Page 1

K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· ·fi ÙÔ 1898 ŒÙÔ˜ 115ÔÓ

™‹ÌÂÚ· Ì·˙› ÌÂ ÙË «£»

AÓ. ËÏ. 07.16'- ‰. 17.08ã

™ÂÏ‹ÓË 12 ∏ÌÂÚÒÓ

∫˘ÚÈ·ÎË 25 ¡ÔÂÌ‚ÚÈÔ˘ 2012 ◆ TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1 ú

AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘ 34.882

† π°’ §Ô˘Î¿, † ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘ ÌÂÁ·Ï., ªÂÚÎÔ˘Ú›Ô˘, ¶ÔÚÊ˘Ú›Ô˘ 56 ™ÂÏ›‰Â˜

∂ÎÏÔÁ¤˜-ÔÚfiÛËÌÔ ÁÈ· ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘

∂˘ı‡Ó˜-ÚÔÔÙÈΤ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌÔ‡ ∫Ú›ÛÈÌÔ Eurogroup ∏... ÌÂÁ¿ÏË ¢Â˘Ù¤Ú· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

ΔȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜ ηٷı¤ÙÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙË «£» ÔÈ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ ¤ÛÛÂÚ· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ÌÂ Û˘ÓÔÏÈο 85 ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ η٤گÔÓÙ·È ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÏÔÈÒÓ √ÚÁ¿ÓˆÓ. Δ· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· Â›Ó·È Ù˘ “¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋˜ ∫›ÓËÛ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ™˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ” (¶∞™∫∂-™˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ), Ù˘ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ∫›ÓËÛ˘ ∂ÚÁ·˙Ô̤ӈӔ (¢∞∫∂), Ù˘ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜” (¢∞™) Î·È Ù˘ “∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∞˘ÙÔÓÔÌ›·˜”. ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ¤ÏËÍ ¯ı˜. √È ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁËıÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶¤ÌÙË 29 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. °È· ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Î·È ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÔÈ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ “¯Ù˘ÈÔ‡ÓÙ·È” ·fi Ù· ̤ÙÚ· ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓ›ˆÓ, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ Î·È ÙȘ ÂÈΛÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÌÈÏÔ‡Ó ÛÙË “£” ÔÈ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍˆÓ. ■ ÛÂÏ. 14

Δ

ŸÏ· Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ 85 ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î¿ÏË Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ™ÙÔ «ÙÚ·¤˙È» ‰fiÛË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ¯Ú¤Ô˘˜ ■ ÛÂÏ. 6, 7

ªÂȈ̤ÓË 50% Ë ÎÚ·ÙÈ΋ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË, ÌˉÂÓÈ΋ ·‡ÍËÛË ÙÂÏÒÓ

«∂ÊÈ·ÏÙÈÎfi» ÙÔ 2013 ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ¶·Ú·Ù›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ - ¶ÔȘ ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ ■ ÛÂÏ. 10, 11

∫¿ÚÏ· ∫·ı·Ú¿ Ù· ÓÂÚ¿ ϤÂÈ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·, ÂÓË̤ڈÛË ˙ËÙ› Ô ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ■ ÛÂÏ. 13

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙË «£» ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ¡. ∑Ô‡ÌÔ˘

ΔÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¤¯ÂÈ Ì¤ÏÏÔÓ «ªfiÓÈÌÔ» Ó¤ÊÔ˜ ÌÈÎÚÔۈ̷Ùȉ›ˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ ■ ÛÂÏ. 13

∞ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ «£» Δ˘ÓËÛ›·: ªÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ■ ÛÂÏ. 16, 17

∫·ıËÁËÙ‹˜ ¶·ıÔÏÔÁ›·˜-∞ÈÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜ Ì ȉȷ›ÙÂÚ˜

■ ÛÂÏ. 15

ÂÚÁ·ÌËÓ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ú‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2000-2003, Ô Î. ¡›ÎÔ˜ ∑Ô‡ÌÔ˜ Â›Ó·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ Û¿Úη Î·È ÔÛÙ¿ ÛÙÔ Ó¤Ô ıÂÛÌfi Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ï¤ÁÂÙ·È ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ (¢ÈÔ›ÎËÛ˘). √ μÔÏÈÒÙ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi˜ Î·È ÁÈ·ÙÚfi˜ ÂÍÂϤÁË ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú· Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ·˘ÍË̤Ó˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜, ÂÓÒ ı· ‰›ÓÂÈ Î·È ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¤ÁÎÚÈÛË ÛÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Ú‡Ù·ÓË. ™‹ÌÂÚ· ÛÙË “£” Ô Î. ∑Ô‡ÌÔ˜ ·ÔηχÙÂÈ Î¿ÔȘ ÚÒÙ˜ ÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙËÓ ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË, ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ıÂÛÌfi ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ı· ı¤ÛÂÈ ¿ÌÂÛ·. ■ ÛÂÏ. 12

∂Ú˘ıÚfi˜ ™Ù·˘Úfi˜ ¶ÔχÏ¢ÚË Ë ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ■ ÛÂÏ. 19 ¡¤Ô˜ ·ÎÏÔ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ■ ÛÂÏ. 9

¡›ÎË - ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ Î·È ∂ıÓÈÎfi˜ °·˙.- √Ï˘ÌÈ·Îfi˜

«ªÔÓÔÌ·¯›Â˜» μfiÏÔ˘-™ÂÚÚÒÓ

∂ÍȯÓÈ¿ÛÙËÎÂ Ë ÏËÛÙ›· ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ √Ï˘Ì›·˜

■ ÛÂÏ. 39, 40

■ ÛÂÏ. 10

✃ ¢ηÈÚÈ· ‰È·ÎÔˆÓ

ªÂÁ¿ Ï ¶ÚÔÛ ÊÔÚ¤˜ ˜

™Δ∏¡ ∂§§∞¢∞

ªÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜

¯ˆÚ›˜ ÎÏ‹ÚˆÛË ªÂ 5 ÎÔ˘fiÓÈ·

¢È·ÎÔ¤˜ Ì 48 ú ÂȘ ‡Û ÁÈ· 4 ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂËÛ›ˆ˜ Î·È 10-20 ú ËÌÂÚ ‹ ÁÈ· ËÌȉȷÙÚÔÊ

ÌÔÚ›Ù ӷ ÚÔÌËı¢Ù›Ù ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û·˜ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙË ■ ÛÂÏ. 50

ŒÚ¢ӷ ÙÔ˘ 3Ô˘ ∂¶∞§ ¢ÈÛÙ¿˙Ô˘Ó ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ‰ˆÚËÙ¤˜ ÔÚÁ¿ÓˆÓ

¢Â˘Ù¤Ú·-TÂÙ¿ÚÙË ·fiÁÂ˘Ì· ·ÓÔȯٿ ∞£∏¡ø¡ 104 (∫√ªμ√™ ª¶√Àƒª¶√À§∏£ƒ∞™) BO§O™ Δ∏§. 24210 85151 ñ 24210 63682


A¶√æ∂π™

2

KYPIAKH 25 ¡√∂ªμƒπ√À 2012

£∂ª∞Δ∞ & ∞¶√æ∂π™

O ∫∞πƒ√™

∏ ÔÏÈÙÈ΋ ‰ÈÔÚ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ £E™™A§IA

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ·˘ÍË̤Ó˜ ÛÙȘ ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Î·È ÙȘ ™ÔÚ¿‰Â˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 08...16ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 12...16ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 04...16ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 09...16ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 04...15ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 08...15ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 05...15ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 09...15ÔC.

E§§A¢A °È· Û‹ÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋ ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο ËÂÈÚˆÙÈο Î·È ÙË ‚fiÚÂÈ· ∫Ú‹ÙË, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÙÔÈο ·˘ÍË̤Ó˜ ÓÂÊÒÛÂȘ Ì Èı·ÓfiÙËÙ· ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÚfiÛηÈÚˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ‚ÚÔ¯ÒÓ. ™ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó Ï›Á˜ ·ÚÔ‰ÈΤ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ. ΔÔÈο ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ÔÚ·ÙfiÙËÙ· ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÛÙ· ËÂÈÚˆÙÈο. √È ¿ÓÂÌÔÈ ÛÙ· ‰˘ÙÈο ı· Ó¤Ô˘Ó ÌÂÙ·‚ÏËÙÔ› 3 Ì 4 ÌÔÊfiÚ, ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο ·fi ‚fiÚÂȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ 3 Ì 5 ÌÔÊfiÚ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ÙÔÈο 6 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ÂÓ ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹.

™˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ ŒÏÌ·

¡∏™Δ∂π∞ Ãπ™Δ√À°∂¡¡ø¡ ª∂ μ∞∫∞§∞√™ ¡√ƒμ∏°π∞™ Δ™∞´ ƒ∂°°∞ ƒ∞∫π Δ∞ƒ∞ª∞ °§À∫∞ Δ√À ∫√ÀΔ∞§π√À ¶∞™Δ∞-™∫√Àª¶ƒπ Δ√¡√ ∞§√¡¡∏™√À Ã∞§μ∞™ ™À∫∞ ∂Àμ√π∞™ ∂§π∂™ √™¶ƒπ∞ ƒÀ∑π Δƒ∞Ã∞¡∞ ¶∞•πª∞¢π∞ ÃÀ§√¶πΔ∂™ •À¡√Ã√¡Δƒ√ ª∂§π

¶Ô˘Ï¿Ì ºÙË Ó¿ ∫fiÓÙÚ· ÛÙË Ó ∫Ú›ÛË π¿ÛÔÓÔ˜ 15, μfiÏÔ˜ ñ ÙËÏ.: 6974495932 ñ e-mail: elmaspyro@gmail.com

§·Ú›Û˘ 17 º¿ÚÛ·Ï·

Δ· ¯·ÏÈÓ¿ÚÈ· Ì ٷ ÔÔ›· Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ÔÈ ·ÚÈÏÈ·ÓÔ› ‰ÈÎÙ¿ÙÔÚ˜ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈÛÙÈ΋, ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ì˘ıÔÔÈËTÔ˘ °IANNH ̤ÓË ·ÓÙ›ÏË„Ë ÂÚ› MOY°O°IANNH Û˘ÓÂÙ‹˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛˆÓ, ÂÓÒ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ê·ÁÔfiÙÈ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ËÌÂÙ¤ÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÙÚ¯¿ÌÂÓˆÓ Â›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ, Ù· ¯·ÏÈÓ¿ÚÈ· ÏÔÈfiÓ ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ¿ÓÙÂÍ·Ó ÛÙȘ ¤ÓÙÔÓ˜ ȤÛÂȘ Î·È ¤Û·Û·Ó. ΔÔ Û¿ÛÈÌfi ÙÔ˘˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Î·È Ë ÙÒÛË Ù˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜, ·Ï›ÌÔÓÔ Ì ÙȘ Ô‰˘ÓËÚ¤˜ Ù˘ Û˘Ó¤ÂȘ. ∞fi ÎÂÈ ÎÈ ‡ÛÙÂÚ· Ë ¯ÒÚ· ÂÈÛÂÚ¯fiÙ·Ó ÛÙÔÓ ÔÌ·Ïfi ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ‚›Ô Ì ٷ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ ·˘Ù‹ Ë ÌÂÙ¿‚·ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ٷ ¤ÓÙÔÓ· ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, ˆ˜ ηٿÏÔÈ· ·Ï·ÈfiÙÂÚˆÓ ÓÔÔÙÚÔÈÒÓ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ë Ó¤· ÓÔ‹ Ô˘ ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó Ó· Ó‡ÛÂÈ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÌÂÙ·ÔÏ›Ù¢Û˘, ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ·ÛıÂÓÈ΋ Û˘Óԉ¢fiÌÂÓË Î·È ·fi ÂÎÌ·˘ÏÈÛÙÈΤ˜ Î·È ÈÛÔ‰ˆÙÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ Î·ÙfiÚıˆÛ ӷ ·Ó·Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÂÈ ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈο ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ‰ÔÌ‹, Ó· Â͢ÁÈ¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜ Î·È Ó· ı¤ÛÂÈ ÛÙ¤Ú˜ ·Ó·‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ÂÎÛ˘Á¯ÚfiÓÈ˙·Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ì·˜ ˙ˆ‹. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ì ÙËÓ Â›ÎÏËÛË Ù˘ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ˘ ·’ fiÏÔ˘˜ “·ÏÏ·Á‹˜” , Ìˉ¤ÔÙ Â-

ÈÙ¢¯ı›۷˜, Ë ¯ÒÚ· ÈÛÔ‰ÒıËΠÎÔÈÓˆÓÈο, ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÔÏÈÙÈο, ı¤ÙÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÌÈ·˜ ·ÓÔÚıÔÏÔÁÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ·Ó·ÌfiÚʈÛ˘ Ì ΢ڛ·Ú¯Ô ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ “Ï·˚ÎÈÛÌfi” , fi,ÙÈ ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔ ÚfiÙ·ÁÌ· ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·Ó·ÌfiÚʈÛ˘. ΔÔ ¯¿È‰ÂÌ· ÙˆÓ ·˘ÙÈÒÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ÔÈ Î·Ù¢ı›·Ó ‚ÔϤ˜ ÛÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· ÎÈ fi¯È ÛÙË ÏÔÁÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ‰È·ÛÙÚ‚ψÙÈΤ˜ ·ÚÂÓ¤ÚÁÂȘ Û ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÛÒÌ· Ô˘ ÙÂÏÈο ÂÁηı›ÛÙ·ÓÙ·È ˆ˜ ΢ڛ·Ú¯Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë Î·È È‰ÂÔÏÔÁ›·. ∞fi ÎÂÈ Î·È ‡ÛÙÂÚ· Ô Î·Ù‹ÊÔÚÔ˜ Â›Ó·È ‰È¿Ï·Ù· ·ÓÔȯÙfi˜, ¯ˆÚ›˜ ÂÌfi‰È· Î·È ·Ó·ÛÙÔϤ˜ Î·È Ô ÁÎÚÂÌfi˜ ¯·›ÓÂÈ ·ÂÈÏËÙÈÎfi˜. ∏ ȉÂÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ‡ÎÔÏÔ˘, ÓfiÌÈÌÔ˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·Ú¿ÓÔÌÔ˘ ÏÔ˘ÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ Â›Ï·ÛÙ˘ ¢ËÌÂÚ›·˜ Ô˘ ·ÓÙÏ› Ù· ÂÚ›ÛÌ·Ù¿ Ù˘ ·fi ÙÔÓ ·Û‡ÛÙÔÏÔ ‰·ÓÂÈÛÌfi, ÙËÓ ¯ˆÚ›˜ fiÚÈ· Û·Ù¿ÏË Î·È ÙËÓ ·ÓÙÂÏ‹ ·‰˘Ó·Ì›· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·Á·ıÒÓ, Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛÂ Î·Ù·Ï˘ÙÈο Û’ fiÏ· Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ÛÙÚÒÌ·Ù·. ŒÙÛÈ Î·Ù·ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ Ú¿ÍË fiÛÔÈ ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎÔ› ıÂÛÌÔ› ›¯·Ó ·ÔÌ›ÓÂÈ, ÂÓÒ ÁÈ· ÙË ı¤ÛÈÛË Î·ÈÓÔ‡ÚȈÓ, Ó· ÌË Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜. ∞ÓÙ› ÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi Î·È ÙË ıˆÚ¿ÎÈÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì ÛÙ¤Ú˜ Î·È ÌË Âȉ¯fiÌÂÓ˜ ‰È·ÚΛ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, ‰Ô̤˜, ÚÔÙÈÌ‹Û·Ì ÙÔÓ Â‡ÎÔÏÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ·‰È·ÊÔÚ›·˜. ΔÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰È·Ï˘fiÙ·Ó Î·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ Ì·˙› Ì ÙÔ ‚ÔÏÂ̤ÓÔ ÚfiÛηÈÚÔ Ï·fi ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ·Ó¿ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ÂÚ› ¿ÏÏˆÓ ÂÙ‡Ú‚·˙·Ó. √ “ˆ¯·-

‰ÂÏÊÈÛÌfi˜” Î·È ÙÔ “¤Ï· ̈ڤ ÙÈ ¤ÁÈÓÂ;” ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ ·ÓÙÔ‡, ÙÔ ÚÔ˘ÛʤÙÈ ÔÚÁ›·˙Â, ÔÈ ÈηÓÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ¤·ÈÚÓ·Ó ÙˆÓ ÔÌÌ·ÙÈÒÓ ÙÔ˘˜, Ù· Ï·ÌfiÁÈ· Î·È ÔÈ ÌÈ˙·‰fiÚÔÈ, ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ‰È·ÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜, Ï‹ı·ÈÓ·Ó Î·È ÔÚÁ›·˙·Ó. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ‰ÈÔÚ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÁÈ· Ù· ̤ÏÏÔÓÙ· ÁÂÓ¤Ûı·È, ¤ÏÂÈ ·ÓÙÂÏÒ˜ Î·È Ë ÛÎfiÈÌË ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηı›‰Ú˘ÛË ÛÙ¤ÚÂˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Î·È ÔÚıÔÏÔÁÈ΋˜ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ˘‹ÚÍ·Ó ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ô˘Û›·˙·Ó ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Á›ÁÓÂÛı·È. ª·˜ ‚fiÏ¢ fiÏÔ˘˜ Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÙˆÓ È‰ÂÒÓ Î·È ·ÂÌfiÏËÛË ÙˆÓ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∑Ô‡Û·ÌÂ Û˘Ó¯Ҙ Ì ¯Ú¤Ë ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÍfiÊÏËÛ‹˜ ÙÔ˘˜. √È ÎÔÌÈÓ·‰fiÚÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Î·È È‰ÈÒÙ˜ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÔ‡Û·Ó ÌÈ· ¯·Ú¿, ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ÔÈ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ì·˜, ÂÓÒ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û˘ÛÛˆÚ‡ÔÓÙ·Ó Î·È ‰ÈÔÁÎÒÓÔÓÙ·Ó, ¯ˆÚ›˜ ÔÏÈÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË Â›Ï˘Û‹˜ ÙÔ˘˜. ∫È fiÙ·Ó È· ÊÙ¿Û·Ì ÛÙÔ ·Ì‹Ó ÎÈ fiÏÔÈ ˙ËÙÔ‡Û·Ó Ù· ÏÂÊÙ¿ ÙÔ˘˜ ›Ûˆ, ηӤӷ˜ ‰ÂÓ ‚Ï·ÛÙ‹ÌËÛ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÈÛıˆÙÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Ô˘ Ù· fiÓÂÈÚ· ÌÈ·˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜ ‰È·Ï‡ıËÎ·Ó Ì¤Û· Û’ ¤Ó· ‚Ú¿‰˘ Î·È Â›‰·Ó ÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÍ¢ÙÂÏ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÌÈÛfi Ù˘ ·Í›·˜ ÙÔ˘˜. √È ˘fiÏÔÈÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ÌÂ˙·¯Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ off-shore ÂÙ·ÈÚ›˜ ÙÔ˘˜ Î·È ‚ÔχÔÓÙ·È. √È ¿ÓÂÚÁÔÈ Î·È Ù· ¿ÚÚˆÛÙ· ÁËÚ·ÙÂÈ¿, ÚˆÙ¿ÂÈ Î·Ó›˜ Ò˜ ı· ÙËÓ ‚Á¿ÏÔ˘Ó;


A¶√æ∂π™

3

KYPIAKH 25 ¡√∂ªμƒπ√À 2012

ΔÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô... ∏ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È Ë Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ‰ÈÔÈÎËÙ‹ - ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·¤ÎÙËÛ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË. ΔËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ∞. ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÊÈÏÔTÔ˘ £ANA™H ÍÂÓ‹ıËΠÛÙËÓ ÂÓËÌÂÚˆÙÈX. ™AMAPA ΋ ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ MEGA-™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, fiÔ˘ ·Ó¤Ù˘Í ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ Î·È ·ÓÙÈ·Ú·Ù¤ıËΠ̠ÙËÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¶ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘. ∂›Ó·È ÂÚÈÙÙfi Ó· Â·Ó·Ï¿‚Ô˘Ì ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙ‹. Œ¯Ô˘Ó ÂÍ·ÓÙÏËÙÈο ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ·fi Ù· ÙÔÈο ªª∂. ∂›Ó·È ÂÚÈÙÙfi, Â›Û˘, Ó· ı¤ÛÔ˘Ì ͷӿ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ·, ·Ó Â›Ó·È ÂÙ˘¯Ë̤ÓË ‹ fi¯È Ë ıËÙ›· ÙÔ˘. √È ·ÚÈıÌÔ› ÌÈÏÔ‡Ó ·fi ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÔÏÏ‹ ÎÔ˘‚¤ÓÙ·. ŸÙ·Ó ¤Ó·˜ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ì ÂÙ‹ÛÈ· ¯Ú¤Ë 10 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Î·È Ì¤Û· Û ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ıÂÙÈÎfi ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ, Ë Û˘˙‹ÙËÛË Â›Ó·È ¿Ó¢ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘. ∂Λ Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Û˘˙‹ÙËÛË Â›Ó·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ∞. ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ó Ë Â͢Á›·ÓÛË Ô˘ ¤Ù˘¯Â ›¯Â ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÚ›ı·Ï„Ë. ∫·Ù¿ÊÂÚ ӷ Ú›ÍÂÈ ÂÓÙ˘ˆÛȷο ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ; ¡·È. ª‹ˆ˜ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó fï˜ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÏÏ›„ÂȘ; √È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó ÔÈ ÂÊËÌÂڛ˜ ÁÈ·ÙÚÒÓ. √ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ¤Î·Ó fi,ÙÈ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·; ¡·È, ϤÂÈ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜. Ÿ¯È, ··ÓÙÔ‡Ó ÁÈ·ÙÚÔ›. ∞Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ, fï˜, ÛÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ Ë ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ. ¶ÚÈÓ ¤Ó· Î·È ϤÔÓ ¯ÚfiÓÔ ‰¤¯ÙËη ·fi ηÏÔÚÔ·›ÚÂÙË ¤ˆ˜ ηÎfiÈÛÙË Î·È ÂÌ·ı‹ ÎÚÈÙÈ΋, ÁÈ·Ù› Û ¤Ó·-‰‡Ô ¿ÚıÚ· ÌÔ˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Î·È ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓ. √È ÁÈ·ÙÚÔ› Ô˘ ¿ÛÎËÛ·Ó ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ›¯·Ó ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ fiÙÈ Ì ÙÔÓ ∞. ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ ÌÂ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÛÙÂÓ‹ ÊÈÏ›· ·fi Ù·

Δπ™ ∂À∫∞πƒπ∂™ fiÙ·Ó ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È, Ú¤ÂÈ Î·Ù’ ·Ú¯‹Ó Ó· ÙȘ ‰ÈÂÚ¢Óԇ̠ÛÔ‚·Ú¿, ˘‡ı˘Ó·, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο, ÛÊ·ÈÚÈο. ∫·È ÛÙË Û˘TÔ˘ ¢HMHTPH Ó¤¯ÂÈ· ·Ó¿ÏÔÁ· ¶E§EKOY¢A Ó· Ú¿ÙÙÔ˘ÌÂ, ¯ˆÚ›˜ ¯ÚÔÓÔÙÚÈ‚‹, ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Î·È ‰È·‰Èηۛ˜ Â› ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ. ƒÂ·ÏÈÛÙÈο ·ÓÙÈÎÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ì ηÓfiÓ˜, fiÚÔ˘˜, ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, ÙËÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ¤ÓıÂÓ Î·È ¤ÓıÂÓ, Ó· ÚÔ¯ˆÚ¿ÌÂ. ™Δ∂§∂Ã∏ ÏÔÈfiÓ, ÂÓ ÚÔÎÂÈ̤ӈ, ÙˆÓ ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌˆÓ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ÂÈıˆÚÔ‡Ó ‹‰Ë, fiˆ˜ ‰È·‚¿Û·ÌÂ, ÙÚ¤Ó· Î·È ÁÚ·Ì̤˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÁÈ· ·ÍÈÔÔ›ËÛË, ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË, Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. μϤÔ˘Ó È‰›ÔȘ fiÌÌ·ÛÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÙÚ¤ÓˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÚÒÙÔ ‰Â›ÁÌ· ÁÚ·Ê‹˜ ‹ Î·È ÙÔ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ, ÁÈ· ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ªfiÛ¯·˜ ÁÈ· ÙȘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈΤ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ™Àªºø¡∞ ϤÂÈ, Ì ÙȘ ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÔÈ ƒÒÛÔÈ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ÚÔÛÁÂÈÒıËÎ·Ó ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È Ù·Í›‰Â„·Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ì ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ, ·Ú¤· Ì ÙÔ Ì˯·ÓÔ‰ËÁfi, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Ï‹ÚË ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ™ÙË

◗ ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ ·È‰Èο Ì·˜ ¯ÚfiÓÈ·. ∫·Ù¿ ÙÔ‡ÙÔ, ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ·ÛÎÔ‡Û·Ó ÎÚÈÙÈ΋ ‹ÌÔ˘Ó Â˘¿ÏˆÙÔ˜. ¢ÂÓ ‹ÌÔ˘Ó ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi˜, ÁÈ·Ù›, ˘ÔÙ›ıÂÙ·È, ÚÔ¤Ù·ÛÛ· ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÙË ÊÈÏ›·. ¢Èη›ˆÌ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó Î·È Ó· ÓÔÌ›˙Ô˘Ó fi,ÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó. ¢Èη›ˆÌ· ‰ÈÎfi ÌÔ˘, Â›Û˘, Ó· ıˆÚÒ ÙË ‰È΋ ÌÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ· ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚË ÂΛӢ Ù˘ ÛÎÏËÚ‹˜ ÎÚÈÙÈ΋˜, Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó ¿ÏÏÔÙÂ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ·Ï·ÈfiÙÂÚˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¯Ù˘Ô‡Û·Ó ÙȘ Ï¿Ù˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Ê¤ÛˆÓ·Ó ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, Ì ¯Ú¤Ë. ™‹ÌÂÚ·, Ì ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ¯ÚÂÔÎÔË̤ÓÔ, ÔÊ›ÏÔ˘Ì fiÏÔÈ Ó· ·ԉ¯ıԇ̠ٷ ·˘ÙÔÓfiËÙ·. ∫·È Ù· ÔÔ›· ›ӷÈ: 1ÔÓ. ™ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÀÁ›·˜ ›¯Â ÛÙËı› Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ¿ÚÙÈ ÚÂÌԇϷ˜ Î·È ‰È·ÊıÔÚ¿˜. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ˘ÂÓı˘Ì›ÛÔ˘Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ÂÚ› ÈÚ¿Ó¯·˜ Î·È Ì·Ê›·˜. ªÈÏ¿Ó ÔÈ ‰·¿Ó˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÛÙÔ Ê¿ÚÌ·ÎÔ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ‹Ù·Ó ÂÓÙ·Ï¿ÛȘ ÙˆÓ πÛ·ÓÒÓ. 2ÔÓ. ™ÙÔ ¿ÚÙÈ Ù˘ ÚÂÌԇϷ˜ Î·È Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÁÈ·ÙÚÔ› Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ. 3ÔÓ. ΔÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ï‹ÚˆÓ·Ó Î·È ÏËÚÒÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Ôϛ٘. 4ÔÓ. ∫·È ÚÈÓ, ·ÏÏ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û‹ÌÂÚ·, Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ë ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÀÁ›·˜. ¡· Â͢ÁÈ·Óı› Ô ¯ÒÚÔ˜ Î·È Ô Î¿ı ηÙÂÚÁ¿Ú˘ Ó· ¿ÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, fï˜, Ì ٷ ·˘ÙÔÓfiËÙ·, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·Ï‹ıÂȘ. 1ÔÓ. ∏ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ηٿÚÙÈÛË, ÂÓÒ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ·˘Ù·¿ÚÓËÛË ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ηı‹ÎÔÓÙÔ˜. ∞Ó¿ÌÂÛ· Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ‹ ÙË Û˘ÌÌÂÚ›˙ÔÓÙ·È, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ Ï·Ô‡. °È·ÙÚÔ›, ‰ËÏ·‰‹, Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔÙ¿ÛÛÔ˘Ó ÙÔ ¯Ú‹Ì·, ·ÏÏ¿ ÙÔÓ Ô˘Ì·ÓÈÛÌfi Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ΔÔ ·Ú¿‰Ô-

ÍÔ, ÁÈ· ̤ӷ, Â›Ó·È fiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ ÂÎ ÙˆÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ Â›Ó·È ÁÈ·ÙÚÔ› Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜. °È·ÙÚÔ› Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ú·Ó ÔÙ¤ Ê·ÎÂÏ¿ÎÈ, ·ÊÔÛÈÒıËÎ·Ó ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ÀÁ›·˜. ΔÔ˘˜ ÂÎÙÈÌÒ, ÙÔ˘˜ ı·˘Ì¿˙ˆ, ÙÔ˘˜ ·Á·¿ˆ, ·ÏÏ¿ ‰È·ÊˆÓÒ Î·È ‰ÂÓ Î·Ù·ÓÔÒ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ¶fiÓÙÈÔ˘ ¶ÈÏ¿ÙÔ˘ ‹ ÙËÓ ÂÈÙ‹‰ÂÈ· Ô˘‰ÂÙÂÚfiÙËÙ·. 2ÔÓ. √È ·ÌÔÈ‚¤˜ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ∂™À ›ӷÈ, ηٿ ÙË ÁÓÒÌË Ì·˜, Ôχ ÌÈÎÚ¤˜, ·Û‹Ì·ÓÙ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜. √È ÚfiÛÊ·Ù˜, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙË ‰›Î·ÈË ÈÂÚ¿Ú¯ËÛË Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜. ŸÌˆ˜, Ú¤ÂÈ ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Î·È ÁÈ· ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÛÙËÓ ÀÁ›· Ó· ‚¿ÏÔ˘Ì ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿: 1ÔÓ. ™ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙË ¯ÒÚ· fiÏ· Ú¤ÂÈ Ó· ȉˆıÔ‡Ó ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. 2ÔÓ. √ ÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÛÙȘ ‰·¿Ó˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ¤ÁÓÔÈ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÀÁ›·˜, ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ‰ÈÔÈÎËÙÒÓ, ÁÈ·ÙÚÒÓ, ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. 3ÔÓ. ∏ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Ó· ÌËÓ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ·Ú¯fiÌÂÓË È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë. 4ÔÓ. ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÔÏÏ¿ ÚÔÓfiÌÈ· ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Ô˘ ‹Ïı·Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÏ·ÙÂÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÏ›„Ô˘Ó. 5ÔÓ. √ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜, ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ›, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜. ΔÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó ÂÍ ·˘ÙÒÓ. ∞Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ Ï·fi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. √ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ¯Ù˘‹ÛÂÈ ·Ï‡ËÙ· Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ô˘ Ï˘Ì·›ÓÔÓÙ·Ó ÙÔ ¯ÒÚÔ. √Ê›ÏÂÈ, Â›Û˘, Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ‰˘Ó·Ù¤˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ È·ÙÚÈÎÔ‡ Î·È ·Ú·˚·ÙÚÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ¡· ·ÔÓ›ÌÂÈ ÙÔÓ ¤·ÈÓÔ Û fiÏÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜

Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ˘„ËÏ‹ ·›ÛıËÛË Î·ı‹ÎÔÓÙÔ˜, Ó· ÛÙËÏÈÙ‡ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ Î·È Ó· ÛÙ›ÏÂÈ ÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ÙÔ˘˜ ÂÈÏ‹ÛÌÔÓ˜. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó Î·È Ó· ·ԉ¯ıÔ‡Ó fiÙÈ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜, Ô ÔÈÔÛ‰‹ÔÙ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜, Â›Ó·È ÂΛ ÁÈ· Ó· ˘ËÚÂÙ› ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Î·È ÌfiÓÔÓ. ∂Ó Î·Ù·ÎÏ›‰È: Ÿˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ Ë ˙ˆ‹ Î·È ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›, Ë ÚÒÙË ˘Ô¯Ú¤ˆÛË, ÙÔ ÚÒÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÂÎÏËÚÒıËÎÂ. ¶¤Ù˘¯Â ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË. ΔÒÚ· ·Ó Ë Â͢Á›·ÓÛË Â›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˘ÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, ÙfiÙ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜, È·ÙÚÈÎfi Î·È ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô˘Ó Ì ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Î·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ ‰È¿ÏÔÁÔ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ó· Ù· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ó· ÂÓÒÓÔ˘Ó ÙË ÊˆÓ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Î·È Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ·fi οÔÈÔÓ ·Ù¿Ï·ÓÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÔÏÈÙÂ˘Ù‹. ∏ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ· ·Ó ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Ì ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·, Ì ÛÔ‚·Ú¿ Î·È ÙÂÎÌËÚȈ̤ӷ ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù·. ∫·È ·Ô‰Ô¯‹ ‚‚·›ˆ˜ ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ fiÙÈ Ë ÚÂÌԇϷ ›¯Â ÂÁηٷÛÙ·ı› ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È Ô ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÙËÓ ÔϤÌËÛ ·ÁÚ›ˆ˜. ∞Ó ‰ÂÓ ·Ú¤ÛÂÈ ÙÔ ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ ‹ οÔȘ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘, ·˘Ùfi Â›Ó·È ¿ÏÏ˘ ٿ͈˜ ˙‹ÙËÌ·. ∞fi Î·Ó¤Ó·Ó ‰ÂÓ ˙ËÙ‹ıËΠӷ ÙÔÓ ·ÓÙÚ¢Ù›. ¡· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Â͢Á›·ÓÛ˘, ˙ËÙ› Ô Ï·fi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È Ó· ÂÓ·ÓÙȈıÔ‡Ó ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈο Î·È ·ÓÔȯٿ Ì ÔÏÈÙÈΤ˜ - ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó - Ô˘ ˘Ô‚·ıÌ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Ú¯ÔÌ¤ÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ∫·È ÔÈ ‰˘Ô Ï¢ڤ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Í·Ó·‰Ô‡Ó ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÙËÓ Ô˘Û›· ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. ¡· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ì ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ó· Â·ÈÓ› ÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Î·È Ó· Ù›ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ¿ ¢‹ÎÔÔÓ Ô˘˜ Û ÛÔ‚·Ú¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ∫·È Ó· ‰Ô‡Ì ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÔÙ¤ Û ı‡Ï·Î˜ ·Ú·ÓÔÌ›·˜ Î·È ·‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜, Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ·ÙÈ̈ÚËÛ›· ÚÔ¿ÁÂÈ ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ·. ¡· ·ԉ¯ıÔ‡Ó ÙË ‰È·›ÛÙˆÛË fiÙÈ Î¿ÙÈ Û¿ÈÔ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÌfiÓÔ ÛÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ Ù˘ ¢·ÓÈÌ·ÚΛ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô.

¡· Ù·Ú¿ÍÔ˘Ì ٷ ÏÈÌÓ¿˙ÔÓÙ· ÓÂÚ¿... Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·, fiÔ˘ ÂÈÛΤÊÙËÎ·Ó ÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ √™∂ Î·È Â›¯·Ó Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ŒÏÏËÓ˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜. ª∂ μ∞™∏ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ËÁÒÓ, Ì ÁÓÒÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘, Ë ªfiÛ¯· ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÏÈÌ¿ÓÈ Ì ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË, ηıÒ˜ ÔÈ ÚˆÛÈÎÔ› ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·ÚÔ˘Û›· Î·È ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂˘ÚÒË Î·È Ù˘¯fiÓ Û‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ı· “ÎÔ‡ÌˆÓ” ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÙÔ˘˜, Ô˘ ÂÓÒÓÂÈ ÙÔÓ ∂ÈÚËÓÈÎfi, ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∞Û›· Î·È ÙÔÓ ∫·‡Î·ÛÔ Ì ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∂Δ™π fiˆ˜ η٤ÁÚ·„Â Î·È ÙÔ Û¯Â£” ÛÙ· Èı·ÙÈÎfi ÚÂÔÚÙ¿˙ Ù˘ “£ Ó¿ ÛËÌ›· ÚˆÛÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È Ô μfiÏÔ˜, ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È ÙÔ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi ÔÚıÌ›Ô. ¶ÚÔ˜ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË, ·ÛÊ·ÏÒ˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ˘¤ÁÚ·„·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙÔ ∂ÏÏËÓÔÚˆÛÈÎfi ∂ÌÔÚÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ. ∞¡∞°¡øƒπ∑√À¡ fiÙÈ Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÂÙ·›ÚÔ˘˜ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¯ÚÔÓÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÈÁÌ‹, ηıÒ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó·

·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙËÓ ·Ú¯‹ ÌÈ·˜ Ó¤·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È Û˘ÌʈÓÔ‡Ó fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, ÂÈϤÔÓ ‰Â fiÙÈ ÙÔ ∂ÏÏËÓÔÚˆÛÈÎfi ∂ÌÔÚÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ¤¯ÂÈ ÙË ‰È¿ıÂÛË Î·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Û˘ÓÙÔÓ›ÛÂÈ fiϘ ÙȘ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ì οı ̤ÛÔ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ. ª∂Ãπ Â‰Ò Î·Ï¿, Ôχ ηϿ. ΔÔ ·Ú·¤Ú· fï˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛËÌ·Û›·. ¢ËÏ·‰‹ ÂÓˆÙÈο Î·È Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ӷ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÊÔÚ›˜. ∂Âȉ‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ·ÊÔÚ¿ fiÏË ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Ì ÙȘ ¢ڇÙÂÚ˜ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ¿ÌÂÛ·, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Û‡ÁÎÏËÛ˘ ¢Ú›·˜ Û‡Û΄˘ Ì √§μ, ¢‹ÌÔ, ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·, ™∂μ, ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ·, ∂ÌÔÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Î.Ï. ÁÈ· ηıÔÚÈÛÌfi ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Î·È Ì ÈÂÚ¿Ú¯ËÛ‹ ÙÔ˘˜. ™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, ÒÛÙÂ, ηٿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó, ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ Î·È ‚¿˙ÔÓÙ·˜ fiϘ ÙȘ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ÛÙÔ “ÙÚ·¤˙È” , Ì·˙› ÌÂ

ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜. ¶ÚÔÛÂÎÙÈο ‚‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ÁÚ‹ÁÔÚ·, ÁÈ·Ù› Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· ¯¿ÛÈÌÔ, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û¤ÚÓÔÓÙ·È Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ. ∫·È ·Ú¿ÏÏËÏ·, Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ̤ÚÈÌÓ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶·ÏÈÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Î·È Ú·ÎÙÈο, ·fi Ù· ÏfiÁÈ· ‰ËÏ·‰‹ ÛÙ· ¤ÚÁ·. ∫·È fiÙ·Ó ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÓÓÔԇ̠‚¤‚·È· Î·È Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙË Ú‡·ÓÛË, fi¯È Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ¿ÓıÚˆÔ˜ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™∂ ∫∞£∂ ÂÚ›ÙˆÛË Ú¤ÂÈ Ó· ¿Ì ÌÚÔÛÙ¿. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó Î·È ÔÈÔÈ ı· Â›Ó·È ÙÂÏÈο ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜. ∞˘Ùfi Ô˘ ͤڈ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ̤ÓÂÈ ÛÙ¿ÛÈÌÔ ‹ ÌÂ

‚‹Ì·Ù· ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ. Δ· ·ı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ì·ı‹Ì·Ù·. ŸÏÔÈ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ª¤¯ÚÈ fiÙ ¿Ú·Á ı· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ÙȘ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ; ¢ÂÓ ı· ˆÊÂÏËı› Ë ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ‰ÂÓ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜; ŸÔÈÔÈ ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó ·ÛÊ·ÏÒ˜ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ ÙÔ˘˜, ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜, Ù· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. Δ√ ª√¡√ Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, ¿ÓÙˆ˜, Â›Ó·È Ó· ̤ÓÔ˘Ì Û ÏÈÌÓ¿˙ÔÓÙ· ÓÂÚ¿ Î·È Ó· ‚·˘Î·ÏÈ˙fiÌ·ÛÙÂ. ∞˜ Ù· ...Ù·Ú¿ÍÔ˘ÌÂ, ÏÔÈfiÓ, Ì ÚÔÔÙÈ΋, ÚfiÁÚ·ÌÌ·, fiÚ·Ì·, ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ı¤ÏËÛË ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË, Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙËÓ ·ÎÔ‡ÌÂ, ˆÛÙfiÛÔ, ·˜ οÓÔ˘Ì ÎÈ ÂÌ›˜ fi,ÙÈ ÌÔÚԇ̠ÁÈ· Ó· ÙË ‰Ô‡ÌÂ, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜...


A¶√æ∂π™

4

KYPIAKH 25 ¡√∂ªμƒπ√À 2012

ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ΔÔ˘ ¢π√¡À™∏ Ãπ√¡∏*

∞¶√ Δ∏¡ ∞ƒÃ∏ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ¤Ó· Ù·ÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ª¤¯ÚÈ Î·È ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÚÈÓ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi PSI (ª¿ÚÙÈÔ˜ 2012), Ë ·Ó·ıÂÒÚËÛË ‹Ù·Ó ··ÁÔÚÂ˘Ì¤ÓË Ï¤ÍË Î·È ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ·¤ÎÏÂÈ·Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË. ∏ ∞¡∞¢π∞ƒ£ƒø™∏ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ fï˜ ¤ÁÈÓÂ Î·È Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÒÙË Í·Ó·Û˘˙ËÙ¿Ì ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fï˜ fiÙÈ Í·Ó·Û˘˙ËÙ¿Ì ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ë ÚÒÙË ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂÈÙ˘¯‹˜. ∫·È ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂÈÙ˘¯‹˜ ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â ÂÙÔÈÌ·ÛÙ› ηٿÏÏËÏ· ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ì ÌÈ· ÂÌÊ·Ó‹ ·‰˘Ó·Ì›· Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∂ª¶π™Δ∂ÀΔ∏∫∞ª∂ ÌÈ· ÏÂÈ¿‰· Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Î·È ÙÚ·Â˙ÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ Î·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·ÔÁÔËÙÂ˘Ù‹Î·ÌÂ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ‰›‰·ÁÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ¤ÚÂ ӷ ÙÔ Â›¯·Ì ˆ˜ ·Ú·Î·Ù·ı‹ÎË fiÙ·Ó ÍÂÎÈÓ‹Û·Ì ӷ Û˘˙ËÙ¿Ì ÁÈ· ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÛÙÔ Eurogoup. ª∂ ∞§§∞ §√°π∞, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ¤ÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ Ù˘ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ù˘ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ ÁÈ·Ù› ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ı¤Ì· Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚԉȷÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·. √π §À™∂π™ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤Ó˜. Δ· ÔÌfiÏÔÁ· ÙÔ˘ PSI ¤¯Ô˘Ó ÂΉÔı› Ì ÙÔ ·ÁÁÏÈÎfi ‰›Î·ÈÔ, ÂÔ̤ӈ˜ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÂÚÈÎÔ› Ë ·Í›· ÙÔ˘˜. Δ· ¤ÓÙÔη ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Î¿ı fiÚÈÔ Î·È ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· 40 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‚Ú·¯˘¯ÚfiÓÈÔ ‰·ÓÂÈÛÌfi Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚÈÎÔÔ‡Ó. ∂Ô̤ӈ˜ ·Ô̤ÓÔ˘Ó Ù· ÔÌfiÏÔÁ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Ù˘ Ë ∂∫Δ Î·È ¤¯Ô˘Ó ·ÁÔÚ·ÛÙ› Ì ¤ÎÙˆÛË, Ù· ‰È·ÎÚ·ÙÈο ‰¿ÓÂÈ· Î·È Ù¤ÏÔ˜ Ù· ‰¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ EFSF. ∞fi ·˘Ù‹ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÔÌ¿‰· ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ë ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË. ∂Ô̤ӈ˜ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ‰ÂÓ ı· ÙÔ ˘ÔÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÏÏËÓÈÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›, ·ÏÏ¿ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜. ∞¡Δπ§∞ªμ∞¡∂Δ∞π ∫∞¡∂π™ fiÙÈ ÌÔÈÚ·›· Ë ‰È·‰Èηۛ· ÂÚÈÎÔ‹˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ Á›ÓÂÙ·È ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÌÈ· Î·È ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ √¡∂. ∞ÀΔ√™ ∂π¡∞π Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ı· ¤ÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ ÚÔËÁËı› ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÚÈÓ ÙÂıÔ‡Ó ÔÈ Ù¯ÓÔÎÚ·ÙÈΤ˜ Ù˘¯¤˜ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜. * √ ¢ÈÔÓ‡Û˘ ÃÈfiÓ˘ Â›Ó·È Î·ıËÁËÙ‹˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔ ¢ËÌÔÎÚ›ÙÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £Ú¿Î˘ (∞fi ÙËÓ “∏ª∂ƒ∏™π∞”)

fi ÙËÓ Δ·¸Ï¿Ó‰Ë fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È, Ú·ÁπÛÚ·‹Ï-¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË: ªÈ· Ù·Ú·Á̤ÓË ÈÛÙÔÚ›· Ì·ÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ÂÚÈԉ›· Û ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∞ ¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∞Û›·˜, Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ ÙÔ πÛÚ·‹Ï ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È ·fi ÙË Ã·Ì¿˜, Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ï‹Úˆ˜ ·˘Ùfi ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ˘ ΔÂÏ ∞‚›‚. ¶ÚfiÛıÂÛ ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô §Â˘Îfi˜ √›ÎÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È ˙˘ÌÒÛÂȘ Ì ËÁ¤Ù˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔˆıËı› ÌÈ· Ú·ÏÈÛÙÈ΋ χÛË, Ô˘ ı· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ ÙË ‚›· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ÙfiÓÔÈ ÌÂÏ¿ÓÈ ¤¯Ô˘Ó ¯˘ı› Î·È ¤¯Ô˘Ó ÁÚ·Ê› ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÚıÚ· ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ô˘ ‰ÂÓ Ï¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ. ∂ηÙÔÌ̇ÚÈ· ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ï‡ÛË ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ. £· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì fiÛÔ ÈÔ ÂÚÈÏËÙÈο Á›ÓÂÙ·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î¿ÓÔÓÙ·˜ Ì›· Û‡ÓÙÔÌË ÈÛÙÔÚÈ΋ ·Ó·‰ÚÔÌ‹ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ÊÙ¿Û·Ì ۋÌÂÚ· ̤¯ÚÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌ›Ô. ™Â ÂfiÌÂÓ· ¿ÚıÚ· Ì·˜ ı· ·Ó·ÊÂÚıԇ̠ͯˆÚÈÛÙ¿ Û οı ̛· ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ‰ËÏ·‰‹ ∞›Á˘ÙÔ, ™˘Ú›·, §›‚·ÓÔ Î.Ô.Î., ÁÈ·Ù› Î·È Ë ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÛÙ¿ÛË ÂËÚ¿˙ÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. ∏ ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ÙËÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ˘‹ÚÍ ·fi ÙË Á¤ÓÓËÛË ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Ì¤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· “Ì‹ÏÔ Ù˘ ŒÚȉԘ” ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÒÓ Ù˘ °Ë˜. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹ ÂÓÒÓÂÈ ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹ Ì ÙË ¢‡ÛË Î·È Î·Ù¤¯ÂÈ ÙÔ ÎÏÂȉ› ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘ Ô˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ› ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜. √È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ› ÙˆÓ ªÂÁ¿ÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛ·Ó ÙȘ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÏÔ‡ÛÈ·˜ Û ÂÙڤϷȷ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ›¯Â Ë ∞Ó. ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ ÛÙË ‰Èψ̷ٛ· Î·È ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÏfiÁˆ Ù˘ ÁÂÈÙÓ›·Û‹˜ Ù˘ Ì ÙËÓ . ™Ô‚ÈÂÙÈ΋ ŒÓˆÛË. ªÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ æ˘¯ÚÔ‡ ¶ÔϤÌÔ˘, fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ Â‹ÏıÂ Ë ÂÈÚ‹ÓË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ·ÏÏ¿ ¿ÊËÛ ¯ÒÚ˜ ÈÛ¯˘Ú¿ ÂÍÔÏÈṲ̂Ó˜ Î·È ÌË ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ˜. ∂‰Ò Î·È ÂÍ‹ÓÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ȉڇıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ∂‚Ú·›Ô˘˜ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï ÛÙË ÁË Ô˘ ÔÈ ÚfiÁÔÓÔ› ÙÔ˘˜ ¿ÙËÛ·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙ· ̤۷ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ¯ÈÏÈÂÙËÚ›‰·˜ .Ã. ∏ ÈÛÚ·ËÏÈÓfi-·Ï·ÈÛÙÈÓȷ΋ ‰È¤ÓÂÍË, ÁÓˆÛÙ‹ Î·È ˆ˜ ªÂÛ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ∑‹ÙËÌ·, Â›Ó·È Ë ϤÔÓ ÔÍ›· Î·È Ì·ÎÚ¿ Û ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Ù˘ ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈ΋˜ ÂÔ¯‹˜. √ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ ÏfiÁÔ˜ Ù˘ ·Ó¿ÌÈ͢ ÙˆÓ ∏¶∞ Â›Ó·È Ë ÛËÌ·Û›· ÛÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ù˘ ¢‡Û˘ Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÙÔ 60% ÙˆÓ ·ԉ‰ÂÈÁÌ¤ÓˆÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ, Ì ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÎÚ¿ÙË ÙËÓ ™·Ô˘‰È΋ ∞Ú·‚›·, ÙÔ πÚ¿Î, ÙÔ ∫Ô˘‚¤ÈÙ Î·È ÙÔ πÚ¿Ó. ∏ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ·Ó¿ÌÈÍË fï˜ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Î·È Ì ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ Ì›· ÚÔÓÔÌȷ΋ Û¯¤ÛË. Δ· ÁˆÔÏÈÙÈο ·È¯Ó›‰È· ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹, ÚÔηÏÔ‡Ó ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÁÂÈÙÔÓÈÎÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ, ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ù˘ ∫‡ÚÔ˘. ∏ ÔÓÔÌ·Û›· ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË Â›Ó·È ÂÏÏËÓÈ΋ ηÈ

™‡ÓÙÔÌË ÈÛÙÔÚÈ΋ ·Ó·‰ÚÔÌ‹ ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ

ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Â‚Ú·˚΋ ¶ÏÂÛ¤Ù (¯ÒÚ· ÙˆÓ ºÈÏÈÛÙ·›ˆÓ) Ô˘ ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó Û ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ·Ú¿ÏÈ· ¯ÂÚÛ·›· ˙ÒÓË Ô˘ ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó Â›Û˘ Î·È ºÈÏÈÛÙ·›·. ∞˘Δ˘ ∂§∂¡∞™ Ù‹ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙËÓ ∞¡Δø¡√¶√À§√À ıˆÚÔ‡Û·Ó Û·Ó ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi “ÙfiÔ ∂·ÁÁÂÏ›·˜” fiÏ˘ Ù˘ À‰ÚÔÁ›Ԣ. °È· ÙÔ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi Ë ÂÚÈÔ¯‹ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ “ÕÁÈÔÈ ΔfiÔÈ” , ÂÂȉ‹ ÂΛ ¤˙ËÛ·Ó Î·È ‰›‰·Í·Ó Ô πËÛÔ‡˜ ÃÚÈÛÙfi˜ Î·È ÔÈ ∞fiÛÙÔÏÔÈ. °È· ÙÔÓ πÛÏ·ÌÈÛÌfi Ô ÙfiÔ˜ Â›Ó·È Â›Û˘ ÈÂÚfi˜ ·ÊÔ‡ οÔȘ ÙÔÔıÂۛ˜ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ¶ÚÔÊ‹ÙË ªˆ¿ÌÂı. ∞fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ· Ë ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏ› ‰›Ô ÂıÓÈÎÒÓ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂˆÓ Î·È Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ ∂‚Ú·›ˆÓ Î·È ∞Ú¿‚ˆÓ. √È ÕÚ·‚˜ ÍÂÛËÎÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ Ù˘ √ıˆÌ·ÓÈ΋˜ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ë ∞ÓÙ¿ÓÙ (∞ÁÁÏ›·, °·ÏÏ›· Î·È ƒˆÛ›·) ÙÔ˘˜ ˘ÔÛ¯¤ıËΠÏ‹ÚË ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Ì ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∞’ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘. √ μÚÂÙ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÕÚıÔ˘Ú Δ˙¤È̘ ª·ÏÊÔ‡Ú ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÈ ÛÙȘ 2 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1917, Ì›· ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ ËÁ¤ÙË Ù˘ ‚ڷ˚΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ μÚÂÙ·Ó›·˜ §fiÚ‰Ô ƒfiÙÛÈÏÓÙ, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ÙË ‰È·‚È‚¿ÛÂÈ ÛÙË ¢ÈÂıÓ‹ ™ÈˆÓÈÛÙÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË “¢È·Î‹Ú˘ÍË ª·ÏÊÔ‡Ú” , fiˆ˜ ı· Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‰›‰ÂÙ·È Ë ˘fiÛ¯ÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηı›‰Ú˘ÛË ÌÈ·˜ “‚ڷ˚΋˜ ·ÙÚ›‰·˜” ÛÙËÓ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË, Ì Û‚·ÛÌfi ÛÙ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ Ï·ÒÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó ‹‰Ë ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ø˜ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ·, Ë Â‚Ú·˚΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ηÏÂ›Ù·È Ó· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙȘ ∏¶∞ Ó· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔÓ ∞’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ ∏ ÂÚÈÔ¯‹ ›¯Â ·Ó·ÎËÚ˘¯ı› “ÎÚ¿ÙÔ˜ ηْ ÂÓÙÔÏ‹” Ù˘ ∫ÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ ∂ıÓÒÓ ˘fi ·ÁÁÏÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· Î·È Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ μ’ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘. √ √∏∂, Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË 181/1947 (29 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1947), ‰È¯ÔÙÔÌÔ‡Û ÙËÓ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË Û ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÎÚ¿ÙË, ¤Ó· ·Ú·‚ÈÎfi Î·È ¤Ó· ‚ڷ˚Îfi, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÁÏÒÛÛ·, ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ÙË ıÚËÛΛ·. ∏ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì ıˆÚ›ÙÔ ‰ÈÂıÓ‹˜ fiÏË Î·È ÂÙ›ıÂÙÔ Î¿Ùˆ ·fi ‰ÈÂıÓ‹ ¤ÏÂÁ¯Ô. ™ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ √∏∂ ÌÂÁ¿ÏÔ ÚfiÏÔ ¤·ÈÍÂ Î·È ÙÔ “ÔÏÔη‡ÙˆÌ·” . ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ √∏∂ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Û˘ÌÏÔΤ˜ ÌÂٷ͇ ∂‚Ú·›ˆÓ Î·È ¶·Ï·ÈÛÙÈÓ›ˆÓ. √È ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔÈ ÂÍÂÁ›ÚÔÓÙ·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ∂‚Ú·›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÕÁÁψÓ. √È μÚÂÙ·ÓÔ› ·Ô¯ˆÚÔ‡Ó ÙÔ 1948. ∏ ÂͤÁÂÚÛË ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓ›ˆÓ ηٷÓ›ÁÂÙ·È ‚›·È· Î·È Ô ªÂÓ °ÎÔ˘ÚÈfiÓ (1886-1973) ÂÍ·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï. ΔËÓ 10 ª·˝Ô˘ 1948 ˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ ΔÂÏ ∞‚›‚ ·fi ÙÔÓ ªÂÓ °ÎÔ˘ÚÈfiÓ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ Ë ¢È·Î‹Ú˘ÍË Ù˘ ∞ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï. ™ÙÚ·Ù‡̷ٷ ÙˆÓ ÁÂÈÙÔÓÈÎÒÓ ·Ú·‚ÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ (∞›Á˘ÙÔ˜, πÔÚ‰·Ó›·, πÚ¿Î, ™˘Ú›· Î·È §›‚·ÓÔ˜) ÂÈÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË. ªÂÙ¿

·fi ÂÓÓÈ¿ Ì‹Ó˜ Ì·¯ÒÓ ÔÈ πÛÚ·ËÏÈÓÔ› ηÙÔÚıÒÓÔ˘Ó Ó· ÓÈ΋ÛÔ˘Ó Î·È ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔ˘Ó, ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 1949, Û˘Ìʈӛ· ÌfiÓÈÌ˘ ηٿ·˘Û˘ ÙÔ˘ ˘Úfi˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ù· Û‡ÓÔÚ· ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì·, 78% (¤Ó·ÓÙÈ 55% Ô˘ ÙÔ˘˜ ›¯Â ·Ô‰Ôı›), ηٷϷ̂¿ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ πÛÚ·‹Ï. ∏ ¢˘ÙÈ΋ Ÿ¯ıË Î·È Ë ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì ÚÔÛ·ÚÙÒÓÙ·È ÛÙËÓ πÔÚ‰·Ó›·. ∏ §ˆÚ›‰· Ù˘ °¿˙·˜ ηٷϷ̂¿ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ. √È ™‡ÚÈÔÈ Î·Ù¤Ï·‚·Ó ÌÈ· ÛÙÂÓ‹ ψڛ‰· ÛÙË Ï›ÌÓË Ù˘ °·ÏÈÏ·›·˜ Î·È ÔÈ §È‚·Ó¤˙ÔÈ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÙÌ‹Ì·. ªÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓ›ˆÓ, 750.000 ÂÚ›Ô˘, ÍÂÚÈ˙ÒıËΠ·fi Ù· ¿ÙÚÈ· ‰¿ÊË ÙÔ˘˜ Î·È Î·Ù¤Ê˘Á ÛÙË °¿˙·, ÙËÓ πÔÚ‰·Ó›·, ÙÔ §›‚·ÓÔ Î·È ÙË ™˘Ú›·. ΔÔ 1967 ÙÔ πÛÚ·‹Ï ÂÍ·¤Ï˘Û ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÙˆÓ ¤ÍÈ ËÌÂÚÒÓ Î·Ù¿ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·¤Û·ÛÂ: ΔË §ˆÚ›‰· Ù˘ °¿˙·˜ Î·È ÙË ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ ÙÔ˘ ™ÈÓ¿ ·fi ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ, ÙË ¢˘ÙÈ΋ Ÿ¯ıË Î·È ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì ·fi ÙËÓ πÔÚ‰·Ó›· Î·È Ù· ˘„ÒÌ·Ù· ÙÔ˘ °ÎÔÏ¿Ó ·fi ÙË ™˘Ú›·. ¶ÂÚ›Ô˘ 500.000 ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔÈ ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ·˘ÙÔ‡. ΔÔ 1979 ÙÔ πÛÚ·‹Ï Â¤ÛÙÚ„ ÙË ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ ÙÔ˘ ™ÈÓ¿ ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ. √È πÛÚ·ËÏÈÓÔ› ·ÓÙ¿ÏÏ·Í·Ó ÁË ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÂÈÚ‹ÓË Î·È ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ ÙÔ˘˜. ΔÔ 1964 ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Ë √ÚÁ¿ÓˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ∞ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ¶·Ï·ÈÛÙ›Ó˘ (√∞¶ ‹ PLO-Palestine Liberation Organization) ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓ›Ô˘˜. √ ∞Ú·‚ÈÎfi˜ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ PLO ˆ˜ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÂÎÚfiÛˆÔ ÙˆÓ ∞Ú¿‚ˆÓ Ù˘ ¶·Ï·ÈÛÙ›Ó˘. ΔÔ ∂ıÓÈÎfi ¶·Ï·ÈÛÙÈÓÈ·Îfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ, ÙÔ ÓÔÌÈÎfi ÛÒÌ· Ù˘ PLO, ‰È·Î‹Ú˘ÍÂ, ÛÙȘ 15 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1988, ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ Ù˘ ¶·Ï·ÈÛÙ›Ó˘. √È ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔÈ ÛÙË ‰È·Î‹Ú˘Í‹ ÙÔ˘˜ ÂÈηϤÛÙËÎ·Ó ÙË ™˘Óı‹ÎË Ù˘ §ˆ˙¿ÓÓ˘ (1923) Î·È ÙËÓ ·fiÊ·ÛË 181 ÙÔ˘ √∏∂. ΔÔ πÛÚ·‹Ï Ô˘ η٤¯ÂÈ Ù· ‰¿ÊË ·fi ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÙˆÓ ¤ÍÈ ËÌÂÚÒÓ, ·¤ÚÚÈ„Â ÙË ‰È·Î‹Ú˘ÍË ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓ›ˆÓ. ΔÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ Ù˘ ¶·Ï·ÈÛÙ›Ó˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ∞Ú·‚ÈÎfi ™‡Ó‰ÂÛÌÔ fi¯È fï˜ ·fi ÙÔÓ √∏∂, ÙȘ ∏¶∞ Î·È ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË. ΔË ÛÙÈÁÌ‹ ·˘Ù‹ Ù˘Á¯¿ÓÂÈ Ù˘ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ 127 ÎÚ·ÙÒÓ. ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, fiˆ˜ Î·È Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÎÚ¿ÙË-̤ÏË Ù˘, ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ‰Èψ̷ÙÈÎÔ‡˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ Ì ÙËÓ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓȷ΋ ∞Ú¯‹. ™ÙȘ 8 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1987 ÍÂΛÓËÛÂ Ë 1Ë πÓÙÈÊ¿ÓÙ· (1987 - 1991) Ì ·ÈÌ·ÙËÚ¤˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ. ΔÔ 1993 Ì ÙȘ Û˘Ìʈӛ˜ ÙÔ˘ ŸÛÏÔ, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ Yasser Arafat Î·È ÙÔÓ Yitzhak Rabin Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï, Ù¤ıËÎ·Ó ÔÈ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ï·ÈÛÙÈÓȷ΋ ·˘ÙԉȿıÂÛË ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ Ÿ¯ıË Î·È ÙË §ˆÚ›‰· Ù˘ °¿˙·˜, Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘ ·Ï·ÈÛÙÈÓÈ·ÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Ì ÙÔ πÛÚ·‹Ï ˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ πÛÚ·ËÏÈÙÒÓ Ô˘ Û˘Ó¤¯È˙·Ó Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙ· ·Ï·ÈÛÙÈÓȷο ‰¿ÊË. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì Î·È Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ·Ï·ÈÛÙÈÓ›ˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ ·Ú¤ÌÂÓ·Ó ¯ˆÚ›˜ χÛË. ΔÔ 1994, ÌÂÙ¿ ÙȘ Û˘Ìʈӛ˜ ÙÔ˘ ŸÛÏÔ, ȉڇÂÙ·È Ë ∂ıÓÈ΋ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓȷ΋ ∞Ú¯‹ Û·Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ PLO Î·È Û·Ó ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÚÔ˜ ÙËÓ ·˘ÙԉȿıÂÛË

ÙˆÓ ·Ï·ÈÛÙÈÓ›ˆÓ. √È Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ‰È·ÎfiËÎ·Ó ÙÔ 2000 Ì ÙËÓ Î‹Ú˘ÍË Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ πÓÙÈÊ¿ÓÙ· (2000-2005). πÓÙÈÊ¿ÓÙ· ÛÙ· ·Ú·‚Èο ÛËÌ·›ÓÂÈ “Ù·Ú·ÎÔ‡ÓËÌ·” . √ÓÔÌ¿ÛÙËÎÂ Î·È “ÂÙÚÔfiÏÂÌÔ˜” , ÂÂȉ‹ ÔÈ Ó·ÚÔ› ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ¤ÙÚ˜ Î·È ¿ÏÏ· ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· fiÏ· ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÚÔËÁ̤ÓÔ Ù¯ÓÔÏÔÁÈο ÈÛÚ·ËÏÈÓfi ÛÙÚ·Ùfi. ΔÔ 2002 ˘‹ÚÍ ÌÈ· ΛÓËÛË ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙˆÓ ∏¶∞ George Bush, ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘ ·Ï·ÈÛÙÈÓÈ·ÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ó·˘¿ÁËÛ Ì ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÛÙÔ πÚ¿Î. ΔËÓ ›‰È· ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ √∏∂ ˘ÈÔı¤ÙËÛ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰˘Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ Ì ·ÛÊ·Ï‹ Î·È ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ӷ Û‡ÓÔÚ·. ªÂ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË 1397 ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ‰ËÏÒÓÂÈ “ÚÔÛËψ̤ÓÔ ÛÙÔ fiÚ·Ì· ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰‡Ô ÎÚ¿ÙË, ÙÔ πÛÚ·‹Ï Î·È Ë ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË, ı· ˙Ô˘Ó ÙÔ ¤Ó· ‰›Ï· ÛÙÔ ¿ÏÏÔ, ̤۷ Û ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ӷ Î·È ·ÛÊ·Ï‹ Û‡ÓÔÚ·” . ∑ËÙÂ›Ù·È ·ÎfiÌ· “¿ÌÂÛË ‰È·ÎÔ‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ ‚›·˜, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ ÙÚfiÌÔ˘, ÚfiÎÏËÛ˘, ˘fiı·Ï„˘ ‚›·˜ Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹˜” . √È ·Ú·Ù¿ÍÂȘ (Fatah Î·È Hamas) Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ó· Û˘ÁÎÚÔÙËı› ÎÔÈÓ‹ ‰‡Ó·ÌË ·ÛÊ·Ï›·˜ ÛÙË §ˆÚ›‰· Ù˘ °¿˙·˜, Ë ÔÔ›· ı· ·ÛÎÔ‡Û ηı‹ÎÔÓÙ· ̤¯ÚÈ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2010. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË: ∏ ¢˘ÙÈ΋ Ÿ¯ıË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓȷ΋ ∞Ú¯‹ Î·È ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË. Δ· ˘„ÒÌ·Ù· ÙÔ˘ °ÎÔÏ¿Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï. ∏ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÂȉÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜. √È πÛÚ·ËÏÈÓÔ› Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙÔÓ ÂÓ·¤ÚÈÔ ¯ÒÚÔ, Ù· ¯ˆÚÈο ‡‰·Ù· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ηıÒ˜ Î·È ÙË ¯ÂÚÛ·›· ÏÂ˘Ú¿ ÚÔ˜ Ù· ÈÛÚ·ËÏÈÓ¿ Û‡ÓÔÚ· Ù˘ §ˆÚ›‰·˜ Ù˘ °¿˙·˜. ∏ ·ÚÔ¯‹ ÓÂÚÔ‡, ÔÈ ÂÈÎÔÈӈӛ˜, Ë ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛË, Ë ·Ô¯¤Ù¢ÛË Î·È ÔÈ ÙÂψÓÂȷΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓÔ ÓfiÌÈÛÌ· Â›Ó·È ÙÔ πÛÚ·ËÏÈÓfi. ∏ ∞›Á˘ÙÔ˜ ÂϤÁ¯ÂÈ ÙË ÓfiÙÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ °¿˙·˜, ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· Ì ÙËÓ ¤ÚËÌÔ ÙÔ˘ ™ÈÓ¿. ∏ §ˆÚ›‰· Ù˘ °¿˙·˜ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È ‰ÈÂıÓÒ˜ Û·Ó ÙÌ‹Ì· ΢ڛ·Ú¯Ë˜ ¯ÒÚ·˜. ™ÙË ¢˘ÙÈ΋ Ÿ¯ıË ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó 2.407.681 ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔÈ Î·È 187.000 πÛÚ·ËÏÈÓÔ›. √È πÛÚ·ËÏÈÓÔ› Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡Ó ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 177.000. √È πÛÚ·ËÏÈÓÔ› η٤¯Ô˘Ó ÙÔ 40% ÙˆÓ Â‰·ÊÒÓ Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ Ÿ¯ı˘. √È ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔÈ Ù˘ §ˆÚ›‰·˜ Ù˘ °¿˙·˜ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ 1.482.405. √È πÛÚ·ËÏÈÓÔ› ¤ÔÈÎÔÈ ÛÙ· ˘„ÒÌ·Ù· ÙÔ˘ °ÎÔÏ¿Ó Â›Ó·È Á‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ 20.000, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚ› ÙÔ˘˜ ÂηÙfi ÂÈϤÔÓ Î·Ù·˘ÏÈÛÌÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ πÛÚ·‹Ï. ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÙ·È ·˘Ùfi ÙÔ ¿ÚıÚÔ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Â¯ıÚÔڷ͛˜ ÛÙË §ˆÚ›‰· Ù˘ °¿˙·˜, ÂÓÒ Ë À¶∂• ÙˆÓ ∏¶∞ Ã. ∫Ï›ÓÙÔÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‹‰Ë ÛÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹ ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ̤ۈ Ù˘ ‰Èψ̷ٛ·˜, οÙÈ Ô˘ ÂÈı˘Ì› ¿ÏψÛÙÂ Î·È Ô √∏∂.

∏ ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË ı¤ÏÂÈ ÙÔ °ÂÚÌ·Ófi Ù˘... I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 24210 95753 fax: 24210 32828, 23470

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

°πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95753, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

√Δ∞¡ ÛÙȘ ÂÔ¯¤˜ Ô˘ ‰¤Ó·Ì ٷ Û΢ÏÈ¿ Ì ٷ ÏÔ˘Î¿ÓÈη, Ù·Íȉ‡·Ì ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘, οÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ¿ÓÙ· ı·˘Ì¿˙·Ì TÔ˘ ™T∞Àƒ√À ÚÒÙË ·’ fiϘ ÙË °ÂÚ¢HMO¶OY§OY Ì·Ó›·. °È· ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·, ÙË ÓÔÈÎÔ΢ÚÔÛ‡ÓË Ù˘, ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ Ù˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡. ∞§§ø™Δ∂ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi Â›Ó·È Î·È ÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Ì·˜, Ô˘ ˙Ô˘Ó Î·È ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÂΛ. ¡· ‰ÂȘ ÙÈ Á›ÓÂÙ·È ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, fiÙ·Ó ¤ÊÙÂÈ ¯ÈfiÓÈ, ÁÈ· fiÙ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜... ∂͢ËÚÂÙÂ›Û·È ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘ ÂΛ, fiÙ·Ó ı¤ÏÂȘ ¤Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎfi ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ... ∞ÀΔ∞ Î·È ¿ÏÏ· ÔÏÏ¿ Ì·˜ ϤÓ ÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Ì·˜ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ÁÈ· ÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË ÎÈ ÂÌ›˜ ÙË ı·˘Ì¿˙Ô˘ÌÂ. ª¿ÏÈÛÙ· ΢ÎÏÔÊÔÚ› Î·È Ë ·ÚÔÈÌ›· Ì ÙÔ °ÂÚÌ·Ófi, fi¯È ÙË ÁÓˆ-

ÛÙ‹ “·Ï˘Û›‰·” ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ ÙÔ °ÂÚÌ·Ófi ‰ËÌfiÛÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi. ∫π ÂÓÒ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ϤÌÂ Î·È Ù· ÈÛÙ‡ԢÌÂ, fiÙ·Ó ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› Ó· Ì·˜ ‰Â›ÍÔ˘Ó Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ Á›ÓÔ˘ÌÂ Û·Ó ÎÈ ·˘ÙÔ‡˜ ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· ÙÔ˘˜ ÏËÛÈ¿ÛÔ˘ÌÂ, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ·Ú¯Èο Î·È Ù˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ηÙfiÈÓ, ÂÌ›˜ fi¯È ÌfiÓÔÓ ·ÚÓԇ̷ÛÙ ӷ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘˜ ÚÔËϷΛ˙Ô˘ÌÂ Î·È ·fi ¿Óˆ... ∞¶√ ÙË ÌÈ· ı·˘Ì¿˙Ô˘Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ fiˆ˜ ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ‰ËÏÒÓÔ˘Ì Ì ÙȘ Ú¿ÍÂȘ Ì·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Á›ÓÔ˘Ì °ÂÚÌ·Ó›·. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ›̷ÛÙ ·ÎfiÌË Î·Ù¿ÏÔÈÔ Ù˘ √ıˆÌ·ÓÈ΋˜ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜, ·ÚÌ·ÙÔÏÔ› Î·È ÎϤÊÙ˜, ·ÓÙ¿ÚÙ˜ Î·È ·Ó·Ú¯Ô·˘ÙfiÓÔÌÔÈ. ª√π∞∑√Àª∂ Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ì ÚfiÙ˘· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎË-

Û˘. ◊ Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘ÌÂ, ÁÈ·Ù› ¤ÙÛÈ Û˘ÌʤÚÂÈ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÁÎÚÔ‡˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ Î·È ÎÔÌÌ·ÙfiÛÎ˘ÏˆÓ, Ô˘ ÂÈ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜. ∞ÀΔ√π ¤¯Ô˘Ó Û˘ÛÙ‹ÛÂÈ ÌÈÎÚÔ‡˜ “ÛÙÚ·ÙÔ‡˜” Ì ¯Ô˘ÏÈÁοÓÈÎË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, Ì “ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜” ΢ڛˆ˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¿ÓÂÚÁÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÚÈʤÚÔ˘Ó, ÁÈ· Ó· ·Î˘ÚÒÓÔ˘Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î·È Ê˘ÛÈο Ó· ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡, ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ˆÛÙfiÛÔ ÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÔÈ Î·ıÔ‰ËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘˜... √™√ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÌÂÈÔ„Ëʛ˜ ı· ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ‰È¿ Ù˘ ‚›·˜ Î·È Ù˘ Â›ÎÏËÛ˘ Ù˘ Ï·˚΋˜ ı¤ÏËÛ˘, Û· Ó· Â›Ó·È ÔÈ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ› ÂÎÊÚ·ÛÙ¤˜ Ù˘, ÙfiÙ fi¯È Ë ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÛËÎÒÛÂÈ ÎÂÊ¿ÏÈ, ·ÏÏ¿ ı· ηٷÚÁËı› Î·È Î¿ı ¤ÓÓÔÈ· ·ÍÈÔÎÚ·Ù›·˜ Û ·˘Ùfi Ô˘ ϤÌ ¢ËÌfiÛÈÔ, ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ¢∂∫√ Î.Ô.Î. dimopoulos@e-thessalia.gr


™À¡∂¡Δ∂À•∏

5

KYPIAKH 25 NOEMBPIOY 2012

“Δ

Ô ÌÂÁ¿ÏÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ ¯ˆÚ›˜ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ “ÎÔ‡ÚÂÌ·” Ë ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙË” ÙÔÓ›˙ÂÈ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙÔ ∞¶∂-ª¶∂ Ô ÂÏÏËÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ ∂Ï¢ı¤ÚˆÓ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÒÓ (FDP) °ÈÒÚÁÔ˜ ÷Ù˙ËÌ·Úο΢, Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘ ÙÔ˘ Eurogroup. “£· ¤ÚÂÂ Ë °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ÈÛÙÔÚÈο Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂˆÊÂÏËı› ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÔÏÈÙÈο ·fi ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜ Û‹ÌÂÚ· Ì·˙¤„ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Î¤Ú‰Ë ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘, Ù· ÔÔ›· ËıÈο ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó Ù›ÌÈ·” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ÷Ù˙ËÌ·Úο΢ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “ªÂ Ù· 80 ‰ÈÛÂÎ. ¢ÚÒ Ô˘ ΤډÈÛ·Ó, ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ¯·ÌËÏÔ‡ ÂÈÙÔΛԢ ÙˆÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, ı· ‹Ù·Ó Ôχ ‡ÎÔÏÔ ÁÈ· ÙË °ÂÚÌ·Ó›· Ó· ηχ„ÂÈ ÙÔ ÎÂÓfi ÙˆÓ 33 ‰ÈÛÂÎ. ¢ÚÒ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ.

°πøƒ°√™ Ã∞Δ∑∏ª∞ƒ∫∞∫∏™ “Èڛ˜ Ó¤Ô “ÎÔ‡ÚÂÌ·” Ë ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙË” √ÏfiÎÏËÚË Ë Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ∂Ï¢ı¤ÚˆÓ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÒÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜:

¶Ò˜ ÎÚ›ÓÂÙ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘ ÙÔ˘ Eurogroup ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·; ∂›Ó·È ·ÔÁÔËÙ¢ÙÈÎfi fiÙÈ ¿ÏÏË Ì›· ÊÔÚ¿ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ·›˙ÂÈ Ì ٷ Ó‡ڷ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÚÔηÏ› ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Â›Ó·È ϤÔÓ Û·Ê¤˜ fiÙÈ Ë ‰È¿ÛˆÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ fiψÓ. ◊Ù·Ó ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi fiÙÈ ÂȉÈο ÛÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi Δ‡Ô ÂȉÈο ·˘Ù‹ Ë ™‡ÓÔ‰Ô˜ ‰ÂÓ ¤·È˙ ÌÂÁ¿ÏÔ ÚfiÏÔ. ∞˘Ùfi Ô˘ ˙ËÙÂ›Ù·È Â›Ó·È ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈ΋ χÛË ÎÈ ÂΛ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ·ÎfiÌ· ‰È·ÊÔÚ¤˜. ¶·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ‰¤¯ÙËÎ·Ó fiÏÔÈ, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ, fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ˘ÏÔÔÈ› ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ¤¯ÂÈ Ï˘ı› ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ·, ·ÏÏ¿ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÔÈÎÙfi ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi. °È·Ù› ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ËÁ¤Ù˜ ¿ ÊËÛ·Ó ¿ÏÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ·‚¤‚·ÈÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ηٷ Ï‹ÍÔ˘Ó ÛÂ Û˘Ìʈӛ·; ∏ ‰È·Ì¿¯Ë √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ - μÂÚÔÏ›ÓÔ˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ˆ˜ “Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ‰È¯·ÛÌfi˜” . ∂ÓÒ ÙÔ ¢¡Δ ˙ËÙ› Ì›· Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌË ÔÚÈÛÙÈ΋ χÛË, ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2013, ÚÔÛ·ı› Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ¯ÚfiÓÔ ÂÈÙ›ÓÔÓÙ·˜ ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ù˘ Û‡Á¯˘Û˘. ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ ¯ˆÚ›˜ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ “ÎÔ‡ÚÂÌ·” Ë ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙË. ∂Âȉ‹ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ “ÎÔ‡ÚÂÌ·” , ı· ÛËÌ·›ÓÂÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Â›ÛËÌÔ˘ ıÂÛÌÈÎÔ‡ ÙÔ̤·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÏËÚÒÛÂÈ Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ - Î·È fi¯È ÌfiÓÔÓ - ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜, Ë Î˘Ú›· ª¤ÚÎÂÏ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ·Ô‰Âȯı› ·Ó·ÎfiÏÔ˘ıË ¤¯ÔÓÙ·˜ ˘ÔÛ¯Âı› fiÙÈ Ë ‰È¿ÛˆÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ‰ÂÓ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ‚·Ú‡ ÙÔ Îϛ̷ ÁÈ· ÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ¶ÔÏÏÔ› ηٷÏÔÁ›˙Ô˘Ó Â˘ı‡Ó˜ ÛÙÔÓ Î. ™fiÈÌÏ ÁÈ· ÙË ÌË Â› Ù¢ÍË Û˘Ìʈӛ·˜. ∂›Ó·È ηٷÓÔËÙfi fiÙÈ ÙÔ Îϛ̷ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ‚·Ú‡ Ì fiÏ· Ù· ÛÙÚ·ÙËÁÈο Ï¿ıË Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ͤÛ·ÛÂ Ë ‰Ë-

˙Ô˘Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ŸÌˆ˜, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ‰ÂÓ Í¯ÓÔ‡Ó ÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÈ‚›ˆÛ˘.

£· ¤ÚÂÂ Ë °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ÈÛÙÔÚÈο Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂˆÊÂÏËı› ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÔÏÈÙÈο ·fi ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜ Û‹ÌÂÚ· Ì·˙¤„ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Î¤Ú‰Ë ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘, Ù· ÔÔ›· ËıÈο ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó Ù›ÌÈ·

ÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ∫·Ù·ÓÔÒ Î·È ÙËÓ ÔÚÁ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ Î. ™fiÈÌÏÂ, Ô ÔÔ›Ô˜ fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋. ∞˜ ı˘ÌËıԇ̠fiÙÈ ‹Ù·Ó ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ΢ڛ·˜ ª¤ÚÎÂÏ Ó· ÂÓÙ·¯ı› Ë ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¢¡Δ. ∂Λ Ô˘ ÊÙ¿Û·ÌÂ Î·È Ì ÙË ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ΢ڛ·˜ ª¤ÚÎÂÏ ˘¤Ú Ù˘ ‰È¿ÛˆÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ı· ¤ÚÂÂ Ë °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ÈÛÙÔÚÈο Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂˆÊÂÏËı› ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÔÏÈÙÈο ·fi ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜ Û‹ÌÂÚ· Ì·˙¤„ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Î¤Ú‰Ë ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘, Ù· ÔÔ›· ËıÈο ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó Ù›ÌÈ·. ªÂ Ù· 80 ‰ÈÛÂÎ. ¢ÚÒ Ô˘ ΤډÈÛ·Ó, ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ¯·ÌËÏÔ‡ ÂÈÙÔΛԢ ÙˆÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, ı· ‹Ù·Ó Ôχ ‡ÎÔÏÔ ÁÈ· ÙË °ÂÚÌ·Ó›· Ó· ηχ„ÂÈ ÙÔ ÎÂÓfi ÙˆÓ 33 ‰ÈÛÂÎ. ¢ÚÒ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘.

∏ °ÂÚÌ·Ó›· ı¤ÏÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ Â˘ÚÒ; ª‹ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÏϘ ÛΤ„ÂȘ; ∏ ΢ڛ·Ú¯Ë ÛΤ„Ë Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ 2013. ∏ ÛÙÚÔÊ‹ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Á›ÓÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ·fiÙÔ̘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ¿Ԅ˘, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ÙÈ̈ÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜. ∞˘Ùfi ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÍÂοı·Ú· ·fi ÙË ‰ËÌÔÊÈÏ›· Ù˘ ηÁÎÂÏ·Ú›Ô˘, Ë ÔÔ›· ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙ¿Ûˆ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙ· ›‰È· Â›‰·. ŸÌˆ˜, ÌÂÙ¿ ·fi ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·, Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ηٿϷ‚ fiÙÈ Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ˙‹ÙËÌ· ÎfiÛÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÏÈÙÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË. ∞˘Ù‹ Ë Â˘Úˆ·˚΋ ÔÏÈÙÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ ΢Úȷگ› ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜. °ÓˆÚ›-

∏ ∂ÏÏ¿‰· ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ· ÎÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ·Ôχو˜ ıÂÙÈÎfi ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÁÒÓ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ‹Ù·Ó ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÌÈ· ıÂÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜

∂¡∞ƒ•∏ π∞Δƒ∂π√À ∫√ÀΔ™π∞ƒ∏™ ∞. ∂¶∞ª∂π¡ø¡¢∞™ Ã∂πƒ√Àƒ°√™ √Àƒ√§√°√™ ∫¿ÙÔ¯Ô˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Δ›ÙÏÔ˘ √˘ÚÔÏÔÁ›·˜ FEBU ∂ȉÈ΢ı›˜ ÛÙÔ ∞ÓÙÈηÚÎÈÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ «√ ÕÁÈÔ˜ ™¿‚‚·˜» À. ¢È‰¿ÎÙˆÚ π·ÙÚÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ∞fiÊÔÈÙÔ˜ π·ÙÚÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 31, μfiÏÔ˜ - ¢¤¯ÂÙ·È Î·ÙfiÈÓ Ú·ÓÙ‚ԇ ΔËÏ. 24210 33223 - ∫ÈÓ. 6945363356 e-mail: ep_koutsiaris@yahoo.gr

∂›Ó·È ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ ‚ÈÒÛÈÌÔ; ∫·È ·Ó fi¯È, Ò˜ ÌÔÚ› Ó· ηٷÛÙ› ‚ÈÒÛÈÌÔ; ΔÔ ¯Ú¤Ô˜ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ ∞∂¶ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ‚ÈÒÛÈÌÔ. √ ÈÔ ·Ïfi˜ ÙÚfiÔ˜ ı· ‹Ù·Ó Ó· ·Ê·ÈÚÂı› ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ̤ۈ ÂÓfi˜ ÎÔ˘Ú¤Ì·ÙÔ˜. ∂Âȉ‹, fï˜, ÔÏÈÙÈο ·˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È ‰‡ÛÎÔÏÔ, Ë Â·Ó·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ Ì ӤԢ˜ fiÚÔ˘˜ Ì Ôχ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÂÈÙfiÎÈÔ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢ Â›Ó·È Ì›· ¿ÏÏË Ï‡ÛË. ∏ ÌË ÏËڈ̋ ÂÈÙÔΛԢ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ ‚¿ÛÂÈ ‰ÈÌÂÚÔ‡˜ Û˘Ìʈӛ·˜ ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Û ̛· ÙÚ›ÙË Ï‡ÛË. °È’ ·˘Ùfi Î·È Û˘˙ËÙÈ¤Ù·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ¤Ó· Û˘ÏÏÔÁÈÎfi ·Î¤ÙÔ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ¤Ó· ÎÔÎÙ¤ÈÏ Ì¤ÙÚˆÓ. μ·ÛÈ΋ χÛË ·Ó¿Î·Ì„˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ó· ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ ÙÔ ∞∂¶ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÁÈ· Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Ë ·fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∞∂¶ Ì ÙÔ ¯Ú¤Ô˜. À¿Ú¯ÂÈ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË °ÂÚÌ·Ó›·˜ Ì ÙÔ ¢¡Δ ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜, fiˆ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ “Bloomberg”; ŸÓÙˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ‰È·ÊÔÚ¿ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ̤ÙÚÔ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ÙÔ “ÎÔ‡ÚÂÌ·” . ∂ÓÒ ÙÔ ¢¡Δ ˘Ô-

∂Âȉ‹ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ “ÎÔ‡ÚÂÌ·” ı· ÛËÌ·›ÓÂÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Â›ÛËÌÔ˘ ıÂÛÌÈÎÔ‡ ÙÔ̤·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÏËÚÒÛÂÈ Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ - Î·È fi¯È ÌfiÓÔÓ - ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜, Ë Î˘Ú›· ª¤ÚÎÂÏ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ·Ô‰Âȯı› ·Ó·ÎfiÏÔ˘ıË ¤¯ÔÓÙ·˜ ˘ÔÛ¯Âı› fiÙÈ Ë ‰È¿ÛˆÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ‰ÂÓ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ

ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ “ÎÔ‡ÚÂÌ·” , ·Ó Î·È Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·ÁÁ›˙ÂÙ·È Ô Â›ÛËÌÔ˜ ÙÔ̤·˜, ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ÂÓ·ÓÙÈÒÓÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ÚÔ·Ó¤ÊÂÚ·.

“∏ °ÂÚÌ·Ó›· ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÂÙ·È. ∫· Ì›· Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” ÁÚ¿ÊÂÈ Ë ÈÙ·ÏÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· La Repubblica. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ë ∞ı‹Ó· Ó· Ï¿‚ÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‰fiÛË ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÌÈ ÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ; ∏ ∂ÏÏ¿‰· ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ· ÎÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ·Ôχو˜ ıÂÙÈÎfi ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ·Ô-

Ù¤ÏÂÛÌ· ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÁÒÓ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ‹Ù·Ó ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÌÈ· ıÂÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜. ∂ÈÛÚ¿ÙÙÂÈ ·fi ÙÔ Ï·fi Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ˘fi ·ÎÚ·›· ·ÓÙ›ÍÔ˜ Û˘Óı‹Î˜. μ·ÛÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÏÔÈfiÓ Î·Ù¿ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ηχÙÔÓÙ·È, ·ÏÏ¿ ÚÔÊ·ÓÒ˜ fi¯È fiϘ. ∫·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÏËÚÒÛÂÈ Î·È ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Û ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜. ∂›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· Î·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙ·ÌÈ¢ÙÔ‡Ó Î·È Ó· ‰ÔıÔ‡Ó” . ªÈ¯¿Ï˘ æ‡ÏÔ˜


¶√§πΔπ∫∏

6

KYPIAKH 25 N√∂ªμƒπ√À 2012

∂Ófi„ÂÈ ÙÔ˘ ·˘ÚÈ·ÓÔ‡ Eurogroup ÁÈ· ‰fiÛË Î·È Û˘Ì‚È‚·ÛÙÈ΋ χÛË ¯Ú¤Ô˘˜

∞Ó·‚·ıÌÈṲ̂Ó˜ ÚÔÛ‰Ô˘ ΔÔ ‚¤ÙÔ ™fiÈÌÏÂ Î·È ÔÈ ¯ÒÚ˜ ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔÈ ¯¿Ï·Û·Ó ÙË Û‡ÁÎÏÈÛË ÛÙÔ ·Ú¿ ¤ÓÙ ∞£∏¡∞, 24.

∏ ∂›Ó·È Ï¿ıÔ˜ Ì·˜ Ë ‰È¿ÎÚÈÛË ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ μƒÀ•∂§§∂™, 24. Δ∏ ‰È΋ ÙÔ˘ ÂΉԯ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜

ÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ·ÔÙ˘¯›·˜ ÙÔ˘ Ó·˘·Á›Ô˘ Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ¤‰ˆÛ o Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Eurogroup ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ Deutsche Welle. “¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Î¿ÓÔ˘Ì ¤Ó· Ï¿ıÔ˜ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ Ï¿ıÔ˜ ÙÔ Û˘ÌÌÂÚ›˙ÔÓÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÔÈ ¯ÒÚ˜-̤ÏË Î·È Ë ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË: ∫¿ÓÔ˘Ì ‰È¿ÎÚÈÛË ÌÂٷ͇ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó Î·È ·Ô‰ÂÎÙÒÓ. ∂ÁÒ ˘ÔÛÙËÚ›˙ˆ ÚËÙ¿ Î·È Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο fiÙÈ fiϘ ÔÈ 27 ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂∂ Â›Ó·È ·Ô‰¤ÎÙ˜. ŸÏÔÈ ˆÊÂÏÔ‡ÌÂı· ·fi ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì·˜ ÛÙËÓ ∂∂. £ÂˆÚÒ ÏÔÈfiÓ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë Ù¯ÓËÙ‹ ‰È¿ÎÚÈÛË ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙ· ˙ËÙÔ‡ÌÂÓ· ÙÔ˘ 21Ô˘ ·ÈÒÓ·” , ÂÎÙÈÌ¿ Ô ∑·Ó ∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ˘ ‰ÂÓ ıˆÚ› ÂÈÏ‹„ÈÌÔ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Î¿ı ¯ÒÚ· ʤÚÓÂÈ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ù˘ ı¤ÛÂȘ Î·È Ì ‚¿ÛË ·˘Ù¤˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘. ∂›Ó·È ηÏfi Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ô ¤Ó·˜ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘. øÛÙfiÛÔ, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ Ô Î. °ÈÔ‡ÓÎÂÚ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÔÏϤ˜ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ̤¯ÚÈ Ó· ÚÔ·„ÂÈ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. °È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘ÙfiÓ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Eurogroup ‰ÂÓ ÚÈÛοÚÂÈ ÌÈ· ÚfiÁÓˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û‡ÓÔ‰Ô. “∂›Ó·È ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ äÚÌ·Ó Ê·Ó ƒÔÌ¿È Ó· ÎÚ›ÓÂÈ fiÙ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÔ˘ÌÂ. ¢ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ·˘Ùfi ı· Á›ÓÂÈ ÂÓÙfi˜ ÌÂÚÈÎÒÓ Â‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ. ΔÔ ‚Ϥˆ ÛÙ· Ù¤ÏË π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Ì ·Ú¯¤˜ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ∑·Ó ∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ. O Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Eurogroup ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ì ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÂÚÈÎÔÒÓ ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ “ÌÂÁ¿ÏÔÈ” Ù˘ ∂∂. ª›· ·fi ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ Ù˘ ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÊÙˆ¯¤˜ ¯ÒÚ˜. “∂›Ì·È Ù˘ ¿Ԅ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ïfi Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙Ô˘Ì ÂÚÈÎÔ¤˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÊÙˆ¯ÒÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. 줂·È·, ·˘Ùfi Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ ÁÈ·Ù› ÔÈ ÊÙˆ¯Ô› ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛˆÓ. Δ· 24 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·È‰È¿ Ô˘ Âı·›ÓÔ˘Ó Î¿ı ̤ڷ ·fi ÙËÓ ›ӷ ‰ÂÓ Î¿ıÔÓÙ·È ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Ì·˜. ∫·È ÁÈ· ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÏfiÁÔ ‰È·ÊˆÓÒ Ì ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ·˘Ù¤˜” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ∑·Ó ∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ.

∫Ú›ÛÈÌË Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙËωȿÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛı› ÁÈ· ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙȘ 12.00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. Δ· ÛÂÓ¿ÚÈ· ¿Óˆ ÛÙ· ÔÔ›· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ‹‰Ë ÔÈ ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ˜ ÙÔ˘ ∂uroworking group ÚԂϤÔ˘Ó 12 ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌ›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜, Ì ÎÚÈÛÈÌfiÙÂÚ˜ ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ ÁÈ· Ù· ‰ÈÌÂÚ‹ ‰¿ÓÂÈ· Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ¤Ï·‚Â Ë ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙÔÓ EFSF, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â·Ó·ÁÔÚ¿˜ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Î·È ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ·fi Ù· Î¤Ú‰Ë Ô˘ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Ó Û ÂÏÏËÓÈο ÔÌfiÏÔÁ· Î·È Ù· ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ‰È·‚È‚¿ÛÂÈ Ë ∂∫Δ ÛÙ· ÎÚ¿ÙË-̤ÏË. ∏ Û˘˙‹ÙËÛË ÙˆÓ ÂÌÂÈÚÔÁÓˆÌfiÓˆÓ ‰ÂÓ Î·Ù¤ÏËÍ Û ı·̷ÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, Ë ·ÓËÛ˘¯›· ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Â›Ó·È ‰È¿¯˘ÙË. ΔÔ ‚·ÛÈÎfi ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È Â¿Ó ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, Ù˘ ºÈÓÏ·Ó‰›·˜, Ù˘ ∞˘ÛÙÚ›·˜, Ù˘ √ÏÏ·Ó‰›·˜, Ù˘ ™ÏÔ‚ÂÓ›·˜, Ù˘ ™ÏÔ‚·Î›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ª¿ÏÙ·˜, ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ·ԉ¯ıÔ‡Ó ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· ÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘˜ Ë ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂÈÙÔΛˆÓ ·fi Ù· ‰ÈÌÂÚ‹ ‰¿ÓÂÈ· Î·È ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔÓ EFSF. ∏ ‚·ÛÈ΋ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ¯ˆÚÒÓ ÛÙÔ Eurogroup Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ‹Ù·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛË ·fi Ù· ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÌÂ Ó¤Ô ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘˜.

¢˘ÛÊÔÚ›· ¶›Ûˆ ·fi ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ fï˜ ‹Ù·Ó Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ˘‹Ú¯Â ¤ÓÙÔÓË ‰˘ÛÊÔÚ›· ÁÈ· ÙÔ ÂÓ‰Â-

¯fiÌÂÓÔ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· ‰·Ó›˙ÂÙ·È Ì ÂÈÙfiÎÈÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ Î·È ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙˆÓ “ÙÚÈÒÓ ∞” . ª¿ÏÈÛÙ·, Ô μfiÏÊÁ·ÓÁÎ ™fiÈÌÏ ‰ÂÓ Û˘ÁÎÚ·Ù‹ıËÎÂ Î·È Â› ηı·Ú¿ ˆ˜ ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· ‰·Ó›˙ÂÙ·È Ì ÂÈÙfiÎÈÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ·fi ÙË °ÂÚÌ·ÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ (KfW). ™‡Ìʈӷ Ì ËÁ¤˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÈÙÂÏ›Ԣ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÚÔ¯ÒÚËÛ ÙfiÛÔ, ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ù·Ú¯‹Ó Û˘Ìʈӛ· Â› ÙˆÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔ 129% ÙÔ˘ ∞∂¶. √È ›‰È˜ ËÁ¤˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ë ∫ÚÈÛÙ›Ó §·ÁοÚÓÙ ·Ô‰¤¯ÂÙ·È ˆ˜ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ó· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ 124% ÙÔ˘ ∞∂¶ ÙÔ 2020, ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ‰ÂÓ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ ¢¡Δ. ∞ÎfiÌË Î·È ·Ó ÈÛ¯‡ÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ, Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·ÔÌ›ˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 10 ‰ÈÛ. Î·È Ì¤-

¯ÚÈ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÁÚ·Ì̤˜ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÁÂÊ˘Úˆı›. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ˘¿Ú¯ÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ‰È¢ڢÓı› ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÌÔÏÔ΋˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â·Ó·ÁÔÚ¿˜ ÔÌÔÏfiÁˆÓ. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ·ÔʇÁÂÈ Ó· ÂÈ ÔÙȉ‹ÔÙ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ, ηıÒ˜ Â›Ó·È Â‡ÏÔÁÔ fiÙÈ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ·˘Í¿ÓÂÈ ÙȘ ÙÈ̤˜. øÛÙfiÛÔ Ë ÏËÚÔÊÔÚ›· ¤¯ÂÈ ‰È·ÚÚ‡ÛÂÈ Â‰Ò Î·È Â›ÎÔÛÈ Ì¤Ú˜ ÛÙË WSJ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÂÈıÂÙÈο Û¯‹Ì·Ù· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó Û ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ ÚÔÛ‰ÔÎÒÓÙ·˜ ΤډË. ∏ ÚÔÛ‰ÔΛ· ·Ó‚¿˙ÂÈ ÙȘ ÙÈ̤˜ Î·È ·˘Ùfi Ô‰‹ÁËÛ ËÁ‹ ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ Ó· ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. √È ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ ·˘Í‹ıËÎ·Ó fiÙ·Ó Ë ºÈÓÏ·Ó‰‹ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, √‡ÚÌÈ §¿ÈÓÂÓ, ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜

fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· Ù˘ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ÂÂÎÙ›ÓÂÈ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ, ·ÏÏ¿ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” ÁÈ· Ó¤· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙÔÓ EFSF. ™Â ·˘Ù‹ ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ¤¯ÂÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ Â·Ó·ÁÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ.

™˘Ìʈӛ· £ÂÙÈÎÔ› Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÔÈ ÔȈÓÔ› ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ ·Ú·›ÙËÛ˘ ·fi Ù· Î¤Ú‰Ë Ô˘ ·ÔÎÔÌ›˙Ô˘Ó ·fi Ù· ÂÏÏËÓÈο ÔÌfiÏÔÁ· Ù· ÎÚ¿ÙË-̤ÏË. ŸÏ˜ ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û˘ÁÎÏ›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Û ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Ìʈӛ·, ηıÒ˜ Ô ª¿ÚÈÔ ¡ÙÚ¿ÁÎÈ ¤¯ÂÈ ÂÈÛı› ˆ˜ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·. ∏ ∂∫Δ ÚÔˆı› Ù· ΤډË

·fi Ù· ÂÏÏËÓÈο ÔÌfiÏÔÁ· ÛÙȘ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ Î·È Â›Ó·È ϤÔÓ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Ó· ·Ú·ÈÙËıÔ‡Ó ·fi ·˘Ù¿. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ıÚ›ÏÂÚ Ì ÎÔÌ̤ÓË ÙËÓ ·Ó¿Û·. √ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ Û fiϘ ÙȘ Â·Ê¤˜ Ô˘ ›¯Â ÛÙȘ μڢͤÏϘ ¤ÛÙÂÈÏ ۋ̷ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂӉ¯fiÌÂÓË ·Ó·‚ÔÏ‹ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ‰fiÛ˘ Î·È ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·. “∏ ∂ÏÏ¿‰· ¤Î·Ó fi,ÙÈ ¤ÚÂ ӷ οÓÂÈ. ∂›Ó·È Ë ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ Ó· ÂÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜” Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛÙȘ Â·Ê¤˜ ÙÔ˘. ΔÔ ª·Í›ÌÔ˘ ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ ÔÓfiÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ Ì›ÏËÛ ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ì ÙËÓ Î. ª¤ÚÎÂÏ, ÙÔÓ Î. √Ï¿ÓÙ, ÙÔÓ Î. ªfiÓÙÈ, ÙËÏÂÊÒÓËÛ ÛÙËÓ Î. §·ÁοÚÓÙ Î·È Û˘Ó¿ÓÙËÛ ÙÔ˘˜ Î.Î. ª·Úfi˙Ô, ƒÔÌ¿È Î·È °ÈÔ‡ÓÎÂÚ. ™ÙÔ Eurogroup Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ Ë ÙÚfiÈη ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Ì ÙȘ ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ Ú¿ÍÂȘ. ¢›Ï· Î·È ÛÙȘ 72 ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ Ú¿ÍÂȘ ˘‹Ú¯Â Ë ¤Ó‰ÂÈÍË done. ™ÙË ÛÙ‹ÏË ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ˘‹Ú¯Â Ô ·ÚÈıÌfi˜ Ìˉ¤Ó. øÛÙfiÛÔ Ë ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ‹ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì·. ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· ı· Â›Ó·È fiÏÔÈ ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔÈ Ï¤Ó ·fi ÙÔ ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÙÔ˘ ª·Í›ÌÔ˘ ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ϤÔÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· ÁÈ· ¿ÏÏË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË.

°ÈÔ‡ÓÎÂÚ

·ÁˆÓ›· Êı¿ÓÂÈ ÛÙÔ ·ÔÎÔڇʈ̷, ηıÒ˜ Ë ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË ÁÈ· ÙÔ Eurogroup Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ, Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ó· ·ÁˆÓÈ¿ ÁÈ· ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ-‰·ÓÂÈÛÙÒÓ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂˆÌÈÛıÔ‡Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Ë ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜, ‰È¿ Ù˘ ‰Ú·ÛÙÈ΋˜ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ Ô˘ ¤Ï·‚Â Ë ∂ÏÏ¿‰· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· fï˜ Ù›ıÂÙ·È ÂÓ ·ÌÊÈ‚fiψ Î·È Ë ·Ú¿ÌÂÙÚÔ˜ Ù˘ Â·Ó·ÁÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Ô˘ η٤¯Ô˘Ó ÔÈ È‰ÈÒÙ˜, ÛÙÔ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ Ù˘ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ·Í›·˜, ηıÒ˜ ÌfiÓÔ ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ÂÓfi˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÔÈ ÙÈ̤˜ ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó.

¢Â‡ÙÂÚ˜ ÛΤ„ÂȘ ÁÈ· ÙȘ Â·Ó·ÁÔÚ¤˜ ∞£∏¡∞, 24. ∂¡¢∂π∫Δπ∫√ ÙˆÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ ÛÙȘ μÚ˘-

ͤÏϘ Â›Ó·È Î·È Ô ¤ÓÙÔÓÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ô˘ ΢Úȷگ› ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÒÚ˜ ·fi ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, Ë ÔÔ›· ˘ÔÓÔ̇ÂÈ ÙËÓ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÎÚ›ÛÈÌÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ ÙˆÓ Â·Ó·ÁÔÚÒÓ ¯Ú¤Ô˘˜. ∂ÊfiÛÔÓ ¿ÓÙˆ˜ ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ Û¯¤‰ÈÔ ı· ˘ÏÔÔÈËı› ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 24ˆÚ· ¿ÓÙˆ˜ ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ÓË ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÁÈ· Û˘Ìʈӛ· ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, οÙÈ Ô˘ ÂÎÙ›ÌËÛÂ Î·È Ô °¿ÏÏÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙËÓ ¶¤ÌÙË, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ºÈÓÏ·Ó‰‹ ÔÌfiÏÔÁfi˜ ÙÔ˘.

∏ Âȉ›ˆÍË Ó· ‚ÁÂÈ “Ï¢Îfi˜ ηÓfi˜” ·fi ÙÔ Eurogroup Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË Û‡ÁÎÏËÛË ÙÔ˘ Eurogroup ̤ۈ ÙËωȿÛ΄˘ Û‹ÌÂÚ·, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Â¤ÛÙÚ„ ¯ı˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· ÌÈ· ̤ڷ Î·È ·Ó·¯ˆÚ› ÂÎ Ó¤Ô˘ ÁÈ· ÙȘ μڢͤÏϘ, ηıÒ˜ ÎÔÚ˘ÊÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ˘ÚÂÙÒ‰ÂȘ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ Â‡ÚÂÛË ÂÓfi˜ ÎÔÈÓ¿ ·Ô‰ÂÎÙÔ‡ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ̤ÙÚˆÓ, Ì ٷ ÔÔ›· ı· ‚ÂÏÙȈı› ÙÔ “ÚÔʛϔ Î·È Ë ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ Î·È ı· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÔÈ ÚfiÛıÂÙ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, 32,6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ 2016.

√È ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ¶¿ÓÙˆ˜ ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› ‰Â‰Ô̤ÓÔ, ·ÊÔ‡ fiϘ ÔÈ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ χÛÂȘ ÂÓ¤¯Ô˘Ó Ú›Ûη. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ÏËÚÔÊÔÚ›· fiÙÈ ÂÈÎÚ·Ù› ¤ÓÙÔÓÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ ÙˆÓ Â·Ó·ÁÔÚÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, ̤ۈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÛÙÔ Eurogroup Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ›¯Â ÂÎÙÈÌËı› ˆ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚÔ·„ÂÈ ˆÊ¤ÏÂÈ· Ù˘ Ù¿Í˘ ÂÚ›Ô˘ ÙˆÓ 20 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘ 2020. Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ Î·È ·fi ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÌÂÙ¿ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ fiÙÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›-

˙ÂÈ ¤ÓÙÔÓ· ÙÔ Eurogroup. ∂ÎÙfi˜ ·fi ·˘Ùfi ÛÙÔ “¯¿ÚÙË” ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È Â›Ó·È Ë Ì›ˆÛË ÂÈÙÔΛˆÓ ÛÙ· ‰¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘ ÛÙ‹ÚÈ͢, ‰ÂηÂÙ¤˜ “¿ÁˆÌ·” ÛÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ ÙfiÎˆÓ ÛÙ· ‰¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ EFSF, Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ˆÚÈÌ¿ÛÂˆÓ ÛÙȘ Ï‹ÍÂȘ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ, ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÎÂÚ‰ÒÓ Ù˘ ∂∫Δ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÔÌfiÏÔÁ· Ô˘ ›¯Â ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ·fi ÙË ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹ ·ÁÔÚ¿ (SMP), ·Î‡ÚˆÛË ÙˆÓ ÚÔÌËıÂÈÒÓ ÙÔ˘ EFSF Î·È ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÏÂÔÓ¿ÛÌ·Ù· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙÔ 2018 Î·È ÌÂÙ¿.


¶√§πΔπ∫∏

7

KYPIAKH 25 N√∂ªμƒπ√À 2012

ΔËωȿÛÎÂ„Ë ¯ı˜ Î·È ˘ÚÂÙÒ‰ÂȘ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi ηıÔÚÈÛÙÈÎfi Eurogroup

∫ÔڇʈÛË ·ÁˆÓ›·˜ ÁÈ· ÙË... ÌÂÁ¿ÏË ¢Â˘Ù¤Ú· μ·ÛÈ΋ ·Ú¿ÌÂÙÚÔ˜ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi˜ ÌÂٷ͇ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ Î·È μÂÚÔÏ›ÓÔ˘ ∞£∏¡∞, 24.

·ÁˆÓ›· Â›Ó·È ÛÙÔ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊÔ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘. ∏ “ªÂÁ¿ÏË ¢Â˘Ù¤Ú·” ÁÈ· ÙÔÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Â›Ó·È ÚÔ ÙˆÓ ˘ÏÒÓ, ηıÒ˜ ÌÂı·‡ÚÈÔ (·‡ÚÈÔ) ÙÔ Eurogroup, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÛÙË Ó¤· ¤ÎÙ·ÎÙË Û‡ÓÔ‰fi ÙÔ˘ Â¿Ó ı· ÂÎÙ·ÌÈ¢ı› Ë fi¯È Ë ÂÚ›ÊËÌË ‰fiÛË Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·.√ Î. ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È -·Ó Î·È ÙËÚ› ¯·ÌËÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜- Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ӷ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ÁÈ· ÙȘ χÛË, ¤ÛÙˆ ÙËÓ ‡ÛÙ·ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Î·È ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¤Ó‰ÂÈÍË ÁÈ· ÙȘ Èı·Ó¤˜ χÛÂȘ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ‰Ôı› ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË ÙËωȿÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó Û˘ÁÎÏ›ÛÂȘ.

Eurogroup Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜. π‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋, ‹Ù·Ó Û‡Ìʈӷ ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘, Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ›¯Â, ÙfiÛÔ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙˆÓ ∏¶∞ Δ›ÌÔıÈ °Î¿ÈÙÓÂÚ, fiÛÔ Î·È Ì ÙËÓ ÁÂÓÈ΋ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ¢¡Δ ∫ÚÈÛÙ›Ó §·ÁοÚÓÙ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ìηٷÓfiËÛËî ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ, Î·È Ó· ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ Ó¤· ·Ó·‚ÔÏ‹ ÛÙË ıÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÛÙÔ Eurogroup. ∏ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿ ÁÈ· Û˘Ìʈӛ· ÌÂı·‡ÚÈÔ ÂÓÈÛ¯‡ıËÎÂ Î·È ·fi ÙË ‰‹ÏˆÛË Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›‰·˜ ∫·ÁÎÂÏ·Ú›Ô˘ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ, Ë ÔÔ›· ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Ë ∂ÏÏ¿‰· Ù‹ÚËÛ ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ù˘ Î·È ‹ÚıÂ Ë ‰È΋ Ì·˜ ÒÚ· Ó· ‰Ú¿ÛÔ˘Ì” . À„ËÏfi‚·ı̘ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ˆ˜ Â¿Ó Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ‰ÂÓ Â›¯Â οÓÂÈ “ÙÈÙ¿ÓÈÔ ¤ÚÁÔ” , ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔ-

ÓÙ·˜ Û Ôχ Û‡ÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÙȘ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ÁÈ· 72 ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ, ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËΠ·fi fiϘ ÙȘ Ï¢ڤ˜, ÙfiÙ ‰ÂÓ ı· ›¯Â ÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· ıÂÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¢Â˘Ù¤Ú·. “∞Ó ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂÓÙ¿ÍÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘, ÙfiÙ ÙËÓ ‰ÂÓ ı· ›¯·Ó ‰È·ÊˆÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó ı· ¿ÚÔ˘Ì ‹ fi¯È ÙË ‰fiÛË, ·ÏÏ¿ ı· ›¯·Ó Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ó· Ì·˜ ‰ÈÒÍÔ˘Ó” ÛËÌ›ˆÛ ·ÓÒÙ·ÙË Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ËÁ‹, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜, ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ô˘ Â‰›ˆÎ·Ó Ì›· Ù¤ÙÔÈ· ÂͤÏÈÍË. °È· ÙÔÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, ÂӉ¯fiÌÂÓË ·ÔÙ˘¯›· ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ™‡ÓÔ‰Ô ı· ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ∂˘ÚÒË Î·È Ï¤ÂÈ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ ˆ˜ “Â›Ó·È ı¤Ì· ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘

È· Ë Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜” . 줂·È·, ÙÔ ·ÚÓËÙÈÎfi ÛËÌ›Ô, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È Î·È ·ÚÎÂÙÔ› ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÈÛو٤˜ ‰ÂÓ Ê·›ÓÔÓÙ·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó Û ̛· ÔÚÈÛÙÈ΋ χÛË ÛÂ

Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌË ‰È·¯ÂÈÚÈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙÔ ¿ÏÏÔ ‰›Ô, ·˘Ùfi Ù˘ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ‚ÂÏÙȈı› ÛËÌ·ÓÙÈο Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì·˜ ÛÙ· ÎÔÈÓÔÙÈο ÎÔÓ‰‡ÏÈ·. √ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ fiÙÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ äÚÌ·Ó ‚·Ó ƒÔÌ¤È ¤Î·Ó ÚfiÙ·ÛË Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· Ï¿‚ÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 20% ·Ú·¿Óˆ ·fi ÂΛӷ Ô˘ Ì·˜ ¤‰ÈÓ·Ó ·Ú¯Èο Î·È ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ ·ÊÂÙËÚ›· ÁÈ· Ù· ÎÔÈÓÔÙÈο ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ôχ ¯·ÌËÏ‹, ÛÙ· 11,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ΔÔ ‚·ÛÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È fiÙÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙËΠ̠ٷ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÂÙÒÓ 2007-2009, ‰ËÏ·‰‹ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ·ÏÏ¿ ÌÂÙ¿ ·fi ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, fiˆ˜ ›Â Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜, ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó Ù· ÂÏÏËÓÈο ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÂȉÈ΋ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË Î·È ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÏ-

›‰· fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ‚ÂÏÙȈı› ÛËÌ·ÓÙÈο Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì·˜ ÛÙ· ÎÔÈÓÔÙÈο ÎÔÓ‰‡ÏÈ·. ∏ ÚfiÙ·ÛË ƒÔÌ¿È ÁÈ· ÂÈϤÔÓ ¤Ó· ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÊfiÛÔÓ ·˘Ù‹ ÂÚ¿ÛÂÈ, ‰ÈfiÙÈ Ë ™‡ÓÔ‰Ô˜ ‰ÈÂÎfiË ÏfiÁˆ ÙˆÓ ¤ÓÙÔÓˆÓ ‰È·ÊˆÓÈÒÓ ÙˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ ÁÈ· ÙË ÌÔÈÚ·ÛÈ¿ ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ, ·Ó‚¿˙ÂÈ ÙÔ ÔÛfi Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ·fi Ù· 11,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙ· 12,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. Δ· ÂÈϤÔÓ ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ‹Ù·Ó ¤Ó· ·fi Ù· ‚·ÛÈο ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ∫·È ·˘Ùfi ‰ÈfiÙÈ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ÂÙ·ÂÙ›·˜ 2014 - 2020 ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ì ‚¿ÛË Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ï‹ÚË ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ Eurostat ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÈÂÙ›· 2008 - 2010, fiÙ·Ó ·ÎfiÌË Ë ‡ÊÂÛË ‰ÂÓ Â›¯Â Ï‹ÍÂÈ ÙfiÛÔ ‚¿Ó·˘Û· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∏ ‡ÊÂÛË Â›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ∞ÙÙÈ΋ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÌÂÓ Ì ٷ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· ˆ˜ Ì›· ·fi ÙȘ ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ (∂∂), ·ÏÏ¿ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ó· Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋.

ΔË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÙÔ ÎÈÓËÙfi ‹ ÙÔ tablet Ô˘ ·ÁfiÚ·Û·Ó ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ °∂ƒª∞¡√™ Ì ÙËÓ ÚˆÙÔÔÚȷ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ «G-ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ».

∑ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Ó· ÁÂÊ˘Úˆı› ÙÔ ¯¿ÛÌ· ∂˘ÚÒ˘-¢¡Δ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú¤Ô˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ÙÂÏÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ ‰fiÛ˘ ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ Eurogroup ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· (·‡ÚÈÔ). √È ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ Â›Ó·È ˘ÚÂÙÒ‰ÂȘ Î·È ÙÔ ·Ú·Û΋ÓÈÔ Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓÔ ÁÈ· Ó· Â¤ÏıÂÈ Û˘Ìʈӛ· ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙÔ Eurogroup, Ì ‚·ÛÈ΋ fï˜ ·Ú¿ÌÂÙÚÔ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi˜ ÌÂٷ͇ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ (¢¡Δ) Î·È μÂÚÔÏ›ÓÔ˘. °È· ÙÔ ÈÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ ÌÈÏ¿Ó ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ¤ˆ˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ ı· Á›ÓÔÓÙ·È, fiˆ˜ ›Â Î·È ‰ËÌfiÛÈ· Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜, Â·Ê¤˜ Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ıÂÙÈο Î·È Â˘ÓÔ˚ο Ë Û‡ÓÔ‰Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ¤ÓÙÔÓ˘ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÛÎËÓÈ·ÎÒÓ Â·ÊÒÓ, ‹Ù·Ó Î·È Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙȘ μڢͤÏϘ Î·È Ó· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÁÈ· ∞ı‹Ó· ÙËÓ ÂÔ̤ÓË Ì¤Ú·, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¤ÏËÍ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙȘ Â·Ê¤˜, ΢ڛˆ˜ ÙËÏÂʈÓÈΤ˜. √ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ›¯Â Ï‹ıÔ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ Ì ÔÌÔÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÒÛÙ ӷ ‰È·ÌÔÚʈı› ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Îϛ̷ Î·È ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ÙËωȿÛ΄˘ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, Ì ԢÛÈ·ÛÙÈÎfi ÚÔ·Ú·Û΢·ÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÁÈ· ÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ÙˆÓ ™ÔÛȷωËÌÔÎÚ·ÙÒÓ

™Ù¿ÈÓÌÚÔ˘Î: ∏ °ÂÚÌ·Ó›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÛÂÓÙ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·... μ∂ƒ√§π¡√, 24. °π∞ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÔÈ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ

Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë °ÂÚÌ·Ó›· ÙÂÏÈο Ó· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó, οÓÂÈ ÏfiÁÔ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÙˆÓ ™ÔÛȷωËÌÔÎÚ·ÙÒÓ (SPD) ¶¤ÂÚ ™Ù¿ÈÓÌÚԢΠÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘, Ë ÔÔ›· ı· ‰ËÌÔÛÈ¢ı› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ (Û‹ÌÂÚ·) ÛÙËÓ “Bild am Sonntag” Î·È ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· Ë ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÏËÚÒÛÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. “ø˜ ÙÒÚ· Ë °ÂÚÌ·Ó›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÏËÚÒÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· “Ô‡Ù ¤Ó· ÛÂÓÙ” ·Ú¿ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÌfiÓÔ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ” , ‰ËÏÒÓÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ™Ù¿ÈÓÌÚÔ˘Î. “∞ÏÏ¿ Â›Ó·È Èı·Ófi, ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ Ó· ηٷÛÙÔ‡Ó ÏËڈ٤˜” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ Î·È ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› Ú¤ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÓÔ¯‹ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Ó· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó Û ı˘Û›Â˜. “μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi Û ÌÈ· ¤ÓˆÛË Â˘ı‡Ó˘. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ı· ηٷʤÚÂÈ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ÔÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙȘ ÎÂÊ·Ï·È·ÁÔÚ¤˜ Î·È ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÁÈ· ·˘Ùfi Á¤Ê˘Ú˜. °È· ·˘Ù¤˜

ªÂ ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· «G-ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ» ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ °∂ƒª∞¡√™ ÌÔÚÔ‡Ó, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÁÓÒÌË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘˜, Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÂÓÙfi˜ 7 ËÌÂÚÔÏÔÁÈ·ÎÒÓ ËÌÂÚÒÓ ÙÔ ÎÈÓËÙfi ‹ ÙÔ tablet ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ›Ûˆ. ∏ ˘ËÚÂÛ›· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÏÂÔÙÈ΋ ηÌ¿ÓÈ·, Ë ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‹‰Ë ÛÙÔÓ «·¤Ú·» ÂÈÎÔÈÓˆÓÒÓÙ·˜ Ù· ÔʤÏË ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Ì ÊÚ¤ÛÎÔ Î·È ¯ÈÔ˘ÌÔÚÈÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ. ¶Ò˜ ÌÔÚ› ¤Ó·˜ tattoo artist Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ¤Ó·Ó ÂÏ¿ÙË ÙÔ˘, Ô˘ ÙÂÏÈο ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÁÓÒÌË; ∏ ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ http://www.youtube.com/watch?v=6mjEhkGkYtA/.

ÙȘ Á¤Ê˘Ú˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ì ÂÌ›˜ Î·È ·˘Ùfi ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù·”, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ™ÔÛȷωËÌÔÎÚ¿Ù˘.

°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜, ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙÔ www.e-germanos.gr/.


¶√§πΔπ∫∏

8

KYPIAKH 25 N√∂ªμƒπ√À 2012

∫‰›ÎÔÁÏÔ˘

√ ∞Ï. ΔÛ›Ú·˜ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ

∏ ∂˘ÚÒË, ›Â, Êı¿ÓÂÈ ÛÙ· fiÚÈ¿ Ù˘ Ì ÙȘ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ·ÔÙ˘¯›Â˜ Ó· ¿ÚÂÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ

ΔÛ›Ú·˜: ªfiÓÔ ‹ÙÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ∂¤ÎÚÈÓ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi fiÙÈ «Â›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÙÂÈ fiÚÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È ·‰˘Ó·ÙÒÓÙ·˜ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ Ù· ÂıÓÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ·» ∞£∏¡∞, 24.

ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË “·fi ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Û ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜, ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ ‹ÙÙ˜” ‰‹ÏˆÛ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ (¯ı˜) Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∞. ΔÛ›Ú·˜ ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi fiÙÈ Â›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÙÂÈ fiÚÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È ·‰˘Ó·ÙÒÓÙ·˜ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ Ù· ÂıÓÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ·. ™˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ÛÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ ÛÙËÓ ¶·ÓÂÏÏ·‰È΋ ™˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “Ë ∂˘ÚÒË Êı¿ÓÂÈ ÛÙ· fiÚÈ¿ Ù˘ Ì ÙȘ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ·ÔÙ˘¯›Â˜ Ó· ¿ÚÂÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ” .

∞£∏¡∞, 24. √ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜

™›ÌÔ˜ ∫‰›ÎÔÁÏÔ˘ ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∫.√. ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞-∂∫ª ∞Ï. ΔÛ›Ú·, ¤Î·Ó ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‰‹ÏˆÛË: ΔÔ ÌfiÓÔ ¿ÏÏÔıÈ ÁÈ· ÙÔ ·‡ıÌÂÓÔ ıÚ¿ÛÔ˜ ÙÔ˘ Î. ΔÛ›Ú· Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ.

∞ÓÙÈÊ·ÛÈÛÙÈÎfi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·

∞£∏¡∞, 24 ∞¡Δπº∞™π™Δπ∫√ Û˘ÏÏ·ÏË-

Ù‹ÚÈÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̠ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. √È ‰È·‰Ëψ٤˜ ηÙ¢ı‡ÓıËÎ·Ó ·fi Ù· ¶ÚÔ‡Ï·È· ÚÔ˜ ÙË μÔ˘Ï‹. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ˘ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ‰ÚfiÌÔÈ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜.

√ Î. ΔÛ›Ú·˜ ÚÔ¤‚Ï„ fiÙÈ ¤ÊÙ·ÛÂ, “Ë ÒÚ· Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÎÔÓÙÔ˙˘ÁÒÓÂÈ Ë ÒÚ· Ô˘ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ı· Á›ÓÂÈ ÌÚÔÛÙ¿Ú˘ Û ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·ÙÚÔ‹ Û fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË”. ™‹ÌÂÚ·, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÙ¤, ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈԇ̠ÙË ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· Ô˘ ¤¯·ÛÂ Ë ¯ÒÚ· ÛÙȘ 17 πÔ‡ÓË. ∞fi ÂÌ‚Ú˘Ô˘ÏÎfi˜ ÚÔԉ¢ÙÈÎÒÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ Û fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘ÌÂ Ë ¯ÒÚ· ÂΛÓË Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ·ÂÈÏÂ›Ù·È Î·È ··ÍÈÒÓÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, “Ì ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ÂÈ̤ÓÂÈ ÛÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ù˘ ˘ÔÙ¤ÏÂÈ·˜” . °È· ÙËÓ ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ Û˘Ó‰È¿Û΄Ë, Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ › fiÙÈ “Û‹ÌÂÚ· Á›ÓÂÙ·È ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì·”, Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “ÂÚÓ¿Ì ·fi ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ ÙˆÓ Û˘ÓÈÛÙˆÛÒÓ, ÛÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘” . ŒÓ·Ó ÂÓÈ·›Ô, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ, ÊÔÚ¤·, “‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi, Ì·˙ÈÎfi ÏÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈÎfi” . ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ™Àƒπ∑∞ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ Îϛ̷ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ Î·È Â˘ÊÔÚ›·˜ Ô˘ ÂÈÌÂÏÒ˜ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÏÔ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· η٤ÚÚ¢ÛÂ Û·Ó ¯¿ÚÙÈÓÔ˜ ‡ÚÁÔ˜. ∫¿ÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· “ÚˆÙÔÊ·Ó¤˜ ¿‰ÂÈ·ÛÌ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘” ÛÙÔ Eurogroup, Ô˘ “‰ÂÓ Â›Ó·È ÎÂÚ·˘Ófi˜ ÂÓ ·ÈıÚ›·” , ·ÏÏ¿ “ÙÔ ‚¤‚·ÈÔ Î·È ·fiÏ˘Ù· ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÈ·˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ˘ÔÙ¤ÏÂÈ·˜ Î·È Ï‹ÚÔ˘˜ ÚfiÛ‰ÂÛ˘ ÛÙËÓ ÈÔ ·ÎÚ·›· Î·È ·ÓÙÈÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ ÓÂÔÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌÔ‡,

Ô˘ ÂÎÚÔÛˆ› Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË” . “∞ÎfiÌ·, fï˜, ÎÈ ·Ó ÙÂÏÈο ‰Ôı› Ë ÂÚÈ‚fiËÙË ‰fiÛË Î·È ·ÚıÔ‡Ó ËÌ›ÌÂÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÌÈ·˜ ‚ÈÒÛÈÌ˘ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ‰›Î·È˘ ·¿ÓÙËÛ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ, ÂÊfiÛÔÓ ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ÂÓÙ·¯ÙÔ‡Ó Û ÌÈ· Û˘ÓÔÏÈ΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ·Ó·ÙÚÔ‹˜ Ù˘ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚ˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Î·È ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓ›ˆÓ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ‰È·Ï‡Ô˘Ó Û˘ÓÔÏÈο ÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÂÍ·ıÏÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ Î·È Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÔ˘Ó ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·”, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ™Àƒπ∑∞. ∂›Û˘ ÂÎÙÈÌ¿ ˆ˜ “·ÔÙÂÏ› ·Ó·Áη›· ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ë ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ ÌÓË-

ÌÔÓȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÙˆÓ ÂÎÊÚ·ÛÙÒÓ Ù˘ Î·È Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ÌÈ·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ ı· ÂÎÚÔÛˆ› ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ı· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢Ù› Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο, ÛÙË ‚¿ÛË ÌÈ·˜ Â˘Úˆ·˚΋˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú¤Ô˜, Ì ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ Î·È Ú‹ÙÚ· ·Ó¿Ù˘Í˘ ÁÈ· ·ÔÏËڈ̋ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔ›Ô˘ Î·È ÌÈ·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ·Á·ıÒÓ, ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘, ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘”. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Î·È ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, °.¢Ú·Á·Û¿Î˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ù· ÌÓËÌfiÓÈ· ‰ÂÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ‚ÈÒÛÈÌÔ

ÁÈ· ÙÔ Ï·fi Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, Ô‡Ù ÙÒÚ·, Ô‡Ù ÙÔ 2020, Ô‡Ù ÙÔ 2030. “∞Ó·˙ËÙԇ̛̠· χÛË, ÌÈ· ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ·ÙÚȈÙÈ΋ ‰È¤ÍÔ‰Ô” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ, ÍÂηı·Ú›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÛÙfi¯Ô˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ó· ·Ó·ÛÙ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÚÚ‡ÛÂÈ” . ™Â Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∏ÌÂÚËÛ›·, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ Ó· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ Î·È ÂÈÚÚ›ÙÂÈ Â˘ı‡Ó˜ ÛÙËÓ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿. “°È· Ó· ‚Áԇ̠·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÚÒÙ· ·fi fiÏ· Û·Ê›˜ Î·È ÍÂοı·Ú˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ∂Ì›˜ ›̷ÛÙ ·Ó¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· οÓÔ˘Ì ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ÂÈÏÔÁ¤˜” ÙÔÓ›˙ÂÈ. ∞ӷʤÚÂÈ fiÙÈ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Â›Ó·È Â˘Úˆ·˚Îfi Úfi‚ÏËÌ· Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÎÔÈÓ‹ Â˘Úˆ·˚΋ χÛË “̤۷ ·fi ÌÈ· ÂȉÈ΋ ÁÈ· ÙÔÓ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Â˘Úˆ·˚΋ ‰È¿Û΄Ë, Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ‹ Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ∫›Ó·˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ηÙfi¯ˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜” . π‰È·›ÙÂÚ· ·È¯ÌËÚfi˜ Ô Î. ¢Ú·Á·Û¿Î˘ ÂÈÚÚ›ÙÂÈ Â˘ı‡Ó˜ ÛÙËÓ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ϤÁÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “∏ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜ ‰ÈfiÙÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ Ù˘ ÛÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Û¿Ù·ÏˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ Ù˘ ÛÙÔ ÔÏ˘‰¿·ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÂÍÔÏÈÛÌÒÓ Î·È ÛÙË ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ÊÔÚÔ·Û˘Ï›· ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÒÓ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÂÈÛÙÈÎfi ÔÏÈÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÈηÓfi Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ Ï·Ô‡”.

∫∫∂: ŒÚ¯ÔÓÙ·È Ó¤· ÌÓËÌfiÓÈ·

ŒÓÙ·ÛË ÌÂٷ͇ ‰ÈÌÔÈÚ›·˜ ª∞Δ Î·È ÌÂÏÒÓ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜

∞£∏¡∞, 24. “™Àªμπμ∞™ª√™ ÌÂٷ͇ ¢-

Úˆ˙ÒÓ˘ Î·È ¢¡Δ ÁÈ· ÙË ‰fiÛË Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ˘¿ÚÍÂÈ. ∞˘Ùfi Ô˘ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· Á›ÓÂÈ Â›Ó·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙË ‰fiÛË Î·È Ó· οÓÔ˘Ó ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË Î·È ·Ó·-

‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ¯ˆÚ›˜ Ó¤· ÌÓËÌfiÓÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ ∫∫∂ Ì ۯfiÏÈÔ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ Δ‡Ô˘ Ù˘ ∫∂ ÁÈ· “Ù· ·˙¿ÚÈ· ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘-¢¡Δ” . ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ (Û‹ÌÂÚ·) ÛÙȘ 6 ÙÔ

·fiÁÂ˘Ì· Ë ÁÁ Ù˘ ∫∂ ÙÔ˘ ∫∫∂, ∞Ϥη ¶··Ú‹Á·, ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Û ÔÏÈÙÈ΋-ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ∫ÔÌÌ·ÙÈ΋ √ÚÁ¿ÓˆÛË ∞ÙÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ÛÙÔ ™Ù¿‰ÈÔ ∂ÈÚ‹Ó˘ Î·È ºÈÏ›·˜ ÁÈ· Ù· 94 ¯Úfi-

ÓÈ· ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ∫∫∂. ™ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ı· ¯·ÈÚÂÙ›ÛÔ˘Ó ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ §·ÒÓ Ù˘ πÛ·Ó›·˜ Ô ÃÔ‡ÏÈÔ ¡ÙÈÓ¿˙ Î·È ÙÔ˘ ∫ÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ Ô ∫ÂÌ¿Ï √ÎÔ˘ÁÈ¿Ó.

°È· ÙËÓ ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿

∞Ó·Áη›· Ë Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∞£∏¡∞, 24. Δ∏ Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·∞£∏¡∞, 24. ∂¡Δ∞™∏ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ӈڛÙÂ-

Ú· Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜)ÛÙËÓ °Ï˘Ê¿‰· ÌÂٷ͇ ‰ÈÌÔÈÚ›·˜ ÙˆÓ ª∞Δ Î·È ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Û·Ó Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. Δ· ̤ÏË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ·Ô‰ÔÎÈÌ¿ÛÙËÎ·Ó ¤ÓÙÔÓ· ·fi ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜, ÂÓÒ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ¤‰Ú·Û ¿ÌÂÛ· ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ Ô˘ ›¯·Ó ÚÔËÁËı› ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi.

ÙÔ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘, Ì ηٷ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓˆÓ ‰fiÛˆÓ, ¯ˆÚ›˜ ·Ó·‚ÔÏ‹ ‹ ÙÌËÌ·ÙÈ΋ ηٷ‚ÔÏ‹, ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ÎÚ›ÛÈÌ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘, ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ ·Ó·Áη›Ô fiÚÔ Ë ¢∏ª∞ƒ , fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ηıÔÚÈÛÙÈ΋˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ Eurogroup, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, ÒÛÙÂ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ÛËÎÒÓÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ‚¿ÚÔ˜ Ó· ‰ÂÈ ÌÈ·

Û˘ÌʈÓË̤ÓË Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ÚÔÔÙÈ΋ ÂÍfi‰Ô˘, ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘ Î·È ·Ó¿Î·Ì„˘. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· , Ë ¢∏ª∞ƒ ıˆÚ› fiÙÈ “Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ ¤Ó· ÂȉÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Î·È ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Ì ÙË Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÒÛÙÂ Ë Â›Ù¢ÍË ÌˉÂÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Ó· ÛÙËÚȯı› ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È fi¯È Û ÂÚÈÎÔ¤˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜” . ∏ ¢∏ª∞ƒ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ·-

Ú¿ÏÏËÏ· fiÙÈ ÂȂ‚·›ˆÛË Ò˜ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Â›Ó·È ‚ÈÒÛÈÌÔ Û˘ÓÈÛÙ¿ fiÚÔ ÁÈ· Ó· ıˆÚËı› Ë ¯ÒÚ· ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ Î·È Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜. ∫·È ηٷϋÁÂÈ fiÙÈ: “∂›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· Û˘ÌʈÓËı› ÌÂٷ͇ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Î·È ¢¡Δ, ¯ˆÚ›˜ ηÌÈ¿ ¯ÚÔÓÈ΋ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË, Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ‰Ú·ÛÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ô˘ Ó· ›ıÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ΛӉ˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔ Â˘ÚÒ” .


¶√§πΔπ∫∏

9

KYPIAKH 25 N√∂ªμƒπ√À 2012

¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ˜

°È· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘

¶¿Óˆ ·fi 33.000 ·ÈÙ‹ÛÂȘ Û ̛· ‚‰ÔÌ¿‰· ∞£∏¡∞, 24. ª∂ ÈηÓÔÔÈËÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜

ÚÔ¯ˆÚ¿, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, Ë ÚÒÙË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ̤ۈ Ù˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ www.gsis.gr. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜, ̤¯ÚÈ ÙȘ 23 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ›¯·Ó ˘Ô‚ÏËı› 33.388 ·ÈÙ‹ÛÂȘ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 27.460 ¤¯Ô˘Ó ÂÁÎÚÈı›. “∫·Ù¿ ÙȘ ÚÒÙ˜ Ë̤Ú˜ ÂÎΛÓËÛ˘ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ¤¯Ô˘Ì ‰Â¯Ù› ÔÏÏ¿ ÙËÏÂʈӋ̷ٷ

ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ıÂÙÈ΋ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘” ‰‹ÏˆÛÂ Ô °ÂÓÈÎfi˜

°Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ã¿Ú˘ £ÂÔ¯¿Ú˘. “∂Ó· ·fi Ù· ÈÔ ‚·ÛÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Î‡„ÂÈ

·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·Ú·ÁÁ›ÏÂÈ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. £ÂÔ¯¿Ú˘, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· Î·È ı· Â›Ó·È ÈÔ Â‡¯ÚËÛÙÔ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi” . ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 16 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 Ë °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ӷ ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·ÈÙ‹ÛÂȘ fiÛÔÈ Î·Ù·-

Ó·ÏÒÛÔ˘Ó ÂʤÙÔ˜ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘. ∂ÓÙfi˜ 20 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ·›ÙËÛ˘ ÛÙÔ Taxis ı· ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÙÔ Â›‰ÔÌ· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ (0,28 ¢ÚÒ/Ï›ÙÚÔ) ÛÙÔ˘˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ. °È· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Î·È ÏËÚÔÊfiÚËÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ∂›‰ÔÌ· ∫·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘ ¶ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ £¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηÏÔ‡Ó ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ: 2104803131 Î·È Ó· ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙÔ web site Ù˘ °.°.¶.™ www.gsis.gr.

∞fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË ÌÂÙ¿ ·fi ÚfiÛÎÏËÛË μÚÔ‡ÙÛË ÛÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜

∂·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ «£· ÂÈÎÂÓÙÚˆı› Û Â›ÁÔÓÙ· Î·È ÒÚÈÌ· ÁÈ· ·ÔÊ¿ÛÂȘ ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ·Ó¤ÚÁˆÓ Î·È ÙfiÓˆÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘» ∞£∏¡∞, 24.

˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ °È¿ÓÓ˘ μÚÔ‡ÙÛ˘, Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ÙËÓ ¶¤ÌÙË, οÏÂÛ ÙÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂÙ·›ÚˆÓ (°™∂∂, °™∂μ∂∂, ∂™∂∂, ™∂μ), Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ô ÙÚÈÌÂÚ‹˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ.

™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 28 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ Ë ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: ñ ΔËÓ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘ÌÊÒÓÔ˘ ¢Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ. ñ ΔȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ÂÓۈ̿وÛË Ì¤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ Î·Ù·ÚÁËı¤ÓÙˆÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜ Î·È ∫·ÙÔÈΛ·˜ ÛÙÔÓ √∞∂¢. ñ ΔËÓ ·Ó¿ÏË„Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. ΔËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ·ÏÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜. “∏ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· Ӥ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û˘Ìʈӛ˜ Ô˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÒıËÛË ÛÙËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ Â·ÓÂÎΛÓËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ı· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜, Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÎÚ›ÛÈÌË ·fi ÔÙ¤” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. μÚÔ‡ÙÛ˘.

“•ÂÎÈÓԇ̠ÌÈ· Ó¤· Ê¿ÛË ÙÔ˘ ÙÚÈÌÂÚÔ‡˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘, Ë ÔÔ›· ı· ÂÈÎÂÓÙÚˆı› Û Â›ÁÔÓÙ· Î·È ÒÚÈÌ· ÁÈ· ·ÔÊ¿ÛÂȘ ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Î·È ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ Î·È ÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘” , ÚÔÛ¤ıÂÛÂ.

∏ ÂÈÛÙÔÏ‹ μÚÔ‡ÙÛË ÛÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “ΔÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜, ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ & ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙÔ˘ ÙÚÈÌÂÚÔ‡˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘ Ô˘ ÂÁηÈÓÈ¿Û·Ì ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜ Û ÌÈ· Ó¤· ‚¿ÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ ÈÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi˜, ·Ô‰ÔÙÈÎfi˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁÈÎfi˜. ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ÂÍ·Ú¯‹˜ ÔÚ›ÛÙËΠÁÈ· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘ (̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2012) ·ԉ›¯ıËΠ·ÓÂ·ÚΤ˜. ∫·È ·˘Ùfi, ‰ÈfiÙÈ Ë ıÂ-

Ì·ÙÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ÌÂÁ¿ÏË, ÂÓÒ ÔÈ ˘ÎÓ¤˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ¯ÚÔÓÈÎÔ‡ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÌfi‰ÈÛ·Ó ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ Î·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘. ∏ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· Ӥ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û˘Ìʈӛ˜ Ô˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÒıËÛË ÛÙËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ Â·ÓÂÎΛÓËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ı· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜, Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¤Î‰ËÏË ·fi ÔÙ¤. √È Ó¤Â˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ηÈ, ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ì ı¤ÛÂÈ ÛÙË ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘, ‰ËÏ·‰‹: -ÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ (·ÍÈÔÏfiÁËÛË Î·È ·Ó·‚¿ı-

ÌÈÛË ™∂¶∂, ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, ·˘ÛÙËÚÔÔ›ËÛË ÔÈÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·‰‹ÏˆÙË ÂÚÁ·Û›·) -ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Û¯ÂÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ (∂ıÓÈÎfi ™‡ÌʈÓÔ ¢Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ, ÚÔÒıËÛË ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜), -ηıÒ˜ Î·È ıÂÛÌÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜ (·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ˘ Î·È ‰È·ÈÙËÛ›·˜, ·ÏÔÔ›ËÛË ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜). ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi Î·È Ì ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ ÚÔËÁËı¤ÓÙÔ˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘, ÂÎÙÈÌÒ fiÙÈ ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· ·ÓˆÙ¤Úˆ ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· Â›ÁÔÓÙ· Î·È ÒÚÈÌÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ‚¿ÛË. ŒÙÛÈ, ÚÔÙ›ӈ Ë ÂfiÌÂÓË

Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ó· ÂÈÎÂÓÙÚˆı› ÛÙ· ÂÍ‹˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ˙ËÙ‹Ì·Ù·: ñ √ÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ (fiÚˆÓ Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÛˆÓ) ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘ÌÊÒÓÔ˘ ¢Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË ÙˆÓ ¡¤ˆÓ. ñ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÓÔÌÈÎÒÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÁÈ· ÙË ıÂÛÌÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ì¤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙˆÓ Î·Ù·ÚÁËı¤ÓÙˆÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜ Î·È ∫·ÙÔÈΛ·˜ ÛÙÔÓ √∞∂¢. ñ ¡¤· ̤ÙÚ· Î·È ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. ñ ∞ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ¡ÔÌÔıÂÛ›·˜. ∂›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ fiÙÈ, Û οı ÂÚ›ÙˆÛË, Ë ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ Â›Ó·È ·ÓÔȯً Î·È ÛÙȘ ‰ÈΤ˜ Û·˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ™·˜ ÚÔÛηÏÒ, ÏÔÈfiÓ, ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÙÚÈÌÂÚÔ‡˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 28 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 Î·È ÒÚ· 10.30 ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜, ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ & ¶ÚfiÓÔÈ·˜, ™Ù·‰›Ô˘ 29 (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜). ∂ÎÙÈÌÒ fiÙÈ Ë ·ÚÔ˘Û›· Û·˜ ÛÙË Ó¤· ·˘Ù‹ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘, Ë ÔÔ›· ÚÔÙ›ӈ Ó· ÂÎÙ·ı› ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ηٷϋÍÂÈ Û ÔÚÈÛÙÈο Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·, Â›Ó·È ·Ó·Áη›· Î·È ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ Î·È ıÂÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÚÔÎÏ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘.”

ΔÔ 2014 Ë ··Ú¯‹ Ù˘ ·Ó¿Î·Ì„˘

∞£∏¡∞, 24. ∏ ·Ó·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ‚Ï¿-

ÙÂÈ, ‰ËÏÒÓÂÈ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ °. ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ˜, ÛÙÔ μ∏ª∞ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÁÈ·Ù›, fiˆ˜ ϤÂÈ, Û˘ÓÙËÚ› ÙËÓ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·. ∂ÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Eurogroup ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· “ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙȘ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜” √ Î. ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÙÔ 2014 ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Î·È ÙËÓ ··Ú¯‹ Ù˘ ·Ó¿Î·Ì„˘. ∫·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜.

™Ù·˚ÎÔ‡Ú·˜

∫·ı·Ú‹ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ χÛË ÁÈ· ÙÔ ¯Ú¤Ô˜

∞£∏¡∞, 24. ∫∞£∞ƒ∏ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ-

΋ χÛË ÁÈ· ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ˙ËÙ¿ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙË Real news, ÁÈ·Ù› fiˆ˜ ϤÂÈ “ÌfiÓÔ ÙfiÙ ı· Â›Ó·È Î·È ÂÈÛÙÈ΋” ¢ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ÂÏ›˙ÂÈ ˆ˜ Ë Î. ª¤ÚÎÂÏ ı· οÓÂÈ ÙÂÏÈο “Ì¿ÎÚÔ Î·È ÌÈÎÚÔ- ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË” ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Î·È ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ·fi ÙÔ Eurogroup Ó· ‰ÒÛÂÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‰fiÛË, ηıÒ˜ ÔÈ “‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÏÏÔıÈ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘ÓÂ‹ ÛÙ¿ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜”.

∂ÎÊÚ¿˙ÂÈ Ô ·Ú¯ËÁfi˜ °∂¡, ·ÓÙÈÓ·‡·Ú¯Ô˜ ∫ÔÛÌ¿˜ ÃÚËÛÙ›‰Ë˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘

∂§∂¡∏ ¢. ∫∞ƒ∞ª∏Δ™π√À

«¢˘Û‚¿ÛÙ·ÎÙ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙȘ ∂ȉÈΤ˜ ¢˘Ó¿ÌÂȘ»

æÀÃπ∞Δƒ√™ & æÀÃ∞¡∞§ÀΔƒπ∞

∞£∏¡∞, 24. TO¡ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ

ÂÚÈÎÔ¤˜ Î·È ÙȘ ÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙ· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÁÈ· ÙȘ ¤ÓÔϘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ô ·Ú¯ËÁfi˜ °∂¡ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙË Real News. O ·ÓÙÈÓ·‡·Ú¯Ô˜ ∫ÔÛÌ¿˜ ÃÚËÛÙ›-

‰Ë˜ οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· “‰˘Û‚¿ÛÙ·ÎÙ˜ Î·È ‰˘Û·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙȘ ∂.¢” ˙ËÙ¿ ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ¿ÁÈˆÓ Ô‰ÔÈÔÚÈÎÒÓ ˆ˜ ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛÌ· ÁÈ· ÙȘ ˘Âڈڛ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ› Î·È ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ·-

Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ÛÙ· 3/3 ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ ÙÔ˘ ™ÙfiÏÔ˘. √ Î. ÃÚËÛÙ›‰Ë˜ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ Ô “΢‚ÂÚÓ‹Ù˘ ‰ÂÓ ÂÁηٷÏ›ÂÈ ÔÙ¤ ÙÔ ÏÔ›Ô Î·È ÙÔ ϋڈ̿ ÙÔ˘ ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ Ì¿¯Ë˜” ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ·Ú·ÈÙ›ٷÈ, ·Ó

Î·È ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ Ù· ηı‹ÎÔÓÙ· ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡, ϤÂÈ ˆ˜ “Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ·Ú·ÈÙËı›, ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÌÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡, ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘” .

● ª¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ºfiÚÔ˘Ì Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ (̤ÏÔ˘˜ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ÙˆÓ ºfiÚÔ˘Ì ÙÔ˘ §·Î·ÓÈÎÔ‡ ¶Â‰›Ô˘) ● ª¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ æ˘¯·Ó·Ï˘ÙÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∞ıËÓÒÓ

¢¤¯ÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ì ڷÓÙ‚ԇ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 31, Δ. 2421302117 ∫. 6948307801


Δ√¶π∫√ ƒ∂¶√ƒΔ∞∑

10

KYPIAKH 25 ¡√∂ªμƒπ√À 2012

™‡ÏÏË„Ë ·ÏÏÔ‰·Ô‡ ÁÈ· ηÙÔ¯‹ Ï·ıÚ·›ˆÓ ÙÛÈÁ¿ÚˆÓ ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· ™À¡∂§∏º£∏ ÚÔ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ˘˜ ™ÔÊ¿‰Â˜ ∫·Ú-

‰›ÙÛ·˜, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÛÊ·Ï›·˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ™ÔÊ¿‰ˆÓ Î·È Ù˘ √¶∫∂, 20¯ÚÔÓÔ˜ ¶·ÎÈÛÙ·Ófi˜, ÁÈ· ηÙÔ¯‹ Ï·ıÚ·›ˆÓ ÙÛÈÁ¿ÚˆÓ. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ηٿÏÏËÏË ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ fiÙÈ Ô 20¯ÚÔÓÔ˜ ÚÔÌËı¢fiÙ·Ó ÎÈ‚ÒÙÈ· Ì ϷıÚ·›· ÙÛÈÁ¿Ú· ·fi ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ÙÔ˘ ∫Δ∂§ ÛÙÔ˘˜ ™ÔÊ¿‰Â˜, Ù· ÔÔ›· ÙÔ˘ ·¤ÛÙÂÏÏ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ Û˘ÓÂÚÁfi˜ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÙÔÓ ·ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ·Ó ÛÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ÙˆÓ ™ÔÊ¿‰ˆÓ ηٿ ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ¯¿ÚÙÈÓÔ˘ ÎÈ‚ˆÙ›Ô˘ Î·È ÙÔÓ Û˘Ó¤Ï·‚·Ó. ™Â ¤ÏÂÁ¯Ô Ô˘ ÙÔ˘ ¤ÁÈÓÂ, ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó 510 ·Î¤Ù· ÙÛÈÁ¿ÚˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ Â›¯·Ó ηٷ‚ÏËı› ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ‰·ÛÌÔ› Î·È ÊfiÚÔÈ. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜, ÛÙËÓ ÔÈΛ· ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ™ÔÊ¿‰Â˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó ¿ÏÏ· 2 ¯¿ÚÙÈÓ· ÎÈ‚ÒÙÈ·, Ù· ÔÔ›· ÂÚÈ›¯·Ó 757 ·Î¤Ù· ÙÛÈÁ¿ÚˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ. Δ· ·ÓˆÙ¤Úˆ ·Î¤Ù· ÙÛÈÁ¿ÚˆÓ ηٷۯ¤ıËÎ·Ó Î·È ı· ·ÔÛÙ·ÏÔ‡Ó ÛÙÔ ΔÂψÓÂ›Ô ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ÁÈ· ηٷÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ‰È·Ê˘ÁfiÓÙˆÓ ‰·ÛÌÒÓ Î·È ÊfiÚˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 633,50 ¢ÚÒ. ™ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ 20¯ÚÔÓÔ˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó 3 ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ Î·È ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 20 ¢ÚÒ. ∂ÚÂ˘Ó¿Ù·È Ë ÚԤϢÛË ÙˆÓ ÙÛÈÁ¿ÚˆÓ, Ô ÙÚfiÔ˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ Î·È ‰È·Î›ÓËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË ¯ÒÚ·, ηıÒ˜ Î·È Ë Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁÔ‡ ÙÔ˘ 20¯ÚÔÓÔ˘ ¶·ÎÈÛÙ·ÓÔ‡.

∂Í·‹ÌÂÚÔ Ï·ÙÚ¢ÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ Δڇʈӷ μfiÏÔ˘ ™Δ√¡ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ Δڇʈӷ μfiÏÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù·

ÈÂÚ¿ Ï›„·Ó· ÙÔ˘ √Û›Ô˘ ™Ù˘ÏÈ·ÓÔ‡ ÙÔ˘ ¶Ï·Ê·ÁfiÓÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ÔÛÌ¿. ΔÔ ÂÍ·‹ÌÂÚÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ Ï·ÙÚ¢ÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∫˘Úȷ΋ 25 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ∂Û¤Ú·˜ 6.00: ª¤Á·˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜ ÚÔÂÍ¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓÔÛÈÔÏÔÁȈٿÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÌ·Ó‰Ú›ÙÔ˘ ∂ÈÊ·Ó›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÎËÚ‡ÍÂÈ ÙÔ ıÂ›Ô ÏfiÁÔ - ·ÚÙÔÎÏ·Û›· Î·È ÂÚÈÊÔÚ¿ Ù˘ ÈÂÚ¿˜ ÂÈÎfiÓ·˜. ¢Â˘Ù¤Ú· 26 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ¶Úˆ›: 7.30-10.00: ŸÚıÚÔ˜ Î·È ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÚÔÂÍ¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓÔÛÈÔÏÔÁȈٿÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÌ·Ó‰Ú›ÙÔ˘ πÔ˘ÛÙ›ÓÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÎËÚ‡ÍÂÈ ÙÔ ıÂ›Ô ÏfiÁÔ. ∂Û¤Ú·˜ 5.00: ªÂıÂfiÚÙÈÔ˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜ Î·È πÂÚ¿ ¶·Ú¿ÎÏËÛË ÛÙÔÓ ŸÛÈÔ ™Ù˘ÏÈ·Ófi. ΔÚ›ÙË 27 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ∂Û¤Ú·˜ 5.00: ∞fi‰ÂÈÓÔ, ÷ÈÚÂÙÈÛÌÔ› ÛÙËÓ ÀÂÚ·Á›· £ÂÔÙfiÎÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 28 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ¶Úˆ› 7.30-9.30: ŸÚıÚÔ˜ Î·È £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ∂Û¤Ú·˜ 5.00: πÂÚfi ∂˘¯¤Ï·ÈÔ, ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ·ÓÔÛÈÔÏÔÁȈٿÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÌ·Ó‰Ú›ÙÔ˘ ª·Í›ÌÔ˘ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ÁÂÓ. ·Ú¯. ÂÈÙÚfiÔ˘ π.ª.¢. ¶¤ÌÙË 29 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ∂Û¤Ú·˜ 5.00: ∂ÛÂÚÈÓfi˜. ¶·Ú·Û΢‹ 30 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ¶Úˆ› 7.30-9.30: ŸÚıÚÔ˜ Î·È £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.

√ÌÈÏ›· Û‹ÌÂÚ· ÛÙË ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ∞ÁˆÁ‹ ™∏ª∂ƒ∞ Î·È ÒÚ· 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ı· Á›ÓÂÈ ÛÙË ÃÚÈÛÙÈ·-

ÓÈ΋ ∞ÁˆÁ‹ μfiÏÔ˘ (∫ÔÚ·‹ Î·È ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ÔÌÈÏ›· Ì ı¤Ì·: “√È ª¿ÚÙ˘Ú˜ Ù˘ ¶›ÛÙˆ˜”. £ÚËÛ΢ÙÈ΋ ÔÌÈÏ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Î·È ÛÙË ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ∞ÁˆÁ‹ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (∞¯ÈÏϤˆ˜ Î·È ª˘ÚÌȉfiÓˆÓ) ·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 26 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ì ı¤Ì·: “¢ÈηÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Ô Êfi‚Ô˜ ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜;” .

∂Ή‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞Ï‚·ÓÒÓ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞Ï‚·ÓÒÓ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜

“ILIRIA” Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Â¤ÙÂÈÔ ÙˆÓ 100 ¯ÚfiÓˆÓ ˆ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ·Ï‚·ÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. “∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‹ÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋ 25 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ “Volos Palace” ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· “Magnesia” Ì ÛÎÔfi Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ì·˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË.

ŒÎÎÏËÛË ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÔÎÔÌȉ‹ ÙÔ˘˜

«μÔ˘Ófi» Ù· ÛÎÔ˘›‰È· ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· Δ∏ Ï‹„Ë ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ̤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ

ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· Ì ÙË Û˘ÛÛÒÚ¢ÛË ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ fiÁÎÔ˘ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÔÏ˘‹ÌÂÚˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜, ˙ËÙ› Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ã. ΔÛ·Ì¿˙˘ Ì ¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. Ÿˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ΔÛ·Ì¿˙˘, Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ (ÛÙ¿ÛÂȘ - ηٷϋ„ÂȘ) ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜, ‹‰Ë ÁÈ· ‰È¿ÛÙËÌ· ‰Âη¤ÓÙ Ë-

ÌÂÚÒÓ, ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙË Û˘ÛÛÒÚ¢ÛË ÌÂÁ¿ÏÔ˘ fiÁÎÔ˘ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ϤÔÓ ÛÔ‚·Úfi˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›·. §fiÁˆ, ‰Â, ÙˆÓ ·ÛÙ·ıÒÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Ù˘ ÂÔ¯‹˜, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÈÔ ÛÔ‚·Úfi, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë Î·È Ì ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË, ÛÙȘ 21-11-2012, ÔfiÙ ˘‹ÚÍ ΛӉ˘ÓÔ˜ ÏËÌÌ˘ÚÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛˆÓ, Ì ÙËÓ ·fiÊÚ·ÍË, ·fi ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· Î·È Ê‡ÏÏ·, ÊÚ·ٛˆÓ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ˘‰¿ÙˆÓ. ◊‰Ë ·fi ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ¤ÓÙÔÓ˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·- ∞fi ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ ·Ú¿‰ÂÎÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙËÓ ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ¤ÓÙÔÓ˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ··Ú¿‰ÂÎÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÂÚÈÔ¯‹.

ΔÔÓ›˙ÂÈ Ë ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Û ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∂ÚÁ·˙Ô̤ӈÓ

™Ô‚·Ú¤˜ ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ ·fi Û˘Ó¤¯ÈÛË Î·Ù·Ï‹„ˆÓ

°

È· ÛÔ‚·Ú¤˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÛÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Û˘Ó¤¯ÈÛ˘ ÙˆÓ Î·Ù·Ï‹„ÂˆÓ Î¿ÓÂÈ ÏfiÁÔ Ë ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Î·È ·¤ÛÙÂÈÏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ∂ÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∏ Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ Ó· ·ÓÙÈÏËÊı› ÙËÓ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Î·È ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ô˘ ʤÚÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÂͤÏÈÍË ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ, ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ, ÚÈÓ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ ÛÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÙÚfiˆÓ Û˘Ó¤¯ÈÛ˘ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù›, Ù· ¯ÚÔÓÈο ÂÚÈıÒÚÈ· ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÍ·ÓÙÏËı› ηÈ, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ‰Â ı· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜.

“∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ·” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÛÙÔ ¤ÁÁÚ·Êfi Ù˘ Ë ·ÚÌfi‰È· ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜, “fiÙÈ, ¤Ú·Ó ÙˆÓ ‰Ú·Ì·ÙÈÎÒÓ ÂÚÈÎÔÒÓ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÙÚÈÂÙ›·˜, ÔÈ Ôԛ˜, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Î·È ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿, Ù· ÚfiÛÊ·Ù· „ËÊÈÛı¤ÓÙ· ̤ÙÚ·, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·˘Ù¿ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ›· ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Î·È ÙȘ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, Ï‹ÙÙÔ˘Ó ·ÓÂ·ÓfiÚıˆÙ· ÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘, Ì ÔÚ·Ùfi ϤÔÓ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ù˘ ηٿÚÚ¢Û˘ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, Ì ¿ÌÂÛË ·ÓÙ›‰Ú·Û‹ Ù˘, ·fi ÙËÓ ÂÔ̤ÓË ÎÈfiÏ·˜ Ù˘ „‹ÊÈÛ˘ ÙÔ˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘, ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ Î¿ıÂÙË ·ÓÙ›ıÂÛ‹ Ù˘ ÛÙ· ̤ÙÚ· Î·È ÙËÓ ·Ì¤ÚÈÛÙË ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Î·È ÛÙ‹ÚÈÍ‹ Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ·fi ·˘Ù¿, ÂÓÒ Â›¯Â ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ÂÈÛ‹ÁËÛ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ „ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ¤ÁÈÓ ÔÌfiʈӷ ·Ô‰ÂÎÙfi ·fi fiϘ ÙȘ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È Ì›· Ï‹Ú˘ ÓÔÌÈ΋ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË Ù˘ ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜, Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ, ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi ÓÔÌÈÎfi fiÏÔ ÛÙȘ ‰›Î·È˜ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈӔ . ∏ Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÌÔÚʤ˜ ·ÁÒÓ·, fiˆ˜ ÔÈ ·ÂÚÁ›Â˜ Î·È ÔÈ ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, Ô˘ ÂÈϤÁÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ¿ÛÈÛË ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜, Â›Ó·È Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈο ηÙÔ¯˘ÚˆÌ¤ÓÔ ‰Èη›-

°È· ÛÔ‚·Ú¤˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÛÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Û˘Ó¤¯ÈÛ˘ ÙˆÓ Î·Ù·Ï‹„ÂˆÓ Î¿ÓÂÈ ÏfiÁÔ Ë ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Î·È ·¤ÛÙÂÈÏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ∂ÚÁ·˙Ô̤ӈÓ

ˆÌ¿ ÙÔ˘˜, ·Ôχو˜ Û‚·ÛÙfi. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ÔÏ˘‹ÌÂÚ˜ ηٷϋ„ÂȘ ÎÚ›ÛÈ̈Ó, ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘, ÀËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ‹ ÀËÚÂÛÈÒÓ Â˘·›ÛıËÙˆÓ, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ‹ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹˜ Ì Ôϛ٘, ÚÔηÏÔ‡Ó ÛÔ‚·Úfiٷٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ì ‰˘ÓËÙÈΤ˜ ÛÔ‚·Úfiٷ٘ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ Î·Ù·Ï‹„ÂȘ, ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÛÙÔ ¢Ë̷گ›Ô, fiÔ˘ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È Ë ÀËÚÂÛ›· ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Î·È Ë ¢È‡ı˘ÓÛË √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ - fi¯È ÙÔ ΔÌ‹Ì· ∂ÛˆÙÂÚÈ΋˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ - ¤¯Ô˘Ó, ÛÙËÓ Ô˘Û›·, ·Ú·Ï‡ÛÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ-

΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜, Ù˘ ÈÔ Ó¢ڷÏÁÈ΋˜ ‰ËÏ·‰‹ ÀËÚÂÛ›·˜ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Û ¤Ó·, Ì¿ÏÈÛÙ·, ȉȷ›ÙÂÚ· ÎÚ›ÛÈÌÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ηٿ ÙÔ ÔÔ›Ô ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘, ηٿ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ηٿ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ - ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙ· Ù¤ÏË ‰È·ÊfiÚˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ, ÛÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰Ú¿Û˘, ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÙÔ˘˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ¡ÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¶ÚÔÛÒˆÓ, ÙÔ˘˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ∫·È ÚfiÎÂÈÙ·È, ÛÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·, ÁÈ· ·-

ÔÊ¿ÛÂȘ ·Ôχو˜ ·ÏÏËÏÔÛ˘Ó‰ÂfiÌÂÓ˜, Ô˘ -ÂȉÈο ÛÙȘ ÙÚ¤¯Ô˘Û˜, Û˘Ó¯Ҙ ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓ˜ Û˘Óı‹Î˜, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ (ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, ÂÚÈÎÔ¤˜)- ··ÈÙÔ‡Ó Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ÂÚÁ·Û›·, ÛÔ‚·Úfi Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÌÂٷ͇ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ, ‡ÏÔÁÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È ÓËÊ·ÏÈfiÙËÙ·, ÁÈ· ÙËÓ ÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÂÈÛËÁ‹ÛˆÓ. ∞Ó, ‰Â, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î›ÌÂÓË ÓÔÌÔıÂÛ›· (‚Ï. Ú¿ÍË ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘, 5-11-2012), ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ, ̤¯ÚÈ ÙȘ 31-1-2013, ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ·fi ÙËÓ 1-2-2013, οı ‰·¿ÓË, ÂÍ·ÈÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ù˘ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ Î·È ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ı· ıˆÚÂ›Ù·È ·Ú¿ÓÔÌË. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ, ÛÙËÓ Ô˘Û›·, Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ·ÓÙ·fiÎÚÈÛ‹˜ ÙÔ˘ ·ÎfiÌË Î·È Û ‚·ÛÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ∫·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜ Ë Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ, ‹‰Ë, ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ó·ÛٿوÛ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÎÏËı› ·fi ÙȘ ηٷϋ„ÂȘ ÛÙÔ ¢Ë̷گ›Ô, fiÏÔ˜ Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ “ÙÈÓ·¯Ù› ÛÙÔÓ ·¤Ú·” Î·È Ù· ¯ÚÔÓÈο ÂÚÈıÒÚÈ· ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÍ·ÓÙÏËı›. ∂ÎÊÚ¿˙ÂÈ ‰Â ÙÔ Êfi‚Ô fiÙÈ ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚıÂÈÛÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜.

™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÙÚ›· ¿ÙÔÌ·, ÂÓÒ ·Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ·ÎfiÌË ‰‡Ô

∂ÍȯÓÈ¿ÛÙËÎÂ Ë ÏËÛÙ›· ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ∞Ú¯·›·˜ √Ï˘Ì›·˜ ∞£∏¡∞, 24. ¢À√ ·ÎfiÌË ¿ÙÔÌ· ·Ó·˙ËÙ¿ Ë ∞ÛÙ˘-

ÓÔÌ›·, Ù· ÔÔ›· ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÎÏÔ‹˜ ÛÙÔ ·ÏÈfi ÌÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ∞Ú¯·›·˜ √Ï˘Ì›·˜ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Ë ÔÔ›· ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ ÂÍȯÓÈ¿ÛÙËΠÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó 58¯ÚÔÓÔ Î·È ¤Ó· 33¯ÚÔÓÔ, οÙÔÈÎÔÈ ¶·ÙÚÒÓ Î·È ÔÈ ‰‡Ô, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Û˘ÏÏËÊı› ¤Ó·˜ 41¯ÚÔÓÔ˜

·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ¤Ó·˜ 50¯ÚÔÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ¶¿ÙÚ· Î·È ¤Ó·˜ 36¯ÚÔÓÔ˜, Â›Û˘ ·fi ÙËÓ ¶¿ÙÚ·. ∏ ÂÍȯӛ·ÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ÍÂΛÓËÛ fiÙ·Ó Ô 41¯ÚÔÓÔ˜ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ Ô˘Ï‹ÛÂÈ ¤Ó·ÓÙÈ ÂÚ›Ô˘ 300.000 ¢ÚÒ ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ‰·ÎÙ˘Ï›‰È Ô˘ ›¯Â ÎÏ·› ·fi ÙÔ ÌÔ˘Û›Ô, Û ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi Ù˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ¶·ÙÚÒÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔÛÔÈ›ÙÔ ÙÔÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹. ŸÙ·Ó Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ Âȯ›ÚËÛ ӷ

Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ ÙÔÓ 41¯ÚÔÓÔ, ÛÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯·Ó Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓË ·ÁÔÚ·ˆÏËÛ›·, Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÙÔÓ ·›ÏËÛ Ì fiÏÔ. ŸÌˆ˜ ÂÂÓ¤‚ËÛ·Ó ¿ÏÏÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Î·È ÙÔÓ Û˘Ó¤Ï·‚·Ó. ∂›Û˘ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· Ô 50¯ÚÔÓÔ˜ Î·È Ô 36¯ÚÔÓÔ˜. ™ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÔÎ¿Ï˘„·Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ fiÙÈ Â›¯·Ó ÎÚ‡„ÂÈ Ù· ·Ú¯·›· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, Û ·ÁÚÔÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹, ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô ¯È-

ÏÈfiÌÂÙÚ· ·fi ÙËÓ ∞Ú¯·›· √Ï˘Ì›·. Δ· ¯¿ÏÎÈÓ· Î·È ‹ÏÈÓ· ÂȉÒÏÈ·, ·ÁÁ›· Î·È Ï˘¯Ó¿ÚÈ·, Ù· ÔÔ›· ¯ÚÔÓÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙË °ÂˆÌÂÙÚÈ΋ ¤ˆ˜ ÙËÓ ∫Ï·ÛÈ΋ ÂÔ¯‹, ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Ù·˘ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˘˜. ∞˜ ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÛÙȘ 17 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ›¯·Ó ÂÈÛ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ ·ÏÈfi ÌÔ˘Û›Ô, Ù· ÔÔ›· ·ÊÔ‡ ¤‰ÂÛ·Ó Î·È Ê›ÌˆÛ·Ó ÙËÓ Ê‡Ï·Î·, ¿Ú·Í·Ó ·fi ÙȘ ÚÔı‹Î˜ ÂÚ›Ô˘ 65 ÂÎı¤Ì·Ù·.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

11

KYPIAKH 25 NOEMBPIOY 2012

ªÂȈ̤ÓË 50% Ë ÎÚ·ÙÈ΋ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË, ÌˉÂÓÈΤ˜ ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙ· ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈο

“∂ÊÈ·ÏÙÈÎfi” ÙÔ 2013 ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ “E

ÊÈ·ÏÙÈÎfi” ı· Â›Ó·È ÙÔ 2013 ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, Ì ÌÂȈ̤ÓË ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË Î·Ù¿ 50%. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÂÚÈıÒÚÈÔ ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ Î·È ÁÈ· Ó· ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ˘Ô¯ÒÚËÛË Û ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. Δ· ÙÂÏÈο ‰È·ÌÔÚʈı¤ÓÙ·, ÁÈ· ÙÔ 2012, ¤ÛÔ‰·, ı· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó, Û Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi, ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ Ù¤ıËÎ·Ó ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿, ‰ËÏ·‰‹ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Ì›· ·fiÎÏÈÛË ÚÔ˜ Ù· οو, ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ ÌÈÛfi ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Â˘ÚÒ. øÛÙfiÛÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ, ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ·fiÎÏÈÛË ÌÂٷ͇ ÂÛfi‰ˆÓ Î·È ‰··ÓÒÓ ÁÈ· ÙÔ 2012, ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ‰·¿Ó˜ ı· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜, ÂÚ›Ô˘ ηٿ 300 ¯ÈÏ. ¢ÚÒ, Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ¤ÛÔ‰·. ◊‰Ë Ô ¢‹ÌÔ˜ ‰ÂÓ ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈο ·fi 1.292 ·ÚÔ¯¤˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜, Ô˘ ‰È·ÎfiËηÓ. “∏ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ ÙˆÓ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ ÛÙȘ ÌÂȈ̤Ó˜ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ 2012 ÌÔÚ› Ó· ÚÔηÏ› ÙËÓ ·ÔÚ›· ‹ ·ÎfiÌ· Î·È ÙËÓ ÂÓfi¯ÏËÛË Î¿ÔȈÓ, Û ̛· ÂÚ›Ô‰Ô È‰È·›ÙÂÚ· ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ¶¤Ú·Ó ·˘ÙÔ‡, ÚÔοÏÂÛ ‹‰Ë ÙȘ ÎÚ·˘Á·Ï¤· ÛÎfiÈ̘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ οÔÈˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ, ÙfiÛÔ ¤ÓÙÔÓ˜ Ì¿ÏÈÛÙ·, Ì ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÊÚ·ÛÙÈÎÒÓ ÂÈı¤ÛÂˆÓ Î·È ˘ÔΛÓËÛ˘ ·ÓÙȉڿÛˆÓ, Û·Ó Ó· ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ٤ٷÚÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘... √È ·ÈÚÂÙÔ› Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó ‰ÈÔ›ÎËÛË, ·ÊÂÓfi˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηӤӷ ÏfiÁÔ Ó· ÚÔηÏÔ‡Ó ·Ó·›ÙÈ· ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘˜, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ ÁÈ· Ù· ÏfiÁÈ· Î·È ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ·ÎfiÌË, Ó· ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ·fi ·ÓÔ›ÎÂȘ ÂÈı¤ÛÂȘ” ‰‹ÏˆÛÂ Ë ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘. “¶Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ù˘ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ¤ÁÈÓÂ Ë ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ ÛÙȘ ÈÛ¯‡Ô˘Û˜ ÙÈ̤˜, ·fi fiÛÔ˘˜, ‚‚·›ˆ˜, Â›Ó·È ÓËÊ¿ÏÈÔÈ Î·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔ› ÎÚÈÙ¤˜ - ÁÈ·Ù› ¿ÓÙ· ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó, Î·È Î·ÎfiÈÛÙÔÈ, Î·È Î·Îfi‚Ô˘ÏÔÈ, Ô˘ ‰ÂÓ ¯¿ÓÔ˘Ó -¿ÏψÛÙÂ, ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙȘ ‰È·ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ¶Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ Ó· ‰Ô˘Ó Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ÈÔ Û·Ê‹ Î·È ÈÔ Î·Ù·ÓÔËÙ¿ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ. ∫·È ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Â›Ó·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÛÔ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎÔfi” ÙfiÓÈÛ Û ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ Ù˘ Ë ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜. Δ· ÙÂÏÈο ‰È·ÌÔÚʈı¤ÓÙ· ÁÈ· ÙÔ 2012 ¤ÛÔ‰· ı· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó, Û Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi, ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ Ù¤ıËηÓ

™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÂÚÈıÒÚÈÔ ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ Î·È ÁÈ· Ó· ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ˘Ô¯ÒÚËÛË Û ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ

ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿, ‰ËÏ·‰‹ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Ì›· ·fiÎÏÈÛË ÚÔ˜ Ù· οو, ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ ÌÈÛfi ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Â˘ÚÒ. øÛÙfiÛÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ, ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ·fiÎÏÈÛË ÌÂٷ͇ ÂÛfi‰ˆÓ Î·È ‰··ÓÒÓ ÁÈ· ÙÔ 2012, ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ‰·¿Ó˜ ı· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜, ÂÚ›Ô˘ ηٿ 300 ¯ÈÏ. ¢ÚÒ, Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ¤ÛÔ‰·, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ ÏfiÁÔ˘˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Ë Î. ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘:

Δ· ÛÙÔȯ›· ∏ ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ ÌÈÛÔ‡ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ÂÛfi‰ˆÓ ηχÙÂÙ·È ·fi ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÙ› Û 6.100.000 ¢ÚÒ Î·È ı· ÊÙ¿ÛÂÈ Ù· 5.637.763 ¢ÚÒ. §·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ÙËÓ ÚÔԉ¢ÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ·fi Ù· ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈο, ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÙÈÌÔ˘ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ÁÈ· ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘˜ Î·È ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ ·Ú·ÎÚ·ÙÂ›Ù·È ·fi ÙË ¢∂∏, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·Ù¿ 300.000 ¢ÚÒ, ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· Î¿Ï˘„˘ ÂÍfi‰ˆÓ ·fi Ù· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÏfiÁˆ Ù˘ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋˜ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ·ÛÊ˘ÎÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ √Δ∞ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ÌËÓ ·˘ÍËıÔ‡Ó, Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi, ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ÙÔ 2013 ˘¤ÚÔÁΘ ·ÚÂÏıÔ‡Û˜ ÔÊÂÈϤ˜, ÂÈϤ¯ÙËΠۇÌʈӷ Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹: - ∞ÊÂÓfi˜ Ë ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Û ·ÓÂÏ·ÛÙÈΤ˜, ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜, ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜, Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ‰ËÏ·‰‹ ÂÈϤÔÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÚÔ˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·, ÂÚ›Ô˘ ÌÈÛÔ‡ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ¢ÚÒ (ÂÙ‹ÛÈ·

ÂÈÛÊÔÚ¿ Δ∂∞¢À, ÂÚ›Ô˘ 370.500, Î·È ÂÙ‹ÛÈ· ÂÈÛÊÔÚ¿ Δ¶¢À, ÂÚ›Ô˘ 128.500), Ù· ÔÔ›·, ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·, ÔÈ ¢‹ÌÔÈ Î·ÎÒ˜ ‰ÂÓ ˘ÔÏfiÁÈ˙·Ó, fiˆ˜ ÚԂϤÂÙ·È, ÛÙ· ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈο, Î·È Ë ÂÍfiÊÏËÛË ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ ÔÊÂÈÏÒÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÙÒÓ, ÂÚ›Ô˘ 851.000 ¢ÚÒ, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·‡ÍËÛË Î¿ÔÈˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ‰··ÓÒÓ, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘, .¯. ‰·¿Ó˜ ηٷÛ΢‹˜ ¤ÚÁˆÓ, ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ - ÂÂÎÙ¿ÛÂȘ ʈÙÈÛÌÔ‡ (ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛı¤ÓÙ· 200.000 - ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó 250.000), ηı·ÚÈÛÌÔ› ÊÚ·ٛˆÓ, ¯ÂÈÌ¿ÚÚˆÓ, ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Î.¿. (ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛı¤ÓÙ· 200.000 - ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó 213.000) Î.¿. - ∫·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘, Ë ÌË ˘ÏÔÔ›ËÛË ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ̤ÚÔ˘˜ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ: ™˘ÓÙËÚ‹ÛÂȘ - ÂÈÛ΢¤˜ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ, ÎÙÈÚ›ˆÓ, ·ÔÍËÏÒÛÂȘ- ÌÂÙ·ÙÔ›ÛÂȘ ÛÙ‡ÏˆÓ (ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛı¤ÓÙ· 450.000 - ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó 173.000), ‰·¿Ó˜ ÚÔÌËıÂÈÒÓ ÁÈ· Û·ÎԇϘ, ›‰Ë ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ Î.¿. (ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛı¤ÓÙ· 350.000 - ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó 81.500), ·ÁÔÚ¤˜ ·Á›ˆÓ, ο‰ˆÓ, Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ, ÌÈÎÚÔÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î.¿. (ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛı¤ÓÙ· 450.000 - ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó 12.000), Î.¿. “μϤÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜, Á›ÓÂÙ·È Î·Ù·ÓÔËÙfi fiÙÈ Ë ÀËÚÂÛ›· η٤‚·Ï Ôχ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ, Ì Ôχ Ï›Á· ̤۷, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘, Ì ‰Â‰Ô̤ÓË, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ™˘ÓÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ fiÏ· Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ, Î·È Ô ϤÔÓ ‰‡ÛÈÛÙÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÏËÊı› fiÙÈ Ë ·Ú·ÌÔÓ‹, ÙÔ 2013, ÙˆÓ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ 2012 -fiÔ˘, ÛËÌÂȈ٤ÔÓ, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ÌÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ηıÒ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ 2010, ÔÈ ÙÈ̤˜ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·Ó, ¤ÁÈÓ ̛· ÛË-

Ì·ÓÙÈ΋, ÁÈ· ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ, ÙËÓ ÔÔ›·, ˆÛÙfiÛÔ, οÔÈÔÈ ¯Ï‡·˙·Ó - ·ÔÙÂÏ› Ì›· ÂÈÏÔÁ‹ Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·ÛÊ˘Í›·˜ Ô˘ ‚ÈÒÓÂÈ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÈÔ ‰‡ÛÎÔϘ, ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿, Î·È fi¯È ÛÙËÓ ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓË “·Ó·ÏÁËÛ›· Ì·˜” , fiˆ˜ ·‚·Û¿ÓÈÛÙ· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó Î¿ÔÈÔÈ, Ô‡Ù ÛÙËÓ „˘¯Ú‹ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, fiˆ˜ ı· ÔÊ›ϷÌÂ, ·Ó ÂӉȷÊÂÚfiÌ·ÛÙ·Ó ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. °È·Ù› ÙÔ ÏÔÁÈÎfi Â·ÎfiÏÔ˘ıÔ, Ì ‰Â‰Ô̤ÓË ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ 2012, Â›Ó·È fiÙÈ, fi¯È ÌfiÓÔ ‰Â ı· È¿ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜, ÙÔ 2013, ·ÏÏ¿ fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ” ÛËÌ›ˆÛÂ Ë ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜. ¶¤Ú·Ó ÙˆÓ ·Ó›ÛÚ·ÎÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ, ‹‰Ë, Ì ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÚÔ¯ÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ¯ÚÔÓÈ¿ ¤ÊÙ·Û ÙȘ 1.292 (896 ÔÈÎȷΤ˜ Î·È 396 Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜).

¢ÂÓ ı· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó ¤ÚÁ· ∏ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÛÙ· η‡ÛÈÌ· Î·È ÔÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ‰ÂÓ ¤ÊÂÚ·Ó ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ·Ó Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¤ÌÂÓ ¯ˆÚ›˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ı· ¤ÚÂ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎÒÓ Î·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù›: - ∏Ì›ˆÛË ÛÙÔ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi, ÙÔ 2013, ·ÊÔÚ¿ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ·‰Â›·˜ Î·È ÙˆÓ ‰ÒÚˆÓ Î·È Â›Ó·È Ë ÂÍ‹˜ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 240.262,49 ¢ÚÒ (2012: 5.637.762,49 - 2013: 5.397.500). - √ ۯ‰ȷÛÌfi˜ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÚԂϤÂÈ ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ¢‹ÌÔ, ‰ËÏ·‰‹ Û ÂÈϤÔÓ 6 ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2012. ∞˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Ì›· ·‡ÍËÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘ η˘Û›ÌˆÓ, ηıÒ˜, ‚¿ÛÂÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÒÓ, ı· ·˘ÍËı› Ë Î›ÓËÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ ÂÚ›Ô˘ 780 ¯ÏÌ./ ‚‰ÔÌ¿‰·. ¶·ÚfiÏ’ ·˘Ù¿, Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ‰·¿Ó˘, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ, ÚԂϤÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ¯·ÌËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ (2012: ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛı¤ÓÙ· 960.000 ‰È·ÌÔÚʈı¤ÓÙ·, ÏfiÁˆ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ Î·È Ù˘ ·Ó·Áη›·˜ Û˘ÌÂÚ›Ï˄˘ ÙˆÓ ÏÈ·ÓÙÈÎÒÓ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Îˆ‰ÈÎfi, 1.050.000 - 2013: ÚÔ¸ÔÏÔÁÈ˙fiÌÂÓ· 1.076.000, Ì ÛÊȯÙÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ÁÈ· ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË). - ¶ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·Ó·Áη›Â˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÔʈÙÈÛÌfi, ÂÚ›Ô˘ 850.000 ¢ÚÒ, ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î¿Ï˘„‹˜ ÙÔ˘˜ ·fi Ù· Ù·ÎÙÈο ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ô˘ ‚·›ÓÔ˘Ó Û˘Ó¯Ҙ

ÌÂÈÔ‡ÌÂÓ·. ∞fi Ù· ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈο, ÂÓÒ ÁÈÓfiÙ·Ó ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÔÈ 300.000, ÙÂÏÈο ı· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÂÚ›Ô˘ 240.000, ÁÈ· Ó· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌËı› ÔÛfi 60.000 ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ο‰ˆÓ, ηıÒ˜, fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ÔÏÏÔ› ηٷÛÙÚ¿ÊËηÓ, ̤۷ ÛÙË ¯ÚÔÓÈ¿, Î·È ‰ÂÓ ÛÙ¿ıËΠ‰˘Ó·Ùfi Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ıÔ‡Ó. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰‡Ô ÛÙ·ıÌÒÓ ÌÂÙ·ÊfiÚÙˆÛ˘, Ë ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ ̤۷ ÛÙÔ 2013. - À¿Ú¯ÂÈ Ì›· ÛÂÈÚ¿ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ·fi Ù· ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈο. - Δ· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· Ù˘ ¢∂∏ Û˘Ó¯Ҙ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È. - Δ· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ∞˘ÙÔÙÂÏ›˜ ¶fiÚÔ˘˜ ı· ÌÂȈıÔ‡Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ‚¿ÛÂÈ fiÛˆÓ ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, ÂÓÒ Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi ÔÊÂÈϤÙ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Â›Ó·È Ôχ ÌÂȈ̤ӷ Î·È ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È ·‡ÍËÛË, ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜, ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î¿Ï˘„˘ ‰··ÓÒÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ·fi Ù· ¿ÏÏ· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. °È· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· Û·Ê‹˜ ÂÈÎfiÓ·, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ ·fi Ù· ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈο Ù¤ÏË, ·˜ ‰Ô‡Ì ¤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. °È· ¤Ó· Û›ÙÈ, ÏÔÈfiÓ, 100 m2, Ì ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ (= ÂÙ‹ÛÈÔÈ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ·Ó¿ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi), ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ Ì›ˆÛË, ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ÙfiÔ Î·ÙÔÈΛ·˜ ÙÔ˘˜, ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Û˘ÓÔÏÈο ÁÈ· ÙÔ 2013: - μfiÏÔ˜, ∞’ ˙ÒÓË (∞Ó·Ï‹„ˆ˜ Î·È Î¿Ùˆ): 1,89 à 100m2 = 189 ¢ÚÒ. - ¡. πˆÓ›·, ∞ÁÚÈ¿: 1,80 à 100m2 = 180 ¢ÚÒ - μfiÏÔ˜, μ’ ˙ÒÓË (∞Ó·Ï‹„ˆ˜ Î·È ¿Óˆ), ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, πˆÏÎfi˜: 1,53 à 100m2 = 153 ¢ÚÒ. - ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ∞ÚÙ¤Ìȉ·: 1,50 à 100m2 = 150 ¢ÚÒ. - ¢Ú¿ÎÂÈ·: 1,23 à 100m2 = 123 ¢ÚÒ. - ªÈÎÚÔı‹‚˜, ∞˚‰›ÓÈ, °Ï·Ê˘Ú¤˜, ∞ÈÛˆÓ›·, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·: 1 à 100m2 = 100 ¢ÚÒ. “¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ÏÔÈfiÓ, ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ‰ËÌ·ÁˆÁ›· Î·È Ï·˚ÎÈÛÌÔ‡˜, ÂÓÒ, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘, Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ fiÙÈ, Û ÂÚ›ÙˆÛË ·ÔÎÏ›ÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ, ÚԂϤÂÙ·È ÂÈÙÚÔ›· ηÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ·‡ÍËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ·, Û ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ ‡„Ô˜, ̤¯ÚÈ ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘˜, Ô ÛÎÔfi˜ Ì·˜ Ú¤ÂÈ Î·È ı· Â›Ó·È Ó· οÓÔ˘Ì fi,ÙÈ ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ Ì·˜, ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷ٤„Ô˘ÌÂ Î·È ÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Ì·˜” η٤ÏËÍÂ Ë ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜. ∫·ÙÂÚ›Ó· Δ·ÛÛÔÔ‡ÏÔ˘

°È· ÙÔ 2013, ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË

∫·ıÔÚÈÛÌfi˜ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ™Δ√¡ ηıÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÓÙ·Ô-

‰ÔÙÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ ÁÈ· ÙÔ 2013 ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË 28 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ (5.30Ì.Ì.). ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ı· Û˘˙ËÙËı› Â›Û˘ ÙÔ ı¤Ì· ÁÈ· ÙËÓ ˘·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË ÁÈ· ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙˆÓ ‰·ÓÂÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Ì ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ¶·Ú·Î·Ù·ıËÎÒÓ Î·È ¢·Ó›ˆÓ. ™ÙËÓ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ‰È¿Ù·ÍË ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ı¤Ì·Ù·: ÀÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ˘’ ·ÚÈı. 64/2012 ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ¢∂À∞ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Ì ı¤Ì· “∂ÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙˆÓ ‰·ÓÂÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ì ÙÔ Δ.¶. Î·È ¢·Ó›ˆÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¡. 4093/2012” , ¤ÁÎÚÈÛË Û‡Ó·„˘ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋˜ ۇ̂·-

Û˘ ÁÈ· ÙË “™˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ÂÈÛ΢‹ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ÏÔÈÒÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘” , ÚÔÂÎÙÈÌÒÌÂÓ˘ ‰·¿Ó˘ 44.000,00ú, ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ˘’ ·ÚÈı. 04/2012 ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Ì ı¤Ì· “æ‹ÊÈÛË √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ™ÎÔ¤ÏÔ˘” , ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ˘’ ·ÚÈı. 22/2012 ·fiÊ·Û˘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Ì ı¤Ì· “∞Ó·ÌfiÚʈÛË ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2012” , ·Ô‰Ô¯‹ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ ÁÈ· Î¿Ï˘„Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ¤ÙÔ˘˜ 2012 (°’ ‰fiÛË) Î·È Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÛÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜, ¤ÁÎÚÈÛË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ù˘ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ η˘ÛÙ‹Ú· Î·È ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙË

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÛÙÔÓ ¶·È‰ÈÎfi ™Ù·ıÌfi ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ηıÔÚÈÛÌfi˜ ÙÂÏÒÓ ¯Ú‹Û˘ Â˙Ô‰ÚÔÌ›ˆÓ, Ï·ÙÂÈÒÓ Î·È ÁÂÓÈο ÎÔÈÓÔ¯Ú‹ÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ, ¤ÙÔ˘˜ 2013, ηıÔÚÈÛÌfi˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ ÙÂÏÒÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ηÈ

ʈÙÈÛÌÔ‡, ¤ÙÔ˘˜ 2013, ηıÔÚÈÛÌfi˜ ÙÂÏÒÓ Î·È ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÓÂÎÚÔÙ·Ê›Ԣ, ¤ÙÔ˘˜ 2013, ηıÔÚÈÛÌfi˜ Ù¤ÏÔ˘˜ ¯Ú‹Û˘ ÎÔÈÓÔ¯Ú‹ÛÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ì·ÍËÏ¿Ù˜, ¤ÙÔ˘˜ 2013, ηıÔÚÈÛÌfi˜ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎÔ‡ Ù¤ÏÔ˘˜ Ù¤-

∂¡∞ƒ•∏ π∞Δƒ∂π√À ¢ËÌ‹ÙÚ˘ °ÂˆÚÁ·ÓÙ˙‹˜ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ °˘Ó·ÈÎÔÏfiÁÔ˜ ª·ÈÂ˘Ù‹Ú·˜ ∞fiÊÔÈÙÔ˜ ∞.¶.£. ∂ÍÂȉ›Î¢ÛË ÛÙÔ Royal Free Hospital of London ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 37 - ∂ÚÌÔ‡ μfiÏÔ˜

π·ÙÚ›Ô: 24210 33301 ∫ÈÓËÙfi: 6944667785 dgeorgantzis@gmail.com

ÏÂÛ˘ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Á¿ÌˆÓ, ¤ÙÔ˘˜ 2013, ηıÔÚÈÛÌfi˜ Ù¤ÏÔ˘˜ ∞ΛÓËÙ˘ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜ (Δ∞¶), ¤ÙÔ˘˜ 2013, ηıÔÚÈÛÌfi˜ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎÔ‡ Ù¤ÏÔ˘˜ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ¯Ú‹Û˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÛÊ·Á›Ԣ, ¤ÙÔ˘˜ 2013, ηıÔÚÈÛÌfi˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ Ù¤ÏÔ˘˜

‰È·Ê‹ÌÈÛ˘, ¤ÙÔ˘˜ 2013, ηıÔÚÈÛÌfi˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ÊfiÚÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ¯ÒÚˆÓ, ¤ÙÔ˘˜ 2013, ¤ÁÎÚÈÛË ΔÚÈÌËÓÈ·›·˜ ¤ÎıÂÛ˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ °’ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ 2012.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

12

KYPIAKH 25 N√∂ªμƒπ√À 2012

Δ· ·ÁÚÔÙÈο ı¤Ì·Ù· ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∂π¢π∫∏ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó

ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Î·È ÛÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ë “™˘ÌÌ·¯›· ˘¤Ú ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ” ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó: 1)ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈÔÔ›ËÛ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∫∞¶. Ù˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 20142020. 2)√È ·Ó·‰·ÛÌÔ› Û Â›Â‰Ô ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Î·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘˜. 3)∏ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· ¤ÓÙ·Í˘ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Ì·˜ Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÁˆÚÁÔÂÚÈ‚·ÓÙÔÏÏÔÁÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 20112016. 4)∏ ÚfiÛÊ·ÙË ÎÔÈÓÔÔ›ËÛË ·ÚÓËÙÈ΋˜ ·¿ÓÙËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∫.√.∂. ÁÈ· ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÛÎÔ˘Ï‹ÎÈ ÛÙËÓ ‚·Ì‚·ÎÔηÏÏȤÚÁÂÈ· ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2010, ·Ú’ fiϘ ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Î·È ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ ÙÔ˘ À¶∞∞Δ (K. ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë) Î·È ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. 5)√È ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ∂Ê·ÚÌÔÛÙÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ Ô˘ „ËÊ›ÛÙËΠÚÔÛÊ¿Ùˆ˜ ÁÈ· ‰Ú·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙ· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ º¶∞ Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ∂º∫ ·ÁÚÔÙÒÓ Ô˘ ÂÎÙÈÓ¿ÛÛÔ˘Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ Î·È Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÁÚfiÙ˜. 6)∏ ۯ‰ȷ˙fiÌÂÓË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ı¤ÛÈÛË Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÁÈ· Ù· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·. 7)√È ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ù˘ ÁˆÚÁÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ̤ۈ ∂§°∞, ÌÂÙ¿ ·fi 2 ¯ÚfiÓÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ¡.3877/2010 Î·È ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ. 8)∏ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË ·fi ÙÔ 2008 ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· ¤ÁÎÚÈÛ˘ ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ê˘ÙÈ΋˜ Î·È ˙ˆÈ΋˜ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚ÏËı›, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ Ï‹ÚË ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ. 9)∏ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜, ·Ú’ fiϘ ÙȘ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ ÂÚ› ÙÔ˘ ·ÓÙÈı¤ÙÔ˘, ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ÛÙ·˘ÏÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiʈÓ.

∂Ή‹ÏˆÛË ÁÈ· ·Ó·ıÂÌÂÏ›ˆÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜

™∂ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ı¤Ì· “∂ÈÙÂÏÈ΋ ¢ÈÔ›ÎËÛË-∞ÔΤÓÙÚˆÛË-∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË: ŸÚÔÈ Î·È fiÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ıÂÌÂÏ›ˆÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜”, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∫›ÓËÛË ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË Ù˘ ∫ÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 27 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 19.15, ÛÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi ∫Ù›ÚÈÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ (·›ıÔ˘Û· ∞ÚÁ˘ÚÈ¿‰Ë) ηÈ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, ÔÌÈÏËÙ¤˜ ı· Â›Ó·È Â›Û˘ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ™ˆÙËÚ¤Ï˘ Î·È Ô ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ¶Ô˘Ï¿Î˘. ΔÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Î·È Û¯ÔÏÈ·ÛÌfi ı· ¤¯ÂÈ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ∂∫∫∂ ÙÔ˘ ÷ÚÔÎfiÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î. £ˆÌ¿˜ ª·ÏÔ‡Ù·˜.

™Àƒπ∑∞

∂ÎÏÔÁ‹ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ ÂÓfi„ÂÈ ·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ Û˘Ó‰È¿Û΄˘ √ ™Àƒπ∑∞/∂∫ª ηÏ› Ù· ̤ÏË ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ

∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ Î·È ¢˘ÙÈÎÔ‡ ΔÔ̤· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋ 25 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ (Ï ∂Ï¢ıÂÚ›·˜) ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¶·ÓÂÏÏ·‰È΋ ™˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞-∂∫ª ·fi 10.00 ¤ˆ˜ 13.00 ÙÔ Úˆ› Î·È 17.00 -20.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. Δ¤ÏÔ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ Ë Û˘Ó¤Ï¢ÛË Î·È ÂÎÏÔÁ¤˜ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¶·ÓÂÏÏ·‰È΋ ™˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞-∂∫ª ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ› .

·ıËÁËÙ‹˜ ¶·ıÔÏÔÁ›·˜-∞ÈÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜ Ì ȉȷ›ÙÂÚ˜ ÂÚÁ·ÌËÓ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ú‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2000-2003, Ô Î. ¡›ÎÔ˜ ∑Ô‡ÌÔ˜ Â›Ó·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ Û¿Úη Î·È ÔÛÙ¿ ÛÙÔ Ó¤Ô ıÂÛÌfi Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ï¤ÁÂÙ·È ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ (¢ÈÔ›ÎËÛ˘). √ μÔÏÈÒÙ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi˜ Î·È ÁÈ·ÙÚfi˜ ÂÍÂϤÁË ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú· Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ·˘ÍË̤Ó˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜, ÂÓÒ ı· ‰›ÓÂÈ Î·È ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¤ÁÎÚÈÛË ÛÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Ú‡Ù·ÓË. ™‹ÌÂÚ· ÛÙË “£” Ô Î. ∑Ô‡ÌÔ˜ ·ÔηχÙÂÈ Î¿ÔȘ ÚÒÙ˜ ÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙËÓ ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË, ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ıÂÛÌfi ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ı· ı¤ÛÂÈ ¿ÌÂÛ·. √È ·Î·‰ËÌ·˚Τ˜ ÙÔ˘ ÁÓÒÛÂȘ Â›Ó·È ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ˜, ·ÏÏ¿ ÙÔÓ Û˘Óԉ‡ÂÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È Ë Ê‹ÌË Ù˘ ηϋ˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ, fiÙ·Ó ‹Ù·Ó Ú‡Ù·Ó˘. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Â› ‰È΋˜ ÙÔ˘ Ú˘Ù·Ó›·˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ‰¤Î· Ó¤· ΔÌ‹Ì·Ù·, Ì ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔ ∂¶∂∞∂∫, ȉڇıËÎÂ Ô ıÂÛÌfi˜ ÙˆÓ ˘ÔÙÚÔÊÈÒÓ - 30 οı ¯ÚfiÓÔ - ÛÙÔ˘˜ ϤÎÙÔÚ˜ ̤ۈ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂Ú¢ÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Î·È Â͈ÙÂÚÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË, fiÙ·Ó ·ÎfiÌË ‹Ù·Ó ¿ÁÓˆÛÙË Ï¤ÍË ÁÈ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ∞∂π, ÂÓÒ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Î·È Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜. ∂›Û˘ ηıÈÂÚÒıËÎÂ Ë ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ‚‰ÔÌ¿‰·. √ ›‰ÈÔ˜ ÈÛÙ‡ÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fï˜ fiÙÈ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÎÚ·ÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Î·È ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ¿ÏÏˆÓ fiÚˆÓ, ·fi ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, ‰›¯ˆ˜ fï˜ Ó· ‰È·ÎÈÓ‰˘Ó‡ÛÂÈ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Î·‰ËÌ·˚΋ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· ÙÔ˘.

¡. ∑√Àª¶√™ «ΔÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¤¯ÂÈ Ì¤ÏÏÔÓ» ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË:

ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ¿Ô„‹ Û·˜ ÁÈ· ÙÔ ıÂÛÌfi ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘; ™˘ÌʈÓ›Ù Ì ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘; ∂›Ó·È Ó¤Ô˜ ıÂÛÌfi˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·Ó Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ¤¯ÂÈ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Û ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜. ÀÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÁÈ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÛÙ· ·Î·‰ËÌ·˚ο ÙÂÎÙ·ÈÓfiÌÂÓ·. ¢ËÏ·‰‹ ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È ÌÈ· ηχÙÂÚË Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ì ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ‰›ÓÂÈ Î·È ÌÈ· ‰ÈÂıÓ‹ ¯ÚÔÈ¿ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ·ÊÔ‡ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ŒÏÏËÓ˜ ηıËÁËÙ¤˜ ·fi ∞∂π ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰È·‡ÏÔ˘˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ·Î·‰ËÌ·˚΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ÂÏ›˙ˆ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ Ô ıÂÛÌfi˜. ∫·È ‚¤‚·È· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ì fiÏÔÈ ÌÈ· Û‡ÓÂÛË Î·È ¤Ó· ·›ÛıËÌ· ¢ı‡Ó˘. ¶ÔÈ· ı· Â›Ó·È Ë Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ì ÙÔÓ Ú‡Ù·ÓË; ∏ Ó¤· ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÚԂϤÂÈ ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙÚÈÒÓ ÂÍÔ˘ÛÈÒÓ, ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, ÙÔÓ Ú‡Ù·ÓË Î·È ÙË ™‡ÁÎÏËÙÔ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂı› ÏÔÈfiÓ ÌÈ· ¯Ú˘Û‹ ÙÔÌ‹, ÒÛÙ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÙÚÂȘ ÂÍÔ˘Û›Â˜ Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ·ÚÌÔÓÈο ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ηı‹ÎÔÓÙ· ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, ÂÓÒ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î·È ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜. ∂›Û˘ ÂÁÎÚ›ÓÂÈ fiϘ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ™˘ÁÎÏ‹ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Ú‡Ù·ÓË Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ÏËÓ ÙˆÓ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ. ∂Ô̤ӈ˜ Ô Ú‡Ù·Ó˘ ı· ͤÚÂÈ fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ ı· οÓÂÈ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ·ÎÔ‡ÛÂÈ Î·È Î¿ÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜. ∂ȉÈο ÁÈ· ÙË ™‡ÁÎÏËÙÔ, Ô˘ ÁÈ· ̤ӷ ı· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi fiÚÁ·ÓÔ (ı· ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ·Î·‰ËÌ·˚ο ı¤Ì·Ù·), ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ı· ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ ·Ú¿ ÌfiÓÔ ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·‚Ï„›Â˜. ¶ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÚÒÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Î¿ı ‚‰ÔÌ¿‰·, Î·È Â‰Ò ‚¤‚·È· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ˙‹ÙËÌ· Ì ٷ Â͈-

ÙÂÚÈο ̤ÏË, ηıÒ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ï‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛË. ∏ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ı· Á›ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ skype, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ̤ÏÔ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ ∏¶∞ Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙËÓ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÒÚ·.

¶ÔÈÔ ‹Ù·Ó ÙÔ Î‡ÚÈÔ Î›ÓËÙÚÔ Ô˘ Û·˜ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜; ŸÏ· Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÌÔ˘ ‰Ô‡Ï„· ˆ˜ ηıËÁËÙ‹˜ Î·È ÁÈ·ÙÚfi˜ ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ·. °È’ ·˘Ùfi Î·È ıÂÒÚËÛ· ˆ˜ ÙÒÚ· ‹Ù·Ó Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÚÔÛʤڈ ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÌÔ˘ Î·È ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ª¿ÏÈÛÙ· ¤¯ˆ Î·È ÙÔÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÙÔ Î¿Óˆ, ·ÊÔ‡ ¤¯ˆ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËı› Â‰Ò Î·È ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. 줂·È· ·ÔÙÂÏ› ÙÈÌ‹ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÛˆfi ÌÔ˘, Î·È ÙÔ ÂÎÙÈÌÒ È‰È·›ÙÂÚ·, Ô˘ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ì ÂͤÏÂÍ·Ó ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘. Œ¯ÂÙ ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË ¿Ô„Ë ÁÈ· ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜; ∂›Ó·È ¤Ó· Ôχ ηÏfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Î·‰ËÌ·˚΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, ·Ó Î·È ¿ÓÙÔÙ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ª¿ÏÈÛÙ· Â›Ó·È ¤Ó· ∞η‰ËÌ·˚Îfi ÿ‰Ú˘Ì· Û¯ÂÙÈο Ó¤Ô, ·ÊÔ‡ ÚÔ¤Ú¯ÔÌ·È ·fi ¤Ó· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ (Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜) ·fi Ù· ÈÔ ·ÏÈ¿ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Û ·ÚÈıÌfi ÊÔÈÙËÙÒÓ ·ÓÂÏÏ·‰Èο. ΔÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ó·È ÌÂÓ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ, ·ÏÏ¿ ÂÍ›ÛÔ˘ ÔÈÔÙÈÎfi, ÈÔ Ì·˙Â̤ÓÔ Î·È Ì ̤ÏË ¢∂¶ Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÏ‹ fiÚÂÍË ÁÈ· ÂÚÁ·Û›·. ∞Ó Î·È ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ηıÒ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ‰‡Ô ÁÈ· Ó· ¯ÔÚ¤„ÂÈ Î·Ó›˜ Ù·ÓÁÎfi, ı· Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο Ôχ ηϿ. ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ Ù· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙÔ ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚÔ Ó· Â›Ó·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë fiÚˆÓ. ¶Ò˜ ÛΤÙÂÛÙ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÙ ·˘Ùfi ÙÔ ˙‹ÙËÌ·; À¿Ú¯Ô˘Ó Û›ÁÔ˘Ú· ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·Ó Î·È ÙÒÚ· ¤¯ˆ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔÌ·È Û¯ÂÙÈο ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤Ûˆ Ó· ¤¯ˆ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ¿Ô„Ë. ΔÔ ıÂÙÈÎfi Â›Ó·È ˆ˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ô˘ Ó· ‚Á·›ÓÔ˘Ó Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ÙÔ Î˘ÚÈfi-

√ Î. ¡›Î. ∑Ô‡ÌÔ˜ ÂÍÂϤÁË ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú· Úfi‰ÚÔ˜ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜

ÙÂÚÔ ˙‹ÙËÌ·, Â›Ó·È Ë Ì›ˆÛË Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Û ¿ÏÏ· ∞∂π. ª¿ÏÈÛÙ· Ë ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ¿Ô„Ë Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù›, Â›Ó·È ˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ fiÚÔ˘˜. ¶ÔÈÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ fï˜; ¶ÚÔÛˆÈο ¿ÓÙÔÙ ‹ÌÔ˘Ó ˘¤Ú ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È Î·Ù¿ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ì ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Î·È ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ·Î·‰ËÌ·˚Τ˜ ·ÍÈÒÛÂȘ ÛÙ· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ‹ÌÔ˘Ó ¿ÓÙÔÙ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi˜ Î·È ·Î·‰ËÌ·˚Îfi˜ Î·È ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¤Î·Ó· ÂχıÂÚÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ˆ˜ ÁÈ·ÙÚfi˜, ÌÔÏÔÓfiÙÈ Â›¯· ÙÔ ‰Èη›ˆÌ·. ¶ÈÛÙ‡ˆ Û˘ÓÂÒ˜ ˆ˜ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ·Ó ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ fiÚÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜, ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ÌÔÚ› Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÌÈ·˜ ˘ÁÈÔ‡˜ Û¯¤Û˘. ¢ËÏ·‰‹ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ó· ÔÚ›˙ÂÈ Î·È Ó· ηÙ¢ı‡ÓÂÈ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Î·È fi¯È ·Ó¿Ô‰·. ∫·È ‚¤‚·È· Û ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ˘ÔʤÚÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο, Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ó· ‚ÚÂÈ ¯ÔÚËÁÔ‡˜. £· Ú¤ÂÈ Ó· ‚·ÛÈÛÙԇ̠ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È Ó· ÓÔÈÎÔ΢Ú‡ÛÔ˘Ì ·˘Ù¿ Ù· ¤ÛÔ‰· Ô˘ ı· ¤¯Ô˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ‚Úԇ̠¿ÏÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ì ٷ ¤ÛÔ‰·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È·ÎÈÓ‰˘Ó‡ÛÔ˘Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘.

™·˜ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Î·È ÌÂÚ›‰·˜ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘; ∫·È ‚¤‚·È· Ì ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙Ô˘Ó. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÈ Î·Ó›˜ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ¿‰ÈÎÔ Û fiÏ·. ŸÏÔÈ ÌÂÁ·ÏÒÛ·Ì Ì ÌÈ·

¿ÏÏË ÂÈÎfiÓ· Î·È ÂÏ›‰· ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ∫·È ·˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓÔ› ÊÔÈÙËÙ¤˜, ı¤Ï·ÌÂ Î·È ÂÌ›˜, fiÙ·Ó ‹Ì·ÛÙ·Ó Ó¤ÔÈ. ∞ÏÏ¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó, Ô ÎfiÛÌÔ˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ. ΔÔ ·ÏÈfi Â˘Úˆ·˚Îfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, fiˆ˜ fiÙÈ Ô ·Î·‰ËÌ·˚Îfi˜ ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ¤Ú¢ӷ Î·È ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏÔ ¯Ú‹Ì·, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ‰ËÌfiÛÈÔ, ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ‰›‰·ÎÙÚ·, Ô˘ fiÏÔÈ ÛÙËڛͷÌÂ Î·È Ì·˜ Á·ÏÔ‡¯ËÛÂ, ¤¯ÂÈ Âı¿ÓÂÈ. ªÔÚ› Ó· ÎÚ·ÙËı› ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·; ◊‰Ë Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ Ù· ∞∂π fiÏÔ Î·È ÏÈÁÔÛÙ‡ԢÓ. √È ·ÓÙȉÚÒÓÙ˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ› ‰ÂÓ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ·Ú¿ÏÔÁÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜. ∞Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ˘˜ ›ÛÔ˘Ì ӷ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó Ì·˙› Ì·˜ οÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Ì¤ÏÏÔÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙfiÙ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÂÙ‡¯Ô˘Ì οÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ.

¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ¿ÌÂÛ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜; ∏ ÚÒÙË Â›Ó·È Ó· ÂÎÏÂÁ› Ú‡Ù·Ó˘ Î·È Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ì ۈÛÙ¿ ÙËÓ fiÏË ‰È·‰Èηۛ·. ª¿ÏÈÛÙ· Ë ÂÎÏÔÁ‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÚÈÓ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, ÒÛÙ ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Ó· ¤¯Ô˘ÌÂ Ó¤Ô Ú‡Ù·ÓË. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË Â›Ó·È Ó· ηٷÚÙÈÛÙ› ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜. ΔÚ›ÙË Â›Ó·È Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÓfi˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ Ô˘ ı· ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Î·È Ò˜ ı· Û˘ÓÂÓÓÔÔ‡ÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. Δ¤Ù·ÚÙË Â›Ó·È Ë ‰È‡ڢÓÛË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ì ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ·Î·‰ËÌ·˚΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

13

KYPIAKH 25 N√∂ªμƒπ√À 2012

∫·Ï‡ÙÂÈ Î¿ı ‚Ú¿‰˘ ÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÏfiÁˆ Ù˘ η‡Û˘ ͇ÏÔ˘ Î·È ¤ÏÂÙ

¡¤ÊÔ˜ ÌÈÎÚÔۈ̷Ùȉ›ˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ

 ηٿÛÙ·ÛË Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ÀËÚÂۛ˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ηıÒ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ·˘ÍË̤Ó˘ η‡Û˘ Í‡ÏˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÁÈ· ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê¤ÙÔ˜, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚË ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ Ì ٷ ı·Ó·ÙËÊfiÚ· ÌÈÎÚÔۈ̷ٛ‰È· ƒª 10 Î·È ƒª 2,5. ◊‰Ë Ô ÚÒÙÔ˜ Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ ÁÈ· Èı·ÓfiÙËÙ· ÂΉ‹ÏˆÛ˘ “ÂÂÈÛÔ‰›Ô˘” ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ Ú‡·ÓÛ˘ Û‹Ì·Ó ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ 16, 17 Î·È 18 ÙÔ˘ Ì‹Ó·, Ô˘ Ù· ÌÈÎÚÔۈ̷ٛ‰È· ÍÂ¤Ú·Û·Ó ηٿ Ôχ Ù· fiÚÈ· ÂÈÊ˘Ï·Î‹˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙:

™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

ŒÓ· Ó¤ÊÔ˜ ÔÌ›¯Ï˘ Ì ÔÛÌ‹ η̤ÓÔ˘ ͇ÏÔ˘ ηχÙÂÈ ÙȘ ‚Ú·‰ÈÓ¤˜ Î·È ÚÒÙ˜ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Â‰Ò Î·È ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·fi ÙfiÙ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÔÈ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ Ó· ηÙÚ·Î˘Ï¿. ∏ Ê˘Á‹ ·fi ÙËÓ Î·‡ÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ʤÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË Î·È ·fi ÙÔ ÊıËÓfiÙÂÚÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ Î·È Ë “ÛÙÚÔÊ‹” ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ÛÙËÓ Î·‡ÛË Í‡ÏˆÓ Î·È ¤ÏÂÙ, ¤¯Ô˘Ó ·˘Í‹ÛÂÈ ‰Ú·Ì·ÙÈο ÙËÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ Ú‡·ÓÛË. ∞˘Ù‹ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ˘ÁÚ·Û›· Î·È ÙËÓ ¿ÓÔÈ· ÚÔηÏ› ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚÔۈ̷Ùȉ›ˆÓ ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÂÊfiÛÔÓ ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ù· fiÚÈ·, Á›ÓÔÓÙ·È ÂÈΛӉ˘Ó· ÁÈ· ÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi, ·ÊÔ‡ ‰ÈÂÈÛ‰‡Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ Ó‡ÌÔÓ˜. ŸÛÔ Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· Â›Ó·È Ù· ÌÈÎÚÔۈ̷ٛ‰È·, fiˆ˜ Ù· ƒª 2,5, ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÈΛӉ˘Ó· Â›Ó·È ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. √È ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÎfiÌË Ôχ ¯·ÌËϤ˜, ˆÛÙfiÛÔ Ë ·˘ÍË̤ÓË ˘ÁÚ·Û›· ÏfiÁˆ ÙˆÓ Û˘Ó¯ÒÓ ‚ÚÔ¯ÒÓ Î·È Ù˘ ¿ÓÔÈ·˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÔÚÈṲ̂Ó˜ Ë̤Ú˜, ·Ó‚¿˙ÂÈ ÛÙ· ‡„Ë ÙËÓ ·ÂÚÔÚ‡·ÓÛË. “√È ‰‡ÛÎÔÏÔÈ Ì‹Ó˜ Â›Ó·È Ô ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜ Î·È Ô ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ì “ÂÂÈÛfi‰ÈÔ” ·ÂÚÔÚ‡·ÓÛ˘, Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÂÚÓ¿ ·˘Ù‹ Ù· fiÚÈ· ¤ÓÙÂ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªË¯·ÓÔÏfiÁˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. Δ. ™Ù·Ì·Ù¤ÏÏÔ˜, Ô˘ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ Ì¤ÙÚËÛ˘ Ù˘ ·¤ÚÈ·˜ Ú‡·ÓÛ˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘, ÙÔ˘ ¶Â‰›Ô˘ ÙÔ˘ ÕÚˆ˜ Î·È ÙÔ˘ º˘ÙfiÎÔ˘. “°È· Ó· ¤¯Ô˘Ì “ÂÂÈÛfi‰ÈÔ” Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ì ÁÈ· ¤ÓÙÂ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÌÂ-

Δ· Â›‰· ·¤ÚÈ·˜ Ú‡·ÓÛ˘ ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ 16, 17 Î·È 18 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ‹Ù·Ó ·˘ÍË̤ӷ Î·È ¿Óˆ ·fi ÙȘ ÂÈÙÚÂÙ¤˜ ÙÈ̤˜ ÌÂÁ¿Ï· ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ Ë̤ڷ˜ Î·È Ù˘ Ó‡¯Ù·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÛÙ·ıÌfi ̤ÙÚËÛ˘ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªË¯·ÓÔÏfiÁˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜

ÙÚ‹ÛÂȘ ¿Óˆ ÙˆÓ 110 ÌÈÎÚÔÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ ·Ó¿ ΢‚ÈÎfi ̤ÙÚÔ ·¤Ú·. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ·˘ÍË̤ÓË Î·‡ÛË Í‡ÏˆÓ, ÛÙËÓ ¿ÓÔÈ·, ÙËÓ ıÂÚÌÔÎÚ·Ûȷ΋ ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹ Î·È ¯ˆÚ›˜ ‚ÚÔ¯‹” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô Î. ™Ù·Ì·Ù¤ÏÏÔ˜. Δ· Â›‰· ·¤ÚÈ·˜ Ú‡·ÓÛ˘ ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ 16, 17 Î·È 18 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ‹Ù·Ó ·˘ÍË̤ӷ Î·È ¿Óˆ ·fi ÙȘ ÂÈÙÚÂÙ¤˜ ÙÈ̤˜ ÌÂÁ¿Ï· ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ Ë̤ڷ˜ Î·È Ù˘ Ó‡¯Ù·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÛÙ·ıÌfi ̤ÙÚËÛ˘ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªË¯·ÓÔÏfiÁˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÂÓÒ ·˘ÍË̤ӷ ‹Ù·Ó Ù· Â›‰· ˘ÁÚ·Û›·˜ ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË Thom. ™ÙÔ ÛÙ·ıÌfi ̤ÙÚËÛ˘ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘ ÛÙȘ 18 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 2.15 Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ë Ì¤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ ηٷÁÚ¿ÊËΠÛÙ· 326 ÌÈÎÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ·Ó¿ ΢‚ÈÎfi ̤ÙÚÔ ·¤Ú·, ÂÓÒ ÛÙȘ 17 ÙÔ˘ Ì‹Ó·, ÛÙȘ 9.35 ÙÔ Úˆ›, ‹Ù·Ó 972 ÌÈÎÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·... ™ÙÔ ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ ¶Â-

‰›Ô˘ ÙÔ˘ ÕÚˆ˜ ÛÙȘ 18 ÙÔ˘ Ì‹Ó·, ÛÙȘ 2 Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ë Ì¤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ ηٷÁÚ¿ÊËΠÛÙ· 107 ÌÈÎÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·, ÂÓÒ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÛÙ·ıÌfi ̤ÙÚËÛ˘ ÛÙȘ 17 ÙÔ˘ Ì‹Ó· ÛÙȘ 8.50 ÙÔ Úˆ›, ‹Ù·Ó 242 ÌÈÎÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ̤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ Ë̤ڷ˜. ™ÙÔ ÛÙ·ıÌfi ̤ÙÚËÛ˘ º˘ÙfiÎÔ˘ ÛÙȘ 18 ÙÔ˘ Ì‹Ó· Ë Ì¤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ ‹Ù·Ó 265 ÌÈÎÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ÛÙȘ 12.40 ÌÂÙ¿ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·, ÂÓÒ ÛÙȘ 17 ÙÔ˘ Ì‹Ó· ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÛÙ·ıÌfi Ë Ì¤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ ‹Ù·Ó 213 ÌÈÎÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ·Ó¿ ΢‚ÈÎfi ̤ÙÚÔ ·¤Ú· ÛÙȘ 8 .Ì. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ fiÚÈÔ ÂÈÊ˘Ï·Î‹˜ Â›Ó·È 50 ÌÈÎÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ·Ó¿ ΢‚ÈÎfi ̤ÙÚÔ. “¢ÂÓ ‹Ù·Ó ·Ú·ÙÂٷ̤ÓÔ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ, fiˆ˜ ¤Ú˘ÛÈ, ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ì “ÂÂÈÛfi‰ÈÔ”, Ú¤ÂÈ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, Ó· ‰È·Îfi„Ô˘Ó ÙËÓ Î·‡ÛË Í‡ÏˆÓ” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ™Ù·Ì·Ù¤ÏÏÔ˜. “¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È Î·Ù¿¯ÚËÛË Ù˘ η‡Û˘ ͇ÏÔ˘, fiÙ·Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Ú‡ˆÓ ›-

Ó·È ˘„ËϤ˜ Î·È ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈ ÙÚÂȘ ÛÙ·ıÌÔ› ̤ÙÚËÛ˘ Ù˘ ·¤ÚÈ·˜ Ú‡·ÓÛ˘ ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÛÙ·ıÌfi ÛÙÔ˘ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘, Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈ· Ë ı¤ÛË ÙÔ˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘„ËϤ˜ ÂÎÔÌ¤˜, η˘Û·¤ÚÈ·, ÂÓÒ ÛÙÔ ¶Â‰›Ô ÙÔ˘ ÕÚˆ˜ ÔÈ ÂÎÔÌ¤˜ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô Î. ™Ù·Ì·Ù¤ÏÏÔ˜. Δ· ‚Ô˘Ó¿ Ô˘ ÂÚÈÎÏÂ›Ô˘Ó ÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· μfiÏÔ˘, Û˘ÓÙ›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Âȉ›ӈÛË Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘, ηıÒ˜ ·ÔÙÚ¤Ô˘Ó ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÚ›ˆÓ ÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ. “∏ ı¿Ï·ÛÛ· Â›Ó·È Î·ı·Úfi ÛÒÌ· Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÎÔÌ¤˜ Ú‡ˆÓ. ΔË Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ ¿ÓÙˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ ·›ÚÓÔ˘Ì ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 24ÒÚÔ˘” , ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ™Ù·Ì·Ù¤ÏÏÔ˜. ΔȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ “Ú¿ÛÈÓ˜” ÙÈ̤˜ ¿ÓÙˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ º˘ÙfiÎÔ˘, Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ ÂΛ.

£·Ó·ÙËÊfiÚ· Δ· ÌÈÎÚÔۈ̷ٛ‰È·, ÁÓˆÛÙ¿ Î·È ˆ˜ ƒª 10, ¤¯Ô˘Ó ÌÂÏÂÙËı› Â˘Ú‡Ù·Ù· Î·È ¤¯ÂÈ ·Ô‰Âȯı› fiÙÈ ÚÔηÏÔ‡Ó ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È Ù· ˙Ò· ¿ÛıÌ·, ηÚΛÓÔ ÙÔ˘ Ó‡ÌÔÓ·, ηډȷÁÁÂȷο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ηıÒ˜ Î·È ÚfiˆÚÔ ı¿Ó·ÙÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ¤ÎıÂÛË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ (European Environment Agency) ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·¤Ú· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÔÈ Ú‡ÔÈ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ÚfiˆÚÔ˘˜ ı·Ó¿ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ “ÎfiÎÎÈÓÔ” ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ˘„ËϤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙˆÓ ÙÔÍÈÎÒÓ ÌÈÎÚÔۈ̷Ùȉ›ˆÓ (PM) ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ fi˙ÔÓÙÔ˜ (√3) Ó· ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÌÂÁ·ÏÔ˘fiÏÂȘ. ∏ ¤ÎıÂÛË ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ˘ÂÚ‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ PM10 ÛÙ· ËÌÂÚ‹ÛÈ· ·ÓÒٷٷ fiÚÈ· (Â›Ó·È Ù· 50 ÌÈÎÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·). ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ 2010. Δ· ÌÈÎÚÔۈ̷ٛ‰È·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂȉÈ-

ÎÔ‡˜, ÚÔηÏÔ‡Ó Î·Ú‰È·Î¤˜ Î·È ·Ó·Ó¢ÛÙÈΤ˜ ·ı‹ÛÂȘ, ÂÌÊÚ¿ÁÌ·Ù·, ·ÚÚ˘ı̛˜. ∂›Û˘, ‚Ï¿ÙÔ˘Ó ÙÔ Ó¢ÚÈÎfi Î·È ·Ó··Ú·ÁˆÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÚÔηÏÔ‡Ó Î·ÚΛÓÔ. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ Û˘ÓÂÂÈÒÓ - fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ - Â›Ó·È ÔÈ ÚfiˆÚÔÈ ı¿Ó·ÙÔÈ. ª¿ÏÈÛÙ·, ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ù· ÌÈÎÚÔۈ̷ٛ‰È· Â›Ó·È Ô ·¤ÚÈÔ˜ Ú‡Ô˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙË ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚË ·ÂÈÏ‹ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙȘ ËÁ¤˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔۈ̷Ùȉ›ˆÓ, Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ·ÓıÚˆÔÁÂÓ›˜. ¶ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜, ÙȘ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ıÂÚÌ¿ÓÛÂȘ ηÙÔÈÎÈÒÓ, Ù· η˘Û·¤ÚÈ· ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÙËÓ Î·‡ÛË Í‡ÏˆÓ. ¢‡Ô ËÁ¤˜ Ô˘ Â›Û˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ Ú‡ˆÓ, Â›Ó·È Ë ÂÙÚÂÏ·ÈÔΛÓËÛË Î·È Ë Î·‡ÛË ¤ÏÂÙ˜ Ô˘ ÚÔÛÊ¿Ùˆ˜ ÂÈÙÚ¿ËÎ·Ó Î·È ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÀÁ›·˜, Ë Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÂÈÛÓÔ‹ ÌÈÎÚÔۈ̷Ùȉ›ˆÓ ÂÓÂÚÁÔÔÈ› ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÛÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi, Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó Î·Ú‰È·ÁÁÂÈ·Îfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ. ∂ÈÛÓÂfiÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È· ÌÈÎÚ‹˜ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ Î·È ·¤ÚÈ· Û˘ÛÙ·ÙÈο Ù˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ Ú‡·ÓÛ˘, Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Ôχ ‚·ıÈ¿ ÛÙÔ˘˜ Ó‡ÌÔÓ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ Â›Â‰Ô ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ÙˆÓ ·ÂÚ›ˆÓ, ÚÔηÏÔ‡Ó ÊÏÂÁÌÔÓÒ‰Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Î·È ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÔÍÂȉˆÙÈÎÔ‡ ÛÙÚ˜ ÙˆÓ Ó¢ÌfiÓˆÓ. ∞˘Ù¿ ˘ÚÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÊÏÂÁÌÔÓÒ‰Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Î·È Û ¿ÏÏ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, fiˆ˜ Ù· ·ÁÁ›·. Δ· ÙÂÏÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Â›Ó·È ıÚfiÌ‚ˆÛË, ·ÁÁÂȷ΋ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ηډȷΤ˜ ·ÚÚ˘ı̛˜, ·Ó¿Ù˘ÍË ‹ ÚfiÔ‰Ô˜ Ù˘ ·ıËÚÔÛÎÏ‹Ú˘ÓÛ˘, ·ÛÙ¿ıÂÈ· Ù˘ ·ıËڈ̷ÙÈ΋˜ Ͽη˜, ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÚÙËÚȷ΋˜ ›ÂÛ˘ Î·È Ì›ˆÛË Ù˘ ÌÂÙ·‚ÏËÙfiÙËÙ·˜ Ù˘ ηډȷ΋˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜.

™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ EÓfiÙËÙ·, ÂÓÒ Â›ÛËÌË ÂÓË̤ڈÛË ˙ËÙ› Ô ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘

∫·ı·Ú¿ Ù· ÓÂÚ¿ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ Ô˘ ¤ÂÛ·Ó ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ∫∞£∞ƒ∞ Â›Ó·È Ù· ÓÂÚ¿ Ô˘ ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÙËÎ·Ó ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÛÙȘ 22 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ·fi ÙËÓ ∫¿ÚÏ·, fiÙ·Ó ÏfiÁˆ Ù˘ ¤ÓÙÔÓ˘ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛ˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ·ÓÔȯÙ› ÙÔ ı˘ÚfiÊÚ·ÁÌ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó ÏËÌÌ˘ÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. ∞˘Ùfi ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·ÎÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ, Ô˘ ¤Î·Ó ȉȈÙÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› - Î·È ÚÈÓ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Ì ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ˙ËÙ› Â›ÛËÌË ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ ı˘ÚÔÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ Ô ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. ∞ÚÁ. ∫Ô¿Ó·˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “∞fi ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ÓÂÚÔÔÓÙ‹ Ù˘ 22·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÚԤ΢„Â Ë ·Ó¿ÁÎË, Ë ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË, ‰ÈÔ¯¤Ù¢Û˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ‰ÈfiÙÈ ˘‹Ú¯Â ÔÚ·Ùfi˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ÏËÌÌ˘ÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ, Ô˘ ı· ÚÔηÏÔ‡Û·Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ˙ËÌÈ¿, ·ÊÔ‡ ›¯·Ó ÙÂı› ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù· ·ÓÙÏÈÔÛÙ¿ÛÈ·, Ù· ÔÔ›· ˘¤ÛÙËÛ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈΤ˜ ‚Ï¿‚˜. ∏ ∂À¢∂ ∫¿ÚÏ·˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ¢ı‡ÓË ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈ-

ÓÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ °Ô‡Ó·ÚË, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤Û¢Û ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ·, ¤Ï·‚ ‰Â›ÁÌ·Ù· Î·È ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ÂÓ‰Âϯ‹ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Û 30 Î·È ϤÔÓ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ, ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·ÎÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ, Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ·˘ıËÌÂÚfiÓ, ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Ë ÔÈfiÙËÙ· ÓÂÚÔ‡ Ù˘ ·ÔÚÚÔ‹˜ ‰ÂÓ ÂËÚ¿˙ÂÈ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÙÔ˘ ·Ô‰¤ÎÙË, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡. ™·˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ ¤Ú· ·fi ÙËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË ·˘Ù‹ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›· Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÂϤÁ¯ÂÈ ÛÂ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ‚¿ÛË ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ , ÙˆÓ ÂÈÛÚÔÒÓ Î·È ÂÎÚÔÒÓ Ù˘. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ •ËÚÈ¿ ̤ۈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·ÚÔ¯ÂÙ‡ÔÓÙ·È Ù· ÓÂÚ¿, ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ˘‰Ú·˘ÏÈ΋˜ ÊfiÚÙÈÛ˘ ˘ÂÚηχÙÂÈ ϤÔÓ ÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Î·È Ôχ ÌÂÁ·¶›Ó·Î·˜ Û‡ÁÎÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎÒÓ ·Ú·- χÙÂÚ˜ ·ÚÔ¯¤˜. ÕÚ·, ˘¿Ú¯ÂÈ Ì¤ÙÚˆÓ Â¿ÚÎÂÈ· Î·È ÂÚÈıÒÚÈÔ ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ÁÈ· ÂÓÙÔÓfiÙÂÚ· ηٷÎÏ˘ÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ·, ÁÓËÛ›·˜, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÛÌÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. ÛÂ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙÔ À¶√ª∂¢, Ù˘Èο ÙËÓ Â˘ı‡ÓË, ›¯·Ì fï˜ ¢fiıËΠ‹‰Ë ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙȘ ¢È¢·ÔÊ¿ÛÈÛ ̤ۈ ÙÔ˘ ı˘ÚÔÊÚ¿Á- ¯Ú¤Ô˜ Ó· ÂϤÁÍÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÌÂ- ı‡ÓÛÂȘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∞Ó¿Ù˘Ì·ÙÔ˜ Ó· ʇÁÂÈ ÙÔ ÓÂÚfi ·fi ÙË ÙÚ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂ- ͢ Î·È ÀÁ›·˜ Ù˘ ¶.∂ Ó· ÚÔÙ¿ÊÚÔ 1 ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ÚÔ‡, Ô˘ ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÂÙ·È ÛÙÔ ¶·Á·- ‚Ô‡Ó Û ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÛÙÔÓ •ËÚÈ¿ Î·È ∞˘Ùfi ÚԂϤÂÙ·È ÛÙËÓ ·fiÊ·- ÛËÙÈÎfi, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Û ÂÚ›- ™ÂÛÎÔ˘ÏÈÒÙË Î·È Û ÂÁηٷÛÙ¿ÛË ¤ÁÎÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ- ÙˆÛË ·ÍÈfiÏÔÁˆÓ ¢ÚËÌ¿ÙˆÓ Ó· ÛÂȘ ¤ÚÈÍ ÙˆÓ ¯ÂÈÌ¿ÚÚˆÓ ÚÔ˜ ·ÎÒÓ fiÚˆÓ Û ¤ÎÙ·ÎÙ˜ ÂÚÈÙÒ- ÂÓÂÚÁ‹ÛÔ˘Ì ·Ó·ÏfiÁˆ˜. ∞˘Ùfi ÔÊ˘Á‹ Ù˘¯fiÓ Ú›„˘ Ï˘Ì¿ÙˆÓ. Ú¿Í·Ì ¿ÌÂÛ· Î·È ·Î·ÚÈ·›· Ì ÕÏψÛÙÂ, Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ∫. ∞ÛÂȘ. ∂Ì›˜ ˆ˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Î·È ¶.∂. ª·- ÙÔ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ ‰È·ÈÛÙÂ˘Ì¤- ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ‹‰Ë ÌÂ

ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁfi Î. ∫·ÏÔÁÈ¿ÓÓË Î·È ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ÂÈÛ΢‹ ÙˆÓ ·ÓÙÏÈÔÛÙ·Û›ˆÓ” .

√ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ™Â ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ ı˘ÚÔÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “ªÂ ȉȷ›ÙÂÚË ·ÓËÛ˘¯›· ÏËÚÔÊÔÚËı‹Î·Ì fiÙÈ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ı˘ÚfiÊÚ·ÁÌ· Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÓÂÚÔ‡ Ó· ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ∫fiÏÔ Ì¤Ûˆ Ù˘ Û‹Ú·ÁÁ·˜. Δ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Â›Ó·È ÛÔ‚·Ú¿ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ··ÓÙËıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· Î·È ˘‡ı˘Ó·: 1. ¶ÔÈÔ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ ı˘ÚÔÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜; ™‡Ìʈӷ Ì ٷ Û¯ÂÙÈο ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Δ‡Ô˘ “ÙÔ ı˘ÚfiÊÚ·ÁÌ· ¿ÓÔÈÍ Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ∂À¢∂ ∫¿ÚÏ·˜ Î·È ÙˆÓ Î·ÙԛΈӔ (!). 2. ¶fiÙ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ı˘ÚfiÊÚ·ÁÌ· Î·È fiÙ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÎÏ›ÛÂÈ; 3. ¶ÚÈÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ ı˘ÚÔÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÂϤÁ¯ıËÎÂ Î·È ·fi ÔÈÔÓ, ·Ó ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·˘ÛÙËÚ¤˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ë 112839/2000 ∫À∞ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ °ÂˆÚÁ›·˜, ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘, Ë ÔÔ›· ·Ó·ÓÂÒıËΠ̠ÙËÓ 127436.2007 ∫À∞; 4. °È·Ù› ‰ÂÓ ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È Ë ¢∂À∞ªμ, Ô‡-

ÙÂ Î·Ó Ô ºÔÚ¤·˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ∫¿ÚÏ·˜, fiˆ˜ ÌÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚ Û ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜ Ë Úfi‰Úfi˜ Ù˘ Î. πÊÈÁ¤ÓÂÈ· ∫¿ÁηÏÔ˘; ◊‰Ë ‰ÒÛ·Ì ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙË ¢∂À∞ªμ, ÒÛÙ ۋÌÂÚ· ÎÈfiÏ·˜ Ó· ÏËÊı› ‰Â›ÁÌ· ·fi ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ Û‹Ú·ÁÁ·˜ Î·È Ê˘ÛÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ı· ‰ÔıÔ‡Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·. √Ê›ÏÔ˘Ì ӷ ˘ÂÓı˘Ì›ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë ¢∂À∞ªμ ˘ÏÔÔÈ› ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 40 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ıˆÚ¿ÎÈÛË ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡ Î·È ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ì ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜. ∫¿ı ·fiÊ·ÛË, Û˘ÓÂÒ˜, Ô˘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÛÎÂ„Ë Î·È Ì fiϘ ÙȘ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ë Î›ÌÂÓË ÓÔÌÔıÂÛ›·. ∂ÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∫À∞, ÓÂÚfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ù›ıÂÙ·È ·¢ı›·˜ ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ̤ۈ Ù˘ Û‹Ú·ÁÁ·˜ ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È ÌfiÓÔ Û ·ÎÚ·›Â˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, fiÙ·Ó ‰ËÏ·‰‹ Â›Ó·È ϤÔÓ ÂÓÙÂÏÒ˜ ·‰‡Ó·ÙË Ë ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ‹ Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ fiÔ˘ ÙÔ‡ÙÔ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ Ï›ÌÓ˘”.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

14

KYPIAKH 25 NOEMBPIOY 2012

85 ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÙˆÓ √ÚÁ¿ÓˆÓ

Δ¤ÛÛÂÚ· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙÔ ∂∫μ

Δ

¤ÛÛÂÚ· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ÌÂ Û˘ÓÔÏÈο 85 ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ η٤گÔÓÙ·È ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÏÔÈÒÓ √ÚÁ¿ÓˆÓ. Δ· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· Â›Ó·È Ù˘ “¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋˜ ∫›ÓËÛ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ™˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ” (¶∞™∫∂-™˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ), Ù˘ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ∫›ÓËÛ˘ ∂ÚÁ·˙Ô̤ӈӔ (¢∞∫∂), Ù˘ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜” (¢∞™) Î·È Ù˘ “∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∞˘ÙÔÓÔÌ›·˜” . ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ¤ÏËÍ ¯ı˜. √È ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁËıÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶¤ÌÙË 29 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘.

√È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Â›Ó·È (Û‡Ìʈӷ Ì ٷ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ÙˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ):

Δ· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· Â›Ó·È Ù˘ “¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋˜ ∫›ÓËÛ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ™˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ” (¶∞™∫∂-™˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ), Ù˘ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ∫›ÓËÛ˘ ∂ÚÁ·˙Ô̤ӈӔ (¢∞∫∂), Ù˘ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜” (¢∞™) Î·È Ù˘ “∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∞˘ÙÔÓÔÌ›·˜” ∫∞ƒ∞Δ™∞§√™ πø∞¡¡∏™ ÙÔ˘ ∏Ï›· - §ÂˆÓ›‰·, ¶∞¶∞∂À∞°°∂§√À ∂À∞°°∂§√™ ÙÔ˘ ∏Ï›·, Ã√¡¢ƒ√¡π∫√™ ∞£∞¡∞™π√™ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ („ËÊ›˙ÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ 3). ¶∞¡∂§§∏¡π∞ ∞°ø¡π™Δπ∫∏ ™À¡¢π∫∞§π™Δπ∫∏ ∫π¡∏™∏ ∂ƒ°∞∑√ª∂¡ø¡ (¶.∞.™.∫.∂ - ™À¡∂ƒ°∞∑√ª∂¡√π) °È· ∞ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ ÛÙËÓ °.™.∂.∂.:

μ§∞Ã√°π∞¡¡∏™ ΔƒÀºø¡ ÙÔ˘ ∂ÏȉÔÊfiÚÔ˘, °∞§§π√¶√À§√™ ∫∞§§π™Δƒ∞Δ√™ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, ∫√ƒø¡∏™ ™Δ∂º∞¡√™ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË, ∫√À∫§√Àª¶∂ƒ∏™ μ∞´√™ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, §π∞Δ™π∫√À ™ª∞ƒ∞°¢∞ ÙÔ˘ μ¤ÚÁÔ˘, ¶∞¶∞¢∏ª√¶√À§√™ ∞£∞¡∞™π√™ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, Ã∞Δ∑∏μ∞™π§∂π√À °∂øƒ°π√™ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ („ËÊ›˙ÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ 3).

¶§∞´¡√À ª∞ƒπ∞ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙÔ˘ , ƒ∞¶Δ∏™ ∞¡∞™Δ∞™π√™ ÙÔ˘ ÷ڷϿÌÔ˘˜, ™√À∫π∞™ °∂øƒ°π√™ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ™Δ∂ƒ°π√À ∞¡∞™Δ∞™π√™ ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘ („ËÊ›˙ÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ 3). ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∫∏ ∞°ø¡π™Δπ∫∏ ™À¡∂ƒ°∞™π∞ (¢.∞.™.) °È· ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∂.∫. μfiÏÔ˘ ∫√À∫√À§∏™ ∫Àƒπ∞∫√™ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ∫√ÀƒΔ∂™∏ ¢∂™¶√π¡∞ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË, ª∞ª√Àƒ∂§∏™ μ∞´√™ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË, ¡π∫√§∞√À ™√§ø¡ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË, ¡Δ∞√¶√À§√™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·, ™Δ∂ƒ°π√À ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ÙÔ˘ ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘, ™À¡√¢π¡√™ ∞°°∂§√™ ÙÔ˘ ™˘Ú›‰ˆÓ·, Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§π¢∏™ ªπÃ∞∏§ ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, Δ™∂§∂¶∏™ §∞∑∞ƒ√™ ÙÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, Δ™√À∫∞§∞™ ∞¶√™Δ√§√™ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÃπøΔ∏ ª∞ƒπ∞ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ („ËÊ›˙ÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ 11). °È· ∂ÍÂÏÂÁÎÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Δ™√Àª¶√À™§∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘, ¶§∞°∂ƒ∞ ª∞ƒπ∞ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ („ËÊ›˙ÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ 2). ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∫∏ ∞°ø¡π™Δπ∫∏ ™À¡∂ƒ°∞™π∞ (¢.∞.™.) °È· ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ ÛÙË °™∂∂: ∫√À∫√À§∏™ ∫Àƒπ∞∫√™ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ™Δ∂ƒ°π√À ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ÙÔ˘ ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘, ÃπøΔ∏ ª∞ƒπ∞ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ („ËÊ›˙ÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ 3). ∂ƒ°∞Δπ∫∏ ∞ÀΔ√¡√ªπ∞ °È· ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∂.∫. μfiÏÔ˘: ¶∞¡√¶√À§√™ £∂√¢øƒ√™ ÙÔ˘ ∑·Ê›ÚË, ¶π™πøΔ∏™ μ∞™π§∂π√™ ÙÔ˘ ™ˆÙËÚ›Ô˘ („ËÊ›˙ÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ 2).

¶∞¡∂§§∏¡π∞ ∞°ø¡π™Δπ∫∏ ™À¡¢π∫∞§π™Δπ∫∏ ∫π¡∏™∏ ∂ƒ°∞∑√ª∂¡ø¡ (¶.∞.™.∫.∂ - ™À¡∂ƒ°∞∑√ª∂¡√π) °È· ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∂.∫. μfiÏÔ˘: μ§∞Ã√°π∞¡¡∏™ ΔƒÀºø¡ ÙÔ˘ ∂ÏȉÔÊfiÚÔ˘, °∞§§π√¶√À§√™ ∫∞§§π™Δƒ∞Δ√™ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, °∫∞ƒ∞μ∂§∞™ ¡π∫√§∞√™ ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘, ∑∞Ã∞ƒ√™ Ã∏™Δ√™ ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘, ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏™ ¶∞¡∞°πøΔ∏™ ÙÔ˘ ªÂÓÂÏ¿Ô˘, ∫∞ƒ∞Ã∞§π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, ∫∞ƒΔ™∞¡∞™ Ã∏™Δ√™ ÙÔ˘ μ·˝Ô˘, ∫∞™™π¢∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÙÔ˘ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·, ∫√ƒø¡∏™ ™Δ∂º∞¡√™ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË, ∫√™∫π¡πøΔ∏™ ∂À∞°°∂§√™ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, ∫√À∫§√Àª¶∂ƒ∏™ μ∞´√™ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ∫ƒπ¡∞∫∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ÙÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ, §∂μ√°π∞¡¡∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, §π∞Δ™π∫√À ™ª∞ƒ∞°¢∞ ÙÔ˘ μ¤ÚÁÔ˘, §√°°πΔ™∏™ Ã∏™Δ√™ ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ª∞∫ƒÀ°π∞¡¡∏™ πø∞¡¡∏™ ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘, ¡π∫√§∞√À ¢∏ª∏Δƒπ√™ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË, ¶∞¶∞¢∏ª√¶√À§√™ ∞£∞¡∞™π√™ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, ¶∞¶∞¡π∫√§∞√À μ∞™π§∂π√™ ÙÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ™π∞ƒƒ∞™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘, ™π∞º∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘, ™Δ∞£∞ƒ∞∫√™ ∂À∞°°∂§√™ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË, Δ∞™π√¶√À§√™ ∂§∂À£∂ƒπ√™ ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘, Δ™π√Δƒ∞™ ∞∫ƒπμ√™ ÙÔ˘ ™Ù˘ÏÈ·ÓÔ‡, Ã∞Δ∑∏μ∞™π§∂π√À °∂øƒ°π√™ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Ã∞¡Δ∑π∞ƒ∞™ ∂À∞°°∂§√™ ÙÔ˘ £ˆÌ¿ („ËÊ›˙ÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ 21). °È· ∂ÍÂÏÂÁÎÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹:

¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∫∏ ∞¡∂•∞ƒΔ∏Δ∏ ∫π¡∏™∏ ∂ƒ°∞∑√ª∂¡ø¡ (¢.∞.∫.∂) °È· ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∂.∫. μfiÏÔ˘: ∞ƒ∞ª¶∞Δ∑∏™ ¶∞™Ã∞§∏™ ÙÔ˘ ™Ù·Ì·Ù›Ô˘, μ∞™π§∂π√À ¢∏ª∏Δƒπ√™ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, °∂øƒ°√À§∞™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ÙÔ˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘, °∫§∞μπ¡∏™ £∂√¢øƒ√™ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, £∂√Ã∞ƒ∏™ Ã∏™Δ√™ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘, ∫∞ƒ∞∫∞™∏™ °∂øƒ°π√™ ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ∫∞ƒ∞§∏™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ∫√¶∞¡√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤·, ª¶∞§§∞™ μ∞™π§∂π√™ ÙÔ˘ §ÂˆÓ›‰·, ª¶∞™¢∞¡∏™ ™Δ∞Àƒ√™ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·, ª¶√Àƒ√À™ ¡π∫√§∞√™ ÙÔ˘ §¿ÌÚÔ˘, •∞¡£∏ ∞¡¡∞-ª∞ƒπ∞ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ¶§∞´¡√À ª∞ƒπ∞ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘, ƒ∞¶Δ∏™ ∞¡∞™Δ∞™π√™ ÙÔ˘ ÷ڷϿÌÔ˘˜, ™∫∞§πª∏™ πø∞¡¡∏™ ÙÔ˘ ∞ÔÛÙfiÏÔ˘, ™√À∫π∞™ °∂øƒ°π√™ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ™Δ∂ƒ°π√À ∞¡∞™Δ∞™π√™ ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘, ΔƒπÃ√¶√À§√™ ™Àª∂ø¡ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Δ™∂ƒ°√À§∞™ ¶∞¡∞°πøΔ∏™ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, Ã∞™πøΔ∏™ μ∞™π§∂π√™ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ („ËÊ›˙ÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ 20). °È· ∂ÍÂÏÂÁÎÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹: ¡√§∏™ πø∞¡¡∏™ ÙÔ˘ ∏Ï›·, ∫∞ªμƒ√°π∞¡¡∏™ ¡π∫√§∞√™ ÙÔ˘ §¿ÌÚÔ˘, Ã∞§μ∞Δ∑∏™ ∂§∂À£∂ƒπ√™ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘¯ÚfiÓË („ËÊ›˙ÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ 3). ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∫∏ ∞¡∂•∞ƒΔ∏Δ∏ ∫π¡∏™∏ ∂ƒ°∞∑√ª∂¡ø¡ (¢.∞.∫.∂) °È· ∞ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ ÛÙËÓ °.™.∂.∂. μ∞™π§∂π√À ¢∏ª∏Δƒπ√™ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, °∫§∞μπ¡∏™ £∂√¢øƒ√™ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ∫∞ƒ∞§∏™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, •∞¡£∏ ∞¡¡∞-ª∞ƒπ∞ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘,

ªÈÏÔ‡Ó ÛÙË «£» ÔÈ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ ¶∞™∫∂, ¢∞∫∂, ¢∞™

√È Â˘ı‡Ó˜ Î·È ÔÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜

ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ‚·‰›˙ÂÈ ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¶¤ÌÙË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ 19Ô˘ ™˘Ó‰ڛԢ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 103 ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ. √È ÂÎÏÔÁ¤˜ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶¤ÌÙË 29 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È Û ·˘Ù¤˜ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ Û˘ÓÔÏÈο ·Ú·Ù¿ÍÂȘ. °È· ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Î·È ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Û ÙÔÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi Â›Â‰Ô Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÔÈ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ “¯Ù˘ÈÔ‡ÓÙ·È” ·fi Ù· ̤ÙÚ· ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓ›ˆÓ, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ Î·È ÙȘ ÂÈΛÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÌÈÏÔ‡Ó ÛÙË “£” ÔÈ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ ¶∞™∫∂- ™˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ¢∞∫∂ Î·È ¢∞™ Î.Î. £·Ó. ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜, ¢ËÌ. μ·ÛÈÏ›Ԣ Î·È ∫ˆÓ. ™ÙÂÚÁ›Ô˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ηٷı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó. √ ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ Ù˘ ¶∞™∫∂ Î. £·Ó. ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó¤ÊÂÚÂ: “ªÂ ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË Î·È ÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ó· Ï˘Á›˙ÂÈ, fi¯È ÌfiÓÔ Î¿Ùˆ ·fi Ù· ·ÏÏÂ¿ÏÏËÏ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‚¿ÚË, ·ÏÏ¿ Î·È Î¿Ùˆ ·fi Ù· ‚·Ú›‰È· Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·˜, ÔÈ Â˘ı‡Ó˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Ó· ÚˆÙÔÛٷًÛÂÈ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·¯·›ÙÈÛË Ù˘ ÌÓËÌÔÓȷ΋˜ Ï·›Ï··˜ ·ÔÎÙ¿ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÛËÌ·Û›·. ΔÔ 19Ô ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ÚÒÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋ Û˘Á΢ڛ·: ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ “ÛˆÙ‹Ú˜” ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ˙ËÙÔ‡Ó ÎÈ ¿ÏϘ “ı˘Û›Â˜” , ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ù· ¿ÓÙ· ηÙ‰·Ê›˙ÔÓÙ·È, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ·˘Ù‹ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂÙÚ¿ ÙȘ ÏËÁ¤˜ Ù˘. ™ÙÔ Ì·‡ÚÔ ·˘Ùfi ÊfiÓÙÔ Ù˘ ·ÏÏ·˚΋˜ Î·È ·ÓÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜, Ë ·Ó¿ÁÎË ·Ó·Û‡ÓÙ·Í˘ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, ˆ˜ ÌfiÓÔ˘ ÈÛ¯˘ÚÔ‡ fiÏÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ Î·È ·Ó·ÙÚÔ‹˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚ˘ ÂÚÁ·ÙÔÎÙfiÓ·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ fiÛÔ ÔÙ¤ ¿ÏÏÔÙ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋. ∞fi ÌfiÓ˜ ÙÔ˘˜, ¤ÙÛÈ, ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ 19Ô˘ ™˘Ó‰ڛԢ ·ÔÎÙÔ‡Ó ¿ÏÏË ‰È¿ÛÙ·ÛË. ¶¤Ú· Î·È ¤Íˆ ·fi

√ Î. £·Ó. ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜

√ Î. ¢ËÌ. μ·ÛÈÏ›Ԣ

√ Î. ∫ˆÓ. ™ÙÂÚÁ›Ô˘

ÙËÓ ·˘ÙÔÓfiËÙË ıÂÛÌÈ΋ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÌÈ·˜ ‡„ÈÛÙ˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤·˜ Î·È ÈÛ¯˘Ú‹˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÛÙÔ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈÔ ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ŸÚÁ·ÓÔ, ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Ó Î·È ÙËÓ ··Ú¯‹ ÌÈ·˜ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋˜ ηÌ‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡-·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘ ÚÔ˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ Î·È ¿ÌÂÛ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ. ∏ Â·ÂÈÏÔ‡ÌÂÓË ¯ÚÂÔÎÔ›· ÙÔ˘ ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, ΢ڛˆ˜ fï˜ Ë ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÂÚȤÏıÂÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·fi ÌfiÓ· ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ Î·È fiÚÔ˘˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ. ŸÔÈÔ˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·‚Ϥ„ÂÈ, ¤Ú· ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ¢ı‡ÓË Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ¿Óˆ ÛÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË Î·È ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫›ÓËÌ·, ı· ʤÚÂÈ ·Î¤Ú·È· Î·È ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙË ‰È·ÈÒÓÈÛË ÌÈ·˜ ÌÈ˙¤ÚÈ·˜, Ô˘ ÈÛÙÔÚÈο, ıÂÛÌÈο, ·ÏÏ¿ Î·È ËıÈο ‰ÂÓ ·ÚÌfi˙ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤Û· ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ ¿ÓÙÔÙ ‹Ù·Ó Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÚˆÙÔfiÚÔ, Û οı ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋

Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ηÏÂ›Ù·È Ó· Í·Ó·ԉ›ÍÂÈ”. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ Ù˘ ¢∞∫∂ Î. ¢ËÌ. μ·ÛÈÏ›Ԣ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙfiÓÈÛÂ: “ΔÔ 19Ô ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÔ¸·ÏÏËÏÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô, Ô˘ Ù· ‚¿Ú‚·Ú· ̤ÙÚ· ÙÔ˘ ÙÚÔ˚ηÓÔ‡ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Á›ÓÂÈ, Ì ÙËÓ „‹ÊÔ Ù˘ ÙÚÈÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ¡fiÌÔ˜ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ, ¿ÌÂÛ· ÎÈfiÏ·˜, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ, ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ, ÔÈ Ó¤ÔÈ Î·È ÔÈ Ó¤Â˜, ÔÈ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘ÔÛÙÔ‡Ó Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÎfiÌË ·ÁÚÈfiÙËÙ· ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ·Ó¤Íԉ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÙÒÓ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ™Â ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÌÂ۷ȈÓÈÎfi ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ù· ™˘Ó‰Èοٷ, ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÛÙ·ıÔ‡Ó ·ÁˆÓÈÛÙÈο, ¤ÙÔÈÌ· ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙË ‚È·ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ, Û˘ÁÎÚÔÙË̤ӷ Î·È Âӈ̤ӷ. ΔÔ 19Ô ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ∂∫μ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ÂÁÁ˘Ëı› ·˘Ùfi. ¡· ·Ó·‰Â›-

ÍÂÈ, Ì ÙËÓ ÂÙ˘ÌËÁÔÚ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÂÁÎψ‚ÈÛÙÔ‡Ó ·fi ÙȘ ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Î·È Ù· ¯ÚÒÌ·Ù·, ÈÛ¯˘Ú‹ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈ΋, ·Ó·ÏÔÁÈ΋ ¢ÈÔ›ÎËÛË, Ô˘ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Î·È Ó· ·Ó·‚·ıÌ›ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÚÂÌ‚·ÙÈÎfi ÏfiÁÔ Ù˘. ¶Ï¤ÔÓ, ‰ÂÓ ¯ˆÚÔ‡Ó ÏÔÁÈΤ˜ Ô˘ ‰È·ÈÚÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ ÂÓÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ŸÛÔÈ ‰ÂÓ ÙÔ ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ·˘Ùfi ‹ ÛÎfiÈÌ· ÙÔ ·Ú·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó, ı· ¯ÚˆıÔ‡Ó Î·È ÙȘ ‚·Ú‡Ù·Ù˜ ¢ı‡Ó˜ ÙˆÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ Ù˘ Ú·ÎÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ·˘Ù‹˜ ¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹, Ô˘ ‹‰Ë ‰ÂÈÓÔ·ı› ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ΔÔ 19Ô ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ·ÊÂÙËÚ›· ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ·ÊÂÙËÚ›· ·Ó·‚·ıÌÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÚfiˆÓ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ ÛÙ· ‚¿Ú‚·Ú· ̤ÙÚ·. ∏ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÍÔ˘Û›·, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Î·È Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÊÂÓÙÈο ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ Ì‹Ó˘Ì·, ˆ˜ ·Ú¿ Ù· ÛÎfiÈÌ· ̤ÙÚ· ·ÔÛ‡ÓıÂÛ˘ Î·È ‰È¿Ï˘Û‹˜ ÙÔ˘, ÙÔ ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ∫›ÓËÌ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ‰˘Ó·Ùfi, “·ÚÒÓ” ÛÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ˜ ÂÁÁ˘ËÙ‹˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÈ-

«∂ÚÁ·ÙÈ΋ ∞˘ÙÔÓÔÌ›·» ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ ƒÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ™∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ ƒÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋˜ ∞ÚÈ-

ÛÙÂÚ¿˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “™˘ÓÂ›˜ ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ ƒÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·Ó¤ÓÙ·¯ÙÔÈ ·ÚÈÛÙÂÚÔ› Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Û˘Ó·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó

ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÛÙÔ ∂.∫.μ. ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ù˘ “∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∞˘ÙÔÓÔÌ›·˜” , Ô˘ ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ £Âfi‰ˆÚÔ Î·È ¶ÈÛÈÒÙË μ·Û›ÏÂÈÔ. °È· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ 29/11 Û˘ÁηÏÂ›Ù·È Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ (Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜) ·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙȘ 18.00.

ÎÒÓ ‰ÈηȈ̿وÓ, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· Î·È ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÁÈ· Ó· ·ÚıÔ‡Ó ›Ûˆ. ΔÔ 19Ô ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ∂∫μ, Ì ÙȘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜, ‰È¿Ê·Ó˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÙÔ˘, ı· ÙÔ ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ ÂÚ›ÙÚ·Ó· ·˘Ùfi” . √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ Ù˘ ¢∞™ Î. ∫ˆÓ. ™ÙÂÚÁ›Ô˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÌÚÔÛÙ¿ Û ÌÈ· ¿Ó¢ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘ Â›ıÂÛË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰ÈηȈ̿وÓ, ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È fiÏÔ˘ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ì·˜. ΔËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË ‚·Û·Ó›˙Ô˘Ó Ë ÚˆÙÔÊ·Ó‹˜ ·ÓÂÚÁ›·, Ë ÂÍ·ıÏ›ˆÛË Û fiϘ ÙȘ ÌÔÚʤ˜ Ù˘, Ë ·‚‚·ÈfiÙËÙ· Î·È fiÛ· ·˘Ù¿ Û˘ÓÂ¿ÁÔÓÙ·È. ΔÔ ¶∞ª∂ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ¿Ï˘ ÙÔ˘ fiÏ· ·˘Ù¿ Î·È ÔÏÏ¿ ÂÈϤÔÓ ˙ËÙ‹Ì·Ù·. ∫·Ï› Û ·ÂÈı·Ú¯›· Î·È ·Ó˘·ÎÔ‹, Û ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ¯·Ú¿ÙÛÈ·, ÁÈ· Ó· ÌËÓ Îfi‚ÂÙ·È ÙÔ Ú‡̷, Ó· ·Ó·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ·ÔχÛÂȘ, Ó· ÏËÚÒÓÔÓÙ·È Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó·. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, fï˜, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Î·È ·Ï‡ÂÈ ÁÈ· Ó· ‰˘Ó·ÌÒÛÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÂΛÓÔ ÙÔ Î›ÓËÌ· Ô˘ ı· οÓÂÈ ÙÔ˘˜ ΢‚ÂÚÓÒÓÙ˜ Î·È Ù· ηÈÙ·ÏÈÛÙÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ó· ÙÔ ÊÔ‚ËıÔ‡Ó. ªfiÓÔ Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÌÔÚÔ‡Ó ÙÒÚ· Ë ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË Î·È Ù· ÊÙˆ¯¿ Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù· Ó· ·ÔÛ¿ÛÔ˘Ó Î¿ÔȘ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂȘ, Ó· ·ÚÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ÂÈϤÔÓ ·ÓÙÈÏ·˚ο ̤ÙÚ·. ∞˘Ùfi ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ˘˜ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÔ‡˜ ÛÙÔ Î›ÓËÌ· fi¯È ÛÙÔ Ì·ÎÚÈÓfi ̤ÏÏÔÓ, ·ÏÏ¿ Û‹ÌÂÚ·. ∞˘Ùfi ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔÓ ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·ÙÔ¸¿ÏÏËÏÔÈ, Â›Ó·È ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘˜. ∞·ÈÙ› ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ‰˘Ó¿ÌˆÌ· ÙˆÓ Ù·ÍÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÛÙ· ۈ̷Ù›·, ÛÙȘ √ÌÔÛÔÓ‰›Â˜, ÛÙ· ∂ÚÁ·ÙÈο ∫¤ÓÙÚ·” . Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËΠÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È Ë ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∞˘ÙÔÓÔÌ›·˜ Ì ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. £. ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ Î·È μ. ¶ÈÛÈÒÙË. √ Î. ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, ÛÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶¤ÌÙË, ·Ó¤ÊÂÚ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ˆ˜ “ÙÔ ∂∫μ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÙÔ Ù¤ÏÌ·, Ó· ·ÓÔȯÙ› ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·˘ÙÔÚÁ¿ÓˆÛË ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜, Ó· Ô͢Óı› Ë ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ì ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ” . °πøƒ°√™ •À¡√™


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

15

KYPIAKH 25 NOEMBPIOY 2012

ºfi‚Ô˜ Î·È Î·¯˘Ô„›· ÔÈ Î˘ÚÈfiÙÂÚ˜ ·Èٛ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ 3Ô˘ ∂¶∞§ μfiÏÔ˘

¢ÈÛÙ¿˙Ô˘Ó ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ‰ˆÚËÙ¤˜ ÔÚÁ¿ÓˆÓ

¢

ÈÛÙ·ÎÙÈÎÔ› Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ Î¿ÚÙ· ‰fiÙË ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÂÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· μÔÏÈÒÙ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢ӷ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙÔ 3Ô ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘. √ Êfi‚Ô˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ë Î·¯˘Ô„›· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙË ÊËÌÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙË ‰ˆÚ¿ ÔÚÁ¿ÓˆÓ, Â›Ó·È ÔÈ Î˘ÚÈfiÙÂÚ˜ ·Èٛ˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË ·˘Ù‹. ¶¿ÓÙˆ˜ ÔÈ ÛÙÂÓÔ› Û˘ÁÁÂÓÈÎÔ› ‰ÂÛÌÔ› Â›Ó·È ¤Ó·˜ ‚·ÛÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜, ÒÛÙÂ, ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó fiÛÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Û ‰ˆÚ¿ ÔÚÁ¿ÓˆÓ, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÓ ˙ˆ‹.

ƒÂÔÚÙ¿˙:

ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™ ∏ ¤Ú¢ӷ Ì ٛÙÏÔ “¢ˆÚ¿ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÛÒÌ·ÙÔ˜: ‰ˆÚ¿ ˙ˆ‹˜” Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ÙÔ 3Ô ∂¶∞§ μfiÏÔ˘ ηٿ ÙÔ ÂÚ˘ÛÈÓfi Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 18 Ì·ıËÙÒÓ Ù˘ ∞’ Ù¿Í˘, ÂÓÒ ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· Î·È ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ fiÏ˘ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ›¯·Ó ÔÈ Î·ıËÁ‹ÙÚȘ Î.Î. ∞ÁfiÚˆ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ÂÎ. ∫Ï. ¶∂14 ¡ÔÛËÏ¢ÙÈ΋˜ Î·È ª·Ú›· §¿· ¶∂ 18 ¢ËÌfiÛÈ·˜ ÀÁÈÂÈÓ‹˜. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ‹Ù·Ó Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËıÔ‡Ó ÙÔ Â›Â‰Ô ÁÓÒÛ˘ Î·È Ë ÚfiıÂÛË ‰ˆÚ¿˜ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Û ÂÓ‹ÏÈΘ ÙÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó, fiÛÔ ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔÈ Â›Ó·È ÁÈ· ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·˘Ù‹ Ú¿ÍË ·ÓıÚˆÈÛÌÔ‡ Î·È ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ‰ˆÚ¿ ÔÚÁ¿ÓˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó Ù· ·›ÙÈ· Ù˘ ¿ÚÓËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ‰ˆÚ¿ ÔÚÁ¿ÓˆÓ. ∏ ¤Ú¢ӷ ‰ÈÂÍ‹¯ıË Ì¤Ûˆ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 120 ÂÓËÏ›ÎˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·¿ÓÙËÛ·Ó Û ÂÓÓ¤· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·. √È 46 ·fi ÙÔ˘˜ 120 ÂÓ‹ÏÈΘ ‹Ù·Ó ¿Ó‰Ú˜ (38,3%) Î·È ÔÈ 74 Á˘Ó·›Î˜ (61,7%). ∏ ̤ÛË ÙÈÌ‹ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ù· 39 ¤ÙË ÂÓÒ ÙÔ Â‡ÚÔ˜ ‰È·Î‡Ì·ÓÛ˘ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ Â›Ó·È ·fi 19 ¤ˆ˜ 83 ¤ÙË. ΔÔ 93,3% ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ‰È¤ÌÂÓ Û ·ÛÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ (΢ڛˆ˜ μfiÏÔ Î·È ¡. πˆÓ›· ) ÂÓÒ ÙÔ 6,7% Û ËÌÈ·ÛÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ 56,6% ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ‹Ù·Ó ¤ÁÁ·ÌÔ, ÙÔ 42,5% ¿Á·ÌÔ Î·È ÙÔ 0,9% Û ¯ËÚ›·. ™ÙÔ Â›Â‰Ô ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ 5,8% Â›Ó·È ·fiÊÔÈÙÔÈ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, ÙÔ 10% °˘ÌÓ·Û›Ô˘, ÙÔ 53% §˘Î›Ԣ, ÙÔ 19% Δ∂π, ÙÔ 23% ∞∂π Î·È ÙÔ 4,2% Δ∂π ‹ ∞∂π Ì ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡˜ Ù›ÙÏÔ˘˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÂÙËÛ›ˆ˜ ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÁÈ· ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË Î¿ÙÈ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙȘ Ï›ÛÙ˜ ·Ó·ÌÔ-

¢ÈÛÙ·ÎÙÈÎÔ› Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ Î¿ÚÙ· ‰fiÙË ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÂÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· μÔÏÈÒÙ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢ӷ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙÔ 3Ô ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘

Ó‹˜ ÙˆÓ ·Û¯fiÓÙˆÓ. øÛÙfiÛÔ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¯·ÌËÏ¿ ÛÙÔ ‰Â›ÎÙË ‰ˆÚ¿˜ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Î·È ÌÂÙ·ÌÔۯ‡ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ.

∂ÓËÌÂڈ̤ÓÔÈ ÌÂÓ, ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎÔ› ‰Â √È ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË “°ÓˆÚ›˙ÂÙ ÙÈ Â›Ó·È Ë ‰ˆÚ¿ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÛÒÌ·ÙÔ˜;” ÌfiÓÔ ÙÔ 0,8% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ‰‹ÏˆÛ “fi¯È” . ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ê‡ÏÔ ÙÔ 100% ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÈ Â›Ó·È Ë ‰ˆÚ¿ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË “∂¿Ó Ó·È, ·fi ÔȘ ËÁ¤˜ ¤¯ÂÙ ÙËÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛË;” ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ ÙÔ 67,39% ‰ËÏÒÓÂÈ Ù· ªª∂, ÙÔ 50% ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi, ÙÔ 47,8% ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ÙÔ 41,3% ÙÔ ÊÈÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙÔ 34,8% ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ™ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙÔ 59% ‰ËÏÒÓÂÈ ·fi Ù· ªª∂, ÙÔ 42,4% ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ÙÔ 42,4% ·fi ÙÔ ÊÈÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙÔ 41% ·fi ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È ·fi ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi ÙÔ 35,6%. ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË “∂¿Ó fi¯È, ·fi ÔȘ ËÁ¤˜ ı· ı¤Ï·Ù ӷ ¤¯ÂÙ ÙËÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛË;” Ë Ì›· Î·È ÌÔÓ·-

‰È΋ Á˘Ó·›Î· Ô˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙË ‰ˆÚ¿ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ ı· ‹ıÂÏ ӷ ¤¯ÂÈ ÏËÚÔÊfiÚËÛË ·fi ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi, ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ·fi Û˘Ó¤‰ÚÈ· Î·È ÂΉËÏÒÛÂȘ. ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË “°È· ÔÈÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÏfiÁÔ˘˜ ı· ÁÈÓfiÛ·ÛÙ ‰ˆÚËÙ‹˜ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÛÒÌ·ÙÔ˜;” Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ‰‹ÏˆÛ ÁÈ·Ù› Ú·ÁÌ·ÙÈο ı¤ÏÂÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ Û˘Ó¿ÓıÚˆfi Ù˘ (50% ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ Î·È 48% ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·). ¢fiÙ˘ ÁÈ· οÔÈÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÛˆÔ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ÙÔ 28,2% ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ Î·È ÙÔ 30% ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ΔÔ 26% ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ Î·È ÙÔ 25,6% ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ‰fiÙ˘ ÁÈ·Ù› ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› Ï‹Úˆ˜ ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ Î·È ÙÔ 19,5% ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ Î·È ÙÔ 13,5% ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ó ÂËÚ·ÛÙ› ıÂÙÈο ·fi Ù· ªª∂. ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË “°È· ÔÈÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÏfiÁÔ˘˜ ‰ÂÓ ı· ÁÈÓfiÛ·ÛÙ ÔÙ¤ ‰ˆÚËÙ‹˜ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÛÒÌ·ÙÔ˜;” Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ·Ó‰ÚÒÓ Î·È Á˘Ó·ÈÎÒÓ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ› ÙÔÓ ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎfi ı¿Ó·ÙÔ (34,7% ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ Î·È 37,8% ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜). ΔÔ 30,4% ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ Î·È ÙÔ 29,7% ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔ Ò˜ ı· ¯ÚËÛÈÌÔ-

ÔÈËı› ÙÔ ÌfiÛ¯Â˘Ì¿ ÙÔ˘˜, ÙÔ 30,4% ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ Î·È ÙÔ 24,3% ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó, ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ÓÔÛËÏ›· Î·È ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È ‰fiÙ˜ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ¢ÂÓ ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È ÙȘ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Ï¿‚Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÂÚ›ı·Ï„Ë ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È ‰fiÙ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ 26% ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ Î·È ÙÔ 24,3% ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË “™ÎÔ‡ÂÙ ӷ ˘ÔÁÚ¿„ÂÙ οÚÙ· ‰fiÙË;” ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÙÔ 69,6% ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ Î·È 60,8% ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó “fi¯È” . ∂˘Ù˘¯Ò˜ fï˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó “fi¯È” ÙÔ 43,7% ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ Î·È ÙÔ 51,1% ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ˆ˜ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ·ÎfiÌË ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÔÓÙ·È ÂÛˆÙÂÚÈο (¿Ú· ‰ÂÓ ·ÔÎÏÂ›Ô˘Ó Î·È ÔÚÈÛÙÈο). ∂ÏÏÈ‹ ÂÓË̤ڈÛË ÂÈηÏÂ›Ù·È ÙÔ 21,8% ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ Î·È 17,7% ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi Â›Ó·È Â›Û˘ ÙÔ 12,5% ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ Î·È ÙÔ 13,3% ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ì¤ÏÂÈ· ˆ˜ ‚·ÛÈ΋ ·ÈÙ›· Ó· ÌËÓ ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó Î¿ÚÙ· ‰fiÙË. ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË “£· ÁÈÓfiÛ·ÛÙÂ Â¿Ó ‹Ù·Ó ··Ú·›ÙËÙÔ Î·È ÂÊÈÎÙfi

‰ˆÚËÙ‹˜ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÂÓ ˙ˆ‹;” ÙÔ 67,3% ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ Î·È ÙÔ 63,5% ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó “Ó·È” Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰ˆÚ¿ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÌÂٷ͇ Û˘ÁÁÂÓÒÓ. ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË “™˘ÌʈÓ›Ù Ì ÙË ‰ˆÚ¿ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ÙË Û˘ÁηٿıÂÛ‹ Û·˜ (ÂÈη˙fiÌÂÓË Û˘Ó·›ÓÂÛË);” ÙÔ 82,6% ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ Î·È ÙÔ 71,6% ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó “fi¯È” .

√ ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ Û˘ÁÁÂÓÈÎÒÓ ‰ÂÛÌÒÓ ™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈο Ë ¤Ú¢ӷ ¤‰ÂÈÍ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ù· ÂÍ‹˜: √È ÂÓ‹ÏÈΘ ÛÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‰ˆÚ¿˜ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÛÒÌ·ÙÔ˜. √È ËÁ¤˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ Ù· ªª∂, Ô ÁÈ·ÙÚfi˜, ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô , ÙÔ ÊÈÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ™ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ÔÈ ËÁ¤˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Â›Ó·È Ù· ªª∂, Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ÙÔ ÊÈÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È Ô ÁÈ·ÙÚfi˜. √È ËÁ¤˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ı· ‹ıÂÏ οÔÈÔ˜ Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› Â›Ó·È Ô ÁÈ·ÙÚfi˜, Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ‰È¿ÊÔÚ· Û˘Ó¤‰ÚÈ· Î·È ÂΉËÏÒÛÂȘ. √ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ˜ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Ô-

Ô›Ô Î¿ÔÈÔ˜ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ‰ˆÚËÙ‹˜ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÁÈ·Ù› Ú·ÁÌ·ÙÈο ı¤ÏÂÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ Û˘Ó¿ÓıÚˆfi ÙÔ˘. ™ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ οÔÈÔ˜ ‰ÂÓ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ‰ˆÚËÙ‹˜ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÛÒÌ·ÙÔ˜, Ë ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ‹ Î·È Ë ¿ÁÓÔÈ· ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Â›Ó·È ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎfi˜ ı¿Ó·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÚÒÙ˜ ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ·Ó‰ÚÒÓ Î·È Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ Â›Û˘ Â›Ó·È Ô Êfi‚Ô˜ Î·È Ë Î·¯˘Ô„›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Â›ÁÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ È·ÙÚÈ΋˜ Î·È ÓÔÛËÏ¢ÙÈ΋˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ Ô˘ ı· Ï¿‚ÂÈ. ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÁÈ· ÙË ‰È·Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÌÔÛ¯Â˘Ì¿ÙˆÓ fiˆ˜ Î·È Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ·fi ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ΢ڛˆ˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÏËÙÒÓ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ οÔÈÔÈ ‰ÂÓ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ‰ˆÚËÙ¤˜ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ∫¿ÚÙ· ‰fiÙË ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜. ΔÔ ıÂÙÈÎfi fï˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ·ÚÓËÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ·fiÏ˘ÙË Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi ·Ó‰ÚÒÓ Î·È Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÙÔ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÂÛˆÙÂÚÈο ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ÙÔ ·ÔÎÏÂ›Ô˘Ó ˆ˜ ‰È·‰Èηۛ·. √ Êfi‚Ô˜ Î·È Ë ÊËÌÔÏÔÁ›· Ô˘ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÙË ‰ˆÚ¿ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÁÈ· Ó¤Ô˘˜ ‰ˆÚËÙ¤˜ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÛÒÌ·ÙÔ˜. √È ÈÛ¯˘ÚÔ› ‰ÂÛÌÔ› Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÛÙÂÓfi ‰¤ÛÈÌÔ Î·È ÔÈ ‰˘Ó·Ù¤˜ Û¯¤ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÏfiÁˆ Ù˘ ȉÈÔÛ˘ÁÎÚ·Û›·˜ Ì·˜ ˆ˜ Ï·Ô‡ οÓÔ˘Ó ÙË ‰ˆÚ¿ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÂÓ ˙ˆ‹ ÈÔ Â‡ÎÔÏË ·fiÊ·ÛË.

™Ù·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ΔÔ 2011 ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó 186 ÌÂÙ·ÌÔۯ‡ÛÂȘ, ·fi 79 ·Ô‚ÈÒÛ·ÓÙ˜ ‰fiÙ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ·Ó·Ï˘ÙÈο ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: 137 ÌÂÙ·ÌÔۯ‡ÛÂȘ ÓÂÊÚÔ‡,, 41 ÌÂÙ·ÌÔۯ‡ÛÂȘ ‹·ÙÔ˜,, 6 ÌÂÙ·ÌÔۯ‡ÛÂȘ ηډȿ˜,, Ì›· ‰ÈÏ‹ ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË ÓÂÊÚÔ‡ - ·ÁÎÚ¤·ÙÔ˜,, Ì›· ‰ÈÏ‹ ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË ÓÂÊÚÔ‡ - ‹·ÙÔ˜.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

16

KYPIAKH 25 NOEMBPIOY 2012

∏ ¯ÒÚ· ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ì ÁÔÚÁÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ οÓÔÓÙ·˜ ¿ÏÌ·Ù· ÛÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜-

Δ˘ÓËÛ›·: ªÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜

È ÚÒÙ˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ Δ˘ÓËÛ›·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂͤÁÂÚÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÛÙȘ 14 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011, ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ πÔ‡ÓÈÔ. ∏ ¯ÒÚ· ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ΢‚ÂÚÓ¿Ù·È ·fi ÙÚ›· ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ¤¯ÂÈ ÛÙÚ¤„ÂÈ, ÁÈ· Ù· ηϿ, ÙÔ ‚ϤÌÌ· Ù˘ ÛÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ. ∏ Δ˘ÓËÛ›· ‰ÈÂΉÈΛ, Â¿ÍÈ·, Ì›· ˘„ËÏ‹ ı¤ÛË ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÚÔÔÚÈÛÌÒÓ. ∏ Ê˘ÛÈ΋ Ù˘ ÔÌÔÚÊÈ¿ Â›Ó·È ··Ú¿ÌÈÏÏË. Δ· Â͈ÙÈο ̤ÚË Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÔÓ·‰Èο. √ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ù˘ ȉȷ›ÙÂÚ˘ ʇÛ˘ Ù˘ Ì ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ˘Ú›ÛÙ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ¤ÏÎÂÈ ÁÈ· οÙÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi.

∏ ·Ó¤ÌÔÚÊË ¤ÚËÌÔ˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ¡ÙÔ˘˙

∞ÁÔÚ¿ ÛÙË ™Ô˘˜

∞ÔÛÙÔÏ‹

Ï¿‰·... Δ· ÊÔÈÓÈÎfi‰ÂÓ‰Ú· Â›Ó·È fï˜ ÙÔ “Û‹Ì· ηٷÙÂı¤Ó” Ù˘ ¯ÒÚ·˜. Δ· ÊÔÈÓÈÎÔ‰¿ÛË ÂÎÙ›ÓÔÓÙ·È Û ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÔÏÏÒÓ ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ (΢ڛˆ˜ ÛÙ· ÓfiÙÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜) ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ͯˆÚÈÛÙfi ¯ÚÒÌ· Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ¯Ô˘ÚÌ¿‰Â˜, ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Á›ÓÂÙ·È ·Ó¿Ú·ÛÙÔ ·fi ÓÙfiÈÔ˘˜ Î·È ÂÈÛΤÙ˜. ∏ ˙ˆ‹ ÛÙËÓ Δ˘ÓËÛ›· ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ú·‚ÈÎÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ Î·È ÎÈÓÂ›Ù·È Û ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜.

Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À

∏ Δ˘ÓËÛ›· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 10 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÈ· οÓÂÈ ¿ÏÌ·Ù· Î·È ·ÓÔ›ÁÂÙ·È ÛÂ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜. ™Ù·ÙÈÛÙÈο Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ (Î·È ÂÓ Á¤ÓÂÈ ÙÔ˘ ·Ú·‚ÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘) Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÂÈÛΤÙ˜ οı ¯ÚfiÓÔ. ªfiÓÔ ÙÔ 2011 ‹Ù·Ó Ì›· η΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÈ· ÙËÓ Δ˘ÓËÛ›·. ™‹ÌÂÚ· Ë ÂÈÎfiÓ· Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋. ™ÙË ¯ÒÚ· ÂÈÎÚ·Ù› Ï‹Ú˘ ËÚÂÌ›·, Ù›ÔÙ ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ¤Ú·ÛÂ Î·È ·˘Ù‹ ·fi Ì›· Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÛÂÏ›‰· ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·. ∏ ÌfiÓË ·Ó¿ÌÓËÛË Â›Ó·È ¤Ó· Û˘ÚÌ·ÙfiÏÂÁÌ· Î·È ¤Ó· Ù·ÓÎ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Δ‡Óȉ·˜. °È· ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ 2012 Ë Δ˘ÓËÛ›· ¤¯ÂÈ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ Ù¤ÛÛÂÚ· ÂÚ›Ô˘ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ·‡ÍËÛË 35,7% Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ 2011. ∏ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ, ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô, ‹Ù·Ó 47,7%. ™˘ÓÔÏÈο 3.500 ŒÏÏËÓ˜ ¤Î·Ó·Ó ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ 2012 ÛÙËÓ Δ˘ÓËÛ›·. ∏ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∫Ú‹ÙË, ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰· (̤ۈ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È Ë ∞ÙÙÈ΋). ΔÔ 2010 ‹Ù·Ó ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ¯ÚÔÓȤ˜ ÁÈ· ÙËÓ Δ˘ÓËÛ›·, ηıÒ˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ ÍÂ¤Ú·Û ٷ ¤ÓÙ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·. ΔËÓ Δ˘ÓËÛ›· ÚÔÙÈÌÔ‡Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÔÈ °¿ÏÏÔÈ, Ô˘ ÙÔ 2012 ‹Ù·Ó ÂÚ›Ô˘ ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ. ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› Î·È ¤ÔÓÙ·È ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ. √ Ù˙›ÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ÙÔ 2010 ·Ó‹Ïı ÛÙÔ ¤Ó· ‰ÈÛ. 200 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·, ÙÔ 2011 ¤ÂÛ ÛÙȘ 700.000 ¢ÚÒ Î·È ÙÔ 2012 (ÁÈ·

54.000 ÎϛӘ ÛÙÔ ı¤ÚÂÙÚÔ Ù˘ ÷̷̤Ù

∂Ú›È· Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ∫·Ú¯Ë‰fiÓ·˜

ÙÔ ÔÎÙ¿ÌËÓÔ) ¤ÊÙ·Û ÛÙ· 985 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ı· ·ÁÁ›ÍÂÈ ÙÔ ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ, ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ·‡ÍËÛË (¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ 2011) 36%.

∂˘Úˆ·˚Τ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ™ÙËÓ Δ˘ÓËÛ›·, ̤۷ ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 2000-2010, ¤ÁÈÓ·Ó ÔÏϤ˜ Á·ÏÏÈΤ˜, ÈÛ·ÓÈΤ˜ Î·È ÈÙ·ÏÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‰È·ÎÔÒÓ ÛÙËÓ Δ˘ÓËÛ›· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· 500 ¢ÚÒ. ∏ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· ÛÙË ¯ÒÚ· ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚‹. ∏ ÈÛÔÙÈÌ›· ÙÔ˘ ‰ËÓ·Ú›Ô˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ Â˘ÚÒ, Â›Ó·È ¤Ó· ÚÔ˜ ‰‡Ô (¤Ó· ¢ÚÒ=‰‡Ô ‰ËÓ¿ÚÈ·). Δ· ·˙¿ÚÈ·, Û οı ¿ÏψÛÙ fiÏË Ù˘ Δ˘ÓËÛ›·˜, ‰›ÓÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ÊıËÓ¤˜ ·ÁÔÚ¤˜ Û ·Ú·‰ÔÛȷο ÚÔ˚fiÓÙ·.

∫·Ù·Îχ˙ÔÓÙ·È ¿ÏψÛÙ ·fi ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿. ™ÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È, ΢ڛˆ˜ Î·È ·˘Ùfi Ù· οÓÂÈ ÌÔÓ·‰Èο, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ͯˆÚÈÛÙfi ȉȷ›ÙÂÚÔ ¯ÚÒÌ· - ÛÙȘ ·ÏȤ˜, ·Ú¯·›Â˜ fiÏÂȘ. ™ÙËÓ Δ‡Óȉ·, ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Î·È Ì ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·˙¿ÚÈ·. ºıËÓfi Î·È Ì ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Â›Ó·È ÙÔ Ê·ÁËÙfi. √ ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ Δ˘ÓËÛ›·˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 11 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ôϛ٘. ªÂ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔ ÓfiÙÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ - fiÔ˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Ë ¤ÚËÌÔ˜ ™·¯¿Ú· Î·È ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ·ÊÚÈηÓÈ΋ ¤ÚËÌÔ ÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ. ∏ ÂÏÈ¿ Â›Ó·È ·fi Ù· ‰¤ÓÙÚ· Ù˘ Δ˘ÓËÛ›·˜. ÕÏψÛÙÂ Ë ¯ÒÚ· Â›Ó·È Ë ÙÚ›ÙË ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Û ÂÍ·ÁˆÁ‹ Ï·‰ÈÔ‡. ∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÚÔ˜ ÙË ‚fiÚÂÈ· ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ı˘Ì›˙ÂÈ ∂Ï-

∏ Δ˘ÓËÛ›· ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÂÈ ÙËÓ Â͈ÙÈ΋ ÔÌÔÚÊÈ¿, ÙÔ ·Ú·‚ÈÎfi ¯ÚÒÌ· Î·È ÙÔ ‰˘ÙÈÎfi. ™Â ÔÏϤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ϤÔÓ, ∂Ï ∞Ï ∫·ÓÙ¿Ô˘È, ™Ô˘˜, ÷̷̤Ù, Ô ÂÈÛΤÙ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¤Ó· ÌÂÛÔÁÂÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∫˘Úȷگ› Ë ı¿Ï·ÛÛ· (fiÌÔÚʘ ·ÌÌÒ‰ÂȘ ·Ú·Ï›Â˜, Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÍÂÓԉԯ›· Î·È Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÂÛÙ›·Û˘ Î·È „˘¯·ÁˆÁ›·˜). ∏ Ã·Ì·Ì¤Ù Â›Ó·È ÙÔ ˘’ ·ÚÈıÌfiÓ ¤Ó· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ı¤ÚÂÙÚÔ. ¢È·ı¤ÙÂÈ 54.000 ÎϛӘ. ŸÏ· Ù· ÍÂÓԉԯ›· Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï·, ¿ÓÂÙ·, ÔÏ˘ÙÂÏ‹. ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛÔ˘›Ù· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ô˘ Û˘ÌÂÚÈÂÏ‹ÊıË Î·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô °Î›Ó˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ù˘ Ã·Ì·Ì¤Ù Î·È Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ - fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÂΛ - ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ·fi ŒÏÏËÓ˜ ÂÊÔÏÈÛÙ¤˜ ÁÈ· ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘˜. ∏ ™Ô˘˜ Â›Ó·È Ë ÙÚ›ÙË Û ÏËı˘ÛÌfi fiÏË Ù˘ Δ˘ÓËÛ›·˜, Ì 600.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜. ¢Â‡ÙÂÚË Â›Ó·È Ë ™Ê·Í Ì 800.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜. ∂›Ó·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·‰ÂÏÊÔÔÈË̤ÓË Ì ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∏ Δ‡Óȉ·, Ë ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ Δ˘ÓËÛ›·˜, ¤¯ÂÈ ÏËı˘ÛÌfi 1,7 ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ·ÓıÚÒÔ˘˜.

∂›Ó·È Ì›· Û‡Á¯ÚÔÓË fiÏË Ì ÔÏÏ¿ ‰˘ÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ˆÛÙfiÛÔ ¤ÓÙÔÓÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ¯¿Ô˜, ı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ∞ı‹Ó· Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1990. ™ÙËÓ Δ‡Óȉ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô æËÊȉˆÙÒÓ, ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ª·ÚÓÙfi, Ô˘ ·Ó·Î·ÈÓ›ÛÙËΠÚfiÛÊ·Ù·, Ì ÂÙ‹ÛÈ· ÂÈÛ΄ÈÌfiÙËÙ· ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ÂÚ›Ô˘. §›Á· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ‚fiÚÂÈ·, ÂΛ Ô˘ Ë Δ‡Óȉ· ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ·ÎÚÈ‚¿ ÚÔ¿ÛÙÈ· fiˆ˜ Ë §· ª¿ÚÛ·, ÙÔ ™›ÓÙÈ ªÔ˘ ™·˝ÓÙ Î·È Ë ∫·Ú¯Ë‰fiÓ·. ΔÔ ™›ÓÙÈ ªÔ˘ ™·˝ÓÙ ·ÔÙÂÏ› ͯˆÚÈÛÙfi ı¤ÚÂÙÚÔ Î·È fiÏÔ ¤Ï͢. ÃÙÈṲ̂ÓÔ Ì ÙËÓ Ù˘È΋ ·Ó‰·ÏÔ˘ÛÈ·Ó‹ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋, ȉڇıËΠÙÔÓ 16Ô ·ÈÒÓ· ·fi ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˘˜ ÚfiÛÊ˘Á˜ Ô˘ ¿ÊËÛ·Ó ÙË ¡fiÙÈ· πÛ·Ó›· ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ‰ÈˆÁ-

Ìfi ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ηıÔÏÈÎÔ‡˜ ÌÔӿگ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ÚÔÔÚÈÛÌfi ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ Î·È ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ‡ οÏÏÔ˘˜, Ì Û›ÙÈ· ¯ÙÈṲ̂ӷ ÛÙȘ ·fiÙÔ̘ Ï·ÁȤ˜ ÙˆÓ ‚Ú¿¯ˆÓ, Ì ı¤· ÙÔÓ Î·Ù·Á¿Ï·ÓÔ ÎfiÏÔ Ù˘ Δ‡Óȉ·˜. √ÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ë “ª‡ÎÔÓÔ˜ Ù˘ Δ˘ÓËÛ›·˜” . Δ· ηٿÏ¢η Û›ÙÈ· Ì ٷ ÌÏ ÔÚÙÔ·Ú¿ı˘Ú· Î·È Ù· ÛÙÂÓ¿ ηÏÓÙÂÚ›ÌÈ· ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÈÔ Ôχ ΢ÎÏ·‰›ÙÈÎÔ ·Ú¿ ·ÊÚÈηÓÈÎfi ÙÔ›Ô. ¶ÔÏÏ¿ Û›ÙÈ· ¤¯Ô˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÌÂÙ·ÏÏÈΤ˜ fiÚÙ˜ Ì ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÛÙÔÏ›‰È·. ™ÙÔ ÏfiÊÔ ª›ÚÛ·, ¿Óˆ ·fi ÙËÓ Δ‡Óȉ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÚÔ¿ÛÙÈÔ ÙˆÓ ÏÔ˘Û›ˆÓ (ÂΛ Â›Ó·È ÙÔ ·Ï¿ÙÈ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜) ‰ÂÛfi˙Ô˘Ó Ù· ÂÚ›È· Ù˘ ¿ÏÏÔÙ ·Ó›Û¯˘Ú˘ ∫·Ú¯Ë‰fiÓ·˜. ∏ ∫·Ú¯Ë‰fiÓ· ¤ÊÙ·Û Û ÌÂÁ¿ÏË ·Î-

ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ (ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›·) - ¶‹ÏÈÔ ñ ÙËÏ. 24280 96660 ÎÈÓ. 6972 265927

Δ∏§∂ºø¡∞ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™

6936894871 ñ 6989262025


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

17

KYPIAKH 25 N√∂ªμƒπ√À 2012

Δ¤ÛÛÂÚ· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ ·’ 8ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2012

Ì Â͈ÙÈο ̤ÚË ··Ú¿ÌÈÏÏ˘ ÔÌÔÚÊÈ¿˜

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙË Ã·Ì·Ì¤Ù

Ì‹ Î·È ÂÍÂÏ›¯ıËΠ۠ı·Ï¿ÛÛÈ· ‰‡Ó·ÌË, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÙÚÂȘ fiÏÂÌÔÈ Ô˘ ΋ڢÍ ÛÙË ÚˆÌ·˚΋ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÎÙ·Û‹ Ù˘ ·ԉ›¯ıËÎ·Ó Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎÔ›. ™ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ fiÏÂÌÔ (149-146 .Ã.) ÔÈ ƒˆÌ·›ÔÈ Î·Ù¤Ï·‚·Ó Î·È Î·Ù¤ÛÙÚ„·Ó ÙËÓ ∫·Ú¯Ë‰fiÓ· Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔ› Ù˘ Ô˘Ï‹ıËÎ·Ó ÛÎÏ¿‚ÔÈ. √ ̇ıÔ˜ ϤÂÈ ˆ˜ ‹Ù·Ó Ù¤ÙÔÈÔ ÙÔ Ì¤ÓÔ˜ ÙˆÓ ƒˆÌ·›ˆÓ, ÒÛÙ ¤ÚÈÍ·Ó ·Ï¿ÙÈ ÛÙË ÁË ÁÈ· Ó· ÌËÓ Í·Ó·Ê˘ÙÚÒÛÂÈ Ù›ÔÙ·. ™‹ÌÂÚ· ÛÒ˙ÔÓÙ·È Ù· ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ ·Ú¯·›·˜ fiÏ˘, ÙÔ ÓÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ı˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ∫·Ú¯Ë‰fiÓÈÔ˘˜ ıÂÔ‡˜, ηıÒ˜ Î·È Ô ÏfiÊÔ˜ μyrsa fiÔ˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘. ¢ÂÛfi˙ÂÈ ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ∫·Ú¯Ë‰fiÓ·˜ Î·È Ô Î·ı‰ÚÈÎfi˜ Ó·fi˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ˘ Ô˘ ¯Ù›ÛÙËΠÙÔ 1890 ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ˘ £’ Ô˘ ¤ı·Ó ·fi ·ÓÔ‡ÎÏ·. §›Á· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· Ì·ÎÚ‡ÙÂÚ·, ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ڈ̷˚ο ÏÔ˘ÙÚ¿ ÙÔ˘ ∞ÓÙˆÓ›ÓÔ˘. ÕÚ¯ÈÛ·Ó Ó· ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ∞Ó‰ÚfiÓÈÎÔ, ·ÏÏ¿ ÔÏÔÎÏËÚÒıËηÓ

ªÈ· ∂ÏÏËÓ›‰· ÛÙË ™·¯¿Ú·

·fi ÙÔÓ ∞ÓÙˆÓ›ÓÔ ¶›Ô Î·È ‹Ù·Ó Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÌÂÙ¿ Ù· ÏÔ˘ÙÚ¿ Ù˘ ƒÒÌ˘.

ª›· ∂ÏÏËÓ›‰· ÛÙË ™·¯¿Ú· ∏ ¢‹ÌËÙÚ· ™·Ï·Ì¿ÛË Â›Ó·È 35 ÂÙÒÓ, ÎÔÌÌÒÙÚÈ· ·fi ÙȘ ™¤ÚÚ˜. °ÓÒÚÈÛ ÙÔ ª¤ÓÙÈ, 28 ÂÙÒÓ, Á˘ÌÓ·ÛÙ‹, ̤ۈ ÙÔ˘ Facebook ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. ∂ÚˆÙ‡ÙËηÓ. ∏ ÂÏÏËÓ›‰· ÂÈÛΤÊıËΠÙËÓ Δ˘ÓËÛ›· fiÔ˘ Î·È ¤ÌÂÈÓÂ. ™‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ Î·È ˙Ô˘Ó ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ∑·ÊÚ¿Ó, ÛÙËÓ ¤ÚËÌÔ Ù˘ ¡ÙÔ˘˙. ΔÔ˘˜ Û˘Ó·ÓÙ‹Û·Ì ÛÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ‚fiÏÙ· Ì ÙȘ η̋Ϙ ÛÙËÓ ¤ÚËÌÔ. ∏ ¢‹ÌËÙÚ· Â›Ó·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓË ÂΛ Î·È Ë ˙ˆ‹ - fiˆ˜ ϤÂÈ - Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Î·È ÌÔÓ·‰Èο fiÌÔÚÊË ÂΛ....

∏ ·ÏÏ·Á‹ ∏ ÂΉ›ˆÍË ÙÔ˘ ªÂÓ ∞Ï‹ ·fi ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·, ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011, Â›Ó·È ÔÚfiÛËÌÔ ÁÈ· ÙËÓ Δ˘ÓËÛ›·. ∏ ¯ÒÚ· Ì·›ÓÂÈ Û’ ¤Ó· Ó¤Ô ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÂΉËÌÔÎÚ·ÙÈÛÌÔ‡. √ ÎfiÛÌÔ˜ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ·Ó·Û·›ÓÂÈ. ∫·È ·˘Ùfi ÙÔ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ Î·È Ô ÂÈÛΤ-

Ù˘. ∂ÎÊÚ¿˙ÂÙ·È, ‰ÈÂΉÈΛ, ‰È·‰ËÏÒÓÂÈ, ·ÂÚÁ›, ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È. √ ̤ÛÔ˜ ÌÈÛıfi˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ Δ˘ÓËÛ›· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 300 ¢ÚÒ. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· fï˜ ‰ÈÂÙ›· ÁÈ· ÙËÓ Δ˘ÓËÛ›·, ÌÔÚ› Ó· Û‹Ì·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ÂÏ¢ıÂڛ˜, ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ, Û‹Ì·Ó fï˜ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ·ÓÂÚÁ›·. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ ·fi 300.000 ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 2010, ¤ÊÙ·Û ۋÌÂÚ· ÛÙȘ 800.000. ∞ÔÙÂÏ› Î·È ÂΛ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·...

ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¶ÚÂۂ›·˜ Ù˘ Δ˘ÓËÛ›·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î. ªˆ¯¿ÌÂÓÙ ª·Û¿Ú (Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ Δ˘ÓËÛ›· ÚÈÓ ·fi 10 Ë̤Ú˜) Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. ™ËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÙËÓ Î·Ù¤ıÂÛ Â›ÛËÌ· ÛÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. “Δ· ÌÂÁ¿Ï· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Δ˘ÓËÛ›·, ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ÌfiÏȘ 5 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ÙËÓ ‚Ú·‰È¿. ª·˜ ·›ÚÓÔ˘Ó ÙÔ „ˆÌ› Î·È ÂÌ›˜ ·ÏÒ˜ ÎÔÈÙ¿ÌÂ...” ϤÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ¶ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ Ì ÎÔÈÓ‹ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, ÚÔ‚ÔÏ‹ Î·È Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È ¿ÓÔÈÁÌ· Û Ӥ˜ ·ÁÔÚ¤˜, fiˆ˜ Ë ÎÈÓÂ˙È΋. ∞fi ÌÂϤÙË Ù˘ Ù˘ÓËÛȷ΋˜ ÚÂۂ›·˜ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ -·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ª·Û¿Ú

EÏ ∞Ï ∫·ÓÙ¿Ô˘, Â˘Úˆ·˚Îfi ÌÂÛÔÁÂÈ·Îfi ÛÙÈÏ

- fiÙÈ ÙÔ 10% ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ∫ÈÓ¤˙ˆÓ Ô˘ Ù·Íȉ‡ÂÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· 1,8 ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ¿ÓıÚˆÔÈ. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ∫ÈÓ¤˙ÔÈ ÂȉÔÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘˜. “∂ÏÏ¿‰· Î·È Δ˘ÓËÛ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÈÓÂ˙È΋ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·ÁÔÚ¿” ÚÔÛı¤ÙÂÈ.

∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ Δ˘ÓËÛ›· ‰È‹ÚÎËÛ ÔÎÙÒ Ë̤Ú˜. ∏ Â›ÛÎÂ„Ë Û ·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ· Â›Ó·È Ì›· Ú·ÁÌ·ÙÈο ·Í¤¯·ÛÙË ÂÌÂÈÚ›·. ∂ÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÛΤÊÙÂÛ·È - ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ ÌfiÚÂÛ ӷ Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ Ì˘·Ïfi, Ë ÌÓ‹ÌË - Â›Ó·È ÙÔ fiÙ ı· ÌÔÚ¤Ûˆ Ó· Í·Ó·¿ˆ...

∏ ¯ÒÚ· Û ÙÚ·‚¿ ˆ˜ Ì·ÁÓ‹Ù˘... ∏ ıÂÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ·›ÚÓÂÈ Û ·ÎÔÏÔ˘ı› ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ÕÏψÛÙÂ Â›Ó·È ¤Ó· ‡ÎÔÏÔ Ù·Í›‰È. ∏ Ù‹ÛË ·Ó·¯ˆÚ› ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· οı ¶¤ÌÙË 12.30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ∏ Ù‹ÛË ‰È·ÚΛ ‰‡Ô ÂÚ›Ô˘ ÒÚ˜ Î·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ, ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ‚›˙·.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

18

KYPIAKH 25 NOEMBPIOY 2012

¶·Ú¤Ì‚·ÛË ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È ∞ÈÁ·›Ô˘

§‡ÛË ÁÈ· ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ∞η‰ËÌÈÒÓ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡

Δ

Ë ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ ÙˆÓ ∞η‰ËÌÈÒÓ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙË ÊÔ›ÙËÛË ÛÙȘ ™¯ÔϤ˜ ÙÔ˘˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Ù·Í›‰È Ì ÏÔ›·, ‰ÈÂΉ›ÎËÛ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È ∞ÈÁ·›Ô˘ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î. ¡›Î. ºÔÚÙÔ‡Ó· ÛÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁfi Î. ∫. ªÔ˘ÛÔ˘ÚÔ‡ÏË. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ›¯Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ì ‰Âο‰Â˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÙˆÓ ∞η‰ËÌÈÒÓ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ¤‚ÚÈÛÎ·Ó Â‰Ò Î·È ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÏÔ›Ô Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ Ù·Í›‰È Î·È ÎÈÓ‰‡Ó¢·Ó Ó· ‰È·ÁÚ·ÊÔ‡Ó ·fi ÙȘ ™¯ÔϤ˜ ÙÔ˘˜, ··Û¯fiÏËÛ ¤ÓÙÔÓ· ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ηıÒ˜ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙÔ› ÔÈ Ó¤ÔÈ ·fi ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÊÔÈÙÔ‡Ó ÛÙȘ ∞η‰Ë̛˜ Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô. ƒÂÔÚÙ¿˙:

μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™ karamanis@e-thessalia.gr

∂ȉÈÒÎÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ‰È¢ı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô

··Û¯ÔÏÔ‡Û ¤ÓÙÔÓ· ϤÔÓ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È ∞ÈÁ·›Ô˘, ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ∂ÊÔÏÈÛÙÒÓ, ηıÒ˜ Î·È Ù· ̤ÏË Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ¡·˘ÙÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›-

Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ¡›Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜ ·¤ÛÙÂÈÏ ۯÂÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁfi Î. ∫. ªÔ˘ÛÔ˘ÚÔ‡ÏË. “√ Ó¤Ô˜ ∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎfi˜ ¢‹ÌÔ˜” ÙÔÓ›˙ÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁfi Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜

¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ “Ô˘ ÚԤ΢„ ·fi ÙË Û˘Ó¤ÓˆÛË ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÚÒËÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ, ªËÏÂÒÓ, ∞ÊÂÙÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, ™ËÈ¿‰Ô˜ Î·È Ù˘ ÚÒËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘, ¤¯ÂÈ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË ÛÙÔ ¡ÔÌfi

ΔË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ ÙˆÓ ∞η‰ËÌÈÒÓ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙË ÊÔ›ÙËÛË ÛÙȘ ™¯ÔϤ˜ ÙÔ˘˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Ù·Í›‰È Ì ÏÔ›·, ‰ÈÂΉ›ÎËÛ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È ∞ÈÁ·›Ô˘ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î. ¡›Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·

ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì 17 ΔÔÈΤ˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ˜ Î·È ‰È¿Û·ÚÙÔ˘˜ 50 ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜. √È ·ÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ‚Ú¤¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ ¶ÂÏ¿ÁÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡ ∫fiÏÔ˘. ∫‡ÚÈ· ËÁ‹ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·Ó¤Î·ıÂÓ ˘‹ÚÍ·Ó Ë ÂÓ·Û¯fiÏËÛË ÛÙËÓ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹, ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Î·È ÙȘ ı·Ï¿ÛÛȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ·ÏÈ¢ÙÈÎfi ÛÙfiÏÔ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÂȉÈο ·fi ÙȘ ·Ú¿ÎÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ΔÚ›ÎÂÚÈ, ªËϛӷ, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜, ÕÊËÛÛÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙȘ ËÌÈÔÚÂÈÓ¤˜, fiˆ˜ Ô §·‡ÎÔ˜ Î·È Ë ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ‹Ù·Ó ·Ó¤Î·ıÂÓ Ô ·ÚÈıÌfi˜ Ó¤ˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ÛÙÂϤ¯ˆÓ·Ó Î·È ÛÙÂϯÒÓÔ˘Ó ·Ú·‰ÔÛȷο ÙȘ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÌÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡, ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡. ™‹ÌÂÚ·, ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ó¤ÔÈ Î·È Ó¤Â˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÚ·Ê› ÚÔ˜ Ù· Ó·˘ÙÈο Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ÊÔÈÙÒÓÙ·˜ ÛÙȘ ™¯ÔϤ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡, ¡·˘ÙÈΤ˜ ∞η‰Ë̛˜, ·˘Ù‹ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ªÂ ÙÔ ÂÊ·ÚÌÔÛı¤Ó ·fi ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1998 Ó¤Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÔÈ ‰fiÎÈÌÔÈ, ¤Ú·Ó Ù˘ ıˆÚËÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È Î·Ù¿ÚÙÈÛ˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙ· ÂÌÔÚÈο ÏÔ›· ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÔÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙËÓ ·Ó‡ÚÂÛË ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÏÔ›Ô˘ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘Û‹ ÙÔ˘˜. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· fï˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌÂÁ¿ÏË ‰˘ÛÎÔÏ›· ÛÙËÓ Â͇ÚÂÛË Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˘ ÏÔ›Ô˘ ÁÈ· ÙË Ó·˘ÙÔÏfiÁËÛ‹ ÙÔ˘˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ™¯ÔϤ˜ ÙÔ˘˜, Ì ΛӉ˘ÓÔ Ó· ·ÔÎÏÂÈÛÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘˜. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· ·˘Ùfi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÔÏÏÔ› ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ Â›Ó·È ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ. §¿‚ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ Ì·˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ô˘ ÊÔÈÙÔ‡Ó ÛÙȘ ¡·˘ÙÈΤ˜ ∞η‰Ë̛˜. Δ· ÂÚÂı›ÛÌ·Ù· Ô˘ ‰Â¯Ù‹Î·ÌÂ Î·È ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÙÔ˘˜ Û¿˜ ÙȘ ÌÂٷʤÚÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÛÔ‚·ÚÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Ì ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·Û‹ Û·˜ ÛÙËÓ ŒÓˆÛË ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ∂ÊÔÏÈÛÙÒÓ. ∂›Ì·ÛÙ ‚¤‚·ÈÔÈ fiÙÈ ÂÊfiÛÔÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ¤¯Ô˘Ì ÛÙ· ˘fi ÂÏÏËÓÈ΋ ÛËÌ·›· ÏÔ›· Ì·˜ ÂÏÏËÓÈο ÏËÚÒÌ·Ù·, ı· ‰Ôı› Ë ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË Ï‡ÛË” ηٷϋÁÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È ∞ÈÁ·›Ô˘ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. “ªÂ ȉȷ›ÙÂÚË ÈηÓÔÔ›ËÛË” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ¡›Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜ “‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ Ô ˘-

Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È ∞ÈÁ·›Ô˘ Î. ∫. ªÔ˘ÛÔ˘ÚÔ‡Ï˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¿ÌÂÛË Î·Ù¿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ï‡ÛË ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ ÙˆÓ ∞η‰ËÌÈÒÓ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡. ∞fi ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Â›Ó·È ÔÏÏÔ› ÔÈ Ó¤ÔÈ Ô˘ ÊÔÈÙÔ‡Ó ÛÙȘ ∞η‰Ë̛˜ Î·È Ì ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Î·È ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÌË ‰È·ÁÚ·ÊÔ‡Ó ·fi ÙȘ ™¯ÔϤ˜” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ›¯Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ì ‰Âο‰Â˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÙˆÓ ∞η‰ËÌÈÒÓ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ¤‚ÚÈÛÎ·Ó Â‰Ò Î·È ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÏÔ›Ô Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ Ù·Í›‰È Î·È ÎÈÓ‰‡Ó¢·Ó Ó· ‰È·ÁÚ·ÊÔ‡Ó ·fi ÙȘ ™¯ÔϤ˜ ÙÔ˘˜, ··Û¯fiÏËÛ ¤ÓÙÔÓ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È ∞ÈÁ·›Ô˘, ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ∂ÊÔÏÈÛÙÒÓ, ηıÒ˜ Î·È Ù· ̤ÏË Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ¡·˘ÙÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜. ∫ÔÈÓ‹ Âȉ›ˆÍË Î·È ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Ï¢ÚÒÓ ‹Ù·Ó Ó· ‚ÚÂı› ÌÈ· ‚ÈÒÛÈÌË Î·È ÎÔÈÓ¿ ·Ô‰ÂÎÙ‹ χÛË, ̤ۈ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋˜ Ú‡ıÌÈÛ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ Ó· ÌË ‰È·ÁÚ·ÊÔ‡Ó ·fi ÙȘ ™¯ÔϤ˜ ÙÔ˘˜. √È ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÙÒÓ Ù˘ ÊÔ›ÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ‰‡Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο Ù·Í›‰È·, ˆÛÙfiÛÔ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Ù·Í›‰È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ·, ηıÒ˜ ÔÈ ÏÔÈÔÎÙ‹ÙÚȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÂȉÔÙÔ‡ÓÙ·È. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¡fiÌÔ 4072/2012 ¿ÚıÚÔ 225 ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ Î·È ÛÔ˘‰¿ÛÙÚȘ ÙˆÓ ∞η‰ËÌÈÒÓ ∂ÌÔÚÈÎÒÓ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ (∞∂¡), ÚÒÙ˘ Î·È ‰Â‡ÙÂÚ˘ ı·Ï¿ÛÛÈ·˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, Ô˘ ‰ÂÓ ¤‚ÚÈÛÎ·Ó ı¤ÛÂȘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ù˘ Ú·ÎÙÈ΋˜ ÂÍ¿ÛÎËÛ˘ Û ÏÔ›· Ì ÂÏÏËÓÈ΋ ÛËÌ·›· ‹ Û ÏÔ›· Ì ͤÓË ÛËÌ·›· Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ӷ Ì ÙÔ ¡·˘ÙÈÎfi ∞ÔÌ·¯ÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô (¡∞Δ), ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Ó·˘ÙÔÏÔÁËıÔ‡Ó Û ÏÔ›· Ì ÛËÌ·›· ÎÚ¿ÙÔ˘˜-̤ÏÔ˘˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ‹ ÛËÌ·›· ÙÚ›Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÌË Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ӷ Ì ÙÔ ¡∞Δ, ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ÛÙ· ÂÓ ÏfiÁˆ ÏÔ›· ı· Â›Ó·È Ó·˘ÙÔÏÔÁË̤ÓÔ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó·˜ ŒÏÏËÓ·˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÛÙ· ·ÓˆÙ¤Úˆ ÏÔ›· ‰ÂÓ ˘ËÚÂÙ› ŒÏÏËÓ·˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È, ηْ ÂÍ·›ÚÂÛË, Ë Ó·˘ÙÔÏfiÁËÛË ÂÊfiÛÔÓ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ ÛÔ˘‰·ÛÙ‹ Ì ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·ÍȈ̷ÙÈÎfi ∂ÌÔÚÈÎÔ‡.


T√ B∏ª∞

20

Δ√À

A§ªÀƒ√À KYPIAKH 25 N√∂ªμƒπ√À 2012

£· ÙÂı› ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

∞Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÂÏÒÓ Î·È ‰ÈηȈ̿وÓ

Δ ∂χıÂÚÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ì „˘¯ÔÏÔÁ›· ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi Δ√ ¡ÔÌÈÎfi ¶ÚfiÛˆÔ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘

(¡.¶.¢.¢.) ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÊÔÚ¤· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ “¶Ôϛ٘ ∂Ó °ÓÒÛÂÈ” ‰›ÓÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2013 ÛÙÔ ∂χıÂÚÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË, Ë ÔÔ›· ı· ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ÂηÈ‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ·Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Ì ‰È·Ï¤ÍÂȘ Û ˙ËÙ‹Ì·Ù· „˘¯ÔÏÔÁ›·˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¡.¶.¢.¢. ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. ¢ËÌ. ΔÛÔ‡ÙÛ·˜ ‰‹ÏˆÛ ۯÂÙÈο: “¢›ÓÔ˘Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ËÌfiÙ˜ Ì·˜, Ì Ôχ ¯·ÌËÏfi ÎfiÛÙÔ˜, Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜. ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ› ηıËÁËÙ¤˜ Î·È Î·Ù·ÍȈ̤ÓÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ̤۷ ·fi ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ı· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ·Ú¯Èο Ì·ı‹Ì·Ù· æ˘¯ÔÏÔÁ›·˜, ÂÓÒ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì Ì ¡ÂfiÙÂÚË πÛÙÔÚ›·, ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ §ÔÁÔÙ¯ÓÈ΋˜ Î·È ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ŒÎÊÚ·Û˘ ‹ fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ Ì·˜” ŸÛÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ æ˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó 12 ‰È·Ï¤ÍÂȘ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜, ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ˙ˆ‹˜. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ı· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ÚÔÊ›Ï ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÎÚ›Û˘, ÙË ‰ÔÌ‹ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Î·È ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ Ù˘ ÛÙÔ ·È‰›, ÙȘ ÂÓ‰ÔÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ÙÔ Á¿ÌÔ, ÙÔ ÌÂÁ¿ÏˆÌ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÙȘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ, ÙËÓ ·ÈÛÙ›·, Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο fiÚÈ· Î·È ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î.¿. √È ÂÁÁڷʤ˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙȘ 5 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô Ù˘ fiÏ˘, Á›ÓÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 4-7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ Ôϛ٘ ·ÓÂÍ·Úًو˜ ËÏÈΛ·˜ ‹ ÌÔÚʈÙÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘. °È· ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜, Ì›· ÚfiÛÊ·ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·, ηıÒ˜ Î·È 50 ¢ÚÒ Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·fi π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ¤ˆ˜ Î·È ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2013, ÂÓÒ ÔÈ Â˘·ı›˜ ÔÌ¿‰Â˜ (¿ÓÂÚÁÔÈ, ÔχÙÂÎÓÔÈ Î·È ¿ÙÔÌ· Ì ÎÈÓËÙÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜) ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ì 30 ¢ÚÒ. Δ¤ÏÔ˜, ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ·Ôڛ˜ ‹ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ 2421077433 ‹ Ì email: politesengnosei@gmail.com.

ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ·˙¿ÚÈ ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ÙÔ˘ ¢Ë-

ÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ∞¯ÈÏÏ›Ԣ Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎÔ‡ ªÔÚʈÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞¯ÈÏÏ›Ԣ ˙ËÙ› ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· fiÏˆÓ ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ‰È·ÊfiÚˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ (‰È·ÎÔÛÌËÙÈο ÛÈÙÈÔ‡, ›‰Ë ÎÔ˘˙›Ó·˜, ‚È‚Ï›ˆÓ, ÚÔ˘¯ÈÛÌÔ‡ Î·È ÔÙȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ı¤ÏÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ). £· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ·˙¿ÚÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ Î·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ΔËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6976975135.

ËÓ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÂÏÒÓ ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘ Î·È ÙÂÏÒÓ ÂÓÙ·ÊÈ·ÛÌÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ‚ÔÛ΋˜ ηÏÂ›Ù·È Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ΔÂÙ¿ÚÙË ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡.

“...ªÂ ÙËÓ ›‰È· ‰È·‰Èηۛ· ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÙÂı› ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ, Û ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ‰Â ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ, ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÎÔÈÓÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ·Ôηı›ÛÙ·ÓÙ·È ·fi ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË ÔÈ Ù˘¯fiÓ ÊıÔÚ¤˜ Î·È ˙Ë̛˜ Î·È Î·Ù·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÂÈϤÔÓ ‰·¿Ó˜ ʈÙÈÛÌÔ‡, ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Î·È ‡‰Ú¢Û˘, ÒÛÙ ÙÔ ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ Ó· ·Ú·‰›‰ÂÙ·È Î·ı’ fiÏ· ¤ÙÔÈÌÔ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ” . ªÂÙ¿ Ù· ·ÓˆÙ¤Úˆ, ηÏÂ›Ù·È ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ó· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ·ÓÙ› ÙÈÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ı· ÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ, ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÊˆÙÈÛÌÔ‡, ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ‡‰Ú¢Û˘ Î.Ï. √È Ù˘¯fiÓ ÊıÔÚ¤˜ Î·È ˙Ë̛˜ ı· ·Ôηı›ÛÙ·ÓÙ·È ·fi ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË” .

ƒÂÔÚÙ¿˙:

∞¡Δø¡∏™ ∂. ºø∫π¢∏™ ™‡Ìʈӷ Ì ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÂÈÛ‹ÁËÛË, “ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2013, ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÂÛfi‰ˆÓ ÂÈÛËÁÂ›Ù·È ÙÔÓ Â·Ó·Î·ıÔÚÈÛÌfi: ∞) ¢Èη›ˆÌ· μÔÛ΋˜ ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ·ÚıÚ. 214, 225, 238 ¡. 3852/2010 (¡¤· ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ - ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘) & ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ·ÚıÚ. 16 ·Ú. 5 ÙÔ˘ ¡. 2130/93, ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ‚ÔÛ΋˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÔÚÈÛı› ηÙÒÙÂÚÔ ÙˆÓ (0,21) ¢ÚÒ Î·È ·ÓÒÙÂÚÔ ÙˆÓ (0,35) ¢ÚÒ ÁÈ· οı ÌÈÎÚfi ˙ÒÔ, Ô‡Ù ηÙÒÙÂÚÔ ÙˆÓ (0,35) ¢ÚÒ Î·È ·ÓÒÙÂÚÔ ÙˆÓ (0,53) ¢ÚÒ ÁÈ· οı ÌÂÁ¿ÏÔ ˙ÒÔ. & Ì fiÌÔÈ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ Û fiÏ· Ù· ¢ËÌ. ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·. ¶ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ÂÓÈ·›· ÙÈÌ‹ ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ ¢‹ÌÔ. ªÈÎÚ¿ ˙Ò· 1. 0,25 ¢ÚÒ ÙÔ ˙ÒÔ Ì¤¯ÚÈ (150) ˙Ò· Ì (10) ˙Ò· ‰ˆÚ¿Ó. 2. 0,35 ¢ÚÒ ÙÔ ˙ÒÔ ¿Óˆ ÙˆÓ (150) ˙ÒˆÓ. ªÂÁ¿Ï· ∑Ò· 3. 0,40 ¢ÚÒ ÙÔ ˙ÒÔ Ì¤¯ÚÈ (15) ˙Ò· Ì (4) ˙Ò· ‰ˆÚ¿Ó. 4. 0,53 ¢ÚÒ ÙÔ ˙ÒÔ ¿Óˆ ÙˆÓ (15) ˙ÒˆÓ. μ) Δ¤ÏÔ˜ ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘ ∫·ÙËÁÔÚ›· ¢ ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ 76/13-122007 ÙÔ˘ À¶.∂™. ‰È·ÊËÌÈÛÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ¢ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 15 ‚.‰. 24.9/20.10.58 ÂÚ› ÂÈ‚ÔÏ‹˜ Ù¤ÏÔ˘˜ ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘ ˘¤Ú √Δ∞, ÔÚ›˙ÂÙ·È Û 2% Â› Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ‰·¿Ó˘. ªÂ ÙËÓ ·ÚÈıÌ. 74/2001 ∞fiÊ·ÛË ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ›¯Â ÔÚÈÛÙ› Ù¤ÏÔ˜ ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ¢ Û ÔÛÔÛÙfi 6%, ÙÔ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› Û 2%. °)Δ¤ÏÔ˜ ∂ÓÙ·ÊÈ·ÛÌÔ‡-¢Èη›ˆÌ· ¯Ú‹Û˘ ÌÓËÌ›Ԣ ¢.∂. ™Ô‡Ú˘ ªÂ ÙËÓ ·ÚÈıÌ.41/2003 ∞fiÊ·ÛË ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ™Ô‡Ú˘ ›¯Â ηıÔÚÈÛÙ› Ù¤ÏÔ˜ ÂÓÙ·ÊÈ·ÛÌÔ‡ Î·È ÙÚÈÂÙÔ‡˜ Ù·Ê‹˜ ÁÈ· ÙÔ ¢.¢. ™Ô‡Ú˘ Î·È ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏ˘ ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 165,00 ¢ÚÒ Û˘ÓÔÏÈο, ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÛÂ Δ¤ÏÔ˜ ∂ÓÙ·ÊÈ·ÛÌÔ‡ 80,00 ¢ÚÒ Î·È ¢Èη›ˆÌ· ¯Ú‹Û˘ ÌÓËÌ›Ԣ 80,00 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ÙÚÈÂÙ›·” .

¶ÚfiÛÏË„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ̤¯ÚÈ Î·È ¤ÓÙ ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ· ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË, ı· Û˘˙ËÙËı› Î·È Ë ÚfiÛÏË„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ··Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ̤¯ÚÈ Î·È ¤ÓÙ ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ· ηْ ¿ÙÔÌÔ ÙÔ Ì‹Ó·, ÂÊfiÛÔÓ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ‰·¿ÓË ÚԂϤÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜. ∞fi ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÚÔ˜ ÙÔ ¢™ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ “Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙˆÓ ‰¤Î· ·ÙfiÌˆÓ Û ‰‹ÌÔ˘˜ Ì ÏËı˘ÛÌfi ̤¯ÚÈ ‰¤Î· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ (10.000) ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙˆÓ Â›ÎÔÛÈ (20) ·ÙfiÌˆÓ ÛÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜. ∏ ÚfiÛÏË„Ë Á›ÓÂÙ·È Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ÚÔ˜ ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÔÚÁ¿ÓÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ˘¿ÁÂÙ·È ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ¤ÁÎÚÈÛ˘ Ù˘ ¶À™ 33/2006 fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ, ‚¿ÛÂÈ ›Ó·Î· ÚÔÛÏËÙ¤ˆÓ Ô˘ ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÙ·È ÛÙÔ ∞™∂¶ Î·È Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Î·ÙfiÈÓ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÚfiÛÎÏËÛ˘ ÙÔ˘ ÔÈΛԢ ÊÔÚ¤·. √ ÊÔÚ¤·˜ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÈ ÙÔÓ ›Ó·Î· ÙˆÓ ÚÔÛÏËÙ¤ˆÓ ÛÙÔ ∞™∂¶, ηıÒ˜ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ÚÔÛÏËÙ¤ˆÓ οı ¤ÙÔ˘˜, ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ 31Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ΔÔ ∞™∂¶ ‰ÈÂÓÂÚÁ› ¤ÏÂÁ¯Ô ÁÈ· ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙˆÓ fiÚˆÓ ÚfiÛÏ˄˘ ÙˆÓ ˆ˜ ¿Óˆ ÂÚÈÙÒÛˆÓ. ΔÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Û ›Ó·Î· Ô˘ ÎÔÈÓÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ √Δ∞ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘. ∏ ÌË Ù‹ÚËÛË Ù˘ ˆ˜ ¿Óˆ ‰È·‰Èηۛ·˜ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÙËÓ ·Î˘ÚfiÙËÙ· ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ‰ÈÂÓÂÚÁËı›Û˘ Ú¿Í˘. ∏ ·fiÊ·ÛË ÚfiÛÏ˄˘ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚԂϤÂÈ ¯ÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· ··Û¯fiÏËÛ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÌËÓfi˜. ¢ËÏ·‰‹ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¿ÙÔÓÙ·È Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ì ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ Ôχ ̤¯ÚÈ ¤Ó· Ì‹Ó·. ª¤Û· ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ÙÔ˘ ÂÓfi˜

ÌËÓfi˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È Ë ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ¤ÓÙ ËÌÂÚÔÌÈÛı›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ Ì‹Ó· ·˘Ùfi. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ·Ú·¿Óˆ Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚԂ› Û fiϘ ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÂÓfi˜ ·ÙfiÌÔ˘ ˆ˜ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ·Ó˘„ˆÙÈÎÔ‡ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜, ηٿ ÙÔ Ì‹Ó· ¢ÂΤ̂ÚÈÔ 2012 ̤¯ÚÈ Î·È ¤ÓÙ ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ·.

¢ÈÔÈÎËÙÈ΋ ·Ô‚ÔÏ‹ ·fi ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ŒÓ· ¿ÏÏÔ ı¤Ì· Ô˘ ı· ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (6 Ì.Ì.) ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Â›Ó·È Ë Ï‹„Ë ·fiÊ·Û˘ ÂÚ› ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ·Ô‚ÔÏ‹˜ ·fi ‰‡Ô ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ÛÙË ı¤ÛË ¡Ù·Ô˘Ù˙È¿ (¶¤Ú‰Èη). “√ ¢‹ÌÔ˜” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ÂÈÛ‹ÁËÛË, “¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Î˘ÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ‰‡Ô ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ÛÙË ı¤ÛË ¡Ù·Ô˘Ù˙È¿ (¶¤Ú‰Èη) ÙÔ ·ÚÈıÌ. 42 ÂÎÙ¿Ûˆ˜ 2.150 Ù.Ì. Î·È ÙÔ ·ÚÈıÌ. 144 ÂÎÙ¿Ûˆ˜ 2.000 Ù.Ì., Ù· ÔÔ›· Û‹ÌÂÚ· Ô ¢‹ÌÔ˜ ‰ÂÓ ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È ‰ÈfiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ηٷ·ÙËı›. ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚ÂÈ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ·Ô‚ÔÏ‹” . ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË, ı· ÚÔÙ·ı› Ë ÙÚÔÔÔ›ËÛË - Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ·ÚÈıÌ. 170/2012 ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ “¶ÂÚ› ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ·›ıÔ˘Û·˜ ÛÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÙÌ‹Ì· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ” . “ªÂ ÙËÓ ·ÚÈıÌ. 170/2012 ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·Ú·¯ÒÚËÛË ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ΔÌ‹Ì· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ (¶·Ú¿ÚÙËÌ· μfiÏÔ˘), ÌÈ·˜ ·›ıÔ˘Û·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ Ù˘ Δ.∫. ∫ÚÔΛԢ, ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘. ∏ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË-ΔÌ‹Ì· ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ·ÚÌfi‰È· ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ·Ú·¿Óˆ ·fiÊ·Û‹˜ Ì·˜, ˙ËÙ›” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ÂÈÛ‹ÁËÛË, “Ó· Â·Ó¤ÏıÔ˘Ì Ì ÓÂfiÙÂÚË ·fiÊ·ÛË, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 41 ·Ú. 3 ÙÔ˘ ¡. 1566/85, ‹ÙÔÈ

ŒÚÁ· ÛÙË ™Ô‡ÚË Î·È ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ Δ¤ÏÔ˜, ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ı· ÙÂıÔ‡Ó ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË Ë ÌÂϤÙË Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “™˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ÂÈÛ΢‹ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ¢.∂. ™Ô‡Ú˘” , Ú/ÛÌÔ‡ 12.630,37 ú Ì º.¶.∞. ™ÙÔ Δ¯ÓÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2012 Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓË ›ÛÙˆÛË ÔÛÔ‡ 10.000,00 ú ™∞Δ∞ 2012. ΔÔ ÂÈϤÔÓ ÔÛfi ÙˆÓ 2.630,37 ú, ̤¯ÚÈ Ó· ·Ú·‰Ôı› ÙÔ ¤ÚÁÔ, ı· ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙÔÓ ˘fi ηٿÚÙÈÛË Ú/ÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2013, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ÂÁÁÚ·Ê› Û¯ÂÙÈ΋ ›ÛÙˆÛË. ∫·ÏÂ›Ù·È ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ Î·È ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙÚfiÔ˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ΔÚfiÔ˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ı· Â›Ó·È Ë ·¢ı›·˜ ·Ó¿ıÂÛË ·fi ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË Û˘ÓÙ·¯ı›۷ ÌÂϤÙË. ∂›Û˘ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ı· ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ì ٷ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ¯Ú‹Û˘ ÓÂÚÔ‡. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ÂÈÛ‹ÁËÛË, fiϘ ÔÈ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ËÁ¤˜ ˘‰ÚÔÏË„›·˜ (ȉȈÙÈΤ˜, ‰ËÌÔÙÈΤ˜, ÎÚ·ÙÈΤ˜), ÔÈ Ôԛ˜ ıÂÌÂÏ›ˆÓ·Ó ‰Èη›ˆÌ· ¯Ú‹Û˘ ÓÂÚÔ‡ ¤ˆ˜ 16-6-2011 Î·È Â›Ù ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿‰ÂÈ· ÂÓ Á¤ÓÂÈ Â›ÙÂ Ë ˘¿Ú¯Ô˘Û· ¿‰ÂÈ· ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ, ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ¿‰ÂÈ·˜ ¯Ú‹Û˘ ÓÂÚÔ‡ (¿Ú‰Â˘Û˘, ‡‰Ú¢Û˘, ·Ó·„˘¯‹˜ Î.Ï.), Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘, ¤ˆ˜ ÙȘ 17-12-2012. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙÔÓ ∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎfi ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ˘¿Ú¯Ô˘Ó 41 ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ˘‰ÚÔÏË„›Â˜, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿‰ÂÈ· ¯Ú‹Û˘ ÓÂÚÔ‡ Û ÈÛ¯‡ Î·È ÙËÓ ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ¿‰ÂÈ·˜ ¯Ú‹Û˘ ÓÂÚÔ‡ Ô˘ Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 17-12-2012, Ô ¢‹ÌÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚԂ› Û fiϘ ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ¿‰ÂÈ·˜ ¯Ú‹Û˘ ÓÂÚÔ‡ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ˘‰ÚÔÏË„ÈÒÓ ÛÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÙÌ‹Ì· ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È À‰ÚÔÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù˘ ¶∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ·.

ªÂ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ô˘ ÂÈı˘Ì› ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜

∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ηϿıÈ ÁÈ· Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· “√ ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ¿ÏϘ ÙÔÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜, ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¢·›ÛıËÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Ì·˜ Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ·Ó·ÎÔ˘Ê›ÛÔ˘Ó ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·‰‡Ó·ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙË ÊÙÒ¯ÂÈ· Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÛÙÔ˘˜ ¯·ÏÂÔ‡˜ ηÈÚÔ‡˜ Ô˘ ˙ԇ̠˘ÏÔÔÈÔ‡Ó ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ¯ÚÔÓÈ¿ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi “ηϿıÈ” , ̤ۈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÔÈ “¿ÔÚ˜” ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜, ı· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó ‰ˆÚÂ¿Ó ÙÚfiÊÈÌ· fiˆ˜ ˙˘Ì·ÚÈο, ˙¿¯·ÚË, ·Ï¿ÙÈ, ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô, ·-

χÚÈ, Î·È ¿ÏÏ· ›‰Ë ÚÒÙ˘ ·Ó¿Á΢ Ì·ÎÚÈ¿˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜, ηıÒ˜ Î·È ·È¯Ó›‰È· ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ. ∏ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ì·˜ ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ Û·Ó ÛÙfi¯Ô Î·È Ê¤ÙÔ˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹ ηıfiÙÈ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ÂıÂÏÔÓÙÈΤ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È fiÏˆÓ ÂÛ¿˜ ÙˆÓ Û˘Ó‰ËÌÔÙÒÓ Ì·˜. Δ· ‰È·ÙÈı¤ÌÂÓ· ÚÔ˚fiÓÙ· Ì·ÎÚ¿˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜, ÛÙ· ÔÔ›· Ù›ıÂÓÙ·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·˘ÛÙËÚ¤˜ ÚԉȷÁڷʤ˜, ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ÂÈÏÂÁ-

̤ÓÔ˘˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜, ÂÓÒ ·¢ı‡ÓÔ˘Ì οÏÂÛÌ· ÁÈ· ÙË Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ fiÏˆÓ Û·˜. Δ· ÚÔ˚fiÓÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ·È¯Ó›‰È· ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 8 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2012 ÚˆÈÓ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜. ø˜ ¯ÒÚÔ˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ¤¯ÂÈ ÂÈÏÂÁ› ÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ fiÏ˘, ÂÓÒ ÁÈ· ÙȘ Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Û Â·Ê‹ - ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ΔÔÈÎÒÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ fiÔ˘ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜. ∂¿Ó οÔÈÔ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÈϤÔÓ

ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÌÔÚ› Ó· ·¢ı˘Óı› Î·È ÛÙÔ π‰È·›ÙÂÚÔ °Ú·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 2422350214 & 2422350204. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚfiÛÊ·Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢È·‚Ô‡Ï¢Û˘ Î·È ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÚԤ΢„ ÈÛ¯˘Ú‹ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÔÌ¿‰·, Ë ÔÔ›· ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, ÒÛÙÂ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ηϿıÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ó· ·Ó·ÎÔ˘Ê›ÛÂÈ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÚÈıÌfi Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜” .


● 25.11.2012

¢IA¢POME™ ¢IA¢POME™ Ù¤¯Ó˜/ÈÛÙÔÚ›·/ÚfiÛˆ·/ÎÔÈÓˆÓ›·/ÔÏÈÙÈ΋

A§H£INE™ I™TOPIE™ TH™ ME™O°EIOY Afi ÙÔ BfiÏÔ ÛÙË M·ÛÛ·Ï›·,¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ¶ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ 2013

E‚‰ÔÌ·‰È·›· ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜


2/EΉËÏÒÛÂȘ ¢IA¢POME™ / 25 NOEMBPIOY 2012 (22)

μ∏ª∞Δ∞ ÃÚÒÌ·Ù· Όλο και πιο συχνά η συζήτηση στρέφεται στον κοινωνικό ρόλο της τέχνης. Ειδικότερα στις μέρες μας που οι συνθήκες της καθημερινότητας όλο και δυσχεραίνουν καθώς ο οικονομικός κλοιός μας σφίγγει Δ˘ ¢·Ó¿Ë˜ όλο και περισσότερο. Η πιο ¶›ÎÔ˘Ï· πρόσφατη αφορμή για σκέψη μου δόθηκε από την κίνηση της ζωγράφου Αγγελικής Κούρκουλου, η οποία ολοκλήρωσε πριν από λίγες ημέρες μια μεγάλη τοιχογραφία στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου, στο διάδρομο που ενώνει τα κρατητήρια με τις αίθουσες του παραρτήματος του 6ου Γυμνασίου και του 33ου

ª¤ÚÔ˜ ·fi ÙËÓ ÙÔȯÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ∞ÁÁÂÏÈ΋˜ ∫Ô‡ÚÎÔ˘ÏÔ˘ Δημοτικού. Ένας τοίχος ψυχρός και άχρωμος, περίπου 20 μέτρα σε μήκος και 3 μέτρα σε ύψος πήρε ζωή και χρώμα από τα πινέλα και κυρίως την ψυχή της ζωγράφου που με τον τρόπο αυτό θέλησε αξιοποιώντας τη δύναμη που της δίνει η τέχνης της Ζωγραφικής να δημιουργήσει ένα τοπίο με “λιβάδια, δέντρα, λόφους, πουλιά, ένα χωριουδάκι και ένα σχολείο στη φύση που θα μπορούσε να

-∫ø™Δ∞™ ∞∫ƒπμ√™ Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔÓ “∞ÏÊfiÓ˜”

3

-∞§∏£π¡∂™ π™Δ√ƒπ∂™ Δ∏™ ª∂™√°∂π√À ºÚ·ÓÛÔ˘¿ ªÔÓ “ŸÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ·ÏËıÈÓ‹ ÈÛÙÔÚ›· ÁÈ· Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó”

4

-™Ù· Ú¿ÊÈ· Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˘ -∂ÈÏÔÁ¤˜ ·ÏËıÈÓÒÓ ÈÛÙÔÚÈÒÓ ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ ªÔÓ -ŒÎıÂÛË “̤۷” ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË -Ãπ™Δπ¡∞ ™Δ∂º∞¡√À§∏ ΔÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ

5 6

7

¶ÂÚȯfiÌÂÓ·

-¶ÂÚÈ‹ÁËÛË: √ ∞Ú›Ï˘ ÙÔ˘ ™·Ú·ÓÙ¿ÔÚÔ˘ -ºˆÙÔÁÚ·Ê›·

8-9 10

-∞Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ¯·Ì¤Ó˜ ÂÈÎfiÓ˜ ÙÔ˘ “’22” -£˘¿ÙÂÈÚ·: ∫¤ÓÙÚÔ ÂÁ¯ÒÚÈÔ˘ Î·È ‰È·ÌÂÙ·ÎÔÌÈÛÙÈÎÔ‡ ÂÌÔÚ›Ô˘

11

-™ÙÔ “ÚÈÓ” Î·È ÙÔ “ÙÒÚ·” Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ £Ú¿Î˘ Ì ÙÔ˘˜ “ÿˆÓ˜”

12-13

-ΔÔ ·ÛÙÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘

είναι το τοπίο που μεγάλωσαν και έκαναν τα πρώτα τους όνειρα για τη ζωή αυτοί οι νέοι κρατούμενοι εκεί” όπως λέει η ίδια. Μητέρα και η ίδια έχει στο παρελθόν ζωγραφίσει εθελοντικά και άλλους ιδιαίτερους χώρους όπως νοσοκομεία και ιδρύματα. Αυτή όμως η εμπειρία της έχει καταγραφεί ως μοναδική αφού το μεγάλο “αντάλλαγμα” που “εισέπραξε” ήταν “η καλοσύνη” του

“διευθυντή του καταστήματος, του διευθυντή του σχολείου, των καθηγητών, δασκάλων, του προσωπικού, κάθε ατόμου εκεί” και το “ευχαριστώ” των παιδιών. “Φέτος” , λέει η Αγγελική, θα μπορούσαμε να κοιτάξουμε τον συνάνθρωπο όπου και αν είναι αυτός, όποια συγκυρία “κακή στιγμή” τον έφερε εκεί που τον έφερε με μία άλλη πιο ανθρώπινη και λιγότερο εγωιστική ματιά, θα μπορούσαμε να λάβουμε τη μεγαλύτερη χαρά ίσως πάνω σ’ αυτόν τον πλανήτη, που ίσως είναι και ένα από τα μεγαλύτερα μυστικά αυτού του κόσμου, να δώσουμε χωρίς να σκεφτούμε τι θα πάρουμε” . Θα προσυπογράψω όχι ως καλλιτέχνης, φυσικά. “Μα ο καθένας μας θα μπορέσει να γίνει ένας” , σκέφτομαι, “αν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο βάψει με χρώματα όμορφα τη ζωή των άλλων. Αυτόματα θα πιτσιλίσει και τη δική του” .

pikoula@e-thessalia.gr

√ÌÈÏ›· ÙÔ˘ ¢ËÌ. ΔÛÈÏÈ‚›‰Ë ·fi ÙÔ §˘ÎÂ›Ô ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘

∫ÔÈÓˆÓÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÚÔÔÏÂÌÈÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î·È Ë ÛÙ¿ÛË Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ο Λύκειο των Ελληνίδων Βόλου οργανώνει διάλεξη με ομιλητή το Δημήτρη Τσιλιβίδη - δρ θεολογίας-συγγραφέα, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα “Τα κοινωνικά προβλήματα του προπολεμικού Βόλου (1934-1940) και η στάση της Εκκλησίας της Δημητριάδος” . Η εκδήλωση, την οποία θα προλογίσει ο Σεβασμιώτατος Δημητριάδος και Αλμυρού κ. κ. Ιγνάτιος, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 7 μ.μ. στην αίθουσα των εκδηλώσεων του Δημαρχείου Βόλου. Η ομιλία του Δ. Τσιλιβίδη θα εστιαστεί στα εξής σημεία: Ο Βόλος, μετά την πτώχευση της Ελλάδος το 1932, έχασε σημαντικότατο μέρος της παραγωγικής του δύναμης, με τη βιομηχανία του σε ελεύθερη πτώση και μετανάστευση σε μεγα-

T

λύτερης κατανάλωσης εμποροβιομηχανικές περιφέρειες. Το λιμάνι του με πολύ μειωμένη κίνηση και την οικονομία σε ακινησία και ύφεση. Ευρύτερη οικονομική και πολιτική θεώρηση της ερευνώμενης περιόδου 1934-1940 θα μπορούσε να οδηγήσει σε φαινόμενα ψυχικής αλλοφροσύνης και εσωτερικής κατάπτωσης. (...) Τα κοινωνικά προβλήματα έχουν ρίζες που τρέφονται από ένα σύνθετο πολιτικό και οικονομικό υπόστρωμα και αναπτύσσονται άτυπα όταν τροφοδοτούνται από απρόσμενες κακές συγκυρίες, όπως οι πόλεμοι, οι χρεωκοπίες και η ύφεση. Κύριο όμως αίτιο της κοινωνικής κακοδαιμονίας είναι η ανισότητα των κοινωνικών δυνάμεων που καθορίζονται από τις εργασιακές και παραγωγικές σχέσεις.

Το όλο τελικά πρόβλημα είναι η εξασφάλιση καλής κοινωνικής πρόνοιας, ορθής παιδείας και το πιο σπουδαίο, κοινωνικής δικαιοσύνης μέσα σε ισορροπία των κοινωνικών δυνάμεων.(...) Η Εκκλησία από την άλλη θεώρηση είναι ολόκληρος ο λαός. Το ερώτημα που θα μπορούσε να απευθυνθεί είναι, τι θα μπορούσε να κάνει ο λαός του Θεού σε μια τέτοια κατάσταση ώστε τα τραύματα να είναι λιγό-

τερα και η πρόοδος μεγαλύτερη. Η εκκλησία της Δημητριάδος στη δυνατή και αυστηρή πρόκληση της ερευνώμενης προπολεμικής περιόδου (19351940) μέσα σε κλίμα οικονομικής ύφεσης, κάτω από καταργημένους τους δημοκρατικούς θεσμούς, στάθηκε όρθια στο πλευρό των αδικημένων, γιατί είναι η δύναμη που παρηγορεί και σώζει την ανθρωπιά από την καταβαράθρωσή της.

√ÌÈÏ›· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ “πˆÏÎfi˜”

¢È·ÙÚÔÊ‹ Û ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘

14

-∞Ó: ŒÚˆÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÎÚ›Û˘ -™ÈÓÂÊ›Ï: ∂͈ÙÈÎfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Marigold

15

-¢∏ª∏Δƒ∏™ ¶∞¡Δ∞∑∏™ “Δ· ·È‰È¿ ÂÚÓÔ‡Ó Î·È ·˘Ù¿ ¤Ó· ÛÔΔ -“ªÈ·˜ ÂÓÙ¿Ú·˜ ÓÈ¿Ù·” ·fi ÙÔ ¢∏.¶∂.£∂. μfiÏÔ˘

16

ºøΔ√°ƒ∞ºπ∞ ∂•øºÀ§§√À ∏Ï›·˜ ¶·Á·Ófi˜, ̤ÏÔ˜ Ù˘ §¤Û¯Ë˜ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. ∞fi ÙËÓ ¤ÎıÂÛË “Contrast” Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Δ¤¯Ó˘ Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ ¤ˆ˜ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 27 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ “¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ 2012” Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘.

E¶IME§EIA: ¢ANAH ¶IKOY§A KA§§ITEXNIKH E¶IME§EIA: TA™OY§A ™. A§M¶ANH

Το Κέντρο Πολιτισμού και Κοινωνικής Παρέμβασης “Ιωλκός” διοργανώνει τη Τετάρτη 28 Νοεμβρίου και ώρα 7 μ.μ , στην αίθουσα του πνευματικού κέντρου του Iερού Nαού της Παναγίας στον Άνω Βόλο , εκδήλωση με θέμα “ Η Μεσογειακή Διατροφή κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης” . Στην εκδήλωση αυτή θα μιλήσει ο κ. Ζήσης Παναγιώτης, Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, πτυχιούχος του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου της Αθήνας και μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολόγων- Διατροφολόγων. Στη συγκεκριμένη ομιλία θα επικεντρωθεί στα διατροφικά πλεονεκτήματα

Οι μεγάλες μέρες Νεμέας είναι μία εκδήλωση που πραγματοποιείται στη Νεμέα τα τελευταία χρόνια από τον Δήμο Νεμέας σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Οινοπαραγωγών Νεμέας. Στόχος των εκδηλώσεων είναι η γνωριμία των επισκεπτών με το Αγιωργίτικο κρασί, που εδώ και χιλιάδες χρόνια παράγεται στη Νεμέα και την έχει κάνει γνωστή στα πέρατα του κόσμου. Από φέτος η εκδήλωση αυτή θα ξεκινήσει ένα οινικό ταξίδι σε όλη την Ελλάδα με σκοπό να γνωρίσουμε σε κάθε γωνιά της

της Μεσογειακής Διατροφής για την υγεία (πρόληψη χρόνιων και εκφυλιστικών ασθενειών όπως καρδιαγγειακά νοσήματα, παχυσαρκία, νόσος Alzheimer, Σακχαρώδης Διαβήτης). Επιπλέον, θα γίνει μια ανασκόπηση σχετικά με την αλλαγή των διατροφικών μας συνηθειών κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Τέλος, θα δοθούν πρακτικές συμβουλές για το πώς μπορούμε να τραφούμε υγιεινά και παράλληλα να εξοικονομήσουμε χρήματα, ενώ θα απαντηθούν και επίκαιρα ερωτήματα σχετικά με τη διατροφή (π.χ. εάν είναι ασφαλή τα τρόφιμα τα οποία θα έχουν λήξει και θα πωλούνται φθηνότερα, εάν είναι απαραίτητα τα Light προϊόντα, εάν τα βιολο-

γικά τρόφιμα είναι πιο ποιοτικά σε σχέση με τα συμβατικά και εάν το μέγεθος της μερίδας επηρεάζει το βάρος και την τσέπη μας). Η ομιλία του κ. Ζήση θα πλαισιωθεί και με οπτικοακουστικό υλικό. *Το Κέντρο πολιτισμού αποφάσισε να αναλάβει πρωτοβουλία για την διοργάνωση εκδηλώσεων κοινωνικού χαρακτήρα σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες (ιατρούς, ψυχολόγους ,ψυχιάτρους) για θέματα που απασχολούν σήμερα την κοινωνία μας. Επόμενο θέμα προς συζήτηση θα είναι οι σχέσεις γονέων - παιδιών σε εποχή οικονομικής κρίσης, οι συνέπειες και πως μπορούν να αντιμετωπισθούν.

°ÈÔÚÙ‹ ÁÓˆÚÈÌ›·˜ Ì ÙÔ ∞ÁȈÚÁ›ÙÈÎÔ ÎÚ·Û›

ªÂÁ¿Ï˜ ª¤Ú˜ ¡Â̤·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Ελλάδας τους παραγωγούς της Νεμέας, τα κρασιά τους και την εκλεκτή και πολυδυναμική ποικιλία “Αγιωργίτικο” . Αύριο Δευτέρα 26 Νοεμβρίου η οινική Νεμέα μετακομίζει στον Βόλο. Η πλειοψηφία των παραγωγών της Νεμέας θα βρίσκεται στη πόλη μας για να τους γνωρίσουμε και να δοκιμάσουμε τα κρα-

σιά τους. Οίνοι ερυθροί και Ροζέ με βάση την ποικιλία Αγιωργίτικο αλλά και λευκά κρασιά ξηρά και γλυκά συμπληρώνουν την παλέτα μίας γευστικής εμπειρίας που δεν πρέπει να χάσουμε. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Domotel Xenia Volou (Πλαστήρα 1) και ώρα μεταξύ 17:00 και 21:00 με δωρεάν εί-

σοδο. Και για μετά (ξεκινάει στις 22:00) σε μία προσπάθεια να γίνει η εκδήλωση μία οινική γιορτή με επίκεντρο τους νέους, διοργανώνεται “Wine Party” με μπουφέ και κρασιά από την Νεμέα στο Yacht Club του ξενοδοχείου Domotel Xenia Volou (είσοδος 10ευρώ). Διοργάνωση: Σύνδεσμος Οινοποιών Νεμέας, Δήμος Νεμέας με την ευγενική χορηγία του Domotel Xenia Volou και του τυροκομείου Καρακάνα. Χορηγός επικοινωνίας: Εφημερίδα Θεσσαλία.


BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË /3 ¢IA¢POME™ / 25 NOEMBPIOY 2012 (23)

μÚ·‰È¿ Ô›ËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ∞Ó·ËÚ›·˜

√ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÁÈ· ÙË ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ÙÔ˘ ÂÚÈԉ›· ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·

Kø™TA™ AKPIBO™ Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔÓ “∞ÏÊfiÓ˜”

§

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË: ¢∞¡∞∏ ¶π∫√À§∞

ογοτεχνική περιοδεία σε πέντε πόλεις της Γερμανίας πραγματοποίησε ο συγγραφέας Κώστας Ακρίβος, από τις 13 έως και τις 17 Νοεμβρίου, προκειμένου να παρουσιάσει τη γερμανική έκδοση του μυθιστορήματός του “Ποιος θυμάται τον Αλφόνς” (εκδ. Μεταίχμιο) που πριν από λίγους μήνες κυκλοφόρησε και στη Γερμανία. Λίγες μόνο ώρες μετά την επιστροφή του ζητήσαμε από τον Κώστα Ακρίβο να μοιραστεί μαζί μας τις εμπειρίες του από το συγκεκριμένο ταξίδι, τις συναντήσεις του με μαθητές ελληνικών σχολείων καθώς και το να μας μεταφέρει τον τρόπο που αντιμετωπίζουν την Ελλάδα, τους Έλληνες και τον ελληνικό πολιτισμό οι Ευρωπαίοι εταίροι μας.

√ ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÎÚ›‚Ô˜ ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∫Ôψӛ·. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ô ÂΛ ∂ÏÏËÓÔÁÂÚÌ·ÓÈÎfi˜ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ºÈÏ›·˜, Ì ÚˆÙÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÷Ә Î·È ¡›ÎË Eideneier Î·È ÙÔÓ ˙·ÁÔÚÈ·Ófi ¡›ÎÔ £¿ÓÔ (ʈÙfi ·ÚÈÛÙÂÚ¿)

¶ÔÈÔÈ ‹Ù·Ó ÔÈ ÚÔÔÚÈÛÌÔ› ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ Û·˜ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ÔÈÔ ÙÔ ÎÔÈÓfi Û·˜; Επισκέφτηκα κατά σειρά το Βερολίνο, τη Λειψία, την Κολωνία, τη Φραγκφούρτη και το κάστρο Λουντβιχστάιν, λίγα χιλιόμετρα έξω από το Κάσελ. Στην παρουσίαση του βιβλίου το κοινό αποτελούνταν από Έλληνες που ζουν μόνιμα στη Γερμανία ή φοιτητές που σπουδάζουν εκεί, αλλά και από πολλούς Γερμανούς που είτε γνώριζαν την περίπτωση του Αλφόνς είτε τους διακρίνουν φιλελληνικά αισθήματα. Ήρθαν όμως και αρκετοί που είχαν την περιέργεια να γνωρίσουν από κοντά έναν έλληνα συγγραφέα, ιδίως σε μια τέτοια δύσκολη και αντιφατική περίοδο.

À‹ÚÍ οÔÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙËÓ ÔÔ›· ı· ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡Û·Ù ˆ˜ ȉȷ›ÙÂÚË; Εκτός από την παρουσίαση του βιβλίου, ένας βασικός λόγος γι’ αυτό το ταξίδι ήταν η επίσκεψη σε δύο ελληνικά σχολεία, το ένα στο Βερολίνο και το άλλο στην Κολωνία. Συναντήθηκα με μαθητές γυμνασίου και λυκείου και μου δόθηκε η ευκαιρία να ανταλλάξω μαζί τους σκέψεις και απόψεις γύρω από τον ελληνικό πολιτισμό, τη γλώσσα, την ιδιαιτερότητα να έχει κανείς δύο πατρίδες και άλλα ζητήματα που απασχολούν αυτά τα παιδιά. Βέβαια από την κουβέντα μας δεν

™¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ ÌÈ· Ù¿ÛË ÁÈ· ¤Ó· ›‰Ô˜ “ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡”. ∞Ô̤ÓÂÈ Û ÂÌ¿˜, Â‰Ò ÛÙÔ μfiÏÔ, Ó· Ê·Óԇ̠ÈηÓÔ› Î·È ·ÓÙ¿ÍÈÔÈ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ fiÚ·Ì· Î·È Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·

μπορούσε να λείπει το ζήτημα της κρίσης: Πώς τη βιώνουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, αλλά κυρίως οι Έλληνες του εξωτερικού που πολλές φορές γίνονται δέκτες σκληρής κριτικής ή και χλευασμού από συμμαθητές τους. Στην Κολωνία μάλιστα παραβρέθηκα στη γιορτή για το Πολυτεχνείο, οπότε η συζήτηση ήταν πιο έντονη, πιο “πολιτική” . Το κακό ωστόσο είναι πως, πέρα από τις όποιες δυσκολίες συμβίωσης έχουν αυτοί οι μαθητές, έρχονται αντιμέτωποι και με χίλια δυο προβλήματα που προέρχονται από το ελληνικό κράτος. Όπως είναι λόγου χάρη το γεγονός ότι δεν έχουν ακόμη καθηγητές. Ή ο κίνδυνος να κλείσουν οριστικά αυτά τα σχολεία.

∫·Ù¿ fiÛÔ Ë ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Î·È Ë Â˘Úˆ·˚΋ ÔÚ›· Ô˘ ·›ÚÓÂÈ ϤÔÓ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÍÂ¤Ú·Û ‹ ‰Èη›ˆÛÂ, ηٿ ÌÈ· ¿ÏÏË ¤ÓÓÔÈ·, ÙËÓ ·Ú¯È΋ Û·˜ ·fiÊ·ÛË Ó· ηٷÁÚ¿„ÂÙ ÙË ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘; Στη λογοτεχνία η δικαίωση και η καταξίωση ενός βιβλίου δεν πρέ-

πει να μετριέται με ποσοτικά κριτήρια. Υπάρχουν βιβλία που ποτέ δεν βγήκαν έξω από τα σύνορα της χώρας ή δεν έκαναν μεγάλες πωλήσεις και εντούτοις είναι ποιοτικά και κατά πολύ ανώτερα από πολυμεταφρασμένα βιβλία ή μπεστ σέλερ. Τώρα, αν έτυχε στον “Αλφόνς” μια τέτοια μικρή διεθνή καριέρα, ίσως αυτό να είναι απόρροια και του θέματος του βιβλίου που αγγίζει τον προβληματισμό και τις αγωνίες ανθρώπων πέρα από τα ελληνικά σύνορα.

∞Ó Ô ∞ÏÊfiÓ˜ ‹Ù·Ó ÂÓ ˙ˆ‹ Ò˜ ÈÛÙ‡ÂÙ ı· Û¯ÔÏ›·˙Â, ÔÈ· ı· ‹Ù·Ó Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘, ·¤Ó·ÓÙÈ Û fiÛ· Û‹ÌÂÚ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜; Με λόγια δικά του ή θα σκυλόβριζε τους “αχόρταστους τους Ευρωπαίους” ή θα τα έβαζε με τους Έλληνες “που δεν κάνουν ποτέ καλό κουμάντο” . Μπορεί όμως και τα δύο.

¶Ò˜ ˘Ô‰¤¯ıËÎ·Ó ÙÔÓ ∞ÏÊfiÓ˜ Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÔÈ ÁÂÚÌ·ÓfiÁψÛÛÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜; Για να καταλάβετε το πολύ θετι-

κό κλίμα, θα σας πω μονάχα αυτό. Στο κάστρο Λουντβιχστάιν, ένα μέρος εναλλακτικού τουρισμού, η παρουσίαση γυρίστηκε σε βίντεο για να προβληθεί από τα τοπικά κανάλια. Επιθυμία όλων τους είναι πώς θα γίνει ώστε να δημιουργηθεί ένα κίνημα γύρω από τις απόψεις και τις δράσεις του Αλφόνς. Πώς θα μπορέσουν να έρθουν στον Βόλο και στο Πήλιο για να ιδρύσουν μουσείο για τον Αλφόνς, να κάνουν πράξη κι αυτοί τις δικές του πορείες κ.ά. Σχηματίζεται δηλαδή σιγά σιγά μια τάση για ένα είδος “λογοτεχνικού τουρισμού” . Απομένει σε εμάς, εδώ στον Βόλο, να φανούμε ικανοί και αντάξιοι απέναντι σε ένα τέτοιο όραμα και να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία.

¶ÔÈÔ ÙÔ Îϛ̷ ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÂÛ›˜ ÙÔ “ÂÈÛÚ¿Í·Ù” ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi ÂȉÈÎfiÙÂÚ·; Επειδή έχει δημιουργηθεί κυρίως από τα Μ.Μ.Ε. ένα αρνητικό κλίμα γύρω από τις σχέσεις των δύο λαών, δεν το κρύβω πως στην αρχή ήμουν επιφυλακτικός έως καχύποπτος. Οι φόβοι μου διαλύθηκαν από την πρώτη κιόλας βραδιά, όταν είδα με ευχάριστη έκπληξη οι Γερμανοί που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση να έχουν κι αυτοί την αγωνία για το πώς θα γίνει να σωθεί η Ελλάδα, οι Έλληνες, ο πολιτισμός μας. Μάλιστα σε κάποια εκδήλωση δέχτηκα την ερώτηση από κάποιο Γερμανό σχετικά με το πώς μπορούν να βοηθήσουν στην αναδάσωση του Πηλίου, μια και στην τελευταία επίσκεψη που έκαναν στα μέρη μας είδαν με με-

γάλη τους λύπη να κόβονται ανεξέλεγκτα δέντρα και να αποψιλώνονται δάση στη διαδρομή Πουρί - Βένετο. Αν επομένως έχουμε στόχο μια κοινή ευρωπαϊκή πορεία, πρέπει να δούμε ποια είναι εκείνα τα στοιχεία που μας φέρνουν πιο κοντά με τους υπόλοιπους λαούς της Ευρώπης, ώστε να μην πέφτουμε θύματα δημαγωγικών συνθημάτων ή της προπαγάνδας του λαϊκισμού και των στερεοτύπων.

∂ÙÔÈÌ¿˙ÂÙ οÙÈ Ó¤Ô ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹; ¶ÔÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· Û¯¤‰È· Û·˜; Με απασχολεί σοβαρά κατά πόσο θα βγούμε αλώβητοι από την κρίση. Αν δηλαδή θα συνεχίσουμε να έχουμε σαν λαός το κεφάλι μας ψηλά. Πώς θα γίνει ώστε και εμείς σήμερα, προπάντων όμως οι επόμενες γενιές να μην ντρέπονται να λένε πως είναι Έλληνες. Αυτό σε γενικές γραμμές είναι το θέμα του μυθιστορήματος που γράφω αυτή την περίοδο.

Η ομάδα Volos Poetry Slam με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Πολιτισμού του ΔΟΕΠΑΠ - ΔΗΠΕΘΕ παρουσιάζει την ποιητική βραδιά με τίτλο “Αν-Απειρία” τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου και ώρα 20:00 στο ισόγειο του Κέντρου Τέχνης Τζιόρτζιο Ντε Κίρικο. Σε ανακοίνωση της ομάδας αναφέρεται σχετικά με το σκεπτικό της εκδήλωσης: “Τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας την 3η Δεκεμβρίου ας σκεφτούμε πάνω στην έννοια της ακεραιότητας, της ισορροπίας, στο πάσχον επίπεδο της ύπαρξης μας, σωματικό, συναισθηματικό, διανοητικό. Η πρόσκληση θέτει ερωτήματα: Πώς νιώθει τον κόσμο ο άνθρωπος μέσα από την ιδιαίτερη σκοπιά της αναπηρίας του; Πώς αντιμετωπίζει τη δική του αναπηρία και πώς των άλλων; Τι μπορεί να κερδηθεί από την απώλεια; Μπορούμε να ανταλλάξουμε αυτό που έχουμε για να κερδίσουμε αυτό που μας λείπει; Ας ανασηκώσουμε το πέπλο σιωπής για να ακούσουμε την πρόκληση. Ας ανοίξουμε τα μάτια στο άπειρο σύμπαν του ανθρώπου” . Στη βραδιά συμμετέχουν οι Μάρω Αισώπου, Πένυ Αισώπου Ελένη Καραβασίλη, Αλέξανδρος Μακρυγιάννης, Στέλιος Πελασγός, Ποιητής Εκ Πηλίου, Έλλη Σαμαλίδου, Sirona Medicus, Έλενα Ψαραλίδου. Μεταφράζει στη νοηματική η κ. Σαπουντζάκη Γαλήνη και φοιτήτριες του τμήματος ειδικής αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας . Η ομάδα Volos Poetry Slam δραστηριοποιείται από το 2010. Παρουσιάζουν οι ίδιοι ποιητικές τους συνθέσεις εμπνευσμένες από την κοινωνική πραγματικότητα προβάλλοντας το στοιχείο της προφορικότητας της ποίησης. Τα έργα τους γραμμένα ειδικά για την κάθε εκδήλωση που συμμετέχουν, παρουσιάζονται σε χώρους της καθημερινής ζωής, με στόχο να συνεισφέρουν ένα άλλο βλέμμα στην ζωή που μας περιβάλλει μέσα από την καθαρτήρια διαδικασία της τέχνης.

ΔÂÏÂ˘Ù·›· §ÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ∫˘Úȷ΋ ÙˆÓ “¶·È‰ÈÒÓ Ù˘ ∫·Ù·Îf Σήμερα, Κυριακή 25 Νοεμβρίου και ώρα 7μ.μ στον Πολυχώρο Τέχνης Φουντούλη, Αντωνοπούλου 17, ο Βασίλης Μητσάκης και η Αμαλία Γκιζά με συνοδεία κιθάρας από τον Γιώργο Φουντούλη, διαβάζουν τις τελευταίες σελίδες του μυθιστορήματος του Βασ. Μητσάκη “Τα Παιδιά της Κατακόμβης” . Ωστόσο οι Λογοτεχνικές Κυριακές συνεχίζονται. Η επόμενη Κυριακή 2 και η μεθεπόμενη 9 Δεκεμβρίου είναι αφιερωμένες στο λογοτεχνικό έργο του πηλιολάτρη λογοτέχνη, εκδότη, λαογράφου και πολιτιστικού σεισμογράφου των πνευματικών και καλλιτεχνικών δονήσεων και εντάσεων της περιοχής Μαγνησίας και όχι μόνον, Κώστα Λιάπη. Οι Λογοτεχνικές Κυριακές θα συνεχιστούν την περίοδο των γιορτών με διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.


4/ AÏËıÈÓ¤˜ IÛÙÔڛ˜ Ù˘ MÂÛÔÁ›Ԣ ¢IA¢POME™ / 25 NOEMBPIOY 2012 (24)

√ °¿ÏÏÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ Û˘ÏϤÁÂÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ¿ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ μfiÏÔ

ºPAN™OYA M¶ON: ŸÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ·ÏËıÈÓ‹ ÈÛÙÔÚ›· ÁÈ· Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó

O

Δ˘ ¢∞¡∞∏™ ¶π∫√À§∞

γάλλος συγγραφέας Φρανσουά Μπον από τα τέλη του 2011 ταξιδεύει στη Μεσόγειο και συλλέγει αληθινές ιστορίες, καθημερινών ανθρώπων, στο πλαίσιο ενός προγράμματος που θα παρουσιαστεί ως μέρος των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στη Μασσαλία, την πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2013. Μέρος του ταξιδιού του αυτού, μετά τη γνωριμία του με το Στέλιο Πελασγό, έγινε και ο Βόλος. Τον συναντήσαμε ένα μεσημέρι στην παραλία κι εκεί, μεταξύ μεζέ και τσίπουρο, μας αφηγήθηκε τη διαδρομή του αυτή.

“Δεν μπορεί ο καθένας να γράψει ένα μυθιστόρημα, αλλά ο καθένας έχει μια ιστορία για να μοιραστεί” . Αυτό είναι το βασικό σύνθημα, κάτι που του είχε πει ο παππούς του και που συνοψίζει τη βασική φιλοσοφία των “Αληθινών ιστοριών της Μεσογείου” (“Histoires Vraies de Mediterranee” ) σύμφωνα με το γάλλο συγγραφέα Φρανσουά Μπον που εμπνεύστηκε το πολυπολιτισμικό αυτό έργο, που κάνει το γύρο της Μεσογείου όταν διάβασε το βιβλίο του Πολ Όστερ, “Αληθινές ιστορίες από την αμερικάνικη ζωή” . Το 1999, ο Όστερ, κάλεσε τους ακροατές ενός αμερικανικού κρατικού ραδιοφωνικού σταθμού να στείλουν αληθινές ιστορίες από τη ζωή τους, ιστορίες ήθελαν να μοιραστούν. Ο Όστερ δεν περίμενε τη μεγάλη ανταπόκριση που θα είχε η δημόσια αυτή πρόσκλησή του καθώς έλαβε πάνω από 4.000 ιστορίες! Ο αμερικάνος συγγραφέας στη συνέχεια της επεξεργάστηκε και τις συγκέντρωσε τελικά στο βιβλίο του. Ο Φρανσουά Μπον έχει ήδη γράψει δύο νουβέλες: “Ο περίεργος άντρας” (“Strange man” , 2009) και “Ο μαύρος άγγελος” (“Black angel” , 2011). Μετά τη δημοσίευση τους έλαβε πρόσκληση από τη Μασσαλία ώστε να κάνει χρήση του “residence” ενός θεσμού που λειτουργεί στην Ευρώπη και σύμφωνα με τον οποίο, καλλιτέχνες (συγγραφείς κ.ά.) φιλοξενούνται για ένα διάστημα και τους προσφέρονται δωρεάν παροχές στέγασης, διατροφής κ.ά. προκειμένου να ολοκληρώσουν το έργο τους. Εκεί, πρότεινε την υλοποίηση της ιδέας του στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που θα λάβουν χώρα αφού η Μασσαλία θα είναι η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2013 (MarseilleProvence 2013). Και το ταξίδι ξεκίνησε...

Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ Το ταξίδι του Φρανσουά Μπον ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2011 από τη Βαρκελώνη. Αρχές του 2012 επισκέφθηκε την Ταγγέρη για να συνεχίσει στο Αλγέρι, την Τύνιδα,

το Κάιρο, τη Βηρυτό, τη Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη, μέχρι τον περασμένο Σεπτέμβριο που βρέθηκε στην Αθήνα ενώ τον Οκτώβριο ο δρόμος των αληθινών ιστοριών τον έφερε για μια ημέρα και στο Βόλο. Ο Μπον επέλεξε την περιοχή της Μεσογείου, τις 13 χώρες που βρέχονται από αυτή Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Τουρκία, Συρία, Λίβανο, Ισραήλ, Παλαιστίνη, Αίγυπτο, Λιβύη, Τυνησία, Αλγερία, Μαρόκο- επειδή αποτελούν για εκείνον μια ενδιαφέρουσα γεωγραφική ενότητα με πολλά κοινά ιστορικά, πολιτικά, κοινωνικά, πολιτιστικά στοιχεία όπως λέει. Την ώρα που γράφεται το ρεπορτάζ ο Φρανσουά βρίσκεται στο Παλέρμο της Ιταλίας.

√ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ ªÔÓ ‚Ú¤ıËÎÂ Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÏϤÍÂÈ “∞ÏËıÈÓ¤˜ πÛÙÔڛ˜”

∏ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Τι είναι όμως οι αληθινές ιστορίες √ °¿ÏÏÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ ÙÛ›Ô˘ÚÔ Î·È ·ÎÔ‡ÂÈ ÙÔ ™Ù¤ÏÈÔ και με ποιο τρόπο γίνεται η ηλε¶ÂÏ·ÛÁfi Ó· ÙÔ˘ ·ÊËÁÂ›Ù·È ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ κτρονική συλλογή τους; “Μια αληθινή ιστορία είναι μια μικρή ι- ιστορίες που συμπεριλαμβάνο- σγού. στορία με αρχή και τέλος, που συ- νται στη βιβλιοθήκη ανήκουν σε Σημασία για το Μπον δεν έχουν οι νέβη σε εσάς προσωπικά ή σας έ- όλους” εξηγεί ο συγγραφέας. χώρες και τα σύνορα, αλλά οι άνχουν διηγηθεί: Αστεία, λυπημένη, “Δεν υπάρχουν ειδικές προϋπο- θρωποι, οι άνθρωποι που ζουν περίεργη, μη αναμενόμενη. Μια στην περιοχή της Μεσογείου. “Δε αληθινή ιστορία είναι μια σημασυγκρίνω, δεν κρίνω” μας λέει ο ντική ιστορία, που έχει νόημα συγγραφέας. “Μόνο ακούω στην προσωπική μυθολογία μας, τους ανθρώπους και απου θέλουμε να μοιραστούμε με ντιλαμβάνομαι πως ατον κόσμο” εξηγεί ο συλλέκτης ποτελούν μια ολότητα, των ιστοριών. Οι αληθινές ιστοπου τους απασχολούν ρίες μπορούν να υποβληθούν, δωλίγο πολύ τα ίδια θέρεάν, στην ιστοσελίδα ματα, αντιμεwww.histoiresvraies.net, τωπίζουν τα ίτην ηλεκτρονική βιβλιοδια προβλήθήκη που δημιούργησε ο ματα” . Τις Φρανσουά Μπον στο πραγματικές πÛÙÔڛ˜ ·fi 13 ¯ÒÚ˜ Û 10 ÁÏÒÛÛ˜ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ËÏÂÎÙÚÔπλαίσιο του προγράμματους ιστορίες, ÓÈ΋ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ º. ªÔÓ τος, συμπληρώνοντας την ειτο πολύχρωμο δική φόρμα. “Η ιστορία μποανθρώπινο ρεί να δημοσιευθεί σε μια από δέ- θέσεις για να συμμετέχει κάποιος μωσαϊκό ο Μπον σκέφτεται να το κα γλώσσες: Αγγλικά, αραβικά, σε αυτό το πρόγραμμα” , λέει ο βερβερικά, καταλανικά, ισπανι- Μπον για να προσθέσει πως “το αξιοποιήσει σε ένα δικό του βικά, γαλλικά, ελληνικά, εβραϊκά, ι- μόνο ζητούμενο είναι η θέληση να βλίο, όπως ο Όστερ. Επίσης, οι ιστορίες αυτές μπορούν να αποτεταλικά, τουρκικά. Οι ιστορίες μοιραστεί μια ιστορία” . μπορεί να λάβει τη μορφή ενός Ο αναγνώστης της ηλεκτρονικής λέσουν έμπνευση και να τις αξιοκειμένου (5 σελίδες κατ’ ανώτατο αυτής βιβλιοθήκης μπορεί ήδη να ποιήσει όποιος καλλιτέχνης, όόριο), έναν ήχο ή βίντεο (10 λε- την επισκεφθεί και να διαβάσει ή ποια τέχνη και αν υπηρετεί ή απτά). Μπορούν επίσης να συνο- να ακούσει τις πάνω από 400 ι- κόμα ιστορικοί, εθνολόγοι κ.λπ. δεύονται από φωτογραφίες. Η ι- στορίες που έχει ήδη αναρτηθεί στορία μπορεί να κατατεθεί από σε γλώσσες όπως γαλλικά, ιταλι- ΔÛ›Ô˘ÚÔ Î·È ·Ê‹ÁËÛË ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· οποιαδήποτε πόλη ή χώρα στον κά, αραβικά, ισπανικά, τουρκικά, ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ κόσμο και δεν είναι απαραίτητη αγγλικά αλλά και ελληνικά, ανά- “Η γνωριμία μου με τον Φρανπροϋπόθεση να συνδέεται με το μεσά τους και ιστορίες των Δημή- σουά ξεκινά διαδικτυακά και μέσυγκεκριμένο μέρος. Οι αληθινές τρη Προύσαλη και Στέλιου Πελα- σω φίλων και συνεργατών στην

Η Καρολίνα μου διηγήθηκε εδώ και μερικές μέρες μια ιστορία της καλύτερης φίλης της, νεαρά και κούκλα και ερωτευμένη με τη φιλοσοφία. Η φίλη της αυτή παθιάζεται για τη φιλοσοφία γι’ αυτό και διαβάζει όλα όσα σχετικά γράφει κάποιος φιλόσοφος στα “Χρονικά” , σ’ ένα καθημερινό φημισμένο έντυπο. Μια μέρα ανακοινώνει στην Καρολίνα πως αποφάσισε να τον συναντήσει. Με τον όμορφο γραφικό της χαρακτήρα, του γράφει ένα γράμμα για να του πει πόσο τα άρθρα του την ενθουσιάζουν. Επί μήνες αλληλογραφούν, μετά κλεί-

Γαλλία. Μαθαίνω για το λογοτεχνικό του πρόγραμμα “Αληθινές ιστορίες της Μεσογείου” την ώρα που ολοκληρώνω την παράσταση μου “DUCK. Μύθοι και ιστορίες ζωής μέσα σε οικονομικό πόλεμο” με τον Αλέξανδρο Ψυχούλη. Ο Φρανσουά δείχνει ενδιαφέρον για την δουλειά αυτή που συγκεντρώνει αληθινές ιστορίες από την κρίση στην Ελλάδα” λέει ο Στέλιος Πελασγός ξετυλίγοντας το χρονικό της γνωριμίας του με το γάλλο συγγραφέα. “Συζητάμε όσο αυτός βρίσκεται στην Σμύρνη και του γράφω για τον Σμυρνιό παππού μου και τις ιστορίες της καμένης ελληνική Σμύρνης που δεν ακούγονται στην Τουρκία αλλά στην Ελλάδα - της ιστορίες μιας δεύτερης άυλης Σμύρνης μακριά από αυτή. Του στέλνω ονόματα, τηλέφωνα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις μαθητών μου αφηγητών που ζουν στην Αθήνα, ενεργών πολιτών σε κινήματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα” . Ο Βόλος δεν ήταν στον αρχικό προγραμματισμό του ταξιδιού του Φρανσουά Μπον. “Το πρόγραμμα του φτάνοντας στην Ελλάδα περιελάμβανε μόνο την Αθήνα και τον Πειραιά (φιλοξενία από τον Δήμαρχο ως τυπικό μεσογειακό λιμάνι) και τις επαφές που του εξασφάλισε το Γαλλικό Ινστιτούτο. Εγώ του προσφέρω τον κόσμο της προφορικότητας, της προφορικής λογοτεχνίας που είναι ο βασικός του στόχος. Βρίσκομαι στην Αθήνα για παραστάσεις και σεμινάρια και συναντιόμαστε με τις υπεύθυνους των πολιτιστικών και παιδαγωγικών προγραμμάτων του Ινστιτούτου. Επιστρέφουμε στο Βόλο με το ΚΤΕΛ και συναντάμε στο καφενείο του Αη Βλάση την καθηγήτρια προφορικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ρικι βαν Μπουσχότεν. Στην πηλιορείτικη πλατεία μιλάμε για την ελλη-

√ ¤ÚˆÙ·˜ ÁÈ· ÙË ÛÔÊ›· πÛ·Ó›·, Caroline - ΛÌÂÓÔ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ ªÔÓ νουν και το ραντεβού. Του λέει στο γράμμα της πως θα φοράει ένα κόκκινο καπέλο κι ένα κόκκινο σακάκι, στο σταθμό, για να την αναγνωρίσει. Το τραίνο φτάνει στην ώρα του, αυτός κατεβαίνει και ξεχωρίζει μια γριούλα πάνω στην αποβάθρα μ’ ένα κόκκινο καπέλο κι ένα κόκκινο σακάκι. Το πλήθος σκορπίζεται. Δεν υπάρχει αμ-

φιβολία... αυτή είναι! Κατεβάζει τα μάτια απογοητευμένος, συντετριμμένος. Τι βλάκας που ήταν! Κατευθύνεται προς την κυρία από ευγένεια, έτοιμος να πάνε για τσάι. Ο κύριος Καθηγητής; ρωτάει αυτή. Κάποιος μου μίλησε πολύ επαινετικά για σας. Λέει ευχαριστώ σαστισμένος.

Η κυρία του δίνει ένα γράμμα... Και μου είπαν να σας παραδώσω αυτό το γράμμα. Αυτός το ανοίγει: μια κάρτα εστιατορίου. Πηγαίνει κι εκεί τη συναντά για πρώτη φορά: Πανέμορφη, μ’ ένα τσαχπίνικο χαμόγελο στα χείλη της. Από τότε δεν αποχωρίστηκαν ποτέ ο ένας απ’ τον άλλον...

νική εταιρεία προφορικής ιστορίας και την πιθανή συμμετοχή των φοιτητών της στο πρόγραμμα του Φρανσουά. Την άλλη μέρα κατεβαίνουμε στο Βόλο. Συνεχώς του λέω ιστορίες. Ο αστικός θρύλος για το ερειπωμένο αρχοντικό Κοντού στα Άνω Λεχώνια του κάνει μεγάλη εντύπωση και προτάσσεται ως “Ιστορία της εβδομάδας” στην ιστοσελίδα του. Επίσης ετοιμάζω την αληθινή ιστορία της μαρσεγιέζας γαλλιδας νταντάς της μητέρας μου, της κρυφής ερωμένης ενός έλληνα αξιωματικού και της νοσταλγίας της για την Γαλλία. Η ιστορία του φαίνεται εμβληματική και θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα “Λε Μοντ” για την επίσημη ολοκλήρωση του προγράμματος. Στο Βόλο μαζεύει ιστορίες από το μέλος του εργαστηρίου αφήγησης Ρόζμαρυ Δελφού και γνωρίζει παλιό τσιπουράδικο της παραλίας πριν να ξαναφύγει τρέχοντας για Αθήνα και έπειτα Παλέρμο. Συνεχίζουμε να βρισκόμαστε σε επαφή για να τους στέλνω κι άλλες ιστορίες και να αναζητούμε τρόπους να παρουσιάσω το πρόγραμμα του ως μια παράσταση προφορικής αφήγησης σε Γαλλία και Ελλάδα” μας περιγράφει το κοινό τους ταξίδι ο Στέλιος Πελασγός, για να καταλήξει σε μια τυπική αληθινή, ελληνική ιστορία όπως χαρακτηριστικά λέει: “Με λίγα λόγια η Ελλάδα θα αντιπροσωπεύονταν μονάχα από την Αθήνα και τον Πειραιά ενώ με την παρέμβαση μου για άλλη μια φορά μπήκε ο Βόλος στον ευρωπαϊκό και μεσογειακό πολιτιστικό χάρτη. Η πρωτοβουλία δυστυχώς για άλλη μια φορά ήταν προσωπική και δεν ενισχύθηκε από κανένα δημόσιο ελληνικό οργανισμό ή φορέα (τοπική αυτοδιοίκηση, σύλλογο κ.λ.π) - μια τυπική ελληνική αληθινή ιστορία” .


AÏËıÈÓ¤˜ IÛÙÔڛ˜ Ù˘ MÂÛÔÁ›Ԣ /5 ¢IA¢POME™ / 25 NOEMBPIOY 2012 (25)

∂ÈÏÔÁ¤˜ ·ÏËıÈÓÒÓ ÈÛÙÔÚÈÒÓ ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ ªÔÓ

™Ù· Ú¿ÊÈ· Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˘ O ı›Ԙ Moufik ∞ÏÁÂÚ›·, Leila Khane- ÈÛÙÔÚ›· ÁÚ·Ì̤ÓË ÛÙ· Á·ÏÏÈο ταν επιτέλους βρεθήκαμε μόνες γύρω από ένα τραπέζι, σε απόλυτη ησυχία, η θεία μου, μου διηγήθηκε μια ιστορία. Είναι η ιστορία ενός ζητιάνου, μου είπε, που αυτή συχνά συναντούσε σε μια ορισμένη γωνιά του Oran, στην οδό Ben Midhi στο μέσο του δρόμου των αψίδων! Αυτό έγινε πριν 18 χρόνια το 1994. Ο άνθρωπος αυτός δεν άλλαζε ποτέ ούτε θέση, ούτε διάθεση, Ήθελα να τον φωνάζουν “Amon Moufik” που στα γαλλικά θα πει ο θείος Moufik. Στεκόταν πάντα λυπημένος, με σκυμμένο το κεφάλι. Η θεία μου πρόσθεσε πως δεν ήταν ιδιαίτερα φλύαρος και συνέχεια προσπαθούσε να δείχνει την υπερβολική του ευγένεια. Η θεία μου, περίεργη, έδειξε γι’ αυτόν ενδιαφέρον. Την προκαλούσε η ιστορία του, από πού βαστούσε η σκούφια του. Έτσι κυριεύτηκε από πληθώρα ερωτήσεων. Για να μάθει πιο πολλά, πλησίασε τους γειτόνους γιατί ο ζητιάνος δεν μίλαγε ποτέ στους περαστικούς εκτός από τους ηλικιωμένους. Γύρω από μια κούπα τσάι η θεία μου έγινε δεκτή με ζεστασιά από μια κυρία μέσης ηλικίας. Πενηντάρης! Μου είπε.

Ÿ

Συμπέρανε πως αυτή η γειτόνισσα ήξερε καλά την ιστορία του Moufik και ανακοίνωσε πως η ιστορία άρχισε πριν καιρό εκεί στο Oran. Ανέφερε, απ’ τις αμυδρές αναμνήσεις της, την εξήγηση των περιπετειών αυτού του άνδρα στην άκρη του δρόμου του Oran. Αυτή η τσαχπίνα γυναίκα εξήγησε στη θεία μου πως αυτός είχε μια υπέροχη μητέρα Flana, που πολλές γυναίκες ζηλεύανε για την ομορφιά της. Παντρεύτηκε έναν γοητευτικό άνδρα. Ήταν ένα ζευγάρι ευχάριστο και συμπαθητικό. Όλα έγιναν καλλίτερα με την άφιξη του Moufik. Οι γονείς του νεογέννητου αφιέρωσαν τη ζωή τους να του δώσουν μια εκπαίδευση άψογη και να καλύπτουν όλες τις ανάγκες του. Ζούσαν ευτυχισμένοι χωρίς έννοιες, λάτρευαν τη ζωή. Μερικά χρόνια αργότερα ένα φοβερό περιστατικό ήρθε να αναστατώσει τη μητέρα. Ο άνδρας πέθανε από δυστύχημα στη δουλειά του. Η καημένη η Flana θεώρησε τη μέρα αυτή ως τη χειρότερη της ζωής της. Υπέφερε για το θάνατο του άνδρα της, δυσκολευόταν να μεγαλώσει μόνη της το παιδί της. Σ’ όλα αυτά προστέθηκαν και οι οικονομικές δυσκολίες. Οι μόνες αποδοχές της ήταν η σύνταξη του άνδρα της, εκείνη έμενε στο σπίτι

να μεγαλώσει το παιδί της. Η Flana προσπαθούσε να μεγαλώσει το παιδί της, προσπαθούσε να επιβιώσει και να εξασφαλίσει στο γιο της όσο γινόταν την καλύτερη ζωή. Ο Moufik μεγάλωσε, έγινε ένα όμορφος άνδρας και πετύχαινε με όρεξη τις σπουδές του στο Λύκειο. Ήταν η περηφάνια της μητέρας του. Την ημέρα που πήρε το bac (τέλειωσε το Λύκειο) η μεγαλύτερη επιθυμία του ήταν να σπουδάσει στη Γαλλία. Δεν είχε δικαίωμα για υποτροφία. Για να βοηθήσει το γιο της σ’ αυτό, η μητέρα του πλησίασε ένα σημαντικό άνδρα με μεγάλη θέση και τον παρακάλεσε να βοηθήσει το Moufik να εκπληρώσει το όνειρό του. Έκαναν μια συμφωνία. Αυτός θα βοηθούσε και εκείνη θα γινόταν οικιακή βοηθός στο σπίτι του. Το μοναδικό κίνητρό της ήταν ο Moufik να μπορέσει να σπουδάσει στο εξωτερικό. Ο άνδρας την πλήρωνε λίγο, ίσα ίσα που αυτή πλήρωνε την τροφή τους και τους λογαριασμούς. Πέρασε μια δύσκολη χρονιά αλλά ο γιός της κατάφερε να πάρει την υποτροφία. Ήταν περήφανη για τον εαυτό της. Ο χωρισμός ήταν δύσκολος, υποσχέθηκαν ο ένας στον άλλον να είναι σ’ επαφή.

Ο Moufik πήγε στη Γαλλία να σπουδάσει μηχανικός. Στην αρχή ενημέρωνε τη μητέρα του για όλα. Μετά από 5 μήνες όχι πια. Η μητέρα του δεν μπορούσε να τον βρει στο τηλέφωνο ούτε μπόρεσε να επικοινωνήσει με αυτούς που ο Moufik ανέφερε στα γράμματα του. Κατά βάθος η Flana, ήλπιζε ότι θα ξανασυναντούσε το γιο της. Βρέθηκε μόνη της. Ο άνδρας της πέθανε, ο γιος της την εγκατέλειψε. Ο Moufik γνώρισε μια γυναίκα, την παντρεύτηκε και γρήγορα έγιναν 5 στην οικογένεια. Ο Moufik χώρισε απ’ τη γυναίκα με την οποία ονειρεύτηκε να γεράσουν μαζί. Ήρθε η μέρα που τα 3 παιδιά πήγαν στο Πανεπιστήμιο. ο Moufik άρχισε να γερνάει μόνος του, χωρίς μέλλον, χωρίς ευτυχία. Δεν είχε τίποτα πια, έτσι αποφάσισε να γυρίσει στην Αλγερία. Στο Oran, στην πόλη της καταγωγής του, όλα είχα αλλάξει. Άρχισε έρευνα να βρει τη μητέρα του, με συναισθήματα λύπης και μετάνοιας. Σ’ ένα του περίπατο, το κόκκινο χρώμα ενός σπιτιού ερειπωμένου τράβηξε την προσοχή του και έφερε παλιές αναμνήσεις.

Η μυρωδιά της μέντας, του θύμισε το τσάι που έφτιαχνε η μανούλα του κάθε Παρασκευή. Συνέχισε το περπάτημα και βρέθηκε μπροστά στο σπίτι των παιδικών του χρόνων. Χτύπησε, δυο άγνωστοι βγήκαν μπροστά του. Φοβήθηκε, δάκρυσε και είπε με τρεμάμενο στόμα: Που είναι η Flana; Κανείς δεν ήξερε. Έφυγε... Συνέχισε να ψάχνει. Ήθελε να ξαναδεί το χαμόγελο της μητέρα του. Τέλος ανακάλυψε πως χάθηκε και η τελευταία ελπίδα ευτυχίας: η μητέρα του. Μόνο μοναξιά! Η μητέρα του είχε χάσει και την τελευταία της ελπίδα να τον δει

και δώρισε το σπίτι στους φτωχούς. Έρημος και άστεγος, αναρωτήθηκε πόσο κακό της είχε κάνει. Η μόνη φράση που έβγαινε απ’ το στόμα του ήταν: Η πίκρα που δίνει το παιδί στους γονείς του δεν μπορεί να υπολογισθεί πόσο μεγάλη είναι. Ο Moufik ζει ακόμα. Ζητιάνος και άστεγος. Δεν αλλάζει ούτε θέση, ούτε διάθεση, έχει σκυμμένο το κεφάλι και είναι λυπημένος. Μένει στην ίδια γωνία του Oran πάντα, στο μεσόδρομο των αψίδων. Η θεία έκλεισε την ιστορία της μ’ ένα μάθημα ηθικής για τη ζωή: Ό, τι και να κάνουμε, καλό ή κακό, στο τέλος θα θερίσουμε ό, τι σπείρουμε.

ªÈ· ‰È‰·ÎÙÔÚÈ΋ ‰È·ÙÚÈ‚‹ Ì ı¤Ì· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ San Antonio ∞›Á˘ÙÔ˜, Nazly Farid - ÈÛÙÔÚ›· ÁÚ·Ì̤ÓË ÛÙ· Á·ÏÏÈο Η ταπεινότητά μου είχε, μια μέρα, την αλλόκοτη ιδέα να γράψω μια διδακτορική διατριβή. Γι’ αυτό, αναπόφευκτα, απευθύνθηκα στη Φιλοσοφική Σχολή της Αλεξάνδρειας. Διάλεξα το θέμα μου. Ο περιβόητος San Antonio. Να όμως που η “κυρία” Φιλοσοφική μου δίνει το “ένταλμα” να ψάξω μήπως κάποια άλλη μεγαλοφυΐα διάλεξε κι αυτή το ίδιο θέμα διατριβής στο Πανεπιστήμιο του Καΐρου, D’ el Azhar (για αγόρια και κορίτσια παρακαλώ. Ο Θεός να μας φυλάει από τα μικτά σχολεία... Ένα μωρό “φθάνει” τόσο εύκολα). Δεν υπάρχουν καρτέλες διατριβών για να συμβουλευτεί κανείς, κανένα μοντέρνο μέσο επικοινωνίας, κανένα ταχυδρομείο... Πρέπει να μετακινηθώ. Κι εδώ ακριβώς αρχίζουν οι περιπέτειες. Μόνο όταν έφτασα στην κατασκονισμένη, θορυβώδη και πυκνοκατοικημένη πρωτεύουσα διαπίστωσα το διάβημά μου και να, σκάω μύτη στο διάσημο Πανεπιστήμιο του Καΐρου. Δύο είσοδοι: Μπαίνω στην πρώτη, με στέλνουν, αηδιασμένο, στη δεύτερη πάω στη δεύτερη με στέλνουν στην πρώτη σε απόγνωση. Ελέγχουν την ταυτότητά μου και μου επιτρέπουν να πατήσω το πόδι μου στο “ιερό τέμενος” . Μόλις μπήκα μέσα διαπίστωσα πως το κτίριο είναι υπέροχο, όχι όμως και οι υπάλληλοι. Νόμιζα πως μόνο οι στρατιωτικές καριέρες κάνουν τους ανθρώπους σωσίες, όμως τώρα ανακάλυψα πως και η γραφειοκρατία δημιουργεί περίεργες ομοιότητες. Οι ίδιες στραβομούτσουνες κυρίες, τα ίδια γραφεία που εξαφανίζονται κάτω από το χαρτομάνι, τα ίδια μούτρα, όλα. Ξεκινώντας μια περιπέτεια σε 20 τετρ. μέτρα καλυμμένα από 19 τ.μ. γραφεία, τολμώ διστακτικά μια έρευνα και ο “κέρβερος” στον οποίο απευθύνομαι, μ’ αγνοεί πλήρως. Εν τω μεταξύ τρια νέα θύματα (συγνώμη φοιτητές) με σπρώχνουν και κάνουν ερωτήσεις προορισμένες

να πάρουν απαντήσεις, παραμένουν όμως χωρίς απάντηση. Η κυρία αφού συμβουλεύτηκε... τ’ άστρα και είδε πως είμαι κάποιος εντελώς ακίνδυνος, μου τείνει ένα μητρώο σε άθλια κατάσταση. Θα καταλάβατε πριν από μένα (εσείς που είστε έξυπνοι) πως θα έπρεπε να καταπιέσω τη φρίκη μου κι εγώ για να μάθω αν κάποιος τολμηρός απ’ το Κάιρο είχε πριν από μένα τολμήσει να εργασθεί με θέμα τον San Antonio. Παίρνω το πιο σοβαρό ύφος μου και το πιο αδιάφορο για να μπορώ να ελέγχω και να κάνω ό, τι μπορώ για να τελειώσω στα σβέλτα τον έλεγχο. Η εμπιστοσύνη βασιλεύει, η κυρία με πιστεύει και μου δίνει να υπογράψω ένα χαρτί ότι τάχα η έρευνα έγινε με δική μου υπευθυνότητα (μπράβο κορίτσι μου!). Σε 20 λεπτά είμαι έξω τρίβοντας τα μάτια μου, προσπαθώντας να σταματήσω ένα ταξί, ξέρετε αυτά τα ασπρόμαυρα μηχανήματα που σ’ αυτήν την πανέμορφη πόλη χαίρονται όταν σου τα ... βουτάνε όλα και ...σκατά... Όταν προφέρω: El Azhar, ο πρώτος οδηγός ταξί μου λέει “Madinet Nasr” , εγώ του απαντώ, Όχι, Θεός φυλάξει! Ένας άλλος με πάει εκεί. Έκπληξη! Αντί για αξιοσέβαστους σεΐχηδες, συναντώ μια ομάδα αξιωματούχους που βρίσκουν ότι έχω πολύ θράσος που θέλω να μπω στο φρούριο και με σπρώχνουν αηδιασμένοι, μουρμουρίζοντας ότι πρέπει να πάτε στο “Madinet Nasr” . Τι έπαθαν όλοι με το “Madinet Nasr” , αναρωτιέμαι! Ξανά ταξί και δρόμο για το φέουδο των αγαπημένων μου: στρατιωτικοί όλων των ειδών. Τα κτίρια του, κλαμπ, νοσοκομεία, κέντρα, γραφεία, κατοικίες, στρατόπεδα φωτίζουν το δρόμο. Τι χαρά! Οι βελόνες του ρολογιού πλησιάζουν επικίνδυνα στην ώρα όταν κάθε δημόσιος υπάλληλος που σέβεται τον εαυτό του, αρχίζει να λέει στον εαυτό του πως

αρκετά τεμπελιά για σήμερα, ώρα για το σπίτι. Ευτυχώς που το ταξί έφτασε σ’ ένα τόπο τόσο μεγάλο, σχεδόν όλη η Αλεξάνδρεια: Το Πανεπιστήμιο D’ El Azhar, όπου σας το θυμίζω, ως συνετός άνδρας πήγα να μαζέψω δυο υπογραφές. και δυο σφραγίδες (ένα αρσενικό και ένα θηλυκό: για δίδυμα τέλεια). Θαύμα! Στα κορίτσια με υποδέχονται δύο συμπαθητικοί υπάλληλοι. Μετά όμως έπρεπε να περιμένω την κ. Διευθύντρια που έκανε την προσευχή της. Κάνω υπομονή, χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο, δεν γίνεται αλλιώς. Επιστρέφει απ’ το τέμενος, υπογραφή, σφραγίδα, ταξί ξανά. Στα αγόρια, ένας μικρός στρατιωτάκος, ραχιτικός και αναιμικός προσπαθεί να με σταματήσει, να μ’ εντυπωσιάσει και με ρωτάει που πάω. Του απαντώ γλυκά. Μου ρίχνει ένα ύποπτο βλέμμα και μου λέει: - Χρειάζεσαι ένα κάλυμμα για το κεφάλι σου. - Δεν έχω - Ένα κάλυμμα για το κεφάλι σου. - Δεν έχω απ’ αυτό. - Τότε χρειάζεσαι άδεια απ’ το συνταγματάρχη. Θα τινάξω τα μυαλά μου στον αέρα, κι αυτός, με λυπάται (πολιτισμός επιτέλους) και μ’ αφήνει να περάσω. Είναι 13:45 νομίζω πως ποτέ δε θα φτάσω. Τι λέτε καλέ! Με υποδέχονται σ’ ένα γραφείο με κλιματισμό, ένας ευγενικός κύριος που μου δίνει να πιω και στέλνει το χαρτί μου να υπογραφεί και να σφραγισθεί. Η περιπέτειά μου τελειώνει όμορφα κι όπως θα έλεγε κι εκείνος ο γεράκος ο Maupassant: “Η ζωή δεν είναι ποτέ ούτε τόσο ωραία, ούτε τόσο άσχημη όσο φαίνεται” . * Ευχαριστούμε την κ. Μαίρη Τσακνάκη - Γαβαλά για τη βοήθειά της στη μετάφραση των ιστοριών από τα γαλλικά.


6/ EΉËÏÒÛÂȘ ¢IA¢POME™ / 25 NOEMBPIOY 2012 (26)

¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ∫.¢.∞.¶. “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô μfiÏÔ˘

ŒÎıÂÛË “̤۷”ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË

K

αλλιτεχνικές δημιουργίες των παιδιών του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) “Βασδέκειο” θα πλαισιώσουν την περιοδική έκθεση “Φυτά και Πολιτισμός στην ιστορία της Ευρώπης” που φιλοξενείται στο “Αθανασάκειο” Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου. Τα όσα δημιούργησαν τα παιδιά στα εργαστήρια του Κ.Δ.Α.Π. θα παρουσιαστούν σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου στις 19:00 ενώ η έκθεσή τους θα διαρκέσει μέχρι και τις 31 Γενάρη 2013, κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του Μουσείου (Τρίτη - Κυριακή 08:00 - 15:00). Την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου στις 19:00 το “Αθανασάκειο” Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου εγκαινίασε στην Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεών του την έκθεση “Φυτά και Πολιτισμός στην ιστορία της Ευρώπης” . Η έκθεση έδωσε την αφορμή για σύμπραξη και κοινή δράση ανάμεσα στα εργαστήρια του Κ.Δ.Α.Π. Βασδέκειου και του Μουσείου. Οι εμψυχωτές Κατερίνα Βασιλούδη, γυμνάστρια, Λίτσα Γεωργοπούλου, κεραμίστρια (κεραμική, παραμύθι και κόσμημα), Καίτη Καραχάλιου, μουσικοπαιδαγωγός (μουσική προπαιδεία), Σταυρούλα Μαστρογιάννη, παιδαγωγός (κουκλοθέατρο, κηπουρική, δημιουργική γραφή), Απόστολος Ντελάκος, εικαστικός (εικαστική αγωγή) και Κατερίνα Χαραλάμπους κεραμίστρια - συντονίστρια της δομής (κεραμική), παρουσιάζουν τη δουλειά των παιδιών σε ένα μεγάλο τραπέζι εγκατάσταση, στην Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων, κάτω από το αίθριο του Μουσείου.

¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Κάθε εργαστήρι ξεχωριστά, με αφορμή το υλικό της έκθεσης και συνδυάζοντας τις πληροφορίες αυτές με τα φυτά που βρίσκονται στο άμεσο φυσικό του περιβάλλον, κατέληξε σε μια σειρά οπτικών και ηχητικών πειραματισμών, που αποτελούν ένα ξεχωριστό εικαστικό σχόλιο. Τα μέσα και τα υλικά αντιστοιχούν στον τρόπο έκφρασης του κάθε εργαστηρίου. Το αποτέλεσμα που προέκυψε είναι μια εικαστική συνομιλία ανάμεσα στην υπάρχουσα έκθεση και στις δημιουργίες των παιδιών. Τα εργαστήρια κεραμικής σε μία πρώτη επαφή με το θέμα έ-

¶ÂÚÈÔ‰È΋ ¤ÎıÂÛË Î·È ·Ú¿ÏÏËϘ ‰Ú¿ÛÂȘ ∏ ¤ÎıÂÛË “º˘Ù¿ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ÙËÓ π°’ ∂ÊÔÚ›· ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È ÎÏ·ÛÈÎÒÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “PaCE ñ Plants and Culture: seeds of the cultural heritage of Europe” (2007-2013). ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi posters, Ù· ÔÔ›· ÂÈÌÂÏ‹ıËÎ·Ó ÂȉÈÎÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ·fi ÙȘ ‰¤Î· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Û˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¯ÒÚ˜. ΔËÓ ÂÚÈÔ‰È΋ ¤ÎıÂÛË ÛÙÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ï·ÈÛÈÒÓÔ˘Ó ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·Ú¿ÏÏËÏˆÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ, fiˆ˜ ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· “Δ· ¯ÚÒÌ·Ù· Ù˘ ÿÚȉ·˜...” , . Ô˘ ı· ˘ÏÔÔÈËı› ·fi ËÓ π°’ ∂.¶.∫.∞. ·fi ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚË ÙÔ˘ 2012 ˆ˜ Ù· Ù¤ÏË °ÂÓ¿ÚË ÙÔ˘ 2013. ∞¢ı‡ÓÂÙ·È Û ۯÔÏÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ 20 ÂÚ›Ô˘ ·È‰ÈÒÓ, 8 ˆ˜ 12 ¯ÚÔÓÒÓ, ÌÂÙ¿ ·fi ÚÔÛ˘ÌʈÓË̤ÓÔ Ú·ÓÙ‚ԇ. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ı¤ÛÂˆÓ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙËÓ Î. ∞ÈÌÈÏ›· ∫·ÏÔÁÈ¿ÓÓË, ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ ÛÙËÓ π°’ ∂ÊÔÚ›· ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È ∫Ï·ÛÈÎÒÓ ∞Ú¯·ÈÔًوÓ, ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 76278, ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ Î·È π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ. √È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ∫.¢.∞.¶. “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ı· Ï·ÈÛÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ‰È΋ ¤ÎıÂÛË Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÛÙÔ ∞ı·Ó·Û¿ÎÂÈÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô μfiÏÔ˘ (ʈÙÔÁÚ·Ê›·: √ ÂÈηÛÙÈÎfi˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¡ÙÂÏ¿ÎÔ˜ Î·È Ù· ·È‰È¿ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÂÈηÛÙÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜) φτιαξαν κεραμικά δέντρα με ρίζες και κλαδιά. Έπειτα κατασκεύασαν καρπούς και σπόρους. Ένα φρούτο γίνεται γλυκό κι ένα καρυδότσουφλο μεταμορφώνεται σε καράβι. Τα παιδιά χάρηκαν τη διαδικασία και ταξίδεψαν ακόμα πιο μακριά ψάχνοντας λογοπαίγνια βασισμένα στα φυτά, τα οποία και αποτύπωσαν στον πηλό. Το εργαστήρι παραμύθι - μύθοι και κατασκευές ασχολήθηκε με το δάσος μια και η πλειοψηφία των ιστοριών των παραμυθιών εκτυλίσσεται μέσα στο δάσος. Δέντρα από χαρτί, σύρμα, ύφασμα, νήμα γέμισαν το χώρο. Το φανταστικό θαλάσσιο δέντρο Γιούσουρι μας οδήγησε στο βυθό της θάλασσας. Φανταστικά θαλάσσια φυτά εμπλούτισαν τη συλλογή μας. Το εργαστήρι κοσμήματος και μικρογλυπτικής μέσα από το μύθο της Αρπαγής της Περσε-

φόνης από τον Πλούτωνα οδηγήθηκε στην κατασκευή ροδιών, θέμα κατάλληλο και προσφιλές για την κατασκευή κοσμημάτων από την αρχαιότητα. Το εργαστήρι μουσικής προπαιδείας δημιούργησε μια σειρά ηχητικών τοπίων εμπνευσμένων από ήχους που ακούμε σε περίπατούς μας στην εξοχή. Το ηχητικό ζωντάνεμα πινάκων ζωγραφικής του ζωγράφου Κωνσταντίνου Μαλέα, στους οποίους η φύση και το τοπίο είχαν τον πρώτο λόγο, οδήγησε στο τελικό αποτέλεσμα που είναι ένας συνδυασμός εικόνας και ήχου. Στο εργαστήρι κουκλοθέατρου τα παιδιά έδωσαν ζωή και λαλιά σε φύλλα και καρπούς. Τί ψιθυρίζουν τα φύλλα του φθινοπώρου όταν πέφτουν; Τί παιχνίδια σκαρώνουν τα σκανταλιάρικα ξωτικά που κρύβονται ανάμεσα στα κλαδιά; Επίπεδες κούκλες

μαρότες από ξερά φύλλα, δακτυλόκουκλες ξωτικά με κεφάλι από πλατανόμηλα και η μεγάλη σοφή κολοκύθα ζωντανεύουν ιστορίες. Στο εργαστήρι κηπουρικής η έκθεση του μουσείου πήρε ξανά τη “φυσική” της διάσταση. Τα παιδιά φύτεψαν σπόρους από ντόπιες ποικιλίες, συνέλεξαν φθινοπωρινούς καρπούς (μήλα, καρύδια, κάστανα, αμύγδαλα, κυδώνια), μάζεψαν τη μικρή παραγωγή από ελιές της βεράντας μας και παρασκεύασαν βρώσιμες ελιές ακολουθώντας τη διαδικασία παστοποίησης και συντήρησης. Ένα επιτραπέζιο λέξοπαίχνιδο με γράμματα από φασόλια γίγαντες είναι καλή παρέα στις βροχερές μέρες! Στο εργαστήρι δημιουργικής γραφής τα παιδιά έπαιξαν με τις λέξεις κι έγραψαν μικρές ιστορίες και φυτό-ποιήματα. Παρουσίασαν το αγαπημένο τους λουλούδι

ΔÔ ∫¢∞¶ μ·Û‰¤ÎÂÈÔ ΔÔ ∫¢∞¶ μ·Û‰¤ÎÂÈÔ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ 2010 ηχÙÔÓÙ·˜ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÁÈ· ¤Ó· ¯ÒÚÔ fiÔ˘ Ù· ·È‰È¿ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ··Û¯ÔÏËıÔ‡Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ∫¢∞¶ ¤¯ÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÂÈηÛÙÈÎfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·È fï˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È Ì ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ÁÔÓ›˜ Î·È ·È‰È¿, ÚÔ‚ÔϤ˜, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ÂΉÚÔ̤˜ Î.¿. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚ› οÓÂȘ Ó· ·¢ı˘Óı› ÛÙ· ÙËϤʈӷ 2421 0 91113 Î·È 91114 ‹ Ó· ÂÈÛÎÂÊı› ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ª˘ÙÈÏ‹Ó˘ Î·È Ã·ÏÎˉfiÓÔ˜ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·.

με καλλιγράμματα και διακόσμησαν το δικό τους χαρτί με στάμπες καρπών, λαχανικών και φρούτων. Τα παιδιά παρουσιάζουν τη δουλειά τους με ένα μικρό αυτοσχέδιο βιβλιαράκι, ένα “Ανθο-λόγιο”. Το εργαστήριο εικαστικής αγωγής “κατέγραψε” κατ’ αρχήν τα φυτά του κήπου του Κ.Δ.Α.Π. χρησιμοποιώντας το φωτοτυπικό μηχάνημα του κέντρου στο οποίο φωτοτυπήθηκαν τα πιο χαρακτηριστικά μέρη των φυτών. Οι αποχρωματισμένες, ασπρόμαυρες ει-

κόνες που προέκυψαν επιζωγραφίστηκαν με έντονα, φανταστικά χρώματα. Έπειτα τα παιδιά απομονώνοντας τμήματα από τις υπάρχουσες φωτοτυπίες έφτιαξαν με τη λογική του κολάζ “νέα” φυτά. Τα αποτελέσματα αυτής της άσκησης επικολλήθηκαν σε μακετόχαρτο και παρουσιάζονται ως γλυπτά. Επίσης παρουσιάζονται μικρά αντικείμενα που θυμίζουν φυτικές φόρμες που φτιαχτήκαν από παιχνίδια συναρμολόγησης.

∂Ή‹ÏˆÛË Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ ÁÈ· ÙÔ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ £ÂfiÊÈÏÔ

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ¶··ıÂÔ‰ÒÚÔ˘ ΔÔ˘ °πøƒ°√À ∫√¡Δ√ª∏Δƒ√À “Ακόμα ένα βιβλίο για τον Θεόφιλο;” , αναρωτιέται ο Ν. Παπαθεοδώρου, προλογίζοντας τη μελέτη του. Και όμως η απέραντη σχετική βιβλιογραφία, ενώ δείχνει ότι κάλυψε όλες τις πτυχές της ζωής του ζωγράφου και ότι έχει μελετήσει ολόπλευρα το έργο του, αποδεικνύεται σήμερα ότι χρειάζεται συμπλήρωση τουλάχιστον όσον αφορά τη ζωή και τη δράση του στις Μηλιές. Κι αυτό γιατί πρόσφατα εντοπίστηκαν πολλές δημιουργίες του εκεί και γνωστοποιήθηκαν άγνωστα γεγονότα του βίου του. Αυτό το κενό στις ως τώρα καταγραφές έρχεται να καλύψει η μελέτη του Νικολάου Παπαθεοδώρου “Ο Ζωγράφος Θεόφιλος στις Μηλιές του Πηλίου, νέα άγνωστα έργα του” , που με τον τίτλο της αποτυπώνει τη θεματική της, ενώ ταυτόχρονα προκαλεί το ενδιαφέρον για περιδιάβαση στο καινούργιο και κατά πάσα πιθανότητα προσφέρει το έναυσμα για την περαιτέρω συνέχιση της σχετικής με το Θεόφιλο εργογραφίας.

Η Εταιρεία Θεσσαλικών Ερευνών παρουσιάζει την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου και ώρα 7.00. μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Βόλου την εν λόγω μελέτη. Θα μιλήσουν η μουσειοπαιδαγωγός- μετ. νεότερης ιστορίας Μαρία Κ. Σπανού, η θεολόγος - ιστορικός βυζαντινής τέχνης Μαρία Νάνου, καθώς και ο συγγραφέας. Στην εκδήλωση έχει κληθεί να παραστεί και αντιπροσωπεία ενός

∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¡. ¶··ıˆ‰fiÚÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 30 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘ πολιτιστικού σωματείου της γενέτειρας του ζωγράφου, του Φιλοτεχνικού Ομίλου Μυτιλήνης “Ο Θεόφιλος” . Πρόκειται για ένα πολύτροπο και καταξιωμένο πολιτιστικό φορέα της Μυτιλήνης, ο οποίος επί δεκαετίες επιδεικνύει πλούσια και εξαιρετικά ποιοτική δράση στους τομείς του θεάτρου, της μουσικής, της λογοτεχνίας, των εκδόσεων, των εικαστικών, των παραδοσιακών τεχνών, της φωτογραφίας και του κινηματογράφου.

Η Εταιρεία Θεσσαλικών Ερευνών έχει αδελφοποιηθεί με τον Φιλοτεχνικό Όμιλο Μυτιλήνης (ΦΟΜ) τον Νοέμβριο του 2011, οπότε αντιπροσωπεία της ΕΘΕ επισκέφθηκε τη Μυτιλήνη, φιλοξενήθηκε από τον (ΦΟΜ) και παρουσίασε σε ένα απαιτητικό κοινό και σε ατμόσφαιρα άκρως τιμητική την τεσσαροκονταετή δράση της, για την οποία λίγο αργότερα της απονεμήθηκε τιμητικό βραβείο από την Ακαδημία Αθηνών. Επίσης η αντιπροσωπεία της ΕΘΕ παρουσίασε και τον 18ο τόμο του Αρχείου Θεσσαλικών Μελετών, εν μέρει αφιερωματικό στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Η εμφάνιση στη βιβλιογραφία της μελέτης του κ. Παπαθεοδώρου για τον Θεόφιλο που τιμά τον τόπο μας δεν μπορούσε παρά να είναι η καταλληλότερη ευκαιρία για να κληθεί η αντιπροσωπεία του ΦΟΜ στην πόλη του Βόλου, αφού πρόκειται για σωματείο της γενέτειρας του “αλαφρο?σκιωτου” ζωγράφου, το οποίο φέρει και την επωνυμία “Θεόφιλος” . Οι αδελφοί του ΦΟΜ συνοδευόμενοι κατά πάσα πιθανότητα και από τον δήμαρχο του νησιού κ. Δημήτρη Βουνάτσο, επίσης προσκεκλημένο της ΕΘΕ, θα παρουσιάσουν στο κοινό του Βόλου την εξαιρετική του πολιτιστική διαδρομή στο πλαίσιο της εκδήλωσης για το βιβλίο του κ. Παπαθεοδώρου. Την εκδήλωση θα συντονίσει ο φιλόλογος Γιώργος Κοντομήτρος.

ªÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÁÏ˘ÎÒÓ, ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎˆÓ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎÒÓ Î·È ÌÈÎÚÔ‰ÒÚˆÓ ÂÙÔ›Ì·Û·Ó Ù· ̤ÏË Ù˘ √Ì¿‰·˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙÔ˘ ΔÔÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÂÔÚÙ·ÁÔÚ¿

∞fi ÙÔ ™ÒÌ· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡ μfiÏÔ˘

ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ∂ÔÚÙ·ÁÔÚ¿ Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, Τοπικό Τμήμα Βόλου οργανώνει και φέτος την καθιερωμένη Χριστουγεννιάτικη Εορταγορά, για τις ανάγκες του Ελληνικού Οδηγισμού, την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου από τις 5:00 το απόγευμα έως τις 9:00 το βράδυ στο ξενοδοχείο “Βόλος Παλάς” . Στη εορταγορά θα υπάρχει μεγάλη ποικιλία γευστικότατων σπιτικών παραδοσιακών γλυκών και χριστουγεννιάτικων χειροτεχνημάτων, διακοσμητικών και μικροδώρων, που ετοίμασαν με πολύ αγάπη τα μέλη της Ομάδας Συνεργασίας και του Τοπικού Συμβουλίου. Η τιμή εισόδου είναι 8 € (περιλαμβάνεται τσάι ή καφές με κέικ και κουλουράκια).


¶·È‰› Î·È T¤¯ÓË /7 ¢IA¢POME™ / 25 NOEMBPIOY 2012 (27)

“∏ Â·Ê‹ Ì ÙËÓ Ù¤¯ÓË Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘” °È· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ‰Â¯ı‹Î·Ù ˆ˜ Û¯ÔÏÂ›Ô Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÙ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·; Θεωρούμε ότι τέτοια προγράμματα, προωθούν τον πολιτισμό, με την ευρύτερη έννοιά του. Η επαφή λοιπόν με τις τέχνες και τους δημιουργούς των, οδηγούν σε ένα συνεχή διάλογο, μεταξύ της ατομικής και κοινωνικής συνείδησης των παιδιών. Βοηθούν τα παιδιά να εξελίξουν δεξιότητες και μηχανισμούς επικοινωνίας, καλλιτεχνικής έκφρασης, σχέσεις με τον “άλλον” και ασφαλώς κοινωνική συνείδηση, που αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της προσχολικής και πρωτοσχολικής εκπαίδευσης.

£ÂˆÚ›Ù ˆ˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Â›Ó·È Èηӿ ·fi ÌfiÓ· ÙÔ˘˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÌÂÏÏÔÓÙÈÎfi ÊÈÏfiÙ¯ÓÔ ÎÔÈÓfi; Σαφώς και όχι. Ωστόσο προσφέρουν στα παιδιά την πολύτιμη ευκαιρία να βρεθούν σε διαμορφωμένο περιβάλλον, όπου με τις κατάλληλες πρακτικές και την ταυτόχρονη στήριξη και ενθάρρυνση των καλλιτεχνών, θα δομήσουν τα πρώτα στάδια εξέλιξής τους, σε ένα ουσιαστικά φιλότεχνο κοινό.

Δ· Ó‹È· ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÎÔ‡ ™Ù·ıÌÔ‡ “π¿ÛÔÓ·˜” Ì ÙË ÓËÈ·ÁˆÁfi ¢‹ÌËÙÚ· ∞Ó¤ÛÙË Î·È ÙË ˙ˆÁÚ¿ÊÔ ÃÚÈÛÙ›Ó· ™ÙÂÊ·ÓÔ‡ÏË ÛÙÔ “™Ù¤ÎÈ ¶·È‰ÈÔ‡”

O

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË: ¢∞¡∞∏ ¶π∫√À§∞

ι μικροί δημιουργοί του Παιδικού Σταθμού “Ιάσονας” , της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου, συνοδευόμενοι από τη νηπιαγωγό Δήμητρα Ανέστη, έπαιξαν με την Τέχνη μαζί με τη ζωγράφο Χριστίνα Στεφανούλη. Αποτέλεσμα του παιχνιδιού αυτού ήταν ένα διαφορετικό, εικαστικό, “Δωμάτιο” . Όλα αυτά συνέβησαν στο πλαίσιο του προγράμματος “Παιχνίδια με την τέχνη: 9 καλλιτέχνες δημιουργούν μαζί με τα παιδιά” που συνεχίστηκε για ακόμη μια εβδομάδα.

XPI™TINA ™TEºANOY§H

ΔÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ¶ÔÈÔ ¤ÚÁÔ Û·˜ ÂÈϤͷÙ ӷ ‰Ô˘Ï¤„ÂÙ ̷˙› Ì ٷ ·È‰È¿ Î·È ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ; Επέλεξα ανάμεσα σε άλλους τον πίνακα “Δωμάτιο” . Μέσα από αυτόν τον πίνακα όπου φαίνεται η φθορά, ο χρόνος, η εγκατάλειψη ήθελα να δούνε το “δικό μου” δωμάτιο σε αντίθεση με το δικό τους παιδικό δωμάτιο όπου υπάρχει ζωή.

¶ÔÈÔ ‹Ù·Ó ÂΛÓÔ ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ͯˆÚ›Û·Ù ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ ÂÈηÛÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘˜ fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Û·˜; Τα στοιχεία που με εντυπωσίασαν πραγματικά ήταν η θέληση των παιδιών να μάθουνε και να δούνε και η αγωνία τους στο να δημιουργήσουν το δικό τους παιδικό έργο. Όσο για το αποτέλεσμα εφόσον έχουμε να κάνουμε με παιδιά αυτό που ξεχωρίζει είναι η παιδική τους αθωότητα.

£ÂˆÚ›Ù ˆ˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Â›Ó·È Èηӿ ·fi ÌfiÓ· ÙÔ˘˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÌÂÏÏÔÓÙÈÎfi ÊÈÏfiÙ¯ÓÔ ÎÔÈÓfi; Σίγουρα δίνουν κάποια ερεθίσματα και συμβάλουν θετικά ως προς αυτό.

¶ÔÈÔ˜ ηٿ ÙË ÁÓÒÌË Û·˜ Ô ÚfiÏÔ˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘, Ë Â›‰Ú·Û‹ Ù˘, ÛÙËÓ ·Ó¿-

¶ÔÈÔ˜ ηٿ ÙË ÁÓÒÌË Û·˜ Ô ÚfiÏÔ˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘, Ë Â›‰Ú·Û‹ Ù˘, ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡; Η τέχνη με όλες τις μορφές της, προωθεί την ανάγκη των παιδιών να γίνονται αποδεκτά για αυτό που είναι. Με τη χρήση διαφορετικών ειδών και μέσων αναπαράστασης, οδηγεί τα παιδιά, τόσο στην έκφραση των συναισθημάτων τους, όσο και στη σωστή επικοινωνία με τους “άλλους” . Τα παιδιά μαθαίνουν να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, που στην τρυφερή αυτή ηλικία, αποτελούν το κυρίαρχο συστατικό της προσωπικότητάς τους. Μέσω της τέχνης προάγεται η φαντασία των παιδιών και αποτυπώνονται οι προσωπικές τους εμπειρίες, οι επιθυμίες και οι ανησυχίες τους. Με αυτό τον τρόπο μπαίνουν ισχυρά θεμέλια για την ανάπτυξη ενός “υγιούς” , σε όλους τους τομείς, ατόμου.

¶Ò˜ ηٿ ÙË ÁÓÒÌË Û·˜ ı· ¤ÚÂ ӷ ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È ÙÔ Ì¿ıËÌ· ÙˆÓ “∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ” ÛÙ· Û¯ÔÏ›·; Η διδασκαλία του μαθήματος των “Καλλιτεχνικών” , πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να στηρίζεται σε διαφορετική οπτική από την ισχύουσα. Εκτιμούμε ότι η δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος πλούσιου σε ερεθίσματα, καθώς και η οργάνωση κατάλληλων καινοτόμων δράσεων και προγραμμάτων, με την παράλληλη συνεργασία καλλιτεχνών και άλλων ειδικών, θα οδηγήσει, με αργά, αλλά σταθερά και ουσιαστικά βήματα, στην δημιουργία καλλιεργημένων και ενεργών πολιτών στην κοινωνία μας.

Ù˘ÍË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡; Μέσω της Τέχνης καλλιεργείται η πρωτοτυπία, η φαντασία, ο πειραματισμός και γενικά προσφέρονται ευκαιρίες για έκφραση της αυθεντικότητας και μοναδικότητας του κάθε παιδιού.

¶·È‰ÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ “π¿ÛÔÓ·˜” ¢√∂¶∞¶- ¢∏¶∂£∂ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ À‡ı˘ÓË ÓËÈ·ÁˆÁfi˜: ¢∏ª∏Δƒ∞ ∞¡∂™Δ∏

∞Ó Û·˜ ˙ËÙÔ‡Û·Ó Ù· ·È‰È¿ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÍËÁ‹ÛÂÙ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ù¤¯ÓË Î·È ÙÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ οÓÂÈ Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘, ÙÈ ı· ÙÔ˘˜ ϤÁ·ÙÂ; Η Τέχνη είναι έκφραση, είναι ο τρόπος με τον οποίο ο καλλιτέχνης εκφράζει με διάφορα μέσα τα προσωπικά του συναισθήματα, βιώματα και προβληματισμούς.

¶ÔÈ· ‹Ù·Ó Ù· ·Á·Ë̤ӷ Û·˜ ı¤Ì·Ù· Î·È ˘ÏÈο fiÙ·Ó ÂÛ›˜ οӷÙ ٤¯ÓË (˙ˆÁÚ·Ê›˙·ÙÂ, ηٷÛ΢¿˙·Ù ÎÏ) ˆ˜ ÌÈÎÚfi ·È‰›; Σαν παιδί μου άρεσε πάρα πολύ να ζωγραφίζω αυτά που είχα γύρω μου και ότι είχε να κάνει με την φύση χρησιμοποιώντας ξυλομπογιές, νερομπογιές κτλ.

∞Ó ‰È·ÎÚ›Ó·Ù ˆ˜ οÔÈÔ ·È‰› ¤¯ÂÈ ¤Ó· ͯˆÚÈÛÙfi ٷϤÓÙÔ ı· ÙÔÓ / ÙËÓ ·Ú·ÎÈÓÔ‡Û·Ù ӷ ·Û¯ÔÏËı› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ¤ˆ˜ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο, Ì ÙÔ ¯¿ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ·˘Ùfi; Φυσικά και θα το παρακινούσα γιατί θεωρώ ότι όταν κάποιος έχει ένα χάρισμα, ένα ταλέντο καλό θα ήταν να το εξελίξει και για-

¶ÈӤϷ, ÌÔÁȤ˜ Î·È Ù· ·È‰È¿ ˙ˆÁÚ·Ê›˙Ô˘Ó ÛÙÔ Ï¢Îfi ¯·ÚÙ› ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ Ôχ¯ÚˆÌÔ “¢ˆÌ¿ÙÈÔ” τί όχι να ασχοληθεί και επαγγελματικά.

¶Ò˜ ηٿ ÙË ÁÓÒÌË Û·˜ ı· ¤ÚÂ ӷ ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È ÙÔ Ì¿ıËÌ· ÙˆÓ “∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ” ÛÙ· Û¯ÔÏ›·; Μέσα από καλλιτέχνες - εκπαιδευτικούς και σε κατάλληλους εργαστηριακούς χώρους.

°È·Ù› ‰Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ٷ ‚È‚Ï›·, ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋, ÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ô˘ Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙÔ ·È‰ÈÎfi ÎÔÈÓfi;

¶ÔÈ· ‹Ù·Ó Ù· ·Á·Ë̤ӷ Û·˜ ·È¯Ó›‰È· fiÙ·Ó ‹Û·ÛÙ·Ó ·È‰›; - ™‹ÌÂÚ·; Παιχνίδια ομαδικά στη γειτονιά και ένα από τα αγαπημένα μου παιχνίδια ήταν και είναι το photo viewer camera (κάμερα προβολής εικόνων). Είναι ένα παιχνίδι που μέσα από τις εικόνες του ταξιδεύω. * Το πρόγραμμα “Παιχνίδια με την τέχνη: 9 καλλιτέχνες δημιουργούν μαζί με τα παιδιά”, που ξεκίνησε τον

Γιατί ένας καλλιτέχνης δημιουργεί ένα έργο τέχνης πρώτα για τον εαυτό του και έπειτα για τους άλλους. Εκφράζει ένα κομμάτι του εαυτού του.

Μια φορά σαν ήμουν έξι χρονών, είδα σ’ ένα βιβλίο που μιλούσε για το Παρθένο Δάσος και που λεγόταν “Αληθινές Ιστορίες” , μια υπέροχη ζωγραφιά. Αυτή η ζωγραφιά έδειχνε ένα βόα να καταπίνει κάποιο άγριο ζώο. Έλεγε μες στο βιβλίο: “Οι βόες καταπίνουν το θύμα τους ολόκληρο, χωρίς να το μασήσουν. Κατόπιν δεν μπορούν πια να

κουνηθούν και κοιμούνται έξι ολόκληρους μήνες, όσο διαρκεί η χώνεψή τους” . Σκέφτηκα, λοιπόν, πολύ πάνω στις περιπέτειες της ζούγκλας και, με τη σειρά μου και γω, κατάφερα μ’ ένα χρωματιστό μολύβι, να φτιάξω το πρώτο μου σχέδιο. Το σχέδιό μου υπ’ αριθμόν 1, ήταν έτσι:

Œ‰ÂÈÍ· ÙÔ ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ· ÌÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÒÙËÛ· ·Ó ÙÔ Û¯¤‰Èfi ÌÔ˘ ÙÔ˘˜ Êfi‚È˙Â. ªÔ˘ ·¿ÓÙËÛ·Ó: “ª· ˆ˜ ÌÔÚ› Ó· Ì·˜ ÊÔ‚›˙ÂÈ ¤Ó· η¤ÏÔ;” . ∏ ˙ˆÁÚ·ÊÈ¿ ÌÔ˘, fï˜, ‰ÂÓ ¤‰ÂȯÓ ¤Ó· η¤ÏÔ. ¶·ÚÔ˘Û›·˙ ¤Ó· ‚fi· Ô˘ ¯ÒÓ¢ ¤Ó·Ó ÂϤʷÓÙ·. ∑ˆÁÚ¿ÊÈÛ·, ÏÔÈfiÓ, ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ‚fi· ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ. °È·Ù› ·˘ÙÔ› ¿ÓÙ· ı¤ÏÔ˘Ó ÂÍËÁ‹ÛÂȘ. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ÌÔ˘ ˘’ ·ÚÈıÌfiÓ 2 ‹Ù·Ó ¤ÙÛÈ:

√È ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÌÂ Û˘Ì‚Ô‡Ï¢·Ó Ó’ ·Ê‹Ûˆ ηٿ ̤ÚÔ˜ Ù· Û¯¤‰È· Ì ٷ Ê›‰È·, (ÎÏÂÈÛÙ¿ ‹ ·ÓÔÈÎÙ¿), Î·È Ó· ÂӉȷʤÚÔÌ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙË ÁˆÁÚ·Ê›·, ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, ÙËÓ ·ÚÈıÌËÙÈ΋ Î·È ÙË ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋. ŒÙÛÈ ÂÁη٤ÏÂÈ„·, ÛÙ· ¤ÍÈ ÌÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·, ÌÈ· ı·˘Ì¿ÛÈ· ηÚȤڷ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘. ∏ ·ÔÙ˘¯›· ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ 1 Î·È 2 Ì ·Ôı¿ÚÚ˘Ó . ¶ÔÙ¤ ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ó Ù›ÔÙ ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜, ÎÈ Â›Ó·È ÛÙ’ ·Ï‹ıÂÈ· ÎÔ˘Ú·ÛÙÈÎfi ÁÈ· Ù· ·È‰È¿, Ó· ÙÔ˘˜ ‰›ÓÔ˘Ó ¿ÓÙÔÙ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ. (∞fiÛ·ÛÌ·: De Saint ñ Exupery, Antoine, √ ÌÈÎÚfi˜ Ú›ÁÎÈ·˜. ∞ı‹Ó·: ¡ÂʤÏË, 1984).

περασμένο Οκτώβριο, διοργανώνεται από το “Στέκι Παιδιού” της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ του Δήμου Βόλου σε συνεργασία με το ΚΔΑΠ Νεάπολης και το ΚΔΑΠ Λεχωνίων του ΚΕΚΠΑ ΔΙΕΚ Δήμου Βόλου, με σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και με ένα σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα των εργαστηρίων θα παρουσιαστούν στο Κέντρο Τέχνης Τζιόρτζιο ντε Κίρικο από την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου έως και τις 16 Φεβρουαρίου 2013.

∏ ÃÚÈÛÙ›Ó· ™ÙÂÊ·ÓÔ‡ÏË ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔ 1981. ΔÔ 2001 ÂÈÛ‹¯ıË ÛÙË ™¯ÔÏ‹ ∫·ÏÒÓ Δ¯ÓÒÓ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ∂ÈηÛÙÈÎÒÓ Î·È ∂Ê·ÚÌÔÛÌ¤ÓˆÓ Δ¯ÓÒÓ Ì ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ °. Δ۷ΛÚË Î·È ∫. ªÔÚÙ·Ú¿ÎÔ ·fi fiÔ˘ Î·È ·ÔÊÔ›ÙËÛ ÙÔ 2006. ∑ÂÈ Î·È ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ ÂÓÒ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Û ÔÏϤ˜ ÔÌ·‰ÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

● 0% ●

˙¿¯·ÚË - ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÙÙ¤˜ ıÂÚÌ›‰Â˜, ÌfiÓÔ ·fiÏ·˘ÛË ● 0% ʈÛÊÔÚÈÎfi Ô͇ ● ● º˘ÛÈ΋ ËÁ‹ ηÊ½Ó˘: ● ∞fi Ú¿ÛÈÓÔ˘˜ ÎfiÎÎÔ˘˜ ηʤ ● ¶ÂÚȤ¯ÂÈ Ê˘ÛÈΤ˜ ● ·ÚˆÌ·ÙÈΤ˜ ‡Ï˜ Δ∏§∂ºø¡∞ ∏§∂ºø¡∞ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™ ¶π∫√π¡ø¡π∞™

6936894871 6989262025 ∂§§∏¡π∫√ ¶ƒ√´√¡


8/ ¶ÂÚÈ‹ÁËÛË ¢IA¢POME™ / 25 NOEMBPIOY 2012 (28)

ΔÔ ‚Ô˘Ófi Ù˘ ™ÙÚ¿ÙÛÈ·Ó˘ Î·È Ô ™·Ú·ÓÙ¿ÔÚÔ˜

√ ™·Ú·ÓÙ¿ÔÚÔ˜ οو ·fi ÙË ™ÙÚ¿ÙÛÈ·ÓË

√ ∞Ú›Ï˘ ÙÔ˘ ™·Ú·ÓÙ¿ÔÚÔ˘ ∫›ÌÂÓÔ - ºˆÙÔÁڷʛ˜:

∫Àƒπ∞∫√™ ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À √È ¿ÓıÚˆÔÈ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÛοϘ Ì ·ÓıÚÒÈÓ· ÎfiηϷ ÁÈ· Ó’ ·Ó¤‚Ô˘Ó. Δ√ ∂ªμ∞Δ∏ƒπ√ Δ√À ø∫∂∞¡√À °È¿ÓÓ˘ ƒ›ÙÛÔ˜ όρεια από τον ορεινό όγκο του Σμόλικα, κάπου ανάμεσα στην Ήπειρο και στη Μακεδονία, πηγάζει ένα ποτάμι, o Σαραντάπορος, που έχει κατεύθυνση δυτική και κυλάει ανάμεσα στο βουνό αυτό και στις υπώρειες του Γράμμου, μέχρι να ενωθεί με τον Αώο και μαζί του να πάρει το δρόμο για την Αδριατική. Το ποτάμι αυτό έμελλε να στοιχειώσει ένα μεγάλο κομμάτι της νεοελληνικής ιστορίας παίζοντας ένα ρόλο καταλυτικό στην εξέλιξη του εμφύλιου, εσωτερικού σπαραγμού, των ετών 19461949. Πολλοί περνούν απεκεί, χρησιμοποιώντας τον εθνικό δρόμο Ιωαννίνων - Κοζάνης, αλλά λίγοι γνωρίζουν τη βαριά ιστορία που κουβαλάνε τα πλήθος υψώματα, γύρω και πάνω από το γραφικό ποτάμι. * Η ανάπτυξη, προώθηση και διολίσθηση σημαντικών τμημάτων των αντίπαλων δυνάμεων, σε βουνά και λόφους που αναπτύσσονται γύρω από το μακρύ σώμα του Σαραντάπορου ανάγκασαν τους επιτελείς των δυνάμεων αυτών να λαβαίνουν σοβαρά υπόψη τους την κοιλάδα και τις παρυφές του ποταμού και να τη θεωρούν στρατηγικής σημασίας, προκειμένου να σχεδιάσουν τις επιθετικές ή αμυντικές τους, κατά περίπτωση, τακτικές τους. Σήμερα βέβαια τίποτα πια δε θυμίζει αυτά που εκτυλίχθηκαν γύρω από τον Σαραντάπορο, τα δίσεχτα εκείνα χρόνια, καθώς είναι ένα ήρεμο και γραφικό ποτάμι, με χαμηλές κοίτες, γωνιές και κοιλάδες.

B

* Εκτός από το Γράμμο, το Βίτσι και το Βόιο, στη Βόρεια Ελλάδα, τα ανώνυμα, άγνωστα και χαμηλά βουνά του Σμόλικα, που εκτείνονται στη βόρεια πλευρά του, έπαιξαν σπουδαίο ρόλο στην εξέλιξη του πολέμου, αφού οι κορυφές τους, κατά έναν περίεργο γεωγραφικό και όχι ιστορικό τρόπο, κυριάρχησαν στις εχθροπραξίες και συγκρούσεις, εκεί, στα μέσα και τέλη του 1948 και στις αρχές του 1949.

Τα βουνά αυτά είναι το Κάμενικ και η Στράτσιανη, από τη βόρεια μεριά του Σαραντάπορου και η Μπολιάνα, η Γύφτισσα, ο Κλέφτης και το Ταμπούρι, νότια από αυτόν. Oλες αυτές οι κορυφές βρίσκονται σε μια παράλληλη, οριζόντια ανάπτυξη, με μια δεύθυνση από δυτικά προς τα ανατολικά, εκτός από τον Κλέφτη που είναι γεωτοπικά ξεκομμένος και δεν συνδέεται ουσιαστικά με την κοιλάδα του Σαραντάπορου. Θα μου πείτε τι ονόματα είναι αυτά που σας αραδιάζω; Και σε τι μπορεί να είναι ή να φαίνονται χρήσιμα αυτά τα απίθανα βουνά με τα άγνωστα ονόματα στη σημερινή κοινωνία μας ή στον ιστορικό χρόνο που ζούμε; Όμως για ένα τεράστιο πλήθος ανθρώπων της εποχής εκείνης, τα ονόματα των βουνών αυτών όχι μόνο διαδραμάτισαν κρίσιμο και καταλυτικό ρόλο στην επιβίωση της χώρας, αλλά μπορεί πια να ειπωθεί με βεβαιότητα πως θεωρούνται και γενεσιουργές αιτίες διαμόρφωσης του status quo της βαλκανικής (εθνικής) εδαφολογίας. Από τα βουνά αυτά που τα ονόματά τους παρατέθηκαν λίγο παραπάνω, το Κάμενικ (*) αποτελεί την τελευταία ορεινή έξαρση του Γράμμου στο δυτικό του πλέγμα, ενώ η Μπολιάνα, η Γύφτισσα, το Ταμπούρι και ο Κλέφτης (**) αποτελούν δασωμένα τμήματα και εξάρματα του Σμόλικα. Και μονάχα η Στράτσιανη θεωρείται απομονωμένο βουνό, ανεξάρτητο από τις άλλες μεγάλες οροσειρές της βόρειας χώρας μας και μοιάζει φυτευτό στην καρδιά του Σαραντάπορου. Όμως εκτός από αυτό, η Στράτσιανη είναι και θεωρείται το νευραλγικότερο σημείο όλων των κορυφώσεων της ηπειρωτικής περιοχής για τις κρίσιμες αναμετρήσεις, αλλά και ο στρατηγικότερος πόλος της τεράστιας κοιλάδας του Σαραντάπορου. Οι σκληρότερες μάχες και συγκρούσεις των αναμετρήσεων, ανάμεσα στις δυνάμεις του κυβερνητικού από τη μια και του δημοκρατικού στρατού από την άλλη, που έλαβαν χώρα στη βόρεια όχθη του Σαραντάπορου, κι επεκτάθηκαν σε όλες τις πιο πάνω ανεξάρτητες κορυφές του Σμόλικα, μεταφέρθηκαν τελικά κι επικεντρώθηκαν στη βόρεια όχθη του, επάνω ακριβώς από την τομή του Σαραντάπορου με τον Βουρκοπόταμο, στον Πύργο της Στράτσιανης, ένα ξεχωριστό και πολύ δασωμένο βουναλάκι που βρίσκεται στο επίκεντρο της ι-

στορικής κοιλάδας του Σαραντάπορου Η διάρκεια και η σκληρότητα αυτών των μαχών εντυπωσίασαν, γράφει ο ιστορικός και καθηγητής του Πανεπιστημίου Γιώργος Μαργαρίτης, κι εξακολουθούν να εντυπωσιάζουν ακόμη και σήμερα, αλλά με άλλο τρόπο... Οι συγκρούσεις αυτές ξεκίνησαν στις 2 Απριλίου του 1949 και κόπασαν περί το τέλος του ίδιου μήνα. Αυτά που συνέβησαν επάνω στην κορφή της Στράτσιανης και γύρω στις πλαγιές της, εκείνο τον ματωμένο Απρίλη, ασφαλώς δεν τιμούν την ελληνική ιστορία ούτε διεκδικούν θέση στις ηρωικές σελίδες της. Κι όταν πια ξέρουμε, ότι ο επίσημος κυβερνητικός στρατός, για ανεξήγητους λόγους (δές λόγους γοήτρου), λύσσαγε να κατακτήσει ή να επανακτήσει την κορυφή της Στράτσιανης, θυσιάζοντας δεκάδες κορμιά από τον ζωντανό κορμό της πατρίδας, δίχως στρατηγικά ή θεωρητικά κίνητρα και πλεονεκτήματα, καταλήγουμε στο συμπέρασμα για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά εκείνου του αχρείαστου πολέμου. Αλλά και από τη μεριά των ανταρτών του δημοκρατικού στρατού επιδείχθηκε η ίδια επισφαλής τακτική και έλλειψη στρατηγικής σκοπιμότητας για τη διακατοχή του υψώματος της Στράτσιανης ρίχνοντας στον καιάδα του θανάτου δεκάδες άλλα ανθρώπινα κορμιά που χάθηκαν για ένα τίποτα... Ίσως αυτό το “τίποτα” να έλεγε “πολλά” στους στρατιωτικούς αρχηγούς του κινήματος, όμως η ιστορία απέδειξε ότι οι λυσσώδεις μάχες γύρω από τις κορφές αυτών των βουνών υπήρξαν απρόσφορες και περιττές. Ωστόσο δεν μπορούμε να πούμε, βλέποντας με τα σημερινά, ψύχραιμα και λογικότερα μάτια και νου, ότι εκείνα τα γεγονότα κι εκείνες οι επιχειρήσεις δεν είχαν “στόχους” και σκοπούς. Η ευρεία εδαφική ανακατάταξη της βαλκανικής, σε σχέση με τους στόχους της ευρωπαϊκής διπλωματίας και προοπτικής απέδειξαν, ασφαλώς εκ των υστέρων, ότι οι συγκρούσεις των βουνών ήταν άνισες από τη φύση τους, έστω και αν στους απλούς μαχητές υπερτερούσε το εύλογο και ισονομικό σύστημα της δικαιότερης απονομής των αγαθών της ειρήνης και των συνεπειών, από τα δεινά του πολέμου. Όταν έχεις θυσιάσει χιλιάδες ανθρώπινες ζωές σε έναν καταστροφικό πόλεμο (γερμανική κα-

τοχή) προσφέροντας από το αίμα σου ό,τι πιο ζωτικό και χρήσιμο διαθέτεις, έχεις και την ανάλογη απαίτηση να δρέψεις τους καρπούς από την απελευθέρωση. Αυτό ήταν το δράμα των ανθρώπων του ΕΛΑΣ και των αριστερών δυνάμεων, ύστερα από τη γερμανική υποχώρηση και την περιέλευση της χώρας στο πολιτικό χάος... * Η γενική πεποίθηση λοιπόν εκείνη την άνοιξη του 1949, όταν είχαν σπάσει τα μέτωπα στον κύριο άξονα των αναμετρήσεων (βόρεια σύνορα), ήταν ότι είχαν εμπλακεί στα σημεία αυτά (Κάμενικ και Στράτσιανη) πολύ ισχυρές δυνάμεις και των δύο αντιπάλων και ότι εκεί τάχα κρινόταν το μέλλον του πολέμου (Γιώργος Μαργαρίτης, Ιστορία του Ελληνικού Εμφύλιου πολέμου, τόμος 2, σελ. 377). Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανένας, με ευκολία, ότι η περιοχή των εχθροπραξιών ήταν μεγάλης στρατηγικής σημασίας και η εξέλιξη του πολέμου, σε αυτά εδώ τα μέρη, πολύ συναρπαστική. Αυτή εδώ η βόρεια πλευρά της κοιλάδας του Σαραντάπορου διέθετε δύο ή τρεις κορυφές στρατηγικής περιωπής, δηλαδή σημεία - κλειδιά, που πάνω τους μπορούσε να στηριχθεί ολόκληρο αμυντικό σύστημα. Όμως στην ουσία επρόκειτο για μια στενή διάταξη φυσικών εξάρσεων, απόκρημνη, δασωμένη και τοπογραφικά ανώμαλη, η οποία δεν περιέκλειε χωριά, πληθυσμούς, πόρους ή συγκοινωνιακά δίκτυα (ό.π.). Εκείνο τον Απρίλη του ’49 οι κυβερνητικές δυνάμεις συγκεντρώθηκαν κάτω από τη Στράτσιανη, στο μήκος της κοιλάδας του Σαραντάπορου, προκειμένου να επιτεθούν και να καταλάβουν τα δύο υψώματα που αναπτύσσονται επάνω από την κοιλάδα, τη Στράτσιανη και το Κάμενικ, λίγο βορειότερα. Διέθεταν συντριπτικά ανώτερες δυνάμεις (περίπου 4.000 άντρες) που είχαν απλωθεί κατά μήκος της δεξιάς, (κατά την κάθοδο του ποταμού), βόρειας όχθης του Σαραντάπορου. Είναι αλήθεια ότι ο έλεγχος των υψωμάτων αυτών απελευθέρωνε τις επικοινωνίες προς το εσωτερικό της κοιλάδας και προς τον κεντρικό πυρήνα της οροσειράς του Γράμμου. Από την άλλη μεριά, στην περιοχή του Πύργου της Στράτσιανης, επάνω από το Σαραντάπορο, ήταν παρατεταγμένες δύο (κατ’

επίφαση) ταξιαρχίες του Δημοκρατικού Στρατού, οι οποίες δεν αριθμούσαν παραπάνω από διακόσιους με διακόσιους πενήντα μαχητές. Αστεία πράγματα... Οι μάχες που ακολούθησαν για την κατάληψη του υψώματος της Στράτσιανης (υψόμετρο 1.385 μέτρα) θα μπορούσαν να αποτελέσουν το υλικό για ένα πολεμικό και περιπετειώδες βιβλίο, τόσο για το νόημα των επιχειρήσεων, όσο και για τους ηρωισμούς που επιδείχθηκαν εκατέρωθεν. Ολόκληρο τον ματωμένο αυτό Απρίλη διεξάγονταν εδώ πάνω στη Στράτσιανη φριχτές μάχες, σώμα με σώμα που έφθειραν κι εξουθένωσαν και τις δύο πλευρές. Η επιχείρηση των κυβερνητικών δυνάμεων πήρε το κωδικό όνομα “Νυχτερίς” και εφαρμόστηκε, για πρώτη φορά, από το επιτελείο της VΙΙΙ μεραρχίας, ένα πρωτότυπο σχέδιο (Δείτε: “Συμπληρωματική έκθεσις επιχειρήσεων Γράμμου” , στο ΓΕΣ/ΔΙΣ, Αρχεία, τόμος 13, αλλά και το άρθρο του καπετάν - Φωκά, διοικητή της αντάρτικης ταξιαρχίας, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Δημοκρατικός Στρατός, τεύχος 6/1949 κι ανατυπώθηκε από τον Ριζοσπάστη, τον Ιούνιο του 1996). Το σχέδιο; Η αξιοποίηση της νύχτας. Ήταν ένα μέτρο που αντέγραψε ο κυβερνητικός στρατός από τους αντάρτες οι οποίοι το χρησιμοποιούσαν μέχρι τότε με επιτυχία. Όλες οι μετακινήσεις δηλαδή, οι επιθέσεις και οι αιφνιδιασμοί γινόντουσαν τις νυχτερινές ώρες. Την ημέρα, ταλαιπωρούσε τους αντάρτες, που κατείχαν το ύψωμα της Στράτσιανης, η αεροπορία και το πυροβολικό. Δεν επέτρεπαν στους μαχητές εκείνους να ησυχάσουν, να οργανωθούν και να αναλάβουν δυνάμεις. Τη νύχτα γινόταν η οργανωμένη επίθεση των στρατιωτικών τμημάτων που τους εξωθούσαν πίσω από το ύψωμα. Ο τακτικός στρατός χρησιμοποιούσε πλέον, για πρώτη φορά, αντιαρματικούς εκτοξευτές, αλλά και κάθε είδους τεχνάσματα, παραπλανήσεις και αντιπερισπασμούς. Αυτό - όταν μιλάμε για συνηθισμένους ανθρώπινους οργανισμούς και αντοχές - εσήμαινε ότι δεν χρειάζονταν πάνω από δύο ή τρία εικοσιτετράωρα για να εξουθενωθεί ο αντίπαλος. Παρά ταύτα καταναλώθηκε ένας ολόκληρος μήνας για να “πέσει” το ύψωμα της Στράτσιανης, πράγ-

μα που ανησύχησε τους στρατηγούς του κυβερνητικού στρατού. Μάλιστα ύστερα από λίγες μέρες το επιτελείο της μεραρχίας επισκέφθηκε ο ίδιος ο επιτελάρχης, ο Θρασύβουλος Τσακαλώτος, αλλά και ο γενικός επιθεωρητής του Στρατού, ο Βεντήρης (o μετέπειτα γνωστός αρθρογράφος της “Βραδυνής” ), για να επιμεληθούν της γενικής επίθεσης. Η αναλογία των πολεμιστών ήταν τραγικά συντριπτική: Ένας αντάρτης προς είκοσι στρατιώτες του κυβερνητικού στρατού. Το γεγονός, πως “κράτησε” , το ύψωμα της Στράτσιανης, ένα μήνα αλώβητο και ακατάκτητο, αποτελεί σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα των ηρωικών κατορθωμάτων του Δημοκρατικού Στρατού, πράγμα που επεσήμαναν και οι στρατηγοί στις Εκθέσεις τους, ύστερα από την κατάληψη του υψώματος. Στο σημείο αυτό αξίζει να θυμηθούμε αποσπασματικά τον γραπτό λόγο του πιο αρμόδιου στρατιωτικού, του διοικητή των επιχειρήσεων, στρατηγού Ανδρέα Μπαλοδήμου. Από την “Αναφορά” του λοιπόν προκύπτουν μερικά από τα φοβερά ιστορικά στοιχεία που σημάδεψαν την τύχη αυτού του βουνού: “Σκληρός αγών συνεχίζεται περί την κορυφήν του Πύργου, μέχρις εσπερινάς ώρας, κατάληψις Πύργου (Στράτσιανης) δεν ολοκληρούται, εχθρός ανθίσταται” (26-4-1949). Άρχεται σκληρός αγών του εχθρού διεκδικούντος σπιθαμήν προς σπιθαμήν το έδαφος. Τα τμήματά μας προσεγγίζουν την κορυφήν του Πύργου... (27-41949). Η σκληρότης της μάχης του Πύργου ήτο πρωτοφανής... Δύναται να χαρακτηρισθεί η σκληροτέρα μάχη των μέχρι τούδε διεξαχθεισών υπό της Μεραρχίας... (28-4-1949) (***). * Αυτό λοιπόν το “ύψωμα” , αυτή την κορυφή του Πύργου Στράτσιανης, πάνω από την ωραία κοιλάδα του Σαραντάπορου, αποφάσισα να περπατήσω, βήμα το βήμα, διεκδικώντας “σπιθαμή προς σπιθαμή” την αλήθεια και τ’ απομεινάρια της τραγωδίας, καθώς και τον απόηχο της απριλιάτικης εκείνης τιτανομαχίας των αδερφοποιτών που σημάδεψε την εικόνα του ποταμού και της γενικότερης ιστορίας του εμφύλιου σπαραγμού.


¶ÂÚÈ‹ÁËÛË /9 ¢IA¢POME™ / 25 NOEMBPIOY 2012 (29)

∞ÓËÊÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙË ™ÙÚ¿ÙÛÈ·ÓË ¤¯Ô˘Ì ·¤Ó·ÓÙ› Ì·˜ ÙËÓ ªÔÏÈ¿Ó· ÙÔ˘ ™ÌfiÏÈη

√ ¶‡ÚÁÔ˜ Ù˘ ™ÙÚ¿ÙÛÈ·Ó˘ Ì ÙËÓ ÔÚÔÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ™ÌfiÏÈη ·¤Ó·ÓÙÈ

™Â ÚÒÙÔ Ï¿ÓÔ Ô ¶‡ÚÁÔ˜ Ù˘ ™ÙÚ¿ÙÛÈ·Ó˘ Î·È ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ù· π·Ì·ÙÈο §Ô˘ÙÚ¿ ÙÔ˘ ∞Ì¿Ú·ÓÙÔ˘ ÛÙËÓ Ï·ÁÈ¿ ÙÔ˘ ∫¿ÌÂÓÈÎ

∫·Ù¿ÏÔÈÔ Ù˘ ·ÈÌ·ÙÔ¯˘Û›·˜ Î·È ÙˆÓ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÒÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‚fiÙ·Ó· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ήταν ένα λαμπερό και θαυμάσιο πρωινό του φετινού Νοέμβρη που εξεικόνιζε αισθήματα εποχικά και διαυγή, αντίθετα από τα μελανά και ζοφερά αισθήματα του μαύρου Απρίλη εκείνης της χρονιάς. Βρέθηκα νωρίς το πρωί να ταξιδεύω από την Κόνιτσα προς την Κοζάνη. Στο ύψος της γέφυρας του Βουρκοπόταμου, (παραπόταμου του Σαραντάπορου), εκεί από όπου ανηφορίζει κανένας για Πουρνιά, Αγία Παρασκευή, Φούρκα και Σαμαρίνα (με ασφαλτόδρομο πλέον, παρακαλώ), εγώ συνεχίζω λίγο ακόμη, ώσπου να βρω την αριστερή έξοδο

για το χωριό του Πύργου. Η πινακίδα με οδηγεί αριστερά, όπου σε 8 χιλιόμετρα, μέσα σε ωραία πλαγιά και με θέση μεσημβρινή βρίσκεται απλωμένο αυτό το πανέμορφο και ήσυχο χωριουδάκι. Περνάω την παλιά σιδερένια γέφυρα, τύπου Μπέλλεϋ, ενώ από κάτω σεργιανίζει τα ασημένια του κύματα ο δυνατός χοχλακισμός του Σαραντάπορου. Ύστερα αρχίζει η ανηφόρα μες από πυκνά δάση βελανιδιάς και μεσογειακής βλάστησης. Οι στροφές είναι καλά μελετημένες και κατασκευασμένες, ενώ κάθε μία επανάκαμψη στην κοίτη του

ποταμού αποκαλύπτει όλο το θεσπέσιο σκηνικό της πανώριας ροής και των τοιχωμάτων του. Ανηφορίζοντας αρκετά για το βουνό της Στράτσιανης, φτάνω σε διαδοχικά μπαλκόνια, με εκπληκτικές θεάσεις και ορμητικά τινάγματα των απέναντι βουνοκορφών. Το πρώτο βουνό που αναδύεται από αυτόν το θύλακα της βουνίσιας ομορφιάς και του νοεμβριάτικου πλούτου, χρωμάτων και εικόνων, είναι η ιστορική Μπολιάνα, ακριβώς πάνω από την κοιλάδα του Σαραντάπορου, όπως εμφανίζεται απέναντί μου. Η Μπολιάνα, ένα καταδασωμένο, εκτεταμένης ακτίνας, αλλά μικρού ύψους, ήπιο βουνό (υψόμετρο 1292 μέτρα) χρυσαφίζει στον πρωινό ήλιο στέλνοντας στα δυτικά ένα υπέροχο μήνυμα τρυφεράδας και απαλότητας. Η κορφή της είναι κι αυτή ήπια και προσεγγίζεται από την Καστάνιανη (Καστανιά) που κρύβεται πίσω από το βουνό, ανατολικότερα, με δρόμο σχετικής βατότητας. Συνεχίζοντας την οδική ανάβαση διακρίνω λίγο δυτικότερα από τις παρειές της Μπολιάνας, αλλά στη δυτική πλευρά του Βουρκοπόταμου, τα ονομαστά χωριουδάκια Γαναδιό, Μόλιστα και Μοναστήρι, να στηρίζονται στον ίδιο πυλώνα, αλλά στις βορειοδυτικές πλαγιές του Κλέφτη. Σε είκοσι λεπτά περίπου βρίσκομαι στην πλατεία του Πύργου, ενός ήσυχου, αραιοκατοικημένου πέτρινου χωριού, στο οποίο με καλορίζει το όμορφο πέτρινο σχολειό κι η ωραία εκκλησιά που πνίγεται στα πορφυρά τερτίπια που φτιάχνουν τα πλατάνια κι οι βελανιδιές. Ένα ιδιότυπο χτιστό πέτρινο μνημείο μιλάει για τη φύση και τον πολιτισμό, αλλά τσιμουδιά, όπως και σε όλο το χωριό, για τα κατορθώματα των εμπλεκομένων και τις φριχτές μέρες που πέρασε ο τόπος. Απαγορευμένο παιχνίδι, θα μου πείτε, η νεότερη ιστορία μας... * Πίσω από το σχολειό φεύγει ένα μονοπάτι που ανηφορίζει ως τον αυχένα της πρώτης πλαγιάς. Εκεί συναντάει τον χωματόδρομο που ξεκινάει πριν από το χωριό κι ανηφορίζει πια για το βουνό της Στράτσιανης. Μονοπάτι και δρόμος συνεχίζουν μαζί την ήπια και χαλαρή ανάβαση μες από ένα πλούσιο κοίτασμα χρυσών και φεγγοβόλων άστρων. Το βουνό αποκαλύπτει τη φύτρα του, με τα εξαίσια βότανα, τους κιτρινοκόκκινους θάμνους, τα δέντρα της τυπικής μακεδονικής μορφολογίας και τα θαυμάσια χρώματα του Νοέμβρη. Η διάσχιση της Στράτσιανης είναι μια υπέροχη εμπειρία, στα βουνά της

Ηπείρου, που αφενός δεν είναι γνωστά και αφετέρου προσφέρουν τη συναισθηματική φόρτιση από τη συμμετοχή της στις πολεμικές επιπλοκές της χώρας. Μια απέριττη και δυναμική ποικιλία ολόχρυσων δέντρων συμβαδίζει μαζί μου στη μέτρια ανηφόρα για την κορυφή της Στράτσιανης. Η πορεία που έχω σχεδιάσει και την οποία πραγματοποιώ, μες από τη διαδρομή του μοναδικού αυτού δασικού ανύσματος, μου ανοίγει πολλαπλά κι αλλεπάλληλα παράθυρα στο σύμπαν της Ηπειρωτικής υπαίθρου, ένα σύμπαν που κάθε τόσο μεταβάλλεται, καθώς μετακινούμαι, μέχρι να ολοκληρωθεί κάτω από τις ιδιομορφίες και τις παραλλαγές του αντιφατικού περιβάλλοντος που με περιστοιχίζει. Η απλή όψη των δασών που έρχεται νωχελικά να με εισαγάγει στα μυστήρια του βουνού, παραλλάσσει στη συνέχεια και με τινάζει στα ουράνια της βουνίσιας χλωρίδας στο τέλος, καθώς τα υπέροχα και κομψά κωνοφόρα δάση της μαύρης πεύκης, θάρθει η ώρα, πατώντας την κορυφή, να με συντρίψουν με τη θαλερή και υψίκορμη μορφή τους. Αξίζει να κοινωνήσω αυτών των θεαματικών μυστηρίων της Ηπειρωτικής φύσης και υπαίθρου και να εισπράξω, σε μικρές δόσεις, την ομορφιά και την καθαρότητα των ηπειρωτικών τοπίων, από ετούτη δω την αψηλή αγκαλιά της Στράτσιανης. Τέσσερις είναι οι διαγώνιες συναρπαστικές στάσεις και οι απαράμιλλες ζώνες υψηλής θέας και κατάγνωσης του ακριτικού ελληνικού τοπίου: Η πρώτη: Θέση και μέτωπο βορειοανατολικό. Ολόκληρος σχεδόν ο ρους του Σαραντάπορου, κυματιστός, σε μια βαθιά, ασημόλευκη χαίτη και από δεξιά προς τα αριστερά, σε αλλεπάλληλα βάθη και ζώνες, εμφανίζονται κι αποκαλύπτονται, με πεντακάθαρη όψη, το Βόιο, οι Αρένες του Γράμμου, η Αετομηλίτσα (σε βάθος πεδίου), η Πυρσόγιαννη (σε κοντινό πλάνο), η Οξυά, το Περήφανο και η “2520” του Γράμμου. Η δεύτερη: Θέση και μέτωπο βορειοδυτικό. Αποκαλύπτεται η μακριά ορεινή ράχη του δυτικού Γράμμου, το Γκόλιο, το Κάμενικ, τα Λουτρά του Αμάραντου, η μεγάλη χαράδρα που μεσολαβεί ανάμεσα Κάμενικ και Στράτσιανη και η Νεμέρτσκα. Η τρίτη: Θέση και μέτωπο νότια. O νότιος ρους του Σαραντάπορου, η πεδιάδα της Κόνιτσας και η μεγαλειώδης οροσειρά της Γκαμήλας. Η τέταρτη: Θέση και μέτωπο νοτιοανατολικό. Ολόκληρος ο Σμόλικας, με τον Κλέφτη, τα χωριά

της λεκάνης Βουρκοπόταμου (Μοναστήρι, Μόλιστα και Γαναδιό), η Μπολιάνα και το περίφημο δάσος Τσουμπάνη, πάνω από αυτά. * Μπαίνω μέσα σε δάσος παλιών πεύκων και φτελιών που, υψώνοντας το βλέμμα μου, τα συλλαμβάνω να ξύνουν τη ράχη τους στο οξύ κοβάλτιο τ’ ουρανού. Eίναι το υπέρτατο γαλάζιο ετούτο το χρώμα τ’ ουρανού, αποκλειστικά βαθύ και γαλάζιο, “που μέσα του δε χωράει το ελάχιστο κόκκινο” , όπως λέει κι ο Γιάννης Ρίτσος, στiς Μαρτυρίες του. Μικρές φωτιές ανάβουν μες στις φυλλωσιές, καθώς τα κουρτινάκια των φυλλοβόλων κλαρώνουν και πηγαινόρχονται απ’ τις ανάσες του αγέρα. Εδώ κάποτε κάποιοι άνοιξαν τις χούφτες τους κι άφησαν τα δαχτυλικά τους αποτυπώματα πάνω σε τούτες τις γραμμές των δέντρων. Εδώ κάποτε άνοιξε ο ουρανός κι έσταξε ένα πύρινο φοβερό μέταλλο που ξέσκισε τα δέντρα κι έκαψε τη γης. Πίσω απ’ τα δέντρα κρύβονται σκιές, βόγγοι, ποδοβολητά. Η σιγαλιά είναι πηχτή σα “γάλα σ’ ελατίσιο κάδο” , αλλά μοιάζει ψεύτικη, κάτι λες πως θα ξεμυτίσει απ’ τη γωνιά, ένας στεναγμός, μια απελπισμένη κραυγή, ένα αγκομαχητό. Η μεγαλοβδομάδα του Απρίλη στενεύει, ένα μαύρο σύννεφο, που πλέει στα δασωμένα βουνοπλάγια, απλώνει τις φουσκωμένες φτέρουγες πάνω από τα κορφοπλούμιστα χρυσόφυλλα και ο ξερός κρότος των πυροβολισμών σκίζει τον χασέ της μαργαρίτας. Από το δίχτυ του πευκόδασου ξεμπλέκει τα μαλλιά της μια νεράιδα και φουρφουρίζει ολόκληρη η πλαγιά, όμως πίσω της είναι κρυμμένη μια σαλεμένη γριά που τη σκεπάζει μια μαύρη μπόλια και στηθοκοπιέται ουρλιάζοντας μέσα στην άσπιλη τούτη και χαλαρή ευδαιμονία. Λίγνεψε το φως λοιπόν μέσα σε τούτη την αποκοτιά και πια δε φέγγει στην αυλή του δάσους. Οι φωλιές των αητών γκρεμίστηκαν και σφράγισαν των αγριμιών τα σπίτια. Η νύχτα σαν καρβουνόσκονη κατηφορίζει απ’ το βουνό. Με τόσα βόλια να σφυρίζουν δίπλα μου πώς ν’ αφουγκραστώ τα όνειρα και ν’ αγκαλιάσω τον ίσκιο του πεύκου; Πάνω στα καραούλια τσιρίζουν οι φωτιές και πέτρωσαν οι ίσκιοι. Χοντρές αρβύλες είναι κολλημένες στο πρόσωπο της λάσπης και τ’ ατσαλόκαρφα χτυπάνε της πέτρας το μάγουλο. Σώπασε το τζιτζίκι κι η μέλισσα άλλαξε περβόλι. Μια στυφή μυρωδιά από θειάφι κι ανεξήγητο μίσος πλανιέται γύρω και μέσα

στο δάσος. Τάχασα! Δεν είναι τούτη η περβολαριά της χαράς. Τούτο το βουνό είναι η μακελεμένη τσίπα, ο περιπλανώμενος θρήνος, η κραυγή και ο πόνος των αδικοχαμένων, ένα ντουφέκι που κρεμάστηκε στο ψηλότερο κλαδί μιας φτελιάς και σκουριάζει, χρόνια τώρα ή μια οβίδα ξεχασμένη από θεούς κι ανθρώπους μέσα στη μοσχοβολιά των βότανων... * Η κορφή που πατάω στη Στράτσιανη είναι σαν όλες τις κορυφές του κόσμου. Αεράτη, ευωδιαστή, γαληνεμένη. Δεν έχει τίποτα φτιαχτό, τίποτα το ψυχοφθόρο. Είναι όμορφη, καλοσυνάτη, κορφή με τα όλα της. Με τους εξώστες, τα παραπέτα των θάμνων και τα ευήλια δενδρώδη παράθυρά της. Από κάπου όμως μπάζει αυτή η εικόνα της χαράς, σκίζεται το μετάξι τ’ ουρανού και παθαίνει αφλογιστία ο ήλιος της ευωχίας και της γαλήνης. Πάνω από τα δέντρα της κορφής ορθώνονται οι ολοπόρφυροι τρούλοι του δειλινού. Και πίσω του αχνοφέγγει μια αόρατη λεπίδα θανάτου. Ένας σκοτεινός νάρθηκας, το δάσος με τις στενές κιονοστοιχίες των πεύκων, λειτουργεί στα πρόθυρα μιας ζωής τελειωμένης... Ένας σταυρός τρικάταρτος, σταυρός του μαρτυρίου, κοινός για δεκάδες σταυρωμένα παιδιά, και γι αυτά που ήταν κρυμμένα στα πέτρινα ταμπούρια, μα και για τ’ άλλα, που ανηφόριζαν, κάτω από τα ουρλιαχτά του επιλοχία, αγκομαχώντας στο βουνοπλάι, υψώνεται πάνω από την πλεξούδα των πεύκων κι ατενίζει συλλογισμένος τη χτενισιά των σύννεφων, μα και την άλλη χτενισιά που άργασαν οι όλμοι και τα μυδραλλιοβόλα... Παρασκευή 9 του Νοέμβρη, 2012 (*) Δείτε στη ΘΕΣΣΑΛΙΑ, 16 Σεπτεμβρίου 2007, “Κάμενικ - Η σκόνη μιας τραγωδίας” . (**) Δείτε στη ΘΕΣΣΑΛΙΑ, 29 Νοεμβρίου 2009, “Κλέφτης - Το σύμβολο του εθνικού διχασμού” . (***) Αναφορά Στρατηγού Μπαλοδήμου, Αρχεία ΓΕΣ/ΔΙΣ, τόμος 13. Βιβλιογραφία: Γιώργος Μαργαρίτης, Ιστορία του Ελληνικού Εμφύλιου Πολέμου (Βιβλιόραμα). Γιάννης Ρίτσος, Ανθολογία Χρύσας Προκοπάκη. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, Ιούνιος 1996 Αρχεία ΓΕΣ (Γενικού Επιτελείου Στρατού).


10/ ºˆÙÔÁÚ·Ê›· ¢IA¢POME™ / 25 NOEMBPIOY 2012 (30)

ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘ ∑ÂÚ‚Ô˘‰¿ÎË

“¶·Á›‰· - Trap” Εγκαινιάζεται την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου και ώρα 8:00 μ.μ. στον ημιώροφο του Κέντρου Τέχνης Τζιόρτζιο Ντε Κίρικο η έκθεση φωτογραφίας του Σπύρου Ζερβουδάκη με τίτλο “Παγίδα Trap” σε εικαστική επιμέλεια των Ιωάννη Ν. Αρχοντάκης και Γιάννη Στρατουδάκη. Η έκθεση, με είσοδο ελεύθερη, πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του “Νοέμβριου Φωτογραφίας 2012” , που διοργανώνει η Φωτογραφική Λέσχη Βόλου και θα διαρκέσει έως την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου. Τίποτα από τον κόσμο που φωτογραφικά περιγράφει ο Ζερβουδάκης δεν είναι “ψέμα” , κανένα ίχνος κολλάζ ή φωτομοντάζ δεν επιτρέπει την αμφισβήτηση του υπαρκτού υποθαλάσσιου κόσμου που ο φωτογράφος παρουσιάζει σχολαστικά και ασπρόμαυρα. Όλα είναι εκεί, απτά και ζωντανά μπροστά στο μάτι της φωτογραφικής του μηχανής. Κι όμως τίποτα από όσα τελικά αποτυπώνονται στο χαρτί δεν είναι εφικτά στον πεπερασμένο τρισδιάστατο χωροχρόνο του θεατή. Ο δημιουργός μελετάει με τόση αριστοτεχνική προσοχή τον επιλεγμένο χώρο του για να οργανώσει μια παγίδα στον παρατηρητή που το θύμα δεν έχει άλλη επιλογή από το να συμπράξει ολισθαίνοντας στο ανορθόδοξο τοπίο της εικόνας επιβεβαιώνοντας το ρόλο του φωτογράφου ως ικανότατου δολοπλόκου και θύτη.

∞fi ÙÔ °È¿ÓÓË ™ÙÚ·ÙÔ˘‰¿ÎË

Workshop ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜

ºˆÙÔÁÚ·Ê›·: ™‡ÚÔ˜ ¢·fiÓÙ·˜

∞fi ÙË ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ √Ì¿‰· ÙÔ˘ ¢›·˘ÏÔ˘ ºˆÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ °. ™ÙÚ·ÙÔ˘‰¿ÎË ·fi ÙËÓ ¤ÎıÂÛË FAith O Γιάννης Στρατουδάκης, φωτογράφος και καθηγητής φωτογραφίας διοργανώνει τετραήμερο workshop φωτογραφίας με θέμα “Photostories: Από τη σύλληψη στη δημιουργία μιας φωτοϊστορίας”, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο, από 7 έως και 10 Δεκεμβρίου. Το σεμινάριο εστιάζει στην κατανόηση της αφηγηματικής δύναμης της Φωτογραφίας μέσα από την ανάλυση της δομής των Photostories. Το πρόγραμμα του workshop περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, γνωριμία και review του υλικού των συμμετεχόντων, φωτογραφική εργασία με θέμα: “Αντιμετωπίζοντας το άγνωστο” , θεωρητικές συζητήσεις και αναλύσεις, εργασίες για τη δημιουργία μιας φωτοϊστορίας, συζητήσεις πάνω σε εργασίες διάσημων φωτογράφων κ.ά. Το κόστος του σεμιναρίου είναι 150 ευρώ και τα χρήματα θα δοθούν σε δύο δόσεις 70 και 80 ευρώ αντίστοιχα. Με το πέρας του workshop, στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής καθώς και το εγχειρίδιο του Γιάννη Στρατουδάκη “Σημειο-λογικό μου φαίνεται” . Εγγραφές θα γίνονται με mail μέχρι 02/12, στο jstratoudakis@gmail.com. Το workshop θα πραγματοποιηθεί στον Πολυχώρο Τέχνης του Ωδείου Φουντούλη (Αντωνοπούλου 17, 1ος όροφος).

“º˘Ï·Î›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ÂÚÓ¿” 100 επιλεγμένα φωτογραφικά έργα διάσημων φωτογράφων που κατάφεραν να αποτυπώσουν σημαντικές στιγμές της ιστορίας της ανθρωπότητας παρουσιάζει η Φωτογραφική Ομάδα του Δίαυλου την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου, ώρα 20:30 με τίτλο “Φυλακίζοντας το χρόνο που περνά” . Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο της 35ηε έκθεσης που διοργανώνει η Ομάδα στην οποία συμμετέχουν δεκαεπτά μέλη της που παρουσιάζουν εξήντα οκτώ έργα τους. Η έκθεση εγκαινιάστηκε την περασμένη Παρασκευή και είναι επισκέψιμη καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 10:30 μέχρι τις 21:30 ενώ θα διαρκέσει έως τις 10 Ιανουαρίου 2013. Την επιμέλεια και παρουσίαση των εκδηλώσεων έχει ο υπεύθυνος της φωτογραφικής Ομάδας του Διαύλου και καθηγητής φωτογραφίας στο ΔΙΕΚ. Βόλου κ. Λέοντας Μουρτζούκος. Οι παρουσιάσεις θα γίνουν στο χώρο της έκθεσης φωτογραφίας στη αίθουσα εκδηλώσεων στον 2ο όροφο του Διαύλου (Τοπάλη 14 με Δημητριάδος).


IÛÙÔÚ›· /11 ¢IA¢POME™ / 25 NOEMBPIOY 2012 (31)

ªÈ· ·ÔÎ·Ï˘ÙÈ΋ Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘ πṲ̂٠πÓÔÓÔ‡

∞Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ¯·Ì¤Ó˜ ÂÈÎfiÓ˜ ÙÔ˘ “‘22” ™˘ÓÔÌÈÏ›· ∂. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ÕÁÁÏÔ ˘Ô˘ÚÁfi ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÛÙË ™Ì‡ÚÓË

T

TÔ˘ Δ∞∫∏ ¶∞¡Δ∂§√¶√À§√À

ο 1922 κρατούσε και κρατά ακόμη το ενδιαφέρον της ιστορικής μνήμης ανάμεσα στους δύο γειτονικούς λαούς, τον Ελληνικό και τον Τουρκικό, που και σήμερα ακόμη, σε περίοδο συμφιλίωσης καταγράφει τη μεταξύ τους αντιπαλότητα. Και εξηγούμαι: Εκείνη η αποφράδα Αυγουστιάτικη ημέρα του “’22” , που για μας τους έλληνες ανακαλεί μνήμες σκοτεινές, εικόνες θλιβερές και πίκρα για την δυσάρεστη αυτή ιστορική συγκυρία, στη γείτονα χώρα εορτάζεται ως ημέρα Νίκης, που εγγίζει τα όρια Εθνικής γιορτής. Αφορμή και ιστορική πρόκληση, αυτού του σημειώματος, η φετινή χρονιά που ο Ελληνισμός, μετά από 90 χρόνια, φέρνει στο προσκήνιο της ιστορικής μνήμης τη Μικρασιατική περιπέτεια και την καταστροφή της Σμύρνης. Ανιχνεύομε το Κεφάλαιο μιας κρίσιμης ιστορικής περιόδου, για να ζωντανέψουμε συναισθήματα πατρογονικής έξαρσης και γνώση, που μας φέρνει κοντά σ’ αυτή την Επέτειο. Παρακολουθώντας τα τεκταινόμενα, τόσο τα τοπικά όσο και τα πανελλαδικά πρέπει να ομολογήσομε πως η απήχηση του κόσμου, για την 90χρονη Επέτειο είναι πολύ έντονη και ουσιαστική. Όλα τα αφιερώματα και οι διάφορες εκδηλώσεις από Μικρασιατικούς Συλλόγους, Ενώσεις της πόλης μας και σε όλη τη χώρα, συγκλίνουν στον ίδιο στόχο: Να μην ξεχαστεί η Γη της Ιωνίας, όσο τα ξεριζωμένα παιδιά της - λιγοστά ζουν ακόμη σε βαθύ αλλά ακμαίο γήρας - και τα παιδιά των παιδιών τους ενώνουν μνήμες, φωνές και αισθήματα σε έναν κύκλο εθνικής υπερηφάνειας, διατρανώνοντας την πεποίθηση ότι: “Πατρίδα είναι όλοι αυτοί οι πατεράδες, τα παιδιά, τα εγγόνια κι εκείνα που θά ’ρθουνε” , όπως πολύ εύστοχα αναφέρεται στο Ντοκιμαντέρ της Μαρίας Ηλιού, σε πείσμα μιας νόθου και κακόβολης άποψης, που διατυπώνουν ανιστόρητοι, ότι “Η Σμύρνη έχει σβηστεί από τη μνήμη της ανθρωπότητας” . Σε τοπικό επίπεδο μπροστάρηδες στον αγώνα για τη διατήρηση της μνήμης στην 90χρονη επέτειο, είναι οι δραστήριοι προσφυγικοί Σύλλογοι της Ν. Ιωνίας και Βόλου:

“Ίωνες” , “Εγγλεζονήσι” , “Ένωση Ποντίων” , όπως και άλλοι φορείς: Ιερά Μητρόπολη, Δήμος Βόλου κ.ά., που με αξιόλογες εκδηλώσεις, δίνουν την ευκαιρία να ζήσουμε έντονα ιστορικές στιγμές του “’22” , με επίκεντρο την καταστροφή της Σμύρνης. Στην σημαντική αυτή συλλογική προσπάθεια ελάχιστη και η δική μας συμμετοχή συμπληρώνοντας το σύνθετο παζλ αυτής της περιόδου, με το σκεπτικό πως αυτή η εμμονή, στην ιστορική αλήθεια ,που από ιδέα γίνεται πραγματικότητα, ενισχύει την άποψη ότι επιτελούμε ένα χρέος, ζωντανεύοντας ιστορικές μνήμες. Μια μαρτυρία-αποκάλυψη από ιστορικό πρόσωπο της αντίπαλης πλευράς, του Ισμέτ Ινονού, φέρνει στο φως εδιαφέροντα στοιχεία του “’22” , που την περίοδο αυτή, πριν αναλάβει την προεδρία, ήταν, κατά τον τουρκικό Τύπο “Ο τροπαιούχος Διοικητής του Δυτικού Μετώπου” με εξουσιαστική δύναμη στην περίπτωση της Μικρασιατικής εκστρατείας και της καταστροφής της Σμύρνης. Έγγραφο, με ημερομηνία 13 Μαρτίου 1957 (ΒΗΜΑ 21/8/2011), που φυλάσσεται στο Γενικό Προξε-

Δ˘ μ∞™π§∂π∞™

ÕÏËÛÙ˜ ¶·ÙÚ›‰Â˜

°π∞™πƒ∞¡∏ - ∫ÀƒπΔ™∏ Ak-hisar, Αξάρι,Αξάρ, Θυάτειρα. Τα Θυάτειρα, σημαντική πόλη της βόρειας Λυδίας, βρίσκονταν, σύμφωνα με επιγραφικές μαρτυρίες, στη θέση του σημερινού οικισμού Ak-hisar, κοντά στην πόλη Manisa, 80 χλμ. ΒΑ της Σμύρνης. Ήταν χτισμένα στην εύφορη κοιλάδα του ποταμού Λύκου και λόγω της θέσης τους στη συμβολή κομβικών οδών, υπήρξαν σημαντικό κέντρο του εγχώριου και διαμετακομιστικού εμπορίου. Σύμφωνα με τον Στράβωνα, τα Θυάτειρα βρίσκονταν στα αριστερά οροσειράς που όριζε από τα νότια την περιοχή της Απολλωνίας, ήταν κατοικία των Μακεδόνων και πολλοί την αποκαλούσαν “απώτατη πόλη της Μυσίας”. Το όνομα Θυάτειρα υπήρξε σε επιγραφή για πρώτη φορά στις αρχές του 3ου αιώνα π.Χ. Ως γεωγραφικός όρος όμως προϋπήρχε. Η ετυμολογία του ονόματος δεν ήταν σαφής, αλλά κατά την επικρατούσα άποψη η κατάληξη της λέξης έχει Ασιατική προέλευση. Σύμφωνα με τον Πλίνιο τα Θυάτειρα ονομάζονταν αρχικά Πελόπεια και Ευιππία, ενώ ο Στέφανος Βυζάντιος την αποκαλούσε “Μυσών εσχάτη” , και επιπλέον παρέδωσε τα αρχαιότερα ονόματά της Πελόπεια και Σεμίραμις. Ο Στέφανος Βυζάντιος στα Εθνικά, (βλ. λέξη “Θυάτειρα” ), παρέδωσε δύο εκδοχές ως προς την ετυμολογία του ονόματος. Κατά την πρώτη εκδοχή, η πόλη ονομάστηκε

νείο Κωνσταντινουπόλεως παρουσιάζει, μια συνέντευξη του Ινονού, όταν ως πρόεδρος της Τουρκίας, επισκέφθηκε τη Σμύρνη. “Κάθε φορά που έρχομαι εις την Σμύρνην” , δήλωνε, “αισθάνομαι την ιδίαν συγκίνησιν την οποίαν είχον αισθανθή κατά την ημέραν της απελευθερώσεως της πόλεως αυτής. Κατά τας αρχάς του Εθνικού Αγώνος είχον όλας τας στρατιωτικάς κινήσεις εφ’ όλων των μετώπων” . Και αφού εκθέτει πληροφορίες για την στρατηγική, των επιχειρήσεων στη Σμύρνη, την συμμετοχή του Αγγλικού Στόλου και άλλα πολλά , καταλήγει στην ενδιαφέρουσα συνομιλία που είχε με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ο οποίος με αφορμή την καταστροφή της Σμύρνης, εκφράζει την πικρίαν του για την νόθο συμπαράσταση των Συμμάχων στον αγώνα της Πατρίδας μας, στην κρίσιμη εκείνη ιστορική στιγμή. “Και τώρα, θα σας εκθέσω μερικάς λεπτομέρειας σχετικός με την Σμύρνην τας οποίας μοι εξέθεσεν αυτός ούτος ο Βενιζέλος” ,συνεχίζει ο Ινονού: “Την εποχήν εκείνην μεταξύ εμού και του Έλληνος) Πρωθυπουργού υπήρχον καλαί σχέσεις. Μίαν η-

μέραν τω είπον: “Σεις είσθε ο πρώτος Έλλην μετά του οποίου συνομιλώ εν τη ζωή μου. Φίλος μου ο Βενιζέλος, ήτο κατά 20 έτη μεγαλύτερος μου εις ηλικίαν. Μοι εξέθεσεν λοιπόν ούτος τότε τα εξής: “Μετά την είσοδόν μας εις την Σμύρνην απετάθην εις τον Άγγλον Υπουργόν των Εξωτερικών Λόρδον Κώρζον και εζήτησα να δοθούν εις την Ελλάδα όλα όσα της είχον δοθή δια της Συνθήκης των Σερβών. Ο Λόρδος όμως μοι παρετήρησεν τα εξής: (Συ είσαι εις πεπειραμένος ανήρ. Οι Τούρκοι εξησφάλισαν πολλά αξιοσημείωτα πράγματα. Σύ έρχεσαι και ζητείς τώρα το ίδιον πράγμα ως να μην έχει συμβή τίποτε. Εγώ όμως παρετήρησεν ο Βενιζέλος απήντησα εις τον Κώρζον ως εξής: Η Ελλάς όλα αυτά τα έπραξε τη απαιτήσει υμών με την βοήθειάν σας και την επιθυμίαν σας. Τώρα οπότε επέρχεται η συμφορά, μας αφήνετε. Ο Λόρδος Κώρζον επέμενε και προσπαθούσε να πείση τον Βενιζέλον. Ο Βενιζέλος όμως απαντών εις αυτόν τω είπε: “Όλα όσα ζητώ θα τα εκθέσω και θα ζητήσω την Σμύρνην... Θα διακηρύξω εις όλον τον κόσμον ότι τα έθνη άτινα εξώ-

√ πṲ̂٠πÓÔÓÔ‡ Ì ÙÔÓ ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ μÂÓÈ˙¤ÏÔ θησαν την Ελλάδα εις το πυρ τούτο, δεν είναι άξια εμπιστοσύνης, ότι ο λόγος των δεν αξίζει δύο παράδες και δια να αποδείξω ότι ο λόγος της Αγγλίας και της Γαλλίας δεν αξίζει τίποτε εις όλον τον κόσμον, προβάλλω τα αιτήματα μου αυτά. Ακολούθως, προσθέτει ο Ινονού, ο Βενιζέλος απετάθη εις την Γαλλίαν και απευθυνόμενος προς τον Πουανκαρέ, ο οποίος εκπροσωπούσε την Γαλλίαν, τω είπε: “Συνωμίλησα μετά των υπευθύνων της Αγγλίας. Συνομίλησα τώρα και μεθ’ υμών Δεν μοι έμεινε καμία ελπίς. Η μόνη μου ελπίς έγκειται εις τον εχθρόν Εκείνα που θέλω θα τα λάβω από τους Τούρκους. Οι Τούρκοι ό,τι και να γίνει και όπως και εξελιχθούν τα πράγματα, μετά την σύγκλησιν της Διασκέψεως της Ειρήνης, δεν θα δυνηθούν να έλθουν εις συνεννόησιν με τους Συμμάχους και εγώ θα επωφεληθώ των διαφωνιών τούτων” . Σε άλλη παράγραφο αυτής της συνομιλίας σημειώνονται τα εξής:

“O Βενιζέλος εν συνεχεία μοι είπε: Εισήλθομεν εις την Σμύρνην. Μετά την σύναψιν Συνθήκης Ειρήνης, θα διεξήγαγον εν Σμύρνη ανταλλαγήν πληθυσμών. Θα απεμάκρυνον από την Σμύρνην όλους τους Τούρκους και θα μετέφερον, όλως αιφνιδίως Έλληνας εις την πόλιν αυτήν” . Η μαρτυρία αυτή, που προέρχεται από μια αντίπαλη πλευρά, έχει ξεχωριστή ιστορική και εθνική σημασία που αποτυπώνει μια διαφορετική ματιά και γνώση, στην ιστορία της Σμύρνης. Όσο πιο αληθινή παρουσιάζεται αυτή η ιστορία κρατά αποστάσεις από απόπειρες σύγχρονων ιστορικών αναλυτών, που αποσιωπούν τα τραγικά γεγονότα της καταστροφής, παραμορφώνοντας την ιστορική αλήθεια. Για τον Ελληνισμό, που τιμά ιδιαίτερα την ιστορικότητα της Καταστροφής, με αφορμή την 90χρονη επέτειο, η Σμύρνη δεν ξεχνιέται. Είναι και παραμένει πάντα ζωντανή.

£À∞Δ∂πƒ∞:∫¤ÓÙÚÔ ÂÁ¯ÒÚÈÔ˘ Î·È ‰È·ÌÂÙ·ÎÔÌÈÛÙÈÎÔ‡ ÂÌÔÚ›Ô˘ γο του κάστρου.

√ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ˆ‹

Δ· £˘¿ÙÂÈÚ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ÂÈÁÚ·ÊÈΤ˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜, ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ak-hisar, 80 ¯ÏÌ. μ∞ Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘ “Θυάτειρα” από το Σέλευκο Α’ Νικάτορα, επειδή την εποχή αυτή (281 π.Χ.) που πολεμούσε με το Λυσίμαχο στη γύρω περιοχή πληροφορήθηκε ότι απέκτησε θυγατέρα και έτσι ονόμασε την πόλη Θυγάτειρα. Η θηλυκή αρχικά ονομασία μετατράπηκε αργότερα σε ουδέτερη. Η δεύτερη εκδοχή αφορά το εθνικό “Θυατειρινός” . Όταν οι Μυσοί θέλησαν να χτίσουν την πόλη “Ανείλεν ο Θεός, ου αν οραθείη έλαφος τετοξευμένη και τροχάζουσα κτίσαι, ευρόντας δ’ ονόμασαι διά το θύειν και τροχάζειν την έλαφον. Το εθνικόν Θυατειρινός” . Προφανώς οι ετυ-

μολογικές εκδοχές του Βυζάντιου ήταν μεταγενέστερες παρετυμολογίες. Στις αρχές του 3ου αι. π.Χ. τα Θυάτειρα απειλήθηκαν από τους Γαλάτες, εντάχθηκαν στην επαρχία της Λυδίας μετά τον επαναπροσδιορισμό των επαρχιών από το Διοκλητιανό (284-305), όπου και παρέμειναν έως τη Μεσοβυζαντινή περίοδο. Μετά την Οθωμανική κατάκτηση τα Θυάτειρα πήραν το σημερινό τους όνομα Ak-hisar. Το σύγχρονο όνομα αποτελεί μετάφραση του Βυζαντινού όρου “Άσπρο Κάστρο” , πιθανόν από το λευκό πύρ-

Τα Θυάτειρα αποτελούσαν ένα από τα αρχαιότερα και σημαντικότερα κέντρα παραγωγής υφασμάτων στην περιοχή των Σάρδεων. Η υφαντουργία ήταν εξάλλου ιδιαίτερα διαδεδομένη στη βόρεια Λυδία από την εποχή του Λυδικού βασιλείου. Τα υφαντουργικά προϊόντα, όπως τα ενδύματα, τα λινά και μάλλινα υφάσματα, ήταν η κύρια εξαγώγιμη παραγωγή των Θυατείρων. Βασική παραγωγή των Θυατείρων, κυρίως από τις αρχές του 3ου αιώνα, ήταν και τα κεραμικά σκεύη. Στις επιγραφές αναφέρεται το επάγγελμα του κεραμέα. Οι κεραμείς αποτελούσαν επίσης σημαντική συντεχνία, ενώ τα αγγεία μαζί με τα υφάσματα ήταν τα κύρια προϊόντα του εξαγωγικού εμπορίου της πόλης. Η βιοτεχνική παραγωγή συμπληρωνόταν από βυρσοδεψία, υποδηματοποιία και εργαστήρια παραγωγής χάλκινων προϊόντων, που γνώρισαν μεγάλη ανάπτυξη χάρη στη δραστηριότητα των αντίστοιχων συντεχνιών. Μαζί με τους παραγωγούς και τους βιοτέχνες, συντεχνιακές ομάδες συγκροτούσαν και οι έμποροι που διακινούσαν τα συγκεκριμένα προϊόντα.

£ÚËÛΛ· Από τις πολυάριθμες αρχαίες λατρείες που τελούνταν στα Θυάτειρα οι σημαντικότερες, με τοπικό χαρακτήρα, ήταν αυτές της Άρτεμης, του Απόλλωνα και του θεού Ήλιου. Ο Απόλλων ήταν κύριος θεός της πόλης, προς τιμήν του οποίου τελούνταν εορταστικές εκδηλώσεις. Σημαντική θέση στην τοπική λατρεία κατείχε και ο Διόνυσος. Πιθανόν κάποιος αρχαίος ναός υπήρχε στη θέση του μεταγενέστερου Μουσουλμανικού τεμένους και η διάδοση του Χριστιανισμού ξεκίνησε στα Θυάτειρα τον 1ο αιώνα, μετά την επίσκεψη του Αποστόλου Παύλου, ενώ ήδη υπήρχε στη πόλη ισχυρή Ιουδαϊκή κοινότητα (1).

¡ÂfiÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· Στην πόλη υπήρχε μια από τις Επτά Εκκλησίες της Αποκάλυψης. Σήμερα, η μοντέρνα πόλη, που βρίσκεται κοντά στο δρόμο που ενώνει τη Σμύρνη με την Προύσα, από το παρελθόν της διατηρεί μόνο έναν δρόμο με κιονοστοιχία, μια μεγάλη εκκλησία και έναν ερειπωμένο ναό του Απόλλωνα Τυρίμονα, που απεικονίζεται στα νομίσματα (2). Από τον 17 αιώνα Ορθόδοξοι που προέρχονταν από την Κύθνο και τη Σύρο εγκατέλειψαν τον τόπο τους και κατευθύνθηκαν στα

Βουρλά, στο Αξάρι και στο Μαρμαρά. Σε όλον τον καζά κατοικούσαν 8.000 Τούρκοι, 3118 Ρωμιοί, 882 Αρμένιοι. Αύξηση του πληθυσμού παρατηρήθηκε τον 19 και αρχές του 20 αιώνα και μιλούσαν Ελληνικά. Είχε μία εκκλησία την οποία υπηρετούσαν 4 ιερείς. Ο ένας ήταν μορφωμένος και οι τρεις ήταν αγράμματοι. Υπήρχε ένα 7τάξιο Σχολείο Αρρένων και ένα 5τάξιο Θηλέων στα οποία φοιτούσαν 320 μαθητές (3). Το 1922 οι Έλληνες κάτοικοι τράβηξαν πολλά δεινά και κακοποιήθηκαν από τους Τσέτες. Όσοι σώθηκαν έφθασαν από τη Σμύρνη με τα πλοία στον Πειραιά και οι περισσότεροι εγκαταστάθηκαν εκεί. Κάποιες οικογένειες ήλθαν στο Βόλο και εγκαταστάθηκαν στη Νέα Ιωνία (4). 1) noctoc-noctoc.blogspot.com 2) Δ. Γιαλλελή “Οι μπλε οδηγοί” Αθήνα,σ.251 3) Σ. Αναγνωστοπούλου ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ 19 ΑΙΩΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΑΘΗΝΑ, σ.243, πίνακες 4) Μαρτυρία Ουρανίας Σταματιάδου- Κουτσογιάννη, Δ. Κωνσταντάρα- Σταθαρά “Το Χρονικό της Νέας Ιωνίας 19241994” εκδόσεις ΩΡΕΣ, Νέα Ιωνία 1994,σ. 122.


12/ O‰ÔÈÔÚÈÎfi ¢IA¢POME™ / 25 NOEMBPIOY 2012 (32)

∞ÏËÛÌfiÓËÙ˜ ÎÈ ·Ï‡ÙÚˆÙ˜ ·ÙÚ›‰Â˜ - ÃÚ¤Ô˜ ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ÌÓ‹ÌË

™ÙÔ “ÚÈÓ” Î·È ÙÔ “ÙÒÚ·” Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ £Ú¿Î˘ Ì ÙÔ˘˜“ÿˆÓ˜” “¶Âı‡ÌËÛ· Ó· ÛÙÔÏÈÛÙÒ Ì ÁÈÔÚÙÂÚfi ÛÙÔÏ›‰È Ó· ¿Áˆ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÌÔ˘ ÛÙ’ ·Á·ËÙfi Ù·Í›‰È. º‡Û· ÎÔÛÌÔÁ˘Ú›ÛÙÚ· ÌÔ˘, ¯·ÚÈو̤ÓË ·‡Ú·...” °. μÈ˙˘ËÓfi˜

Œ

T˘ ∞ƒ°Àƒø™ ª∞ª∞§∏ - ∫√¶∞¡√À

να ταξίδι στην Ανατολική Θράκη! Στην πατρίδα του Ορφέα, του Διόνυσου και του Δημόκριτου, στη χιλιοτραγουδισμένη Θράκη από τον αρχαίο τραγικό Σοφοκλή μέχρι και τη λαϊκή μούσα, στη Θράκη του Βάρναλη, του Βιζυηνού, του Πολυδωρα Παπαχριστοδούλου, της Σοφίας Βέμπο, στη Θράκη των Αγίων, ηρώων και μαρτύρων, των σοφών, των λογίων και των ευεργετών. Στη Θράκη την αθάνατη με τους θρύλους της τους μυθικούς. Αλλά και στην αδικοχαμένη, αλησμόνητη και αλύτρωτη Θράκη, σε τόπους λατρεμένους, που η αχλή του χρόνου θέλησε να σκεπάσει το φωτεινό παρελθόν της περασμένης ζωής τους...

Το έναυσμα δόθηκε με την παρουσίαση του ημερολογίου 2011 της Εστίας μας, με θέμα “Η Θράκη μας” , αλλά και αργότερα τόσο με την παρουσίαση του βιβλίου “Το Χρυσάμπελο των Αναμνήσεων” των Παντελή Ματζαβίνου-Νίκης Ορυγώνη, όσο και με την αδελφοποίηση του συλλόγου μας με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Θρακών Μαγνησίας. Η υπόσχεση που δώσαμε τότε έλαβε σάρκα και οστά και αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε την τριήμερη απόδραση στις 5 Οκτωβρίου, να περιηγηθούμε στις κυριότερες πόλεις αυτού του πολύπαθου τμήματος της Θράκης ή παράλληλα να ψηλαφίσουμε όλα εκείνα τα εναπομείναντα στοιχεία που φανερώνουν την ακμαία, άλλοτε, ελληνική παρουσία. Να ψάξουμε και να περιδιαβούμε στους χαμένους τόπους, στις κάποτε ανθηρές ελληνικές εστίες κάνοντας το χρέος μας απέναντι στην εθνική συλλογική μνήμη. Γνωρίζαμε ότι θα ήταν ένα ταξίδι, σε μια δύσκολη περιοχή της Τουρκίας, διόλου τουριστική, που δεν είχε να επιδείξει όλα εκείνα τα επιτεύγματα του εκσυγχρονισμού. Ένα ταξίδι που θα πρόσφερε εμπειρίες από την τουρκική Επαρχία, ένα ταξίδι που για μας είχε άλλους σκοπούς... Άξια βοηθός και συμπαραστάτης στην όλη προσπάθεια η κ. Λούλα Καμμένου, υπεύθυνη του ταξιδιωτικού γραφείου, η οποία μας συνόδευσε στις αναζητήσεις μας, διαθέτοντας λεωφορείο 65 ατόμων και έναν ικανότατο ξεναγό. Πολύτιμη και η στήριξη της αρχηγού της εκδρομής και προέδρου της Εστίας μας κ. Άννας Αϊβαζόγλου, όσο και άλλων μελών του Δ.Σ. *** Ξεκινήσαμε στις 6 π.μ., με άριστη διάθεση και αφού αφήσαμε πίσω τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία, εισήλθαμε στο ελληνικό τμήμα της Θράκης. Ολόκληρη η Θράκη αποτελούσε κάποτε ενιαία γεωγραφική ενότητα και διαμελίστηκε με διεθνείς συνθήκες, ύστερα από εδαφικές διεκδικήσεις και αδυσώπητες πολεμικές ανα-

μετρήσεις. Μπλεγμένος ο δυστυχής Θρακικός πληθυσμός ανάμεσα στις μυλόπετρες συμφερόντων, ζούσε σε μια διαρκή κόλαση φωτιάς και σιδήρου για πολλά χρόνια. Τελικά η Βόρεια Θράκη ή “Ανατολική Ρωμυλία” περιήλθε στη Βουλγαρία, το δεύτερο σε έκταση τμήμα η Ανατολική Θράκη παραχωρήθηκε στην Τουρκία και στην Ελλάδα έμεινε το μικρότερο μέρος, έκτασης μόλις 8.559 χλμ. η Δυτική Θράκη. Με πολλές σκέψεις, μέσα από μια ιστορική αναδρομή και άλλες πληροφορίες που μας δόθηκαν μέσα στο λεωφορείο από μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου φτάσαμε στην Αλεξανδρούπολη, όπου είχαμε ολιγόωρη στάση και έπειτα στα σύνορα της “Καστανέας” του Έβρου για τον απαραίτητο έλεγχο. Με έντονη συγκίνηση διαβήκαμε τον Έβρο και το “Κάραγατς” απ’ όπου πέρασε η ατελείωτη φάλαγγα των ξεριζωμένων, πεζοί και ζώα φορτωμένα με το βιός τους, κάρα, βοϊδάμαξες που απομακρύνονταν με πόνο από τη γενέθλια γη κατευθυνόμενοι προς τη Δυτική Θράκη κι άλλα μέρη της νέας εγκατάστασής τους για να αναστήσουν τις πατρίδες τους, όπως τη “Νέα Ραιδεστό” , τη “Νέα Καλλικράτεια” , τους “Νέους Επιβάτες” , τις “Σαράντα Εκκλησιές” , τη “Νέα Μάδυτο” και τόσες άλλες. Αυτή τη φάλαγγα των εκτοπισμένων περιέγραψαν τραγικά περιηγητές, δημοσιογράφοι, λογοτέχνες όπως ο Έρνεστ Χεμινγουέϊ, ο Πολύδωρας Παπαχριστοδούλου: “Βραδύπορες οι σαρανταποδαρούσες των αμέτρητων αμαξιών που τρίζουν. Το τρίξιμό τους συνερίζεται το τρίξιμο της ψυχής των ξεριζωμένων... ξεχύνονται προς τα γιοφύρια σαν τη βραδύπορη γραμμή της κάμπιας... Διωγμένη φυλή αιώνων, κυνηγημένη, προχωρεί άθελά της, της εξορίας το δρόμο... Και δεν ακούς παρά κατάρες και αναφιλητά και κλάματα και κατάρες πάλι και μοιρολόγια... Ωιμέ κι αλί κι ωχού ου!” . Αργά το απόγευμα μπήκαμε στην Ανδριανούπολη, την αγαπημένη “Αντριανού” των Ελλήνων, την πρωτεύουσα της Θράκης. Μια

ΔÔ “™ÂÏÈÌÈÁȤ Ù˙·Ì›” Ì ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÌÈÓ·Ú¤‰Â˜, ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· ªÈÌ¿Ú-™ÈÓ¿Ó πόλη που κατοικήθηκε από πολύ νωρίς από χιλιάδες Θρακιώτες κι εξελίχθηκε στα Βυζαντινά χρόνια σε μια ελληνική πόλη με εκκλησίες, σχολεία και σπίτια Ελλήνων - είχε γίνει πολλές φορές έδρα των Βυζαντινών αυτοκρατόρων. Η Ανδριανούπολη η “Εναρνέ” των Τούρκων, που υπήρξε για έναν αιώνα ώς το 1453 πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κοσμήθηκε με μεγαλοπρεπή μουσουλμανικά οικοδομήματα, που έδωσαν το χρώμα μια μεγάλης τουρκόπολης. Τη θεωρούσαν ιστορική, πρώτη πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας τους και δεν άφηναν σε άλλες εθνότητες να μειώσουν την αίγλη της. Η μεγάλη ανάπτυξή της οφειλόταν στο πλούσιο κάμπο εξαιτίας του Έβρου και των παραποτάμων του, στη στρατηγική και στην εμπορική της θέση, βρισκόταν στον εμπορικό δρόμο που συνέδεε την Κων/πολη με την Ευρώπη (μέσω Σόφιας και Βελιγραδίου), ενώ από το 1872 συνδέθηκε και σιδηροδρομικά με την Κων/πολη. Πολλά εμπορεύματα διακινούνταν και μέσω του πλωτού Έβρου προς το Δέλτα του ποταμού, στην πόλη Αίνο στο Αιγαίο. Η χρυσή ακμή της πόλης ήταν ο 17ος αιώνας, ενώ δύο φορές, το 1829 και το 1878, καταλήφθηκε από τον ρωσικό στρατό στο πλαίσιο της πανσλαβικής προώθησης προς το Αιγαίο, αρχές του 20ού αιώνα, ταλαιπωρήθηκε από στρατιωτικές κατοχές (στη δεκαετία 1912-’22 άλλαξε πέντε κυρίαρχους: Τούρκους, Βούλγαρους, πάλι Τούρκους, Αγγλογάλους κι Έλληνες). Δύο φορές τα δύο σημαντικά σύνοικα στοιχεία, Τούρκοι κι Έλληνες, εκπατρίστηκαν, επέστρεψαν ή εκπατρίστηκαν ξανά. Εμείς, αφού επισκεφτήκαμε μία από τις κλειστές αγορές, κάνοντας έναν περίπατο στη νυχτερι-

νή πόλη, εντυπωσιασμένοι από τη φωταγώγηση, καταλύσαμε στο ξενοδοχείο “Εντιρνέ” όπου δειπνήσαμε και ξεκουραστήκαμε. Η επόμενη μέρα είχε πολλές και ποικίλες εντυπώσεις, εμπειρίες, ανάμικτα συναισθήματα. *** Το πρωί ξεναγηθήκαμε στο “Σελιμιγιέ τζαμί” με τους τέσσερις μιναρέδες, έργο του μεγάλου αρχιτέκτονα Μιμάρ-Σινάν, το αρτιότερο δημιούργημά του, την ανέγερση του τεμένους είχε επιμεληθεί ο γιος του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς, ο Σελίμ ο Β’, από το 1562 έως το 1575. Όμως ο ερευνητής και νοσταλγός του ελληνικού παρελθόντος ψάχνει και για άλλους χώρους: Σχολεία, αρχοντικά, κτίρια ελληνικών συλλόγων. Αρκετά από αυτά ανακαινισμένα και με άλλες χρήσεις σήμερα διατηρούν τη μνήμη της ελληνικής παρουσίας. Περπατήσαμε στην ελληνική συνοικία “Κάστρο” στο κέντρο της πόλης, κοντά στη μεγάλη σκεπαστή αγορά. Το καλλιμάρμαρο κτίριο του Ζαππείου, που στέγαζε το Παρθεναγωγείο και ήταν φυτώριο για δασκάλες, οι οποίες στελέχωναν τα σχολεία της Θράκης και της Μακεδονίας, διατηρεί τη νεοκλασική πρόσοψή του, που έδωσε το 1881 ο Κων. Δημάδης, ο οποίος σχεδίασε και τη Μεγάλη του Γένους Σχολή στην Πόλη. Ένα λαμπρό κτίριο, που μαρτυρεί από μακριά την ελληνική του προέλευση είναι αυτό που στέγαζε άλλοτε τον Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο, ο οποίος συνδέθηκε με την προαγωγή της ελληνικής εκπαίδευσης και την ανέγερση σχολείων, την περισυλλογή διασωζομένων μνημείων, την ίδρυση μουσείου και βιβλιοθήκης. Ολόκληρη η πνευματική προίκα της βιβλιοθήκης, ευτυχώς, μετεγκαταστάθηκε (μαζί με το σύλλογο) στη Θεσσαλονίκη, συμπληρώθη-

κε και με άλλες θρακιώτικες συλλογές συντηρήθηκε και ψηφιοποιήθηκε για να είναι διαθέσιμη στους ερευνητές. Σταθήκαμε εμπρός και σε άλλα αρχοντικά και μέγαρα, δυστυχώς, όμως ο Μητροπολιτικός Ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, το κύριο γνώρισμα της πόλης, όπου τελέστηκε τόσο η επίσημη Δοξολογία για την απελευθέρωση το 1920, όσο και η τελευταία λειτουργία τον Οκτώβριο του 1922, δεν υπάρχει πια. Την ίδια τύχη της οικτρής κατεδάφισης είχε και το παραπλεύρως κτισμένο ελληνικό Γυμνάσιο. Η Ανδριανούπολη όμως φημιζόταν σε ολόκληρη την Ανατολή και τα Βαλκάνια και για το επίπεδο ιατρικής περίθαλψης στα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αφού περάσαμε τη γέφυρα του παραπόταμου “Τούντζα” , βρεθήκαμε στο συγκρότημα του Σουλτάνου Μπεγιατζίτ Β’, όπου υπάρχει το Μουσείο Υγείας. Το αρχικό θεραπευτήριο που ξεκίνησε να κτίζεται το 1488 συμπληρώθηκε και με άλλες πτέρυγες που απέδιδαν την ιατρική και την κοινωνική αντίληψη της εποχής, όπως σχολή, ξενώνα, πτωχοκομείο κ.ά. Το θεραπευτήριο εξελίχθηκε σε κέντρο θεραπείας ψυχασθενών. Ο ήχος του νερού, οι ωραίες μυρωδιές και κυρίως η μουσική που έπαιζε ομάδα μουσικών κι ακουγόταν από κάθε σημείο του κτιρίου ήταν πρωτοποριακές μέθοδοι θεραπείας. Η Ιατρική Σχολή του “Κουλιγιέ” (συγκροτήματος) παρείχε άριστη για την εποχή εκπαίδευση. Ο σημερινός επισκέπτης ταξιδεύει στην Ιστορία της ιατρικής εκπαίδευσης, παρατηρώντας τρόπους ίασης σε ανθρώπινα ομοιώματα. Αφού τελειώσαμε με την ξενάγηση και τις φωτογραφίες κι αφού σχεδόν όλοι προμηθευτήκαμε το cd με τη θεραπευτική μουσική αναχωρήσαμε γεμάτοι ποικίλες ε-

ντυπώσεις για τις “Σαράντα Εκκλησιές” . Ο χρόνος ελάχιστος, αλλά αρκετός για να επισκεφτούμε το Μουσείο και την παλιά ελληνική συνοικία, το “Μπαΐρι” , όπου στέκονται όρθια αρκετά ακόμη σπίτια Ελλήνων σε νεοκλασική αρχιτεκτονική του 19ου αιώνα. *** Οι περισσότεροι Σαρανταεκκλησιώτες ασχολούνταν με την αμπελουργία και την παραγωγή του περίφημου κρασιού τους, που εξαγόταν σε ελληνικά κι ευρωπαϊκά αστικά κέντρα κυρίως όμως στη Γαλλία. Η γαλλική κουλτούρα είχε επηρεάσει τους ντόπιους κατοίκους και την κοινωνική ζωή τους. Η “αλα Φρανς” ενδυμασία αντρών και γυναικών διακρίνεται στις φωτογραφίες εποχής πολλών αστών Ελλήνων από τις “Σαράντα Εκκλησιές” . Μέσα σ’ αυτή την ευημερούσα κοινωνία, ήταν φυσικό να αναπτυχθεί τόσο η εκπαιδευτική, όσο και η πολιτιστική ζωή της πόλης. Ενδιαφέρον είχαν οι καλλιτεχνικοί, μουσικοί και θεατρικοί όμιλοι όπως ο μουσικός όμιλος “Αρίων” , η χαρά και το καύχημα των κατοίκων. Άξια τέκνα, γνωστοί Έλληνες που έδειξαν εξαιρετικό επιχειρηματικό πνεύμα ήταν οι αδελφοί “Ζωναρά” (που αργότερα εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα κι έδωσαν την επωνυμία Ζώναρς στα καταστήματα ζαχαροπλαστικής), ο Κων/νος Χατζηγιαννάκης με τους αλευρόμυλους, που συνέχισε τις δραστηριότητές του στη Θεσσαλονίκη (οι οικοδομικοί χώροι του παλιού αλευρόμυλου “Γ. Χατζηγιαννάκη Α.Ε.” μετασκευάστηκαν σε πρότυπη επιχείρηση ψυχαγωγίας, το γνωστό πολύκεντρο “Μύλος” ), ο Δημ. Δοδόπουλος κ.ά. Επίσης, ο Αριστείδης Κάζης υπήρξε ο γενάρχης μιας μεγάλης οικογένειας φαρμακοποιών, της οποίας απόγονοι συνεχίζουν να δραστηριο


O‰ÔÈÔÚÈÎfi /13 ¢IA¢POME™ / 25 NOEMBPIOY 2012 (33)

∂ÏÏËÓÈ΋ ·ÛÙÈ΋ ηÙÔÈΛ· ÛÙȘ Û·Ú¿ÓÙ· ÂÎÎÏËÛȤ˜ ποιούνται στη Θεσσαλονίκη, ο Ιωάννης Αναστασιάδης, οι γιατροί Σοφοκλής Τζελέπογλου και Κων/νος Κεραμεύς και πολλοί άλλοι. *** Επόμενη σημαντική πόλη της Ανατολικής Θράκης, σταθμός στην περιήγησή μας, ήταν η Βιζύη, Βίζα ή Βιζώ που έχει μείνει χαραγμένη στην ελληνική συλλογική μνήμη χάρη στο άξιο τέκνο της Θράκης, το λόγιο ποιητή Γεώργιο Βιζυηνό, που φιλοτέχνησε αριστοτεχνικά θρακιώτικους χαρακτήρες και την τοπογραφία της πατρίδας του. Ανεβήκαμε με το λεωφορείο μέχρι τη “Μπαήρα” , το κάστρο με τους εντυπωσιακούς πύργους στην κορυφή του λόφου, γύρω απ’ όπου οργανωνόταν η πόλη και την οποία περιγράφει ο Βιζυηνός στο διήγημά του “Το μόνον της ζωής ταξείδιον” . Από εκεί η θέα ήταν πραγματικά εξαίσια προς τον θρακικό κάμπο, όπου δεσπόζει η λωρίδα του παραπόταμου του Έβρου, Εργίνη. Στην πλαγιά του Κάστρου επισκεφτήκαμε τη βυζαντινή εκκλησία της Αγίας Σοφίας, τον επιβλητικότερο ναό της ενιαίας Θράκης μετά την Ουστινιάνεια Αγια-Σοφιά της Πόλης. Είναι ίσως ο μοναδικός ναός που σώθηκε στην Ανατολική Θράκη. Εκεί στον προαύλειο χώρο συγκεντρωθήκαμε και φωτογραφηθήκαμε! Απομεσήμερο πήραμε το δρόμο προς τα νότια, προς την παλιά “Βισάνθη” στη σημερινή “Ραιδεστό” ή “Τεκίρνταγ” σύμφωνα με τους Τούρκους. Οι ανέσεις του πολυτελούς ξενοδοχείου “Ramada” μας ανέμεναν. Οι πλουσιοπάροχες υπηρεσίες του συγκροτήματος απάλυναν την κόπωση και μας έδωσαν τη διάθεση να συνεχίσουμε στο δείπνο και στο γλέντι που ακολούθησε. Ένα μουσικό σχήμα με όργανα, χορευτές, όλοι ντυμένοι με τις παραδοσιακές τουρκικές φορεσιές, επιδόθηκε σε χορευτικές φιγούρες, ενώθηκε στον κύκλο με μας και μπλέχτηκαν τα χέρια, ανταλλάχτηκαν τα χαμόγελα, για να αποδείξουμε περίτρανα ότι η μουσική έκφραση, ο χορός και πάνω απ’ όλα η καλή διάθεση και η θετική σκέψη, δεν γνωρίζουν από εθνικότητες και σύνορα.

™ÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi Ù˘ ∞Á›·˜ ™ÔÊ›·˜ ÛÙË μÈ˙‡Ë ***

Μετά από μία νύχτα τελείως χαλαρωτική σε δωμάτια με ανατολίτικη χλιδή, το πρωί αποφασίσαμε να επισκεφτούμε τη Ραιδεστό κι έπειτα την παραθαλάσσια κωμόπολη “Κούμπαο” (Kumbag) για να γευματίσουμε. Οι ελληνικές νύξεις, τα κατάλοιπα του Ελληνισμού κι εδώ συγκλονίζουν. Το κτίριο του “Αναγνωστηρίου η Βισάνθη” που στέγασε το Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο κι έπειτα το Αναγνωστήριο, το “Γεωργιάδειον αρρεναγωγείον” που ιδρύθηκε με δωρεά των ξενιτεμένων στην Οδησσό, Ραιδεστιανών, αδελφών Γεωργιάδη, το “Θεοδωρίδειον Παρθεναγωγείον” , που ίδρυσε το 1909 ο Κ. Θεοδωρίδης, πλούσιος έμπορος δημητριακών και δραστήριο μέλος της ελληνικής κοινότητας, συνιδρυτής και πρόεδρος του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου, καθώς και αρκετά σπίτια με ξύλινη επένδυση που ανήκαν κάποτε σε Έλληνες. Το σύγχρονο, αρχαιολογικό μουσείο νομίζεις ότι είναι ελληνικό με τον πλούτο των γλυπτών, νομισμάτων και αγγείων, που όλα σχεδόν φέρουν ελληνικές επιγραφές. Ανάμεσα στα πολλά που καταστράφηκαν και χάθηκαν είναι η παραλιακή ζώνη με τα ελληνικά αρχοντόσπιτα, το κεντρικό τμήμα της αμφιθεατρικής άπλας με τις ελληνικές γειτονιές, ο Μητροπολιτικός Ναός της Παναγίας Φανερωμένης και το παρακείμενο, κατάλευκο μέγαρο της Μητρόπολης Ηρακλείας και Ραιδεστού, που δέσποζε στις παλιές καρτ-ποστάλ. Μαζί και ο ναός της Παναγίας Ρευματοκρατόρισσας, πολιούχου της πόλης, της οποίας η ασημοστόλιστη εικόνα σώθηκε και βρίσκεται στο νάρθηκα της Αχειροποιήτου στη Θεσσαλονίκη. Τούτη η εικόνα αποτελεί το παλλάδιο της Ανατολικής Θράκης και το ιερό κειμήλιο που δένει τους δύο τόπους κρατώντας αναμμένο το καντήλι και τη μνήμη του θρακικού Ελληνισμού. “Όσο την κοιτάζω, γράφει ο Γ. Ιωάννου, τόσο θαρρώ πως βλέπω στο πρόσωπο τη γιαγιά μου. Έτσι θα ήταν βέβαια και η προγιαγιά

μου. Οι άνθρωποι μοιάζουν στις δικές τους περιοχές... Είναι νέα όμως η εικόνα κι όμορφη και στο δέρμα κεραμιδιά, σαν να βουτήχτηκε, πράγμα διόλου απίθανο σε αιμάτινο ποτάμι...” . *** Τελευταίος σταθμός σε τούτο το γεμάτο συγκινήσεις οδοιπορικό ήταν το Κούμπαο, το “Χρυσάμπελο των Αναμνήσεων της γιαγιάς Κορασίνας” (τίτλος του βιβλίου των Π. Μαντζαβίνου και Ν. Ορυγώνη), αλλά και το Κούμπαο της γιαγιάς Μάρθας, της γιαγιάς Μαρίας, του παππού Ιωάννη και της γιαγιάς Αργυρώς, της δικής μου γιαγιάς! Υπήρχαν λοιπόν κάποιοι συνταξιδιώτες που είχαν καταγωγή από τούτο το χωριό. Πατρίδα του νεοφανούς Αγίου Γρηγορίου Καλλίδη, του Μητροπολίτη Ηρακλείας και Ραιδεστού, που διακρίθηκε για το πολύπλευρο πνευματικό και φιλανθρωπικό έργο που ανακηρύχθηκε Μέγας Ευεργέτης Ραιδεστού και ακολούθησε, ως συνεπής ποιμενάρχης, τους συντοπίτες του στο Βόλο κι έπειτα στη Θεσσαλονίκη, όπου εκοιμήθη με την πίκρα του ξεριζωμού. Ζωντάνεψαν οι εικόνες από τις αφηγήσεις και τα παραμύθια, όταν βρεθήκαμε στην πλατεία με τον πλάτανο, εκεί όπου γίνονταν τα πανηγύρια και όπου πιανόταν στο χορό η ξανθομαλούσσα με τους Καλικατζάρους μην τυχόν και της πάρουν τη μιλιά. Όταν ανεβήκαμε στην ανηφόρα προς το Μπαΐρι και τν Άγιο, εκεί όπου ανταλλάσσονταν τα βλέμματα και οι όρκοι αγάπης, εκεί που γινόταν τούτο κι εκείνο στη χρυσή αμμουδιά, στα αμπέλια, στην άκρη του χωριού και... κεντούν οι μνήμες! Ας είναι κερί και θυμίαμα τούτο το προσκύνημα, μνημόσυνο στα ρυτιδωμένα πρόσωπα της γιαγιάς και του παππού, που καθώς κυλούσε το δάκρυ της αθεράπευτης νοσταλγίας, ψέλλιζαν μια ευχή: Καλή Πατρίδα! Προσγείωση και επιστροφή στις καθημερινές ανάγκες. Το στομάχι διαμαρτύρεται! Τι πιο ιδανικό από φρεσκότατα ψάρια της Προποντίδας σε ένα γεύμα μπροστά στη θάλασσα! Καθαρός αέρας, κουβεντούλα... δυ-

ΔÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ÀÁ›·˜ ÛÙËÓ ∞Ó‰ÚÈ·ÓÔ‡ÔÏË στυχώς όλα τα όμορφα τελειώνουν! Επιστροφή στην πατρίδα. Μικρή στάση στα σύνορα των Κήπων και χειροκρότημα δυνατό στο αντίκρισμα της ελληνικής σημαίας... *** Σε τούτο το ταξίδι είχαμε ένα εναλλασσόμενο δραματολόγιο συναισθημάτων, συγκίνησης, απογοήτευσης, υπενθύμισης και επανάληψης των αισθημάτων ξεριζωμού, φιλαλληλίας και ανθρωπισμού. Κοινή διαπίστωση ότι ελάχιστα ίχνη ελληνικής παρουσίασης διατηρούνται πλέον στην Ανατολική Θράκη. Με το πρόσχημα των αναγκαστικών πολεοδομικών απαλλοτριώσεων εφαρμόστηκε ένα ευρύ πρόγραμμα κατεδαφίσεων που ξεκίνησε από τις εκκλησίες. Έμειναν ελάχιστες για να μετατραπούν σε τζαμιά. Όσα μεγάλα οικοδομήματα δεν χρησιμοποιήθηκαν από το νέο καθεστώς, αφέθηκαν στη φυσική φθορά του χρόνου. Κάποια δημόσια κτίρια στα αστικά κέντρα στεγάζουν αλλότριες χρήσεις, μερικά αναστηλώνονται - όπως το Ζάππειο στην Ανδριανούπολη ή το Α-

ναγνωστήριο Ραιδεστού. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και αρχοντόσπιτα με εμφανή ελληνικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά στις Σαράντα Εκκλησιές, στη Ραιδεστό, στην Ανδριανούπολη. Τα περισσότερα σπίτια που δεν παρείχαν ασφάλεια στους νέους ενοίκους, έμειναν έρμαια στην αδιαφορία και εγκατάλειψη ή έχουν εξαφανιστεί από την εκσυγχρονιστική μανία που χαρακτηρίζει τη ημερινή Τουρκία. Οι γιγάντιοι παραθεριστικοί οικισμοί με τις πολυώροφες πολυκατοικίες κατά μήκος της παραλιακής ζώνης, έχουν εξαφανίσει κάθε ελληνικό τεκμήριο, αλλοιώνοντας την παραδοσιακή οικιστική αισθητική, το ήρεμο τοπίο της Προποντίδας. Γλίτωσαν μόνο μερικά απομακρυσμένα χωριά ή οικισμοί και σπίτια σε ερειπιώδη κατάσταση, που ανήκαν σε “Γιουνάν” (όπως μας ονομάζουν) και κατοικήθηκαν από τους προγόνους των σημερινών Τούρκων ερχόμενοι με την ανταλλαγή από την Ελλάδα (όπως στο Κούμπαο). Οι Τούρκοι είναι φιλόξενοι και δεν κρύβουν την ελληνική πατρότητα και χρήση των κτιρίων. Πολύ εξυπηρετι-

κοί, κάποιοι ξετυλίγουν, δακρύζοντας ιστορίες των προγόνων τους, που εκπατρίστηκαν από τη Θεσσαλονίκη, την Έδεσσα κ.λπ. Σήμερα ο ληθοβόλος χρόνος που μεσολάβησε, η βιολογική απουσία των τραγικών ξεριζωμένων, τα διαφορετικά βιώματα των νεότερων, απαλύνουν τα πάθη. Δημιουργούνται φιλίες, πραγματοποιούνται επισκέψεις, γίνονται κοινά γλέντια και ανταλλάσσονται μουσικοχορευτικά συγκροτήματα, αδελφοποιούνται πατρίδες (βρέθηκα πέρυσι στο Σεβδίκιοϊ της Σμύρνης σε μια αδελφοποίηση με το Βαθύλακκο Θεσσαλονίκης). Ωστόσο, σε τούτα τα ταξίδια, αντικρίζοντας ίχνη ελληνικά σε κτίρια και χαλάσματα αναρριπίζεται η μνήμη και προσπαθείς να ψηλαφίσεις, να ξαναδείς την τραγική μοίρα σημαντικών τμημάτων του Ελληνισμού. Το ταξίδι μας αποτέλεσε για όλους, ανεξαρτήτως καταγωγής, χρέος τιμής σε τούτη την ανθηρή, κάποτε, ελληνική εστία, με ακμαία επί αιώνες ελληνική γλώσσα και παράδοση σ’ αυτή τη μήτρα του νεότερου Ελληνισμού στην Ανατολική Θράκη.


14/ MÔ˘ÛÈ΋ ¢IA¢POME™ / 25 NOEMBPIOY 2012 (34)

™‹ÌÂÚ· ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ù˘ ª·Ú›·˜ ∏ÏÈÔ‡ ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ

ΔÔ ·ÛÙÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘

το αστικό τραγούδι της Σμύρνης θα είναι αφιερωμένη η μουσική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Κυριακή το βράδυ στις 9.30 μ.μ. στο Αχίλλειο στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη Σμύρνη, που προγραμματίστηκαν φέτος από το Δήμο Βόλου και τον ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ.

Στην πολυεθνική πρωτεύουσα της Ιωνίας ,εκτός από τα λαϊκά τραγούδια η αστική τάξη στα σαλόνια και στα κοσμικά κέντρα της πόλης διασκέδαζε με δυτικότροπα “αστικά” άσματα που είχαν λυρικό ύφος που γνώρισαν ιδιαίτερη άνθηση στην τότε Σμύρνη. Νέοι και νέες της αριστοκρατίας μεγαλωμένοι με την δυτική κουλτούρα πιάνο και γαλλικά τραγουδούσαν στα “σαλόνια” τραγούδια που σήμερα ξεχάστηκαν με πολλές αναφορές για την πόλη τους την Σμύρνη. Χαρακτηριστικές μελωδίες και τραγούδια θα παρουσιάσουν η soprano Αναστασία Μπάρδα με τη συνοδεία στο πιάνο της Άρτεμις Αργυροπούλου. Τη μουσική επιμέλεια έχει ο μαέστρος Γιώργος Διαμαντόπουλος. “...Την βραδιά αυτή νοσταλγούμε όμορφα τραγούδια που ακούγονταν στην Σμύρνη και στο περίφημο κέντρο “Και” ,στα σαλόνια και στις γειτονιές της ...Αντλούμε

εμπνεύσεις ,στο δύσκολο σήμερα, όσα χρόνια κι αν περνούν επιστρέφουν στη μνήμη μας με τις γεύσεις και τα αρώματά τους...” Η μουσική εκδήλωση θα ακολουθήσει μετά την απογευματινή και τη βραδινή προβολή της εξαιρετικής ταινίας- ντοκιμαντέρ της Μαρίας Ηλιού, με τίτλο “Σμύρνη-Η καταστροφή μιας κοσμοπολίτης πόλης 1900 -1922” που τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, ενενήντα χρόνια από την καταστροφή της . Η όλη εκδήλωση διοργανώνεται από το Δήμο Βόλου και τη Διεύθυνση Πολιτισμού του ΔΟΕΠΑΠΔΗΠΕΘΕ σε συνεργασία με την Εταιρεία ΠΡΩΤΕΑΣ και με την υποστήριξη της Πολιτιστικής Εστίας Μικρασιατών Ν. Ιωνίας Βόλου “Ίωνες” , του Πολιτιστικού Συλλόγου Μικρασιατών Ν. Ιωνίας Μαγνησίας “Το Εγγλεζονήσι” , της Ένωσης Ποντίων Ν. Ιωνίας

ªÔ˘ÛÈ΋ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ¡. ¶·Úı¤ÓË, ∑. ∫Ô˘ÎÔ˘Û¤ÏË Î·È °ÈÒÙ· ΔÛÈÚÒÓË Το ερχόμενο Σάββατο 1 Δεκεμβρίου στο LOCO (στο δρόμο για τον Αγ. Ονούφριο) θα εμφανιστούν σε μια “ζωντανή” μουσική βραδιά οι Νίκος Παρθένης, Ζαφείρης Κουκουσέλης και Γιώτα Τσιρώνη. “Σε καιρούς δύσκολους, σαν αυτούς που περνάμε, ακούμε τους ποιητές, συνομιλούμε με τις εξαίσιες μουσικές που στολίζουν τους στίχους τους. Μοιραζόμαστε τις λύπες για να τις μικρύνουμε, μοιραζόμαστε τις χαρές για να τις μεγαλώσουμε. Ανακαλύπτουμε ξανά την χαμένη αλληλεγγύη. Με καράβι την αυτογνωσία και την αισιοδοξία αναζητούμε τις καλύτερες μέρες, που ναι (!) θα’ ρθουν, δεν μπορεί. Και τραγουδάμε γι’ αυτές και για μας” αναφέρεται από τους μουσικούς σε σχετική ανακοίνωση. Με τη συνεύρεση, τη συντροφιά, τη συνοδοιπορία, η παρέα του Νίκου Παρθένη - Ζαφείρη Κουκουσέλη Γιώτα Τσιρώνη θα παρουσιάσει με το γνωστό της ύφος και ήθος, ελληνικά τραγούδια όλου του φάσματος, παλαιότερα και νεότερα. Θα ακουστούν επίσης και τραγούδια δικά τους από το τελευταίο τους CD “Μέσα σου να χαθώ” , αλλά και από την καινούρια τους δουλειά, “Θα τραγουδώ” σε στίχους του Νίκου Παρθένη και μουσική του Ζαφείρη Κουκουσέλη. Την επιμέλεια του προγράμματος έχουν οι δυο συνεργάτες και φίλοι, που για πολλά χρόνια έχουν μια κοινή διαδρομή, “γεμάτη δυσκολίες και αντιξοότητες, στο χώρο του καλού τραγουδιού, επιμένοντας μοναχικά και αποκεντρωμένα στις αισθητικές τους αξίες στην πόλη που ζουν και εργάζονται, αλλά και σε όλη την Ελλάδα” . Έναρξη στις 22.30. Τηλ. 6974701787.

Μαγνησίας και του Συλλόγου Καππαδοκών Βόλου. Οι προβολές, που ξεκίνησαν την περασμένη Πέμπτη 22 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθούν έως την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου (συνολικά 39 προβολές για ενήλικες.) Αναλυτικά: Κυριακή 25/11 : 1 μεσημεριανή (12-13’30) και 3 απογευματινή, βραδινή, νυχτερινή. Δευτέρα 26/11: 2 (απογ. +βραδ.) Τρίτη 27/11: 2 (απογ. +βραδ.) Τετάρτη 28/11: 2 ομοίως Πέμπτη 29/11: 3 (απογ.+βραδ.+νυχτ.), Παρασκευή 30/11: 3 ομοίως, Σάββατο 1/12: 1 μεσημεριανή Κυριακή 2/12: 1 μεσημεριανή και 2 (απογ.+βραδ.) Δευτέρα 3/12: 1 απογευματινή 17:00- 18:30 Τρίτη 4/12: 2 (απογ.+βραδ.), Τετάρτη 5/12 : 2 (απογ.+βραδ.) Πέμπτη 6/12: 1 μεσημεριανή +3

∞ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙÔ ·ÛÙÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘ Ë ·Ô„ÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ (απογ.+βραδ.+νυχτ.) Παρασκευή 7/12: 1 απογευματινή Σάββατο 8/12: 1 μεσημεριανή Κυριακή 9/12 : 1 μεσημεριανή και 2 (απογ. 17:00 - 18:30 και 18:45 20:15), Δευτέρα 10/12: 1 απογευματινή

Πέμπτη 13/12: 1 απογευματινή Παρασκευή 14/12: 3(απογ.+βραδ.+νυχτ.) Για πληροφορίες του προγράμματος των προβολών στη Γραμματεία του Διαύλου (2421025363) και στη Γραμματεία του Κέντρου

Τέχνης Ντε Κίρικο (2421031701, email : dechiricoartcenter@gmail.com) για τις κρατήσεις των Σχολείων. Σύνολο προβολών 49. Εισιτήριο 6€ για ενήλικες και 3,5 € παιδιά - φοιτητές.

∏ fiÂÚ· ÙÔ˘ ªfiÙÛ·ÚÙ ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ

“∏ ÌÂÁ·ÏÔ„˘¯›· ÙÔ˘ Δ›ÙÔ˘” Με τη ξεχωριστή παράσταση “La Clemenza di Tito” του Wolfgang Amadeus Mozart, θα συνεχιστεί το Σάββατο 1 Δεκεμβρίου, στις 19.55 στο Αχίλλειο, το βραβευμένο πρόγραμμα “The Met: Live in HD” , μέσω της μεγάλης συνεργασίας που εξασφάλισε ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ με τη Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης για Ελλάδα και Κύπρο. Το πρόγραμμα έχει εξασφαλίσει για το κοινό του Βόλου ο “Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού • Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου” (ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ) του Δήμου Βόλου σε συνεργασία με τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ. Το εξαιρετικό αυτό έργο του Mozart θα μεταδοθεί απευθείας από τη σκηνή της Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης και θα προβληθεί σε οθόνη υψηλής ευκρίνειας (HD). Η τελευταία ιταλική όπερα του Μότσαρτ “Η Μεγαλοψυχία του Τίτου” παρουσιάζει μία χαρισματική διανομή υπό τη διεύθυνση του ειδικού στο Μπαρόκ

Η Χορωδία Δημοτικής Ενότητας Αγριάς Δήμου Βόλου, συνεχίζοντας την πορεία της, στους δρόμους της μουσικής για 18η συνεχή χρόνια, ετοιμάζει για τις επόμενες μέρες, δύο εκδηλώσεις με γενικό τίτλο “Χριστουγεννιάτικες μελωδίες κι όχι μόνο!” . Στόχος της χορωδίας είναι ν’ αλλάξει τη διάθεσή μας και μας προτείνει ν’ αντισταθούμε στην κρίση “ταξιδεύοντας...” με χορωδιακή μουσική. Η Χορωδία, αποδεχόμενη πρόταση-πρόσκληση του Κέντρου για τη Μελέτη και Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Λίμνης Βοιβηίδα - Κάρλα (ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ.) θα εμφανιστεί στα γραφικά Κανάλια, στο Μουσείο Λιμναίου Πολιτισμού Κάρλας το Σάββατο 1 Δεκεμβρίου και ώρα 7:00 μ.μ. Αξίζει να σημειωθεί πως το ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ. βραβεύτηκε με το Βραβείο Καλής Πρακτικής στον τομέα Πολιτισμού. Η Συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στον ανακαινισμένο και φιλόξενο χώρο του Μουσείου Λιμναίου Πολιτισμού Κάρλας από τη Χορωδία Αγριάς θα είναι με ελεύθερη είσοδο. Θέλοντας να δοθεί φιλανθρωπικός χαρακτήρας στη

Harry Bicket. Πρωταγωνιστεί ο Giuseppe Fillianoti, στον ομώνυμο ρόλο του Ρωμαίου Αυτοκράτορα και η Barbara Frittoli στον ρόλο της εκδικητικής Βιτέλια. Η Βιτέλια είναι κόρη ενός εκθρονισμένου ηγέτη, που το σχέδιό της να δολοφονήσει τον Αυτοκράτορα Τίτο περιπλέκεται από τον έρωτά της με τον νεαρό αριστοκράτη Σέστο, τον οποίο ερμηνεύει η βιρτουόζα Elina Garanca. Η Kate Lindsey και η Lucy Crowe συμπρωταγωνιστούν στους ρόλους των νεαρών εραστών Άννιου και Σερβίλιας. Η στιλιζαρισμένη παραγωγή είναι μία από τις πιο φημισμένες σκηνογραφίες του θρυλικού Jean-Pierre Ponelle. Η προπώληση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει την Τρίτη στο Δίαυλο, καθημερινά από τις 10.00 - 21.00, Σάββατο πρωί 11.00-13.00 και στο Αχίλλειο το βράδυ της παράστασης μία ώρα πριν την έναρξη. Θα διατίθενται εισιτήρια των 20 και 15€.

∑ˆÓÙ·Ó¿ ·fi ÙË Metropolitan Opera Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢ ı· ÌÂÙ·‰Ôı› ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ªfiÙÛ·ÚÙ Θα ακολουθήσουν για το μήνα Δεκέμβριο οι φημισμένες όπερες του Βέρντι “Ο Χορός των μεταμφιεσμένων” στις 8 Δεκεμβρίου και “Αίντα” στις 15 Δεκεμβρίου.

∞fi ÙË ÃÔÚˆ‰›· ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ∞ÁÚÈ¿˜

ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈΘ ÌÂψ‰›Â˜

∏ ÃÔÚˆ‰›· ∞ÁÚÈ¿˜ ı· ÂÚÌËÓ‡ÛÂÈ “ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈΘ ÌÂψ‰›Â˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ”

χορωδιακή εξόρμηση, στην είσοδο του Μουσείου θα υπάρχει ένας κουμπαράς προσφοράς και αγάπης που στο τέλος της συναυλίας θα προσφερθεί στο “Γηροκομείο Καναλίων” , σα μικρή ένδειξη συμπαράστασης προς τους φιλοξενούμενούς του. Η χορωδία θα πραγματοποιήσει επίσης συναυλία, την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου και ώρα 7:00 μ.μ., στο γνώριμο πια, θεατράκι του Ορφανοτροφείου Βόλου με γενική είσοδο 5€, προσφορά για τα παιδιά του Ορφανοτροφείου. Το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει η χορωδία, είναι ακριβώς αυτό που αναφέρει ο τίτλος των εκδηλώσεων: “Χριστουγεννιάτικες μελωδίες κι όχι μόνο!” Η χορωδία θα ερμηνεύσει χριστουγεννιάτικα τραγούδια απ’ όλο τον κόσμο και τραγούδια της παρέας, Ελλήνων συνθετών. Συνοδεύει στο πιάνο η Ζέφη Κατσαρού. Τη χορωδία διευθύνει ο μαέστρος της Βλάσης Μαστρογιάννης.


KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ /15 ¢IA¢POME™ / 25 NOEMBPIOY 2012 (35)

∏ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˘ ¶··Î·ÏÈ¿ÙË ·fi ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜

AN:ŒÚˆÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÎÚ›Û˘ πειτα από σχεδόν τρεις μήνες γυρισμάτων η Village παρουσιάζει στους κινηματογράφους την ταινία του Χριστόφορου Παπακαλιάτη “Αν...” την ερχόμενη Πέμπτη 29 Νοεμβρίου με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Μάρω Κοντού σε ρόλους αφηγητών. Το “Αν...” είναι μία ιστορία από δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες. Στον ίδιο χρόνο με κοινά γεγονότα και πρόσωπα. Ένα σενάριο με ήρωες έρμαια των γεγονότων και νέες διαδρομές που ίσως να μας οδηγήσουν σε έναν άλλο τρόπο σκέψης... Κοινός παρανομαστής όλων; Ο έρωτας.

Œ

Όλοι δεν έχουμε αναρωτηθεί πόσο μπορεί μία στιγμιαία απόφασή μας να καθορίσει όλη μας τη ζωή; Ακριβώς αυτό συμβαίνει και στη ζωή του ήρωα της ταινίας “Αν” , Δημήτρη. Αθήνα. Πλάκα. 2009 Αν ο Δημήτρης έβγαινε από το σπίτι του εκείνο το βράδυ θα γνώριζε τη Χριστίνα... Ένας έρωτας θα γεννηθεί και θα φτάσει μέχρι και σήμερα, το 2012. Ένας έρωτας στην εποχή της κρίσης και των μεγάλων αλλαγών. Θα αντέξει; Είναι ο έρωτας η απάντηση σε όλο αυτό που ζούμε; Πόσο επηρεάζει η οικονομική κρίση και πόσο μπορεί να διαλύσει τη σχέση ενός ζευγαριού; Συγχωρείται η απιστία; Και πόσο ίδιες είναι οι εποχές στο θέμα του έρωτα; Αν όμως ο Δημήτρης εκείνο το βράδυ

Μποέμικη, νεο-χίπικη, ζαχαρωμένα ρομαντική ματιά στην ελευθερία της τρέλας. Η Φαμπιέν Μπερτό, συνθέτει ένα ατίθασο, άναρχο, αιθέριο φιλμ για ένα άγριο, ασυμβίβαστο, ανένταχτο κορίτσι. Ο λόγος για την ταινία “Ατίθαση Λίλη” που θα προβληθεί την ερχόμενη Παρασκευή 30 Νοεμβρίου στις 21:30 (διάθεση εισιτηρίων από 20:30) από την “Κινηματογραφική Κοινότητα” στην αίθουσα του Μεταξουργείου της Νέας Ιωνίας. Η Λίλη είναι ξεχωριστή, καθώς δε μοιάζει με κανένα άλλο κορίτσι της ηλικίας της. Ελεύθερη, χωρίς συμβιβασμούς και αναστολές ζει μόνο για τη στιγμή και απολαμβάνει όλα όσα η ζωή μπορεί να της προσφέρει. H Λίληι είναι μια έφηβη που ζει με την μητέρα της σε εξοχικό. Είναι εντελώς αντισυμβατική,

του 2009 δεν έβγαινε από το σπίτι του, δεν θα γνώριζε τη Χριστίνα και θα παρέμεναν δύο άγνωστοι στην ίδια πόλη. Ο χρόνος, ο τόπος και τα γεγονότα στη ζωή του Δημήτρη είναι κοινά. Η βασική διαφορά βρίσκεται στο γεγονός ότι δεν είναι μαζί με τη Χριστίνα για να τα αντιμετωπίσει. Πόσο εύκολο είναι να ζει κάποιος μόνος του; Πόσο αντέχει ένας άνθρωπος τη μοναξιά ή αλλιώς την “ελευθερία” ; Πόσο κοντά σου μπορεί να είναι ένας μεγάλος έρωτας και εσύ να μην τον βλέπεις; Θα γνωριστούν ποτέ ο Δημήτρης και η Χριστίνα;

™˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Σενάριο - Σκηνοθεσία: Χριστόφορος Παπακαλιάτης Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Δασκαλοθανάσης

™ÈÓÂÊ›Ï

∂͈ÙÈÎfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Marigold ΔÔ˘ ¡π∫√À ¶∞¶¶∞

√ ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ ¶··Î·ÏÈ¿Ù˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ, ÙË ÛÎËÓÔıÂÛ›· Î·È Û˘ÌÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› Ì ÙË ª·Ú›· ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ Μουσική: Κώστας Χρηστίδης

¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Χριστόφορος Παπακαλιάτης (Δημήτρης) Μαρίνα Καλογήρου (Χριστίνα) Μάρω Κοντού (Ελενίτσα) Γιώργος Κωνσταντίνου (Αντωνάκης)

Θέμις Μπαζάκα (Μητέρα του Δημήτρη) Μαρία Σολωμού (Μαρία) Βασίλης Χαραλαμπόπουλος (Βασίλης) Φάνης Μουρατίδης (Γιώργος) Τάκης Σπυριδάκης (Μπάρμαν) Τάσος Ιορδανίδης (Γιάννης) Ακύλας Καραζήσης (Παραγωγός).

™ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜

∞Ù›ı·ÛË §›ÏË: ∏ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ù˘ ÙڤϷ˜

ªÔ¤ÌÈÎË, ÓÂÔ-¯›ÈÎË Ì·ÙÈ¿ ·fi ÙË º·ÌÈ¤Ó ªÂÚÙfi παίζει με τα ζώα, με τη φύση γενικά και τις φαντασιώσεις της ως να ήταν ακόμη παιδί, χωρίς

να της λείπει η επίγνωση της πραγματικότητας. Η μετρημένη, λογική αδελφή της, Κλάρα,

ζει με τον άντρα της σε κοντινή πόλη. Η μητέρα πεθαίνει ξαφνικά από εγκεφαλικό και η Κλάρα καλείται να σταθεί στην Λίλη που αντιμετωπίζει το γεγονός με ακόμη μεγαλύτερες δόσεις “σουρεαλισμού” . Την επισκέπτεται τα σαββατοκύριακα εμπιστευόμενη ενδιάμεσα μια οικονόμο που επιβλέπει. Ανάμεσά τους, παρακολουθούμε μια υπόγεια μάχη, να επιβάλει η μια την άποψή της για την ζωή στην άλλη. Η σκηνοθέτιδα Fabienne Berthaud, πάνω σε βιβλίο τής οποίας έγραψε το σενάριο ο Pascal Arnold, εμπνέεται από

την αληθινή περίπτωση μιας κοπέλας που γνώρισε σε μια κλινική όταν έκανε τα γυρίσματα της προηγούμενης ταινίας της, Frankie, για την ζωή ενός μανεκέν με πρωταγωνίστρια τότε την Diane Kruger που άλλωστε παίζει και εδώ την μεγάλη αδελφή. Και είναι προφανές ότι θέλει να μιλήσει για μια περίπτωση που την συγκινεί κι όχι να περάσει μέσα από αυτήν μια ολόκληρη άποψη για την ζωή. Γαλλία, 2010. Σκηνοθεσία: Φαμπιέν Μπερτό. Σενάριο: Πασκάλ Αρνολντ & Μπερτό. Ηθοποιοί: Νταϊάν Κρούγκερ, Λιντιβίν Σανιέ, Ντενί Μενοσέ, Μπριζίτ Κατιγιόν. 103’.

™ÙËÓ Ù·ÈÓ›· “™ÈˆËÏfi˜ Á¿ÌÔ˜” ·fi ÙÔ ™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜

√ÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜

∂‰Ò Â›Ó·È μ·ÏοÓÈ·, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·›Í - Á¤Ï·ÛÂ...

“∂Ù¿ ÙÚ·¤˙È· Á·ÏÏÈÎÔ‡ ÌÈÏÈ¿Ú‰Ô˘”

Με τη ρουμάνικη ταινία του 2008 “Σιωπηλός γάμος” συνεχίζονται την Τρίτη 27 και την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου οι προβολές του πρώτου μέρους του Σινέ Μεσόγειος, του Δήμου Βόλου, στην αίθουσα “Νίκος Κολοβός” στο Αχίλλειο και ώρα 21:30. Ρουμανία, 1953. Οι λιγοστοί κάτοικοι ενός απομακρυσμένου χωριού ολοκληρώνουν τις προετοιμασίες για το γάμο ενός νεαρού ζευγαριού. Τα τραπέζια έχουν στρωθεί, η αυτοσχέδια μπάντα έχει ξεκινήσει να παίζει και η γαμήλια πομπή βρίσκεται καθ’ οδόν. Ξαφνικά μπροστά τους εμφανίζεται ένα σοβιετικό στρατιωτικό απόσπασμα, που τους ανακοινώνει ότι ο Ιωσήφ Στάλιν πέθανε και στη χώρα έχει κηρυχθεί επταήμερο εθνικό πένθος. Οι χωρικοί έχουν μόλις μια ώρα προθεσμία να μαζέψουν τις ετοιμασίες του γάμου και να κλειστούν στα σπίτια τους. Όμως αυ-

ªÂ ÂÈÙ˘¯›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÚÔ‚ÔÏÒÓ Ì ÁÂÓÈÎfi Ù›ÙÏÔ “√È ¢Â˘Ù¤Ú˜ ÙÔ˘ ¡Ô¤Ì‚ÚË, Ì ÙËÓ πÛ·ÓÈ΋ √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·” Ô˘ ™˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, ̤ۈ Ù˘ ∞ÓÙȉËÌ·Ú¯›·˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜, ¶·È‰Â›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Ë ¶ÚÂۂ›· Ù˘ πÛ·Ó›·˜-Instituto Cervantes Î·È Ô “™‡ÏÏÔÁÔ˜ º›ÏˆÓ Ù˘ πÛ·ÓÈ΋˜ Î·È §·ÙÈÓÔ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ∫Ô˘ÏÙÔ‡Ú·˜ ñ AROMA LATINO” . √È ÚÔ‚ÔϤ˜ ·˘Ù¤˜ ›¯·Ó ÎÔÈÓ‹ ıÂÌ·ÙÈ΋, ‰ËÏ·‰‹ ÈÛÙÔڛ˜ ·fi ÙËÓ ÈÛ·ÓÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ª’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ, ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ·ÈÛıËÙÈÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜, ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÈÛ·ÓÈ΋˜ ˙ˆ‹˜, ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÂΛӢ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ πÛ·ÓÒÓ ˘ÂÚÚ·ÏÈÛÙÒÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÛÙÒÓ. ∞‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 26 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë ·˘Ï·›·

τοί κρυφά αποφασίζουν ότι τίποτα δεν μπορεί να διακόψει τη χαρά τους και ότι θα γιορτάσουν το γάμο των παιδιών... στα μουγκά! Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Γαλλία (2008) Σκηνοθεσία-Σενάριο: Οράτσιου Μαλαέλε Πρωταγωνιστούν: Μέντα Αντρέα Βίκτορ, Αλεξάντρου Ποτοσεάν, Βαλεντίν Τεοντοσίου, Αλεξάντρου Μπιντέα, Ιοάνα Αναστάζια Αντόν (87’).

ı· ¤ÛÂÈ Ì ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÛÙȘ 21.30 Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2007, “∂Ù¿ ÙÚ·¤˙È· Á·ÏÏÈÎÔ‡ ÌÈÏÈ¿Ú‰Ô˘” ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË Gracia Querejeta. ∏ ÕÓ¯ÂÏ· (ª·ÚÈÌ¤Ï μÂÚÓÙÔ‡), fiÙ·Ó Ô ·Ù¤Ú·˜ Ù˘ §¤Ô ·ÚÚˆÛÙ·›ÓÂÈ Í·ÊÓÈο, ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· Ù·Íȉ¤„ÂÈ ÛÙËÓ fiÏË Ì ÙÔÓ ÁÈÔ Ù˘ °›ÁÈ (μ›ÎÙÔÚ μ·Ï‰›‚È·). ∂Λ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ΔÛ¿ÚÔ (ªÏ¿Óη ¶ÚÔÙ›ÁÈÔ), Âڈ̤ÓË ÙÔ˘ §¤Ô, Î·È ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ì·˙› Ù˘ Ó· ÛÒÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Âȯ›ÚËÛË, ÌÈ· ·›ıÔ˘Û· Ù˘¯ÂÚÒÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ Ì ÂÙ¿ ÙÚ·¤˙È· ÌÈÏÈ¿Ú‰Ô˘. μÚ·‚‡ÙËΠ̠ÙÔ ∞ÚÁ˘Úfi ∫Ô¯‡ÏÈ ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÙÔ˘ ™·Ó ™ÂÌ·ÛÙÈ¿Ó 2007 ηχÙÂÚ˘ ËıÔÔÈÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ªÏ¿Óη ¶ÔÚÙ›ÁÈÔ Î·È Ì ٷ ‚Ú·‚›· °ÎfiÁÈ· 2008 ηχÙÂÚÔ˘ Á˘Ó·ÈΛԢ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÚfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ª·ÚÈÌ¤Ï μÂÚÓÙÔ‡ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Á˘Ó·ÈΛԢ ÚfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∞Ì¿ÚÔ ª·Úfi.

Πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία παίζει η περιοχή Jaipur της Ινδίας η οποία παρουσιάζεται γεμάτη χαμόγελα, φιλική, ολοζώντανη κι ευτυχισμένη. Οι συνταξιούχοι ήρωες ταξιδεύουν εκεί με την πεποίθηση ότι έκλεισαν δωμάτιο σε ένα εξαιρετικό ξενοδοχείο από το διαδίκτυο. Η αλήθεια είναι διαφορετική αλλά γίνεται αφορμή για να αλλάξουν ριζικά και προς το καλύτερο. Βλέποντας τη ζωή τους στο νέο πλαίσιο μιας διαφορετικής χώρας αρχίζουν να κατανοούν τις τεράστιες δυνατότητες που προσφέρονται, άλλοι από την αρχή κι άλλοι αργότερα. Όλοι οι ηθοποιοί είναι εξαιρετικοί και δεν υπάρχει ίχνος ανταγωνιστικότητας μεταξύ τους. Συνυπάρχουν αρμονικά κι ο καθένας καταφέρνει να μας βάλει μέσα στην ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα του και στην προσωπική του ιστορία. Η εμπειρία των πρωταγωνιστών είναι ακόμα πιο προφανής αν αναλογιστεί κανείς πόσο βαθιά κατανοητοί γίνονται χωρίς να τους δίνεται πολύς χρόνος παιξίματος. Αλλά είναι αξιοσημείωτο πόσο αρμονικά κι ισορροπημένα πρωταγωνιστούν όλοι μαζί κι αυτό οφείλεται επίσης στην προσεχτική σκηνοθεσία του John Madden. Ο σκηνοθέτης είναι σχεδόν ανύπαρκτος, δεν υπάρχει ίχνος ανάγκης καλλωπισμού και καμία επιτηδευμένη προσέγγιση. Αποκαλυπτική είναι και η ερμηνεία του πιτσιρικά Dev Patel που με τον άγαρμπο ενθουσιασμό του τα κάνει όλα θάλασσα αλλά έχει καρδιά από χρυσάφι κι άφθονο πάθος για την καλή του. Η ταινία είναι από αυτές που όταν τελειώνει νιώθει κανείς ότι ταυτίστηκε, ταξίδεψε, διασκέδασε, ένιωσε όμορφα, οικεία και κατάλαβε ότι δεν είναι μόνος. Ίσως χρειάζεται ένα τέτοιο ταξίδι για να έρθουν κάποιες αλήθειες στην επιφάνεια. Ίσως πάλι θα ήταν υγιέστερο εάν φερόμασταν στον τόπο μας με το σεβασμό και τον ενθουσιασμό ενός τουρίστα. Σκηνοθεσία John Madden, παίζουν Judi Dench, Tom Wilkinson, Bill Nighy, Maggie Smith, Dev Patel, Penelope Wilton, 2011. (http://nikolaspappas.blogspot.g r).


16/£¤·ÙÚÔ ¢IA¢POME™ / 25 NOEMBPIOY 2012 (36)

¶ÚÂÌȤڷ Û‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ “ΔÚÔÌ¿Ú·” ÁÈ· ÙËÓ ·È‰È΋ ÛÎËÓ‹ Ù˘ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋˜ ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ

¢HMHTPH™ ¶ANTAZH™ “Δ· ·È‰È¿ ÂÚÓÔ‡Ó Î·È ·˘Ù¿ ¤Ó· ÛÔΔ

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË: ¢∞¡∞∏ ¶π∫√À§∞

ρεμιέρα σήμερα Κυριακή στις 11:30 π.μ. για την παιδική σκηνή της Πειραματικής στο Αχίλλειο με το διήγημα για παιδιά του Γεώργιου Βιζυηνού “Ο Τρομάρας” . Με το το πρώτο παιδικό διήγημα της ελληνικής λογοτεχνίας στη δημοτική η Πειραματική Σκηνή Ν. Ιωνίας Βόλου ανοίγει ένα κύκλο θεατρικών παραστάσεων αφιερωμένων σε παλιούς Έλληνες συγγραφείς της παιδικής λογοτεχνίας. Ο σκηνοθέτης Δημήτρης Πανταζής μίλησε στις “Διαδρομές” για την επιλογή αυτή, το πόσο και πώς έχει επηρεάσει η κρίση και τους μικρούς θεατές και τον τρόπο με τον οποίο το θέατρο μπορεί να βοηθήσει ενώ μας αποκαλύπτει και το υπόλοιπο των θεατρικών δραστηριοτήτων της χειμερινής σεζόν που προγραμματίζει να ανεβάσει η Πειραματική Σκηνή. °È· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ÂÈϤͷÙ ÁÈ· ÙÔ ÊÂÙÈÓfi Û·˜ ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ·ÊÈÂڈ̤Ó˜ Û ·ÏÈÔ‡˜ ŒÏÏËÓ˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Ù˘ ·È‰È΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜; Ανοίγουμε ένα κύκλο θεατρικών παραστάσεων αφιερωμένο σε παλιούς Έλληνες συγγραφείς της παιδικής λογοτεχνίας, γιατί σε μια εποχή όπως η σημερινή, όπου η νέα τάξη πραγμάτων θέλει να πλήξει βαθιά τις πολιτισμικές ρίζες του ελληνικού λαού, θεωρούμε χρέος του πολιτισμού και της εκπαίδευσης να ξαναφέρει στο φως της μέρας απ’ το σκοτάδι της λησμονιάς τους λογοτεχνικούς μας θησαυρούς.

¶fiÛÔ Â›Î·ÈÚÔ˜ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ °. μÈ˙˘ËÓÔ‡; Σε όλα τα έργα του ο Βιζυηνός πραγματεύεται καθημερινές ιστορίες, που στις περισσότερες απ’ αυτές είναι προσωπικά βιώματα και έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο. Είναι ένας από τους πατέρες της Νεοελληνικής λογοτεχνίας και προασπίζεται την δημοτική γλώσσα σε μια εποχή που όλοι την καταφρονούσαν. Στα χρόνια του Βιζυηνού που η Ελλάδα ήταν ακόμη μικρή και χρειαζόταν γενναίους μαχητές για να ελευθερώσουν τους σκλαβωμένους τόπους της, τα ελληνόπουλα, έπρεπε να μάθουν να μη φοβούνται τίποτα στη ζωή τους. Και εκείνο που έκανε τον Τρομάρα να υποφέρει τόσα βάσανα για να νικήσει το φόβο του, δεν ήταν μόνο η φιλοτιμία, μα κι ο πατριωτισμός.

¶ÔÈÔ ıˆÚ›Ù ˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ù· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ ÛÙÔÓ Î·ÈÚfi Ù˘ ÎÚ›Û˘

∞Ó ‰ÂÓ ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ì ۋÌÂÚ· ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ Ì·˜ ›̷ÛÙ ¯·Ì¤ÓÔÈ. ŸÛÔ ı· ÊÔ‚fiÌ·ÛÙÂ, ÙfiÛÔ ı· ‚Ô˘ÏÈ¿˙Ô˘ÌÂ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÈÛÙ¤„Ô˘Ì ÛÙË ‰‡Ó·Ì‹ Ì·˜ Î·È ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜ fiˆ˜ Î·È Ô ΔÚÔÌ¿Ú·˜

“ΔÔ ı¤·ÙÚÔ ÌÔÚ› Ì ÙË ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ù· ·È‰È¿ Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ó· ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Î·È Ó· ÂÈ‚ÈÒÓÔ˘Ó Û fiϘ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜” ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ¢ËÌ. ¶·ÓÙ·˙‹˜ (·fi ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “ΔÔ ·ÂÚfiÛÙ·ÙÔ” ÙÔ˘ √. √˘¿ÈÏÓÙ) Î·È Ò˜ ÌÔÚ› ÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ó· Ù· ‚ÔËı‹ÛÂÈ; Σήμερα τα παιδιά περνούν και αυτά όπως όλοι μας ένα σοκ. Και αυτό το περνούν εξ αντανακλάσεως, επηρεασμένα από μας τους μεγάλους. Αυτό το σοκ είναι σε πρώτο επίπεδο οικονομικό και σε δεύτερο επίπεδο το άγχος, ο φόβος και η ανασφάλεια των γονιών τους. Το θέατρο μπορεί με τη δύναμη που έχει να τα κάνει να πιστέψουν στον εαυτό τους, να λειτουργούν ομαδικά, να μην έχουν ανταγωνισμό αλλά συναγωνισμό, να μάθουν να προσαρμόζονται και να επιβιώνουν σε όλες τις συνθήκες και το κυριότερο, να κρατούν σαν κόρη οφθαλμού τη γλώσσα, τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις της χώρας μας.

θημερινά βομβαρδιζόμαστε από διλλήματα και η λαιμητόμος του φόβου κρέμεται συνέχεια πάνω από τα κεφάλια μας. Όσο θα φοβόμαστε τόσο θα βουλιάζουμε. Πρέπει να πιστέψουμε στη δύναμή μας και στον εαυτό μας όπως και ο Τρομάρας, να αντισταθούμε στη νέα τάξη πραγμάτων αν θέλουμε να μην υπάρχει κατοχή στη χώρα μας. Άλλωστε το μήνυμα που ο Βιζυηνός θέλει να μεταδώσει στα παιδιά είναι πως τον φόβο εμείς τον γεννούμε με την ιδέα μας και πως σ’ όποιο κίνδυνο κι αν βρεθούμε, αν δεν φοβηθούμε θα τα βγάλουμε πέρα.

¶ÔÈÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Î·È Ì ÔÈ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Û·˜;

¶fiÛÔ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· Ë ·Ó¿ÁÎË Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ Ì·˜;

Πάντα υπήρχε προγραμματισμός της κάθε σεζόν από την Πειραματική Σκηνή.

Αν δεν ξεπεράσουμε σήμερα του φόβους μας είμαστε χαμένοι. Κα-

ŒÙÛÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ı·ÙÚÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹˜ ÛÂ˙fiÓ

•ÂÎÈÓ¿ Ë ı·ÙÚÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÁÈ· ÙÔ ¢∏.¶∂.£∂. μfiÏÔ˘

“ªÈ·˜ ÂÓÙ¿Ú·˜ ÓÈ¿Ù·” Με ένα έργο επίκαιρο - αν και η συγγραφή του πραγματοποιήθηκε τη δεκαετία του ’60 - ξεκινάει τη νέα θεατρική του περίοδο το ΔΗΠΕΘΕ Βόλου. Τη μεγάλη θεατρική και κινηματογραφική επιτυχία “Μιας πεντάρας Νιάτα” των Α. Γιαλαμά - Κ. Πρετεντέρη επέλεξαν τα στελέχη της Δ/νσης Πολιτισμού του ΔΟΕΠΑΠ - ΔΗΠΕΘΕ Βόλου προκειμένου να “μιλήσουν” θεατρικά για τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα του σύγχρονου Έλληνα. Το έργο μεταφέρεται στην σκηνή του Θεάτρου της Παλαιάς Ηλεκτρικής “φρεσκαρισμένο” σκηνοθετικά και σκηνογραφικά, ενδεδυμένο μουσικά με σύγχρονα ενορχηστρωμένες μελωδίες της εποχής που γράφτηκε. Με στόχο να αναδείξει τα προβλήματα αλλά παράλληλα να τα “κοιτάξει” με αισιοδοξία, η παράσταση φιλοδοξεί να διασκεδάσει το κοινό της, να το οδηγήσει αβίαστα στο γέλιο, στον αυτοσαρκασμό, στη συγκίνηση, στην κινητοποί-

ηση συναισθημάτων που θα προσφέρουν ψυχική ανακούφιση. Ο θίασος του έργου, παίζει, χορεύει, τραγουδάει και προσπαθεί να μεταφέρει μία αισιόδοξη νότα στην εορταστική περίοδο που ακολουθεί τον επόμενο μήνα. Οι παραστάσεις θα ξεκινήσουν εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθούν την πρώτη εβδομάδα του Φλεβάρη του 2013, οπότε και τη “σκυτάλη” θα λάβει η παραγωγή της Παιδικής Σκηνής του ΔΗΠΕΘΕ Βόλου. Το έργο ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Σ. Μαβίδη και τους ρόλους ερμηνεύουν με αλφαβητική σειρά οι ηθοποιοί: Θανάσης Ζέρβας, Καλογεροπούλου Ματίνα, Καραγιάννης Σταύρος, Κουτρουμάνου Ειρήνη, Κωστοπούλου Νιόβη, Μαβίδης Σπύρος, Μπαλαμώτης Αλέξανδρος, Παυλίδης Χαράλαμπος, Περδίκη Μαρία, Τσιρώνης Απόστολος. Συμμετέχει ο Γαβρήλος Μουσκής.

·fi ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2012 ˆ˜ Î·È ÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2013 Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ‹˜: Τα “Θεατροταξίδια” , που είναι εκπαιδευτικά τμήματα θεατρικού παιχνιδιού για παιδιά δημοτικού και γυμνασίου. Τα “Βιωματικά σεμινάρια θεάτρου” , που είναι εκπαιδευτικό τμήμα που απευθύνεται στους ενήλικες με διαφορετικό θέμα κάθε χρονιά. Το θέμα της φετινής χρονιάς είναι “Κίνηση και συναίσθημα” . Τα “Θεατροταξίδια” θα παρουσιάσουν το χριστουγεννιάτικο διήγημα του Στρατή Μυριβήλη “Ο Μανωλάκης γυρεύει το Θεό” για δύο παραστάσεις στις 22 και 23 Δεκεμβρίου. Στις αρχές Φεβρουαρίου η Κεντρική Σκηνή θα παρουσιάσει την άπαιχτη κωμωδία του Αντώνη Μαραγκάκη “Δάνεισέ μου τη γυναίκα σου” , για 30 παραστάσεις. Το τμήμα των Βιωματικών Σεμιναρίων θα παρουσιάσει μια συρραφή από έργα του Λόρκα τον Μάιο. Και θα κλείσει η σαιζόν με ένα χάπενινγκ από τα Θεατροταξίδια τον Μάιο.

“√ ΔÚÔÌ¿Ú·˜” ΔÔ ‰È‹ÁËÌ· ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ μÈ˙˘ËÓÔ‡ “√ ΔÚÔÌ¿Ú·˜” , ÁÈ· ·È‰È¿ ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ Î·È Û¯ÔÏÈ΋˜ ËÏÈΛ·˜, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚȘ ÌfiÓÔ ∫˘ÚȷΤ˜ ·fi Û‹ÌÂÚ· 25 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ˆ˜ Î·È 16 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 11.30 ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” Î·È ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ù· Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ı· ‰›ÓÔÓÙ·È ˆ˜ Î·È ÙÔ ¶¿Û¯·. ™ÙȘ 29 Î·È 30 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ‰‡Ô Â› ϤÔÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·ÓÙÔˆÏÂ›Ô ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û ı·ÙÚÈ΋ ‰È·Û΢‹ Î·È ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¢ËÌ‹ÙÚË ¶·ÓÙ·˙‹, ÛÎËÓÈο ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ÃÚÈÛÙ›Ó·˜ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ÌÔ˘ÛÈ΋ °ÚËÁfiÚË ™Ô˘ÏÙ¿ÓË, ʈÙÈÛÌÔ‡˜ ¢ËÌ‹ÙÚË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë, ÛÙ›¯ÔÈ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ ª·Ú›· ∫ÔÏ›ÙÛ·, ʈÙÔÁڷʛ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ∫Ô˘˙ÈÒη - BestInk, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÛÎËÓÈÎÔ‡ ÕÎË ¶ÚÔÊ˘ÏÏ›‰Ë. ΔÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó (Ì ÛÂÈÚ¿ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘) ÔÈ: £¿ÏÂÈ· ∫fiÁη, ™‡ÚÔ˜ ÷ÏÎÈ¿˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶·-

ÓÙ·˙‹˜, °È¿ÓÓ˘ ™Â¯›‰Ë˜. ¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ù· Û¯ÔÏ›· Ô˘ ı· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ı· ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ, ¤ÂÈÙ· ·fi ÙËÏÂʈÓÈ΋ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙËÓ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ™ÎËÓ‹ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6944388045. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Á›ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ù˘ ∞ÓÙȉËÌ·Ú¯›·˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ¢.√.∂.¶.∞.¶ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘.

ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ∂ÔÚÙ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ∂§∂¶∞¶ μfiÏÔ˘

™ÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ∂§∂¶∞¶ ÚÔÛʤÚÔ˘ÌÂ, Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜, ÙËÓ ·Á¿Ë Ì·˜ ÛÙ· ·È‰È¿ Ô˘ ÂΛÓË ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ

Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων ΠαίδωνΕΛΕΠΑΠ είναι σωματείο αναγνωρισμένο από το Κράτος, το οποίο ιδρύθηκε το 1937 και στόχος του είναι η θεραπεία και η αποκατάσταση παιδιών με κινητικές αναπηρίες και αναπτυξιακές δυσκολίες, καθώς και η στήριξη των οικογενειών τους. Η σημερινή κακή οικονομική κατάσταση δυσκολεύει - όλους μας- αλλά και το έργο της ΕΛΕΠΑΠ του Βόλου που σε μεγάλο ποσοστό στηρίζεται σε χορηγίες, δωρεές και προσφορές μελών και φίλων. Μια ευκαιρία για

να στηρίξουμε το έργο της ΕΛΕΠΑΠ, στηρίζοντας επί της ουσίας τα παιδιά, είναι η συμμετοχή στη Χριστουγεννιάτικη Εορταγορά που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα της Εξωραϊστικής (Λέσχη Κοινωνίας Βόλου - Πολυμέρη με Ι. Καρτάλη) την ερχόμενη Κυριακή 2 Δεκεμβρίου από 11 το πρωί έως 8 το βράδυ συνεχόμενα, αγοράζοντας κάποια από τα έργα δημιουργίες της Τοπικής Διοικούσας Επιτροπής, του Προσωπικού και των Φίλων Εθελοντών. Είσοδος ελεύθερη.


ª¶∞™∫∂Δ

ΔÔ˘˜ ª·¯ËÙ¤˜ ¢fiÍ·˜ ¶Â‡ÎˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓ› Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË KYPIAKH 25 NOEMBPIOY 2012

ÛÂÏ. 39

Y¶EY£YNO™ Y§H™: EY£YMH™ XOYTA™

¢’ ∂£¡π∫∏

ªÂ ¶˘ÚÁÂÙfi ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·›˙ÂÈ Ô ƒ‹Á·˜ ÛÂÏ. 40

¡· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ı¤ÏÂÈ Ë ¡›ÎË ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi

ÛÂÏ. 39

™√À¶∂ƒ §π°∫

¡Ù¤ÚÌÈ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ¶∞√∫-√Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì· ÛÂÏ. 53

∞ÀΔ√∫π¡∏Δ√

™‹ÌÂÚ· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÙÔ ƒ¿ÏÈ ™ÚÈÓÙ ŸıÚ˘˜ ·fi §.∞. μfiÏÔ˘ Î·È ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÛÂÏ. 38

°È· ÙÔ “‰ÈÏfi” Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi °·˙.

ÛÂÏ. 40


38

KYPIAKH 25 NOEMBPIOY 2012

°À¡. ¶√¢√™º∞πƒ√

T.V.

™ÙË °Ï˘Ê¿‰· ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.

™∏ª∂ƒ∞ ∫˘Úȷ΋ ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ∂Δ1 13.00 ∫ÔÏÔÛÛfi˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ -∑- (∞1 Ì¿ÛÎÂÙ) 16.30 ∂˘Úˆ·˚Îfi ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÎÔχ̂ËÛ˘ -∑ALPHA 18.00 °ÎÚ·Ó ÚÈ μÚ·˙ÈÏ›·˜ -∑- (ºfiÚÌÔ˘Ï· 1) NOVASPORTS 1 15.00 ∫¤Ú΢ڷ-μ¤ÚÔÈ· -∑- (™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ) 17.15 ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ.-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ -∑- (™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ) 19.30 ¶∞√∫-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ -∑- (™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 2 18.00 ΔÛ¤ÏÛÈ-ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™. -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) 22.15 ªÚ¿Áη-¶fiÚÙÔ -∑- (ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜) 00.15 ªfiη Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ˜-ƒ·Û›ÓÁÎ ∫ÏÔ˘Ì ∑- (ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜) NOVASPORTS 3 17.15 ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ -∑- (™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ) 22.00 §·ÓÔ‡˜-∂ÛÙÔ˘ÓÙÈ¿ÓÙ˜ -∑- (ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜) NOVASPORTS 4 18.00 ΔfiÙÂÓ·Ì-°Ô˘¤ÛÙ Ã·Ì -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) EUROSPORT 2 14.00 ŒÏÁÎÈÓ-ƒ¤ÈÓÙ˙ÂÚ˜ -∑- (°’ ™ÎˆÙ›·˜) OTE SPORT 1 13.00 ∂Û·ÓÈfiÏ-ÃÂÙ¿Ê -∑- (¶ÚÈ̤ڷ ¡ÙÈ‚È˙ÈfiÓ) 16.00 ¶ÂÛοڷ-ƒfiÌ· -∑- (∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ) 18.00 ªÈÏÌ¿Ô-§· ∫ÔÚÔ‡ÓÈ· -∑- (¶ÚÈ̤ڷ ¡ÙÈ‚È˙ÈfiÓ) 20.00 ∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú.-™Â‚›ÏÏË -∑- (¶ÚÈ̤ڷ ¡ÙÈ‚È˙ÈfiÓ) 22.00 §Â‚¿ÓÙÂ-ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· -∑- (¶ÚÈ̤ڷ ¡ÙÈ‚È˙ÈfiÓ) OTE SPORT 2 16.00 ΔÔÚ›ÓÔ-ºÈÔÚÂÓÙ›Ó· -∑- (∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ) 18.30 ÃfiÊÂÓ¯·˚Ì-§Â‚ÂÚÎÔ‡˙ÂÓ -∑- (ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) 21.45 ª›Ï·Ó-°ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ -∑- (∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ) OTE SPORT 3 13.15 ∫¿¯· §·ÌÔÚ¿Ï-ª¿Ï·Á· -∑- (ÈÛ·ÓÈÎfi Ì¿ÛÎÂÙ) 15.30 ¡›ÎË-¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ -∑- (μ’ ∂ıÓÈ΋) 18.00 °ÎÚ·Ó ÚÈ μÚ·˙ÈÏ›·˜ -∑- (ºfiÚÌÔ˘Ï· 1) 22.00 ªÚÔ‡ÎÏÈÓ-¶fiÚÙÏ·ÓÙ -∑- (¡μ∞)

¶Â˙ÔÔÚ›· ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ √ ¶√§πΔπ™Δπ∫√™ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘, ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ √ÚÂÈ‚·ÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔÓ ™‡ÏÏÔÁÔ ¢ÚÔ̤ˆÓ ÀÁ›·˜ μfiÏÔ˘, Â˙ÔÔÚ›· ·fi μ¤ÓÂÙÔ, π.ª. ºÏ·ÌÔ˘Ú›Ô˘, ÕÓˆ ∫ÂÚ·ÛÈ¿, ̤۷ ·fi ÌÔÓ·‰Èο ÌÔÓÔ¿ÙÈ·. ÕÏψÛÙÂ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ Â˙ÔÔڛ˜, ÌÈ· Ô˘ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ¤¯ÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ Î·È ÌÔÓÔ¿ÙÈ· ÁÈ· Â˙ÔÔÚ›· ÛÙËÓ ·Úı¤Ó· ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ μ. ¶ËÏ›Ô˘. √ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ‰›ÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÂÓÒ Î¿ÓÂÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÔÏÏ¿ ÌÔÓÔ¿ÙÈ· Ó· ηı·ÚÈÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ·ÓÔȯÙÔ‡Ó ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó ÙȘ ÔÌÔÚÊȤ˜ Ù˘ ʇÛ˘ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Û ·ÊıÔÓ›· οı ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ¶¿ÓÙ· ¤¯ÂÈ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ÙË ÙÔÓ ∂.√.™. μfiÏÔ˘, Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤ÌÂÈÚ· ÛÙÂϤ¯Ë. ∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Â›Ó·È ·Ó¤ÌÔÚÊË, ηıÒ˜ Ô Â˙ÔfiÚÔ˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ Ô˘ ı· ·Ó·Ó‡ÛÂÈ ı· ÂÚ·Ù‹ÛÂÈ Ì¤Û· Û ‰¿ÛÔ˜ ÔÍÈ¿˜ Î·È ‰Ú˘˜ ı· ı·˘Ì¿ÛÂÈ ÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô ÊıÈÓÔˆÚÈÓfi ÙÔ›Ô ÙË ı¤· ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜. ∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÚ›·˜ Â›Ó·È 4,5 ÒÚ˜ ÂÚ›Ô˘. √È ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ηÏÔ‡Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ·Á·¿ÂÈ ÙË Ê‡ÛË Î·È ÙËÓ Â˙ÔÔÚ›· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÈ Ì›· ̤ڷ ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi. ™ËÌÂ›Ô Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ë ∫ÂÚ·ÛÈ¿ ÛÙȘ 09.00.

ª∂ ÛÙfi¯Ô ¤Ó· ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë Á˘Ó·È-

™∏ª∂ƒ∞ ¢π∂•∞°∂Δ∞π Δ√ 5√ ƒ∞§π ™¶ƒπ¡Δ O£ƒÀ™

ŒÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ÂÎΛÓËÛË ™

‹ÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ 5Ô˘ ƒ¿ÏÈ ™ÚÈÓÙ ŸıÚ˘˜, Ì ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÙË §¤Û¯Ë ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. √ ·ÁÒÓ·˜ ¤¯ÂÈ Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·ıÒ˜ ÌÂÙÚ¿ ÛÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∞ÛÊ¿ÏÙÈÓˆÓ ∞ÁÒÓˆÓ ƒ¿ÏÈ ™ÚÈÓÙ. ÃÔÚËÁfi˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Â›Ó·È Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “∏ £∂™™∞§π∞” .

ŒÓ·˜ ·ÎfiÌË ·ÁÒÓ·˜ Ì˯·ÓÔΛÓËÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ Ì ÔÈÎÔ‰¤ÛÔÈÓ· ÙË §¤Û¯Ë ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ë ÔÔ›· ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ƒ¿ÏÈ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ Î·È ÙËÓ ∞Ó¿‚·ÛË ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ Î·ıÈÂÚÒÛÂÈ Î·È ÙÔ ƒ¿ÏÈ ™ÚÈÓÙ ŸıÚ˘˜. º¤ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ¤ÌÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿Ù˘ Â›Ó·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë §¤Û¯Ë ¤¯ÂÈ ¿„ÔÁË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. ¶·Ú¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Û˘ÓÔÏÈο 31 Ô‰ËÁÔ› ‰‹ÏˆÛ·Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹. ∞Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÎÔÚ˘Ê·›ÔÈ ¿ÛÔÈ ÙÔ˘ ‚ÔÏ¿Ó Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Î·È ·ÚÎÂÙÔ› μÔÏÈÒÙ˜. √ ·ÁÒÓ·˜ ÚÔÌËÓ‡ÂÙ·È Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·ıÒ˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ƒ¿ÏÈ ™ÚÈÓÙ ·ÎfiÌË Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È Ú¢ÛÙ‹ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·. ∂Âȉ‹ ÙÔ ƒ¿ÏÈ ™ÚÈÓÙ ŸıÚ˘˜ Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛÙË ÛÂÈÚ¿, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ı· ÎÚÈıÔ‡Ó ÔÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔÓ ÓÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·

ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ηٿٷÍË.√ ·ÁÒÓ·˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Û ·ÛÊ¿ÏÙÈÓË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ì‹ÎÔ˘˜ 15 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ÛÙÔ ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ‚Ô˘Ófi ŸıÚ˘˜, Û ÌÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·fi ∞ÏÌ˘Úfi, ∫ˆÊÔ‡˜ ªÓËÌÂ›Ô C130, Ï›Á· ÌfiÏȘ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·fi ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ™‹ÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 9:30 ÙÔ Úˆ› ı· ÂÎÎÈÓ‹ÛÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ô ·ÁÒÓ·˜. √ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi˜ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ›‰È·˜ Ë̤ڷ˜ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ. ∏ ·ÔÓÔÌ‹ ÙˆÓ Â¿ıÏˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÛÙȘ 15:00. ΔÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÌÂÓÔ‡ ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ë Î·ÙËÁÔÚ›· ¤ˆ˜ 1400 cc, ¤ÂÈÙ· ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ¤ˆ˜ 1600 cc fiÔ˘ ÔÈ Ì¿¯Â˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Peugeot 106 Î·È Citroen Saxo ÚԂϤÔÓÙ·È ÔÌËÚÈΤ˜. ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ Î·ÙËÁÔڛ˜ ¤ˆ˜ 2000 cc Î·È ¿Óˆ ·fi 2000cc Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ. √ ·ÁÒÓ·˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Û ‰‡Ô ÛΤÏË Ì ̛· (1) ÂȉÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ ŸıÚ˘˜ (30 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÂȉÈ΋˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜, 99,85 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· Û‡ÓÔÏÔ ·ÁÒÓ·) Î·È ÔÈ ı·٤˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ì›· fiÌÔÚÊË Î·È ı·̷ÙÈ΋ ÂȉÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ô˘ Ù· ¤¯ÂÈ fiÏ·. ΔÔ Service Park ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÌÔÚÔ·Ó‹Á˘Ú˘ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ fiÌÔÚÊÔ Î·È ¿ÓÂÙÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜, Ì ‡ÎÔÏË ÚfiÛ‚·ÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ı·٤˜ Î·È Ì Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÒÚÔ ¿ÚÎÈÓÁÎ. ª¤Á·˜ ¯ÔÚËÁfi˜ ÙÔ˘ Ú¿ÏÈ Â›Ó·È Ë “°ÎÚ›ÓÈ·˜ Cars” . ÃÔÚËÁÔ› Â›Ó·È ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÂ›Ô ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë, Ù· ·Ú‰Â˘ÙÈο μ·˙Ô‡Ú·˜, ÙÔ ÎÙ‹Ì· ΔÈÌϷϤÍË, ÙÔ Û˘ÓÂÚÁ›Ô

¡ÙÔ‡Ú·˜, ÙÔ ¶·ÏÌfi˜ cafe-bar, Ù· §ÔÁÈÛÙÈο ¢fiÏÁ˘Ú·˜, ÔÈ √ÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ∂ÚÁ·Û›Â˜ ªÔ‡Û˘. ÃÔÚËÁfi˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Â›Ó·È Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “∏ £∂™™∞§π∞” .

Δ· ̤ÙÚ· Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ∂Í·ÈÙ›·˜ Ù˘ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ 5Ô˘ ƒ¿ÏÈ ™ÚÈÓÙ ŸıÚ˘˜ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ¿ÚÂÈ Ì¤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ù˘¯fiÓ ·Ù‡¯ËÌ·. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ··ÁÔÚ‡ÂÈ ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· οı ԯ‹Ì·ÙÔ˜, ÏËÓ ÙˆÓ ‰È·ÁˆÓÈ˙Ô̤ӈÓ, ÛÙȘ Ô‰Ô‡˜: 1) ·) μ·Û. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ª˘ÚÌȉfiÓˆÓ Î·È ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘. ‚) ∞ıËÓÒÓ Î·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ŸıÚ˘Ô˜ Î·È ª˘ÚÌȉfiÓˆÓ 2) ·) ∞ıËÓÒÓ Î·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ŸıÚ˘Ô˜ Î·È μ·Û. ¶·‡ÏÔ˘. ‚) ¶∂√ §·Ì›·˜-μfiÏÔ˘ Î·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ô‰ÒÓ ∞ıËÓÒÓ Î·È ∂.√. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-∫ˆÊÒÓ Û‹ÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋ Î·È Î·Ù¿ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙȘ 09.00 ˆ˜ ÙȘ 10.00. 3) ∂.√. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-∫ˆÊÒÓ Î·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÌÂٷ͇ Ù˘ ¶∂√ §·Ì›·˜-μfiÏÔ˘ Î·È ¤ˆ˜ ÙÔ 18Ô ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ ·˘Ù‹˜ Û‹ÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋ Î·È Î·Ù¿ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙȘ 09.30 ¤ˆ˜ ÙȘ 14.30. ∂›Û˘ ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ Î·È ÒÚ˜ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ÛÙ¿ıÌ¢ÛË Î¿ı ԯ‹Ì·ÙÔ˜, Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ‰È¿ÊÔÚˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Â˙ÒÓ Î·È ˙ÒˆÓ.

∞°ø¡π∑∂Δ∞π ª∂ Δ√¡ ¶∞√∫ °π∞ Δ∏¡ ∞1 ª¶∞™∫∂Δ °À¡∞π∫ø¡

¢‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ ÁÈ· √Ï˘ÌÈ·Îfi ‡ÛÎÔÏË ·ÔÛÙÔÏ‹ ¤¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘. ™ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ºÔ›ÓÈη “ÌÔÓÔÌ·¯Â›” Ì ÙÔÓ ¶∞√∫ ÁÈ· ÙËÓ 8Ë Ë̤ڷ Ù˘ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ Á˘Ó·ÈÎÒÓ.

¢

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ªÔÚ› Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ó· ÁÓÒÚÈÛ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‹ÙÙ· Ì 55-73 ·fi ÙÔÓ ÿηÚÔ ∫·ÏÏÈı¤·˜, ·ÏÏ¿ Û ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÂÈÎÚ·Ù› ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÛÙȘ ÂÙ¿ ÚÒÙ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ¤¯ÂÈ Î·ÙÔÚıÒÛÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ÂÈΛӉ˘ÓË ˙ÒÓË, Ô˘ Ô‰ËÁ› ·¢ı›·˜ ÛÙËÓ ∞2 ηÙËÁÔÚ›· ¤¯ÔÓÙ·˜ ‰È·ÊÔÚ¿ ‰‡Ô ‚·ıÌÒÓ. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙËÓ 9Ë ı¤ÛË ÈÛÔ‚·ıÌ› Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ∂ͷگ›ˆÓ, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·È¯Ó›‰È. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ÏÔÈfiÓ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÚÔÛÂÚÓ¿ ÙÚÂȘ ÔÌ¿‰Â˜

Î·È ϤÔÓ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤ÛË ÛÙÔÓ ›Ó·Î·, ÒÛÙ ӷ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ı¤ÛË ÈÛ¯‡Ô˜ ÛÙ· Ï¤È ¿Ô˘Ù. ™‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ºÔ›ÓÈη, ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” ·›˙Ô˘Ó Ì ÙÔÓ ¶∞√∫, Ô ÔÔ›Ô˜ ʤÙÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ôχ ηÏfi ÚfiÛˆÔ. ªÂ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ¤ÓÙ ӛΘ Î·È ‰‡Ô ‹ÙÙ˜ ÊÈÁÔ˘Ú¿ÚÂÈ ÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ›Ó·Î· Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ıˆÚÂ›Ù·È ÙÔ Ê·‚ÔÚ› ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË. ∞˘Ùfi ÙÔ Í¤ÚÂÈ Î·Ï¿ Ô ªÈ¯¿Ï˘ ∫·Ô˘ÚÓÈÒÙ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ fï˜ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ fiÔÈÔ˜ ˘ÔÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÌÔÚ› Ó· ÙÔÓ ÏËÚÒÛÂÈ. ŒÙÛÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· Ê·Ó› ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi Î·È Ó· “Ô˘Ï‹ÛÂÈ ·ÎÚÈ‚¿ ÙÔ ÙÔÌ¿ÚÈ ÙÔ˘” . Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ÂÓ Ï›Ô˘Ó ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤·. ∏ ¡›ÎË ∑¤Ú‚· Î·È Ë ¢‹ÌËÙÚ· ÷‚·Ï¤ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÛÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ Î·È ÛÙÔÓ ·ÛÙÚ¿Á·ÏÔ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ·ÏÏ¿ ı· ·›ÍÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ·. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ·Ô‡Û· ı· Â›Ó·È Ë §›·

™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓË ÁÈ· ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ™ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË ∫·Ô˘ÚÓÈÒÙË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ƒ·Ê·¤Ï· ™Ô˘ÏÙ¿ÓË, ∂‡Ë ∫˘ÚÈ·Ù˙›‰Ô˘, ¢‹ÌËÙÚ· ÷‚·Ï¤, §·ÌÚÈÓ‹ ∞Á·ÁÈÒÙÔ˘, ∂ϤÓË ∑‹ÙË, ™Ù¤ÏÏ· ¶·‡ÏÔ˘, ¡›ÎË ∑¤Ú‚·, ∂ϤÓË ¶·Ú·Û¯¿ÎË, ÕÚÙÂÌȘ ª·Ùı·È·Î¿ÎË, ¢¤ÛÔÈÓ· °È·ÓÓ›ÎÔ˘. Δ¤ÏÔ˜, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Í¤ÓË ·›ÎÙÚÈ· ÙÔ ı¤Ì· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ¿ÛÈÌÔ. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ›¯·Ó ‰ÒÛÂÈ Ù· ¯¤ÚÈ· Ì ÙËÓ ∞ϤÓÙÚ· ªÚ¿Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ Ë ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ΔÛÂÎÔ‡Ú· ·fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ∞™ “√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ 1937” Ù¿Ú·Í ٷ ÓÂÚ¿ Î·È ı¤ÙÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜ Ù˘ ∞ÌÂÚÈηӛ‰·˜ Û¤ÓÙÂÚ. ¶¿ÓÙˆ˜ ·Ó fiÏ· ¿Ó ηϿ ‰ÈÔÈÎËÙÈο Î·È ‰ÂÓ ¤ÚıÂÈ Ë ªÚ¿Ô˘Ó, ÛÙ· ˘fi„Ë ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÌÈ· ∞ÌÂÚÈηӛ‰· ¿Ô˘ÂÚ ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ. * ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Ì·Ù˜ ¶∞√∫-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 8˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙËÓ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, Û‹ÌÂÚ· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Î·È Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ΔÂÚ„Èı¤·-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜.

Λ· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ı· ·›ÍÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì ÙË °Ï˘Ê¿‰·. ΔÔ Ì·Ù˜ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 3 Ì.Ì. Î·È ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 5˘ Ë̤ڷ˜ Ù˘ ∞’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ £ˆÌ¿˜ ª·ÎÚ‹˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ °¿ÙÛÈÔ˘ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ë ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘, ÂÓÒ ÂÙÔÈÌÔfiÏÂ̘ Â›Ó·È Î·È ÔÈ: ÷Ù˙ËÏ·˙¿ÚÔ˘, ™Ù·ÌÔÔ‡ÏÔ˘, ∫ÏfiÓÙ˙·, ∞Ó·ÛÙ·ÛÔÔ‡ÏÔ˘, ª. ™¯Ô˘Ï‹, ∫·Ï·Ìԇη, ΔÛÈÏÈÒÓË, ∫ÔÓÙÔ‡, ∑·¯·Ú¿ÎË, ™‡ÚÌÔ˘, §·‚‰ÔÁÈ¿ÓÓË, ∫ÔÚˆÓ·›Ô˘, °È·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, £ÂÔ‰ˆÚÔÔ‡ÏÔ˘, ™·˝ÓÔ˘, ΔÛԇη, ΔÛÈÚ‰¿ÓË, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ∞ÏÂÍÔÔ‡ÏÔ˘, ∂Ï. ™¯Ô˘Ï‹ Î·È μ¤ÙÛÈη. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ı· Â›Ó·È Ô Î. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ¢Ú·Á¿Ù˘ ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙȘ Î.Î. ∫·ÙÂÚ›Ó· ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ Î·È ¢fiÌÓ· ª·ÚÔ‡ÓË (∂¶™ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∞ÙÙÈ΋˜). ™˘ÓÔÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 5˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ ∞’ ∂ıÓÈ΋˜: °Ï˘Ê¿‰·-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ÕÚ˘-¶∞√∫ ∫·‚¿Ï·-∞Ì·˙fiÓ˜ ¢Ú. ∂Ï›‰Â˜-∫Ú‹ÛÛ˜ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜-∂ÚÁÔÙ¤Ï˘

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 4 ·ÁÒÓ˜) 1. ¶∞√∫ . . . . . . . . . . . . . . . 21-1 2. ∂Ï›‰Â˜ . . . . . . . . . . . . .13-3 3. ∫Ú‹ÛÛ˜ . . . . . . . . . . . . 10-8 4. ∞Ì·˙fiÓ˜ ¢Ú. . . . . . . . . 10-8 5. ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ . . . . . . . . . . . .6-9 6. °Ï˘Ê¿‰· . . . . . . . . . . . . . .8-5 7. ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ . . . . . . . . . . . . 4-8 8. ÕÚ˘ . . . . . . . . . . . . . . . .4-8 9. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. . . . . . . . 2-12 10. ∫·‚¿Ï· . . . . . . . . . . . .1-17

. . . . .12 . . . . .12 ......9 ......7 ......7 ......3 . . . . . .3 ......3 . . . . . .3 ......0 °.¶.

μ’ °À¡∞π∫ø¡

√ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚΋ ™Δ√ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 3˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ Ë Á˘Ó·ÈΛ· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ “‰È·ÛÙ·˘ÚÒÓÂÈ Ù· Í›ÊË Ù˘” Ì ·˘Ù‹ Ù˘ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚΋˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 3 Ì.Ì. ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ. √È “΢·ÓfiϢΘ” ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Ì ·Ó‚·Ṳ̂ÓÔ ÙÔ ËıÈÎfi ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘˜ Â› ÙÔ˘ ºÈÏ˘ÚÈ·ÎÔ‡ ºÏÒÚÈÓ·˜ Î·È ÊÈÏÔ‰ÔÍÔ‡Ó Ó· ηٷÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÚÂȘ ·ÎfiÌË ‚·ıÌÔ‡˜. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ £fi‰ˆÚÔ˜ ∫·ÙÛ·ÌfiÚ·˜ ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ù˘ ÙȘ οوıÈ ·›ÎÙÚȘ: ª·ÚÁ·Ú›ÙË, °·Á¿Ú·, ∫·Ï··Ó·ÁÈÒÙÔ˘, ªÂÁ·ÁÈ¿ÓÓË, ∑. ¶··Û·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘, ∂, ¶··Û·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘, §È¿ÎÔ˘, ª‹Ù·, ∫¤ÎÔ˘, ∫Ô˘ÏÔ¯¤ÚË, ™·Ó¯·˙·ÚÈ¿Ó, ∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿, ∫ÔÛÌÔÔ‡ÏÔ˘, ™È‰ÂÚÔÔ‡ÏÔ˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÈ·, ÷ڛÛË, ª·ÎÚ‹, ¶·Ù¤ÙÛÈÔ˘, ¡ÙÔÎÔ‡˙Ë, ∫·ÏÔ˘‰¿ÎË, ∫ÔÓÙÔ‡ÏË, °ÈÔ˘Ú¤ÏË, °È·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, °È·Ì·Ï‹, ∫·ÙÛÈÒÙË, ª·Î‰ÒÓ, ∫Ô˘ÙÛ·‰ËÌÔ‡‰Ë Î·È Ã·Ú·Ï¿ÌÔ˘. ∞Ô‡Û· ı· Â›Ó·È Ë ΔÚfiΠÏfiÁˆ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡. ΔÔÓ ·ÁÒÓ· ı· ‰È·ÈÙËÙ‡ÛÂÈ Ô Î. μ¿ÈÔ˜ ΔÛÈÙÛ·ÓÔ‡‰Ë˜ Ù˘ ∂¶™ §¿ÚÈÛ·˜ Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙȘ Î.Î. μ¿È· ¶›Ë Î·È ™ÔÊ›· ¡ÙÔ˘ÚÌ¿ Ù˘ ›‰È·˜ ŒÓˆÛ˘. ™˘ÓÔÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 3˘ Ë̤ڷ˜ ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜: ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-¶·ÓÛÂÚÚ·˚΋ ª¤ÓÙÂη˜-¶ÈÂÚ. ªÔ‡Û˜ ºÈÏ˘ÚÈ·Îfi˜-ΔڛηϷ 2011

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 2 ·ÁÒÓ˜) 1. ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . 3-1 2. ΔڛηϷ 2011 . . . . . . . . . 2-0 3. ¶·ÓÛÂÚÚ·˚΋ . . . . . . . . .5-2 4. ª¤ÓÙÂη˜ . . . . . . . . . . . . 2-2 5. ºÈÏ˘ÚÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . . 2-4 6. ¶ÈÂÚ. ªÔ‡Û˜ . . . . . . . . . 1-6

......4 . . . . . .4 ......3 ......2 ......1 . . . . . .1 °.¶.


KYPIAKH 25 NOEMBPIOY 2012

∞¡∞∑∏Δ∂π ∏ ¡π∫∏ ¶√À À¶√¢∂Ã∂Δ∞π ™Δπ™ 15.30 Δ√¡ ¶∞¡™∂ƒƒ∞´∫√ ™Δ√ ¶∞¡£∂™™∞§π∫√

∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ μ¤ÚÙ˙Ô˜ “ÎÏËÚÔÓfiÌËÛ·Ó” ·fi ¤Ó· ·È̿و̷ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙË §¿ÚÈÛ·. √ ƒÔ˘Ì¿ÓÔ˜ ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Î·Ó ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ΔÂÙ¿ÚÙË, ÂÓÒ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÌfiÓÔ ÁÈ· 56 ÏÂÙ¿ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·, ηıÒ˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ˙‹ÙËÛ ·ÏÏ·Á‹. ΔÔ È·ÙÚÈÎfi ÙÈÌ ¤ÂÛ ¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ ‰˘Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÁÈ· Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î·È fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ·ÌÊfiÙÂÚÔÈ ı· ·›ÍÔ˘Ó Î·ÓÔÓÈο. ∏ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÛΤÊÙÂÙ·È Ó· οÓÂÈ Î¿ÔȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ Ì·Ù˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ∫·ÏÏÈı¤·˜. ΔÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ó· ÂÈϯı› Ô π‚¿Ó Δ¿ÛÈÙ˜ ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi Û¯‹Ì·, ηıÒ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì·Ù˜ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Î·È Ë ¡›ÎË ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ô μ·Û›Ï˘ ∫·Ú·Ù˙¿˜ Ì¿ÏÏÔÓ ı· Ì›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ∂›Û˘ ı¤ÛË ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· ‰ÈÂΉÈΛ Ô ¡Ù¿ÓÈÂÏ √˘¤ÏÈÓÁÎÙÔÓ. √ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ¤·ÈÍ ‰‡Ô Û˘Ó¯fiÌÂÓ· 90ÏÂÙ· Ì ºˆÎÈÎfi Î·È §¿ÚÈÛ·, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ “∂Ï ¶¿ÛÔ” ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠηıfiÏÔ˘. øÛÙfiÛÔ Û‹ÌÂÚ· Ì¿ÏÏÔÓ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ›, ¤ÛÙˆ Î·È ˆ˜ ·ÏÏ·Á‹. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ÏÔÁÈο ı· Â·Ó¤ÏıÂÈ Ô μ›ÎÙÔÚ·˜ °È¿ÎÔÌ, ·ÏÏ¿ ·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ¤ÙÔÈÌÔ˜ ı· ÚÔÙÈÌËı› Ô ∫ÒÛÙ·˜ ºÏ›ÁÎÔ˜. ∏ Èı·Ó‹ Û‡ÓıÂÛË Ù˘ ¡›Î˘ Û ۯËÌ·ÙÈÛÌfi 4-2-3-1: ΔËÓ “΢·ÓfiÏ¢ÎË” ÂÛÙ›· ı· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› Ô μÔ‡Ú·˜, ÂÓÒ ÛÙ· ÌÂÙfiÈÛıÂÓ ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÔÈ æÈ¿ÓÔ˜ (‰ÂÍÈ¿), ª‹ÙÛ˘ (·ÚÈÛÙÂÚ¿), ™·Ì·Ú¿˜, μ¤ÚÙ˙Ô˜ (Û¤ÓÙÂÚ Ì·Î). ™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ı· ·›ÍÔ˘Ó ÔÈ ƒÈ˙ÔÁÈ¿ÓÓ˘, Δ¿ÛÈÙ˜ (ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ·), ™ÎԇʷÏ˘ (‰ÂÍÈ¿), ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ (·ÚÈÛÙÂÚ¿), Ì ¤Ó·Ó ÂÎ ÙˆÓ ¶Ô˘ÚÙÔ˘Ï›‰Ë ‹ √˘¤ÏÈÓÁÎÙÔÓ Ó· ÎȶI£ANE™ ™YN£E™EI™ ÓÂ›Ù·È ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ °È¿ÎÔÌ, Ô˘ ¶∞¡£∂™™∞§π∫√ ¶AN™EPPA´KO™ ı· Â›Ó·È Ô Û¤ÓÙÂÚ ÊÔÚ. NIKH flÚ·: 15.30 ∂›Û˘ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ∫·Ú·ÎÔ‡ÙÛ˘, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ∫·Ú·Ù˙¿˜, ºÏ›ÁÎÔ˜, Δ¿¢È·ÈÙËÙ‹˜: ÓÙÈÙ˜ Î·È Ã¿ÌÔ˜. ™¤˙Ô˜

· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙˆÓ ÂÈÙ˘¯ÈÒÓ ÂȉÈÒÎÂÈ Ë ¡›ÎË. ™‹ÌÂÚ· ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ 11Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ Football League ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓË Ì ÙÔ˘˜ μ¤ÚÙ˙Ô Î·È °È¿ÎÔÌ Ô˘ ÍÂ¤Ú·Û·Ó ÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜. ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 15.30 Î·È ı· ÌÂÙ·‰Ôı› ˙ˆÓÙ·Ó¿ ·fi ÙÔ OTE SPORT 3.

¡

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ¢‡Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙË ¯·Ú¿ Ù˘ ӛ΢ ¤¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” . ªÂÙ¿ ÙÔ ıÂÙÈÎfi ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ ™Ù¤ÏÈÔ˘ ª·ÓˆÏ¿ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÛÙÔ ÓÈÎËÊfiÚÔ 1-0 Â› ÙÔ˘ ºˆÎÈÎÔ‡ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÌÈ· “Ï¢΋” ÈÛÔ·Ï›· Ì ÙË §¿ÚÈÛ· ÛÙÔ ıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ Î·È ÌÈ· ‹ÙÙ· ·fi ÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤· Ì 1-0 ÛÙÔ “∂Ï ¶¿ÛÔ” . ∂›Ó·È ÏÔÁÈÎfi ÏÔÈfiÓ Ó· ¤¯Ô˘Ó ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Î·È ·fi ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ı¤ÛË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ϤÔÓ ÛÙËÓ fiÁ‰ÔË Ì·˙› Ì ∏Ú·ÎÏ‹, ∂ÚÁÔÙ¤ÏË Î·È ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi. 줂·È· ÙÔ “·̷” ÈÛÔ·ÏÈÒÓ ÛÙË 10Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‰ÂÓ Â¤ÙÚ„ ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙË ¡›ÎË Ó· ·ÔÛ·ÛÙÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Â›Ó·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚·ıÌÔ›, Ë ÔÔ›· Û›ÁÔ˘Ú· ÌÔÚ› Ó· Î·Ï˘Êı› ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. °È· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ fï˜ Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· Ó· ·Ó·Î¿Ì„ÂÈ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋. ∫·È ÛÙÔ “∂Ï ¶¿ÛÔ” ›¯Â ·ÍÈfiÏÔÁ˜ ¢ηÈڛ˜, ÙȘ Ôԛ˜ fï˜ ‰ÂÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛÂ. ¶·ÚfiÌÔÈÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Â›¯·ÌÂ Î·È ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙË §¿ÚÈÛ·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· ÚÔηÏ› ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÛÙÔÓ ™Ù¤ÏÈÔ ª·ÓˆÏ¿. ¶¿ÓÙˆ˜ ÙÔ ıÂÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ Ë ¡›ÎË ÛÙ¤ÎÂÙ·È Î·Ï¿ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ‰Â›ÁÌ·Ù· ‰Ô˘ÏÂ̤Ó˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ Ù˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ·›˙ÂÈ ÂÈıÂÙÈο. øÛÙfiÛÔ ·˘Ù‹ Ë ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È Î·È Ì ‚·ıÌÔ‡˜. ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi ÚÔÌËÓ‡ÂÙ·È ‰‡ÛÎÔÏÔ. Δ· “ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ·” ÍÂΛÓËÛ·Ó ˆ˜ ¤Ó· ·fi Ù· Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ·¢ı›·˜ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ·ÏÏ¿ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ Ì ÙȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·ÔÙÂÏ› Ë “Ï¢΋” ÈÛÔ·Ï›· Ì ÙÔÓ Ô˘Ú·Áfi £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜. 줂·È· ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ·˘Ùfi ÙÔ ¤¯Ô˘Ì ͷӷ‰Â›. ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ·›˙Ô˘Ó Ì ÔÌ¿‰· Ô˘ ‰ÂÓ ¤-

¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔÓ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ÌÈ· ÊÔÚ¿ ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û·Ó. ™‹ÌÂÚ· ÂÏ›˙Ô˘Ó Ó· Â›Ó·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË...

¶·ÚfiÓÙ˜ μ¤ÚÙ˙Ô˜ Î·È °È¿ÎÔÌ √ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ì„˘¯Ô ˘ÏÈÎfi Ì ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. √È ∫ÒÛÙ·˜ ∫È¿ÛÛÔ˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·Ú·Û΢·˝‰Ë˜, °ÈÒÚÁÔ˜ °ÎÔ˘ÁÎÔ˘ÏÈ¿˜ Î·È ™·Ì¤ÁÎÔ˘ ª·ÁÎÔ˘Ú¿ Â›Ó·È ·›ÎÙ˜ Ì ıËÙ›· ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ÂÓÒ ÛÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ ‰ÂÛfi˙ÂÈ Ô Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞Ó¿ÎÔÁÏÔ˘, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡. ∞˘Ùfi Û›ÁÔ˘Ú· ·Ó‚¿˙ÂÈ ÙÔÓ ‚·ıÌfi ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ·Ó ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÔ‡ÌÂ Î·È Ù· ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ë ¡›ÎË. √È μ›ÎÙÔÚ·˜ °È¿ÎÔÌ Î·È ÕÁÁÂÏÔ˜

(∫ÈÏΛ˜) 12. μÔ‡Ú·˜ 6. æÈ¿ÓÔ˜ 11. ª‹ÙÛ˘ 5. μ¤ÚÙ˙Ô˜ 55. ™·Ì·Ú¿˜ 14. ƒÈ˙ÔÁÈ¿ÓÓ˘ 26. Δ¿ÛÈÙ˜ 20. ™ÎԇʷÏ˘ 7. ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ 23. ¶Ô˘ÚÙÔ˘Ï›‰Ë˜ 22. °È¿ÎÔÌ

μÔËıÔ›: ¡·ÏÌ¿ÓÙ˘, ¶ÂÓÙ˙ÂÚÂÙ˙‹˜ (∫ÈÏΛ˜) 4Ô˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜: ∫·Ì·Í‹˜ (∂‡‚ÔÈ·˜)

¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: ™. ª·ÓˆÏ¿˜

13. ∫Ô˘Ù˙·‚·Û›Ï˘ 28. ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜ 4. ªÚÈÏ¿Î˘ 16. ¶·Ú·Û΢·˝‰Ë˜ 8. ™È¿Îη˜ 2. ∫È¿ÛÛÔ˜ 26. ªÔÓ¤Ú˘ 19. ∫fiÓÙÔ˜ 27. ƒ¿ÓÈÙ˜ 10. ∞Ó¿ÎÔÁÏÔ˘ 11. °ÎÔ˘ÁÎÔ˘ÏÈ¿˜ ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: ª. °ÚËÁÔÚ›Ô˘

√ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ ªÂ ÙÔÓ ™¿ÌÈ ª·ÁÎÔ˘Ú¿ ÛÙË Û‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘ ı· ·Ú·Ù·¯ı› Û‹ÌÂÚ· Ô ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜. √ ∞ÊÚÈηÓfi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÍÂ¤Ú·Û ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Î·È ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ªÈ¯¿ÏË °ÚËÁÔÚ›Ô˘. ∂›Û˘ ·ÚfiÓÙ˜ ı· Â›Ó·È ÔÈ ¶·Ú·Û΢·˝‰Ë˜ Î·È ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜ Ô˘ ÂͤÙÈÛ·Ó ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ∫È¿ÛÛÔ˜, ™È¿Îη˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ·Ó Î¿ÚÙ˜ ı· Ï›„Ô˘Ó ·fi Ù· Ì·Ù˜ Ì ∏Ú·ÎÏ‹ æ·¯ÓÒÓ Î·È ∞fiÏψӷ ™Ì‡ÚÓ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.

£∂§∂π ∏ ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏ ¶√À ºπ§√•∂¡∂π ™Δπ™ 17.00 Δ√À™ ª∞Ã∏Δ∂™ ¢√•∞™ ¶∂À∫ø¡

¡· ‚ÁÂÈ ·fi ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË ÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ Â›Ó·È Ë Ó›ÎË ÁÈ· ÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË. ™‹ÌÂÚ·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 7˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙÔÓ μfiÚÂÈÔ fiÌÈÏÔ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ Ì¿ÛÎÂÙ, ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ˘˜ ª·¯ËÙ¤˜ ¢fiÍ·˜ ¶Â‡ÎˆÓ Î·È ı¤ÏÂÈ ÙÔ ÚÔ˙ ʇÏÏÔ ÁÈ· Ó· ÌËÓ Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤ÛË. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” Î·È ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 17.00. ¡· ‚ÁÂÈ ·fi ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÂÚȤÏıÂÈ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÚÒÙ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÂÈ˙ËÙ¿ Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË. ªÂÙ¿ ·fi ¤ÍÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜, οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÚÌfi˙ÂÈ ÛÙÔ ¤Ì„˘¯Ô ˘ÏÈÎfi Î·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·. 줂·È· ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ı· ‹Ù·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Â¿Ó Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ‹Ù·Ó ÈÔ „‡¯Ú·ÈÌË ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÏÂÙ¿. Œ¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ‰‡Ô ·ÁÒÓ˜ ̤۷ ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· Ù˘ (Ì ∏Ú·ÎÏ‹ Î·È ∞›·ÓÙ· ∂˘fiÛÌÔ˘), ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·Ó ›¯Â ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÒÚ· ı· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙË Ì¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜.

ª

∞ÎfiÌË Î·È ÛÙË ¡¤· ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ· ÔÈ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” ÎÔ›Ù·Í·Ó ÛÙ· ...Ì¿ÙÈ· ÙÔÓ πˆÓÈÎfi. ª¤¯ÚÈ ÙÔ 37’ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Ì¤Û· ÛÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË Ù˘ ӛ΢, ·ÏÏ¿ ÛÙȘ ÎÚ›ÛÈ̘ ÂÈı¤ÛÂȘ ‰ÂÓ ‚Ú‹Î·Ó ÛÙfi¯Ô, ÂÓÒ ¤¯·Û·Ó Î·È ÔχÙÈÌ· ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ. √ ∞ÓÙÒÓ˘ ª˘ÚÈÙ˙‹˜ ¤¯ÂÈ ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤ÛÙËÛ ËÚÂÌ›· Î·È „˘¯Ú·ÈÌ›·. ÕÏψÛÙ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË Ôχ ‰ÚfiÌÔ Î·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ·Ó·ÛÙÚ¤„ÈÌË. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· Ô μÔÏÈÒÙ˘ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Î·ÓÔÓÈο ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜. £˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ πˆÓÈÎfi ¡¤·˜ ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·˜ ¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ ÎÂÚΛ‰· ÏfiÁˆ ÙÈ̈ڛ·˜ ·fi ÙËÓ ∂√∫, ÙËÓ ÔÔ›· ÂͤÙÈÛÂ Î·È Û‹ÌÂÚ· ı· ÎÔÔ˘ÙÛ¿ÚÂÈ Î·ÓÔÓÈο ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∏ ·Ú¯‹ Ù˘ ·Ó¿Î·Ì„˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ¿ÌÂÛ·. ªÈ· ÚÒÙ˘ ٿ͈˜ ¢ηÈÚ›· Â›Ó·È ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Ì·Ù˜. ™ÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ÊÈÏÔÍÂÓ› ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” ÙÔ˘˜ ª·¯ËÙ¤˜ ¢fiÍ·˜ ¶Â‡ÎˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ

Â›Ó·È ÎÈ ·˘ÙÔ› ÓÂÔÊÒÙÈÛÙÔÈ ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋. øÛÙfiÛÔ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ Û·ÊÒ˜ ηχÙÂÚÔ ÍÂΛÓËÌ· Ì ÙÚÂȘ ӛΘ Û ¤ÍÈ Ì·Ù˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ Ê˘ÛÈο ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË. ™ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤· Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ı· ¤¯ÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ù˘. ∏ Û‡ÓıÂÛË Â›Ó·È Ë ÂÍ‹˜: £ˆÌ¿˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ £ÂÔÊÈÏ¿ÎÔ˜, £ˆÌ¿˜ ∫·Ú·ÁÂÒÚÁÔ˜, ∞ÓÙÒÓ˘ ∫·Ú·Ú‹Á·˜, ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ °ÂˆÚÁ·ÓÙ¿˜, ∞Ϥ͢ °È‰ÈÒÙ˘, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ΔÛÒÏ˘, °È¿ÓÓ˘ ∫·Ú·‚·Û¿Ó˘, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¡¿Ó˘, ºÒÙ˘ Δ¿ÛÛÔ˜, £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ º·ÚÌ¿Î˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∑·ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘, ¡›ÎÔ˜ ΔÔÔ‡˙˘ Î·È ∑‹Û˘ ∫·Ê¿Û˘.

√È ÛËÌÂÚÈÓÔ› ·ÁÒÓ˜ 14.00 º›ÏÈÔ˜ μÂÚ.πˆÓÈÎfi˜ ¡º 15.00 ª·ÚÔ‡ÛÈ-πˆÓÈÎfi˜ πˆÓ. 17.00 ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˪·¯ËÙ¤˜ ¢¶ 17.00 ª∂¡Δ-¶ÈÂÚÈÎfi˜/∞Ú¯.

17.00 ∞ÈÁ¿Ïˆ-∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 6 ·ÁÒÓ˜) 1. ∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . .11 2. ∏Ú·ÎÏ‹˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 3. ª·ÚÔ‡ÛÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 4. ™ÙÚ·ÙÒÓÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 5. ª·¯ËÙ¤˜ ¢.¶ . . . . . . . . . . . . . . . . .9 6. ª∂¡Δ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 7. ∞Ó·ÙfiÏÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 8. πˆÓÈÎfi˜ ¡.º. . . . . . . . . . . . . . . . . .8 9. º›ÏÈÔ˜ μ. . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 10. ∞ÈÁ¿Ïˆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 11. πˆÓÈÎfi˜ πˆÓ. . . . . . . . . . . . . . . . . .7 12. ¶ÈÂÚÈÎfi˜/∞Ú¯. . . . . . . . . . . . . . . .6 13. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË . . . . . . . . . . . . . .6 * Œ¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÙÔ ÚÂfi ÙÔ˘˜ ™ÙÚ·ÙÒÓÈ, º›ÏÈÔ˜ μÂÚ., ∞ÈÁ¿Ïˆ, πˆÓÈÎfi˜ πˆÓ., ¶ÈÂÚÈÎfi˜/∞Ú¯¤Ï·Ô˜ Î·È ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™

39

¡π∫∏ μ.

Δ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ì ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi ∏ ¶∞∂ ¡›ÎË ¤‰ˆÛ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ô‰ËÁ›Â˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜, Ô˘ ı· ıÂÏ‹ÛÔ˘Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ¡›Î˘ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi, ÂÓÒ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛÂ Î·È ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ. ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· οوıÈ: “∏ ¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ 11˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ Football League Ì ÙËÓ ¶∞∂ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 25 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi (15.30), ηıÒ˜ Î·È ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÂÈÛfi‰Ô˘ ÛÙÔ ™Ù¿‰ÈÔ. √È ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·: VIP ∫ÂÚΛ‰·: 30 ¢ÚÒ, ÀfiÏÔÈË ™ÎÂ·ÛÙ‹: 20 ¢ÚÒ, ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ∫ÂÚΛ‰·: 15 ¢ÚÒ, ¡fiÙÈÔ ¶¤Ù·ÏÔ: 10 ¢ÚÒ, ¶·È‰ÈÎfi: 5 ¢ÚÒ, μfiÚÂÈÔ ¤Ù·ÏÔ (ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ): 15 ¢ÚÒ. ΔÔ μfiÚÂÈÔ ¤Ù·ÏÔ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÌÂÌÔӈ̤ÓÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚ÎÔ‡. £· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Û˘ÓÔÏÈο Ù¤ÛÛÂÚ· ÂΉÔÙ‹ÚÈ·. Δ· ÂΉÔÙ‹ÚÈ· ı· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ¿ ·fi ÙË 1 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ™ÙËÓ ¶Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú· ∞ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ‰‡Ô ÂΉÔÙ‹ÚÈ·, ÙÔ ¤Ó· ÚÈÓ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙËÓ ¶Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú· Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·˘Ù‹˜ ÚÈÓ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÁÈ· fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂΉÒÛÔ˘Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ 15, 10 Î·È 5 ¢ÚÒ ·È‰ÈÎfi. ∞fi ÙËÓ ¶Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú· ∞ ı· ÂÈÙÚ·› Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘ ÁË‰ԇ¯Ô˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì ·Ï¿ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ·ÁÒÓ· ÙˆÓ 15, ÙˆÓ 10 Î·È ÙˆÓ 5 ¢ÚÒ (·È‰ÈÎfi). ™ÙËÓ ¶Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú· μ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÂΉÔÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂΉÒÛÔ˘Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ·ÁÒÓ· 20 Î·È 30 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ÛÎÂ·ÛÙ‹ ÎÂÚΛ‰· Î·È ÙˆÓ 5 ¢ÚÒ ÁÈ· ·È‰È¿ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜. ∞fi ÙËÓ ¶Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú· μ ı· ÂÈÙÚ·› Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘ ÁË‰ԇ¯Ô˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì ·Ï¿ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ·ÁÒÓ· ÙˆÓ 20 Î·È ÙˆÓ 30 ¢ÚÒ Î·È ÙˆÓ 5 ¢ÚÒ ÁÈ· ·È‰È¿ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ ¢È·ÚΛ·˜ Silver (·ÛËÌ›), Basic (̈‚), Blue (ÌÏÂ), Economy (ı·Ï·ÛÛ›). ™ÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ VIP ı· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ¶‡ÏË Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ¿ÚÎÈÓÁÎ ÙÔ˘ ÚÔ·‡ÏÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘. ™ÙËÓ ¶Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú· ° ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÂΉÔÙ‹ÚÈÔ, ÁÈ· ÌÂÌÔӈ̤ÓÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓ˘ ÔÌ¿‰·˜ √È ı‡Ú˜ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ÌÈ¿ÌÈÛË ÒÚ· ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙȘ 14.00. °È· Ù· Ì·ıËÙÈο Î·È Ù· ·È‰Èο ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ 5 ¢ÚÒ, Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ı· Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ ı· ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÎÂÚΛ‰· Ô˘ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ Ô ÁÔÓ¤·˜. ∞Ó Ô Ì·ıËÙ‹˜ ‹ ÙÔ ·È‰› ‰ÂÓ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È, ÙfiÙ ı· ÙÔ˘ ÂÈÙÚ·› Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÌfiÓÔ ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶¤Ù·ÏÔ. °È· Ó· ÌËÓ ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Û˘ÓˆÛÙÈÛÌfi˜, Ë ¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘ ·Ú·Î·Ï› ıÂÚÌ¿ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi. ΔÔ Á‹Â‰Ô Î·È Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ¯ÒÚÔ˜ ı· ÂÚÈÊÚÔ˘ÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÈÛ¯˘Ú‹ ȉȈÙÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. √È Î¿ÙÔ¯ÔÈ Î·ÚÙÒÓ ∂Ï¢ı¤Ú·˜ ∂ÈÛfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¡ÂÊÚÔ·ıÒÓ ı· ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ¶Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú· μ. √È Î¿ÙÔ¯ÔÈ Î·ÚÙÒÓ ∂Ï¢ı¤Ú·˜ ∂ÈÛfi‰Ô˘ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ı· ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ¶Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú· ∞. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ›ÛÔ‰Ô ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ‰Â›Ù ‰Ò: http://www.nikifc.gr/index.php/ti ckets/eisodos” .


40

KYPIAKH 25 NOEMBPIOY 2012

μ’ ∂£¡π∫∏

√ √§Àª¶π∞∫√™ μ. £∞ ∞¡∞ª∂Δƒ∏£∂π ª∂ Δ√¡ ∂£¡π∫√ °∞∑øƒ√À °π∞ Δ∏¡ 11∏ ∏ª∂ƒ∞ Δ∏™ FOOTBALL LEAGUE

™Ù· ª¤Á·Ú· Ì μ‡˙·ÓÙ· Ô ∞fiÏÏˆÓ ™Ì.

°È· ÙÔ “‰ÈÏfi” ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜

√ ∂¡∞™ (∂ıÓÈÎfi˜ °·˙ÒÚÔ˘) ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘, ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ÂÓÒ Ô ¿ÏÏÔ˜ (∞fiÏÏˆÓ ™Ì‡ÚÓ˘) ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È ÛÙ· ª¤Á·Ú·. ∞˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ·ÔÛÙÔϤ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÚˆÙÔfiÚˆÓ Ù˘ Football League ÁÈ· ÙËÓ 11Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, Ë ÔÔ›· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋. ¡Ù¤ÚÌÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ¡›ÎË Î·È ÛÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú·, Ô ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ Ù·Íȉ‡ÂÈ ÛÙË ¢Ú¿Ì· ÁÈ· Ó· ·›ÍÂÈ Ì ÙË ¢fiÍ·, ÂÓÒ Ë ∫·ÏÏÔÓ‹ ı· ˘ԉ¯Ù› ÛÙË ª˘ÙÈÏ‹ÓË ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ·, Ë ¶·Ó·¯·˚΋ ı· ·›ÍÂÈ Ì ٷ °È·ÓÓÈÙÛ¿, ÂÓÒ §¿ÚÈÛ· Î·È ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘, ÎÔÓÙÚ¿ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ “AEL FC Arena” ·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú·. ƒÂfi ¤¯ÂÈ Ë ∫·ÏÏÈı¤·. ™˘ÓÔÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 11˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙË Football League: ™¿‚‚·ÙÔ 25/11 ¢fiÍ· ¢Ú.-¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ ∫·ÏÏÔÓ‹-∏Ú·ÎÏ‹˜ ∂ıÓÈÎfi˜ °·˙.-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ∫·‚¿Ï·- ¶ÈÂÚÈÎfi˜ ¶·Ó·¯·˚΋-°È·ÓÓÈÙÛ¿ μ‡˙·˜-∞fiÏÏˆÓ ™Ì. £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜-∂·ÓÔÌ‹ ºˆÎÈÎfi˜- ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ. ¡›ÎË μ.-¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÛÙȘ 15.00 ÂÎÙfi˜ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ù˘ ¡›Î˘ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi Ë ÔÔ›· ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 15.30. ¢Â˘Ù¤Ú· 26/11 19.00 §¿ÚÈÛ·- ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ ƒÂfi: ∫·ÏÏÈı¤·

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 10 ·ÁÒÓ˜) 1. ∞fiÏÏˆÓ ™Ì. . . . . . . . . . .9-3 2. ∂ıÓ. °·˙ÒÚÔ˘ . . . . . . . .13-6 3. ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ . . . . . . . . . . . . 7-4 4. §¿ÚÈÛ· . . . . . . . . . . . . . .11-7 5. ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ. . . . . . . . . . . .9-6 6. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. . . . . . . . .8-6 7. °È·ÓÓÈÙÛ¿ . . . . . . . . . . .13-12 8. ∏Ú·ÎÏ‹˜ . . . . . . . . . . . .11-7 9. ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ . . . . . . . . .6-3 10. ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ . . . . . .10-8 11. ¡›ÎË μ. . . . . . . . . . . . . . .8-9 12. ∫·ÏÏÈı¤· . . . . . . . . . . 14-13 13. ∫·‚¿Ï· . . . . . . . . . . . . .6-6 14. ∫·ÏÏÔÓ‹ . . . . . . . . . . . . . 5-6 15. ºˆÎÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . .8-9 16. ¶·Ó·¯·˚΋ . . . . . . . . . 8-10 17. ¢fiÍ· ¢Ú. . . . . . . . . . . . 9-11 18. μ‡˙·˜ . . . . . . . . . . . . . .6-10 19. ¶ÈÂÚÈÎfi˜ . . . . . . . . . . .4-11 20. £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ . . . . . . . . 4-7 21. ∂·ÓÔÌ‹ . . . . . . . . . . .6-18

. . . . . . . . . .18 . . . . . . . . . . 18 . . . . . . . . . . 16 . . . . . . . . . . 15 . . . . . . . . . . 15 . . . . . . . . . . 15 . . . . . . . . . .15 . . . . . . . . . . 14 . . . . . . . . . .14 . . . . . . . . . .14 . . . . . . . . . .14 . . . . . . . . . . 13 . . . . . . . . . . 12 . . . . . . . . . . 12 . . . . . . . . . . 10 . . . . . . . . . .10 ...........9 ...........7 ...........7 . . . . . . . . . . .7 . . . . . . . . . . .5

™ËÌ: ƒÂfi ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÔÈ ∞fiÏÏˆÓ ™Ì., ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘, ∏Ú·ÎÏ‹˜, ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ., ∫·‚¿Ï·, ∫·ÏÏÔÓ‹, ºˆÎÈÎfi˜, μ‡˙·˜, ¶ÈÂÚÈÎfi˜ Î·È §¿ÚÈÛ·.

ÛÎfiÚÂÚ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ °·˙ÒÚÔ˘ Ì ٤ÛÛÂÚ· Ù¤ÚÌ·Ù·. ™ÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ ÔÈ ™ÙÔÁÈ¿ÓÔÊ Î·È ¶ÈÓ‰ÒÓ˘ ı· Â›Ó·È Ù· ‰‡Ô ·Ì˘ÓÙÈο ¯·Ê, ÂÓÒ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Ô °ÈÂÓÁο, Ô˘ ı· ÎÈÓÂ›Ù·È ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿, Ô √ÁÈ·ÚÌ›ÓÙ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÚfiÏÔ ·fi Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È Ô ∞ÓȤÙ Ô˘ ı· ·›ÍÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ·, ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÚÔˆıË̤ÓÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÙÔÓ ∫fiÏÂÊ. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi 22 Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È Ï·ÈÛÈÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ™Ù·˘Ú¿ÎË, ƒfiη, ∫·ÚÚ¿, ∫fiÌÓÔ, °Ô˘ÛÔ‡ÏË, ΔÛÈ¿ÙÛÈÔ, ªfiÚ·, °·Ï¿ÓË, ¶·¿, ∫¿ÛÈÔ Î·È ªÔÏ¿ÙÈ.

Ô ÈÔ ·ÌÊ›ÚÚÔÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÛÙË Football League Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ì ÙȘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù˘ 11˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Î·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ı· “‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂÈ Ù· Í›ÊË ÙÔ˘” Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi °·˙ÒÚÔ˘ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi Á‹Â‰Ô ™ÂÚÚÒÓ. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 3 Ì.Ì. Î·È ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó ÙÔ ÓÈÎËÊfiÚÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ Â˘¯¿ÚÈÛÙË ¤ÎÏËÍË Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜.

Δ

√ ∂ıÓÈÎfi˜ °·˙.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ¶ÚÈÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ Football League ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÂÚ›ÌÂÓ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ 10˘ Ë̤ڷ˜ Ô ∂ıÓÈÎfi˜ °·˙ÒÚÔ˘ ı· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ 1Ë ı¤ÛË. ∫·È fï˜ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ™ÂÚÚÒÓ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆ› ¤Ó· ¯ˆÚÈfi 1.200 ÂÚ›Ô˘ ηÙÔ›ÎˆÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ÂÎÏ‹ÍÂÈ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜. ªÂ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÛÂÚ› ӛΘ ¤ÊÙ·Û ÙÔ˘˜ 18 fiÓÙÔ˘˜ Î·È Û˘ÁηÙÔÈΛ ÛÙÔ “ÚÂÙÈÚ¤” Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ Ì ÙÔÓ ∞fiÏψӷ ™Ì‡ÚÓ˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ ·fi οو Ù˘ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. ª›· ·fi ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ Î·È ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Û‹ÌÂÚ· Ó· ÌˉÂÓ›ÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÙËÎ·Ó Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·È¯Ó›‰È Î·È ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÓÈÎËÊfiÚÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. 줂·È· ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÂÚÈÙÙ¿ Ï¿ıË Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÛÙÔȯ›ÛÔ˘Ó. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙÔÓ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ Ú˘ıÌfi ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ·, Ì ηÙÔ¯‹ Ì¿Ï·˜ Î·È ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜. øÛÙfiÛÔ, ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔÛÂÎÙÈÎfi˜, ηıÒ˜ Ô ∂ıÓÈÎfi˜ Â›Ó·È Ì›· “ÛÊȯً” ÔÌ¿‰· Ô˘ ›Ù ·›˙ÂÈ ÂÓÙfi˜, ›Ù ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÚÔÛ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ù· ÌÂÙfiÈÛıÂÓ Î·È ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi Ï¿ıÔ˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ Ù˘. ¶¿ÓÙˆ˜, ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ı· ·ÈÛı·ÓıÔ‡Ó ...ÌÔÓ·ÍÈ¿ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Ì·Ù˜. ΔfiÛÔ ÙÔ Austrian Boys

√ μ·ÁÁ¤Ï˘ °ÎfiÙÔ‚Ô˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÂÓ‰Âο‰· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡

“∂Ó‰Âο‰· Ô˘ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ” ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÔÏÏÔ› Î·È fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ·˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ °·˙ÒÚÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ¢ÈÏÌ¤ÚË Ô˘ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ·Ú¤Ù·Í ÛÙÔ ÓÈÎËÊfiÚÔ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË °È·ÓÓÈÙÛÒÓ. √ Î. ¢ÈÏÌ¤Ú˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ó ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Î·È ˙‹ÙËÛ ӷ Â›Ó·È ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· Î·È ‰˘Ó·ÙÔ› ÛÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÌÔÓÔÌ·¯›Â˜.

Club, fiÛÔ Î·È Ô ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙÔ˜ ¶I£ANE™ ™YN£E™EI™ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ “ª˘ÚÌȉfiÓ˜” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÂΉÚÔ̤˜ Î·È E£NIKO™ °AZ. O§YM¶IAKO™ B. ÔÏÏ¿ ̤ÏË ÙÔ˘˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ™Δ∞¢π√ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ ÛÙȘ ™∂ƒƒø¡ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ÎÂÚΛ‰Â˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÁËflÚ· 15.00 ¶·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ ¤‰Ô˘ ™ÂÚÚÒÓ. ª¿ÏÈÛÙ· Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Ù· Ì·Ù˜ ÙÔ˘ ∂√Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ıÓÈÎÔ‡ °·˙ÒÚÔ˘ ‰ÂÓ Û˘ÁÎÂ∞fi ÙËÓ ŒÓˆÛË ¶·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ ¢È·ÈÙËÙ‹˜: ÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÔÏÏÔ‡˜ ÓÙfiÈÔ˘˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ √Ï˘ÌÈ·¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ 1. °Î›ÙÎÔ˜ 1. ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜, ÙfiÙ Á›ÓÂÙ·È Î·ÎÔ‡ μ Ï¿‚·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇ(∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·˜). 72. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ 90. ∫ÔÛÌ›‰Ë˜ Ù·ÓÔËÙfi fiÙÈ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ԢÌ ÙËÓ ÂÍ‹˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: 14. ∫·ÙÛÈ·Úfi˜ 18. ∫Ô˘ÎfiÏ˘ ÎÔÈ” ı· ÓÈÒıÔ˘Ó fiÙÈ ·ÁˆÓ›˙Ô“ΔÔ ¢.™. Ù˘ “ŒÓˆÛ˘ ¶·Ï·›μÔËıÔ›: 13. °ÎfiÙÔ‚Ô˜ 15. ∫·›·˜ ÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ “Û›ÙÈ” ÙÔ˘˜. Ì·¯ˆÓ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ∑˘ÁÔ‡Ú˘, 19. ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˜ 17. ¡›ÚÏ·˜ ∏ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ √Ï˘√Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘” (∂¶¶˘Ï·ÚÈÓfi˜ 34. ™ÙÔÁÈ¿ÓÔÊ 28. ™·‚‚›‰Ë˜ ÌÈ·ÎÔ‡ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÁÈ· ¶√μ), Û˘Ó‹Ïı ÂÎÙ¿ÎÙˆ˜ Î·È 14. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ (∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·˜). 8. ¶ÈÓ‰ÒÓ˘ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È ÛÙȘ ˘·ÔÊ¿ÛÈÛ fiˆ˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ 77. °ÈÂÓÁο 5. ∞ÏÂÍ¿ÓÙÚÔ‚ÈÙ˜ ËÚÂۛ˜ ÙÚÈÒÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛ οı ÊÈÏÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË 4Ô˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜: 10. √ÁÈ·ÚÌ›ÓÙ 8. ªÂÎÈ¿Ú˘ ÛÙÒÓ. √ °fiÁÔÏÔ˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÔ˘ ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Ì ·ΔÔÔ‡˙˘ 20. ∞ÓȤÙ 11. ¡·ÏÌ¿ÓÙ˘ Û ٤ÛÛÂÚȘ ΛÙÚÈÓ˜ οÚÙ˜ ÓÙ›·ÏÔ ¿ÏÏË ÔÌ¿‰· ·Ï·›(£Ú¿Î˘) 9. ∫fiÏÂÊ 9. °ÎfiÁη˜ Î·È ‰ËÏÒıËΠӷ ÌËÓ ·ÁˆÓÈÌ·¯ˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ, ı· ÛÙ› Û‹ÌÂÚ·, ·ÊÔ‡ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ÙÈÌÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∂¶¶√μ ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: ¿Ïψ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Úfi·Ï·›Ì·¯ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ™. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ¶. ¢ÈÏÌ¤Ú˘ ‚ÏËÌ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡. ª¿ÏÈÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, Ô˘ ÛÙ· οÓÂÈ ·ÁÒÓ· ‰ÚfiÌÔ˘ ·ÛÊ·ÏÒ˜ ÚfiÛÊÂÚ·Ó ÛÙËÓ ÔÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ ÙÔ Ì¿‰· Ì·˜ Î·È ÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi. Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ¶·Ó·¯·˚΋. ∂›∏ ·Ú¯‹ ı· Á›ÓÂÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÊÈÏÈÛ˘ Ô ¡Ù‚¿ÏȘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÛÙ¿- ı· ηı›ÛÂÈ Ô °Î›ÙÎÔ˜. ™ÙÔ ‰ÂÍ› ¿ÎÚÔ Îfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔ˘˜ ‚ÂÙÂÚ¿ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Ô ‰ÈÔ Ù˘ ·ÔıÂÚ·›·˜, ÂÓÒ Ô ª·¶∞√∫ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ Î·ÁÈfiÎÔ ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙ· Á‹‰· ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ Î·È ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi Ô ∫·- ·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙȘ 5 Ì.Ì. ÛÙÔ ∂∞∫ ̤۷ ÛÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÁ- ÙÛÈ·Úfi˜, ÂÓÒ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ·Ì˘ÓÙÈÎfi μfiÏÔ˘. £· ÙÈÌËıÔ‡Ó Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¯Â›ÚËÛË ÔÌÊ·ÏÔ΋Ï˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· ˘- ‰›‰˘ÌÔ ı· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ¶· - Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜ Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó Ì ϷÈÔÏfiÁÔ Î·È °ÎfiÙÔ‚Ô˜. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô‚Ï‹ıËÎÂ. Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜ ÙË ‰Â§ÔÁÈο Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχ- Ô˜ ÚÔÙÈÌ‹ıËΠ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÙÔ ‡„Ô˜ ηÂÙ›· 1945-1955 Î·È Â›Ó·È ·Ú¯Èο ÔÈ ÎˆÓ” ™Ô‡Ï˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ı· ÙÔ˘ Î·È ı· ¤¯ÂÈ ÂȉÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹, ·- Δ¿Î˘ μ·ÚÔ‡ÙÛÈÎÔ˜, μ¿ÈÔ˜ ¢ËÌfiÚÔÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· 4-5-1 Ì ‰È¿- ÊÔ‡ ı· Ì·ÚοÚÂÈ ÙÔÓ ˘„ËÏfiÛˆÌÔ ™¿- Ô˘ÏÔ˜, πˆ¿ÓÓ˘ ªÈ¯·ËÏ›‰Ë˜ Î·È ∞Ù·ÍË 4-2-3-1. ∫¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· ÎË °ÎfiÁη, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ ÛÙ¤ÚÈÔ˜ ª¤ÏÏÔ˜”.

μ√§∂´

¢ÈÂΉÈΛ ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∫. ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ë ∞ÚÁÒ Δ√ ·ÂÏÏÔ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ Ë ∞ÚÁÒ μfiÏÔ˘ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ∞.√. ™Ô˘ÊÏ·Ú›ˆÓ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘ ÛÙË §¿ÚÈÛ· (ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ 17.00). ∏ ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË Û‡ÓıÂÛ‹ Ù˘, Â›Ó·È ·Ó¤ÙÔÈÌË Ó· “ÛËÎÒÛÂÈ” ÙÔ ÚÒÙÔ Ù˘ ÙÚfi·ÈÔ ÛÙËÓ Ôχ Û‡ÓÙÔÌË ÈÛÙÔÚ›· Ù˘. √ ∞.™. “∞ÚÁÒ” , Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ‚·Ú‡ÙËÙ· ÛÙÔ ıÂÛÌfi ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘, ¤¯ÂÈ ÊÂÙÈÓfi ÛÙfi¯Ô ÙÔÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ Û fiϘ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ‰È·Ê·›ÓÔÓÙ·È Ù· ÚÒÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ Ôχ ÛÎÏËÚ‹˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ÚÔÔÓËÙÈ΋ ÔÌ¿‰·, fiÛÔ Î·È ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ∞fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, Û ۇÓÔÏÔ 11 Â›ÛËÌˆÓ ·ÁÒÓˆÓ “ÌÂÙÚ¿ÂÈ” 9 ӛΘ Î·È 2 ‹ÙÙ˜. ∂›Û˘ Û‹ÌÂÚ· (11.00) ÔÈ ·ÁÎÔÚ·Û›‰Â˜ Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙË ¡›ÎË μfiÏÔ˘, ÛÙÔ ÙÔÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ∂ÎıÂÛÈ·ÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘, Ì ÛÙfi¯Ô ÙË Ó›ÎË Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ì›·˜ ÂÎ ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÒÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÙÔ˘˜, Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ÚfiÎÚÈÛË ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË.

“ª√¡√ª∞Ã∂π” ™∏ª∂ƒ∞ ™Δπ™ 15.00 ª∂ Δ√¡ ¶Àƒ°∂Δ√ §∞ƒπ™∞™ °π∞ Δ∏ ¢’ ∂£¡π∫∏

∂ÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ô ƒ‹Á·˜  ÛÙfi¯Ô Ó· ‰ÒÛÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 3 Ì.Ì. ÙÔÓ ¶˘ÚÁÂÙfi §¿ÚÈÛ·˜ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 6˘ Ë̤ڷ˜ ÙÔ˘ 4Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜. √È μÂÏÂÛÙÈÓÈÒÙ˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ‰‡Ô Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ӛΘ, ÂÓÒ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ·Ó¤·ÊË ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÙÚ›· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì·Ù˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ŒÙÛÈ, ı· ·›ÍÔ˘Ó Ì ·Ó‚·Ṳ̂ÓÔ ÙÔ ËıÈÎfi, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ª›· ηϋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÂÊ¿ÌÈÏÏË ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ∞Ó‰ÚÔ‡ÙÛÔ °Ú·‚È¿˜ Î·È Ê˘ÛÈο ÙÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È Ù· ˙ËÙÔ‡ÌÂÓ· ÁÈ· ÙÔÓ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È ÛÙÔÓ ¶˘ÚÁÂÙfi §¿ÚÈÛ·˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË ÙÔÈ΋ ÔÌ¿‰·. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘˜ ÂÊfiÛÔÓ Î·Ù·Ê¤ÚÔ˘Ó Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ó ÙÔÓ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, οÙÈ Ô˘ ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ·›˙ÔÓÙ·˜ ‰˘Ó·Ù¿ ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÏÂÙfi.

ª

√ ÊÂÙÈÓfi˜ ƒ‹Á·˜ ¤¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ Î·Ï‹ ÔÚ›· ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÔ‚·Úfi ÚfiÛˆÔ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ Ó· ‰Â¯ı› ÁÎÔÏ ·fi ÙËÓ ÚÂÌȤڷ fiÔ˘ ¤¯·Û 2-1 ·fi ÙÔÓ ∞√∫ ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·. ŒÎÙÔÙ ‹Ú 0-0 ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ∞ÌÂψÓÈ·ÎÔ‡ Î·È Ó›ÎËÛ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙËÓ ∞.∂. §ÂÔÓÙ·Ú›Ô˘ (20) Î·È ÙÔÓ ∞Ó‰ÚÔ‡ÙÛÔ °Ú·‚È¿˜ (1-0), ÂÓÒ ¤Î·ÓÂ Î·È ÙÔ ÚÂfi ÙÔ˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ô ¶˘ÚÁÂÙfi˜ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ›ÛÂÈ. ŒÎ·Ó ‰‡Ô “ÁΤϘ” ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ·Ú·¯ˆÚÒÓÙ·˜ ÈÛÔ·Ï›· ÛÙÔÓ ∞Ó‰ÚÔ‡ÙÛÔ °Ú·‚È¿˜ (1-1) Î·È ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ∂Ï·ÛÛfiÓ· (1-2), ÂÓÒ ¤¯ÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (1-0 ÙËÓ ∞.∂. §ÂÔÓÙ·Ú›Ô˘, ¿ÏÈ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜). ¶¿ÓÙˆ˜, ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ·ÊÔ‡ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì·Ù˜ Ô˘ ¤‰ˆÛ ̷ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ‹Ú ÙÔÓ ‚·ıÌfi Ù˘ ÈÛÔ·Ï›·˜ (0-0 Ì ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· ¢ÔÌÔÎÔ‡). π‰È·›ÙÂÚ· ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ ƒ‹Á·. ªfiÓÔ Ô ƒÔ˘Î¿˜ ı· Ï›ÂÈ, ·ÊÔ‡ ˙‹ÙËÛ ¿‰ÂÈ· ÁÈ· ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ηıÒ˜ ηÈ

ÔÈ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ ·fi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ªϤÙÛ·˜ Î·È μÔÁÈ·Ù˙‹˜, Ô˘ ÏÔÁÈο ı· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙÔ ÌÂıÂfiÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· ¢ÔÌÔÎÔ‡. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ §¿Î˘ ª·Î¿Ï˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ Û 20 Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ‰‡Ô ı· ·ÔÎÏÂÈÛÙÔ‡Ó Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ∞˘ÙÔ› Â›Ó·È ÔÈ: ΔÛÔ˘Ì¤ÎÔ˜, ªÔ˘Ú›Ù·˜, μÔ˘Ú·˙¤Ú˘, °¿ÚÔ˜, °ÎÔÓÙfiÏÔ˜, °Ô˘ÙÔ‡Ï˘, °Ô‡ÙÛÔ˜, ∫ÏÒıÔ˜, ∫fiÎη˜, ∫Ô˘ÓÙÔ‡Ú˘, ªÈ¯ÔÏ›ÙÛ˘, ™. ª·Î¿Ï˘, ª›Î·˜, ¶¿Û¯Ô˜, ƒ¤‚˘, ƒË Á›ÓÔ˜, ™·ı‹˜, ΔÛÔ˘Î¿Ï˘, ÷Ù˙Ë· ı·Ó·Û›Ô˘, ÷Ù˙‹˜. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ı· Â›Ó·È Î. ¡›ÎÔ˜ ª·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ Ù˘ ∂¶™ ∫Ô˙¿Ó˘ Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. πˆ¿ÓÓË ªÈÛÔ‡ÎË Ù˘ ›‰È·˜ ŒÓˆÛ˘ Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ ¶··ÁÈ¿ÓÓË Ù˘ ∂¶™ ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜. ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô Î. πˆ¿ÓÓ˘ Δ˙ÈÌÂÓ¿Î˘ Ù˘ ∂¶™ ª·Î‰ÔÓ›·˜.

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 6˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙÔÓ 4Ô fiÌÈÏÔ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ Â›Ó·È ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ:

∞¯ÈÏϤ·˜ ¢ÔÌ.-∂Ï·ÛÛfiÓ· ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜-∞ÌÂψÓÈ·Îfi˜ ¶˘ÚÁÂÙfi˜-ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ¢ˆÙȤ·˜ ∞ÁÈ¿˜-∞.∂. §ÂÔÓÙ·Ú›Ô˘ ∞Ó‰ÚÔ‡ÙÛÔ˜ °Ú.-∞›ÔÏÔ˜ ∫·Ú. ƒÂfi: §·Ì›·

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (5Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. §·Ì›· . . . . . . . . . . . . 5-0 2. ¢ˆÙȤ·˜ . . . . . . . . . . 5-2 3. ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ . . . . 5-3 4. ƒ‹Á·˜ . . . . . . . . . . . .4-2 5. ∞¯ÈÏϤ·˜ ¢ÔÌ. . . . . .4-3 6. ∂Ï·ÛÛfiÓ· . . . . . . . . . 4-5 7. ∞Ó‰ÚÔ‡ÙÛÔ˜ . . . . . . . 4-4 8. ¶˘ÚÁÂÙfi˜ . . . . . . . . . 3-3 9. ∞ÌÂψÓÈ·Îfi˜ . . . . .3-4 10. ∞.∂. §ÂÔÓÙ·Ú›Ô˘ . . 3-6 11. ∞›ÔÏÔ˜ . . . . . . . . . . . 0-8

. . . 15 ....9 . . . .9 ....7 ....6 . . . .6 . . . .5 . . . .5 . . . .5 ....3 . . . .0

* √È ∞Ó‰ÚÔ‡ÙÛÔ˜, ¶˘ÚÁÂÙfi˜, ∞¯ÈÏϤ·˜ ¢ÔÌÔÎÔ‡, ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ Î·È ∞›ÔÏÔ˜ ¤Î·Ó·Ó Ù· ÚÂfi ÙÔ˘˜. °πøƒ°√™ ¶∂°π√™


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

41 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

KYPIAKH 25 ¡√∂ªμƒπ√À 2012

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‰˘¿ÚÈ 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ì ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ (·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘) Ï‹Úˆ˜ ÂÈψ̤ÓÔ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6936-587693. (631)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μ√§√™ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 58 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ÚÔÛfi„ˆ˜, Ì ‚ÂÚ¿ÓÙ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÚÂȘ Ì·ÏÎÔÓfiÔÚÙ˜, A/C, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 6, ÙÈÌ‹ 350 ∂. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-76900, 6976-292001. (377)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π: 1) ¡ÂfiÎÙÈÛÙ· ÂÓÂÚÁÂȷο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 78 Ù.Ì., 60 Ù.Ì., 110 Ù.Ì. °·ÏÏ›·˜ 2 - °¿ÙÛÔ˘ (ÁˆÓ›·). 2) ¶·ÏÈ¿ ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 211 ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ (ÁˆÓ›·) Ì 185 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6957044877. (576)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ·) ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ÙÂÛ/ÚÈ Ì 3 À/¢, ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ/ÛË, 2 WC, ¿ÚÎÈÓ 135 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ‚) ΔÚÈ¿ÚÈ 87 Ù.Ì. 6ÂÙ›·˜ 300 ∂Àƒø, ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ/ÛË, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì., ·ÙÔÌ. ı¤ÚÌ. 250 ∂Àƒø, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· 10ÂÙ›·˜. Á) ¢˘¿ÚÈ 63 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜, ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ/ÛË ·Ó·Î·ÈÓ. 270 ∂Àƒø. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÂÈψ̤ÓË 170 ∂Àƒø, 6ÂÙ›·˜. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ πø§∫√À 136, μ√§√™ 6977-615627, 6947518019 www.euroktima.com (761)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 218 Ù.Ì. (·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡) πˆÏÎÔ‡-∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6937-659693 Î·È 24210-27600. (642)

°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974 471076 www.tzamtzis.com ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ∞. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ª∂°∞§∞ 1. 4¿ÚÈ, 142 Ù.Ì., •ÂÓ›·-º. πˆ¿ÓÓÔ˘, fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ηٷÛÎ. 2012, ·ÙÔÌ. Ê/·, parking, ·Ôı‹ÎË, 2 w.c., 600∂. 2. º¿ÙÛ· ·Ú·Ï›· (μÏ·¯¿‚·), 4¿ÚÈ, 127 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 4Ô˜, º/∞, PARKING, 550∂. 3. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜-μ·ÛÛ¿ÓË, 4¿ÚÈ, 115 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 4Ô˜, Ù˙¿ÎÈ, PARKING, ·˘Ù. Ê/·, 400∂. 4. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜-¢·‚¿ÎË, 120 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 4Ô˜, ÁˆÓ›·, Ê/·. 5. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· (13) ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 4¿ÚÈ, 135 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, º/∞, ÌfiÓÔ 280∂. μ. √π∫π∂™ 1. √ÈΛ· ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 47 Ù.Ì., Ï‹Ú˘ ·Ó·Î·›ÓÈÛË, a/c, 240∂. °. ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. 3¿ÚÈ, 85 Ù.Ì., μÏ·¯¿‚· 15, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÌfiÓÔ 200∂. 2. 3¿ÚÈ, 73 Ù.Ì., ƒÔ˙Ô‡-ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ËÌÈÒÚÔÊÔ˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ·ÙÔÌ. Ê/·, 250∂. ¢. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜ ÚfiÛԄ˘ Î·È ·Î·Ï‡ÙÔ˘ 27 ¤ˆ˜ 30 Ù.Ì., °·˙‹-∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ·fi 160 ∂. 2. ¢À∞ƒπ ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘-¶ÂÚÚ·È‚Ô‡, 72 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚ., ·ÙÔÌÈÎfi Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, 250∂. 3. °Î·ÚÛÔÓȤڷ, °¿ÙÛÔ˘, fi„ˆ˜ 30 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ηٷÛÎ. ’06, ·˘Ù. Ê/·, 180∂. 4. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÂÈψ̤ÓË 35 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, ¯ˆÚ›˜ ·Û·ÓÛ¤Ú, 220∂. 5. ∫ˆÓ/ÓÙ¿-¢·ÏÂ˙›Ô˘ fi„ˆ˜, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 47 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 230∂. 6. 2¿ÚÈ, 60 Ù.Ì., ª·ÁÓ‹ÙˆÓ-¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·ÙÔÌ. Ê/·, 250∂. 7. 2¿ÚÈ, 53 Ù.Ì., ƒ. ºÂÚ·›Ô˘-ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 240∂. 8. 2¿ÚÈ, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (™Ù·‰›Ô˘) 45 Ù.Ì., ηٷÛÎ. 2008, ÂÈψ̤ÓÔ, fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ·˘Ù. Ê/·, parking, 240∂. 9. ÕÓˆ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ 86 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, Ê/·, 260∂. 10. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜-™Ù·ı¿, 2¿ÚÈ, ÂÈψ̤ÓÔ, 62 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 4Ô˜,, º/∞, 270∂ 11. 3¿ÚÈ, ÚÂÙÈÚ¤, 92 Ù.Ì., μÏ·¯¿‚· 15, fiÚÔÊÔ˜ 4Ô˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 280∂.

12. ¶ÏËÛ›ÔÓ Ï·Ù›·˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡˜ ˘ÂÚ. ÈÛfiÁÂÈÔ, 90 Ù.Ì., Ì ·˘Ï‹, ·˘Ù. ÂÙÚ. 300∂. 13. 3¿ÚÈ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ™˘Ú›‰Ë-°ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘, Ê/·, 300∂. 14. °·Ù˙ÔÔ‡ÏÔ˘ (ÕÓ·˘ÚÔ˜) 3¿ÚÈ, 75 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ∞ÀΔ. ÂÙÚ., 300∂. 15. 3¿ÚÈ, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 87 Ù.Ì., º/∞, fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, 300∂. 16. ƒÔ˙Ô‡-μ‡ÚˆÓÔ˜, 97 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, 300∂. 17. ÕÓ·˘ÚÔ˜ (°·ÏÏ›·˜) Ó¤Ô 2¿ÚÈ, 37 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ∞ÀΔ. º/∞, 250∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ 1. π¿ÛÔÓÔ˜ 130 (√ÁÏ), 50 Ù.Ì. Î·È 50 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, ÁÈ· ÂÛÙ›·ÛË, 950∂. 2. π¿ÛÔÓÔ˜-™˘Ú›‰Ë 60 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 600∂. 3. πÛfiÁÂÈÔ 120 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜-μÏ·¯¿‚·, ·ÙÔÌ. Ê/·, ·Ôı‹ÎË, ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, 700∂. 4. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 35 Ù.Ì., Δ. √π∫√¡√ª∞∫∏πø§∫√À, ˘fiÁÂÈÔ Î·È ·Ù¿ÚÈ, 350∂. 5. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 31 Ù.Ì., πø§∫√À-°∞∑∏, 300∂. 6. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 60Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ, §·ÌÚ¿ÎË, ‰È·ÌÂÚ¤˜ 600∂. 7. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - (∫. ∫·ÚÙ¿ÏË), 50 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, 380∂. 8. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 73 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, ·Ù¿ÚÈ, 600∂. 9. §ÂˆÊ. ∞ıËÓÒÓ ÎÙ›ÛÌ· 300 Ù.Ì., ·˘Ï‹ 700 Ù.Ì., ·ÓÙ› 7.000∂. 10. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓ›·, 84 Ù.Ì., ∫·ÛÛ·‚¤ÙË∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 800∂. 11. °Ú·ÊÂ›Ô ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË - °·˙‹ 63 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, 280∂. 12. °Ú·ÊÂ›Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, πˆÏÎÔ‡-√ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË, 62 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, ·˘Ù. Ê/·, 300∂ Î·È 2¿ÚÈ, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 60 Ù.Ì., Î·È Î·ÙÔÈΛ· ÌfiÓÔ 220∂. 13. °Ú·ÊÂ›Ô 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÏËÛ›ÔÓ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ º/∞, 50 Ù.Ì., ·ÓÙ› 240∂. 14. °Ú·ÊÂ›Ô 60 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, °·˙‹™˘Ú›‰Ë Î·È Î·ÙÔÈΛ·, 280∂. “Δ∑∞ªΔ∑∏™” ∂°°À∏™∏ ∫∞π ™Δπ™ ∂¡√π∫π∞™∂π™ (019)

¶ø§OYNTAI ¶ø§∂πΔ∞π ÁηÚÛÔÓȤڷ 32 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈ·, Ì ı¤·, Û ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ΋Ô, ÊÚÂÛÎÔ‚·Ì̤ÓË, ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, Ï›Á· ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. ¢/ÓÛË: ª·ÁÓ‹ÙˆÓ Ì ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ (ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘), ÙÈÌ‹ 17.000 ¢ÚÒ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6976 227366, 24210 51827, 6976 977456. (821)

¶ø§∂πΔ∞π ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· Ì ÈÛfiÁÂÈÔ 44 Ù.Ì. Î·È ·’ fiÚÔÊÔ 84 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹ Î·È Î‹Ô 70 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÛÙËÓ ∫ÂÚ·ÛÈ¿ ª·ÁÓËÛ›·˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î. ∫. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ÙËÏ. 6977431161, 6978-264721. (347)

∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, Ù¤ÚÌ· ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη ¡. πˆÓ›· ΔËÏ.: 24210 86086 ÎÈÓ.: 6972 304222

¶ø§∂πΔ∞π ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ· Î·È ÏËÛ›ÔÓ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ Î·È Û¯ÔÏ›ˆÓ ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 76 Ù.Ì., ı¤· ·fi ·ÓÙÔ‡, ʈÙÂÈÓfi, ¢ڇ¯ˆÚÔ˜ ÂÓÈ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ ηıÈÛÙÈÎÔ‡ÎÔ˘˙›Ó·˜, 2 ˘/‰, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744, 6972 318618 www.kapaikia.gr (365) (371)

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

ÌÔÓ·‰È΋ ÓÂfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 182 Ù.Ì. Û ˆÚ·›· ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜, ÚfiÛˆÔ Û ¿ÚÎÔ Î·È Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·, 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, Û·ÏfiÓÈ-ÙÚ·Â˙·Ú›· Ì Ù˙¿ÎÈ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó·, 2 Ì¿ÓÈ·, 4 ˘/‰, parking, ‚ÔËıËÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·˘Ï‹. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744, 6972 318618 www.kapaikia.gr (363)

˘„ËÏÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 6Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 125 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜ Î·È ÊˆÙÂÈÓfiÙ·ÙÔ, ·ÓÔȯً ı¤· ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ· ÙÔ˘, ¿ÓÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜ Ì Ù˙¿ÎÈ, ÎÔ˘˙›Ó· Ì breakfast room, 3 ˘/‰ Ì ͇ÏÈÓ· ·ÙÒÌ·Ù·, Ì¿ÓÈÔ, 2Ô WC, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ·ÔıË΢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744, 6972 318618 www.kapaikia.gr (362)

ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜, ºˆÙÔÌ¿Ú· 13 Ì ¡·˘·Ú›ÓÔ˘, Ê¿ÙÛ· 21 ̤ÙÚ·, ‚¿ıÔ˜ 16 Ì., Û‡ÓÔÏÔ 336 Ù.Ì., ¯Ù›˙ÂÈ 605 Ù.Ì., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ηı·Úfi ·fi οı ¿Ô„Ë. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6972030140. (787)

¶ø§∂πΔ∞π ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, ÏËÛ›ÔÓ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÙڛʷÙÛÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 92 Ù.Ì. Ì ı¤· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ·fi Ù· Ì·ÏÎfiÓÈ· ÙÔ˘ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù·ÓÔÌ‹ ¯ÒÚˆÓ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó·, 2 ˘/‰, ‰Ú‡ÈÓ· ·ÙÒÌ·Ù· ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Î·È ÁÈ· ÌÈÎÙ‹ ¯Ú‹ÛË. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744, 6972 318618 www.kapaikia.gr (364)

Û ¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ˆÚ·ÈfiÙ·ÙË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 107 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 235 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2,4. ∏ ÔÈΛ· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi Ì Ù˙¿ÎÈ, 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÙÚ·Â˙·Ú›· Î·È ˘fiÁÂÈÔ ·ÔıË΢ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744, 6972 318618 www.kapaikia.gr (361)

1. ∂Δ√πª√¶∞ƒ∞¢√Δ∞ ¢À∞ƒπ∞ ∞’ & μ’ √ƒ√º√À 60 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. π. Δ˙¿ÓÔ˘ 12. 2. ª∂∑√¡∂Δ∞ ¢’-∂’ ÔÚ. 155 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓ˘ ηٷÛ΢‹˜, ‰ÈÏ‹ ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÈÏÔÙ‹˜, ·Ôı‹ÎË 15 Ù.Ì., π. Δ˙¿ÓÔ˘ 12 (°π∞ ∞’ ∫∞Δ√π∫π∞, Δπª∏ 390.0000 ∂). 3. √ƒ√º√¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ μ, °, ¢ ÔÚ. 94 Ù.Ì. ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Û ˘fi ·Ó¤ÁÂÚÛË ÂÓÙ·ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ÎÂÚ·ÌÔÛÎÂ‹, π. Δ˙¿ÓÔ˘ 8. 4. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ◊ ¶ø§∂πΔ∞π ÈÛfiÁÂÈÔ 3¿ÚÈ 68 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ ÈÏÔÙ‹˜. ∫ø¡™Δ∞¡Δ∞ 298. Δπª∏ ∂¡√π∫π√À: 300 ∂. ΔËÏ. 6936-850192, 2421034437, 24250-24037, 6932523629. (298)

MITSUBISHI COLT 1.300cc, 5¶√ƒΔ√, 2008 ª√¡Δ∂§√, Δ∂§∏ 135 ∂Àƒø, ¶√§À √π∫√¡√ªπ∫√, FULL EXTRA, ∑∞¡Δ∂™ ∞§√Àªπ¡π√À, μπμ§π∞ SERVICE, ¶ƒøΔ√ Ã∂ƒπ, Δπª∏ 6.500 ∂Àƒø.

KIA PICANTO 1.000cc, 5£Àƒ√, 2004 ª√¡Δ∂§√, 58.000 çª., A/C, À¢ƒ∞À§π∫√ Δπª√¡π, FULL EXTRA. Δπª∏ 3.800 ∂Àƒø.

OPEL CORSA 1.200cc, 5£Àƒ√, 2004 ª√¡Δ∂§√, 49.800 çª., FULL EXTRA, Δπª∏ 4.200 ∂Àƒø.

PEUGEOT 306 CABRIO 1600cc, ∞ƒπ™Δ∏ ∫∞Δ∞™Δ∞™∏, H§∂∫Δƒπ∫∏ √ƒ√º∏, A.C, À¢ƒ. Δπª√¡π, ∑∞¡Δ∂™ ∞§√Àªπ¡π√À, Δπª∏ 1.999 ∂Àƒø.

SUZUKI JIMNY 4X4, 1.300cc, 66.000 çª., FULL EXTRA, A/C, Δπª√¡π À¢ƒ∞À§π∫√, ∏§∂∫Δƒπ∫∞ ¶∞ƒ∞£Àƒ∞, ∞ƒπ™Δ∏ ∫∞Δ∞™Δ∞™∏, Δπª∏ 5.500 ∂Àƒø.

SMART 800cc, DIESEL, FULL EXTRA, 2004 ª√¡Δ∂§√, ∞/C, ZANΔ∂™ ∞§√Àªπ¡π√À, ∞ƒπ™Δ√, Δπª∏ 5.600 ∂Àƒø.

PEUGEOT 309, 1.400cc, 4£Àƒ√, ∑∞¡Δ∂™ ∞§√Àªπ¡π√À, ¶∂ƒ∞™ª∂¡√ ∫Δ∂√, μπμ§π∞ ™∂ƒμπ™. Δπª∏ 800 ∂Àƒø.

MAZDA RX-8 1300cc, 192PS, 2006 ª√¡Δ∂§√, ∞ƒπ™Δ∏ ∫∞Δ∞™Δ∞™∏, ª∂ √§∞ Δ∞ SERVICE ™Δ∏ MAZDA, 1o XEƒπ ∂§§∏¡π∫∏™ ∞¡Δπ¶ƒ√™ø¶∂π∞™, ¶§√À™π∞ ∂∫¢√™∏ ª∂ CRUISE CONTROL, 8 AIRBAGS, 18¿ÚÈ· ∑∞¡Δ√§∞™ΔπÃ∞, Δπª∏ 6.500 ∂Àƒø.

LADA NIVA 1.700cc, 4Ã4, 2004 ª√¡Δ∂§√, À¢ƒ∞À§π∫√ Δπª√¡π, A/C, FULL EXTRA, μπμ§π√ SERVICE. Δπª∏ 3.200 ∂Àƒø.

RENAULT CLIO, 1200cc, 5£Àƒ√, 74.000 çª., CLIMA, ∫∂¡Δƒπ∫√ ∫§∂π¢øª∞, ¶∞ƒ∞£Àƒ∞ ∏§∂∫Δƒπ∫∞, Δπª∏ 1.500 ∂Àƒø.

PEUGEOT 206 1400cc, 2000 ª√¡Δ∂§√, Aƒπ™Δ√, μπμ§π∞ SERVICE, FULL EXTRA, ∞/C, À¢ƒ∞À§π∫√ Δπª√¡π, ∏§∂∫Δƒπ∫∞ ¶∞ƒ∞£Àƒ∞, Δπª∏ 2.999 ∂Àƒø.

AÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi Û·˜ ·ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ¢ÂÎÙ¤˜ AÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È AÔÛ‡ÚÛÂȘ

¶ø§∂πΔ∞π

ª√¡√ °π∞ π¢πøΔ∂™

Î·È ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ¢ηÈڛ˜ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ¿ Ì·˜ ∂πª∞™Δ∂ ∞¡√πÃΔ∞ ·fi 9.Ì. ¤ˆ˜ 9Ì.Ì. ηıËÌÂÚÈÓ¿ ™¿‚‚·ÙÔ 9.Ì. ¤ˆ˜ 2Ì.Ì. (370)

TOYOTA COROLLA 1400cc, 5£Àƒ√, ª√¡Δ∂§√ 2007, FULL EXTRA, TIMH 7.300 ∂Àƒø.


42

ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™ KYPIAKH 25 ¡√∂ªμƒπ√À 2012


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

43

KYPIAKH 25 ¡√∂ªμƒπ√À 2012

¶ø§OYNTAI

∂À∫∞πƒπ∞

¶§∞∫∞-∞∏-°π∞¡¡∏™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ·ÁÚfiÎÙËÌ·-ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 4 ÛÙÚ., Ì ı¤·, 600 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÓÂÚfi+ÙÚÔ¯fiÛÈÙÔ. ΔÈÌ‹ ÚÔÛÈÙ‹. ΔËÏ. 6974 708082. (820) ¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞-¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: πÛfiÁÂÈÔ ‰˘¿ÚÈ 78 Ù.Ì. (1 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈÔ) Î·È ÈÛfiÁÂÈÔ ÙÚÈ¿ÚÈ 93 Ù.Ì. (2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·) Û ·Ú·Ïȷ΋ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, ˆÚ·›· ı¤·, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ΔËÏ. 6949363535. (828)

¶ø§√À¡Δ∞π ÛÙËÓ ˆÚ·›· ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ μfiÏÔ˘ ‚Ô˘Ófi Î·È ı¿Ï·ÛÛ·. 1) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. 2) ŒÓ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ™ÙÔ ªÂÙfi¯È ˆÏÔ‡ÓÙ·È 3 ÔÈÎfi‰·: 1) 1/5 ÛÙÚ¤ÌÌ· ̤۷ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi, 2) ó ÛÙÚ¤ÌÌ· ÛÙÔ Ô›ÎËÌ·. 3) ™ÙÔ ÃfiÚÙÔ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ 1 ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ Ì 120 ‰¤ÓÙÚ· Ì ·ÏÈfi Ô›ÎËÌ· 8 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÛÙËÓ ¶·Á·ÓÈ¿ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÂÏȤ˜ 1 ÛÙÚ¤ÌÌ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 2423054282 Î·È 24230-54011. (541)

™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ Email: info@stefanatos.gr ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ.: 6937435222 ∫ÈÓ.: 6980675844 μ√§√™ - ¶∏§π√ - ¡∏™π∞ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜, ·Ï·È¤˜ Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ÔÈ˘, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· Î·È ÔÈÎfi‰· Û fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ, ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È Ù· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ∞Ó·Ï˘ÙÈ΋ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î¿ı ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ¶·Ú·Û΢‹ °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙË ÛÂÏ›‰· Ì·˜ www.realestate.stefanatos.gr, ‹ Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 9 .Ì. - 5 Ì.Ì. Â› Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32. (383)

¶ø§√À¡Δ∞π: 1. °ÎÚ¤ÈÓÙÂÚ FAYN F205 Û·ÛÙfi, HP185 ÌÂ Û˘ÚÙ·ÚˆÙfi Ì·¯·›ÚÈ Î·È ÓÙÚÔ˘ÎÔ˘‚¤ÚÙÔ. 2. FIVISER VOGELE 1704, Ì ϷÛÙȯ¤ÓȘ Úfi‰Â˜ Âͷ·ÏÈÓ‰ÚÔ, ˘‰Ú·˘ÏÈ΋ Ͽη, ·fi 2.50-5.00 Ì. 3. VOGELE super 164 Ì Ͽη 2.50-.4.00 Ì. Ì ϷÛÙȯ¤ÓȘ Úfi‰Â˜. ™Â ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ΔÈ̤˜ ∂À∫∞πƒπ∞™. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6972-030140. (300)

¶ø§∂πΔ∞π ÛÙÔÓ ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 625 ̤ÙÚ·, ÙÈÌ‹ 50.000 ∂. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6944206056. (786)

ª∂°∞§∏ ∂À∫∞πƒπ∞ ∂¶∂¡¢À™∏™ μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË Û Ï‹ÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.000 Ù.Ì. ÂÚ›Ô˘, ÂȉÈ΋ ηٷÛ΢‹ super ·ÓÙÈÛÂÈÛÌÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡. ΔÈÌ‹ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋˜ ·Í›·˜ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘, ÂÌÔÚÈ΋ ·Í›· ¿Óˆ ÙˆÓ 3.000.000 ¢ÚÒ. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ πø§∫√À 136, μ√§√™ 6977-615627, 6947518019 www.euroktima.com (762)

™¶∞¡π∞ ∂À∫∞πƒπ∞ ∞°√ƒ∞™ ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞™ ™Δ√ ∫Àª∞ ¶ˆÏÂ›Ù·È ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 357 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 532 Ù.Ì. ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ¶ËÏ›Ô˘ ΔÈÌ‹ ¤ÎÏËÍË 235.000 ∂ ∫ˆ‰. ∞ÎÈÓ‹ÙÔ˘ 0624 ÛÙÔ site Ì·˜: www. ktisis-realestate.com KTISIS ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∏ ™˘Ú›‰Ë 38 - nakos center μfiÏÔ˜ 382 21 ÙËÏ.: 6945 125 805 (381)

∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ¡. ∞°Ãπ∞§√™ / ªπ∫ƒ√£∏μ∂™ / ∞´¢π¡π, ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰È¿Û·ÚÙ· ·Ú‰Â˘fiÌÂÓ· ˆÚ·Èfiٷٷ ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏ· / ·Ì˘Á‰·ÏÔÂÚ›‚ÔÏ· Î·È ·Ï¿ ¯ˆÚ¿ÊÈ·: 1.000, 2.500, 4.900, 6.500, 7.500, 8.000, 10.000, 11.500, 19.000 Î·È 22.000 Ù.Ì. ª∂™πΔ∏™ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” 697.4647.587 - 24280 78.267 (823)

∞›ÛÙ¢ÙÔ... Î·È fï˜ ·ÏËıÈÓfi!!! •Â-ˆÏÂ›Ù·È ÏfiÁˆ ÌÂÁ¿Ï˘ ·Ó¿Á΢ ‰È·ÌÂÚ¤˜ 3¿ÚÈ ‰È·Ì/ÛÌ· 90 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. Ì 2 ¢ڇ¯ˆÚ· ˘/‰, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ͯˆÚÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó·, ÏÔ˘ÙÚfi, ·ÙÔÌÈÎfi Ϥ‚ËÙ· º/∞, ·Ôı‹ÎË 11 Ù.Ì. Î·È ¿ÚÎÈÓ ÛÙËÓ ÈÏÔÙ‹ (6ÂÙ›·˜ ÏËÛ›ÔÓ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ / ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË), 108.000∂!!! ª∂™πΔ∏™ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” 697.4647.587 - 24280 78.267 (823)

∫∞ƒ∞°∞Δ™-∂À∫∞πƒπ∞ ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ·Ó·ÙÔÏÈ΋ Ì 2 À/¢+2 À/¢, 2 Ì¿ÓÈ·, 1WC, Ù˙¿ÎÈ, ·ÙÔÌÈÎfi Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ 100+50 Ù.Ì. ı¤· ¶‹ÏÈÔ, ¿ÚÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜. ΔÈÌ‹ 158.000 ∂Àƒø. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ πø§∫√À 136, μ√§√™ 6977-615627, 6947518019 www.euroktima.com (680)

∂ÂÓ‰‡ÛÙ Û ·Î›ÓËÙ·... ÔÙ¤ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ¤¯·ÛÂ!!! ¡. ∞°Ãπ∞§√™, ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ ÂÈÏÂÁ̤ӷ ·Î›ÓËÙ· Û ÙÈ̤˜ ÙÚ›ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘: ·) ªÔÓÔÎ/˘ ·fi 63.000∂ Î·È ¿Óˆ, ‚) ·Ú·ı/ÛÈ· ‰È·Ì/·Ù· 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ· Î·È 4¿ÚÈ·, ¤ˆ˜ 9 ÂÙÒÓ, Á) ‰È¿Û·ÚÙ· ÔÈÎfi‰· ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·, ·fi 300 Ù.Ì. Î·È ¿Óˆ, ‰) ηٷÛÙ‹Ì·Ù·. ª∂™πΔ∏™ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” 697.4647.587 - 24280 78.267 (823)

¶ø§√À¡Δ∞π ·) μfiÏÔ˜ ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110 Ù.Ì., Ì 2 ˘/‰, 1Ô˘ ÔÚ., ¤Ó· ‚‹Ì· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙÔ ¿ÚÎÔ. ‚) ¡. πˆÓ›· μfiÏÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 96 Ù.Ì., Ì 2 ˘/‰, 2 w.c., 2 ¿ÚÎÈÓ, Ù˙¿ÎÈ, 10ÂÙ›·˜, ÚÂÙÈÚ¤. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 89.000 ∂Àƒø. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ πø§∫√À 136, μ√§√™ 6977-615627, 6947-518019 www.euroktima.com (827)

£·Ï·ÛÛÈÓfi Ó·ÓÔ‡ÚÈÛÌ·....!!! ™ÙÔ ª¿Ú·ıÔ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ˆÏÔ‡ÓÙ·È 3 ‰˘Û‡ÚÂÙ· ÔÈÎfi‰·... ÚÒÙ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 430, 492 Î·È 4.460 Ù.Ì., Ë ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ÙÔ˘˜ ı¤· ı· Û·˜ ·Ê‹ÛÂÈ ¿ÊˆÓÔ˘˜!!! (ȉ·ÓÈο Î·È ÁÈ· 2 ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜). ∂›Û˘, ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ª·Ú¿ıÔ˘ Î·È ∫ÚÈı·ÚÈ¿˜ ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰È¿Û·ÚÙ· ÔÈÎfi‰· ·fi 300 ¤ˆ˜ 1080 Ù.Ì. Ì ı¤·. ª∂™πΔ∏™ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” 697.4647.587 - 24280 78.267 (823)

KTISIS ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∏ ¶∞´∑∞¡√™ μ∞™. - ¶√§À°∂ƒπ¡√™ ∞¶. NAKOS CENTER 1Ô˜ √ƒ√º√™ 6945 125 805 www.ktisis-realestate.com ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∂™ ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 590 Ù.Ì. ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 352 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 254 Ù.Ì., π. ∫·ÚÙ¿ÏË & ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 3. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· (ÛÙÔ Î‡Ì·) ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔÎ/· 357 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 532 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ ¤ÎÏËÍË 235.000 ∂ ! 4. ΔÚÈ¿ÚÈ ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· Î·È ÁÈ· Â·ÁÁ. ÛÙ¤ÁË, 83 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì ı¤· (79.000 ∂) 5. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÙÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì., Ì ¿ÚÎÈÓ, (45.000 ∂)! 6. ∫∂¡Δƒπ∫√Δ∞Δ√ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ÛÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, 255 Ù.Ì. + 255 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ 7. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ΤÓÙÚÔ, ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 1.230 Ù.Ì., ¯Ù›˙ÂÈ 1.100 Ù.Ì. 8. ∞ÚÁ˘Ú·›Èη ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ, ¤ÙÚÈÓË ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔÎ/· 30 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 340 Ù.Ì. (45.000 ∂)! 9. ΔÚÈ¿ÚÈ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 99 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫ÔÚ·‹ (59.000 ∂) 10. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ Ì ı¤·, 450 Ù.Ì., ¯Ù›˙ÂÈ 100 Ù.Ì. (44.000 ∂) 11. ΔÚ›ÎÂÚÈ, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 670 Ù.Ì. (75.000 ∂) 12. √ÈÎfiÂ‰Ô ∞ÁÚÈ¿ ∂æ∞, 450 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, (75.000 ∂) 13. ΔÚÈ¿ÚÈ ¡. πˆÓ›·, °·ÓÔ¯ÒÚ·˜, 70 Ù.Ì., (45.000 ∂) 14. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.078 Ù.Ì. ÛÙË §Â‡Î· ∞ÊÂÙÒÓ (19.000 ∂) 15. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14.500 Ù.Ì. (20.000 ∂) 16. ¶Â˘Î¿ÎÈ· ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfi‰Ô, 695 Ù.Ì. (79.000 ∂) 17. ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ªԇʷ˜, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 54 Ù.Ì. Û 2.440 ÔÈÎfiÂ‰Ô ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· (87.000 ∂) 18. ΔÂÛÛ¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 125 Ù.Ì., Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË (98.000 ∂) 19. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, ÌÔÓ/· 84 Ù.Ì. Û 141 Ù.Ì. (74.000 ∂) 20. ¡¤Â˜ ¶·Á·Û¤˜, 13. 900 Ù.Ì., Ì ı¤·, 300 ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ· Î·È ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (135.000 ∂) 21. ΔÛ·Áηڿ‰·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÔÓÔÎ/· 125 Ù.Ì. (200.000 ∂) ! 22. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10,8 ÛÙÚ, Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Î·È ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (50.000 ∂)! ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ & ª∂∑√¡∂Δ∂™ 1. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· (ÛÙÔ Î‡Ì·) ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔÎ/· 357 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 532 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ ¤ÎÏËÍË 235.000 ∂ ! 2. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 126 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 153 Ù.Ì. (190.000 ∂) 3. ™À¡√π∫π∞ ¶∞§∞πø¡, ËÌÈÙÂÏ‹˜ 340 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 219 Ù.Ì. (310.000 ∂) 4. ∞ıËÓÒÓ, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 280 Ù.Ì. (160.000 ∂) 5. ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡, ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 145 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 185 Ù.Ì. (119.000 ∂) 6. ÕÁ. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜, ·Ï·È¿ ‰ÈÒÚÔÊË 130 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 375 Ù.Ì. (160.000 ∂) 7. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 165 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. (98.000 ∂) 8. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, 220 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000 Ù.Ì. (350.000 ∂) 9. ™Ù. μÂϤÓÙ˙·, ÌÔÓ/· 84 Ù.Ì. Û 141 Ù.Ì. (74.000 ∂) ! 10. ∞Ï˘Î¤˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏ‹˜, 534 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 248 Ù.Ì. 11. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. (145.000 ∂) 12. ∞ÁÚÈ¿, 200Ù.Ì. Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.800 Ù.Ì. (600.000 ∂) 13. ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡, 330 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 420 Ù.Ì. (350.000 ∂) 14. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 114 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 150 Ù.Ì. (145.000 ∂) 15. ¡. πˆÓ›·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 128 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 144 Ù.Ì., (155.000 ∂) 16. ∫·ÏÏÈı¤·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.000 Ù.Ì., ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 17. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 230 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì. (235.000 ∂) 18. ªÔ˘Ú˙ÙÔ‡ÎÔ˘, 90 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 104 Ù.Ì., (109.000 ∂) 19. ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ 200 Ù.Ì. + 85 Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· (360.000) 20. ª¿Ú·ıÔ˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 196 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 316 Ù.Ì., Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· (254.000) 21. ∞ÁÚÈ¿, ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 238 Ù.Ì., Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÓfiÌÈÌÔ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 97 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. (590.000 ∂) 22. ∞ÁÚÈ¿ - ™Ô˘ÙÚ·Ï›, 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. (129.000 ∂) 23. ∞ÁÚÈ¿ - ™Ô˘ÙÚ·Ï›, 353 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. (430.000 ∂) 24. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, 183 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 307 Ù.Ì. (230.000 ∂) 25. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·,150 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì.(255.000 ∂) 26. ∂ÈÛÎÔ‹, ÌÔÓÔηÙ/· 205 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 685 Ù.Ì. (369.000) 27. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. (230.000 ∂) 28. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 177 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.431 Ù.Ì., (220.000 ∂) 29. ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÌÔÓÔÎ/· 120 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì. (173.000 ∂) 30. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 121 Ù.Ì. Ì ËÌÈ˘/Ô studio 67 Ù.Ì. Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· (220.000 ∂) 31. ∞ÁÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 176 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì., Ì ı¤·, (209.000 ∂) 32. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 700 Ù.Ì. (155.000 ∂) 33. ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡, 120 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 90 Ù.Ì. (155.000 ∂) 34. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 144 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì., Ì ı¤·, (125.000 ∂) 35. ∞ÁÚÈ¿, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 190 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 366 Ù.Ì., Ì ı¤·, (355.000 ∂) 36. ÕÓ·˘ÚÔ˜, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 240 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 296 Ù.Ì., 50 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· 37. ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜-™ˆÚfi˜, ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 566 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÈ· Ì ı¤· (170.000 ∂) 38. π. ∫·ÚÙ¿ÏË & ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË, 352 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 254 Ù.Ì. 39. μ‡ÚˆÓÔ˜, ÌÔÓÔÎ/· 53 Ù.Ì., (49.000 ∂) 40. ÃÈÏÈ·‰Ô‡, ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/· 80 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 110 Ù.Ì. (75.000 ∂) 41. ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ ‡ÊÔ˘˜, (229.000) 42. ™À¡√π∫π∞ ¶∞§∞πø¡, ËÌÈÙÂÏ‹˜ 240 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 208 Ù.Ì. (199.000 ∂) 43. ∫Ú·˘Û›‰ˆÓÔ˜ & ∑¿¯Ô˘, ËÌÈÙÂÏ‹˜ 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 138 Ù.Ì. (145.000 ∂) 44. ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 60, ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘ 112 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 219 Ù.Ì. (209.000 ∂) ªπ™£ø™∂π™ √π∫πø¡ 1. ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ , ÌÔÓÔÎ/· 190 ÙÌ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, Ì ı¤· (590 ∂) 2. ΔÚÈÎÔ‡Ë 11, ÁηÚÛÔÓȤڷ 26 Ù.Ì., (180 ∂) 3. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ & ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, ‰˘¿ÚÈ 70 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ (250 ∂)

4. μÏ·¯¿‚· & ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ÙÂÛÛ¿ÚÈ 125 Ù.Ì. Ì Ù˙¿ÎÈ (350 ∂) 5. °ÎÏ·‚¿ÓË & ∂ÚÌÔ‡, ÙÂÛÛ¿ÚÈ 100 Ù.Ì. (400 ∂) √π∫√¶∂¢∞ 1. ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘, 271 Ù.Ì., Ì ™.¢ 1,8 (210.000 ∂) 2. ∞ÁÚÈ¿ ΤÓÙÚÔ, 500 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, (100.000 ∂) 3. ∞ÁÚÈ¿ ∂æ∞, 450 ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi, (75.000 ∂) ∂À∫∞πƒπ∞! 4. ¶Â˘Î¿ÎÈ·, 695 Ù.Ì.. ÁˆÓÈ·Îfi, (79.000 ∂) ∂À∫∞πƒπ∞! 5. ™Ô˘ÙÚ·Ï›, 450 Ù.Ì. (199.000 ∂) 6. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ¿Óˆ Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 148 Ù.Ì. Ì ‰˘Ô ÚÔÛfi„ÂȘ, (130.000 ∂) 7. ¡. πˆÓ›·, 720 Ù.Ì., Ì ™.¢ 0,8 (218.000 ∂) 8. ∞ÁÚÈ¿, ÁˆÓÈ·Îfi 292 Ù.Ì., (85.000 ∂) 9. ∞ÁÚÈ¿ LIDL, 533 Ù.Ì., (69.000 ∂) 10. ∞ÁÚÈ¿, 400 Ù.Ì., (120.000 ∂) 11. ∞ӷηÛÈ¿ - ∞ˉÔÓÔʈÏȤ˜, 3.000 Ù.Ì. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 12. μ‡ÚˆÓÔ˜, 146 Ù.Ì., (120.000 ∂) 13. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 868 Ù.Ì., Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤·, (95.000 ∂) 14. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜-°ÔÚ›ÙÛ·), ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 410 Ù.Ì. (160.000 ∂) 15. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹, 212 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, (89.000 ∂) 16. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹, ÁˆÓÈ·Îfi 283 Ù.Ì., (98.000 ∂) 17. ∫·Ú·˚ÛοÎË, 120 Ù.Ì., (175.000 ∂) 18. ∞Ï˘Î¤˜, ÁˆÓÈ·Îfi 844 Ù.Ì., Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 675 Ù.Ì., 70 ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ Ï·˙ (345.000 ∂) 19. ∞Ï˘Î¤˜, 560 Ù.Ì. 20. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹, 385 Ù.Ì. (80.000 ∂) 21. ¡. πˆÓ›·, ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ & ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈΈÓ, 405 Ù.Ì., (75.000 ∂) 22. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ΤÓÙÚÔ, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 1.230 Ù.Ì. 23. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 55, 293 Ù.Ì., (290.000 ∂) 24. ∞Ï˘Î¤˜, ÁˆÓÈ·Îfi 360 Ù.Ì., 100 ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· (125.000 ∂) 25. º˘ÙfiÎÔ˘, ·ÁÚÔÙ/Ô 5.500 Ù.Ì. Ì ı¤· (170.000 ∂) ! 26. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10,8 ÛÙÚ, Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Î·È ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (50.000 ∂))! 27. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 450 Ù.Ì., ∂À∫∞πƒπ∞ (44.000 ∂) 28. ¡¤Â˜ ¶·Á·Û¤˜, 13. 900 Ù.Ì., Ì ı¤· Î·È ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (135.000 ∂) 29. ∞ÁÚÈ¿, ·È‰ÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 436 Ù.Ì., (122.000 ∂) 30. ∞Ï˘Î¤˜, ¶·Ó¿ÎÂÈ·˜, 550 Ù.Ì., (159.000 ∂) 31. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, 233 Ù.Ì., (60.000 ∂) 32. ª¿Ú·ıÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 675 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ ·ÈÁÈ·Ïfi (200.000 ∂) 33. ∞ÁÚÈ¿, 586 Ù.Ì., (145.000 ∂) 34. ∫·Ú·Á¿Ù˜, 300 Ù.Ì. (125.000 ∂) 35. ¡¤· πˆÓ›·, ∂˘‚Ô›·˜, 169 Ù.Ì., Ì ™.¢ 2,1 (88.000 ∂) 36. ∞ÁÚÈ¿ ∂æ∞, 412 Ù.Ì., (64.000 ∂) ! 37. ∫·Ú·Á¿Ù˜, 375 Ù.Ì. ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈṲ̂ÓÔ (220.000 ∂))! 38. ¡¤· πˆÓ›·, 470 Ù.Ì., Ì ı¤·, (80.000 ∂) 39. ∞Ï˘Î¤˜, ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË, 540 Ù.Ì. (149.000 ∂) 40. ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘, 590 Ù.Ì.! 41. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, 556 Ù.Ì., Ì ı¤· (89.000 ∂) 42. º˘ÙfiÎÔ, 683 Ù.Ì., Ì ı¤· (89.000 ∂) 43. ∫·Ú·Á¿Ù˜, 523 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë(239.000 ∂) 44. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï›, ÁˆÓÈ·Îfi 600 Ù.Ì., (85.000 ∂) 45. ∞Ï˘Î¤˜, ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË, 300 Ù.Ì., 450 Ù.Ì. & 900 Ù.Ì. (300∂/Ù.Ì.) 46. ∫ϛ̷ º˘ÙfiÎÔ˘, ·ÁÚÔÙ/Ô 4,6 ÛÙÚÂÌ. (64.000 ∂) ! 47. μÏ·¯¿‚· & μ‡ÚˆÓÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi 200 Ù.Ì., Ì ı¤· Û ¿ÚÎÔ (199.000 ∂) 48. ∞ӷηÛÈ¿ 247 Ù.Ì., Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (99.000 ∂) ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˘, 39 Ù.Ì. (48.000 ∂) 2. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË & °·ÏÏ›·˜, 22 Ù.Ì. (24.000 ∂) 3. ¡. πˆÓ›·, 26 Ù.Ì. (29.000 ∂) 4. ¡. πˆÓ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 29 Ù.Ì., (40.000 ∂) μ. ¢À∞ƒπ∞ 1. ÃÈÏÈ·‰Ô‡, 8ÂÙ›·˜, 50 Ù.Ì. (60.000 ∂) 2. ¶·Ú·Ï›·, 57 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓÔ Ì ı¤· (60.000 ∂) 3. ¢Èfi˜ 3, ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 50 Ù.Ì., ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ (69.000 ∂) °. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 80 Ù.Ì., ÌÂÙ·¯/ÓÔ, Ì ¿ÚÎÈÓ, (45.000 ∂)! 2. ∞ÁÚÈ¿ Û ÓÂfi‰ÌËÙË ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·, ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Ôχ ηϋ˜ ηٷÛ΢‹˜ 97 Ù.Ì. (119.000 ∂) 3. ¡. πˆÓ›· ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË, 87 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜, (99.000) 4. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, 96 Ù.Ì. (189.000 ∂) 5. °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 81 Ù.Ì. (130.000 ∂) 6. ÕÁÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, 122 Ù.Ì., Ì ı¤·, 25ÂÙ›·˜, (109.000 ∂) 7. ∫ÔÚ·‹, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 99 Ù.Ì. (75.000 ∂) 8. ∫ÔÚ·‹ & °·ÏÏ›·˜ ÌÂÙ/ÓÔ ÚÂÙÈÚ¤ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 99 Ù.Ì. (59.000) 9. ¡.πˆÓ›·, 78 Ù.Ì., 3ÂÙ›·˜ Ì ¿ÚÎÈÓ, (115.000 ∂) 11. ÃÈÏÈ·‰Ô‡, 64 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ, (95.000 ∂) 12. 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ & °·˙‹, 94 Ù.Ì., ÔÏ˘ÙÂϤ˜ & ÂÈψ̤ÓÔ (200.000 ∂) 13. ª·Û‰¤ÎË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 80 Ù.Ì., (138.000 ∂) 14. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·, 83 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì ı¤· (79.000 ∂) 15. ¡. πˆÓ›·, 90 Ù.Ì., 5ÂÙ›·˜, Ì Ù˙¿ÎÈ & 2 ¿ÚÎÈÓ (130.000 ∂) 16. ¡. πˆÓ›·, °·ÓÔ¯ÒÚ·˜, 70 Ù.Ì., (45.000 ∂) ¢. Δ∂™™∞ƒπ∞ 1. ¡Â¿ÔÏË, 100 Ù.Ì. Ì 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜ Ù˙¿ÎÈ & ¿ÚÎÈÓ (149.000 ∂) 2. ΔÚÈÎÔ‡Ë, 100 Ù.Ì. Ì 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, (169.000 ∂) 3. ∞ÁÚÈ¿ Û ÓÂfi‰ÌËÙË ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 114 Ù.Ì. (230.000 ∂) 4. ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘, 140 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÈÔ Ì ı¤· 5. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·, 120 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, (180.000 ∂) 6. ¡¤· πˆÓ›·, 115 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, Ì ı¤· Î·È ¿ÚÎÈÓ, (174.000 ∂) 7. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, 104 Ù.Ì. Ì 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜ Ù˙¿ÎÈ & ¿ÚÎÈÓ (139.000 ∂) 8. ¡¤· πˆÓ›·, 134 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì ı¤·, Ù˙¿ÎÈ Î·È ¿ÚÎÈÓ, (160.000 ∂) 9. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 125 Ù.Ì., Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË (98.000 ∂) 10. ¶·Ú·Ï›·, ™˘Ú›‰Ë 2, 174 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 11. ∂ÚÌÔ‡ & •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ηٷÛ΢‹ (189.000 ∂) 12. ¶Ï·Ù›· ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, 120 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi (235.000 ∂) ¢. ƒ∂Δπƒ∂ 1. 2¿ÚÈ ΔÛ·Ï·¿Ù·, 49 Ù.Ì., Ì ¿ÚÈÛÙË ı¤· (84.000 ∂) 2. 3¿ÚÈ π¿ÛÔÓÔ˜, 105 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· & ı¤·, (100.000 ∂) 3. 4¿ÚÈ ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 120 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ (165.000 ∂) 4. 4¿ÚÈ ÕÁÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, 125 Ù.Ì., 3Ô˘ & 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ (155.000 ∂) (379)

BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎfiÂ‰Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ, ∫ÔÚfiÈ. 2. ÕÓˆ °·Ù˙¤·-∞Á. ΔÚÈ¿‰·, 1.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, 50.000 ∂. 3. 1.350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ·Ï·È¿, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120 Ù.Ì., 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4 ÛÙÚÂÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ (42.000 ∂). 5. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 44 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. (85.000 ∂). BI§E™-OIKIE™ 2. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ 100 Ù.Ì. Û 1.700 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, μ˘˙›ÙÛ·. 3. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, 4ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 400 Ù.Ì., Ì ı¤· Î·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì., §Â¯ÒÓÈ·. 4. ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 70 Ù.Ì., 1 ÛÙÚ. ÔÈÎfi. 65.000∂-¡ÂÔ¯ÒÚÈ. OIKO¶E¢A 1. 5 ÛÙÚ¤Ì. Ì ÔÌfiÓ·, 300Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 2. 4 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô 100 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ 3. 600 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ∞°π√ ™Δ∂º∞¡√ 80 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 4. 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·. ∞§À∫∂™. 5. ∂À∫∞πƒπ∞! 7 ÛÙÚ¤Ì. ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 500 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫Ù›˙ÂÈ 220 Ù.Ì. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ 55.000 ¢ÚÒ. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 3,5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, §Â¯ÒÓÈ·. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫. °·Ù˙¤·. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙË μ˘˙›ÙÛ·. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·. ªÈÎÚ‹ ¶¿Ô˘, 42.000 ∂ 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÛÙË ªËϛӷ-∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ¤Ì. Ì 200 Ù.Ì. ÎÙ›ÛÌ· ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫. ¡ÂÚ¿. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì., 100 ̤ÙÚ· ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 50.000 ∂. 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.600 Ù.Ì., Ì 400 Ù.Ì. ÎÙ›ÛÌ· §·Ú›Û˘, μfiÏÔ˜ ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., 200Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ (100.000∂). °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (399)

-----------------------------------“Δ™∂§π√™” REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ Δ∏§.-FAX 24280 78267 ∫π¡. 697.4647.587

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÛÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Î·È ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Û ÌÈÎÚ¿ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ‹ ·˘ÙÔÙÂÏ›˜. ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., 3Ô˘ Î·È 4Ô˘ ÔÚ. Û ÌÈÎÚ‹ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. ÕÁÈÔ ∫ˆÓ/ÓÔ 2 ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 1Ô˘/2Ô˘ ÔÚ. Î·È 4Ô˘/5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. ¡. πˆÓ›·, ·Ï·È¿ ηϋ ÌÔÓÔÎ/Λ· 105 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰ Û ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. (¶¤ÙÚÔ˘/¶·‡ÏÔ˘). ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· Û ÔÈÎ. 146 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 160 ÙÌ. ¡. πˆÓ›· ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi/Ù¤ÓȘ (2) ˘ÂÚ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ ·˘ÙfiÓÔ̘, ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì 2¿ÚÈ· ÛÙÔ ËÌÈ-ÈÛfiÁÂÈÔ. ª¿Ú·ıÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 165 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 300 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ηÈÓ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 91 Ù.Ì. Û˘Ó 2¿ÚÈ ÛÙÔ ËÌÈ-ÈÛfiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›·) ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 510 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 2ÒÚÔÊË ‚›Ï· Û 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·!!! ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ Î·È ∞ÁÚÈ¿. ∞Ë-°ÈÒÚÁË ∫˘ÓËÁÒÓ ÌÔÓÔÎ/Λ· 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 1.000 Ù.Ì. Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·!!! ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· 65 Ù.Ì. Û˘Ó 40 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË Û ÔÈÎ. 190 Ù.Ì. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ηÈÓ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì 2 ˘/‰ Û˘Ó 2¿ÚÈ ÛÙÔ ËÌÈ-ÈÛfiÁÂÈÔ 40Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞Á¯›·ÏÔ˜/ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹, 2ÒÚÔÊË ËÌÈÙÂÏ‹˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· (2 ‰È·Ì/Ù· 107 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ) Û ÔÈÎ. 975 Ù.Ì,. 80 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. μfiÏÔ˜ (ÛڈÓÔ˜/¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘) ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· 40 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 120 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 2ÒÚÔÊË Î·ÙÔÈΛ·, 93 Ù.Ì. Ô Î¿ı fiÚÔÊÔ˜ Û ÔÈÎ. 200 Ù.Ì. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.000 Ù.Ì. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 2 ·Ú·ı/ÛȘ ÔÈ˘ ÙˆÓ 50 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË (Ë Ì›· ËÌÈÙÂÏ‹˜) Û ÔÈÎ. 2.400 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜/∞ψӿÎÈ ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 50 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 220 Ù.Ì. 80Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 1.000 Ù.Ì., ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. √π∫√¶∂¢∞ ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfi‰·, 184, 368, 402 Î·È 423 Ù.Ì., Ì Û.‰. 0,8. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 213, 420 Î·È 512 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·ÙÔÏ. ÔÈÎÔ. 196 Ù.Ì. LIDL ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 300 Ù.Ì. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ÏËÛ›ÔÓ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ÌÂÛ·›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 170 Ù.Ì. Ì Û.‰. 2,10. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 183 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ (3) ÔÈÎfi‰· 400, 415 Î·È 429 Ù.Ì. ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ‰È¿ÊÔÚ· ‰È¿Û·ÚÙ· ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 600 Ù.Ì. ÂÚ›Ô˘. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 307 Ù.Ì. ª¿Ú·ıÔ˜, 450 Ù.Ì. 1010 Î·È 1083 Ù.Ì., ·¤¯Ô˘Ó 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ª¿Ú·ıÔ˜ 4.460 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·. ª¿Ú·ıÔ˜ 670 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·. ª¿Ú·ıÔ˜ 4 ÛÙÚ¤Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·, 85Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ (2) ÔÈÎ. ÙˆÓ 300 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 2.300 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ‰fiÌËÛË 400 Ù.Ì. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 300, 465, 538 Î·È 731 Ù.. ª·Ìȉ¿ÎÈ ÁˆÓ. ÔÈÎfi. 256 Ù.Ì. ª. μÂÏ·Óȉȿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1240 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜/∞ψӿÎÈ 2 ÔÈÎ. 310 Î·È 350 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ 120Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ/™ÙÔ‡È 1.580 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜,

¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÎÙ›˙ÂÈ 173 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ/™ÙÔ‡È 3 ÙÂÌ¿¯È· ÙˆÓ 4¿ÚˆÓ ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ȉ·ÓÈο ÁÈ· ηÙÔÈ˘. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ‰È¿Û·ÚÙ· ÔÈÎfi‰· 325, 362, 465, 520, 650 Î·È 700 Ù.Ì. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÁˆÓ. ÔÈÎ. 2.000 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÔÈÎfi. 280 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÔÈÎfi. 400 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰/ÛÈÌÔ. ∫Δ∏ª∞Δ√-√π∫√¶∂¢∞/∫Δπƒπ∞ °π∞ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∏ ™Δ∂°∏ / ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ / ∂¶∂¡¢À™∂π™ ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 55 Ù.Ì. Û˘Ó 55 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ, 215∂ ÌËÓÈ·›ˆ˜. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 50 Ù.Ì. Û˘Ó 35 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 600∂. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÙ›ÚÈÔ 2.200 Ù.Ì. Û˘Ó 800 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Û 7 ÛÙÚ¤Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 100Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 185 Ù.Ì. Û˘Ó 95 Ù.Ì. Ê˘ÛÈÎfi ·Ù¿ÚÈ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ Â› 16 ¤ÙË Û super market. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·Ù·ÛÙ/·Ù· ÙˆÓ 50, 60, 70, 110, 210 Î·È 250 Ù.Ì. ∞ÁÚÔÙ/¯ÈÔ 26 ÛÙÚ¤Ì. ÏËÛ›ÔÓ ∫Δ∂√, ˆÏÂ›Ù·È Î·È ÙÌËÌ/ο ∑√∂ 3Á, 3‰. §¿ÌÈ· 5,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. ∑√∂ 3·. ¶ÏËÛ›ÔÓ ALEX PAK 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎ. Ì 300 Ù.Ì. ·Ï·Èfi ÎÙ›ÚÈÔ. ∂ıÓ. √‰fi˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘-ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ 4,5 Î·È 5 ÛÙÚ¤Ì. ∞ÁÚÔÙ/¯ÈÔ 40 ÛÙÚ¤Ì. ÏËÛ›ÔÓ ∫Δ∂√ ˆÏÂ›Ù·È Î·È ÙÌËÌ/ο ∑√∂ 3Á, 3‰. º˘ÙfiÎÔ 11,8 ÛÙÚ¤Ì. ∑√∂ 1·. ¶∂√ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ∫ƒ√∫π√À 5 ÛÙÚ¤Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 3 ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ÙˆÓ 6-7 Î·È 8 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ 60Ì. ·fi ÙÔ ‰ÈÂıÓ‹. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÙ›ÚÈÔ 400 Û˘Ó 200 Ù.Ì. ·Ôı‹Î˜ Û ÔÈÎ. 1.800 Ù.Ì. ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¶ÔÏÏ¿ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ‰È·Ì/Ù·, 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ· Î·È 4¿ÚÈ· Û μfiÏÔ, ¡. πˆÓ›·, ∞Ï˘Î¤˜, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·... ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ·, ˘fi ηٷÛ΢‹ Î·È ·Ï·È¿. À¶∞ƒÃ∂𠶧√À™π√ ∞ƒÃ∂π√ ∞∫π¡∏Δø¡ ÌË ‰ËÌÔÛÈ¢fiÌÂÓÔ... ·ÏÒ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËη ÌfiÓÔ Û ÌÂÚÈο... (400)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. Î·È Fax: 2428093680 ∫ÈÓ. 6977405931 estate.pelio.eu email - mesitika@pelio.eu

∞°ƒπ∞ 1) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ 20Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 80.000 ∂ 2) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 53ÙÌ Û ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ·˘Ï‹ Î·È ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 65.000 ∂. 3)¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 106,44ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 494,80ÙÌ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ΔÈÌ‹ 105.000 ∂. 4)ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 310ÙÌ Û ‰˘Ô Â›‰· ÙÔ˘ 2007 Û ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.000ÙÌ. ΔÈÌ‹ 320.000 ∂. ∞¡ø °∞Δ∑∂∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 45.000 ∂. ∞¡ø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 500ÙÌ Ì ı¤· 2) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÈ· 130ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 340ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Û ‹Û˘¯Ô ̤ÚÔ˜ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 160.000 ∂. 3) √ÈΛ· ÈÛfiÁÂÈ· 129ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 365ÙÌ. ΔÈÌ‹ 80.000 ∂ 4) √ÈÎfiÂ‰Ô 1,800ÙÌ Ì ı¤· Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ μfiÏÔ˘ - ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ. ΔÈÌ‹ 110.000 ∂. μ√§√™ 1) ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 2) ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ΤÓÙÚÔ 2 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ·fi 25ÙÌ. ΔÈÌ‹ 40.000 ∂ ÙÔ Î·ı¤Ó·. 3) ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 104ÙÌ Î¤ÓÙÚÔ. ΔÈÌ‹ 70.000 ∂. 4) °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘ Ì ∫‡ÚÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 177ÙÌ 2Ô˜ Î·È 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ΔÈÌ‹ 170.000 ∂. 5) ÕÓıÈÌÔ˘ °·˙‹ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 67ÙÌ Ì ·Ù¿ÚÈ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ΔÈÌ‹ 99.000 ∂. 6) ¶ÔÏ˘ÌÂÚ‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi 564ÙÌ Û˘ÓÙ 2,1. 7) ∫·Ó¿ÚË Ì °·ÏÏ›·˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 86ÙÌ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹ 95.000 ∂. 8) °·ÏÏ›·˜ ΤÓÙÚÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 175ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Û˘ÓÙ 2,7. ΔÈÌ‹ 145.000 ∂. 9) ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 95ÙÌ ÔÈÎfiÂ‰Ô 156ÙÌ ÁˆÓȷ΋ ƒÔÛÙfi‚. ΔÈÌ‹ 180.000 ∂. 10) ª·ÁÓËÙÒÓ Ì ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ ÁÚ·ÊÂ›Ô 77ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 13 ÂÙÒÓ. ΔÈÌ‹ 120.000 ∂. 11) ∫·Ó¿ÚË Ì °·ÏÏ›·˜ ηٿÛÙËÌ· 61ÙÌ. ΔÈÌ‹ 45.000 ∂. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ËÌÈÙÂÏ‹˜ 156ÙÌ Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 80ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 700ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ı¤·. 2) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 16.000ÙÌ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰ÈÏ¿ ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi Ì ı¤·. 3) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.000ÙÌ ‰›Ï· ·fi ÔÈÎÈÛÌfi Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 80.000 ∂. 4) √ÈΛ· ÈÛfiÁÂÈ· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 120ÙÌ Î·È ˘fiÁÂÈÔ 120ÙÌ ÔÈÎfiÂ‰Ô 322ÙÌ ÎÙ›˙ÂÈ ·ÎfiÌË 120ÙÌ. ΔÈÌ‹ 70.000 ∂. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ 1) ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 15.000ÙÌ ‰›Ï· ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi. ΔÈÌ‹ 150.000 ∂. ª∞§∞∫π 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.000ÙÌ 500Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 30.000 ∂. ¶∞§∞π√∫∞™Δƒ√ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ Ì ı¤· 700Ì ·fi Ù· ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· Â› Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘. ΔÈÌ‹ 55.000 ∂. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 340ÙÌ Ì ı¤· ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›·. ΔÈÌ‹ 30.000 ∂. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.750ÙÌ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Û ‹Û˘¯Ô ̤ÚÔ˜ Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi Ì·˙› Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 300Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 75.000 ∂. 2) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3742ÙÌ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi 200Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 120.000 ∂. 3) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.190ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi 200Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 110.000 ∂. 4) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2,003ÙÌ 70Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ· Ì ÎÙ›ÛÌ· 20ÙÌ Ì ÓÂÚfi ‰ÈÎfi ÙÔ˘ Î·È Ú‡̷. ΔÈÌ‹ 100.000 ∂. 5) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 82ÙÌ Ì ˘fiÁÂÈÔ 40ÙÌ Ì ‰È΋ Ù˘ ·˘Ï‹ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Û ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ηÙÔÈÎÈÒÓ 5 ÂÙÒÓ ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 170.000 ∂.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 44


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

44

KYPIAKH 25 ¡√∂ªμƒπ√À 2012

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 43

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. Î·È Fax: 2428093680 ∫ÈÓ. 6977405931 estate.pelio.eu email - mesitika@pelio.eu

6) √ÈÎfiÂ‰Ô 650ÙÌ 200Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 65.000 ∂. Ã√ƒΔ√ 1) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 140ÙÌ ·fi 70ÙÌ Ô Î¿ı fiÚÔÊÔ˜ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ. ΔÈÌ‹ 150.000 ∂. ¶ƒøΔ∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ 1) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÔÈÎfiÂ‰Ô 315ÙÌ ÎÂÓÙÚÈÎfi. 2) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÂÈψ̤ÓÔ Ì ·Ôı‹ÎË 10ÙÌ.ΔÈÌ‹ 80.000 ∂ 3) §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηڷÁÈ·› Û ÙÚ›· Â›‰· Û‡ÓÔÏÔ 90ÙÌ Ì ·˘Ï‹ ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ηÙÔÈÎÈÒÓ. ΔÈÌ‹ 55.000 ∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 82ÙÌ Ì ˘fiÁÂÈÔ 40ÙÌ Î·È ‰È΋ ÙÔ˘ ·˘Ï‹ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 350 ∂. 2) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÈÛfiÁÂÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Û ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 100ÙÌ Ì¤Û· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.000ÙÌ. ΔÈÌ‹ 250 ∂. (401)

-----------------------------------SOFIA HALKIA Consulting -Real Estate ∞ÛÊ·Ï›ÛÂȘ -∂ÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ∞ÍÈÒÓ ∞ÎÈÓËÙÒÓ 38 Sp.Spiridi st, P.C. 38 221 VOLOS Tel. +30 24210 35166 Fax +30 24210 35649 Mob. +30 6944504791 www.sofiahalkia.gr

∑ËÙÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· & ÌÔÓÔηÙÔÈ˘ ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π √È˘ ñ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜: ªÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 75Ù.Ì. ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ¯·ÌËÏ¿ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· ñ •ÂÓ›·-¶Ï·ÛÙ‹Ú·: ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 153 Ù.Ì. ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 3 ˘/‰, parking ÎÏÂÈÛÙfi, ·Ôı‹ÎË, Ù˙¿ÎÈ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· ñ °·˙‹: °ˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90Ù.Ì. Ì ·ÙÔÌÈÎfi Ϥ‚ËÙ· & ÌfiÈÏÂÚ. ΔÈÌ‹ 280∂ ∂¡√π∫π∞™∂π™ Ãøƒπ™ ∫√π¡√Ã∏™Δ∞ ñ ¡∂√ ™˘Ú›‰Ë Ì ∂ÚÌÔ‡: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· 70Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ ñ ¡∂√ ™˘Ú›‰Ë Ì ∂ÚÌÔ‡: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· 35Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ ñ ∂À∫∞πƒπ∞ πˆÏÎÔ‡ ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 40Ù.Ì. Ì wc ¤Ó·ÓÙÈ ZARA ñ ∂À∫∞πƒπ∞ ¡∂√ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 55 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ñ ∂À∫∞πƒπ∞ ™ËÌÂ›Ô ÚÔ‚ÔÏ‹˜ §·Ú›Û˘-∞ıËÓÒÓ: ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 140 Ù.Ì., 2 wc, ÎÔ˘˙›Ó· & ÌÂÁ¿ÏÔ ÚÔ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ñ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜: πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 85 Ù.Ì. Ì 60 ·Ù¿ÚÈ, ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ˘fiÁÂÈ·˜ ·Ôı‹Î˘. ΔÈÌ‹ 480∂ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√𠶃√μ√§∏™ ñ ¡∂√ °ÎÏ·‚¿ÓË Ì ∂ÚÌÔ‡: πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 80Ù.Ì. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ñ ¡∂√ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ Ì °·˙‹: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÁˆÓÈ·Îfi ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 75Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 35Ù.Ì. ÛËÌÂ›Ô ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ›‰Ë Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÔÏ˘ÎÏÈÓÈ΋ ñ ¡∂√ π¿ÛÔÓÔ˜: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 98Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙËÓ ΔÚ¿Â˙· ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ΔÈÌ‹ 600∂ ñ ∞ñ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È 300Ì. ΔÈÌ‹ 450∂ ¶ø§∂πΔ∞π ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ñ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË ÂÛÙ›·Û˘ Ì Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi ‰›Ï· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¶ø§∏™∂π™ √È˘ ñ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜: ∂› Ù˘ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË & ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈ· ÁˆÓȷ΋ ηÙÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 254 Ù.Ì. ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ¿ÚÎÔ ñ ™Ù·ı¿: °ˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 113 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, WC, Ù˙¿ÎÈ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ·Ôı‹ÎË & parking. ΔÈÌ‹ 155.000∂ ñ ¡∂√ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË: ¢˘¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 65 Ù.Ì. ÛÙÔ 2Ô fiÚÔÊÔ Ì ˆÚ·›· ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛË. ΔÈÌ‹ 62.000∂ ñ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰È·ÌÂÚ¤˜ 81,5 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô Ì ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·. ªÚÔÛÙ¿ Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ΔÈÌ‹ 69.000∂ ñ ∂À∫∞πƒπ∞ ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰È·ÌÂÚ¤˜ 100ÙÌ Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ͯˆÚÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó·, ˘¤ÚÔ¯Ô Û·ÏfiÓÈ, ¢‹ÏÈÔ, ¢¿ÂÚÔ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ‰›Ï· ÛÙ· Û¯ÔÏ›·. ΔÈÌ‹ 70.000∂ ñ ¡∂√ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË: ¶ˆÏÂ›Ù·È 2¿ÚÈ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 60Ù.Ì. Ì ÂÈÛfi‰ËÌ· 250∂ οو ·fi ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿. ΔÈÌ‹ 46.000∂ ¡. πø¡π∞ ñ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 375 Ù.Ì. Ì ˆÚ·›Ô ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ128.000∂ ñ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰È·ÌÂÚ¤˜ 5ÂÙ›·˜ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 51 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 3Ô Ì 1 ˘/‰, Ê/· Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. ¢›Ï· ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ. ΔÈÌ‹ 52.000∂ ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ ª¶ƒ√™Δ∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 707Ì Ì ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 214Ì ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì 107Ì ˘fiÁÂÈÔ & ÈÛfiÁÂÈ· ·Ôı‹ÎË 140Ì. ΔÈÌ‹ ¤ÎÏËÍË ÌfiÓÔ 235.000∂ μ√§√™ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ñ ™˘Ú›‰Ë - οو ·fi ÙËÓ ∂ÚÌÔ‡: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 40 Ù.Ì., Ì ·Ù¿ÚÈ 35Ì. ñ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘: ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 41,50 Ù.Ì. 78.000∂ Ì ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ· 350∂ ñ μ·ÛÛ¿ÓË & ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁˆÓÈ·Îfi ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 35 Ù.Ì. ¤Ó·ÓÙÈ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜. ΔÈÌ‹ 35.000∂ ñ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË: ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 45 Ù.Ì. Ì 22,5 ·Ù¿ÚÈ. 70.000∂ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈÎfi‰· ñ μfiÏÔ˜: °ˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 394 Ù.Ì. ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 2,7 Ù.Ì. ñ μfiÏÔ˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 165Ù.Ì. Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·. ΔÈÌ‹ 78.000∂

ñ §ÂÊfiηÛÙÚÔ: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÂÚ›Ô˘ 550Ì. ¿ÚÙÈÔ & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ‰fiÌËÛË 390Ì, 70Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 59.000∂ ñ ∞ÁÚÈ¿: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ¢. ∞ÁÚÈ¿˜ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 415 Ù.Ì. & ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ∞ÛÙ¤ÚÈ·. ñ ™Ô˘ÙÚ·Ï›: ¶ˆÏÂ›Ù·È ›Ûˆ ·fi ÙÔ £ˆÌ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 558,10 ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 446 Ù.Ì. 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ñ ¶¿ÚÎÔ ∞Ï˘ÎÒÓ: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 215Ù.Ì. 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ™.¢. 0,8. ΔÈÌ‹ 80.000∂ ñ ∞Ï˘Î¤˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 303Ì ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ı¤· fiÏÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 90.000∂ ñ ¡∂√ ∞Ï˘Î¤˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 171Ì ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8, 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¿Óˆ ·fi ÙÔ ¿ÚÎÔ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ. ΔÈÌ‹ 64.000∂ ñ ªÂÁ¿ÏË μÂÏ·Óȉȿ: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 4350 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 75Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰, ˘fiÁÂÈ· ·Ôı‹ÎË, ı¤· fiÏÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 115.000∂ ñ ¶Â˘Î¿ÎÈ·: ªÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. Ì 360 Ù.Ì. ‰fiÌËÛË. ΔÈÌ‹ 200.000∂ ¶ø§√À¡Δ∞π ¡∂√¢ª∏Δ∞ ñ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 105Ù.Ì. ÛÙÔÓ 4Ô, ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ı¤· ¶‹ÏÈÔ, 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ¿ÚÎÈÓ & 2 ·Ôı‹Î˜. ñ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÓÂfi‰ÌËÙÔ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 160 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, 1 ı¤ÛË parking. ΔÈÌ‹ ηÙfiÈÓ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∂À∫∞πƒπ∂™ - ¶ø§∏™∂π™ ñ ∂À∫∞πƒπ∞ ¡∂√ ∂ÚÌÔ‡: ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· Â› Ù˘ ∂ÚÌÔ‡ ÌÔÓ·‰È΋ ¢ηÈÚ›· ñ ∂À∫∞πƒπ∞ ¡∂√ ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 10ÂÙ›·˜ 58Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ, fiÚÙ· ·ÛÊ·Ï›·˜, Ù¤ÓÙ˜, aircondition.ΔÈÌ‹ 66.000∂ ñ ∂À∫∞πƒπ∞ ¡∂√ ∂ÚÌÔ‡ - ™˘Ú›‰Ë: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÚÂÙÈÚ¤ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 42Ù.Ì. Ì 60Ì. ‚ÂÚ¿ÓÙ·, Ê/·, ¯·ÌËÏ¿ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. ΔÈÌ‹ ÌfiÓÔ 49.000∂. ñ ∂À∫∞πƒπ∞ ¡∂√ ∑¿¯Ô˘: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ 125 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, wc, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ù˙¿ÎÈ, Ê/·, fiÚÙ· ·ÛÊ·Ï›·˜, parking ı¤· fiÏÔ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ñ ∂•∞πƒ∂Δπ∫√ ¡∂√ ¡¤· πˆÓ›·: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈ· ÁˆÓȷ΋ ηÙÔÈΛ· 99 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ & Û¯ÔÏÂ›Ô Ì 2 ˘/‰, ͯˆÚÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó·, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ΔÈÌ‹ 110.000∂ ñ ∂À∫∞πƒπ∞ ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ∞Ï˘Î¤˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 600Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 50.000∂ ñ ™˘ÓÔÈΛ· ¶·Ï·ÈÒÓ: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ·. 60.000∂ ñ ¡∂√ ∞ӷηÛÈ¿: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 375Ù.Ì. Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 61Ù.Ì. ı¤· ÙÔ μfiÏÔ. ΔÈÌ‹ 60.000∂ ñ ¡∂√ ÕÁ. μÏ¿ÛÈÔ˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 50Ù.Ì. Û 270Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·. ΔÈÌ‹ ¤ÎÏËÍË 55.000∂ ñ ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 105Ù.Ì., 50Ì. ·fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Ì 2 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ÎÔ˘˙›Ó·, wc, Ù˙¿ÎÈ, Ê/·. ΔÈÌ‹ 85.000∂ ñ ¡∂√ ∞Ï˘Î¤˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 105 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 210Ù.Ì. Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈ· ηÙÔÈΛ· 29Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, a/c, ηÏÔÚÈʤÚ. ΔÈÌ‹ 160.000∂ ñ ∂À∫∞πƒπ∞ °∞Δ∑∂∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰˘¿ÚÈ 43Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹. ΔÈÌ‹ 63.000∂ (402)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142, 24210-28777 6937-775383 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ∂ÚÌÔ‡ 26 Ù.Ì., Ì 25 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, 24.000∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘-28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, 4Ô˜, 20 Ù.Ì., Ì 25 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ÂÈψ̤ÓË, 25.000∂. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, 36 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚ., Ì ‰‡Ô ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ w.c., Ì·ÏÎfiÓÈ 25 Ù.Ì., ·Ó·ÙÔÏÈ΋, 36.000∂. √͢ÁfiÓÔ 4Ô˜ ÔÚ., 29 Ù.Ì. ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ Ì ¿ÚÎÈÓ, 36.000∂. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· 25 Ù.Ì., 30.000∂. ª·Ï¿ÎÈ 33 Ù.Ì., ‚ϤÂÈ ı¿Ï·ÛÛ·, 3Ô˜, ·Û·ÓÛ¤Ú, 35.000∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ËÌÈÙÂÏ‹˜ Û 170 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 40.000∂. °Ú·ÊÂ›Ô ·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ 25 Ù.Ì. ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 4Ô˜ fiÚ., ¢ηÈÚ›·, 26.000∂. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÙÔ Î‡Ì· 33 Ù.Ì., 50.000∂. ¢À∞ƒπ∞ ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 57 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., 48.000∂. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 58 Ù.Ì., 8ÂÙ›·˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 3Ô˜ ÔÚ., 70.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 46 Ù.Ì., 72.000∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ÕÁÈÔ˜ ™˘Ú›‰ˆÓ·˜ ¡. πˆÓ›·, 1Ô˜ ÔÚ., Ê/·, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 40.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 73 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ., ı¤·, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 110.000∂. ∂˘Î·ÈÚ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ, 112 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ., ı¤·, ÂÚÈÔ¯‹ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, ÙÚÂȘ ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, Ù˙¿ÎÈ, ‰ÈÏfi ¿ÚÎÈÓ, ÌfiÓÔ 115.000∂. ™Ù·ı¿ 77 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ Ì ¿ÚÎÈÓ, 115.000∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 82 Ù.Ì., ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 143.000. ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô, ÙÚÈ¿ÚÈ 83 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ÚfiÛÔ„Ë Û fiÌÔÚÊÔ ¿ÚÎÔ, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù·Û΢‹, 145.000∂. ∂˘Î·ÈÚ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÙÚÈ¿ÚÈ, μÔ˘ÙÛ¿, 81 Ù.Ì., 79.000∂. ∂˘Î·ÈÚ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÙÚÈ¿ÚÈ, ¡. πˆÓ›·, 83 Ù.Ì., 85.000∂. ¡. πˆÓ›· ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ËÌÈÙÂϤ˜ ÙÚÈ¿ÚÈ (ÛÙ· ÛÔÊ·Ù›ÛÌ·Ù·), 71 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 35.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ¶·Ú·Ï›· ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜, 135 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ, ÌÔÓ·‰ÈÎfi, 320.000∂. ∂˘Î·ÈÚ›·, ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ, 112 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ., ı¤·, ÙÚÂȘ ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, 2 w.c., Ù˙¿ÎÈ, ‰ÈÏfi ¿ÚÎÈÓ, ÌfiÓÔ 115.000∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË-ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘, Ôχ ηϋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ™.¢. 2,4, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, Ê/·, Ù˙¿ÎÈ, ·˘Ï‹ ÂÌÚfi˜ Î·È ›Ûˆ, ÌÈÎÚfi ˘fiÁÂÈÔ Î·È ·Ôı‹ÎË, 168.000∂.

∂•√Ãπ∫∂™ √π∫π∂™ ∂˘Î·ÈÚ›·, ª·Ï¿ÎÈ, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ 40 Ù.Ì.+·Ôı‹ÎË, 25 Ù.Ì., Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È ÁÂÒÙÚËÛË ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 120 Ù.Ì. ÌfiÓÔ 125.000∂. ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ¤ÙÚÈÓË Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌË. ÕÊËÛÔ˜ ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 3.000 Ù.Ì. Ì ÂÏȤ˜, ı¤·, 72.000∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 170 Ù.Ì. ËÌÈÙÂÏ‹˜, 40.000∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì., 120.000∂. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, 65.000∂. √π∫√¶∂¢∞ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 240 Ù.Ì. ™.¢. 2,4, 168.000∂. ÕÁ. ∞ÈηÙÂÚ›ÓË 400 Ù.Ì. 120.000∂. ÕÊËÛÔ˜ ¢ηÈÚ›·, 230 Ù.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›·, Ôχ ηϋ ı¤·, 50.000∂. º˘ÙfiÎÔ 670 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi, Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·, 80.000∂. º˘ÙfiÎÔ 3.600 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ÂÏȤ˜, 65.000∂. º˘ÙfiÎÔ 4.000 Ù.Ì. ı¤·, 50.000∂. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ÌÂٷ͇ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡, Â›‰Ô, ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË, 120.000∂. ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 850 Ù.Ì. Â›‰Ô, 60.000∂. ∫·Ù˯ÒÚÈ 720 Ù.Ì. ¿Óˆ ÔÈÎÈÛÌfi˜ ÏËÛ›ÔÓ ÙÔ˘ •ÂÓ›·, 72.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ 230 Ù.Ì., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 80.000∂. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη 7.000 Ù.Ì. Â›‰Ô, Ì ı¤· ÏËÛ›ÔÓ ™˘Ó‰ÚÈ·ÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ªËÙÚfiÔÏ˘, 77.000∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ 4.000 Ù.Ì. Ì ı¤·. √π∫√¶∂¢∞ ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ ∂˘Î·ÈÚ›·, ª¿Ú·ıÔ˜, 500 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, ™.¢. 1. ΔÈÌ‹ 115.000∂. ª¿Ú·ıÔ˜, 670 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, ™.¢. 1, 180.000∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.048 Ù.Ì. ÂÌÚfi˜ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÎÙ›˙ÂÈ 1.250 Ù.Ì., ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÏÏ·Ϥ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ 950.000∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 600 Ù.Ì. ·fiÛÙ·ÛË 120Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 26.000∂. ∫¿Ï·ÌÔ˜ 700 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 40.000∂. º˘ÙfiÎÔ §Ô˘˙›ÓÈÎÔ 1.850 Ù.Ì., 9.000∂. º˘ÙfiÎÔ §Ô˘˙›ÓÈÎÔ 4.000 Ù.Ì. Ì 140 ÂÏȤ˜, 20.000∂. º˘ÙfiÎÔ §Ô˘˙›ÓÈÎÔ 3.000 Ù.Ì. Û ¿ÛÊ·ÏÙÔ 35.000∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ 2.000 Ù.Ì. ÂÏȤ˜ 20.000∂. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 10.000 Ù.Ì. Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ÁÂÒÙÚËÛË, 23.000∂. ªËϛӷ 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 20.000∂. ¶¿ÏÙÛË 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 35.000∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∂ÚÌÔ‡ 45 Ù.Ì.+25 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, 200.000∂. ™˘Ú›‰Ë, ÎÂÓÙÚÈÎfi, 35 Ù.Ì., ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 750∂, 140.000∂. •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ 90 Ù.Ì., 47.000∂. °·˙‹-ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 87 Ù.Ì.+40 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, 67.000∂. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ΔÚ›· ÁÚ·Ê›· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 24, 26 Î·È 34 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÈ̤˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· 25.000∂, 27.000∂ Î·È 34.000∂. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 100 Ù.Ì., ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ηٿÏÏËÏË ÁÈ· È·ÙÚ›Ô. ™∫π∞£√™ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 32 ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜ 100% ÏËÚfiÙËÙ·, 1.100.000∂. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 55 Ù.Ì., 1.300∂. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 1.200∂. °Ú·ÊÂ›Ô ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘, ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, ‚ϤÂÈ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, 1Ô˜ ÔÚ., 28 Ù.Ì., Ì w.c., 210∂. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÚÈÔ¯‹ •ÂÓ›· ÙÚÈ¿ÚÈ 300∂. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· π¿ÛÔÓÔ˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ 280∂. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 87 Ù.Ì.+40 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, °·˙‹ 420∂. ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ·Î›ÓËÙ· ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË (404)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√À £. ∫ÀƒπΔ™∏ ™¶Àƒπ¢∏ 58, 2Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. 24210-31036 ∫π¡∏Δ√: 6944-285802 www.kkyritsis.gr e-mail: kkyritsis@hol.gr

°È· ÌÈ· ÛˆÛÙfiÙÂÚË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Û·˜, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ¡ÔÌÔ‡. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜. ∂¿Ó ı¤ÏÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ó· ¤¯ÂÙ ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û·˜. ¶ø§√À¡Δ∞π 1. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ™Δ∏¡ ¶∞ƒ∞§π∞ 120 Δ.ª. ª√¡∞¢π∫√-¶ƒ√™√æ∂ø™. 2. ª∞ƒ∞£√™ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘, ÔÈΛ· 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. ªÂ ı¤·. 3. ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÔÈΛ· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 120 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. 4. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 3ÒÚÔÊË, 350 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÈ·, ı¤· fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 5. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰‡Ô ÔÚfiʈÓ, ÌÔÓ·‰Èο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 115 Ù.Ì., ·Ôı‹ÎË 25 Ù.Ì. Î·È ÎÏÂÈÛÙfi ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ªÂ ΋Ô ‹ Ì ı¤· ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 6. ∞Ï˘Î¤˜, ÔÈÎfi‰Ô, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 500 Ù.Ì., ÂÊ¿ÙÂÙ·È ÙÔ˘ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘, ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Â˘Î·ÈÚ›·. 7. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì., ÎÙ›˙ÂÈ 350 Ù.Ì. 8. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105 Ù.Ì., ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì·. 9. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ ∂ÈÛÎÔ‹˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 87 Ù.Ì., Ì ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi Î·È ı¤· ÌÔÓ·‰È΋. 10. √ÈÎfi‰Ô, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ï˘Î¤˜, ı¤ÛË ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη, 440 Ù.Ì. μϤÂÈ Û ÙÚÂȘ ‰ÚfiÌÔ˘˜. 11. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË. 12. ∞ÁÚÈ¿, ·Ú·ÏÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 76 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ·˘Ï‹ ÌÚÔÛÙ¿-›Ûˆ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÈÛfiÁÂÈÔ. ªfiÓÔ 108.000∂. 13. ¢˘¿ÚÈ, 55 Ù.Ì., π. ∫·ÚÙ¿ÏË, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 14. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·˜ ¡. πˆÓ›·˜ Ô 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 90 Ù.Ì., Ì ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. 15. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ªfiÓÔ 9.000 ∂. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¢˘¿ÚÈ, 55 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi-

¯ÚËÛÙ· £Ú¿Î˘ ¡. πˆÓ›·˜ ÌfiÓÔ 250 ∂ ÙÔ Ì‹Ó·. 2. ΔÚÈ¿ÚÈ, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ™. ™˘Ú›‰Ë Ì π¿ÛÔÓÔ˜. μϤÂÈ ·Ú·Ï›·. (405)

-----------------------------------¢È·ÎÔÛÌËÙÈΤ˜ & ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ ∫ÈÓËÙfi: 6972210701 ΔËÏ. 24280 97053 e-mail: sofiavlachou01@gmail.com

π‰ÈÔÎً٘ ˙ËÙ‹ÛÙ ÙË Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ Ì·˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË, ηٷÛ΢‹ Î·È ÂÈÛ΢‹ ÙÔ˘ ‰È· ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙÂ. √È ÂȉÈÎÔ› Ù¯ӛÙ˜ Â›Ó·È ‰›Ï· Ì·˜ Î·È ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ ˘ ËÚÂۛ˜. ∂ÓÂÚÁÂÈ·Îfi ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi. ¡ÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È 280 ∂ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙËÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 106 Ì ∫ÔÚ·‹ (ÛÙ¿ÛË ÏˆÊÔÚ›Ԣ ¡Ô 2 & 11 & 9). 120 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. Œ¯ÂÈ 3 À/¢, Ì¿ÓÈÔ, wc, ·Ôı‹ÎË, ͯˆÚÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó·, ÌÂÁ¿ÏÔ Û·ÏfiÓÈ. ªÂ ËÏÈ·Îfi ıÂÚÌÔۛʈӷ, ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, Ù¤ÓÙ˜. ¶ˆÏÂ›Ù·È 160.000 ∂ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 210 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 347 Ù.Ì. ™.¢. 1,1 ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜. ΔÈÌ‹ Û˘˙ËÙ‹ÛÈÌË. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.397,52 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÛÙË ™˘Î‹ ¶ËÏ›Ô˘. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÎÙ›ÚÈÔ ÎÔÈÓ‹˜ ˆÊ¤ÏÂÈ·˜, ∂·ÁÁ. ¯ÒÚÔ, •ÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË. ªÂÁ¿ÏË ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ∫ÔÓÙÈÓ¤˜ ·Ú·Ï›Â˜ ¶·ÓÙ·˙‹ ‹ ªÂÁ¿ÏË ÕÌÌÔ˜ Î·È Ë ·Ú·Ï›· ¶ÔÙfiÎÈ. ΔÈÌ‹ 65.000 ∂. √ÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 1005 Ù.Ì. ÛÙÔ ÃfiÚÙÔ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, ÌÔÚ›Ù ӷ ÎÙ›ÛÂÙ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 520 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 65.000 ∂ Û˘˙ËÙ‹ÛÈÌË. (406)

-----------------------------------∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ “ÔÈÎÔ-‰ÔÌ‹” ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 54-μ√§√™ ΔËÏ. 6980321766

¶ø§√À¡Δ∞π: - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 120 Ù.Ì., Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘. - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 120 Ù.Ì., Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘. - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì., Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘. - •ÂÓÒÓ·˜ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ÛÙ· ÿÓÈ· ¶ËÏ›Ô˘. - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Â› Ù˘ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì., Ì ·˘Ï‹, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡, 57.000∂. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 168 Ù.Ì., Â› Ù˘ ™Ù·ı¿, 125.000∂. - ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, 4¿ÚÈ· Û ÓÂÔ·Ó·ÁÂÈÚfiÌÂÓË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ΔÈÌ‹ ¤ÎÏËÍË! - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫‡ÚÔ˘, ∞/£ º/∞, A/C, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. - °Î·ÚÛÔÓȤڷ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. - ΔÚÈ¿ÚÈ 8ÂÙ›·˜ Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·/ı Ê/·, ·Ôı‹ÎË, parking. - ¢˘¿ÚÈ 5ÂÙ›·˜ Â› Ù˘ §. μ‡ÚˆÓÔ˜. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 42 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂.√., ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π: - ¢‡Ô (2) ÁÚ·Ê›· 55 Ù.Ì. ÙÔ Î·ı¤Ó·, πˆÏÎÔ‡∞Óı. °·˙‹. - ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÙÚÈ¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ì ÎÏÂÈÛÙ‹ ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. - 4¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ ∞/£, A/C, Ù˙¿ÎÈ, ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ·Ôı‹ÎË. - 3¿ÚÈ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫‡ÚÔ˘ A/C, ∞/£ º/∞, Ù˙¿ÎÈ, ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ·Ôı‹ÎË. - °Î·ÚÛÔÓȤڷ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Î·È ÂÈψ̤ÓË, ∞/£ º/∞, ∞/C, internet, ÛÙËÓ Ô‰fi π¿ÛÔÓÔ˜ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. - 3¿ÚÈ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘-ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, º/∞, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ï‹Úˆ˜. - ¢˘¿ÚÈ· Î·È ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Â› Ù˘ §·Ú›Û˘ (‰›Ï· ÛÙË ¢∂∏) ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ·/ı Ê/·, a/c, fiÚÙ· ıˆÚ·ÎÈṲ̂ÓË. (408)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ °∞§§π∞™ 10 / 1Ô˜ ∫π¡. 6977 639025 Δ∏§. & FAX: 24210 23742 e-mail: theoharg@otenet.gr ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 90 Ù.Ì., 5Ô˜ (6 ÂÙÒÓ), ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, Ù˙¿ÎÈ, ı¤·, 110.000. 2. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 40 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 31.000. 3. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 31 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 25.500. 4. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 660 Ù.Ì., 15.000. 5. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 650 Ù.Ì., 35.000. 6. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 611 Ù.Ì., 65.000. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 31 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓ., ‰È·ÌÂÚ‹˜, 25.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 2. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 25 Ù.Ì., 3Ô˜, 27.000. ¢À∞ƒπ∞ 1. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 42 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ¢π∞ª¶∂ƒ∂™, 32.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 1·. ∑¿¯Ô˘, 49 Ù.Ì., 1Ô˜ (2005), 50.000. 2. °·ÏÏ›·˜ 60 Ù.Ì., 2Ô˜, ·Ó·Î·ÈÓ., 59.000. 3. μÏ·¯¿‚· 51 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., 89.000. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 4Ô˜, ÁˆÓÈ·Îfi, 90 Ù.Ì., (7ÂÙ›·˜) Ì ∞¶√£∏∫∏ Î·È ¢π¶§√ ¶∞ƒ∫π¡, 150.000. 2. ¶Ú›ÁÎÔ˘ 80 Ù.Ì., ÈÛfiÁ., ÁˆÓ., 89.000. 3. ∞¯ÈÏ/ÏÔ˘ Û ‰ÈÒÚÔÊÔ, 1Ô˜, 95 Ù.Ì., 80.000, 2Ô˜, 75 Ù.Ì., 70.000. 4. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120 Ù.Ì., 1Ô˜, ÁˆÓ., 89.000. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, 4Ô˜, 128 Ù.Ì., 88.000. 2. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, 173 Ù.Ì., 1Ô, ·Ó·ÎÈÓ., 530.000. 3. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ ÌÂ˙ÔÓ., 240 Ù.Ì., 4Ô˜ Î·È 5Ô˜, 8 ÂÙÒÓ, ÔÏ˘ÙÂÏ., 2 ¿ÚÎÈÓ, 2 ·Ôı‹Î˜, 385.000. 4. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 115 Ù.Ì., 1Ô˜, ËÌÈÙÂÏ‹, 78.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∞¯ÈÏÏÔ/ÏÔ˘ 85 Ù.Ì. / ÔÈÎfi. 200 Ù.Ì. (™.¢. 2,1). 1·. ∫Ï‹Ì· º˘ÙfiÎÔ˘ 300 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, Û 4 ÛÙÚ. (Δπª∏ ∂À∫∞πƒπ∞™). 1‚. ∫·ÏÏÈfiψ˜ ÌÂ˙ÔÓ., 40 Ù.Ì., ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓÔÎ/Λ·, ·˘ÙfiÓÔÌË, ·Ó·Î·ÈÓ., 45.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 1Á. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì.+70 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 210.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 2. √ÁÏ ÁˆÓ., 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì., 93.000. 3. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi‰. 120 Ù.Ì., 98.000. 4. ™ˆÚfi˜ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 450 Ù.Ì., 210.000. 5. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ., 105 Ù.Ì./ÔÈÎfi. 590 Ù.Ì., 285.000. 6. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜, ÌÂ˙ÔÓ. 105 Ù.Ì./180 Ù.Ì., 175.000.

7. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· (2) ˘ÓÔ‰ˆÌ. / ÔÈÎfi. 140 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 200 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 135.000. 8. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 75 Ù.Ì. / ÔÈÎfi. 170 Ù.Ì., 65.000 (∂À∫∞πƒπ∞). √π∫√¶∂¢∞ 1. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 611 Ù.Ì., 65.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 1·. §Â˘Î¿‰Ô˜ 360, 380, 440 Ù.Ì., ·fi 200∂/1 Ù.Ì. (∂À∫∞πƒπ∞). 2. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 540 Ù.Ì., 15.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 3. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 650 Ù.Ì., 35.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 4. ªËϛӷ 2 ÔÈÎ. 220 Ù.Ì. Î·È 175 Ù.Ì., Û‡ÓÔÏÔ 70.00 (∂À∫∞πƒπ∞). 5. ∞Ï˘Î¤˜ (¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜) 430 Ù.Ì., 79.000. 6. ªԇʷ (∫ÔÚfiË) 27 ÛÙÚ¤Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, ηٷÏËÎÙÈÎfi, 3.250.000. 7. ªËϛӷ 7 ÛÙÚ¤Ì. (∫∞Δ∞¶§∏∫Δπ∫√) ÛÙÔ Î‡Ì· 590.000. 8. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 4 ÛÙÚ¤Ì. 18.000 Î·È 4 ÛÙÚ¤Ì. 24.000. 9. πˆÏÎÔ‡ 740 Ù.Ì., ¢π∞ª¶∂ƒ∂™, 365.000. 10. º˘ÙfiÎÔ 680 Ù.Ì., Δ∂ƒ∞™Δπ∞ £∂∞, 89.000, §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 29 ÛÙÚ¤Ì. Î·È 4,4 ÛÙÚ¤Ì. 11. ÃÈÏÈ·‰Ô‡, ∞Ï˘Î¤˜, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, ¶‹ÏÈÔ Î.Ï. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-∂¶∞°°/∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 30 Ù.Ì., ÈÛÔÁ., 40.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 1·. °·ÏÏ›·˜ 45 Ù.Ì.+˘ÔÁ.+·Ù. (∫∞§√!) 150.000. 2. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË 34 Ù.Ì.+·Ù¿ÚÈ (ÂÓ. 200), 63.000. 3. ∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ ÁˆÓÈ·Îfi 65 Ù.Ì., 85.000. 4. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 40 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ, 140.000. 5. ∞Óı. °·˙‹ ËÌÈÈÛfiÁ. 160 ·Ó·ÎÈÓ.,80.000. 6. ∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ 45 Ù.Ì., 70.000. 7. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 170 Ù.Ì.+137+100 Ù.Ì. (¡√π∫π∞™ª∂¡√)! 8. ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ· 78 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 105.000. 9. πˆÏÎÔ‡ 46 Ù.Ì., 3Ô˜, ηÈÓ., 78.000. ∂¡√π∫π∞™∂π™ 1. °¿ÙÛÔ˘ ÈÛÔÁ., 70 Ù.Ì., 250. 1·. ƒÔ˙Ô‡, 4Ô˜, 120 Ù.Ì. (∫√ª¶§∂!) 440∂. 2. ∂ÚÌÔ‡ ÔÏ˘ÒÚÔÊÔ ÁˆÓÈ·Îfi, 1.150 Ù.Ì. 3. ƒÔ˙Ô‡ 32 Ù.Ì.+28 Ù.Ì., 3Ô˜, 220∂. 4. ∞¯ÈÏϤˆ˜ 50 Ù.Ì., 1Ô˜, ÂÈψÌ., 250. 5. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 90 Ù.Ì., 4Ô˜, 290. ¶ø§∏™∂π™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ¶§∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ ∞∫π¡∏Δø¡ (407)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. (24210)28995-34067 ∫π¡. 6944 - 523583 divanisrealestate@gmail.com www.divanisestate.gr

ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÿÓÈ· ÔÈΛ· 75ÙÌ. Û 271ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢4 2. ªËÏȤ˜ ÔÈΛ· 183ÙÌ. Û 830ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π28 3. ª¿Ú·ıÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 480ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £19 4. ªËÏȤ˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÔÈΛ· 63ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 136ÙÌ. ƒ22 5. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 128ÙÌ. Û 155ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ∞18 6. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 7. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ.Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏ 20 8. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫90 9. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 10. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 11. ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ÔÈΛ· ‰›·ÙË 137ÙÌ. Û 423ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô μ12 12. ¡. πˆÓ›· 100ÙÌ. + 100ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 208ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ ∞81 13. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ. Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ4 14. §Â¯ÒÓÈ· ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 78ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û 762ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª1 15. °·ÏÏ›·˜ ËÌÈÙÂϤ˜ 173ÙÌ. Û 147ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ 67 16. ΔÛ·Áηڿ‰· 5 ηÈÓÔ‡ÚȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 75ÙÌ. ¤ˆ˜ 220ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô μ76 17. ™ÎfiÂÏÔ˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· 5 ηÙÔÈÎÈÒÓ 150ÙÌ. Ë Î¿ı ÌÈ· Ì ·ÙÔÌÈ΋ ÈÛ›Ó· Û 4.000ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ø20 18. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 65ÙÌ. Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ ° 19. ¡. πˆÓ›· ÔÈΛ· ÁˆÓȷ΋ 50ÙÌ. Û 97ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏8 20. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 200ÙÌ.ÔÈΛ· ÛÂ150ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô + 100ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ + 200ÙÌ. ·¤Ú·˜ ∏10 21. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∑¿¯Ô˘) 90ÙÌ. Â¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ £3 22. ¡. πˆÓ›· 50ÙÌ. Û 150ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞11 23. ¡. πˆÓ›· ÔÈΛ· 104ÙÌ. Û 170ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢25 24. ™Ù·ı¿ ÔÈΛ· ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË 100ÙÌ. Û 164ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑42 25. ∫·Ù‹Ú·Á·˜ ÔÈΛ· 165ÙÌ. Û 1.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∑25 26. º˘ÙfiÎÔ 75ÙÌ. Û 4.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑ 26 27. ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘ ÔÈΛ· 102ÙÌ. Û 220ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô 60Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· º4 28. §Â¯ÒÓÈ· Ô 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 86ÙÌ. Û 505ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· º5 29. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 106ÙÌ. Û 2.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∫4 30. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135ÙÌ. Û 2.500ÙÌ. ÔÈÎ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ª5 31. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 314ÙÌ. Û 530ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏25 32. ª¿Ú·ıÔ˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ËÌÈÙÂÏ‹˜ 120ÙÌ. Û 1.330ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∂19 33. ª¿Ú·ıÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ. Û 400ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· μ43 34. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 176ÙÌ. Û 513ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏69 35. ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡ 135ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓȷ΋ ∏26 36. ÕÊËÛÛÔ˜ 2 ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 65ÙÌ. Î·È 61ÙÌ. ÂÈψ̤Ó˜, 100Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· °10 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. ¡. πˆÓ›· ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 7 ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ∫26 2. ¡. πˆÓ›· 74ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞86 3. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ5 4. ΔÔ¿ÏË 77ÙÌ. ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∞83 5. ¡. πˆÓ›· 52ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ ∞7 6. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 198ÙÌ., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·Ôı‹ÎË ∞9 7. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 70ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 8. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 156ÙÌ. 2Ô˘ Î·È 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 9. ¡. πˆÓ›· 97ÙÌ., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢22 10. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. ∞4 11. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 60ÙÌ. Â·Á. ÛÙ¤ÁË 1Ô˘ ÔÚ. ∑12 12. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 112ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ (ÎÂÓÙÚÈÎfi) ∞ 5 13. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 97ÙÌ. 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È Ù˙·ÎÔ‡˙È ∞5 14. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 103ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂45 15. £Ô˘Îȉ›‰Ô˘ ÁηÚÛÔÓȤڷ 27ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Δ1 16. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ ÁηÚÛÔÓȤڷ 33ÙÌ. º2 17. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 100ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·-

ÌÂÚ¤˜ μ44 18. ∫Ú›ÙÛÎË 75ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Áηڿ˙ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢12 19. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 58ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ∏11 20. ∫ÔÚ·‹ ÁηÚÛÔÓȤڷ 27ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑17 21. ∞ÏÌ˘Úfi˜ 66ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢26 22. 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ 120ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ 3ÏÔηÙÔÈΛ·˜ ÁˆÓȷ΋ ∏64 23. ∞¯ÈÏϤˆ˜ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Δ2 24. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 63ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫ 4 25. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 92ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· º11 26. ™˘Ú›‰Ë 96ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ 7 ÂÙÒÓ ∂16 27. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 105ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢71 28. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 49ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °21 29. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 2ÌÈÛ¿ÚÈ 67ÙÌ. 4Ô˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∏66 30. μÏ·¯¿‚· 2¿ÚÈ 52ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢31 31. μÏ·¯¿‚· 3¿ÚÈ 73ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜ ¢31 32. μÏ·¯¿‚· 3¿ÚÈ 73ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ÚÔÛfi„ˆ˜ ¢31 33. ¡. πˆÓ›· 40ÙÌ., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑27 34. ∑·ÏfiÁÏÔ˘ 2¿ÚÈ 54ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 7 ÂÙÒÓ ∏67 35. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 90ÙÌ., 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ °10 √ÈÎfi‰·: 1. §·Ú›Û˘ ÌÂÛ·›Ô 4.400ÙÌ. ∞20 2. ¶·Ï·È¿ (¶·Á·ÛÒÓ) ÔÈÎfiÂ‰Ô 162ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi §24 3. ªËϛӷ 3.034ÙÌ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· §35 4. ∞ıËÓÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ. °36 5. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ10 6. ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 4.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∂18 7. ∑·ÁÔÚ¿ 1.200ÙÌ. μ3 8. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 240ÙÌ. Ã10 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22 10. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· Ã22 11. ∫·Ù‹Ú·Á· 348ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂÛ·›Ô Ã40 12. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º55 13. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 947ÙÌ. ¢8 14. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 15. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.000ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ μ11 16. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 467ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∞85 17. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 269ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∞82 18. ªԇʷ 9.000ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· •5 19. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 990ÙÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 300ÙÌ. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ °6 20. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 117ÙÌ.(ÎÙ›˙ÂÈ 250ÙÌ.) ¢3 21. §Â¯ÒÓÈ· 1.100ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· μ68 22. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.500ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· μ77 23. ∞Ï˘Î¤˜ 365ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi μ90 24. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.275ÙÌ. ∞17 25. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 740ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∞16 26. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ¶ËÏ›Ô˘ 900ÙÌ. Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏52 27. ªÔ‡ÚÂÛÈ 2.306ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ °4 28. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (ªÔÛ¯¿ÙÔ) 72ÙÌ. ÌÂ Û˘ÓÙ. ‰fiÌËÛ˘ 0,8 ∏54 29. ªËϛӷ 400ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ÌÂ Û˘ÓÙ. ‰fiÌËÛ˘ 0,8 ∏54 30. ª¿Ú·ıÔ˜ 1.672ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 400ÙÌ. ¢23 31. ª¿Ú·ıÔ˜ 740ÙÌ., 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ∫1 32. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 616ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ï·Èfi ¤ÙÚÈÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ ∫2 33. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 1.836ÙÌ. ‰È·ÌÂÚ¤˜ £4 34. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 472ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ¢13 35. ™ˆÚfi˜ 600ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ∏13 36. §Â¯ÒÓÈ· 707ÙÌ., ¯Ù›˙ÂÈ 186ÙÌ. ∞21 37. ∫·Ù‹Ú·Á·˜ 2.130ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∏43 38. ¡. πˆÓ›· 917ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∏51 39. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 1.950ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ‰›Ï· ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ∏21 40. ¶·Ï·È¿ 140ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ï·Èfi ηٿÛÙËÌ· ∑22 41. ª. μÂÏ·Óȉȿ 2 ÁˆÓȷο 203ÙÌ. Î·È 206ÙÌ. 100Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ∏23 42. ∞Ï˘Î¤˜ 30.000ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ, Ú·Ó¤˜, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â. ¯Ú‹ÛË ∏62 43. ∞ıËÓÒÓ 2 ÔÈÎfi‰· 690ÙÌ. Î·È 600ÙÌ. ∑23 44. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ 1.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ •12 45. ¡Ë˜ 7.800ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· π1 46. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 100ÙÌ. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 50ÙÌ. ∞25 47. ¶·¿ ¡ÂÚfi 1.177ÙÌ. Ì ͇ÏÈÓÔ ÛÈÙ¿ÎÈ ¢28 48. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 150ÙÌ. Ì ÔÈΛ· 90ÙÌ. ∂17 49. ª¿Ú·ıÔ˜ 1.267ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∂19 50. ∞Ï˘Î¤˜ 340ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∞24 51. ¶·Ï·È¿ 180ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎ. °10 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. •ÈÓfi‚Ú˘ÛË 10.474ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡ 20 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 3. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 4. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ 15.817ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∑11 6. ªԇʷ 11.500ÙÌ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ø1 7. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ1 8. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 1.589ÙÌ. ∞23 9. ª¿Ú·ıÔ˜ 12.500ÙÌ., 350Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ∏24 10. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ 5.500ÙÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 1.500ÙÌ. ∑24 11. ªÂÁ. μÂÏ·Óȉȿ 9.405ÙÌ. „ËÏ¿ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· °23 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 124ÙÌ. - 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 106ÙÌ. - ÚÔÔÙÈ΋ 2Ô˘ 114ÙÌ. ∑3 2. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÙ›ÚÈÔ 1.230ÙÌ. Û 1.500ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô + ¿ÏÏ· 600ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ6 3. ∞ıËÓÒÓ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.000ÙÌ. Ì 180ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.900ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £2 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 3. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ÈÛfiÁÂÈÔ 55ÙÌ.,·Ù¿ÚÈ 55ÙÌ., ˘fiÁÂÈÔ 55ÙÌ. ¢14 4. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂44 5. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 78ÙÌ. Ì 65ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ∞90 6. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 70ÙÌ.Ì 15ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÌÂÛ·›Ô ∞2 7. ™·Ì¿Ó·Á· ηٿÛÙËÌ· 200ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ, 200ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.250ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô °2 8. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 206ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ηٿÛÙËÌ· ∏2

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 45


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

45

KYPIAKH 25 ¡√∂ªμƒπ√À 2012

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 44

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. (24210)28995-34067 ∫π¡. 6944 - 523583 divanisrealestate@gmail.com www.divanisestate.gr

9. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ηٿÛÙËÌ· 275ÙÌ. Ì ÚÔÔÙÈ΋ ¿ÏÏ· 275ÙÌ. ∂8 10. ∫¤ÓÙÚÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 425ÙÌ., ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ μ41 11. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 1.300ÙÌ. Û 2 ÔÚfiÊÔ˘˜ ÁˆÓÈ·Îfi °7 12. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 35ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∫3 13. ¶·Á·ÛÒÓ 105ÙÌ. + 45ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∑17 14. ΔÔ¿ÏË 40ÙÌ. ηٿÛÙËÌ· ÌÂÛ·›Ô º3 15. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 50ÙÌ. + 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 50ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ ∑19 16. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 22ÙÌ. ª5 17. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 20ÙÌ. ∑25 18. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 42ÙÌ. Ì 15ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ £2 19. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ηٿÛÙËÌ· 35ÙÌ. Ì ·Ù¿ÚÈ ƒ45 20. °·ÏÏ›·˜ 70ÙÌ. Ì 70ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∑28 21. ¡Â¿ÔÏË 120ÙÌ. ¢62 •ÂÓԉԯ›·: 1. ¶‹ÏÈÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 37 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Ì ÈÛ›Ó· ∏14 2. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 60 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ∏14 ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: 1. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Âȯ›ÚËÛË „ËÙÔˆÏ›Ԣ 50ÙÌ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ∂12 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ∞ıËÓÒÓ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 200ÙÌ.Û 976ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ9 2. ∞’ μπ¶∂ 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.380ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 2.680ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ø10 2. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 3. μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.650ÙÌ. ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞3 4. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 997ÙÌ. Û 5.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô •1 5. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ηٷÛ΢‹ 16.000ÙÌ. Û 64.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª4 ∞Ôı‹Î˜: 1. ÕÓ·˘ÚÔ˜ (ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· ÂÚ›Ô˘) ·Ôı‹ÎË 155ÙÌ. ª5 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10 2. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. (ηٿÛÙËÌ· ªÀ£√™) ∞8 3. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. + 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 270ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË ø99 4. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 100ÙÌ. ÔÈΛ· Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô º1 5. μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.680ÙÌ. ∂4 6. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Î·È Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¢1 7. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂11 8. ª·Û‰¤ÎË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑7 9. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ›ÚÈÔ ¤ÙÚÈÓÔ 700ÙÌ. ∑ 9 10. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 135ÙÌ. Â. ÛÙ¤ÁË 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂7 11. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Â. ÛÙ¤ÁË 40ÙÌ. ÁˆÓȷ΋ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑10 12. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 103ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂45 13. ∞ıËÓÒÓ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.000ÙÌ. Ì 180ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.900ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £2 14. °·ÏÏ›·˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 67ÙÌ. ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ Î·È ÁÈ· Â. ÛÙ¤ÁË Δ30 15. ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 103ÙÌ. ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ §1 16. ΔÔ¿ÏË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 60ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁÈ· Â. ÛÙ¤ÁË ¡2 17. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 95ÙÌ. + 95ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ¡8 18. 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ 2¿ÚÈ 50ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜ ∂41 19. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 67ÙÌ. + (67ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ, 67ÙÌ. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ∑41 20. ∞’ μπ.¶∂. ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 5.400ÙÌ. ∏ 65 21. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 135ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞12 22. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 168ÙÌ. Û 4.000ÙÌ. ∫51 23. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 126ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∫51 24. §·Ú›Û˘ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÎÙ›ÚÈÔ 1.444ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.695ÙÌ. ∏44 25. ¡. πˆÓ›· 40ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ 8 ÂÙÒÓ μ52 26. ¡. πˆÓ›· 90ÙÌ. Â. ÛÙ¤ÁË 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚfiÛÔ„Ë ∂13 27. π¿ÛÔÓÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∂14 28. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ ∞ıËÓÒÓ 280ÙÌ. ∏18 29. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ ·Ôı‹ÎË 77ÙÌ. ∞24 30. §Â¯ÒÓÈ· Ô 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 86ÙÌ. Û 505ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· º5 31. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 22ÙÌ. ª5 32. ÕÓ·˘ÚÔ˜ (ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· ÂÚ›Ô˘) ·Ôı‹ÎË 155ÙÌ. ª5 33. ∞ÁÚÈ¿ ηٿÛÙËÌ· 136ÙÌ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÁÈ· ηʤ, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ •9 34. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 800ÙÌ. ∞7 35. μ‡ÚˆÓÔ˜ 3¿ÚÈ 70ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ • 11 36. ¡. πˆÓ›· ∞‚¤ÚˆÊ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 40ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑27 37. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢27 38. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ηٿÛÙËÌ· 40ÙÌ. Ì 10ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∑50 39. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ Ô ¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 90ÙÌ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ˜ £3 40. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2¿ÚÈ 58ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·¤ÚÈÔ °9 41. ∑·ÏfiÁÏÔ˘ 2¿ÚÈ 54ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 7 ÂÙÒÓ ∏67 42. πˆÏÎÔ‡ „ËÏ¿ ηٿÛÙËÌ· 200ÙÌ. (¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Î·È ÛÙ· 3) ∏31 43. ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 78ÙÌ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÎÔ˘˙›Ó· (ÌfiÓÔ È·ÙÚ›Ô) ∏68 44. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 108ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚ. ÁˆÓÈ·Îfi ¢61 45. ªÈ·Ô‡ÏË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 58ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ¢63 46. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 35ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∏70 ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ¯ˆÚ›˜ ·ÌÔÈ‚‹ ‰ÈfiÙÈ ˆ˜ ÌÂÛÈÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÏËÚˆÓfiÌ·ÛÙ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜. ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (391)

∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213 ¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Â¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ·fi 35-106 Ù.Ì. ÎÔ˘˙›Ó˜, ÓÙÔ˘Ï¿˜ πÙ·Ï›·˜, fiÚÙ˜ Ì·Û›Ê, ‰¿‰· Ù˙¿ÎÈ· ÁÚ·Ó›Ù˜, ÏÔ˘ÙÚ¿ ÏÔ˘Í Ì ¿ÓÂÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·. ÀÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: μ›Ï˜ ÔÏ˘ÙÂÏ›˜ Ì ı¤· ÙˆÓ 143-165 Ù.Ì. Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 100 Ù.Ì. ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÔÏ˘ÙÂÏ›˜ Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô ·fi 300-420 Ù.Ì. ∑∏Δ∂πΔ∞π: ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ ‹ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. (392)

-----------------------------------∏§π∞™ ¶. ∫√∫ª√Δ√™ ¶ø§∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ πø§∫√À 7 Δ∏§. 24210-38556, 24210-47316 ∫π¡. 6978 393556 e-mail: iliaskokmotos@gmail.com site: www.iliaskokmotos.gr (393)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846 FAX 24210-20267 ¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞: 1. √π∫√¶∂¢√ ÛÙËÓ ∞¡∞∫∞™π∞ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. 2. √π∫√¶∂¢√ 800 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∞°. °∂øƒ°π√™ ª¶∞•∂¢ø¡ (ÃÀ™√Ã√´¢∏). 3. √π∫√¶∂¢√ ÛÙÔ ∫ƒ√∫π√ ∞§ªÀƒ√À 2 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙËÓ Ï·Ù›·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√: 1. √π∫√¶∂¢√ 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫√À∫√Àƒ∞μ∞. 2. √π∫√¶∂¢√ 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫√À∫√Àƒ∞μ∞. 3. √π∫√¶∂¢√ 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞§∏°∞ƒπ∂™ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). 4. √π∫√¶∂¢√ 180 Ù.Ì. ÛÙȘ ∞§À∫∂™. °. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞: 1. √π∫√¶∂¢√ 12 ÛÙÚÂÌ. ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. 2. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •∏ƒ√∫∞ª¶√. 3. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ ™Δ∏¡ ∞∫ƒ∏ ¶ƒ√ªÀƒπ√À 1.865 Ù.Ì. 4. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 10 ÛÙÚ¤Ì. ™Δ√ ¢πª∏¡π. ¢. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞: 1. √π∫√¶∂¢√ ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √π∫√¶∂¢√ ÛÙ· ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 3. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ¢πøƒ√º∏ 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃƒÀ™∏ ∞∫Δ∏ ÛÙÔ ∫Àª∞. 4. ÃÀ™∏ ∞∫Δ∏ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì £∂∞. 5. √π∫√¶∂¢√ Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 312 Ù.Ì. ‹ 620 Ù.Ì. 6. √π∫√¶∂¢√ Ì ·Ï·Èfi Û›ÙÈ ÛÙȘ ª∏§π∂™ ¶ËÏ›Ô˘. 7. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙËÓ ∞°ƒπ∞ μ√§√À, ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ 106 Ù.Ì. ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 494,80 Ù.Ì. 8. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙËÓ ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 30 Ù.Ì. ÌÂÙ¿ ˘ÔÁ›Ԣ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 80 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™: 1. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙÔÓ ∞°. °∂øƒ°π√ μ∂§∂™Δπ¡√À Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢∏ª∞ƒÃ√À °∂øƒ°π∞¢√À. 3. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂¶Δ∞ ¶§∞Δ∞¡π∞. 4. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞°π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. 5. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ηڷÁÈ·› ‰ÈÒÚÔÊË 150+150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙÔ˘˜ ∞°π√À™ ∞¡∞ƒ°Àƒ√À™ ∑. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ∏ÌÈ˘fiÁÂÈÔ 89 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∫·Ó¿ÚË 9, ÛÙÔÓ ∞°. ∫ø¡/¡√, Ì 2 ˘/‰, ÎÔ˘˙›Ó·, ·Ôı‹ÎË, 40.000 ¢ÚÒ. ∏. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π: 1. ∞¶√£∏∫∏ ÈÛfiÁÂÈ· 220 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 80 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ μ√§√À. 2. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ∫ø¡™Δ∞¡Δ∞-∞¡Δø¡√¶√À§√À, 70 Ù.Ì., 350 ¢ÚÒ. (394)

-----------------------------------™ET™IKA™ ¢HMHTPIO™ IMMOBILIENBURO KTHMATOME™ITIKE™ ™YNA§§A°E™ Iø§KOY 6 BO§O™ TH§.: 24210 37043 KINHTO: 6977 269693 FAX: 24210 28678 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 32 Ù.Ì., ÛڈÓÔ˜, 4Ô˜ fiÚ., ÏÔ˘Í + ¿ÚÎÈÓ. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 29 Ù.Ì., ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜, 1Ô˘ ÔÚ.+¿ÚÎÈÓ. 3. °Î·ÚÛÔÓȤڷ °·ÏÏ›·˜, 28 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈ·, 23.000∂. 4. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 28 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈ΋, 1Ô˜ fiÚ., ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, 25.000∂. 4. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ƒÔ˙Ô‡-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 28 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., 4ÂÙ›·˜, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. 5. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, 25 Ù.Ì.+¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi, 28.000∂. 6. ¢˘¿ÚÈ 43 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., ηÈÓ., Ì ı¤·, ÂÚÈÔ¯‹ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. 7. ¢˘¿ÚÈ 60 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ı¤·, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, 70.000∂.

8. ¢˘¿ÚÈ 45 Ù.Ì., ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ (ÁˆÓÈ·Îfi) 3Ô˜ fiÚ., ÏÔ˘Í, 60.000∂. 9. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì., ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· (ÚÂÙÈÚ¤) ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, ı¤·, 60.000∂. 10. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì., ηÈÓ., ı¤· Û Ï·Ù›·, 1Ô˜ fiÚ., ÏÔ˘Í. 11. ¢˘¿ÚÈ 72 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, 73.000∂. 12. ¢˘¿ÚÈ 58 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., ÎÂÓÙÚÈÎfi, ÙÈÌ‹ 48.00∂. 13. ΔÚÈ¿ÚÈ 90 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÎÂÓÙÚÈ΋ 1Ô˘+2Ô˘ fiÚ., 85.000∂. 14. ΔÚÈ¿ÚÈ 78 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÎÂÓÙÚÈÎfi, ηÈÓ.+¿ÚÎÈÓ, 4Ô˜ fiÚ. 15. ΔÚÈ¿ÚÈ 81 Ù.Ì., ηÈÓ., 2Ô˜ fiÚ., ı¤· Ï·Ù›·. 16. ΔÚÈ¿ÚÈ 74 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚ., ÚÂÙÈÚ¤, ηÈÓ., ı¤·. 17. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., °·ÏÏ›·˜, ηÈÓ. 18. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì., ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË, ηÈÓ., 1Ô˜ fiÚ. 19. ΔÂÛÛ¿ÚÈ, 100 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ÏÔ˘Í, Ì ı¤·. 20. ΔÂÛÛ¿ÚÈ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, 400.000∂, 124 Ù.Ì. 21. ΔÚÈ¿ÚÈ ∫·Ó¿ÚË, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÏÔ˘Í, 105 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ. 22. ¶·Ú·ÏÈ·Îfi 170 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, 5Ô˜ fiÚ., ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 23. ¶·Ú·ÏÈ·Îfi, 130 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., ÔÚ/ÛÌ· (ÂÚÈÔ¯‹ •ÂÓ›·) ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. √π∫√¶∂¢∞ 1. ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 118 Ù.Ì. Û.‰. 2,1, 80.000. 2. ÕÓˆıÂÓ °. ¢‹ÌÔ˘ 120 Ù.Ì., Û.‰. 1,8, 70.000. 3. ª·‚›ÏË 158 Ù.Ì. Û.‰. 1,8, 90.000. 4. ™ˆÚfi˜ 600 Î·È 650 Ù.Ì., Ì ı¤·. 5. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 435 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. 6. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 750 Ù.Ì., ı¤· μfiÏÔ˜, 120.000∂. 7. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 158 Ù.Ì., Û.‰. 1,8. 8. ∫·ÏÏÈı¤· 317 Ù.Ì., 100.000. 9. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 129 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 10. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 95 Ù.Ì., ¯Ù›˙ÂÈ 120 Ù.Ì. 11. √ÁÏ 120 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 110 ¯ÈÏ. ∂. 12. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ (ÎÂÓÙÚÈο) 130 Ù.Ì., Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·. ∂∫Δ√™ μ√§√À 1. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 800 Ù.Ì., ÔÈΛ· 50 Ù.Ì., 25 Ì. ÛÙÔ Î‡Ì·. ΔÈÌ‹ 120.000∂. 2. ÕÁÈÔ˜ μÏ¿Û˘ 3.500 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 90.000∂. 3. ÕÊËÛÛÔ˜ 250 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈÎfi, ı¤· Î·È ‰ÚfiÌÔ. 4. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 1.000 Ù.Ì., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 5. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 2.400 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 6. ªԇʷ 400 Î·È 500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 7. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 8 ÛÙÚ. Ì 150 Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·ÌÌÔ˘‰È¿. 8. ∫¿Ï·ÌÔ˜ 400 Î·È 500 Ù.Ì., 70Ì. ·fi ÙÔ Î‡Ì·. 9. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 3 Î·È 4 ÛÙÚ¤Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 10. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ÛÙÔ Î‡Ì·. 11. ¡Ë˜ ‚›Ï·, 130 Ù.Ì., 350 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 12. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈΛ· 75 Ù.Ì., Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 13. ∫·Ù˯ÒÚÈ 5.200 Ù.Ì., ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, Â›‰Ô. 14. ∫·Ù˯ÒÚÈ 600 Ù.Ì., Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·, Ì ı¤·. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∫·ÏÏÈı¤· 70 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 60.000∂. 2. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 85 Ù.Ì. Û 118 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 3. ÕÁ. μ·Û›Ï˘ 60 Ù.Ì., Û 70 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 50.000∂. ∫Δ∏ª∞Δ∞ 1. ª. μÂÏ·Óȉȿ 660 Ù.Ì., 450 Ù.Ì., 1.000 Ù.Ì., Ì ÓÂÚfi. 2. ª·Ï¿ÎÈ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 4.600 Ù.Ì. 3. ªԇʷ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 4.700 Ù.Ì. 4. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 12 ÛÙÚ., 25.000∂. 5. ªÈÎÚÔı‹‚˜ 28 ÛÙÚ., ÛÙÔÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ. 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 7.500 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 25.000∂. 7. ∞˚‰›ÓÈ 60 ÛÙÚ. Ì ÓÂÚfi ‰ÈÎfi ÙÔ˘. 8. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 22 ÛÙÚ. Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi. 9. ÕÁ. £Âfi‰ˆÚÔ˜ 5 ÛÙÚ. ÂÏȤ˜, 8.000∂. 10. ªÈÎÚÔı‹‚˜ 2 ÛÙÚ., 3 ÛÙÚ., 5 ÛÙÚ., Û ÏÔÁÈΤ˜ ÙÈ̤˜. 11. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ·Ì¤ÏÈ 8.200 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 45.000∂. 12. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÙ‹Ì· 15 ÛÙÚ. Ì ÓÂÚfi, 60.000∂. 13. ∫. §Â¯ÒÓÈ· (ÚÔ˜ ı¿Ï·ÛÛ·) 4.100 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, Ì ·˘Ï‹, 320∂. 2. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 4Ô˜ fiÚ., ÙÚÈÂÙ›·˜, ÏÔ˘Í, ı¤·, ¿ÚÎÈÓ. 3. ¢˘¿ÚÈ ÂÈψ̤ÓÔ, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡, 70 Ù.Ì., 230∂. 4. ¢˘¿ÚÈ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 4Ô˜ fiÚ., ı¤·, 270∂. 5. ¢˘¿ÚÈ ÕÓ·˘ÚÔ˜, 50 Ù.Ì., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 4Ô˜ fiÚ. 6. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì., ÂÈψ̤ÓÔ, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡, 320∂. 7. ¢˘¿ÚÈ 34 Ù.Ì., ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 4Ô˜ fiÚ., ı¤·, 230∂. 8. ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË ‰˘¿ÚÈ 40 Ù.Ì., ÏÔ˘Í Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ‹ ÂÚ›Ô‰Ô. (395)

-----------------------------------°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974 471076 www.tzamtzis.com EYKAIPIE™ 1. 3¿ÚÈ·, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, fiÚÔÊÔ˜ 4Ô˜, Ï‹Ú˘ ·Ó·Î·›ÓÈÛË, 87 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, 75.000∂ Î·È 72 Ù.Ì., ·ÓÙ› 59.000∂. 2. πÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜, ÃÈÏÈ·‰Ô‡, 90 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, ηÏÔÚÈʤÚ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ÌfiÓÔ 65.000∂. 3. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÏËÛ›ÔÓ μÏ·¯¿‚·-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 30 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, ·Î·Ï‡ÙÔ˘, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ·ÙÔÌ. Ê/·, ÌfiÓÔ 24.000∂. 4. 2¿ÚÈ·, 42 Ù.Ì., ηٷÛÎ. 2012, μÏ·¯¿‚·, ∞ÓÙ/Ûˆ˜, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·ÙÔÌ. Ê/·, parking, 57.000∂. 5. 2¿ÚÈ, 50 Ù.Ì., fi„ˆ˜, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ™˘Ú›‰Ë, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ, 250∂, Ê/·, 42.000∂. 6. ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ê¿ÙÛ· 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, 63 Ù.Ì., ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 340 ∂ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 96 Ù.Ì. 75.000 ∂. 7. ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ê¿ÙÛ·, 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, 63 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 96 Ù.Ì., ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 340∂, 75.000∂. 8. 3¿ÚÈ· 82 Ù.Ì., ¿Óˆ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ (ƒ. ºÂÚ·›Ô˘), ηٷÛÎ. 2000, ‰È·ÌÂÚ‹, fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜ Î·È 3Ô˜, ·fi 80.000∂. 9. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË-μ‡ÚˆÓÔ˜, 3¿ÚÈ, ÈÛÔÁ., Ì ·˘Ï‹, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 75 Ù.Ì., ·˘ÙÔÓ., ÂÙÚ.,

52.000∂, Ì 15.000∂ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹. 10. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË-μ‡ÚˆÓÔ˜, 3¿ÚÈ, ÈÛÔÁ., Ì ·˘Ï‹, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 75 Ù.Ì., ·˘ÙÔÓ. ÂÙÚ. 52.000∂ Ì 15.000 ∂ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹. 11. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË-ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 3¿ÚÈ· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ӷ, 87 Ù.Ì. Î·È 72 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 4Ô˜, ·ÓÙ› 75.000∂ Î·È 59.000∂ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. 12. 2¿ÚÈ 63 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜°·Ì‚¤Ù·, ∞Δ√ª. º/∞-A/C, ÌfiÓÔ 43.000∂. 13. 2¿ÚÈ 56 Ù.Ì. ηٷÛÎ. 02, ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘-∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ·˘Ù.,parking ·Ôı‹ÎË 60.000 ∂. 14. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ (√͢ÁfiÓÔ) 3¿ÚÈ, 63 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜ Î·È 76 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ÁˆÓ›·, ηٷÛÎ. 2007, PARKING, ÚÔ˜ 1.200∂ ÙÔ Ù.Ì. 15. ∞Ï˘Î¤˜, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfi‰Ô, ı¤· Ï·Ù›·ı¿Ï·ÛÛ·, 251 Ù.Ì. (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË), Û 13ÌÂÙÚÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, 85.000∂. 16. ∞Ï˘Î¤˜, ÈÛÔÁ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 67 Ù.Ì., ηٷÛÎ. 2010, Ì ·˘Ï‹, ÂÈψ̤ÓÔ, lux, 100.000∂. 17. 4¿ÚÈ, 116 Ù.Ì., °·˙‹-√ÁÏ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ê/· Î·È ÁÚ·Ê›Ô, 85.000∂. 18. 3¿ÚÈ, ÏËÛ›ÔÓ §. μ‡ÚˆÓÔ˜-∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 73 Ù.Ì., 4Ô˘ & 5Ô˘ ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٷÛÎ. 2005, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ·˘Ù. Ê/·, ı¤·, 79.000∂. 19. ¡. πˆÓ›·, 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 5Ô˜, ·ÙÔÌ. Ê/·, ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤·, 90.000∂. 20. ¡. πˆÓ›· ΤÓÙÚÔ (™.¢. 2,1) ÔÈÎfiÂ‰Ô 110 Ù.Ì., ¿ÓˆıÂÓ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘, Ê¿ÙÛ· 10Ì., ÌfiÓÔ 37.000∂. 21. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (Δ∂¡π™) ™.¢. 1,8, ÔÈÎfiÂ‰Ô 170 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, Ê·Ú‰‡ ‰ÚfiÌÔ, 70.000∂. 22. ™ˆÚfi˜, 650 Ù.Ì. ¤ˆ˜ 696 Ù.Ì., ÁˆÓ›· Î·È ı¤· ÌfiÓÔ 100.000 ∂. 23. ª·Ï¿ÎÈ, 2.300 Ù.Ì., ÙÔ 1 ÛÙÚ¤ÌÌ· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÌfiÓÔ 80.000∂. 24. ∫Ù›ÛÌ· 180 Ù.Ì., ÁÈ· Â·Á. ¯Ú‹ÛË (¡Â¿ÔÏË) ÔÈÎfiÂ‰Ô 442 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 120.000∂. 25. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ÔÈΛ· 63 Ù.Ì., ·Ó·ÙÔÏÈ΋, ηÏÔÚÈʤÚ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 185 Ù.Ì., 62.000∂. 26. √ÈΛ· ÁˆÓȷ΋, ∞Ï˘Î¤˜, ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘ 81 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. 70.000 ∂. 27. 3¿ÚÈ ΔÚÈÎÔ‡Ë, 69 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜, fi„ˆ˜, º.∞., ÌfiÓÔ 53.000∂. 28. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·-∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 4¿ÚÈ, 124 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÌfiÓÔ 95.000∂. 29. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 28 Ù.Ì., ∫·ÏÏÈı¤·, ËÌÈÒÚÔÊÔ˜, ÌfiÓÔ 23.000∂. 30. 2¿ÚÈ, ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, 47 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ·ÓÙ› 43.000∂. 31. 2¿ÚÈ ƒÔ˙Ô‡-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, 47 Ù.Ì., ËÌÈÒÚÔÊÔ˜, 38.000∂. ¢IAMEPI™MATA KAINOYP°IA 1. 2¿ÚÈ· ÏËÛ›ÔÓ ∫ÔÚ·‹-ºÂÚ·›Ô˘, 52 Ù.Ì., 1Ô˘ Î·È 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ‹, PARKING, ·ÙÔÌ. Ê/·, ·fi 80.000 Î·È 3¿ÚÈ· 76 Ù.Ì. ¤ˆ˜ 84 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, 4Ô˜, 5Ô˜, ·fi 1550∂ ÙÔ Ù.Ì. 2. 2¿ÚÈ, 50 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ∞Δ√ª. º/∞, ÏËÛ›ÔÓ °·˙‹-∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, ÂÓÔÈÎ. 350∂, ·ÓÙ› 65.000∂. 3. ∫¿Ùˆ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 96 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, 3 W.C., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, 173.000∂. 4. 2¿ÚÈ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 80 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Î·È 4¿ÚÈ, 3Ô˘, 101 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· (∏χÛÈ·) ·ÓÙ› 120.000 Î·È 170.000∂, ¿ÚÎÈÓ, ∞Δ.º∞. 5. 3¿ÚÈ· Ì PARKING Î·È ·Ôı‹ÎË. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 81 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, parking, ·Ôı‹ÎË 130.000∂. 6. 4¿ÚÈ, fiÚÔÊÔ˜ 4Ô˜, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 118 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ı¤·, ·ÙÔÌ. Ê/·, parking (ÎÏÂÈÛÙfi), Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, 200.000∂. 7. ΔÚÈ¿ÚÈ Î·Ù·ÛÎ. 2011 ÛÙËÓ ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË, 80 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·.Ê.·., 100.000 ∂. ¢IAMEPI™MATA ¶A§AIA 1. √͢ÁfiÓÔ, 3¿ÚÈ, 85 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ÁˆÓ›·, Ï‹ÚË ·Ó·Î·›ÓÈÛË, ·ÙÔÌ. Ê/·, 85.000∂. 2. ¶. ªÂÏ¿ - 3¿ÚÈ 76 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, Î·È ÁÚ·Ê›Ô, ÚÂÙÈÚ¤, ·ÙÔÌ. º/∞ 75.000 ∂. 3. 3¿ÚÈ 87 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ °·ÏÏ›·˜-∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÚÂÙÈÚ¤, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·˘ÙÔÓ. ¿ÚÎÈÓ, 100.000. 4. √Ï˘ÌÈ¿‰Ô˜ 4¿ÚÈ 106 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ·/ı Ê/·, parking (pilotis), 120.000∂. 5. 4¿ÚÈ, 135 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 5Ô˜, ÏËÛ›ÔÓ √ÁÏ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, ·˘Ù. Ê/·, parking ÎÏÂÈÛÙfi, ·Ôı‹ÎË, Ù˙¿ÎÈ, 220.000∂. 6. 3¿ÚÈ, 120 Ù.Ì., ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË-∂ÚÌÔ‡, fiÚÔÊÔ˜ 4Ô˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Â·ÁÁ. ¯Ú‹ÛË, 130.000∂. 7. ¶ÏËÛ›ÔÓ μÏ·¯¿‚·-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 135 Ù.Ì., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, º.∞., 135.000∂ √π∫π∂™ 1. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ (∂ÈÛÎÔ‹˜) 71 Ù.Ì. ÎÙ›ÛÌ· 162 ÔÈÎfi‰Ô, 100.000∂. 2. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 70 ¤ˆ˜ 260 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ¡. πˆÓ›·, ∞Ï˘Î¤˜, ∞ÁÚÈ¿, §Â¯ÒÓÈ·, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∫. ¡ÂÚ¿, §ÂÊfiηÛÙÚÔ, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. √π∫√¶∂¢∞ 1. √͢ÁfiÓÔ 146 Ù.Ì. & 132 Ù.Ì., ™.¢. 2,1, ÚÔ˜ 680∂ ÙÔ Ù.Ì. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 633 Ù.Ì., ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, 80.000 ∂ Î·È 533 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· πˆÏÎÔ‡. 3. √ÈÎfi‰· ÁˆÓȷο, ·Ó·ÙÔÏÈο (∫·Ú·Á¿Ù˜) 370 Ù.Ì. 4. ¡. πˆÓ›·, ¶¤ÙÚÔ˘ Î·È ¶·‡ÏÔ˘ 156 Ù.Ì., ™.¢. 2,1 Î·È 188 Ù.Ì., ÁˆÓ›· °ÂˆÔÓ›·, 60.000∂. EKTO™ BO§OY 1. ∞ÁÚÈ¿, ‰›Ï· ÍÂÓ. “Valis” , ı¿Ï·ÛÛ·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 435 Ù.Ì., ÔÈΛ· 200.000∂. 2. ∞ÁÚÈ¿, οو ∂æ∞, 336 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ÁˆÓ›·, 11̤ÙÚÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜, 70.000∂. 3. ª¿Ú·ıÔ˜ ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘, ÁˆÓȷο, ÌfiÓÔ 45.000∂. 4. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ Î·È ∫·Ù˯ÒÚÈ, ‰ÈÒÚÔÊÔ ÁÈ·› 150 Ù.Ì., ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤·. √ÈÎfi‰· 230 Î·È 500 Ù.Ì., ·ÓÙ› 205.000∂ Î·È 150.000∂. 5. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô (∫¿Ùˆ ™¯ÔÏ›Ԣ) 1 ÛÙÚÂÌ. ·ÓÙ› 95.000∂. 6. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 1.100 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ‰ËÌfiÛÈÔ, 40 Ù.Ì., ı¤·, 120.000∂. 7. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 75 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 145 Ù.Ì., ·ÓÙ› 130.000∂. “TZAMTZH™” H E°°YH™H A¶O TO 1925 (397)

-----------------------------------New Age Real Estate ∞ÁÔÚ¤˜-ˆÏ‹ÛÂȘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ΔËÏ. 6941556044 À‡ı˘ÓË ÁÚ·Ê›Ԣ: ƒ›· ™ÎÔ‡ÚÙË - ™Ù·˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ ¶ø§√À¡Δ∞π ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™-ª∂∑√¡∂Δ∂™: -∫·Ú·Á¿Ù˜, ·ÓÂÍ. ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 100ÙÌ + ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, 2 ˘/‰. -¡∂√-

-∞Ï˘Î¤˜, ·fi Ù· ÔÌÔÚÊfiÙÂÚ· ·Î›ÓËÙ· 3ˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 150ÙÌ Ì Ôχ ÁÔ‡ÛÙÔ Î·È ¿ÚÈÛÙ· ˘ÏÈο ηٷÛ΢‹˜, ·Ôχو˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 220ÙÌ. 255000∂ -ÕÓ·˘ÚÔ˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 2Ô˘-3Ô˘ ÔÚ. ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 5ÂÙ›·˜, 150ÙÌ, ÌÂÁ¿ÏÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi, ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÎÔ˘˙›Ó·, 3˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜. 265000∂ -μfiÏÔ˜, ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100+90 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ì ˘fiÁÂÈÔ, ·Ôı‹ÎË, ËÏÈ·Îfi, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 243ÙÌ 16,20Ì ÚfiÛÔ„Ë, ·Ó·ÙÔÏÈ΋, Ì ·˘Ï‹, ΋Ô, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ¿ÚÎÈÓ -°·ÏÏ›·˜ ΤÓÙÚÔ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 124ÙÌ Ì ™.¢. 2,7 2fiÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÈÛfiÁÂÈÔ 59ÙÌ 1Ô˜ ÔÚ. 79.50ÙÌ ÚfiÛÔ„Ë 11,30Ì. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË -¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 2 ÂÈ¤‰ˆÓ 200ÙÌ Ì 100ÙÌ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, 4˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, 2 Ù˙¿ÎÈ·, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ΋Ô. -¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 90ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 110ÙÌ ·/ı ÌÂÚÈÎÒ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. -ªÂÁ. μÂÏ·Óȉȿ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 10ÂÙ›·˜ 183ÙÌ Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Î‡ÚÈ·˜ ¯Ú‹Û˘ 95ÙÌ 4˘/‰, 3 Ì¿ÓÈ·, ͯˆÚÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó· 20ÙÌ, Ù˙¿ÎÈ, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 500ÙÌ Ì ΋Ô Î·È ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ -¶ËÁ¿‰È ¶ÙÂÏÂÔ‡, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 3ÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 250ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 420ÙÌ Ì 3˘/‰ Ù˙¿ÎÈ, ·/ı, ¿„ÔÁ· ˘ÏÈο ηٷÛ΢‹˜, 40Ì ·fi ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·, Û ÏÔÁÈ΋ ÙÈÌ‹. √π∫√¶∂¢∞: -ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ÓfiÙÈÔ 208ÙÌ ™.¢. 2,1 110000∂ -∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ ¯·ÌËÏ¿, ÁˆÓÈ·Îfi ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 530ÙÌ ™.¢. 0,8 110000∂ -∞ÁÚÈ¿, 437ÙÌ ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÚfiÛÔ„Ë 14Ì. ™.¢. 1,1 100000∂ -º˘ÙfiÎÔ˘ (ÎÔÓÙ¿) ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 753ÙÌ ÚfiÛÔ„Ë 24,30Ì ™.¢. 0,8 150000∂ -°·ÏÏ›·˜ ΤÓÙÚÔ, 189ÙÌ Ì ÚfiÛÔ„Ë 11,30 ™.¢. 2,7 -£ÂÈÚÒÓ, 581ÙÌ Ì 19Ì ÚfiÛÔ„Ë ™.¢. 1,4 -§·Ú›Û˘, ÁˆÓÈ·Îfi 860ÙÌ Û ı¤ÛË ÚÔ‚ÔÏ‹˜, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË -ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜. ÔÈÎfi‰· 600ÙÌ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· μfiÏÔ Î·È ¶‹ÏÈÔ. -∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 2 ÔÈÎfi‰· 597 Î·È 628ÙÌ 90000∂ Î·È 110000∂ -ÕÁ. ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ 510ÙÌ ı¤· ¶‹ÏÈÔ. -ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 3560ÙÌ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¯Ú‹ÛË, ™.¢. 1,8 -∫·Ú·Á¿Ù˜ ÁˆÓÈ·Îfi 467ÙÌ Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹. ∫Ù›˙ÂÈ 374ÙÌ 140000∂ -∞Ï˘Î¤˜, Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ÁˆÓÈ·Îfi ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎfi 524ÙÌ 160000∂ -∞Ï˘Î¤˜, ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, 200ÙÌ. -ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿, ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 275ÙÌ ÎÙ›˙ÂÈ 80ÙÌ+ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ -ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿, 5500ÙÌ. ·ÌÊÈı·ÙÚÈÎfi ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ı¤· ∞ÈÁ·›Ô. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞: -ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, 3Ô˘ ÔÚ. 100ÙÌ ’06 Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ‚ÂÚ¿ÓÙ· 70ÙÌ 2 ˘/‰, ͯ. ÎÔ˘˙›Ó·, Ù˙¿ÎÈ, ηıÈÛÙÈÎfi, ·Ôı‹ÎË 13ÙÌ, ÎÏÂÈÛÙfi Áηڿ˙, ·/ı-Ê/·, ÔÏÏ¿ ¤ÍÙÚ· -¡∂√ -ÕÓ·˘ÚÔ˜-•ÂÓ›·, 3Ô˘ ÔÚ. 91ÙÌ 3ÂÙ›·˜, 2˘/‰, Ì¿ÓÈÔ,wc, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ·Ôı‹ÎË, ‚ÂÚ¿ÓÙ· ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù˙¿ÎÈ, ·ÙÔÌÈÎfi -Ê/· ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ -ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 115ÙÌ 2Ô˘ ÔÚ. 2˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, wc, ÂÓÈ·›· ÎÔ˘˙›Ó· ηıÈÛÙÈÎfi, Ù˙¿ÎÈ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ÓÂfi‰ÌËÙÔ, ÚÒÙÔ ı¿Ï·ÛÛ·. -∫¤ÓÙÚÔ, 67ÙÌ 2Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, ʈÙÂÈÓfi, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. -∫¤ÓÙÚÔ, 90ÙÌ 2˘/‰, ͯ. ÎÔ˘˙›Ó·, ÌÂÁ¿ÏÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi 78000∂ -∫¤ÓÙÚÔ, 86ÙÌ 1Ô˘ ÔÚ. 2˘/‰, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ·ÙÔÌ. Ê/·, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ‚ÂÚ¿ÓÙ· 73000∂ -∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÁˆÓÈ·Îfi 118ÙÌ 2Ô˘ ÔÚ. 3˘/‰, ͯ. ÎÔ˘˙›Ó·, ηıÈÛÙÈÎfi, Ì¿ÓÈÔ,wc, ·/ı, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ( È·ÙÚ›Ô-ÁÚ·Ê›Ô) -¢ÂÏËÁÈÒÚÁË, ˘¤ÚÔ¯Ô ÚÂÙÈÚ¤ 124,50ÙÌ 20ÂÙ›·˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 3˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ·/ı-Ê/·, wc, Ì¿ÓÈÔ, ËÌÈͯˆÚÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó·, ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ‚ÂÚ¿ÓÙ· Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. -∫¤ÓÙÚÔ, ÁˆÓÈ·Îfi ÚÂÙÈÚ¤ 180ÙÌ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, 20ÂÙ›·˜, 2 Ù˙¿ÎÈ·, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, 2 ˘/‰,(‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· 3Ô˘) Ì¿ÓÈÔ, wc, ÌÂÁ¿ÏË ÎÔ˘˙›Ó·, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. -¶·Ú·Ï›· ÁˆÓÈ·Îfi ÚÂÙÈÚ¤ 5Ô˘ ÔÚ. 185ÙÌ 3˘/‰, (Èı·Ófi 4Ô) 2 Ì¿ÓÈ·, ÌÂÁ¿ÏË ÎÔ˘˙›Ó·, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. -∞ÁÚÈ¿, 93ÙÌ Î·È 78ÙÌ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· 3¿ÚÈ Î·È 2¿ÚÈ ÚÒÙ· ı¿Ï·ÛÛ·, ¢ηÈÚ›· -μfiÏÔ˜, ÁηÚÛÔÓȤڷ 34ÙÌ 1Ô˘ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ 6ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ·/ı-Ê/· -∑¿¯Ô˘, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110ÙÌ 5Ô˘ ÔÚ., ’10, 3 ˘/‰ Ù˙¿ÎÈ ·/ı-Ê/· ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ ÎÏÂÈÛÙfi Áηڿ˙ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™: -∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ηٿÛÙËÌ· 33ÙÌ Ì 15ÙÌ ·Ù¿ÚÈ, Û ÂÌÔÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. 43000∂ -∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 3 ÓÂfi‰ÌËÙ· ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 2 ÂÈ¤‰ˆÓ, 95ÙÌ, 95ÙÌ, 130ÙÌ Ì ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Û ÏÔÁÈΤ˜ ÙÈ̤˜ -§·Ú›Û˘, ÁˆÓȷ΋ 2fiÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· -¡∂√-§·Ú›Û˘, ηٿÛÙËÌ· 80ÙÌ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë 130000∂ -∫¤ÓÙÚÔ, ηٿÛÙËÌ· 38ÙÌ Ì ·Ù¿ÚÈ 20ÙÌ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ ÚÔ˜ 800 ·fi‰ÔÛË 5,5% -∫¤ÓÙÚÔ, ηٿÛÙËÌ· 23,50ÙÌ Ì ·Ù¿ÚÈ Î·È wc 60000∂ -°Ú·ÊÂ›Ô 77ÙÌ 1Ô˘ ÔÚ 12ÂÙ›·˜, 4¿ÚˆÓ ¯ÒÚˆÓ, ÎÔ˘˙›Ó·, wc, 93000∂ -∫¤ÓÙÚÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 40ÙÌ Ì ·Ù¿ÚÈ 15ÙÌ ÛÙÔ ÈÔ ÂÌÔÚÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. -¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ηٿÛÙËÌ· 50ÙÌ Ì ·Ù¿ÚÈ Û ÂÌÔÚÈ΋ ı¤ÛË. -™˘Ú›‰Ë, ÎÂÓÙÚÈÎfi ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 49ÙÌ. -∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ÌÔÓ·‰ÈÎfi ηٿÛÙËÌ· 64ÙÌ Ì ÈÛfiÔÛÔ ˘fiÁÂÈÔ Î·È ·Ù¿ÚÈ 32ÙÌ. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π -∂ÚÌÔ‡, ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ηٿÛÙËÌ· 50ÙÌ -∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 77ÙÌ 4 ¯ÒÚˆÓ 1Ô˘ ÔÚ. ·/ı -¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 125ÙÌ (¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜) ÌÂÁ¿ÏÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi Ì Ù˙¿ÎÈ, ÙÚ·Â˙·Ú›· Ì ÂÓÈ·›· ÂÚÁÔÓÔÌÈ΋ Î·È ¿ÓÂÙË ÎÔ˘˙›Ó·, 2 ˘/‰, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Ì ·›ÛÙ¢ÙË ı¤· μfiÏÔ Î·È ¶‹ÏÈÔ, ¿ÏÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Û ·Ó¤ÌÔÚÊ· ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ¯ÒÚÔ Ì Áη˙fiÓ Î·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 800ÙÌ Ì ‡ÎÔÏË ÚfiÛ‚·ÛË Î·È Û˘Ó·ÁÂÚÌfi. -¶·ÏÈ¿, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚ. ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 65ÙÌ ÂÈψ̤ÓÔ, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· ·/ı -∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë ∂ÚÌÔ‡-ƒÔ˙Ô‡ 70ÙÌ Ì wc -∞ÁÚÈ¿, ηٿÛÙËÌ· 40ÙÌ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÚÔ‚ÔÏ‹˜. -™˘Ú›‰Ë, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 30ÙÌ, 40ÙÌ, 62ÙÌ Ì wc ¤Î·ÛÙÔ. -°·ÏÏ›·˜ Ì ™˘Ú›‰Ë ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· ÚÔ‚ÔÏ‹˜, 50ÙÌ. -™˘Ú›‰Ë, ΤÓÙÚÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 49ÙÌ -¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ΤÓÙÚÔ, ηٿÛÙËÌ· 50ÙÌ Ì ÈÛfiÔÛÔ ·Ù¿ÚÈ ∂ÈÛÎÂÊı›Ù ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ì·˜ ÛÙÔ: www.newagerealestate.gr (813)

AYTOKINHTA

¶ø§√À¡Δ∞π: 1. Mitsubishi L 200 4X4, ÌÔÓÙ¤ÏÔ 2002, 120.000 ¯ÏÌ. 2. ªERCEDES C 200 ÎÔ˘¤, ÌÔÓÙ¤ÏÔ 2002, 1995 ΢‚Èο, 125.000 ¯ÏÌ. 3. BMW 116 sport 1600 ΢‚Èο, ÌÔÓÙ¤ÏÔ 2005, ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· 79.000. ŸÏ· Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6972-030140. (299)

ZHTOYNTAI ∂Ù·ÈÚ›· ÛÙÔ μfiÏÔ ∑∏Δ∂π ÁÚ·Ê›ÛÙ· Ì ηϋ ÁÓÒÛË ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ illustrator, quark, photoshop, indesign Û ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ mac. ¶Ï‹Ú˘ ··Û¯fiÏËÛË, ··Ú·›ÙËÙË ÙÚÈÂÙ‹˜ ÚÔ¸ËÚÂÛ›·. μÈÔÁÚ·ÊÈο ÛÙÔ pressxperts@gmail.com. (763)

∑∏Δ∂πΔ∞π ‚ÔËıfi˜ ÏÔÁÈÛÙ‹ Ì ÚÔ¸ËÚÂÛ›· Û ‚È‚Ï›· °’ ∫·ÙËÁÔÚ›·˜. ∞·Ú·›ÙËÙ˜ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ. ∞ÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ email: dimitrak7@yahoo.gr. (824)

∑∏Δ∂πΔ∞π æ˘¯ÔÏfiÁÔ˜ - °ÂÚÔÓÙÔÏfiÁÔ˜, ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ §ÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜ ÁÈ· ÙË ÌÔÓ¿‰· ÊÚÔÓÙ›‰·˜ “∂ƒ∞Δø” ÛÙÔ ª·Ï¿ÎÈ. ∞ÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÛÙÔ email: info@pelion-erato.gr ‹ ÛÙÔ fax 24280-94944. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 24280-93996. (746)

∂Ù·ÈÚ›· SECURITY

˙ËÙ› ʇϷΘ ÁÈ· ÙÔ μfiÏÔ, ··Ú·›ÙËÙË Ë ¿‰ÂÈ· ÂÚÁ·Û›·˜ ˆ˜ ÚÔÛˆÈÎfi ·ÛÊ·Ï›·˜. ∂›Û˘ ʇϷΘ ¤ˆ˜ 25 ÂÙÒÓ ·fiÊÔÈÙÔÈ §˘Î›Ԣ. ™‡ÓÙÔÌ· ‚ÈÔÁÚ·ÊÈο ÛÙÔ email: smartgrgr@yahoo.gr. (503)

¶ÔÏ˘ÂıÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·

∑∏Δ∂π 2 ¿ÙÔÌ·, ËÏÈΛ·˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 30 ÂÙÒÓ, ÁÈ· ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¶ˆÏ‹ÛˆÓ. μÈÔÁÚ·ÊÈÎfi Ó· ÛÙ·Ï› ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË: ergasianea@yahoo.com, ˘fi„Ë ∞.∫. (727)

∞¡∞∫√π¡ø™∏ ∏ RE/MAX ¢√ª∏ ª∂™∞ ™Δ∏¡ ∫ƒπ™∏

¶ƒ√™º∂ƒ∂π ∂ƒ°∞™π∞ ∂À∫∞πƒπ∞ ™Δ∞¢π√¢ƒ√ªπ∞™ ™Δ√ Ãøƒ√ Δ√À Real Estate.

ñ £¤ÏÂȘ Ó· Á›ÓÂȘ ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ÎÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈÎÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂȘ ¤Ó· ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜; ñ £¤ÏÂȘ Ó· ¤¯ÂȘ ÂÏ¢ıÂÚ›· Î·È ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÔ˘; ñ £¤ÏÂȘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂȘ ÙË ‰È΋ ÛÔ˘ Âȯ›ÚËÛË; ñ £¤ÏÂȘ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÂÛfi‰ˆÓ; ∞˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÈ Â˘Î·Èڛ˜ Ô˘ ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË Ë RE/MAX ¢√ª∏ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ 15 ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘. ∏ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË. £· Û·˜ ÂÎ·È‰Â‡ÛÔ˘Ì ÂÌ›˜! ™Ù›ÏÙ ̷˜ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi. RE/MAX ¢√ª∏: ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 2 μfiÏÔ˜. ΔËÏ.: 24210 20008, Fax: 24210 20055 Email: remax.domi.volos@gmail.com (385)


46

KYPIAKH 25 ¡√∂ªμƒπ√À 2012

ZHTOYNTAI ∂Ù·ÈÚ›· ηÙ„˘ÁÌ¤ÓˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ∑∏Δ∂π Â͈ÙÂÚÈÎfi ˆÏËÙ‹/ÙÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜. ∞·Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸ËÚÂÛ›·. μÈÔÁÚ·ÊÈο ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È ÛÙÔ email: christodoulopoulosg@gmail.com. (731)

ZHTOYN EP°A™IA

∫ÔÌÌÒÙÚÈ· ∑∏Δ∂π ÂÚÁ·Û›· ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Û ÎÔÌً̈ÚÈÔ ÁÈ· ¤Ú·ÛÌ· - Ú¿„ÈÌÔ ÙÚ¤ÛÛ·˜, ÂÍÙ¤ÓÛÈÔÓ˜ Î·È ˘ËÚÂۛ˜ Ì·ÎÈÁÈ¿˙ (Î¿Ï˘„Ë ·ÙÂÏÂÈÒÓ ÚÔÛÒÔ˘ ÁÂÓÂÙÈÎÒÓ ‹ ÌË). ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210 51827 Î·È 6976 227366. (822)

™YNOIKE™IA §À¢π∞ ∫∂¡Δƒπ∫∏™ ∂§§∞¢∞™. °ÓˆÚÈ̛˜ ÂÈ¤‰Ô˘. ∂¯¤Ì˘ı·, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. 30¯ÚÔÓË ·ÈÛıËÙÈÎfi˜, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋, ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋. 40¯ÚÔÓË È‰. ˘¿ÏÏËÏÔ˜, ‰È·˙/ÓË, ¿„ÔÁ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘, ·Î›ÓËÙ·, ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. 45¯ÚÔÓË ¢ËÌÔÛ›Ô˘, Ôχ ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, Â͈ÛÙÚÂÊ‹˜, ¢ÁÂÓÈ΋, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË. 48¯ÚÔÓË ÂÏ. Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜, ÏÂÙ‹, ÊÈÓÂÙÛ¿ÙË, ‰È·˙/ÓË, ¯ˆÚ›˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ·Î›ÓËÙ·. 35¯ÚÔÓË ÂÏ. Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜, ‰È·˙/ÓË, ¢·ÚÔ˘Û›·ÛÙË, Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙË, ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋, ·Î›ÓËÙ·. ∂Èı˘ÌÔ‡Ó ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. 2410549797, 6944 518366. (389)

MA£HMATA

Ì ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ÌÂϤÙË. ¶·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÛËÌÂÈÒÛÂȘ Î·È ·ÛÎËÛÈÔÏfiÁÈ·. ΔËϤʈÓÔ: 6947 076246. (620)

¢IAºOPA ¶∞§∞π√¶ø§∂π√ ∞ÁÔÚ¿˙ˆ ·ÓٛΘ, ·Ï·È¿ ¤ÈÏ·, ÌÔ˘Ê¤‰Â˜, ÛÈÊÈÓȤÚ˜, ÓÙÔ˘Ï¿˜, ÙÚ·Â˙·Ú›Â˜, ÎÔÌÔ‡˜, ÁÚ·Ê›·, ‚È‚Ï›·, ‰›ÛÎÔ˘˜, Ú·ÙÔÌ˯·Ó¤˜, ¯·ÏÈ¿, ÛÙÂÚÂÔʈÓÈο, Ù˙Ô˘Î-ÌÔÍ, ÌÈÌÂÏfi Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ÌÈÎÚÔ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ∞ÛËÌÈο, ›Ó·Î˜, ¯Ú˘Û·ÊÈο. ∫·ı·Ú›˙ˆ, ·‰ÂÈ¿˙ˆ ˘fiÁÂÈ·, ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ Û›ÙÈ· ·Ï·È¿. Δ·¯Â›· Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ¤Ó· ÙËÏÂÊÒÓËÌ¿ Û·˜. ÎÔ˜ ¡π∫√™ & η ™√º∏ ΔËÏ. 2421041583 & 6908-986861. (272) Δ∂áπ∫√™ ÂÈÛ΢¿˙ÂÈ Î·È ÙÔÔıÂÙ› ÛfiÌ˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, ·ÂÚfiıÂÚ̘, ͇ÏÈÓ˜ Î.Ï., ¯ˆÓÈ¿, ηÌÈÓ¿‰Â˜, ·ÚÈÔ˜ ∫ÒÛÙ·˜. ΔËÏ. 24210-51827, 6976977456. (773)

XAPOY§A °A§ANOY - KOPBE™H EI¢IKH ¶AI¢A°ø°O™ ¢Èψ̷ÙÔ‡¯Ô˜ OÚıÔʈÓÈ΋˜ Î·È §ÔÁÔ·È‰Â›·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ N¿ÓÙ˘. ¢¤¯ÂÙ·È ÌfiÓÔ Â› Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂÈ. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 229, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ TËϤÊ.: 24210 26.542 (360)

√π∫√¡√ª√§√°√™ Ì ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ (ÚÒËÓ ∞™√∂∂) ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ °’ §˘Î›Ԣ ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ì·ı‹Ì·Ù· “∞Ú¯¤˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ £ÂˆÚ›·˜” Î·È “∞Ú¯¤˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ & ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ & ÀËÚÂÛÈÒÓ” , ηıÒ˜ Î·È ª·ıËÌ·ÙÈο °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ ÂÌÂÈÚ›· Ì ÏÂÙÔÌÂÚ›˜ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ Î·È ‰È·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·. ΔËϤʈÓÔ: 6946771027. (378) Ã∏ªπ∫√™, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ∞¶£, ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· º˘ÛÈ΋˜-ÃËÌ›·˜-ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘-§˘Î›Ԣ. ¶ÔÏ˘ÂÙ‹˜ ÂÌÂÈÚ›·, ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜. ¢ˆÚÂ¿Ó ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi (·Û΋ÛÂȘ-‰È·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·). ΔËÏ. 6981801208. (386)

°›ÓÔÓÙ·È ÂÁÁڷʤ˜ ÌÂÏÒÓ.

ª∞£∏ª∞Δπ∫√™

¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ™. ™˘Ú›‰Ë 66, ÙËÏ. 6981-867882. (655)

∞fiÊÔÈÙÔ˜ ÙÔ˘ ∞¶£, ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ - §˘Î›Ԣ. ΔÈ̤˜ ÊÈÏÈΤ˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6942439115. (577)

∫·ıËÁ‹ÙÚÈ·

ºÀ™π∫∏™

Ì ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ‰›ψ̷ Âȉ›Î¢Û˘ ÛÙË ¢È‰·ÎÙÈ΋ Ù˘ º˘ÛÈ΋˜ Î·È ÔÏ˘ÂÙ‹ ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·, ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· º˘ÛÈ΋˜, ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÃËÌ›·˜ Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, §˘Î›Ԣ Î·È ∂¶∞§. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ΔËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6945 300358. (599)

∫·ıËÁ‹ÙÚÈ·

ºπ§√§√°√™ Ì ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ÛÙÔ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘-§˘Î›Ԣ Î·È ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÌÂϤÙË Ì·ıËÙÒÓ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡. ΔËϤʈÓÔ: 6988 907566. (619)

∫·ıËÁËÙ‹˜

ºÀ™π∫∏™

οÙÔ¯Ô˜ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡ ‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜, Ì ÔÏ˘ÂÙ‹ ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÂÓÂÚÁ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· º˘ÛÈ΋˜, ÃËÌ›·˜, ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÏÔÁ›·˜ Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È §˘Î›Ԣ. ¶ÚÔÛÈÙ¿ ‰›‰·ÎÙÚ·. ΔËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6940 987980. (598)

¢π∫∞™Δπ∫∞ ¢∏ª√™π∂Àª∞Δ∞

¢∞™∫∞§∞

∞°√ƒ∞∑ø ¶∞§π∞ ∫√ªπ∫™. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6970092358. (575)

ÿ‰Ú˘ÛË

§¤Û¯Ë˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ∞ÏÂÍÈÙˆÙÈÛÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜.

∞°√ƒ∞∑ø ·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· - ‰fiÓÙÈ· ™Δ∞Àƒ√™ ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™, πˆÏÎÔ‡ 17 (¤Ó·ÓÙÈ √Δ∂). ∞·Ú·›ÙËÙ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-36355. (366)

∞™Δƒ√§√°√™ª∂¡Δπ√Àª-ª∞¡Δ∏™ ∞™Δƒ√§√°π∫∂™ & ¶¡∂Àª∞Δπ∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ˙ˆ‹ ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Î·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ¯ˆÚ›˜ χÛË...濯ÓÂÙÂ Â‰Ò Î·È Ôχ ηÈÚfi ÌÈ· χÛË ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Û·˜; √ ÎÔ˜ ALHAGIE ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ˘‡ı˘Ó·, Ì ٷ¯‡ÙËÙ· Î·È 100% ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∂ÁÁ˘Ë̤ӷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Û 48 ÒÚ˜. ¶ÚԂϤÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ·. μfiÏÔ˜, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. flÚ˜ ÂÚÁ·Û›·˜: 7 .Ì .- 9 Ì.Ì. ΔËÏ. 6943726481, 6989-415457, 6933254915. (657)

∞°√ƒ∞∑ø

∞fiÛ·ÛÌ· Δ˘ ˘’ ·ÚÈıÌfiÓ 2.453/25-102012 ηٷۯÂÙ‹ÚÈ·˜ ¤ÎıÂÛ˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜. ∂ÁÒ Ô ¢ÈηÛÙÈÎfi˜ ∂ÈÌÂÏËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ™Ù. ª·ÏÏÔ‡˜, οÙÔÈÎÔ˜ μfiÏÔ˘, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 129, ∫¿Óˆ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ™ÙȘ 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012, Ë̤ڷ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ·fi ÒÚ· 4 ¤ˆ˜ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ›‰È·˜ Ë̤ڷ˜, ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛԢ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ Â› ÙÔ˘ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÔ‡ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ™˘Ì/ÊÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ™Ù˘ÏÈ·Ó‹˜ ¢Ú¿ÎÔ˘, Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô‰fi˜ μ·Û. ∫ˆÓ/ÓÔ˘, ·Ú. 129, ÏÂÈÛÙËÚÈ¿˙ÂÙ·È ·Ó·ÁηÛÙÈο Î·È ÔÚÈÛÙÈο Ë ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· Ô˘ ηٷۯ¤ıËΠ̠ÙËÓ ˘’ ·ÚÈıÌfiÓ 2.453/2510-2012 ηٷۯÂÙ‹ÚÈ· ¤ÎıÂÛ‹ ÌÔ˘, ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙÔ˘ ÔÊÂÈϤÙË ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “∂¡ø™∏ ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ ™À¡∂Δ∞πƒπ™ªø¡ ∞§ªÀƒ√À” , Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi (Ô‰fi˜ ªÈ¯ÔÔ‡ÏÔ˘ 9-11) ÎÈ ÂÎÚÔÛˆÂ›Ù·È ÓfiÌÈÌ·, Ì’ Â›Û¢ÛË ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈÛÙ‹ ¡.¶.¢.¢. Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “ª∂Δ√Ãπ∫√ Δ∞ª∂π√ ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞™” , Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· (Ô‰fi˜ ∞η‰ËÌ›·˜, ·Ú. 27) ÎÈ ÂÎÚÔÛˆÂ›Ù·È ÓfiÌÈÌ·. ∏ ·Î›ÓËÙË ·˘Ù‹ ÂÚÈÔ˘Û›· Â›Ó·È Ë ÂÍ‹˜: ∞) ŒÓ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÌÂÙ¿ Ù˘ Â’ ·˘ÙÔ‡ ‰ÈÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Ì ˘fiÁÂÈÔ, Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ˘fiÁÂÈÔ, ÈÛfiÁÂÈÔ Ì ·Ù¿ÚÈ, ÚÒÙÔ (∞) ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ fiÚÔÊÔ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ۯ‰›Ô˘ Ù˘ fiÏ˘, Ù˘ ÎÙËÌ·ÙÈ΋˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÙÔ˘ Ô̈ӇÌÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ¡. ªÈ¯ÔÔ‡ÏÔ˘, ·Ú. ÚÒËÓ 15 Î·È ‹‰Ë 9-11, Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÂÎÙ¿Ûˆ˜ ¯ÈÏ›ˆÓ ‰È·ÎÔÛ›ˆÓ ‰Ò‰Âη ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Î·È ÔÁ‰fiÓÙ· ÂÙ¿ ÂηÙÔÛÙÒÓ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ (1.212,87 Ù.Ì.), Û˘ÓÔÚ¢fiÌÂÓÔ˘ μ√ƒ∂πø™ Ì ÙËÓ Ô‰fi μ·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∞’, ¡ÔÙ›ˆ˜ Ì ȉÈÔÎÙËÛ›· ÙÔ˘ ÔÊÂÈϤÙË Î·È ÚÒËÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›· ÎÏËÚÔÓfiÌˆÓ ¶·Ó·Á. ª·Ù˙ÒÚÔ˘, ∞¡∞Δ√§π∫ø™ Ì ÙËÓ Ô‰fi ¡. ªÈ¯ÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ¢ÀΔπ∫ø™ Ì ȉÈÔÎÙËۛ˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˘ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˘ μ·ÏԢ͋ Î·È ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ∫Ô˘ÙÛÈÒÓË. ∏ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ˘fiÁÂÈÔ, ÈÛfiÁÂÈÔ Ì ·Ù¿ÚÈ Î·È ÚÒÙÔ (∞) ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ fiÚÔÊÔ. ΔÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ¤¯ÂÈ ÂÌ‚·‰fiÓ 641,00 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ· Î·È ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ó·Ó ÂÓÈ·›Ô ¯ÒÚÔ, ÂÓÒ ÙÔ ·Ù¿ÚÈ ¤¯ÂÈ ÂÌ‚·‰fiÓ 150,00 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ·. √ ÚÒÙÔ˜ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ fiÚÔÊÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÌ‚·‰fiÓ 641,00 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ· Î·È Û’ ·˘ÙfiÓ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÔÊÂÈϤÙË ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡, ÂÓÒ ÙÔ ˘fiÁÂÈÔ ¤¯ÂÈ ÂÌ‚·‰fiÓ 641,00 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ·. ΔÈÌ‹ ÚÒÙ˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙÔ˘ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÔ‡ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ Â˘ÚÒ 1.054.274,20. μ) ŒÓ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÌÂÙ¿ ÙˆÓ Â’ ·˘ÙÔ‡ ÎÙÈÚ›ˆÓ - ÎÙÈÛÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ fiÏË ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ۯ‰›Ô˘ Ù˘ fiÏ˘, Ù˘ ÎÙËÌ·ÙÈ΋˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÙÔ˘ Ô̈ӇÌÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ¡. ªÈ¯ÔÔ‡ÏÔ˘, ·Ú. 911, ÚÒËÓ 15, Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÂÎÙ¿Ûˆ˜ ÙÂÙÚ·ÎÔÛ›ˆÓ ‚‰ÔÌ‹ÓÙ· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ (474 Ù.Ì.) Û˘ÓÔÚ¢Ô̤ÓÔ˘ ∞¡∞Δ√§π∫ø™ Ì ÙËÓ Ô‰fi ¡. ªÈ¯ÔÔ‡ÏÔ˘, μ√ƒ∂πø™ Ì ȉÈÔÎÙËÛ›· ÙÔ˘ ÔÊÂÈϤÙË, ¢ÀΔπ∫ø™ Ì ȉÈÔ-

∞¡∞∫À∫§ø™∏ - ∞ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È ·ÏÈ¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 43 μ - ΔÔ¿ÏË μfiÏÔ˜ Î·È §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 73 - ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ (ÁˆÓ›·) ¡. πˆÓ›· ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6980-380461. Î·È 6981072274 (367)

ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È ÙÈÌ·ÏÊ‹. ∫Ú·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·. BIG-BEN ¡Δ∂§∂¢∏ª√™ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 79, (ÌÂٷ͇ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) μ√§√™. ΔËÏ. 24210-27705 Î·È ÎÈÓËÙfi 6972-002809. (369)

∞°√ƒ∞∑ø ·Ï·È¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· πø∞¡¡∏™ £. ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 10 (πˆÏÎÔ‡). (∞·Ú·›ÙËÙË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·) ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-25961 6977-233409, 6977-071554. (372)

ÎÙËÛ›· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˘ Î·È ÎÏËÚÔÓfiÌˆÓ ∞ÁÁÂÏ‹ §˘Ú›ÛË Î·È ¡√Δπø™ Ì ȉÈÔÎÙËÛ›· ™ÔÊ›·˜ ı˘Á·ÙÚfi˜ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ª·Ù˙ÒÚÔ˘. ΔÔ ÎÙ›ÛÌ· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ Â›Ó·È ÈÛfiÁÂÈ· ·Ôı‹ÎË, ·fi ÚÔοÙ, ÂÌ‚·‰Ô‡ 125,00 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÂÚ›Ô˘. ΔÈÌ‹ ÚÒÙ˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙÔ˘ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÔ‡ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 156.844,61 ¢ÚÒ. ™ÙÔ ÚÒÙÔ ·Î›ÓËÙÔ Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤Ó˜ Ì›· ˘Ôı‹ÎË Î·È Ì›· ÚÔÛËÌ›ˆÛË ˘Ôı‹Î˘, ÂÓÒ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·Î›ÓËÙÔ Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓË Ì›· ÚÔÛËÌ›ˆÛË ˘Ôı‹Î˘. √ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ Á›ÓÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¢ÈÎÔÓÔÌ›·˜. ΔÔ ·ÚfiÓ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÌÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 24-11-2012. √ ¢ÈηÛÙÈÎfi˜ ∂ÈÌÂÏËÙ‹˜ (Δ.™.) °∂øƒ°π√™ ™Δ. ª¶∞§§√À™ ∞ƒπ£ª√™ 3.516 ∞¶√™¶∞™ª∞ ∫∞Δ∞™Ã∂Δ∏ƒπ∞™ ∂∫£∂™∏™ √ ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ˜ ‰ÈηÛÙÈÎfi˜ ÂÈÌÂÏËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ Ã∏™Δ√™ °∂ƒ. ª∞Δ™√™, οÙÔÈÎÔ˜ μfiÏÔ˘, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ ·Ú. 91 ¢ËÏÒÓˆ fiÙÈ ΔË (12Ë) ‰ˆ‰ÂοÙË ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ ¢∂∫∂ªμƒπ√À ÙÔ˘ ‰‡Ô ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰Ò‰Âη (2012) ¤ÙÔ˘˜ Ë̤ڷ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ·fi ÒÚ·˜ 4˘ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹˜ ¤ˆ˜ Î·È ÒÚ· 5Ë ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¢ÈηÛÙÈÎfi ª¤Á·ÚÔ μfiÏÔ˘, ÛÙËÓ Ô‰fi ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ °. ∫·ÚÙ¿ÏË Î·È ∞Óı. °·˙‹, ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ Ï·Ù›·˜ ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, fiÔ˘ Ô ÙfiÔ˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Î·È ·Ó·ÁηÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛԢ Î·È ÀÔıËÎÔÊ˘Ï·Î›Ԣ μfiÏÔ˘, ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ Â› ÙÔ˘ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÔ‡ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘, Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ¶È›Ó·˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∫·ÏÔ̤ڷ (28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 100 - ·’ fiÚÔÊÔ˜ - ÙËÏ. 24210 28364) ‹ ÙÔ˘ ÓÔÌ›ÌÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ Ù˘, Ì Â›Û¢ÛË Ù˘ ∞ÓÒÓ˘Ì˘ ΔÚ·Â˙È΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “Δƒ∞¶∂∑∞ Eurobank Ergasias ∞ÓÒÓ˘ÌË ∂Ù·ÈÚ›·” Î·È ÙÔ ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi Ù›ÙÏÔ “Eurobank - Ergasias” Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· (ŸıˆÓÔ˜ ·Ú. 8) Ì ·ÚÈıÌfi °.∂.ª∏. 000223001000 Î·È ∞ºª 094014250 Û‡Ìʈӷ Ì ÙË Ì ·ÚÈıÌfi ÚˆÙ. ∫5-119/2-8-2012 ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ (°ÂÓÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘ ΔÌ‹Ì· °∂ª∏), ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔ·ÙÂÈ Ë ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ÂˆÓ˘Ì›·˜ Ù˘ ∞ÓÒÓ˘Ì˘ ΔÚ·Â˙È΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “Δƒ∞¶∂∑∞ EFG Eurobank Ergasias ∞ÓÒÓ˘ÌË ∂Ù·ÈÚ›· (π.∂º.Δ™π. °ÈÔ‡ÚÔÌ·ÓÎ ∂ÚÁη˙›·˜)” Î·È ÙÔ ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi Ù›ÙÏÔ “Eurobank Ergasias” ÓfiÌÈÌ· ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÌÂÓË ÏÂÈÛÙËÚÈ¿˙ÂÙ·È ·Ó·ÁηÛÙÈο Ë ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚÈÁÚ·ÊfiÌÂÓË ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÔÊÂÈϤÙË ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ª¶√Àƒ√°π∞¡¡∏ ÙÔ˘ £ˆÌ¿ Î·È Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›·˜, ηÙÔ›ÎÔ˘ §·Ì›·˜, Ô‰fi˜ μ‡ÚˆÓÔ˜ ·Ú. 13, Ë ÔÔ›· ηٷۯ¤ıËΠ·Ó·ÁηÛÙÈο Ì ÙË Ì ·ÚÈıÌfi 3.395/25 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2011 ηٷۯÂÙ‹ÚÈ· ¤ÎıÂÛ‹ ÌÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÏÂÈÛÙËÚÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ Î·È ÂÚÈÁÚ·ÊfiÌÂÓ˜ ÔÚÈ˙fiÓÙȘ ȉÈÔÎÙËۛ˜, ηٿ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ¡. 3741/1929 “ÂÚ› ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ηْ ÔÚfiÊÔ˘˜” fiˆ˜ ·˘Ùfi˜ ÈÛ¯‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È Ù· ¿ÚıÚ· 1002 Î·È 1117 ∞∫, ÔÏ˘ÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ۯ‰›Ô˘ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ Ô̈ӇÌÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ‹‰Ë ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛԢ Î·È ÀÔıËÎÔÊ˘Ï·Î›Ԣ μfiÏÔ˘, ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· “¡Â¿ÔÏË” ÛÙËÓ Ô‰fi ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ·Ú. 46 (ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ °ÎÔ‡Ú· Î·È ∫·„¿ÏË) Â› ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ ÂÎÙ¿Ûˆ˜ ÂÓÙ·ÎÔÛ›ˆÓ ‚‰ÔÌ‹ÓÙ· Î·È Â›ÎÔÛÈ ÂηÙÔÛÙ¿ (570,20) Ù.Ì. Î·È Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ: μ√ƒ∂π√∞¡∞Δ√§π∫∞ Ì ȉÈÔÎÙËÛ›· °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∫Ï¿ÓıË - °·ÏÈ¿ÙË. ¡√Δπ√∞¡∞Δ√§π∫∞ Ì ÙËÓ Ô‰fi ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜. ¡√Δπ√¢ÀΔπ∫∞ Ì ȉÈÔÎÙËÛ›· ªÔ˘Ù·Ê›‰Ë Î·È μ√ƒ∂π√¢ÀΔπ∫∞ Ì ȉÈÔÎÙËۛ˜ ¶¿ÓÔ˘ Î·È Δ˙Ô˘‚¿Î·, ÌÂÙ¿ ÙˆÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·˜

ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ÌÂÚÒÓ Î·È ·Ú·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙˆÓ ·Ó·ÏÔÁÔ‡ÓÙˆÓ Û ·˘Ù‹Ó ÔÛÔÛÙÒÓ ÂÍ ·‰È·ÈÚ¤ÙÔ˘ Â› ÙÔ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ Î·È Â› ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÎÙ‹ÙˆÓ Î·È ÎÔÈÓÔ¯Ú‹ÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ, Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜ ·˘Ù‹˜, ‰ËÏ·‰‹ ÏÂÈÛÙËÚÈ¿˙ÔÓÙ·È: ∞) ∏ Ì ÛÙÔȯ›· °πøΔ∞ ¢À√ (π-2) ·˘ÙÔÙÂÏ‹, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ȉÈÔÎÙËÛ›· ÙÔ˘ ÈÛÔÁ›Ԣ ÔÚfiÊÔ˘, Ù˘ ·Ú·¿Óˆ ÂÚÈÁÚ·ÊfiÌÂÓ˘ ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· “¡Â¿ÔÏË” ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ·Ú¿ ÙËÓ Ô‰fi ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ·Ú. 46 (ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ °ÎÔ‡Ú· Î·È ∫·„¿ÏË) ΛÌÂÓ˘ ÔÏ˘ÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿ Î·È ÛÙÔ Û¯Â‰È¿ÁÚ·ÌÌ· οÙԄ˘ ÙÔ˘ ÈÛÔÁ›Ԣ ÔÚfiÊÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È ÚÔÛ·ÚÙË̤ÓÔ ÛÙÔ ˘’ ·ÚÈıÌfiÓ 15446/1993 Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ù˘ Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ μfiÏÔ˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ ∑·¯ÔÁÈÒÚÁÔ˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ª·˘ÚȉÔÔ‡ÏÔ˘, ¤¯ÂÈ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ̤ÙÚ· ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο 174,42, ÔÛÔÛÙfi Û˘ÓȉÈÔÎÙËÛ›·˜ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 250/1000 ÂÍ ·‰È·ÈÚ¤ÙÔ˘, Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ̤ÙÚ· ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο 142,50, ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ó·Ó ÂÓÈ·›Ô ¯ÒÚÔ, ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂÌÂÚȤ¯ÂÙ·È Î·È ¯ˆÚÈÛÙ‹ ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ηٷÛ΢‹ ÂÚ›Ô˘ ›ÎÔÛÈ (20) ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ ÁÚ·Ê›Ô, Ì ·Ù¿ÚÈ Ô˘ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ‰‡Ô (2) ¯ÒÚÔ˘˜, W.C. Î·È ·Ô‰˘Ù‹ÚÈÔ. ∏ ·˘ÙÔÙÂÏ‹˜ ·˘Ù‹ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ȉÈÔÎÙËÛ›· Â›Ó·È ÌÈÛıˆÌ¤ÓË Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ÂÈÛ΢‹˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. ™’ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÚÔ˜ ÙËÓ Ô‰fi ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÚfiÌÂÓË fiÚÙ·. ∂›Û˘ Á›ÓÂÙ·È ÌÓ›· fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈÎfi˜ ÙÔ›¯Ô˜ ÌÂٷ͇ Ù˘ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·˜ ·˘Ù‹˜ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ Ì ÛÙÔȯ›· °ÈÒÙ· ¢‡Ô (π-2) Î·È Ù˘ Ì ÛÙÔȯ›· °ÈÒÙ· ¤Ó· (π-1) ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·˜ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜, ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ ·˘ÙÔ‡. ∏ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ·˘Ù‹ ȉÈÔÎÙËÛ›· Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ: μ√ƒ∂π√∞¡∞Δ√§π∫∞ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Ì ÙË Ì ٷ ÛÙÔȯ›· °ÈÒÙ· ¤Ó· (π-1) ·˘ÙÔÙÂÏ‹ ȉÈÔÎÙËÛ›· ÙÔ˘ ÈÛÔÁ›Ԣ Î·È ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Ì ÎÏÈÌ·ÎÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Î·È ¯ÒÚÔ ÂÈÛfi‰Ô˘ ·˘Ù‹˜. ¡√Δπ√∞¡∞Δ√§π∫∞ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Ì ÎÏÈÌ·ÎÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Î·È ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Ì ÙËÓ Ô‰fi ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜. ¡√Δπ√¢ÀΔπ∫∞ Ì fiÚÈÔ Í¤Ó˘ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ (ªÔ˘Ù·Ê›‰Ë) Î·È μ√ƒ∂π√¢ÀΔπ∫∞ Ì ·Î¿Ï˘ÙÔ ¯ÒÚÔ. ∏ ·Í›· ÙÔ˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È Ì ÙË Ì ·ÚÈıÌfi 890/2011 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ªÔÓÔÌÂÏÔ‡˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ (300.000,00 ∂) ÙÚÈ·ÎÔÛ›ˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ. ΔÈÌ‹ ÚÒÙ˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È, Ì ÙËÓ ˘’ ·ÚÈı. ·fiÊ·ÛË 882/2012 ÙÔ˘ ªÔÓ. ¶ÚˆÙ. μfiÏÔ˘, ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ Â˘ÚÒ ÂηÙfiÓ Û·Ú¿ÓÙ· ÌÈ·˜ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÂÙ·ÎÔÛ›ˆÓ ‚‰ÔÌ‹ÓÙ· ÂÙ¿ Î·È ÂÓ‹ÓÙ· ÂÓfi˜ ÏÂÙÒÓ (∂ 141.777,51). μ) ∏ Ì ÛÙÔȯ›· ∞§º∞ ¢À√ (∞-2) ·˘ÙÔÙÂÏ‹, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ȉÈÔÎÙËÛ›· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÔÚfiÊÔ˘, Ù˘ ·Ú·¿Óˆ ÂÚÈÁÚ·ÊfiÌÂÓ˘ ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· “¡Â¿ÔÏË” ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ·Ú¿ ÙËÓ Ô‰fi ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ·Ú. 46 (ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ °ÎÔ‡Ú· Î·È ∫·„¿ÏË) ΛÌÂÓ˘ ÔÏ˘ÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿ ÛÙÔ Û¯Â‰È¿ÁÚ·ÌÌ· οÙԄ˘ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÔÚfiÊÔ˘ Ô˘ ÚÔÛ·ÚÙ¿Ù·È ÛÙÔ ˘’ ·ÚÈıÌfiÓ 15446/1993 Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ù˘ Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ μfiÏÔ˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ ∑·¯ÔÁÈÒÚÁÔ˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ª·˘ÚȉÔÔ‡ÏÔ˘, ¤¯ÂÈ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ̤ÙÚ· ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ÂηÙfiÓ Â‚‰ÔÌ‹ÓÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· Î·È Û·Ú¿ÓÙ· ‰‡Ô ÂηÙÔÛÙ¿ (174,42), ÔÛÔÛÙfi Û˘ÓȉÈÔÎÙËÛ›·˜ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂηÙfiÓ Â›ÎÔÛÈ ¯ÈÏÈÔÛÙ¿ (120/1000) ÂÍ ·‰È·ÈÚ¤ÙÔ˘, Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ̤ÙÚ· ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ÂÍ‹ÓÙ· ÔÎÙÒ Î·È Û·Ú¿ÓÙ· ÂηÙÔÛÙ¿ (68,40), ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ó·Ó ÂÓÈ·›Ô ¯ÒÚÔ, ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ˆÚÈÛÙ‹ ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ηٷÛ΢‹, Ë ÔÔ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ ÁÚ·Ê›Ô. ∏ ·˘ÙÔÙÂÏ‹˜ ·˘Ù‹ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ȉÈÔÎÙËÛ›· ¤¯ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Î·È ˘‰Ú·˘ÏÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË, Â›Ó·È ÌÈÛıˆÌ¤ÓË. ∂›Û˘ Á›ÓÂÙ·È ÌÓ›· fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈÎfi˜ ÙÔ›¯Ô˜ ÌÂٷ͇ Ù˘ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·˜ ·˘Ù‹˜ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜, Ì ÛÙÔȯ›· ∞§º∞ ¢À√ (∞-2) Î·È Ù˘ Ì ÛÙÔȯ›· ∞§º∞ ∂¡∞ (∞-1) ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·˜ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ ·˘ÙÔ‡. ∏ ηٷۯÂı›۷ ·˘Ù‹ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ȉÈÔÎÙËÛ›· Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ μ√ƒ∂π√∞¡∞Δ√§π∫∞ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Ì ÙË Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÕÏÊ· ¤Ó· (∞-1) ·˘ÙÔÙÂÏ‹ ȉÈÔÎÙËÛ›· ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ Î·È ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Ì ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ ‰È¿‰ÚÔÌÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηÈ

ÎÏÈÌ·ÎÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜. ¡√Δπ√∞¡∞Δ√§π∫∞ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Ì ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ ‰È¿‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ Î·È ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Ì ÙËÓ Ô‰fi ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ (ÌÂÛÔÏ·‚Ô‡ÓÙÔ˜ Ì·ÏÎÔÓÈÔ‡). ¡√Δπ√¢ÀΔπ∫∞ Ì fiÚÈÔ Í¤Ó˘ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ (ªÔ˘Ù·Ê›‰Ë) Î·È μ√ƒ∂π√¢ÀΔπ∫∞ Ì ·Î¿Ï˘ÙÔ ¯ÒÚÔ. ∏ ·Í›· ÙÔ˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È Ì ÙË Ì ·ÚÈıÌfi 890/2011 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ªÔÓÔÌÂÏÔ‡˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ (240.000,00 ∂) ‰È·ÎÔÛ›ˆÓ Û·Ú¿ÓÙ· ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ. ΔÈÌ‹ ÚÒÙ˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È, Ì ÙËÓ ˘’ ·ÚÈı. ·fiÊ·ÛË 882/2012 ÙÔ˘ ªÔÓ. ¶ÚˆÙ. μfiÏÔ˘, ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ Â˘ÚÒ ÂηÙfiÓ ÔÎÙÒ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ‰È·ÎÔÛ›ˆÓ ÙÚÈ¿ÓÙ· ÂÓfi˜ Î·È ÂÓÂÓ‹ÓÙ· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÏÂÙÒÓ (∂ 108.231,94). °) ∏ Ì ÛÙÔȯ›· μ∏Δ∞ ¢À√ (μ-2) ·˘ÙÔÙÂÏ‹, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ȉÈÔÎÙËÛ›· ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÔÚfiÊÔ˘, Ù˘ ·Ú·¿Óˆ ÂÚÈÁÚ·ÊfiÌÂÓ˘ ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· “¡Â¿ÔÏË” ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ·Ú¿ ÙËÓ Ô‰fi ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ·Ú. 46 (ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ °ÎÔ‡Ú· Î·È ∫·„¿ÏË) ΛÌÂÓ˘ ÔÏ˘ÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿ Î·È ÛÙÔ Û¯Â‰È¿ÁÚ·ÌÌ· οÙԄ˘ ÙÔ˘ ÈÛÔÁ›Ԣ ÔÚfiÊÔ˘ Ô˘ ÚÔÛ·ÚÙ¿Ù·È ÛÙÔ ˘’ ·ÚÈıÌfiÓ 15446/1993 Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ù˘ Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ μfiÏÔ˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ ∑·¯ÔÁÈÒÚÁÔ˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ª·˘ÚȉÔÔ‡ÏÔ˘, ¤¯ÂÈ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ̤ÙÚ· ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο 86,00, ÔÛÔÛÙfi Û˘ÓȉÈÔÎÙËÛ›·˜ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 86/1000 ÂÍ ·‰È·ÈÚ¤ÙÔ˘, Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ̤ÙÚ· ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο 45,60, ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ó·Ó ÂÓÈ·›Ô ¯ÒÚÔ. ∏ ·˘ÙÔÙÂÏ‹˜ ·˘Ù‹ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ȉÈÔÎÙËÛ›· ʤÚÂÈ Ù· ·Ó·ÏÔÁÔ‡ÓÙ· ÚÔ˜ ·ÂÚÈÛÌfi Î·È ÊˆÙÈÛÌfi ı‡Ú˜ Î·È ·Ú¿ı˘Ú·, ¤¯ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Î·È ˘‰Ú·˘ÏÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË, Â›Ó·È ÌÈÛıˆÌ¤ÓË, Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ μ√ƒ∂π√∞¡∞Δ√§π∫∞ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Ì ÙËÓ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· μ‹Ù· ¤Ó· ·˘ÙÔÙÂÏ‹ ȉÈÔÎÙËÛ›· ÙÔ˘ ÈÛÔÁ›Ԣ Î·È ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Ì ÎÏÈÌ·ÎÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Î·È ¯ÒÚÔ ÂÈÛfi‰Ô˘ ·˘Ù‹˜. ¡√Δπ√∞¡∞Δ√§π∫∞ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Ì ÎÏÈÌ·ÎÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Î·È ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Ì ÙËÓ Ô‰fi ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ (ÌÂÛÔÏ·‚Ô‡ÓÙÔ˜ Ì·ÏÎÔÓÈÔ‡). ¡√Δπ√¢ÀΔπ∫∞ Ì fiÚÈÔ Í¤Ó˘ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ (ªÔ˘Ù·Ê›‰Ë) Î·È μ√ƒ∂π√¢ÀΔπ∫∞ Ì ·Î¿Ï˘ÙÔ ¯ÒÚÔ ÌÂÛÔÏ·‚Ô‡Û˘ ‚ÂÚ¿ÓÙ·˜. ∏ ·Í›· ÙÔ˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È Ì ÙË Ì ·ÚÈıÌfi 890/2011 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ªÔÓÔÌÂÏÔ‡˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ (180.000,00 ∂) ÂηÙfiÓ ÔÁ‰fiÓÙ· ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ. ΔÈÌ‹ ÚÒÙ˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È, Ì ÙËÓ ˘’ ·ÚÈı. 882/2012 ÙÔ˘ ªÔÓ. ¶ÚˆÙ. μfiÏÔ˘, ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ Â˘ÚÒ ÂÍ‹ÓÙ· ÌÈ·˜ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÂÙ·ÎÔÛ›ˆÓ ÂÍ‹ÓÙ· ¤ÓÙÂ Î·È Â›ÎÔÛÈ ÏÂÙÒÓ (∂ 61.765,20). ªÂÛÂÁÁ˘Ô‡¯Ô ·˘ÙÒÓ fiÚÈÛ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÔÊÂÈϤÙË Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ Ë̤ڷ ÙÔ˘ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜. °›ÓÂÙ·È ÌÓ›· fiÙÈ Ù· ·Ú·¿Óˆ ·Î›ÓËÙ· (ÔÚÈ˙fiÓÙȘ ȉÈÔÎÙËۛ˜) Â›Ó·È ÌÈÛıˆÌ¤Ó·. Δ· ¿Óˆ ÏÂÈÛÙËÚÈ·˙fiÌÂÓ· ·Î›ÓËÙ· ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È ÌÂ: 1) ¶ÚÔÛËÌ›ˆÛË ÀÔı‹Î˘ ˘¤Ú Δƒ∞¶∂∑∞™ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. Ô˘ ÙÚ¿ËΠ۠ٷÎÙÈ΋ ˘Ôı‹ÎË Â› ÙÔ˘ ó ÂÍ ·‰È·ÈÚ¤ÙÔ˘ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÌfiÓÔÓ Î·Ù¿ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ªÔ˘ÚÔÁÈ¿ÓÓË ÙÔ˘ £ˆÌ¿ Î·È Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›·˜. 2) ÀÔı‹ÎË ˘¤Ú Ù˘ ∂¶∂ Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “÷ÓÙ˙ÔÏ¿Î˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ Î·È ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘” Î·È ÙÔ ‰.Ù. “¶∂Δƒ∂§∞π∞ §∞ƒπ™∞™ ∂¶∂” . 3) ÀÔı‹ÎË ˘¤Ú Ù˘ ∂¶∂ “÷ÓÙ˙ÔÏ¿Î˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ - ÷ÓÙ˙ÔÏ¿Î˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ∂¶∂” Î·È ÙÔ ‰.Ù. “ª∂°∞ƒ√ ∂¶∂” . 4) ÀÔı‹Î˘ ˘¤Ú Ù˘ Δƒ∞¶∂∑∞™ E.F.G. EUROBANK ERGASIAS A.E. 5) ÀÔı‹ÎË ˘¤Ú Ù˘ ∞§º∞ Δƒ∞¶∂∑∞™ ∞¡ø¡Àª√À ∂Δ∞πƒ∂π∞™. 6) ÀÔı‹ÎË ˘¤Ú Ù˘ ∞.∂. “ALUMAC ∂•∞ƒΔ∏ª∞Δ∞ ∞§√Àªπ¡π√À A.E.B.E. ¶ÚÔÛηÏÔ‡ÓÙ·È fiÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Î·È ÏÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó Û˘ÌÌÔÚÊÔ‡ÌÂÓÔÈ Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¿Óˆ ηٷۯÂÙ‹ÚÈ· ¤ÎıÂÛË Î·È ÙË Ì ·ÚÈıÌfi 3.512/2012 ¢’ Â·Ó·ÏËÙÈ΋ ¶ÂÚ›ÏË„‹ ÌÔ˘ ∫·Ù·Û¯ÂÙ‹ÚÈ·˜ ŒÎıÂÛ˘, fiÔ˘ ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ù· ·Î›ÓËÙ·, Î·È Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ∫. ¶ÔÏ. ¢. μfiÏÔ˜ 22 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 √ ¢ÈηÛÙÈÎfi˜ ∂ÈÌÂÏËÙ‹˜ Ã∏™Δ√™ °∂ƒ. ª∞Δ™√™


47

KYPIAKH 25 ¡√∂ªμƒπ√À 2012

∞¡∞°¡øƒπ™∏ ™øª∞Δ∂π√À ªÂ ÙËÓ ˘’ ·ÚÈıÌfiÓ 312/2012 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ªÔÓÔÌÂÏÔ‡˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ (‰È·‰Èηۛ· ÂÎÔ˘Û›·˜ ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›·˜), ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËΠ™ˆÌ·ÙÂ›Ô Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “™À§§√°√™ ∞§μ∞¡ø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ °π∞ Δ∏¡ ¶ƒ√√¢√” , Ì ¤‰Ú· ÙÔ μfiÏÔ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÛÎÔfi ÙÔÓ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ ÛÙÔ ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘. μfiÏÔ˜ 19 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 √ ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈÔ˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ¢∏ª∏Δƒπ√™ π. ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏™

¢∂¡ £∞ ¢∂ÃΔ√À¡ - ∏ Î. ∫·›ÙË ∫Ô˘ÎÔ˘‚›ÓÔ˘, ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 35, ‰È¿ ÙËÓ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ Ù˘ ÂÔÚÙ‹ ‰ÂÓ ı· ‰Â¯Ù› ÂÈÛΤ„ÂȘ. - ∏ Î. ∫·ÙÂÚ›Ó· ¶¿ÚÈ ™ÌfiÚÔ˘, ‰ÂÓ ı· ‰Â¯Ù› ÂÈÛΤ„ÂȘ. - ∏ Î. ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘, ∞¯ÈÏϤˆ˜ 51, ‰ÂÓ ı· ‰Â¯Ù› ÂÈÛΤ„ÂȘ.

π¢ƒÀª∞ “√ƒº∞¡√Δƒ√º∂π√ μ√§√À” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 10-Δ.∫. 38 333 μ√§√™ ΔËÏ.: 24210-23264, Fax: 24210-23270 Email: orfanotrofeio_volou@otenet.gr

¢∏ª√∫ƒπΔ∂π√ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ £ƒ∞∫∏™ ¶ƒÀΔ∞¡∂π∞ ∞¡∞∫√π¡ø™∏ ¶ƒ√∫∏ƒÀ•∏™ ¶§∏ƒø™∏™ £∂™∏™ ¢∂¶ ™ÙÔ ·ÚÈıÌ. 1143/24.10.2012 º∂∫ Ù. ΔƒπΔ√ ‰ËÌÔÛȇıËΠÚÔ΋ڢÍË ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚˆÛË Ì›·˜ (1) ı¤Û˘ ¢È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ∂Ú¢ÓËÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ (¢∂¶) ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ Î·È ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÀÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Ù˘ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÎÚÈÙ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £Ú¿Î˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: ¶√§ÀΔ∂áπ∫∏ ™Ã√§∏ Δª∏ª∞ ∏§∂∫Δƒ√§√°ø¡ ª∏Ã∞¡π∫ø¡ ∫∞π ª∏Ã∞¡π∫ø¡ À¶√§√°π™Δø¡ Δ√ª∂∞™: ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏™ ∫∞π Δ∂á√§√°π∞™ ™À™Δ∏ª∞Δø¡ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ - ª›· (1) ı¤ÛË ¢∂¶ ÛÙË ‚·ıÌ›‰· ÙÔ˘ ∫·ıËÁËÙ‹, Ì ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ “™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ∞˘ÙÔÌ¿ÙÔ˘ ∂ϤÁ¯Ô˘, ÀÔÏÔÁÈÛÙÈ΋ ¡ÔËÌÔÛ‡ÓË” . ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ 21.1.2013 ·›ÙËÛË ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ Ì·˙› Ì fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ Î·È ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÀÔÏÔÁÈÛÙÒÓ: ∫Ù›ÚÈÔ ∞’ ∏ª & ªÀ, ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈÔ‡ÔÏË ∫ÈÌ̤ÚÈ· 67100 •¿ÓıË, ÙËÏ. 25410 79018. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜. ∫ÔÌÔÙËÓ‹ 21.11.2012 √ ¶Ú‡Ù·Ó˘ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ƒ∂ª∂§∏™

°È· ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜ ∏ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ √ °∂¡. °ƒ∞ªª∞Δ∂∞™ Δ™π∞¡∞∫∞ ∂§∂¡∏ ∞°ƒπ°π∞¡¡∏™ ∏§π∞™

π¢ƒÀª∞ “√ƒº∞¡√Δƒ√º∂π√ μ√§√À” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 10-Δ.∫. 38 333 μ√§√™ ΔËÏ.: 24210-23264, Fax: 24210-23270 Email: orfanotrofeio_volou@otenet.gr

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ ™ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· “√ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô μfiÏÔ˘” ·fi 18/11/2012 ¤ˆ˜ 23/11/2012 ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó: 1. ∂˘Û‚›· ¡¿ÛÙÔ˘ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ·‰ÂÏÊÔ‡ ∫ÈÙ˙·Ù›‰Ë πˆ¿ÓÓË ...........................................50∂. °Ú. ∂ÈÛ. ¡Ô 570 2. ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· πˆ¿ÓÓË °È·Ï·Ì¿ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ı›Ԣ Î·È ÓÔÓÔ‡ ∫ÈÙ˙·Ù›‰Ë πˆ¿ÓÓË ..........50∂. °Ú. ∂ÈÛ. ¡Ô 571 3. ¢ˆÚ¿, Δ˙ÂÏÌ·Ú›· ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘, ...............30∂. °Ú. ∂ÈÛ. ¡Ô 572 4. ¶·ÓÙ·˙‹ ∞Ì·Ï›· ÛÙË ÌÓ‹ÌË ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ §·‰fiÔ˘ÏÔ˘................................ 50∂. °Ú. ∂ÈÛ. ¡Ô 577 5. ¶·ÓÙ·˙‹ ∞ÓÙÈÁfiÓË ÛÙË ÌÓ‹ÌË ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ §·‰fiÔ˘ÏÔ˘ ..............................150∂. °Ú. ∂ÈÛ. ¡Ô 578 6. ∞ÓÒÓ˘ÌÔÈ ÁÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜: °Ú. ∂›ÛÚ. ¡Ô 574-4∂, °Ú. ∂›ÛÚ. ¡Ô 575-20∂, °Ú. ∂›ÛÚ. ¡Ô 57950∂. ¢È¿ÊÔÚ· ›‰Ë (ÙÚfiÊÈÌ·, ÚÔ‡¯·, ·È¯Ó›‰È· Î.Ù.Ï.) ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó: 1. √ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ª¿ÏÏÈÔ˜, ÚÔÛ¤ÊÂÚ ¤Ó· Ï‹Ú˜ Á‡̷ ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, ÛÙË ÌÓ‹ÌË ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘ ª. 2. ∞ÓÒÓ˘ÌÔ˜ (æˆÌ›): ∞. ¶·Ú·Ï·‚‹˜ ¡Ô 1838. 3. ∞ÓÒÓ˘ÌÔÈ: ∞. ¶·Ú·Ï·‚‹˜ ¡Ô 1837, 1841, 1842, 1844, 1845. ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È Ù· ·È‰È¿ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó fiÏÔ˘˜ ıÂÚÌ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ¤ÛÔ‰Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜. °È· ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∏ ¶Úfi‰ÚÔ˜ √ °ÂÓ. °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ Δ™π∞¡∞∫∞ ∂§∂¡∏ ∞°ƒπ°π∞¡¡∏™ ∏§π∞™

¢øƒ∂∞ -™ÙÔ ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ™ˆÌ·ÙÂ›Ô “√È º›Ï˜ Ù˘ ∞Á¿˘” μfiÏÔ˘, Ô £·Ï¿ÛÛÈÔ˜ ∫fiÛÌÔ˜, ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜ ÷ڿϷÌÔ˜, ÚÔÛ¤ÊÂÚ 15 ¢ÚÒ (828).

π¢ƒÀª∞ “°∏ƒ√∫√ª∂π√¡ μ√§√À” °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ 59 - Δ.∫. 38500 μ√§√™ Δ∏§.: 24210 78910, 78920, FAX: 24210 78917 Email: giro2007@otenet.gr °ƒ∞º∂π√ ¶√§∂ø™: ΔÔ¿ÏË 66 - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ Δ∏§.: 24210 33020

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ ™ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· “°ËÚÔÎÔÌ›ÔÓ μfiÏÔ˘” ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó: 1. ΔÔ ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ™ˆÌ·ÙÂ›Ô “°ËÚÔÎÔÌ›ÔÓ μfiÏÔ˘” ·fi ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¯›ÏÈ· ¢ÚÒ. (126∞) ..............1.000∂ 2. ∏ Î. ∂Ï¢ıÂÚ›· ªÈ¿ÌË ÂηÙfi ¢ÚÒ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ª·Ú›·˜ ∑·¯·ÚÔÁÈ¿ÓÓË. (1421) ..............................100∂ 3. √ Î. ∫Ô˘Ó¤˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ÂηÙfi ¢ÚÒ ÛÙË ÌÓ‹ÌË °ÂˆÚÁ›Ô˘ ™ÎÔÓ‰Ú·Ó›‰Ë (¡ÂÚÔ˘Ï¿˜). (1422) ........100∂ 4. ∞ÓÒÓ˘ÌÔ˜ ÂηÙfi ¢ÚÒ, 20 ÎÈÏ¿ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô Î·È 5 Ï›ÙÚ· ÎÚ·Û›. (1424-526) .................................................100∂ 5. ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ §¿ÁÈÔ˘ ÂηÙfi ¢ÚÒ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘ æÈÒÙ·. (1427) ...................................100∂ 6. √ Î. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ΔÚÈÁÎÒÓ˘ ÂÓ‹ÓÙ· ¢ÚÒ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÁÔÓ¤ˆÓ. (125∞) .......................................................50∂ 7. ∞ÓÒÓ˘ÌÔ˜ ÂÓ‹ÓÙ· ¢ÚÒ. (127∞) ........................................50∂ 8. √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ π¢∞à ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ Î·È ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÔÛfiÙËÙ· ÙÚÔʛ̈Ó, ·ÔÚÚ˘·ÓÙÈÎÒÓ, ÚÔ˘¯ÈÛÌfi Î·È ÎÏÈÓÔÛÎÂ¿ÛÌ·Ù·. (530) 9. ∏ ∂Ù·ÈÚ›· ∂æ∞ ∞.∂. ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÔÛfiÙËÙ˜ ·Ó·„˘ÎÙÈÎÒÓ. (532) 10. ∞ÓÒÓ˘ÌÔÈ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë: (520, 521, 522, 523, 524, 525, 527, 528, 529, 531). √È ∏ÏÈÎȈ̤ÓÔÈ, ÙÔ ¶ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Î·È ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó fiÏÔ˘˜ ıÂÚÌ¿. °È· ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ πø∞¡¡∏™ ∑∞μ∞§π∞°∫√™

∏ Δ·Ì›·˜ ¢∂™¶√π¡∞ ∞°°∂§π¡√À

¶EN£H - EYXAPI™THPIA ΔÔ Ï·ÙÚ¢Ùfi Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ·Ù¤Ú·, ·‰ÂÏÊfi, ·Ô‡ Î·È ı›Ô

∑∏™∏ ∞¡Δø¡∞∫∏ ∂ÙÒÓ 76 Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡۷Ì ¯ı˜ ™¿‚‚·ÙÔ 24 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 3 Ì.Ì. ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ ÛÙ· ∫·Ó¿ÏÈ· Î·È ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∫ÔÈÌ‹Ûˆ˜ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ∫·Ó·Ï›ˆÓ. ∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ıÂÚÌ¿ Û˘ÁÁÂÓ›˜, Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ Ì·˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙÔ ¤ÓıÔ˜ Ì·˜. ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ÕÓÓ· √ ˘Èfi˜: ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∞ÓÙˆÓ¿Î˘ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ∑‹Û˘, £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ - ∂ϤÓË ∞ÓÙˆÓ¿ÎË, ∂˘Û¤‚ÂÈ· ¯· ∞. ∞ÓÙˆÓ¿ÎË, ∂ϤÓË ¯· ∞ϤͷӉÚÔ˘ ΔÛÈ·Ì·ÏÔ‡, πˆ¿ÓÓ˘-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ÷ς¤

μ∞™π§π∫∏ ™∞∫∫∏

EÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË

∞ÈηÙÂÚ›Ó˘ ÌÂÁ·ÏÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜, ªÂÚÎÔ˘Ú›Ô˘ Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜ “∞È Á˘Ó·›Î˜ ˘ÔÙ¿ÛÛÂÛı ÙÔȘ ·Ó‰Ú¿ÛÈÓ, ˆ˜ ·Ó‹ÎÂÓ ÂÓ ∫˘Ú›ˆ” (∫ÔÏ. Á’ 18). ªÂ ÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔÓ ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘ Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ì›· ÌÈÎÚ¿ ÎÔÈÓˆÓ›·, ¢ÏÔÁË̤ÓË ·fi ÙÔÓ £ÂfiÓ, Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ∂Ș ·˘Ù‹Ó fiÏ· Ù· ̤ÏË ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ı¤ÛÈÓ ÙˆÓ Î·È ÙËÓ È‰È·ÈÙ¤Ú·Ó ·ÔÛÙÔÏ‹Ó ÙˆÓ. ∫·È ÂÂȉ‹ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯Ë Ì›· ‰È¢ı‡ÓÔ˘Û· ÎÂÊ·Ï‹ - Î·È ‰ÂÓ ËÌÔÚ› Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ·› ÎÂÊ·Ï·› - Ô ÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ ı¤ÙÂÈ ÙÔÓ ¿Ó‰Ú· ÎÂÊ·Ï‹Ó Ù˘ Á˘Ó·ÈÎfi˜ Î·È fiÏ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜, ‰ÈfiÙÈ ·˘Ùfi˜ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÂȉÈο ÚÔÛfiÓÙ·, ‰È¿ Ó· Â›Ó·È ·Ú¯ËÁfi˜. ¶Ú¤ÂÈ ÏÔÈfiÓ ·È Á˘Ó·›Î˜ Ó· ˘ÔÙ¿ÛÛˆÓÙ·È ÂȘ ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú·˜ ÙˆÓ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ı¤ÏËÌ· ∫˘Ú›Ô˘. ¡· ˘ÔÙ¿ÛÛˆÓÙ·È fi¯È Ì ˘ÔÙ·Á‹Ó ‰Ô˘ÏÈ΋Ó, ·ÏÏ¿ Ì ÙËÓ ÂÏ¢ı¤Ú·Ó ÙˆÓ Û˘ÁηٿıÂÛÈÓ, Ì ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛÈÓ fiÙÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Ê˘ÛÈÎfiÓ Î·È ÙÔ ‰›Î·ÈÔÓ, Î·È ·˘Ùfi Û˘ÓÙÂÏ› ÂȘ ÙËÓ ÚÔÎÔ‹Ó Ù˘ ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜. ªÂ ÙËÓ ˘ÔÙ·Á‹Ó ·˘Ù‹Ó Ë Á˘Ó·›Î· ηٷı¤ÙÂÈ ¤Ó· ıÂ̤ÏÈÔÓ ÂȘ ÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹Ó Ù˘ ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜. ¶ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó· ÎÂÊ¿Ï·ÈÔÓ ÔχÙÈÌÔÓ, Ì ÙÔ ÔÔ›ÔÓ ı· ‰È·ÙËÚËı‹ Ë ·ÚÌÔÓ›· Î·È Ë ÂÓfiÙ˘ Î·È ı· ¤ÏıË ÂȘ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·Ó Ë Â˘ÏÔÁ›· ÙÔ˘ £ÂÔ‡.

√ƒº∞¡√Δƒ√º∂π√ μ√§√À ∂›Ó·È Ë Î·Ú‰È¿ Ì·˜ ·ÓÔȯً... ΔÔ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô μfiÏÔ˘ ·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ ·È‰È¿ Ô˘ ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ Û›ÙÈ Ì ÙË ÛÙÔÚÁ‹ Î·È ·Á¿Ë ÂÓfi˜ ·ÏËıÈÓÔ‡ ÁÔÓÈÔ‡. ∫¿ı ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·, ÌÈÎÚ‹ ‹ ÌÂÁ¿ÏË, fiÙ·Ó ·ıÚÔ›˙ÂÙ·È ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜, ‚ÔËı¿ÂÈ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ‰Ú¿Û˘ Ì·˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ Û›ÙÈ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Í›˙ÂÈ. ªÂ ¤Ó· ·Ïfi ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ÌÔÚԇ̠fiÏÔÈ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ì ÛÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÈÛfiÙÈÌ· ̤ÏË ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∂ÓÈÛ¯‡ÛÙ ÙÔ ÛÙfi¯Ô Î·È ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜, ηÏÒÓÙ·˜ ·fi ÛÙ·ıÂÚfi ÙËϤʈÓÔ √Δ∂ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi: 90111169169 (¯Ú¤ˆÛË 1,22 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÎÏ‹ÛË/Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ º.¶.∞.).

ª¡∏ª√™À¡√ ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ Ï·ÙÚÂ˘Ù‹˜ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·˜, ÁÈ·ÁÈ¿˜, ÚÔÁÈ·ÁÈ¿˜, ·‰ÂÏÊ‹˜ Î·È ı›·˜

∂πƒ∏¡∏™ ∂ª. ƒ∂¶∞¡π¢√À ÙÂϤ۷Ì ¯ı˜ ™¿‚‚·ÙÔ 24 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›ˆÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ & ∂ϤÓ˘ μfiÏÔ˘ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ Û ÛÙÂÓfi ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ·ÎÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘. μfiÏÔ˜ 25 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 Δ· ·È‰È¿: Δ›ÙÛ·-°ÈÒÚÁÔ˜ ™·ÚÚ‹˜, ¡›ÙÛ· ¯‹Ú· ∏. ÷ÏÈÎÈ¿ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ∂Ï¢ıÂÚ›·-£·Ó¿Û˘ ™Ù¿ÓÈÔ˜, ™Ù¿ı˘-∫·ÛÛÈ·Ó‹ ™·ÚÚ‹, ∫·ÙÂÚ›Ó·-¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ™·ÚÚËÁÈ¿ÓÓ˘ Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ‰ÈÛ¤ÁÁÔÓ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜

KH¢EIE™ ΔÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ Ì·˜ ·‰ÂÏÊfi Î·È ı›Ô

™Δ∂º∞¡√ ∂À°. °π∞¡¡√¶√À§√-∫∞π™∞ƒ∂À™

ΔË Ï·ÙÚÂ˘Ù‹ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·, ÁÈ·ÁÈ¿ Î·È ı›·

TH™ ¢EYTEPA™

25

100 ¯ÚfiÓÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·È‰È΋ ÚÔÛÙ·Û›·

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÚÁÂÓÙ›ÓÈÎÔ˘ Δ¿ÓÁÎÔ “PUERTO DEL TANGO” ÛÙȘ 18-20 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2012 Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ∂ÂÙÂÈ·Îfi ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÃÔÚÔ‡ ÁÈ· Ù· ÁÂÓ¤ıÏÈ· ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·˘Ù‹, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë ÚÒÙ˘ ·Ó¿Á΢ Î·È ÚÔÛʤÚıËÎ·Ó ÛÙÔ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô μfiÏÔ˘. °È· ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·˘Ù‹ Ë ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ¢¯·ÚÈÛÙ› ıÂÚÌ¿ ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ “PUERTO DEL TANGO”, ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È Ù˘ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÚÔ˜ ÙÔ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ô, ÙfiÛÔ ··Ú·›ÙËÙ˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ÔÈÔÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙ· ·È‰È¿.

¡√∂ªμƒπ√™

¶Ï‹Ú˘ ∏ÌÂÚÒÓ Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡۷Ì ¯ı˜ ™¿‚‚·ÙÔ 24 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 15.00 ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ §·˙¿ÚÔ˘ ¡. ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘. £ÂÚÌ¿ ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ Ì·˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙÔ ‚·Ú‡ ¤ÓıÔ˜ Ì·˜. μfiÏÔ˜ 25 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 Δ· ·È‰È¿: §›Ó·-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∞˘ÍÂÓÙÈ¿‰Ë˜, ¶ËÓÂÏfiË-¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜-¶fiË ™·Î΋ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ª¿ÓÔ˜, μ¿ÛÈ·, ª¿ÈÚ·, ¶¤ÙÚÔ˜, ¶¿ÓÔ˜, μ¿Ûˆ Î·È ∞Ó‰Ú¤·˜ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜

∂ÙÒÓ 70 Îˉ‡ԢÌ ·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 26 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 10.30 .Ì., ·fi ÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘. ∏ ™√ƒ√™ £∞ μƒπ™∫∂Δ∞π ™Δ√¡ π∂ƒ√ ¡∞√ ™Δπ™ 10.00 ¶.ª. ¡. πˆÓ›· 25 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∞Ó·ÛÙ·Û›· °ÂˆÚ. ∫ÔÚˆÓ·›Ô˘, ∂˘·ÁÁÂÏ›·-ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶·˚¿Ë˜, ∂ϤÓË-™Ù˘ÏÈ·Ófi˜ μÏ¿¯Ô˘, πˆ¿ÓÓ·-∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ∞ÏÂ͛Ԣ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘.

ΔËÓ ·Á·Ë̤ÓË Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·, ·‰ÂÏÊ‹, ÁÈ·ÁÈ¿, ÚÔÁÈ·ÁÈ¿ Î·È ı›·

∞πª∏§π∞ Δ™∞¡Δπ§∏ ∂ÙÒÓ 86 Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋ 25 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 11.30 .Ì. ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ fiˆ˜ Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ Ù˘. ∏ ™√ƒ√™ £∞ μƒπ™∫∂Δ∞π ™Δ√¡ π∂ƒ√ ¡∞√ ™Δπ™ 11.00 ¶.ª. μfiÏÔ˜ 25 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 Δ· ·È‰È¿: πˆ¿ÓÓ˘-ª·Ú›Ó· ΔÛ·ÓÙ›ÏË, ∏Ï›·˜-ª·Ú›· ΔÛ·ÓÙ›ÏË Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜-¡·Ù·Ï›· ªÔ˘ÚÙ˙›ÓÔ˘ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ∞fiÛÙÔÏÔ˜-∞ıËÓ¿, ∂ÚÚ›ÎÔ˜-μÈÚÁÈÓ›·, ªËÏ›ÙÛ·, §Ô˘ÙÛ›· Δ· ‰ÈÛ¤ÁÁÔÓ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ ∏ Δ∞º∏ £∞ °π¡∂π ™Δ√ ∫√πª∏Δ∏ƒπ√ ∞¡ø μ√§√À. √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô Ù˘ Ï·Ù›·˜ ∞Á›·˜ ΔÚÈ¿‰·˜. ¶∞ƒ∞∫§∏™∏ ∂∫ Δ∏™ √π∫√°∂¡∂π∞™ ∞¡Δπ ™Δ∂º∞¡ø¡ Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ¡∞ ¢√£√À¡ ™Δ∏¡ ∂§∂¶∞¶ ¶∞ƒ∞ƒΔ∏ª∞ μ√§√À Δ∏§. ∂¶π∫. 24280/97098.


48 Δ· ÚÔ˘ÓÔÂȉ‹ Î·È Ë ‰·Ì·ÛÎËÓÈ¿ Δ∞ ÚÔ˘ÓÔÂȉ‹ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÚԉȉÒÓ (ÚÔ‰›‰Â˜Rosaceae). Δ· ÚÔ˘ÓÔÂȉ‹ ÏÔÈfiÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ̛· ·fi ÙȘ ˘ÔÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ù˘ Ê˘ÙÈ΋˜ ·˘Ù‹˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ (Prunoideae) Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· οوıÈ Î·ÚÔÊfiÚ· ‰¤ÓÙÚ·: 1) Prunus Amygdalus, Ë ÁÏ˘ÎÔ‡ÚÈÓË ·Ì˘Á‰·ÏÈ¿ (Pr Amygdalus varietas dulcis). ∫·È ÈÎÚÔ‡ÚÈÓË ∞Ì˘Á‰·ÏÈ¿ (Pr. Amygdalus varo Amara), Ë ÈÎÚ·Ì˘Á‰·ÏÈ¿ ÎÔÈÓÒ˜ Î·È 2) Ë ∞Ì˘Á‰·ÏÈ¿ Ì ٷ ‡ıÚ·˘ÛÙ· ·Ì‡Á‰·Ï· (Pr. Amygdalus fragilis). Δ· ›‰Ë ·˘Ù¿ Ù˘ ·Ì˘Á‰·ÏÈ¿˜ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi Ù· ˘fiÏÔÈ· ÚÔ˘ÓÔÂȉ‹, ÛÙÔ fiÙÈ Ô Î·Úfi˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û·ÚÎ҉˘-¯˘Ì҉˘. ∞ÂÓ·ÓÙ›·˜, Ù· ˘fiÏÔÈ· ›‰Ë Ù˘ ˘ÔÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, Ô Î·Úfi˜ ÙÔ˘˜, Ô˘ ÛÙË μÔÙ·ÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ‰Ú‡Ë, Â›Ó·È Û·ÚÎ҉˘. Ÿˆ˜: 3) Ë ƒÔ‰·ÎÈÓÈ¿ (Prunus Persica) Ì ÙȘ ÔÏϤ˜ ÙȘ ÔÈÎÈϛ˜ ÚÔ‰¿ÎÈÓˆÓ, ÓÂÎÙ·Ú›ÓÈ·, ÌËÏÔÚÔ‰¿ÎÈÓ·, ÏÂÌÔÓ¿Ù· Î.Ï., ›‰Ë ·ÚÎÂÙ¿ ÁÏ˘Î¿ Î·È ‰ÚÔÛÂÚ¿ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. 4) ∏ μÂÚ˘ÎÔÎÈ¿ (Prunus Armeniaca). 5) ∏ ∫ÂÚ·ÛÈ¿ (Prunus Avium) Î·È Ë μ˘ÛÈÓÈ¿ (Prunus Cerasus). 6) ∏ ¶ÈÎÚÔ‰¿ÊÓË-ÈÎÚÔ‰·ÊÓÈ¿ (Prunus Laurocerasus). 7) ∏ ∞ÁÚÈÔÎÂÚ·ÛÈ¿-ÙÔ ·ÚˆÌ·ÙÈÎfi Ì·¯Ï¤È (Pr. Mahaleb). 8) ¶ÚÔ‡ÓÔ˜ Ô ·Î·Óı҉˘-Ë ÙÛ·Ô˘ÚÓÈ¿ (Prunus Spinosa) Î·È 9) Ë ¢·Ì·ÛÎËÓÈ¿ (Prunus Domestica) Ì ÙÔ ˘Ô›‰Ô˜ ∫ÔÚÔÌËÏÈ¿-Δ˙·ÓÂÚÈ¿ (Prunus Insititia). °È· ÙË ¢·Ì·ÛÎËÓÈ¿ Î·È ÙË Δ˙·ÓÂÚÈ¿ Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂ.

∏ ¢·Ì·ÛÎËÓÈ¿ Î·È Ë Δ˙·ÓÂÚÈ¿ ∂›Ó·È ‰‡Ô Ôχ Û˘ÁÁÂÓÈο ÔˆÚÔÊfiÚ· ‰¤ÓÙÚ·, Ôχ ¯Ú‹ÛÈÌ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ‰˘ÛÎÔÈÏÈfiÙËÙ·˜ ΢ڛˆ˜! Œ¯Ô˘Ó fï˜ ÌÈ· ‰È·ÊÔÚ¿. √È Î·ÚÔ› Ù˘ ¢·Ì·ÛÎËÓÈ¿˜ ÌÔÚÔ‡Ó Î·Ù·Ïϋψ˜ Ó· ÍËÚ·ıÔ‡Ó. ∫·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ÍËÚÔ› ηÚÔ› Ù˘ ¢·Ì·ÛÎËÓÈ¿˜ ¢‰ÔÎÈÌÔ‡Ó ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ! ºËÌÈṲ̂ӷ Ù· ÍÂÚ¿ ‰·Ì¿ÛÎËÓ· Ù˘ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ·˜ Î·È Ù˘ °·ÏÏ›·˜, Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜, Ù˘ ∫ÚÔ·Ù›·˜ Î.Ï. Δ· Ù˙¿ÓÂÚ· ‰ÂÓ ÍËÚ·›ÓÔÓÙ·È! ŒÓ· ¿ÏÏÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ¢·Ì·ÛÎËÓÈ¿˜ Â›Ó·È Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙ› Î·È Ì ·Ú·Ê˘¿‰Â˜. ªÈ· ÏËÚÔÊÔÚ›· ÁÈ· ÙËÓ Í‹Ú·ÓÛË ÙˆÓ ‰·Ì¿ÛÎËÓˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ Ù· ‰·Ì¿ÛÎËÓ· ‰ÂÓ Û˘ÏϤÁÔÓÙ·È ·fi Ù· ‰¤ÓÙÚ·, ·ÏÏ¿ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ì ÙËÓ ˆÚ›Ì·ÓÛ‹ ÙÔ˘˜ Ó· ¤ÛÔ˘Ó Î¿Ùˆ ÌfiÓ· ÙÔ˘˜! ∞ÏÒÓÔÓÙ·È Â› „·ıÒÓ ‹ ·¯‡ÚˆÓ ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ, ÁÈ· Ó· ·Ô‚¿ÏÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó. ªÂÙ¿ ·ÔÍËÚ·›ÓÔÓÙ·È Û ÂȉÈÎÔ‡˜ ÎÏÈ‚¿ÓÔ˘˜, 100 ÎÈÏ¿ ÓˆÒÓ ‰·Ì¿ÛÎËÓˆÓ, Ì·˜ ·Ú¤¯Ô˘Ó 35 ÎÈÏ¿ ÍËڷ̤ӈÓ! √ Ôfi˜ ÙˆÓ ‰·Ì¿ÛÎËÓˆÓ ÂÚȤ¯ÂÈ Û¿Î¯·ÚÔ 44% fiÔ˘ ΢Úȷگ› Ë ÁÏ˘Îfi˙Ë. ªÈ· Ô˘Û›· Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ·Ì˘Á‰·Ï›ÓË Î·È ÔÚÁ·ÓÈο Ôͤ· fiˆ˜ ÌËÏÈÎfi Ô͇ Î·È ‚ÂÓ˙Ô˚Îfi. ™Â ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ηÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È Ë ¢·Ì·ÛÎËÓÈ¿ Î·È ÂÌÔÚ‡ÔÓÙ·È Ôχ Ù· ·ÔÍËڷ̤ӷ ‰·Ì¿ÛÎËÓ·. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÚÔÙÈÌÒÓÙ·È ÈÔ Ôχ Ù· Ù˙¿ÓÂÚ·, Ô˘ ÙÚÒÁÔÓÙ·È ˆÌ¿, ÎÔÌfiÛÙ˜ ‹ Ì·ÚÌÂÏ¿‰Â˜. ™ÙȘ ÎÔÌfiÛÙ˜ Ì·˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È, ¤ÙÛÈ ÁÈ· ÌÈ· ˆÚ·›· ÔÈÎÈÏ›·, Ù· Ù˙¿ÓÂÚ· ‹ Ù· ‰·Ì¿ÛÎËÓ· Ì ʤÙ˜ Ì‹ÏÔ˘, ÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÔÈÎÈÏ›·˜. ™ÙËÓ ÎÔÌfiÛÙ· ¿ÏÈ Ì‹ÏÔ˘ ‹ Ì‹ÏÔ˘-΢‰ˆÓÈÔ‡, Ì·˙› ·Ó ÚÔÛı¤ÛÂÙ ϛÁ· ‰·Ì¿ÛÎËÓ· ÍÂÚ¿ (‹ Óˆ¿) ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË ÙfiÙ ӷ ÚÔÛı¤ÛÂÙÂ Î·È Î¿ÔÈ· ÁÏ˘Î·ÓÙÈ΋ ¿ÏÏË ‡ÏË! √ Ôfi˜ ÙˆÓ ‰·Ì¿ÛÎËÓˆÓ Î·È ÙˆÓ Ù˙¿ÓÂÚˆÓ ıˆÚÂ›Ù·È ÙÔÓˆÙÈÎfi˜, ‡ÂÙÔ˜! ∞ÏÏ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ó· ÙÔÓ ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈÛÙԇ̠ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ‰˘ÛÎÔÈÏÈfiÙËÙ·˜! ªÂÚÈΤ˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ·Ú·Û··Û·Ó Ì›ÁÌ·Ù· ÔÔ‡ ‰·Ì¿ÛÎËÓˆÓ Ì ÛÎfiÓË Ê‡ÏÏˆÓ Û˘Ó·ÌÈ΋˜. ∞ÏÏ¿ Û ‹Ș ÌÔÚʤ˜ ‰˘ÛÎÔÈÏÈfiÙËÙ·˜, ηÏfiÓ Â›Ó·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÍ‹˜ Ô‰ËÁ›·: ™Â ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÔÙ‹ÚÈ ÓÂÚfi ÎÚ‡Ô, Ú›¯ÓÔ˘Ì ÙÚ›· ÍÂÚ¿ ‰·Ì¿ÛÎËÓ· ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ (Ì ÎÔ˘ÎÔ‡ÙÛÈ ‹ ¯ˆÚ›˜ ÎÔ˘ÎÔ‡ÙÛÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›·) ·fi ‚Ú·‰‡˜. ΔÔ Úˆ› Â›Ó·È ÙÂÏ›ˆ˜ ̷Ϸο Î·È ÙÚÒÁÔÓÙ·È Â‡ÎÔÏ·. ΔÚÒÌ ¤Ó· ÙÔ Úˆ›, ÚÈÓ ÙÔ ÚˆÈÓfi Ì·˜. ŒÓ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ¤Ó· ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∫·Ù¿ ÚÔÙ›ÌËÛË ÚÈÓ ÙÔ Ê·ÁËÙfi Ì·˜. ΔÔ Î·Ïfi ÁÈ· ÙËÓ ·Ï‹ Û˘ÓÙ·Á‹ ·˘Ù‹ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ‚ÔÙ·ÓÈÎfi ·˘Ùfi ̤ÛÔ, ‰ÂÓ Âı›˙ÂÙ·È Ì ÙË Ì·ÎÚ¿ ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛË. ∏ ›‰È· Û˘ÓÙ·Á‹ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· Ù· ÊÚ¤Ûη ̷Ϸο ‰·Ì¿ÛÎËÓ·. ¡· ı˘Ì›ÛÔ˘Ì ÌÂÚÈΤ˜ ÔÈÎÈϛ˜ ¢·Ì¿ÛÎËÓÔ˘: Δ· ƒÂÁÎÏfiÙ·-ƒÂÁÎÏfiÙ˜ (Reines Claudes), Ù· ™¿ÓÙ·-ƒfi˙· (Santa Rosa). ∫·È ¿ÏÏ· ÔÏÏ¿, ΛÙÚÈÓÔÈ, Ú¿ÛÈÓÔÈ, ÌÏ ÛÎÔ‡ÚÔ Î·È ÎfiÎÎÈÓÔÈ Î·ÚÔ›. ∫Àƒπ∞∫√™ ¡∏™πøΔ∏™

KYPIAKH 25 ¡√∂ªμƒπ√À 2012

∏ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘ - ∏ ηٿ ÎfiÛÌÔÓ Î·È Ë Î·Ù¿ £ÂfiÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘ - ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›Ô˘ ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹: √ ¿ÛÏ·¯ÓÔ˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ Ùˆ¯fi §¿˙·ÚÔ. √ ÂÓ¿ÚÂÙÔ˜ Ó·ӛ·˜, Ô˘ ·ÒÏÂÛ ÙËÓ ÎÏ‹ÛË ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡, ÏfiÁˆ Ù˘ ÊÈÏÔÏÔ˘Ù›·˜ ÙÔ˘! √ ʛϷ˘ÙÔ˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˜ Ô˘ ۯ‰›·˙ ӷ ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ ÙȘ ·Ôı‹Î˜ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ Ù· ˘ÏÈο ·Á·ı¿ ÙÔ˘ £ÂÔ‡! - √ ÈÂÚ¤·˜ Î·È Ô Ï¢›Ù˘, Ô˘ ·ÓÙÈ·Ú‹Ïı·Ó ¤Ó·Ó ·Ó·ÁηÈ̤ÓÔ ¿ÓıÚˆÔ! - ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÚÔ˜ Ì›ÌËÛË, Ô Î·Ïfi˜ ™·Ì·Ú›Ù˘, Ô ÛˆÛÙfi˜ ÏËÛ›ÔÓ ÙÔ˘ “ÂÌÂÛfiÓÙÔ˜ ÂȘ ÙÔ˘˜ ÏËÛÙ¿˜” ! - √È ·ÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ¿ÍÈÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ ·ÔÛÙfiÏˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·Ù¤ÚˆÓ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ - ∫·È ¿ÏÈÓ Ô ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ Ô ∂ÏÂ‹ÌˆÓ Î·È Ô ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ Ô ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜ ™˘Ì¤Ú·ÛÌ·: ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ Ó· ηٷÛÙԇ̠ηÚÔÊfiÚÔÈ, ˆ˜ ˘ÈÔ› £ÂÔ‡, “ÂÈÙÂÏÔ‡ÓÙ˜ ·ÁÈÔÛ‡ÓËÓ ÂÓ Êfi‚ˆ £ÂÔ‡” √È Â˘·ÁÁÂÏÈΤ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ηٿ ÙȘ 4 ∫˘ÚȷΤ˜ ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, Ì·˜ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Í›· ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘! À¿Ú¯ÂÈ Ë Î·Ù¿ ÎfiÛÌÔÓ ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘. ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈο ‚¤‚·È· ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜ ‹ ÙÔ Ôχ ÁÈ· Ù· Ôχ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο Ì·˜ ÚfiÛˆ·. À¿Ú¯ÂÈ Ë Î·Ù¿ £ÂfiÓ ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘ Ì·˜, fi¯È ÁÈ· Ó· ÌÂÁ·ÏÒÛÔ˘Ì ÎÈ ¿ÏÏÔ ÙȘ ·Ôı‹Î˜ Ì·˜ Î·È Ó· ÙȘ ·Ì·ÚÒÛÔ˘Ì ‰˘Ó·Ù¿, ÚÔÊ˘Ï¿ÁÔÓÙ¤˜ Ù˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÏËÛÙ¤˜ Ô˘ “‰ÈÔÚ‡ÛÔ˘ÛÈ Î·È ÎϤÙÔ˘ÛÈ” (ª∞Δ£. ™Δ’ 20) ÙÔ˘˜ ıËÛ·˘Ú‡˜ Ì·˜. ∞ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÔËıÔ‡ÌÂ, fiÛÔ ·˘Ùfi Ì·˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ, ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ¤ÚÁÔ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜, “ıËÛ·˘Ú›˙ÔÓÙ˜ ÂÓ √˘Ú·ÓÔ›˜” (fiÔ˘ Ô‡Ù ÎϤÊÙ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ô‡Ù ÔÈ ÙÚÔʤ˜ Ì·˜ ¯·ÏÔ‡Ó). ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô Î·Ù¿ £ÂfiÓ ÏÔ˘ÙÈÛÌfi˜ Ì·˜. §ÔÈfiÓ, ÁÈ·Ù› ·Ï‹ıÂÈ· ÙÔ Ì‹Ó· ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ Ë ∂ÎÎÏËÛ›· Ì·˜, ÂÈ̤ÓÂÈ Ó· Ì·˜ ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ η΋˜ ‰È·¯ÂÈÚ›Ûˆ˜ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘ Î·È ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙȘ ‚Ï·‚ÂÚ¤˜ Ù˘ ÛÙËÓ „˘¯‹ Ì·˜; ª·˜ ·ÚÔÙÚ‡ÓÂÈ ÏÔÈfiÓ Û˘Ó¯Ҙ Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ì ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘ ÛÎÏËÚfiηډԢ ÏÔ‡ÛÈÔ˘, Ô˘ ¿ÛÏ·¯Ó· ·‰È·ÊfiÚËÛ ÁÈ· ÙÔ ‰‡ÛÙ˘¯Ô ÎÔÓÙÔÁ›ÙÔÓ¿ ÙÔ˘, ÙÔ §¿˙·ÚÔ. ΔËÓ Î·Î‹ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ·ÙÔÌÈÛÙ‹ ¿ÊÚÔÓÔ˜ ÏÔ˘Û›Ô˘. ΔËÓ ·‰È·ÊÔÚ›· ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÏËÚÈÎÒÓ(ÈÂÚ¤ˆ˜ Î·È Ï¢›ÙÔ˘) ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ “ÂÌÂÛfiÓÙ· ÂȘ ÙÔ˘˜ ÏËÛÙ¿˜” . ΔËÓ ·Ì·Úوϋ ·Á¿Ë ÁÈ· ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ÎÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÏÔ˘Û›Ô˘ Ó¤Ô˘. ∫È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ë Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ ̤ÚÈÌÓ· ÂÓfi˜ ™·Ì·Ú›ÙË Û ·Ó·ÁηÈ̤ÓÔ ¿ÓıÚˆÔ. ∞˘Ùfi˜ ηٿ ÁÂÓÈ΋ ÔÌÔÏÔÁ›·, ΤډÈÛ ÙÔÓ ˘¤ÚÔ¯Ô Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ÛˆÛÙÔ‡ “ÏËÛ›ÔÓ” ! ÿÛˆ˜ ÂÈ̤ÓÂÈ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ηϋ˜ ‰È·¯ÂÈÚ›Ûˆ˜ ÙˆÓ ·Á·ıÒÓ Ô˘ Ì·˜ ‰ˆÚ›˙ÂÈ Ô £Âfi˜, Û ÂÔ¯‹ ÊıÈÓÔˆÚÈÓ‹, Ô˘ Û˘ÏϤÁÔÓÙ·È Î·È ·ÔıË·ÔÓÙ·È Ù· ÁÂÓÓ‹Ì·Ù· Ù˘ Á˘! ∫·ÓÔÓ›Û·Ù ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔÚÂ-

Ò˜, Ì·˜ ‰È·ÌËÓ‡ÂÈ Ë ∂ÎÎÏËÛ›· Ì·˜, ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ıÂ˚ÎÒÓ ‰ˆÚËÌ¿ÙˆÓ! ¡· ı˘Ì›Ûˆ ˆ˜ ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ·ÏËÛÌfiÓËÙÔÈ ¶·Ù¤Ú˜ Ì·˜ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜, Ôχ ÛˆÛÙ¿ ÙÔ ÈÂÚfi ·˘Ùfi ¤ÚÁÔ Ù˘ ÊÈÏ·ÓıÚˆ›·˜, ÙÔ Û˘Ó‰‡·Û·Ó Ì ÙËÓ ·ÁÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ÂıÂÏÔÓÙÈο ı· Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙË ÊÈÏ¿ÓıÚˆË ·˘Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜. ¡· ı˘Ì›Ûˆ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË, Ô˘ ·¤ÎÚÔ˘Û ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÏÔ˘Û›Ô˘ ÂΛÓÔ˘ Ù˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·˜, Ô˘ ı· ¤‰ÈÓ ·Ì‡ıËÙ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· (Û ÂÚ›ÙˆÛË ÌÂÁ¿Ï˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Á΢) ˆ˜ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· Ô˘ ˙ËÙÔ‡Û ӷ ¯ÂÈÚÔÙÔÓËı› ÈÂÚ¤·˜! Ÿ¯È, ÙÔ˘ ›Â Ô ¶·ÙÚȿگ˘ πˆ¿ÓÓ˘ Ô ∂Ï‹̈Ó! ™‹ÌÂÚ· Ó· ı˘Ì›Ûˆ ÎÈ ¿ÏÏË Ù¤ÙÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË. ŸÙ·Ó ÂÎϤ¯ÙËÎÂ Ô ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ ¶·ÙÚȿگ˘ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›·˜, ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÏËÌ¿ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ó· ηϤÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓfiÌÔ˘˜ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ÂÈ: “¢ÂÓ Â›Ó·È ‰›Î·ÈÔ” ÙÔ˘˜ › “·‰ÂÏÊÔ› Î·È Û˘ÏÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ› ÌÔ˘, Ó· ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ì ÁÈ· Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ, ÚÈÓ ·fi ÙÔ ÃÚÈÛÙfi! §ÔÈfiÓ ËÁ·›ÓÂÙ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ fiÏË Ù˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·˜ Î·È Î·Ù·ÁÚ¿„·Ù ¤Ó· ÚÔ˜ ¤Ó· ÙÔ˘˜ ΢ڛԢ˜ ÌÔ˘” ! √È ÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔÈ ·fiÚËÛ·Ó. ¶ÔÈÔÈ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› ÔÈ Î‡ÚÈÔÈ ÙÔ˘ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ô˘; ∫È ·˘Ùfi˜ ÂÍ‹ÁËÛ “›Ӓ ·˘ÙÔ› Ô˘ ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙÂ Û˘Ó‹ıˆ˜ Ùˆ¯Ô‡˜ Î·È Â·›Ù˜! ∞˘ÙÔ‡˜ ÂÁÒ ÙÔ˘˜ ÔÓÔÌ¿˙ˆ ‰ÂÛfiÙ˜ ÌÔ˘ Î·È ‚ÔËıÔ‡˜. ¢ÈfiÙÈ ·˘ÙÔ› ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· Ì ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÌË ¯¿Ûˆ ÙË μ·ÛÈÏ›· ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡!” . ªÂ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÊÈÏfi¯ÚÈÛÙ˜ ÛΤ„ÂȘ Ô ÕÁÈÔ˜ Î·È ÛÙÂÓ¿ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ˜ Ì ÙÔÓ ·Ïfi Ï·fi ÙÔ˘, ÙÔ Ô›ÌÓÈfi ÙÔ˘, ¤Ù˘¯Â Ô £Âfi˜ Ó· ÙÔ˘ Û˘Ì·Ú·ÛÙ·ı›, ÒÛÙ ӷ ·ÔÚÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÂÙÂÚfiıÚËÛÎÔÈ ·ÎfiÌË, Ò˜ ¤‚ÚÈÛΠ·˘Ùfi˜ ÙfiÛ· ÏÂÊÙ¿, ÒÛÙ ӷ ‰›ÓÂÈ ÙfiÛ· Û ÙfiÛÔ ÎfiÛÌÔ. ¡· ÊÈÏÔÍÂÓ› ÚfiÛÊ˘Á˜ Ô˘ η٤Ê¢Á·Ó ÂΛ ·fi ¿ÏÏ· ̤ÚË, Ó· Û˘ÓÙËÚ› ÙfiÛ· ȉڇ̷ٷ, Ó· ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ ·È¯Ì·ÏÒÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÂÈÙÂÏ› ÙfiÛ· ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ÊÈÏ¿ÓıÚˆ·

¤ÚÁ·! ∞Ó ı¤ÏÂÈ Ô £Âfi˜ ÛÙȘ ÚÔÛ¯›˜ Ì·˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÛًϘ Ù˘ ÊÈÏfiÍÂÓ‹˜ Ì·˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜, Ó· ˘ÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ì ·˘Ù¿ Ù· ·ÍÈÔı·‡Ì·ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙˆÓ ·Á›ˆÓ ·Ù¤ÚˆÓ Ì·˜! £· ˘ÂÓı˘Ì›Ûˆ ¿ÏÈ Ù· ¿ÁÈ· ÚfiÛˆ· Ô˘ Ï·ÈÛ›ˆÓ·Ó Î·È ÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˘. ¶ÚÒÙ·-ÚÒÙ· Ù· ÔÓfiÌ·Ù· Ó· Ô‡ÌÂ, ·fi ÙȘ ·ÍÈÔı·‡Ì·ÛÙ˜ ‰È·ÎfiÓÈÛÛ˜ Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Û·Ó Ì Ôχ ˙‹ÏÔ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ ÙÔ˘ μ˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, ÙËÓ ÕÌÚÔ˘ÎÏ·, ÙËÓ ¶ÂÓÙ·‰›·, ÙË ™·Ï‚›Ó· Î·È ÚÔ¿ÓÙˆÓ ÙËÓ ˘¤ÚÔ¯Ë ∞Á›· √Ï˘ÌÈ¿‰·, Ô˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi fiÏÔ˘˜ fiÓÂÛ ÙÔÓ ÈÂÚfi ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÊˆÚ· ¿‰ÈÎË ÂÍÔÚ›·. ¡· ı˘Ì›Ûˆ ÙÔÓ ıÂÚÌfi ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ‹ ÙÔ˘ ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘, ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔÔÏ›ÙË fiÛÈÔ ¡Â›ÏÔ, Ì·ıËÙ‹ ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ ·ÙÚfi˜, Ô˘ ÙÂÏÈο ·Û΋Ù„ ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ Î·È ÛÙÔ fiÚÔ˜ ™ÈÓ¿! ∫·ıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ¶·ÏÏ¿‰ÈÔ ∂ÏÂÓÔ˘fiψ˜, ¿ÍÈÔ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È Û˘Ó¤ÁÚ·„ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ¶·Ù¤Ú· Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Î·È ‰È‰·ÛοÏÔ˘ Ù˘ ÔÈÎÔ˘Ì¤Ó˘! Δ¤ÏÔ˜, Ó· ı˘ÌËıÔ‡ÌÂ Î·È ÙÔÓ ÕÁÈÔ ¶ÚfiÎÏÔ, Ô˘ ‰È·‰¤¯ıËΠÛÙÔ ıÚfiÓÔ Ù˘ ∫ˆÓ/fiψ˜ ÙÔÓ ∞ÙÙÈÎfi. ∞˘Ùfi˜ fiÙ·Ó ‹Ù·Ó Ó·Úfi˜, ˘ËÚÂÙÔ‡Û ˘¿ÎÔ˘· Û ˘‡ı˘Ó˜ ı¤ÛÂȘ ÙÔÓ ÈÂÚfi ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ. ªÂÙ¿ ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ Ù·Ê‹ ÙÔ˘, Ô ÕÁÈÔ˜ ¶ÚfiÎÏÔ˜, ÂÈÛËÁ‹ıËΠÛÙÔÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· £ÂÔ‰fiÛÈÔ ÙÔÓ μ’ Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÙÔ ÈÂÚfi Ï›„·ÓÔ ÙÔ˘ ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. ¶Ú¿ÁÌ· Ô˘ ¤ÁÈÓÂ! √ ÊÙˆ¯fi˜ Î·È ·‰‡Ó·ÌÔ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ï·fi˜, ·˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó Ô˘ ÚˆÙÔÛÙ·ÙÔ‡ÛÂ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙÔ Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙÔ˘˜ ÕÁÈÔ˘˜ Î·È ªÂÁ¿ÏÔ˘˜ ¶·Ù¤Ú˜ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜! ∞˘Ù¿ Ù· ÏfiÁÈ· Ó· ı˘ÌËıԇ̠ÎÈ ÂÌ›˜ ÙÔ˘ ∞. ¶·‡ÏÔ˘: “∫ÔÈÙ¿ÍÙ” ¤ÁÚ·„ ÛÙÔ˘˜ ∫ÔÚÈÓı›Ô˘˜ “Ô˘ ·Ó¿ÌÂÛ¿ Ì·˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› ηٿ ÎfiÛÌÔÓ ÛÔÊÔ›, Ì ‰‡Ó·ÌË Î·È ÂÈÚÚÔ‹, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÈÛÙÔÎÚ¿Ù˜ (Î·È ÏÔ‡ÛÈÔÈ) ÌÂ

¢ÁÂÓÈ΋ ηٷÁˆÁ‹. ∞ÏÏ¿ ·ÂÓ·ÓÙ›·˜, ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ÊÙˆ¯‹˜ ηٷÛÙ¿Ûˆ˜ Î·È Î·Ù·ÁˆÁ‹˜, ÙÔ˘˜ ηٷÊÚÔÓÂ̤ÓÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ˆ˜ ·Û‹Ì·ÓÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ‰È¿ÏÂÍÂ Ô £Âfi˜, Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÎÔfi Ó· ÓÙÚÔÈ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜ Î·È ‰˘Ó·ÙÔ‡˜. (ªÂ Ù· ı¿ÚÂÛÙ· ¤ÚÁ· Ô˘ ÂÈÙÂÏÔ‡Ó, Ô˘ ‚ÔËıÔ‡Ó Ì ٷ ÊÈÏ¿ÓıÚˆ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜, ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ì Û fiÏ· Ù· ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Î·È ¤ÂÈÙ· Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÏÔ‡ÛÈÔÈ, fiÛˆÓ Ë Î·Ú‰È¿ ı· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈËı›, ÁÈ· Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó ÎÈ ÂΛÓÔÈ. √ ¤Ú·ÓÔ˜ ¿ÓÙ· ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙÔ ‰›ÏÂÙÔ Ù˘ ¯‹Ú·˜ ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›Ô˘! ¡· ÎÏ›ÛÔ˘Ì fï˜ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Ì·˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË, Ì ÙÔ ·ÔÛÙÔÏÈÎfi ·Ó¿ÁÓˆÛÌ·: “... ŸÏÔÈ ‰È¿ ̤ÛÔ˘ ÙË ˜›ÛÙˆ˜, Á›Ó·ÙÂ Î·È Â›ÛÙ ÔÈ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ›, ˘ÈÔ› £ÂÔ‡ ÂÓ‹ÏÈΘ, ÒÚÈÌÔÈ Î·È ¯ÂÈÚ·ÊÂÙË̤ÓÔÈ. ∂›Û·ÛÙ ÏÔÈfiÓ ˘ÈÔ› £ÂÔ‡, ‰ÈfiÙÈ fiÛÔÈ ‚·ÙÈÛًηÙ ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡, ÂÓ‰˘ı‹Î·Ù ÙÔ ÃÚÈÛÙfi Î·È ÂÓˆı‹Î·Ù ̷˙› ΔÔ˘. °È’ ·˘Ùfi Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ϤÔÓ Î·ÌÈ¿ ‰È¿ÎÚÈÛË ÌÂٷ͇ πÔ˘‰·›Ô˘ Î·È ŒÏÏËÓ·. ªÂٷ͇ ‰Ô‡ÏÔ˘ Î·È ÂχıÂÚÔ˘. ªÂٷ͇ ¿ÚÚÂÓÔ˜ Î·È ı‹Ïˆ˜ ·ÙfiÌÔ˘. ¢ÈfiÙÈ fiÏÔÈ ÁÂӋηÙ ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰È¿ Ù˘ ÂÓÒÛÂÒ˜ Û·˜ Ì ÙÔ ÃÚÈÛÙfi. ∫·È ÂÊfiÛÔÓ ÂÛ›˜ ÔÈ ÂÍ ÂıÓÒÓ ·Ó‹ÎÂÙ ÛÙÔ ÃÚÈÛÙfi, Ô˘ Â›Ó·È Â˘ÏÔÁË̤ÓÔ˜ ·fiÁÔÓÔ˜ ÙÔ˘ ∞‚Ú·¿Ì, ¿Ú· Î·È ÛÂȘ ›ÛÙ ·fiÁÔÓÔÈ ÙÔ˘ ∞‚Ú·¿Ì. ∫·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Â·ÁÁÂÏ›·, ›ÛÙÂ Î·È ÎÏËÚÔÓfiÌÔÈ Ù˘ Â·ÁÁÂÏ›·˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡. ŸÙ·Ó ÏÔÈfiÓ Û˘ÌÏËÚÒıËÎÂ Ô ÚÔ‚ÏÂÊı›˜, ·fi ÙÔ £Âfi ¯ÚfiÓÔ˜, ÂÍ·¤ÛÙÂÈÏÂ Ô £Âfi˜ ÙÔÓ ÀÈfiÓ ÙÔ˘, Ô˘ ¤ÁÈÓ ¿ÓıÚˆÔ˜ ·fi Á˘Ó·›Î·, Î·È Û˘ÌÌÔÚÊÒıËΠÚÔ˜ ÙÔ ªˆÛ·˚Îfi ¡fiÌÔ, ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙÔ ¡fiÌÔ (·fi ÙËÓ Î·Ù¿Ú· ¡fiÌÔ˘) Î·È ÁÈ· Ó· Ï¿‚Ô˘Ì ÙËÓ ˘ÈÔıÂÛ›· ÙÔ˘ £ÂÔ‡!” (°∞§∞Δ. °’ 25-¢’ 5). ø˜ ˘ÈÔ› £ÂÔ‡, ÏÔÈfiÓ ¿ÓıÚˆÔÈ, ·˜ ηٷÛÙԇ̠̠ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ΔÔ˘, ηÚÔÊfiÚÔÈ “ÂȘ ·Ó ¤ÚÁÔÓ ·Á·ıfiÓ, ÂÈÙÂÏÔ‡ÓÙ˜ ·ÁÈÔÛ‡ÓËÓ ÂÓ Êfi‚ˆ £ÂÔ‡” ! ∫Àƒπ∞∫√™ ¡∏™πøΔ∏™


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

49

KYPIAKH 25 ¡√∂ªμƒπ√À 2012

™ÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË ÚÔÛ¤Ê˘ÁÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘

¢È·ÛÊ¿ÏÈÛË ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ¤ÎÙ·Û˘ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ∂ӉȷʤÚÔÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ ÁÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·ÈÔÏÈÎÔ‡ ¿ÚÎÔ˘ ÛÙËÓ ∫ÔÎΛӷ

ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÁÈ· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ¤ÎÙ·Û˘ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, fiÔ˘ ȉÈÒÙ˜ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó Ó· ·ÓÂÁ›ÚÔ˘Ó ÎÙ›ÚÈÔ. √ ¢‹ÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙ· ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ‰ÈηÛÙÈο fiÚÁ·Ó·, ÂÓÒ Ë ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î·È ºÂÚÒÓ, Î.Î. μ. ∫·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ, ¢. ∫·˙¿, °. °ÂÚÔ‚·Û›ÏË Î·È ∫. ∫·Ó¿ÚË, ÙÔ˘˜ ηÏ› Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÂÓfiÚΈ˜ ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ¤ÎÙ·Û˘, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙÔ‡Ó Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘.

∏ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙfiÓÈÛ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· “ˆ˜ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ì οı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ı¤Ì· ÙÔ ÔÔ›Ô ÚԤ΢„Â, ÚÔÙÔ‡ ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ì ˆ˜ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Î·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‚ÚÂı‹Î·Ì ÚÔ ÙÂÙÂÏÂÛÌ¤ÓˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ. ŸÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÓÔÌÈÎÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÔ˘Ó Ú˘ıÌÈÛÙÈο ̤ÙÚ· Î·È Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË. ¶Ï¤ÔÓ ÚÔÛʇÁ·Ì ÛÙ· ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ‰ÈηÛÙÈο fiÚÁ·Ó·, ÂÓÒ Ë ÂΉ›Î·ÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ı· Á›ÓÂÈ Û‡ÓÙÔÌ·. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ˙ËÙ¿ÌÂ Î·È ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ‰ËÌ¿Ú¯ˆÓ, ÒÛÙ Ì ÙËÓ ¤ÓÔÚÎË Î·Ù¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ Ì·˜ Ì ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛÙfi¯Ô ¿ÓÙÔÙ ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∫·È Û ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ, Ë Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË” .

∞ÈÔÏÈÎfi ¿ÚÎÔ ÛÙËÓ ∫ÔÎΛӷ °È· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·ÈÔÏÈÎÔ‡ ¿ÚÎÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∫ÔÎΛӷ˜ ÂӉȷʤÚÂÙ·È È‰ÈˆÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·, ÂÓÒ ÚÈÓ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ Ë ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ Ì ˘„ËÏfi‚·ıÌ· ÛÙÂϤ¯Ë ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ, fiÔ˘ ¤ÁÈÓÂ Ë ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙÔ ˘fi ÂͤÏÈÍË ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ

∂Ó¤ÚÁÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÁÈ· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ¤ÎÙ·Û˘ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, fiÔ˘ ȉÈÒÙ˜ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó Ó· ·ÓÂÁ›ÚÔ˘Ó ÎÙ›ÚÈÔ

Î·È ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ Î·È ÙÔ ·ÈÔÏÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÎÚ›ıËÎ·Ó ÈηÓÔÔÈËÙÈο. °È· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ¤ÁÎÚÈÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ηıÒ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÂÎÂڷȈıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ‰È·ÈÛÙÒıËΠˆ˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ·Ô̤ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÙÂÏÈÎÒÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¤ÁÈÓ Û Ôχ ηÏfi Îϛ̷, ÂÓÒ ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ˆ˜ “ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈ-

ÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÏÔ‡ÛÈˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ Î·È ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ·ÂÈÊfiÚÔ ·Ó¿Ù˘ÍË, ‰ËÏ·‰‹ ‰›¯ˆ˜ Ó· ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ·”. ΔËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ı· ·ÓÙÏ› ·fi ÙÔ ·ÈÔÏÈÎfi ¿ÚÎÔ Ë ÂÙ·ÈÚ›·, ı· ÙËÓ ÚÔˆı› ÛÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, ÂÓÒ ÔʤÏË ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·È ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ. ∏ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “ÚÈÓ ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ Ì¿˜ ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ˘„ËÏfi‚·ıÌ· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ô˘ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ·ÈÔÏÈÎÔ‡ ¿Ú-

ÎÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∫ÔÎΛӷ˜. ∫¿Ó·Ì ÌÈ· ·Ú·ÁˆÁÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË Ì¤Ûˆ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÂÓËÌÂÚˆı‹Î·Ì ÁÈ· ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘ Î·È ÙÔ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi Ù˘ Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ª¿ÏÈÛÙ· ‰È·ÈÛÙÒıËΠˆ˜ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·È ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÛÂÈ ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ‰È·‰ÈηÛÙÈο ÛÙ¿‰È· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ Î·È ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ¿‰ÂȘ. ™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· Ì·˜ ÙÔÓ›ÛÙËÎ·Ó ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ·ÎfiÌË Î·È Û ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ, Î·È ÂÊfiÛÔÓ ˘¿ÚÍÔ˘Ó fiϘ ÔÈ ¿‰ÂȘ, Ó· ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·ÈÔÏÈÎÔ‡ ¿ÚÎÔ˘ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ÔʤÏË, ÂÓÒ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Î·È Â˘ÓÔ˚Τ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ·ÊÔ‡ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ¤ÛÔ‰·. ∂Ì›˜ ˆ˜ ¢‹ÌÔ˜ ı· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È ı· ·ÔÊ·Óıԇ̠¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜. 줂·È· ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ, ˆ˜ ¢‹ÌÔ˜ ›̷ÛÙ ·ÓÔȯÙÔ› ÛÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÙÔ̤· ÙˆÓ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Ô˘ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ‚ÈÒÛÈÌ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÂÓfi˜ ÙfiÔ˘” . ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÚÈÓ Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ÂΉËÏÒıËΠÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ·fi ¿ÏÏË ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·ÈÔÏÈÎÔ‡ ¿ÚÎÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘. ™Â ÚÒÙË Ê¿ÛË Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ·ÓÂÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÈÛÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ ·ÈÔÏÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡.

°È· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Î·È ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ Û ÔÏÏ·Ó‰È΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· ™À¡∂¡Δ∂À•∏ ÛÙË ÌÂÁ·-

χÙÂÚË Û ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ √ÏÏ·Ó‰›·˜ “Financieele Dagblad” Î·È ÛÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ Jule Hinrichs ·Ú·¯ÒÚËÛÂ Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜. ∏ ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÂÚÈÛÙÚ¿ÊËΠÁ‡Úˆ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, ÙËÓ Â›‰Ú·Û‹ Ù˘ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜: “Δ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ÂÓ Ï‡ÓÔÓÙ·È Ì ‰˘Û‚¿ÛÙ·¯Ù· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ̤ÙÚ·. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È Ë ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, fi¯È ÛÙ· ¯·ÚÙÈ¿, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ Ú¿ÍË Î·È ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· ¤ÚıÂÈ ÌfiÓÔ Ì ۯ¤‰ÈÔ ·ÍÈfiÈÛÙÔ,

‰›Î·ÈÔ Ì ¿ÌÂÛË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹” . ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó¤ÊÂÚÂ: “ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¿ÌÂÛË Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÁÚ‹ÁÔÚË ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÚÔÓÔÌ›ˆÓ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· Î·È ÛÙ·‰È·Î‹ ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂ›˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ. √È ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ¡fiÙÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi μÔÚÚ¿, ·ÏÏÈÒ˜ Ë ÎÚ›ÛË ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·Û‡ÌÌÂÙÚ˜ ·ÂÈϤ˜ ÁÈ· ÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘. ÕÏψÛÙÂ, Ô ¡fiÙÔ˜ Â›Ó·È ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙ‹ÚÈÍ ÙȘ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜. ΔÒÚ· Â›Ó·È Ë ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ Ó· Ú¿ÍÔ˘Ó ÙÔ

›‰ÈÔ. ΔË ‰Â‰Ô̤ÓË ÛÙÈÁÌ‹ ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ÎÔÈÓˆÓÈ΋, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·ÂÈÏÂ›Ù·È Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ÈÛÙfi˜. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È fiÛÔ ÔÙ¤ ¿ÏÏÔÙ ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ χÛË ÁÈ· ‚ÈÒÛÈ̘ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ·˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ì ¿ÌÂÛÔ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ηÓÈ‚·ÏÈÛÌfi, ÁÈ·Ù› ÔÙȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËΠÂÍ¿ÓÙÏËÛ ÙȘ ·ÓÙÔ¯¤˜ Î·È ÙȘ ·ÓÔ¯¤˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜” . √ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ: “√È ÏÔ‡ÛȘ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ‰ÂÓ ˙Ô˘Ó ÂÓ ÎÂÓÒ, ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Á‡Úˆ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ‰È·Ê˘Ï¿ÍÔ˘Ó ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜. √È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¿ÓÈÛ˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο Î·È ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ¤˜ Ô‡Ù ‚ÈÒÛÈ̘” .

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ √ÏÏ·Ó‰›·˜ «Financieele Dagblad» Î·È ÛÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ Jule Hinrichs ·Ú·¯ÒÚËÛÂ Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜

¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ô √ÏÏ·Ó‰fi˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Jule Hinrichs ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ·ÚÎÂÙ¤˜ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ·fi ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÔÏÈ-

ÙÈÎÔ‡ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ÚÔÛ·ı› Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙȘ ıÂÙÈΤ˜ fi„ÂȘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘.

¢‹ÏˆÛË ª. ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË ÁÈ· ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë Ù˘ ‚›·˜ ∏ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∂ȉÈ΋˜ ªfiÓÈÌ˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ πÛfiÙËÙ·˜, ¡ÂÔÏ·›·˜ Î·È ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘ Î. ª·Ú›Ó· ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ÁÈ· ÙËÓ ∂Í¿ÏÂÈ„Ë Ù˘ μ›·˜ ηٿ ÙˆÓ °˘Ó·ÈÎÒÓ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ‰‹ÏˆÛÂ: “∏ ‚›· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ·ÔÙÂÏ› Ì¿ÛÙÈÁ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ë ÔÔ›· ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ ‚¿Ó·˘Û· ÙËÓ ÔÓÙfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ Á˘Ó·ÈΛԢ ʇÏÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ·ÁÎfiÛÌÈÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ, Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Û fiϘ ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Ù¿ÍÂȘ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÌÔÚʈÙÈÎfi, ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Â›‰Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘¯Ó¿ ηÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È ÏfiÁˆ Ù˘ ÛȈ‹˜ ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÏÔÈfiÓ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ë̤ڷ, ÔÈ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÂÁÒ ÚÔÛˆÈο, ηÏԇ̠ÙË Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË Ó· ÚԂ› ¿ÌÂÛ· Û fiϘ ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ fiÚˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ·Ì¤ÓˆÓ •ÂÓÒÓˆÓ Î·È ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ·Ó¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ‰ÔÌÒÓ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË, ÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ-ı˘Ì¿ÙˆÓ ‚›·˜ Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÈÛfiÙËÙ·˜, Ù˘ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È ÙÔ˘ Û‚·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈηȈ̿وÓ, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‚·ÛÈΤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹ οı ¯ÒÚ·˜” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û ‰‹ÏˆÛ‹ Ù˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi Ù˘ Ë̤ڷ˜ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ Ë Î. ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “√ ÂÔÚÙ·ÛÌfi˜ Ù˘ 25˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ȉȷ›ÙÂÚ· ʤÙÔ˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ˘ÂÓı˘Ì›ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ¤Ú· ·fi ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜, Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÌfiÓÔ ÛÎÔfi ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜ Î·È ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜” .

∂ÚÒÙËÛË ¶¿ÚÈ ªÔ˘ÙÛÈÓ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ̤ÙÚÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ ™∂ ÂÚÒÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì ı¤Ì· “∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ̤ÙÚÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ” Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ Î. ¶¿ÚȘ ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∏ ¯Ú‹ÛË Ï·ÛÙÒÓ Î·È ÂÈÎÔÓÈÎÒÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÌÈ· ‰È·‰Â‰Ô̤ÓË Ú·ÎÙÈ΋ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, ·fi ÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ·Á·ıÒÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ, ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÏ¢ı¤ÚˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Û Â›Â‰Ô ÂÓ‰ÔÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ Î·È ‰ÈÂıÓÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ. Δ· Ï·ÛÙ¿ Î·È ÂÈÎÔÓÈο ÊÔÚÔÏÔÁÈο ÛÙÔȯ›· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ‹ ÙË Ì›ˆÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ¤ÌÌÂÛˆÓ Î·È ¿ÌÂÛˆÓ ÊfiÚˆÓ, ÂÓÒ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ú·ÎÙÈ΋ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Î·È Ì ÙÔ Í¤Ï˘Ì· Ì·‡ÚÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ Ï·ıÚÂÌfiÚÈÔ. ∂Âȉ‹ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÂΉ›‰Ô˘Ó ‹ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÂÈÎÔÓÈο ÛÙÔȯ›· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ· Î·È ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Ó· ¤¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·ÒÏÂÈ· ÂÛfi‰ˆÓ, ÂÚˆÙ¿Ù·È Ô Î. ˘Ô˘ÚÁfi˜: - ™Â ÙÈ ÔÛfi ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÙ‹ÛȘ ·ÒÏÂȘ ÂÛfi‰ˆÓ ·fi Ù· Ï·ÛÙ¿ Î·È ÂÈÎÔÓÈο ÙÈÌÔÏfiÁÈ·; - ¶ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Û‹Ì·ÓÛË ÛÙ· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ·Ú·ÛÙ·ÙÈο Î·È Ì ÔÈÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ·, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ ÙÔ˘ EÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ∂ȯÂÈÚÂ›Ó (ELTRUN); - £· ˘¿ÚÍÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË ÌÂٷ͇ Ù˘ °°¶™ Î·È fiÛˆÓ ÂΉ›‰Ô˘Ó ·Ú·ÛÙ·ÙÈο, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› ÂÈÙ¢¯ı› ¿ÌÂÛ· ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ Î·È Ó· ÂϤÁ¯ÂÙ·È Ë ÚÔ‹ ÙÔ˘ º¶∞; - £· ÂÓÈÛ¯˘ı› Î·È ı· ‰È·Û·ÊËÓÈÛÙ› ÙÔ ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ Â͛ۈÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Î·È Û˘Ì‚·ÙÈÎÔ‡ ÙÈÌÔÏÔÁ›Ô˘, ÙȘ „ËÊȷΤ˜ ˘ÔÁڷʤ˜ Î·È ÙËÓ Ù˘ÔÔ›ËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂÁÁڿʈÓ, Û‡Ìʈӷ Î·È Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·-ÔÚ›ÛÌ·Ù· Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ¢È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ÙÔ˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2012;” .


Oπ∫√¡√ªπ∞

50

KYPIAKH 25 NOEMBPIOY 2012

∞ÙÙÈ΋ Î·È ∫ÂÓÙÚÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ÙÔ “‚·Ú‡ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÎfi” Ù˘ ¯ÒÚ·˜

¶ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚȘ ÔÈ ÂÚÈʤÚÂȘ ÛÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ¿ÓÔ‰Ô˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Â›Û˘ ÛÙȘ ÂȉfiÛÂȘ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈʤÚÂȘ ∞ÙÙÈ΋˜, ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ¢˘ÙÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ¢˘ÙÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Ë ·Ó¿Î·Ì„Ë ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi ÙÔ 2011 Î·È ÂÓÙ‡ıÂÓ, ÂÓÒ È‰È·›ÙÂÚË Â›Ó·È Ë ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ∏›ÚÔ˘, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ Ù˘ ‰È·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›· ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ 2008 ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ · ’ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2012. ™˘ÓÔÏÈο, ηٿ ÙÔ ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ÔÈ ÂÙ¿ ·fi ÙȘ ‰ÂηÙÚ›˜ ÂÚÈʤÚÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¿Óˆ ·fi ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Â›Â‰Ô ÂÍ·ÁˆÁÒÓ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘ ÙÔ˘ 2008, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ∫Ú‹ÙË, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ πfiÓÈÔ Ë ˘Ô¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÌfiÏȘ ÙÔ 2012.

∞£∏¡∞, 24.

ÓÙÈÛÒÌ·Ù·... ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË, Ô˘ Ï‹ÙÙÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ÛÈÁ¿ -ÛÈÁ¿ ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ÂÚÈʤÚÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·ÊÔ‡ ·Ú¿ ÙË ‚·ıÈ¿ ‡ÊÂÛË, ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ÂÍ·ÁˆÁÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂȉfiÛÂȘ Î·È ÛÙ·‰È·Î¿ “ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ „·Ï›‰·” ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ÙÔ˘˜ ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ÂÏȉÔÊfiÚÔ Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ ÙÔ ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ÙÔ˘˜ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙËÓ “·È¯Ì‹ ÙÔ˘ ‰fiÚ·ÙÔ˜” ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi Ù˘ ıÂÙÈ΋˜ Ù¿Û˘ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ì ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘ ÙÔ˘ 2012, ÔÈ ÂÓÓ¤· ·fi ÙȘ Û˘ÓÔÏÈο 13 ÂÚÈʤÚÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ Û ÏÂÔÓ·ÛÌ·ÙÈÎfi ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ. ª¿ÏÈÛÙ·, ÙÚÂȘ ·fi ÙȘ ÂÓÓ¤· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ ÂÚÈʤÚÂȘ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ë ∫Ú‹ÙË Î·È Ë ◊ÂÈÚÔ˜ Ô˘ ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ 2011 ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙÔ “ÎfiÎÎÈÓÔ” fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË Û¯¤ÛË ÂÍ·ÁˆÁÒÓ Î·È ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ, ϤÔÓ ¤¯Ô˘Ó Á˘Ú›ÛÂÈ Û ıÂÙÈÎfi ¤‰·ÊÔ˜.

ŒÏÏÂÈÌÌ· ¶·Ú¿ Ù· ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ¿ÓÙˆ˜, ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌË Ôχ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· Ó· ‰È·Ó˘ı› ÚÈÓ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ Ù˘ ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Ô ÂıÓÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¯·ÌËÏfi˜, ÌfiÏȘ ÛÙÔ 55% ÂÍ·ÈÙ›·˜ ΢ڛˆ˜ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ (Û.Û.

§¤ÔÓÙ˜ ηÈ... ·ÛÙ¤ÚÈ·

Ô ‚·ıÌfi˜ ÂÈÎ¿Ï˘„˘ Â›Ó·È ÛÙÔ 35%), Ë ÔÔ›·, ·Ú¿ ÙË ‰È·Ú΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ Û ÂıÓÈÎfi Â›Â‰Ô Î·È ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÂÈÛ¿ÁÂÈ -Î·È ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ¤ÙÔ˜- ÂÚ›Ô˘ ÙÔ ÙÚÈÏ¿ÛÈÔ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ÂÍ¿ÁÂÈ. ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰·, ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Ô ‚·ıÌfi˜ ÂÈÎ¿Ï˘„˘ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ ·fi ÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜, ÚÔÛÂÁÁ›-

˙ÂÈ ÙÔ 95%, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘, ÏfiÁˆ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ¤¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ıÂÙÈΤ˜ ÂȉڿÛÂȘ ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ Î·È Û ÂıÓÈÎfi Â›‰Ô. Δ· ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÂÎÙÂٷ̤ÓË ÌÂϤÙË Ô˘ ÂÎfiÓËÛ ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∂Í·ÁˆÁÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ Î·È ™Ô˘‰ÒÓ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂Í·ÁˆÁ¤ˆÓ μÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ì ÛÎÔfi Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ

ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·˜ Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ÂÌÔÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙÔ 2008 ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ 2012.

“μ·Ú‡ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÎfi” ™‡Ìʈӷ Ì ٷ Û¯ÂÙÈο Â˘Ú‹Ì·Ù· ÔÈ ÂÚÈʤÚÂȘ ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ÙÔ “‚·Ú‡ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÎfi” Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ηıÒ˜ ·ÌÊfiÙÂÚ˜ Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó Ì 70% ÛÙȘ ÂÙ‹ÛȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ¿ÓÔ‰Ô˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Â›Û˘ ÛÙȘ ÂȉfiÛÂȘ Ù˘ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, fiÛÔ Î·È Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÂÓÒ ÙÒÛË Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ηٿٷÍË Ë ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ˜ Î·È Ë ¡ËÛȈÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·, Ë ÔÔ›· Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÈ Ì ÌfiÏȘ 3% ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ Ì·˜.

ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÎÔÚÌfi ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ, Ë ÌÂϤÙË ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ÛÙ· ¯ËÌÈο Î·È Ï·ÛÙÈο, Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÚ›‰ÈÔ 18% ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÔÈ ÔÎÙÒ ·fi ÙȘ 13 ÂÚÈʤÚÂȘ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó Î¿Ì„Ë ÛÙËÓ ÂÓÙ·ÂÙ›· 2008 - 2012. ΔË “ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ §¤ÔÓÙÔ˜” ÛÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, Ì ÔÛÔÛÙfi 56%, η٤¯ÂÈ Ë ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜, ÂÓÒ ÙÔ... ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓÔ ·ÛÙ¤ÚÈ Â›Ó·È Ë ™ÙÂÚ¿ ∂ÏÏ¿‰·, Ë ÔÔ›· ÛÙÔ Â›Ì·¯Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ·‡ÍËÛ ÙË Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ Ù˘ ·fi ÙÔ 7% ÛÙÔ 14% Ù˘ ÂÍ·ÁˆÁÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘. ΔÔ ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ Ù˘ ÛÙ· Ï·ÛÙÈο Î·È ¯ËÌÈο ¤Ù˘¯Â ÎÈ Ë ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ∏›ÚÔ˘, Ë ÔÔ›· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ‰˘Ó·ÌÈ΋, ·ÏÏ¿ Ë Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ Ù˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÌÈÎÚ‹, ηıÒ˜ ·fi ÙÔ 1,5%, ‹Á ÛÙÔ 3%. ª·˙› Ì ٷ ¯ËÌÈο Î·È Ï·ÛÙÈο, Ù· ̤ٷÏÏ· Â›Ó·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÂÍ·Áˆ-

ÁÈÎfi˜ ÎÏ¿‰Ô˜ ÁÈ· ÙÔ 2012, Ì ÌÂÚ›‰ÈÔ 18%. ¶·ÚfiÙÈ ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009 ‰¤¯ıËÎ·Ó ÈÛ¯˘Úfi Ï‹ÁÌ·, ÂϤˆ Ù˘ ··Ú¯‹˜ Ù˘ ÎÚ›Û˘, Ë ·Ó¿Î·Ì„Ë ¿Ú¯ÈÛ ӷ ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ 2010. √ ÎÏ¿‰Ô˜, ˆÛÙfiÛÔ, ¤¯ÂÈ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ‰È·ÛÔÚ¿, ηıÒ˜ ÙÔ 90% ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙȘ ÂÚÈʤÚÂȘ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ (59%), ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ (17%) Î·È ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ (13%), ÂÓÒ ÛÙ· ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙ· Î·È Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ë ÔÔ›· ·fi ÙÔ 2008 ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ Ê¤ÙÔ˜, ‰ÈÏ·Û›·Û ÙȘ ÂÍ·ÁˆÁÈΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ ÙÔ˘ ·fi 5% Û 10%.

ÿÓÔ˘Ó ¤‰·ÊÔ˜ ™Â Êı›ÓÔ˘Û· ÔÚ›·, ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ÎÈÓÂ›Ù·È Û fiÏË ÙËÓ ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓË ÂÓÙ·ÂÙ›· Ô ÎÏ¿‰Ô˜ Ù˘ ÎψÛÙԸʷÓÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Ù˘ ¤Ó‰˘Û˘, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔ ÌÂÚ›‰Èfi ÙÔ˘ ·fi ÙÔ 12% ÙÔ 2008, Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÛÙÔ 10% ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ ÙÔ 2012. ™ÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∫. ª·Î‰ÔÓ›· (Û.Û. ÙÔ 35% ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ Ê¤ÙÔ˜), ÂÓÒ Û˘ÓÔÏÈο Ë μ. ∂ÏÏ¿‰· Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ÙÔ 59% ÙˆÓ ÂȉfiÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘. ΔË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË, Û Â›Â‰Ô ÌÂÌÔӈ̤Ó˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ηٷϷ̂¿ÓÂÈ Ë ∞ÙÙÈ΋, Ì ÌÂÚ›‰ÈÔ 23%. π‰È¿˙Ô˘Û· ÂÚ›ÙˆÛË Â›Ó·È Ë ÂÚÈʤÚÂÈ· ¢˘ÙÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÙÔ 65% ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ Ù˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ù· ÁÔ˘ÓÔ‰¤ÚÌ·Ù· Î·È Ù· ÁÔ˘Ó·ÚÈο. ∞ÓÂÚ¯fiÌÂÓË ‰‡Ó·ÌË ·ÔÙÂÏ› Ë £ÂÛÛ·Ï›·, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ Ù˘ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙÚÈÏ·ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÓÙ·ÂÙ›·, ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙË ÔÚ›· Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ë ∞ÙÙÈ΋ Î·È Ë ∫. ª·Î‰ÔÓ›·.

∫‡Ì· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ‰·Ó›ˆÓ ÛÒ˙ÂÈ ÙÚ¿Â˙˜-ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ∞£∏¡∞, 24. ™∂ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· Ù· ÈÛÙˆ-

ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 - π¿ÛÔÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-23303

ÙÈο ȉڇ̷ٷ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ÔÈ ·Ó·‰È·ÚıÚÒÛÂȘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ Ô˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ‡ÊÂÛ˘ Ë ÔÔ›· Ï‹ÙÙÂÈ ÙËÓ ¯ÒÚ·, ÙÚ·‚Ô‡Ó ÙËÓ ·ÓÈÔ‡Û·. ŒÙÛÈ, ÂÓÒ Ì ‚¿ÛË Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ, Ù· ¡PL’s, ‰ËÏ·‰‹ Ù· ‰¿ÓÂÈ· Û ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ¿Óˆ ÙˆÓ 90 ËÌÂÚÒÓ ÛÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ›ÛÙË, ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÛÙÔ 19,6%, ÔÈ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ fiÙÈ ÙÒÚ· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ 23%. √È Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ “ÔÓÔΤʷÏÔ” , ·ÏÏ¿ Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÛÙËÓ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚË ·Ó¿ÁÎË Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ Û Â›Â‰Ô ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. √È ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È, ÛÙfi¯Ô ¤¯Ô˘Ó ·ÊÂÓfi˜ ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÔÊÂÈÏ‹˜ ÒÛÙ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ Ó· ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ÂÈÛÊ¿ÏÂȘ, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ó· ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó ÛÙË ˙ˆ‹ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ·ÛÊ˘ÎÙÈÔ‡Ó ˘fi ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ·ÔηٷÛÙ·ı› ¤ÛÙˆ Î·È ÌÂÚÈÎÒ˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ÕÏψÛÙ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ Ô˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·ÛÊ˘Í›·˜ Ë ÔÔ›· ÙȘ Ï‹ÙÙÂÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÚÔ-

ÊÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó Ì Ú¢ÛÙfi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÚÔÛ·ıÔ‡Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· ÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘˜ fiÛÔ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó.

™¯Â‰È·ÛÌfi˜ Î·È ÙÔÔı¤ÙËÛË ÔÚΈÙÒÓ ŸÌˆ˜ fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ ۯ‰ȷÛÌfi, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘¯Ó¿ ÂÈ˙ËÙÔ‡Ó Î·È ÔÈ ›‰È˜ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ™Ù· ÌÂÁ¿Ï· ‰¿ÓÂÈ· Î·È Û·Ó Ù¤ÙÔÈ· ÂÓÓÔÔ‡ÓÙ·È ÂΛӷ Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 10 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó Î·Ù¿ Ù· Â˘Úˆ·˚ο ÚfiÙ˘· ÔÈ ›‰È˜ ÔÚΈÙÔ‡˜ ÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ΢ڛˆ˜ ÁÈ· Ó· ÂϤÁ¯Ô˘Ó Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË ÙȘ ¯ÚËÌ·ÙÔÚÔ¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ‰ÈÔÚıˆÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙÚ›ÌËÓÔ˘˜, ÂÍ¿ÌËÓÔ˘˜ ‹ Î·È ÂÙ‹ÛÈÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘ÙfiÓ ·ÔʇÁÔÓÙ·È Î·È fiÏ· Ù· ÂӉ¯fiÌÂÓ· ÂΉ‹ÏˆÛ˘ η΋˜ ›ÛÙ˘ fiˆ˜ ‰¿ÓÂÈ· Ó· ‰È·Ê‡ÁÔ˘Ó Û ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÌÂÙfi¯ˆÓ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È Ó· ÌËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. ªÔÚ› Ë ÂΉ‹ÏˆÛË Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ, ÂÍËÁÔ‡Ó ÙÚ·Â˙Èο ÛÙÂϤ¯Ë, Ó· ¤-

¯ÂÈ ϤÔÓ ÂÎÏ›„ÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ, ηٿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ù¤ÙÔȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ·Ó Î·È fi¯È Û˘¯Ó¤˜ ÙȘ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Û ηÓ›˜. ŸÌˆ˜ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ‰ÂÓ Ì¤ÓÔ˘Ó ÂΛ. ™Â ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ù· ÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ Û˘ÓÔÏÈο ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈ· ‰·Ó›ˆÓ Î·È ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Û˘Ó¤ÚÁÂȘ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÂÏ·ÙÒÓ ÙÔ˘˜ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·˜ ·ÎfiÌË Î·È ÂÍ·ÁÔÚ¤˜ Î·È Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ˆ˜ χÛË ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ΢ڛˆ˜ ÌÂÛ·›Ô˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. √È ÙÚ¿Â˙˜ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù· ÔÔ›· ̤ۈ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· Ù· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó, ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù· ÔÔ›· ÚԂϤÔ˘Ó Ôχ Û˘¯Ó¿ ÌÂÈÒÛÂȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜, ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ÂÈÏÔÁ‹ ÂÏ·ÙÒÓ Î.¿. ™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ô ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·‚ÏËı› ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈο, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÏÂÁÎÙÈο ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÙȘ Ôԛ˜ ‰·ÓÂÈÔ‰ÔÙÔ‡Ó Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·Ó·‰È·ÚıÚÒÓÔ˘Ó Ù· ‰¿ÓÂÈ¿ ÙÔ˘˜. “∂›Ó·È ¿ÏψÛÙÂ Ë ÌfiÓË Ï‡ÛË Î·È ÁÈ· ÂΛÓÔ˘˜ Î·È ÁÈ· Ì·˜” ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó Ì ÓfiËÌ· ÙÚ·Â˙Èο ÛÙÂϤ¯Ë.


E¶π∫∞πƒ√Δ∏Δ∞

51

KYPIAKH 25 NOEMBPIOY 2012

ΔÔ˘

°È¿ÓÓË ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë*

™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÂÓÈ·›Ô ÎfiÌÌ· Ô ™Àƒπ∑∞, Ì·˙› Ì ٷ ÎÈÓ‹Ì·Ù·, Ì·˙› Ì ÙÔ Ï·fi ∏ ·Ó¿ÁÎË ÂÓÈ·›Ô˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜

∏ Û˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë ∏ ÚÔÛ¯‹˜ Û˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ¢ÂΤ̂ÚË - fiˆ˜ ¿ÏψÛÙÂ Î·È ÚÒÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ - ı· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ› ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ‚·ıÈ¿˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È ÙÂÚ¿ÛÙÈˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ. ∏ Û˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Î·È ı· ¿ÚÂÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Û ÌÈ· ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ì‹ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ ™Àƒπ∑∞, fiÛÔ Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, ¤Ó· ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÔÔ›·˜, fiˆ˜ ·¤‰ÂÈÍ·Ó Î·È ÔÈ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÂÓ·Ôı¤ÙÂÈ ÛÙÔ ™Àƒπ∑∞ ÙËÓ ÂÏ›‰· Ù˘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. √È ∂˘Úˆ·›ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ - Î·È fi¯È ÌfiÓÔÓ ÔÈ ·ÚÈÛÙÂÚÔ› - Ì ·ÁˆÓ›· ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó Ó· ‰Ô˘Ó Ò˜ ı· ·ÓÙȉڿÛÂÈ Î·È ÙÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ı· ‰ÒÛÂÈ ÙÂÏÈο ÙÔ “ÂÈÚ·Ì·Ùfi˙ˆÔ” Ù˘ “ÙÂÏÈ΋˜ χÛ˘” Ô˘ Ô ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚÔ˜ ηÈÙ·ÏÈÛÌfi˜ ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Û ÂÏÒÚÈ· Îϛ̷η ηٿ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∞˘Ù‹ Ë Û˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Û·Ó ÙȘ ¿ÏϘ. ™Â ·˘Ù‹Ó ı· Û˘˙ËÙËı› ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÁÈ· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Û˘ÓıÏ›‚ÂÈ Î·È Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÂÈ Ë Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋ ÎÚ›ÛË. ªÂ ÂÚ›ÛÎÂ„Ë Î·È Â˘ı‡ÓË ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Î·È ı· ÏËÊıÔ‡Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ÈÔ ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ì‹ Ù˘ ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∏ Û˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È - fi ˆ˜ ·ÚÌfi˙ÂÈ Û ¤Ó· ÎfiÌÌ· Ù˘ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ - fiÚÁ·ÓÔ Û˘˙‹ÙËÛ˘, ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ·fi„ˆÓ, ηٿıÂÛ˘ ÚÔÙ¿ÛˆÓ, ¯ÒÚÔ˜ ·ÓÙÈı¤ÛˆÓ, ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Û˘Óı¤ÛÂˆÓ Î·È Û˘ÌʈÓÈÒÓ.

Δ√ ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘ ∞Ë-μ·Û›ÏË Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ ÎÈ

·‡ÚÈÔ ÙÔ Úˆ› ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙȘ ‡Ï˜ ÙÔ˘. £· ÊÈÏÔÍÂÓËı› ÛÙÔ ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ ¯ÒÚÔ ÛÙË ¡Â¿ÔÏË Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ (ÂÚ. Ô‰fi˜ §¿ÚÈÛ·˜ - ΔÚÈοψÓ) Î·È ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ˘ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡ Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛË, Ê¿ÙÓË Ì Ú·ÁÌ·ÙÈο ˙Ò· (fiÓÈ, ÚÔ‚·Ù¿ÎÈ· Î·È Î·ÙÛÈοÎÈ·) Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Á·Ë̤ÓÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·ÚfiÓÙ˜ (Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔÓ ∞Ë-μ·Û›ÏË) Ì ·›ı·Ó· ·È¯Ó›‰È· Î·È ¤ÓÙÔÓÔ ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi. √È Ë̤Ú˜ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡ ı· ‰È·ÚΤÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 6 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2013. ∞ÎÔÏÔ˘ı› ·Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·:

¶¤ÌÙË 29 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 17:30 ∏ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓË Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔ˘ ÈÔ ‰ËÌÔÊÈÏÔ‡˜ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡, Ì ‹Úˆ· ÙÔÓ ª¿ÈÎ ÙÔÓ Ê·ÛÔÏ¿ÎË, ª·Ú› ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÃˆÚÈfi ÙÔ˘ ∞Ë-μ·Û›ÏË, fiÔ˘ ı· Ì·ÁÓËÙÔÛÎÔ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÎÔÌ‹ Ù˘ “ªÂ ·Á¿Ë” Î·È ı· ‰È·‚¿ÛÂÈ Ù· ·Ú·Ì‡ıÈ· Ù˘ Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ ‹Úˆ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ!!! 20:00 ™˘Ó·˘Ï›· Ì ÙË ¡·Ù¿Û· £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ô˘. ∏ ϤÔÓ ·Á·Ë̤ÓË ∂ÏÏËÓ›‰· Ï·˚΋ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ· ı· ‚ÚÂı› ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÙÔ˘ ∞Ë-μ·Û›ÏË ÁÈ· Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙȘ ·ÏȤ˜ Î·È Ó¤Â˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Ù˘. ∏ Ï·ÌÂÚ‹ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ· ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙË §¿ÚÈÛ· ÁÈ· Ó· ¯·Ú›ÛÂÈ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÎÂÊÈÔ‡ Î·È ‰È·ÛΤ‰·Û˘. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ‰ˆÚ¿Ó.

¶·Ú·Û΢‹ 30 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 20:00 √ ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ ËıÔÔÈfi˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ªÔ˘ÁÈÔ‡Ú˘ ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘ ∞Ë-μ·Û›ÏË Î·È ‰È·‚¿˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ Ôχ ÁÏ˘Îfi ·Ú·Ì‡ıÈ “∏ ºÈÊ› Î·È Ë ºˆÊÒ” ÙÔ˘ ∂˘Á¤ÓÈÔ˘ ΔÚÈ‚È˙¿. ¢‡Ô Ï·›Ì·ÚÁ˜ Î·È Î·˘¯ËÛÈ¿Ú˜ Ê¿Ï·ÈÓ˜ ı· ·Ú·Û‡ÚÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÛÙÔ Ì·ÁÈÎfi ÎfiÛÌÔ Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜.

¢Â˘Ù¤Ú· 3 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 19:30 ∏ Ï·ÙÚÂ̤ÓË, ¿ÎÚˆ˜ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯· ËıÔÔÈfi˜ ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ô˘ ı·

∏ Â›ıÂÛË Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È Ë ÎÔÈÓˆÓ›·, Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, Â›Ó·È Û ٤ÙÔÈ· ¤ÎÙ·ÛË Î·È ¤ÓÙ·ÛË, Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ·Ó·Áη›· Ë ·ÚÔ˘Û›· ÂÓfi˜ ÂÓÈ·›Ô˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, Ô˘ Û˘ÏÏÔÁÈο Î·È ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈο ı· ‰›ÓÂÈ ÂÈÛÙÈΤ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Û ÎÔÈÓˆÓÈÎfi, ÔÏÈÙÈÎfi Î·È È‰ÂÔÏÔÁÈÎfi Â›‰Ô. ∏ ÎÔÈÓˆÓ›· Ó›ÁÂÙ·È ˘fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ Û˘Ó¯fiÌÂÓˆÓ ·ÓÙÈÏ·˚ÎÒÓ - ÈÛÔ‰ˆÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ∏ ÊÙÒ¯ÂÈ· ÁÂÓÈ·ÂÙ·È. ¶Ï‹ÙÙÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·ÓıÚÒˆÓ Û fiÏÔ ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡. √È ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜, ÛÙÔ fiÓÔÌ·, ‰‹ıÂÓ, ÙÔ˘ “¿ÛË ı˘Û›· ÛÙÔ Â˘ÚÒ” , ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÓÙÈ̤و˜ Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ηٷÎÚ·˘Á‹, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÊ¿ÛÂȘ. √È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Â›Ó·È ·Úfi‚ÏÂÙ˜ Î·È ÔÈ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Û˘Ó¯›˜. Δ· ¿ÓÙ· ı· ÂÍ·ÚÙËıÔ‡Ó ·fi ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Î·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·fi ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ù˘ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜, Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ÛÙ·ı› ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛˆÓ, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ù· ̤ÙÚ·, Ó· ·Ó·ÙÚ·› Ë ÔÏÈÙÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙÚfiÈη˜, Ó· ¤ÛÂÈ Ë ÙÚÈÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· ÎfiÌÌ· ÈÛ¯˘Úfi, Ï·˚Îfi, Ù·ÍÈÎfi Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi, fi¯È ÌfiÓÔ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÂÍÔ˘Û›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜. ŒÓ· ÂÓÈ·›Ô ÎfiÌÌ· Ì ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi Î·È ÎÚÈÙÈÎfi Ì·ÚÍÈÛÌfi, Ô˘ ı· ‚·‰›˙ÂÈ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌÔ‡ Ì ÂÏ¢ıÂÚ›·, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ·˘Ùԉȷ¯Â›ÚÈÛË. ŒÓ· ÎfiÌÌ· Ì ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È Ù·ÍÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ŒÓ· ÎfiÌÌ· ·ÚÈÛÙÂÚfi, ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎfi, ÎÈÓËÌ·ÙÈÎfi,

·ÓÔȯÙfi ÛÙȘ Ӥ˜ ȉ¤Â˜. ŒÓ· ÎfiÌÌ· Ì ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜, Ì Û‚·ÛÌfi ÛÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·fi„ÂȘ. ŒÓ· ÎfiÌÌ· Ì ÔÏÈÙÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ Î·È È‰ÂÔÏÔÁÈο Ú‡ Ì·Ù·. ŒÓ· ÎfiÌÌ· Ì ‚·ıȤ˜ Ú›˙˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, Ì ÛÙ¤Ú˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ٷ ÔχÌÔÚÊ· ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈο ÎÈÓ‹Ì·Ù·, Ù· Û˘Ó‰Èοٷ Î·È ÙȘ ÂÓÒÛÂȘ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÙÔ˘˜ ÌÈÛıˆÙÔ‡˜, ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, ÙÔ˘˜ ¿ÓÂÚÁÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, ÙË ÓÂÔÏ·›·, ÙȘ Á˘Ó·›Î˜, ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Î·È ÙȘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÚȘ, Ì fiÛÔ˘˜ Î·È fiÛ˜ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ·fi ÙË ÌÓËÌÔÓȷ΋ Î·È Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋. ŒÓ· ÎfiÌÌ· Ô˘ ÛÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ·ÓÙ›ıÂÛ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ - ÂÚÁ·Û›·˜, ‰ÂÓ ı· ˘ÔÙÈÌ¿ ÙȘ ÔÏÏ·Ϥ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ, Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙË ‰Â‰Ô̤ÓË ·ÓÈÛfiÙËÙ· ¿ÓÙÚ· - Á˘Ó·›Î·. ∫fiÌÌ· Ô˘ ı· ÚÔ‚¿ÏÂÈ ÙËÓ È‰¤· Ù˘ ηıÔÏÈ΋˜ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘. ∫fiÌÌ· Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÌÈ· ¿ÏÏË ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙ· ‰ÈÂıÓ‹ ı¤Ì·Ù·, Ô˘ ı· ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË, ÛÙË Û˘Ó·‰¤ÏʈÛË ÙˆÓ Ï·ÒÓ, ÛÙÔ Û‚·ÛÌfi Ù˘ ·Ú¯‹˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡, Ô˘ ı· ·ÓÙÈ·Ï‡ÂÈ ÙÔ˘˜ ÂıÓÈÎÈÛÌÔ‡˜ ·’ fiÔ˘ Î·È ·Ó ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È, ÚÒÙ· ·’ fiÏ· ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ¿ÏψÓ. ∫fiÌÌ· Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ Ì ٷ ÎÈÓ‹Ì·Ù· ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ Î·È ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ, ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÔÏÈ΋˜ ·Ó·ÙÚÔ‹˜, fi¯È ÌfiÓÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. ŒÓ· ÎfiÌÌ·, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÔÈ È‰¤Â˜, Ë ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ı· ·Ë¯Ô‡Ó ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔÙ›ÓÂÈ. ∏ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ› ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ˆ˜ ÙÔ ·ÓÙ›·ÏÔ ‰¤Ô˜, ÎÔÈÓˆÓÈο, ÔÏÈÙÈο, ȉÂÔÏÔÁÈο. ø˜ ÌÂÚÔÏËÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ˘¤Ú ÙˆÓ ·‰ÈÎË̤ӈÓ,

·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ Ë ‰‡Ó·ÌË ·˘Ù‹ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ÌÈ· ÚÈ˙Èο Ó¤· ÎÔÈÓˆÓ›·. ∂ȉÈο ÛÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ÚˆÙfiÁÓˆÚ˜ Û˘Óı‹Î˜, Ô˘ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ·Ó·˙ËÙ› ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÙȘ ȉ¤Â˜, Ë Â·Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌÔ‡ Ì ÂÏ¢ıÂÚ›·, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·, ·˘Ùԉȷ¯Â›ÚÈÛË Î·È ÂÓÙ¤ÏÂÈ ÙÔ˘ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÔÚ¿Ì·ÙÔ˜, ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· ‹ ȉÂÔÏÔÁÈ΋ ÂÌÌÔÓ‹. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Â›Ó·È ·¿ÓÙËÛË ÛÙË ‰È·›ÛÙˆÛË fiÙÈ Ô Î·ÈÙ·ÏÈÛÌfi˜ Î·È Ë ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚË ÂΉԯ‹ ÙÔ˘, ÌfiÓÔ ‰ÂÈÓ¿ ÌÔÚ› Ó· ·ÔʤÚÔ˘Ó ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. √ ∞Ï. ΔÛ›Ú·˜ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û‡ÓÔ‰Ô Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ‰ÂÓ ‚ϤÔ˘Ì ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜ “ÛÙ· ·ÔÙ˘¯Ë̤ӷ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ˘·ÚÎÙÔ‡ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌÔ‡ ‹ Ù˘ ÌÂÙ·ÏÏ·Á̤Ó˘ ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ·Ù›·˜... √Ú›˙ÔÓÙ¿˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ô ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌfi˜ Ì ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ÂÏ¢ıÂÚ›·. ∂›Ì·ÛÙÂ Ë Ó¤· Â˘Úˆ·˚΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔ˘ 21Ô˘ ·ÈÒÓ·” . √È ÔÚÈÔıÂÙ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Â˜. ∏ ·ÚÈ ÛÙÂÚ¿ ÙÔ˘ 21Ô˘ ·ÈÒÓ· ÔÊ›ÏÂÈ Ó· Â›Ó·È Ô ÚÈÔıÂÙË̤ÓË ÙfiÛÔ ·fi ÙË ÛÔÛȷωËÌÔ ÎÚ·Ù›·, fiÛÔ Î·È ·fi Ù· ÌÔÓ٤Ϸ ÙÔ˘ ˘ ·ÚÎÙÔ‡ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌÔ‡ Ô˘ η٤ÚÚ¢ Û·Ó. ™ÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ Ô˘ ‰È¤ÎÔ„·Ó ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ ¶∞™√∫ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ‹ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ì¤ÏË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞. √ ™Àƒπ∑∞ fï˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙÂÍÂÏȯı› Û ¤Ó· ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ÎfiÌÌ· Ô‡Ù ӷ Á›ÓÂÈ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ¢ÈÂıÓÔ‡˜. ™ÙÂϤ¯Ë Ô˘ ·ÎfiÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ· ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ù· ηıÂÛÙÒÙ· ÙÔ˘ “˘·ÚÎÙÔ‡ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌÔ‡” ›¯·Ó ıÂÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì¤ÏË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. √ ™Àƒπ∑∞, fï˜, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ¤Ó· ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎfi ÎfiÌÌ· - ·ÔÏÔÁËÙ‹˜ ÙˆÓ Î·ıÂÛÙÒÙˆÓ ÙÔ˘ “˘·ÚÎÙÔ‡ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌÔ‡” , Ô‡ÙÂ Î·È Ó· Û˘ÌÌÂ-

Ù¤¯ÂÈ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ∫∫∂, ÁÈ· ÙË Û˘Û›ڈÛË ÙˆÓ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ.

∏ ÂÓfiÙËÙ· Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ∏ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, Ô˘ ¤‰ˆÛ ·¤Ú· ӛ΢, ÁÈ· ÂÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Î·È Ù˘ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÏÔÁ›·˜, ÛÙË ‚¿ÛË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜, ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·. ¶·Ú¿ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜, Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙË ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Ô˘ ı· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Û¯¤ÛË Ì ٷ ÎÈÓ‹Ì·Ù·, ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Â›Ó·È Ë ÌfiÓË Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÁÁ˘Ëı› fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ·Î˘ÚÒÛÂÈ Ù· ÌÓËÌfiÓÈ·, Ó· ÛÙ·ı› Ì ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· Î·È Ì ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi Ó‡̷ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜, Ó· ı¤ÛÂÈ ˆ˜ ·fiÏ˘ÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË ÙÔ˘ Ï·Ô‡, Ó· ÎÈÓËı› ÛÙË ÏÔÁÈ΋ “η̛· ı˘Û›· ÁÈ· ÙÔ Â˘ÚÒ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚ·Â˙›Ù˜, η̛· ·˘Ù·¿ÙË ÁÈ· ÙË ‰Ú·¯Ì‹” . ∞·ÈÙÂ›Ù·È ÌÈ· ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÔÚ›· ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÌÈ·˜ ¢Ú›·˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÌÌ·¯›·˜, fiÏˆÓ ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, Ô˘ Ô ˘Ú‹Ó·˜ Ù˘ Â›Ó·È Ù· ÊÙˆ¯fiÙÂÚ· ÎÔÈÓˆÓÈο ÛÙÚÒÌ·Ù·. ∏ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÁÈ· ÎÔÈÓ‹ ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜, Ù˘ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÏÔÁ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ڋÍË Ì ÙË ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚË ÌÓËÌÔÓȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Â›Ó·È ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÂÎΛÓËÛ˘. √ ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹, ı· ¤¯ÂÈ Ú‹ÍÂȘ Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Î·È Ù· ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù¿ ÙÔ˘. ªÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜, ·Ú¿ ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Î·È ÙÔÓ fiÏÂÌÔ Ô˘ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ, ı· ‰ÒÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ‰Â›ÁÌ·Ù· ÁÚ·Ê‹˜ ÌÈ·˜ ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜ ÔÚ›·˜ Û fiÏ· Ù· Â›‰·.

(*) √ °È¿ÓÓ˘ ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜ Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ™.¶.∂. Ù˘ ∞∫√∞ Î·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ª·ÁÓËÛ›·˜

™ÙË ¡Â¿ÔÏË §¿ÚÈÛ·˜

ΔÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘ ∞Ë-μ·Û›ÏË ÌÔÈÚ·ÛÙ› ÙËÓ ·ÛÙ›Ú¢ÙË ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Ù˘ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÙÔ˘ ∞Ë-μ·Û›ÏË. £· ‰È·‚¿ÛÂÈ ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô ·Ú·Ì‡ıÈ “¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ ·ÓÙ›Ô” Ù˘ μԇϷ˜ ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ô˘.

ΔÚ›ÙË 4 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 18:00 ΔÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘ ∞Ë-μ·Û›ÏË ·ÔÎÙ¿ ÁÈ· ¤Ó· ·fiÁÂ˘Ì· Ì›· ˘¤ÚÔ¯Ë ÔÈÎÔ‰¤ÛÔÈÓ·. ∏ Ï·ÌÂÚ‹ ∑¤Ù· ª·ÎÚ˘Ô‡ÏÈ· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ËÓ›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È ÍÂÓ·Á› ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ·Ú·Ì˘ı¤ÓÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘. 20:00 ∏ ¯Ú˘Û‹ ÔÏ˘ÌÈÔӛ΢ º·Ó‹ ÷ÏÎÈ¿ Î·È Ô ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Ͽ̄˘ ËıÔÔÈfi˜ ∞Ϥ͢ °ÂˆÚÁÔ‡Ï˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ∑ˆ‹˜ ªÂÏԇη “ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘” . ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Ô˘ Ù·Íȉ‡ÂÈ ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË Ì ·Ú¤· ÙÔÓ ¤ÚˆÙ·, ÙË ¯·Ú¿, ÙË Ï‡Ë, Ù· fiÓÂÈÚ· Î·È ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜.

ΔÂÙ¿ÚÙË 5 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 19:00 √ ËıÔÔÈfi˜ ¶·Û¯¿Ï˘ ΔÛ·ÚÔ‡¯·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ·È‰ÈÎfi ·Ú·Ì‡ıÈ Ì ‹Úˆ· ÙÔÓ ÁÓˆÛÙfi Î·È ·Á·Ë̤ÓÔ È· ª›ÏË ∫·ÓÙ›ÏË. ŒÓ· ·Ú·Ì‡ıÈ Ô˘ fi¯È ÌfiÓÔ ‰È·ÛΉ¿˙ÂÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ‰È‰¿ÛÎÂÈ ÛÙ· ·È‰È¿ ÙËÓ Ôχ ÛÔ˘‰·›· Ú¿ÍË Ù˘ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜.

¶·Ú·Û΢‹ 7 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 19:00 √È ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ı¿ÙÚÔ˘ μ›‚È·Ó ∫ÔÓÙÔÌ¿ÚË Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ΔÚÈfi‰Ë˜ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ˘¤Úԯ˜ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈΘ ÈÛÙÔڛ˜.

™¿‚‚·ÙÔ 8 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 13:00 ΔÔ ÈÔ Ï·ÌÂÚfi Î·È ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ, Ë º·›Ë ™ÎÔÚ‰¿ Î·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ §È¿Áη˜, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯Ú¤Ë

ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙË ÛÙÔ ·Ú·Ì˘ı¤ÓÈÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘ ∞Ë-μ·Û›ÏË!!!

¢Â˘Ù¤Ú· 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 20:00 äÚÈ· æËÏ¿! √ Ï·ÙÚÂ̤ÓÔ˜ ªÈ¯¿Ï˘ ÷Ù˙ËÁÈ¿ÓÓ˘ ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÙÔ˘ ∞Ë-μ·Û›ÏË Î·È Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ Ë live ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ ı· ·Ê‹ÛÂÈ ÂÔ¯‹ ÛÙȘ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÌÈÎÚÒÓ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÓ. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ‰ˆÚ¿Ó.

ΔÂÙ¿ÚÙË 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 19:30 ∏ ·Á·Ë̤ÓË ËıÔÔÈfi˜ Î·È Û˘ÁÁڷʤ·˜ £ÂÔÊ·Ó›· ¶··ıˆÌ¿ ‰È·‚¿˙ÂÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ “◊Úı·Ó Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·” Î·È ·ÊËÁÂ›Ù·È ÙȘ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙÔ˘ “∏Ú·ÎÏ‹ ªÈÌÂÚfi” , ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ‹Úˆ· Ù˘ ÙÚÈÏÔÁ›·˜ Ù˘.

¶¤ÌÙË 13 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 17:00 ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ ·ÓÂ˘Úˆ·˚΋˜ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ·˜ μ›Î˘˜ ∫ÔÛÌ›‰Ô˘ οÓÂÈ ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ Â›‰ÂÈÍË kyokushinkai karate ÁÈ· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ ÌÈÎÚÔ› Î·È ÌÂÁ¿ÏÔÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÙfiÛÔ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÔÏÂÌÈ΋ Ù¤¯ÓË. 20:00 √ ÁÓˆÛÙfi˜ ËıÔÔÈfi˜ Î·È Û˘ÁÁڷʤ·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫ÚÔÌ̇‰·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ “ª·Ì¿ ÌÂÁ¿ÏˆÛ¤ Ì” . ∞Ó Î·È ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ Ì·Ì¿‰Â˜, Ë ·Ó¿ÁÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ı· ‹Ù·Ó Ôχ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· Î·È ÁÈ· ÙȘ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· “ÎÚ˘ÊÔÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ó” ÛÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÂÓfi˜ ·Ù¤Ú·.

™¿‚‚·ÙÔ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 13:00 ∏ ·Á·Ë̤ÓË „˘¯ÔÏfiÁÔ˜ Δ¤ÓÈ· ª·ÎÚ‹ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ Ó¤Ô Ù˘ ‚È‚Ï›Ô “15+7” ÔχÙÈÌ· “Ì·ı‹Ì·Ù·” Î·È ‚‹Ì·Ù· ÁÈ· ηχÙÂÚ˜ Û¯¤ÛÂȘ” . M·˙› Ù˘ Ë ∂ψÓfiÚ· ªÂϤÙË. 19:00 √ ‰ÈÂıÓ‹˜ Ì·ÛÎÂÙÌÔÏ›ÛÙ·˜ ¡¿ÛÔ˜ °·Ï·ÎÙÂÚfi˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· “ΔÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ·ÁÒÓ·˜”

¢Â˘Ù¤Ú· 17 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 19:30 ∏ ÔÏ˘ÁÚ·ÊfiÙ·ÙË Û˘ÁÁڷʤ·˜ ∞Ï΢fiÓË ¶··‰¿ÎË ·ÊÈÎÓÂ›Ù·È ÛÙÔ ÃˆÚÈfi ÙÔ˘ ∞Ë-μ·Û›ÏË Ì ÙË ‚·Ï›ÙÛ· Ù˘ ÁÂÌ¿ÙË ·fi Ù· ˘¤ÚÔ¯· ‚È‚Ï›· Ù˘ ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘.

ΔÚ›ÙË 18 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘

20:00 ∏ all time classic ËıÔÔÈfi˜ ¢¤ÛÔÈÓ· ™Ù˘ÏÈ·ÓÔÔ‡ÏÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ì ÙÔ Ù·ÌÂڷ̤ÓÙÔ Ù˘, ÙÔ ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ‚È‚Ï›Ô Ù˘ “ËıÔÔÈfi˜ ÕÌÂÛÔ˘ ¢Ú¿Ûˆ˜” .

19:30 ∏ ÁÓˆÛÙ‹ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙÚÈ· Î·È top model πˆ¿ÓÓ· ™Ô˘ÏÈÒÙË ı· ‚ÚÂı› ÛÙÔ ÃˆÚÈfi ÙÔ˘ ∞Ë-μ·Û›ÏË ÁÈ· Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Ì¤Û· ·fi “ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ÛÙ˘Ï” : ΔÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ë Ù¿ÛË 30’s; ¶ÔÈ· ÛÙ·Ú ÙÔ˘ ÃfiÏÈÁÔ˘ÓÙ ÚˆÙÔÊfiÚÂÛ ·ÓÙÚÈÎfi ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ; ¶ÔÈÔ ·ÓÙÂÏfiÓÈ Ì ‰Â›¯ÓÂÈ ÈÔ ·‰‡Ó·ÙË; ¶Ò˜ ı· ÎÚ‡„ˆ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈʤÚÂÈ¿ ÌÔ˘; ΔÈ Ó· Âٿ͈ Î·È ÙÈ Ó· ·Ê‹Ûˆ ÛÙËÓ ÁηÚÓÙ·ÚfiÌ· ÌÔ˘;

¶¤ÌÙË 2√ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘

ΔÂÙ¿ÚÙË 19 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘

¶·Ú·Û΢‹ 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘

19:00 √ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ı¿ÙÚÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˜ ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë˜ ‰È·‚¿˙ÂÈ ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÙÔ˘ ·Ú·Ì‡ıÈ. 20:00 √ ¡›ÎÔ˜ ªÔ˘Ú·Ù›‰Ë˜ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙË §¿ÚÈÛ· Î·È ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘ ∞Ë-μ·Û›ÏË ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÈ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi Ù· Ôχ ‰ËÌÔÊÈÏ‹ ‚È‚Ï›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ ÁÈ· ·È‰È¿.

¶·Ú·Û΢‹ 14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 19:30 ∏ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙˆÓ best sellers ª¿Ú· ªÂ˚Ì·Ú›‰Ë ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÙȘ “ª¿ÁÈÛÛ˜ Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘” Î·È ··ÓÙ¿ ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ì·ÁÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÚˆÙ· ̤۷ ·fi Ù· ‚È‚Ï›· Ù˘ “∞ÙÙ·ÚÙÈÎfi˜ ·ÎÏÔ˜” Î·È “μÈ‚Ï›Ô Ì·Á›·˜” .

19:00 ∏ Û¯ÔÏ‹ kyokushinkai karate μfiÏÔ˘ ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. √È ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÔÏÂÌÈÎÒÓ Ù¯ÓÒÓ.

19:30 ∞Ê‹ÁËÛË Î·È ‰Ú·Ì·ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ËÚˆ›‰· ÙË Brave, ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ Ô˘ Û˘Ó·Ú¿˙ÂÈ Ì ÙË ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ¿ Ù˘. ∞fi ÙËÓ Disney Î·È ÙÔ ªÂÙ·›¯ÌÈÔ.


¢π∂£¡∏

52

KYPIAKH 25 N√∂ªμƒπ√À 2012

™˘ÓÙ·Ú¿ÛÛÂÈ ÙËÓ πÙ·Ï›· Ë ·˘ÙÔÎÙÔÓ›· 15¯ÚÔÓÔ˘ ƒøª∏, 24. ∫Àª∞ Ú›ÁÔ˘˜, ÔÚÁ‹, ÚÔ-

‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi Î·È Ï‹ıÔ˜ ‰È·‰ËÏÒÛÂˆÓ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ÔÌÔÊÔ‚›· ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ÛÙËÓ πÙ·Ï›· Ë ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·ÛÔÎ ÙÔ˘ 15¯ÚÔÓÔ˘ ∞ÓÙÚ¤·, ÙÔ˘ ÂÊ‹‚Ô˘ Ô˘ ·Á·Ô‡Û ӷ ÓÙ‡ÓÂÙ·È ÂÎÎÂÓÙÚÈο Î·È ¤‚·Ï ٤ÏÔ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ¤ÂÈÙ· ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ‰È·fiÌ¢Û˘ Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÙÔ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È Ì¤Ûˆ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ. ŒÂÈÙ· ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Â·ÓÂÈÏËÌÌ¤ÓˆÓ ÔÌÔÊÔ‚ÈÎÒÓ ÂÈı¤ÛÂˆÓ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÌÈ·˜ ÛÂÏ›‰·˜ ÛÙÔ Facebook Ì ٛÙÏÔ “ΔÔ ·ÁfiÚÈ Ì ÙÔ ÚÔ˙ ·ÓÙÂÏfiÓÈ”, Ô˘ ·Ó·ÚÙÔ‡Û ¯Ï¢·ÛÙÈο Û¯fiÏÈ· Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ∞ÓÙÚ¤· ·Ú·ÔÈË̤Ó˜ ̤ۈ Photoshop, Ô 15¯ÚÔÓÔ˜ ÎÚÂÌ¿ÛÙËΠÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÛÙË ƒÒÌË. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ ÌÈÎÚfi ·‰ÂÏÊfi ÙÔ˘. ŸÙ·Ó ÙÔÓ ‚Ú‹ÎÂ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ·ÚÁ¿. √ Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ Cavour, Ô˘ ·¤¯ÂÈ Ï›Á· ̤ÙÚ· ·fi ÙÔ ∫ÔÏÔÛÛ·›Ô, ÊÔÚÔ‡Û ÚÔ‡¯· Û ÚÔ˙ ¯ÚÒÌ· Î·È ¤‚·Ê ٷ Ó‡¯È· ÙÔ˘. √ ÂÎÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ∞ÓÙÚ¤· ¤ÌÔÈ·˙ ‰˘Ó·Ùfi˜. ÃÈÏÈ¿‰Â˜ πÙ·ÏÔ› ÙÔÓ ·Ô¯·ÈÚÂÙÔ‡Ó Ì ÛÙÔÚÁ‹ Î·È ‰È·ÎËÚ‡ÛÛÔ˘Ó fiÙÈ ı· ÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ó Î¿ı ÌÔÚÊ‹ ¤ÏÏÂȄ˘ ·ÓÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜. Δ· ÎÔÈÓˆÓÈο ‰›ÎÙ˘· ¤¯Ô˘Ó ηٷÎÏ˘ÛÙ› ·fi ÌËӇ̷ٷ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÓÙÚ¤· Ô˘ Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙËÓ ·˘ÙÔ¯ÂÈÚ›·. ∏ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· Ù˘ ƒÒÌ˘ ¤¯ÂÈ ‰È·Ù¿ÍÂÈ ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ¤Ú¢ӷ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ 15¯ÚÔÓÔ˘ Î·È ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Ù· ÌËӇ̷ٷ Ô˘ ›¯·Ó ·Ó·ÚÙËı› ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÓÙÚ¤· ÛÙÔ Facebook.

∂ÎÙ·Ê‹ ÛÔÚÔ‡ ÙÔ˘ ∞Ú·Ê¿Ù ¶∞ƒπ™π, 24. Δ∏¡ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË ı· Á›-

ÓÂÈ Ë ÂÎÙ·Ê‹ Ù˘ ÛÔÚÔ‡ ÙÔ˘ °È·Û¤Ú ∞Ú·Ê¿Ù, ·ÚÔ˘Û›· °¿ÏÏˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËıÔ‡Ó Ù· ·›ÙÈ· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘. ™ÙÔ ı¤Ì· ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ë ¯‹Ú· ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ËÁ¤ÙË ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓ›ˆÓ, ™Ô‡¯· ∞Ú·Ê¿Ù, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· Â›Ó·È Ô‰˘ÓËÚ‹, ·ÏÏ¿ ··Ú·›ÙËÙË. “∂›Ó·È Ôχ Ô‰˘ÓËÚfi, Â›Ó·È ¤Ó· ÛÔÎ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ô‡Ù ÁÈ· Â̤ӷ Ô‡Ù ÁÈ· ÙËÓ ÎfiÚË ÌÔ˘” , ‰‹ÏˆÛÂ Ë ™Ô‡¯· ∞Ú·Ê¿Ù Ô˘ ˙ÂÈ ÛÙË ª¿ÏÙ·. ∏ Ì‹Ó˘ÛË Ô˘ η٤ıÂÛÂ Ë ›‰È· ÛÙȘ Á·ÏÏÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ηًÁÁÂÈÏ fiÙÈ Ô ∞Ú·Ê¿Ù ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ıËΠ¿ÓÔÈÍ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ·Ê‹ Ù˘ ÛÔÚÔ‡ ÙÔ˘. ∏ ›‰È· ¿ÓÙˆ˜ ‰È·‚‚·›ˆÛ fiÙÈ “Û¤‚ÔÌ·È ÙËÓ ¿Ô„Ë Ù˘ ¿ÏÏ˘ ÏÂ˘Ú¿˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜” Ô˘ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙË ÛÙËÓ ÂÎÙ·Ê‹.

∂Ù¿ ÓÂÎÚÔ› ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÛÈÈÙÈ΋˜ ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ ÔÌ‹˜

ª·ÎÂÏÂÈfi ÛÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó ·fi ‚ÔÌ‚ÈÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË π™§∞ª∞ª¶∞¡Δ, 24. Δ√À§∞Ãπ™Δ√¡ ÂÙ¿ ¿ÙÔÌ· ÛÎÔÙÒ-

ıËÎ·Ó Î·È ‰Âο‰Â˜ ·ÎfiÌ· ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó Û ‚ÔÌ‚ÈÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÛÈÈÙÈ΋˜ ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ ÔÌ‹˜ ÛÙÔ ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎfi ¶·ÎÈÛÙ¿Ó. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜. ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ Â›Ó·È Ù¤ÛÛÂÚ· ·È‰È¿. ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë ¤ÎÚËÍË ·fi ÙË ‚fiÌ‚· ÂÚ›Ô˘ ‰¤Î· ÎÈÏÒÓ, Ë ÔÔ›· ˘ÚÔ‰ÔÙ‹ıËΠ̠ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÁÈ·Ù› Ù· ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó, ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÈÛ¯˘Ú‹ Ô˘ ¤Ó· ·ÁfiÚÈ ÂÎÙÈÓ¿¯ıËΠÛÙË ÛÙ¤ÁË ÎÙÈÚ›Ô˘ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‚ÚÂÈ ÙÚ·ÁÈÎfi ı¿Ó·ÙÔ. ΔËÓ Â˘ı‡ÓË ·Ó¤Ï·‚·Ó ÔÈ Δ·ÏÈÌ¿Ó. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÈ ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÂÍÙÚÂÌÈÛÙ¤˜ ˘ÚÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÂÎÚËÎÙÈο ̤ۈ ÎÈÓËÙÔ‡ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘, Ë ·ÎÈÛÙ·ÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ‰È·ÎfiÙÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. ΔÔ ·ÎÚ·›Ô ·˘Ùfi ̤ÙÚÔ ÚÔηÏ› ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·fi ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ Û¯ÔÏÈ·ÛÙ¤˜, ÔÈ

ÔÔ›ÔÈ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ ÙËÏÂʈÓÈÎfi ÌÏ·Î¿Ô˘Ù ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ‰Âο‰ˆÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. “À¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È Û ·Ù˘¯‹Ì·Ù· Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ó· ηϤÛÔ˘Ó Û ‚Ô‹ıÂÈ·, ηıÒ˜ Î·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· Â-

ÌÔ‰›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙ›·” ÁÚ¿ÊÂÈ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· The Express Tribune Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜. ΔȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‰‡Ô Ë̤Ú˜, ÔÈ Ôԛ˜ ı· Â›Ó·È ÔÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ªÔ˘¯·Ú¿Ì, ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Ì‹Ó· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎfi ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ, ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘ÍË̤ÓÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ÂÈı¤ÛÂ-

ˆÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ÛÈÈÙÈÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó. ™ÙË ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ∞ÛÔ‡Ú· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, ÔÈ ¶·ÎÈÛÙ·ÓÔ› Ûț٘ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ πÌ¿ÌË ÃÔ˘Û½Ó, ÂÁÁÔÓÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔÊ‹ÙË ªˆ¿ÌÂı. ΔÔ Û¯›ÛÌ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ Ûț٘ Î·È ÛÔ˘Ó›Ù˜ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˘˜, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ÔÈÔ˜ ‹Ù·Ó Ô Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ·fiÁÔÓÔ˜ ÙÔ˘ ªˆ¿ÌÂı, ¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ πÌ¿ÌË ÃÔ˘ÛÂ˝Ó ÙÔÓ 7Ô ·ÈÒÓ·. √È ÂÈı¤ÛÂȘ ÛÔ˘ÓÈÙÒÓ ÂÍÙÚÂÌÈÛÙÒÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÛÈÈÙ›ˆÓ Â›Ó·È Û˘¯Ó¤˜ ÙÔ Ì‹Ó· ÙÔ˘ ªÔ˘¯·Ú¿Ì, ȉȷ›ÙÂÚ· ηٿ ÙË ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ∞ÛÔ‡Ú· -ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 12 ¿ÙÔÌ· ¤¯Ô˘Ó ÛÎÔÙˆı› Û ‚ÔÌ‚ÈÛÙÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÛÈÈÙÒÓ. ∞Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Ó¤Ô Ì¤ÙÚÔ, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ƒÂ¯Ì¿Ó ª·Ï›Î ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÛÙÔ 90% ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ÔÈ ÂÍÙÚÂÌÈÛÙ¤˜ ˘ÚÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÙȘ ‚fî˜ ̤ۈ ÎÈÓËÙÔ‡ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Â›¯Â ‰È·Îfi„ÂÈ Î·È ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜, fi¯È fï˜ Û ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË Îϛ̷η.

ΔÂٷ̤ÓÔ ÙÔ Îϛ̷ ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ Ì ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ Î·È ÂÎÙÂٷ̤ӷ ÂÂÈÛfi‰È·

™ÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÒÓ ÔÈ ˘ÂÚÂÍÔ˘Û›Â˜ ÙÔ˘ ª. ªfiÚÛÈ ∫∞´ƒ√, 24.

°

È· ¿Ó¢ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘ Â›ıÂÛË Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Ù˘ ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ÂÍÔ˘Û›·˜ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ∞ÈÁ‡ÙÈÔÈ ‰ÈηÛÙÈÎÔ› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ›, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ¤ÎÙ·ÎÙÔ ‰È¿Ù·ÁÌ· ÙÔ˘ ª. ªfiÚÛÈ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ô Úfi‰ÚÔ˜ ·¤ÎÙËÛ ˘ÂÚÂÍÔ˘Û›Â˜.™Â ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó‰ڛ·Û‹ ÙÔ˘ Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÙÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ· ÙÔ˘ ªfiÚÛÈ, ÙÔ ∞ÓÒÙ·ÙÔ ¢ÈηÛÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î¿ÏÂÛ ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ó· ÙÔ ·ÔÛ‡ÚÂÈ.

√ ›‰ÈÔ˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ˘Âڷ̇ÓıËÎÂ ÙˆÓ ˘ÂÚÂÍÔ˘ÛÈÒÓ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ì ÙÔ Â›Ì·¯Ô ‰È¿Ù·ÁÌ· ‰ÂÓ Â‰›ˆÎ ӷ “χÛÂÈ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘” Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, ·ÏÏ¿ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·. ¢ÂÛ̇ıËΠ·Ú¿ÏÏËÏ·, Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙÔÓ ÓfiÌÔ ÂÓ¿ÓÙÈ· Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·ÔοÏÂÛ “¯Ô‡ÏÈÁηӔ Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˘ÔÎÈÓÔ‡ÓÙ·È, fiˆ˜ ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËÎÂ Ô ›‰ÈÔ˜, ·fi Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘ ÃfiÛÓÈ ªÔ˘Ì¿Ú·Î. ∂Í‹Ú ÙÔ ‰ÈηÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ı· ·Ôηχ„ÂÈ Ù· ‰ÈÂÊı·Ṳ́ӷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È Û ·˘Ùfi: “∏ ‰ÈηÛÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›· ›¯Â Î·È ı· ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· ¤ÓÙÈÌÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ·Á·Ô‡Ó ÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ ‰ÈηÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ¤¯ÂÈ ÂËÚ·ÛÙ› ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ¤ıÓÔ˜. À¿Ú¯Ô˘Ó οÔÈÔÈ Û ·˘Ùfi Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó. £· ÍÂÛÎÂ¿Ûˆ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë.” ΔÔ Îϛ̷ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÂٷ̤ÓÔ ÛÙÔ ∫¿ÈÚÔ Ì ÙÔ˘˜ ‰È·‰Ëψ٤˜ Ó· ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó¤· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙËÓ Ï·Ù›· Δ·¯Ú›Ú ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. √È ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏϘ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛËÌ·‰Â‡ÙËÎ·Ó ·fi ÂÂÈÛfi‰È·, ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÁÚ·Ê›ˆÓ ÙˆÓ ∞‰ÂÏÊÒÓ ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. √È ‰È·‰Ëψ٤˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ó¤· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙËÓ ΔÚ›ÙË.

ÀÂڷ̇ÓÂÙ·È ÙˆÓ ˘ÂÚÂÍÔ˘ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ªÂ ÊfiÓÙÔ ÙȘ ÈÔ ‚›·È˜ Î·È ÂÎÙÂ-

ٷ̤Ó˜ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ·ÊfiÙÔ˘ ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ·ÈÁ˘Ùȷ΋ ÚÔ‰ڛ·, Ô ªÔ¯¿ÌÂÓÙ ªfiÚÛÈ Ì›ÏËÛ ÂÓÒÈÔÓ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ˘ÂÚ·Ì˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ Â›Ì·¯Ô˘ ‰È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÔÎÙ¿ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙ˜ ÂÍÔ˘Û›Â˜. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Ô˘ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Ó¤Ô “º·Ú·Ò” , Ô ªfiÚÛÈ Ï¤ÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È Úfi‰ÚÔ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ∞ÈÁ˘Ù›ˆÓ Î·È Ô‰ËÁ› ÙË ¯ÒÚ· Û ÔÚ›· ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Î·È ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ΔÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È Ô “ÂÁÁ˘ËÙ‹˜ Ù˘ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜” Î·È ı¤ÏÂÈ “·˘ıÂÓÙÈ΋ Î·È ÈÛ¯˘Ú‹ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË” . ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 50 Â›Ó·È ÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ÛÙ· ÂÂÈÛfi‰È· Ô˘ ͤÛ·Û·Ó ÛÙË ¯ÒÚ·. ¢È·‰Ëψ٤˜ ˘ÚfiÏËÛ·Ó ÁÚ·Ê›· Ù˘ ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈ΋˜ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜, ‰·ÎÚ˘ÁfiÓ· Î·È Û˘ÌÏÔΤ˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· Δ·¯Ú›Ú ÙÔ˘ ∫·˝ÚÔ˘. “∂›Ì·È [Úfi‰ÚÔ˜] fiÏˆÓ ÙˆÓ ∞ÈÁ˘Ù›ˆÓ. ¢ÂÓ ı· ÌÂÚÔÏËÙ‹Ûˆ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Î·ÓÂÓfi˜ ÁÈÔ˘ Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ªÔ¯¿ÌÂÓÙ ªfiÚÛÈ ÂÓÒÈÔÓ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÒÓ ÙÔ˘, ·Ó‚·Ṳ̂ÓÔ˜ Û Âͤ‰Ú· ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ÚÔ‰ÚÈÎfi ̤Á·ÚÔ ÛÙÔ ∫¿ÈÚÔ. ÀÂڷ̇ÓıËÎÂ ÙˆÓ ˘ÂÚ-ÂÍÔ˘ÛÈÒÓ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ì ÙÔ Â›Ì·¯Ô ‰È¿Ù·ÁÌ· ‰ÂÓ Â‰›ˆÎ ӷ “χÛÂÈ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘” Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, ·ÏÏ¿ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·. “√È ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤Ï·‚· ¤¯Ô˘Ó ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·” ‰‹ÏˆÛ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ˆ˜ Ô‰ËÁ› ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ ÛÙËÓ “ÂÏ¢ıÂÚ›· Î·È ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·” . ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, fï˜, ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÓÙ›·ÏÔ› ÙÔ˘ ‰È·‰‹ÏˆÓ·Ó ÛÙËÓ Ï·Ù›· Δ·¯Ú›Ú ʈӿ˙ÔÓÙ·˜ “ªfiÚÛÈ fiˆ˜ ªÔ˘Ì¿Ú·Î, Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ·ÓÙÔ‡” . √È ‰È·‰Ëψ-

Ù¤˜ ¤ÏÂÁ·Ó ˆ˜ Â¿Ó ÙÔ ÛÏfiÁÎ·Ó Ù˘ ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈ΋˜ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È “ÙÔ πÛÏ¿Ì Â›Ó·È Ë Ï‡ÛË” , ÙfiÙ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ Â›Ó·È “Ë ˘ÔÙ·Á‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë Ï‡ÛË” . ∫·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÓ·Ó ˆ˜ “·˘Ùfi Â›Ó·È ÈÛÏ·ÌÈÎfi ÁÈ·Ù› Ô £Âfi˜ ‰ÂÓ Î·Ï› Û ˘ÔÙ·Á‹ ÛÙË ı¤ÏËÛË ÂÓfi˜ ¿ÏÏÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘” . √ ªÔ¯¿ÌÂÓÙ ªfiÚÛÈ ‰ÂÛ̇ıËÎÂ, ·Ú¿ÏÏËÏ·, Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙÔÓ ÓfiÌÔ ÂÓ¿ÓÙÈ· Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·ÔοÏÂÛ “¯Ô‡ÏÈÁηӔ Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˘ÔÎÈÓÔ‡ÓÙ·È, fiˆ˜ ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËÎÂ Ô ›‰ÈÔ˜, ·fi Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘ ·Ï·ÈÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÃfiÛÓÈ ªÔ˘Ì¿Ú·Î ÁÈ· Ó· ÂÈÙÂıÔ‡Ó ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ıÂÛÌÔ‡˜. ∂Í‹Ú ÙÔ ‰ÈηÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ı· ·Ôηχ„ÂÈ Ù· ‰ÈÂÊı·Ṳ́ӷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È Û ·˘Ùfi “∏ ·ÈÁ˘Ùȷ΋ ‰ÈηÛÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›· ›¯Â Î·È ı· ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· ¤ÓÙÈÌÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ·Á·Ô‡Ó ÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ ‰ÈηÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ¤¯ÂÈ ÂËÚ·ÛÙ› ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ¤ıÓÔ˜. À¿Ú¯Ô˘Ó οÔÈÔÈ Û ·˘Ùfi Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó. £· ÍÂÛÎÂ¿Ûˆ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë” ›Â.

¢È·‰ËÏÒÛÂȘ, ʈÙȤ˜ Î·È ÂÂÈÛfi‰È· ¢È·‰Ëψ٤˜ Û ÔÏϤ˜ fiÏÂȘ Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘ ¤‚·Ï·Ó ʈÙÈ¿ Û ÁÚ·Ê›· Ù˘ ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈ΋˜ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ· ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, ÛÙ· ÈÔ ‚›·È· Î·È ÂÎÙÂٷ̤ӷ ÂÂÈÛfi‰È· Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ·ÊfiÙÔ˘ ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô ªÔ¯¿ÌÂÓÙ ªfiÚÛÈ. ∂Í·ÁÚȈ̤ÓÔÈ Ôϛ٘ ˘ÚfiÏËÛ·Ó Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·-

ÓÈ΋˜ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜ ÛÙȘ fiÏÂȘ ™Ô˘¤˙, ¶ÔÚÙ ™·˝ÓÙ Î·È πÛÌ·˚Ï›ÁÈ·. ¢È·‰Ëψ٤˜ ÏÂËÏ¿ÙËÛ·Ó Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ Î·È ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù¤Ú˘Á·˜ Ù˘ ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈ΋˜ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜ Î·È ÛÙËÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·. ÀÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ªÔ¯¿ÌÂÓÙ ªfiÚÛÈ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÙËÎ·Ó Ì ·ÓÙÈ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ‰È·‰Ëψ٤˜. ¢·ÎÚ˘ÁfiÓ· ¤ÚÈÍ·Ó ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Û ·ÓÙÈ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ‰È·‰Ëψ٤˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· Δ·¯Ú›Ú, fiÔ˘ ›¯·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÙÔÌ·, ‰È·‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ηٿ ÙÔ˘ ‰È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÈÁ‡ÙÈÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ‰È·‰Ëψ٤˜ ¿Ó·„·Ó ÌÈÎÚ¤˜ ʈÙȤ˜ ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ. “√ Ï·fi˜ ÂÈı˘Ì› ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜” ÊÒÓ·˙·Ó ÔÈ ‰È·‰Ëψ٤˜, Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Û‡ÓıËÌ· Ô˘ ·ÎÔ˘ÁfiÙ·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂͤÁÂÚÛ˘ ÙÔ˘ 2011 ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÃfiÛÓÈ ªÔ˘Ì¿Ú·Î. “ªfiÚÛÈ, ʇÁÂ!” ‹Ù·Ó ·ÎfiÌË ¤Ó· Û‡ÓıËÌ· Ô˘ ·ÎÔ˘ÁfiÙ·Ó. “ªfiÚÛÈ, ¤Ó·˜ ’ÚÔÛˆÚÈÓfi˜’ ‰ÈÎÙ¿ÙÔÚ·˜” ‹Ù·Ó Ô Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ·ÈÁ˘Ùȷ΋˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ·Ï ª¿ÛÚÈ ·Ï °ÈÔ˘Ì.

∞ÓËÛ˘¯›· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔÓ ∞ÈÁ‡ÙÈÔ Úfi‰ÚÔ Ó·

Û‚·ÛÙ› “ÙË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·” . “∂›‰·Ì ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ªfiÚÛÈ. ∂›Ó·È ÎÂÊ·Ï·ÈÒ‰Ô˘˜ ÛËÌ·Û›·˜ Ë ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ‰ÂÛ̇ÛÂˆÓ ÙˆÓ ·ÈÁ˘ÙÈ·ÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÍÔ˘ÛÈÒÓ, ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ıÂÌÂÏȈ‰ÒÓ ÂÏ¢ıÂÚÈÒÓ Î·È ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ‰Èψ̷ٛ·˜ ∫¿ıÚÈÓ ÕÛÙÔÓ. ∫·È ÌÂÌÔӈ̤ÓË Ë °·ÏÏ›· Â¤ÎÚÈÓ ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ªÔ¯¿ÌÂÓÙ ªfiÚÛÈ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ó· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È “ÚÔ˜ ÙË ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË” . “ªÂÙ¿ ·fi ‰ÂηÂٛ˜ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜ Ë ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÌÂÙ¿‚·ÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì¤Û· Û ϛÁ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ‹ Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, Ë Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ‰È·Î‹Ú˘ÍË Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ªfiÚÛÈ, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ, ‰ÂÓ Ì·˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ËÁ·›ÓÂÈ ÚÔ˜ ÙË ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ºÈÏ› §·ÏÈfi, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ À¶∂•. ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ¶ÔÏÈÙÂÈÒÓ, ÙÔ ™Ù¤ÈÙ ¡ÙÈ¿ÚÙÌÂÓ٠οÏÂÛ ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ Ó· ÂÈχÛÂÈ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ù˘ “ÂÈÚËÓÈο Î·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘” .


KYPIAKH 25 NOEMBPIOY 2012

¶∞√∫ ∫∞π √§Àª¶π∞∫√™ “™À°∫ƒ√À√¡Δ∞π”

∞¶√æ∂ ™Δ∏¡

Δ√Àª¶∞ ™Δ√ ¡Δ∂ƒª¶π Δ∏™ ™√À¶∂ƒ §π°∫

∞Ó·‚Ï‹ıËΠÙÔ Ì·Ù˜ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ-¡›ÎË

“ºÏ¤ÁÂÙ·È” Ë ΔÔ‡Ì· Δ˙ÈÌÔ‡Ú, ª·Û¿ÓÙÔ, ∫ÔÓÙÚ¤Ú·˜.

ÙÔ ...fi‰È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·È¯Ó›‰È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¶∞√∫ Î·È ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi (19.30 Novasports 1). √ “‰ÈΤʷÏÔ˜ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” ı¤ÏÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ÁÈ· Ó· ÏËÛÈ¿ÛÂÈ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹, ÂÓÒ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” Ì ӛÎË Û¯Â‰fiÓ “ηı·Ú›˙Ô˘Ó” ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù›ÙÏÔ˜. ¶¿ÓÙˆ˜ Î·È Ë ÈÛÔ·Ï›· Â͢ËÚÂÙ› ÙÔ˘˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˜ ηıÒ˜ ı· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ +8 ·fi ÙÔÓ ¶∞√∫. ™‹ÌÂÚ· (17.15 Novasports 3) ·›˙ÂÈ Î·È Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔÓ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿.

¶∞√∫-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ √ÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ¶∞√∫ ÁÈ· ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì·. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚÔfiÓËÛË ÙÔ˘ “¢ÈÎÂÊ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” ÙÚÂȘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ·¤ÎÙËÛ·Ó ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ˆ˜ ‚·ÛÈÎÔ› ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ˘˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˜. ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ - ‰›Ï· ÛÙÔÓ ∫·ÙÛÈο - ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ô μÈ‚È¿Ó ·ÓÙ› ÙÔ˘ ∫Ô˘Ì¿ÏÔ, ·ÊÔ‡ ÌÔÚ› Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙËÓ Ì¿Ï· ÚÔ˜ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∫¿ÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ §›ÓÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· Ó· ·›ÍÂÈ ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ¿ÎÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ (·Ó Î·È ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË ÌÔÈÚ¿ÛÙËΠÙÔ ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ‰ÈÏfi Ì ÙÔÓ ™Ù·Ê˘Ï›‰Ë). ∂›Û˘, Ô ºˆÙ¿Î˘ ı· ¿ÚÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÓÙÂÊÔṲ́ §¿˙·Ú ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· Î·È ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔÓ ·ÚÙÂÓ¤Ú ÙÔ˘ ∫¿ÙÛÂ.

¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜-¶∞√

∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, Ô ŒÙÔ ÍÂ¤Ú·Û ÙȘ ÂÓԯϋÛÂȘ Ô˘ ·ÈÛı·ÓfiÙ·Ó ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÁfiÓ·ÙÔ Î·È ·Ó ‰ÂÓ ÔÓ¤ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÙfiÙ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÂΛÓÔ˜ Î·È fi¯È Ô Ó·Úfi˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ı¤ÛÂȘ, Ô ƒÔÌ¤Ú ı· ·›ÍÂÈ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, Ô §fiÚÂÓ˜ ‰ÂÍÈ¿ Î·È ÔÈ ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜, ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜ ı· ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÂÈıÂÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Î¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô °Ï‡ÎÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÓfiËÙË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ÷ÎfiÌÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ô‚Ï‹ıËΠÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. ™ÙËÓ ÚÔfiÓËÛË Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ ÙÔ “·ÚÒÓ” ¤‰ˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂, ∑‹Û˘ μÚ‡˙·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ô °Î¤ÚÌ·Ó ΔÛÈÛÙÈ·ÎfiÊ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·fi ÙËÓ ¶¤ÌÙË Â›Ó·È Î·È ÂÈۋ̈˜ ÙÔ “¡Ô2” (ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ) ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ™Èfi‚· ·ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ

ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ΔÔ‡Ì·˜, ¿ÏÏÔ˜ fï˜ -ÙÂÏÈο- ‰ÂÓ Ù·Í›‰Â„ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. √ ∞ÚÈ¤Ï πÌ·Á¿Û· ¤ÌÂÈÓ ÂÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔÓ ¶∞√∫ ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÌËÓ Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› ÛÙËÓ 20¿‰·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ô §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ∑·ÚÓÙ›Ì Â¤ÏÂÍ ÙÔÓ ∫ÔÓÙÚ¤Ú·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ‹Ú ̷˙› ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÚˆÙÂ‡Ô˘Û·. ∏ Èı·Ó‹ ÂÓ‰Âο‰· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Â›Ó·È Ë ÂÍ‹˜: ∫¿ÚÔÏ, ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜, ÃÔϤÌ·˜, ª·ÓˆÏ¿˜, ™Èfi‚·˜ (‹ ∫ÔÓÙÚ¤Ú·˜), ªÔÓÙ¤ÛÙÔ, ª·ÓÈ¿Ù˘, °ÎÚ¤ÎÔ, ª·Û¿ÓÙÔ, ∞ÌÓÙÔ‡Ó, ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜: ∫¿ÚÔÏ, ª¤ÁÈÂÚÈ, ™Èfi‚·˜, ÃÔϤ‚·˜, ª·ÓˆÏ¿˜, ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘, ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜, °ÎÚ¤ÎÔ, ºÔ˘ÛÙ¤Ú, ªÔ‰¤ÛÙÔ, ª·ÓÈ¿Ù˘, ºÂÙÊ·Ù˙›‰Ë˜, º¤ÈÛ·, ∞ÌÓÙÔ‡Ó, ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘, ¶¿ÓÙÂÏÈÙ˜, μÏ·¯Ô‰‹ÌÔ˜,

∂›Ó·È ÌfiÓÔ Î¿ÔȘ ̤Ú˜ ÛÙÔÓ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿ Î·È ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ̤Ú˜ ¤Î·Ó fi,ÙÈ ÌÔÚÔ‡Û ÁÈ· Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È Ó· ÙËÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ fiˆ˜ Ú¤ÂÈ ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È. √ ÕÁÁÂÏÔ˜ ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë˜ ÚÔÛ¿ıËÛ ·fi ÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ÚfiÛÙÂÚ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â›Ó·È fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÔ ¤ÙÔÈÌÔ˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. ΔÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ ÁÈ· ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· Ù¯ÓÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ Î·È ÙÔÓ Δ˙·Ó‹ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È. ∞ÚÎÂÙ¿ ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› Ô ÃÔ˘¿Ó ƒfiÙÛ·. √ §¿˙·ÚÔ˜ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÓÙ¤ÏÂÈ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÙÂı› ÛÙËÓ ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘ Î·È ·ÔÎÏ›ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔ˘˜ ∫ÚËÙÈÎÔ‡˜. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú·, Ô ¶¿ ™Ô ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÚÔÔÓÂ›Ù·È ϤÔÓ Î·ÓÔÓÈο, ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËΠ·fi ÙÔÓ ƒfiÙÛ· ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·È¯Ó›‰È Î·È fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ı· ¿ÚÂÈ ÛÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ Ì ÙËÓ ¶ÚÔԉ¢ÙÈ΋. ∂ÎÙfi˜ Ï¿ÓˆÓ ÙÔ˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓÔ‡ ÚÔÔÓËÙ‹ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ¶›ÓÙÔ, ªÔ˘ÌÛfiÓÁÎ Î·È ∫Ô˘›ÓÛÈ ÂÓÒ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ Ô‡ÙÂ Ô μÈÙfiÏÔ Ô˘ Â›Ó·È ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜. °È· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ πÛ·ÓÔ‡ ÂÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ª·Ú›ÓÔ˜ Î·È §·Áfi˜, ÂÓÒ Ô ºÔÚÓ·ÚfiÏÈ ı· Â›Ó·È Èı·Ófiٷٷ Ô ·ÓÙÈηٷÛÙ¿Ù˘ ÙÔ˘ ∫Ô˘›ÓÛÈ.

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∫˘Úȷ΋ 25/11 15.00 ∫¤Ú΢ڷ-μ¤ÚÔÈ· 17.15 ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ.-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ 17.15 ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ 19.30 ¶∞√∫-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¢Â˘Ù¤Ú· 26/11 19.30 ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜-ÕÚ˘

∫∂ƒ¢π™∂ 1-0 Δ∏¡ ∞∫ƒ√¶√§∏ ª∂ °∫√§ Δ√À ºπ§∞Δ∑π∫πøΔ∏ °π∞ Δ∏¡ ∞’ ∂¶™£

“∞¤‰Ú·Û” ·fi ÙÔ ™¤ÛÎÏÔ Ë ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ó›ÎË ÁÈ· ÙËÓ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘, Ô˘ ΤډÈÛ 1-0 ÛÙÔ ™¤ÛÎÏÔ ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË ÎÈ ¤Ê˘Á ÓÈ΋ÙÚÈ· ·fi ÙÔ ÁÂÈÙÔÓÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 10˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙËÓ ∞’ ηÙËÁÔÚ›· Ù˘ ∂¶™£. ΔÔ ÁÎÔÏ Ù˘ “ŒÓˆÛ˘” ¤Ù˘¯Â Ô ºÈÏ·Ù˙ÈÎÈÒÙ˘ ÌfiÏȘ ÛÙÔ 2Ô ÏÂÙfi Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ԉ›¯ıËΠ·ÚÎÂÙfi ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÂÈ ÙÔ “‰ÈÏfi” .

√ ÕÚ˘ ªÂÏÈÛÛ·Ù›ÎˆÓ ‹Ú ÙËÓ ¿Ù˘Ë Ú‚¿Ó˜ ·fi ÙÔÓ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÁÈ· ÙÔÓ ÚfiÛÊ·ÙÔ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ·fi ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ Ù˘ ∂¶™£, ηıÒ˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ 1-0 Ì ٤ÚÌ· ÙÔ˘ ΔÛ›ÚÔ˘ ÂÓÓÈ¿ ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ·ÎÔ˘ÛÙ› ÙÔ ÛʇÚÈÁÌ· Ù˘ Ï‹Í˘. √ ¶ÚˆÙÂۛϷԘ ¤Ú·Û ÓÈÎËÊfiÚ· Ì 2-0 ·fi ÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, ÂÓÒ ÛÙÔ ‰ËÌ. ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘ ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ Î·È £ËÛ¤·˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙÔ ÈÛfi·ÏÔ 0-0. ™ÙË μ’ηÙËÁÔÚ›· ͯÒÚÈÛ·Ó Ë Ó›ÎË ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ ∫·Ó·Ï›ˆÓ Â› ÙˆÓ ¡¤ˆÓ ∞ıÏËÙÒÓ ¡›Î˘ Ì 2-0 ÛÙÔ Á‹Â‰Ô “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” Ì ٤ÚÌ·Ù· ÙˆÓ ∫·Ú¿ÓÙ·ÁÏË Î·È Ã‡ÓÙ·, ηıÒ˜ Î·È Ë “6¿Ú·” Ù˘ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Â› ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÁÔ‡ ∞fiÏψӷ ∫ÚÔΛԢ. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ¯ı˜ ›¯·ÌÂ:

∞’ ηÙËÁÔÚ›· ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹¶ÚˆÙÂۛϷԘ . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2 ∞ÎÚfiÔÏË-∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ . . . . . . .0-1

53

ÕÚ˘ ªÂÏ.-°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ . . . . . . . .1-0 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-£ËÛ¤·˜ . . . . . . . . . . . . .0-0

μ’ Î·ÙËÁÔÚ›· ∞Á¯›·ÏÔ˜-∞fiÏÏˆÓ ∫Ú. . . . . . . . . .6-0 ¡.∞. ¡›Î˘-∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó. . . . . . .0-2 ¢È·ÁfiÚ·˜-ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· . . . . . . . . . .2-1 ΔÔÍfiÙ˘-πˆÏÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . .1-2

°’ ηÙËÁÔÚ›· π¿ÛˆÓ ∞.ª.-∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜ . . . . . . . .1-0

∞‰›Îˆ˜ Ù·Í›‰Â„ ¯ı˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞ı‹Ó· Ë ÔÌ¿‰· Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ ¡›Î˘, ηıÒ˜ ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ ÛÙÔ ∫ÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ªÂÙ˜ ∞, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 7˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ ∞2 ∞Ó‰ÚÒÓ, ‰Â ‰ÈÂÍ‹¯ıË. √ ÏfiÁÔ˜ ‹Ù·Ó ˆ˜ ÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ, Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ªÂÙ˜ ∞, η٤‚ËÎ·Ó Û ·ÂÚÁ›· Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Î·Ù¿ÏË„Ë ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ. ª¿ÏÈÛÙ·, ·˘Ùfi ¤ÁÈÓ ·ÈÊÓȉȷÛÙÈο ‰˘fiÌÈÛÈ ÒÚ˜ ÚÈÓ ÙÔ Ù˙¿ÌÔÏ ÎÈ ÂÓÒ ÙÔ Úˆ› ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Á‹Â‰Ô Â›¯·Ó Á›ÓÂÈ ·ÁÒÓ˜ ÌÈÎÚÒÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ∞fi ÙË ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ ·ÂÚÁÔ› ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó ÁÈ· ÙËÓ Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÌfiÓÔ ÙËÓ ∂√∫ ÎÈ fi¯È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶·ÁÎÚ·Ù›Ô˘, Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‹Á ηÓÔÓÈο ÛÙÔ ∫ÏÂÈÛÙfi, fiˆ˜ ÎÈ ·˘Ù‹ Ù˘ ¡›Î˘ ÂÚ›Ô˘ ÛÙȘ 15.00. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔ ·ÚÒÓ ¤‰ˆÛ·Ó Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ‰È·ÈÙËÙ¤˜, Ô˘ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÙÔ Ê‡ÏÏÔ ·ÁÒÓÔ˜, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ·Ó·‚Ï‹ıËÎÂ. ¶Ï¤ÔÓ, Ë ∂√∫ Ú¤ÂÈ Ó· ÔÚ›ÛÂÈ Ó¤· ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË, ·ÏÏ¿ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ¡›Î˘ ‰ÂÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ΔÂÙ¿ÚÙË, ·ÏÏ¿ ÙË ÌÂıÂfiÌÂÓË.

Œ¯·Û·Ó ¿‰Èη ·fi ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ÔÈ ¡¤ÔÈ Ù˘ ¡›Î˘ ¶Ôχ ηϋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ë ÔÌ¿‰· ∫20 Ù˘ ¡›Î˘, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ ‹ÙÙ· Ì 1-0 ·fi ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ÛÙÔ ∫·˘Ù·ÓÙ˙fiÁÏÂÈÔ ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· √¶∞¶ Football League ¡¤ˆÓ. √È ·›ÎÙ˜ ÙˆÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ¶··ÚÚ›˙Ô˘ Î·È ™ˆÙ‹ÚË ¶ÂÙÛÈ̤ÚË ‹Ù·Ó ·ÓÒÙÂÚÔÈ, ·ÏÏ¿ ‰¤¯ıËÎ·Ó ÙÔ ÁÎÔÏ ·fi ÌÈ· ·ÓÙÂ›ıÂÛË ÛÙÔ 45’ ·fi ÙÔÓ ™·Ú¿ÊÔÁÏÔ˘. ∞fi ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÔÈ Ó·ÚÔ› μÔÏÈÒÙ˜ ›¯·Ó ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜ Ì ÙÔ˘˜ ∫·Ú·ÎÒÛÙ· ÛÙÔ 17’ (Ï·Û¤ ÌfiÏȘ ¿Ô˘Ù) Î·È ∞ÚÁ‡ÚË ÛÙÔ 44’ (‰ÂÓ ÚfiÏ·‚ ӷ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ Û¤ÓÙÚ· ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ·Ù˙‹ Û ÎÂÓ‹ ÂÛÙ›·). ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ÙË ¡›ÎË ‹Ù·Ó ÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ Ô˘ ΤډÈÛ ÛÙÔ 55’, Ì ÙÔÓ ª·Ï·Î·ÛÈÒÙË Ó· ÛËÌ·‰Â‡ÂÈ ÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰ÔοÚÈ. ∂›Û˘ Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ÛÙÔ 63’ Î·È ÛÙÔ 68’ Ì ÙÔÓ °ÂˆÚÁ·Ù˙‹, ÛÙÔ 80’ Ì ÙÔÓ ∞ÚÁ‡ÚË Î·È ÛÙÔ 85’ Ì ÙÔÓ ª·Ï·Î·ÛÈÒÙË. ΔÂÏÈο η̛· ·fi ÙȘ Ê¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ Î·Ù¤ÏËÍ Û ÁÎÔÏ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔ 10 Ó· Ì›ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜. ™ÙÔ 53’ ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ˙‹ÙËÛ·Ó ¤Ó·ÏÙÈ Û ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ·Ù˙‹, ÂÓÒ ‰¤Î· ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· ·Î˘ÚÒıËΠÁÎÔÏ ÙÔ˘ ªÏÔ‡¯Ô˘ ˆ˜ ÔÊÛ¿ÈÓÙ. ∏ƒ∞∫§∏™: ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ °., ªÔ‡¯·Ï˘, §ÂÊ›‰Ë˜ (82’ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ¢.), ∫·Ì‹Ï·Ï˘, ™Ù·Ê˘Ï›‰Ë˜, §¤ÎÔ˜, ª·˘Ú›‰Ë˜ (70’ ª·˚Ú¿Ì˘), ™·Ú¿ÊÔÁÏÔ˘, ¶·Ô˘ÙÛ‹˜, ΔÛÈÏÈ·Ó›‰Ë˜ (67’ ∫ÈÚÈÎÙÛ‹˜), £fiÚÈ·Ó. ¡π∫∏ μ.: ∫ÂÊ·Ï¿˜, ÷ÛÈÒÙ˘, ¡ÙfiÓÙ˘, º¤˙Ô (78’ ∑·Ú›Ê˘), Δ˙·ÓÂÙfiÔ˘ÏÔ˜, ∞ÚÁ‡Ú˘, ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹˜, ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜, ªÏÔ‡¯Ô˜ (85’ ¶··Ó·ÁÈÒÙÔ˘), ª·Ï·Î·ÛÈÒÙ˘, °ÂˆÚÁ·Ù˙‹˜.

ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ù˘ ∂¶™£ Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ‹˜:

∫∞ƒ∞Δ∂

™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ·fi ÙÔÓ π. ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘

∞’ ηÙËÁÔÚ›· °Ë. ™ÎÈ¿ıÔ˘, 13.30, ™ÎÈ¿ıÔ˜-∂ıÓÈÎfi˜: ¶·ÏÈÔ‡Ú·˜, ∞ıËÓ·›Ô˜, ∫·Ï·Ù˙‹˜. ™Ô‡Ú˘, 15.00, ∞›·˜ ™.-™·Ú·ÎËÓfi˜: £ÂÔ¯¿Ú˘, ¶. ™·Îο˜, ™Ê˘Ú‹˜ (·Ú. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜). ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘, 15.00, ¢‹ÌËÙÚ·-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜: ¢·Ïԇη˜, ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ¢ËÌËÙÚ¿Î˘. ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ, 15.00, ¶‡Ú·ÛÔ˜-∞.∂. 2002: ÷ς·Ù˙¿ÎÔ˜, ªÂÙ·ÍÈÒÙ˘, ª¤ÏÔ˘.

μ’ Î·ÙËÁÔÚ›· °·Ù˙¤·˜, 11.00, ∞Óı. °·˙‹˜-¢¿ÊÓË: ΔÛ·ÎÔ‡Ì˘, ∫Ô˘‚¿Ù·, ∞ÁÚ¤‚˘. π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 15.00, ∞.™. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜-ÕıÏÔ˜: ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ÃÚÈÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ (·Ú. ∫. ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë˜). ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘, 15.00, ∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒÈ˙.-∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.: ª·ÙÛԇη˜, ª·˚Ú¿Ì˘, μ·˙Ô‡Ú·˜ (·Ú. ∫Ô˘ÛÎÔ˘Ú›‰·˜).

™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Kyokushinkai Karate, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î. πˆ¿ÓÓ˘ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ Ù˘ π.∫.√ 1, ªËÙÚÈ΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ Kancho Shokei Matsui ‰È·‰fi¯Ô˘ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ¢·ÛοÏÔ˘ Î·È È‰Ú˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Kyokushinkai Karate SosaI Mas Oyamas. ΔÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” √È ·ıÏËÙ¤˜ Ô˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ı· ‰È‰·¯ıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ Î. πˆ¿ÓÓË ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ‚·ÛÈΤ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ı· ¤¯Ô˘Ó Û ÚÒÙË Ê¿ÛË ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰È‰·¯ıÔ‡Ó ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ·ÁÒÓˆÓ, ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛ˘ Î·È Ê˘ÛÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ηıÒ˜ Î·È Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ·fi ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ ∂ÎÚÔÛÒÔ˘ Î. πˆ¿ÓÓË ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ı· Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó.

∞ÁˆÓÈÛÙÈÎfi

™ÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô ·fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ Ì ÙÔÓ ¶ÚˆÙÂۛϷÔ

°’ ηÙËÁÔÚ›· ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, 15.00, ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ.: °Î¿Áη˜, ¢¿‚ÈÔ˜, °ÂˆÚÁ·Ù˙‹˜. ∞¯ÈÏÏ›Ԣ, 15.00, ∞¯ÈÏϤ·˜-∞ÂÙfi˜ ∫ÂÚ.: μÏ¿¯Ô˜, ¢. ™·Îο˜, °ÂˆÚÁ›Ô˘.

* ΔÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ μ’ ÙÔÈ΋˜ ∂.ª.∞.¶ËϤ·˜ ·Ó·‚Ï‹ıËΠÁÈ· ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 5 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÂÓÒ ÙÔ ¢fiÍ·-ª˘ÚÌȉfiÓ˜ ÁÈ· ÙË °’ ηÙËÁÔÚ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 28 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. Ã.™.


54 / °È· οı ÒÚ· KYPIAKH 25 NOEMBPIOY 2012

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋ 25 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ª¤ÁÁÔ˘Ú· ∞fiÛÙÔÏÔ˘ª¤ÁÁÔ˘Ú· ∞ÓÙÒÓÈÔ˘, ™˘ÛÙÂÁ·Ṳ̂ӷ º·Ú̷Λ·, ™˘Ú›‰Ë 91-°·˙‹, ÙËÏ. 24210 38429, ª·Û·ÁÈ¿ÓÓË ∂˘·ÁÁÂÏ›·˜, μ¿Î¯Ô˘ 20-∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘, ÙËÏ. 24210 87770, ¶·Ó·ÁȈÙÔÔ‡ÏÔ˘ ∞Û·Û›·˜, πˆÏÎÔ‡ 227ª·‚›ÏË, ÛÙ¿ÛË ∫·ÏÏÈı¤·, ÙËÏ. 24210 42900, ™Ê˘¿ÎË ∞Ó¤ÛÙË, ¶. ªÂÏ¿ 31 (fiÈÛıÂÓ ª·ÙÛ¿ÁÁÔ˘), ÙËÏ. 24210 39331. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-16.30 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ∫ÔÓÙÔ·Ó·ÁÈÒÙË ∂ϤÓ˘, ∞. ∑¿¯Ô˘ 83-§fiÚ‰Ô˘ μ‡ÚˆÓÔ˜, ÙËÏ. 24210 71515. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ÃÈÒÙË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ - º˘ÙfiÎÔ˘ 10, ÙËÏ. 24210 82226.TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋ ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ EO¶YY °IA P∞¡Δ∂μ√À 14884 Î·È 14900

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 1535 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ∞‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú·: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ∂˘ÊÚ·ÈÌ›‰Ô˘ ·fi ∞Ó··‡Ûˆ˜ ¤ˆ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi £ÂÈÚÒÓ ·fi ™ÈÓÒ˘ ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ Δ√ øƒ∞ƒπ√ Δø¡ ¶ƒ∞Δ∏ƒπø¡ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ∂π¡∞π ∂§∂À£∂ƒ√.

¢ƒ√ª√§√°π∞ «∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.» ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.grz Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ (2012-2013) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1: ÕÓ·˘ÚÔ˜-¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:45, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00, ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:20 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:50 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:45 ·Ó¿ 13Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:45 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:10 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿) 7:30, 13:55. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:30, 12:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÚÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿):

7:12, 7:35, 10:03, 12:03, 13:15, 13:45, 14:48, 16:45, 18:00, 19:36, 21:04. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:30, 10:00, 12:00, 13:12, 13:48, 14:48, 16:45, 18:00, 19:30. ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:05, 20:05. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ·-¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:20 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:00 ·Ó¿ 20Ï.Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 30Ï.Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:15, 22:00. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:15,22:00. ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:30, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:15, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 13:45, 16:30 21:14. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 8:45, 14:40. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 10:30, 14:05, 16:30, 19:00, 21:15. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:45, 10:30,14:05. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 8:30, 11:00, 14:10, 16:15,18:15, 21:10. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 11:30, 14:10. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:20, 12:15, 14:10. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜ - °. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:00. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:50 ·Ó¿ 14Ï. Ï‹ÍË 22:00. ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:30 ·Ó¿ 18Ï. 22:00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÚ¤ÓˆÓ μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 5.30-7.30-10.25-12.25-15.2517.25-19.25-21.25-23.25. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 4.37-6.37-8.37-11.30-14.3016.30-18.30-20.18-22.30. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.00-7.20-8.30-9.4110.46-I.C. 11.20-11.50-12.52-I.C. 14.20-14.50-IC 16.19-16.45-17.38-I.C. 18.24-19.00-I.C. 20.0921.09-I.C. 22.19-23.34-4.18. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: I.C. 5.11-5.37-6.40-I.C. 7.04-8.00-9.20-I.C. 10.04-10.22-I.C. 12.04-12.5814.25-I.C. 15.04-15.37-16.17-17.14-I.C. 18.0418.37-20.45-21.47-23.00. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 5.20-I.C. 6.33-I.C. 8.26-I.C. 11.26-I.C. 13.26-I.C. 16.26-I.C. 19.26-00.43. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: I.C. 7.18-I.C. 10.18-I.C. 12.18-I.C. 14.18-I.C. 16.15-I.C. 18.18-I.C. 19.17-23.55. §∞ƒπ™∞-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 4.24-6.50-18.01. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 8.19-20.58. §∞ƒπ™∞-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 4.18-14.50 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-§∞ƒπ™∞: 7.25-15.43 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555

Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À 11/9/2012-16/6/2013 °Ú·ÌÌ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 02.00, 04.45, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. °Ú·ÌÌ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 04.45, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó·: 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. ™∏ª∂πø™∂π™: 1. ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 02.00 μ√§√™-∞£∏¡∞ ∂∫Δ∂§∂πΔ∞π ª√¡√ ∫Àƒπ∞∫∏ μƒ∞¢À (ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ¢Â˘Ù¤Ú·˜). 2. ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30 μ√§√™-∞£∏¡∞ & ∞£∏¡∞μ√§√™ ̤ۈ ∞°πø¡ £∂√¢øƒø¡ ÌfiÓÔ ¶·Ú·Û΢‹ & ∫˘Úȷ΋. 3. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μ√§√™-∞£∏¡∞: 02.00, 04.45, 09.00, 12.00, 15.00 & 18.00 EXPRESS. 4. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μ√§√™-∞£∏¡∞: 07.00, 10.30, 13.30, 16.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. °Ú·ÌÌ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·fi μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞, ™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 05.45, 08.00, 10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.30. ∞fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: 08.15, 11.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 23.00. * ŸÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μ√§√À-£∂™™∞§√¡π∫∏™-μ√§√À EXPRESS. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞, ™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 12.45 (ÂÎÙfi˜ Δ∂Δ∞ƒΔ∏™ & ™∞μμ∞Δ√À). ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00 (ÂÎÙfi˜ ΔƒπΔ∏™ & ™∞μμ∞Δ√À). ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00. ∫Àƒπ∞∫∏: 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.15, 15.00. ™∞μμ∞Δ√: 09.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (ÌfiÓÔ ¢∂ÀΔ.-¶∂ª¶.-¶∞ƒ.): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15.30 (ÌfiÓÔ ¢∂ÀΔ.-¶∂ª¶.¶∞ƒ.). ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15.30. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ™∞μμ∞Δ√À £∞ ¶∞ƒ∞ª∂π¡∂π ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶Δ.-

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞-ΔƒπΔ∏-Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ºÔÚÙËÁ¿: ª¤¯ÚÈ 10 Ì. & 25-26 ÙfiÓÔ˘˜. ∫ƒ∞Δ∏™∂π™: VIS TRAVEL ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 24210 31059, 31060 FAX: 2421034835 e-mail: vistravel@otenet.gr ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™ ∞fi 1/11/2012-1/5/2013 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ∞ÃÀ¶§√ø¡ °ƒ∞ªª∏™ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ∞¶√ 1/11/12-31/3/13 & ∞¶√ 1/11/12-11/4/2013 ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞Afi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. 1. 25/12/12 & 6/1/13 ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·. 2. 31/12/12 ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙ› Ë ·Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μ√§√. 3. ΔÚ›ÙË 1/1/13: μ√§√ 16.00-™∫π∞£√ 17.40/17.50°§ø™™∞ 18.10/18.15-™∫√¶∂§√ 18.50/19.00-∞§√¡¡∏™√ 19.25. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ı· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÓ·ÏÏ·Á‹˜ ·fi Ù· FlyingCats 5 & 6.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ - ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ ª∞°¡∏™π∞™ ∫∞𠙶√ƒ∞¢ø¡ Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ 24213 52405 °ƒ∞º∂π√ ∞¡Δπ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52712 24213 52713 °ƒ∞º∂π√ ¡√ªπ∫√À ™Àªμ√À§√À 24213 52525 °ƒ∞º∂π√ ΔÀ¶√À & ¢∏ª. ™Ã∂™∂ø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 70927 24213 52538 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 TH§EºøNIKO KENTPO . . . . . . . . .2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY . . . . . . . . .2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ . . . .2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY . . . . . . . .2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY . . . . . .2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY . . . . . .2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY .2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 EKAB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY . . . .2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜ . . . . .2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . .2421055555 OTE BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13888 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . .2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô . . . . . . . . . . . . . . . .2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) . . . . . . . . . . . . .10400 EXPRESS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . .1154

HELLAS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . .1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944121288 X¿ÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 TÛ·Áηڿ‰· . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 MËϛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY . .2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY . . . . . . .24213 54817 I¢IøTIKO KTEO2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ . . . . .2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ . . . . . . . . .2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ A‰¤ÛÔÙˆÓ ZÒˆÓ N. IˆÓ›·˜ . . . . . 2428073111 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073702 ºπ§√∑øI∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞: . . . . . . . .24280 99973, 6938060539 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. 2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.).2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ .8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÚ·›·˜ ∂Í·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ∞ÙfiÌˆÓ ∫∂£∂∞ ¶π§√Δ√™: ...............24210 80246 - 23430 ∫∂£∂∞ ∂•√¢√™: ............2410 2545597 - 251853 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ 24210 24628 KPATIKO™ AEPO§IMENA™ NEA™ A°XIA§OY . . . . . . . . . . . . .24280 76886

TA•I

PA¢IOTA•I . . . . . . . . . . . .24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ . . 24210 61000 A°PIA™ . . . . . . . . . . . . . . .24280 92502 BE§E™TINOY . . . . . . . . . . .24250 22725 ANø §EXøNIøN . . . . . . . . .24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £ˆÌ¿˜ √.∂. “∏ ∞¡∞™Δ∞™π™” , πˆÏÎÔ‡ 285, ÙËÏ. 24210 41000,ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341,¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜, ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 3, μfiÏÔ˜, ÙËÏ. 24210 51222, ÎÈÓ.: 6943617255. ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ