Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË

www.e-thessalia.gr

∂Δ√™ 112√¡ ¶∂ª¶Δ∏ 25 ª∞ƒΔπ√À 2010

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 06.22 - ¢. 18.41’ ™∂§∏¡∏ 10 ∏ª∂ƒø¡

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.083 † ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ (ÂıÓÈ΋ ÂÔÚÙ‹)

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 48 ™∂§π¢∂™

800-11-35000

√ÏÔÓ‡¯ÙÈÔ ·˙¿ÚÈ ÛÙȘ μڢͤÏϘ ∫ÔÚ˘ÊÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· 25Ë ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ ª∂ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·Ú¤Ï·ÛË ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÎÔÚ˘ÊÒÓÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ μfiÏÔ ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘. §fiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ‰ÂÓ ı· ·ÚÂÏ¿ÛÔ˘Ó Ù· Ì˯·ÓÔΛÓËÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. ■ ÛÂÏ. 11

∫ÔÌÈÛÈfiÓ-∂∫Δ Î·Ù¿ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘

«§‡ÛË» Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔ ¢¡Δ ı¤ÏÂÈ Ë ª¤ÚÎÂÏ ˘ÚÂÙfi˜ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηÌÊı› Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ·‰È·ÏÏ·Í›· Î·È Ó· ÂÍ¢ÚÂı› Â˘Úˆ·˚΋ χÛË ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ¯ˆÚ›˜ ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ Û˘Ófi‰Ô˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÛÙȘ μڢͤÏϘ. À¤Ú Ù˘ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ Û‡ÁÎÏËÛ˘ ÙÔ˘ Eurogroup ÚÈÓ ·fi ÙË Û‡ÓÔ‰Ô ÙˆÓ 27 Ù˘ ∂.∂., ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÏËÊı› ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù¿¯ıËÎÂ Ô ŸÏÈ ƒÂÓ, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ·ÓÒÙ·ÙÔ˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Û ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ô˘ ı· ›¯Â ÂӉ¯fiÌÂÓË ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘ ¢¡Δ. ŒÎÎÏËÛË ÚÔ˜ Ù· ÎÚ¿ÙË - ̤ÏË Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó ÛÂ Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·ˇı˘ÓÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Î. ª·Úfi˙Ô, ÂÓÒ Ô ŸÏÈ

ƒÂÓ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ fiÙÈ Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ¿ÌÂÛ· Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·Ú·ÛÙ› ·Ó¿ÁÎË Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙËÓ ÎÔÈÓÔÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·. “∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ÚÔÙÈÌ¿ ÌÈ· χÛË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Û ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ Â›Ó·È Â˘Úˆ·˚Îfi Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Â˘Úˆ·˚΋ ηıÔ‰‹ÁËÛË ÌÂ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ·fi Ù· ÎÚ¿ÙË - ̤ÏË Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘” ›Â Ô Î. ƒÂÓ, ··ÓÙÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÛÙ· ÛÂÓ¿ÚÈ· Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ÙË °ÂÚÌ·Ó›· Ó· ÚÔˆı› χÛË Ì ÙËÓ ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ. √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ¿ÓÙˆ˜ ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ Ó· ÂÈ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘ ¢¡Δ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ. ■ ÛÂÏ. 6, 7

∏ ‡ÔÙË ÊËÌÔÏÔÁ›· ÂÚ› ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÛÙË ‰Ú·¯Ì‹ ÚÔηÏ› ·ÚÂÓ¤ÚÁÂȘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·

£ÂÚÈÓ‹ ÒÚ· ·fi ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Δ√ ̤ÙÚÔ Ù˘ ıÂÚÈÓ‹˜ ÒÚ·˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜. ŒÙÛÈ, ÛÙȘ 03.00 ÙÔ Úˆ› Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, ÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ ÙˆÓ ÚÔÏÔÁÈÒÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó Ì›· ÒÚ· ÌÚÔÛÙ¿, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙȘ 04.00. ■ ÛÂÏ. 10

∫·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋ Ë ·fiÛ˘ÚÛË Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜

∂ÌÊȷψ̤ÓÔ ÓÂÚfi ›ÓÔ˘Ì ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

«¢ÂÓ Â›Ó·È ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈο Ù· ÚÒÙ· ÌËӇ̷ٷ» ϤÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂™μ ■ ÛÂÏ. 12

∂æ∞: EÂÓ‰‡ÛÂȘ, ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ÙÈ̤˜ Î·È ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ■ ÛÂÏ. 17

EK£E™H •Y§OY-¶APKETøN

ºPA°Kπ™∫√À KA¶OT™H

¢∞¶∂¢∞: ª·Û›Ê-Laminate-ÚÔÏÔ˘ÛÙÚ·ÚÈṲ̂ӷ ÊÂÏÏÔ‡. ∂ÂÓ‰‡ÛÂȘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ & Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ ¶ÔÈfiÙËÙ· - ™˘Ó¤ÂÈ· - ∞ÈÛıËÙÈ΋

ŒÎıÂÛË: ™. ™˘Ú›‰Ë 24 (I™O°EIO)

☎24210-23125 ,6977 207420

■ ÛÂÏ. 17

∞‡ÍËÛË 10% ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÏfiÁˆ ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ ‚·Ú¤ˆÓ ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ Û ËÁ¤˜

∞ÓËÛ˘¯Ô‡Ó ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ ÁÈ· ÙËÓ Î›ÓËÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿

YÈÔÈ

ÕηÌÙË Ë Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ·Ú¿ ÙȘ ȤÛÂȘ Î·È ÂÎÎÏ‹ÛÂȘ

∏ ·‡ÍËÛË ÔÛÔÛÙÔ‡ ÙˆÓ ‚·Ú¤ˆÓ ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ ÛÙ· ËÁ·›· ÓÂÚ¿ (fiˆ˜ ·ÚÛÂÓÈÎfi) ·ÔÙÂÏ› Ì›· ·fi ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Èٛ˜ Ô˘ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÚ·Ê› ÛÙÔ ÂÌÊȷψ̤ÓÔ ÓÂÚfi. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÂÌÊȷψ̤ÓÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙÔ ¡ÔÌfi οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· Û˘Ó¯‹ ¿ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ˆÏ‹ÛˆÓ, ÂÓÒ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ (·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ΢ڛˆ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜) Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡. ∏ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Û 10% ÂÚ›Ô˘, ÂÓÒ Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›· ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ‰È·ÎÈÓËÙ¤˜ ÂÌÊȷψ̤ÓÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· - Û˘Ó¯‹˜ ·‡ÍËÛË Û ÔÛÔÛÙfi 5-8%. ■ ÛÂÏ. 16

∫·Ì·Ó¿ÎÈ ·fi √√™∞

™ÙÔ 28% ı· ÊÙ¿ÛÂÈ Ë ·ÓÂÚÁ›· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Eurobank: ¶Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ‡ÊÂÛË 2,8% ■ ÛÂÏ. 37, 39

«∂Ï·ÊÚ‡ÙÂÚÔ˜» ʤÙÔ˜ Ô Ô‚ÂÏ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ¶¿Û¯·, ÏfiÁˆ ÂÔ¯‹˜ ■ ÛÂÏ. 13 ¶‹Ú ÎÈÓËÙfi Ì ÛÙÔȯ›· ¿ÏÏÔ˘ Î·È ÙÔÓ ¯Ú¤ˆÛ Ì 2.656 ¢ÚÒ... ■ ÛÂÏ. 10 ∞ÁÔÚ¿ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ ÁÈ· Ú¿ÛÈÓÔ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ¡. πˆÓ›·˜

■ ÛÂÏ. 20


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

ΔÔ˘ μ∞°°∂§∏ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏

karamanis@e-thessalia.gr

¶∂ª¶Δ∏ 25 ª∞ƒΔπ√À 2010

A¶√æ∂π™

“∂˘ı›· ÚfiÎÏËÛË Ë Û‡Ó·„Ë ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ”

™Î¤„ÂȘ ÁÈ· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ ÂıÓÂÁÂÚÛ›·˜ “ ªÔÓ·¯‹ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Â‹Ú˜ ÂÍ·Ó¿Ïı˜ ÌÔÓ·¯‹’ ‰ÂÓ Â›Ó’ ‡ÎÔϘ ÔÈ ı‡Ú˜ fiÙ·Ó Ë ¯Ú›· Ù˜ ÎÔ˘ÚÙ·Ï‹. ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ™ÔψÌÔ‡ ·fi ÙÔÓ «⁄ÌÓÔ ÂȘ ÙËÓ ∂Ï¢ıÂÚ›·Ó» ∞fi ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ( 25 ª¿ÚÙË 1821) Ô˘ ÙÔ ’∂ıÓÔ˜ Û‡ÛÛˆÌÔ ÂÍÂÁ¤ÚıËΠÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ÔıˆÌ·ÓÈ΋˜ Ù˘Ú·ÓÓ›·˜ ¤Ú·Û·Ó ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ÂηÙfiÓ ÔÁ‰fiÓÙ· ÂÓÓÈ¿ ¯ÚfiÓÈ·! ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÚ›Ô˘ ÂηÙÔÓÙ·ÂÙËÚ›‰ˆÓ Ë πÂÚ‹ Â¤ÙÂÈÔ˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ¶·ÏÈÁÁÂÓÂÛ›·˜ ÁÈÔÚÙ¿ÛÙËΠÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜- ÁÈ· Ó· ÌË ˆ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜- οو ·fi ΔÔ˘ ¡. £. ™øΔ∏ƒπ√À ·ÓÙ›ÍÔ˜ Û˘Óı‹Î˜. √ ‰Âο¯ÚÔÓÔ˜ fiÏÂÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∞ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Ì·˜ ‰Â ÛÙ¿ıËΠ·ÚÎÂÙfi˜ Ó· Ì·˜ ¯·Ú›ÛÂÈ ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Î·È ‚ÈÒÛÈÌË ¶·ÙÚ›‰·: Íԉ‡ÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔÁfiÓÔ˘˜ Ì·˜- ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜- ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ÔÏÂÌÔÊfi‰È· ÛÙÔ Ó· ÛÎÔÙÒÓÔ˘ÓÂ Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ, ¿ÏÏÔÙ ˘Ô·ÙÔÓÙ·˜ ÛÙȘ Ú·‰ÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ, ¿ÏÏÔÙ ı˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Ì·¯ËÙÒÓ ÛÙÔ Ó·ÚÎÈÛÛÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ÛÙË ‰ÈÂÛÙÚ·Ì̤ÓË Ù¿ÛË ÙÔ˘˜ ÁÈ· ¤Ó· Â›Ó·È Ô Î·ı¤Ó·˜, ·˘Ùfi˜ Î·È ÌfiÓÔ, ·Ú¯ËÁfi˜! ∫È ·Ó ‰Â ÁÈÓfiÙ·Ó ÙÔ ¡·˘·Ú›ÓÔ, ·Ó Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ‰ÂÓ ÍÂÛÔ‡ÛÂ Ë ÌÂÁ¿ÏË ÂΛÓË Ó·˘Ì·¯›·- Ô˘ ͤÛ·Û ¤ÛÙˆ ÎÈ ·fi Ï¿ıÔ˜- ‰Â ı· ›¯·Ì Êı¿ÛÂÈ ÛÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ∞ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ Ì·˜, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠÙËÓ ∞ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Ó· ÙËÓ ÏËÚÒÛÔ˘Ì ·Ó¿ÎÚÈ‚·... ∞fi ÙfiÙ ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·, ÙËÓ Ë̤ڷ ·˘Ù‹, ‚ÚÂı‹Î·Ì ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Û ηٿÛÙ·ÛË ÂıÓÈ΋˜ Ô‰‡Ó˘. ∏ ÂÔÚÙ‹ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ¶·ÏÈÁÁÂÓÂÛ›·˜ ÁÈÔÚÙ¿ÛÙËΠÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Û ηٿÛÙ·ÛË ‰·ÎÚ‡ˆÓ Î·È ¤ÓıÔ˘˜! ’∞ÂÈÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ÌÂÙÚ‹Û·Ì Ì ‰¿ÎÚ˘· ÙËÓ ÚÔ‰ÔÛ›· “ʛψӔ , ¿ÂÈÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ÓÈÒÛ·Ì ÙÔ ÛÙÈϤÙÔ Ù˘ “Û˘ÌÌ·¯È΋˜” ... ÙÔ˘˜ “ÊÚÔÓÙ›‰·˜” Ó· Ì·˜ ‰È·ÂÚÓ¿ÂÈ Ì ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ ÛÙ˘ÁÓÔ‡ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜..... ¢ÈÂÛÙÚ·Ì̤ӷ ‹Ù·Ó Ù· ‰Èψ̷ÙÈο ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ÔÈ ªÂÁ¿ÏÔÈ ¤·ÈÍ·Ó ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ì·˜ ›Ù ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‰Âο¯ÚÔÓÔ˘ ∞ÂÏ¢ıÂÚˆÙÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ· Ì·˜ ›Ù ÌÂÙ¿! ¢ÈÂÛÙÚ·Ì̤ӷ Î·È ÚfiÛÙ˘¯· Î·È ‡Ô˘Ï·! ∞ÏÏ¿ ¤ÙÛÈ Â›Ó·È. ’∂ÙÛÈ Û˘ÓËı›˙Ô˘Ó Ù· “ÔÏÈÙÈṲ̂ӷ” ÎÚ¿ÙË, ¿Óˆ Î·È ¤Ú· ·fi ÙȘ ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂȘ Ó· ‚¿˙Ô˘Ó Ù· ÛÙ˘ÁÓ¿ ÁˆÛÙÚ·ÙËÁÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜! ª¤Û· Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ·¤Ó·Ô ·ÁÒÓ· Û˘ÁÎÚÔ˘ÔÌ¤ÓˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙˆÓ πÛ¯˘ÚÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘ÌÂ Î·È Û‹ÌÂÚ·! ∂›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÔϤıÚÈÔ Ì‡ıÔ ÂÚ› ÊÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ÌÈÛÂÏÏ‹ÓˆÓ! √‡Ù ÊÈϤÏÏËÓ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ô‡Ù ÌÈÛ¤ÏÏËÓ˜! ™ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ∞ÁÒÓ· ›‰·Ó Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∫È · οÔÈÔÈ Ì·˜ ÙfiÙ ̷˜ ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó, ÎÈ ·Ó οÔÈÔÈ Ì·˜ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Î·È Û‹ÌÂÚ·, ÙÔ ¤Î·Ó·Ó Î·È ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ·fi ÂÚÈÛÛ‹ ÁÈ· ÂÌ¿˜ Û˘Ì¿ıÂÈ·, ÔÈ ÔÏÏÔ› ·fi Û˘ÌʤÚÔÓ! ∫È ·Ó οÔÈÔÈ Ì·˜ ÔϤÌËÛ·Ó ÙfiÙÂ, Î·È Û‹ÌÂÚ· Ì·˜ ηı˘‚Ú›˙Ô˘Ó, ¿ÏÈ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘˜ ¤Î·Ó·Ó Î·È Î¿ÓÔ˘Ó fi,ÙÈ Î¿ÓÔ˘Ó! ∑ÒÓÙ·˜ ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· ̤۷ ÛÙË ıÔÏ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÙˆÓ ·ÓËÁ˘ÚÈÛÌÒÓ Í¯¿Û·Ì ÙËÓ ·ÏËıÈÓ‹ ÈÛÙÔÚ›·, ·Ê‹Û·Ì ηϿ ÎÏÂÈṲ̂ÓË ÛÙȘ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ËÁ¤˜ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ∂ıÓÈΤ˜ ∞Ï‹ıÂȘ: ÔÙȉ‹ÔÙ ·ÔÂÈÚ·ı‹Î·Ì ӷ Ú¿ÍÔ˘Ì ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È ˘¤ÚÔ¯Ô ÙÔ Ú¿Í·Ì ÌfiÓÔÓ fiÙ·Ó ÛÙËÚȯı‹Î·Ì ÛÙȘ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ÌfiÓÔÓ fiÙ·Ó ÛÙËÓ „˘¯‹ Î·È ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Î·È ÙÔ ÓÔ˘ ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ Î·È Ù˘ ηıÂÌÈ¿˜ ˘‹Ú¯Â Û›ÁÔ˘ÚË Ë ·›ÛıËÛË Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ¢Èη›Ô˘.... ™‹ÌÂÚ· ÂÚÓԇ̠ÁÏÈÛÙÂÚfi Î·È ‰‡Û‚·ÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ! ∞fi ·ÓÙÔ‡ ‚ÈÒÓÔ˘Ì ÙËÓ ÂÁηٿÏÂÈ„Ë! ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙËı‹Î·ÌÂ, fiÙ ‰Â ¯Ï¢·ÛًηÌÂ, ÔÙ¤ ‰ÂÓ ˘‚ÚÈÛًηÌ ÙfiÛÔ fiÛÔ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Ô˘ ¤Ú·Û·Ó! ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ·ÈÛı·Óı‹Î·Ì ÙfiÛË ÂıÓÈ΋ ÌÔÓ·ÍÈ¿ fiÛË ÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜! ¶ÔÙ¤ ‰Â ÓÈÒÛ·Ì ÙfiÛË ·‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÛË ·˘Ùfi ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Î·ÈÚfi Ô˘ ÓÈÒıÔ˘Ì ÙÔ ÓÈÁËÚfi Û˘ÌʤÚÔÓ ÙˆÓ ªÂÁ¿ÏˆÓ “ʛψӔ Ì·˜ Ó· ÁÂÏÔÈÔÔÈ› Î·È ∞͛˜ Î·È π‰·ÓÈο Î·È π‰¤Â˜.... ∞ÏÏ¿ Ì‹ˆ˜ ÔÈ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiÔÈ Â›Ó·È ˘fiıÂÛË ÙˆÚÈÓ‹; ªÈ· ÂÚȉȿ‚·ÛË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ Ì·˜ ‰·Ó›ˆÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ‹ ÁÈ· Ó· Ì·˜ ÙÚÔÌ¿ÍÂÈ ÂÂȉ‹ Û ·˘Ù‹ ηıÚÂÊÙ›˙ÔÓÙ·È Ù· ∞Δπª∞ ·È¯Ó›‰È· ÙˆÓ ‰‹ıÂÓ Ê›ÏˆÓ Î·È Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ Ì·˜.... ¶¤Ú· ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡˜ ·ÓËÁ˘ÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È ¤Ú· ·fi ÙÔ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi Îϛ̷, ¤Ú· ·fi Ù· Û˘ÓËıÈṲ̂ӷ ÎÔ‡ÊÈ· Î·È ÌÂÁ¿Ï· ÏfiÁÈ· ÙˆÓ ÚËÙfiÚˆÓ Î·È ÙȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Û ËÚˆÈÛÌÔ‡˜ Î·È Ù· Û˘ÓËıÈṲ̂ӷ, ·˜ ÛÎÂÊıԇ̠fiÙÈ, ·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Ì·˜ Û¤‚ÔÓÙ·È ÔÈ πÛ¯˘ÚÔ› ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ú¤ÂÈ Ó· Ì¿ıÔ˘Ì ÂÌ›˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ó· Û‚fiÌ·ÛÙ ÙËÓ πÛÙÔÚ›· Ì·˜, ÙÔ˘˜ ∂ıÓÈÎÔ‡˜ Ì·˜ ∞ÁÒÓ˜, ÙȘ ·Ì¤ÙÚËÙ˜ £˘Û›Â˜ ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ Ì·˜ Î·È Ó· ÌËÓ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ì ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜ ÂÓ ÔÓfiÌ·ÙÈ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Ù˘ ¢˙ˆ›·˜, ÙÔ˘ ηٷӷψÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ Â˘Ì¿ÚÂÈ·˜ Ó· ÛÂÚÓfiÌ·ÛÙ ÛÙ· fi‰È· ÙˆÓ πÛ¯˘ÚÒÓ ˆ˜ Â·›Ù˜ Î·È Ó· ıˆÚԇ̷ÛÙ ·fi ˘fiÏÔÁÔ˘˜ ÁÈ· ∂ÁÎÏ‹Ì·Ù· ηٿ ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘ ıÏÈ‚ÂÚ¿ ·Ú¿ÛÈÙ· Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÎÏÈ·Úԇ̠ÁÈ· Ï›Á· ‰·ÓÂÈο.....

›ÛıËÛË ÚÔηÏ› Ë Î·Ù¿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, fiˆ˜ ÂÏ‹ÊıË ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û‡Ó·„Ë ‰·Ó›Ԣ ‡„Ô˘˜ 160.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ ·ÈÚÂÙÒÓ. ∏ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÚÔηÏ› Â›Û˘ ÙËÓ ·Á·Ó¿ÎÙËÛË Î·ÙÔ›ÎˆÓ Î·È ‰ËÌÔÙÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ηıÒ˜ ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È Û ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. “∂˘ı›· ÚfiÎÏËÛË Ë Û‡Ó·„Ë ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î. £·Ó¿Û˘ ¢ÚfiÛÔ˜.

¢¿ÓÂÈÔ ‡„Ô˘˜ 160.000 ¢ÚÒ Û˘Ó¿ÙÂÈ ·fi ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ¶·Ú·Î·Ù·ıËÎÒÓ Î·È ¢·Ó›ˆÓ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ ·ÈÚÂÙÒÓ. “∞ÔÙÂÏ› ¢ı›· ÚfiÎÏËÛË Ë Û‡Ó·„Ë ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. £·Ó¿Û˘ ¢ÚfiÛÔ˜ “ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ·›ÛıËÌ·. √ ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙÂÓ¿˙ÂÈ ˘fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È ÙˆÓ ÛÎÏËÚÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ, Ù· ÔÔ›· ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒıËΠӷ ÂÁÎÚ›ÓÂÈ Î·È Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË. °›ÓÂÙ·È ·fi fiÏÔ˘˜ ·ÓÙÈÏËÙfi fiÙÈ Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ·‰˘Ó·Ù› Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ Ù˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. øÛÙfiÛÔ, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ˘‹ÚÍ ÂÈÛ‹ÁËÛË ·fi ÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ Ù˘ Δ·ÌÂȷ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Î·È fi¯È ·fi ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô ‹ ÙÔ˘˜ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û‡Ó·„Ë ‰·Ó›Ԣ 160.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ ·ÈÚÂÙÒÓ. ¢ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηٿ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ë ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. ∏ ÚÔÛˆÈ΋ ÌÔ˘ ¿Ô„Ë Â›Ó·È fiÙÈ Î·È Û ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ó· ÌË ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ë ¯ÒÚ·, Ô ¢‹ÌÔ˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È Ô Î¿ı ¢‹ÌÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¿ÙÂÈ ‰¿ÓÂÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ ·ÈÚÂÙÒÓ. ŸÏ· ¤¯Ô˘Ó Ù· fiÚÈ¿ ÙÔ˘˜. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î. μ·Û. ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ fiÙÈ ‰¤¯ÙËΠȤÛÂȘ ÁÈ· ÙË Û‡Ó·„Ë ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ. ¢¤¯ÙËΠȤÛÂȘ ÁÈ· Ó· ȤÛÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘;” ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È Ô Î. ¢ÚfiÛÔ˜. √ ›‰ÈÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·Ï‹ÚˆÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ Û ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜. “¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ Û ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ, Û ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Û √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. °ÓˆÚ›˙ˆ ÚÔÛˆÈο fiÙÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ

O ∫∞πƒ√™ [E§§A¢A] °È· Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ÚԂϤÔÓÙ·È Ï›Á˜ ÓÂÊÒÛÂȘ, ·˘ÍË̤Ó˜ ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο Î·È ÓfiÙÈ· Ì Èı·ÓfiÙËÙ· ÙÔÈÎÒÓ ‚ÚÔ¯ÒÓ ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ΢ڛˆ˜ ÒÚ˜ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ‚ÔÚ›ˆÓ ·Ó¤ÌˆÓ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 5 ¤ˆ˜ 18 ‚., ÛÙË μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰·, 11 ¤ˆ˜ 19 ‚., ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ Î·È ¡fiÙÈ· ∂ÏÏ¿‰· Î·È 11 ¤ˆ˜ 19 ‚. ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È Ù· ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·. √È ¿ÓÂÌÔÈ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ı· Ó¤Ô˘Ó ·fi ‚fiÚÂȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ̤ÙÚÈÔÈ ¤ˆ˜ ÈÛ¯˘ÚÔ› fiÔ˘ ÁÚ‹ÁÔÚ· ı· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó Û ۯ‰fiÓ ı˘ÂÏÏÒ‰ÂȘ.

¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÙÔ˘˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ÂÚ›ÙˆÛË ·fi ÙȘ ÔÏϤ˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ÂÓËÌÂÚˆıԇ̠ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û· ηٿÛÙ·ÛË. øÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÓË̤ڈÛË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· ¤¯Ô˘Ì ·ÎÚÈ‚‹ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û·˜ ηٿÛÙ·Û˘. ∂ÈϤÔÓ, Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Î·È Ê˘ÛÈο ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Î·È ÛÙË Û‡Ó·„Ë ‰·Ó›Ԣ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍÔÊÏ‹ÛÂÈ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘ Û ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜. ªÂÙ¿ ·fi fiÏ· ·˘Ù¿, ÏÔÈfiÓ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È Ó· ÂÁÎÚ›ÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÏÂÈÔ„ËÊ›·, Ì ‰‡Ô ÌfiÏȘ “fi¯È” ·fi ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜, ·fiÊ·ÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û‡Ó·„Ë ‰·Ó›Ԣ 160.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ ·ÈÚÂÙÒÓ” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜. ∞Ô̤ÓÂÈ ϤÔÓ Ë ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘. “¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÁÓˆÚ›˙ˆ ·Ó Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙÂÏÈο ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. £ÂˆÚÒ fiÙÈ ı· ÙËÓ ÂÁÎÚ›ÓÂÈ, ‰ÈfiÙÈ ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ¤ÁÈÓ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ÓÔÌÔıÂÛ›· Î·È Ë ·fiÊ·ÛË Â›Ó·È ÓfiÌÈÌË. ΔÔ ˙‹ÙËÌ·, ˆÛÙfiÛÔ, Â›Ó·È ËıÈÎfi Î·È ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÛÙ¿Û˘ Î·È Ù˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. £·Ó. ¢ÚfiÛÔ˜.

O ∫∞πƒ√™

[£∂™™∞§π∞]

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‰˘ÙÈÎÔ›-‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ÈÛ¯˘ÚÔ›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 5...19ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 9...19ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‰˘ÙÈÎÔ›-‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 4...18ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 7...18ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‰˘ÙÈÎÔ›-‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 2...17ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 6...17ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‰˘ÙÈÎÔ›-‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 3...17ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 7...17ÔC.

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ ñ TËÏ. 8 0 0 - 1 1 - 3 5 0 0 0


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

¶∂ª¶Δ∏ 25 ª∞ƒΔπ√À 2010

“¶·˙¿ÚÈ·”

∞ÚÔÎ¿Ï˘Ù· ∫‡ÚÈ ¢È¢ı˘ÓÙ¿ ∞ÎÔ‡ˆ ÔÏÏÔ‡˜ ªËÙÚÔÔϛ٘ Î·È ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ Ó· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Ô ÌÈÛıfi˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÌfiÏȘ 2500 ¢ÚÒ ÌËÓÈ·›ˆ˜. ∞Ó·ÚˆÙȤ̷È: ¶fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¤Ó·˜ ·ÊÔÛȈ̤ÓÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·, ˘ËÚ¤Ù˘ ÙÔ˘ £ÂÔ‡; √ ¯ˆÚÈÎfi˜

ÀÔ¯ÚÂÒÛÂȘ

∞ÓÙÂ›ıÂÛË ™˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÂÎÙ¿ÎÙˆ˜ ·‡ÚÈÔ Ë πÂÚ·Ú¯›·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘˙ËÙËı› ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Î·È Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ∏ ∂ÎÎÏËÛ›· ÂÚÓ¿ ÛÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÎÚ‡‚ÂÈ ϤÔÓ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ‰˘ÛÊÔÚ›· Ù˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ÊÔÚÔÏÔÁËıÔ‡Ó Ù· ¤ÛÔ‰¿ Ù˘. √ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓÔ˜ Î·È ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ù˘ πÂÚ·Ú¯›·˜ ı· ηıÔÚÈÛÙ› ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. √È Ôϛ٘ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ·Ó˘ÔÌÔÓËÛ›· ÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ·Ó Î·È Î·Ù¿ fiÛÔ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÔ‡Ó Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ∏ ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó ·ÚÂÛÙ‹, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÓÔÌÔÙ·Á›˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÙËÓ ·ÔʇÁÔ˘Ó.

∫·Î‹ ÂÓÙ‡ˆÛË √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ÌËÙÚÔÔϛ٘, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜, ‰È·ÊÒÓËÛ·Ó Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ¤ÎÙ·ÎÙË Û‡ÁÎÏËÛË Ù˘ πÂÚ·Ú¯›·˜ ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi. ΔÔ ÛÎÂÙÈÎfi ÙˆÓ ‰È·ÊˆÓÔ‡ÓÙˆÓ ‹Ù·Ó fiÙÈ ı· ÚÔÎÏËı› η΋ ÂÓÙ‡ˆÛË ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ¢ÂÓ ÌÔÚ› ÂÚ›Ô‰Ô ™·Ú·ÎÔÛÙ‹˜ Î·È ÙÚÂȘ ÌfiÏȘ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÙË ªÂÁ¿ÏË ∂‚‰ÔÌ¿‰· Ë πÂÚ·Ú¯›· Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÁÈ· Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·. ∏ ÚfiÙ·ÛË ÙˆÓ ÔÏ›ÁˆÓ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ Ê˘ÛÈο ·Ô‰ÂÎÙ‹. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ÔÈ πÂڿگ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ ·Ú·ÌÈÎÚfi ÂÓ‰ÔÈ·ÛÌfi. ∏ η΋ ÂÓÙ‡ˆÛË ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ‹‰Ë. √È ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ·ÏÏ¿ Î·È ™·Ú·ÎÔÛÙ‹˜ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¤˜.

¶ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ªÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. º. ™·¯ÈÓ›‰Ë, ı· Û˘ÁÎÚÔÙËı› Ë ‰È˘Ô˘ÚÁÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ. ∫·ÏÒ˜ ¯fiÓÙˆÓ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ, ÔÈ fiÔȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ, ˆÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜, ·ÏÏ¿ ·Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ‚¿ÏÂÈ Ù¤ÏÔ˜ Û ÌÈ· ·fi ÙȘ ϤÔÓ ÂÈ˙‹ÌȘ ÛÙÚ‚ÏÒÛÂȘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜. μ.∫.

∏ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Ì·˜ £· Ì·˜ ‰ÒÛÔ˘Ó ‚Ô‹ıÂÈ· ÔÈ °¿ÏÏÔÈ Î·È ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ›, ·ÏÏ¿ Ì ÛÎÏËÚÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ. ∞ÏÏ¿ fiÛÔ˘˜ ÂÈϤÔÓ ÛÎÏËÚÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Ó· ·ÓÙ¤ÍÔ˘ÌÂ; ºÙ¿ÓÔ˘Ì ÛÙÔ ·Ì‹Ó. ™‹ÌÂÚ· ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 1821, ·ÏÏ¿ ‰‡Ô ÂÚ›Ô˘ ·ÈÒÓ˜ ÌÂÙ¿ ıÚËÓԇ̠ÁÈ· ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Ì·˜ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·...

°È· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ˙fiÙ·Ó Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ, ¯ı˜, ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹, ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ÌÂÙ·ÙÂı› ÁÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯·. ∂›ÛËÌË ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ, ÏËÓ fï˜ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô Î˘ÎÏÔÊfiÚËÛ ˆ˜ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ·ÓÂÈÏËÌ̤Ó˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·ÚË, ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÎÚ˘¿‰· Ô˘ ‹ÚÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Ì ÙÔ ÌË ÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ Á˘Ú›ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ï‹ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Î·È Ó· ‰ÂÈ Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ·fi ÙÔ ıÂÛÌÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÏÔ Î·È ÌfiÓÔ.

∂ÍÒ‰ÈÎÔ ™Ù¤ÏÓÂÙ·È, ϤÂÈ, ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ ÙÔ ÂÍÒ‰ÈÎÔ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘ ÛÙÔÓ ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ £·Ó. ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÙÔ˘ ˙ËÙÂ›Ù·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ 170.600 ¢ÚÒ, ÔÛfi Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi Ù·ÌÂÈ·Îfi ¤ÏÏÂÈÌÌ·. ∫·È ·Ó ‰ÂÓ Ù· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ, ı· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì‹Ó˘ÛË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘. √ ›‰ÈÔ˜ Ô £·Ó. ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿˜ ÙfiÛÔ Î·ÈÚfi ‰ÂÓ ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˙‹ÙËÌ·, ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÙȘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. ÕÏψÛÙÂ, Ô˘‰Â›˜ ÛÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ˆ˜ ÙÔ ı¤Ì· ‰ÂÓ ı· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ.

ΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ §·ÎfiÔ˘ÏÔ˘

¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏË ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Ô˘ ηٷÛÙÚ¿ÊËΠÏfiÁˆ ÂÈÛÚÔ‹˜ fiÚˆÓ. ¶Ùˆ¯Â‡Ô˘Ì ÁÈ·Ù› ›¯·Ì ٷ ¿ÓÙ·. ∞Ó Ë ∂ÏÏ¿‰· ‹Ù·Ó ÊÈÁÔ‡Ú· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘, ı· ‹Ù·Ó Ô §¿ÌÚÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·˜ ˆ˜... §¿˙·ÚÔ˜ ÷Ù˙ËÊÏfiη˜! ¶›Ûˆ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ô˘ ·¤ÏËÍ Û ¯Ú¤Ë Î·È ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ËÁ¤˜ Ù˘ ηÎÔ‰·ÈÌÔÓ›·˜ Ô˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ- ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÌÂ Ô˘Ì·ÓÈÛÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË, ·Ú¿ Ì ÔÈÎÔÓÔÌÔÏÔÁÈ΋ ˘ÂÚÔ„›·- Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ÙÚ·Â˙›Ù˘: Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜, ÓÔÔÙÚÔ›Â˜, ÔÏÈÙÈΤ˜! ΔÔ ¤Ó· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡Û ÙÔ ¿ÏÏÔ Î·È fiÏ· Ì·˙› ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Îϛ̷ Ô˘ ¿ÓÔÈÁ ·Ó¤ÌÂÏ· ÙË ÏˆÊfiÚÔ Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜. ŸÏ· ¤ÁÈÓ·Ó Ì ÙË Û˘ÁηٿıÂÛË Ù˘ ÈÔ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂Ó˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘! √È Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰È¿ÏÂÁ·Ó ÙÔÓ Â‡ÎÔÏÔ ‰ÚfiÌÔ Â›¯·Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ Ï·Ô‡. ∞ÏÏ¿ ·ÁÓÔÔ‡Û·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ¤ÏÂÁÂ Ô ıÚ˘ÏÈÎfi˜ Δ˙ÔÓ ∫¤ÓÂı °Î·ÏÌÚ¤Èı: “™Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· Â›Ó·È ¿ÓÙ· Ï¿ıÔ˜” . (Δ∞ ¡∂∞)

∫∞Δ. Δ∞™

“∂·Ó¿ÛÙ·ÛË” ªfiÏȘ ‰È¤ÚÚÂ˘Û·Ó Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ı· ‰ÈÔÈ΋ÛÔ˘Ó ÙÔ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ, ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ‚ÔÏÈÒÙ˜, ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Ô˘ ›¯·Ó ηٷı¤ÛÂÈ Ù· ‚ÈÔÁÚ·ÊÈο ÙÔ˘˜, “Â·Ó·ÛÙ¿ÙËÛ·Ó” . ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ٷ ÚfiÛˆ· Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ ·Ó ÎÚ›ÓÔ˘Ì ·fi ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ·ÛfiΈÓ, ÏÔÁÈο οÙÈ ·Ú·¿Óˆ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ͤÚÔ˘Ó. ∂Λ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È “̇ÏÔ˜” Â›Ó·È ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙÔ˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. √ οı “ÈÎڷ̤ÓÔ˜” ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ·›ÙËÛË.

¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ £Âfi ÙÔ˘˜ ŒÏ·‚·Ó ‰¿ÓÂÈÔ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ÁÈ· Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÈÚÂÙÔ‡˜!!! ΔÔ £Âfi ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó. ¶Ô‡ Â›Ó·È Ë ¿‰ÔÏË ·Á¿Ë Î·È Ë ·ÓȉÈÔÙÂÏ‹˜ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, Ô‡ Â›Ó·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘. ¶Ô‡ Â›Ó·È Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Ó· ηٷÁÁ›ÏÂÈ ÂΛÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÎÔÏÔÛÛÔ‡˜ Ô˘ ÙÔÓ “›Â˙·Ó” Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÎÔÈÓ¿” . ªÈ· Ù¤ÙÔÈ· ΛÓËÛË ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ì›ÓÂÈ ÛÙ· ÛÙÂÓ¿ fiÚÈ· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡. ŸÏË Ë ∂ÏÏ¿‰· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓËÌÂÚˆı›, fiˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› Î·È ÙÔ ÀÔ˘ÚÁ›Ô. ÕÎÔ˘ ÂΛ ‰¿ÓÂÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÈÚÂÙÔ‡˜. ∫∞Δ. Δ∞™

¶·Ú¤Ï·ÛË

ºÈÏÔ·ÙÚ›· ·fi ÌÈ· ͤÓË

ªËÓ ·Ú·ÍÂÓ¢Ù›Ù ·‡ÚÈÔ, fiÛÔÈ Î·Ù¤‚ÂÙ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË ·Ú¤Ï·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘. ∫·È ·˘Ùfi, ÁÈ·Ù›, ı· ‰Â›Ù ӷ ·ÚÂÏ·‡ÓÔ˘Ó Â˙ÔfiÚ· ÌfiÓÔ ÙÌ‹Ì·Ù·, ·ÊÔ‡ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠ۠·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi Â›Â‰Ô Ó· ÌË Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Ì˯·ÓÔΛÓËÙ· ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌˆÓ, ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ¡· Î·È ÌÈ· ÛˆÛÙ‹ ·fiÊ·ÛË, Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ ÏËÊı› ÚÔ ÔÏÏÒÓ ÂÙÒÓ... °.•.

º.™.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ºˆÙȤ˜ ¿Ó·„ ÛÙË ¡¢ Ë ÂΉ‹ÏˆÛË ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ Î. ∫ÔÎΛÓË Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ™ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Î. ª‹ÙÚÔ˘ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ì ÙÔÓ Î. ∫ÔÎΛÓË ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ· Û˘˙‹ÙËÛË “¯ˆÚ›˜ ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ·” ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ. “ªÔÚ› Ó· ÌÂÈ ÛÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ. ∂›Ó·È Ôχ Ó¤Ô˜ Î·È fiÏÔ˜ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Â›Ó·È ·ÓÔȯÙfi˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘. ∂›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ÛÙ‹ÚÈÍË ‰ÂÓ ı· Ï¿‚ÂÈ ·fi ÙÔ ÎfiÌÌ·” ‹Ù·Ó ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÔÈ “·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ” ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ Î. ª‹ÙÚÔ˘. ∏ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ Î. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˘ ‰ÂÓ ·›¯Â Î·È Ôχ ·fi ·˘Ù‹ ÙÔ˘ Î. ª‹ÙÚÔ˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙÔÓ Î. ∫ÔÎΛÓË ÌfiÏȘ ÂΛÓÔ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Â›ÛËÌ· ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, ÂÓÒ ¯ı˜ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô˜ Î·È ÂÊfiÛÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÓÙÔÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ, Ë ¡¢ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛ‡ÛÂÈ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ·Ó¿‰ÂÈ͢. √ Î. ∫ÔÎΛÓ˘ ¿ÓÙˆ˜ ·ÚΤÛÙËΠ¯ı˜ ÛÂ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ÙÔ˘ Ó· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ fiÛ· ‰‹ÏˆÛ ÛÙË “£” Î·È Ó· ÌËÓ ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘. Δ· “·˙¿ÚÈ·” ÛÙË ¡¢ ¿Ú¯ÈÛ·Ó...

¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ∂ӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ‰È·ÏÔ΋˜ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· η٤ıÂÛ ÌÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ Û ΢ÚȷοÙÈÎË ÂÊËÌÂÚ›‰· Ô Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ™Ô‡ÚÏ·˜ Ô ÔÔ›Ô˜ η٤¯ÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡.¢. Î. ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ô Î. ™Ô‡ÚÏ·˜ ÚfiÙÂÈÓ ÚÒÙÔÓ, ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ·fi 300 Û 200, ‰Â‡ÙÂÚÔÓ, ÙÔ ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÒÓ Î·È ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ, ÙÚ›ÙÔÓ, ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ÛÙ·˘ÚÔ‡ ÚÔÙ›ÌËÛ˘ Î·È Ù¤Ù·ÚÙÔÓ, ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ıËÙ›·˜ ÙfiÛÔ ÛÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi. º.™.

ª›· ¢·Ó¤˙· Ô˘ ˙ÂÈ ÛÙË ƒfi‰Ô ¤¯ÔÓÙ·˜ ·ÓÙÚ¢Ù› ŒÏÏËÓ·, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÓȯڋ Û‡ÓÙ·ÍË Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·fi ÙÔ π∫∞, ‰ËÏ·‰‹ ÂÚ›Ô˘ 540 ¢ÚÒ, ÛÙÔ §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ È‰Ú˘ı› ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi Ù¤ÏÌ·. ª›· ΛÓËÛË Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ·Á¿Ë ·˘Ù‹˜ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ªÈ·˜ Á˘Ó·›Î·˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÏÏËÓ›‰·, ·ÏÏ¿ ͤÓË. £· οÓÔ˘Ì οÙÈ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÌ›˜ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜; ∫·È ‰ÂÓ Ï¤Ì ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì fiÏË Ì·˜ ÙË Û‡ÓÙ·ÍË, ·ÏÏ¿ οÙÈ Ù¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ.

§ÈÙfiÙËÙ· ‰È·ÚΛ·˜ √ ¢ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ˜ ÙÔ Â› ÍÂοı·Ú·: ¿Ì ÁÈ· ÏÈÙfiÙËÙ· ‰È·ÚΛ·˜ ÁÈ· Ó· ‚Áԇ̠·fi ÙËÓ ‡ÊÂÛË. ∫·È ÙÈ ÚÔ¤‚Ï„ ÁÈ· ÙÔ 2010; ⁄ÊÂÛË, ÏËıˆÚÈÛÌfi, ·‡ÍËÛË ·ÓÂÚÁ›·˜, ÂÓÒ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÔÈ ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎÔ› ÌÈÛıÔ› ÛÙË ªÂÙ·Ôϛ٢ÛË ı· ÌÂȈıÔ‡Ó. °È· Ó· ·Úı› Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÏÏ¿. ∫·È ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·. ÕÏψÛÙ ٷ ÛÙÔȯ›· ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙Ô˘Ó: ª¤Û· Û ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ·Ô‰Ô¯¤˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ·fi 12,4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙ· 24,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∂›Û˘ ηٿ 17% ·˘Í‹ıËΠ·fi ÙÔ 2001 ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, ÂÓÒ Ë ‰·¿ÓË ·Ó¿ ‰ËÌfiÛÈÔ ˘¿ÏÏËÏÔ ·Ó¤‚ËΠηٿ 71%. ∫·È ÙÈ ·Ú¿ÁÂÈ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÁÈ· Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È fiÏ· ·˘Ù¿;

40 ¯ÚfiÓÈ· ª¤¯ÚÈ ÚÈÓ Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· ÁÓˆÚ›˙·Ì fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÁ·ÛÙԇ̠35 ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ۇÓÙ·ÍË, ¿Û¯ÂÙ· ‚¤‚·È·, ·Ó ԢΠÔÏ›ÁÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·Ó Î·È Ì ÏÈÁfiÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·. ªÂÙ¿ Ì‹Î·Ì ÛÙË ÏÔÁÈ΋ Ù˘ 37ÂÙ›·˜ Î·È ÙÒÚ· ¿Ì ÔÏÔÙ·¯Ò˜ ÁÈ· Û‡ÓÙ·ÍË ÛÙ· 40 ¯ÚfiÓÈ· ÂÚÁ·Û›·˜. ∫·È Ô‰ËÁËı‹Î·Ì ÛÙÔ Ì·Ì ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ ̤۷ ·fi ÁÂÓȤ˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ›¯·Ó ηϤ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ Î·È ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·Ó Î·ÓÔÓÈο. ¶Ò˜ ı· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó Ù· Δ·Ì›· ·fi ‰ˆ Î·È ¤Ú·, fiÙ·Ó ÔÈ ·ÈÌÔ‰fiÙ˜ ÙÔ˘˜ ı· Â›Ó·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÙˆÓ 700 ¢ÚÒ; º.™.


∞fi„ÂȘ 4

¶∂ª¶Δ∏ 25 ª∞ƒΔπ√À 2010

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

πÛÙÔÚÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜... √ Î. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ∫ˆÙԇϷ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“™·˜ ·Ú·ı¤Ùˆ ÙÔ ÏfiÁÔ Ô˘ ÂÎÊÒÓËÛÂ Ô Δ˙ÔÓ º. ∫¤ÓÂÓÙÈ ÛÙÔ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Waldorf-Astoria ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË, 27 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1961. ŒÓ·˜ ÏfiÁÔ˜ ·Ê‡ÓÈÛ˘, ÂÚ› ÂÏ¢ıÂÚ›·˜, Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È Â·ÁÚ‡ÓËÛ˘. ¶ÈÔ Â›Î·ÈÚÔ˜ ·fi ÔÙ¤ Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ì “Ì˘ÛÙÈΤ˜” ÎÔÈӈӛ˜, ÛÂ Ì˘ÛÙÈÎÔ‡˜ fiÚÎÔ˘˜ Î·È Ì˘ÛÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜. “∏ ϤÍË “Ì˘ÛÙÈÎfiÙËÙ·” Â›Ó·È ·¯ı‹˜ Û ÌÈ· ÂχıÂÚË, ¢ÓÔÌÔ‡ÌÂÓË ÎÔÈÓˆÓ›·. ∫È Â›Ì·ÛÙÂ Û·Ó ¿ÓıÚˆÔÈ, ·Ú·‰ÔÛȷο Î·È ÈÛÙÔÚÈο ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ Û “Ì˘ÛÙÈΤ˜” ÎÔÈӈӛ˜, ÛÂ Ì˘ÛÙÈÎÔ‡˜ fiÚÎÔ˘˜ Î·È Ì˘ÛÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜. °È·Ù› ›̷ÛÙ ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ Û ÌÈ· ÌÔÓÔÏÈıÈ΋ Î·È ·‰›ÛÙ·ÎÙË Û˘ÓˆÌÔÛ›· Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÂ Û˘ÁÎ·Ï˘Ì̤ӷ ̤۷, ÁÈ· Ó· ÂÂÎÙ›ÓÂÈ ÙË ÛÊ·›Ú· ÂÈÚÚÔ‹˜ Ù˘.... ™ÙËÓ Î·Ù·ÛÎÔ›· ·ÓÙ› Ù˘ ÂÈÛ‚ÔÏ‹˜, ÛÙËÓ ˘ÔÓfiÌ¢ÛË ·ÓÙ› ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ÛÙÔÓ ÂÎÊÔ‚ÈÛÌfi ·ÓÙ› Ù˘ ÂχıÂÚ˘ ÂÈÏÔÁ‹˜. ∂›Ó·È ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÛÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·ÓıÚÒÈÓ· Î·È ˘ÏÈο ·Ôı¤Ì·Ù· ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÚÔÛÂÁ̤Ó˘, Ôχ ·Ô‰ÔÙÈ΋˜ Ì˯·Ó‹˜ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜, ‰Èψ̷ÙÈΤ˜, ηٷÛÎÔ¢ÙÈΤ˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜, ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. √È ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ Û˘ÁηχÙÔÓÙ·È, ‰ÂÓ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È. Δ· Ï¿ıË ÙÔ˘ ı¿‚ÔÓÙ·È, ‰ÂÓ ÂÈÛËÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È. ΔÔ˘˜ ·ÓÙÈÁÓˆÌÔ‡ÓÙ˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ Ûˆ¿˙Ô˘Ó, ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÂÎıÂÈ¿˙Ô˘Ó. ∫·Ì›· ‰·¿ÓË ÙÔ˘ ‰ÂÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ›ٷÈ, ηӤӷ Ì˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ‰ÂÓ ·ÔηχÙÂÙ·È. °È’ ·˘Ùfi Ô ∞ıËÓ·›Ô˜ ÓÔÌÔı¤Ù˘ ™fiÏˆÓ ı¤ÛÈÛ ˆ˜ ¤ÁÎÏËÌ· ÙËÓ ·Ô¯‹ ·fi ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË. ∑ËÙÒ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ Û·˜, ÛÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·: ¡· ÂÓËÌÂÚÒÛˆ Î·È Ó· ·Ê˘Ó›Ûˆ ÙÔ˘˜ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡˜ Ôϛ٘. ∫·È Â›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ Û·˜, Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ı· Á›ÓÂÈ ¿ÏÈ ·˘Ùfi Ô˘ ÚÔÔÚÈ˙fiÙ·Ó: ∂χıÂÚÔ˜ Î·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜” .

√È Ù¤ÛÛÂÚȘ Ùˆ¯Â‡ÛÂȘ √ Î. μ·Û. ¶·Ï·Ìˉ¿˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ·fi ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi ˙˘Áfi, Ë ÊÙˆ¯‹ Î·È Î·ıËÌ·Á̤ÓË ∂ÏÏ¿‰· Ì·˜ ÁÈ· Ó· “ÛÙËÚȯÙ› ÛÙ· fi‰È· Ù˘” ÚÔÛ¤Ê˘Á ÛÙÔÓ Â͈ÙÂÚÈÎfi ‰·ÓÂÈÛÌfi, Ì Â·¯ı›˜, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ fiÚÔ˘˜. Ÿˆ˜ ‹Ù·Ó ÂfiÌÂÓÔ, ‰ÂÓ ÌÔÚ¤Û·Ì ӷ ·ÓÙ·ÔÎÚÈıԇ̠ÛÙȘ ‰fiÛÂȘ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ Ùˆ¯Â‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. √ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È Û˘ÁÁڷʤ·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ™·Ú·ÓÙ¿ÎÔ˜ Û ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ Ì ٛÙÏÔ “¢¿ÓÂÈ· Î·È ¶Ùˆ¯Â‡ÛÂȘ” ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “∂ÌÚfi˜” Ù˘ ª˘ÙÈÏ‹Ó˘, Ù˘ 9-3-2010, ÁÚ¿ÊÂÈ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·: “∏ ÚÒÙË ÙÒ¯Â˘ÛË ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ÛËÌÂÈÒıËΠÙÔ 1827, fiÙ·Ó ÔÈ Î˘‚ÂÚÓÒÓÙ˜ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Ù· ÙÔÎÔ¯ÚÂÔχÛÈ· ÙˆÓ ‰‡Ô ‰·Ó›ˆÓ. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÙÔ 1843, fiÙ·Ó ‰È·ÎfiËÎÂ Ë ÂÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ ‰fiÛÂˆÓ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ÙˆÓ 60.000.000 Á·ÏÏÈÎÒÓ ÊÚ¿ÁÎˆÓ Ô˘ ›¯Â ‰Ôı› ÛÙÔÓ ŸıˆÓ·, Ì ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË ÙˆÓ “ÚÔÛÙ¿ÙȉˆÓ ‰˘Ó¿ÌˆӔ . ΔÔ ‰¿ÓÂÈÔ ·˘Ùfi ÂÍ·ÓÂÌ›ÛÙËΠÛÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÙˆÓ ‰fiÛÂˆÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÁÁÏÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ. ¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ÕÁÁÏÔÈ Î·È °¿ÏÏÔÈ ‚¿˙·Ó ÙÔ ¯ÂÚ¿ÎÈ ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ·fi ÙË Ì¤ÛË ÙÔÓ ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÓÔÈÎÔ΢ڤ„ÂÈ ÙÔ

¡ÙÚÔ‹ √ Î. ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ¶. ∞Ó‰ÚÈÒÙ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“¢·ÓÂÈο Î·È ·Á‡ÚÈÛÙ·. - ¶¿Ú ÎfiÛÌÂ. - ¢ÂÓ ı¤Ïˆ ¿ÏÏË Î¿ÚÙ·. - ∂Ì›˜ ı· ÛÔ˘ ÙËÓ ÛÙ›ÏÔ˘Ì ÛÙÔ Û›ÙÈ ¿ÚÙËÓ, Â›Ó·È ¯ˆÚ›˜ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹, ·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È. √ÎÙÒ Î¿ÚÙ˜ ̤۷ ÛÙȘ ÂȉÈΤ˜ ı‹Î˜ ÙÔ˘ ÔÚÙÔÊÔÏÈÔ‡. ŸÙ·Ó ÁÂÌ›˙ÂÈ ‰·ÓÂÈο Ë ÌÈ· οÚÙ· οÓÔ˘Ì “ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ˘ÔÏÔ›Ô˘” ·fi ÙËÓ Î·Î‹ ÙÚ¿Â˙· ÛÙËÓ Î·Ï‹, ¯ˆÚ›˜ Ò˜ Î·È ÁÈ·Ù›, Ì ϛÁ· ÏfiÁÈ· Ì·˜ ÛÚÒ¯ÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ™Î‡Ï· ÛÙË Ã¿Ú˘‚‰Ë. ŒÓ· ÙÔȘ ÂηÙfi ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ Î·Ù·ı¤ÛˆÓ, ‰Âη¤ÍÈ ÙÔȘ ÂηÙfi ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡. ∏ ÓfiÌÈÌË ÙÔÎÔÁÏ˘Ê›· Û fiÏÔ Ù˘ ÙÔ ÌÂÁ·Ï›Ô. ∫·Ù·ÚÁ‹Û·Ì ٷ ÙÂÎÌ‹ÚÈ· Î·È ÁÂ̛۷Ì Ù˙ÈÔÂȉ‹ Î·È ∏ammer, 3600 ΢‚ÈÎÒÓ Ì ÊÈ̤ Ù˙¿ÌÈ·, BMW 520 Î·È ªÂÚÛÂÓÙ¤˜, ‰ÂοÌÂÙÚ· ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ÛοÊË, ÈÛÙÈÔÊfiÚ· Î·È È‰ÈˆÙÈο ÂÏÈÎÔÙÂÚ¿ÎÈ·. μ›Ï˜ Ì ıÂÚÌ·ÈÓfiÌÂÓ˜ ÈÛ›Ó˜, ¯Ïȉ‹, ÍÂÓ˘¯Ù¿‰Èη, ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ·, Ù·‚¤ÚÓ˜, ÙÛÈÔ˘Ú¿‰Èη, ÊÈÚÌ¿ÙÔ

¯¿Ô˜ Ô˘ ‚Ú‹ÎÂ, fiÙ·Ó Ë 4Ë ∂ıÓÔÛ˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔÓ ÂͤÏÂÍ ΢‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔ˘ ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, ÁÈ·Ù› ÙÔÓ ıˆÚÔ‡Û·Ó fiÚÁ·ÓÔ ÙˆÓ ƒÒÛˆÓ. °È· Ó· Â›Ì·È ‰›Î·ÈÔ˜, Ô ŸıˆÓ·˜ ¤Î·Ó fi,ÙÈ ÌÔÚÔ‡Û ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÈ Ó¤Ô ‰·ÓÂÈÛÌfi, ·Ú·¯ˆÚÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÙË μ·ÛÈÏÈ΋ ¯ÔÚËÁ›· ÙÔ˘˜, Ô˘ ¤ÊÙ·Ó ÛÙȘ 200.000 ‰Ú·¯Ì¤˜, οÓÔÓÙ·˜ ‰Ú·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Î·È Ì›ˆÛË ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ˘·ÏϋψÓ. ŒÙÛÈ, Ë ÙÚ›ÙË ÙÒ¯Â˘ÛË ¤ÁÈÓ ÙÔ 1893, ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ Ã·Ú›Ï·Ô˘ ΔÚÈÎÔ‡Ë, Ô˘ › ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ “‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÂÙˆ¯Â‡Û·ÌÂÓ” . √È Í¤ÓÔÈ ÈÛوٷ› Ô˘ ı· ¯¿Ó·Ó ٷ ÏÂÊÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Ì·˜ ·ÔηÏÔ‡Û·Ó “Ï·fi ÎÏÂÙÒÓ Î·È ··ÙÂÒÓˆÓ” . √ ΔÚÈÎÔ‡˘ ¤¯·Û ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ÙÔÓ ‰È·‰¤¯ıËÎÂ Ô Ï·ÔÏ¿ÓÔ˜ Î·È Ê·˘ÏÔÎÚ¿Ù˘ ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓ˘. √È Í¤ÓÔÈ fï˜, ı¤Ï·Ó ӷ ¿ÚÔ˘Ó Ù· ÏÂÊÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ ÂÍÒıËÛ·Ó Û fiÏÂÌÔ Ì ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, Ì ·Ú¯ÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ ÙÔÓ, ÔÏÈÁÔÊÚÂÓ‹ ‰È¿‰Ô¯Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. √ fiÏÂÌÔ˜ ¤ÁÈÓ ÙÂÏ›ˆ˜ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈο Î·È ·ÚÔÂÙԛ̷ÛÙ· Î·È ÙÂÏ›ˆÛ Ì ٷÂÈÓˆÙÈ΋ ‹ÙÙ· Ì·˜, ·ÏÏ¿ ÂÓÒ ÔÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ Â›¯·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ˆ˜ ÙË §·Ì›· ÔÈ “¶ÚÔÛٿ٘” Ì·˜, ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ·Ú·¯ÒÚËÛ·Ó Û¯Â‰fiÓ Ù›ÔÙ·, ÂÎÙfi˜ ·fi οÔÈ· ÛÙÚ·ÙËÁÈο ˘„ÒÌ·Ù· ÛÙ· Û‡ÓÔÚ·. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ì·˜ Â¤‚·Ï·Ó ÙÔÓ ÂÚÈ‚fiËÙÔ ¢ÈÂıÓ‹ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ŒÏÂÁ¯Ô (¢√∂), Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛ ÔÁ‰fiÓÙ· ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ·, ˆ˜ ÙÔ 1978! ªÂ ÙÔÓ ¢√∂ ÔÈ Í¤ÓÔÈ ÂÈÛÚ¿ÙÙ·Ó ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÌÔÓÔˆÏ›Ô˘ (·Ï¿ÙÈ, Û›ÚÙ·, ÂÙڤϷÈÔ, ·ÈÁÓÈfi¯·ÚÙ·, ÙÛÈÁ·Úfi¯·ÚÙÔ Î·È ÛÌ˘Ú›‰·) Î·È ·ÎfiÌË ÙÔÓ ÊfiÚÔ ÙÔ˘ ηÓÔ‡, Ù· Ù¤ÏË ¯·ÚÙÔÛ‹ÌÔ˘

Î·È ÙÔ˘˜ ‰·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ΔÂψÓ›Ԣ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜! Èڛ˜ ˘ÂÚ‚ÔϤ˜, Ì ÙÔÓ ¢√∂ ÔÈ Í¤ÓÔÈ ÎÂÊ·Ï·ÈÔ‡¯ÔÈ ‹Ú·Ó ›Ûˆ Ù· ÙÚÈÏ¿ÛÈ· ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ Ì·˜ ¤‰ˆÛ·Ó. √È ÙÚÂȘ ÚÒÙ˜ ÛÙ¿ÛÂȘ ÏËÚˆÌÒÓ ÔÊ›ÏÔÓÙ·Ó Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÛÙÔ˘˜ ·‚¿ÛÙ·ÎÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜, Ô˘ ›¯·Ó ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÔÈ Í¤ÓÔÈ ÎÂÊ·Ï·ÈÔ‡¯ÔÈ. √˘ÛÈ·ÛÙÈο Ù· Ó¤· ‰¿ÓÂÈ· Â͢ËÚÂÙÔ‡Û·Ó Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ·. ™ËÌÂÈÒıËΠfï˜ Î·È Ù¤Ù·ÚÙË ÙÒ¯Â˘ÛË ÙÔ 1932, fiÙ·Ó Î˘‚ÂÚÓÔ‡ÛÂ Ô ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹ ÔÊÂÈÏfiÙ·Ó, ηٿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ, ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ 1929. ∏ ÔÓÂ̤ÓË fï˜ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÌÒÓ Î·È ÙˆÓ Ùˆ¯Â‡ÛÂˆÓ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ Î·È Ì ·Úfi‚ÏÂÙ˜ Û˘Ó¤ÂȘ” .

“ªÂ ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÌÔ˘ ·˘Ù‹ ÚÔ˜ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÙÔÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Û·˜, ı¤Ïˆ Ó· ÂÎÊÚ¿Ûˆ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÛΤ„ÂȘ, ·fi„ÂȘ Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜. ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ fi„Ë Ù˘ ÛËÌ·›·˜ Ì·˜, ηıÔÚ›ÛÙËΠÛÙȘ 15 ª·ÚÙ›Ô˘ 1822 Ì ÙËÓ ˘’ ·ÚÈıÌ. 540 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎÔ‡ ÙËÓ ÔÔ›· ˘¤ÁÚ·ÊÂ Ô ·Â›ÌÓËÛÙÔ˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˜. ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ ÂÔÚÙ¿˙ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ì·˜ ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÛÙËÓ Ôχ¯ÚÔÓË, Ù·Ï·ÈˆÚË̤ÓË, ·ÏÏ¿ ¤Ó‰ÔÍË ˙ˆ‹ Ù˘. ΔËÓ 25ËÓ ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÙËÓ 28ËÓ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÁÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÂıÓÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ë Î¿ı ÌÈ·. º˘ÛÈο ÔÈ ÏfiÁÔÈ ‹Ù·Ó ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÈÎÔ› Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜. ™‡Ì‚ÔÏÔ Î·È ÎÔÚˆÓ›-

‰· ˘¤Ú·ÛÈÛ˘ ‹Ù·Ó Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ™ËÌ·›·. ∞˘Ùfi ÙÔ ÂıÓÈÎfi ۇ̂ÔÏÔ, fiÙ·Ó ˘„ÒÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ÈÛÙfi ÂÓÒÓÂÈ Û οıÂ Î˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ οı ŒÏÏËÓ· ÔÏ›ÙË, Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ̋ÎÔ˜ Î·È Ï¿ÙÔ˜ Ù˘ Á˘ Ô˘ ·˘Ùfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È. ∞˘Ù‹Ó ÙË ÛËÌ·›· ˘ÂÚ·Û›ÛÙËÎ·Ó Û ÔÏÏÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ - fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ·ÂÏ¢ıÂÚˆÙÈÎÔ› - Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ì ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛˆ˜ ·fi ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi ˙˘Áfi (400 ¯ÚfiÓÈ· ÛÎÏ·‚È¿˜ ‹Ù·Ó ·˘Ù¿) Î·È ·fi Ù˘ Û˘ÛÙ¿Ûˆ˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ› ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ô˘ ı˘Û›·Û·Ó Î·È ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ·ÎfiÌ·, ÁÈ· Ó· ÌËÓ “¤ÛÂÈ” Û ¿ÙÈÌ· ¯¤ÚÈ· ¯ıÚÔ‡. ∞˘Ù‹ Ë ÛËÌ·›·, Û·Ó Ì¿Ó· ÛÙÔÚÁÈ΋ ·ÁοÏÈ·˙ ٷ ¿„˘¯· ÙÒÌ·Ù· ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ¤ÂÊÙ·Ó ÛÙȘ Ì¿¯Â˜ Î·È ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ı· ·ÁηÏÈ¿ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ, “Ô ÌË Á¤ÓÔÈÙÔ” ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ı· ı˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ù˘. ∞˘Ù‹Ó ÙËÓ ÛËÌ·›· ÙfiÏÌËÛÂ Î·È ‡„ˆÛ ÛÙÔÓ πÛÙfi Ù˘ ∞ÎÚÔfiψ˜, Ì ÌÂÁ¿ÏÔ Î›Ó‰˘ÓÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ Ô ∞ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ª·ÓÒÏ˘ °Ï¤˙Ô˜. ΔfiÏÌËÛ ÙÔ ·Î·ÙfiÚıˆÙÔ Î·È ·‰È·ÓfiËÙÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Î·È ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÛÙ¤Ó·˙·Ó, ˘¤ÊÂÚ·Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ÌfiÙ· ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÔ‡ ηٷÎÙËÙ‹, Ó· ηÙ‚¿ÛÂÈ ÙË Û‚¿ÛÙÈη, Ô˘ Î˘Ì¿ÙÈ˙ ·Á¤Úˆ¯Ë Ì ÙÔÓ ·¤Ú· ÙÔ˘ ÈÛ¯˘ÚÔ‡, Ô˘ ÙÂÏÈο ·ԉ›¯ıËΠfiÙÈ Â›¯Â ‹ÏÈÓ· fi‰È·, ¯¿ÚË ÛÙÔÓ ËÚˆÈÛÌfi ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜. √ ª·ÓÒÏ˘ °Ï¤˙Ô˜ ı· Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ì ¯Ú˘Û¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Ù· ÔÔ›· ı· ÂÚȤ¯Ô˘Ó fï˜ Î·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÏÏ· ÔÓfiÌ·Ù· ·ÓˆÓ‡ÌˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ËÚÒˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ËÚˆÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜ ¯¿ÚÈÛ·Ó ÙËÓ ∂Ï¢ıÂÚ›· Î·È ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ì·˜. ∞˘Ù‹ ÙË ÛËÌ·›·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÔÚÎÈ˙fiÌ·ÛÙ ›ÛÙË ÛÙËÓ ¶·ÙÚ›‰· Î·È ˘·ÎÔ‹ ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ·ÓÂÓ‰Ô›·ÛÙ· “ÓÂfiÙ¢ÎÙÔ˜ ‹Úˆ·˜” Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· “·ÛÙ‹Ú ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÛÙÂÚÂÒÌ·ÙÔ˜” Û˘Ì‚Ô‡Ï„ on camera, fiÙÈ “ÌÔÚ› Ó· η›ÂÈ Î·È Ó· ηٷÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÛËÌ·›· οı ŒÏÏËÓ·˜, ¿ÏψÛÙ ¤Ó· ·Ó› ›ӷȔ . £· ÌÔÚÔ‡Û·, ηı˘ÛÙÂÚË̤ӷ ÌÂÙ¿ 5 ¯ÚfiÓÈ· ÂÚ›Ô˘, Ó· ÙÔ˘ ˆ ·fi ÙÔ ‚‹Ì· ·˘Ùfi: ¡Δƒ√¶∏ ™√À!!! ™’ ·˘Ù‹ ÙË ÛËÌ·›· ÔÊ›ÏÔ˘Ì ·Ì¤ÚÈÛÙÔ Û‚·ÛÌfi Î·È ˘ÔÙ·Á‹, ¯ˆÚ›˜ ‰Ô˘ÏÔÚÂ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Ì·˜ ‰ÈÔÈÎÔ‡Ó, ‰ÈfiÙÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ·’ ·˘ÙÔ‡˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó “ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎÂ›Ó ·ÓıÚÒÔ˘˜” . ¢˘ÛÙ‡¯ËÌ· ̤Á·!!! ∞˘Ùfi ÙÔ Û‚·ÛÌfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÌÊ˘Û‹ÛÔ˘Ì Ì ÙËÓ ¤ÌÚ·ÎÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ì·˜ Î·È Ó· ÙËÓ Î·Ù·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ì ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ˘˜ ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ÂÌ¿˜. ™Â Ù˘¯fiÓ ‰Â ·ÚÂÎÙÚÔ‹ ÙˆÓ ÓÂÔÙ¤ÚˆÓ, ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ›̷ÛÙ ÂÈÂÈΛ˜ ÙfiÛÔ ÛÙË ÛΤ„Ë, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡˜. ¡· ÌËÓ ÙÔ˘˜ ·ÔÌÔÓÒÓÔ˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ Ó· ÙÔ˘˜ ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ì Ì ·Á¿Ë Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ÓÔ˘ıÂÙ‹ÛÔ˘ÌÂ, ÁÈ· Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ¤ÛÙˆ Î·È ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ Ù· fiÔÈ· Ï¿ıË ÙÔ˘˜. Δ· ·Ú·¿Óˆ Ù· ·ÊÈÂÚÒÓˆ ÛÙÔÓ ÕÁÓˆÛÙÔ ∞ÁˆÓÈÛÙ‹ Ù˘ ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ Î·È Ù˘ ∞ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ª∞™ Ô˘ fiÙÈÛ ÙÔ ¯ÒÌ· Ù˘ Ì ÙÔ ·›Ì· ÙÔ˘ Î·È Ô˘ ˘¤ÛÙË Ù· ¿Ó‰ÂÈÓ· ÁÈ· Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÂχıÂÚË, Ó· ·Ó·Ó¤Ô˘Ì ÙÔÓ ·¤Ú· Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∫∞π ¡∞ ∫Àª∞Δπ∑∂π À¶∂ƒ∏º∞¡∏ ∏ ∂§§∏¡π∫∏ ™∏ª∞π∞ ª∞™. ¶¿ÓÙ· ÎÈ fiÔ˘ Û’ ·ÓÙÈÎÚ›˙ˆ Ì Ϸ¯Ù¿Ú· ÛÙ·Ì·ÙÒ Î·È ÂÚ‹Ê·Ó· ‰·ÎÚ‡˙ˆ Ù·ÂÈÓ¿ Û ¯·ÈÚÂÙÒ. ¢fiÍ· ·ı¿Ó·ÙË ÛÙÔÏ›˙ÂÈ Î¿ı ı›· ÛÔ˘ Ù˘¯‹ Î·È Ì·˙› ÛÔ˘ ÊÙÂÚÔ˘Á›˙ÂÈ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ë „˘¯‹” .

ÓÙ‡ÛÈÌÔ Î·È ÂΉÚÔÌ‹ Ì οÚÙ·. ¢È·ÊıÔÚ¿, Ì›˙·, Ê¿ÎÂÏÔ, ÎÔÌ›Ó·, Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ Û’ fiÏÔ Ù˘ ÙÔ ÌÂÁ·Ï›Ô. ¡ÙÚÔ‹ Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Ì·˜ ¤Ì·ı·Ó Ó· ˙ԇ̠̠‰·ÓÂÈο Î·È Û’ ÂÌ¿˜ Ô˘ ‰Â¯ı‹Î·ÌÂ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÒÚ· Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ì ٷ Û·Ṳ̂ӷ Ì ÂÚÈÎÔ¤˜ ÌÈÛıÒÓ, ‡ÊÂÛË ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÏԢΤÙÔ Î·È ·ÓÂÚÁ›·. ¡ÙÚÔ‹ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔ˘˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ê·ÁÔfiÙÈ. ¡ÙÚÔ‹ Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¤‰ÈÓ·Ó ·Ú·Ï·ÓËÙÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì·˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó Ì ·Ï¯ËÌ›˜ Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· Î·È ÙȘ Ì·‡Ú˜ ÙÚ‡˜ Ì·˜. ¡ÙÚÔ‹ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ô˘ ‰¿ÓÂÈ˙·Ó ÛÙÔÓ Î·ı¤Ó· ¯ˆÚ›˜ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË. ¡ÙÚÔ‹ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Ô˘ Ì·˜ ¿ÊËÛ ÛÎfiÈÌ· Ó· Êı¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÁÎÚÂÌÔ‡. ¡ÙÚÔ‹ ÙÔ˘˜ Ô˘ Ì·˜ ·Á›‰Â„·Ó Ì ٷ ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ· Ô˘ Ì·˜ Â¤‚·ÏÏ·Ó (Ô˘ ¤ÙÛÈ ‹ ·ÏÏÈÒ˜ ı· ·Ó·Áη˙fiÌ·ÛÙ·Ó Ó· ¿ÚÔ˘ÌÂ) Î·È ÙÒÚ· Ì·˜ ÂÌ·›˙Ô˘Ó Î·È ‰ÂÓ ÂÁÁ˘ÒÓÙ·È ÒÛÙ ӷ Ì·˜ ¯ÔÚËÁ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ‰¿ÓÂÈÔ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÔ˘-

Ì ӷ ·Ó·Û˘ÁÎÚÔÙËıԇ̠ÛÈÁ¿ - ÛÈÁ¿. ŸÛÔÓ Î·ÈÚfi ·ÁÔÚ¿˙·Ì §¤Ô·ÚÓÙ - °ÈÔ˘ÚÔÊ¿ÈÓÙÂÚ - ªÈÚ¿˙, ªÂÚÛÂÓÙ¤˜ - VW - ¶Â˙fi, Î·È º›·Ù ‹Ì·ÛÙ·Ó Î·ÏÔ›. ΔÒÚ· Ì·˜ “‰Ô˘Ï‡ԢӔ , Ì·˜ ·›˙Ô˘Ó Û·Ó ÙËÓ Á¿Ù· Ì ÙÔ ÔÓÙ›ÎÈ. ª·˜ ¤Ú·Û·Ó ÙËÓ ıËÏÈ¿ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi Î·È ÎÔ˘Ó¿Ó ¤Ú· - ‰Òı ÙÔ ÛηÌÓ› Ù˘ ÎÚÂÌ¿Ï·˜. ¢ÂÓ Ì·˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÊÚ¿ÁÎÔ ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È ÂÁÁ‡ËÛË ÁÈ· Ó· ‰·ÓÂÈÛÙԇ̠¯·ÌËÏfiÙÔη. ¡ÙÚÔ‹ ª¤ÚÎÂÏ, £¿ÙÛÂÚ ÙÔ˘ ‚ÔÚÚ¿, Ì˘ˆÈ΋ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi Á˘Ó·›Î· Ô˘ ‚ϤÂȘ ÌfiÓÔ ÙÔ Ù˘Ú¿ÎÈ Î·È ·ÁÓÔ›˜ ÙË Ê¿Î· Ô˘ ϤÁÂÙ·È ¢.¡.Δ. America Î·È ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔ›· Ô˘ ηڷ‰ÔÎÔ‡Ó Ó· ¯ˆıÔ‡Ó fi¯È ̤۷ ÛÙÔ Â˘ÚÒ Ó· Ì·˜ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ó· Ì·˜ ÂÎÙÚ¤„Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ÔÚ›· Ì·˜ Î·È Ó· Ì·˜ ‰È·Ï‡ÛÔ˘Ó. ∂›ÎÔÛÈ ¤ÓÙÂ Â˘Úˆ·›ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Ó· ‚Úԇ̠χÛË Ì¤Û· ÛÙ· Â˘Úˆ·˚ο Ï·›ÛÈ·. ªfiÓÔ ÂÛ‡ ΢ڛ· ª¤ÚÎÂÏ ·ÓÙȉڿ˜ Î·È ÔÈ ·Ú·ÙÚ¯¿ÌÂÓÔ› ÛÔ˘ ∞˘ÛÙÚÈ·ÎÔ› Î·È ¢·ÓÔ›, ÂÎÙfi˜ ·Ó ¤‚·Ï˜ ÛÎÔfi Ó· ‰È·Ï‡ÛÂȘ ÙÔ ∂˘ÚÒ Î·È Ó· Í·Ó·Á˘Ú›ÛÂȘ ÛÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿ ÙÔ˘ Ì¿ÚÎÔ˘. ◊ıÂÏ· Ó·’ÍÂÚ· ÙfiÙ Ô˘ ı· Ô˘Ï¿˜ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ·

ÛÔ˘, Ì‹ˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ∫ÈÓ¤˙Ô˘˜; ªËÓ Í¯ӿ˜ ΢ڛ· ª¤ÚÎÂÏ, Ù· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ì fiÏÔÈ ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂȉfiÙËÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Ì ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ Û·˜ °ÂÚÌ·Ó›· ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ¯ÒÚ· Ì·˜ ÔÏÂÌÈΤ˜ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÙfiÎÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ·Ú·ÈÙËı›. ªËÓ ·›˙ÂȘ Ì ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Î·È ÙÔ ÊÈÏfiÙÈÌfi Ì·˜. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÏÏËÓÈÎfi, ·ÏÏ¿ Â˘Úˆ·˚Îfi. ™‹ÌÂÚ· ÂÌ›˜, ·‡ÚÈÔ ›Ûˆ˜ Ë πÛ·Ó›·, Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ›Ûˆ˜ Ë πÙ·Ï›· Î·È Ë ªÂÁ¿ÏË μÚÂÙ·Ó›· ·ÎfiÌË. “ΔÔ ‚fi‰È „ÔÊ¿ ÛÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ, ·ÏÏ¿ Ë ˙ËÌÈ¿ ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ” . ∂Ì›˜ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹Ù˜ Î·È ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚ¢ӋÛÔ˘ÌÂ, Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ì ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Ì·˜ Ù· ‹Ú·Ó, Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· Ï·ÌfiÁÈ·, Ó· ÙÔ˘˜ ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ·fi ÙÔ Â‰ÒÏÈÔ ÁÈ· Ó· Ù· ¿ÚÔ˘Ì ›Ûˆ. ΔÔ ¯Ú‹Ì· ‰ÂÓ ¯¿ÓÂÙ·È, ·ÏÒ˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÛ¤˜ Î·È Ì ̷ıËÌ·ÙÈ΋ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ηÙ¢ı‡ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ¤¯ÔÓÙ˜ Î·È Î·Ù¤¯ÔÓÙ˜, fiˆ˜ ϤÂÈ Ô Ï·fi˜. - ¶√À ¶∞Δ∂ ∂ƒª∞; - ∫∂π ¶√À¡’ ∫π Δ’ ∞§§∞!!!” .

ΔÔ ÚÔÊ›Ï Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ Ì·˜ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜ √ Î. ∂˘ı‡ÌÈÔ˜ ™˘Ú‚·Ó›‰Ë˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“¢ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÌfiÓÔ ÚÔÛˆÈ΋ ÌÔ˘ ¿Ô„Ë, ·ÏÏ¿ ÌÔÚÒ Ó· ˆ fiÙÈ Â›Ó·È ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË Û¯Â‰fiÓ Ë ÁÓÒÌË ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ù˘ fiÏÂÒ˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÙÈ΋ Ì·˜ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·. ∏ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ı¤Ïˆ Ó· ·Ó·ÊÂÚıÒ ¤¯ÂÈ ‰‡Ô fi„ÂȘ Î·È ·fi„ÂȘ. ∏ ÚÒÙË ·ÊÔÚ¿ ηı·Ú¿ ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ·fi ÙËÓ ·ÛÙÈ΋ Ì·˜ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·, Ë ÔÔ›· ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÌÔÚÒ Ó· ˆ ·ÂÚ›ÊÚ·ÛÙ· fiÙÈ ·Ú¤Ú¯ÂÙ·È Ì ¿„ÔÁÔ ÙÚfiÔ Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È ÌÂ Û˘Ó¯‹ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·ÓÂÏÏÈ‹ Î·È Ì ۇÛÙËÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ ÎÂÓ¿, ÂÓÒ ÚÔÛÙÚ¤¯ÂÈ fiÔ˘ ‰ÂÈ Î·È fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË. ∏ ¿Ô„‹ ÌÔ˘ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÙÂÎÌËÚȈ̤ÓË ÁÈ·Ù› ÙËÓ ¿ÓÙÏËÛ· ·fi ÁÓÒ̘ Î·È È‰¤Â˜ Ê›ÏˆÓ Î·È ÁÓˆÛÙÒÓ μÔÏȈÙÒÓ, Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Û˘Ó‰È·Ï¤ÁÔÌ·È Ì·˙› ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ë ÎÔÈÓ‹ ηٿÏËÍË ·Ô‚·›ÓÂÈ ÚÔ˜ ¤·ÈÓÔ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÙˆÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ Ì·˜ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÙËÓ ·Ï·ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ Ì·˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ÎÔϷ΢ÙÈ΋. ∂›Ì·ÛÙ ÌÈ· ·ÍÈfiÏÔÁË fiÏË, Ì ÔÏÏ¿ ·ÙÔ‡ ÛÙÔÓ ÂÏÏ·‰ÈÎfi ¯ÒÚÔ. ™’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÔ̤· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÌ·È Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ˆ ·fiÏ˘ÙÔ ‰›Î·ÈÔ. ∞ÏÏ¿ Î·È Û·Ó μÔÏÈÒÙ˘ ¤¯ˆ ÙËÓ ·Í›ˆÛË Î·È ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÁÈ· ÌÈ· ÈÔ ÎfiÛÌÈ· ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ÂÈ‚ÏËÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ Ì·˜ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∂ÈϤÔÓ, Ì·˜ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó Î·ı·Ú¿ ψÊÔÚ›·, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ Â¤Ó‰˘ÛË Ì ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ (ÂÓÓÔÒ) Ô˘ Ù· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ Î·Ï·ÈÛıËÛ›· Î·È ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿. ∏ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÚÔ˜ ÙÔ ˆÚ·›Ô Â›Ó·È ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Î·È Ë ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ·˘Ù‹˜ Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ ϤÁÂÙ·È μfiÏÔ˜. ∂›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ë ·Ó·ÁÚ·Ê‹ ۠ψÊÔÚ›· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Ô˘ ϤÂÈ: “ªÈ· fiÏË Ì ¿ÏÏÔÓ ·¤Ú·”. ∂Λ fï˜ ¤¯Ô˘Ó ¿ÏÏ· ÚÔÓfiÌÈ·. °È’ ·˘Ùfi ·˜ ÌËÓ Í¯ӿÌ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ÂȉfiÙËÛ˘. ∂Ô̤ӈ˜ ı· Ú¤ÂÈ ÔÈ ÎÚ·ÙÈÎÔ› ¿Ú¯ÔÓÙ˜ Ó· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈËıÔ‡Ó ¿Óˆ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ·›ÙËÌ· Î·È Ó· ‚ÚÂı› ÌÈ· ‰›Î·ÈË Î·È ‚ÈÒÛÈÌË Ï‡ÛË ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ Ì·˜ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ì ·Ú¿ÏÏËÏÔ Û‚·ÛÌfi ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ÕÚ·, ·˜ ÌËÓ Î¿ÓÔ˘Ó ·ÏÒ˜ ÙÔ ı·ً Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜, ÔÈ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜, Ù· ‰‡Ô ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ·, ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È fiÔÈÔÈ ·ÎfiÌË ·Á·Ô‡Ó ÙËÓ fiÏË Ì·˜ Î·È Â›Ó·È Ï¿ÙÚÂȘ ÙÔ˘ ηÏÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ˆÚ·›Ô˘. √˘‰Â›˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂıÂÏÔÙ˘ÊÏ›. ∏ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÂÏÙȈı› Ì ·Ú¿ÏÏËÏË ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ Ì·˜ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜” .

∞ÊȤڈ̷ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÛËÌ·›· √ Î. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ §ÂˆÓ. ¶Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ ·ÁÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ¶¿Û¯·;

¡È΋ٷ˜ ¶Ú¿ÛÈÓÔ˜ ȉȈÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜

“Ÿ¯È, ʤÙÔ˜ ÙÔ ¶¿Û¯· ‰ÂÓ ı· ÚԂԇ̠۠·ÁÔÚ¤˜. ∏ ÎÚ›ÛË ¯Ù‡ËÛÂ Î·È ÙË ‰È΋ Ì·˜ fiÚÙ· Î·È ¤ÙÛÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È Ê¤ÙÔ˜ ÈÔ ÛÙÚÈ̈Á̤ӷ” .

°È¿ÓÓ˘ ª¤ÏÈ·˜ ÂÏ·Èԯڈ̷ÙÈÛÙ‹˜

“Ÿ¯È, ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ Ó· ›̷ÛÙ ȉȷ›ÙÂÚ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› Ì ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ô˘ οÓÔ˘ÌÂ. √ ÎfiÛÌÔ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï· ¤ÍÔ‰·” .

¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏfiÔ˘ÏÔ˜ ·ÁÚfiÙ˘

“¶ÚÔÛˆÈο, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ¤ÏÏÂÈ„Ë, ‰ÂÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ˆ ·ÁÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ·Û¯·ÏÈÓ¤˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ı· ÚԂ› ʤÙÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ı· Â›Ó·È Û·Ê¤Ûٷٷ ÌÂȈ̤Ó˜” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

ȉȈÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜

“§fiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ‰ÂÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ˆ η̛· ·ÁÔÚ¿ ÁÈ· ʤÙÔ˜ ÙÔ ¶¿Û¯·. ∫·È ÂÁÒ fiˆ˜ Î·È Ô ˘fiÏÔÈÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ˙ԇ̠ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ›̷ÛÙ ȉȷ›ÙÂÚ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›” .

EÈ̤ÏÂÈ·: ¢∂™¶√π¡∞ ™∞∫∂§§∞ƒπ√À ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E. I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂ΉfiÙ˘

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£∞¡∞™∏™ X. ™AMAPA™ AÚ¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˘

Kø™TA™ T™AM¶AZH™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

¢ÂÓ ÚfiÏ·‚·Ó Ó· ηı·Ú›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÔ›ÙË ÙÔ˘ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ· Î·È ÔÈ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ Ú˘·ÓÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜. ª¤¯ÚÈ Î·È ÛÎÂÏÂÙfi Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Ú›ÍÂÈ ÛÙËÓ ÎÔ›ÙË ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ Û ̛· Â›‰ÂÈÍË ·˘ı·ÈÚÂÛ›·˜ Î·È ¤ÏÏÂȄ˘ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘. ∏ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÏÈ Ë ÎÔ›ÙË ÙÔ˘ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·, ¤ÓıÂÓ Î·È ¤ÓıÂÓ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Á¤Ê˘Ú·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘- ∂ÈÚ‹Ó˘, Â›Ó·È ·ÂÚ›ÁÚ·ÙË. ŸÌˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔÓ ·˘Ùfi. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ‰Âο‰Â˜ Ï·ÛÙÈΤ˜ Û·ÎԇϘ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ ¿¯·ÚÔ ÙÔ›Ô Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı›. ∂›Ó·È Ì›· ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÍÔÚÁ›ÛÂÈ fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÂÚÓÔ‡Ó ·fi ÂΛ Î·È ‚ϤÔ˘Ó ·˘Ùfi Ô˘ ϤÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ÎÔ›ÙË ÙÔ˘ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·. ŒÓ· ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ‚ÔËı¿ Î·È ‰›ÓÂÈ Ôχ ηϋ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·ÏÏ¿ Û˘ÓÔÏÈο ‰ÂÓ ÚÔÛٷهÂÙ·È ·fi ηӤӷÓ. ∏ Û˘Ó‹ıÂÈ· οÔÈˆÓ Ó· ‚ϤÔ˘Ó ÙËÓ ÎÔ›ÙË ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ˆ˜ ÛÎÔ˘ȉfiÙÔÔ Â›Ó·È Ôχ ·ÏÈ¿, Ô˘ fï˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ·ÚfiÛÎÔÙ· Î·È ¯ˆÚ›˜ ÛÙ·Ì·ÙËÌfi. ∏ ·Ó¿ÁÎË ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ·Ú¯¤˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ̤ÙÚ· ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷ٤„Ô˘Ó ÙÔÓ ¯Â›Ì·ÚÚÔ ·ÔÙÂÏ› ϤÔÓ ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ fiˆ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó Î·È ÂÚ›ÔÈÎÔÈ.

∞ÛıÂÓÈ΋ ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ·

£. ∫.μ.

¤ÏÏÂÈ„Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Ï‹ÙÙÂÈ Î·È ÙËÓ Ú¿ÛÈÓË ·Ó¿Ù˘ÍË, ÛÙËÓ ÔÔ›· Â¤Ó‰˘Û ÔÏÏ¿ ÚÈÓ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ Î˘‚ÂÚÓÒÓ ÎfiÌÌ·. √È ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÍÂοı·Ú˜. ∞Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ ‹Ù·Ó ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹, Ô˘ ÙÔ ÙÔ›Ô Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÌÔ˘ÓÙfi, Î·È ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Ó· Â›Ó·È Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ÓÔÈ Î·È ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎÔ›.

∞¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ∂›ÁÔÓÙ· ¢ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ “ʈ˜ ÛÙÔ ÙÔ‡ÓÂÏ” Ì ÙËÓ Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ·ÓÂÏÏ·‰Èο ÏfiÁˆ Ù˘ ÌË ÏËڈ̋˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙȘ ÂÊËÌÂڛ˜. ™ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì ˙ËÌ›· ‚¤‚·È· ÛÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, fiˆ˜ ÏËÚÔÊÔÚԇ̷ÛÙÂ, ÂÏ¿¯ÈÛÙ· Â͈ÙÂÚÈο È·ÙÚ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·ÚÎÂÙÔ› Û˘ÌÔϛ٘ Ó· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÛÙ· ∂›ÁÔÓÙ· ÔÈ ÔÔ›ÔÈ fï˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ¿ÏÏÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ∂ÂÈÁfiÓÙˆÓ ¶ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘ fiϘ ÔÈ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜.

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

∏¯ÔÚ‡·ÓÛË ΔËÓ ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜ μfiÏÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ϤÔÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ˯ÔÚ‡·ÓÛ˘ Ô˘ ÚÔηÏÂ›Ù·È ·fi ÙȘ ÂȉÈο ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂Ó˜ ÂÍ·ÙÌ›ÛÂȘ ‰È·ÎÏˆÓ ··ÈÙÔ‡Ó Ôϛ٘. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÔÍ˘Ì¤ÓÔ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÔÈ Ôϛ٘ Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ËÛ˘¯¿ÛÔ˘Ó. ™Ù· ‚‰ÔÌ·‰È·›· ÂÓËÌÂÚˆÙÈο ‰ÂÏÙ›· Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜ μfiÏÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ·Ó·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ‚‚·›ˆÛË Û¯ÂÙÈÎÒÓ ·Ú·‚¿ÛˆÓ, ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ›. ∏ Ï¿ıÔ˜ ÓÔÔÙÚÔ›· ÙˆÓ Ó·ÚÒÓ ÛÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ·Ú·‚·ÙÒÓ Ô‰ËÁÒÓ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂÏ› ¿ÏÏÔıÈ Î·È ÂÈϤÔÓ ÔÈ Ôϛ٘ Ú¤ÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙËÓ ËÛ˘¯›· ÙÔ˘˜. √ ∫Ò‰Èη˜ √‰È΋˜ ∫˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Â›Ó·È Û·Ê‹˜ Î·È Ú¤ÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ›, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÚÔ¯ÔÓfiÌˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ÁÈ· Ó· Û˘ÓÂÙ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·Ú·‚¿Ù˜.

º.™.

∞Ó·ÁÓÒÛÙ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì·˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ·Ú¤Ì‚·Û˘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ÙÔ ÂÍ‹˜ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ: ÂÚ›ÔÈÎÔÈ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ Ù˘ fiÏ˘ Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ο‰Ô˘˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË ÛÙȘ Û˘Ì‚ÔϤ˜

μ.∫.

ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ‚¿˙Ô˘Ó ÂΛ Ô˘ ÙÔ˘˜ Û˘ÌʤÚÂÈ. √ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ Ì·˜ ·Ó¤ÊÂÚ ٤ÙÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ÛÙ¿ıÌ¢ÛË Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÏfiÁˆ ·ÚÂÏ¿Ûˆ˜ “∞fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· ΔÚÔ¯·›·˜ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ ·fi ÙÔ Úˆ˝ Û‹ÌÂÚ· Ò˜ ÙËÓ ÒÚ· ϋ͈˜ Ù˘ ·ÚÂÏ¿Ûˆ˜, ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ÛÙ¿ıÌ¢ÛË Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÛÙ· ÛËÌ›· fiÔ˘ ÙȘ ¿ÏϘ ̤Ú˜ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, ·fi ∏›ÚÔ˘ ̤¯ÚÈ ΔÔ¿ÏË, ηıÒ˜ Î·È ÛÙȘ Ô‰Ô‡˜ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ Î·È °ÎÏ·‚¿ÓË, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Î·È π¿ÛÔÓÔ˜” . ∏ ∫·Ú‰›ÙÛ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È Î·˘Û›ÌˆÓ “™˘Ó¯›ÛÙËΠÁÈ· ¤ÎÙË Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ ̤ڷ Ô ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ê·›ÓÔÓÙ·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘˜ Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÎÔfi ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ‰Èη›ˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·ÌÂٷΛÓËÙ˜ ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÎÈ ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙˆÓ ª∞Δ. √È ÂÈÙÒÛÂȘ ·fi ÙÔÓ ÂÍ·‹ÌÂÚÔ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Ù˘ fiψ˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ‹‰Ë Ó· ‰È·Ê·›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·” .

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

/5

ª¤¯ÚÈ Ô‰‹Ï·ÙÔ

ªÂÙ·ÎÈÓÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ο‰Ô˘˜ πÊÈÁ¤ÓÂÈ· ™Ù·Ì·ÙÔÔ‡ÏÔ˘

¶∂ª¶Δ∏ 25 ª∞ƒΔπ√À 2010

∞fi ηı›˙ËÛË ·ÔÎÏ›ÛÙËÎÂ Ë ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘ “Ÿˆ˜ Ì·˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜ πˆ. £ÏÈ‚ÂÚfi˜, ÏfiÁˆ ηıÈ˙‹Ûˆ˜ ·fi ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ

ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘ Î·È ˙ËÙ¿ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜. º.™.

25 ª·ÚÙ›Ô˘ 1980

ÚÔÛÂÏ¿Ûˆ˜, ‰‡Ô ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÂÚ›Ô˘ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi, ÙÔ ∫Δ∂§ ‰È¤ÎÔ„Â ¯ı¤˜ Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-¢Ú¿ÎÂÈ·˜, ÂÂȉ‹ Ë ÚfiÛ‚·ÛË Â›Ó·È ϤÔÓ ÂÈΛӉ˘ÓË” . ¶·Ú·¤ÌÔÓÙ·È ÁÈ· ηٷÛÎÔ›· ˘¤Ú ÙˆÓ ΔÔ‡ÚÎˆÓ “∂Ù¿ ¿ÙÔÌ· ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ÎÈ ¤Ó·˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜, ·Ú·¤ÌÔÓÙ·È Ó· ‰ÈηÛıÔ‡Ó ·fi ÙȘ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ÁÈ· ηٷÛÎÔ›·. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÔÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ·ÔÎ¿Ï˘„·Ó ‰›ÎÙ˘Ô Î·Ù·ÛÎÔ›·˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ÔÔ›·˜ ‹Ù·Ó Ó¢ڷÏÁÈο Ô¯˘ÚˆÌ·ÙÈο ¤ÚÁ· ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÔÁÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚È΋ ÌÂıfiÚÈÔ Î·È Ù· ÔÔ›· ‹Ù·Ó ¿ÁÓˆÛÙ· ÛÙÔ˘˜ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡˜, ÙÔ ¡∞Δ√ Î·È ÛÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜” .

ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÓÙÈÔÏÈÙ‡Ûˆ˜ fiˆ˜ ‰È·Îfi„ÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ οı ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ÛΤÏÔ˜ ÙÔ˘ ¡∞Δ√. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ··ÓÙÒÓÙ·˜ ¯ı¤˜ ÛÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Â¤ÙÂÈÔ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔ ¡∞Δ√, ‰ÈfiÙÈ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ ·˘Ù‹ “‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÂÈ Ù· ÂÂÎÙ·ÙÈο Û¯¤‰È· ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜” .

∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ·‡ÂÈ ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÙÔ ¡∞Δ√ “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ·Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ Û‡ÛÙ·ÛË

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 30 ¯ÚfiÓÈ·... ¤ı·ÓÂ, Û ËÏÈΛ· 65 ÂÙÒÓ, Ô °¿ÏÏÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î·È ÎÚÈÙÈÎfi˜ ƒÔÏ¿Ó ª·ÚÙ, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ‰È·ÓÔËÙ¤˜ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·, ÔÈ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂËÚ¤·Û·Ó ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ ÛΤ„Ë Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1970. ¶ÚÈÓ 20 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙȘ ∏¶∞, ˘ÚηÁÈ¿ Ô˘

ͤÛ·Û Û ·Ú¿ÓÔÌÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi fiÌÈÏÔ Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· “∂˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓË °Ë” (“Happy Land” ) ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË ÚÔοÏÂÛ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Û 87 ¿ÙÔÌ·. ¶ÚÈÓ 10 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙË μfiÚÂÈ· πÚÏ·Ó‰›·, Ô ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ΔÚÈÌÏ ÂÍÂϤÁË Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÓˆÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ŸÏÛÙÂÚ, Ì ÔÛÔÛÙfi 56%.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

¶∂ª¶Δ∏ 25 MAPTIOY 2010

ΔÈ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ·

ªË¯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙ¤˜ ∏ πÙ·Ï›· ˘¤Ú ÌÈ·˜ ÎÔÈÓ‹˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘ ∂∂ - ¢¡Δ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· BPY•E§§E™ ,24.

¶ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜ ∞£∏¡∞, 24.

N∞ ‰ÔıÔ‡Ó Î›ÓËÙÚ· ÛÙȘ ÂÍ·ÁˆÁÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ˙ËÙ¿ÂÈ Ë ∂ıÓÈ΋ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∂Í·ÁˆÁÒÓ ÂÓÒ ÎÚ›ÓÂÈ ··Ú·›ÙËÙË, Û˘Ó ÙÔȘ ¿ÏÏÔȘ, ÙËÓ Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÂÍ·ÁˆÁÈÎÔ‡ ÚÈÌ Ì ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ··ÏÏ·Á‹ ¤ˆ˜ 3% Â› ÙÔ˘ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂™∂∂ Î. μ. ∫ÔÚΛ‰Ë˜ οÏÂÛ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Û ÎÔÈÓ‹ Û˘ÛÙÚ¿Ù¢ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË Î·È ˘ÏÔÔ›ËÛË ÂÓfi˜ ÂıÓÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜ Ì √ÏÔÎÏËڈ̤ӷ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· (√.¶.) ÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Û ‰ÈÂıÓ‹ ‰›ÎÙ˘· ÌÂ Û˘ÏÏÔÁÈÎfi ÙÚfiÔ, Ô˘ ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· Î·È ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜. ∫·ÈÓÔÙÔÌ›· ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ∫ÔÚΛ‰Ë, ı· Â›Ó·È Ë Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓË ÚÔÒıËÛË ÌÈ·˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ÔÌ¿‰·˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ì ÎÔÈÓ‹ ÛÙfi¯Â˘ÛË Î·È Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂Ó˜ ‰Ú¿ÛÂȘ οو ·fi ÌÈ· ÔÌڤϷ. ∏ ∂™∂∂ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Ë ‰È¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ Ù˘ ÚÔÒıËÛ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Û˘Ó¤ÚÁȘ Î·È ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Îϛ̷η˜. ∫˘Ú›ˆ˜ fï˜ ·ÍÈÔÔÈ› Ù· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ÙÔ̤· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÈ· Ó¤· ÚfiÙ·ÛË “concept” ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓÒÓ-ÛÙfi¯ˆÓ ÛÙȘ ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ‰ÈÎÙ‡ˆÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ì ‰ÈÂıÓ›˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. Δ· √.¶. ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ÚÔ˚fiÓÙ·/ÎÏ¿‰Ô˘˜ ˘„ËÏ‹˜ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ˘ ·Í›·˜ ηıÒ˜ Î·È Û ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ÙÔ̤· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÍÂÏȯıÔ‡Ó Û ˘„ËÏfiÙÂÚ˘ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ˘ ·Í›·˜. ∏ ∂™∂∂ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó √.¶. ÁÈ· ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÔÌ¿‰Â˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ/˘ËÚÂÛÈÒÓ. ¢ÔÌÈο ˘ÏÈο Î·È ˘ËÚÂۛ˜ ηٷÛ΢ÒÓ, ÌÂÏÂÙÒÓ ÎÙÏ. ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Ìfi‰·˜ Î·È ìlife styleî fiˆ˜ ¤Ó‰˘ÛË, ˘fi‰ËÛË, ηÏÏ˘ÓÙÈο, ÎfiÛÌËÌ·, ·ÍÂÛÔ˘¿Ú. ¶ÚÔ˚fiÓÙ·/˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ÂÓۈ̷ÙÒÓÔ˘Ó Ù¯ÓÔÏÔÁ›·, ÌÈÎÚÔËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋, ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÏËÚÔÊÔÚÈ΋, ‚ÈÔÙ¯ÓÔÏÔÁ›· ÎÙÏ. ¶ÚÔ˚fiÓÙ· ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ Î·È Á·ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜. √È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÛÙfi¯ÔÈ ÙˆÓ √.¶. ›ӷÈ: ∏ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Û˘ÓÔÏÈο Î·È Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ. ∏ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ÙÔ̤· Û ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ·ÁÔÚ¤˜. ∏ ‰ÈÎÙ‡ˆÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ì ‰ÈÂıÓ›˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰È·‡ÏÔ˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÌÂٷ͇ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È Í¤ÓˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÂÌÂÈÚ›·˜ Î·È Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÎÔÈÓÒÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Û˘ÌÌ·¯ÈÒÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÙÔ̤·.

¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰·ÓÂÈ·ÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÎÚ·ÙÒÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ¶¤ÌÙË (Û‹ÌÂÚ·) ÔÈ Â˘Úˆ·›ÔÈ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙ¤˜ ÛÙȘ μڢͤÏϘ, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Reuters, Ô˘ ÂÈηÏÂ›Ù·È ·ÓÒÓ˘ÌË ËÁ‹. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÔÈ Â˘Úˆ·›ÔÈ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙ¤˜ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ Ù·Ì›Ԣ.

“To Ù·ÌÂ›Ô ı· ÌÔÚ› Ó· ‰·ÓÂÈÛÙ› ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Û ÂΉfiÛÂȘ ÔÌÔÏfiÁˆÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ٷ ÎÂÊ¿Ï·È· Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ı· ÌÔÚ› Ó· ‰·Ó›ÛÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· Û ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË Ô˘ Ù· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È” ‰‹ÏˆÛ·Ó ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ÙˆÓ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÒÓ ÛÙÔ Reuters. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘ÔÛÙËÚȯı› ·fi ÙÔÓ ÈÛ·Ófi Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î·È ÚÔ‰Ú‡ÔÓÙ· Ù˘ ∂∂, ÃÔÛ¤ §Ô˘› £··Ù¤ÚÔ, ηıÒ˜ Î·È ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈΤ˜ Â˘Úˆ·›Ô˘˜ ËÁ¤Ù˜. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ Ô ÈÙ·Ïfi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Î·È ¿ÏÈ ÙË Ï‡ÛË ÌÈ·˜ ÎÔÈÓ‹˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘ Ù˘ ∂∂ Î·È ÙÔ˘ ¢¡Δ ÁÈ· Ó· ‚ÔËıËı› Ë ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ Ì ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ fiÙÈ ÙÔ ¢¡Δ ı· ÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ÌfiÓÔÓ ˆ˜ “ÙÚ¿Â˙·” Î·È fiÙÈ ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ı· ¤¯ÂÈ Ë ∂˘ÚÒË. √ Δ˙Ô‡ÏÈÔ ΔÚÂÌfiÓÙÈ ‰‹ÏˆÛÂ, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ¡¿ÔÏË, fiÙÈ Ë Ï‡ÛË Ô˘ ÚÔÙÈÌ¿ ÁÈ· Ó· ‚ÔËıËı› Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È “¤Ó· ÂӉȿÌÂÛÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ë ∂˘ÚÒË ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÌÈ· ·Ú¤Ì‚·ÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô ˆ˜ ÙÚ¿Â˙· Î·È ÁÈ· ÙËÓ Ù¯ÓÔÁˆÓÛ›·

ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ˘fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË” Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. √ ΔÚÂÌfiÓÙÈ Â›¯Â ‹‰Ë ÂΉËÏÒÛÂÈ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ª·ÚÙ›Ô˘ ÙËÓ ÚÔÙ›ÌËÛ‹ ÙÔ˘ Û ÌÈ· ÌÈÎÙ‹ ·Ú¤Ì‚·ÛË ∂∂ - ¢¡Δ, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ÙÔ˘ ¢¡Δ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Û˘ÓÂÒ˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› ÌÈ·

·Ú¤Ì‚·ÛË Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ‚ÔËıËı› ¤Ó· Â˘Úˆ·˚Îfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÎÚ›ÛË. √È ¯ÒÚ˜ Ù˘ ˙ÒÓ˘ ÙÔ˘ ¢ÚÒ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Î·Ù¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÚÔ˜ ¤Ó· Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈο ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰›Ï· ÛÙÔ ¢¡Δ. √ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi˜ Ô˘ ÌÂÏÂٿٷÈ, Ë ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Á›ÓÂÙ·È

΢ڛˆ˜ ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ÙË °·ÏÏ›·, ÚԂϤÂÈ fiÙÈ ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ı· ‰Â¯ı› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó·˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÁÈ· ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ˙ÒÓ˘ ÙÔ˘ ¢ÚÒ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚÔÛʇÁÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ô ÔÔ›Ô˜ ı· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì ‰¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ¢¡Δ, Û‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· ‰Èψ̷ÙÈ΋ ËÁ‹.

∂™∂∂

∂ÎÙÈÌ¿ ˘„ËÏfi‚·ıÌÔ˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜

ªÈ· ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔ ¢¡Δ ı· ¤‚Ï·Ù ÙÔ Â˘ÚÒ ∞£∏¡∞, 24.

ªπ∞ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔ ¢¡Δ ÁÈ· Ó· ‚ÔË-

ı‹ÛÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiˆ˜ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÎÏÂÈÛÙ› ÂÂȉ‹ ı· ¤‚Ï·Ù ÙÔ Â˘ÚÒ, ÂÎÙÈÌ¿ ¤Ó·˜ ˘„ËÏfi‚·ıÌÔ˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘. “∞Ó ˘¿ÚÍÂÈ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔ ¢¡Δ, Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ¢ÚÒ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ·˘Ù‹ ÂÓfi˜ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ ·Ú¿ ¯¿ÚË ÛÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÂÓfi˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÏÂÈÔ„ËÊ›· Î·È fiÔ˘ ÔÈ ∞ÌÂÚÈηÓÔ› Î·È ÔÈ ∞ÛÈ¿Ù˜ (·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ) ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÂÈÚÚÔ‹” ÂÎÙÈÌ¿ Ô §ÔÚ¤ÓÙÛÔ ª›ÓÈ ™Ì¿ÁÎÈ, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ∂∫Δ, ÛÙÔ Ê‡ÏÏÔ Ù˘ ‚‰ÔÌ·‰È·›·˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Die Zeit. ∏ ÚfiÛÊ·ÙË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ¤‰ÂÈÍ Û ÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô “ÌÔÚ› Ó· ‚Ï¿„ÂÈ ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¢ÚÒ” Ë Â›ÎÏËÛË ÌÈ·˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘ ÙÔ˘ ¢¡Δ, ÚÔÛı¤ÙÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ·˘Ù‹. √ ÙÚ·Â˙›Ù˘ ‚ϤÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó·

ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ¢¡Δ “ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ˙ÒÓ˘ ÙÔ˘ ¢ÚÒ Î·È Â›Û˘ ÛÙË ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋”

Ù˘ ∂∫Δ, Ë ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ·˘Ùfi ÂÈ΢ÚÒıËΠ̠ÙË Û˘Óı‹ÎË ÙÔ˘ ª¿·ÛÙÚȯÙ.

“Œ¯Ô˘Ì ÌÈ· ÈÔ ÊÈÏfi‰ÔÍË È‰¤· ÁÈ· ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ·’ fi,ÙÈ ÔÏÏÔ› ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔÈ ÙÔ ¢¡Δ” Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ô ª›ÓÈ ™Ì¿ÁÎÈ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ Û ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ηٷ٤ıËΠÛÙ· ̤۷ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ·fi ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁˆÓ ÙÔ˘ ¢¡Δ, ÙÔÓ °¿ÏÏÔ √ÏȂȤ ªÏ·ÓÛ¿Ú, Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ÙȘ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ Ó· ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘ ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡ ˆ˜ ÙÔ 4% ÁÈ· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙȘ ÎÚ›ÛÂȘ. ∏ ÚfiÙ·ÛË ·ÔÚÚ›ÊıËΠηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ∂∫Δ, Ë ÚˆÙ·Ú¯È΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÔÔ›·˜ ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÙÔ˘ ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ¤˜ fiÙ·Ó ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌ· ÂÏ·ÊÚÒ˜ ¿Óˆ ·fi ÙÔ 2%. ∏ ∂∫Δ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë οÓÂÈ ÁÓˆÛÙ‹ ‰È· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∑·Ó-∫ÏÔÓÙ ΔÚÈÛ¤ ÙËÓ ÂÈʇϷ͋ Ù˘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÌÈ· ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ¢¡Δ Ô˘ ÚÔ¯ˆÚ› “¤Ú·Ó ÌÈ·˜ Ù¯ÓÈ΋˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜” ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÚ›ÛË.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

¶∂ª¶Δ∏ 25 M∞ƒΔπ√À 2010

¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ËÁ¤Ù˜ Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

¶˘ÚÂÙÒ‰ÂȘ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙÔ Ó‹Ì·...

∞£∏¡∞, 24.

ª·ÎÚ¿ Ó‡¯Ù·-ıÚ›ÏÂÚ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ÎÚ›ÛÈÌ˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜

N∂√ “¯Ù‡ËÌ·” ÁÈ· ÙÔÓ Â˘-

μƒÀ•∂§§∂™, 24.

˘ÚÂÙÒ‰ÂȘ Â›Ó·È ÔÈ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ÎÚ›ÛÈÌ˘ ·˘ÚÈ·Ó‹˜ (ÛËÌÂÚÈÓ‹˜) ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ËÁ¤Ù˜ Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ΔȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, äÚÌ·Ó μ·Ó ƒÔÌ¿È, Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÁηϤÛÂÈ ¤ÎÙ·ÎÙË Û‡ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÚÈÓ ÙË Û‡ÓÔ‰Ô ÙˆÓ 27. ΔË Û‡ÁÎÏËÛË Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘ ˙‹ÙËÛ·Ó ·fi ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÙËÓ ΔÚ›ÙË (¯ı˜) Ô ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙› Ì ÙÔÓ ÃÔÛ¤ §Ô˘˚˜ £··Ù¤ÚÔ.

Allgemeine Zeitung” fiÙÈ “ÙÔ Ó· χÛÂÈ Ë Â˘Úˆ˙ÒÓË ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÓfi˜ ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ̤ۈ ÙÔ˘ ¢¡Δ ÌfiÓÔÓ ÂÍ·›ÚÂÛË ÌÔÚ› Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ›ӷȔ √ ∂˘Úˆ·›Ô˜ Â›ÙÚÔÔ˜ ŸÏÈ ƒÂÓ ˙ËÙ› Ó· ÏËÊı› ÔÏÈÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ¿ÌÂÛ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛٷ٢ı› ÙÔ Â˘ÚÒ,

ÂÓÒ ‰ÂÓ ıˆÚ› ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ¢¡Δ ϤÁÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ “ϤÔÓ, ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ̛· ÔÏÈÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰·, ÒÛÙ ӷ ͤÚÂÈ ÙÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ. μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ¤Ó· ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ

¶È¤ÛÂȘ ª·Úfi˙Ô ÁÈ· χÛË ÂÓÙfi˜ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ μƒÀ•∂§§∂™, 24.

√ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Î. ∑Ô˙¤ M·ÓÔ˘¤Ï ª·Úfi˙Ô, ¤Î·Ó ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (¯ı˜) ÂÎ Ó¤Ô˘ ¤ÎÎÏËÛË ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ‰›ÎÙ˘ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·˘Ù‹ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·. √ Î. ª·Úfi˙Ô ÙfiÓÈÛ ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ fiÙÈ, ·Ó Î·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ·Ù˙¤ÓÙ· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ËÁÂÙÒÓ ÙËÓ ¶¤ÌÙË Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ) ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ê·ÓÙ·ÛÙ› Ó· ÌËÓ Û˘˙ËÙËı› ÙÔ ı¤Ì·. “ΔÒÚ· Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›, ÂÓÙfi˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, ¤Ó· ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË ‰Ú¿ÛË, Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó¿Á΢” ›Â Ô Î. ª·Úfi˙Ô. “ΔÔ Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË ‰Ú¿ÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÏËÊı› ˆ˜ ‰›ÎÙ˘ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÌfiÓÔ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ fiÏ· Ù· ¿ÏÏ· ̤۷ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ ÎÚ›Û˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÓÙÏËı›, Î·È ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÂÊfiÛÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÓÙÏËı› Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË Û ÂıÓÈÎfi Â›‰Ԕ.

¤ÓÙÔÓ˜ ·Ó·Ù·Ú¿ÍÂȘ ÛÙÔ Â˘ÚÒ ‹ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÌÔÚԇ̠ӷ ‰È‰·¯ıԇ̠·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË” √˘ÛÈ·ÛÙÈο Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù¿ÛÛÂÙ·È ˘¤Ú ÂÓfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ Û·ÊÒ˜ ı· “‰È¢ı‡ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË” ·Ó Î·È ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÈ ÙËÓ È‰¤· ÌÈ·˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ, ‰‹ÏˆÛÂ Ô Â›ÙÚÔÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ √ÏÈ ƒÂÓ. “∏ ı¤ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÚÔÙÈÌԇ̠¤Ó· Ì˯·ÓÈÛÌfi ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛ˘ (ÏËÚˆÌÒÓ) Ù˘ ˙ÒÓ˘ ÙÔ˘ ¢ÚÒ ÁÈ· ¤Ó· Â˘Úˆ·˚Îfi Úfi‚ÏËÌ·” Ô ÔÔ›Ô˜ Ú¤ÂÈ Ó· “‰È¢ı‡ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË” ›Â Ô √ÏÈ ƒÂÓ. “ΔÔ‡ÙÔ˘ ‰Ôı¤ÓÙÔ˜, ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Ìԇ̛̠۠· ıÂÔÏÔÁÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ¢¡Δ” ÚfiÛıÂÛÂ, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ıˆÚ› ÙÔ ¢¡Δ “¤Ó· ÂÙ·›ÚÔ” Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË “‹‰Ë Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ôχ ηϿ” “Œ¯Ô˘Ì ¤Ó· ·›ÛıËÌ· Â›ÁÔÓÙÔ˜ Î·È ·Ó·˙ËÙԇ̛̠· χÛË Ë ÔÔ›·, fiˆ˜ ¤¯ˆ Í·Ó·›, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ¤Ó· Û·Ê‹ ÚfiÏÔ ÎÈÓËÙ‹Ú· ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ. √ √ÏÈ ƒÂÓ Â› ·ÎfiÌ· fiÙÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· Û‡ÁÎÏËÛË ÙÔ˘ Eurogroup Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙË Û‡ÓÔ‰Ô ÎÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∂∂, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ·ÛÈÛı› ¤Ó·˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ¤Ó·˜ ÁÂÚÌ·Ófi˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÔÈ Â˘Úˆ·›ÔÈ ËÁ¤Ù˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· Û˘ÁηϤÛÔ˘Ó ÙÔ Eurogroup. ª¤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Ì›· Û‡ÁÎÏËÛË ÙÔ˘ Eurogroup, ›Â Ô ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ Ô˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ÌËÓ Î·ÙÔÓÔÌ·ÛÙ›, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ‰È·Ù‡ˆÛ·Ó ¯ı˜ ΔÚ›ÙË Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙› Î·È Ô ÈÛ·Ófi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÃÔÛ¤ §Ô˘›˜ ƒÔÓÙÚ›ÁÎÂı £··Ù¤ÚÔ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ì›· Ù¤ÙÔÈ· Û‡ÛÎÂ„Ë ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜.

√È ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ÌÂÙ·‰›‰Ô˘Ó Ù· ‰ÈÂıÓ‹ ªª∂ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ·Ô‰Ô¯‹ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ¿Óˆ Û ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ, ˘fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Ù˘ fï˜ fiÚÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ “Financial Times” ÛÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ë °ÂÚÌ·Ó›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ë ·‰˘Ó·Ì›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ó· ‰·ÓÂÈÛÙ› ·fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜, Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢¡Δ ÛÙÔ ·Î¤ÙÔ ‰È¿ÛˆÛ˘ Î·È Ë ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ Û˘Óı‹Î˘, Ô˘ ı· ˘ÈıÂÙ› Ó¤Ô˘˜ ÛÎÏËÚÔ‡˜ ηÓfiÓ˜ ÂϤÁ¯Ô˘ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ¯ÚÂÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÔÈÓ¤˜ ÁÈ· ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ·Ú·‚È¿˙Ô˘Ó ÙÔ Û‡ÌʈÓÔ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “Die Welt” ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. “ΔÔ ·Ó·ÎÔÈÓˆı¤Ó -·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰·- ‰ÂÓ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂȉÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÂÎÙ¿ÎÙÔ˘ ·Ó¿Á΢ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ΢ڛˆ˜ ı· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ¤Ó·Ó ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÁÈ· ¯ÒÚ˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË, ÂÓÒ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÈ‚ÔÏ‹ ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚˆÓ Î˘ÚÒÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ·Ú·‚¿Ù˜” ∞fi ÙËÓ Î·ÁÎÂÏ·Ú›·, Ì ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ Ù˘ ÛÙÔ “Reuters” ‰È·„‡‰ÂÙ·È fiÙÈ Ë ª¤ÚÎÂÏ ¤¯ÂÈ ÂÈ ÙÔ “Ó·È” Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ۯ¤‰ÈÔ: “∏ ∫·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ª¤ÚÎÂÏ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ÂÛÌ¢ı› Ó· Û˘ÌʈӋÛÂÈ Û ٤ÙÔÈ· ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Eurogroup ÙËÓ ¶¤ÌÙË” √ °ÂÚÌ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ƒ¿ÈÓÂÚ ªÚÔ˘ÓÙÂÚÏÂ, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·ÓÙ›ıÂÙÔ˜ Û οı ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ‚Ô‹ıÂÈ·˜: “¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ› ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ ̤ÏË. ŸÏÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ‹ ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Î·Îԉȷ¯Â›ÚÈÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” ∏ ÂӉ¯fiÌÂÓË ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘ ¢¡Δ ÚÔηÏ› ÂÓ‰Ô΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, μfiÏÊÁηÓÁÎ ™fiÈÌÏÂ, Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “Frankfurter

ÕÚıÚÔ ÙÔ˘ °ÈfiÛη º›ÛÂÚ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ∞£∏¡∞, 24.

“∞¡Δπ Ó· ÂÁÁ˘Ëı› ¤Ó·Ó ÛÙ·-

ıÂÚfi Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi ËÁÂÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙÈ΋ ÎÚ›ÛË, Ë ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ÎÏ›ÓÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÔ Î·‚Ô‡ÎÈ Ù˘”, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÁÈ· ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, °ÈfiÛη º›ÛÂÚ, Û ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘, Ì ٛÙÏÔ “∞Ó Ë ª¤ÚÎÂÏ ÎÏÂÈÛı› ÛÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi η‚Ô‡ÎÈ”, Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÂÈ Ë ÈÙ·ÏÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· “§· ƒÂÔ‡ÌÏÈη”. ¶·Ú·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, Ô˘ Ï‹ÙÙÂÈ ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, Ô Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ ËÁ¤Ù˘ ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ ÔÈÎÔÏfiÁˆÓ, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “Ë ÕÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ ÂͤÊÚ·Û Â›ÛËÌ· ÙËÓ ÂÔ›ıËÛ‹ Ù˘ fiÙÈ

Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÂÌÊıÔ‡Ó Ù· ̤ÏË Ù˘ ˙ÒÓ˘ ÙÔ˘ ∂˘ÚÒ, Ô˘ ‰ÂÓ Û¤‚ÔÓÙ·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓfiÓ˜. ÕÚ·ÁÂ, ÈÛÙ‡ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο fiÙÈ ÙÔ ∂˘ÚÒ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ ·fi ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÙÈ̈ڛ·;”. √ ÚÒËÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÁÂÚ-

Ì·ÓÈ΋˜ ‰Èψ̷ٛ·˜ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ “Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ̤ÙÚ· ı· ›¯·Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌfiÓÔÓ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‡ÊÂÛË ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ, Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ÙȘ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙȘ ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜” Î·È ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ “Ë Î‡ÚÈ· ¢ı‡ÓË Ù˘

ÀÔ‚¿ıÌÈÛË ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜

ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ‰È¿ÛÙ·Û˘ ·fi„ÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Â›Ó·È ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ˙ÒÓ˘ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ Î·È Î˘Ú›ˆ˜, Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Î·È Ù˘ °·ÏÏ›·˜, Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Î·È ÙȘ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚ˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜. ∞ÓÙ› Ó· ËÁËıÔ‡Ó Ù˘ ˙ÒÓ˘ ÙÔ˘ ∂˘ÚÒ, Ë °·ÏÏ›· Î·È Ë °ÂÚÌ·Ó›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ Û ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË, ¤ÙÔÈ̘ Ó· ÂÈÙÂıÔ‡Ó ‚›·È· Ë Ì›· ÛÙËÓ ¿ÏÏË Î·È Û Â›ÛËÌÔ, Û˘¯Ó¿, Â›‰Ԕ. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ Û·ÊÒ˜ ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ “Û‹ÌÂÚ· ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙÔ ÔÈfi˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Â͢Á›·ÓÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ΔÔ ‚·ÛÈÎfi, fï˜, Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È Ë ˘Ê¤ÚÔ˘Û· η¯˘Ô„›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰˘Ô ·˘ÙÒÓ ÂÙ·›ÚˆÓ, Ô˘ ÂÓ¤¯ÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÌÈ·˜ ÌfiÓÈÌ˘ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ‹˜ ÙÔ˘˜”.

Úˆ·˚Îfi ÓfiÙÔ, ¤Ó· 24ˆÚÔ ÚÈÓ ·fi ÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜, Ì ÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜, Û ∞∞-, ·fi ÙÔÓ Ô›ÎÔ Fitch Ratings. ¶ÙˆÙÈÎfi Á‡ÚÈÛÌ· ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ¢Â‡ÙÂÚÔ ı¤Ì· Û fiÏ· Ù· ‰ÈÂıÓ‹ ‰›ÎÙ˘·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ ¢ÚÒ Û ¯·ÌËÏfi 10Ì‹ÓÔ˘. √ Ô›ÎÔ˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Fitch ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۋÌÂÚ· (¯ı˜) fiÙÈ ˘Ô‚¿ıÌÈÛ ÙËÓ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ ·fi “AA” Û “∞∞-”, Û˘Óԉ‡ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ·˘Ù‹ Ì ·ÚÓËÙÈ΋ ÚÔÔÙÈ΋. ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘ Ô Fitch ›¯Â ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ Î·È Â›¯Â ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÙÈ ÌÈ· ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È. ” ∞ÎfiÌË Î·È ·Ó Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ‰ÂÓ ÂËÚ¿ÛıËΠ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ·fi ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ÔÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Î·Ì„˘ Â›Ó·È ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚ˜ ·fi fi,ÙÈ ÛÙȘ 15 ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ˙ÒÓ˘ ÙÔ˘ ¢ÚÒ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· ‚·Ú‡ÓÂÈ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌ· ÛÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ Ù˘ ηٿÛÙ·ÛË, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô ¡Ù¿ÁÎÏ·˜ ƒ¤ÓÔ˘ÈÎ, Û٤ϯԘ ÙÔ˘ Fitch. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ Fitch, Ô ‰Â›ÎÙ˘ PSI-20 ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ Ù˘ §ÈÛ·‚fiÓ·˜ ˘Ô¯ÒÚËÛ ηٿ 2,20% ÛÙȘ 7.910 ÌÔÓ¿‰Â˜ , Ì ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·ÎÒÓ Ù›ÙÏˆÓ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ. √È ÙÚ·Â˙ÈÎÔ› Ù›ÙÏÔÈ ÂÏ‹ÁËÛ·Ó È‰È·›ÙÂÚ· Ì ÙËÓ ÌÂÙÔ¯‹ BES Ó· ˘Ô¯ˆÚ› ηٿ 3,78%, Ù˘ BCP ηٿ 3,17% Î·È Ù˘ BPI ηٿ 2,76%. ∏ ÔÚÙÔÁ·ÏÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ‰ÂÛÌ¢ı› Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÛÙÔ 2,8% ÙÔ˘ ∞∂¶ ̤¯ÚÈ ÙÔ 2013, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ηٷÙÂı› ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ Ë̤Ú˜ ÛÙȘ μڢͤÏϘ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8 ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· η٤ıÂÛÂ Ë °™∂∂ ∞£∏¡∞, 24.

™Δ∏ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ¤‰ˆÛÂ Ë °™∂∂ ÙȘ

‰ÈΤ˜ Ù˘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÌÈÛıˆÙÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ‚·ÛÈο ÊÔÚÔÏÔÁÈο ˘Ô˙‡ÁÈ·, ˘ÔÓÔ̇ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹. £¤ÙÂÈ ÙÚÂȘ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜: ΔË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÓfi˜ ‰›Î·ÈÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. “∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ó· Â›Ó·È ‰›Î·ÈÔ” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ. ΔË ‰È·ÌfiÚʈÛË Û˘ÓıËÎÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÌÂÁ¤ı˘ÓÛ˘ Ì ·‡ÍËÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘. ΔË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ °™∂∂ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· ÚÔ‚ÏÂÊıÔ‡Ó, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Î·È Ó· ‰ÂÛÌ¢ÙÔ‡Ó ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ› fiÚÔÈ ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘. ΔÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ fiÚÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÈÎÔ˘ÚÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·.

¶∞ª∂ ÎfiÓÙÚ· ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ· ∞¶√ ÙÔ ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ù· ÂÍ‹˜: “ªÂÙ¿ ÙËÓ ÚˆÙfiÁÓˆÚË ÂȉÚÔÌ‹ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Ì ÙË Û‡ÌʈÓË ÛÙ¿ÛË ¡¢ Î·È §∞√™, ÛÙ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞, ÙË ‰ÈÏ‹ ·‡ÍËÛË ÛÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ÊfiÚÔ˘˜ ÁÈ· η‡ÛÈÌ· - ÔÙ¿ - ÙÛÈÁ¿Ú·, ÛÂÈÚ¿ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Ó/Û ÁÈ· Ó· ·ÔÙÂÏÂÈÒÛÂÈ fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ ·ÔÌ›ÓÂÈ Î·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù·Ï‹ÛÙ¢ÛË Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘. ªÂ ÙÔ Ó/Û ·˘Ùfi Î·È ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞ Î·È ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘ η˘Û›ÌˆÓ: - ∫·Ù·ÚÁÂ›Ù·È ·ÓÙ› Ó· ·˘ÍËı›, ÙÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ fiÚÈÔ ÙˆÓ 12.000 ¢ÚÒ Î·È Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·Í›· ÙˆÓ ·ԉ›ÍÂˆÓ Ô˘ ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Î¿ı ÓÔÈÎÔ΢ÚÈfi. - √ ̤ÛÔ˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙÔ 35%, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô Ì¤ÛÔ˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ 15%. - ∞˘Í¿ÓÂÙ·È Ô º¶∞ Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÂȉÒÓ ÚÒÙ˘ ·Ó¿Á΢ fiˆ˜ ÙÚfiÊÈÌ·, ¤Ó‰˘ÛË, ˘fi‰ËÛË, ÂÓÒ ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÔÈ ÙÚ·Â˙›Ù˜ Î·È ÔÈ ÂÊÔÏÈÛÙ¤˜ ··ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ º¶∞. - ∫·ÏÂ›Ù·È Ô ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÂȉÈÎfi ÊfiÚÔ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘ Î·È ‰·ÛÌÔ‡˜ ¿Óˆ ·fi 50% Ù˘ ·Í›·˜ ÛÙ· η‡ÛÈÌ· ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Î·È ÔÈ ÂÊÔÏÈÛÙ¤˜ ··ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ÊfiÚÔ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ó· ¯¿ÓÂÈ 1,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. - ∂ÓÒ Ô ÌÈÛıˆÙfi˜ Ì 1600 ¢ÚÒ Î·ı·Ú¿ ÙÔ Ì‹Ó· ÂÚÓ¿ÂÈ ÛÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ 32%, Ù· Î¤Ú‰Ë ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Ì ¯·ÌËÏÔ‡˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜. ∏ Eurobank Ì 14%, Ë ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Ì 19,4%, Ë Alpha Ì 20% Î·È Ë ∂ıÓÈ΋ Ì 23%. ΔÔ ¶∞ª∂ ÚÔÙ›ÓÂÈ Î·È ‰ÈÂΉÈΛ: - ∞‡ÍËÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ 45%. - ∞‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ÛÙ· 40.000 ¢ÚÒ ÁÈ· οı ˙¢Á¿ÚÈ Î·È 5.000 ¢ÚÒ ÁÈ· οı ·È‰›. - ∫·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ º¶∞ ÛÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Î·È ÛÙ· ›‰Ë Ï·ÙÈ¿˜ ηٷӿψÛ˘”.

¶∂ª¶Δ∏ 25 ª∞ƒΔπ√À 2010

¶·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÛÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ

∞ÎÚÈ‚fiÙÂÚ· ÙÂÎÌ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙȘ ÔÏ˘ÙÂÏ›˜ ηÙÔÈ˘ ∞‡ÍËÛË ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ∞£∏¡∞, 24.

ÎfiÌË ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚ· ÙÂÎÌ‹ÚÈ· ÁÈ· Ù· ·Î›ÓËÙ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·ÎÚÈ‚¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ˘ ÛÙȘ 60 ¯ÈÏ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙȘ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ Û ÂÚ›ÙˆÛË ·fiÏ˘Û˘, ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘. ¢È·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ Â›Â‰Ô Ë ¤ÎÙˆÛË ÛÙÔ˘˜ ÙfiÎÔ˘˜ ÁÈ· Ù· ·ÏÈ¿ ÛÙÂÁ·ÛÙÈο ‰¿ÓÂÈ·.

ªÂ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÙÈÁÌ‹˜, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹, ÙÔ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ ÂÓfi˜ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û ÂÚÈÔ¯‹ Ì ÙÈÌ‹ ˙ÒÓ˘ ¿Óˆ ÙˆÓ 5.000 ¢ÚÒ / Ù.Ì. (ºÈÏÔı¤Ë, æ˘¯ÈÎfi Î.Ï.) ı· ÚÔÛ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ 70% (ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‰Ò). ∞ÎfiÌË ÈÔ Â˘ÓÔ˚Îfi˜ Á›ÓÂÙ·È Ô ÙÚfiÔ˜ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ Û ÂÚ›ÙˆÛË ·fiÏ˘Û˘, ηıÒ˜ ÙÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÛÙȘ 60.000 ¢ÚÒ ÂÓÒ Î·Ù·ÚÁÂ›Ù·È Ô Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ÙÔ˘ 40%. ∂›Û˘, “‰È·ÛÒ˙ÂÙ·È” Ë ¤ÎÙˆÛË ÊfiÚÔ˘ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎfi ‰¿ÓÂÈÔ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2003. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ηٷÚÁÂ›Ù·È ÔÚÈÛÙÈο ÙÔ Â˘ÓÔ˚Îfi ηıÂÛÙÒ˜ ÁÈ· Ù· ‰¿ÓÂÈ· Ô˘ ¯ÔÚËÁ‹ıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009. ΔÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ı· Û˘˙ËÙËı› ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ∂ÌÔÚ›Ô˘ Ù˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ÙË ªÂÁ¿ÏË ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÙË ªÂÁ¿ÏË ΔÚ›ÙË, ÂÓÒ, ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Î·È ÙË ªÂÁ¿ÏË ΔÂÙ¿ÚÙË. ∏ Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯·, ÙËÓ ¶¤ÌÙË, 8 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Û ¤ÓÙÂ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ÛÙËÓ ÂÈÛËÁËÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: ΔÔ 2010 Â›Ó·È ¤Ó· ÎÚ›ÛÈÌÔ ¤ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì·˜. ∂›Ó·È Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ú¤ÂÈ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙÔ ÓÔÈÎÔ·ÚÂÌ· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È Ë ¯ÒÚ· Ó· ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÛÙ·ı› ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛˆÓ, Ó· ÚÔÛٷهÛÂÈ ÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ·ÔÊ¿ÛˆÓ, Ó· ÚÔԉ‡ÛÂÈ Ì¤Û· ·fi ηÓfiÓ˜ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È ‰›Î·È˘ ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ Î·È ˆÊÂÏÂÈÒÓ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘. ªÂ ¿ÍÔÓ· ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ·, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Â˘Ú‡Ù·ÙÔ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ Ì·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Â›Ó·È ¤Ó· ·Ïfi Î·È ‰›Î·ÈÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ì ÂÓÈ·›Ô˘˜ ηÓfiÓ˜, ¯ˆÚ›˜ ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ˜ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ. ŒÓ· Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙËÓ ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· Î·È Ì¤Û· Û ·˘Ùfi οı ÔÏ›Ù˘ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ Ôϛ٘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÈÛfiÙÈÌË ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË, ·Ó¿ÏÔÁË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙ·Û˘. ΔÔ Ï·›ÛÈÔ Î·È ÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈÒÓ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÂÓÙ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ¿‰ÈÎË Î·È ‰È·ÎÚÈÙ‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÔÏÏÒÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÔÏÏÒÓ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙȘ ›‰È˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ. °È· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Î·È Ì¤Û· ·fi ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ÊÔÚ¤-

ˆÓ Î·È ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÔÌ¿‰ˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓˆÓ Á›ÓÂÙ·È Ë ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈÒÓ. ÕÌÂÛË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ì·˜ Â›Ó·È Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ ÁÈ·Ù› ·ÔÙÂÏ› ÙË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ›Ûˆ˜ ÌÔÚÊ‹ ·‰ÈΛ·˜ ̤۷ ÛÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Ì·˜ Ï·›ÛÈÔ, Ô˘ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÂÈ ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Û˘Óı‹Î˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·‰ÈΛ·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ·ı¤ÌÈÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∏ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ ¤¯ÂÈ ÔÏϤ˜ fi„ÂȘ Î·È Î¿ÔȘ ·fi ·˘Ù¤˜ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔÓÙ·È Î·È ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ·fiÎÚ˘„Ë Î·È ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ‰‹ÏˆÛ˘ ÊÔÚÔÏÔÁËÙ¤·˜ ‡Ï˘. √È ‚·ÛÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÌÈ·˜ ÂÓÈ·›·˜ ÚÔԉ¢ÙÈ΋˜ ÙÈÌ·ÚÈıÌÔÔÈË̤Ó˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ Îϛ̷η˜ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÚÔԉ¢ÙÈ΋˜ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ Î·È ÁÔÓÈÎÒÓ ·ÚÔ¯ÒÓ Ì ˘„ËÏfi ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ·˘ÙÔÙÂÏÔ‡˜ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ ηٿÚÁËÛË ¯·ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÊÔÚÔ··ÏÏ·ÁÒÓ Â›Ù ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙË ÊÔÚÔ-

ÏÔÁ›· ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ›Ù ÛÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ηıÈÂÚÒÓÂÙ·È ¤Ó· ·Ïfi Î·È ‰›Î·ÈÔ Û‡ÛÙËÌ· ηıÔÚÈÛÌÔ‡ ÂÏ¿¯ÈÛÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ‰È·‚›ˆÛ˘ Ì ‚¿ÛË Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓ· ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›· ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ‰È·ÓÂÌÔÌ¤ÓˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ ÛÙËÓ Îϛ̷η ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ÏÔÁÈÛÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Ì Â͈¯ÒÚȘ (offshore) ÂÙ·ÈÚ›˜ Î·È ÌË ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ·ÁÔÚÒÓ ‹ ‰··ÓÒÓ ‹ ÙfiÎˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ‹ ÌÈÛıˆÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û Â͈¯ÒÚȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ‹ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ ‹ ˘ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜ ·˘ÙÒÓ. ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È ‹ ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙȘ Ôԛ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ÁÈ· ηٷÛÙÚ·Ù‹ÁËÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ ‹ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Î·È Ì Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ ·¤Ê¢Á·Ó ‹ Ì›ˆÓ·Ó ÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÈÏÈÎÚÈÓÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓˆÓ. ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì fiÏ· Ù· ÀÔ˘ÚÁ›· Î·È ºÔÚ›˜ Ì ˘Ô¯Ú¤ˆÛË fiÏˆÓ ÁÈ· ˘Ô‚ÔÏ‹ οı ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ›Ù ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÌÔÈ‚¤˜, ›Ù ÁÈ· ÌÈÛıÔ‡˜, ›Ù ÁÈ· ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ, ›Ù ÁÈ· ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ.

∫˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ˘·Ó·¯ÒÚËÛË ÁÈ· ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ ÂÚÈÔ˘Û›·; ∞£∏¡∞, 24.

ªπ§ø¡Δ∞™ ÛÙÔ ™∫∞´ Ô °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ fiÙÈ Ë ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ º¶∞ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ·fi ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ 2010. √ Î. °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ‰›Î·È· ·˘Ù¿ Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÛÙfi¯Ô ¤¯Ô˘Ó Ó· Û˘ÏÏ¿‚Ô˘Ó ÙË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹” . ∞Ó¤ÊÂÚ ̿ÏÈÛÙ· ˆ˜ ¿Óˆ ·fi ÙÔ 56% ÙˆÓ ÂχıÂÚˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÂÈÛfi‰ËÌ· οو ÙÔ˘ ··ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ˘. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ Ù˘ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ˘·Ó·¯ˆÚ›. Ÿˆ˜ ›Â Ô Î. °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ı· ÚԂϤÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¤ÎÙˆÛ˘ ̤¯ÚÈ Î·È 50% ÛÙȘ ‰·¿Ó˜.

Δ·ÎÙÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛˆÓ. ∞Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ Ï·ÈÛ›Ô˘ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛ˘ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ì ‚¿ÛË ÂÙ‹ÛÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· Ù·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Î·È fi¯È Û ad hoc ‚¿ÛË fiˆ˜ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ·. ∫ÂÓÙÚÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙ¤ˆÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Ì ۇÛÙËÌ· ·Ó¿Ï˘Û˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ (Risk analysis). ∫·Ù·ÚÙ›˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ÌÔÚ›ˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ (point system) ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ÚÔÏËÙÈÎÔ› Î·È ÙÂÏÈÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Ù‹ÚËÛ˘ Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ·fi Ù· ˘fi¯Ú· ÓÔÌÈο Î·È Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ·. ŒÏÂÁ¯Ô˜ Î·È ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Ì Â͈¯ÒÚȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ˘ÔÎÚ‡ÙÔÓÙ·È ›Ûˆ ·fi ÂÙ·Èڛ˜ ·ÓÙÈÚÔÛÒ¢Û˘ (Nominee ÂÙ·Èڛ˜) ‹ Â͈¯ÒÚȘ ÂÙ·Èڛ˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ˘ÂÚÁÔÏ¿‚ÔÈ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ. ™Â Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÚÔˆıÂ›Ù·È Ë ÛÙ·‰È·Î‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÙÈÌÔÏfiÁËÛ˘ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÙˆÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÌÂٷ͇ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÌÂٷ͇ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ‰ËÌÔÛ›Ô˘. ∞fi 1/1/2011 ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ÁÈ· Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 3000 ∂˘ÚÒ ÌÂٷ͇ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ‹ ÌÂٷ͇ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¿ ÌfiÓÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο. ∞fi 1/1/2011 ‰ÂÓ ı· ıˆÚÂ›Ù·È ÓfiÌÈÌË Î¿ıÂ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ ÌÂٷ͇ ȉȈÙÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ‹ ÌÂٷ͇ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·Í›·˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÙˆÓ 1500 ¢ÚÒ Â¿Ó ·˘Ù‹ Á›ÓÂÙ·È Ì ÌÂÙÚËÙ¿. √È Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ·˘Ù¤˜ ı· Á›ÓÔÓÙ·È Ì ÈÛÙˆÙÈΤ˜ ‹ ¯ÚˆÛÙÈΤ˜ οÚÙ˜ ‹ ‰›ÁÚ·Ì̘ ÂÈÙ·Á¤˜. ÀÈÔı¤ÙËÛË ‰Ú·ÛÙÈÎÒÓ ÌÂıfi‰ˆÓ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ·Ó›ÛÚ·ÎÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ, fiˆ˜ Ë Î·Ù¿Û¯ÂÛË ÂÚÈÔ˘ÛÈÒÓ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ·ÔÏËڈ̋˜. ∞˘Ùfi ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ̤ۈ Ù˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙˆÓ ÂÎÎÚÂÌÒÓ ¯ÚÂÒÓ Ì ÛÙÔȯ›· ·fi ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ηٷÁÚ·Ê‹ Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ηıÒ˜ Î·È Ì ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· “ηٿۯÂÛ˘ ÂȘ ¯Â›Ú·˜ ÙÚ›ÙˆÓ” fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜. ∏ °.°.¶.™. Û˘ÁÎÚÔÙ› ÂÚÈÔ˘ÛÈÔÏfiÁÈÔ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ηÙfi¯ˆÓ ∞.º.ª. ™ÙÔ ÂÚÈÔ˘ÛÈÔÏfiÁÈÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·Î›ÓËÙ·, ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ÛοÊË, ÂÓ·¤ÚÈ· ̤۷ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, ηÙÔ¯‹ ÌÂÙÔ¯ÒÓ, ·ÌÔÈ‚·›ˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ, Î·È ÂÙ·ÈÚÈÎÒÓ ÌÂÚȉ›ˆÓ. ¢ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ηٷı¤ÛÂȘ Î·È Ù· ÔÌfiÏÔÁ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰ËÌÔÛ›Ô˘. √È ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ʤÚÓÂÈ Ë ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÚfiÛıÂÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙ· ¯·ÌËÏ¿ Î·È ÌÂÛ·›· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙ· ·ÔÛÎÔÔ‡Ó ÛÙË ‰›Î·ÈË ·Ó·Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ. Δ· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ¤ÛÔ‰· ı· ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÔÓÙ·È Ì ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Û ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·‰È·Ó¤ÌÔ˘Ó ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·Ó¿Ù˘ÍË, ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜, ‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·Á·ıÒÓ fiˆ˜ Ë ˘Á›· Î·È Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

¶∂ª¶Δ∏ 25 MAPTIOY 2010

∞·ڈÛ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ÏfiÁˆ ·ÚÂÓԯϋÛÂˆÓ ÛÙËÓ FRONTEX

“ÕÁ΢ڷ” ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ÛÙËÓ Aı‹Ó·... ∞£∏¡∞, 24.

·ڈÛ ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· Ô ªÈ¯¿Ï˘ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜, ÂÓÔ¯ÏË̤ÓÔ˜ ·fi ÙȘ ÎÏÈÌ·ÎÔ‡ÌÂÓ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ΔÔ‡ÚÎˆÓ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÒÚÈ̘.√ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÌÂÙ·‚› ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (·‡ÚÈÔ) ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ ¯ÒÚ·, fiÔ˘ ı· Û˘Ó·ÓÙÔ‡Û ÙÔÓ ÔÌfiÏÔÁÔ ÙÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ·Ú¿ÓÔÌ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘. √ Î. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ·˘„ ۋ̷ ÚÔ˜ ÙÔ ·Ú·ϤÔÓ ÂÌÔÚÈÎfi ÏÔ›Ô ∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜ ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔÈÙ‹ ÙËÓ Î›ÓËÛË ÌÂÙ¿ ÙÔ Ì·Ú¿˙ ÙÔ˘Ú¯Â›· ÙÔ˘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›Ô˘ ÙÔ˘ (ÏÈ̤ӷ, ηÎÈÎÒÓ ·ÚÂÓԯϋÛÂˆÓ Û ÂÏÏËÓÈο ÂÙ¿ÏÔ˘, ·fiÏÔ˘, fiÓÔÌ·). ™ÙȘ 2.30 Ë Ó·¤ÚÈ· ̤۷ ÙÔ˘ ÏÈÌÂÓÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÎÔÚ‚¤Ù· ÂÍ‹ÏıÂ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·¯ı› ÛÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ÎÒÓ ¯ˆÚÈÎÒÓ ˘‰¿ÙˆÓ Î·È ϤÔÓ ¤Ï FRONTEX. ÓÔÙ›ˆ˜ Ù˘ Ã›Ô˘ Û ‰ÈÂıÓ‹ ‡‰·Ù· ·¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Û ·Ú·‚›·ÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ù˘ ·‚Ï·‚Ô‡˜ ‰È¤Ï¢Û˘ ÂÓÒ ‚ÚÈÛÎfi˘Ú·˘Ï¿Î·ÙÔ. Ù·Ó ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ¯ˆÚÈÎÒÓ ˘Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙÔ °∂∂£∞, ‰¿ÙˆÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ ӈڛ˜ Ù· ÍËÌÂÚÒÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ‰Â‰Ô̷̤ٷ Ë ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÎÔÚ‚¤Ù· ª¿ÊÚ· Î·È ÓˆÓ ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÂÓÒ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÂÓÙfi˜ ÔÈ‹ıËÎ·Ó ÌÂٷ͇ 2.00 Î·È 2.30 Ù· ÍËÂÏÏËÓÈÎÒÓ ¯ˆÚÈÎÒÓ ˘‰¿ÙˆÓ ˙‹ÙËÛ ÌÂÚÒÌ·Ù·, ÁÈ· ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÏÔ›Î·È ÛÙÔȯ›· ·fi ·Ú·ϤÔÓ ÂÌÔÚÈˆÓ Ô˘ ÂÎÈÓÔ‡ÓÙÔ ÛÙÔ ÛÙÂÓfi ÙÔ˘ ∫·Îfi ÏÔ›Ô. ÊËÚ¤·, ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ Ë Û˘ÓÔÌÈÏ›· Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙÔ °∂∂£∞ Ë ÛÙȘ 2.15 .Ì ‰ÂÓ ·ÊÔÚÔ‡Û ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÎÔÚ‚¤Ù· ª¿ÊÚ· ÂÈÛ‹Ïı ÎÈ΋ ÎÔÚ‚¤Ù· “ª¿ÊÚ·” Î·È ÙÔ ÂÌÔÛÙÔ ÛÙÂÓfi ÌÂٷ͇ ∫¤·˜ Î·È ∫‡ıÓÔ˘ ÚÈÎfi ÏÔ›Ô “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” fiˆ˜ ¤ÏÂÁ ÛÙȘ 23.50 Ù˘ 23˘ ª·ÚÙ›Ô˘ Û˘ÓÔË ·Ú¯È΋ ·Ó·ÊÔÚ¿, ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó ÌÂٷ͇ ‰Â˘fiÌÂÓË ·fi ÙËÓ ˘Ú·˘Ï¿Î·ÙÔ ∫Ú˘ÙÔ˘ ÏÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ ƒ·Ê‹Ó·˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘ ÛÙ·ÏÏ›‰Ë˜. ™ÙȘ 2.10 Ù˘ 24˘ ª·ÚÙ›Ô˘ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ˘Ú·˘Ï¿Î·ÙÔ˜ ÂͤÂÌ- ÁÈ· ·Ú·‚›·ÛË Ù˘ ·‚Ï·‚Ô‡˜ ‰ÈÂχ- Ú¤· ÂÓÙfi˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ¯ˆÚÈÎÒÓ ˘‰¿ÙˆÓ. ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÏÔ›Ô˘ Ô˘ ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·Ó Ù˘ „ ۋ̷ ÚÔ˜ ÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÎÔÚ‚¤Ù· Ûˆ˜ ÂÓÒ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ ™ÙÂÓfi ∫·ÊË- ™ÙȘ 2.15 Ë ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÎÔÚ‚¤Ù· ÂͤÂÌ- ÂÚÈÔ¯‹˜.

™ÙË Û‡ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ÀÔ˘ÚÁÒÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ

ΔȘ ÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ ·ÚÂÓԯϋÛÂȘ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ Ô ¢. ¢ÚÔ‡ÙÛ·˜ μƒÀ•∂§§∂™ ,24.

Δ∏¡ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÓfi¯ÏËÛË ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓ˜

ÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ ·ÚÂÓԯϋÛÂȘ Û ÙËÙÈο ̤۷ Ù˘ FRONTEX ÌÂÙ¤ÊÂÚÂ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢ÚÔ‡ÙÛ·˜ ÛÙË Û‡ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ÛÙȘ μڢͤÏϘ. √ Î. ¢ÚÔ‡ÙÛ·˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ ·ÚÂÓԯϋÛÂȘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‰Â›ÓÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙȘ μڢͤÏϘ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ äÚÌ·Ó ‚·Ó ƒÔÌ¿È.

∞£∏¡∞, 24.

Ãπ§π∞¢∂™ Ôϛ٘ Î·È ÂηÙÔ-

ÓÙ¿‰Â˜ ‰‹ÌÔÈ Î·È ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ı· Û‚‹ÛÔ˘Ó ÂıÂÏÔÓÙÈο Ù· ÊÒÙ· ÁÈ· ÌÈ· ÒÚ· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 27 ª·ÚÙ›Ô˘, ÛÙȘ 20.30, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ flÚ·˜ Ù˘ °Ë˜, ÌÈ· ‰ÈÂıÓ‹ ‰Ú¿ÛË Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ˘ ηٿ Ù˘ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ WWF ηÙ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÎfiÙ˜ ÛÙ· 24 ÎÙ›ÚÈ· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘, ÙÔ˘˜ ÂÔÙ¢fiÌÂÓÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ. “∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Û ·˘Ù‹ ÙË ‰Ú¿ÛË Â›Ó·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Î·È ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚË ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÌÔÚ› ¤ÌÚ·ÎÙ· Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ù˘ ·ÔÙ‡ˆÌ·” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë WWF, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ë ∂ÏÏ¿‰· ‚ÚÈ-

“ªfiÓÔ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜, Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ Î·È ÙË Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË Ô˘ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ë FRONTEX ¤¯ÂÈ ÎÏËı› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 100 Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Á·ıÔÓËÛ›Ô˘” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ¢ÚÔ‡ÙÛ·˜. “ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÂÏÈÎfiÙÂÚ· Ù˘ FRONTEX ¤Î·Ó·Ó ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÚÈÔϛ˜, ›¯·Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÎÏ‹ÛÂȘ ‰È· ·Û˘ÚÌ¿ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË Î·È ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ÚÎÈÎÒÓ Ì·¯ËÙÈÎÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹” ÂÈÛ‹Ì·Ó ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚÒÙËÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ ·ÚÂÓԯϋÛÂȘ. ” °È· ÚÔÊ·Ó›˜ ÏfiÁÔ˘˜ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ·ÏÏ¿ ηÈ

΢ÚÈ·¯›·˜, ‚‚·›ˆ˜ ›̷ÛÙ ÂÓÔ¯ÏË̤ÓÔÈ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ Î·È Â›Ó·È ¤Ó· ı¤Ì· ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯Ô˘Ì ı¤ÛÂÈ Ì ÍÂοı·ÚÔ ÙÚfiÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· Î·È ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ Ì·˜” ·Ó¤ÊÂÚÂ. “£· ‹ıÂÏ· Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÈÛËÌ¿Óˆ, Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛˆ fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ ·˘Ù‹ Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ‹ οÔÈˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ó· Ì·˜ ·ÔÙÚ¤„ÂÈ ·fi ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì ÂÌ›˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ‹ ·fi ·¢ı›·˜ Â·Ê¤˜ Ì ÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÏÂ˘Ú¿” η٤ÏËÍÂ.

™˘Ì‚ÔÏÈ΋ Û˘ÛÎfiÙÈÛË ÌÂı·‡ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ flÚ· Ù˘ °Ë˜

Δ· ÊÒÙ· Û‚‹ÓÔ˘Ó ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘

ÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÚÈ¿‰· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ‰Ú¿ÛË. “◊‰Ë 206 ‰‹ÌÔÈ Î·È ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ WWF ∂ÏÏ¿˜, ÂÓÒ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏÒÛÂÈ 232 Û¯ÔÏ›· Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈ-

ÛÌÔ› Î·È 733 ÊÔÚ›˜ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∂ÈϤÔÓ, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 16.000 ȉÈÒÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÁÁÚ·Ê› ÛÙÔÓ Â›ÛËÌÔ ‰ÈÎÙ˘·Îfi ÙfiÔ Ù˘ flÚ·˜ Ù˘ °Ë˜ www.wwf.gr/earthhour, ÂÓÒ ÔÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Û ۯÂÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Û ̤۷ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘, fiˆ˜ ÙÔ

Facebook, ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ” ∫·Ù¿ ÙËÓ flÚ· Ù˘ °Ë˜ 2010 ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌ· ÌÓËÌ›· fiˆ˜ Ë ∞ÎÚfiÔÏË, Ô ¡·fi˜ ÙÔ˘ ¶ÔÛÂȉÒÓ· ÛÙÔ ™Ô‡ÓÈÔ, Ô §Â˘Îfi˜ ¶‡ÚÁÔ˜ Î·È Ë °¤Ê˘Ú· ƒ›Ô˘ - ∞ÓÙÈÚÚ›Ô˘ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È” . ∏ flÚ· Ù˘ °Ë˜ ÍÂΛÓËÛ ÛÙÔ ™›‰ÓÂ˚ ÙÔ 2007, fiÙ·Ó 2,2 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· οÙÔÈÎÔÈ Ù˘ fiÏ˘ ¤Û‚ËÛ·Ó Ù· ÊÒÙ· ÁÈ· 60 ÏÂÙ¿ ˆ˜ Ì‹Ó˘Ì· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÙËÓ ÂÎÔÌ‹ ·ÂÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ΔÔ 2008 Ë Î·Ì¿ÓÈ· ÂÂÎÙ¿ıËΠ۠·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›Â‰Ô Î·È ÙÔ 2009 Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̠ÙËÓ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 3.929 fiÏÂˆÓ Î·È

ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∏ ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ì¤ÛÔ ›ÂÛ˘, ÒÛÙÂ Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ó· ηٷϋÍÂÈ Û ÌÈ· Ó¤· Û˘Ìʈӛ· ηٿ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÛÙË ‰È¿ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙÔ Îϛ̷ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ô √∏∂ ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÛÙÔ ªÂÍÈÎfi.

ªÂ 500 ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÛÙÂϯÒÓÔÓÙ·È “Á˘ÌÓ¿” ·ÛÙ˘ÓÔÌÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ∞£∏¡∞ ,24.

™Δ∞ “Á˘ÌÓ¿” ·fi ÚÔÛˆÈÎfi ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈο ΔÌ‹Ì·Ù· Î·È ΔÌ‹Ì·Ù· ∞ÛÊ·Ï›·˜ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ ı· ÌÂÙ·ÙÂıÔ‡Ó ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÚÔÛ¯ÒÓ ËÌÂÚÒÓ ÂÚ›Ô˘ 500 ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, ΢ڛˆ˜ ¯·ÌËÏfi‚·ıÌÔÈ Ô˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ψÊfiÚÔ˘ ∫·Ù¯¿ÎË. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, ªÈ¯¿Ï˘ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜, Âͤ‰ˆÛ ·fiÊ·ÛË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ˙ËÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ∞Ú¯ËÁ›Ԣ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÚÔÛ¯ÒÓ ËÌÂÚÒÓ ı· ÌÂÙ·ÙÂı› Û ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ °∞¢∞, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÎÂÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÚÈÔÏÈÒÓ ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ∞fi ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È fiÛÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÛÙË ÊÚÔ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘, fiÔ˘ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ∞Ú¯ËÁ›Ԣ Ù˘ ∂§.∞™. Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË.

√ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÛÙȘ ¡Ô̷گȷΤ˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ∫∞¶ ∞£∏¡∞, 24.

ª∂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ

∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·Ù·Ó¤ÌÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ Ì‹Ó· ª¿ÚÙÈÔ ÛÙȘ ¡Ô̷گȷΤ˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ, ·fi ÙÔ˘˜ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ∞˘ÙÔÙÂÏ›˜ ¶fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ 2010, ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 8.556.667 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ‰··ÓÒÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘, Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 9.557.478 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ ÙÔ˘˜.

¡ÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ∞£∏¡∞, 24.

∫∞Δ∞Δ∂£∏∫∂ Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜)

ÛÙË μÔ˘Ï‹, ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ì ٛÙÏÔ “ΔÚÔÔÔ›ËÛË Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ Û˘Û΢·ÛÈÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ” . ΔÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ¿ÏÏ·, ÔÚ›˙ÂÈ ˆ˜ Ë ¯Ú¤ˆÛË ÙˆÓ √Δ∞ ·fi ÙÔ˘˜ ºÔÚ›˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ™ÙÂÚÂÒÓ ∞Ô‚Ï‹ÙˆÓ, Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁË Ù˘ ÔÛfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ.


EÈηÈÚfiÙËÙ· 10 £ÂÚÈÓ‹ ÒÚ· ·fi ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ∞£∏¡∞, 24.

Δ√ ̤ÙÚÔ Ù˘ ıÂÚÈÓ‹˜ ÒÚ·˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 28 ª·ÚÙ›Ô˘ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜. ª›· ÒÚ· ÌÚÔÛÙ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó ÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ ÙˆÓ ÚÔÏÔÁÈÒÓ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, ηıÒ˜ Ù›ıÂÙ·È Û ÈÛ¯‡ Ë ıÂÚÈÓ‹ ÒÚ·. ŒÙÛÈ, ÛÙȘ 03.00 ÙÔ Úˆ› Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, ÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ ÙˆÓ ÚÔÏÔÁÈÒÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó Ì›· ÒÚ· ÌÚÔÛÙ¿, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙȘ 04.00. ΔÔ Ì¤ÙÚÔ ·˘Ùfi, Ô˘ ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ (31/10/2010), ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Û fiÏ· Ù· ÎÚ¿ÙË-̤ÏË Ù˘ ∂.∂ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Ô‰ËÁ›· 2000/84/∂∫ (¿ÚıÚÔ 4) ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ 19˘ π·Óo˘·Ú›Ô˘ 2001.

¶‹Ú ÎÈÓËÙfi Ì ÛÙÔȯ›· ¿ÏÏÔ˘ Î·È ÙÔÓ ¯Ú¤ˆÛ Ì 2.656 ¢ÚÒ... ª∂ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ Ï·ÛÙÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È Ù˘ ·¿Ù˘ ηٿ Û˘ÚÚÔ‹ ‰ÈÒÎÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ¤Ó·˜ 32¯ÚÔÓÔ˜ οÙÔÈÎÔ˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. √ ‰Ú¿ÛÙ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÛÙÔȯ›· ¿ÏÏÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ ÚÔÌËı‡ÙËΠ·fi ˘ÔηٿÛÙËÌ· ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ ÛÙ· °È¿ÓÓÂÓ· Û˘Û΢‹ ÎÈÓËÙÔ‡ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ۇӉÂÛË ·ÔÎÙÒÓÙ·˜ Ó¤Ô ·ÚÈıÌfi. ΔÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ηٷÁÁ¤ÏıËΠ¯ı˜ ÛÙËÓ Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ μfiÏÔ˘ Î·È fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÂÚ¢ÓÒÓ, Ô 32¯ÚÔÓÔ˜ ÌÂÙ¤‚Ë ÛÙȘ 9 ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ª·˝Ô˘ ÛÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ ÛÙ· °È¿ÓÓÂÓ·. √ ‰Ú¿ÛÙ˘ οÓÔÓÙ·˜ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ 36¯ÚÔÓÔ˘ ηÙÔ›ÎÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ʈÙÔ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÛËÌÂÈÒÌ·ÙÔ˜ ∂ÊÔÚ›·˜ Î·È ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜ ηٿÊÂÚ ӷ ÚÔÌËı¢Ù› ·fi ÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· Û˘Û΢‹ ÎÈÓËÙÔ‡ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ۇӉÂÛË ·ÔÎÙÒÓÙ·˜ Ó¤Ô ·ÚÈıÌfi ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜. ∏ ·¿ÙË ·ÔηχÊıËΠfiÙ·Ó ÙÔ ı‡Ì· ÂȉÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ·ÓÂÍfiÊÏËÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 2.656 ¢ÚÒ. ΔÔ ı‡Ì· ÚÔÛ‹Ïı ¯ı˜ ÛÙËÓ Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ μfiÏÔ˘ Î·È Î·Ù‹ÁÁÂÈÏ ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ fiÏ· Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÛÙÔȯ›· ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ‰Ú¿ÛÙË, Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ÁÈ· Ï·ÛÙÔÁÚ·Ê›· Î·È ·¿ÙË Î·Ù¿ Û˘ÚÚÔ‹. ¶ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ μfiÏÔ˘.

ΔÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó Û ÙÚÔ¯·›Ô √ ÂÏ·ÊÚ‡˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ Ô‰ËÁÔ‡ Î·È Û˘ÓÔ‰ËÁÔ‡ ‹Ù·Ó ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÚÔ¯·›Ô˘ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ 285Ô ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ∞ıËÓÒÓ - £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. π‰ÈˆÙÈ΋˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ÂÈ‚·ÙÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Û ÌÈ· 31¯ÚÔÓË Í¤Ê˘Á ·fi ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ Î·È ·ÓÂÙÚ¿Ë ÛÙÔ Ú‡̷ ÚÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ™˘Ó¤ÂÈ· ‹Ù·Ó Ó· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙÔ‡Ó ÂÏ·ÊÚ¿ Ë Ô‰ËÁfi˜ Î·È Ô 32¯ÚÔÓÔ˜ Û˘ÓÔ‰ËÁfi˜ ˘‹ÎÔÔ˜ πÛ·Ó›·˜.

¶∂ª¶Δ∏ 25 M∞ƒΔπ√À 2010

∞Ó¿Û· ¤ˆ˜ ÙÔ 2030 ‰›ÓÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜

∞Ó·ÙÚÔ¤˜ ÛÙ· fiÚÈ· ËÏÈΛ·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ 2018 ø ∞£∏¡∞, 24.

˜ ¤Ó· Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ ·Ó¿Û· Î·È ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ ˆ˜ ÙÔ 2030, ı· ÂÈʤÚÂÈ Î·ıÔÚÈÛÙÈΤ˜ ÙÔ̤˜ Î·È ı· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·Ó¿ÁΘ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜, ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Î·È Î·Ù¢ı‡ÓÛÂȘ Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ·fi ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ ÁÈ· ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ¿ÚÂÈ ÌÔÚÊ‹ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯·.

√ Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ › fiÙÈ, ·Ó Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓˆı›, Û‹ÌÂÚ· ı· ˘¿ÚÍÂÈ Ë ÙÂÏÈ΋ Â·Ê‹ Î·È ‰È·‚ԇϢÛË Î·È fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙË ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ˆ˜ ÙÔ 2013 ÁÈ· ÙËÓ Â͛ۈÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ·Ó‰ÚÒÓ-Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ. ¶ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ Ù· ̤ÙÚ·, Ô Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ › fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È ÙÔ 2030 Ó· ÏËÚÒÓÂÙ·È ÁÈ· ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙÔ 4,8% ÙÔ˘ ∞∂¶, fiÛÔ ‰ËÏ·‰‹ ÔÛÔÛÙfi Ï‹ÚˆÛ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ 2008. ¢È¤„¢Û Â›Û˘ Ù· ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓ· Û ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÂÚ› ÂÍÒıËÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û 40 ¯ÚfiÓÈ· ÂÚÁ·Û›·˜, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·ÚÂÚÌËÓ‡ÂÙ·È ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›·, ·ÊÔ‡ Ô˘‰Â›˜ ı· ˘Ô¯Úˆı› Ó· ÙÔ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ. ΔÔ 2013, Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜, Â›Ó·È Î·Ï‹ ˆ˜ ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ Î·È ‰ÂÓ ·ÈÊÓȉȿ˙ÂÈ: “ŸÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ Î·ÙÔ¯˘ÚÒÛÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù›ÔÙ ӷ ÊÔ‚Ëı› ÎÈ ·Ó Ì›ÓÂÈ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ 2013 ‰ÂÓ ı· ıÈÁ› ·fi ÙË ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË. ŸÛÔÈ ÏÔÈfiÓ ÛÚÒ¯ÓÔ˘Ó Û ¤ÍÔ‰Ô ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜, ÂÁÎÏËÌ·ÙÔ‡Ó” ÂÈÂ. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ˆ˜ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ˜ Û ıÂÙÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË ÙȘ 12 ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ η٤ıÂÛÂ Ë ¡¢, οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· “‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ôχ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Û˘ÁÎÏ›ÛÂˆÓ Î·È ‰È·ÌfiÚʈÛË ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜, οÙÈ Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Î·È Û˘Ó·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙË Ì¤ıÔ‰Ô” . ΔfiÓÈÛ ·ÎfiÌË fiÙÈ Ë ÌÂÙ¿‚·ÛË ·fi ÙÔ ·Ó·‰È·ÓÂÌËÙÈÎfi ÛÙÔ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Á›ÓÂÙ·È Û·ÊÒ˜, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, ÂÓÒ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ˘ÈÔı¤ÙËÛ ·Ôχو˜ ÙȘ 6,5 ·fi ÙȘ ÂÙ¿ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ÌË ·ԉ¯fiÌÂÓË ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ·ÔÙÂ-

∞£∏¡∞, 24.

æ∏ºπ™Δ∏∫∂ ηٿ ÏÂÈÔ„Ë-

Ê›· Â› Ù˘ ·Ú¯‹˜, ÛÙ· ¿ÚıÚ· ÙÔ˘ Î·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘, ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔΤÓÙÚˆÛË, ·ÏÔÔ›ËÛË Î·È ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÙÔ˘ ∂™¶∞ 2007 2013. ∫·Ù·„‹ÊÈÛ·Ó Ë ¡¢, ÙÔ ∫∫∂ Î·È Ô ™Àƒπ∑∞. “¶·ÚÒÓ” ‰‹ÏˆÛÂ Ô §∞√™. ™ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÂÓۈ̷ÙÒıËΠˆ˜ ¿ÚıÚÔ 14, Ë Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· ÙËÓ ÙÈÌÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ. ∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ì ÙËÓ ˘ÂÚ„‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ÌÂÁ¿ÏË Â˘ı‡ÓË: “ - ¡· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ¿ÂÈ ¯·Ì¤ÓÔ Ô‡Ù ¤Ó· ¢ÚÒ ·fi Ù· 9,8 ‰ÈÛ. - ¡· ·Ô‰ÂÛ̇ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ¤ÁηÈÚ· ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· Î·È Ó· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔÓ Ó¤Ô ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Ù˘ ÚfiÏÔ, Ô˘ Â›Ó·È -

ÏÂÛÌ·ÙÈο ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ Û·Ù¿Ï˘. ◊‰Ë, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÈÏÔÙÈο Î·È ·fi ÙËÓ 1Ë ª·˝Ô˘ Û ÌfiÓÈÌË ‚¿ÛË Ô ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛ˘, ·Ú¯‹˜ ÁÂÓÔ̤Ó˘ ·fi ÙÔ π∫∞. ™ÙËÓ ›‰È· ÏÔÁÈ΋ Â·Ó‹ÏıÂ Ë Ï›ÛÙ· Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Î·È Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Î˘ÚÒÛÂˆÓ ÛÙ· Ê·Ú̷Λ· Î·È ÛÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Ô˘ ·Ú·ÓÔÌÔ‡Ó, ‰È·Ù¿ÍÂȘ, Ô˘ fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÁÈ· Ù· Ê·Ú̷Λ· ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ı· ÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ô˘ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ηٷÙÂı›. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ ‚¿Û˘ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Î·È ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Î·Ù·ÁÚ¿ÊËΠ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Î·È Ì›ˆÛË Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ Ê·Ú̷΢ÙÈ΋˜ Î·È ÏÔÈ‹˜ È·ÙÚÈ΋˜ ‰·¿Ó˘. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó¤Ï˘Û ٷ ̤ÙÚ· Ô˘ ı· ÏËÊıÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ 2018, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ Ï·˚ÎÈÛÌfi

ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ §∞º∫∞ ÙÔ 2004: “∂Ì›˜ ÙÔ Â›¯·Ì ÚԂϤ„ÂÈ. ∞Ó ˘‹Ú¯Â ÙÒÚ· Ô §∞º∫∞, ‰ÂÓ ı· ÎÈÓ‰‡Ó¢ Ì ÛÙ¿ÛË ÏËÚˆÌÒÓ Ô √∞∂∂” ›Â. ÷ڷÎÙ‹ÚÈÛ ϷÓı·Ṳ̂ÓË ÙË ı¤ÛË fiÙÈ Ì ٷ Ó¤· ̤ÙÚ· ı· ÌÂȈıÔ‡Ó ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ·fi ÙÔ 2018, ÁÈ·Ù› ·ÁÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ Ë ·ÓÙ·fi‰ÔÛË ı· Á›ÓÂÙ·È Ì ‚¿ÛË Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ Ô˘ ı· ¢ÓÔ› ·˘ÙfiÓ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ 35 ‹ 37 ¯ÚfiÓÈ·: “√ Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘ ‰ÂÓ ı· ·ÔÙÂÏ› ı¤Ì· ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ı· ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ Ë ÂοÛÙÔÙ ΢‚¤ÚÓËÛË Ó· ¤¯ÂÈ ÙË ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ¢¯¤ÚÂÈ· Ó· ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙË Û‡ÓÙ·ÍË Ì fiÚÔ˘˜ ÙÈÌ·ÚÈıÌÈÎÔ‡˜, Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜” ›Â. √ ÙÔÌ¿گ˘ Ù˘ ¡¢ °È¿ÓÓË μÚÔ‡ÙÛ˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÂȉÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ’83 - ’92, Ì ÙËÓ Â·Ó·ÊÔÚ¿ ηْ Ô˘Û›·Ó Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ °È·ÓÓ›ÙÛË. ∫·Ù¿ ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ª·˘Ú›ÎÔ (∫∫∂) Ë ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ‰ÂÓ ›ıÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜, fiÙ·Ó “ÙÔ ÎfiÏÔ ÙÔ˘ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘” Î·È Ù· ‰ÔÌË̤ӷ ÔÌfiÏÔÁ· ·Ê·›Ì·Í ٷ ·ÔıÂÌ·ÙÈο ÙˆÓ Ù·Ì›ˆÓ: “ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ™∂μ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ·Ù¿ ÛÙÔ ÓfiÌÔ ¶ÂÙÚ·ÏÈ¿ ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙ· ·ÓÙÈ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ̤ÙÚ·” ›Â. ¶ÚÔ˜ ÙË ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË ¤ÎÚÈÓ ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ô ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ μÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ ·fi ÙÔÓ §∞.√.™., ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fï˜ fiÙÈ ¤Ú· ·fi ÙȘ ηϤ˜ ÚÔı¤ÛÂȘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Î·È Ì¤Û· Ô˘ ‰ÂÓ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘: “∞Ó ‰ÂÓ ÛÙ·ıԇ̠fiÏÔÈ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ı· ·ÔÙ‡¯Ô˘Ì fiÏÔÈ” ›Â. √ μ·Û›Ï˘ ªÔ˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ ·fi ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· Ì›· Û·Ê‹ ÔÏÈÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠˆ˜ ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜. ª¿ÏÈÛÙ· ›Â, ‹Ù·Ó ÔÏÈÙÈ΋ ÚÔ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ‹Ù·Ó ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋.

∫·Ù¿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Â› Ù˘ ·Ú¯‹˜, ÛÙ· ¿ÚıÚ· ÙÔ˘ Î·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘

Bo˘Ï‹: æËÊ›ÛÙËΠÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ ∂™¶∞ ÚÔ¿ÓÙˆÓ- ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi˜. - ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο, ˆ˜ ηٷχÙË ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË ·Í›· ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ” . π‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ¤‰ˆÛÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÙÈÌÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Î·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ·˘ÙfiÓ ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È ÌÂÁ¿ÏË ÙÔÌ‹ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ê·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ‰·¿Ó˘ Î·È Ù˘ ‰·¿Ó˘ ˘Á›·˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË fiÚˆÓ ÁÈ· Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·, ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ Ê·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ‰·¿Ó˘. ∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ, Ì¿ÏÈÛÙ·, fiÙÈ Ë ÂÎÙÈÌÒÌÂÓË Ì›ˆÛË Ù˘ Ê·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ‰·¿Ó˘ ı· Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi 1,3 ‰ÈÛ. Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ Ó¤·˜ Ï›ÛÙ·˜, Ë Ô-

Ô›· ı· ˘ÔÁÚ·Ê› ÚÈÓ ÙÔ ¶¿Û¯·. ΔÔÓ Êfi‚Ô fiÙÈ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ, ·ÏÏ¿ ÂÈ‚Ú·‰‡ÓÂÈ, ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙÔ ¢’ ∫¶™, ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡¢, ∫. ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜, ηıÒ˜ “·ÓÙ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˘ÚÂÙˆ‰Ò˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ·˘Ùfi ÙÔ ÂÓÙ¿ÌËÓÔ ‰ÂÓ Î·Ù¤ÛÙË ÂÏȉÔÊfiÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÙfiÔ˘” . ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜, ‰Â, ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· ÙËÓ ÙÈÌÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ Ê·ÚÌ¿ÎÔ˘, ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ ÂÓÒ ÎÈÓÂ›Ù·È ÚÔ˜ ÌÈ· Û¯ÂÙÈο ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË Î·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·ÔÊ¿ÛÂȘ, “¤ÙÛÈ fiˆ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÙÔ ÔÏ˘Û¯È‰¤˜ ÛÎËÓÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ Ê·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜” , Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÎÈ Â‰Ò ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ô˘

ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÂÓ ·ÁÓÔ›· ÙÔ˘ ÎÏÂÌ̤ÓË ÂÈÙ·Á‹ ¶ÔÛfi ‡„Ô˘˜ 10.800 ¢ÚÒ ÂÍ·ÚÁ‡ÚˆÛ ·fi ˘ÔηٿÛÙËÌ· ȉȈÙÈ΋˜ ÙÚ¿Â˙·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÂÓ ·ÁÓÔ›· ÙÔ˘ fiˆ˜ ·ԉ›¯ÙËΠÎÏÂÌ̤ÓË ÂÈÙ·Á‹ 43¯ÚÔÓÔ˜ ȉȈÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ οÙÔÈÎÔ˜ μfiÏÔ˘. √ 43¯ÚÔÓÔ˜ ÚÔÛ‹Ïı ÛÙȘ 10 ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ Ì‹Ó· ÛÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ Î·È ÂÍ·ÚÁ‡ÚˆÛ ÙËÓ

Ú¤ÂÈ. “∂Í·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÂÈÏÔÁ‹” , ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ô ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÃÚ. ¶·Ô˘ÙÛ‹˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ì ÙË Û˘Ó¤ÚÁÂÈ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÎÈ ·Ó ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ê·ÚÌ¿ÎÔ˘, ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ı· Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi, Ô˘ “ı· ÙÚ›‚Ô˘Ì ٷ Ì¿ÙÈ· Ì·˜” . ΔÔ ∫∫∂ ηٷ„‹ÊÈÛ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, Ì ÙÔÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ÂÎÚfiÛˆÔ ¡. ∫·Ú·ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ Ó· ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ “·ÓÙ› Ó· Û˘˙ËÙԇ̠ÙÈ Â›Ó·È ÙÔ ∂™¶∞ Î·È ÙÈ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡˜ ¤¯ÂÈ, Û˘˙ËÙԇ̠ÙÔ Ò˜ ı· ÙÔ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙԇ̔ , ηıÒ˜ -fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ- ı· ·ÔηχÙÔÓÙ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ·˘Ù¿ Ù· ÂÚ› “Â·Ó¿ÛÙ·Û˘” ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∂Π̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ §∞√™, Ô ÎÔÈÓÔ-

‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ∞ÛÙ. ƒÔÓÙÔ‡Ï˘ ÂͤÊÚ·Û ÂÈʇϷÍË ÁÈ· ÙÔ ·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Ì ÙË Ú‡ıÌÈÛË ¤Ó·˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ï·ıÒÓ, ÏfiÁˆ Û˘Ó¯ÒÓ ·Ó·ÙÈÌÔÏÔÁ‹ÛˆÓ. ∞fi ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ Ô ¶. §·Ê·˙¿Ó˘ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÌÈ· “·Ú·ÁˆÁÈ΋ ¤ÚËÌÔ” , Ë ÔÔ›· ÎÏÈÌ·ÎÒÓÂÙ·È ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ı· ¤¯Ô˘Ì ·Ó¿Ù˘ÍË -2. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ô˘ ÚÔοÏÂÛÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È ¤ˆ˜ ÙȘ 31 ª·˝Ô˘ ÙÔ˘ 2010 Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·˜ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ·fi ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ·›ÙËÛË ˘·ÁˆÁ‹˜ ÛÙÔ Δ∂ª¶ª∂.

ÂÈÙ·Á‹. ∞ÚÁfiÙÂÚ·, ˆÛÙfiÛÔ, ‰È·ÈÛÙÒıËΠ·fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ fiÙÈ Ë ÂÈÙ·Á‹ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ¤ÓÙ˘Ô ÎÂÓfi, ηıÒ˜ ›¯Â ‰Ëψı› Ë ·ÒÏÂÈ¿ Ù˘ ÛÙȘ 8 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2007 ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. √ 43¯ÚÔÓÔ˜ ȉȈÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÂȉÔÔÈ‹ıËΠۯÂÙÈο Î·È Â¤ÛÙÚ„ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙·. ΔÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ηٷÁÁ¤ÏıËΠ¯ı˜ ·fi ÙÔÓ ˘ԉȢı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ μfiÏÔ˘, Ë ÔÔ›· ‰ÈÂÓÂÚÁ› Î·È ÙËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË.


M·ÁÓËÛ›· 11

¶∂ª¶Δ∏ 25 ª∞ƒΔπ√À 2010

ªÂ ÙËÓ ·Ú¤Ï·ÛË ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ

∫ÔÚ˘ÊÒÓÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘ §fiÁˆ ÎÚ›Û˘ ‰ÂÓ ı· ·ÚÂÏ¿ÛÔ˘Ó Ê¤ÙÔ˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ù· Ì˯·ÓÔΛÓËÙ· ÙÌ‹Ì·Ù·

ª

 ÙËÓ ·Ú¤Ï·ÛË Ì·ıËÙÒÓ, ÚÔÛÎfiˆÓ, ÌÂÏÒÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Î·È ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ™ˆÌ¿ÙˆÓ ∞ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ™ÙÚ·ÙÔ‡ Ë ÔÔ›· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÎÔÚ˘ÊÒÓÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ μfiÏÔ ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘. 줂·È· ÏfiÁˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ‰ÂÓ ı· ·ÚÂÏ¿ÛÔ˘Ó Ù· Ì˯·ÓÔΛÓËÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÎÔÚ˘ÊÒÓÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· Î·È ÔÈ Ï·ÙÚ¢ÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi ÙÔ˘ ¢·ÁÁÂÏÈÛÌÔ‡ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘, ÂÓÒ ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ “∫ÔÚ‰¿ÙÔ˜” ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È Ë ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Â¤ÙÂÈÔ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

ΔËÓ Â¤ÙÂÈÔ ·fi ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔÓ ÙÔ‡ÚÎÔ Î·Ù·ÎÙËÙ‹ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· Ô ÂÏÏËÓÈÛÌfi˜ Î·È Ë √ÚıÔ‰ÔÍ›·. ™‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 7 ÙÔ Úˆ› ı· ÛËÌ¿ÓÔ˘Ó ¯·ÚÌfiÛ˘Ó· ÔÈ Î·Ì¿Ó˜ ÙˆÓ ÂÎÎÏËÛÈÒÓ Î·È Ë ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋ ı· ÂÚȤÏıÂÈ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ı· ·È·Ó›˙ÂÈ ıÔ‡ÚÈ· Î·È ÂÌ‚·Ù‹ÚÈ·. ∏ Â›ÛËÌË ‰ÔÍÔÏÔÁ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ÌËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi Ó·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ›, ¯ÔÚÔÛÙ·ÙÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË Î. πÁÓ·Ù›Ô˘ Î·È ÌÈÛ‹ ÒÚ· ·ÚÁfiÙÂÚ· ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÂÈÌÓËÌfiÛ˘ÓË ‰¤ËÛË Î·È Î·Ù¿ıÂÛË ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ ÛÙÔ ÌÓËÌÂ›Ô ÙˆÓ ∏ÚÒˆÓ. ∏ ·Ú¤Ï·ÛË ÚÔ ÙˆÓ ÂÈÛ‹ÌˆÓ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ Ô ÂȉÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ∂ÈıˆÚËÙÒÓ ∂ÏÂÁÎÙÒÓ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î. ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜ ªÔ˘Ú‰¿Ú·˜. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ÔÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙ· ÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ï‹ÙÙÔ˘Ó Î·È ÙËÓ ·Ú¤Ï·ÛË. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Î·È ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ·Ú¤Ï·Û˘ Î. ¡›ÎÔ˜ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ “ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·Ú¤Ï·ÛË ‰ÂÓ ı· ·ÚÂÏ¿ÛÔ˘Ó Ù· Ì˯·ÓÔΛÓËÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Î·È Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜. ∫·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ· Ë ·Ú¤Ï·ÛË ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ 60 ÏÂÙ¿. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ʤÙÔ˜ ›¯·Ì ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·fi ÔÏÏ¿ ۈ̷Ù›· Î·È Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·Ú¤Ï·ÛË. ™˘ÓÔÏÈο ÔÈ

● Afi ÙȘ ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙÔ BfiÏÔ Ì ηٿıÂÛË ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ ÛÙÔ MÓËÌÂ›Ô ÙˆÓ HÚÒˆÓ ·fi Ì·ıËÙ¤˜

Ì·ıËÙ¤˜, ÔÈ ÚfiÛÎÔÔÈ Î·È ÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Ô˘ ı· ·ÚÂÏ¿ÛÔ˘Ó, ı· ·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ 2.000”.

°ÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ô π. N·fi˜ Ù˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜ Ãı˜ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜ ÙÂϤÛÙËÎÂ Ô ·ÓËÁ˘ÚÈÎfi˜ ÂÛÂÚÈÓfi˜ ÁÈ· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌÔ‡ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘, ÂÓÒ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë ÏÈÙ¿Ó¢ÛË Ù˘ ÈÂÚ‹˜ ÂÈÎfiÓ·˜ Ù˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜. ™ÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È Ë ΔÈÌ›· ∑ÒÓË Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜ ı· ÙÂÏÂÛÙ› Ë ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ ı›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.

√È ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ √È ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Â¤ÙÂÈÔ ÍÂΛÓËÛ·Ó ¯ı˜. ™Ù· Û¯ÔÏ›· ÙÔ Úˆ› Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÂÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ··ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÔÈ‹Ì·Ù·, Ó· ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ ÂÔ¯‹˜

ÂΛӢ Î·È Ó· ·›˙Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· ı·ÙÚÈο Ì ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi ˙˘Áfi. ™ÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ªÓËÌÂ›Ô ÙˆÓ ∏ÚÒˆÓ ÂÈÌÓËÌfiÛ˘ÓË ‰¤ËÛË Î·È Î·Ù¿ıÂÛË ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ. ∏ ·ÚÌfi‰È· ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ·È‰Â›·˜ Î. ∂‡Ë ∞‰·Ì¿ÎË ÙfiÓÈÛ ÁÈ· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂıÓÈ΋ Â¤ÙÂÈÔ ˆ˜ “ÔÈ Ó¤ÔÈ Ì·˜ ÙÈÌÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ Ì·˜ ÁÈ· ÂÏ¢ıÂÚ›·, ÂıÓÈ΋ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·. ™‹ÌÂÚ·, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ Â›Ó·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, Î·È ÁÈ· ÙȘ ·Í›Â˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ Ó¤ÔÈ, ·ÏÏ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô˘Ó Î·È fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. §fiÁˆ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó, ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Û ¿ÏÏ· Â›‰· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÎÔ‹ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜”. ™ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂıÓÈ΋ Â¤ÙÂÈÔ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶·Ù·‚¿Ï˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ “ÔÈ ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ 21’ ÂÓÛ¿ÚÎˆÛ·Ó ÙËÓ ÙfiÏÌË, ÙËÓ ·ÚÂÙ‹ Î·È ÙËÓ ·Á¿Ë ÁÈ· ÙËÓ Â-

ÀÏÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ∫∂∫∞¡∂ª Î·È ÙÔ ∫∂∫

ªÂϤÙË ÁÈ· ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË À§√¶√π∏£∏∫∂ ·fi ÙËÓ ∫∂-

∫∞¡∂ª ∞∂ Î·È ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ ¢ÔÌ‹, ÌÂϤÙË Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ÚÔÒıËÛ˘ Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ηٿÚÙÈÛ˘. ∏ ÌÂϤÙË ÂÎÔÓ‹ıËΠÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ·‡ÍËÛË Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ηٿÏÏËÏˆÓ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì›·˜ ‰ÔÌ‹˜ ÚÔÒıËÛ˘ Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÚÔ-

ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ηٿÚÙÈÛ˘. ª¤Ûˆ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ·ÔÙ˘ÒıËÎ·Ó ÔÈ Â˘Úˆ·˚Τ˜ Î·È ÂıÓÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Î·È ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘, Ë ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ‰ÔÌ‹, ÔÈ ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È Ô ÂÍÔÏÈÛÌfi˜, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Â¤Ó‰˘Û˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Ù˘ ‰ÔÌ‹˜ ÚÔÒıËÛ˘ Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘. Δ¤ÏÔ˜, ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠÈÏÔÙÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·ÙÔÌÈÎÒÓ Ê·Î¤ÏˆÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÁÈ· 20 ηٷÚÙÈÛı¤ÓÙ˜ Î·È ·Ó·ÊÔÚ¿ (report) ÁÈ· ÙËÓ ÈÏÔÙÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ‚·ÛÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ‰ÔÌ‹˜ ÚÔÒıËÛ˘ Ù˘ ·-

·Û¯fiÏËÛ˘ Â›Ó·È Ë ‰È¿ÁÓˆÛË Î·È Ë ÂÍ·ÙƠ̂΢ÛË ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙˆÓ Î·Ù·ÚÙÈ˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Û‡˙¢ÍË ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫∂∫∞¡∂ª ∞∂ ñ ¢ÔÌ‹ ∫∂∫, Î. ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë ¢ÔÌ‹, ÙÔ ∫∂∫ Ù˘ ∫∂∫∞¡∂ª ∞∂ ¤¯ÂÈ ·ԉ‰ÂÈÁ̤ÓË ÂÌÂÈÚ›· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÚÔÒıËÛ˘ Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ·ÊÔ‡ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ¤¯ÂÈ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ Ì ÂÈÙ˘¯›· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË Î·È ÙȘ ›Û˜ ¢ηÈڛ˜ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›·.

Ï¢ıÂÚ›·. √È ·ÁÒÓ˜ Î·È ÔÈ ı˘Û›Â˜ ÙÔ˘˜ ·˜ ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÊˆÙÂÈÓfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÁÈ· Ì·˜ ÙÔ˘˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÒÛÙ ӷ ÔÚ¢Ùԇ̠ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÚfiÔ‰Ô”. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ 3Ô˘ °Ú·Ê›Ԣ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ™Ô‡ÚÏ·˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ Ë Ì·ıËÙÈÒÛ· ÓÂÔÏ·›· Ì ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËÎ·Ó ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ·ÔÙ›ÂÈ ÙÔÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÊfiÚÔ ÙÈÌ‹˜ ÛÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ 1821. ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÙ¤ Â›Î·ÈÚÔ.

∂Ή‹ÏˆÛË ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ΔÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡, fiˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ, ¤ÙÛÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜, ÙËÓ ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi Ù˘ 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘ ÙÔ˘ 1821, Ë ÔÔ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙÔ ∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ “°È¿ÓÓ˘ ∫ÔÚ‰¿ÙÔ˜”

ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ “∞ϤͷӉÚÔ˜ ¢ÂÏÌÔ‡˙Ô˜” ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: - ¶ÚÔÛÊÒÓËÛË ÙÔ˘ ¶Ú‡Ù·ÓË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∫·ıËÁËÙ‹ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ π. °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿ÓË. - ÷ÈÚÂÙÈÛÌfi˜ ·fi ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î. ∞ϤÎÔ μÔ‡ÏÁ·ÚË. - √ÌÈÏ›· ÙÔ˘ ∫·ıËÁËÙ‹ °ÏˆÛÛÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ ºÈÏÔÛÔÊÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Î. ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˘ ÷ڷϷÌ¿ÎË, Ì ı¤Ì·: “∏ ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ 1821”. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ̤ÏË ÙˆÓ ªÔ˘ÛÈÎÒÓ ™˘ÓfiÏˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ˜ ÙˆÓ ªÔ˘ÛÈÎÒÓ ™˘ÓfiÏˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜-ΔÌ‹Ì· ªÔ˘ÛÈ΋˜ ∂ÈÛÙ‹Ì˘ Î·È Δ¤¯Ó˘. À‡ı˘ÓÔÈ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ Â›Ó·È ÔÈ Î.Î. °È¿ÓÓ˘ ∑·Ú›·˜, £‡ÌÈÔ˜ ∞Ù˙·Î¿˜, ™ˆÎÚ¿Ù˘ ™ÈÓfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ô ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ Δ˙ÈÙ˙È̛η˜.

∞¿ÓÙËÛË Û £·Ó. ¡¿ÎÔ ÁÈ· ÏÈÌÂÓÈο ¤ÚÁ· ÛÙÔ ¡ÔÌfi ™Δ∏¡ ÂÚÒÙËÛË Ô˘ ›¯Â η-

Ù·ı¤ÛÂÈ ÛÙȘ 18/2/2010 Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î. §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË, Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ¶·ÙËÙ‹ÚÈ Î·È ÛÙÔ ·ÏÈ¢ÙÈÎfi ηٷʇÁÈÔ ÛÙÔÓ fiÚÌÔ ÙÔ˘ μfiÙÛË ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¤Ï·‚ ·fi ÙËÓ Î. ˘Ô˘ÚÁfi ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ·¿ÓÙËÛË: °È· ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ¶·ÙËÙ‹ÚÈ fiÙÈ ÚÔˆıÂ›Ù·È Ë ªÂϤÙË ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ (Master Plan) ÙÔ˘ ÏÈ̤ӷ, fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÙÂı› Ë ÂÈηÈÚÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÏÈ¿˜ ÌÂϤÙ˘ ÏÈ̤ӷ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î·È fiÙÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·;˜. °È· ÙÔ ·ÏÈ¢ÙÈÎfi ηٷʇÁÈÔ ÛÙÔÓ fiÚÌÔ ÙÔ˘ μfiÙÛË fiÙÈ ¤¯ÂÈ ˘Ô‚ÏËı› ÚfiÛÊ·Ù· ·fi ÙËÓ ∫ÙËÌ·ÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜ ÌÂϤÙË Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ¯Ú‹Û˘ ·ÈÁÈ·ÏÔ‡, ·Ú·Ï›·˜, ı·Ï·ÛÛ›Ô˘ ¯ÒÚÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¤ÚÁÔ, Ë ÔÔ›· ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜. √ Î. ¡¿ÎÔ˜ ¤Î·Ó ÙËÓ ÂÍ‹˜ ‰‹ÏˆÛË: “¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·fi ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË Ù˘ Î. ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÌfiÓÔ Î·Ï¤˜ ÚÔı¤ÛÂȘ Î·È Ù›ÔÙ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ. ¢ÂÓ ÚÔ·ÙÂÈ Ô‡Ù ÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÂÎfiÓËÛ˘ ÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ, Ô‡Ù ÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ, Ô‡Ù ÔÈ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ·˘ÙÒÓ, Ô‡ÙÂ Ë ‰¤ÛÌ¢ÛË ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘˜. ¶ÚÔÛˆÈο ı· Â·Ó¤Ïıˆ Î·È ı· Û˘Ó¯›Ûˆ Ó· ·ÛÎÒ ›ÂÛË ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÁÈ· Ù· ÛËÌ·ÓÙÈο ·˘Ù¿ ¤ÚÁ· ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ Î·È fi¯È ÁÈ· Êχ·Ú˜ Î·È ·ÓÔ‡ÛȘ ˘ËÚÂÛȷΤ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ”.


M·ÁÓËÛ›· 12 √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫¿ÚÏ·˜ ÁÈ· ·Ú‰Â˘ÙÈο ¤ÚÁ· ¶√§À ÌÈÎÚ‹ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ ÚÒÙË “‰fiÛË” -ÙˆÓ 500.000 ¢ÚÒ- Ô˘ ‰¤ÛÌ¢Û ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ ÁÈ· ÙÔ ·Ú‰Â˘ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ £·Ó. ¶··‰‹Ì·˜. ∞ӷʤÚÂÈ ˆ˜ ÙÔ ÔÛfi Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯·ÌËÏfi Î·È ‰ÂÓ ·ÚΛ Ô‡Ù ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫¿ÚÏ·˜, Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶∂Ãø¢∂ ›¯Â ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ fiÙÈ ı· ‰ÒÛÂÈ Ù· 10 ÂÎ. ¢ÚÒ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Û ÚÒÙË Ê¿ÛË, ˆÛÙfiÛÔ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ‰fiıËηÓ. “ΔÒÚ· Ì ÙȘ 500.000 ¢ÚÒ ÙÈ ¤ÚÁÔ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ” ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È Î·È ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ·Ú‰Â˘ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ·Ó·Û‡ÛÙ·Û˘ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜ Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·. Œ¯ˆ ÙÔÓ›ÛÂÈ ÚÔ˜ οı ηÙ‡ı˘ÓÛË fiÙÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ Á›ÓÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· ÙÔ ·Ú‰Â˘ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙfiÙ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ó¤Ó· fiÊÂÏÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹” . ¶ÚÔÛı¤ÙÂÈ ˆ˜ ·Ó ‰ÂÓ ‰ÈÔ¯ÂÙ¢ıÔ‡Ó Ù· ÓÂÚ¿ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ ÛÙ· ¯ˆÚ¿ÊÈ·, ÁÈ· Ó· ηı·Ú›ÛÂÈ Î·È ÙÔ ÓÂÚfi, ÙfiÙÂ Ë Ï›ÌÓË ı· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ‚¿ÏÙÔ˜. “∂¿Ó ‰ÂÓ ‚È·ÛÙÔ‡Ó Î·È ‰ÂÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ÙfiÙ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ı· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ı· Â›Ó·È Ì›· “ÙÚ‡· ÛÙÔ ÓÂÚfi” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙÔ ·Ú‰Â˘ÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Û ̋ÎÔ˜ 5,5 ¯ÏÌ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ¤¯ÂÈ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ. √È ·ÁÚfiÙ˜ Â›Ó·È ·Ó‹Û˘¯ÔÈ ÁÈ·Ù› ¯¿ÓÂÙ·È ÔχÙÈÌÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ô ˘‰ÚÔÊfiÚÔ˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÌÂÈÒÓÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Î·È ˘Ô‚·ıÌ›˙ÂÙ·È Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ.

∂ΉËÏÒÛÂȘ ÛÙÔ ∫∞¶∏ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜ ¶ƒ∞°ª∞Δ√¶√π∏£∏∫∂ ÌÂ

ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ë ÙÈÌËÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ∫∞¶∏ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ·Ú¿ÚÙËÌ· Ù˘ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜, ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ 1821, Ì ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔÓ Î. ¢·Ì›ÁÔ °È¿ÓÓË, Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “√È º›ÏÔÈ ÙÔ˘ ΔÚ¤ÓÔ˘” Î·È ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∂›Û˘, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ‰‡Ô ÂÓËÌÂÚˆÙÈΤ˜ È·ÙÚÈΤ˜ ÔÌÈϛ˜ Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒıËÎ·Ó ·fi ÙȘ ÓÔÛËχÙÚȘ ÙÔ˘ ∫∞¶∏ ™ÌfiÚÔ˘ ∑ˆ‹ Î·È ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ™Ô‡Ï· ÁÈ· “√˘ÚÔÏÔÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡Ó ¿ÓÙÚ˜ Î·È Á˘Ó·›Î˜” , Ì ÔÌÈÏËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ ªÔÏÔ̇ÙË, È·ÙÚfi √˘ÚÔÏfiÁÔ, Î·È £ˆÌ¿ §Ô‡Î·, È·ÙÚfi ¶·ıÔÏfiÁÔ, ÛÙÔ 3Ô ·Ú¿ÚÙËÌ· ÛÙË ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Î·È ÛÙÔ 2Ô ·Ú¿ÚÙËÌ· ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘, ÛÙȘ Ôԛ˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÌÂÏÒÓ. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ÔÌÈÏÈÒÓ ¤ÁÈÓÂ Û˘˙‹ÙËÛË ¿Óˆ Û ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤ıÂÛ·Ó ÔÈ ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ı¤Ì·.

¶∂ª¶Δ∏ 25 MAPTIOY 2010

“¢ÂÓ Â›Ó·È ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈο Ù· ÚÒÙ· ÌËӇ̷ٷ” ϤÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂™μ

¶ÚÔÛ‰Ô˘ Î·È ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÂÌfiÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î›ÓËÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

Ҧ

ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÔÏÏ¿...” . ªÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ - ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î. ∞ϤÎÔ˜ ª·Á·ÏÈfi˜ ÂÚȤÁÚ·„ ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ Î·È Î·Ù·ÛÙËÌ·Ù·Ú¯ÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Î·È ÎÔÚ˘ÊÒÓÂÙ·È ÙË ªÂÁ¿ÏË ∂‚‰ÔÌ¿‰·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó 300 ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ

Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ƒÂÔÚÙ¿˙: £∞¡∞™∏™ ∫. μ√°π∞Δ∑∏™

Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ∞ϤÎÔ˜ ª·Á·ÏÈfi˜, “ÙËÓ ÚÒÙË Â‚‰ÔÌ¿‰· οÙÈ ÎÈÓ‹ıËΠÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿” Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “¶¿ÓÙˆ˜, ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Ôχ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ Ë Î¿ı Âȯ›ÚËÛË, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÚÔÛ‰Ô˘ Â›Ó·È ˘„ËϤ˜. ŸÌˆ˜ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ Ù›ıÂÙ·È Â›Ó·È Â¿Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ÍÔ‰¤„Ô˘Ó Ì¤Û· ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. ¢ÈfiÙÈ Ù· ÚÒÙ· ÌËӇ̷ٷ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È Ôχ ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈο. ∞ÊÔ‡, ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ô˘ ‹Ù·Ó Ì›· ηϋ Î·È ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂÏ·Ù›·, ‹‰Ë Ì·˜ ϤÓ fiÙÈ ‚ϤÔ˘Ó ÙË Ì›ˆÛË ÛÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Î·È Î¿ÔÈ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ı· “¤ÚȯӷӔ ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿, fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ∂™¶∞, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ. ™‡ÓıËÌ· fiÏˆÓ ·˜ Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ Ë ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÓÒ Î·È ·˘Ù‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÚÎÔ‡ÓÙˆ˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Î·È Ó· ·Ú¤¯ÂÈ Î·Ïfi ۤڂȘ ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜.

∞ÏÏ¿ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ Î·È Ôχ ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ¤ÍÔ‰·” . ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ·fi ÙË ªÂÁ¿ÏË ∂‚‰ÔÌ¿‰· ÍÂÎÈÓ¿ Ó¤Ô ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi ˆÚ¿ÚÈÔ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ıÂÚÈÓfi ˆÚ¿ÚÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ.

°È· ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ £ÂÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ô˘ ·Ó¤Ï·‚Â Ë ∂.™.∂.∂., ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘, Ô √∞∂¢ Î·È Ë °™∂μ∂∂, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ· ·ÚÔ¯‹ ¤ÎÙˆÛ˘ Û ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ Ì ÙËÓ Â-

›‰ÂÈÍË Î¿ÚÙ·˜ ·ÓÂÚÁ›·˜. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ οı Âȯ›ÚËÛ˘ Â›Ó·È ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋ Î·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ¤ÎÙˆÛ˘ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË Î·È ‰ËÏÒÓÂÙ·È ÂÁÁڿʈ˜ ÛÙÔÓ ∂ÌÔÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Û·Ê¤˜ fiÙÈ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·˘Ù‹ ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÙ·È ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÂÎÙÒÛÂˆÓ Î·È ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ›‰Ë Ô˘ Â›Ó·È Û ÚÔÛÊÔÚ¿. ∏ ·Ó·ÁÁÂÏ›· Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ı· Á›ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ·Ó¿ÚÙËÛ˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ·Ê›Û·˜ ÛÙȘ ÚÔı‹Î˜ ‹ ‚ÈÙÚ›Ó˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ì ÙÔ Û‹Ì· “™Àªª∂Δ∂Ãø” . ∏ Âȯ›ÚËÛË, Ë ÔÔ›· ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙË ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ù˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ‰ËÏÒÛÂÈ ÂÁÁڿʈ˜ ÛÙÔÓ ∂ÌÔÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ μfiÏÔ˘. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 25479 Î·È 22366. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ∞Ï. ª·Á·ÏÈfi˜, “ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔ¯ˆÚ¿ ηÓÔÓÈο Î·È Û ·˘Ùfi ·›ÚÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÂÚ›Ô˘ 300 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ” Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “Δ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È Î·ı·Ú¿ ÎÔÈÓˆÓÈο. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· ¿ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ηϿ.

∞Ú¯›˙Ô˘Ó ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ∞ƒÃπ∑√À¡ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ·fi ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ÁÈÔÚÙÒÓ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. ªÈÎÙ¿ ÎÏÈÌ¿ÎÈ· Ù˘ ¡∞ª ı· ÔÚÁÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Û¯·ÏÈÓ‹ ·ÁÔÚ¿ ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ∂‚‰ÔÌ¿‰·˜. ∞fi ÙË ªÂÁ¿ÏË ¢Â˘Ù¤Ú·, ¤Ú·Ó ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ Ô˘ ı· ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ͯˆÚÈÛÙ¿, ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ı· ‚ÁÔ‡ÓÂ Î·È ÌÈÎÙ¿ ÎÏÈÌ¿ÎÈ·, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓ· ·fi ¤Ó· ÁˆfiÓÔ, ¤Ó·Ó ÎÙËÓ›·ÙÚÔ, ¤Ó· ÁÈ·ÙÚfi Î·È ¤Ó· ̤ÏÔ˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∂ÌÔÚ›Ô˘. √È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÙˆÓ ÌÈÎÙÒÓ ÎÏÈ̷ΛˆÓ ı· Â›Ó·È Î·ıËÌÂÚÈÓÔ› Î·È ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ÂÓÒ ı· ÂÎÙ›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ›˜ Î·È ¯ÔÓ‰ÚÂ-

ÌfiÚÔ˘˜ ¤ˆ˜ ÙË ÏÈ·ÓÈ΋ ÒÏËÛË. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ, Â›Ó·È Ë ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜, ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ ÙÚÔʛ̈Ó, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÂÚÈÊÚÔ‡ÚËÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÓÙfiÈˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹˜ Ó· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·Û¯·ÏÈÓfi Ô‚ÂÏ›·, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· Û˘Óԉ¢ÙÈο Ô˘ ı· ‰ÂÛfi˙Ô˘Ó ÛÙÔ ·Û¯·ÏÈÓfi ÙÚ·¤˙È. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ú¿ÌÂÙÚÔ˜ fï˜ ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ÁÈ· ÙË ıˆÚ¿ÎÈÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, Â›Ó·È Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜. ∏ ¡∞ª, Ì ÂÁ¯ÂÈÚ›‰Èfi Ù˘ ·¢ı‡ÓÂÈ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎfi ÎÔÈÓfi. √È Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÔÓÙ·È Ó· ·ÁÔÚ¿-

˙Ô˘Ó ·ÌÓÔÂÚ›ÊÈ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙȘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ÛÊÚ·Á›‰Â˜ ÎÙËÓÈ·ÙÚÈÎÔ‡ Î·È ˘ÁÈÂÈÓÔÌÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘, Ó· Â›Ó·È ÛÙÂÁÓ¿ ÎÈ fi¯È ÁÏÔÈÒ‰Ë, Ó· ¤¯Ô˘Ó ÎÚ¤·˜ Ì ¯ÚÒÌ· ÚÔ‰·Ïfi, Ó· Â›Ó·È Î·ı·Ú¿ Î·È Î·ÏԉȷÙËÚË̤ӷ, Ó· ÌËÓ ·Ó·‰›‰Ô˘Ó ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ ÔṲ̂˜ Î·È Ù· ÛÏ¿¯Ó· ÙÔ˘˜ Ó· ÌË Ê¤ÚÔ˘Ó Ô˙›‰È· Î·È Î‡ÛÙ˜. Δ· ηÙ„˘Á̤ӷ ·Ú·ÚÔ˚fiÓÙ· (Û˘ÎˆÙ·ÚȤ˜ Î·È ¤ÓÙÂÚ·) Ú¤ÂÈ Ó· ˆÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÂӉ›ÍÂȘ. Δ· Ù˘ÚÈ¿ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÏÏÔȈ̤ӷ Î·È Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÔÛÌ‹ Î·È Á‡ÛË Î·È Ù· ·ÏÏ·ÓÙÈο ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÁÏÔÈÒ‰Ë Û‡ÛÙ·ÛË Î·È Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ‰˘Û¿ÚÂÛÙË ÔÛÌ‹ ‹ Á‡ÛË.

∂ÈηϤÛÙËΠ“·Úfi‚ÏÂÙÔ ÎÒÏ˘Ì· ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘”

¢ÂÓ ÚÔÛ‹Ïı·Ó ÛÙËÓ ÙÚÈÌÂÚ‹ Û‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ·ÔχÛÂȘ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ª∂Δ∫∞ ¢∂¡ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ù˘ ª∂Δ∫∞ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜, fiÔ˘ ı· ··ÓÙÔ‡Û ÙÂÏÈο ÛÙÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÁÈ· Â·Ó·ÚfiÛÏË„Ë ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·ÔÏ˘Ì¤ÓˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ∫ÒÛÙ· μÔÁÈ·Ù˙‹, μ·Û›ÏË ∫·Ï·ÓÙ˙‹ Î·È ∞ϤÍË ¶·˘Ï›‰Ë. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Î·È ÙÔ ∂∫μ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘, “Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ̛· Ó¤· Â›‰ÂÈÍË ÂÚÁÔ‰ÔÙÈ΋˜ ·‰È·ÏÏ·Í›·˜ Î·È ÚÔÎÏËÙÈ΋˜ ··Í›ˆÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜” . ŒÙÛÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ù˘ ª∂Δ∫∞ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·ÓÙ› Ó· ÛÙ›ÏÂÈ ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆfi Ù˘, ÚÔÙ›ÌËÛ ӷ ÛÙ›ÏÂÈ Ì›· ÂÈÛÙÔÏ‹, Ì›· ÒÚ· ÚÈÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ, fiÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ “˘‹ÚÍ ·Úfi‚ÏÂÙÔ ÎÒÏ˘Ì· ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Î. ª·Ì¿ Ó· ·Ú¢ÚÂı›” . ◊‰Ë ÂΛ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘ ∂∫μ Ô Úfi‰ÚÔ˜, Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î.Î. ∞ı·Ó.

¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜, °ÂˆÚÁ. ∫›ÙÛÈÔ˜ Î·È ∫ˆÓ. ™ÙÂÚÁ›Ô˘, ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ª∂Δ∫∞ ÔÈ Î.Î. ∂. ΔÛÈÙÛÈÎÏ‹˜ Úfi‰ÚÔ˜, ΔÚ. μÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Î·È ¶. ΔÛÈÚÁԇϷ˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜, fiˆ˜ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¶√∂ª. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ∂∫μ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙË Î·È ·ÚÂÏ΢ÛÙÈ΋, ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ Ó· ‰˘Ó·ÌÈÙ›ÛÂÈ Î·È ¿ÏÏÔ ÙÔ Îϛ̷, ·Ú¿ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ ÂÈÚ‹Ó˘ Î·È ÙˆÓ Î·ÏÒÓ Ù˘ Û¯¤ÛÂˆÓ Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·” . ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ‰‹ÏˆÛ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: “™ÙȘ 17 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010 Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î. ƒÔ‚¤ÚÙÔ˜ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ˆ˜ ÚÔ‰Ú‡ˆÓ Ù˘ Û˘ÌÊȈÏÈÙÈ΋˜ Û‡Û΄˘, ‰‹ÏˆÛ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ·ÌÊÔÙ¤ÚˆÓ ÙˆÓ ÌÂÚÒÓ (ÂÚÁÔ‰fiÙÚÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›-

·˜- ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ) fiÙÈ ÔÈ ·ÔχÛÂȘ Â›Ó·È ¿Î˘Ú˜ Î·È ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÈÛ¯˘Ú‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ı¤ÛË Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Ë ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ·Ó¿ÎÏËÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·ÔχÛÂˆÓ Î·È fiÚÈÛÂ Û˘ÌÊȈÏÈÙÈ΋ Û‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙȘ 24 ª·ÚÙ›Ô˘, ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ‰ËÏ·‰‹. ™‹ÌÂÚ· ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙË ÌË ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Ô˘ ÚÔÛ¯ËÌ·ÙÈο ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ÚÔÛ‹Ïı ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÎÈ ÂÓÒ ‹‰Ë ÂÌ›˜ ›¯·Ì Êı¿ÛÂÈ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, ·ԉ¯fiÌ·ÛÙ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. ¢ËÌ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˘ ÁÈ· ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Û ¿ÏÏË ËÌÂÚÔÌËÓ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘, Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ ›‰È˜ Ì ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Î. ƒÔ‚¤ÚÙÔ˘ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘” .

Ÿˆ˜ ‹Á ηϿ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÙȘ ÂÎÙÒÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜, ¤ÙÛÈ Î·È ·˘Ùfi ı· ¤¯ÂÈ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË” .

ΔÔ ˆÚ¿ÚÈÔ

∂Í¿ÏÏÔ˘ ·fi ÙÔÓ ∂ÌÔÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ Ô˘ ı· ÈÛ¯‡ÂÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙË ªÂÁ¿ÏË ∂‚‰ÔÌ¿‰· Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: -ª. ¢Â˘Ù¤Ú·, ª. ΔÚ›ÙË, ª. ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ª. ¶¤ÌÙË ·fi ÙȘ 8.30 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ·fi ÙȘ 5.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ¤ˆ˜ ÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. -ª. ¶·Ú·Û΢‹ ·fi ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¤ˆ˜ ÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. -ª. ™¿‚‚·ÙÔ ·fi ÙȘ 8.30 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙȘ 2.30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÎÏÂÈÛÙ¿. -∫ÏÂÈÛÙ¿ ı· Â›Ó·È Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ·Ó‹ÌÂÚ· Î·È ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ë̤ڷ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ÒÚ·˜ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ 28 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010 ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î·È Ë ·ÏÏ·Á‹ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. ™‡Ìʈӷ ÏÔÈfiÓ Ì ÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ Ô˘ ı· ÈÛ¯‡ÂÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Î·È ÁÈ· fiÏË ÙË ıÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: -¢Â˘Ù¤Ú·, ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ·fi ÙȘ 8.30 .Ì. ¤ˆ˜ ÙȘ 2.30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ·fiÁÂ˘Ì· ÎÏÂÈÛÙ¿. -ΔÚ›ÙË, ¶¤ÌÙË Î·È ¶·Ú·Û΢‹ ·fi 8.30 .Ì. ¤ˆ˜ 2.30 Ì.Ì. Î·È 5.30-9 Ì.Ì. -∫˘Úȷ΋ Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ı· Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙ¿.

∂ÎÛÙÚ·Ù›· ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ª∂°∞§∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· η-

ı·ÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ Á›ÓÂÙ·È ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. ™ÙË Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÂÓÂÚÁ¿ Û‡ÏÏÔÁÔÈ, ÊÔÚ›˜ Î·È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ηıÒ˜ Î·È Ë ∂ıÂÏÔÓÙÈ΋ √ÚÁ¿ÓˆÛË “∫∂∞¡” (∫‡ÙÙ·ÚÔ ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ∞Ó·˙ËÙ‹ÛÂˆÓ ¡¤ˆÓ). ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ì ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ Ú·ÓÒÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ ÎÈ ‰Ë ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ·fi ™ÎÈ¿ıÔ ÚÔ˜ ∫Ô˘ÎÔ˘Ó·ÚȤ˜ ÒÛÙ ٷ ¿ÓÙ· Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È fï˜ ¢ԛˆÓË ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ. “¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ʤÙÔ˜ ÙÔ ¶¿Û¯· Â›Ó·È Ôχ ÓˆÚ›˜ Î·È ÔÈ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜. ∂Ï›˙Ô˘Ì fï˜ fiÙÈ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ οӷÌ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ Û fiϘ ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ó’ ·Ô‰ÒÛÂÈ Î·ÚÔ‡˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ¶ÏˆÌ·Ú›Ù˘.


M·ÁÓËÛ›· 13

¶∂ª¶Δ∏ 25 ª∞ƒΔπ√À 2010

√È ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ ÚÔÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ÚÔÙÈÌ‹ÛÔ˘Ì ÌÈÎÚ¿ ·ÚÓÈ¿ Î·È Î·ÙÛ›ÎÈ·

“∂Ï·ÊÚ‡ÙÂÚÔ˜” Ô Ô‚ÂÏ›·˜ ÙÔ ¶¿Û¯·

π

‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ·ÌÓÔÂÚÈÊ›ˆÓ Ô˘ ı· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ ¶¿Û¯· ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· Âȉ›ÍÔ˘Ó ÂȉÈο ʤÙÔ˜ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. √È ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ ÚÔÙÚ¤Ô˘Ó ÙÔ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎfi ÎÔÈÓfi Ó· ÚÔÌËı¢Ù› ÓÙfiÈÔ ·ÚÓ¿ÎÈ Î·È Î·ÙÛÈοÎÈ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ‚¿ÚÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÔÎÙÒ ÎÈÏÒÓ, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÏÏËÓÈο. ΔÔ ¶¿Û¯· ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÙ·È ÓˆÚ›˜ ʤÙÔ˜ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ‰ÂÓ Â·ÚΛ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚË ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ·ÌÓÔÂÚÈÊ›ˆÓ ÛÙȘ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È ÙËÓ ‡·ÈıÚÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ∂ÈϤÔÓ, ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Â¿ÚÎÂÈ· ·ÌÓÔÂÚÈÊ›ˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙÔ˘˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜ ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂÍÈÛˆÙÈ΋˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÙÒÓ 2007 Î·È 2008 ÙÔ ÚÒÙÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛÂ Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ŒÓˆÛË ∫ÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ (¶∂∫). ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™

¶Ôχ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· Â›Ó·È ÂȉÈο ʤÙÔ˜ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·ÌÓÔÂÚÈÊ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¶¿Û¯·. √ ÊÂÙÈÓfi˜ ÁÈÔÚÙ·ÛÌfi˜ Á›ÓÂÙ·È Û¯ÂÙÈο ÓˆÚ›˜ ʤÙÔ˜ Î·È ÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ fiÙÈ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ̤¯ÚÈ Î·È ÙË ªÂÁ¿ÏË ∂‚‰ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ Â·ÚΛ ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚË ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ·ÌÓÔÂÚÈÊ›ˆÓ ÙfiÛÔ ÛÙȘ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ‡·ÈıÚÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. √È ·Ú·ÁˆÁÔ› Û˘ÛÙ‹ÓÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎfi ÎÔÈÓfi Ó· ÚÔÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙÔ ·ÚÓ¿ÎÈ Î·È ÙÔ Î·ÙÛÈοÎÈ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ Ô˘ ı· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ ¶¿Û¯· Ó· Â›Ó·È ‚¿ÚÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÔÎÙÒ ÙÔ Ôχ ÎÈÏÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ù· ÓÙfiÈ· ·ÌÓÔÂÚ›ÊÈ· Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ù· ÂÏÏËÓÈο ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ªÂÁ¿ÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ë̤ڷ ‰È¿ıÂÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÎÙÒ ÎÈÏÒÓ, ηıÒ˜ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙË Á¤ÓÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙË ÛÊ·Á‹ ‰ÂÓ Â·ÚΛ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó¿Ù˘Í‹ ÙÔ˘˜. ∂ÈϤÔÓ, ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ˘Ô-

™ÙÔ ÃÀΔ∞ ˘ÏÈο ÂÎÛηʋ˜ ÛÙÔ ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi ÈÚÈfi Δ√ “Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” ÁÈ· ÙËÓ ˘-

Ô‰Ô¯‹ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÂÎÛηʋ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ ÈÚÈÔ‡, ¿Ó·„·Ó ÛÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∫·ÙÔÈΛ·˜, ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÙÔ˘ ÃÀΔ∞ μfiÏÔ˘. “∂›Ì·ÛÙ ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ‰Â¯Ùԇ̠ÛÙ·‰È·Î¿ Û ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÃÀΔ∞ Ô˘ ı· Û·˜ ˘ԉ›ÍÔ˘Ì ÙÔ ˘ÏÈÎfi ÂÛηʋ˜ (¯ÒÌ·) 70.000-80.000 m3”, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Û ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ™ÙÂÚÂÒÓ ∞Ô‚Ï‹ÙˆÓ (™À.¢π.™.∞) ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ °È¿ÓÓ˘ ∫Ô˘ÚÙ›Ó·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÍÂηı·Ú›˙ÂÈ ˆ˜ “ÁÈ· Ù· ˘ÏÈο ηÙ‰¿ÊÈÛ˘ (ÌÂÙfiÓ, Û›‰ËÚ· Î.Ù.Ï) ·fi ÙËÓ Î›ÌÂÓË ÓÔÌÔıÂÛ›· ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÃÀΔ∞”. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™À.¢π.™.∞ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·¤ÛÙÂÈÏ ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏÂ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∫·ÙÔÈΛ·˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Ô ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ªÂÏÂÙÒÓ ÙÔ˘ √∂∫ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·ÈÙÔ‡ÓÙ·Ó Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› Â¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ÃÀΔ∞ ÁÈ· ÂÓ·fiıÂÛË ÏÂÔÓ¿˙ÔÓÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÂÎÛηʋ˜ Ô˘ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÛÙ·‰È·Î¿.

ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ·ÚÓ¿ÎÈ· Î·È Î·ÙÛÈοÎÈ· Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ¿Óˆ ÙˆÓ ÔÎÙÒ ÎÈÏÒÓ Ô˘ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÓÙfiÈ·, ·ÏÏ¿ ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ·, Ì ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ Ó· ÂÈϤÁÔ˘Ó. “™˘ÛÙ‹ÓÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ÈÁÔÚÔ‚·ÙÔÙÚfiÊˆÓ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÈÛˆÓ›·˜ Î. ÷ÚԇϷ ¢È‚¿ÓË “Ó· ÚÔÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÂȉÈο ʤÙÔ˜ ·ÚÓ¿ÎÈ· Î·È Î·ÙÛÈοÎÈ· Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ‚¿ÚÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÔÎÙÒ ÎÈÏÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔÈ fiÙÈ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ÓÙfiÈÔ ÎÚ¤·˜. ΔÔ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎfi ÎÔÈÓfi Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÚÔÛÂÎÙÈÎfi ÂȉÈο ʤÙÔ˜. ΔÔ ¶¿Û¯· ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÙ·È Û¯ÂÙÈο ÓˆÚ›˜ Î·È ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÂÚ›Ô‰Ô ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙfi ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó Ï‹Úˆ˜ Ù· ·ÚÓ¿ÎÈ· Î·È Ù· ηÙÛÈοÎÈ· Á¿Ï·ÎÙÔ˜. √È Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ Ó· ÚÔÙÈÌÔ‡Ó, ÏÔÈfiÓ, ·ÌÓÔÂÚ›ÊÈ· ̤¯ÚÈ ÔÎÙÒ ÎÈÏ¿, ÁÈ· ÓÙfiÈ· ¿ÓÙ·. Δ· ÌÂÁ·Ï˘Ù¤ÚÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ ı· Â›Ó·È ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜. ∂ÈϤÔÓ, Ô ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û˘ÛÙ‹ÓÂÈ ÛÙÔ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎfi ÎÔÈÓfi ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÌÓÔÂÚÈÊ›ˆÓ Ó· ÚÔÙÈÌ‹ÛÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÔÓ ÎÚÂÔÒÏË Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ ÙÔ˘. ΔÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô, ˆÛÙfiÛÔ, Â›Ó·È fiÙÈ ı· ÚÔ-

·„Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ηıÒ˜ ʤÙÔ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Â¿ÚÎÂÈ· ·ÌÓÔÂÚÈÊ›ˆÓ, ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÔ¯‹˜” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ë ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˜. ∏ ›‰È· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È ÛÙȘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ ·ÌÓÔÂÚÈÊ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¶¿Û¯·. “Ÿˆ˜ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· Û˘ÓËı›˙ÂÙ·È” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë Î. ÷ÚԇϷ ¢È‚¿ÓË, “ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ·ÌÓÔÂÚÈÊ›ˆÓ ı· ‰È·ÌÔÚʈıÔ‡Ó ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙ· ÏÂÁfiÌÂÓ· ·˙¿ÚÈ·. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠οÙÈ Ì ‚‚·ÈfiÙËÙ· Û¯Â-

ÙÈο Ì ÙË ÏÈ·ÓÈ΋ ÙÈÌ‹ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ ·ÌÓÔÂÚÈÊ›ˆÓ. øÛÙfiÛÔ, ÁÈ· ÙË ¯ÔÓÙÚÈ΋ ‰È¿ıÂÛË Ô ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· Ô˘Ï‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ¤ÍÈ Â˘ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi” ‰ËÏÒÓÂÈ Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ÈÁÔÚÔ‚·ÙÔÙÚfiÊˆÓ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÈÛˆÓ›·˜.

∂ÍÈÛˆÙÈ΋ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ΔÔ ÚÒÙÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ηٷÙÂı› ÛÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Î·È ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ ÛÙËÓ ∞ÁÚÔÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Ë ÂÍÈÛˆÙÈ΋ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÙˆÓ ÂÙÒÓ 2007

Î·È 2008. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î. ªÈ¯. ∫·Ú¯ÈÌ¿ÎË, ÙËÓ ÔÔ›· ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ·Ó ÔÈ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ŒÓˆÛ˘ ∫ÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ (¶∂∫) ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô˘ ›¯·Ó ÚfiÛÊ·Ù· Ì·˙› ÙÔ˘. øÛÙfiÛÔ, Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ·¤Ê˘Á ӷ ‰ÂÛÌ¢Ù› Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ Ù˘ ÂÍÈÛˆÙÈ΋˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ÙÔ˘ 2009. “¢Â¯Ù‹Î·Ì Ì ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ÈÁÔÚÔ‚·ÙÔÙÚfiÊˆÓ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÈÛˆÓ›·˜ Î. ÷ÚԇϷ ¢È‚¿ÓË “ηıÒ˜ ηÈÚfi˜ Â›Ó·È ϤÔÓ Ó· ηٷ‚ÏËı› Ë ÂÍÈÛˆÙÈ΋ ÙÔ˘ 2007 Î·È ÙÔ˘ 2008. ∏ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÔÊ›ÏÂÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ∫·Ú¯ÈÌ¿ÎË ¿ÓÙ·, ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ‰È·ı¤ÛÈÌ· ¯Ú‹Ì·Ù·. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÂÎÊÚ¿Û·Ì ÙË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· Ì·˜ ÛÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ·¤Ê˘Á ӷ ‰ÂÛÌ¢Ù› Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂÍÈÛˆÙÈ΋˜ ÙÔ˘ 2009. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ÚÔÙ›ӷÌ ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó Ì ٷÌÂȷ΋ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ Ì ÙËÓ ÂÓÈ·›· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË, ˆÛÙfiÛÔ ·¿ÓÙËÛË ‰ÂÓ Ï¿‚·Ì” ηٷϋÁÂÈ Ë Î. ¢È‚¿ÓË.

¢‹Ì·Ú¯ÔÈ ÚÔÛʇÁÔ˘Ó ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ÔÈ ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ ÙÚÈÒÓ ¢‹ÌˆÓ, ºÂÚÒÓ, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È πˆÏÎÔ‡ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË -ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯‹ ÊÔÚ¿Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î·È Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢∂À∞ªμ Î. μÔ‡ÏÁ·ÚË Î·È Ì ı¤Ì· ÙËÓ Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ Ì ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡. Ãı˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ·Î‡ÚˆÛ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ¢‹ÌˆÓ Î·È ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ Ì ÙËÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ·ÓÂÈÏËÌÌ¤ÓˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ. √È ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÂÌ·›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÔ‚·Úfi ı¤Ì· Î·È ·Ó¤ıÂÛ·Ó ÙËÓ ˘fiıÂÛË Û ‰ÈÎËÁfiÚÔ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÔ˘Ó ÙȘ ÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ·Ú¤Ì‚·Û‹˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙˆÓ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ Ì ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡. ∞fi ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜

¤ÚÁÔ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ Î·È ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ÂÈÚÚ›ÙÂÈ Â˘ı‡Ó˜ ÛÙËÓ ¢∂À∞ªμ ÁÈ· ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Î·È ˙ËÙ¿ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÂÓfi˜ ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ¢∂À∞ªμ ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ·fi ÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ¤ˆ˜ ÙËÓ ∫ÔÚÒË, Ì ÙÔÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi Î·È ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Ë ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. Δ. ∫.

Î. μ. ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ì ¤ÌÊ·ÛË Ë ÌÂÁ¿ÏË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Î·È ¤¯ÂÈ, ηْ Â·Ó¿ÏË„Ë ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ó· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢∂À∞ªμ. Ãı˜ ÛËÌ›ˆÓ fiÙÈ Ë ·Î‡ÚˆÛË Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Á›ÓÂÙ·È Ì ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜ Î·È ÚÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·ÓÙÈÏËÙ‹ Ë ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘. √È ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ ºÂÚÒÓ, ¶ÔÚÙ·-

ÚÈ¿˜ Î·È πˆÏÎÔ‡ Î.Î. ∫·Ó¿Ú˘, ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô˜ Î·È ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ Î. ∫ÂÚ·ÛÈÒÙ˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Ì ‰ÈÎËÁfiÚÔ Î·È ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÓÔÌÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ¢ËÌ¿Ú¯ˆÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ fiϘ ÔÈ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ì ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡. ΔÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ

Δ∏¡ ¶·Ú·Û΢‹ 16 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 11.00 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ 111 ¶Ù¤Ú˘Á· ª¿¯Ë˜ Ë ÙÂÏÂÙ‹ ·Ú¿‰ÔÛ˘-·Ú·Ï·‚‹˜ Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘. £· ÚÔËÁËı› ‰ÔÍÔÏÔÁ›· ¯ÔÚÔÛÙ·ÙÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ™Â‚·ÛÌÈÔÙ¿ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. πÁÓ·Ù›Ô˘. ΔË ¢ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶Ù¤Ú˘Á·˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô ™Ì‹Ó·Ú¯Ô˜ (π) Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ °È¿ÓÓ·ÚÔ˜. ªÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ ÙÂÏÂÙ‹˜ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÌÈÎÚÔ‰ÂÍ›ˆÛË ÛÙË §¤Û¯Ë ∞ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ Ù˘ ªÔÓ¿‰Ô˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÎÏËı› ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ. ªÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ·˘Ù‹ Ô ·Ô¯ˆÚÒÓ ¢ÈÔÈÎËÙ‹˜ Δ·Í›·Ú¯Ô˜ (π) Î. §ÂˆÓ›‰·˜ ΔÛÈÔ‡ÙÚ·˜, ¢¯·ÚÈÛÙ› fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ª¤ÛˆÓ ª·˙È΋˜ ∂ÓË̤ڈÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÈÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ 111 ¶ª. √ ™Ì‹Ó·Ú¯Ô˜ (π) ∫ˆÓ/ÓÔ˜ °È¿ÓÓ·ÚÔ˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ ÛÙȘ 24 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1961. ∂ÈÛ‹Ïı ÛÙË ™¯ÔÏ‹ πÎ¿ÚˆÓ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1980 Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÊÔ›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ˆ˜ ∞Óı˘ÔÛÌËÓ·Áfi˜ πÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ 1984, ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠÁÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·Ú¯Èο ÛÙËÓ 111 ¶Ù¤Ú˘Á· ª¿¯Ë˜ ÛÙÔ ™Ì‹ÓÔ˜ ªÂÙÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ 349ª, ˆ˜ πÙ¿ÌÂÓÔ˜ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ F-5A ̤¯ÚÈ ÙÔ 1989. ÀËÚ¤ÙËÛ ˆ˜ ÂÈÙÂÏ‹˜ ÛÙÔ ∞Ú¯ËÁÂ›Ô Δ·ÎÙÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ Î·È ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi ∂ÈÙÂÏÂ›Ô ∞ÂÚÔÔÚ›·˜, ÂÓÒ ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ¢ÈÔÈÎËÙ‹˜ ™Ì‹ÓÔ˘˜ ª¿¯Ë˜ Î·È ∞ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ 330ª, ∞ÍÎÔ˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÛÙÔ ™Ì‹ÓÔ˜ ªÂÙÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙˆÓ ∞/º F-16. ∂ÎÚÔÛÒËÛ Â›Û˘ ÙËÓ ¶ÔÏÂÌÈ΋ ∞ÂÚÔÔÚ›· ˆ˜ ∞ÂÚÔÔÚÈÎfi˜ ∞ÎfiÏÔ˘ıÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶ÚÂۂ›· ™ÂÚ‚›·˜-ª·˘ÚÔ‚Ô˘Ó›Ô˘.

∏ “∂Ó ¢Ú¿ÛÂÈ” Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ “ flÚ· Ù˘ °Ë˜”

Δ¤ÛÛÂÚȘ ·ÈÚÂÙÔ› ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÁÈ· ÎˆÏ˘ÛÈÂÚÁ›·

™Δ∏ ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË ÚÔÛʇÁÔ˘Ó

16 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ë ·ÏÏ·Á‹ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÛÙËÓ 111 ¶ª

™Δ∏¡ “flÚ· Ù˘ °Ë˜” Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÌÂı·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 27 ª·ÚÙ›Ô˘ Ë ∂ıÂÏÔÓÙÈ΋ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ √Ì¿‰· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ “∂Ó ¢Ú¿ÛÂÈ”. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: ∏ °Ë ÓÔÛ› ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜ Î·È ·Ó ‰ÂÓ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙË ÓÔÔÙÚÔ›· Ì·˜ ÙÒÚ·, ÙÔ ·‡ÚÈÔ ‰È·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ˙ÔÊÂÚfi ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Î·È fiÏ· Ù· Ï¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡Ó Û ·˘ÙfiÓ. º¤ÙÔ˜, Ë “flÚ· Ù˘ °Ë˜ (Earth Hour)” ‹Ú ·ÁÎfiÛÌȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ, ηÏÒÓÙ·˜ ¿ÙÔÌ· Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· Û‚‹ÛÔ˘Ó Ù· ÊÒÙ· ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ì›· ÒÚ· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, 27 ª·ÚÙ›Ô˘, ÌÂٷ͇ 8:30 Î·È 9:30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∏ “∂Ó ¢Ú¿ÛÂÈ” Î·È Ê¤ÙÔ˜ fiˆ˜ Î·È ¤Ú˘ÛÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ÒÚ· Ù˘ Á˘ Î·È Î·Ï› fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹”.


M·ÁÓËÛ›· 14 ∂ÈÛÙÔÏ‹ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÚÔ˜ §. ∫·ÙÛ¤ÏË ÁÈ· ÙÔ ∂™¶∞ Δ∏¡ ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›

ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ - ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ¶ÂÚÈʤÚÂȘ ¤Ó·˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Ù¯ÓÈ΋˜ ˆÚ›Ì·ÓÛ˘ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ı· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó Û ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË ÛÙÔ ∂™¶∞ 2007-2013 ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÀÔ˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË Ô μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹, “‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ ·‰Ú¿ÓËÛ·Ó ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∂™¶∞ 2007-2013 Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó (ÛÙÔ ∂™¶∞) ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó Ù¯ÓÈ΋ ˆÚÈÌfiÙËÙ·. ΔÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ˆÚ›Ì·ÓÛË ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÈÎÔÛ·ÂÙ›·. ∞ӷʤڈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ù· ¤ÚÁ·: 1. °’ ¶ÚÔ‚Ï‹Ù·˜ ÏÈ̤ÓÔ˜ μfiÏÔ˘ 2. ¶ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi˜ ™È‰ËÚfi‰ÚÔÌÔ˜ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 3. √‰ÈÎfi ·Îψ̷ ¶ËÏ›Ô˘ 4. μÈÔÏÔÁÈÎÔ› ηı·ÚÈÛÌÔ› Û ·Ú¿ÎÙÈÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi Î·È ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô 5. ∂¤ÎÙ·ÛË ·/‰ ™ÎÈ¿ıÔ˘ 6. §È̤Ó˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘-™ÎÔ¤ÏÔ˘ - ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘. ∏ Ù¯ÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ˆÚ›Ì·ÓÛË ÌÔÚ› Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ̤¯ÚÈ ÙÔ 2012 ÒÛÙ Û Ӥ· ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ∂™¶∞, Î·È Ì ÁÓÒÌÔÓ· fiÙÈ Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘ ı· Êı¿ÛÂÈ ÙÔ 2016, οÔÈ· ·fi ·˘Ù¿ Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó. ™Â οı ‰Â ÂÚ›ÙˆÛË Ó· Â›Ó·È ÒÚÈÌ· ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi Ï·›ÛÈÔ”. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ: “∂›Ó·È ıÚ¿ÛÔ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¡¢ Ó· ÂÁηÏÔ‡Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ∂™¶∞. ∞˜ ·ÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÛÙÔ Ï·fi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ÌÂϤÙ˜ ÁÈ· Ù· ÎÚ›ÛÈÌ· ·Ó·Ù˘Íȷο ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡”. ΔȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ¶ÔÏ˘Ù¤ÎÓˆÓ Î·È ΔÚÈÙ¤ÎÓˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ™‡ÏÏÔÁÔ˘ °ÔÓ¤ˆÓ Ì ·È‰È¿ Ì ·Ó·Ëڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ˙‹ÙËÛÂ Ô μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋˜ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ Û ÎÔÈÓ¤˜ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜/∂ÌÔÚ›Ô˘ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ªÂÁ¿ÏË ¢Â˘Ù¤Ú·-ªÂÁ¿ÏË ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙË μÔ˘Ï‹.

∏ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÁÈ· “ flÚ· Ù˘ °Ë˜” √ ¢‹ÌÔ˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ·ÓÙ·ÔÎÚÈ-

ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ Î¿ÏÂÛÌ· ÁÈ· ‰Ú¿ÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ˘ÂÚı¤ÚÌ·ÓÛË ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ‰Ú¿ÛË “∏ flÚ· Ù˘ °Ë˜”. ªÂı·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÒÚ· 20.30, fiÏÂȘ Î·È ¯ˆÚÈ¿ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ı· Û‚‹ÛÔ˘Ó Ù· ÊÒÙ· ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ì›· ÒÚ· ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ‰˘Ó·Ùfi ·ÁÎfiÛÌÈÔ Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ fiÏÔÈ Ì·˙› ÌÔÚԇ̠ӷ ‰Ú¿ÛÔ˘Ì ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ˘ÂÚı¤ÚÌ·ÓÛË ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. √ ¢‹ÌÔ˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ı· Û˘ÛÎÔÙ›ÛÂÈ ÁÈ· ÌÈ· ÒÚ· ÙÔ ¢Ë̷گ›Ô, Ù· ‰ËÌÔÙÈο ÎÙ›ÚÈ·, ı· Û‚‹ÓÂÈ ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ʈÙÈÛÌfi Û fiϘ ÙȘ Ï·Ù›˜ Î·È Ù· ¿Úη ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ¢È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ·ÚÔÙÚ‡ÓÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ¿ ÙÔ˘.

¶∂ª¶Δ∏ 25 M∞ƒΔπ√À 2010

∏ ÓÔÌÔıÂÛ›· ˘¿Ú¯ÂÈ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ï¤ÂÈ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘

¡∞ª: ¡· ÙËÚÂ›Ù·È ÈÛÙ¿ Ô ¡fiÌÔ˜ ·fi ÂÈÙÚÔ¤˜ ÁÈ· ·Ú·ÏËÁÈÎÔ‡˜ “ÕÚÚˆÛÙË” Ë ÚÔÓÔÛÔÎÔÌÂȷ΋ ÊÚÔÓÙ›‰· ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ Ô‰ËÁÒÓ Î·È ·ÛıÂÓÔÊfiÚˆÓ

Δ

ËÓ ÈÛÙ‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÈΛ· ÂÓfi˜ ·Ú·ÏËÁÈÎÔ‡ ÁÈ· Ó· ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ˘Á›·˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÒÛÙ ӷ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Â›‰ÔÌ·, ··ÈÙ› Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ·fi ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜. Ãı˜ Ô ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ Î. §ÂˆÓ›‰·˜ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ô ¡fiÌÔ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ·fi ÙÔ 1993 Î·È Ô˘‰Â›˜ ÙÔÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ. √ ¡fiÌÔ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, Ì ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ “οÔ˘ ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎÔ˘ÛÙ¿...”.

√ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ÀÁ›·˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ¯ı˜ fiÙÈ Ë Ô ÙÚfiÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÛÔ‚·Ú¿ ÎÔÈÓˆÓÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ηıÒ˜ ·Ú·ÏËÁÈÎÔ› Ì ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜ Î·È Ì ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ӷ ˘„ËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ ·Ó·ËÚ›·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Â·ÓÂͤٷÛË. “À¿Ú¯ÂÈ ¡fiÌÔ˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜ ÒÛÙ ӷ ÙÔÓ ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È. ∏ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ. ¢ÂÓ ÌÔÚ› ¤Ó·˜ ‚·ÚÈ¿ ¿ÚÚˆÛÙÔ˜ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‚› ÛÙËÓ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹. ∏ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ı· ÙÔ˘ ÛÙÔȯ›ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ Â›‰ÔÌ· ÙÔ˘ ‰ÈÌ‹ÓÔ˘ Ô˘ ‰ÈÂΉÈΛ. ¶ÔÏÏÔ› ·ÛıÂÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ÛÙȘ ÂÈÙÚÔ¤˜ Î·È ¯¿ÓÔ˘Ó ÙÔ Â›‰ÔÌ·, ÌÈ·˜ Î·È ÙÔ π∫∞ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·ÛıÂÓÔÊfiÚ· ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÓÔÈÎÈ¿ÛÔ˘Ó ·fi ȉÈÒÙË” ÛËÌ›ˆÛÂ. √ Î. ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ fiÙÈ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ Î·È ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· ı· ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰ÈÎfi Ù˘ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÒÛÙ ӷ Â͢ËÚÂÙ› ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó. “À¿Ú¯ÂÈ ¡fiÌÔ˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Î·È ÂÌ›˜ ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË. ŸÙ·Ó ·Ó·˙‹ÙËÛ·

Δ∏¡ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙˆÓ ™¯Â-

‰›ˆÓ √ÈÎÈÛÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ Û˘Ó¤Ù·Í·Ó ÔÈ ¢‹ÌÔÈ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÚÔˆı› Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÎfiÓËÛ˘ ÂÓfi˜ ÂÓÈ·›Ô˘ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘. ¶ÚfiÙ·ÛË ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ηٷÙÂı› Î·È fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ Î. ∏Ï. •ËÚ·ÎÈ¿˜, ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Â›Ó·È ÂȂ‚ÏË̤Ó˜ ÁÈ· “Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ Ô Î¿ı ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ fi,ÙÈ ı¤ÏÂÈ” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. •ËÚ·ÎÈ¿, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ ÙË ÌÂϤÙË Ô˘ ηٷ٤ıËΠ·fi ÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ “ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋” ηıÒ˜ ÚԂϤÂÈ “ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ ·fi ÙÔ •Ô˘Ú›¯ÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÃÔÚ¢Ùfi” . ¶·ÚfiÙÈ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ ·ÔÙÂÏ› ÂÓÈ·›Ô ¯ˆÚÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ, Ô ‰È·ÎÚÈÙfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÌÈ·˜ ÂοÛÙ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ÙÔ˘, Ì ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ù· ™Ã√√∞¶, ‰ÂÓ ·¤‰ˆÛ ٷ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈÓÔÌ¿Ú¯Ë. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘¿ÚÍÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ Ô˘ ÂÎÔÓÔ‡ÓÙ·È Ô‡Ù ηÓ

ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· ‰È·›ÛÙˆÛ· fiÙÈ ‰ÂÓ ÙËÓ Â›¯·Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Ô‡Ù ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜. ªÔ˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ Î¿Ô˘ ÙÔÓ Â›¯·Ó ·ÎÔ˘ÛÙ¿...”. √ ¡fiÌÔ˜ Ô˘ ÂÈηÏÂ›Ù·È Ô Î. ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ “·Ó ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ›, ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› Ë ·Ó·ËÚ›· ÙÔ˘, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛ¤ÏıÂÈ ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜, ·Ú·ÁÁ¤ÏÏÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÂÍ·ÎÚ›‚ˆÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Ë Âͤٷۋ ÙÔ˘ ·fi ¤Ó· ̤ÏÔ˜ Ù˘, ÂÊfiÛÔÓ Â›Ó·È Â˘¯ÂÚ‹˜ Ë ·˘ıËÌÂÚfiÓ ÌÂÙ¿‚·ÛË Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο Ë ÂͤٷÛË ·Ó·ı¤ÙÂÙ·È Û ¿ÏÏÔÓ ÁÈ·ÙÚfi ‰ËÌfiÛÈÔ ˘¿ÏÏËÏÔ ‹ ˘¿ÏÏËÏÔ ÓÔÌÈÎÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰Èη›Ô˘. ∏ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ı¤ÛÂÈ Û ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi ÙËÓ ÂÍ·ÎÚ›‚ˆÛË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·‰˘Ó·Ù› Ó· ÚÔÛ¤ÏıÂÈ ÂÓÒÈÔÓ ·˘Ù‹˜, Ô ˘fi ÂͤٷÛË ·ÛıÂÓ‹˜. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ı¤ÛÂÈ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÁÈ·ÙÚfi ÙËÓ ÂͤٷÛË ÙÔ˘ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË Ê‡ÛË Î·È ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ¿ıËÛ˘ ‹ Ù˘ ۈ̷ÙÈ΋˜ ‚Ï¿‚˘ ·˘ÙÔ‡. √ ÁÈ·ÙÚfi˜ ·˘Ùfi˜ ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ÙË Áӈ̿Ù¢ÛË ÛÙËÓ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹, Ë ÔÔ›· ·ÔÊ·›ÓÂÙ·È ÔÚÈÛÙÈο Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ó·ËÚ›· ÙÔ˘ ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó¤·˜ ÂͤٷÛ˘”.

∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ·ÛıÂÓÔÊfiÚˆÓ π‰È·›ÙÂÚÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ·ÓËÛ˘¯›· ÚÔηÏÔ‡Ó ÛÙË ¡Ô-

̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ÔÈ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÏÏ›„ÂȘ Ô‰ËÁÒÓ ·ÛıÂÓÔÊfiÚˆÓ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È Ù· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Ì›· ÚfiÛÏË„Ë ÌfiÓÈÌÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·Ó·ÓÂÒıËÎ·Ó Î·È ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÔÎÙ¿ÌËÓ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Ô˘ ηχÙÔ˘Ó ¤ÛÙˆ Î·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ̤ÓÔ˘Ó ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ ‚¿Ú‰È˜ ¯ˆÚ›˜ Ô‰ËÁÔ‡˜, ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ∂∫∞μ Ó· ÙȘ ηχ„ÂÈ Ì ‰Èο ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔÊfiÚ· Ô˘ ·Ú¿ ÙȘ ˘ÂÚ¿ÓıÚˆ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÔÈ Ô‰ËÁÔ› ÙÔ˘˜, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·ÔÛÙ¿ÛˆÓ, ¯¿ÓÂÙ·È ÔχÙÈÌÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜. ™˘¯Ófi ›ӷÈ, Â›Û˘, ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È Ù· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ Ù· ·ÛıÂÓÔÊfiÚ· Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì ¤Ó·Ó Ô‰ËÁfi. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ·, fi¯È Ìfi-

ÓÔ Ó· ÌËÓ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜, ·ÏÏ¿ Ó· ÌËÓ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÛÙÔȯÂÈÒ‰ÂȘ ÚÒÙ˜ ‚Ô‹ıÂȘ, fiÙ·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, ηıÒ˜ ÛÙËÓ Î·Ì›Ó· ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÓÔ‰fi˜. ∏ ηٿÛÙ·ÛË Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÈÔ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ÁÈ·Ù› ÂΛ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‚Ô‹ıÂÈ· Ô‡Ù ·fi ÙÔ ∂∫∞μ, ÂÓÒ ÔÈ Ô‰ËÁÔ› Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë ™ÎÈ¿ıÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ ÙÚÂȘ Ô‰ËÁÔ‡˜ Î·È Ë ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ ÌfiÓÔ ¤Ó·Ó. √ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ÀÁ›·˜ Î. §ÂˆÓ›‰·˜ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ fiÙÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂȉÂÈÓÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ï·ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÛıÂÓÔÊfiÚˆÓ Î·È ÙȘ Û˘¯Ófiٷ٘ ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿ Â›Ó·È Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’80 Î·È ÙÔ˘ ’90 Î·È ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ó‡ÛÂÈ ÔÏϤ˜ ¯È-

ÏÈ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·. ¶ÚfiÛÊ·ÙÔ Â›Ó·È ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Ì ÙÔ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÀÁ›·˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Ô˘ ¤ÌÂÈÓ ·fi Ì˯·ÓÈ΋ ‚Ï¿‚Ë Î·Ù¿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·ÛıÂÓ‹. “£ÂˆÚÒ fiÙÈ Ë Â›ÁÔ˘Û· ÚÔÓÔÛÔÎÔÌÂȷ΋ ÊÚÔÓÙ›‰· Î·È Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, ¤¯ÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÂÏÏ›„ÂȘ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› ¿ÌÂÛ· Ì ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ. £· Ú¤ÂÈ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÚÔ΋ڢÍË ı¤ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Ó· ‰Ôı› ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ Î¿Ï˘„Ë fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ Ô‰ËÁÒÓ ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Î·È ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô. £· Ú¤ÂÈ, Â›Û˘, Ó· ÙÚ¤ÍÂÈ Ù·¯‡Ù·Ù· Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙˆÓ ‰‡Ô Ó¤ˆÓ ·ÛıÂÓÔÊfiÚˆÓ Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ¿ÌÂÛ· ÙÔ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÀÁ›·˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· ·ÎfiÌË Û‡Á¯ÚÔÓÔ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ÂfiÌÂÓË Î›ÓËÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë ÛÙ·‰È·Î‹ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ ·ÛıÂÓÔÊfiÚˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È ÙˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ÀÁ›·˜. ª¤ÚÈÌÓ¿ Ì·˜, ˆ˜ ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜, Â›Ó·È Ë ÈÛfiÙÈÌË ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Â›ÁÔ˘Û·˜ ÚÔÓÔÛÔÎÔÌÂȷ΋˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ Û οı ÔÏ›ÙË ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘.

∞Ó·ıÂÒÚËÛË ·˘ÙÒÓ Ô˘ Û˘Ó¤Ù·Í·Ó ÔÈ ¢‹ÌÔÈ ı¤ÏÂÈ Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË

∂ÓÈ·›Ô Û¯¤‰ÈÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÁÈ· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ ÎÔÈÓ¤˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë Î¿ı ÌÂϤÙË Ó· ÚԂϤÂÈ ÌË Û˘ÓÂÎÙÈΤ˜, Â¿Ó fi¯È ¢ı¤ˆ˜ ·ÓÙÈÊ·ÙÈΤ˜, Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ì ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ fiÌÔÚˆÓ ¢‹ÌˆÓ. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ÂÎÔÓËı› ™Ã√√∞¶ ÁÈ· ¤ÓÙ ¢‹ÌÔ˘˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ, ∞ÊÂÙÒÓ, ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜, ÂÓÒ ı· ·Ó·ÙÂıÔ‡Ó ·ÎfiÌË ‰‡Ô ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ªËÏÂÒÓ Î·È ∑·ÁÔÚ¿˜, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÁÈ· ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ˜ ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, ∞Ó¿‚Ú·˜ Î·È ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘. ªÂ ÙËÓ ÚÔˆıÔ‡ÌÂÓË ‰Â, ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ™¯Â‰›Ô˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ ÚÔˆıÂ›Ù·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰˘Ô ‹ ÙÚÈÒÓ ¢‹ÌˆÓ. ŒÓ· ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Â›Ó·È fiÙÈ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ÙˆÓ Â‚‰ÔÌ‹ÓÙ· ¤ÓÙ ÂÚ›Ô˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ¢‹ÌˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔًوÓ,

·ÓÂÁ›ÚÔÓÙ·È Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌÒÓ ÂÎÙfi˜ Îϛ̷η˜, Ù· ÔÔ›· ¤Ú· ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ‰ÂÓ ÏËÚÔ‡Ó Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜, ·ÊÔ‡ Ë ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÛÙ· fiÚÈ· ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ Ì ÓÔ̷گȷΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜, fï˜, ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ·Î˘ÚˆıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜. “∂›Ó·È ÏÔÈfiÓ ·Ó·Áη›Ô Ó· ÂÈηÈÚÔÔÈËı› Î·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ıÂÛÌÈ΋ ˘fiÛÙ·ÛË Ë ˘¿Ú¯Ô˘Û· ∂ȉÈ΋ ÈÚÔÙ·ÍÈ΋ ªÂϤÙË ÙÔ˘ À¶∂Ãø¢∂, Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ χÛ˘ Ù˘ ˙ˆÓÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ Î·È ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ¯ˆÚÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÌÂ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜, Û ÁÂÓÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ¯ÒÚÔ˘. ∞˘Ù‹ Ë Û¯Â‰È·ÛÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·Ó·Ï˘ÙÈÎÔ‡˜

fiÚÔ˘˜ Î·È ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÛÙË ¯Ú‹ÛË Á˘ Î·È ÙË ‰fiÌËÛË, ·Ó¿ ηÙËÁÔÚ›· ¯ÒÚÔ˘. ΔÔ fiÏÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ı· ÙÂı› ˘fi ÙËÓ ÂÔÙ›· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÈÚÔÙ·Í›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ı· ˘ÏÔÔÈËı› Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂÏÂÙËÙÒÓ Ù˘ ·Ï·È¿˜ ∂ȉÈ΋˜ ÈÚÔÙ·ÍÈ΋˜ ªÂϤÙ˘ Î·È Ù˘ ∂ȉÈ΋˜ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ªÂϤÙ˘ NATURA ̤ۈ Ù˘ Û‡Ó·„˘ ÂȉÈ΋˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Ô˘ ı· ··ÈÙËı› ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 100.000 ¢ÚÒ” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. •ËÚ·ÎÈ¿˜. Δ· ¯Ú‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ··ÈÙËı› ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂Δ∂ƒ¶™ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ. “¶Ú¤ÂÈ Ó· ÌÔ˘Ó Î·ÓfiÓ˜ ÛÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ ™Ã√√∞¶ ÛÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÒÛÙ οı ¢‹ÌÔ˜ Ó· ÌËÓ ·˘ÙÔۯ‰ȿ˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ

ÔÈÎÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘fi„Ë ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. À¿Ú¯ÂÈ ‹‰Ë ¤Ó· ·Ï·Èfi Û¯¤‰ÈÔ ÂȉÈ΋˜ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈ΋˜ Ô˘ ÂÎÔÓ‹ıËΠÙÔ 1997, Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ Ù. À¶∂Ãø¢∂ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ë ÔÔ›· fï˜ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÚÔˆı‹ıËΠÁÈ· ¤ÁÎÚÈÛË Î·È ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô. ∞·ÈÙÂ›Ù·È ÏÔÈfiÓ Û‹ÌÂÚ· Ë ÂÈηÈÚÔÔ›ËÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÒÛÙ ӷ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ë ¤Î‰ÔÛË ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ı· ı¤ÙÂÈ ÛÙ·ıÂÚÔ‡˜ ηÓfiÓ˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ÂÓ·ÚÌÔÓÈÛÙÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ı· Ú˘ıÌÈÛÙ› Î·È Ë ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· Ì ٷ fiÚÈ· ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ” η٤ÏËÍÂ Ô ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘.


ª·ÁÓËÛ›· 15

¶∂ª¶Δ∏ 25 ª∞ƒΔπ√À 2010

ΔÈ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ô˘ ·ÂÛÙ¿ÏË ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜

ƒ‡ıÌÈÛË ÔÊÂÈÏÒÓ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Û ˘ÚfiÏËÎÙÔ˘˜ ¡ÔÌÔ‡˜ ÙÔ˘ 2007 ∫·È ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ΛÓËÛ˘ ÁÈ· ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ‹˜ ÙÔ˘˜

fi ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ™ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÚÔ˜ Ù· ÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ, (‰È·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Î·È ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ) ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ô˘ ·ÂÛÙ¿ÏË ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ·˘Ù‹ Ì ‚¿ÛË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ, ·Ú·Û¯¤ıËÎÂ Ë ÂÁÁ‡ËÛË ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÚÔ˜ Ù· ÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÔÊÂÈÏÒÓ Î·È ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ΛÓËÛ˘ Û Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ Â›Ó·È ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔÈ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ¡ÔÌÔ‡˜ Ô˘ ÂÏ‹ÁËÛ·Ó ·fi ÙȘ ˘ÚηÁȤ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2007. ∏ ÚÒÙË ‰fiÛË ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ÔÚ›ÛÙËΠηٷ‚ÏËÙ¤· ÙËÓ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ 2010.

™ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 7 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 2 ÙÔ˘ ¡. 3816/2010 ÔÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙˆÓ ˘ÚfiÏËÎÙˆÓ ÓÔÌÒÓ Î·Ù¿ ÙȘ ˘ÚηÁȤ˜ ÙÔ˘ 2007, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¯ÔÚËÁ‹ıËÎ·Ó ‰¿ÓÂÈ· ‰˘Ó¿ÌÂÈ Ù˘ ·ÚÈı. 2/54310/0025/13.9.2007 ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ 15.4.2010 ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Â› ‰ÈÂÙ›· Î·È ·Ó·‰ÚÔÌÈο ·fi 1.1.2010 Ù˘ ¯ÚÂÔÏ˘ÙÈ΋˜ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ¿ÏËÎÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, Ì ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ Û˘Ì‚·ÙÈ΋˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ Î·È Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÙfiÎˆÓ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÎÙÔÎÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È ÛÙË Û‡Ì‚·ÛË. Àfi¯ÚÂÔÈ ÚÔ˜ ·ÔÏËڈ̋ ÙˆÓ ÙfiÎˆÓ Â›Ó·È ÔÈ ‰·ÓÂÈÔÏ‹Ù˜. ∫·ÙfiÈÓ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ Î·È ÚÔ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı›۷˜ ‰È¿Ù·Í˘ ÓfiÌÔ˘, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: - √È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ‰˘Ó¿ÌÂÈ Ù˘ ·-

ÚÈı. 2/54310/0025/13.9.2007 ˘Ô˘ÚÁÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘, ‰‡Ó·ÓÙ·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙË ‰ÈÂÙ‹ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ·Ó·‰ÚÔÌÈο ·fi 1.1.2010 Ù˘ ¯ÚÂÔÏ˘ÙÈ΋˜ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ¿ÏËÎÙÔ˘ ÎÂ-

Ê·Ï·›Ô˘ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË Û¯ÂÙÈ΋˜ ·›ÙËÛ˘ ÛÙ· ÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ ·fi Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ‰·ÓÂÈÔ‰ÔÙËı›. ø˜ ηٷÏËÎÙÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ·›ÙË-

Û˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È Ë 15.4.2010. - Δ· ÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Ó· ·ÔÛÙ›ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· Ì·˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ‰·ÓÂÈÔÏËÙÒÓ Ô˘ ·ÈÙ‹ıËÎ·Ó ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Â› ‰ÈÂÙ›· Ù˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ Ì ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ Û˘Ì‚·ÙÈ΋˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ·˘ÙÔ‡, ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ 30.7.2010. ™ÙȘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ı· ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ, Ë ‰È‡ı˘ÓÛË, Ô ∞ºª ÂοÛÙÔ˘ ‰·ÓÂÈÔÏ‹ÙË, ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ·ÚÔ¯‹˜ Ù˘ ÂÁÁ‡ËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, Ô ·ÚÈıÌfi˜ Î·È Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ Ù˘ ‰·ÓÂȷ΋˜ ۇ̂·Û˘, ÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ Î·È ÔÈ ÏËÊı›Û˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂȘ. - ªÂÙ¿ ÙË ÁÂÓfiÌÂÓË ·Ó·ÛÙÔÏ‹, Ë ·ÔÏËڈ̋ ÙˆÓ Û˘Ó·Êı¤ÓÙˆÓ, Ì ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ‰·Ó›ˆÓ ı· Á›ÓÂÈ ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜: È) °È· Ù· ‰¿ÓÂÈ· Ú‡ıÌÈÛ˘ ÔÊÂÈÏÒÓ, Ë ÚÒÙË ‰fiÛË ı· Â›Ó·È Î·Ù·‚ÏËÙ¤· ÙËÓ 30.6.2012 Î·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙËÓ 31.12.2019.

ÈÈ) °È· Ù· ‰¿ÓÂÈ· ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ Ó¤ˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ΛÓËÛ˘, Ë ÚÒÙË ‰fiÛË ı· Â›Ó·È Î·Ù·‚ÏËÙ¤· ÙËÓ 30.6.2012 Î·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙËÓ 31.12.2014. - ∏ ·ÔÏËڈ̋ ÙˆÓ ÙfiÎˆÓ ÙÔ˘ ¯ÚÔÓÈÎÔ‡ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ‰ÈÂÙÔ‡˜ ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ ı· Á›ÓÂÈ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÚÈ˙fiÌÂÓ· ÛÙËÓ ·ÚÈı. 36579/μ. 1666/27.8.2007 (º∂∫ μ’1740/30.8.2007) ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË, fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ. ∏ ηٷ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÌË ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓÔ Ì¤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÙfiÎˆÓ ‚·Ú‡ÓÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÔÏ‹Ù˜. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌË Ù‹ÚËÛ˘ Ù˘ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ˘ ·˘Ù‹˜, Ë ·ÔÏËڈ̋ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ı· Á›ÓÂÈ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÚÈ˙fiÌÂÓ· ÛÙËÓ ·ÚÈı. 2/54310/0025/13.9.2007 ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË, fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ, ¯ˆÚ›˜ ‰ÈÂÙ‹ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ‰fiÛˆÓ. °È· ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ‰ÈÂÙÔ‡˜ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ, ˘fi¯ÚÂÔÈ ÚÔ˜ ·ÔÏËڈ̋ ÙˆÓ ÙfiÎˆÓ Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÔÈ ‰·ÓÂÈÔÏ‹Ù˜.


M·ÁÓËÛ›· 16 √ ¢‹ÌÔ˜ πˆÏÎÔ‡ ÁÈ· ·ÔÊ¿ÛÂȘ ¢ËÌ. ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ™∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ

Ô ¢‹ÌÔ˜ πˆÏÎÔ‡ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È,ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ,Ù· ÂÍ‹˜: “¶·Ú¿ ÙȘ ÊÈÏfiÙÈ̘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ΢ڛ·˜ ™Ù·˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ Ó· ˘Ô‚·ıÌ›ÛÂÈ Ù· ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓÔ‡ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ πˆÏÎÔ‡ ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÌÈ· ·Ó˘fiÛÙ·ÙË ÎÔ‹ Ï¿Ù·ÓÔ˘ Ì ÙËÓ ÔÔ›· η̛· Û¯¤ÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜, ÛÙË ™Ó‰ڛ·ÛË ·˘Ù‹ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÛÔ‚·Ú¿ ı¤Ì·Ù· Î·È „ËÊ›ÛÙËÎ·Ó ÎÚ›ÛÈ̘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘” . ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÛÙËÓ ·’ Ê¿ÛË Ù˘ ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘ Â¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ °¶™ Û 6 ¿ÍÔÓ˜. ™ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰È·Ù˘ÒıËÎ·Ó ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: √È ÌÈÎÚ‹˜ Îϛ̷η˜ ÂÂÎÙ¿ÛÂȘ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ∫·Ú·Á¿Ù˜ Î·È ÛÙ· ∞ÌÂÏ¿ÎÈ·, ηıÒ˜ Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÔÚ›ˆÓ ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜. √È ˙ÒÓ˜ ÔÈÎÈÛÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙÔ˘ ¶.™. Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi ¯Ú‹˙Ô˘Ó ‰ÈÔÚıÒÛÂˆÓ ÒÛÙ ӷ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ٿÛÂȘ ÔÈÎÈÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. ¡· ·ÍÈÔÔÈËı› Ë ÌÂϤÙË Ô˘ Û˘Ó¤Ù·ÍÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ™ˆÚÔ‡ ÒÛÙ ӷ ηٷÛÙ› ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, ÙÔ˘ μÔÙ·ÓÈÎÔ‡ ¶¿ÚÎÔ˘, ÙÔ˘ ∞ÛÙÂÚÔÛÎÔ›Ԣ, ÙˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ Â¤Ó‰˘Û˘, ÂÓÒ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË ı· ‰È·ÙÂı› ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘ Ú¿ÛÈÓÔ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. √ ÏfiÊÔ˜ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ „ËÊȷ΋˜ ·ÔÙ‡ˆÛ˘ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ˘ÏÔÔ›ËÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ·Ú¤Ì‚·Û˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Î·È ·Ó¿Ï·Û˘. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ πˆÏÎÔ‡ ·ÔÙÂÏ› Ë Ô‰È΋ ·Ú¿Î·Ì„‹ ÙÔ˘˜. Δ¤ÏÔ˜ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ÏÂÙÔÌÂÚ‹˜ ηٷÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ fiÚˆÓ Î·È Ë ı¤ÛÈÛË ÂȉÈÎÒÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ËÁÒÓ Â›Ó·È ÂȂ‚ÏË̤ÓË. ∂›Û˘ ÙÔ ¢.™. ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹˜ ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌÌ¤ÓˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ÌÂϤÙ˘ Î·È ¤ÓÙ·Í˘ ÙˆÓ “∞ÚÁÔÓ·˘ÙÈÎÒÓ” ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂™¶∞ (¶∂¶ £ÂÛÛ·Ï›·˜-ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·), ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ¯Ú‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ·Ú¿ÛÈÙÔ˘ ∑·ÊÂÈÚ›Ô˘ ˆ˜ ªÔ˘ÛÈÎfi ∫·ÊÂÓÂ›Ô Î·È ªÔ˘ÛÂ›Ô §·˚΋˜ Δ¤¯Ó˘ (ÌÈÓÈ·ÙÔ‡Ú˜), ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÂԯȷÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÛÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ˙ËÌÈÒÓ, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÛÙ· ƒ·‰ÈÔÙËÏÂÔÙÈο ª¤Û· Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡ 5.000,00ú. Δ¤ÏÔ˜, ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ·Ú‰Â˘ÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ (5/5/2010) Î·È Ë ÚfiÛÏË„Ë ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÓÔ̤·. ◊‰Ë ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·Ú‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·˘Ï·ÎÈÒÓ.

¶∂ª¶Δ∏ 25 MAPTIOY 2010

μ·ÛÈ΋ ·ÈÙ›· Ô ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ ‚·Ú¤ˆÓ ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ Û ËÁ¤˜

∞‡ÍËÛË 10% ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÂÌÊȷψ̤ÓÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ¶ÔÈÔÙÈÎfi ÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ

·‡ÍËÛË ÔÛÔÛÙÔ‡ ÙˆÓ ‚·Ú¤ˆÓ ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ ÛÙ· ËÁ·›· ÓÂÚ¿ (fiˆ˜ ·ÚÛÂÓÈÎfi) ·ÔÙÂÏ› Ì›· ·fi ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Èٛ˜ Ô˘ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÚ·Ê› ÛÙÔ ÂÌÊȷψ̤ÓÔ ÓÂÚfi. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÂÌÊȷψ̤ÓÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙÔ ¡ÔÌfi οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· Û˘Ó¯‹ ¿ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ˆÏ‹ÛˆÓ, ÂÓÒ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ (·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ΢ڛˆ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜) Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡. ∏ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Û 10% ÂÚ›Ô˘, ÂÓÒ Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›· ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È -Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ‰È·ÎÈÓËÙ¤˜ ÂÌÊȷψ̤ÓÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·- Û˘Ó¯‹˜ ·‡ÍËÛË Û ÔÛÔÛÙfi 5-8%. √ Î. ™ÙÚ›Áη˜, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÂÌÊȷψ̤ÓÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ô ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ ÛÙȘ ËÁ¤˜ Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤¯ÂÈ ÂÈʤÚÂÈ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· μfiÏÔ˘ - ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Ô˘ Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ηٷӷÏÒÓÂÈ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÌÊȷψ̤ÓÔ ÓÂÚfi. √ Â›Û˘ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÂÌÊȷψ̤ÓÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î. μ·ÊÂÈ¿‰Ë˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÚÔ˚fiÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÔÙ¿ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘Ó¯‹ ¿ÓÔ‰Ô ˆÏ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È ÙÔ ÂÌÊȷψ̤ÓÔ ÓÂÚfi. ™ÙËÓ ›‰È· ηÙËÁÔÚ›· ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Î·È ÔÈ Ê˘ÛÈÎÔ› ¯˘ÌÔ›, ÂÓÒ Ì›ˆÛË ˆÏ‹ÛÂˆÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙ· ·Ó·„˘ÎÙÈο Î·È Ù· ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯· ÔÙ¿. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó, ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È Ì›· ÛÙÚÔÊ‹ ÚÔ˜ Ù· ˘ÁÈÂÈÓ¿ ÔÙ¿, ·ÏÏ¿ Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘ ÙÔ˘ ÂÌÊȷψ̤ÓÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ‡‰Ú¢Û˘. “°›Ó·ÌÂ Ë ÁÂÓÈ¿ ÙˆÓ ÂÌÊȷψ̤ӈӔ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô fiÙÈ Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘ ÂÌÊȷψ̤ÓÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙˆÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÂÓÙÔÈÛÌfi ‚·Ú¤ˆÓ ÌÂÙ¿ÏψÓ, fiˆ˜ ÌfiÏ˘‚‰Ô˜, ˘‰Ú¿ÚÁ˘ÚÔ˜, ¯ÚÒÌÈÔ, ÛÙ· ÓÂÚ¿ ÙˆÓ ËÁÒÓ. ΔÔÓ›˙Ô˘Ó ‰Â fiÙÈ Ë ·ÓÔ‰È΋ Ù¿ÛË ˆÏ‹ÛÂˆÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ·ÓÂÏÏ·‰Èο. ™‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Û ÓÂÚfi ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È 20 ¤ˆ˜ 30 Ï›ÙÚ· ηı·ÚÔ‡ ÓÂÚÔ‡ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜, ÂÓÒ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÛÙˆı› ηٷӿψÛË 150 ÂÚ›Ô˘ Ï›ÙÚˆÓ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜. ∏ ›‰È· ¤Ú¢ӷ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ ·ÒÏÂȘ Û ÓÂÚfi Ô˘ ·ÓÙÏÂ›Ù·È ·fi ËÁ¤˜, Ï›ÌÓ˜ Î·È ÔÙ¿ÌÈ·, Û ÔÛÔÛÙfi ÂÚ›Ô˘ 60%. ∏

∂ÏÏ¿‰·, Û‡Ìʈӷ Ì ·ÁÎfiÛÌȘ ¤Ú¢Ó˜, Â›Ó·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË Û Û·Ù¿ÏË ÓÂÚÔ‡ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∏ ¯ÒÚ· Ì·˜ fï˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ˘„ËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ Î·È Û ·Î·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ· ÓÂÚÔ‡ ÏfiÁˆ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ‚·Ú¤ˆÓ ÌÂÙ¿ÏψÓ. ¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ›ӷÈ, Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Û‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ηıËÁËÙÒÓ, Ë ‰È·‰Èηۛ· ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ÂÌÊȷψ̤ÓÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ηıÒ˜ ÂÎÙ›ıÂÙ·È ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ·Î·Ù¿ÏÏËϘ, fiˆ˜ ˘„ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ·ÏÏÔ›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘.

√È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

∏ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÂϤÁ¯Ô˘˜ Û ٷÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·, ÂȉÈο ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜, ˆÛÙfiÛÔ Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ -Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ·ÓÙÈÓÔÌ¿Ú¯Ë Î. ¡Ù›ÙÔÚ·-

‰ÂÓ Â›Ó·È Ë È‰·ÓÈÎfiÙÂÚË. ªÂÙ¿ Ù· ÏËÌÌ˘ÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÚÔοÏÂÛ·Ó ‰È·Ù·Ú·¯‹ Ù˘ ÈÛÔÚÚÔ›·˜ ÙÔ˘ ˘fiÁÂÈÔ˘ ˘‰ÚÔÊÔÚ¤·, ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ‚·Ú¤ˆÓ ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ ÛÙ· ÓÂÚ¿ ÙˆÓ ËÁÒÓ. Δ¤ÛÛÂÚȘ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ¢‹ÌÔÈ - ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ºÂÚÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ∞ÁÚÈ¿˜ - ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ·˘ÍË̤ӷ ÔÛÔÛÙ¿ ·ÚÛÂÓÈÎÔ‡. ™Â fiϘ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰È·ÎfiËÎÂ Ë ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛË Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ËÁÒÓ fiÔ˘ ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÙÔ ·ÚÛÂÓÈÎfi. √È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È Ë ÔÚ›· Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜. ™ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ fiÔ˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ·ÚÛÂÓÈÎfi ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·‡ÍËÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘ ÙÔ˘ ÂÌÊȷψ̤ÓÔ˘ ÓÂÚÔ‡.

¶ÔÈÔÙÈÎfi ÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜

Û ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ¤¯ÂÈ Î·Ï‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÓÂÚfi Î·È ÔÈ ËÁ¤˜, fiˆ˜ Ë “ª¿Ó·” , ‰ÂÓ ÂËÚ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi Ù· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. ∏ Ï‹„Ë ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ ¤ÁÈÓ ·fi fiÏ· Ù· ‰ËÌÔÙÈο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: ∫·Ù˯ÒÚÈ, ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ Î·È ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. ¢Â›ÁÌ·Ù· ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ·fi ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ (§˘Ú›ÙÛ·, ∫Ô˘Ì·Ú¿ÎË), ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ˜ ‚Ú‡Û˜ Î·È È‰ÈˆÙÈΤ˜ (ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ). ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ·Ó·Ï‡ÛˆÓ, fiÙÈ Ù· ¯ÏˆÚÈfiÓÙ· Â›Ó·È ÛÙÔ 17 (Ì fiÚÈÔ Ù· 250), Ù· ÓÈÙÚÈο Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ·fi 5,72 ¤ˆ˜ 7,48 (Ì fiÚÈÔ ÙÔ 50), Ù· ÓÈÙÚÒ‰Ë Â›Ó·È ÛÙÔ 0,01 (Ì fiÚÈÔ ÙÔ 0,50), Ë ·Ì̈ӛ· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 0,01 ¤ˆ˜ 0,03 (Ì fiÚÈÔ ÙÔ 0,50), Ô Û›‰ËÚÔ˜ ÛÙÔ 0,01 ¤ˆ˜ 0,02 (Ì fiÚÈÔ ÙÔ 0,02), Ô ¯·ÏÎfi˜ ÛÙÔ 0,01 (Ì fiÚÈÔ ÙÔ 2). ∏ ¢∂À∞ªμ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Û ·ÚÔ¯‹ ËÁ¤˜ Â›Ó·È Ë “ª¿Ó·” Î·È Ë ËÁ‹ ™Ù·ÁÈ·ÙÒÓ. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ÀÁ›·˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂϤÁ¯ˆÓ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÓÂÚÔ‡ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Î·È ∫ÔÈÓfiÙËÙ˜ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘ ÁÈ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ fiÛÈÌˆÓ ÓÂÚÒÓ. √È √Δ∞ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÎÔÈÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó fiÏ· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Î·È Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ‰È·ÈÛÙˆıÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ó· ÏËÊıÔ‡Ó Ì¤ÙÚ·. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ÂÓÙÔ›ÛÙËΠÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ Î·È Ë ·˘ÍË̤ÓË ÔÛfiÙËÙ· ·ÚÛÂÓÈÎÔ‡ ÛÙÔ ÓÂÚfi ÙˆÓ ËÁÒÓ “∞ÓÂÌÔ‡ÙÛ·” ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜. ™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È Î¿ÔÈÔ ‚·Ú‡ ̤ٷÏÏÔ ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û ٷÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·, ÂÓÒ ‰È·ÎfiÙÂÙ·È Ë ·ÚÔ¯‹ ÓÂÚÔ‡ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

∞fi ÚfiÛÊ·ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ô˘ ‰ÈÂÓ‹ÚÁË-

•ÂΛÓËÛ ¯ı˜ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ì ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÚÒÙ˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘

™Ù¤ÎÈ ÙˆÓ √ÈÎÔÏfiÁˆÓ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ Δ√ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÛÙ¤ÎÈ ·¤ÎÙËÛ·Ó ·fi ¯ı˜ ÔÈ √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ ÛÙÔ μfiÏÔ. ΔÔ ÛÙ¤ÎÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Ô‰fi ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 135 Î·È Â›Ó·È ¤Ó·˜ ¯ÒÚÔ˜ fiÔ˘ ÔÈ √ÈÎÔÏfiÁÔÈ- ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ı· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. Ãı˜ Á›ÓÔÓÙ·Ó ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ ÙÔ˘ ÛÙÂÎÈÔ‡ ÒÛÙ ۇÓÙÔÌ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÚÒÙ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÂΛ. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. Δ¿Î˘ ∫ÔÏÒÓÈ·˜, “ÂÏ›˙Ô˘Ì Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÛÙÂÎÈÔ‡ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ΤÓÙÚÔ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÏÔÁ›·˜” Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· Û˘ÛÂÈÚÒÛÂÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ÂΉËÏÒÛÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· ÛÙÂÁ·ÛÙÔ‡Ó Û ·˘Ùfi ÙÔ ¯ÒÚÔ. £¤ÏÔ˘Ì ӷ Á›ÓÂÈ ¤Ó· ΤÓÙÚÔ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÏÔÁ›·˜, ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, Ó· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ì·˜, Ó· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ì ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜. ∂ÎÙÈÌԇ̠fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· Ôχ ηχÙÂÚË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂΛӘ ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙȘ ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó. ∫·È ÙÔ ¶∞™√∫ ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÌÈÏ¿ ÁÈ· Ú¿ÛÈÓ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi Ô˘ ϤÂÈ Â›Ó·È Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·’ ·˘Ùfi ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÈÏ¿Ì ÂÌ›˜. √È √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ ı¤ÙÔ˘Ó ˙ËÙ‹Ì·Ù· Î·È ¤¯Ô˘Ó ηٷı¤ÛÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ

ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜” . √ Î. £ÂÔÏfiÁÔ˜ ¶·Ú‰·Ï›‰Ë˜, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ √ÈÎÔÏfiÁˆÓ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ μfiÏÔ˘, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ Ù˘ ∏̤ڷ˜ Ù˘ ¢·ÛÔÔÓ›·˜ ÍÂÎÈÓ¿ Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ™ÙÂÎÈÔ‡ Ù˘ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “ŒÙÛÈ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Ë̤ڷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙÂÎÈÔ‡ ÍÂÎÈÓ¿Ì Ì ¤Ó· ·ÊȤڈ̷ ÁÈ· Ù· ‰¿ÛË Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∂›Û˘ ı· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÔ˘Ì ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ χÛÂȘ ÒÛÙ ӷ ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ì ·˘Ù¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·” . ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ ÔÈ √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË “ÚfiÛÏ˄˘ ÙˆÓ ‰·ÛÈÎÒÓ ˘·ÏϋψÓ, ‰·ÛÂÚÁ·ÙÒÓ Î·È ‰·ÛÔ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÌÂÚÈο ·fi Ù· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÔÚÁ·ÓÈο ÎÂÓ¿ ÛÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ˘ËÚÂۛ˜. ÕÏψÛÙ ‚·ÛÈ΋ ı¤ÛË Â›Ó·È Ë ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÂÓ›Û¯˘ÛË Î·È ÛÙÂϤ¯ˆÛË Ù˘ ‰·ÛÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜, ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ¢¯ı› ÈÛ¯˘Ú‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÔÚı‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ô˘ ı· ıˆÚ·Î›ÛÔ˘Ó Ù· ‰·ÛÈο ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·fi οı ÏÔÁ‹˜ ·Ú·ÓƠ̂˜ Î·È ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Î·È ı· Ù· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ù˘ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. ∏ Î. μ¿Ûˆ ¡¿ÎÔ˘ › fiÙÈ Ì ÙÔ ™Ù¤ÎÈ ·˘Ùfi ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ¤ÚıÔ˘Ì ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “∫·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Ô-

ϛ٘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜, ‰ÈfiÙÈ ÔÏÈÙÈ΋ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∞˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÔ˘ÌÂ Â›Ó·È ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ôϛ٘-ÊÔÚ›˜ Î·È √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ì Û fi,ÙÈ ıÂÙÈÎfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÒÛÙ ӷ Ú·ÛÈÓ›ÛÂÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. °È· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ Êı¿ÛÔ˘Ì Û ·˘Ùfi ÙÔ Â›Â‰Ô ı· Ú¤ÂÈ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜ Ó· ÍÂ-

ÎÈÓ¿ ·fi fiÏ· Ù· ÛËÌ›·. •ÂÎÈÓ¿Ì ·fi ÙÔ Ò˜ ˙ԇ̠ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ Ì·˜ Û·Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È Ôϛ٘ Î·È ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È ·˘Ùfi Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ì·˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Î·È ÛÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ οÓÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔÓ ÔÈÔÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Ì·˜ ‰ÈÔÈ΋ÛÂÈ ‹ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ” . £. ∫. μÔÁÈ·Ù˙‹˜


ª·ÁÓËÛ›· 17

¶∂ª¶Δ∏ 25 ª∞ƒΔπ√À 2010

∏ ‡ÔÙË ÊËÌÔÏÔÁ›· ÂÚ› ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÛÙË ‰Ú·¯Ì‹ ÚÔηÏ› ·ÚÂÓ¤ÚÁÂȘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·

∫·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋ Ë ·fiÛ˘ÚÛË Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ ∫

·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηٷı¤Ù˜, Â›Ó·È Ë Ù·ÎÙÈ΋ ÂÏ·¯›ÛÙˆÓ Â˘Ù˘¯Ò˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜, Ô˘ ÚÔÛÙÚ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ·ÔÛ‡ÚÔ˘Ó ÙȘ ηٷı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ¢ËÏÒÓÔ˘Ó ·‚¤‚·ÈÔÈ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì·˜, ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Êfi‚Ô˘˜ ÁÈ· ÙÒ¯Â˘ÛË Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙË ‰Ú·¯Ì‹ (!) Î·È ·ÔÛ‡ÚÔÓÙ·˜ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, ·fi ÙË ÌÈ· ¯¿ÓÔ˘Ó Ù· fiÔÈ· ÂÈÙfiÎÈ· ¤¯Ô˘Ó Î·È ÙÔ˘˜ ·Ô‰›‰Ô˘Ó Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ¤ÛÔ˘Ó ı‡Ì·Ù· ÎÏÔ‹˜... 줂·È· ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Û ı˘Ú›‰Â˜, Ë ˙‹ÙËÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı›, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· Ù· ‚Á¿ÏÔ˘Ó, fiÙ·Ó ı· ¤¯ÂÈ ·ÔηٷÛÙ·ı› Ë ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·... ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™

ΔÚ·Â˙Èο ÛÙÂϤ¯Ë Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ·˘Ù‹ ·˘ÙÔηٷÛÙÚÔÊÈ΋, ηıÒ˜ ·fi ÙË ÌÈ· ÛÙÂÚÔ‡Ó ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ·fi Ù·ÌÂȷ΋ Ú¢ÛÙfiÙËÙ· Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ¯¿ÓÔ˘Ó Ù· fiÔÈ· ÔʤÏË ¤¯Ô˘Ó ·fi Ù· ÂÈÙfiÎÈ· ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜. ŒÂÈÙ· Â›Ó·È Î·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÔÛ‡ÚÔ˘Ó ÔÈ Î·Ù·ı¤Ù˜, ηıÒ˜ ¤¯Ô˘Ó ÏËı‡ÓÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÔÈ ‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ Î·È ÔÈ ÎÏÔ¤˜, ·ÎfiÌË Î·È ÏËÛÙ›˜ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ Î˘Ú›ˆ˜. ∏ ¤ÓÙÔÓË Î·È Û˘Ó¿Ì· ·Ó˘fiÛÙ·ÙË ÊËÌÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ Û‡ÓÔ‰Ô ÎÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, ÂÓ¤ÙÂÈÓ ÙÔÓ Êfi‚Ô ÙˆÓ ÌÈÎÚÔηٷıÂÙÒÓ ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜, Ô˘ ›Ù ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó, Û ÌÈÎÚÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Â˘Ù˘¯Ò˜, Û ·ÔÛ‡ÚÛÂȘ ηٷı¤ÛˆÓ, ›Ù οÓÔ˘Ó ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÛÙ· ÙÚ·Â˙Èο ÛÙÂϤ¯Ë, ÁÈ· ÙÔ fiÛÔ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂Ó˜ Â›Ó·È ÔÈ Î·Ù·ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜. “À¿Ú¯Ô˘Ó οÔÈÔÈ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ¿ÍÈÔ ÏfiÁÔ˘” , ‰‹ÏˆÛ ÛÙË “£” ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ȉȈÙÈ΋˜ ÙÚ¿Â˙·˜. “À¿Ú¯Ô˘Ó ‚¤‚·È· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù·, Ì οÔÈÔ˘˜ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ı˘Ú›‰Â˜. ∞ÏÏ¿ Î·È Ó· ‰ÒÛ·Ì ‰¤Î·-‰Âη¤ÓÙ ı˘Ú›‰Â˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚‰ÔÌ¿‰·, ‰ÂÓ Â›Ó·È ı¤Ì·. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÈÎfi˜ Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ” , ÚfiÛıÂÛ ÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û٤ϯԘ. ÕÏψÛÙÂ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ·ÎfiÌË Î·È ·Ó Ë ∂ÏÏ¿‰· ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙÔ ¢¡Δ ÔÈ Î·Ù·ı¤ÛÂȘ ‰ÂÓ ÎÈÓ‰˘Ó‡ԢÓ. ∏ ÁÂÏÔ›· Ê‹ÌË, fiÙÈ Îfi‚Ô˘Ó ‰Ú·¯Ì¤˜(!) Â›Û˘ Ô‰ËÁ› ÔÏÏÔ‡˜ ηٷı¤Ù˜ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ÛÙËÓ ·fiÛ˘ÚÛË Î·Ù·ı¤ÛˆÓ. √ ·ÚÈÔ˜ ÈÛوً˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈ-

ÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Â›Ó·È ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘, ÛÂ Û˘ÓÙÚÈÙÈÎfi Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÛÔÛÙfi. ∞Ó Û ÌÈ· Ë̤ڷ fiÏÔÈ ÔÈ Î·Ù·ı¤Ù˜, fiÛÔ ÌÈÎÚÔ› ÎÈ ·Ó ›ӷÈ, ¿Ó ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙¿ ÙÔ˘˜ Î·È ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ηٷı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜, Ê˘ÛÈÎfi Â›Ó·È Ë ÙÚ¿Â˙· Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ ·‰˘Ó·Ì›· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙÔ ·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·Ó·ÛÙ›ÏÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘. ∫¿ÙÈ ·ÚfiÌÔÈÔ Â›¯Â Û˘Ì‚Â› Ì ÛΈÙÛ¤˙ÈÎË ÙÚ¿Â˙· ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ŸÏÔÈ ÔÈ Î·Ù·ı¤Ù˜ Ù˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÛÙ· ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·Ù¿ Ù˘ ¤Ó· ÚˆÈÓfi Î·È ˙‹ÙËÛ·Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ù‹ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ, Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ηٷı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜, fiÛÔÈ ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚·Ó Ó· ÙȘ ·ÔÛ‡ÚÔ˘Ó Î·È Ë ÙÚ¿Â˙· ¤ÎÏÂÈÛÂ... “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Ì‚Â› οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, fiˆ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È. Ãı˜ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÁÂÚÌ·-

ÓÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Î·Ù¤ıÂÛ Û ÂÏÏËÓÈ΋ ÙÚ¿Â˙· 16 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Ì ÂÈÙfiÎÈÔ 4%. ∑‹ÙËÛÂ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Û ÂÈÙfiÎÈ· ·fi ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ‹Ú 4%. ∞˘Ù‹ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Ù· ¤ÛÙÂÏÓ ٷ 16 ÂηÙÔÌ. ÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÙÚ¿Â˙·;” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û٤ϯԘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¿ÏÏÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û٤ϯԘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰È¤„¢Û ÙË ‰È·ÚÚÔ‹ ηٷı¤ÛÂˆÓ Û ÙÚ¿Â˙˜ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ·fi ‚ÔÏÈÒÙ˜ ηٷı¤Ù˜. “∞Ó ˘‹ÚÍ·Ó ¤Ó·˜-‰‡Ô, ÌÔÚ›. ∞ÏÏ¿ ·Ó ¤ÁÈÓ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ÙfiÙ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÊÔÚ¿ ÌÂÁ¿Ï· ÔÛ¿, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ô Î·ı¤Ó·˜ Ó· ¿ÂÈ Î·È Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Û ΢Úȷ΋ ÙÚ¿Â˙·” . ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ù· ‰¤Î· ‰È˜ ¢ÚÒ Ô˘ ϤÁÂÙ·È fiÙÈ “¤Ê˘Á·Ó” ·fi ÙËÓ ¯ÒÚ· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰›ÌËÓÔ, ‹Ù·Ó ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ›¯·Ó ÂÈÛÚ‡ÛÂÈ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2009, fiÙ·Ó Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ ÚÔÛ¤Ï΢Û ÎÂÊ¿Ï·È· ·fi ÙÔ

Â͈ÙÂÚÈÎfi. “ŒÊ˘Á·Ó ·fi ÙËÓ ÙÚ¿Â˙· 900.000 ¢ÚÒ, ‹Úı·Ó fï˜ Ù¤ÛÛÂÚ· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·. ΔÔ ıˆÚÒ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ÚÔ‹” , ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. Δ· ÂÈÙfiÎÈ· ÚÔıÂÛÌÈ·ÎÒÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ Êı¿ÓÔ˘Ó Î·È ÙÔ 3% Û‹ÌÂÚ·, ÂÓÒ Ù· ÂÈÙfiÎÈ· ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ηٷӷψÙÈο Êı¿ÓÔ˘Ó ÙÔ 7,50-9,50% Î·È ÁÈ· Ù· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο ÙÔ 4,70%.

‰›Ô˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘” , Ù˘ ÔÔ›·˜ ÙÔ ∞’ ™Ù¿‰ÈÔ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÙÂı› Î·È Û˘˙ËÙÂ›Ù·È ÛÙ· ¢ËÌÔÙÈο Ì·˜ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÊÔÚ›˜. ∏ ÌÂϤÙË ·˘Ù‹ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓË Ó· Ï¿‚ÂÈ ˘fi„Ë Ù˘ ÙȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ÙÔ˘ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡ Û ÛÂÈÚ¿ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Î·È ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. °È· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ·˘Ù‹˜ (ÍÂΛÓËÌ· μ’ ™Ù·‰›Ô˘) Ù›ıÂÙ·È ÚÒÙ· Î·È Î‡ÚÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ μfiÏÔ˘, ÒÛÙ ÔÈ Î·Ù¢ı‡ÓÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ·˘Ù‹ Ó· Â›Ó·È Û·Ê›˜ Î·È Ó· ÂÌÂÚȤ¯Ô˘Ó ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÁÈ· ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ À¶∂∫∞ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘

∂æ∞ - ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ÙÈ̤˜ Î·È ÚÔÛÊÔÚ¤˜

™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÌÂÁ¿ÏË ÙÚ¿Â˙· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ë ·‡ÍËÛË ÛÙË ˙‹ÙËÛË ı˘Ú›‰ˆÓ ¤Êı·ÛÂ Î·È ÙÔ 30%. ¶ÔÏÏÔ› ‚ÔÏÈÒÙ˜ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÛÙË Ì›ÛıˆÛË ı˘Ú›‰ˆÓ Û ÙÚ·Â˙Èο ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó Ù· ÙÈÌ·ÏÊ‹ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ¯Ú˘Û·ÊÈο, ›‰Ë ȉȷ›ÙÂÚ˘ ·Í›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¯Ú‹Ì·Ù·. √ Êfi‚Ô˜ Ô‰ËÁ› ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜, ΢ڛˆ˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜, Ó· ·ÔÛ‡ÚÔ˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ηٷıÂÙÈ-

¡· ÂÈÛ¢ÛÙ› Ë ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ μfiÏÔ˘ Û ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· ÛÙÔ À¶∂∫∞, ÌÂÙ¿ ·fi ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ·˘Ù‹˜ ‹Ù·Ó Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ·fi ÙÔ˘˜ 12 ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ √Δ∞ (11 ¢‹ÌÔÈ Î·È 1 ∫ÔÈÓfiÙËÙ·), ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜. ¢¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Û·˜ Â›Ó·È Ó· Ì·˜ ·ÔÛÙ·Ï› ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ·ÚÌfi‰È˜ ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ À¶∂∫∞ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì·˜. ∏ ‰¤ÛÌ¢ÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘ÏÔÔÈËı› ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË Ë ÌÂϤÙË “∞Ó·ıÂÒÚËÛ˘ Î·È ∂¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™¯Â-

Î.Ï.), ÂÓÒ ·Ó Ô ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ Â›Ó·È ‹‰Ë ÂÏ¿Ù˘ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜, ··ÈÙÂ›Ù·È ÌfiÓÔ Ë Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, Ô ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi, ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ·˘ÙfiÓ Ù· “ÂÓÔ›ÎÈ·” . ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘, ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ‰ÂÓ ·Ú¤¯ÂÙ·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë, ·Ú¿ ÌfiÓÔÓ Î·ÙfiÈÓ ÂȉÈ΋˜ Û˘Ìʈӛ·˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Û ̛· ı˘Ú›‰· ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÙÔ˘ ÂÓfi˜. ΔÚ·Â˙Èο ÛÙÂϤ¯Ë ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ˆ˜ Ú¤ÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙfiÛÔ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË, fiÛÔ Î·È Ë ŒÓˆÛË ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ΔÚ·Â˙ÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ó· ‚ÁÔ˘Ó Î·È Ó· ‰È·„‡ÛÔ˘Ó ÚËÙ¿ ÙË Ê‹ÌË ÁÈ· ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙË ‰Ú·¯Ì‹ Î·È ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ¿„Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÂÓ¤ÚÁÂȘ Î·È Ë ·fiÛ˘ÚÛË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ.

∑ËÙÔ‡Ó ı˘Ú›‰Â˜

ÀfiÌÓËÌ· ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ °. ¢·ÓËÏfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ΔËÓ Â›Û¢ÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ μfiÏÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È¢ıÂÙËı› ÛÂÈÚ¿ ÂÎÎÚÂÌÔÙ‹ÙˆÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, ˙ËÙ› Ì ˘fiÌÓËÌ¿ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ £. ªˆÚ·˝ÙË, Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ÈÚÔÙ·ÍÈÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ Î. °. ¢·ÓËÏfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÙÔ ˘fiÌÓËÌ·, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: “Ÿˆ˜ Û·˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ÙfiÛÔ ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ Û¯ÂÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê·, fiÛÔ Î·È ·fi ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Î. ∞ϤÎÔ˘ μÔ‡ÏÁ·ÚË Î·È ÂÌÔ‡ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Û·˜ ÙËÓ 2/11/2009, ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ μfiÏÔ˘, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È

ÎÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Î·È Ó· Ù· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó Û ı˘Ú›‰Â˜. “¶ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ·Ó Ù· ‚¿ÏÔ˘Ó Û ı˘Ú›‰Â˜ ÁÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, ı· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ Â¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ‰Ú·¯Ì‹˜... ΔÔ ıˆÚÒ ÁÂÏÔ›Ô” , ÙÔÓ›˙ÂÈ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ÙÚ¿Â˙·˜. √È ı˘Ú›‰Â˜ ÌÈÛıÒÓÔÓÙ·È Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË Î·È ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û ÌÈÎÚÔ‡, ÌÂÛ·›Ô˘ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È Û ·Ϥ˜, ·˘ÙfiÌ·Ù˜ (ÚÔÌÔÙÈΤ˜) Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜. ∏ ÙÚ¿Â˙· ‰È·ÙËÚ› ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙË ı˘Ú›‰· ÌfiÓÔ Ì ·ÚÔ˘Û›· ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù·‚ÏËı› ÙÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ ‹ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô˘‰Â›˜ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙË ı˘Ú›‰· ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ·. °È· ÙËÓ ÂÓÔÈΛ·ÛË ı˘Ú›‰·˜ Ë ‰È·‰Èηۛ· Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁË Ì ·˘Ù‹ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÂÓfi˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ (Ù·˘ÙfiÙËÙ·, ∞ºª, ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎfi ∂ÊÔÚ›·˜, ·Ô‰ÂÈÎÙÈÎfi ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ηÙÔÈΛ·˜

ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ μfiÏÔ˘” . ∂›Û˘, Ì ‰Â‡ÙÂÚÔ ˘fiÌÓËÌ¿ ÙÔ˘ Ô Î. ¢·ÓËÏfiÔ˘ÏÔ˜ ı¤ÙÂÈ ˘fi„Ë ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÂÈÚ¿ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ù· ÔÔ›· ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó¤ÁÎÚÈÛË ™¯Â‰›Ô˘ ¶fiÏ˘ Î·È ÙÚÔÔÔ›ËÛË ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋˜ ªÂϤÙ˘ Ù˘ ∂¤ÎÙ·Û˘ ÙˆÓ Û˘ÓÔÈÎÈÒÓ ¡Â¿ÔÏ˘ - ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ¶Ú¿Í˘ ∂Ê·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È, “Ù· ı¤Ì·Ù· ·˘Ù¿ Â›Ó·È Ì›˙ÔÓÔ˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ·ÊÔÚÔ‡Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ôϛ٘ Î·È ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ‰‡Ô ‰ÂηÂÙÈÒÓ” .

∏ ∂æ∞, ÎfiÓÙÚ· ÛÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‡ÊÂÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ï¿ÓÔ˘ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ‚¤‚·ÈË fiÙÈ Ë ·¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ‡ÊÂÛË Â›Ó·È Ù· ÈÛ¯˘Ú¿ brand names Î·È Ë ÛÙ·ıÂÚ¿ ˘„ËÏ‹ ÔÈfiÙËÙ·! ∏ Ó¤· Â¤Ó‰˘ÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÚÔÛÊ¿Ùˆ˜ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ Á˘¿ÏÈÓˆÓ ÊÈ·ÏÒÓ Î·È ·‡ÍËÛ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· ηٿ 50%. ∏ Ó¤· ÁÚ·ÌÌ‹ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÁÂÌÈÛÙÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ· ηıÒ˜ Î·È ·fi Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ì˯¿ÓËÌ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÂϤÁxÔ˘ ÙˆÓ ÊÈ·ÏÒÓ. °È· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÊÈ·ÏÒÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÚÔ‚ÔÛÎÔÈÎfi˜ ʈÙÈÛÌfi˜ Î·È Î¿ÌÂÚ˜ ÈηӤ˜ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ·Ù¤ÏÂÈ· ÛÙÔ ÌÔ˘Î¿ÏÈ. ∏ ·Ú·¿Óˆ Â¤Ó‰˘ÛË Ù˘ ∂æ∞ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÂÈ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ ηٷӷψً, ·ÊÔ‡ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ‹‰Ë ͯˆÚ›˙Ô˘Ó ·fi Ù· ¿ÏÏ· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘. ΔË ÊÂÙÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈ ÙÈ̤˜ ‰ÂÓ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ·‡ÍËÛË, ÂÓÒ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ Û˘Û΢·Û›Â˜ -fiˆ˜ ÙÔ 1,5 Ï›ÙÚÔ- Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍË̤Ó˜ ˆÏ‹ÛÂȘ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. ™Ù· ÌÂÏÏÔÓÙÈο Û¯¤‰È· Â›Ó·È Ë ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Â¤ÎÙ·ÛË Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿. ªÂ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi Ù˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ·Ó·„˘ÎÙÈÎÒÓ Ì ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ÔÈfiÙËÙ· Ô˘ ÙÔ fiÓÔÌ· ∂æ∞ ÂÁÁ˘¿Ù·È ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ·.


ª·ÁÓËÛ›· 18 √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ ·‡ÚÈÔ ÛÙÔ μfiÏÔ √ Úfi‰ÚÔ˜ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›-

Ô˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î. °È¿ÓÓ˘ ∞Ï·‚¿ÓÔ˜, Ì·˙› Ì ̤ÏË Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ¢ÈÔÈÎÔ‡Û·˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È ∞ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ, ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 26 ª·ÚÙ›Ô˘, ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ı· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰Èψ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÊϤÁÔÓÙ· ı¤Ì·Ù·. ¶¿ÓÙˆ˜ ÛÙËÓ ›‰È· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ “·ÚÒÓ” ı· ‰ÒÛÂÈ Î·È Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∫›ÓËÛ˘ ªË¯·ÓÈÎÒÓ (¢∫ª) Î. ™ˆÎÚ¿Ù˘ ∞ÏÂÍÈ¿‰Ë˜.

∏ ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙÔ ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi ÈÚÈfi Δ∏ ÌÂϤÙË Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ ÈÚÈÔ‡ ÛÙÔ μfiÏÔ Â›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰ÂÈ “ȉ›ÔȘ fiÌÌ·ÛÈ” ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Î. ™ˆÎÚ¿ÙË ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, Ô˘ ÂÈÛΤÊıËΠٷ ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∫·ÙÔÈΛ·˜, Ô˘ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓË ˘ËÚÂÛ›· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘, ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú·. ∏ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ Â›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Û˘Ó·ÓÙËı› Î·È Ì ÙË Ó¤· Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ √∂∫ Î. °ÂˆÚÁ›· ∫ˆÙ›‰Ô˘ Î·È Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·fi„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ ÈÚÈÔ‡, Ô˘ ı· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÛÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Ù˘ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜ μfiÏÔ˘. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, ı· Ú¤ÂÈ ¿ÌÂÛ· Ó· Á›ÓÂÈ ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ fiϘ ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È Ù˘ ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ Ù˘ ۇ̂·Û˘ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ¤Î‰ÔÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜, ÒÛÙ ӷ ÌË ¯·ı› ÔχÙÈÌÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ fiÛ· ‰È·ÈÛÙÒıËηÓ, ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜ (¤ÁÎÚÈÛË ΔÔÈÎÔ‡ ƒ˘ÌÔÙÔÌÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ Î.Ï.) Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ˜ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Û˘Ó¯›˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ÙÔ˘. ∏ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙÚ›· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÌÂϤÙ˘ (fi„ÂȘ ÎÙÈÚ›ˆÓ, ÂÚÈ‚¿ÏÏˆÓ ¯ÒÚÔ˜, ‚ÈÔÎÏÈÌ·ÙÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜) Î·È ‰È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË. ΔȘ ÙÂÏÈΤ˜ fï˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ - ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ı· ηٷı¤ÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ ÂͤٷÛË ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ‰fiıËηÓ, ·fi ¢ڇÙÂÚË ÂÈÙÚÔ‹ Ô˘ ı· Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ·fi ̤ÏË ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜. ¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜, Ù¤ÏÔ˜ ˘‹Ú¯Â ÛÙÔ ÙÈ ÌÔÚ› Ó· ‰ÈÔÚıˆı› Û‹ÌÂÚ·, Ô˘ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¯ÚfiÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ¤ÚÁÔ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ οو ·fi Ù· fiÚÈ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Δ∂∂, Ô˘ ÂÈÛΤÊıËΠÙÔÓ √∂∫.

¶ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÏ¿ÓÔ˘ ™∂ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ‰ÚÔ-

ÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÏ¿ÓÔ˘ Ù˘ ·fi ÙÔ μfiÏÔ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ë ÂÙ·ÈÚ›· “Argo Airways” , ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ Û٤ϯfi˜ Ù˘, Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁËı› Ë ÂÙ‹ÛÈ· Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÛÙÔ ÛοÊÔ˜. ∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁËı› ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ·ÏÏ¿ ÎÚ›ıËΠÛÎfiÈÌÔ Ó· Á›ÓÂÈ ÙÒÚ·, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜.

¶∂ª¶Δ∏ 25 ª∞ƒΔπ√À 2010

§¤Ó ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ˘Ô‚·ıÌÈÛÙ› ÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ¤ÚÁÔ

«Ÿ¯È» ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ì 30 Ì·ıËÙ¤˜

ÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ·Ú¯fiÌÂÓ˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û¯ÔÏÈÎÒÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ Ì 30 Ì·ıËÙ¤˜, fiˆ˜ ÂȉÈÒÎÂÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ. ¶ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ˆ˜ ·fi ÙȘ ÂÈΛÌÂÓ˜ ÌÂÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÌfiÓÈÌÔ˘˜ Î·È ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, ›Ûˆ˜ Ó· ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ‰È¿ÊÔÚÔÈ ·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙÈÎÔ› ıÂÛÌÔ›, fiˆ˜ Ù· ÔÏÔ‹ÌÂÚ· Û¯ÔÏ›·, ÔÈ Ù¿ÍÂȘ ˘Ô‰Ô¯‹˜, Ë ÚfiÛıÂÙË ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË. ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

¢‡Ô ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÔÈ ÙÚfiÔÈ Ô˘ ı· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÂÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, ÌÂÙ¿ ÙȘ ÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Î·È Î·ıËÁËÙÒÓ Ô˘ ۯ‰ȿ˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. √ ¤Ó·˜ Â›Ó·È Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙȘ ·ÔÛ¿ÛÂȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È Ô ¿ÏÏÔ˜ Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Ì·ıËÙÒÓ Û οı ΔÌ‹Ì·. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û¯ÔÏÈΤ˜ Δ¿ÍÂȘ Ì ‰‡Ô ÙÌ‹Ì·Ù·, fiÔ˘ Ë ·Ó·ÏÔÁ›· ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ‰¿ÛηÏÔ˜ ·Ó¿ 15 Ì·ıËÙ¤˜. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ı· ηٷÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ¤Ó· ÙÌ‹Ì· Î·È ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÙÌ‹Ì· Ì 30 Ì·ıËÙ¤˜, ÂÓÒ ÙÔ ‰¿ÛηÏÔ Ô˘ ı· ÂÚÈÛÛ‡ÛÂÈ, ı· ÙÔÓ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ Û ÎÂÓfi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ¿ÏÏÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. 줂·È· ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ·ÓÙȉÚÔ‡Ó Û ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ΛÓËÛË ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁ›Ô, ı¤ÙÔÓÙ·˜ ·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ¢·ÛÎ¿ÏˆÓ Î·È ¡ËÈ·ÁˆÁÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ªÔ‡ÛÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “ı¤ÛË Ù˘ ¢È‰·ÛηÏÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Â›Ó·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ·Ó·ÏÔÁ›· ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ¤Ó·˜ ‰¿ÛηÏÔ˜ ÚÔ˜ 20 Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÛÙÔ ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô Ì›· ÓËÈ·ÁˆÁfi˜ ·Ó¿ ‰Âη¤ÓÙ ̷ıËÙ¤˜. ∏ ÚfiıÂÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁ›· ·˘Ù‹ Û 30 Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó¿ ‰¿ÛηÏÔ, ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ·Ú¯fiÌÂÓ˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ¶Ï¤ÔÓ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ¿ÏÏ·-

Í·Ó. Δ· Ó¤· ‚È‚Ï›· Î·È ÔÈ Ó¤Â˜ ̤ıÔ‰ÔÈ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È, ··ÈÙÔ‡Ó Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó¿ ΔÌ‹Ì·, ·ÊÔ‡ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ô‰ËÁԇ̷ÛÙ ÛÙËÓ ÂÍ·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤ÓË Ì¿ıËÛË. ∂›Û˘ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÊÔÈÙÔ‡Ó ÔÏÏÔ› ·ÏÏÔ‰·Ô› Î·È ·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙ˜ Ì·ıËÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û ¤Ó· ÔÏ˘¿ÚÈıÌÔ ·fi ·È‰È¿ ΔÌ‹Ì·, Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ı· ÂÚÈıˆÚÈÔÔÈËıÔ‡Ó. √È ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹ ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍËı›. ΔÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Â›Ó·È ÈÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·” . √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ, ·Ó ˘ÏÔÔÈËı›, ı· ·Ԃ› ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙfiÛÔ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ fiÛÔ Î·È Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ∞Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı¤ÏÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ, ÂΛ Ô˘ Â›Ó·È ·ÔÛ·Ṳ̂ÓÔÈ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞ϤÎÔ˜ ∞Ú‚·ÓÈÙ¿Î˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ “Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Ì·-

ıËÙÒÓ ·Ó¿ ΔÌ‹Ì· ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ˘˜ 25. ∏ ¿ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ∫·Ïfi ı· ‹Ù·Ó ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Ó· Ì·˙¤„ÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÔÛ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ʤÚÂÈ ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ Ù¿ÍË. ŒÙÛÈ ı· ·ÓÙÏÔ‡Û ÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi, ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ΔÌ‹Ì·Ù· ·ÎfiÌË Î·È Ì 20 Ì·ıËÙ¤˜” . √ Û¯ÔÏÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞. ™Ì˘ÚÓ·›Ô˜ ÂͤÊÚ·Û ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ “ı· ‰˘ÛÎÔϤ„ÂÈ ÙÔ ·È‰·ÁˆÁÈÎfi Î·È ‰È‰·ÎÙÈÎfi ¤ÚÁÔ, ·Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ΔÌ‹Ì·Ù· Ì 30 Ì·ıËÙ¤˜. √È ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ̤ıÔ‰ÔÈ ‰È‰·Ûηϛ˜ ··ÈÙÔ‡Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·ÚÈıÌfi Ì·ıËÙÒÓ, ÒÛÙ ̷˙› Ì ÙÔ ‰¿ÛηÏÔ Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÔÌ¿‰·” .

¶ÚÔÛÏ‹„ÂȘ·ÔÛ¿ÛÂȘ ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Û ·Ó·Ì̤ӷ οÚ-

‚Ô˘Ó· “οıÔÓÙ·È” 200.000 ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ, ÙȘ ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ Î·È ÙȘ ·ÔÛ¿ÛÂȘ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ı· ‰Ôı› ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯·. ™ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ÛÙ· Û¯¤‰È· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ Â›Ó·È Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÌÔÓ›ÌˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙË Ó¤· Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈο ηٿ 50% Î·È ÙˆÓ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·Ù¿ 70%. √È ÂÚÈÎÔ¤˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ. √ Î. ªÔ‡ÛÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ·fi ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂͤÏÈÍË ı· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÛÂÈ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙÈÎÒÓ ıÂÛÌÒÓ, fiˆ˜ ÙÔ˘ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, Ù˘ ÚfiÛıÂÙ˘ ‰È‰·ÎÙÈ΋˜ ÛÙ‹ÚÈ͢, ÙˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ ˘Ô‰Ô¯‹˜, ÙˆÓ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚÈ·ÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ. 줂·È· ·fi ÙȘ ÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙȘ

ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ı· ÏËÁÔ‡Ó Î·È ÔÏÏÔ› ·‰ÈfiÚÈÛÙÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›. °È·Ù› ·ÚÎÂÙÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÊÂÙÈÓÔ‡˜ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ı· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ‰ËÌfiÛÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ˆ˜ ˆÚÔÌ›ÛıÈÔÈ, ÂÓÒ ÔÏÏÔ› ÊÂÙÈÓÔ› ˆÚÔÌ›ÛıÈÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›, ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ ‚ÚÔ˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ™ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·ÔÛ¿ÛÂˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë Ì›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ Û ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ηٿ 50% Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ. ∞ÎfiÌË ÛÙÔ Ó¤Ô ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÚԂϤÂÙ·È fiÙÈ Ô ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÙ‹ÛÈˆÓ ‰ÈÔÚÈÛÌÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·Ô¯ˆÚ‹ÛˆÓ, ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·fi 1/1/2011 ¤ˆ˜ 31/12/2013, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi ¤Ó· ÚÔ˜ ¤Ó·.

∞ÈÙ‹ÛÂȘ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ∞fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÙˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ ¢·ÛÎ¿ÏˆÓ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Î·È ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ·›ÙËÛË ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ˘˜ ÂÓÈ·›Ô˘˜ ›Ó·Î˜ ÚÔÛˆÚÈÓÒÓ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 20092010, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ô˘ ›¯·Ó ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÂÎÚfiıÂÛ̘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ, Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË Ì ٷ ··Ú·›ÙËÙ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ·˘ÙÔ‡˜. ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÍÂΛÓËÛ ¯ı˜ Î·È ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 12 ∞ÚÈÏ›Ô˘.

°È· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Û ÌÈ· ·ÓÔÈÎÙ‹ ‰È·‰Èηۛ· ·ÓÂÏÏ·‰Èο

™ÙȘ οÏ˜ Ù· ̤ÏË Ù˘ √¡¡∂¢ ÛÙȘ 18 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ™ÙȘ οÏ˜ ı· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 18 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ù· ̤ÏË Ù˘ √¡¡∂¢ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ·ÓÂÏÏ·‰Èο, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ™ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó Î·È ÔÈ ∫‡ÚÈÔÈ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ μÔÚÂÈÔËÂÈÚÒÙ˜. ¢Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ¤¯Ô˘Ó Ù· ¿ÙÔÌ· ËÏÈΛ·˜ 16 ¤ˆ˜ 32 ÂÙÒÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √¡¡∂¢ ·ÓÂÏÏ·‰Èο ÂÎϤÁÂÙ·È Î¿ı ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √¡¡∂¢ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞ÚÁ‡Ú˘ ∫Ô¿ Ó·˜ “οÏË ı· ÛÙËı› ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¡√¢∂, ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó ÔÈ Ó¤ÔÈ ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· μfiÏÔ˘. ∂›Û˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛΤ„ÂȘ ÁÈ· ÙÔÔı¤ÙËÛË Î¿Ï˘ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·. ¢Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Ó¤ÔÈ ËÏÈΛ·˜ 16 ¤ˆ˜ 32 ÂÙÒÓ. ∞ÎfiÌË Î·È ÙËÓ Ë̤ڷ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÌÔÚ› οÔÈÔ˜ Ó· ÂÁÁÚ·Ê› Î·È Ó· „ËÊ›ÛÂÈ”.

∂›Û˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÌÈ· ÙfiÛÔ ·ÓÔÈÎÙ‹ ‰È·‰Èηۛ· Î·È ÛÎÔfi˜ fiÏˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë ‰È·Ê‡Ï·ÍË ÙÔ˘ ·ÚÔ˘˜ Ù˘. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù· ̤ÏË Ù˘ √¡¡∂¢ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 1.500. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÍÂΛÓËÛÂ Î·È ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 12 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÂÁÁÚ·ÊÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ η-

Ù·ÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ √¡¡∂¢ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘ 16 ̤¯ÚÈ 18 ÂÙÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ∫‡ÚÈÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÚÔ¤‰ÚÔ˘. √È ÂÁÁڷʤ˜ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ÓÔ̷گȷÎÒÓ ‰ÈÔÈÎÔ˘ÛÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÏËÓ ÙˆÓ ÓÔÌÒÓ ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ı· ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ¡√¢∂ ·˘ÙÔÚÔÛÒˆ˜ Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ‹ ÙËÓ Î¿ÚÙ· ÔÌÔÁÂÓÔ‡˜ ‹ ÙÔ ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. Ãı˜ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Ô ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ √¡¡∂¢, Î. ∫ÒÛÙ·˜ ÷Ù˙‹˜. °È· ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ÷Ù˙‹ Ô Î. ∫Ô¿Ó·˜ › ˆ˜ “ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ·È‰› ·fi ÙËÓ Â·Ú¯›·, Ô˘ ·fi Ù· 13 ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÒıËΠÛÙË ª∞∫π Î·È ÌÂÙ¿ ÛÙËÓ √¡¡∂¢. °Ó‹ÛÈÔ˜ ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ ·Ó¤‚ËΠ¤Ó· ÚÔ˜

¤Ó· Ù· ÛηÏÈ¿ Ù˘ √¡¡∂¢. ¢ÂÓ Â›¯Â ÔÙ¤ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÔÏÈÙÈο ÁÚ·Ê›·. ∏ ÌfiÓË ÙÔ˘ Û¯¤ÛË ‹Ù·Ó Ì ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ Î·È ÔÙ¤ ‰Â ‰›ÛÙ·Û ӷ ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Ù·‡ÙÈÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ª·¯ËÙÈÎfi˜, ȉÂÔÏfiÁÔ˜, Ì ηı·Úfi ÔÏÈÙÈÎfi ÏfiÁÔ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì ‹ıÔ˜” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ Ӥ· ÁÏÒÛÛ·, ÁÏÒÛÛ· ÌÔÓÙ¤ÚÓ·, ηٷÓÔËÙ‹, ÂÈÛÙÈ΋ Î·È fi¯È ͇ÏÈÓË, ÁÈ· Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÔÏÈÙÈΤ˜ Û ÙÔÌ›˜, Ô˘ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ÎÈÓÂ›Ù·È ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ·fi Ù· ÎfiÌÌ·Ù·. ™Â ÙÔÌ›˜ fiˆ˜ ÔÈ Ó¤Â˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜, ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÔÈ Ó¤Â˜ ·ÂÈϤ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘, Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜, Ë ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË, Ë Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡, Ë Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙȘ Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜, Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ·È‰Â›·˜ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ù˘ ÁÓÒÛ˘” . ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 19

¶∂ª¶Δ∏ 25 MAPTIOY 2010

¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ Î·È Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÎÙÈÚ›ˆÓ

10.000 ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ

ÙÔ˘˜ 10.000 ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔÙ˘¯È·ÎÔ› Î·È ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ› ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ô˘ ÛÔ˘‰¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÂÓÒ ÚÈÓ ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ· Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÂÚ¯fiÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ 5.000. √ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ·fi ÙË ÌÈ· Î·È Ô ÌÈÎÚfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ηıËÁËÙÒÓ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈΤ˜ ÎÙÈÚȷΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ΔÌ‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™Ù· ıÂÙÈο ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡ ȉڇ̷ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÏÔ‡ÛÈÔ˘ ÂÚ¢ÓËÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Î·È Ë Â¿ÚÎÂÈ· ÛÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜. Ãı˜ Ô ¶Ú‡Ù·Ó˘ Î. °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ˘Ô¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

™ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂Ú¢ÓÒÓ ÛÙÔÓ ÔÏ˘¯ÒÚÔ ΔÛ·Ï·¿Ù· ¤ÁÈÓ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ·fi Ù· 16 ΔÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ fiÏ· Ù· ΔÌ‹Ì·Ù· ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ·Ó ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÙÔ˘˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Î·È ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋ ∞Ú¯‹, Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ‰ÂÓ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË Ì ÙËÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙ›·. ∞ÏÒ˜ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· οı ΔÌ‹Ì·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ıÂÙÈο Î·È ·ÚÓËÙÈο ÛËÌ›· Î·È Ó· Ù· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ. √ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ÙË ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Ù˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Î. °È¿ÓÓ˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘, › ˆ˜ “ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· fiÏ· Ù· ΔÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙËÓ Û¯ÂÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË Î·È ÙËÓ Î·Ù¤ıÂÛ·Ó ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁ›Ô. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¯ı˜ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Î·È Ë Â͈ÙÂÚÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ Δ∂º∞∞ ·fi ͤÓÔ˘˜ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡˜. ™Ù· ̤۷ ∞ÚÈÏ›Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ Ë Â͈ÙÂÚÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ °ÂˆÔÓ›·˜ º˘ÙÈ΋˜ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ À‰¿ÙÈÓÔ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ °ÂˆÔÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜. ŸÏ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó Ù· ‰˘Ó·Ù¿ Î·È ·‰‡Ó·Ù· ÛËÌ›· ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ ÔÚ¢fiÌ·ÛÙ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·” . √ ›‰ÈÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ۠ÔÚÈṲ̂ӷ ıÂÙÈο Î·È ·ÚÓËÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ. “°È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ¤¯ÂÈ ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· ÍÂοı·ÚË ÂÈÎfiÓ· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ÁÈ· ÙȘ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ ÊÔÈÙËÙÒÓ Î·È Î·ıËÁËÙÒÓ, Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘, ÔÈ· ΔÌ‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ Ì·ı‹Ì·Ù· Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó. ŒÙÛÈ ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ë ·Ó·ÏÔÁ›· ηıËÁËÙ‹ ÚÔ˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÚÔ˜ 18 ÛÙÔ ÚÔÙ˘¯È·Îfi Â›‰Ô, ÛÙÔ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi Â›Â‰Ô Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÚÔ˜ ÙÚÂȘ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰È‰¿ÎÙÔÚ˜ ¤Ó·˜ ÚÔ ‰‡Ô. ∂Ô̤ӈ˜ ı· ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È Î·Ï‡-

¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ¯ı˜ Ë ¤ÎıÂÛË ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜

ÙÂÚË Ë ·Ó·ÏÔÁ›· ÛÙÔ ÚÔÙ˘¯È·Îfi Â›‰Ԕ . Ÿˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘, ÙÔ ·ÚÓËÙÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Â›Ó·È ˆ˜ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ fi¯È fï˜ Î·È ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÛÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ fiÏÂȘ ¤¯ÂÈ ‰˘Ó·ÌÈÎfi 10.000 ÊÔÈÙËÙÒÓ. ™Â Û¯¤ÛË Ì ÚÈÓ ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ· Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÙËÎÂ, ηıÒ˜ ÙfiÙ ·ÚÈıÌÔ‡Û·Ó 5.000. “°ÂÓÈÎÒ˜ ¤¯Ô˘Ì ¤Ó·Ó ‰Ú·Ì·ÙÈο ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ ·ÚÈıÌfi ÊÔÈÙËÙÒÓ ÂÙËÛ›ˆ˜ Î·È ¤¯Ô˘Ì ¤Ó·Ó ÛÙ·ıÂÚfi ·ÚÈıÌfi ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÔÈ ÚÔÙ˘¯È·ÎÔ› Î·È ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ› ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ 10.000, ÂÓÒ ÚÈÓ ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ· ‹Ù·Ó Ô ÌÈÛfi˜ ÊÔÈÙËÙÈÎfi˜ ÏËı˘ÛÌfi˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ fï˜ Ë ·Ó¿ÏÔÁË ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÌÔÓ›ÌˆÓ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ, Ô˘ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ 400. ∫·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÏ·Ófi ÛËÌ›Ô. ΔÔ ¿ÏÏÔ ·ÚÓËÙÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Â›Ó·È Ë ¿Û¯ËÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Û ˘Ô‰Ô̤˜, Ô˘ ·ÓÙÈ-

ÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ΔÌ‹Ì·Ù·” , ›Â Ô Î. £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘. ™Ù· ıÂÙÈο ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Â›Ó·È Ë ÏÔ‡ÛÈ· ¤Ú¢ӷ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È, fiˆ˜ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ÛÙȘ ‰ËÌÔÛȇÛÂȘ ÛÙ· ͤӷ ÂÚÈÔ‰Èο Î·È Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ∂›Û˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ï‹ ·Ó·ÏÔÁ›· ÊÔÈÙËÙÒÓ ·Ó¿ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· ·Ó·ÏÔÁ› ¤Ó·˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ·Ó¿ ‰Âη¤ÓÙ ÊÔÈÙËÙ¤˜.

ÀÔ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ √ ¶Ú‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “¤ÁÈÓ ÌÈ· ηٷÁÚ·Ê‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Î·È ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜, ÂÚ¢ÓËÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ. μ¿ÛÂÈ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù·, ÁÈ· Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ·˘Ùfi Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ì ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÔÈÎÔ-

ÓÔÌÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜. °È· ÂÌ¿˜ fï˜ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, Ó· ηٷÁÚ¿„Ô˘Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ Ù· ÂÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. °È·Ù› ¤¯Ô˘Ì ÙÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ۯÔϤ˜ Ì ÎÔÈÓ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ·˘Ùfi ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, Ó· οÓÂÈ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ fiÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ·‰ÈÎÂ›Ù·È Î¿ÔÈÔ ÙÌ‹Ì· Û ۯ¤ÛË Ì οÔÈÔ ¿ÏÏÔ” . √ Î. °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ˘Ô¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ›ٷÈ, fiˆ˜ ‰ËÏ·‰‹ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì fiÏ· Ù· ∞∂π Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂ÚˆÙËı›˜ ·Ó ·‰ÈÎÂ›Ù·È ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË, ›Â: “ŸÛÔ ‚Ú›ÛÎÔÌ·È ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ˘, ‰ÂÓ ¤¯ˆ ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ·˘ı·›ÚÂÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË. ŸÏ· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi οÔÈÔ˘˜ Έ‰ÈÎÔ‡˜, Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ‚¿ÛÂÈ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ. ΔÔ ÁÂÓÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È Ë ˘Ô¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘” .

™ÙÔ μfiÏÔ ÙÔ 9Ô £ÂÚÈÓfi ™¯ÔÏÂ›Ô Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ™‡ÓÙË͢ ∞¶√ ÙȘ 19 ̤¯ÚÈ ÙȘ 23 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ÙÔ 9Ô £ÂÚÈÓfi ™¯ÔÏÂ›Ô º˘ÛÈ΋˜ Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ™‡ÓÙË͢, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙ· ·ÌÊÈı¤·ÙÚ· ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ªË¯·ÓÔÏfiÁˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ Î·È ÃˆÚÔÙ·Í›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∂ÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Î·È ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÁÈ· Ó· ·Ó·Ï‡ÛÔ˘Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi Û‡ÓÙËÍË. ΔÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªË¯·ÓÔÏfiÁˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ Î·È ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ Î. ¡›ÎÔ˘ μÏ¿¯Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÂıÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ˘ ıÂÚÌÔ˘ÚËÓÈ΋˜ Û‡ÓÙË͢ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·ÓÂ˘Úˆ·˚΋˜ ‰Ú¿Û˘. Δ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÛÙÔ 9Ô ıÂÚÈÓfi Û¯ÔÏ›Ô, ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: £¤ÚÌ·ÓÛË Î·È ∞ÛÙ¿ıÂȘ ¶Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜, ª·ÁÓËÙÔ¸‰ÚÔ‰˘Ó·ÌÈ΋ ™‡ÓÙË͢, ¢È·Ù¿ÍÂȘ ª·ÁÓËÙÈ΋˜ ™˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘, Δ¯ÓÔÏÔÁ›· ™‡ÓÙË͢ Î·È ÀÏÈο. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 50 ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù˘¯ı› ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÚ¢ÓËÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi Û‡ÓÙËÍË. ∏ ηٷÛ΢‹ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ıÂÚÌÔ˘ÚËÓÈÎÔ‡ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎÔ‡ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú· (ITER) ¿Ú¯ÈÛ ÛÙË °·ÏÏ›· ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ EE, ∏¶∞, π·ˆÓ›·˜, πÓ‰›·˜, ∫›Ó·˜, ∫ÔÚ¤·˜ Î·È ƒˆÛ›·˜. ΔÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™‡ÓÙË͢ (∂¶™) ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Î·È Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÛÙ· ÎÚ¿ÙË-̤ÏË Ù˘ ∂∂, Î·È ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÚ¢ÓËÙÒÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∂ÏÂÁ¯Ô̤Ó˘ £ÂÚÌÔ˘ÚËÓÈ΋˜ ™‡ÓÙË͢ (∂¶∂£™www.hellasfusion.gr) Ô˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ŒÓˆÛË Euratom - ∂ÏÏËÓÈ΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÂÙËÛ›ˆ˜ ¤Ó· ™¯ÔÏÂ›Ô ™‡ÓÙË͢. ™ÎÔfi˜ Â›Ó·È Ë ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Û ‚·ÛÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ê˘ÛÈ΋˜ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ Û‡ÓÙË͢ Î·È Û˘Ó·ÊÒÓ ‰›ˆÓ. ∂›Û˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÂȉÈΤ˜ Û˘Ó‰ڛ˜, fiÔ˘ ÔÈ Ó¤ÔÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ¤ÚÂ˘Ó¿ ÙÔ˘˜. º.™.

™˘ÛÙ‹ıËΠ·ÚÌfi‰È· ÂÈÙÚÔ‹ Ì ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ™Ù. μ·ÎԇϷ

ŒÏÂÁ¯Ô˜ ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ËÈ¿‰·˜ ∂¶πΔƒ√¶∏ ÂϤÁ¯Ô˘ ¤ÚÁˆÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ™ËÈ¿‰·˜ Û˘Ó¤ÛÙËÛÂ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÌÂÙ¿ ·fi Û¯ÂÙÈÎfi ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ™ËÈ¿‰·˜ Î. ™Ù·Ì¿ÙË μ·ÎԇϷ. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ˙ËÙÂ›Ù·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ‰È·ÊˆÓ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Ì ÂÚÁÔÏ¿‚Ô, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù¿Û¯ÂÛË ÔÛÔ‡ 37.000 ¢ÚÒ ·fi ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ÙÔ˘ ÔÊ›ÏÂÈ 450.000 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘, ·fi ¤ÚÁ· Ô˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ÂÍÔÊÏ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ù· ¤ÚÁ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Î·È ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó Î·ÎÔÙ¯ӛ˜. ∏ ¤ÓÙÔÓË ·˘Ù‹ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ô‰‹ÁËÛ ÙÔÓ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô ÛÙË ¢ÈηÈÔ-

Û‡ÓË. ¶ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ ÂΉfiıËΠ̠·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ ÂÓÙÔÏ‹ ÏËڈ̋˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÁÈ· ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 37.000 ¢ÚÒ, Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ “√ÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ‰ÚfiÌˆÓ ∫·ÙËÁÈÒÚÁË - ∞ÊÂÏÈ¿Ó˜” . √ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ÚÔÛ¤Ê˘Á ‰ÈηÛÙÈο Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÂÓÒ ˘ÏÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Ù· ¤ÚÁ·, ‰ÂÓ ÙÔ˘ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Î·È ·fi ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ηٷÛ΢‹˜. √ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ η٤ıÂÛ ηٷۯÂÙ‹ÚÈÔ Î·Ù¿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ËÈ¿‰·˜ Û ÙÚ·Â˙ÈÎfi ˘ÔηٿÛÙËÌ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ Ô ¢‹ÌÔ˜ ™ËÈ¿‰·˜ ‰È·ÙËÚ› ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Î·È ÚÔ¯ˆÚ¿ Û “ηٿۯÂÛË ÂȘ ¯Â›Ú·˜ ÙÚ›ÙÔ˘” . √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ËÈ¿‰·˜ Î. μ·ÎԇϷ˜ ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ

·ÚÂÏıfiÓ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÏËÚˆıÔ‡Ó ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô (ÂÚ›Ô˘ 400.000 ¢ÚÒ), ηıÒ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ·Ú·Ï›„ÂȘ Î·È Î·ÎÔÙ¯ӛ˜. ¢‹ÏˆÛ fiÙÈ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ¤ÏÂÁ¯Ô ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ·Ê‹ÛÂÈ ·È¯Ì¤˜ ηٿ Ù˘ ΔÀ¢∫, ÁÈ· ·Ú·Ï›„ÂȘ ÛÙËÓ ÂÔÙ›· ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ. ΔÂÏÈο Ë °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ˘¤ÁÚ·„Â, ÛÙȘ 19 ª·ÚÙ›Ô˘, ·fiÊ·ÛË Û‡ÛÙ·Û˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÂϤÁ¯Ô˘ ¤ÚÁˆÓ ÛÙË ™ËÈ¿‰·. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô 5Ã5 Î·È ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Û‡Ó‰ÂÛ˘ ‰ÚfiÌˆÓ ∫·ÙËÁÈÒÚÁË-∞ÊÂÏÈ¿Ó˜ (·’ Î·È ‚’ Ê¿ÛË). √ Î. μ·ÎԇϷ˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙ‹ Ë ·ÎÚÈ‚‹˜ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÂϤÁ¯Ô˘.

¶·Ú¿ÏÏËÏ·, fiˆ˜ ›Â, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÛÙÔȯ›·, Ù· ÔÔ›· ı· ηٷı¤ÛÂÈ ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·, ÂÈ̤ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ù· ¤ÚÁ· ‰ÂÓ ÂÎÙÂϤÛÙËÎ·Ó ÛˆÛÙ¿. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ··ÈÙÂ›Ù·È È‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹, ÂȉÈο ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi, Ô˘ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Â›Ó·È ÌÂȈ̤ӷ Î·È ÔÈ ¢‹ÌÔÈ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÂÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÛÙË ‰È·Ì¿¯Ë ÙÔ˘ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘ Ì ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô ™ËÈ¿‰·˜ ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ Î·È ÙÔ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜. Δ· ̤ÏË Ù˘ ¢ÈÔÈÎÔ‡Û·˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ı· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô ™ËÈ¿‰·˜, ÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ Ù˘ ΔÀ¢∫ Î·È ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔ ÙˆÓ ÂÚÁÔÏËÙÒÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ¤ÚÁˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËı› ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Î·È Ì ÛÎÔfi Ó· ‚ÚÂı› Û˘Ì‚È‚·ÛÙÈ΋ χÛË.

Δ. ∫.

¶ƒ√™∫§∏™∏ ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 26 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010, ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜,™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ªË¯·ÓÈÎÒÓ Ì ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î. °È¿ÓÓË ∞Ï·‚¿ÓÔ Î·È ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ¢ÈÔÈÎÔ‡Û·˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È ∞ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜. Δ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ Â›Ó·È ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Î·È ÙÔ ºÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÙˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ ‰Èψ̷ÙÔ‡¯ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ›, ̤ÏË ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ó· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· Ù· ÎÚ›ÛÈÌ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô. °È· ÙË ¢ÈÔÈÎÔ‡Û· ∂ÈÙÚÔ‹ √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ™ˆÎÚ¿Ù˘ ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘

∏ °. °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ∫·ÙÂÚ›Ó· ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓË


M·ÁÓËÛ›· 20 ∏ ÂÈÙÚÔ‹ Ó·˘·Á›ˆÓ ÙÔ˘ √§μ ÁÈ· ÙÔ ÏÔ›Ô “∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·” Δ∏¡ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó·

Û˘ÁÎÏËı› Ë ÂÈÙÚÔ‹ Ó·˘·Á›ˆÓ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ӷ μfiÏÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·Ó¤Ï΢Û˘, ÂÎÔ›ËÛ˘ Î·È ‰È¿Ï˘Û˘ ÙÔ˘ ÊÔÚÙËÁÔ‡ ÏÔ›Ô˘ “∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·” , Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ‚˘ıÈṲ̂ÓÔ ·ÓÔȯٿ ÙˆÓ ¶Â˘Î·Î›ˆÓ, ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ı·Ï·ÛÛ›Ô˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, Ë ÂÈÙÚÔ‹ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‰ËÌÔÚ·Û›·˜, ηıÒ˜ ÙÔ ÏÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‚¿ÚË. ŸÔÈÔ˜ ÏÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ Î·È ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ, ı· Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ Ù· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· ÛÙÔÓ √§μ. ΔÔ ÛοÊÔ˜ ¤¯ÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ Û˘ÓȉÈÔÎً٘, ÂÓÒ, Û‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢Ú˜ ËÁ¤˜, ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È ¤ÓÙÔÓ˜ ȤÛÂȘ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √§μ, Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·¢ı›·˜ ·Ó¿ıÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·Ó¤Ï΢Û˘ Î·È ÂÎÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ Ó·˘·Á›Ô˘.

ªÂ ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi ÔÈ ‰ÂÓ‰ÚÔηÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜ ™Δ√ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ·ÓıÔÊÔÚ›·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È

‹‰Ë ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÔˆÚÔÊfiÚˆÓ ÛÙȘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. øÛÙfiÛÔ, Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ÓË ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ, ηıÒ˜ Ù· ¿ÓÙ· ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ϤÔÓ ·fi ÙÔÓ Î·ÈÚfi. √È ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Î·È ÁˆfiÓÔ˘˜ ˆ˜ ȉ·ÓÈΤ˜ ÁÈ· ÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ. øÛÙfiÛÔ, ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÚfiÛηÈÚ˘ ¤ÛÙˆ Âȉ›ӈÛ˘ ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡, ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÓıÔÊÔÚ›· Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÛÙË ÛÔ‰ÂÈ¿ ı· Â›Ó·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈΤ˜. √ ‹ÈÔ˜ ÊÂÙÈÓfi˜ ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ÂËÚ¤·Û ·Ú¯Èο ÙÔ Ê˘ÙÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, ˆÛÙfiÛÔ Ë Âȉ›ӈÛË ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ Ì ·ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙËÓ ÙÒÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Î·È ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ¤ÓÙÔÓˆÓ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂˆÓ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ¿ÓÔÈ͢, ¿ÏÏ·Í ٷ ‰Â‰Ô̤ӷ, ¢ÓÔÒÓÙ·˜ ÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ ÛÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ‚·ıÌfi. ∏ ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÛÙ· Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ Â›‰·, ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·ÁÒÛÔ˘Ó ÔÈ ¯˘ÌÔ› ÙˆÓ ÔˆÚÔÊfiÚˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ Î·È Ó· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ Ë ·ÓıÔÊÔÚ›· ÛÙȘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ·ÓıÔÊÔÚ›·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‹‰Ë ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÔˆÚÔÊfiÚˆÓ ÛÙȘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. √È È‰·ÓÈΤ˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ¢ÓfiËÛ·Ó ÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ Û·ÓÙ·Úfi˙·, ÚÔ‰·Î›ÓÔ˘ Î·È ·¯Ï·‰È¿˜, Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ·Óıfi Î·È ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ·ÓıÔÊÔÚ›· Î·È ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÔÈÎÈϛ˜, Ì ÙË ‚·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË Ó· ÌË ÛËÌÂȈı› ·ÍÈfiÏÔÁË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡. ∞ÁÚfiÙ˜ Î·È ÁˆfiÓÔÈ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÚfiÛηÈÚ˘ ¤ÛÙˆ Âȉ›ӈÛ˘ ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡, ıˆÚÂ›Ù·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· ÚÔÎÏËıÔ‡Ó Î·Ù·ÛÙÚÔʤ˜ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ηÚfi‰ÂÛ˘ ÙˆÓ ÔˆÚÔÊfiÚˆÓ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ÛÙË ÛÔ‰ÂÈ¿. “√È ·Ú·ÁˆÁÔ› ÔˆÚÔÊfiÚˆÓ Â›Ó·È Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ӷ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ” ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ (∂∞™) ¶ËÏ›Ô˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Î. °È¿Ó. ¢È·ÓÂÏÏ¿Î˘ “ηıÒ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‚¿ÛÈ̘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ Î·È Êfi‚ÔÈ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Âȉ›ӈÛ˘ ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ·ÓıÔÊÔÚ›·˜ Û ۷ÓÙ·Úfi˙·, ÚÔ‰·ÎÈÓȤ˜ Î·È ·¯Ï·‰È¤˜ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÔÌ·Ï¿ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ì ÙȘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ó· ‚ÔËıÔ‡Ó. ΔËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ô È‰·ÓÈÎfi˜ ηÈÚfi˜ ÁÈ· ÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ ÔˆÚÔÊfiÚˆÓ Â›Ó·È Ë Ì¤ÛË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Î·È Ë ·ÓÔÌ‚Ú›·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ÚÔ·„Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ·ÓıÔÊÔÚ›· Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙËÓ Î·Úfi‰ÂÛË” . μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

¶∂ª¶Δ∏ 25 MAPTIOY 2010

ªÂ ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ “¡›ÎË”

∞ÁÔÚ¿ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ ÁÈ· Ú¿ÛÈÓÔ ÛÙË ¡. πˆÓ›·

ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ 18 Û˘ÓÔÏÈο ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÈÛÙfi Ù˘ fiÏ˘ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ï·ÙÂÈÒÓ Î·È ¯ÒÚˆÓ Ú·Û›ÓÔ˘, ÚÔ¯ˆÚ¿ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ηıÒ˜ ‹‰Ë ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ì ÙÔ Ù›ÌËÌ· Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ηٷ‚ÏËı›. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi Ô˘ ı· ‰··ÓËı› ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ, ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 600.000 ¢ÚÒ, ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “£ËÛ¤·˜” Î·È ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ “¡›ÎË” . ™ÙËÓ ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î. ¶. ª·‚›‰Ë˜, ÂͤÊÚ·Û ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ıÂÛÌÔıÂÙËÌ¤ÓˆÓ fiÚˆÓ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜, ηıÒ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Ì‹Ó· ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¡. πˆÓ›·˜ ¤‚·Ï ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ 200.000 ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ˘˜ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ∞˘ÙÔÙÂÏ›˜ ¶fiÚÔ˘˜ (∫∞¶).

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™, xinos@e-thessalia.gr

“∂ÎÊÚ¿˙ˆ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ηıÒ˜ ·Ó ‰ÂÓ ·ÔηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· Ì ÙȘ Ӥ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” , ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıԇ̠ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ô˘ ÙÚ¤¯Ô˘Ó. √È ∫∞¶ ÁÈ· ÙÔÓ Ì‹Ó· ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Î·Ù¿ 27%, Ô˘ ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È Û 200.000 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘. ∞ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛÙ fiÙÈ ÂÌ›˜ Û˘ÓÙ¿Í·Ì ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ˘ÔÁÚ¿„·Ì ÙËÓ ‰ÈÂÙ‹ ۇ̂·ÛË Ì ÙËÓ ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹ ∂ȯ›ÚËÛË “πˆÓ›·” , ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ›¯·Ì ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÂȯÔÚËÁ‹ÛˆÓ. ª·˜ ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ηχ„Ô˘Ì ÙȘ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›· Î·È ÙÔ˘˜ ÙfiÎÔ˘˜ ˘ÂÚËÌÂÚ›·˜. ¶ÚÔ¯ˆÚԇ̠۠ڢıÌ›ÛÂȘ. øÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó›˜ ·Ï‹ÚˆÙÔ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ Î·È ÙËÓ ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹ ∂ȯ›ÚËÛË “πˆÓ›·” ·˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹” , ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ª·‚›‰Ë˜. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÏfiÁˆ Ù˘ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ 250.000 ¢ÚÒ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “£ËÛ¤·˜” , ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÏÈ‚ÂÚ›Ô˘, Ì ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ Ï·ÛÙÈÎÔ‡ ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ·, ÂÓÒ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ÙˆÓ ÙÛÈÁÁ¿ÓˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ Î·È Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÁË¤‰ˆÓ Ù˘ ∂Δμ∞.

∞ÁÔÚ¿ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ √ ¢‹ÌÔ˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÚÔ¯ˆÚ¿ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ 18 ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÈÛÙfi Ù˘ fiÏ˘, Ù· ÔÔ›· ı· ‰È·ÌÔÚʈıÔ‡Ó Û Ï·Ù›˜ Î·È ¯ÒÚÔÈ Ú·Û›ÓÔ˘. ™ÙÔÓ

ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ·ÁÔÚ¿ 80 ·ÎfiÌË ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ, Ì ÙÔÓ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ó· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 600.000 ¢ÚÒ Î·È ÙËÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ó· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ “£ËÛ¤·” . ΔÔ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ ÔÛfi ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ “¡›ÎË” , Ì ÙÔÓ Î. ª·‚›‰Ë Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ “Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·fiÊ·ÛË ¿ÏÏ·ÍÂ, ηıÒ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ‰Ôı› ·Ó¿Û· ÛÙÔ ˘ÎÓÔ‰ÔÌË̤ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·‚·ıÌÈÛÙ› Ë ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ” . ◊‰Ë ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙˆÓ 18 ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ ˘¤ÁÚ·„·Ó fiÙÈ ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÙÔ Ù›ÌËÌ· Ù˘ ··ÏÏÔÙÚ›ˆÛ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¢Ë̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 270 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ̤ÙÚÔ.

¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Ù· ÔÈÎfi‰· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi Ù˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ÂÚÈÎÏ›ÂÙ·È ·fi ÙȘ Ô‰Ô‡˜ ∞Ó··‡Ûˆ˜, ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ Î·È ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ¶Ú·Û›ÓÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘, Ê˘ÙÔÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ÎÏ·‰¤Ì·ÙÔ˜ ÛÙ· ¿Úη Î·È ÙȘ Ï·Ù›˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ê˘Ù‡ÙËÎ·Ó 552 ÌÂÁ¿Ï· ‰¤ÓÙÚ· Î·È 200 ı¿ÌÓÔÈ Û Ï·Ù›˜ Î·È ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘, ÂÓÒ ÛÙ· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ӷ ¤ÚÁ·, ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Ë ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙËÓ ¿Ú‰Â˘ÛË Î·È Ê‡Ù¢ÛË Ù˘ Ï·Ù›·˜ ¶ÔÓÙ›ˆÓ, Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË ÓËÛ›‰ˆÓ ÛÙËÓ Ô‰fi º˘ÙfiÎÔ˘, Ë ·Ó·Î·Ù·Û΢‹‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ Ï·Ù›·˜ ∂ÚÁ·ÙÈÎÒÓ

∫·ÙÔÈÎÈÒÓ •ËÚÔοÌÔ˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔ‡ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚÔ˘ Î·È ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Ë ·ÁÔÚ¿ ÂÓfi˜ ·Ó˘„ˆÙÈÎÔ‡ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ë ·ÁÔÚ¿ 50 Ó¤ˆÓ ο‰ˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÛÙȘ Û˘ÓÔÈ˘ ¶¤ÙÚÔ˘ Î·È ¶·‡ÏÔ˘ Î·È ∞Á›Ô˘ ™˘Ú›‰ˆÓÔ˜. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ‹‰Ë ‰ËÌÔÛȇÙËÎÂ Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë 12 ı¤ÛÂˆÓ ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· 8 ÌËÓÒÓ ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ë ¤Î‰ÔÛË ÚÔ΋ڢ͢ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë 25 ·ÙfïÓ, ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂȉÈÎÔًوÓ, ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÌfiÓÈÌˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜.

∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: ∞‡ÚÈÔ ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÙ·È ÙÔ ÂÍÒ‰ÈÎÔ ÛÙÔ £. ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿ ™Δ∏¡ ·ÔÛÙÔÏ‹ Â͈‰›ÎÔ˘ ÛÙÔ

£·Ó. ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÙÔ˘ ˙ËÙÂ›Ù·È Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ 170.600 ¢ÚÒ, ÁÈ· ÙÔ Ù·ÌÂÈ·Îfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÛÙˆı› ÛÙÔ ¢È·‰ËÌÔÙÈÎfi ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ, ÚÔ¯ˆÚ› ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË Ô˘ ¤Ï·‚ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘

Û˘Ó‰ڛ·ÛË. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÓÔÌÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘, ‰ÂÓ ı· ·ÔÛÙ·Ï› ÂÍÒ‰ÈÎÔ ÛÙÔÓ ∞ÓÙ. ∫·ÊÚ›ÙÛ·, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ›¯Â ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÂfiÌÂÓË Î›ÓËÛË ı· Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ıÂÛË Ì‹Ó˘Û˘ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ

¢ÂÛ̇ÛÂȘ Ù˘ ˘. ÀÁ›·˜ Û ÂÚÒÙËÛË ¶. ª·ÚοÎË ∏ ∂¶π∫∞πƒ∏ ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ª·ÁÓË-

Û›·˜ ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ √Úıfi‰ÔÍÔ˘ ™˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡, ¶·‡ÏÔ˘ ª·ÚοÎË, Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ÀÁ›·˜ Î·È ÙȘ ÂÓ Á¤ÓÂÈ ·Ó¿ÁΘ Û ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ˘Ô‰Ô̤˜ ÀÁ›·˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ù· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, Û˘˙ËÙ‹ıËΠÙËÓ ΔÚ›ÙË ÛÙË μÔ˘Ï‹. ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· ·˘Ù¿ ¤‰ˆÛÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ª·ÚÈÏ›˙· •ÂÓÔÁÈ·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, Ë ÔÔ›· ÂÓË̤ڈÛ ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÛÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∂ÌÔÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· 110 ·ÛıÂÓÔÊfiÚˆÓ, Ô˘ ı· ·Ú·¯ˆÚËıÔ‡Ó Û ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘. °È· ÙËÓ Ï‹ÚˆÛË Ù˘ ı¤Û˘ ÏËÚÒÌ·ÙÔ˜ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ˘, Ë Î. •ÂÓÔÁÈ·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ·Ú¤ÂÌ„Â

ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘, ηıÒ˜ Û‡Ìʈӷ Î·È Ì ÙË Áӈ̿Ù¢ÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘, Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË ·Ú·Ï›„ÂÈ Ó· ÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙȘ ÓfiÌÈ̘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ï‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜, ‰È·Ú¿ÙÙÂÈ ÙÔ ·‰›ÎËÌ· Ù˘ ·ÈÛÙ›·˜ Î·È Ù˘ ·Ú¿‚·Û˘ ηı‹ÎÔÓÙÔ˜. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛÙË ÁÓˆÌÔ‰fi-

ÛÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë 60 ı¤ÛˆÓ, Ì ÔÎÙ¿ÌËÓ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ. øÛÙfiÛÔ, ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ·Ú¯Èο ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Â›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë 77 ı¤ÛˆÓ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô Î. ¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢, ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ·ÁˆÓ›· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ó· ηχÙÔÓÙ·È fiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ù· ÓËÛÈ¿. ™ËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛË ·ÛıÂÓÔÊfiÚˆÓ, ÚÔ·ÙÔ˘Ó, Â›Û˘, Ì›˙ÔÓ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛË Û ȷÙÚÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ú¤ıÂÛÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ §∞.√.™, ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó 300 ·È‰¿ÎÈ· Î·È ÛÙËÓ ™ÎfiÂÏÔ 700, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÚ›ı·Ï„˘ ·fi ·È‰›·ÙÚÔ, ÂÓÒ ·Ú¿ ÙȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ Î·È ÙȘ ÂÎÎÏ‹ÛÂȘ ÙÔÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Î·È ÊÔÚ¤ˆÓ, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ χÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Ôı›. °È· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿, Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜, ·Ú¤ÂÌ„Â ÛÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË 915 ı¤ÛÂˆÓ ÌÔÓ›ÌˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÙÔ˘ ∂™À, ∂ÈÌÂÏËÙÒÓ μ’.

ÙËÛË ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: “£· Ú¤ÂÈ Ó· ˙ËÙËı› ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜, ÏfiÁˆ Î·È Ù˘ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˘ Û˘Ó·ÊÒ˜ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ë ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È Ë Û‡ÓÙ·ÍË Î·È ˘Ô‚ÔÏ‹ ÔÚÈÛÌ·ÙÈ΋˜ ¤ÎıÂÛ˘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÈıˆÚËÙÒÓ, ÁÈ· ÙË ‰È·›ÛÙˆÛË, ÛÙÔȯÂÈÔı¤ÙËÛË, ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi Î·È Î·Ù·ÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ Ù·ÌÂÈ·ÎÔ‡ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2007- ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2009. ∂Ó Û˘Ó¯›·, Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ı· ÚԂ› ÛÙËÓ ¿ÌÂÛË ‚‚·›ˆÛË ÙÔ˘ ηٷÏÔÁÈÛı¤ÓÙÔ˜ ÔÛÔ‡ Î·È ÛÙËÓ ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ ›ÛÚ·ÍË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∫Ò‰Èη ∂ÈÛڿ͈˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂Ûfi‰ˆÓ (∫∂¢∂). ∂ÊfiÛÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ ÛÙËÓ Â›Ì·¯Ë ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ‹Ù·Ó Ô ÙfiÙ Úfi‰ÚÔ˜, Ô ›‰ÈÔ˜ ıˆÚÂ›Ù·È ÂÎ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ ˘‡ı˘ÓÔ˜ Î·È ˘fiÏÔÁÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ‰È·ÈÛÙˆı¤ÓÙÔ˜ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ Î·È ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ Ô Û¯ÂÙÈÎfi˜ ηٷÏÔÁÈÛÌfi˜. ¶¿ÓÙˆ˜ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜, ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ Ô Î·Ù·ÏÔÁÈÛÌfi˜, ÙÂÏÈÎÒ˜ ı· ˘Ô-

‰ÂȯÙ› ·fi ÙÔ fiÚÈÛÌ·, Ô˘ ı· Û˘ÓÙ¿ÍÔ˘Ó ÔÈ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ∂ÈıˆÚËÙ¤˜. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ·Ú·Ï›„ÂÈ Ó· ÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙȘ ÓfiÌÈ̘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ï‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÔÈÓÈÎÒÓ Â˘ı˘ÓÒÓ, ‰È·Ú¿ÙÙÂÈ ÙÔ ·‰›ÎËÌ· Ù˘ ·ÈÛÙ›·˜ Î·È Ù˘ ·Ú¿‚·Û˘ ηı‹ÎÔÓÙÔ˜ Î·È ˘¤¯ÂÈ ·ÛÙÈ΋ ¢ı‡ÓË ·ÔηٿÛÙ·Û˘ οı ˙ËÌ›·˜, Ô˘ Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ı· ˘ÔÛÙ› ÂÍ·ÈÙ›·˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘” . Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ‚¿ÛÂÈ Ó¤·˜ ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛ˘ Ô˘ ˙ËÙ‹ıËΠ·fi ÙÔ ÓÔÌÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘, ‰ÂÓ ı· ·ÔÛÙ·Ï› ÂÍÒ‰ÈÎÔ ÛÙÔÓ ∞ÓÙ. ∫·ÊÚ›ÙÛ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘, ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Î. °È¿ÓÓË ™Ù¿ÌÔ, “·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· Á›ÓÂÈ, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ Ô Î. ∫·ÊÚ›ÙÛ·˜ ›¯Â ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÛÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ÕÏψÛÙÂ, ÔÈ ·ԉ›ÍÂȘ Ô˘ ʤÚÔ˘Ó ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Î. ∫·ÊÚ›ÙÛ·, ‰ÂÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜” . °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜


∂Àƒø§π°∫∞

√Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¶ÚfiÎÔÌ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì·Ù˜ ÙˆÓ ÚÔËÌÈÙÂÏÈÎÒÓ ÛÂÏ. 26

¶∂ª¶Δ∏ 25 M∞ƒΔπ√À 2010

™∫√¶√μ√§∏

¶ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ô ∫. ™Ù·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ™.™.μ ÛÙÔÓ ‹ÏÈÓÔ ÛÙfi¯Ô ÛÂÏ. 22

™Δ∏¡ ∞ƒ°∂¡Δπ¡∏ ¶ƒ√∫∂πΔ∞π ¡∞ ª∂Δ∞μ∂π √ Δπª ª∞¡∞Δ∑∂ƒ Δ√À √§Àª¶π∞∫√À μ. Δ∞∫∏™ °π∞¡¡√¶√À§√™

“ΔÛÂοÚÂÈ” ·›ÎÙ˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ™

∫À¶∂§§√ ∂§§∞¢√™

∫·‚¿Ï·-ÕÚ˘ ÁÈ· ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi

ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ¤¯ÂÈ ÌÂÈ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜. π‰È·›ÙÂÚ· ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È fiÏÔÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ·ÈÛÈÔ‰ÔÍÔ‡Ó ˆ˜ ÙÔ ·‹ÙÙËÙÔ ÛÂÚ› Â‰Ò Î·È ‰¤Î· ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Î·È ÛÙËÓ ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹. °È· ÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ ·Ó·¯ˆÚ› ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯· Ô ÙÈÌ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, Δ¿Î˘ °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· “ÙÛÂοÚÂÈ” ·›ÎÙ˜, ÂÓÒ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÁÈ· ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿. ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™

ÛÂÏ. 25

À¢∞Δ√™º∞πƒπ™∏

™Ù· ËÌÈÙÂÏÈο ÁÈ· ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË ÔÈ ¤ÊË‚ÔÈ ÙÔ˘ √.À.∫.μ ÛÂÏ. 23

Δ· Û˘Ì‚fiÏ·È· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ï‹ÁÔ˘Ó Ê¤ÙÔ˜ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ Î·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ú¯›ÛÂÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÔÈÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ §ÂˆÓ›‰· ∫·Ì¿ÓÙ·Ë, §¤·ÓÙÚÔ ÕÏ‚·ÚÂ˙, ¡ÙÔÌ·ÁÎfiÈ ∞ÌÚ¿ ÌÔ‚ÈÙ˜ Î·È ∂ÚfiÏ ªÔ˘ÏÔ‡Ù ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Î·È ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ Ó· ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎË Ê·Ó¤Ï·. ªÂ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‹‰Ë ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÌÈ· ÚÒÙË Â·Ê‹, ¯ˆÚ›˜ ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Î·È ÙÔ ı¤Ì· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ ̤Ú˜. ¶ÈÔ Â‡ÎÔÏË Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ Ë ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔÓ §¤·ÓÙÚÔ ÕÏ‚·ÚÂ˙, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ¤Ó· Ôχ ηÏfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ÌÔÚ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη. ÕÏψÛÙÂ, ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓÔ‡ ̤ÛÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘„ËϤ˜ Î·È ÂÊfiÛÔÓ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ıÂÏ‹ÛÂÈ Ó· ÙÔÓ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ, Ë “¯Ú˘Û‹” ÙÔÌ‹ ı· ‚ÚÂı›. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú·, ·ÓÔȯÙfi ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÙˆÓ Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ ÙˆÓ ∫·Ì¿ÓÙ·Ë Î·È ∞ÌÚ¿ÌÔ‚ÈÙ˜. √ ÚÒÙÔ˜ Ù·Ï·ÈˆÚ‹ıËΠʤÙÔ˜ ·fi ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ı¤ÛË ‚·ÛÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· (10 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜, 2 ÁÎÔÏ), ÂÓÒ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·Ó‚·Ṳ̂ÓÔ˜ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì·Ù˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÙ‡¯ÂÈ 8 ÁÎÔÏ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ·›˙ÔÓÙ·˜ Û fiÏ· Ù· Ì·Ù˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ¤ÛÙˆ ˆ˜ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ ª¿ÚÙÈÓ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” ˆ˜ ‰·ÓÂÈÎfi˜ ·fi ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘. ¢·ÓÂÈÎÔ› Â›Û˘ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫fiÚÌÔ˜ (·fi ∞ÙÚfiÌËÙÔ), ∂˘ı‡Ì˘ ∫ÔÙ›ÙÛ·˜ Î·È ª·ÓÒÏ˘ §È·¿Î˘ (·fi ÙËÓ •¿ÓıË), Î·È ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™È·ÏÌ¿˜

(·fi ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·). ∏ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ¶∞∂, ı· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÔÈÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ı· ÎÈÓËıÔ‡Ó Ó· ÙÔ˘˜ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÔÈ Èı‡ÓÔÓÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Î·È ÛÙÔ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi ...̤وÔ Î·È ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ·fi ÙÒÚ· ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÈÎÙÒÓ, ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ªÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯· (Èı·Ófiٷٷ ÛÙȘ 9 ∞ÚÈÏ›Ô˘) Ô Δ¿Î˘ °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÌÂÙ·‚› ÛÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÙ·ı› ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ∞˘Ùfi ÙÔÓ Î·ÈÚfi, ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ Â›Ó·È Û Ï‹ÚË ÂͤÏÈÍË. √ ÙÈÌ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÈÛÙÒÓÂÙ·È ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÙȘ ÂÙ˘¯Ë̤Ó˜ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ ÙˆÓ Ã·‚Ȥ √˘Ì›ÓÙ˜ Î·È μÈı¤ÓÙ ªfiÓ¯Â Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ›ÛÙË ˆ˜ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÈÎÙÒÓ ·fi ÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘ Ù·ÁÎfi. ∞ӷ̤ÓÂÙ·È ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ· Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏ· Ù·Í›‰È· Î·È Û ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È ÚÈÓ ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó Ù· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·.

∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Èڛ˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú· ÛÙËÓ ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹. √ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ·Ó ı· Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÈ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Î·È ÙÔ˘˜ ∂ÚfiÏ ªÔ˘ÏÔ‡Ù Î·È ∂˘ı‡ÌË ∫ÔÙ›ÙÛ·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ , ¤ÌÂÈÓ ·fiÏ˘Ù· ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔ ∞ÈÁ¿Ïˆ, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó Ô ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ‹Ù·Ó ÌÈÎÚ‹˜ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Û¯‹Ì· Î·È ÛÙÔ

Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·. ∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÙÔ Úˆ› Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ô˘ ı· ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹, Ë ÔÔ›· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ›‰È·˜ ̤ڷ˜ ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ∞ı‹Ó·. °È· ÙÔÓ ∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·, ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹˜ ¤¯ÂÈ ÌϤÍÂÈ Û ÂÚÈ¤ÙÂȘ Î·È Ì¿¯ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÙˆÓ Ï¤È ¿Ô˘Ù. ΔÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹, ∞ÓÙÒÓË ª·Ó›Î·, Â›Ó·È fiÙÈ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘, ÙÔ˘˜ ªÂÓ› ÛÎÔ, ¶ÚÔ‚·Ù›‰Ë Î·È Δ˙ËÌfiÔ˘ÏÔ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂͤÙÈÛ·Ó ÙȘ ÔÈÓ¤˜ ÙÔ˘˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∞ÛÙ¤Ú· ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˘ ·fi οÚÙ˜ ∫ÚÈÈÓÙ›ÚË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›· °ÎԢ½ (ÚÒÙÔ˘ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜) Ô˘ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ·ÚfiÓ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘. £˘Ì›˙Ô˘ÌÂ, ˆ˜ Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ·¢ı‡ÓÂÈ ¤ÎÎÏËÛË ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘, ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘˜ Î·È ÌË, Ó· ÌËÓ ·Ú·‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ∞ÛÙ¤Ú· ÛÙËÓ ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, ÏfiÁˆ Ù˘ ÁÓˆÛÙ‹˜ ··ÁfiÚ¢Û˘ ÂÚ› ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÊÈÏ¿ıψÓ, Û‚fiÌÂÓÔÈ ¤ÙÛÈ ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜. * ’∂ˆ˜ 31 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰Ôı› Ó¤· ·Ú¿Ù·ÛË, ı· ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ó· ÚÔ‚Ô‡Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÌÂÙÔ¯ÒÓ, ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÛÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ 20˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ÌÂÙÔ¯¤˜ ̤ۈ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ MILLENNIUM, ·ÚÈıÌfi˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ 12355766, ∞.™. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ 1937 ¶∞∂, ‹ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂, ¶. ªÂÏ¿ 3 Ì π¿ÛÔÓÔ˜, ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ, ÙËÏ: 24210 34507.


22

¶∂ª¶Δ∏ 25 M∞ƒΔπ√À 2010

∂¡ø Δ√ Ã∞§∫π¡√ ∫∞Δ∂∫Δ∏™∂ √ ¶∞Δƒπ∫π√™ ™Δ√ ¶∞¡∂§§∏¡π√ ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞ ™∫√¶√μ√§∏™

ÃÚ˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ Ô ™Ù·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ * ™ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ÌÂÙ›¯·Ó ª·ÓÙÒÏ· Î·È ¢Ô‰ÔÓÙ˙›‰Ô˘  ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ ¿Ú¯ÈÛ ÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÛÎÔÔ‚ÔÏ‹˜ ÁÈ· ÙÔÓ ™ÎÔ¢ÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ μfiÏÔ˘, ·ÊÔ‡ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ™Ù·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ η٤ÎÙËÛ ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙÔ ·ÁÒÓÈÛÌ· ÙÔ˘ ‹ÏÈÓÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘, ÂÓÒ ÙÔ ¯¿ÏÎÈÓÔ ‹ÚÂ Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶·ÙÚ›ÎÈÔ˜. ∂›Û˘, ȉȷ›ÙÂÚ· ıÂÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ›¯·Ó ÔÈ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ª·ÓÙÒÏ· Î·È ¢¤ÛÔÈÓ· ¢Ô‰ÔÓÙ˙›‰Ô˘, Ô˘ ÌÂÙ›¯·Ó Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ¡ÔÚ‚ËÁ›·˜.

ª √È Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ì¿ÛÎÂÙ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÒÓ ·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ √ ∞£§∏Δπ∫√™ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÈÛÙfi˜ ÛÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÙÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜, ÁÈ· 24Ë Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿, ÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ì¿ÛÎÂÙ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÒÓ - ·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË - ÛÙ·ıÌfi ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Ì·˜, Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈ› ÔÏÏÔ‡˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ. ∞Ê’ ÂÓfi˜ ÙÔ˘˜ ·Ï·›Ì·¯Ô˘˜ ·ıÏËÙ¤˜, Ô˘ οÔÙ Ï·ÈÛ›ˆÓ·Ó ÙȘ Â›ÛË̘ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ Î·È ·Ê’ ÂÙ¤ÚÔ˘ ÙÔ˘˜ ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ Ï¿ÙÚÂȘ ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ŸÏÔÈ ·˘ÙÔ› ηÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ 24Ô ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ó· ÓÈÒÛÔ˘Ó ÙȘ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Î·È Ó· ·ÁˆÓÈÛıÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ¯·Ú¿ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡. ¢Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ¤¯Ô˘Ó ·›ÎÙ˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 28 ÂÙÒÓ (ÁÂÓÓË̤ÓÔÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 1982). - ¶·›ÎÙ˜ Ô˘ ηٿ ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 2008 2009 Î·È ÌÂÙ¿ ·ÁˆÓ›ÛıËÎ·Ó Ì Â›ÛËÌË ÔÌ¿‰·, ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜. - √È ÔÌ¿‰Â˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ʈÙÔÙ˘›· Ù·˘ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ·È¯ÙÒÓ. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ıˆÚËı› Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ¤Á΢ÚË, ˆ˜ ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË Â›Ó·È Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÂÈ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ Ù˘ οı ÔÌ¿‰·˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Ô˘ ÙËÓ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó. ™ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ Î·È ÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÙÔ˘ ˘¢ı‡ÓÔ˘. √È ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¤ÙË, Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ ·›ÙËÛË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. √È Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ı· ηٷٛıÂÓÙ·È ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÕıÏËÛ˘ Î·È ¡ÂÔÏ·›·˜ “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” ̤¯ÚÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 7 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙȘ 2.00 Ì.Ì. ªÂÙ¿ ·’ ·˘Ùfi ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi fiÚÈÔ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ ¿ÏϘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ, ÂÓÒ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ›‰È·˜ ̤ڷ˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210-41.803.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ™ÙÔÓ §·Áη‰¿ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ 2010 ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ ‹ÏÈÓÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘. ∂Λ ‰ÈÂÍ‹¯ıË Ë ÚÒÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ˜. √ ∫ÒÛÙ·˜ ™Ù·ÌfiÔ˘ÏÔ˜, ·¤‰ÂÈÍ ÁÈ·Ù› ıˆÚÂ›Ù·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ÙÔ˘ ·ÁˆÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ªÂ ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Â›‰ÔÛË 140 ÛÙ· 200 ηٿÊÂÚ ӷ ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙÔ „ËÏfiÙÂÚÔ Ûηϛ ÙÔ˘ ‚¿ıÚÔ˘ ÛÙÔ ¡Ù·ÌÏ ΔÚ· Ù˘ ∞’ ηÙËÁÔÚ›·˜. √ ™ÎÔ¢ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘ ›¯Â Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ ·ıÏËÙ‹ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÚÈ¿‰· ÛÙÔ ›‰ÈÔ ·ÁÒÓÈÛÌ·, ÙÔÓ ∞Ó‰Ú¤· ¶·ÙÚ›ÎÈÔ Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Ù˘¯Â 113/200. ™ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ¤Ï·‚ ̤ÚÔ˜ Î·È Ô ¡›ÎÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ™™μ. ¢È·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙÔ ΔÚ· μ’ Î·ÙËÁÔÚ›·˜ Î·È Î·Ù¤ÎÙËÛ ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ı¤ÛË ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ 107 È¿Ù· ÛÙ· 200. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· Ôχ ηϋ ·Ú¯‹ ÛÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô, Ì ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ™Ù·ÌfiÔ˘ÏÔ Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ÈηÓfi˜ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Ôχ „ËÏ¿ ̤۷ ÛÙÔ 2010. √ ¤ÌÂÈÚÔ˜ ÛÎÔÂ˘Ù‹˜ ¢¯·ÚÈÛÙ› ıÂÚÌ¿ ÙÔÓ ¯ÔÚËÁfi ÙÔ˘, ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· “Action C&A” , ÁÈ· ÙËÓ ÔχÙÈÌË ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ηٷ‚¿ÏÂÈ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹.

∏ ∫. ª·ÓÙÒÏ· (·ÚÈÛÙÂÚ¿) Î·È Ë ¢. ¢Ô‰ÔÓÙ˙›‰Ô˘ (‰ÂÍÈ¿)

ÃÚ˘Ûfi˜ ·ÓÂÏÏËÓÈÔӛ΢ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ™Ù·ÌfiÔ˘ÏÔ˜

¢‡Ô μÔÏÈÒÙÈÛÛ˜ ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ô ™ÎÔ¢ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘ ¤‰ˆÛ ‰˘Ó·ÌÈÎfi “·ÚÒÓ” ¤Ú· ·fi Ù· Û‡ÓÔÚ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ·ÊÔ‡ ÂÎÚÔÛˆ‹ıËΠ·fi ‰‡Ô ·ıÏ‹ÙÚȘ ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËΠÛÙËÓ fiÏË ª¤Ú·ÎÂÚ Ù˘ ¡ÔÚ‚ËÁ›·˜. √È Î·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ‰‡ÛÎÔϘ, ηıÒ˜ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ÔÏÈÎfi „‡¯Ô˜ Î·È ÛÊÔ‰Ú‹ ¯ÈÔÓfiÙˆÛË, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÂÌfi‰ÈÛ ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ª·ÓÙÒÏ· Î·È ÙË ¢¤ÛÔÈÓ· ¢Ô‰ÔÓÙ˙›‰Ô˘ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚfi ÙÔ˘˜ ·˘Ùfi. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο ¤ÁÈÓ·Ó ‰‡Ô ·ÁÒÓ˜. √ ÚÒÙÔ˜ ·ÊÔÚÔ‡Û ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ¡¤ˆÓ-¡Â·Ó›‰ˆÓ (ÁÈ· ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ ÁÂÓÓË̤ÓÔ˘˜ ÙÔ 1992 Î·È ÙÔ 1993), Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÛÙË ™ÈÁηÔ‡ÚË. ŒÁÈÓ Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ·ÁÒÓ·˜ Î·È ÔÈ ‰‡Ô μÔÏÈÒÙÈÛÛ˜ ¿ÁÁÈÍ·Ó ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙËÓ ÔÎÙ¿‰· Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË.

∏ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ª·ÓÙÒÏ· Î·È Ë ¢¤ÛÔÈÓ· ¢Ô‰ÔÓÙ˙›‰Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÈÛÔÚÚÔ›· Ì 391/400 Î·È ‚ÔϤ˜ 98, 99, 96, 98 Ë ÚÒÙË Î·È 97, 99, 98, 97 Ë ‰Â‡ÙÂÚË. ª¿ÏÈÛÙ·, ÈÛÔ‚¿ıÌËÛ·Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÛÙ· “ÎÂÓÙÚÈο ‰ÂοÚÈ·” , fiÔ˘ ›¯·Ó ·fi 24. ΔÂÏÈο Ë ª·ÓÙÒÏ· ηÙÂÙ¿ÁË 13Ë Î·È Ë ¢Ô‰ÔÓÙ˙›‰Ô˘ 14Ë, ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÁÈ· ‰‡Ô fiÓÙÔ˘˜ (393/400 ‹Ù·Ó Ë Â›‰ÔÛË Ù˘ fiÁ‰Ô˘ ·ıÏ‹ÙÚÈ·˜). ¶¿ÓÙˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ¿ÚÂÈ wild card (οÚÙ· ÂÏ¢ı¤Ú·˜) ÁÈ· ÙËÓ √Ï˘ÌÈ¿‰· ¡¤ˆÓ Î·È ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ÙÂÏÈο ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÂÎÚÔÛÒËÛË ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ·ÁÒÓ·˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ª¤Ú·ÎÂÚ, ‹Ù·Ó ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ó·ӛ‰ˆÓ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ ‰‡Ô ·ıÏ‹ÙÚȘ ‰ÂÓ Ù· ‹Á·Ó ÙfiÛÔ Î·Ï¿, fiÛÔ ÙËÓ ÚÒÙË ÊÔÚ¿. ∏ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ª·ÓÙÒÏ·, ‰ÂÓ ÛËÌ¿‰Â„ ۈÛÙ¿ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÊ·›Ú·, ÌÂ

Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÔÈÛıÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ 33Ë ı¤ÛË Ì 390/400, ÂÓÒ ·ÎfiÌË ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÙÂÚÌ¿ÙÈÛÂ Ë ¢¤ÛÔÈÓ· ¢Ô‰ÔÓÙ˙›‰Ô˘ Ô˘ ‹Ù·Ó 54Ë Ì 384/400. ¶¿ÓÙˆ˜ Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÔÈ ‰‡Ô ·ıÏ‹ÙÚȘ ›¯·Ó ÂÏȉÔÊfiÚ· ·ÚÔ˘Û›· Û ÌÈ· ÛÔ˘‰·›· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË fiÔ˘ ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜ 141 ·ıÏ‹ÙÚȘ ·fi 24 ¯ÒÚ˜ Ù˘ “°ËÚ·È¿˜ ∏›ÚÔ˘” . ¶¿ÓÙˆ˜ Ô ™ÎÔ¢ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘ ı· ¤¯ÂÈ Î·È ÙÚ›ÙË ÂÎÚÔÛÒËÛË Û ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÒÓ˜, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì ·Ó·ËÚ›·. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë £ÂÔ‰ÒÚ· ªÔ‡ÙÛÈÔ˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ÙÔ˘ ™Ù¤ÙÈÓ ÛÙËÓ ¶Ôψӛ· Î·È Î·ÙfiÈÓ Û’ ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙËÓ ∞ÙÙ¿ÏÂÈ· Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜. ∞ÒÙÂÚÔ˜ ÛÎÔfi˜ Ù˘ Â›Ó·È Ó· È¿ÛÂÈ ÙÔ fiÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¶·Ú·ÔÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ÙÔ 2012 Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÂÓÙ·ÙÈο, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÎÏËÚÒÛÂÈ ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ù˘ ÂÈı˘Ì›·...

ª∂°∞§∏ ∂¶πΔÀÃπ∞ ™∏ª∂πø™∂ Δ√ Δ√Àƒ¡√À∞ ¶√À ¢π√ƒ°∞¡ø™∂ √ ¶∞√μ ™∂ ™À¡∂ƒ°∞™π∞ ª∂ Δ√¡ ∞√¢μ

°ÈÔÚÙ‹ Ù˘ ¿Ï˘ ÛÙÔ μfiÏÔ √

¶.∞.√. μfiÏÔ˘, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ 2Ô “ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ¿Ï˘ ª·ÁÓËÛ›·˜” , ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 14 ª·ÚÙ›Ô˘.

√È ·ÁÒÓ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μ·Ú¤ˆÓ ∞ıÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘, ÛÙÔ ÛÙÈÏ Ù˘ ÂÏ¢ı¤Ú·˜ ¿Ï˘, ÛÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ¶·Ì·›‰ˆÓ ∞, μ, °, ¶·›‰ˆÓ - ∫ÔÚ·Û›‰ˆÓ Î·È ∂Ê‹‚ˆÓ - ¡Â·Ó›‰ˆÓ. À‹ÚÍ ¢Ú›· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·ıÏËÙÒÓ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ Î·È ¡ÔÙ›Ô˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·È ÂÎÚÔÛÒËÛ·Ó Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ۈ̷Ù›·: ¶.∞.√. μfiÏÔ˘, ÕıÏÔ˜ §¿ÚÈÛ·˜, ª›ÏˆÓ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ∞¯ÈÏϤ·˜ Δ˘ÚÓ¿‚Ô˘, ∂.∞.§. ¶‹Á·ÛÔ˜, ¶·Ï·ÈÛÙÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ æ·¯ÓÒÓ Î·È ºÈÏ·ıÏËÙÈÎfi˜ °.™. ÷˚‰·Ú›Ô˘ ™ÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜ ÂÚ›Ô˘ 120 ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Á¤ÌÈÛ·Ó ·ÛÊ˘ÎÙÈο ÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÓıÔ˘ÛÈÒ‰Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È ·fiÏ·˘Û·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ “Ì¿¯Â˜” ȉȷ›ÙÂÚ· ·fi ÙÔ˘˜ ÏÈÏÈÔ‡ÙÂÈ-

Ô˘˜ ·Ï·ÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ 7-10 ¯ÚfiÓˆÓ. ™ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ·Ú¢ڤıË Î·È Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÷Ϥ‚·˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ÙfiÓÈÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ:: “∞˘ÙÔ› ÔÈ ·ÁÒÓ˜ Â›Ó·È Ë ··Ú¯‹ ÌÈ·˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ¶∞√ μfiÏÔ˘, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂÓ‰˘Ó·Ìˆı› Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, Ó· Á›ÓÂÈ Â˘Ú‡ÙÂÚ· ÁÓˆÛÙfi ÙÔ ¿ıÏËÌ· Ù˘ ¿Ï˘ Î·È Ô ·ıÏËÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Î·È ‚¤‚·È· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁË-

ıÔ‡Ó ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÂΛӘ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó Û·Ó Û˘Ó¤ÂÈ·, ‰˘Ó·ÌÈÎfi ·ıÏËÙÈÎfi ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÚÔ˚fiÓ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Ì·˜” . √ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞√ μfiÏÔ˘ Î. °È¿ÓÓ˘ ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˘˜ ÙfiÓÈÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: “√ μfiÏÔ˜ Î·È Ô ¶·Ï·ÈÛÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ŸÌÈÏÔ˜, ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Û ٷÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·, ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Ù¤ÙÔȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó·˜ ·ıÏËÙÈ-

Îfi˜ ıÂÛÌfi˜ ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·, Ô˘ ı· Â›Ó·È ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ™Â ·˘Ù‹ Ì·˜ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ¤¯Ô˘Ì ¢ÁÂÓ‹ ·ÚˆÁfi ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÎfi ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘, fiˆ˜ Î·È ÙËÓ ·Ì¤ÚÈÛÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ¶¿Ï˘, ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î. ∞ÓÙÒÓË ΔÛ·ÌÂÛ›‰Ë Î·È ÙÔ˘ ˘¢ı‡ÓÔ˘ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶¿Ï˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î. §È·ÓÔ‡, Ë ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÙË ÁÚ·ÌÌ·ÙÂȷ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋”. ∂˘¯¿ÚÈÛÙ· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ˜ Î·È Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·Ï·ÈÛÙÈÎÔ‡ ÔÌ›ÏÔ˘ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ Δ˙Ô˘ÌÔ˘ÛÏ‹˜ Ì ÙËÓ ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜: “ª·˜ ¯·ÚÔÔÈ› Ë ‰›„· ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ì·˜, fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ª¿ÏÈÛÙ·, ÊÙ¿Û·Ì ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· Ó· ·ÚÓËıԇ̠ÛÂ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È Ì ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË Ó· Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ‹ Ì·˜. √ μfiÏÔ˜ ÏÔÈfiÓ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ·ÁÒÓˆÓ ¤¯ÂÈ Î·È ¤ÓÙÔÓÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ Î·Ù¿

ÎÔÈÓ‹ ÔÌÔÏÔÁ›· ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÚÔÔÓËÙÒÓ Î·È ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Î·È ·˘Ùfi Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ·ÈÛÈfi‰ÔÍË ÚÔÔÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ” . ™ÙÔÓ Î. ÷Ϥ‚·, ·¤ÓÂÈÌ ·Ó·ÌÓËÛÙÈ΋ ϷΤٷ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ªÂÛÛ·›ˆÓ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘ æ·¯ÓÒÓ, Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ §ÂÔÓÙ‹˜ Ô˘ fiÓÙ·˜ ·ıÏËÙ‹˜ Î·È ·˘Ùfi˜ ηٿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, Û˘Ó¯¿ÚË ıÂÚÌ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜. ΔÔÓ ¤Ù·ÈÚÔ ÙˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙÒÓ, ¶.∞.√. μfiÏÔ˘, ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ Î. °È¿ÓÓË ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˘, Ù›ÌËÛ·Ó ÔÈ Â›Û˘ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ °È¿ÓÓ˘ æ·ı¿˜, ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶.√. æ·¯ÓÒÓ Î·È μԇϷ ∑˘ÁÔ‡ÚË, √Ï˘ÌÈÔӛ΢ Ù˘ ¿Ï˘ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ºÈÏ·ıÏËÙÈÎÔ‡ °.™. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙÔ˘ ·¤ÓÂÈÌ·Ó ÈӷΛ‰Â˜ Ì ·Ï·ÈÛÙÈΤ˜ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. ÷ÈÚÂÙÈÛÌfi˜ ·¢ı‡ÓıËÎÂ Î·È ·fi ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ¶ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· Ù˘ ¿Ï˘, Î. º·Ó‹ æ·ı¿. ∏ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠ÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ ÌÂÙ·ÏÏ›ˆÓ Î·È ‰ÈÏˆÌ¿ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜.


¶∂ª¶Δ∏ 25 M∞ƒΔπ√À 2010

23

ÿÓÙÌÔÏ

ΔÚ›ÙÔ˜ Ô ∂‡Ú˘ÙÔ˜ ÛÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ªÂ Ó›ÎË ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ÂÊÂÙÈÓ¤˜

∏ ÂÊË‚È΋ ÔÌ¿‰· ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ √.À.∫.μ.

∏ ∂º∏μπ∫∏ √ª∞¢∞ ¶√§√ Δ√À √.À.∫.μ. ª∂Δ∂Ã∂π ™Δ∏¡ ∏ªπΔ∂§π∫∏ º∞™∏

ªÂ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÙË Ì¿¯Ë ÙˆÓ ËÌÈÙÂÏÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ÂÊ‹‚ˆÓ (ÁÂÓÓËı¤ÓÙ˜ 1994 Î·È ÓÂÒÙÂÚÔÈ) Ú›¯ÓÂÙ·È ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ √.À.∫.μ., Ô˘ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ Ù˘ ÂÈÙ˘¯›· Î·È Ó· ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË. ΔÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Î·È ÔÈ ∏Ú·ÎÏ‹˜, ¶∞√∫, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Î·È ∫.√. ™ÂÚÚÒÓ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó Ì›· ÂÎ ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÒÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÔÎÙ¿‰·. √È ¤ÓÙ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÁÎÚÔ˘ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· “Ô˘Ï” (fiÏÔÈ Ì fiÏÔ˘˜) ÛÙÔ ¶ÔÛÂȉÒÓÈÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ∂›ÎÔÛÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ËÌÈÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ¯ˆÚÈÛÙ› Û ٤ÛÛÂÚȘ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ¤ÓÙÂ. √ √.À.∫.μ. ÎÏËÚÒıËΠÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ı· ÎÏËı› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ∏Ú·ÎÏ‹, ¶∞√∫, √Ï˘ÌÈ·Îfi ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Î·È ∫.√. ™ÂÚÚÒÓ. ΔËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙ· ÙÂÏÈο ı· ¿ÚÔ˘Ó ÔÈ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ÔÌ¿‰Â˜, οÙÈ

Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· Ù· ¿ÏÏ· ÁÎÚÔ˘, fiÔ˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÔÈ Î¿ÙˆıÈ ÔÌ¿‰Â˜: ¶·Ï·Èfi º¿ÏËÚÔ, ¡.√. ÷ӛˆÓ, ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, ¡.√. πÙ¤·˜, πˆÓÈÎfi˜ ¡›Î·È·˜ (∞’ fiÌÈÏÔ˜ ∞ÙÙÈ΋˜), ¡.∂. ¶·ÙÚÒÓ, ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜, ¡.√. ƒÂı‡ÌÓÔ˘, ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜, ¡.√. ¶·ÙÚÒÓ (μ’ fiÌÈÏÔ˜ ∞ÙÙÈ΋˜), ¡ËÚ¤·˜ §·Ì›·˜, °Ï˘Ê¿‰·, ¡ËÚ¤·˜ °¤Ú·Î·, ¡.√. §¿ÚÈÛ·˜, ¡.√. μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ (°’ fiÌÈÏÔ˜ ∞ÙÙÈ΋˜). ™ÙÔÓ √.À.∫.μ. ¤¯Ô˘Ó ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ› ηٿÏÏËÏ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Î·È ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ

Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÂÈÎÚ·Ù› ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·, οÙÈ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ Δ¿ÛÔ˘ ª·ÚÈÓ¿ÁË: “√ ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Â›Ó·È Ë ÚfiÎÚÈÛË ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ∂›Ì·ÛÙ Ôχ ηϿ ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔÈ Î·È ıˆÚÒ fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ¿ÚÔ˘Ì ÙËÓ 1Ë ‹ ÙËÓ 2Ë ı¤ÛË. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ Ì·˜ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜. ¶ÚÔÛˆÈο, ¤¯ˆ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Û fiÏ· Ù· ·È‰È¿ Î·È ÈÛÙ‡ˆ ·ÎÚ¿‰·ÓÙ· fiÙÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ı· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÛÙÔÓ μfiÏÔ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ¿ÚÂÈ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙȘ ÔÎÙÒ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” . ªfiÓÔ ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË μ·Ú‰¿ÎË, Ô˘ Â›Ó·È ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ù˘ Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›·. ™ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ı· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó 14 ÔÏ›ÛÙ˜ Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ Î¿ÙˆıÈ: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Δ۷ӿη˜, μ·Û›Ï˘ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ (ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷΘ), ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô‡ÙÚ·˜, °È¿ÓÓ˘ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, ∞ÚÁ‡Ú˘ ª·Ú·ÛÏ‹˜, π¿ÛˆÓ ª¿ÚÎÔ˘ (·Ì˘ÓÙÈÎÔ›), £¿ÓÔ˜ °Ú·Ì̤ÓÔ˜, ª¿ÚÈÔ˜

÷Ù˙ËÁԇϷ˜, ªÈ¯¿Ï˘ ¡ÈÎÔϤÚ˘ (ÊÔ˘ÓÙ·ÚÈÛÙÔ›), ∫ÒÛÙ·˜ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶¤ÙÛ˘, £¿ÓÔ˜ ΔÛ·Ì¿˙˘, ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ™·Ì·ÎÔ‚›‰Ë˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ª·ÚÈÓ¿Á˘ (ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ›).

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ‹˜:

¶·Ú·Û΢‹ 26/3 20.30 √.À.∫.μ.-∏Ú·ÎÏ‹˜ 21.30 ∫.√. ™ÂÚÚÒÓ-¶∞√∫

™¿‚‚·ÙÔ 27/3 12.00 ¶∞√∫-√.À.∫.μ. 13.00 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-∫.√. ™ÂÚÚÒÓ 18.00 ∏Ú·ÎÏ‹˜-¶∞√∫ 19.00 √.À.∫.μ.-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜

∫˘Úȷ΋ 28/3 10.00 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ 11.00 ∫.√. ™ÂÚÚÒÓ-√.À.∫.μ. 16.00 ¶∞√∫-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 17.00 ∏Ú·ÎÏ‹˜-∫.√. ™ÂÚÚÒÓ

·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ Ë ·Ó‰ÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ¯¿ÓÙÌÔÏ ÙÔ˘ ∂‡Ú˘ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ë ÔÔ›· Û ÂÍ ·Ó·‚ÔÏ‹˜ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ∫. ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ 32-26 Ù˘ ∞.∂. ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜. ŒÙÛÈ, Ë “·˘Ï·›·” ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ‚ڋΠÙÔÓ ∂‡Ú˘ÙÔ ÛÙËÓ 3Ë ı¤ÛË Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ ηٿٷ͢ ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ì ÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ Ó· ¯¿ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÈÛÔ‚·ıÌ›· ÙËÓ Â›ÛÔ‰fi ÙÔ˘˜ ÛÙ· play-off ·fi ÙÔÓ ¢fiÏÔ· ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ∞∂ ΔÚÈοψÓ, Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ıÂÛÛ·ÏÈ΋˜ fiÏ˘, ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘ Â¤‚·Ï·Ó ÂÍ ·Ú¯‹˜ ÙÔ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó È‰È·›ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ‚·ıÌÒÓ. ™ÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÙÔ ÛÎÔÚ ‹Ù·Ó 15-11 ˘¤Ú ÙÔ˘ ∂‡Ú˘ÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ Î·È ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ÎÈ ¤ÊÙ·Û Ì ¿ÓÂÛË ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi 32-26 ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÚÒÙÔ ÛÎfiÚÂÚ ÙÔÓ √Úʤ· ∞Ó‰Ú¤Ô˘ Ì 13 Ù¤ÚÌ·Ù· ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ˘. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·È‰È΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∂‡Ú˘ÙÔ˘, fiˆ˜ Î·È ÔÈ £¿ÓÔ˜ ∫Ô˙·Ó›Ù˘, °·Ú‡Ê·ÏÔ˜ ª·Ï·Ó‰Ú›ÓÔ˜, ÕÁ˘ μ·ÙÛ·Ú¤·˜, ∫ÒÛÙ·˜ ªÈÌ›ÎÔ˜ Î·È ∏Ï›·˜ ¢¿ÌÔ˘, ¿ÊËÛ·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∞∂Δ ÎÈ ¤‰ÂÈÍ·Ó ˆ˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜. √ £. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÌÈÛÙ‡ıËΠÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi Û¯‹Ì· ÎÈ ·˘ÙÔ› Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ‰Èη›ˆÛ·Ó ·fiÏ˘Ù· ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘˜, È¿ÓÔÓÙ·˜ ˘„ËÏ¿ ÛÙ¿ÓÙ·Ú ·fi‰ÔÛ˘. ™Ù· ΔڛηϷ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ∫Ô˙·Ó›Ù˘, ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, ª·ÓÙ·ÏÈ¿˜, ∞Ó‰Ú¤Ô˘ 13, £ÂÈ·ÎÔ‡Ï˘ 5, °·Ï·Ófi˜, ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜ 3, π. ∑·Áη˚ÏÈ·˜ 2, ∞Ï. ∑·Áη˚ÏÈ·˜ 3, ª·Ï·Ó‰Ú›ÓÔ˜, μ·ÙÛ·Ú¤·˜, ªÈÌ›ÎÔ˜ 1, ¢¿ÌÔ˘ 5.

Δ· ÊÂÙÈÓ¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ÔÚ›· ÙÔ˘ ∂‡Ú˘ÙÔ˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÙË ÛÂ˙fiÓ 2009/2010:

∞’ Á‡ÚÔ˜ 1Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: ÚÂfi. 2Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: ∂‡Ú˘ÙÔ˜ μfiÏÔ˘-∞∂ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ 39-17. 3Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: ∂‡Ú˘ÙÔ˜ μfiÏÔ˘ ñ°™ Δ˘ÚÓ¿‚Ô˘ 10-0 ·.·. 4Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: ∞η‰ËÌ›· ∫·Ú‰›ÙÛ·˜-∂‡Ú˘ÙÔ˜ μfiÏÔ˘ 0-10 ·.·. 5Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: ∂‡Ú˘ÙÔ˜ μfiÏÔ˘-¶∞™ ™ÔÊ¿‰Â˜ 10-0 ·.·. 6Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜∂‡Ú˘ÙÔ˜ μfiÏÔ˘ 32-28 7Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: ¢fiÏÔ·˜ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜∂‡Ú˘ÙÔ˜ μfiÏÔ˘ 34-24

Δ· Ó¤· Ù˘ ÈÛ›Ó·˜ ™  ̛· ÁÂÌ¿ÙË ÈÛ›Ó· ·fi ÌÈÎÚÔ‡˜ Â›‰ÔÍÔ˘˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ Ù˘ ÎÔχ̂ËÛ˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÙË ∫˘Úȷ΋ 21/3 ÔÈ ·ÁÒÓ˜ “∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜” Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ô ¡√μ∞ ÁÈ· 6Ë Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿. √Ì¿‰Â˜ ·fi ÔÏfiÎÏËÚË ÙË £ÂÛÛ·Ï›· ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙË μ¤ÚÔÈ· ·Ú¢ڤıËÛ·Ó Î·È ÔÈ ·Î·‰Ë̛˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È.

ΔÔ˘ §Â˘Ù¤ÚË Ã·Ù˙ËÛÙ¿ÌÔ˘ ΔËÓ ·ÚıÂÓÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ¤Î·ÓÂ Î·È Ë ÔÌ¿‰· ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ÔÏfi„˘¯· Ù˘ ¢¯fiÌ·ÛÙ ηϋ ÔÚ›·. ∏ ÎÂÚΛ‰· Ù˘ ÈÛ›Ó·˜ ÙˆÓ 25 Ì. Á¤ÌÈÛ ·fi ÁÔÓ›˜ Î·È Û˘ÁÁÂÓ›˜ Ô˘ ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÛ·Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜. ∞Í›˙Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙˆÓ ·Î·‰ËÌÈÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ

∫fiÊÊ·˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ΔÛÈÙÛ¤ °È¿ÓÓ·, ª·ÎÚ‹˜ ™Ù¿ÌÔ˜ Î·È ∂˘Ù˘¯›· ºÔ‡ÓÙ· √∂∞/¡∞μ, ¶Ú›ÓÙÂ˙˘ ∞ÔÛÙfiÏ˘ Î·È ª·ÚΤÏÏ· §¤ÙÛÈÔ˘ ¡√μ∞, ™·ÎÂÏÏ¿ÚË ∞Óı‹ √.À.∫.μ., ·ÏÏ¿ Î·È ¶ÂÙÚ›‰Ë §ÂˆÓ›‰·, ¶¿ÛÙÚ· ™ˆÙ‹ÚË Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘. ŸÏÔÈ ÙÔ˘˜, ·›ÚÓÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ·fi ÙË ÌÈÎÚ‹ ÈÛ›Ó· ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ Î·È Î·ÙÔÚıÒÓÔ˘Ó Ó· Ù· οÓÔ˘Ó Ó· ÎÔÏ˘ÌÔ‡Ó ÛˆÛÙ¿ Î·È Ó· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ·ÁÒÓ˜. °È· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· ÔÈ: ™ÙÚÈÌ¿ÎÔ˜ ™ÙÚ¿ÙÔ˜, ∞¯Ï·‰ÈÒÙ˘ °È¿ÓÓ˘, ∞ÁÁÂÏ‹˜ ¢ËÌÔÛı¤Ó˘, ∑·Ó‹ ª·Ú›Ó·, §È‚ÔÁÈ¿ÓÓ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˜, ¶¿ÙÚ·˜ ∞Ó‰Ú¤·˜, ¡ÈÎÔ‚ÈÒÙË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÓ·, ∞¯Ï·‰ÈÒÙË ÕÓÓ·-ª·Ú›·, ΔÔÔ‡˙Ë ª·Ù›Ó·, ¢ÂÏËÎÔ‡Ú·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜. - ªÂ χË ‰È·ÈÛÙÒÛ·Ì fiÙÈ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ͤ¯·Û ӷ ‚Ú·‚‡ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜ Î·È ÎÔÏ˘Ì‚‹ÙÚȘ Ô˘ ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÎÔχ̂ËÛ˘ °˘ÌÓ·Û›ˆÓ§˘Î›ˆÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. ΔË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘

Ô μfiÏÔ˜ ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· §˘Î›ˆÓ ÛÙȘ 24,25 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô μÔÏÈÒÙ˘ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∞¸Ê·ÓÙ‹˜ η٤ÎÙËÛ ÙËÓ 8Ë ı¤ÛË ÛÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙË ¡Ùfi¯· ÙˆÓ ∞Ú·‚ÈÎÒÓ ∂ÌÈÚ¿ÙˆÓ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ÙÔ ÎÔχÌÈ ı· ¤ÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚË ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË.... ∞Ó ·Ó·ÏÔÁÈÛÙԇ̠fiÙÈ Á›ÓÔÓÙ·È ‚Ú·‚‡ÛÂȘ Î·È ‰ËÌÔÛȇÛÂȘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÊˆÙÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ Û fiÏ· ۯ‰fiÓ Ù· ·ıÏ‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ. - ªÂ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÙÔ Û·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÙˆÓ μ·˝ˆÓ, ÔÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ¿Ó ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË fiÔ˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙ· “¡Èfi‚ÂÈ·” , ÂÓÒ ÔÌ¿‰· ·ıÏËÙÒÓ Ù˘ ÚÔ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ ı· ÌÂÙ·‚› ÛÙË §È‚·‰ÂÈ¿. - ªfiÓÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ô ÙÔÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ fiÏÔ ¡√μ∞√.À.∫.μ. Ô˘ ¤ÏËÍ Ì 5-10 ˘¤Ú ÙÔ˘ √.À.∫.μ. ªÂ ÙË Ï¿ÙË

μ’ Á‡ÚÔ˜

ÛÙÔ ÙÔ›¯Ô Ô ¡√μ∞ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙË ™‡ÚÔ Ì ÙË ÙÔÈ΋ ÔÌ¿‰·. ∏ Ó›ÎË Â›Ó·È ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜. √ √.À.∫.μ. ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔÓ ∞¡√ °Ï˘Ê¿‰·˜. ∂›Û˘, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ËÌÈÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ fiÏÔ ÂÊ‹‚ˆÓ. √È ·ÁÒÓ˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó Û ٤ÛÛÂÚȘ ÔÌ›ÏÔ˘˜ Î·È ·fi οı fiÌÈÏÔ ı· ÚÔÎÚÈıÔ‡Ó ÔÈ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÂÏÈÎÔ‡˜ . ∏ Ô-

Ì¿‰· ÙÔ˘ √.À.∫.μ. ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi ¶ÂÈÚ·È¿, ∫√ ™ÂÚÚÒÓ, ∏Ú·ÎÏ‹ Î·È ¶∞√∫. ∂˘¯fiÌ·ÛÙ ηϋ ÂÈÙ˘¯›·. ∫·Ïfi ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ... * √ §Â˘Ù¤Ú˘ ÷Ù˙ËÛÙ¿ÌÔ˜ Â›Ó·È Î·ıËÁËÙ‹˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÎÔχ̂ËÛ˘.

8Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: ÚÂfi. 9Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: ∞∂ ΔÚÈοψÓ∂‡Ú˘ÙÔ˜ μfiÏÔ˘ 26-32. 10Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: °™ Δ˘ÚÓ¿‚Ô˘∂‡Ú˘ÙÔ˜ μfiÏÔ˘ 0-10 ·.·. 11Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: ∂‡Ú˘ÙÔ˜ μfiÏÔ˘∞η‰ËÌ›· ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ 10-0 ·.·. 12Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: ¶∞™ ™ÔÊ¿‰Â˜∂‡Ú˘ÙÔ˜ μfiÏÔ˘ 0-10 ·.·. 13Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: ∂‡Ú˘ÙÔ˜ μfiÏÔ˘∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜ 19-28 14Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: ∂‡Ú˘ÙÔ˜ μfiÏÔ˘¢fiÏÔ·˜ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ 34-26

∏ ÙÂÏÈ΋ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· 1. ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜ 259-125 2. ¢fiÏÔ·˜ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ 229-173 3. ∂‡Ú˘ÙÔ˜ μfiÏÔ˘ 234-170 4. ∞.∂. ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ 167-176 5. ∞η‰ËÌ›· ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ 42-151 6. ¶∞™ ™ÔÊ¿‰Â˜ 19-135 7. °.™. Δ˘ÚÓ¿‚Ô˘ 0-120

24 18 18 12 2 0 0


24

¶∂ª¶Δ∏ 25 M∞ƒΔπ√À 2010

¶√¢√™º∞πƒ√

™Ù· ÙÂÏÈο ÙÔ˘ Euro 2010 ÚÔÎÚ›ıËÎÂ Ë ∂ıÓÈ΋ ¶·›‰ˆÓ ™Δ∞ ÙÂÏÈο ÙÔ˘ Euro 2010 U-17 ÂÙÒÓ ÚÔÎÚ›ıËÎÂ Ë ∂ıÓÈ΋ ¶·›‰ˆÓ. Δ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ §ÂˆÓ›‰· μfiÎÔÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ £Ô‰ˆÚ‹ ¶·¯·ÙÔ˘Ú›‰Ë ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó Ì ÛÎÔÚ 2-1 Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ ºÈÓÏ·Ó‰›·˜ Î·È ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙ· Á‹‰· ÙÔ˘ §È¯ÙÂÓÛÙ¿ÈÓ. ∏ “Á·Ï·ÓfiÏ¢ÎË” ›¯Â ‚ÚÂı› ›Ûˆ ÛÙÔ ÛÎÔÚ, ·ÊÔ‡ Ô μ·˚Ú›ÓÂÓ ‚ڋΠ‰›¯Ù˘· ÛÙÔ 48’ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ºÈÏ·Ó‰Ô‡˜. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ Ó·ÚÔ› ‰ÈÂıÓ›˜ ‰ÂÓ Î·Ù¤ıÂÛ·Ó Ù· fiÏ· Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· Á˘Ú›ÛÔ˘Ó ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔÓ ¢È·Ì·ÓÙ¿ÎÔ. √ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛËÌ›ˆÛ ‰‡Ô Ù¤ÚÌ·Ù· ÛÙÔ 74’ Î·È ÛÙÔ 78’ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘. ∂§§∞¢∞: ∫·›ÓÔ˜, ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘ (56’ ¶ÚÔ‚·Ù›‰Ë˜), §˘ÎÔÁÈ¿ÓÓ˘, ƒÔ˘ÁοϷ˜, ªÔ˘Á·˝‰Ë˜, ºÔ˘ÚÏ¿ÓÔ˜, ¢È·Ì·ÓÙ¿ÎÔ˜, ∫·˚̷ηÌÔ‡‰Ë˜ (50’ ∫Ô˘Û›‰Ë˜), ª·˘ÚÈ¿˜, ∫·Ù›‰Ë˜ Î·È ™Ù·Ê˘Ï›‰Ë˜ (70’ ∞ÚÈ·ÓÔ‡ÙÛÔ˜). ºπ¡§∞¡¢π∞ (ª›Î· §·Ô˘ÚÈοÈÓÂÓ): ∞·ÏÙfiÓÂÓ, √’ ™fiÓÂÛÈ, §·ÙÔÛ¿ÚÈ, ™¿ÏÔÓÂÓ, ª›ÎÂÏ·, μ·˚Ú›ÓÂÓ, ™¤ÊÂÚÈ (78’ §¿ÓÙÂ), ¶··Ó¿ÓÂÓ (41’ Δ˙¿Ì·), ™¿ÎÛÂÏ·, ÃÂÏ‚ÂÏ¿¯ÙÈ Î·È §·Ì (70’ ªÈÎÈÁÈ¿Ú‚È).

¶√¢√™º∞πƒ√

™ÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË ÂÚÓ¿ Ô “£Ú‡ÏÔ˜” √π ∫√¡Δƒ∂™ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÁÈ· ʤÙÔ˜, fï˜ ÔÈ Â͈ÁË‰ÈΤ˜ ÌfiÏȘ ÙÒÚ· ·Ú¯›˙Ô˘Ó. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ì ÚÔÛˆÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘, ™ˆÎÚ¿ÙË ∫fiÎηÏË, ‰Â›¯ÓÂÈ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ÂÍ·ÔχÛÂÈ ÔÏÔ̤وË Â›ıÂÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘ “·ÈÒÓÈÔ˘” ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘. √ ™ˆÎÚ¿Ù˘ ∫fiÎηÏ˘ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ·›ÙËÛË ÌÔÌÊ‹˜ ÛÙÔ ¢.™. Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη˜ ηٿ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ §›Áη˜, ¡ÈÎfiÏ· ¶·Ù¤Ú·, Ì ÙÔ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈÎfi fiÙÈ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ‰ÂÓ ˘ÏÔÔ›ËÛ ÙȘ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ Ô˘ ¤Î·Ó fiÙ·Ó ·Ó¤Ï·‚ ٷ ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ. ÕÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÚfiÛˆ· Î·È Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ıˆÚ› ˆ˜ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔηı‰ڛ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Î·È ÂÈı˘Ì› Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ Ù· Û΋ÙÚ· ÂȉÈÒÎÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¶·Ù¤Ú· Î·È ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ Ó¤Ô˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÛÙË §›Áη. 줂·È· ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ‰ÂÎÙ‹ Ë ÚfiÙ·ÛË ÌÔÌÊ‹˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÂÚ„ËÊÈÛÙ› ·fi Ù· 2/3 ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¢.™. ÎÈ ·˘Ù‹ Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÔÏÔ̤و˘ Â›ıÂÛ˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ηٿ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÛÎÔÂ‡Ô˘Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙ· fiÛ· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ √∞∫∞ ÚÈÓ Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÓÙ¤ÚÌÈ. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ı· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÌËÓ˘Ù‹ÚÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿ ηٿ ·ÓÙfi˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËıÔ‡Ó Û ‚¿ıÔ˜ Ù· fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó Î·È Ó· ·Ô‰ÔıÔ‡Ó Â˘ı‡Ó˜ Û fiÛÔ˘˜ ‹Ù·Ó ˘‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Â›Û˘ Ù˘ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ¤Ú¢ӷ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ·Ú¤ÛÙËÛ·Ó ÛÙÔ √∞∫∞ ‰‡Ô Î·È fi¯È ÙÚÂȘ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜, fiˆ˜ ·Ú¯Èο ›¯Â Û˘ÌʈÓËı›, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ·Ù› ηÓ›˜ ÂÎ ÙˆÓ ‰‡Ô ·˘ÙÒÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤˆÓ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÚÒÓ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¤ÊÙ·ÓÂ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÛÙÔ Á‹‰Ô, ÔfiÙÂ Î·È ¤ÁÈÓ·Ó Ù· ϤÔÓ ÛÔ‚·Ú¿ ÂÂÈÛfi‰È·.

¢π∞º√ƒ√¶√π∂πΔ∞π √ Δƒ√¶√™ §∂πΔ√Àƒ°π∞™ Δ∏™ ¶∞∂ ∞¶√ Δ√¡ ™Δ∞Àƒ√ ∞¢∞ªπ¢∏

¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™

∞ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ÛÙËÓ ∞∂∫

ºÔ˘Ï¿ÚÂÈ ÁÈ· Δ˙·‚¤ÏÏ· ∂Δ√πª√π ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ

 ¿ÌÂÛ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ¶∞∂ ∞∂∫ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ÚԂ› Ô ™Ù·‡ÚÔ˜ ∞‰·Ì›‰Ë˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ, ÿÚË ∫ÔÛÌ¿ÙÔ, ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙȘ ‰·¿Ó˜ Î·È Ó· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó ÙËÓ “ŒÓˆÛË” Û ¢¤ÏÈÎÙË ÂÙ·ÈÚ›·. “™ÙÚÒÓÔ˘Ó” Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙȘ ÏËڈ̤˜ ·ÈÎÙÒÓ.

√ ™Ù·‡ÚÔ˜ ∞‰·Ì›‰Ë˜ ›¯Â ÁÓÒÛË ÙˆÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ ÚÈÓ ÌÂÈ ÛÙËÓ ¶∞∂ ∞∂∫. ¶Ï¤ÔÓ, fi¯È ÌfiÓÔ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÌÂÈ Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Â͢Á›·ÓÛ˘ ·›˙ÂÈ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, ÿÚ˘ ∫ÔÛÌ¿ÙÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÂÔÙ›· ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ “ŒÓˆÛ˘” . ◊‰Ë, ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ÔÁÎ҉˘ Ê¿ÎÂÏÔ˜ Î·È Ô Î. ∞‰·Ì›‰Ë˜ ÛÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ· ı· Ï¿‚ÂÈ Î·È ÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Â·Ó·ÏËÊı› ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ÔχÌËÓ˘ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ÏËÚˆÌÒÓ ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ. √È ·›ÎÙ˜ Ù˘ ∞∂∫ ·fi ¯ı˜ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ı¤ÛÈÌ· Û˘ÓÔÏÈο 700.000 ¢ÚÒ Ô˘ ηٷ٤ıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ÔÌ·ÏÔÔÈËı›, fiˆ˜ ‰È·Ì‹Ó˘ÛÂ Ô ™Ù·‡ÚÔ˜ ∞‰·Ì›‰Ë˜ Î·È ÛÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ¶·ÓÙÂÏ‹ ∫·Ê¤.

¶ÚfiÙ·ÛË ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÛÂ Δ·¯ÙÛ›‰Ë ŒÙÔÈÌË Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÚfiÙ·ÛË ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË Δ·¯ÙÛ›‰Ë ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ Â›Ó·È Ë “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚË” ¶∞∂. OÈ Èı‡ÓÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎÂÊ¿ÏÔ˘ Î·È ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÙÈÌ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó Ôχ ÛÙÔÓ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi Î·È ı· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ‡ÛÙ·ÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔÓ ›ÛÔ˘Ó Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∞˘Ùfi Ê˘ÛÈο ÌfiÓÔ Â‡ÎÔÏÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È, ·ÊÔ‡ Ô 19¯ÚÔÓÔ˜ ÔÚÔ‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Ù˘ Δ˙¤ÓÔ· Î·È Ë ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ πÙ·Ï›·˜ ıˆÚÂ›Ù·È ·fi οÔÈÔ˘˜ ‰Â‰Ô̤ÓË. ™ÙÔ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔ” ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜ “ÛÂÈÚ‹Ó˜” Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ı· ηٷı¤ÛÔ˘Ó Ó¤· ÚfiÙ·ÛË ÛÙÔÓ Δ·¯ÙÛ›‰Ë. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ ¢ÈÎÂÊ¿-

ÏÔ˘ „¿¯ÓÔ˘Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙÚfiÔ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ¯¿ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi ‰›¯ˆ˜ Ó· ÌÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙ· Ù·Ì›· ÙÔ˘˜ Î·È ·˘Ùfi ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó Ì¤Ûˆ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙȘ ·Î·‰Ë̛˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. 줂·È· ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Â›ÛËÌË ÚfiÙ·ÛË, Î·È ·˘Ùfi ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ ÔÈ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” .

°Ï›ÙˆÛ ٷ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· Ô ™¿¯· ∫·ıfiÏÔ˘ ÂÈfiÏ·ÈÔ˜, ·ÏÏ¿ fi¯È Î·È ·ÚÎÂÙfi˜ ÁÈ· Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ÛÙËÓ ∞∂∫ ÁÈ· ·Ô˘Û›· ̤¯ÚÈ Î·È ÂÓfi˜ Ì‹Ó·, ·ԉ›¯ıËÎÂ Ô ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ™ÂÌ¿ÛÙÈ·Ó ™¿¯·. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜, Ô˘ ›¯Â ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Ì Úfi‚ÏËÌ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ‰È·ÁÓÒÛÙËΠÒ˜ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ıÏ¿ÛË ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ ÛÙÔÓ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÚÔÛ·ÁˆÁfi, Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ - fiˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıË-

Π·fi ÙËÓ ¶∞∂- Ó· Â·ÓÂÎÙÈÌ¿Ù·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. √ ™¿¯· ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ‹‰Ë ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ıÂÚ·›·, ˆÛÙfiÛÔ ıˆÚÂ›Ù·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ ÙÔÓ Î˘ÚȷοÙÈÎÔ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ, ›Ù ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ·ÔıÂÚ·¢Ù›, ›Ù ÂÂȉ‹ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÚÔÊ˘Ï·¯ı› ·fi ÙÔÓ ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜. ÕÏψÛÙÂ, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· Ô ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ›¯Â Í·Ó·ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙË ı¤ÛË Î¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ·, ÔÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ∞Ú·Ì·Ù˙‹ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÛÊ¿ÏÂÈ· fiÙÈ ÙÔ ÎÂÓfi ÙÔ˘ ı· ·Ó·ÏËÚˆı› ÂÈÙ˘¯Ò˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ∫·Ê¤˜ Î·È Δ˙ÈÌÔ‡Ú ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘. ¶ÔÓÔΤʷÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ª¿Á‚ÈÙ˜ Ë ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿, ηıÒ˜ Ô ∞Ú·Ô‡¯Ô Â›Ó·È ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜ Î·È Ô °ÂˆÚÁ¤·˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜. ŒÙÛÈ Ô ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ¤Ó·Ó ÂÎ ÙˆÓ °È·¯¿ÁÈ·, °È¿¯ÈÙ˜, ª¿ÎÔ, Ì ÙÔÓ ÚÒÙÔ Ó· Â›Ó·È ÙÔ Ê·‚ÔÚ›.

À¶√™Δ∏ƒπ∑∂π √ ª∞¡∞Δ∑∂ƒ Δ√À ™∞§¶π°°π¢∏, μ∞°°∂§∏™ ∞°°∂§∏™

“∫·Ì›· Û˘Ìʈӛ· Ì ¶∞√∫” √ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ™·ÏÈÁÁ›‰Ë, μ·ÁÁ¤Ï˘ ∞ÁÁÂÏ‹˜, Ì›ÏËÛ Û ·ıÏËÙÈ΋ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÁÈ· ÙËÓ ÊËÌÔÏÔÁ›· Ô˘ ı¤ÏÂÈ ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË ÙÔ˘ Ó· ¤¯ÂÈ Û˘ÌʈӋÛÂÈ ÚÔÊÔÚÈο Ì ÙÔÓ ¶∞√∫ ÁÈ· ÙÚÈÂÙ¤˜ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· Ù¤ÙÔÈ· Û˘Ìʈӛ·.

ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ¤ÓÙÔÓË ÊËÌÔÏÔÁ›· Ô˘ ı¤ÏÂÈ ÙÔÓ ™·ÏÈÁÁ›‰Ë Ó· ¤¯ÂÈ Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ì ÙÔÓ ¶∞√∫, ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ· ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ˘‹ÚÍ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·, ÙÔ ÔÔ›Ô Î¿ÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÚÔÊÔÚÈ΋ Û˘Ìʈӛ· ÙÔ˘ ·›ÎÙË Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÁÈ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·. “ªÔÚÒ Ó· Û·˜ ˆ Ì ‚‚·È-

fiÙËÙ· ˆ˜ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ·Îfi-

Ì· η̛· ·fiÊ·ÛË fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘. ¶ÚˆÙ·Ú¯È-

Îfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ·›ÎÙË,Â›Ó·È Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Î·È ÌÂÙ¿ ı· ‰Ô‡Ì ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô μ·ÁÁ¤Ï˘ ∞ÁÁÂÏ‹˜. ™Â ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔÓ ¶∞√∫, Ô Î. ∞ÁÁÂÏ‹˜ ‹Ù·Ó ÍÂοı·ÚÔ˜: “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· Û˘Ìʈӛ· ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË Ì ÔÌ¿‰·. ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜, fï˜ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ı· ÙËÓ ¿ÚÂÈ Ì ËÚÂÌ›· ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÒÓ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi” . °È· ÙÔ ·Ó ·›˙ÂÈ ÚfiÏÔ Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, Ô Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ™·ÏÈÁÁ›‰Ë ›Â: “Ÿ¯È. √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ‰ÂÓ ı· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙfiÛÔ ·ÚÁ¿ ÁÈ· Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Â›Ù ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ›Ù Û ¿ÏÏË ÔÌ¿‰·. Ÿˆ˜ Û·˜ ›·, ı· ηı›ÛÔ˘Ì Ì ËÚÂÌ›· ÌfiÏȘ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ë ÛÂ˙fiÓ Î·È Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘” .

¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ Δ˙·‚¤ÏÏ·. √È “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ¤¯Ô˘Ó ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ fiÙÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ·ÚÈÛÙÂÚfi Ì·Î ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘ Î·È ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÙȘ ÚÒÙ˜ Â·Ê¤˜. ∏ Ú‹ÙÚ· ·Ô‰¤ÛÌ¢Û˘ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·›ÎÙË Â›Ó·È Ù˘ ٿ͈˜ ÙÔ˘ 1,3 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È ›Ûˆ˜ Ó· Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÚÈÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ·›ÎÙË ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ô 23¯ÚÔÓÔ˜ ¿ÛÔ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÚÔÛˆÈο ÁÈ· ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” Î·È Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· ÊÔÚ¤ÛÂÈ ÙËÓ Ú¿ÛÈÓË Ê·Ó¤Ï· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, ͤӷ ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÛÙfiÂÚ ÁÈ· ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Á·ÏÏÈ΋ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ¤ÁÚ·„Â: “√ ¶ÂÚ ∫ÚfiÏÓÙÚÔ˘ ̤ÓÂÈ ÂχıÂÚÔ˜ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ·fi ÙË ºÈÔÚÂÓÙ›Ó· Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡. ∞Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜, ÏÔÈfiÓ, ¤Ó·Ó ÎÂÓÙÚÈÎfi ·Ì˘ÓÙÈÎfi, Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔÓ 30¯ÚÔÓÔ ¢·Ófi ¿ÛÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘˙ËÙ› ¿ÓÙˆ˜ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ºÏˆÚÂÓÙ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ˘. √È ÚˆÙÔfiÚÔÈ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÚ·Ì̤ӷ Ù· ‚ϤÌÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙË °·ÏÏ›· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ˘˜ ªÔ˘ÌÛfiÓÁÎ, ª›Û‚·Ù˜” . ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ô ∑·Ó ∞Ï¤Ó ªÔ˘ÌÛfiÓÁΠ›¯Â ÚÔÙ·ı› ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÛÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” , Â›Ó·È 30 ÂÙÒÓ Î·È ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙË §ÈfiÓ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ™¤Ú‚Ô ÛÙfiÂÚ ª›Ï·Ó ª›Û‚·Ù˜, Â›Ó·È 27 ÂÙÒÓ, ·Ú¯ËÁfi˜ ÛÙË μ·ÏÂÓÛÈ¤Ó Î·È ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·Èfi ÙÔ˘ Ì ÙË Á·ÏÏÈ΋ ÔÌ¿‰· Ï‹ÁÂÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2012.

¶∞√∫

∞Ó‚¿˙ÂÈ Ú˘ıÌÔ‡˜ Ô ºÈÏÔ̤ÓÔ ∫∞π ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞√∫ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ô §Ô‡ÛÈÔ ºÈÏÔ̤ÓÔ, ¯ˆÚ›˜, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ÂÈ‚·Ú˘Óı› Ì fiϘ ÙȘ ·Û΋ÛÂȘ, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë ÚÔ¯ı¤˜. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ı· ÌÂÈ ÛÙ·‰È·Î¿ Û ÊÔ˘Ï Ú˘ıÌfi ÚÔÔÓ‹ÛˆÓ. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú·, Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ¶∞√∫ ÁÈ· ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙË §¿ÚÈÛ· ÛÙÔ “∞Ïη˙¿Ú” Û˘Ó¯›ÛÙËÎÂ. ¶¿ÓÙˆ˜, ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Ì‹Ó· ı· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜, ‚ÔËıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ. ¶ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ‹Ù·Ó Ë ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ £Ô‰ˆÚ‹ ∑·ÁÔÚ¿ÎË Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙÔ Ì¤Á·ÚÔ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Î·È Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÁÈ· fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ “∫Ï¿Óı˘ μÈÎÂÏ›‰Ë˜” . √ ∑·ÁÔÚ¿Î˘ ‹Á ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ “¢ÈΤʷÏÔ˘ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” , ∞¯ÈÏϤ· ª·˘ÚÔÌÌ¿ÙË Î·È Î·Ù¤ıÂÙ Â› ‰‡Ô ÒÚ˜. √È ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È Ù· fiÔÈ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜, Ì ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Ó· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ¤ÂÈÙ· ·fi 20 ̤Ú˜.


¶∂ª¶Δ∏ 25 M∞ƒΔπ√À 2010

∏ ¢π∞ƒ∫∂π∞ ™Δ∏¡ ∞¶√¢√™∏ ∂π¡∞π Δ√ ∑∏Δ√Àª∂¡√ °π∞ Δ∏ ¡π∫∏

™ÙÔ ¯¤ÚÈ Ù˘ Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ ÔÚ› Ù· Û¯¤‰È· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ ¡›Î˘ Ó· ¯¿Ï·Û·Ó ÏfiÁˆ Ù˘ ÌË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Ì ÙÔÓ ¶˘ÚÛfi ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, ·ÏÏ¿ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ·ÓËÛ˘¯Â› fiÙÈ ÛÙËÓ ¤ÊÂÛË ı· ·Ó·ÙÚ·› Ë ÚˆÙfi‰ÈÎË ·fiÊ·ÛË Î·È ı· ÌˉÂÓÈÛÙ› Ë ÔÌ¿‰·. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ·Ï¿ Ó· ÔÚÈÛÙ› Ó¤· ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÁÈ· ÙÔ Ì·Ù˜ Î·È ·fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜. ∏ ¡›ÎË, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙË 10Ë ı¤ÛË Î·È Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ Â›Ó·È ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Ù˘.

ª

ÊÔÚ¿ ηٿÊÂÚ ӷ ¿ÚÂÈ ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” . ◊Ù·Ó ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∫·ÛÙÔÚÈ¿ (ÚÔÙÔ‡ ÔÈ ÁÔ˘Ó·Ú¿‰Â˜” ·Ô‚ÏËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·) ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó Ì 1-0. ∂›Û˘, ¤¯Ô˘Ó ¤ÓÙ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÈÛÔ·Ï›Â˜ Ì ¶∞√¡∂ 0-0, ΔڛηϷ 1-1, ¢fiÍ· ∫Ú·ÓԇϷ˜ 0-0, √‰˘ÛÛ¤· ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ ™ÂÚÚÒÓ 2-2 Î·È ºˆÎÈÎfi 1-1 ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋. ™Ù· ˘fiÏÔÈ· ¤ÍÈ Ì·Ù˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ “Û›ÙÈ” ÙÔ˘˜ ËÙÙ‹ıËÎ·Ó Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ì 1-0 ·fi ÙÔÓ ∂ÔÚ‰·˚Îfi Î·È ÙÔÓ £ÂÚÌ·˚Îfi, Ì 2-0 ·fi ÙÔÓ ª·Î‰ÔÓÈÎfi, 3-0 ·fi ÙÔÓ μÈÛ·ÏÙÈ·Îfi ¡ÈÁÚ›Ù·˜, 4-0 ·fi ÙË μ¤ÚÔÈ· Î·È 3-0 ·fi ÙËÓ ∞Ó·-

Á¤ÓÓËÛË ∂·ÓÔÌ‹˜. Δ· ·Ú·¿Óˆ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Î·È Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÛηÌ·Ó‚¿ÛÌ·Ù· Ù˘ ¡›Î˘ ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ Ù˘. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÂÓÒ Î¤Ú‰ÈÛ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÙËÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∂·ÓÔÌ‹˜ ‹ ‹Ú ÈÛÔ·Ï›· ̤۷ ÛÙ· ΔڛηϷ, ηٿÊÂÚ ӷ ËÙÙËı› Î·È ÙȘ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ·fi ÙÔÓ ‹‰Ë ˘Ô‚È‚·Ṳ̂ÓÔ £ÂÚÌ·˚Îfi. ¶¿ÓÙˆ˜, ÙÔ ıÂÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ¿ ¿Óˆ ·fi ÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡ Î·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ η٤¯ÂÈ ÙË 10Ë ı¤ÛË, ÂÓÒ “¯ÚˆÛÙ¿” Î·È ÙÔ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶˘ÚÛfi. ΔËÓ ªÂÁ¿ÏË ΔÂÙ¿ÚÙË Ë ¡›ÎË ı· ˘ԉ¯fiÙ·Ó ÙËÓ ∫·-

ÛÙÔÚÈ¿, ·ÏÏ¿ ÙÔ Ì·Ù˜ ı· ÙÔ ¿ÚÂÈ ÛÙ· “¯·ÚÙÈ¿” Î·È ¤ÙÛÈ ÙÚÂȘ ·ÎfiÌË ‚·ıÌÔ› ı· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó ÛÙË Û˘ÁÎÔÌȉ‹ Ù˘ Î·È ı· ÙËÓ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏÔ ·fi ÙËÓ ÂÈΛӉ˘ÓË ˙ÒÓË. ŒÙÛÈ, Ë ˘fiıÂÛË ·Ú·ÌÔÓ‹ ı· Â›Ó·È ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Ù˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó. ∏ ¡›ÎË, ı· ‰ÒÛÂÈ ÙÚ›· Ì·Ù˜ ˆ˜ ÁË‰ԇ¯Ô˜ Ì ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ΔڛηϷ, μ¤ÚÔÈ· Î·È ¢fiÍ· ∫Ú·ÓԇϷ˜, ÂÓÒ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ı· ·›ÍÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË °È·ÓÓÈÙÛÒÓ (Â›Ó·È Ë ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË), ∫Ô˙¿ÓË Î·È ∂ıÓÈÎfi ºÈÏÈÈ¿‰·˜.

√π “∫πΔƒπ¡√π” ∞¡Δπª∂Δø¶π∑√À¡ Δ∏¡ ∫∞μ∞§∞ ™Δ√¡ ¢∂ÀΔ∂ƒ√ ∏ªπΔ∂§π∫√ Δ√À ∫À¶∂§§√À ∂§§∞¢√™

ΔÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ ¤¯ÂÈ Ô ÕÚ˘ √

Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ, ŒÎÙÔÚ ƒ·Ô‡Ï ∫Ô‡ÂÚ. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ı· ¿ÚÔ˘Ó Ê·Ó¤Ï· ‚·ÛÈÎÔ‡ ÛÙÔÓ ÕÚË, Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÈˆı› Ì ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿. Ÿˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÂÎÏ‹ÍÂȘ ·fi ÙÔÓ ƒ·Ô‡Ï ∫Ô‡ÂÚ. √ ™ËÊ¿Î˘, ÌÔÚ› Ó· ÓÈÒıÂÈ ÌÈÎÚÔÂÓԯϋÛÂȘ, ˆÛÙfiÛÔ ı· ‚ÚÂı› ηÓÔÓÈο οو ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ·. ¡¤ÙÔ Î·È ÕÚ¿ÓÔ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙÔÓ ‰ÂÍÈfi Î·È ÙÔÓ ·ÚÈÛÙÂÚfi, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÔÈÛıÔʇϷη, ÂÓÒ ¡·ÛÔ‡ÙÈ Î·È ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ ı· Â›Ó·È ÔÈ ‰‡Ô ÎÂÓÙÚÈÎÔ› ·Ì˘ÓÙÈÎÔ›. ™Ù· ¯·Ê ÙÔ ‰›‰˘ÌÔ

¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÊÈÓ·Ï›ÛÙ ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ı· Á›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÁÓˆÛÙfi˜, ηıÒ˜ ÛÙȘ 17.00 (alpha) ·Ó·ÌÂÙÚÒÓÙ·È ÛÙÔ Á‹Â‰Ô “∞Óı‹ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË” , Ë ∫·‚¿Ï· Ì ÙÔÓ ÕÚË ÛÙË Ú‚¿Ó˜ ÙÔ˘ 3-1 ˘¤Ú ÙˆÓ “ΛÙÚÈÓˆÓ” ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ ·ÁÒÓ· ÛÙÔ “∫Ï¿Óı˘ μÈÎÂÏ›‰Ë˜” .

∏ ÙÔÈ΋ ÔÌ¿‰·, ı· ΢ÓËÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·ÙÚÔ‹, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÚÂı› ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô ʤÙÔ˜ ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ Î·È ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ ·‚·ÓÙ¿˙ Ô˘ ·¤ÎÙËÛ·Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È ÁÈ· Ó· “ÛÊÚ·Á›ÛÔ˘Ó” ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi. ™ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È, Ô ÕÚ˘ ÚÔ‚¿ÏÂÈ ˆ˜ ÙÔ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË Î·È ı· ·Ú·Ù·¯Ù› ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜ Ì ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ô˘ ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ 3-1 ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. √ ÕÚ˘, ÊÈÏÔ‰ÔÍ› ÌÂÙ¿ ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Ó· ‚ÚÂı› Í·Ó¿ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ Î·È Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ¤Ó·Ó Ù›ÙÏÔ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¿Ú·

TV To ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È‹ÌÂÚÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ:

¶¤ÌÙË 25/3

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ∏ ÊÂÙÈÓ‹ ¡›ÎË ¤¯ÂÈ ¤ÊÂÛË ÚÔ˜ ÙȘ ÈÛÔ·Ï›Â˜. ∞fi ÙÔ˘˜ 24 ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ¤‰ˆÛ ÔÈ 10 ‰ÂÓ ·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó ÓÈÎËÙ‹, ÂÓÒ ·fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ·ÓËÁ‡ÚÈÛ·Ó ¤ÍÈ ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ‚·ıÌÒÓ, ÂÓÒ ÔÎÙÒ ÊÔÚ¤˜ ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ·fi ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ËÙÙË̤ÓÔÈ. ø˜ ÁË‰ԇ¯Ô˜ Ë ¡›ÎË, ÌÂÙÚ¿ ¤ÓÙ ӛΘ, ÈÛ¿ÚÈı̘ ÈÛÔ·Ï›Â˜ Î·È ‰‡Ô ‹ÙÙ˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÂÈ‚Ï‹ıËÎÂ ÙˆÓ ¶˘ÚÛÔ‡ °Ú‚ÂÓÒÓ Î·È ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ °È·ÓÓÈÙÛÒÓ Ì 2-1, ÙÔ˘ ºˆÎÈÎÔ‡ Ì 1-0, ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ºÈÏÈÈ¿‰·˜ Ì 2-0 Î·È ÙÔ˘ ¶∞√¡∂ Ì 4-0 ÛÙËÓ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏË Û ¤ÎÙ·ÛË ÊÂÙÈÓ‹ Ó›ÎË. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ãfiگ ª¿ÚÈÔ˜ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÈÛÔ·Ï›Â˜ ÛÙÔ˘˜ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË °È·ÓÓÈÙÛÒÓ Ì 0-0, ∫Ô˙¿ÓË, ∂ÔÚ‰·˚Îfi, ª·Î‰ÔÓÈÎfi Î·È μÈÛ·ÏÙÈ·Îfi ¡ÈÁÚ›Ù·˜ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÎÔÚ, 1-1, ÂÓÒ ÔÈ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‹ÙÙ˜ ‹Ù·Ó ·fi ÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤· ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ ™ÂÚÚÒÓ Ì 2-1 Î·È ·fi ÙÔÓ £ÂÚÌ·˚Îfi Ì 2-0. ∏ ¡›ÎË ˆ˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓË, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ËÙÙËı› ÛÙ· ÌÈÛ¿ ·È¯Ó›‰È·, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ Ì›·

25

ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·. √È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ ƒ·Ô‡Ï ∫Ô‡ÂÚ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ô˘ Ù˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi Î·È ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·Ó¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È. √È “∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜” , ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ¤‰·ÊÔ˜ ÛÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ¤ÌÙË ı¤ÛË fiÔ˘ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ¿ÏÈ Â›Ó·È ÔÈ “ΛÙÚÈÓÔÈ” Î·È ϤÔÓ ·›˙Ô˘Ó Ù·...Ú¤ÛÙ· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ‰È¿ÎÚÈÛË ÛÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ. ŒÙÛÈ, ı· ΢ÓËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·ÙÚÔ‹ ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÙË Ù¿ÍÂÈ ıÂÛÌÔ‡.

√È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ fiÔ˘ Ô ÕÚ˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ Ì 31, fiˆ˜ ÚÔӷʤڷÌÂ, ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÌÂÙÚËı› ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÓÈÎËÙ‹˜. ™ÙÔ “∫Ï¿Óı˘ μÈÎÂÏ›‰Ë˜” ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙÔ 0-0, ÂÓÒ ÛÙÔ “∞Óı‹ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË” ÙÔ ÛÎÔÚ ‹Ù·Ó 1-1 Ì ÙÔÓ ∫¿Ï‚Ô Ó· ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ 8’ ÁÈ· ÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜ Î·È ÙÔÓ ¡ÙȤ Ó· ÈÛÔÊ·Ú›˙ÂÈ ÛÙÔ 78’ ÁÈ· ÙËÓ ∫·‚¿Ï·. ™ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤·, Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ Õ·ÓÙ ¡Ù ªÔ˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· fiˆ˜ ηÈ

¶Ú›ÙÙ· Î·È ¡·ÊÙ› ‰ÂÓ “¯·Ï¿ÂÈ” , Ì ÙËÓ ÙÂÙÚ¿‰· Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ Ó· ÙËÓ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ô ∫¿Ï‚Ô-ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿- Î·È ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ªÂÚÈ¤Ì ‹ ÷‚›ÙÔ. Δ¤ÏÔ˜ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÎÚÔ‡Û˘, ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÔÈ ∫fiÎÂ Î·È ∫¿ÌÔÚ·. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ı· Â›Ó·È Ô μÔÏÈÒÙ˘ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¢·Ïԇη˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. μÔËıÔ› ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È ÔÈ Î.Î. Δ¿ÙÛ˘ ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∏›ÚÔ˘ Î·È ™ˆÙËÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∞¯·˚·˜ Î·È Ù¤Ù·ÚÙÔ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ Ô Î. ¶··ÛÙ·Ì¿Ù˘ ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∞ı‹Ó·˜.

¶ÈÔ ·ÎÚÈ‚ÔÏËڈ̤ÓÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô ªÔ˘Ú›ÓÈÔ ™ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Ï›ÛÙ·˜ Ì ÙÔ˘˜ ÈÔ ·ÎÚÈ‚ÔÏËڈ̤ÓÔ˘˜ Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ∑ÔÛ¤ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ. √ “•Â¯ˆÚÈÛÙfi˜” ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ÿÓÙÂÚ ÂÙ‹ÛȘ ·ÔÏ·‚¤˜ Ô˘ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó Ù· 13 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÍÂÂÚÓÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ƒÔÌ¤ÚÙÔ ª·ÓÙÛ›ÓÈ Ù˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ì ÂÚ›Ô˘ 12 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·. ΔËÓ ÙÚÈ¿‰· ‰ÂÓ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ¤Ó·˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Û οÔÈÔÓ ÏÔ‡ÛÈÔ Â˘Úˆ·˚Îfi Û‡ÏÏÔÁÔ, ·ÏÏ¿ Ô §Ô˘˝˜ ºÂÏ› ™ÎÔÏ¿ÚÈ. √ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ·Ì›‚ÂÙ·È Ì 9,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÎÔÔ˘ÙÛ¿ÚÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ƒÈ‚¿ÏÓÙÔ ÛÙËÓ ªÔ˘ÓÈÔÓÙÎfiÚ ÙÔ˘ √˘˙ÌÂÎÈÛÙ¿Ó. ™ÙËÓ ÚÒÙË ‰Âο‰·, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ‰‡Ô ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÂıÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô º¿ÌÈÔ ∫·¤ÏÔ Î·È Ô °ÎÔ˘˜ ÛÓÙÈÓÎ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË Î·È ¤ÌÙË ı¤ÛË, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.

NOVASPORTS 1 21.00 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¶ÚfiÎÔÌ -∑- (∂˘ÚˆÏ›Áη) 01.10 ∞ÁÒÓ·˜ Ì¿ÛÎÂÙ NCAA -∑03.55 ∞ÁÒÓ·˜ Ì¿ÛÎÂÙ NCAA -∑NOVASPORTS 2 20.45 ªfiη Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ˜ƒ›‚ÂÚ ¶Ï¤ÈÙ -∑(¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· “∫Ï·Ô˘ÛÔ‡Ú·” ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜) NOVASPORTS 3 19.15 Δ™™∫∞-∫¿¯· §·ÌÔÚ¿Ï -∑- (∂˘ÚˆÏ›Áη) 21.15 ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·-ƒÂ¿Ï ª·‰Ú. -∑- (∂˘ÚˆÏ›Áη) 02.00 ™ÈοÁÔ-ª·˚¿ÌÈ -∑(¡μ∞) NOVASPORTS 4 21.00 ª·Î¿ÌÈ-¶·ÚÙÈ˙¿Ó ∑- (∂˘ÚˆÏ›Áη) ALPHA 17.00 ∫·‚¿Ï·-ÕÚ˘ -∑(∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜) ∂Δ1 20.45 ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ·ÙÈÓ¿˙ -∑-

¶·Ú·Û΢‹ 26/3 NOVASPORTS 1 21.00 §ÈfiÓ-°ÎÚÂÓfiÌÏ -∑(¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· °·ÏÏ›·˜) 02.30 ™·Ó ∞ÓÙfiÓÈÔ∫Ï›‚ÂÏ·ÓÙ -∑- (¡μ∞) NOVASPORTS 3 01.10 ∞ÁÒÓ·˜ Ì¿ÛÎÂÙ NCAA -∑03.40 ∞ÁÒÓ·˜ Ì¿ÛÎÂÙ NCAA -∑∂Δ1 14.30 ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ·ÙÈÓ¿˙ -∑21.00 ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ·ÙÈÓ¿˙ -∑™¶√ƒ+ 20.00 ∫∞√ ¢Ú¿Ì·˜ÿηÚÔ˜/ŒÛÂÚÔ˜ -∑- (∞2 Ì¿ÛÎÂÙ)

∞Ó·ÎÚ›ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÛÙË̤ӷ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· √È ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· Ù· ÛÙË̤ӷ ·È¯Ó›‰È· ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·Ó¤ÎÚÈÓ 15 ¿ÙÔÌ· ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ Â¿Ó Â›¯·Ó Û¯¤ÛË Ì ÙÔ “·Îψ̷” Ô˘ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ٷ ¿ÓÙ·. ∞Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È Ì¤ÏË ‰ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· -fiˆ˜ ÂȂ‚·›ˆÛÂ Î·È ÙÔ ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ∂ȉ‹ÛÂˆÓ “∞Ó·ÙfiÏÈ·” - Ô ‚ÔËıfi˜ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ªÔ˘ÁÈÔ˘ÎÛ¯›Ú, ∞Ú›Ê ∂ÚÓÙ¤Ì Î·È Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ∫¤Ó·Ó ÷۷ÁÈÙ˜.


26

¶∂ª¶Δ∏ 25 M∞ƒΔπ√À 2010

ª¶∞™∫∂Δ

À¶√¢∂Ã∂Δ∞π ™Δπ™ 21.00 Δ∏¡ ¶ƒ√∫√ª °π∞ Δ∞ ¶ƒ√∏ªπΔ∂§π∫∞ Δ∏™ ∂Àƒø§π°∫∞™

μÔÏÈÒÙ˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ÛÙ· ÂıÓÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·

ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‚‹Ì· ı¤ÏÂÈ Ó· οÓÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ √

∞¶√ ÙÔ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ¢È·ÈÙËÙÒÓ ∫·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·È fiÙÈ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ı· “ÛÊ˘Ú›ÍÔ˘Ó” ÛÙ· ∂ıÓÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ÔÈ Î¿ÙˆıÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜:

∞1 ∞Ó‰ÚÒÓ ™¿‚‚·ÙÔ 27/03 ∂∞∫ ¡Â¿ÔÏ˘ 17:00 °™ √Ï˘Ì›· §·Ú.-¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜: ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, ª·¯·ÈÚÈ·Ó¿Î˘, ª›Î·˜ μ., ªÈÓ·Ú Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ (ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜). ¢°¡ ™Ì‡ÚÓ˘ 18:45 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-¶∞√∫: ™˘Ú›‰ˆÓÔ˜, ∫·Ú·Î·ÙÛÔ‡Ó˘, ™Ù·Ì·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, ∞ΤÏ(ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜).

∞2 ∞Ó‰ÚÒÓ ™¿‚‚·ÙÔ 27/03 ∞ÌÔÈÚ›‰Ë 17:30 •¿ÓıË-∞°√ ƒÂı‡ÌÓÔ˘: °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, ¢ÂÛÏ‹˜, ∫·Û·›‰Ë˜, §·ÌÚ›‰Ë˜(ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜).

μ’ ∞Ó‰ÚÒÓ ∫˘Úȷ΋ 28/03 ª·ÓÙÔ˘Ï›‰Ë 17:00 ª∞™ ª·ÓÙÔ˘Ï›‰Ë˜- ¶·ÓÂÏ¢ÛÈÓÈ·Îfi˜: Δ˙·ÊϤÚ˘., ∂˘ÊÚ·ÈÌ›‰Ë˜,, °Î·Ù˙Ô˜ (ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜).

°’ ∞Ó‰ÚÒÓ 1Ô˜ ŸÌÈÏÔ˜ μÔÚÚ¿˜ ∫˘Úȷ΋ 28/03 ¡. πˆÓ›·˜ ª·ÁÓ. 18:00 ¡›ÎË-¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú‚ÂÓÒÓ: ™˘Ìˆӛ‰Ë˜, °ÎÔ˘˙¤Ï˘, ΔÛÈÚÁԇϷ˜ (ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜). ∫·ÙÛÈÌ‹‰Ô˘ 15:30 ∞›ÔÏÔ˜ ΔÚ.-°Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ·: μÔÁÈ·Ù˙‹˜, ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘(ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜). μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜ 18:00 ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË-∞ÂÙfi˜ ∫ÈÏΛ˜: ∫·ÙˆÙÂΛ‰Ë˜, ΔÛÈ¿Ï˘, ªfiÚÊ˘ (ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜).

°’ ∞Ó‰ÚÒÓ 2Ô˜ ŸÌÈÏÔ˜ μÔÚÚ¿˜ ∫˘Úȷ΋ 28/03 ∞°. ¶·‡ÏÔ˘ 18:00 ∞™ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜-°∞™ ÷ÏÎˉfiÓ·˜: ¶··ÊˆÙ›Ô˘, ∞ÁÔÚÔÁÈ¿ÓÓ˘, ªËÓÔ‚ÁÈÔ‡‰Ë˜ (ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜).

∞1 °˘Ó·ÈÎÒÓ ∫˘Úȷ΋ 28/03 ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈÔ 12:00 ÕÚ˘-∞fiÏÏˆÓ ¶ÙÔÏ. : ¶·ÁÒÓ˘, ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, μ·Ê›‰Ë˜(ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜).

∞2 °˘Ó·ÈÎÒÓ ŸÌÈÏÔ˜ μÔÚÚ¿ ∫˘Úȷ΋ 28/03 ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ 15:00 ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ú‰.-ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜: ΔÛÔ˘Ì·¯›‰Ë˜, ¶·ÚÁÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, ÃψÚfi˜ (ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜). ∂∞∫ μfiÏÔ˘ 12:00 ∞Ó¿ÏË„Ë-º›ÏÈÔ˜ μÂÚ.: ∫˘Úȷο΢, ¢fiÙ·, ªfiÚÊË (ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜).

∂ÈÌÔÚʈÙÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· 29 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19:00 ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ¢È·ÈÙËÙÒÓ ∫·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 7 - ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë Ù·ÎÙÈ΋ ÂÈÌÔÚʈÙÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ·ÚÔ˘Û›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ ÛÙȘ ÂÈÌÔÚʈÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋.

™¯ÔÏ‹ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ √ ™.¢.∫. ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Û¯ÔÏ‹ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤ˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓ˜ ·fi ¤Ó· Û‡ÓÙÔÌÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ·, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 19:0021:00 ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘, ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 7, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ΔÔ ÙËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Â›Ó·È 2421031403.

‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Î·È ÙÔ Ê¿ÈÓ·Ï ÊÔÚ Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Ì¿ÛÎÂÙ. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ÙÚ›Ù˘ Ó›ÎËÛ·Ó Ì 83-70 ÙËÓ ¶ÚfiÎÔÌ Î·È ¤Î·Ó·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË Î·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 21.00 (Novasports 1) ı¤ÏÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ‰‡Ô ÙȘ ӛΘ ÙÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ¶ÔψÓÔ‡˜. £˘Ì›˙Ô˘Ì ˆ˜ Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÚÂȘ ӛΘ ÚÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Ê¿ÈÓ·Ï ÊÔÚ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÓÈ΋ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ı· ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· Ó· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Ì›· Ó›ÎË ÛÙËÓ ¶Ôψӛ·, ÂÓÒ ·Ó ¯¿ÛÂÈ Î·È Ù· ‰‡Ô Ì·Ù˜ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È ÙÚ›ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·.

™ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ·ÈÛÈÔ‰ÔÍÔ‡Ó ˆ˜ ı· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ó›ÎË ÙÔ˘˜ Û‹ÌÂÚ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ¶ÚfiÎÔÌ Î·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· Á›ÓÔ˘Ó ÈÔ Â‡ÎÔÏ· ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. √ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓÔ‡ ·ÁÒÓ·, ªÈÏÔ˜ ΔÂfiÓÔÛÈÙ˜, Û¯ÔÏ›·Û ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÚÔËÌÈÙÂÏÈÎfi, ÂÓÒ ¤‰ˆÛ ÙÔ Û‡ÓıËÌ· ÁÈ· ÙÔ 2-0 ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ¶ÚfiÎÔÌ. “•¤Ú·Ì ˆ˜ ·Ó ˘ÔÙÈÌ‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ‚ÚÂıԇ̠ÚÔ ÂÎϋ͈˜. ΔÔ Û˘˙ËÙÔ‡Û·ÌÂ Î·È ÚÈÓ ·fi ÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È ÁÓˆÚ›˙·Ì fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ‰˘Ó·ÙÔ› ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹. ŸÌˆ˜ ‚ÚÂı‹Î·Ì ͷÊÓÈο ›Ûˆ ÛÙÔ ÛÎÔÚ Î·È Ë ¶ÚfiÎÔÌ ‹Ú ı¿ÚÚÔ˜. ™Â Ù¤ÙÔÈ· ·È¯Ó›‰È, ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ·›˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ. ∂Ì›˜ ›̷ÛÙ ÙÔ Ê·‚ÔÚ›, ¤¯Ô˘Ì ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ¤‰Ú·˜ Î·È fiÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ··›ÙËÛË Ó· ÚÔÎÚÈıԇ̠̠3-0. ∏ ¶ÚfiÎÔÌ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù›ÔÙ· Ó· ¯¿ÛÂÈ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù›ÔÙ· Ó· ÊÔ‚Ëı›. ÷›ÚÂÙ·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ Î·È ÚÔÛ·ı› ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ∂›Ó·È Î·È ÌÈ· Ôχ ηϋ ÔÌ¿‰· Ô˘ ÌfiÓÔ Ù˘¯·›· ‰ÂÓ ¤ÊÙ·Û ˆ˜ Â‰Ò Î·È ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ηϿ ÙÔ Ì·Ù˜, ηٿÊÂÚ ӷ ‰È·ÙË-

Ú‹ÛÂÈ ÙÔ Ú˘ıÌfi Ô˘ ‹ıÂÏ” . ÃÚfiÓÔ˜ ÁÈ· ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ηÏÂ›Ù·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ˘˜ ¶ÔψÓÔ‡˜: “™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·È¯Ó›‰È Ë ¶ÚfiÎÔÌ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ› Ó· Ì·˜ ·ÈÊÓȉȿÛÂÈ. ∂›Ì·ÛÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ˘Ô„È·Ṳ̂ÓÔÈ Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ¯·Ï·ÚÒÛÔ˘Ì ηıfiÏÔ˘. £· ›̷ÛÙ ÈÔ ÂÈıÂÙÈÎÔ› ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Î·È ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ì ÂÌ›˜ ÙÔ Ú˘ıÌfi Ì·˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÔ˘Ì ·fi ÙÔ Ù˙¿ÌÔÏ, ‰›¯ˆ˜ Ó· ÙÔ˘˜ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÂÚÈıÒÚÈ· Ó· ÈÛÙ¤„Ô˘Ó ˆ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ì·˜ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÔ˘Ì ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ ÂÏ›‰·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì ÙÔ 2-0 Î·È Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ̛· Ó›ÎË Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. ŸÔÈÔ˜ ›‰Â ÙÔÓ ÚÒÙÔ ·ÁÒÓ·, ı· ηٿ-

Ï·‚ ˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì Ì ¤Ó·Ó ‡ÎÔÏÔ ·ÓÙ›·ÏÔ. ™ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÊÙ¿ÛÂȘ ˆ˜ ÙÔ˘˜ “8” ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Ù‡¯Ë. ∏ ¶ÚfiÎÔÌ Â›Ó·È Î·Ï‹ ÔÌ¿‰·, Ì ÔÏÏÔ‡˜ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡˜, ÛˆÛÙ‹ Ù·ÎÙÈ΋. •¤ÚÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∫ÔÈÙ¿˙Ô˘Ì οı ̷٘ ͯˆÚÈÛÙ¿. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÒÚ· Â›Ó·È ÙÔ 2-0, fi¯È ÙÔ 3-0. ∞Ó ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·È¯Ó›‰È, ı· ‚¿ÏÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ÛÙfi¯Ô. ¢ÂÓ Â›Ó·È, fï˜, ‡ÎÔÏË ÛÂÈÚ¿” . ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ‰Â‡ÙÂÚˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ù˘ ÚÔËÌÈÙÂÏÈ΋˜ Ê¿Û˘ Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜ (ÛÙËÓ ·Ú¤ÓıÂÛË ÙÔ ÛÎÔÚ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ): √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¶ÚÔÎfiÌ ΔÚÂÊÏ 83-79 ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·-ƒÂ¿Ï ª·‰Ú. 68-61 ª·Î¿ÌÈ Δ.∞.-¶·ÚÙÈ˙¿Ó 77-85 Δ™™∫∞ ªfiÛ¯·˜-∫¿¯· §·ÌÔÚ¿Ï 86-63

∂π¡∞π √ ∫∞§ÀΔ∂ƒ∞ ∞ª∂πμ√ª∂¡√™ ¶√¢√™º∞πƒπ™Δ∏™ ™Δ√¡ ∫√™ª√

Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·›ÚÓÂÈ Ô ª¤ÛÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ·ÌÂÈ‚fiÌÂÓÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Â›Ó·È Ô §ÈÔÓ¤Ï ª¤ÛÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ “France Football” . Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙ ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡, Ô ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔÓ ∫ÚÈÛÙÈ¿ÓÔ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ, ÙÔÓ ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ª¤Î·Ì Î·È ÙÔÓ ∫·Î¿. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ·›ÚÓÂÈ ÙÚ›· ÂηÙ. ¢ÚÒ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ ¿ÛÔ Ù˘ ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘, ÂÓÒ ¤ÚÈÍ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔÓ ÕÁÁÏÔ ·›ÎÙË Ù˘ ª›Ï·Ó. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô ª¤ÛÈ ·›ÚÓÂÈ 33 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜, Ô ª¤Î·Ì ·Ì›‚ÂÙ·È Ì 30,4 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È ÔÈ ÂÙ‹ÛȘ ·ÔÏ·‚¤˜ ÙÔ˘ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ù· 30 ÂηÙ. ¢ÚÒ. √ 23¯ÚÔÓÔ˜ ·›ÎÙ˘ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·Èfi ÛÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·, ‹Ú 4 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙˆÓ ¤ÍÈ Ù›ÙÏˆÓ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÛÂ˙fiÓ (ÈÛ·ÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ∫‡ÂÏÏÔ πÛ·Ó›·˜, ™Ô‡ÂÚ ∫· πÛ·Ó›·˜, ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, ™Ô‡ÂÚ ∫· ∂˘ÚÒ˘ Î·È ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ ™˘ÏÏfiÁˆÓ) Î·È ¤¯ÂÈ Î¤Ú-

‰Ë Ù˘ ٿ͈˜ ÙˆÓ 19 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi Û˘Ì‚fiÏ·È· Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜. √È ‰¤Î· ÚÒÙÔÈ ÈÔ ÏÔ‡ÛÈÔÈ ·›ÎÙ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: 1) §ÈÔÓ¤Ï ª¤ÛÈ (ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·) 33 2) ¡Ù¤‚ÈÓÙ ª¤Î·Ì (ª›Ï·Ó) 30,4

3) ∫ÚÈÛÙÈ¿ÓÔ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ (ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘) 30 4) ∫·Î¿ (ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘) 18,8 5) ΔÈÂÚ› ∞ÓÚ› (ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·) 18 6) ƒÔÓ·ÏÓÙ›ÓÈÔ (ª›Ï·Ó) 17,2 7) ∫¿ÚÏÔ˜ Δ¤‚˜ (ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ) 15,4 8) ∑Ï¿Ù·Ó πÌÚ·˝ÌÔ‚ÈÙ˜

(ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·) 14,5 9) ºÚ·ÓÎ §¿Ì·ÚÓÙ (ΔÛ¤ÏÛÈ) 14,2 10) ™·ÌÔ˘¤Ï ∂Ùfi (ÿÓÙÂÚ) 13,8 ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÔÈ “ÙÚÔÌÂÚ¤˜” ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘ §ÈÔÓ¤Ï ª¤ÛÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ¤¯Ô˘Ó ÚÔηϤÛÂÈ ıÂÙÈο Û¯fiÏÈ· ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Δ‡Ô˘. μϤÔÓÙ·˜ Ù· ηÙÔÚıÒÌ·Ù· ÙÔ˘ “ÌÈÎÚÔ‡ Ì¿ÁÔ˘” Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·, ÔÏÏÔ› ¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ, Û ËÏÈΛ· Ì¿ÏÈÛÙ· ÌfiÏȘ 22 ¯ÚfiÓˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Ãfiگ μ·ÏÓÙ¿ÓÔ Ë ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Û·Ó Î›ÓËÙÚÔ Î·È fi¯È Û·Ó Êfi‚ËÙÚÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘. “£· ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Í›· Ë Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, - ·Ó ·˘Ù‹ ÙÂÏÈο ÂÈÙ¢¯ı› - ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Ì ¤Ó·Ó ÙfiÛÔ ÊÔÚÌ·ÚÈṲ̂ÓÔ ª¤ÛÈ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÂÍÙÚ¿ ΛÓËÙÚÔ Î·È fi¯È Êfi‚ËÙÚÔ Ë ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙˆÓ “ªÂڤӯ˜” , Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ “As” .

ºÂ‡ÁÂÈ ·fi ÙË °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ Ô ΔÚÂ˙ÂÁΤ ¶∞ƒ∂§£√¡ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ·fi ÙËÓ °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ Ô ¡Ù·‚›ÓÙ ΔÚÂ˙ÂÁΤ Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÈÙ·ÏÈÎÒÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ. ªÔÚ› Ô °¿ÏÏÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Ó· ¤¯ÂÈ ¿ÏÏÔÓ ¤Ó·Ó ¯ÚfiÓÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ·ÏÏ¿ - fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î·È Ô Ì¿Ó·Ù˙¤Ú ÙÔ˘ - ÚfiÎÂÈÙ·È ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ Ù˘ “ªÂÁ¿Ï˘ ∫˘Ú›·˜” Ó· ÙÔ˘ ‚¿ÏÔ˘Ó ˆÏËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. “À¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ï˘ıÔ‡Ó. √ ΔÚÂ˙ÂÁΤ ¤¯ÂÈ ¤Ó·Ó ¯ÚfiÓÔ ·ÎfiÌË ÛÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·Èfi ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Ë °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ - Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi - fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÛΤÊÙÂÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Î·È Ó· ÙÔÓ ı˘ÛÈ¿ÛÂÈ” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ∞ÓÙfiÓÈÔ ∫·ÏȤÓÙÔ. “¢ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ· Û›ÁÔ˘ÚÔ, ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜, ·ÏÏ¿ Â¿Ó ÛÙËÓ °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ ÓÈÒÛÔ˘Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ¯Ú‹Ì·Ù·, ÙfiÙÂ, Ì¿ÏÏÔÓ ı· ʇÁÂÈ. 줂·È·, ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È Ù· ¿ÓÙ· ·fi ÙÔÓ Ó¤Ô ÚÔÔÓËÙ‹ Ô˘ ı· ¤ÚıÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. Ÿˆ˜ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ Ô ·›ÎÙ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Ù˘ μÈÁÈ·ÚÂ¿Ï ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÙˆÓ ∏¶∞” , η٤ÏËÍÂ.

™Î¤ÊÙÂÙ·È Ó· ·›ÍÂÈ ÛÙËÓ πÛ·Ó›· Ô ƒÈÌÂÚ› √π ∂¶π£Àªπ∂™ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ ºÚ·ÓÎ ƒÈÌÂÚ› ı· ·›ÍÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘. π‰È·›ÙÂÚ·, Ë ·Ó¿ÁÎË Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÙÔ˘ °¿ÏÏÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ó· ‚ϤÂÈ ‹ÏÈÔ. ∞˘Ùfi ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ô ·›ÎÙ˘ Ù˘ ª¿ÁÂÚÓ ªÔÓ¿¯Ô˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ “Bild” , ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·˜ fiÙÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ Ù· ‚ÚÂÈ Ì ÙÔ˘˜ μ·˘·ÚÔ‡˜, ı· “ηÙËÊÔÚ›ÛÂÈ” ÛÙËÓ πÛ·Ó›·, ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ô˘ Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ Î·È ÙÔ ÈÔ Èı·Ófi. “∂¿Ó ·ÔÊ·Û›Ûˆ Ó· ÌËÓ ··ÓÙ‹Ûˆ ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ª¿ÁÂÚÓ, ı· ¿ˆ Û›ÁÔ˘Ú· ÛÙËÓ πÛ·Ó›·. ∂›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ·Ù› Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂÙ¿Ûˆ ÙÈ ı· Â›Ó·È Î·Ïfi ÁÈ· ÙËÓ Û‡˙˘ÁÔ Î·È Ù· ·È‰È¿ ÌÔ˘. ∏ Á˘Ó·›Î· ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ÙÔÓ ‹ÏÈÔ. ∂‰Ò ‚Ú¤¯ÂÈ Î·È ¯ÈÔÓ›˙ÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È Û˘¯Ó¿ ̤ÓÂÈ ÌfiÓË Ù˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜, fï˜ fiÏ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÚÓ¿Ì ηϿ ÛÙÔ ªfiÓ·¯Ô. ªÔÚÒ Ó· Û·˜ ‰È·‚‚·ÈÒÛˆ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙÈ ı· οӈ. ª¤Û· ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ı· ÂÈϤ͈ ÙÈ ı· οӈ Î·È ÂÈı˘Ì›· ÌÔ˘ Â›Ó·È Ó· ˘ÔÁÚ¿„ˆ ÂÓÙ·ÂÙ¤˜ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ” , ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô °¿ÏÏÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜, Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ¤Ó· ·fi Ù· Û›ÚÈ·Ï ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, Ì ÙË ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ ÌÈ· ·Ó¿Û· ·fi ÙËÓ ·fiÎÙËÛ‹ ÙÔ˘.


¶∂ª¶Δ∏ 25 M∞ƒΔπ√À 2010

EÓ... ÔÏ›ÁÔȘ “ªÂÚÈÎfi˜ ·ÎÚˆÙËÚÈ·ÛÌfi˜ ÔÓ˘¯ÔÊfiÚÔ˘ Ê¿Ï·ÁÁÔ˜ ‰Â›ÎÙË Î·È ·ÓÙ›¯ÂÈÚ· Î·È ÂÈfiÏ·È· ÂÁη‡Ì·Ù· ÛÙËÓ ·Ï¿ÌË, ÌÔ˘ ›·Ó fiÙÈ ¤·ı·. ∫·È ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ Ô‡Ù ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ fiÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ë ‰È΋ ÌÔ˘ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ·ÔÙÂT˘ ϤÛÂÈ ·ÔÙÚÂÙÈÎfi ·Ú¿E§ENH™ A. ‰ÂÈÁÌ·. ªfiÓÔ Ì Ú·ÁÌ·¶A¶A£ANA™IOY ÙÈο ̤ÙÚ· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰Ôı› χÛË. ∞ÏÏ¿ ÙÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂȘ fiÙ·Ó ÙË Ì›· ÙÔ˘˜ ÂÚÓÔ‡Ó ·˘ÙfiʈÚÔ Î·È ÙËÓ ÂÔ̤ÓË ÙÔ˘˜ ·Ê‹ÓÔ˘Ó; ∫·È Á¿ÓÙÈ ˘Ú›Ì·¯Ô ÊÔÚÔ‡Û· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ÌÔ˘ ¯¤ÚÈ. ∞˘ÙÔ› ÔÈ ·ÓÂÁΤʷÏÔÈ Î·È ÎÔÌÏÂÍÈÎÔ› ‰È·ÛΉ¿˙Ô˘Ó Ó· ‚Á¿˙Ô˘Ó Ù· ·ˆıË̤ӷ ÙÔ˘˜ Â¿Óˆ Ì·˜. ∂›Ó·È ‚·ıÈ¿ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ. ª·˜ ÂÙ¿Ó ʈÙÔ‚ÔÏ›‰Â˜ Î·È ÌÔ˘Î¿ÏÈ· ÁÈ· Ó· ÁÂÏ¿ÓÂ. ∞˘Ù¿ Ò˜ ¤Ú·Û·Ó ̤۷; ¢ÂÓ ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È Î·Ó›˜;” › ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ë ¿Ù˘¯Ë ∞Ó‰ÚÔÓ›ÎË Δ˘¯ÂÚÔ‡ Ô˘ Ï‹ÚˆÛ ·Ó¿ÎÚÈ‚· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÚÔο̷ÙÔ ˆ˜ ÛÂÎÈÔ‡ÚÈÙÈ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÙÔ˘ √∞∫∞ ÌÂٷ͇ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Î·È √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ∏ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ·ÎÚˆÙËÚÈ·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ‰·ÎÙ‡ÏˆÓ Ù˘ Δ˘¯ÂÚÔ‡ ·fi ÎÚÔÙ›‰· Ô˘ Û˘ÁÎÏfiÓÈÛ fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ¤ÊÂÚÂ Î·È ¿ÏÈ ÛÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‚›·˜ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο Á‹‰·. ∏ Î. Δ˘¯ÂÚÔ‡ (Ô˘ ÌfiÓÔ Ù˘¯ÂÚ‹ ‰ÂÓ ÛÙ¿ıËÎÂ) ̤۷ ÛÙËÓ ·ÂÏÈÛ›· Ù˘ ¤‚·Ï ÔÚÈṲ̂ӷ ÛËÌ·ÓÙÈο ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ˆ˜ ÂÚÓÔ‡Ó ÔÈ “οÊÚÔÈ” fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÔÏÂÌÔÊfi‰È· ̤۷ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο Á‹‰·. ™Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ù˘ Î. Δ˘¯ÂÚÔ‡, ı· ¤ÚıÔ˘Ì ӷ ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌË. ¶ˆ˜ ¿Ú·Á ÔÈ ¯Ô‡ÏÈÁÎ·Ó ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î¿ı ÊÔÚ¿ ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÙˆÓ Û˘ÛΤ„ÂˆÓ Î·È ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ·›ÚÓÔ˘Ó ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È ¶∞∂ fiÙ·Ó ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ó· ÂÚÈÊÚÔ˘Ú‹ÛÔ˘Ó (;) Ù· ÓÙ¤ÚÌÈ; ÀÔÙ›ıÂÙ·È ˆ˜ Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ô˘ ı· οÓÔ˘Ó Î¿ı ÊÔÚ¿ ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·È Ë ı‡Ú· ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÌÔ˘Ó ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Â›Ó·È Ì˘ÛÙÈΤ˜. ∫È fï˜ οı ÊÔÚ¿ ηٿ ÙËÓ ¿ÊÈÍ‹ ÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÔÈ “‰ÔÏÔÊfiÓÔÈ” Ì η‰ÚfiÓÈ·, ʈÙÔ‚ÔÏ›‰Â˜ Î·È ÂÓ›ÔÙÂ Î·È Ì ÛÊ·›Ú˜. √È ·Ï‹Ù˜ ÙˆÓ ÁË¤‰ˆÓ, ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· ¿ÓÙ· Ì οı ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·. ÕÚ·; ÕÚ· ‹ ‚¿˙Ô˘Ó “ÎÔÚÈÔ‡˜” ÛÙ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈο ÙÌ‹Ì·Ù·, ‹ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÔÈÎÙ‹ ÁÚ·ÌÌ‹ Ì ÙÔ˘˜ ÂοÛÙÔÙÂ Û˘ÛÎÂÙfiÌÂÓÔ˘˜... ™ÙȘ Âͤ‰Ú˜ ÙÔ˘ √∞∫∞, ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ∫˘Úȷ΋, ›¯Â ÛÙËı› ¯ÔÚfi˜ ‰ÔÏÔÊfiÓˆÓ Ô˘ ÁÂÏÔ‡Û·Ó fiÙ·Ó Ë Î. Δ˘¯ÂÚÔ‡ ¤¯·Ó ٷ ‰¿¯Ù˘Ï¿ Ù˘. ∞ÓıÚÒˆÓ ÛÔ‚·Ú¿ ¿ÚÚˆÛÙˆÓ, ÎÔÌÏÂÍÈÎÒÓ Î·È ÔÏÏÒÓ ÂÍ’ ·˘ÙÒÓ Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ Â‹ÚÂÈ· Ê·Ú̿ΈÓ. ∫·È ÙÂÏÈο; ΔÂÏÈο ·Ó ÔÈ ¶∞∂ ‰ÂÓ ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¯Ô˘ÏÈÁοÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Î·È Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÙÔ˘˜ “ÂÎÙÚ¤ÊÔ˘Ó” Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ηӷÎÂ‡Ô˘Ó ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÛˆÙËÚ›·. ªÂ fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·ıÏÈfiÙËÙ˜ ÛÙÔ “∫Ï¿Óı˘ μÈÎÂÏ›‰Ë˜” Î·È ÛÙÔ √∞∫∞ ÙȘ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη, ·Ú¯›˙Ô˘Ì Ú·ÁÌ·ÙÈο Ó· ·Ó·ÚˆÙÈfiÌ·ÛÙÂ, Ì‹ˆ˜ ‚ÔχÂÈ ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Ë ‚›· Ó· ÍÂÛ¿ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο Á‹‰· Î·È Ó· ÌË ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙˆÓ fiψÓ. ΔÔ Î·Îfi ¿ÓÙˆ˜ ›ӷÈ, ˆ˜ ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì·ÎÚÈ¿ Ô Î·ÈÚfi˜ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ì ¤ÓÙÔÓ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂÎÚ‹ÍÂȘ Ì ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˜ Û˘Ó¤ÂȘ. ∫·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë ¶ÔÏÈÙ›· Ì ٷ ıÂÛÌÈο Ù˘ fiÚÁ·Ó· ›Ù ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ, ›ÙÂ Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Ó›Î·ÓË Ó· ·ÓÙȉڿÛÂÈ. ™Ù·Ì¿Ù· ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ÎÈÓ‰˘ÓÔÏÔÁ›˜ ı· Ô‡Ó ·ÚÎÂÙÔ›. ª·Î¿ÚÈ Ó· ‚Áˆ „‡ÙÚ· Û’ ·˘Ù¿ Ô˘ ıˆÚÒ ˆ˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È. ª·Î¿ÚÈ... papathanasiou@e-thessalia.gr

27

¶ÚÔÛ΋ÓÈÔ&...·Ú·Û΋ÓÈÔ ¢È·ı¤ÙÂÈ ÏÔ˘Ú·ÏÈÛÌfi ÛÙËÓ Â›ıÂÛË ∂¡∞ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fiÏÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Â›Ó·È Î·È Ô ÏÔ˘Ú·ÏÈÛÌfi˜ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ Â›ıÂÛË. ¢›¯Ù˘· ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂÈ 14 Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ (Ì·˙› Ì ÙÔÓ Ã·ÓÈÒÙË Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰·), οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Î·Ì›· ¿ÏÏË ÔÌ¿‰· Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜. ™ÙË 2Ë ı¤ÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ Ï›ÛÙ·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ¢È·ÁfiÚ·˜ Î·È £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ Ì 13 Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó √º∏ Î·È ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ Ì 12. ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ∞ÈÁ¿Ïˆ Ì ¤ÓÙ ÌfiÏȘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ.

Œ¯ÂÈ “ÛÊ˘Ú›ÍÂÈ” ¤ÓÙ ÊÔÚ¤˜ ÙÔÓ ∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú· °π∞ ÚÒÙË ÊÔÚ¿, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ª·ÓÈ¿Ù˘ ı· ‰È¢ı‡ÓÂÈ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ·˘Ùfi ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú· ÛÙËÓ ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹. √ Ú¤ÊÂÚÈ ·fi ÙËÓ ∞Ú牛·, ˆÛÙfiÛÔ, ·fi Ù· 15 Ì·Ù˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ “ÛÊ˘Ú›ÍÂÈ” ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘, ˆ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ¤¯ÂÈ ‰È¢ı‡ÓÂÈ ¤ÓÙ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·. º¤ÙÔ˜, ‹Ù·Ó Ô “¿Ú¯ˆÓ” ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÛÙȘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ƒfi‰Ô˜-∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ 2-1 Î·È ¢fiÍ·∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ 2-2. ªÂ ÙÔÓ ª·ÓÈ¿ÙË ‰È·ÈÙËÙ‹, ÔÈ ∫·ÈÛ·ÚÈ·ÓÈÒÙ˜ ÌÂÙÚÔ‡Ó Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· Ì›· Ó›ÎË (Ì ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú· 3-0), Ì›· ‹ÙÙ· (·fi ÙÔÓ πˆÓÈÎfi Ì 1-0) Î·È Ì›· ÈÛÔ·Ï›· (Ì ÙÔÓ ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· 1-1).

¶ˆ˜ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÔÈ Î·ÈÚÔ› ™Δ√ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ÛÙÔÓ ∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú· ÛÙÔ μfiÏÔ, Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹˜ ›¯Â ÓÈ΋ÛÂÈ Ì 1-0, ·Ó‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ 2Ë ı¤ÛË Ì 20 ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙÚ›ÙÔ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ì 19. ŒÓ· Á‡ÚÔ ÌÂÙ¿ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿ Ù˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ Ì 55 ‚·ıÌÔ‡˜, ÂÓÒ Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜ ¤¯ÂÈ ÌϤÍÂÈ Û ÂÚÈ¤ÙÂȘ (¤¯ÂÈ 32 ‚·ıÌÔ‡˜) Î·È Ì¿¯ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÙˆÓ Ï¤È ¿Ô˘Ù. ¶ˆ˜ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÔÈ Î·ÈÚÔ›...

∞fi Ù· Û·ÏfiÓÈ· ÛÙ· ·ÏÒÓÈ· Δ∏¡ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 2006-07 ÙÔ ∞ÈÁ¿Ïˆ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ∞’ ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·, ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔÓ Î·Ù‹ÊÔÚÔ Î·È Ó· ˘Ô‚È‚·ÛÙ› ̤۷ Û ÙÚÂȘ ¯ÚÔÓȤ˜ ÛÙËÓ ¢’ ∂ıÓÈ΋. ∞Ó¿ÏÔÁË Ù‡¯Ë ›¯Â Î·È Ë ¿ÏÏË ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ·‰ÂÚÊÒÓ ªËÙÚfiÔ˘ÏÔÈ, ÙÔ Ã·˚‰¿ÚÈ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·fi ÙËÓ μ’ ∂ıÓÈ΋, fiÔ˘ ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2007-08, ÙË ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ı· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ΔÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ¤ÁÈÓ Ôχ˜ ıfiÚ˘‚Ô˜ Ì ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ∏Ï˘ÛÈ·ÎÔ‡ Ó· ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ¤ÓÙÔÓ· ÛÙËÓ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË Ì ÙÔ ∞ÈÁ¿Ïˆ. ΔÂÏÈο Ë Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÂÈÙ‡¯ıËÎÂ, Ô ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜ ‰È·Ï‡ıËÎÂ, ÙÔ ∞ÈÁ¿Ïˆ ΤډÈÛ ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙËÓ μ’ ∂ıÓÈ΋, ˆÛÙfiÛÔ, ÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ› ¯ÂÈÚÈÛÌÔ› ÙÔ˘ μ›ÎÙÔÚ· ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ÙÒÛË ÛÙËÓ °’ ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·. ÕÓÙ ӷ ÛËÎÒÛÂÈ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, fiÙ·Ó Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó Ôχ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏ·...

å™

ÙÔ ÛÙÔ Ú·ÙÛÈÛÌfi” Î·È ÙÔ “Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔÓ Ú·ÙÛÈÛÌfi” ‹Ù·Ó Ù· ÌËӇ̷ٷ Ô˘ ·Ó¤ÁÚ·Ê·Ó ÔÈ ÌÏÔ‡˙˜ Ô˘ ÌÔ›Ú·ÛÂ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∞¶√μ Û ·›ÎÙ˜ Î·È ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ù˘ Ì ÙËÓ ∞Á¯›·ÏÔ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ °’ ∂¶™£. ∏ ∞¶√μ, Â‰Ò Î·È ¤Ó· ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÔ Ì ÛÂÈÚ¿ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÍÂΛÓËÛ ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ˘ ·ıÏËÙÒÓ, ÁÔÓÈÒÓ Î·È ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ¿Óˆ Û Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈο Î·È Â˘·›ÛıËÙ· ı¤Ì· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜. £ÂˆÚԇ̠ˆ˜ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ù· ·ıÏËÙÈο ۈ̷Ù›· Ó· ÌËÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙÔ Î·ı·Ú¿ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤·, ·ÏÏ¿ Ó· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙˆÓ fiÔÈˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÚÓÔ‡Ó ÌËӇ̷ٷ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘˜, ÁÈ· ÙÔ Ú·ÙÛÈÛÌfi, ÙË ‚›·, ÙÔ ÓÙfiÈÓÁÎ, Î.·. ∂Âȉ‹ fiÏ· Ù· ·È‰È¿ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜, ÛÙfi¯Ô˜ fiÏˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ó· ·Á·Ô‡Ó ÙËÓ ¿ıÏËÛË Î·È Ó· ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ó ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜. ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Î¤Ú‰Ô˜ Â›Û˘ Â›Ó·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛˆÛÙÔ› ʛϷıÏÔÈ Î·È ÔϤÌÈÔÈ ÙˆÓ “οÏÈΈӔ ÚÂÎfiÚ Î·È ÙˆÓ ··ÁÔÚÂ˘Ì¤ÓˆÓ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ. ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Â›Ó·È ÔÈ ÚÒÙÔÈ Ô˘ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÂÌÊ˘Û‹ÛÔ˘Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÛÙ· ·È‰È¿. ŸÌˆ˜ Î·È fiÏ· Ù· ·ıÏËÙÈο ۈ̷Ù›· Ì ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·›ÍÔ˘Ó Î·Ù·Ï˘ÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË. °È’ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠·Ú¿ Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ì ٷ ‡ÛËÌ· ÛÙËÓ ∞¶√μ Î·È Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜. ∂.∞.¶.

∂.Ã.

“∫·Ù·Ú·Ì¤ÓÔ” ·È¯Ó›‰È Δ∂§π∫∞ ·˘Ùfi ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ¡›Î˘ Ì ÙÔÓ ¶˘ÚÛfi Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ...ηٷڷ̤ÓÔ. ∞ÊÔ‡ ‰ÂÓ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙËÓ ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÏfiÁˆ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÙˆÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙÔ ¯ÈfiÓÈ “΢·ÓÔχΈӔ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙˆÓ °Ú‚ÂÓÒÓ, ÔÚ›ÛÙËΠÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋. øÛÙfiÛÔ, Ô ¶˘ÚÛfi˜ “ÌÏfiηÚ” ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘, ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ¤ÊÂÛË (ı¤ÏÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜ ÛÙ· “¯·ÚÙÈ¿” ) Î·È ÂÊfiÛÔÓ Ë ¡›ÎË ‰ÈηȈı› Í·Ó¿, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÔÚÈÛÙ› Ó¤· ËÌÂÚÔÌËÓ›·. º˘ÛÈο ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Î·Ó›˜ Ó· ÛΤÊÙÂÙ·È ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ , ·ÊÔ‡ ı· ‹Ù·Ó Î·È ·Ú¿ÏÔÁÔ Ó· ·Ô‰ÔıÔ‡Ó ÛÙË ¡›ÎË Â˘ı‡Ó˜ ÁÈ· ÙË ÌË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ Ì·Ù˜.

√˘‰¤Ó ηÎfiÓ ·ÌÈÁ¤˜ ηÏÔ‡ ΔÔ Î·Îfi ÁÈ· ÙË ¡›ÎË, Ô˘ ‰ÂÓ ı· ·›ÍÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙ· °Ú‚ÂÓ¿ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜

Ù˘ ı· Ì›ÓÔ˘Ó ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi Û ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ·Ú·Í›·. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È Â›Ó·È ·˘Ùfi Ì ÙËÓ ∫·ÛÙÔÚÈ¿ ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ÙÔ ¿ÚÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ ·ÁÒÓ·, ‰ÈfiÙÈ ÔÈ “ÁÔ˘Ó·Ú¿‰Â˜” ¤¯Ô˘Ó ·Ô‚ÏËı› ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ¶¿ÓÙˆ˜, ÂÂȉ‹ “Ô˘‰¤Ó ηÎfiÓ ·ÌÈÁ¤˜ ηÏÔ‡” , ·ÊÂÓfi˜ ÌÂÓ ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÁˆÓ›· ÁÈ· ÙÔ ·Ó ı· ÔÚÈÛÙ› Ô ·ÁÒÓ·˜ ·˘Ùfi˜, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰Â Ë ¡›ÎË ı· ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ ...Û·ÎÔ‡ÏÈ Ù˘ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ¤ÙÛÈ ı· ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› Î·È ¿ÏÏÔ ·fi ÙËÓ ÂÈΛӉ˘ÓË ˙ÒÓË.

ŒÎ·Ó·Ó ...¿ÚÙÈ ÛÙË §È‚·‰ÂÈ¿ √ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· Û¯¤ÛË Ì ÙȘ ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜ ¯ÂÈÚÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ Ô˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ∞ÊÔ‡ ‹Ú ·‹ÙÙËÙÔ˜ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ÁÈ· Ù· Ï¤È ÔÊ ÙËÓ 2Ë ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË §È‚·‰ÂÈ¿˜ Î·È ÙË ‰È¤-

Ï˘Û ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì 37-9 ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙË Ú‚¿Ó˜ ÛÂ Ù˘È΋ ‰È·‰Èηۛ·. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” , ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ¤Î·Ó·Ó ...¿ÚÙÈ Ì¤Û· ÛÙË §È‚·‰ÂÈ¿ ÛÊÚ·Á›˙ÔÓÙ·˜ ÚfiˆÚ· ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∞Ó Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜, ÙfiÙÂ Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÙÔ˘˜ ÍÂʇÁÂÈ.

Œ¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ™Δ∏ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ı· “ÂÎÛÙÚ·Ù‡ÛÂÈ” Ë ÂÊË‚È΋ ÔÌ¿‰· fiÏÔ ÙÔ˘ √.À.∫.μ., Ô˘ ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ı· ‰ÒÛÂÈ ÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ∏Ú·ÎÏ‹, ¶∞√∫, √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ∫.√. ™ÂÚÚÒÓ. √È Ó·ÚÔ› ÔÏ›ÛÙ˜, ¤‰ÂÈÍ·Ó Î·È ÛÙÔÓ ·’ Á‡ÚÔ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Î·È fiÙÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ı· ÂÍ·ÚÙËı› ·Ó ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙ· ÙÂÏÈο. °È· Ó· ‰Ô‡ÌÂ... °.¶.


28

¶∂ª¶Δ∏ 25 M∞ƒΔπ√À 2010

√È ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ Ù˘ ∂¶™£ ª∂Δ∞ Ù· ¯ıÂÛÈÓ¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÔÈ ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ ÛÙËÓ ∞’ Î·È μ’ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ ∂¶™£ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜:

∞’ ηÙËÁÔÚ›· (24Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ 50-19 57 2. £ËÛ¤·˜ 48-25 52 3. °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ 42-23 42 4. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 38-35 40 5. ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ 45-32 37 6. π¿ÛˆÓ ∞.ª. 42-34 37 7. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ 42-40 37 8. ∞›·˜ ™. 54-53 33 9. ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó. 20-23 32 10. ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ 37-39 31 11. ∞ÎÚfiÔÏË 35-37 30 12. §Â¯ÒÓÈ· 31-34 30 13. ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ 37-47 29 14. ¶ÚˆÙÂۛϷԘ 29-41 27 15. ¡.∞. ¡›Î˘ 42-42 26 16. √ÚÌ›ÓÈÔ 33-47 20 17. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ 25-51 16 18. ∞ÂÙfi˜ 44-72 16 * √ ¶ÚˆÙÂۛϷԘ ¤¯ÂÈ ¤ÍÈ ÌˉÂÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È -3 ‚·ıÌÔ‡˜. ** ∂ÎÎÚÂÌ› Ô ·ÁÒÓ·˜ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-¡.∞. ¡›Î˘.

μ’ Î·ÙËÁÔÚ›· (24Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∂ıÓÈÎfi˜ 56-12 54 2. ™·Ú·ÎËÓfi˜ 59-27 52 3. ÃÏfiË 40-19 50 4. ∞.∂. 2002 38-14 49 5. ¢¿ÊÓË 47-30 46 6. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒÈ˙. 56-39 44 7. ™ÎfiÂÏÔ˜ 55-31 42 8. ÕÚ˘ ªÂÏ. 36-32 37 9. ¶ËϤ·˜ 34-40 34 10. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 30-27 33 11. ¢‹ÌËÙÚ· 40-43 31 12. ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ. 38-34 30 13. ¢fiÍ· 34-42 26 14. ª˘ÚÌˉfiÓ˜ 28-51 23 15. ªÈÎÚÔı‹‚˜ 20-45 20 16. ∞. °·˙‹˜ 34-65 20 17. πˆÏÎfi˜ 29-53 13 18. ∫ÈÛÛfi˜ - * √ ∫ÈÛÛfi˜ ·ÔÛ‡ÚıËΠ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·.

ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ Subbuteo ÛÙÔ μfiÏÔ ∏ §∂™Ã∏ ∂ÈÙÚ·¤˙ÈÔ˘ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ “∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 28 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010, ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ¯ÚÔÓÈ¿, ÙÔ Volos Cup, ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. ΔÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∫Ù›ÚÈÔ ¢ÂÏÌÔ‡˙Ô˘ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ - ·›ıÔ˘Û· ¯ÔÚÔ‡). ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Â›Ó·È ÂχıÂÚË ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Subbuteo. ∏ ÒÚ· ÚÔÛ¤Ï¢Û˘ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› ÛÙȘ 15:00, ÔfiÙÂ Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ‚ÚÂÈ ÛÙÔ site ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ http://www.volosubbuteo.we bs.com/volos_cup10.shtml . ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ email Ù˘ Ϥۯ˘, volosubbuteo@gmail.com ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, ‹ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿.

Eº∂ƒ∂ 1-1 ™Δ√ ™∂™∫§√ ª∂ Δ∏¡ ∞∫ƒ√¶√§∏ °π∞ Δ∏¡ ∞’ ∂¶™£

“™ÎfiÓÙ·„” Ô £ËÛ¤·˜ ¤ÓÙ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ∞’ ÙÔÈ΋˜ Î·È ‰‡Ô Ù˘ μ’, Ô˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Û·Ó ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ¯ı˜ ΔÂÙ¿ÚÙË. ™ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ·fi Ù· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ∞’ ∂¶™£ ∞ÎÚfiÔÏË Î·È £ËÛ¤·˜ ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ÈÛfi·ÏÔÈ 1-1. ŒÙÛÈ ÔÈ ∞ÁÚÈÒÙ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¤ÓÙ ‚·ıÌÔ‡˜ ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ªÂÁ¿ÏË Ì¿¯Ë ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ™¤ÛÎÏÔ fiÔ˘ Ô £ËÛ¤·˜ “¿ÊËÛ” ‰‡Ô ÔχÙÈÌÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙË Ì¿¯Ë ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ Ù˘ ∞’ ∂¶™£, ÌÂÙ¿ ÙÔ 1-1 Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ∞ÎÚfiÔÏË. ŒÙÛÈ ÂÓÒ ‹ıÂÏ ӷ ÌÂÈÒÛÂÈ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔÓ ƒ‹Á· Û ·fiÛÙ·ÛË ‚ÔÏ‹˜ (ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜), ‰ÂÓ Ù· ηٿÊÂÚÂ Î·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿ Â›Ó·È ϤÔÓ ÛÙÔ˘˜ ¤ÓÙ fiÓÙÔ˘˜ (57 ¤Ó·ÓÙÈ 52). ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ÚÔËÁ‹ıËΠ̠¤Ó·ÏÙÈ ÙÔ˘ μ·˝ÙÛË, ·ÏÏ¿ ‰¤¯ıËΠÙËÓ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË ·fi ÙÔÓ ∞ÍÈÔ‡ÚÁÔ. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ÂͤÊÚ·Û·Ó ·Ú¿ÔÓ· ÁÈ· ÙË ‰È·ÈÙËÛ›·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ¿ÏÏ· ·È¯Ó›‰È·, Ô ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ¤Ú·ÛÂ Û·Ó Û›ÊÔ˘Ó·˜ ·fi ÙÔ ∞˚‰›ÓÈ, ·ÊÔ‡ Ó›ÎËÛ ÙÔÓ ∞ÁÚÔÙÈÎfi Ì 5-2. °È· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μ·Û›ÏË ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˘ ‰‡Ô ÁÎÔÏ ¤Ù˘¯Â Ô ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È ·fi ¤Ó· ÔÈ ¶ÚÔ‚È¿˜, ¡¿Î·˜ Î·È ∫·Ú·Ï‹˜, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÁÚÔÙÈÎfi, Ô˘ ËÙÙ‹ıËΠÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi 1,5 ¯ÚfiÓÔ ÂÚ›Ô˘, ÛÎfiÚÂÚ ‹Ù·Ó Ô ∫ÔÓÙÔ‚¿˜. ªÂ ËÁ¤ÙË ÙÔÓ ∫·ÚÙ¿ÏË Ô˘ ¤Î·Ó ¯·Ù ÙÚÈÎ Ë ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ηٿÊÂÚ ӷ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ‰‡ÛÎÔÏ· ÙÔÓ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ Ì 3-2. √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Â›¯·Ó ÚÔËÁËı› ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ Î·È ™·ÙÂÏÈ¿Ó, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ÛÒÛÔ˘Ó Ô‡Ù ÙÔÓ fiÓÙÔ Ù˘ ÈÛÔ·Ï›·˜. ™ÙÔ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” Î·È Û ¤Ó· ·È¯Ó›‰È Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ, ·ÊÔ‡ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ·ÓÙ›·ÏÔÈ Ì¿¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹, ÔÈ ¡¤ÔÈ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó 1-0 ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÂÛÈÏ¿Ô˘/∞¯ÈÏϤ· Ì ÛÎfiÚÂÚ ÙÔÓ Ã·Ù˙ËÙÚ·ÎfiÛÈ·. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÙÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ∫ÔÓÙÔ‚¿ (ÌfiÏȘ ÛÙÔ 6Ô ÏÂÙfi) ¤‰ˆÛ ÙÔ “ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜” ÛÙÔ √ÚÌ›ÓÈÔ, ·ÊÔ‡ Ì ·˘Ùfi ÔÈ ¶ËÏÈÔÚ›Ù˜ ΤډÈÛ·Ó 1-0 ÙË ™ÎÈ¿ıÔ. ŒÙÛÈ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ‹Ú·Ó ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ·Ó¿Û· ·Ó Î·È Ë ˘fiıÂÛË ÛˆÙËÚ›· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ‰‡ÛÎÔÏË ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ¤Î·Ó ÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ Ô 14¯ÚÔÓÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ªÔ˘ÓÙ˙Ô‡Ú˘. ™ÙË μ’ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ ∂¶™£ Ë ∞.∂. 2002 ΤډÈÛ 2-0 ÙË ™ÎfiÂÏÔ, ÂÓÒ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÃÏfi˘ Ì ÙÔÓ ™·Ú·ÎËÓfi ¤ÏËÍ ÈÛfi·ÏÔ 1-1. ¶¿ÓÙˆ˜, Ù· ·›Ì·Ù· ¿Ó·„·Ó Î·È ˘‹ÚÍÂ Î·È ‰È·ÎÔ‹ ·ÚÎÂÙÒÓ ÏÂÙÒÓ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó Â›ıÂÛË ·fi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ ÛÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘˜ £·Ó¿ÛË ¶·¯‹, Ô˘ ‹Á ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ¯ıÂÛÈÓ¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ:

∞’ ∂¶™£ ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . 2-5 (10’, 19’ ÂÓ. ∫ÔÓÙÔ‚¿˜ - 1’, 48’ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, 30’ ¶ÚÔ‚È¿˜, 41’ ¡¿Î·˜, 78’ ∫·Ú·Ï‹˜) ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ . . . . . . . 3-2 (12’, 27’, 80’ ∫·ÚÙ¿Ï˘ - 9’ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, 22’ ™·ÙÂÏÈ¿Ó) ¡.∞. ¡›Î˘-¶ÚˆÙÂۛϷԘ . . . . . . . . . 1-0 (25’ ÷Ù˙ËÙÚ·ÎfiÛÈ·˜) ∞ÎÚfiÔÏË-£ËÛ¤·˜ . . . . . . . . . . . . . . 1-1 (38’ ∞ÍÈÒÙ˘ - 30’ ÂÓ. μ·˝ÙÛ˘) √ÚÌ›ÓÈÔ-™ÎÈ¿ıÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . 1-0 (6’ ∫ÔÓÙÔ‚¿˜)

μ’ ∂¶™£ ∞.∂. 2002-™ÎfiÂÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . .2-0 (1’ Δ˙Ô‚¿Ú·˜, 46’ ∫Ô‡ÚÙÈ) ÃÏfiË-™·Ú·ÎËÓfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1 (53’ ÂÓ. §›Ù·ÈÓ·˜ - 2’ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜)

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘ ΔÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Ë 25Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Û ∞’ Î·È μ’ Î·ÙËÁÔÚ›· Î·È Ë 21Ë ÛÙË °’ ÙÔÈ΋. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜:

∞’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ °Ë. ∞˚‰ÈÓ›Ô˘ (3.30 Ì.Ì.): ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜-°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (∫ÚËÙÈÎfi˜ ¢., ∫·˝‰Ë˜, ªˆÚ·˝ÙÔ˘) ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ (3.30 Ì.Ì.): ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ (Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜, ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜) μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ (3.30 Ì.Ì.): ƒ‹Á·˜-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ (∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘, ΔÛÈÁÁÈÓ¤˜, ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜) ™¤ÛÎÏÔ˘ (3.30 Ì.Ì.): ∞ÎÚfiÔÏË-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ (∫Ô‡ÛÙ·˜, ¶·ÏÈÔ‡Ú·˜, ªԢηÚfi˜) ∞ÁÚÈ¿˜ (3.30 Ì.Ì.): £ËÛ¤·˜-¶ÚˆÙÂۛϷԘ (™ÎÔ˘Ï¿˜, ∫·ÙÛ·Úfi˜, ∫·ÓÈ¿˜) ∫˘Úȷ΋ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜ (11.00 .Ì.): π¿ÛˆÓ ∞.ª-§Â¯ÒÓÈ· (¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜) ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ (11.15 .Ì.): ∞ÂÙfi˜-™ÎÈ¿ıÔ˜ (÷ς·Ù˙¿ÎÔ˜, °ÂˆÚÁ›Ô˘, ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘) ™Ô‡Ú˘ (3.30 Ì.Ì.): ∞›·˜ ™Ô‡Ú˘-√ÚÌ›-

ÓÈÔ (¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë˜, ªˆÚ·˝Ù˘) ¡›Î˘ (3.30 Ì.Ì.): ¡¤ÔÈ ∞ıÏËÙ¤˜-∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó·Ï›ˆÓ (¢·Ïԇη˜ ∞., Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜, ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘)

μ’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ ∫·˙·Ó¿ÎÈ (3.30 Ì.Ì.): ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·-∂ıÓÈÎfi˜ (¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ΔÛ·ÚÙÛ¿Ï˘, ΔÛ¿ÁÁ·Ú˘) ™·Ú·ÎËÓÔ‡ (3.30 Ì.Ì.): ™·Ú·ÎËÓfi˜-¢fiÍ· (ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë˜, ÷ς·Ù˙¿ÎÔ˜, ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘) ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ (3.30 Ì.Ì.): ∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒÈ˙.-ÃÏfiË (ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜, ∫Ô˘ÚÛÔ‚›Ù˘, ªˆÚ·˝Ù˘) ∫˘Úȷ΋ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ (11.00 .Ì.): πˆÏÎfi˜ÕÚ˘ ªÂÏ. (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, ∫Ô˘ÚÛÔ‚›Ù˘, ¶Ï·Ù‹˜) μ·Û‰¤ÎÂÈÔ (11.00 .Ì.): ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.-∞.∂. 2002 (ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë˜, ΔÛ¿ÁÁ·Ú˘, ΔÛÈÁÁÈÓ¤˜) ∂Δμ∞ (11.00 .Ì.): ¶ËϤ·˜-¢‹ÌËÙÚ· (ΔÛ·ÚÙÛ¿Ï˘, ∫Ô˘Ï¿ÎÔÁÏÔ˘, ∑‹ÛÈÔ˜) ™ÎÔ¤ÏÔ˘ (1.15 Ì.Ì.): ™ÎfiÂÏÔ˜-ª˘ÚÌˉfiÓ˜ (¶·ÏÈÔ‡Ú·˜, ∫·˝‰Ë˜, ªԢηÚfi˜) ¢ÈÌËÓ›Ô˘ (3.30 Ì.Ì.): ¢¿ÊÓË-ªÈÎÚÔı‹‚˜ (∫Ô˘ÚÛÔ‚›Ù˘, ªÈÎÈÚ‰ÈÙÛÈ¿Ó, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜) ∫ÈÛÛfi˜-∞. °·˙‹˜ 0-3 ·.·.

°’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ ∂Ú¤ÙÚÈ·˜ (3.30 Ì.Ì.): ∞Á¯›·ÏÔ˜-¢È·ÁfiÚ·˜ (¢·Ïԇη˜ ∞., ∑·¯fiÔ˘ÏÔ˜, ∫ÚËÙÈÎfi˜ °.) ∫ÚÔΛԢ (3.30 Ì.Ì.): ÕÚ˘ ∞Óı.-∞fiÏÏˆÓ ∫Ú. (∫Ô˘Ï¿ÎÔÁÏÔ˘, ª·Ï¿Ê·˜, ¶Ï·Ù‹˜) ∫˘Úȷ΋ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ (3.30 Ì.Ì.): ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ª·Ï¿Ê·˜, °È·ÓÓ‹˜, ∑·ÚÌÔ‡ÓË) ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ (3.30 Ì.Ì.): °∞™ ™ËÈ¿‰Ô˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£. (ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘, ™·Îο˜, ∞ÛÏ¿ÓÔÁÏÔ˘) ∂Δμ∞ (3.30 Ì.Ì.): ¢ËÌËÙÚÈ¿˜-∞¶√μ (∫ÚËÙÈÎfi˜ °., μÏ¿¯Ô˜, °ÔÚÁfiÚ˘) ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ (3.30 Ì.Ì.): ΔÔÍfiÙ˘-∞›·˜ ΔÚ. (¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, ÷ς·Ù˙¿ÎÔ˜, ΔÛ·ÎÔ‡Ì˘)

°π∞ ¶ƒ√∫ƒπ™∏ ™Δ√¡ Δ∂§π∫√ Δ√À ∫À¶∂§§√À ª∂Δ∞ Δ√ 3-1 ∂¶π Δ√À ¶∞™

¶ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· Ô ¶∞√ ∂

‡ÎÔÏË Ó›ÎË Ì ÛÎÔÚ 3-1 ‹ÚÂ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·, ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ËÌÈÙÂÏÈÎfi ÁÈ· ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ªÂ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ùfi ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ·¤ÎÙËÛ·Ó ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ Ú‚¿Ó˜ ÛÙÔ˘˜ “∑ˆÛÈÌ¿‰Â˜”

ªfiÏȘ ÛÙÔ 2’ Ô ™ÈÛ¤ ‚Ú¤ıËΠ·Ì·ÚοÚÈÛÙÔ˜ ÂÎÙfi˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÛÔ‡Ù·Ú ‰˘Ó·Ù¿, Ì ÙÔÓ ∑·ÊÂÈÚfiÔ˘ÏÔ Ó· ·ÔÎÚÔ‡ÂÈ

Û ÎfiÚÓÂÚ. ™ÙÔ 13’ fï˜ Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ‰ÂÓ ¤Î·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ, ·ÊÔ‡ ·ÈÊÓȉȿÛÙËΠ·fi ¤Ó·Ó Û˘Ì·›ÎÙË ÙÔ˘. √ ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜ ¤Î·Ó ̛· ÎÔ‡ÚÛ· ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿, Û¤ÓÙÚ·ÚÂ Û˘ÚÙ¿ Î·È ‰˘Ó·Ù¿ Î·È Ô ∫ÒÙÛÈÔ˜ Ô˘ ¤Î·Ó ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÁÈ· Ó· ‰ÈÒÍÂÈ ‰ÂÓ ‚ڋΠηϿ ÙËÓ Ì¿Ï·, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ¿˜ ÙËÓ ÛÙ· ‰›¯Ù˘· Ù˘ ÂÛÙ›·˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘. ™ÙÔ 36’ ÔÈ ∏ÂÈÚÒÙ˜ Ï›ÁÔ ¤ÏÂÈ„Â Ó· ÈÛÔÊ·Ú›ÛÔ˘Ó, fiÙ·Ó Ô ∞Ú¿˜ Û¤ÓÙÚ·Ú ·fi Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿, Ë Ì¿Ï· ‹Ú ÂÚ›ÂÚÁ· Ê¿ÏÙÛ· Î·È Î·Ù¤ÏËÍ ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ‰ÔοÚÈ ÙÔ˘ ÂÌ‚ÚfiÓÙËÙÔ˘ Δ˙fiÚ‚·. √È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘

¡ÈfiÏÈ· ‰ÂÓ ÙÔ‹ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ‰È¢ڇÓÔ˘Ó ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ê¿ÛË ÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘. √ ¡›Ó˘ ¤ÎÏ„ ÙËÓ Ì¿Ï· ·fi ÙÔÓ ∫ÒÙÛÈÔ, Ì‹Î οıÂÙ· ÛÙËÓ ·ÓÙ›·ÏË ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Ì „‡¯Ú·ÈÌÔ Ï·Û¤ “¤ÁÚ·„” ÙÔ 2-0. ™ÙÔ 85’ Ô ∫Ô‡Û·˜ ·Ó¤ÙÚ„ ÙÔÓ μ‡ÓÙÚ· ̤۷ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜ ¤‰ÂÈÍ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¤Ó·ÏÙÈ. √ ™ÈÛ¤ ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË, ·ÏÏ¿ Ô ∑·ÊÂÈÚfiÔ˘ÏÔ˜ ·¤ÎÚÔ˘ÛÂ, fï˜ Ô °¿ÏÏÔ˜ ÊÔÚ ÛÙËÓ Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÎfiÚ·Ú οÓÔÓÙ·˜ ÙÔ 3-0. ™ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÏÂ-

Ùfi ÙˆÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂˆÓ Ô ∫Ô‡Û·˜, Û ÌÈ· ·ÓÙÂ›ıÂÛË ÙÔ˘ ¶∞™, Ì›ˆÛ Û 3-1, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ Ï›Á˜ ÂÏ›‰Â˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË Ú‚¿Ó˜. ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™: Δ˙fiÚ‚·˜, ∫·ÓÙ¤, °Î¿ÌÚÈÂÏ (81’ ªÈ¿ÚÛÌÈÚ), μ‡ÓÙÚ·, ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘, ∑ÈÏÌ¤ÚÙÔ, ™ÈÌ¿Ô, ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘ (59’ §¤ÙÔ), ¡›Ó˘ (66’ ∫ϤÈÙÔÓ), ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜, ™ÈÛ¤. ¶∞™ °π∞¡¡π¡∞: ∑·ÊÂÈÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∫ÒÙÛÈÔ˜, ∫Ô‡Û·˜, ™Ù¿ı˘ (68’ ∫·Ó·ÎÔ‡‰Ë˜), μ¿ÓÙÂÚÛÔÓ, ∞Ó‰Ú¿Ï·˜, ∫·ÛӷʤÚ˘, ∞Ú¿˜, ¡ÙÈÌ·Ï¿, ªÈ¯·ÏfiÔ˘ÏÔ˜ (46’ ªÔ˘¯¿Ó, 60’ Ï.Ù. Δ˙¿Ó˘), ∫ÔÓÙÔÁÔ˘Ï›‰Ë˜.

∫¿ÓÔ˘Ó Û¯¤‰È· ÁÈ· ÙË Ó¤· ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË ∞¶√º∞™π™ª∂¡√ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2009, Â›Ó·È ÙÔ ¢.™. Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘ ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó¯›˙ÂÈ Âӈ̤ÓÔ Î·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙË ‰ÈÂÙ‹ ıËÙ›· ÙÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ¤ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2011 ÂÓÒ Û ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ Â·Ê¤˜ Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÛÙÂϯÒÛÔ˘Ó ÙÔ ¢.™. ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ 2010-11, ηıÒ˜ Î·È Ì ¯ÔÚËÁÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰È·‚‚·›ˆÛË ˆ˜ ı· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó Î·È ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘ ™¤ÛÎÏÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ· ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÌÂÙ¿ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ £ËÛ¤· ∞ÁÚÈ¿˜, ›¯Â ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ¤ÎÙ·ÎÙÔ ¢.™. ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó Ì ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2010-11, ·ÓÂÍ·Úًو˜ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÔÚ›·˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. °È· ÙÔ ı¤Ì· ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘ (http://akropolisesklou.blogspot. com) Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶›ÓÓ·˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘: “ΔÔ ¢.™. ÙÔ ÔÔ›Ô ¤Ù˘¯Â Ù˘ ηıÔÏÈ΋˜ ·Ô‰Ô¯‹˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2009, ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ¤ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2011, Û ÚÒÙË Ê¿ÛË, ÂÓÒ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÈÛÙ‡ԢÌ ˆ˜ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô (2010-11) ı· ¤¯Ô˘Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ fiϘ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Î·È Ó· ı¤ÛÔ˘Ì ¤Ó·Ó Ó¤Ô ÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ fiÔ˘ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ “·ÔÁÂÈÒÛÔ˘Ì” ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË. £ÂˆÚԇ̠ˆ˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›Á· ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ηٷʤÚÂÈ, Î·È ÚÒÙ· ·’ fiÏ· ͷӷοӷÌ ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘ ™¤ÛÎÏÔ˘, ÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÛÙËÓ ÔÔ›· ¯ˆÚ¿Ó fiÏ· Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ™¤ÛÎÏÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ·È‰È¿ ÂÎÙfi˜ ™¤ÛÎÏÔ˘ Ì ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ‹ıÔ˜, Ô˘ ı· ·Á·‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ·˘Ù‹ Î·È ÙÔ fiÚ·Ì· Ù˘. √È ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ ı· Â›Ó·È Ì¤Ú˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Î·È ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ 30 Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ·Î·‰ËÌÈÒÓ ÙÔ˘˜ 60-70. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ˙ËÙ¿Ì ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Â›Ó·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹, ÂȉÈο Û ·˘Ù‹ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË Ê¿ÛË Î·È Ó· Á›ÓÂÈ Ë ·Û›‰· Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ıÂÏ‹ÛÂÈ Ó· ÁÎÚÂÌ›ÛÂÈ fi,ÙÈ Î·Ïfi ¤¯Ô˘Ì ηٷʤÚÂÈ ¤ˆ˜ ÙÒÚ·. ∫È ·˜ ͤÚÔ˘Ó fiÏÔÈ ˆ˜ ‹Ì·ÛÙ·Ó Î·È ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ì ‰ÂÎÙÈÎÔ› ÛÙËÓ Î·ÏÔÚÔ·›ÚÂÙË ÎÚÈÙÈ΋ Î·È ˆ˜ ‹Ì·ÛÙ ·ÚÎÂÙ¿ ˘‡ı˘Ó· ¿ÙÔÌ· ÁÈ· Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ٷ fiÔÈ· Ï¿ıË ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· Î·È Ó· Ù· ‰ÈÔÚıÒÛÔ˘Ì” .

√È ÔÈÓ¤˜ Ù˘ ∂¶™£ ∞¶√ ÙËÓ ∂¶™£ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÔÈ ÔÈÓ¤˜ ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ô˘ ·Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. ¶ÈÔ ‚·ÚÈ¿ Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÛÙÔÓ °ÚÔ‡Ó· ÙÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÈ‚Ï‹ıËΠÔÈÓ‹ ÂÙ¿ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ËÌÂÚÒÓ, ÂÓÒ Û˘ÓÔÏÈο ÛÙÔ ÔÈÓÔÏfiÁÈÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÙ¿ ·›ÎÙ˜. ™˘ÓÔÙÈο ÔÈ ÙÈ̈ڛ˜: 7 ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜: °ÚÔ‡Ó·˜ (ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜). 4 ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜: ™Ô˘ÊÏ¿Ú˘ (√ÚÌ›ÓÈÔ), ¶ÈÙ›‰Ë˜ (ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜), ¶ÔÏ˘¯ÚfiÓÔ˘ (∞.∂. 2002). 1 ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: ™·Ófi˜, ∑È¿ÓÔ˜ (∞fiÏÏˆÓ ∫ÚÔΛԢ), ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ (∞.∂. 2002).


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

√ªπ§π∂™ - ª√À™π∫∂™ ∂∫¢∏§ø™∂π™

— ∏ ·Ó‰ÚÈ΋ “∞ÔÏÏÒÓÂÈÔ˜” ÃÔÚˆ‰›· Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ “πˆÓ›·” ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, ˘fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˘ ı· „¿ÏÂÈ ÙËÓ ª. ΔÚ›ÙË ÙÔ ¢ÔÍ·ÛÙÈÎfi Ù˘ “∫·ÛÛÈ·Ó‹˜” ÌÔÓ·¯‹˜. ™Â ÙÂÙڿʈÓË Û‡ÓıÂÛË £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ ¶ÔÏ˘ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÂȘ ÙÔÓ πÂÚfi ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi ¡·fi Ù˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ ¢ÔÍ·ÛÙÈÎfi “™‹ÌÂÚÔÓ ÎÚÂÌ¿Ù·È” ÂȘ ÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ™˘Ú›‰ˆÓÔ˜ (ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÏÈ‚ÂÚ›Ô˘) Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜. — ΔÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ “ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê” , Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∫·ıËÁËÙÒÓ °·ÏÏÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ Î·È ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ ª¤Û˘ ∂Î/Û˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈÎfi˜ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ μfiÏÔ˘, ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Û·˜ ÚÔÛηÏÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ °·ÏÏÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ (FRANCOPHONIE) ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 26 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 8:30 Ì.Ì. ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” Û’ ¤Ó· ÌÂψ‰ÈÎfi Ù·Í›‰È (Invitation au voyage) ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. £· ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó Á·ÏÏÈο Î·È ÂÏÏËÓÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙË ™. ∫·ÁÈ¿, ÙÔÓ πÔÚ‰¿ÓË ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘ Î·È ÙËÓ ŒÚÚÈη ¶·ÙÚÈΛԢ. ™ÙÔ È¿ÓÔ Ë ∞Ó›Ù· §ÂÊ¿ÎË. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÔÌÈÏ›· Ì ÙËÓ „˘¯ÔÏfiÁÔ Î. ª·Ú›· Δfi·, Ì ı¤Ì· “∂›Ó·È Ë ÂÊ˂›· ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô˜; ª‡ıÔÈ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ˜” . ¶ÚÔÛηÏÔ‡ÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î·È fiÛÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 26 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 6 Ì.Ì., ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘. — ªÂı·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 27 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7.30-9.30 .Ì. ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÛÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ “ÕÁÈÔÈ ¶¿ÓÙ˜” £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. — ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™ˆÌ·Ù›Ԣ Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “§ÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ Ù¿ÓÁÎÔ- Puerto del tango” , ηÏ› Û ÂÙ‹ÛÈ· °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 11 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∂, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ª·Î‰ÔÓÔÌ¿¯ˆÓ (›ÛÔ‰Ô˜ ·fi ª·Î‰ÔÓÔÌ¿¯ˆÓ) Î·È ÒÚ· 7.00 - 9.00 Ì.Ì. Î·È ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂÎÏÔÁÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢.™. (ÙËÏ. 6974753620). — ΔÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ·ÙfiÌˆÓ Ì ÎÈÓËÙÈΤ˜ ·Ó·Ëڛ˜ “πfiηÌÔ˜” ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ Ù· Ù·ÎÙÈο ̤ÏË ÙÔ˘ fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó ÙÚfiÊÈÌ· ̤ۈ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ °ÂˆÚÁ›·˜ Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô Ì·˜ Ù· ÂÍ‹˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ¤ˆ˜ 31.3.2010, ıˆÚË̤ÓÔ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ‹ ˘‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ¡. 1599/1986. ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹: 12.00-13.00 ∫¯·ÁÈ¿ ∞ıËÓ¿, À„ËÏ¿ÓÙÔ˘ 41, ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, ÙËÏ. 24210 65731. —™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÌÂϤÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘ 7.15 ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 180 - √ÁÏ). ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂχıÂÚË. ∂ÈÌÂÏÂ›Ù·È Ô ıÂÔÏfiÁÔ˜ Î. μ·Û›Ï˘ ∫ÔÙÛÌ·Ó›‰Ë˜ Î·È Ô ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ Î. πˆ¿ÓÓ˘ ¶·ÙÚ›ÎÔ˜.

∂∫¢ƒ√ª∂™

— √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶·Ó” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: ∫˘Úȷ΋ 28/3 (μ·˝ˆÓ): ¢˘ÙÈÎfi ¶‹ÏÈÔ-Â˙ÔÔÚ›·/ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÌfi˜ ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·-ÌÔÓ‹ ∞Á›·˜ ΔÚÈ¿‰·˜ (ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÌfi˜)-ÕÓˆ °·Ù˙¤· ø.¶.: 3, μ.¢.: 1/5. ¶·Ú.-™·‚. - ∫˘Ú. 9-10-11/4 (£ˆÌ¿): ª¤ÙÛÔ‚Ô-πˆ¿ÓÓÈÓ· ∏›ÚÔ˘-ÂÚÈËÁËÙÈ΋/Â˙ÔÔÚÈ΋. •ÂÓ¿ÁËÛË ÛÙÔ ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi ΔÔÛ›ÙÛ· Î·È 2ˆÚË ÔÚ›·: ª¤ÙÛÔ‚Ô-∞Ó‹ÏÈÔ, ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ∫¿ÛÙÚÔ, ‚·Úο‰· ÛÙÔ ¡ËÛ¿ÎÈ Î·È Â˙ÔÔÚÈÎfi˜ Á‡ÚÔ˜ ÙÔ˘, Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ·Ú¯·›Ô ı¤·ÙÚÔ Ù˘ ¢ˆ‰ÒÓ˘, ªÔ˘ÛÂ›Ô μÚ¤ÏÏË, ™‹Ï·ÈÔ ¶ÂÚ¿Ì·ÙÔ˜, ‰È·ÌÔÓ‹ Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÙˆÓ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ. ∫˘Úȷ΋ 18/4: ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ-Â˙ÔÔÚÈ΋ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹-∫·ÏÏÈı¤·-•˘Ófi‚Ú˘ÛË ø.¶.: 4 μ.¢.: 1/5. ∫˘Úȷ΋ 18/4 ‰ˆÚÂ¿Ó ÂΉÚÔÌ‹ ÁÈ· Ó¤Ô˘˜ 18-35 ÂÙÒÓ ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈ §¿ÚÈÛ·˜: ™Î‹ÙË-¶‡ÚÁÔ˜-ÕÁ. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ (3 ÒÚ˜). ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ™fiψÓÔ˜ 2 (μ-18), ÙËÏ. 24210 24290, οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ì¤Ú· ÙÔ Úˆ› 10.00-12.00 Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ¶·Ú·Û΢‹˜ 6-8. ∂›Û˘ Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 6976904236. — ∏ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ÂΉÚÔ̤˜: 1 ¤ˆ˜ 5 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ¶∞™Ã∞ ÛÙËÓ fiÌÔÚÊË ∫¤Ú΢ڷ. 23 ¤ˆ˜ 24 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ §˘ÚÈ΋˜ ™ÎËÓ‹˜. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·Î‰fiÓˆÓ μfiÏÔ˘ Ô “ª¤Á·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ‰È‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÙËÓ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ ÛÙË Ã·ÏΛ‰·-∂Ú¤ÙÚÈ·-∞ȉ˄fi-°Ï‡Ê·. ΔÈÌ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ 63 ¢ÚÒ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ. ™˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ̤¯ÚÈ 20/3 ÛÙ· ÙËϤʈӷ 6945 449663 Î. ¢Ô‡Î· Î·È 6976 799216 Î. ªËÙÚÔ‡Ï˘. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ÙˆÓ π‰ÈˆÙÈÎÒÓ ∂Î·È‰Â˘ÙËÚ›ˆÓ “ÕÁÈÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ Ô ¡¤Ô˜” ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· 6 - 8 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2010. £· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ª·Î·ÚÈÒÙ·ÙÔ Î.Î. ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ Î·È ı· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó Â›‰Ë ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 2421064888. — ΔÔ ∫∞¶∏ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙË ª. ¢Â˘Ù¤Ú· 29/3 ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi ÂÚ›·ÙÔ ÛÙË ªÔÓ‹ Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ Î·È ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ ¡ËÏ›·˜. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· 4 ∫∞¶∏. ΔÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ 5 ¢ÚÒ. — ∞fi ÙËÓ ŒÓˆÛË ∞Ó·‹ÚˆÓ Î·È £˘Ì¿ÙˆÓ ¶ÔϤÌÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·Ó¿ËÚÔÈ ÔϤÌÔ˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛı›Û˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÁÈ· ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi Ù˘ 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘, ‹ÙÔÈ ¢ÔÍÔÏÔÁ›·, ηٿıÂÛË ÛÙÂÊ¿ÓÔ˘ Î·È ·Ú¤Ï·ÛË.

™˘ÏÏÔÁ‹ ÔÈËÌ¿ÙˆÓ ¤ÓÙ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ ª√À°√°π∞¡¡∏

∫ÔÈÓfiÙËÙ· Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÂÈÎÔÛ·ÂÙ‹ ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÂÈÏÂÁÌ¤ÓˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ, ÙfiÛÔ ÙÔÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘, fiÛÔ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∏ Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Î·È Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ˘ÏÈ΋ Î·È ËıÈ΋ ÙˆÓ ÂΉÔÙÈÎÒÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ, Â›Ó·È ·ÁÎÔ›Óˆ˜ ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓË Î·È Î·Ù·ÍȈ̤ÓË. ¶ÚfiÛÊ·ÙÔ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ¿ Ù˘ Â›Ó·È ¤Ó· ÎÔÌ„fi ‚È‚ÏÈ·Ú¿ÎÈ Ô˘ ÙÈÙÏÔÊÔÚ›ٷÈ: “√È Á˘Ó·›Î˜ Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÈ‹Ì·Ù·” (ŒÎ‰ÔÛË ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ 2009, Û.Û. 78). ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ ÔÈËÌ¿ÙˆÓ ¤ÓÙ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ù˘ ÔÏ›¯Ó˘, Ô˘ ÙȘ Û˘Ó‰¤ÂÈ Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·Ó¿ÁÎË Ù˘ ¤ÎÊÚ·Û˘, Ì·˙› Ì ÙÔ ‰ÂÛÌfi Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÛÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈË̤ÓË √Ì¿‰· °˘Ó·ÈÎÒÓ Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜. ∏ Ô›ËÛË ˆ˜ ·Ó¿ÁÎË ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ¤ÎÊÚ·Û˘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, ‚Ú›ÛÎÂÈ ÛÙË Á˘Ó·ÈΛ· ¢·ÈÛıËÛ›· ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ‰È·Ù‡ˆÛ˘ ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡, ÓÔËÌ¿ÙˆÓ, „˘¯ÈÎÒÓ ÂÓ·˘ÛÌ¿ÙˆÓ Î·È Ï˘ÚÈÎÒÓ, οÔȘ ÊÔÚ¤˜, ʈÓÒÓ. ∏ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ›¯Â ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÙËÓ Ù‡¯Ë Ó· ÁÂÓÓ‹ÛÂÈ, ·Ó·ıÚ¤„ÂÈ Î·È Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ› ̤¯ÚÈ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi Ù˘ ÙËÓ ·Â›ÌÓËÛÙË ∞ÔÛÙÔÏ›· ¡¿ÓÔ˘ - ™ÎÔÙÂÈÓÈÒÙË, Ô˘ ¤Ú·Ó ÙˆÓ Ï·ÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÂÓ·Û¯ÔÏ‹ÛÂÒÓ Ù˘, ˘‹ÚÍÂ Î·È ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓË ÔÈ‹ÙÚÈ·, Ì ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Î·È ·ÍÈfiÏÔÁÔ ¤ÚÁÔ. ∏ Δ¤¯ÓË Ù˘ Ô›ËÛ˘ - fiˆ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ Ë √Ì¿‰· ÙˆÓ °˘Ó·ÈÎÒÓ - Â›Ó·È Ë Δ¤¯ÓË Ù˘ ˙ˆ‹˜. √È ÂÈÎfiÓ˜ Ù˘ ʇÛ˘, ÔÈ Ú˘ıÌÔ› ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ, ÙÔ ˆÚ·›Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·, ÔÈ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ‹¯ÔÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÂȉڿÛÂȘ, ı·

ª∂ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· “∫·È Ù· ÛÔ˘ÚÁ›-

ÙÈ· ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó” Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ª·˙›ÓÙ ª·˙›ÓÙÈ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 26 ª·ÚÙ›Ô˘ ÔÈ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù˘ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ (∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË Î·È ∞Ó··‡Ûˆ˜) ÛÙȘ 9:30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. (πÚ¿Ó, 2008. ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ª·˙›ÓÙ ª·˙›ÓÙÈ. ™ÂÓ¿ÚÈÔ: ª·˙›ÓÙ ª·˙›ÓÙÈ, ªÂ¯Ú¿Ó ∫·Û¿ÓÈ. ∏ıÔÔÈÔ›: ƒÂ˙¿ ¡·˙›, ª·ÚÈ¿Ì ∞ÎÌ¿ÚÈ, ∫¿ÌÚ·Ó ¡Ù¤Áί·Ó). ∏ O‰‡ÛÛÂÈ· ÂÓfi˜ ÊÙˆ¯Ô‡ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ¿Ú¯Ë Ô˘ ÁÈ· Ó· ÍÂÏËÚÒÛÂÈ Ù· ¯Ú¤Ë ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ٷÍÈÙ˙‹ Û ÌÈ· fiÌÔÚÊË, ‰ÔṲ̂ÓË Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Î·È ÔÈËÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË, Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ Ù·ÈÓ›·. ∏ ‰È·ÊıÔÚ¿ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ηÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡ Î·È Ë ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Â›Ó·È ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ·ÏÏËÁÔÚÈ΋˜ ·˘Ù‹˜, ‰ÔṲ̂Ó˘ Ì ·ÓıÚˆÈ¿ Î·È Ï˘-

ÚfiÛıÂÙ· ÂÁÒ, ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ, ÔÈ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ÔÈ Î·ıËÌÂÚÈÓÔ› ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ›, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù· ÂÚÂı›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÔÈËÙÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘, Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ Î·È ÙÔ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘˜. √È °˘Ó·›Î˜ Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ Ô˘ ηٷı¤ÙÔ˘Ó Û’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ ÔÈËÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ, Â›Ó·È ÔÈ ¡ÙfiÚ· §È‚·ÓÔ‡, ∂ϤÓË ∫Ô˘˚ÎÔ‡ÌË - ∫ÂÚ·ÛÈÒÙË, ª·Á‰·ÏËÓ‹ ƒ·ÊÙ¿ÎË, ¶fiË ΔÚ·Á‹ - ¡·Ô‡ÌË Î·È ª¿Á‰· ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓË. ∫¿ı ÌÈ· ·fi ·˘Ù¤˜, ̤۷ ·fi ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹

ÙˆÓ ÔÈËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜, ·ÔηχÙÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘˜ ÎfiÛÌÔ˘, Ù· ÂÚÂı›ÛÌ·Ù· Ô˘ ‰ÔÓÔ‡Ó ÙË ÛΤ„Ë, ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÛÙÔ¯·ÛÌfi, ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÂÏÈο Ì ÙÔÓ ÔÈËÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ, ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË ÎÔÈÓˆÓfi ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ „˘¯ÈÎÒÓ ·Ó·Ù·Ú¿ÍˆÓ. ∂›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ˆ˜ ÂÚ¤ıÈÛÌ· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û ·ÈÛıËÙÈ΋ ÁÚ·Ê‹. ÕÏÏÔÙ ÂÈÙ˘¯Ë̤ӷ Î·È ¿ÏÏÔÙ fi¯È. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›·. ∂ΛÓÔ Ô˘ ÚÔ¤¯ÂÈ Â›Ó·È Ë Û˘Ó¯‹˜ ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË Î·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ·ÁÚ‡ÓÈ·˜. ∏ ¡ÙfiÚ· ∂Ï·ÊÚÔ‡ Â›Ó·È Ï¿ÙÚ˘ Ù˘ ʇÛ˘ Î·È ÁÂÓÈο ÙÔ˘ ˆÚ·›Ô˘. ∞fi ÌÈÎÚ‹ ÙËÓ ÂÚ¤ıÈ˙·Ó Î·È ÙËÓ ÚÔηÏÔ‡Û·Ó. ªÂ ÙËÓ Ô›ËÛ‹ Ù˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ Ù˘. ∏ ∂ϤÓË ∫Ô˘˚ÎÔ‡ÌË - ∫ÂÚ·ÛÈÒÙË Â›¯Â ·Û·Ûı› ·fi ÓˆÚ›˜ ÙȘ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜, ÂÓÒ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡Û ÙȘ ‰È·ÌÔÚʈ̤Ó˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ΔÂÏÈο, Ù· ÔÈ‹Ì·Ù¿ Ù˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÚˆÙÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ, ·ÎfiÌË ÎÈ fiÙ·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÚˆÙÈο. ∏ ª·Á‰·ÏËÓ‹ ƒ·ÊÙ¿ÎË, ÁÂÓÓË̤ÓË ÛÙÔ μfiÏÔ, ˙ÂÈ ÌfiÓÈÌ· ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·. ¶·È‰› Ù˘ ∫·ÙÔ¯‹˜ Î·È ÙÔ˘ ∂ÌÊ˘Ï›Ô˘, ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·Ú¿ Ó· Â›Ó·È ÂËÚ·Ṳ̂ÓË ·fi ÙȘ ·ÓÒ̷Ϙ ÂΛӘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÙÔÓ ·fi˯fi ÙÔ˘˜ ÙÔÓ Î·Ù·ı¤ÙÂÈ ÛÙ· ÔÈ‹Ì·Ù¿ Ù˘, Ì·˙› Î·È Î¿ÔÈ· ÂÚˆÙÈο. ∏ ª¿Á‰· ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓË ÌÂÁ¿ÏˆÛ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi §Ô˙›ÓÈÎÔ Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜. ™Ô‡‰·Û ÛÙËÓ ¶¿ÓÙÂÈÔ Î·È Û˘ÁÁÚ¿ÊÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁ· ‚È‚Ï›·. ŒÍÈ Ò˜ ÙÒÚ· ‚È‚Ï›· Ô›ËÛ˘ Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· Â˙ÔÁÚ·Ê›·˜. ∏ ¶fiË ΔÚ·Á‹ - ¡·Ô‡ÌË ÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙÔ¯·ÛÙÈο ·ÓÙÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÈËÙÈ΋ Ù˘ ıÂÌ·ÙÔÁÚ·Ê›· ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, ÙÔ˘˜ ıÚ‡ÏÔ˘˜ Î·È ÙË ˙ˆ‹ Ô˘ ÚÔÛÂÚÓ¿.

∏ ·˘ÚÈ·Ó‹ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù·ÈÓ›·˜ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·

√‰‡ÛÛÂÈ· ÛÙÔ πÚ¿Ó ÁÈ· ·ÔÏËڈ̋ ¯ÚÂÒÓ ÚÈÛÌfi, Ù·ÈÓ›·˜ Ô˘ ÛÎËÓÔı¤ÙËÛÂ Ô πÚ·Ófi˜ ª·˙›ÓÙ ª·˙›ÓÙÈ (“Δ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡”). ∏ Ù·ÈÓ›· ·ÊËÁÂ›Ù·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ∫·Ú›Ì, ÂÓfi˜ ÌÂÛ‹ÏÈη ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ¿Ú¯Ë, Ô˘, fiÙ·Ó ·ÔχÂÙ·È ·fi ÂÚÁ¿Ù˘ Û ʿÚÌ· ÛÙÚÔ˘ıÔη̋ψÓ, ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÙÔ Ì˯·Ó¿ÎÈ ÙÔ˘ Û ٷ͛, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÍÂÏËÚÒÛÂÈ Ù· ¯Ú¤Ë ÙÔ˘. ¢Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ÙÔÓ Ê¤ÚÓÂÈ Û’ Â·Ê‹ Ì ‰È¿ÊÔÚ· ÚfiÛˆ· ηÈ, ÂËÚ·Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi ÙË ˙ˆ‹ ¢ËÌÂÚ›·˜ Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ Ô˘ ‚ϤÂÈ Á‡Úˆ ÙÔ˘, ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· Ì·˙‡ÂÈ Î·È Ó· ÛÙÔÈ‚¿-

˙ÂÈ ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ ‰È¿ÊÔÚ· ¿¯ÚËÛÙ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ªfiÓÔ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·Ù‡¯ËÌ·, fiÙ·Ó ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ, Ô ∫·Ú›Ì ı’ ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ÙÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë ˙ˆ‹.

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ ËıÔÔÈÔ‡˜, Ô ª·˙›ÓÙÈ ·ÊËÁÂ›Ù·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Ì ˆÚ·›Â˜, ‰ÔṲ̂Ó˜ Ì Ô͢‰¤ÚÎÂÈ·, Û˘¯Ó¿ Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ÛÎËÓ¤˜, ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ Ï›ÂÈ Î·È Ë ·ÙfiÊÈ· Û˘ÁΛÓËÛË. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÛÎËÓ¤˜, ÂΛӘ Ì ٷ ·È‰È¿ -·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ∫·Ú›Ì- Ô˘ Ë ‰›„· ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘˜ ÛÚÒ¯ÓÂÈ Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· Ì·˙Â‡Ô˘Ó ¯Ú˘Ûfi„·Ú· ÁÈ· Ó· Ù· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿ÛÔ˘Ó, ¯Ú˘Ûfi„·Ú· Ô˘, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜, Ù· ¯¿ÓÔ˘Ó. §À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

— ŒÎıÂÛË æËÊȉˆÙ‹˜ ∞ÁÈÔÁÚ·Ê›·˜ Ù˘ ∫·ÚÔϛӷ˜ ∞Ó·ÓÈ¿‰Ô˘ - ª·ÏÈΤÓÙ˙Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ “Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ” (ÈÛfiÁÂÈÔ-ËÌÈÒÚÔÊÔ˜), ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 3 ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, ·fi ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ - ¢∏. ¶∂. £∂., ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ πÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ¤ˆ˜ 7 ∞ÚÈÏ›Ô˘. — ΔÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· √Ì›ÏÔ˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ªÈ¯·ËÏ›‰Ë “£ÂÛÛ·ÏÈ΋ ÁË” ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈ›·˜ ¡. & ™. ΔÛ·Ï·¿Ù· (¡fiÙÈ· ¶‡ÏË. ΔËϤʈӷ 210 3256921-3, 24210 28844). — ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋ Û ͇ÏÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞ÚÁ˘Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ 11 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· (Art Cafe, ÙËÏ.: 2428090131). — ΔÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô - ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË “ÃÚ˘ÛԇϷ ∑ÒÁÈ·” ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙ·ıÂÚ¿ οı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ¶·Ú·Û΢‹ 11.00-13.00 Î·È ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙ· ÙËϤʈӷ ÙÔ˘ ¢∏.∫.π. (ÙËÏ. 24210 39644, 21664, fax: 24210 22927). — ™ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘ “∏Ï›Ô˘ ª¤Ï·ıÚÔÓ” (°ÎÏ·‚¿ÓË 37 Ì ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜), ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ÙˆÓ ∞ÊÒÓ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ. √È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÎı¤ÛÔ˘Ó ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6932 119479. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó. — ŒÎıÂÛË ÎÂÚ·ÌÈ΋˜ Ù˘ μ¿È·˜ ªÂÎÈÒÙË Ì ٛÙÏÔ “ÎÔÌÌ¿ÙÈ·” ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ “Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ” , (‚’ fiÚÔÊÔ˜). ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘: ¤ˆ˜ 10 ∞ÚÈÏ›Ô˘. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿: 10.00 - 13.30 & 18.00 - 21.00. ™¿‚‚·ÙÔ: 10.00 - 13.30.

¢Y™KO§O

∂∫£∂™∂π™

29

∏ Ó¤· ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜

Su-Doku

EΉËÏÒÛÂȘ

¶∂ª¶Δ∏ 25 ª∞ƒΔπ√À 2010


30

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹: ∂Ή‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ª∂ ȉȷ›ÙÂÚË ÂÈÙ˘¯›· ÛÙËÓ Î·Ù¿ÌÂ-

ÛÙË ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∫∂°∂ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 22 ª·ÚÙ›Ô˘ Ë ËÌÂÚ›‰· Ì ı¤Ì· “ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÛÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ÙˆÓ Ó¤ˆÓ. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ”. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÔÌÈϛ˜ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ ¤ÁÈÓ·Ó Á¢ÛÙÈΤ˜ ‰ÔÎÈ̤˜ Ì ۷ڷÎÔÛÙÈ·Ó¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ ‚·ÛÈṲ̂Ó˜ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο, ‚¿ÛÂÈ Î·È ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ›¯Â ηıÔÚÈÛÙ›, ¤ÁÈÓ ÙÔ Î·ÏˆÛfiÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ™Ù¤ÚÁÈÔ˘ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛËÌ›ˆÛÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, fiÙÈ “Ë ÂΉ‹ÏˆÛË ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘, ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜, ·ÚÎÂÙ¤˜ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‰Ú¿ÛˆÓ, ÍÂÎÈÓ‹Û·Ì ·fi ʤÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ‰‡Ô ÂȉÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ÙÔ “§π√¡Δ∞™” Î·È ÙÔ “μ∞ƒ¡∞§∏™”. (¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ site www.pilio.tv). ªÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· Ù˘ Ë Î. Δ˙·ÓÂÙÔÔ‡ÏÔ˘ ∞ÚÂÙ‹, ˘‡ı˘ÓË °ƒ∞™∂¶ §˘Î›Ԣ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ı¤Ì· “√ ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ™¯ÔÏÈÎÔ‡ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ Ì·ıËÙÔÎÂÓÙÚÈÎfi Û¯ÔÏ›Ԕ, ÂÓÒ Ô Î. ªÈ¯·‹Ï ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿Î˘, ∞ÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘, ÛÙÔ ı¤Ì·: “√È ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜”.

N¤Ô ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¶·È‰È΋˜ HELMEPA ¶∞π¢π∞, 6 ¤ˆ˜ 13 ÂÙÒÓ, Û¯ËÌ¿ÙÈÛ·Ó

ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ Ù˘ ¶·È‰È΋˜ HELMEPA Ô˘ Û˘Ó‰ڛ·Û ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 19 ª·ÚÙ›Ô˘. ∞Ú¯ËÁÔ› ÙˆÓ ÈÔ ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ·fi Ù· ∞ÚÚÈ·Ó¿ ƒÔ‰fi˘, μ¿ÁÈ· μÔȈٛ·˜, μfiÏÔ, °·ÚÁ·ÏÈ¿ÓÔ˘˜ ªÂÛÛËÓ›·˜, ∂Í·Ï¿Ù·ÓÔ ¶¤ÏÏ·˜, ∑¿Î˘ÓıÔ, ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ∫Ú‹Ù˘, ∫¿Ï˘ÌÓÔ, ƒ¤ı˘ÌÓÔ, ™·ÚˆÓ›‰·, ™‡ÚÔ Î·È Ã›Ô, ÂÎÚÔÛÒËÛ·Ó Ù· 4.000 ̤ÏË Ù˘ ¶·È‰È΋˜ HELMEPA, Ô˘ ÂıÂÏÔÓÙÈο ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿. ∏ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Ì·ıËÙÒÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ŒÎıÂÛ˘ Ù˘ HELMEPA, ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ̤ÏÔ˘˜ COSTAMARE. Δ· ·È‰È¿, ·ÊÔ‡ ·ÓÙ¿ÏÏ·Í·Ó ÂÌÂÈڛ˜ Î·È ·fi„ÂȘ Û ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, „‹ÊÈÛ·Ó Î·È ÂͤÏÂÍ·Ó ÙÔ Ó¤Ô ÚÔ‰ÚÂ›Ô ÙÔ˘˜, Ì Úfi‰ÚÔ ÙËÓ ∫·ÙÂÚ›Ó· ¶ÔÓ‹ÚË, 10 ÂÙÒÓ ·fi ÙËÓ ∫¿Ï˘ÌÓÔ, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ ÙË ™ÂÏÌ¿ ¢ÂÚ‰ÈÌ¿Ó, 12 ÂÙÒÓ ·fi Ù· ∞ÚÚÈ·Ó¿ ƒÔ‰fi˘ Î·È ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË •˘‰È¿, 12 ÂÙÒÓ ·fi ÙË ™·ÚˆÓ›‰·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÁÔÓ›˜, ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Î·È À‡ı˘ÓÔÈ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ fiÔ˘ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍ‹ ÙÔ˘ Û ÂȉÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ÊÈÏÔͤÓËÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ HELMEPA ∫·ÂÙ¿Ó μ·Û›Ï˘ ∫. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ŸÏ· Ù· ÌËӇ̷ٷ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ 16Ô˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ http://www.helmepa.gr/pdf/HJ16B oRMSGs.pdf.

¶∂ª¶Δ∏ 25 ª∞ƒΔπ√À 2010

º¿ÚÔ˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·È‰Â›·˜ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ΔÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜

ΔÔ “™¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘ ƒ‹Á·” ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿: ŒÓ· ÈÛÙÔÚÈÎfi ÌÓËÌÂ›Ô Í¯·Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙ›· TÔ˘ ¡π∫√À ¢π∞ª∞¡Δ∞∫√À

Δ

Ô “™¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘ ƒ‹Á·” ‚Ú›ÛÎÂÙ·È 300 ÙÔ Ôχ ̤ÙÚ·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ·Ì·ÍˆÙÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘, Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙË ∑·ÁÔÚ¿ Ì ÙÔ Â›ÓÂÈfi Ù˘ ÃÔÚ¢Ùfi. ∂›Ó·È ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰˘Ô Â͈ÎÏ‹ÛÈ·. ™Ù· ‰˘ÙÈο Â›Ó·È ÙÔ Ó¤Ô Â͈ÎÏ‹ÛÈ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÎÙÈṲ̂ÓÔ ÙÔ 1983 Î·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi ÓÂÔÌ¿ÚÙ˘Ú· ÕÁÈÔ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ, Ô˘ Ì·ÚÙ‡ÚËÛ ÙÔ 1680 Î·È ÙÈÌ¿Ù·È Ë ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ÛÙȘ 8 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ΔÔ ¿ÏÏÔ Â͈ÎÏ‹ÛÈ Â›Ó·È ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î·È Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ πˆ¿ÓÓË ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔÌÔ, ·fi Ù· ·Ú¯·ÈfiÙÂÚ· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ¶ÚˆÙÔÎÙ›ÛÙËΠÙÔÓ 13Ô ·ÈÒÓ· Î·È ·Ó·Î·ÈÓ›ÛÙËΠÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜. ™ÙË ‚fiÚÂÈ· ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‡η Î·È ‰¿ÊÓ˜ Î·È ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ë ÚÔÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ÂıÓÔÌ¿ÚÙ˘Ú· ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ‹ μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹, Ô˘ Ì·ı‹Ù„ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ·˘Ùfi. ∏ Ì·ıËÙ›· ÙÔ˘ Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓË ÛÙËÓ ÚÔÙÔÌ‹: ∂¡Δ∞À£∞ ∂ª∞£∏Δ∂À™∂ ƒ∏°∞™ √ º∂ƒ∞π√™ √ ÂÈÛΤÙ˘ ı· ‰È·‚¿ÛÂÈ, ÌÂ Û˘ÁΛÓËÛË Î·È ¤Ó· ¿ÏÏÔ Â›ÁÚ·ÌÌ·, ¯·Ú·Á̤ÓÔ Û ̷ÚÌ¿ÚÈÓË Ͽη, ÙÔÔıÂÙË̤ÓË ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ÙÔ›¯Ô: ¢π∞μ∞Δ∏ ™Δ∞™√À ∂À§∞μπ∫∞/ ÃΔπ™ª∞ £øƒ∂π™ ¶∞¡∞°π√/ ºΔ∂ƒøª∞ ∞´Δ√À §∞§π∞ ∞∏¢√¡π√À/ ™∂ Δ√ÀΔ√ ¶∏ƒ∂ √ ª∞°√™/ Δ∏™ §∂ÀΔ∂ƒπ∞™ Δƒ∞°√À¢π™Δ∏™/ ∂π¡’ Δ√ ™∫√§∂π√ Δ√À ƒ∏°∞ ΔÔ ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ, ÚÈÓ ·fi ¤Ó·Ó ·ÈÒÓ·, Ô ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ ∫ˆÓ. ∫Ô˘Ú·‚¤ÏÏÔ˜, fiÙ·Ó ˘ËÚÂÙÔ‡Û ˆ˜ Û¯ÔϿگ˘ ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿˜. ΔÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÎÙ›ÛÙËΠÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ 1777, Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ʈÙÈṲ̂ÓÔ˘ Î·È ÚÔԉ¢ÙÈÎÔ‡ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎÔ‡ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë ∫·ÏÏÈÓ›ÎÔ˘ ÙÔ˘ °’ Î·È Ì ¯ÔÚËÁ›· ÙˆÓ ÊÈÏÔÁÂÓÒÓ ÂÌfiÚˆÓ πˆ¿ÓÓË ¶Ú›ÁÎÔ˘, ΢ڛˆ˜ ·˘ÙÔ‡, ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ∑¿ÁÔÚ· Î·È Î¿ÔÈˆÓ ¿ÏψÓ, Ô˘ fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ÚfiÎÔ„·Ó ÛÙËÓ ÍÂÓÈÙÈ¿. ∫Ù›ÛÙËΠÛÙË ı¤ÛË Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ ÂÙÔÈÌfiÚÚÔÔ ÎÂÏ› ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ÌÔÓ·ÛÙËÚÈÔ‡ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘, fiÔ˘ Û οÔÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘, ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Ê˘ÛÈο ÁÈ· Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ, ÛÙÂÁ·˙fiÙ·Ó ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 18Ô˘ ·ÈÒÓ· ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ™¯ÔÏ›Ô, ÙÔ ·Ú¯·ÈfiÙÂÚÔ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È Ôχ Í·ÎÔ˘ÛÙfi. ™’ ·˘Ùfi ÙÔ ·ÏÈfi Û¯ÔÏÂ›Ô Ì·ı‹ÙÂ„Â Ô ƒ‹Á·˜ ηٿ Ù· ÚÒÙ· ‰‡Ô - ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1770, ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‰¿ÛηÏÔ ÙÔÓ ÔÏ˘Ì·ı‹ Î·È ÊÈÏfiÛÔÊÔ ∑·ÁÔÚÈ·Ófi ∫ˆÓ. ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë, Ô˘ ÛÔ‡‰·Û ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·È ÙÔ μÔ˘ÎÔ˘Ú¤ÛÙÈ Î·È ˘‹ÚÍ ÔÈÎԉȉ¿ÛηÏÔ˜ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ·Ú¯ÔÓÙÈ΋˜ Ê·Ó·ÚÈÒÙÈ΢ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ™ÙÚÔ‡˙·. ∞fi ·˘ÙfiÓ ‹Ú ÔÏ˘ÌÂÚ‹ ÌfiÚʈÛË Ô ƒ‹Á·˜. ªÂٷ͇ ÙˆÓ Û˘ÌÌ·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ô ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∫·ÛÛ·‚¤Ù˘, Ô˘ ‰È·‰¤¯ÙËÎÂ, Ôχ Ó¤Ô˜, ÙÔ ‰¿ÛηÏfi ÙÔ˘˜ ∫. ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë Î·È Ô πˆ¿ÓÓ˘ ƒ‹Á· ¶¿ÓÙÔ˜, ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ˘ ηıËÁËÙ‹ Ù˘ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ º›ÏÈÔ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘. ΔÔ Ó¤Ô Û¯ÔÏÂ›Ô Ô ∫·ÏÏ›ÓÈÎÔ˜ ÙÔ ÔÓfiÌ·Û “∂ÏÏËÓÔÌÔ˘Û›Ԕ , Ù›ÙÏÔ˜ ÙÈÌËÙÈÎfi˜ Ô˘ ‰ÈÓfiÙ·Ó ÙfiÙ Û ·ÓÒÙÂÚ· Û¯ÔÏ›·, Í·ÎÔ˘ÛÙ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â˘Ú˘Ì·ı›˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ·Ú·ÁfiÌÂÓÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ.

™ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙˆÓ 45 ÂÙÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÔÌÔ˘Û›Ԣ, ̤¯ÚÈ ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 1821, Ô˘ ¤ÎÏÂÈÛ ÔÚÈÛÙÈο, ‰›‰·Í·Ó ÛÔ˘‰·›ÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ: ·) ¶ÚÒÙÔ˜ Î·È ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ‰›‰·ÍÂ Ô ∑·ÁÔÚÈ·Ófi˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∫·ÛÛ·‚¤Ù˘, Ô ÂÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓÔ˜ “ÏÔÁÈfiÙ·ÙÔ˜”. ‚) √ πˆ¿ÓÓ˘ ÃÔ˘Ó‹˜, ∑·ÁÔÚÈ·Ófi˜ Î·È ·˘Ùfi˜. ™Ô‡‰·Û ÛÙËÓ ¶·ÙÚÈ·Ú¯È΋ ™¯ÔÏ‹ Ù˘ ¶fiÏ˘, Ì ‰¿ÛηÏÔ ÙÔÓ ∞Ó·Ó›· ∞ÓÙÈ¿ÚÈÔ, ÚÈÓ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘, ‰›‰·Í ÛÙËÓ ∫Ú·˚fi‚· Ù˘ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜. Á) √ ∂ÈÊ¿ÓÈÔ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜ ·fi ÙË ™ÎfiÂÏÔ, ÔÓÔÌ·ÛÙfi˜ ÁÈ· ÙË ÛÔÊ›· ÙÔ˘. ‰) √ √ÈÎÔÓfiÌÔ˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ∫·ÛÛ·‚¤Ù˘, ·fi ÙË ∑·ÁÔÚ¿ Î·È Â) √ ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜ ∞Á·ıfiÓÈÎÔ˜ Ô £ÂÛÛ·ÏÔÓÈ·˜, ÛÙȘ ·Ú·ÌÔÓ¤˜ Ù˘ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘, ·ÊÔ‡ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ›¯Â ‰È‰¿ÍÂÈ ÛÙÔ ¡ÂfiÊ˘ÙÔ Ù˘ √˘ÁÁ·Ú›·˜, ÛÙÔÓ Δ›ÚÓ·‚Ô Î·È ÛÙË §·Ì›·. ™ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÛÙÔ ‰È¿‰Ô¯fi ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÔÌÔ˘ÛÂ›Ô Ì·ı‹ÙÂ˘Û·Ó, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ‚¿Ú‰Ô Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Î·È ÎÔÚ˘Ê·›Ô ÂıÓÔÌ¿ÚÙ˘Ú· ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô, ÔÏÏÔ› Ó¤ÔÈ Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ, Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÂÒÓ˘ÌÔÈ ÁÈ· ÙË ÌfiÚʈۋ ÙÔ˘˜, ÙË ÊÈÏÔ·ÙÚ›· ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ÚÔÛÊÔÚ¿. ∞˘ÙÔ› ›ӷÈ: ÔÈ ¶·ÙÚȿگ˜ ∫ˆÓ/fiψ˜ ∫·ÏÏ›ÓÈÎÔ˜ Î·È πÂÚÔÛÔÏ‡ÌˆÓ ¶ÚÔÎfiÈÔ˜, ÔÈ ∂›ÛÎÔÔÈ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ∑·ÁÔÚ¿˜ °ÚËÁfiÚÈÔ˜ Î·È ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î·È ™ÎÈ¿ıÔ˘ ª·Ùı·›Ô˜. √ ÕÓıÈÌÔ˜ ¶···ÓÙ·˙‹˜ ·fi ÙȘ ªËÏȤ˜, ‰¿ÛηÏÔ˜ ÙÔ˘ ÕÓıÈÌÔ˘ °·˙‹ Î·È ÔÈ ªËÏÈÒÙ˜ ¢¿ÛηÏÔÈ ÙÔ˘ °¤-

ÓÔ˘˜ ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜, °ÚËÁfiÚÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿˜ Î·È ¢·ÓÈ‹Ï ºÈÏÈ›‰Ë˜. √ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∫·ÛÛ·‚¤Ù˘ Î·È πˆ¿ÓÓ˘ ƒ‹Á· ¶¿ÓÙÔ˜, Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜, fiˆ˜ Î·È ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ¤ÁÚ·„·, ÙÔ˘ ƒ‹Á· μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹, ÔÈ ·‰ÂÏÊÔ› ∫ˆÓ/ÓÔ˜ Î·È ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∫·Ï·Ê¿Ù˘, ÎÔ˘ÓÈ¿‰ÔÈ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË ¶Ú›ÁÎÔ˘, Ô˘ ÍÂÓÈÙ‡ÙËÎ·Ó ÛÙË μÏ·¯›·, fiÔ˘ ·Ó·‰Â›¯ÙËÎ·Ó Û ÙÔÈÎÔ‡˜ ¿Ú¯ÔÓÙ˜, ª¤Á·˜ ¶ÔÛÙ¤ÏÓÈÎÔ˜ (ÊÚÔ‡Ú·Ú¯Ô˜) Ô ÚÒÙÔ˜ Î·È ª¤Á·˜ °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfi˜, Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜, ÙÔ˘ ËÁÂÌfiÓ· Ù˘ μÏ·¯›·˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ ƒ·ÎÔ‚›ÙÛ·. ∞˘ÙÔ› ¢ÂÚÁ¤ÙËÛ·Ó ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙÔ˘ ‰·ÛοÏÔ˘ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÔÌÔ˘Û›Ԣ Î·È ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ˘ÔÁÚÔÊÈÒÓ Û ¿ÔÚÔ˘˜ ÂÈÌÂÏ›˜ Ì·ıËÙ¤˜. √ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ∑·ÁÔÚ·›Ô˜, ‰¿ÛηÏÔ˜ ÛÙËÓ ¶fiÏË, Ô ÁÓˆÛÙfi˜ ∫ˆÓ. ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë˜, Ô °ÂÒÚÁ. °Î›Î·˜, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô ∫·ÏÏ›ÓÈÎÔ˜, Û ÌÈ· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÚÈ· ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ËÁÂÌfiÓ· Ù˘ ªÔωԂϷ¯›·˜ ∫ˆÓ. ªÔ˘ÚÔ‡˙Ë, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ “ÏÔÁÈfiÙ·ÙÔ”. ∂›Û˘, ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÔÌÔ˘ÛÂ›Ô ÛÔ‡‰·ÛÂ Î·È Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ º›ÏÈÔ˜ πˆ¿ÓÓÔ˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ ‰¿ÛηÏÔ ÙÔ ¡ÈÎfiÏ·Ô ∫·ÛÛ·‚¤ÙË. ΔÔ Û¯ÔÏ›Ô, ·fi ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ¤·˘Û ӷ ‰›ÓÂÈ Ù· ÓÂ˘Ì·ÙÈο ÙÔ˘ ÊÒÙ·, ÂÚȤÂÛ ÛÙËÓ ·‰È·ÊÔÚ›· Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ‰ËÌÔÁÂÚÔÓÙ›·˜. ∞’ ÙÔ 1833 Ù· ‰˘Ô Û¯ÔÏ›· ·ÚÚ¤ÓˆÓ Ù˘ ΈÌfiÔÏ˘, ÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ Î·È ·ÓÒÙÂÚÔ, ÛÙÂÁ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ “∫Ú‹ÙÛÎÂÈÔ” ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ, Ô˘ ¤ÁÈÓ Ì ¯Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ªˆ˘Û‹ ∫Ú‹ÙÛÎË, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿˜.

™ÎÔ˘Ê¿˜, Δ۷οψÊ, •¿ÓıÔ˜ ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ı· ÙÔ ‰ÂȘ ·ÏÏÔ‡ ÛÙËÓ √ÈÎÔ˘Ì¤ÓË, ÙÚÂȘ ¤ÌÔÚÔÈ ·ÏÔ›, Ì ÙËÓ ÈÎÚ‹ ÙÔ˘˜ ÂÌÂÈÚ›·, ÛÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ ÙË ÏÔÁÈ΋ ˘ÔÙ·Á̤ÓÔÈ, Ì ÙfiÏÌË Ó· ÂÚÓÔ‡Ó ∞¯›ÏÏÂÈ· ÛÙËÓ πÛÙÔÚ›·. ∞„‹ÊÈÛ·Ó ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜, Ô˘ Î·È Ë ÌÓ›· ÁÔÓ¿ÙÈ˙ ÁÈ· ÙÔ˘ Ú·ÁÈ¿ ÙÔ ÛËΈÌfi ÙË ÛΤ„Ë Î·È ÙËÓ ·Ó›ÂÚË ÂΛÓË Û˘ÌÌ·¯›· Ì ÎÂÚ·˘ÓfiÏËÎÙË Ì·ÙÈ¿, ÒÛÔ˘ Ó· ÙÔ ÈÛÙ¤„ÂÈ. ∫·È ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ Ì·˜ ÙˆÓ ÛÔÊÒÓ ·ÁÓfiËÛ·Ó ÙË ÁÓÒÌË, ÎÔÈÓfi˜ Ô ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜, ¤‚ÏÂÂ Ë ¿ÚÁËÙ· ı· ‚Ï¿„ÂÈ ÎÈ ·ÎÚ¿ÙËÙÔÈ Â‚›·Û·Ó Î·È ÙȘ ÛÙÈÁ̤˜ ·ÎfiÌË. ªÂ ÙÔ ‰·˘Ïfi Ù˘ §Â˘ÙÂÚÈ¿˜ Ë ˘ÚηÁÈ¿ Ó’ ·Ó¿„ÂÈ, ηıÒ˜ Ù’ ÔÚΛÛÙËηÓ, ÂΛ ÛÙ· Ì·ÎÚÈÓ¿ Ù· ͤӷ ÔÈ ÙÚÂȘ Ì˘ÛÙ·ÁˆÁÔ›, ·Ù¤Ú˜ ÙÔ˘ ∂ÈÎÔÛȤӷ. °È¿ÓÓ˘ ∫. μÔ˘ÏÁ·Ú›‰Ë˜

ΔÔ 1886 ηÙ‰·Ê›ÛÙËÎÂ, ˆ˜ ÂÙÔÈÌfiÚÚÔË, Ë ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÔÌÔ˘Û›Ԣ, Ô˘ ‹Ù·Ó ÎÔÏÏËÙ‹ ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Û Ì ·˘Ùfi Ì ÂÛˆÙÂÚÈ΋ fiÚÙ·, ÛÙÔÓ fiÚÔÊÔ. ¶ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Î·Ù‰¿ÊÈÛË, ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó Ù· ‚È‚Ï›· ÛÙÔ ∫Ú‹ÙÛÎÂÈÔ ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ. ∫·Ù¿ ÙÔ 1920 ·Ó·Î·Ù·Û΢¿ÛÙËÎÂ Ô ‚fiÚÂÈÔ˜ ÙÔ›¯Ô˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î·È Î·Ù¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ¤ÁÈÓ·Ó Î¿ÔȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘. ªÂ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, Ë „˘¯Ú‹ Î·È ·Î·Ù·Ï·‚›ÛÙÈÎË ·fi ÙÔÓ Ôχ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ϤÍË “∂ÏÏËÓÔÌÔ˘Û›Ԕ ÂÈÛÎÈ¿ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “™ÎÔÏÂÈfi ÙÔ˘ ƒ‹Á·”, Ô˘ Ê·Ó¤ÚˆÓ ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· ÙÈÌ‹˜ ÙˆÓ ∑·ÁÔÚÈ·ÓÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ƒ‹Á·, ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô fiÏÔÈ Î¿ÙÈ Â›¯·Ó ·ÎÔ‡ÛÂÈ Î·È ÂÈϤÔÓ ÂͤÊÚ·˙ ÙËÓ ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘˜, Ô˘ Ì·ı‹Ù¢Û ÛÙÔ ÙÔÈÎfi Û¯ÔÏ›Ô. ∞˘Ù‹ ›ӷÈ, Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜, Ë Ï·ÌÚ‹ ÔÚ›· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÔÌÔ˘Û›Ԣ Î·È ÙÔ˘ ÚÈÓ ·’ ·˘Ùfi ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ, ÔÚ›· Î·È ÚÔÛÊÔÚ¿, Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Û Ï‹ÚË ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ˙ÔÊÂÚ‹ ηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ Î·È Ì ÙÔ ÈÔ ˙ÔÊÂÚfi ̤ÏÏÔÓ ÙÔ˘. ΔÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÌÓËÌÂ›Ô ¤¯ÂÈ ÂÁηٷÏÂÈÊı› ÛÙË ÌÔ›Ú· ÙÔ˘, ·Ó˘ÂÚ¿ÛÈÛÙÔ ·fi ÙË ÊıÔÚ¿ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È Ù· ·ÓËÏ‹ ¯Ù˘‹Ì·Ù· ÙˆÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ. √È Û¯ÈṲ̂˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ, Á›ÓÔÓÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ ‚·ıȤ˜. Δ· ͇ÏÈÓ· ·Ú·ı˘ÚfiÊ˘ÏÏ· ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÁˆÓÈ¿ÛÂÈ Î·È ‰ÂÓ ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÛÙÂÁ·Ó¿, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÚÓ¿ ÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· Î·È Ó· Û·›˙Ô˘Ó Ù· Û·Ó›‰È·. ¶ÚfiÂÚÛÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ¤Ó·˜ ÂÈÛΤÙ˘ ηıÒ˜ ·Ó¤‚·ÈÓ ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÛοϷ, ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎÂ, Â˘Ù˘¯Ò˜ ÂÏ·ÊÚ¿, ÁÈ·Ù› ¤Û·Û ¤Ó· ÛηÏÔ¿ÙÈ. √È Í˘ÏÔ‰ÂÛȤ˜ (ÛÂÓ¿˙È·) ¤¯Ô˘Ó Êı·Ú›, fiˆ˜ Î·È Ù· ¤Ù·˘Ú· Ù˘ ÛÎÂ‹˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ıÔ‡Ó. ŸÏÔÈ ÔÈ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ¿ÏϘ ·ÚÌfi‰È˜ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î·›ÓÈÛË ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘. ¶‹Ú·Ó ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ, fi¯È fï˜ ¯Ú‹Ì·Ù·. ∏ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î. ∞ÊÚÔ‰›ÙË ª·Ó›ÓË ÌÔ˘ › fiÙÈ ·fi Ôχ ηÈÚfi ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙ·¯ı› ÚÔÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. £ÂÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù· ¤ÙË 1997-1998, Â› ÚÔ‰ڛ·˜ ¶·Ó·Á. ∫Ô˘ÙÛ·ÊÙ‹, Ë 7Ë ∂ÊÔÚ›· μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ¤Î·Ó ÚÈ˙È΋ ·Ó·Î·›ÓÈÛË Ù˘ ·Ú·Î›ÌÂÓ˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ÙÔ˘ ∞˚-°È¿ÓÓË, Ï·ÎfiÛÙÚˆÛË Ù˘ ·˘Ï‹˜ Î·È Î·Ù·Û΢‹ ÂÚÈ·‡ÏÈÔ˘ ÙÔ›¯Ô˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Â͈ڷ˚ÛÙ› Ô ¯ÒÚÔ˜. ŸÌˆ˜ “ÙÔ Û¯ÔÏÂÈfi ÙÔ˘ ƒ‹Á·” ÂÚÈ̤ÓÂÈ ·ÎfiÌË ÙË ÛÙÔÚÁ‹ Î·È ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜. ™ÙË ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ· ÙÔ˘ ƒ‹Á·, ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ¤¯Ô˘Ó ‰Ôı›, Î·È Î·ÏÒ˜ ‰fiıËηÓ, ÌÂÁ¿Ï· ÔÛ¿ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ™˘Ó‰ÚÈ·ÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘, ÊÈÏÔÙ¤¯ÓËÛË ÚÔÙÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á· Î·È ¿ÏÏ· ¤ÚÁ·. ™ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ·ÙÚ›‰·, ÙË ∑·ÁÔÚ¿, fiÙ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ı· ‰Â›ÍÂÈ ÙÔ ¤ÌÚ·ÎÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘, ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛË ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ, Ô˘ ˘‹ÚÍ ÙËÏ·˘Á‹˜ Ê¿ÚÔ˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·È‰Â›·˜ ÛÙ· ¿Ú·¯Ï· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ‰Ô˘Ï›·˜ Î·È Á·ÏÔ‡¯ËÛ ÙÔÓ ÔÚ·Ì·ÙÈÛÙ‹ Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ì ٷ Ó¿Ì·Ù· Ù˘ ·Ú¯·ÈÔÁÓˆÛ›·˜, Ù˘ ÊÈÏÔ·ÙÚ›·˜ Î·È Ù˘ ·ÚÂÙ‹˜;


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ ∞ÊȤڈ̷: ∏ ªÔ˘ÛÈ΋ Î·È Ë ÂͤÏÈÍ‹ Ù˘

fi ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙˆÓ ∞Ú¯·›ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÛÒ˙ÔÓÙ·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Û ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÙËÚËı› Û ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê·, fiˆ˜ Ë ÚÒÙË ÔÈËÙÈ΋ ˆ‰‹ ÙÔ˘ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ (5Ô˜ ·È. .Ã.), ÌÂÚÈο ̤ÙÚ· ÂÓfi˜ ¯ÔÚÈÎÔ‡ ·fi ÙÔÓ √Ú¤ÛÙË ÙÔ˘ ∂˘ÚÈ›‰Ë (408 .Ã.), ‰‡Ô ‡ÌÓÔÈ ÛÙÔÓ ∞fiÏψӷ, ÙÔ˘ 2Ô˘ .X. ·È., ÙÚÂȘ ‡ÌÓÔÈ ÙÔ˘ ªËÛÔÌ‹‰Ë ·fi ÙËÓ ∫Ú‹ÙË (ÛÙË ªÔ‡Û·, ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ, ÛÙË ¡¤ÌÂÛË), ¤Ó·˜ ÂÈÙ¿ÊÈÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Î›ÏÔ˘ ·fi ÙȘ ΔÚ¿ÏÏÂȘ Ù˘ ª. ∞Û›·˜ (1Ô˜ ·È. Ì.Ã.). ∞fi ·˘Ù¿ Ù· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· Î·È ·˘ıÂÓÙÈο ·Ú¯·›· ΛÌÂÓ· Ì·ı·›ÓÔ˘Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘˜ ıˆڛ·.

T˘ §πΔ™∞™ ¶∞ƒπ™∞∫∏

∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ªÔ˘ÛÈ΋ ‹Ù·Ó ÌÔÓfiʈÓË Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ʈÓËÙÈ΋. ŒÁÚ·Ê·Ó ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ÊıfiÁÁÔ˘˜ Ì ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ·ÏÊ·‚‹ÙÔ˘ (fiÚıÈ·, Ï¿ÁÈ· ‹ ·Ó¿Ô‰·) Î·È Â›¯·Ó ¿Óˆ ·fi 1500 Ù¤ÙÔÈ· ÛËÌ¿‰È·. ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· ‚¤‚·È· ·˘Ùfi ›¯Â ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È Î·ı·ÚfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ· Ó· ÌËÓ ‚ÔËı¿ ÙÔ Ì¿ÙÈ Î·È Ó· ÌËÓ Âȉ¤¯ÂÙ·È ÂͤÏÈÍË. √È ™Î¿Ï˜ (Îϛ̷Θ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ‹Ù·Ó ηÙÈÔ‡Û˜). ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ‹Ù·Ó ÈÔ ÏÔ‡ÛÈ· Û ÙÚfiÔ˘˜ ·fi ÙË ‰È΋ Ì·˜, ·˘ÙÔ› fï˜ ÔÈ ÙÚfiÔÈ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÌÈ· ‚¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÌÔÓ›·. ∏ ϤÍË ·ÚÌÔÓ›· Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿ÌÂ Û˘¯Ó¿ ÛÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜, ÛËÌ·›ÓÂÈ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ ÌÂψ‰›·, ÌÈ· ‰È·‰Ô¯‹ ·fi ÊıfiÁÁÔ˘˜, Ì ڢıÌÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË. √È ÙÚfiÔÈ ·˘ÙÔ› ηıfiÚÈ˙·Ó ÌÔÓ¿¯· ÙËÓ ¤Î‚·ÛË Ù˘ ÌÂψ‰›·˜ Î·È ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ì¤Û· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÎÈÓÂ›Ù·È Ë ÌÂψ‰›· ·˘Ù‹. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ˘ÔÙ¿ÛÛÂÙ·È ·fiÏ˘Ù· ÛÙËÓ Ô›ËÛË. ¢ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÌÔ˘ÛÈ΋ ¯ˆÚ›˜ Ô›ËÛË, Ô‡Ù Ô›ËÛË ¯ˆÚ›˜ ÌÔ˘ÛÈ΋. ¶ÔÈËÙ‹˜ Î·È Û˘Óı¤Ù˘ ‹Ù·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ÚfiÛˆÔ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ›¯Â ÛÎÔfi Ó· ÚÔ‚¿ÏÂÈ ÙÔÓ ÔÈËÙÈÎfi ÏfiÁÔ Î·È Ë ÂÍ¿ÚÙËÛ‹ Ù˘ ·fi ·˘ÙfiÓ Â›Ó·È ·fiÏ˘ÙË. √ Ú˘ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÛÙ›¯Ô˘ ηÓÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ Ú˘ıÌfi Ù˘ ÌÂψ‰›·˜. ŒÙÛÈ ·fi Ù· ÔÈËÙÈο ̤ÙÚ· ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ÌÔ˘ÛÈο. ∏ ÚÒÙË ÌÔÚÊ‹ ÛÙËÓ ¤ÓÙ¯ÓË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È Ô›ËÛË Ô˘ Û˘Ó·-

ÓÙ¿Ì ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙËÓ √ÌËÚÈ΋ Â›Ó·È ÙÔ ¤Ô˜. √È ŒÏÏËÓ˜ ¤ÁÚ·„·Ó ÔÏÏ¿ ÂÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ÂÍÈÛÙÔÚÔ‡Û·Ó ‰fi͘ Î·È ËÚˆÈο ηÙÔÚıÒÌ·Ù· Î·È ¿ÓÙ· Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·Ó ·fi ÙË Ï‡Ú· ‹ ÙËÓ ÎÈı¿Ú·. Δ· ÂÈο ·˘Ù¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ‹Ù·Ó ¤Ó· ›‰Ô˜ ··ÁÁÂÏ›·˜ Ô˘ ¤„ÂÏÓ·Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜ Î·È ÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ›. ÕÏÏÔÙ ÛÂ Û˘ÌfiÛÈ· Î·È ¿ÏÏÔÙ Û Â›ÛËÌÔ˘˜ ¯ÔÚÔ‡˜ ‹ ·ÁÒÓ˜, Ì ÔÌÔʈӛ· ‹ Ì ¤ÎÙ·ÛË ÔÎÙÒ ÊıfiÁÁˆÓ (ÔÎÙ¿‚·). ŒÁÚ·„·Ó Â›Û˘ Î·È Ï˘ÚÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù· ÔÔ›· ÂͤÊÚ·˙·Ó Ù· ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈο Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Î·È ÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹, Î·È ·˘Ù¿ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·Ó Ì ÙËÓ ÎÈı¿Ú· ‹ ÙËÓ Ï‡Ú·. ∏ ÚÒÙË ¶˘ıÈ΋ ø‰‹ ÙÔ˘ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ Â›Ó·È ¤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ï˘ÚÈ΋˜ Ô›ËÛ˘ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ∏ Ï·ÌÚfiÙÂÚË fï˜

ÔÈËÙÈ΋ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ‹Ù·Ó Ë ·ÙÙÈ΋ ÙÚ·Áˆ‰›· Î·È ÎˆÌˆ‰›· ÙÔÓ 5Ô .Ã. ·ÈÒÓ·. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÙÚ·Áˆ‰›· ‹Ù·Ó ¤Ó· ‰Ú¿Ì· ÌÔ˘ÛÈÎfi. Œ„·Ï·Ó Î·È ¯fiÚ¢·Ó Ù· ¯ÔÚÈο. √ ¯ÔÚfi˜ ‹Ù·Ó ÏÈÙfi˜, ¯ˆÚ›˜ ˙‡ÁË, ¯ˆÚ›˜ ÔÚÌ‹, Ôχ Ú˘ıÌÈÎfi˜. √È ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ¯ÂÚÈÒÓ Î·È Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È ÂÍ›ÛÔ˘ ÂÎÊÚ·ÛÙÈο Ì ٷ ‚‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. ΔÔ˘˜ ¯ÔÚÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ófi‰Â˘Â Ô ·˘Ïfi˜. ŸÏ˜ ÔÈ ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÔÌ¤˜ ÛÙËÓ fiÏË Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·Ó ·fi ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Î·È ÔÈ ·Úı¤Ó˜ ¤„·Ï·Ó ‡ÌÓÔ˘˜. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ‹Ù·Ó ηıÈÂڈ̤ÓË ÙfiÛÔ ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ‹ ¶˘ıÈÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ Î·È ÛÙ· ¶·Ó·ı‹Ó·È·. ™ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÚÔ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ‰È·Û¿Ù·È Ë ÂÓfiÙËÙ· Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È Ù˘ Ô›ËÛ˘

Î·È ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÙÔ ‰ÂÍÈÔÙ¯ÓÈÎfi Ó‡̷. ∏ ·˘ÏËÙÈ΋ Î·È ÎÈı·ÚÈÛÙÈ΋ Ù¤¯ÓË. ™Â ·ÓËÁ˘ÚÈΤ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÁÈÓfiÙ·Ó ÌÂÁ¿Ï· ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Î·È ÔÓÔÌ·ÛÙÒÓ ‚ÈÚÙÔ˘fi˙ˆÓ. ΔÔ 586 .Ã. Ô ·˘ÏËÙ‹˜ ™·Îο‰·˜ ıÚÈ¿Ì‚Â˘Û ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ ·›˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÓfiÌÔ (ÓfiÌÔ˜ ‹Ù·Ó ¤Ó· ›‰Ô˜ ÛÔÓ¿Ù·˜ Ì ÚfiÁÚ·ÌÌ·) Ô˘ ÂÚȤÁÚ·Ê ÙËÓ ¿ÏË ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ Ì ÙÔÓ ¢Ú¿ÎÔÓÙ· ¶‡ıˆÓ·. √ ¶˘ı·ÁfiÚ·˜ ˘‹ÚÍ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ıˆÚËÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ Û˘ÛÙËÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Î·È ÂÚ‡ÓËÛ Ì ÙÔ ÌÔÓfi¯ÔÚ‰Ô ÙȘ Ì·ıËÌ·ÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ‰È·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ Îϛ̷η˜ Î·È ¤‚·Ï ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ô ªÂÛ·›ˆÓ·˜ Î·È Ë ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË.

ªÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó· Δ· ÌÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ‹Ù·Ó:

ŒÁ¯ÔÚ‰·: ∏ χڷ Î·È Ë ÎÈı¿Ú· ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ì 4 ¤ÂÈÙ· Ì 7 Î·È Ù¤ÏÔ˜ Ì 18 ¯ÔÚ‰¤˜, Ë ¿Ú· Ô˘ ϤÁÔÓÙ·Ó Î·È ÎÈÓ‡Ú·, Û·Ì‚‡ÎË, ÂÈÁfiÓÂÈÔÓ ‹ „·ÏÙ‹ÚÈ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ¯ÔÚ‰¤˜ Î·È ÙÔ Û¯‹Ì· Ô˘ ›¯Â, Ë ·Ó‰ÔÓÚ›˜ Î·È Ô Ó·‡ÏÔ˜ ¤Á¯ÔÚ‰· Ì ‚Ú·¯›ÔÓ· (›‰Ô˜ Ï·Ô‡ÙÔ˘). ¶Ó¢ÛÙ¿: ¢È¿ÊÔÚ· ›‰Ë ·˘ÏÔ‡ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ‰ÈÏ‹ ‹ ÌÔÓ‹ ÁψÛÛ›‰·, Ë Û‡ÚÈÁÍ, Ô ·˘Ïfi˜ ÙÔ˘ ¶¿Ó·, Ë Û¿ÏÈÁÍ, Ë ‡‰Ú·˘ÏȘ. ∫ÚÔ˘ÛÙ¿: Δ‡Ì·Ó·, ·̂·Ï·, Û‹ÛÙÚ·, ÎÚfiÙ·Ï·. ∏ χڷ Ì ÙÔ ÏÂÙfi Ù˘ ‹¯Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÔ ÁÈ· ÙË Ï·ÙÚ›· ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ, ÂÓÒ Ô ·˘Ïfi˜ ‹Ù·Ó fiÚÁ·ÓÔ ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘ Î·È ÂͤÊÚ·˙ ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ ¿ıÔ˘˜. Δ· ‰‡Ô ·˘Ù¿ fiÚÁ·Ó· Ì ÙÔÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ›¯·Ó ÌÂÁ¿ÏË ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ‹ıÔ˘˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. √È ŒÏÏËÓ˜ ¤‰ÈÓ·Ó ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û ÌÈ· ı·˘Ì·ÙÔ˘ÚÁfi ‰‡Ó·ÌË Ì¤Û· ÛÙËÓ „˘¯‹. √ ¶Ï¿ÙˆÓ Î·È Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· ·Ó¤Ù˘Í·Ó ÙË ıˆڛ· Ù˘ Â›‰Ú·Û˘ Ô˘ ÂÍ·ÛΛ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÙ· ¿ıË Î·È ÙËÓ ËıÈ΋. •Â¯ÒÚÈÛ·Ó ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô˘ ÂÎÊ˘Ï›˙ÂÈ Ù· ‹ıË ·fi ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô˘ ·Ó˘„ÒÓÂÈ ÙËÓ „˘¯‹. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ›¯Â ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ Î·È ıˆÚ›ÙÔ Û·Ó Ì¤ÛÔ ··Ú·›ÙËÙÔ ÁÈ· ÙËÓ ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∏ ıˆڛ· ÙÔ˘ ‹ıÔ˘˜ Â›Ó·È ÛˆÛÙ‹ Î·È ÌÔÚ› Î·È ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜ ·ÎfiÌ· Ó· Ì·˜ ‰È‰¿ÍÂÈ ÔÏÏ¿.

“∞Ó·‰ÚÔ̤˜ - ηËÌÔ› - ÂÍÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂȘ” ÛÙË Ó¤· ¤Î‰ÔÛË

∫È‚ˆÙfi˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ ÙÔ˘ ∫. §È¿Ë √ ∫ÒÛÙ·˜ §È¿˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È ·ÍÈfiÏÔÁÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¿Óˆ ÛÙË Ï·ÔÁÚ·Ê›· Î·È ÙË Ï·˚΋ ·Ú¿‰ÔÛË, ÙË ÏÔÁÔÙ¯ӛ· Î·È ÙË ÁψÛÛÔÏÔÁ›·, ÙÈÌË̤ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÁÎ҉˜ fiÓËÌ¿ ÙÔ˘ “ΔÔ ÁψÛÛÈÎfi ȉ›ˆÌ· ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘” Ì ÙÔ μÚ·‚Â›Ô Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ Î·È Ù˘ °ÏˆÛÛÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Â›Û˘ ÁÓˆÛÙfi˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ·Á¿Ë ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. ¶ÚÔ˚fiÓ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ȉȷ›ÙÂÚ˘ ·Á¿˘ Â›Ó·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô “¶‹ÏÈÔ ·Ó·‰ÚÔ̤˜ - ηËÌÔ› ÂÍÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂȘ” , Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ Û ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· ηϷ›ÛıËÙË, ÈÏÔ˘ÛÙÚ·ÛÈfiÓ ¤Î‰ÔÛË ÁÂÌ¿ÙË ·fi ÙÔÈÎfi, ËÏÈÔÚ›ÙÈÎÔ ¯ÚÒÌ·. ª¤Û· ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ˙ˆÓÙ·ÓÂ‡Ô˘Ó Ë ÓÙfiÈ·, Ï·˚΋ Ù¤¯ÓË, Ë ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Î·È Ù· ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘, Ù· ·˙¿ÚÈ· Î·È ÔÈ ‚Ú‡Û˜, Ù· ¤ÙÚÈÓ· ÁÂʇÚÈ· Î·È Ù· ηÏÓÙÂÚ›ÌÈ· ÙÔ˘, Ù· Ï·˚ο ‰ÚÒÌÂÓ·, Ù· ‹ıË Î·È ¤ıÈÌ¿ ÙÔ˘, ηıÒ˜ Â›Û˘ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÈ ·ÓıÚÒÈÓ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÛÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ¶‹ÏÈÔ, Ë ı¤ÛË Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜, ÔÈ ÓÙfiȘ, Ï·˚Τ˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ Î·È Ù· ¤ıÈÌ· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÁÈÔÚÙÒÓ, ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. ΔÔ ¶‹ÏÈÔ ÁÈ· ÙÔ §È¿Ë Â›Ó·È Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË ÎÈ‚ˆÙfi˜ Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛ‹˜ Ì·˜. ΔÔ ¶‹ÏÈÔ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÁڷʤ· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ˙ˆÓÙ·Ófi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜, Ô˘ fiÏÔÈ Ì·˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ÙÔÓ ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘ÌÂ, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ¿Û‚ÂÛÙË ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ‰¿‰· ÎÈ ·˘Ùfi ı· ÙÔ

31

ªÔ˘ÛÈ΋ ‚Ú·‰È¿ Ì ªÂϛӷ ∞ÛÏ·Ó›‰Ô˘

∞Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰·: ∏ ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÛÙËÓ Ô›ËÛË

¶∂ª¶Δ∏ 25 ª∞ƒΔπ√À 2010

οÓÔ˘Ì ·Ó ‚ÔËı‹ÛÔ˘ÌÂ, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ·Ô¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÔ‡Ó ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÔÈÎÈÛÌÔ› ÙÔ˘ Î·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ·Ó·‚ÈÒÓÔ˘Ó Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Ù· ÓÙfiÈ· ‹ıË Î·È Ù· ¤ıÈÌ¿ ÙÔ˘. √ §È¿˘ ·ÊÔ˘ÁÎÚ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÛÊ˘ÁÌfi ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÂÈϤÔÓ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ·Ï·ÈÒÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘, Ô˘ ÙÒÚ· ¤¯Ô˘Ó Âı¿ÓÂÈ Î·È ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ ÎÂϿˉÈÛÌ· ÙˆÓ Ô˘ÏÈÒÓ ÙÔ˘, ÙÔ ÈÎÚfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÂÓfi˜ ÂÏÈÒÓ·, ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô˘ ÍÂˉ¿ ·fi ¤Ó· ÎÏ·Ú›ÓÔ, ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Î·È ¤Ó· οÛÙÚÔ ÙÔ˘ fi¯È fï˜ Ì ÙË ÛÙÂÁÓ‹ ÁÏÒÛÛ· ÂÓfi˜ ·ÏÔ‡ ηٷÁڷʤ·. ∏ ¤Ó· ÙÔ˘ §È¿Ë Â›Ó·È ‚·ıÈ¿ ‚Ô˘ÙËÁ̤ÓË ÛÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘, ηıÒ˜ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ fiÏ· fiÛ· ÂΛÓÔ˜ ¤ÓȈÛ fiÙ·Ó ‹Úı Û Â·Ê‹ Ì·˙› ÙÔ˘˜. ∞Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ÙÔ ÔÁÎ҉˜ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· ¿Óˆ ÛÙË Ï·˚΋, ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË ·Ú¿‰ÔÛË, ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ‚È‚Ï›Ô, ÙÔÓ Î·ıÈÛÙ¿ Â¿ÍÈÔ ıÂÌ·ÙÔʇϷο Ù˘. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¯ÚˆÛÙ¿Ì ے ·˘Ùfi ÙÔÓ ¿ÔÎÓÔ ÂÚÁ¿ÙË ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ÙfiÛ· ¤¯ÂÈ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ Ï·˚΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ Ì·ÁÈÎÔ‡ Ì·˜ ‚Ô˘ÓÔ‡, ›ӷÈ, ÂÎÙfi˜ ·fi ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛ‹ Ù˘, Ë ˘fiÛ¯ÂÛË ˆ˜ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ı· Û¿ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÔÌÊ¿ÏÈÔ ÏÒÚÔ Ô˘ Ì·˜ ‰¤ÓÂÈ Ì·˙› Ù˘, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙË ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ Ì·˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿. ª¿ÁÈ· ªÔÓÙ˙ÒÚÏÔ˘

™Δ∏ “¡˘¯Ùˆ‰›·” ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ë ªÂϛӷ ∞ÛÏ·Ó›‰Ô˘. ª¤Û· ·fi ‰˘Ó·Ù¤˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘, fiˆ˜ Ì ÙÔ˘˜ °ÈÒÚÁÔ ¡Ù·Ï¿Ú·, ∂Ï¢ıÂÚ›· ∞Ú‚·ÓÈÙ¿ÎË, ¢‹ÌËÙÚ· °·Ï¿ÓË, °Ï˘ÎÂÚ›·, ∫ÒÛÙ· ª·Î‰fiÓ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ì¤Û· ·fi ÙË ‰È΋ Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋ ÔÚ›· ÙfiÛÔ ÛÙË ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›· fiÛÔ Î·È ÛÙȘ ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ-·ÔÎ¿Ï˘„Ë ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÛÙÔ Ï·˚Îfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È. Ÿˆ˜ Ë ›‰È· Û˘¯Ó¿ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ Ï·˚Îfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È Â›Ó·È Ô ¿ÍÔÓ¿˜ Ù˘ Î·È ÚÔÛ·ı› Ó· ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ¿ÓÙ· Á‡Úˆ ·fi ·˘ÙfiÓ. ΔÔ ÊÂÙÈÓfi ¯ÂÈÌÒÓ· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ °Ï˘ÎÂÚ›·, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÚÈԉ‡ÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÌÈ· Ì·ÁÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ‰˘Ô ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜. ŒÓ· ÌÔ˘ÛÈÎfi Ù·Í›‰È Ì ÙËÓ Í¯ˆÚÈÛÙ‹, ·ÈÛı·ÓÙÈ΋ ʈӋ Ù˘ ªÂϛӷ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‚ÈÚÙÔ˘fi˙Ô˘˜ ∞ÓÙÚ¤· ∫·Ú·ÓÙ›ÓË ÛÙÔ ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ Î·È ª·ÓfiÏË ∞Ó‰ÚÔ˘Ïȉ¿ÎË ÛÙËÓ ÎÈı¿Ú·.

√ ÂÔÚÙ·ÛÌfi˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÂÂÙ›Ԣ Û ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›· ¡. πˆÓ›·˜ ª∂°∞§∏ ÂÈÙ˘¯›· ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ-

Τ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ 5Ô Î·È 11Ô ¢.™. ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘ 1821. ª¤Û· ·fi ¤Ó· ı·ÙÚÈÎfi ‰ÚÒÌÂÓÔ Ì ‰È·ÏfiÁÔ˘˜, ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ¯ÔÚÔ‡˜ ÔÈ ÌÈÎÚÔ› Ì·ıËÙ¤˜ ¤Î·Ó·Ó ·Ó·‰ÚÔÌ‹ Û fiÏË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘. ºÔÚÒÓÙ·˜ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÛÙÔϤ˜ ÙÔ˘ ∞ÁÒÓ· ÙÔ˘ ’21 ÂÓÙ˘ˆÛ›·Û·Ó Ì ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ‚›ÓÙÂÔ Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙÔ˘˜ ∫ȯ¿ÎË ¶ËÓÂÏfiË Î·È ¶Ôχ˙Ô ∞ÔÛÙfiÏË, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ ·fi ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ ™. ™·ÓÔ˘‰¿ÎË “¶¤ÙÚÈÓ· ÃÚfiÓÈ·” ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ÂÈÎfiÓ˜ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ πÛÙÔÚ›· Î·È ÙÔ˘˜ ‹Úˆ¤˜ Ù˘, ·ÓÙÚ‡ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙȘ Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ ˙ÂÛÙfi ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ‹Ù·Ó Ë ÂÈ‚Ú¿‚¢ÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ù˘ ™Δ1 Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 5Ô˘ ¢.™. Û¯ÔÏ›Ԣ Î·È Ù˘ ™Δ’ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 11Ô˘ ¢.™. Û¯ÔÏ›Ԣ, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÙˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ ·˘ÙÒÓ ΔÛÔÔ˘Ú›‰Ô˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ Î·È ª¿ÓÔ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˘ Ô˘ ›¯·Ó ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘.

¶·Û¯·ÏÈÓ‹ ÁÈÔÚÙ‹ ÛÙÔ Pantheon Plaza Δ√ ¶¿Û¯· ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Î·È ÙÔ Pantheon Plaza ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ì ¤Ó· ÚˆÙfiÙ˘Ô ∞˘ÁÔ¯ˆÚÈfi! ÃÚÒÌ·, ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈΘ Ì˘Úˆ‰È¤˜ Î·È ·Û¯·ÏÈÓ‹ ·‡Ú· Á¤ÌÈÛ·Ó ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Pantheon Plaza! ∞fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 26 ª·ÚÙ›Ô˘ ¤ˆ˜ ÙÔ ª. ™¿‚‚·ÙÔ 3 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÂÎÏ‹ÍÂȘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜! Δ· ·È‰È¿ ı· ÍÂÙÚÂÏ·ıÔ‡Ó Ì ÙÔ “∞˘ÁfiÛÈÙÔ” Î·È ÙÔ “ªÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡” . ¶·Û¯·ÏÈÓ¤˜ ηٷÛ΢¤˜, ·Ú·Ì‡ıÈ·, ÁÏ˘Î›ÛÌ·Ù· Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ı· οÓÔ˘Ó ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ Pantheon Plaza ·Í¤¯·ÛÙË. ∞ÎfiÌË, ÛÙËÓ “∞ÁÔÚ¿ ∞˘ÁÔ¯ˆÚÈÔ‡” Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ∫·ÏÏÈÁ‡ÛȘ, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Á¢ÛÙÈΤ˜ ‰ÔÎÈ̤˜ ÂÓÙ·ÓfiÛÙÈÌˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÏÈ¯Ô˘‰ÈÒÓ. ΔÔ Î·Ï¿ıÈ ÙÔ˘ ÊÙˆ¯Ô‡ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙËı› ¤Íˆ ·fi ÙËÓ “∞ÁÔÚ¿ ∞˘ÁÔ¯ˆÚÈÔ‡” Î·È ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÙÚfiÊÈÌ· Î·È ÚÔ‡¯·. √È ¶ÚfiÛÎÔÔÈ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ı· ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ó fiÏÔ ÙÔ ˘ÏÈÎfi ÛÙÔÓ “√ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜” ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ §·ÚÈÛ·›ˆÓ, ÂÓÒ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Î·È ÙÔ ÂȉÈÎfi ÎÔ˘Ù› ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÍËÚ¿˜ ÙÚÔÊ‹˜ Î·È ·È¯ÓȉÈÒÓ ÙÔ˘ ∂Ú˘ıÚÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡.

¡¤Ô ¢.™. Ù˘ “¡¤·˜ ∑ˆ‹˜” Δ√ ÓÂÔÂÎÏÂÁ¤Ó ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ô˘ ÚԤ΢„ ·fi ÙȘ ·Ú¯·ÈÚÂۛ˜ Ù˘ 21˘ ª·ÚÙ›Ô˘ Û˘ÓÂÛÙ‹ıË Û ÛÒÌ· ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜: ¶Úfi‰ÚÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ ª›¯·˜, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫fiÏÏÈ·˜, ÁÂÓ. ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ŸÏÁ· ∫fi·ÓÔ˘, Ù·Ì›·˜ ™Ù˘ÏÈ·Ófi˜ ÷Ù˙ËÛÙ·Ì·Ù›Ô˘, ¤ÊÔÚÔ˜ ÂΉÚÔÌÒÓ ΔËϤ̷¯Ô˜ §Ô˘Ú¿Î˘, ¤ÊÔÚÔ˜ ‰ËÌ. Û¯¤ÛÂˆÓ ∂ϤÓË ΔÛ¿ÙÛÔ˘, ¤ÊÔÚÔ˜ ÍÂÓÒÓÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∂ÙÂÚ›‰Ë˜.


32

¶∂ª¶Δ∏ 25 ª∞ƒΔπ√À 2010


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 33

¶∂ª¶Δ∏ 25 ª∞ƒΔπ√À 2010

K§EI™IMO TH™ 24H™ ª∞ƒΔπ√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

2.062,94

0,78

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ AEGEAN ∞∂ ALAPIS ∞μ∂∂(∫√) ALPHA BANK ∞∂(∫√) COCA COLA EEE (∫√) EUROBANK PROPERTIES FOLLI - FOLLIE ∞.μ.∂.∂.(∫O) FORTHNET AE(∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞∂(∫√) FRIGOGLASS ∞.∂.(∫√) GENIKI BANK (∫√) INTRALOT (∫√) J&P ∞μ∞• ∞∂ ∂ƒ°√§∏¶Δπ∫∏ Δ√Àƒ.∂ª¶.μπ√ª.√π∫. À§π∫.(∫√) JUMBO ∞.∂.(∫√) LAMDA DEVELOPMENT S.A.(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD S & B μπ√ª∏Ã∞¡π∫∞ √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) SPRIDER STORES ∞.∂. ∞¡∂∫ ∞∂(∫√) ∞¡∂∫ ∞∂(¶√) ∞¡∂∫ ∞∂(¶√) ∞Δ∂ μ∞¡∫ μπ√Ã∞§∫√ ∂μ.Ã∞§∫√À & ∞§√Àª(∫∞) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ °ƒ. ™∞ƒ∞¡Δ∏™ ∞μ∂∂(∫√) ¢/∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §∞ª¶ƒ∞∫∏(∫√) ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂ ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√) ∂§μ∞§ ∞∂(∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ ∞∂(∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ ∞∂(∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ ∞∂ (∫√) ∂Δ. À¢ƒ∂À™∂ø™ & ∞¶√Ã∂ÀΔ.(∫√) ∂Δ∞πƒ∂π∞ À¢ƒ∂À™∂ø™ ∫∞π ∞¶√Ã∂Δ∂À™∂ø™ £∂™/¡π∫∏™ ∞∂ π∞™ø ∞.∂.(∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ ∂∞∂(∫√) π¡Δƒ∞∫√ª ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ∫∞Δ. ∞º√ƒ√§√°∏Δø¡ ∂π¢ø¡ ∞∂(∫√) ª∂Δ∫∞ ∞∂(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(¶√) ª√Δ√ƒ √π§ ∂§§∞™ ª¶∞ª¶∏™ μøμ√™ ¢π∂£¡∏™ Δ∂áπ∫∏ ªÀΔπ§∏¡∞π√™ ∞∂ √ªπ§√™ ∂¶πÃ(∫√) √§¶ ∞∂ √¶∞¶ ∞∂ √ƒ°.Δ∏§∂/¡πø¡ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√) √ƒ°∞¡π™ª√™ §πª∂¡√™ £∂™™∞§√¡π∫∏™ ¶§∞π™π√ COMPUTERS A.E.(∫√) ™π¢∂¡√ƒ ∞.∂.(∫√) ™ø§∏¡√Àƒ°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√À ∞∂(∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ ∂§§∞¢√™ ∞Δ∂ Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ ∞μ∂Δ∂ ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(∫√) ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(¶√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∂FG EUROBANK A.E.(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∫À¶ƒ√À (∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ¶∂πƒ∞πø™ ∞.∂(∫√) À°∂π∞ ¢π∞°¡ø™Δπ∫√ £∂ƒ∞¶∂ÀΔπ∫√ ∫∂¡Δƒ√ ∞£∏¡ø¡ AE Ã∞§∫√ƒ ∞∂ (¶ƒø∏¡ μ∂∫Δøƒ)(∫∞)

3,39 0,43 6,94 20,98 7,45 16 1,06 9,13 9 0,63 3,35 2,12 7,29 4,88 1,75 2,01 4,7 0,71 0,51 2,4 1,4 1,55 4,13 5,3 4,71 1,62 13,72 14,8 1,29 4,28 8,44 6,3 5,97 3,92 3,38 1,2 0,99 6,21 10,52 0,88 0,74 10,17 3,86 4,98 13,89 16,46 9,08 13,5 5 3,66 1,32 3,75 5,26 18,73 13,09 6,39 4,68 6,33 1,39 1,12

-0,88 6220 -2,27 15500201 1,76 1584374 4,80 256404 0,40 6628 2,43 7296 6,00 1161623 0,55 7642 0,00 38319 1,61 370803 0,00 157822 0,95 15189 1,25 180049 -1,41 1112 3,55 2599145 2,03 1765172 0,43 1357 -4,05 54746 -1,92 133829 0,00 0 0,00 0 -1,27 739325 5,09 103499 0,19 79407 2,39 30706 1,25 6862 -2,00 809557 -0,14 2156587 -7,86 9312 0,23 153271 0,72 97128 1,12 154839 -1,97 8407 -0,25 20587 -1,17 10832 0,00 15228 -1,00 110846 -0,32 1770 -0,10 32648 0,00 220333 -1,33 18140 0,00 96605 -1,03 85689 1,84 332119 -0,79 1417 -0,12 555262 -0,98 586927 0,00 2344 -0,60 425 -2,92 70166 2,33 50752 -0,53 209164 0,00 420312 2,41 85113 -0,53 21 0,63 891647 0,86 1019254 0,48 629436 -2,80 85357 -1,75 10875

3,38 0,41 6,84 20 7,41 15,63 0,99 9 9 0,62 3,32 2,06 7,2 4,84 1,7 1,99 4,65 0,71 0,51 2,4 1,4 1,55 4 5,17 4,61 1,59 13,47 14,8 1,29 4,23 8,31 6,26 5,94 3,9 3,3 1,19 0,99 6,04 10,45 0,85 0,73 10,17 3,84 4,93 13,82 16,21 9,04 13,35 5 3,65 1,28 3,75 5,22 18,39 12,3 6,34 4,62 6,31 1,39 1,11

3,44 0,44 7,07 21 7,59 16,39 1,08 9,7 9,1 0,64 3,41 2,14 7,31 4,98 1,77 2,04 4,71 0,75 0,53 2,4 1,4 1,6 4,17 5,33 4,73 1,64 13,9 15,29 1,35 4,31 8,52 6,38 6,12 3,98 3,53 1,22 1,02 6,21 10,68 0,89 0,75 10,32 3,93 5,08 14 16,71 9,24 13,89 5 3,8 1,34 3,85 5,3 19,1 13,09 6,55 4,73 6,49 1,45 1,15

1,37 0,85 0,61 1,79 0,77 0,66 0,63 0,34 0,72 1,18 4,13 0,97 0,8 1,32 7,56 1,3 1,08 0,51 1,72 0,81 0,4 2,54 4,4 0,97 2,17 0,56 2,32 0,36 0,87 0,71 1,35 1,15 0,99 3,05 0,32 0,57 0,4 1,12

1,4 0,85 0,66 1,88 0,77 0,71 0,66 0,34 0,74 1,18 4,53 1,05 0,81 1,32 7,64 1,38 1,14 0,54 1,8 0,84 0,4 2,84 4,4 0,97 2,21 0,58 2,32 0,4 0,88 0,72 1,41 1,19 1,02 3,19 0,33 0,59 0,4 1,17

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALPHA TRUST ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à ALSINCO A.E ∂π¢ø¡ ∂¡¢À™∏™ -À¶√¢∏™∏™ (∫√) ASPIS BANK ∞¡.Δƒ∞¶∂∑π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ AUTOHELLAS ∞.∂.(∫√) BYTE COMPUTER ∞μ∂∂(∫√) CENTRIC MULTIMEDIA ∞∂ CYCLON ∂§§∞™ ∞∂ DIONIC ∞∂μ∂ EURODRIP ∞.μ.∂.°.∂.(∫√) EUROLINE AEEX (KO) EUROMEDICA ∞.∂.¶∞ƒ√Ã∏™ π∞Δƒπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ F.G EUROPE ∞∂ (∫√) F.H.L ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ª&° ∞μ∂∂(∫√) FASHION BOX ∂§§∞™ ∞∂ FLEXOPACK AEBEP(∫√) INFOQUEST ∞∂μ∂(∫√) INFORM ¶.§À∫√™(∫√) INTRAKAT ∞∂ KLEEMAN HELLAS A.B.E.E(∫√) LAVIPHARM ∞∂(∫√) LOGISMOS ∞∂ MEDICON HELLAS ∞.∂. MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP MEVACO ª∂Δ∞§§√Àƒ°π∫∏ (∫√) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ NEWSPHONE HELLAS SA NEXANS ∂§§∞™ ∞¡.μπ√ª.∂Δ.(∫√) NUTRIART A.B.E.E. PASAL ∞.∂. ∞¡∞¶ΔÀ•∂ø™ ∞∫π¡∏Δø¡ PROFILE ∞∂μ∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂ REDS AE (KO) REVOIL ∞∂ RILKEN μπ√ª. ∫∞§§À¡Δπ∫ø¡(∫√) SATO ∞∂(∫O) SCIENS ¢π∂£¡∏™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞.∂∫O) SPACE ∂§§∞™ ∞.∂.(∫√) TRASTOR ∞∂∂¶

1,39 0,85 0,62 1,88 0,77 0,68 0,64 0,34 0,73 1,18 4,14 1,05 0,8 1,32 7,64 1,31 1,08 0,51 1,76 0,82 0,4 2,54 4,4 0,97 2,21 0,56 2,32 0,36 0,87 0,71 1,37 1,18 1,01 3,09 0,33 0,58 0,4 1,15

2,96 -5,56 -4,62 -0,53 -1,28 -1,45 -1,54 0,00 0,00 0,00 0,24 2,94 -1,24 0,00 0,13 -1,50 0,00 -1,92 -2,22 1,24 0,00 -9,93 0,00 0,00 0,46 -5,09 -7,20 -2,70 -3,33 -4,05 0,00 -0,84 2,02 6,55 3,13 0,00 0,00 1,77

1781 10 254665 2585 50 109710 2403 13030 10678 0 86805 355 2585 0 4800 8780 1420 49673 720 13662 0 160 0 0 19126 10000 100 7184 7405 10450 130040 942 6001 10954 8130 1855 0 3536

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø VELL GROUP ∞.∂ YALCO-∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ∞∂(∫∞) ∞. S COMPANY ∂ª¶√ƒπ∫∏ -μπ√ª. ∂Δ.-∏/À (∫√) ∞°ƒ.√π∫√™ ™¶Àƒ√À(∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂Ã(∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ μπ√ª. •À§√À ∞.∂.(∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ ∞μ∂∂(∫√) ∞§√ÀªÀ§ μπ√ª. ∞§√Àªπ¡π√À (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂ ∞ƒΔ√μπ√ª/¡π∞ ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™(∫O) ∞Δ∂ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∞∂ ∞Δ§∞¡Δπ∫ ™√À¶∂ƒª∞ƒ∫∂Δ ∞.∂. (KO) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√) ∞º√π Ã.∫√ƒ¢∂§§√À ∞∂μ∂(∫∞) ∞Ã√¡ ∞.∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ ∞μ∂¶∂ ∞∂(∫√) μ∞ƒ¢∞™ ∞∂μ∂∂ μπ√∫∞ƒ¶∂Δ ∞.∂ (∫√) μπ™ ∞∂(∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS A.E.(KO) °∞§∞•π¢π £∞§∞™™π∂™ ∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ (KO) °∂¡.∂ª¶√ƒπ√À & μπ√ª/¡π∞™(∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ ª∂™πΔ∂™ ∞™º∞§π™∂ø¡ ∞∂ ¢∞´√™ ¶§∞™Δπ∫∞ ∞μ∂∂(∫√) ¢π∞™ ∞∂∂Ã(∫O) ¢π∞™ πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ABEE(∫√) ¢π∂£¡∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∞∂∂Ã(∫O) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.∂.(∫√) ¢√Àƒ√™ ∞∂(∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ ¶∞¶∞¶∞¡∞°πøΔ√À ∞μ∂∂∞ (∫√) ∂.¶∞πƒ∏™ ∞μ∂∂ ¶§∞™Δπ∫ø¡(∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ ∞μ∂∂(∫√) ∂∫¢√Δπ∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §πμ∞¡∏ ∂∫Δ∂ƒ ∞∂(∫√) ∂§. ¢. ª√À∑∞∫∏™(∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ ∞∂μ∂(∫√) ∂§μ∂ - ∂¡¢Àª∞Δø¡ ∞∂(∫√) ∂§°∂∫∞ ∞.∂.(∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ ∞.∂.(∫√) ∂§π¡√π§ ∂§§∏¡π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ ¶∂Δƒ∂§∞πø¡ ∞∂ ∂§§.μπ√ª.∑∞Ã∞ƒ∏™ ∞∂(∫∞) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞(∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞(∫O) ∂§Δ√¡ ∞∂μ∂.(∫O) ∂§Δƒ∞∫ ∞∂(∫O) ∂§ºπ∫√(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∂π™∞°.¢πΔƒ√Ãø¡ & ª∏Ã∞¡ø¡ £∞§∞™™∏™ ∞.∂.∂ ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∏Ã√À ∫∞π ∂π∫√¡∞™ ∞∂ ∂Δ∂ª ∞∂(∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂°∞(∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π ™Àªμ√À§√π Δ∂á√§√°π∞™ ∫∞π ∞¡∞¶ΔÀ•∏™ ∞∂ ∑∞ª¶∞ ∞∂(∫∞) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ ∞.∂. (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ ∞.∂-μπ√ª.ª∞ƒ(∫√) π§À¢∞ ∞∂ πª¶∂ƒπ√ ∞ƒ°ø ∞.M.∂(∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞Δ∂¡∂(∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞Δ∂¡∂(¶√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ ∞∂(∫√) πãÀ√Δƒ√ºπ∞ ™∂§√¡Δ∞ ∞∂°∂(∫√) ∫.∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ & Àπ√π ∞∂μ∂(∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ∞.∂. ∂∫¢√™∂π™(∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ BIOM.& •∂¡√¢/∫∂™ ∂¶πÃ.∞.∂. (∫√) ∫§ª ∞∂ ∫√ƒƒ∂™ ∞.∂ ∫ƒ∂.∫∞ ∞∂(∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª ∞μ∂∂(∫√) ∫ƒπ ∫ƒπ ∞μ∂∂ ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ ∞.∂.(∫√) ∫À§π¡¢ƒ√ª. ∫.™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√À(∫O) ∫À§π¡¢ƒ√ªÀ§√™ §√À§∏(∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ ª.∫.¡. ∞.∂.(∫√) §∞¡∞∫∞ª ∞∂(∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ ∞∂(∫O) ª∞ƒ∞∫ ∞μ∂∂ ªπG R∂∞L ∂SΔ∞Δ∂ ∞.∂. ªπ¡∂ƒμ∞ ∞º√π π&μ §∞¢∂¡∏™ (∫∞) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ ∞∂(∫√) ªÀ§√π ∫∂¶∂¡√À ¡.μ∞ƒμ∂ƒ∏™ -MODA BAGNO ∞∂(∫√) ¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(∫A) ¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(¶∞) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∞.∂.(∫√) ¡∂øƒπ√¡ ∞.∂. (∫√) ¡∏ƒ∂À™ πã/°∂π∂™ Ãπ√À ∞∂.(∫√) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ ∞∂μ∂ DFH SA (∫√) √ªπ§. π¡Δ∂∞§ ∞μ∂∂ ¢∂ & ™π∞(∫√) ¶. ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ∞∂μ∂(∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∞μ∂(∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂.(∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ ∞μ∂∂(∫O) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.μ.∂.∂.(∫√) ™∂§ª∞¡(∫√) ™π¢∏ƒ∂ª¶√ƒπ∫∏ ª∞∫∂¢√¡π∞™ ∞∂ ™Δ∂§π√™ ∫∞¡∞∫∏™ ∞μ∂∂ ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ ∞∂μ∂(∫√) ™ø§.§.Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒ√ºπ§ ∞E(∫∞) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ ∞∂(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∞ΔΔπ∫∏™(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∂§§∞¢√™(∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ(∫√) Ã∞π¢∂ª∂¡√™(∫√)

0,57 0,35 0,71 0,54 1,92 0,55 0,37 0,85 1,11 0,83 1,22 0,75 1,54 0,3 0,55 0,81 0,52 0,83 1,17 1,17 0,36 0,34 0,8 7,12 0,62 1,58 0,84 1,37 1,2 0,44 0,84 0,64 0,5 0,78 0,4 0,45 1,03 0,77 1,42 2,13 0,87 1,32 0,34 0,54 2,89 0,71 1,51 0,33 0,7 0,59 0,58 2,81 10,4 1,78 0,59 1,35 0,51 0,51 0,57 0,8 0,54 0,31 5 1,23 1,72 5,99 0,83 6,11 1,39 0,64 2,7 1,72 0,48 0,6 0,57 0,39 4 1,3 0,73 0,79 0,5 0,61 0,54 1,41 0,56 0,76 0,58 0,54 0,84 3,1 1,06 2,75 0,72 3,42 0,67 1,13 1,55 0,96 0,46 0,5 4,2 1,3 43,77 0,41 0,88

-1,72 2,94 0,00 0,00 3,23 10,00 -2,63 -1,16 -0,89 5,06 0,00 -3,85 0,00 0,00 -1,79 0,00 -1,89 9,21 0,00 -4,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1,64 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,03 -3,85 0,00 -4,76 -2,17 6,19 -1,28 0,00 -1,84 0,00 2,33 3,03 -1,82 -0,35 -8,97 -3,82 0,00 -1,41 -1,67 1,75 -0,71 0,00 0,57 -1,67 1,50 2,00 4,08 0,00 0,00 -1,82 0,00 1,83 0,82 -1,15 -0,17 1,22 5,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,45 0,00 0,00 0,00 0,00 2,82 0,00 0,00 -1,61 0,00 0,00 1,82 5,56 0,00 3,85 2,44 0,00 0,95 -1,43 -1,37 0,00 -1,47 -4,24 3,33 -2,04 0,00 6,38 0,00 -1,52 3,67 0,00 2,33

7200 6129 1000 2670 851 1349 5123 970 770 1980 2154 2640 0 15350 6904 0 1535 7882 0 1386 1800 44150 165738 0 14000 500 0 0 0 0 1830 3933 1980 4063 240 9870 10555 1212 5070 1710 10092 3830 100 7890 1800 4652 3280 100 53140 2270 1071855 61070 87 703 2000 326960 1425 509 0 5810 14966 85220 590 170 13521 1629 1380 2 1638 0 0 700 1500 1230 6478 0 1225 0 500 0 0 2750 0 0 480 1484496 33866 70 243 0 27935 113149 9429 0 14380 3825 1139 1799 0 50 1623 13722 13570 0 34

0,55 0,34 0,71 0,5 1,88 0,5 0,37 0,84 1,11 0,81 1,2 0,74 1,54 0,29 0,55 0,81 0,48 0,78 1,17 1,1 0,36 0,33 0,76 7,12 0,62 1,58 0,84 1,37 1,2 0,44 0,77 0,64 0,47 0,72 0,4 0,44 0,92 0,77 1,42 2,08 0,84 1,25 0,34 0,54 2,75 0,71 1,5 0,33 0,69 0,57 0,55 2,81 10,4 1,73 0,59 1,32 0,47 0,5 0,57 0,77 0,54 0,31 4,91 1,15 1,71 5,96 0,81 6,11 1,32 0,64 2,7 1,72 0,48 0,57 0,52 0,39 4 1,3 0,7 0,79 0,5 0,6 0,54 1,41 0,54 0,72 0,58 0,52 0,79 3,1 1,06 2,74 0,72 3,42 0,66 1,13 1,47 0,95 0,46 0,49 4,2 1,3 42,9 0,41 0,88

0,58 0,36 0,72 0,54 1,92 0,58 0,38 0,86 1,14 0,83 1,25 0,75 1,54 0,31 0,57 0,81 0,53 0,83 1,17 1,22 0,36 0,35 0,83 7,12 0,62 1,58 0,84 1,37 1,2 0,44 0,84 0,64 0,5 0,78 0,4 0,46 1,04 0,8 1,43 2,23 0,88 1,34 0,34 0,56 2,9 0,86 1,64 0,33 0,7 0,59 0,59 2,87 10,4 1,78 0,6 1,38 0,51 0,51 0,57 0,84 0,57 0,33 5 1,23 1,84 6 0,87 6,11 1,39 0,64 2,7 1,72 0,48 0,61 0,58 0,39 4 1,3 0,73 0,79 0,5 0,61 0,54 1,41 0,56 0,77 0,6 0,54 0,85 3,1 1,1 2,79 0,74 3,42 0,68 1,22 1,6 0,96 0,46 0,5 4,2 1,35 44,1 0,41 0,88

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∞§∂Àƒ/¡π∞(∫√)

0,44

0,00

0

0,44

0,44

7,7 1,61 0,3 7,9 0,43 0,9 4,02 0,38 0,33 1,5 1,58 0,26 0,22 0,23 0,16 20,9 0,5 0,79 35,73 2,8 0,34 0,87 0,2 7,32 0,14 0,17 0,6 5,19 0,19 0,31 13,95 74,4 3,01 0,3 19,99 3,48 0,16 1,35 0,24 0,19 0,3 11,69 9,33 0,18 0,86 3,48 0,28

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,03 0,00 0,00 4,17 0,00 0,00 0,00 -4,17 -5,88 0,00 0,00 0,00 0,00 4,09 0,00 -1,14 0,00 -8,50 0,00 0,00 0,00 2,57 0,00 0,00 0,00 -0,67 0,33 0,00 2,62 2,96 0,00 0,00 0,00 -5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,38 0,00 0,00

0 1680 503 0 0 0 13812 0 0 1538 0 0 0 7350 78397 0 0 50 223 21307 60120 1869 84796 70 10022 23090 2410 1679 59300 0 0 75 53 0 750 4007 1250 0 90 31003 0 0 0 0 100 1677 5100

7,7 1,61 0,27 7,9 0,43 0,9 4 0,38 0,33 1,5 1,58 0,26 0,22 0,22 0,16 20,9 0,5 0,79 35,73 2,76 0,33 0,86 0,2 7,32 0,14 0,16 0,6 5,15 0,18 0,31 13,95 74 3 0,3 19,95 3,26 0,16 1,35 0,24 0,19 0,3 11,69 9,33 0,18 0,86 3,48 0,27

7,7 1,61 0,32 7,9 0,43 0,9 4,1 0,38 0,33 1,5 1,58 0,26 0,22 0,24 0,17 20,9 0,5 0,79 35,73 2,8 0,34 0,88 0,21 7,32 0,15 0,17 0,6 5,28 0,19 0,31 13,95 74,5 3,28 0,3 20 3,49 0,16 1,35 0,24 0,2 0,3 11,69 9,33 0,18 0,86 3,48 0,28

0,15 0,08 1 0,25 0,88 0,14 0,19 3,7 0,12 0,11 0,14 0,15 1,39 0,23 0,63 0,08 0,09 0,27 0,27 8,26 0,47 0,42 0,39 0,54 0,23 0,13 0,47

0,00 0,00 0,00 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 9,09 0,00 0,00 0,00 -0,71 9,52 8,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,69 0,00 0,00 -4,17 0,00 2,17

172615 1000 431 614 26778 0 0 0 50 0 0 0 13010 900 25 0 0 0 17966 0 0 64375 0 0 24500 100 13000

0,15 0,08 0,99 0,22 0,87 0,14 0,19 3,7 0,12 0,11 0,14 0,15 1,36 0,23 0,63 0,08 0,09 0,27 0,26 8,26 0,47 0,39 0,39 0,54 0,22 0,13 0,46

0,16 0,08 1 0,26 0,9 0,14 0,19 3,7 0,12 0,11 0,14 0,15 1,41 0,23 0,63 0,08 0,09 0,27 0,27 8,26 0,47 0,42 0,39 0,54 0,24 0,13 0,47

1,01 2,18 2,15 4,03 2,52 2,47 1,4 1,05 2,15 2,62 2,1 2,07

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,38 0,00 0,00 0,00

0 0 0 2.500 0 0 0 0 50 0 215 0

1,01 2,18 2,15 4,03 2,52 2,47 1,4 1,05 2,15 2,62 2,1 2,07

1,01 2,18 2,15 4,03 2,52 2,47 1,4 1,05 2,15 2,62 2,1 2,07

1,07 0,06 0,62 0,64 3,08 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 0,05 0,12 0,1 0,48 0,78 0,12 0,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,07 0,06 0,62 0,64 3,08 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 0,05 0,12 0,1 0,48 0,78 0,12 0,88

1,07 0,06 0,62 0,64 3,08 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 0,05 0,12 0,1 0,48 0,78 0,12 0,88

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™. ∞∫π¡∏Δ∞ ∞.∂.(∫√) ATTICA GROUP ∞∂(∫√) CPI A.E. ∏§∂∫Δƒ√¡π∫ø¡ ∏/À (∫√) CROWN HELLAS CAN ∞∂(∫√) ELBISCO AE ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫∞) ELMEC SPORT ∞μ∂Δ∂(∫√) EMPORIKI BANK S.A(∫√) INFORMER ∞∂(∫√) INTERFISH πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ∞∂ ∫√ MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ OLYMPIC CATERING A.E.(∫√) PAPERPACK-Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ ∞.μ.∂.∂.(∫√) QUALITY & RELIABILITY ABEE(∫√) SPIDER ª∂Δ∞§/Ã∞¡π∞(∫√) UNIBIOS ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) VIVARTIA ∞μ∂∂ (∫O) VIVERE AE ∫√ ∞£∏¡∞ ∞Δ∂(∫√) ∞§º∞ - μ∏Δ∞ μ∞™π§√¶√À§√™(∫√) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ μ√À§π∞°ª. ∞•∂(∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ ∞∂ (∫O) μπ√Δ∂ƒ ∞∂(∫√) °∂∫∂ ∞.∂(∫∞) ∂¢ƒ∞™∏ - Ã.æ∞§§π¢∞™ ∞Δ∂(∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ ∞.∂.∂.(∫√) ∂∫¢√™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ ∞.∂.(∫√) ∏ƒ∞∫§∏™ (∞¡.°∂¡.∂Δ.Δ™πª∂¡)(∫√) π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(∫∞) π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(¶A) π√¡π∫∏ (•∂¡√¢√Ã.∂¶πÃ.)(∫√) ∫∞¶¡√μπ√ª∏Ã∞¡π∞ ∫∞ƒ∂§π∞ ∞∂(∫A) ∫∂∫ƒ√æ •∂¡√¢.Δ√Àƒ.√π∫.§∞Δ.(∫√) ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À ∞μ∂∂ (∫∞) §∞ªæ∞ (∞¡.∂Δ.∂§§.•∂¡√¢√Ã.)(∫O) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞.¡.∂.(∫√) ª√ç√™ ∞∂(∫√) ¶.°.¡π∫∞™ ∞μ∂∂(∫√) ƒπ¡Δ∂¡∫√ ∞∂ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ ∞∂μ∂(∫O) ™À™Δ. ªπ∫ƒ√À¶√§√°π™Δø¡ ∞∂(∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞(∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞(¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• ∞º√π ∞¡∂∑√À§∞∫∏(∫√) Ã.∫.Δ∂°√¶√À§√™ ∂∫¢√™∂π™ ∞∂(∫√) Ã.ª¶∂¡ƒ√Àª¶∏ & Àπ√™ ∞∂(∫√) Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À ∞μ∂∂ (∫√)

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC ∞μ∂∂(∫√) COMPUCON ∂º∞ƒª√°∂™ À¶√§√°π™Δø¡ ∞μ∂∂ HELLAS ONLINE ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ PLIAS ∞¡/ª∏ μπ√ª/∫∏ &∂ª/∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ∫∞Δ/∫ø¡ ∞°∞£ø¡ (KA) ∞∂°∂∫ ∞∂(∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ ∞.∂(∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ ∞.∂. (∫∞) ∂§μπ∂ª∂∫ ∞.∂ ∂§§.πãÀ√∫∞§§. ∞μ∂∂(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(¶√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ ∫∂º∞§∞π√À & ∂¶∂¡¢À™∂ø¡ ∞∂ ∑∏¡ø¡ ∞∂ ƒ√ª¶√Δπ∫∏™ ∫∞𠶧∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ π¶¶√Δ√Àƒ ∞∂(∫A) ∫∂ƒ∞ª∂π∞ ∞§§∞Δπ¡∏ AE ∫§ø¡∞Δ∂• √ªπ§. ∂¶πÃ∂πƒ. AE(∫O) ∫§ø¡∞Δ∂• √ªπ§. ∂¶πÃ∂πƒ. AE(¶O) ∫√Àª¶∞™ ∞.∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) ª.π.ª∞π§∏™ ∞∂μ∂(∫√) √ªπ§. π¡Δ∂∞§ ∞μ∂∂ ¢∂ & ™π∞(¶√) ¶∂ƒ™∂À™ ¶ƒ√π√¡Δ∞ ∂π¢π∫∏™ ¢π∞Δƒ√º∏™ ∞μ∂∂ -∫√ ¶∂Δ∑∂Δ∞∫∏™ ∞∂(∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞.∂. ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞∂ (¶√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ ∞Δ∂(∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ ∞∂(∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ ∞∂(∫√)

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST ∞.∂.¶.∂.À. ENVITEC AE EPSILON NET AE EUROXX Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∫∞∫∏ ∞.∂.¶.∂.À. PERFORMANCE TECHNOLOGIES ∞.∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ ∞∂ ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ ∞.∂.μ.∂ ª∂¡ΔπΔ∂ƒƒ∞ ∞μ∂E ¡Δ√¶§∂ƒ ∞μ∂∂ √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™ ∞μ∂Δ∂ º√À¡Δ§π¡∫ ∞μ∂∂

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂∂à KO BETANET ABEE HITECH SNT ∞∂ MICROLAND COMPUTERS(∫√) SINGULARLOGIC S.A. ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(¶√) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞∂°∞(∫√) ∞º√π ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞Δ∂(∫√) ¢π∂∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂(∫O) §∞¡ ¡∂Δ ∞.∂ (∫√) ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ∞∂(∫∞) ¡∞ÀΔπ§π∞∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ §∂™μ√À (∫√) ™∞√™ º∂ƒƒÀ™ Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡(∫√) øª∂°∞ ∞∂∂à (∫√)


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 34

¶∂ª¶Δ∏ 25 M∞ƒΔπ√À 2010

K§EI™IMO TH™ 23H™ ª∞ƒΔπ√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ¢∏§√™ BASE 95 - √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. π√¡π∫∏ ∑ø∏™ ™À¡Δ.¶ƒ√°ƒ.√ª√§.∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

25.541.263,24 5.148.516,37 4,9609 23.213.200,85 2.863.435,61 8,1068 137.603.949,86 15.330.337,77 8,9759 15.394.395,14 2.245.681,66 6,8551 374.968.106,79 107.941.823,29 3,4738 29.814.011,58 3.376.119,96 8,8309 18.689.131,28 2.648.973,14 7,0552 7.546.214,78 1.459.258,53 5,1713 12.551.565,44 1.678.184,74 7,4793 131.818.142,30 14.773.881,07 8,9224 1.322.388,04 120.000,00 11,0199 53.665.539,15 6.888.466,47 7,7906 6.211.376,63 1.599.735,10 3,8828 27.544.682,08 2.692.897,27 10,2286 10.015.273,53 974.493,43 10,2774 207.115.704,66 13.986.959,54 14,8078 16.319.667,66 973.444,29 16,7649 3.836.400,56 659.551,34 5,8167 10.421.622,65 2.038.474,58 5,1125 8.596.052,82 2.269.890,33 3,7870 8.996.341,08 2.446.259,38 3,6776 15.121.824,36 1.999.524,11 7,5627 36.720.287,13 3.811.501,18 9,6341 10.303.011,80 5.440.360,42 1,8938 4.089.104,00 285.708,15 14,3122

1,07% 1,30% 1,57% 1,06% 1,75% 0,90% 1,36% 1,20% 1,18% 0,79% 0,72% 1,46% 1,63% 1,19% 1,19% 1,22% 0,98% 0,98% 0,97% 1,25% 0,76% 0,99% 1,07% 0,21% 1,30%

5,0601 8,2284 8,9759 6,9751 3,4738 8,8309 7,0552 5,2023 7,5915 8,9224 11,5709 7,8685 4,1934 10,2286 10,2774 14,8818 17,1002 5,9330 5,1125 3,8627 3,6776 7,6383 9,7304 1,8938 14,5269

4,8617 8,0460 8,9086 6,7865 3,4738 8,7647 7,0023 5,1299 7,4793 8,9224 10,9097 7,7516 3,8828 10,1519 10,2774 14,6967 16,5973 5,7585 5,0614 3,7113 3,6500 7,5627 9,5378 1,8891 14,1691

-1,48% -2,49% -0,70% -1,67% -2,22% -2,14% -1,52% -3,63% -1,92% 0,56% 0,78% -1,86% -2,25% -1,69% -1,57% -2,47% -0,03% -1,35% -2,54% -1,28% -0,60% -1,15% -2,82% -1,86% -2,14%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) NBG SYN GROWTH STRATEGY II /A (EUR) NBG SYN GROWTH STRATEGY II / B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN INCOME √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

81.208.208,80 27.401.584,87 3.279.551,41 164.779.464,76 36.946.955,81 6.932.899,52 29.580.844,67 33.185.452,89 17.657.091,75 10.101.865,40 33.094.916,68 11.428.519,54 20.917.438,81 34.309.434,14 324.413.030,78 5.689.987,19 28.743.220,33 58.555.982,09 128.562.238,53 54.551.412,10 17.569.066,18 116.417,87 6.594.282,76 668.709,74 15.548.203,01 1.134.137,09 1.411.366,28 32.949.102,36 2.134.346,42 5.068.542,89 13.479.151,15 3.566.450,06 3.379.858,26 126.332.892,98 60.114.239,77 14.906.303,24 56.089.030,87 106.772.975,37 57.261.480,76 10.614.134,75 57.071.622,94 85.865.423,49 43.863.718,87 4.351.451,02 489.899,60 9.596.869,88 77.547.417,89 19.385.310,25 2.813.726,74 4.217.006,89 5.534.230,77

4.911.227,24 2.188.757,57 330.126,26 36.021.228,85 5.252.242,13 987.059,70 3.481.111,06 3.593.161,24 1.812.923,18 2.500.695,77 4.066.793,75 1.640.990,85 6.627.322,83 6.568.255,24 53.539.481,82 957.368,30 3.023.619,72 5.399.000,63 14.997.655,29 5.412.389,26 1.566.388,85 93,99 5.347,36 577,70 13.094,15 1.150,98 1.351,11 32.524,74 2.100,00 1.105.593,98 3.766.637,14 1.137.938,68 411.707,39 38.333.077,55 5.620.823,80 1.413.465,62 5.888.964,43 33.713.752,89 6.008.913,39 373.040,91 5.945.364,72 76.638.132,84 4.087.928,43 1.299.507,43 163.994,57 1.952.519,29 26.730.599,73 5.706.968,79 715.089,98 20.096,86 1.668.848,71

16,5352 12,5192 9,9342 4,5745 7,0345 7,0238 8,4975 9,2357 9,7396 4,0396 8,1378 6,9644 3,1562 5,2235 6,0593 5,9434 9,5062 10,8457 8,5722 10,0790 11,2163 1.238,5800 1.233,1900 1.157,5300 1.187,4200 985,3700 1.044,6000 1.013,0500 1.016,3600 4,5845 3,5786 3,1341 8,2094 3,2957 10,6949 10,5459 9,5244 3,1670 9,5294 28,4530 9,5993 1,1204 10,7301 3,3485 2,9873 4,9151 2,9011 3,3968 3,9348 209,8300 3,3162

0,18% 0,02% -0,44% 0,04% 0,18% 0,02% 0,11% 0,91% 0,61% 0,22% 0,54% -0,01% 0,30% -0,33% 0,13% 0,29% 0,13% -0,01% -0,07% 0,07% 0,01% -0,05% -0,05% -0,05% -0,05% -0,17% -0,17% -0,25% -0,25% 0,08% 0,02% -0,01% 0,24% 0,16% 0,09% 0,17% 0,32% 0,13% 0,35% -0,34% 0,21% 0,04% 0,05% 0,16% 0,20% 0,06% 0,33% 0,38% -0,35% -0,01% 0,02%

16,8659 12,7696 10,1329 4,5745 7,0345 7,0238 8,9224 9,5128 10,0318 4,1103 8,3819 6,9644 3,1751 5,2235 6,0593 5,9434 9,9815 11,3880 9,0008 10,5830 11,2163 1.238,5800 1.233,1900 1.157,5300 1.187,4200 985,3700 1.044,6000 1.013,0500 1.016,3600 4,6074 3,6323 3,1811 8,3325 3,3781 10,9088 10,7568 9,5244 3,1670 9,7200 28,5953 9,5993 1,1204 10,7301 3,4155 2,9873 4,9151 2,9301 3,4987 3,9741 210,8792 3,4157

16,3698 12,3940 9,8349 4,5402 6,9817 6,9711 8,3276 9,0510 9,5448 3,9992 7,9750 6,9122 3,1310 5,2235 6,0593 5,9434 9,5062 10,8457 8,5293 10,0286 11,2163 1.238,5800 1.233,1900 1.157,5300 1.187,4200 985,3700 1.044,6000 1.013,0500 1.016,3600 4,5501 3,5786 3,1341 8,2094 3,2298 10,4810 10,3350 9,3339 3,1432 9,3388 28,2396 9,5993 1,1120 10,6496 3,3150 2,9574 4,8659 2,8721 3,2949 3,9348 209,8300 3,2499

1,62% 2,52% 7,99% 1,55% 1,83% 5,27% -0,22% -2,46% 0,02% 2,67% -0,48% 2,24% 0,00% 12,66% 6,13% 3,67% 0,73% 2,62% -0,98% 0,15% 4,13% 1,90% 1,91% -0,12% -0,11% 0,56% 0,57% -0,90% -0,88% 2,78% 2,14% 0,22% 1,62% 1,04% 0,36% 0,74% -1,31% 1,76% -1,25% 7,37% -1,83% -0,19% -0,05% 1,56% 0,72% 1,99% 0,85% 2,19% 7,11% 0,36% 0,95%

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ª∂Δ√Ãπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. GENIKI ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ. ∂™øΔ. ALPHA TRUST OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂™øΔ. CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂ƒª∏™ ¶ƒøΔ√¶√ƒ√™ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

8.549.727,76 4.723.446,76 23.807.080,69 37.992.379,93 14.962.127,23 15.981.783,31 186.768.222,96 176.549.510,28 20.944.275,12 21.393.166,93 60.596.455,55 44.771.247,74 45.389.985,98 32.219.099,78 1.307.621,18 16.685.739,50 79.406.683,39 2.106.888,14 11.538.098,54 901.684,03 73.624.192,00 165.458.389,50 26.980.568,15 5.787.227,30 193.628,84 13.713.495,36 1.473.424,26 118.454.759,43 10.188.316,13 8.943.402,39 57.586.315,54

3.197.035,99 569.886,52 4.640.483,90 2.121.273,32 4.754.965,15 2.115.833,12 15.793.554,56 15.009.447,81 2.760.093,06 1.677.939,75 5.956.041,00 1.193.992,61 3.369.447,16 5.821.468,98 217.653,15 8.253.457,57 14.753.726,45 1.947.355,14 9.464.840,11 144.142,13 41.033.538,40 18.827.814,42 17.416.491,55 279.525,00 193,41 13.679,93 387.581,90 6.966.383,33 4.331.929,46 1.426.131,39 5.937.413,71

2,6743 8,2884 5,1303 17,9102 3,1466 7,5534 11,8256 11,7626 7,5882 12,7497 10,1739 37,4971 13,4710 5,5345 6,0078 2,0217 5,3821 1,0819 1,2190 6,2555 1,7942 8,7880 1,5491 20,7038 1.001,1200 1.002,4500 3,8016 17,0038 2,3519 6,2711 9,6989

1,82% 1,38% 2,05% 1,49% 1,22% 1,84% 1,87% 1,90% 1,81% 1,93% 2,08% 1,38% 1,85% 1,67% 1,52% 1,53% 1,53% 1,41% 1,34% 1,17% 1,25% 1,33% 1,57% 1,82% -1,95% -1,95% 1,68% 1,71% 0,94% 1,59% 1,49%

2,8080 8,7028 5,3868 18,8057 3,2567 7,8178 11,9439 11,8802 7,6641 12,8772 10,2248 38,2470 13,7404 5,6452 6,1280 2,0925 5,3821 1,0819 1,2373 6,3493 1,7942 8,7880 1,5491 20,7038 1.001,1200 1.002,4500 3,8396 17,5139 2,4225 6,4592 9,6989

2,6208 -9,17% 8,2055 -10,85% 5,0790 -10,13% 17,7311 -6,86% 3,1151 -7,97% 7,4779 -8,73% 11,7073 -7,41% 11,6450 -8,24% 7,5123 -6,91% 12,6222 -8,51% 10,0925 -10,06% 37,1221 -7,05% 13,3363 -5,64% 5,4792 -7,31% 5,9477 -6,01% 2,0217 -7,49% 5,3283 -4,37% 1,0711 -7,17% 1,2068 -7,24% 6,1929 -7,62% 1,7763 -9,02% 8,7001 -8,84% 1,5336 -9,07% 20,7038 -6,76% 1.001,1200 -10,20% 1.002,4500 -10,20% 3,7256 -8,80% 16,8338 -6,23% 2,3284 -7,92% 6,2084 -6,06% 9,6019 -6,44%

ENEP°HTIKO

EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS P II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC TOP 20 ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§.ª∂Δ.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

7.136.528,65 2.331.386,45 3,0611 189.373.659,95 8.029.026,19 23,5861 64.565.674,04 12.080.878,72 5,3445 29.417.220,29 66.096.805,76 0,4451 2.039.756,55 4.218.666,15 0,4835 86.604.879,50 10.277.963,74 8,4263 52.916.416,56 6.388.226,72 8,2834 46.742.623,47 5.206.091,26 8,9784 5.157.613,07 3.623.419,31 1,4234 612.628,23 57.209,22 10,7086 2.791.554,03 260.646,51 10,7101 12.636.102,80 3.400.522,18 3,7159 2.273.430,44 1.103.372,30 2,0604 21.131.162,31 7.672.792,59 2,7540 10.677.311,78 5.344.720,57 1,9977 59.274.844,39 4.647.765,79 12,7534 13.631.176,83 6.525.384,87 2,0889 72.811.768,93 1.706.495,08 42,6674 4.368.824,21 501.150,28 8,7176 6.681.942,98 1.770.220,92 3,7746 13.768.337,52 17.475.869,89 0,7878 48.386.630,38 5.160.935,85 9,3756 6.948.439,91 9.244.490,31 0,7516 37.074.882,08 4.144.501,85 8,9456 7.988.518,29 2.628.442,93 3,0393 26.122.679,47 13.640.368,50 1,9151 17.423.369,92 8.048.340,90 2,1648 978.225,64 933.424,98 1,0480 583.358,53 216.255,27 2,6975 5.696.170,26 642.936,57 8,8596

1,60% 3,0611 3,0305 -8,60% 1,51% 23,8220 23,3502 -6,48% 0,97% 5,3979 5,2911 -7,73% 1,51% 0,4451 0,4406 -6,41% 1,62% 0,4835 0,4787 -9,93% 0,17% 8,4263 8,3420 -0,22% 0,43% 8,2834 8,2834 -0,70% 0,42% 8,9784 8,9784 -0,59% 1,49% 1,4234 1,4092 -3,30% 0,77% 10,7086 10,4944 -2,39% 0,77% 10,7101 10,4959 -2,39% 1,39% 3,9017 3,6787 -7,33% 1,17% 2,1634 2,0398 -10,68% 1,63% 2,7540 2,7265 -6,03% 0,99% 1,9977 1,9777 -7,52% 1,53% 12,8809 12,4983 -7,87% 0,88% 2,1098 2,0471 -7,74% 1,38% 43,7341 42,6674 -8,96% 1,17% 8,9355 8,7176 -10,97% 0,71% 3,8690 3,7746 -11,40% 1,25% 0,8036 0,7878 -9,22% 1,55% 9,5631 9,3756 -8,09% 1,38% 0,7648 0,7366 -9,25% 1,62% 9,1021 8,7667 -8,36% 1,30% 3,0393 3,0089 -6,59% 1,91% 2,0109 1,8959 -8,10% 1,15% 2,2730 2,1215 -9,69% 1,07% 1,0690 1,0375 -5,51% 1,54% 2,8054 2,6705 -5,36% 1,61% 9,2140 8,7710 -5,40%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ∫À¶ƒπ∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ. ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ USD MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. OXYGEN BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

16.932.173,66 1.335.888,74 12,6748 3.094.547,43 424.623,45 7,2877 5.235.003,66 1.023.430,94 5,1152 9.757.092,97 928.990,73 10,5029 17.999.115,65 1.411.319,40 12,7534 3.535.120,77 606.470,18 5,8290 7.942.532,64 1.527.277,96 5,2004 4.206.149,37 1.836.143,09 2,2908 1.023.197,20 133.972,76 7,6374 22.696.002,69 6.546.588,03 3,4668 33.264.450,68 8.984.018,64 3,7026 1.199.461,80 120.000,00 9,9955 678.689,50 580,47 1.169,2000 36.631.980,47 30.816,93 1.188,7000 830.384,11 769,93 1.078,5200 45.336.650,71 41.980,16 1.079,9500 43.662,62 43,99 992,4900 4.750.342,90 4.779,40 993,9200 4.280.905,43 1.156.474,17 3,7017 2.075.873,08 423.387,07 4,9030 4.315.970,63 2.821.297,64 1,5298 1.702.643,58 688.838,33 2,4718 3.804.020,16 1.459.878,69 2,6057 1.471.543,81 548.170,36 2,6845 55.809.527,06 42.060.968,25 1,3269 8.497.144,37 590.877,31 14,3806 17.207.726,89 1.260.716,80 13,6492 45.282.318,39 4.258.916,53 10,6324 10.726.823,28 15.314.898,29 0,7004 12.942.924,45 14.348.045,75 0,9021 3.178.216,05 347.430,32 9,1478 3.490.140,91 382.500,95 9,1245 1.332.720,36 150.011,03 8,8841 154.538.753,01 17.496.586,26 8,8325 46.360.404,79 6.133.183,17 7,5589 1.784.423,27 561.762,43 3,1765 29.667.823,46 2.786.533,03 10,6469 6.317.212,74 2.900.317,75 2,1781 3.776.995,03 1.867.743,20 2,0222 1.402.106,38 456.984,09 3,0682 8.964.484,69 6.055.820,26 1,4803 18.041.844,05 6.075.722,25 2,9695 22.060.653,29 4.338.927,09 5,0844 13.203.399,32 4.696.607,68 2,8113 32.853.498,43 15.016.521,45 2,1878 624.658,13 38.680,56 16,1491 3.707.317,02 13.160,25 281,7100 2.022.472,36 377.577,16 5,3564

0,48% 0,23% 0,26% 0,54% 0,82% 0,64% 0,25% 0,51% -0,53% 0,53% 0,49% -0,01% 0,18% 0,18% -0,19% -0,19% -0,35% -0,35% 1,10% 0,46% 0,59% 0,48% 0,64% 0,69% 0,54% 0,03% 0,53% 0,05% 0,55% 0,31% 0,13% 0,08% 0,20% 0,34% 0,57% 0,44% 0,00% 0,59% 0,49% 0,21% 0,35% 0,51% 0,08% 0,81% 0,45% 0,98% 0,13% 0,83%

13,3085 7,5428 5,1664 10,6079 12,8809 5,9456 5,2004 2,2908 7,7520 3,4668 3,7026 9,9955 1.169,2000 1.188,7000 1.078,5200 1.079,9500 992,4900 993,9200 3,7387 4,9520 1,5757 2,5460 2,6708 2,7650 1,3269 14,3806 13,7857 10,7387 0,7004 0,9021 9,1478 9,1245 8,8841 8,8325 7,5589 3,1765 10,6469 2,2870 2,1233 3,1602 1,4951 3,0437 5,2115 2,8816 2,2316 16,3106 287,3442 5,5171

12,5481 7,2148 5,0640 10,3979 12,6259 5,7707 5,1484 2,2679 7,5610 3,4321 3,6656 9,8955 1.169,2000 1.188,7000 1.078,5200 1.079,9500 992,4900 993,9200 3,6277 4,8049 1,5145 2,4471 2,5796 2,6577 1,3136 14,2368 13,5127 10,5261 0,6934 0,8931 8,9648 8,9420 8,7064 8,6559 7,4833 3,1447 10,4340 2,1345 1,9818 2,9762 1,4507 2,9695 5,0844 2,8113 2,1878 15,8261 281,7100 5,2493

5,10% 11,51% 14,13% 2,79% 3,09% 5,44% 8,10% -2,15% 4,02% 0,84% -2,45% -0,05% 4,88% 4,89% -1,70% -1,69% 0,41% 0,42% -8,00% 1,44% 3,81% 5,03% 9,46% 12,13% 5,38% 7,29% 4,46% 6,99% 5,45% 9,60% 0,86% 0,30% -0,49% -0,06% -1,41% 3,08% 0,71% -2,17% 8,44% 2,27% 3,87% 17,12% 4,30% 1,31% 5,93% 3,84% 1,10% -1,76%

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ CITI FUND ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MILLENNIUM VALUE ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£. ∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

13.077.374,72 27.137.951,78 7.426.327,07 283.556.186,52 11.388.252,07 3.022.737,56 3.826.898,84 8.296.510,30 60.229.181,44 4.214.700,58 82.627.067,54 248.116.905,67 222.123.475,69 8.382.544,24 12.874.008,87 42.748.023,90 4.876.153,75 13.906.451,19 509.836,80 117.759.278,31

2.000.470,02 6,5372 2.195.843,83 12,3588 1.270.572,02 5,8449 25.598.377,41 11,0771 1.643.919,64 6,9275 834.995,68 3,6201 567.508,79 6,7433 1.501.171,60 5,5267 8.125.172,99 7,4127 713.568,50 5,9065 25.246.051,41 3,2729 63.558.358,69 3,9038 116.542.235,46 1,9059 1.798.281,63 4,6614 2.404.479,28 5,3542 8.001.367,53 5,3426 1.373.562,15 3,5500 1.697.115,20 8,1942 135.477,59 3,7633 50.746.111,98 2,3206

0,01% 6,5503 6,4065 0,44% 0,04% 12,4824 12,2352 0,29% 0,20% 5,8449 5,7865 -0,04% 0,01% 11,0771 11,0771 0,35% 0,01% 6,9275 6,9275 0,34% 0,24% 3,6237 3,6056 0,12% 0,03% 6,7433 6,7433 0,33% 0,15% 5,5267 5,4714 0,07% 0,00% 7,4201 7,3756 0,36% 0,03% 5,9213 5,8770 1,94% 0,00% 3,2729 3,2729 0,13% 0,05% 3,9233 3,8843 0,29% 0,01% 1,9059 1,9059 0,51% 0,02% 4,6614 4,6148 0,45% 0,01% 5,3542 5,3542 0,29% 0,11% 5,3426 5,3426 0,13% 0,01% 3,5500 3,5323 0,06% 0,12% 8,3581 8,0303 0,48% 0,01% 3,8009 3,5751 -0,19% 0,01% 2,3206 2,3206 0,60%

79.198.356,80 36.480.159,73 46.837.932,36 1.501.988,21 60.552.508,31

6.804.137,74 11,6397 3.143.870,88 11,6036 42.482.380,72 1,1025 1.361.984,25 1,1028 57.512.888,24 1,0529

0,00% 11,6397 11,6397 0,04% 0,00% 11,6036 11,6036 0,24% -0,02% 1,1025 1,1025 0,36% -0,01% 1,1028 1,1028 0,38% -0,04% 1,0529 1,0529 0,12%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS$ USD EUROBANK EFG I(LF) MONEY MARKET INCOME PLUS $ USD EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR

ENEP°HTIKO

ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

387.220,76 5,6468 176.813,30 11,6509 123.009,01 9,9043 1.344.336,87 10,7921

47.078.253,58 5.868.303,22 8,0225 96.324.494,45 10.986.390,72 8,7676 29.600.311,45 2.666.094,80 11,1025 12.870.611,25 1.262.402,09 10,1953 3.978.296,18 409.329,07 9,7191 5.531.167,55 575.275,42 9,6148 675.991.890,81 146.435.751,63 4,6163 32.487.606,90 9.129.022,26 3,5587 5.744.489,95 886.436,40 6,4804 75.319.781,23 5.102.931,45 14,7601 28.300.524,24 5.305.625,74 5,3341 13.005.290,08 1.262.688,27 10,2997 13.550.609,84 1.364.237,35 9,9327 9.408.653,60 2.901.749,92 3,2424 25.375.454,71 3.509.448,41 7,2306 4.400.264,05 2.325.715,67 1,8920 45.522.982,10 2.918.702,90 15,5970 8.652.309,79 1.570.034,34 5,5109 45.079.208,30 5.153.010,27 8,7481 16.425.940,69 5.064.599,61 3,2433 15.392.587,24 4.942.144,31 3,1146 984.650,72 120.000,00 8,2054 1.262.491,78 150.492,23 8,3891 14.022.617,67 4.060.524,37 3,4534 3.634.963,54 1.200.185,29 3,0287 3.566.437,86 512.187,35 6,9632 1.002.174,64 451.034,88 2,2219 15.919.322,73 6.895.210,55 2,3088 2.301.428,23 252.189,43 9,1258

1,35% 1,64% 1,02% 1,74% 1,38% 1,74% 1,52% 1,01% 1,51% 1,34% 0,64% 0,67% 0,76% 0,66% 1,51% 1,80% 1,35% 1,18% 0,40% 1,74% 1,57% 1,56% 1,51% 1,14% 1,15% 1,68% 1,49% 0,58% 0,68%

8,4236 8,8553 11,2135 10,3737 9,8892 9,7350 4,6163 3,5587 6,5776 14,7601 5,3341 10,2997 9,9327 3,2424 7,4475 2,0434 15,7530 5,7864 8,9012 3,2919 3,1457 8,2875 8,4730 3,4534 3,1196 7,1721 2,2330 2,3088 9,1258

7,9423 8,6799 10,9915 10,0933 9,6219 9,5187 4,6163 3,5231 6,4156 14,6125 5,2808 10,1967 9,9327 3,2100 7,1583 1,8920 15,4410 5,4558 8,7481 3,2433 3,0835 8,1233 8,3052 3,4189 2,9378 6,8239 2,2130 2,3030 9,1258

-7,09% -4,10% -3,19% -4,57% -2,82% -4,60% -3,35% -2,27% -4,57% -3,14% -1,53% -1,96% -3,14% -2,19% -4,72% -4,70% -5,81% 0,75% -2,31% -5,21% -5,86% -4,03% -4,04% -4,27% 0,96% -4,84% -5,00% -2,51% -4,70%

ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À

21.148.414,43 6.621.483,23 4.190.778,85 2.739.899,82 1.998.171,33 17.404.594,96 67.200.635,54 37.352.452,61 23.767.381,38 38.337.623,04 2.037.219,31 17.996.438,03

1.171.322,43 577.347,31 359.432,59 249.151,73 354.458,48 2.264.130,88 6.342.577,26 5.950.278,06 8.404.607,94 3.702.135,07 555.214,98 6.485.648,01

18,0552 11,4688 11,6594 10,9969 5,6373 7,6871 10,5952 6,2774 2,8279 10,3555 3,6692 2,7748

0,45% 0,31% 0,22% 0,25% 0,39% 1,61% 0,23% 0,19% 0,52% 0,31% 0,45% 0,26%

18,9580 12,0422 12,2424 11,5467 5,7500 7,7640 10,7012 6,2774 2,8703 10,3555 3,8160 2,8025

17,8746 11,2394 11,4262 10,7770 5,5809 7,6102 10,4892 6,2146 2,7996 10,3037 3,6325 2,7471

1,49% 0,81% 0,76% 0,96% 3,66% 19,43% 1,83% 2,27% 0,37% 3,00% 13,27% 0,89%

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. ALPHA TRUST EUROPEAN FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO

16.946.059,04 4.889.563,40 2.957.351,19 230.560,75 19.521.375,69 2.124.676,37 27.580.424,81 3.700.334,62 55.442.305,00 6.205.586,66 13.232.050,52 2.153.666,18 78.504.131,92 4.943.500,10 6.211.558,18 2.268.158,80 4.601.101,38 1.279.459,01 16.876.025,87 2.031.436,92 55.378.359,26 20.178.730,41 58.066.722,93 73.917.178,05 33.971.457,81 41.694.508,65 26.021.478,49 31.934.721,80 1.784.423,27 561.762,43 49.266.438,13 17.389.493,73

3,4658 12,8268 9,1879 7,4535 8,9343 6,1440 15,8803 2,7386 3,5961 8,3074 2,7444 0,7856 0,8148 0,8148 3,1765 2,8331

0,27% 0,17% 0,08% 0,06% 0,91% -0,09% -0,29% 0,82% 0,13% 0,55% 0,39% 0,37% 0,30% 0,28% 0,44% 0,20%

3,6391 13,4681 9,2798 7,5280 9,0236 6,2054 16,0391 2,7934 3,5961 8,3074 2,7444 0,7856 0,8148 0,8229 3,1765 2,9748

3,4311 12,6985 9,0960 7,3790 8,8450 6,0826 15,7215 2,7112 3,5601 8,2243 2,7170 0,7777 0,7985 0,8067 3,1447 2,6914

1,82% 0,48% 5,56% 10,08% 3,88% 0,13% 7,15% 1,48% 5,79% 3,45% 7,77% 7,37% 5,38% 5,37% 3,08% 6,29%

17.882.019,23 5.293.446,38 1.833.311,57 191.156,98 74.161.610,12 7.999.984,83 31.113.378,41 3.505.481,81 6.382.635,33 1.079.922,77 57.374.848,73 18.404.523,12 60.774.376,02 60.130.876,47 8.792.506,63 951.292,04 3.776.855,19 1.221.608,97 32.970.931,38 13.700.646,17 5.430.693,70 1.964.848,95 3.871.031,28 430.809,98 5.439.492,40 560.617,08 2.006.732,62 202.137,42

3,3781 9,5906 9,2702 8,8756 5,9103 3,1174 1,0107 9,2427 3,0917 2,4065 2,7639 8,9855 9,7027 9,9276

0,11% 3,4119 0,23% 10,0701 0,30% 9,2702 0,37% 8,8756 0,03% 6,0876 0,22% 3,1174 0,21% 1,0107 0,57% 9,4276 0,19% 3,0917 0,48% 2,5268 0,44% 2,9021 0,19% 9,0529 0,16% 9,7755 0,16% 10,0021

3,3443 9,4947 9,1775 8,7868 5,7330 3,0862 1,0006 9,2427 3,0608 2,3584 2,7086 8,9181 9,6299 9,8531

5,72% 4,20% 2,02% 1,84% 0,21% 3,96% 3,02% -0,76% 2,27% -2,24% -0,84% 6,21% 5,79% 4,88%

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ ∂ƒª∏™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL ∂¶π£∂Δπ∫√ FOF ªπ∫Δ√ ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL π™√ƒƒ√¶∏ª∂¡√ FOF ªπ∫Δ√ ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ FOF ªπ∫Δ√

√ª√§√°π∞∫∞ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(10) NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(10)

9.872.920,60 11.327,94 1.426.055,24

951.359,67 10,3777 9,59 1.180,7300 1.210,57 1.178,0100

0,10% 10,3777 10,2739 0,95% - 1.180,7300 1.180,7300 2,37% - 1.178,0100 1.178,0100 2,37%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,3338 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8946 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4404 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .9,6922 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .122,62 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,4282 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .8,028 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,3651 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,4655

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3445 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,90176 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,7697 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123,6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4396 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,0922 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,376 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4772

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,88118 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3288 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,5468 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120,78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4068 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,9076 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3446 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4435

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø)

∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.186.551,43 2.060.034,18 1.218.323,87 14.508.220,27

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

∂•øΔ∂ƒπ∫√À

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ SOLIDUS MID RISK GREEK MUTUAL FUND-∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

1,31% 5,9291 5,5903 -10,26% 1,80% 12,2334 11,5344 -6,14% 0,38% 10,1024 9,8053 1,34% 1,07% 11,1698 10,6842 -6,35%

A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3347 .........................................................1,3329 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,89523 .......................................................0,89397 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4456 .........................................................7,4352 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,699 .........................................................9,6854 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122,71 .........................................................122,53 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4292 .........................................................1,4272 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,0336 .........................................................8,0224 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3661 .........................................................1,3641 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4665 .........................................................1,4645

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


¢ÈÂıÓ‹ 35

¶∂ª¶Δ∏ 25 ª∞ƒΔπ√À 2010

∏ ÕÁ΢ڷ ·ÔÎÚÔ‡ÂÈ ÙȘ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ ȤÛÂȘ ÁÈ· ÂÈϤÔÓ Î˘ÚÒÛÂȘ ÛÙËÓ Δ¯ÂÚ¿ÓË

¢È·ÊˆÓ›· ∏¶∞ - ΔÔ˘ÚΛ·˜ ÁÈ· πÚ¿Ó

¢È·ÊÈÏÔÓÈÎÔ‡ÌÂÓÔ ÓËÛ› ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËΠÛÙËÓ πÓ‰›· ¡∂√ ¢∂§Ãπ, 24.

∞°∫Àƒ∞, 24. ∏

∂¡∞ ÓËÛ¿ÎÈ Ô˘ Â‰Ò Î·È 30 ¯ÚfiÓÈ·

Δ

·ÔÙÂÏÔ‡Û ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ‰È·Ì¿¯Ë˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ πÓ‰›· Î·È ÙÔ ª·ÁÎÏ·ÓÙ¤˜ ÙÂÏÈο ¤‰ˆÛ ÌfiÓÔ ÙÔ˘ χÛË ÛÙËÓ ŒÚȉ·: ∂Í·Ê·Ó›ÛÙËΠÛÙ· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ∫fiÏÔ˘ Ù˘ μÂÁÁ¿Ï˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ Ù˘ ÛÙ¿ıÌ˘ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜. “∞˘Ùfi Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÔÈ ‰‡Ô ¯ÒÚ˜ ¤ÂÈÙ· ·fi ¯ÚfiÓÈ· ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÙÂÏÈο ÂÈχıËΠ·fi ÙËÓ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹” Û¯ÔÏ›·ÛÂ Ô ™Ô˘Áοٷ ÿ˙Ú·, ηıËÁËÙ‹˜ øηÓÔÁÚ·Ê›·˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Δ˙·ÓÙ·‚Ô‡Ú Ù˘ ∫·ÏÎÔ‡Ù·˜. ΔÔ ÓËÛ¿ÎÈ ¡ÈÔ˘ ªÔ˘Ú, ¤Ó· ·fi Ù· ÔÏÏ¿ ÙÔ˘ ÓËÛȈÙÈÎÔ‡ Û˘ÌϤÁÌ·ÙÔ˜ ™Ô‡ÓÙÂÚÌ·Ó, ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ‚˘ıÈÛÙ› ÂÓÙÂÏÒ˜ fiˆ˜ ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈΤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ Î·È ÔÈ ÂÚÈÔϛ˜ ÙÔ˘ ÏÈÌÂÓÈÎÔ‡, ÂÍ‹ÁËÛÂ Ô ÂÚ¢ÓËÙ‹˜. ªfiÓÔ ÔÈ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÌÂÚÈÎÒÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ó· Âͤ¯Ô˘Ó ·fi ÙÔ ÓÂÚfi. ΔÔ ª·ÁÎÏ·ÓÙ¤˜, Ì ÏËı˘ÛÌfi 150 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ, ·ÂÈÏÂ›Ù·È È‰È·›ÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ¯·ÌËÏÔ‡ ˘„Ô̤ÙÚÔ˘ ÙÔ˘. ΔÔ 18% ÙˆÓ ·Ú¿ÎÙÈˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ı· ‚˘ıÈÛÙ› Î·È 20 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¿ÓıÚˆÔÈ ı· ÂÎÙÔÈÛÙÔ‡Ó ·Ó Ë ÛÙ¿ıÌË Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ·Ó¤‚ÂÈ Î·Ù¿ ¤Ó· ̤ÙÚÔ ¤ˆ˜ ÙÔ 2050, fiˆ˜ ÚԂϤÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ÎÏÈÌ·ÙÈο ÌÔÓ٤Ϸ. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¢Ú ÿ˙Ú· ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈ΋ ·‡ÍËÛË ÛÙÔ Ú˘ıÌfi ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ÛÙ¿ıÌ˘ ÛÙÔÓ ∫fiÏÔ Ù˘ μÂÁÁ¿Ï˘, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ª·ÁÎÏ·ÓÙ¤˜ Î·È ÙËÓ πÓ‰›·. ª¤¯ÚÈ ÙÔ 2000, Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ ÂÚÈÔÚÈ˙fiÙ·Ó ÛÙ· 3 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿ ·Ó¿ ¤ÙÔ˜, ÂÓÒ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› ÛÙ· 5 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿ ·Ó¿ ¤ÙÔ˜, ÂÍ‹ÁËÛÂ Ô ÂÚ¢ÓËÙ‹˜ ÛÙÔ AP. ¶ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌ· ·fi Ù· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ Û˘ÌϤÁÌ·ÙÔ˜ ™Ô‡ÓÙÂÚÌ·Ó ¤¯Ô˘Ó ¯·ÌËÏfi ˘„fiÌÂÙÚÔ Î·È Èı·Ófiٷٷ ‰ÂÓ ı· ÁÏÈÙÒÛÔ˘Ó. ΔÔ 1996 ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËΠÛÙ· ·̷ٷ ÙÔ ÓËÛ› §Ô¯·Î¿Ú·, ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÏÈÁÔÛÙÔ‡˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ Ó· ÌÂÙ·ÎÔÌ›ÛÔ˘Ó. ΔÔ ÁÂÈÙÔÓÈÎfi ÓËÛ› ÙÔ˘ °ÎÔÚ·Ì¿Ú· ¤¯ÂÈ ‚˘ıÈÛÙ› ηٿ ÙÔ ‹ÌÈÛÈ Î·È ‰¤Î· ·ÎfiÌ· ÓËÛÈ¿ ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È. ΔÔ ÓËÛ› ¡ÈÔ˘ ªÔ˘Ú (ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó Î·È ™¿Ô˘ı Δ·Ï¿ÙÈ ÛÙÔ ª·ÁÎÏ·ÓÙ¤˜) ›¯Â Ì‹ÎÔ˜ 3.5 ¯ÏÌ Î·È Ï¿ÙÔ˜ 3 ¯ÏÌ. ¶¿Óˆ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÌfiÓÈ̘ ηٷÛ΢¤˜, ·Ó Î·È Ë πÓ‰›· ›¯Â ÛÙ›ÏÂÈ ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi Ó· ˘„ÒÛÂÈ ÙË ÛËÌ·›· Ù˘ ÛÙÔ ÓËÛ› ÙÔ 1981. ¶·Ú¿ ÙËÓ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘, ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÔȯÙfi ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô ¯ÒÚ˜.

Ô˘ÚΛ· ·¤ÎÚÔ˘Û ۋÌÂÚ· ÙȘ ȤÛÂȘ Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È ·fi ÙȘ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ ÁÈ· Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÂÈϤÔÓ Î˘ÚÒÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ˘ πÚ¿Ó ÁÈ· ÙÔ ˘ÚËÓÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ·ÓÙÈÙ›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¢ηÈڛ˜ ÛÙË ‰Èψ̷ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. “À¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌ· ÌÈ· ¢ηÈÚ›· ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ Î·È ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. Ÿ¯È ÏÈÁfiÙÂÚË, ·ÏÏ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ‰Èψ̷ٛ· (Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È)”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ªÔ˘Ú¿Î √˙Ô‡ÁÈÂÚÎÈÓ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘. ΔËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô ‚ÔËıfi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙˆÓ ∏¶∞ º›ÏÈ °ÎfiÚÓÙÔÓ Î¿ÏÂÛ ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÂÈϤÔÓ Î˘ÚÒÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ˘ πÚ¿Ó, ÚÔÂȉÔÔÈÒÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÕÁ΢ڷ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Û˘Ó¤ÂȘ Â¿Ó ‰È·ÊÔÚÔÔÈËı› ·fi ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÛÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi. “¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ÙÔ πÚ¿Ó ¤¯ÂÈ Î·Ï¤˜ ÚÔı¤ÛÂȘ ÛÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi Î·È ÂÈı˘Ì› ÌÈ· χÛË. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο ‰ÂÓ ı· οӷÌ ٤ÙÔȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ. ∂ÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ‰˘ÙÈÎÔ‡˜ Ì·˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù·ÎÙÈο ÁÈ· ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Ô˘ ·ÔÎÔÌ›˙Ô˘Ì (·fi Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ì ÙÔ πÚ¿Ó)” , ÙfiÓÈÛÂ Ô √˙Ô‡ÁÈÂÚÎÈÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ Ë ÕÁ΢ڷ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙË Ì ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ˘ÚËÓÈÎÒÓ fiÏˆÓ ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¯ÒÚ· Ù˘ ª¤Û˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜, ÚfiÛıÂÛ fï˜ fiÙÈ ÙÔ πÚ¿Ó ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· οÓÂÈ ¯Ú‹ÛË ˘ÚËÓÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÁÈ· ÂÈÚËÓÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜, fiˆ˜ Î·È fiϘ ÔÈ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ ΔÛ¯›·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ Û˘ÌÊÒÓËÛ ӷ “ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ” ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ Ù˘ ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ Ù˘ Ó¤·˜ Û˘Óı‹Î˘ START ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ˘ÚËÓÈÎÒÓ ÔÏÔÛÙ·Û›ˆÓ ƒˆÛ›·˜-∏¶∞. ∏ Û˘Ìʈӛ· ı· ˘ÔÁÚ·Ê› ηٿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ· ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÙfiÓÈÛÂ, ¿ÓÙˆ˜, fiÙÈ ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ·ÎfiÌ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÍÂοı·ÚÔ ÛËÌ¿‰È fiÙÈ ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙË Û˘Ìʈӛ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÛÙËÓ “ÙÂÏÈ΋ ¢ı›·” , fiˆ˜ ›¯·Ó ‰ËÏÒÛÂÈ ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ∏¶∞ Î·È ƒˆÛ›·˜, ÛϷÚÈ ∫Ï›ÓÙÔÓ Î·È ™ÂÚÁÎ¤È §·‚ÚfiÊ Û ÚfiÛÊ·ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘˜. ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ μÏ·ÓÙÈÌ›Ú ¶Ô‡ÙÈÓ Â›¯Â Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÈ fiÙÈ Ë Û˘Ìʈӛ· Ô˘ ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙË ™˘Óı‹ÎË START ÙË ‰ÈÌÂÚ‹ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Û˘Ìʈӛ· ÙÔ˘ 1991 Ô˘ ÂͤÓ¢Û ÙÔ 2009- ı· ÂÈÛÊÚ·ÁÈÛÙ› Èı·Ófiٷٷ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È fi¯È ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ.

∫Ú·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ °ÎÔ˘·ÓÙ¿Ó·ÌÔ ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó Û °ÂˆÚÁ›· Î·È ∂Ï‚ÂÙ›· ¶¤ÓÙ ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ Ù˘ ‚¿Û˘ ÙÔ˘ °ÎÔ˘·ÓÙ¿Ó·ÌÔ ÛÙËÓ ∫Ô‡‚· ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó Û °ÂˆÚÁ›· Î·È ∂Ï‚ÂÙ›·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ √Ì¿Ì· Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Ë Ê˘Ï·Î‹ ̤۷ ÛÙÔ 2010. ΔÚÂȘ ÚÒËÓ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ °ÎÔ˘·ÓÙ¿Ó·ÌÔ ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ÛÙË °ÂˆÚÁ›·. ™‡Ìʈӷ Ì ˘Ô˘ÚÁfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ·fi ¯ÒÚ˜ Ù˘ ª¤Û˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜. ∏ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ·Ó¤ÊÂÚ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. £· ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ·› Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÂχıÂÚÔÈ ÛÙË ¯ÒÚ·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÙË ¯ÒÚ·. √È ‰‡Ô ¿ÓÙÚ˜ Ô˘ ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· Â›Ó·È ∫ÈÓ¤˙ÔÈ √˘ÈÁÔ‡ÚÔÈ. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 180 ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ Ù˘ ‚¿Û˘ ÙÔ˘ °ÎÔ˘·ÓÙ¿Ó·ÌÔ. √ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· ¤¯ÂÈ ˘ÔÛ¯Âı› fiÙÈ Ë ‰È·‚fiËÙË Ê˘Ï·Î‹ ı· ÎÏ›ÛÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ 2010.

™Î¿Ó‰·ÏÔ Mercedes Ì ÂÌÏÔ΋ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ √À∞™π°∫Δ√¡, 24.

¢πø•∏ ¿ÛÎËÛ·Ó ÔÈ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÛÙËÓ ·˘ÙÔÎÈÓË-

ÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Daimler Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·Ù·Û΢¿˙ÂÈ Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Mercedes-Benz, Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· fiÙÈ ÚÔ¤‚Ë Û ‰ˆÚÔ‰ÔΛ· ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ Û 22 ¯ÒÚ˜ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Î·È Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ ÙÔ BBC Î·È ¿ÏÏ· ‰ÈÂıÓ‹ ÂȉËÛÂÔÁÚ·ÊÈο Ú·ÎÙÔÚ›·. Ÿˆ˜ ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ ÙÔ BBC, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÙˆÓ ∏¶∞ ηÙËÁÔÚ› ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· fiÙÈ ‰ˆÚÔ‰fiÎËÛ ÌÂ

‰Âο‰Â˜ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ· ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ 22 ¯ˆÚÒÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Ù˘ ∫›Ó·˜, Ù˘ ƒˆÛ›·˜, Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘ Î·È Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. Δ· ¯Ú‹Ì·Ù· fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ›¯·Ó ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ó· ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ Ó· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó Û˘Ìʈӛ˜ ÁÈ· ·ÁÔÚ¤˜ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ‡„Ô˘˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ. ∏ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· ··ÁÔÚ‡ÂÈ Û ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ¿ Ù˘ Ó· ÚÔ‚·›ÓÔ˘Ó Û ٤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ “¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ” ∂›Û˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Reuters, Ô˘ ÂÈηÏÂ›Ù·È ÙÔ BBC, ËÁ‹ ÚÔÛΛÌÂÓË ÛÙËÓ Daimler ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ ÚfiÛÙÈÌÔ ‡„Ô˘˜ 185 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜.

ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ¿Ì·¯ÔÈ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ ÙˆÓ ¡∞Δ√˚ÛÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ

ŒÓÙÂη ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ˘˜ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÔ‡˜ ÛÙË ™ÂÚ‚›· μ∂§π°ƒ∞¢π 24.

∏Δ∞¡ 24 ª·ÚÙ›Ô˘ ÙÔ˘ 1999,

Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙȘ Ô¯ÙÒ Ë ÒÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È Ù· ¡∞Δ√˚ο ·ÂÚÔÛοÊË, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ‰È·Ù·Á‹ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ °Ú·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ‚ÔÚÂÈÔ·ÙÏ·ÓÙÈ΋˜ Û˘ÌÌ·¯›·˜, ÷‚È¤Ú ™ÔÏ¿Ó·, ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Ï‹ÙÙÔ˘Ó ÛÙfi¯Ô˘˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›·˜. ∂›¯·Ó ÚÔËÁËı› ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÛÙÔ ƒ·ÌÔ˘ÁȤ Î·È ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Î·È ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ, Ô˘ ‰ÂÓ ·¤‰ˆÛ·Ó ηÚÔ‡˜. √È ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÔ› ‰È‹ÚÎËÛ·Ó 78 Ë̤Ú˜, ̤¯ÚÈ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ “ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ-Ù¯ÓÈ΋˜ Û˘Ìʈӛ·˜ ÙÔ˘ ∫Ô˘Ì¿ÓÔ‚Ô” , Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ªÈÏfiÛ‚ÈÙ˜ ·Ô‰¤¯ıËΠÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙˆÓ ¡∞Δ√˚ÎÒÓ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙÔ ∫fiÛÔ‚Ô Î·È ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ù˘ °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ‰È·-

ÊfiÚˆÓ ËÁÒÓ, ÛÙÔ˘˜ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÔ‡˜ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó 1.002 ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Î·È 2.500 ¿Ì·¯ÔÈ Ôϛ٘, ÂÓÒ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó 12.500 ¿ÓıÚˆÔÈ. Δ· ·ÂÚÔÛοÊË 19 ¯ˆÚÒÓ, Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË “∂˘ÛÏ·¯ÓÈÎfi˜ ¿ÁÁÂÏÔ˜” , ¤ÚÈÍ·Ó Û˘ÓÔÏÈο 70.000 ÙfiÓÔ˘˜ ÔÏÂÌÈÎfi ˘ÏÈÎfi, ηٷÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ fiÏ· Ù· ÛÙÚ·Ùfi‰· ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚ÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡, Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·, 42 Á¤Ê˘Ú˜, ÂÓÒ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ˙ËÌȤ˜ Û¯ÔÏ›·, ÓÔÛÔÎÔÌ›· Î·È ÈÛÙÔÚÈο ÌÓËÌ›·. √Ì¿‰· ™¤Ú‚ˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁˆÓ ÂÎÙ›ÌËÛ ˆ˜ ÔÈ ˙ËÌȤ˜ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 29,6 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ·. Δ˘Èο, ÔÈ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÔ› ÙÂÚÌ·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÛÙȘ 10 πÔ˘Ó›Ô˘ Ì ÙËÓ „‹ÊÈÛË, ·fi ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ √∏∂, Ù˘ ‰È·Î‹Ú˘Í˘ 1244, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ∫fiÛÔ‚Ô Ù›ıÂÙ·È ˘fi ηıÂÛÙÒ˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÚÔÙÂÎÙÔÚ¿ÙÔ˘, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È

ˆÛÙfiÛÔ Ù· ΢ÚÈ·Ú¯Èο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ™ÙȘ 12 πÔ˘Ó›Ô˘, ¿Ú¯ÈÛÂ Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ Í¤ÓˆÓ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙÔ ∫fiÛÔ‚Ô Î·È Ë ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚ÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Î·È Ù˘ ÛÂÚ‚È΋˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. ™ÙËÓ ‰ÈÂıÓ‹ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË, ˘fi ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›·

KFOR, Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 36 ¯ÒÚ˜ Î·È Û˘ÓÔÏÈο ÛÙÔ ∫fiÛÔ‚Ô ÂÈÛ‹Ïı·Ó 37.200 ͤÓÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜. ΔȘ ÚÒÙ˜ Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ, Û‡Ìʈӷ Ì Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ UNHCR Â¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙÔ ∫fiÛÔ‚Ô 800.000 ∞Ï‚·ÓÔ›, Ô˘ ‰ÈÒ¯ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ªÈÏfiÛ‚ÈÙ˜ ηÈ

·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÙȘ ÂÛٛ˜ ÙÔ˘˜ 230.000 ™¤Ú‚ÔÈ. ™Â Ú¿ÍÂȘ ‚›·˜ ηٿ ÙÔ˘ ÛÂÚ‚ÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ÙÔÓ ÚÒÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ √∏∂, ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó 927 ™¤Ú‚ÔÈ, ÂÓÒ ·ÁÓÔÂ›Ù·È Ë Ù‡¯Ë ÂÚ›Ô˘ 1.500 ™¤Ú‚ˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ ∫ÔÛfi‚Ô˘, ·fi ÙÔ˘˜ ™¤Ú‚Ô˘˜ Ô˘ ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Â¤ÛÙÚ„·Ó ÌfiÓÔ 18.000 ÂÓÒ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ, Û‹ÌÂÚ·, ÛÙÔ ∫fiÛÔ‚Ô ˙Ô˘Ó ÂÚ›Ô˘ 80.000 ™¤Ú‚ÔÈ. ™ÙȘ 17 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2008, Ë ‚Ô˘Ï‹ ÙÔ˘ ∫ÔÛfi‚Ô˘ ΋ڢÍ ÌÔÓÔÌÂÚÒ˜ ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ›, ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ·fi 65 ¯ÒÚ˜. ∏ ™ÂÚ‚›· ‰ÂÓ ·Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ÙÔ˘ ∫ÔÛfi‚Ô˘ Î·È ÚÔÛ¤Ê˘Á ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÿÁ˘, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÁÓˆÌÔ‰ÔÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË, Ë ÔÔ›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÏËÊı› ̤۷ ÛÙÔ 2010.

™ÙȘ 30/3 Ë Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ ÛÙÔ CERN ¶∞ƒπ™π, 24.

Δ∏ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ ÛÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÙ¢¯ı› ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ÙÔ˘ CERN ÛÙȘ 30 ª·ÚÙ›Ô˘, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ·Ó··Ú¿ÁÔ˘Ó ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ Á¤ÓÓËÛ˘ ÙÔ˘ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÚÈÓ ·fi 13,7 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¤ÙË. ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÚÒÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ ÁÈ· Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÙˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ ÛÙÔ ªÂÁ¿ÏÔ ∂ÈÙ·¯˘ÓÙ‹ ∞‰ÚÔÓ›ˆÓ. √È ÔÏÏ·Ϥ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ÌÈÎÚ¿ Big Bang, Ù· ÔÔ›· ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Î¿Ùˆ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙÔ Û‡Ì·Ó.


¢ÈÂıÓ‹ 36 ¶ÔχÓÂÎÚÔ ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· Ì ÊÔÚÙËÁfi ÙÚ¤ÓÔ ÛÙÔ ŸÛÏÔ √™§√, 24.

ΔÚÂȘ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó Î·È ·ÎfiÌ· Ù¤ÛÛÂÚȘ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ŸÛÏÔ Û ¤Ó· ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· Ì ¤Ó· ·Î˘‚¤ÚÓËÙÔ ÊÔÚÙËÁfi ÙÚ¤ÓÔ, Ô˘ η٤ÏËÍ Û ¤Ó· ÊÈfiÚ‰, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ÓÔÚ‚ËÁÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÓÔÚ‚ËÁÈο ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘, 16 ÎÂÓ¿ ‚·ÁfiÓÈ· ¯ˆÚ›˜ ·ÙÌÔÌ˯·Ó‹ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙËÓ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË ÔÚ›· ÙÔ˘˜ οو ·fi ·‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÙ˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Û˘Óı‹Î˜ ÔÏÏ¿ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÚÈÓ ÚÔÛÎÚÔ‡ÛÔ˘Ó Û ÌÈ· ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÙÔ̤· ÙÔ˘ ŸÛÏÔ. “Œ¯ÂÈ ÂȂ‚·Èˆı› Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÚÈÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ÙÚÂȘ ·ÎfiÌË Â›Ó·È ÛÔ‚·Ú¿ ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓÔÈ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô, ÂÓÒ ¤Ó·˜ Â›Ó·È ÂÏ·ÊÚ¿ ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜” , ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ Á·ÏÏÈÎfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Ì›· ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Δ‡Ô˘ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÙÔ˘ ŸÛÏÔ.

¢›ˆÚË Û˘Ó¿ÓÙËÛË √Ì¿Ì·-¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘ √À∞™π°∫Δ√¡, 24.

Èڛ˜ ÎÔÈÓ¤˜ ʈÙÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ Î·È Â›ÛË̘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ §Â˘Îfi √›ÎÔ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· Ì ÙÔÓ ª¤ÓÙ˙·ÌÈÓ ¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘. ™‡Ìʈӷ, ¿ÓÙˆ˜, Ì ÙËÓ ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ ÏÂ˘Ú¿, Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¤ÁÈÓ “Û ηÏfi Îϛ̷” Î·È Û‹ÌÂÚ·, ΔÂÙ¿ÚÙË, ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ. √È Û˘ÓÔÌÈϛ˜ √Ì¿Ì·, ¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘, Û ̛· ȉȷ›ÙÂÚ· ÎÚ›ÛÈÌË ÛÙÈÁÌ‹ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÚËÓ¢ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ∏¶∞πÛÚ·‹Ï, ‰È‹ÚÎÂÛ·Ó ‰‡Ô ÒÚ˜ Î·È ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó ÛÙÔÓ ·fiË¯Ô ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘ fiÙÈ Ô ÂÔÈÎÈÛÌfi˜ Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ›, ·Ú¿ ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓÂ, ‰Â, ÁÓˆÛÙfi, Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ Ù˘ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË 20 ηÙÔÈÎÈÒÓ ÛÙÔÓ ·Ú·‚ÈÎfi ÙÔ̤·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ·ÓÔÈÎÔ‰fiÌËÛ˘ Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Û˘ÓÔÏÈο 100 ηÙÔÈÎÈÒÓ. ∏ ¤ÓÙ·ÛË ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ∏¶∞-πÛÚ·‹Ï Â›Ó·È ÂÌÊ·Ó‹˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÙ¤ Î·È Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Û¿ÓÈÔ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ó· ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÙÔÓ §Â˘Îfi √›ÎÔ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¯ÒÚ·˜-Û˘ÌÌ¿¯Ô˘ ÙˆÓ ∏¶∞ Î·È Ó· ÌËÓ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ‹ Ó· ÌËÓ ÂΉ›‰ÔÓÙ·È Â›ÛË̘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ. √È ‰‡Ô ¿ÓÙÚ˜ ›¯·Ó ‰‡Ô ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ. ∞Ú¯Èο Û˘ÓÔÌ›ÏËÛ·Ó ÛÙÔ √‚¿Ï °Ú·ÊÂ›Ô ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ 90 ÏÂÙ¿, ‰ËÏ·‰‹ ÂÈϤÔÓ Ì›ÛË ÒÚ· ·’ fiÙÈ Â›¯Â ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ›, Î·È ÂÓ Û˘Ó¯›· Ô ÌÂÓ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· ·ÔÛ‡ÚıËΠ۠¿ÏÏÔ ÁÚ·Ê›Ô, Ô ‰Â ª. ¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘ ÌÂÙ¤‚Ë ÛÙËÓ ∞›ıÔ˘Û· ƒÔ‡Û‚ÂÏÙ, fiÔ˘ ›¯Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ∞ÌÂÚÈηÓfi ‰Èψ̿ÙË, Ï›ÁË ÒÚ· ÌÂÙ¿, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï ÂÎÏ‹ıË ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Î·Ù’ ȉ›·Ó Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙˆÓ ∏¶∞, ÛÙÔ √‚¿Ï °Ú·Ê›Ô, Ë ÔÔ›· ÎÚ¿ÙËÛ 35 ÏÂÙ¿. ∫·Ì›· Â›ÛËÌË ·Ó·ÊÔÚ¿ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ÌÂÙ¿ ÁÈ· ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ Â·ÊÒÓ. £ÂˆÚ›ٷÈ, ˆÛÙfiÛÔ, ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ù· ÂÔÈÎÈÛÙÈο Û¯¤‰È· ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì, Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÁÚÈÒÛÂÈ ÙË ¢‡ÛË Î·È Ô˘ ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÌfi‰ÈÔ ÛÙËÓ Â·Ó¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÈÚËÓ¢ÙÈÎÒÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ Ì ÙËÓ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓȷ΋ ∞Ú¯‹. ¶·Ú¿ ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ, fï˜, Ô ª. ¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·‰È¿ÏÏ·ÎÙÔ˜, ‰È·ÌËÓ‡ÔÓÙ·˜ Î·È ·fi ÙËÓ √˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ fiÙÈ Ô ÂÔÈÎÈÛÌfi˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı›.

¶∂ª¶Δ∏ 25 ª∞ƒΔπ√À 2010

Δ¿ÛÛÂÙ·È ˘¤Ú ÌÈ·˜ ÚÔÓÔÌȷ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ÕÁ΢ڷ˜ Ì ÙËÓ ∂.∂.

Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ª¤ÚÎÂÏ Î·È ÙÔ Ù·Í›‰È ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· μ∂ƒ√§π¡√, 24.

ª

ÔÚ› Ë °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ Ó· Ê·›ÓÂÙ·È ÈÛ¯˘Ú‹ Î·È ·Ì›ÏÈÎÙË fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÂÏÏËÓÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ˆÛÙfiÛÔ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ù˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ °ÔÏÁÔı¿, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Ú›¯ÓÂÈ Êˆ˜ Î·È ÛÙË ÛÙ¿ÛË Ô˘ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™ËÌÂÚÈÓ‹ ‰ËÌÔÛÎfiËÛË ÙÔ˘ ÈÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ Forsa ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· Ú›ÍÂÈ Ó¤Ô “¯·ÛÙÔ‡ÎÈ” ÛÙËÓ Î˘Ú›· ª¤ÚÎÂÏ, ηıÒ˜ ʤÚÓÂÈ ÙÔÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û˘Ó·ÛÈÛÌfi Ó· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙÒÛË-ÚÂÎfiÚ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ô˘ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈfi Û˘Ó·ÛÈÛÌfi Ù˘ ª¤ÚÎÂÏ (ÔÈ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‰ËÌÔÎÚ¿Ù˜ Ù˘ ª¤ÚÎÂÏ, Ë ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ŒÓˆÛË Î·È ÔÈ ∂χıÂÚÔÈ ¢ËÌÔÎÚ¿Ù˜), Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÌfiÏȘ 40%, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÎÚÔ‡ÂÈ ÙÔÓ ÎÒ‰ˆÓ· ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÌfiÏȘ ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ ÁÈ· ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ ıËÙ›·˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›‰·˜ ηÁÎÂÏ·Ú›Ô˘. ∂›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÔÛÔÛÙfi ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛηӉ¿ÏÔ˘ ÙˆÓ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‰ËÌÔÎÚ·ÙÒÓ ÚÔ˜ 10ÂÙ›·˜! ª¿ÏÈÛÙ·, Ë ›‰È· ¤Ú¢ӷ ‰›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢fiÌÂÓÔ˘˜ ™ÔÛȷωËÌÔÎÚ¿Ù˜ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â›‰ÔÛË ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÚ˘ÛÈÓ¤˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ 25%. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, Ë ÁÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Î·È ÁÈ· ÙÔ Ù·Í›‰È Ù˘ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ÛÙȘ 29 Î·È 30 ª·ÚÙ›Ô˘. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ·Ú·¯ˆÚ› Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ Û ÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, ÛÙȘ Ôԛ˜ ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ı· Ù·¯ı› ˘¤Ú ÌÈ·˜ ÚÔÓÔÌȷ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ Ì ÙËÓ ∂.∂. (ȉ¤· ÙËÓ ÔÔ›· ·ÚÓÂ›Ù·È Ë ΔÔ˘ÚΛ·), ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙȘ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ Ù˘ ÁÈ· Ï‹ÚË ¤ÓÙ·ÍË. “√È ÂÓÙ·ÍȷΤ˜ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· Ë ¤Î‚·ÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È ·ÓÔȯً, ‰ËÏ·‰‹ ‰Â ı· ηٷϋÍÂÈ ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ Û ÌÈ· Ï‹ÚË ¤ÓÙ·ÍË” , ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙË ÃÔ˘ÚȤÙ. ∞fi Ù· 35 ıÂÌ·ÙÈο ÎÂÊ¿Ï·È· Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ÚÈÓ ·fi ÌÈ· Èı·Ó‹ ¤ÓÙ·Í‹ Ù˘ ÛÙËÓ ∂∂, “Ë ∞Á΢ڷ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢Ù› Ù· 27 ‹ Ù· 28 ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÌÈ· ÂȉÈ΋ ÂÙ·ÈÚÈ΋ Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ∂∂” , ÙfiÓÈÛÂ Ë ª¤ÚÎÂÏ ÛÙËÓ ªÈÏȤÙ. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙË ÌË ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ·fi ÙËÓ ÕÁ΢ڷ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ËÁÂÛ›· Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ù· ÏÈÌ¿ÓÈ· Î·È Ù· ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ¿ Ù˘ ÁÈ· Ù· ÏÔ›·

Î·È Ù· ·ÂÚÔÛοÊË ·fi ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· (Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤¯Ô˘Ó ·ÁÒÛÂÈ ·fi ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2006 ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÁÈ· Ô¯ÙÒ ıÂÌ·ÙÈο ÎÂÊ¿Ï·È·).

“¶Ú¿ÛÈÓË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·” ηٷӷÏÒÓÔ˘Ó ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ∫·ÙÒÊÏÈ-ÔÚfiÛËÌÔ ‰È¤‚Ë, ÙÔ 2009, Ë °ÂÚÌ·Ó›·, ηıÒ˜ ¿Óˆ ÙÔ˘ 10% Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ηٷӷÏÒıËΠÛÙË ÌÂ-

Á·Ï‡ÙÂÚË ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÚÔ‹Ïı ·fi ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÔ‡ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î. ¡fiÚÌÂÚÙ ƒ¤ÙÁÎÂÓ. §fiÁˆ, ΢ڛˆ˜, Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ‚ÈÔÌ¿˙·˜ ÁÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ∞Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ¶ËÁÒÓ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ (∞¶∂) ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ÚÔÌ‹ı¢Û ¿Óˆ ÙÔ˘ 10% Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ-

·˜ Ô˘ ηٷӷÏÒıËÎÂ, ¤Ú˘ÛÈ, ÛÙË ¯ÒÚ·, ¤Ó·ÓÙÈ 9,3%, ÙÔ 2008. “¶ÚÔ¯ˆÚ‹Û·Ì Ì ÙÚfiÔ Ô˘ Ì·˜ ¯·ÚÔÔÈ› Î·È Ë °ÂÚÌ·Ó›· ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ ÚˆÙÔηı‰ڛ· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜” , ›Â Ô Î. ƒ¤ÙÁÎÂÓ, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÂÎÙÈÌԇ̠ˆ˜ ı· ÂÈÙ‡¯Ô˘Ì ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ì·˜ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ∞¶∂ Û ÔÛÔÛÙfi 18% ÛÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ηٷӿψÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ 2020” . √È ÛÙfi¯ÔÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ Â›Ó·È ÊÈÏfi‰ÔÍÔÈ: Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Û ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·fi ∞¶∂, Û ÔÛÔÛÙfi 50% ̤¯ÚÈ ÙÔ 2050 Î·È Ì›ˆÛË, ÙÔ 2020, Û ÔÛÔÛÙfi 40% ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ ·ÂÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 1990. ΔÔ 2009, ÔÈ ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Â¤ÙÚ„·Ó ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙËÓ ÂÎÔÌ‹ 110 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ÙfiÓˆÓ ·ÂÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ °ÂÚÌ·Ófi ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜.

™ÙË Ê˘Ï·Î‹ ÔÈ “Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÁοÓÁÎÛÙÂÚ” Δ¤ÛÛÂÚȘ °ÂÚÌ·ÓÔ› ηٷ‰ÈοÛÙËÎ·Ó Û ÔÈÓ¤˜ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘, ‰ÈfiÙÈ ·‹Á·Á·Ó ÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÙÔ˘˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Î·È ÙÔÓ ÎÚ¿ÙËÛ·Ó fiÌËÚÔ, ÎÏÂȉÒÓÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ Û ¤Ó· ˘fiÁÂÈÔ, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ÙÔÓ ·Ó·ÁοÛÔ˘Ó Ó· ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÙȘ ¯·Ì¤Ó˜ ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜, ‡„Ô˘˜ 2,5 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. √È ‰‡Ô ¿Ó‰Ú˜ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Á˘Ó·›Î˜, ÌÂٷ͇ 61 Î·È 80 ÂÙÒÓ, ·‹Á·Á·Ó ÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ˘¿ÏÏËÏÔ, ¤Íˆ ·fi ÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ fiÏË ™¤ÁÈÂÚ, ÛÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÙÔÓ ¤‰ÂÛ·Ó, ÙÔÓ Ê›ÌˆÛ·Ó, ÙÔÓ ·Ó¿ÁÎ·Û·Ó Ó· ÌÂÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ·ÔÛ΢ÒÓ ÂÓfi˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Î·È Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÂÚ›Ô˘ 500 ¯ÏÌ. Û ¿ÏÏË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, fiÔ˘ ÙÔÓ Ê˘Ï¿ÎÈÛ·Ó. √È ‰Ú¿ÛÙ˜, Ô˘ ·¤ÎÙËÛ·Ó ÙÔ ÚÔÛˆÓ‡ÌÈÔ “Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÁοÓÁÎÛÙÂÚ” ·fi Ù· ÁÂÚÌ·ÓÈο ªª∂, ÎÚ¿ÙËÛ·Ó fiÌËÚÔ ÙÔÓ 57¯ÚÔÓÔ ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚȘ Ë̤Ú˜, ··ÈÙÒÓÙ·˜ Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ÌÂÁ¿Ï· ÔÛ¿ ÛÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜. ™Â ÌÈ· ÂÓÙÔÏ‹ Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏÂ, fï˜, Ô ÙÚ·Â˙ÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ Û˘ÌÂÚȤϷ‚ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· “ÙËÏÂÊÒÓËÛ ÛÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Û‹ÌÂÚ· ·Ú·Î·ÏÒ” Î·È ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ ÂȉÔÔ›ËÛ ÙȘ ·Ú¯¤˜. √ fiÌËÚÔ˜ ·ÂÏ¢ıÂÚÒıËΠ·fi ÂȉÈ΋ ÌÔÓ¿‰· Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. “√ ÂÏ¿Ù˘ ÌÔ˘ ÌÂÙ·ÓÈÒÓÂÈ Ôχ, ÂȉÈο ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·Ú¤Û˘Ú ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Û˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ √‡ÓÙÔ ∫Ú¿Ô˘˙ ÁÈ· ÙÔÓ 74¯ÚÔÓÔ ƒfiÏ·ÓÙ ∫., Ô˘ ηÙÔÓÔÌ¿ÛÙËΠˆ˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ΔÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ fiÏ˘ ΔÚ¿Ô˘ÓÛÙ·˚Ó Î·Ù·‰›Î·Û ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ¿Ó‰Ú˜ Û ÔÈÓ¤˜ οıÂÈÚ͢ 6 ÂÙÒÓ Î·È Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂÙÒÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÂÓÒ Î·Ù·‰›Î·Û ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Û ÔÈÓ¤˜ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ 21 Î·È 18 ÌËÓÒÓ Ì ·Ó·ÛÙÔÏ‹. ŸÏÔÈ ÔÌÔÏfiÁËÛ·Ó ÙËÓ ÂÓÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ ··ÁˆÁ‹˜.

∂Í·ÈÚÂÙÈο ÂÈΛӉ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· ÛÙÔ πà §√¡¢π¡√, 24.

μÚÂÙ·ÓÈ΋ È·ÙÚÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÙÔ ·ıËÙÈÎfi οÓÈÛÌ· ÁÈ· Ù· ·È‰È¿, Û ¤ÎıÂÛË Ô˘ ‰fiıËΠۋÌÂÚ· ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·. ΔÔ μ·ÛÈÏÈÎfi π·ÙÚÈÎfi ∫ÔϤÁÈÔ (Royal College of PhysiciansRCP), ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 20.000 ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î·È ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÚÔ˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ μÚÂÙ·Ó›·˜, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fiÙÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ 300.000 ·È‰È¿ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È È·ÙÚÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰·, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ·ıËÙÈÎÔ‡ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜. ∏ ¤ÎıÂÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ Ù›ÙÏÔ “ΔÔ ·ıËÙÈÎfi οÓÈÛÌ· Î·È Ù· ·È‰È¿” ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÚÔηÏ› οı ¯ÚfiÓÔ ÛÙ· ·È‰È¿ “ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 20.000 ÏÔÈÌÒÍÂȘ ÙˆÓ Ó¢ÌfiÓˆÓ” , 120.000 ·Ûı¤ÓÂȘ ÙÔ˘ ·ÓÒÙÂÚÔ˘ ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎÔ‡ Î·È 200 ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÌËÓÈÁÁ›Ùȉ·˜. ™·Ú¿ÓÙ· ‚Ú¤ÊË Âı·›ÓÔ˘Ó Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ·fi ÙÔ Û‡Ó‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ ·ÈÊÓ›‰ÈÔ˘ ‚ÚÂÊÈÎÔ‡ ı·Ó¿ÙÔ˘, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ·ıËÙÈÎÔ‡ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜, ÚÔÛı¤ÙÂÈ ÙÔ RCP. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, ÙÔ μ·ÛÈÏÈÎfi π·ÙÚÈÎfi ∫ÔϤÁÈÔ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ·ÚÔ˘Û›· ·È‰ÈÒÓ, ˘fi ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙÂ Û˘Óı‹Î˜. “∏ ¤ÎıÂÛË ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·fi ÙÔ ·ıËÙÈÎfi οÓÈÛÌ·. ∞ÊÔÚ¿ ÙËÓ Ï‹ÚË ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ ηÓÔ‡ ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ” , ÂÍËÁ› Ô Δ˙ÔÓ ªÚ›ÙÔÓ, ˘‡ı˘ÓÔ˜ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ Ë ÔÔ›· ‰ËÌÔÛȇıËΠÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘ Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˘Û·˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ÂÚ› ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ë ÔÔ›· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ΔÔ RCP ÂÎÙÈÌ¿ Â›Û˘ fiÙÈ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ··ÁÔÚ¢ı› ÚËÙ¿ Î·È Î·ı’ ÔÏÔÎÏËÚ›· ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, ·ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÂÈ‚·›ÓÂÈ ·È‰›, ηıÒ˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· Á›ÓÂÈ ‰È¿ÎÚÈÛË ÛÙ· ·˘ÙÔΛÓËÙ·. √È ÁÈ·ÙÚÔ› ı¤ÏÔ˘Ó Â›Û˘ Ó· ··ÁÔÚ¢ı› ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ fiÔ˘ Û˘¯Ó¿˙Ô˘Ó ·È‰È¿, fiˆ˜ Ù· ¿Úη, ÔÈ ÈÛ›Ó˜ Î·È Ù· ÚÔ·‡ÏÈ· ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ. To RCP ı· ‹ıÂÏ ӷ ··ÁÔÚ¢ı› ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· Î·È ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡, ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ. ΔÔ Î¿ÓÈÛÌ· ÂÓÙfi˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ fiÔ˘ ÂÈ‚·›ÓÔ˘Ó ·È‰È¿ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È ‹‰Ë Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÔÏÈÙ›˜ ÙˆÓ ∏¶∞, ÛÙÔÓ ∫·Ó·‰¿ Î·È ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·, ÂÓÒ ¯ÒÚ˜ fiˆ˜ Ë πÙ·Ï›· Î·È Ë √ÏÏ·Ó‰›· ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÂӉ¯fiÌÂÓË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡.

∞΢ÚÒıËÎÂ Ô ÓfiÌÔ˜ ªÂÚ›Û· ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÔ˘Û›Â˜ Δπƒ∞¡∞, 24.

°È· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ 3% ÙÔ˘ ∞∂¶ ¤ˆ˜ ÙÔ 2013

ÕÎÚ· ÏÈÙfiÙËÙ· ÂÍ‹ÁÁÂÈÏÂ Ô £··Ù¤ÚÔ ª∞¢ƒπΔ∏, 24.

¶ÔÏÈÙÈ΋ “¿ÎÚ·˜ ÏÈÙfiÙËÙ·˜” ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Ô πÛ·Ófi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÃÔÛ¤ §Ô˘›˜ ƒÔÓÙÚ›ÁÎÂı £··Ù¤ÚÔ Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ›ÛÂÈ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘ Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ¿ Ù˘ ÛÙÔ 3% ÙÔ 2013. ∞fi ÙÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÈÛ·ÓÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Ô Î. £··Ù¤ÚÔ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ

‰ËÌfiÛÈÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Î·È Ó· ÙËÚ‹ÛÂÈ ¿ÎÚ· ÏÈÙfiÙËÙ· ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘” Î·È ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘ ı· ÂÍ·ÁÁ›ÏÂÈ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÎÔÒÓ ÁÈ· ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÈÎÚ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ËÁ¤ÙË Ù˘ ‰ÂÍÈ¿˜ ª·ÚÈ¿ÓÔ ƒ·¯fiÈ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜, Ô πÛ·-

Ófi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ˘ÂÓı‡ÌÈÛ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÔÈÎ›ÏˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙÔ 2010, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ÛÙË “Ì›ˆÛË Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜” ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË £··Ù¤ÚÔ ÂÍ‹ÁÁÂÈÏ ÛÙ· Ù¤ÏË π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ·ԂϤÂÈ ÛÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË 50 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 2010-2013. ™Ùfi¯Ô˜

Â›Ó·È ÙÔ 2013 ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÛÙÔ 3% ÙÔ˘ ∞∂¶. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ 2009 ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÂÎÙÔ͇ıËΠÛÙÔ 11,4% ÙÔ˘ ∞∂¶. ΔÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓË ·fi ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ÙËÓ ¤ÎÚËÍË Ù˘ “ÊÔ‡Ûη˜” Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, Ë πÛ·Ó›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‡ÊÂÛË ·fi Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2008 Î·È Ë ·ÓÂÚÁ›· Ù˘ ¤¯ÂÈ ÂÎÙÈÓ·¯ı› Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ 19% ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡.

ΔÔ ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ∞Ï‚·Ó›·˜ ·Î‡ÚˆÛ ÙȘ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ÓfiÌÔ ÁÈ· “ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Î·È ÙËÓ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÙˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈÒÓ” , Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ™·Ï› ªÂÚ›Û·. ΔÔ 2007, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¯ÔÚ‹ÁËÛ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÂÍÔ˘Û›· ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ÈÛÙÚÔÊ‹˜ Î·È ∞Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ¶ÂÚÈÔ˘ÛÈÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Î˘ÚÒÛÂÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ›¯·Ó Ï¿‚ÂÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÔ˘Û›Â˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Â› 15 ¯ÚfiÓÈ·. ΔfiÛÔ ÔÈ Û‡ÏÏÔÁÔÈ ÙˆÓ ÚÒËÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ fiÛÔ Î·È Ô ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ıÂÒÚËÛ·Ó ÙȘ ÙÚÔÔÏÔÁ›Â˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙÔ ÓfiÌÔ ˆ˜ ·Ú¿‚·ÛË Î·È ·Ú¤ÂÌ„·Ó ÙÔ ı¤Ì· ÛÙÔ ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ.


OÈÎÔÓÔÌ›· 37

¶∂ª¶Δ∏ 25 ª∞ƒΔπ√À 2010

∞·Ú·›ÙËÙ· Ù· ÚfiÛıÂÙ· ̤ÙÚ·, fi¯È fï˜ ÎÈ Ô ‰·ÓÂÈÛÌfi˜, Û‡Ìʈӷ Ì Ӥ· ¤ÎıÂÛË

Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ√

⁄ÊÂÛË 2,8% Î·È ·ÓÂÚÁ›· 10,5% ÚԂϤÂÈ ÁÈ· ʤÙÔ˜ Ë Eurobank

¢È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ Î·È ·Ó·ÌÔÓ‹

∞£∏¡∞, 24.

ÊÂÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 2,8% ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ηıÒ˜ Î·È ¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ÙÈÌ¿ÚÈıÌÔ˘ ÛÙÔ 2,7% Î·È Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙÔ 10,5% ÚԂϤÂÈ Ë Eurobank ÛÙË Ó¤· ÙÚÈÌËÓÈ·›· Ù˘ ¤ÎıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ıˆÚÒÓÙ·˜ ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ ÙfiÛÔ Ë ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË fiÛÔ Î·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Û ÌÈ· ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÙÚԯȿ.

√ ÂÙ‹ÛÈÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ Ú˘ıÌfi˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ∞∂¶ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ˘Ô¯ÒÚËÛ ηٿ 2% ÙÔ 2009, ηıÒ˜ Ë Ì›ˆÛË Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ˙‹ÙËÛ˘ ˘ÂÚΤڷÛ ÙËÓ ıÂÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Î·ı·ÚÒÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ (ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ Ì›ÔÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜) ·Á·ıÒÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ. “°È· ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ¤ÙÔ˜, ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÂÊÈÎÙfi ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÂÈϤÔÓ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ∞∂¶ ηٿ ÂÚ›Ô˘ 2,8% ·Ó Î·È ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ô ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÁÈ· ·ÎfiÌË Ù·¯‡ÙÂÚË ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÛË” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË. ∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂȉڿÛÂȘ ‚¿Û˘, ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ó·ÙÈÌ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÙÈ̤˜ η˘Û›ÌˆÓ Î·È ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·ıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ù· ÚfiÛÊ·Ù· ̤ÙÚ· ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ Ù˘ ¿ÌÂÛ˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Û΋ÛÔ˘Ó ·˘ÍËÙÈΤ˜ ȤÛÂȘ ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfi Â›Â‰Ô ÙÈÌÒÓ, ˆıÒÓÙ·˜ ÙÔ Ì¤ÛÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Ú˘ıÌfi ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ¢Ù∫ ÙÔ 2,7% ʤÙÔ˜ ·fi 1,2% ÙÔ 2009. √È ·Ó·Ï˘Ù¤˜ Ù˘ Eurobank οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÁÈÁ¿ÓÙÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙ‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ˘„ËϤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó, Î·È ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ¤ÙÔ˜, Ó· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ·ÚÓËÙÈο ÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ·˘ÛÙËÚ‹ ÔÏÈÙÈ΋ ÌÈÛıÒÓ ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ Î·È ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÙ‹ÛȘ ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÙÈ̤˜ η˘Û›ÌˆÓ Î·È ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ı· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ·ÚÓËÙÈο Ù· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÙÔ˘ 2010. Δ¤ÏÔ˜, Ô Ú˘ıÌfi˜ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÈÛÙÒÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ˘ÔÙÔÓÈÎfi˜ ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜, ΢ڛˆ˜ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÈÛÙÒÛÂȘ ÚÔ˜ Ù˘ ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ÌÂÛ·›Ô˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ.

¶ÙÒÛË 6,2% ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ™ËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ηٷӷψÙÈ΋˜ ‰·¿Ó˘. ∏ Eurobank ·Ó·Ì¤ÓÂÈ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË Ù˘ ‰·¿Ó˘ ·˘Ù‹˜ ηٿ 6.2% ÙÔ 2010 ηıÒ˜: ·) Ù· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·-

∞£∏¡∞, 24.

™Δπ™ 31 ª·ÚÙ›Ô˘ Ï‹ÁÂÈ Ë ÚÔ-

ÛıÂÛÌ›· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÔÚÈÛÙÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ºfiÚÔ˘ ªÈÛıˆÙÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ (ºªÀ) ÁÈ· ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2010. ∏ ˘ËÚÂÛ›· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÔÚÈÛÙÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ºªÀ (∂7) Î·È ÙÔ˘ ‚’·ÓÙÈÙ‡Ô˘ Ù˘ ‚‚·›ˆÛ˘ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ‹ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Â‰Ò Î·È Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· Î·È Ë ÚfiÛ‚·ÛË Û ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÙ˘·ÎÔ‡˜ ÙfiÔ˘˜ www.gsis.gr Î·È www.taxisnet.gr Ì ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ “ºªÀ”. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ô˘ ÚÔÙ›ıÂÓÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙË Ó¤· ˘ËÚÂÛ›·, Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÙË ¢‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘˜, ›Ù Ì ¯Ú‹ÛË ‰ÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ÏÔÁÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ›Ù Ì ÙË ¯Ú‹ÛË

˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó Î·Ù¿ 10% Î·È ϤÔÓ Û Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ‚) Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ó· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·Ù¿ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ‚·ıÌfi Ì ÙÔÓ ÂÁ¯ÒÚÈÔ ÏËıˆÚÈÛÌfi. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ·‚‚·ÈfiÙËÙ· Â›Û˘ ηχÙÂÈ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋˜ ‰·¿Ó˘, Ô ÂÙ‹ÛÈÔ˜ Ú˘ıÌfi˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ·ÚÓËÙÈÎfi˜ Î·È ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ¤ÙÔ˜. ™ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Ë ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ¿ÌÂÛ˘ Ï‹„˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Î·È ÙËÓ Ù·¯‡ÙÂÚË ·ÔÚÚfiÊËÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ. §·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘’ fi„ÈÓ Ù· ·ÓˆÙ¤Úˆ, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Â›Û˘ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙÔ˘ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ Ú˘ıÌÔ‡ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ ·Á·ıÒÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·Ù¿ ÂÚ›Ô˘ 10,5%. ∏ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ Î·Ù¿ ÂÚ›Ô˘ 2,5% ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Û ӷ ·Ì‚χÓÔ˘Ó Û οÔÈÔ ‚·ıÌfi ÙËÓ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙÔ˘ ∞∂¶ ÙÔ 2010. ¶¿ÓÙˆ˜ Ë Eurobank ıˆÚ› ˆ˜ ÂÊÈÎÙfi ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ·ÎÏÔ˘ ‡ÊÂÛ˘ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2011 Î·È ·ÚÁ‹˜ ·Ó¿Î·Ì„˘ ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ÂÚ›Ô‰Ô, Ë ÔÔ›· ı· ÌÔÚÔ‡Û ÛÙ·‰È·Î¿ Ó· ÛÙ·ıÂÚÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ·˘ÍËÙÈ΋ Ù¿ÛË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ñ ∞∂¶.

ÀÔı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ô˘Û›· ˘ÈÔı¤ÙËÛ˘ ÂÈÚfiÛıÂÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ Â͢Á›·ÓÛ˘ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô, ÔÈ ÚԂϤ„ÂȘ Ì·˜ Â›Ó·È ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜-∞∂¶ Û Â›‰· (ÙÔ Ôχ ¤ˆ˜) 133% ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2012 Î·È ÛÙ·‰È·Î‹ ·ÔÎÏÈ̿ΈÛË ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜.

√È ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÚfiÙ· √È ·ÓˆÙ¤Úˆ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ ηıÒ˜ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È Û Ӥ· Ê¿ÛË ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘. ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ ·˘Ù‹˜ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ı· ÎÈÓËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ‰›Ô Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Û ·˘Ùfi Ù˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ ¿Ô„‹ Ì·˜, Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Û ıÂÙÈÎÔ‡˜ Î·È ‰È·ÙËÚ‹ÛÈÌÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÙËÓ ÌÂÙ¿‚·ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÚÔ˜ ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ÓÔ ÛÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ Î·È ÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜. °È· Ó· ÂÈÙ¢¯ı› οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ˜ ÔÈ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÙfiÛÔ ÙËÓ ·Ó¿ÎÙËÛË ÙˆÓ ·ˆÏÂÈÒÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ fiÛÔ Î·È ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÔÈÔÙÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ·˘Ù‹˜ ̤ۈ ÌÈ·˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹˜ fiÚˆÓ.

∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÔ̤· Î·È ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ú¤ÂÈ, ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ, Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó Û ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ¯·ÌËÏÒÓ Ú˘ıÌÒÓ ·Ó¿Ù˘Í˘ ¯ˆÚ›˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ·Ó·Î˘ÎÏÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, Ë Â›Ù¢ÍË ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹. ªÈ· Û˘ÓÂÙfiÙÂÚË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÛÙ·‰È·Î¿ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÍ¿ÚÙËÛ˘ ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ÂÎÙfiÈÛ˘ (crowding out) ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· Î·È Û˘ÓÂÒ˜ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∂›Û˘, Ô Â͈ÙÂÚÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·fi Ù˘ μڢͤÏϘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÂÈı·Ú¯›·˜, Ó· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ Â˘ÎÔÏfiÙÂÚË ·Ô‰Ô¯‹ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË Î·È Ó· ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙËÓ Ù·¯‡ÙÂÚË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ∂›Ó·È ‹‰Ë ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ù˘ ÛÙÔ˘˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ηٿÚÙÈÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, ÛÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ˆ˜ Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ¿ÌÂÛË ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ ¿Ô„Ë Ì·˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÎÚ›ÛË ˆ˜ ÌÈ· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÍÂΛÓËÌ· ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·. ™ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ̤وÔ, ÎÚ›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÈηÓfi Ó· ·) ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÙËÓ ÂȉȈÎfiÌÂÓË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ηٿ 4 ÔÛÔÛÙÈ·›Â˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ∞∂¶ ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ¤ÙÔ˜ Î·È ‚) Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËÙÈο, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌË ‚¿ÛË, ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ ÙˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙȘ ‰È·‚·ıÌ›ÛÂȘ Ù˘ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ª¿ÏÈÛÙ·, Ë Eurobank ·Ó·Ì¤ÓÂÈ Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ıÂÙÈÎÒÓ ÂÎÏ‹ÍÂˆÓ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜, ηıÒ˜ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ·ÈÛıËÙ‹ Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ϤÔÓ ÚfiÛÊ·ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ª·ÚÙ›Ô˘.

£· ·ÔηχÙÔÓÙ·È Ù· ÛÙÔȯ›· ÎÂÚ‰ÔÛÎfiˆÓ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ ÁÈ· Ù· ÛÙÔȯ›·

Œˆ˜ 31 ª·ÚÙ›Ô˘ Ë ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ˘Ô‚ÔÏ‹ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ºfiÚÔ˘ ªÈÛıˆÙÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÁÔ‡ÌÂÓÔ˜, Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙË ÊfiÚÌ· ÂÁÁÚ·Ê‹˜ Ô˘ ı· ‚ÚÂÈ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹: www.taxisnet.gr - “∂ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤Ô˘ ÃÚ‹ÛÙË”. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Îˆ‰ÈÎÔ‡˜ ‹ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ, Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ˘fi„Ë fiÙÈ ··ÈÙÂ›Ù·È ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· 3-5 ÂÚÁ·Û›ÌˆÓ ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ ÊfiÚÌ·˜ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ‹ ÙËÓ ·›ÙËÛË Â·Ó·¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ Έ‰ÈÎÒÓ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ÙˆÓ Îˆ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘˜. Àfi¯ÚÂÔÈ Ô˘ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ·-

Δ∏¡ ÙÈÌËÙÈ΋ Ù˘ ›¯Â Ë... Ó¢ÚÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔ Ã.∞. √ °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ¤ÎÏÂÈÛ Ì ¿ÓÔ‰Ô 0,78%, ÛÙȘ 2.062,94 ÌÔÓ¿‰Â˜, ·Ó Î·È ÂÓ‰ÔÛ˘Ó‰Úȷο ›¯Â ‚ÚÂı› 80 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÈÔ „ËÏ¿. ∏ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÔÚÙÔÁ·ÏÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·fi ÙË Fitch ÚÔοÏÂÛ ·Ó·ÛٿوÛË ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜, ÛÙÔ Â˘ÚÒ, ÂÓÒ ÂËÚ¿ÛÙËÎÂ Î·È ÙÔ Ã.∞. ∏ ÚÔÛÔ¯‹ Ù˘ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È‹ÌÂÚÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÚ·Ì̤ÓË ÛÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ, fiÔ˘ ıˆÚÂ›Ù·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· Û˘˙ËÙËı› ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·, ·Ó fi¯È ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ, Û›ÁÔ˘Ú· ÛÙÔ ·Ú·Û΋ÓÈÔ. ∏ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜, Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ó ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ·Ó¿„ÂÈ ÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Â›Ó·È Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ˜ Ù˙›ÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ¤ÙÔ˜, Ì ÙÔÓ 20·ÚË Ó· ·ÔÛ¿ ÙÔ 84% Ù˘ ÌÈÎÙ‹˜ ·Í›·˜ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ÙÔ 26% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ Ù˙›ÚÔ˘. ™ÙÔ˘˜ ¢ÂÈÎÙÔ‚·Ú›˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÒÏÂȘ ÁÈ· ¢∂∏ (-2%) Î·È ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (-1,27% Î·È ÎÏ›ÛÈÌÔ ÛÙÔ ¯·ÌËÏfi Ë̤ڷ˜). ∞ÚÓËÙÈ΋ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÁÈ· √¶∞¶, √Δ∂, Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi Δ·ÌÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ, ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· (¤ÎÏÂÈÛ ÛÙÔ ¯·ÌËÏfi Ë̤ڷ˜) Î·È ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔÈ ÔÈ Ù›ÙÏÔÈ ÙˆÓ Intralot, Motor Oil. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Î¤Ú‰Ë ÁÈ· μÈÔ¯¿ÏÎÔ (+5,09%), CocaCola 3∂ (+4,8%), MIG (+3,55%). ∫¤Ú‰Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔ˘ 2% ÁÈ· ΔÈÙ¿Ó· Î·È MPB, ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙ· Î¤Ú‰Ë ÁÈ· ª˘ÙÈÏËÓ·›Ô Î·È Alpha Bank Î·È ıÂÙÈÎfi ÙÂÏÈÎfi ÚfiÛËÌÔ ÁÈ· ∂ÏÏ¿ÎÙˆÚ·, ∂ÏÏËÓÈο ¶ÂÙڤϷȷ, ΔÚ¿Â˙· ∫˘ÚÔ˘, ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Î·È Eurobank. πÛÔ‚·Ú‹˜ Ë ÙÂÏÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ì 81 ·ÓÔ‰ÈΤ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ ¤Ó·ÓÙÈ 84 ÙˆÙÈÎÒÓ Î·È 19 Ù›ÙÏÔÈ ÌÂ Î¤Ú‰Ë ·fi 4 ¤ˆ˜ 10%.

∞£∏¡∞, 24.

ÀÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Î·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ∫∂¶

ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ °.°.¶.™. (ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· “∂χıÂÚ· ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù˘ °°¶™ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜” Ù˘ ÚÒÙ˘ ÛÂÏ›‰·˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ˘·ÎÔ‡ ÙfiÔ˘ www.gsis.gr. °È· ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë ·fiÎÙËÛË Îˆ‰ÈÎÒÓ ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· TAXISnet (·Ó οÔÈÔ˜ Â›Ó·È ‹‰Ë ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ˜ ¯Ú‹ÛÙ˘ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó¤Ô˘˜ Έ‰ÈÎÔ‡˜). ™ÙÔ TAXISnet ÌÔÚ› Ó· ÈÛÙÔÔÈËı› οı ÊÔÚÔÏÔ-

∞£∏¡∞, 24.

ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó Îˆ‰ÈÎÔ‡˜ ÚfiÛ‚·Û˘ ÂÂȉ‹ ÚÔ¤‚ËÛ·Ó Û ‰È·ÎÔ‹ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ì¤Û· ÛÙËÓ ¯Ú‹ÛË 2009 ‹ ̤۷ ÛÙÔ ¤ÙÔ˜ 2010 ‹ ÛÙÂÚ‹ıËÎ·Ó ÙÔ˘˜ Έ‰ÈÎÔ‡˜ Ô˘ ‰È¤ıÂÙ·Ó ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÏfiÁÔ ‹ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Û¯ÂÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ ·fi ÙË °°¶™, ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘¯¤ÚÂÈ· Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙȘ ÔÚÈÛÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ºªÀ ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ¢√À. √È ‰ËÏÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ı· Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ··Ú·›ÙËÙ· Ì ̷ÁÓËÙÈÎfi ̤ÛÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÚÈ˙fiÌÂÓ· ·fi ÙËÓ

1020822/388/∞0012/¶√§. 1034/24-2-2006 ∞.À.√.√. ∂ȉÈο, ÔÈ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÊÔÚ›˜ Ô˘ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Îˆ‰ÈÎÔ‡˜ ÚfiÛ‚·Û˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË fmy@gsis.gr, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔ˘˜ ·ÔÛÙ·Ï› ÙÔ “∞ÔÁÚ·ÊÈÎfi ¢ÂÏÙ›Ô ∂Îηı·ÚÈÛÙ‹”, Ô˘ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó. ™ÙËÓ ›‰È· ‰È‡ı˘ÓÛË, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ Ó¤Ô ÂÎηı·ÚÈÛÙ‹, Û ÂÚ›ÙˆÛË ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹˜ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜.

ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÂ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ ·Ú·ÁÒÁˆÓ, fiˆ˜ Ù· ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚ· ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ (Credit Default Swaps ‹ CDS), ı· ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÂÊÂÍ‹˜ ÛÙȘ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÂÔÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ·fi ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi DTCC Trade Information Warehouse. ™‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “Financial Times” , Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ˘Ô¯ÚÂÒıËΠ۠·Ó·‰›ψÛË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ›ÂÛË Ô˘ ¿ÛÎËÛ·Ó Ë ∂ÏÏ¿‰· Ì·˙› Ì ¿ÏϘ ÌÂÁ¿Ï˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, fiˆ˜ Ë °ÂÚÌ·Ó›· Î·È Ë °·ÏÏ›·, Ì ÛÎÔfi Ó· ·ÔÙÚ·› Ë ÎÂÚ‰ÔÛÎÔ›· ÙˆÓ hedge funds, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ.


OÈÎÔÓÔÌ›· 38 ∑Ë̛˜ 109,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ∞£∏¡∞, 24.

™∂ 109, 5 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ·Ó‹Ïı·Ó ÔÈ ˙Ë-

ÌȤ˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ÙÔ 2009, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Âȉ›ӈÛË Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2008 Ô˘ ›¯·Ó ·Ó¤ÏıÂÈ Û ˙Ë̛˜ 37,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ΔËÓ Âȉ›ӈÛË Ë ÙÚ¿Â˙· ·Ô‰›‰ÂÈ “·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ” ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÚԂϤ„ˆÓ, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË. ªÂ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009, ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ Î·È ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ (ÌÂÙ¿ ·fi ÚԂϤ„ÂȘ) ·Ó‹Ïı ÛÙ· 4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 3,5% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008. ªÂ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009, ÔÈ Î·Ù·ı¤ÛÂȘ Î·È Ù· repos ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙ· 2,7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 4,9% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ 2008. °È· ÙË ¯Ú‹ÛË Ô˘ ¤ÏËÍ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009, Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ¤ÛÔ‰· ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙ· 189.9 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 2,1% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2008. ™Â Û˘ÁÎÚ›ÛÈÌË ‚¿ÛË fï˜ Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ¤ÛÔ‰· ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ 4,9%, ÌË Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÂÊ¿·Í ΤډԢ˜ ·fi ÙËÓ ÒÏËÛË ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ 2008. ΔËÓ ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 4,9% ·Ô‰›‰ÂÈ Ë ÙÚ¿Â˙· ÛÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ Î·ı·ÚÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ ·fi ÙfiÎÔ˘˜ ηٿ 5,8% Î·È Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ·fi ÚÔÌ‹ıÂȘ ηٿ 3,2%. ∏ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Âȉ›ӈÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ›¯Â ·ÚÓËÙÈ΋ Â›‰Ú·ÛË ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï·Î›Ô˘ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË Ó· ·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÛÙ· 139,6 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 165,4% Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¯Ú‹ÛË.

¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ¶¿Û¯· ÛÙ· Praktiker Ì ú60

§π°∂™ ̤Ú˜ ÚÈÓ ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜, Ù· Praktiker ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û ÚÔÛÊÔÚ¤˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ÁÈ· ¤Ó· ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÂÏÏËÓÈÎfi ¶¿Û¯·, Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ê·ÁËÙfi ÛÙËÓ ‡·ÈıÚÔ, ÛÔ‡‚ÏÈÛÌ· ÙÔ˘ Ô‚ÂÏ›· Î·È ‚fiÏÙ˜ ÛÙËÓ ÂÍÔ¯‹! Δ· Praktiker ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 22 ª·ÚÙ›Ô˘ - 10 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÔ‡‚Ϙ-ÌÔÙ¤Ú & ÂÚÁ·Ï›· „Ë̷ۛÙÔ˜, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÌfiÏȘ ·fi ú60. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙ· Praktiker ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó Ï‹ÚË „ËÛÙ·ÚÈ¿ Ì fiÏ· Ù· ·ÍÂÛÔ˘¿Ú Ì ú39.90, ÌÔÙ¤Ú 2 Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ Ì ú12.90 Î·È ÂÚÁ·Ï›· „Ë̷ۛÙÔ˜ ·fi ú3,90 ÌfiÓÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂÂȉ‹ ÙÔ ¶¿Û¯· Â›Ó·È Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂ÓÔ Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ‡·ÈıÚÔ, ÛÙ· Praktiker ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Ô‰‹Ï·Ù· ·È‰Èο Î·È ÂÓËÏ›ÎˆÓ Û ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›·, Ì ÙÈ̤˜ Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ú69,90 Î·È ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È Ó· ʤÚÔ˘Ó ÎÔÓÙ¿ Û fiÏÔ˘˜ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË Î·È ÙËÓ ·Û¯·ÏÈÓ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, Ì ÙÚfiÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi. ŸÏ· ÁÈ· ÙÔ ¶¿Û¯· ÛÙ· Praktiker, Ù· ÔÔ›· ·Ó·ÓÂÒÓÔ˘Ó Û˘Ó¯Ҙ ÙȘ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó Î·Ù¿ÏÏËÏ·, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ηχÙÔ˘Ó Î¿ı ·Ó¿ÁÎË ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÂÔ¯¤˜.

¶∂ª¶Δ∏ 25 M∞ƒΔπ√À 2010

∞‡ÍËÛË ÛÙ· ÌË Â͢ËÚÂÙÔ‡ÌÂÓ· ‰¿ÓÂÈ· Î·È ¤ÎıÂÛË Û ÎÚ·ÙÈο ÔÌfiÏÔÁ· Ù· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·

ΔÚ¿Â˙˜: AÓ¿Ï˘ÛË ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ∞£∏¡∞, 24.

Δ

Ô Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È ÙfiÛÔ ·fi ÙË ÌÂȈ̤ÓË ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· Ô˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ·Ó ÙÔ 2009 fiÛÔ ·fi Ù· “„ÈÏ¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·” ÙˆÓ ÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ηٷÛÙ¿ÛˆÓ, ÛÙ· ÔÔ›· ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È Ô ‚·ıÌfi˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂËÚ¿ÛÙËÎ·Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ·fi ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÔÚ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ™¯Â‰fiÓ... ·Û‹Ì·ÓÙ˜ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂȘ, ‰˘ÛÎÔÏ›· ÛÙȘ ηٷı¤ÛÂȘ, ·‡ÍËÛË ÛÙ· ÌË Â͢ËÚÂÙÔ‡ÌÂÓ· ‰¿ÓÂÈ· Î·È ¤ÎıÂÛË ÛÙ· ÎÚ·ÙÈο ÔÌfiÏÔÁ· Â›Ó·È Ù· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Î‡„ÂÈ. ڷ̤ÓÂÈ Ô ‰Â›ÎÙ˘ ‰·Ó›ˆÓ ÚÔ˜ ηٷı¤ÛÂȘ, Ô ÔÔ›Ô˜, ·ÚfiÙÈ ‰È¤ÎÔ„Â ÙËÓ ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ 124% ·fi 125% ÛÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ „ËÏ¿, ÂÓÒ Ë ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ È‰›ˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 8,3% ÁÈ· ÙÔ 2009. ™ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, Ô ‰Â›ÎÙ˘ ‰·Ó›ˆÓ ÚÔ˜ ηٷı¤ÛÂȘ Ù˘ Alpha Bank, ·ÚfiÙÈ ÌÂÈÒıËÎÂ, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔ 179%. °È· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, Ì ٷ ηı·Ú¿ Î¤Ú‰Ë Ù˘ Alpha Bank Ó· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· 350 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Ô ‰Â›ÎÙ˘ ÙÈÌ‹˜ ÚÔ˜ Î¤Ú‰Ë ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ 11 ÊÔÚ¤˜, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ ÙÈÌ‹˜ ÚÔ˜ ÏÔÁÈÛÙÈ΋ ·Í›· ÛÙË 0,88 ÊÔÚ¿.

¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ı· ÂÓÙ·ıÔ‡Ó ÂÊfiÛÔÓ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ·ÛÙ¿ıÂÈ·˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‡ÊÂÛ˘... ™ÙÔ “ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ” ÙˆÓ ·Ó·Ï˘ÙÒÓ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ٤ٷÚÙÔ˘ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ıˆÚËıÔ‡Ó “˘Í›‰·” ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Û Â›Â‰Ô ÙfiÛÔ ÎÂÚ‰ÒÓ fiÛÔ Î·È ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ¤ÙÔ˜. ™˘ÓÔÏÈο, Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂÓÙ˘ˆÛȷο, ·ÊÔ‡ Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ ÒıËÛ·Ó Ù· ÌÂÁ¤ıË Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÂÓÒ... ÎÚ˘Êfi˜ ¿ÛÔ˜ ÛÙÔ Ì·Ó›ÎÈ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ë ÛÙ·‰È·Î‹ ÎÔڇʈÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÌË Â͢ËÚÂÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜.

ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜

∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· √È ˙ËÌȤ˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ÛÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009 ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ÛÙ· 87 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Ù· Î¤Ú‰Ë ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙ· 923 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÌÂȈ̤ӷ ηٿ 40% ÂÓ Û˘ÁÎÚ›ÛÂÈ Ì ÙÔ 2008. ™Ù· ıÂÙÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ٤ٷÚÙÔ˘ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ ‹Ù·Ó Ë ÈÛ¯˘Ú‹ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ·fi ÙfiÎÔ˘˜, ÂÓÒ ÛÙÔ ¤ÙÔ˜ Ë Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ Ù˘ Finansbank Â›Ó·È ÙÔ 38% ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÎÂÚ‰ÒÓ ÚÔ ÊfiÚˆÓ ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, Ô ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ÚԂϤ„ÂˆÓ ÛÙÔ ¤ÙÔ˜ Î·È Ô ‰Â›ÎÙ˘ ÛÙÔ 6,4% Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Âȉ›ӈÛË Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2008, ÂÓÒ Î·È Ù· ÌË Â͢ËÚÂÙÔ‡ÌÂÓ· ‰¿ÓÂÈ· ÛÙÔ 2009 7Ï·ÛÈ·¿ÛÙËÎ·Ó Û 2,092 ‰È˜ ¢ÚÒ ·fi 266 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ 2008, ÂÓÒ Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‹Ù·Ó ·˘ÍË̤ÓÔ Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙȘ Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘. ∏ ÈÛ¯˘Ú‹ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ, ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ıÂÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÁÈ· ÙËÓ ∂Δ∂ ÛÙÔ 2009, ·ÊÔ‡ ÔÈ Î·Ù·ı¤ÛÂȘ ·˘Í‹ıËÎ·Ó Û Â›Â‰Ô ÔÌ›ÏÔ˘ 3,5 ‰È˜. ¢ÚÒ ÙÔ 2009. ™ÙËÓ ¡ÔÙÈ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂˘ÚÒË, Ô ‰Â›ÎÙ˘ ‰·Ó›ˆÓ ÚÔ˜ ηٷı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ 2009 ÌÂÈÒıËΠÛÙÔ 157% ·fi 188%, ÂÓÒ ÔÈ Î·Ù·ı¤ÛÂȘ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ ·˘Í‹ıËÎ·Ó 634 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· Ô ‰Â›ÎÙ˘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ۠128% ·fi 144% Ì ÙȘ ηٷı¤ÛÂȘ ·˘ÍË̤Ó˜ ηٿ 1,37 ‰È˜. ¢ÚÒ, ÛÙÔÈ¯Â›Ô È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi.

EFG Eurobank Δ· ηı·Ú¿ Î¤Ú‰Ë Ù˘ EFG Eurobank ÛÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009 ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ÛÙ· 25 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì›ˆÛË Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÙÚ›ÌËÓÔ, Ù˘ ٿ͈˜ ÙÔ˘ 77%, ÂÓÒ ÛÙÔ

Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙ· 305 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÌÂȈ̤ӷ ηٿ 53,2% ÂÓ Û˘ÁÎÚ›ÛÂÈ Ì ÙÔ 2008. ™Ù· ıÂÙÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ٤ٷÚÙÔ˘ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ ‹Ù·Ó Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ, Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ ηÈ, ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ fiψÓ, Ë Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ Û Â›Â‰Ô ÔÌ›ÏÔ˘, ÂÓÒ ÌÈÎÚ‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÛËÌ›ˆÛÂ Î·È ÙÔ Î·ı·Úfi ÂÚÈıÒÚÈÔ ÙfiÎˆÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÛÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi (¡πª/Average Assets). ∏ ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÛË ÛÙÔÓ Ú˘ıÌfi ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÈÛÊ·ÏÒÓ ‰·Ó›ˆÓ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ÙÚ›ÌËÓ·, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ˘„ËϤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÈ· Û¯ÂÙÈ΋ “·Û›‰· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜” ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ¿Â˙·. ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰·, Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ ÛÙÔÓ ‰Â›ÎÙË ‰·Ó›ˆÓ ÚÔ˜ ηٷı¤ÛÂȘ ÛÙÔ 123% ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009 ·fi 118% ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË ÌË Â͢ËÚÂÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ·fi ÙÔ 6,4% ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÛÙÔ 6,7% ÛÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó “·ÁοıÈ·” ÁÈ· ÙËÓ EFG Eurobank. ∂ÈϤÔÓ, Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ Î·Ù¿ 1,12 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙÚ›ÌËÓÔ Û ÙÚ›ÌËÓÔ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¯ı›, ÂÓÒ Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·ÌËÏfi˜, ·Ó ·Ê·ÈÚÂı› Ë one off ÊÔÚÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜. √ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÈÛÊ·ÏÒÓ ‰·Ó›ˆÓ Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÁÈ· ÙËÓ EFG Eurobank, ·ÊÔ‡ ÛÙ·‰È·Î¿ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÌÂȈ̤ÓÔ ‰Â›ÎÙË ÎfiÛÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘, ¿Ú· Û ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ÚԂϤ„ÂȘ. ™ÙË ¡¤· ∂˘ÚÒË Ô ‰Â›ÎÙ˘ ‰·Ó›ˆÓ ÚÔ˜ ηٷı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ 2009 ÌÂÈÒıËΠÛÙÔ 150% ·fi 169%, ÂÓÒ ÔÈ Î·Ù·ı¤ÛÂȘ Ù˘ ÙÚ¿-

Â˙·˜ ·˘Í‹ıËÎ·Ó 939 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ·Ó Ù¤ÛÛÂÚ· Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ·ÚÓËÙÈο ÙÚ›ÌËÓ·, Ì ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ ÛÙ· -44 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi Î¤Ú‰Ë 137 ÂηÙ. ÙÔ 2009.

Alpha Bank √ fiÌÈÏÔ˜ Ù˘ Alpha Bank ÂÌÊ¿ÓÈÛÂ Î¤Ú‰Ë 5 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009 ¤Ó·ÓÙÈ 130 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÙÚ›ÌËÓÔ, ÂÓÒ Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË Ù· Î¤Ú‰Ë ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÙÒÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 31,7% ÛÙ· 350 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ 512 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ 2008. ™ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009, Ù· Ó¤· ‰¿ÓÂÈ· ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÛÙ· 480 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ 318 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ, ÂÓÒ ÔÈ ÚԂϤ„ÂȘ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· ›‰È· Â›‰· Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÙÚ›ÌËÓÔ, ÛÙ· 180 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi 170 ÂηÙ. ¢ÚÒ. √ ‰Â›ÎÙ˘ cost of risk Ù˘ Alpha Bank ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¯·ÌËÏ¿ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ¿ÏÏ· ÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ, ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ˜ ˆÛÙfiÛÔ ÛÙȘ 136 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘, ÂÓÒ È‰È·›ÙÂÚ· ·ÚÓËÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Â›Ó·È Ë ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¿ÓÔ‰Ô˜ ÛÙÔÓ ‰Â›ÎÙË ÂÍfi‰ˆÓ ÚÔ˜ ¤ÛÔ‰·, ·Ó Î·È Ù· ÌË Â͢ËÚÂÙÔ‡ÌÂÓ· ‰¿ÓÂÈ· ‰ÂÓ ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÚ›ÌËÓÔ. ∫˘Ú›·Ú¯Ô ‰Â‰Ô̤ÓÔ ÁÈ· ÙË ıÂÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ‹Ù·Ó Ù· 171,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ (ÔÌfiÏÔÁ· ΢ڛˆ˜) ¤Ó·ÓÙÈ -6,8 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ 2008. ™Ù· ıÂÙÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔÓ fiÌÈÏÔ Ù˘ Alpha Bank Â›Ó·È Ë ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓË Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi Î·È Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ ÙfiÛÔ ÛÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ¤ÙÔ˜. ∞ÚÓËÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·-

°È· ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, Ù· ηı·Ú¿ Î¤Ú‰Ë ÌÂÙ¿ ÊfiÚˆÓ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ ÙÔ˘ 2009 ‹Ù·Ó ·ÚÓËÙÈο, ÛÙ· -17 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ 90 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÙÚ›ÌËÓÔ, ÂÓÒ Ù· Î¤Ú‰Ë ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ÛÙ· 202 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ì›ˆÛË 35,9% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2008, fiÔ˘ ›¯·Ó ·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙ· 315 ÂηÙ. ¢ÚÒ. √È ÚԂϤ„ÂȘ ÛÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009 ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙ· 160 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ 124 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ cost of risk Û ̤ÛÔ fiÚÔ ‰·Ó›ˆÓ ÛÙÔ ÙÂÙ·ÚÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÎÈÓ‹ıËΠ·ÓÔ‰Èο ÛÙȘ 167 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘, ·fi 129 Ì.‚. ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ·ÚÓËÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ¿Â˙· ‹Ù·Ó ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù· Ó¤· ‰¿ÓÂÈ· ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó Û ·ÚÓËÙÈÎfi ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ 2009, ÂÓÒ ÔÈ Î·Ù·ı¤ÛÂȘ ÌÂÈÒıËÎ·Ó 655 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÛÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ô ‰Â›ÎÙ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ¤ÛÔ‰· ÎÈÓ‹ıËΠ·fi ÙÔ 49% ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÛÙÔ 59% ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ∞‡ÍËÛË ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Î·È Ô ‰Â›ÎÙ˘ ‰·Ó›ˆÓ ÚÔ˜ ηٷı¤ÛÂȘ, ÛÙÔ 126% ·fi 125%. √ ‰Â›ÎÙ˘ ‰·Ó›ˆÓ ÚÔ˜ ηٷı¤ÛÂȘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙÔ 126% ÁÈ· ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÌÈÎÚ‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó Ù· Ó¤· ÌË Â͢ËÚÂÙÔ‡ÌÂÓ· ‰¿ÓÂÈ·. ™ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, Ô ‰Â›ÎÙ˘ ‰·Ó›ˆÓ ÚÔ˜ ηٷı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ¿Â˙· ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 179% ·fi 194%, Ù· non performing loans ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ 76% ‹ 238 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ NPLs ·fi ÙÔ 3,5% “ÂÎÙÔ͇ÙËΔ ÛÙÔ 6,3%. μ¿ÛÂÈ ÙˆÓ Î·ı·ÚÒÓ ÎÂÚ‰ÒÓ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, Ô ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙ‹˜ ÎÂÚ‰ÒÓ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È Û 10,8 ÊÔÚ¤˜ Ù· ηı·Ú¿ Î¤Ú‰Ë ÙÔ˘ 2009, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ ÙÈÌ‹˜ ÚÔ˜ ÏÔÁÈÛÙÈ΋ ·Í›· Û 0,71 ÊÔÚ¿.

¢ƒ∞™∏: flÚ· ÁÈ· ·Ϥ˜ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ∞£∏¡∞, 24.

™∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë “¢ƒ∞™∏” ·-

ӷʤÚÂÈ: ª¤Û· ÛÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌË Â͇ÚÂÛË ‰·ÓÂÈÎÒÓ ¯¿ÓÂÙ·È Ë Ô˘Û›·: ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ ÛÎfiÂÏÔ ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡, ÒÛÙ ӷ Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ù· ÏËÍÈÚfiıÂÛÌ· ¯Ú¤Ë, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ‰ÂÓ ı· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌ·, Â¿Ó ‰ÂÓ Á›ÓÂÈ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ Î·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ı· ÂÈÙ¢¯ı› Ì ÙËÓ Ù¯ÓËÙ‹ “ÙfiÓˆÛË” Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ì ¯Ú‹-

Ì·Ù·, fiˆ˜ ÂȉÈÒÎÂÈ Ë Î·. ∫·ÙÛ¤ÏË, ·ÏÏ¿ Ì ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ·fi ÙȘ ÛÙÚ‚ÏÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ·ÁÔÚ¿: ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÛÙÚ‚ÏÒÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÎÏËı› ·fi ÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ÎÚ·ÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ‹ ·fi Ù· Û˘ÓÙ¯Óȷο ÎÂÎÙË̤ӷ (ÎÏÂÈÛÙ¿ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·, ÊfiÚÔÈ ˘¤Ú ÙÚ›ÙˆÓ Î.Ï.) ‹ ·fi ȉÂÔÏËÙÈÎÔ‡˜ Ï·˚ÎÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÂÍÔ˘Û›·˜ (·ÓÂÏ·ÛÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜). ∏ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ÌÔÚ› Ó· ¿ÚÂÈ ÙȘ ÂÚÈÛ-

ÛfiÙÂÚ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÛÙÚ‚ÏÒÛÂȘ ·Ì¤Ûˆ˜, ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ηÈ, ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜, Ì ÌÂÁ¿ÏÔ fiÊÂÏÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∏ ¢Ú¿ÛË Î·Ï› ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË Ó· Ï¿‚ÂÈ Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ··ÏÏ·Á‹ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·fi ÙȘ ÛÙÚ‚ÏÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜, ·Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ: ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ. ΔËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ÙËÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Ë ›‰È· Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË, ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ÂÍÂÙ¿-

ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ. øÛÙfiÛÔ, ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ˆÊÂÏÂÈÒÓ Ô˘ ı· ʤÚÂÈ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ Ì¤ÙÚÔ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ÌˉÂÓÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, Ë Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÚÔηÏ› ÌfiÓÔ ˘Ô„›Â˜ ÁÈ· ÔÏÈÙÈΤ˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜. ∑ËÙԇ̠·fi ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡, ·Ó Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ, ·ÎfiÌË Î·È ÙÒÚ·.”


∂ÈηÈÚfiÙËÙ· 39

¶∂ª¶Δ∏ 25 ª∞ƒΔπ√À 2010

∞fi ÙÔÓ √√™∞, Ô˘ ηÏ› ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙË Ï‹„Ë ¿ÌÂÛˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ

¶Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ·ÓÂÚÁ›· Ó¤ˆÓ ÛÙÔ 28% ∞£∏¡∞, 24.

ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ηٿ 28% ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2010 ÚԂϤÂÈ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ™˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ÙËÓ ∞Ó¿Ù˘ÍË (√√™∞), ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÚԂ› ¿ÌÂÛ· ÛÙË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË Ô˘ ‰fiıËΠÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ô √√™∞ ηÏ› ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Ó· ÂÛÙÈ¿ÛÂÈ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ Ù˘ Û ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ı· ʤÚÔ˘Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¯ˆÚ›˜ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ, fiˆ˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ ‡ÚÂÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂȉÔÙ‹ÛÂˆÓ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙÔ˘˜ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ¿ÓÂÚÁÔ˘˜. √ √√™∞ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÁÁ›ÍÂÈ ÙÔ 28% ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2010, ¤Ó·ÓÙÈ 25,3% ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™Â٤̂ÚÈÔ. ∞ÎfiÌË Î·È ÚÈÓ ÙËÓ ÎÚ›ÛË, Ë ·ÓÂÚÁ›· ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‹Ù·Ó ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ˘„ËÏfiÙÂÚˆÓ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜-̤ÏË ÙÔ˘ √√™∞, ¤¯ÔÓÙ·˜ ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙÔ 20,6% ÙÔ 2008 Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ÙÔ˘ √√™∞ (13,2%). √È Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ‚ÈÒÛÔ˘Ó ÔÈ Ó·ÚÔ› ŒÏÏËÓ˜ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ·ÓÂÚÁ›· Â›Ó·È ‰ÈÏ¿ÛȘ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙˆÓ Û˘ÓÔÌËÏ›ÎˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ √√™∞. ∂ÈϤÔÓ, ÔÈ Ó·ÚÔ› ŒÏÏËÓ˜ ‰È·ÙÚ¤¯Ô˘Ó, Û˘ÁÎÚÈÙÈο, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜. “√È Ó¤ÔÈ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ¢¿ÏˆÙÔÈ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ √√™∞ ∞Ó¯ÂÏ °ÎÔ˘Ú›· Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚ÏËı› οı ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ó·ÚÔ› ŒÏÏËÓ˜ ÙËÓ Â·Ê‹ Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌÔ˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÌÈ·˜ ÁÂÓÈ¿˜”.

Δ· ̤ÙÚ· Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô √√™∞

¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ó· ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Ì·ıËÙ¢fiÌÂÓÔ˘˜.

√È ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜

™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ̤ÙÚ· ÚÔÙ›ÓÂÈ ÛÙË Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô √√™∞ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÙÚ·› ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Âȉ›ӈÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜: - ∂Óı¿ÚÚ˘ÓÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌfiÏȘ ̤ÓÔ˘Ó ¿ÓÂÚÁÔÈ, Û ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ‡ÚÂÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ˘ÏÔÔ›ËÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ì ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÌfiÓÔÓ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·ÓÂÚÁ›· ÁÈ· ·Ú·ÙÂٷ̤ÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. - ¶ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÂȉÔÙ‹ÛÂˆÓ ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÛÙfi¯Â˘Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜, ÙÔ˘˜ ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ·Ó ÙË ‚·ÛÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó Î·È ‰ÂÓ ÂÈÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ¤ÍÈ Ì‹Ó˜. - ∫·ıȤڈÛË ÂÓÈ·›·˜ ۇ̂·Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·fiÏ˘Û˘, ηıÒ˜ Î·È ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË Ù˘ ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÁÈ· ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. - ªÂ›ˆÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ì ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÌÈÛıfi Û ı¤ÛÂȘ Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÂÎ·›‰Â˘ÛË. - ÿڷÍË ÂÓÈ·›·˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ÁÓÒÛË Ô˘ ·ÔÎÙ¿Ù·È ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ‰È‰·Ûηϛ·˜ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜. - ∂ÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ÂÎÌ¿ıËÛ˘ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Î·È ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ, ΢ڛˆ˜, ÂÈ-

∞fi Ù· 30 ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚ· ÎÚ¿ÙË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ù· Û΋ÙÚ· Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÔÈ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ √√™∞. ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙËÓ πÚÏ·Ó‰›·, fiÔ˘ ·Ó‹Ïı ÛÙ· Â›‰· ÙÔ˘ 13,8% ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì¿ ÙÔ˘ ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Forbes. ™Â Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¤ÙÔ˜, Ë ·ÓÂÚÁ›· ÛÙË ¯ÒÚ· ÂÎÙÈÓ¿¯ıËΠηٿ 4,4 ÔÛÔÛÙÈ·›Â˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, ÂÓÒ ÙÔ 2008 ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙ· Â›‰· ÙÔ˘ 2008. ¢Â‡ÙÂÚË Û ڢıÌfi ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ™ÏÔ‚·Î›·, fiÔ˘ ÛËÌÂÈÒıËΠ¿ÓÔ‰Ô˜ 4 ÌÔÓ¿‰ˆÓ,Ì Ì ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Ó· ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ 13,7%. ΔÔ ıÚfiÓÔ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÓÂÙ˘ÁÌ¤ÓˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ ‰È·ÙËÚ› Ë πÛ·Ó›·, Ì ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Ó· ¤¯ÂÈ ÂÎÙÈÓ·¯ı› ÛÙÔ 18,8% ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ·‡ÍËÛË ÙÚÈÒÓ ÔÛÔÛÙÈ·›ˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË. ™ÙȘ ∏¶∞, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙ· ÚˆÙÔÊ·Ó‹ Â›‰· ÙÔ˘ 9,7% ñÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·ñ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ·‡ÍËÛË ÙÚÈÒÓ ÔÛÔÛÙÈ·›ˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÛÙËÓ π·ˆÓ›· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ·, Ì ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ·˘ÍË̤ÓË ÌfiÏȘ ηٿ 0,7% ÛÙÔ 4,9%.

160.000 ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ Û ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ∂ÎÚËÎÙÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ·ÔÎÙÔ‡Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, ηıÒ˜ ̤۷ Û ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó 160.000 Â-

ÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÁÁڷʤ˜ ·Ó¤ÚÁˆÓ ÛÙ· ÌËÙÚÒ· ÙÔ˘ √∞∂¢. Ãı˜ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¤‰ˆÛ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ï‹ÚË ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ‰›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 ·fi Ù· ÔÔ›· ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÁÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È, ‹‰Ë, Û 766.159 ¿ÙÔÌ·. ∂Í ·˘ÙÒÓ ÔÈ 145.830 ‰ÂÓ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÂÚÁ·Û›· ̤ۈ √∞∂¢ (ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÌÂÛ·›· ÛÙÂϤ¯Ë ‹ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È Ó¤ÔÈ Ô˘ ÂÓÂÁÚ¿ÊËÛ·Ó ÁÈ· ÙË ÌÔÚÈÔ‰fiÙËÛË Û ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ‹ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÂÊ¿·Í ‚ÔËı‹Ì·ÙÔ˜). ∂›Û˘ ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÁÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Â›‰ÔÌ· ÌfiÓÔ 196.000 ¿ÙÔÌ·, ÂÓÒ ÔÈ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ¿ÓÂÚÁÔÈ Â›Ó·È 174.266. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›· ›¯·Ó ‰ËÌÔÛÈÔÔÈËı› ·fi ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÌÂÁÂıÒÓ Ô˘ ›¯Â ·ÔÛÙ›ÏÂÈ Ë ÚÒËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·Ó·ÊÔÚ¿, ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ›¯·Ó ÂÁÁÚ·Ê› 462.000 ¿ÙÔÌ·. Ãı˜ ˘ÂÁÚ¿ÊË ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜ Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂȉfiÙËÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÛÙÔ π∫∞, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚfiÛÏ˄˘ 65.000 Ó¤ˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ. ŸÌˆ˜, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ÙÔ 2010, Ë ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÂÈÎÂÓÙÚÒÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙËÓ fiÔÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ Êı›ÓÔ˘Û·˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. √ ‰Â›ÎÙ˘ ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ¤¯ÂÈ ·ÁÒÛÂÈ Î·È ÙÔ 2010, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘ ÚfiÛÊ·Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Ù˘ ΔÙ∂, ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë

›‰È· -‹ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙÔ 2009- Ù¿ÛË Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÏfiÁˆ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ‹ ÂÓ‰Ô΢‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ·Á΢ÏÒÛÂˆÓ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ·˘Ù¿ Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÎÏ˘‰ˆÓ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂȉfiÙËÛ˘ ·fi ÙÔÓ √∞∂¢ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛηÏÒÓÂÈ ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË Î·È ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ §. ∫·ÙÛ¤ÏË. ™Â ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ·ÔÎÙ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‰Ú·Ì·ÙÈÎÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜, ηıÒ˜ Ë ÂÓÙÂÈÓfiÌÂÓË ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÌÈ·˜ ı¤Û˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ Û ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ô‰ËÁ› ÔÏÏÔ‡˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Û ÈÛÙÒÛÂȘ ÙˆÓ fiÚˆÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚÔ ÙÚÂȘ ÂÚÁ¿Ù˜ ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Û ı·Ó·ÙËÊfiÚ· ÂÚÁ·ÙÈο ·Ù˘¯‹Ì·Ù·.

¡¤· ·‡ÍËÛË ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ë ·ÓÂÚÁ›· ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ΔȘ 48.000 “¿ÁÁÈÍ” Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÁÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ ¿ÓÂÚÁˆÓ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ, ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÎÔÈÓÔÔ›ËÛÂ Ô √∞∂¢. ∞fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ·˘Ùfi, ÔÈ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ¿ÓÂÚÁÔÈ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 32.922 ¿ÙÔÌ·, ÂÓÒ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÂÚÁ·Û›· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰ˆ‰ÂοÌËÓÔ ·Ó‹Ïı Û 15.049. ™‡Ìʈӷ ‰Â Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›·, ÙÔ 2009 ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›· Ì ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÓÂÚÁ›·˜ Ó· Êı¿ÓÂÈ ÛÙÔ 10%, Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ 20√8 ·ÓÂÚ¯fiÙ·Ó ÛÙÔ 9,3%. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÔÛÔÛÙfi ¤¯ÂÈ Ó· ηٷÁÚ·Ê› Û ÙÚÈÌËÓÈ·›· ‚¿ÛË ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2004. Δ· ÛÙÔȯ›· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ·ÓËÛ˘¯ËÙÈο ·fi ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜, ‰ÈfiÙÈ - fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó Î·Ù·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ˆ˜, ηٿ ÙÔ ‚’ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009, Ë ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ Û˘ÚÚÈÎÓÒıËÎÂ, ·ÏÏ¿ Î·È fiÙÈ Ë Êı›ÓÔ˘Û· ·˘Ù‹ ÔÚ›· Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË - Û˘Ó¯›ÛÙËÎÂ Î·È Î·Ù¿ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÚÒÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ. ¶¿ÓÙˆ˜, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· Û˘ÓÔÏÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÎÔÈÓÔÔÈ‹ıËηÓ, Ë £ÂÛÛ·Ï›· Û ۯ¤ÛË Ì ¿ÏϘ ÂÚÈʤÚÂȘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ηχÙÂÚË ÌÔ›Ú·, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ fiÔ˘ - ̤۷ Û ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ï›ÁˆÓ ÌËÓÒÓ - ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÍÂ¤Ú·Û ÙÔ 11%.

¢‹ÏˆÛË °.°. ∂ÌÔÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ Ï·ÊfiÓ ÛÙ· η‡ÛÈÌ·

∞˘ÛÙËÚ‹ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ÛÙÔ˘˜ ‚ÂÓ˙ÈÓÔÒϘ ∞£∏¡∞, 24.

∂ÓÙ·ÙÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÎÙÒ ÓÔÌÔ‡˜ Ô˘ Â‚ϋıË Ï·ÊfiÓ ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏÂ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ∂ÌÔÚ›Ô˘, ™Ù. ∫ÔÌÓËÓfi˜. “ªÂ ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ·ÓÒÙ·ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÚÔÛٷهԢÌ ÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹. ¢Â ı· ‰ÈÛÙ¿ÛÔ˘Ì ӷ Ï¿‚Ô˘Ì οı ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓÔ Ì¤ÙÚÔ, fiˆ˜ ÙÔ Ó· ·Ú·¤Ì„Ô˘Ì ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ fiÔÈÔ˘˜ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÛÂ Û˘ÓÂÓÓÔ‹ÛÂȘ ÂÓ·ÚÌÔÓÈÛÌÔ‡ ÙÈÌÒÓ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ Ï·ÊfiÓ” , ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ. “ªÂ ÂÓÙÔÏ‹ Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. ∫·ÙÛ¤ÏË, Ì·˙› Ì ٷ Û˘Ó·ÚÌfi‰È· ÀÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙȘ ¡Ô̷گȷΤ˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ, ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔÈԇ̠ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ η˘Û›ÌˆÓ ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙÔ˘˜ 8 ÓÔ-

ÌÔ‡˜ fiÔ˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÔÈ ·ÓÒٷ٘ ÙÈ̤˜” , ÚfiÛıÂÛÂ. “∂›Ì·ÛÙ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ‰È·Ê˘Ï¿ÍÔ˘Ì ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ Î·È Ó· ÚÔÛٷهÛÔ˘Ì ÙÔ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎfi ÎÔÈÓfi ·fi Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ηٷÛÙÚ·Ù‹ÁËÛ˘ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ Î·È ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛ˘ ÙÈÌÒÓ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ” , η٤ÏËÍ·Ó ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ™Ù. ∫ÔÌÓËÓÔ‡.

“¶·Ú·Ï·ÓÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜” ‰ËÏÒÓÂÈ Ô √μ∂ °È· ·Ú·Ï¿ÓËÛË ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ Ï·ÊfiÓ ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ηÙËÁÔÚ› ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· μÂÓ˙ÈÓÔˆÏÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ∞ӷʤÚÂÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· fiÙÈ

ÔÏÏ¿ Ú·Ù‹ÚÈ· ·ÁfiÚ·Û·Ó Û‹ÌÂÚ· ¿Óˆ ·fi ÙË ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ Ï·ÊfiÓ Î·È ÙÒÚ· ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙË ÙÈÌ‹ ·ÁÔÚ¿˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Ù›ıÂÙ·È Û ΛÓ-

‰˘ÓÔ Ë ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ∏ √μ∂ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ·ÎfiÌË fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ı›ÍÂÈ Ù· ÌÂÁ¿Ï· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Î·È ÂÈηÏÂ›Ù·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÈ‚Ï‹ıË-

ΠÏ·ÊfiÓ ÛÙ· Ú·Ù‹ÚÈ· ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‰ÚfiÌˆÓ Ù· ÔÔ›· fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î·Ù¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ı· ÎÈÓËıÔ‡Ó ¤ÓÙÔÓ· ÁÈ· ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Î·È Ì ‰È·ÈÛو̤ÓË ÙËÓ Î·Ù¿ Ôχ ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚË ÙÈÌ‹ ·fi ÙȘ ̤Û˜. ∏ √μ∂ ÂÈηÏÂ›Ù·È ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ & ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÔ›· ÙÔ Ì¤ÛÔ Î¤Ú‰Ô˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 5,5 ÏÂÙ¿ ·Ó¿ Ï›ÙÚÔ (4%) ÂÓÒ ÙÔ Ì¤ÛÔ Î¤Ú‰Ô˜ ÙˆÓ Ú·ÙËÚ›ˆÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 5,2 ÏÂÙ¿ (3,6%) Î·È Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ˘¤Ú Ù˘ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ·ÓÒÙ·ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Û fiÏ· Ù· ÛÙ¿‰È· ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ.

¢ÈÒÙË: “¢Â ÁÈ·ÙÚ‡ÂÙ·È Ô “ηÚΛÓÔ˜” Ì ÎÔÌÚ¤Û˜” “∂Ã√Àª∂ ¤Ó· ∂ıÓÈÎfi ™‡-

ÛÙËÌ· ÀÁ›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÙÔ ‚ڋηÌ ӷ Â›Ó·È ÛÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ, ˘ÂÚ¯Úˆ̤ÓÔ” . ∞˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë ‰È·›ÛÙˆÛË-·¿ÓÙËÛË Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î. ª. •ÂÓÔÁÈ·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, Û ۯÂÙÈ΋ ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ÛÙË μÔ˘Ï‹, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÏÏ›„ÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ Ù˘ ·ÚΤÛÙËΠӷ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˘ ¶Ú¿Í˘ ÀÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ (¶À™), ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë 77 ·ÙfiÌˆÓ Ì ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ¢Èη›Ô˘ √ÚÈṲ̂ÓÔ˘ ÃÚfiÓÔ˘ (π¢√Ã), ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ı· ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ì ӷ ÂÈÙ·¯˘Óı› Ë ÙÂÏÈ΋ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Î·È ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ” . ∞·ÓÙÒÓÙ·˜, ·Ú¿ÏÏËÏ·, ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ı¤Û˘ ¶·È‰È¿ÙÚÔ˘ ÛÙÔ ¶ÔÏ˘‰‡Ó·ÌÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi π·ÙÚÂ›Ô (¶¶π) ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “ÂÎÎÚÂÌ› ÛÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÂÎÏÂÎÙÔÚÈÎfi ÛÒÌ· Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙÔ °¡ μfiÏÔ˘” . ™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡, Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ §¿ÚÈÛ·˜ ∏ÚÒ ¢ÈÒÙË, ·Ú·Ù‹ÚËÛ ٷ ÂÍ‹˜: “™ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ η΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∂™À ·¤‰ˆÛÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙÔ °.¡. μfiÏÔ˘, Ϙ Î·È ÔÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ¶∞™√∫ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ Â˘ı‡Ó˘ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘. ∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ¶À™, ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë 77 ·ÙfiÌˆÓ Ì ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ π¢√Ã, fiÙ·Ó ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÁÈ· ÌfiÓÈÌÔ ÚÔÛˆÈÎfi ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ ·ÚÈıÌfi, Â›Ó·È Û·Ó Ó· ÚÔÛ·ı› Ó· ÁÈ·ÙÚ¤„ÂÈ ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ Ì ·ÛÈÚ›Ó˜ Î·È Îڇ˜ ÎÔÌÚ¤Û˜. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ‰Â ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ı¤Û˘ È·ÙÚÔ‡ ∫Ï¿‰Ô˘ ∂™À ∂ȉÈÎfiÙËÙ·˜ ¶·È‰È·ÙÚÈ΋˜ ÛÙÔ ¶¶π ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, ¿ÏÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Â˘ı‡ÓÂÙ·È. ¢ÈfiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi 5ÌÈÛË Ì‹Ó˜ ·Ó¿Ï˄˘ Ù˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ Î·È ˘Ô‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ ÙˆÓ π‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Ù˘ 5˘ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜-™Ù. ∂ÏÏ¿‰·˜, ÒÛÙ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Û ·˘Ù¿. º·›ÓÂÙ·È, fiÙÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∞ÓÔÈÎÙ‹ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, ÙÔ “Ì·Á›ÚÂÌ·” ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ Ó¤ˆÓ “ÂÎÏÂÎÙÒÓ” ·›ÚÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ. ∏ ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›· Â›Ó·È Ôχ ÛÔ‚·Úfi ˙‹ÙËÌ· ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈο Î·È Ì ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Ô˘, ÂÓÒ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔÈ ÁÈ· ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÚÔÓÔÈ·ÎÒÓ Î·È ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ, Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ ÌfiÓÈÌË Û¯¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜. ∞·ÈÙÔ‡ÌÂ Â‰Ò Î·È ÙÒÚ· ÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ Ì ÌfiÓÈÌÔ ÚÔÛˆÈÎfi” .


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 40 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

¶∂ª¶Δ∏ 25 ª∞ƒΔπ√À 2010

ENOIKIAZONTAI

¶∏§π√-∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·

¶ø§√À¡Δ∞π

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π τρία (3) γραφεία πλήρως ανακαινισμένα, 28 τ.μ., το καθένα στον 1ο, 2ο και 3ο όροφο, Τοπάλη με Δημητριάδος. Πληρ. τηλ. 2421028559, 6972-148144. (211) ENOIKIAZONTAI γκαρσονιέρες και δυάρια επιπλωμένα, με αυτόνομη θέρμανση, a/c, με κήπο, μπάρμπεκιου και θέα το Βόλο. Πληρ. τηλ. 24210-87051 και 6947-528143. (458) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα 85 τ.μ., Βύρωνος-Κουταρέλια, 2 υπνοδ.-σαλονοτραπεζαρία, πάσο, μεγάλη βεράντα, αυτόνομη θέρμανση. Πληρ. τηλ. 24210 44663, 6946 682322. (473)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επικερδής επιχείρηση εστιατόριο-καφέ-μπαρ στην παραλία, με πλήρη εξοπλισμό. Τηλ. 6988-824916. (941)

μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός. τηλ. 24210-78325, 6973-380076. (234)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 25 τ.μ., επιπλωμένη με αυτόνομη θέρμανση, στον 5ο όροφο, Ρ. Φεραίου 4. Πληρ. τηλ. 24210-52648. (459)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα επιπλωμένο 65 τ.μ. 300 Ε. Πληρ. τηλ. 6982198457. (235)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ø¡/Δπ∞ §∞´¡∞ - ª∞∫∞ƒø¡∞ Δ∏§. 24210-22824

ÕÁÈÔ˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 105 τ.μ. 2ος όροφος, διαμπερές, 2 μεγάλα υπνοδωμάτια, σαλοτραπεζαρία, μεγάλη κουζίνα και 2 αποθήκες. Τιμή ευκαιρίας. (786)

∞°√ƒ∞ ∞∫π¡∏Δø¡ ∞°√ƒ∞∑√¡Δ∞π ∞∫π¡∏Δ∞ ª∂Δƒ∏Δ√π™ °È· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÂÏ·ÙÒÓ Ì·˜. Πληροφορίες ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE Σταμάτης Σπηλιόπουλος Τηλ.: 24210 25000 Κιν.: 6979-726165 (369)

¶ø§∂πΔ∞π ∞Ï˘Î¤˜

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ σε καινούργια διώροφη οικοδομή ανεξάρτητα δωμάτια, πλήρως επιπλωμένα, με αυτόνομη θέρμανση έναντι ξενοδοχείου KALONI κοντά σε στάση λεωφορείου Νο 6. Πληρ. τηλ. 24210-62877, 6976-534873 κο Θανάση. (436)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ø¡/Δπ∞ §∞´¡∞ - ª∞∫∞ƒø¡∞ ΔËÏ. 24210-22824 Άγιος Κωνσταντίνος: ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα καινούργιο διαμπερές 92 τ.μ. 3ος με 2 υ/δ μπάνιο, wc, τζάκι, πάρκιν (774)

επικερδής επιχείρηση έναντι Νοσοκομείου λόγω συνταξιοδότησης. Δίδεται και εγγύηση. πληρ. τηλ. 6973-790730. (782)

∞°. ∫ø¡/¡√™ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ρετιρέ διαμέρισμα 112 τ.μ. με 3 υ/δ, 2 wc, διαμπερές, θέα, μεγάλες βεράντες, θάλασσα Γορίτσα Πήλιο σχεδόν καινούριο 8ετίας. Καλή τιμή. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Ξενοφώντος 1 Τηλ. 24210-28944 Κιν. 6977/615627 (764)

¶ø§∂πΔ∞π: ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα στο πάρκο του Αγίου Κων/νου 200 τ.μ. με υδρομασάζ. Πληρ. τηλ. 6972111594. (236)

¶ø§OYNTAI ™ÙÔÓ ÕË-°È¿ÓÓË ¶ËÏ›Ô˘ ¶ø§√À¡Δ∞π διαμερίσματα 45 τ.μ., 30 μ. από τη θάλασσα, τζάκι, κεντρική θέρμανση και απέραντη θέα στο Αιγαίο. Τιμές ευκαιρίας. Τηλ. 6932-488400 και 6974660520, www.pelionhouses.com (785)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ °. ∞¡£∏™ - ∫. ∫∞¡Δπ∫√™ ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡∂™ ª∏Ã∞¡π∫√π ∞¡Δø¡√¶√À§√À 181 μ√§√™ Δ∏§. 24210-47518, 47939 ∫π¡. 6978/773321

¶ø§√À¡Δ∞π: Διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής και άψογης λειτουργικότητας-θέσεις στάθμευσης-αποθήκες στο υπόγειο. Περιοχές Αγ. ΚωνσταντίνουΜεταμορφώσεως-Οξυγόνο, από 1.380 ¢ÚÒ/Ì2. Δεκτές ανταλλαγές με ακίνητα. (759)

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒπ√À ΔËÏ./Fax °Ú·Ê›Ԣ: 24210 54087 697 74 11 883 www.papadimitriouestate.gr Πωλούνται οικόπεδα, παλιές μονοκατοικίες, διαμερίσματα, πολυτελούς κατασκευής, χωράφια, βιοτεχνικοί χώροι στο Βόλο και γενικότερα στο Νομό Μαγνησίας. (828)

α) Καινούρια μονοκατοικία, Αγ. Παρασκευή 110 τ.μ., 3 υ/δ, 2 wc, σε 150 τ.μ. οικ. Τιμή 158.000 Ε. β) Αγ. Βασίλειος 100 τ.μ., μονοκ. με αυλή φ/α. Οικ. 1407 τ.μ., τιμή 135.000 Ε. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Ξενοφώντος 1 Τηλ. 24210-28944 Κιν. 6977/615627 (765)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ SAVVANAKIS C.A.

¡π∫√§∞√™ ™∞μμ∞¡∞∫∏™ ¶ÔÏ. ªË¯/Îfi˜ Δ∏§.: 24210-34437, 6932-523629 ¶ø§√À¡Δ∞π ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ 1. Μοναδική ΜΕΖΟΝΕΤΑ Δ’-Ε’ ορ. 155 τ.μ., με απεριόριστη θέα, υπερσύγχρονης κατασκευής, 110 τ.μ. μπαλκόνια, πλήρης αυτονομία θέρμανσης, διπλή θέση στάθμευσης πιλοτής, αποθήκη στο υπόγειο 13,20 τ.μ., Ιατρού Τζάνου 12 πλησίον Νοσοκομείου. 2. ΜΕΖΟΝΕΤΑ Β’ ορ. με άριστη διαρρύθμιση & θέα, με πλήρη αυτονομία θέρμανσης, θέση στάθμευσης & μεγάλη αποθήκη υπογείου, Ιατρού Τζάνου 12. 3. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 160 τ.μ. & 210 τ.μ. με κήπο, πολυτελούς κατασκευής, στη Ν. Δημητριάδα, Πλειάδων & Εστίας. 4. Πωλείται ή ενοικιάζεται για κατοικία ή επαγγελματική στέγη, διαμπερές ισόγειο διαμέρισμα 67 τ.μ. με 2 Υ/Δ, Μπάνιο, Σ/Κ, με αποθήκη υπογείου, θέση στάθμευσης πιλοτής, εγκατάσταση συναγερμού, 2 aircondition, γυψοσανίδες, σποτ, αυτόνομη θέρμανση Φ/Α, τέρμα Κωνσταντά κοντά στο ποτάμι του Αναύρου. Τιμές προσιτές, δάνεια δεκτά. (977)

¶ø§∂πΔ∞π σπάνια υπερπολυτελής βίλα πλησίον Αγριάς με πανοραμική θέα τη θάλασσα, αποτελούμενη από ισόγειο ανεξάρτητο διαμέρισμα και μεζονέτα 1ου και 2ου ορόφων, σύνολο επιφάνειας 350 τ.μ., άριστης αρχιτεκτονικής, διαθέτει όλες τις σύγχρονες ανέσεις και όμορφο περιβάλλοντα χώρο. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (753)

¶ø§∂πΔ∞π πρόσωπο σε πάρκο στην περιοχή Καλλιθέας της Ν. Ιωνίας νεόδμητη μεζονέτα 165 τ.μ., ιδανικής διαρρύθμισης, 4 υ/δ, τζάκι, ξεχωριστή κουζίνα, θέση parking, βοηθητικοί χώροι. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (754)

∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À ¶·Á·ÛÒÓ 131 ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - μfiÏÔ˜ www.athanasiourealestate.com

TËÏ. 24210-48017 Î·È 6974-707033

Πωλούνται κεντρικά ακίνητα Διαμερίσματα (παλαιά - καινούρια). Μονοκατοικίες και οικόπεδα εντός και εκτός πόλεως. Κτήματα και αγροτεμάχια παραθαλάσσια και χερσαία. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με πείρα του αντικειμένου άνω των 35 ετών. Εμπιστευθείτε μας. (760)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞

ª.Ã∞Δ∑∏∫Àƒπ∞∫√™ ∫∞π ™π∞ ∂.∂. π∞™√¡√™ 77 μ√§√™

Δ∏§. 24210-37466 ∫π¡. 6974334218

∞§À∫∂™ ª∂∑√¡∂Δ∂™ Παραθαλάσσιες μεζονέτες τριών επιπέδων πωλούνται δίπλα στην Αγ. Ειρήνη, με δικό τους οικόπεδο, parking, τζάκι, αποθήκες, θέα, πολυτελείας. (789)

PROTO KAT∞™∫∂À∞™Δπ∫∏ ∂Δ∂ Πωλούνται διαμερίσματα 2ου, 3ου, 4ου ορόφου, με parking και αποθήκη, και μεζονέτες σε καταπληκτική τοποθεσία. Πλεονεκτούμε γιατί είναι: - Πολυτελής κατασκευή - Με θέα - Μπροστά σε πάρκο - Χωρίς το θόρυβο της πόλης - Κεντρικά (περιοχή Κύπρου) - Ιδιαίτερα οικονομικά Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 24210-71085, 6947262852. (763)

¶ø§∂πΔ∞π ευρύχωρο οροφοδιαμέρισμα διπλοκατοικίας 120 τ.μ., περιοχή Πέτρου και Παύλου Ν. Ιωνίας, 3 υ/δ, μεγάλος ενιαίος χώρος σαλόνι-τραπεζαρία, ποσοστά του οικοπέδου σε πολύ καλή τιμή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (755)

¶ø§∂πΔ∞π πλησίον οδού Λαρίσης ακίνητο με πρόσωπο σε 2 δρόμους αποτελούμενο από ισόγεια καταστήματα 320 τ.μ. και ορόφους συνολικής επιφάνειας 457 τ.μ. για γραφεία και κατοικίες. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (757)

¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο 170 τ.μ. με Σ.Δ. 2,1 σε πολύ καλή περιοχή της Ν. Ιωνίας. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (758)

¶ø§∂πΔ∞π στις Αλυκές, περιοχή Αμπελάκια, με αναφαίρετη θέα τη θάλασσα αγροτεμάχιο 4.040 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (826)

KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏ ∑ø°ƒ∞ºπ∞ §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846, FAX. 24210-20267 ¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ·Ôı‹ÎË Î·È Áηڿ˙ 5ÂÙ›·˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘™ÔψÌÔ‡. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì., ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ∂. 3. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 4. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì. ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 120 Ù.Ì., ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì., Ì ̷Á·˙› 77 Ù.Ì., ÛÙË ¡. πˆÓ›· (∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘). ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ¢Ú¿ÎÂÈ· 4 ÛÙÚÂÌ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 5. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ¿ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1.√ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÛÔʛٷ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. (804)

-----------------------------------KTISIS ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∏ ¶∞´∑∞¡√™ μ∞™. ¶√§À°∂ƒπ¡√™ ∞¶. NAKOS CENTER 1Ô˜ √ƒ√º√™ 6945 125 805 www.ktisis-realestate.com ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∂™ ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ∫∂¡Δƒπ∫√Δ∞Δ√ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ÛÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, 255 Ù.Ì.+ 255 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ 2. √ÈÎfi‰· ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ πˆÏÎÔ‡,

1.000 Ù.Ì. ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 155 Ù.Ì.(185 ∂/ÙÌ) 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ì„¿ÎÔ˘, 730 Ù.Ì.(150.000 ∂ ·ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜) 4. ∫Ù›ÚÈÔ Ì ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· πˆÏÎÔ‡ & ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 202 Ù.Ì.(185.000 ∂) 5. √ÈÎfiÂ‰Ô πˆÏÎÔ‡ 106, 180 Ù.Ì.(205.000 ∂) 6. ∂ÍÔ¯È΋ ∫·ÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ· 165 Ù.Ì., Û Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 480 Ù.Ì., Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (359.000 ∂) 7. ¢È·ÙËÚËÙ¤Ô ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· , 400 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 8 ÛÙÚ. (1.100.000 ∂) 8. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.000 Ù.Ì., Û fiÚÔÊÔ, Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÁÈ· 500 Ù.Ì. ·ÎfiÌË (500.000 ∂) 9. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 168 Ù.Ì., ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ÁÚ·ÊÂ›Ô (75.000 ∂) 10. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη, 1.275 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (165.000 ∂) 11. ¶¤ÙÚÈÓÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÛÙÔ §ÂÊfiηÛÙÚÔ 150 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì.(180.000 ∂) 12. √ÈÎfiÂ‰Ô ÚÔ˜ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙ· ∞ÌÂÏ¿ÎÈ· ∞Ï˘ÎÒÓ Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (159.000 ∂) 13. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.100 Ù.Ì., Ì ı¤·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ (75.000 ∂) 14. ÕÓˆ °·Ù˙¤·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 10.000 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·È Û ÙÚ›· ÙÌ‹Ì·Ù· ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ™À¡√π∫π∞ ¶∞§∞πø¡, ËÌÈÙÂÏ‹˜ 240 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 208 Ù.Ì.(290.000 ∂) 2. ∞ӷηÛÈ¿, ¤ÙÚÈÓË ‰ÈÒÚÔÊË 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 598 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (200.000 ∂) 3. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·, 105 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì.(380.000 ∂) 4. ∞ıËÓÒÓ, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 280 Ù.Ì.(170.000 ∂) 5. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, ÔÏ˘ÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 10ÂÙ›·˜ 213 Ù.Ì.(340.000 ∂) 6. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 13, 115 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì.(163.000 ∂) 7. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì., 50 Ì ·fi ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ· (270.000 ∂) 8. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, 220 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000 Ù.Ì.(390.000 ∂) 9. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Ì ÌÔÓ·‰È΋ ı¤·, 185 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 756 Ù.Ì.(598.000 ∂) 10. ∞Ï˘Î¤˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏ‹˜, 534 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 248 Ù.Ì. 11. ™˘ÎÔ˘ÙÚ‹, 195 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 165 Ù.Ì.(220.000 ∂) 12. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì.(165.000 ∂) 13. ¡. πˆÓ›·, ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘, ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 112 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 56 Ù.Ì.(139.000 ∂) 14. ∞ÁÚÈ¿, 200Ù.Ì.Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.800 Ù.Ì.(600.000 ∂) 15. ª·‚›ÏË, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 154 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì.(260.000 ∂) 16. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, §¤Û‚Ô˘, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì.(180.000 ∂) 17. μ‡ÚˆÓÔ˜, 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì.(180.000 ∂) 18. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ∞ıˆÓÈ΋, 125 Ù.Ì.(215.000 ∂) 19. ¡. πˆÓ›·, ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘, ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 112 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 56 Ù.Ì.(139.000 ∂) 20. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 230 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì.(260.000 ∂) 21. ¡. πˆÓ›·, ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì.(210.000 ∂) 22. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ∞Á. ΔÚÈ¿‰·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 125 Ù.Ì. Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· (259.000 ∂) 23. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫˘ÓËÁÒÓ, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 420 Ù.Ì. (139.000 ∂) 24. ∞ÁÚÈ¿, ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 238 Ù.Ì., Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÓfiÌÈÌÔ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 97 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. (590.000 ∂) 25. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì., 14ÂÙ›·˜ (225.000 ∂) √π∫√¶∂¢∞ 1. ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘, 271 Ù.Ì., Ì ™.¢ 1,8 (210.000 ∂) 2. ¡. πˆÓ›·, 169 Ù.Ì., Ì ™.¢ 2,4 (140.000 ∂) 3. ∞ÁÚÈ¿, 633 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, (174.000 ∂) 4. ¡. πˆÓ›·, ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜, ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈṲ̂ÓÔ, 200 Ù.Ì., (58.000 ∂) 5. ™Ô˘ÙÚ·Ï›, 450 Ù.Ì.(230.000 ∂) 6. ∞ÌÂÏ¿ÎÈ· ∞Ï˘ÎÒÓ, 4.000 Ù.Ì. ÚÔ˜ ¤ÓÙ·ÍË, Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (159.000 ∂) 7. ∞ӷηÛÈ¿ 500 Ù.Ì., (130.000 ∂) 8. ∞Ï˘Î¤˜, 200 Ù.Ì., (84.000 ∂) 9. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ¿ÚÙÈÔ 2.000 Ù.Ì., Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· (129.000 ∂) 10. ¡. πˆÓ›·, §·Ì„¿ÎÔ˘, 730 Ù.Ì.(150.000 ∂ ·ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜) 11. ∞ӷηÛÈ¿ - ∞ˉÔÓÔʈÏȤ˜, 3.000 Ù.Ì. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 12. ∞ÁÚÈ¿, 402 Ù.Ì.(140.000 ∂) 13. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, 1.044 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤·, (159.000 ∂) 14. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜-°ÔÚ›ÙÛ·), ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 410 Ù.Ì.(190.000 ∂) 15. º˘ÙfiÎÔ˘ & ÂÚÈÊ/Îfi˜, 108 Ù.Ì., (45.000 ∂) 16. πˆÏÎÔ‡ 106, 180 Ù.Ì.(205.000 ∂) 17. ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.275 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (165.000 ∂) 18. ∞Ï˘Î¤˜, ÁˆÓÈ·Îfi 844 Ù.Ì., Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 675 Ù.Ì., 70 ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ Ï·˙ (345.000 ∂) 19. ∞Ï˘Î¤˜, 560 Ù.Ì. 20. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹, 380 Ù.Ì.(108.000 ∂) ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. °ÎÏ·‚¿ÓË, ËÌÈ˘fiÁÂÈ· 30 Ù.Ì.(12.000 ∂) 2. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏ‹˜, 27 Ù.Ì., (59.000) μ. ¢À∞ƒπ∞ 1. ∫ˆÛÙ·ÓÙ¿ & ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘, ÌÂÙ·¯/ÓÔ, 70 Ù.Ì., (69.000 ∂) 2. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, 58 Ù.Ì.(120.000 ∂) 3. ¡Â¿ÔÏË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 50 Ù.Ì., (120.000 ∂) 4. ¶·Ï·È¿, 65 Ù.Ì., (130.000) 5. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜, 52 Ù.Ì., (116.000) 6. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ, 25ÂÙ›·˜, 56 Ù.Ì., (55.000) °. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ¡¤· πˆÓ›·, 80 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ (83.000 ∂) 2. ∞ÁÚÈ¿ Û ÓÂfi‰ÌËÙË ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·, ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Ôχ ηϋ˜ ηٷÛ΢‹˜ 97 Ù.Ì. (119.000 ∂) 3. ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 92 Ù.Ì.(142.000 ∂) 4. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, 96 Ù.Ì.(200.000 ∂) 5. °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 81 Ù.Ì.(130.000 ∂) 6. ∫·Ú·˚ÛοÎË, 18ÂÙ›·˜, 120 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ (187.000 ∂) 7. ¡Â¿ÔÏË, 76 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, (150.000 ∂) 8. ¡. πˆÓ›·, 79 Ù.Ì., (107.000 ∂) 9. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜, 73 Ù.Ì., (158.000) 10. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, ∑·ÏfiÁÁÔ˘, 63 Ù.Ì., (76.000 ∂) 11. °¿ÙÛÈÔ˘, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ÁˆÓÈ·Îfi 103 Ù.Ì.(130.000 ∂)

12. ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ, 5ÂÙ›·˜ , 80 Ù.Ì., (133.000 ∂) 13. ª·Û‰¤ÎË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 80 Ù.Ì., (138.000 ∂) 14. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 25ÂÙ›·˜,·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 80 Ù.Ì., (75.000 ∂) 15. ¡. πˆÓ›·, μ·Û‰¤ÎÂÈÔ, 94 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ-ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ, (130.000 ∂) 16. ƒÔÛÙfi‚, 35ÂÙ›·˜, 123 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ (123.000 ∂) 17. ¡. πˆÓ›·, 89 Ù.Ì.,3ÂÙ›·˜, (117.000 ∂) ¢. Δ∂™™∞ƒπ∞ 1. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘, 108 Ù.Ì. 10ÂÙ›·˜, (140.000 ∂) 2. μ‡ÚˆÓÔ˜, 107 Ù.Ì., Ì ÙÚÂȘ ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜ (155.000 ∂) 3. ΔÚÈÎÔ‡Ë, 100 Ù.Ì. Ì 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, (180.000 ∂) 4. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 114 Ù.Ì.30ÂÙ›·˜, (137.000 ∂) 5. ∞ÁÚÈ¿ Û ÓÂfi‰ÌËÙË ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 114 Ù.Ì.(230.000 ∂) ¢. ƒ∂Δπƒ∂ 1. π¿ÛÔÓÔ˜ & ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 100 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· & ı¤·, (115.000 ∂) 2. ª·È¿Ó‰ÚÔ˘, 108 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ & ·Ôı‹ÎË Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, (170.000 ∂) 3. ∫ˆÛÙ·ÓÙ¿ & ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË, 140 Ù.Ì. (179.000) 4. ¡¤· πˆÓ›·, 115 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ , ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, (190.000 ∂) 5. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜, 133 Ù.Ì., (297.000) μπ§∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜, 534 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 248 Ù.Ì. 2. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, 390 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - °ƒ∞º∂π∞ 1. °ÎÏ·‚¿ÓË ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, 60 Ù.Ì., ηٿÛÙËÌ· 2. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 40 Ù.Ì., (120.000 ∂) ηٿÛÙËÌ· 3. ∫·ÚÙ¿ÏË & °·˙‹, 111 Ù.Ì., ÁÚ·ÊÂ›Ô (152.000 ∂) 4. ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ηٿÛÙËÌ· 110 Ù.Ì. 5. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÁÚ·ÊÂ›Ô 114 Ù.Ì.30ÂÙ›·˜, (137.000 ∂) 6. ∫∂¡Δƒπ∫√Δ∞Δ√ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ÛÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, 255 Ù.Ì.+ 255 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ∫·ÊÂÙ¤ÚÈ· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 325 Ù.Ì., Ì Ï·Ù›· 500 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. 2. Fast Food ÛÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÒÏËÛ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÂȉÒÓ Ì Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Ù˙›ÚÔ Î·È Î¤Ú‰Ë. 4. ∫ÔÛÌËÌ·ÙÔˆÏÂ›Ô ÛÙË ™˘Ú›‰Ë 40 Ù.Ì. 5. ∫·ÊÂÙ¤ÚÈ· ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ. 6. ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÛÙ· ¶·Ï·È¿. ªπ™£ø™∂π™ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫ø¡ Ãøƒø¡ 1. ∫ÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 150 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ, 70 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ & 150 Ù.Ì. fiÚÔÊÔ˜ Û ı¤ÛË ÚÔ‚ÔÏ‹˜ 2. ΔÚÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙËÓ ∫·ÚÙ¿ÏË, 880 Ù.Ì. Û ı¤ÛË ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ∞∫π¡∏Δ∞ μ√À¡√ & £∞§∞™™∞ 1. ΔÛ·Áηڿ‰·, ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 400 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 8 ÛÙÚ (1.100.000 ∂) 2. ÃÔÚ¢Ùfi 144 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 780 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (320.000 ∂) 3. ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ·, ÂÍÔ¯È΋ ∫·ÙÔÈΛ· 165 Ù.Ì., Û Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 480 Ù.Ì., Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (359.000 ∂) 4. ¶¿ÏÙÛË, ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 50 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.600 Ù.Ì.(55.000 ∂) 5. ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 8.700 Ù.Ì., (350.000 ∂) 6. ΔÛ·Áηڿ‰·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.000 Ù.Ì., (98.000 ∂) 7. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ¶∞ƒ∞§π∞, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 107 Ù.Ì.(180.000 ∂) 8. ª¿Ú·ıÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì.(75.000 ∂) 9. ∫ÔÚÒÈ ÔÈÎfiÂ‰Ô 7.050 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 10. ÃÔÚ¢Ùfi, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ (300.000 ∂) 11. ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË, ÔÈÎfiÂ‰Ô 370 Ù.Ì., Ì ı¤·, ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ & ·ÓÙÈÛÙËÚ›ÍÂȘ (219.000 ∂) 12. ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. Ì ı¤· (165.000 ∂) 13. ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (549.000 ∂) 14. ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.800 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi (220.000 ∂) 15. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.289 Ù.Ì. ÛÙË μÚ‡ÛË ∞‰¿Ì·ÈÓ·˜ (490.000 ∂) 16. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 3.184 Ù.Ì., (29.000 ∂) 17. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 110 Ù.Ì.(180.000 ∂) 18. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6.956 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (149.000 ∂) 19. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., (98 .000 ∂) 20. ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 63 Ù.Ì.(79.000 ∂) 21. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.200 Ù.Ì., Ì ı¤· (105.000 ∂) 22. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10.000 Ù.Ì., Ì ı¤· & ȉȈÙÈ΋ ·Ú·Ï›· (390.000 ∂) 23. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Â›Â‰Ô ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6.242 Ù.Ì., Ì ı¤·, ȉȈÙÈ΋ ·Ú·Ï›· & ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 24. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.420 Ù.Ì., (300.000 ∂) 25. ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 340 Ù.Ì., (90.000 ∂) 26. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì., (80.000 ∂) 27. ∞ʤÙ˜ 2 ÔÈÎfi‰· (1.112 & 2.134)Ù.Ì.& 1 ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.440 Ù.Ì. Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 28. ΔÛ·Áηڿ‰·, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 4. 302 Ù.Ì., Ì ı¤·, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 29. ΔÛ·Áηڿ‰· ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.700 Ù.Ì., (160.000 ∂) 30. ΔÛ·Áηڿ‰·-ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ˜ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6.025 Ù.Ì., (190.000 ∂) 31. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ , ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, 190 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 228 Ù.Ì. (110.000 ∂) 32. ¡∏∂™, ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.000 Ù.Ì. (170.000 ∂) 33. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ªÂÏÈ¿Ó, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.317 Ù.Ì. (30.000 ∂) 34. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔÓ ∫·ÙËÁÈÒÚÁË, 13.000 Ù.Ì. (129.000 ∂) 35. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 800 Ù.Ì. (45.000 ∂) 36. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ηÙÔÈΛ· 140 Ù.Ì.Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 350 Ù.Ì. (140.000 ∂) 37. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿-¶ÂÏÂÁÎÚ›ÓÔ, ηÙÔÈΛ· 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. (349.000 ∂) 38. ÕÓˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. Ì ÌÔÓ·‰È΋ ı¤· (350. 000 ∂) 39. §ÂÊfiηÛÙÚÔ, ¤ÙÚÈÓÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ 150 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. (180.000 ∂) 40. √ÈÎfi‰· ÛÙËÓ ∫ÔÚÒË ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 41. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14.500 Ù.Ì. (39.000 ∂) 42. §·‡ÎÔ˜, ¤ÙÚÈÓÔ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ È‰È·›ÙÂÚÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ 205 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.560 Ù.Ì.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 41


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 41

¶∂ª¶Δ∏ 25 ª∞ƒΔπ√À 2010

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 40

KTISIS ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∏ ¶∞´∑∞¡√™ μ∞™. ¶√§À°∂ƒπ¡√™ ∞¶. NAKOS CENTER 1Ô˜ √ƒ√º√™ 6945 125 805 www.ktisis-realestate.com

43. ∫·Ó¿ÏÈ·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 20 ÛÙÚ. (55.000 ∂) 44. ¶ÙÂÏÂfi˜, 8 ÛÙÚ. Ì ı¤·, (98.000 ∂) 45. ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ÌÔÓÔÎ/· 105 Ù.Ì.Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì., (139.000 ∂) 46. ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÌÔÓÔÎ/· 105 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.600 Ù.Ì., (179.000 ∂) 47. ÕÓˆ °·Ù˙¤·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 10.000 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·È Û ÙÚ›· ÙÌ‹Ì·Ù· 48. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹, ÔÈÎfiÂ‰Ô 348 Ù.Ì., (55.000 ∂) 49. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ηÙÔÈΛ· 175 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 850 Ù.Ì.(260.000 ∂) 50. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 928 Ù.Ì. Â› Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Ô‰Ô‡, Û ı¤ÛË ÚÔ‚ÔÏ‹˜ (90.000 ∂) 51. ªËϛӷ, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ, (45.000 ∂) 52. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.100 Ù.Ì., Ì ı¤·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ (75.000 ∂) •∂¡ø¡∂™ - •∂¡√¢√Ã∂π∞ 1. ¶ÈӷοÙ˜, ˘ÚÁfiÛÈÙÔ-·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 290 Ù.Ì. 2. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÌÈÎÚfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 3. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 120 Ù.Ì. (290.000 ∂) 4. ªËϛӷ ÍÂÓÒÓ·˜ 250 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.560 Ù.Ì., ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ 5. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÍÂÓÒÓ·˜ 600 Ù.Ì. (230.000 ∂) 6. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÍÂÓÒÓ·˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ˜, (390.000 ∂) (805)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278

¶ø§∂πΔ∞π ÕÓˆ μfiÏÔ˜ - ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. μfiÏÔ˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. μfiÏÔ˜ , ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μfiÏÔ˜, ∫ÔÚ·‹, 26 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 25.000 ∂. μfiÏÔ˜, ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 570 Ù.Ì. (41Á) 60.000∂. μfiÏÔ˜, ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 590 Ù.Ì. (156Á) 70.000∂. μfiÏÔ˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì., 40.000 ∂. ¡. πˆÓ›·, πÎ¿ÚˆÓ ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.250 Ù.Ì. 100.000 ∂. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· - ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ·. ∞ÁÚÈ¿, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 400 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 80 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì.ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 70 Ù.Ì., Û 120 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞ÁÚÈ¿, μ·Úο ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 55 Ù.Ì., Û 260 Ù.Ì., ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÁηÚÛÔÓȤڷ ΤÓÙÚÔ 37.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ , μ·Úο ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ú·ÁÈ·› 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ·ÓÂÍ¿ÚÙ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 145, 155, 160, Î·È 200 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 2 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÚÈ¿, 2,3 ÛÙÚ¤Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· (μ·Úο). ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 5 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ+ÔÈΛ· 30 Ù.Ì. Ì ı¤· (‰ÚfiÌÔ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜). ∞ÁÚÈ¿ - §‡ÎÂÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì. Î·È 430 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 350 ¤ˆ˜ 700 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 200, 350, 400 Î·È 700 Ù.Ì. (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ 4). ∫. §Â¯ÒÓÈ· - μÚԯȿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ. Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 848 Î·È 1.500 Ù.Ì. ΤÓÙÚÔ. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 2.150 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfi‰· 1.288, 400 Î·È 500 Ù.Ì. ∫. ¡ÂÚ¿ ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞. °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ Û 380 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∞. °·Ù˙¤· ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 90 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. ∫. °·Ù˙¤·, ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚ¤Ì. √ÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¢Ú¿ÎÂÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ¶ÈӷοÙ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ - ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Ì ·˘Ï‹. ∞ʤÙ˜, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ÕÊËÛÔ˜, ¤ÙÚÈÓË Î·ÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· 236 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 510 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËϛӷ, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfi. 700 Ù.Ì. Ì ı¤·. ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘-∂ÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰· - ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÎÙ‹Ì· 5.300 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ı¤ÛË ƒ·˙‹ ÎÙ‹Ì· 16 ÛÙÚÂÌ. Ì ı¤·. μ˘˙›ÙÛ· - ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì. ΤÓÙÚÔ. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁ. ¯Ú‹ÛË). ™ÎfiÂÏÔ˜ - ™Î·‚¤ÓÙ˙Ô˘ ÎÙ‹Ì· 7 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ∞ÁÚÈ¿, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 135 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô (550∂). ∞ÁÚÈ¿, ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 70 Ù.Ì., 60 Ù.Ì., 53 Ù.Ì. Î·È 30 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›·, ποڈÓ, ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 30 Ù.Ì. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË-¡Ë˜, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. (806)

-----------------------------------¶ƒ√ΔÀ¶√ ∫∂¡Δƒ√ ∞°√ƒø¡ ∫∞π ¶ø§∏™∂ø¡ ∞∫π¡∏Δø¡ ƒ. º∂ƒ∞π√À 105∞ Δ∏§.&FAX 24210-52061, ∫π¡ 6972391647 ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™Δ∂∫∞™ ∏§π∞™

√π∫π∂™ Βόλος (Καλλιθέα) διώροφη οικία 150 τ.μ. σε οικόπεδο 150 τ.μ. με προοπτική. Άνω Λεχώνια, μεζονέτα καινούργια 400 τ.μ., μετά υπογείου 110 τ.μ., σε οικόπεδο 1.000 τ.μ. με θέα τη θάλασσα. Άλλη Μεριά οικία διώροφη 230 τ.μ. με 40 τ.μ. βοηθητικό χώρο σε οικόπεδο 352 τ.μ. με θέα Αστέρια Αγριάς, διώροφη οικία 230 τ.μ. με πιλοτή σε οικόπεδο 850 τ.μ. με θέα θάλασσα. Βόλο, μεζονέτα καινούρια 198 τ.μ. με ισόγεια γκαρσονιέρα, γκαράζ Ν. Ιωνία, ισόγεια οικία, 106 τ.μ., σε οικόπεδο 150 τ.μ. ΦΥΤΟΚΟ, καινούργια ανεξάρτητη μεζονέτα τριών επιπέδων, πολυτελούς κατασκευής 100 τ.μ. Ο κύριος χώρος 73 τ.μ. το ισόγειο με κλειστό γκαράζ σε οικόπεδο 275 τ.μ., με απεριόριστη θέα στο Βόλο. ΒΟΛΟΣ (Καραγάτς) μεζονέτα 176 τ.μ., μετά υπογείου, 124 τ.μ. σε οικόπεδο 230 τ.μ., υπερλούξ. ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ ισόγεια οικία 150 τ.μ. σε οικόπεδο 556,40 τ.μ., με θέα. ΒΟΛΟΣ (Άναυρος) ισόγεια οικία 75 τ.μ. σε οικόπεδο 135 τ.μ. με προοπτική ορόφου. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 172 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›·, Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ. Αργαλαστή διώροφη οικία 80 τ.μ. σε οικόπεδο 65 τ.μ. περίπου κοντά στο Δημαρχείο, τιμή 40.000 Ε. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ΒΟΛΟΣ κεντρικό 79 τ.μ. 4ου ορόφου κοντά στην πλατεία Ελευθερίας. Ν. Ιωνία 108,19 τ.μ. 4ου ορόφου καινούριο μ√§√™, 150 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫∂¡Δƒ√, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì 200 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ. Βόλος 63 τ.μ. 2ου ορόφου ανατολικό 5 ετών. Βόλος 82 τ.μ. 3ου ορόφου γωνιακό με χώρο στάθμευσης, αποθήκη. Αγριά καινούργια δυάρια 50 τ.μ. με δυνατότητα συνένωσης 100 τ.μ.. Βόλος Ν. Δημητριάδα καινούργια διαμερίσματα από 50 τ.μ. έως 100 τ.μ. √π∫√¶∂¢∞ ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ 1.040 τ.μ. οικοδομήσιμο με θέα στο Βόλο, κατάλληλο για οικία, ξενοδοχείο, γκαράζ. ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ 2.083,49 τ.μ. με πανοραμική θέα στο Βόλο οικοδομήσιμο. ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ 1.500 τ.μ. εντός οικισμού δίνεται και το μισό. Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ 213 τ.μ. μεσαίο με Σ.Δ. 0,8. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 4.654 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο. Αργαλαστή 1.500 τ.μ. εντός οικισμού κοντά στην πλατεία. ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ Μπούφα, οικόπεδο 3.328 τ.μ. εντός οικισμού, φάτσα στο κύμα. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ Βόλος κεντρικά ισόγεια καταστήματα με πατάρι και υπόγειο 150 τ.μ., 120 τ.μ. Ν. Ιωνία ισόγεια καινούρια καταστήματα 40,50,35 τ.μ. σε κεντρικό δρόμο. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π ΒΟΛΟΣ γραφεία 61, 81 τ.μ. 1ου ορόφου καινούρια κοντά στα δικαστήρια. (807)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 27 Ù.Ì. ÚÔÛfi„ˆ˜ 45.000 ∂. ¶Ú¿ÎÙÈÎÂÚ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· 26 Ù.Ì. 36.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ 25 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 5Ô˜ ÔÚ. 41.000 ∂. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 22 Ù.Ì., ¢ÒÌ· 22.000 ∂. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 39 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ. 45.000 ∂. ¶Ú¿ÎÙÈÎÂÚ 34 Ù.Ì., ÚÔÛfi„ˆ˜ 1Ô˜ ÔÚ. 32.000 ∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 30 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 1Ô˜ ÔÚ. ·Î¿Ï˘ÙÔ˘ 56.000 ∂. ¢À∞ƒπ∞ ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 50 Ù.Ì. 7ÂÙ›·˜ 65.000 ∂. °¿ÙÛÔ˘ 50 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. 50.000 ∂. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 4Ô˜ ÔÚ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 51 Ù.Ì., 90.000 ∂. ∫·ÏÏÈı¤· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2Ô˜ ÔÚ. 56 Ù.Ì., 90.000 ∂. ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì., Ì P. 85.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 50 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 75.000 ∂. π. Δ˙¿ÓÔ˘ 68 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ. ÁˆÓÈ·Îfi 68.000 ∂. μÔ˘ÙÛ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Ôχ ηÏfi Ì ·˘Ï‹ Î·È Ú¿ÛÈÓÔ 57.000 ∂. ¡Â¿ÔÏË 54 Ù.Ì., Ì P. 3Ô˜ ÔÚ., 78.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 68 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. (‰‡Ô ÎÚ‚/Ú˜) Ì ƒ., 106.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì., 65.000 ∂. ¡. πˆÓ›· 62 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3Ô˜ ÔÚ., 88.000 ∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 68 Ù.Ì. Ì ƒ., 106.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 87 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ƒ.,

·Ôı‹ÎË, 127.000 ∂. ∫Ú›ÙÛÎË 81 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ƒ. 120.000 ∂. ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3Ô˜ ÔÚ., 78 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ƒ., ·Ôı‹ÎË 137.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 4Ô˜ Î·È 5Ô˜ ÔÚ. Ì ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ì·ÏÎfiÓÈ 110 Ù.Ì., 113.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 82 Ù.Ì, 3Ô˜ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù˙¿ÎÈ, ƒ., ·Ôı‹ÎË, 124.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 4Ô˜ ÔÚ. Ôχ ηÏfi 86 Ù.Ì., ı¤·, 137.000 Â. ∫·Ó¿ÚË 88 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˜ ÔÚ., 158.000 Â. ∫‡ÚÔ˘ 94 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ƒ+·Ôı., 159.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 6Ô˜ ÔÚ., ÚÂÙÈÚ¤ 109 Ù.Ì., 250.000 ∂. ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 4Ô˜ ÔÚ., 130 Ù.Ì., 273.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 5Ô˜ ÔÚ., 105,5 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ƒ., ·Ôı., 211.000 ∂. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 110 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 5Ô ÔÚ. °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜ 107 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 4Ô˜, Ù˙¿ÎÈ, ƒ., ·Ôı., 192.000 ∂. ¡Â¿ÔÏË 110 Ù.Ì, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ƒ., 158.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 105 Ù.Ì., 6Ô˜ ÔÚ., Ù˙¿ÎÈ, ƒ., ·Ôı., 175.000 ∂. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 61 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ƒ., 120.000 ∂. ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ˘fi ·Ó¤ÁÂÚÛË 64, 71 Ù.Ì., 2.000 ÙÔ Ù.Ì. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ °ˆÓÈ·Îfi 114 Ù.Ì. Ì 90 Ù.Ì., ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ 155.000 ∂. (§ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ· Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ÂÓÔ›ÎÈÔ 700 ∂.). √π∫√¶∂¢∞ 130 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÏËÛ›ÔÓ μπ√™∫Àƒ, 32.000 ∂. 150 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ Ù¤ÓȘ ™.¢. 0,8, 52.000 ∂. 185 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ Ù¤ÓȘ ™.¢. 0,8 70.000 ∂. 420 Ù.Ì. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¿Óˆ Ù˘ °.¢‹ÌÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ™.¢. 0,8 220.000 ∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÁˆÓÈ·Îfi 473 Ù.Ì., 273.000 ∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÁˆÓÈ·Îfi 127 Ù.Ì., ™.¢. 2,4 ÏËÛ›ÔÓ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘ 150.000 ∂. ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘ ÁˆÓÈ·Îfi 165 Ù.Ì. ™.¢. 2,1 140.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 250 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 160.000 ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 580 Ù.Ì., Ì ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË 70 Ù.Ì. 260.000 ∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ 300 Ù.Ì., 15 Ì. ÚfiÛÔ„Ë ™.¢. 2,7 480.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ 250 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ ∫˘·Ó‹ ∞ÎÙ‹ ™.¢. 0,8 115.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ ÏËÛ›ÔÓ ÎÏÈÓÈ΋˜ °¿ÙÔ˘ 240 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 120.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ 220 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, 240.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿-™Ô˘ÙÚ·Ï›, 280 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÏËÛ›ÔÓ £ˆÌ¿ ™.¢. 0,8, 135.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ı¤ÛË μ·Úο 240 Ù.Ì., 67.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ÏËÛ›ÔÓ Ì¿ÚÎÂÙ Lead 500 Ù.Ì., ™.¢. 0,7 100.000 ∂. ª·Ï¿ÎÈ 2.000 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÎÙ›˙ÂÈ 1.000 Ù.Ì., 460.000 ‰›‰ÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. ª¿Ú·ıÔ˜ 20 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 319 Ù.Ì., 75.000 ∂. ª¿Ú·ıÔ˜ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· 329 Ù.Ì., 65.000 ∂. §·‡ÎÔ˜ 700 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 17.000 ∂. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ 4.200 Ù.Ì. Ì ı¤· 42.000 ∂. ªÂÙfi¯È 500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi-ªËϛӷ 15.000 ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ - ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 Ù.Ì., Ì 60 Ù.Ì., ˘fiÁÂÈÔ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 220.000 ∂. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ∫. ¡ÂÚ¿ 70 Ù.Ì., 136.000 ∂. ªËϛӷ ¤ÙÚÈÓË ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ·, Ì Ï·Ù¿ÓÈ· 110.000 ∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 75 Ù.Ì. Û 220 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Û ¿ÚÔ‰Ô 115.000 ∂ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË ÙÛÈÔ˘Ú¿‰ÈÎÔ 25.000 ∂. (809)

-----------------------------------°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974021304 www.tzamtzis.com

EYKAIPIE™ 1. Κατάστημα 39 τ.μ., πατάρι 20 τ.μ., Μικρασιατών, αυτονομία, W.C. Μόνο 35.000Ε. 2. Ροζού - Μαγνήτων, ημυισόγειο διαμπερές κατάστημα, 113 τ.μ., φάτσα 12 μ., 59.000Ε. 3. Οξυγόνο ημιυπόγειο διαμπερές, κατάστημα 80 τ.μ., μόνο 39.000Ε. 4. Ν. Ιωνία, κέντρο(Σ.Δ. 2,1), οικόπεδο άνωθεν Μαιάνδρου 110 τ.μ., φάτσα, 10μ., αντί 56.000Ε. 5. Πλατεία Μεταμόρφωσης, 3άρι, 96 τ.μ., όροφος 2ος, γωνία, 89.000Ε. ¢IAMEPI™MATA KAINOYP°IA 1. Άναυρος, γωνιακά 100 4άρια, όροφος 4ος, τζάκι, parking (pilotis), αποθήκη (10 τ.μ.) αντί 205.000. 2. 2άρι πλησίον Δικαστηρίων 60 τ.μ., όροφος 1ος, αποθήκη αντί 104.000 Ε και άνω Πολυμέρη 57 τ.μ., όροφος 1ος, αντί 102.000 Ε. 3. Κάτω Δικαστηρίων οροφοδιαμέρισμα 3ου ορόφου, 96 τ.μ., τζάκι, πάρκιν, 3 W.C., ανατολικό, 192.000Ε. 4. Άναυρος 2άρια 45 τ.μ., όροφος 1ος και ισόγειο (διαμπερές) 81.000Ε. 5. 2άρι, 1ου ορόφου, 80 τ.μ., διαμπερές και 4άρι, 3ου, 101 τ.μ., οροφοδιαμέρισμα (Ηλύσια) αντί 120.000 και 170.000Ε, πάρκιν, ΑΤ.ΦΑ. 6. Κάτωθι Νοσοκομείου οροφοδιαμερίσματα 1ου και 2ου ορόφου, 85 τ.μ., τζάκι, πάρκιν, αποθήκη, Α.Τ. Φ.Α., από 165.000Ε. 7. 3άρια με PARKING και αποθήκη α) Μαγνήτων 82 τ.μ., πλησίον Κανάρη, 1ος όροφος, 137.000Ε. β) Βύρωνος 89 τ.μ., όροφος 3ος, 150.000. γ) Μεταμόρφωση 85 τ.μ., όροφος 2ος, 133.000Ε. 8. Ζάχου (κάτω Αναλήψεως) 4άρι, 107 τ.μ., γωνιακό, αποθήκη, πάρκιν,180.000Ε. 9. Χιλιαδού (κέντρο) 4άρια, 110 και 114 τ.μ., 3ου ορόφου, τζάκι, 2 W.C., χωρίς φωταγωγό, από 1.650Ε 10. Κασσαβέτη (κέντρο) 30, 80 και 88 τ.μ., όροφος 1ος, προς 1.950 το τ.μ. ¢IAMEPI™MATA ¶A§AIA 1. Τριάρι 82 τ.μ. 2ος ορ. Ρ. Φεραίου πλησίον Γαμβέτα, κατασκευής ’93, διαμπερές, 2 λουτρά, τζάκι, αυτονομία, πάρκιν, αποθήκη 128.000 Ε.

2. 3άρι, 94 τ.μ., Μεταμορφώσεως Αλεξάνδρας, ανατολικ., 1ου ορόφου, Φ.Α. 95.000Ε. 3. 3άρι Περραιβού-Αλεξάνδρας, όροφος 4ος, 98 τ.μ., ανατολικό, φ.α., με 40 τ.μ. αποθήκη, 100.000Ε. 4. Πλησίον Βλαχάβα-Αλεξάνδρας οροφοδιαμέρισμα 2ου ορόφου, 135 τ.μ., ανατολικό, Φ.Α., 145.000Ε και 3άρι ανατολικό 112 τ.μ., αντί 120.000Ε. 5. Πλησίον Παν/μίου - Πάρκου με θέα, 4άρι 115 τ.μ., όροφος 3ος φ.α. 128.000 Ε. 6. Ν. Ιωνία (κέντρο) 3άρι, 75 τ.μ., 1ου ορόφου, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, διαμπερές, μόνο 63.000Ε. √π∫π∂™ 1. Χιλιαδού, ανακατασκευή, καλοριφέρ, τζάκι, A/C, 80 τ.μ., σε 128 τ.μ. οικόπεδο, 148.000Ε. 2. Μεζονέτες 70 έως 140 τ.μ. Ν. Δημητριάδα, Ν. Ιωνία, Αλυκές, Αγριά, Λεχώνια, Πλατανίδια, Κ. Νερά, Λεφόκαστρο. OIKO¶E¢A 1. Ν. Δημητριάδα (Θερμοπυλών-Φρίξου) ΣΔ 1,8, γωνία 118 τ.μ., παλιό σπίτι, 105.000. 2. Χιλιαδού (Ν. Σχέδιο) 390 τμ., σε 8,50 δρόμο άσφαλτο, 21 φάτσα, δίνεται και το μισό, όλο 225.000. 3. Νεάπολη έναντι πλατείας 464 τ.μ., φάτσα 20 μ., μόνο 140.000 Ε 4. Αλυκές, γωνιακό, άσφαλτος, 520 τ.μ., μόνο 135.000Ε. 5. Αλυκές οικόπεδο 394 τ.μ. μόνο 105.000 Ε. 6. Αιβαλιώτικα (Αλυκές) 329 τ.μ., έναντι πλατείας 125.000 Ε. 7. Σωρός, οικόπεδα γωνιακά ανεμπόδιστη θέα, θάλασσα, Βόλο 631 και 647 τ.μ. αντί 140.000Ε και 160.000Ε ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ 1. Πλησίον Χατζηαργύρη-Γαζή 94 τ.μ., πατάρι 47 ενοίκιο, 670Ε, αντί 185.000. 2. Αθηνών κατάστημα 495 τ.μ., φάτσα 35μ., ενοίκιο 3.600Ε, αντί 900.000Ε. 3. Λαρίσης (κέντρο) 300 τ.μ., πατάρι 150 φάτσα 17μ., αντί 900.000 και 75 τ.μ., φάτσα 4,30 και τα δύο αντί 1.070.000 4. Ν. Ιωνία (κέντρο) 3 καταστήματα 118 τ.μ., οικόπεδο 137, τα 2 μισθωμένα 500Ε, με προοπτική ορόφου (Σ.Δ. 2,4) αντί 170.000Ε. EKTO™ BO§OY 1. Κάτω Λεχώνια (Κάτω Σχολείου) 2 στρεμ., αντί 200.000Ε. 2. Αλυκές 9 στρεμ., δίπλα στο δημ. δρόμο, 210.000Ε. 3. Πλατανίδια οικόπεδο 1.245 τ.μ., από θάλασσα 100μ., δρόμος, 140.000Ε. 4. Μπούφα, πλησίον θαλάσσης, 500 τ.μ. 5. Προφ. Ηλίας (Άνω Βόλου) 755 τ.μ., δημ. δρόμο, θέα, 150.000Ε και 1.100 τ.μ., φάτσα δημόσιο, 40 τ.μ., θέα, 190.000Ε. 6. Μεζονέτα 125 τ.μ., Πορταριά, κήπο 80 τ.μ., τζάκι, θέα, 195.000 Ε. και Μεζονέτα 261 τ.μ., με μπάρμπεκιου, θέα, 400 τ.μ., κήπο διαμορφωμένο, 3 Υ/Δ, 3 τζάκια, 5 W.C. 7. Ξενοδοχεία Μακρινίτσα - Χάνια, από 600.000Ε “TZAMTZH™” H E°°YH™H A¶O TO 1925 (811)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

¢IAMEPI™MATA 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 88 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 10ÂÙ›·˜, Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2.¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 3. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 131 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 15 ÂÙÒÓ, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘-ƒ. ºÂÚ·›Ô˘. ª∂∑√¡∂Δ∂™ (∂˘Î·ÈÚ›·) ÙÚÈÒÚÔÊË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· (120.000∂) ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1.¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì., Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 4. ª·Á·˙› 70 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·Ú·Ï›· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 5. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 280 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 6. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 130 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 6 ÛÙÚ. 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, §ÂÊfiηÛÙÚÔ. 7. (∂˘Î·ÈÚ›·) ÔÈΛ· 125 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. 120Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· (260.000∂) ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. 8. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 76 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì. Ì ı¤·, 75.000 ∂, ∫ÔÚÒË. 9. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. 10. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 185 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 11. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·. 12. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 125 Ù.Ì. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ¡. πˆÓ›·. OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹, ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÛÙËÓ ÕÊËÛÔ. 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.700 Ù.Ì. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 3.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∫ÔÚÒÈ. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ªËϛӷ. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. Ì ı¤· 200Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫Ú˘„¿Ó· ∫. °·Ù˙¤·. 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÊËÛÛÔ 15. (∂˘Î·ÈÚ›·) ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. 45.000 ∂, ∞ÚÁ˘Ú¤Èη.

16. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙË μ˘˙›ÙÛ· 17. √ÈÎfiÂ‰Ô 270 Ù.Ì. Ë 540 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. (∂˘Î·ÈÚ›·) ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 20 ÛÙÚ. Ì ı¤·, 110.000 ∂, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (812)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ VOLOS REAL ESTATE Δ™√À∫¡π¢∞™ §∞ª¶ƒ√™ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388, KIN. 6947302966, FAX: 24210-21538 WEB SITE www.volosrealestate.gr e-mail: ltsouknidas@mail.gr

√π∫√¶∂¢∞ ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (™ˆÚfi˜) 617 Ù.Ì. Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. K·Ú·Á¿Ù˜ 467 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 256 Ù.Ì. Î·È 500 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ™.¢. 1.8. ¡. πˆÓ›· 240 Ù.Ì.ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ™.¢. 2,4 Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 2 ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 329 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∞Ï˘Î¤˜ 559 Ù.Ì. Î·È 300 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÛÙÚ. ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ªËϛӷ 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. μ˘˙›ÙÛ· 3 ÔÈÎfi‰· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÎÂÓÙÚÈο, ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. √π∫π∂™ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 3ÒÚÔÊË ÌÔÓ/Λ· (˘fiÁÂÈÔ 90 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ 110 Ù.Ì., ·’ ÔÚ. 110 Ù.Ì., ‚’ ÔÚ. 76 Ù.Ì.) ªÂ Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ˆÏÂ›Ù·È Î·È ¯ˆÚÈÛÙ¿ Û 416 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 10ÂÙ›·˜. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 437 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì. ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfi‰Ô. °·Ì‚¤Ù· 106 ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ¿ÌÂÛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË. ª·‚›ÏË ÌÔÓ/Λ· Î·È 2 À/¢ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ™·Ì¿Ó·Á· ÌÔÓ/ÎÈ· 98 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 85 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ÌÔÓ/ÎÈ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎ. ‰È·ÌÂÚ‹˜. ∂ÈÛÎÔ‹˜ 71 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 140 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2.1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2 ÔÈ˘ 100 Ù.Ì. Î·È 140 Ù.Ì. Û ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ¶ÈӷοÙ˜ 90 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· Î·È 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ¢À∞ƒπ∞-Δƒπ∞ƒπ∞ - Δ∂™™∞ƒπ∞ πˆÏÎÔ‡ 2Ô˘ ÔÚ. 33 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 1Ô˘ ÔÚ., 54 Ù.Ì., ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ. ∫‡ÚÔ˘ 3Ô˘ ÔÚ. 51 Ù.Ì. 3ÂÙ›·˜ ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∑¿¯Ô˘ STUDIO 42 Ù.Ì. 2Ô˘ ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ. ¡Â¿ÔÏË ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Î·È 2¿ÚÈ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚ. πˆÏÎÔ‡ 1Ô˘ ÔÚ. 70 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¶·Á·ÛÒÓ 4Ô˘ ÔÚ. 70 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¡. πˆÓ›· 77 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¡. πˆÓ›· 88 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 15ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. ∫ÔÚ·‹ 90 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜ ÚÔÛfi„ˆ˜. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 90 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ., ÓÂfi‰ÌËÙÔ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 105 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË 5ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. 30ÂÙ›·˜ ÚÔÛfi„ˆ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 120 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË ‰È·ÌÂÚ¤˜. ¶ø§∏™∂π™ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δø¡ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 2ÒÚÔÊÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· 80+80 Ù.Ì. ∂¶∂¡¢À™∏. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 Ù.Ì. £Ô˘Îȉ›‰Ô˘ 55 Ù.Ì. ηٿÛÙËÌ·. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δø¡ °. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 90 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÁˆÓÈ·Îfi. ∂ÌÔÚÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ “¡∞∫√™ CENTER” ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60 Ù.Ì. μ·ÛÛ¿ÓË-ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 37 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 45 Ù.Ì. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ¢π∞ª/Δø¡ ∂ÚÌÔ‡ 1Ô˜ ÔÚ. 170 Ù.Ì. ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (814)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. Î·È Fax. 2428093680 ∫ÈÓ.6977405931 estate.pelio.eu email - mesitika@pelio.eu

∞°π√™ §∞Àƒ∂¡Δπ√™ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 815,75ÙÌ Â› Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘ ÚÔ˜ ÕÁÈÔ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Î·È ÎÙ›˙ÂÈ 107ÙÌ.Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 25,000 ¢ÚÒ. ∞¡ø §∂Ãø¡π∞ 1) πÛfiÁÂÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 105ÙÌ Î·È Ì ¿‰ÂÈ· ÁÈ· 105ÙÌ ÚÔÛı‹ÎË ÁÈ· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 538ÙÌ Ì ÔÈΛ· 88ÙÌ Ì ·Ôı‹ÎË 42,90ÙÌ Ì ‰ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 141ÙÌ.ŸÏ· Ì·˙›. 3) √ÈÎfiÂ‰Ô 500ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 80.000 ¢ÚÒ. 4) √ÈΛ· ·ÏÈ¿ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 40.000 ¢ÚÒ

5) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 125ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 106ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 160,000 ¢ÚÒ. ∞¡ø °∞Δ∑∂∞ 1)∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2600ÙÌ ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ·fi ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÚÔ˜ ∞ÁÈ· ΔÚÈ¿‰· ÎÙ›˙ÂÈ 200ÙÌ Ì ηϋ ı¤·. ΔÈÌ‹ 78,000 ¢ÚÒ. μ√§√™ 1) ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 2) ∞Ï˘Î¤˜ ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ÔÈÎfiÂ‰Ô 114ÙÌ ÎÙ›˙ÂÈ 120ÙÌ.ΔÈÌ‹ 40,000 ¢ÚÒ. 3) ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfi‰· 301ÙÌ - 335ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤·. 4) ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,000ÙÌ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ. ΔÈÌ‹ 80.000 ¢ÚÒ. 5) ¡¤· πˆÓ›· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 54.75ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 76,45ÙÌ.ΔÈÌ‹ 37.000 ¢ÚÒ. 6) ¡Â¿ÔÏË Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË ÙÔ˘ 2003 ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ηٷÛ΢‹ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÌÔÚԇ̠ӷ ‚Úԇ̠ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Î·È ‰˘¿ÚÈ· ·fi 30.000 ¢ÚÒ ¤ˆ˜ 60.000 ¢ÚÒ. 7) ¡Â¿ÔÏË 7 ÂÙÒÓ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 160,24ÙÌ ËÌÈÙÂÏ‹˜ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜. ΔÈÌ‹ 145,000 ¢ÚÒ. 8) ¡Â¿ÔÏË Â›Ó·È ¤Ó· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 773ÙÌ Ì ‰È¿ÊÔÚ· ÎÙ›ÛÌ·Ù· Û˘Ó 384ÙÌ. ΔÈÌ‹ 390.000 ¢ÚÒ. 9) ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 121ÙÌ ΔÈÌ‹ 130.000 ¢ÚÒ. 10) ¶·Ú¿ÏÈ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110ÙÌ. 11) ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ. ΔÈÌ‹ 130.000 ¢ÚÒ. μÀ∑πΔ™∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 680ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 85,000 ¢ÚÒ. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ 1) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 65ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 140.000 ¢ÚÒ. 2) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ηÙÔÈÎÈÒÓ 82,70ÙÌ Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 44ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500ÙÌ ΔÈÌ‹ 135.000 ¢ÚÒ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Â› Ù˘ ∂.√. 3) √ÈΛ· 78ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 105.60ÙÌ. ΔÈÌ‹ 70.000 ¢ÚÒ. ª∞§∞∫π 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1,024ÙÌ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 80Ì ÎÙ›˙ÂÈ 400ÙÌ. ΔÈÌ‹ 130.000 ¢ÚÒ ¶∞§π√∫∞™Δƒ√ 1) ∂À∫∞πƒπ∞ √ÈÎfiÂ‰Ô 1,400ÙÌ ÎÙ›˙ÂÈ 800ÙÌ 700Ì ·fi ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· Â› Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 85.000 ¢ÚÒ. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5.500ÙÌ 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 2)∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1710ÙÌ ΔÈÌ‹ 70.000 ¢ÚÒ. 3) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.000ÙÌ 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 1) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ı¤· ÔÏÏ‹ ηϋ. ¶ƒøΔ∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ 1) ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1400ÙÌ. 2) ª·Ï¿ÎÈ ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.000ÙÌ. 3) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.000ÙÌ ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1) ÕÓˆ ™·ÚÙÈ¿ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 28,700ÙÌ ÂÊ¿ÙÂÙ·È Ì ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ˘ ·Ôı‹Î˜ ¶··ÁÈ¿ÓÓË. 2) ™¤ÛÎÏÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi 711ÙÌ Â›Ó·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,020ÙÌ ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2003. ΔÈÌ‹ 300.000 ¢ÚÒ. (816)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210 22824

∫ÈÓ. 6982 479 991 - 6973 585 390 mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr ¶ø§√À¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 1. 91 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 2. 96 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 3Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 3. 91 Ù.Ì. ÕÁ.∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 3Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 4. 96 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 3Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ 2 ˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 5. 108 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 3 ˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 6. 115 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 3 ˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 7. 108 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 3Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ 3 ˘/‰. 8. 115 Ù.Ì. 3Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ 3 ˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 9. 143 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹, ı¤·. 10. 119,80 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 11. 137,80 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 12. 120 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 3Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 13. 87,56 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 14. 90 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 15. 97 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 16. 115 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 17. 131,63 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 5Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 18. 96 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ¿ÚÎÈÓ. 19. 115 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 3 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ¿ÚÎÈÓ. 20. 115 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 3 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ¿ÚÎÈÓ. 21. 90 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. 22. 88 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 1Ô˜ 2 ˘/‰, ·Ôı‹ÎË. 23. 104 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 4Ô˜-5Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. 24. 86 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. 25. 53 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1 ˘/‰ ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ôı‹ÎË. 26. 105 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2Ô˜ 15ÂÙ›·˜ 2 ˘/‰ ‰È·ÌÂÚ¤˜. 27. 94 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 5Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ Ì ¿ÚÎÈÓ.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 42


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 42 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 41

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210 22824

∫ÈÓ. 6982 479 991 - 6973 585 390 mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr 28. 90 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 2Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ Ì ¿ÚÎÈÓ. 29. 113 Ù.Ì. ΤÓÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3Ô˘-4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 3 ˘/‰ ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ˘fi ηٷÛ΢‹. 30. 57 Ù.Ì. ΤÓÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˜ 1 ˘/‰ ¿ÚÎÈÓ, ˘fi ηٷÛ΢‹ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ªÔÓÔηÙÔÈ˘ 1. 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 2ÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. 2. ¢‡Ô ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 95 Ù.Ì. 2 Ù/‰ Î·È 90 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂Ó˜ Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË. 3. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 100 Ù.Ì. Î·È ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰ Î·È ·˘Ï‹ ›Ûˆ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 4. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 146 Ù.Ì. Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 2 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 5. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 180 Ù.Ì. 3 ˘/‰, ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Ì 1 ˘/‰ Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 6. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 180 Ù.Ì. 4 ˘/‰ Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, ·˘Ï‹ ›Ûˆ, ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 7. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· 3ÒÚÔÊË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì 4 ˘/‰ ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó· Ì·˙› Ì ٷ ËÏÂÎÙÚÈο ›‰Ë, ¿ÚÎÈÓ, ·˘Ï‹ ›Ûˆ, ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·. 8. 215 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, 1 w.c., ·Û·ÓÛ¤Ú, ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi Û 156 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·. 9. 170 Ù.Ì. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·-·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 18Ô˘ ·ÈÒÓ· Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì 3 ˘/‰, 3 Ì¿ÓÈ· Î·È ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ˘ËÚÂÛ›·˜ ۠ͯˆÚÈÛÙfi ¯ÒÚÔ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 352 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜. ¶·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ-¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ, Û‹Ì· ∂√Δ ÁÈ· ÍÂÓÒÓ· ∞’ ηÙËÁÔÚ›·˜. 10. 140 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 2 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÕÁ. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ-¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ Î· ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÍÂÓÒÓ·˜). 11. °ˆÓȷ΋ ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ 8ÂÙ›·˜: πÛfiÁÂÈÔ 124 Ù.Ì. 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w.c. Î·È 25 Ù.Ì. ÁηÚÛÔÓȤڷ, 1Ô˜, 155 Ù.Ì. 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w.c. Î·È 30 Ù.Ì. ÁηÚÛÔÓȤڷ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 448,50 Ù.Ì. ÛÙÔ ∞ψӿÎÈ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 12. 110 Ù.Ì. Ì·Á·˙›, 100 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 314 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ. 13. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì. ËÌÈÙÂÏ‹ Ì 2 ˘/‰ Î·È 70 Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌÔ Ì 2 ˘/‰, Û 360 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. 14. ¶·Ï·È¿ ÔÈΛ· 75 Ù.Ì. 2 ˘/‰ Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. 15. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w.c., ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·, Ù˙¿ÎÈ Î·È ‰˘¿ÚÈ 45 Ù.Ì. ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· Û 160 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. √ÈÎfi‰·-ÎÙ‹Ì·Ù· 1. 146 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 2. 170 Ù.Ì. ÌÂÛ·›Ô ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 3. 97 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 4. 352 Ù.Ì. ÌÂÛ·›Ô ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 5. 410 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 6. 270 Ù.Ì. Û.‰. 2,1 ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. 7. 425 Ù.Ì. Û.‰. 0,8, ÛÙÔ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 8. 417 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿. 9. 602 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿. 10. 250 Ù.Ì. ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. 11. 410 Ù.Ì. ÛÙ· ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη. 12. 750 Ù.. ÕÁ. ¶·Ú·Û΢‹. 13. 566 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 12Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔÓ ª¿Ú·ıÔ. 14. 600 Ù.Ì. 50. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. 15. 568 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙË ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘. μÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ 1. 32 ÛÙÚ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘. 2. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÛÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘. 3. 65 Ù.Ì. 1.800 Ù.Ì. ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙË μπ.¶∂. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 3.000 Ù.Ì. ÎÙ›ÛÌ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 8.200 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ÛÙÔ Ì·Á¢ÙÈÎfi ¶‹ÏÈÔ, ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏ· ·Î›ÓËÙ·-ÔÈÎfi‰· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. www.iasonmesitiko.gr (818)

-----------------------------------ONLINE SOLUTIONS A.E. REAL ESTATE ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 8. ΔËÏ. ∫¤ÓÙÚÔ 24210 25000 À‡ı˘ÓÔ˜: ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ 6979 726165

¶ƒ√™ ¶ø§∏™∏ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞Δø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. μfiÏÔ˜, ¶·Á·ÛÒÓ, 107ÙÌ, 3Ô˜ fiÚ. ηÙ. 2004. 145.000∂. ∫310. 2. μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ, ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ, ƒÂÙÈÚ¤ 112ÙÌ, ηٷÛÎ. 2002. 275.000∂. ∫364. 3. μfiÏÔ˜: μÏ·¯¿‚·-54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™, ¢‡Ô 3·ÚÈ· 65ÙÌ ¤Î. ˘fi ηٷÛÎ. 1Ô˜ & 2Ô˜ fiÚ. 115.000∂. ∫345. 4. μfiÏÔ˜: μÏ·¯¿‚·-54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™, ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 115ÙÌ, ˘fi ηٷÛÎ. 225.000∂. ∫346. 5. μfiÏÔ˜, º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 82ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙÔ, 141.000∂. ∫258. 6. μfiÏÔ˜, ∫Ú›ÙÛÎË-§. μ‡ÚˆÓÔ˜ ·fi 73ÙÌ ¤ˆ˜ 89ÙÌ ÓÂfi‰ÌËÙ·, ·fi 126.000∂. ∫259261. 7. μfiÏÔ˜, ∑·ÁÔÚ¿˜ ·fi 28ÙÌ ¤ˆ˜ 86ÙÌ, ˘fi ηٷÛÎ., ·Ú·‰. ¢ÂÎ. ·fi 74.000∂. ∫262267. 8. μfiÏÔ˜, 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂ÏÏ¿˜ ·fi 81ÙÌ ¤ˆ˜ 121ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ·, ·fi 134.000∂. ∫268271. 9. μfiÏÔ˜, ∫··ÎÏ‹ 32ÙÌ Î·Ù. 2004, 50.000∂. ∫211. 10. μfiÏÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 46ÙÌ. 72.000. ∫94. 11. μfiÏÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ‰È·Ì. 92ÙÌ ¤ˆ˜ 95ÙÌ. ·fi 1680∂ ÙÔ ÙÌ. ∫95-99. 12. μfiÏÔ˜, μÈ˙˘ËÓÔ‡ ÓÂfi‰ÌËÙ· ‰È·Ì. 57ÙÌ ¤ˆ˜ 110ÙÌ, ·fi 1600∂ ÙÔ ÙÌ. ∫234. 13. μfiÏÔ˜ ÎÂÓÙÚÈο, ¢È·Ì/Ù· 61ÙÌ ¤ˆ˜

107ÙÌ ·fi 1.700∂ ÙÔ Ù.Ì. ∫388. 14. ÕÓ·˘ÚÔ˜, ™Ù·‰›Ô˘ ÚÂÙÈÚ¤ 130ÙÌ, 260.000∂. ∫218. 15. ¡¤· πˆÓ›·, ¢È·Ì. 3·ÚÈ 79ÙÌ, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi. 105.000∂. ∫371. 16. ¡¤· πˆÓ›·, ƒÂÙÈÚ¤ 3·ÚÈ 79ÙÌ, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜,. 106.000∂. ∫372. 17. ¡¤· πˆÓ›·, 2·ÚÈ 45ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ. 67.000∂. ∫374. 18. ¡¤· πˆÓ›·, 2·ÚÈ 48ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ. 72.000∂. ∫375. 19. ¡¤· πˆÓ›·, ΔÚ›· 3·ÚÈ· 84ÙÌ, 2Ô˜, 3Ô˜ & 4Ô˜ fiÚÔÊ. 122.000∂ ¤ˆ˜ 130000∂. ∫376. 20. ¡¤· πˆÓ›·, Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ, ‰È·Ì. 89ÙÌ 1Ô˜ fiÚ. ηٷÛÎ. 2006. 115.000∂. ∫326. 21. ¡¤· πˆÓ›·, ‰È·Ì. ∞fi 48,5ÙÌ ¤ˆ˜ 115ÙÌ, ·fi 1350∂. ∫100-127. 22. ¡¤· πˆÓ›·, ∫¿‰ÌÔ˘ ·fi 78ÙÌ ¤ˆ˜ 81ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ·fi 111.000∂. ∫272-277. 23. ¡¤· πˆÓ›·, ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ ·fi 46ÙÌ ¤ˆ˜ 86ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ·, ·fi 74.000∂. ∫278-284. 24. ¡¤· πˆÓ›·, ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ ·fi 93ÙÌ ¤ˆ˜ 102ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ·fi 139.000∂. ∫285286. 25. ¡¤· πˆÓ›·, ÃÚ. §Ô‡ÏË 128ÙÌ Î·Ù·ÛÎ. 2008, 185.000∂. ∫291. 26. ∞ÁÚÈ¿, ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 33ÙÌ, ÈÛfiÁÂÈÔ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫117. 27. ∞ÁÚÈ¿, ™˘ÁÎÚ. ηÙ. 116ÙÌ ¤ˆ˜ 121ÙÌ. ∫118-122. 28. ÕÊËÛÛÔ˜, ˘fi ηٷÛ΢‹ 40ÙÌ ¤ˆ˜ 72ÙÌ. 82.000∂ ¤ˆ˜ 143.000∂. ∫370. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞¡ø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. μfiÏÔ˜, 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™ 50ÙÌ. 65.000∂. ∫221. 2. μfiÏÔ˜, ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 2 ‰È·Ì. 56ÙÌ ¤Î·ÛÙÔ, ÈÛfiÁÂÈÔ & ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ. 55.000∂ & 40.000∂. ∫327&328. 3. μfiÏÔ˜, ∫ˆÛÙ·ÓÙ¿ Ì ΔÚÈÎÔ‡Ë 2·ÚÈ 54ÙÌ, πÛfiÁÂÈÔ. 55.000∂. ∫305. 4. μfiÏÔ˜, ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 3·ÚÈ 100ÙÌ, ‰È·Ì. 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 150.000∂. ∫353. 5. μfiÏÔ˜, ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ 105ÙÌ, 4Ô˜ ŸÚÔÊÔ˜, ηٿÏ. & ÁÈ· ∂·ÁÁ. ™Ù¤ÁË. 155.000∂. ∫307. 6. μfiÏÔ˜, £Ô˘Îȉ›‰Ô˘ 70ÙÌ. 75.000∂. ∫229. 7. μfiÏÔ˜, 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™ 102ÙÌ. 115.000∂. ∫183. 8. μfiÏÔ˜, μÏ·¯¿‚· 112ÙÌ, 130.000∂, ∫175. 9. μfiÏÔ˜, μÏ·¯¿‚·-¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. 145.000∂. ∫149. 10. μfiÏÔ˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 130ÙÌ, 156.000∂. ∫240. 11. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 125ÙÌ, 1Ô˜ fiÚ. 140.000∂. ∫325. 12. ¡¤· πˆÓ›·, ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 94ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ., 2 À/¢. 115.000∂. ∫362. 13. ¡¤· πˆÓ›·, πÛȉÒÚÔ˘ 76ÙÌ, 75.000∂. ∫142. 14. ¡¤· πˆÓ›·, ÃÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ 74ÙÌ. 60.000∂. ∫207. 15. ∞ÁÚÈ¿, Ô‰fi˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 43ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 46.500∂. ∫301. 16. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, Studio 48ÙÌ. 90.000∂. ∫29. ª∂∑√¡∂Δ∂™ 1. μfiÏÔ˜, ∫·Ú·Á¿Ù˜, ·ÓÂÍ. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 122ÙÌ ¤ˆ˜ 165ÙÌ. ∫73-78. 2. μfiÏÔ˜, πˆÏÎÔ‡, 2ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 185ÙÌ. 300.000∂. ∫205. 3. ∞Ï˘Î¤˜: ªÂ˙ÔÓ. Â› ÈÏÔÙ‹˜ 127ÙÌ Û ÔÈÎ. 156ÙÌ, ˘fi ηٷÛÎ. 10Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫358. 4. ∞Ï˘Î¤˜, ¡Âfi‰ÌËÙË 3ÒÚÔÊË ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 164ÙÌ. ¡¤· ΔÈÌ‹ 210.000∂. ∫297. 5. ∞Ï˘Î¤˜, ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 209ÙÌ & ˘fiÁÂÈÔ Û ÔÈÎfi. 270ÙÌ. 500.000∂. ∫233. 6. ∫ÚÈı·ÚÈ¿, 155ÙÌ Û ÔÈÎfi. 250ÙÌ. 210.000∂. ∫198. 7. ∞ÁÚÈ¿, 132ÙÌ ¤ˆ˜ 144ÙÌ, 215.000∂ ¤ˆ˜ 330.000∂. ∫79-82. 8. ∫. §Â¯ÒÓÈ·, 3 ¡Âfi‰ÌËÙ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 150ÙÌ. & ˘ÔÁ. 95ÙÌ ·fi 250.000∂. ∫298. 9. ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ™˘ÁÎÚ. ηÙÔÈÎÈÒÓ ˘fi ·Ó¤ÁÂÚÛË ·fi 60ÙÌ ¤ˆ˜ 150ÙÌ. ∫313. 10. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, Û˘ÁÎÚ. ÌÂ˙. ˘fi ηٷÛ΢‹ 65ÙÌ. 165.000∂. ∫203. 11. ÕÊËÛÛÔ˜, ˘fi ηٷÛ΢‹ 71ÙÌ ¤ˆ˜ 145ÙÌ. 140.000 ¤ˆ˜ 288.000∂. ∫370. 12. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ª¿Ó· Û˘ÁÎÚ. ÌÂ˙. ˘fi ηٷÛÎ. 100ÙÌ ¤ˆ˜ 200ÙÌ., ·fi 2000∂ ÙÔ ÙÌ. ∫210. 13. ¶‹ÏÈÔ, ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘, 71ÙÌ ¤ˆ˜ 104ÙÌ. 180.000∂ ¤ˆ˜ 310.000∂. ∫67-72. μπ§∂™-∞ƒÃ√¡Δπ∫∞ 1. ∞Ï˘Î¤˜, Œ·˘ÏË 160ÙÌ & ËÌÈ˘. 70ÙÌ Û ÔÈÎÔ. 502ÙÌ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙. ∫338. 2. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·, μ›Ï· 320ÙÌ, ÔÈÎÔ. 620ÙÌ. 950.000∂. ∫141. 3. ÕÊËÛÛÔ˜, ∫·ÏËÊÙ¤ÚË 320ÙÌ Û ÔÈÎfi. 1800ÙÌ. ∫216. 4. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ¶·ÏÈfi ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi 90ÙÌ Û ÔÈÎfi. 170ÙÌ, 165.000∂. ∫186. 5. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, 2 ÔÈ˘ 172ÙÌ Û ÔÈÎfi. 403ÙÌ. 350.000∂. ∫192. 6. ªÔ‡ÚÂÛÈ, μ›Ï· 160ÙÌ Û ÔÈÎfi. 2487ÙÌ, Ì ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ∂√Δ. ∫191. 7. μ˘˙›ÙÛ· ¶ËÏ›Ô˘, ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ μ˘˙›ÙÛ·˜. ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜. ∫322. 8. ™ÎÈ¿ıÔ˜: ı¤ÛË ΔÚÔ‡ÏÔ˜ μ›Ï· 160ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.500ÙÌ. 480.000∂. ∫386. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. μfiÏÔ˜, ¶·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 65ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120ÙÌ. 85.000∂. ∫288. 2. μfiÏÔ˜, ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÎÙ‹ÚÈÔ 150ÙÌ, ËÌÈ˘. 95ÙÌ. 450.000∂. ∫238. 3. ªÂÁ¿ÏË μÂÏ·Óȉȿ, ÔÈΛ· 96ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ. 130.000∂. ∫320. 4. ªËÏȤ˜ ¶‹ÏÈÔ, ¶·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 130ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 634ÙÌ. 125.000∂. ∫323. 5. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ¶·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û ÔÈÎfi. 200ÙÌ. 20.000∂. ∫31. 6. ªËϛӷ: ¶·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 52ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 376ÙÌ. ∫377. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. μfiÏÔ˜, ∫·Ó¿ÚË-°·˙‹ 29ÙÌ ¤ˆ˜ 78ÙÌ. ∫128-130. 2. μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ, §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ÌÂٷ͇ πˆÏÎÔ‡ & ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 35ÙÌ, 50.000∂. ∫359. 3. μfiÏÔ˜, °. ¢‹ÌÔ˘ 4ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ. ∫2. 4. μfiÏÔ˜, ÌÈÛıˆÌ¤Ó· ηٷÛÙ., 767ÙÌ, ·/¯. 423ÙÌ & 19studios. K217. 5. μfiÏÔ˜, 2 fiÚÔÊÔ ∂·ÁÁ/Îfi ÎÙ‹ÚÈÔ 1.100ÙÌ, & 200ÙÌ ·Ôı., 17 ı. ·Ú/ÓÁÎ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘. ∫348. 6. ¡¤· πˆÓ›·, ∫ÂÓÙÚÈÎfi ˘fi ηٷÛÎ. 73ÙÌ & ·Ù¿ÚÈ. 165.000∂. ∫373. 7. ¡¤· πˆÓ›·: ∂·ÁÁ. ÛÙ¤ÁË 277ÙÌ Û ÔÈÎfi. 366ÙÌ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙÚfiÊÈÌ·. ∫342. 8. ¡¤· πˆÓ›·, ƒ·È‰ÂÛÙÔ‡ 90ÙÌ. 180.000∂. ∫251. 9. ¡¤· πˆÓ›·, ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 40ÙÌ. ∫125. 10. ¡¤· πˆÓ›·, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 38ÙÌ ¤ˆ˜ 54ÙÌ. 300.000∂. ∫131-133. 11. ∞Ï˘Î¤˜, ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ Ì ÂÓÔ›ÎÈÔ 1.200∂ ÙÔ Ì‹Ó· Ì ·fi‰ÔÛË 6%. ΔÈÌ‹ 280.000∂. 12. ∞Ï˘Î¤˜, μ¿Î¯Ô˘ 32ÙÌ. ∫50. 13. ∞Ï˘Î¤˜, μ¿Î¯Ô˘ 37ÙÌ. ∫54. 14. ∫·Ù˯ÒÚÈ, ηٿÛÙ. 98ÙÌ, Û ÔÈÎÔ. 249ÙÌ. 130.000∂. ∫55.

¶∂ª¶Δ∏ 25 ª∞ƒΔπ√À 2010

∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. μfiÏÔ˜, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, ∂ÌÔÚÈÎfi 70ÙÌ. 120.000∂. ∫150. 2. μfiÏÔ˜, ¶·Ú·Ï›·, ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ 350.000∂. ∫188. 3. μfiÏÔ˜, ÂÈÎÂډ›˜ ∫·ÊÂÙ¤ÚÈ·, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∫302. 4. μfiÏÔ˜, ÂÈÎÂډ›˜ √˘˙ÂÚ›-∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∫303. 5. μfiÏÔ˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ∂ÌÔÚÈÎfi 180ÙÌ. ∫5. 6. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, μÈÔÙ¯ӛ· ÁÏ˘ÎÒÓ 130.000∂. ∫162. 7. ÕÓ·˘ÚÔ˜, Âȯ›ÚËÛË 680ÙÌ. 200.000∂. ∫168. 8. ∞ÁÚÈ¿, ∫·ÊÂÙ¤ÚÈ· 100ÙÌ, ÛÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ. ∫317. 9. ∞ÁÚÈ¿, ∂ȯ›ÚËÛË ∫·Ê¤-ª·Ú 200ÙÌ. ∫294. 10. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 3ˆÓ ÔÚfiÊˆÓ 50Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫337. 11. ∫ÔÚfiË, •ÂÓ/¯Â›Ô 750ÙÌ Û ÔÈÎfi. 1654ÙÌ. 1.750.000∂. ∫176. 12. ¶‹ÏÈÔ, •ÂÓ/¯Â›Ô 37 ‰ˆÌ., Û ÔÈÎfi. 5000ÙÌ. ∫214. 13. ™ÎÈ¿ıÔ˜, •ÂÓ/¯Â›Ô 64 ‰ˆÌ., ÔÈÎfi. 5600ÙÌ. ∫215. ∂ƒ°√™Δ∞™π∞ 1. μfiÏÔ˜, ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 10.000ÙÌ Û ÔÈÎfi. 22.000ÙÌ. ÛÙËÓ ∞’ μπ¶∂. ∫314. 2. μfiÏÔ˜, ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 2.000ÙÌ Û ÔÈÎÔ. 3.600ÙÌ, Ï. ∞ӷηÈÓ. ∞’ μπ¶∂. ∫ 316. 3. μfiÏÔ˜, ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 5.800ÙÌ Û ÔÈÎÔ. 12.500ÙÌ, μ’ μπ¶∂. ∫340. °ƒ∞º∂π∞ 1. μfiÏÔ˜, ΔÚÈÎÔ‡Ë 20ÙÌ, 16.000∂. ∫187. 2. μfiÏÔ˜, ∞Ó. °·˙‹-÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 50ÙÌ, 100.000∂. ∫239. 3. μfiÏÔ˜ ∫¤ÓÙÚÔ, ∂·ÁÁ. ™Ù¤ÁË °Ú·ÊÂ›Ô 85ÙÌ, 2Ô˜ √Ú. ¶Ï‹Ú˘ ·Ó·Î·ÈÓ. 160.000∂. ∫319. ¶∞ƒ∫π¡°∫ 1. μfiÏÔ˜, ı¤ÛË ¶¿ÚÎÈÓÁÎ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, 13.000∂. ∫ 335. 2. μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ, ı¤ÛË ¶¿ÚÎÈÓÁÎ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 13.000∂. ∫336. 3. μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ: 2 ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓÁÎ Â› Ù˘ √ÁÏ Ì ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘. ∫344. √π∫√¶∂¢∞ 1. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, √ÈÎfiÂ‰Ô 412ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, ™.¢. 0,80, Î¿Ï˘„Ë 70%. 210.000∂. ∫304. 2. ¡¤· πˆÓ›·, ‰›Ï· ·fi ÙËÓ °Âˆ. Û¯ÔÏ‹ 1449ÙÌ. 120.000∂. ∫237. 3. ¡¤· πˆÓ›·: √ÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ™.¢. 0,8. 250.000∂. ∫343. 4. ∞Ï˘Î¤˜, 176ÙÌ, 50Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· & ÙÔ ¿ÚÎÔ. 90.000∂. ∫352. 5. ∞Ï˘Î¤˜, ™ˆÚfi˜ ∞Ïfi˘ 588ÙÌ. ™.¢. 0,4. 95.000∂. ∫242. 6. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 470ÙÌ. 700∂ ÙÔ ÙÌ. ∫49. 7. ∞Ï˘Î¤˜, Ô‰. ∂˘Ù¤Ú˘ 280ÙÌ, ™.¢. 0,8. 93.000∂. ∫228. 8. ™ˆÚfi˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 639ÙÌ, ı¤· ÛÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 120.000∂. ∫311. 9. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 273ÙÌ, 50.000∂. ∫182. 10. ∫ÚÈı·ÚÈ¿, 358ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ. ÁˆÓÈ·Îfi, 350Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 80.000∂. ∫350. 11. ª¿Ú·ıÔ˜, ÔÈÎfi. 422ÙÌ, ™.¢. 1. 100.000∂. ∫331. 12. ∞ӷηÛÈ¿, ı¤ÛË ¶·Ó·ÁÈ¿ 3300ÙÌ. ∫41. 13. ∞ÁÚÈ¿, √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Ì ™.¢. 1,2. ∫318. 14. ∞ÁÚÈ¿: √ÈÎfi‰· ·fi 350ÙÌ ¤ˆ˜ 700ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÚÔ˜ 210∂ ÙÔ Ù.Ì. ∫387. 15. ÕÓˆ °·Ù˙¤·, √ÈÎfiÂ‰Ô 10.000ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, 100.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫363. 16. ∫ÔÚfiË, ÔÈÎfi‰· ·fi 350ÙÌ ¤ˆ˜ 470ÙÌ. 65 ¤ˆ˜ 70.000∂. ∫196. 17. ∞Á›· ΔÚÈ¿‰· ªËÏÂÒÓ, 1082ÙÌ, 130.000∂. ∫197. 18. ÕÊËÛÛÔ˜, √ÈÎfi. 2.060ÙÌ Ì ı¤· ÛÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜ 60.000∂. ∫354. 19. ÕÊËÛÛÔ˜, √ÈÎfi. 2.425ÙÌ Ì ı¤· ÛÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜ 55.000∂. ∫355. 20. ªËϛӷ, ¶‹ÏÈÔ, ÔÈÎfi. 1640ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 110.000∂. ∫356. 21. ªËϛӷ: ı¤ÛË ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ· 1334ÙÌ. 45.000∂. ∫379. 22. ªËϛӷ: √ÈÎfiÂ‰Ô 615ÙÌ, 65.000∂. ∫381. 23. ªËϛӷ: √ÈÎfiÂ‰Ô 695ÙÌ, 60.000∂. ∫382. 24. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1050ÙÌ. 125.000∂. ∫146. 25. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÔÈÎfi. 928ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. 90.000∂. ∫368. 26. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, √ÈÎfiÂ‰Ô 790ÙÌ. ∫38. 27. ¶¿ÏÙÛ˘, ªÂÏ·Ó‹ 880ÙÌ. ∫39. 28. μ˘˙›ÙÛ· ¶ËÏ›Ô˘, ∞ÁÚÔÙ. 5.500ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ∫321. 29. ªÔ‡ÚÂÛÈ, 1.000ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ. Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. 170.000∂. ∫349. 30. ªÔ˘ÚÙÈ¿˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 3000ÙÌ. 550.000∂. ∫194. 27. ∑·ÁÔÚ¿, √ÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 2478ÙÌ. 180.000∂. ∫42. 28. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ 4000ÙÌ, 200.000∂. ∫248. 29. ™ÎÈ¿ıÔ˜, √ÈÎfiÂ‰Ô 225ÙÌ, ™.¢. 0,8. 120.000. ∫329. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∞Ï˘Î¤˜, ı¤ÛË ∞ÛÚfiÁÈ· 6139ÙÌ, 285.000∂. ∫88. 2. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, 9,5ÛÙÚ¤ÌÌ. 65.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫347. 3. º˘ÙfiÎÔ, ı¤ÛË ª·‰¿ÚÈ 12.000ÙÌ, 165.000∂. ∫213. 4. º˘ÙfiÎÔ, ı¤ÛË ∫Ô‡ÎÔ˜ 4.000ÙÌ, 80.000∂. ∫351. 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 2000ÙÌ, 145.000∂. ∫254. 6. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 4580ÙÌ. ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ, ¢. 1000ÙÌ. 120.000∂. ∫252. 7. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 3500ÙÌ. 120.000∂. ∫232. 8. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞ÁÈfiÎÏËÌ· 5625ÙÌ. 110.000∂. ∫341 9. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞Ï˘Á·ÚfiÚÂÌ·, 11.359ÙÌ. 120.000∂. ∫295. 10. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞ÎfiÓÈ·, 8963ÙÌ, 15.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫296. 11. ∂ıÓ. √‰. μfiÏÔ˘-μÂÏ/ÓÔ˘ Ì ¿‰ÂÈ· ∫fiÌ‚Ô˘ 17.000ÙÌ. 420.000∂. ∫52. 12. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ª·˘ÚfiÏÔÊÔ˜ 1500 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. ∫179. 13. ªԇʷ, ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1515ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 76ÙÌ. 70.000∂. ∫365. 14. ªԇʷ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 7000ÙÌ. ∫145. 15. ªԇʷ, ı¤ÛË ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 12.000ÙÌ. 1.000.000∂. ∫226. 16. ªËϛӷ, ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4122ÙÌ, 50.000∂. ∫369. 17. ¶ÔÙfiÎÈ ™˘Î‹˜, ¶‹ÏÈÔ: ∞ÁÚÔÙÂÌ. 15 ÛÙÚ¤ÌÌ. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜. ∫333. 18. ∞Ó‹ÏÈÔ, ¶Ï¿Î· 3113ÙÌ, ÎÙ›˙ÂÈ 250ÙÌ. 60.000∂. ∫66.

19. ΔÛ·Áηڿ‰·, ı¤ÛË ƒÔ‰È¤˜ 20.640ÙÌ. ∫185. 20. ΔÛ·Áηڿ‰· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 5170ÙÌ, 480.000∂. ∫195. 21. ÃÔÚ¢Ùfi, ı¤ÛË μÔÏÙ¤Èη 3751ÙÌ. 120.000∂. ∫165. 22. ªÔ‡ÚÂÛÈ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 1837ÙÌ. 80.000∂. ∫64. 23. ªÔ‡ÚÂÛÈ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 1598ÙÌ. 80.000∂. ∫64. 24. ªÔ‡ÚÂÛÈ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 239ÙÌ. ∫64. 25. ∑·ÁÔÚ¿, §Â‡Î˜ 2.500ÙÌ. 160.000∂. ∫60. 26. ∑·ÁÔÚ¿, ı¤ÛË ¶·Ó·Á›ÙÛ· 4007ÙÌ, 35.000∂. ∫84. 27. ¶‹ÏÈÔ, ¡ÂÔ¯ÒÚÈ 7947ÙÌ. 80.000∂. ∫137. 28 ªËϛӷ: ı¤ÛË ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ· 695ÙÌ. 20.000∂. ∫378. 29. ªËϛӷ: ı¤ÛË ™È̈٤˜ 6986ÙÌ, 120.000∂. ∫380. 30. ¶ÙÂÏÂfi˜, ºÙÂÏÈfi 182.316ÙÌ. ∫147. 31. §›ÌÓË ¶Ï·ÛÙ‹Ú·, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 14.500ÙÌ. ∫208. 32. §¿ÚÈÛ·, Ô‰fi˜ μfiÏÔ˘, ›Ûˆ ·fi ÙÔ Ì¿ÚÎÂÙ °·Ï·Í›·˜, ·ÁÚÔÙÂÌ. 15,600ÙÌ. ∫312. 33. ™ÎfiÂÏÔ˜, ŒÏÈÔ˜ 4.000ÙÌ. 100.000∂. ∫181. ∂¡√π∫π∞™∏ 1. μfiÏÔ˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 500ÙÌ. ∫166. 2. μfiÏÔ˜, ΔÚÈÎÔ‡Ë ¢È·Ì¤Ú. 95ÙÌ, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 450∂, Ì ‰˘Ó·Ù. ÂÓÔÈÎ. 20ÙÌ ËÌÈ˘. ÁÈ· °Ú·Ê. Ë ·Ôı. ΔÈÌ‹ ·Î¤ÙÔ 580∂. 3. μfiÏÔ˜, ¶·Ú·Ï›·, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ °Ú·ÊÂ›Ô 40ÙÌ. 400∂. ∫292. 4. μfiÏÔ˜, º. πˆ¿ÓÓÔ˘ °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30ÙÌ, 1Ô˜ fiÚ. 250∂. ∫306. 5. μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ: 2 ı¤ÛÂȘ ¶·ÚÎÈÓÁÎ Â› Ù˘ ŸÁÏ Ì ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘. ∫344. 6. μfiÏÔ˜: ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 35ÙÌ 1 À/¢, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 380∂. ∫384. 7. μfiÏÔ˜: ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 65ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 430∂. ∫385. 8. ¡¤· πˆÓ›·, πÛfiÁÂÈÔ 117ÙÌ Û 2fiÚÔÊË ÔÈΛ·, 3 À/∞. 430∂. ∫334. 9. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈΛ· 140ÙÌ. Ì ΋Ô 600∂. ∫235. 10. ∞ÁÚÈ¿: ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 82ÙÌ Ì ∏ÌÈ˘/Ô ¯ÒÚÔ 250ÙÌ, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫383. ∑∏Δ∏™∏ ∞∫π¡∏Δø¡ °π∞ ∞ª∂™∏ ∞°√ƒ∞ - ∂¡√π∫π∞™∏ 1. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ™Δ√ ∫∂¡Δƒ√ Δ√À μ√§√À. 2. ¢À∞ƒπ∞ ™Δ√ ∫∂¡Δƒ√ Δ√À μ√§√À. 3. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ™Δ√ ∫∂¡Δƒ√ Δ√À μ√ §√À. 4. ∞¶√£∏∫∂™. 5. ¶∞ƒ∫π¡°∫. (819)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ¶∞¶∞∫ø™Δ∞ ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 1 - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-33100 Î·È 21666

¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 32 Ù.Ì. 57.000∂ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 85 Ù.Ì., 155.000∂ ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 35 Ù.Ì., 52.000∂ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 131 Ù.Ì. 179.000∂ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 75 Ù.Ì., 80.000∂ μÏ·¯¿‚· 72 Ù.Ì., 108.00∂ μÏ·¯¿‚· 95 Ù.Ì., 110.000∂ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 90 Ù.Ì., 105.000∂ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 34 Ù.Ì., 50.000∂ πˆÏÎÔ‡ 61 Ù.Ì. ÁˆÓ. 3Ô˜ ÔÚ., 70.000∂ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÁˆÓ. 126 Ù.Ì. 130.000∂ ∫·ÏÏÈÓ›ÎÔ˘ 75 Ù.Ì., 65.000∂. ∫·ÏÏÈÓ›ÎÔ˘ 95 Ù.Ì., 120.000∂ ∫·ÙÛÒÓË 77 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 75 Ù.Ì., 68.000∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 135 Ù.Ì., 180.000∂ ª·Î‰ÔÓÔÌ¿¯ˆÓ 70 Ù.Ì., 67.000∂ ª·Ï¿ÎÈ 105 Ù.Ì., 270.000∂ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 114 Ù.Ì. 155.000∂ ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη 500 Ù.Ì. 35.000∂ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ 125 Ù.Ì. 80.000∂ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 115 Ù.Ì., 175.000∂ MÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 90 Ù.Ì. 120.000∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 80 Ù.Ì., 70.000∂ ¡. πˆÓ›· 150 Ù.Ì. 200.000∂ √ÚÌÈÓ›Ô˘ 85 Ù.Ì., 110.000∂ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ 80 Ù.Ì., 150.000∂ √Úʤˆ˜ 66 Ù.Ì., 155.000∂ ¶·Ï·Ì¿ 69 Ù.Ì., 55.000∂ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 95 Ù.Ì., 115.000∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 73 Ù.Ì. 100.000∂ ƒÔ˙Ô‡ 29 Ù.Ì., 50.000∂ ™·ÁÁ·Ú›Ô˘ 80 Ù.Ì., 120.000∂ ™·Ú¿ÙÛË 40 Ù.Ì. 50.000∂ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 104 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 280.000∂ ™˘Ú›‰Ë 172 Ù.Ì. 330.000∂ ™˘Ú›‰Ë 88 Ù.Ì., 90.000∂ MONOKATOIKIE™ ÕÁ. μÏ¿ÛÈÔ˜ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 3428 Ù.Ì. 200.000∂ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫˘ÓËÁÒÓ 450 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 1.000 Ù.Ì. 400.000∂ ∞ÁÚÈ¿ 350 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. 550.000 ∞ӷηÛÈ¿ 208 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2.700 Ù.Ì., 430.000∂ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 190 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 4.000 Ù.Ì. 550.000∂ ÕÊËÛÔ˜ 250 Ù.Ì. (‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Î·È 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ) 500.000∂ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 325 Ù.Ì. ËÌÈÙÂÏ. ÔÈÎfi. 490 Ù.Ì. 250.000∂ °È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘ 50 Ù.Ì. 55.000∂ £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ 100 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 401 Ù.Ì. 250.000∂ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 220 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2000 Ù.Ì. 500.000∂ ∫·ÈÛ·Ú›·˜ 113 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 145 Ù.Ì. ÁˆÓ. 130.000∂ ∫·ÓÙ‹Ú·Á· 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 333 Ù.Ì. 110.000∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 480 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 4000 520.000 ∂ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 402 Ù.Ì. 220.000∂ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 700 Ù.Ì. 145.000∂ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 80 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 250 Ù.Ì. 100.000∂ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 90 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 450 Ù.Ì. 200.000∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ÙÚÈÒÚ. ÔÈÎÔ‰. 220 Ù.Ì., 250.000∂ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 118 Ù.Ì. 400.000∂ ªÔÛ¯¿ÙÔ 68 Ù.Ì., ÔÈÎÔ. 280 Ù.Ì. 150.000∂ ¡. πˆÓ›· 164 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 103 Ù.Ì. 120.000∂ ¡·˘¿Ú¯Ô˘ ∞ÔÛÙfiÏË 70 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì., 90.000∂ ¡ÔÙ·Ú¿ (¡Â¿ÔÏË), 86 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 121 Ù.Ì. 110.000∂ ¶Ú. ∏Ï›·˜ ÕÓˆ μfiÏÔ˘ 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 530 Ù.Ì. 150.000∂ ºÂÚ·›Ô˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÙÚÈÒÓ ‰È·Ì. 250 Ù.Ì., 430.000∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 108 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 122 Ù.Ì. 160.000∂

ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2.100 Ù.Ì. 400.000∂ OIKO¶E¢A ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 500 Ù.Ì. 160.000∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. 180.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ 560 Ù.Ì. 165.000∂ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 779 Ù.Ì. 150.000∂ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡ 500 Ù.Ì. 160.000∂ ∞ıËÓÒÓ 300 Ù.Ì., 250.000∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 3.450 Ù.Ì. 35.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4.020 Ù.Ì., 320.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ 276 Ù.Ì., 100.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì., 135.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 311 Ù.Ì., 110.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ 478 Ù.Ì., 170.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 240 Ù.Ì., 120.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 331 Ù.Ì., 100.000∂ ∞ӷηÛÈ¿ 370 Ù.Ì., 130.000∂ ∞ӈ̷ÏÈ¿ 507 Ù.Ì., 165.000 ∂ μ¿Î¯Ô˘ 1.200 Ù.Ì. 600.000∂ μ¿Î¯Ô˘ 300 Ù.Ì. 150.000∂ μ˘˙›ÙÛ· 1.600 Ù.Ì. 100.000 ∂ ¢·‚¿ÎË 440 Ù.Ì., 300.000 ∂ ∫·ÓÈÛΤÚË 138 Ù.Ì., 140.000∂ ∫·ÓÙ‹Ú·Á· 800 Ù.Ì. 75.000∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 1.345 Ù.Ì., 150.000 ∂ ∫ÔÚÒË 4.100 Ù.Ì., 320.000∂ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 390 Ù.Ì., 300.000 ∂ ∫Ú˘ÛÙ¿ÏË 192 Ù.Ì., 123.000 ∂ §. ∞ıËÓÒÓ 2.500 Ù.Ì., 1.250.000 ∂ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 150 Ù.Ì., 65.000∂ ª¿Ú·ıÔ˜ 332 Ù.Ì. 60.000∂ ªËÙÚ. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ 750Ù.Ì. 1.450.000∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 327 Ù.Ì., 229.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 695 Ù.Ì. 500.000 ∂ •ËÚfiηÌÔ˜ 362 Ù.Ì. 160.000 ∂ ¶Â˘Î·Î›ˆÓ 300 Ù.Ì. 200.000∂ ™ˆÚfi˜ 590 Ù.Ì. 120.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. 150.000 ∂ ºÂÚÚÒÓ 750 Ù.Ì. 1.450.000∂ ÿÓÈ· 456 Ù.Ì., 70.000∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 270 Ù.Ì. 200.000 ∂ (820)

-----------------------------------ª∞Δπ¡∞ ª∞Àƒπ∞ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ §∞ª¶ƒ√™ ™Àªμ√À§∂ÀΔπ∫∏ ∞∫π¡∏Δ∏™ ¶∂ƒπ√À™π∞™ ¶√§Àª∂ƒ∏ 33, μ√§√™ Δ∏§/FAX 24210-39341 ∫π¡. 6976-272574 6974-063226 WEB SITE: www.sakip.gr EMAIL: info@sakip.gr

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π - ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 35 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶·Á·ÛÒÓ ÏËÛ›ÔÓ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. - μ·ÛÛ¿ÓË ÏËÛ›ÔÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ÁηÚÛÔÓȤڷ 34 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. - ÕÓ·˘ÚÔ˜, ‰˘¿ÚÈ 67 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. - ¡¤· πˆÓ›·, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 120 Ù.Ì. ËÌÈÂÈψ̤ÓË, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, Ê/·, ·˘Ï‹, ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·. - Άναυρος, δυάρι, 67 τ.μ., 1ος όροφος, αυτονομία και θέα θάλασσα. ¶ø§√À¡Δ∞π ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· - ¶Úfiԉ˜ °ÔÚ›ÙÛ·˜, ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 115 Ù.Ì. Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔ 60-100 Ù.Ì. ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ¯Ú‹ÛË roof garden Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ¶‹ÏÈÔ. - ∞ÁÚÈ¿, ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 175 Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ ÔÈΛ·˜ 120 Ù.Ì. Ì ¯ˆÚÈÛÙfi ˘fiÁÂÈÔ. - ÕÊËÛÔ˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 155 Ù.Ì., ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. - ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ËÌÈÙÂÏ‹˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 146 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 80 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 575 Ù.Ì. ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ Ì π. ∫·ÚÙ¿ÏË 2¿ÚÈ, 60 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Î·Ï‡ÙÔ˘, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ, ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·. - ∂À∫∞πƒπ∞ ∫ÔÚ·‹ ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡, 4¿ÚÈ 100 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. - ∫·Ó¿ÚË ÏËÛ›ÔÓ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 2¿ÚÈ 58 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ·Ó·ÙÔÏÈÎÔÌÂÛËÌ‚ÚÈÓfi ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. - §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ÏËÛ›ÔÓ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 114 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. - 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™, ÏËÛ›ÔÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 4¿ÚÈ 121 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ˘fi ηٷÛ΢‹, ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ. - ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ÏËÛ›ÔÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 4¿ÚÈ 111,70 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. - ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· Ì ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 3¿ÚÈ 76 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, ˘fi ηٷÛ΢‹, ˘fiÁÂÈÔ ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. - ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ÏËÛ›ÔÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, 2 3¿ÚÈ· 80 Ù.Ì.+86 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. - ¶ÂÚÈÔ¯‹ √͢ÁfiÓÔ˘, 3¿ÚÈ 86 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ ÈÏÔÙ‹˜, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. √ÈÎfi‰· - ∫‡ÚÔ˘ ÏËÛ›ÔÓ °. ¢‹ÌÔ˘ ÔÈÎfiÂ‰Ô 152 Ù.Ì. ÌÂÛ·›Ô, ÚfiÛÔ„Ë 9Ì. - ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.015 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ. - ª¿Ú·ıÔ˜, ÔÈÎfi‰· 355 Ù.Ì. ÌÂÁ¿ÏË ‰fiÌËÛË, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. - ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ı¤· ÙÔ μfiÏÔ. - ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.200 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛË ÌÂ˙ÔÓ¤ÙˆÓ. - ∞ʤÙ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.884 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. - ¢ÈÌ‹ÓÈ - ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞’ μπ¶∂, ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.624,77 Ù.Ì. - ∞Ï˘Î¤˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.500 Ù.Ì. (‰›ÓÂÙ·È ÌÔÓÔÎfiÌÌ·ÙÔ ‹ Îfi‚ÂÙ·È) 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. - ∞Ï˘Î¤˜ - ªÈÌ›ÎÔ˜, 2 Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ÔÈÎfi‰· 303 Ù.Ì.+365 Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. - ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. - ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 684 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi ÙڛʷÙÛÔ. - §·‡ÎÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 852 Ù.Ì., ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘. - §·‡ÎÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë Û ‰ÚfiÌÔ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. - ÃfiÚÙÔ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.000 Ù.Ì. ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ª∂£√¢π∫√Δ∏Δ∞ - ™À¡∂¶∂π∞ ∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δπ∫√Δ∏Δ∞ (822)

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒπ√À ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 363-∫·Ó¿ÚË ΔËÏ. 24210-54087 ∫ÈÓ. 697 74 11 883 √π∫√¶∂¢∞ - ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫‡ÚÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi, 190 Ù.Ì., ™.¢. 2,1, 103.000∂. - ∑¿¯Ô˘ 150 Ù.Ì. ™.¢. 1,8, Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, 120.000∂. - ∞Ï˘Î¤˜ 360 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ‚ϤÂÈ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, 115.000∂. - ∫·Ú·Á¿Ù˜ 500 Ù.Ì., 360.000∂. - ∂› Ù˘ Ï·Ú›Û˘ 4.000 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 1.100 Ù.Ì. ÂÊ¿ÙÂÙ·È ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘, 250.000∂. - ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 4.000 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· ·fi ·ÓÙÔ‡, 80.000∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ - ∂› Ù˘ ∫ÔÚ·‹, ·ÏÈfi Û›ÙÈ 70 Ù.Ì. ÂÚ›Ô˘, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì., 125.000∂ Ê¿ÙÛ· 15 ̤ÙÚ·. - ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 90 Ù.Ì. 2 ˘/·, ηÙÔÈ΋ÛÈÌË, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 70 Ù.Ì., 140.000∂. - ª·‚›ÏË Û›ÙÈ 97 Ù.Ì., ηÙÔÈ΋ÛÈÌÔ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 187 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ÌÂÁ¿ÏË, 128.000∂. ª∂∑√¡∂Δ∂™ - ∫·Ú·Á¿Ù˜ 120 Ù.Ì., 3 ÎÚ‚., W.C., Ù˙¿ÎÈ, ¯ÒÚÔ˜ ËÌÈ˘·›ıÚÈÔ˜ 7Ù.Ì.Ã3, ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 60 Ù.Ì. 220.000∂. - ∫·Ú·Á¿Ù˜ 135 Ù.Ì. Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, 70 Ù.Ì., 300.000∂. - ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∂ÏÈÎÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ÈÛfiÁÂÈÔ 77 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 70 Ù.Ì., ‰ÒÌ· 24 Ù.Ì. Û ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì., ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ÙÔ ÎÏÂȉ› 400.000∂. - ¡.π. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Û ‰ÈÎfi Ù˘ ÔÈÎfi‰Ô, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÛÔʛٷ, Â› ÈÏÔÙ‹˜ Ï·ÎÔÛÙڈ̤Ó˘, Ì ·Ôı‹ÎË-ÎÔ˘˙›Ó·. - ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ. 135 Ù.Ì. Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û ‰ÈÎfi Ù˘ ÔÈÎfiÂ‰Ô 335 Ù.Ì., 350.000∂. - ∫·Ú·Á¿Ù˜ 135 Ù.Ì. Î·È 60 Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ ˘fi ηٷÛ΢‹ Û ‰ÈÎfi Ù˘ ÔÈÎfiÂ‰Ô Â¤Ó‰˘ÛË ¤ÙÚ·˜ ̤۷ Î·È ¤Íˆ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, 270.000∂. - ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ. ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 70 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 70 Ù.Ì. (4 ÎÚ‚·Ù.) Î·È ‰ÒÌ· ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· Û 175 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 270.000∂. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ - ¡.π. ‰˘¿ÚÈ 43 Ù.Ì., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 68.000∂. - ¡.π. ÙÚÈ¿ÚÈ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 112.000∂. - ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 90 Ù.Ì. ÚÔÛfi„ˆ˜, 2 Ì¿ÓÈ·, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, ÚÔÛfi„ˆ˜, 170.000∂. - ΔÂÛÛ¿ÚÈ Î¤ÓÙÚÔ 107 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 185.000∂. - ¡. ¢ËÌËÙ. ÙÚÈ¿ÚÈ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, 125.000∂. - ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ÙÚÈ¿ÚÈ 86 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 118.000∂. - °Î·ÚÛÔÓȤڷ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 48.000∂. (823)

-----------------------------------“EYES” Real Estate Solutions §·ÌÚ¿ÎË Î·È §·¯·Ó¿ ∫fiÌ‚Ô˜ ∫Δ∂§ - μ√§√™ ΔËÏ. 24210-25219 Fax. 24210-38482 e-mail: eyes@kolimitras.gr ¶ø§√À¡Δ∞π

* ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÌÔÓfi¯ˆÚÔ 34,41 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¶·Á·ÛÒÓ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ (∞∫ 10), Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ı¤Û˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. * ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì 3 ˘/‰ 101,83 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¶·Á·ÛÒÓ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ (∞∫ 14), Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ı¤Û˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ù˙¿ÎÈ Î·È ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/·, * ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì 2 ˘/‰, 86,82 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¶·Á·ÛÒÓ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ (∞∫ 15), Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ı¤Û˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ù˙¿ÎÈ Î·È ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/·. * ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ Ì 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÛÙËÓ Ô‰fi ∞ÏΛ˘, ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ˘fi ÂÚ¿ÙˆÛË, Ì 50 Ù.Ì. Û οı Â›‰Ô. * ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 99 Ù.Ì., 103 Ù.Ì., 108 Ù.Ì., 6Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ (∞∫ 71-72 Î·È ∞∫ 73). * ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 289 Ù.Ì., Û 3 Â›‰·, Û˘ÓÔÈΛ· ∂æ∞, ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘ (∞∫ 226). * ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 93 Ù.Ì., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi, Ì Ù˙¿ÎÈ, ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·Ôı‹ÎË, ·/c, 2 ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ù¤ÓÙ˜, ˘‰ÚÔÌ·Û¿˙, ÚÔÂÁηٿÛÙ·ÛË Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡, ÂÓÙÔȯÈṲ̂Ó˜ Û˘Û΢¤˜, ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ ‰ÒÌ·, ∫··‰ÔΛ·˜ 8 Î·È π·ÛÔÓ›‰Ô˘, ¡¤· πˆÓ›·. *¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 145 Ù.Ì., ¿ÓÂÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ∫·Û·‚¤ÙË Î·È ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ (∞∫ 149). * ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 84 Ù.Ì., 5 ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 2 ÎÏÂÈÛÙ¤˜, Û ÚÔÓÔÌȷ΋ ı¤ÛË, ¶·Á·ÛÒÓ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ. * ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ÈÛfiÁÂÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 262 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ˜ 392 Ù.Ì., ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, Û Ôχ ηϋ ı¤ÛË. * √ÈÎfiÂ‰Ô 509 Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ-ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡-ÕÁÈÔ˜ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ¢‹ÌÔ˘ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ, Û ηϋ ı¤ÛË. * √ÈÎfiÂ‰Ô 20 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ÛÙÔ §·ÙÔÌ›Ô, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì “Ê¿ÙÛ·” 60 Ì. ÂÚ›Ô˘ Û ·ÛÊ·ÏÙfi‰ÚÔÌÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi Î·È Ì ¤ÙÔÈÌË ÚÔÌÂϤÙË ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ÎÙÈÚ›Ô˘, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ. * √ÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ú˘ÌÔÙÔÌ›·˜ μfiÏÔ˘, ÛÙȘ ‚fiÚÂȘ Û˘ÓÔÈ˘ (√.Δ. 1089 μ)-∫·ÏÏÈı¤·, ÁˆÓÈ·Îfi, Û ‰ÚfiÌÔ Ï¿ÙÔ˘˜ 25 Ì. * √ÈÎfiÂ‰Ô 7.316,93 Ù.Ì., ªÂÏÈ¿Ó ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ¶ËÏ›Ô˘ (°∏ 74 Î·È 75). * √ÈÎfiÂ‰Ô 7.630,35 Ù.Ì., “Ê¿ÙÛ·” Û ‰ÚfiÌÔ ÛÙËÓ ÕÓˆ ™·ÚÙÈ¿-ÂÚÈÔ¯‹ §·ÙÔÌ›Ԣ (°∏ 167).

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 43


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 43

¶∂ª¶Δ∏ 25 ª∞ƒΔπ√À 2010

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 42 “EYES”

Real Estate Solutions §·ÌÚ¿ÎË Î·È §·¯·Ó¿ ∫fiÌ‚Ô˜ ∫Δ∂§ - μ√§√™ ΔËÏ. 24210-25219 Fax. 24210-38482 e-mail: eyes@kolimitras.gr * √ÈÎfiÂ‰Ô 2.157 Ù.Ì., Ì ηٿÙÌËÛË Û 1.004,37 Ù.Ì. Î·È 1.152,51 Ù.Ì. Î·È Ì ¿‰ÂȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÁÈ· 4+4 ·Ú·‰ÔÛȷο Û›ÙÈ·, ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ μfiÏÔ˘, ı¤ÛË “∞ÏÒÓÈ” Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË Ú·ÁÌ·ÙÈο ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi (∞.Δ.). * ∂ÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, Û ‰‡Ô Â›‰·, 50-90 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∫ÔÚÒË (ªԇʷ) ¶ËÏ›Ô˘, ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ¿Óˆ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (∂∫ 80). * ∂ÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ (2), ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 101 Ù.Ì. Ë Î·ıÂÌÈ¿ Û ‰‡Ô Â›‰·, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜, ̠ͯˆÚÈÛÙ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 270 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∫ÔÚÒË (ªԇʷ) ¶ËÏ›Ô˘ (∂∫ 81). * ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋, ËÌÈÙÂÏ‹˜ ηÙÔÈΛ·, Û 3 Â›‰·, 182 Ù.Ì. Ì 2 Ù˙¿ÎÈ· Î·È ¿ÓÂÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË Î·È ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. * ΔÚÂȘ ÌÔÓfi¯ˆÚ˜ ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ ·fi 36,50 Ù.Ì. Ë Î¿ı ̛·, ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·, ¢·‚¿ÎË Î·È ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, Ì ·Ôı‹ÎË. (824)

-----------------------------------∞§º∞ ª∂™πΔπ∫√ ∫∞¡Δ∂ƒ∂ ALFA REAL ESTATE KANTERE ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈΤ˜ ™˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ π¿ÛÔÓÔ˜ 77 (1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜

ΔËÏ. 24210-29160 Fax: 24210-29131 ∫ÈÓ. 6944-456407, 6944-690972 e-mail: Kanteref@otenet.gr ¶ø§∏™∏ ∞∫π¡∏Δø¡ 1. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¢À∞ƒπ∞ 45 Ù.Ì. (1Ô˜) Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈÛÌ. (Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏ. ÛÙ¤ÁË) (ÎÈÓ. §π¡Δ√). 45 Ù.Ì. (3Ô˜ ÚÂÙÈÚ¤) 3ÂÙ›·˜ ˆÚ·ÈfiÙ·ÙÔ (ÚÔ˜ Ù¤ÚÌ· ∫·ÚÙ¿ÏË). 50 Ù.Ì. (1Ô˜) ¡∂√¢ª∏Δ√ ¶√§ÀΔ∂§∂π∞™ (∞°. ∫ø¡/¡√™). 63 Ù.Ì. (2Ô˜) 5∂Δπ∞™ ı·˘Ì¿ÛÈÔ (∂¶Δ∞ ¶§∞Δ∞¡π∞). 45 Ù.Ì. (5Ô˜) ¿Óˆ 30ÂÙ›·˜ ƒ∂Δπƒ∂ (∞°π√™ ¡π∫√§.). Δƒπ∞ƒπ∞ 77 Ù.Ì. (2Ô˜) 3∂Δπ∞™ Ì Ù˙¿ÎÈ+¿ÚÎÈÓ (∞¡∞§∏æ∏). 82 Ù.Ì. (1Ô˜) 30∂Δπ∞™ ÂÓÔÈÎÈ·ÛÌ. (Â˙Ô‰Ú. ƒ. º∂ƒ.). 78 Ù.Ì. (2Ô˜) ˘fi ∞¡∂°∂ƒ™∏ ÁÈ· ÃÚÈÛÙÔ˘Á. 2010 (∞¡∞§∏æ∏). 80 Ù.Ì. (2Ô˜) 24∂Δπ∞ ·Ó·Î·ÈÓÈÛÌ., ·ÙÔÌ. Ϥ‚ËÙ·˜ (√Δ∂ ¡. πø¡π∞). 77 Ù.Ì. (2Ô˜) 30∂Δπ∞ ÂÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ (∞°. ∫ø¡/¡√™). 78 Ù.Ì. (2Ô˜) 27∂Δπ∞ (∞¡∞∫∞π¡. Û·Ó ∫∞π¡√Àƒ°π√) (¡. πø¡π∞). Δ∂™™∞ƒπ∞ 108 Ù.Ì. (3Ô˜) 12∂Δπ∞, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Δ∑∞∫π (ª∂Δ∞ª√ƒº.). 104 Ù.Ì. (3Ô˜) ¡∂√¢ª∏Δ√ Ù˙¿ÎÈ+¿ÚÎÈÓ (∫πΔƒ. ∞¶√£.). 100 Ù.Ì. (5Ô˜) 14∂Δπ∞ Û 7ÒÚÔÊË (∞¡∞§∏æ∏). 123 Ù.Ì. (2Ô˜) ∞¶√¶∂ƒ. 2002 Ì Ù˙¿ÎÈ Î.Ï. (∞¡Δπ™Δ.). 90 Ù.Ì. (2Ô˜) ‰È·ÌÂÚ. 26∂Δπ∞™ (Î·È Â·ÁÁÂÏ. ÛÙ¤ÁË) (À¢ƒ∂À™∏). 137 Ù.Ì. (2Ô˜) Û ‰ÈÒÚÔÊË Ì Ù˙¿ÎÈ Î.Ï. (Ãπ§π∞¢√À). 2. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 90 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì. ∫∞π¡√Àƒ°. ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ (ÃÀ™√Ã.). Δƒπøƒ√º∏ √π∫√¢. °π∞¶π (˘ÔÁ.-Ï.-1Ô˜, 2Ô˜, 3Ô˜) (∞Ãπ§§√¶.). 100 Ù.Ì. ·Ú·‰ÔÛȷ΋ 6∂Δπ∞™ Ì ¿ÚÎÈÓ Î.Ï. (∫√§Àªμ.). 100 Ù.Ì. ·Ú·‰ÔÛȷ΋ Û ÔÈÎÔ. 250 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ (¢πª∏¡π). ¢π¶§√∫∞Δ. 78+78 Ù.Ì. Ì Ù˙¿ÎÈ Î.Ï. ÂÍ·ÈÚÂÙ. (∞°. ∞¡∞ƒ.-Δ™∞§∞¶.). 90 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 122 ÂÈÛ΢·ÛÌ. ∫∂¡Δƒ√ (∞°. ∫ø¡.). ¢πøƒ√º∏ Û ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì. (Á›ÓÂÙ·È ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·) (∞¡∞§∏æ∏). 3. ª∂∑√¡∂Δ∂™ 125 Ù.Ì. ¡∂√¢ª∏Δ∏ Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ £∞Àª∞™π∞ (∂À∞°°∂§π™Δƒ.). 100+50 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Ì Ù˙¿ÎÈ Î.Ï. Î·È ·˘Ï‹ (∫∞ƒ∞°∞Δ™). ¢πøƒ√º∏ ¡∂√¢ª∏Δ∏ ‰›Ï· ÛÙÔ ∫Àª∞, À¶∂ƒ√Ã∏ (¡∏∂™). 104+65 ËÌÈ˘ÔÁ. ‰‡Ô ÂÈ‰. À¶∂ƒ√Ã∏ (LIDL ¡.π.). Î·È ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ∞Ï˘Î¤˜, ∞ÁÚÈ¿. 4. √π∫√¶∂¢∞ 180 Ù.Ì. (Ê¿ÙÛ· 1.340) ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈṲ̂ÓÔ (Ãπ§π∞¢√À). 300 ÙÌ. ÂÊ¿ÙÂÙ·È Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘ Ì £∂∞ (°∂ø¶√¡. ¡.π.). 200 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· 9,64, ™.¢. 0,8 (∞§À∫∂™). 645 Ù.Ì. ™.¢. 0,8 ÂÊ¿ÙÂÙ·È ¿ÚÎÔ˘ (°∂ø¶√¡. ¡.π.). 335 Ù.Ì. ™.¢. 0,8 Â›Â‰Ô (ÛÙÔÓ ∞°. °∂ƒ∞™. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞™). 850 Ù.Ì. ™.¢. 1,3 ·Ó¿ÌÂÛ· Û ∫∂¡Δƒ. ¢ƒ√ª√À™ (∞°ƒπ∞). 986 Ù.Ì. 37,60 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· Û ÎÔÈÓÔÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ (∞º∂Δ∂™). 1.000 Ù.Ì. ™.¢. 0,5 70Ì. ·fi ·Ú·Ï. ∞Á. ∫˘Ú·Î. (Δƒπ∫∂ƒπ). 6.000 Ù.Ì. ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‚›Ï˜ ¶∞√À (∞ƒ°∞§.). 4.200 Ù.Ì. ÚfiÛ‚·ÛË ·ÁÚÔÙ. ‰ÚfiÌÔ˘, Ú‡̷, ÓÂÚfi (§Àƒ∏ ¶ƒ√ªÀƒ.). 307 Ù.Ì. ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ 17+18 ÛÙÔ ÂÚÈÊÂÚ. (ÎÔÓÙ¿ ÛÙË °∂ø¶√¡π∫∏). 160 Ù.Ì. Ì ÎÙ›ÛÌ· ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ ÌÔÓÔÎ. (∞¡∞§∏æ∏). 613 Ù.Ì. (ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ-·ÂÚÈÔÚ. ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· (™øƒ√™). 5.500 Ù.Ì. ™.¢. 0,4 ÂÊ·ÙfiÌ. ı¿Ï·ÛÛ· (ª¶∞ƒ√ÀΔ™π∫√ ∞ª∞§π∞¶√§∏). 160 Ù.Ì. ‰›Ï· Û ·ıÏËÙ. ÂÁηÙ. (¢∏ª√Δ. ™Ã√§. ∞§À∫∂™). 629 Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙÔ ¢∏ª√Δ. ™Ã√§∂π√ (™øƒ√™). (827)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267 Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (829)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ μ∞§∞∫∏™ £∂√¢øƒ√™ ™. ™˘Ú›‰Ë 120 ΔËÏ. 24210-38016 ∫ÈÓ. 6946-568438 Î·È 6946-486016

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1) μfiÏÔ˜ 43 Ù.Ì. 4Ô˜ Î·È 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 2) μfiÏÔ˜ 53 Ù.Ì. 1Ô˜ Î·È 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 3) μfiÏÔ˜ 57 Ù.Ì., 1Ô˜, 2Ô˜, 3Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ·. 4) μfiÏÔ˜ 60 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 5) μfiÏÔ˜ 77 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì Ù˙¿ÎÈ 6) μfiÏÔ˜ 87 Ù.Ì. 1Ô˜ Î·È 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 7) μfiÏÔ˜ 110 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì Ù˙¿ÎÈ 8) ¡. πˆÓ›· 64 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 9) ¡. πˆÓ›· 87 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 10) ¡. πˆÓ›· 110 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· √π∫π∂™ 1) μfiÏÔ˜ ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 163 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜). 2) ∞ӷηÛÈ¿ ÔÈΛ· (ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·) 116 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË Î·Ù·Û΢‹ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ. 3) μ¤ÚÌÈÔ (™¤ÏÈ) μ¤ÚÔÈ·˜ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· Ì ÈÛfiÁÂÈÔ 105 Ù.Ì. Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 102 Ù.Ì. Ì 2 ÎÏÂÈÛÙ¿ Áηڿ˙ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 282 Ù.Ì. ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 4) ÕÓˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ ÔÈΛ· (ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·) 110 Ù.Ì. Ì 30 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ·. 5) ∫. °·Ù˙¤· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 74 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· ËÏÈÔÚ›ÙÈÎÔ. 6) •˘Ófi‚Ú˘ÛË 2 ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 80 Ù.Ì. Î·È 90 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚȘ Ì ÈÛ›Ó·, ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È Á‹‰Ô. √π∫√¶∂¢∞ 1) ª¿Ú·ıÔ˜ 319 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2) ª¿Ú·ıÔ˜ 392 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 3) ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ (ˆÏÂ›Ù·È Î·È ·Ó¿ ¤Ó· ÛÙÚ¤ÌÌ·). 4) º¿ÚÛ·Ï· 1057 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ (ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘). 5) μfiÏÔ˜ (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜) 478 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. 6) μfiÏÔ˜ 104 Ù.Ì. (Ì ·ÏÈfi ÎÙ›ÛÌ·) ÎÂÓÙÚÈÎfi. 7) ∫ÔÚÒË (ªԇʷ) 4.159 Ù.Ì. Ì ‰¤Ó‰Ú·, ÁÂÒÙÚËÛË Î·È Ú‡̷. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - °ƒ∞º∂π∞ 1) μfiÏÔ˜ 33 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË (ÁÚ·Ê›Ô) ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. 2) μfiÏÔ˜ ηٿÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 270 Ù.Ì. Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. 3) ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 97 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi Ì 97 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ. 4) ¡. πˆÓ›· ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË ¿ÓıË - Ê˘Ù¿ Î·È Â›‰Ë ‰ÒÚˆÓ. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ¡. πˆÓ›· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì. ÁˆÓȷ΋ Ì ·˘Ï‹ Î·È ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. (791)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. 24210 28995-34067 ∫π¡. 6944-523583 divanis1@otenet.gr www.estatedivanis.gr

∂˘Î·Èڛ˜: 1. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μ20 2. ∞ıËÓÒÓ ÈÛfiÁÂÈÔ 300ÙÌ. Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 400ÙÌ. ∂75 3. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 4. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË cafe-bar 44ÙÌ. + 28ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ (Û›ÁÔ˘ÚÔ ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ·) ∞99 5. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 120ÙÌ. ∞80 6. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 1.200ÙÌ. ø98 ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 1.350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª20 2. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 195ÙÌ. Û 4.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÈÛ›Ó· ¢33 3. ¡.πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 4. ÿÓÈ· ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 90ÙÌ.Û 1200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏60 5. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 94ÙÌ. Û 359ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑1 6. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ.Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏20 7. ÕÓˆ °·Ù˙¤· 4 ·˘ÙfiÓÔ̘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi150ÙÌ. Ë Î¿ı ÌÈ· Û 300ÙÌ.ÔÈÎ. º50 8. ªÔ‡ÚÂÛÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 190ÙÌ. Û 4.050ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô °31 9. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 123ÙÌ. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 3ÏÔηÙÔÈΛ·˜ ÚfiÛÔ„Ë ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂6 10. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 124ÙÌ. Û 347ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ∫88 11. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫90 12. ™ˆÚfi˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ( 9) 400ÙÌ. Û 990ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢80 13. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 14. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 15. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ 90ÙÌ. Û 131ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓȷ΋ •10 16. ¡. πˆÓ›· 100ÙÌ. + 100ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 208ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ ∞81

¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105ÙÌ., ÔÏÏ¿ extra £21 2. °¿ÙÛÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 77ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ51 3. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 86ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢60 4. ¡. πˆÓ›· 74ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞86 5. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 110ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∑98 6. °ÎÏ·‚¿ÓË 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢81 7. ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ5 8. ΔÔ¿ÏË 77ÙÌ. ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â. ÛÙ¤ÁË ∞83 9. ∂ÚÌÔ‡ 41ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞79 10. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 84ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ π38 √ÈÎfi‰·: 1. ª¿Ú·ıÔ˜ 450ÙÌ. Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫18 2. °·˙‹ 302ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi £20 3. ¶·Ï·È¿ ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 476ÙÌ. Δ8 4. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 560ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ∫20 5. μ˘˙›ÙÛ· 1.094ÙÌ. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ •33 6. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ10 7. ∫¿Ï·ÌÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 13.500ÙÌ. Ì 87ÙÌ.ÔÈΛ· Î·È ¤ÙÚÈÓË ·Ôı‹ÎË 108ÙÌ. ¢10 8. ªËϛӷ (‚·ıÈ¿ ÛËÏÈ¿) 4.300ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏33 9. ™ˆÚfi˜ 600ÙÌ. ∏40 10. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ. Ã10 11. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22 12. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· Ã22 13. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º55 14. μÏ·¯¿‚· 365ÙÌ. Ì ¤ÙÚÈÓÔ ·Ï·Èfi ‰›·ÙÔ ÎÙ›ÛÌ· 272ÙÌ. ∞56 15. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 16. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ 2.610ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Â›Â‰Ô μ12 17. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ (πˆÏÎÔ‡) 133ÙÌ. ∞84 18. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 269ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∞82 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. μ˘˙›ÙÛ· 24.246ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· ∂33 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 3. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 4. ªËϛӷ 17.500ÙÌ. Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡8 5. ™ÎÈ¿ıÔ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 6. ¢ÈÌ‹ÓÈ 15.817ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ ‚fiÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∑11 7. ªԇʷ 11.500ÙÌ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ø1 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ 1.500ÙÌ. ¤ÙÚÈÓÔ Û 587ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ∂2 2. ∞ÏÌ˘Úfi˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ˘fiÁÂÈÔ 870ÙÌ.,ÈÛfiÁÂÈÔ 870ÙÌ., 1Ô˜ + 2Ô˜ + 3Ô˜ ·fi 720ÙÌ.¤Î·ÛÙÔ˜ ( Î·È ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È) ∂20 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ÕÛÚ˜ ¶ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜ ηٿÛÙËÌ· 228ÙÌ. Û 382ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô §31 3. ¶·Ï·È¿ ηٿÛÙËÌ· ¤ÙÚÈÓÔ 185ÙÌ. Û 278ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑5 5. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 25ÙÌ. + 10ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ª14 6. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂44 7. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 206ÙÌ. (¿Óˆ ·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜) ∏2 9. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 500ÙÌ. °10 11. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 12. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 120ÙÌ. + 45ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 45ÙÌ. ·˘Ï‹ ∞95 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ¡Â¿ÔÏË μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 340ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.400ÙÌ. ∫5 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1800ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ø10 2. μ’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 4.500ÙÌ. Û 12.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £24 3. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ∞’ μπ¶∂ 900ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 2. ™ÙËÓ πˆÏÎÔ‡ (∫·ÏÏÈı¤·) ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂϤÛÙ·ÙË 184ÙÌ. (2À/¢, 2 ÏÔ˘ÙÚ¿, 2 Ù˙¿ÎÈ·, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ÎÔ˘˙›Ó·) Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· È·ÙÚÂ›Ô ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞1 3. ¶·Ï·È¿ ηٿÛÙËÌ· 1.000ÙÌ.(ÈÛfiÁÂÈÔ + 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ¶15 4. ¶·Ï·È¿ ηٿÛÙËÌ· ¤ÙÚÈÓÔ 129ÙÌ. ª18 5. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ηٿÛÙËÌ· 30ÙÌ. •3 6. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 84ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∂40 7. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. (Â·Á. ÛÙ¤ÁË) ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10 8. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 85ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ∂40 9. ¢ÈÌ‹ÓÈ 400ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 550ÙÌ. ÔÈÎ. ƒ6 10.√ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ 2 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ·) 113.63ÙÌ. Î·È ‚) 65ÙÌ. ∂62 11. ∞ıËÓÒÓ ÈÛfiÁÂÈÔ 300ÙÌ. Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 400ÙÌ. ∂75 12. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 13. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 300ÙÌ.Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 400ÙÌ. ∂75 14. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑50 15. ¢ÈÌ‹ÓÈ 300ÙÌ. ·ÔıË΢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.000ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏51 16. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚÈ· Û 200ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô •15 17. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 35ÙÌ. ∫51 18. √°§ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 103ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ13 19. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 145ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞92 20. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 150ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ∞88 21. ¡. πˆÓ›· 52ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ ∞7 22. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. (ηٿÛÙËÌ· ªÀ£√™) 8 23. °·˙‹ ηٿÛÙËÌ· 80ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi °41 24. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. + 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 270ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË ø99 25. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 1.200ÙÌ. ø98 26. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ·100ÙÌ. + 80ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ °40 10. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 84ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ π38 27. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 84ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ π38 ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (793)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746 Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής. (794)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725, ∫π¡. 6972-672426 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì. Ì 30 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ 195.000 √ÈÓfiÓÂ˘Ì·, 190 Ù.Ì. ËÌÈÙÂϤ˜ 90.000 ¢ËÌ·Ú¯. ¡. πˆÓ›· 36 Ù.Ì. ËÌ/ÁÂÈÔ 30.000 μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, ÔÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì. 120.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, ÙÚÈ¿ÚÈ 85 Ù.Ì. 95.000 Αχιλλοπούλου-Γυμναστήριο 98 τ.μ., 85.000. Ευαγγελίστρια Ταχυδρομείο 50 τ.μ. 55.000. Φιλαδελφείας τέρμα, ρετιρέ 80 τ.μ., 130.000. √π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ Μάραθος, 310 τ.μ. 100.000 Γκιώνη, 8 στρ. με 60 τ.μ. κτίσμα 110.000 ∂ÊÔÚ›·, ¡. πˆÓ›· 600 Ù.Ì. 250.000 ª¿Ú·ıÔ˜, 420 Ù.Ì. 100.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000 ¡. πˆÓ›· ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì. 65.000 Ν. Ιωνία Λύκειο, 120 τ.μ. με παλαιά οικία 70.000 Ν. Ιωνία Στρατόπεδο 517 τ.μ 165.000 ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000 §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ· 280.000 ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· 140.000 ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì. 70.000 ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 1.000 Ù.Ì. 300.000 ∫·Ï·Ì¿ÎÈ, ¶Úfi·Ó 3.850 Ù.Ì. 80.000 §·Ú›Û˘ ÂÍÚ¤˜ ۤڂȘ, 16 ÛÙÚ. 180.000 ΒΙΟΣΚΥΡ πρώην 135 τ.μ. 50.000 Αγ. Βαρβάρα 200 τ.μ. 85000 Ν. Ιωνία τέννις 140 τ.μ. 50000 Μελισσάτικα Σπαρτιάς 19 στρέμ. 200.000 Λουζίνικο 23 στρ. 240000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ Βαμβακουργία, 70 τ.μ., οικόπ. 140 τ.μ. 120.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ, 70 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 130 Ù.Ì. 135.000 ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›·, 180 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. 170.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì. 250.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÙÚÈ¿ÚÈ Ì ‰ÒÌ· 63.000 Φιλαδελφείας 80 τ.μ., οικοπ. 160 τ.μ., 135.000 Ε Κουφόβουνο, 50 τ.μ. οικοπ. 85 τ.μ., 80.000 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ ¡. πˆÓ›· 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì. 200.000 Μεταμόρφωση όροφος 250 τ.μ. 250.000 (796)

-----------------------------------∏§π∞™ ∫√∫ª√Δ√™ πø§∫√À 7 Δ∏§. 2421038 - 556, 24210 - 47316 ∫π¡. 6978393556

¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ ÃÈÏÈ¿‰Ô˘ 130 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 145 Ù.Ì. 80.000 ∂ °·Ì‚¤Ù· 145 Ù.Ì. ª·Û‰¤ÎË 165 Ù.Ì. 95.000 ∂ √ÁÏ 190 Ù.Ì. 120.000 ª·‚›ÏË 350 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ∑¿¯Ô˘ 200 Ù.Ì. 90.000 ∂ √͢ÁfiÓÔ 210 Ù.Ì. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 300-400 Ù.Ì. §Â‡Î· 280 Ù.Ì. 144.000 ∂ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 230 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 300 Ù.Ì. √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô 400 Ù.Ì. ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 147 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 215 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 200-400 Ù.Ì. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 310 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∞Ë °ÈÒÚÁË 480 Ù.Ì. 125.000 ∂ °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô 740 Ù.Ì. 138.000 ∂ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 200 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∞. ªÂÚÈ¿ 3.500 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· 730 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∞ıËÓÒÓ 1.000 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ 360 Ù.Ì. ¡Â¿ÔÏË 250-480 Ù.Ì. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi 2.200 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ 200-300-400 Ù.Ì. ™ÎÈ¿ıÔ 225 Ù.Ì., ™ˆÚfi 600 Ù.Ì. √π∫π∂™ §Â‡Î· 2 ‰ˆÌ. 65.000 ∂ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ. 75.000 ∂ μÏ·¯¿‚· 3 ‰ˆÌ. 95.000 ∂ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ÙÚÈÒÚÔÊË ª·‚›ÏË 3 ‰ˆÌ. 125.000 ∂ •ÂÓ›· 3 ‰ˆÌ. 95.000 ∂ μ‡ÚˆÓÔ˜ ÙÚÈÒÚÔÊË, ηڷÁÈ·›. °·ÏÏ›·˜ ‰ÈÒÚÔÊË. ∞Á. μ·Û›ÏË 3 ‰ˆÌ. 125.000 ∂ ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ó¤· ∞Û‚ÂÛÙ·ÚÈ¿ 3 ‰ˆÌ. 110.000 ∂ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 3 ‰ˆÌ. 120.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ. 110.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 3 ‰ˆÌ. 92.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ó¤·. ™ÎÈ¿ıÔ 3 ‰ˆÌ. ÎÂÓÙÚÈ΋. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 30 Ù.Ì. 33.000 ∂ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ· 37 Ù.Ì. Jambo 29 Ù.Ì. Ó¤·. ¶¿ÚÎÔ 28 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 29 Ù.Ì. Ó¤·. ¢À∞ƒπ∞ ¡ÔÌ·Ú¯›· 50 Ù.Ì. 55.000 ∂ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 55 Ù.Ì. 57.000 ∂

™Ù·ı¿ 50 Ù.Ì. Ó¤Ô. ºÂÚ·›Ô˘ 60 Ù.Ì. Ó¤Ô. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 67 Ù.Ì. 70.000 ∂ °·˙‹ ÚÂÙÈÚ¤ 60.000 ∂ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 60 Ù.Ì. 58.000 ∂ ∫·ÚÙ¿ÏË 62 Ù.Ì. 65.000 ∂ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 58 Ù.Ì. Ó¤Ô. Δƒπ∞ƒπ∞ ∞Ó¿ÏË„Ë 95 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô 98 Ù.Ì. 105.000 ∂ ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 85 Ù.Ì. 110.000 ∂ ™Ù·ı¿ 90 Ù.Ì. Ó¤Ô. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 86 Ù.Ì. Ó¤Ô 130.000 ∂ ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘ 94 Ù.Ì. 103.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 98 Ù.Ì. Ó¤Ô. ¡. πˆÓ›· 74 Ù.Ì. 60.000 ∂ Δ∂™™∞ƒπ∞ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ· 100 Ù.Ì. 105.000 ∂ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 115 Ù.Ì. 125.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 115 Ù.Ì. 125.000 ∂ ∫·Ó¿ÚË 170 Ù.Ì. 180.000 ∂ ¡ÔÌ·Ú¯›· 135 Ù.Ì. 145.000 ∂ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 135 Ù.Ì. 140.000 ∂ ƒÔ˙Ô‡ 107 Ù.Ì. Ó¤Ô. °·Ì‚¤Ù· 115 Ù.Ì. 138.000 ∂ ¶¿ÚÎÔ 155 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 120 Ù.Ì. Ó¤Ô. °ƒ∞º∂π∞ ¶ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ 107 Ù.Ì. 90.000 ∂ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 33 Ù.Ì. 42.000 ∂ ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 85 Ù.Ì. 110.000 ∂ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 50 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ· 115 Ù.Ì. 95.000 ∂ ª∞°∞∑π∞ °·˙‹ 50 Ù.Ì. 86.000 ∂ ¶·Á·ÛÒÓ 56 Ù.Ì. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 70 Ù.Ì. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 50 Ù.Ì. ∂ÚÌÔ‡ 120 Ù.Ì. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 33 Ù.Ì. ∞ıËÓÒÓ 260 Ù.Ì. ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 150 Ù.Ì. •∂¡√¢√Ã∂π∞ ∞ΛÓËÙÔ 16 studios ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ ∫∞π √π∫√¶∂¢∞ ™∂ √§∞ Δ∞ Ãøƒπ∞ Δ√À ¶∏§π√À ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ - √π∫√¶∂¢∞ ∫∞π •∂¡√¢√Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∫π∞£√ °π¡√¡Δ∞π ∂∫Δπª∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∂ ™À°∫ƒπΔπ∫∞ ™Δ√πÃ∂π∞ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞π ª∞°∞∑π∞ (798)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡

°∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025 e-mail: theoharg@otenet.gr °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 27 Ù.Ì., 2Ô˜, ·Ó·Î·ÈÓ. 29.500. 2. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 28 Ù.Ì., ηÈÓ., ı¤·, 89.000. 3. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ 25 Ù.Ì., 1Ô˜, 35.000. ¢À∞ƒπ∞ 1. ª·‚›ÏË 50 Ù.Ì. (7 ÂÙÒÓ) ËÌÈÒÚ. 59.000. 2. μÏ·¯¿‚· 53 Ù.Ì., 1Ô˜, 70.000. 3. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., 91.000. 4. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì., 2Ô˜, ηÈÓ., 96.000. 3. °·ÏÏ›·˜ 55 Ù.Ì., 4Ô˜, 8 ÂÙÒÓ, 125.000. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ∞. °·˙‹ 103 Ù.Ì., 3Ô˜, 130.000. 2. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 90 Ù.Ì. + 50% ÔÈÎfiÂ‰Ô + ·¤Ú·˜, ·Ó·Î·ÈÓ. 108.000 3. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 80 Ù.Ì., 3Ô˜, 79.000. 4. Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ 88 Ù.Ì. 1Ô˜ (4 ÂÙÒÓ) 109.000. 5. ∑¿¯Ô˘ 92 Ù.Ì. 4Ô˜ ÎÔÌϤ 141.000. 6. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 80 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., 125.000. 7. £Ú¿Î˘ 74 Ù.Ì., 5Ô˜ (4 ÂÙÒÓ) 105.000. 8. ∞¯ÈÏ/ÏÔ˘ Û ÙÚÈÒÚÔÊÔ, 1Ô˜, 95 Ù.Ì., 83.000, 2Ô˜, 75 Ù.Ì., 72.000. 9. ∞ÁÚÈ¿ 96 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., Ù˙¿ÎÈ, Ì % ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ ËÌÈ˘. 95.000. 10. ∫Ú›ÙÛÎË 1Ô˜, ‰ÈˆÚ., 75 Ù.Ì., 70.000. 11. ¡. πˆÓ›· 92 Ù.Ì., 3Ô˜, ηÈÓ., ÎÔÌϤ, 140.000. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1.∫·ÛÛ·‚¤ÙË 108 Ù.Ì. 1Ô˜, 139.000 2. ∞. °·˙‹ 146 Ù.Ì., 5Ô˜, 148.000. 3. ∞. °·˙‹ 97 Ù.Ì., 5Ô˜, ·Ó·ÙÔÏ., ÔÏ˘ÙÂÏ., ¿ÚÎÈÓ, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı., ηÈÓ., 185.000. 4. ∫. ¶·Ï·Ì¿ ÌÂ˙ÔÓ. 170 Ù.Ì., ÔÚÔÊÔ‰. Û 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, 150.000. 5. ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 129 Ù.Ì. (1991) 1Ô˜, 153.000. 6. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 121 Ù.Ì. 1Ô˜ ·Ó·Î. 130.000. 7. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 101 Ù.Ì., 4Ô˜, ηÈÓ., ÎÔÌϤ, 170.000 Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 8. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 115 ÙÌ., 1Ô˜, ËÌÈÙÂÏ. 78.000. √π∫√¶∂¢∞ 1·. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 365 Ù.Ì. ‰È·Ì. 145.000, 730 Ù.Ì. ‰È·Ì. 285.000 ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤·. 1. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 100 Ù.Ì. ÁˆÓ. (™.¢. 2,1) 56.000. 2. ™ˆÚfi˜ 585 Ù.Ì. ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· 135.000. 3. ∞Ï˘Î¤˜ (Ï·˙) 205 Ù.Ì., 90.000, 85 Ù.Ì. (¯Ù›˙ÂÈ 105 Ù.Ì.) 45.000, 307 Ù.Ì. 105.000 (¡ÙÔÌ¿Ù·) 160 Ù.Ì., ÁˆÓ., 105.000, 160 Ù.Ì., 90.000, 175 Ù.Ì. 85.000, 170 Ù.Ì. 85.000 (°¿ÙÔ˜) 366 Ù.Ì. ÁˆÓ., 107.000. 4. πˆÏÎÔ‡ 740 Ù.Ì. ‰È·Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 400 Ù.Ì. ÈÛÔÁ.+400 Ù.Ì. ˘ÔÁ.+200 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ) 480.000. 5. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 218 Ù.Ì. ÁˆÓ. 135.000. 6. πˆÏÎÔ‡ 117 Ù.Ì., (ÎÙ›˙ÂÈ 160 Ù.Ì.) 85.000. 7. πˆÏÎÔ‡ 235 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 320 Ù.Ì.) 190.000. 8. ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì. ÁˆÓ. (2,4) 99.000. 9. ¡. πˆÓ›· 370 Ù.Ì. (™.¢. 2,4) 275.000. 10. ¡. πˆÓ›· 230 Ù.Ì. (2,4) 80.000. 11. πˆÏÎÔ‡ 1.120 Ù.Ì. (2,4) 3.250.000. 12. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 740 Ù.Ì. (‰ÈÛ. ÁˆÓ.) Ê·ÓÙ·ÛÙ. 505.000, 370 Ù.Ì., ÁˆÓ. ı¤·, 255.000, 1.450 ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ, ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤· 1.020.000, 528 Ù.Ì., 339.000. 13. ª¿Ú·ıÔ˜ (‰ÈÂıÓ‹˜) 8 ÛÙÚ., 50Ì. Ê¿ÙÛ·, 190.000. 14. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 220 Ù.Ì. )0,80) 39.000. 15. ∞Ï˘Î¤˜ (¶Ú. ∏Ï›·˜) 430 Ù.Ì. 80.000. 16. •˘Ófi‚Ú˘ÛË (¶ÔÙÈÛÙÈο) ‰È¿ÊÔÚ· ·ÁÚÔÙ/¯È·. 17. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 330 Ù.Ì. 98.000 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. πˆÓ›· 141 Ù.Ì. (3 Â›‰·)+·˘Ï‹, 70 Ù.Ì., ÁˆÓ., ηÈÓ., 200.000. 2. ∞Ï˘Î¤˜ (¡ÙÔÌ¿Ù·) ÌÂ˙ÔÓ. ÔÏ˘ÙÂÏ. 130 Ù.Ì.+30 Ù.Ì. ·Ôı. ÈÏÔÙ‹˜+Ù·Ú¿ÙÛ· ‚·Ù‹ Û ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì. ηÈÓ. 280.000. 3. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 100 Ù.Ì. / 170 Ù.Ì. 265.000. 4. ¡. πˆÓ›· ‰ÈÒÚÔÊÔ (50 Ù.Ì.+40 Ù.Ì.) Û ÔÈÎfi. 70 Ù.Ì. 58.000. 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. (12 ÂÙÒÓ) 185.000. 6. ¡. πˆÓ›· 75 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 230 Ù.Ì. 79.000. 7. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. 102 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 590 Ù.Ì. (2000)+ÂÈϤÔÓ ‰fiÌËÛË, ı¤·, 290.000. 8. ™ˆÚfi˜ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Û ÔÈÎfi. 600 Ù.Ì. 2Ô ÏÈÌ¿ÓÈ ¶ƒøΔ∏ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 950.000. 9. ªÂÙfi¯È ‰ÈˆÚ. ·ÏÈfi 100 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 40.000 10. ºÈÏ. πˆ¿ÓÓÔ˘ ‰ÈÒÚ.) 90 Ù.Ì.+70 Ù.Ì.) ·ÏÈfi Û ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì., 195.000. 11. ∞ÁÚÈ¿, ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 96 Ù.Ì. Ë-

ÌÈ˘.+127 Ù.Ì. 1Ô˜+121 Ù.Ì., 2Ô˜, Û ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 595.000. 12. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. (¿‰ÂÈ· 1990)+ËÌÈ˘ÔÁ. 70 Ù.Ì. 180.000. 13. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ Ê·ÓÙ·ÛÙ. ‰ÈÒÚÔÊ 170 Ù.Ì./820 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· 465.000. 14. ∫·Ù˯ÒÚÈ 70 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ı¤·, 120.000. 15. ªÔ‡ÚÂÛÈ 200 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ¤ÌÌ. 5 ÂÙÒÓ 295.000 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-∂¶∞°°/∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1· ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 94 Ù.Ì.+·Ù¿ÚÈ 50 Ù.Ì. (ÂÓÔÈÎ. 700 ∂) 90.000 1‚. ƒÔ˙Ô‡ 40 Ù.Ì.+·Ù. 25 Ù.Ì. 39.000 Î’ 100 Ù.Ì.+50 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, 115.000 1. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 250 Ù.Ì., ÁˆÓ., ÈÛÔÁ. 195.000. 2. πˆÏÎÔ‡ 28 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ 43.000. 3. ¡. πˆÓ›· Ì·Á·˙› 75 Ù.Ì. ÁˆÓ.+ (˘ÔÁ. 70 Ù.Ì. ÎÔ˘˙›Ó·)+‰ÈÎfi ÙÔ˘ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ÁÈ· ÙÚ·¤˙È·, ηÈÓ. 215.000. 4. ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÈÛÔÁ. 67 Ù.Ì.+˘ÔÁ. 67 Ù.Ì. ηÈÓ., 110.000. 5. ∞. °·˙‹ 160 Ù.Ì. ËÌÈÛÔÁ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ï‹Úˆ˜ (ÂÓÔ›ÎÈÔ 450) 85.000. 6. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 52 Ù.Ì. ÁˆÓ. ηÈÓ. 148.000. 7. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 180 Ù.Ì.+˘ÔÁ. 100 Ù.Ì.+·Ù·Ú. 80 Ù.Ì+¿ÚÎÈÓ (10ÂÙ›·˜) 360.000. 8. •ÂÓÒÓ·˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 9 ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 340 Ù.Ì. (1998) 530.000. 9. ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ 420 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 600 Ù.Ì. Î·È ÂÈϤÔÓ ‰ÔÌ‹˜, 510.000. 10. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ Ì·Á·˙› 130 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 1.100 Ù.Ì. 330.000 ∂¶∂¡¢À™∂π™-∂À∫∞πƒπ∂™ 1· ÷Ù˙/ÚÁ˘ÚË 94 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 190.000 1. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰Ú. Ì·Á·˙› ÁˆÓ. Î·È Û›ÙÈ Â¿Óˆ, ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ÙÈÌ‹. 2. ∞¤Ú·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ‰ÈÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (¿‰ÂÈ· 2006) 2Ô˜ 105 Ù.Ì., 3Ô˜ 75 Ù.Ì., 4Ô˜ 45 Ù.Ì., 195.000. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 160 Ù.Ì.+ËÌÈ˘. 80 Ù.Ì. (1.100∂). ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ¶·È‰fiÙÔÔ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. 2. ∂Ù¿ ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ 61 Ù.Ì. 4Ô˜ Ì ¿ÚÎÈÓ 320 ∂. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™-∂∫¢√™∏ ¢∞¡∂πø¡ (799)

-----------------------------------∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 6977 615627 - 6938 388894, 24210 28944 www.euroktima.com

∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ∫∂¡Δƒπ∫√ ‰˘¿ÚÈ 56 Ù.Ì. 4Ô˜ 58.000∂ 2. ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË 15 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, 170.000∂. 3. ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ ηÈÓ., ÙÚÈ¿ÚÈ 76 Ù.Ì., 2Ô˜, Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ,110.000∂. 4. ¡. πø¡π∞ 2¿ÚÈ 49 Ù.Ì., 4Ô˜, 73.000∂. 5. ∞°. ™Δ∂º∞¡√™ 600 Ù.Ì., 85.000∂. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∂¡Δƒ√ 1. 94 Ù.Ì., 2 ˘/‰ Ì ÔÏÏ¿ extra, ¿ÚÎÈÓ, 3Ô˜, 172.000∂. 2. 80 Ù.Ì. 2 ˘/‰ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 121.000∂. 3. 103 Ù.Ì., 2 À/¢, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 3Ô˜ ÔÚ., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ı¤·, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, 133.000∂. ¡∂∞ ∂Δ√πª∞ ¢π∞ª/Δ∞ 1. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞¡∞Àƒ√À ÁηÚÛÔÓ. 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, 4¿ÚÈ·, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 2. ¶§∏™π√¡ ƒ. º∂ƒ∞π√À 2¿ÚÈ, 50 Ù.Ì., 3¿ÚÈ, 85 Ù.Ì., 4¿ÚÈ, 130 Ù.Ì. 3. ºπ§∞ƒ∂Δ√À 105 Ù.Ì., ÙÚÈ¿ÚÈ, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ¶‹ÏÈÔ, 2 À/¢, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√ ¶ø§√À¡Δ∞π ¡∂∞ ¢π∞ª/Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜. 2. 2¿ÚÈ 47 Ù.Ì., 50 Ù.Ì., 60 Ù.Ì. 3. 3¿ÚÈ· 76 Ù.Ì., 80 Ù.Ì., 90 Ù.Ì. 4. 4¿ÚÈ·, 95 Ù.Ì., 100 Ù.Ì., 120 Ù.Ì. 5. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 28, 30, 38 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 1. μ√§√™ ÎÂÓÙÚÈÎfi 1.290 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2,4 1.000∂/Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 3.000 Ù.Ì. 2. ¡. πˆÓ›· 275 Ù.Ì., Ì 2,4 ™.¢., 190.000Â. 3. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞ 587 Ù.Ì. ÔÈÎ. ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, 155.000∂. 4. ∞°ƒπ∞ 500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È 8 ÛÙÚ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ. ∞›ÛÙ¢ÙË ı¤· 20.000∂/ÛÙÚ. ¶∞°∞™∏Δπ∫√™ 5. 170.000 Ù.Ì. 25.000∂/ÛÙÚ. ·ÓÔÚ·ÌÈÎfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 6. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 1.100 Ù.Ì. & 1.500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ªÂ ı¤· & 5 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 7. ∫∞ƒ∞°∞Δ™ 368 ÙÌ., 450 Ù.Ì. 700 Ù.Ì. 8. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 22 ÛÙÚÂÌ. ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÙÈÌ‹ 195.000∂. 9. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞ 500 Ù.Ì. ı¤· ı·˘Ì¿ÛÈ·. 10. ª∏§π∂™ 13 ÛÙÚ. Ì ı¤· Î·È 5 ÔÈÎ. ÛÙ· 1.000 Ù.Ì. Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 11. ª∏§π¡∞ 500 Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì· 110.000∂ & 5 ÛÙÚ. 250.000∂. 12. ª¶√Àº∞ 7 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 250.000/ÛÙÚ., ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·. 13. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 250 Ù.Ì., 330 Ù.Ì. 1.000 Ù.Ì., 2.000 Ù.Ì., Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÙÈ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· 200∂/Ù.Ì. 14. §∂º√∫∞™Δƒ√ 2,3 ÛÙÚÂÌ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, 155.000∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™-∂•√Ãπ∫∞ 1. ∞°π√™ μ∞™π§∂π√™ 100 Ù.Ì., Û 140 ÔÈÎ. Ì ·˘Ï‹ ·Ó·ÙÔÏÈ΋, 135.000 ∂. 2. ¶ÂÚÈÔ¯‹ °. ¢‹ÌÔ˘-∑¿¯Ô˘ 170 Ù.Ì. Û 200 ÔÈÎ., 185.000 ∂. 3. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ. 71 Ù.Ì., 90.000 ∂. 4) °∞∑∏ 120 Ù.Ì., 165.000 ∂. 5. ¡. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞ 180 Ù.Ì., 3 ˘/‰, 3 w.c, Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎ. 225.000 ∂ ¡∂∞. 6. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 148 Ù.Ì., Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ £∂∞ 320.000 ∂. 7. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ Ӥ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì 2 ‹ 3 ˘/‰, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÈÌ‹. 8. ∞°ƒπ∞ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·Ó·ÙÔÏÈ΋ 135 Ù.Ì. 205.000 ∂. 9. ∫. °∞Δ∑∂∞ ÌÂ˙ÔÓ. 95 Ù.Ì., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Ó¤· 195.000 ∂ ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙË. 10. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ ÌÂ˙ÔÓ. 70 Ù.Ì., 85 Ù.Ì., 105 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‚ÈÔÏ. ηı·Ú. 11. ª∏§π∂™ Ӥ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ı¤· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÈÌ‹ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜. 12. ª√ÀƒΔπ∞™ ¶∏§π√À 80 Ù.Ì., Û 900 Ù.Ì. ÔÈÎ. ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. 13. ∫∞ƒ∞°∞Δ™ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ 147 Ù.Ì.+104 Ù.Ì., Û˘ÓÔÏÈο 250 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 190 Ì ·˘Ï‹, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜. ∂¡√π∫π∞™∂π™ 1. ∞§À∫∂™ ηٿÛÙËÌ· 145 Ù.Ì.+87 Ù.Ì., ·˘Ï‹ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. Δ·‚¤ÚÓ· Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ, ¤ÙÔÈÌË ÁÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 800∂ ÙÔ Ì‹Ó·. 3. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 120 Ù.Ì. ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 450∂. (802)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 44 ∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213 ¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (795)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¡π√¶√À§√™ ∞¶√™Δ√§√™ ™Àªμ√À§√™ ∞°√ƒ∞™ ∫∞π ¶ø§∏™∏™ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 29 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ΔËÏ. 2421035335/31231 Fax: 2421031232 ∫ÈÓ.: 6932221749 e-mail: info@paniopoulos.gr www.paniopoulos.gr

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 30 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞2 2. ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘ 32 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∞6 ¢À∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 50 Ù.Ì. 100.000 ∂ μ1 2. ∑ÔÚÌ¿ 58 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ5 3. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 47 Ù.Ì. 80.000 ∂ μ7 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÚÂÙÈÚ¤ 70 Ù.Ì. 85.000∂ μ10 5. ∫·ÚÙ¿ÏË 49 Ù.Ì. 63.000 ∂ μ11 6. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ12 7. μÏ·¯¿‚· 54 Ù.Ì. 98.000 ∂ μ13 Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 100 Ù.Ì. 140.000 ∂ °1 2. ™Ù·‰›Ô˘ 72 Ù.Ì. 130.000 ∂ °4 3. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 98 Ù.Ì. 130.000 °5 4. ∫·ÚÙ¿ÏË 76 Ù.Ì. 110.000 ∂ °7 5. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 88 Ù.Ì. 100.000 ∂ °9 6. °. ¢‹ÌÔ˘ 80 Ù.Ì. 130.000 ∂ °10 7. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °11 8. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °14 9. ¶·Á·ÛÒÓ 90 Ù.Ì. 160.000 ∂ °15 10. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 93 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË 180.000 ∂ °20 Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 117 Ù.Ì. 360.000 ∂ ¢1 2. ∫·Ú·˚ÛοÎË 170 Ù.Ì. 220.000 ∂ ¢2 3. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 116 Ù.Ì. 140.000 ∂ ¢3 4. ∫·ÙÛ·ÓÙÒÓË 135 Ù.Ì. 190.000 ∂ ¢6 5. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 120 Ù.Ì. 310.000 ∂ ¢7 6. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 104 Ù.Ì. 185.000 ∂ ¢11 7. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ∞Á. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ 122 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¢14 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ. 150 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∑1 2. ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ·Ï·Èfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 125+125 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 511 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑2 3. ¡. πˆÓ›· 85 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 120 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑3 4. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 180 Ù.Ì. Û 245 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑6 5. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 114 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑11 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 180 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∑14 7. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 700.000 ∂ ∑15 8. ∞Ó‹ÏÈÔ 130 Ù.Ì. 80.000 ∂ ∑21 9. §·‡ÎÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 200 Ù.Ì. 140.000 ∂ ∑23 10. ∞ӷηÛÈ¿ 474 Ù.Ì. 650.000 ∂ ∑24 11. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 400.000 ∂ ∑25 12. ª¿Ú·ıÔ˜ 136 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∑26 13. ¶·¿ ¡ÂÚfi ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ 63 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑32 14. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 134 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑34 15. ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘ 340 Ù.Ì. ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 500.000 ∂ ∑35 16. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 102 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑37 17. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¿Óˆ ·fi ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 205 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑38 18. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 70 Ù.Ì. 190.000 ∂ ∑39 19. πˆÏÎÔ‡ ¿Óˆ ·fi °. ¢‹ÌÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Î·È ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ 185 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∑40 ηٿÏÏËÏË ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ). 20. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 176 Ù.Ì. ‰ÈÒÚÔÊË Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 250.000 ∂ ∑41 21. Αχιλλοπούλου 82,5 τ.μ. σε οικόπεδο 108,52 τ.μ. 120.000 Ε Ζ42 √π∫√¶∂¢∞ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 720 Ù.Ì. 73.000 ∂ ∏2 2. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 500 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏7 3. ∞Ï˘Î¤˜ 600 Ù.Ì. 250.000 ∏8 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 6.500 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∏11 5. ÕÊËÛÔ˜ 1.605,7 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∏12 6. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 170 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 270.000 ∂ ∏13 7. ∞ÁÚÈ¿ 750 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏14 8. ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ 4.028 Ù.Ì. 250.000 ∏17 9. §·‡ÎÔ˜ 2.000 Ù.Ì. 35.000 ∂ ∏29 10. º˘ÙfiÎÔ 437 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∏37 11. ∞Ï˘Î¤˜ 341 Ù.Ì. 95.000 ∂ ∏38 12. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∏39 13. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 146 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∏40 14. ΔÛ·Áηڿ‰· 4.131 Ù.Ì. 360.000 ∂ ∏41 15. ¡. πˆÓ›· 730 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏42 16. ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜ ∞Ï˘ÎÒÓ 4.000 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∏46 17. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 5.884 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∏48 18. ∞Ï˘Î¤˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ™√À´¶∞™ 315 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∏52 19. Δ¤ÚÌ· ∫‡ÚÔ˘ 521 Ù.Ì. 350.000 ∂ ∏53 20. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ 429,16 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏54 21. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ 1.168 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏55 22. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 171 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏56 23. Κοντά στο LIDL Φυτόκου 250 τ.μ. 100.000 Ε Η57 24. Αγριά 723,62 τ.μ. κατάλληλο για ξενοδοχείο 600.000 Ε Η58 25. Αγριά εκτός σχεδίου 4.000 τ.μ. 250.000 Ε Η59 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∫¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ 6.292 Ù.Ì. 45.000 ∂ Δ6 2. ªËϛӷ 4.018 Ù.Ì. 220.000 ∂ Δ7 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ê‹ÛÔ˘ 6.491 Ù.Ì. 40.000 ∂ Δ8 4. ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ı¤· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 522 Ù.Ì. 180.000 ∂ Δ11

5. ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 4.500 Ù.Ì. 50.000 ∂ Δ12 6. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 5.700 Ù.Ì. 300.000 ∂ Δ13 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 43 Ù.Ì. 35.000 ∂ £2 2. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 150.000 ∂ £3 3. §·Ú›Û˘ ÙÚÈÒÊ. 170 Ù.Ì. 300.000 ∂ £6 4. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 133 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 70 Ù.Ì. 350.000 ∂ £10 5. °. ¢‹ÌÔ˘ 94,2 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. 180.000 ∂ £25 °ƒ∞º∂π∞ 1. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 52 Ù.Ì. 70.000 ∂ π1 ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· - °Ú·Ê›· √§∞ Δ∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ ∞¶√∫§∂π™Δπ∫∏ ¢π∞£∂™∏ (803)

-----------------------------------RE/ª∞à ¢√ª∏ ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 2 & π¿ÛÔÓÔ˜ μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-20008 À‡ı˘ÓË Û˘ÓÂÚÁ. μ§∞Ã√À ™√ºπ∞

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÛÙË ¡. πˆÓ›· ۯ‰fiÓ ÂÈψ̤ÓÔ, 380 ∂. 2. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘-Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÛÙËÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 350 ∂. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 90 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·‡ÚÔ˘, 350 ∂. ¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 71 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·, 60.000 ∂. 2. 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 130 Ù.Ì., ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ, 200.000 ∂. 3. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 88 Ù.Ì., ™Ù·ı¿, 135.000∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. 104,61 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 735,83 Ù.Ì. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ¶ËÏ›Ô˘, 100.000 ∂. 2. ¢‡Ô ÌÔÓÔηÙÔÈ˘ 210 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 347 Ù.Ì., ∞ÁÚÈ¿. √π∫√¶∂¢∞ 1. 391,39 Ù.Ì. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÎÙ›˙ÂÈ ÂÚ›Ô˘ 300 Ù.Ì., 120.000 ∂. 2. 852,40 Ù.Ì. §·‡ÎÔ˜ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË, 50.000 ∂. 3. 1.616,84 Ù.Ì. ∞Ê¤Ù·È ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, 75.000 ∂. 4. 1.204,7 Ù.Ì. ∫ÔÚÒË ¶ËÏ›Ô˘, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, 100.000 ∂. 5. 604,00 Ù.Ì. ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (·¤Ó·ÓÙÈ Û ¿ÚÎÔ), 170.000 ∂. 6. 1.397,52 Ù.Ì. ™˘Î‹ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË, 78.000 ∂. ª∂∑√¡∂Δ∂™ 1. 130 Ù.Ì. ∫·Ú·Á¿Ù˜, 2Ô˘, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 160.000 ∂. 2. 152,95 Ù.Ì. ∫·ÏÏÈı¤· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Ì ÈÏÔÙ‹, 280.000 ∂. (233)

-----------------------------------Sofia Halkia Consulting - Real Estate 38 Sp.Spiridi st, P.C. 38 221 VOLOS Tel. +30 24210 35166 Fax 24210 35649 www.sofiahalkia.gr

∑∏Δ∏™∏ ¶ÂÏ¿Ù˜ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ¿ÌÂÛË ·ÁÔÚ¿ / ÂÓÔÈΛ·ÛË ÁηÚÛÔÓÈ¤ÚˆÓ / ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ̤¯ÚÈ 80 Ù.Ì. √π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¶ƒ√Δ∞™∏ ª∞™: μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÚÂÙÈÚ¤ 113 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ·›ıÚÈÔ, 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, ¿ÚÎÈÓÁÎ & ·Ôı‹ÎË. ¶·Ú¿‰ÔÛË Û 1 ¯ÚfiÓÔ. ΔÈÌ‹ 225.000∂ μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 160 Ù.Ì., ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, advantage ˘·›ıÚÈÔ ¯ÒÚÔ 150 Ù.Ì. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90 Ù.Ì. Â› Ù˘ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ÛÙÔ 2Ô fiÚÔÊÔ ÓÂfi‰ÌËÙ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Ì 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ÌÂÁ¿ÏË Û·ÏÔÓÔÎÔ˘˙›Ó·, 2 WC, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· Î·È ˘ÌÈ˘·›ıÚÈÔÈ ¯ÒÚÔÈ 37 Ù.Ì., Ê/·, Parking ÛÙË ˘ÏˆÙ‹ Î·È ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 4 ÂÙÒÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ 97 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. Δ· ∫Ô˘ÊÒÌ·Ù·, ·ÙÒÌ·Ù·, ¤ÈÏ· Ì¿ÓÈÔ˘ & Ë ÎÔ˘˙›Ó· Â›Ó·È ‰Ú‡ÈÓ·. ∂Í·ÈÚÂÙÈ΋˜ ηٷÛ΢‹˜. ∫ÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›· / ºÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ·. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ 48,5 Ù.Ì. ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ηٷÛ΢‹˜ ΤÓÙÚÔ ·fiÎÂÓÙÚÔ Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË, ÛÙÔÓ ∞’ fiÚÔÊÔ, ÏËÛ›ÔÓ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¿ÚÎÈÓÁÎ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ª·ÙÛ¿ÁÁÔ˘. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÏÏÈı¤·˜ ‰‡Ô ÂÈ¤‰ˆÓ 216 Ù.Ì. Ì 3 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ·Û·ÓÛ¤Ú ·fi ÙÔ ˘fiÁÂÈÔ ¤ˆ˜ ÙÔ ‰ÒÌ· & ÙÚÂȘ ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓÁÎ. ∂›Û˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÎÙ›Û˘ 43 Ù.Ì. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ‰Â›ÙÂ. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 80 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Û ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. ¢È·ÌÂÚ¤˜ Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘. ∞Ôı‹ÎË 7 Ù.Ì. & parking. μ√§√™: ¶¿Óˆ ·fi ÙÔ ¿ÚÎÔ ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 71 Ù.Ì ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ Î·È ·Ôı‹ÎË È‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÊÔÈÙËÙ¤˜. ΔÈÌ‹ 68.000∂ B√§√™: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔÓ ‚’ fiÚÔÊÔ 28,1 Ù.Ì. Î·È ÛÙÔÓ Á’ fiÚÔÊÔ 26,5 Ù.Ì., ÛÙ· 62500∂ Î·È 60000∂ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ¡. πø¡π∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁˆÓÈ·Îfi ÚÂÙÈÚ¤ 115 Ù.Ì. Ì 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 165.000∂ ∞§À∫∂™ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙË Î·ÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ∞’ ŸÚÔÊÔ, ‰È·ÌÂÚ‹˜ 80 Ù.Ì. ÂÚ›Ô˘, Ì ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú·, ¿ÚÎÈÓÁÎ Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ‚ÂÚ¿ÓÙ· 38 Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ı¤· Û ˘¤ÚÔ¯Ô Î‹Ô. ∂•√Ãπ∫∞ ª∂°∞§∏ ∂À∫∞πƒπ∞: ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ·˘ÙfiÓÔÌË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 71,19 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô & ¿ÚÎÈÓÁÎ 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. π‰·ÓÈÎfi ÂÍÔ¯ÈÎfi. ∞¡ø °∞Δ∑∂∞ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á›·˜ ΔÚÈ¿‰Ô˜ 74 Ù.Ì. Ë ÔÔ›· ‰È·ı¤ÙÂÈ 2 ˘/‰ , 2 wc, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË & ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ù˙¿ÎÈ. Œ¯ÂÈ ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓË ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¿ fiÏÔ ÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ‰Â›ÙÂ!

¶∂ª¶Δ∏ 25 ª∞ƒΔπ√À 2010

ΔÈÌ‹ 170.000∂ ∞ƒ°∞§∞™Δ∏: ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·ÙÔÈΛ· ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ù˘ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÁÈ· 2Ô fiÚÔÊÔ & ¤ÙÚÈÓË ‰ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Î·È ÏfiÁˆ ÙÔ˘ fiÙÈ Â›Ó·È ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È ÂȉfiÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó··Ï·›ˆÛË Ù˘. ΔÈÌ‹ 70.000∂ ™∫π∞£√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·ÙÔÈΛ· 2 ÂÈ¤‰ˆÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 61 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 88.000∂ ·ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁηÚÛÔÓȤڷ 34 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 40.000∂ ∫√À∫√Àƒ∞μ∞ ¶∏§π√À: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. Ì ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 120 Ù.Ì. £¤· Û fiÏÔ ÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. À¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ Ì ÂȉfiÙËÛË 50%. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙÔ ÀfiÁÂÈÔ/πÛfiÁÂÈÔ, ÙÔ πÛfiÁÂÈÔ & ÙÔÓ 2Ô ŸÚÔÊÔ. ∫¿ı fiÚÔÊÔ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·fi ¤Ó· Ì·ÏÎfiÓÈ 20 Ù.Ì. (ÂÚ›Ô˘) Ì ¿ÏÂÙË ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi & ÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ¶ƒ√Δ∞™∏ ∂¶∂¡¢À™∏™: ™∫π∞£√™ : ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, 110 Ù.Ì Î·È 72 Ù.Ì ÌÈÛıˆÌ¤Ó· ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Ì Ôχ ηϋ ·fi‰ÔÛË 5,5%. μ√§√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÁÚ·ÊÂ›Ô ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ 100 Ù.Ì. Â› Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁÚ·ÊÂ›Ô ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Â› Ù˘ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 53 Ù.Ì. Î·È ı¤· fiÏÔ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ΔÈÌ‹ 100.000∂ √π∫√¶∂¢∞ ¶ƒ√Δ∞™∏ ª∞™: ∞ƒ°∞§∞™Δ∏: ª¤Û· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 3 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ı¤·, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ì¿Ú·. ΔÈÌ‹ 75.000∂ ∞§À∫∂™: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È 3,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜, ı¤ÛË ∞ÛÚfiÁÈ· Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi 47Ì. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛË supermarket. μ√§√™ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 126 Ù.Ì. ÛÙËÓ Ô‰fi ºπ§∂§§∏¡ø¡ Ì ™.¢. 2,7. ¢›Ï· ÛÙÔ ¿ÚÎÔ. ∞§À∫∂™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. Ì ™.¢. 0,8. Ï›Á· ‚‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ Ï·˙ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ ∞°ƒπ∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 502 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ÔÈΛ· 45 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 125.000∂ ∞¡∞∫∞™π∞: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈÎfi‰· ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 1389 Ù.Ì. & 1300 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ¿ÚÙÈ· & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÔÈÎÈÛÌfi. ∞ƒ°∞§∞™Δ∏: ¶ˆÏÂ›Ù·È ¯ˆÚ¿ÊÈ 1,5 ÛÙÚ¤ÌÌ· ‰›Ï· ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ - §‡ÎÂÈÔ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜. ΔÈÌ‹ 20.000∂ μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 300 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 4534 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ Û¯ÔÏ›Ԣ. ÕÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ΔÈÌ‹ 130.000∂ ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 675 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· Î·È ¿ÏÂÙË ı¤· Û fiÏÔ ÙÔÓ μfiÏÔ. ª¶√Àº∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 1500 Ù.Ì. ∞¤¯ÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· ∫ÔÚfi˘ 150 Ì. ΔÈÌ‹ 220.000∂. •À¡√μƒÀ™∏: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È 2 ÔÈÎfi‰· 7 & 10 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· 30.000 & 43.000∂ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Î·È ·¤¯Ô˘Ó 3.5 ¯ÏÌ ·fi ÙËÓ ·Ó¤ÌÔÚÊË ·Ú·Ï›· ÙˆÓ ¶ÔÙÈÛÙÈÎÒÓ •˘Ófi‚Ú˘Û˘. ÕÏÂÙË ı¤· fiÏÔ ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ™∫π∞£√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ 340 Ù.Ì. ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 1.4, ¯Ù›˙ÂÈ 476 Ù.Ì. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ‹ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi Î·Ù¿Ï˘Ì·. ΔÈÌ‹ ÒÏËÛ˘ 235.000∂. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π μ√§√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Ì·Á·˙› ÏËÛ›ÔÓ Ù˘ ∂ÚÌÔ‡ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 80 Ù.Ì., Â›Û˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ·Ù¿ÚÈ. μ√§√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÚÂÙÈÚ¤ 106 Ù.Ì. ÛÙËÓ ºÈÏÏ. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ȉ·ÓÈ΋ ‚ÂÚ¿ÓÙ·. ∫¤ÓÙÚÔ ·fiÎÂÓÙÚÔ. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. μ√§√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È studio 5ÂÙ›·˜ Ì ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 40 Ù.Ì. Ï‹Ú˜ ÂÈψ̤ÓÔ ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ Î·È ı¤ÛË ¿ÚÎÈÓÁÎ. ΔÈÌ‹ 400∂ μ√§√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· (¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·) Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔÓ 2Ô ŸÚÔÊÔ, 100 Ù.Ì. ΔÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, Ì¿ÓÈÔ, WC, ÎÔ˘˙›Ó·, Û·ÏfiÓÈ, Ù˙¿ÎÈ & Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ (˙ÂÛÙfi ÓÂÚfi ̤ۈ ·˘ÙÔ‡). ∂À∫∞πƒπ∂™ μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70 Ù.Ì ÛÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ fiÚÔÊÔ Ì Ì·ÏÎfiÓÈ· Á‡Úˆ Á‡Úˆ ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ Î·È Û¯ÔÏÂÈfi. ΔÈÌ‹ 65.000∂ μ√§√™: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÁÚ·Ê›· ÏËÛ›ÔÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ μfiÏÔ˘, Ì ÙȘ ÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜. ªÔÓ·‰È΋ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Â¤Ó‰˘ÛË. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ (& ÌÂÌÔӈ̤ӷ). ΔÈÌ‹ 200.000∂ ¢È·ı¤ÙÔ˘Ì ÁÈ· ÂÓÔ›ÎÈÔ Î·ÙÔÈ˘ & ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, Â›Û˘ ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô Ì·˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ÌÂÁ¿ÏË Áο̷ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ.

AYTOKINHTA ¶ø§∂πΔ∞π φορτηγό ψυγείο 3,5 τόνων, Ford transid με υδραυλική πόρτα, σε άριστη κατάσταση. Πληρ. τηλ. 2421087051 και 6947-528143. (457)

ZHTOYNTAI ∑∏Δ∂πΔ∞π για κεντρικό cafe στην Κουμουνδούρου, κοπέλα για service και για μπουφέ. Πληρ. στο τηλέφωνο 24210-24029, ώρες 9-2 (πρωί). (433) Τo Sugar καφέ ∑∏Δ∂π άτομο για το μπουφέ με εμπειρία, για απογευματινή βάρδια. Πληροφορίες Ιωλκού - Αργοναυτών. (456)

∑∏Δ√À¡Δ∞π πεπειραμένοι σερβιτόροι για catering. Πληρ. τηλ. 6971665181. (455)

∑∏Δ√À¡Δ∞π έμπειρες γυναίκες για παραγωγή χειροποίητου φύλλου παραδοσιακής πίτας. Πληρ. τηλ. 6978-940275. (454)

∑∏Δ∂πΔ∞π εμφανίσιμος σερβιτόρος και κοπέλα για το μπαρ, του καφέ Blue-lagoon στις Αλυκές. Πληρ. τηλ. 6976-862007. (434)

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

∑ËÙÂ›Ù·È ˆÏ‹ÙÚÈ· έως 30 ετών, με προϋπηρεσία. Πληρ. τηλ. 24280 91190. (470)

∑∏Δ√À¡Δ∞π από το Skopelos village σερβιτόροι/ες για το εστιατόριο του ξενοδοχείου. Προϋποθέσεις εμπειρία σε αντίστοιχη θέση και γνώση της αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικό στο Info@Skopelosvillage.gr Τηλ. 24240-22517. (283)

Η εταιρεία “ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ Α.Ε.” ΖΗΤΕΙ

ˆÏËÙ¤˜ ‹ ˆÏ‹ÙÚȘ

για την περιοχή Μαγνησίας. Προσόντα: Προϋπηρεσία στον χώρο των πωλήσεων, ικανότητα επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης, μεθοδικότητα, ηλικία έως 35 ετών, να διαμένει μόνιμα στην αντίστοιχη περιοχή, επιθυμητή η γνώση Η/Υ και πτυχίο στο marketing/πωλήσεις. Η εταιρεία προσφέρει: Εταιρικό αυτοκίνητο, ικανοποιητικές αποδοχές (μισθό και bonus), προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικά στο papafili@papafili.gr και στο fax: 2741049793. (282)

™YNOIKE™IA §À¢π∞ Κεντρικής Ελλάδας. Σχέση-συμβίωση-γάμος, εχέμυθα και αποτελεσματικά: 37χρονη ιατρός, πανέμορφη, ακίνητα, 32χρονη παρασκευάστρια, γοητευτικότατη, 42χρονος επιχειρηματίας, εισοδήματα, ελκυστικότατος, καλλιεργημένος, 50χρονη εκπαιδευτικός, ανεξάρτητη, εμφανίσιμη, 36χρονος ηλεκτρονικός, γοητευτικός, μορφωμένος, ακίνητα, 39χρονος κτηματίας, εισοδήματα, ακίνητα, εμφανίσιμος. Τηλ. 2410549797. (788)

ª∞£∏ª∞Δ∞ ΑΓΓΛΙΚΩΝ για όλα τα πτυχία και μέσω SKYPE. Εμπειρία 4 χρόνων στην Αγγλία. Φιλικές τιμές. Πληρ. τηλ. 6978-955101 και 2421028946. (781)

∞fi ηıËÁ‹ÙÚÈ· ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα όλων των επιπέδων. Τηλ. 24210 68113 και 6948 462082. (471)

ºπ§√§√°√™ με μαθησιακή εμπειρία, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά Δημοτικού και Γυμνασίου. (Εξειδίκευση και στις μαθησιακές δυσκολίες). Τιμές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6970 885280. (476)

∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ του Πανεπιστημίου Αθηνών με φροντιστηριακή πείρα παραδίδει μαθήματα σε μαθητές (Γυμνασίου-Λυκείου). Τιμές οικονομικές. Τηλ. 6973 566992. (830)

¢IAºOPA

∞¡π∂§ Κορυφαία αστρολόγος, ερευνήτρια ταρό, γενέθλιοι χάρτες, ερωτικές συναστρίες, προβλέψεις, φυλαχτά. Δίνω λύσεις σε ό,τι σας απασχολεί. Ερωτικά, επαγγελματικά. Σύμβουλος επωνύμων. Δέχομαι με ραντεβού. Πληρ. τηλ. 6974-456215, 6970-864447, από σταθερό και κινητό στο 9016002600, χρέωση 2,38Ε/1’. (472)

¡Δ∂¡Δ∂∫Δπμ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ Κέντρο ιδιωτικών Ερευνητών, Α.Υ.Π. αναγνωρισμένη υπηρεσία πληροφοριών. Υπηρεσίες: - Έρευνας και επίλυσης προσωπικών ανηλίκων και VI.P. προσώπων - Εντοπισμού προσώπων και περιουσιακών στοιχείων - συνδρομή δικαστικών ερευνών, εμποροβιομηχανικών ερευνών (αντικατασκοπίας), Ασφάλειας εκδηλώσεων και εγκαταστάσεων. Συμβουλευτικών παροχών, μελετών ασφαλείας και προστασίας τηλεπικοινωνιών. Τηλ. 2410-663111, 6974372702, 24210-27106 www.spyro.gr. (366)

°¡ø™Δ√¶√π∏™∂π™ °∞ªø¡ Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του Σωτηρίου και της Μαρίας το γένος Φώτα που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο και η ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ του Ευαγγέλου και της Ανδρομάχης το γένος Αρχαίου - Βούλγαρη που γεννήθηκε στη Λάρισα και κατοικεί στο Βόλο πρόκειται να παντρευτούν στην Αγριά Μαγνησίας. ---------------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΗΛΙΑΣ ΡΕΜΠΕΛΑΚΟΣ του Βλασίου και της Βαρβάρας το γένος Διαννελάκη που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στα Κάτω Λεχώνια Μαγνησία και η NICO (ΝΙΤΣΟ) ORIONA (ΟΡΙΟΝΑ) του Mitrag (Μιτράκη) και της Neta (Νέτα) το γένος Nico (Νίτσο) που γεννήθηκε στο Korce Αλβανίας και κατοικεί στο Βόλο πρόκειται να παντρευτούν στα Άνω Λεχώνια Μαγνησίας. ---------------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΤΖΗΣ του Γεωργίου και της Μερόπης το γένος Κοσματοπούλου που γεννήθηκε στην Κοζάνη και κατοικεί στη Λάρισα και η ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΙΚΑ του Γεωργίου και της Λαμπρινής το γένος Παρασκευά που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στη Ν. Ιωνία Μαγνησίας πρόκειται να παντρευτούν στη Ν. Ιωνία Μαγνησίας. ∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (762) Δƒ∞¶∂∑π∫∞ ¢∞¡∂π∞ Ãøƒπ™ Ã√¡√Δƒπμ∏ Τέλος οι περιορισμοί χορήγησης δανείων. Αναλαμβάνουμε αναχρηματοδοτήσεις υπαρχουσών οφειλών, χορήγηση νέων δανείων (στεγαστικών, προσωπικών, επιχειρηματικών). Πληροφορίες 6932-528388 (751)

μπ√Δ∂áπ∞ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΑΛΜΥΡΟΥ Διαμαντή Σ. (Αγ. Τρύφωνα 19 δίπλα στο Κέντρο Υγείας). Περιφράξεις, συρματοπλέγματα, σύρμα αμπελιών, σιδηροπάσσαλοι, αγκαθωτά. Πληρ. τηλ. 24220-22055, 6930-185370. (894)

MA£HMATA ª∞£∏ª∞Δπ∫√™ με πολυετή διδακτική εμπειρία διδάσκει Μαθηματικά και Ανάπτυξη Εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου, Κατευθύνσεις, μαθήματα ιδιαίτερα ή γκρουπ. Πληρ. τηλ. 24210-55960, κινητό 6972-853903. (435) ∞°°§π∫ø¡ μαθήματα παραδίδονται για όλα τα επίπεδα και σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Ενηλίκων μαθήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του ατόμου για κατάρτιση όλων των πτυχίων (τηλ. επικοινωνίας 6940568515, 24210-31055. (896)

Ã∂π∞∑∂™Δ∂ ª∂Δƒ∏Δ∞; έχουμε τη λύση. Άμεσα σας δίνουμε μετρητά αν έχετε πιστωτικές κάρτες ακόμα και με υπέρβαση ορίου και εξοφλείτε σε πολλές άτοκες δόσεις. Αυθημερόν εξυπηρέτηση, ραντεβού στο χώρο σας. Τηλέφωνο χωρίς χρέωση από σταθερό και κινητό για όλη την κεντρική Ελλάδα, 8003003707, κος Αγγελάκης. (238)

μπ√ª∏Ã∞¡π∫∏ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ Δ∏™ ª∞°¡∏™π∞™ ∑∏Δ∂π °π∞ ∞ª∂™∏ ¶ƒ√™§∏æ∏ ∂¡∞ (1) ª∏Ã∞¡√§√°√ ª∏Ã∞¡π∫√ (Δ.∂.π.) ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: * Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας * Γνώση Η/Υ * Τυχόν προϋπηρεσία θα ληφθεί υπόψη

ΒΟΛΟΣ

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ λειτουργεί με κρατική άδεια. Ενέχυρα και αγορές χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Κ. Καρτάλη 195 Β. Τηλ. 24210-42905. (790)

∞ª∂™∏ ΛΥΣΗ για μετρητά από όλες τις πιστωτικές σας κάρτες σε 5 λεπτά έχουν δεν έχουν διαθέσιμο , μέχρι 44 άτοκες δόσεις, ακόμα και με τρίμηνη καθυστέρηση. Ραντεβού στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα, 09.0022.00, κα Ελπίδα 2415001000, 2421500032, 6974533556. (237)

∞μ∞¢π™Δ∞

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στο Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσασλίας & Κεντρικής Ελλάδος στη διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 4, 382 21 Βόλος, υπόψη κ. Φρ. Δαγλαρίδου. (474)

άμεσα μετρητά από όλες τις πιστωτικές κάρτες με ή χωρίς υπόλοιπο, έως 36 άτοκες δόσεις. Εξυπηρέτηση πανελλαδικά. Κος Λευτέρης 6983709688. (933)


45

¶∂ª¶Δ∏ 25 ª∞ƒΔπ√À 2010

™ÙȘ 17 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ∞£∏¡∞, 24.

√ ÁÚ·Ùfi˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë 230 ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ ∫Ï¿‰Ô˘ ∫‡ÚÈÔ˘ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ô˘ ÚÔÎËÚ‡¯ıËΠÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ, ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 17 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2010 -ÒÚ˜ ÂͤٷÛ˘ 10:00 .Ì. ñ 14:00. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ∞™∂¶, ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙ· ÂÍÂÙ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· ÌÂٷ͇ 09:00 Î·È 09:30 .Ì. ηıÒ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ -ÛÙȘ 09:30- ‰Â ı· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙ· ÂÍÂÙ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ·. √È ›Ó·Î˜ Ì ٷ ÂÍÂÙ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÚÙËı› ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù˘ ∂Δ∂ (∞ÈfiÏÔ˘ 86, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜), Û fiÏ· Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ Î·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ∂Δ∂ (www.nbg.gr). ∂ÈϤÔÓ, ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÏËÚÔÊÔÚËıÔ‡Ó ÙÔ ÂÍÂÙ·ÛÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ΤÓÙÚÔ Î·ıÒ˜ Î·È Ó· ‰È·‚¿ÛÔ˘Ó ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ∞™∂¶ (www.asep.gr).

∂ÓÙÔÈÛÌfi˜ ÊÔÚÙ›Ô˘ ·ÚÓÈÒÓ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÂÏÏËÓÔÔ›ËÛË ∞£∏¡∞, 24.

ÕÌÂÛ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ›¯Â Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ·Û¯·ÏÈÓ‹˜ ·ÁÔÚ¿˜. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ, ÂÓÙÔ›ÛÙËΠÊÔÚÙ›Ô 152 ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÎÒÓ ·ÌÓÔÂÚÈÊ›ˆÓ Ô˘ ÚÔÔÚÈ˙fiÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ˆ˜ ÂÏÏËÓÈο. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙÔ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘, ̤ۈ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÂÓ‰ÔÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ÂÌÔÚ›Ô˘ ˙ÒÓÙˆÓ ˙ÒˆÓ.

¢È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÂÌfiÚˆÓ Î·È ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ “™ÎÏËÚfi ·˙¿ÚÈ” ÌÂٷ͇ ÂÌfiÚˆÓ Î·È ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ÛÙË ¢Ú¿Ì·, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ·ÌÓÔÂÚÈÊ›ˆÓ, ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. √È μÔÚÂÈÔÂÏÏ·‰›Ù˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÌËÓ Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó Î¿Ùˆ ·fi 7 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi, ÙfiÛÔ Ù· ηÙÛ›ÎÈ·, fiÛÔ Î·È Ù· ·ÚÓÈ¿, ÂÓÒ ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ ‰›ÓÔ˘Ó 6,50 ¢ÚÒ/ÎÈÏfi ÁÈ· Ù· ηÙÛ›ÎÈ· Î·È 6 ¢ÚÒ/ÎÈÏfi Ù· ·ÚÓÈ¿. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, fiˆ˜ ÂÎÙ›ÌËÛÂ, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ŒÓˆÛ˘ ∫ÙËÓÔÙÚfiʈÓ, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·ÌÔ‡Ú˘. ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “fiÛÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ ‰ÂÓ ÂÓ‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙȘ ȤÛÂȘ ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ, ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó Î·È Û ·ÎfiÌ· ˘„ËÏfiÙÂÚË ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 7 ¢ÚÒ Ù· ·ÌÓÔÂÚ›ÊÈ¿ ÙÔ˘˜” , ·ÊÔ‡ fiˆ˜ ÛËÌ›ˆÛ “Ë ÊÂÙÈÓ‹ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ Â›Ó·È ÌÂȈ̤ÓË Û ÔÛÔÛÙfi 30% Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ¤Ú˘ÛÈ Î·È ÔÈ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο Û˘ÚÚÈÎӈ̤Ó˜” .

ŒÎÙ·ÎÙË √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÚÔ¤‰ÚˆÓ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ÛÙË Ã·ÏΛ‰· ™˘ÁηÏ›ٷÈ, ÂÎÙ¿ÎÙˆ˜, Ë √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙˆÓ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, 26 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010 ÛÙȘ 11 .Ì., ÛÙË Ã·ÏΛ‰· (·›ıÔ˘Û· ¶Ï·Ù·ÓÈÒÙ˘ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ Lucy), Ì ı¤Ì·: “∏ Û˘ÓÙÂÏÂÛı›۷ ·Ô‰fiÌËÛË Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, Ë ÂȯÂÈÚÔ‡ÌÂÓË ·Ô‰fiÌËÛË Ù˘ ¢ÈÎËÁÔÚ›·˜ ˆ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ˆ˜ ¡¶¢¢” .

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢π∂À£À¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ∞§ªÀƒ√À

Ταχ. Δ/νση: Αλμυρός Τ.Κώικας: 37100 Πληροφορίες: Αν. Μπίλλιος Τηλέφωνα: 24220-21273 FAX: 24220-22204

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Δασάρχης Αλμυρού ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα του Γεωργίου Καρυοφύλη κατοίκου Βόλου, εκδόθηκε η με αριθμ. 467/37657/10-3-2010 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 7240,65 τ.μ. στη θέση “Μνήματα” Δημοτικού Διαμερίσματος Μικροθηβών του Δήμου Ν. Αγχιάλου, με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική που ανήκει στην παρ. 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης, θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα Ν. Αγχιάλου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντίρρηση εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας. Αλμυρός 10/3/10 Ε.Γ.Γ.Π.Θ. Η Δασάρχης Αλμυρού Παναγιώτα Κράβαρη Δασολόγος

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ Δ.∂.¢.∫. Δ√¶π∫∏ ∂¡ø™∏ ¢∏ªø¡ & ∫√π¡√Δ∏Δø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ Μήνυμα του Προέδρου της Τ.Ε.Δ.Κ. Νομού Μαγνησίας Απόστολου Αρέθα, Δημάρχου Μηλεών Επ’ ευκαιρία του εορτασμού της 25ης Μαρτίου “Η Τ.Ε.Δ.Κ. Μαγνησίας τιμά τους ήρωες του 1821 και γιορτάζει με κατάνυξη τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Η διπλή γιορτή της 25ης Μαρτίου συμβολίζει πόσο άρρηκτα συνδέονται ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του μεγάλου Αρχιστράτηγου της Επανάστασης, Θεόδωρου Κολοκοτρώνη προς τα Ελληνόπουλα. “Πρέπει να φυλάξετε την πίστη σας και να την στερεώσετε, διότι, όταν επιάσαμε τα άρματα, είπαμε πρώτα υπέρ πίστεως και μετά υπέρ πατρίδος...” . Οι ηρωικοί πρόγονοί μας βρήκαν τη δύναμη να κατατροπώσουν τα ασκέρια και τις αρμάδες του Σουλτάνου. Αποτίναξαν τον τουρκικό ζυγό κι έγραψαν με αυτοθυσία στις σελίδες της παγκόσμιας ιστορίας τον πιο λαμπρό ύμνο για την ελευθερία. Εμείς οι Έλληνες, ως εμπνευστές της Δημοκρατίας και ως υπέρμαχοι της Ελευθερίας, οφείλουμε να διαδώσουμε σε ολόκληρο τον κόσμο ότι η υποταγή και η δουλεία δεν αξίζουν σε κανένα λαό. Η Ελλάδα έχει χρέος απέναντι στην Ιστορία της, μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσα από τους διεθνείς Οργανισμούς στους οποίους συμμετέχει, να αρθρώνει με σθένος τη φωνή της ελευθερίας, να διατυπώνει με θάρρος την άποψη της δικαιοσύνης και να υπερασπίζεται με πάθος την αρχή της αυτοδιάθεσης όλων των λαών σε κάθε γωνιά του πλανήτη” .

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢π∂À£À¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ∞§ªÀƒ√À

Ταχ. Δ/νση: Αλμυρός Τ.Κώδικας: 37100 Πληροφορίες: Αν. Μπίλλιος Τηλέφωνα: 24220-21273 FAX: 24220-22204

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Δασάρχης Αλμυρού ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα του Γεωργίου Καρυοφύλη κατοίκου Βόλου, εκδόθηκε η με αριθμ. 468/37663/10-3-2010 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 5593,84 τ.μ. στη θέση “Μνήματα” Δημοτικού Διαμερίσματος Μικροθηβών του Δήμου Ν. Αγχιάλου, με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική που ανήκει στην παρ. 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης, θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα Ν. Αγχιάλου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντίρρηση εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας. Αλμυρός 10/3/10 Ε.Γ.Γ.Π.Θ. Η Δασάρχης Αλμυρού Παναγιώτα Κράβαρη Δασολόγος

ª∞ƒΔπ√™

25

√ ∂À∞°°∂§π™ª√™ Δ∏™ £∂√Δ√∫√À “ΔË ÂÏ¢ıÂÚ›·, Ë ÃÚÈÛÙfi˜ ËÌ¿˜ ËÏ¢ı¤ÚˆÛÂ, ÛÙ‹ÎÂÙÂ, Î·È ÌË ¿ÏÈÓ, ˙˘ÁÒ ‰Ô˘Ï›·˜ ÂÓ¤¯ÂÛı” (°·Ï¿Ù. Â’ 1). Όλοι οι άνθρωποι ποθούν την ελευθερίαν. Εν τούτοις βλέπομεν λαούς να χάνουν την ελευθερίαν των και να ζουν υπό το κράτος βίας και τυραννίας. Και το ελληνικόν έθνος εδοκίμασεν, εις πολλάς περιόδους της ιστορίας του, επιδρομάς βαρβάρων λαών, που του επέβαλαν δουλείαν τυραννικήν. Αλλ’ η δουλεία αυτή υπενθυμίζει μίαν άλλην βαρυτέραν δουλείαν. Είναι η δουλεία της αμαρτίας, η υποταγή εις το κακόν, ένεκα της οποίας ο άνθρωπος χάνει την εσωτερικήν του ελευθερίαν και δυστυχεί και θλίβεται και στενάζει. Ποιός είναι ο ελευθερωτής; Μόνον ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αυτός ελευθερώνει από την τυραννίαν της αμαρτίας, από την εξουσίαν του διαβόλου. Αυτός ακόμη προστατεύει και βοηθεί τους λαούς, διά να ανακτήσουν και την πολιτικήν των ελευθερίαν. Το έθνος μας εγνώρισε πολλούς εθνικούς αγώνας, τους οποίους εζωντάνευε η πίστις προς τον Χριστόν. Και απεδείχθη, ότι η πίστις αυτή είναι η μεγαλυτέρα δύναμις διά τα άτομα και τα έθνη, που θέλουν να ζήσουν ελεύθερα από κάθε δουλείαν.

¢ÂÓ ÂÔÚÙ¿˙ÂÈ - Η κ. Λίτσα Αθανασίου - Κουζιώκα, δεν θα δεχθεί επισκέψεις. - Ο κ. Ευάγγελος Καρούσος, δεν θα δεχθεί επισκέψεις για την ονομαστική του γιορτή. - Η κ. Βαγγελίτσα Κουντουρά, δεν θα δεχθεί επισκέψεις. - Ο κ. Ευάγγελος Παπαγεωργίου, Σπυρίδη 2 - Αργοναυτών, δεν εορτάζει, ούτε δέχεται επισκέψεις για την ονομαστική του γιορτή. - Ο κ. Ευάγγελος Τασιός για την ονομαστική του εορτή, δεν θα δεχθεί επισκέψεις.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ μ√§√À Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμαρχος Βόλου γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου κατά την τουριστική περίοδο, επιθυμούμε την απόσπαση ενός (1) υπαλλήλου Δημοτικής Αστυνομίας για το χρονικό διάστημα 1/5/2010 έως 31/10/2010. Σχετικές αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Βόλου (Δημαρχείο Βόλου, Πλατεία Ρήγα Φεραίου, τηλ. 2421350124), με προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 31/3/2010 και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, επισυνάπτοντας σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου του Δήμου της οργανικής τους θέσης. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΛΕΚΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

KH¢EIE™

ANAKOINΩΣH ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂.

¢π∞∫√¶∏ ∏§∂∫Δƒπ∫√À ƒ∂Àª∞Δ√™ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À

Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

∞ƒ°Àƒø ∫∞¶∏

Ετών 92 κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 25 Μαρτίου και ώρα 3 μ.μ. στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Αλμυρού. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Αλμυρός 25 Μαρτίου 2010 Τα παιδιά: Ιωάννης & Ελένη Καπή, Γεώργιος & Ανδρονίκη Καπή Τα αδέλφια Τα ανίψια Τα εγγόνια Οι λοιποί συγγενείς.

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

∫Àƒπ∞∫∏ 28 ª∞ƒΔπ√À 2010 ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00 - 11.00 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ: Δ.Δ. ΚΡΟΚΙΟΥ - ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΣΥ. ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00 - 11.00 ΔΗΜΟΣ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ: Δ.Δ. ΑΪΔΙΝΙΟΥ - ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ. ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00 - 11.00 ΔΗΜΟΣ ΦΕΡΩΝ: Δ.Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ. ΑΠΟ ΩΡΑ 11.00 - 15.00 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ: ΑΛΜΥΡΟΣ - Δ.Δ. ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ. ΑΠΟ ΩΡΑ 12.00 - 15.00 ΔΗΜΟΣ ΠΤΕΛΕΟΥ: ΠΤΕΛΕΟΣ - Δ.Δ. ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ - ΓΑΒΡΙΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΗΓΑΔΙ - ΚΑΡΑΒΟΤΣΑΚΙ - ΡΟΔΙΑ - ΛΕΥΚΗ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ - ΛΟΥΤΡΟ - ΛΕΙΧΟΥΡΑ - ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ. Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες, πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. ∞¶√ Δ∏ ¢∂∏

Τον αγαπημένο μας θείο

¢∏ª∏Δƒπ√ ªÀ§ø¡∞

Ετών 99 Κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 25 Μαρτίου και ώρα 12.30 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου Άνω Λεχωνίων. Καλούμε συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Άνω Λεχώνια 25 Μαρτίου 2010 Τα ανίψια: Κωνσταντίνος & Ελένη Μυλωνά, Ελένη χήρα Μυλωνά, Μαρία Οι λοιποί συγγενείς

¢øƒ∂∂™ Στον Σύλλογο γονιών παιδιών με καρκίνο ΦΛΟΓΑ, Μαγνησίας - Κονταράτου 15 Αφήσου, τηλ.: 24210-24628, Κιν.: 6977001396 Προσέφεραν οι: - Το Μουσικό Σχολείο Βόλου, πρόσφερε 1.741 Ε στη ΦΛΟΓΑ, από το μουσικό θρησκευτικό αφιέρωμά του στον Ναό Αγ. Κων/νου και Ελένης, τη Δευτέρα 22 Μάρτη. - Η μικρή Αννούλα Βογιατζή, πρόσφερε 50 Ε στη ΦΛΟΓΑ, διαθέτοντας στην παραλία της Γατζέας τα ζωγραφισμένα βότσαλα και κοχύλια της. - Στη μνήμη Αλίκης Ματσάγγου, 500 Ε. ---------------Στο Φιλανθρωπικό Σωματείο “Φίλες της Αγάπης” Βόλου προσέφεραν οι: - Ροταριανός Όμιλος Βόλου (ΑΡΓΩ) Νο 241, ένα σεβαστό ποσό. - Καραγκιόζογλου Κων/νος Νο 240, 300 ευρώ εις μνήμην πατρός του Ιωάννη.


46/ °È· οı ÒÚ· ¶∂ª¶Δ∏ 25 MAPTIOY 2010

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 25 ª·ÚÙ›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ∫·ÙÛÈfiÔ˘ÏÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 32 ‚ - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, ÙËÏ.: 24210-38909, μÏÈÒÚ· ™ˆÙËÚ›·˜, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 46 ∂ÚÌÔ‡ ÙËÏ.: 24210-22322, ª·ÚÌ·ÓÙ˙¿ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ÙËÏ.: 24210-57700. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-16.30 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ∫Ô‡ÙÚ· £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 32 - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ (fiÈÛıÂÓ π.¡. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜), ÙËÏ.: 2421022064. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ΔÛ·ÚÓ¿ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ∞Ó··‡Ûˆ˜ - ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘, ÙËÏ.: 24210-66922. ∞‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 26 ª·ÚÙ›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ΔÛ¿ÙÛÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ - ΔÛ¿ÙÛÔ˘ °ÂˆÚÁ›·˜, ™˘ÛÙÂÁ·Ṳ̂ӷ º·Ú̷Λ·, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 102 - 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ (Ú. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜), ÙËÏ.: 24210-29947, ƒÔ‡ÛÛÔ˘ ∂ÚÈʇÏ˘, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 139 - π·ÙÚÔ‡ Δ˙¿ÓÔ˘, ÙËÏ.: 24210-24904, ªÂÊÛÔ‡Ù ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 16, ÙËÏ.: 24210-53870. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-16.30 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ª˘ÏÈfiÚ‰Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ª. ªfiÙÛ·ÚË 36 - ÕÛÙÚÔ˘˜, ÙËÏ.: 24210-80781.. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ™ˆÙËÚÔÔ‡ÏÔ˘ - ºÔÚÔ‡ÏË ª·Ú›·˜, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 116 - ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ, ÙËÏ.: 2421064343. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ Ë ¶·ıÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ “∫√§∂Δ™√À” . ∞‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421060041, 2421081383, 2421081327

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 24210 94200 Î·È 77500 TH§EºøNO °IA PANTEBOY:1535 E•øΔ∂ƒπ∫∞ π∞Δƒ∂π∞ NEOY KTIPIOY: 2421094221 Î·È 94222

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ∞‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ·fi √ÁÏ-°·Ì‚¤Ù· ¤ˆ˜ ∫·Ú·˚ÛοÎË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ·fi §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ¤ˆ˜ °. ¢‹ÌÔ˘.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ¶¤ÌÙË 25 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010: ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ∫Ô˙¿ÓË §·Ú›Û˘ 200, ∑‹ÁÚ·˜ πˆÏÎÔ‡ 168, Δ˙¤Î·˜ ∞ÊÔ› ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 56, °È·ÓÓÔ˘Ù¿Î˘ ∞Ó·.-ÛڈÓÔ˜, £ÂÔ‰ˆÚÔ‡‰Ë˜ Ã. ªfiÙÛ·ÚË 23, °¿ÙÔ˜ §·Ú›Û˘ 202, ªË¯¿Ï·ÚÔ˜ §·Ú›Û˘ 203, ∞Ú·‚È¿‰Ô˘ §. ∞ıËÓÒÓ 56, ¢. £ÂÔ‰ˆÚÔ‡‰Ë˜ ™·Ì¿Ó·Á·, ∂ÚÌ‹˜ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 20, ¶·Ó·ÁȈٷÎfiÔ˘ÏÔ˜ ∞Ï˘Î¤˜, ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 177. ∫·È ·fi ÙȘ 00.30-06.00: ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 177. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ∫Ô˘ÏÙԇ΢ ∞ÁÚÈ¿, ¶·ÏËÎÒÛÙ·˜ ∞. §Â¯ÒÓÈ·, μÔÏÈÒÙ˘ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ºÈÏÈ›‰Ë˜ ª·Ï¿ÎÈ, ∞ÏÙ›Ó˘ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ∂Ì‚·ÏˆÙ‹˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ªÔ˘ÛÈ¿‰Ô˘ §·‡ÎÔ˜, ¢‡¯Ù·˜ ΔÚ›ÎÂÚÈ. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ™·Ì·Ú¿˜ °. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ¶ÂÙÚ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ª¿ÓÔ˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∏ÏÈ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫¿Ì·ÚË £. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ΔÛÈ‚ÈÓ›ÎÔ˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ∞Á¯›·ÏÔ˜, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∫ÚfiÎÈÔ, ¡ÈÊfiÚÔ˜ ªÈÎÚÔı‹‚˜, ™·Ì·Ú¿˜ ∞ÊÔ› ∞Á¯›·ÏÔ˜, ∞ÏÂ͛Ԣ ª¿Ú·ıÔ˜, ¶·ÏÈ¿˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ∞ÔÎÚÂÌÈÒÙ˘ ªÈÎÚÔı‹‚˜, ¢·˚ÏÈ¿Ó˘ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ ™Ô‡ÚË, ¢ÂÚ‚›ÛË ™Ô‡ÚË. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ∞ıËÓ·›Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ª‹ÙÚÔ˘ ∞Ó‹ÏÈÔ, ª¿ÎÚË ªÔ‡ÚÂÛÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ª·ÚÔ‡Ù·˜. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.0000.30): ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, °Ô‡Û˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, Δ·Ù·Ú›ÎÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, °È¿ÙÛÔ˜ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, £ÂÔ¯¿Ú˘ ÃÏfiË, æˆÌ¿˜ ™¤ÛÎÏÔ, ™Ù¿Ó˘ ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ, ΔÛÈÓÙÛ›Ó˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ¶Ú¿·˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ΔÛÈÁÎÈÓ¤˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ¶¿Û¯Ô˜ ¤Ó·ÓÙÈ ¯·Ï˘‚. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ∫Ô„È·Ï‹˜ 9Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂. ¶·Ú·Û΢‹ 26 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010:™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ™‡„·˜ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 191, ∫fi·ÓÔ˜ ¶. & ∂. ∞Ó··‡Ûˆ˜ 52, ª·Ú¿˜ ∞ıËÓÒÓ 2, £ÂÔ‰ˆÚÔ‡‰Ë˜ ªfiÙÛ·ÚË 23, ¶·Ó·ÁȈٷÎfiÔ˘ÏÔ˜ ∞Ï˘Î¤˜, ∞Ú·‚È¿‰Ë˜ §·Ú›Û˘ 188, ∂ÚÌ‹˜ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 14, ∫·Ú·Ï‹˜ §·Ú›Û˘ 216.

∫·È ·fi ÙȘ 00.30-06.00: ∫·Ú·Ï‹˜ §·Ú›Û˘ 216. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ∫·ÚÙ¿Ï˘ ∞ÁÚÈ¿, ∫Ô„È·Ï‹˜ ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ÷ς·Ù˙‹˜ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∂˘·ÁÁÂÏÈÓfi˜ ∫. °·Ù˙¤·, ∫Ô„È·Ï‹˜ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ∞Ï›‰Ë˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ - ∫ˆÛÙ‹Ú·˜ ª·Ï¿ÎÈ. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ΔÛ¿Ú·˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ıË ¶·Ú. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫·ÚηÏÈ¿ ∞ÏÌ˘Úfi˜, °È·ÓÓ¿˜ ∫ÚfiÎÈÔ, ∞ÊÔ› ™·Ì·Ú¿ ∞Á¯›·ÏÔ˜, ΔÈÌϷϤ͢ ªÈÎÚÔı‹‚˜, °ÎÚ›ÓÈ·˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ∞ÏÂ͛Ԣ ª¿Ú·ıÔ˜, ¢·˚ÏÈ¿Ó˘ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ¢ÂÚ‚›ÛË ∂˘·ÁÁÂÏ›· ™Ô‡ÚË. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ¢ÂÓÂÏ¿‚·˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ∫·Ì‚ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë, ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ •ÔÚ‡¯ÙÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): £·ÚÛ›Ù˘. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.0000.30): ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, °Ô‡Û˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, Δ·Ù·Ú›ÎÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, °È¿ÙÛÔ˜ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, £ÂÔ¯¿Ú˘ ÃÏfiË, æˆÌ¿˜ ™¤ÛÎÏÔ, ™Ù¿Ó˘ ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ, ΔÛÈÓÙÛ›Ó˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ¶Ú¿·˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ΔÛÈÁÎÈÓ¤˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ¶¿Û¯Ô˜ ¤Ó·ÓÙÈ ¯·Ï˘‚. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ∫Ô„È·Ï‹˜ 9Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E IA™ONO™ - POZOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421028.555 - 2421024.056 ∞ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ √™∂ ·fi 21/2/2010 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.24 I.C., 7.01, 9.00, 10.58, 12.57, 14.56, 16.57, 19.49, 21.49, 23.48. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 6.02, 8.02, 10.00, 11.58, 13.57, 18.00, 19.38 I.C., 20.50, 22.48. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 5.15, 6.00, 7.15, 8.00, 8.57, 10.02, 10.30 I.C., 11.11 I.C.∂., 12.00, 13.42, 14.00, 14.28 I.C., 15.10, 15.53, 17.13 I.C., 17.56, 19.31, 20.00, 21.30, 22.46 I.C.∂., 00.30 I.C. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 5.30, 6.08, 7.13 I.C.∂, 8.08, 9.45, 10.13 I.C., 11.40 I.C., 12.15, 13.20, 12.42, 14.10, 14.54 I.C., 16.00, 16.33, 17.34, 17.59, 18.50 I.C.∂, 19.45, 21.45, 22.59, 1.41 I.C. ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏ ‰È·ÚΛ 1 ÒÚ· Î·È 30 ÏÂÙ¿. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.24 I.C. ·¢ı›·˜. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 15.53 I.C. ·¢ı›·˜. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 7.11 I.C., 8.34 I.C.∂., 11.36 I.C., 13.00 I.C., 14.18, 16.14 I.C., 18.09, 20.11 I.C.∂., 00.58, 3.11 I.C. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50 I.C., 7.58 I.C.∂., 9.21, 10.51 I.C., 13.21 I.C., 14.52, 15.53 I.C., 19.29 I.C.∂., 20.30 I.C., 23.59. μ√§√™-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 6.24 I.C., 9.00 I.C., 10.58, 12.57, 14.56 I.C., 16.57. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 7.44, 10.24, 13.31, 14.03, 17.36, 18.22 I.C., 21.00, 21.50. μ√§√™-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 9.00 I.C., 14.56, 21.49 I.C. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ I.C. Â›Ó·È ·¢ı›·˜ ·fi §¿ÚÈÛ·-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ì ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ 1Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi Î·È 2Ë ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì I.C. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 6.42 I.C., 15.22 (̤¯ÚÈ §¿ÚÈÛ·), 20.32 I.C.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡

∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∞ıËÓÒÓ & £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ πÛ¯‡Ô˘Ó ·fi ª. ¢Â˘Ù¤Ú· 21/4/2008 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/2009-20/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30,

15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. Afi BO§O ÁÈ· £E™™A§ONIKH (̤ۈ AÁÈfiηÌÔ˘) 3 ÒÚ˜+15 ÏÂÙ¿: 07.15, 10.15, 14.00, 17.30. Afi £E™™A§ONIKH ÁÈ· BfiÏÔ (̤ۈ AÁÈfiηÌÔ˘) 3 ÒÚ˜+15 ÏÂÙ¿: 08.00, 11.15, 14.15, 18.00. * ŸÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-£ÂÛ/ӛ΢-μfiÏÔ˘ express. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 04.30 μfiÏÔ˜-£ÂÛ/Ó›ÎË ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 07.00 £ÂÛ/Ó›ÎË-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.15, 15.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 12.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 12.30, 15.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™ ∞fi 14-31/3/10 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶√™∂π¢ø¡ °ƒ∞ªª∂™ ¡.∂. ¢ƒ√ª√§√°π∞ ∂/°-À/° πƒπ¢∞ ¡.™. 348 ∞¶√ 21/12/09 ∂ø™ 21/12/2010 ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ “¶∞¡∞°π∞ £∞§∞™™π¡∏” ∞¶√ μ√§√ °π∞ ™¶√ƒ∞¢∂™ & §∏ª¡√ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 12.00: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√-§∏ª¡√ (¿ÊÈÍË ÛÙË §‹ÌÓÔ 19.20). ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 15.00: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-™∫π∞£√-μ√§√ ™∞μμ∞Δ√ 09.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-™∫π∞£√-μ√§√ ∫Àƒπ∞∫∏ 14.00: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-™∫π∞£√-μ√§√ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ - ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜,

¢ƒ√ª√§√°π∞ SPEED CAT 1 ∞¶√ μ√§√ °π∞ ™¶√ƒ∞¢∂™ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ΔƒπΔ∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ¶∂ª¶Δ∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ™∞μμ∞Δ√ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ∫Àƒπ∞∫∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CAT 5 ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ™∞μμ∞Δ√, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 16.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô HELLENIC SEAWAYS-SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ - ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33 Δ∏§. 24210 23400, 23415, 35846 ∂μ¢√ª∞¢π∞π∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ√À ∂/° ∂•¶ƒ∂™ ∂Àμ√π∞ 1: ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ¶∂ª¶Δ∏ ·fi: ¶Â˘Î› 06.00, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 06.30, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 06.55, μfiÏÔ˜ 08.00, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 08.55, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 09.20, ¶Â˘Î› 10.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.00, ¶Â˘Î› 12.00, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 12.30, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 12.55, μfiÏÔ˜ 14.00, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 14.55, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 15.20, ¶Â˘Î› 16.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 17.00-ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ¶Â˘Î›. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏ ·fi: ¶Â˘Î› 06.00, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 06.30, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 06.55, μfiÏÔ˜ 08.00, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 08.55, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 09.20, ¶Â˘Î› 10.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.00, ¶Â˘Î› 12.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 13.00, ¶Â˘Î› 14.00, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 14.30, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 14.55, μfiÏÔ˜ 16.00, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 16.55, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 17.20, ¶Â˘Î› 17.50, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 18.50ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ¶Â˘Î›. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ - ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, ÌÂٷ͇ π¿ÛÔÓÔ˜ & ·Ú·Ï›·˜), ΔËÏ. 24210 22501 - 25666 - 31059 - 31060

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. ..................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. ................................2421070931 - 2421071022 .....................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. ......................2421070931 - 2421075319 ....................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. .....................2421070950 - 2421075318 ...........................................................................-2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. ..........2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì. .......................... 2421070976 - 2421075528 ..........................................................................- 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜............ 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ. .................................. 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜........... 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ. ............................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. ............2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. .................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ .....................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ...................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ....................................2421075521 ¢/N™H ¶PO°. & AN.....................2421070946 - 2421075301 ...........................................................................-2421075514 TÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ...........................2421075309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚¿Ï., XˆÚÔÙ. Î·È ¶.E..........................2421047623 ¢È‡ı. T¯Ó. YËÚÂÛÈÒÓ ............2421070974 -24210 75256 ¢È‡ı. MÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È EÈÎÔÈÓ............................2421083767 ¢È‡ı˘ÓÛË KTEO .................................................2421095395 ¢È‡ı. BÈÔÌ. - EÓ¤ÚÁ. Î·È T¯ÓÔÏ.........................2421034080 ¢È‡ı. EÌ. Î·È TÔ˘Ú. ................2421070943 - 2421075336 ¢È‡ı. EÚÁ·Û›·˜ .........................2421070967 - 2421075369 ¢È‡ı. AÁÚÔÙ. AÓ¿Ù˘Í˘....................................2421075200 ¢È‡ı˘ÓÛË KÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜..................................... 2421045207 TÌ‹Ì· AÏÈ›·˜ .............................2421033230 - 2421022861 ¢ÈÔ›ÎËÛË AÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ .......................................2421070923 ¢È‡ı˘ÓÛË YÁ›·˜............................................... 2421020452 ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚfiÓÔÈ·˜ .......................................2421075233-4 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ. ..2421070964 - 2421075325 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. EÎ·›‰Â˘Û˘ ...........2421039077-2421039085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. EÎ·›‰Â˘Û˘ ..........................2421047387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. YËÚ........................2421070921- 2421075323 ¢È‡ı. OÈÎÔÓ. YËÚ..................... 2421070944 - 2421075363

TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H ..................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO ........................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY ........................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™..............................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY.......................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY...................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY ..................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY .........................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ ................................................................199 EKAB: ................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY..............................2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜ ................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜.................................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜ ...................................................................... 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ ...................................................2421353100 §ÈÌÂӷگ›Ô.........................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) ...................................................10400 EXPRESS SERVICE ..........................................................1154 HELLAS SERVICE ............................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ ..................................................................6944121288 X¿ÓÈ·....................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰·.........................................................6948475814 MËϛ˜.................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY ...........................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™....................... 2421080865 I¢IøTIKO KTEO...............2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ .................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ..........................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ...........................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ ....................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP.........................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. ........................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). ...........................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™.........................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™.............................................................2410 237811 ¶I§OTO™ ............................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ .24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I .......................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™................................... 24210 61000 A°PIA™ ...............................................................24280 92502 BE§E™TINOY ......................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN .................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 2421040179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. AÁÚÈ¿: ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 15 ∞ÁÚÈ¿ ÙËÏ. 24280-92443 BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 2427021748 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360. 3.K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. “∞ÏȇÔÓÙ·È” Î·È Û ̷ıËÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ. 2. ∂›Ó·È ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙˆÓ πÌ·Ï·˝ˆÓ - Δ· ·Ú¯Èο ·ıÏËÙÈ΋˜ Ì·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜. 3. ∞fi ÙÔ fiÓÔÌ· ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Ù˘ Δ·Ó˙·Ó›·˜ - ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Û ·Ú·ÏÈ·Îfi ¯ÒÚÔ (·ÈÙ.). 4. ÕÚıÚÔ - ∫Ú¿ÙÔ˜ Ì Á·Ï·ÓfiÏ¢ÎË ÛËÌ·›·. 5. ∂›Ó·È Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ Δ·˘Ú›‰·˜ - ∞Ú¯·›Ô ÂÈÊÒÓËÌ· ÓÈÎËÙÒÓ. 6. ∂˘Ú‡¯ˆÚÔ Ì·ÁÂÈÚÈÎfi Û·Ԙ (ÁÂÓ.). 7. £‡Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ˘‹ÚÍ·Ó Î·È Úfi‚·Ù· - Δ· ·Ú¯Èο ÂÓfi˜ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Ì·˜. 8. ¶ÚÔÛˆÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· - ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘. 9. ª·˜ ÈηÓÔÔÈ› Ï‹Úˆ˜ - ŒÓ· ·fi Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ª·ÛοÓÈ. 10. √ ™ËÎÔ˘¿Ó·˜, ÛÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ - ™ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË... ‰ÈÏ·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - ∂ÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È Û ÂÚ›ÊËÌÔ ›Ó·Î· ÙÔ˘ ΔÈÓÙÔÚ¤ÙÔ. 11. ¢‡Ô ·‰ÂÏÊÔ›, ÚˆÙÔfiÚÔÈ ÛÙËÓ ·ÂÚÔÏÔ˝· - ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÎÏ›ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÓÛÙ›ÎÙˆÓ ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘. 12. ∞Ó˘fiÏËÙÔ ÚfiÛˆÔ - ∞ÁÁÏÈÎfi Û‡ÌʈÓÔ. ∫∞£∂Δ∞ 1. ∞ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË. 2. ∞ıËÓ·˚Îfi˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ - ¶·ÏÈÓ‰ÚÔÌÈο Ì·˙› Ì ÙÔ “‰Òı” . 3. ¢ÈÂıÓ‹˜ ·ÎÙÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ fiÚÔ˜ - ¶·Ú·fiÙ·Ìfi˜ Ù˘ Â›Ó·È Ô °ÔÚÁÔfiÙ·ÌÔ˜ (ÁÂÓ.). 4. ∞ÈÙÈÔÏÔÁÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ - ¶·Ï·ÈfiÙÂÚÔ˜ ∞ÈÁ‡ÙÈÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ - ™˘Ó¯fiÌÂÓ· ÛÙÔ ·ÏÊ¿‚ËÙÔ. 5. μÂÏÁÈ΋ fiÏË - ΔÔ˘ “ÂÁÒ” ÙÒÛË (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - ΔÔ˘ ηٷ‰fiÙË Ë... ÚfiıÂÛË. 6. ∫ÂÚ΢ڷ›Ô˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔÛ˘Óı¤Ù˘. 7. √ÈÓÔÓÂ˘Ì·Ù҉˜ ÔÙfi (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù· ·Ú¯·›· ÚËÙ¿. 8. Ÿ,ÙÈ Î·È ÙÔ 7 ·’ οıÂÙ· (Ì ¿ÚıÚÔ) - °Ú˘ÏÏ›˙ÂÈ...·Ú¯·ÈÔÚÂÒ˜. 9. ∞Ú¯·›Ô ÎÙËÙÈÎfi - ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ∞ıËÓÒÓ.

ÌÂٷ͇ π¿ÛÔÓÔ˜ & ·Ú·Ï›·˜), ΔËÏ. 24210 22501 - 25666 - 31059 - 31060

10. ¶·ÏÈ¿ ÈÛ·ÓÈο ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· - ∂›ÚÚËÌ· Ù˘ ηı·ÚÂ‡Ô˘Û·˜ Ì ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ “ÂÎ ‚¿ıÚˆÓ” . 11. √‰Â‡ÂÈ Û ¤Ó· fiÏÔ - ∂ȉÈÎfi ÚÔÓfiÌÈÔ. 12. ∞ÔÙÂÏ› ÙÔ ·›ÙÈÔ Ù˘ „ÒÚ·˜ - ŒÛÔ‰· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. §À™∏ Δ√À ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. Δ∑√À§π∞-√¶∞¶ 2. ƒ√ª¶∞-ƒ√∫√∫√ 3. ∞§¶∂π™-Δ∞§∞™ 4. ª∞√¡-√¶∂ƒ∂Δ∞ 5. ∂£πª∞-¶π∞ 6. À§-À§∞™-√™§√ 7. ¡∞Àª∞Ãπ∂™-√π 8. ΔÀ¡π™∂§-∏ °∏ 9. ∞ƒπ™-∂¡π-¡π™ 10. ¡π-∏ ª∂Δ∞μ∞™∏ 11. ∞√ƒ-¡∂™-∞ƒΔ 12. ™Àƒª∞∞¢π∫√™. ∫∞£∂Δ∞: 1. Δƒ∞ª√À¡Δ∞¡∞™ 2. ∑√§∞-§∞Àƒπ√À 3. √ª¶√∂-À¡π-ƒƒ 4. À¶∂¡£Àªπ™∏ 5. §∞π-π§∞™-ª¡∞ 6. Ã∞ª√™-∂∂∂ 7. ∞ƒ-¶∞™π∂¡Δ™∞ 8. √Δ∂-∂§π∞ 9. √ ∫∞ƒ¶√™-μ∞π 10. ¶√§∂π™-∫ƒ∞¡∏ 11. ∞∫∞Δ∞§√°π™Δ√ 12. ¶√™∞-√π∏™∏

∫ƒπ√™: ∫¿ÓÙ ·Ú¤· Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ›‰È˜ ·Í›Â˜ Ì ÂÛ¿˜. ¶ÚÔˆı‹ÛÙ ٷ Û¯¤‰È¿ Û·˜ Û‹ÌÂÚ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 8-40-33-23-12-9. Δ∞Àƒ√™: ™¯Â‰È¿ÛÙ ÌÈ· ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ‚Ú·‰È¿ Ì ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜ Û‹ÌÂÚ·, ‰Â›ÍÙ ٷ ·ÈÛı‹Ì·Ù¿ Û·˜ Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÂÚ¿ÛÂÙ ηϿ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 74-30-22-12-3-8. ¢π¢Àª√π: ªËÓ ·ÔÚÚ›„ÂÙ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰Â Û·˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÈηÓÔÔÈËÙÈΤ˜ χÛÂȘ, ÌÂÏÂÙ‹Û٠٘ Ôχ ηϿ Î·È ÌÂÙ¿ ··ÓÙ‹ÛÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 47-1123-13-29-6. ∫∞ƒ∫π¡√™: §›ÁÔ ‰‡ÛÎÔÏ· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ, ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·Èٛ˜ Ô˘ ı· Û·˜ οÓÔ˘Ó Ó· ÎÏÂÈÛÙ›Ù ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 84-3022-12-3-5. §∂ø¡: ∏ ÂÈÔÏ·ÈfiÙËÙ· ı· ʤÚÂÈ Î¿ÔÈÔ˘˜ Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô, ÌËÓ Î¿ÓÂÙ Û·Û̈‰ÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 64-30-22-12-3-44. ¶∞ƒ£∂¡√™: À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ȤÛÂȘ Ô˘ ‰Â Û·˜ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ÎÈÓ‹ÛÙ fiˆ˜ ı¤ÏÂÙÂ, οÓÙ ϛÁÔ ˘ÔÌÔÓ‹ Î·È Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· fiÏ· ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 730-28-19-3-22.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™: ¶ÔÏÏ‹ ›ÂÛË ı· ˘¿ÚÍÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û·˜, ·ÏÏ¿ ÂÛ›˜ ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÙ ÙȘ ÛˆÛÙ¤˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ì›ÓÂÙ ‹ÚÂÌÔÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 4711-23-4-9-7. ™∫√ƒ¶π√™: ¢‡ÛÎÔÏË Ì¤Ú· Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹, fi,ÙÈ Î·È Ó· ı¤ÏÂÙ ӷ οÓÂÙ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÌfi‰È· Î·È Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 38-10-39-3-22-2. Δ√•√Δ∏™: ¢Â ÛËÌ·›ÓÂÈ ÂÂȉ‹ ‰Â Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Ì·˙› Û·˜ fiÙÈ ‰Â Û·˜ ·Á·Ô‡Ó, ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ÈÛ¯‡ÂÈ ·Ï¿ Ú›ÍÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ï›ÁÔ ÓÂÚfi ÛÙÔ ÎÚ·Û› Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 52-10-22-34-9-5. ∞π°√∫∂ƒø™: ™‹ÌÂÚ· fiÏÔ Û·˜ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ı· ÛÙÚ·Ê› ÛÂ Û˘ÁÁÂÓÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ Î·È ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ӷ ‰ÒÛÂÙ χÛÂȘ ÂΛ Ô˘ ÌÔÚ›ÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 73-10-22-34-5-8. À¢ƒ√Ã√√™: ™‹ÌÂÚ· Û·˜ ‰›ÓÔÓÙ·È ÔÈ Â˘Î·Èڛ˜ Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Û·ÙÂ Â‰Ò Î·È Ôχ ηÈÚfi, ·ÍÈÔÔÈ‹Û٠٘ ÛˆÛÙ¿ Î·È ¯ˆÚ›˜ ˘ÂÚ‚ÔϤ˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 3629-18-3-22-1. πãÀ∂™:¡· ›ÛÙ ȉȷ›ÙÂÚ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› Û‹ÌÂÚ· Ì ÙȘ Ӥ˜ ÁÓˆÚÈ̛˜ Ô˘ ı· οÓÂÙÂ, ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·˘Ùfi Ô˘ ı· ÁÓˆÚ›ÛÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 538-16-23-28-30.


TËÏÂfiÚ·ÛË 47

¶∂ª¶Δ∏ 25 MAPTIOY 2010

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

ª·ÓÙÒ ª·˘ÚÔÁ¤ÓÔ˘˜ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.00 10.00 10.25 10.50 11.25 12.30 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 20.45 24.00 02.30

∂ÂÙÂÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· “¢·ÛηÏÔÁÈ¿ÓÓ˘” ¢ÔÍÔÏÔÁ›· ¶·ÙÚȈÙÈο ËÚˆÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ∫·Ù¿ıÂÛË ÛÙÂÊ¿ÓÔ˘ ¶·Ú¤Ï·ÛË ∂ÂÙÂÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ΔÔ ‘21 Î·È ÔÈ Í¤ÓÔÈ ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ - ∞ıÏËÙÈο - ∫·ÈÚfi˜ √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ (∂) ΔÔ ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ∞›ı·ÓË ∫ÈÌ Ã¿Ó· ªÔÓÙ¿Ó· √È ª¿ÁÔÈ ÙÔ˘ °Ô˘¤È‚ÂÚÏÈ ∞Ù›ı·Û· ÓÈ¿Ù· ⁄ÌÓÔ˜ ÂȘ ÙËÓ ∂Ï¢ıÂÚ›· °Ú¿ÌÌ·Ù· ÛÙÔ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, “ø‰·›” “∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜” ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ¶·ÙÈÓ¿˙ “ª¿ÈÚÔÓ, Ì·Ï¿ÓÙ· ÁÈ· ¤Ó· ‰·›ÌÔÓ·” ŒÁÎÏËÌ· Î·È ¤Ú¢ӷ (∂)

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

05.00 06.00 07.00 08.00 10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 16.00 18.00 19.00 20.45 21.00 22.00 23.00 24.00 01.45

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

¶ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÛÙÈÁÌ‹-1821 √ ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ‘21 √ ¡ÙÂÏ·ÎÚÔ˘¿ Î·È Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË Δ·Ï¿ÓÙˆÓ, Ù˘Ì¿ÓˆÓ Î·È ¯ÔÚÒÓ ÂÁÎÒÌÈÔÓ ¶ÔÚÙÚ¤Ù·-∞ÊÈÂÚÒÌ·Ù· ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ ™ÔψÌfi˜ ∫·Óٿٷ ∂Ï¢ıÂÚ›·˜: ƒ‹Á·˜, ™ÔψÌfi˜, ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ Œ¯ÂÈ ÁÔ‡ÛÙÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ “∞ÌÊÈ‚Ôϛ˜” ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ “™Â ÂÈΛӉ˘ÓË ÙÚԯȿ” ∂ȉ‹ÛÂȘ Δ· ÂÙ¿ ı·Ó¿ÛÈÌ· ·Ì·ÚÙ‹Ì·Ù· ∞ÏËÛÙ›· * ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

06.00 07.00 10.00 13.10 14.00 14.50 16.00 17.19 17.20 18.10 19.00 20.00 21.00 22.00 23.10 24.00 01.15 01.30 03.30 04.30 05.00

∞¤ÚÈÓ˜ ÛȈ¤˜ ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ŸÌÔÚÊÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ Úˆ› ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÔ˘ÎÈ¿ Î·È Û˘¯ÒÚÈÔ ∞·Ú¿‰ÂÎÙÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂Ú·ÛÙ‹˜ ‰˘ÙÈÎÒÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ §¿Î˘ Ô ÁÏ˘ÎÔ‡Ï˘ ª›Ï· ÌÔ