Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË

www.e-thessalia.gr

∂Δ√™ 113√¡ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ª∞ƒΔπ√À 2011

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 06.22 - ¢. 18.41 ™∂§∏¡∏ 21 ∏ª∂ƒø¡

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.377 † ∂À∞°°∂§π™ª√™ £∂√Δ√∫√À, °’ Ã∞πƒ∂Δπ™ª√π

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 40 ™∂§π¢∂™

800-11-35000

™∏ª∂ƒ∞ ª∞∑π ª∂ Δ∏

∫Ú›ÛÈÌË ™‡ÓÔ‰Ô˜ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ÁÈ· ∂∂ ÂÓ Ì¤Ûˆ ȤÛÂˆÓ ·fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜

™∂ Ì›· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ηıËÛ˘-

¯¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜, ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ËÁ¤Ù˜ ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ¤Ó· “·ÓËÁ˘ÚÈÎfi ÙfiÓÔ” ÛÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∂∂ Î·È Ó· ‰È·ÎËÚ‡ÍÔ˘Ó ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜ Ô˘ ÛԂ› ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË. ■ ÛÂÏ. 6, 7

™ÙË ‰›ÓË Ù˘ ÎÚ›Û˘ Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ■ ÛÂÏ. 30 ªÂÈÒıËΠ6,5% ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ■ ÛÂÏ. 9 ™ÊÔ‰Ú¤˜ Ì¿¯Â˜ ÛÙË §È‚‡Ë ÂÓ Ì¤Ûˆ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂˆÓ ■ ÛÂÏ. 29

¢ÂÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜

■ ÛÂÏ. 17

¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ¤ÁÎÏËÌ·

Δ· χ̷ٷ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Û ∫¿ÚÏ·-¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ¤ÁÎÏËÌ·. ∏ ÂÚ›ÊËÌË “·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË” Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜ Á›ÓÂÙ·È Ì ÌÔÏ˘ÛÌ·ÙÈο ÛÙÔȯ›· ·fi Ù· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘... ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜. √ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ Ù˘ Á›ÙÔÓÔ˜, ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÂÈ Ù· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¶ËÓÂÈfi Î·È Û ·fiÛÙ·ÛË 30 ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙÔÓ ·ÁˆÁfi ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ› ηӿÏÈ Ô˘

Ô‰ËÁ› Ù· χ̷ٷ ÛÙË Ï›ÌÓË Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜. ™˘ÓÔÏÈο ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ· 40.000 ΢‚Èο χ̷ÙÔ˜ Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË, Ù· ÔÔ›· Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È Î·È ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ∏ ÌfiÏ˘ÓÛË ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÊfiÚÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ· Î·È ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ·ÌˆÓÈ·ÎÔ‡ ·˙ÒÙÔ˘, Ô˘ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜, ÙÒÚ· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÂÍ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘˜... ■ ÛÂÏ. 13

ΔÔ ª¿ÈÔ ÙÔ fiÚÈÛÌ· ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ

Àfi Â·ÓÂͤٷÛË ÔÈ ÊÔÚÔ··ÏÏ·Á¤˜

■ ÛÂÏ. 8

•¤ÌÂÈÓ·Ó ·fi... ‚ÂÓ˙›ÓË Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÙÔ˘ ¢·Û·Ú¯Â›Ô˘

■ ÛÂÏ. 16

ΔÔ Îڤ̷ÛÌ· Ù˘ ÛËÌ·›·˜ Ù˘ ÛÙÔ›¯ÈÛ ÙË ˙ˆ‹...

∞‡ÚÈÔ Û‚‹ÓÔ˘Ì ٷ ÊÒÙ· ÙËÓ «flÚ· Ù˘ °Ë˜»

ªÔÈÚ·›· ÙÒÛË 68¯ÚÔÓ˘ ·fi Ì·ÏÎfiÓÈ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ Ô‰fi ∫‡ÚÔ˘

ΔÂÏÂ˘Ù·›Ô „¿ÚÂÌ· ÁÈ· 71¯ÚÔÓÔ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô ÏÔ›·Ú¯Ô ■ ÛÂÏ. 10

Δƒ∞°π∫√ ı¿Ó·ÙÔ ‚ڋΠ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Ë 68¯ÚÔÓË ª·Ú›· μ·Ï‹ fiÙ·Ó

¤ÂÛ ·fi ÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Ù˘, ÛÙËÓ Ô‰fi ∫‡ÚÔ˘, ηٿ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ù˘ Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ Î¿ÁÎÂÏÔ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÛËÌ·›· ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÂÔÚÙ‹˜ Ù˘ 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘. √ ı¿Ó·Ùfi˜ Ù˘ ‹Ù·Ó ·Î·ÚÈ·›Ô˜, ηıÒ˜ Ë ÙÒÛË ¤ÁÈÓ Ì ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷. ■ ÛÂÏ. 11

√ μfiÏÔ˜ ÙÈÌ¿ ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Â¤ÙÂÈÔ Δ∏¡ ÂıÓÈ΋ Â¤ÙÂÈÔ ÙÈÌ¿ Û‹ÌÂÚ· Î·È Ô μfiÏÔ˜, Ì ‰ÔÍÔÏÔÁ›· ÛÙÔ

ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi ¡·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È ÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË ·Ú¤Ï·ÛË Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÛÙÚ·ÙÔ‡, ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ fiÏ˘. ∞fi ¯ı˜ ·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ Î·È Ë ÂÎÎÏËÛ›· Ù˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·, fiÔ˘ Ï‹ıÔ˜ ÈÛÙÒÓ Û˘Ó¤ÚÚ¢Û ÁÈ· Ó· ÚÔÛ΢ӋÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜. ■ ÛÂÏ. 15

■ ÛÂÏ. 15

∞ıˆÒıËÎ·Ó Ì·ıËÙ¤˜ ÁÈ· ηٷϋ„ÂȘ ■ ÛÂÏ. 10


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

ΔÔ˘ μ∞°°∂§∏ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏

karamanis@e-thessalia.gr

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ª∞ƒΔπ√À 2011

™ˆÎÚ¿Ù˘ ™·‚ÂÏ›‰Ë˜, Úfi‰ÚÔ˜ ∂§ª∂ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜

A¶√æ∂π™

«√È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ·ÚÂÏ¿ÛÂȘ»

ΔÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ‰ÂÓ ÎÚ›ıËΠ·ÎfiÌ· Δ˘ ∂§π∑∞™ ¶∞¶∞¢∞∫∏

∫ÔÓÙ‡ÂÈ Ó· Û˘ÌÏËÚˆı› ¤Ó·˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ·ÊfiÙÔ˘ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ηٷʇÁÂÈ ÛÙËÓ ∂.∂. Î·È ÛÙÔ ¢¡Δ, ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ, Ì ÙÔ˘˜ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ÛÎÏËÚÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, ¤Ó· ÚˆÙÔÊ·Ó¤˜ Û ‡„Ô˜ ‰¿ÓÂÈÔ, ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ı· ›¯Â ·ÔʇÁÂÈ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ¯ÚÂÔÎÔ›·. ∞ÏÏ¿ ÂÓÒ, ¤ÓÙÂη Ì‹Ó˜ ÙÒÚ·, Ì ‚·Ú‡ ÎfiÛÙÔ˜ ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ù· Û˘ÌʈÓË̤ӷ, ÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ÂÚÒÙËÌ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÔÈÎÙfi: ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ‚Áԇ̠¤ÁηÈÚ· ·fi ÙËÓ ‡ÊÂÛË Ô˘ ηıÈÛÙ¿ Û˘ÓıÏÈÙÈο Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈο ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ÒÛÙ ӷ ÁÏÈÙÒÛÔ˘Ì ·fi ÌÈ· Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Âȉ›ӈÛË; ∞ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ÔÈ fiÚÔÈ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔÈ, Î·È ·Ó Ù¤ÙÔÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÎÚ›ÓÔÓÙ·Ó ·fi ÏÂÈÔ„Ëʛ˜ Î·È ÌÂÈÔ„Ëʛ˜, ı· ›¯·Ì ¯¿ÛÂÈ. ™·ÊÒ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ÂÂÓ‰˘Ù¤˜, ÔÏÈÙÈÎÔ›, ·Ó·Ï˘Ù¤˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ·Ó¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó fiÙÈ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· Ù· ηٷʤÚÔ˘ÌÂ. ∞ÏÏ¿ ÁÈ· ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚ˜, ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÙÚ¿Â˙˜, ¤Î·Ó·Ó ¿Ú·Á fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÛˆÛÙ¤˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Î·È ÚԂϤ„ÂȘ ̤¯ÚÈ Î·È ÚÈÓ ·fi ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·, ÙfiÙ Ô˘ ÍÂÛÔ‡ÛÂ Ë ÌÂÁ¿ÏË ÎÚ›ÛË, ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÈÛÙ¤„Ô˘Ì ÙÒÚ·; ∏ ·¿ÓÙËÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË. ∫·È ı· ÂÍ·ÚÙËı› ·fi ‰‡Ô Ï¢ڤ˜: ·fi ÙÔ ÙÈ ı· οÓÔ˘Ì ÂÌ›˜ ‰Ò. ∫·È ·fi ÙÔ Ò˜ ı· ÂÍÂÏȯıÔ‡Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, fiÔ˘ Ì ÙÔÓ Ó¤Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚‹Ì· ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ - ı· ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó fï˜ ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ, ·‚‚·ÈfiÙËÙ˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó, Î·È ¿ÓÙˆ˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ÂÈÚÚÔ‹. ∂‰Ò ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Â›Ó·È ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Ì·˜. •¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ Ì ‰Ú·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ‰··ÓÒÓ, ÁÈ· ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ηٿ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ηıÒ˜ Î·È Ì ·˘Í‹ÛÂȘ ÊfiÚˆÓ, ÂÈÙ‡¯ıËΠ¤Ú˘ÛÈ ÌÈ· Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ηٿ 6 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ∞∂¶ - fiÙÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÂˆÓ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Û Ï‹ıÔ˜ ÙÔ̤ˆÓ, ÙÔ Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ Ô˘ ÍÂÛËÎÒÓÔ˘Ó ÔÈ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ - fiÙÈ Ì¤Û· Û ϛÁ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ Û¯¤‰ÈÔ, fiÔ˘ ˘¿ÁÂÙ·È Î·È Ë ÒÏËÛË/·ÍÈÔÔ›ËÛË ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÙÔ ˘¤ÚÔÁÎÔ ¯Ú¤Ô˜, Ó· ÂÏ·ÊÚ‡ÓÔ˘Ó ÔÈ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ÙfiÎÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ¯ÚÂÔχÛÈ· Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó ‰È·Ú΋ ·Ó·¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË, Ó¤Ô ‰·ÓÂÈÛÌfi Ô˘ ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘ÌÂ. ∂›Û˘, fiˆ˜ Û˘¯Ó¿ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ·fi ÙÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2010 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÚÔˆı‹ıËÎ·Ó ÛÙË ¯ÒÚ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÁÈ· ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ·Ú’ fiÛ˜ fiÏË ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰ÂηÂÙ›·. ŸÏ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È Ì ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ‚ÔÔ‡Ó ÔÈ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·ÔηχÙÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÓ‰Ô΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ¤ÏÏÂÈ„Ë Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ Î·È Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡, ·ÓÂ¿ÚÎÂȘ, Ï¿ıË, ·ÏÏËÏÔ¸ÔÓÔ̇ÛÂȘ. √‡Ù ¤¯ÂÈ ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ÌÈ· ·›ÛıËÛË ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ‚·ÚÒÓ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ÌÈ· ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ê·›ÚÂÛ fiÚÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·Ù‹ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔÎÏËı› ‡ÊÂÛË, ÙÒÛË Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ˙‹ÙËÛ˘, Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘. £· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ë ‡ÊÂÛË Ó· ‹Ù·Ó ËÈfiÙÂÚË, Ì ηχÙÂÚË Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÛÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÒÛÙ ӷ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¤ÛÔ‰· ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÔÈ ›‰ÈÔÈ Î¿ı ÊÔÚ¿ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ› ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ, ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ, ÛÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË fiÚˆÓ ÙÔ˘ ∂™¶∞. ∞ÏÏ¿ Â›Û˘ Î·È ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiÔ˘ ÙÔÓ ÂÈÎÔÛÙfi ·ÈÒÓ· ÙfiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ηٷ·Ù‹ıËÎ·Ó Ù· ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ‰ÈÒÎÔÓÙ·Ó ÔÈ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜, ¤¯ÂÈ Î·ıÈÂÚˆı› ·fiÏ˘ÙÔ˜ Û‚·ÛÌfi˜ ·¤Ó·ÓÙÈ Û οıÂ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋ ‰ÈÂΉ›ÎËÛË. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠fï˜ Û‹ÌÂÚ· Ó· ÌËÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ fiÙÈ ˘ÂÚ¯Úˆ̤ÓÔ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ó· Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÂÙ·È ÁÈ· οÔÈ· ¯ÚfiÓÈ·, fiÙÈ ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ì ·Ó¿Ù˘ÍË ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÛÙËÚȯıԇ̠Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. ∫ÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ·ÔÛÎÔÔ‡Û·Ó Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ηٷÓÔ̤˜, Ô˘ ı· ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Û·Ó Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÛÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË Û˘˙ËÙÒÓÙ·˜ Î·È ÌÂÈÒÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ı· ›¯·Ó ÓfiËÌ·, ÌÔÚ› Î·È ıÂÙÈÎfi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. √È Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ˜ ÁÂÓÈΤ˜ ·ÂÚÁ›Â˜ Ô˘ ÎËÚ‡ÛÛÔÓÙ·È Ì ·›ÙËÌ· Ó· ʇÁÂÈ ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ, Ó· Â·Ó¤ÏıÔ˘Ì ‰ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Â›Ó·È ·‰È¤Íԉ˜ Î·È Û˘Ó¿Ì· ηıÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ‡ÊÂÛË ·ÎfiÌ· ‚·ı‡ÙÂÚË, ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ô˘ “·Ú·Ï‡Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·” . ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÙȘ ·ÂÚÁ›Â˜ Û ÎÔÌ‚ÈÎÔ‡˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜, ÛÙȘ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜ ‹ ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜. ∫·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÁÈ· Ì·¯ËÙÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰ÈÒÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÏÈÁÔÛÙÔ‡˜ ͤÓÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ·fi ÙË ¯ÒÚ· (ÙËÓ Cosco ·fi ÙÔ §ÈÌ¿ÓÈ, ÙËÓ Deutsche Telekom ·fi ÙÔÓ √Δ∂), ‹ Î·Ó ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ fiÙ·Ó ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ¿Óˆ Û ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈ·. ΔÔ 2010 ·ÎfiÌ· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Î·È ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È Û˘Ó‰ÈÎ¿ÙˆÓ ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ ˘·ÁÔÚ‡ÔÓÙ·Ó ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Û ÛÙË ¯ÚÂÔÎÔ›· ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ ‚ϤÔ˘ÌÂ. ∞Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÙË ÁÏÈÙÒÛÔ˘Ì ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, ·ÊÔÌÔÈÒÓÔÓÙ·˜ È· ÙÔ ÛÔÎ, Ó· ÛÎÂÊÙÔ‡ÌÂ Û˘ÏÏÔÁÈο Ò˜ ı· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ·Ú·ÁˆÁ‹, ·Ó¿Ù˘ÍË (οÔȘ ·Ó·Ï·Ì¤˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û ÂÍ·ÁˆÁ¤˜/ÙÔ˘ÚÈÛÌfi), ‰ËÌfiÛÈ· ·Á·ı¿ (ÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÊfiÚÔ˘˜, ÂÈÛÊÔÚ¤˜, ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·, fi¯È Ê·ÎÂÏ¿ÎÈ·). ∂ÏȉÔÊfiÚ· ·ÎÔ‡ÛÙËÎÂ Ë ‰‹ÏˆÛË ÙˆÓ Â›ÎÔÛÈ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ Ô˘ μ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÛÎÂÙÈÎfi ÂÍËÁÔ‡Û·Ó fiÙÈ ·›¯·Ó ·fi ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÂÚÁ›· Î·È ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó. √È ÁÂÓÈΤ˜ ·ÂÚÁ›Â˜ ηٿ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘, ÁÈ· Ó· Â·Ó¤ÏıÔ˘Ì ‰ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ηıÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ‡ÊÂÛË ·ÎfiÌ· ‚·ı‡ÙÂÚË, ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ô˘ “·Ú·Ï‡Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·” ∞fi “Δ∞ ¡∂∞”

ıÂÛÌfi˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÈÎÒÓ ·ÚÂÏ¿ÛÂˆÓ ‰È¯¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, ηıÒ˜ ÔÈ ·fi„ÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛ‹ ÙÔ˘ ‹ fi¯È ‰È›ÛÙ·ÓÙ·È. ∏ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙË ı¤ÏËÛË Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ô ıÂÛÌfi˜, ÂÓÒ ÏÈÁfiÙÂÚ· Â›Ó·È Ù· ·È‰È¿, Ù· ÔÔ›· ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ·ÚÂÏ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ Î·È ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜. “√È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ·ÚÂÏ¿ÛÂȘ” ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ ª¤Û˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ (∂§ª∂) ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ™ˆÎÚ¿Ù˘ ™·‚ÂÏ›‰Ë˜.

O ∫∞πƒ√™

ŸÏÔ Î·È ÈÔ ¤ÓÙÔÓ· ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ë ¿Ô„Ë ˆ˜ Ô ıÂÛÌfi˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÈÎÒÓ ·ÚÂÏ¿ÛÂˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÚÁËı›. “™ÙË Û˘Ó›‰ËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ Î·È Ê˘ÛÈο Î·È ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ™ˆÎ. ™·‚ÂÏ›‰Ë˜ “ÔÈ Ì·ıËÙÈΤ˜ ·ÚÂÏ¿ÛÂȘ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÔÈ ·ÚÂÏ¿ÛÂȘ ÛÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÂÂÙ›Ԣ˜ Â›Ó·È Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂Ó˜ Ì ÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· Ù· ȉ·ÓÈο Î·È ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜. ∏ ·Ï‹ıÂÈ·, ˆÛÙfiÛÔ, Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ΛÓËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ¤ÓÙÔÓ· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÙ› Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ·Ó Ô ıÂÛÌfi˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÈÎÒÓ ·ÚÂÏ¿ÛÂˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ‹ ÙÂÏÈο Ó· ηٷÚÁËı›. ™Â ·˘ÙfiÓ, ÏÔÈfiÓ, ÙÔÓ ¤ÓÙÔÓÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ‰ÒÛ·Ì ÙÚfiÔÓ ÙÈÓ¿ ÙÔ ÏfiÁÔ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, Û˘ÓÔÌÈÏÒÓÙ·˜ Ì·˙› ÙÔ˘˜ Î·È Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ Ôχ ÛÔ‚·Ú¿ ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ı¤ÛÂȘ Î·È ·fi„ÂȘ. ¢È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù¿ÛÛÔÓÙ·È ˘¤Ú Ù˘ Û˘Ó¤¯ÈÛ˘ ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ Î·È ÂÈϤÔÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ·ÚÂÏ¿ÛÂȘ. ¢È·ÈÛÙÒÓˆ Î·È ÚÔÛˆÈο ·˘Ù‹ ÙËÓ Ù¿ÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, Û˘ÓÔÌÈÏÒÓÙ·˜ Ì·˙› ÙÔ˘˜. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÙÈÌ‹ Î·È ¯·Ú¿ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ·ÚÂÏ¿ÛÂȘ” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ™·‚ÂÏ›‰Ë˜. À¿Ú¯Ô˘Ó, ˆÛÙfiÛÔ, Î·È Ì·ıËÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ù ‰˘ÛÊÔÚÔ‡Ó Â›Ù ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ·ÚÂÏ¿ÛÂȘ. “¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Ì·ıËÙ¤˜, fi¯È ·ÚÎÂÙÔ› Û οı ÂÚ›ÙˆÛË, ‰ÂÓ ‚ϤÔ˘Ó Ì ηÏfi Ì¿ÙÈ ÙÔ ıÂÛÌfi ÙˆÓ

[∂§§∞¢∞]

Ì·ıËÙÈÎÒÓ ·ÚÂÏ¿ÛÂˆÓ Î·È ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘˜ ÙËÓ ¿ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Û ·˘Ù¤˜. ∞ÚÓÔ‡ÓÙ·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÏfiÁÔ˘˜. ¶Ú¤ÂÈ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ÂÈÛËÌ¿Óˆ fiÙÈ Ë ¿ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙÔ ıÂÛÌfi ÙˆÓ Ì·ıËÙÈÎÒÓ ·ÚÂÏ¿ÛÂˆÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÏfiÁÔ˘˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘, ·ÏÏ¿ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ΢ڛˆ˜. ¢È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È fiÙÈ fiÛÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙȘ ·ÚÂÏ¿ÛÂȘ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó Â›Ù ÁÈ·Ù› ÓÙÚ¤ÔÓÙ·È Â›Ù ‰ÈfiÙÈ ‰ÈÛÙ¿˙Ô˘Ó. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, Ë ı¤ÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ¿ÓÙ· Û‚·ÛÙ‹ Î·È Ê˘ÛÈο Á›ÓÂÙ·È ·Ô‰ÂÎÙ‹ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏ›Ԕ ‰ËÏÒÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂§ª∂ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™Â Â›Â‰Ô ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Ô ıÂÛÌfi˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÈÎÒÓ ·ÚÂÏ¿ÛÂˆÓ Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ Í¤ÓÔ˜ Ì ٷ ηıÈÂڈ̤ӷ. “¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Û Â›Â‰Ô ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Ô ıÂÛÌfi˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÈÎÒÓ ·ÚÂÏ¿ÛÂˆÓ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ¯ÒÚ· Ì·˜ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÔÙ¤ Ó· ÔÏÂÌ¿ Î·È Ó· Ì¿¯ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Î·È Ù· ȉ·ÓÈο Ù˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ ı‡Ì·Ù·. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ fiÏÂÌÔ ¯¿ıËΠÙÔ 10% ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡. £ÂˆÚÒ, ÏÔÈfiÓ, fiÙÈ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ô ıÂÛÌfi˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÈÎÒÓ ·ÚÂÏ¿ÛˆÓ. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ ‚ϤÔ˘Ì ˆ˜ ¤ÎÊÚ·ÛË Î·ı‹ÎÔÓÙÔ˜ ‹ ÔÏÈÙÈ΋˜, ‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È ¤Ó· ‰Â›ÁÌ· ÙÈÌ‹˜ ÛÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ™·‚ÂÏ›‰Ë˜.

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞]

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 3...19ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 10...19ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 2...19ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 8...19ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 1...18ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 8...18ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 1...17ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 8...17ÔC.

°È· Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ Ô Î·ÈÚfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÁÂÓÈο ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› 4 Ì 6 Î·È ÛÙÔ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ∞ÈÁ·›Ô ÙÔÈο 7 ÌÔÊfiÚ Ô˘ ‚·ıÌÈ·›· ı· ÂÍ·ÛıÂÓ‹ÛÔ˘Ó Î·È ı· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó Û ‰˘ÙÈÎÔ‡˜ ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎÔ‡˜ ̤¯ÚÈ 6. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ¿ÓÔ‰Ô.


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ª∞ƒΔπ√À 2011

°ÓÒÚÈ˙·Ó ∂¿Ó ‰ÂÓ ÙÔ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ· fiÏÔÈ, ÙÔ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÙÔ¿Ú¯Â˜ Ì·˜. °È· ÙË ÌfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ ·fi ÙÔÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ηı·ÚÈÛÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô ÏfiÁÔ˜. ¶ÔÈÔÈ ÂÁΤʷÏÔÈ Î·Ù·Û··Û·Ó ηӿÏÈ ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÔ¯¤Ù¢ÛË ÓÂÚÒÓ ÙÔ˘ ¶ËÓÂÈÔ‡ ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ·, Ô˘ “Û˘Ó·ÓٿٷȔ Ì ÙÔÓ ·ÁˆÁfi ÙÔ˘ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Â΂¿ÏÏÂÈ ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ, Â›Ó·È ÚÔ˜ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË. ∫·È Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÌÓ¢ÛÙ¤˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› Î·È ÔÈ ÂȂϤÔÓÙ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÛÔ˘‰·›Ô˘ ¤ÚÁÔ˘ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ¿ÚÔ˘Ó Ù· Ù˘¯›·. ∏ “ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË” Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ Á›ÓÂÙ·È Ì ٷ χ̷ٷ Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ fiÏ˘ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ‰›Ï· ·fi ÙÔ ·ÓÙÏÈÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ηӷÏÈÔ‡ Ô˘ ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÂÈ Ù· ÓÂÚ¿ ̤ۈ √ÌÔÚÊÔ¯ˆÚ›Ô˘ ÛÙË Ï›ÌÓË, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È ·ÁˆÁÔ› Ô˘ ‰ÈÔ¯ÂÙÂ‡Ô˘Ó ·fi‚ÏËÙ· ‚ÈÔÙ¯ÓÈÒÓ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜. ∂›ÛËÌ· Î·È Ì ÙË “‚ԇϷ” ›̷ÛÙÂ Ô “˘fiÓÔÌÔ˜” Ù˘ Á›ÙÔÓÔ˜. ŒÙÛÈ ÂÍËÁÂ›Ù·È Î·È ÁÈ·Ù› ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Û ӷ ηٷÛ΢·ÛÙ› ÙÔ ÎˆËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ̤۷ ÛÙË Ï›ÌÓË, ·ÏÏ¿ ¤Íˆ ·fi ·˘Ù‹...

¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi

∫∞Δ. Δ∞™

™ÙËÓ ›‰È· “ÁÚ·ÌÌ‹”

∞fi ÙË ÌÈ· „¿¯ÓÔ˘Ó Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó Ù· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ Ó¤ˆÓ ÊfiÚˆÓ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› fiˆ˜ ı· ¤ÚÂÂ. ΔÔ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÏÔÁÈÛÙ¤˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ fiÙÈ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÔ›ÍÂÈ ÛÙÔ Taxisnet ÔÈ ‡Ï˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÈÙË‰Â˘Ì·ÙÈÒÓ Î·È ÂÏ¢ı¤ÚˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈΤ˜ ºªÀ. √È Î·Ù·ÏËÎÙÈΤ˜ ÚÔıÂƯ̂˜ ÁÈ· ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ ÂÈÙË‰Â˘Ì·ÙÈÒÓ-ÂÏ¢ı¤ÚˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÛÙȘ 4 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÔfiÙÂ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰Ôı› ·Ú¿Ù·ÛË. ∂›Û˘ ·Ú¿Ù·ÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰Ôı› Î·È ÁÈ· ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ºªÀ, Ë Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È Ë 31Ë ª·ÚÙ›Ô˘. √È ÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ˆÛÙfiÛÔ, ˆ˜ ÔÈ ·Ú·Ù¿ÛÂȘ ı· ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈο, ηıÒ˜ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ Ì‹Ó· ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ º¶∞, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ∞¶¢ ÙÔ˘ π∫∞, Î·È ÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ·ÁÚÔÙÒÓ... √fiÙ ı· ¿ÌÂ Î·È Û ¿ÏϘ ·Ú·Ù¿ÛÂȘ. ¢∏ª√.™.

∏Û˘¯›· ¯ı˜... ∫·Ì›· Âη٤ڈıÂÓ ‚ÔÏ‹ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ¯ı˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ˆÓ. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi Î·È ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ·. ªÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ÛÎÏËÚfi 48ˆÚÔ, Ì¿ÏÏÔÓ ¤Î·Ó·Ó ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÂÂÙ›Ԣ “ÁÈ· ÂıÓÈ΋ ÔÌÔ„˘¯›·” Î·È ‰ÂÓ Âͤ‰ˆÛ·Ó ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ. ∞fi ‚‰ÔÌ¿‰· ¿ÏÈ, ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙfiÛÔ ÁÈ· Ù· ·ÁÚÔÙÈο, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, fiÔ˘ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÚfiÓÔ˜ Î·È ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· “ÎfiÓÙÚ˜” .

™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ™‡ÏÏÔÁÔ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ ›¯Â ¯ı˜ Ë ·Ú¿Ù·ÍË ÙÔ˘ Î.¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿ Î·È Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘, Ì ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ó· ‰›ÓÂÈ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ¤Ó·Ó “ÙfiÓÔ” ÛÙ‹ÚÈ͢, ÛÙÔÓ ÚÒËÓ Ù·Ì›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. √ Î. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙËÓ ›‰È· “ÁÚ·ÌÌ‹” , fiˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜. √ Î. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ ¤¯ÂÈ ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÏÔÁÈ΋ Î·È ÚÔÛ·ı› Ó· ‚¿ÏÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ÙÔ˘˜ ‰È¿ÛÙ·ÛË, Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ˘ËÚÂÛȷΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜ ÛÙËÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ Ù·Ì›ˆÓ. ∂È̤ÓÂÈ Î·È ÛˆÛÙ¿, fiÙÈ Ô Ù·Ì›·˜ ¤·ÈÚÓ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÓÙÔϤ˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈ ·fi ÔÈÔ˘˜ Î·È ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ Ô ‰‹ÌÔ˜ ›¯Â ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘˜ Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ÂϤÁ¯Ô˘Ó Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË. ∞˘Ùfi ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô, ÁÈ· ¿ÁÓˆÛÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ fiÏÔÈ ÙÔ ˘Ô‚·ıÌ›˙Ô˘Ó Û·Ó ÁÂÁÔÓfi˜, ·ÏÏ¿ ηÏÒ˜ ‹ ηÎÒ˜, Â›Ó·È ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·.

∞›ÛÙ¢ÙÔ ™ÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË fiÔ˘ ÙÔ˘˜ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó Î·È “ηÌ¿Ó˜” ›¯·Ó ·Ú·ÂÌÊı› ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÚÈÓ ‰‡Ô ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ·, ÌÂÙ¿ ·fi ‚Ï¿‚Ë ·ÁˆÁÔ‡ Ô˘ Â¤‚·ÏÏ ÙËÓ ‰ÈÔ¯¤Ù¢ÛË Ï˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÁÈ· ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜. ΔÔ Ï‡Ì· ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÔÓÙ·Ó “ηٿÏ¢ÎÔ” , fiˆ˜ ı· ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È ÌÂÙ¿ ·fi ÂÂÍÂÚÁ·Û›·, ·ÏÏ¿ Ë ÌfiÏ˘ÓÛË ‹Ù·Ó ÌfiÏ˘ÓÛË Î·È Ë ·Ú·ÔÌ‹ ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ÌÂÙ¿ ·fi ηٷÁÁÂϛ˜, ‹Ù·Ó ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜. °È· ÙÔ Ï‡Ì· (40.000 ΢‚Èο ËÌÂÚËÛ›ˆ˜) Ô˘ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÂÈ Ë §¿ÚÈÛ· ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ· Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÏfiÁÔ˜ Ó· ÎÈÓËÙÔÔÈËı› ηÓ›˜... °È· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ χ̷ÙÔ˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Û¯Â‰fiÓ “Ì·‡ÚÔ Î·ÙÚ¿ÌÈ” ·fi ÙÔÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, Â›Û˘ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÏfiÁÔ˜ Ó· ÎÈÓËÙÔÔÈËı› ηÓ›˜. ∞›ÛÙ¢ÙÔ Î·È fï˜ ·ÏËıÈÓfi, fiÙÈ ÙfiÛÔÈ Ï›ÁÔÈ Ì·˜ ‰Ô‡Ï¢·Ó ÙfiÛÔ Ôχ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·. ∫∞Δ. Δ∞™

£. ∫. μ.

¶·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ √È ˘ԉ›ÍÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÚÔ˜ ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË Î·È ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÛÙ· ‰›ÎÙ˘· ‡‰Ú¢Û˘, ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Ô‰ÔÔÈ›·˜ Î·È ËÏÂÎÙÚÔʈÙÈÛÌÔ‡ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· È¿ÓÔ˘Ó ÙfiÔ. √ ¢‹ÌÔ˜ ÚÔ¯ˆÚ› ÛÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, Ì ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ó· ÌËÓ Í¯ÓÔ‡Ó ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ‰¤ÛÌ¢ÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜. ªfiÓÔ Ô˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‚È·ÛÙÔ‡Ó, ηıÒ˜ ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Â›Ó·È ÔÏϤ˜ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó. μ.∫.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ΔÔ˘ ∫ÒÛÙ· °È·ÓӷΛ‰Ë

√ ÙÛÔÏÈ¿˜ Ì ٷ Nike ªÈÎÚÔ› ÙÛÔÏÈ¿‰Â˜ Ì Nike ·Ô‡ÙÛÈ· Î·È Adidas ·‰È¿‚ÚÔ¯· ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ¯ˆÚ›˜ ‚È‚Ï›·. ªÔÏ˘‚¤ÓÈ· ÌÔ˘ÛÙ¿ÎÈ· ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÔÓÙ·È Û ¿ÁÔ˘Ú· ÚfiÛˆ·, ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÓÙ‡ÓÔÓÙ·È Ì›· ¿ÏÏË ËÏÈΛ· Î·È ÔÈ‹Ì·Ù· ˙ˆÓÙ·ÓÂ‡Ô˘Ó Û·Ó ÍˆÙÈο ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡ ÁÈ· Ì›· ÌfiÓÔ Ì¤Ú· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ™ÙȘ 24 ª·ÚÙ›Ô˘ Ù· Û¯ÔÏ›· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÌÓ‹Ì˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Â¤ÙÂÈÔ. [...] ŒÙÛÈ ‰ÂÓ ÁÈÓfiÙ·Ó ¿ÓÙ·; [...] ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ·Ú¯›˙ÂÈ fiÙ·Ó ÔÈ ËÁ¤˜ ÂıÓÈ΋˜ ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ·˜ Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ì ÛÙ· ·È‰È¿ Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Û ÌÔ˘Û›· Î·È ‚È‚Ï›· ÈÛÙÔÚ›·˜. [...] ¶Èı·Ófiٷٷ Ú¿ÙÙÔ˘Ì ۈÛÙ¿ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·˜ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÛÙ· Û¯ÔÏ›·, ·Ó Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ·ÔÎÚÔ˘ÛÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÈÎÒÓ ·ÚÂÏ¿ÛˆÓ. [...] ŸÌˆ˜ ÛΤÊÙÔÌ·È Ì‹ˆ˜ ı· ¤ÚÂ ӷ ‰Â›ÍÔ˘Ì ÙȘ Ӥ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÙÚȈÙÈÛÌÔ‡. ΔÔ ·È‰¿ÎÈ Í¤ÚÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ·›ı·ÓÔ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ¿Óˆ ÛÙÔ ÁÈ·Ù·Á¿ÓÈ Î¿ÔÈÔ˘ ΔÔ‡ÚÎÔ˘. ∞˜ ÙÔ˘ Ô‡ÌÂ Î·È fiÙÈ Ë ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ·ÙÚȈÙÈÛÌÔ‡ ˘ËÚÂÙÂ›Ù·È ÂÍfi¯ˆ˜ Ì ÙÔ Ó· ÏËÚÒÓÂȘ ÊfiÚÔ˘˜, Ó· ÚÔÛ¤¯ÂȘ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Ó· Û¤‚ÂÛ·È ÙË ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û˘ÌÔÏ›ÙË ÛÔ˘. ºÔ‚Ô‡Ì·È fiÙÈ ÙÔ Ó· ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ·ÙÚȈÙÈÛÌfi ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ÌfiÓÔ ÚÔ˜ ÙÔ 1821, ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì ÙÔ Ó· Û˘˙ËÙԇ̠ÂÚ› ·ÏÙÚÔ˘ÈÛÌÔ‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ˆ˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔÓ Superman. ªÂ „¤Ì·Ù· Î·È ÌÈÛ¤˜ ·Ï‹ıÂȘ, ÌÂ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Î·È ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂȘ, ¤¯Ô˘Ì ηٷÛ΢¿ÛÂÈ Ì›· Ì‹ÙÚ· ÈηӋ Ó· ÁÂÓÓ¿ ÂÚ›ÛÌ·Ù· Î·È ÂıÓÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜. ŸÌˆ˜ ‰ÂÓ ·ÚΛ ϤÔÓ. Δ· ·È‰È¿ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÏÏ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÈ· Ó· ·Á·‹ÛÔ˘Ó ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·ÙÚ›‰·. ∫·È ÂÌ›˜ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÔ˘Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙ·. √ ÙÛÔÏÈ¿˜ ÊÔÚ¿ÂÈ Nike Î·È ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÚ¤ÍÂÈ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi fiÏ· ·˘Ù¿. ∞fi ÙÔ protagon.gr

§¿ıÔ˜

ÕÏÏË ÌÈ· ¯·Ì¤ÓË Â˘Î·ÈÚ›·

™ÙË ÛˆÛÙ‹ ‚¿ÛË ¤ıÂÛ Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ù· ı¤Ì·Ù·, ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· Ù· ÔÚ›ÛÌ·Ù· Î·È ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È Ë Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹, Ô˘ ‰È·ÊÒÓËÛ ·ÎfiÌË Î·È Ì ÙÔÓ ‰ËÌÔÙÈÎfi Ù˘ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Î. °.ªÔ˘Ï¿. §›ÁË ÒÚ· ·ÚÁfiÙÂÚ· ˆÛÙfiÛÔ, ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ë ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ¿ÊËÛ ÙÔÓ Î. ªÔ˘Ï¿ Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ì ٷ ÔÈÎÔÓÔÌÈο, “Â¿Óˆ” ÙÔ˘. √ Î. ªÔ˘Ï¿˜ fï˜, ¤¯ÂÈ ÌϤÍÂÈ Ù· „˘¯Ú¿ ·ÏÏ¿ Ú·ÏÈÛÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÂÓfi˜ ‰‹ÌÔ˘, Ì ÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÊÈϛ˜ Î·È ÙȘ ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÂÌ¿ıÂȘ. ¶·Ú¤Û˘Ú Ì ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘, ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ·Ú¿Ù·ÍË. ∂ÎÙ¤ıËÎ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÔ, ·ÎfiÌË Î·È ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, Û ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ·ÏÏÔÚfiÛ·ÏϘ Ù·ÎÙÈΤ˜.

™˘ÌʈӋ۷Ì fiÙÈ Ë ·Úˆ¯Ë̤ÓË ·ÓÙ›ÏË„Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÓÔÌÔıÂÙËÌ¿ÙˆÓ Ì ÌÈÎÚÔÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜ Ì·˜ ¤ÊÙ·Û ÛÙ· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ‰È¤ÍÔ‰·. ∫·È Û˘ÌʈӋ۷ÌÂ, ÔÏÈÙÈÎÔ› Î·È Ôϛ٘, Ó· ÙÚ·‚‹ÍÔ˘Ì ÌÈ· ÎfiÎÎÈÓË ÁÚ·ÌÌ‹, ÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ·ÊÂÙËÚ›· Ù˘ Ó¤·˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ‰ÂÓ Ï¤ÂÈ Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ·˘Ù¿ Ù· ·ÏÈ¿ ÂÚÁ·Ï›· fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙÔ Ó¤Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ∂ÓÒÛÂˆÓ ¢‹ÌˆÓ Ô˘ ı· ‰È·‰Â¯ÙÔ‡Ó ÙȘ Δ∂¢∫. ª¤ÙÚËÛ·Ó Ù· ...ÎÔ˘ÎÈ¿, ›‰·Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Î·È ·¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÙȘ ÌÂÈÔ„Ëʛ˜. Δ· ›‰È· ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·Ó ·ÏÈfiÙÂÚ·. ™ÙËÓ ˘fi ηٿÚÁËÛË Δ∂¢∫ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ù˘ ·ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘, Û‹ÌÂÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ¤‰Ú·Ó· ÌÂÈÔ„ËÊÈÒÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ, fiÛÔÈ ‚¤‚·È· ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ·ÎfiÌË ı¤ÛË ·ÈÚÂÙÔ‡. ∫·È Â›Ó·È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ô ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜, ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ªËÏÂÒÓ ∞Ï. ∞Ú¤ı·˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ó· ‰È·ÊˆÓ› Ì ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘. ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÂÎÏÔÁ‹ ÂÓfi˜ ÌfiÓÔ˘ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Ô˘ ÂÎϤÁÂÙ·È ¿ÓÂÙ· ·fi ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›·, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ÂÎÚÔÛÒËÛË Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜. 줂·È·, ·Ó ‰ÂÓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë Ú‡ıÌÈÛË, ÔÈ ÌÂÈÔ„Ëʛ˜ ‰ÂÓ ı· ÂÎϤÍÔ˘Ó ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÛÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ¶∂¢ ‹ ÛÙÔ ¢™, ·ÏÏ¿ ÙÔÓ ƒ·ÁÎÔ‡ÛË ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÙÔÓ ÂӉȷʤÚÂÈ ·Ó ı· ÂÎÏÂÁ› Ô Î. ∞Ú¤ı·˜ ‹ ¿ÏÏÔÈ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÌÂÈÔ„ËÊÈÒÓ. ¢È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡, fiÚÈÛÂ Î·È ÙȘ Ù‡¯Â˜ ÙˆÓ ¶∂¢. ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ӷ ÎÔÌÌ·ÙÈο ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·Ù· ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· ÚÔÒıËÛË ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÓÙÔÏÒÓ.

∫∞Δ. Δ∞™

∂ÚËÌÈ¿ ™˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÏÏ‹ ÂÚËÌÈ¿, ÂΛ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ·ÏÈ¿˜ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜. ∂ÚËÌÈ¿ Û ÔÏÏ¿ ÁÚ·Ê›· Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ¿‰ÂÈ· Î·È ÔÏÏ‹ ËÛ˘¯›·. ªfiÓÔ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î¿ÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÎÈÓ›ٷÈ. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú·, Û È¿ÓÂÈ Ë „˘¯‹ ÛÔ˘. √ “ıÂÛÌfi˜” Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ¤Ó· “ÌÔÓÔÚfiÛˆÔ ıÂÛÌfi” Ô˘ ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ‰ÂÓ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ “¿ÚÂÈ” ÌÚÔÛÙ¿. √È Ôϛ٘ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó Î·È Î¿ÙÈ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ıÂÛÌfi Î·È ¤ÙÛÈ Û·Ó›ˆ˜ Î·È ·fi η̛· ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ‚ϤÂȘ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ÚÒËÓ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜. ΔÈ Ó· οÓÔ˘Ó Î·È ÔÈÔÓ Ó· ‚ÚÔ˘Ó; £. ∫. μ.

∞.º.


∞fi„ÂȘ 4

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ª∞ƒΔπ√À 2011

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

√È ∞Ê·Ó›˜ ÙÔ˘ ÍÂÛËΈÌÔ‡ √ Î. £ÂÔ¯¿Ú˘ ¡ÈÎ. ™·Ú›Î·˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛȘ ‰ÂÓ ·Ú‹Á·ÁÂÓ ¿Ó‰Ú· ˘ÂÚfi¯Ô˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜, Ô‡Ù ÔÏÈÙÈÎfiÓ Ì ÙÈÌ‹Ó ¿ÛÈÏÔÓ, Ô‡Ù ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfiÓ Ì ·Í›ˆÌ· ÂÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∞ÏÏ’ Ë ·ÏËı‹˜ ‰fiÍ· Ù˘ ¤ÁÎÂÈÙ·È ÂȘ ÙËÓ ·‰¿Ì·ÛÙÔÓ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·ÎÏfiÓËÙÔÓ Î·ÚÙÂÚ›·Ó ÙÔ˘ ÔÏÏÔ‡ Ï·Ô‡... √ Ï·fi˜ ÔϤÌËÛÂ Î·È Ì ÙÔ ·›Ì· ÙˆÓ ·ÏÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È Ì ÙËÓ ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÛıÂÓ·ÚfiÙËÙ· ÎÂÚ‰‹ıËÎÂ Ë ˘fiıÂÛË, fi¯È Ì ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ Ú¿ÍÂȘ ηÓÂÓfi˜ Ù·ÁÔ‡! º›Óϸ °ÂÒÚÁÈÔ˜: “πÛÙÔÚ›· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂·Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜” “°È’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ “Ôχ Î·È ·Ïfi Ï·fi” Ô˘ ¤Ú·Û ÛÙËÓ ·Ê¿ÓÂÈ·, Ô˘ ¤ÌÂÈÓ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜, Ô˘ ηÓÂÓfi˜ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ‰Â ¯·Ú¿¯ÙËΠÛÙȘ ¯Ú˘Û¤˜ ‰¤ÏÙÔ˘˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜, Ô˘ ·Ó‰Ú·Á¿ıËÛ ÛÙ· ‰›· ÙˆÓ Ì·¯ÒÓ, Ô˘ ı˘ÛÈ¿ÛÙËΠÁÈ· ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Î·È Ù˘ Ê·ÌÂÏÈ¿˜ ÙÔ˘, ÁÈ· ÙË Ï¢ÙÂÚÈ¿ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜, ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙ›Ó·ÍË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ ˙˘ÁÔ‡, ı¤Ïˆ Ó· οӈ ÌÈÎÚ‹ ÌÓ›·. ∂›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ Ë ÂıÓÈ΋ Ì·˜ ÁÈÔÚÙ‹, Û·Ó Ì·ÁÓ‹Ù˘ ı· Ì·˙¤„ÂÈ Î·È ¿ÏÈ fiÏÔ˘˜ Ì·˜ ÛÙȘ ‰ÔÍ·Ṳ̂Ó˜ ÛÂÏ›‰Â˜ Ù˘. £· Ì·˜ ı˘Ì›ÛÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ ÍÂÛËΈÌÔ‡, fiˆ˜ ÙÔ˘ ∫·Ú·˚ÛοÎË, ÙÔ˘ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË, ÙÔ˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˘ ¢È¿ÎÔ˘, ÙˆÓ À„ËÏ¿ÓÙˉˆÓ, ÙÔ˘ ªÈ·Ô‡ÏË, ÙÔ˘ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, ÙÔ˘ ¶··ÊϤÛÛ·, ÙÔ˘ ∞Ó‰ÚÔ‡ÙÛÔ˘... £· Ì·˜ ʤÚÂÈ ÎÔÓÙ¿ Û ÙfiÔ˘˜ ‰ÔÍ·Ṳ̂ÓÔ˘˜, Ô˘ ·˘ÙÔ› ·Ó‰Ú·Á¿ıËÛ·Ó, fiˆ˜ ÛÙËÓ ∞Ï·Ì¿Ó·, ÛÙË °Ú·‚È¿, ÛÙÔ §È‰ÔÚ›ÎÈ, ÛÙÔ ª·ÓÈ¿ÎÈ, ÛÙË Ã›Ô, ÛÙËÓ ΔÚÈÔÏÈÙÛ¿... °È· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ı· ηٷı¤ÛÔ˘Ì ÛÙÂÊ¿ÓÈ· ÛÙȘ ÚÔÙÔ̤˜ ÙˆÓ, ı· ÓÙ‡ÛÔ˘Ì ÛÙ· Á·Ï·ÓfiÏ¢η ÙȘ fiÏÂȘ Î·È Ù· ¯ˆÚÈ¿ Ì·˜. £· ÂÎʈÓËıÔ‡Ó ·ÓËÁ˘ÚÈÎÔ› ÏfiÁÔÈ, ÔÈ‹Ì·Ù· ÛÙ· Û¯ÔÏ›·, ·ÚÂÏ¿ÛÂȘ, ı· ÁÂÌ›ÛÂÈ Ô ·Èı¤Ú·˜ ·fi Ù· ÂıÓÈο Ì·˜ ıÔ‡ÚÈ· Î·È Ù· ‰ËÌÔÙÈο Ì·˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. ∫·È ηϿ οÓÔ˘ÌÂ. ∏ ÂıÓÈ΋ Ì·˜ ÌÓ‹ÌË Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚ›ٷÈ, ˘ÂÓı˘Ì›˙ÔÓÙ¿˜ Ì·˜ fiÛÔ ÙÔ ¤Ó‰ÔÍÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ì·˜, fiÛÔ Î·È ÙÔ ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì ·Ó ÔÙ¤ ÔÈ Î·ÈÚÔ› ÙÔ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó. ∫ÔÓÙ¿, fï˜, Û’ ·˘ÙÔ‡˜ ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ. √È ÔÏÏÔ›. ∂›Ó·È ÔÈ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜, ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ı·‡Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ’21. ∫·È Ô˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÙËÓ ·ÏËıÈÓ‹ ‰fiÍ· Ù˘, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÙËÓ ·ÔÛٷ̤ÓË ÂÏ›‰·. ¶Ô˘ ÌfiÚÂÛ·Ó ÎÈ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÈÛÙÔ› ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ‹ ÌÈÎÚ‹ ¤·ÏÍ‹ ÙˆÓ: ÙÔ˘ ∑¿ÏÔÁÁÔ˘, ÙÔ˘ ª·›Ó·ÏÔ˘, ÙÔ˘ ηٷÚÚ¿ÎÙË Ù˘ ∞Ú·›ÙÛ·˜ ¤Íˆ ·fi ÙË ¡¿Ô˘Û·... ¶Ô˘ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·Ó·Ú›ıÌËÙ˜ Â¿ÏÍÂȘ - ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ - Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙ˜. ¶Ô˘ ‰‹ÏˆÛ·Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙÔ ÚÔÛÎÏËÙ‹ÚÈÔ “∂Ï¢ıÂÚ›· ‹ £¿Ó·ÙÔ˜” ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÒÓ ¶·ÙÚÒÓ °ÂÚÌ·ÓÔ‡, ÂΛ „ËÏ¿ ÛÙËÓ ∞Á›· §·‡Ú·. ∂ΛÓÔ˘˜, Ô˘ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ Ù˘ ÛÎÏ·‚È¿˜, ¤·ÈÚÓ·Ó Ù· ηÚÈÔÊ›ÏÈ· ÙˆÓ Î·È ÔϤ̷Á·Ó ÙÔÓ Í¤ÓÔ Î·Ù·ÎÙËÙ‹, ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÎÈfiÏ·˜ ̤ڷ Ù˘ ÛÎÏ·‚È¿˜ ÙˆÓ. ŸÏÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜, Ô˘ ÂÓÒ Ì ÙÔ ·›Ì· ÙˆÓ fiÙÈÛ·Ó ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ Ù˘ Ï¢ÙÂÚÈ¿˜, ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙˆÓ ¤ÌÂÈÓ ÎÚ˘Ì̤ÓÔ ÛÙËÓ ·Ê¿ÓÂÈ·. ∂ΛÓÔ˘˜ Ô˘ Ë ÈÛÙÔÚ›· ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ͤÚÂÈ, ÁÈ·Ù› οÔ˘ ÙÔ˘˜ ͤ¯·Û ‹ ÙÔ˘˜ ÛΤ·Û Ì ÙË ‰fiÍ· οÔÈˆÓ ¿ÏψÓ. ∂›Ó·È ·˘ÙÔ› ÔÈ ÔÏÏÔ›, ÔÈ ¿ÌÔÏÏÔÈ Ô˘ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ‹ÚˆÂ˜ “·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙË ÁË ÙˆÓ, ‚Ú‹Î·Ó ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙˆÓ, Î·È ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ Î·È Ôχ¯ÚÔÓ˘ ÂΛӢ ·Ó·Ù·Ú·¯‹˜ ηٷÛÎ‹ÓˆÛ·Ó ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿, ‰˘Ó¿ÌˆÓ·Ó ÂÓÒ Î·Ù·‰ÈÒÎÔÓÙ·Ó Î·È, ¿ÏÏÔÙ ÓÈÎËÙ¤˜ Î·È ¿ÏÏÔÙ ÓÈÎË̤ÓÔÈ, ‰È·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó Î·ı·ÚÔ› fiˆ˜ ÔÈ ·ÚıÂÓÈÎÔ› ‚Ú¿¯ÔÈ Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰È¤ÛˆÛ·Ó” ÁÚ¿ÊÂÈ Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™¿ı·˜ ÛÙÔ Û‡ÁÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘ “πÛÙÔÚ›· Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÔÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜” . ∂›Ó·È ÔÈ ·Ê·Ó›˜ Ú·ÛÔÊfiÚÔÈ - ‰¿ÛηÏÔÈ, Ô˘ ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ Ô‰ÔÈÔÚÈ΋ Ú¿‚‰Ô Á˘Ú›˙Ô˘Ó ·fi ¯ˆÚÈfi Û ¯ˆÚÈfi, ·fi ÔÏÈÙ›· Û ÔÏÈÙ›· Î·È ÎËÚ‡ÙÙÔ˘Ó ÙȘ ·Ï‹ıÂȘ Ù˘ ›ÛÙ˘ ÙˆÓ, ÁÈ· Ó· “ıÂÚȤ„Ô˘Ó ÙËÓ ·ÔÛٷ̤ÓË ÂÏ›‰·” , Ó·

¢fiÍ· Î·È ÙÈÌ‹, ·ÏÏ¿ ‰fiÍ· Î·È ÛÎÈ¿ √ Î. £.∫. ¶··ıˆÌ·˝‰Ë˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“¢fiÍ· Î·È ÙÈÌ‹ ÛÙÔ ’21, ·ÏÏ¿ Î·È ‰fiÍ· Î·È ÛÎÈ¿ ·Ó Ï¿‚Ô˘Ì ˘fi„Ë Ì·˜ fiÙÈ ÛÙ· Û¯ÔÏÂÈ¿ Ì·˜ ‰È‰·ÛÎfiÌ·ÛÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙË Ï¿Ì„Ë ÙÔ˘ ’21 Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‹ ۯ‰fiÓ Î·ıfiÏÔ˘ ÙȘ ÛÎȤ˜ ÙÔ˘: ∫·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓËÁ˘ÚÈÎÔ‡˜ Ì·˜ ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ì ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÙÔ ı·‡Ì· ÂΛÓÔ Ù˘ ¤Í·ÚÛ˘ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ì·˜ Î·È Î·ıfiÏÔ˘ ÙȘ ·ıÏÈfiÙËÙ˜. °È·Ù› fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ÙÔ ’21 ‰ÂÓ ÎÏ›ÓÂÈ ÌfiÓÔ ÙË ‰fiÍ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ ‰˘Ó¿ÛÙË, ÎÏ›ÓÂÈ Î·È ÙËÓ ÓÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ·ÏÏËÏÔÊ·ÁÒÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ÙÔ˘ ÂÍÔÓÙˆÙÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ· ·Ó·ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ŸÏÔÈ ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ·ÁÒÓ˜ ¤¯Ô˘Ó Ù· ÌÂÁ·Ï›· Î·È ÙȘ ¿ıÏȘ ÛÙÈÁ̤˜ ÙÔ˘˜. ∏ ›‰È· Ë °·ÏÏÈ΋ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÔÚfiÛËÌÔ Ù˘ Ó¤·˜ ÔÚ›·˜ ÙˆÓ Ï·ÒÓ, Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙË ·fi ÊÚÈηϤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ·ÁÚÈfiÙËÙ·˜, Ô˘ ÓÙÚÔÈ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ™‚‹ÓÔ˘Ó fï˜ Î·È Í¯ÓÈÔ‡ÓÙ·È ·ÎfiÌ· Î·È ÔÈ ÈÔ Ì·‡Ú˜ ÛÎȤ˜ οو ·fi ÙË Ï¿Ì„Ë Ù˘ Ô˘Û›·˜, ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ηٷ˘Á¿˙ÂÈ Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜. ∞Ó fï˜ Ë °·ÏÏÈ΋ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ - ÌÔÈÚ·›· ÂÌʇÏÈÔ˜ - Ë ÂÏÏËÓÈ΋ - ¯ˆÚ›˜ Ó· ·‡ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ - ‰È¤ÊÂÚ ÂÓÙÂÏÒ˜ ·fi ÂΛÓË ÌÈ· Î·È Â›¯Â Î·È Í¤ÓÔ ·ÓÙ›·ÏÔ ·¤Ó·ÓÙ› Ù˘ Î·È Ô ÂÌʇÏÈÔ˜ Ô˘ ͤÛ·Á ÛÙ· ÛÏ¿Á¯Ó· Ù˘ ¤ÎÚ˘‚ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ fiÏÂıÚfi Ù˘. ∞ÏÏ¿ ÔÈ ‰ÔÍ·Ṳ̂ÓÔÈ ŒÏÏËÓ˜, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÙÈÌԇ̠ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘˜, Ù˘Êψ̤ÓÔÈ ·fi Ù· ¿ıË ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ ‰›ÛÙ·˙·Ó Ó· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ fiÏÂıÚÔ. £· Ú¤ÂÈ Ó· ı˘ÌfiÌ·ÛÙÂ Î·È ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ‰ÔÍ·Ṳ̂ÓÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì·˜, ÁÈ·Ù› ·fi ·˘Ù¤˜ ÎÈÓ‰˘Ó¤„·Ì ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ó· ¯¿ÛÔ˘Ì ٷ ¿ÓÙ· - ÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜, Ù· ÊÈÏfiÙÈÌ·, ÙÔ˘˜ ÂÁˆÈÛÌÔ‡˜, Ù· ¿ıË Î·È Ù· Ì›ÛË ·Ó·ÌÂٷ͇ Ì·˜ - ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È‰·ÛÎfiÌ·ÛÙ Ì ηıfiÏÔ˘ ÏÈÁfiÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ·fi ÙË ‰fiÍ·. °È·Ù› Â›Ó·È ÙÔ ÂıÓÈÎfi Ì·˜ Û·Ú¿ÎÈ, ÙÔ ÌÈÎÚfi‚ÈÔ Ô˘ Î˘Ï¿ ̤۷ ÛÙȘ ÊϤ‚˜ Ì·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙË ‰ÔÍ·Ṳ̂ÓË ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ı¿ÚÂ οÔÙ ӷ ÁÚ·Ê› Î·È Ë “ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ·ıÒÓ Î·È ÙˆÓ Ï·ıÒÓ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ” , ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÁÂÌ¿ÙË ·fi ‰fiÍ· Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙË Â›Û˘ ·fi Ô‰˘ÓËÚ¤˜ Î·È ı·Ó¿ÛÈ̘ ÛÙÈÁ̤˜. ¶Ô‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ Î·Îfi; ÿÛˆ˜ ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ÙÔ‡ÙÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ì·˜ ¯ÒÚÔ, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ ÙˆÓ “ªÂÁ¿ÏˆÓ” Î·È fiÔ˘ Ë ÔÓËÚÈ¿ ÙˆÓ Î¿ı ÙfiÛÔ “ÚÔÛÙ·ÙÒÓ” Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ Â‡ÎÔÏ· ÙËÓ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛ‹ Ù˘ ÛÙËÓ ÂÈfiÏ·È· ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ì·˜. ™ÙË ÊˆÏÈ¿ ÙÔ‡ÙË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ÙÚ¤ÊÂÙ·È ÙÔ ÌÈÎÚfi‚ÈÔ. ∞˘Ùfi Ô˘ ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ ¿ÓÙ·, ÛÈÁ¿ - ÛÈÁ¿ Î·È Ù· ÌÂÁ¿Ï· Ï‹ıË ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ì·˜, ¤ÙÛÈ Ô˘, ·ÊÈÔÓÈṲ̂ӷ, ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙȘ ËÁÂÙÈΤ˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜, Û ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÂıÓÔÎÙfiÓÔ˘˜ ÂÌʇÏÈÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜. Δ›ÔÙÂ, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ‰ÂÓ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ‰È‰¿ÍÂÈ Ù· ÙfiÛ· ·ı‹Ì·Ù¿ Ì·˜, ·fi ÙȘ ÂÌʇÏȘ ‰È·Ì¿¯Â˜. ∫·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ·ÔÌfiÓˆÛ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÙȘ ‰È·Ì¿¯Â˜ ·˘Ù¤˜, ÙÔ ·ÏÏËÏÔÊ¿ÁˆÌ·, ÙÔ˘˜ ÛÎÔÙˆÌÔ‡˜. °È·Ù› Î·È Ò˜ ÛÎÔÙÒıËÎÂ Ô ∞Ó‰ÚÔ‡ÙÛÔ˜; °È·Ù› Î·È Ò˜ ÛÎÔÙÒıËÎÂ Ô ∫·Ú·˚Ûο΢; °È·Ù› Ú›¯ÙËΠÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ Ô ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓ˘; °È·Ù› ηٷ‰ÈοÛÙËΠ۠ı¿Ó·ÙÔ (¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÎÙÂÏÂÛÙ›, Â˘Ù˘¯Ò˜) Ô ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓ˘; ¶Ò˜... Ò˜...; °Ú¿ÊÔÓÙ·È ·˘Ù¿ Û‹ÌÂÚ· Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ Ì·˜ ÂıÓÈ΋˜ ÁÈÔÚÙ‹˜ - ÁÈ·Ù› Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· Ó· ¤¯Ô˘Ì ԉ˘ÓËÚ¿ Ù· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Ù˘ ›‰È·˜ ÂΛӢ ·ÚÚÒÛÙÈ·˜. ¢È¯fiÓÔȘ, ‰È·ÈÚ¤ÛÂȘ, ‰È·Û¿ÛÂȘ, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÓfiÙËÙ·, Û˘Ìʈӛ· Û ¤Ó· ¿ÏÏÔ Â›‰Ô˘˜ fiÏÂÌÔ, Û ÌÈ· ¿ÏÏÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÎÚ›ÛË, ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋. ∫¿Ô˘, οÔÈÔ˜ ÙÔ ’ÁÚ·„Â: ¶fiÏÂÌÔ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È Û‹ÌÂÚ·” .

ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó Ù· ·Ú·Ï˘Ì¤Ó· ÁfiÓ·Ù·. ∫È fiÔ˘ ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙ·˘Úfi. ∂›Ó·È ÔÈ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ·¿‰Â˜, Ô˘ Ì ÙÔ ÙÚÈÌ̤ÓÔ Ú¿ÛÔ, ¤·ÈÚÓ·Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Û ÛÙÔ ÎÚ˘Êfi Û¯ÔÏÂÈfi, ÁÈ· Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÛÙ· ∂ÏÏËÓfiÔ˘Ï· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ∫·È ˆ˜ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎfi ÙˆÓ Â›¯·Ó ÙÔ √¯Ùˆ‹¯È, ÙÔ˘˜ æ·ÏÌÔ‡˜, ÙÔÓ ∞fiÛÙÔÏÔ, ÙÔ ÈÂÚfi ∂˘·ÁÁ¤ÏÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô, “...‰ÂÓ ıˆڋıËΠÔÙ¤ Û¯ÔÏ›ÔÓ ‰ÂÛÔÙÈÛÌÔ‡ Î·È ‰Ô˘Ï›·˜, ·ÏÏ¿ Ì¿ıËÌ· Ú·fiÙËÙÔ˜, ·Á¿˘ Î·È ·Ú·Ì˘ı›·˜ ÙˆÓ ·Û¯fiÓÙˆÓ, Î·È ‚È‚Ï›ÔÓ ÂÏ¢ı¤ÚˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ Î·È ÈÛÔٛ̈Ӕ , fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ™˘Ú›‰ˆÓ ΔÚÈÎÔ‡˘ ÛÙÔ Û‡ÁÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘ “πÛÙÔÚ›· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂·Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜” . ∂›Ó·È ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ÓÂÔÌ·ÚÙ‡ÚˆÓ, ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ, Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔÛ΢ÓÔ‡Ó, ‰ÂÓ Î¿ÌÙÔ˘Ó ÁfiÓ˘ ÛÙÔ ªˆ¿ÌÂı, ‰›‰ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ›‰È· ÙÔ˘˜ ÙË ˙ˆ‹, ÔÙ›˙ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ ·›Ì· ÙˆÓ ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ Ï¢ÙÂÚÈ¿˜. ∂›Ó·È ÔÈ ·Ê·Ó›˜ ‹ÚˆÂ˜, Ù· ·ÌÔ‡Ûٷη ·ÏÏËοÚÈ· Î·È ÔÈ ¿ÏÈΘ ÎÔ¤Ï˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ Ó· ·„ËÊÔ‡Ó “ÙËÓ Ì·˘ÚÔÊfiÚ· ·ÂÏÈÛÈ¿” Î·È Ó· ÁÂÌ›˙Ô˘Ó Ù· ÎÚ˘Ê¿ Û¯ÔÏ›·, ÁÈ· Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÏ›‰·, ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜. ∂›Ó·È ÔÈ ·Ê·Ó›˜ ËÚˆ›‰Â˜, Ô˘ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ Ù˘ Ì¿Ó·˜, ÛÙ¤ÏÓÂÈ fiÏ· Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ·, ÛÙË Ì¿¯Ë Î·È ‰›ÓÂÈ fiÏÔ ÙÔ ‚Èfi˜ Ù˘ ÁÈ· ÙÔ ÔÏ˘fiıËÙÔ ÏÂ˘Ù¤ÚˆÌ·. ¶Ô˘ ÛÊ›ÁÁÂÈ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÛÎÔو̤ÓÔ ‚Ï·ÛÙ¿ÚÈ Ù˘ Î·È ·›ÚÓÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÒÚ· Ù˘ Ì¿¯Ë˜. ∂›Ó·È ÔÈ ·Û‹Ì·ÓÙ˜ ˘ËÚÂÙÚÈԇϘ Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ó ·fi Ù· ÁÏ˘ÎfiÏÔÁ· Î·È ÙȘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘, Ù· ·„ËÊÔ‡Ó, ÔÚıÒÓÔ˘Ó ÙÔ ·Ó¿ÛÙËÌ¿ ÙˆÓ Î·È ·ÊÔ‡ ˘ÔÛÙÔ‡Ó Ù· ̇ÚÈ· fiÛ·, ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó Ù· ÛηÏÔ¿ÙÈ· ÙÔ˘ ËÚˆÈÛÌÔ‡,

Êı¿ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ Ì·ÚÙ˘Ú›Ô˘ Î·È Âı·›ÓÔ˘Ó ·ÁÓ¤˜. ∂›Ó·È ÔÈ ·Ϥ˜ Á˘Ó·›Î˜, ÔÈ ·Û‹Ì·ÓÙ˜ ÌÈÎÚÔÌ¿Ó˜, Ô˘ ̤ÓÔÓÙ·˜ ÌfiÓ˜ ÙÔ˘˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi Ù’ ·‰¤ÏÊÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ ÙˆÓ, Ô˘ ÔÏÂÌÔ‡Û·Ó Û·Ó ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ· ÛÙȘ ·ÂÙÔÚ¿¯Â˜, ¤ÊÙÔ˘Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ Ù˘Ú¿ÓÓˆÓ, ‰ÂÓ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È ÙËÓ ›ÛÙË ÙˆÓ Î·È ÂÙÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÁÎÚÂÌfi... ™ÙÚ·ÙÈ¿ ÔÏfiÎÏËÚË ÔÈ ·Ê·Ó›˜ ‹ÚˆÂ˜. √È ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Ù˘ ÈÔ Ì·‡Ú˘ ÛÎÏ·‚È¿˜ Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ ÔÙ¤ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¤ıÓÔ˜. ∂ΛÓÔÈ, Ô˘ Ë ı˘Û›· ÙÔ˘˜ ÌfiÚÂÛ ӷ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ÈÔ Â˘ÁÂÓÈ΋ ‰fiÍ·: ÙËÓ ∞Ê¿ÓÂÈ·. ™Â ·˘ÙÔ‡˜ ·˜ ÛÙÚ¤„Ô˘Ì ۋÌÂÚ· ÙË ÛΤ„Ë Ì·˜. °È·Ù›, fiˆ˜ ϤÁÂÈ ÎÈ Ô πˆ¿ÓÓ˘ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓ˘ “¶·ÙÚ›˜ Ó· ̷ηڛ˙˘ ÁÂÓÈÎÒ˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ·˜ fiÙÈ Âı˘ÛÈ¿ÛıËÎ·Ó ‰È¿ Û¤Ó· Ó· Û’ ·Ó·ÛÙ‹ÛÔ˘ÓÂ, Ó· ÂÈˆı‹˜ ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÂχıÂÚË ·ÙÚ›‰·, fiÔ˘ ‹ÛÔ˘Ó· ¯·Ì¤ÓË Î·È Û‚ËṲ̂ÓË ·fi ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ ÂıÓÒÓ. ŸÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ó· ̷ηڛ˙˘...” . ∏ ·ÙÚ›‰· Ì·˜ ¤¯ÂÈ ¿ÓÙÔÙ ·Ó¿ÁÎË ·fi ·Ê·Ó›˜ ‹ÚˆÂ˜...” .

ƒ‹Á·˜ Ô μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹˜ √ Î. °. ªËӷΛ‰Ë˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“¶·ÚfiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ì·È Ô ϤÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ Â› ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ (ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ ‹ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜) ÓÈÒıˆ ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·Ó¿ÁÎË Ó· ·ÔÙÔÏÌ‹Ûˆ Ó· ÁÚ¿„ˆ ÌÂÚÈΤ˜ ÛÂÈÚ¤˜, ÁÈ· ÙÔ ÎÔÏÔÛÛÈ·›Ô Î·È ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ì·˜ ÂıÓÔÌ¿ÚÙ˘Ú· ƒ‹Á· μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹, ·ÔÙ›ÔÓÙ·, ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÊfiÚÔ ÙÈÌ‹˜ Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ Ù˘ ÂÂÙ›Ԣ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘. √ ƒ‹Á·˜ ˘‹ÚÍ ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ ÌÂÁ¿ÏË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘

·ÁÒÓ·, ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÂıÓÂÁ¤ÚÙ˘ Î·È ÔÚ·Ì·ÙÈÛÙ‹˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ô˘ ÍÂۋΈÛ ÙÔÓ ˘Ô‰Ô˘ÏˆÌ¤ÓÔ Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙ ∂ÏÏËÓÈÛÌfi Ì ٷ ‡ÚÈÓ· ÁÚ·Ù¿ ÙÔ˘ Î·È Ù· ÂÍ›ÛÔ˘ ÊÏÔÁÂÚ¿ ÔÈ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘, Ô˘ ¿ÁÁÈ˙·Ó ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Î·È ÙËÓ „˘¯‹ Î·È ÙÔ˘ ÈÔ ·‰È¿ÊÔÚÔ˘ ŒÏÏËÓ·, “Ò˜ fiÙ ·ÏÈοÚÈ· ı· ˙ԇ̠ÛÙ· ÛÙÂÓ¿... Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ÌÈ·˜ ÒÚ·˜ ÂχıÂÚË ˙ˆ‹...” . 줂·È· Ô ƒ‹Á·˜ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÂËÚ¿ÛÙËΠ·fi ÙË °·ÏÏÈ΋ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ Û·Ó ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ê‡ÓÈÛË ÙˆÓ ÛÎÏ·‚ˆÌ¤ÓˆÓ Ï·ÒÓ ÙˆÓ μ·ÏηӛˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙ›Ó·ÍË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ ˙˘ÁÔ‡. ¶·Ú¿ ÙËÓ ÙÚ·ÁÈ΋ ·fiÏËÍ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ μÂÏÈÁÚ¿‰È ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 1798 ÙÔ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ÙÔ˘ ƒ‹Á· ‰ÂÓ ·¤‚Ë ÂÓÙ¤ÏÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÌÈ· Ú¿ÍË ËÚˆÈÛÌÔ‡ Î·È ·˘ÙÔı˘Û›·˜ ÌÈ·˜ ÌÈÎÚ‹˜ ÔÌ¿‰·˜ ÔÚ·Ì·ÙÈÛÙÒÓ Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜. √È Ú·ÎÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÙÔ˘ ËÚˆÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ı˘Û›·˜ ˘‹ÚÍ·Ó ¿ÌÂÛ˜ Î·È Î·ıÔÚÈÛÙÈΤ˜, Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙË ÛÊ˘ÚËÏ¿ÙËÛË Ù˘ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋˜ ÓÔÔÙÚÔ›·˜ Ô˘ ÌÂÙ·Ï·Ì·‰Â‡ÙËΠ΢ڛˆ˜ ̤ۈ ÙˆÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ Û ¢ڇÙÂÚ˜ Ì¿˙˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Î·È ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ˆ˜ ËıÈÎfi˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎfi˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ Ù˘ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ̤۷ ÛÙËÓ ÚÒÙË 20ÂÙ›· ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ· ηٷϋÁÔÓÙ·˜ ÙÂÏÈο ÛÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 1821. √ ƒ‹Á·˜ Ì ÙÔ Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎfi Î·È ÂΉÔÙÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ (¡¤· ¶ÔÏÈÙÈ΋ ¢ÈÔ›ÎËÛË, Ê˘ÛÈ΋˜ ·¿ÓıÈÛÌ·, ÿÚÙ· ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Î.Ï.) Î·È ÙËÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛË, ıÂÌÂÏÈÒÓÂÈ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ μ·ÏηÓÈÎÔ‡ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÈ ÙȘ ȉ¤Â˜ ÙÔ˘ ªÔÓÙÂÛÎȤ Î·È ƒÔ˘ÛÛÒ ÛÙË ıÂÒÚËÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ μ·ÏηÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚfiÙ·ÛË ‰ÂÓ ‰È·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÌfiÓÔ ÙËÓ ·ÔÙ›Ó·ÍË ÙÔ˘ ͤÓÔ˘ ˙˘ÁÔ‡ Î·È ÙËÓ Â›Ù¢ÍË Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜ ÙˆÓ Ï·ÒÓ Ù˘ ¡.∞. ∂˘ÚÒ˘, ·ÏÏ¿ ÚÔÓÔ› ÁÈ· ÔÏÈÙÂȷΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÈÛfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓÒÓ. ¶¤Ú· ·fi Ù· ÔÏÈÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÏ¢ıÂڛ˜ Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì· ÙÔ˘ ƒ‹Á·, ÚÔÓÔ› Â›Û˘ ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ô˘ ÂÈ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÛÙÂÚÂÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›·, ıÂÌÂÏÈÒÓÔÓÙ¿˜ ÙËÓ Â¿Óˆ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. ∂›Û˘ ÛÙfi¯Â˘Â ÛÙË Û‡ÛÙ·ÛË ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ì ÈÛfiÙÈÌË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Ï·ÒÓ Ô˘ ÙÂÏÔ‡Û·Ó ˘fi ÔıˆÌ·ÓÈ΋ ΢ÚÈ·Ú¯›·. ∫˘Ú›ˆ˜ ÔÈ È‰¤Â˜ ÙÔ˘ °·ÏÏÈÎÔ‡ Î·È ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¢È·ÊˆÙÈÛÌÔ‡, Ë ÔÚÌ‹ Ù˘ °·ÏÏÈ΋˜ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘ ÛÊÚ¿ÁÈÛ·Ó ·ÓÂÍ›ÙËÏ· ÙËÓ ÏËıˆÚÈ΋ Î·È ÔÏ˘Û‡ÓıÂÙË ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ∞˘Ùfi˜ Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘ Â›Ó·È Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜, ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÙȘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ·fi Ù· Ú·ÎÙÈο Ù˘ ·Ó¿ÎÚÈÛ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ΔÂÚÁ¤ÛÙË ÙÔ 1797. ΔÂÏÈο ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ƒ‹Á· ‹Ù·Ó Ó· ηÙ¢ı˘Óı› ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÒÚÔ, ̤ۈ ΔÂÚÁ¤ÛÙ˘, ÁÈ· Ó· ÎËÚ‡ÍÂÈ ÙËÓ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË. •ÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙË μȤÓÓË ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ηÙ¢ı‡ÓıËΠÛÙËÓ ΔÂÚÁ¤ÛÙË, fiÔ˘ Î·È Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ·fi ÙËÓ ·˘ÛÙÚȷ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÙÔÓ ÂÚfi‰ˆÛ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ô ŒÏÏËÓ·˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ¤ÌÔÚÔ˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ú·‰fiıËΠ·˘Ùfi˜ Î·È ÔÈ Û‡ÓÙÚÔÊÔ› ÙÔ˘ ÛÙËÓ À„ËÏ‹ ¶‡ÏË ¤Ó·ÓÙÈ ·ÓÙ·ÏÏ·ÁÌ¿ÙˆÓ Î·È Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ μÂÏÈÁÚ¿‰È, ¤ÙÛÈ Ô ƒ‹Á·˜ Î·È ÔÈ ÂÙ¿ Û‡ÓÙÚÔÊÔ› ÙÔ˘, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ËÏÈΛ· ‰ÂÓ ˘ÂÚ¤‚·ÈÓ ٷ 31 ¯ÚfiÓÈ·, ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á· Ô˘ ‹Ù·Ó 41 ÂÙÒÓ, Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙË Ê˘Ï·Î‹, fiÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙ¿ ‚·Û·ÓÈÛÙ‹ÚÈ· ÛÙȘ 24 πÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ˘ 1798 ÔÈ ÌÂÓ Û‡ÓÙÚÔÊÔ› ÙÔ˘ ÂÛÙÚ·ÁÁ·Ï›ÛıËÎ·Ó Î·È ÂÙ¿¯ÙËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÕÛÙÚÔ ÔÙ·Ìfi, Ô ‰Â ƒ‹Á·˜ ·ÓÙ¤ÛÙË Î·È ÂÊÔÓ‡ıË ‰È¿ Ù˘ÊÂÎÈÛÌÔ‡. √Ï›ÁÔ ‰Â ÚÔ˜ Ù˘ ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ ÙÔ˘ ·Ó¤ÎÚ·Í ÛÙ· ÙÔ˘ÚÎÈο “Ô‡Ùˆ˜ ·ÔıÓ‹ÛÎÔ˘ÛÈ Ù· ·ÏËοÚÈ·, ÈηÓfiÓ ¤ÛÂÈÚ· ÛfiÚÔ ı¤ÏÂÈ ‚Ï·ÛÙ‹ÛÂÈ Î·È ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ÌÔ˘ ı¤ÏÂÈ Û˘ÏϤÍÂÈ ÙÔÓ ÁÏ˘Î‡ ·˘ÙÔ‡ ÛfiÚÔÓ” .

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ ñ TËÏ. 800-11-35000


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ™˘ÌʈÓ›Ù Ì ÙȘ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ Ô˘ ÂÍ‹ÁÁÂÈÏÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË; °ÈÒÚÁÔ˜ ™·Ófi˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“¢È·ÊˆÓÒ Ì ÙËÓ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜. ¢ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ Â›Ó·È Ë ÛˆÛÙ‹ χÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜. ŒÙÛÈ fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È Î·Ï¿” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ª∞ƒΔπ√À 2011

/5

ºÚ·Î¿Ú·ÌÂ... ª¤Ú· ÁÈÔÚÙ‹˜ ‹ Ù¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ... ÚÔÂfiÚÙÈ· ¯ı˜ Î·È “¤ËÍ” ¿ÏÈ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ·fi ·˘ÙÔΛÓËÙ·. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ·, fiˆ˜ ¿ÓÙ·, ÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó Ù· ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ÛÙ¿ıÌ¢ÛË Î·ÓÔÓÈ΋ Ô‡ÙÂ Î·Ó ÛÙ¿ÛË, Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó Î·È ÛÙȘ ‰˘Ô ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ·ÚÙËڛ˜. ∫·È ÛÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ÛÙËÓ π¿ÛÔÓÔ˜. ∫È Ô‡Ù ʇÏÏÔ ‰ÂÓ ÎÔ˘ÓÈfiÙ·Ó ÛÙËÓ fiÏË, ·fi ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜, ¤ÛÙˆ Ù˘ ÛÙÈÁÌ‹˜, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔ‹ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. π‰È·›ÙÂÚ· ÙȘ ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ó¤˜ ÒÚ˜; ∞ÛıÂÓÔÊfiÚÔ, Ì·˜ ›·Ó ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ·fi ÙËÓ Ô‰fi π¿ÛÔÓÔ˜ Ô˘ ÙËÏÂÊÒÓËÛ·Ó, ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙÔ... Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘. ∏ fiÏË fï˜, ·ÎfiÌË Û˘˙ËÙ¿ÂÈ-fiˆ˜ οÓÂÈ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ·- ÙË Ï‡ÛË ÙÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡... ∂§.™.

°ÂÒÚÁÈÔ˜ ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“ŒÚÂ ӷ ›¯·Ó ‹‰Ë Á›ÓÂÈ. ∂›Ó·È ÍÂÊٛϷ Ó· ÌËÓ Í¤ÚÂÈ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÈ ÙÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ. ªÈÏ¿Ì ÁÈ· ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ‡ÛÙÂÚ· ·Ê‹ÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ηٷ·ÙËÙ¤˜ Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ÙȘ ÂÚÈÔ˘Û›Â˜ Ì·˜. ∏ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›” .

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· £ÂÔ¯¿ÚË ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¿

“¢È·ÊˆÓÒ Ì ÙȘ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÛˆÛÙfi Ó· Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ì ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÚÈÔ˘Û›·. ΔÈ ı· Ì·˜ Ì›ÓÂÈ ÌÂÙ¿;” .

ªÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ‹ ÌÈÎÚfiÙÂÚË È¿ÙÛ·; √È ı¤ÛÂȘ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙÂÚ˘ È¿ÙÛ·˜ Ù·Í› ÛÙÔ μfiÏÔ, ÛÙËÓ Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, Â›Ó·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ (ÂÚ›Ô˘ 12) Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÍÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ ÒÛÙ ӷ Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜. ∫¿ÔÈÔÈ fï˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ, fiÙ·Ó ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÎÂÓ¿ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ È¿ÙÛ·˜, ‰ÂÓ Û‡‰Ô˘Ó Ó· Ù· ηχ„Ô˘Ó. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÂÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ È¿ÙÛ·˜ Î·È Û˘ÓˆÛÙÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ Ô˘Ú¿, ÌÈ· Ô˘Ú¿ Ô˘ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÊÙ¿ÓÂÈ Ó· ηχÙÂÈ Î¿ÔȘ ÊÔÚ¤˜ Î·È ÙË Ú¿Ì· ÛÙË ÁˆÓ›· Ù˘ Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ °·˙‹ - ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ‹ Î·È ÙÌ‹Ì· Ù˘ °·˙‹ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· Á›ÓÂÙ·È ‰˘Û¯ÂÚ¤ÛÙÂÚË Ë Î›ÓËÛË Â˙ÒÓ Î·È Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. ªÂ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘Ó·‰ÂÏÊÈ΋ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Î·È Û‚·ÛÌfi ÛÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ Î·È ÙˆÓ Â˙Ô‰ÚÔÌ›ˆÓ, fiÏ· ı· Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ·. ∞.º.

™Â ‚¿Ú·ıÚÔ... ¶Ò˜ Ó· ÌËÓ ·Á·Ó·ÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ô‰ËÁÔ› Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ·˘ÙÔ› Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÏˆÊfiÚÔ ¶Ô-

÷̤ÓË ÂÚËÊ¿ÓÈ· ÈÁfiÙÂÚ˜ ÔÈ ÛËÌ·›Â˜ Ô˘ Î˘Ì¿ÙÈ˙·Ó ·fi Ù· Ì·ÏÎfiÓÈ· ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ Ê¤ÙÔ˜. ΔÔ ·ÓÙÈÏËÊı‹Î·Ì ӈڛ˜ ÙÔ Úˆ›, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰·, οÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ›‰ÈÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ Â‰Ò Î·È Î¿ÌÔÛ· ¯ÚfiÓÈ· ÙËÓ ›‰È· ̤ڷ Î·È ÒÚ·. ™Ù· ÛÙÂÓ¿ ·˘Ù¿ ‰ÚÔÌ¿ÎÈ·, Ô˘ Î·È ¤Ú˘ÛÈ ·ÎfiÌ· ‹Ù·Ó ÁÂÌ¿Ù· Ì Á·Ï·ÓfiϢΘ, ‰ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿. ∏ ·ÚÔı˘Ì›· ÙÔ˘ ·ÏÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Ó· ÛËÌ·ÈÔÛÙÔÏ›ÛÂÈ Ù· Û›ÙÈ· ÙÔ˘ ÁÈÔÚÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ∂ıÓÈ΋ ∂¤ÙÂÈÔ Â›Ó·È ¤Ó· ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ. ∞˘Ùfi ›Ûˆ˜ Ó· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÁÈ·Ù› ÔÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ì ¯¿ÛÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ÙfiÛ·... Ô˘ Ì·˜ οÓÔ˘Ó Ó· ÌË ÓÈÒıÔ˘ÌÂ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ...

§

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

Ï˘Ì¤ÚË Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÙÔ μfiÏÔ; ™ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ Ô‰Ô‡ ™Ù·ı¿, ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· Ù¤ÙÔÈ· ηı›˙ËÛË ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÙÔÌ‹ Ì ‚¿ıÔ˜. ΔÈ Ó· ‰ÂÈ Î·È ÙÈ Ó· ·ÔʇÁÂÈ Ô Ô‰ËÁfi˜... £¤ÏÂÈ ‰Â ı¤ÏÂÈ. ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤ÛÂÈ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÙÔÌ‹, Ó· ÓÈÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÚÈÁÌÔ‡˜ Î·È Ó· ηٷϿ‚ÂÈ fiÙÈ “Â‰Ò Â›Ó·È ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·›Í Á¤Ï·ÛÂ...!” .

∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ·’ fiÔ˘ ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È ‰›Î˘ÎÏ·. ∫·È fï˜, ηÓ›˜ ‰ÂÓ Û˘ÁÎÈÓÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Î¿ÔÈ· ·Ú¤Ì‚·ÛË Î·È Ó· ÌËÓ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÙÔ̤˜ Ô˘ οÓÔ˘Ó ‰‡ÛÎÔÏË ÙËÓ Î›ÓËÛË ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‰ÚfiÌÔ. £. ∫. μ.

∫·˘ÛfiÍ˘Ï· Ô ÊÚ¿¯Ù˘... ∫·˘ÛfiÍ˘Ï· ¤ÁÈÓÂ, fiˆ˜ ϤÓ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÙÔ Â›‰·Ó Ì ٷ ›‰È· ÙÔ˘˜ Ù· Ì¿ÙÈ·, Ô ÊÚ¿¯Ù˘ ÙÔ˘ ¶¿ÚÎÔ˘ ÙÔ˘ ¶Â‰›Ô˘ ÙÔ˘ ÕÚˆ˜, Û ¤Ó· Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÓfi˜ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚÔ˘...Δ· ͇Ϸ ÙÔ˘ ÍËÏÒıËÎ·Ó Ï›Á·-Ï›Á·, ‚Ú·‰È¿ ÙË ‚Ú·‰È¿ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· Ô˘ ·Ê‹ÓÔ˘Ì ›Ûˆ Ì·˜, ÁÈ· Ó· ·Ó¿„Ô˘Ó ÊˆÙȤ˜ Î·È Ó· ˙ÂÛÙ·ıÔ‡Ó ·ÏÏÔ‰·Ô› Â·›Ù˜ Î·È ÙÛÈÁÁ¿ÓÔÈ ÂÚÈÏ·ÓÒÌÂÓÔÈ, Ô˘ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Â˘·Ó ÂΛ Ì ٷ ‚·Ó¿ÎÈ· ÙÔ˘˜... “ΔÒÚ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÔÈ ‹¯ÂȘ, ÍËÏÒÓÔ˘Ó Î·È Ù· ͇Ϸ Ù˘ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ ÊÚ¿¯ÙË Î·È Ó· ‰Â›Ù Ô˘ Û ϛÁÔ ı· Â›Ó·È Û· Ó· ÌËÓ ˘‹Ú¯Â ÔÙ¤ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ª‹ˆ˜ Î·È Ô˘ ˘‹Ú¯Â ·ÓÙÈÏ‹ÊıËΠηӤӷ˜ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, fiÙÈ ÍËψÓfiÙ·Ó Ì¤Ú· ÙË Ì¤Ú·” , › ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ Ô˘ ÙËÏÂÊÒÓËÛÂ Î·È Î·Ù‹ÁÁÂÈÏ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜. ∏ ʈÙÔÁÚ·Ê›·, ÁÈ· ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÙÔ ·ÏËı¤˜.

∞ÔÛÙÔÏ›· ∫·Ó¿ÙÔ˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓË

“Ÿ¯È, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛˆÛÙfi. ¢ÂÓ ı· Ï˘ıÔ‡Ó ¤ÙÛÈ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜” .

∂§.™.

30ÂÙ›·˜

¶Úfi EÈ̤ÏÂÈ·: ∞¡¡∞ ∞ƒ°Àƒ∏ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E. I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™ ∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

∂§∂¡∏ πø∞¡. ™Δ∞ª√À§∏ °πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

∏ ∂√∫ ·ÂÈÏ› Ì ·Ê·ÓÈÛÌfi ÙȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ “ΔËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ÁÂÓÈ΋ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, Ù· ̤ÏË Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ¢ËÌ. ¶ÂÙÚÔ‡ÙÛÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÛÙËÓ ∂√∫ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ 1/3 ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ı· ·Ê·ÓÈÛı›, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ˘„ËÏÔ‡ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡” .

¡¤· ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÈÌÒÓ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË “∂χıÂÚ· ı· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Û ϛÁÔ ÔÈ ÙÈ̤˜ ÛÙÔ „ˆÌ›, Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÎÚ¤·Ù· (ÌÔÛ¯¿ÚÈ Û›ÁÔ˘Ú· Î·È ›Ûˆ˜ Î·È ÙÔ ¯ÔÈÚÈÓfi), ÛÙ· ˙˘Ì·ÚÈο Î·È Û ÔÏÏ¿ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ›‰Ë. √È Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· ·˘Ù¿ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó, fiˆ˜ ÈÛÙ‡ÂÙ·È, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, Ì ÚÔÔÙÈ΋ Ó· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó Â›Ù ·Ì¤Ûˆ˜, ›Ù ÙÔ Ôχ ·fi 1˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ, Ë ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ·˘ÙÒÓ, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Î·È Û ·Ó·Ù›ÌËÛ‹ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙ· ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ·›ı·ÓË Î·È Î¿ÔÈ· ˘Ô¯ÒÚËÛË ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘˜” . ∞Ó·˙ËÙÂ›Ù·È Á˘Ó·›Î· Ô˘ ·‹Á·Á ÙÔ ‚Ú¤ÊÔ˜ “ªÈ· Á˘Ó·›Î· - ¿ÁÓˆÛÙË ·ÎfiÌË - οÙÔÈÎÔ˜ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ‹ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ¶Ï·Ù›·˜ ∞ÙÙÈ΋˜, Â›Ó·È Ë ‰Ú¿ÛÙȘ Ù˘ ··ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ‚Ú¤ÊÔ˘˜ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È Ù˘ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘ ∫Ô‡ÙÛË. ™ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ·˘Ùfi ¤¯Ô˘Ó ηٷϋÍÂÈ

25 ª·ÚÙ›Ô˘ 1981

ÔÈ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ˜ ÙȘ ·Ó·ÎÚ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ··ÁˆÁ‹, ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜, ÈÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ ¶ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÛÎÔfi˜ Ù˘ ··ÁˆÁ‹˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÂÌÔÚ›· ÙÔ˘ ‚Ú¤ÊÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Ë “˘ÈÔıÂÛ›·” ÙÔ˘” . ¶¿Óˆ ·fi 38 ÔÈ ÓÂÎÚÔ› ÙÔ˘ ÊÔ‚ÂÚÔ‡ ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙË °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›· “√È ÓÂÎÚÔ› ·fi ÙÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ¡È˜-μÂÏÈÁÚ·‰›Ô˘, ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÙÚÈ¿ÓÙ· ÔÎÙÒ Î·È ÂÓÒ Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· ‰È·ÛÒÛˆ˜ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ·ÂÁÓˆṲ̂ӷ ̤۷ ÛÙ· Û˘ÓÙÚ›ÌÌÈ· ÙÔ˘ ÙÚ·›ÓÔ˘ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ªÔÚ¿‚·, ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÔÈ Êfi‚ÔÈ fiÙÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ ı· ·˘ÍËı› ·ÎfiÌË, ÂÂȉ‹ ÔÏÏ¿ ÙÒÌ·Ù·, fiˆ˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÁÈ‰Â˘Ì¤Ó· οو ·fi Ù· Û˘ÓÙÚ›ÌÌÈ· Ù˘ ·Ì·ÍÔÛÙÔȯ›·˜” .

¶¤ı·ÓÂ Ô Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹˜ ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ “¶¤ı·Ó Û ËÏÈΛ· 75 ¯ÚfiÓˆÓ Î·È Îˉ‡ıËΠ¯ı¤˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ô ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜, ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÂÍ·›ÚÂÙÔ˜ Î·È Ì ÏÔ‡ÛÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË. √ ∞ÏÂÍ. ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∫·ÙÔ¯‹˜ ¤Ï·‚ ÂÓÂÚÁ¿ ̤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Î·È Ê˘Ï·Î›ÛıËΠ·fi ÙȘ ηÙÔ¯ÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ÂÓÒ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÂÍÔÚ›ÛıËΠÁÈ· ÙȘ ÚÔԉ¢ÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ȉ¤Â˜”.

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 190 ¯ÚfiÓÈ·... •ÂÎÈÓ¿ Ë ÂıÓÈÎÔ·ÂÏ¢ıÂÚˆÙÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ 25Ë ª·ÚÙ›Ô˘, Â›ÛËÌ· ·Ú·‰ÂÁ̤ÓË Ë̤ڷ ¤Ó·Ú͢ ÙÔ˘ ∞ÁÒÓ· ∞ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ·fi ÙËÓ √ıˆÌ·ÓÈ΋ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·, ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÂÔÚÙ¿˙ÂÙ·È ÌÂÙ¿ ·Ú¤Ï¢ÛË 17 ÂÙÒÓ Ì ۯÂÙÈÎfi ‰È¿Ù·ÁÌ· ÙÔ˘ μ·ÛÈϤˆ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ŸıˆÓ·, ÙÔ 1838. ¶ÚÈÓ 130 ¯ÚfiÓÈ·... √ μ·ÛÈχ˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∞’ ı¤ÙÂÈ ÙÔ ıÂ̤ÏÈÔ Ï›ıÔ ÙÔ˘ £ÂÚ·¢ÙËÚ›Ô˘ “∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘” ÛÙÔ ·Ú·¯ˆÚËı¤Ó ·fi ÙË ªÔÓ‹ ∞ۈ̿وÓ

(ÛËÌ. ªÔÓ‹ ¶ÂÙÚ¿ÎË) ‰ˆÚÂ¿Ó È‰ÈfiÎÙËÙÔ ÎÙ‹Ì·. ¶ÚÈÓ 110 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙÔÓ ÂÓı‹ÌÂÚÔ ·ÁÒÓ· Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÛÙË ¡›Î·È· Ù˘ °·ÏÏ›·˜, Ë ªÂÚÛ¤ÓÙ˜ ·›ÚÓÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ Ó›ÎË Û ٤ÙÔÈÔ ·ÁÒÓ·. ¶ÚÈÓ 100 ¯ÚfiÓÈ·... ˘ÚηÁÈ¿ Û ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÂÓ‰˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË ÛÙÔȯ›˙ÂÈ ÙË ˙ˆ‹ Û 146 ÂÚÁ¿Ù˜. ¶ÚÈÓ 90 ¯ÚfiÓÈ·... ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ë °·ÏÏ›‰· ËıÔÔÈfi˜, ™ÈÌfiÓ ™ÈÓÈÔÚ¤. ¶ÚÈÓ 70 ¯ÚfiÓÈ·... Ë °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›· ÚÔÛ¯ˆÚ› ÛÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ÕÍÔÓ·.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 M∞ƒΔπ√À 2011

∞. ™·Ì·Ú¿˜

∂Ó Ì¤Ûˆ ·ÛÊ˘ÎÙÈÎÒÓ ȤÛÂˆÓ ·fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·

“¡· ˘ÈÔıÂÙËıÔ‡Ó Ì¤ÙÚ· ÙfiÓˆÛ˘ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘”

∫Ú›ÛÈÌË ™‡ÓÔ‰Ô˜ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂∂

μƒÀ•∂§§∂™, 24.

™Δπ™ μڢͤÏϘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡.¢. ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, ÁÈ· ÙË ™‡ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ §·˚ÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ÙˆÓ “27” . √È ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ∞. ™·Ì·Ú¿ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¢ÚÒ, ÛÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Î·È ÛÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. ∏ ‚·ÛÈ΋ ı¤ÛË ÙÔ˘ ∞. ™·Ì·Ú¿, ÙËÓ ÔÔ›· ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Î·È ÛÙË ™‡ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ∂§∫, Â›Ó·È Ë ˘ÈÔı¤ÙËÛË Ì¤ÙÚˆÓ ÙfiÓˆÛ˘ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÂÈ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘, ÂÓÒ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÔ˘ ÔÌÈÏ›· Ù¿¯ıËΠ˘¤Ú Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ¤ÚÁˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜, ÒÛÙ ÂÈϤÔÓ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Î·È Ó¤Â˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. √ ∞. ™·Ì·Ú¿˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ë ‡ÊÂÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÔÙÂÏ› Â˘Úˆ·˚Îfi Úfi‚ÏËÌ· Î·È ··ÈÙ› ¿ÌÂÛË ·¿ÓÙËÛË ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡.¢., ÚÔÙÔ‡ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, fiÔ˘ ı· ۯ‰ȿÛÂÈ ÂÚÈԉ›˜ ÛÙËÓ ∞¯·˝· Î·È ÙË ª·Î‰ÔÓ›·, ı· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÙÔ˘ μÂÏÁ›Ô˘ π‚ §ÂÙ¤ÚÌ Î·È Ì ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ ¶¤‰ÚÔ ¶¿ÛÛÔ˜ ∫Ô¤ÏÔ.

™ÙȘ μڢͤÏϘ Ô ∞. ΔÛ›Ú·˜ μƒÀ•∂§§∂™, 24.

¢ÂÛ̇ÛÂȘ fiÙÈ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË μƒÀ•∂§§∂™, 24.

Ú›ÛÈÌË ™‡ÓÔ‰Ô˜ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ÍÂΛÓËÛ ۋÌÂÚ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙȘ μڢͤÏϘ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ·Ú·›ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ™fiÎÚ·Ù˜ Î·È ÙˆÓ Ú·Á‰·›ˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË 30 ÈÛ·ÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ·fi ÙË Moody’s. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙÂıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙË §È‚‡Ë.

™Â Ì›· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ηıËÛ˘¯¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜, ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ËÁ¤Ù˜ ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ¤Ó· “·ÓËÁ˘ÚÈÎfi ÙfiÓÔ” ÛÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∂∂ Î·È Ó· ‰È·ÎËÚ‡ÍÔ˘Ó ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜ Ô˘ ÛԂ› ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË Î·È Ë ÔÔ›· “ÛÚÒ¯ÓÂÈ” ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÔÈ “27” ËÁ¤Ù˜ ı· ÙÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ·ÚfiÏÔ Ô˘ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Î·Ì„Ë ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ηÏfi ‰ÚfiÌÔ, ÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Î·È Ë ∂∂ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ‰Ú· Ì ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ·. “ÀÈÔıÂÙԇ̠ۋÌÂÚ· ¤Ó· ·Î¤ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙËÓ ∂∂ Î·È ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘” , ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙˆÓ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ. √È “27” ‰ÂÛ̇ÔÓÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ı· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË. ∂ÈϤÔÓ, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ 24 ·fi Ù· 27 ÎÚ¿ÙË-̤ÏË Ù˘ ∂∂ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÂÏÏ›ÌÌ·Ù·, ÔÈ ·Ú¯ËÁÔ› ÎÚ·ÙÒÓ Î·È Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ‰ÂÛ̇ÔÓÙ·È Ó· Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ Ì ÛÙfi¯Ô ˆ˜ ÙÔ 2015 ηӤӷ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ ∂∂ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ÙÔ 3% ÙÔ˘ ∞∂¶. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿, ÂȉÈÎfiÙÂÚ·, ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙËÓ ∂∂, ÔÈ ·Ú¯ËÁÔ› ÎÚ·ÙÒÓ Î·È Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ∂∂ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈ΢ÚÒÛÔ˘Ó ÙË Û˘Ìʈӛ· Ô˘ Â¤Ù˘¯·Ó ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÛÙËÚÔÔ›ËÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ ™˘ÌÊÒÓÔ˘ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘, ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·˘ÛÙËÚÔ‡˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ηÓfiÓ˜ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Î·È ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ·, ÙËÓ ·˘ÛÙËÚ‹ ÂÈÙ‹ÚËÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ΢ÚÒÛÂˆÓ Û ÂÚ›ÙˆÛË ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎÒÓ ·ÓÈÛÔÚÚÔÈÒÓ.

™Δπ™

™‡ÌʈÓÔ ÁÈ· ÙÔ ∂˘ÚÒ ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ “™‡ÌʈÓÔ ÁÈ· ÙÔ ∂˘ÚÒ” , Ì›· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ô˘ ·Ó¤Ï·‚·Ó °ÂÚÌ·Ó›· Î·È °·ÏÏ›· Î·È ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi-

μƒÀ•∂§§∂™, 24.

¶∂ƒπ™™√Δ∂ƒ∞ ·fi 15 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜

¿ÙÔÌ· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ Û ‰È·‰‹ÏˆÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ Î·Ù¿ ÙÔ˘ “™˘ÌÊÒÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ∂˘ÚÒ” . ∏ ‰È·‰‹ÏˆÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙÔ Î‡ÚÈÔ ‚ÂÏÁÈÎfi Û˘Ó‰ÈοÙÔ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∏̤ڷ˜ ¢Ú¿Û˘. ™ÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ ‰È·‰‹ÏˆÛ˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÂÂÈÛfi‰È· ÌÂٷ͇ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÌÂÚ›‰·˜ ‰È·‰ËψÙÒÓ. ¶ÂÚ›Ô˘ 30 Ó·ÚÔ› Âȯ›ÚËÛ·Ó Ó· Û¿ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ-

¡∂√ π∞Δƒ∂π√

¢Ú.

ªË¯·ÓÈÛÌfi˜ Â˘Úˆ-ÛÙ‹ÚÈ͢ ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ∂˘Úˆ·˚Îfi ªË¯·ÓÈÛÌfi ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ (∂ª™), ÛÙ· Û˘ÌÂ-

Ú¿ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ “27” , ·ÊÔ‡ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÚÔ¤¯ÂÈ “Ë ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË” , ηÏÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ “Ù·¯Â›· ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ¤ÁÎÚÈÛ˘ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÈÛ¯‡Ô˜ ÙÔ˘ ∂ª™ ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2013” . ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ, fiˆ˜ ›¯Â ·Ú¯Èο ·ÔÊ·ÛÈÛÙ›, Ô ∂ª™ ı· ÂÙ›ıÂÙÔ Û ÈÛ¯‡ ·fi Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 2013. ∂›Û˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ, ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¯·ÈÚÂÙ›˙ÂÈ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ÔÈ ·Ú¯ËÁÔ› ÎÚ·ÙÒÓ Î·È Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÛÙȘ 11 ª·ÚÙ›Ô˘, ηıÒ˜ Î·È ÙË Û˘Ìʈӛ· Ô˘ ÂÈÙ‡¯ıËΠÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Eurogroup Ù˘ 21˘ ª·ÚÙ›Ô˘ ÁÈ· Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ªË¯·ÓÈÛÌÔ‡ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ (∂ª™). “∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙË ™˘Óı‹ÎË Ô˘ ı· ‰È¤ÂÈ ÙÔÓ ∂ª™ Î·È ÔÈ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ Â› Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ ÁÈ· ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ∂˘Úˆ·˚Îfi ªË¯·ÓÈÛÌfi ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ (EFSF), ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë ‰·ÓÂÈÔ‰ÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙ· 440 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ı· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ ÂıÓÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÂÓ Â˘ı¤Ùˆ ¯ÚfiÓˆ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô Û˘ÌʈÓÈÒÓ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜, ÚÈÓ ·fi Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘ 2011” , ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ. ™ÙȘ 21 ª·ÚÙ›Ô˘ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Eurogroup Û˘ÌÊÒÓËÛ fiÙÈ Ô ∂ª™ ı· ¤¯ÂÈ ÎÂʷϷȷ΋ ‚¿ÛË 700 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· ÌÔÚ› Ó· ‰·Ó›˙ÂÈ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È·Î˘‚‡ÂÙ·È Ë ÈÛÙÔÏËÙÈ΋ ÙÔ˘ ÈηÓfiÙËÙ· (∞∞∞), ¤ˆ˜ Î·È 500 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∞fi Ù· 700 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ù· 620 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ÌÔÚÊ‹ ηٷ‚ÏËÙ¤ˆÓ ÎÂÊ·-

™Â ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· Ô EFSF øÛÙfiÛÔ, Û ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ·˘ÍËı› Ë ‰·ÓÂÈÔ‰ÔÙÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ªË¯·ÓÈÛÌÔ‡ (EFSF) ·fi Ù· 250 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙ· 450 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È ÙÔ˘ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ (∂ª™) ÛÙ· 500 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. “∏ ÚÔ·Ú·Û΢‹ Ù˘ Û˘Óı‹Î˘ ÙÔ˘ ESM [Û.Û. Ô ÌfiÓÈÌÔ˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Ô˘ ı· ÙÂı› Û ÈÛ¯‡ ·fi Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 2013) Î·È ÔÈ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ ÙÔ˘ EFSF, ÁÈ· Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ‰·ÓÂÈÔ‰ÔÙÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ 440 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ı· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËıÔ‡Ó ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰Ôı› ¯ÚfiÓÔ˜ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÂÁη›Úˆ˜ ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÛÙ· ÎÚ¿ÙË-̤ÏË, ÁÈ· ÙËÓ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË ˘ÔÁÚ·Ê‹ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô Û˘ÌʈÓÈÒÓ ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ˘ 2011” , ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ. Δ¤ÏÔ˜, ÔÈ “27” , ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚˆÓ ÙÂÛÙ ·ÓÙÔ¯‹˜ ÁÈ· ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ηıÒ˜ Î·È “ÊÈÏfi‰ÔÍ· Î·È ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó·” Û¯¤‰È·, Ù· ÔÔ›· ı· ÚԂϤÔ˘Ó ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛ˘, ·Ó ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó Ó¤Â˜ “Ì·‡Ú˜ ÙÚ‡˜” ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎfi ÙÔ̤·.

μڢͤÏϘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™À¡ Î·È ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ (∫∂∞) ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜, ˆ˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ ÙÔ˘ ™À¡, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú·ÛÙ› ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ∫∂∞. ∏ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙȘ μڢͤÏϘ ÂÓ fi„ÂÈ Î·È Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ™‡ÌʈÓÔ ÁÈ· ÙÔ ∂˘ÚÒ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ¶È¤Ú §ÔÚ¿Ó Î·È ÔÈ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜, ª·Ú›˙· ª·Ù›·˜, ª·˚Ù¤ ªfiÏ·, °ÎÚÈÁÎfiÚÈ ¶ÂÙÚ¤ÓÎÔ (·ÓÙÈÚfi‰ÚÔÈ ÙÔ˘ ∫∂∞), ı· ‰ÒÛÔ˘Ó Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ì ı¤Ì·: “∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ÙÔ ™‡ÌʈÓÔ ÁÈ· ÙÔ ∂˘ÚÒ” .

¯Ô ÙËÓ ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Û ı¤Ì·Ù· Û˘Óٿ͈Ó, ÌÈÛıÒÓ, ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. ∂› Ù˘ Ô˘Û›·˜, ÔÈ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ¢ÚÒ Î·È ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ÂÎÙfi˜ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÂÈı˘Ì› Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÚÔˆıÒÓÙ·˜ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÊÚ¤ÓÔ ÛÙ· ÎÚ·ÙÈο ¯Ú¤Ë Î·È Û˘ÁÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜. ∂ÈϤÔÓ, ÔÈ “ÌË-·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜” ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÂÙ‹ÛȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘, ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ì ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎÒÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ. ΔÔ “™‡ÌʈÓÔ ÁÈ· ÙÔ ∂˘ÚÒ” Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È ¤Ó· ›‰Ô˜ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÚÔ˜ ÙË °ÂÚÌ·Ó›· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂÈ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ªË¯·ÓÈÛÌÔ‡ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÂÓÙ¿ÛÂȘ Ì ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›·, Ë ÔÔ›· ÂÈı˘Ì› Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÛÙ· Î¤Ú‰Ë ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ 12,5%. ΔÔ ¶·Ú›ÛÈ Î·È ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ·ÓÙ›ıÂÙ· ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÁÎÚ›ÓÔ˘Ó ÂÏ·ÊÚ‡ÓÛÂȘ ÛÙÔ ·Î¤ÙÔ ‰È¿ÛˆÛ˘ Ù˘ πÚÏ·Ó‰›·˜.

Ï·›ˆÓ Î·È ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ ·fi Ù· ÎÚ¿ÙË-̤ÏË Î·È Ù· 80 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ı· ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ηٷ‚‚ÏË̤ӷ ÎÂÊ¿Ï·È· ·fi Ù· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË. ΔÔ Î˘Ì·ÈÓfiÌÂÓÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ı· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Û˘Ó 2% ÁÈ· Ù· ‰¿ÓÂÈ· ˆ˜ ÙÚÈÂÙÔ‡˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Î·È Û˘Ó 3% ÁÈ· Ù· ‰¿ÓÂÈ· Ì ‰È¿ÚÎÂÈ· ¤Ú·Ó Ù˘ ÙÚÈÂÙ›·˜. Δ· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ Ô˘ ı· ηٷʇÁÔ˘Ó ÛÙÔ ªË¯·ÓÈÛÌfi ı· ‰·Ó›˙ÔÓÙ·È ˘fi ·˘ÛÙËÚ¤˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Î·È ı· ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ¤Ó· ·˘ÛÙËÚfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·ÔÊ·Û›˙ÂÙ·È Ì·˙› Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη (∫ÔÌÈÛÈfiÓ, ∂∫Δ, ¢¡Δ). Àfi ·˘ÛÙËÚ¤˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Î·È Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ ı· ‰›ÓÔÓÙ·È Î·È Ù· ‰¿ÓÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ·fi ÙËÓ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ·ÁÔÚ¿. √È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ı· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÌfiʈӷ ·fi ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∂ª™, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘.

∫ø¡/¡√™ ∂. ™πøª√™

æ˘¯›·ÙÚÔ˜ ¶·È‰ÈÒÓ & ∂Ê‹‚ˆÓ - ¢È‰¿ÎÙˆÚ π·ÙÚÈ΋˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ªÂϤÙ˘ Ù˘ ¢È·Ù·Ú·¯‹˜ ∂ıÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô - ∂ÍÂȉ›Î¢ÛË ÛÙÔÓ ∂ıÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È ÙȘ ¢È·‰ÈÎÙ˘·Î¤˜ ™˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ - MSc ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ æ˘¯È·ÙÚÈ΋˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ - ΔÚÈÂÙ‹˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙË °ÓˆÛÙÈ΋ ™˘ÌÂÚÈÊÔÚÈ΋ æ˘¯ÔıÂÚ·›· ¢∂Ã∂Δ∞π ª∂ ƒ∞¡Δ∂μ√À 31˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 12 (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) §∞ƒπ™∞ ΔËÏ.-FAX: 24130 06228 - ∫ÈÓ. 6944 788480

¢Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰È·‰Ëψ٤˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ

∂ÂÈÛfi‰È· ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ‰È·‰‹ÏˆÛ˘ ηٿ ÙÔ˘ “™˘ÌÊÒÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ∂˘ÚÒ” ∂ÈÛ‚ÔÏ‹ ‰È·‰ËψÙÒÓ Û ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Îfi ÎÏÔÈfi, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ‰·ÎÚ˘ÁfiÓ· Î·È ÔÈ ‰È·‰Ëψ٤˜ Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó Ì ¤ÙÚ˜. ∏ ŒÓˆÛË ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ™˘Ó‰ÈÎ¿ÙˆÓ (ETUC), Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ‰È·‰‹ÏˆÛ˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ·Î¤ÙÔ ÂÚ› “ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘” Î·È ÙÔ “™‡ÌʈÓÔ ÁÈ· ÙÔ ∂˘ÚÒ” , Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ Ë ™‡ÓÔ‰Ô˜ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ‰È·Î˘‚‡ÂÈ ÙËÓ È‰¤· Ù˘ “ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ °ÂÓÈÎfi °Ú·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ETUC, Δ˙ÔÓ ªÔÓΘ, “ÙÔ ™‡ÌʈÓÔ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ (™‡ÌʈÓÔ ÁÈ· ÙÔ ∂˘ÚÒ) ı· ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ Ù· ÎÚ¿ÙË Ì¤-

ÏË Ó· ÌÔ˘Ó Û ¤Ó· Ê·‡ÏÔ Î‡ÎÏÔ Ì›ˆÛ˘ ÌÈÛıÒÓ Î·È Âȉ›ӈÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜” . “Ÿ¯È ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÎÂÎÙËÌ¤ÓˆÓ Î·È ÛÙ· ·˘ÛÙËÚ¿ ̤ÙÚ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ Ó›ÁÔ˘Ó ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ‰·¿Ó˜ Î·È ¯Ù˘Ô‡Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ·ÓÙ› Ó· ¯Ù˘Ô‡Ó ÙÔ˘˜ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiÔ˘˜”, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ETUC. “Ÿ¯È ÛÙ· ·˘ÛÙËÚ¿ ̤ÙÚ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜” , “Ÿ¯È ÛÙÔ ™‡ÌʈÓÔ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜” , “¡·È ÛÙÔ ™‡ÌʈÓÔ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜” , “ƒ‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ” ·Ó·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù· ·Ófi Ô˘ Â›Ó·È ·Ó·ÚÙË̤ӷ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ™Ô˘Ì¿Ó, ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘

∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘.

∂ÈÛ‚ÔÏ‹ ‰È·‰ËψÙÒÓ Û ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ™ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙȘ μڢͤÏϘ ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ¯ı˜, ΔÂÙ¿ÚÙË, ÔÈ ·Ô‰ÔÎÈ̷ۛ˜ ηٿ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ¢¡Δ Î·È ∂∂. ª¤ÏË Ù˘ “¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÛÙËÓ “∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ∞ÓÙÈÛÙ¤ÎÂÙ·È” μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ” ‰È¤ÎÔ„Â ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ÂÂÙ›Ԣ ·fi ÙË ª¿¯Ë ÙÔ˘ ª·Ú·ıÒÓ·, ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÃÚ˘ÛԇϷ ¶·ÏÈ·‰¤ÏË. ™ÙËÓ ÂÎ-

‰‹ÏˆÛË, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ ™ÔÛȷωËÌÔÎÚ·ÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ºÈÏÂχıÂÚˆÓ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ¶·‡ÏÔ °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ, ·ÚfiÓÙ˜ ‹Ù·Ó Ô ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ÷Ә - °ÎÂÚÙ ¶fiÙÂÚÈÓÁÎ, Ô ÂÏÏËÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜ °ÂÚÌ·Ófi˜ ºÈÏÂχıÂÚÔ˜ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ÷Ù˙ËÌ·Úο΢ Î·È Ë ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∫·ÙÂÚ›Ó· ª·Ù˙ÂÏ‹. ™ÙËÓ ·›ıÔ˘Û·, ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Â›Û˘ Ë Â›ÙÚÔÔ˜ ª·Ú›· ¢·Ì·Ó¿ÎË. ∏ ·Ó·Ù·Ú·¯‹ ‰È‹ÚÎÂÛ ϛÁ· ÏÂÙ¿. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ‰È·ÎfiËΠÁÈ· Ó· ËÚÂÌ‹ÛÔ˘Ó Ù· Ó‡̷ٷ Î·È Û˘Ó¯›ÛÙËΠηÓÔÓÈο.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

¶APA™KEY∏ 25 M∞ƒΔπ√À 2011

∫¿ÏÂÛÌ· °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜

“¡· ÛÙ›ÏÔ˘Ì ÈÛ¯˘Úfi Ì‹Ó˘Ì· ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜” μƒÀ•∂§§∂™, 24.

Ó¤· ÚfiÎÏËÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ËÁ¤Ù˜ Â›Ó·È Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi Ì‹Ó˘Ì· ÚÔ˜ ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜ fiÙÈ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ Â˘ÚÒ Î·È fiÏ· Ù· ÎÚ¿ÙË Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, ÙfiÓÈÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÚÔÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ÛÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∂∂ ÛÙȘ μڢͤÏϘ.

¶‹Ú·Ì Ôχ ‰‡ÛÎÔϘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì ‚ÈÒÛÈÌË ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÚfiÛıÂÛÂ, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ·, fiˆ˜ ›Â, ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÙÂÓ›˙Ô˘Ì ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Î·È ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË. √È ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, fiˆ˜ ›Â, Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËÎ·Ó ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Û‡ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ Eurogroup, fiÛÔ Î·È ÛÙË Û‡ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ËÁÂÙÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÛÙȘ 11 ª·ÚÙ›Ô˘. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙË §È‚‡Ë ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ¿ÌÂÛË Î·Ù¿·˘ÛË ÙÔ˘ ˘Úfi˜ Î·È ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ‚›·˜ ηٿ ÙÔ˘ ÏÈ‚˘ÎÔ‡ Ï·Ô‡ ·fi ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. Œ¯ÂÈ ¤ÚıÂÈ Ë ÒÚ· Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ‰Èψ̷ÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Î·È Ï‡ÛÂȘ, ÒÛÙ ӷ ·ÓÔ›ÍÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ Î·È ÂÈÚËÓÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙË §È‚‡Ë, ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛ Â›Û˘ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÂÎÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ Ô˘ Ù˘ ·Ó·ÏÔÁ› ˆ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙÔ „‹ÊÈÛÌ· ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ Î·È Ù˘ ÂÚÌËÓ›·˜ ÙÔ˘.

ΔÈ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ë ∞ı‹Ó· Èڛ˜ ÂÊËÛ˘¯·ÛÌfi, ·ÏÏ¿ Ì ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· ÎÈ ·‡ÚÈÔ, ı· ÂȂ‚·ÈˆıÔ‡Ó Î·È ı· ÂÈÎ˘ÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ 11˘ ª·ÚÙ›Ô˘, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ∞ı‹Ó· ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÛÙȘ μڢͤÏϘ.

√ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °. ∞. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ¯ı˜ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “ÌÈ· ÎÚ›ÛÈÌË Û˘Ó‰ڛ·ÛË” , ÛÙËÓ Ô-

Ô›· “·Ó fiÏ· ¿Ó ηϿ ı· ÂÈÛËÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, Ô˘ ‹Ù·Ó ıÂÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, ·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ¤¯Ô˘Ó

¿ÓÙ· Î·È ÙȘ ·ÎÚ·›Â˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ, ·ÎfiÌË Î·È Û ηϤ˜ Âȉ‹ÛÂȘ” . √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “·˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· Ì¿ıËÌ·, ÁÈ· ÙÔ

Ò˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·” Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ fiÙÈ “ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ¤‰·ÊÔ˜ Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ ÊfiÚÔ Â› ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È ˘ÈÔıÂÙÂ›Ù·È fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘” . ∏ ∞ı‹Ó·, ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Ì ‡ÏÔÁÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Î·È ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›·. ∫˘‚ÂÚÓËÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÛËÌ›ˆÓ·Ó fiÙÈ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙȘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ¯ˆÚÒÓ, ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È - Û‹ÌÂÚ· ÎÈ ·‡ÚÈÔ - Ó· ÂÍÂȉÈ΢ı› Ô ÙÚfiÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ªË¯·ÓÈÛÌÔ‡ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ πÚÏ·Ó‰›·, ÔÈ ›‰ÈÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó·Ó fiÙÈ “‰ÂÓ ı· ¿ÚÂÈ Î¿ÙÈ, Â¿Ó ‰ÂÓ ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆӔ Î·È ÂͤÊÚ·˙·Ó ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ fiÙÈ Ô πÚÏ·Ó‰fi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ “‰ÂÓ ı· ·Û΋ÛÂÈ veto”.

ΔÒÚ· Ë ÒÚ· ÙˆÓ ‰Èψ̷ÙÈÎÒÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ ÁÈ· ÙË §È‚‡Ë Δ∏¡ ·Ó¿ÁÎË Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¿ÌÂÛË Î·Ù¿·˘ÛË ÙÔ˘ ˘Úfi˜, ÒÛÙ ӷ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÙ› Ë ‚›· ηٿ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ù˘ §È‚‡Ë˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ÚÔÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ÛÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜. √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÂÎÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ Ô˘ Ù˘ ·Ó·ÏÔÁ› ˆ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙÔ „‹ÊÈÛÌ· ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ Î·È Ù˘ ÂÚÌËÓ›·˜ ÙÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ, ÙÒÚ·

Â›Ó·È Ë ÒÚ· Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ‰Èψ̷ÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Î·È Ï‡ÛÂȘ, ÒÛÙ ӷ ·ÓÔ›ÍÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ Î·È ÂÈÚËÓÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙË §È‚‡Ë. §›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÊÈÍ‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ μڢͤÏϘ, Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ∑·Î ¡ÙÂÏfiÚ. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ÔÌfiÏÔÁfi ÙÔ˘ Ù˘ ¶°¢ª, ¡›ÎÔÏ· °ÎÚÔ‡ÂÊÎÛÈ, Î·È ÙË ™Ô˘Ë‰‹

Â›ÙÚÔÔ ·ÚÌfi‰È· ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ªÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛ ÙÔ 2012, ˆ˜ ÙÔ ¤ÙÔ˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ë ¯ÒÚ· ı· ÌÂÈ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÂÓÒ Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Stern, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ ı· Ô‰ËÁÔ‡Û Èı·Ófiٷٷ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ.

∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÚÈÓ ÙË ™‡ÓÔ‰Ô, ·ÏÏ¿ Î·È Ó¤Ô fi¯È ÛÙ· Â˘ÚˆÔÌfiÏÔÁ·

ª¤ÚÎÂÏ: ∫·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ı· Ì›ÓÂÈ ·‚Ô‹ıËÙÔ˜ μ∂ƒ√§π¡√, 24.

∏ °ÂÚÌ·Ó›· ‰ÂÓ ı· ·Ê‹ÛÂÈ Î·-

Ó¤Ó·Ó ·‚Ô‹ıËÙÔ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ‰‹ÏˆÛÂ Ë Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÌÂÙ·‚› ÛÙȘ μڢͤÏϘ ÁÈ· ÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜. ∏ ›‰È· ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ¢ÚÒ, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “ÁÂÓÓ·›·” Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ¤Ï·‚Â Ë ÔÚÙÔÁ·ÏÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, ÂÓÒ Â·Ó¤Ï·‚ ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. “£¤Ïˆ Ó· ·Ó·Ê¤Úˆ fiÙÈ ÛÙË ™‡ÓÔ‰Ô Ù˘ 11˘ ª·ÚÙ›Ô˘, Ë ∂ÏÏ¿‰· Ì¿˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ηٿ ·ÍÈfiÈÛÙÔ ÙÚfiÔ, fiÙÈ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙȘ ‰ÔÌÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ. ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ‡„Ô˘˜ 50 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ŸÏ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ÎÚ¿ÙË̤ÏË Â›Ì·ÛÙ Úfiı˘Ì· Ó· Âȉ›ÍÔ˘Ì ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Î·È Ó· ÚԂԇ̛̠۠ˆÛË ÙÔ˘ ÂÈÙÔΛԢ” ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ‰È·‚‚·›ˆÛÂ, fiÙÈ ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ó Î·Ó¤Ó·Ó ·‚Ô‹ıËÙÔ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. “Ÿ,ÙÈ Î·Ù·Ê¤ÚÔ˘Ì ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ı· ÙÔ Î·Ù·Ê¤ÚÔ˘Ì ·fi ÎÔÈÓÔ‡. °È· ·˘Ùfi Î·È ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ¤Ó·Ó Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÎÔÈÓÒÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ Î·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜” . Δ¤ÏÔ˜, ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ Ë ™‡ÓÔ‰Ô˜ Ì ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ı· ‰ÒÛÂÈ Ó¤· ÒıËÛË ÛÙÔ Â˘ÚÒ Î·È ÙËÓ ∂∂. “ΔÔ 2011 ı·

Á›ÓÂÈ ÙÔ ¤ÙÔ˜ Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÚÔ˜ ÙÔ Â˘ÚÒ” ›Â. Δ· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ¿ÛÎËÛ·Ó ‰ÚÈÌ›· ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙËÓ Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ. ∞fi ÙÔ˘˜ ™ÔÛȷωËÌÔÎÚ¿Ù˜, Ô ¶¤ÂÚ ™Ù¿ÈÓÌÚÔ˘Î, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ·ÚÔ¯‹ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜, fiˆ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù·Ì›ˆÓ ÛÙ‹ÚÈ͢ Â›Ó·È ÓÙ ʿÎÙÔ ÌÔÚʤ˜ ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹˜. √ ›‰ÈÔ˜ Â¤ÎÚÈÓ ÙËÓ Î. ª¤ÚÎÂÏ ÁÈ· ÙȘ “ÈÚÔ˘¤Ù˜” , fiˆ˜ ›Â, Ô˘ ¤Î·Ó ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ 2010 Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. “∞˘Ùfi ÎfiÛÙÈÛ Ôχ ·ÍÈÔÈÛÙ›·, Ôχ ¯Ú‹Ì·, ηıÒ˜ Î·È Ôχ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜” ÂÍ‹ÁËÛÂ. √ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ “∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜” , °ÎÚ¤ÁÎÔÚ °Î›˙È, ηÙËÁfiÚËÛ ÙËÓ ª¤ÚÎÂÏ fiÙÈ Â¤‚·Ï ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fiÚÔ˘˜ Ô˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÙË

™˘Óı‹ÎË ÙˆÓ μÂÚÛ·ÏÏÈÒÓ. “∏ ∂ÏÏ¿‰·, Ì·˜ ϤÙÂ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ ‡„Ô˘˜ 50 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∞fi Ô‡ ı· ¿ÚÂÈ fï˜ ÙfiÛ· ·ÛÙÚÔÓÔÌÈο ÔÛ¿; ¶Ô˘ÏÒÓÙ·˜ ›Ûˆ˜ ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË” ·Ó·ÚˆÙ‹ıËÎÂ.

¡¤Ô “fi¯È” ÛÙ· Â˘ÚˆÔÌfiÏÔÁ· ∏ Î. ª¤ÚÎÂÏ ¤Û¢Û ¿ÓÙˆ˜ Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ˆ˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ·fi Ù· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË Ó· Âȉ›ÍÔ˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·. ∏ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Â›Ó·È ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, ‰‹ÏˆÛÂ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ “ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· ÈÛÔÚÚÔ›· ÌÂٷ͇ Ù˘ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È ÙˆÓ ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È” . ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ·Î¤ÙÔ ıˆÚ¿ÎÈÛ˘ ÙÔ˘ ¢ÚÒ, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ

Δ∂áπ∫√ °ƒ∞º∂π√

°ÈÒÚÁÔ˜ ª·Ùı. °È·ÓӿηÚÔ˜ ¢Ú. ÃËÌÈÎfi˜ ªË¯·ÓÈÎfi˜

Δ∂áπ∫∏ À¶√™Δ∏ƒπ•∏ * ªÂÙ·Ô›ËÛË ¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ

Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 2 - ¶. ªÂÏ¿ Δ.∫. 382 21, μfiÏÔ˜ ΔËÏ.&Fax 24210 34050 ∫ÈÓ. 6948 568 120 giannakaros-giorgos@hotmail.gr

ˆ˜ Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓ ÙÔ˘ ‰È‰¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È ¯ÚËÛÈ̇ÂÈ ˆ˜ ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ ÒÛÙ ÌËÓ Â·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó Ù· Ï¿ıË ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. ∂›Û˘, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· “ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘” Î·È “·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜” . “ªfiÓÔ Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙË-

Ù·˜ ÌÔÚ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÚÔÔÙÈ΋ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ” , ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. •Âηı¿ÚÈÛ ¿ÓÙˆ˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÎÔÈÓ‹ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ ÙˆÓ ˘ÂÚ¯ÚÂˆÌ¤ÓˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Â·Ó¤Ï·‚ ˆ˜ ·ÚÓÂ›Ù·È ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ Â˘ÚˆÔÌÔÏfiÁˆÓ.

μÔϤ˜ ηٿ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ∞£∏¡∞, 24.

¢ƒπª∂π∞ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙȘ ÚfiÛıÂÙ˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ, ‡„Ô˘˜ 30 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ¿ÛÎËÛ·Ó ÙÔ ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ÂÏ¿ÛÛÔÓÔ˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘. ™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÈÎÚ›ÛÂȘ ˘Ô˘ÚÁÒÓ Î·Ù¿ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÙÔ ∫∫∂ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ˆ˜ “fiÛ· ϤÓ ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ·ÎÙˆÏfi ÚÔ˜ ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó Ìˉ·ÌÈÓ‹ ·Í›·. ∏ Ô˘Û›· Â›Ó·È fiÙÈ ÌfiÓÔ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ÔÈ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ› fiÌÈÏÔÈ Ô˘ ‰È·Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì·˙› ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ‰˘Ô ÔÏfiÎÏËÚÔ˘˜ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ·fi ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ¶∞™√∫- ¡¢ ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷ٢ٛ Ë ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, fiÙ·Ó ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ Î·È ÔÈ Ï·˚Τ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ˘ÔʤÚÔ˘Ó ·fi Ù· ‚¿Ú‚·Ú· ̤ÙÚ· ÙÔ˘˜” . ∂ÈÎÚ›ÛÂȘ ηٿ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ‰È·Ù‡ˆÛÂ Î·È Ô §∞√™: “¶Ôχ ·ÓÔȯÙÔ¯¤Úˉ˜ Â›Ó·È Ì ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÔÈ ¶·ÛfiÎÔÈ... ŸÙ·Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ¤‰ÈÓ ٷ ÚÒÙ· 28 ‰ÈÛ., ¯·ÏÔ‡Û·Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ΔÒÚ·, Ì ÙËÓ Î¿ı ›ÂÛË Ô˘ ‰¤¯ÔÓÙ·È, Ú›¯ÓÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·” , ÛËÌ›ˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™, ∫ˆÛÙ‹˜ ∞˚‚·ÏÈÒÙ˘. ∫·È Ô ™˘Ó·ÛÈÛÌfi˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÔÏÈÙÈ΋ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ: “√È ÏËÛÙÚÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Î·È Ë ˘ÂÚ¯Ú¤ˆÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ ·fi Ù· ‰˘Û‚¿ÛÙ·¯Ù· ¯Ú¤Ë ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ··Û¯ÔÏ› ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· Î·È ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Î·È ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È Û ÂÓ›Û¯˘ÛË, ¤ÛÙˆ Î·È ÂÏ¿¯ÈÛÙË, Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿” .


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 M∞ƒΔπ√À 2011

Ã˘Ù‹Ú˘

ΔÔ ª¿ÈÔ ÙÔ fiÚÈÛÌ· ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ

∂ÁˆÈÛÙÈ΋ Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ

Àfi Â·ÓÂͤٷÛË ÔÈ ÊÔÚÔ··ÏÏ·Á¤˜

∞£∏¡∞, 24.

°π∞ ÂÁˆÈÛÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿

ÙÚ·Â˙ÒÓ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ΔËϤ̷¯Ô˜ Ã˘Ù‹Ú˘, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÙÚ·Â˙ÒÓ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Â˜. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Ú·‰ÈÔÛÙ·ıÌfi Ù˘ ¡∂Δ ÛËÌ›ˆÛÂ: “∂›Ó·È ÂÚ›ÂÚÁÔ -Î·È ·˘Ùfi ÎÚÈÙÈοÚÂÙ·È Â›Û˘- fiÙÈ ÂÓÒ Â›Ó·È ·Ó·Áη›· Ë Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙÚ·Â˙ÒÓ, ‚ϤÔ˘Ì ÂÁˆÈÛÙÈο Ó· Ù·ÌÔ˘ÚÒÓÂÙ·È Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì ÂÁÁ‡ËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘. ∫·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ·, ‰ÂÓ ‚¿˙ÂÈ Î·Ó›˜ Ï›ÁÔ ÓÂÚfi ÛÙÔ ÎÚ·Û› ÙÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÂ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Ô˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ˜”. √ Î. Ã˘Ù‹Ú˘ ÙfiÓÈÛÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Î·È ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÏfiÁÔ, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ: “¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ›̷ÛÙ ·ÚfiÓÙ˜ fiÙ·Ó ‰›ÓÔ˘Ì ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË Î·È Ó· ›̷ÛÙ ·fiÓÙ˜ Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ‹ ۯ‰ȷÛÌfi. £¤ÏÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˜ Î·È ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ì ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ¤Ó·˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜, Ô˘ Ó· ¤¯ÂÈ Î·È ¤Ó· ÏfiÁÔ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, Ô˘ ‚Ú ·‰ÂÏʤ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜”.

∞Ó·ıÂÒÚËÛË ÁÈ· “·Ú·ÌÂıfiÚȘ ÂÚÈÔ¯¤˜” ∞£∏¡∞, 24.

∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ ‰ÈηÈÔڷ͛˜ Û ·Ú·ÌÂıfiÚȘ ÂÚÈÔ¯¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ô¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi ÙˆÓ ·Ú·ÌÂıfiÚÈˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, fiˆ˜ οÓÂÈ ÁÓˆÛÙfi Ì ¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘ Ô˘ ‰È·‚È‚¿ÛÙËΠÛÙË μÔ˘Ï‹ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜. ∞ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÙË ‰È·‚›‚·ÛË ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ ¤‰ˆÛÂ Ë Î·Ù¿ıÂÛË ÂÚÒÙËÛ˘ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù˘ ¡¢ ∫ÒÛÙ· ∫Ô˘ÎÔ‰‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ¿ÚÛË ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ “·Ú·ÌÂıfiÚÈ· ÂÚÈÔ¯‹” ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÔÌÔ‡˜ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜. “∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ· Ô ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ˆ˜ ·Ú·ÌÂıÔÚ›Ô˘ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜”, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ· ÂÌ›ÙÂÈ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡¢ ¤¯ÂÈ ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Èı·Á¤ÓÂÈ· ÙÚ›ÙˆÓ, ÌË ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ı· ıÂÏ‹ÛÔ˘Ó Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó Î·ÙÔÈΛ· Û fiÏË ÙË μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È Û ·ÚÎÂÙ¿ ÓËÛÈ¿ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ·Ú·ÌÂıfiÚȘ ÂÚÈÔ¯¤˜, ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ¤Ó·Ó ΢ÎÂÒÓ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ. √ Î. ∫Ô˘ÎÔ‰‹ÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÏÏÔ‰·Ô› Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó Î·È ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó Î·ÙÔÈΛ·, ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ·ÏÏ¿ ·ÔÁÔËÙ‡ÔÓÙ·È Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ¿‰ÂÈ· Î·È ¿ÏÏÔÈ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· ·ÏÏ¿ ·Ôı·ÚÚ‡ÓÔÓÙ·È ·fi ÙË ‰È·‰Èηۛ·.

£· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈο Î·È ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ∞£∏¡∞, 24.

΢‚¤ÚÓËÛË ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Â·ÓÂͤٷÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔ··ÏÏ·ÁÒÓ, ÂÓÒ ·ÔÎÏ›ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ Û ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÛÙÔ “μ∏ª∞ 99,5” Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô˘ÛÂÏ¿˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÂÚˆÙËı›˜ ÁÈ· fl˜ ÛΤÙÂÙ·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ηχ„ÂÈ ÙË “Ì·‡ÚË ÙÚ‡·” ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ, Ô˘ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‰›ÌËÓÔ ÍÂ¤Ú·Û ٷ 850 ÂηÙ. ¢ÚÒ, › fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÔÚÈ˙fiÓÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ Û ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ı· Â·ÓÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÊÔÚÔ··ÏÏ·Á¤˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ¿Ù·ÍË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÚÔÛˆÚÈÓÔ› Î·È ¤ÂÈÙ· Ù·ÎÙÈÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÙˆÓ ·ԉ›ÍˆÓ, ‚¿ÛÂÈ ÂÓfi˜ ÙÚÈÂÙÔ‡˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘. “∏ ¿ÓÙÏËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË ˘fiıÂÛË Î¿Ùˆ ·fi ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ‡ÊÂÛ˘. ŸÙ·Ó ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ë ÊÔÚÔÏÔÁËÙ¤· ‚¿ÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ, Ë ÊÔÚÔÏÔÁËÙ¤· ‡ÏË ‰ËÏ·‰‹, ›Ù ̤۷ ·fi ÙȘ ÂÚÈÔÚÈÛÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÎÔÏÔ˘ıËı›, ›Ù ̤۷ ·fi ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ·Ù› ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ¿Ú· Ôχ ηϿ fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜, Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ¿Û¯ËÌË Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Ó· ¤¯Ô˘Ì Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ”, ·Ó¤ÊÂÚÂ. Ÿˆ˜ ÂÍ‹ÁËÛÂ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ “Ë ˘ÛÙ¤ÚËÛË ÙˆÓ 860 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Î·Ù¿ 370 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi ÙÔ ÊfiÚÔ ÌÈÛıˆÙÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È Î·Ù¿ 500 ÂÚ›Ô˘ ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi ÙËÓ ¤ÌÌÂÛË ÊÔÚÔÏÔÁ›· Î·È ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ηٷӿψÛ˘ ÛÙÔÓ Î·Ófi, Ù· Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È Ù·ÍÈÓfiÌËÛ˘ Î·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜”. °È’ ·˘Ùfi, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ, ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ‰È‡ڢÓÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ‚¿Û˘ ¯ˆÚ›˜ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ. “£· Ú›ÍÔ˘Ì ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ·ÏÏÔ‡. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ÊÔÚÔ··ÏÏ·ÁÒÓ Â›Ó·È ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿. ¢ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ÂͤٷÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔ··ÏÏ·ÁÒÓ -Î·È ı¤Ïˆ Ó· ÙÔ ÙÔÓ›ÛˆfiÙÈ ı· ηٷÚÁ‹ÛÔ˘Ì fiϘ ÙȘ ÊÔÚÔ··ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ¶Ú¤ÂÈ, fï˜, Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó, ‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È ·‰ÈΛ· Ó· ¤¯ÂÈ ÙȘ ›‰È˜ ÊÔÚÔ··ÏÏ·Á¤˜ ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ì Ôχ ˘„ËÏ¿ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Î·È ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ì ¯·-

ÌËÏfiÙÂÚ·”. “∂›Ó·È, ‚¤‚·È·, ¤Ó· ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ı· ‰Ô‡Ì ÙÈ ÔÚ›˙Ô˘Ì ˆ˜ ˘„ËÏfi ÂÈÛfi‰ËÌ·. ¡ÔÌ›˙ˆ ÚÔÛˆÈο Î·È ¤ÁÈÓÂ Î·È ·Ó·ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi fiÙÈ ¤Ó·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÛfi‰ËÌ· 60.000 ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÙȘ ›‰È˜ ÊÔÚÔ··ÏÏ·Á¤˜ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÂÈÛfi‰ËÌ·”. ªÈÏÒÓÙ·˜ Â›Û˘ ÛÙÔ “μ∏ª∞ 99,5”, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙȘ ¢√À °È¿ÓÓ˘ °Ú›‚·˜, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ˘ÛÙ¤ÚËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ, › fiÙÈ ¤Ú˘ÛÈ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Â›¯Â ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ÌÈÛfi ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi Ù· Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜, ÂÓÒ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ë ÂÚÈÎÔ‹ ÙÔ˘ 13Ô˘ Î·È 14Ô˘ ÌÈÛıÔ‡ Ì›ˆÛ ÙËÓ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. √ Î. °Ú›‚·˜ ÙfiÓÈÛ ·ÎfiÌ· fiÙÈ ÔÈ ÂÊÔÚÈ·ÎÔ› Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ı· ıÈÁÔ‡Ó ·fi ÙÔ Ó¤Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ. ™ÙËÓ Â·ÓÂͤٷÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔ··ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÙËÓ ¶¤ÌÙË, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÚˆπÓ‹ ÂÎÔÌ‹ ÙÔ˘ Mega Î·È Ô Á.Á. ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∏Ï›·˜ ¶Ï·ÛÎÔ‚›Ù˘. Ÿˆ˜ ›Â Ô Î. ¶Ï·ÛÎÔ‚›Ù˘, ¤¯ÂÈ Û˘ÛÙ·ı› ‹‰Ë ÂȉÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ô˘ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â·ÓÂͤٷÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔ··ÏÏ·ÁÒÓ, Ë ÔÔ›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÙÔ fiÚÈÛÌ¿ Ù˘ ÙÔ ª¿ÈÔ. √ ›‰ÈÔ˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ fiÙÈ ÛÙËÓ Â·Ó·ÍÈÔÏfiÁËÛË ·˘Ù‹ ı· ÏËÊıÔ‡Ó ˘fi„Ë fi¯È ÌfiÓÔ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓˆÓ. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Ì ˘„ËÏ¿ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ·Í›·˜ ¿Óˆ ·fi ¤Ó· fiÚÈÔ ÂӉ¯Ô-

̤ӈ˜ Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ÊÔÚÔ··ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÊÔÚÔ··ÏÏ·Á¤˜, ÂÓÒ Ë Â·ÓÂͤٷۋ ÙÔ˘˜ ÚÔ·ÙÂÈ Î·È ˆ˜ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ ∂∂-¢¡Δ.

º∞¶ ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÔÈÎfi‰·; ∂ÈÛËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÂÈ‚ÔÏ‹ ºfiÚÔ˘ ∞ΛÓËÙ˘ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Î·È ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÂÈÊ¿ÓÂȘ ‰¤¯ÂÙ·È Ë ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ·Ó Î·È Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ıˆÚÂ›Ù·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· Á›ÓÂÈ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÏÏ›„ÂˆÓ ÛÙÔ ∫ÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ Î·È ÙˆÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ·fi ÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÊfiÚÔ ··ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È Á‹‰· ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ fiÏ˘ ‹ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÂ Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ·, ‰¿ÛË Î·È ‰·ÛÈΤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ, ·Î›ÓËÙ· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÂΉÔı› ¿‰ÂÈ· ‹ ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ Î·Ù‰¿ÊÈÛ˘ ‹ ÂÈÙ·Á̤ӷ ·fi ÙÔÓ ÛÙÚ·Ùfi, ·Ú·¯ˆÚË̤-

Ó· ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ·, ÂÎÎÏËۛ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ıÚËÛ΢ÙÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜ Î.¿. ™ÙȘ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ȉÈÔÎÙËۛ˜ ÊfiÚÔ˜ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù· ÎÙ›ÛÌ·Ù·. ¶ÔÏÏÔ› ȉÈÔÎً٘ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó Ô‡Ù ¤Ó· ¢ÚÒ ÊfiÚÔ, ÂÓÒ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ô º∞¶ ÁÈ· Ù· Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ· ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ ÙˆÓ 400.000 ¢ÚÒ, ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ô˘ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ·fi 0,1% ¤ˆ˜ 1% ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ‡„Ô˜ Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜. ¶ÚԂϤÂÙ·È ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÔÛfi ÊfiÚÔ˘ 1 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ̤ÙÚÔ. ™ÙÔÓ º∞¶ ˘¿ÁÔÓÙ·È ·Î›ÓËÙ·, ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ‚ÔËıËÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, ÈÛ›Ó˜ Û ˘fiÁÂÈ·, ÈÏÔÙ¤˜, ‰ÒÌ·Ù· Î·È ·Î¿Ï˘ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ.

∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÂÚÈÔ˘ÛÈÔÏfiÁÈÔ ™Â ȉȈÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ·Ó·Ù¤ıËΠ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔ-

ÌÈÎÒÓ Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÂÚÈÔ˘ÛÈÔÏÔÁ›Ô˘ Î·È ÙÔ ÏËÚÔÊÔÚÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ∂ÓÈ·›Ô˘ Δ¤ÏÔ˘˜ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ (∂Δ∞∫). ∏ ·Í›· ÙˆÓ ‰‡Ô ¤ÚÁˆÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 3 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· ˘ÏÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÔÚ›ÛıËΠÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ. ªÂ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÔ˘ÛÈÔÏÔÁ›Ô˘, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚԂϤÂÈ fiÙÈ ı· ηٷÚÁËı› Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ ¢‹ÏˆÛ˘ ™ÙÔȯ›ˆÓ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ (¤ÓÙ˘Ô ∂9) Ô˘ Û˘Ó˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ‰‹ÏˆÛË. √È ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÛÙ· ÂÚÈÔ˘Ûȷο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ı· Á›ÓÔÓÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù· ̤ۈ ÙÔ˘ Taxis, ÂÓÒ ı· ÌÂȈıÔ‡Ó Î·È Ù· ·Ó·Áη›· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο. ∫·Ù¿ ÙȘ ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÂȘ, Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ Έ‰ÈÎfi˜ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Î¿ı ·Î›ÓËÙÔ ı· Û˘Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ∞ÚÈıÌfi ºÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ªËÙÚÒÔ˘ ÙÔ˘ ˆÏËÙ‹ Î·È ÙÔ˘ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÂÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù· Ë ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ·Ú¯Â›Ô˘. ΔÔ ϤÔÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ı· ¤¯Ô˘Ó ¿ÌÂÛË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ·Ú¯Â›Ô, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë ÂÚÈÔ˘Ûȷ΋ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙ·ÛË. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ∂Δ∞∫, ÁÈ· ÙÔ 2009 ·Ô̤ÓÔ˘Ó ÚÔ˜ ÂÎηı¿ÚÈÛË 1.280.000 ‰ËÏÒÛÂȘ ÂÚ›Ô˘, Ô Ôԛ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÂÚÈÔ˘Ûȷ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘. ∂›Û˘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó ÚÔ˜ ÂÎηı¿ÚÈÛË ¿ÏϘ 400.000 ‰ËÏÒÛÂȘ ÂÚ›Ô˘, ÔÈ Ôԛ˜ fï˜ Â›Ó·È ÌˉÂÓÈΤ˜.

∂Ó›Û¯˘ÛË Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ¢ËÌfiÛÈˆÓ À·ÏϋψÓ

™¯¤‰ÈÔ ÙÚÈÒÓ ÛËÌ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÂÊ¿·Í ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ∞£∏¡∞, 24.

™Ã∂¢π√ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ Ú¢ÛÙfi-

ÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ¢ËÌfiÛÈˆÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ (Δ¶¢À) Ì 625 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÚÔˆı› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ “¡∂∞”, ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ‰È¿ÛÙËÌ· ÚÔˆıÂ›Ù·È Û¯¤‰ÈÔ ÙÚÈÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ¢ÚÂıÔ‡Ó ÔÈ fiÚÔÈ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂÊ¿·Í ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ˘·ÏϋψÓ. ΔÔ Δ¶¢À ‚Ô˘ÏÈ¿˙ÂÈ ÛÙ· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ÂÊ¿·Í Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ·¤Ú· Î·È Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ô˘Ú¤˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ˘Ô„‹ÊÈˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ, Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÂÓÙ¤ÌÈÛÈ ¯ÚfiÓÈ·. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ·‰˘Ó·Ù› Ó· ÚԂϤ„ÂÈ fiÙ ı· ηٷ‚ÏËı› ÙÔ ÂÊ¿·Í Û fiÛÔ˘˜ ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ÂʤÙÔ˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ. ª¿ÏÈÛÙ·, ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· οÓÔ˘Ó ÂÎÙ›ÌËÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ·›-

ÙËÛË ·fi ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010 Î·È ÌÂÙ¿. ◊‰Ë ÂÎÎÚÂÌ› Ë ÏËڈ̋ 37.000 ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Û˘ÓÔÏÈο 1,7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Î·Ù·‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û fiÛÔ˘˜ ›¯·Ó ηٷı¤ÛÂÈ ÙȘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ¤ˆ˜ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2009. °È· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Û¯Â‰È¿˙ÂÈ: -ΔËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÛÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚ›Ô˘ 60.000 ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ì ۇ̂·ÛË È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û‹ÌÂÚ· ηχÙÔÓÙ·È ÁÈ· ·ÚÈ· Û‡ÓÙ·ÍË ·fi ÙÔ π∫∞ Î·È ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ÂÊ¿·Í. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ, ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ˆ˜ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·Ù¿ 25 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi ÂÈÛÊÔÚ¤˜. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ı· ÚԂϤÂÈ ˆ˜ ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ˘¿ÁÔÓÙ·È ˘Ô¯ÚˆÙÈÎÒ˜ ·fi 1-7-2011 Î·È ÔÈ Â› Û˘Ì‚¿-

ÛÂÈ È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ¯ÚfiÓÔ˘ ÚfiÛÏ˄˘, ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ¡¶¢¢ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ÌfiÓÈÌÔ ÚÔÛˆÈÎfi ˘¿ÁÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ ΔÔ̤· ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ. √È ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ΔÔ̤· ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ Î·È Ù˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˘

ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Î·È ÙËÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿ ¯ÚfiÓÔ˘ ÚÔ¸ËÚÂÛ›·˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ, ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È. ŸÛ˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÂÍ·ÁÔÚ¿˜ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚ÏËı› ÛÙÔ Δ·ÌÂ›Ô Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÈÛ¯‡Ô˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ·˘ÙÔ‡, ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÈÛ¯‡Ô˘Û˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·˘Ù‹ ‰È·Ù¿ÍÂȘ.

-ΔË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ‰·Ó›Ԣ 350 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰Ôı› ·fi ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ∂ÈÎÔ˘ÚÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ Ì ÈÛfiÔÛË ¤Î‰ÔÛË ÔÌÔÏfiÁÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. -ΔË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ‰·Ó›Ԣ 250 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰Ôı› ÛÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ Ì ÔÌfiÏÔÁÔ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. Δ· ÙÚ›· ·˘Ù¿ ̤ÙÚ·, ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ fiÙÈ ı· ÍÂÌÏÔοÚÔ˘Ó ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ÂÊ¿·Í ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜. ¶¿ÓÙˆ˜ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Δ¶¢À, ˘fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂˆÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹˜, ÚÔ¯ˆÚ› Û ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÈ΋ ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ÌÂϤÙË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ̤¯ÚÈ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ. Δ¤ÏÔ˜, Î·È ÔÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ıˆÚÔ‡Ó ·Ó·fiÊ¢ÎÙË ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÂÊ¿·Í ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ¤ˆ˜ Î·È 30%.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 M∞ƒΔπ√À 2011

∏ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÂȷ΋ ËÁÂÛ›· ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘

ªËӇ̷ٷ ÂÓfiÙËÙ·˜ Î·È ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘ ∞£∏¡∞, 24.

ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó ˙ˆÓÙ·Ó¿ Ù· ȉ·ÓÈο Ù˘ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ 1821, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ Â›Î·ÈÚÔ ÓfiËÌ· Ô˘ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˘fi ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Û˘Óı‹Î˜ ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÂȷ΋ ËÁÂÛ›· ÛÙ· ÌËӇ̷ٿ Ù˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘. ∞Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ÚfiÎÏËÛË Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ¯ÒÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›· Ô˘ ‚ÈÒÓÂÈ Ë π·ˆÓ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∫¿ÚÔÏÔ˘ ¶·Ô‡ÏÈ· ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘. √ Î. ¶·Ô‡ÏÈ·˜ ‰ÂÓ ·Ú·Ï›ÂÈ Ó· οÓÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿ Î·È “ÛÙËÓ ·Ú¿ÏÔÁË ÂÈÌÔÓ‹ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ Ó· ¯Ù›ÛÂÈ ˘ÚËÓÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Û ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô È‰È·›ÙÂÚ· ÛÂÈÛÌÔÁÂÓ¤˜”.

ªÂ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Î·È Ù· ÌËӇ̷ٷ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “ΔÈÌԇ̠ۋÌÂÚ· ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘, Ì›· Ë̤ڷ ¤ÌÓ¢Û˘ Î·È Û˘ÁΛÓËÛ˘. ΔÔ ¤Ô˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Ì·˜ ¶·ÏÈÁÁÂÓÂÛ›·˜ Ì·˜ ı˘Ì›˙ÂÈ Ù· ȉ·ÓÈο ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ÔϤÌËÛ·Ó ÔÈ ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ’21. ◊Ù·Ó Ô ‰ÈÎfi˜ ÙÔ˘˜ ¿‰ÔÏÔ˜ Î·È ·ÁÓfi˜ ·ÙÚȈÙÈÛÌfi˜ Ô˘ ·Ê‡ÓÈÛ ÙÔ ˘ÔÛ˘Ó›‰ËÙÔ ÙÔ˘ Ï·Ô‡, ÂÓÂÚÁÔÔÈÒÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ Î›ÓËÌ· ÙÔ˘ ÊÈÏÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡ Ë ·‹¯ËÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤Ï·‚ ·ÁÎfiÛÌȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ. ∏ ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ı·‡Ì·Û ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ËÚˆÈÛÌfi, Û˘ÁÎÏÔÓ›ÛÙËÎÂ Î·È ‰È‰¿¯ıËÎÂ. ™ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜, Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ì›·˜ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÚfiÎÏËÛ˘ fiˆ˜ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ··ÈÙ› ·Ó¿ÏÔÁË ·ÊÔÛ›ˆÛË Û ¤Ó· ÎÔÈÓfi Î·È ˘„ËÏfi fiÚ·Ì· Ô˘ ı· ‰›ÓÂÈ ‰È¤ÍÔ‰Ô Û ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ Â˘ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ Î·È Î¿ÔȘ ÊÔÚ¤˜ ‰Ú·Ì·ÙÈο ‡ıÚ·˘ÛÙÔ. ªÂ ÁÓÒÌÔÓ· ÙÔ ÂıÓÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ, ηÏԇ̷ÛÙ ӷ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ’21. ΔÔ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ù˘ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘, Î·È ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂ-

ÚÔ ÛÙË Ó¤· ÁÂÓÈ¿ Ô˘ ·Ó·˙ËÙ¿ ÚfiÙ˘· Î·È ÛËÌ›· ·Ó·ÊÔÚ¿˜”. ΔËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Ù˘ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÂͤÊÚ·ÛÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜, ∞ÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, Û ‰ËÏÒÛÂȘ Ù˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Ì·ıËÙÈ΋˜ ·Ú¤Ï·Û˘ ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·. “√È ŒÏÏËÓ˜ Âӈ̤ÓÔÈ ·ԉ›ͷÌ fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ı·‡Ì·Ù·, Ô˘ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ¿ÊˆÓÔ. ∞˘Ùfi ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ÛÙÔ 1821, Ô˘ ηٷʤڷÌ ӷ Ú›ÍÔ˘Ì ÌÈ· ¿ÙÚˆÙË ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·”, ÙfiÓÈÛÂ. ™‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ì ӷ ˘Âڂԇ̠ÌÈ· ÎÚ›ÛË Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ·Ó˘¤Ú‚ÏËÙË, ÚfiÛıÂÛÂ, ÂÓÒ ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ “ı· Ù· ηٷʤÚÔ˘ÌÂ, fiˆ˜ ¿ÓÙ·”, ·ÊÔ‡, fiˆ˜ › “Â›Ó·È ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Ì·˜”. ∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ Û˘Ó¯¿ÚË Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ÙȘ Ì·ı‹ÙÚȘ Î·È ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ ·Ú¤Ï·ÛË. “™‹ÌÂÚ· η̷ÚÒÛ·Ì ÙË Ì·ıËÙÈ΋ ÓÂÔÏ·›·, η̷ÚÒÛ·Ì ٷ ·È‰È¿ Ì·˜, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· fiÏÔÈ Âӈ̤ÓÔÈ ¤¯Ô˘Ì ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÁÒÓ·”, ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. “√ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ÁÓÒÚÈ˙ ¿ÓÙÔÙ ˆ˜ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó Ó· ÂʇÚÂÈ ÙȘ Ú›˙˜ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ È-

ÛÙÔÚ›· ÙÔ˘. ∂›¯Â ·ÚÂÏıfiÓ, ›¯Â ÁÏÒÛÛ·, ›¯Â ÌÓ‹ÌË, ‰ËÏ·‰‹ ÈÛÙÔÚ›·. ∫·È ÛÙÔ fiÓÔÌ· ·˘Ù‹˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ·ÙÚȈÙÈÛÌÔ‡ ‡„ˆÛ ÙÔ Ï¿‚·ÚÔ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ‰˘Ó¿ÛÙË ÙÔ˘ Î·È Î¤Ú‰ÈÛ ÙÔ ·Á·ıfi Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜”, ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™, °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “™‹ÌÂÚ· οو ·fi Ôχ ‰˘ÛÌÂÓ›˜ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ È‰¤Â˜ ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó Î·È ¿ÏÈ Û·Ó ÌÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ·. Ÿˆ˜ ÙfiÙÂ, ¤ÙÛÈ Î·È ÙÒÚ·, Â-

Ì›˜ ÔÈ ·fiÁÔÓÔÈ ÙˆÓ ∏ÚÒˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ì οı ı˘Û›· Î·È Ó· ˘ÂÚ·Û›ÛÔ˘ÌÂ, Ì ÂıÓÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· Î·È ÔÌÔ„˘¯›·, Ù· fiÛÈ· Î·È Ù· ÈÂÚ¿ Ù˘ Ê˘Ï‹˜ ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜ ·Î¤Ú·ÈË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Î·È ÂχıÂÚË. °È·Ù› ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ fi,ÙÈ Î·È ÛÙË ˙ˆ‹. Δ· ÛÙÂÚÓ¿ ÙÈÌÔ‡Ó Ù· ÚÒÙ·”. “∏ ÊÂÙÈÓ‹ Â¤ÙÂÈÔ˜ Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Ù˘ ÓÂÔÏ·›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ·˘ÙÔÓfiËÙˆÓ ‰ÈηÈ-

ˆÌ¿ÙˆÓ”, Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ Ô ™À¡ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ fiÙÈ Ë 25Ë ª·ÚÙ›Ô˘ “·ÔÙÂÏ› ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Î·È ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÁÈ· ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Ï·ÒÓ Ó· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÔ‡˜ ‰‡Ó·Ì˘ Î·È Ó· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó ÙË ı¤ÏËÛ‹ ÙÔ˘˜”. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ·ÎfiÌË fiÙÈ “ÔÈ Ï‡ÛÂȘ Ô˘ ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó ÔÈ Î˘Ú›·Ú¯Â˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙÔ Ó· ·ÔÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÙȘ Ï·˚Τ˜ ηٷÎÙ‹ÛÂȘ ‰ÂηÂÙÈÒÓ”. “√È ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ˙ԇ̠ۋÌÂÚ· ··ÈÙÔ‡Ó ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Ù˘ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˘ ¿Ï˘ Î·È ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ, ÂÓˆÙÈÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û ÂıÓÈÎfi Î·È ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›‰Ԕ, ηٷϋÁÂÈ Ô ™˘Ó·ÛÈÛÌfi˜. ™ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Â¤ÙÂÈÔ˜ Ù˘ 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘ Û˘Ì›ÙÂÈ Ì “ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÎÚ›ÛÈÌË ÂÚ›Ô‰Ô ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿. ∂ÈϤÔÓ, Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ fiÙÈ “Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÔÊ›ÏÂÈ, ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿, Ó· ÛÙ·ı› fiÚıÈ·, Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Ù˘ Î·È Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÚÔÙ¿ÛÂȘ ‰ÈÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ˙ÔÊÂÚ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·”.

ªÂÈÒıËΠηٿ 6,5%, fiÙ·Ó ÛÙËÓ ∂.∂. ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·‡ÍËÛË 2%

¶ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÛÙÔÏ‹ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ∞£∏¡∞, 24.

·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ηٿ 8,9%, ηٿ 13,6% Î·È Î·Ù¿ 10%. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ÌËÓÈ-

¶ƒøΔ∞£§∏Δƒπ∞ ·Ó·‰Â›¯ÙË-

ÎÂ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÛÙËÓ ÂÚÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ Û ‰ËÌfiÛÈÔ ·ÏÏ¿ Î·È È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ Eurostat. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ·Ó¿ ÒÚ· ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ˘Ô¯ÒÚËÛ ηٿ 6,5% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ¤Ú˘ÛÈ, fiÙ·Ó Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË ·˘Í‹ıËΠηٿ 1,6% Î·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ∂∂ ηٿ 2%. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ηχÙÂÈ Ì ٷ¯Â›˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜. ∏ Â›‰ÔÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ÈÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, Ì ÙËÓ √˘ÁÁ·Ú›· Î·È ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›· Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ì -2,3% Î·È -1,2% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ŸÏ˜ ÔÈ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ ̤ÏË Ù˘ ∂∂ ÙÔ ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ›‰·Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜ Ó· ·˘Í¿ÓÂÙ·È. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÌÂÈÒıËΠÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ηٿ 5,5%, ¤Ó·ÓÙÈ ·‡ÍËÛ˘ 1,4% ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË Î·È 2,1% ÛÙËÓ ∂∂. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙ· ÌË ÌÈÛıÔÏÔÁÈο ÎfiÛÙË, fiÔ˘ ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ¤Ú˘ÛÈ, ÂÈÙ‡¯ıËΠ̛ˆÛË Î·Ù¿ 10,2%, fiÙ·Ó Û ∂˘Úˆ˙ÒÓË Î·È ∂∂ ÙˆÓ 27 ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ·˘Í‹ÛÂȘ 1,5% Î·È 1,9%.

™Â ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË, ˆÛÙfiÛÔ, “ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ·” ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ Ë ¶Ôψӛ·, Ô˘ ÂÚȤÎÔ„Â Ù· ÌË ÌÈÛıÔÏÔÁÈο ÎfiÛÙË Î·Ù¿ 11%, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ·‡ÍËÛ ÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ηٿ 4%. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ë ¢·Ó›· ¤Ù˘¯Â ÌÂÈÒÛÂȘ ηٿ 8,2% Ì ·˘Í‹ÛÂȘ ·Ô‰Ô¯ÒÓ 5,4%, Û ̛· ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡

ÈÔ “ÊÈÏÈ΋” ÚÔ˜ ÙÔÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ Î·È ÙȘ ηٷӷψÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ Ô˘ ·˘Ùfi˜ ÛÙËÚ›˙ÂÈ. ™Â Â›Â‰Ô ÎÏ¿‰ˆÓ, Ë ∂ÏÏ¿‰· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÂÈÒÛÂȘ ·Ô‰Ô¯ÒÓ Î·Ù¿ 5% ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, ηٿ 9,4% ÛÙȘ ηٷÛ΢¤˜ Î·È Î·Ù¿ 5,1% ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ Î·È ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜, ÂÓÒ Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÌË ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ›ӷÈ

∂¡∞ƒ•∏ π∞Δƒ∂π√À

¡›ÎÔ˜ μ. ™ÂÚ‚ÂÙ¿˜ ∂ȉÈÎfi˜ ∫·Ú‰ÈÔÏfiÁÔ˜ À¤Ú˯Ԙ ηډȿ˜, Doppler - Triplex, ΔÂÛÙ ÎfiˆÛ˘, Holter ƒ˘ıÌÔ‡ - Holter ¶›ÂÛ˘, ƒ‡ıÌÈÛË §Èȉ›ˆÓ, ƒ‡ıÌÈÛË À¤ÚÙ·Û˘, ¶·È‰È·ÙÚÈÎfi˜ À¤Ú˯Ԙ ∫·Ú‰È¿˜ øÚ¿ÚÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿: 09.00-13.30 & 18.00-20.30 ΔÂÙ¿ÚÙË: 09.00-13.30. ™. ™˘Ú›‰Ë 28 - 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 38221, μfiÏÔ˜ ΔËÏ./Fax: 24210 27770 ∫ÈÓËÙfi 697 719 4170 e-mail nikosservetas@gmail.com

·›· ‰·¿ÓË ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ ÙˆÓ 15 ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¢∂∫√ ÌÂÈÒıËΠηٿ -31%.

∫·ıËÁËÙ¤˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÙËÎ·Ó Ì ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ∞£∏¡∞, 24.

∂¡Δ∞™∏

ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ì·ıËÙÈ΋˜ ·Ú¤Ï·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘. ∫·ıËÁËÙ¤˜ Ô˘ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Û¯ÔÏ›ˆÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÙËÎ·Ó Ì ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜. ªÂÙ¿ Ù· ÂÂÈÛfi‰È· Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ÔÎÙÒ ÚÔÛ·ÁˆÁ¤˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÔÌ¿‰· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ô˘ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘, ›¯Â ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ÔÚ›· ÛÙËÓ Ï·Ù›· ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, Ë ÔÔ›· ı· ‹Ù·Ó ÎÏÂÈÛÙ‹ ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ú¤Ï·Û˘. ¶ÚÔ˜ ÛÙÈÁÌ‹ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ¤ÓÙ·ÛË, fiÙ·Ó ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Âȯ›ÚËÛ·Ó Ó· ‰È·Û¿ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÎÏÔÈfi. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÙÔ˘˜ ÂÌfi‰ÈÛ·Ó Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÛÙË ÏˆÊfiÚÔ ∞Ì·Ï›·˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ ¤ÁÈÓ·Ó ÔÎÙÒ ÚÔÛ·ÁˆÁ¤˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ù· Ó‡̷ٷ ËÚ¤ÌËÛ·Ó. ™Â ÂÈÊ˘Ï·Î‹ ÙfiÛÔ ÙËÓ ¶¤ÌÙË fiÛÔ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, ηٿ ÙËÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ·Ú¤Ï·ÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ Ï·Ù›· ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÈÛ¯˘Ú¤˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ∂§.∞™. ÁÈ· ÙÔ Êfi‚Ô ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Î·È ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ Û ‚¿ÚÔ˜ ÔÏÈÙÈÎÒÓ. ™ÙË Ì·ıËÙÈ΋ ·Ú¤Ï·ÛË Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÎÚÔÛÒËÛÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜, ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘.


ª·ÁÓËÛ›· 10 ΔÚ›ÎÂÚÈ

ªÔÈÚ·›Ô „¿ÚÂÌ· ÁÈ· 71¯ÚÔÓÔ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô ÏÔ›·Ú¯Ô Δ∂§∂ÀΔ∞π√ „¿ÚÂÌ· ·Ô-

‰Â›¯ıËΠÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ÁÈ· ¤Ó·Ó 71¯ÚÔÓÔ ÂÚ·ÛÈÙ¤¯ÓË „·Ú¿ ·fi ÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ, ÙÔÓ ∞fiÛÙÔÏÔ ™ˆÙËÚ›Ô˘. μÚ¤ıËΠÓÂÎÚfi˜ Ó· ÂÈϤÂÈ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Û ÌÈÎÚ‹ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙË ‚¿Úη ÙÔ˘, Ô˘ ¤Ì·˙ ÓÂÚ¿ Î·È ÌÈÛÔ‚˘ıÈ˙ıfiÙ·Ó. ΔÔ Ó·˘ÙÈÎfi ·˘Ùfi ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ·, ÛËÌÂÈÒıËΠ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞Á›· ∫˘Úȷ΋, ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡ ÎfiÏÔ˘. √ ¿Ù˘¯Ô˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ™ˆÙËÚ›Ô˘ ‹Ù·Ó ÏÔ›·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡. ªÂÙ¿ ÙË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙË ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ¿ ÙÔ˘, ÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ, fiÔ˘ Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠÌfiÓÈÌ·. °È· Ó· ÁÂÌ›˙ÂÈ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘ ¤‚Á·ÈÓ Ì ÙË ‚¿Úη ÙÔ˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi Î·È „¿Ú¢Â. ŸÙ·Ó ›¯Â ÙÚÈÎ˘Ì›·, Ì¿˙¢ ¯fiÚÙ·, ·Ó·Ê¤ÚıËΠ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·Ó Ì·˙› ÙÔ˘. Ãı˜ ÙÔ Úˆ› ‹Ú ÙËÓ ‚¿Úη ÙÔ˘, Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ 6 ÙÔ Úˆ› ηÈ, ˆ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜, ‚Á‹Î ÁÈ· „¿ÚÂÌ·. ¢ÂÓ Â›¯Â ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ fï˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ∞ÓËÛ‡¯ËÛÂ Ë Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘, Ë ÔÔ›· ¤Û¢Û ӷ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ Ê›ÏÔ ÙÔ˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ˙ËÙËı› Ë ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ÏÈÌÂÓÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘. ÕÌÂÛË ‹Ù·Ó Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÒÓ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ „·Ú¿‰ˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ¢ÂÓ ¿ÚÁËÛ·Ó Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÓÂÎÚfi ÙÔÓ ¿Ù˘¯Ô ¿ÓÙÚ·. ΔÔ ÙÒÌ· ÙÔ˘ 71¯ÚÔÓÔ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ™ˆÙËÚ›Ô˘ Â¤Ï ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Ì ÌÈÎÚ‹ Û¯ÂÙÈο ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ Ê¿ÚÔ Ù˘ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡ ∫fiÏÔ˘. ™Â ÌÈÛfi ÂÚ›Ô˘ Ì›ÏÈ ‚Ú¤ıËÎÂ Ë ‚¿Úη ÙÔ˘, ÌÈÛÔ‚˘ıÈṲ̂ÓË. ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ‰‡ÙË, ÌÂÙ¿ ·fi ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘, ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ Ë ‚¿Úη ¤ÊÂÚ ÎÙ‡ËÌ· Î·È Ú‹ÁÌ· ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 30Ã30 ÛÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ̤ÚÔ˜. ΔÔ Ú‹ÁÌ· Á¤ÌÈÛ ÙËÓ ‚¿Úη Ì ÓÂÚfi Î·È Â›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ‚‡ıÈÛ‹ Ù˘. ∞fi Ù· ÚÒÙ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛ˘ Ù˘ ÏÈÌÂÓÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ ˆ˜ Èı·Ófi ıˆÚÂ›Ù·È ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ô ¿Ù˘¯Ô˜ ¿ÓÙÚ·˜ Ó· ¤Û΢„ ̤۷ ÛÙË ‚¿Úη, Ó· ˙·Ï›ÛÙËÎÂ, Ó· ¤ÂÛ ÛÙÔ ÓÂÚfi Î·È Ó· Ó›ÁËÎÂ. ◊ Ó· ¤¯·Û ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ·fi ·ıÔÏÔÁÈÎfi ·›ÙÈÔ, Èı·Ófiٷٷ ·Ó·ÎÔ‹. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ‚¿Úη ·Î˘‚¤ÚÓËÙË ÎÙ‡ËÛ ÛÙ· ‚Ú¿¯È·, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Ê¿ÚÔ, Î·È ¿Ú¯ÈÛ ӷ Ì¿˙ÂÈ ÓÂÚ¿. ∏ ›‰ËÛË ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ 71¯ÚÔÓÔ˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÏÔÓ›˙ÂÈ ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ. ∏ Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘ Î·È Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ··ÚËÁfiÚËÙ· ·fi ÙÔÓ ·ÈÊÓ›‰ÈÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘. ∏ ÛÔÚfi˜ ÙÔ˘ ‰È·ÎÔÌ›ÛÙËΠÛÙËÓ È·ÙÚÔ‰ÈηÛÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· §¿ÚÈÛ·˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÓÂÎÚÔ„›·˜ Î·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙˆıÔ‡Ó Ù· ·ÎÚÈ‚‹ ·›ÙÈ· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘. ∏ Îˉ›· ÙÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ·. Œˆ˜ ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ‰ÂÓ Â›¯Â Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙ‹ Ë ÒÚ· Ù˘ ÓÂÎÚÒÛÈÌ˘ ÙÂÏÂÙ‹˜. Δ. ∫.

¶APA™KEY∏ 25 M∞ƒΔπ√À 2011

ªÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÚÈÏ‹ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË

¢ÂÛ̇ÛÂȘ √∂∫ ÁÈ· ÙË “μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·”

Δ

Ë ‰¤ÛÌ¢ÛË fiÙÈ Ô √∂∫ ÛÙËÚ›˙ÂÈ Î·È ı· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÙÚÈÏ‹˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ Ù˘ ÚÒËÓ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ “μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›· μfiÏÔ˘ ∞.∂.”, ·Ó¤Ï·‚Â Ë ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∫·ÙÔÈΛ·˜ Î. °. ∫ˆÙ›‰Ô˘, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô˘ ›¯Â ¯ı˜ Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, ÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Î·È ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Î. £. ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ, ÂÓÒ ˘‹ÚÍÂ Î·È ÙËÏÂʈÓÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ·fi ÙÔÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË. ∏ ÚfiÙ·ÛË Û˘˙ËÙ‹ıËΠ·Ó·Ï˘ÙÈο Î·È Û˘ÌʈӋıËΠ·’ fiϘ ÙȘ Ï¢ڤ˜ fiÙÈ ·ÔÙÂÏ› ÙË ÌfiÓË Ï‡ÛË Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÔÚ·Ù‹ ÚÔÔÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Î·È ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ÛÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ “μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜” , Ë ÔÔ›· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›· ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, Ë ÙÚÈÏ‹ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔÓ √∂∫ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ, ·fi ÙÔ ∂™¶∞ (¶∂¶ £ÂÛÛ·Ï›·˜) ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ï·ÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Î·È ·fi ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ (¢ËÌfiÛȘ ∂ÂÓ‰‡ÛÂȘ) ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù‰¿ÊÈÛË ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Î·È ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ Ì¿˙ˆÓ - ·ÔÙÂÏ› ÙË ÌfiÓË Ô‰fi Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ Ôχ·ı˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜. ∏ Î. ∫ˆÙ›‰Ô˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ô √∂∫ ∞£ø√À™ ¤ÎÚÈÓ ÙÔ ªÔÓÔÌÂϤ˜

¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ∞ÓËÏ›ÎˆÓ μfiÏÔ˘ ¤ÍÈ ·Ó‹ÏÈÎÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ·fi 16 ¤ˆ˜ 18 ÂÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·ÙËÁÔÚ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ηٿÏË„Ë ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ fiÔ˘ ÊÔÈÙÔ‡Û·Ó ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008 Î·È ÂÌfi‰ÈÛ·Ó ÙËÓ ·ÚfiÛÎÔÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ. ∏ ηٿÏË„Ë ‹Ù·Ó ÔÏ˘‹ÌÂÚË Î·È Á›ÓÔÓÙ·Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ, Ô˘ ›¯·Ó ‰È·ÚΤÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ Ë̤Ú˜. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÊÔÈÙÔ‡Û·Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· fiÔ˘ Û˘ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È ÙÔ 1Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È ÙÔ 1Ô §‡ÎÂÈÔ. ◊Ù·Ó ‰Â Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∞’ Î·È μ’ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ∏ ·ÎÚÔ·Ì·ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ¿Ú¯ÈÛ Á‡Úˆ ÛÙË Ì›· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È Ë ·fiÊ·ÛË ÂΉfiıËΠ·ÚÁ¿ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ¤Íˆ ·fi ÙÔ ¢ÈηÛÙÈÎfi ª¤Á·ÚÔ μfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÁÈ· Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ˘˜ ¤ÍÈ Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ÁÔÓ›˜ Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜. ∫·ıÔÚÈÛÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ıˆˆÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ‹Ù·Ó ÔÈ Î·Ù·ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ. ∏ ·ÎÚÔ·Ì·ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ μfiÏÔ˘ Î. ∞Ó·ÛÙ·Û›·˜ ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ·ÓÓÔ‡ÏË ÎÂÎÏÂÈ-

ÛÙËÚ›˙ÂÈ Û˘ÓÔÏÈο ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ï˘ı› ¤Ó· ¯ÚfiÓÈÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ - ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ ·˘Ù‹˜, Ô √∂∫ ı· ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘ ÙË ÛÙ·‰È·Î‹ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË ÙˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ, ı· ·-

Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌÈο ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËı› Ë ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜ Û ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÛÙÈÎÒÓ ·Ó·Ï¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∂™¶∞ ηÈ, Ù¤ÏÔ˜, ı· ·Û΋ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ȤÛÂȘ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù‰¿ÊÈÛË ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Î·È ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ Ì¿˙ˆÓ. “∂›Ì·ÛÙ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· Â-

Í·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ì οı ÂÚÈıÒÚÈÔ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Î·È ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ‰ÂÛ̇ÛÂˆÓ ÁÈ· “·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙÈο” ¤ÚÁ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ¯·ı› Ë Â˘Î·ÈÚ›· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ Ôχ·ı˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂∫μ £. ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜, ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ¤Ó· ¤ÚÁÔ ÓÔ‹˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ë fiÏË, ·ÊÔ‡, ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ, ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, ı· ‰ÒÛÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ÛÙ¤Á˘ Û ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ı· ·Ó·ÎÔ˘Ê›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÌÈ·˜ ηÙÂÍÔ¯‹Ó ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Û˘ÓÔÈΛ·˜ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÈÔ Úfi‚ÏËÌ·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ı¤Ì· ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù‰¿ÊÈÛË ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Î·È ÙËÓ

·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ Ì¿˙ˆÓ, Û˘ÌʈӋıËΠӷ ˘¿ÚÍÂÈ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË ¿ÛÎËÛË ȤÛÂˆÓ ÚÔ˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ·fi ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹, ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Î·È ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘, ˆ˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì·, Ù¤ÏÔ˜, ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÂÎÎÚÂÌ› ÙÔ ı¤Ì· ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÌÂÓ ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙÔ ™Ã√¶ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ‰È·‰Èηۛ· ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó, Â›Û˘, ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÓÔÌÈ΋˜ Î·È Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ √∂∫, Ô ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. °. °›‰·Ú˘ Î·È Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î. ™Ù. ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘.

ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ∞ÓËÏ›ÎˆÓ μfiÏÔ˘

∞ıÒÔÈ ÔÈ ¤ÍÈ ·Ó‹ÏÈÎÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÙÔ˘˜

● ∞fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ¤Íˆ ·fi Ù· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ‰Èο˙ÔÓÙ·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜

ÛÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ, ·ÊÔ‡ ÔÈ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ Â›Ó·È ·Ó‹ÏÈÎÔÈ. ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ·Ú¤ÛÙË Ë Î. μ·ÛÈÏÈ΋ ¢ÂÏËÛÙ¿ıË. ∞fi ÙËÓ ·ÎÚÔ·Ì·ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÚԤ΢„ fiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ηٷÓÔÔ‡Û·Ó fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÏË„Ë ‹Ù·Ó ÌÈ· Ú¿ÍË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‰È·ÎfiËÎÂ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ˆÛÙfiÛÔ Â›¯·Ó ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÓfiÌÈÌË Î·È Â-

ÈÙÚÂÙ‹ ÂÊfiÛÔÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ·fiÊ·ÛË ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÙÔ˘˜. ∞Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË, Ë Úfi‰ÚÔ˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ Î. ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ·ÓÓÔ‡ÏË ·ˇı˘ÓÂ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·ÎfiÌË Î·È ¤Ó·˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÈı˘Ì› Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ì¿ıËÌ·, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÙÔ˘ ÙÔ ··-

ÁÔÚ‡ÛÔ˘Ó. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰¤¯ıËÎ·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, ·ÚÎÂÙ‹ ÒÚ· ‰È‹ÚÎËÛ·Ó ÔÈ Î·Ù·ı¤ÛÂȘ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ, ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ÔÈ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙÔ˘ 1Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È 1Ô˘ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ ª¤Û˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∏ ˘fiıÂÛË Ì ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Û˘ÓÔÏÈο 17 Ì·ıËÙ¤˜ - Ë ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ 11 ÂÓ‹ÏÈΘ ‰È·¯ˆÚ›ÛÙËΠ- ¤ÊÙ·Û ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË, ‡ÛÙÂÚ· ·fi Ì‹Ó˘ÛË Ô˘ η٤ıÂÛ ÁÔÓ¤·˜ Û ‚¿ÚÔ˜ Ì·ıËÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÙfiÙ ÛÙ· 15ÌÂÏË Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÙÔ˘ 1Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È 1Ô˘ §˘Î›Ԣ. ΔË ÌËÓ˘Ù‹ÚÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿ ›¯·Ó Û˘Ó˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ¿ÏÏÔÈ ÂÙ¿ ÁÔÓ›˜, ̤ÏË Î·È ÌË ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Î·È ÎˉÂÌfiÓˆÓ ÙˆÓ ‰‡Ô Û˘ÛÙÂÁ·˙fiÌÂÓˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ. √È ÁÔÓ›˜ Â¤ÏÂÍ·Ó ÙË ‰ÈηÛÙÈ΋ Ô‰fi, ‡ÛÙÂ-

Ú· ·fi ¤ÓÙ·ÛË Î·È ‰È·ÏËÎÙÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÂÎÙ˘Ï›¯ıËÎ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ˘fi ηٿÏË„Ë Û¯ÔÏ›Ԣ, ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008. ∏ Ì·ıËÙÈ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Â›¯Â ‰È·ÚΤÛÂÈ ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. ªÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ηٿÏ˄˘ Î·È ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, Ë Ì‹Ó˘ÛË ·ÔÛ‡ÚıËÎÂ, fï˜, Ë ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÚÔ¯ÒÚËÛ ·˘ÙÂ¿ÁÁÂÏÙ· Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ. ΔËÓ ÂÙ˘ÌËÁÔÚ›· ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ˘Ô‰¤¯ıËÎ·Ó ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ì ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ¤Íˆ ·fi ÙÔ ¢ÈηÛÙÈÎfi ª¤Á·ÚÔ. “◊Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË Ë ·fiÊ·ÛË, Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ ÙÔ ·È‰·ÁˆÁÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÚfiÛˆÔ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ Û ·ÚfiÌÔȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË” , ‰‹ÏˆÛ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ™ˆÎÚ¿Ù˘ ™·‚ÂÏ›‰Ë˜. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

™˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ÛÙËÓ Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙËÓ ŒÓˆÛË ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ™Àªºø¡∞ Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ¯ıÂÛÈÓÒÓ

ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙËÓ ŒÓˆÛË ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Î·È ∂ÌfiÚˆÓ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÂÎϤÁÔÓÙ·È ·Ó¿ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi: - “∂ÓˆÙÈÎfi˜ ™˘Ó‰˘·ÛÌfi˜” : ¢‡Ô ¤‰Ú˜ ÛÙÔ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi-∂ÌÔÚÈÎfi ΔÌ‹Ì· (ÃÚ. μ·Ï·ÌˆÙfiÔ˘ÏÔ˜ 34, ∂˘¿Á. ª·Î›Ú˘ 32) Î·È ÙÚÂȘ ¤‰Ú˜ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi ΔÌ‹Ì· (∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¢ËÌ. 19, ª·Î·Ó›-

η˜ °È¿Ó. 19 Î·È ¢ËÌ. ∫·ÏϤ˜ 16). - “ŒÓˆÛË ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ, μÈÔÙ¯ÓÒÓ-∂ÌfiÚˆÓ”: ΔÚÂȘ ¤‰Ú˜ ÛÙÔ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi-∂ÌÔÚÈÎfi ΔÌ‹Ì·: (æ·Ú¿ÎÔ˜ ¶¤ÙÚÔ˜ 52, ΔÛÈÏÈÔ‡ ∞Ϥη 40, ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ μ·Û. 39). ¢‡Ô ¤‰Ú˜ ÛÙÔ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi ΔÌ‹Ì· (£ˆÌ·˝‰Ë˜ ¶¤ÙÚÔ˜ 19, ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ ¢ËÌ. 19).

¶¤ı·ÓÂ Ô ¤ÌÔÚÔ˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ ª·ÓÙ˙›Ú˘ ™∂ ËÏÈΛ· 82 ÂÙÒÓ ¤Ê˘Á ¯ı˜ ·fi ÙË ˙ˆ‹ ¤Ó·˜ ™À°∫∂¡Δƒø™∏ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙȘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙË §È‚‡Ë Î·È ÁÈ· ÙÔ ™‡ÌʈÓÔ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ı· „ËÊÈÛÙ› ÛÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∂.∂. Î·È ˘¤Ú Ù˘ ·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ηٿ ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ·fi ÙËÓ “∞ÓÔȯً - ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ™˘Ó¤Ï¢ÛË” , ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈ-

Îfi ∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ∫fiÌÌ· ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÊÔÈÙËÙÈÎÔ‡˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ÙÔ Î›ÓËÌ· “‰ÂÓ ÏËÚÒÓˆ” ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÚÔÛ˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÌÂı·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 3.20 Ì.Ì. ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ ÒÛÙ ÛÙȘ 4 Ì.Ì. ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı¤ÓÙ˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ‰Èfi‰È· ªÔÛ¯Ô¯ˆÚ›Ô˘.

·fi ÙÔ˘˜ ϤÔÓ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ª·ÓÙ˙›Ú˘. ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ˘¤ÛÙË ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Î·È ÓÔÛËχÙËΠÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘. ∏ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ ›¯Â ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÔ‚·Ú‹. ¢ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÙÔ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Î·È ¯ı˜ ¿ÊËÛ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÓÔ‹. √ ∞Ó‰Ú¤·˜ ª·ÓÙ˙›Ú˘ ‹Ù·Ó Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· Û˘ÓÔÏÈο ·‰¤ÏÊÈ·, Ô˘ ·fi ÙÔ 1950 ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1980 ›¯·Ó ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ¤ÓÙÔÓË ÂÌÔÚÈ΋ ‰Ú·ÛÙË-

ÚÈfiÙËÙ· ÛÙÔ μfiÏÔ. ¢È·ÙËÚÔ‡Û·Ó ·Ôı‹ÎË ·ÔÈÎÈ·ÎÒÓ, „ÈÏÈÎÒÓ Î·È Ì·¯·ÚÈÎÒÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, ÛÙËÓ Ô‰fi ∫ÔÚ·‹ Î·È ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. ÷ڷÎÙËÚ›ÛÙËÎ·Ó ˆ˜ ÔÈ “Úfi‰ÚÔÌÔÈ” ÙˆÓ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Û˘ÁÁÂÓÈÎfi ÙÔ˘˜ ÚfiÛˆÔ. ™Ù·‰È·Î¿ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¤Ú·Û·Ó ÛÙ· ·È‰È¿ ÙˆÓ ·‰ÂÏÊÒÓ ª·ÓÙ˙›ÚË. ™ÙË ˙ˆ‹ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰‡Ô ·fi Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ·‰¤ÏÊÈ·, Ô ÚÒÙÔ˜ Î·È Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜. √ ÂÎÏÈÒÓ ·¤ÎÙËÛ ‰‡Ô ·È‰È¿, ¤Ó· ·ÁfiÚÈ Î·È ¤Ó· ÎÔÚ›ÙÛÈ. √ ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ ÔÊı·ÏÌ›·ÙÚÔ˜ Î·È ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ.


M·ÁÓËÛ›· 11

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 M∞ƒΔπ√À 2011

§›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ 9 ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ Ô‰fi ∫‡ÚÔ˘ 36, ÛÙÔ μfiÏÔ

ªÔÈÚ·›· ÙÒÛË 68¯ÚÔÓ˘ ·fi Ì·ÏÎfiÓÈ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Îڤ̷Á ÙË ÛËÌ·›·

Δ

Ú·ÁÈÎfi ı¿Ó·ÙÔ ‚ڋΠ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Ë 68¯ÚÔÓË ª·Ú›· μ·Ï‹ fiÙ·Ó ¤ÂÛ ·fi ÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Ù˘, ÛÙËÓ Ô‰fi ∫‡ÚÔ˘, ηٿ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ù˘ Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ Î¿ÁÎÂÏÔ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÛËÌ·›· ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÂÔÚÙ‹˜ Ù˘ 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘. √ ı¿Ó·Ùfi˜ Ù˘ ‹Ù·Ó ·Î·ÚÈ·›Ô˜, ηıÒ˜ Ë ÙÒÛË ¤ÁÈÓ Ì ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷.

∏ 68¯ÚÔÓË, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛ˘, ‚Á‹Î ϛÁÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÓÓ¤· ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Ù˘ ÁÈ· Ó· ÎÚÂÌ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÛËÌ·›·. ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ ÙËÓ ¤‰ÂÓ ÛÙÔ ÎÔÓÙ¿ÚÈ, ¤¯·Û ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Ù˘ Î·È ¤ÂÛ ÛÙÔ ÎÂÓfi. ∏ ÙÒÛË Ù˘ ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ, ·Ó Î·È ÙÔ ‡„Ô˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÌÂÁ¿ÏÔ, ÛÙ¿ıËΠı·Ó·ÙËÊfiÚ·. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ̤ÚÔ˜ ·fi Ù· οÁÎÂÏ· ÙÔ˘ Ì·ÏÎÔÓÈÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ï¿ÛÂÈ Î·È ÛÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËı› Úfi¯ÂÈÚ· ÛÎÔÈÓ› ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂȉÈfiÚıˆÛË. ∏ Á˘Ó·›Î· ‰ÂÓ Â›¯Â ÏËÛÈ¿ÛÂÈ Û ÂΛÓÔ ÙÔ ÛËÌ›Ô, ·ÊÔ‡ ÁÓÒÚÈ˙ ˆ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÚÔÛÙ·Û›·. ∏ ÙÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ ÛËÌ·›·˜ ÁÈÓfiÙ·Ó ÛÙËÓ ¿ÏÏË ¿ÎÚË ÙÔ˘ Ì·ÏÎÔÓÈÔ‡ fiÔ˘ Ù· οÁÎÂÏ· Â›Ó·È Î·ÓÔÓÈο. ∞Í›˙ÂÈ Â›Û˘ Ó· ÛËÌÂȈı› Î·È ÙÔ ‡„Ô˜ ·fi Ù· οÁÎÂÏ· ‰ÂÓ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÌÂÁ¿ÏÔ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Èı·Ó‹˜ ˙¿Ï˘ Ù˘ ¿Ù˘¯Ë˜ Á˘Ó·›Î·˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Ù˘ Î·È Ó· ‚ÚÂı› ÛÙÔ ÎÂÓfi, ¤Ó· ·ÎfiÌË ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Â›Ó·È Ó· Ù˘ ¤ÂÛÂ Ë ÛËÌ·›· ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ù˘ Ó· ÙËÓ ‰¤ÛÂÈ, Ó· ¤Û΢„ ÁÈ· Ó· ÙËÓ È¿ÛÂÈ Î·È ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ Ù˘ Ó· ÙËÓ ·Ú¤Û˘Ú ÛÙÔ ÎÂÓfi. ∏ ÛËÌ·›· ¿ÓÙˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÒÛË Ù˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ, ‰›Ï· ·fi ÙÔ ¿„˘¯Ô ÎÔÚÌ› Ù˘. ΔËÓ Á˘Ó·›Î· ·ÓÙÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Ì¤Û· Û ϛÁ· ÏÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ÙÒÛË Ù˘ ÂÚ›ÔÈÎÔÈ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤ÛÂ˘Û·Ó Û ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ÂȉÔÔ›ËÛ·Ó ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÙÔ˘ ∂∫∞μ, ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È Ì¤ÏË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ Ù˘. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ Â›Ó·È ˘ÎÓÔηÙÔÈÎË̤ÓË Î·È ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ˘‹Ú¯Â ‹‰Ë ·˘ÍË̤ÓË Î›ÓËÛË. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜

™Δ∏¡ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∞˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ηٷ٤ıËÎ·Ó Î·È ı· ¤ÚÂ ӷ ¤¯Ô˘Ó ÂÍÂÙ·ÛÙ› ·fi ÙÔ 1989. ªÂ ÙËÓ ÌË ÂΉ›Î·ÛË ÙˆÓ ÂÓÛÙ¿ÛÂˆÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷÏÔÁÈÛÙ› Î·È Ù· Û¯ÂÙÈο ÚfiÛÙÈÌ· ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ·˘ı·›ÚÂÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ. ∏ ·Ú¿ÏÂÈ„Ë ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· fi¯È ÌfiÓÔ ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÂÛfi‰ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È ÙÔ ¢‹ÌÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Â·¯ı‹ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÙÈÎÔ‡, Ê˘ÛÈÎÔ‡ Î·È ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ·ÛÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ fiÏ˘. ∏ ÂÓË̤ڈÛË Ô˘ ˙‹ÙËÛÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¡›ÎÔ˜ ªfiÛ¯Ô˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ‹Ù·Ó ·ÔÎ·Ï˘ÙÈ΋. ¶ÚԤ΢„ fiÙÈ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË 253 ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ, Ì ÔÏϤ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ηٷÙÂı› ·fi ÙÔ 1989. ªÂ ÙËÓ ˘’ ·Ú. 30/2011 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ·ÔÊ·Û›ÛıËÎÂ Ë Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∫Ú›Ûˆ˜ ∂ÓÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·Ù¿ ∂Îı¤ÛÂˆÓ ∞˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ, Ì ¶Úfi‰ÚÔ ÙÔÓ ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î·È ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î. ¡›ÎÔ ªfiÛ¯Ô. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜, Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ˙‹ÙËÛ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙȘ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó ÚÔ˜ ÂͤٷÛË. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ

● ΔÔ Ì·ÏÎfiÓÈ ·’ fiÔ˘ ¤ÂÛÂ Ë ¿Ù˘¯Ë 68¯ÚÔÓË

● H M·Ú›· B·Ï‹

ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÙËÓ ‚ÔËı‹ÛÂÈ, ·ÊÔ‡ Ô ı¿Ó·Ùfi˜ Ù˘ ‹Ù·Ó ·Î·ÚÈ·›Ô˜. °Â›ÙÔÓ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó Û˘ÁÎÏÔÓÈṲ̂ÓË ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ¿Ù˘¯Ë˜ Á˘Ó·›Î·˜ Ó· ΛÙÂÙ·È ÓÂÎÚ‹ Î·È Ì¤Û· Û ϛÌÓË ·›Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫‡ÚÔ˘. ∏ ¿Ù˘¯Ë Á˘Ó·›Î· ¤¯ÂÈ Û˘ÁÁÂÓÈ΋ Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ ∫∫∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¡ÈÎ. °Î·Ù˙‹, ·ÊÔ‡ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ - Ô ÁÈÔ˜ Ù˘ ¿Ù˘¯Ë˜ Á˘Ó·›Î·˜ Î·È Ë ÎfiÚË ÙÔ˘ Î. °Î·Ù˙‹, ¢ÚÔÛԇϷ - Â›Ó·È Û‡˙˘ÁÔÈ. ∏ ›‰ËÛË Û˘ÁÎÏfiÓÈÛ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È fiÛÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÁÓÒÚÈ˙·Ó, ·ÊÔ‡ Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ Ù˘ 68¯ÚÔÓ˘ ‹Ù·Ó ·ÚfiÛÌÂÓÔ˜. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi Ë Á˘Ó·›Î· ‹Ù·Ó ˘ÁȤÛÙ·ÙË. ø˜ ÚÔÊ·Ó‹ ·ÈÙ›· Ù˘ ÙÒ-

ÎÙËÛ›·˜ ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ Ù˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È Á˘ÌÓ·ÛÙ‹˜. ΔÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ Ì·ÏÎÔÓÈÔ‡ ·fi ÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ‰ÂÓ Ê¤ÚÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi ¤ÓÙ ̤ÙÚ·. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜ Ô ÙÚfiÔ˜ Ù˘ ÙÒÛ˘ ·ԉ›¯ıËΠı·Ó·ÙËÊfiÚÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿Ù˘¯Ë Á˘Ó·›Î·. ∏ ª·Ú›· μ·Ï‹ ‹Ù·Ó ÌËÙ¤Ú· ÙÚÈÒÓ ·ÁÔÚÈÒÓ. ∏ Îˉ›· Ù˘ ı· Á›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ·fi ÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡. §fiÁˆ ÙÔ˘ ¤ÓıÔ˘˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ, fiÔ˘ ÛÙËÓ ÚÔı‹ÎË ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËı› ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ·. ∞ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÂÈı˘Ì› Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙË “ºÏfiÁ·” .

Û˘ Ù˘, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÚÒÙ· ÛÙÔȯ›·, ıˆÚÂ›Ù·È ›Ûˆ˜ Ì›· ˙¿ÏË Ô˘ ÙËÓ ¤Î·Ó ӷ ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Ù˘ Î·È Ó· ‚ÚÂı› ÛÙÔ ÎÂÓfi. ∏ ÛÔÚfi˜ Ù˘ ÌÂٷʤÚıËΠÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙËÓ È·ÙÚÔ‰ÈηÛÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· §¿ÚÈÛ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÓÂÎÚÔ„›·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙˆıÔ‡Ó Ù· ·ÎÚÈ‚‹ ·›ÙÈ· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘. ΔÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· μfiÏÔ˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ÁÈ· ÙÔ ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ·. ∏ ª·Ú›· μ·Ï‹ ‰È¤ÌÂÓ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ È‰ÈfiÎÙËÙ˘ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜, ÛÙËÓ Ô‰fi ∫‡ÚÔ˘, Ì ÙÔÓ Û‡˙˘Áfi Ù˘. ΔËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·ÙÔ˜ Ô Û‡˙˘Áfi˜ Ù˘ ·Ô˘Û›·˙ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ. ™ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ È‰ÈÔ-

Δ. ∫.

∂ÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ 20ÂÙ›·˜ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∞˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ Ù˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ μfiÏÔ˘ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ·ÚÁfiÙÂÚ· ·fi ÂÍ‹ÓÙ· Ë̤Ú˜...” ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË Û‡Ìʈӷ Î·È Ì ÙË ÓÔÌÔÏÔÁ›· Ë ˘¤Ú‚·ÛË Î¿ı ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋˜ ÚÔıÂÛÌ›·˜- fiˆ˜ ÂÓ ÚÔÎÂÈÌ¤ÓˆÂ›Ó·È ·ÓÂÎÙ‹, ÌfiÓÔ ·Ó Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÂÓÙfi˜ ¢ÏfiÁÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·fi ÙËÓ Ï‹ÍË Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È Â›Î·ÈÚË Û ۯ¤ÛË Ì ٷ Ú·ÁÌ·ÙÈο ‹ ÓÔÌÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· ÛÙ· ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¡. ªfiÛ¯Ô˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÎÎÚÂÌÔÙ‹ÙˆÓ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ı· ÍÂÎÈÓ‹-

ÛÂÈ ÙËÓ ÂͤٷÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÓÛÙ¿ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ 1989 Ì ÙËÓ ·Ú¿ÏÏËÏË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· Â·ÓÂϤÁ¯ˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› ·Ó Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Â›Ó·È Ë ›‰È· Ì ·˘Ù‹ Ô˘ ›¯Â ·ÔÙ˘ˆı› Ì ÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ ·˘ÙÔ„›·˜. ªÂ ÙËÓ ÌË ÂΉ›Î·ÛË ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÂÓÛÙ¿ÛÂˆÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷÏÔÁÈÛÙ› Î·È Ù· Û¯ÂÙÈο ÚfiÛÙÈÌ· ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ·˘ı·›ÚÂÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ. ∏ ·Ú¿ÏÂÈ„Ë ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· fi¯È ÌfiÓÔ ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÂÛfi‰ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È ÙÔ ¢‹ÌÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Â·¯ı‹ ÂÈ‚¿-

50% Î·È 60% ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 104 ñ ΔËÏ.: 2421030742 ñ μfiÏÔ˜

√ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘

¡¢ Î. £·Ó. ¡¿ÎÔ˜ η٤ıÂÛ ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È·Ê·ÈÓfiÌÂÓË ÚfiıÂÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛԢ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. √ Î. ¡¿ÎÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·ÛٿوÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Â͢ËÚÂÙ› ÙfiÛÔ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, fiÛÔ Î·È Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ 4.500 Î·È 2.500 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ¡¿ÎÔ˜ ÙÔ ·Ú·¿Óˆ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¤Ó· ÌfiÓÔ ÛÙfi¯Ô Â͢ËÚÂÙ›, ·˘ÙfiÓ Ù˘ ÚfiÛηÈÚ˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÂÎÙÈÌËı› fiÙÈ Ù· ‰‡Ô ÓËÛÈ¿ ·¤¯Ô˘Ó ·ÎÙÔÏÔ˚ÎÒ˜ ·fi ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ù¤ÛÛÂÚȘ Î·È ÙÂÛÛÂÚ¿ÌÈÛÈ ÒÚ˜.

π∞™ø £ÂÛÛ·Ï›·˜

∂ÓÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ›¯·Ó ηٷÙÂı› ÙÔ 1989, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÂÍÂÙ·ÛÙ›

ÏÔÈ¤˜ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘, ÔÈ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ‹Ù·Ó Ôχ Ï›Á˜. °È· ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ, Ë ¶ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÓË̤ڈÛÂ, fiÙÈ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Û·Ó ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ∂ÈÙÚÔ‹ Ï‹ıÔ˜ ÂÓÛÙ¿ÛˆÓ. ªÂÙ¿ ·fi Û¯ÂÙÈÎfi ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ∞ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ Ë ¶ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·¤ÛÙÂÈÏ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË 253 ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ, Ì ÔÏϤ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ηٷÙÂı› ·fi ÙÔ 1989. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚÔ‰ÚÈÎfi ‰È¿Ù·ÁÌ·. 267/1998 Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ ·Ú.4 Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ∞˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ “...·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Î·Ù¿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ̤۷ Û ÚÔıÂÛÌ›· 10 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ηٿıÂÛ˘ Ù˘ ¤ÓÛÙ·Û˘. ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋. .....∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·‚¿ÏÏÂÈ ÌfiÓÔ ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙË Ï‹„Ë Ù˘ ·fiÊ·Û˘, ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ‰Â ηٿ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ·˘Ù‹ ÙË Ó¤· ËÌÂÚÔÌËÓ›· Û˘˙‹ÙËÛ˘, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ

√ £·Ó. ¡¿ÎÔ˜ ÁÈ· ∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô ™ÎÔ¤ÏÔ˘

Ú˘ÓÛË ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÙÈÎÔ‡, Ê˘ÛÈÎÔ‡ Î·È ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ·ÛÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ fiÏ˘.

ª·ı‹Ì·Ù· ª·È¢ÙÈ΋˜ ºÚÔÓÙ›‰·˜ ∏ ÎÏÈÓÈ΋ π∞™ø £ÂÛÛ·Ï›·˜,

ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ı‹Ì·Ù· “ª·È¢ÙÈ΋˜ ºÚÔÓÙ›‰·˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÙÔÎÂÙÔ‡ Î·È Ù˘ Ïԯ›·˜” Î·È Ì·ı‹Ì·Ù· “ªËÙÚÈ΋˜ Δ¤¯Ó˘” ÛÙȘ: -ΔÚ›ÙË (29 ª·ÚÙ›Ô˘) - ∏̤ڷ 1Ë : °ÓˆÚÈÌ›·, ÊÈÏÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË Î·È ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ Ù˘ „˘¯ÔÚÔÊ˘Ï·ÎÙÈ΋˜ -ΔÂÙ¿ÚÙË (30 ª·ÚÙ›Ô˘) -∏̤ڷ 2Ë : ∂ÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ı·Ï„Ë Î·È ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ÂÁ·Ԣ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂͤÏÈ͢ ÙÔ˘ ÙÔÎÂÙÔ‡ -¶¤ÌÙË (31 ª·ÚÙ›Ô˘) -∏̤ڷ 3Ë : ªËÙÚÈ΋ Δ¤¯ÓË (£ËÏ·ÛÌfi˜ Î·È ºÚÔÓÙ›‰· ¡ÂÔÁ¤ÓÓËÙÔ˘) ∏ ÎÏÈÓÈ΋ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ fiÛ· ˙¢Á¿ÚÈ· ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ·Ú·‚ÚÂıÔ‡Ó, Ó· ÙËÏÂʈӋÛÔ˘Ó ÛÙÔ 2410 996000 Î·È Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹. ŸÏ· Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÛÙȘ 5 Ì.Ì.¶·Ú¿ÎÏËÛË Ó· ‰Ëψı› Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹.


M·ÁÓËÛ›· 12 ∂Ή‹ÏˆÛË Ù˘ ¡√¢∂ ÁÈ· ÙȘ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ Ù¿ÍÂȘ ∂∫¢∏§ø™∏ Ì ı¤Ì· “√ÈÎÔÓÔ-

ÌÈ΋ ¶ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ¶·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ Δ¿ÍÂȘ” ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ë ¡√.¢.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¡¢ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¢Â˘Ù¤Ú· 28 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙȘ 7 Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ “¶∞ƒ∫” , Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ. √ÌÈÏËÙ¤˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ı· Â›Ó·È Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ΔÔ̤· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∂˘ı‡Ó˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ μ’ ∞ıËÓÒÓ Î·È ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, Î. ∫ˆÛÙ‹˜ ÷Ù˙ˉ¿Î˘, Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ¶·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ΔÔ̤ˆÓ ÙÔ˘ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜, Î. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ™Ô˘ÊÏÈ¿˜, ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜, ÚÒËÓ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ∂√ªª∂Ã, ÂÓÒ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ¡. πˆÓ›·˜ Î. ∞ϤÎÔ ª·Á·ÏÈfi, ηıÒ˜ Î·È ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. øÛÙfiÛÔ ¯ı˜, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Â·ÊÒÓ Ô˘ ›¯Â ÛÙ· ÎÂÓÙÚÈο ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡√¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¢ËÌ. ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›Ó˘, ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› Ë ¿ÊÈÍË ÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ó· ÔÚÈÛÙ› ¿ÏÏÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ÔÌÈÏËÙ‹˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÎˆÏ‡Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Î. ∫. ÷Ù˙ˉ¿ÎË. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Â·ÊÒÓ ÙÔ˘ Ì ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, Ô Î. ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›Ó˘ ›¯Â Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· √ÚÁ·ÓˆÙÈÎÔ‡ ÁÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÓÒ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜.

√ÌÈÏ›· ÁÈ· ÙË ÓfiÛÔ Alzheimer ÛÙÔÓ πˆÏÎfi ∂¡∏ª∂ƒøΔπ∫∏ ÔÌÈÏ›· ÁÈ· ÙË ¡fiÛÔ Alzheimer ·fi ̤ÏË Ù˘ ªÔÓ¿‰·˜ ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ¡fiÛÔ˘ Alzheimer (ª.∞.¡.∞.), ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· πˆÏÎÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ë ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹˜ ∂ȯ›ÚËÛË-¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ πˆÏÎÔ‡, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 6 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011, ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ πˆÏÎÔ‡ (∞ӷηÛÈ¿). ∏ ªÔÓ¿‰· ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÓfiÛÔ˘ Alzheimer ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 6 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ¿ÙÔÌ· Ô˘ ¿Û¯Ô˘Ó ·fi ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÓfiÛÔ ‹ ¿ÏÏË ÌÔÚÊ‹ ¿ÓÔÈ·˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÊÚÔÓÙÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∏̤ڷ˜, ÙÔ √ÈÎÔÙÚÔÊÂ›Ô Î·È ÙËÓ ªÔÓ¿‰· ™Ù‹ÚÈ͢ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. ∏ ÓfiÛÔ˜ Alzheimer ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÈÔ Û˘¯Ó‹ ÌÔÚÊ‹ ¿ÓÔÈ·˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ Ë ·Ó¿ÁÎË ‡·Ú͢ Ù¤ÙÔÈˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ. ΔÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ÂÈÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Â›Ó·È Ôχ ·ÍÈfiÏÔÁÔ Î·È fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÓfiÛÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÚfiÏË„Ë. °È·Ù› ̤ÏËÌ· ÚÒÙ· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ˘Á›·˜ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÚfiÏË„Ë Î·È ÙËÓ ÚÒÈÌË ‰È¿ÁÓˆÛË Î·È Î·ÙfiÈÓ Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜.

¶APA™KEY∏ 25 M∞ƒΔπ√À 2011

£· ÙÂı› ÁÈ· ¤ÁÎÚÈÛË ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·

¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘: ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ì ÂÚÈÎÔ¤˜ 40% ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ

ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ “ÏÈÙfiÙËÙ·˜” ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ‰··ÓÒÓ Û ÔÛÔÛÙfi 40%, ı· ηٷ„ËÊÈÛÙ› ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ·fi ÙȘ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, ÔÈ Ôԛ˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó ¯ı˜ ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹.

√ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ‡„Ô˘˜ 117.744.545,43 ¢ÚÒ Î·È ı· Û˘˙ËÙËı› ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÂÓÒ fiÏ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘ÓËÁÔÚÔ‡Ó ÛÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ·ÔÁÚ·Ê‹˜. “ΔÔ Ó· ʈӿ˙ÂÈ ·ÏÒ˜ ηÓ›˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ·, fiÙ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚˆı› ÙfiÛÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ Î·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ Ì ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ‰·¿Ó˜. £· Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È Ï‡ÛÂȘ” ‹Ù·Ó Ë ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ ¡·Ù¿ÛÛ·˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ÛÙȘ ·ÓÙÈÔÏÈÙ‡ÛÂȘ. √ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ 2011 Û˘ÓÙ¿¯ıËΠ̠‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ 2010 ÙˆÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌˆÓ Ô˘ Û˘ÓÂÓÒıËÎ·Ó Ì ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ Â›Ó·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÂÚÈÛÙÔÏ‹ ‰··ÓÒÓ Û ‰ËÌfiÛȘ Û¯¤ÛÂȘ, ÛÙ· ¤ÍÔ‰· ·ÈÚÂÙÒÓ, Û ÚÔÌ‹ıÂȘ Î·È ·Ó·ÏÒÛÈÌ·, ÛÙ· ÔÛ¿ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ù· ·‰¤ÛÔÙ·, Û ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ ¡¶¢¢ Î·È ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∂›Û˘ ¤ÁÈÓ Ì›ˆÛË Î·È ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÛÙȘ ˘Âڈڛ˜ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È Â͢Á›·ÓÛË ÛÙȘ ·ÚÂÏıÔ‡Û˜ ‰·¿Ó˜. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜, fiÔ˘ Û˘˙ËÙ‹ıËÎÂ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜, Ë ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Î·Ù·ÚÙ›ÛÙËΠ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¤Ó·˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ú·ÏÈÛÙÈÎfi˜, ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈṲ̂ÓÔ˜ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∏ Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ › ·ÎfiÌË fiÙÈ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ÓÔ˜ ÛÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ 2011 Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÂÏÒÓ. ∏ ›‰È· ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Î·È ÙȘ ·˘ÍË̤Ó˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È ·fiÚÚÔÈ· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ÂÚÈ‹Ïı·Ó Û ·˘ÙfiÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ 55% Ë ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· Î·È ÔÈ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ù˘ ÚÒËÓ ¡∞ª, ¯ˆÚ›˜ Ó· Ï·Ì‚¿¡∂∞ ÛÂÏ›‰· ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ì ÙÔ ÁÂÈÙÔÓÈÎfi ¢‹ÌÔ ¢ÔÌÔÎÔ‡ ·ÓÔ›ÁÂÈ Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ô˘ ·Ó¤Ï·‚Â Ë ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ fiÌÔÚÔ √Δ∞ Ù˘ ºıÈÒÙȉ·˜. “™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ Â›Ó·È Ë Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Û ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ¢‹ÌˆÓ” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ∏Ï›·˜ ΔÛ·Ì›Ú·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÂÈÛΤÊıËΠ¯ı˜ ÙÔ ¢ÔÌÔÎfi Î·È Â›¯Â Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô Î. ™ÙÂÏ. ™‡ÚÔ Î·È ¿ÏÏ· ̤ÏË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜. “À¿Ú¯ÂÈ ‰›Ô Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ Î·È Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û˘Óı‹Î˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘ ÛÙÂÓfiÙÂÚˆÓ Û¯¤ÛˆӔ , ‰‹ÏˆÛ ÛÙË “£” ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ Î. ΔÛ·Ì›Ú· Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¢ÔÌÔÎÔ‡ Î. ™‡ÚÔ˜. ™ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ·Ù˙¤ÓÙ·˜ Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ™‡ÚÔ˘ ΔÛ·Ì›Ú· ‹Ù·Ó Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ Ô‰È΋˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ¢ÔÌÔÎÔ‡ - ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ̤ۈ ™ÎÔÈ¿˜. “™‹ÌÂÚ·, ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¢ÔÌÔÎÔ‡, Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Ô˘ Â͢ËÚÂÙ› Û˘ÁÎÔÈÓˆÓȷο Ôϛ٘ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô fiÌÔÚˆÓ ¢‹ÌˆÓ, ¤¯ÂÈ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÌÈ·˜ Â·Ú¯È·Î‹˜ Ô‰Ô‡. ∞Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÌÈ-

117.744.545,43 ¢ÚÒ.

∞ÓÙȉڿÛÂȘ

ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë ÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰·¿Ó˜. ∂ÈϤÔÓ ‰ÈÏ·ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÔÛfi ÁÈ· ÙÔ ∫Δ∂√ Î·È Ù· Ô¯‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È Â›Ó·È ·˘ÍË̤Ó˜ ÔÈ ·ÌÔÈ‚¤˜ ÚÔ˜ ÙÚ›ÙÔ˘˜. ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ‰È·ÌÔÚʈı¤ÓÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ̤¯ÚÈ 31/12/2010 Â›Ó·È 150.950.265,85 ¢ÚÒ, ÙˆÓ ‚‚·Èˆı¤ÓÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÂ

96.370.877,65 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ 2011 ÚԂϤÂÙ·È Ó· Î˘Ì·Óı› ÛÙ· 117.744.545,43 ¢ÚÒ. ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ‰È·ÌÔÚʈı¤ÓÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Ì¤¯ÚÈ 31/12/2010 Â›Ó·È 150.950.265,85 ¢ÚÒ, ÙˆÓ ‚‚·Èˆı¤ÓÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Ì¤¯ÚÈ 31/12/2010 Â›Ó·È 80.656.349,12 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ 2011 ÚԂϤÂÙ·È Ó· Î˘Ì·Óı› ÛÙ·

√È ·Ú·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ‰ÂÓ „‹ÊÈÛ·Ó ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÂÓÒ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó “ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÏÈÙfiÙËÙ·˜” Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ÓÔ ÛÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘. ∏ Ì›˙ÔÓ· ÌÂÈÔ„ËÊ›·, ̤ۈ ÙÔ˘ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ Ù˘, °ÈÒÚÁÔ˘ ªÔ˘Ï¿, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· „ËÊ›ÛÂÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. √ ∫ÒÛÙ·˜ ¡›ÎÔ˘ Ù˘ §·˚΋˜ ™˘Û›ڈÛ˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ı· ˘ÏÔÔÈËı› Ë ›‰È· ·ÓÙÈÏ·˚΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÙÒÓ Î·È ·¤‰ˆÛ ¢ı‡Ó˜ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÁÈ· ·Ô˘Û›· ‰ÈÂΉÈÎËÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ΔÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ηٷ„‹ÊÈÛÂ Î·È Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ “¢ÚfiÌˆÓ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜” , ª·ÚÁ·Ú›Ù˘ ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜, ÁÈ· ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ¢ÂÓ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ ÙÔ ÏÔÁÈÛÙÈÎfi ̤ÚÔ˜, ‰‹ÏˆÛ ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Â›Ó·È “¿ÁÚÈ·˜ ÏÈÙfiÙËÙ·˜” Î·È ¤¯ÂÈ ÂÈ‚ÏËı› ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·ÓÙÈÏ·˚ÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Î·È ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ √Δ∞.

∞ÓÙȉڿÛÂȘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ ·È‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ∞¶√º∞™π™ª∂¡√π Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó

‰˘Ó·ÌÈο Â›Ó·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ·È‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Î·È Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÁÈ·Ù› Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÂÓÙ¿ÍÂÈ Ù· ∫¤ÓÙÚ· ¶·È‰ÈÔ‡ ÛÙÔ ¡ÔÌÈÎfi ¶ÚfiÛˆÔ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘ Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂˆÓ Î·È Î·Ù·ÚÁ‹ÛÂˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. Ãı˜ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ·È‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ı-

ÌÔ‡˜ Î·È ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ˙ËÙËı› ηْ ·Ú¯‹Ó Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, ηıÒ˜ ÙÔ ·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÔÈ ·È‰ÈÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ηÙËÁÔÚ› ÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô fiÙÈ ÂÓÒ ÙÔ˘˜ ›¯Â ηıËÛ˘¯¿ÛÂÈ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ·È‰ÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ, ¿ÏÏ·Í ÁÓÒÌË Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÙÔ˘˜ ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÛÙÔ ¡ÔÌÈÎfi ¶ÚfiÛˆÔ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘. “∂›¯·Ì ˙ËÙ‹ÛÂÈ Û ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì·˜ Ì ÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ‰ËÌÔÙÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË

Ô˘ ı· ÂÓÙ¿ÍÂÈ Ù· ∫∞¶∏ Î·È ÙÔ˘˜ ·È‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜. ∏ ·Ú¯È΋ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ‹Ù·Ó ıÂÙÈ΋, ˆÛÙfiÛÔ ÂÓËÌÂÚˆı‹Î·Ì ·fi ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· fiÙÈ ÙÂÏÈο ı· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ¡ÔÌÈÎfi ¶ÚfiÛˆÔ. √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÂȂ‚·ÈÒÛ·Ì ¯ı˜ ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ Ì·˜ fiÙÈ ÂÌ̤ÓÔ˘Ì ÛÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ì·˜ Î·È ı· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ì ‰˘Ó·ÌÈο ·Ó ‰ÂÓ ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹” , ‰‹ÏˆÛ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ Î. ¢ÈÔÓ‡Û˘ º·Ï·ÁÁ¿Ú˘.

∂ÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠ¯ı˜ Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ Ô‰È΋˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ̤ۈ ™ÎÔÈ¿˜

™˘ÓÂÚÁ·Û›· ¢‹ÌˆÓ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ - ¢ÔÌÔÎÔ‡

● √ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. ∏Ï›·˜ ΔÛ·Ì›Ú·˜

Ï¿Ì ÁÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ˘Ô‰ÔÌ‹˜, ı· Ú¤ÂÈ Û οÔÈ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ó· Á›ÓÂÈ Ó¤· ¯¿Ú·ÍË Î·È Ê˘ÛÈο Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ‰È·ÓÔ›ÍÂȘ, Ù¯ÓÈο ¤ÚÁ· Î·È ÁÂÓÈο Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ. °È· Ó· Á›ÓÂÈ fï˜ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ··ÈÙÂ›Ù·È ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Ó· ıˆÚÔ‡Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Î·È Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË. ∞fi ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ›¯·Ì Ì ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÚÔ·ÙÂÈ Ë ‚Ô‡ÏËÛË ÁÈ· ÛÙÂÓ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÂÌ‚¿ı˘ÓÛË Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘ÌÂ Î·È ı· ÂÓÙ›ÓÔ˘Ì ÙȘ Â·Ê¤˜ Û ÚÒÙË

Ê¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ Ô‰È΋˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘. À¿Ú¯ÂÈ ‰›Ô ÁÈ· ÛÙÂÓfiÙÂÚ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÌ›˜, fiˆ˜ Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜, Ô ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ Î.¿., ı¤Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ı· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì·˜” . Δ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο fiÚÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¢ÔÌÔÎÔ‡, ·Ú¯›˙Ô˘Ó ‰˘ÙÈο-ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈο ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÚÒËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∞Ó¿‚Ú·˜, οÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÔÔ›·˜ Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· οÔÈ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ‹ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î.Ï., ·fi ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ºıÈÒÙȉ·˜. ™ÙÂÓÔ› Â›Ó·È Â›Û˘ ÔÈ ‰ÂÛÌÔ› ηÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ∞Ó¿‚Ú·˜ Ì ÙȘ ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ºÈÏÈ·‰ÒÓ· (ͯˆÚ›˙ÂÈ Ô ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÓÂÚfiÌ˘Ïfi˜ Ù˘ Î·È ÙÔ Î·Ì·Ó·ÚÈfi ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘) Î·È ¡ÂÔ¯ÒÚÈ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¢ÔÌÔÎÔ‡ Ì ٷ fiÚÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÂΛ Ô˘ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ë ∞Ó¿‚Ú·. ∏ Â·Ú¯›· ÙÔ˘ ¢ÔÌÔÎÔ‡ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 36 ¯ˆÚÈ¿ Î·È fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ̤ÚË Â›Ó·È ÁÂÌ¿Ù· ·fi ·Ú¯·›· ÂÚ›È·, ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÌӋ̘ Î·È ÂÎÎÏËۛ˜. ∏ ¢ڇÙÂÚË Â-

ÚÈÔ¯‹ ÌÓËÌÔÓ‡ÂÙ·È ·fi ÙÔ ™ÙÚ¿‚ˆÓ·, ÙÔÓ •ÂÓÔÊÒÓÙ· Î.¿. ™‹ÌÂÚ· Ô ¢ÔÌÔÎfi˜ ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋, ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋, ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ Î·È Û˘ÁÎÔÈÓˆÓȷ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÔÌÒÓ˘Ì˘ Â·Ú¯›·˜, ˆ˜ ·˘ÙÔ‰‡Ó·ÌÔ ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ì ÙȘ ·Ó¤ÛÂȘ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ˙ˆ‹˜.

∂ΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ 25Ë ª·ÚÙ›Ô˘ ªÂ ·ÚÂÏ¿ÛÂȘ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜ ¶ÙÂÏÂÔ‡ Î·È ™Ô‡Ú˘, ÎÔÚ˘ÊÒÓÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∂ÂÙ›Ԣ Ù˘ 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘ 2011. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÛÙȘ 10:30 .Ì. ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë Â›ÛËÌË ‰ÔÍÔÏÔÁ›· ÛÙÔ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi ¡·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ∞Ú¯ÒÓ Ù˘ fiÏ˘, ÙˆÓ √ÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ™˘ÌÔÏÈÙÒÓ. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙË ‰ÔÍÔÏÔÁ›· ı· ÂÎʈӋÛÂÈ ÙÔÓ ·ÓËÁ˘ÚÈÎfi Ù˘ Ë̤ڷ˜ Ë Î. ÃÚ‡Û· ª·Ú‰¿ÎË, ηıËÁ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ

∞ÏÌ˘ÚÔ‡. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÂÈÌÓËÌfiÛ˘ÓË ‰¤ËÛË Î·È Î·Ù¿ıÂÛË ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ ÛÙÔ ∏ÚÒÔ ÙˆÓ ¶ÂÛfiÓÙˆÓ ·fi ÙȘ ∞Ú¯¤˜, ÙȘ √ÚÁ·ÓÒÛÂȘ, ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, ÙÔ˘˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜-™ˆÌ·Ù›· Î.¿. Δ‹ÚËÛË ÛÈÁ‹˜ ÂÓfi˜ ÏÂÙÔ‡ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ ÂÓ‰fiÍˆÓ ÓÂÎÚÒÓ Î·È ·Ó¿ÎÚÔ˘ÛË ∂ıÓÈÎÔ‡ ⁄ÌÓÔ˘. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜, Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¤Ï·ÛË Ô˘ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 11.15 .Ì. ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ μfiÏÔ˘, ·fi ÙËÓ Ô‰fi ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ÚÔ˜ ÙÔ ∫Δ∂§ Î·È ÔÈ Â›ÛËÌÔÈ ı· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ·Ú¤Ï·Û˘, ÛÙËÓ Âͤ‰Ú· Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ μ·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘. ™ÙȘ 11:30 .Ì. ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÂÏÏËÓÈÎÔ› ¯ÔÚÔ› ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÙȘ Ì·ı‹ÙÚȘ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ¶Ï·Ù›·, ˘fi ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ Î. ™˘Ú. ª¿Ì·ÏË. ªÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ı· ‰Ôı› ‰ÂÍ›ˆÛË ÛÙÔ ¢Ë̷گ›Ô. ∞ÓÙÒÓ˘ ∂. ºˆÎ›‰Ë˜


M·ÁÓËÛ›· 13

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 M∞ƒΔπ√À 2011

● ™Â Ù¯ÓËÙfi ηӿÏÈ Ì‹ÎÔ˘˜ 100 ̤ÙÚˆÓ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰›Ï· ·fi ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, Â΂¿ÏÏÂÈ Ô ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ηı·ÚÈÛÌfi˜ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜

● ΔÔ Ù¯ÓËÙfi ηӿÏÈ ÙÔ˘ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηٷϋÁÂÈ ÛÙÔÓ ¶ËÓÂÈfi Î·È Û ÂÏ¿¯ÈÛÙË ·fiÛÙ·ÛË ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ Î·Ó¿ÏÈ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜

● ΔÔ Î·Ó¿ÏÈ Ô˘ Ô‰ËÁ› Ù· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ·

ªÂ ηӿÏÈ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ˘fi ·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË Ï›ÌÓË ˘„ËÏ‹˜ ÙÔÍÈÎfiÙËÙ·˜ 40.000 ΢‚Èο χ̷ÙÔ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿

√ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ηı·ÚÈÛÌfi˜ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ¤ÊÙÂÈ ÛÂ... ∫¿ÚÏ· Î·È ¶·Á·ÛËÙÈÎfi - ªÂ ·ÁˆÁfi ·Ú¯Èο ÛÙÔÓ ¶ËÓÂÈfi Î·È ÛÙ· 30 ̤ÙÚ· Ì ηӿÏÈ ÛÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚ÈfiÙÔÔ, ·ÂÈÏÒÓÙ·˜ Î·È ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘

ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ¤ÁÎÏËÌ·. ∏ ÂÚ›ÊËÌË “·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË” Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜ Á›ÓÂÙ·È Ì ÌÔÏ˘ÛÌ·ÙÈο ÛÙÔȯ›· ·fi Ù· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘... ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜. √ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ Ù˘ Á›ÙÔÓÔ˜, ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÂÈ Ù· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¶ËÓÂÈfi Î·È Û ·fiÛÙ·ÛË 30 ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙÔÓ ·ÁˆÁfi ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ› ηӿÏÈ Ô˘ Ô‰ËÁ› Ù· χ̷ٷ ÛÙË Ï›ÌÓË Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜. √È Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ·ÌˆÓÈ·ÎÔ‡ ·˙ÒÙÔ˘ Ô˘ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜, ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Î·È ÛÙ· χ̷ٷ ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜. ™˘ÓÔÏÈο ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ· 40.000 ΢‚Èο χ̷ÙÔ˜ Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË, Ù· ÔÔ›· Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È Î·È ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi.∏ ÌfiÏ˘ÓÛË ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÊfiÚÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ· ·fi Ù· χ̷ٷ ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û “·‡ÛË” ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÁˆÙÚ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ·Ú·Î¿ÚÏÈˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ô˘ ˘‰ÚÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ·˘Ù¤˜. Ù˘ ·Ì̈ӛ·˜ Ô˘ ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Î¿ı Úfi‚Ï„Ë. ∏ ·Ì̈ӛ· ·ÔÙÂÏ› ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‰Â›ÎÙË Ú‡·ÓÛ˘ ·fi ÎÔÚ·ÓÒ‰ÂȘ Ô˘Û›Â˜. √È ÎÔÚ·ÓÒ‰ÂȘ Ô˘Û›Â˜ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ·Î·ı·Úۛ˜ Î·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ˘˜ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. ∂›Û˘, Ë ·Ì̈ӛ· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÓÈÙÚˆ‰ÒÓ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∫∞Δ∂ƒπ¡∞ Δ∞™™√¶√À§√À

™Â ·fiÛÙ·ÛË ÌfiÏȘ 100 ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ·ÁˆÁfi˜ ÙÔ˘ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ Î·Ó¿ÏÈ Ô˘ Ô‰ËÁ› Ù· χ̷ٷ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ·. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÔÈ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Î¿ı ›‰Ô˘˜ ·fi‚ÏËÙÔ ÛÙÔÓ ¶ËÓÂÈfi Ì ÙÂÏÈ΋ ηٿÏËÍË ÙËÓ ˘‰ÚÔÏÔÁÈ΋ ÏÂοÓË Ù˘ Ï›ÌÓ˘. ∏ “Â·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË” Ù˘ Ï›ÌÓ˘ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ï˘Ì¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ıÂÛÛ·ÏÈ΋˜ fiÏ˘. √È Û˘Óı‹Î˜ ¢ÙÚÔÊÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙË Ï›ÌÓË Î·È ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010 ·fi ÙÔ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜, ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ ÙËÓ ÂÍ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘˜. ∏ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ÙÔ 2010 ›¯Â ηٷ‰Â›ÍÂÈ “Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ıÚÂÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ - ·˙ÒÙÔ˘ Î·È ÊˆÛÊfiÚÔ˘ - Ô˘ ÂÌÊ¿ÓÈ˙·Ó ÙÈ̤˜ Ô˘ ˘Ô‰‹ÏˆÓ·Ó Û˘Óı‹Î˜ ¢ÙÚÔÊÈÛÌÔ‡”. ∂›Û˘ ÔÈ “Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ·Ì̈ÓÈ·ÎÔ‡ ·˙ÒÙÔ˘ ÂÌÊ¿ÓÈ˙·Ó

∞ÓÂͤÏÂÁÎÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË

ÛËÌÂȷο ˘„ËϤ˜ ÙÈ̤˜” Î·È ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠfiÙÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Û˘ÓÈÛÙ¿ ΛӉ˘ÓÔ ÙÔÍÈÎfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘‰Úfi‚È· ˙ˆ‹” . ∏ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Ù˘ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ ÌÈÎÚÔÊ˘ÎÒÓ, ÚˆÙÔ˙ˆÒÓ Î·È Î˘·ÓÔ‚·ÎÙËÚ›ˆÓ ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ÛÙË Ï›ÌÓË ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó Â›‰Ë, Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˘ÂÚ-‡ÙÚÔÊˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Â›‰Ë Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÙÔ͛Ә Î·È ·Ú·ÛÈÙÈο ›‰Ë. √ ºÔÚ¤·˜ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘ ›¯Â ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ ˆ˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‡ÚËÌ·

● √ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ηı·ÚÈÛÌfi˜ §¿ÚÈÛ·˜ Û ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·. ¢ÂÍÈ¿ οو, ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ô ·ÁˆÁfi˜ Ì ٷ... ‰ÒÚ· ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ

Û˘ÓÈÛÙ¿ ȉȷ›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‰˘ÓËÙÈÎfi ΛӉ˘ÓÔ ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È. ∏ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ºÔÚ¤· ‰ÂÓ ÂÍËÁÔ‡Û ˆÛÙfiÛÔ ÙȘ ·Èٛ˜ ÚfiÎÏËÛ˘ ÙˆÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ. ™ÙȘ ·Ú·Î¿ÚÏȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô‰ËÁÂ›Ù·È ÛÙË Ï›ÌÓË, ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÔÏÈÙÈο ÚfiÛˆ· Î·È ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ÂȂϤÔÓÙ˜. ΔÔ Î·Ó¿ÏÈ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÔÓÙ·È Ù· χ̷ٷ ÙÔ˘ μÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ §¿ÚÈÛ·˜, ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ·ÓÙÏÈÔÛÙ¿ÛÈÔ, ¤¯ÂÈ ·Ú¯ÈÎÒ˜ ηÙ‡ı˘ÓÛË ÙÔ ªÔÚÊÔ¯ÒÚÈ, fiÔ˘ Ë ‰˘ÛÔÛÌ›· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·fi Ù· ·fi‚ÏËÙ· Â›Ó·È ·ÊfiÚËÙË. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ηÙ¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ·... √ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ηı·ÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·Ú¿ÁÂÈ Ï‡Ì· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ ηı·ÚÔ‡ ÓÂÚÔ‡. √ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ηı·ÚÈÛÌfi˜ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ·Ú¿ÁÂÈ Ï‡Ì· Û ¯ÚÒÌ· ÛÎÔ‡ÚÔ Î·Ê¤. ∞ÎfiÌË Î·È ·Ó Ù· ·fi‚ÏËÙ· ›¯·Ó “ηı·Ú‹” ÂÎÚÔ‹, Ù· fiÚÈ·

ΔÔ Î·Ó¿ÏÈ Ï‹ÚˆÛ˘ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜, ‰¤¯ÂÙ·È ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ· ·fi‚ÏËÙ· Î·È ·fi ÙÔ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi Î·È ·fi ÙȘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ - ‚ÈÔÙ¯ӛ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ŒÓ·˜ ·ÁˆÁfi˜ Ô˘ ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÂÈ Ù· χ̷ٷ ÛÙÔÓ ¶ËÓÂÈfi Ì Ù¯ÓËÙfi ηӿÏÈ Ì‹ÎÔ˘˜ 100 ̤ÙÚˆÓ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÏËÍË ÙÔ˘ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜. Δ· χ̷ٷ “Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È” Ì ٷ ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ÚÔ‹ Ù· Ô‰ËÁ› ÛÙÔ Î·Ó¿ÏÈ Ô˘ ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÂÈ ÓÂÚfi ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ·, ÌÂÙ¿ ·fi 30 ̤ÙÚ·. ∞fi ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Ë ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ Ï›ÌÓ˘ Î·È Ô... ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÊfiÚÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ· Á›ÓÔÓÙ·È Î·È Ì ٷ χ̷ٷ. ∞ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔ Î·Ó¿ÏÈ Ô˘ ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÂÈ ÓÂÚfi ÛÙË Ï›ÌÓË ·fi ÙÔÓ ¶ËÓÂÈfi Î·È ÙÔ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi, ÂÓÙÔ›Û·Ì Û ÌÈÎÚ‹ ·fiÛÙ·ÛË Î·È ÙÔ ·ÓÙÏÈÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜, ÂÓÒ ‰È·ÈÛÙÒÛ·Ì fiÙÈ Û ·˘Ùfi ÙÔ Î·Ó¿ÏÈ Â΂¿ÏÏÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ ·ÁˆÁÔ› Ô˘ Â›Ó·È “Î·Ï˘Ì̤ÓÔÈ” Ì ¯ÒÌ· Î·È ¯·Ï›ÎÈ·. “∂›Ó·È ·fi ÙȘ ‚ÈÔÙ¯ӛ˜. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÈ Ú›¯ÓÔ˘Ó Ì¤Û· Î·È Ô‡ ηٷϋÁÔ˘Ó” ÂÍËÁÔ‡Ó ÔÈ ÂÚ›ÔÈÎÔÈ...

● ΔÔ ·ÓÙÏÈÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜


M·ÁÓËÛ›· 14 “¶·Ï‡ԢӔ ÙË ÌË Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ∫·Ó·Ï›ˆÓ £∂Δπ∫∏ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÈηÓÔ-

Ô›ËÛË ÙÔ˘ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÁÈ· ÙË ÌË Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ∫·Ó·Ï›ˆÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, Ê¿ÓËÎÂ Ë ·ÚÌfi‰È· ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ Î. ∂‡Ë ÃÚÈÛÙÔÊÈÏÔÔ‡ÏÔ˘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ì ÙË ‰‹Ì·Ú¯Ô Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. øÛÙfiÛÔ, ÁÈ· Ù· ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›· ¶ÂÚȂϤÙÔ˘ Î·È ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ Ë ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ Ê¿ÓËΠ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ÂÌÌ›ÓÂÈ ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ÁÈ· Û˘Á¯ÒÓÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, “Ë ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ·Ó¤Ù˘Í ٷ ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÎÏ›ÛÔ˘Ó Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ∫·Ó·Ï›ˆÓ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· ηٿÚÁËÛË, ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· Û˘Á¯ˆÓ¢Ù› Ì ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫·Ó·Ï›ˆÓ Î·È ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ¶ÂÚȂϤÙÔ˘ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ÁÈ· Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË Ì ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∞ÂÚÈÓÔ‡. ∏ Î. §·˝ÙÛÔ˘ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ì ÙËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ “Û˘˙ËÙ‹Û·Ì ÂÎÙÂÓÒ˜ Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ÙÚ›· Û¯ÔÏ›· Ô˘ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÚÔÙ›ÓÂÈ Â›Ù ӷ ηٷÚÁËıÔ‡Ó Â›Ù ӷ Û˘Á¯ˆÓ¢ÙÔ‡Ó, Î·È ‹‰Ë ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·fi ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜. ∞fi ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Î·È, fiÛ· Ì·˜ ÙfiÓÈÛÂ Ë ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜, ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ì ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Ì·˜ ÁÈ· ÙË ÌË Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ∫·Ó·Ï›ˆÓ. ∂›Û˘ Ù· ¢ËÌÔÙÈο ÛÙ· ∫·Ó¿ÏÈ· Î·È ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ·fi ÂÍ·ı¤ÛÈ· Á›ÓÔÓÙ·Ó ÂÓÙ·ı¤ÛÈ·, ÙÂÏÈο ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÂÍ·ı¤ÛÈ·. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ı· ÚԂ› Û ۯÂÙÈΤ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ” . °È· Ù· ¢ËÌÔÙÈο ¶ÂÚȂϤÙÔ˘ Î·È ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ Ë ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ Ê¿ÓËΠ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ÂÌÌ›ÓÂÈ ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ÁÈ· Û˘Á¯ÒÓÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 M∞ƒΔπ√À 2011

™Â ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‚¿ÏÂÈ “ʤÛÈ” ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¿Óˆ ·fi 650.000 ¢ÚÒ

¢È·ÎÔ¤˜ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘ ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ ÏfiÁˆ ÔÊÂÈÏÒÓ ·fi ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈο ŒÓÙÔÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ηٷÛÙË̷ٿگ˜ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ÊÈÏÈÎfi ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌfi

ÙË ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ΢ڛˆ˜ ÔÈ Ôԛ˜ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÔÊÂÈϤ˜ ·fi ÙË ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ ÚÔ¯ˆÚ› ‹‰Ë Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË ⁄‰Ú¢Û˘ ∞Ô¯¤Ù¢Û˘ (¢∂À∞) ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘, ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÔÌ¤ÓˆÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 650.000 ¢ÚÒ Î·È Î·Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· ÂÈÛÚ·¯ıÔ‡Ó ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi, Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ó· ηÏ› ÙÔ˘˜ ÔÊÂÈϤÙ˜ Ó· ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙË ¢∂À∞ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔ‚Ô‡Ó Û ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌfi ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙÔ˘˜. ∏ ·fiÊ·ÛË ÚÔηÏ› ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÓËÛ›, ˆÛÙfiÛÔ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ‰ËÏÒÓÂÈ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ‰È·ÎÔ‹˜ Ù˘ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘.

™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ¢∂À∞ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÔÊÂÈϤÙ˜ Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÏÔ› ηٷӷψ٤˜, Ô˘ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó ‹ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ·ÓÙ›ÙÈÌÔ ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ. ¶ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ô ¢‹ÌÔ˜ ·¤ÛÙÂÈÏ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÂȉÔÔÈËÙ‹ÚÈ· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÔÊÂÈϤÙ˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÓË̤ڈÛ ۯÂÙÈο Ì ٷ ÔÛ¿ Ô˘ ÔÊ›ÏÔ˘Ó, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌfi, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘. øÛÙfiÛÔ, ·Ú¿ Ù· ÂÓËÌÂÚˆÙÈο ÛËÌÂÈÒÌ·Ù·, ·ÚÎÂÙÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·ÏÔÔÊÂÈϤÙ˜ ‰ÂÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Û ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙÔ˘˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ¢∂À∞ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ‹‰Ë ÛÙË ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ¢∂À∞ ™ÎÔ¤ÏÔ˘

ÚÔηÏ› ÙȘ ¤ÓÙÔÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ·Ù·Ú¯ÒÓ, Ì ÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô Ó· ˙ËÙ›, ̤ۈ ÂÈÛÙÔÏ‹˜, ÊÈÏÈÎfiÙÂÚÔ ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌfi ΢ڛˆ˜ ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ Ù˘ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹˜ Î·È Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ ηٷ‚ÔÏ‹˜ Ù˘. ∏ ¢∂À∞ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ Î·È Û ۯÂÙÈ΋ Ù˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÔÊÂÈϤÙ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “™·˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 283 ÙÔ˘ ÈÛ¯‡ÔÓÙÔ˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‡‰Ú¢Û˘, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË 1/2010 ÙÔ˘ ¢.™., Ë ∂ȯ›ÚËÛË ÚÔ‚·›ÓÂÈ ÛÙË ‰È·ÎÔ‹ ·ÚÔ¯‹˜ ÏfiÁˆ ÔÊÂÈÏÒÓ fiÙ·Ó ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Â›Ó·È ¿Óˆ ÙˆÓ ÂηÙfi ¢ÚÒ Î·È ¤¯Ô˘Ó ·Ú¤ÏıÂÈ ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ·fi ÙËÓ ÂÎÓÔ‹ Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ÂÍfiÊÏËÛ˘. ™·˜ Â›Ó·È Â›Û˘ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ë ∂ȯ›ÚËÛË, ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ˘‹ÚÍ Ôχ ÂÏ·ÛÙÈ΋ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ›Ûڷ͢ ÙˆÓ ··ÈÙ‹ÛÂÒÓ Ù˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ù¤˜ Ó· ‰ÈÔÁΈıÔ‡Ó Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È

ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘, ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ›Û˘ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ˘‰ÚÔÏËÙÒÓ Ô˘ ÂÁ›ÚÂÙ·È. ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË 11/2011, ÂÍ·ÓÙÏÒÓÙ·˜ fiÏ· Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· ·ÓÙÔ¯‹˜ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘, ¤‰ˆÛ ̛· ·ÎfiÌË Â˘Î·ÈÚ›· Ú‡ıÌÈÛ˘ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙˆÓ ˘‰ÚÔÏËÙÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛËÌ·Óı›, ·ÊÔÚÔ‡Ó ÏÔ-

Á·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÔÏÏÒÓ ÂÚÈfi‰ˆÓ. ΔÔ ·›ÙËÌ¿ Û·˜ ı· ÙÂı› ˘fi„Ë ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¢.™. ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓË Î·Ù¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ Ï‹„Ë Ó¤·˜ ·fiÊ·Û˘, Ò˜ ÙfiÙ fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·Ó·ÈÚÂı› Ë ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÈηÓÔÔÈËı› ÙÔ ·›ÙËÌ¿ Û·˜” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î. °. ªÈ¯ÂÏ‹˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ·fi ÙË

¶·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜

ŒÚÁ· Û ‡‰Ú¢ÛË, ʈÙÈÛÌfi, ·ÁÚÔÙÈ΋ Ô‰ÔÔÈ›· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ™Δ∏ ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË Î·È ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ·ÚÂÌ-

‚¿ÛÂˆÓ ÛÙ· ‰›ÎÙ˘· ‡‰Ú¢Û˘, ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Ô‰ÔÔÈ›·˜, ηıÒ˜ Î·È ËÏÂÎÙÚÔʈÙÈÛÌÔ‡ ÚÔ¯ˆÚ› Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. ™Ùfi¯Ô˜ ÙˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Â›Ó·È Ë Â›Ï˘ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ Î·È ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ, ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ Î·È ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ. √È ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯¤˜ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ó· ‰›ÓÂÈ Î˘Ú›·Ú¯Ë ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ‰È·ÚÚÔÒÓ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‡‰Ú¢Û˘, Ù˘ ‚·ÙfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Ô‰ÔÔÈ›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔʈÙÈÛÌÔ‡ Û fiϘ ÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ŒÓ·˜ ÂÈϤÔÓ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÈÛ‡‰ÔÓÙ·È ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ •˘Ófi‚Ú˘Û˘ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘, ËÏÂÎÙÚÔʈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ‚·ÙfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ‰ÚfïÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ÚԤ΢„·Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ȉȷ›ÙÂÚ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È ¤ÁÈÓ·Ó ÁÓˆÛÙ¤˜ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ì ÙȘ ÔÏϤ˜ ‰È·ÚÚÔ¤˜ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‡‰Ú¢Û˘ ·ÔÙÂÏ› ϤÔÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Î·È ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È Û fiϘ

ۯ‰fiÓ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜. ∞fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌfiÏȘ ˘¿ÚÍÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË ·fi ‰ËÌfiÙ˜ Î·È Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ ÁÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‡‰Ú¢Û˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ôηı›ÛÙ·ÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ·fi Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Ô‰ÔÔÈ›·˜ Û fiϘ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹. ◊‰Ë Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· Î·È Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ. “°ÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ÂȉÈÒÎÔ˘Ì ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛ‹ ÙÔ˘” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Û¯ÂÙÈο Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›-

Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ¡›Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜ “·ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÔÈ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ Ì¿˜ ·Ó¿ÁÎ·Û·Ó Ó· ·Ó·‚¿ÏÔ˘Ì ÁÈ· Ï›ÁÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. øÛÙfiÛÔ, fiÔ˘ ηÏԇ̷ÛÙ ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ì ·Ì¤Ûˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Ô‰ÔÔÈ›·˜. ΔËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Î·È Ì ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ı· Á›ÓÂÈ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÒÛÙ ÙfiÛÔ ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ›, fiÛÔ Î·È ÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ Ó· ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙ· ÔÈÌÓÈÔÛÙ¿ÛÈ¿ ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. ™¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ËÏÂÎÙÚÔʈÙÈÛÌÔ‡, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÚÔ¯ˆÚ‹Û·Ì ˆ˜ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÛÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË 2.000 Ï·ÌÒÓ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ʈÙÈÛÌÔ‡. ∂›Ó·È ¤Ó· ı¤Ì· ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ ηıËÌÂÚÈÓ¿, ÒÛÙ ηӤӷ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ó· ÌËÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ fiÏÔÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Î·È Ó· ÌËÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. √È ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛÎÔfi, ·Ú¿ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ ‡‰Ú¢Û˘ Î·È ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ¤ÊÙ·Û ϤÔÓ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ 650.000 ¢ÚÒ. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÛÙÔÓ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ 2009 Ë ˙ËÌ›· ‹Ù·Ó Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 140.000 ¢ÚÒ, ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓË Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜. ªÂÁ·ÏÔÔÊÂÈϤÙ˜ Â›Ó·È ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÏÔ› ηٷӷψ٤˜. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ¿ÏÏÔ ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ô Î·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ÚԂϤÂÈ ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ fiÙ·Ó ·Ú¤ÏıÂÈ ÙÚ›ÌËÓÔ ·fi ÙËÓ ÚÔıÂÛÌ›· ÂÍfiÊÏËÛ˘. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ÔÈ ÎÔÌ̤Ó˜ ·ÚÔ¯¤˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó Î·È ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏϘ, ·Ó ‰ÂÓ Á›ÓÂÈ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË. ™Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË, ı· ›̷ÛÙ ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ÂÈıˆÚËÙ‹ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Ô˘ Â›Ó·È Û˘ÓÂ›˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜, ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ¢∂À∞” ηٷϋÁÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

Œ·ÈÓÔÈ Û ‚ÔÏÈÒÙ˜ ·fi ÙÔ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ ¢À√ μÔÏÈÒÙ˜ Ì·ıËÙ¤˜, Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ·fi ÙÔ 1Ô §‡ÎÂÈÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ˆ˜ 7Ô˜ Î·È Ô ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ÷Ù˙ËÎÔÙ¤Ï˘ ÙÔ˘ 2Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘ ˆ˜ 5Ô˜ ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ 16Ô˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ª·ıËÙÈÎÔ‡ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¢È·ÛÙËÌÈ΋˜ 2011 “ÿ·Ú¯Ô˜” Ô˘ ‰ÈÂÍ‹Á·ÁÂ Ë ∂Ù·ÈÚ›· ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¢È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘. √ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙȘ 12 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 45 Ì·ıËÙÒÓ Î·È Ì·ıËÙÚÈÒÓ °˘ÌÓ·Û›ˆÓ Î·È §˘Î›ˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √È ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÂÈÙ˘¯fiÓÙ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ‹Ù·Ó Ô Ì·ıËÙ‹˜ ¶·Ú·Û΢¿˜ Δ˙ÈÙ˙ÈÌ¿Û˘ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ¢ÔÍ¿ÙÔ˘ ¢Ú¿Ì·˜ Î·È Ë Ì·ı‹ÙÚÈ· ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ∑ËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ™Ô‡‰·˜ ÷ӛˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ πÔ‡ÏÈÔ ı· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÁÈ· 10 ̤Ú˜ ÛÙË NASA. Δ· ‚Ú·‚›· Î·È ÔÈ ¤·ÈÓÔÈ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ηıÒ˜ Î·È Ù· ÙÈÌËÙÈο ‰ÈÏÒÌ·Ù· ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ·fi Ù· ÔÔ›· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ı· ·ÔÓÂÌËıÔ‡Ó Û Â›ÛËÌË ÙÂÏÂÙ‹ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ‰È·Ï¤ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ÌÔ˘Û›Ԣ ΔÛ·Ï·¿Ù· ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 30 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011 ÛÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∏̤ڷ˜ ÙÔ˘ ∂Ú¢ÓËÙ‹.


M·ÁÓËÛ›· 15

¶APA™KEY∏ 25 M∞ƒΔπ√À 2011

√È ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙËÓ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·

§·ÌÚ‹ ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÂÂÙ›Ԣ

Δ

∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜: ª‹Ó˘Ì· ÁÈ· ÙËÓ 25Ë ª·ÚÙ›Ô˘ ™∂ Ì‹Ó˘Ì¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Â-

ËÓ ÂıÓÈ΋ Â¤ÙÂÈÔ ÙÈÌ¿ Û‹ÌÂÚ· Î·È Ô μfiÏÔ˜, Ì ‰ÔÍÔÏÔÁ›· ÛÙÔ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi ¡·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È ÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË ·Ú¤Ï·ÛË Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÛÙÚ·ÙÔ‡, ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ fiÏ˘. ∞fi ¯ı˜ ·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ Î·È Ë ÂÎÎÏËÛ›· Ù˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·, fiÔ˘ Ï‹ıÔ˜ ÈÛÙÒÓ Û˘Ó¤Ú¢Û ÁÈ· Ó· ÚÔÛ΢ӋÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜, ÂÓÒ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ¤ÁÈÓÂ Ë ÏÈÙ¿Ó¢ÛË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ Ù˘ fiÏ˘.

√ °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¶ÂÙÚ¿ÎÔ˜ ı· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙȘ ·ÓËÁ˘ÚÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ, Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ μfiÏÔ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘. ™ÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ı· Á›ÓÂÈ ‰ÔÍÔÏÔÁ›· ÛÙÔ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi ¡·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ¯ÔÚÔÛٷًÛÂÈ Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜. ™ÙȘ 11.30 ÙÔ Úˆ› ı· Á›ÓÂÈ Ë Î·Ù¿ıÂÛË ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ, ÂÓÒ ÌÈÛ‹ ÒÚ· ·ÚÁfiÙÂÚ· ı· Á›ÓÂÈ Ë Î·ıÈÂڈ̤ÓË ·Ú¤Ï·ÛË ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∂›Û˘, ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· Ô ‰‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” . ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì ÚÔÛÊÒÓËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ·fi ÙÔÓ ¶Ú‡Ù·ÓË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î. ∫ˆÓ. °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿ÓË Î·È ÔÌÈÏ›· ·fi ÙËÓ Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· πÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ πÔÓ›Ô˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î. ∂ϤÓ˘ ∞ÁÁÂÏÔÌ¿ÙË - ΔÛ·ÁηڿÎË Ì ı¤Ì· “√È Á˘Ó·›Î˜ ÛÙËÓ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË” . £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÁÈ· ÙËÓ ‰‡Ó·ÌË Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ª¿ÓÔ˘ ÷Ù˙ȉ¿ÎË, Ô˘ ı· ÂÚÌËÓ¢ıÔ‡Ó ·fi ̤ÏË ÙˆÓ ªÔ˘ÛÈÎÒÓ ™˘ÓfiψÓ

● ¶Ï‹ıÔ˜ ÈÛÙÒÓ ¯ı˜ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜

ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ÂÈ̤ÏÂÈ· Î·È ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ Î. ª·Ú›·˜ £ˆ›‰Ô˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ¤ÁÈÓÂ Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ì·ıËÙÒÓ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˘ ÓÂfiÙËÙ·˜, ÙÔ˘ 3Ô˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÂÚÔÚÔÛÎfiˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ËÁÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ÌÓËÌÂ›Ô ÙˆÓ ÂÛfiÓÙˆÓ ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¡·Ô‡

Ù˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜, fiÔ˘ ¤ÁÈÓ ÂÈÌÓËÌfiÛ˘ÓË ‰¤ËÛË Î·È Î·Ù¿ıÂÛË ÛÙÂÊ·ÓÈÒÓ. ∂›Û˘, ¯ı˜ ÛÙȘ 6.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, „¿ÏË Ô ª¤Á·˜ ¶·ÓËÁ˘ÚÈÎfi˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜ ¯ÔÚÔÛÙ·ÙÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ™Â‚·ÛÌȈٿÙÔ˘ ¶ÔÈÌÂÓ¿Ú¯Ô˘ Î.Î. πÁÓ·Ù›Ô˘ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi Ù˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜. ™ÙȘ 8.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ¤ÁÈÓÂ Ë ∞ÚÙÔÎÏ·Û›· Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔ

£Â›Ô ∫‹Ú˘ÁÌ·. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ Û¯ËÌ·Ù›ÛıËΠÔÌ‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ¿Ó‰Ú˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ηıÒ˜ Â›Û˘ Ù· ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈο Ï¿‚·Ú· Ù˘ ÂÓÔÚ›·˜, Ë ÊÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÌ‹Ì·Ù· Ô‰ËÁÒÓ Î·È ÚÔÛÎfiˆÓ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ∂›Û˘ ·È‰È¿ ·fi ÙËÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ¡ÂÔÏ·›· ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ Ó·Ô‡ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜ Ï·ÈÛ›ˆÓ·Ó ÙËÓ πÂÚ¿ ∂ÈÎfiÓ·. ™ÙËÓ Ô-

Ì‹ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÔÈ πÂÚ›˜ Ù˘ ªËÙÚÔfiÏÂÒ˜ Ì·˜, Ë πÂÚ¿ ∂ÈÎfiÓ· ÙËÓ ÔÔ›· ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ¿Ó‰Ú˜ ÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙÔ‡, Ù˘ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜, ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. ∏ ÔÌ‹ ¤Ú·Û ·fi ÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ (∞. μÔÏ›‰Ë, ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Î·È §ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘). ªÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ ÏÈÙ·Ó›·˜, ¤ÁÈÓ ÔÏÔÓ‡ÎÙÈÔ˜ ·ÎÔÏÔ˘ı›·, Ì ∂ÛÂÚÈÓfi, ∞ÚÙÔÎÏ·Û›·, ŸÚıÚÔ Î·È £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÙËÓ ÔÔ›· Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ̤۷ Û ÌÈ· Ôχ Î·Ù·Ó˘ÎÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ™‹ÌÂÚ· ·Ó‹ÌÂÚ· Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜ 25 ª·ÚÙ›Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÚÙÈÛÙ› ·fi ÙÔÓ πÂÚfi Ó·fi Ù˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜ ÛÙȘ 7. 30 ÙÔ Úˆ› ı· ¯Ù˘‹ÛÔ˘Ó ¯·ÚÌfiÛ˘Ó· ÔÈ Î·Ì¿Ó˜ ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ∞ÎÔÏÔ˘ı›·˜ ÙÔ˘ ŸÚıÚÔ˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÙÂÏÂÛÙ› Ë ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ ÔÏ˘·Ú¯ÈÂÚ·ÙÈ΋ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÈÂÚÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ™Â‚·ÛÌȈٿÙÔ˘ ¶ÔÈÌÂÓ¿Ú¯Ô˘ Ì·˜ Î.Î. πÁÓ·Ù›Ô˘ ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ›‰È·˜ Ë̤ڷ˜ Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì. ı· „·Ï› Ô ÂÛÂÚÈÓfi˜ Ù˘ ·fi‰ÔÛ˘ Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌÔ‡ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ Î·È Ë °’ ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ Ã·ÈÚÂÙÈÛÌÒÓ Ù˘ ÀÂÚ·Á›·˜ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ·fi ÙÔÓ ¶·ÓÔÛÈÔÏÔÁÈÒÙ·ÙÔ ¶ÚˆÙÔÛ‡ÁÎÂÏÔ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚÔfiψ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ . ¢·Ì·ÛÎËÓfi ∫ȷ̤ÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È ı· ÎËÚ‡ÍÂÈ ÙÔ ıÂ›Ô ÏfiÁÔ.

ªÂ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ·‡ÚÈÔ Û μfiÏÔ Î·È ∞ÏÌ˘Úfi

™‚‹ÓÔ˘Ì ٷ ÊÒÙ· ÁÈ· ÙËÓ “flÚ· Ù˘ °Ë˜” °π∞ ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ Ë ∂ÏÏ¿‰· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ “Earth Hour” , ÙÔ ÔÔ›Ô ÍÂΛÓËÛ ÙÔ 2007 ÛÙÔ ™›‰Ó¸ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜. ΔÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿, ÙÔ “Earth Hour” ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·ÁÎfiÛÌÈÔ Î›ÓËÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ¿Óˆ ·fi 128 ¯ÒÚ˜ Î·È Ì›· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 100 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ∞‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÁÈ· ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ı· Û‚‹ÛÔ˘Ó Ù· ÊÒÙ· ÁÈ· Ì›· ÒÚ· Î·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· “ÎÈÓËÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È” Ô ‰‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, Ô ∞ÏÌ˘Úfi˜ Ì ÙËÓ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi √Ì¿‰· ∂Ó ‰Ú¿ÛÂÈ Î·È Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜. √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÂȉÈÎfi site (wra.ths.ghs@voloscity.gr) ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ·fi„ÂˆÓ Î·È ·¢ı‡ÓÂÈ ·ÓÔÈÎÙ‹ ÚfiÛÎÏËÛË Û ÊÔÚ›˜ Î·È Ôϛ٘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· ÚÔÛˆÈ΋˜ ‰¤ÛÌ¢Û˘ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı¤Ó·, Ì›·˜ ‰¤ÛÌ¢Û˘ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Û 60 ÏÂÙ¿, ·ÏÏ¿

ı· ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Ù˘ ÙÔÈ΋˜ Ì·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜” . √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ı· ÛÙ›ÏÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ Ì‹Ó˘Ì· Û‚‹ÓÔÓÙ·˜ Ù· ÊÒÙ· Û ÎÂÓÙÚÈο ‰ËÌÔÙÈο ÎÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÌÈ· ÒÚ· (20.30-21.30) Î·È ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·˜ ÂΉ‹ÏˆÛË ·Ú·Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ ·ÛÙÚoÓÔÌÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ, Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¢È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞Ó·‡ÚÔ˘ Î·È ÒÚ· 20.00 (‰›Ï· ·fi Ù· ÁÏ˘Ù¿ ÙÔ˘ ºÈÏfiÏ·Ô˘). ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ∞ÛÙÚÔ‚Ú·‰È¿˜, ̤ÏË Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ı· “ÍÂÓ·Á‹ÛÔ˘Ó” ÙÔ ÎÔÈÓfi ÛÙÔÓ ¤Ó·ÛÙÚÔ Ô˘Ú·Ófi Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ù· ÙËÏÂÛÎfiÈ· ı· Â›Ó·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË fiÏˆÓ ÁÈ· Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ï·Ó‹Ù˜ ∂ÚÌ‹, ¢›· Î·È ∫ÚfiÓÔ, ÙÔ˘˜ ·ÛÙÂÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ øÚ›ˆÓ·, ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ·, ÙˆÓ ¢È‰‡ÌˆÓ, ÙÔ˘ ∏Ó›Ô¯Ô˘, ÙÔ˘ Δ·‡ÚÔ˘, ÙÔ ¡Âʤψ̷ ÙÔ˘ øÚ›ˆÓ·, Ù· ÛÊ·ÈÚˆÙ¿ ÛÌ‹ÓË ÛÙÔ˘˜ ·ÛÙÂÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ∫·ÚΛÓÔ˘, ÙˆÓ £ËÚ¢ÙÈÎÒÓ ∫˘ÓÒÓ, Î·È Ù˘ ∫fiÌ˘ Ù˘ μÂÚÂӛ΢, ÙÔ ‰ÈÏfi ÛÌ‹ÓÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÛ¤·, ÙÔ ·ÛÙÚÈÎfi ÛÌ‹ÓÔ˜ ¶ÏÂÈ¿‰Â˜, ÙÔ˘˜ Á·Ï·Í›Â˜ ª-81 Î·È ª-82 ÛÙË ªÂÁ¿ÏË

ÕÚÎÙÔ, ÙÔ ·ÛÙ¤ÚÈ ™Â›ÚÈÔ, Î.¿.

™ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi º¤ÙÔ˜ ÛÙȘ 8:30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÍÂÂÚÓ¿Ì ÙË Ì›· ÒÚ·. •ÂÂÚÓ¿Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ Û·˜ ÙÔÓ Â·˘Ùfi, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ∂Ó ¢Ú¿ÛÂÈ. ™ÙËÓ ›‰È· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È: “¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Î·È Ó· ÚÔ¿ÁÂÈ ¤Ó· ̤ÏÏÔÓ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ı· ˙Ô˘Ó Û ·ÚÌÔÓ›· Ì ÙËÓ Ê‡ÛË, ̤ۈ: Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÚÔÒıËÛ˘ Ù˘ ‚ÈÒÛÈÌ˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ,Ù˘ Ì›ˆÛ˘ Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ Î·È Ù˘ ¿ÛÎÔ˘ ηٷӿψÛ˘. ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÛÙËÓ π·ˆÓ›· ·˜ Á›ÓÔ˘Ó ÊˆÙÂÈÓfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· fiÏˆÓ Ì·˜. ∫·Ïԇ̠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÒÚ· Ù˘ Á˘, ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ ÁÈ· Ì›· ÒÚ· Ù· ÊÒÙ·, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 26 ª·ÚÙ›Ô˘, ·fi ÙȘ 8:30 ¤ˆ˜ ÙȘ 9:30, ÚÔÛٷهÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜, Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜ ηٿ ÓÔ˘ fiÙÈ : “∏ ÁË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¤ÍÔ‰Ô ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘”

∏ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∏ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÌÂ-

Ù¤¯ÂÈ ÛÙËÓ “flÚ· Ù˘ °Ë˜” . ∞‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 8.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ÁÈ· Ì›· ÒÚ· Ù· ÊÒÙ· Û fiÏ· Ù· ÎÙ›ÚÈ· Û fiϘ ÙȘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜ ı· Â›Ó·È Û‚ËÛÙ¿. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙË Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ·˘Ù‹ ΛÓËÛË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ WWF, Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡ Ù˘ ·ÔÙ˘ÒÌ·ÙÔ˜ ·Ú¯‹˜ ÁÂÓÔ̤Ó˘ ·fi ÙÔ Ù· ÎÙ›ÚÈ· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ªÂ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ fiÙÈ “Ë ·ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ‰›ÓÂÈ ·fiÏ˘ÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ” Î·È ÚÔÙÚ¤ÂÈ “fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔ‡˜ Ó· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ “flÚ· Ù˘ °Ë˜” ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›‰Ô. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‹‰Ë ÌÂÏÂÙÒÓÙ·È ÔȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Â˜ ÒÛÙ ÛÙ· ÎÙ›ÚÈ· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ó· Á›ÓÂÈ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ‚ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·-

ÛÙfi˜ ÚfiÙÂÈÓ ÛÙËÓ ÀÔ˘ÚÁfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ Î. Δ›Ó· ªÈÚÌ›ÏË Î·Ù¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÚÈÓ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó Ù· Ó¤· ÎÙ›ÚÈ· Ô˘ ·ÓÂÁ›ÚÂÈ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û §¿ÚÈÛ· Î·È ∫·Ú‰›ÙÛ· ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ÊÈÏÈο ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∏ Î. ªÈÚÌ›ÏË ¿ÊËÛ ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ ·ÂÈÊfiÚÔ ·Ó¿Ù˘ÍË (∂¶¶∂ƒ∞∞).

¤ÙÂÈÔ Ù˘ 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ˆÓ. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “H ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 1821 ‹Ù·Ó ÌÈ· Ì¿¯Ë ˙ˆ‹˜ Î·È ı·Ó¿ÙÔ˘ ÁÈ· ÂıÓÈ΋ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË Î·È ÂÏ¢ıÂÚ›·. ΔÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÓfiËÌ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Ô ÂÔÚÙ·ÛÌfi˜ ÌÈ·˜ ÂıÓÈ΋˜ ÂÂÙ›Ԣ, fiˆ˜ Ë ÂıÓÂÁÂÚÛ›·, Â›Ó·È Ô ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈÛÌfi˜ ·fi ÙÔÓ ÙÈÙ¿ÓÈÔ ·˘Ùfi ·ÁÒÓ·. √Ê›ÏÔ˘Ì ӷ ÂÌÓÂfiÌ·ÛÙÂ Î·È Ó· ‰È‰·ÛÎfiÌ·ÛÙ ·fi ÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ 1821, Ó· ÚÔÙ¿ÛÛÔ˘Ì ÙÔ “ÂÌ›˜” ÎÈ fi¯È ÙÔ “ÂÁÒ” , Ó· ›̷ÛÙ ÔÌÔÓÔÔ‡ÓÙ˜ Î·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ, Ó· ·ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· Ù· ȉ·ÓÈο, ÙȘ ·Ú¯¤˜ Î·È ÙȘ ·Í›Â˜, Ì ‚¿ÛË ÙȘ Ôԛ˜ ÌÂÁ·ÏÔ‡ÚÁËÛÂ Ô ∂ÏÏËÓÈÛÌfi˜ ÛÙÔ ‰È¿‚· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ™‹ÌÂÚ·, Ô˘ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ‚ÈÒÓÂÈ ÌÈ· ÔχÏ¢ÚË ÎÚ›ÛË, Ù· ÌËӇ̷ٷ ÙÔ˘ 1821 Ê·ÓÙ¿˙Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â›Î·ÈÚ· ·fi ÔÙ¤ ¿ÏÏÔÙÂ: ¡· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ¿ÏÈ fiÏÔÈ Ì·˙›, Û˘ÏÏÔÁÈο, ˆ˜ ÎÔÈÓˆÓ›·, Î·È Ô Î·ı¤Ó·˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘. ¡· ‰Â›ÍÔ˘Ì ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ Ì·˜, ÛÙÔ Ì˘·Ïfi Ì·˜, ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì·˜ Î·È È‰›ˆ˜ ÙȘ Ӥ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Î·È ÙÔ ·Í›˙Ô˘Ó. ªÂ ·›ÛıËÌ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘, Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Î·È ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜. ∏ χÛË ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË Â›Ó·È ∂ÏÏËÓÈ΋. ∏ χÛË ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¤ÏıÂÈ ÌfiÓÔ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ¶·È‰Â›·, ÙÔÓ “‰Â‡ÙÂÚÔ ‹ÏÈÔ” fiˆ˜ ÙË ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙Â Ô ∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ˜. ∞fi Ù· ÈÛ¯˘Ú¿ Û¯ÔÏ›·, ·fi Ù· ·ÓÔȯٿ Û¯ÔÏ›·, Ô˘ Û˘ÓÂÙ¤ÏÂÛ·Ó ÛÙÔ Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÌÂÁ·ÏÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÔÈ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ÛÙÔ ‰È¿‚· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ∞˜ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ Ù· ‰È‰¿ÁÌ·Ù· Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ÂÂÙ›Ԣ ÁÈ· ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È Î·ı·Ú‹ ÛΤ„Ë ÁÈ· ÙÔ ‰¤ÔÓ ÁÂÓ¤Ûı·È Ì ÁÓÒÌÔÓ· ¿ÓÙ· ÙÔÓ ÕÓıÚˆÔ Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘” .

¢∏ª√™π∂À™∂π™ π™√§√°π™ªø¡ ™Δ∏

£

°π∞ Δ∏¡ À¶∂À£À¡∏, ∂°∫Àƒ∏ ∫∞π √π∫√¡√ªπ∫∏ ¢∏ª√™π∂À™∏ Δ√À π™√§√°π™ª√À ™∞™, ∂¶π∫√π¡ø¡∏™Δ∂ ª∞∑π ª∞™ ™Δ√ Δ∏§. 24210 23303 ‹ ÛÙ›ÏÙ ̷˜ e-mail ÛÙÔ: pub@e-thessalia.gr.


ª·ÁÓËÛ›· 16 √ ‚ÔÏÈÒÙ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi˜ Ú¿ÎÙÔÚ·˜ ÁÈ· ÙË ‰È¤ÓÂÍ‹ ÙÔ˘ Ì ÂÙ·ÈÚ›· “∂Ã√Àª∂ ¿ıÂÈ ÛÔΔ . ªÂ

·˘Ù‹ ÙË ÊÚ¿ÛË Ô ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi˜ Ú¿ÎÙÔÚ·˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ë Û‡Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ì ÂÙ·ÈÚ›· ÁÂÓÈÎÒÓ ·ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ Î·Ù·ÁÁ¤ÏıËΠÁÈ· “ÌË ·fi‰ÔÛË ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚˆÓ” , ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›· Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ·ıËÓ·˚΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ·˘Ù‹, Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙË Û‡Ó·„Ë ¿ÏÏˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ ÁÈ· Ù· Ô¯‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. √È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ ÂÊfiÛÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙ‹ÚÈ· Û˘Ì‚fiÏ·È· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È ·fi‰ÂÈÍË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚˆÓ, Ô˘ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ Ù· ›‰È· Ù· Û˘Ì‚fiÏ·È· Â¤¯Ô˘Ó Î·È ı¤ÛË ·fi‰ÂÈ͢, ÙfiÙ ٷ ·ÛÊ·ÏÈÛÙ‹ÚÈ¿ ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÈÛ¯‡ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘ ÙÔ˘˜. “¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ Ì·˙¤„Ô˘Ì ÏÂÊÙ¿ ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ™·Ú¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ú·ÎÙÔÚ›Ô... Œ¯Ô˘Ì ÂÈÙ·Á¤˜ ·fi ÙÔ 2010 ·fi ÂÏ¿Ù˜ Ì·˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ Ì·˙¤„Ô˘Ì ÏÂÊÙ¿. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ì·˜ ÙÒÚ· Û ¿ÏÏÔ Ú¿ÎÙÔÚ·, ÁÈ· Ó· Ì·˜ ¿ÚÂÈ Ù· Û˘Ì‚fiÏ·È·. £¤ÏÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ Ù· Û˘Ì‚fiÏ·È· ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘. ∞ÓÙ› Ó· ‰È¢ıÂÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ù˘ Ì ÙÔÓ Ú¿ÎÙÔÚ·, ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÂȉÔÔÈËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÌÔ˘” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi˜ Ú¿ÎÙÔÚ·˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ηٷÁÁÂÏ›· Î·È ÛÙËÓ ∂ÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ηٿ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. √ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi˜ Ú¿ÎÙÔÚ·˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “Ë fiÔÈ· ‰È¤ÓÂÍË Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Â›Ó·È ‰ÈÌÂÚ‹˜ Î·È ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜”. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ú¿ÎÙÔÚ˜ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÏËÚÔÊÔÚ›·.

∂·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ ∞ı‹Ó· ∫·Ï·Ì¿Î· ∂¶∞¡∞§∂πΔ√Àƒ°∂π ·fi ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, 27 ÙÔ˘ ÌËÓfi˜, ÙÔ ϤÁÌ· ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÙÔ˘ √™∂ ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Î·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙËÓ Δƒ∞π¡√™∂, Â·Ó·Î˘ÎÏÔÊÔÚ› ÙÔ ˙‡ÁÔ˜ ·Ì·ÍÔÛÙÔȯÈÒÓ IC48 Î·È IC47, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ÂÎÙÂÏÔ‡Ó Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∞ı‹Ó· - ∫·Ï·Ì¿Î· Î·È ∫·Ï·Ì¿Î· - ∞ı‹Ó· ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜. ∏ ·Ì·ÍÔÛÙÔȯ›· IC48 ı· ·Ó·¯ˆÚ› ·fi ÙÔÓ ™.™. ∞ı‹Ó·˜ ÛÙȘ 15:53, ˆ˜ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ˜ Û˘ÚÌfi˜ Ì·˙› Ì ÙËÓ ·Ì·ÍÔÛÙÔȯ›· IC 40 (∞ı‹Ó· μfiÏÔ˜), ÂÓÒ Ë ·Ì·ÍÔÛÙÔȯ›· IC47 ı· ·Ó·¯ˆÚ› ·fi ∫·Ï·Ì¿Î· ÛÙȘ 06:33.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ª∞ƒΔπ√À 2011

∞˘ÙÔ„›Â˜ Ì ÙËÓ Â˘ÁÂÓÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ

Èڛ˜ ‚ÂÓ˙›ÓË Ù· Ô¯‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¢·Û·Ú¯Â›Ô˘

Ã

ˆÚ›˜ ‚ÂÓ˙›ÓË ¤¯Ô˘Ó ·ÔÌ›ÓÂÈ ÏfiÁˆ ÂÚÈÎÔÒÓ Ù· Ô¯‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¢·Û·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·ÎfiÌË Î·È ÔÈ ·˘ÙÔ„›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÔÏÈÙÒÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ .¯. Ù· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Â›Ù Ì ٷ ȉȈÙÈο Ô¯‹Ì·Ù· ÙˆÓ È‰›ˆÓ, ›ÙÂ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜... ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ‰·ÛÈÎÔ‡ ¯¿ÚÙË ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ ÚÔ¯ˆÚ› ÙÔ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ ̤ۈ Ù˘ ∫ÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ∞∂. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ÂÓ¤Ù·Í ÛÙÔ ∂™¶∞ 13 ¤ÚÁ· Ù˘, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ÙÔÓ ‰·ÛÈÎfi ¯¿ÚÙË ¶ËÏ›Ô˘, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 57,5 ÂηÙÔÌ. ¢ÚÒ. ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

∂ÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô Ë ÀËÚÂÛ›· ¢ÂÏÈÛÙ› Ó· Ï˘ı› Ì ÌÂٷٿÍÂȘ ·fi ¿ÏϘ, ÙÔ ¢·Û·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Î·È Úfi‚ÏËÌ· ¤ÏÏÂȄ˘ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ η˘Û›ÌˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÎÈÓ‹ÛÂÈ Ù· Ô¯‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘, ÙÚ›· ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ÂÓÙ¿ıËΠÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜, ηıÒ˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Â›Ó·È Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ·ÁÚÔÙÒÓ Î˘Ú›ˆ˜, Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ‚‚·ÈÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. √È ÂΉfiÛÂȘ ÙˆÓ ‚‚·ÈÒÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ ··ÈÙÔ‡Ó ·˘ÙÔ„›Â˜ ÛÙȘ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ, fiÔ˘ ÚÔÙ›ıÂÓÙ·È Ó· ÂÁηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο. “¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÎÈÓËıÔ‡ÌÂ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Ì·˜ ‰›ÓÔ˘Ó Î·‡ÛÈÌ·. ª¤Û· ¤¯Ô˘ÌÂ, ¤ÛÙˆ ·˘Ù¿ Ù· ÂÚÈÔÚÈṲ̂ӷ, ‰ÂÓ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ó· ÏËÚˆıԇ̠ÂÌ›˜ Ù· ¤ÍÔ‰· ΛÓËÛ˘, Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ ÙÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì η‡ÛÈÌ·. ¢ÂÓ Ì·˜ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ› Ô Ú·ÙËÚÈÔ‡¯Ô˜, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ì ÏËÚÒÛÂÈ, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÏÂÊÙ¿. ∫·È ·Ó·Áη˙fiÌ·ÛÙÂ, ¿Ì· Ì·˜ ÙÔ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô ÔÏ›Ù˘, Ó· ¿Ì Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ fi¯ËÌ· ÎÈ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÍÈÔÚÂ¤˜. ∫¿ÙÈ Ô˘ ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· οÓÂÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ÙÔ Î¿ÓÂÈ Ô ÔÏ›Ù˘” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢·Û·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘. ΔÔ ¢·Û·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ Ô˘ ˘¿ÁÂÙ·È ϤÔÓ ÛÙËÓ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË £ÂÛÛ·Ï›·˜ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰‡Ô Ô¯‹Ì·Ù· 4Ã4 Ù‡Ô˘ Ù˙È Î·È ¤Ó· ÌÈÎÚfi ψÊÔÚÂ›Ô ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, Ù· ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤Ó· ÛÙÔ ¿ÚÎÈÓ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜.

“ΔÒÚ· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙËÓ ÚÒÙË Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙˆÓ ÈÛÙÒÛˆÓ, Ó· ‰Ô‡Ì ÙÈ ı· Ì·˜ ‰ÒÛÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ ı· Â›Ó·È Ôχ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ӷ. ∂Λ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË, ÙÒÚ· Â›Ó·È Ï›Á˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ Ì‹Ó·” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ. “Δ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÛˆÚˉfiÓ” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ¢·Û·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ Î·È ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›·. “∫¿ÓÔ˘Ì ·˘ÙÔ„›Â˜ ΢ڛˆ˜ ÛÙÔÓ Î¿ÌÔ ÁÈ· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο. ª¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2010 ‹Ù·Ó ÏËıÒÚ· Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù·. ΔÒÚ· ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› οˆ˜. ∞Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· Û ·˘ÙÂ¿ÁÁÂÏÙË Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡, ‰ËÏ·‰‹ Û ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ì ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ, ÙfiÙÂ Ô ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ·›ÚÓÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙË ‚Â-

‚·›ˆÛË, ÂÊfiÛÔÓ ÔÈ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ ÙˆÓ ÎÔÚ˘ÊÒÓ ÙÔ˘ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÔÚı¤˜. ª¤Û· Û ‰‡Ô Ë̤Ú˜, ·Ó·ÏfiÁˆ˜. ŸÙ·Ó fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ù˘ ‚‚·›ˆÛ˘ ÌÔÚ› Ó· ηı˘ÛÙÂÚ›, ¤Ó·-‰‡Ô Ì‹Ó˜. °›ÓÂÙ·È ¤Î‰ÔÛË Ú¿Í˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡, Ô˘ ÁÈ· Ó· ÂΉÔı›, Á›ÓÂÙ·È ¤Ú¢ӷ ̤¯ÚÈ ÙÔ 1945...” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢·Û·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘. “∂Ή›‰ÂÙ·È Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡, Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ¿ÓÙ·, ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ. ÕÏψÛÙ ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È Î·È ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜. ∞Ó·ÙÚ¤¯Ô˘Ì Û ·ÂÚÔʈÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ 1960 Î·È ÙÔ˘ 1945, ÁÈ· Ó· ‰Ô‡Ì ÔÈ· ‹Ù·Ó Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ηٿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ∫È ·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È, ÏfiÁˆ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ‰·ÛÈÎÒÓ ¯·ÚÙÒÓ. °È’ ·˘Ùfi ·Ó·Áη˙fiÌ·ÛÙ ӷ

¿Ì ӷ οÓÔ˘Ì ·˘ÙÔ„›·, Ó· ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ì ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË, Ó· οÓÔ˘Ì ‰È·¯ÚÔÓÈο ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ·ÁÚfiÙ˘ ÁÈ· Ó· ηٷı¤ÛÂÈ Ù· Û¯ÂÙÈο ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÛÙË ¢∂∏ ÁÈ· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÂÈ Û ¤ÓÙ ˘ËÚÂۛ˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë π°’ ∂ÊÔÚ›· ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È ∫Ï·ÛÈÎÒÓ ∞Ú¯·ÈÔًوÓ, Ë ∂ÊÔÚ›· μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ∞Ú¯·ÈÔًوÓ, Ë ¡ÂˆÙ¤ÚˆÓ ªÓËÌ›ˆÓ, ÙÔ ¢·Û·Ú¯Â›Ô Î·È Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜. √È ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ¢·Û·Ú¯Â›Ô˘ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ·˘ÙÔ„ÈÒÓ ÁÈ· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó ÂÚÈÔϛ˜ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢Û˘ ÁÈ· ·Ú¿ÓÔÌË ˘ÏÔÙÔÌ›·, ·˘ÙÔ„›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË Û ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÎÙ›ÛÔ˘Ó Û ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ¡atura Î.¿Ï.

¢·ÛÈÎÔ› ¯¿ÚÙ˜ ∂Ï›‰Â˜ ÁÂÓÓÒÓÙ·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Î·È ÙÔ ¶‹ÏÈÔ ‰·ÛÈÎfi ¯¿ÚÙË, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ÌfiÓÔÓ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ fiÔ˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ∫ÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ (¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ™ÎfiÂÏÔ˜, ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ·Ó¿ÚÙËÛË ÁÈ· ÙÔ μfiÏÔ). ™‡Ìʈӷ Ì ۯÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ À¶∂∫∞ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ ∂™¶∞ 13 ¤ÚÁ· Ù˘ ∫ÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ∞∂, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È Ù˘ ηٿÚÙÈÛ˘ ‰·ÛÈÎÒÓ ¯·ÚÙÒÓ Û 11 ÓÔÌÔ‡˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ŒÓ·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È Î·È Ë ª·ÁÓËÛ›· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ, Ô˘ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰·ÛÈÎfi ¯¿ÚÙË... ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÚÈÔ¯¤˜ ˘ÚfiÏËÎÙ˜ Î·È ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ˜, fiˆ˜ Î·È ÂÚÈÔ¯¤˜ Natura.

•ÂÎÈÓ¿ÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 28 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È Ì¤¯ÚÈ 12 ∞ÚÈÏ›Ô˘

∞Ô¯‹ ÙˆÓ ÂÚÁÔÏËÙÒÓ ·fi ‰ËÌÔڷۛ˜ ∞Ô¯‹ ÙˆÓ ÂÚÁÔÏËÙÒÓ ·fi ÙȘ ‰ËÌÔڷۛ˜ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 28 ª·ÚÙ›Ô˘ ¤ˆ˜ Î·È ΔÚ›ÙË 12 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011, Ì ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË Ù˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. ΔËÓ ·fiÊ·ÛË ¤Ï·‚·Ó ÔÈ ÂÚÁÔÏËÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ¶∂¢ª∂¢∂, ¶∂¢ª∏∂¢∂, ¶∂™∂¢∂, ™∞Δ∂ Î·È ™Δ∂∞Δ. ŒÙÛÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÌË ‰ÈÂÍ·¯ı› Ë ‰ËÌÔÚ·Û›· Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ΔÚ›Ù˘ 29 ª·ÚÙ›Ô˘ ÁÈ· ¤ÚÁÔ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∏ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙˆÓ ¤ÓÙ ÂÚÁÔÏËÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÔÌfiʈӷ ÙËÓ ·Ô¯‹ ÙˆÓ ÂÚÁÔÏËÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙȘ ‰ËÌÔڷۛ˜ ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· 28 ª·ÚÙ›Ô˘ ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ΔÚ›ÙË 12 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011, ÔfiÙÂ Î·È ı· Â·ÓÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘, Ì Èı·ÓfiÙËÙ· ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜ Ù˘ ·Ô¯‹˜ Û ‰È·ÚΛ·˜, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÂÈÏ˘ıÔ‡Ó Ù· Â›ÁÔÓÙ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, Ô˘ ÙÔÓ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô. ∏ ·Ô¯‹ ·ÊÔÚ¿ ÙfiÛÔ ÛÙȘ Ù·ÎÙÈΤ˜, fiÛÔ Î·È ÛÙȘ Â·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ‰ËÌÔڷۛ˜ Î·È ı· ÂȉȈ¯ı› ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ Δ∂∂ ηÈ

Ù˘ ∂ª¢À¢∞™. √È ¤ÓÙ ÂÚÁÔÏËÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ηÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·, Ó· ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ô¯‹ ÙˆÓ ÂÚÁÔÏËÙÒÓ ˆ˜ ¿ÏÏÔıÈ, ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ·¢ı›·˜ ·Ó·ı¤ÛÂȘ ¤ÚÁˆÓ. ∞Ó Û˘Ì‚Â› οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ı· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó Ì οı ÓfiÌÈÌÔ Ì¤ÛÔ. ∏ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙˆÓ ¤ÓÙ ÂÚÁÔÏËÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ¶∂¢ª∂¢∂, ¶∂¢ª∏∂¢∂, ¶∂™∂¢∂, ™∞Δ∂, ™Δ∂∞Δ, ‰È·›ÛÙˆÛ ÁÈ· ¿ÏÏË Ì›· ÊÔÚ¿

fiÙÈ “Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ‰ÈÔÁÎÒÓÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È Ô Â˘Ú‡ÙÂÚÔ˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ÙÔ̤·˜ (√Δ∞, √™∫, Î.Ï.) ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÂÈ ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÂÚÁÔÏËÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô ÎÏ¿‰Ô˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· Úfiı˘Ú· Ù˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜. ∂ÈϤÔÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Ó¤· ·‰È¤ÍÔ‰· ·fi: ΔËÓ ¿Ù˘Ë ÛÙ¿ÛË ÏËÚˆÌÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÎËÚ‡ÍÂÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÂÚÁÔÏËÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· Â-

ÎÙÂÏÂṲ̂ӷ ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· Ó· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 2,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ 1% ÙÔ˘ ∞∂¶. ΔÔ ‰È·ÚΤ˜ “„·Ï›‰ÈÛÌ·” ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ (¶¢∂) Ì ÛÙfi¯Ô ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ fï˜, fiˆ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ë Ú¿ÍË ¤¯ÂÈ ·ÓÙ›ıÂÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·: ΔËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÙˆÓ Ú˘ıÌÒÓ ·ÔÚÚfiÊËÛ˘ ÙÔ˘ ∂™¶∞. ΔËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ fiˆ˜ “£ËÛ¤·˜” , “¶›Ó‰Ô˜” , “∞ϤͷӉÚÔ˜ ª·ÏÙ·Ù˙‹˜” Î.¿. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÚÁ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÁ¯ÒÚÈ· ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË ·Í›·, Ô˘ ‰›ÓÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Û˘Ó·Ê‹ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·, Ù· ÔÔ›· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó ¿Óˆ ·fi ÙÔ 20% ÛÙÔ ∞∂¶ Î·È fiÙÈ ÙfiÛÔ Ù· ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ·, fiÛÔ Î·È Ù· ÌÈÎÚ¿ Î·È ÌÂÛ·›· ¤ÚÁ· Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ‰›ÓÔ˘Ó ˙ˆ‹ ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ Î·È ·ÁÔÚ¤˜, Ë ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ˙ËÙ¿: - ¢›Î·È· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ̤ÙÚ·

(Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ º¶∞ ÌË ÂÍÔÊÏËı¤ÓÙˆÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ, Û˘Ì„ËÊÈÛÌfi˜ ¯ÚÂÒÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· Î.Ï.). - ÕÌÂÛË ÂÍfiÊÏËÛË ÂÎÙÂÏÂÛÌ¤ÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ ·fi ÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, ̤۷ ·fi ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·È ‰ÂÛÌ¢ÙÈÎfi ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ·ÔÏËڈ̋˜. - ∂ÓÂÚÁÔÔ›ËÛË - ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ (¶.¢.∂., ∂™¶∞, “£∏™∂∞™”, “¶π¡¢√™” , “∞§. ª¶∞§Δ∞Δ∑∏™” Î.Ï.) ÁÈ· ¤ÚÁ· ··Ú·›ÙËÙ· Î·È ·Ó·Áη›· ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ¤ÚÁ· Ô˘ ı· ÙÔÓÒÛÔ˘Ó fiϘ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Î·È ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ı· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË. - ŒÓÙ·ÍË ÛÙÔ ∂™¶∞ ·ÓÂÍfiÊÏËÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ·fi ¿ÏÏ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÛÙ› ·ÓÂÓÂÚÁ¿ ‹ ˘ÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó (£∏™∂∞™, ¶π¡¢√™, ∞§. ª¶∞§Δ∞Δ∑∏™ Î.¿.). - ∂È‚ÔÏ‹ ·Ô‰Ô¯‹˜ ÂίÒÚËÛ˘ ÂÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ·ÓÂÍfiÊÏËÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ¯ˆÚ›˜ ÚfiÛıÂÙ˜ “ÙÔÎÔÁÏ˘ÊÈΤ˜” ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂȘ” .


M·ÁÓËÛ›· 17

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 M∞ƒΔπ√À 2011

§fiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÙȘ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó

¢ÂÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ √∞∂∂

Δ

¤ÛÛÂÚȘ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ∂Ï¢ı¤ÚˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ (√∞∂∂), Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ. ∞ÈÙ›· Ë ÔÈÎÙÚ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÂÚȤÏıÂÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó Î·È ÛÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. √È ˘Ô¯ÚˆÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÛÙÔÓ √∞∂∂ Â›Ó·È ˘„ËϤ˜ Î·È Êı¿ÓÔ˘Ó Î·È Ù· 625 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó· (ÎÏ¿‰Ô˜ Û‡ÓÙ·Í˘ Î·È ÎÏ¿‰Ô˜ ·ÛıÂÓ›·˜ Ì·˙›). ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰È·ÎfiËÎÂ Ë ·ÚÔ¯‹ ÙÔ˘ ∂∫∞™ ·fi ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÙÔ˘˜ ÂȉÔı› ÂÎ Ó¤Ô˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

∂Í¿ÏÏÔ˘, 192 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ‰È¤ÎÔ„·Ó ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ √∞∂∂ μfiÏÔ˘, ÙÔ ‰›ÌËÓÔ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ʤÙÔ˜. ΔÔ 40% ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ √∞∂∂ ‰ÂÓ Î·Ù·‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÂÙÒÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ› Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·... ∏ ̤ÛË ÔÊÂÈÏ‹ ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó, Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 2.000 ̤¯ÚÈ 10.000 ¢ÚÒ, ˆÛÙfiÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ (ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi) Ô˘ ÔÊ›ÏÔ˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÔÛ¿ ·fi 80.000 ̤¯ÚÈ 100.000 ¢ÚÒ. ∏ Ú‡ıÌÈÛË Ô˘ ›Û¯˘Û ¤Ú˘ÛÈ, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰ÂÓ ‚Ô‹ıËÛÂ, ηıÒ˜ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÂΉ‹ÏˆÛ·Ó ·‰˘Ó·Ì›· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘. ªÂ ‰fiÛÂȘ 1200-1500 ¢ÚÒ ÂÍ¿ÏÏÔ˘, Ò˜ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó; °È· ÙÔ˘˜ ·Ï·ÈÔ‡˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ (ÚÈÓ ÙËÓ 11-1993) ÔÈ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Û‡ÓÙ·Í˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi Ù· 134,40 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó· Î·È Êı¿ÓÔ˘Ó ÛÙ· 452,25 ¢ÚÒ Î·È ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ·ÛıÂÓ›·˜ Â›Ó·È 75 ¢ÚÒ. °È· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ (ÌÂÙ¿ ÙËÓ 1/1/1993), ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ ·fi ÙÔ ÚÒËÓ Δ∂μ∂, ÔÈ ÌËÓÈ·›Â˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Û‡ÓÙ·Í˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi 94,08 ¢ÚÒ Î·È Êı¿ÓÔ˘Ó Ù· 452,25

™ÙÔÓ √°∞

¢ÚÒ Î·È ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ·ÛıÂÓ›·˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi Ù· 51,41 ¢ÚÒ Î·È Êı¿ÓÔ˘Ó Ù· 172,98 ¢ÚÒ. ∞Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÈ Ó¤ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÂÈϤÍÔ˘Ó ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ¤Ú·Ó Ù˘ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ó· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÔ‡Ó Î·È ÛÙÔÓ √∞∂∂ (ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ·fi 1/1/2007), ÙfiÙ ÙÔ ÌËÓÈ·›Ô ÙÔ˘˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚÔ Êı¿ÓÂÈ Ù· 937,28 ¢ÚÒ... √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÚˆÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ √∞∂∂ μfiÏÔ˘, ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ·ÓÒÙÂÚÔ ÔÛfi Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÔÊ›ÏÔ˘Ó Û ÂÈÛÊÔÚ¤˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ô √∞∂∂ Û ‰ÈηÛÙÈ΋ ‰ÈÂΉ›ÎËÛË... √È ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ‰È¢ÎÔÏ˘ÓıÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ·fi ÂÈÛÊÔÚ¤˜, Ì ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ fï˜ ‰fiÛÂȘ Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· (ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË), ·ÏÏ¿

Î·È Ì ·Ú¿ÏÏËÏË ÂÈ‚Ú¿‚¢ÛË ÙˆÓ Û˘ÓÂÒÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӈÓ, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È ÙÔ 60%. ¶.¯. ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· “·ÁÒÛÔ˘Ó” ÔÈ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÛÙÔÓ √∞∂∂ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÙÚÈÂÙ›·. ∏ η΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ê·›ÓÂÙ·È ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Î·È ·fi ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙÔÓ √∞∂∂ μfiÏÔ˘. ΔÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ‰È¤ÎÔ„·Ó ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛ‹ ÙÔ˘˜ 110 Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ÂÓÒ ÂÓÂÁÚ¿ÊËÛ·Ó 72 Î·È ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ 82, ÂÓÒ ÂÓÂÁÚ¿ÊËÛ·Ó ÛÙÔ Δ·ÌÂ›Ô 69. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È ϤÔÓ Î·È Ì ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛË 10 ¢ÚÒ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ √∞∂∂. ™ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Â›Û˘ ·Ú¿ÔÓ· ·fi Û˘-

∞˘Í‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ·ÛıÂÓ›·˜ ÙÔ˘ √°∞ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ·Ó·‰ÚÔÌÈο ·fi 1˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011. ŒÙÛÈ ÔÈ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ·˘Í‹ıËÎ·Ó ·fi 5,61 ¢ÚÒ Ì¤¯ÚÈ 16,17 ¢ÚÒ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ. ŒÙÛÈ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÌËÓÈ·›ˆ˜ ·fi 44,67 ¢ÚÒ (Û‡ÓÙ·ÍË Î·È ·Ûı¤ÓÂÈ·) ̤¯ÚÈ 126,02 ¢ÚÒ. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ÚÒÙË Î·ÙËÁÔÚ›· ÔÈ ÌËÓÈ·›Â˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Â›Ó·È Û˘ÓÔÏÈο 44,67 ¢ÚÒ, ÛÙË 2Ë 54,92, ÛÙËÓ 3Ë 65,69, ÛÙËÓ 4Ë 80,61, ÛÙËÓ 5Ë 96,50, ÛÙËÓ 6Ë 111,32 Î·È ÛÙËÓ 7Ë Î·ÙËÁÔÚ›· 126,02 ¢ÚÒ.

√ √¶∞¢ √ √¶∞¢ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜, ˆ˜ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ¤ÓÙ·Í‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ∂√¶ÀÀ (Ó¤Ô˜ ÂÓÈ·›Ô˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ˘Á›·˜) ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2011, ‰ÂÓ ı· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Ù· ‚È‚ÏÈ¿ÚÈ· ÓÔÛËÏ›·˜, ‰ÂÓ ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ıÔ‡Ó Ù· ‚È‚ÏÈ¿ÚÈ· ·Ï·ÈÔ‡ Ù‡Ô˘ (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi), ı· ÈÛ¯‡Ô˘Ó ηÓÔÓÈο Ù· ‚È‚ÏÈ¿ÚÈ· ÙˆÓ ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ô˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ··È-

∂Ó fi„ÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙÔ «∞¯›ÏÏÂÈÔÓ»

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ¶ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ÏËڈ̋ ÂͤٷÛ˘ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ¢π∞¡√ª∏ ÚÔÎËÚ‡ÍÂˆÓ ¤Íˆ ·fi Ù· Â͈ÙÂÚÈο È·ÙÚ›· Î·È ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÂÂÈÁfiÓÙˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ, ¤Î·Ó·Ó ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ê›ÏÔÈ Ù˘ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ¶ÔÏÈÙÒÓ, ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË 30 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙȘ 6.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” , ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ¤ÓÙ ¢ÚÒ, Ô˘ ÏËÚÒÓÔ˘Ó fiÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ ‰È·ÓÂÌ‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ¶ÔÏÈÙÒÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ù· ÂÍ‹˜: “∞ÊÔ‡ ÌÂÈÒÛ·Ó ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ·ÊÔ‡ ·˘Í‹Û·Ó ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ¤Ê·Á·Ó Ù· ‰ÒÚ·, ·ÊÔ‡ ‰È¤Ï˘Û·Ó ÙȘ ¢∂∫√, ÌfiÏȘ ‹Á·Ó ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ÛÙÔ 20%, ·ÊÔ‡ ¤Ú·Û·Ó ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, Ï›ÁÔ ÚÈÓ Î·Ù·ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ù· ‚·Ú¤· Î·È ·Óı˘ÁÈÂÈÓ¿, ÙÒÚ· ¤‚·Ï·Ó ÛÙÔ Ì¿ÙÈ ÂÚ›ı·Ï„Ë Î·È ÓÔÛÔÎÔÌ›·. ŒÙÛÈ ÏÔÈfiÓ ÔÈ Ôϛ٘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÏËÚÒÛÂÈ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ñ Î·È ˆ˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·È ˆ˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ - ÙÒÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Î·È

fiÙ·Ó ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. ¶¤ÓÙ ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· È·ÙÚ›·, 60 ¢ÚÒ Ù· ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¿ ·ÏÏ¿ Î·È Ù· Â›ÁÔÓÙ· Î·È ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È fiÙÈ ¿ÏÏÔ ı¤ÏÂÈ Ô Û˘ÚÊÂÙfi˜ ˘Ô˘ÚÁÒÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ. Δ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ô fiÓÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ú¿ÁÂÈ Î¤Ú‰Ô˜. ¶ÚÒÙ· ı‡Ì·Ù· ·˘Ù‹˜

Ù˘ ·ıÏÈfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ, ÔÈ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó 100 ¤ÓÛËÌ· ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿, ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ô˘ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ˆ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ¯ˆÚ›˜ Ù·Ì›Ô, ÔÈ Ó¤ÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ì› ·ÎfiÌË Û ‰Ô˘ÏÈ¿, ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙÔ π∫∞, ÔÈ ÊÙˆ¯Ô› ¿ÓıÚˆÔÈ, ÔÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔÈ ÊÙˆ¯Ô› Ô˘ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ Î¿ı ̤ڷ, Ù· ·È‰È¿ Î·È ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜. ΔËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÂȉÔÙÔ‡Ó Ì ‰Âο‰Â˜ ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÙȘ ¯ÚÂÔÎÔË̤Ó˜ ÙÚ¿Â˙˜, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÈÏÈÁÁÈÒ‰Ë ÂÈÙfiÎÈ· ÁÈ· Ù· ‰¿ÓÂÈ·, ÂÓÒ ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Ó›ÁÔ˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›·, ÙÔ˘˜ Ù·ÌÂÈ·ÎÔ‡˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, Ù· Ê·Ú̷Λ·, Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Î·È ‚¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· ÏËÚÒÓÂÈ ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ·Ó‹ıÈÎË, ·ÓÙÈÏ·˚΋, Â›Ó·È Â˘ı·Ó·Û›· Û ·ÚÁ‹ ΛÓËÛË. ∫·Ì›· ÏËڈ̋ ÛÙ· Ù·Ì›· ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜, ‰ËÌfiÛÈ·, ‰ˆÚ¿Ó, ÈÛfiÙÈÌË Î·È ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÂÚ›ı·Ï„Ë ÁÈ· fiÏÔ˘˜”.

ÙÂ›Ù·È ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜, Ô‡Ù ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÂÏÂÁÎÙ‹ È·ÙÚfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ·Ú·ÂÌÙÈο ÁÈ· ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ·Í›·˜ ¤ˆ˜ 50 ¢ÚÒ. ∂›Û˘, Ô √¶∞¢ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ıÂÒÚËÛË ÙˆÓ ‚È‚ÏÈ·Ú›ˆÓ ÓÔÛËÏ›·˜ ÙˆÓ ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙˆÓ ¿ÌÂÛ· ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӈÓ, ÙˆÓ ÂÎ ÌÂÙ·‚È‚¿Ûˆ˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ, ÙˆÓ ·Ó·‹ÚˆÓ Î·È ı˘Ì¿ÙˆÓ ÔϤÌÔ˘, ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ·Ó·‹ÚˆÓ Î·È ı˘Ì¿ÙˆÓ ÔϤÌÔ˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂȉÈÎÒÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ. °È· ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËı¤ÓÙ˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ì·›ÓÂÈ ÌfiÓÔ ÛÊÚ·Á›‰· ÛÙÔ ·Ï·Èfi ‚È‚ÏÈ¿ÚÈÔ, fiÙÈ Â›Ó·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜, ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÌËÙÚÒÔ˘ Û‡ÓÙ·Í˘, Ô ‚·ıÌfi˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘, Ë Î·ÙËÁÔÚ›· ÂÎ·›‰Â˘Û˘, Ù· ¯ÚfiÓÈ· ˘ËÚÂÛ›·˜ Î·È Ë ‰ÈηÈÔ‡ÌÂÓË ı¤ÛË ÓÔÛËÏ›·˜.

∂ΉËÏÒÛÂȘ ÛÙÔ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô ª∂ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ºÈÏÔÙÒ¯Ô˘ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜, ÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 13 ª·ÚÙ›Ô˘, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋˜ §¤Û¯Ë˜, Û˘Ó·˘Ï›· ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ªÂÏ›Ú˘ ÂÚÌ‹Ó¢Û ηٷÏËÎÙÈο Ì ȉȷ›ÙÂÚË Â˘·ÈÛıËÛ›· ·Á·Ë̤ӷ, ÛÔ˘‰·›· ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, fiˆ˜ “ÕÓıÚˆÔÈ ÌÔÓ¿¯ÔÈ”, “¢ÚfiÌÔÈ ·ÏÈÔ›”, “™Ùfi· Î·È ÛÙÔ Í·Ó·Ï¤ˆ” Î.¿. ªÂ ÙËÓ ÙÂÚ·ÛÙ›ˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ Î·È ÙË ÌÂψ‰›· ÙÔ˘ È¿ÓÔ˘ ÙÔ˘, ·Ó¤‰ÂÈÍ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ù· ÌÔ˘ÛÈο ÎÔÌÌ¿ÙÈ·. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì¿ÁÂ„Â Î·È Û˘ÁΛÓËÛ ÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ, οÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ¤Ú·ÛÌ· ÛÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‰ÂηÂٛ˜, Ì ηٷÍȈ̤ÓÔ˘˜ Û˘Óı¤Ù˜, fiˆ˜ ª. £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË, ™. •·Ú¯¿ÎÔ, °. ™·Ófi Î·È ¿ÏÏÔ˘˜. ΔËÓ fiÌÔÚÊË ‚Ú·‰È¿ ÚÔÏfiÁÈÛ·Ó ÔÈ Î˘Ú›Â˜ Úfi‰ÚÔÈ ÙˆÓ ¢.™. ΔÛȷӿη ∂ϤÓË Î·È ∫Ô¿ÓÔ˘ ∂ϤÓË. √È ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÔÈ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, ‰ÂÓ ÙÂÏ›ˆÛ·Ó, ηıÒ˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó¤· ÛÙȘ 9 ÙÔ˘ ∞Ú›ÏË, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ ÙÔ˘ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ÃÔÚˆ‰›· ∞ÁÚÈ¿˜.


M·ÁÓËÛ›· 18 ∏ ƒ. ∑‹ÛË ÁÈ· Â˘ÚˆÌÂÛÔÁÂȷ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ª∂ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔ-

Ô›ËÛË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ Ù˘ Â˘ÚˆÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÏÂοÓ˘ Ë ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, η٤ıÂÛ ۯÂÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË ÚÔ˜ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ. ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛ‹ Ù˘ Ë Î. ∑‹ÛË ÂÂÛ‹Ì·Ó ÙÔ ÛÔ˘‰·›Ô ÚfiÏÔ Ô˘ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÈ Ë fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÏÂοÓË ˆ˜ ÛËÌ›Ԣ ÎÔÌ‚È΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ, ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÙËÓ ¿ÓıÈÛË ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘. ∏ Î. ∑‹ÛË ˙‹ÙËÛ ӷ ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› Ë Û˘Óı‹ÎË Ù˘ μ·ÚÎÂÏÒÓ˘ ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÎÔÈÓÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ Î·È ‰ÈÎÙ‡ˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎÒÓ ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ Â˘Úˆ-ÌÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ. ∏ ·Ó·ÏËÚÒÙÚÈ· ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Î. •ÂÓÔÁÈ·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË Ù˘ Î. ∑‹ÛË ‰ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„Â Ó· ·Ó·ÊÂÚı› Î·È ÛÙ· ·ÎfiÏÔ˘ı·: ì∏ ∂ÏÏ¿‰· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ì οı ¢ηÈÚ›· ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ‰Ú¿ÛÂȘ Û ÙÔÌ›˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ·È‰Â›·, ÙËÓ ÂÓÂÚÁfiÙÂÚË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÙÔ˘ Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ÍÂÓÔÊÔ‚›·˜, ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ Ì·˙È΋˜ ÂÓË̤ڈÛ˘. ™ÙÔ Ó‡̷ ·˘Ùfi, Ì¿ÏÈÛÙ·, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∂˘ÚˆÌÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Anna Lindh, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ Î·Ù’ ÂÍÔ¯‹Ó ÊÔÚ¤· ÙÔ˘ ¢È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÔ‡ ¢È·ÏfiÁÔ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô, ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ÚÔˆı› ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ·ÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ ÌÂٷ͇ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÏÏËÏÔηٷÓfiËÛ˘ ÙˆÓ Ï·ÒÓ. ¶¤Ú·Ó ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ, Ë ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ‰È¿ÛÙ·Û˘ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÚÔÎÏ‹ÛÂˆÓ ·ÔÙÂÏ› ˘„ËÏ‹ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Ë ªÂÛÔÁÂȷ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙËÓ ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋ ∞ÏÏ·Á‹ Ô˘ ÂÁηÈÓ›·ÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ˆ˜ Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜ Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›‰Ô. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙˆÓ ÚfiÛÊ·ÙˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ÛÙË μfiÚÂÈ· ∞ÊÚÈ΋, Ë ∂ÏÏ¿‰· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙÔÓ ÂÓ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ Â˘Úˆ·˚Îfi ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË Ù˘ ∂.∂. ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ °ÂÈÙÔÓ›·˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÎfiÓËÛË Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ ∂À∂¢ Î·È ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹, ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘ (ŒÎÙ·ÎÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ÁÈ· ÙË §È‚‡Ë Î·È ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ¡fiÙÔ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ ÛÙȘ 11/3, ™˘Ó¿ÓÙËÛË À¶∂• Gymnich, 11-12/3, ∂·ÚÈÓfi ∂˘Úˆ·˚Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ 24-25/3).

¶APA™KEY∏ 25 M∞ƒΔπ√À 2011

∞ÁÚÔÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘

¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· “ Δ Â¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ì ‚¿ÛË ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ·” ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û‡ÛÎÂ„Ë ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ˆÓ. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ·Ú¯ÒÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙË §¿ÚÈÛ·.

™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È “Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› ¤Ó· ηÏfi Ù¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ‚¿ÛË Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ‰ÔıÔ‡Ó” ÂÈÛ‹Ì·Ó ¯ı˜ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ˆÓ. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ “·ÊÔ‡ ÔÈ ÎÂÓÙÚÈÎÔ› ·˘ÙÔÙÂÏ›˜ fiÚÔÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÌÂȈ̤ÓÔÈ Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ” . ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ı· Á›ÓÂÈ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∞ÏÂÍ. ª·ÏÙ·Ù˙‹˜” , ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂¶∂ƒ∞ Î·È ÙÔ ∂™¶∞. ŸÌˆ˜ ÂΛÓÔ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ηı˘ÛÙÂÚ› ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ¿ÂÈ ›Ûˆ Î·È ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ï˘ı› ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. ŒÓ· ı¤Ì· Ô˘ ··Û¯ÔÏ› Â›Ó·È Ù· ¯Ú¤Ë ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ ÓÔÌ·Ú¯ÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ÂÚÈ‹Ïı·Ó ÛÙË Ó¤· ·ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·, fiˆ˜ Î·È Ë ·Ó¿ÁÎË Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó ·fi Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ·˘ÙÔÙÂÏ›˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ¤ÚÁ· ÙÔ˘ °’ ∫ÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ¶Ï·ÈÛ›Ô˘ ™Ù‹ÚÈ͢ ‹ οÔÈ· Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓ· ¤ÚÁ· Î·È ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜. ŒÙÛÈ, Ë ÚÒÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 3 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÁÈ· Ù· ·ÁÚÔÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î. ∫ˆÓ. ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë. £· ÚÔËÁËı› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ‰È·ÏfiÁÔ˘ Î·È Î·Ù¿ıÂÛ˘ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÁˆÚÁ›·˜, ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·˜, ·ÏÈ›·˜ Î·È ÌÂÏÈÛÛÔÎÔÌ›·˜, ÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÁοÏÂÛÂ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜, ÁÈ· ÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ °∂øΔ.∂.∂. ÛÙË §¿ÚÈÛ· (∫·„Ô‡ÚË 4 Î·È ∞ÁÓÒÛÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙÈÒÙË). ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ¤¯Ô˘Ó ÎÏËı› ·’ ÔÏfiÎÏËÚË ÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ·ÁÚÔÙÒÓ, ÎÙËÓÔÙÚfiʈÓ, ·ÏȤˆÓ Î·È ÌÂÏÈÛÛÔ-

ÎfïÓ, ÔÈ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔÓ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤·, ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ÁˆÙ¯ÓÈÎÒÓ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ªÂÙ¿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÁÈ· Ù· ·ÁÚÔÙÈο, ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, ‰ËÏ·‰‹ ÚÔ˜ Ù· ̤۷ ÙÔ˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘. ∂›Û˘, ·ÎÏÔ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÍÂΛÓËÛÂ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜. ™Â ÚÒÙË Ê¿ÛË ÔÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ·Ó¿ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÔÈΛԢ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë. “£¤ÏÔ˘Ì ԢÛÈ·ÛÙÈΤ˜

Û¯¤ÛÂȘ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‰È·ÎÚÈÙÒÓ ÚfiÏˆÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ∏ ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ì·˜ ÁÈ· ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ - ¢‹ÌˆÓ Û˘ÓÔ„›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÙÚ›Ù˘¯Ô: Û˘ÓÂÚÁ·Û›· - Û˘Ó¤ÚÁÂȘ - ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜ Î·È ÙÔÓ ÔÏ›ÙË” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜.

∏ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË £ÂÛÛ·Ï›·˜ ™ÙÂÓ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ¯ˆÚ›˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Î·È ¯ÚÔÓÔÙÚÈ‚¤˜, ‹Ù·Ó ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ Á.Á. Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î. ∫·ÏÏÈfi˘ °ÂÚ·ÎÔ‡‰Ë ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÈÚÂÙÔ‡˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ Ù˘ ºıÈÒÙȉ·˜, Ù˘ ∂‡‚ÔÈ·˜

Î·È ºˆÎ›‰Ô˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó ÁÈ· ÙȘ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ·˘ÛÙËÚ¤˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂™¶∞, ÁÈ· ÙÔ 2011. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙˆÓ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎÒÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË £ÂÛÛ·Ï›·˜ & ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ·ÈÚÂÙÔ› Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ∂™¶∞. ™Ùfi¯Ô˜ fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ Ë Á.Á. Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ & ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î. ∫·ÏÏÈfiË °ÂÚ·ÎÔ‡‰Ë Â›Ó·È Ó· ηٷÁÚ·ÊÔ‡Ó ÔÈ ·fi„ÂȘ ÙˆÓ ·ÈÚÂÙÒÓ Î·È Ó· ÈÂÚ·Ú¯ËıÔ‡Ó ÔÈ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ Â›Ó·È ¿ÌÂÛ· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÈ̘, ÒÛÙ ӷ ‰È¢ÎÔÏ˘Óı› Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ Î·È ÂÓÙ¿ÍÂȘ ¤ÚÁˆÓ. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ Ô ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ºıÈÒÙȉ·˜ Î. £ˆÌ¿˜ ™Ù¿ÈÎÔ˜, Ô ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î. ¡›ÎÔ˜ ª¤ÙÛÈÔ˜, ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÀÔ‰ÔÌÒÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î. ΔÛ¿ÌÚ·˜ °ÈÒÚÁÔ˜, Ô ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ∂‡‚ÔÈ·˜ Î. ªÔ˘Ú·ÓÙ¿˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ Î·È Ë ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ºˆÎ›‰·˜ Î. °·˙‹ °ÈÒÙ·. ™˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Â›Û˘ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ› ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ∂ÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ¢È¢ı‡ÓÛÂˆÓ Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ∂ӉȿÌÂÛ˘ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜. ∏ ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ ·ÊÔÚÔ‡Û ÙËÓ ÔÚ›· Î·È ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô ÙÔ˘ ∂™¶∞ ÛÙË ™ÙÂÚ¿ ∂ÏÏ¿‰·, ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘, ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÂÓÙ·ÁÌ¤ÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ, ÙËÓ ˆÚ›Ì·ÓÛË ¤ÚÁˆÓ ÚÔ˜ ¤ÓÙ·ÍË, ÙË ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ Â¿ÚÎÂÈ· ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ∂™¶∞ Î·È ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ∂ӉȿÌÂÛ˘ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. £·Ó¿Û˘ ∫. μÔÁÈ·Ù˙‹˜

ª∂ Ù· Ì¿ÙÈ· ÁÂÌ¿Ù· ·›Û٢٘ ÂÈÎfiÓ˜

Î·È ÙËÓ „˘¯‹ ÁÂÌ¿ÙË ·ÁˆÓ›·. π·ˆÓ›· 12 ª·ÚÙ›Ô˘ 2011 Î·È Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ™ÂÈÛÌfi˜ 8,9 Richter, ·ÏÈÚÚÔ˚Îfi ·̷ (ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ) ‡„Ô˘˜ 10 ̤ÙÚˆÓ, ÂÎÚ‹ÍÂȘ ÛÙÔ˘˜ ˘ÚËÓÈÎÔ‡˜ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú˜, ÂÎÎÂÓÒÛÂȘ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, Ô ÂÊÈ¿ÏÙ˘ Ù˘ Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ¢ÈfiÙÈ Ô ÛÂÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ¤Ó· Û‡ÓËı˜ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ Á˘ Ê˘ÛÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ, ÙÔ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ Â›Ó·È ¤Ó· ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ ÛÙȘ ·ÓÔȯ٤˜ ı¿Ï·ÛÛ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÛÂÈÛÌÒÓ, ÙÔ Ú·‰ÈÂÓÂÚÁfi Ó¤ÊÔ˜ Â›Ó·È ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·ÂÈÏ‹ ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. °È· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì (Î·È ‰ÂÓ Ì·ı·›ÓÔ˘ÌÂ...) ÂÌ›˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ù·Û··ÛÌ· ‰ÈÎfi Ì·˜ Ô˘ Ó· ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ı› ÛÙ· “ΤÊÈ·” Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ º‡Û˘. ∫·È ‰ÂÓ Ì·ı·›ÓÔ˘ÌÂ, Â·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ. ™·˜ ÂÚˆÙÒ: ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ï·˙ÔÓ›· Ó· ηٷÛ΢¿˙ÂÈ Î·Ó›˜ ˘ÚËÓÈο ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ÛÙËÓ ÈÔ ÛÂÈÛÌÔÁÂÓ‹ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË; ¢ÂÓ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Û·Ó ÙÔ “Ô‡ ·˜ Ú ∫·Ú·Ì‹ÙÚÔ;” ·fi ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ·Ó¤Î‰ÔÙÔ; √È Èı·ÓfiÙËÙ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È, Ë º‡ÛË ÁÂÏ¿ÂÈ Î·È Î·Ú·‰ÔΛ. ∫·È οÔÙ ¤Ú¯ÂÙ·È Ë “Ê˘ÛÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹” . ∫·È Û·˜ Í·Ó·ÂÚˆÙÒ: Â›Ó·È ·˘Ùfi Ì›· Ê˘ÛÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ‹ ·ÏÒ˜ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÂÓfi˜ ÚÔ·Ó·ÁÁÂÏı¤ÓÙÔ˜ ı·Ó¿ÙÔ˘; ª¤Û· Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈΤ˜ ÛΤ„ÂȘ ·Ó·Î·Ù‡ÙËΠ·˘ÙԂԇψ˜ ÌÈ· ı‡ÌËÛË. ∞ÓÙÈ˘ÚËÓÈ΋ ‰È·‰‹ÏˆÛË ÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 1986, οÔ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ 18 Î·È ÛÙȘ 25,

ÌÂÙ¿ ÙÔ “·Ù‡¯ËÌ·” ÛÙÔ ΔÛ¤ÚÓÔÌÈÏ, Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙȘ 26 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1986. ∞ÓÙÈ˘ÚËÓÈÎfi ¢È‹ÌÂÚÔ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 25 Î·È 26 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1987, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙËÓ Ì·‡ÚË Â¤ÙÂÈÔ ÙÔ˘ ΔÛ¤ÚÓÔÌÈÏ. ∂ϤÓË, μ·ÁÁ¤ÏË, ∫ˆÛÙ‹, ΔÒÓË, £¤ÌË Î·È Ù’ ¿ÏÏ· ·È‰È¿ Ù˘ √ÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ∫›ÓËÛ˘ μfiÏÔ˘, ı˘Ì¿ÛÙÂ; ΔfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ, ÎÈ ·˘Ùfi˜ Ô ËÏÈ¿ÎÔ˜ Â›Ó·È ·ÎfiÌË Ì·˙› Ì·˜. ªÔÚ› Ó· “ÌÂÁ·ÏÒÛ·Ì” , ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂı‹Î·Ì ¿ÏÏÔ˜ Â‰Ò ÎÈ ¿ÏÏÔ˜ ÂΛ, ÌÔÚ› Î·È Ó· ¯·ı‹Î·Ì ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ, fï˜ ·˘Ùfi˜ Ô ¯·ÌÔÁÂÏ·ÛÙfi˜ ËÏÈ¿ÎÔ˜, Ô˘ ÙÔÓ ÚˆÙÔÊÔÚ¤Û·Ì ÙÔ 1986 ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· (¤¯ˆ Î·È fiÏ· Ù· Û¯ÂÙÈο ÛÏ·˚ÓÙ˜...), ÙfiÙ Ô˘ ÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ ·’ ÙȘ ηÊÂÙ¤ÚȘ Ì·˜ ¤‚ÏÂ·Ó Û·Ó ·Ó·Ú¯Èο ÛÙÔȯ›· ‹ Û·Ó Â͈Á‹ÈÓÔ˘˜, ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌË Ì¤Û· Ì·˜ Î·È Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ Â›Î·ÈÚÔ˜ Û‹ÌÂÚ· fiˆ˜ ‹Ù·Ó Î·È ÙfiÙÂ. ∫·È ÔÈ ÙfiÙÂ Î·È ÙÒÚ· Û˘ÌÔϛ٘ ·Í›˙ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÔ Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó, ¤ÛÙˆ ÙÒÚ·, Ì ÙËÓ ıÏÈ‚ÂÚ‹ ¢ηÈÚ›· Ù˘ È·ˆÓÈ΋˜ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜, ·Ó ÙfiÙ ‹Ì·ÛÙ·Ó “Ô‡ÊÔ” , ‰Ò, ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, fiÙ·Ó ‰È·‰ËÏÒÓ·Ì ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ˘ÚËÓÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· “ÁÈ· ÂÈÚËÓÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜” , fiˆ˜

ÙËÓ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ˘¤ÚÌ·¯Ô› Ù˘. ΔÒÚ·, Ô˘ ÔÈ Ï›Á˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Ô˘ ÂÚÓÔ‡Ó ·fi ÙËÓ È·ˆÓÈ΋ ÏÔÁÔÎÚÈÛ›· ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÔÛ¿ ÂÎÏ˘fiÌÂÓ˘ Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û 30.000 “‚fî˜ ¡·ÁηۿÎÈ” , ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÏËÊı› fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ “ÂÈÚËÓÈ΋” ¯Ú‹ÛË Ù˘ ˘ÚËÓÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÎÈ fiÙÈ Î¿ı ˘ÚËÓÈÎfi˜ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú·˜ ›ӷÈ, ·’ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È, ÌÈ· ÙÂÚ·ÛÙ›ˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ˆÚÔÏÔÁȷ΋ ‚fiÌ‚·. √ £Âfi˜ Ó· Ì·˜ Ê˘Ï¿ÂÈ, Ó·È! ∞ÏÏ¿ ÎÈ ÂÌ›˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ó· ÌËÓ ÚÔηÏԇ̠ÙËÓ Ù‡¯Ë Ì·˜, Ó· ÌËÓ Ù· ‚¿˙Ô˘Ì Ì ÙËÓ º‡ÛË, ÙËÓ ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ÔÔ›·˜ fi¯È ·ÏÒ˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·Ó ˘Ô„È·˙fiÌ·ÛÙÂ. ΔfiÙ ÎÈ Ô £Âfi˜ ÛËÎÒÓÂÈ Ù· ¯¤ÚÈ· „ËÏ¿. ¡· ÂÏ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ı· ‰È‰·¯ıÔ‡ÌÂ; ∏ ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜, ÌÈ·˜ ·ÎfiÌË È‰È·›ÙÂÚ· ÛÂÈÛÌÔÁÂÓÔ‡˜ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÂÚ› Û˘Ó¤¯ÈÛ˘ ÙÔ˘ ˘ÚËÓÈÎÔ‡ Ù˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ‰ÂÓ Ì·˜ ʤÚÓÂÈ Î·Ì›· ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·. ΔÔ ∫Ô˙ÏÔÓÙÔ‡È ÛÙËÓ μÔ˘ÏÁ·Ú›·, ‰›Ï· Ì·˜, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›. °·ÏÏ›· Î·È °ÂÚÌ·Ó›· „ÂÏϛ۷Ó οÙÈ ÂÚ› ÌÂÚÈ΋˜

·Ó·ÛÙÔÏ‹˜, ·Ú·Ì‡ıÈ· ÁÈ· ÚfiÛηÈÚË ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ηٷӿψÛË. √È ∞ÌÂÚÈοÓÔÈ ÙÔ ‹ÏÂÁÍ·Ó, ϤÓÂ, ÙÔ “·Ù‡¯ËÌ·” ÛÙÔ Three-Mile Island ÛÙȘ 29 ª·ÚÙ›Ô˘ 1979. ΔÔ ΔÛ¤ÚÓÔÌÈÏ ÔÊ›ÏÔÓÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ ηÎÔ‡˜ ™Ô‚ÈÂÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ·Ó ñ Ó· ÙÒÚ· ÔÈ Î·ÏÔ› °È·ˆÓ¤˙ÔÈ Ô˘ ‹ÍÂÚ·Ó... √ ηٿÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ˘ÚËÓÈÎÒÓ “·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ” Û fiÏÔÓ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Â›Ó·È Ì·ÎÚ‡˜, „¿ÍÙ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È ı· ÙÔÓ ‚Ú›ÙÂ. ª‹ˆ˜ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ∞ÓÙÈ˘ÚËÓÈÎfi ¢È‹ÌÂÚÔ, Û·Ó ÂΛÓÔ ÙÔ˘ 1987, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ˘ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘ (ÚÔ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ÂÓÓÔ›ٷÈ); ◊ Ì‹ˆ˜ Ë ÌÓËÌÔÓȷ΋ Ï·›Ï·· Î·È Ù· ·Ú·Ì˘ı¿ÎÈ· ÂÚ› “Ú¿ÛÈÓ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘” ·Ê’ ÂÓfi˜ Î·È Ë ·ÔÙ˘¯›· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ì·˜ ÛÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ·Ê’ ÂÙ¤ÚÔ˘ ı¤ÙÔ˘Ó Û ‰Â‡ÙÂÚË (‹ Ì‹ˆ˜ Û ÂÈÎÔÛÙ‹;) ÌÔ›Ú· ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ “ÂÈÚËÓÈ΋˜” ˘ÚËÓÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜; °ÂÈ· Û·˜.


¶ÂÚÈ˙‹ÙËÙÔ˜ Ô ŒÏÓÙÈÓ °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 M∞ƒTπ√À 2011

ÛÂÏ. 22

ª¿ÏÙ·-∂ÏÏ¿‰· ·‡ÚÈÔ ÁÈ· Ù· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ Euro 2012 ÛÂÏ. 23

∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÂÛÈÏ¿Ô˘/∞¯ÈÏϤ·

∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ μfiÏÔ˘

¶ƒøΔ∂™π§∞√™ ∫∞π ∂£¡π∫√™ ∫√¡Δƒ∞ƒ√¡Δ∞π ∞Àƒπ√ ™Δ√ ∂∞∫ ™Δ√¡ Δ∂§π∫√ Δ√À ∫À¶∂§§√À ∂¶™£

¶¿ıÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÚfi·ÈÔ √

ÙÂÏÈÎfi˜ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂¶™£ ¤¯ÂÈ Î·ıÈÂÚˆı› ˆ˜ ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ô ·˘ÚÈ·Ófi˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ¶ÚˆÙÂۛϷÔ/∞¯ÈÏϤ· Î·È ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÂÍ·›ÚÂÛË. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ı· “‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÔ˘Ó Ù· Í›ÊË ÙÔ˘˜” ÛÙÔ ∂∞∫ Î·È ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó Ì ¿ıÔ˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚfi·ÈÔ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 3 Ì.Ì. Î·È Û ÂÚ›ÙˆÛË ÈÛÔ·Ï›·˜ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ËÌ›ˆÚË ·Ú¿Ù·ÛË, ÂÓÒ ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ô Î˘ÂÏÏÔ‡¯Ô˜ ı· ·Ó·‰Âȯı› ̤ۈ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÙˆÓ ¤Ó·ÏÙÈ. ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

øʤÏÈÌË Ë ‰È·ÎÔ‹ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ. ÛÂÏ. 21

¡›ÎË μ.

∫·Ù‹ÊÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ‹ÙÙ· ÛÙË ºÈÏÈÈ¿‰· ÛÂÏ. 20

™Ô˘‰·›· Ë̤ڷ Â›Ó·È Ë ·˘ÚÈ·Ó‹ ÁÈ· ÙÔ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÌÈ· Î·È ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂¶™£ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ¶ÚˆÙÂۛϷÔ/∞¯ÈÏϤ· Î·È ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi μfiÏÔ˘. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È ÛÙȘ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞’ ÙÔÈ΋˜ Î·È ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È ¤ÓÙÔÓÔ Û·Û¤Ó˜ Î·È ÏÔ‡ÛÈÔ ı¤·Ì· ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜ ÙÔ˘ ∂∞∫ μfiÏÔ˘. £ÂˆÚËÙÈο Ê·‚ÔÚ› Â›Ó·È Ô ∂ıÓÈÎfi˜. ª›· ÔÌ¿‰· Ô˘ “¯Ù›ÛÙËΔ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜. ¢È·ı¤ÙÂÈ ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ Î·È ÔÈÔÙÈÎÔ‡˜ ·›ÎÙ˜, ÂÓÒ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÚÔËÁÂ›Ù·È ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Ù˘ ∞’ ÙÔÈ΋˜ (Ì·˙› Ì ÙÔÓ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡), ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ÙÔ ·‹ÙÙËÙÔ Û 43 Ì·Ù˜ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ (25 ʤÙÔ˜ Î·È 18 ·fi ¤Ú˘ÛÈ). ŸÌˆ˜ fiÔÈÔ˜ ÈÛÙ¤„ÂÈ ˆ˜ ÔÈ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” ı· οÓÔ˘Ó ÂÚ›·ÙÔ Ì¿ÏÏÔÓ Â›Ó·È ÁÂÏ·Ṳ̂ÓÔ˜. √ ¶ÚˆÙÂۛϷԘ ¤¯ÂÈ ·ÍÈfiÌ·¯Ô Û‡ÓÔÏÔ Ì Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ·›˙Ô˘Ó ¯ÚfiÓÈ· Ì·˙›. £ÂˆÚÂ›Ù·È ‚¤‚·ÈÔ ˆ˜ ı· ·Ï¤„ÂÈ Ì fiϘ ÙÔ˘˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ‚·Ú‡ÙÈÌÔ˘ ÙÚÔ·›Ô˘, ÂÓÒ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ Ôχ˜ ηÈÚfi˜ Ô˘ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi Û ÈÛÔ·Ï›· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ̤۷ ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘. ™ÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ›¯·Ó ÓÈ΋ÛÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔÓ ¶ÙÂÏÂfi Ì 2-0, ·ÏÏ¿ ÛÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ‹Úı·Ó ÈÛfi·Ï˜ 2-2.

√ ¶ÚˆÙÂۛϷԘ √ Ù˘Èο ÁË‰ԇ¯Ô˜ (Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ∂¶™£) ¶ÚˆÙÂۛϷԘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ Î·È Ê˘ÛÈο ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ÁÚ¿„ÂÈ ÈÛÙÔÚ›· fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÛÙË “£” Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ °È¿ÓÓ˘ ∑·Áη‚ȤÚÔ˜, ·Ó Î·È ÂÈ-

ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ·Ô˘ÙÛ¿ÈÓÙÂÚ: “°È· Ì·˜ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì·˜ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÙÔ ÚˆÙfiÁÓˆÚÔ. ∂›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÂÛÈÏ¿Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· Ô˘ Ë Ó¤· ÔÌ¿‰· ÊÙ¿ÓÂÈ ˆ˜ ‰Ò. º˘ÛÈο Î·È ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÁÚ¿„Ô˘Ì ÈÛÙÔÚ›· Î·È Ó· ηٷÎÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ·Ó Î·È ÙÔ Ê·‚ÔÚ› Â›Ó·È Ô ∂ıÓÈÎfi˜. ŸÌˆ˜ Â›Ó·È ¤Ó· ·È¯Ó›‰È Î·È ı· ·Ï¤„Ô˘Ì ÁÈ· ÙË Ó›ÎË. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ٛÔÙ ӷ ¯¿ÛÔ˘Ì ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ. ª·Î¿ÚÈ Ó· Ù· ηٷʤÚÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÌÂÁ¿ÏË ¯·Ú¿ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ∞¯ÈÏÏ›Ԣ. ∞ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” Î·È ¤ÙÛÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ı· Â›Ó·È ÔÈ: ∞Ú¿˘, ¡ÈÊÔ ÚfiÔ˘ÏÔ˜, μ. ™È·Ì·Ó›ÎÔ˜, §Â˚ÌÔ Ó‹˜, ¢È·Ì·ÓÙ‹˜, ∞Ï. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, ÷ÛÈÒÙ˘, ∫. ª·ÏÏÈ·Úfi˜, °Ô˘ÚÁÈÒÙ˘, ∫fiÚ‰·, ƒ¿Ù˘, π. ¶·Ó·ÁÈÒ ÙÔ˘, ∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿˜, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, Ã. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, ¢. ™È·Ì·Ó›ÎÔ˜, ∫fiÚÎÔ˜ Î·È ΔÛÈÚÈÁÎÔ‡Ï˘.

√ ∂ıÓÈÎfi˜ ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË Ô ∂ıÓÈÎfi˜ ·›˙ÂÈ ÙÔ ÌÈÛfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÎÔÚ˘Ê‹˜ Ì ÙÔÓ °˘ÌÓ·ÛÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ ·‡ÚÈÔ ‰ÈÂΉÈΛ ¤Ó· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÚfi·ÈÔ. √È “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ó ·ÓÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÙË ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÛÙÂÊıÔ‡Ó Î˘ÂÏÏÔ‡¯ÔÈ Î·È Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ù˘ ∞’ ÙÔÈ΋˜ Ì ¿ÏÏÔ ...·¤Ú·. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫Ô‡ÙÛÈ Î·˜ ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “°È· οı ÔÌ¿‰· Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ¤Ó·Ó ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙÂÏ› ÚfiÎÏËÛË. ∂Ì›˜ ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ì ·ÚÈÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ·ÏÏ¿ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ó· ·Ó·‰Âȯıԇ̠΢ÂÏÏÔ‡¯ÔÈ, οÙÈ Ô˘ ı· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ „˘¯ÔÏÔÁÈο Î·È ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ∞ÛÊ·ÏÒ˜ Î·È Ô ·ÁÒÓ·˜ Ì·˜ Ì ÙÔÓ

¶ÚˆÙÂÛ›Ï·Ô ·ÔÙÂÏ› Ì›· ÁÈÔÚÙ‹ ÁÈ· ÙÔ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È Î·Ïԇ̠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ó· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó. ∂›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ ˆ˜ ı· Á›ÓÂÈ ¤Ó·˜ ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÁÒÓ·˜ Î·È ·fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ‡¯ÔÌ·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜” . ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤· Ô ·Ó¤ÙÔÈÌÔ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈο ∫fiÎη˜ Î·È Ô Δ·ÌȯÙÛ‹˜ Ô˘ Ù·Ï·ÈˆÚÂ›Ù·È ·fi Ì›· ıÏ¿ÛË ı· Â›Ó·È ·fiÓÙ˜. ∞ÌÊ›‚ÔÏË ıˆÚÂ›Ù·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÙˆÓ ∫Ô˘ÙÛÈÚ›Ì· (·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ) Î·È ∞. ΔÛÔ˘Ú¤ÏË (˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ‰È·ÊÔÚ¿ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘), ·ÏÏ¿ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Î·È Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Û¯‹Ì·. √È 21 ·›ÎÙ˜ Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ Ô Î. ∫Ô‡ÙÛÈη˜ Â›Ó·È ÔÈ: ∫Ô˘ÙÛÈÚ›Ì·˜, °ÂÚÔÓÈÎÔÏ¿Ô˘, ¶··ÁÈ·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜, ΔÛ›ÚÔ˜, ™. ΔÛÔ˘Ú¤Ï˘, ∫Ô˘ÚÂ̤ÓÔ˜, ™·ÙÂÏÈ¿Ó, ∫Ô˘ÙÛÔ˘Ó›‰Ë˜, ¶Ô‡ÏÈÔ˜, ª·Ó٤η˜, ∞¯Ì¿ÙÈ, §¿·˜, ¡ÈÎfiÔ˘ÏÔ˜, ∫. ΔÛÔ˘Ú¤Ï˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ¶·Ú›Û˘, ∞ÓÙˆÓ›Ô˘, ™ÎÔ‡Ú·˜, ª›ÏÙÔ˜, ∑·ÙÛ¿È Î·È ∞. ΔÛÔ˘Ú¤Ï˘.

∏ ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi

ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ΤډÈÛ ÙËÓ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Ì ÁÎÔÏ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÏÂÙfi, ÙÔÓ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÛÙ· ¤Ó·ÏÙÈ Î·È ÛÙÔÓ ËÌÈÙÂÏÈÎfi ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ Û ¤Ó· ·ÌÊ›ÚÚÔÔ ·È¯Ó›‰È. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ‰‡Ô ÛËÌÂÚÈÓÒÓ “ÌÔÓÔÌ¿¯ˆÓ” Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ: ∞’ Ê¿ÛË ∞ÛÙ¤Ú·˜-¶ÚˆÙÂۛϷԘ 1-3 (79’ ¡ÙÂÏ¿ÎÔ˜ - 35’∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿˜, 51’ ∫. ª·ÏÏÈ·Úfi˜, 62’ ∫fiÚÎÔ˜) ∂ıÓÈÎfi˜-∞ÂÙfi˜ 3-1 (17’ ΔÛ›ÚÔ˜, 53’ ∫Ô˘ÙÛÔ˘Ó›‰Ë˜, 90’ ∫fiÎη˜ - 85’ ª·ÚÔ‡Áη˜) μ’ Ê¿ÛË ¶ÚˆÙÂۛϷԘ-£ËÛ¤·˜ 4-0 (15’, 48’ ∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿˜, 30’ ÂÓ. π. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, 84’ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜) ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘-∂ıÓÈÎfi˜ 1-2 (69’ ∫ÈÙ›Ô˘ - 53’ ∫fiÎη˜, 90’ ª·Ó٤η˜) ¶ÚÔËÌÈÙÂÏÈο ¶ÚˆÙÂۛϷԘ-ÃÏfiË 3-0 (5’ ª·ÏÏÈ·Úfi˜, 55’ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, 86’ π. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘) ∂ıÓÈÎfi˜-°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ 3-3 Î·È 5-4 ÂÓ. (12’, 62’ ∑·ÙÛ¿È, 30’ ∫Ô˘ÙÛÔ˘Ó›‰Ë˜ - 2’, 63’ ¶Ï·ÛÙ·Ú¿˜, 65’ ∫¤ÚÈ) ∏ÌÈÙÂÏÈο ¶ÚˆÙÂۛϷԘ-ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ 2-0 (11’ ∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿˜, 90’ π. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘) ∂ıÓÈÎfi˜-¶‡Ú·ÛÔ˜ 1-0 (56’ §¿·˜)

√È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ù¤ÛÛÂÚ· ÂÌfi‰È· ÁÈ· Ó· ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi ÙÂÏÈÎfi. √ ¶ÚˆÙÂۛϷԘ/∞¶I£ANE™ ™YN£E™EI™ ¯ÈÏϤ·˜ ‰˘ÛÎÔχÙËEAK BO§OY ¶PøTE™I§AO™ E£NIKO™ ΠÌfiÓÔ ÛÙÔÓ ËÌÈÙÂÏÈflÚ·: 15.00 ∞Ú¿˘ ∫Ô˘ÙÛÈÚ›Ì·˜ Îfi fiÔ˘ ·¤ÎÏÂÈÛ B. ™È·Ì·Ó›ÎÔ˜ ΔÛ›ÚÔ˜ ÙÔÓ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô, ÂÓÒ §Â˚ÌÔÓ‹˜ ∫Ô˘ÚÂ̤ÓÔ˜ ÛÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ¢È·ÈÙËÙ‹˜: ¢È·Ì·ÓÙ‹˜ §¿·˜ Ê¿ÛÂȘ ·¤Ó·ÓÙÈ ™ÎÔ˘Ï¿˜ ∞Ï. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ∫Ô˘ÙÛÔ˘Ó›‰Ë˜ ÛÙÔ˘˜ ∞ÛÙ¤Ú· ƒÈ˙Ô̇∫fiÚ‰· ¶·Ú›Û˘ ÏÔ˘, £ËÛ¤· Î·È ÃÏfiË μÔËıÔ›: ƒ¿Ù˘ ∞. ΔÛÔ˘Ú¤Ï˘ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ȉÈ∞. ¢·Ïԇη˜, ∫. ª·ÏÏÈ·Úfi˜ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ·›ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜. π. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ∫. ΔÛÔ˘Ú¤Ï˘ ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ô ∂ıÓÈÎfi˜ ›∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿˜ ª›ÏÙÔ˜ ¯Â ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ‰˘4Ô˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜: ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ∑·ÙÛ¿È ÛÎÔϛ˜. ªfiÓÔ ÛÙÔÓ ·’ ¢. ∫ÚËÙÈÎfi˜ ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: Á‡ÚÔ Ó›ÎËÛ ۯÂÙÈο °. ∑·Áη‚ȤÚÔ˜ ∫. ∫Ô‡ÙÛÈη˜ ‡ÎÔÏ· ÙÔÓ ∞ÂÙfi, ÂÓÒ


20

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 M∞ƒΔπ√À 2011

¶‡Ú·ÛÔ˜

°π∞ Δ∏¡ ∫∞∫π™Δ∏ ∂ªº∞¡π™∏ ∫∞π ∏ΔΔ∞ ∞¶√ Δ√¡ ∂£¡π∫√ ™Δ∏ ºπ§π¶¶π∞¢∞

™˘Ó¿ÓÙËÛË ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË£. ™Ù¿ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Á‹Â‰Ô ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘

¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÛÙË ¡›ÎË ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” Ï¿‚·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ ÂÍ‹˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “To Blue Club “¶. ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” ηÏ› Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Û ¤ÎÙ·ÎÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 27 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ∏ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Ì·˜, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 14. ŸÏÔÈ Ì·˙›, Ì›· ÁÚÔıÈ¿. ¶›ÛÙË ,ΔÈÌ‹, ∞ÊÔÛ›ˆÛË. ¡›ÎË μfiÏÔ˘ 1924, Ì›· fiÏË, Ì›· ·Á¿Ë, Ì›· √Ì¿‰·. ∂‰Ò ÌfiÓÔ ÂÌ›˜...” .

ÓÙÔÓÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ÛÙË ¡›ÎË Ë Î¿ÎÈÛÙË ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È Ë ‹ÙÙ· ÛÙË ºÈÏÈÈ¿‰· ·fi ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi. °È· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ“Ï›ÁË” ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÌËÓ ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÛηÚÊ·ÏÒÛÂÈ „ËÏfiÙÂÚ· ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ Football League 2. Δ· “¤„·Ï” Ô ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi ·ÁÒÓ·, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ‰fiÛÂȘ ÁÈ· ·ÏÈfiÙÂÚ˜ ÔÊÂÈϤ˜.

Œ

™À¡∞¡Δ∏™∏ Ì ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Â›¯Â ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ Î. £Ô‰ˆÚ‹˜ ™Ù¿ÌÔ˜, Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ı¤Ì· Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ◊Ù·Ó Ë ÚÒÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ó‰ÚÒÓ ·fi ÙfiÙ Ô˘ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ·ÔÚÚÔÊ‹ıËΠÛÙÔ Ó¤Ô “∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎfi” ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙËÓ ÙÚ·ÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ ÁË¤‰Ô˘ Ô˘ ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÙÚÔ¯Ô¤‰Ë ÛÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÔÌ¿‰Ô˜ ÎÈ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ¤Ó· (Î·È ‰˘ÛÂ›Ï˘ÙÔ) Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ¤‰ÂÈÍ ÂÓ‹ÌÂÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, ÍÂηı¿ÚÈÛ ‰Â, fiÙÈ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ™Ù·‰›Ô˘ ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ. ŒÙÛÈ, Û˘˙ËÙ‹ıËÎÂ Ô ÙÚfiÔ˜ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹˜ ÙÔ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘. ∂›Û˘, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‰Ôı› ÙÔ 2011 ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ΔÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÂÈÛΤÊÙËΠÂ›Û˘ Ô Î. ÷ڿϷÌÔ˜ ΔÛ·Ì¿˙˘, ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶Ú·Û›ÓÔ˘ Î·È ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ™˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ Î. £. ™Ù¿ÌÔ, ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Î. °È¿ÓÓË ªfiÛ‰ÚÔÌÔ Î·È ÙÔÓ ÁÂÓ. ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Î. ™‡ÚÔ ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ. ∂›‰Â ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ·Ó·Ï‡ıËÎ·Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ∏ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ Î. ΔÛ·Ì¿˙Ë Â›Ó·È Ó· Á›ÓÂÈ ÌÂϤÙË Î·È ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ˘fiÁÂÈÔ fiÙÈÛÌ· Ì ÓÂÚfi Ù˘ ‡‰Ú¢Û˘ Î·È Â·Ó·ÛÔÚ¿ ÙÔ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ Ì ÂȉÈÎfi ¯fiÚÙÔ ÁÈ· ÂÊ¿ÏÌ˘ÚÔ ÓÂÚfi. £˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ë ·ÚÔ‡Û· ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÚԂ› ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓÙ·ÂÙ›· Û ‰‡Ô ·Ó·Î·Ù·Û΢¤˜ ÙÔ˘ ÙÂÚ¤Ó, ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÌÈÛfi Ù˘ ÛÂ˙fiÓ 2007-08 Î·È ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÛÙÔ ÊÈÓ¿Ï Ù˘ ÂÚÛÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘.

¢’ ∂£¡π∫∏

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ∫·Ù‹ÊÂÈ· ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ ÛÙÚ·Ùfi‰Ԕ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ·fi ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ÛÙË ºÈÏÈÈ¿‰· Ì 2-0. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÙÔ ·ÓÂÈÙ˘¯¤˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, fiÛÔ Ë ÙÚ·ÁÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÛÙÔÓ ™ÙÚ¿ÙÔ °È‰fiÔ˘ÏÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÔÈ ËÚˆÈÎÔ› Ô·‰Ô› Ô˘ Ù·Í›‰Â˘Û·Ó Î·È ÛÙË ºÈÏÈÈ¿‰·, ‰ÂÓ Â›¯·Ó ...ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ Ó· ʈӿÍÔ˘Ó Û˘Óı‹Ì·Ù· ˘¤Ú Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘˜, ‚ϤÔÓÙ¿˜ ÙËÓ Ó· ·ÔÁÔËÙ‡ÂÈ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ¢ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Û ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÂÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, Ó· ¯¿ÓÂÈ Ì οو Ù· ¯¤ÚÈ· ·fi ˘ԉ¤ÛÙÂÚÔ ·ÓÙ›·ÏÔ. ¶fiÛˆ Ì¿ÏÏÔÓ Ó· ‰¤¯ÂÙ·È ‰‡Ô ÁÎÔÏ ÛÙ· ÚÒÙ· 12 ÏÂÙ¿, Ú¿ÁÌ· Ô˘ Ì·ÚÙ˘Ú¿ ¤ÏÏÂÈ„Ë ·˘ÙÔÛ˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ Û’ ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÎÚ›ÛÈÌ· Ì·Ù˜ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜. √ μ¤ÏÈÎÔ ¡Ùfi‚ÂÓÙ·Ó ÂÚ›ÌÂÓ ·fi

™ÙȘ 28 ª·ÚÙ›Ô˘ Ë Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘

ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ Ó· ÌÔ˘Ó ‰˘Ó·ÌÈο ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ·Ú¤Ù·Í ·Ì˘ÓÙÈÎÔÁÂÓ¤˜ Û¯‹Ì·, Ì ÙÔ˘˜ ª·˚ÛÙÚ¤ÏÏË, ∫·Ï·ÌÈÒÙË ÛÙfiÂÚ Î·È ÙÔ˘˜ ª·ÎÚ¿ÎË, ¡¿ÛÙÔ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎÔ‡˜ ¯·Ê. øÛÙfiÛÔ Ù· Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘ ·Ó·ÙÚ¿ËÎ·Ó Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ·, ·ÊÔ‡ ÛÙÔ 12’ ÙÔ ÛÎÔÚ ‹Ù·Ó ‹‰Ë 2-0. √ ™¤Ú‚Ô˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ Ù· ηÎÒ˜ ΛÌÂÓ· Ú›¯ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Ì·Ù˜ ÙÔÓ ∫·Ú·ÎÒÛÙ· ÌfiÏȘ ÛÙÔ 19Ô ÏÂÙfi ·ÓÙ› ÙÔ˘ ∫·Ï·ÌÈÒÙË, Ì ÙÔÓ ª·ÎÚ¿ÎË Ó· ÔÈÛıÔ¯ˆÚ› ÛÙ· ÌÂÙfiÈÛıÂÓ. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ì ÙÔÓ ª·ÎÚ¿ÎË Ë ¿Ì˘Ó· ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ Ôχ ηχÙÂÚ·, ·ÏÏ¿ ÙÔ Î·Îfi ›¯Â Á›ÓÂÈ, ηıÒ˜ Ë ¡›ÎË ¤ÚÂ ӷ ÂÙ‡¯ÂÈ ‰‡Ô ÁÎÔÏ ÁÈ· Ó· ÈÛÔÊ·Ú›ÛÂÈ Î·È ÙÚ›· ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ. ∫·È ¿ÏÈ fï˜ Ê¿ÓËÎÂ Ë “Á‡ÌÓÈ·” ·fi ÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜. √ ŸÏÈ‚ÂÚ ‰ÂÓ ‚Ô‹ıËÛ ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ÂÓÒ Î·È Ô ¡Ù¿ÓÈÛÈÙ˜ ÂÍÂÏ›¯ıËΠ۠ÌÔÈÚ·›Ô ·›ÎÙË ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜. ∏ η΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ·Á·Ó¿ÎÙËÛË Î·È ÙÔ˘ ™ÙÚ¿ÙÔ˘ °È‰fiÔ˘ÏÔ˘. √ ÈÛ¯˘Úfi˜ ¿Ó‰Ú·˜ Ù˘ ¡›Î˘

ÂÈÛΤÊıËΠٷ ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Î·È Ù· “¤„·Ï” ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÌËÓ ÌÔÚÒÓÙ·˜ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ¤¯·Û·Ó ÌÈ· ÎÚ›ÛÈÌË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË. ¶¿ÓÙˆ˜ ¯ı˜ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰fiÛÂȘ Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ∫ÒÛÙ· ™‚·ÓÈ¿ Î·È ¡›ÎÔ μÔ‡ÏÁ·ÚË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ¡›Î˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô μ¤ÏÈÎÔ ¡Ùfi‚ÂÓÙ·Ó ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ÂÈıÂÙÈÎfi˜. ¶ÚÔÙ›ÌËÛ ӷ Ú›ÍÂÈ ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ Î·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ·Ó fiÙÈ Ê¤ÚÔ˘Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ Â˘ı‡Ó˘ ÁÈ· ÙËÓ ‹ÙÙ· ÛÙË ºÈÏÈÈ¿‰·. Ãı˜ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÚÔÔÓ‹ıËÎ·Ó ÙÔ Úˆ›, fiˆ˜ ı· οÓÔ˘Ó Î·È ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ÚÂfi.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ Blue Club ∞fi ÙÔ Blue Club “¶·Ó·ÁÈÒÙ˘

■ ¶√§§∂™ √π ∞°ø¡π™Δπ∫∂™ À¶√Ã∂ø™∂π™ √§ø¡ Δø¡ Δª∏ª∞Δø¡ Ã∞¡Δª¶√§ Δ√À ™À§§√°√À

™Â Ï‹ÚË ‰Ú¿ÛË Ô ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜ ÙË ¢Ú¿Ì· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ·‡ÚÈÔ Ë ·Ó‰ÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ÿÓÙÌÔÏ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 17˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ·Ó‰ÚÒÓ, Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙËÓ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μfiÚÂÈÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘, “¢Ú¿Ì· 86” . ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÍÔ‰Ô ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜, ηıÒ˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¶fiÓÙÈÔ˘˜ ∫ÈÏΛ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ.

¶‡Ú·ÛÔ˜-∞√∫ Î·È ¶˘ÚÁÂÙfi˜ƒ‹Á·˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ¶∂¡Δ∂ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÚÈÓ ¤ÛÂÈ Ë ·˘Ï·›· ÛÙÔÓ 4Ô fiÌÈÏÔ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ Î·È ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Â›Ó·È ϤÔÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ›. O ÌÂÓ ¶‡Ú·ÛÔ˜ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ÙÈÌËÙÈ΋˜ 4˘ ı¤Û˘ ÙËÓ ÔÔ›· η٤¯ÂÈ Ô Î˘ÚȷοÙÈÎÔ˜ ·ÓÙ›·Ïfi˜ ÙÔ˘ ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ÂÓÒ Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ Ô˘ ·Ï‡ÂÈ ·ÎfiÌË ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘, ı· ·›ÍÂÈ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜, ¶˘ÚÁÂÙfi §¿ÚÈÛ·˜. °È· ÙÔ˘˜ ∞Á¯È·Ï›Ù˜ Ô˘ ı· Â›Ó·È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÂÚ› ·È¯Ó›‰È, ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ·ÒÓ ı· Â›Ó·È Ô ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, ÂÓÒ ÛÙÔÓ ƒ‹Á· fiÏÔÈ ı· Â›Ó·È ·ÚfiÓÙ˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ‰È·ÈÙËÙÈΤ˜ ÙÚÈ¿‰Â˜ ÙˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ ÛÙÔ ¶‡Ú·ÛÔ˜∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ Î.Î. ∫·Ú·ÏÈfiÏÈÔ˜, ÷ڷϷÌ›‰Ë˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ‹˜ (°Ú‚ÂÓÒÓ) Î·È ÛÙÔ ¶˘ÚÁÂÙfi˜-ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ÔÈ Î.Î. §˘ÌÔ‡‰Ë˜, ∫·ÙÛÈÎÔÁÈ¿ÓÓ˘, ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë˜ (ª·Î‰ÔÓ›·˜). √È ·ÁÒÓ˜ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 4 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. °.¶.

∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ ηÏ› Ù· ̤ÏË Ù˘ Û ¤ÎÙ·ÎÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 28 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ ¡. πˆÓ›·˜ Ì ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ ÙȘ 7.Ì.Ì. Δ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Â›Ó·È Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ: 1) ∂ÓË̤ڈÛË Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘. 2) ¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ÂÎÏÔÁÔ·ÔÏÔÁÈÛÙÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ª·˝Ô˘. 3) ∂χıÂÚË Û˘˙‹ÙËÛË Û ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ Î·È ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÙÔ˘. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ̤ÏË, ʛϷıÏÔÈ Î·È ÁÔÓ›˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÓÂÚÁ¿ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ù·ÎÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ˆ˜ Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Â›Ó·È 2 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·, ÂÓÒ Ë ÂÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ÌÂÏÒÓ Â›Ó·È 10 ¢ÚÒ. °È· ÂÁÁڷʤ˜ Ó¤ˆÓ ÌÂÏÒÓ Î·È ÁÈ· Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË Û˘Ó‰ÚÔÌÒÓ ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘, ÛÙËÓ Ô‰fi ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 14 ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙȘ ÒÚ˜ 11:00-13:00 Î·È 19:00-21:00, Ì ÙËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ 24210 60320.

ŒÙÛÈ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ë ÊÂÙÈÓ‹ Ù˘ “ÂÚÈ¤ÙÂÈ·” ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ·Ó‰ÚÒÓ ÙÔ˘ ÿÓÙÌÔÏ Êı¿ÓÂÈ ÛÈÁ¿ ñ ÛÈÁ¿ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘. ªÔÚ› ‚¤‚·È· Ô ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ Ó· ÙÂÚÌ·Ù›˙ÂÈ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î· ÙÔ˘ ‚fiÚÂÈÔ‡ ÔÌ›ÏÔ˘, fï˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ÙËÓ Â˘¯¿ÚÈÛÙË ¤ÎÏËÍË ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∞Ó Î·È Ì‹Î ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ¤Ó· Ì‹Ó· ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍ‹ ÙÔ˘, ·ÁˆÓ›ÛıËΠ̠·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ô˘ η٤‚ËΠ(›Ûˆ˜ Â›Ó·È ·fi ÙȘ Ï›Á˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ô˘ η٤‚ËΠ۠14 ·fi 16 ·ÁÒÓ˜, Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 12 ·›ÎÙ˜ ÛÙËÓ Û‡ÓıÂÛ‹ Ù˘). ∏ Ù‡¯Ë Ù˘ ‚¤‚·È· ·fi Â‰Ò Î·È ¤Ú· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌ· ·ÔÛ·ÊËÓÈÛı›, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Ë ÔÚÈÛÙÈ΋ ÚÔ-

● ∏ ÔÌ¿‰· Ì›ÓÈ ·ÁÔÚÈÒÓ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜

΋ڢÍË Ô˘ ı· ηıÔÚ›ÛÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ï‹ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ÂÚ›Ô‰Ô. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ fiÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Â›Ó·È fiÙÈ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È 8 Ӥ˜ ÔÌ¿‰Â˜ (¯ˆÚ›˜ Ó· ˘Ô‚È‚·Ûı› η̛·) ÁÈ· Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó Ù· ÂıÓÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ÿÓÙÌÔÏ, Ì ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛı›. ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ·˘Ùfi Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· οÓÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· οÓÂÈ: Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÙÔ ¯¿ÓÙÌÔÏ Î·È Ó· ηÏÏÈÂÚÁ› ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ȉȷ›ÙÂÚÔ ‚¿ÚÔ˜ Î·È ÛÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ ÙÔ˘. √ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ı· Ù·Íȉ¤„ÂÈ ÛÙË ¢Ú¿Ì· Ì ÙÔ˘˜ οوıÈ ·›ÎÙ˜: ∞ÛÏ·Ó›‰Ë, ∫¿‚Ô˘Ú·, ∫·ÔÙ¿, ¶Èӷο, ∫·Ï·Ô‰¿, ∞ÛÙ¤ÚË, ∞‰¿Ì, ™ÎÂÙfiÔ˘ÏÔ, ∫·Ú·Ó¿ÛÈÔ, ∫˘ÚÈ¿ÎÔ, ∞ÚÎÔ˘‰¤·, ºÔ˘ÚÏ‹.

ª·˙› ÙÔ˘˜ ı· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÌÈÎÚÔ› Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì›ÓÈ ·ÁÔÚÈÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ·ÁˆÓÈÛıÔ‡Ó Û ÊÈÏÈÎfi ·ÁÒÓ· Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ ¢Ú¿Ì·˜ 86. ∏ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ Ì›ÓÈ ·ÁÔÚÈÒÓ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ‰˘Ó·Ù‹ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∫. ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ıˆÚ›ٷÈ, Ì ٷ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, Û·Ó ÙÔ ·‰È·ÊÈÏÔÓ›ÎËÙÔ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ∫. ∂ÏÏ¿‰·˜, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙËÓ Â›ÛÔ‰fi ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ. °È ·˘Ùfi Î·È ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ‰›ÓÔ˘Ó È‰È·›ÙÂÚÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÔÌ¿‰·˜, Ì ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ Û ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Î·È ÊÈÏÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ Û ‰È¿ÊÔÚ· ̤ÚË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜.

¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ·ÍÈfiÌ·¯Ë ÔÚ›· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ¿ÏÏˆÓ ËÏÈÎÈ·ÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜. ®ŒÙÛÈ Ë ÔÌ¿‰· ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ Â›Ó·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙËÓ ËÌÈÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ. ∏ ÔÌ¿‰· ·Ì·›‰ˆÓ ‰ÈÂΉÈΛ, Ì ٷ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ª·ÏÏÈ·ÎÔ‡ ™Ù˘Ï›‰·˜ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ∫. ∂ÏÏ¿‰·˜, ÁÈ· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙËÓ Â›ÛÔ‰fi Ù˘ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË. ª¿ÏÈÛÙ·, ÌÂı·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ∂∞∫ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ë ÔÌ¿‰· ·Ì·›‰ˆÓ Î·È ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ ‰›ÓÂÈ ÊÈÏÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ Ì ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ∞›·ÓÙ· ™Ô‡Ú˘ (ÌÈ· ÊÈÏfi‰ÔÍË Ó¤· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ¤Ú˘ÛÈ ÛÙËÓ ™Ô‡ÚË Î·È ¯¿ÚȘ ÛÙȘ ·fiÎÓ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ÙÔ˘ ∫Ô˘ÙÌ¿ÓË Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È). ∂ÓÒ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ı· ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ Ì¿¯Ë ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ·ÁÎÔÚ·Û›‰ˆÓ Î·È Ì›ÓÈ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ 9 Î·È 10 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙ· Ï·›ÛÈ· “ÁÈÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘ ÿÓÙÌÔÏ” , ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ street Handball, ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ∞ÁÚÈ¿˜ Ì ÙËÓ ·ÓÔÈÎÙ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·È‰ÈÒÓ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· οÓÔ˘Ó ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ·˘Ùfi, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÁÓˆÚÈÌ›· “̤۷ ·fi ÙÔ ·È¯Ó›‰È” , Ì ÙÔ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi ¿ıÏËÌ· Ù˘ ÃÂÈÚÔÛÊ·›ÚÈÛ˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ Ë̤Ú˜.


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 M∞ƒΔπ√À 2011

√π ¶∞π∫Δ∂™ Δ√À √§Àª¶π∞∫√À μ. °∂ªπ∑√À¡ Δπ™ ª¶∞Δ∞ƒπ∂™ Δ√À™ ∂¡ √æ∂π Δ√À ∞°ø¡∞ ª∂ Δ∏¡ •∞¡£∏

øʤÏÈÌË Ë ‰È·ÎÔ‹...

21

TV Δ√ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È‹ÌÂÚÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ:

¶·Ú·Û΢‹ 25/3 CONN-X TV1 19.00 ÕÛÎÔÏÈ-ΔÔÚ›ÓÔ -∑- (μ’ πÙ·Ï›·˜) CONN-X TV3 21.45 ¶¿ÓÙÔ‚·-∞Ù·Ï¿ÓÙ· -∑- (μ’ πÙ·Ï›·˜)

™¿‚‚·ÙÔ 26/3

¶›Ó·Î·˜ 2

¶›Ó·Î·˜ 1

‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Â›Ó·È ˆÊ¤ÏÈÌË ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ó· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙÔ‡Ó ·fi Ù· Û˘Ó¯‹ ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÒÛÂÈ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì‹Ó·, Û ∫‡ÂÏÏÔ Î·È ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·ÔıÂÚ·¢ÙÔ‡Ó Î¿ÔÈÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ √ ª¿Î˘ ∫·ÙÛ·‚¿Î˘ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ·Ó¤ÙÔÈÌÔÈ ÛÙ· ÙÚ›· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·È¯Ó›‰È·, fiÔ˘ ı· ÎÚÈı› Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. √ ·ÁÒÓ·˜ Ù˘ ÌÂıÂfiÌÂÓ˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ì ÙËÓ •¿ÓıË ÛÙÔ μfiÏÔ ıˆÚÂ›Ù·È Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜, Ì ÙË Ó›ÎË Ó· Â›Ó·È ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· “ÎÏÂȉÒÛÂÈ” ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙËÓ ÂÓÙ¿‰·. ∞˘Ùfi ı· Û˘Ì‚Â› Â¿Ó Ë ∫·‚¿Ï· ËÙÙËı› ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙÔ “∫·Ú·˚ÛοÎË” Î·È ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ô ÕÚ˘ ÛÙËÓ ΔÚ›ÔÏË ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú·. ∞ÎfiÌË Î·È Ì ÈÛÔ·Ï›· ÔÈ “ΛÙÚÈÓÔÈ” ̤ÓÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ ÂÓÙ¿‰·˜, ÂÊfiÛÔÓ ÓÈ΋ÛÂÈ ÙË •¿ÓıË Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ÌÈ· Î·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿ Ô˘ ı· ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ı· ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÙ¿ ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Î·Ï˘Êı› ÙȘ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜. ∞Ó Ô ÕÚ˘ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú·, Ë ·ÁˆÓ›· ı· ·Ú·Ù·ı›, ηıÒ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙËÓ ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ÎÏËı› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ ÕÚË ÛÙÔ “∫Ï. μÈÎÂÏ›‰Ë˜” , ÂÓÒ ÛÙÔ ÊÈÓ¿Ï ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜ ı· ·›ÍÔ˘Ó ÛÙËÓ •¿ÓıË Î·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ˘ԉ¯ı› ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi.

ºÈÏÈÎfi ·‡ÚÈÔ Ì ÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜ ªÂÙ’ ÂÌÔ‰›ˆÓ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Á›ÓÂÙ·È Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ì ÙËÓ •¿ÓıË, Ì ÙÔÓ ª¿ÎË ∫·ÙÛ·‚¿ÎË Ó· ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ› fiÙÈ ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, fiÔ˘ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ı· ÌÂÈ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›·, ı· ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘. √È Û›ÁÔ˘ÚÔÈ ·fiÓÙ˜ Â›Ó·È ÔÈ

ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ªfiÓ¯Â Î·È ÕÏ‚·ÚÂ˙, Ô ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Î·È Ô ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜ ¡ÙÔÏÂ˙¿È. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ÔÈ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ› ÙˆÓ ∑·Ú·‰Ô‡Î·, ƒfiη Î·È ¡¤ÌÂı ‰ÂÓ ÂÌÓ¤Ô˘Ó ·ÓËÛ˘¯›· Î·È ÔÈ ·›ÎÙ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Î·ÓÔÓÈο ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ •¿ÓıË ÛÙȘ 3 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ∞‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ¡¤ˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. √ ·ÁÒÓ·˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Î·È ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 3 Ì.Ì.

¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ ¶∞∂ Ô ∞¯. ª¤Ô˜; ∞ÓÔȯÙfi ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô˘ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ÂȉÈο ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ªÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ (Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ¤‰ˆÛ ÙÔ “·ÚÒÓ” ) ¿ÊËÛ ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¶∞∂. 줂·È· ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ Ô Î. ª¤Ô˜ ‰ÂÓ „¿¯ÓÂÈ ÁÈ· ÙË ‰È¿‰Ô¯Ë ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. ¶¿ÓÙˆ˜, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙËÓ ¶∞∂, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, Î. ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜, ı· ¤ÚıÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 1 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ı· ·Ú·ı¤ÛÂÈ Á‡̷ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 2 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, fiÔ˘ ı· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È Ù· ÙÂÎÙ·ÈÓfiÌÂÓ· ÛÙËÓ ¶∞∂ Î·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 4 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÛÙȘ 12.30, ı· ·Ú·ı¤ÛÂÈ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÂÊ’ fiÏ˘ Ù˘ ‡Ï˘, ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘

¶∞∂, ¶. ªÂÏ¿ 3 Ì π¿ÛÔÓÔ˜, ÛÙÔ μfiÏÔ.

¶ÏÔ˘Ú·ÏÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË ΔÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ¤¯ÂÈ ÌÂÈ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Î·È Ì·ıËÌ·ÙÈο ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ. √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ı· ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ù· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, ÂÓÒ ∞∂∫, ¶∞√∫, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ∫·‚¿Ï· Î·È ÕÚ˘ ·ÏÂ‡Ô˘Ó Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÓÙ¿‰· (‰‡Ô ·fi ÙȘ ·Ú·¿Óˆ Ó· ̤ÓÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ Ï¤È ÔÊ). √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ÌÂÙ¿ ÙË ÛÔ˘‰·›· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ó›ÎË Â› Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋, ¤ÊÙ·Û ÙÔ˘˜ 41 ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ÈÛÔ‚·ıÌ› Ì ÙÔÓ ¶∞√∫ ÛÙËÓ 4Ë ı¤ÛË Ù˘ ηٿٷ͢, ‰‡Ô ‚·ıÌÔ‡˜ ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ∞∂∫, ‰‡Ô ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ ∫·‚¿Ï· Î·È ¤ÓÙ ·fi ÙÔÓ ÕÚË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ 7Ë ı¤ÛË. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” , ÛÙËÓ ÚÒÙË ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·ÙËÁÔÚ›· ÌÂÙ¿ ·fi 20 ¯ÚfiÓÈ·, ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË Î·Ï‡ÙÂÚË Â›ıÂÛË ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Ì 33 Ù¤ÚÌ·Ù· Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi (55), ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi (44) Î·È ÙËÓ ∞∂∫ (42). ¢¤Î· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÂÊı› ÛÎfiÚÂÚ ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ (›Ó·Î·˜ 1), ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÏÔ˘Ú·ÏÈÛÌfi ÛÙËÓ Â›ıÂÛË. ¶ÚÒÙÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ ÙÔ˘ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ô ª¿ÚÈÔ ªÚ¤Ûη, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÂÙ‡¯ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÂÙ¿ ÁÎÔÏ. ∞ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ˆ˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È fi¯È ˆ˜ “ηı·Úfi˜” ÂÈıÂÙÈÎfi˜, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ “‚ϤÂÈ” ‰›¯Ù˘· Î·È ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÔχÙÈÌÔ˘˜

‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘. √ ™ÏÔ‚¿ÎÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Ôχ ηϋ ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. ªÂ ÙÔ ÁÎÔÏ Ô˘ ¤Ù˘¯Â ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi, ÚÈÓ ÙÚÂȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜, ¤ÊÙ·Û ٷ ÂÙ¿, fiˆ˜ ÚԷӷʤڷÌÂ, Û¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚÂÎfiÚ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÓÒ ·Ô̤ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÙÚ›· ·È¯Ó›‰È· ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë Î·ÓÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜. ΔËÓ ¯ÚÔÓÈ¿ 2004-05, Ì ÙËÓ Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘ ›¯Â ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ¤ÍÈ ÁÎÔÏ Û 30 ·È¯Ó›‰È·. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ÙˆÓ ÛÎfiÚÂÚ, ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ÃÔ˘¿Ó ª·ÚÙ›Ó Ì ¤ÓÙÂ, ÛÎÔÚ¿ÚÔÓÙ·˜ ÙÔ “¯Ú˘Ûfi” ÁÎÔÏ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∫·‚¿Ï·. ¢‡Ô ·›ÎÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ÁÎÔÏ, Ô ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ÷‚Ȥ √˘Ì› ÓÙ˜ Î·È Ô ∏Ï›·˜ ™ÔÏ¿Î˘. ΔÚ›· Ù¤ÚÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÂÙ‡¯ÂÈ ÔÈ μÈı¤ÓÙ ªfiÓ¯Â, ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¤Ó·˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜, Ô ¶¤ÙÂÚ ¡ÙÔÏÂ˙¿È. ∂›Û˘, Ô Ã·Ï›Ê· ™·Óηڤ ¤¯ÂÈ ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ‰‡Ô Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈο Ù¤ÚÌ·Ù· Â› Ù˘ ∞∂∫, ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙÔ √∞∫∞, ÂÓÒ ·fi ¤Ó· ÁÎÔÏ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÔÈ Ã·‚Ȥ ΔÔÌ¿˜ Î·È ∫Ú›ÛÙÈ·Ó ¡¤ÌÂı. ƒ›¯ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ ÛÙÔ˘˜ ÛÎfiÚÂÚ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ı· ‰Ô‡Ì fiÙÈ Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎÒÓ ·ÈÎÙÒÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ ÛÎÔÚ¿ÚÈÛÌ· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋, ηıÒ˜ ·fi Ù· 33 Û˘ÓÔÏÈο Ù¤ÚÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÂÙ‡¯ÂÈ Ù· 17. √È “ηı·Úfi·ÈÌÔÈ” ÂÈıÂÙÈÎÔ› ¤¯Ô˘Ó ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ‰¤Î· ÁÎÔÏ Î·È ÔÈ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ› ¤ÍÈ (›Ó·Î·˜ 2). Δ¤ÏÔ˜, Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘Ì ˆ˜ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ¤¯Ô˘Ó Ó· Âȉ›ÍÔ˘Ó 18 ÁÎÔÏ ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ (Û 14 ·È¯Ó›‰È·) Î·È 15 ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Û 13 Ì·Ù˜ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜.

ΔÔ Red Bull Donkey Cross ÛÙ· ÌÔÓÔ¿ÙÈ· Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ∂π∫√™π¶∂¡Δ∂ ÎÔÚ˘Ê·›ÔÈ motocross ·Ó·‚¿Ù˜, 25 ÂÈÛÌ·Ù¿ÚÈη Á·˚‰Ô˘Ú¿ÎÈ· Î·È Ù· ÌÔÓ·‰È΋˜ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ ÌÔÓÔ¿ÙÈ· Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, Â›Ó·È Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο Ù˘ ÈÔ ·Ó·ÙÚÂÙÈ΋˜, ‰È·ÛΉ·ÛÙÈ΋˜ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÁÂÌ¿Ù˘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ off-road ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘, Ô˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÁÈ· ÙÚ›ÙË ÊÔÚ¿. ™ÙȘ 3 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÙÔ Red Bull Donkey Cross ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ù·Íȉ¤„ÂÈ Û ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ‰ËÌÔÊÈÏ›˜ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÔ‡˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·. ∂Λ, ˘fiÛ¯ÂÙ·È Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÈ·

Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· ÁÈ· 25 ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ off-road ·Ó·‚¿Ù˜. ¶Ë‰ÒÓÙ·˜ ·fi ÙË Û¤Ï· ÛÙÔ Û·Ì¿ÚÈ, ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·ԉ›ÍÔ˘Ó fi¯È ÌfiÓÔ ÙË ‰ÂÍÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Ô‰‹ÁËÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË “Á·˚‰Ô˘ÚÈÓ‹” ˘ÔÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜, ¯·ÏÈÓ·ÁˆÁÒÓÙ·˜ Ù· Á·˚‰Ô˘Ú¿ÎÈ· ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi. °È· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÔÈ ·Ó·‚¿Ù˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ¯ÚfiÓÔ ÙËÓ ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ 8400¯ÏÌ. Ì Ì˯·Ó¤˜, ̤۷ Û ηÏÓÙÂÚ›ÌÈ· Î·È ‰‡Û‚·Ù·

ÌÔÓÔ¿ÙÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙÔ Ù¯ÓÈο ÚÔËÁ̤ÓÔ fi¯ËÌ¿ ÙÔ˘˜, Ì ÙÔ Á·˚‰Ô˘Ú¿ÎÈ, ‰È·Ó‡ÔÓÙ·˜ Ì ·˘Ùfi ‰È·‰ÚÔÌ‹ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ 5250¯ÏÌ. ∞ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÈÛÙ¿ Ù· “Ì·ı‹Ì·Ù· Ô‰‹ÁËÛ˘ Á·˚‰Ô˘ÚÈÔ‡” Ô˘ ı· ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ó ÔÈ ·ÁˆÁÈ¿Ù˜ Î·È Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÌÔÚÊ‹ ¿ÛÎËÛ˘ ‚›·˜ ÛÙ· “ηı·Úfi·ÈÌ·” ÙÂÙÚ¿Ô‰· ı· ÂÈʤÚÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi, ÔÈ off-road ·Ó·‚¿Ù˜ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙÔ ÔÏ˘fiıËÙÔ ‚Ú·‚›Ô, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙË Ì·Á¢ÙÈ΋ ı¤· ·fi ÙÔ “Ì·ÏÎfiÓÈ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘”.

MEGA 21.30 ª¿ÏÙ·-∂ÏÏ¿‰· -∑- (¶ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο EURO 2012) ET1 17.00 ∫ÔÏÔÛÛfi˜ ƒfi‰Ô˘-ÿηÚÔ˜ -∑- (∞1 Ì¿ÛÎÂÙ) ∂Δ3 15.00 √º∏-¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ -∑- (μ’ ∂ıÓÈ΋) ™¶√ƒ+ 15.00 Ã∞¡£-¶∞√∫ -∑- (∞1 ¯¿ÓÙÌÔÏ) NOVASPORTS 2 23.20 ƒ›‚ÂÚ ¶Ï¤ÈÙ-¡ÈÔ‡ÂϘ √ÏÓÙ ªfiȘ -∑(¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜) NOVASPORTS 3 19.00 ¶∞√∫-∏Ú·ÎÏ‹˜ -∑- (∞1 ‚fiÏÂ˚) 04.00 °ÈÔ‡Ù·-¡Ù¿Ï·˜ -∑- (¡μ∞) CONN-X TV1 16.00 ªÔÓÙ¤Ó·-¶ÂÛοڷ -∑- (μ’ πÙ·Ï›·˜) CONN-X TV2 16.00 °ÎÚÔÛ¤ÙÔ-ΔÛÈÙ·Ó٤Ϸ -∑- (μ’ πÙ·Ï›·˜) CONN-X TV3 16.00 ™È¤Ó·-™ÔÛÔ˘fiÏÔ -∑- (μ’ πÙ·Ï›·˜) EUROSPORT 2 21.30 ª¤ÚÁηÌÔ-¶ÂÚÔ‡Ù˙È· -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÙ·Ï›·˜ ‚fiÏÂ˚)

A2 ¶√§√

ΔÔÓ ∏Ï˘ÛÈ·Îfi ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ô √.À.∫.μ. ∞°ø¡∞ ηıÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ô √.À.∫.μ. ÁÈ· ÙËÓ 9Ë Ë̤ڷ Ù˘ ηÓÔÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÛÙËÓ ∞2 fiÏÔ ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ. ™ÙȘ 13.30 ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ ∏Ï˘ÛÈ·Îfi ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∂∞∫ “π¿ÛˆÓ ∑ËÚÁ¿ÓÔ˜” Î·È Ê˘ÛÈο ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙÔ ÓÈÎËÊfiÚÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÙËÚËı› ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙ· Ï¤È ÔÊ. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ ∑·Ê›Ú˘ ª·ÚÈÓ¿Á˘ ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ ΔÔ˘ÚÈfiÁÏÔ˘, μ·Ì‚Ô˘Ó¿ÎË, °Ï‡Î·, ª·Ú·ÛÏ‹, ÷Ù˙ËÁԇϷ, Ã. ª·ÚÈÓ¿ÁË, ªÏ¿Ó·, ∂˘·ÁÁÂÏfi, ª˘ÎÔÓÈ¿ÙË, °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ, °. ª·ÚÈÓ¿ÁË, πˆ·ÓÓ›‰Ë, ΔÛȷӿη, ∫Ô˘ÚÙ›‰Ë, ªÂÓfiÔ˘ÏÔ, ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, °Ú·Ì̤ÓÔ Î·È ¡ÈÎÔϤÚË. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ·ÁÒÓ˜ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ ‚fiÚÂÈÔ fiÌÈÏÔ. ∞˘ÙÔ› ÙÔ˘ ÓÔÙ›Ô˘ ·Ó·‚Ï‹ıËÎ·Ó ÏfiÁˆ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ Î·È ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∫ÔÏ. ∞ÚÁÔÛÙÔÏ›Ô˘, 13.00, ∞ÚÁÔÛÙfiÏÈ-°Ï˘Ê¿‰·: μ·ÛÈÏ›Ԣ, ªÔ›Ú·Ï˘. ∫ÔÏ. μfiÏÔ˘, 13.30, √.À.∫.μ.-∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜: ™·ÓÔ‡‰Ë˜, ∫·ÚÔ‡Ï˘. ∫ÔÏ. ¶ÔÛÂȉÒÓÈÔ, 14.30, ∏Ú·ÎÏ‹˜-∫¤Ú΢ڷ: ªÔ˘‰Ú·Ì‹˜, ªÈÚ¿Î˘. °.¶.

μ’ ∂¶™£

ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ Ë ÂÍ ·Ó·‚ÔÏ‹˜ 23Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Δ∏¡ ∫˘Úȷ΋ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Ë 23Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ μ’ ÙÔÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜, Ë ÔÔ›· ›¯Â ·Ó·‚ÏËı› ÏfiÁˆ ηÎÔηÈÚ›·˜ Ô˘ ›¯Â Ï‹ÍÂÈ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Á‹‰·. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙÈΤ˜ ÙÚÈ¿‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: °Ë. °·Ù˙¤·˜, 11.00, ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜-√ÚÌ›ÓÈÔ: ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë˜, £ÂÔ¯¿Ú˘, ™·Îο˜. π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 11.00, ÕÚ˘ ªÂÏ.-∞ÂÙfi˜: ∫Ô˘ÚÛÔ‚›Ù˘, ª¤ÏÏÔ˘, ™Ù·ıÔ‡ÚÔ˜. ¡Â·fiψ˜, 11.00, ¢¿ÊÓË-¡.∞. ¡›Î˘: ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘, ∞ÁÚ¤‚˘, ∫·¤ÛÈÔ˜. μ·Û‰¤ÎÂÈÔ, 11.30, ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-™ÎfiÂÏÔ˜: ∞. ¢·Ïԇη˜, ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, μÏ¿¯Ô˜. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘, 15.30, ¢‹ÌËÙÚ·-ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·: ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, ¢ËÌËÙÚ¿Î˘, ÷ڂ¿Ï·˜. ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘, 15.30, ∞›·˜ ΔÚ.-∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£.: ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, ΔÛÈÁÁÈÓ¤˜, °Î¿Áη˜. ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘, 15.30, ∞ÛÙ¤Ú·˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ μfiÏÔ˘: ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜, ∫·˝‰Ë˜, °ÔÚÁfiÚ˘. ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜, 15.30, ∞¶√μ-¢È·ÁfiÚ·˜: ª·ÙÛԇη˜, ΔÛ·ÎÔ‡Ì˘, ∫·Ú·Î›ÙÛÔ˜. ¶ËϤ·˜-¢fiÍ· 3-0 ·.·.


22

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 M∞ƒTπ√À 2011

°À¡. ¶√¢√™º∞πƒ√

μfiÏÔ˜-Õ‚·ÓÙ˜ Î·È ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ºÈÏ˘ÚÈ·Îfi˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ∫∞¡√¡π∫∞ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ù· Á˘Ó·ÈΛ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ™ÙËÓ ∞’ ∂ıÓÈ΋ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Ë 20Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ì ÙÔÓ ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” Ó· ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÛÙÔ ∂∞∫ ÙËÓ Ô˘Ú·Áfi ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ∞‚¿ÓÙˆÓ Ã·ÏΛ‰·˜. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 16.00 Î·È ÙȘ “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” ı· ÎÔÔ˘ÙÛ¿ÚÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ë Δ·Ì¿Ú· °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ Ô˘ ·ÓÙÈη٤ÛÙËÛ ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔÓ ª›ÏÙÔ ∫·ÏfiÁËÚÔ. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô Î. ∫·Ï·ÓÙ˙‹˜ Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙËÓ Î. ¶›Ë Î·È ÙÔÓ Î. ∑¿¯Ô Ù˘ ∂¶™ §¿ÚÈÛ·˜. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÛÙÔÓ •ËÚÈ¿ Ô ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ ºÈÏ˘ÚÈ·Îfi ºÏÒÚÈÓ·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 10˘ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ, ·ÊÔ‡ ·Ó ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ £fi‰ˆÚÔ˘ ∫·ÙÛ·ÌfiÚ· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ‹ ʤÚÂÈ ÈÛÔ·Ï›·, ÙfiÙ ı· ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›·ÏË ÔÌ¿‰· ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Û ·ÁÒÓ· Ì·Ú¿˙ Ì ÙËÓ ∫·‚¿Ï·. º˘ÛÈο ·Ó Ô ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ¿ÚÂÈ ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” , ı· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ ÛÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ 2Ë ı¤ÛË. ΔÔ ‰È·ÈÙËÙÈÎfi ÙÚ›Ô ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ∂¶™ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î·È ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ Î.Î. °Ú·ÙÛ¿ÓË, ª·Ó·Û‹ Î·È ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘. °.¶.

°.™. μ√§√À

¶ÚÒÙË Ó›ÎË ÁÈ· ÙȘ ·ÁÎÔÚ·Û›‰Â˜ ÛÙÔ ‚fiÏÂ˚ Δ∏¡ ÚÒÙË ÙÔ˘˜ Ó›ÎË ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ‚fiÏÂ˚ ¤Î·Ó·Ó ÔÈ ·ÁÎÔÚ·Û›‰Â˜ ÙÔ˘ °.™. μfiÏÔ˘, ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ì 3-2 ÛÂÙ Â› Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ “∞ÚÁÒ” μfiÏÔ˘. ΔÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ·ÁÎÔÚ·Û›‰ˆÓ Â›Ó·È ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È Ì¤Û· Û ·˘Ù¿ Ù· Ï·›ÛÈ· ÔÈ ·ıÏ‹ÙÚȘ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ¤·ÈÍ·Ó Î·Ù¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Ôχ ηÏfi ‚fiÏÂ˚, ·Ô˙ËÌÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” . √ °.™. μfiÏÔ˘ ‹Ú ÙÔ ÚÒÙÔ ÛÂÙ Ì 25-23 ·Ó Î·È ‹Ù·Ó ›Ûˆ ÛÙÔ ÛÎÔÚ Ì 18-22. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ∞ÚÁÒ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓË Ù· Ï¿ıË ÙˆÓ ·ıÏËÙÚÈÒÓ ÙÔ˘ °.™. μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ÛÂÚ‚›˜ Î·È ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹, ·Ó¤‚·Û ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ Ù˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¿ÚÂÈ Ù· ÂfiÌÂÓ· ‰‡Ô ÛÂÙ Ì 25-16 Î·È 25-19. ™ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ Î·È Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÛÂÙ Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ù˘ ¡·Ù¿ÛÛ·˜ ª·ÏÏÈ¿Ú·, ·ÊÔ‡ ÂÚÈfiÚÈÛ·Ó Ù· Ï¿ıË ÙÔ˘˜ Î·È Ì fiÏÔ ÙÔ Î·Ïfi ۤڂȘ, ÙÔ ÌÏÔÎ Î·È ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Ì 25-12, ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Ù¿È-ÌÚÂÈÎ. ∞˘Ùfi ·ԉ›¯ıËΠÙÂÏÈο Ì›· Ù˘È΋ ‰È·‰Èηۛ·, ·ÊÔ‡ ÙÔ ‹Ú·Ó Ì 15-6 Î·È Ì·˙› Ì ·˘Ùfi Î·È ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì 3-2 ÛÂÙ. ∏ Î. ª·ÏÏÈ¿Ú· ›¯Â ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ù˘ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏ‹ÙÚȘ: ¶·Ô‡ÏÈ· ª·Ú›·, ∫Ô˘ÙÛÔ˘Ó›‰Ë ™›ÏÈ·, ª¤Î· ∫·ÙÂÚ›Ó·, °·Ï·ÓÔ‡ ∂ÈÚ‹ÓË, ª‹Ù· ¢¤ÛÔÈÓ·, ∫·Ú·‚¿Ú· ∞ÈÌÈÏ›·, ªÔ˘ÛÙÂÚ‹ ∂‡Ë, ¶··ÎÒÛÙ· º¤Ë, μ¿ÙÛÈÔ˘ ª·ÚÁ·Ú›Ù·, ∫·Ï·Ì·Ú¿ ÃÚÈÛÙ›Ó·, °ÂˆÚÁԇϷ ª·ÚȷϤӷ Î·È ΔÛÂÏÂ‹ ¢‹ÌËÙÚ·. ΔÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ °.™. μfiÏÔ˘ ¢¯·ÚÈÛÙ› ÙË Û¯ÔÏ‹ ¯ÔÚÔ‡ “ÕÏÎËÛÙË” Î·È ÙÔ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ÁÁÏÈÎÒÓ “ªÈ¯·ËÏ›‰Ë˜ & Webster” ÁÈ· ÙË ¯ÔÚËÁ›· Û ÊfiÚ̘ Î·È ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ· ÁÈ· ÙȘ ·ıÏ‹ÙÚȘ.

¶ÚÔÛ΋ÓÈÔ& ... ·Ú·Û΋ÓÈÔ T˘ E§ENH™ A. ¶A¶A£ANA™IOY

papathanasiou@e-thessalia.gr

£

∂øƒ∂πΔ∞π ·Ó·ÓÙÈηٿÛÙ·ÙÔ˜ Î·È fiÛÔ ÂÚÓÔ‡Ó ÔÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Ì ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ ·Ó‚¿˙ÂÈ Î·Ù·ÎfiÚ˘Ê· ÙȘ “ÌÂÙÔ¯¤˜” ÙÔ˘, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. √ ŒÏÓÙÈÓ °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜ ¤¯ÂÈ 25 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÙ· 27 Ì·Ù˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î·È Â›Ó·È ÚÒÙÔ˜ Û ÏÂÙ¿ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ì 2.308 (Ì ÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ). ™ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ·ÔÎÚÔ‡ÛˆÓ, η٤¯ÂÈ ÙËÓ 4Ë ı¤ÛË ÛÙÔÓ Û¯ÂÙÈÎfi ›Ó·Î· Ì 87 ·ÔÎÚÔ‡ÛÂȘ. ¶¿Óˆ ·’ fiÏ· fï˜ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚfi˜ Î·È ÂÌÓ¤ÂÈ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔ˘˜ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘. √ μfiÛÓÈÔ˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ-Ù¤ÛÛÂÚȘ ηχÙÂÚÔ˘˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷΘ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ∂fiÌÂÓÔ Â›Ó·È ÏÔÈfiÓ Ó· ¤¯ÂÈ ÙÚ·‚‹ÍÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÔÏÏÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. ◊‰Ë, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ·fi ·ÚÎÂÙ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ (·fi πÛ·Ó›·, °ÂÚÌ·Ó›· Î·È °·ÏÏ›·), ÂÓÒ Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ ·‰È¿ÊÔÚ˜ Î·È ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙÔÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Î·È Í¤ÓÔÈ ÛÎ¿Ô˘ÙÂÚ. ŒÓ· ÂÈÚfiÛıÂÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ÙÔÓ Î¿ÓÂÈ ·ÎfiÌË ÈÔ ÂÚÈ˙‹ÙËÙÔ, Â›Ó·È ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ (μÂÏÁÈÎfi), ¿Ú· ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ı¤ÛË Í¤ÓÔ˘. Ÿˆ˜ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ¿ÓÙˆ˜, ÙÔÓ ÚÒÙÔ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜ ÙÔ ¤¯ÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ., ·ÊÔ‡ ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·Èfi ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ï‹ÁÂÈ ÙÔ 2013. √fiÙÂ...

√È ¡ÔÚ‚ËÁÔ› “„ËÊ›˙Ô˘Ó” ¡¤· πˆÓ›· ∞¶√ ÙȘ 9 ¤ˆ˜ ÙȘ 24 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 25 ¡ÔÚ‚ËÁÔ› ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜ ·fi ÙËÓ fiÏË ª¤ÚÁÎÂÓ, Â¤ÏÂÍ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ “μ·Û›Ï˘ ¶ÔχÌÂÚÔ˜” . ¢ÂÓ ı· Â›Ó·È fï˜ Î·È ÔÈ ÌfiÓÔÈ, ·ÊÔ‡ Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ· Ë ÎÔÏ˘Ì‚ËÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ °˘ÌÓ·ÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ı· ¤ÚıÂÈ ÁÈ· ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ŸÛÔ ÂÚÓ¿ Ô Î·ÈÚfi˜, ÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ Á›ÓÂÙ·È Â˘Ú‡ÙÂÚ· ÁÓˆÛÙfi, fi¯È ÌfiÓÔ Û ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Â›‰Ô, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÎÙfi˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Â›Ó·È ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈ΋, ÂÓÒ Î·È Ë ‡·ÚÍË ÙˆÓ ÍÂÓÒÓˆÓ Û ÂÏ¿¯ÈÛÙË ·fiÛÙ·ÛË, ÙÔ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ÚÔÓÔÌȷ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÁÈ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÔÌ¿‰ˆÓ.

Δ›ÔÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô ¢À√ Ô·‰Ô› Ù˘ ª·ÚÛ¤ÈÁ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÁÈ· ÂÂÈÛfi‰È· ÚÈÓ ·fi ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ...Ì›ÛÔ˘˜ Ì ÙËÓ ¶·Ú›, ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ÛÙË °·ÏÏ›·, fiÙ·Ó Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÌÈÎÚ¤˜ ‚fî˜ ηÓÔ‡. ΔËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú·, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, ÂΉÈοÛÙËÎÂ Ë ˘fiıÂÛË Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ·fi 300 ¢ÚÒ Î·È ı· ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÂfiÌÂÓˆÓ ÂÙÒÓ ·fi Ù· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜ ‹ ·fi fiÔ˘ ·ÏÏÔ‡ ı¤ÏÔ˘Ó. Ÿ¯È fï˜ ·fi Ù· Á‹‰·. ∫·È ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·fiÊ·ÛË Ô˘ ·ÊÔÚ¿ fi¯È ÌfiÓÔ ÙȘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ª·ÚÛ¤ÈÁ, ·ÏÏ¿ ÁÈ· fiϘ fiÛ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙË °·ÏÏ›·. ∫È fiÏ· ·˘Ù¿ ¤ÁÈÓ·Ó Ì¤Û· Û 24 ÒÚ˜. ∂‰Ò, ÛÙË ∂ÏÏ¿‰·, ÛÙË ¯ÒÚ· Ù˘ ·ÙÈ̈ÚËÛ›·˜, fiÏ· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜. ¢ÂÓ ÊÙ¿Û·Ì ¿ÏψÛÙÂ Ù˘¯·›· ÛÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ fiÏÔÈ Ì·˜ ‚ÈÒÓÔ˘ÌÂ. ∂›·ÌÂ, ÛÙË ˙ˆ‹ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô...

ΔÔ ¿ÏÏÔ Ì ÙÔÓ ΔÔÙfi... ¢π∞ ‚Ô‹˜ Î·È Ì ·fiÏ˘ÙË ÔÌÔʈӛ· Â·ÓÂÍÂϤÁË Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √À∂º∞ Ô ªÈÛ¤Ï ¶Ï·ÙÈÓ›. √ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ¿ÛÔ˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ˘ÔÛ¯¤ıËΠοı·ÚÛË Û ‚›·, Û ÛÙË̤ӷ Î·È Â͢Á›·ÓÛË ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. ªÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÚÔı¤ÛÂȘ. ∞Ó fï˜ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ‰ÂÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Â› ÙÔȘ Ô˘Û›·˜, οı ¯ÒÚ· ͯˆÚÈÛÙ¿ , ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Ù›ÔÙ·. ™ÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· ÙÔ˘ ¶Ï·ÙÈÓ›, ˘¿Ú¯ÂÈ Ë Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fiÔ˘ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë ÙˆÓ ¯Ô‡ÏÈÁÎ·Ó Î·È Ó· ÔÚÈÛÙ› ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ú¿ÓÔÌÔ ÛÙÔȯËÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿.

ΔÔ ¿ÏÏÔ Ì ÙÔÓ ΔÔÙfi ÙÔ Í¤ÚÂÈ;

¡·‡ÏˆÛ·Ó Ô‡ÏÌ·Ó ¶√À§ª∞¡ Ó·‡ÏˆÛ·Ó Ô·‰Ô› ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. ·fi ÙÔ ¡fiÙÈÔ Î·È ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÛÙÔÓ ËÌÈÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ. ∫¿ÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ ÚÔÙ›ıÂÓÙ·È Ó· οÓÔ˘Ó Î·È ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ÚÔÛ¯ԇ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ì ÙË •¿ÓıË. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ì ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÙÔ˘ ÔÚ›·, ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ¤ÓıÂÚÌÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ Û οı ÁˆÓÈ¿ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜.

∫·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ μfiÏÔ ™À¡∂Ãπ∑∂π Ó· Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘. ∞fi ÙÔ˘˜ 41 ‚·ıÌÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ì·˙¤„ÂÈ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ʤÙÔ˜, ÔÈ 23 ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È· Î·È ÔÈ 18 ·fi Ì·Ù˜ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi. ∂›Û˘, Ë Û˘ÁÎÔÌȉ‹ ÙˆÓ ÙÂÚÌ¿ÙˆÓ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Â›Ó·È 19 ˘¤Ú-13 ηٿ, ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ 14 ˘¤Ú-11 ηٿ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi Ë ÔÌ¿‰· ̤۷ ÛÙÔ μfiÏÔ.

∞Ó¤ÛÙËÛÂ Î·È ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ºÈÏ. Δ√ “ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜” ¤‰ˆÛÂ Ë ¡›ÎË ÛÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi

ºÈÏÈÈ¿‰·˜. ºÚfiÓÙÈÛ ӷ ÙÔÓ “·Ó·ÛÙ‹ÛÂÈ” Î·È Ó· ÙÔÓ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ˙ˆÓÙ·Ófi ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋. °È’ ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ fï˜ ·ԉ›¯ÙËΠˆ˜ Ë ¡›ÎË “ÔÓ¿” ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏψÛÙÂ Ù˘¯·›Ô ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Û fiÏÔ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ ÙÔ ÌfiÓÔ Ì·Ù˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Â›Ó·È Ì ÙÔÓ ‹‰Ë ˘Ô‚È‚·Ṳ̂ÓÔ ª·Î‰ÔÓÈÎfi, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ¤ÓÙ ÂÍfi‰Ô˘˜ Ù˘.

“∞ÁηÏÈ¿ Ô‡ÏÔÈ” “∞°∫∞§π∞ Ô‡ÏÔÈ” ‹Ù·Ó Ì›· ·fi ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘ ¤‰ÈÓÂ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ºÈÏÈÈ¿‰·˜ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi Ì·Ù˜ Ì ÙË ¡› ΢. ∫·È ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÙÔÓ ¿ÎÔ˘Û·Ó...·ÁηÏÈ¿ÛÙËÎ·Ó Î·È ÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÙÔÓ “¯Ú˘Ûfi” ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ “¿ÛÔ”. ¡¤Â˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÏÔÈfiÓ, “ÚˆÙfiÙ˘˜” , Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ¡›Î˘ ¤È·Û·Ó ÙfiÔ....∫·È ÌË ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ‰ËÏ·‰‹.

™ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Ô ª. ÷Ù˙ËÁԇϷ˜ ™Δ∏¡ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÂÊ‹‚ˆÓ ÙÔ˘ fiÏÔ ÎÏ‹ıËΠӷ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Ô ª¿ÚÈÔ˜ ÷Ù˙ËÁԇϷ˜. √ Ó·Úfi˜ ÔÏ›ÛÙ·˜ ÙÔ˘ √.À.∫.μ. ¯·›ÚÂÈ Ù˘ ÂÎÙ›ÌËÛ˘ ÙÔ˘ ÔÌÔÛÔӉȷÎÔ‡ ÚÔÔÓËÙ‹ ¶ÂÚÈÎÏ‹ ¢·Ì¿ÛÎÔ˘ Î·È Î·ÏÂ›Ù·È ϤÔÓ Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ ÁÈ· Ó· ηıÈÂÚˆı› ÛÙÔ ÂıÓÈÎfi Ì·˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·.

ŸÌÔÚʘ ‰ÂÛÔÈÓ›‰Â˜ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Δ√™√ ÌÈÎÚ¿ Î·È fiÌÔÚÊ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÙÈ Î¿ÓÔ˘Ó ¿Ú·Á ÛÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜ ÙÔ˘ ¶·Ó ıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡; ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÎfiÚ˜ ÙˆÓ ªfiÓ¯Â Î·È √˘Ì›ÓÙ˜ Ô˘ Û οı ·ÁÒÓ· ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ , Û‡‰Ô˘Ó Ó· Û˘ Ì·Ú·ÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ Ì·Ì¿‰Â˜ ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È ÌÂÙ¿, Ì ٤ÙÔÈ· ËıÈ΋ Û˘Ì· Ú¿ÛÙ·ÛË ÔÈ ∞ÚÁÂÓÙÈÓÔ› ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. Ó· ÌËÓ “ÂÙÔ‡Ó” ̤۷ ÛÙÔ Á‹‰Ô;


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 M∞ƒΔπ√À 2011

∏ ∂£¡π∫∏ ∞°ø¡π∑∂Δ∞π ∞Àƒπ√ ™Δπ™ 21.30 ™Δ∏ ª∞§Δ∞ °π∞ Δ∞ ¶ƒ√∫ƒπª∞Δπ∫∞ Δ√À EURO 2012

ªÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ Ë Ó›ÎË °

■ Δ√¡π™∂ √

(Û 4 ·ÁÒÓ˜) 1. ∫ÚÔ·Ù›· ............................8-1 .10 2. ∂ÏÏ¿‰· ..............................4-2 ....8 3. °ÂˆÚÁ›· .............................3-2 ....6 4. πÛÚ·‹Ï ...............................5-5 ....4 5. §ÂÙÔÓ›· .............................3-5 ....4 6. ª¿ÏÙ· ...............................1-9 ....0

Œ‚·Ï·Ó Áη˙¿ÎÈ· ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ™ÎfiÎÔ ÁÏÔ˘, ∫ÔÓ¤, ∫·Ê¤˜ Î·È §·Áfi˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ª¿ÏÙ·˜, Δ˙ÔÓ ª¿ÙÈÁÎÂÁÎ, ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜: ÃÔÁÎ, °Î·Ô‡ÙÛÈ, ÿÌÂÚ, ∑ÂÚ¿Ê·, ∫·ÚÔ˘¿Ó·, ΔÛÈÎÏÔ‡Ó·, ª¿ÌÔ, º¿ÈÏ·, ªڛʷ, ∂Ú¤Ú·, ∞ÁÎÔ˘˜, ¶¤È˜, ÿÙÛÈÓÛÔÓ, ΔÛÈÌ¤Ú·˜, ¶. º¤Ó˜, ƒ. º¤Ó˜, ™¿ÌÔ˘Ù, ª·˚¿ÓÙ·, ∫fiÂÓ, ª›ÊÛÔ˘ÓÙ, ™Î¤ÌÚÈ, °Ô˘ÓÙ˜ Î·È ªÔÁÎÓÙ¿ÓÔ‚ÈÙ˜.

∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘: ∂ÊÈÎÙ‹ Ë ÚˆÙÈ¿ ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ √ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘, ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ·˘ÚÈ·ÓÔ‡ ·ÁÒÓ· Ì ÙË ª¿ÏÙ·, Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÙfiÓÈÛÂ: “ºÙ¿Û·Ì ÛÙÔ 2011, ϤÔÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‡ÎÔÏ· ·È¯Ó›‰È· Û ηӤӷ Â›‰Ô, fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ Û ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›‰Ô. ∞Ó ‰Ô‡Ì ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì·˜ ·ÁÒÓ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ª¿ÏÙ·, ı· ı˘ÌËıԇ̠fiÙÈ ÓÈ΋۷Ì Ì 1-0 Ì ¤Ó·ÏÙÈ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ. °ÂÓÈο Ë ª¿ÏÙ· Î·È Û ÂΛÓÔÓ ÙÔÓ fiÌÈÏÔ, ›¯Â ʤÚÂÈ 2-2 Ì ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, Ô˘ ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ‹Úı ÙÚ›ÙË ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. °ÂÓÈο Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÌfiÓÔ Ì›· ÊÔÚ¿ ÛÙȘ

Ù¤ÛÛÂÚȘ ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·›ÍÂÈ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì ÙË ª¿ÏÙ·. ∂›Ó·È ÔÌ¿‰· Ô˘ ÙÚ¤¯ÂÈ Ôχ, ‰ÂÓ Ù· ·Ú·Ù¿ÂÈ, ·›˙ÂÈ ÔÌ·‰Èο. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ıˆÚÂ›Ù·È Â‡ÎÔÏÔ, ·ÏÏ¿ ÂÌ›˜ ‰ÂÓ ÙÔ ‚ϤÔ˘Ì ¤ÙÛÈ. ∞˘Ù¿ Ù· Ì·Ù˜ Â›Ó·È Ô˘ οÓÔ˘Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿, Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÚÔÎÚ›ÛÂȘ. ∞Ó ÂÚ¿ÛÂȘ ·ÏÒ‚ËÙÔ˜ ·fi Ù¤ÙÔÈÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ·›ÚÓÂȘ ÚÔÎÚ›ÛÂȘ. ∂›Ì·ÛÙ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ·›ÍÔ˘Ì ÛÔ‚·Ú¿, Ó· ›̷ÛÙÂ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ, Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ì ÙÔ Ú˘ıÌfi Ì·˜, ·Ó ÌÔÚԇ̠·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÎÈ ¤ÙÛÈ ı· ¤¯Ô˘Ì ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ. ∞ÏÏ¿ ı¤ÏÂÈ Ôχ ÚÔÛÔ¯‹ Î·È ÚÔÛ¿ıÂÈ·”. °È· ÙÔ ·Ó Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ηٿÎÙËÛ˘ Ù˘ ÚÒÙ˘ ı¤Û˘ ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi˜, Ô ¿ÛÔ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÙfiÓÈÛÂ: “™›ÁÔ˘Ú· Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi˜ Ô ÛÙfi¯Ô˜. ¶¿Ì ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ ·ÏÏ¿ ¿Óˆ ·fi fiÏ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË Ô˘ Ô‰ËÁ› ·¢ı›·˜ ÛÙÔ Euro. ∏ ∫ÚÔ·Ù›· ¤¯ÂÈ Ôχ ÔÈfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ì ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ì·˜ Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Â¿Ó ·›ÍÔ˘ÌÂ Î·È Û ÁÂÌ¿ÙÔ Á‹Â‰Ô Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ÁÈ· Ì·˜. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Ôχ Ì·ÎÚÈÓfi fï˜, ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ì ÂӉȷʤÚÂÈ ÌfiÓÔ Ô ·ÁÒÓ·˜ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘” .

“ºÙ·›Ì ÎÈ ÂÌ›˜, ·ÏÏ¿ fi¯È ÌfiÓÔ”

ªÂ ÙË °ÂˆÚÁ›· ÂÎÙfi˜ ·›˙ÂÈ Ë ∫ÚÔ·Ù›·

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·

¶∞Δƒπ∫ ∫√ª¡∏¡√™ °π∞ Δ∏¡ ∂π∫√¡∞ ¶√À ¶∞ƒ√À™π∞∑∂π Δ√ ∂§§∏¡π∫√ ¶√¢√™º∞πƒ√

ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη˜, ¶·ÙڛΠ∫ÔÌÓËÓfi˜, Ì›ÏËÛ Û ڷ‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, μ·ÁÁ¤Ï˘ ª·ÚÈÓ¿Î˘, ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ·˜ ·Ú¯‹˜, Ù· ̤ÙÚ· ηٿ Ù˘ ‚›·˜ Î·È Ù· ‚‹Ì·Ù· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÂÏÙȈı› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο: “◊Ù·Ó ÌÈ· Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ÚÔۯ‰ȷṲ̂ÓË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, ·ÏÏ¿ ÂÈÛ‡ÙËΠÁÈ·Ù› ı¤Ï·Ì ӷ ı›ÍÔ˘Ì ‰ËÌÔÛ›ˆ˜ οÔÈ· ı¤Ì·Ù·, fiˆ˜ Ù˘ ‚›·˜. ∂›¯·Ì ÙÚÂȘ ¿ÍÔÓ˜ ηٿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË. ¶ÚÒÙÔÓ, οӷÌ ¤Ó·Ó ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ì·˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÒÙË ÂÓÙ·ÂÙ›· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη˜ Î·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÛÙÔȯ›·. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ı¤Ï·Ì ӷ ·ÔÛ·ÊËÓ›ÛÔ˘Ì ÌÈ· ÁÈ· ¿ÓÙ· ÙË Û¯¤ÛË Ì·˜ Ì ÙÔÓ √¶∞¶. ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ οÔÈÔ ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ‹ ÌÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓË ÔÌÔÛÔÓ‰›·. ¢ÂÓ ‰‡Ó·Ù·È Ó· ·˘Ù› ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›· οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ˆ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË. ΔÚ›ÙÔÓ, ‹Ù·Ó ÌÈ· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ıÏËÙÈ΋˜ ‚›·˜, Ô˘ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ¯ÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·È Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›ÛÂÈ. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù· ¿ÓÙ· ·ÁÁÂÏÈο Ï·Ṳ̂ӷ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ͯˆÚ›ÛÔ˘Ì ÙȘ

EURO 2012

∂∫Δ√™ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ·‡ÚÈÔ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ì ÙËÓ ª¿ÏÙ· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜, ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ¿ÏÏ· ‰‡Ô Ì·Ù˜ ÁÈ· ÙÔÓ 6Ô ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎfi fiÌÈÏÔ ÙÔ˘ EURO 2012. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ÙÔ ÔÌ›ÏÔ˘ ∫ÚÔ·Ù›· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ 7 Ì.Ì. Ì ÙËÓ °ÂˆÚÁ›· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜, ÂÓÒ ÛÙȘ 8.05 Ì.Ì. ÙÔ πÛÚ·‹Ï ı· ˘ԉ¯ı› ÛÙËÓ §ÂÙÔÓ›·.

È· ÙËÓ ª¿ÏÙ· ·Ó·¯ˆÚ› Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ›, ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ “∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜” , Ë ∂ıÓÈ΋ Ì·˜ ÔÌ¿‰· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ·˘ÚÈ·Ó‹˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ÙˆÓ ‰‡Ô ÂıÓÈÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ 5Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ 6Ô˘ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÔ‡ ÔÌ›ÏÔ˘ ÙÔ˘ EURO 2012. √ ·ÁÒÓ·˜ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ·‡ÚÈÔ ÛÙȘ 21.30 (“˙ˆÓÙ·Ó‹” ÌÂÙ¿‰ÔÛË ·fi ÙÔ Mega). ΔÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi Ì·˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ı¤ÏÂÈ ÌfiÓÔ Ó›ÎË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚË ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘. ∏ ª¿ÏÙ· ÌÂÙ¿ ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ·È¯Ó›‰È· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤ÛË ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ·ÔÛ¿ÛÂÈ ‚·ıÌfi. ∏ ∂ÏÏ¿‰· η٤¯ÂÈ ÙË 2Ë ı¤ÛË ÛÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË Ì 8 ‚·ıÌÔ‡˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ Ó· Âȉ›ÍÂÈ ‰‡Ô ӛΘ Î·È ‰‡Ô ÈÛÔ·Ï›Â˜. ™ÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÚÔËÁÂ›Ù·È Ë ∫ÚÔ·Ù›· Ì 10 ‚·ıÌÔ‡˜ (ÙÚÂȘ ӛΘ, Ì›· ÈÛÔ·Ï›·). ¡· ÌËÓ ¯¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘˜ Î·È Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ª¿ÏÙ· ··›ÙËÛÂ Ô ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· Ô˘ ›¯Â Ì·˙› ÙÔ˘˜. √ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ Ì›ÏËÛ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ › ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÈı·Ú¯Ë̤ÓÔÈ ÛÙËÓ Û·‚‚·ÙÈ¿ÙÈÎË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË. ∂›Û˘, ÙÔ˘˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ ÙfiÛÔ Û ÔÌ·‰ÈÎfi, fiÛÔ Î·È Û ·ÙÔÌÈÎfi Â›Â‰Ô ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ‰Â›ÍÔ˘Ó ÛÙÔ Á‹‰Ô. ∫·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘, ¤‚·Ï Û ‚›ÓÙÂÔ, ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘· ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ·ÁÒÓ· Ù˘ ª¿ÏÙ·˜ ÁÈ· Ù· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 2012 Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙËÓ ∫ÚÔ·Ù›·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÙÔ˘˜ ‰Â›ÍÂÈ ÛËÌ›· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· “¯Ù˘‹ÛÔ˘Ó” ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ÁÈ· Ó· ¤ÚıÂÈ Ë Ó›ÎË. ∏ Ó›ÎË Â›Ó·È ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ÛÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi ·È¯Ó›‰È Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ô ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ Ì ¤Ó· ÊÔ˘Ï ÂÈıÂÙÈÎfi Û¯‹Ì·. ŒÙÛÈ, fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ë ∂ıÓÈ΋ Ì·˜ ÔÌ¿‰· ı· ·Ú·Ù·¯ı› Ì ‰È¿Ù·ÍË 4-2-3-1. ∫¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· ı· ηı›ÛÂÈ Ô Δ˙fiÚ‚·˜, Ì ÙÔ˘˜ ΔÔÚÔÛ›‰Ë Î·È Δ˙·‚¤ÏÏ· Ó· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ‰‡Ô ¿ÎÚ· Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ (‰ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·). √È ∞‚Ú·¿Ì ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ¶··ÛÙ·ıfiÔ˘ÏÔ˜ ı· Â›Ó·È ÔÈ ‰‡Ô ÛÙfiÂÚ, Ì ÙÔ˘˜ ∫·ÙÛÔ˘Ú¿ÓË Î·È ∫·Ú·ÁÎÔ‡ÓË Ó· ·›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÎÂÓÙÚÈο ¯·Ê. √ ¡›Î˘ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ˆ˜ ‰ÂÍ› ¯·Ê, Ô ™·Ì·Ú¿˜ ˆ˜ ·ÚÈÛÙÂÚfi, ÂÓÒ Ô §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ı· ·›ÍÂÈ ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ™·ÏÈÁÁ›‰Ë, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙËÓ Î‡ÚÈ· ÂÈıÂÙÈ΋ ·È¯Ì‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ™ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Â›Û˘ Î·È ÔÈ Ã·ÏÎÈ¿˜, μ‡ÓÙÚ·, ªfiÚ·˜, ºÂÙÊ·Ù˙›‰Ë˜, ª‹ÙÚÔ-

23

·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ¢ı‡Ó˘ οı ÏÂ˘Ú¿˜” . °È· ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη˜: “™·ÊÒ˜ ‰ÂÓ ÊÙ·›ÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ë ¶ÔÏÈÙ›· ‹ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÊÙ·›ÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È Ë ™Ô‡ÂÚ §›Áη. ∂›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÔ˘Ì ÙÈ ÂÌ›˜ ıˆÚԇ̠ۈÛÙfi Ó· ‚ϤÔ˘ÌÂ Î·È ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜. ¡· ÌË ıˆÚԇ̠ˆ˜, ·Ó Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ÙÈ̈Úԇ̠ÙȘ ¶∞∂, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ı· Ï˘ı›. ™·ÊÒ˜ Î·È ÔÈ ¶∞∂ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÚ›‰ÈÔ Â˘ı‡Ó˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÎÏ›ÛÔ˘Ì ٷ Ì¿ÙÈ· ÛÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Ù‹ÚËÛË Ù˘ ¤ÓÓÔÌ˘ Ù¿Í˘ Î·È ÛÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ ÁÈ· Ù· Á‹‰· Î·È ÙËÓ Î·Ù·‰›ÎË fiÛˆÓ Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È. ∏ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ì·˜ Â›Ó·È ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ηÏԇ̷ÛÙ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘ÌÂ. √È ‰ËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¿‰Ô˘Ó Ì ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ οÓÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜. ŸÏÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ¤ÚıÔ˘Ì Ì ıÂÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ Î·È Ó· ‚Úԇ̠ÌÈ· χÛË”. °È· ÙÔ Ò˜ ı· ¯·ÌËÏÒÛÔ˘Ó ÔÈ ÙfiÓÔÈ Ù˘ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜: “¶ÚfiıÂÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ó· ÂÈ‚ÏËı› ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ¤Ó·˜ ÎÒ‰Èη˜ ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ ÁÈ· ÙȘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ô˘ η-

ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ ÚÔηÏÔ‡Ó. ™˘¯Ó¿ Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë È‰·ÓÈÎfiÙÂÚË, ·ÏÏ¿ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ÎÒ‰Èη˜ Ù˘ ∂¶√ Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÈ̈ڛ˜ ÁÈ· ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ÎÏ¿‰Ô˜ Ô˘ Ó· ¤¯ÂÈ ÙfiÛË ·fi‰ÔÛË Â˘ı‡Ó˘ fiÛÔ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÁÈ· ÙȘ ¶∞∂” . °È· ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ıÒˆÛË Ô·‰ÒÓ Ô˘ Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È: “∞˜ ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘Ùfi. √ ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÔÈÔ˜ ›ӷÈ; ∞Ó Î¿ÔÈÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ‹ ¤Ó·˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ‹ ¤Ó·˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¿ÚÂÈ ÙËϤʈÓÔ Î·È ·Ú·Î·Ï¤ÛÂÈ ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ·È‰È¿ ÂχıÂÚ·, Ô ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Î·È Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ Â›Ó·È Ó· ÌËÓ ‰¤¯ÔÓÙ·È ȤÛÂȘ Î·È Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÙÔ ÓfiÌÔ, ÁÈ·Ù› ÌÂÙ¿ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ Ï‹ÚÔ˘˜ ·ÓÔÌ›·˜” . °È· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Î·ıȤڈÛ˘ ÔÈÓ‹˜ ··ÁfiÚ¢Û˘ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÛÙ· Á‹‰· Û ٷڷ͛˜: “∂‰Ò Ì·›ÓÔ˘Ì Û ÓÔÌÈΤ˜ ÂÚ› ÙÔ˘ ·ÙÔÌÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜. ™ÙËÓ ∞ÁÁÏ›· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ··ÁfiÚ¢ÛË ÂÈÛfi‰Ô˘ ÛÙÔ Á‹‰Ô, Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Â› ÙfiÔ˘. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÊfiÛÔÓ Î¿ÔÈÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÈ̈ÚËı› Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ù·‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ì›· ¶∞∂ Ó· ÙÔ˘ ··ÁÔÚ‡ÛÂÈ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ. ∞˘Ù¿ Ù· 13 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ô˘ ‰·¿ÓËÛÂ Ô ŒÏÏËÓ·˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ·Îψ̷ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÛÙ· Á‹‰· Ù› ο-

ÓÔ˘Ó; ¶ÔÈÔ˘˜ Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ̤ۈ ·˘ÙÒÓ; ™ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ‚Ú¤ıËΠÔ·‰fi˜ ÎÔ˘‚·ÏÒÓÙ·˜ ¤Ó· ÔÏÔÛÙ¿ÛÈÔ Î·È ÙÈ̈ڋıËΠ̠ÙÚ›ÌËÓË Ê˘Ï¿ÎÈÛË Ì ·Ó·ÛÙÔÏ‹. Œ¯Ô˘Ì ¤Ó·Ó ÙÂÏÈÎfi ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ Î·È ÙÔÓ ÂÚÈʤÚÔ˘ÌÂ Û·Ó ÂÈÙ¿ÊÈÔ, ÂÓÒ, fiÙ·Ó ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ, ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi” . °È· Ù· ̤ÙÚ· ηٿ Ù˘ ‚›·˜: “¶·Ú¿ ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛˆÓ, ¤¯Ô˘Ì ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÛÙÔ 50% ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ì·˜. ∂Λ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ̤ÙÚÔ ·˘ÙÔÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, ηıÒ˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÈϤÍÂÈ Ó· ÌËÓ ¿ÚÂÈ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ‚ϤÔ˘ÌÂ Û˘ÌÏÔΤ˜ Ô·‰ÒÓ Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ∂Λ ¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÙÔ˘ ·ÏÔ‡ ŒÏÏËÓ· ÔÏ›ÙË: Ù› ¤Î·ÓÂ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ˆ˜ ̤ÙÚÔ ÚfiÏ˄˘; ¢ÂÓ Ì·˜ ¤¯ÂÈ Î·Ï¤ÛÂÈ Ô‡Ù ̛· ÊÔÚ¿ Û ۇÛÎÂ„Ë ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ̤ÙÚ·. ∞˘Ùfi Ô˘ ϤÌ ·ÔÏÔÁÈÛÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÔÙ¤. ∑ËÙ¿Ì ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ” . °È· ÙËÓ ·˘ÙÔÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘: “∂›·Ì ˆ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔηӛ˙Ô˘Ì ÙÔ ÎÏ·‰›, ÛÙÔ ÔÔ›Ô fiÏÔÈ Î·ıfiÌ·ÛÙÂ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ÔÙ›˙Ô˘Ì ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ, ÒÛÙ ӷ ÙÔ ıÚ¤ÊÔ˘ÌÂ, Ó· Á›ÓÂÈ ÈÔ ÈÛ¯˘Úfi Î·È Ó· Á›ÓÔ˘Ì ÎÈ ÂÌ›˜ ÈÔ ÈÛ¯˘ÚÔ›” .

§π°√ ÌÂÙ¿ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ÙÔÔı¤ÙËÛ·Ó ÙÚ›· Áη˙¿ÎÈ· ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ¡¿ÙÛÔ ™ÎfiÎÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÂΛÓË ÙËÓ ÒÚ· ̤۷, Ì·˙› Ì ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙÔ ÌˆÚfi ÙÔ˘˜. ∞fi ÙËÓ ¤ÎÚËÍË ÚÔÎÏ‹ıËΠʈÙÈ¿ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ·˘Ï‹˜ Ù˘ ‰ÈÒÚÔÊ˘ ÔÈΛ·˜ ÙÔ˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ù˘ ∞∂∫, ¯ˆÚ›˜, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ› ‹ ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜. √È Á›ÙÔÓ˜ ¤ÙÚÂÍ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙÔ ÛËÌ›Ô, ÂÓÒ ÔÈ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜, Ô˘ ¤ÊÙ·Û·Ó ÂΛ Ï›ÁË ÒÚ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ı¤ÛÔ˘Ó ˘fi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙË ÊˆÙÈ¿. øÛÙfiÛÔ, Ô ¡¿ÙÛÔ ™ÎfiÎÔ ¤‰ˆÛ ηÓÔÓÈο ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË Ù˘ ∞∂∫. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú·, Ô ΔÚ·˚·Ófi˜ ¢¤ÏÏ·˜ Î·È Ô ¡¤Èı·Ó ªÂÚÓ˜ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ, ÂÓÒ Ô °ÚËÁfiÚ˘ ª¿ÎÔ˜ ¤Î·Ó ·ÙÔÌÈÎfi ˘fi ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ Î. ¶·ÓÙ·˙‹. √È ˘fiÏÔÈÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Á˘ÌÓ¿ÛÙËÎ·Ó Î·ÓÔÓÈο.

£¤ÏÂÈ ªfiÚ· Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ∏ ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ¤¯ÂÈ ÛÙÚ·Ê› ÛÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Î·È Ì ٷ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈο ı¤Ì·Ù· ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ Ó¤·˜ ÛÂ˙fiÓ. ∫·È ¤Ó· ·fi Ù· ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙËÓ Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Â›Ó·È Î·È ·˘Ùfi ÙÔ˘ μ·ÁÁ¤ÏË ªfiÚ·. ™‡Ìʈӷ Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ¿ÓıÚˆÔ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÚÔ¯ˆÚË̤Ó˜ Â·Ê¤˜ Ì ÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹ ŒÏÏËÓ· ÎÂÓÙÚÈÎfi ·Ì˘ÓÙÈÎfi, Ì ÛÎÔfi Ó· ‰ÂÈ ·Ó ÌÔÚ› ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ó· ÙÔÓ ›ÛÂÈ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔ˘˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜” . √ 30¯ÚÔÓÔ˜ ¿ÛÔ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ì¤ÓÂÈ ÂχıÂÚÔ˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ‹‰Ë Ó· ÌÂÏÂÙ¿ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. √È “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ... ·›˙Ô˘Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ˘fiıÂÛË ·ÊÔ‡ Ô ªfiÚ·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ Ï›ÛÙ· Î·È ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ΔÔÓ ‰ÈÂıÓ‹ ¿ÛÔ ÂÈı˘Ì› Î·È Ë ∞∂∫, ˆÛÙfiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÌÂÈ... ÛÊ‹Ó· ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô “·ÈˆÓ›Ô˘˜” ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘. √ ªfiÚ·˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙ· ¿ÙÚÈ· ‰¿ÊË Î·È ÙÔ Î·Û¤ ÙÔ˘ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙȘ 600 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÙËÛ›ˆ˜, ÔÛfi Ô˘ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi.


24

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 M∞ƒΔπ√À 2011

∞∂∫

¢È¿„¢ÛË ·fi ¶·¿ ∞¡∞∫√π¡ø™∏ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‰È·„‡‰ÂÈ Ù· fiÛ· ‰ËÌÔÛȇÙËÎ·Ó Î·È Ê¤ÚÔÓÙ·Ó Ó· ‰‹ÏˆÛ Û ·ıÏËÙÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰·, Âͤ‰ˆÛÂ Ô ¶¤ÙÚÔ˜ ¶·¿˜. √ ̤ÙÔ¯Ô˜ Ù˘ ¶∞∂ ∞∂∫ ÙfiÓÈÛ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ë ÔÔ›· ‰ËÌÔÛȇÙËΠÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ “ŒÓˆÛ˘” , ˆ˜ ı· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο, Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “O Î. ¶¤ÙÚÔ˜ ¶·¿˜ ‰È·„‡‰ÂÈ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi (Û.Û. ¯ıÂÛÈÓfi) ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “ºˆ˜” Î·È ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÓË̤ڈÛË ı· ÙËÓ Î¿ÓÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜, ÙfiÛÔ ÚÔ˜ Ù· ª¤Û· fiÛÔ Î·È ÚÔ˜ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ∞∂∫” . ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, Ë ¶∞∂ ∞∂∫ Âͤ‰ˆÛ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ηٷ‰Èο˙ÂÈ ÙËÓ Â›ıÂÛË ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ¡¿ÙÛÔ ™ÎfiÎÔ. ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔÓ›˙ÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “∏ ¶∞∂ ∞∂∫ ηٷ‰Èο˙ÂÈ ·ÂÚ›ÊÚ·ÛÙ· ÙËÓ Â›ıÂÛË Ì Áη˙¿ÎÈ· ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ì·˜ ¡¿ÙÛÔ ™ÎfiÎÔ. ∂›Ó·È ۷ʤ˜ fiÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Î·È ·ÂÈϤ˜ ÌfiÓÔ Î·Îfi ÚÔηÏÔ‡Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·Ú·‚È¿˙ÂÈ ÙÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ËÚÂÌ›· ηÓÂÓfi˜ Î·È ÂȉÈο ÂÓfi˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹, fiˆ˜ Î·È ·Ó ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È. ∂ÊfiÛÔÓ ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Û˘Ì‚¿ÓÙÔ˜ ·ÔÎ·Ï˘ÊıÔ‡Ó Î·È Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ı· ·Ô‚ÏËıÔ‡Ó ‰È· ·ÓÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ù˘ ∞∂∫”.

ª‹Ó˘ÛË ªÔÚÔ‚‹ÏÔ˘ ηٿ ∫Ô‡ÁÈ· ¢∂¡ ¿ÊËÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ªÔÚÔ‚‹ÏÔ˜, ·Ó·¿ÓÙËÙ˜ ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ ÙÔ˘ ∞ϤÍË ∫Ô‡ÁÈ· Î·È ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÂ Ì‹Ó˘ÛË ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¶·Ó·¯·˚΋˜. √ ∞Ϥ͢ ∫Ô‡ÁÈ·˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ó¤· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÎfi ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ™ÈÌÈÙ˙fiÁÏÔ˘ ¤Î·Ó Ӥ˜ ηٷÁÁÂϛ˜, ÂÌϤÎÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘ Û ‡ÔÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Î·È ·Ú¿ÓÔÌÔ ÛÙÔȯËÌ·ÙÈÛÌfi. ŒÙÛÈ, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ªÔÚÔ‚‹ÏÔ˜ η٤ıÂÛÂ Ì‹Ó˘ÛË ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫Ô‡ÁÈ· ÁÈ· fiÛ· ›Â Î·È ϤÔÓ ı· χÛÔ˘Ó ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·.

∞1 ª¶∞™∫∂Δ

∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¯ˆÚ›˜ “·ÈÒÓÈÔ˘˜” ª∂ ¤ÓÙ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ 22Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ë ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ, ηıÒ˜ Ô ∂™∞∫∂ ‰ÂÓ fiÚÈÛ ÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-∞∂∫ Î·È ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÙˆÓ “·ÈˆÓ›ˆÓ” ÛÙËÓ ÚÔËÌÈÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη˜. ∞‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ô ∫ÔÏÔÛÛfi˜ ƒfi‰Ô˘ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÛÙÔ “μÂÓÂÙfiÎÏÂÈÔ” ÙÔÓ ÿηÚÔ ∫·ÏÏÈı¤·˜ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙË Ó›ÎË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÂÓfi˜ “ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘” ÁÈ· Ù· Ï¤È ÔÊ, ÂÓÒ ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ Ô ÕÚ˘ ¤¯ÂÈ ıˆÚËÙÈο ‡ÎÔÏË ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙÔ “π‚·ÓÒÊÂÈÔ” ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Áfi ∏Ú·ÎÏ‹. √È ¿ÏÏÔÈ ·ÁÒÓ˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ÙˆÓ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ 22Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÙËÓ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™¿‚‚·ÙÔ 26/3 π‚·ÓÒÊÂÈÔ 17.00 ∏Ú·ÎÏ‹˜-ÕÚ˘ (™˘Ú›‰ˆÓÔ˜, ¶··¤ÙÚÔ˘, •ÂÓÈο΢) μÂÓÂÙfiÎÏÂÈÔ 17.00 ∫ÔÏÔÛÛfi˜-ÿηÚÔ˜ ∫·ÏÏÈı¤·˜ (Δ·Ó·Ù˙‹˜, ™ÒÌÔ˜, ∫·ÙÚ·¯Ô‡Ú·˜) ∫˘Úȷ΋ 27/3 ∫° πÏÈÛ›ˆÓ 17.00 ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜-¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ (™¯ÈÓ¿˜, ª¿ÓÔ˜, ∞ÊÂÓÙÔ˘Ï›‰Ë˜) ¢∞∫ ∫·Ï·Ì›ÙÛ·˜ 18.00 ∫·‚¿Ï·-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ (ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, ºÔ‡Ê˘, ¶·Ê›Ï˘) ∫° ¶∞√∫ 18.00 ¶∞√∫-ª·ÚÔ‡ÛÈ (°ÎfiÓÙ·˜, ∫·Ú·Î·ÙÛÔ‡Ó˘, æ·ÚÈ·Ófi˜)

√ √§Àª¶π∞∫√™ μ. ºπ§√•∂¡∂π ∞Àƒπ√ Δ∏¡ √Àƒ∞°√ ∞ª∞ƒÀ§§π¢∞ °π∞ Δ∏¡ ∞1 ª¶∞™∫∂Δ °À¡∞π∫ø¡

flÚ· ÁÈ· Ó›ÎË... ¯Ï‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ˆÌÔÏ¿ÙË ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÚÔfiÓËÛ˘ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, ÁÂÁÔÓfi˜ “ÔÓÔÎÂÊ·ÏÈ¿˙ÂÈ” ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· •ÂÓÔÎÒÛÙ·. øÛÙfiÛÔ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ·›ÎÙÚȘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ·ÚÔ‡Û˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘. ∏ Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ı· Â›Ó·È Ë ÂÍ‹˜: ∞ÛË̛ӷ ∫Ô˘ÙÛÔ˘ÓÔ‡ÚË, ∂ϤÓË ∑‹ÙË, ∂‡Ë ∫˘ÚÈ·Ù˙›‰Ô˘, ª·Ú›· ∫˘ÚÈÙۿη, ÕÓÓ· ∑›ÊÎÔ‚ÈÙ˜, ÕÓÓ· Δ·ÓÙÔ˘ÚfiÊÛη, ∞ÁÁ¤Ï· £·Ó·ÛÔ‡ÏË, ∞ÚÈÛÙ¤· ª·ÁÎÏ¿Ú· Î·È Ë ƒ·Ê·¤Ï· ™Ô˘ÏÙ¿ÓË, ÂÓÒ Ë ‰ˆ‰Âο‰· ı· Ï·ÈÛȈı› ·fi ·›ÎÙÚȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ó·ӛ‰ˆÓ Î·È ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ.

ÊÙ·ÛÂ Ë ÒÚ· ÁÈ· Ó›ÎË ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 20˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙËÓ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙËÓ Ô˘Ú·Áfi ∞Ì·Ú˘ÏÏ›‰· Î·È ı¤ÏÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÚÔ˙ ʇÏÏÔ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. √ ·ÁÒÓ·˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∂∞∫ μfiÏÔ˘ Î·È ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 16.00.

Œ

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ™Â 19 ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÛÙËÓ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÌÂÙÚ¿ ÌfiÓÔ ‰‡Ô ӛΘ, ÙȘ Ôԛ˜ ÛËÌ›ˆÛ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞√∫ ÛÙÔ ∂∞∫ Î·È Ù˘ ∞Ì·Ú˘ÏÏ›‰·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ Û·Ó Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·ıËψ̤ÓÔ˜ ÛÙËÓ ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜, ÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ Ù· ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Ù·Ï·ÈÒÚËÛ·Ó ÙÔÓ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘. ∞‡ÚÈÔ ÛÙȘ 16.00 ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÙËÓ ∞Ì·Ú˘ÏÏ›‰· Î·È ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÙÔ˘˜ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·ÎfiÌË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÌÔ›Ú·. ª¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ Ô‡Ù ¤Ó· ÚÔ˙ ʇÏÏÔ, ηıÒ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ôχ ·‰‡Ó·ÌË ·fi ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ÛÂ˙fiÓ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· •ÂÓÔÎÒÛÙ· ›¯Â ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË Ì 5849 Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤ÏÂÈ Ó· Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î·È

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™¿‚‚·ÙÔ 26/3 13.00 ¶ÚˆÙ¤·˜ μԇϷ˜-ÕÚ˘ 16.00 ∂ÛÂÚ›‰Â˜-º∂∞ 16.00 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-∞Ì·Ú˘ÏÏ›˜ 16.00 ¢∞™∞§-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ∫˘Úȷ΋ 27/3 13.00 ¶∞√∫-∞fiÏÏˆÓ ¶ÙÔÏ. 16.00 ∞ıËÓ·˚Îfi˜-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ● ∞fi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi Ù·Ï·ÈˆÚÂ›Ù·È Ë ∞ÚÈÛÙ¤· ª·ÁÎÏ¿Ú· ·‡ÚÈÔ. ÕÏψÛÙÂ Â›Ó·È ·ÓÒÙÂÚË ÔÈÔÙÈο ·fi ÙËÓ ∞Ì·Ú˘ÏÏ›‰·, Ë ÔÔ›· ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¯¿ÓÂÈ Ì ‰È„‹ÊÈ· ‰È·ÊÔÚ¿ ۯ‰fiÓ fiÏ· Ù· ·È¯Ó›‰È·. √ Î. •ÂÓÔÎÒÛÙ·˜ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ “Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ Ì·˜ ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ. ∏ ∞Ì·Ú˘ÏÏ›‰· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·‰‡Ó·ÌË Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ÌÔÚԇ̠ӷ ¿ÚÔ˘Ì ÙË Ó›ÎË. √È ·›ÎÙÚȤ˜ ÌÔ˘ ı· Ù· ‰ÒÛÔ˘Ó fiÏ· ÁÈ· ÙÔ ÚÔ˙ ʇÏÏÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó¤‚ÂÈ Î·È Ë „˘¯ÔÏÔÁ›· Ì·˜ Î·È Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ì Ì ·ÍÈfiÚÂÂÈ· ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·.

™ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Ù·Ï·Ó›˙Ô˘Ó ‚·ÛÈο ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ∫·Ù’ ·Ú¯‹Ó Ë ∞ÚÈÛÙ¤· ª·ÁÎÏ¿Ú· ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ. ∏ 27¯ÚÔÓË Ï¤È Ì¤ËÎÂÚ ¤¯ÂÈ ·ÈÌ·ÙÒÌ·Ù· ÛÙÔÓ ÙÂÙڷΤʷÏÔ Î·È fiÏË ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ¤Î·Ó ıÂÚ·›·, ηıÒ˜ Î·È Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋ ÚÔfiÓËÛË. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ë ‰Â‡ÙÂÚË ·›ÎÙÚÈ· Ô˘ Ù·Ï·ÈˆÚÂ›Ù·È ·fi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi Â›Ó·È Ë ª·Ú›· ∫˘ÚÈÙۿη. ∏ §·ÚÈÛ·›· ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ ·ÈÛı¿ÓıËΠÂÓÔ-

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (™Â 19 ·ÁÒÓ˜) 1. ∞ıËÓ·˚Îfi˜ .........................................38 2. ÕÚ˘ ...................................................32 3. ¢∞™∞§ ...............................................31 4. ∂ÛÂÚ›‰Â˜ .........................................31 5. ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ .................................30 6. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ .........................................30 7. º∂∞ ....................................................30 8. ∞fiÏÏˆÓ ¶ÙÔÏ. ...............................29 9. ¶∞√∫ ................................................27 10. ¶ÚˆÙ¤·˜ μ. .....................................24 11. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ...................................20 12. ∞Ì·Ú˘ÏÏ›˜ ......................................19

■ √§Àª¶π∞∫√™ ∫.-∞¡∞§∏æ∏ ∫∞π °.™. μ√§√À-∞™∫ ∫√¡Δƒ∞ƒ√¡Δ∞π Δ√ ™∞μμ∞Δ√ ™Δ∏¡ ∞1 ∂™∫∞£  ÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ù˘ 19˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞1 ∂™∫∞£. ∞fi ·˘Ù¤˜ ͯˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ “ÌÔÓÔÌ·¯›Â˜” μfiÏÔ˘-∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ηıÒ˜ Ë ∞Ó¿ÏË„Ë ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ÂÓÒ Ô °.™. μfiÏÔ˘ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔÓ ∞™ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜.

ª

°.™. μfiÏÔ˘-∞.™. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ΔËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÔ˘ ÔÚ›· ÛÙËÓ ∞1 ∂™∫∞£ ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ô °.™. μfiÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·‡ÚÈÔ ÛÙȘ 18.00 ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” . √È “Ì·˘Ú·ÂÙÔ›” ¤‰ÂÈÍ·Ó Ó· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙËÓ ‹ÙÙ· ·fi ÙËÓ ∞Ó¿ÏË„Ë. ∞Ó·Û˘ÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ Î·È Â¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙˆÓ ÂÈÙ˘¯ÈÒÓ, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ·¤‰ÂÈÍ·Ó Î·È ÛÙÔ ¿ÏÏÔ ÙÔÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ °™∞ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, fiÔ˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó Ì 86-76. °È· ÙÔ Ì·Ù˜ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ·ÌÊ›‚ÔÏË ıˆÚÂ›Ù·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ‰‡Ô ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ. √ ºÒÙ˘ ª·ÏÈÛÈfi‚·˜ Ù·Ï·ÈˆÚÂ›Ù·È Â‰Ò Î·È Ì¤Ú˜ ·fi ıÏ¿ÛË ÛÙ· ÏÂ˘Ú¿, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ¯¿ÛÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi. ∂›Û˘ Ô £·Ó¿Û˘ ¶Ôχ˙Ô˜ Â›Ó·È ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Î·È ·ÎfiÌË Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ ·Ó ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ¿‰ÂÈ· ·fi ÙË ÌÔÓ¿‰· ÙÔ˘. ¶¿ÓÙˆ˜ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÛÌ¿ÙÔ˜ ÂÏ›˙ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘, fiˆ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¡›ÎÔ ¡¿ÓÔ, ∫ÒÛÙ· ™ÎÚ›Ì·, £·Ó¿ÛË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ, ™Ù¤ÚÁÈÔ Ã·Ù˙fiÔ˘ÏÔ, ÃÚ‹ÛÙÔ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ∞ÓÙÒÓË ¶·Ï¿Ûη, √‰˘ÛÛ¤· ¢È·ÎÔÌ‹, ™Ù¿ıË ∑Ô‡ÚË, £Âfi‰ˆÚÔ ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓË, °È¿ÓÓË ª·ÎÚ˘Ó¿ÎË, °È¿ÓÓË ∫Ô˘ÚÔ˘¿ÎË, ∞Ó‰Ú¤· ∫fiÎη, °È¿ÓÓË ∫˘ÚÏ›‰Ë, ÕÎË ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë, ∫ÒÛÙ· ∞ÁÎÚ‹.

√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ∫.-∞Ó¿ÏË„Ë ¡· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ı¤ÏÂÈ Ë ∞Ó¿ÏË„Ë, Ë ÔÔ›· ·‡ÚÈÔ ÛÙȘ 4 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·. √È “΢·Ó¤Ú˘ıÚÔÈ” ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‹ÙÙ· ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ·fi ÙË ¡›Î·È· Ì 92-87 ηÈ

“ªÔÓÔÌ·¯›Â˜” μfiÏÔ˘-∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙËÓ ¤ÌÙË ı¤ÛË. √ ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ıˆÚËÙÈο Â›Ó·È ˘ԉ¤ÛÙÂÚÔ˜, ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ ‰›ÓÂÈ “Ì¿¯Ë” ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›·, ·˘Ùfi ÙÔÓ Î·ıÈÛÙ¿ ÂÈΛӉ˘ÓÔ. ™ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ §¿ÌÚÔ˘ ¶Ú¤Î· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ: °ÈÒÚÁÔ˜ μ˘ÏÈÒÙ˘, μ¿Î˘ Δ¿Áη˜, ∫ÒÛÙ·˜ ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, °È¿ÓÓ˘ ª·ÎÚ·ÙÛ¿˜, μ·Û›Ï˘ °ÈˆÙfiÔ˘ÏÔ˜, £Âfi‰ˆÚÔ˜ ÿÏÙÛÔÁÏÔ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ÿÏÙÛÔÁÏÔ˘, ∫ÒÛÙ·˜ °ÂÚÔÎÒÛÙ·˜, ∞Ó‰Ú¤·˜ Δ˙·ÌÙ˙‹˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ú·ı¿ÓÔ˜, ¢·ÓÈ‹Ï ™·Ófi˜, £·Ó¿Û˘ °ÎÔÙ˙·Ú›‰Ë˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫ÔÚ¤ÓÙ˘, ¡›ÎÔ˜ ∑ȤÌ˘, ™Ù¤ÏÈÔ˜ ΔÛ·‚¤˜, ¡›ÎÔ˜ ™Ù¿ÌÔ˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ê¤Ú·˜, ∞Ó‰Ú¤·˜ ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë˜ Î·È ¡›ÎÔ˜ ª·˘ÚÔÊÒÙ˘.

ÿηÚÔÈ-∞ÏÌ˘Úfi˜ ¢‡ÛÎÔÏÔ ·ÁÒÓ· ‰›ÓÂÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ô ∞ÏÌ˘Úfi˜. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙȘ 6 Ì.Ì. ÎÔÓÙÚ¿ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ποÚÔ˘˜ ÛÙ· ΔڛηϷ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ï¤„ÂÈ Ôχ ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ “‰ÈÏfi” . √È ÿηÚÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ı¤ÛË Î·È Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÈÛ¯˘ÚÔ› ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿ ÔÈ ∞ÏÌ˘ÚÈÒÙ˜ ÂͤÊÚ·Û·Ó ·Ú¿ÔÓ· ÁÈ· ÙË ‰È·ÈÙËÛ›· ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ °.™. μfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ó ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi Ì ÙÔ˘˜ ποÚÔ˘˜. √ £·Ó¿Û˘ ºÏ‚¿Ú˘ ı· ÂÌÈÛÙ¢Ù› ÙËÓ ÂÍ‹˜ Û‡ÓıÂÛË: ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÏÂ͛Ԣ, ™Ù¿ı˘ °Î¿ÙÛ˘, ∞Ϥ͢ ¶·Ï¿ÓÙ˙·˜, Δ¿ÛÔ˜ ™‡Ú·˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˘ÙÚÔ‡Ì·˜, £·Ó¿Û˘ ™·Ófi˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·ÙÛÈ¿˜, £·Ó¿Û˘ °ÒÁÔ˘Ï·˜, μ·Û›Ï˘ £¤Ô˜, ¡›ÎÔ˜ §ˆÚ›Ù˘, º›ÏÈÔ˜ ª·Ú‰¤Ï˘, ¡›ÎÔ˜ ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª¿ÈÌ·˜, ∞ÓÙÒÓ˘ ªËÙÚÔ˘Ï¿˜, ¢ÈÔÓ‡Û˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È μ·Û›Ï˘ ª¿Ú‰·˜.

¢È·ÈÙËÙ¤˜ Î·È ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ∞Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ∂™∫∞£ ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ

Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜:

™¿‚‚·ÙÔ 26/3 ∞1 ∂™∫∞£ ∂∞∫ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ÒÚ· 16.00, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ∫.-∞Ó¿ÏË„Ë, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: Δ¤Á·, ∫·Ú·ÎÒÛÙ·, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ∂˘ı‡ÓË ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘, Á˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: ª·Ó·Û‹˜. ∫Ï. ∞Á›Ô˘ £ˆÌ¿, ÒÚ· 18.00, ∫ÂÚ·˘Ófi˜∞ÛÙ¤Ú·˜ §·Ú., ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ∞ÁÔÚÔÁÈ¿ÓÓ˘, ¶·˙ÒÏ˘, Á˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: ∫ÔÓÙÔÓ¿ÛÈÔ˜. ∂∞∫ §¿ÚÈÛ·˜, ÒÚ· 18.00, ∂∞§-ΔÈÙ¿Ó˜, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: μÔÁÈ·Ù˙‹˜, ΔÛÔ˘Ì·¯›‰Ë˜, Á˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: ªˆ˘Û‹˜. ∫Ï. ª¿Ú·˜ ΔÚÈÎ., ÒÚ· 18.00, ÿηÚÔÈ∞ÏÌ˘Úfi˜, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ∫˘Ú›ÙÛ˘ π., Δ·ÌÔ˘Ú¿˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: °Î·ÚÙ˙Ôӛη˜, ƒ¤ÌÂÏÔ˘, ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ›‰Ô˘, Á˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: °Î·ÚÙ˙Ôӛη˜. “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” , ÒÚ· 18.00, °.™. μfiÏÔ˘-∞.™. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ∫·ÏÔ‡ÙÛ·˜, ∑·¯·Ú‹˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ¶Ô˘ÚÈ·Ófi˜, ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ›‰Ô˘, ™·ÎÂÏÏ·ÚÔÔ‡ÏÔ˘, Á˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: ªfiÚÊ˘ ™Ù. ∫Ï. “π. ¶·Ù¿Î˘” , ÒÚ· 18.00, ¡›Î·È·-∂ıÓÈÎfi˜ §·Ú., ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ∫˘Úȷο΢ º., ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘, Á˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘. ∞2 ∂™∫∞£ 1Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ∫Ï. º·ÚۿψÓ, ÒÚ· 17.30, º¿ÚÛ·Ï·-∞∂ §¿ÚÈÛ·˜, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, ¶·ÚÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜. °˘ÌÓ. ∞ÁÈ¿˜, ÒÚ· 17.30, ∂ÚÌ‹˜ ∞ÁÈ¿˜ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ΔÛÔÎÔÏ‹˜, ÷Ù˙‹˜, Á˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: ªËÓ¿˜. ∫Ï. ∞Á. £ˆÌ¿, ÒÚ· 19.30, ∞.√. ™Ô˘ÊÏ·Ú›ˆÓ-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∑·Á., ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ∞ÁÔÚÔÁÈ¿ÓÓ˘, ¶·˙ÒÏ˘. ¡Â¿Óȉ˜ ∂∞∫ §¿ÚÈÛ·˜, ÒÚ· 14.00, √Ï˘ÌÈ¿‰·-√χÌÈ·, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: º·Î›ÙÛ·˜, ¶ÈÙÛ›Ïη˜.

ΔÂÏÈÎfi˜ ¶·›‰ˆÓ ∂∞∫ μfiÏÔ˘, ÒÚ· 18.00, ¡. ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘-∞∂μ ¢ÈÌËÓ›Ô˘, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ¶Ô˘ÚÈ·ÓÔ‡, μÂÏÂÙ˙¿˜, ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘. ∫ÔÚ·Û›‰Â˜ ∂∞∫ μfiÏÔ˘, ÒÚ· 14.00, πˆÏΛ·-¡›ÎË, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ∫·ÌÔ‡Ú˘, μÂÏÂÙ˙¿˜.

∫˘Úȷ΋ 27/3 ∞2 ∂™∫∞£ 1Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” , ÒÚ· 11.00, £ÂÛÛ·ÏÈÎfi˜-™ÎÈ¿ıÔ˜, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ¶·ÚÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, ™Ù·ı¿Î˘, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ¶ÂÁÈԇη, ¶Ôχ˙Ô˘, ¶Ôχ˙Ô˜. ∞ÁÒÓ·˜ ¶ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ μ’ ∂™∫∞£ ∫Ï. ∞Á. £ˆÌ¿, ÒÚ· 14.00, ª‡ÙÈη˜™¿ÚÙ·ÎÔ˜, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ∫˘Úȷο΢ º., ÷Ù˙‹˜. ŒÊË‚ÔÈ ΔÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ∫Ï. ∞Á. £ˆÌ¿, ÒÚ· 14.00, ∫ÚfiÓÔ˜ ΔÚÈÎ.™ÎÈ¿ıÔ˜, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ¶·ÚÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, ™Ù·ı¿Î˘, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ¶ÂÁÈԇη, ¶Ôχ˙Ô˘, ¶Ôχ˙Ô˜. ∫Ï. ∞Á. £ˆÌ¿, ÒÚ· 16.00, ∂Ï·ÛÛfiÓ·-ΔÈÙ¿Ó˜, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ΔÛÈÚÈÓ‰¿Ó˘, ¶·˙ÒÏ˘. ¡Â¿Óȉ˜ ∫Ï. ¡. πˆÓ›·˜, ÒÚ· 16.00, ¡›ÎË-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ., ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ΔÔ‡ÛÈ·˜, ª·ÚÈÙÛÔ‡‰Ë˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ¶Ô˘ÚÈ·ÓÔ‡, ¶Ô˘ÚÈ·Ófi˜, ™·ÎÂÏÏ·ÚÔÔ‡ÏÔ˘.

∂ıÓÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ™¿‚‚·ÙÔ 26/3 ∂∞∫ μfiÏÔ˘, ÒÚ· 16.00, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜°.™. ∞Ì·Ú˘ÏÏ›˜ (∞1 Á˘Ó·ÈÎÒÓ), ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ™Ù¿ÌÔ˜, ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜, ∫·ÚÔÙÛ¿Î˘. ∫˘Úȷ΋ 27/3 ∫Ï. ¡. πˆÓ›·˜, ÒÚ· 18.00, ¡›ÎË μ.-ª·Î·Ì‹ (°’ ∞Ó‰ÚÒÓ), ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ª·ÚÔ‡ÛÔ˜, ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ›‰Ô˘, ∫·Ì¤ÓÔ˘. μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ ™ÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÁÈ· ÙË ‰ÂηÂÙ›· Ù˘ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹˜ ÂÁ΢ÎÏÔ·›‰ÂÈ·˜

EÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ Ù˘ μÈÎÈ·›‰ÂÈ·

ª

 ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ 10 ¯ÚfiÓˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ Wikipedia, Ù˘ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹˜ ÂÁ΢ÎÏÔ·›‰ÂÈ·˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î·È Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ·fi ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi Ù˘ Wikipedia ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο. ΔÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 2) ÛÙÔ μfiÏÔ, ı· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ÌÈ· ‚Ȉ̷ÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ Wikipedia (μÈÎÈ·›‰ÂÈ·), ÙfiÛÔ Û ¯Ú‹ÛÙ˜ fiÛÔ Î·È Û ÂÓ ÂÓÂÚÁ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ, Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Ù˘ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹˜ ÂÁ΢ÎÏÔ·›‰ÂÈ·˜.

∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ ·fi ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 30 ª·ÚÙ›Ô˘, ÒÚ· 17:00 - 20:00, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· ∂χıÂÚÔ˘ §ÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ / §ÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ∞ÓÔȯÙÔ‡ ∫Ò‰Èη (∂∂§/§∞∫) Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˜ Ù˘ μÈÎÈ·›‰ÂÈ·˜ Î·È Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Û ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi Â›Â‰Ô ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “¢Â˜ ÙËÓ æËÊȷο 2.0” ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÌÂÚȤ¯ÂÙ·È Ë ‰Ú¿ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Wikipedia. ™Ùfi¯Ô˜ ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Â›Ó·È Ë Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘ Î·È Ë ÂÍÔÈΛˆÛË Ì ÙËÓ μÈÎÈ·›‰ÂÈ·, ÒÛÙ ӷ ·ÔÙÂϤÛÂÈ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜.

¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÈ ‰Ú¿ÛÂȘ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ÏËÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ μÈÎÈ·›‰ÂÈ·˜ ̤ۈ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÔÌ¿‰ˆÓ / ÎÔÈÓÔًوÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÓ›·˜ Ù˘ °ÓÒÛ˘, ÌÈ·˜ ÁÓÒÛ˘ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Û Â·˝ÔÓÙ˜ ·ÏÏ¿ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿, ÙËÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË Î·È ÙËÓ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË Ù˘ ÌÔÓԉȿÛÙ·Ù˘ ·˘ıÂÓÙ›·˜. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ù˘ μÈÎÈ·›‰ÂÈ·˜, ÂÌÂÈڛ˜ ·fi ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ¿ÚıÚˆÓ/ÏËÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ‚Ȉ̷ÙÈÎfi ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Û˘ÁÁÚ·Ê‹˜ ¿ÚıÚˆÓ. ∏ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ¤Î‰ÔÛ˘ Ù˘ Wikipedia ÂȉÈÒÎÂÈ Ë μÈÎÈ·›‰ÂÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ· ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ‰ÈÂıÓÒ˜, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ÔÛÔÙÈο Î·È ÔÈÔÙÈο Ù· Ï‹ÌÌ·Ù¿ Ù˘, Ì ÙË Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛı‹ÎË Ó¤Ô˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘. ∏ ÔÚ›· Ù˘ ÚÔ˜

√ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ “ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê”, Ë ÔÌ¿‰· Ã∂¡ μfiÏÔ˘ Î·È ÔÈ ∂ΉfiÛÂȘ ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ Ó¤Ô ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ¡·Ô‡Ì “°È·ÚÓÙ›Ì - √È ÊÏfiÁ˜ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜” ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 26 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì. ÛÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ Δ¤¯Ó˘ “ø‰Â›Ô ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË” (∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 17, μfiÏÔ˜). °È· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ªÔ‡Ú·˜, ÎÚÈÙÈÎfi˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ - ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ §Â˚ÌÔÓ‹˜, Û˘ÁÁڷʤ·˜ - ÕÚÙÂÌȘ ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ˘, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ “ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê”. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ô Ì·ıËÙ‹˜ Ù˘ °’ Δ¿Í˘ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÷Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘ ı· Ì·˜ Ù·Íȉ¤„ÂÈ ·›˙ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ Û·ÓÙÔ‡ÚÈ ÌÂψ‰›Â˜ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ ÛÙÔÓ fiÌÔÚÊÔ ÎfiÛÌÔ Ù˘ πˆÓ›·˜ Ì·˜. ∞ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ı· ‰È·‚¿ÛÂÈ Ô ËıÔÔÈfi˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢·ÎÙ˘Ï¿˜. √ ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ ¢ÈÔÓ‡Û˘ §Â˚ÌÔÓ‹˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “°È·ÚÓÙ›Ì ı· ÂÈ “‚Ô‹ıÂÈ·”, ı·

∏ ·˘ÚÈ·Ó‹ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‚È‚Ï›Ô˘

·˘Ùfi ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô ı· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ì ÂÈϤÔÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÂÚȯfiÌÂÓÔ˘ Ì ·ÓÔȯً ‰È·‰Èηۛ· ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ, ̤۷ ·fi ÙËÓ ‰Ú¿ÛË http://mywikipedia.ellak.gr. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ∏/À ÙÔ˘ 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ μÈ‚ÏÈÔı‹Î˘ Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ̤¯ÚÈ 40 ¿ÙÔÌ· (2 ¿ÙÔÌ·

“√È ÊÏfiÁ˜ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜” ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ¡·Ô‡Ì

¢Y™KO§O

§À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

EYKO§O

ÛÙË ‰›ÓË ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ. ª· Ô fiÏÂÌÔ˜ Â›Ó·È Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·Ó·ÙÚÔ¤·˜, ·˘Ùfi˜ ÌÂÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÈ ÙÔ Î·Ïfi Û ηÎfi, ÙË ÊÈÏ›· Û ¤¯ıÚ·, ÙÔÓ ¤ÚˆÙ· Û ı¿Ó·ÙÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙË ‚·ÚÈ¿ ÛΤË Ù˘ ÂΉ›ÎËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ Ì›ÛÔ˘˜”. √ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¡·Ô‡Ì Â›Ó·È ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÛÙÔ ¢ÂÚÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi TÌ‹Ì· ÙÔ˘ “E˘·ÁÁÂÏÈÛÌÔ‡”. Œ¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ ÔÏ˘¿ÚÈı̘ ÌÂϤÙ˜ ÎÈ ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ¿ÚıÚ·, Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÙËÎ·Ó Û ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÂÚÈÔ‰Èο Ù˘ Ë̉·‹˜ Î·È ·ÏÏÔ‰·‹˜. Œ¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ·Ú¯ÈÛ˘ÓÙ·Í›· Î·È ÁÚ¿ÊÂÈ Û˘¯Ó¿ ÛÙÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “∂Ó ¯Úˆ”. ∏ ÏÔÁÔÙ¯ӛ· ‹Ù·Ó ¿ÓÙÔÙÂ Ë ÎÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË, Ô˘ ÙÔÓ Ô‰ËÁÔ‡Û ÙȘ ÂχıÂÚ˜ ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÛÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ‰ÔÎÈÌ›ˆÓ Î·È ‰ÈËÁËÌ¿ÙˆÓ.

¢Y™KO§O

ÂÈ “ÛˆÙËÚ›·”, Ì· ÛˆÙËÚ›· ·fi Ô‡ ÎÈ ·fi ÔÈÔÓ ¿Ú·Á ı· ‚ÔËıËıÔ‡Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ; ™ˆÙËÚ›· ·fi ¤Ó· ‰˘Ó·ÛÙÈÎfi Âڈ̤ÓÔ, ·fi ¤Ó· ‚·Û·ÓÈÛÙÈÎfi ÎÈṲ̂٠Ô˘

ϤÎÂÈ ¤Ó· ÈÛÙfi Á‡Úˆ ·fi ÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ Ì·ÚÈÔÓ¤Ù˜ ‰È·Ì¤ÛÔ˘ ÂÚ›ÂÚÁˆÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È Û˘ÌÙÒÛˆÓ; ŒÓ· Âڈ̤ÓÔ Ô˘ ÛÙ‹ÓÂÈ ÂÓ¤‰Ú˜ Î·È ‰fiηӷ Ó· Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ‡·ÚÍË ‹ ÛˆÙËÚ›· ·fi Ù· ›‰È· Ì·˜ Ù· ¿ıË Î·È Ù· Ï¿ıË; μÔ‹ıÂÈ· ·’ ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ Ô˘ ·ÙÂÓ›˙Ô˘Ó ·‰È¿ÊÔÚ· ÌÈ· Û˘ÓÙÂÏÂṲ̂ÓË ‰˘ÛÙ˘¯›·; ∫È ÂΛ Ô˘ Ë ˙ˆ‹ ÛÙ‹ÓÂÈ Ù· ‰Èο Ù˘ ·È¯Ó›‰È· ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈÌ·Ṳ́ÓË, ÙËÓ Δ‡¯Ë, ÙËÓ ªÔ›Ú·, ÙËÓ ·Ì›ÏÈÎÙË ¢‡Ó·ÌË, Ô ¤ÚˆÙ·˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ·Ó¿„ÂÈ ÙÔ ÁÈ·ÁΛÓÈ Ì¤Û· ÛÙȘ „˘¯¤˜ ÙˆÓ Ù·Ï·ÓÈṲ̂ӈÓ. ŒÓ·˜ ¤ÚˆÙ·˜ Ô˘ ÊÙÂÚÔÎÔ¿ ·Ì¤ÚÈÌÓÔ˜ ¿Óˆ ·fi ÂıÓfiÙËÙ˜, ıÚËÛΛ˜ Î·È È‰ÂÔÏË„›Â˜. ΔfiÙÂ Ë ˙ˆ‹ ·›ÚÓÂÈ Ó· ·Ï·ÊÚÒÓÂÈ, ÔÈ „˘¯¤˜ Ó· ÊÙÂÚÔÎÔÔ‡Ó, ÔÈ Û‡ÓÔÈÎÔÈ Ó· ÂÏ›˙Ô˘Ó Û ηχÙÂÚ˜ ̤Ú˜ ÎfiÓÙÚ·

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË.

Su-Doku

·Ó¿ ∏/À Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜ Î·È ¤ˆ˜ 10 ¿ÙÔÌ· Ì ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ÊÔÚËÙÔ‡˜ ∏/À Ì ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Ì¤Ûˆ Wi-Fi). ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Â›Ó·È ÂχıÂÚË ÁÈ· οı ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ. ŸÛÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·›ÙËÛË ÙÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË: http://www.lib.uth.gr ̤¯ÚÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 28/3/2011 (ı· ÙËÚËı› ·˘ÛÙËÚ‹ ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜). ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ·fi ÙȘ ‰È·ı¤ÛÈ̘ ı¤ÛÂȘ ı· Á›ÓÂÈ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ó· Â·Ó·ÏËÊı› Û Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜ Ô˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó Û‡ÓÙÔÌ·. ∫ÂÓÙÚÈ΋ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (·›ıÔ˘Û· ∏/À, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 2, μfiÏÔ˜ (http://www.lib.uth.gr, http://sepdem.blogspot.com, http://mywikipedia.ellak.gr).

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 M∞ƒΔπ√À 2011

25

EΉËÏÒÛÂȘ Δ∂á∂™

— ªÂ Û‡ÓıËÌ· “ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ì·ı‹Ì·Ù·” ÙÔ 8Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ 2 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ë̤ڷ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÒÚ· 8 Ì.Ì. ı· ·Ó‚¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ¶·Ï·È¿ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· μfiÏÔ˘ ÙË ªÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈ΋ ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË “ª¿ÚÈÔ˜ Ô ª·Î·ÏfiÁ·ÙÔ˜ Î·È ™Ù¿ı˘ ÙÔ ª·Î·ÏÔÁ·Ù›” . Δ· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ˘¤Ú ÙˆÓ ÛÎÔÒÓ Ù˘ ∂§∂¶∞¶. — ™ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ “Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ” (ÈÛfiÁÂÈÔ-ËÌÈÒÚÔÊÔ˜) ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ªÔÚ¿ÚÔ˘ Ì ı¤Ì· “™˘ÓÔÌÈÏ›· ÏfiÁÔ˘ Î·È ÂÈÎfiÓ·˜” ÁÈ· Ù· 100 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ·Ô‰ËÌ›· ÙÔ˘ ∞. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: 10:00-13:00 Î·È 18:00-21:00. — H XoÚˆ‰›· ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· „¿ÏÂÈ ÙÔ˘˜ ⁄ÌÓÔ˘˜ Ù˘ °’ ™Ù¿Û˘ ÙˆÓ Ã·ÈÚÂÙÈÛÌÒÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ÀÂÚ·Á›· £ÂÔÙfiÎÔ, Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á. ΔڇʈÓÔ˜, ÛÙË ¡Â¿ÔÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. — ΔÔ £¤·ÙÚÔ ™ÎÈÒÓ £·Ó¿ÛË Î·È ∫ÒÛÙ· ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ë Î·È ∫Ô˘ÎÏÔı¤·ÙÚÔ, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 27 ª·ÚÙ›Ô˘, ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔÓ, ÁÈ· ‰‡Ô ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ: 11.30 .Ì., 17.30 Ì.Ì. 5 ¢ÚÒ ÁÂÓÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜ ‰‡Ô ı·̿وÓ. ∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘: √È ·ÚÚ·‚ÒÓ˜, √ Á¿ÌÔ˜ Î·È ÙÔ ‰È·˙‡ÁÈÔ ÙÔ˘ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ë. ∫Ô˘ÎÏÔı¤·ÙÚÔ: √È ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙÔ˘ ¶·Û¯·Ï¿ÎË. ΔËÏ. 6943 535230.

√ªπ§π∂™ - ¢π∞º√ƒ∞

— ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÌÂϤÙË §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ∫ÂÈÌ¤ÓˆÓ Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ 7.15 Ì.Ì., ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙˆÓ “ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ”, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 180-√ÁÏ. ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂχıÂÚË. ∂ÈÌÂÏÂ›Ù·È Ô ıÂÔÏfiÁÔ˜ Î. μ·Û. ∫ÔÙÛÌ·Ó›‰Ë˜ Î·È Ô ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ Î. πˆ¿Ó. ¶·ÙÚ›ÎÔ˜. — ∏ Ã∂¡ μfiÏÔ˘ Ì ÙËÓ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ Î. ƒ›ÙÛ·˜ μÔÁÈ·Ù˙¿ÎË, ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓ˘ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÙÔ˘ I.C.P.S. (Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ Ì ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Strathclyde °Ï·ÛÎfi‚˘), ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÔÌ¿‰· ÚÔÛˆÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ·˘ÙÔÁÓˆÛ›·˜. ∂ÓËÌÂÚÒÓÂÈ Û¯ÂÙÈο fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ó¤ˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛË 6945067704 Î·È 2428094570. — ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 26 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7.30 .Ì. - 9.30 .Ì. ı· ÙÂÏÂÛı› ÛÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ “ÕÁÈÔÈ ¶¿ÓÙ˜” £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. — ΔÔ Harley Davidson Club Hellas, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÎÏ·Ì Ì Harley ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ı· ‚ÚÂı› ÛÙÔ μfiÏÔ Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ Blackvipers (º›ÏÔÈ Ù˘ Harley Davidson ª·ÁÓËÛ›·˜) Û ÌÈ· ·Í¤¯·ÛÙË Î·È ÌÔÓ·‰È΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ ∫·Ê¤ ™·ÓÙ¿Ó. — ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· ÂÎÏÔÁ‹ ˆ˜ ÓÔ̷گȷÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÙÔ˘ ∏ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ÙÔÈÎÔ‡ ·Ú·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ “... Ì ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ∂ıÓÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÍ·›ÛȘ Ì ʈӤ˜...” ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÎΔÚ¿Â˙·˜ Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ‰‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ Û˘ÌÔÏ›ÙË, ÔÈËÙ‹ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ªÈ¯¿ÏË ª¿ÛÙ·, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 28 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È Ì¤ÏË Ù˘ ÂÊÔÚ¢ÙÈ΋˜ ÂÒÚ· 8 Ì.Ì. ÛÙËÓ ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ (π. ÈÙÚÔ‹˜ (ÙËÏ. 24210∫·ÚÙ¿ÏË 3, ÙËÏ. 24210 23365). 31075, 24210-54101, °È· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó Ô μ·Û›Ï˘ ∞Ó·24210-57878, 24210ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ô ∫ÒÛÙ·˜ §È¿˘. 29949) ‹ ÛÙË §¤Û¯Ë ∞ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ΔÚ·Â˙ÈÎÒÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ (24210-38360 7·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ 9Ì.Ì.) ̤¯ÚÈ ·‡ÚÈÔ. ‰È·‚¿˙Ô˘Ó Î·È ·— ªÂı·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó Ô 27 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÒÚ· μ·Û›Ï˘ ªËÙÛ¿5.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· Á›Î˘, Ë ∞Ì·Ï›· ÓÂÈ ÛÙË “ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ∞°ÎÈ˙¿ Î·È ÙÚ·ÁÔ˘ÁˆÁ‹” (∫ÔÚ·‹ Î·È ∞ÏÂ‰Ô‡Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ Í¿Ó‰Ú·˜) ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ÂÏÏ‹ÓˆÓ Û˘ÓıÂÔÌÈÏ›· Ì ı¤Ì· “ΔÔ ÈÔ ÙÒÓ. ™˘Óԉ‡ÂÈ Ì ÊÈÏ¿ÓıÚˆÔ ª˘ÛÙ‹ÙËÓ ÎÈı¿Ú· ÙÔ˘ Ô ÚÈÔ” . √ÌÈÏËÙ‹˜ ı· Â›Ó·È °ÈÒÚÁÔ˜ ºÔ˘Ô ∞Ú¯ÈÌ·Ó‰Ú›Ù˘ . ∫‡ÓÙÔ‡Ï˘. ÚÈÏÏÔ˜, È·ÙÚfi˜ ÈÂÚÔ΋-

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÔÈËÙÈ΋˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜

ڢη˜ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚÔfiψ˜ §·Ú›Û˘. ŸÌÔÈ· ÔÌÈÏ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Î·È ÛÙË “ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ∞ÁˆÁ‹” ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (∞¯ÈÏϤˆ˜ Î·È ª˘ÚÌȉfiÓˆÓ) ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¢Â˘Ù¤Ú· 28 ª·ÚÙ›Ô˘, ÛÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. — ΔÔ ΔÌ‹Ì· °ÂˆÔÓ›·˜ π¯ı˘ÔÏÔÁ›·˜ Î·È À‰¿ÙÈÓÔ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ °ÂˆÔÓÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Â›Î·ÈÚË ‰È¿ÏÂÍË Ì ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔÓ ÚÒËÓ ¶Ú‡Ù·ÓË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ, ηıËÁËÙ‹ °ÂÓÂÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ μÈÔÏÔÁ›·˜ Î. ™Ù·Ì¿ÙË ∞Ï·¯ÈÒÙË. ∏ ÔÌÈÏ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 28 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19.45, ÛÙÔ ∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ “°È¿ÓÓ˘ ∫ÔÚ‰¿ÙÔ˜” ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÛÙÔ μfiÏÔ, Ì ı¤Ì·: “∏̤ڷ DNA ÁÈ· ÙË ÌÂÁ·ÏÂÈÒ‰Ë ·Ó·Î¿Ï˘„Ë Ù˘ ‰ÈÏ‹˜ ¤ÏÈη˜, Ô˘ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙÔ Ù·Í›‰È Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜” . ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚË ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi. — EÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÔÌÈÏ›· ÁÈ· ÙË ¡fiÛÔ Alzheimer ·fi ̤ÏË Ù˘ ªÔÓ¿‰·˜ ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ¡fiÛÔ˘ Alzheimer (ª.∞.¡.∞), ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· πˆÏÎÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ë ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹˜ ∂ȯ›ÚËÛË- ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ πˆÏÎÔ‡, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 6 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ πˆÏÎÔ‡ (∞ӷηÛÈ¿).

∂∫¢ƒ√ª∂™

— √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶·Ó” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: ¶·Ú.-™·‚.-∫˘Ú. 25-26-27/3: ∞Ú¿Î˘ÓıÔ˜-ªÂÛÔÏfiÁÁÈ-Â˙ÔÔÚÈ΋/ÂÚÈËÁËÙÈ΋. •ÂÓ·Á‹ÛÂȘ ÛÙ· ÌÔ˘Û›· ÙÔ˘ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘, ÙË ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ·, Â˙ÔÔÚ›· ÛÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ Ù˘ ÂÍfi‰Ô˘, ‰È·ÌÔÓ‹ Û ÍÂÓԉԯ›Ô, ∫˘Ú. 3/4: ∞ÛÚÔfiÙ·ÌÔ˜ ΔÚÈοψÓ-Ú¿ÊÙÈÓÁÎ. ¶ÔÙ¿ÌÈ· ‰È¿Û¯ÈÛË ÙÔ˘ ∞ÛÚÔÔÙ¿ÌÔ˘ (∞¯ÂÏÒÔ˘) Ì ÛÙÔϤ˜ Î·È ÊÔ˘ÛΈ٤˜ ‚¿ÚΘ-ȉ·ÓÈ΋ ÁÈ· ·Ú¯¿ÚÈÔ˘˜. ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ™fiψÓÔ˜ 2 (μ-18), ÙËÏ. 24210 24290 οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ì¤Ú· ÙÔ Úˆ› 10.00-12.00 Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ¶·Ú·Û΢‹˜ 6-8. ∂›Û˘ Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 6976 904236. — ∏ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂΉÚÔ̤˜: 10/4: ∏ÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙ· ∞ÌÂÏ¿ÎÈ·, 21-25/4: ¶¿Û¯· ÛÙË ™¿ÚÙË-°‡ıÂÈÔ-ªÔÓÂÌ‚·ÛÈ¿. — √ ∂ΉÚÔÌÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ “¡¤· ∑ˆ‹” ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ΔÈÎÈÓÙ˙‹, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ οوıÈ ÂΉÚÔ̤˜: 1Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘, ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ÛÙË ªÔÓ‹ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ÛÙÔ ™ÙfiÌÈÔ §·Ú›Û˘, ÚÔ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Ã·ÈÚÂÙÈÛÌÒÓ, 8Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘, ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ÛÙË ªÔÓ‹ ∞Á›ˆÓ Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ ¶ËÏ›Ô˘, ÚÔ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Ã·ÈÚÂÙÈÛÌÒÓ (∞οıÈÛÙÔ˜ ⁄ÌÓÔ˜), 22-25Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘ ¶¿Û¯· ÛÙË Ã·ÏÎȉÈ΋ Î·È Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 4 ·ÛÙ¤ÚˆÓ, 1Ë ª·˝Ô˘, ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÁÈ· ªÔÓ‹ √Û›Ô˘ §Ô˘Î¿-∞Ú¿¯ˆ‚·, 8Ë ª·˝Ô˘, ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÁÈ· ÙÔ ∂Ï·ÙÔ¯ÒÚÈ ¶ÈÂÚ›·˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 35915 ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ Î·È 24210 46044 ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ΔÈÎÈÓÙ˙‹. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ (÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1, ÁÚ·ÊÂ›Ô ∞3) Î·È ÛÙÔ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô Ù˘ ¶fi˘ ΔÈÎÈÓÙ˙‹ (∫‡ÚÔ˘ 5).


26

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 M∞ƒΔπ√À 2011

ΔÔ ·ÓÔÏÔÎÏ‹ÚˆÙÔ ’21 ∏¯ËÙÈÎfi ÎÔÎÙ¤ÈÏ ·fi ÙÔ˘˜ Locomondo √π Locomondo ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È live ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 2 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Û ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ Û˘Ó·˘Ï›· together with Cutty Sark ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Gold Star ÛÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ ΔÛ·Ï·¿Ù· (·fi 9.30 Ì.Ì. Ë Â›ÛÔ‰Ô˜). √È Locomondo, Ë ÈÔ ÙÚÂÏ‹ ÂÏÏËÓÈ΋ Ì¿ÓÙ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙÔ 2001 ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Ì·˜ ÌÂٷʤÚÂÈ Û ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÎfiÛÌÔ Ì ¤Ó· ÌÔ˘ÛÈÎfi Ì›ÁÌ· Reggae / Latin / Ska Ì ÂÏÏËÓÈÎfi ÛÙ›¯Ô. Œ¯Ô˘Ó ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ‰›Ï· Û ÌÂÁ¿Ï· Û¯‹Ì·Ù· : Ska Cubano, Skatalites, Manu chao, Ojos de Brujo. ªÈ· ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ·fi ÙÔ Û¯‹Ì· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Û˘Ó·›ÛıËÌ· ÁÈÔÚÙ‹˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Î·È ÎÔÈÓfi ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ ˙ˆÓÙ·Ó‹˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ·˘Ùfi ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È Ó· οÓÔ˘Ó Î·È ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘: ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¿ÚÙÈ Ù˘ ¿ÓÔÈ͢ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 2 ∞Ú›ÏÈÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ Locomondo ˙ˆÓÙ·Ó¿ ÛÙÔ Gold Star Concert Hall Ì ٷ ÊÙÂÚ¿ ÙÔ˘ Red Bull. ª·˙› ÙÔ˘˜ ÙÔ ›‰ÈÔ ‚Ú¿‰˘, dj Sets Î·È Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ ¤ÎÏËÍË. ¶ÚÔÒÏËÛË ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘: 12 ú (ηٿÛÙËÌ· Public BfiÏÔ˘) ∂›ÛÔ‰Ô˜ 15 ú.

μÈ‚Ï›· ·È‰È΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜

ΔÛ¤ÚÈ Δ˙. ª¤ÈÓÂÚ˜ - “¡· ÚÔÛ¤¯ÂȘ Î·È Ó· Â›Û·È ·ÛÊ·Ï‹˜” - “¡· Â›Û·È ¤ÓÙÈÌÔ˜ Î·È Ó· Ϙ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·” - “ŸÙ·Ó ÊÔ‚¿Ì·È”. ªÈ· Ó¤· ÛÂÈÚ¿ ‚È‚Ï›ˆÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Ô˘ ‚ÔËı¿ Ù· ·È‰È¿ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ Ì „˘¯Ú·ÈÌ›· Î·È ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË, Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ò˜ Ó· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó ¤Ó· Èı·Ófi ΛӉ˘ÓÔ, Ò˜ Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ‚Ô‹ıÂÈ· fiÙ·Ó ÚÔ·„ÂÈ Î¿ÔÈ· ‰˘ÛÎÔÏ›· Î·È Ò˜ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ô‰ËÁ›Â˜. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ οı ‚È‚Ï›Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯Ú‹ÛÈ̘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ Î·È ‰È·ÊˆÙÈÛÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÁÔÓ›˜ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜. (∏ÏÈΛ· 36). (∂∫¢√™∂π™ ª∂Δ∞πêπ√)

TÔ˘ ∫. ∞. ª√ƒ∞ƒ√À

È ÂıÓÈΤ˜ Â¤ÙÂÈÔÈ ÂÚÓÔ‡Ó ϤÔÓ ··Ú·Ù‹ÚËÙ˜. ΔÔ ÂıÓÈÎfi ÊÚfiÓËÌ· ·Ê·Ó›ÛÙËΠ·fi Ù· Û¯ÔÏ›· Ì ÙȘ Ӥ˜ ÂÚ› ÂÎ·È‰Â‡Ûˆ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ, ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi ˆ˜ ʇÏÏÔ Û˘Î‹˜, Ù· ªª∂ ÂÍ¿ÁÔ˘Ó ·fi Ù· ·Ú¯Â›· ÙÔ˘˜ ÙȘ ¯ÈÏÈÔ·ÈÁ̤Ó˜, ·ÏÏ¿ ̤ÙÚȘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ·Ú·ÁˆÁ¤˜ Î·È Ù¿¯ÈÛÙ· fiÏÔÈ Â·ÓÂÚ¯fiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·. ∏ ÌfiÓË ·Í›· ÙˆÓ ÂÂÙ›ˆÓ ϤÔÓ ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙËÓ ·ÚÁ›·. ªfiÓÔÓ Û·Ó ·˘Ù‹ ηٷÚÁËı› ı· ÔÓ¤ÛÔ˘Ì οˆ˜, ÁÈ·Ù› ·˘Ù‹ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Î·Ù¿ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÙÚÈ‹ÌÂÚ· ·fi‰Ú·Û˘ ¿ÎÚˆ˜ ·Ó·ÎÔ˘ÊÈÛÙÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ “‰Ô‡ÏÔ˘˜ ÔÏÈÔÚÎË̤ÓÔ˘˜” ÙˆÓ ÌÂÁ·ÏÔ˘fiψÓ. ∞Ó Î¿ÓÔ˘Ì οÔÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ ·Ó·‰ÚÔÌ‹ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ì ‰È¿ıÂÛË ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜, ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì fiÙÈ Î¿ÔÈ· ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Ì·˜ ˙ˆ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·‚ÏËı› ÛËÌ·ÓÙÈο. ΔÔ 1821 Â›Ó·È Ë ÂÈÙÔÌ‹ Ù˘ ÚˆÌÈÔÛ‡Ó˘. ∏ Ï‚ÂÓÙÈ¿, Ô ËÚˆÈÛÌfi˜, Ë ¤ÊÔ‰Ô˜ ÙˆÓ Í˘fiÏËÙˆÓ ÚÔ˜ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi. ∫·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÔÈ ÂÌʇÏÈÔÈ, Ë ·‰˘Ó·Ì›· Ù˘ Û‡ÓıÂÛ˘, Ë ·‰˘Ó·Ì›· Ù˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘. √ ηËÌfi˜ Ù˘ ÚˆÌÈÔÛ‡Ó˘. øÛÙfiÛÔ, ¿ÓÙ· Â›Ó·È Î·ÈÚfi˜ Ó· Ú›¯ÓÔ˘Ì ϛÁÔ ·fi ÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ ’21 ÛÙ· ÛÎÔÙ¿‰È· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜, Ì‹ˆ˜ Î·È ‰˘Ó·ÌÒÛÂÈ ÂΛÓË Ë ÊÏÔÁ›ÙÛ· Ô˘ ÙÚÂÌÔÛ‚‹ÓÂÈ, ·ÏÏ¿ ÛÈÁÔη›ÂÈ ·ÎfiÌ·. ¶Ò˜ Î·È ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÌÔÚ¤Û·Ì ӷ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ì ·˘Ùfi Ô˘ ·Ú¯›Û·Ì ÛÙȘ 25 ª·ÚÙ›Ô˘ ÂΛÓÔ˘ ÙÔ˘ “·ı¿Ó·ÙÔ˘ ’21”; ªÔÚ› Ô fiÚÔ˜ ‰È·ÏÔ΋ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÈÛ·¯ı› ÚfiÛÊ·Ù·, fï˜ ‰È·ÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ ›¯Â ·Ó·‰Â›ÍÂÈ Ë ·ÙÚ›‰· Ì·˜ ÚÈÓ ·ÎfiÌË ·ÂÏ¢ıÂÚˆı›. ¶Ò˜ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ì ·ÏÏÈÒ˜ ÙÔ fiÙÈ ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ·ÁÁÏÈÎfi ‰¿ÓÂÈÔ ÌfiÓÔ ÙÔ ÌÈÛfi ÊÔÚÙÒıËΠÛÙÔ Î·Ú¿‚È ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Â˘ı‡˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÍÂÎÔÎηϛ˙ÂÙ·È, ÂÓÒ ÔÈ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ù˜, ÔÈ ÂχıÂÚÔÈ ÔÏÈÔÚÎË̤ÓÔÈ, ÙÚ¤ÊÔÓÙ·Ó Ì ٷ ·ÚÌ˘Úfi¯ÔÚÙ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜. ªÔÚ› Ó· Û˘Úı‹Î·Ì Û ‰È¯·ÛÌÔ‡˜ Î·È ÂÌʇÏÈÔ˘˜ ÔϤÌÔ˘˜, fiÓÙ˜ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÒÓ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ, fï˜ ÔÈ ÚÒÙÔÈ ‰È‰¿Í·ÓÙ˜ Û ·˘Ùfi ‹Û·Ó οÔÈÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ËÁ¤Ù˜ ÙÔ˘ ’21, ȉ›ˆ˜ ÔÏÈÙÈÎÔ›. ∞˘ÙÔ› ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙÔ ‰È¯·ÛÌfi ηٿ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌfiÏȘ ¤ÙÔ˜ Ù˘ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘. √È ›‰ÈÔÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Û¯ËÌ¿ÙÈÛ·Ó Ê·Ùڛ˜, ÒÛÙ ӷ ÁÚ¿„ÂÈ Ô ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓ˘ Ì ÈÎÚ›·: “ÕÏÏÔ˜ ÙÔ ‹ıÂÏÂÓ ·ÁÁÏÈÎfiÓ, ¿ÏÏÔ˜ Á·ÏÏÈÎfiÓ Î·È ¿ÏÏÔ˜ ÚÔ‡ÛÈÎÔÓ” . ∞˘ÙÔ› ÔÈ ÂÓÛ·„·ÓÙ˜ ˆ˜ ·ÎÚ›‰Â˜ ·fi ÙËÓ ∂ÛÂÚ›· ÁÈ· Ó· “ÛÒÛÔ˘Ó” ÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ËÁËıÔ‡Ó Ù˘ ÔÚ›·˜ ÚÔ˜ ÙȘ “ÔÏÈÙÈṲ̂Ó˜” ¯ÒÚ˜ Ù˘ ¢‡Û˘, ·ÂÙ¤ÏÂÛ·Ó Ù· ÚfiÙ˘· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÔ˘˜ ‰È·‰¤¯ıËηÓ. ŒÙÛÈ Ë ˘ÔÙ¤ÏÂÈ· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ “‰È· ÌÈ¿Ó ‰ÔÏÂÚ¿Ó Î·ÏË̤ڷӔ, fiˆ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ ¿ÏÈ Ô ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓ˘, η٤ÛÙË ıÂÛÌfi˜. 줂·È· Ô ·ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ÛÙËÓ ·Ê¤ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÚfiÛÂÍ fiÙÈ ÔÈ Í¤ÓÔÈ ‰ÂÓ ‹Û·Ó ÊÂȉˆÏÔ› ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ ‰ÂÓ ÂÚÈÔ-

Ú›˙ÔÓÙ·Ó Û ÌÈ· “ηÏË̤ڷ” ÁÂÌ¿ÙË ·fi ÙËÓ ·‚ÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰˘ÙÈÎÔ‡ savoir vivre, ·ÏÏ¿ ‰È¤ÓÂÈÌ·Ó ÂÍÔ˘Û›Â˜ Î·È ·ÍÈÒÌ·Ù·. ™Ù·‰È·Î¿ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËÎÂ Ë ÌÂÙ·Ú·ÙÈ΋ ÂΛÓË Ù¿ÍË Ô˘ ΢‚ÂÚÓ¿ ·ÎfiÌË ÙÔÓ ÙfiÔ, ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓË ÛÙÔÓ Í¤ÓÔ ·Ú¿ÁÔÓÙ·, ÛÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜, Ù˘ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜, Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ù˘ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜! ∫ÔÓÙ¿ Û’ ·˘ÙÔ‡˜ ¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ˘ÔÙ·Á‹ Î·È ·ÚÎÂÙÔ› ÔÈ̤Ó˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡. ∞˘ÙÔ› ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙËÛ·Ó ÛÙÔ ·˘ÙÔΤʷÏÔ Ù˘ ÂÏÏ·‰È΋˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜, Ì ÔÚıÔÏÔÁÈÛÙÈο ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· Û˘Ó¤Ï·‚·Ó ÔÈ μ·˘·ÚÔ›. ∞˘ÙÔ› ·Ó¤¯ıËÎ·Ó ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÌÔÓ·ÛÙËÚÈÒÓ ¿ÏÈ ·fi ÙÔ˘˜ μ·˘·ÚÔ‡˜ Î·È ‰›ˆÍ·Ó ÙÔ˘˜ ¶·Ô˘Ï¿ÎÔ Î·È ∫ÔÛÌ¿ ºÏ·ÌÈ¿ÙÔ, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙËÓ ·ÚËÁÔÚÈ¿ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ÂÎÊÚ·ÁÎÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘. ∞ÏÏ¿ ÙfiÙÂ, ÁÈ·Ù› Ó· Á›ÓÂÙ·È ÙfiÛÔ˜ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·Ú·ÎÌ‹, ·ÊÔ‡ ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÈÛÙ¿ ÙȘ ·ıÏÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ Ì·˜; À¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ‰È·ÊÔÚ¿, Ì¿ÏÈÛÙ· ¿ÎÚˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈ΋, Ô˘ ·‰˘Ó·Ùԇ̠ӷ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘ÌÂ. ΔÔ 1821 Ô Ï·fi˜ Ì·˜ ¤Ï·‚ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· Â·Ó·ÛٷًÛÂÈ “ÁÈ· ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ ÙËÓ ›ÛÙË ÙËÓ ·Á›· Î·È Ù˘ ·ÙÚ›‰Ô˜ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›·” . ΔÔ Û‡ÓıËÌ· “ÂÏ¢ıÂÚ›· ‹ ı¿Ó·ÙÔ˜” ÏËÌ̇ÚÈ˙ Ì ڛÁË Û˘ÁΛÓËÛ˘ ÙÔ˘˜ ÛÎÏ·‚ˆÌ¤ÓÔ˘˜, fiˆ˜ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Ô £Ô‡ÚÈÔ˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á·. ΔfiÙ ˘‹Ú¯·Ó ËÁ¤Ù˜ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚·Ó Ó· ÛËÎÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ï·¯Ù¿Ú·˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡. Ÿ¯È ˆ˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÎÈ ·˘ÙÔ› ¿ıË Î·È ‰ÂÓ ÂΉ‹ÏˆÛ·Ó ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÌÈÎÚfiÙËÙ˜. ŒÓ· Â›Ó·È fï˜ ÙÔ ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ï‡Ô˘Ó Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ˘fi ÙÔ Ú›ÛÌ· Ù˘ ÌˉÂÓÈÛÙÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜: ∂›¯·Ó ·Á¿Ë ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Î·È ÙÔ Ï·fi Ù˘ Î·È ·ÎfiÌË Ó‡̷ ı˘Û›·˜. ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ó‡̷ÙÔ˜ ı˘Û›·˜ ¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ Ô ·-

ÁÒÓ·˜ ÙÔ˘ ’21 ¿ÌÔÏÏ·: ΔˆÓ ·ÁÓÒÛÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ù˘ ∞Ú·›ÙÛ·˜, ÙÔ˘ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ¶·¿, ÙÔ˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ¢È¿ÎÔ˘, ÙÔ˘ ÂÈÛÎfiÔ˘ ™·ÏÒÓˆÓ πÛ·˝·, ÙÔ˘ ª¿ÚÎÔ˘ ªfiÙÛ·ÚË, ÙÔ˘ ÂÈÛÎfiÔ˘ ƒˆÁÒÓ πˆÛ‹Ê Î·È fiÏˆÓ fiÛÔÈ Âȯ›ÚËÛ·Ó ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙÔ ªÂÛÔÏfiÁÁÈ, Ù˘ ªÔ˘ÌÔ˘Ï›Ó·˜ (Ô˘ ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ıËΠ¿ÌÊÙˆ¯Ë ·fi οÔÈÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔ Ó¤Ô˘ “Ù˙·ÎÈÔ‡” Ô˘ ›¯Â “ÊÎÈ·¯ı›”), ÙÔ˘ ¶··ÊϤÛÛ· (›Ûˆ˜ ˘fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù‡„ˆÓ), ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∫·Ú·˚ÛοÎË, ÙˆÓ ª·˘ÚÔÌȯ¿ÏˉˆÓ (18 ı‡Ì·Ù· ηٿ ÙÔÓ ·ÁÒÓ·), ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ÙË ı˘Û›· ÙÔ˘˜ ·Ì·‡ÚˆÛÂ Ë ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ· ÏfiÁˆ Ù˘ ÛÙÚ‚ϋ˜ ·ÓÙ›Ï˄˘ ÂÚ› Ù˘ ÔÊÂÈÏ‹˜ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜, (ÁÈ· Ó· ·Ó·ÊÂÚıԇ̠ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ ı˘ÛÈ·Ûı¤ÓÙ˜). ¶¤Ú· ·fi ÙË ı˘Û›· ˘‹ÚÍ·Ó ÌÔÚʤ˜ ¿ÎÚ·˜ ·ÓȉÈÔÙ¤ÏÂÈ·˜ fiˆ˜ ÔÈ ¡È΋ٷ˜ ™Ù·Ì·ÙÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ (¡ÈÎËÙ·Ú¿˜), ª¿ÚÎÔ˜ ªfiÙÛ·Ú˘, °È¿ÓÓ˘ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓ˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·Ó¿Ú˘, ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ À„ËÏ¿ÓÙ˘, Ô˘ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ï›ÛÙ˜ fiÛ˜ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜. ∫ÔÓÙ¿ Û’ ·˘ÙÔ‡˜ ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È Ê˘ÛÈÔÁӈ̛˜ Ô˘ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ·ÓÂÍ›ÙËϘ ÁÈ· ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ Ô £Âfi‰ˆÚÔ˜ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓ˘, ÙȘ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜. 줂·È· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ ÔÙ¤ Ó· ͯӿÌ ˆ˜ Ë ‰È·Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙÔ ’21, Ô˘ ÙÔ Î¿ÓÂÈ ÙfiÛÔ ˙ˆÓÙ·Ófi ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜, ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ ÂÚ› “ÙÂıÓÂÒÙˆÓ” Î·È “˙ÒÓÙˆÓ” , ·ÏÏ¿ Î·È ˘¤Ú ÙˆÓ “ÂÂÚ¯ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÂÓÂÒÓ” . ¢ÈfiÙÈ ÙÔ ’21 ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÔÏÔÎÏ‹ÚˆÙÔ. ¢ÈfiÙÈ, ‰‡Ô ·ÈÒÓ˜ ÌÂÙ¿, fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔÓ “ηËÌfi Ù˘ ÚˆÌÈÔÛ‡Ó˘” , ÒÛÙ ӷ Á›ÓÔ˘Ì Ú·ÁÌ·ÙÈο ·˘ÙfiÓÔÌÔÈ, ·ÏÏ¿ ÎÈÓ‰˘Ó‡ԢÌ ӷ ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì οو ·fi ÙÔ ¤ÏÌ· ÙÔ˘ ÔıˆÌ·ÓÈÛÌÔ‡, ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂΉԯ‹ ÙÔ˘, ÙÔÓ ÓÂÔ-ÔıˆÌ·ÓÈÛÌfi.

1838: √ ŸıˆÓ·˜ ηıÈÂÚÒÓÂÈ ÙËÓ 25Ë ª·ÚÙ›Ô˘ ˆ˜ ÂıÓÈ΋ ÁÈÔÚÙ‹ ∂§∞Ãπ™Δ√π ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· fiÙ ηıÈÂÚÒıËÎÂ Ô ÂÔÚÙ·ÛÌfi˜ Ù˘ 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘. ∏ ηıȤڈÛË ÏÔÈfiÓ Ù˘ Ë̤ڷ˜ ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌÔ‡ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ˆ˜ ÂÂÙ›Ԣ Ù˘ ¤Ó·Ú͢ Ù˘ ÂıÓÂÁÂÚÛ›·˜ ÙÔ˘ 1821 ηıÈÂÚÒıËΠÙÔ ¤ÙÔ˜ 1838, fi¯È ÌfiÓÔ ÂıÈÌÈο ·ÏÏ¿ Î·È ‚¿ÛÂÈ ÓfiÌÔ˘, Ì ÙÔ ·fi 15 ª·ÚÙ›Ô˘ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÏÈÎfi ‰È¿Ù·ÁÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ˘¤ÁÚ·„ Ô

ŸıˆÓ·˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÙfiÙ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ (°Ú·ÌÌ·Ù›·˜) ÙˆÓ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ Î·È Ù˘ ∂Î·È‰Â‡Ûˆ˜. ΔÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ‰È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ٷ ÂÍ‹˜: “£ÂˆÚ‹Û·ÓÙ˜ fiÙÈ Ë Ë̤ڷ Ù˘ 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘, Ï·ÌÚ¿ ηı’ ·˘Ù‹Ó ÂȘ ¿ÓÙ· ŒÏÏËÓ· ‰È· ÙËÓ ÂÓ ·˘Ù‹ ÙÂÏÔ˘Ì¤ÓËÓ ÂÔÚÙ‹Ó ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌÔ‡ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘, Â›Ó·È ÚÔÛ¤ÙÈ Ï·ÌÚ¿ Î·È ¯·ÚÌfiÛ˘ÓÔ˜ ‰È· ÙËÓ

ηْ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ËÌ¤Ú·Ó ¤Ó·ÚÍÈÓ ÙÔ˘ ˘¤Ú ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ ·ÁÒÓÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ŒıÓÔ˘˜, ηıÈÂÚÔ‡ÌÂÓ ÙËÓ ËÌ¤Ú·Ó Ù·‡ÙËÓ ÂȘ ÙÔ ‰ÈËÓÂΤ˜, ˆ˜ ËÌ¤Ú·Ó ÂıÓÈ΋˜ ÂÔÚÙ‹˜ Î·È ‰È·ÙÙ¿ÙÔÌÂÓ ÙËÓ ‰È·ÏËÊıÂ›Û·Ó ∏ÌÂÙ¤Ú·Ó °Ú·ÌÌ·Ù›·Ó Ó· ‰ËÌÔÛȇÛË Î·È ÂÓÂÚÁ‹ÛË ÙÔ ·ÚfiÓ ¢È¿Ù·ÁÌ·” . ªÔÚ› ÌÂÓ Ë Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ŸıˆÓ· Ì ÔÏÏÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ’21 Ó· ˘‹ÚÍ ÚÔ-

‚ÏËÌ·ÙÈ΋, Ë Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘ ˆÛÙfiÛÔ, Ë ÓÂÔÊÂṲ́ÓË ÙfiÙ ÁÂÚÌ·Ó›‰· ‚·Û›ÏÈÛÛ· ∞Ì·Ï›·, ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘‚ ÙÔ ı·˘Ì·ÛÌfi Ù˘ ÁÈ· Ù· ÚfiÛˆ· Ù· ÔÔ›· Û˘ÓÙ¤ÏÂÛ·Ó ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi Â¿Ó Î·È Î·Ù¿ fiÛÔ Ë ›‰È· Û˘ÓÂÈÛ¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ÂÂÙÂÈ·ÎÔ‡ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡. °ÈÒÚÁÔ˜ ΔÛÔÏ¿Î˘

™˘Ó·˘Ï›· Magic De Spell Ì Ӥ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ∏ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÙÔÈÌ¿˙Â-

Ù·È Ó· ˘ԉ¯Ù› ÙÔ˘˜ Magic De Spell Û‹ÌÂÚ· (10.30 Ì.Ì.) Û ÌÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ Playground (™Ô˘Ï›Ô˘ 18 ÙËÏ.: 6984364331). ΔÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û¯‹Ì· Ô˘ ÌÂÙÚ¿ÂÈ Û¯Â‰fiÓ 30 ¯ÚfiÓÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ˘ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ·ÊÔ‡ ÙÔ live Â›Ó·È Ë ‚·ÛÈ΋ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ ÁÏÒÛÛ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Ì›· ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ Magic De Spell οı ÊÔÚ¿, Â›Ó·È ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·. Œ¯ÔÓÙ·˜ ÛÙȘ ·ÔÛ΢¤˜ ÙÔ˘˜ ÙË Ó¤· ÙÔ˘˜ ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì ٛÙÏÔ “√∫ ¶∞Δ∂ƒ∞”, Ë ÔÔ›· ÂÚȤ¯ÂÈ Ó¤· ÊÚ¤Ûη ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, οÔȘ Â·Ó·ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ-·Ô‰fiÛÂȘ ·Ï·ÈÒÓ ÙÔ˘˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÌÈ· ‰È·Û΢‹ ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ “∫˘Ú-¶·ÓÙÂÏ‹˜” ÙÔ˘ ·Í¤¯·ÛÙÔ˘ ÙÚÔ‚·‰Ô‡ÚÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ Δ˙·‚¤ÏÏ·, Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· event ·Í¤¯·ÛÙÔ Û fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·‚ÚÂı› Û live Ù˘ ıÚ˘ÏÈ΋˜ Ì¿ÓÙ·˜. ™ÙË ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ Magic De Spell Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Î·È ·ÏÈfiÙÂÚ· ÁÓˆÛÙ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, ÌÈ· Á‡ÛË ·fi Ó¤· ·Î˘ÎÏÔÊfiÚËÙ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ηıÒ˜ Î·È ·Á·Ë̤Ó˜ ‰È·Û΢¤˜, ‰ÔṲ̂Ó˜ Î·È ÂÚ·Ṳ̂Ó˜ ·fi ÙÔ Í¯ˆÚÈÛÙfi ÙÔ˘˜ “magic” Ê›ÏÙÚÔ Î·È ÔÈ ÎÏ·ÛÛÈΤ˜ ϤÔÓ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘˜ (¢È·ÎÔ¤˜ ÛÙÔ Sarajevo,Δ¤ÚÌ· ÙÔ ‰È¿ÏÂÈÌÌ·, ∂̤ӷ ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘, ¡›„ÔÓ ·ÓÔÌ‹Ì·Ù· ÌË ÌfiÓ·Ó fi„ÈÓ), Ô˘ ÒıËÛ·Ó ·˘Ù‹ ÙË Ì¿ÓÙ· Ó· ÁÚ¿„ÂÈ ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌ· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ. ™˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘: £Ô‰ˆÚ‹˜ μÏ·¯¿Î˘ - drums, ¡›ÎÔ˜ “Ketchup” °ÂˆÚÁÔ‡Ï˘ - ÎÈı¿Ú·, ʈӋ, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÔÙ‹˜ - keyboards, ¶¿ÓÔ˜ “Rat” ÃÚÈÛÙÔÊfiÚÔ˘ Ì¿ÛÔ, °ÈÒÚÁÔ˜ §·ÁÁÔ˘Ú¤ÙÔ˜ - ʈӋ, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “Pixel” ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜ - ʈӋ, ÎÚÔ˘ÛÙ¿, ÌÂÏfiÓÙÈη.

ŒÎıÂÛË ∞ÚÁ‡ÚË ∑·ÊÂÈÚ›‰Ë Ì ÔÌ¿‰· Ó¤ˆÓ ʈÙÔÁÚ¿ÊˆÓ ª∂Ãπ 30 ª·ÚÙ›Ô˘ ı· ÂÎÙÂ-

ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ “∞¯ÈÏÏ›Ԣ” Â› Ù˘ π¿ÛÔÓÔ˜ ÔÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ∞ÚÁ‡ÚË ∑·ÊÂÈÚ›‰Ë Î·È ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ Ó¤ˆÓ ʈÙÔÁÚ¿ÊˆÓ Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ̤۷ ·fi ÙȘ ÊfiÚ̘ Î·È Ù· ¯ÚÒÌ·Ù·. ¶ÔÈÎÈÏ›· ıÂÌ¿ÙˆÓ, ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÔÙÈΤ˜ Î·È ÌÈ· ˘¤Ú‚·ÛË ÛÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ì ·ÏÊ·‚ËÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿ ÔÈ: ∞‚·Ú¿ÎË ¢·Ó¿Ë, ∞Ï·Ì·ÓÈÒÙË ºÈÏÈÒ, ∞ÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ŸÏÈ‚ÂÚ, μÏ·ÛÙ·Ú›‰Ô˘ ∞ÓıԇϷ, ¢¿Áη ∞ÁÁÂϛӷ, ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ ª¿ÁÈ·, ∑·ÊÂÈÚ›‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∑Ï·Ù¿ÓË ∞ÓÓԇϷ, ∫ˆÙԇϷ ª·Ú›·, ¡Ùfi‚·˜ £·Ó¿Û˘, ¡ÙfiÙÛÈÔ˘ ∂ϤÓË, ™ÙÂÊ·Ó¿Î˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ΔÛ·¤ ¶fiË, ΔÛ·Ú·˙˘ Δ¿ÛÔ˜ Î·È ΔÛÈÙÛÈÁÈ¿ÓÓ˘ μ·Û›Ï˘.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 27

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 M∞ƒΔI√À 2011

K§EI™IMO TH™ 24H™ M∞ƒΔπ√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

1.622,15

2,13

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALAPIS (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) FORTHNET (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MARFIN POPULAR BANK (∫√) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) π∞™ø (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫∞∂ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√)

0,26 5,05 18,63 4,85 6,68 0,51 6,08 11,15 1,21 5,53 3,79 0,87 0,91 4,84 0,81 2,03 4,38 3,11 1,67 12,67 6,94 1,36 3,59 7,67 6,59 5,09 5,67 1,32 2,55 14,49 2,69 10,2 9,13 5,8 16,01 16,56 16,58 8,25 1,57 4,94 3,33 3,03 3,66 3,59 17,17 9,4 0,61

2.284.700 3,27 1.561.109 -0,21 141.557 1,46 1.398.315 1,83 12.126 4,08 146.878 0,5 37.551 2,2 44.088 0,83 121.942 85.176 -2,82 26.079 7,41 3.863.515 1.718.497 12.173 3,85 147.344 0,5 2.575 2,34 72.886 1,97 142.648 53.306 3,68 501.305 4,36 2.527.490

0,25 4,84 18,51 4,73 6,65 0,49 5,89 10,9 1,16 5,53 3,73 0,8 0,9 4,74 0,78 2,02 4,28 3,04 1,64 12,22 6,7

0,28 5,09 18,8 4,88 6,8 0,51 6,1 11,15 1,23 5,64 3,79 0,87 0,93 4,84 0,81 2,04 4,48 3,11 1,7 12,67 6,94

3,46 319.519 2,95 80.507 0,92 82.087 2,21 25.474 1,43 18.119 1,54 2.800 -1,92 316.868 5,61 60.681 0,37 1.459.940 1,8 25.268 0,66 139.609 4,13 386.294 -0,99 5.637 -0,54 4.164 2,73 563.127 0,61 668.103 4,67 2.405.600 -0,2 125 2,15 21.672 4,48 39.971 3,39 285.098 1,13 6.488 1,3 19.485

3,45 7,4 6,52 4,96 5,59 1,29 2,55 13,73 2,66 10,1 9,03 5,61 15,63 16,3 16,14 8,16 1,5 4,93 3,25 2,9 3,52 3,56 17

3,64 7,67 6,63 5,15 5,74 1,33 2,61 14,49 2,73 10,24 9,2 5,8 16,21 16,6 16,75 8,26 1,57 4,94 3,33 3,03 3,68 3,59 17,2

0,6

0,62

1,67

23.920

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 NBGAM ETF °¢ Ã.∞.

7,63 7,84 16,86

1,87 1,03 1,93

1 2 2

7,63 7,84 16,86

7,63 7,84 16,86

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ A.S. COMPANY (∫√) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) DIONIC (∫√) EURODRIP (∫O) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTRACOM HOLDINGS (∫√) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PROFILE (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) QUALITY & RELIABILITY (∫√) QUEST ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) REDS (∫O) RILKEN (K√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPACE HELLAS (∫√) SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√)

0,37 0,48 1,09 0,41 1,81 0,28 0,64 0,53 0,41 0,47 0,76 1,25 1,93 0,65 8,74 1,2 0,45 1,08 1,33 0,47 0,78 2,06 5,7 1,02 2,95 1,24 2,57 2,69 0,4 0,49 0,89 0,4 1,42 0,69 2,62 0,45 1,3 0,63 0,78 0,31 1,81 0,69 0,57 0,69 0,66 1,15

-2,63

1.670

0,35

0,38

3,81 -4,65 -0,55

50.023 2.479 200 55.910 81.388 7.600 97.411 4.600 305.827 34.140 18.570

1,05 0,39 1,81 0,28 0,54 0,47 0,4 0,46 0,71 1,16 1,6

1,09 0,45 1,81 0,29 0,64 0,53 0,43 0,47 0,77 1,25 1,94

105.391 7.231 83.333 12.559 2.828 37.322

8,62 1,15 0,44 1,04 1,31 0,46

8,75 1,2 0,46 1,09 1,35 0,48

105 649 470 442

2 5,69 1,01 2,95

2,06 5,7 1,02 3

-0,39 39.193 -1,47 353 -2,44 8.520 8,89 18.530 1,14 3.995.132 3.500 2.316 6,15 1.045 6,07 10 15.055 -1,52 511 -4,55 1.808 4 114.055 3,33 4.559

2,54 2,58 0,4 0,45 0,85 0,39 1,4 0,64 2,62 0,43 1,2 0,63 0,74 0,3

2,58 2,69 0,42 0,49 0,9 0,4 1,42 0,69 2,62 0,45 1,33 0,66 0,79 0,32

4,55 -3,39 1,47

45 2.336 6.660

0,61 0,56 0,66

0,69 0,59 0,69

-2,54

18.164

1,15

1,18

18,52 1,92 -2,38 5,56 1,63 19,14 -0,11 2,27 2,86 0,76

-1,9

-1,67

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢π∞™ ∞∂∂à (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√§ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ƒ∂μ√´§ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√) Ã∞§∫√ƒ (∫∞) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√)

0,58 0,38 0,75 0,75 1,28 1,49 0,31 0,65 5,97 0,91 1,74 0,49 1,05 1,09 0,38 0,48 0,43 0,6 1,19 0,82 0,55 0,67 1,35 35,52 1,21 0,6 1,49 0,46 0,58 0,56 3,29 0,58 0,72 0,41 0,38 0,77 0,71 4,61 1,82 0,72 1,97 1 0,89 0,41 0,38 4,28 0,56 2,87 0,9 0,43 0,57 0,42 0,59 0,53 0,41 0,7 1,74 0,7 0,38 0,3 0,61 0,46 0,8 0,36 0,69 0,49 0,81 0,49 2,52 0,51 0,54 3,2 0,9 1,26 0,63 0,64 0,46 1,07 0,55 1,51 0,38 1,65 0,79 0,69 1,23

-0,67 -6,06

221.748 1.000

1,48 0,31

1,53 0,31

1,11

173.621

0,88

0,91

-2

1.671 3.650

0,47 1,02

0,5 1,06

2,7

15,15 1,32 -5,33

18.600 100 10.581 1.000 8.711 4.620 2.000 400 50 6.441 3.200 8.159 255 6.230 65 1.090 13.100 47.913 1.331 2.650 277.875 701 389

0,35 0,48 0,42 0,6 1,16 0,8 0,55 0,66 1,35 35,2 1,2 0,58 1,48 0,43 0,56 0,55 3,24 0,57 0,69 0,39 0,33 0,71 0,71

0,39 0,48 0,43 0,6 1,2 0,85 0,55 0,67 1,35 35,6 1,22 0,62 1,49 0,47 0,58 0,57 3,29 0,59 0,72 0,41 0,38 0,77 0,73

0,55

221

1,77

1,82

-1,01

1.511

1,87

1,97

1.780

0,89

0,91

2.100 40

0,35 4,28

0,39 4,28

73.689 300 2.721 1.437 2.877

2,66 0,9 0,43 0,57 0,42

3,18 0,91 0,48 0,58 0,44

2,38 0,85 -1,2 -3,51 1,52 1,5 0,91 -0,82 -0,67 2,22 -1,75

2,86

-0,23 3,24 -6,52 -2,33

-7,89 6,06

3,39

2.480 5.251 13.850 23.819 3.000 55

0,7 1,61 0,66 0,37 0,3 0,6

0,71 1,74 0,71 0,39 0,3 0,61

-2,7 -1,43 8,89 -1,22

34.070 94.500 50 12.140 10

0,34 0,69 0,49 0,78 0,49

0,36 0,72 0,49 0,83 0,49

8,51

701 10.823 724 12.011 162 4.355

0,5 0,53 3,2 0,88 1,26 0,62

0,51 0,54 3,2 0,92 1,26 0,64

2,88 10,00 4,86 -9,52

2.006 34.645 4.330 24.979 1.000

0,45 1,04 0,53 1,33 0,38

0,46 1,08 0,55 1,53 0,38

-1,25

34.450

0,79

0,81

-0,13

20 1.073 55.910 900 500

7,61 0,62 0,28 0,26 13,5

7,61 0,62 0,29 0,28 13,5

343 2.000

0,59 0,25

0,62 0,25

18

0,26

0,26

9.750 19.500 24.420 12.433 18.000

0,13 0,17 0,08 0,36 0,31

0,13 0,19 0,09 0,41 0,33

-0,62

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) AVENIR ∞.∂. (∫√) CPI (∫√) CROWN HELLAS CAN (∫O) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√) PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) SATO AE (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) UNIBIOS (∫√) VIVERE (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√)

7,61 0,62 0,28 0,27 13,5 0,57 0,23 0,59 0,25 0,41 0,26 0,11 0,13 0,18 0,09 0,4 0,32

-3,57

-3,28 4,17

8,33 12,5 12,5 2,56 -5,88

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) μ∞ƒ¢∞™ (∫√) μπ√Δ∂ƒ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) §∞ªæ∞ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) Δ BANK (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√)

0,23 2,68 0,81 2,64 0,5 1,1 0,18 0,15 7,89 0,22 0,3 1,6 7,19 4,56 0,38 0,27 14 65,2 2,18 19 0,3 0,11 0,09 0,5 1 0,21 0,2 0,12 0,35 0,2 0,22 11,7 6 0,18 0,29 0,09

4,55

27.396

0,22

0,23

-10 -2,22

12 10.517 550

0,81 2,55 0,46

0,81 2,69 0,51

-5,26

5.638 14.000

0,18 0,15

0,19 0,15

0,63

4.211 11.199

0,29 1,55

0,3 1,61

-0,44

3.000

4,56

4,57

0,23 8,46

634 4.601 300 1.100 6.700 9.000

65,2 2,02 19 0,3 0,11 0,09

65,2 2,2 19 0,31 0,11 0,09

2,94 -4,76 -8,33

1.037 2.275 100 227.006 2.553

0,19 0,12 0,35 0,2 0,22

0,2 0,12 0,35 0,22 0,22

-10

8.100

0,09

0,09

21.488

0,06

0,06

4,76

16.846 1.000 10.000

0,2 0,08 0,07

0,23 0,08 0,07

-20 -5,26 -14,29

8.298 5.638 3.200 15.000

0,16 0,18 0,06 0,04

0,2 0,19 0,06 0,04

-11,49

3.830 17.000

0,71 0,08

0,79 0,08

2.775

0,2

0,2

12.000

0,21

0,22

12.180

0,07

0,08

24.210 7.023 17.421 8.600

0,17 2,82 0,18 0,24

0,18 3 0,19 0,26

-6,25 10

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC (∫√) COMPUCON (∫O) FASHION BOX (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) RIDENCO (∫√) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) μπ√Δ∂ƒ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫√) ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ¡∂§ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¶∞¶√ÀΔ™∞¡∏™ (∫√) ™π¢ª∞ (∫√)

0,06 0,07 1,5 0,66 0,07 0,22 0,08 0,07 0,6 0,16 0,18 0,06 0,04 3,7 0,77 0,08 0,36 0,09 0,2 0,78 0,22 0,04 0,08 0,16 0,18 2,97 0,19 0,25 0,47 0,89

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST (∫√) VIDAVO (∫√) ENVITEC (∫√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROXX (∫√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) MEDITERRA (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) ¡Δ√¶§∂ƒ (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√) DIVERSA (∫√) º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√)

0,91 3,65 2,47 1,3 0,61 3,3 1,12 1,8 2,23 2,2 2,52 1,45 2,86 7,5

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂à (∫√) BETANET (∫√) EUROLINE AEEX (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) ∞§À™π¢∞ (∫√) ∞§À™π¢∞ (¶√) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ (∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) §∞¡-¡∂Δ (KO) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ™∞√™ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)

1,07 0,06 1,41 1,12 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 0,08 0,14 0,05 0,14 0,12 0,1 0,29 0,12 0,26 0,39 0,54 0,78 0,08 0,12

10

5,88 1,71 5,56 -3,85


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 M∞ƒΔπ√À 2011

K§EI™IMO TH™ 23H™ ª∞ƒΔπ√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

21.936.045,58 5.144.376,24 4,2641 19.095.090,74 2.766.256,40 6,9029 100.380.274,23 14.046.274,68 7,1464 12.003.067,74 2.050.513,92 5,8537 293.988.886,50 107.941.823,29 2,7236 20.737.177,18 2.768.856,01 7,4894 13.596.430,66 2.383.329,53 5,7048 6.317.091,20 1.431.243,09 4,4137 8.336.341,53 1.260.519,82 6,6134 104.412.264,32 12.703.336,39 8,2193 39.390.204,22 6.179.710,00 6,3741 4.636.190,37 1.506.998,26 3,0764 11.288.309,58 1.229.838,42 9,1787 1.185.123,61 127.806,18 9,2728 148.268.127,04 11.617.448,74 12,7625 8.763.702,88 696.448,64 12,5834 7.816.606,35 1.704.017,46 4,5872 5.561.169,72 1.683.184,59 3,3040 8.209.423,25 2.358.037,53 3,4815 7.264.090,94 1.128.990,16 6,4341 23.837.672,84 2.984.490,55 7,9872 10.027.493,83 5.446.020,21 1,8413 3.215.845,97 260.702,58 12,3353

-0,46% 4,3494 4,1788 0,52% -0,33% 7,0064 6,8511 1,97% -0,78% 7,1821 7,0928 3,28% -0,39% 5,9561 5,7952 1,37% -0,63% 2,7236 2,7236 3,09% -0,27% 7,4894 7,4332 0,98% -0,35% 5,7048 5,6620 1,95% -0,19% 4,4402 4,3784 2,62% -0,13% 6,7126 6,6134 2,92% -0,06% 8,2193 8,2193 2,43% -0,01% 6,4378 6,3422 1,88% -0,56% 3,3225 3,0764 2,63% -0,35% 9,1787 9,1099 2,50% -0,35% 9,2728 9,2728 2,62% -0,57% 12,8263 12,6668 1,86% -0,25% 12,8351 12,4576 3,46% -0,25% 4,5872 4,5643 2,65% -0,76% 3,3701 3,2379 3,47% -0,25% 3,4815 3,4554 1,75% -0,51% 6,5145 6,4341 -1,63% -0,23% 8,0671 7,9073 3,72% 0,09% 1,8413 1,8367 0,24% -0,59% 12,5203 12,2119 1,64%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN EUROCREDIT √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

81.247.562,67 29.662.606,70 2.659.635,01 127.422.881,61 28.293.823,12 6.541.246,39 25.464.042,29 26.582.190,62 11.520.907,76 23.852.660,83 6.678.089,49 11.402.831,46 19.788.018,78 35.106.592,83 306.313.720,77 6.158.405,79 26.178.209,30 35.275.110,03 107.610.667,68 45.631.685,07 13.294.061,44 454.867,45 6.376.811,00 1.026.659,01 12.050.150,43 972.872,77 1.351.924,59 12.452.254,15 2.276.443,56 2.201.125,16 112.595.590,31 53.973.900,32 12.947.854,16 48.534.998,88 73.130.633,28 50.310.478,89 10.888.100,09 44.134.521,75 798.403,97 20.060.615,99 5.713.089,94 2.902.175,02 278.951,58 8.054.462,84 26.463.781,24 21.476.233,96 2.957.608,68 3.793.596,71 2.722.644,75

5.045.531,76 2.391.875,43 267.666,92 27.892.748,16 4.080.791,91 884.309,46 3.180.205,71 3.289.705,33 1.690.711,61 3.344.166,51 1.697.368,22 1.640.527,92 6.627.322,83 6.858.966,18 50.841.209,78 1.049.118,51 2.716.824,49 3.200.532,08 13.192.186,77 4.519.229,10 1.161.022,97 367,97 5.178,53 885,60 10.128,55 1.031,13 1.351,11 3.516.527,57 730.050,59 282.878,58 35.018.270,26 5.139.959,77 1.268.083,77 5.324.514,50 23.417.851,68 5.499.594,59 397.879,32 38.521.144,67 697.653,95 1.895.713,83 535.644,92 887.317,56 92.987,25 1.628.214,95 10.041.525,25 6.490.734,51 791.390,58 19.171,73 836.779,20

16,1029 12,4014 9,9364 4,5683 6,9334 7,3970 8,0070 8,0804 6,8142 7,1326 3,9344 6,9507 2,9858 5,1184 6,0249 5,8701 9,6356 11,0216 8,1572 10,0972 11,4503 1.236,1700 1.231,3900 1.159,2800 1.189,7200 943,5000 1.000,6000 3,5411 3,1182 7,7812 3,2153 10,5008 10,2106 9,1154 3,1229 9,1480 27,3653 1,1457 1,1444 10,5821 10,6658 3,2707 2,9999 4,9468 2,6354 3,3088 3,7372 197,8700 3,2537

-0,05% 0,03% 0,37% 0,05% 0,03% -0,02% 0,00% 0,02% -1,10% -0,52% 0,03% 0,11% 0,03% 0,67% 0,08% -0,04% -0,04% -0,06% -0,10% -0,02% 0,13% -0,11% -0,12% 0,12% 0,12% 0,17% 0,17% 0,11% -0,07% -0,10% 0,09% 0,15% 0,11% 0,22% 0,22% 0,12% 0,49% -0,02% -0,02% -0,01% -0,01% -0,03% 0,07% 0,00% 0,01% 0,09% 0,51% -0,10% 0,09%

16,4250 12,6494 10,1351 4,5911 6,9681 7,4340 8,4074 8,3228 7,0186 7,3466 4,0033 6,9507 3,0037 5,1184 6,0249 5,8701 10,1174 11,5727 8,5651 10,6021 11,4503 1.236,1700 1.231,3900 1.159,2800 1.189,7200 943,5000 1.000,6000 3,5942 3,1650 7,8979 3,2957 10,7108 10,4148 9,1154 3,1229 9,3310 27,5021 1,1457 1,1444 10,5821 10,6658 3,3361 2,9999 4,9468 2,7145 3,4081 3,7839 198,8594 3,3513

15,9419 12,2774 9,8370 4,5340 6,8814 7,3415 7,8469 7,9188 6,6779 6,9899 3,8951 6,8986 2,9619 5,1184 6,0249 5,8701 9,6356 11,0216 8,1572 10,0972 11,4503 1.236,1700 1.231,3900 1.159,2800 1.189,7200 943,5000 1.000,6000 3,5411 3,1182 7,7812 3,1510 10,2908 10,0064 8,9331 3,0995 8,9650 27,1601 1,1371 1,1444 10,5027 10,6658 3,2543 2,9849 4,9221 2,5563 3,2095 3,7372 197,8700 3,1886

-0,97% -0,53% -5,17% -0,16% -0,70% 0,13% 2,15% 1,39% -4,07% -2,06% 0,37% -0,91% -0,45% -3,00% 2,59% 1,32% 2,21% 1,53% 1,22% 0,62% 2,85% 0,11% 0,12% 0,85% 0,86% -0,24% -0,24% -0,14% 0,80% -0,46% -0,99% -0,64% -0,75% -1,21% -1,28% -2,03% -5,28% 1,92% 2,04% 2,60% 2,65% 1,19% 1,77% 1,88% 1,48% 0,05% -5,15% -1,99% 0,30%

2,1021 6,8422 3,9442 15,2726 2,8346 6,2386 10,0980 6,1067 11,2636 7,4247 30,1939 12,4993 4,9882 1,7421 4,4756 1,0038 1,0941 5,3409 1,5709 7,3291 1,3080 16,5262 857,2600 858,7200 13,6779 5,2333 8,2829 2,7046 20,0220 4,5427 0,3806 0,4309 1,3036 1,3245 3,0831 1,8485 2,3586 1,6871 9,9879 1,8693 35,6222 0,6599

-1,27% -1,36% -1,58% -1,28% -1,29% -1,29% -0,91% -1,40% -1,18% -1,73% -0,98% -0,95% -0,46% -1,28% -1,01% -1,27% -1,31% -0,63% -1,10% -1,24% -1,35% -1,37% 0,01% 0,00% -1,25% -0,66% -1,12% -1,58% -1,17% -1,01% -1,12% -1,60% -1,09% -1,08% -0,96% -1,20% -1,08% -0,88% -1,26% -1,12% -1,01% -0,98%

2,2072 7,1843 4,1414 16,0362 2,9338 6,4570 10,1990 6,1678 11,3762 7,4618 30,7978 12,7493 5,0880 1,8031 4,4756 1,0038 1,1105 5,4210 1,5709 7,3291 1,3080 16,5262 857,2600 858,7200 14,0882 5,3903 8,2829 2,7046 20,2222 4,5881 0,3806 0,4309 1,3036 1,3245 3,2373 1,9409 2,3586 1,6871 10,0878 1,8880 36,6018 0,6731

2,0601 6,7738 3,9048 15,1199 2,8063 6,1762 9,9970 6,0456 11,1510 7,3653 29,8920 12,3743 4,9383 1,7421 4,4308 0,9938 1,0832 5,2875 1,5552 7,2558 1,2949 16,5262 857,2600 858,7200 13,5411 5,1810 8,2001 2,6776 19,8218 4,4973 0,3768 0,4266 1,2906 1,3245 3,0523 1,8300 2,3468 1,6787 9,7881 1,8319 35,6222 0,6599

11,01% 15,33% 13,00% 17,90% 8,78% 8,61% 12,50% 12,27% 13,82% 11,20% 11,18% 13,58% 9,52% 17,88% 10,72% 13,82% 15,41% 10,36% 12,75% 12,62% 12,46% 11,69% 12,51% 12,52% 10,34% 15,06% 9,03% 14,36% 9,11% 6,92% 9,09% 14,15% 10,89% 11,09% 12,73% 17,57% 11,12% 10,99% 7,07% 11,37% 11,98% 9,86%

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ. ∂™øΔ. CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ.

6.361.210,44 3.687.206,10 26.269.680,87 32.265.827,46 12.550.569,30 12.596.923,47 285.655.219,76 16.754.324,64 17.229.834,65 42.333.984,20 35.730.860,94 40.424.703,53 25.945.940,19 11.420.783,81 64.833.005,76 1.906.654,84 10.523.605,88 812.254,36 61.631.358,12 133.530.049,94 21.486.204,72 4.619.496,09 155.425,82 11.747.283,61 96.704.935,54 7.255.708,09 47.104.629,50 5.857.712,64 146.980.247,01 48.927.703,15 22.126.323,99 1.660.241,57 5.209.699,22 526.777,42 11.464.330,35 1.883.467,76 16.156.699,28 8.255.392,66 42.454.351,38 11.532.525,99 56.550.804,16 11.228.681,02

3.026.146,28 538.894,98 6.660.392,13 2.112.664,77 4.427.623,17 2.019.192,62 28.288.308,20 2.743.614,34 1.529.696,20 5.701.800,00 1.183.380,77 3.234.170,27 5.201.439,91 6.555.854,81 14.486.029,24 1.899.528,26 9.618.626,42 152.081,19 39.231.962,07 18.219.165,67 16.427.003,78 279.525,00 181,31 13.679,93 7.070.184,44 1.386.454,78 5.686.988,32 2.165.835,10 7.340.935,93 10.770.659,78 58.137.238,57 3.853.230,60 3.996.352,74 397.726,85 3.718.488,46 1.018.934,90 6.850.180,21 4.893.345,30 4.250.595,20 6.169.507,72 1.587.514,08 17.016.080,52

ENEP°HTIKO

ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

37.511.754,93 4.932.094,16 5.443.139,47 8.618.562,58 27.656.996,17 3.835.277,76 6.854.857,44 2.525.464,29 20.565.285,19 12.943.050,14 13.134.269,11 7.558.196,04 1.406.758,15 1.593.430,63 384.625,45 170.180,94 4.323.298,55 571.431,83

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11 7,6056 0,6316 7,2112 2,7143 1,5889 1,7378 0,8828 2,2601 7,5657

-1,39% -1,17% -1,44% -1,27% -1,74% -1,34% -1,14% -1,32% -1,32%

7,7577 0,6427 7,3374 2,7143 1,6683 1,8247 0,9005 2,3505 7,8683

7,6056 0,6190 7,0670 2,6872 1,5730 1,7030 0,8740 2,2375 7,4900

11,06% 13,21% 13,10% 12,81% 14,10% 11,12% 4,75% 12,48% 12,26%

16.902.211,70 1.270.789,16 13,3006 1.797.598,73 404.857,02 4,4401 4.023.517,81 475.193,06 8,4671 5.353.298,96 1.006.797,55 5,3172 11.280.995,19 907.811,59 12,4266 31.255.064,92 2.851.233,71 10,9619 14.911.780,81 1.118.949,16 13,3266 3.663.378,41 600.581,08 6,0997 5.492.471,86 2.117.331,09 2,5941 8.063.285,09 1.533.034,40 5,2597 4.458.430,47 1.943.071,29 2,2945 1.010.734,81 125.939,10 8,0256 19.459.338,72 5.701.552,66 3,4130 29.387.438,52 8.185.523,91 3,5902 1.194.254,64 136.144,70 8,7720 2.998.965,37 388.550,00 7,7184 445.352,98 375,13 1.187,1900 36.793.114,73 30.472,20 1.207,4300 658.929,85 623,11 1.057,4900 43.410.428,78 40.980,16 1.059,3000 43.223,44 43,99 982,5100 4.704.437,41 4.779,40 984,3200 4.471.498,61 2.862.547,46 1,5621 2.307.199,81 866.826,24 2,6617 4.287.274,98 1.598.386,55 2,6823 1.516.403,92 563.100,72 2,6930 43.871.743,93 32.135.950,79 1,3652 8.329.754,17 477.251,55 17,4536 14.911.567,33 1.068.888,90 13,9505 49.275.160,28 3.831.478,57 12,8606 9.140.874,93 12.594.044,80 0,7258 3.506.553,86 4.717.558,00 0,7433 15.175.423,36 14.167.997,62 1,0711 16.023.454,39 15.000.514,41 1,0682 5.199.184,70 403.890,63 12,8728 1.213.212,00 92.359,30 13,1358 891.235,55 47.752,07 18,6638 16.793,29 12.138,18 1,3835 104.133,39 78.071,28 1,3338 395.313,25 252.691,89 1,5644 6.624.210,11 3.212.679,75 2,0619 6.291.305,90 2.989.517,22 2,1045 4.344.676,60 1.220.864,56 3,5587 1.296.656,79 433.606,00 2,9904 9.393.169,35 6.301.362,97 1,4907 17.639.805,09 6.271.857,95 2,8125 19.629.228,37 3.641.995,99 5,3897 15.971.287,44 5.326.905,26 2,9982 28.869.670,14 13.181.149,38 2,1902 645.080,57 38.169,74 16,9003 3.410.008,51 12.088,93 282,0800 1.742.902,68 335.947,14 5,1880

0,72% 1,46% 1,47% 0,25% 0,26% 0,72% -0,03% 0,15% 0,52% 0,79% 0,34% 0,43% 0,55% 0,29% 1,54% -1,08% -0,04% -0,04% -0,13% -0,13% -0,06% -0,06% 0,64% 1,37% 0,67% 0,87% 0,71% 1,45% 0,69% 1,47% 0,71% 0,72% 1,39% 1,40% 0,04% 0,04% -0,49% 0,54% 0,54% -0,21% 0,16% 0,93% 0,28% 0,37% 0,63% 0,86% 0,78% 0,70% 0,76% -0,48% -0,15% 0,58%

13,9656 4,6621 8,7634 5,3704 12,5509 11,0715 13,4599 6,2217 2,6460 5,2597 2,2945 8,1460 3,4130 3,5902 8,7720 7,7184 1.187,1900 1.207,4300 1.057,4900 1.059,3000 982,5100 984,3200 1,6090 2,7416 2,7494 2,7738 1,3652 17,4536 14,0900 12,9892 0,7258 0,7433 1,0711 1,0682 12,8728 13,1358 18,6638 1,3835 1,3338 1,5644 2,1650 2,2097 3,7366 3,0801 1,5056 2,8898 5,5379 3,0807 2,2340 17,1961 287,7216 5,3436

13,1676 4,3957 8,3824 5,2640 12,3023 10,8523 13,1933 6,0387 2,5682 5,2071 2,2716 7,9453 3,3789 3,5543 8,6843 7,7184 1.187,1900 1.207,4300 1.057,4900 1.059,3000 982,5100 984,3200 1,5465 2,6351 2,6555 2,6661 1,3515 17,2791 13,8110 12,7320 0,7185 0,7433 1,0604 1,0682 12,7441 13,1358 18,4772 1,3835 1,3338 1,5644 2,0207 2,0624 3,4875 2,9007 1,4609 2,8125 5,3897 2,9982 2,1902 16,5623 282,0800 5,0842

-2,13% -5,76% 0,23% -6,65% 2,94% -2,97% 4,39% 0,46% -4,46% -4,22% 1,96% -1,77% 0,33% 1,57% 3,15% -6,18% -3,18% -3,18% 1,66% 1,67% 2,59% 2,60% -0,98% -7,45% -2,58% -4,07% -0,12% 2,79% -0,29% 2,67% 0,22% 0,49% 3,76% 4,07% -10,19% -9,92% -5,07% 12,26% 11,99% 0,12% 1,72% -1,69% -5,11% -2,39% -3,68% -2,49% -6,84% -2,28% -2,86% -7,01% -3,75% -2,66%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ 13.087.327,52 18.025.333,72 6.658.482,53 213.349.446,70 6.751.750,31 1.761.951,89 4.461.268,70 46.006.667,27 2.810.156,41 44.157.807,91 81.460.155,17 180.407.815,71 3.763.605,76 10.440.622,03 13.128.051,96 229.926.378,81 7.001.417,43 275.524.632,58

1.995.068,39 6,5598 1.414.039,55 12,7474 1.147.054,61 5,8049 18.576.464,22 11,4849 959.034,48 7,0402 489.046,15 3,6028 807.905,63 5,5220 5.922.133,66 7,7686 455.429,66 6,1703 13.316.639,10 3,3160 20.597.875,95 3,9548 91.496.007,88 1,9718 783.038,15 4,8064 1.935.251,57 5,3950 2.402.531,67 5,4643 62.360.714,56 3,6870 823.442,03 8,5026 113.084.370,19 2,4365

0,11% 6,5729 6,4286 0,92% 0,01% 12,8749 12,6199 1,00% 0,10% 5,8049 5,7469 0,80% 0,01% 11,4849 11,4849 1,01% 0,01% 7,0402 7,0402 1,11% 0,00% 3,6064 3,5884 1,63% 0,01% 5,5220 5,4668 0,69% 0,00% 7,7764 7,7298 1,25% 0,09% 6,1857 6,1394 0,27% 0,01% 3,3160 3,3160 0,62% 0,01% 3,9746 3,9350 0,98% 0,01% 1,9718 1,9718 0,79% 0,01% 4,8064 4,7824 0,63% 0,00% 5,3950 5,3950 0,14% 0,01% 5,4643 5,4643 1,57% 0,01% 3,6870 3,6686 0,99% 0,02% 8,6727 8,3325 1,52% 0,02% 2,4365 2,4365 1,23%

44.770.894,38 28.012.755,70 22.282.602,57 12.869.843,78 1.148.966,15

3.817.314,64 11,7284 2.374.109,97 11,7993 19.902.711,43 1,1196 11.757.123,81 1,0946 441.442,69 2,6028

0,00% 11,7284 11,7284 0,17% 0,01% 11,7993 11,7993 0,48% 0,01% 1,1196 1,1196 0,41% 0,00% 1,0946 1,0946 1,24% -0,18% 2,6028 2,6028 -0,97%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS $ EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN)

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ.

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

1.032.650,45 10.781.348,81 3.059.610,60 2.658.120,24 839.855,00 14.259.724,82 2.008.148,32

150.492,23 3.567.364,46 1.088.587,71 458.346,17 451.026,80 6.730.223,99 252.189,43

6,8618 3,0222 2,8106 5,7994 1,8621 2,1188 7,9629

-0,92% -0,61% -0,17% -1,05% -0,93% -0,72% -0,73%

6,9304 3,0222 2,8949 5,9734 1,8714 2,1188 7,9629

6,7932 3,0071 2,7263 5,6834 1,8547 2,1135 7,9629

6,35% 7,35% 6,51% 9,78% 8,72% 5,30% 5,41%

18.480.176,25 6.513.178,98 4.168.975,96 2.697.329,85 1.797.207,86 12.493.268,86 48.495.714,37 36.818.066,46 22.937.087,86 37.138.953,06 1.802.178,94 9.174.900,97 1.471.952,70 704.058,84

1.065.211,87 577.347,31 359.432,59 236.062,41 324.778,46 1.654.768,37 4.494.171,63 5.847.086,28 8.402.995,17 3.430.624,27 478.948,13 3.458.254,89 144.628,05 69.089,35

17,3488 11,2812 11,5988 11,4263 5,5336 7,5499 10,7908 6,2968 2,7296 10,8257 3,7628 2,6530 10,1775 10,1906

0,14% 0,09% 0,13% 0,11% 0,32% 0,20% 0,26% 0,37% 0,17% 0,03% 0,54% 0,10% -0,02% -0,02%

18,2162 11,8453 12,1787 11,9976 5,6443 7,6254 10,8987 6,2968 2,7705 10,8257 3,9133 2,7326 10,1775 10,1906

17,1753 11,0556 11,3668 11,1978 5,4783 7,4744 10,6829 6,2338 2,7023 10,7716 3,7252 2,5734 10,1775 10,1906

0,13% 1,22% 1,18% 1,35% -0,91% 9,36% -0,38% -1,38% -0,16% 2,50% 4,66% 1,85% 2,29% 2,30%

17.641.655,02 4.932.965,18 3,5763 4.528.249,04 294.327,62 15,3851 25.992.500,62 2.740.941,69 9,4831 30.128.487,77 3.801.020,71 7,9264 51.296.337,32 5.370.526,75 9,5515 21.933.967,11 2.990.255,28 7,3351 61.247.975,95 3.636.511,15 16,8425 6.162.509,76 576.824,39 10,6835 4.737.462,77 1.284.418,78 3,6884 17.104.940,87 2.023.049,96 8,4550 47.706.488,30 16.286.377,82 2,9292 47.737.319,53 57.067.770,70 0,8365 53.331,06 61.643,52 0,8652 34.968.219,45 40.500.555,57 0,8634 16.347.979,82 18.278.894,03 0,8944 29.395.779,57 34.043.966,93 0,8635 890.814,30 88.762,07 10,0360 1.009.632,66 100.000,00 10,0963 775.594,90 54.620,37 14,1997 238.352,14 23.751,40 10,0353 1.022.706,72 315.761,45 3,2389 45.772.904,01 15.727.939,41 2,9103 3.517.394,78 1.256.709,93 2,7989 2.266.298,85 875.041,94 2,5899 3.308.211,53 353.547,28 9,3572

0,05% 1,13% 1,09% 0,19% 0,07% 1,07% 0,88% 0,16% 0,40% 0,33% 0,47% 0,50% 0,51% 1,15% 1,15% 1,15% -0,20% -0,20% -0,73% -0,20% 0,55% 0,38% 0,92% 0,02% 0,13%

3,7551 16,1544 9,5779 8,0057 9,6470 7,4085 17,0109 10,8972 3,6884 8,4550 2,9292 0,8365 0,8652 0,8634 0,8944 0,8721 10,0360 10,0963 14,1997 10,1357 3,2389 3,0558 2,9388 2,7194 9,4976

3,5405 15,2312 9,3883 7,8471 9,4560 7,2617 16,6741 10,5767 3,6515 8,3705 2,8999 0,8281 0,8652 0,8461 0,8944 0,8549 9,8855 10,0963 13,9867 9,9349 3,2227 2,7648 2,6590 2,5381 9,2870

-2,58% 0,83% -8,05% -3,50% -1,48% 0,78% -10,63% -4,27% -4,97% -3,37% -3,95% -4,12% -3,87% -8,50% -8,29% -8,50% -4,28% -4,11% 1,27% -4,29% -5,96% -4,88% -8,39% -0,49% -4,60%

12.893.112,54 1.366.515,86 70.362.608,44 28.861.259,46 39.294.938,15 45.303.683,25 1.983.281,29 4.950.560,21 3.712.703,69 20.112.572,10 5.173.439,79

3.631.628,30 3,5502 138.960,05 9,8339 7.669.248,36 9,1746 3.265.949,92 8,8370 12.350.340,34 3,1817 42.977.278,52 1,0541 1.856.441,98 1,0683 572.764,10 8,6433 1.197.461,79 3,1005 9.195.522,96 2,1872 514.882,68 10,0478

0,35% 3,5857 0,28% 10,3256 0,09% 9,1746 0,18% 8,8370 0,31% 3,1817 0,47% 1,0541 0,47% 1,0683 0,49% 8,8162 0,25% 3,1005 -0,46% 2,2966 0,22% 10,1734

3,5147 9,7356 9,0829 8,7486 3,1499 1,0436 1,0683 8,6433 3,0850 2,1435 9,9724

-3,45% -2,77% -0,36% -1,30% -2,53% -2,03% -1,92% -3,70% -2,90% 4,33% -2,96%

7.548.927,27 1.817.951,36

737.619,01 10,2342 177.811,56 10,2240

0,01% 10,2342 10,1319 -0,18% 0,18% 10,3262 10,1473 -0,94%

6.307,83 1.071.526,54 49.122.015,45 891.545,86 76.049.982,80 44.839.150,50 39.769.370,07 620.002,36 245.386,48 2.322.140,68 3.006.863,02 640.684,84 3.679.154,32 649.863,72 1.172.400,93 512.337,20 128.990.050,25 675.845,50 38.782.471,19 28.030.177,29 21.773.414,67

5,64 1.119,0000 960,57 1.115,5100 4.727.149,92 10,3915 112.104,54 7,9528 9.583.118,19 7,9358 5.995.113,93 7,4793 4.810.118,68 8,2679 67.926,07 9,1276 26.239,55 9,3518 254.369,51 9,1290 358.100,17 8,3967 73.493,64 8,7176 435.757,17 8,4431 73.757,96 8,8108 140.090,04 8,3689 58.587,46 8,7448 15.879.011,24 8,1233 78.658,55 8,5921 5.702.632,17 6,8008 2.619.432,87 10,7009 2.023.515,07 10,7602

-1,40% 1.119,0000 1.119,0000 -1,40% -1,40% 1.115,5100 1.115,5100 -1,40% 0,40% 10,3915 10,1837 2,80% -0,15% 7,9528 7,8733 0,04% -0,15% 7,9358 7,8564 0,05% -0,05% 7,4793 7,4793 0,31% -0,20% 8,2679 8,2679 0,24% -0,61% 9,1276 8,9450 2,20% -0,61% 9,3518 9,3518 2,54% -0,61% 9,1290 8,9464 2,20% 0,06% 8,3967 8,2288 0,10% 0,07% 8,7176 8,7176 0,23% 0,07% 8,4431 8,2742 0,45% 0,07% 8,8108 8,8108 0,58% 0,21% 8,3689 8,2015 -1,51% 0,21% 8,7448 8,7448 -1,28% 0,32% 8,1233 7,9608 -0,09% 0,32% 8,5921 8,5921 -0,09% 0,16% 6,8008 6,7328 -1,50% 0,01% 10,7009 10,4869 0,02% -0,21% 10,7602 10,5450 -0,12%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN VALUE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO MARFIN EMERGING OPPORTUNITIES FOFs ª∂Δ√Ãπ∫√ MILLENNIUM ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ FUND OF FUNDS ª∂Δ. ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

√ª√§√°π∞∫∞

∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

ENEP°HTIKO

1.204.531,73 303.119,52 3,9738 1.316.451,86 143.737,66 9,1587 11.661.684,10 1.256.946,24 9,2778 40.082.049,33 6.106.250,19 6,5641 61.718.919,56 8.343.208,15 7,3975 21.674.586,24 2.171.580,30 9,9810 9.666.236,91 1.060.352,23 9,1161 4.611.757,68 565.243,70 8,1589 5.575.725,05 656.086,42 8,4985 575.655.715,13 146.435.751,63 3,9311 28.133.670,86 9.106.526,41 3,0894 4.219.007,14 788.186,90 5,3528 58.781.743,88 4.882.749,61 12,0387 28.022.474,91 5.567.548,17 5,0332 12.164.863,60 1.257.640,02 9,6728 9.360.955,97 1.024.805,89 9,1344 9.124.645,14 2.995.534,33 3,0461 21.357.010,74 3.581.186,70 5,9637 3.082.481,96 1.984.628,17 1,5532 31.940.025,18 2.419.848,94 13,1992 6.816.750,77 1.572.063,45 4,3362 20.878.015,20 2.521.529,72 8,2799 12.064.500,98 4.714.620,71 2,5590 11.738.627,55 4.699.657,95 2,4978 809.632,89 120.000,00 6,7469

-0,80% 4,1725 3,9341 6,22% -0,96% 9,6166 9,0671 10,36% -0,68% 9,6025 9,1850 3,58% -0,77% 6,8923 6,4985 4,70% -0,97% 7,4715 7,3235 8,02% -0,70% 10,0808 9,8812 6,80% -0,63% 9,2756 9,0249 9,95% -0,49% 8,3017 8,0773 6,56% -0,72% 8,6047 8,4135 9,55% -0,91% 3,9311 3,9311 7,75% -0,53% 3,0894 3,0585 4,84% -1,04% 5,4331 5,2993 7,39% -0,95% 12,0387 11,9183 6,90% -0,36% 5,0332 4,9829 3,92% -0,36% 9,6728 9,5761 3,13% -0,39% 9,1344 9,1344 3,73% -0,26% 3,0461 3,0156 3,58% -0,97% 6,1426 5,9041 6,32% -1,44% 1,6775 1,5532 7,75% -0,65% 13,3312 13,0672 5,69% -0,40% 4,5530 4,2928 7,41% 0,12% 8,4455 8,2799 1,34% -0,98% 2,5974 2,5590 6,58% -0,75% 2,5228 2,4728 9,48% -0,95% 6,8144 6,6794 6,90%

¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

∂π¢π∫√À ΔÀ¶√À NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(8) NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(8) EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA $

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,4128 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8741 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4572 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .8,9455 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .114,34 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,2817 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .7,883 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,3816 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,3888

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4241 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,88109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5169 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,0171 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115,25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,292 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,9461 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3927 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3999

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3916 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,86099 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3453 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,8113 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112,62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2625 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,7648 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3609 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,368

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4138 .........................................................1,4118 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,87471 .......................................................0,87349 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4624 ...........................................................7,452 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,9518 .........................................................8,9392 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114,42 .........................................................114,26 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2826 .........................................................1,2808 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,8885 .........................................................7,8775 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3826 .........................................................1,3806 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3898 .........................................................1,3878

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


¢ÈÂıÓ‹ 29

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 M∞ƒΔπ√À 2011

™ÊÔ‰ÚÔ› Û˘ÌÌ·¯ÈÎÔ› ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÔ› ηٿ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÛÙË §È‚‡Ë

™Ê›ÁÁÂÈ Ô ÎÏÔÈfi˜ ÁÈ· ∫·ÓÙ¿ÊÈ ∞Ó·˙ËÙ¿ ‡ÏË ÂÍfi‰Ô˘ Ô §›‚˘Ô˜ ËÁ¤Ù˘, ÂÓÒ ÂÓÙ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ȤÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Δƒπ¶√§∏, 24.

È ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ Û˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂȉÚÔ̤˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Δ·˙Ô‡Ú·, 30 ¯ÏÌ. ·Ó·ÙÔÏÈο Ù˘ ΔÚ›ÔÏ˘, fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ‚¿ÛË Î·È ÛÙËÓ fiÏË ™¤Ì¯·, ÚÔ‡ÚÁÈÔ ÙÔ˘ ∫·ÓÙ¿ÊÈ, 750 ¯ÏÌ. ÓfiÙÈ· Ù˘ ΔÚ›ÔÏ˘ ÛÙÔ ÓfiÙÔ Ù˘ §È‚‡Ë˜. §›‚˘ÔÈ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó fiÙÈ 18 ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙȘ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂȉÚÔ̤˜ Î·È ÙȘ ˘Ú·˘ÏÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔ˘ Û˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ΔÚ›ÔÏË. √È ÛÔÚÔ› ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙÔ ÓÂÎÚÔÙÔÌÂ›Ô ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ. √ÚÈṲ̂ӷ ı‡Ì·Ù· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ›.

∞Ó·˙ËÙ¿ ‡ÏË ÂÍfi‰Ô˘ Ô ∫·ÓÙ¿ÊÈ √ ¡Ù¤ÓȘ ª·Î¡ÙfiÓ·, ÛÙÂÓfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙˆÓ ∏¶∞ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì·, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÚfiÛˆ· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ªÔ˘¿Ì·Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ ¤¯Ô˘Ó ¤ÏıÂÈ Û Â·Ê‹ Ì ÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÏÈ‚˘Î‹ ÎÚ›ÛË. “¢ÂÓ ı· ÂÎÏËÛÛfiÌÔ˘Ó Â¿Ó, ˘fi ÙËÓ ÈÛ¯˘Ú‹ ›ÂÛË ... ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÂȯÂÈÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó Â·Ê‹, ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ‡ÏË ÂÍfi‰Ô˘. ∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ÂÈÛ¤Ïıˆ Û ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ, Î·È Â›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ ı· ÙÔ Û‚·ÛÙ›Ù” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÛÊ·Ï›·˜ Û ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ ÙÔ˘ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ MSNBC. ∞ÓÒÙ·ÙÔ˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ÙˆÓ ∏¶∞ ‰‹ÏˆÛ Â›Û˘ ÛÙÔ °·ÏÏÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ∂ȉ‹ÛÂˆÓ fiÙÈ ÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ‰¤¯ıËΠÂ·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÎÚÔ‡ÛÂȘ, ̤¯ÚÈ ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ·fi §›‚˘Ô˘˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ fiˆ˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ªÔ‡Û· ∫Ô‡Û· Î·È Ô ∞ÌÓÙ¿Ï· ™ÂÓÔ‡ÛÈ, Á·ÌÚfi˜ ÙÔ˘ ªÔ˘¿Ì·Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ Î·È ÂÎ ÙˆÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ÏÈ‚˘ÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. ™Â ÂÚÒÙËÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Â·ÊÒÓ, Ë ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ËÁ‹ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ÎÚ¿ÙËÛË ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ ÙˆÓ New York Times, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ ·ÂÏ¢ıÂÚˆı›. ∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙˆÓ ∏¶∞ ÛϷÚÈ ∫Ï›ÓÙÔÓ Â›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂȉÚÔÌÒÓ ÛÙË §È‚‡Ë ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 19 ª·ÚÙ›Ô˘ fiÙÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ÏÈÔٷ͛˜ ·fi ÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ∫·ÓÙ¿ÊÈ. ¶ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô Ë̤Ú˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÚfiÛˆ· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ªÔ˘¿Ì·Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ ¤¯Ô˘Ó Â·Ê¤˜ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ‡ÏË ÂÍfi‰Ô˘ ·fi

ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ŸÙ·Ó Ù‹˜ ˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “ÂÓ·fiÎÂÈÙ·È ÛÙÔÓ ∫·ÓÙ¿ÊÈ Î·È ÛÙ· ÚfiÛˆ· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙfi˜ ÙÔ˘ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ó Ù· ÂfiÌÂÓ· ‚‹Ì·Ù·” . √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÕÌ˘Ó·˜ ÙˆÓ ∏¶∞ ƒfiÌÂÚÙ °Î¤ÈÙ˜ , ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ fiÙÈ Â›Ó·È Èı·Ó¤˜ Ӥ˜ ÏÈÔٷ͛˜ “ÛÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ Ù˘ ÏÈ‚˘Î‹˜ ËÁÂÛ›·˜” . √ ƒfiÌÂÚÙ °Î¤ÈÙ˜ ‰‹ÏˆÛ Â›Û˘ ¯ı˜ ·fi ÙÔ ∫¿ÈÚÔ, fiÙÈ Ë ·Ó¿ÏË„Ë ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ Â›Ó·È Èı·ÓfiÓ Ó· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙÔ˘˜ §›‚˘Ô˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ú¯Èο ›¯·Ó ·ÓÙÈÙ·¯ı› ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ù˘ ΔÚ›ÔÏ˘, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·‰Ú·ÓÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔ˘ ∫·ÓÙ¿ÊÈ.

“¡· ·Ú·ÈÙËı›” √ ΔÔ‡ÚÎÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ∞ÌÓÙÔ˘Ï¿¯ °ÎÈÔ˘Ï Î¿ÏÂÛ ÙÔ §›‚˘Ô ËÁ¤ÙË ªÔ˘·Ì¿Ú °Î·ÓÙ¿ÊÈ Ó· ·Ú·ÈÙËı› ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ·ÈÌ·ÙÔ¯˘Û›· ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘.

“∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙË §È‚‡Ë Ó· ÔÌ·ÏÔÔÈËı›, ¯ˆÚ›˜ ÎÏÈ̿ΈÛË Ù˘ ·ÈÌ·ÙÔ¯˘Û›·˜, ÂÓÒ ·˘ÙÔ› Ô˘ ΢‚ÂÚÓÔ‡Ó ÙË ¯ÒÚ·, Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÈÙËıÔ‡Ó ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó ÏÂËÏ·Û›· Ù˘ §È‚‡Ë˜, ·fi ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜” ·Ú·Ù‹ÚËÛÂ Ô ΔÔ‡ÚÎÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜, ÂÓÒ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ: “£˘ÌËı›Ù ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ™·ÓÙ¿Ì Î·È ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÛÙÔ πڿΔ .

∂Ì¿ÚÁÎÔ fiÏˆÓ ªÂ ÂÈϤÔÓ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÊÚÂÁ¿Ù˜ Î·È ¤Ó· ‚ÔËıËÙÈÎfi ÏÔ›Ô Û˘Óԉ›·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ Ë ΔÔ˘ÚΛ· ÙË Ó·˘ÙÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¡∞Δ√ ÛÙË ÓfiÙÈ· ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ÏÂοÓË Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÙÔ ÂÌ¿ÚÁÎÔ fiÏˆÓ Î·Ù¿ Ù˘ §È‚‡Ë˜. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ Ó·˘ÙÈÎÒÓ ·˘ÙÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ηıÈÛÙ¿ ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, ÙË ¯ÒÚ· Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ó·˘ÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÓÙfi˜ Ù˘ Û˘ÌÌ·¯›·˜, ηıÒ˜ Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÔÏÂÌÈÎÒÓ ÏÔ›ˆÓ

Ì·˙› Ì ¤Ó· ˘Ô‚Ú‡¯ÈÔ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Ë ÕÁ΢ڷ ÛÙËÓ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÂÚÈÔ¯‹ ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 16. ∏ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ıËΠÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ μÔÚÂÈÔ·ÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡ ™˘ÌÊÒÓÔ˘ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ √∏∂ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÂÌ¿ÚÁÎÔ fiψÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ˙ÒÓ˘ ··ÁfiÚ¢Û˘ Ù‹ÛˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË, Ë πÙ·Ï›· ı· ‰È·ı¤ÛÂÈ ¤Ó· ÏÔ›Ô ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÂϤÁ¯Ô˘ Ì¿¯Ë˜ Î·È Ì›· ÊÚÂÁ¿Ù·. ™ÙË Ó·˘ÙÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¡∞Δ√ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ë ∂ÏÏ¿‰·, Ë πÛ·Ó›·, Ë μÚÂÙ·Ó›·, ÔÈ ∏¶∞ Î·È Ô ∫·Ó·‰¿˜. ΔÚ›· ˘Ô‚Ú‡¯È·, Â›Û˘, ı· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Ë ΔÔ˘ÚΛ·, Ë πÛ·Ó›·, Ë πÙ·Ï›·, ÂÓÒ ¤Ó· ÚfiÛıÂÙÔ ‚ÔËıËÙÈÎfi ÏÔ›Ô ı· ÛÙ›ÏÂÈ Ë ΔÔ˘ÚΛ·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ Ó·˘ÙÈ΋˜ ‰¤ÛÌ¢Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÛÙÔ ¡∞Δ√. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÔÏÏ·Ó‰fi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ª·ÚÎ ƒÔ‡Ù ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۋÌÂÚ· fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ‰ÂÓ ı· ÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙȘ ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ˙ÒÓ˘ ÂÓ·¤ÚÈÔ˘ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ ¿Óˆ ·fi ÙË §È‚‡Ë ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ¡∞Δ√ ÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ fiÏ˘ Âȯ›ÚËÛ˘, Ù·ÛÛfiÌÂÓÔ˜ ˘¤Ú ÌÈ·˜ χÛ˘ ·Ó¿ÏÔÁ˘ Ì ÂΛÓË ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ÒÛÙ ӷ ηٷÛÙ› ÂÊÈÎÙ‹ Ë ÂÌÏÔ΋ ÙˆÓ ·Ú·‚ÈÎÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ. “°È· Ó· ÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Ë √ÏÏ·Ó‰›· ÛÙË ˙ÒÓË ÂÓ·¤ÚÈÔ˘ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ , ÂÈı˘Ìԇ̠ӷ ‰Ôı› Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ fiÏ˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ÛÙÔ ¡∞Δ√” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ƒÔ‡Ù ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘ ÙˆÓ Â˘Úˆ·›ˆÓ ËÁÂÙÒÓ ÛÙȘ μڢͤÏϘ.

∂ÓËÌÂÚˆÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˘ ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘Ú-

Á›Ԣ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ ı· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ, ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË, ÙË ¢È·Ú΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ÕÌ˘Ó·˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙË §È‚‡Ë, ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ·fiÊ·ÛË 1973 ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ √∏∂. ΔÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì· ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜, Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ ¡¢, ¢ËÌ‹ÙÚË ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔÓ Î. ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙË §È‚‡Ë, ÙÔÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi Î·È Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚ÏËı›, ·fi ʛϘ Î·È Û‡ÌÌ·¯Â˜ ¯ÒÚ˜, ÁÈ· ‰È¢ÎÔχÓÛÂȘ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¤‰·ÊÔ˜. “¶Ôχ ÔÚı¿” Ë ∂ÏÏ¿‰·, ˆ˜ ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌÂÓË ÛÙȘ Û˘Ì‚·ÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙË §È‚‡Ë, “¿ÓÙÔÙ fï˜ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ‰ÈÎfi Ù˘ ÚfiÏÔ Î·È Ì¤ÓÔÓÙ·˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi οı ÌÔÚÊ‹˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË” , ‰‹ÏˆÛ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô Î. ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜. √ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢, ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË ÛÙÚ·ÙËÁ›Ԣ ÁÈ· Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛı› ÙËÓ fiÏË Âȯ›ÚËÛË, ÂÚÈϤÎÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È Î¿ÏÂÛ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÛÊ·Ï›·˜ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. Δ¤ÏÔ˜, Ô Î. ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ Â·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ¿ÁÈ· ÛÙ¿ÛË Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ Ì ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ, ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÌÈ·˜ ÎÔÈÓ‹˜ ÂıÓÈ΋˜ ÛÙ¿Û˘ Û ·˘Ù¿ Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù·.

¢ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ÙÔ˘ Reuters ›¯·Ó ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ÓÂÎÚÔÙÔÌ›Ô. ∂›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Û ͤÓÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÛÙËÓ ΔÚ›ÔÏË Ó· ‰Ô˘Ó ÓÂÎÚÔ‡˜ ·fi ÂÈı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔ˘ Û˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ Û ÓÂÎÚÔÙÔÌ›Ô. “◊Ù·Ó fiÏÔÈ ¿Ì·¯ÔÈ. ¢ÂÓ ¤ÊÙ·ÈÁ·Ó Û ٛÔÙ” , › ¤Ó·˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔÙÔÌ›Ԣ, Ô ∞ÌÓÙÂÏ ™·Ï¿·Ì. §›‚˘Ô˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ › fiÙÈ Ù· ı‡Ì·Ù· Â›Ó·È Ôϛ٘ Î·È ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Ô˘ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ·ÚÁ¿ ¯ı˜ ΔÂÙ¿ÚÙË. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ı· Ù·ÊÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘˜. “√ fiÏÂÌÔ˜ ‰ÂÓ ÙÂÏ›ˆÛÂ, ÔÈ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂȉÚÔ̤˜ ηٿ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ ı· Û˘Ó¯ÈÛıÔ‡Ó ÛÙË §È‚‡Ë” ÂȂ‚·›ˆÛ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ RTL, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ °·ÏÏ›·˜, ∞Ï¤Ó ∑È¤. ∂ÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Ë fiÏË Âȯ›ÚËÛË, ·¿ÓÙËÛ “ı· Û˘Ó¯ÈÛı› ÁÈ· fiÛÔ ¯ÚfiÓÔ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·¤ÚÚȄ ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ôԛ˜ “Ôϛ٘ ˘‹ÚÍ·Ó ı‡Ì·Ù·” ÙˆÓ ÂȉÚÔÌÒÓ. °·ÏÏÈÎfi Ì·¯ËÙÈÎfi ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ η٤ÚÚÈ„Â ÏÈ‚˘Îfi ÌÔÓÔÎÈÓËÙ‹ÚÈÔ Ù‡Ô˘ °Î¿ÏÂÌ Ô˘ ·Ú·‚›·˙ ÙË ˙ÒÓË ··ÁfiÚ¢Û˘ Ù‹ÛÂˆÓ ÛÙË §È‚‡Ë, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙÔ ABC. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, ÔÈ Û˘ÌÌ·¯ÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó fiÙÈ Î·Ù¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ÂÎÙfiÍÂ˘Û·Ó 14 ˘Ú·‡ÏÔ˘˜ Ù‡Ô˘ ΔfiÌ·¯ÔΠηٿ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÛÙË §È‚‡Ë. ™ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ë ·ÂÚ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ ∫·ÓÙ¿ÊÈ ÛÙËÓ ΔÚ›ÔÏË, ·Ôı‹Î˜ ˘ÚÔÌ·¯ÈÎÒÓ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ªÈ˙Ô˘Ú¿Ù· Î·È ÂÚÈÔ¯¤˜ ÓÔÙ›ˆ˜ Ù˘ μÂÁÁ¿˙˘.

ª›ÓÈÌÔ˘Ì Û˘Ó·›ÓÂÛ˘ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó ÔÈ 27 Ù˘ ∂.∂. ÁÈ· Ó· ··Ï‡ÓÔ˘Ó ÙȘ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ Û ‰Èψ̷ÙÈÎfi Â›‰Ô

“£ÔÏfi” ÙÔ›Ô ÛÙÔ ¡∞Δ√ ÁÈ· ÂÌÏÔ΋ ÛÙȘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ μƒÀ•∂§§∂™, 24.

√π 28 ¯ÒÚ˜ ̤ÏË ÙÔ˘ ¡∞Δ√ ‰ÂÓ

¤¯Ô˘Ó ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ·ÎfiÌË ·Ó Ë Û˘ÌÌ·¯›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ˙ÒÓ˘ ··ÁfiÚ¢Û˘ Ù‹ÛÂˆÓ ¿Óˆ ·fi ÙË §È‚‡Ë, ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ √∏∂. ™‡Ìʈӷ Ì ‰Èψ̿Ù˜ Ë ΔÔ˘ÚΛ· Â›Ó·È Ë ¯ÒÚ· Ô˘ ÌÏÔοÚÂÈ ÙË Û˘Ìʈӛ·. ∏ ÕÁ΢ڷ ʤÚÂÙ·È Ó· ˙ËÙ› ·fi ÙȘ ÙÚÂȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙË §È‚‡Ë μÚÂÙ·Ó›·, °·ÏÏ›· Î·È ∏¶∞ - Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó fiϘ ÙȘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÚÈÓ ·Ó·ÌÂȯı› ÙÔ ¡∞Δ√. ∑ËÙ¿ ·ÎfiÌ· Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡∞Δ√ Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÛÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ Ù˘ ˙ÒÓ˘ ··ÁfiÚ¢Û˘ Ù‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ ÛÙÚ·-

ÙȈÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∫˘Ú›ˆ˜ Ë μÚÂÙ·Ó›· Î·È Ë °·ÏÏ›· ·ÓÙÈÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙÔ˘˜ ‰Èψ̿Ù˜, ÂÓÒ ÂÂÛ‹Ì·Ó·Ó fiÙÈ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· Ô˘Ó ·Ó Î·È fiÙ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ìʈӛ·. √È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ¤‚‰ÔÌË Û˘Ó¯fiÌÂÓË Ë̤ڷ. ¶¿ÓÙˆ˜ Ô ‚ÚÂÙ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ √˘›ÏÈ·Ì Ã¤ÈÁÎ ‰‹ÏˆÛ ۋÌÂÚ· fiÙÈ ÙÔ ¡∞Δ√ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Û˘ÌÌ·¯›·˜ ÛÙË §È‚‡Ë “ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi” . “√È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ Û˘ÌÌ·¯›·˜ Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ˘fi ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË. ŸÌˆ˜ ÂÈı˘Ìԇ̠ӷ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¡∞Δ√ ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi” , ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ Ô Ã¤ÈÁÎ. “ΔÔ ¡∞Δ√ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì›· Âȯ›ÚËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹

ÂÌ¿ÚÁÎÔ fiÏˆÓ (ÙËÓ ÔÔ›· ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ô √∏∂). √È ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÁÈ· ÙË ˙ÒÓË ··ÁfiÚ¢ÛË Ù‹ÛˆӔ, ÚfiÛıÂÛÂ. √ äÈÁÎ ¿ÓÙˆ˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙË §È‚‡Ë ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ ªÔ˘¿Ì·Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ. “∏ μÚÂÙ·Ó›· ÍÂΛÓËÛ ÚÔηٷÚÎÙÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ù˘ Î·È Ì ‰ÈÂıÓ›˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÒÛÙ ӷ Á›ÓÔ˘Ó ÚÔÛ¿ıÂȘ ·fi ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· (ÛÙË §È‚‡Ë), ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë §È‚‡Ë Ó· Í·Ó·ÛÙ·ı› ÛÙ· fi‰È· Ù˘ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ·”.

¢Èψ̷ÙÈÎfi ÛÙÔ›¯ËÌ· ∂ÎÙfi˜ Ù˘ ÔÚÙÔÁ·ÏÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ô˘ ·ÂÈÏ› Ì Ӥ· ·ÔÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË, ı¤Ì· Ô˘

‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ·Ù˙¤ÓÙ·˜ ÙˆÓ “27” , ÔÈ ·Ú¯ËÁÔ› ÎÚ·ÙÒÓ Î·È Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ Ó· ··Ï‡ÓÔ˘Ó

ÙȘ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÏÈ‚˘Î‹ ÎÚ›ÛË. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ‰È‹ÌÂÚ˘ Û˘Ófi‰Ô˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÛÙȘ μڢͤÏϘ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÙÔ

ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜. √È ËÁ¤Ù˜ Ù˘ ∂∂ ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÔ˘Ó Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó Û ¤Ó· Ì›ÓÈÌÔ˘Ì Û˘Ó·›ÓÂÛ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË ÛÙË §È‚‡Ë, ÌÂÙ¿ ÙȘ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Î·È ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ·fi ÙËÓ Ì›· ÏÂ˘Ú¿, Î·È ÙÔÓ μÂÚÔÏ›ÓÔ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË. √È ‰È·ÊˆÓ›Â˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Û˘ÌÌ·¯ÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ Î·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ¡∞Δ√ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÎÔÈÓ‹˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∞Ô‰˘Ó·ÌˆÌ¤ÓË ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ‰È·ÊˆÓÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ Ù˘, Ë ∂∂ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÂÈ ¤Ó·Ó ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ, Û ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÛÙË §È‚‡Ë, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ì ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ̤۷.


¢ÈÂıÓ‹ 30

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 M∞ƒΔπ√À 2011

™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ë ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘

∞Ó·fiÊ¢ÎÙË Ë ÚÔÛÊ˘Á‹ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ ∂.∂. Î·È ¢¡Δ ∏ μƒÀ•∂§§∂™, 24.

ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Î·È Ë ·Ó·fiÊ¢ÎÙË, fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, ÚÔÛÊ˘Á‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ ∂∂-¢¡Δ, ÂÈÛÎÈ¿˙ÂÈ ÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∂∂ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÛÙȘ μڢͤÏϘ, ÂÓÒ ÔÈ ÔÚÈÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË Ï‡ÛË-·Î¤ÙÔ ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜ ÌÂÙ·Ù›ıÂÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ. ŒÂÈÙ· ·fi Ù· Û¯¤‰È· ‰È¿ÛˆÛ˘ Ô˘ ·ÔÊ·Û›ÛıËÎ·Ó ÙÔ 2010 ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›·, Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·ÚÔ¯‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Î·È Ì›·˜ Ó¤·˜ ·Ó·Ù·Ú·¯‹˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË, ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÛÙË §ÈÛÛ·‚fiÓ·, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË ‰˘Û¯ÂÚ‹ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜.

ŒÂÈÙ· ·fi ÙËÓ ·fiÚÚÈ„Ë ·fi ÙËÓ ÔÚÙÔÁ·ÏÈ΋ ‚Ô˘Ï‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÏÈÙfiÙËÙ·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Â¤ÙÚÂ ÛÙË ¯ÒÚ· Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi Ù˘ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Î·È Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ‚Ô‹ıÂÈ·, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∑Ô˙¤ ™fiÎÚ·Ù˜ ˘¤‚·Ï ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘. √È Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ϤÔÓ ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·Ô‰¤ÛÌ¢Û˘ ·ÚÁ¿ ‹ ÁÚ‹ÁÔÚ· ‰·ÓÂÈ·ÎÒÓ fiÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, ÂÓÒ Ù· ÂÈÙfiÎÈ· ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ¤¯Ô˘Ó ÛηÚÊ·ÏÒÛÂÈ Û Â›‰·-ÚÂÎfiÚ, ηıÈÛÙÒÓÙ·˜ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜. ∏ ÔÚÙÔÁ·ÏÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ı¤ÙÂÈ Û ‰Â‡ÙÂÚÔ Ï¿ÓÔ ÙËÓ -fiÔÈ·- ÚfiÔ‰Ô Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ ÁÈ· ÙË ı¤ÛÈÛË ÌfiÓÈÌÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÎÚ›ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË. ∏ °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜, Û ‰ËÏÒÛÂȘ Ù˘ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ÛÙËÓ ∫¿Ùˆ μÔ˘Ï‹ (Bundestag), ¤ÏÂÍ ÙÔ ÂÁÎÒÌÈÔ ÙÔ˘ ·Ú·ÈÙËı¤ÓÙÔ˜ ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∑Ô˙¤ ™fiÎÚ·Ù˜ ÁÈ· ÙËÓ “˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È ÙË ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ” , ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜, ¯ˆÚ›˜ ‚¤‚·È· Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Â˘ı¤ˆ˜ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, fiÙÈ “Â›Ó·È ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ Ó· ÂÛÙÈ¿˙Ô˘Ì ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ì·˜ ÛÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ·Ú¿ Ó· ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ì ÁÈ· ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ‰È¿ÛˆÛ˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ ˘ÂÚ¯ÚÂˆÌ¤ÓˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ” .

¶fiÙ ı· Á›ÓÂÈ Ë ÚÔÛÊ˘Á‹ √È Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ÙËÓ ¤ÓÙ·Í‹ Ù˘ ÛÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi

‰È¿ÛˆÛ˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∂∂ Â›Ó·È Ï›Á˜, ·ÏÏ¿ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÎÏÂÈÛÙ›, ‰‹ÏˆÛ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ Ù˘ ∂∂. √ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ Ô˘ ı¤ÏËÛ ӷ ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓˆÓ˘Ì›· ÙÔ˘ › ÛÙÔ Reuters fiÙÈ Ù· ÎÚ¿ÙË-̤ÏË Ù˘ ∂∂ ·ÛÎÔ‡Ó ȤÛÂȘ ÛÙË §ÈÛ·‚fiÓ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ‚Ô‹ıÂÈ·, ηıÒ˜ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó fiÙÈ Ë ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ı· ı¤ÛÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘. ¶ÚfiÛıÂÛÂ, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· Èı·Ó‹ ‰È¿ÛˆÛË Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜. ∂ÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó Ô ˘ËÚÂÛÈ·Îfi˜ ϤÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ ∑Ô˙¤ ™fiÎÚ·Ù˜ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙË ‰È¿ÛˆÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘ ÛÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜, Ë ËÁ‹ ›Â: “£· ÌÔ˘ ¤Î·Ó ÂÓÙ‡ˆÛË. À¿Ú¯Ô˘Ó ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó ¤¯ÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙËÓ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛË ÁÈ· Ó· οÓÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ [...] ∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ÙÔ ·¤ÎÏÂÈ·” .

∞Ó·fiÊ¢ÎÙË Ë ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ ∏ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÏËÚÒÛÂÈ ÔÌfiÏÔÁ· Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÙȘ 15 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ‡„Ô˘˜ 4,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È 4,9 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ, ÂÓÒ Ò˜ ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ, Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÏËÚÒÛÂÈ ¤ÓÙÔη ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ· 8,7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∞Ó·fiÊ¢ÎÙË ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ›ӷÈ, Û‡Ìʈӷ Ì fiϘ ÙȘ ÂӉ›ÍÂȘ, Ë ÚÔÛÊ˘Á‹ Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ ÛÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ ∂∂-¢¡Δ, Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ó· ·Ó‚¿˙Ô˘Ó ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ‰È¿ÛˆÛ˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· 80 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ Eurogroup ∑·Ó∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ Ó· ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ô ÂÓ‰Â-

¯fiÌÂÓÔ˜ ‰ÈÂıÓ‹˜ ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ ÛÙË ¯ÒÚ· ı· Á›ÓÂÈ “˘fi ·˘ÛÙËÚ¤˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ”. “∏ ‰È¿ÛˆÛË Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ı¤Ì· ÛÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ” , ‰‹ÏˆÛ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ·fi ¯ÒÚ· Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ Ô˘ ı¤ÏËÛ ӷ ·Ú·Ì›ÓÂÈ ·ÓÒÓ˘ÌÔ˜. “¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Û‡ÓÙÔÌ· ÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ. Œ¯Ô˘Ó ˘¿ÚÍÂÈ ·Ú¯ÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÔÛfi, Èı·ÓfiÓ Î¿ÙÈ ÌÂٷ͇ 50 ‰ÈÛ. Î·È 100 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚¿ÏÂÈ ·›ÙËÌ· ·ÎfiÌ·” , ÛËÌ›ˆÛÂ. “√ ™fiÎÚ·Ù˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Û·Ó ˘ËÚÂÛÈ·Îfi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ‰Ô‡Ì ÙÈ ı· Ì·˜ ÂÈ. ∏ ∂∂ Î·È ÙÔ ¢¡Δ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ‰¿ÓÂÈÔ Û ˘ËÚÂÛȷ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·Ó Ë §ÈÛ·‚fiÓ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¯Ú‹Ì·Ù· ÚÈÓ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›-

ÓÂÈ ¤Ó·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜” , ÚÔÛ¤ıÂÛÂ. “∏ ‰È¿ÛˆÛË Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ηıÒ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·. ∞ÏÏ¿ ·Ó ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ϤÔÓ ÂÈÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ÛÙËÓ πÛ·Ó›· Î·È ÚÔ·„ÂÈ ·ÚfiÌÔÈÔ ˙‹ÙËÌ·, ÙfiÙ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ·, ηıÒ˜ ÌÈ· ·Ú¤Ì‚·ÛË ‰È¿ÛˆÛ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏË” , ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ. “ŒÓ· Ú·ÏÈÛÙÈÎfi ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘ ‰È¿ÛˆÛ˘ Â›Ó·È Ù· 80 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ” , › ¿ÏÏË ËÁ‹ ·fi ¯ÒÚ· Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘.

¶ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÔÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ÛÂÓ·Ú›Ô˘ ∏ ·ÂÚ¯fiÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ “ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì fiϘ Ù˘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ηٿ ÙÔ˘ ÂӉ¯Ô̤ÓÔ˘ ÌÈ·˜ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ Û Â͈ÙÂÚÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·” , ‰‹ÏˆÛ ۋÌÂÚ· Ô ÂÎÚfiÛˆ-

Ô˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¶¤‰ÚÔ ™›Ï‚· ¶ÂÚ¤ÈÚ·, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∂∂ ÛÙȘ μڢͤÏϘ. “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Î·È ı· ηٷ‚¿ÏÂÈ Î¿ı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÌÈ· Â͈ÙÂÚÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·, Ë ÔÔ›· ı· ¤¯ÂÈ Ôχ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·” Î·È ı· ÂÈ‚¿ÏÂÈ “¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ‚‚·›ˆ˜ ÔÈ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔÈ” , ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ¶ÂÚ¤ÈÚ·. “∞˘Ù‹ Â›Ó·È ÌÈ· ˘fiıÂÛË Ô˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·ÔÚÚ›ÙÂÈ” , Â¤ÌÂÈÓ ¤ÂÈÙ· ·fi Û‡ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ë ÔÔ›· ·ÔÛÎÔÔ‡Û ÛÙËÓ “·Ó¿Ï˘ÛË” ÙˆÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ Ù˘ ·Ú·›ÙËÛ˘ ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∑Ô˙¤ ™fiÎÚ·Ù˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÚÚÈ„Ë ·fi ÙÔ ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÏÈÙfiÙËÙ·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô “ı· ÂÁÁ˘¿ÙÔ” ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÂÓfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ ÛÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ ∂∂ Î·È ¢¡Δ.

¶ÈÛÙÔÏËÙÈ΋ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË O Ô›ÎÔ˜ Fitch ˘Ô‚¿ıÌÈÛ ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ ηٿ ‰‡Ô ‚·ıÌ›‰Â˜, Û ∞- ·fi ∞+, Ì ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜, ÌÈ· ÌfiÏȘ Ë̤ڷ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÚÚÈ„Ë ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∑.™fiÎÚ·Ù˜ Î·È ÂÓÒ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË Ë ÎÚ›ÛÈÌË ™‡ÓÔ‰Ô˜ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∂∂ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË. √ Ô›ÎÔ˜ ÎÚ›ÓÂÈ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, Ë ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ì ·ÓÂÎÙfi ÎfiÛÙÔ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘, ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜.

∂·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÛÙÔÓ ˘ÚËÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ù˘ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì·

™ÙÔ “ÎfiÎÎÈÓÔ” ÙÔ ÓÂÚfi ÛÙËÓ π·ˆÓ›· ·fi ÙË Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· Δ√∫π√, 24.

∞∫∞Δ∞§§∏§√ ÁÈ· ‚Ú¤ÊË ÎÚ›-

ıËΠÙÔ ÓÂÚfi ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘ ÛÙËÓ Â·Ú¯›· ™·˚Ù¿Ì· Ô˘ ÁÂÈÙÔÓ‡ÂÈ Ì ÙÔ ΔfiÎÈÔ, ηıÒ˜ Î·È ÂΛ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó Â›‰· Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ fiÚÈÔ ·ÛÊ·Ï›·˜. ™ÙË ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì· ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ› Â¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙȘ ˘ÚËÓÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· „‡Í˘ ÛÙÔÓ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú· 3, ÂÓÒ ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· ÔÈ ÌÂÙ·ÛÂÈÛÌÔ› Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ÛÙ¤Á·ÛË ÙˆÓ ÏËÁ¤ÓÙˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙȘ fiÏÂȘ ∫·Ì·˝ÙÛÈ, √ÊÔ˘Ó¿ÙÔ Î·È ªÈÁÈ¿ÎÔ, ÂÓÒ ·ÔηٷÛÙ¿ıËΠÏ‹Úˆ˜ Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÛÙÔÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ Tohoku Expressway Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔ ΔfiÎÈÔ Ì ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ÂÏ‹ÁËÛ·Ó ·fi ÙÔ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ. ΔÚÂȘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú· 3 ÙÔ˘ ˘ÚËÓÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ Ù˘ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì· ÓÔÛËχÔÓÙ·È ¤ÂÈÙ· ·fi ÙËÓ ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Û ڷ‰ÈÂÓÂÚÁfi ·ÎÙÈ-

ÓÔ‚ÔÏ›·, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë È·ˆÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ¶˘ÚËÓÈ΋˜ ∞ÛÊ·Ï›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÓÂÒÙÂÚÔ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi, ÔÈ ÓÂÎÚÔ› ÂÈۋ̈˜ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ 9.700, ÂÓÒ ÛÙÔ˘˜ 16.500 ¤ÊÙ·Û·Ó ÔÈ ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ. ª¿ÏÈÛÙ·, ÔÈ ·Ú¯¤˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ÙËÓ ¶¤ÌÙË ˆ˜ ÙÔ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ Ô˘ Û¿ÚˆÛ ٷ ¿ÓÙ· ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ¿ ÙÔ˘, ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÛÂÈÛÌfi ÙˆÓ 9 ‚·ıÌÒÓ Ù˘ 11˘ ª·ÚÙ›Ô˘, ‹Ù·Ó ‡„Ô˘˜ 23,6 ̤ÙÚˆÓ. Ÿˆ˜, Â›Û˘, ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ‰‡Ô Ӥ˜ ÛÂÈÛÌÈΤ˜ ‰ÔÓ‹ÛÂȘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÙËÓ ¶¤ÌÙË. ∏ ÚÒÙË, Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù·, ‹Ù·Ó ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ 4,9 ‚·ıÌÒÓ, ÂÓÒ Ë ‰Â‡ÙÂÚË, ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· (ÙÔÈ΋ ÒÚ·) ‹Ù·Ó ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ 6,1 ‚·ıÌÒÓ Î·È ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚfi Ù˘ ÂÓÙÔ›ÛÙËΠÛÙ· ‚fiÚÂÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÊÂÚı› ˙ËÌȤ˜ Ô‡Ù ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ. ªÂ ÙÔ ÚÒÙÔ Êˆ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜, ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ› ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ˘ÚËÓÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ Ù˘ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì· Â¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ

ÙÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· „‡Í˘ ÛÙÔÓ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú· 3. √È ˘‡ı˘ÓÔÈ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ˘ÚËÓÈÎÔ‡ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ (TEPCO) ›¯·Ó ·Ó·ÛÙ›ÏÂÈ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘, fiÙ·Ó ¿Ú¯ÈÛ ӷ ˘„ÒÓÂÙ·È ˘ÎÓfi˜ Ì·‡ÚÔ˜ ηÓfi˜ ·fi ÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú·. ∏ È·ˆÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ¶˘ÚËÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ‹‰Ë ÙÚÂȘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÙÂı› Û ڷ‰ÈÂÓÂÚÁfi ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· Î·È ‰‡Ô ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÂÈÛ‹¯ıËÛ·Ó ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. ∫·È ÔÈ ÙÚÂȘ ÂÎÙ¤ıËÎ·Ó Û ڷ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛ˘ ÛÙÔÓ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú· 3. √È ‰‡Ô Ô˘ ÓÔÛËχÔÓÙ·È ¤¯Ô˘ ˘ÔÛÙ› ÂÁη‡Ì·Ù· ÛÙ· fi‰È·.

™ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ Ë Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ∂›‰· Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ¿Óˆ ·fi ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜,

ÁÈ· ‚Ú¤ÊË, ·ÓȯÓ‡ıËÎ·Ó Î·È ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ fiÛÈÌÔ˘ ‡‰·ÙÔ˜ ÛÙËÓ fiÏË ∫·‚·ÁÎÔ‡ÙÛÈ Ù˘ Â·Ú¯›·˜ ™·˚Ù¿Ì·, Ô˘ ÁÂÈÙÔÓ‡ÂÈ Ì ÙÔ ΔfiÎÈÔ, ÂÓÒ ÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó ·ÎfiÌ· Ó· Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙË ‰È·ÚÚÔ‹ Ú·‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ ÛÙÔÓ Î·ÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ, ·fi ÙÔ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ, ˘ÚËÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ù˘ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ÂÈ-

‰‹ÛÂˆÓ ¡¤· ÙÔ˘ ∫ÈfiÙÔ, ÛÙÔ ∫·‚·ÁÎÔ‡ÙÛÈ ÌÂÙÚ‹ıËÎ·Ó 120 ÌÂÎÂÚ¤Ï, Ú·‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ Ȉ‰›Ô˘-121, Ï›ÁÔ ˘„ËÏfiÙÂÚ· ·fi Ù· Û˘ÓÈÛÙÒÌÂÓ· ·ÓÒٷٷ fiÚÈ·. Ãı˜, ΔÂÙ¿ÚÙË, ÔÈ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ΔfiÎÈÔ Â›¯·Ó ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 210 ÌÂÎÂÚ¤Ï, Ú·‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ Ȉ‰›Ô˘, Û ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ fiÛÈÌÔ˘ ‡‰·ÙÔ˜ Î·È Âͤ‰ˆÛ·Ó Û‡ÛÙ·ÛË ÁÈ· ÌË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÓÂ-

ÚÔ‡ ·fi ÙË ‚Ú‡ÛË Û ·Ó‹ÏÈÎÔ˘˜ Î·È ‚Ú¤ÊË. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ Ë ·ÚÔ˘Û›· ·˘ÍËÌ¤ÓˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ Ú·‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ Ȉ‰›Ô˘ ÛÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ‚ÚÂÊÒÓ Î·È ·ÓËÏ›ÎˆÓ ÂÓÔ¯ÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Èı·Ó¤˜ ‚Ï¿‚˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÚfiÎÏËÛË Î·ÎÔ‹ıÂÈ·˜, ÛÙÔ ı˘ÚÂÔÂȉ‹ ·‰¤Ó·. ΔËÓ ¶¤ÌÙË, fï˜, ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ Jiji ÌÂÙ¤‰ˆÛÂ, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ù˘ È·ˆÓÈ΋˜ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜, fiÙÈ Ù· Â›‰· Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ·ÓȯÓ‡ÙËÎ·Ó ÛÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ‚Ú‡Û˘ ÛÙÔ ΔfiÎÈÔ ¤ÂÛ·Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ÂÈÙÚÂÙfi ÁÈ· Ù· ‚Ú¤ÊË fiÚÈÔ. Ÿˆ˜ ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ, Ë Â›‰ËÛË fiÙÈ ÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ‚Ú‡Û˘ Â›Ó·È ÌÔÏ˘Ṳ̂ÓÔ ÚÔοÏÂÛ ·ÓÈÎfi ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ Ô˘ ¤ÛÂ˘Û·Ó ÛÙ· ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ ÁÈ· Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó ÂÌÊȷψ̤ÓÔ ÓÂÚfi. ¶ÔÏÏÔ› ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚·Ó Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó Î·È, ¤ÙÛÈ, ÔÈ ·Ú¯¤˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ‰È·Ó¤ÌÔ˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·ÚÈıÌfi ÊÈ·ÏÒÓ ·Ó¿ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·.


OÈÎÔÓÔÌ›· 31

¶APA™KEY∏ 25 M∞ƒΔπ√À 2011

™Â ηχÙÂÚÔ Â›Â‰Ô Ô ‰Â›ÎÙ˘ ‰·Ó›ˆÓ ÚÔ˜ ηٷı¤ÛÂȘ

∞fi ÙÔ ˘. √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÌÂÙ¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ TAXISNET

¶·Ú¿Ù·ÛË ÚÔıÂÛÌÈÒÓ ÁÈ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ∞£∏¡∞, 24.

È· ·ÎfiÌ· ·Ú¿Ù·ÛË ÙˆÓ ÚÔıÂÛÌÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ¤‰ˆÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÌÂÙ¿ ·fi Ù· Û˘Ó¯‹ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ TAXISNET. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÔÈ ÚÔıÂƯ̂˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: 1. ∫·ıÈÂڈ̤Ó˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜. ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ˘Ô‚ÔÏ‹ ¢ËÏÒÛÂˆÓ ∂ÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ º˘ÛÈÎÒÓ ¶ÚÔÛÒˆÓ (∂1, ∂2, ∂3). ∏ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ Ì¤Ûˆ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÁÈ· ÂÈÙË‰Â˘Ì·Ù›Â˜ Î·È fiÛÔ˘˜ ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Ì¤Ûˆ ÏÔÁÈÛÙÒÓ. ∏ ˘ËÚÂÛ›· ı· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ÙËÓ 1/4/2011, Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË ÌÂÙ¿ıÂÛË ÙˆÓ ÚÔıÂÛÌÈÒÓ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ·, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· Ï‹ÁÔ˘Ó ·fi ÙȘ 18/4/2011. ΔËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¯Ú‹ÛÙ˜ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ °°¶™, ¯ˆÚ›˜ ÚfiÛıÂÙË ‰È·‰Èηۛ· ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘. ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ˘Ô‚ÔÏ‹ ¢ËÏÒÛÂˆÓ ™ÙÔȯ›ˆÓ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ (∂9). ∏ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ Ì¤Ûˆ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Â›Ó·È ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋ ÁÈ· Ù· Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ· Î·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÁÈ· Ù· ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ·. ∏ ˘ËÚÂÛ›· ı· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ÙËÓ 1/6/2011 Î·È Ë ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ̤ۈ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 30/6/2011. ∂ÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ÂÈÏÂÁ› Ë ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙfiÙÂ Ë ‰‹ÏˆÛË ∂9 ˘Ô‚¿Ï-

ª

ÏÂÙ·È ÛÙȘ ›‰È˜ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ Ì ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô ∂1. ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ˘Ô‚ÔÏ‹ ™˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈÎÒÓ ∫·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ΔÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ ¶ÂÏ·ÙÒÓ/ ¶ÚÔÌËı¢ÙÒÓ Î·È ¶ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ ÀÔÏÔ›ˆÓ. ∏ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ Ì¤Ûˆ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋. √È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ı· ÂÓÂÚÁÔÔÈËıÔ‡Ó ÙËÓ 1/6/2011 Ì ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘ ÙȘ 30/6/2011. ∂Îηı·ÚÈÛÙÈ΋ ¢‹ÏˆÛË º¶∞. H ˘Ô‚ÔÏ‹ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ º¶∞ ÍÂΛÓËÛ ÛÙȘ 21/2/2011 Î·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚ÏËı› ¿Óˆ ·fi 390.000 ‰ËÏÒÛÂȘ. ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 12/4/2011 ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘fi¯ÚÂÔ˘˜ Ô˘ ÙËÚÔ‡Ó ‚È‚Ï›· μ’ Î·ÙËÁÔÚ›·˜ Î·È ÙȘ 23/5/2011 ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘fi¯ÚÂÔ˘˜ Ô˘ ÙËÚÔ‡Ó ‚È‚Ï›· °’ ηÙËÁÔÚ›·˜. ∏ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ Ì¤Ûˆ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋.

¡¤Â˜ ˘ËÚÂۛ˜ ™Ù· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ‰ËÏÒÛÂˆÓ TAXISNet ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÛÙ·‰È·Î¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ Ӥ˜ ˘ËÚÂۛ˜. ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ˘Ô‚ÔÏ‹ ¢ËÏÒÛÂˆÓ ∂ÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Î.Ï. (∂5). ∏ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ Ì¤Ûˆ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Â›Ó·È ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋ Î·È ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÛÙȘ 18/4/2011 Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·ÓÂÍ·Úًو˜ ∞ºª

ÙȘ 28/4/2011. ∏ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÛÙȘ ¢√À ı· Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌË ·fi 4/4/2011. ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ˘Ô‚ÔÏ‹ ¢ËÏÒÛÂˆÓ ∂ÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ¡ÔÌÈÎÒÓ ¶ÚÔÛÒˆÓ ÌË ∫ÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÔ‡ ÷ڷÎÙ‹Ú· (º01012). ∏ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ Ì¤Ûˆ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Â›Ó·È ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋ Î·È ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÛÙȘ 4/4/2011 Ì ηٷÏËÎÙÈΤ˜ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ ÙȘ 12/4/2011 ÁÈ· Ù· ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· Ô˘ ÙËÚÔ‡Ó ‚È‚Ï›· μ ηÙËÁÔÚ›·˜ Î·È ÙȘ 15/4/2011 ÁÈ· fiÛ· ÙËÚÔ‡Ó ‚È‚Ï›· ° ηÙËÁÔÚ›·˜. ∞Ó Î·È Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÛÙȘ ¢√À ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi 1/3/2011 Î·È ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ú·ÏËÊı› Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ fiÁÎÔ˜, Ë ˘ËÚÂÛ›· ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÈÏÔÙÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ 2012.

∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ˘Ô‚ÔÏ‹ ¢ËÏÒÛÂˆÓ ∂ÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ¡ÔÌÈÎÒÓ ¶ÚÔÛÒˆÓ (∞.∂., ∂¶∂, Î.Ï. — º01010, º01011, º01013, º01014). ∏ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ Ì¤Ûˆ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Â›Ó·È ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋ Î·È ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÛÙȘ 2/5/2011, ÂÓÒ ÔÈ Î·Ù·ÏËÎÙÈΤ˜ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ ÍÂÎÈÓ¿Ó ·fi ÙȘ 10/5/2011 ÁÈ· ÙȘ Ë̉·¤˜ ∞.∂. Î·È Ù· ÀÔηٷÛÙ‹Ì·Ù· ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, ÂÊfiÛÔÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ‰ÈÌÂÚ‹˜ ۇ̂·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ Ù˘ ‰ÈÏ‹˜ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ (Û˘Ì‚·ÙÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ). °È· Ù· ÏÔÈ¿ ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· (∂.¶.∂., ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ› Î.Ï.) ηٷÏËÎÙÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Â›Ó·È Ì¤¯ÚÈ 10 ª·˝Ô˘ 2011, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô „ËÊ›Ô ÙÔ˘ ∞.º.ª. ∏ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÛÙȘ ¢√À ı· Â›Ó·È Â›Û˘ ‰È·-

∞£∏¡∞, 24.

ı¤ÛÈÌË ·fi 2/5/2011. ∫·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ ·fi ÏÔÁÈÛÙ¤˜ - ÊÔÚÔÙ¯ÓÈÎÔ‡˜.( ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ˘Ô‚ÔÏ‹ ∫·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ºÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ∞Ó·ÌfiÚʈÛ˘, ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ∂Ù·ÈÚ›·˜, ∫ÈÓËÙ‹˜ ΔËÏÂʈӛ·˜ Î·È ∞Ô‰Ôı¤ÓÙˆÓ Î·È √ÊÂÈÏÔÌ¤ÓˆÓ ºfiÚˆÓ ∂ÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ∂ÌÌ¤ÛˆÓ ºfiÚˆÓ.) ∏ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ Ì¤Ûˆ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ Î·È Ë ˘ËÚÂÛ›· ı· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ÙËÓ 1/6/2011 ÂÓÒ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙȘ 30/6/2011. ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÀÔ‚ÔÏ‹ √ÚÈÛÙÈ΋˜ ¢‹ÏˆÛ˘ ºfiÚÔ˘ ªÈÛıˆÙÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ (∂7). ∏ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ Ì¤Ûˆ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ Î·È Ë ˘ËÚÂÛ›· ı· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ÛÙȘ 14/4/2011, ÂÓÒ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙȘ 16/5/2011. ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ˘Ô‚ÔÏ‹ √ÚÈÛÙÈÎÒÓ ¢ËÏÒÛÂˆÓ ¶·Ú·ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ºfiÚˆÓ ∂ÌfiÚˆÓ Î·È ∂Ï¢ı¤ÚˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ. ∏ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ Ì¤Ûˆ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋. √È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ı· ÂÓÂÚÁÔÔÈËıÔ‡Ó ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011 Î·È ÔÚ›˙ÂÙ·È Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Ë 30/9/2011. ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÀÔ‚ÔÏ‹ ¶ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ¢‹ÏˆÛ˘ ¶·Ú·ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ºfiÚˆÓ ÏËÓ ªÈÛıˆÙÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ. ∏ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ Ì¤Ûˆ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ·fi 1/7/2011. ∏ ˘ËÚÂÛ›· ı· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ÙËÓ 1/6/2011.

√ ‰Â›ÎÙ˘ ‰·Ó›ˆÓ ÚÔ˜ ηٷı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ 114%, Û Â›Â‰Ô ÛËÌ·ÓÙÈο ηχÙÂÚÔ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ Û ¿ÏϘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜, ·Ú¿ ÙËÓ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙÔ˘˜ ηٿ 10% ÙÔ 2010, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2009, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÙ‹ÛÈˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘. ∏ Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 10% ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ ÛËÌÂÈÒıËΠηٿ Ù· 3/4 ÂÚ›Ô˘ ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 Î·È Î·Ù¿ 1/4 ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ. ∏ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Ë ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ô, ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Î·È ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ·Ó Î·È ÏfiÁˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‡ÊÂÛ˘, ÔÈ ÂÎÚÔ¤˜, ÂȉÈο ·fi ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ fi„ˆ˜ Î·È Ù·ÌÈ¢ÙËÚ›Ô˘, Û˘Ó¯›ÛÙËηÓ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔÓ ‰Â›ÎÙË Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿, Ë ΔÚ¿Â˙· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ˘ÂÚ¤‚Ë ÙÔ 10% ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2010, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‡ÊÂÛ˘. √ ‰Â›ÎÙ˘ Â›Ó·È ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˜ ÛÙ· ηٷӷψÙÈο ‰¿ÓÂÈ· Î·È ÛÙ· ÛÙÂÁ·ÛÙÈο Î·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο, ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ·˘ÍË̤Ó˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ ÛÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÒÏÂÈ·˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, ÂÓÒ Î·È ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ÏfiÁˆ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜.

μÔ˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ÁÈ· ÙË ª∂Δ∫∞ Δ∏ ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ

Δ√ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÌÔÚÈÎfi Î·È „˘¯·ÁˆÁÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Pantheon Plaza, ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÎÔfi Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÂÌÂÈÚ›· shopping Î·È „˘¯·ÁˆÁ›·˜ ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÍÂΛÓËÛ ÌÈ· Ó¤· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÂÒÓ˘ÌÔ˘ Î·È ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓÔ˘ ÚÔ˘¯ÈÛÌÔ‡ “KAYAK”. ∞fi ÙËÓ ΔÚ›ÙË 22/03, ÌÔÚ›Ù fiÏÔÈ Ó· ÂÈÛÎÂÊı›Ù ÙÔ Pantheon Plaza, ÁÈ· Ó· ‚Ú›Ù ÛÙÔ Ó¤Ô exclusive ηٿÛÙËÌ· “KAYAK” , ÌÈ· ÚÔÛÂÎÙÈο ÂÈÏÂÁ̤ÓË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÚÔ‡¯ˆÓ ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ brands ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜, fiˆ˜ POLO RALPH LAUREN, BURBERRY, LACOSTE, CREMIEUX, HUGO BOSS, HENRY COTTON’S, Î.¿. ΔÔ ÚÒÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· “KAYAK” ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 ÛÙÔ μfiÏÔ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ԉ‰ÂÈÁ̤ӷ “ηϋ Û¯¤ÛË” ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ Î·È ÙËÓ ˘„ËÏ‹ Ìfi‰·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔ Ó¤Ô Î·Ù¿ÛÙËÌ· “KAYAK” Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ Pantheon Plaza ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ϤÍÂȘ Ù˘ ·Ó‰ÚÈ΋˜ Ìfi‰·˜, ÂÓÒ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È ¿ÓÙ· Úfiı˘ÌÔ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÁηÚÓÙ·ÚfiÌ· ÙÔ˘˜, ‰›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÛÙÈÏÈÛÙÈΤ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜.

™ÙÔ Pantheon Plaza, ¤ÙÔÈÌÔ Ó· Û·˜ ˘ԉ¯Ù› Ì ÂÈÏÂÁ̤ÓË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÚÔ‡¯ˆÓ

¡¤Ô exclusive ηٿÛÙËÌ· «KAYAK»

√ ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È Û ¤Ó· Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ, Â›Ó·È ÂÓ·ÚÌÔÓÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ÙÔ ÙÔÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ÈÓÂÏȤ˜ Ì ʈÙÔÁڷʛ˜ ·fi ÙËÓ ·ÏÈ¿ fiÏË Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÌÂÏËı› Ô ÁÓˆÛÙfi˜ §·ÚÈÛ·›Ô˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ Δ¿Î˘ ΔÏÔ‡·˜. √È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Î·È ˘‡ı˘ÓÔÈ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜

∂Ή‹ÏˆÛË ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ Δ√ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ë ∞Ó·Ù˘Íȷ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ¢È·¯ÂÈÚ›Ûˆ˜ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ (∞.∂.¢.∂.¶.) £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ∂Ù·›ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ӉȿÌÂÛÔ˘ ºÔÚ¤· ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∞¡Δ∞°ø¡π™Δπ∫√Δ∏Δ∞ & ∂¶πÃ∂πƒ∏-

“KAYAK” , Î.Î. μ·Û›Ï˘ Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ ∫fiÎÔ‚·˜, ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ÂÌÂÈÚ›· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ Ìfi‰·˜ ˘„ËÏ‹˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ Î·È fiˆ˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó: “∂›Ì·ÛÙ ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ Ô˘ Â‰Ò Î·È 2,5 ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ Ì ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÌÔÚÈÎfi Î·È „˘¯·ÁˆÁÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙÔ Pantheon Plaza ̤ۈ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ GANT Î·È Û‹ÌÂÚ· ·ÓÔ›ÁÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ 2Ô Î·Ù¿ÛÙËÌ¿

ª∞Δπ∫√Δ∏Δ∞” 2007-2013 (∂¶∞¡ ππ) ∂.º.∂.¶.∞.∂. Î·È ·ÚÌfi‰È· ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ÚÔÛηÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ Û ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 28 ª·ÚÙ›Ô˘ 2011 Î·È ÒÚ· 6.30 Ì.Ì., ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∂•ø™Δƒ∂º∂π∞ - ∞¡Δ∞°ø¡π™Δπ∫√Δ∏Δ∞ Δø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡” , ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÎËÚ‡¯ıËΠ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂¶∞¡ ππ 2007-2013. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·È

Ì·˜. ª¤Û· ·fi ·˘Ù‹ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· fiÏÔÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·Ï¤ÍÔ˘Ó Ì¤Û· ·fi ÙËÓ Â˘Ú›· Áο̷ ÂÒÓ˘ÌˆÓ ÚÔ‡¯ˆÓ Ô˘ ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ‰È·ı¤ÙÂÈ, ηıÒ˜ Î·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο brands Ô˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ù· Á·ÏÏÈο ÌÔÓ·‰Èο ÚÔ‡¯· Ù˘ CREMIEUX” . ª¤Û· ·fi ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ·˘Ù‹, ÙÔ Pantheon Plaza Ì ÙÔ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ fiÏË ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Ìfi‰·˜, ÈηÓÔÔÈÒÓÙ·˜ Î·È ÙȘ ÈÔ ˘„ËϤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ΔÒÚ· fiÏÔÈ ‰›ÓÔ˘Ó Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ Pantheon Plaza! ΔÔ Pantheon Plaza, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÌÔÚÈÎfi Î·È „˘¯·ÁˆÁÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¿ÓÔÈÍ ÙȘ ‡Ï˜ ÙÔ˘ ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ÙÔ˘ 2008. √È ¯ÒÚÔÈ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ·Ó·„˘¯‹˜ ηχÙÔ˘Ó 22.000 m2 ÛÙÔ Ó¤Ô ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ, ÂÓÒ ÙÔ Pantheon Plaza ÛÙÂÁ¿˙ÂÈ ÂÚ›Ô˘

¤ÚÁ·, ÌÂÌÔӈ̤ӷ ‹ ÔÌ·‰Èο (Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜), ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ‡„Ô˘˜ Â¤Ó‰˘Û˘ ·fi ú30.000,00 ¤ˆ˜ ú250.000,00 Î·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 40%, ÁÈ· ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ (ÌfiÓÔ ÁÈ· ¤ÚÁ· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ì ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜), 45% ÁÈ· Ôχ ÌÈÎÚ¤˜, ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ÌÂÛ·›Â˜ Î·È Êı¿ÓÂÈ Û 50% Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÁÈ· ÙȘ Ôχ ÌÈÎÚ¤˜, ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙÔÓ À‡ı˘ÓÔ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∞.∂.¢.∂.¶. £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙË μÂÓÂÙÛ¿ÓÔ.

85 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ‰ÈÂıÓ›˜ Î·È ÂÁ¯ÒÚȘ ÂÙ·ÈÚ›˜.

Î·È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙË ª∂Δ∫∞, ˙‹ÙËÛ·Ó Ì ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÂÚÁ·Û›·˜ ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ¡¿ÓÔ˜ Î·È ™Î˘ÏÏ¿ÎÔ˜. ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘˜, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡˜ ˙ËÙÒÓÙ·˜ Â›Û˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ™À¡¢∂™ª√™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ™Δ∂ƒ∂ø¡ ∞¶√μ§∏Δø¡ (™À.¢π.™.∞.) ¡. ª∞°¡∏™π∞™ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου προκηρύσσει πρόχειρο δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές διά συμπληρώσεως τιμολογίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και του Π.Δ. 28/80, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας: “Υγειονομική ταφή απορριμμάτων Χ.Υ.Τ.Α.Π.Σ. Βόλου” . Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στις πενήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (54.000,00Ε) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 31η του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο Δημαρχιακό Κατάστημα Βόλου (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Βόλο, πλατεία Ρήγα Φεραίου) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσόν των δύο χιλιάδων επτακοσίων (2.700,00) Ευρώ και παρέχεται με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας συνταγμένη κατά τον ισχύοντα τύπο για το Δημόσιο ή με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, που θα απευθύνεται προς το Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Μαγνησίας. Η εργασία χρηματοδοτείται από τα τακτικά έσοδα του Συνδέσμου με την αναγκαία πίστωση. Η χρονική και συμβατική διάρκεια της εργασίας ορίζεται σε τρεις (3) μήνες. Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Συνδέσμου, Δημητριάδος 174 - ΒΟΛΟΣ, τηλ. 2421028568, 24210-27220 και Fax 2421027208. Τα τεύχη δημοπράτησης θα δίνονται μέχρι μια εργάσιμη ημέρα πριν το διαγωνισμό. Τα έξοδα δημοσίευσης στις εφημερίδες της Περίληψης Διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικών, βαρύνουν τον Ανάδοχο. Βόλος 24/3/2011 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 32 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π γκαρσονιέρες και ένα δυάρι, επιπλωμένα, με αυτόνομη θέρμανση, a/c, κήπο, μπάρμπεκιου και θέα το Βόλο. Πληρ. τηλ. 24210 87051, 6947 528143. (779)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π στην οδό Λώρη, μεταξύ Ερμού και Δημητριάδος, ανεξάρτητο, διώροφο νεοκλασικό κτίριο, πρόσφατα ανακαινισμένο, για οποιαδήποτε επαγγελματική στέγη, συνολικά 220 τ.μ. Τηλ. 6945 191585, 6932 447867. (281)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π κατάστημα 80 τ.μ., ισόγειο, γωνιακό, χωρίς κοιν/στα στη Ν. Δημητριάδα-Αλκήστιδος με Ηφαίστου, σε προσιτή τιμή, λόγω συνταξιοδότησης, για κάθε χρήση (Ιδανικό για ταβέρνα-καφενείο, πρώην ταβέρνα “ΑΛΚΗΣΤΙΣ” ). Πληροφορίες: τηλ. 24210-49989, 6973 011689. (780)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‹ ¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

α) Διαμέρισμα 102 τ.μ. 1ου ορόφου, διαμπερές, 2 υπνοδωμάτια, επιπλωμένο ή μη, τζάκι, θερμομονωτικά κουφώματα, ηλιακός, κοινόχρηστος χώρος πάρκιν, Αναλήψεως 282-Κανάρη. (718)

κατάστημα 35 τ.μ., μισθωμένο, στην Πολυμέρη 119Β’. Τηλ. 6977 035488. (788)

διαμέρισμα 4ου ορόφου, 78,15 τ.μ. με θέρμανση φ/α ατομικό, πάρκιν, και αποθήκη στη Ν. Ιωνία Βόλου, Δαβάκη 50Α. Πληρ. τηλ. 6977-269702. (737)

στην περιοχή Καλλιθέα της Ν. Ιωνίας και πρόσωπο σε πάρκο, νεόδμητη οικοδομή προσεγμένης κατασκευής τριών επιπέδων 183 τ.μ. με θέα το Πήλιο και την πόλη του Βόλου, ιδανικής διαρρύθμισης, 4 υ/δ, τζάκι, ανεξάρτητη κουζίνα, φυσικό αέριο, κλειστό parking, αποθηκευτικοί χώροι. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (262)

¶ø§OYNTAI Στον ∞∏-°π∞¡¡∏ ¶ËÏ›Ô˘ ¶ø§√À¡Δ∞π διαμερίσματα 45, 55, 60 τ.μ. σε τιμή ευκαιρίας. Με απέραντη θέα στο Αιγαίο, τζάκι-θέρμανση, 30 μ. από τη θάλασσα. Πληρ. τηλ. 6932-488400 και 6974-660520. (559) ¶ø§∂πΔ∞π διαμέρισμα 105 τ.μ., πλακάκια, κουζίνα, μπάνια (2), όλα καινούργια, έτοιμο για εγκατάσταση, σαλόνι, κουζίνα, 3 υ/δ, μπάνιο, wc. Τηλ. 2421080592, 6948-742084, ευκαιρία λόγω αναχώρησης. (735) ¶ø§∂πΔ∞π αγροτεμάχιο 5.323 τ.μ. στα Πλατανίδια Βόλου, άρτιο, οικοδομήσιμο, 100 μ. από θάλασσα, μπροστά σε αγροτικό δρόμο. Πληρ. τηλ. 6947686980. (767)

¶ø§∂πΔ∞π ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÂÚ›ÙÂÚÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Â› ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Î·È √ÁÏ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6932-514358 Î·È 6982-688264. (604)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π α) Τριάρι 3ος ορ. κεντρικό καινούργιο με 2 υ/δ, τζάκι, αποθήκη, πάρκιν, 430 Ε. β) Καινούργιο τριάρι 4ος ορ. ρετιρέ, ανατολικό, διαμπερές, θέα Πήλιο Γορίτσα, 2 υ/δ, 430 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ AKINHTA •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ΔËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (655)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π Καλά Νερά, ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΖΕΛΑΤΕΡΙΑ στο κέντρο της παραλίας. Κατάστημα πλήρως εξοπλισμένο με σκεύη και μηχανήματα ηλικίας 2 ετών. Έτοιμο για λειτουργία. Τηλ. 24230-22211 κος Κώστας, κιν. 6977-961555. (731)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π δύο συνεχόμενα καταστήματα 40 τ.μ. έκαστο, επί της οδού Δημητριάδος 186 με Γαμβέτα με πατάρι και w.c. ή και ως ένα ενιαίο κατάστημα 80 τ.μ., από ιδιώτη. Πληρ. τηλ. 6977206965. (769)

¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ στην πλατεία του χωριού ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π τριώροφο κτίριο αποτελούμενο από ισόγειο επαγγελματικό χώρο 140 τ.μ. και διώροφη μεζονέτα 170 τ.μ., δυνατότητα μίσθωσης και ξεχωριστά. Πληρ. τηλ. 6944307787. (409)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ËÌÈÁˆÓÈ·Îfi 60 Ù.Ì. με υπόγειο 120 τ.μ. επί της Αναλήψεως στο ύψος της εκκλησίας. Επίσης ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π στην ίδια διεύθυνση το υπόλοιπο κτίριο για επαγγελματική χρήση (κατάλληλο για ºƒ√¡Δπ™Δ∏ƒπ√). Πληρ. τηλ. 6974-469410. (768)

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ª∞ƒΔπ√À 2011

στην Κορόπη (Μπούφα) αγροικία μαζί με ελαιόδεντρα με φως, νερό και δρόμο. Πληρ. τηλ. 6978-852184. (766)

¶ø§∂πΔ∞π κατάστημα διώροφο 120 τ.μ., πολυτελούς κατασκευής και πλήρως ανακαινισμένο, στο κέντρο της αγοράς του Βόλου. Ιδιώτης, τηλ. 6973-210661, Ε 800.000. (329)

¶ø§∂πΔ∞π κτήμα κεντρικό 2 στρεμμάτων εντός οικισμού, με μικρό οίκημα, κοντά στον κεντρικό δρόμο του χωριού. Πληρ. τηλ. 24280-94335. (605)

¢ƒ∞∫∂π∞ ¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο 4 στρεμμάτων, εντός σχεδίου, εντός οικισμού, επί του νομαρχιακού δρόμου Αγριάς-Χανίων (50 μ. πρόσοψη), πολύ κοντά στο Χιονοδρομικό, με πανοραμική θέα στον Παγασητικό. Πληρ. τηλ. 6944-303064. (606)

√π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

οικόπεδο 300 τ.μ. κοντά στο γήπεδο του Διμηνίου. Πληρ. τηλ. 24210-64536. (736)

ΔËÏ. 24210-47722, 6944-845616

μονοκατοικία 160 τ.μ. στις Αλυκές μπροστά στη θάλασσα σε οικόπεδο 161 τ.μ. 3 υ/δ με πάρκιν, αποθήκη, 2 μπάνια, 2 w.c., απεριόριστη θέα. Πληρ. τηλ. 6972-296846, 2421081151. (328)

¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο 425 τ.μ. κεντρικό στη Νεάπολη Βόλου στην οδό Βαλτετσίου με Αναγνωστοπούλου, ιδιώτης. Πληρ. τηλ. 6978-375363 και 6983-270753. (506)

¶ø§√À¡Δ∞π δύο οικόπεδα συνεχόμενα των 1.020 τ.μ. έκαστο εντός του οικισμού ΖΕΡΒΟΧΙΑ του Δ. Αφετών, πάνω από την Άφησσο με απεριόριστη θέα στον Παγασητικό και στο Πήλιο, με μεγάλη φάτσα στον κεντρικό δρόμο του οικισμού. Στο ένα υπάρχει άδεια οικοδομής σε ισχύ για 4 ανεξάρτητες μεζονέτες και στο άλλο υπάρχει αντίστοιχη προμελέτη. Τηλ. 6947-848171, κ. Δημήτρης. (738)

√π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

∞. ∫. & ¡. §π£∞¢πøΔ∏ ΛΑΡΙΣΗΣ 214 Β

¶ø§√À¡Δ∞π

καταστήματα 32 τ.μ. και 51 τ.μ. με δυνατότητα ένωσης, διαμερίσματα με 1 και 2 δωμάτια με αποθήκη και πάρκιν, παροχή φ/α, σε ετοιμοπαράδοτη οικοδομή πολυτελούς κατασκευής επί της οδού 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ 174 με Αγ. Βασιλείου. Κιν. 6972-030140, 6974531311. (659)

μεγάλη γκαρσονιέρα 3ου ορόφου, διαμπερής, Ρ. Φεραίου και Χείρωνος σε άριστη κατάσταση, με αποθήκη στο υπόγειο. Τιμή 54.000 Ε. Τηλ. 6936856654. (734)

™ÙÔÓ ∞°. μ§∞™π√ ¶ËÏ›Ô˘

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

ÃÀ™∞¡£∏ ¡. ™π§∂§∏ ¶ø§√À¡Δ∞π ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα 93, 84 και 56 τ.μ., στην περιοχή της Καλλιθέας με θέσεις πάρκιν και αποθήκες. Επίσης ενοικιάζεται ισόγειο γωνιακό κατάστημα. (259)

¶ø§∂πΔ∞π - ∂À∫∞πƒπ∞ περιοχή Γορίτσας διαμέρισμα αυτόνομο 117 τ.μ. σε συγκρότημα διπλοκατοικιών ετοιμοπαράδοτο, με κλειστό πάρκιν ισόγειο δύο θέσεων και αποθήκη ισόγεια 22 τ.μ. Έχει απεριόριστη κυκλική θέα (βουνό, θάλασσα και δάσος). ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∂™ ∂¶∂¡¢À™∂π™ ∫ÀƒπΔ™∏™ ∫ø¡/¡√™ Σπ. Σπυρίδη 58, Βόλος Τηλ. 24210-31036 κιν. 6944-285802 (719)

¶ø§∂πΔ∞π Û ¯·ÌËÏ‹ ÙÈÌ‹ οικόπεδο μπροστά στη θάλασσα εφαπτόμενο του νέου πεζοδρομίου των Αλυκών 475 τ.μ. μοναδικό της ευρύτερης περιοχής, κατάλληλο για επαγγελματική χρήση, κατοικία και για επένδυση. ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∂™ ∂¶∂¡¢À™∂π™ ∫ÀƒπΔ™∏™ ∫ø¡/¡√™ Σπ. Σπυρίδη 58, Βόλος Τηλ. 24210-31036 κιν. 6944-285802 (720)

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

αγροτεμάχιο οικοδομήσιμο, 2 χλμ. από την παραλία των Αλυκών, 4.800 τ.μ., χτίζεται 200 τ.μ., με καταπληκτική θέα Πευκάκια, Πήλιο και Παγασητικό, με ρεύμα και νερό. Μόνο 35.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6972898828. (750)

προνομιούχο γωνιακό οικόπεδο 370 τ.μ. εξαιρετικής θέσης, πλησίον αγοράς, μεγάλες προσόψεις με ισόγεια κατοικία 202 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (263)

¶ø§√À¡Δ∞π μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός. Τηλ. 24210-78325, 6973-380076. (279)

∂À∫∞πƒπ∞ μ√§√™, πωλείται δυάρι 61 τ.μ. καινούργιο με parking πιλοτής. Τιμή 83.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (560)

¶ø§∂πΔ∞π τριάρι καινούργιο, 2 υ/δ, διαμπερές, τζάκι, 3ος, αποθήκη, πάρκιν κοντά στην Κασσαβέτη. Τιμή 153.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ AKINHTA •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ΔËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (657)

¶ø§∂πΔ∞π περιοχή Χρυσοχοΐδη ισόγεια μονοκατοικία 74 τ.μ. σε γωνιακό οικόπεδο 149 τ.μ., χτίζει 180 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (264)

¶ø§∂πΔ∞π νεόδμητη μονοκατοικία στο Φυτόκο 3 επιπέδων, 212 τ.μ. σε οικόπεδο 262 τ.μ., με μοναδική πανοραμική θέα την πόλη και το λιμάνι της, 3 υ/δ, 2 μπάνια, open κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, καθιστικό με τζάκι, μεγάλα γωνιακά μπαλκόνια, playroom, θέση στάθμευσης. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (265)

¶ø§∂πΔ∞π

Βόλος, κέντρο: α) Γκαρσονιέρα καινούργια 28 τ.μ., πάρκιν, 41.000 Ε. β) Γκαρσονιέρα 31 τ.μ. κοντά στον Άγιο Νικόλαο 31.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ AKINHTA •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ΔËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (658)

στην καρδιά της Αγχιάλου και με ανεμπόδιστη θέα τη θάλασσα πανέμορφη βίλα με χώρο υποδοχής, 2 υ/δ, μπάνιο, ανεξάρτητη κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, a/c, βοηθητικός χώρος και μοναδικά διαμορφωμένος κήπος σε οικόπεδο 650 τ.μ. με Σ.Δ. 1,6. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (266)

¶ø§∂πΔ∞π

∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À

¶ø§√À¡Δ∞π

ª√¡√ °π∞ π¢πøΔ∂™ Δ∏§. 6936-850192/24210-34437 1) ΜΕΖΟΝΕΤΑ - ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 130+70 τ.μ., γωνιακή με θέα το Πήλιο, πολυτελούς κατασκευής στη Ν. Δημητριάδα, Αταλάντης & Εστίας (χωρίς ΦΠΑ). 2) ΜΕΖΟΝΕΤΑ Β’ ορ. 130 τ.μ. με άριστη διαρρύθμιση & θέα, με πλήρη αυτονομία θέρμανσης, θέση στάθμευσης & μεγάλη αποθήκη υπογείου, Τζάνου 12. 3) ΜΕΖΟΝΕΤΑ Δ’Ε’ ορ. 155 τ.μ., με απεριόριστη θέα, υπερσύγχρονης κατασκευής, διπλή θέση στάθμευσης πιλοτής, αποθήκη 15 τ.μ., Ι. Τζάνου 12. 4) ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 94 τ.μ. πολυτελούς κατασκευής σε υπό ανέγερση πενταόροφη οικοδομή με κεραμοσκεπή, Ι. Τζάνου 8. (286)

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ καινούργιο ετοιμοπαράδοτο τριάρι 95,40 τ.μ., ανατολικό, διαμπερές, με θέση στάθμευσης και αποθήκη πολυτελούς κατασκευής (μονώσεις, τζάκι, τηλεθέαση, λεβητάκι αυτόνομο φ. αερίου, ξύλινα δάπεδα υπνοδωματίου παρκέ, διπλά τζάμια, πόρτα ασφαλείας θωρακισμένη, πόρτες εσωτερικές βέγκε, υαλοπίνακες εξώστη τρίπλεξ ασφαλείας). Σε πολυκατοικία μόνο 6 διαμερισμάτων στο κέντρο του Βόλου, περιοχή Μεταμορφώσεως, οδός Κρίτσκη 43. Τιμή προσιτή χωρίς επιβάρυνση ΦΠΑ επί των συμβολαίων. Τηλ. 24210-45622, 6977-233210. (282)

¶·Á·ÛÒÓ 131 ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - μfiÏÔ˜

Από την ΕΡΓΑΚ Α.Τ.Ε.

¶ø§√À¡Δ∞π διαμερίσματα σε νεοαναγειρόμενη οικοδομή επί της Αγίας Σοφίας (Ν. Ιωνία, Βόλος) 3άρια, 2άρι, με αποθήκη και parking, μεγάλες βεράντες. Παράδοση 4ος/2011. Τηλ. 2410-615970, κιν. 6977227132. (793)

∂À∫∞πƒπ∞ ·) ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινούργια μεζονέτα 110 τ.μ. με 3 υ/δ, 2 wc σε οικόπ. 150 τ.μ. μπροστά σε πάρκο, θέα Πήλιο, 148.000 Ε. ‚) πωλείται μεζονέτα καινούργια 150 τ.μ. με 1 μπάνιο, 2 wc, 3 υ/δ, ενεργειακό τζάκι, αυλή. Τιμή ευκαιρίας 197.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (782)

∂À∫∞πƒπ∞ Â¤Ó‰˘Û˘ ¶ø§∂πΔ∞π 250 τ.μ. οικοπ. αστικό, κτίζει πάνω από 400 τ.μ., μεγάλη φάτσα. Άριστη επένδυση 107.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (783)

¶ø§∂πΔ∞π καινούργια μεζονέτα 180 τ.μ. με 4 υ/δ, 3 wc, σε οικόπ. 140 τ.μ., άριστη κατασκευή, θέα Πήλιο, Γορίτσα, parking, ασανσέρ, ανατολική, τιμή ευκαιρίας 230.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (784)

¶ø§√À¡Δ∞π ·) Τριάρι 95 τ.μ., 2 υ/δ, ανατολικό κοντά σε πεζόδρομο, καινούργιο. ‚) Δυάρι ρετιρέ 67 τ.μ., τζάκι, parking με θέα έως τη θάλασσα και 57 τ.μ. με θέα το Πήλιο. Á) Πωλούνται δυάρια καινούργια από 88.000 Ε. ‰) Δυάρι 56 τ.μ. 58.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (785)

∫∞™™∞μ∂Δ∏ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ¶ø§∂πΔ∞π οροφ/σμα 144 τ.μ., ρετιρέ με 3 υ/δ, 2 wc, τζάκι, διαμπερές, αποθήκη, πάρκιν, θέα Πήλιο, εξαιρετική ποιότητα κατασκευής, μεγάλες βεράντες. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (786)

www.athanasiourealestate.com

TËÏ. 24210-48017 Î·È 6974-707033

∂À∫∞πƒπ∞

Πωλούνται κεντρικά ακίνητα Διαμερίσματα (παλαιά - καινούρια). Μονοκατοικίες και οικόπεδα εντός και εκτός πόλεως. Κτήματα και αγροτεμάχια παραθαλάσσια και χερσαία. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με πείρα του αντικειμένου άνω των 35 ετών. Εμπιστευθείτε μας. (275)

¶∏§π√ πωλούνται 8 στρ. κοντά στα Χάνια, με 45μ. φάτσα στον κεντρικό δρόμο, με θαυμάσια θέα έως τη θάλασσα. Τιμή 57.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (787)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 33

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ª∞ƒΔπ√À 2011

¶ƒ√Δ∞™∂π™ ∂μ¢√ª∞¢∞™ ∞§À∫∂™. (™ˆÚfi˜) √ÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ ™.¢ 0, 4 Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›Ï· ÛÙÔ ‰·Û¿ÎÈ. ΔÈÌ‹ 65.000∂ (μ√201044) ∞§À∫∂™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÓÂfi‰ÌËÙË 3 ÂÈ¤‰ˆÓ 183ÙÌ, 3˘/‰, 2Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, 2 ¿ÚÎÈÓ, ΋Ô˜, 20Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 210.000∂ (μ√200525) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 96ÙÌ ÓÂfi‰ÌËÙÔ ‰È·ÌÂÚ¤˜, 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË, ‰Ú‡ÈÓ· ·ÙÒÌ·Ù·, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ÏÔ˘Í Î·Ù·Û΢‹. ΔÈÌ‹ 160.000∂ (μ√200563)

¶ø§∏™∂π™ ∫∞Δ√π∫πø¡ ∞°π√π ∞¡∞ƒ°Àƒ√π. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ ‰È·ÌÂÚ¤˜, 2 ˘/‰, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, A/C. ΔÈÌ‹ 125.000∂(μ√172861) ∞°. ∞¡∞ƒ°Àƒ√π. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 42ÙÌ Û ·ÓÂÁÂÈÚfiÌÂÓË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÁˆÓÈ·Îfi 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì º/∞, ·˘ÙfiÓÔÌÔ, 2 ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 58.000∂ (μ√200975) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 72ÙÌ ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ, 1˘/‰, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ͯˆÚÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó·. ΔÈÌ‹ 90.000∂ (μ√200059) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 45ÙÌ 1˘/‰, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ΔÈÌ‹ 70.000∂ (μ√200072) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 70ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 136ÙÌ. ΔÈÌ‹ 160.000∂ (μ√199986) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ .ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 84ÙÌ, 2˘/‰, Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, ηÙÔÈ΋ÛÈÌË, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 114ÙÌ Û Ôχ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 135.000∂ (μ√200844) ∞°ƒπ∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÙÚÈÏÔηÙÔÈΛ· ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 97ÙÌ, 2˘/‰, ÂÓÈ·›· ÎÔ˘˙›Ó·, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, Ù˙¿ÎÈ, ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·Ôı‹ÎË, ΋Ô, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2008, ÙÈÌ‹ 120.000∂ (BO176876) ∞§À∫∂™. ¡ÂfiÎÙÈÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 78ÙÌ, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 2˘/‰, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 140.000∂ (μ√199915) ∞§À∫∂™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ·˘ÙfiÓÔÌË 3 ÂÈ¤‰ˆÓ 180ÙÌ, 3˘/‰, 2Ì¿ÓÈ·, 2 Áηڿ˙, ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ·Û·ÓÛ¤Ú, ΋Ô, ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÌÔÓ·‰È΋. ΔÈÌ‹ 250.000∂ (μ√200537) ∞§À∫∂™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÓÂfi‰ÌËÙÔ 89ÙÌ, 2˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 180.000∂ (μ√200538) ∞§À∫∂™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÓÂfi‰ÌËÙÔ 54ÙÌ, 20Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÈÛÙË ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛË. ΔÈÌ‹ 110.000∂ (μ√200539) ∞§À∫∂™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ËÌÈÙÂÏ‹˜, 120ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 200ÙÌ Ì ™.¢ 0, 8, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 170.000∂ (μ√200839) ∞§À∫∂™. ∞ÍÈfiÏÔÁÔ ÁˆÓÈ·Îfi ·Î›ÓËÙÔ 1200ÙÌ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·È 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 2000ÙÌ, ‰Èη›ˆÌ· ÂÓfi˜ ·ÎfiÌ· ÔÚfiÊÔ˘, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ, Ì¿ÚÎÂÙ, ÙÚ¿Â˙·.(μ√200940) ∞§À∫∂™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 48ÙÌ, ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ï›·˜, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ·˘ÙÔÓÔÌ›·. ΔÈÌ‹ 80.000∂ (μ√200942) ∞§À∫∂™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 72ÙÌ, 2 ˘/‰, ÎÏÂÈÛÙfi Áηڿ˙, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ï›·˜. ΔÈÌ‹ 115.000∂ (μ√200944) ∞§À∫∂™. ∞ΛÓËÙÔ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi 9 ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000ÙÌ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÈÛÙÔ ÁÈ· Â¤Ó‰˘ÛË. ΔÈÌ‹ 410.000∂ (μ√200696) ∞¡∞§∏æ∏. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 75ÙÌ, ·Ôı‹ÎË ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·. ΔÈÌ‹ 65.000∂(μ√183396) ∞¡∞§∏æ∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 52ÙÌ, 1 ÔÚfiÊÔ˘, 1 ˘/‰, ÎÔ˘˙›Ó· ¿ÛÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, 90.000∂ (μ√92573) ∞§À∫∂™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÓÂÔ·Ó·ÁÂÈÚfiÌÂÓË 2 ÂÈ¤‰ˆÓ, 160ÙÌ Ì ΋Ô, 3 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi Î·È 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 260.000∂ (μ√188563) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 86ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ , ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, 1 Ì¿ÓÈÔ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜. ΔÈÌ‹ 130.000∂ (BO170209) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ÓÂfi‰ÌËÙÔ 81ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, Û·ÏÔÓÔÎÔ˘˙›Ó·, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 140.000∂ (μ√201033)

∫∞§§π£∂∞. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 100ÙÌ ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì 3˘/‰, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Û ÚÔÓÔÌȷ΋ ı¤ÛË Ì ı¤· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 230.000∂ (μ√200827) ∫∞§§π£∂∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 74 Ù.Ì., Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘, 2˘/‰, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ Î·È ÁηÚÛÔÓȤڷ 25ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160ÙÌ, ·˘ÙfiÓÔÌË Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160ÙÌ, ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ™.¢ 0, 8.ΔÈÌ‹ 165.000∂ (μ√200606) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 61ÙÌ ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 1985, 1˘/‰, Û·ÏfiÓÈ, Ì¿ÓÈÔ, ‚ÂÚ¿ÓÙ· ÚÔÛfi„ˆ˜ Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 67.000∂ (μ√199783) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 82ÙÌ, 3 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 124ÙÌ. ΔÈÌ‹ 125.000∂ (μ√196697) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. ∞ӷηÈÓÈṲ̂ÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 80ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 170ÙÌ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Ì 2˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ΋Ô, ηÏÔÚÈÊ¤Ú Ê/· ¤ÙÔÈÌ· ÁÈ· Ó· ηÙÔÈÎËı›. ΔÈÌ‹ 140.000∂ (μ√199790) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 120ÙÌ, 3 ˘/‰, Û·ÏÔÓÔÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, wc, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ù˙¿ÎÈ, ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, Û ȉÈfiÎÙËÙË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, ¿ÚÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜, ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˜ ΋Ô˜ Ì Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘. ΔÈÌ‹ 185.000∂ (μ√199996) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, 90ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٷÛ΢‹˜ 2005 , 2 ˘/‰ , Ù˙¿ÎÈ, Ù¤ÓÙ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·. ΔÈÌ‹ 125.000∂ (BO183711) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 104, 5ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¤ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢‹˜ 2004, 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi, Ì Ôχ ηϋ ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 150.000 (BO194056) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 74ÙÌ Ì ÙÚÈÊ·ÛÈÎfi Ó˘ÎÙÂÚÈÓfi Ú‡̷, ıÂÚÌÔÛ˘ÛÛˆÚÂ˘Ù¤˜ Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 60.000∂ (μ√200986) ¡∂∞ πø¡π∞ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 80ÙÌ, 2 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹ 128.000∂ (μ√200697) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 182ÙÌ (ÈÛfiÁÂÈÔ 88ÙÌ Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 94ÙÌ) 4 ˘/‰, 4 Ì¿ÓÈ·, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ·Ôı‹ÎË, ı¤· ΋Ô˜ ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ. ΔÈÌ‹ 150.000∂ (μ√195493) ¡∂∞ ∞°Ãπ∞§√™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÓÂfi‰ÌËÙË ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ 145ÙÌ, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ‚Ô˘Ófi, ¿ÚÎÈÓ 2 ı¤ÛˆÓ, ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·, 2 Ì¿ÓÈ·, 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ˘fiÁÂÈÔ Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ‚Ô˘Ófi Î·È ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 270.000∂ (μ√200616) √•À°√¡√. ∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 107ÙÌ Ì 2 ˘/‰, ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓÔ Ì ÎÚ˘Êfi ʈÙÈÛÌfi, Á˘„ÔÛ·Ó›‰Â˜, ¤ÙÚ·, Ù˙¿ÎÈ. ΔÈÌ‹ 160.000∂ (μ√200037) Ãπ§π∞¢√À. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 190ÙÌ, 2 ÂÈ¤‰ˆÓ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ 160ÙÌ, 4 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ÎÔ˘˙›Ó· Ì ηıÈÛÙÈÎfi, ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì bar Î·È ·˘Ï‹, Û ‹Û˘¯Ë ÁÂÈÙÔÓÈ¿. ΔÈÌ‹ 190.000∂ (BO196035) ÃÀ™√Ã√´¢∏. ∞ÓÙÈÛÂÈÛÌÈ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 80ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 101ÙÌ. ΔÈÌ‹ 90.000∂ (μ√199993)

¶ø§∏™∂π™ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫ø¡ Ãøƒø¡ ∫∂¡Δƒ√. °Ú·ÊÂ›Ô Û ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ ÛËÌÂ›Ô 33ÙÌ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¯Ú‹˙ÂÈ ÌÂÚÈ΋˜ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 37.000∂ (μ√199981)

∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ ∞§ªÀƒ√™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 220ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ 317ÙÌ, 2 ÂÈ¤‰ˆÓ, 2 ˘/‰, ı¤ÚÌ·ÓÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, Ù˙¿ÎÈ, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜, ·Ôı‹ÎË, Ì ΋Ô Î·È ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 230.000∂ (BO197001) ª∏§π∂™ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ, 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, Ì Ôχ ˆÚ·›· ı¤·, ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ, ηٷÛ΢‹˜ 1980, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1600ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ΔÈÌ‹ 120.000∂. (μ√170218) ¶§∞Δ∞¡π¢π∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ‰˘Ô ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ì·ÏÎfiÓÈ, 2 ˘/‰, A/C, Ù˙¿ÎÈ, ¯Ú‹ÛË ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘ ΋Ô˘, 50 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘. ΔÈÌ‹ 78.000∂ (μ√198516)

¶√ƒΔ∞ƒπ∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 105ÙÌ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ηٷÛ΢‹˜, 2 ˘/‰, 3 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, parking Û ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ÙÔÔıÂÛ›· ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi Î·È ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·. ΔÈÌ‹ 189.000∂(μ√191077) §∞À∫√™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 90ÙÌ, ·Ôı‹ÎË, Ù˙¿ÎÈ, ı¤·, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Ì ΋Ô. ΔÈÌ‹ 100.000∂ (μ√167746)

¶ø§∏™∂π™ √π∫√¶∂¢ø¡ ∞§À∫∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 636ÙÌ Ì ı¤·, ÏËÛ›ÔÓ ∞Á›Ô˘ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘. ΔÈÌ‹ 130.000∂ (μ√199552) ∞§À∫∂™. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1650ÙÌ Ì ԛÎËÌ· 27ÙÌ, ʈ˜, ÓÂÚfi, ı¤·. ΔÈÌ‹ 110.000∂ (μ√200015) ∞§À∫∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 270Δª ™¢ 0, 8 ¿ÚÈÛÙÔ. ΔÈÌ‹ 125.000∂ (μ√200019) ∞§À∫∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 695ÙÌ.ΔÈÌ‹ 95.000∂ (μ√199987) ∞º∂Δ∂™. OÈÎfiÂ‰Ô 1880ÙÌ , ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛË Î·ÙÔÈΛ·˜. ΔÈÌ‹ 120.000∂ (BO197534) ∞º∏™™√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 4700ÙÌ, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· Û fiÏÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ. ΔÈÌ‹ 70.000∂ ( BO174010) ∫π™™√™. √ÈÎfiÂ‰Ô Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ì ÚfiÛ‚·ÛË Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ Ì ı¤· ‚Ô˘Ófi Î·È ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 80.000∂ (μ√200569) §∞À∫√™. √ÈÎfiÂ‰Ô Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· Î·È Â‡ÎÔÏË ÚfiÛ‚·ÛË. ΔÈÌ‹ 40.000∂. (μ√198131) §∞À∫√™. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ §·‡ÎÔ˘ ªËϛӷ˜ Ì Ôχ ηϋ ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ΔÈÌ‹ 80.000∂ (μ√199753) ª∞ƒ∞£√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Ì ‰¤ÓÙÚ·, ÁÂÒÙÚËÛË, ¿ÚÈÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡. ¢È·ı¤ÙÂÈ Î·È ÔÈΛ· 100ÙÌ ·Ï·ÈfiÙËÙÔ˜. ΔÈÌ‹ 170.000∂ (μ√199554) ª∞ƒ∞£√™-¶§∞∫∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 250ÙÌ Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 229ÙÌ, Û.‰. 1, 2, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 75.000∂ (μ√199880) ª∞ƒ∞£√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 430ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·, ™.¢ 1, 0. ΔÈÌ‹ 195.000∂ (μ√201034) ª∞ƒ∞£√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 2080ÙÌ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ‰˘Ô ÎÙ›ÛÌ·Ù·. ΔÈÌ‹ 90.000∂ (μ√200826) ª∏§π¡∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 695 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ̤۷ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 45.000∂ (μ√199759) ª∏§π¡∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.067 ÙÌ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ªËϛӷ˜ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛË Î·ÙÔÈΛ·˜. ΔÈÌ‹ 90.000∂ (μ√199761) ª√Àƒ∂™π. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.200ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÚfiÛÔ„Ë Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛË È‰ÈˆÙÈ΋˜ ÔÈΛ·˜, ÂÏ·ÊÚ¿ ÂÈÎÏÈÓ¤˜. ΔÈÌ‹ 70.000∂ (μ√191899) ¡∂∞¶√§∏. √ÈÎfiÂ‰Ô 300, 09ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0, 8 Î·È Î¿Ï˘„˘ 0, 6, ÚfiÛÔ„Ë 18, 13Ì. ΔÈÌ‹ 130.000∂ (BO195330) ™∫π∞£√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 225, 6ÙÌ ° ÙÔ̤·˜ ª∂ ™.¢ 0, 8 Î·È ™.∫ 70%.ΔÈÌ‹ 120.000∂ (μ√200992) ™Δ∞°π∞Δ∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 480ÙÌ ™.¢. 0, 8 ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 60.000∂ (μ√199989) Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.250ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÚfiÛ‚·ÛË Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, Û Ôχ ηÏfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ΔÈÌ‹ 60.000∂ (μ√191868) Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 400ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0, 8 Û Ôχ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Ô‰Ô‡, Ì ı¤·, Â›‰Ô, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ· ÂÓ ÈÛ¯‡. ΔÈÌ‹ 60.000∂ (μ√193969) Ãπ§π∞¢√À. √ÈÎfiÂ‰Ô 200ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ΔÈÌ‹ 100.000∂ (μ√195774 Ã√ƒΔ√. √ÈÎfiÂ‰Ô 13 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÃfiÚÙÔ, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì Ôχ ηϋ ı¤·. ΔÈÌ‹ 130.000∂ (μ√199756) (276)

(326)

∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213 ¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (295)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™

Δ∏§. 24210-25846, FAX 24210-20267 ¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì., ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ∂. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 120 Ù.Ì., ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì., Ì ̷Á·˙› 77 Ù.Ì., ÛÙË ¡. πˆÓ›· (∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘). 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 165 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 120 Ù.Ì., 3 ¿ÚÎÈÓ ˘fiÁÂÈ·. ∂›Ó·È ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ 1.200 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·. ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ¿ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ÛÙÔ Î‡Ì·. 5. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ı¤·. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 312 Ù.Ì. ‹ 620 Ù.Ì. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÛÔʛٷ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. 5. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹. 6. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. (303)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725 ∫π¡. 6972-672426

√π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì., 30.000. ª¿Ú·ıÔ˜, 310 Ù.Ì., 80.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000. ¡. πˆÓ›· ¶ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì., 65.000. ¡. πˆÓ›· §‡ÎÂÈÔ, 120 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 70.000. ¡. πˆÓ›· ™ÙÚ·Ùfi‰Ô, 517 Ù.Ì., 165.000. ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000. §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ·, 280.000.

∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ·, 130.000. ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì., 70.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 135 Ù.Ì., 40.000. ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·, 200 Ù.Ì., 80.000. ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ, 140 Ù.Ì., 55.000. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ™·ÚÙÈ¿˜, 19 ÛÙÚ. 200.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 400 Ù.Ì., 85.000. ∞Á. Δ·Íȿگ˘ º˘ÙfiÎÔ 4 ÛÙÚÂÌ. 50.000. °ÎÈÒÓË, 8 ÛÙÚÂÌ. Ì 60 Ù.Ì. ÎÙ›ÛÌ· 110.000 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., 150.000. ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔÈ 85 Ù.Ì., ÔÈÎfi 120 Ù.Ì., 70.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi 140 Ù.Ì., 110.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 130 Ù.Ì., 135.000. ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 200 Ù.Ì., 170.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì., 210.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 65 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 80 Ù.Ì. 63.000. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 135.000. ∂ÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 180 Ù.Ì., 140.000. ¡. πˆÓ›· ÔÙ¿ÌÈ 45 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 60 Ù.Ì., 40.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 140.000. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 400 Ù.Ì., 300.000. ¡Â¿ÔÏË 150 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 300 Ù.Ì., 135.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 50 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 135 Ù.Ì., 80.000. ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜ 75 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 85.000. ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË ¡. πˆÓ›· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 105.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÚÔÛÊ˘ÁÈ΋, 20.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 50Ù.Ì., 60.000. ¶ÚfiÓÔÈ·, fiÚÔÊÔ˜ 67 Ù.Ì., Ì ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 67 Ù.Ì., 110.000. ¶¿ÚÎÔ πˆÓ›·, 100 Ù.Ì. 150.000 º¿ÚÛ·Ï· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 250 Ù.Ì. 70.000. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ °‹Â‰Ô ¡›Î˘, ËÌÈÙÂϤ˜ 85 Ù.Ì. 75.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì., 190.000. μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, fiÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì., 120.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, 85 Ù.Ì., 85.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 95 Ù.Ì., 95.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÁηÚÛ. 30 Ù.Ì., 35.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 78 Ù.Ì., 75.000. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ ¡. πˆÓ›·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì., 200.000. ¶ÚfiÓÔÈ·, ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì., 45.000. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, fiÚÔÊÔ˜ 250 Ù.Ì., 250.000. (296)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278

¶ø§∂πΔ∞π μfiÏÔ˜ - ÕÓ·˘ÚÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 115 Ù.Ì. (·Ôı‹ÎË, Áηڿ˙). μfiÏÔ˜-¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ı¤·. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ - ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 280 Ù.Ì. Û 570 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞Ï˘Î¤˜-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 140 Ù.Ì.+70 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 225 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μfiÏÔ˜-√͢ÁfiÓÔ fiÚÔÊÔ˜ 1.000 Ù.Ì., ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ (ÚÒËÓ ‚ÈÔÙ¯ӛ· ÚÔ‡¯ˆÓ). ÕÓˆ μfiÏÔ˜ - ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ - ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ÕÓ·˘ÚÔ˜-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 115 Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. μfiÏÔ˜ ∫ÔÚ·‹ 26 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 25.000 ∂. μfiÏÔ˜ ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 567 Ù.Ì. (41Á). ¡. πˆÓ›·, ποڈÓ, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 30 Ù.Ì. 37.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿-ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 400 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 80 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 200 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 130 Ù.Ì. Û 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-μ·Úο ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ú·ÁÈ·› 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·.

∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚÂÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì· 2,3 ÛÙÚÂÌÌ, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· (ÏÈ‚¿‰È ÙÚ·Á¿Ó·). ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì· 5 ÛÙÚÂÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ+ÔÈΛ· 30 Ù.Ì. Ì ı¤· (‰ÚfiÌÔ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜). ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì· 6 ÛÙÚÂÌÌ., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì., Î·È 430 Ù.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 350 ¤ˆ˜ 700 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 200, 350, 400 Î·È 700 Ù.Ì. (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ 4). ∫. §Â¯ÒÓÈ·-μÚԯȿ 4 ÛÙÚÂÌÌ. Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ı¤ÛË ∞¯Ï·‰›ÙÛ· 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. 120.000 ∂. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞. °·Ù˙¤·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ Û 380 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∫. °·Ù˙¤· ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚÂÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ʤÙ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ªËÏȤ˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· 236 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 510 Ù.Ì. Ì ı¤·. ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘-ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰·-∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. •Ô˘Ú›¯ÙÈ ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÎÙ‹Ì· 5.300 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ı¤ÛË ƒ·˙‹ ÎÙ‹Ì· 16 ÛÙÚÂÌÌ. Ì ı¤·. μ˘˙›ÙÛ·-ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ. ΤÓÙÚÔ. ΔÚ›ÎÂÚÈ-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË). ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 70 Ù.Ì., 60 Ù.Ì. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË-¡Ë˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. (304)

-----------------------------------¶ƒ√ΔÀ¶√ ∫∂¡Δƒ√ ∞°√ƒø¡ ∫∞π ¶ø§∏™∂ø¡ ∞∫π¡∏Δø¡ ƒ. º∂ƒ∞π√À 105∞ Δ∏§.&FAX 24210-52061, ∫π¡ 6972391647 ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™Δ∂∫∞™ ∏§π∞™

√π∫π∂™ ΦΥΤΟΚΟ, καινούργια ανεξάρτητη μεζονέτα τριών επιπέδων, πολυτελούς κατασκευής 100 τ.μ. Ο κύριος χώρος 73 τ.μ. το ισόγειο με κλειστό γκαράζ σε οικόπεδο 275 τ.μ., με απεριόριστη θέα στο Βόλο. ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ ισόγεια οικία 150 τ.μ. σε οικόπεδο 556,40 τ.μ., με θέα. Ν. Ιωνία, ισόγεια οικία 60 τ.μ. περίπου σε οικόπεδο 135 τ.μ. μfiÏÔ˜ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 118 Ù.Ì. Μελισσάτικα, 150 τ.μ. σε 1.000 τ.μ. οικόπεδο (Κουγιάτικα). Νεάπολη, 80 τ.μ. σε οικόπεδο 220 τ.μ. Βόλος, ισόγεια οικία 38 τ.μ. σε οικόπεδο 65 τ.μ. Βόλος, ισόγεια οικία 90 τ.μ. σε οικόπεδο 135 τ.μ. Ν. Ιωνία, καινούργια μεζονέτα 138 τ.μ. με υπόγειο 70 τ.μ. σε οικ. 235 τ.μ. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ Βόλος, (κέντρο) 93,70 τ.μ. 2ου ορόφου. Βόλος, (κέντρο) 88,90 τ.μ. 2ου ορόφου. Βόλος, (κέντρο) 51,10 τ.μ. 2ου ορόφου. Βόλος., (κέντρο) 56,70 τ.μ. 3ου ορόφου. Βόλος, (κέντρο) 26,70 τ.μ. 1ου ορόφου, ακάλυπτο. Βόλος (κέντρο) 34,10 τ.μ. 1ου ορόφου ακάλυπτο. μfiÏÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 100 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 100 Ù.Ì., 3Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 135 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ. ∞ÁÚÈ¿, 250 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8. Βόλος, Ν. Δημητριάδα καινούργια 120, 125, 127 τ.μ. σε τριώροφη οικοδομή. Ν. Ιωνία 150 τ.μ. 3ου ορόφου γωνιακό, τιμή 100.000 Ε. °ƒ∞º∂π∞ μ√§√™ (∫∂¡Δƒ√) 33 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ô‰fi˜ ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË. √π∫√¶∂¢∞ Σταγιάτες, 1.230 τ.μ. εντός οικισμού με πανοραμική θέα στο Βόλο. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 4.654 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο. Ν. Ιωνία 400 τ.μ. με Σ.Δ. 0,8 όπισθεν Γεωπονικής Σχολής. Βόλος, Καραγάτς 400 τ.μ. γωνιακό, Νικοτσάρα. ΚΤΗΜΑΤΑ Μελισσάτικα, 16 στρέμματα με θέα το Βόλο, δίνεται και τμηματικά 4, 6, 6 στρέμματα. μ√§√™ (∞£∏¡ø¡) 9 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. Μελισσάτικα, 4.001 τ.μ. φάτσα περιφερειακό. Ν. Αγχίαλο 4.200 τ.μ., περιοχή Στούπι. Μελισσάτικα, 10.000 τ.μ. με ελιές (Κουγιάτικα). ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ Μπούφα, οικόπεδο 3.328 τ.μ. εντός οικισμού, φάτσα στο κύμα. Μ. Βελανιδιά, οικόπεδο 320 τ.μ., δεύτερο από το κύμα. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ Βόλος (κέντρο) 24,30 τ.μ., 30 τ.μ., 30 τ.μ., 38,90 τ.μ. Βόλο, 124 τ.μ. ισόγειο στην οδό 28ης Οκτωβρίου. Βόλος, ισόγειο κατάστημα με πατάρι 150 τ.μ. στην Κοραή. Βόλος, ισόγειο κατάστημα με πατάρι 100 τ.μ. Παγασών. Σκιάθος, ισόγειο κατάστημα 40 τ.μ. στο κέντρο. (306)


34 ™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ 6937435222 Email: info@stefanatos.gr www.realestate.stefanatos.gr √π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 72ÙÌ Ì ÍÂÓÒÓ· 23ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë 133 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, πˆÏÎÔ‡ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 75ÙÌ/ÔÚÔÊÔ, ∞Á. μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ (ÔÏ˘ÙÂϤ˜), ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 55ÙÌ,ÔÈÎ.120 ÙÌ, ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105 ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ΔÚÈ¿ÚÈ 88ÙÌ, ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, °ÎÏ·‚¿ÓË ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 170ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ Ì ÁηÚÛÔÓȤڷ 30ÙÌ, ¡. πˆÓ›· ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 75ÙÌ, √ÁÏ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 140ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ √ÈΛ· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 400ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140ÙÌ Î·È ‰˘¿ÚÈ· 50ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 148ÙÌ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, ∞Ï˘Î¤˜ ¢˘¿ÚÈ 78ÙÌ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ™Ô˘ÙÚ·Ï› ΔÚÈ¿ÚÈ 93ÙÌ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ™Ô˘ÙÚ·Ï› √ÈΛ· 72ÙÌ ÈÛfiÁÂÈÔ ∞Ï˘Î¤˜ °Î·ÚÛÔÓȤڷ 35ÙÌ 2Ô˜ ÔÚ., ı¤·, ∞Ï˘Î¤˜ √ÈΛ· 45ÙÌ, ÔÈÎÔ 150ÙÌ, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ √ÈΛ· 207ÙÌ, ÔÈÎÔ. 260ÙÌ, ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη √π∫√¶∂¢∞ - ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13 ÛÙÚ. Ì ÂÏȤ˜, ª·Ìȉ¿Î˘ √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘, μπ¶∂, μfiÏÔ˜ √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ μfiÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 220ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 176ÙÌ, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· √ÈÎfiÂ‰Ô 118ÙÌ, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚ., ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÚÔ˜ ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4850ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ √ÈÎfi‰· 85ÙÌ Î·È 170ÙÌ, ¶Ï·˙ ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 322ÙÌ, ¶∞§π∞ μfiÏÔ˘ √ÈÎfi‰· 300ÙÌ Î·È 925ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1721ÙÌ, º˘ÙfiÎÔ-§ÔÌ‚¿Ú‰· ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 95ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë μfiÏÔ˜ ΔÂÙÚ·ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1850ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘ ∫Ù›ÚÈÔ 700ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 7100ÙÌ, §Â¯ÒÓÈ· μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 2300ÙÌ Ì ÎÙ›ÚÈÔ 232ÙÌ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118ÙÌ, πˆÏÎÔ‡ (Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜) μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ - μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 530ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1800ÙÌ, ∞’ μπ¶∂ √ÈÎfiÂ‰Ô 4.150ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘ μfiÏÔ˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4600ÙÌ, §·Ï¿ÚÈ· ™ÎfiÂÏÔ˜ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 52ÙÌ Î·È ·Ù¿ÚÈ 52ÙÌ, ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜- μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 460ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 356ÙÌ, §·Ú›Û˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 300ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 280ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∫Ù›ÚÈÔ 400ÙÌ Û ÔÈÎ. 2400ÙÌ,Ô‰fi˜ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 450ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ŒÎÙ·ÛË 9 ÛÙÚ. ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞’ μπ¶∂ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·-∂›‰Ë ‰ÒÚˆÓ ™ÎfiÂÏÔ˜ ∫Ù›ÚÈÔ 770ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 650ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ¶∏§π√ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 122ÙÌ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È· √ÈΛ· 136ÙÌ Û ÔÈÎfi. 1000ÙÌ, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 102ÙÌ,ÔÈÎfi 825ÙÌ, ÿÓÈ· ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 60ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 330ÙÌ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 50ÙÌ, ™˘Î‹ ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000ÙÌ, ªËÏȤ˜ ∫·ÙÔÈΛ· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 270ÙÌ, ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 91ÙÌ Û ÔÈÎ. 1ÛÙÚ, ªÔ‡ÚÂÛÈ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 78ÙÌ, ÔÈÎ. 108ÙÌ, ªËϛӷ ∫·ÙÔÈ˘ ·fi 48 ¤ˆ˜ 92 ÙÌ, μ˘˙›ÙÛ· √ÈÎfiÂ‰Ô 8000ÙÌ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÃÔÚ¢Ùfi ∫Ù‹Ì· 6000ÙÌ, ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ∫Ù‹Ì· 4000ÙÌ, ÃÔÓ‰Ú‹ ÕÌÌÔ˜ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ∫Ù‹Ì· 4000ÙÌ Ì ÚfiÛÔ„Ë 90Ì ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, §·ÌÈÓÔ‡ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10000ÙÌ, ª·Ï¿ÎÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 21000ÙÌ Ì ηÛÙ·ÓȤ˜ Î·È ÌËÏȤ˜, ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ∫Ù‹Ì· 8000ÙÌ Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ∑ÂÚ‚fi¯È· √ÈÎfi‰· 4ÛÙÚ ¤ˆ˜ 7,7 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ªÂÏ·Ó‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 50ÛÙÚ. Ì ÚfiÛÔ„Ë 160Ì ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ª·Ï¿ÎÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,7ÛÙÚ Ì ·Ï·Èfi ÎÙ›ÛÌ·, ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ¶ÔÙÈÛÙÈο •˘Ófi‚Ú˘ÛË √ÈÎfiÂ‰Ô 170ÙÌ, ™˘Î‹ √ÈÎfiÂ‰Ô 2770ÙÌ, ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ™˘Î‹ √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·, ∫ÔÚÒË √ÈÎfi‰· ·fi 1650ÙÌ ¤ˆ˜ 2770ÙÌ ¤Î·ÛÙÔ, ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfi‰· 10,7ÛÙÚ & 4,5ÛÙÚ., ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfiÂ‰Ô 1,5ÛÙÚ., ÔÈÎÈÛÌfi˜ ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ¶¿Ô˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 11,8ÛÙÚ., Ì ÔˆÚÔÊfiÚ·, ı¤·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜-÷ӛˆÓ (ª¤ÏÈ·) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ., μÚ˘Û›ÙÛ· ™˘Î‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 31,5ÛÙÚ., ™˘Î‹ √ÈÎfiÂ‰Ô 2039ÙÌ ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ªËϛӷ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,3 ÛÙÚ., ı¤·, §·‡ÎÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 1055ÙÌ, ΔÛ·Áηڿ‰· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 51 ÛÙÚ., ªËÏȤ˜ ¡. ™∫√¶∂§√™ ∫·ÙÔÈΛ· ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 120ÙÌ, ÃÒÚ· ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 70ÙÌ, ÃÒÚ· ΔÚÈÒÚÔÊË ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 180ÙÌ, ÃÒÚ· ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 130ÙÌ, μ·Ú‰ÈfiÏ· ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 72ÙÌ, μÚ¿¯Ô˜ √ÈΛ· 122ÙÌ, 4 Â›‰· Ì ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È ı¿Ï·ÛÛ·, ÃÒÚ· √ÈΛ· 40ÙÌ ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË, ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 110ÙÌ, ÈÛ›Ó·, ı¤·, ÂÈψ̤ÓÔ, ¶‡ÚÁÔ˜ ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 110ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ ¢ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 70ÙÌ, ÃÒÚ· √ÈΛ· ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË 75ÙÌ, ÃÒÚ· √ÈΛ· 80ÙÌ, ·˘Ï‹, Ù˙¿ÎÈ, ÂÈψ̤ÓÔ, 30Ì ·fi ÏÈÌ¿ÓÈ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 75ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ ¢ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 60ÙÌ, ∫·ÏfiÁËÚÔ˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 60ÙÌ. °ÏÒÛÛ· ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 60ÙÌ, °ÏÒÛÛ· ¢ÈÒÚÔʘ ÔÈ˘ 85ÙÌ Î·È 78ÙÌ ∫Ï‹Ì· ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 200ÙÌ, ™ÎfiÂÏÔ˜ √ÈΛ· 120ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 5,5ÛÙÚ ¢›ÙÚÔÔ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 100ÙÌ, ÔÈÎ. 4ÛÙÚ., °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ √ÈΛ· 80ÙÌ,ÔÈÎÔÂ‰Ô 4ÛÙÚ., °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ √ÈΛ· 100ÙÌ, ÔÈÎÔÂ‰Ô 4ÛÙÚ., °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ √ÈΛ· 70ÙÌ, °ÏÒÛÛ· ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 252ÙÌ, ÔÈÎ. 250ÙÌ, °ÏÒÛÛ·

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ª∞ƒΔπ√À 2011

¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150ÙÌ, ŒÏÈÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· - √ÈÎfi‰· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 12500ÙÌ, ∞Ï˘ÎÈ¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13,5ÛÙÚ, 50Ì ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ŒÎÙ·ÛË 840ÛÙÚ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ, ı¤·, ƒ¿¯Â˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ., ı¤·, ∞Á. ƒËÁ›ÓÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 4ÛÙÚ., Ú‡̷, ÓÂÚfi, ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5,5 ÛÙÚ., ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ı¤· ΔÛÈÌÈÛÈ¿ ∫Ù‹Ì· 8ÛÙÚ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ı¤·, μ·ı˘¿˜ ∫Ù‹Ì· 4,8ÛÙÚ. ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ΔÛÈÌÈÛÈ¿ ∫Ù‹Ì· 4ÛÙÚ., ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ΔÛÈÌÈÛÈ¿ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6,6ÛÙÚ, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ΔÛÈÌÈÛÈ¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4ÛÙÚ., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5,2ÛÙÚ., ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ∫Ù‹Ì· 10ÛÙÚ., ÂÏȤ˜, ηχ‚È, ¢›ÙÚÔÔ ∫Ù‹Ì· 4ÛÙÚ., ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ƒ¿¯Â˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 2200ÙÌ, ı¤·, ÎÙ›˙ÂÈ, μ·Ú‰ÈfiÏ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 1ÛÙÚ ¤ˆ˜ 4ÛÙÚ., °ÏÒÛÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.200ÙÌ, ¶Ô‡ÓÙ· °ÏÒÛÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.000ÙÌ, ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ °ÏÒÛÛ· √ÈÎfiÂ‰Ô 840ÙÌ, ÃÒÚ· ™ÎfiÂÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 740ÙÌ, ƒ¿¯Â˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4725ÙÌ, μÚˆÌÔÓ¤ÚÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4,5,6ÛÙÚ. ∞Á. ª·Ú›Ó· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10ÛÙÚ., ∞Ï˘ÎÈ¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13 ÛÙÚ., °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3,8 ÛÙÚ., ¶ÔÙ¿ÌÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,2 ÛÙÚ., ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,4 ÛÙÚ., ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 12.5 ÛÙÚ., ™ÎÏËÚ‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,8ÛÙÚ., ™ÎÏËÚ‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6,7ÛÙÚ., ¶Ô‡ÓÙ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4033ÙÌ, §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4100ÙÌ, ¡ËÛ› ¡. ™∫π∞£√™ - ¡. ∞§√¡¡∏™√™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 90ÙÌ ¤ˆ˜ 110ÙÌ, ¡. ™ÎÈ¿ıÔ˜ √ÈΛ· 67ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 204ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ •∂¡√¢√Ã∂π∞ - ∫∞º∂ - ∂™Δπ∞Δ√ƒπ∞ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 27 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ¿‰ÂÈ· ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ., ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ., ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ ∂ȯ›ÚËÛË ÂÛÙ›·Û˘ Ì ¿‰ÂÈ· “∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔΔ·‚¤ÚÓ·-∫·Ê¤” ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. ∂ȯ›ÚËÛË ∫∞º∂ ÒÏËÛË ‹ ÂÓÔÈΛ·ÛË ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ Δ·‚¤ÚÓ·-Ô˘˙ÂÚ› 120ÙÌ Ì ÔÈΛ· 110ÙÌ Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ (308)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210 22824 ∫ÈÓ. 6982 479 991-6973 585 390 mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr

¶ø§∂πΔ∞π - ¢˘¿ÚÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 50 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 1Ô˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. - ¢˘¿ÚÈ 15ÂÙ›·˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 55 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 5Ô˜ Ì ·/ı Î·È ¿ÚÎÈÓ. - ¢˘¿ÚÈ 20ÂÙ›·˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 52 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 2Ô˜ Ì ·/ı, 50.000 ∂. - 80 Ù.Ì. 5ÂÙ›·˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 4Ô˜ Ì ·/ı, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. - 110 Ù.Ì. 25ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 4Ô˜ Ì 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w/c, ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. - 120 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 2Ô˜ Ì 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, 1 w/c, ¿ÚÎÈÓ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÚÔÛÈÙ‹ ÙÈÌ‹. - ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 28 Ù.Ì., Ì ·Ù¿ÚÈ 28 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡. (313)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 180 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (220.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (140.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 2. μ›Ï· ˆÏÂ›Ù·È 250 Ù.Ì., Û 3 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎfi‰Ô, ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∞Á¯›·ÏÔ˜. 3. √π∫π∞ ·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, ÙÚÈÒÚÔÊË, 240 Ù.Ì., Ì 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¶π¡∞∫∞Δ∂™. ∞ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Ì ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ μfiÏÔ. 4. √ÈΛ· 120 Ù.Ì. Û 400 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌË, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 5. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ 100 Ù.Ì. Û 1.700 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, μ˘˙›ÙÛ·. 6. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. 7. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 90 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶ÈӷοÙ˜. 8. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, 4ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 400 Ù.Ì., Ì ı¤· Î·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì., §Â¯ÒÓÈ·. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 150 Ù.Ì., Ì 60 Ù.Ì. ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÂÈψ̤ÓÔ, ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÛÙËÓ ∫. °·Ù˙¤·. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 110 Ù.Ì. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì ™˘Ú›‰Ë. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 115 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 95 Ù.Ì. (ÂÓÔ›ÎÈÔ 16.000 ∂ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ), 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ì πˆÏÎÔ‡. OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜. 3. ŒÓ· ÛÙÚ¤ÌÌ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 3,5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, §Â¯ÒÓÈ·. 5. 312 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ı¤·, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫. °·Ù˙¤·.

7. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ¢›ÓÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÛÙË ªËϛӷ-∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜. 13. ¢‡Ô ÔÈÎfi‰· 600 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ, 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ¤ÌÌ· Û 2 ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁˆÓ›·, ∞ÁÚÈ¿. ∂À∫∞πƒπ∞: ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 650 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. ÛÙÔ ¶∂¢π√¡ ÙÔ˘ ∞ƒ∂ø™. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (309)

-----------------------------------ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 8 ΔËÏ. ∫¤ÓÙÚÔ 24210 25000 À‡ı˘ÓÔ˜: ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ ∫ÈÓËÙfi: 69 7972 6165

E-mail: stspiliopoulos@gmail.com ª√¡∞¢π∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ∫∞Δø Δ∏™ ∂ª¶√ƒπ∫∏™ Δ√À™ ∞•π∞™ 1. √ÈÎfi‰Ô, ¡. πˆÓ›·, 277ÙÌ, ™.¢. 2, 60.000∂ 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, 70ÙÌ, 80.000∂ 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, 106ÙÌ (ÂÌÔÚÈ΋ ·Í›· 530,000∂), ∞Í›·˜ ¢È¿ıÂÛ˘ 330.000∂ 4. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, 61ÙÌ (ÂÌÔÚÈ΋ ·Í›· 300,000∂), ∞Í›·˜ ¢È¿ıÂÛ˘ 200.000∂ 5. μ›Ï·, ¶Â˘Î¿ÎÈ·, 300ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 550ÙÌ, 350.000∂ 6. ¢˘¿ÚÈ, 1Ô ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, 60ÙÌ, ¤ÙÔ˜ ηÙ. 2009, ÂÈψ̤ÓÔ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 450∂ (ÂÌÔÚÈ΋ ·Í›· 180,000∂), ·Í›·˜ ‰È¿ıÂÛ˘ 138.000∂ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞Δø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. ¡.πø¡π∞ 115ÙÌ ·fi 1350∂/ÙÌ, ∫ 101 & 108 2. ¡. πø¡π∞ °·ÓÔ¯ÒÚ·˜ 58ÙÌ, ∫ 110 & 115 3. ∞°ƒπ∞ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 120ÙÌ, 2 ÔÚfiÊÔÈ. K 118 4. μ√§√™ μÈ˙˘ËÓÔ‡, ÓÂfi‰ÌËÙ· 57-110ÙÌ, ·fi 1600/ÙÌ ∫ 234 5. Õ¡∞Àƒ√™ ™Ù·‰›Ô˘, 100ÙÌ & 72ÙÌ, ∫ 218 6. ∞°. ∫ø¡/¡√™ ÔÚÔÊÔÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 86ÙÌ, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 267 7. ¡.πø¡π∞ ∫¿‰ÌÔ˘ 78-81ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ·, K 272-275-277 8. ¡.πø¡π∞ ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 46ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ·, ∫ 282 9. ¡.πø¡π∞ ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 93 & 102ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ·, ∫ 285-286 10. ¡.πø¡π∞, 3¿ÚÈ, 79ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi, ∫ 371 11. ¡.πø¡π∞, ÚÂÙÈÚ¤ 79ÙÌ, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 372 12. ¡.πø¡π∞, 2¿ÚÈ 45ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 374 13. ¡.πø¡π∞, 3 3¿ÚÈ· 84ÙÌ, 2Ô˘-4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 376 14. μ√§√™ 61-107ÙÌ, ·fi 1700∂/ÙÌ ∫ 388 15. μ√§√™ ∑·ÏfiÁÁÔ˘ 85ÙÌ, 2 ˘/‰, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 415 16. μ√§√™ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 2 ‰È·Ì. 65ÙÌ, 1Ô˘ & 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¿ÚÎÈÓ, ∫ 419 17. ∫∞¶∞∫§π, 47 Ù.Ì Î·È 75 Ù.Ì, K 424 18. ∞§À∫∂™, ‰È·Ì/·Ù·-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 1800-2200∂/ Ù.Ì ∫ 425 19. ∞§À∫∂™ 85ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 449 20. ¡. πø¡π∞ 90 ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 450 21. μ√§√™ ÓÂfi‰ÌËÙ· 21-121ÙÌ, 1Ô˘ - 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 455-476 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞¡ø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. μ√§√™ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿-ΔÚÈÎÔ‡Ë, 2¿ÚÈ 54ÙÌ, ÈÛfiÁÂÈÔ, ∫ 305 2. μ√§√™ 54Ô˘ ™˘ÓÙ·Á. ∂§∞™, 102 ÙÌ, ∫ 183 3. μ§∞Ã∞μ∞ 118ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, ∫ 149 4. ∞°ƒπ∞ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, 43ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 301 5. ¡.πø¡π∞ 83Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 394 6. ¡.¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. 82ÙÌ, ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘, ∫ 11 7. μ√§√™ 54√À ™À¡Δ∞°ª∞Δ√™ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2¿ÚÈ 51ÙÌ, ÈÛfiÁÂÈÔ ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ, ∂À∫∞πƒπ∞ ΔÈÌ‹ 45.000∂ K 493 8. ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏ ÚÂÙÈÚ¤ 125ÙÌ, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, Ù˙¿ÎÈ, parking ∫ 497 ª∂∑√¡∂Δ∂™-∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∫∞ƒ∞°∞Δ™ 120ÙÌ, ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 60ÙÌ, Û ÔÈÎÔ.126ÙÌ, ηٷÛÎ. 2005, ∫ 392 2. ∞§À∫∂™, 127ÙÌ, Û ÔÈÎ. 156ÙÌ, ˘fi ηٷÛ΢‹, 10Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 358 3. ∞§À∫∂™ ¡Âfi‰ÌËÙË 164ÙÌ, ÙÚÈÒÚÔÊË, ∫ 297 4. ∞§À∫∂™ 209ÙÌ, Û ÔÈÎ. 270ÙÌ, ∫ 233 5. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 155ÙÌ, Û ÔÈÎ. 250ÙÌ, ı¤·, ∫ 198 6. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞, 3 ÓÂfi‰ÌËÙ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 150ÙÌ, ˘fiÁÂÈÔ 95ÙÌ, ∫ 298 7. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞, Û˘ÁÎ. ηÙÔÈÎÈÒÓ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 60-150ÙÌ, ∫ 313 8. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ 65ÙÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ˘fi ηٷÛÎ., ∫ 203 9. ∞º∏™™√™, 71-145ÙÌ, ˘fi ηٷÛ. ∫ 370 10. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ “ª∞¡∞” 100-200ÙÌ, ˘fi ηٷÛÎ. ·fi 2000∂/ÙÌ. ∫ 210 11. ∞°. πø∞¡¡∏™, 71-104ÙÌ, ∫ 67-72 12. ∞º∏™™√™ ∫·ÏÈÊÙ¤ÚË, 320ÙÌ, Û ÔÈÎfi. 1800ÙÌ. ∫ 216 13. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞ ¶·ÏÈfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 90ÙÌ. Û ÔÈÎÔ. 170ÙÌ, ∫ 186 14. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞ 2 ÔÈ˘ 172ÙÌ, Û ÔÈÎfi. 403ÙÌ, ∫ 192 15. ™∫π∞£√™ “ΔÚÔ‡ÏÔ˜” , ‚›Ï· 160ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.500ÙÌ, ∫ 386 16. ¶§∞Δ∞¡π∞™ ªπ∫ƒ√: √ÈÎÔ‰ÔÌ‹ 135ÙÌ (ηڷÁÈ·›), Û ÔÈÎfi. 250ÙÌ, ∫ 482 17. ª∂°∞§∏ μ∂§∞¡π¢π∞, ÔÈΛ· 96ÙÌ, Û ÔÈÎfi. 300ÙÌ, ∫ 320 18. ∞°. °∂øƒ°π√™ ¡∏§∂π∞™, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 240ÙÌ, ËÌÈÙ., Û ÔÈÎfi. 491ÙÌ, ∫ 411 19. ª∏§π∂™, ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 130Ù, Û ÔÈÎfi. 634ÙÌ, ∫ 323 20. ¡.πø¡π∞ ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 136ÙÌ,Û ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô ∫ 484 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡.πø¡π∞, 100ÙÌ, Û ÔÈÎfi. 171ÙÌ, ∫ 401 2. ∞°ƒπ∞ 174 ÙÌ, Û ÔÈÎfi. 405ÙÌ, 3ˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, ËÌÈ-˘fiÁÂÈÔ 120ÙÌ, ∫111 3. ∞¡∞∫∞™π∞ ∞¡ø μ√§√, 55ÙÌ (Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·ÛÎ/ÏÔ˘), Û ÔÈÎfi. 198 ÙÌ, K 447 4. ¢∏ª√™ º∂ƒø¡, 145.38ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, Û ÔÈÎfi. 1000ÙÌ, fiÚÈ· ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∞¤ÚÈÓÔ˘, 65000∂, ∫445 5. μ√§√™ ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 60 Ù.Ì, Û ÔÈÎfi. 146 Ù.Ì, ∫442 6. ∞§À∫∂™, ¤·˘ÏË 160ÙÌ ËÌÈ˘. 70ÙÌ Û ÔÈÎÔ. 502ÙÌ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ ∫ 338 7. μ√§√™ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, 61ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ∫ 418

8. ¡. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞, 53ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 121ÙÌ, Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·ÛÎ/Ô‡ÏÔ˘ ∫ 62 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. μ√§√™ ™˘Ú›‰Ë (NAKOS CENTER) ∫ 414 2. μ√§√™ §·Ú›Û˘, ‰ÈÒÚÔÊÔ Â·ÁÁ/Îfi ÎÙ›ÚÈÔ 1.100ÙÌ & 200ÙÌ ·Ôı. 17 £. ¿ÚÎÈÓ, ∫ 348 3. ¡. πø¡π∞ ∫ÂÓÙÚÈÎfi ˘fi ηٷÛ. 73ÙÌ & ·Ù¿ÚÈ, ∫ 373 4. μ√§√™ ∫·Ó¿ÚË 65 & 78ÙÌ, ∫ 1 & 130 5. ¡.πø¡π∞ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 38ÙÌ54ÙÌ, ∫ 131-133 6. ∞§À∫∂™ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ, Ì ÂÓÔ›ÎÈÔ 1.200∂/Ì‹Ó·, ·fi‰ÔÛË 7% 7. ∞§À∫∂™ μ¿Î¯Ô˘ 32ÙÌ, ∫50 8. ∞§À∫∂™ μ¿Î¯Ô˘ 37ÙÌ, ∫54 9. VOLOS PALACE ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· 28-32 ÙÌ, ∫454 √π∫√¶∂¢∞ 1. ¡. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞, 412ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi ™.¢. 0,8, Î¿Ï˘„Ë 70%, ∫ 304 2. ¡.πø¡π∞ 570ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ™.¢. 0,8 , ∫ 343 3. ∞§À∫∂™ ™ˆÚfi˜ ∞Ïfi˘. 588ÙÌ, ™.¢. 0,4, ∫ 242 4. ∞§À∫∂™, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 470ÙÌ, 700∂/ÙÌ ∫ 49 5. ∞§À∫∂™ ™ˆÚfi˜, 639ÙÌ, ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ∫ 311 6. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 273ÙÌ, ∫ 182 7. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 358ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ., ÁˆÓÈ·Îfi, 350Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 350 8. ∞¡∞∫∞™π∞, ı¤ÛË ¶·Ó·ÁÈ¿ 3300ÙÌ, ∫ 41 9. ∞°ƒπ∞ 350-700ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, 210∂/ÙÌ ∫ 387 10. ª∏§π¡∞ 1640ÙÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 356 11. ª∏§π¡∞ 615ÙÌ, ∫ 381 12. ª∏§π¡∞ 695ÙÌ, ∫ 382 13. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 1050ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¿, ∫ 146 14. ∞ƒ°∞§∞™Δ∏, ÔÈÎÔ. 928ÙÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ∫ 368 15. ∞ƒ°∞§∞™Δ∏, 790ÙÌ, ∫ 38 16. ª√ÀƒΔπ∞™ 3000ÙÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 194 17. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞, 1550ÙÌ, Ì ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ∫ 416 18. ™∫π∞£√™, 4000ÙÌ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ∫ 248 19. ™∫π∞£√™, 225ÙÌ, ™.¢. 0,8, ∫ 329 20. ª∏§π∂™ 10.000ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ., ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٷÛÎ. 30 ‰ÈˆÚfiÊˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ∫481 21. ∞§À∫∂™ 224.17 ÙÌ, ¶.∫.60%, ™.¢. 0.8, ∫ 480 22. ¡.πø¡π∞ 359.70ÙÌ, ÂÚÈÔ¯‹ LIDL, 122000∂ K 448 23. §∞ª¶π¡√À 8.204 Ù.Ì., ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ‰fiÌËÛË 335 Ù.Ì., K478 24. ™∫√¶∂§√™ ı¤ÛË “¶∞¡∞°π∞ ∂§π√™” . 4000ÙÌ, ۯ‰fiÓ ‰ÈÏ¿ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ∫ 181 25. ¡H∂™ √ÈÎfiÂ‰Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ì ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·ÁÚÔÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ∫ 485 26. ∞§À∫∂™ √ÈÎfiÂ‰Ô 176ÙÌ, 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ™.¢. 0,8, ÎÙ›˙ÂÈ 141ÙÌ. ∫ 352 27. ∞°. §∞Àƒ∂¡Δπ√™- ¢ÀΔπ∫√ ¶∏§π√ ÔÈÎfiÂ‰Ô 240,5ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫ 413 28. ∫∞ƒ∞ª¶∞Δ∑∞∫∏ (¢ÈÏ¿ ÛÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·) √ÈÎfiÂ‰Ô 4600,28ÙÌ, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ K 220 29. ¡H∂™ √ÈÎfiÂ‰Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 3800ÙÌ, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ì ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·ÁÚÔÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ∫ 485 30. ¡.∞°Ãπ∞§√™ “∞ψӿÎÈ” ÔÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ, 50Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∫ 495 31. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 258ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, 350Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫ 498 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ¢πª∏¡π 4580ÙÌ, ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ, ‰fiÌËÛË 1000ÙÌ. ∫ 252 2. ¢πª∏¡π 3500ÙÌ, ∫ 232 3. ¢πª∏¡π ı¤ÛË ∞ÁÈfiÎÏËÌ· 5625ÙÌ, ∫ 341 4. ¢πª∏¡π ı¤ÛË ∞Ï˘Á·ÚfiÚÂÌ·, 11.350ÙÌ ∫ 295 5. ¢πª∏¡π ı¤ÛË ∞ÎfiÓÈ· 8963ÙÌ, 15.000∂/ÛÙÚ¤Ì. ∫ 296 6. ∂£¡. √¢. μ√§√À-μ∂§/¡√À Ì ¿‰ÂÈ· ÎfiÌ‚Ô˘ 17.000ÙÌ, ∫ 52 7. ª¶√Àº∞, 1515ÙÌ, Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 76ÙÌ, ∫ 365 8. ª¶√Àº∞ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 7000ÙÌ ∫ 145 9. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË ’∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜’ 4067ÙÌ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 417 10. ª∏§π¡∞, 4122ÙÌ, ∫ 369 11. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË “ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ·” 695ÙÌ, ∫ 378 12. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË “™È̈٤˜” 6986ÙÌ, ∫ 380 13. ¶√Δ√∫π ™À∫∏™ 15ÛÙÚÂÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜ ∫ 333 14. ∑∞°√ƒ∞ ı¤ÛË “¶·Ó·Á›ÙÛ·” 4007ÙÌ ∫ 84 15. ∞°. °∂øƒ°π√™ ¡∏§∂π∞™ 4070ÙÌ, ∫ 400 16. ∞º∏™™√™ “∞Ú¿ÎÈ·” 10 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, Ì 180 ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ∫479 17. ™À∫∏ 1004,71 ÙÌ, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 1500Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫444 18. ∞£∏¡ø¡-μ√§√À (∞°Ãπ∞§√™) 4500ÙÌ, ∞’ ÚÔ‚ÔÏ‹˜, Ì ÎfiÌ‚Ô, ÁÈ· οı ›‰Ô˘˜ Âȯ›ÚËÛË, ∫443 19. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË °Ï˘Ê¿‰·, 3.551,16ÙÌ, ¿ÚÙÈÔ & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∫422 ¶ø§√À¡Δ∞π ∫Δπƒπ∞∫∂™ ∂°∫∞Δ∞™Δ∞™∂π™ (∂ƒ°√™Δ∞™π∞-μπ√Δ∂áπ∂™) ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ ∫∞Δ√¶π¡ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™ (314)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ REFINSE ∫ÔÚ·‹ 30-3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ΔËÏ. 24210-76407 Fax: 24210-76408 ∫ÈÓËÙfi: 6974-618083

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ °. ¢‹ÌÔ˘- πˆÏÎÔ‡ 55 Ù.Ì. 2Ô˘ 82.000∂ ∫¤ÓÙÚÔ - ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 155 Ù.Ì. 3Ô˘ 255.000∂ ∞Ó¿ÏË„Ë - ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 75 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ 80.000∂ ∫¤ÓÙÚÔ ÁηÚÛÔÓȤڷ 20 Ù.Ì. 2Ô˘ 20.000∂ ∫¤ÓÙÚÔ ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 112 Ù.Ì. 2Ô˘ 145.000∂ ∂ÓÔ›ÎÈÔ - ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 120 Ù.Ì. 350∂ ∂ÓÔ›ÎÈÔ - ∫·ÏÏÈı¤· 60 Ù.Ì. 250∂ ¡. πˆÓ›· 1Ô˘ ÔÚ. 87Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 78.000∂ ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™-ª∂∑√¡∂Δ∂™ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 100Ù.Ì. ‰ÈÒÚÔÊË 150.000∂ ∞ӷηÛÈ¿ ¶ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË - ı¤· 130ÙÌ 165.000∂ 54Ô˘ ™˘ÓÙ·Á. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 220Ù.Ì., 210.000∂ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡ ηÈÓÔ‡ÚÈ· 330Ù.Ì 490.000∂ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ¶·Ú·ÛÎ. 65Ù.Ì/102 ÔÈÎ., 55.000∂ ∞ÁÚÈ¿ ¶·Ú·Ï›· ·fi 220.000∂

∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ ∂ÓÔ›ÎÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ·-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 55 Ù.Ì. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 240ÙÌ., ÁˆÓÈ·Îfi, ÛÙ· ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· ¡. πø¡π∞™ 140Ù.Ì. 200.000 ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ °Ú·ÊÂ›Ô 2Ô˘ 33Ù.Ì. 45.000∂ √π∫√¶∂¢∞ ¡. πˆÓ›· 203Ù.Ì. Ì ™.¢ 2.4 ÎÂÓÙÚÈÎfi Ì ¿‰ÂÈ· 220.000∂ ¢Ú¿ÎÂÈ· 600ÙÌ. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, 60.000∂ ÕÓˆ μfiÏÔ˜, 514Ù.Ì., ı¤· ·ÓÔÚ·ÌÈ΋, 150.000∂ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 4050, 100Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 200.000∂ ÿÓÈ·, ı¤ÛË πÛÈÒÌ·Ù·, 14.000Ù.Ì., 70.000∂ ∞Á. °È¿ÓÓË-¶ËÏ›Ô˘ 5200 Ù.Ì. ·ÌÊÈı/Îfi 110.000 (319)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267

Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (316)

-----------------------------------∫∞ƒ∞∫∞™Δ∞¡π∞™ ¡π∫√§∞√™ ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ 96-μ√§√™ Δ∏§. 24210 51589 ∫ÈÓ. 6972 915553

¶ø§√À¡Δ∞π μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 75 Ù.Ì. 75.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·’ fiÚÔÊÔ˜ 106,5 Ù.Ì. 107.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜, 75 Ù.Ì. 78.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜ ÁηÚÛÔÓȤڷ 28 Ù.Ì. 30.000,00∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - πÛfiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 24 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. 150.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. 200.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 73 Ù.Ì. 200.000,00∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π - μ√§√™, ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ 260 Ù.Ì. - ∞£∏¡∞, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛÔÁ›Ԣ, ÂÚÈÔ¯‹ ª∂Δ™, 55 Ù.Ì., Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ·ÂÚ›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· 400,00∂. (321)

-----------------------------------VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388, KIN. 6942400653, 6947302966, FAX: 24210-21538

¢À∞ƒπ∞ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, 30ÂÙ›·˜. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 55 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ., ·Î·Ï‡ÙÔ˘. Δƒπ∞ƒπ∞ ¡. πˆÓ›· ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ ÂÚÁ. ηÙ. 87 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ. πÛȉÒÚÔ˘ 77 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 88 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜, ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 120 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì parking 7ÂÙ›·˜ ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. √π∫π∂™ ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Î·È 80 Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û 288 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 110 Ù.Ì. Û 3fiÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 5ÂÙ›·˜. °·Ì‚¤Ù· 106 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∂ÈÛÎÔ‹˜ ÌÔÓ/Λ· 71 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓ/Λ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÈÛ›Ó· Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 300 Ù.Ì., 575, 1.381 Î·È 1.683 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ªËϛӷ 4 ÛÙÚ. Ì ÚfiÛ‚·ÛË Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ËÌÈÒÚÔÊÔ˘ 76 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì Ê/· ‰È·ÌÂÚ¤˜. ¡. πˆÓ›· ¡·‚·Ú›ÓÔ˘ ÈÛfiÁÂÈÔ 75 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫·Ú·˚ÛοÎË 70 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. Ì ·˘Ù. ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿-ÒÏËÛË-ÂÓÔÈΛ·ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ - ¢π∞ ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (322)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. (24210) 28995 - 34067 ∫π¡. 6944 - 523583 divanisrealestate@gmail.com www.estatedivanis.gr

∂˘Î·Èڛ˜: 1. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 900ÙÌ. (¶ÒÏËÛË - ∂ÓÔÈΛ·ÛË) ø98 ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÿÓÈ· ÔÈΛ· 75ÙÌ. Û 271ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢4 2. ªËÏȤ˜ ÔÈΛ· 183ÙÌ. Û 830ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π28 3. ª¿Ú·ıÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 480ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £19 4. ªËÏȤ˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÔÈΛ· 63ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 136ÙÌ. ƒ22 5. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 128ÙÌ. Û 155ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ∞18 6. ¡.πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 7. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 94ÙÌ. Û 359ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑1 8. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ.Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏20 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫90 10. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 11. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 12. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ - ÔÈΛ· ‰›·ÙË 137ÙÌ. Û 423ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô μ12 13. ¡. πˆÓ›· 100ÙÌ. + 100ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 208ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ ∞81 14. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2 ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÔÈ˘ ÈÛfiÁÂÈÔ 139ÙÌ. Î·È 1Ô˜ 110ÙÌ. ∂3 15. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ. Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ4 16. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120ÙÌ. - 150ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚȘ Ì Ù˙¿ÎÈ μ44 17. ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 80ÙÌ. - 100ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚȘ Ì Ù˙¿ÎÈ μ 44 18. §Â¯ÒÓÈ· ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 78ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û 762ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª 1 19. °·ÏÏ›·˜ ËÌÈÙÂϤ˜ 173ÙÌ. Û 147ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ 67 20. ΔÛ·Áηڿ‰· 5 ηÈÓÔ‡ÚȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 75ÙÌ. ¤ˆ˜ 220ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô μ76 21. ™ÎfiÂÏÔ˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· 5 ηÙÔÈÎÈÒÓ 150ÙÌ. Ë Î¿ı ÌÈ· Ì ·ÙÔÌÈ΋ ÈÛ›Ó· Û 4.000ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ø20 22. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 65ÙÌ. Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ °3 23. ∫ÈÛÛfi˜ ¶ËÏ›Ô˘ 2 ¤ÙÚÈÓ˜ ÔÈ˘ 87ÙÌ. Î·È 51ÙÌ. Û 964ÙÌ. ∏53 24. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÔÈΛ· 50ÙÌ. Û 2.800ÙÌ.·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ∞4 25. ¡. πˆÓ›· ÔÈΛ· ÁˆÓȷ΋ 50ÙÌ. Û 97ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏8 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. ™ÙËÓ πˆÏÎÔ‡ (∫·ÏÏÈı¤·) ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂϤÛÙ·ÙË 184ÙÌ. (2 ˘/‰, 2 ÏÔ˘ÙÚ¿, 2 Ù˙¿ÎÈ·, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ÎÔ˘˙›Ó·) Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· È·ÙÚÂ›Ô ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞1 2. ¡. πˆÓ›· ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 7 ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ∫26 3. °¿ÙÛÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 77ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ51 4. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 5. ¡. πˆÓ›· 74ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞86 6. °ÎÏ·‚¿ÓË 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢81 7. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ5 8. ΔÔ¿ÏË 77ÙÌ. ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∞83 9. ¡. πˆÓ›· 52ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ ∞7 10. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 84ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ π38 11. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 198ÙÌ., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·Ôı‹ÎË ∞9 12. ¡. πˆÓ›· 106ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì Áηڿ˙ μ25 13. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 74ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ¢16 14. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 70ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 15. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 67ÙÌ. + 3ÙÌ. ·Ôı‹ÎË ∞4 16. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 156ÙÌ. 2Ô˘ Î·È 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 17. ¡. πˆÓ›· 97ÙÌ., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢22 18. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. ∞4 19. ¡. πˆÓ›· 86ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ¢9 20. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 60ÙÌ. Â·Á. ÛÙ¤ÁË 1Ô˘ ÔÚ. ∑12 21. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 112ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ (ÎÂÓÙÚÈÎfi) ∞5 22. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 97ÙÌ. 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È Ù˙·ÎÔ‡˙È ∞5 √ÈÎfi‰·: 1. §·Ú›Û˘ ÌÂÛ·›Ô 4.400ÙÌ. ∞20 2. ¶·Ï·È¿ (¶·Á·ÛÒÓ) ÔÈÎfiÂ‰Ô 162ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi §24 3. ªËϛӷ 3.034ÙÌ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· §35 4. ∞ıËÓÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ. °36 5. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ10 6. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 4.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∂18 7. ∑·ÁÔÚ¿ 1.200ÙÌ. μ3 8. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ. Ã10 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22 10. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· Ã22 11. ∫·Ù‹Ú·Á· 348ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂÛ·›Ô Ã40 12. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º55 13. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 947ÙÌ. ¢8 14. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 15. ÿÓÈ· 166ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ μ18 16. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.000ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ μ11 17. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 467ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∞85 18. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ (πˆÏÎÔ‡) 133ÙÌ. ∞84 19. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 269ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∞82 20. ªԇʷ 9.000ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· •5 21. ∞ÁÚÈ¿ 523ÙÌ., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ¡7 22. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 990ÙÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 300ÙÌ. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ °6 23. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 117ÙÌ.(ÎÙ›˙ÂÈ 250ÙÌ.) ¢3 24. §Â¯ÒÓÈ· 1.100ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· μ68 25. ¡. πˆÓ›· 2.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi μ70 26. ¡. πˆÓ›· 120ÙÌ. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 50ÙÌ. μ70 27. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.500ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· μ77 28. ∞Ï˘Î¤˜ 365ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi μ90 29. °·ÏÏ›·˜ 380ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ¢6 30. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.275ÙÌ. ∞17 31. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 740ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∞16 32. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ¶ËÏ›Ô˘ 900ÙÌ. Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏52 33. ªÔ‡ÚÂÛÈ 2.306ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ °4 34. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238ÙÌ.ÁˆÓÈ·Îfi ∞90

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 35


35

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ª∞ƒΔπ√À 2011

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 34

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. (24210) 28995 - 34067 ∫π¡. 6944 - 523583 divanisrealestate@gmail.com www.estatedivanis.gr

35. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 1.682ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∞90 36. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 350ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ¢11 37. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (ªÔÛ¯¿ÙÔ) 72ÙÌ. ÌÂ Û˘ÓÙ. ‰fiÌËÛ˘ 0,8 ∏54 38. ªËϛӷ 400ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ÌÂ Û˘ÓÙ. ‰fiÌËÛ˘ 0,8 ∏54 39. ª¿Ú·ıÔ˜ 1.672ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 400ÙÌ. ¢23 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. •˘Ófi‚Ú˘ÛË 10.474ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡20 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 3. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 4. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ 15.817ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∑11 6. ªԇʷ 11.500ÙÌ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ø1 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÎÙ›ÚÈÔ 320ÙÌ. ÂÚ›Ô˘ (2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·) §2 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 124ÙÌ. - 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 106ÙÌ. - ÚÔÔÙÈ΋ 2Ô˘ 114ÙÌ. ∑3 3. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÙ›ÚÈÔ 1.230ÙÌ. Û 1.500ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô + ¿ÏÏ· 600ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ6 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 3. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ÈÛfiÁÂÈÔ 55ÙÌ.,·Ù¿ÚÈ 55ÙÌ., ˘fiÁÂÈÔ 55ÙÌ. ¢14 4. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂44 5. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 78ÙÌ. Ì 65ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ∞90 6. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 70ÙÌ.Ì 15ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÌÂÛ·›Ô ∞2 7. ™·Ì¿Ó·Á· ηٿÛÙËÌ· 200ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ, 200ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.250ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô °3 8. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ηٿÛÙËÌ· 82ÙÌ. ÂχıÂÚÔ ∏6 ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: 1. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ∞ıËÓÒÓ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 200ÙÌ.Û 976ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ9 2. ∞’ μπ¶∂ 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.800ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ø10 2. μ’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 4.500ÙÌ. Û 12.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £24 3. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 4. μ’ μπ.¶∂ μfiÏÔ˘ 1.650ÙÌ. ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞3 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 120ÙÌ. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ∑18 2. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10 3. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 4. πˆÏÎÔ‡ 120ÙÌ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 5. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 35ÙÌ. ηٿÛÙËÌ· ∫51 6. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 150ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ∞88 7. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. (ηٿÛÙËÌ· ªÀ£√™) ∞8 8. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. + 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 270ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË ø99 9. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 900ÙÌ. (ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ fiÚÔÊÔÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ͯˆÚÈÛÙ¿) ø98 10. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 90ÙÌ. + 70ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ °40 11. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 100ÙÌ. ÔÈΛ· Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô º1 12. μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.680ÙÌ. ∂4 13. ™˘Ú›‰Ë 71ÙÌ. Â·Á. ÛÙ¤ÁË 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∂5 14. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ¢1 15. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂11 16. ª·Û‰¤ÎË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑7 17. §·Ú›Û˘ ηٿÛÙËÌ· 80ÙÌ. ∏3 18. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 147ÙÌ. ¢21 19. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ›ÚÈÔ ¤ÙÚÈÓÔ 700ÙÌ. ∑9 20. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 135ÙÌ. Â. ÛÙ¤ÁË 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂7 ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (292)

------------------------------------

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

Ù.Ì. (2Ô˜), ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Û·ÏfiÓÈ-ηıÈÛÙ., ÎÔ˘˙›Ó·, ÏÔ˘ÙÚfi, 2 ˘/‰, ÂÚÈÔ¯‹ ·Ó¿ÌÂÛ· ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘-∞Ó·Ï‹„ˆ˜. 3. ¢/ÛÌ· ∫∞Δ∞¶§∏∫Δπ∫√ °ø¡π∞∫√ 84 Ù.Ì. (2Ô˜), ÓÂfi‰ÌËÙÔ, Û·ÏfiÓÈ-ηıÈÛÙ., ÎÔ˘˙›Ó·, ÏÔ˘ÙÚfi, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË 39 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ (√•À°√¡√). 4. ¢/ÛÌ· ∫∂¡Δƒπ∫√Δ∞Δ√ 26ÂÙ›·˜, 90 Ù.Ì. (2Ô˜) Ì Ê/·, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì 3 ˘/‰, ηıÈÛÙ.-Û·ÏfiÓÈ, ÏÔ˘ÙÚfi, Ì ∞ƒπ™Δ∏ ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛË (ÂÚÈÔ¯‹ À¢ƒ∂À™∏™). 5. ¢/ÛÌ· ∂ÀÃ∞ƒπ™Δ√, ÓÂfi‰ÌËÙÔ, 65 Ù.Ì. (1Ô˜), ÙÚÈ¿ÚÈ Û ÌÈÎÚ‹ ȉȈÙÈ΋ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ηıÈÛÙ., ÎÔ˘˙›Ó·, ÏÔ˘ÙÚfi, 2 ˘/‰ Î·È ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË (√•À°√¡√). 6. ¢/ÛÌ· £∞Àª∞™π√ ÓÂfi‰ÌËÙÔ °ø¡π∞∫√ 85 Ù.Ì. (3Ô˜), Û·ÏfiÓÈ-ηıÈÛÙ., ÎÔ˘˙›Ó· ÏÔ˘ÙÚfi, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ, Ù˙¿ÎÈ Î·È ·Ôı‹ÎË 40 Ù.Ì. (√•À°√¡√-ª√ÀƒΔ∑√À∫√À). 7. ¢À∞ƒπ ∫∂¡Δƒπ∫√Δ∞Δ√ 48 Ù.Ì. (5Ô˜) ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ¿Óˆ 30ÂÙ›·˜, Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ê/· ÎÂÓÙÚÈ΋ (∞°π√™ ¡π∫√§∞√™). 8. ¢À∞ƒ∞∫π STUDIO 4ÂÙ›·˜, 49 Ù.Ì. (5Ô˜), Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ (Δ™∞§∞¶∞Δ∞). 9. √π∫√¶∂¢√ 132 Ù.Ì. (™.¢. 2,1, ÎÙ›˙ÂÈ 277 Ù.Ì.) Ì ·ÏÈ¿ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ·˘Ï‹ (ª∞∫ƒÀ°π∞¡¡∏). 10. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ øƒ∞π√Δ∞Δ∏ (·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Î·È Î·Ù¿ ÙÔ ‹ÌÈÛ˘ ÓÂÔÎÙÈṲ̂ÓË ÚÔ 2ÂÙ›·˜) Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. (·˘Ï‹ ÌÂÁ¿ÏË), ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ηٷÛ΢‹, Ì Ù˙¿ÎÈ Î.Ï. (ÂÚÈÔ¯‹ ª∞∫ƒÀ°π∞¡¡∏). 11. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ °ø¡π∞∫∏ (ηÙÔÈΛٷÈ) Ì ۷ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, 3 ˘/‰, ÏÔ˘ÙÚfi, ·˘Ï‹ Î·È ÚÔÔÙÈ΋ (¡∂∞¶√§∏). 12. √π∫√¶∂¢√ 160 Ù.Ì. (™.¢. 2,4, ÎÙ›˙ÂÈ 384 Ù.Ì.) Ì ·ÏÈ¿ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· (ÂÈÛ΢¿˙ÂÙ·È) Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ∞¡∞§∏æ∏. 13. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ (ۯ‰fiÓ Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌË) Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 156 Ù.Ì., Ì ·˘Ï‹ (Ù¤ÚÌ· ∞¡∞§∏æ∂ø™-∞¢ª∏Δ√À). 14. √π∫√¢√ª∏ °π∞¶π ÙÚÈÒÚÔÊË (˘fiÁÂÈÔ, ÈÏÔÙ‹, 1Ô˜, 2Ô˜ Î·È 3Ô˜) ÛÙ· ÌÂÙ¿, Ì ÏËڈ̤Ó˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ π∫∞ Î.Ï. ∂À∫∞πƒπ∞, ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 262-¶ÂÚÚ·È‚Ô‡. ∂¡√π∫π∞™∂π™ (∂¶π§∂°ª∂¡∂™) 15. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ §√À• (π™√°∂π√) ¶∞ƒ∞§π∞∫∏ Ì ۷ÏfiÓÈ, ηıÈÛÙÈÎfi, ÎÔ˘˙›Ó·, 2 ˘/‰, ∞ƒπ™Δ∏, 80 Ù.Ì., ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· (‰›Ï·) (ª∞ƒ∞£√™). Δ√ ∞§º∞ ª∂™πΔπ∫√ ∫∂¡Δ∂ƒ∂, Û˘ÓÒÓ˘ÌÔ ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ ÛÙË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·, ¯Â̇ıÂÈ·, Â͢ËÚ¤ÙËÛË ∞¡∞§∞ªμ∞¡∂π ¿ÌÂÛ· ÙËÓ ∞°√ƒ∞ Î·È ¶ø§∏™∏ ·¢ı›·˜ ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û·˜, ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ∞•π√¶π™Δ∏ ¶§∏ƒ√º√ƒ∏™∏ ·ÚΛ Ó· ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ: 6944/456407 (792)

ZHTOYNTAI ∑∏Δ∂πΔ∞π: Για άμεση πρόσληψη από επιχείρηση που λειτουργεί στο Νομό Μαγνησίας, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Ανωτάτης ή Ανωτέρας Οικονομικής Σχολής, ηλικίας 30-40 ετών, προκειμένου να αναλάβει υπεύθυνη διευθυντική θέση. Προσόντα που απαιτούνται: 1) πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. (αντίγραφο). 2) Απολυτήριο στρατού (αντίγραφο). 3) Πλήρες βιογραφικό. 4) Προϋπηρεσία. 5) Άριστη γνώση Η/Υ-πρόγραμμα λογιστικής κεφάλαιο-μισθοδοσίας. 6) Καλή γνώση Κ.Φ.Σ. 7) Άριστος χειρισμός ξένης γλώσσας. 8) Χειρόγραφη αίτηση μετά προσφάτου φωτογραφίας. 9) Συστάσεις απαραίτητες. Αποστολή φακέλου στην Τ.Θ. 1077 κεντρικού Ταχυδρομείου Βόλου έως 10/4/2011. (579) Το καφέ Sugar ∑∏Δ∂π άτομα για service. Πληροφορίες στο κατάστημα πρωινές ώρες. Ιωλκού 1 με Αργοναυτών. (563)

∑∏Δ∂πΔ∞π Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων με πτυχίο και εμπειρία. Πληρ. τηλ. 6976-393787. (732)

∑∏Δ∂πΔ∞π ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ για ενοικίαση στην περιοχή Αγριάς - Λεχωνίων με 2 κρεβατοκάμαρες 80 - 100 τ.μ. σε καλή κατάσταση, να είναι διαθέσιμη από Ιούνιο. Πληροφορίες 6944-338666. (654)

∑∏Δ∂πΔ∞π συνεργάτης από 28-40 ετών με άνεση στην επικοινωνία, για στελέχωση δικτύου πωλήσεως εισαγωγικής εταιρείας με δυνατότητα μετακινήσεων εκτός έδρας. Επιθυμητή η εμπειρία στο χώρο των πωλήσεων. Τηλ. 24210-33766, Λώρη 1, Βόλος. (733) Μόνο για καθηγητές/τριες ∑∏Δ∂πΔ∞π συνέταιρος, όπως αγοράσει το μισό, πολύ επιτυχημένου φροντιστηρίου, στο κέντρο του Βόλου, λόγω αποχώρησης συνεταίρου. Τηλ. επικ. 6948 272998. (565)

(294)

e-mail: kanteref@otenet.gr ¶ø§√À¡Δ∞π (∂¶π§∂°ª∂¡∞) 1. ¢/ÛÌ· øƒ∞π√Δ∞Δ√ ÓÂfi‰ÌËÙÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 62 Ù.Ì. ÙÚÈ·Ú¿ÎÈ, Ì ı¤ÛË ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ 30 Ù.Ì. (ª√ÀƒΔ∑√À∫√À). 2. ¢/ÛÌ· 12ÂÙ›·˜, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, øƒ∞π√, 75

λειτουργεί με κρατική άδεια Ενέχυρα χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β’. Τηλ. 2421042905. (327)

∫∂Δ∂ƒ

∫Àƒπ∞

∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø

ΖΗΤΕΙ εργασία, για καθάρισμα οικίας, σίδερο και φροντίδα ηλικιωμένων ανθρώπων. Διαθέτει άριστες συστάσεις. Πληρ. τηλ. 6940-114636 κα Άρτα. (290)

¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·.

™YNOIKE™IA

ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη.

53χρονη συν/χος, δυναμική, ιδιαίτερα εμφανίσιμη.46χρονη, επιχειρηματίας, ελκυστικότατη, κατασταλαγμένη, ανεξάρτητη. 37χρονη δημοσίου, γλυκιά, ευχάριστη προσωπικότητα, κοινωνική. 33χρονη ιδ. υπάλληλος, ευπαρουσίαστη, χαμηλών τόνων, ακίνητα. §À¢π∞ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. Σχέση, συμβίωση, γάμος. Εχέμυθα, αποτελεσματικά. Τηλ. 2410-549797. (289)

MA£HMATA

¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ ιδιαίτερα μαθήματα όλων των επιπέδων παραδίδονται από έμπειρη καθηγήτρια Πληροφορικής. Πληρ. τηλ. 24210 68113 και 6948 462082. (781)

¢IAºOPA ∞¡∞∫À∫§ø™∏ - Αγοράζονται παλιά κοσμήματα, Τοπάλη 65 ισόγειο, μεταξύ Σωκράτους- Αλεξάνδρας Βόλος. Πληρ. τηλ. 6980-380461. (271) Δƒ∞¶∂∑π∫∂™ διευκολύνσεις. Κερδίζετε μεταφέροντας δάνεια μέχρι 50%: 1) Στεγαστικά ταυτόχρονα με προσωπικά, π. κάρτες και μετρητά. 2) Χωρίς προσημείωση κάρτες μέχρι 25.000 Ε. 3) Νέα δάνεια. Πληροφορίες: 2421020237, 6932-528388. (274)

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5 ÏÂÙÒÓ ·fi 1.000-100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ - ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È Â¯Â̇ıÂÈ·. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη Î. °ÈÒÚÁÔ˜. ΔËÏ. 6984-558843, 6970403804, Ú·ÓÙ‚ԇ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜.

(280)

παλιά χρυσά, κοσμήματα - δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (267)

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5 ÏÂÙÒÓ ·fi 1.000-100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ - ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ˘ÂÚ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡, ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Û·˜ ¯ˆÚ›˜ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη, Î. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. ΔËÏ. 6980-260800, 6983-709760, ÂÚ¯fiÌ·ÛÙÂ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (288)

∞°√ƒ∞∑ø παλαιά κοσμήματα, Ιωάννης Θ. Περεντίδης, Ελ. Βενιζέλου 10 (Ιωλκού). Πληρ. τηλ. 24210-25961, 6977233409, 6977-071554. (277)

¢π∞¡√ª∏ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ELIN κατ’ οίκον, με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Πληρ. τηλ. 24210-88894 και 6934-010182. (272)

∞°√ƒ∞∑ø

ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜

∞fi ÙÔ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈÎfi ¢›ÎÙ˘Ô Aspis Real Estate ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ - ˆÏËÙ¤˜ ËÏÈΛ·˜ 30 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ ÁÈ· ÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÙÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜. ¶ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì fiÏ· Ù· ¤ÍÔ‰· ÏËڈ̤ӷ, ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÏ·ÙÔÏfiÁÈÔ Î·È ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ ÂÈÛfi‰ËÌ·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ÙËÏ. 24210 39944 e-mail. volos@aspis-realestate.gr. (260)

°’ Ã∞πƒ∂Δπ™ª√π ™Δ√ °∏ƒ√∫√ª∂π√ Σήμερα Παρασκευή 25 Μαρτίου 2011 και ώρα 5 μ.μ. θα ψαλεί στο εκκλησάκι του Γηροκομείου “Άγιοι Πάντες” η ακολουθία της Γ’ στάσης των χαιρετισμών εις την ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ.

¢ÂÓ ı· ‰Â¯ıÔ‡Ó - Ο κ. Ευάγγελος Καρούσος δεν θα δεχθεί επισκέψεις για την ονομαστική του γιορτή. - Η κ. Βαγγελίτσα Κουντουρά δεν θα δεχθεί επισκέψεις. - Ο κ. Ευάγγελος Παπαγεωργίου, Δημόσιος Υπάλληλος, Σπυρίδη 2-Αργοναυτών, δεν εορτάζει και δεν δέχεται επισκέψεις. - Ο κ. Ευάγγελος Τασιός, για την ονομαστική του εορτή, δεν θα δεχθεί επισκέψεις.

°¡ø™Δ√¶√π∏™∏ °∞ª√À Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ του Γεωργίου και της Αποστολίας, το γένος Σόμπαλα, που γεννήθηκε στη Λάρισα και κατοικεί στη Ν. Ιωνία Μαγνησίας και η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΗΓΡΑ του Κωνσταντίνου και της Ελευθερίας, το γένος Μπαλτά, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στα Μελισσάτικα Μαγνησίας, πρόκειται να παντρευτούν στα Μελισσάτικα Μαγνησίας.

∞°√ƒ∞∑ø

(287)

ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746

-----------------------------------∞§º∞ ª∂™πΔπ∫√ ∫∞¡Δ∂ƒ∂ ALFA REAL ESTATE KANTERE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ∫ÈÓ. 6944-456407

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√

ZHTOYN EP°A™IA

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™

Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής.

ΒΟΛΟΣ

παλιά χρυσά κοσμήματα και τιμαλφή. Κρατική άδεια. Κ. Καρτάλη 79, (μεταξύ Σωκράτους Αλεξάνδρας) ΒΟΛΟΣ. Τηλ. 24210-27705 και κινητό 6972-002809. (278)

∞°∞£√∂ƒ°π∂™ Στο Κοινωνικό Φιλανθρωπικό Σωματείο “Φίλες της Αγάπης” Βόλου προσέφεραν οι κάτωθι: Μαρία Καραγιαννοπούλου 50Ε αντί στεφάνου στη μνήμη της ξαδέλφης της Κλειώς Καραγιαννοπούλου (272).

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞ƒπ™Δ√Δ∂§∂π√ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™ ¶√§ÀΔ∂áπ∫∏ ™Ã√§∏ Δª∏ª∞ ¶√§πΔπ∫ø¡ ª∏Ã∞¡π∫ø¡ °ƒ∞ªª∞Δ∂π∞

Πληροφορίες: Δ. Χαραλαμπίδης Τηλ.: 2310995853 Fax: 2310995862 e-mail: info@civil.auth.gr Κτίριο 10 επεκτάσεων Πολιτικών Μηχανικών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσής του αριθμ. 7/15-3-2011, αποφάσισε την πρόσληψη επτά (7) επιστημόνων αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, είτε κατόχων διδακτορικού διπλώματος είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80, για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών για τα παρακάτω μαθήματα, αντίστοιχα: 1. “Μεταλλικές κατασκευές Ι” του 6ου εξαμήνου. 2. “Δομικά υλικά ΙΙ” του 2ου εξαμήνου. 3. “Ειδικά θέματα δομικών υλικών” του 10ου εξαμήνου. 4. “Οικοδομική ΙΙ” του 4ου εξαμήνου. 5. “Τεχνική περιβάλλοντος” του 6ου εξαμήνου. 6. “Εφαρμογές πληροφορικής σε θέματα πολιτικού μηχανικού” του 2ου εξαμήνου. 7. “Ειδικά θέματα βραχομηχανικής και τεχνικής γεωλογίας” του 10ου εξαμήνου. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για πρόσληψή τους, στη Γραμματεία του Τμήματος (Κτίριο 10 Επεκτάσεων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών), μέχρι την Τετάρτη 6 Απριλίου 2011. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310-995853 (Δαμιανός Χαραλαμπίδης). Ταχυδρομική διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Γραμματεία Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Τ.Κ. 541 24. Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν: α) Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει να έχουν τις νόμιμες μεταφράσεις και να συνοδεύονται από σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. β) Ένα (1) τουλάχιστον αντίτυπο των επιστημονικών τους εργασιών. γ) Βιογραφικό Σημείωμα σχετικά με τις σπουδές και τη δράση τους και Αναλυτικό Υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα, σε πέντε (5) αντίτυπα (έντυπο ή cd). ε) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. στ) Πιστοποιητικό του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου τύπου Α. ζ) Πιστοποιητικό Υγείας και Φυσικής Καταλληλότητας της Α’ Υγειονομικής Επιτροπής. η) Πιστοποιητικό γέννησης, στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας. θ) Απόκομμα της εφημερίδας με τη δημοσίευση της προκήρυξης στον ημερήσιο Τύπο. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Ο Πρόεδρος Χ. Κ. ΜΠΑΝΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής


36

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ª∞ƒΔπ√À 2011

MNHMO™YNA Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

πø∞¡¡√À ∏§. ¡Δ√∫√À

τελούμε αύριο Σάββατο 26 Μαρτίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Νέα Ιωνία 25 Μαρτίου 2011 Η σύζυγος: Ευαγγελία Τα παιδιά: Ηλίας - Κωνσταντίνα Ντόκου, Θωμαΐ - Γεώργιος Στεργιόπουλος, Ιερεύς Απόστολος - Πρεσβυτέρα Δήμητρα Τα εγγόνια: Ιωάννης, Ιωάννης, Αναστάσιος, Παναγιώτης - Γεώργιος, Ειρήνη, Παρασκευή - Ελένη, Κωνσταντίνα, Ευάγγελος, Ευαγγελία, Ευαγγελία Τα αδέλφια: Δημήτριος - Δήμητρα, Νικόλαος - Καλλιόπη, Περικλής - Ρόδη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Τελούμε μεθαύριο 27 τρέχοντος, ημέρα Κυριακή και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στον Άγιο Γεώργιο Φερών 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

∂À∞°°∂§√À ¶∞¡√À

Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους και όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Άγ. Γεώργιος Φερών 25 Μαρτίου 2011 Η σύζυγος: Αναστασία Τα παιδιά: Λίτσα και Θεόδωρος Βαϊόπουλος, Δήμητρα και Ιωάννης Παλαβάκης, Θωμάς Πάνος, Ηλίας Πάνος Τα εγγόνια Τα αδέλφια: Ευάγγελος Παπαγεωργίου, Αγαθή και Αθανάσιος Χαϊδούτης, Αθανάσιος και Αικατερίνη Πάνου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της λατρευτής μας συζύγου, μητέρας και γιαγιάς Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού και θείου

¶∞ƒ∞™∫∂À∞ ∞¡. ∞ƒ∞μ∞¡Δπ¡√À

τελούμε μεθαύριο Κυριακή 27 Μαρτίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Άλλης Μεριάς, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Άλλη Μεριά 25 Μαρτίου 2011 Η σύζυγος: Μαρία Τα παιδιά: Ελένη - Χαράλαμπος Κολιός, Αναστάσιος - Ιλόνα Αραβαντινού Τα εγγόνια: Μαρία - Ευάγγελος, Γεώργιος και η μνηστή Γεωργία, Παρασκευάς - Άιζεν, Γιάννης Τα δισέγγονα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

ª∞ƒπ∞™ ¢ƒ√™√À

τελούμε μεθαύριο Κυριακή 27 Μαρτίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πορταριάς, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Πορταριά 25 Μαρτίου 2011 Ο σύζυγος: Γεώργιος Τα παιδιά: Θανάσης - Μαργαρίτα Δρόσου, Δημήτρης - Μαρία Δρόσου, Ξενοφών - Λουκία Δρόσου, Ελισάβετ - Δημήτρης Κοντοπαναγιώτης Τα εγγόνια: Μαρία -Ρόζα, Γιώργος, Ειρήνη, Γιώργος, Μαρία, Ελεάνα, Κωνσταντίνος, Παναγιώτης Οι λοιποί συγγενείς

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας

ÃÀ™√À§∞™ ∑∞ª¶∞¡Δ√À§∏ Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

∞¶√™Δ√§√À °π∞§π¢∏

τελούμε μεθαύριο Κυριακή 27 Μαρτίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Γενέσεως της Θεοτόκου Λαύκου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Λαύκος 25 Μαρτίου 2011 Η σύζυγος: Άρτεμις Τα παιδιά: Κωνσταντίνος - Ζηνοβία, Δημήτριος - Κυριακή Τα εγγόνια: Παρασκευή, Γιώργος, Αριστέα, Ελένη Τα αδέλφια: Δημήτριος - Αγλαΐα Γιαλίδη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο Γερακούλης.

Τελούμε μεθαύριο 27 τρέχοντος, ημέρα Κυριακή και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Μουρεσίου ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, αδελφού, θείου και παππού

°∂øƒ°π√À ∞. ¶∞¶√ÀΔ™∏

Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους και όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Μούρεσι 25 Μαρτίου 2011 Η σύζυγος: Χαρίκλεια Τα εγγόνια Τα αδέλφια: Σταματία χήρα Κ. Κοσίφη, Ειρήνη χήρα Π. Ντελή Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην πλατεία του χωριού.

Μετά το πέρασμα 40 ημερών από το θάνατο της λατρευτής μας συζύγου, μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας

∞º∂¡Δ√À§∞™ (Δ√À§∞™) ª∞∫ƒ∏

τελούμε μεθαύριο Κυριακή 27 Μαρτίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Άλλης Μεριάς, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι την γνώρισαν και την αγάπησαν και θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη της, να παραστούν στο μνημόσυνο και να προσευχηθούν μαζί μας. Ο σύζυγος: Βασίλειος Τα παιδιά: Ιωάννης - Μαρία, Απόστολος, Αγγελική - Χρήστος, Παναγιώτης, Πολυξένη - Κώστας Τα εγγόνια Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο “Μακρή” .

τελούμε μεθαύριο Κυριακή 27 Μαρτίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να προσέλθουν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 25 Μαρτίου 2011 Τα παιδιά: Άννα χήρα Β. Βενέτη, Ευαγγελία χήρα Δ. Χατζόπουλου, Γεώργιος Ζαπαντούλης Τα εγγόνια: Νικόλαος και Ελένη, Γεώργιος, Αλέξανδρος και Αικατερίνη Το δισέγγονο: Βασίλειος Τα αδέλφια: Μαρία χήρα Α. Κεχαγιά, Γεώργιος και Μαρία Κεχαγιά, Παγώνα χήρα Μ. Κλείτσα, Μιχάλης Ζαπαντούλης Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο παραδοσιακό καφενείο (έναντι Ιερού Ναού).

Με τη συμπλήρωση τριών ετών από το θάνατο της λατρευτής μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

∞°√ƒπΔ™∞™ £∂√¢øƒ√¶√À§√À

τελούμε μεθαύριο Κυριακή 27 Μαρτίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 25 Μαρτίου 2011 Ο σύζυγος: Βασίλειος Τα παιδιά Τα εγγόνια Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, αδελφού και θείου

πø∞¡¡∏ °π∞Δ™π√À τελούμε μεθαύριο Κυριακή 27 Μαρτίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Παναγίας Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Βελεστίνο, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας. Η σύζυγος: Πηνελόπη Γιάτσιου Τα παιδιά: Δήμητρα και Ταξιάρχης Γαλογαύρος - Στυλιανή Γιάτσιου Τα αδέλφια: Γεώργιος και Βασιλική Γιάτσιου - Αθανάσιος και Δήμητρα Γιάτσιου, Μαρία και Χρήστος Ρουμπαζιάνης, Μιχαήλ και Αγγελική Αποστολίνα, Άλκηστη Γιάτσιου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην ψησταριά Αφοί Κουβάτα.

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο της πολυαγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

°ƒ∏°√ƒπ∞™ °∂øƒ°. ∫∞ƒ∞ª∂Δ√À

τελούμε μεθαύριο Κυριακή 27 Μαρτίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 25 Μαρτίου 2011 Ο σύζυγος: Γεώργιος Τα παιδιά: Νικόλαος - Ευγενία Καραμέτου, Βασίλειος - Ευαγγελία Καραμέτου, Μαρία - Λεωνίδας Γαϊτανάς, Φωτεινή Φωτ. Παπανδρέου, Δήμητρα - Αλέξανδρος Βαλάκος, Ιωάννα - Κωνσταντίνος Τσακάλης, Παυλίνα - Αρετή - Παναγιώτης Κωνσταντίνου Τα εγγόνια Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Τελούμε μεθαύριο 27 τρέχοντος, ημέρα Κυριακή και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Μοδέστου Μελισσατίκων ετήσιο μνημόσυνο, για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

πø∞¡¡∏ ∞¶. ™¶∞¡√ª∏Δƒ√À

Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους και όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Μελισσάτικα 25 Μαρτίου 2011 Τα παιδιά: Απόστολος - Χαρούλα Σπανομήτρου, Αναστάσιος - Ελένη Σπανομήτρου, Γεώργιος Σπανομήτρος Τα εγγόνια: Τόνια, Γιάννης, Γιάννης, Κωνσταντίνα, Αντωνία, Φωτεινή Τα αδέλφια: Ειρήνη Σπανομήτρου, Παρασκευή χήρα Μωραΐτου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Πνευματικό Κέντρο του χωριού.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

μ∞™π§∂π√À ∫∞ƒ∞°∫π√∑√¶√À§√À

τελούμε αύριο Σάββατο 26 Μαρτίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Λαζάρου Ν. Κοιμητηρίου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Νέα Ιωνία 25 Μαρτίου 2011 Η κόρη: Μαρία Καραγκιοζοπούλου Η εγγονή: Θεοδώρα Τα αδέλφια: Αλέξανδρος και Κυριακή Καραγκιοζοπούλου, Κωνσταντίνος Ντούλας, Σπυρίδωνας και Βάια Ντούλα, Σταυρούλα και Αλέξανδρος Θεοδωρόπουλος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ν. Κοιμητηρίου.


37

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ª∞ƒΔπ√À 2011

MNHMO™YNA Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας και αλησμόνητου συζύγου, πατέρα, αδελφού και θείου

¡π∫√§∞√À ¢. μ∞ªμ∞∫∞

τελούμε μεθαύριο Κυριακή 27 Μαρτίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Προμυρίου, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Προμύρι 25 Μαρτίου 2011 Η σύζυγος: Χαρίκλεια Τα παιδιά: Ευδοξία - Στάθης Βαλούκος Η αδελφή: Ευσταθία Αλ. Βαμβακά Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο κοινοτικό καφενείο.

Με τη συμπλήρωση των 40 ημερών από το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

∫Àƒ∞Δ™ø™ ™Δ∂§§√À

τελούμε μεθαύριο Κυριακή 27 Μαρτίου στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε συγγενείς και φίλους να παραστούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Τα παιδιά: Αικατερίνη - Ευάγγελος Καπούλας, Σταύρος Στέλλος Η εγγονή: Αθανασία Τα αδέλφια: Θεανώ Κουσουμπέση, Απόστολος - Χαρίκλεια Γερογιάννη, Νικολέτα Βλάχου Ο καφές θα δοθεί στο Ξενία.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας γιου, αδελφού και θείου

¡π∫√§∞√À °. ¶∞¡Δ∞∑∞∫√À

τελούμε αύριο Σάββατο 26 Μαρτίου (ώρα 9 π.μ.) και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Άνω Λεχωνίων μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Άνω Λεχώνια 25 Μαρτίου 2011 Η μητέρα: Καλλιρρόη Τα αδέλφια: Θεόδωρος - Χαρίκλεια Πανταζάκου Τα ανίψια: Γιώργος, Καλλιρρόη Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο του “Φουτζόπουλου” .

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της λατρευτής μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

™√ºπ∞™ £∞¡√À

τελούμε μεθαύριο Κυριακή 27 Μαρτίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Χριστού, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε συγγενείς και φίλους να παραστούν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 25 Μαρτίου 2011 Ο σύζυγος: Κωνσταντίνος Τα παιδιά: Μαρία - Γιάννης, Λένα - Πασχάλης Τα εγγόνια: Σοφία, Παρασκευάς Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Σπίτι Γαλήνης του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας αδελφού και φίλου

πø∞¡¡∏ °√Àƒ°πøΔ∏ τελούμε μεθαύριο Κυριακή 27 Μαρτίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 25 Μαρτίου 2011 Η αδελφή: Μαρία Ευστ. Σταυρή - Γουργιώτου Η οικογένεια Σταματίου Οι φίλοι Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην καφετέρια “Χόβολη” στην παραλία Αγριάς.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της αγαπημένης μας και αλησμόνητης θείας και εξαδέλφης

ºøΔ∂π¡∏™ ¢∏ª. ∫∞§¡ΔƒπªΔ∑∏

τελούμε μεθαύριο Κυριακή 27 Μαρτίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Κορόπης, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Κορόπη 25 Μαρτίου 2011 Η θεία Τα εξαδέλφια Τα ανίψια Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο Στεργιόπουλου.

π¢ƒÀª∞ √ƒº∞¡√Δƒ√º∂π√ μ√§√À ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Το Ίδρυμα “Ορφανοτροφείο Βόλου” με την με αρ. 6/11 πράξη του Δ.Σ. προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με προφορικές προσφορές που θα γίνει στις 30 Μαρτίου και ώρα 17.00 στα γραφεία του Ιδρύματος επί της οδού 2ας Νοεμβρίου αρ. 10 στο Βόλο, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής, για την πώληση των παρακάτω ακινήτων. 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· (μ.3) του 2ου ορόφου εμβαδού 54,64 τ.μ. και ∞Ôı‹ÎË (À.2) του υπογείου εμβαδού 1,80 τ.μ. πολυκατοικίας που βρίσκεται στο Βόλο και στη διασταύρωση των οδών Μαγνήτων και Κασσαβέτη 49 στην οποία και έχει πρόσωπο το διαμέρισμα, με ÙÈÌ‹ ÂÎΛÓËÛ˘ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ÂÍ‹ÓÙ· ÂÓÓ¤· ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ (69.000) ∂ (το διαμέρισμα είναι νοικιασμένο). 2. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· (μ.5) του 2ου ορόφου εμβαδού 74,92 τ.μ. πολυκατοικίας που βρίσκεται στο Βόλο και στη διασταύρωση των οδών Μαγνητών και Κασσαβέτη 49 στην οποία και έχει πρόσωπο το διαμέρισμα, με ÙÈÌ‹ ÂÎΛÓËÛ˘ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ÔÁ‰fiÓÙ· ÂÓÓ¤· ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ (89.000) ∂ (το διαμέρισμα είναι νοικιασμένο). Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν τα παρακάτω. 1. Για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή Τράπεζας ή μετρητά ποσοστού 10% της τιμής εκκίνησης του εκποιούμενου ακινήτου. 2. Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά 2% μεγαλύτερη από την τιμή εκκίνησης και κάθε επόμενη τουλάχιστον κατά 2% μεγαλύτερη από την προηγούμενη. 3. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως ή με νόμιμο πληρεξούσιό τους σύμφωνα με σχετικό επίσημο πληρεξούσιο. 4. Ο διαγωνισμός θα κατακυρωθεί στον τελευταίο πλειοδότη για το κάθε ακίνητο, μετά την εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού, από το Δ.Σ. του Ιδρύματος εντός επτά ημερών από την ημερομηνία του διαγωνισμού, οπότε και θα επιστραφούν οι εγγυητικές επιστολές ή τα μετρητά των συμμετεχόντων εκτός του πλειοδότη, που θα κρατηθεί από το Ίδρυμα σαν προκαταβολή της αγοράς. 5. Τυχόν ενστάσεις κατά του κύρους του διαγωνισμού θα υποβληθούν κατά το χρόνο εξέλιξης του διαγωνισμού. 6. Η υπογραφή του πωλητηρίου συμβολαίου θα γίνει εντός ενός μηνός από την κατακύρωση του διαγωνισμού. 7. Όλα τα έξοδα μεταβίβασης (φόροι, συμβολαιογραφικά, έξοδα δημοσίευσης κ.λπ.) βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον τελευταίο πλειοδότη. Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Ιδρύματος, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 07.30 μέχρι 15.30 και στο τηλέφωνο 24210-23264. Για το Δ.Σ. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΗΛΙΑΣ ΑΓΡΙΓΙΑΝΝΗΣ

M∞ƒTπ√™

25

√ ∂À∞°°∂§π™ª√™ Δ∏™ £∂√Δ√∫√À “ΔË ÂÏ¢ıÂÚ›·, Ë ÃÚÈÛÙfi˜ ËÌ¿˜ ËÏ¢ı¤ÚˆÛÂ, ÛÙ‹ÎÂÙÂ Î·È ÌË ¿ÏÈÓ, ˙˘ÁÒ ‰Ô˘Ï›·˜ ÂÓ¤¯ÂÛı” (°·Ï¿Ù. Â’ 1). Όλοι οι άνθρωποι ποθούν την ελευθερίαν. Εν τούτοις βλέπομεν λαούς να χάνουν την ελευθερίαν των και να ζουν υπό το κράτος βίας και τυραννίας. Και το ελληνικόν έθνος εδοκίμασεν, εις πολλάς περιόδους της ιστορίας του, επιδρομάς βαρβάρων λαών, που του επέβαλαν δουλείαν τυραννικήν. Αλλ’ η δουλεία αυτή υπενθυμίζει μίαν άλλην βαρυτέραν δουλείαν. Είναι η δουλεία της αμαρτίας, η υποταγή εις το κακόν, ένεκα της οποίας ο άνθρωπος χάνει την εσωτερικήν του ελευθερίαν και δυστυχεί και θλίβεται και στενάζει. Ποιός είναι ο ελευθερωτής; Μόνον ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αυτός ελευθερώνει από την τυραννίαν της αμαρτίας, από την εξουσίαν του διαβόλου. Αυτός ακόμη προστατεύει και βοηθεί τους λαούς, διά να ανακτήσουν και την πολιτικήν των ελευθερίαν. Το έθνος μας εγνώρισε πολλούς εθνικούς αγώνας, τους οποίους εζωντάνευε η πίστις προς τον Χριστόν. Και απεδείχθη, ότι η πίστις αυτή είναι η μεγαλυτέρα δύναμις διά τα άτομα και τα έθνη, που θέλουν να ζήσουν ελεύθερα από κάθε δουλείαν.

∫∞§√ Δ∞•π¢π ∞¡¢ƒ∂∞ Εχθές το πρωί μας αποχαιρέτησε ο παλιός, γνωστός έμπορος του Βόλου, Ανδρέας Μαντζίρης. Ο Ανδρέας ήταν γεννημένος και μεγαλωμένος στην πόλη του Βόλου. Ήταν ένας άνθρωπος αυτοδημιούργητος που εργάστηκε πενήντα ολόκληρα χρόνια στο χώρο του εμπορίου, με πολύ μόχθο και επέδειξε άριστο επαγγελματικό ήθος και τιμιότητα. Η προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο ήταν συνεχής και αμείωτη. Ήταν άριστος οικογενειάρχης και για 48 συναπτά έτη έζησε κοντά στη σύντροφο της ζωής του, ακοίμητος φρουρός της οικογενειακής τους εστίας. Απέκτησε δύο παιδιά και πέντε εγγόνια, ήταν αξιόλογος σύζυγος, πατέρας και παππούς, καθώς ακούραστα αποτελούσε πάντα το στήριγμά τους. Θα μείνει χαραγμένη η μνήμη του σ’ όλους μας, συγγενείς και φίλους και ευχόμαστε ο Θεός να τον αναπαύσει.

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√

MNHMO™YNA

Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος μας για το θάνατο της πολυαγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας

∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏™ Ã∞Δ∑∏°∂øƒ°π√À

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αδικοχαμένου, αλησμόνητου και πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, γιου, αδελφού και θείου

∞¡Δø¡π√À °∂øƒ°. ª∞ƒΔπ√À

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗ τελούμε μεθαύριο Κυριακή 27 Μαρτίου, μετά τη Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Αφήσσου, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε τους συγγενείς, φίλους να προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Η σύζυγος: Δήμητρα Η κόρη: Μαρία Η μητέρα: Σοφία Τα αδέλφια: Δημήτρης & Άννα Μαρτίου Τα ανίψια: Γιώργος, Χριστίνα, Σοφία Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο ξενοδοχείο “Μαϊστράλι” στην Άφησσο.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, υιού, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

¢∏ª∏Δƒπ√À ∫∞∫∞μ∞

τελούμε μεθαύριο Κυριακή 27 Μαρτίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου (Αλυκών) μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παρευρεθούν σε αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Η σύζυγος: Αθανασία Οι γονείς: Πολυτίμη Κακαβά, Μαριάνθη Αγγελούση Τα παιδιά: Πολυτίμη Κακαβά, Μαριάνθη-Φίλιππος Τσουκνίδας, Κων/να-Γεώργιος Μακρής, Αποστολία-Γιάννης Αλεξιάδης, Απόστολος Κακαβάς Τα αδέλφια: Νικόλαος Κακαβάς, Αθανάσιος-Χριστίνα Κακαβά, Στυλιανός-Αικατερίνη Καστανίδη, Αντώνιος Καστανίδης Τα εγγόνια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο κέντρο “Η ΛΙΜΝΗ” .

θερμά ευχαριστούμε. Ο σύζυγος: Στυλιανός Τα παιδιά: Απόστολος - Ελένη Χατζηγεωργίου, Δημήτριος - Ρίτα Χατζηγεωργίου, Ελένη - Αλέξανδρος Ξανθάς Τα εγγόνια: Κατερίνα, Στέλιος, Οδυσσέας, Λίνα, Δημήτρης Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

KH¢EIE™ Τη λατρευτή μας σύζυγο, μητέρα, κόρη, γιαγιά και αδελφή

ª∞ƒπ∞ μ∞§∏

Ετών 68 κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 25 Μαρτίου και ώρα 12 μ. στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Χριστού Βόλου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Βόλος 25 Μαρτίου 2011 Ο σύζυγος: Εμμανουήλ Τα παιδιά: Νικόλαος - Μαρία Βαλή, Περικλής - Δροσούλα Βαλή, Αλέξανδρος - Λίτσα Βαλή Η μητέρα: Αθηνά Κατσώλα Τα εγγόνια: Μαρία - Αθηνά, Εμμανουέλα - Αβάπτιστο, Μανώλης Δανάη Τα αδέλφια: Κωνσταντίνος - Ουρανία Κατσώλα, Ελένη Κατσώλα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού. Η οικογένεια θα επιθυμούσε αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στο Ίδρυμα ΦΛΟΓΑ ή σε ένα άτομο με ειδικές ανάγκες αρ. Λογαριασμού 5610012917814.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

∞¡¢ƒ∂∞ ¢∏ª. ª∞¡Δ∑πƒ∏

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού και θείου

¶∂Δƒ√À §∞ª¶ƒπ¡π¢∏

τελούμε αύριο Σάββατο 26 Μαρτίου στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε συγγενείς και φίλους και όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν σε αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 25 Μαρτίου2011 Η σύζυγος: Ελένη Τα παιδιά: Δημήτριος, Νικόλαος-Βασιλική Τα αδέλφια: Ασπασία Ζαριφέ, Βασίλειος-Αναστασία Βασιλείου, Αντώνιος-Ζωή Παλιοπούλου, Δημοσθένης-Βασιλική Παλιοπούλου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

Συν/χο έμπορο Ετών 82 κηδεύουμε αύριο Σάββατο 26 Μαρτίου και ώρα 12.00 μ. από το σπίτι μας στην οδό Αργοναυτών 49 στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Η σορός θα βρίσκεται στο σπίτι μας το Σάββατο στις 9.15 π.μ. Ο ενταφιασμός θα γίνει στο Κοιμητήριο Προφ. Ηλία Αλυκών. Βόλος 25 Μαρτίου 2011 Η σύζυγος: Αικατερίνη Τα παιδιά: Δημήτριος Μαντζίρης, Πηνελόπη Μαντζίρη Τα εγγόνια Τα αδέλφια: Κωνσταντίνος Μαντζίρης, Ιωάννης - Έλλη Μαντζίρη, Ξένη - Βασίλειος Σαμαράς, Όλγα - Ουμπέρτο Maggi, Καίτη Αντ. Μαντζίρη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο ξενοδοχείο Volos Palace.


38/ °È· οı ÒÚ· º∞ƒª∞∫∂π∞ * ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 25 ª·ÚÙ›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ¶·¯‡ ∏Ï›·, πˆÏÎÔ‡ 247 - ÷˚‰·Ú›Ô˘ (ÛÙ¿ÛË ∞Û‚ÂÛÙ·ÚÈ¿), ÙËÏ. 2421052600, ƒ·ÙÔ‰‹ÌÔ˘ πˆ¿ÓÓË (∫ÏËÚÔÓfiÌÔÈ), ™ÎÔ˘Ê¿ 1 - ¡Â¿ÔÏË, ÙËÏ. 2421066936, ÷Ù˙ÔÔ‡ÏÔ˘ ª·Ú›·˜, ™. ™˘Ú›‰Ë 97·’ (ÌÂٷ͇ ∞. °·˙‹ Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿), ÙËÏ. 2421025533. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-16.30 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ∞ÓÙ¿ÌË ∞ÁÁÂÏÈ΋˜, ∂ÚÌÔ‡ 224 - ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÙËÏ. 2421033133. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›·˜, §ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘ 30, ÙËÏ. 2421060038. * ∞‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 26 ª·ÚÙ›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: •˘ÓÔÔ‡ÏÔ˘ - Δ˙·ÊϤÚË ∞ÊÚÔ‰›Ù˘, °·ÏÏ›·˜ - ΔÔ¿ÏË, ÙËÏ. 2421039340, ¶Ôχ˙Ô˘ ÕÁÁÂÏÔ˘, °ÎÏ·‚¿ÓË 54 - ∂ÚÌÔ‡, ÙËÏ. 2421022066, ™Ù¿ıË ∞ÚÈÛÙ›‰Ë, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 267 - ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘, ÙËÏ. 2421058364. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-16.30 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ÃÚÈÛÙ¤ÏÏÔ˘ °ÂˆÚÁ›·˜, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 32 (πˆÏÎÔ‡) - 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ (∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜), ÙËÏ. 2421023477. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ∫Ï·‰¿ ª·Ú›·˜, §ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘ 13, ÙËÏ. 2421060266. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ * ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘. * ∞‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ Ë ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ - ·ıÔÏÔÁÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋ “∂Ï›˜” .

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421090257

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 15135 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ∞‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ·) ™ÙËÓ Ô‰fi °. ¢‹ÌÔ˘ ·fi πˆÏÎÔ‡ ¤ˆ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ Ì ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ¤ˆ˜ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë. ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ÛÙËÓ Ô‰fi ¡ÈÎËÙ·Ú¿ ·fi ª·ÙÚfi˙Ô˘ ¤ˆ˜ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ¶·Ú·Û΢‹ 25 ª·ÚÙ›Ô˘ 2011 ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-24.00): ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· √.∂. π¿ÛÔÓÔ˜ 136, ∫fi·ÓÔ˜ ¶. & ∂. ∞Ó··‡Ûˆ˜ 52, ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ ∞Ï˘Î¤˜, ¶·Ó·ÁȈٷÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 124, °Î·ÁÈ¿ÓÓ˘ πˆÏÎÔ‡ 314, ∑·Ì¤ÙÔÁÏÔ˘ §·ÌÚ¿ÎË 34, ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ §·Ú›Û˘ 196, ∫ˆÛÙ·Ú¿˜ ªfiÙÛ·ÚË 53, °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ ∞. & ¶. πˆÏÎÔ‡ 151, ∂ƒª∏™ §·Ú›Û˘ 170. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-24.00): ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ ∞ÁÚÈ¿, ∞Ï›‰Ë˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ¢‡¯Ù·˜ ΔÚ›ÎÂÚÈ. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-24.00): ™·Ì·Ú¿˜ °. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ¶ÂÙÚ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ªÔÛ‰ÚfiÌÔ˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∏ÏÈ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫¿Ì·ÚË £. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ΔÛÈ‚ÈÓ›ÎÔ˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∫ÚfiÎÈÔ, ¡ÈÊfiÚÔ˜ ªÈÎÚÔı‹‚˜, ™·Ì·Ú¿˜ ∞ÊÔ› ∞Á¯›·ÏÔ˜, ∞ÏÂ͛Ԣ ª¿Ú·ıÔ˜, ¶·ÏÈ¿˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ∞ÔÎÚÂÌÈÒÙ˘ ªÈÎÚÔı‹‚˜, ¢·˚ÏÈ¿Ó˘ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ ™Ô‡ÚË, ¢ÂÚ‚›ÛË ™Ô‡ÚË, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜-°Ô‡Ï· ∞¯›ÏÏÂÈÔ, ª¤ÏÏÈÔ˜ ¶ÙÂÏÂfi˜. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-24.00): ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ∫·Ì‚ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë, ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ •ÔÚ‡¯ÙÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-24.00): £·ÚÛ›Ù˘. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-24.00): §Ô˘ÊfiÔ˘ÏÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, °Ô‡Û˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, Δ·Ù·Ú›ÎÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ∫fi·ÓÔ˜ ∞ÓÙÒÓ˘ 4Ô ¯ÏÌ. μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜, °È¿ÙÛÔ˜ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ΔÛ·ÎÈÚÔÔ‡ÏÔ˘ ÃÏfiË, æˆÌ¿˜ ™¤ÛÎÏÔ, ™Ù¿Ó˘ ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ, ΔÛÈÓÙÛ›Ó˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ¶Ú¿·˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ΔÛÈÁÎÈÓ¤˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ¶¿Û¯Ô˜ ¤Ó·ÓÙÈ ¯·Ï˘‚. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂. ™¿‚‚·ÙÔ 26 ª·ÚÙ›Ô˘ 2011 ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-24.00): ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· π¿ÛÔÓÔ˜ 136, ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ ∞Ï˘Î¤˜, ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 56, ∫fi·ÓÔ˜ ∞. & μ. §·Ú›Û˘ 202, ∑‹ÁÚ·˜ πˆÏÎÔ‡ 168, ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ §·Ú›Û˘ 196. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-24.00): μ·Ú‰¿Î˘ ∞ÁÚÈ¿, ∂Ì‚·ÏˆÙ‹˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ªÔ˘ÛÈ¿‰Ô˘ §·‡ÎÔ˜, ™·ÚÚ‹˜ ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜-∫ˆÛÙ‹Ú·˜ ª·Ï¿ÎÈ, ∫Ô„È·Ï‹˜ ∫. ¡ÂÚ¿. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-24.00): ™·Ì·Ú¿˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∏ÏÈ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, §˘ÎÔ‡Ú˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ - ∞Á¯›·ÏÔ˜, ∞ÔÎÚÂÌÈÒÙ˘ ªÈÎÚÔı‹‚˜, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∫ÚfiÎÈÔ, ¡ÙÔ‡Ú· ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ª¤ÏÏÈÔ˜ ¶ÙÂÏÂfi˜, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜ - °Ô‡Ï· ∞¯›ÏÏÂÈÔ, ¶·Ï·Ì›Ù˘ ™Ô‡ÚË, ∫ÔÓÙÈÓfi˜ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË. ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-24.00): ∞ıËÓ·›Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ª‹ÙÚÔ˘ ∞Ó‹ÏÈÔ, ª¿ÎÚË ŸÏÁ· ªÔ‡ÚÂÛÈ.

™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-24.00): £·ÚÛ›Ù˘. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-24.00): ÷ڷÙÛ‹ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ∫fi·ÓÔ˜ 4Ô ¯ÏÌ. μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜, °Ô‡Û˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, Δ·Ù·Ú›ÎÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, °Ô˘ÙÔ‡Ï˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ∫fiÎÔÏ·˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ΔÛ·ÎÈÚÔÔ‡ÏÔ˘ ÃÏfiË, æˆÌ¿˜ ™¤ÛÎÏÔ, ™Ù¿Ó˘ ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ, ΔÛÈÓÙÛ›Ó˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ¶Ú¿·˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ¶¿Û¯Ô˜ ¤Ó·ÓÙÈ Ã·Ï˘‚. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

¢ƒ√ª√§√°π∞ “∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.” ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ (ÃÂÈÌÒÓ·˜ 2010) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ :ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ : ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:45™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 7:30, 12:00, 13:55, 19:30 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00 ∫˘Úȷ΋: 7:30, 13:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35, 21:12 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:00, 20:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ· - ¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 20Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 30Ï.Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00,22:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00, 21:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 10:20, 14:20 ∫˘Úȷ΋˜: 10:00, 14:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15 (∞ӷηÛÈ¿), 9:00, 11:30, 13:45, 14:40, 16:30 (∞ӷηÛÈ¿), 21:05 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 9:00, 11:30, 14:40, 19:45 (∞ӷηÛÈ¿) ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30 (∞ӷηÛÈ¿) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:05, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:00, 17:30, 19:15, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:10, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:45, 19:15, 21:10 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30, 17:30, 20:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:15, 8:30, 11:00, 12:00, 13:50, 14:40, 16:15,18:00, 19:30, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 8:30, 11:30, 13:50, 14:40, 18:00, 20:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 13:00, 18:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 14:15 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 13:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜-°. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 14Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ∞ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ √™∂ ·fi 21/2/2010 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.24 I.C., 7.01, 9.00, 10.58, 12.57, 14.56, 16.57, 19.49, 21.49, 23.48. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 6.02, 8.02, 10.00, 11.58, 13.57, 15.57, 18.00, 19.38 I.C., 20.50, 22.48. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏:5.15, 6.00, 7.15, 8.00, 8.57,10.02 ,10.30 I.C., 11.11 I.C.E., 12.00, 13.42, 14.00, 14.28 I.C. 13.10, 15.53, 17.13 I.C.,17.56, 19.30, 20.00 ,21.30, 22.46 I.C.E. 12.30 I.C. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 5.30, 6.08, 7.13 I.C.E., 8.08, 9.45, 10.13 I.C.,11.40 I.C., 12.15, 12.42, 13.20, 14.10, 14.56, 16.33, 17.34, 17.59, 18.50 I.C.E.,19.45, 21.45, 22.59, 1.14 I.C.

¶APA™KEY∏ 25 M∞ƒΔπ√À 2011 TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ §API™A-£E™™A§ONIKH ‰È·ÚΛ 1 ÒÚ· Î·È 30 ÏÂÙ¿. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.24 I.C. ·¢ı›·˜. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 15.53 I.C. ·¢ı›·˜. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 7.11 I.C., 8.34 I.C.∂., 11.36 I.C., 13.00 I.C., 14.18, 16.14 I.C., 18.09, 20.11 I.C.∂., 00.58, 3.11 I.C. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50 I.C., 7.58 I.C.∂., 9.21, 10.51 I.C., 13.21 I.C., 14.52, 15.53 I.C., 19.29 I.C.∂., 20.30 I.C., 23.59. §API™A-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 6.26,19.41. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 7.44, 21.00. §API™A-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 5.15, 14.00,Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ I.C. Â›Ó·È ·¢ı›·˜ ·fi §¿ÚÈÛ·-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ì ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ 1Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi Î·È 2Ë ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì I.C. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 6.42 I.C., 15.22 (̤¯ÚÈ §¿ÚÈÛ·), 20.32 I.C. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ∂π™πΔ∏ƒπ∞ ¶ƒ√¶ø§√À¡Δ∞π ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ Δ√À √™∂ ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY ∞¶√ 08.00-14.00 ∫∞£∂ ª∂ƒ∞, ∂∫Δ√™ ™∞μμ∞Δ√À, ∫Àƒπ∞∫∏™ & ∞ƒ°πø¡. Δ∏§. 24210 39723, 24210 24056 * ΔÚ¤ÓÔ ¶ËÏ›Ô˘: ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜: ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 11.00, ªËÏȤ˜ 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/2009-20/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 04.30 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 07.00 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 13.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 13.45, 16.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ EXPRESS PEGASUS F/B ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μfiÏÔ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ Î·È ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏ & ™∞μμ∞Δ√: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∂/°-√/° “∂•¶ƒ∂™ ™∞¡Δ√ƒπ¡∏” ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏, ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CATS ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ∞ÃÀ¶§√ø¡ °ƒ∞ªª∏™ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ∞¶√ 1/11/10 ∂ø™ 31/3/11 ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi μfiÏÔ ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫∂¡Δƒπ∫√ ¶ƒ∞∫Δ√ƒ∂π√ HELLENIC SEAWAYS SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33-μ√§√™ TH§. 24210 23400 24210 35846 - 24210 23415 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· “FlyingCat 6- FlyngDolphin XXIII” ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ Î·È ∫Àƒπ∞∫∏ ÒÚ˜: 10.00, 13.00 Î·È 19.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞¶√ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2/3/11 ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ¶∏°∞™√™ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. º/°-√/° ™ÔÚ¿‰Â˜ ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ¢Â˘Ù¤Ú· 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ΔÚ›ÙË 12.30: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶¤ÌÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶·Ú·Û΢‹ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ∫˘Úȷ΋ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: ÛÙÔ VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (·Ó¿ÌÂÛ· ·fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ). ΔËÏ. 24210 31059, 31060.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. ..............................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. ...........................................2421070931 - 2421071022 ................................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. .................................2421070931 - 2421075319 ...............................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. ..........2421070950 - 2421075318 - 2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. ......................2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì................ 2421070976 - 2421075528 - 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜........................ 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ. ............................................. 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜....................... 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ.........................................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. ........................2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ............................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ .................................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. .............................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ...............................................2421075521 ¢/¡™∏ ¶ƒ√°. & ∞¡. ....................................................24210 75514 ΔÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ......................................24210 75309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚·Ï., ÈÚÔÙ. Î·È ¶.∂. ..................................24210 92603 ¢È‡ı. Δ¯Ó. ÀËÚÂÛÈÒÓ ...............................................24210 70974 ¢È‡ı. ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓ. .................................... 24213 55511 ¢È‡ı. ∫Δ∂√: “ƒ·ÓÙ‚ԇ” ............................................ 24213 54817 ¢È‡ı. μÈÔÌ.-∂ÓÂÚÁ. Î·È Δ¯ÓÔÏ. ................................... 24210 34080 ¢È‡ı. ∂Ì. Î·È ΔÔ˘Ú.............................. 24210 70943-24210 75336 ¢È‡ı. ∂ÚÁ·Û›·˜..................................... 24210 70967-24210 75369 ¢È‡ı. ∞ÁÚÔÙ. ∞Ó¿Ù˘Í˘ .............................................24210 75200 ¢È‡ı. ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ .....................................................24210 45207 ΔÌ‹Ì· ∞ÏÈ›·˜ ..............................................................24210 33230 ¢ÈÔ›ÎËÛË ∞ÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜................................................. 24210 70923 ¢È‡ı. ÀÁ›·˜............................................................... 24213 55804

¢È‡ı. ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ...........................................................24213 52431 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ............... 24210 70964-24210 75325 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈηȈÌ. & ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡............................... 24213 52561 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. ∂Î·›‰Â˘Û˘..................... 24210 39077-24210 39085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. ∂Î·›‰Â˘Û˘ .................................... 24210 47387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. ÀËÚ. ................................ 24210 70921-24210 75323 ¢È‡ı. √ÈÎÔÓ. ÀËÚ. ...............................24210 70944, 24213 52563 ¢È‡ı. ∂ÌÔÚ›Ô˘........................................................... 24210 38395 ¢È‡ı. ∫¤ÓÙÚ. ∂͢. ¶ÔÏÈÙÒÓ ........................................24210 31463 ™¢√∂ μfiÏÔ˘: ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ .................24210 21433, 24213 56303, ÁÚ·ÌÌ·Ù›· .................................................................24210 29400. TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H.............................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO....................................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY....................................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™..........................................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY ..................................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY ..............................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY..............................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY .....................................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏...........................................................................199 EKAB:..........................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY .........................................2421064931 ¢EH BÏZ—¿‚˜......................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜............................................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜ ................................................................................ 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ ..............................................................2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô ...................................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) .............................................................10400 EXPRESS SERVICE.....................................................................1154 HELLAS SERVICE ......................................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ ............................................................................6944121288 X¿ÓÈ·..............................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰· ...................................................................6948475814 MËϛ˜...........................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY.......................................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™.................................. 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY................................................24213 54817 I¢IøTIKO KTEO...........................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ............................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ.....................................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ .....................................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ ...............................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP.....................................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ.....................................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.)....................................................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™.....................................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™ . 2410 237811 ¶I§OTO™ ......................................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ .............24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I ..................................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ .............................................. 24210 61000 A°PIA™ .........................................................................24280 92502 BE§E™TINOY.................................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN ............................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 2421043333,∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 2421040179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 2421048600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 2427021748 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360.

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ΔÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ - °¿ÏÏÔ˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜. 2. ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ °ÏˆÛÛÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ (·Ú¯Èο) - ¶ÂÚ›‰Ë˜: ΔÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈfi˜ °Ú¿ÌÌ·Ù·... ¤ÊÂÛ˘. 3. ¶ÚfiÛˆ·... ·Á·ËÙ¿ ÛÙÔ Ï·fi - πÛÙÔÚÈ΋ ·Ú·Ïȷ΋ ¯ÒÚ· Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜. 4. ª¤ÚË ·fi Ù·... ̤ÚË - ... ¶·˜: ¶ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ μÔÏÈ‚›·˜ - √ ‰˘fiÛÌÔ˜. 5. °¿ÏÏÔ˜ Â·Ó·ÛÙ¿Ù˘ - ∫‡ÚÈÔ˜... ÂÈÛÙÔÏÒÓ - ¡ÔÌÂÏ›ÛÙ·˜ °ÂÚÌ·Ófi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜. 6. ΔÔ‡ÚÎÔ˜ ‰ÈÎÙ¿ÙÔÚ·˜ - ∏ ÙÛÔ˘ÎÓ›‰·. 7. ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ۷Λ‰ÈÔ - √Ì¿‰· Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ (·Ú¯Èο). 8. π·ˆÓÈÎfi ËÊ·›ÛÙÂÈÔ - ∫·È ÔÈÓÈ΋ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È - ªÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ ÓfiÙ·. 9. ∂Î̷ȇˆ ηٿ Ì›· ¤ÓÓÔÈ· - ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÔÚÈṲ̂Ó˘ ¯Ú‹Û˘. 10. ∂ÚˆÙËÌ·ÙÈÎfi Â›ÚÚËÌ· - ∞‰‡Ó·Ù·, ·ÛıÂÓÈο - ¡ËÛÈ¿ ÙˆÓ ∞ÏÂÔ‡ÙˆÓ. 11. ÀÔıÂÙÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ - ∂›Â‰Ô Ì¤ÚÔ˜ - √ ·ÚÈıÌfi˜ 303. 12. ¢ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¤˜ - ªÂÙ·ÙÚ¤ˆ ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ Û fi˙ÔÓ. 13. ... ¶·Û¿˜: √ “ÔÓËÚfi˜ ‚Â˙›Ú˘” - ™˘Ú·ÎÔ‡ÛÈÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Î·È ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ (ηı.) - ... ∫ÈÔ˘Ì: ªÔ˘ÛÈÎfi˜ Î·È ËıÔÔÈfi˜. ∫∞£∂Δ∞ 1. ∂›‰Ô˜ Ì·Ï·ÎÔ‡ Ï¢ÎÔ‡ Ù˘ÚÈÔ‡ - ª·Ï·Î¿ ÛÙËÓ ·Ê‹. 2. √ ÚfiÏÔ‚Ô˜ ÙˆÓ Ô˘ÏÈÒÓ - ∞ÛÈ·ÙÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜. 3. ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÚÔΤ ÛÙÔ ÛοÎÈ - ÕÚ˘...: ∏ıÔÔÈfi˜ - §›ÁÔ... ÁÏ¿ÛÔ. 4. ŸÓÔÌ· ڈ̷˚΋˜ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈ΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ - ∞Ú¯Èο ÁÈ· ËıÔÔÈÔ‡˜. 5. ∂ÚˆÙËÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· (ıËÏ.) - ŒÓ· Û‡ÌʈÓÔ - “∂Ï...” : πÛ·ÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰·. 6. ∏ ·Ú¯·›· ∞ÚÂÏ¿ÙË - ∞ÏÂÈÌ̤ӷ Ì ›ÛÛ·. 7. ª˘ıÈ΋ ÎfiÚË ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ, Ë ÚÒÙË ¶˘ı›· - ¢ÚfiÌÔÈ. 8. √ ·ÚÈıÌfi˜ 55 - ¢‡Ô... ·fi ÙÚÂȘ - ƒ‹Ì·... ÎÔÌÌÒÙÚÈ·˜. 9. ¶ÔÙ¿ÌÈ Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ μÚÂÙ·Ó›·˜ - ªÔÓ¿‰Â˜ ¤ÓÙ·Û˘ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ʈÙfi˜ - ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋˜ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘. 10. ∞fi ̤۷ - °Ú¿ÌÌ·Ù· ·fi ÙÔ... Ú¿‰ÈÔ - ÕʈÓË... Δ›Ó·. 11. ∂›Ó·È Î·È ÔÈ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜ - ª¤ÙÚÔ Ì‹ÎÔ˘˜ ›ÛÔ Ì ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ ¯ÂÚÈÒÓ ÛÙ· Ï¿ÁÈ·. 12. ¡Ù¿ÓÈ...: ¶·ÏÈfi˜ ËıÔÔÈfi˜ Î·È ÛfiÔ˘Ì·Ó - ¶fiÏË Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜ - §›Á·... ˙È˙¿ÓÈ·.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡

13. ∞ÊÚÈηÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ - ∂‚Ú·˚΋ ÚÔÛÊÒÓËÛË ÙÔ˘ £ÂÔ‡ - ΔÔ ·ÁfiÓÈ. ∏ §À™∏ √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. Δ™√À¶∞-¡Δ∂°∫∞ 2. ∂°√-√ƒº∂∞™-∂º 3. §∞√ºπ§∏-πø¡π∞ 4. ∂ƒ-§∞-ªπ¡£∏ 5. ª∞ƒ∞-∫√™-∂™∂ 6. ∂μƒ∂¡-∫¡π¢∏ 7. ™πΔπ√¢√Ã∏-∞∂§ 8. ∞™√ƒ∏Δƒ∞-™π 9. ∞¶√™¶ø-∂π¢√™ 10. ¶ø™-∞Δ√¡∞-ƒ∞Δ 11. ∞¡-™π∞¢π-Δ° 12. §π°∂™-√∑√¡π∑ø 13. ∞∞§∏-¢πø¡-∞´™. ∫∞£∂Δ∞: 1. Δ∂§∂ª∂™-∞¶∞§∞ 2. ™°∞ƒ∞-π∞¶ø¡π∞ 3. √√√-ƒ∂Δ™√™-°§ 4. º§∞μπ√™-™∂∏ 5. ¶√π∞-ƒ√-¶∞´™ 6. ∞ƒ§-∫∂¢ƒøΔ∞ 7. º∏ª√¡√∏-√¢√π 8. ¡∂π™-ÃΔ∂¡π∑ø 9. Δ∞´¡-∫∏ƒπ∞-√¡ 10. ∂™ø£∂¡-∞¢-Δ¡ 11. ¡∏™π∞-√ƒ°π∞ 12. ∫∂´∂¢∂™™∞-∑π 13. ∞º∞ƒ-∏§π-Δ∞ø™.

∫ƒπ√™ μÚ›Ù ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÙ ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·„ÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·, ÂÎÊÚ¿ÛÙ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Û·˜ Î·È ‰ÒÛÙ χÛÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 45-3-22-12-34-5. Δ∞Àƒ√™ ∞ÍÈÔÔÈ‹ÛÙ ٷ ηϿ ¯·ÚÙÈ¿ Ô˘ ¤¯ÂÙ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Û·˜, ‚¿ÏÙ ¿ÌÂÛ· ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Û·˜ Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹, ‚·ÛÈÛÙ›Ù Û Ú·ÁÌ·ÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ ¿ÊÔ‚·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-3-22-1234-9. ¢π¢Àª√π ¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È fiÏ· Ù· ¿ÙÔÌ· Ô˘ Û·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ó· Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÙË ‰È΋ Û·˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, ·Ï¿ ‰Â›Ù ÙÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο Û·˜ ÂÓԯϛ ÛÙ· ¿ÙÔÌ· ·˘Ù¿. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 52-1033-45-67-3. ∫∞ƒ∫π¡√™ ¶Ôχ ηϋ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ÁÈ· Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜ ı¤Ì·Ù·, ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙ· ·ÈÛıËÌ·ÙÈο Û·˜, ÂȉÈο ÛÙȘ ÌfiÓÈ̘ Û¯¤ÛÂȘ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÓÙ¿ÛÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 73-20-11-24-3-2. §∂ø¡ Δ· ¿ÓÙ· Â›Ó·È Â‡ÎÔÏ· ÁÈ· ÂÛ¿˜ Î·È Û‹ÌÂÚ·, ÌfiÓÔ Ô˘ Ë Ì¤Ú· Â›Ó·È Ôχ ÎÔ˘Ú·ÛÙÈ΋ Ì ÔÏϤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Î·È ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-40-33-21-13-5. ¶∞ƒ£∂¡√™ ∂˘ÓÔ˚΋ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ÁÈ· Â·Ê¤˜ οı ›‰Ô˘˜. ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ÌËÓ Â›ÛÙ ÈÂÛÙÈÎÔ› ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¿ÙÔÌ· Ô˘ ·Á·¿ÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 13-4-29-44-8-11.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ¿Ù οÔÈÔ Ù·Íȉ¿ÎÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ Î·È Ó· ÂÚ¿ÛÂÙ ηϿ Î·È Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÙ ӷ ‰Â¯ı›Ù οÔȘ ·ÏÏ·Á¤˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-4-33-25-1-8. ™∫√ƒ¶π√™ ∂›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ̤ڷ ÁÈ· Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹. ∞ÔʇÁÂÙ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¤ÚıÂÙ Û οÔÈ· ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 3620-44-12-38-9. Δ√•√Δ∏™ ™ÙÔ ¯¤ÚÈ Û·˜ Â›Ó·È Ó· ʤÚÂÙ ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· ÂΛ Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ. ∞ÔʇÁÂÙ ۋÌÂÚ· Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 8-11-2345-6-10. ∞π°√∫∂ƒø™ ¶·ÚfiÏ· Ù· ¤ÎÙ·ÎÙ· ¤ÍÔ‰· Ô˘ ı· ¤¯ÂÙÂ, Ë ‰È¿ıÂÛ‹ Û·˜ Û·˜ ·ÚÔÙÚ‡ÓÂÈ Ó· ‚Á›ÙÂ, Ó· ÊÏÂÚÙ¿ÚÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 15-30-22-10-3-1. À¢ƒ√Ã√√™ £· Û·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜ Û‹ÌÂÚ·, ·ÏÏ¿ ı· Û·˜ ‰È·Î·Ù¤¯ÂÈ ÌÈ· ·Ó·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-2033-12-3-28. πãÀ∂™ ¢‡ÛÎÔÏ· ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı›Ù ۋÌÂÚ· ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Û·˜ Î·È ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û·˜, ÌÔÚ›Ù fï˜ Ó· ·Û¯ÔÏËı›Ù Ì ٷ ÚÔÛˆÈο Û·˜ Ô˘ ÂÚÓ¿Ó ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÎÚ›ÛË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-3-29-18-3328.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

¶APA™KEY∏ 25 M∞ƒΔπ√À 2011

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.15 09.00 10.00 10.25 10.50 11.25 12.00 12.30 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 18.45 19.00 21.00 23.00

⁄ÌÓÔ˜ ÂȘ ÙËÓ ∂Ï¢ıÂÚ›·Ó √ ¡ÙÂÏ·ÎÚÔ˘¿ Î·È Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË ¢ÔÍÔÏÔÁ›· ¶·ÙÚȈÙÈο-ËÚˆÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ∫·Ù¿ıÂÛË ÛÙÂÊ¿ÓÔ˘ ¶·Ú¤Ï·ÛË ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ· Î·È ∂ıÓÂÁÂÚÛ›· “√ º·ÓÔ‡Ú˘ Î·È ÙÔ ÛfiÈ ÙÔ˘” μfiÙ·Ó·, Ì˘ÛÙÈο Î·È ıÂÚ·›˜ Pedal √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ √È ·ÓÙÈηٷÛٿ٘ ™ÙÈÙ˜ √È Ì¿ÁÔÈ ÙÔ˘ °Ô˘¤‚ÂÚÏÈ ¶Ï¤È˜ ∫·Ï‹ Ù‡¯Ë ΔÛ¿ÚÏÈ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ ™ÔψÌfi˜, Ô ÔÈËÙ‹˜ Ù˘ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘ ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· °’ ÷ÈÚÂÙÈÛÌÔ› ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∂χıÂÚÔÈ ¶ÔÏÈÔÚÎË̤ÓÔÈ” “Underground” * TÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

¶H§IO 48 UHF

07.00 10.00 13.00 13.15 16.00 17.55 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 01.00 02.00 04.00 04.15

¶¿Óˆ ÛÙËÓ ÒÚ· ∫·Ê¤˜ Ì ÙËÓ ∂ϤÓË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È ∞Ï ÙÛ·ÓÙ›ÚÈ ÓÈÔ˘˙ (∂) “∏ ‰È·‚ÔÏÔÁ˘Ó·›Î·” The big game “∏ ‰È·‚ÔÏÔÁ˘Ó·›Î·” ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ªÂ˜ ÙËÓ Î·Ï‹ ¯·Ú¿ (∂)

06.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 17.00 18.00 18.30 19.00 20.45 21.00 22.00 23.00 24.00 00.15

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰·-best of ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¡ÔÌ·Ú¯›· ∫·Óٿٷ ∂Ï¢ıÂÚ›·˜: ƒ‹Á·˜, ™ÔψÌfi˜, ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÔ ÙÚ·¤˙È ÙÔ˘ ∑·Ó ¶ÚÔ˘‚¤ “√ ·Á·ËÙÈÎfi˜ Ù˘ ‚ÔÛÎÔԇϷ˜” ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ™Ù· ¿ÎÚ· (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ™Ù· ¿ÎÚ· (™) * ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë

111111111111111111111111111

06.30 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 15.50 17.40 18.50 19.40 20.45 21.00 22.00 23.00 00.15 01.15 02.15 03.00 04.30

Perfect disaster ªÂÁ¿ÏÔÈ ŒÏÏËÓ˜: ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜ ªÂÁ¿ÏÔÈ ŒÏÏËÓ˜: ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓ˘ °˘Ú›ÛÌ·Ù· ∫ËÔ˘Ú¤Ì·Ù· £¤Ì· ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ Ten years younger Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· 1821 (∂) ª˜ ÛÙÔ Îϛ̷ The F Word ◊ ÂÁÒ ‹ Ô Û·ÏÔ˜ ÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ CSI, ¡¤· ÀfiÚÎË: ∏ Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Battle 360 Planet science: √ ™Ù›‚ÂÓ ÃfiÎÈÓÁÎ Ì·˜ ÍÂÓ·Á› ÛÙÔ Û‡Ì·Ó CSI Miami: ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ª·ÙȤ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ¡¤· √ÚÏ¿ÓË: ™ÙË ‰›ÓË ÙÔ˘ Ù˘ÊÒÓ· The Oprah Winfrey show

¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

06.00 10.30 12.30 16.00 17.30 17.45 18.45 20.00 21.00 21.30 23.00 02.00 02.15 03.15 04.15 05.30

“∫·ÏË̤ڷ” Ì ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ∞˘ÙÈ¿ ∂‰Ò Î·È ÙÒÚ· ¶Ôχ ÌÏ· ÌÏ· ŸÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ That’s life ™‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ ÕÎË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ ∫ÔÚ›ÙÛÈ· Ô ª¿ÚÎÔ˘Ï˘ (∂) ºˆ˜ ÛÙÔ ÙÔ‡ÓÂÏ Auto ALTER Psych ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∑›Ó· À‰ÚfiÁÂÈÔ˜

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

06.00 06.50 08.00 09.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 15.30 16.30 17.00 17.10 18.00 19.00 20.00 21.00 21.30 23.00 23.50 03.00 04.40

∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) °ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· £ÂÛÛ·ÏÒÓ ÁË (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ªÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶·Ú¤Ï·ÛË §¿ÚÈÛ·˜ ¶·Ú¤Ï·ÛË μfiÏÔ˘ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ °ÂÁÔÓfiÙ· Û 5’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √È Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· ¶·Ú¤Ï·ÛË ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ¶·Ú¤Ï·ÛË ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ “One love” ∂ȉ‹ÛÂȘ “The king” “∂ÍÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÂÓfi˜ ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹” ªË ÌÔ˘ ÂȘ (∂)

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

06.00 07.30 08.15 09.15 10.15 12.00 13.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 23.45 00.15 02.30

∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· ∞ÁÚÔÙfiÚ·Ì· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶·È‰Èο £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫ÔÓÙ·ÚÔÌ·¯›Â˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ TV ÃøSTESS (∂) ∫ÔÓÙ·ÚÔÌ·¯›Â˜ (∂) ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

06.00 07.00 10.00 13.10 14.00 15.00 16.00 16.50 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 21.50 23.00 01.00 01.15 02.15 03.15 04.30 05.00

μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ¶ƒøπ¡√ mou ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂Ú·ÛÙ‹˜ ‰˘ÙÈÎÒÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ §·ÙÚÂ̤ÓÔÈ ÌÔ˘ Á›ÙÔÓ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢‡Ô ͤÓÔÈ Patty, Ë ÈÔ fiÌÔÚÊË ÈÛÙÔÚ›· Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ¶ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· “√ ÂÏÂÂÈÓfi˜ ÈfiÙ˘ Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘” ∂ȉ‹ÛÂȘ º‡Á·Ì ∞fiÛÙ·ÛË ·Ó·ÓÔ‹˜ ™ÎÔÚÈfi˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ºÈÏÔ‰Ô͛˜

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

06.00 07.00 10.00 12.50 13.00 13.30 14.30 15.30 17.00 17.10 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 01.10 01.20 02.20 03.20 04.20 04.50 05.20

π‰È·ÈÙ¤Ú· ÁÈ· ÎÏ¿Ì·Ù· ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· 10 Ì 1 Ì·˙› ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ÛË̤ÓÈ· ÊÂÁÁ¿ÚÈ· Dancing with the stars daily ∂ȉ‹ÛÂȘ Èڛ˜ fiÚÈ· ªÂ ÙÔ ‰ÂÍ› Real housewives of Athens Dirty sexy money ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂ ·Á¿Ë Lost The real housewives of Athens ∫¿ÚÌ· ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun Δ· ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ·

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

08.00 10.00 10.50 11.25 12.00 13.00 13.45 14.30 15.30 18.30 19.00 19.30 20.30 21.45 22.00 23.00 01.00 02.30 03.30 04.30 06.00

ÃÒÌ·Ù· Ì ÈÛÙÔÚ›·∞ÓÙÒÓ˘ ∫·ÙÛ·ÓÙÒÓ˘ ¢ÔÍÔÏÔÁ›· ∫·Ù¿ıÂÛË ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ ¶·Ú¤Ï·ÛË ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· “25Ë ª·ÚÙ›Ô˘” ∂ȉ‹ÛÂȘ √ ÙfiÔ˜ Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ∏ ¤ÎÙË ·›ÛıËÛË À‡ı˘ÓË ÂÚÁ·Û›· §ËÛÌÔÓË̤Ó˜ ʈӤ˜ ΔÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ù· ·Ú·Ì‡ıÈ· ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ 1929 ∞Ó‹ÏÈÎÔÈ ·ÓıڷΈڇ¯ÔÈ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ΔÔ ¯Ú¤Ô˜ ÛÙÔ 1821 √ ÙfiÔ˜ Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· * ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.45

Sylvester and Tweety mysteries √ ™ÎÔ‡ÌÈ ¡ÙÔ˘ Î·È Ù· Ì˘ÛÙ‹ÚÈ· ∑ÔÚfi-Ë Ó¤· ÁÂÓÈ¿ ∫Ú‡ÙÔ, Ô ÛÔ‡ÂÚ Û·ÏÔ˜ ¶·Ó‰ÒÚ· Î·È ¶Ï¿ÙˆÓ·˜ √ §¿˙ÏÔ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΋ӈÛË ™Ô‡ÂÚ Looney tunes Duck dodgers Bugs Bunny show √ ™ÎÔ‡ÌÈ ¡ÙÔ˘ Î·È ÙÔ Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ªÂÍÈÎÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ “ª›Ì˙È” “∫ÔÚ›Ó·, ∫ÔÚ›Ó·” “Starsky and Hutch” ∂ȉ‹ÛÂȘ “∏ ÌÔ‡ÌÈ· ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ” ÃÈÓÙ¿ÏÁÎÔ: ∫·Ï¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ¤ÚËÌÔ “∏ ΢ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘ ∫·ÎÔ‡” ∏ Ì¿ÁÈÛÛ· ÙÈ̈Úfi˜

07.10 08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 13.00 13.45 15.30 17.45 19.45 21.00 23.30 02.15 04.30

111111111111111111111111111

16.30 17.30 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 24.00

flÚ· ·Ú¿‰ÔÛ˘ ∫·ÏÏÈfiË ¶··ÏÂÍÔÔ‡ÏÔ˘ (1809-1898) ÌÈ· ıÚ˘ÏÈ΋ ËÚˆ›‰· ∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Ó·˘ÙÈÏ›·˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ √È ÌÂÁ¿ÏÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ∏ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ “¢·ÓÙÒÓ” ∂ȉ‹ÛÂȘ

08.00 09.30 10.30 12.00 15.00 17.00 18.00 19.30 21.00 22.00 23.30 01.30 03.30 04.30 06.00 07.00

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∏ ÒÚ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ MAD: OK ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ∏ ÒÚ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ MAD ¶fiÎÂÚ bonus ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹

£Â¿Ì·Ù· √DEON §π¡Δ√

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS

£∂∞ª∞Δ∞ ∞¶√ 24-30/3/11

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 24- 30/3/11

Δ∏§. 2421024311

∞π£√À™∞ 1

“Δ∏∂ WAY BACK” ∂¡Δ Ã∞ƒπ™, ∫√§π¡ º∞ƒ∂§ ∏ ·fi‰Ú·ÛË ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ Ë ·Ú¯‹... ∂ÌÓ¢Ṳ̂ÓË ·fi ·ÏËıÈÓ¿ ÁÂÁÔÓfiÙ· ¶ƒ√μ.: 7 & 9.45

Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∞π£√À™∞ 1

RANGO (∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· - ªÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ) ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.30 √ §√°√™ Δ√À μ∞™π§π∞ (πÛÙÔÚÈ΋) ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.30 √ ª∞Àƒ√™ ∫À∫¡√™ (æ˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ) ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 21.45 - 00.00 ∞π£√À™∞ 2

ªπ∞ º√ƒ∞ ∫∞π ∂¡∞ ªøƒ√ (∂ÏÏËÓÈ΋ Έ̈‰›·) ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.00 - 21.30 - 00.00 ∞π£√À™∞ 3

ªπ∞ º√ƒ∞ ∫∞π ∂¡∞ ªøƒ√ (∂ÏÏËÓÈ΋ Έ̈‰›·) ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.00 - 20.30 - 23.00

∞π£√À™∞ 2

“√ ª∞Àƒ√™ ∫À∫¡√™” ¶ƒ√μ.: 7.30 & 10

∞π£√À™∞ 4

∞ƒ∏™ ∫∞§∂π ª∞ª∞ 3D (∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· - ªÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ) ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.00 √ ∞°¡ø™Δ√™ (¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·) ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.00 - 22.15 - 00.30

∂ÎÔÌ‹ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ Ô˘ ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô ¡›ÎÔ˜ ∞ÛÏ·Ó›‰Ë˜ Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Δ¿ÓÈ·˜ ÷Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘. ™ËÌÂÚÈÓfi ı¤Ì· Ù˘ ÂÎÔÌ‹˜ “25Ë ª·ÚÙ›Ô˘” .

™ÙÔ Ã¿ÓÈ Ù˘ °Ú·‚È¿˜ 118 ¿ÓÙÚ˜ ÔϤÌËÛ·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÂÓfi˜ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Î·È Ó›ÎËÛ·Ó. √ √‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó‰ÚÔ‡ÙÛÔ˜ ÔϤÌËÛ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ 8000 ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ΔÔ‡ÚÎˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ Ï›ÁÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Î·È ‚ÔÛÎÔ‡˜. ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ Ù˘ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘ Ô ¶·Ï·ÈÒÓ ¶·ÙÚÒÓ °ÂÚÌ·Ófi˜, ¢ÏfiÁËÛ ٷ fiÏ· ÙˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ, fi¯È ÛÙȘ 24 ·ÏÏ¿ ÛÙȘ 17 ª·ÚÙ›Ô˘ ÙÔ˘ ’21. ⁄„ˆÛ ÙË ÛËÌ·›· Ù˘ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘ Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ ·Ú·¤Ù·ÛÌ· Ù˘ øÚ·›·˜ ¶‡Ï˘ ÙÔ˘ ¡·Ô‡ Ù˘ ªÔÓ‹˜ ∞Á›·˜ §·‡Ú·˜. À‹ÚÍÂ Ô Úfi‰ÚÔÌÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘, ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ∫˘ÚÈ·˙‹˜ ‹ ·ÏÏÈÒ˜ ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ Ô μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹˜. °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· fiÏË º¤Ú˜. ΔÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ƒ‹Á·, Ô˘ ‚ڋΠÊÚÈÎÙfi ı¿Ó·ÙÔ ·fi ÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜, ‹Ù·Ó Ë ·Ê‡ÓÈÛË ÙˆÓ ˘fi‰Ô˘ÏˆÓ Ï·ÒÓ ÙˆÓ μ·ÏηӛˆÓ.

∂Δ3 12.00

√ ÂÏÂÂÈÓfi˜ ÈfiÙ˘ Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘ ∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2007, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÕÓÙ·Ì ª·Î ∫¤È. ¶·›˙Ô˘Ó: °Ô˘›Ï ºÂÚ¤Ï, §¤ÛÏÈ ªÈÌ, ™¿Û· ª·ÚfiÓ ∫Ô¤Ó.

√ ƒ›ÎÈ ªfiÌÈ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ Ú·Ï›ÛÙ˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ NASCAR. Œ¯ÂÈ fiÛ· ÂÈı˘Ì› ¤Ó·˜ Ï¿ÙÚ˘ Ù˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Î·È ÂıÓÈÎfi ›Ó‰·ÏÌ·: ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ¤·˘ÏË, “η˘Ù‹” Û‡˙˘ÁÔ Î·È ¤Ó·Ó ÈÛÙfi Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ, ÙÔÓ ·È‰ÈÎfi ÙÔ˘ Ê›ÏÔ ∫·Ï. ŸÏ· fï˜ ·Ó·ÙÚ¤ÔÓÙ·È fiÙ·Ó ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ¤Ó·˜ ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜, Ô ÂÎÎÂÓÙÚÈÎfi˜ °¿ÏÏÔ˜ Ú·Ï›ÛÙ·˜ Ù˘ ºfiÚÌÔ˘Ï· 1, ∑·Ó ∑ÈÚ¿Ú, Ô˘ Ì ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘˜ ·ÂÈÏ› Ó· ÚÂ˙ÈϤ„ÂÈ ÙÔ ƒ›ÎÈ Î·È Ó· ηٷÛÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘!

MEGA 23.00

∏ ‰È·‚ÔÏÔÁ˘Ó·›Î· ∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1989, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™Ô‡˙·Ó ™¤ÈÓÙÂÏÌ·Ó. ¶·›˙Ô˘Ó: ª¤ÚÈÏ ™ÙÚÈ, ƒÔ˙¿Ó ª·Ú, §›ÓÙ· ÿÓÙ.

∏ ª¤ÚÈÏ ™ÙÚÈ Î·È Ë ƒÔ˙¿Ó ª·Ú Âȉ›‰ÔÓÙ·È Û ·Û΋ÛÂȘ... ·ÏÏËÏÔÂÍfiÓÙˆÛ˘ Û ÌÈ· Û·Ù·ÓÈ΋ Έ̈‰›·! ∏ ƒÔ˘ı Â›Ó·È ÌÈ· ÁÂÌ·ÙԇϷ ı¿ ÙÔ˘ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÔ‡, ÌËÙ¤Ú· ‰‡Ô ·È‰ÈÒÓ Î·È ÈÛÙ‹ Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ ªÔÌ, ÂÓfi˜ ‰È„·Ṳ̂ÓÔ˘ ÁÈ· ‰fiÍ· Î·È ¯Ú‹Ì·, ÏÔÁÈÛÙ‹. ŸÏ· ΢ÏÔ‡Ó ‹ÚÂÌ·, ̤¯ÚÈ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Ë ÏÔ‡ÛÈ· Î·È ‰È¿ÛËÌË Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÚÔÌ·ÓÙÈÎÒÓ Ì˘ıÈÛÙÔÚËÌ¿ÙˆÓ ª·›ÚË º›ÛÂÚ. √ ªÔÌ ı· ‚ÚÂÈ ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ Ù˘ ª·›Ú˘ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÈÙ˘¯›· Ô˘ ÙfiÛÔ Ôχ ı¤ÏÂÈ, ÂÓÒ Ë ƒÔ˘ı ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Î¿ı ̤ÛÔ ÁÈ· Ó· ηٷÛÙÚ¤„ÂÈ ÙÔÓ ¿ÓÙÚ· Ù˘ Î·È ÙË Á˘Ó·›Î· Ô˘ ÙÔÓ ¤ÎÏ„Â...

ALPHA 23.00

Underground ¶ÔÏÂÌÈÎfi ‰Ú¿Ì·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1995, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∂Ì›Ú ∫Ô˘ÛÙÔ˘Ú›ÙÛ·. ¶·›˙Ô˘Ó: ª›ÎÈ ª·ÓfiÏÈÔ‚ÈÙ˜, §·˙¿Ú ƒÈÛÙfiÊÛÎÈ, ªÈÚÈ¿Ó· Δ˙fiÎÔ‚ÈÙ˜.

√ ª¿ÚÎÔ Î·È Ô ªÏ¿ÎÈ, ‰‡Ô Ê›ÏÔÈ ÂÈÚÚÂ›˜ ÛÙȘ ηٷ¯Ú‹ÛÂȘ, ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË Î·Ù·Û΢‹ fiÏˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â·Ó·Ûٿ٘ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. ŸÙ·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰˘ÛÎÔχԢÓ, ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÙËÓ “Âȯ›ÚËÛ‹” ÙÔ˘˜ Û ¤Ó· ˘fiÁÂÈÔ ÛÙÔ μÂÏÈÁÚ¿‰È ÁÂÌ¿ÙÔ Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÚfiÛÊ˘Á˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ô ª¿ÚÎÔ ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È ÚÔ˜ fiÊÂÏfi˜ ÙÔ˘. ªÂ ÙÔ ªÏ¿ÎÈ ÂÂÈṲ̂ÓÔ ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Ì›ÓÂÈ ÎÚ˘Ì̤ÓÔ˜ ̤¯ÚÈ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ô fiÏÂÌÔ˜, Ô ª¿ÚÎÔ, ÂˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ Ìfi¯ıÔ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ, ·Ú·Ï›ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ fiÙÈ Ô fiÏÂÌÔ˜ ÙÂÏ›ˆÛÂ, ·Ê‹ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ Â¯ıÚÔڷ͛˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· 20 ¯ÚfiÓÈ·.

∂Δ1 23.00

Starsky and Hutch ÃÈÔ˘ÌÔÚÈÛÙÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2004, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ΔÔÓÙ º›ÏÈ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ªÂÓ ™Ù›ÏÂÚ, ŸÔ˘ÂÓ √˘›ÏÛÔÓ, μÈÓ˜ μÔÓ.

¢ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’70. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ™Ù¿ÚÛÎÈ Î·È Ô ∫ÂÓ Ã¿ÙÛÈÓÛÔÓ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¿ÓÙ· ÙȘ ÈÔ ‰‡ÛÎÔϘ ·ÔÛÙÔϤ˜ Î·È ÙȘ ʤÚÓÔ˘Ó ÂȘ ¤Ú·˜ ¯¿ÚË ÛÙÔ ¤ÓÛÙÈÎÙfi ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙËÓ ·Ì¤ÚÈÛÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙË ÙÔ˘˜, ÿÁÎÈ ª¤·Ú. ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿, ÔÈ ‰‡Ô Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Î·È “ÎÔÏÏËÙÔ›” ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Î·ÙfiÈ ÙÔ˘ ƒÈ˜ º¤ÏÓÙÌ·Ó, ÂÌfiÚÔ˘ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ, Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÈÛ¿ÁÂÈ ÛÙË ¯ÒÚ· ¤Ó· ›‰Ô˜ ÎÔη˝Ó˘, Ô˘ Ù· ÂÎ·È‰Â˘Ì¤Ó· Û΢ÏÈ¿ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó...

STAR 17.45


¤ÓıÂÓ&¤ÓıÂÓ

40

T˘ EϤÓ˘ ™Ù·ÌÔ‡ÏË, stamouli@e-thessalia.gr

¶·Ú·Û΢‹ 25 M·ÚÙ›Ô˘ 2011

ΔÔ ÃÚ‹ÛÙÔ ∫¿ÙÛÈη διάβαζα χθες στα “ΝΕΑ” και το άρθρο

Μια άλλη επανάσταση Η περιβόητη “συνολική λύση” και κυρίως οι αποφάσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους μέσω του ευρωπαϊκού ταμείου κινδυνεύουν με μία ακόμα αναβολή τουλάχιστον μέTÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË χρι τον Ιούνιο, καθώς η P¿ÏÏË πορτογαλική κρίση ρίχνει τη σκιά της στη σημερινή ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής. Ωστόσο, η απόφαση της πρώτης συνόδου στις αρχές του μήνα, όπου η χώρα εξασφάλισε σημαντικά εφόδια για τη βελτίωση της βιωσιμότητας της οικονομίας, έδωσε χρόνο για να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις. Για να συμβεί όμως αυτό χρειάζεται αξιόπιστο σχέδιο και μια κυβέρνηση με ισχυρή θέληση να το υλοποιήσει. Παρότι η κυβέρνηση εμφανίζει τελευταία σημάδια κόπωσης και ασυνεννοησίας, η πρόσφατη απόφαση, που προέκυψε όταν η ελληνική αντιπροσωπεία πήγαινε με μόνο σίγουρο την επιμήκυνση αποπληρωμής του δανείου και έφευγε με μείωση επιτοκίων, αλλά και με προοπτική αγοράς χρέους από την πρωτογενή αγορά των ομολόγων, λύνει τα χέρια για αλλαγές που θα μπορούσαν να βγάλουν από το αδιέξοδο. Καθώς ξεκινά η διαδικασία διαμόρφωσης μιας νέας αρχιτεκτονικής στην ευρωζώνη, με στόχο μεγαλύτερη σταθερότητα και προοπτική, αυξάνονται παράλληλα κι οι υποχρεώσεις των χωρών - μελών της. Αν η ευρωζώνη αρχίζει να δείχνει τι θα κάνει για εμάς, έρχεται κάποτε η σειρά μας να διευκρινίσουμε τι θα κάνουμε από την πλευρά μας. Η ευθύνη μετατίθεται στην ελληνική πλευρά, για την υλοποίηση του Μνημονίου, με αιχμή τις αποκρατικοποιήσεις, που προϋποθέτουν συναρμοδιότητα πολύ περισσότερων μελών του υπουργικού συμβουλίου. Οι ευρωπαίοι εταίροι δείχνουν να πιστεύουν στις διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις. Όμως η λογική ότι άλλοι παριστάνουν να τις προωθούν και άλλοι συνεχίζουν να πληρώνουν δόσεις, έχει ήδη γίνει φανερό ότι οδηγεί σε αδιέξοδο. Η τελική έκβαση είναι εσωτερικό θέμα και συναρτάται από το αν θα καταφέρουμε μέσα στα επόμενα χρόνια να αντικαταστήσουμε ένα κρατικοδίαιτο μοντέλο με ένα πιο παραγωγικό εξωστρεφές. Τα αποτελέσματα των συνόδων του Μαρτίου δείχνουν πως δεν είναι βέβαια οι ώρες για πανηγυρισμούς, αλλά για μια μικρή “επανάσταση”. rallis@e-thessalia.gr

“ª›· ˆÚ·›· ˘fiıÂÛȘ” TÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ ªÔ˘Î¿Ï· Μέρες που είναι, αλλά και επειδή διαθέτουμε δεκάδες θεσμικούς εταίρους και συμμάχους, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, χωρίς αυτό να εξασφαλίζει φιλίες σταθερές και ανιδιοτελείς, οφείλουμε να θυμόμαστε όσους Ευρωπαίους και Αμερικανούς μετείχαν στο κίνημα του φιλελληνισμού, που με τις εξάρσεις και τις κάμψεις του συντάχθηκε με την Επανάσταση αποδεικνύοντας τον σχεδόν οικουμενικό χαρακτήρα της. Οφείλουμε μια νοητή επίσκεψη στον Κήπο των Ηρώων στο Μεσολόγγι, όπου τα κενοτάφια των φιλελλήνων μνημειώνουν το αυτοθυσιαστικό πάθος όσων ήρθαν στον επαναστα-

του με τον ξεκαρδιστικό τίτλο “Μολών λαβέ, Ιμπραήμ μακαρονά”, το οποίο βεβαίως αναφερόταν στην άγνοια των μαθητών γύρω από ιστορικά γεγονότα και επ’ αφορμή της σημερινής μέρας. Μέρα για την οποία ο εκπαιδευτικός ερευνητής, θεωρεί βέβαιο ότι μεγάλο μέρος των μαθητών, δεν γνωρίζει τι ακριβώς γιορτάζουμε... Αρέσουν αυτά τα θέματα στα ΜΜΕ γιατί τέρπουν το κοινό τους, λέει ο αρθρογράφος και δεν έχει άδικο. Όσο κι αν είναι πικρό, είναι χιούμορ καλής ποιότητας, κάτι αναγκαίο αλλά σε ανεπάρκεια στον Τύπο και τα ηλεκτρονικά Μέσα. Χρησιμοποιεί δε, τα στοιχεία έρευνας του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου πράγματι οι μαθητές που ρωτήθηκαν δεν μπορούσαν να κάνουν συγκεκριμένο το “τι”, το “πώς” και το “γιατί” των σταθμών της ελληνικής ιστορίας. Και για του λόγου το αληθές: Όταν τους ζητήθηκε να γράψουν τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην Επανάσταση του ’21, στον Πελοποννησιακό πόλεμο, στους Περσικούς Πολέμους, στις Σταυροφορίες και τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, έγινε κόλαση... Συνυπήρχαν ξιφολόγχες, πυρηνικές βόμβες και μολότωφ στον... Α΄Παγκόσμιο Πόλεμο, χατζάρια και τουφέκια στους Αθηναίους και τους Σπαρτιάτες του Πελοποννησιακού Πολέμου, τουφέκια στους Περσικούς πολέμους και σάρισα στις Σταυροφορίες... Σε άλλη έρευνα, σε Γυμνάσια και Επαγγελματικά Λύκεια, που αναφέρει επίσης ο Κάτσικας στο άρθρο του, μαθητές είπαν ότι στις... 25 Οκτωβρίου γιορτάζουμε τη νίκη των Ελλήνων επί των Γερμανών και ότι στο Πολυτεχνείο, οι Έλληνες πολέμησαν τους... Γερμανούς. Έχουν φαντασία τα νιάτα, αλλά δεν φταίνε που ο τρόπος που διδάσκονται την ιστορία στο σχολείο, τους έχει κάνει... χασάπηδες των γεγονότων. Που αναλώνονται σε αριθμούς, πηγές και εικόνες και δεν θα βρουν πουθενά στα βιβλία τους, τις ανθρώπινες ιστορίες, τις ιστορίες των κοινωνιών, τον κόπο, τον αγώνα, τα πάθη τους. Ούτε εμείς τα μάθαμε, δυστυχώς ούτε και τα παιδιά μας...

Μήνες τώρα, υπάρχει ένα γαϊτανάκι ανάμεσα στη διοίκηση του Νοσοκομείου Βόλου που επέβαλλε το 5 ευρω στην εξέταση των Επειγόντων Περιστατικών και σε φορείς αλλά και τους ίδιους τους εργαζόμενους, που το κρίνουν παράνομο, από τη στιγμή που όσοι εξετάζονται είναι ήδη ασφαλισμένοι και πληρώνουν γιαυτό αδρά, κάθε μήνα. Το ζήτημα βεβαίως, δεν είναι αν είναι νόμιμο, αν δηλαδή υπάρχει απόφαση του υπουργείου Υγείας και εντολή να εκτελεστεί, που και αυτό αμφισβητείται. Το μεγάλο ζήτημα είναι, ότι η δημόσια και δωρεάν Υγεία οδεύει πλέον στο να μην υπάρχει στον τόπο μας, ιδιαιτέρως η πρωτοβάθμια. Αλίμονό μας...

T‡Ô˜

ºøΔ√: ¶∞¡∞°πøΔ∏™ °π∞¡¡∞ƒ√™

MÂ NÔ˘

ΔÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ¤¯Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÛÙ· Á‹‰·; ∂›Ó·È ÌÈ· ·˘ÙÔÓfiËÙË ÂÚÒÙËÛË, fiÙ·Ó ÁÓˆÚ›˙ÂȘ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙ· Á‹‰· Ôχ Û˘¯Ó¿. ŸÙ·Ó ͤÚÂȘ ÙÈ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÛÙ· Á‹‰·.... ∞ÏÏ¿, Ë Ï‡ÛË, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ οÔÈˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜. ∏ χÛË Â›Ó·È Ô ·ıÏËÙÈÎfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜, Ó· Á›ÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· οÔÙÂ Î·È ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈο Á‹‰·. §¤Ù ӷ ÙÔ ‰Ô‡Ì οÔÙÂ;

τημένο τόπο για να τον συντρέξουν με τα άρματά τους, κινούμενοι απ’ ό,τι ένιωθε ως χρέος του ο καθένας: τη συμπαράσταση στους κληρονόμους της αρχαίας δόξας, στους ομόθρησκους χριστιανούς, ανεξαρτήτως δογμάτων, ή σε μια Επανάσταση εμπνευσμένη από τη Γαλλική. “Απογόνους του Λεωνίδου” αποκαλεί τους εξεγερμένους Ελληνες ο Ιωάννης Πέτρου Βόγερ (Ζαν Πιερ Μπουαγιέ), πρόεδρος της Αϊτής (του Χαϊτίου, όπως το μετέφραζε τότε ο Ιωάννης Φιλήμων), στην επιστολή του της 15ης Ιανουαρίου 1822 “προς τους πολίτας της Ελλάδος Αδαμάντιον Κοραήν, Κ. Πολυχρονιάδην, Α. Βογορίδην και Χρ. Κλωνάρην”, με την οποία η χώρα του, πρώτη παγκοσμίως, αναγνώριζε τον Ελληνικό Αγώνα και την ανεξαρτησία: “Μία τόσο ωραία και τόσον νόμιμος υπόθεσις, και προ πάντων αι συ-

νοδεύσασαι ταύτην πρώται επιτυχίαι, ουκ εισίν αδιάφοροι τοις Χαϊτίοις, οίτινες ως οι Ελληνες, επί πολύν καιρόν έκλινον τον αυχένα υπό ζυγόν επονείδιστον και διά των αλύσεων αυτών συνέτριψαν την κεφαλήν της τυραννίας”. Οι δικοί τους τύραννοι ήταν οι Γάλλοι, κατά των οποίων εξεγέρθησαν το 1803. Σε κάποια μάχη μάλιστα οι μαύροι επαναστάτες, με τους Γάλλους απέναντί τους, άρχισαν να τραγουδούν τη “Μασσαλιώτιδα”, δείχνοντας στους πολεμίους τους πως ήταν πνευματικά παιδιά της δικής τους Επανάστασης. Από τα άρματα στα γράμματα και από τους Αϊτινούς στους Γερμανούς, το παρελθόν των οποίων το παραγράφουν άδικα οι κατεδαφιστικές κρίσεις μας. Στο βιβλίο “Ο γερμανικός φιλελληνισμός μέσα από την ποίηση: Σουαβοί ποιητές” (μτφρ. Λ.Α. Μυγδάλης, Ν.Α. Παπαδό-

✒ ∞¢∂™ª∂ÀΔ√™ ΔÀ¶√™: “ÿÓÔÓÙ·È 631 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ù˘ ∂.∂. ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘!”. ✒ ∂£¡√™: “∞Ó·ÙÚÔ¤˜ ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜, ÊÔÈÙËÙ¤˜, ηıËÁËÙ¤˜”. ✒ ∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞: “22% ·ÓÂÚÁ›· ‚Ô˘ÏÈ¿˙ÂÈ Ù· Ù·Ì›·”. ✒ ∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: “¶·Ú¿ÓÔÌË Ë ÚfiÛÏË„Ë ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ - Ê¿ÓÙ·ÛÌ·”. ✒ ∂™Δπ∞: “∂ÈÛÚ·ÎÙÈÎfi ‚·ÙÂÚÏÒ”. ✒ ∏ª∂ƒ∏™π∞: “ΔÚ¤¯Ô˘Ó 8 ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ. ΔÔ ÚÒÙÔ “·Î¤ÙÔ” ÁÈ· ›ÛÚ·ÍË 15 ‰ÈÛ.”. ✒ ∏ ∞À°∏: “Δ· ‰›ÓÔ˘Ó fiÏ· ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜”. ✒ ∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: “∞‚‚·ÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ∂.∂. ÏfiÁˆ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜”. ✒ ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™: “¡¤· ‰ÔÏÔÊÔÓÈο Û¯¤‰È· ÙÔ˘ ¡∞Δ√. ∫·È ¯ÂÚÛ·›Â˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÛÙË §È‚‡Ë”. ✒ Δ∞ ¡∂∞: “∂Ê¿·Í ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ: ¶ÔÈÔÈ ÙÔ ·›ÚÓÔ˘Ó, fiÙ”. ✒ ΔÔ ¶√¡Δπ∫π: “ΔÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙȘ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ”.

πουλος, εκδ. Υπερίων, 2000) συγκεντρώνονται θερμά φιλελληνικά ποιήματα. Ιδού λίγοι στίχοι από την “Ελληνική φωνή”, γραμμένη τον Αύγουστο του 1821 από τον Κάρολο Αουγκούστ Μέμπολντ που φυλακίστηκε για δυόμισι χρόνια, επειδή μετείχε σε φοιτητικούς συλλόγους στρατευμένους υπέρ των εθνικοαπελευθερωτικών αγώνων: “Οι ήλιοι σας ας φωτίσουν ξανά, εμπρός Έλληνες άνδρες! Εμπρός για τη νίκη! / Δυναμώστε τις φλόγες της οργής, αν θέλετε να μην πέσετε σε αιώνιο θάνατο”. [...] Δείτε, ανοίγουν οι πύλες του παρελθόντος και οι πρόγονοι σας κοιτούν - / όσοι έπεσαν εκεί με τον Λεωνίδα, σας στέλνουν αδελφικό χαιρετισμό”. Ρητορεία παρά ποίηση θα πει κανείς αυστηρός. Ίσως. Αλλά κάθε καιρός κι οι στίχοι του. Aπό την “KAΘHMEPINH”

25-3-2011  

h theta ths paraskeyhs

Advertisement