Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË

www.e-thessalia.gr

∂Δ√™ 113√¡ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 07.03 - ¢. 18.14 ™∂§∏¡∏ Δ∂§. Δ∂Δ.

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.355 Δ·Ú·Û›Ô˘ ∫ˆÓ/fiψ˜, ƒËÁ›ÓÔ˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 40 ™∂§π¢∂™

800-11-35000

ª·›ÓÂÙ·È Ô ÂÌʇÏÈÔ˜ ÛÙË §È‚‡Ë ™∏ª∂ƒ∞ ª∞∑π ª∂ Δ∏

∂¤Ì‚·ÛË Ù˘ ¢‡Û˘ ÁÈ· ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ™Â ÂͤÏÈÍË Ë Âȯ›ÚËÛË Â·Ó··ÙÚÈÛÌÔ‡ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ

∑ËÌȤ˜ 30.000 ú ·fi ˘ÚηÁÈ¿ Û ηٿÛÙËÌ· ∂∫Δ∂Δ∞ª∂¡∂™ Â›Ó·È ÔÈ ˙ËÌȤ˜ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ˘ÚηÁÈ¿ Û ηٿÛÙËÌ· Ó·˘ÙÈÏÈ·ÎÒÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¶·Ï·ÈÒÓ, ÛÙÔ μfiÏÔ. ∞fi Ù· ÚÒÙ· ÛÙÔȯ›· ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ˆ˜ Ë ˙ËÌÈ¿ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 30.000 ¢ÚÒ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ. ■ ÛÂÏ. 13

ÓÂͤÏÂÁÎÙË ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙË §È‚‡Ë, fiÔ˘ Ì·›ÓÂÙ·È Ô ÂÌʇÏÈÔ˜ Î·È Ì·ÎÚ·›ÓÂÈ Û˘Ó¯Ҙ Ô Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ... À„ËÏfi‚·ıÌÔ˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙË °·ÏÏ›· ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÔÈ ÓÂÎÚÔ› ÌÔÚ› Ó· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ¤ˆ˜ Î·È 2.000, ÂÓÒ ÙÔ ·Ú·‚ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Al Arabiya ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 10.000 ÓÂÎÚÔ‡˜. M¿¯Ë ÁÈ· Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ ΔÚ›ÔÏË Î·È fiÏÂȘ ÛÙ· ‰˘ÙÈο Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‰›ÓÂÈ Ô ªÔ˘·Ì¿Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÙÔÓ ÂÁηٷÏ›Ô˘Ó, ÔÈ ‰È·‰Ëψ٤˜ ·Ó·ÎËÚ‡ÛÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË fiÏÂˆÓ ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο, Ì ÙËÓ ·Ú¯‹ Ó· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÛÙË μÂÁÁ¿˙Ë Î·È Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ·ÂÈÏ› Ì ΢ÚÒÛÂȘ Î·È ÚÔÛ·ı› Ó· ‚ÚÂÈ ÙÚfiÔ˘˜ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙË ÛÊ·Á‹ Ô˘ Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÛÙË §È‚‡Ë ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈηıÂÛÙˆÙÈÎÒÓ ‰È·‰ËψÙÒÓ. ∞ÓÒÙÂÚÔ˜ E˘Úˆ·›Ô˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ ˘fi ηıÂÛÙÒ˜ ·ÓˆÓ˘Ì›·˜ fiÙÈ Ë ∂∂ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÈ ÌÈ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË ÁÈ· ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÛÙË §È‚‡Ë, ÒÛÙ ӷ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ù˘. “∂›Ó·È Ì›· Èı·ÓfiÙËÙ· ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜. ™Â ÂͤÏÈÍË Âȯ›ÚËÛË Â·Ó··ÙÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙË §È‚‡Ë, Ì ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ó· ÌÂÙ·‚·›ÓÂÈ ÛÙË ¯ÒÚ· ÁÈ· ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. ■ ÛÂÏ. 10

ÀÂگ›ÏÈÛ ¯Â›Ì·ÚÚÔ˜ - ∫·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ·ÁÚÔÙÈÎÔ› ‰ÚfiÌÔÈ - ∑ËÌȤ˜ Û ˘Ô‰Ô̤˜

«ÕÓÔÈÍ·Ó ÔÈ Ô˘Ú·ÓÔ›» Û ∑·ÁÔÚ¿ Î·È ªÔ‡ÚÂÛÈ

■ ÛÂÏ. 18

ªÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ÙÚÂȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Î·È ÙȘ ÔÚ›˜

πÛ¯˘Úfi ·ÂÚÁÈ·Îfi Ì‹Ó˘Ì· ·fi ÙÔ μfiÏÔ

ŒÓ·˜ ‚ÔÏÈÒÙ˘ Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ ÙÔÓ ∫·ÓÙ¿ÊÈ ı˘Ì¿Ù·È... ■ ÛÂÏ. 16 À¶∂∫∞: §‡ÛË ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ ■ ÛÂÏ. 14

™ÙÔ μfiÏÔ Û‹ÌÂÚ· Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ºÈÏ. ™·¯ÈÓ›‰Ë˜

ΔÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, «‚·ÛÈÏÈ¿˜» ∫·ÚÓ¿‚·ÏÔ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ... ■ ÛÂÏ. 26

™Δ√ μfiÏÔ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. º›ÏÈÔ˜ ™·¯ÈÓ›‰Ë˜ ÁÈ· Ó· ·Ú·ÛÙ› Î·È Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Û ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ¡.∂. ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙȘ 7.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ■ ÛÂÏ. 15

™ÙË ªÂÚÛ›ÓË Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ÔÈ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ› ■ ÛÂÏ. 23

™Ô‚¿˜ ¤ÂÛ ÛÙÔ 8Ô §‡ÎÂÈÔ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ■ ÛÂÏ. 17

π™ÃÀƒ√ ·ÂÚÁÈ·Îfi Ì‹Ó˘Ì· ̤۷ ·fi ÔÁÎÒ‰ÂȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Î·È ÔÚ›˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ¿ÓÂÚÁÔÈ, Ó¤ÔÈ Î·È Ó¤Â˜, Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ȉȈÙÈÎÔ› Î·È ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ, Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ 24ˆÚË ·ÓÂÚÁ·ÙÈ΋ ·ÂÚÁ›·. ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÔÏÈÙÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ÎÈÓ‹Ì·Ù· Ì·˙› Ì ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ôϛ٘, ¤‰ˆÛ·Ó ‰˘Ó·ÌÈÎfi “·ÚÒÓ” ÛÙȘ ÙÚÂȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Î·È ÙȘ ÈÛ¿ÚÈı̘ ÔÚ›˜, ·Ó‚¿˙ÔÓÙ·˜ „ËÏ¿ ÙÔÓ ‹¯Ë

¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ μfiÏÔ˘-Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜

™ÎÏËÚ‹ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÁÈ· ÙÔ ™˘Ì·Ú·ÛÙ¿ÙË ÙÔ˘ ¢ËÌfiÙË ™‹ÌÂÚ· ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ■ ÛÂÏ. 11, 29

ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÌÂÁ¿ÏË ·ÂÚÁ›· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ªÂ ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ÔÈ ·ÂÚÁȷΤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ, ÍÂÂÚÓÒÓÙ·˜ Û fiÁÎÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. ∏ ʈÙÔÁÚ·Ê›· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Â›Ó·È ·fi ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ÔÚ›· ∂∫μ-∞¢∂¢À Î·È Ë ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ‰ÂÍÈ¿ ·fi ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ¶∞ª∂. ªÈ· ÙÚ›ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. ■ ÛÂÏ. 15

∞ÈÛˆÓ›·: ªÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ■ ÛÂÏ. 11 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. √ ∞¯. ª¤Ô˜ ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ·Ô¯ÒÚËÛË ■ ÛÂÏ. 19


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

ΔÔ˘ μ∞°°∂§∏ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏

karamanis@e-thessalia.gr

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

§ÂˆÓ›‰·˜ ƒ›Ó˘, ˘‡ı˘ÓÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜

A¶√æ∂π™

«∂›Ì·ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ Î·ÎÔηÈÚ›· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·»

¶fiÏÂÌÔ˜ ıÚËÛÎÂÈÒÓ TÔ˘ ¶∞¡Δ∂§∏ ª¶√À∫∞§∞

ªÈ· ¯·Ú¿ ÛÊ·˙fiÌ·ÛÙ ÂÌ›˜, ÌÂÙ·ÊÔÚÈο Î·È Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο, ÁÈ· ÌÈ· ʷӤϷ ÎfiÎÎÈÓË, Ú¿ÛÈÓË, ΛÙÚÈÓË, ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚË, ·ÛÚfiÌ·˘ÚË, ΢·Ó¤Ú˘ıÚË. ªÈ· ¯·Ú¿ ÛÊ·˙fiÌ·ÛÙÂ Â‰Ò ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ÙÔÓ ¶∞√, ÛÙË ™ÂÚ‚›· ÁÈ· ÙÔÓ ∂Ú˘ıÚfi ∞ÛÙ¤Ú· Î·È ÙËÓ ¶·ÚÙÈ˙¿Ó, ÛÙË ™ÎˆÙ›· ÁÈ· ÙË ƒ¤ÈÓÙ˙ÂÚ˜ Î·È ÙË ™¤ÏÙÈÎ, ÛÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ ÁÈ· ÙË ƒ›‚ÂÚ ¶Ï¤ÈÙ Î·È ÙËÓ ªfiη Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ˜, ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ fiÏÔ. ∫·È ÌÈ· ¯·Ú¿, ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¯·Ú¿ Á‡ÂÙ·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ Ì·˜, fiˆ˜ οı ΢‚¤ÚÓËÛË ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ fiÏÔ, fiÙ·Ó ÂÌ›˜ ÛÊ·˙fiÌ·ÛÙÂ, fiÙ·Ó Íԉ‡ԢÌ ÙȘ ϤÍÂȘ, Ù· Û˘Óı‹Ì·Ù·, ÙÔÓ ı˘Ìfi, Ù· fiÓÂÈÚ¿ Ì·˜ ÁÈ· ÌÈ· ʷӤϷ, Ô˘ fiÛÔ ÈÔ ÁÂÌ¿ÙË Ê·›ÓÂÙ·È ÙfiÛÔ ÈÔ ·‰ÂÈ·Ó‹ ›ӷÈ. ∫¿ÔÈÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ (Ô·‰Ô› ‰ËÏ·‰‹, ÙÔ “ʛϷıÏÔ˜” Â›Ó·È ¤Ó·˜ ¢ÊËÌÈÛÌfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ó· ÌÂÈ Û ηӤӷ Á‹‰Ô) ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ì ٷ ·ÁÓfiÙÂÚ· ·ÈÛı‹Ì·Ù·, Ì ÂΛÓË ÙËÓ ·È‰È΋ ·ıˆfiÙËÙ· Ô˘ ÙÔ˘˜ Ô‰‹ÁËÛ οÔÙ ÛÙËÓ Ï‹ÚË Ù·‡ÙÈÛË Ì ÌÈ· ÔÌ¿‰·. °‡Úˆ ÙÔ˘˜ fï˜, Á‡Úˆ Ì·˜, ÛÙ‹ÓÂÙ·È ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÌÔÚÔ·Ó‹Á˘ÚË ¿ÊıÔÓÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÛÎÏËÚ‹˜ ÂÍÔ˘Û›·˜. ∞Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ÛÙË̤Ó˜ ·ÏÒ˜ Û·Ó ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ı· ›¯·Ó fiÚÈ· ÛÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, ı· ÓÔÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, ı· ÎÈÓ‰‡Ó¢·Ó ·ÎfiÌ· Î·È Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ·Ó ‰ÂÓ ÂÚ·ÙÔ‡Û·Ó. ∞ÏÏ¿ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡ÓÙ·È Û·Ó ıÚËÛΛ˜, fiˆ˜ ÙÔ ·ÎÔ‡ÌÂ Î·È ÛÙ· Û˘Óı‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ ÙÔ˘˜, ÙˆÓ Ê·Ó·ÙÈÎÒÓ (“¶∞√ıÚËÛΛ·” , “£Ú‡Ï £Â¤ ÌÔ˘” Î. Ô. Î.). º·Ó·ÙÈÎÔ›, ıÂfiÏËÙÔÈ ‰ËÏ·‰‹, Ì·˜ ÏËÚÔÊÔÚÔ‡Ó Ù· ÏÂÍÈο, ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÈÂÚ›˜ Ù˘ ÿÛȉ·˜ Î·È Ù˘ ∫˘‚¤Ï˘, Ô˘ ̤۷ ÛÙÔ ÈÂÚfi, ÙÔ fanum, ¤ÂÊÙ·Ó Û ¤ÎÛÙ·ÛË Î·È ÛÙÔ ·Ú·Ï‹ÚËÌ¿ ÙÔ˘˜ Ï‹ÁˆÓ·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ˘˜ ÙÔ ÛÒÌ·, ÂÚ›Ô˘ Û·Ó ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔÌ·ÛÙÈÁˆÓfiÌÂÓÔ˘˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ ÙÔ˘ ªÂÛ·›ˆÓ·. πÂÚ›˜ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È Û‹ÌÂÚ·. ªÂ ¿ÏÏÔ fiÓÔÌ·. ∂›Ó·È ÔÈ Úfi‰ÚÔÈ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ (ÔÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎÔ› ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ “ȉ¤·˜” ), ÔÈ ÌÂÁ·ÏÔ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ÔÈ ÂΉfiÙ˜ ·ıÏËÙÈÎÒÓ Ê‡ÏÏˆÓ Ô˘ ̘ ÛÙËÓ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋ ÚÔ·Á·Ó‰ÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ̤ıË ÂÍ·ÓÙÏÔ‡Ó ÙÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ Î·È ÙËÓ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ¯˘‰·ÈfiÙËÙ·˜, ÔÈ ·ÁÚÈÂ̤ÓÔÈ ÌÏÔÁΛÛÙ˜, ÔÈ ÏÔ¯·ÁÔ› Ù˘ ÌÈ·˜ ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ “ı‡Ú·˜” . ∂¯Ô˘Ì ‰ËÏ·‰‹ ·Ú¯ÈÂÚ›˜, ÌËÙÚÔÔϛ٘, ÈÂÚÔ΋ڢΘ Î·È ·ÏÔ‡˜ ‰È·ÎfiÓÔ˘˜. ∫È ¤¯Ô˘Ì ‚¤‚·È· Î·È ÙÔ ϋڈ̷ ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, ·ÓÙÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, ‰ÂÓ ÏËÁÒÓÔ˘Ó È· ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÛÒÌ·, ·ÏÏ¿ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ. ∏ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÔÌ¿‰ˆÓ Â›Ó·È Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ıÚËÛÎÂÈÒÓ, ıÂÛÌÔıÂÙË̤ÓË ˘fi ÙË ÌÔÚÊ‹ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ªfiÓÔ Ô˘ Â‰Ò ‰ÂÓ ¯ˆÚÔ‡Ó ‰È·ıÚËÛÎÂÈ·ÎÔ› ‰È¿ÏÔÁÔÈ. ÿÛˆ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ Î·Ù·ÓÔÔ‡Ó ·˘Ùfi fiÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Î¿ˆ˜ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÙÔ Ì¤ÙÚÔ, Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈÔ‡Ó fï˜ fiÙÈ ¤ÊÙÔ˘Ó Û η‚Á¿ ·ÎfiÌ· Î·È Ì ÙÔÓ ÎÔÏÏËÙfi ÙÔ˘˜ ÁÈ· ¤Ó· ÔÊÛ¿ÈÓÙ ‹ ¤Ó· ¤Ó·ÏÙÈ, ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· οÙÈ Ô˘ ÁÚ‹ÁÔÚ· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ Î·È ·fi ÙÔ Ù›ÔÙ·. √ÚΛ˙ÔÓÙ·È ÙfiÙ fiÙÈ ı· ¿ÚÔ˘Ó ÙȘ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ˆÛÙfiÛÔ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Í·Ó··ıÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È Í·Ó··ÚÚˆÛÙ·›ÓÔ˘Ó. °È·Ù› Ë Ì¿Ï· Â›Ó·È ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹. ∫·È ÙËÓ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓË ÏÔÁÈ΋ ‰ÂÓ ÙËÓ ·Ó¤¯ÂÙ·È. ∞fi ÙËÓ “∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏”

@ ÛÙÔ Internet

w ww.e-thessalia.gr

˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ Û‹Ì·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ¤ÓÙÔÓˆÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ¤ÏËÍ·Ó ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ Û¯Â‰fiÓ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Ù¤ıËΠÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, Ì ÙËÓ ¶ÔÏÈÙÈ΋ ¶ÚÔÛÙ·Û›· Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ ·Ó¤ÙÔÈÌË ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Âȉ›ӈÛË ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. “£ˆÚ·ÎÈṲ̂ÓÔ˜ Ô ¡ÔÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ηÎÔηÈÚ›·˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ÂÓÙÂÙ·Ï̤ÓÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î. §ÂˆÓ›‰·˜ ƒ›Ó˘.

O ∫∞πƒ√™

∞ÁÚȇÂÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚÔÁÓÒÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÙˆÚÔÏfiÁˆÓ, ·fi ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ô Î·ÈÚfi˜ Î·È Ë ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Â›Ó·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ. “∂›Ó·È ıˆÚ·ÎÈṲ̂ÓÔ˜ Ô ¡ÔÌfi˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ηÎÔηÈÚ›·˜” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. §. ƒ›Ó˘ “Î·È ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ Ì·˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ›̷ÛÙ ·Ó¤ÙÔÈÌÔÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ÚÔ·„Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û Ï‹ÚË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·Ô¯ÈÔÓÈÛÌÔ‡ Û fiÛ· ÛËÌ›· Î·È ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ·Ú¤Ì‚Ô˘ÌÂ, Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÙÔÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚÔÁÓÒÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÙˆÚÔÏfiÁˆÓ, ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, ·Ú¯‹˜ ÁÂÓÔ̤Ó˘ ·fi ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ì ڷÁ‰·›· Âȉ›ӈÛË ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡, ·ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· Â›Ó·È ÔÈ ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ Î·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ¯·ÌËÏfi ˘„fiÌÂÙÚÔ. ∏ ‰È΋ Ì·˜ ÂÓË̤ڈÛË ˆ˜ ΔÌ‹Ì· Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓ· ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, ˆÛÙfiÛÔ ¤¯Ô˘Ì ‹‰Ë Ï¿‚ÂÈ fiÏ· Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ̤ÙÚ·, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙ ›̷ÛÙ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ, Î·È Û ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ƒ›Ó˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ, ÔÈ Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ ¤ÙÔÈ̘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË

[∂§§∞¢∞]

°È· Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ Ô Î·ÈÚfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ì ÓÂÊÒÛÂȘ, ‚ÚÔ¯¤˜, ηٷÈÁ›‰Â˜ ÛÙ· ‰˘ÙÈο, ÎÂÓÙÚÈο Î·È ÓfiÙÈ· Î·È Ì ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ Û fiÏ· Ù· ÔÚÂÈÓ¿, ·ÏÏ¿ Î·È Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ¯·ÌËÏfi ˘„fiÌÂÙÚÔ, Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ Î·È Èı·ÓÒ˜ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ¯ÒÚ·˜. Δ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο ËÂÈÚˆÙÈο, ÙȘ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ÙËÓ ∫Ú‹ÙË Î·È Ù· ¢ˆ‰ÂοÓËÛ· ı· Â›Ó·È Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ ÈÛ¯˘Ú¿, ‚·ıÌÈ·›· fï˜ ı· ÂÍ·ÛıÂÓ‹ÛÔ˘Ó. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·fi ‚fiÚÂȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ 5 Ì 7 ÌÔÊfiÚ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ÙÔÈο 8 ÌÔÊfiÚ Î·È Èı·ÓfiÓ ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ∞ÈÁ·›Ô ÚfiÛηÈÚ· 9. ™Ù· ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› 4 Ì 5 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÙÒÛË.

Ù˘¯fiÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ·fi ÙËÓ Î·ÎÔηÈÚ›·. “μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÂ Û˘Ó¯‹ Â·Ê‹ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙȘ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∞fi ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯Ô˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙȘ ‰ÈΤ˜ Â·Ê¤˜ Î·È ÂÈÛΤ„ÂȘ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÎÂÓ¿ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜. √È ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ Î·È ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂Ó˜ ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Î·È ··ÈÙ›ٷÈ. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ú¤ÂÈ ‚‚·›ˆ˜ Ó· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ Ë ÈÂÚ·Ú¯È΋ Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ›‰È· fiˆ˜ Ì ÙËÓ ÚÒËÓ ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. √È ¢‹ÌÔÈ ÂÓÂÚÁÔ‡Ó ·˘ÙfiÓÔÌ· ϤÔÓ, ˆÛÙfiÛÔ ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ Ì·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ‚ÔËı¿Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ ̷˙› ÙÔ˘˜” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô ÂÓÙÂÙ·Ï̤ÓÔ˜ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜. ¶ÚÔÛˆÈÎfi Î·È Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Ï‹ÚË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·. “∞fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ ·Ó¿Ï˄˘ ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Ì·˜ ı¤Û·Ì Û Ï‹ÚË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÙfiÛÔ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi, fiÛÔ Î·È Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù·. ∂›Ì·ÛÙÂ, Û˘ÓÂÒ˜, Û Ï‹ÚË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘. ∞ӷ̤ÓÔ˘Ì ηÎÔηÈÚ›· Î·È Î˘Ú›·Ú¯Ô ̤ÏËÌ¿ Ì·˜ Â›Ó·È ÛÙÔ Ôχ Èı·Ófi, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÚÔÁÓÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ÌÂÙˆÚÔÏfiÁˆÓ ¿ÓÙ·, ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ¯ÈÔÓfiÙˆÛ˘ Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ·ÓÔȯÙÔ›” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. §. ƒ›Ó˘.

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞]

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È ¯ÈfiÓÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ›-‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ÈÛ¯˘ÚÔ›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -2...7ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 4...7ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È ¯ÈfiÓÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ›-‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ÈÛ¯˘ÚÔ›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -4...6ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 2...6ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È ¯ÈfiÓÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿, ηıÒ˜ Î·È Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ›-‚ÔÚÂÈ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -5...5ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 2...5ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È ¯ÈfiÓÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿, ηıÒ˜ Î·È Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ›-‚ÔÚÂÈ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -5...5ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 1...5ÔC.

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ ñ TËÏ. 8 0 0 - 1 1 - 3 5 0 0 0


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

™ÙÔ μfiÏÔ ÙËÓ ¶¤ÌÙË Ë ¡ÙfiÚ· ¶ÂÚÈԉ›· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ٷ ÂÁη›ÓÈ· ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ Ù˘ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜” ÛÙÔ μfiÏÔ, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¶¤ÌÙË Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î. ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚԂϤÂÈ ÛÙȘ 10.30 .Ì. Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î·È Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙË ¢‹Ì·Ú¯Ô, ÛÙȘ 11.15 .Ì. Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ Î·È ÛÙȘ 12 ı· Á›ÓÔ˘Ó Ù· ÂÁη›ÓÈ· ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ (∂ÚÌÔ‡-∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘, ·’ fiÚÔÊÔ˜). ™ÙË Ì›· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ë Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ı· ÂÈÛÎÂÊı› ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜, ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Î·È ÛÙȘ 2.30 Ì.Ì. ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ÚÈÓ ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË §·Ì›· ÁÈ· ÔÌÈÏ›·.

∂˘ı‡Ó˜

π‰È·›ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË ÛÙȘ ·ÂÚÁȷΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ·Ó¤Î·ıÂÓ Ù· ∫Δ∂§. ΔÔ ∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ μfiÏÔ˘ ∞∂ ‰ÂÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ·Ó Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›·, Ô‡Ù ·Ó Û˘Ì·Ú›ÛٷٷÈ. ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Âͤ‰ˆÛ ÌfiÓÔ Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ∞ÛÙÈÎÒÓ §ÂˆÊÔÚ›ˆÓ ÁÓˆÛÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜, ¯ˆÚ›˜ Ê˘ÛÈο Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ·ÈÙ‹Ì·Ù· ‹ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ. ∞ÏÒ˜, ÂÂȉ‹ Ù· ψÊÔÚ›· ı· ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·Ó ·fi ÙȘ ÔÚ›˜ Ó· ÂÎÙÂϤÛÔ˘Ó ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·, ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÔÏÈÁfiˆÚË ·ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ù· ψÊÔÚ›· ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛ·Ó Î·ÓÔÓÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÙÔ˘˜. √‡Ù ÛÙ¿ÛË, Ô‡Ù ·ÂÚÁ›·. Δ›ÔÙ·. ªfiÓÔ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢™ ÙÔ˘˜ Î. ¢ËÌ. ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›Ó˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ∂∫μ. ø˜ ·ÂÚÁfi˜; ø˜ ‰È·‰Ëψً˜; ™Ù· ·ÓÙÈÊ·ÙÈο Ù˘ ›‰È·˜ ÔÚ›·˜ Î·È Ù· Û˘Óı‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·Ó ·fi ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÙÌ‹Ì·Ù¿ Ù˘, ΢ڛˆ˜ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ηٿ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¡¢ Ì ÛÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ó· ËÁÔ‡ÓÙ·È Ù˘ ÔÚ›·˜ Î·È Ó· ÛÊ˘Ú›˙Ô˘Ó ·‰È¿ÊÔÚ·... ∞.º.

∞.º.

¶ÏËÌ̇ÚÈÛ·Ó ¯ı˜ ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÈÛ¯˘Ú‹˜ ηٷÈÁ›‰·˜ Ô˘ ͤÛ·Û ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹. ª›· ·fi ÙȘ ·Èٛ˜ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ‹Ù·Ó ÔÈ ÊÂÚÙ¤˜ ‡Ï˜ Î·È Ù· ʇÏÏ· ÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ Ô˘ Î¿Ï˘Ù·Ó Ù· ·˘Ï¿ÎÈ· ÛÙ· ÔÔ›· ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÂÙ·È ÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜. ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ› ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÂÁη›Úˆ˜ ›¯Â ÂÓËÌÂÚˆı› Û¯ÂÙÈο Ë ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÚÈÓ Ì›· ÂÚ›Ô˘ ‚‰ÔÌ¿‰· Û˘ÓÂÚÁ›· Ù˘ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi, ·ÏÏ¿ fi¯È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·˘Ï·ÎÈÒÓ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÂΉËψıÔ‡Ó ÏËÌÌ˘ÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, Â˘Ù˘¯Ò˜ ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ fiÛ· ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ› Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ¤ÁÈÓ ÌÈÛ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ηıÒ˜ ¢‹ÌÔ˜ Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ‰ÂÓ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó fiˆ˜ ¤ÚÂÂ Î·È ÔÈ Â˘ı‡Ó˜ ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó Î·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ô.

ÃÂÈÚÈÛÌÔ› ™ÙËÓ ·ÓfiÚ˘ÍË Ó¤·˜ ˘‰Ú¢ÙÈ΋˜ ÁÂÒÙÚËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ ÚÔ¯ˆÚ› Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ·Ó›¯Ó¢ÛË ¯ÚˆÌ›Ô˘ Û ÔÛfiÙËÙ· ¿Óˆ ÙÔ˘ ÂÈÙÚÂÔ̤ÓÔ˘ ÔÚ›Ô˘. øÛÙfiÛÔ, Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î. ¡›Î. ∞ÓÙˆÓ¿Î˘ ÂÈÚÚ›ÙÂÈ Â˘ı‡Ó˜ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂϤÙ˜, ÈÛÙÒÛÂȘ Î·È Ù¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. √È ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ·Ó¿ÁÎ·Û·Ó ÙË ‰‹Ì·Ú¯Ô ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ì¤Û· Û ̛· ‚‰ÔÌ¿‰· Ó· ÂÎÔÓËıÔ‡Ó ÌÂϤÙ˜. μ‚·›ˆ˜, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙÔ ÓÂÚfi ÙÔ˘ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ™ËÌ·Û›·, fï˜, ¤¯ÂÈ fiÙÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÂÓË̤ڈÛ ·˘ıËÌÂÚfiÓ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÁÈ· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ ·Ó·Ï‡ÛˆÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ¿ÓˆıÂÓ ÂÓÙÔÏ‹ Î·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ Ó· ÌËÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜. √È ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Â›Ó·È ·Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ ·ÈÛıËÙ¤˜.

¢ÂÛ̇ÛÂȘ ¢ÂÎÙÔ› ·fi ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î. °È¿Ó. ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ı· Á›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. ™ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ·ÚÌÔ‰›Ô˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‹‰Ë ÙÔ ‰ÈÂΉÈÎËÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ¶ËÏÈÔÚÂÈÙÒÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Î·È Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔ› ÙÔ˘˜ ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ‰ÂÛ̇ÛÂȘ. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È ÙÈ Â›‰Ô˘˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó, ηıÒ˜ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ı· ¯ÂÈÚÈÛÙ› ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ›ÂÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·È ı· ¤¯ÂÈ Û·ÊÒ˜ ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·. μ.∫.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

∞ÂÚÁ›· ‹ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË;

ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ ¶∞¡Δ∂§∞∫∏

ΔÈ ¿ÏÏÔ Ó’ ·ÎÔ‡ÛÔ˘ÌÂ; ΔÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ··ÓÙÔ‡Û Û ÔÌ¿‰· ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘ Ô˘ ÙÔÓ ·Ô‰ÔΛ̷˙·Ó Û ·›ıÔ˘Û· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘: “∞ÎÔ‡ÛÙ ÌÂ Î·È ÌÂÙ¿ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÛÙ” . ¶·Ú’ fiÙÈ Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ¤‰ÂÈÍ ÌÈ· ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË „˘¯Ú·ÈÌ›· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ‰È·‰Ëψ٤˜, Ë ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·Ù˘¯‹˜. ∑‹ÙËÛ ӷ ÙÔÓ ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó. ¶·Ú·‚ϤÂÈ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ˆ˜ Î·È ÔÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ ‰È·‰Ëψ٤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÙÔÓ ·ÎÔ‡ÂÈ Â‰Ò Î·È ÂÚ›Ô˘ ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ. ∫·È ‰ÂÓ ÙÔÓ ·ÎÔ‡ÂÈ ÌfiÓÔ. ∂ÈÛÚ¿ÙÙÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ Î·È ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘. ∫·È Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¿ÏÏÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ˘ÔÌÔÓ‹ ÁÈ· Ó’ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·. ¢ÂÓ ‚ϤÂÈ Â·ÚΛ˜ ÏfiÁÔ˘˜. ∞ÏÏ¿ ·Ó ÂȯÂÈÚÔ‡Û·Ì ӷ ÙÔ ·ÓÙÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ·. ∫·È ˘Ôı¤Ù·Ì ˆ˜ ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘ οıÔÓÙ·Ó ˘ÔÌÔÓÂÙÈο Ó’ ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ·˘Ùfi Ô˘ ›¯Â Ó· ÙÔ˘˜ ÂÈ Ô ŒÏÏËÓ·˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ΔÈ ¿Ú·Á ı· ÙÔ˘˜ ¤ÏÂÁÂ, Ô˘ ı’ ¿ÏÏ·˙ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘; £’ ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó ÛÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜; ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó›˜, fiÏÔÈ ÙȘ ‚ϤÔ˘Ó. £· ÙÔ˘˜ ¤ÏÂÁ ÁÈ· ·Ó·Áη›Â˜ ı˘Û›Â˜ Î·È ‚¿ÚË; ªÂ Ù· ›‰È· ˘Ô˙‡ÁÈ· Ó· Ù· ÛËÎÒÓÔ˘Ó; £· ÙÔ˘˜ ¤ÏÂÁ ˆ˜ ¤ÛÙˆ ¤Ó·˜ Û˘Ì̤ÙÔ¯Ô˜ Û ÌÂÁ¿Ï· ÛοӉ·Ï· ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁËı› ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜; ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ˜. £· ÙÔ˘˜ ηıËÛ‡¯·˙ fiÙÈ Ë ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ¤¯ÂÈ ¿„ÂÈ; ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ù›ÔÙ· Ù¤ÙÔÈÔ. ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· ˆ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙË ‰Ú·Ì·ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜. ∂ΛÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ·, Â›Ó·È Î·È ˆ˜ ¤¯ÂÈ ›ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ·˘Ù‹ fiÙÈ ‰È·ı¤ÙÂÈ ‚Ô‡ÏËÛË Î·È ÈηÓfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·... ∞fi ÙËÓ “∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞”

ΔÔÓ “Î¿Ï˘„” ™ÙËÓ ∂¢∂ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ÙË ‰È¿ıÂÛË ÔÛÔ‡ 149.000 ¢ÚÒ Û ÂÚÁÔÏ¿‚Ô ¯ˆÚ›˜ ·Ú·ÛÙ·ÙÈο, η٤ıÂÛÂ Î·È Ô ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ∞ϤÎÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘. ™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ÁÓˆÛÙ¿ ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Û˘ÓÔÌÈÏÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô, › ٷ ·˘ÙÔÓfiËÙ· ÛÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘. ¶·Ú·‰¤¯ÙËΠˆ˜ ›¯Â ÌÈ· ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ÙÔÓ ÚÒËÓ Ù·Ì›·-fi¯È ‚¤‚·È· Î·È Û Â›Â‰Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‹ ÊÈÏÈÎÒÓ Â·ÊÒÓ-Î·È ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ Â›Ó·È Ôχ ηÏfi˜ Î·È ·ÍÈfiÏÔÁÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜. ª¤¯ÚÈ ÂΛ. ÕÏψÛÙÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ ¤‰ÈÓ ÂÓÙÔϤ˜ ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó Ì¤Û· ÛÙÔ ¢Ë̷گ›Ô. ∫¿ı Úˆ› fiÏÔÈ ¤·ÈÚÓ·Ó “ÁÚ·ÌÌ‹” ·fi ÙÔ ÕÁÈÔ ¶Ó‡̷... ∫∞Δ. Δ∞™

∞Óı› ∞Óı› Ë “Ì·‡ÚË” ÂÚÁ·Û›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ Î·È ÙÔ 25%. ◊Ù·Ó Ô˘ ‹Ù·Ó ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ Î·Îfi, ÙÒÚ· ·Ú¿ÁÈÓÂ. °È·Ù› ÌÈ· Âȯ›ÚËÛË ı· ÂÈ ÛÙÔÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ: “ÕÌ· ı˜ ¤Ï· Ì 700 ¢ÚÒ Î·È ¯ˆÚ›˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛË” . ∫·È Ô ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ Ô‡ÙÂ Î·Ó ı· ·ÓÙȉڿÛÂÈ. °È·Ù› ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔÓ “η›ÂÈ” Ó· ¤¯ÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ Î·È fi¯È ÙfiÛÔ ·Ó ı· ·ÛÊ·ÏÈÛÙ›. ∫·È ‚¤‚·È· ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ‚Á·›ÓÂÈ ˙ËÌȈ̤ÓÔ, ·ÊÔ‡ ¯¿ÓÂÈ ¤ÛÔ‰· Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 85 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.

“∞ÁοıÈ·” ∂›·Ì ӷ οÓÔ˘Ì ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ì ¤ÛÔ‰· 50 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÚÔÌ¿Ú· Ì·˜ - ̤۷ Û ÌÈ· ÂÓÙ·ÂÙ›·, ·ÏÏ¿ Ì·˜ ÚfiÏ·‚·Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› η˘Á¿‰Â˜. °È· ÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÎÙ¿ÛÂȘ ηٷ·ÙË̤Ó˜, ‹ ˘¿Ú¯ÂÈ ˙‹ÙËÌ· Ì ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ Á˘, ÙȘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈΤ˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜, ηÓ›˜ ‰ÂÓ Â› ٛÔÙ·. °È’ ·˘Ùfi Î·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, Ô‡Ù ¤Ó· ·fi Ù· ÓËÛÈ¿ Ô˘ ‚Á¿Ï·Ì ÚÔ˜ ÒÏËÛË, ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤Ú·Ì ӷ Ô˘Ï‹ÛÔ˘ÌÂ. º.™.

∞ӤΉÔÙÔ ™ÙËÓ ∞ÈÛˆÓ›·, οı ̤ڷ Ô˘ ÂÚÓ¿, ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÛÙ· Ù·Ì›· ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ. ΔȘ ÚÒÙ˜ Ë̤Ú˜ ·Ó¿Ï˄˘ ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Ù˘ Ó¤·˜ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜, ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Ô˘ Û˘ÓÂÓÒıËÎ·Ó ÎÏ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ Ù·Ì›ˆÓ Ô˘ ı· ·Ú¤‰È‰·Ó. “∂Ì›˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ηӤӷ Úfi‚ÏËÌ·, ›̷ÛÙ ‰˘ÙÈ΋ °ÂÚÌ·Ó›·”, ›Â Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Ù˘ ∞ÈÛˆÓ›·˜. ∫·È ÌÂÙ¿ ·fi ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜, ‰ÂÓ ¿ÚÁËÛ ӷ Á›ÓÂÈ ·Ó¤Î‰ÔÙÔ Û fiÏ· Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘... ∫∞Δ. Δ∞™

¶ÔÏÈÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· Ì ÙÔ Â¿Ó Û˘ÌʈÓ› ‹ ‰È·ÊˆÓ› ηÓ›˜ Ì ÙÔ ıÂÛÌfi ÙÔ˘ ™˘Ì·Ú·ÛÙ¿ÙË ÙÔ˘ ¢ËÌfiÙË, ÁÂÁÔÓfi˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÈÒÛÂÈ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ·fi ÙËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ. ŸÏÔÈ Û˘˙ËÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ‰È·ÚÚÔ¤˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜, ÁÈ· ÙËÓ Ù·¯‡Ù·ÙË ÂÍ¿ÓÙÏËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, ÁÈ· ÙË ‰˘ÛÙÔΛ· Ó· ‚ÚÂı› ¤Ó· ÎÔÈÓfi ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÙË ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ù˘ ‡·ÚÍ‹˜ ÙÔ˘. ΔË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ ·ÓÔ¯¤˜ Î·È ÔÈ ·ÓÙÔ¯¤˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÓÙÏËı›, Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Ì ٷ ÛËÌ·ÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·Ó·ÏÒÓÂÙ·È Û ‰È·Ì¿¯Â˜ ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ ÁÈ·Ù› ‰È·ÎÔÌÌ·ÙÈο ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‚·Ú›‰È· Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó fiÙÈ ··ÈÙÂ›Ù·È Û˘Ó·›ÓÂÛË ÛÙ· ·Ï¿ Î·È ·˘ÙÔÓfiËÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù·. ∏ ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ‰˘Ó·ÌÈÙ›˙ÂÈ ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÛÙȘ Ì˘ÛÙÈΤ˜ „ËÊÔÊÔڛ˜ Ì ‰È·ÚÚÔ¤˜ Î·È Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ÈÛÔ‰ÒÓÂÈ ıÂÛÌÔ‡˜ Î·È ÚfiÛˆ· Ì ٷ ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ¿ÚÓËÛ‹ Ù˘ ÁÈ· Û˘ÓÂÓÓfiËÛË. ™ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È ÙÒÚ·, Ë ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ‚ÁÂÈ ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓË ·fi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·Ó¿‰ÂÈ͢ ÂÓfi˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ ÂÚ› ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ “Ï¢΋˜ „‹ÊÔ˘” ÛÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ¤¯Ô˘Ó “·ÔÛ˘Úı›” . ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ·È¯Ó›‰È, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ì‹Î ̤¯ÚÈ Î·È ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Î·È ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, Ô˘ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ¯ˆÚ›˜ ÂÌÂÈÚ›·, ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ˆ˜ “ÂȉÈΤ˜ ·ÔÛÙÔϤ˜” Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜. ∫·È ÂÍËÁԇ̷ÛÙÂ. ∂ÓÒ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ·ÓÔȯٿ ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Î. ∫ˆÛÙ‹, οÔÈÔÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ·ÛÊ·Ï›˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, “·Ú·ÁÔÓÙ›˙Ô˘Ó” , ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÚfiÛˆ· ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Î·È ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÔÓÙ·È Ì ÓÔÌÈÎfi, Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÛÙËÚ›ÍÂÈ Ë ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ Î. ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹ ÛÙȘ „ËÊÔÊÔڛ˜ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜. Δ· ÙËÏÂʈӋ̷ٷ ¤ÁÈÓ·Ó, Ù· ÌËӇ̷ٷ ¤Ú·Û·Ó Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó Î·È ÔÈ ˙˘ÌÒÛÂȘ. Δ· ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Û›ÁÓˆÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁÔÓÙ›ÛÎÔ˘˜ Â›Ó·È ÂÚÈÙÙ¿...

¡¤· ‰Â‰Ô̤ӷ “¶·ÁÒÓÔ˘Ó” fiϘ ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÂÓÈ·›Ô˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛÒÔ˘ Î·È ÌÈ·˜ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘. ΔÚÔÔÏÔÁ›· Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· „ËÊÈÛÙ› ÛÙË μÔ˘Ï‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· χÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Û ¡ÔÌÈÎfi ¶ÚfiÛˆÔ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘ ‹ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ. ΔÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂˆÓ ı· Û˘˙ËÙÔ‡ÓÙ·Ó ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ·ÏÏ¿ ·Ó·‚¿ÏÏÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÓÂÒÙÂÚ·˜, ÂÓÒ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙÔ ¡ÔÌÈÎfi ¶ÚfiÛˆÔ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÂÌÏÔΤ˜. ∫¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚Â› ÁÈ· fiÏ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó Û ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ŸÏ· Ù· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È. ∫∞Δ. Δ∞™


∞fi„ÂȘ 4

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

ª›· ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛË √ Î. ∂ÌÌ. §ÈÓ·ÚÈÙ¿Î˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“™ÙË “£∂™™∞§π∞” Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ 23/2/11 ÛÙÔ “μ‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË” ÛÂÏ. 4 ˘¿Ú¯ÂÈ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÙÔ˘ Û˘ÌÔÏ›ÙË Ì·˜ Î. ªÔ˘ÁÔÁÈ¿ÓÓË “√ Á¿ÌÔ˜ ÙˆÓ ÎÏËÚÈÎÒÓ” fiÔ˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô Î. ªÔ˘ÁÔÁÈ¿ÓÓ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ÂÎ ∑·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë ∫·ÏÏ›ÓÈÎÔ °’. ¢ÂÓ ·Û¯ÔÏÔ‡Ì·È Î·ıfiÏÔ˘ Ì ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛȇ̷ÙÔ˜, ÂÎÙfi˜ ‰‡Ô ÛËÌ›ˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë ∫·ÏÏ›ÓÈÎÔ °’. 1ÔÓ) Δ· ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÓ›ÎÔ˘ Â›Ó·È Ï›ÁÔ ÌÂÚ‰Â̤ӷ, Ú¿ÁÌ· ·‰‡Ó·ÙÔÓ ÁÈ· ÙÔÓ Î. ªÔ˘ÁÔÁÈ¿ÓÓË ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·È ÂÎÙÈÌÒ. ª¿ÏÏÔÓ Ô ‰·›ÌˆÓ ÙÔ˘ Ù˘ÔÁÚ·Ê›Ԣ ¿ÏÏ·Í ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ÙÔ˘ Î·È fiÛ· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÛÙ‹ÏË: “πÔ‡ÏÈÔ 1757 Î·È ÙÔÓ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÂÍÔÚ›·˜...” ‹Ù·Ó Û οÔÈ· ¿ÏÏË ı¤ÛË. 2ÔÓ) °Ú¿ÊÂÈ Ô Î. ªÔ˘ÁÔÁÈ¿ÓÓ˘ “◊Ù·Ó √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ ÙÔ˘ 1762 fiÙ·Ó Ô ∫·ÏÏ›ÓÈÎÔ˜ °’ ·Ô‚È‚¿ÛÙËΠÛÙËÓ ·ÎÙ‹ ÙÔ˘ ÃÔÚ¢ÙÔ‡ Î·È ·Ù¤ÓÈÛ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¯ÚfiÓÈ·, ÙË ÁÂÓ¤ıÏÈ· ÁË ÙÔ˘” . ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÁÚ·ÊfiÌÂÓ· ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÓ›ÎÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿ ·Ô‚È‚¿ÛÙËΠÛÙÔ μfiÏÔ: ...¤Êı·Û·Ó ÛÙÔ ÓËÛ› ¶È¤ÚÈ, ÌÂÙ¿ ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ, ηÈ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ. ΔÔÓ ∫·ÏÏ›ÓÈÎÔ ÙÔÓ ˘Ô‰¤¯ÙËΠÛÙÔ μfiÏÔ Ô Á·Ì‚Úfi˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤‰Ú·Ì ÛÙÔ ÏÔ›Ô Ì ÙÔ˘˜ ‰Ô‡ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Î·È Ù· ¿ÏÔÁ¿ ÙÔ˘ Î·È ‹Ú ÙÔÓ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘. ∏ ›‰ËÛË Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙ‹ Û fiÏË ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ÙËÓ ¿ÏÏË Ì¤Ú· ÙÔ Úˆ›, ÔÈ ÈÂÚ›˜ Î·È Á¤ÚÔÓÙ˜ ·fi Ù· ÏËÛ›ÔÓ ¯ˆÚÈ¿ Î·È ÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÂÈÛΤÊÙËÎ·Ó ÙÔÓ ∫·ÏÏ›ÓÈÎÔ Ì ٷ ÂÛ¯¤ÛÈ· ÙÔ˘˜. ΔÚ›· ËÌÂÚfiÓ˘¯Ù· ¤ÌÂÈÓÂ Ô ¶·ÙÚȿگ˘ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Á·Ì‚ÚÔ‡ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È Ù˘ ·‰ÂÏÊ‹˜ ÙÔ˘, ÙËÓ ÔÔ›· ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ¤‚ÏÂÂ. ΔÔ Û›ÙÈ ı· ¤ÚÂ ӷ ‹Ù·Ó οÔ˘ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÕÓˆ μfiÏÔ. ΔËÓ Ù¤Ù·ÚÙË Ë̤ڷ ÌÂÙ¿ ÙÔ “¿ÚÈÛÙÔ” ¿ÏÈ Ì ٷ ¿ÏÔÁ·, Ì ÙÔ˘˜ ˘ËÚ¤Ù˜ ÙÔ˘ Á·Ì‚ÚÔ‡ ÙÔ˘ Î·È ÙË Û˘Óԉ›· ÂÓfiÏˆÓ Ê˘Ï¿ÎˆÓ, ·Ó¯ÒÚËÛ·Ó ÁÈ· ÙË ∑·ÁÔÚ¿. ™ÙË ∑·ÁÔÚ¿, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÁÂÓ›˜, ÙÔÓ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó Ó· ÙÔÓ ÚÔ¸·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÈÂÚ·Ù›Ô, ÔÈ Á¤ÚÔÓÙ˜, ÔÈ ÚÔÂÛÙÔ› Î·È ÁÂÓÈο fiÏÔ ÙÔ ¯ˆÚÈfi. ∂›¯·Ó ‚ÁÂÈ ¤Íˆ ·fi ÙË ¯ÒÚ· Û ·fiÛÙ·ÛË ÂÚ›Ô˘ ÌÈ·˜ ÒÚ·˜. ŒÙÚ¯·Ó Ó· ÙÔÓ ‰Ô˘Ó Úfiı˘Ì·, fiÏÔÈ ÙˆÓ “ËÏ·ÏÔ‡Û·Ó” ” .

¡· ‰È·ÙËÚËı› ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ªËÏÂÒÓ √È Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ªËÏÂÒÓ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó:

“∂›Ì·ÛÙ ̷ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ªËÏÂÒÓ. ΔÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi ÁÈÓfiÌ·ÛÙ ̿ÚÙ˘Ú˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÔÏÏÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ. ΔÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ Û¯ÔÏÂ›Ô ·ÔÙÂÏ› ÛÙfi¯Ô ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¿‰È΢, ηٿ ÙË ÁÓÒÌË Ì·˜, ÔÏÈÙÈ΋˜, ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ Î·È ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜. ¶ÚÒÙ· ·’ fiÏ· ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ªËÏÂÒÓ ı· ‹Ù·Ó

∫Ú›ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·; ∞˜ ÙÔ ÁÏÂÓÙ‹ÛÔ˘ÌÂ! √ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ªÈ¯·Ï¿Î˘, ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∞fi ÙË ÌÈ· ÎÚ›ÛË, ÊÙÒ¯ÂÈ·, ÌÂÈÒÛÂȘ, ·˘Í‹ÛÂȘ, ¢¡Δ Î.Ù.Ï., Î.Ù.Ï., ÎÈ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ·fiÎÚȘ, ΤÊÈ, ÁϤÓÙÈ Î·È ¯ÔÚfi˜. ™˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È fiÏ· ·˘Ù¿; ¡·È, Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È! √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂ÈηÛÙÈÎÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, Û ÌÈ· ÂÓÙÂÏÒ˜ ¢ÚËÌ·ÙÈ΋ ȉ¤·, ¿ÓÙÚ„ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ô˘ ˙ÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÁ¿ÏË ÎÚ›ÛË, ·˘Ù‹ ÙÔ˘ 1929 Î·È Ì·˜ ηÏ› Ó· ÙÔ ‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘Ì ‰ÂfiÓÙˆ˜ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ·fi ÙȘ 10 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ (ηÈ... fiÛÔ ¿ÂÈ!) ÛÙËÓ ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘. ΔÈ Ì ÙÚ¿‚ËÍ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·˘Ù‹; ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÎÏÂÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈfi ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ·ÊÔ˘ÁÎÚ¿˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘˜. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë È‰¤· Ù˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ÎÚ›Û˘ Ì ·˘Ù‹ ÙÔ˘ 1929 Â›Ó·È ¿ÎÚˆ˜ ¢ÚËÌ·ÙÈ΋ Î·È ÁÂÓÓ¿ ÔÏÏÔ‡˜ Î·È ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ Û˘ÓÂÈÚÌÔ‡˜, ÂȉÈο ÁÈ· ¤Ó·Ó ıÂÚ¿ÔÓÙ· Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜, fiˆ˜ ÙÔÓ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÚfiÛÎÏËÛË Ó· „¿ÍÔ˘Ì Ò˜ ¿Ú·Á ‹Ù·Ó Ô ÎfiÛÌÔ˜ Î·È Ô μfiÏÔ˜ ÙÔ 1929-’30, Ó· ‰Ô‡Ì ·ÏȤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜, Ó· „¿ÍÔ˘Ì Û ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ·, Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ΔÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Ù˘ ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋˜, ·fi Ù· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ûˆı› ·fi ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÂÔ¯‹, Ù¤ÙÔÈÔ˘˜ Û˘ÓÂÈÚÌÔ‡˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·fi fiÛ˜ ¤¯ˆ ‰ÂÈ, ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ Û ¿ÚÙÈ, ÌÈ· ¢ηÈÚ›· Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘ÌÂ, Ó· ¯ÔÚ¤„Ô˘ÌÂ, Ó· ÁÓˆÚÈÛÙԇ̠ϛÁÔ Î·Ï‡ÙÂÚ·, Ó· ÊÏÂÚÙ¿ÚÔ˘Ì (Ó·È Î˘Ú›Â˜ Î·È Î‡ÚÈÔÈ, Ó· ÊÏÂÚÙ¿ÚÔ˘ÌÂ!). ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÚfiÛÎÏËÛË ÛÙÔȯ›˙ÂÈ ÌfiÓÔ 10ú Ì ÙÔ ÚÒÙÔ ÔÙfi, ÂÓÒ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÔÙfi ÛÙÔȯ›˙ÂÈ ÌfiÓÔ 5ú (ÙÚ›ÙÔ ‰Â Û˘ÓÈÛÙÒ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ù· ·ÏÎÔÙ¤ÛÙ!). ∫Ú›ÛË ‰ÂÓ ÂÚÓ¿ÌÂ; ∂, ÏÔÈfiÓ, ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ì·˜ ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ÙÔ ÛΤÊÙËÎ·Ó ÎÈ ·˘Ùfi. Δ¤ÏÔ˜, Ì ÙÚ¿‚ËÍ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ fiÛÔÈ ÁÓÒÚÈÛ· ·fi ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ηϿ ·È‰È¿ ÎÈ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó· ÔÙfi Ì·˙› ÙÔ˘˜. ∫È ·Ó ¤ÏıÂÙÂ Î·È Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÙ ¤Ó·Ó Ù‡Ô Ô˘ ı· ÚÔÛ·ı› Ó· ÌÔÈ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ì¿ÁΘ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ηÈÚÔ‡, ÌÈÏ‹ÛÙ ÙÔ˘!” .

ÓÙÚÔ‹ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ, ·Ó Ï¿‚Ô˘Ì ˘fi„Ë Ì·˜, ÙÔ fiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÊÔ‡, Î·È ÔÈ ·Ô‡‰Â˜ Ì·˜, Û’ ·˘Ùfi ÔÊ›ÏÔ˘Ó ÙË ÌfiÚʈۋ ÙÔ˘˜. ∞ÎfiÌË, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÏfiÁÔÈ ÈÛÙÔÚÈÎÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. ∂›Ó·È ¯ÙÈṲ̂ÓÔ ÂΛ fiÔ˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ë ªËÏÈÒÙÈÎË ™¯ÔÏ‹ Ô˘ ȉڇıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ¢·ÛοÏÔ˘˜ ÙÔ˘ °¤ÓÔ˘˜ - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿˜, °·˙‹˜, ºÈÏÈ›‰Ë˜. ∫·Ù¿ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÏfiÁÔ ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈfi Ì·˜ Â›Ó·È ¿ÚÙÈ· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ: À¿Ú¯ÂÈ ÏÔ‡ÛÈÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi, ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi ÔÏÏÔ› ηıËÁËÙ¤˜, ‰È·ı¤ÙÂÈ ·›ıÔ˘Û· ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜ Î·È ·Ú·Û΢·ÛÙ‹ÚÈÔ ¯ËÌ›·˜. ΔÔ °˘ÌÓ¿ÛÈfi Ì·˜ Ì·˙› Ì ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi Î·È ÙÔ ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÚ›· ÎÙ›ÚÈ· Ô˘ ÎÔÛÌÔ‡Ó ÙÔ ¯ˆÚÈfi Ì·˜ Î·È Â›Ì·ÛÙ ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ ÁÈ’ ·˘Ù¿. ∞ÏÏ¿, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÏfiÁÔÈ Ú·ÎÙÈÎÔ› Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ηıÒ˜ ·˘Ùfi Â͢ËÚÂÙ› Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÂÊÙ¿ ¯ˆÚÈ¿ (ªËÏȤ˜, μ˘˙›ÙÛ·, ¶ÈӷοÙ˜, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ∫ÔÚfiË, ¡ÂÔ¯ÒÚÈ, ÕÊËÛÛÔ˜). ŸÏÔÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ·Á·¿Ì ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì·˜, ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰È·ÙËÚËı› ·ÓÔȯÙfi ÁÈ·Ù› Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ÂÈχÛÂÈ ÎÏÂÈÛÙfi Â›Ó·È Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚ· ·’ ·˘Ù¿ Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ” .

ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ∂¶∞∂ √ Î. ∫ˆÓ. ÷Ϥ‚·˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ÀÔ¯Ú¤ˆÛË fiÏˆÓ Â›Ó·È Ó· ÂÈ‚Ú·‚‡ԢÌ ο-

∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ Î·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ‡ÓÔ˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ·¯˘Û·ÚΛ·

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

‰ÔÌ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È À¶∂∫∞ Î·È fi¯È ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ›‰·Ó ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·˜” .

Δ· ÈÔ „˘¯Ú¿ Û›ÙÈ· Î·È ¤Ó·˜ ηχÙÂÚÔ˜ ‚Ú·‰ÈÓfi˜ ‡ÓÔ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Â›Ó·È “·ÓÙ›‰ÔÙÔ” ηٿ Ù˘ ÂȉËÌ›·˜ ·¯˘Û·ÚΛ·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÈÙ·ÏÈ΋ ¤Ú¢ӷ. √È ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙËÓ ™ÈÌfiÓ· ªÔ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ ΔÔÚ›ÓÔ, ÛÙËÓ πÙ·Ï›·, ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ¯›ÏÈÔ˘˜ ÌÂÛ‹ÏÈΘ Û ‰È¿ÛÙËÌ· ¤ÍÈ ÂÙÒÓ Î·È ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ ÔÈ Ï›Á˜ ÒÚ˜ ‡ÓÔ˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ·¯˘Û·ÚΛ·˜. ∞˘Ùfi ›Û¯˘Â ·ÎfiÌ· ÎÈ fiÙ·Ó Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·Ó ˘fi„Ë ¿ÏÏÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ fiˆ˜ Ë ÛˆÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È ÔÈ ÒÚ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘, Û‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢ӷ Ë ÔÔ›· ‰ËÌÔÛȇÙËΠÛÙÔ International Journal of Obesity. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‹Ù·Ó 20 ‚·ıÌÔ› ∫ÂÏÛ›Ô˘ ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ Î·È ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·, ÂΛÓÔÈ Ô˘ ›¯·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ˙¤ÛÙË ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜ ›¯·Ó ‰ÈÏ¿ÛȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·¯‡Û·ÚÎÔÈ. “™¯ÂÙÈο ·‰ÈÂÚ‡ÓËÙÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ·¯˘Û·ÚΛ· Î·È ÙËÓ ÂȉËÌ›· ‰È·‚‹ÙË ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ Ï›ÁÔ ‡ÓÔ, ÙËÓ ·˘ÍË̤ÓË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÛÙ· Û›ÙÈ·, ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙËÏÂfiÚ·Û˘, ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÁÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ, ÙË ¯Ú‹ÛË ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ÙË ¯Ú‹ÛË ·ÓÙÈηٷıÏÈÙÈÎÒÓ/ ·ÓÙÈ„˘¯ˆÛÈÎÒÓ Ê·Ú̿ΈӔ , ¤ÁÚ·„Â Ë ªÔ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘.

ı ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ÙË ıÂÙÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË Â›Ï˘Û˘ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ È‰È·›ÙÂÚ· fiÙ·Ó ·˘Ù¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È ÂÈÙ˘¯Ò˜ ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜. §·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë fiÙÈ Ë ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ÛÙÂϤ¯ˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÙÚÔÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙfiÛÔ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂.¶.∞.∂., fiÛÔ Î·È ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ Î·È Ô‡Ù Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ·ÏÏ¿ ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Î. ∫ˆÓ/ÓÔ˘ ÷Ϥ‚· Û˘ÓÂÙ¤ÏÂÛ ÛÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ fi¯È ÌfiÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ˘fiÏÔÈ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ªÂ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÛÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÂÈÙÚÔÒÓ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ë ÚÔ¯ÂÈÚfiÙËÙ· Û‡ÓÙ·Í˘ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË ÙfiÛÔ ÛÙË ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ ÛÙȘ ÂÈÙÚÔ¤˜, fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ. £ÂÒÚËÛ· ˘Ô¯Ú¤ˆÛ‹ ÌÔ˘ Ó· ‰ÒÛˆ ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ‰ËÌÔÛȇ̷ÙÔ˜ Ô˘ ÚÔÛ¿ıËÛ ·ÓÂÈÙ˘¯Ò˜ Ó· ˘Ô‚·ıÌ›ÛÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ Û˘Ó¤¯ÈÛ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÂÈÙÚÔÒÓ ÂϤÁ¯Ô˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ ·fi ÙËÓ ∂.¶.∞.∂. Î·È ™Ã√¶ ·Ú’ fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∫·È Ê˘ÛÈο Ë fiÏË ‰È·‰Èηۛ· Â›Ï˘Û˘ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Â‹Ïı ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÔÏ˘‹ÌÂÚË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ¶ÔÏÂÔ-

ŸÛÔ Û˘¯ÓfiÙÂÚ· ¤ÙÚˆÁ·Ó ÔÈ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Û ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· οı ‚‰ÔÌ¿‰·, ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ›¯·Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·¯‡Û·ÚÎÔÈ, ÂÓÒ ÂΛÓÔÈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ÌÈÎÚ‹ ÔÛfiÙËÙ· Ê˘ÙÈÎÒÓ ÈÓÒÓ, ÎÈÓ‰‡Ó¢·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍË̤ӷ Â›‰· ۷ί¿ÚÔ˘ ÛÙÔ ·›Ì· ÙÔ˘˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Î·È ÙÔ ÏfiÁÔ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·¯˘Û·ÚΛ·, Ë ·¿ÓÙËÛË Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È ˆ˜ Ô ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ η›ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ıÂÚÌ›‰Â˜ fiÙ·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ Ì›· ÛÙ·ıÂÚ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, ϤÂÈ Ô ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ÕÏÈÛÔÓ, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ∂Ú¢ÓËÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¢È·ÙÚÔÊ‹˜ Î·È ¶·¯˘Û·ÚΛ·˜ ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ ∞Ï·Ì¿Ì·, ÛÙÔ ª¤ÚÌÈÓ¯·Ì. ¶·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ ÌÂϤÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÙÔ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ Ì ÙË ¯ÚfiÓÈ· ÛÙ¤ÚËÛË ‡ÓÔ˘, Ë ÔÔ›·, Ù˘Èο, ÔÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ·fi ¤ÍÈ ÒÚ˜ ÙË Ó‡¯Ù·. ª›· ıˆڛ· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÁÈ· ·˘Ùfi ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÔÚÌÔÓÈΤ˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ·fi ÙË ÛÙ¤ÚËÛË ‡ÓÔ˘ ‹ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È ‡ÓÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ÙÚÒÓ ‹ Ó· ›ÓÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û ̛· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÂÓ¤ÚÁÂÈ·.

√ ∫ÏÔ‡ÓÈ ı· ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ÛÙË ªÂÁ¿ÏË √ıfiÓË √ ËıÔÔÈfi˜ Δ˙ÔÚÙ˙ ∫ÏÔ‡ÓÈ ı· ˘Ô‰˘ı› ¤Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ Ù·ÈÓ›·, ·ÏÏ¿ ‰È¤„¢ÛÂ Î·È ¿ÏÈ ÙËÓ

ΔÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÙÔ˘ ·›Û¯Ô˘˜ √ Î. ∂˘ı‡ÌÈÔ˜ ™˘Ú‚·Ó›‰Ë˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ΔÂÚ¿ÛÙȘ Î·È Û˘Ó¯›˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ì‹ˆ˜ Î·È Î·ÙÔÚıÒÛÔ˘Ì ӷ ÂÍ·Ï›„Ô˘Ì ·˘Ùfi ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ‚›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÊˆÏÈ¿ÛÂÈ ÛÙ· ÛÙ¿‰È· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÚÔ·ÓÙfi˜ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·, ÛÙ¿ıËÎ·Ó ·‰‡Ó·Ì˜ ÁÈ· Ó· ʤÚÔ˘Ó ¤Ó· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÈÛÔÚÚÔ›·˜ Î·È ÂÈ¤‰Ô˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ·ÓıÚˆÈ¿˜ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜. ŒÓ·˜ ‰È·Î·‹˜ fiıÔ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÁÂÌ›˙Ô˘Ó Ù· Á‹‰· Î·È Ù· ÛÙ¿‰È· Ì·˙› Ì ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ¯·›ÚÔ˘Ó Î·È Ó· ·ÓËÁ˘Ú›˙Ô˘Ó ˆÚ·›Â˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ, fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ ÙˆÓ ·ÈˆÓ›ˆÓ ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È ¿ÏÈ Ì¤ÙÚËÛ·Ó ·ÔÁÔËÙ¢ÙÈο Î·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·. ŸÌˆ˜ Â›Ó·È Ôχ Ï˘ËÚfi Ó· ÌËÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÍÂʇÁÔ˘Ì ·fi Ù· ÛÊ¿ÏÌ·Ù· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÌÂÚ›‰· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ì·˜ ·ÚÓËÙÈο, ÂÓÒ Ë ÁË Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ó¤ıÚÂ„Â Â›Ó·È Ë Ì¿Ó· ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ÙÔ˘ ‹ıÔ˘˜ Î·È Ù˘ ˘ÁÈÔ‡˜ ·ıÏËÙÈ΋˜ ȉ¤·˜. √È ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ··ÈÙÔ‡Ó ÌÂÁ·ÏÂ‹‚ÔÏ· ÛÙ¿‰È·, ·ÏÏ¿ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È Î·È Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔ ‹ıÔ˜, ÙÔÓ Î·Ïfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÙËÓ ·Ó¿Ï·ÛË ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ Î·È ÙÔ Î·ÏÒ˜ ·ÁˆÓ›˙ÂÛı·È. ∞˘Ùfi ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ÙÔ Â›‰·ÌÂ. ¶Ô‡ Â›Ó·È fiϘ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ˆÚ·›Â˜ Ì·˜ ÎÏËÚÔÓÔÌȤ˜ Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙȘ ηٷ·ÙÔ‡ÌÂ; ∫·È Â‰Ò Ô˘ ÊÙ¿Û·ÌÂ Ô ŒÏÏËÓ·˜ ʛϷıÏÔ˜ ÏËÚÒÓÂÈ, fi¯È ÁÈ· Ó· ‰ÂÈ ·ÁÒÓ˜ ÌÈ·˜ ÔÈÔÙÈ΋˜ ¢ÁÂÓÔ‡˜ ¿ÌÈÏÏ·˜, ·ÏÏ¿ ÌÈ·˜ ÊȤÛÙ·˜ ηٷÛÙÚÔÊÒÓ Î·È Í˘ÏÔ‰·ÚÌÒÓ. ∫·È ȉԇ ÙÔ ·ÔÎÔڇʈ̷ ÙÔ˘ ·›Û¯Ô˘˜ Î·È Ù˘ ÓÙÚÔ‹˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 20/2/2011 ÛÙÔ “∫·Ú·˚ÛοÎË” . ∏ ÚÒÙË ¿Û¯ËÌË ÂÓÙ‡ˆÛË Î·È ÂÈÎfiÓ· ÂÓfi˜ ÁÂÌ¿ÙÔ˘ ·fi ÎfiÛÌÔ ÛÙ·‰›Ô˘, ‹Ù·Ó Ù· ηÓÔÁfiÓ·, ÔÈ ÊˆÙÔ‚ÔÏ›‰Â˜, ÔÈ ÎÚÔÙ›‰Â˜ Î·È fiÏ· Ù· ··ÁÔÚÂ˘Ì¤Ó· Î·È ·ÓÙÈ·ıÏËÙÈο ÁÈ· ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ·ÔÓÈÎÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È ÌÂȈ̤ÓË ÔÚ·ÙfiÙËÙ·, ÚÔÙÔ‡ ·ÎfiÌË ·Ú¯›ÛÂÈ Ô ·ÁÒÓ·˜. ∫·È ηϿ Û·Ó ÓÙ¤ÚÌÈ Â›¯Â ¤ÓÙ·ÛË ÛÙËÓ ÎÂÚΛ‰· ·fi È·¯¤˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. ¢ÂÎÙfi. ∞Ì, ÂΛÓÔ ÙÔ ÙÂÏ›ˆÌ· ÙÈ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó; ¶Ô‡ Ïԇʷ˙·Ó ÂΛÓÔÈ ÔÈ ·Ó¢ı˘ÓÔ¸‡ı˘ÓÔÈ Î·È ¿ÊËÛ·Ó Ó· ÂÈÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙfiÛÔÈ ·Ó·Ú¯ÈÎÔ› Î·È ‚¿Ú‚·ÚÔÈ Ô˘ ηÈÚÔÊ˘Ï·ÎÙÔ‡Û·Ó ÁÈ· ÂÂÈÛfi‰È·; ΔÂÏÈο ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÌÈ· fiÌÔÚÊË ÁÈÔÚÙ‹, Ô˘ fiÏË Ë ∂ÏÏ¿‰· ηıËψ̤ÓË ÛÙȘ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ ÂÚ›ÌÂÓ ӷ ·ÔÏ·‡ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ·, Á‡ÙËΠʷÚÌ¿ÎÈ ·fi Ù· ¿Ó¢ ÏfiÁÔ˘ Î·È ·ÈÙ›·˜ ÂÂÈÛfi‰È· Ϙ Î·È ‹Ù·Ó ÛÙË̤ӷ. ∫·È ÔÈ ·ÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ÚˆÙÔ‡Ó, ÚÔ˜ ÙÈ Ù· ·ÎÚÈ‚ÔÏËڈ̤ӷ ÛÙ¿‰È·, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ Ù· Û‚fiÌ·ÛÙÂ; ∂›Ì·ÛÙ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ÁÈ· ÂÂÈÛfi‰È·, ηٷÛÙÚÔʤ˜, ÙÚ·ÌÔ˘ÎÈÛÌÔ‡˜ Î·È ‚·Ó‰·ÏÈÛÌÔ‡˜. ¶Ô‡ Â›Ó·È Ù¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ ·˘ÙÔ› ÔÈ Èı‡ÓÔÓÙ˜, ÒÛÙ ӷ ηı·Ú›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÈÂÚÔ‡˜ ·ıÏËÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ·fi ÙËÓ “ÎfiÚÔ ÙÔ˘ ∞˘Á›Ԣ” ;” .

ÏËÚÔÊÔÚ›· fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋. “¢ÂÓ ¤˙ËÛ· ÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘ Ì ÙÔ ÛˆÛÙfi ÙÚfiÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋, ͤÚÂȘ. ∫ÔÈÌ‹ıËη Ì ¿Ú· ÔÏϤ˜ Á˘Ó·›Î˜ Î·È ¤Î·Ó· ¿Ú· ÔÏÏ¿ Ó·ÚΈÙÈο, ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ·” , ‰ËÏÒÓÂÈ Ô ∫ÏÔ‡ÓÈ ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Newsweek, ÙÔ ÔÔ›Ô ÊÈÏÔÍÂÓ› Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛË ÛÙÔ ™Ô˘‰¿Ó Î·È ÙÔÓ ¤¯ÂÈ Î·È ÛÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏfi ÙÔ˘. √ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˜ Ì ŸÛÎ·Ú ËıÔÔÈfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ·Ó·ÎËÚ˘¯ı› Ô ÈÔ Û¤ÍÈ ¿ÓÙÚ·˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·fi ÙȘ ·Ó·ÁÓÒÛÙÚȘ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ People, ‰ËÏÒÓÂÈ ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi fiÙÈ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ ™Ô˘‰¿Ó Â›Ó·È Ó· “ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙË ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÂΛÓÔ˘ Ô˘ ˙ÂÈ Â‰Ò Î·È ·ÓËÛ˘¯Â› ÁÈ· ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ Î·È Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ Ô˘ ÛÊ·ÁÈ¿˙ÔÓÙ·È” . “∫·È ·Ó Ì ‚ÚÂÈ Î·È Ì ڈًÛÂÈ “¤¯ÂȘ ÌÂÁ¿ÏÔ ÌÂÁ¿ÊˆÓÔ;” Î·È ÂÁÒ ˆ “¡·È” . “Œ¯ÂȘ ¤Ó· ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚Ô˘Ófi ÁÈ· Ó· ·Ó¤‚ÂȘ Ó· ÙÔ ÊˆÓ¿ÍÂȘ;” . “¡·È, ¤¯ˆ ¤Ó· ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚Ô˘Ófi” . “£· ÌÔ˘ οÓÂȘ ÙË ¯¿ÚË Î·È ı· ÙÔ ÊˆÓ¿ÍÂȘ;” . “ΔfiÙ ı· ˆ, “μ‚·›ˆ˜” ” . √ ∫ÏÔ‡ÓÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Á˘Ú›˙ÂÈ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· “The Ides of March” Ô˘ ·ÊËÁÂ›Ù·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘, Ô˘ οÓÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù·-ÂÍÚ¤˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓË ÔÏÈÙÈ΋. ™ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ı· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ›, ÂÓÒ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Î·È ÙË ÛÎËÓÔıÂÛ›· Ù˘ Î·È Û˘Ó˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ. √ ÊÈÏÂχıÂÚÔ˜ ÛÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂÔÈı‹ÛÂȘ ∫ÏÔ‡ÓÈ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ú·‚‡ÙËΠ̠ŸÛÎ·Ú ÙÔ 2006 ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÈÓ›· “Syriana” , ‰È¤„¢Û ÙÔ 2007 ÙȘ ʋ̘ Ô˘ ÙÔÓ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ‚¿˙ÂÈ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙË °ÂÚÔ˘Û›· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ÚÂÔ˘ÌÏÈηÓfi ªÈÙ˜ ª·ÎfiÓÂÏ.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ¡· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔ ÂÓÈ·›Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ; £ˆÌ¿˜ ∫·Ï·ÌÔο˜ ·fiÛÙÚ·ÙÔ˜

“Ÿ¯È. Δ›ÔÙ· Û ·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ· ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· ÙÔ ÂÓÈ·›Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ Ó· Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ. ŸÏ· Â›Ó·È ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ì·˜” .

¶·ÈÙ›Ì ª·Ï›¯È

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

£·Ó¿Û˘ ªfiÁη˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜

“¢ÂÓ ÎÚ›ÓÔ˘Ì ·Ó Â›Ó·È Î·Ïfi ‹ ηÎfi ̤ÙÚÔ, ·ÏÏ¿ ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÛÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ·ÛÙ¿ıÂÈ·˜ Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘ÌÂ. ∂›Ó·È ¤Ó· ̤ÙÚÔ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜”.

Èڛ˜ ʈÙÂÈÓÔ‡˜ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜ Â›Ó·È ¿ÏÈ ÁÈ· ÔÏÏÔÛÙ‹ ÊÔÚ¿ Ô ÈÛfi‰Ԙ ÎfiÌ‚Ô˜ ÙˆÓ ªÂÏÈÛÛ·Ù›ÎˆÓ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘. ΔÔ Î·Ù‹ÁÁÂÈÏ·Ó ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ Ô‰ËÁÔ›, Ô˘ fiÙ·Ó ÂÚÓÔ‡Ó ·fi ÂΛ, οÓÔ˘Ó ÙÔ ÛÙ·˘Úfi ÙÔ˘˜ οı ÊÔÚ¿... √ ÎfiÌ‚Ô˜ Â›Ó·È ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ηÚÌ·ÓÈfiÏ·, ·ÊÔ‡ ÔÈ Â› ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔÈ, ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜. Δ· “Ê·Ó¿ÚÈ·” Û‚‹ÓÔ˘Ó Ôχ Û˘¯Ó¿ ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô, ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ Û Ôχ ÂÈΛӉ˘ÓÔ ÛËÌ›Ô. ∂›Û˘ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ πˉ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ Ì ÙËÓ Ô‰fi πˆÏÎÔ‡, Ô˘ Â›Û˘ Â›Ó·È ÎfiÌ‚Ô˜ ηÚÌ·ÓÈfiÏ·, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÛÙ‡ÏÔ˘˜ ·Ó·ÚÙË̤ӷ ·Ófi (οıÂÙ·), Ù· ÔÔ›· ·fi ÙÔÓ Î·ÈÚfi Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌ· Ó· ·ÔÎÔÔ‡Ó Î·È ÂÂȉ‹ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ÂÓfi˜ ‰È·ÎÏÔ˘, Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘Ó· Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ·. ∏ ·Ôηı‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ¿ÌÂÛ·. ¢∏ª√.™.

∫·ı·ÚÈfiÙËÙ· ΔËÓ Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÊÂÚÙÒÓ ˘ÏÒÓ ·fi ÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙˆÓ Â˙Ô‰ÚÔÌ›ˆÓ Û ÁÂÈÙÔÓȤ˜ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ˙ËÙÔ‡Ó ÂÚ›ÔÈÎÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜, ··ÈÙÂ›Ù·È Ë Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ Ô‰Ôηı·ÚÈÛÙÒÓ Î·È ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ÙȘ ‚ÚÔ¯ÂÚ¤˜ Ë̤Ú˜, ηıÒ˜ ÛÎÔ˘›‰È· Î·È ÊÂÚÙ¤˜ ‡Ï˜ Û˘ÛÛˆÚ‡ÔÓÙ·È ÛÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙˆÓ Â˙Ô‰ÚÔÌ›ˆÓ ÂÌÔ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ‰ÈÔ¯¤Ù¢ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙÔ˘˜ ·ÁˆÁÔ‡˜ ·ÔÚÚÔ‹˜ fiÌ‚ÚÈˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ οÓÔ˘Ó Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο fi,ÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó, ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·˜ ÛÎÔ˘›‰È· Î·È ÊÂÚÙ¤˜ ‡Ï˜ Ì ÙË ÛÎÔ‡· Î·È ÙÔ Ê·Ú¿ÛÈ, Ì ÙÔ Êfi‚Ô ÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ ·˘Ï¤˜ ÙÔ˘˜. ∑ËÙÔ‡Ó, Û˘ÓÂÒ˜, ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· Ó· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÂÈ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰Ôı› χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ Ô‰Ôηı·ÚÈÛÙÒÓ, οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË ÏËÌÌ˘ÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÈÛ¯˘Ú‹˜ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛ˘. μ.∫.

¢È·ÎÔ‹ ·Ó¿ ¤ÓÙ ÏÂÙ¿ ¡¤ÛÙÔÚ·˜ ∂˘ÌÔÚÊfiÔ˘ÏÔ˜ ϤÎÙÔÚ·˜

“Ÿ¯È. ΔÔ ÂÓÈ·›Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛˆÛÙfi ̤ÙÚÔ. ªÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Ó· ÙÂıÔ‡Ó ¿ÏÏÔÈ fiÚÔÈ ÂÍÈÛÔÚÚfiËÛ˘ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘. √ ηı¤Ó·˜ ¤¯ÂÈ ¯Ù›ÛÂÈ ÌÈ· ˙ˆ‹” .

EÈ̤ÏÂÈ·: ∫. Δ∞™™√¶√À§√À ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂§∂¡∏ πø∞¡. ™Δ∞ª√À§∏ °πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

/5

™‚ËÛÙ¿ “Ê·Ó¿ÚÈ·” Î·È ÂÈΛӉ˘Ó· ·Ófi

ÔÈÎÔ‰fiÌÔ˜

“¡ÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÌÂÈÒÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› Î·È ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Î·È ·fi fi,ÙÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ ÛÙȘ Âȉ‹ÛÂȘ ·˘Ùfi ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ı· ÌÂÈÒÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. À¿Ú¯ÂÈ ‚¤‚·È· ÁÂÓÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·, ·ÏÏ¿ fiÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ” .

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

¢ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ηı›ÛÂȘ ¿Óˆ ·fi ¤ÓÙ ÏÂÙ¿ ‹ÚÂÌÔ˜ Û οÔÈ· ηÊÂÙ¤ÚÈ· ‹ ÙÛÈÔ˘Ú¿‰ÈÎÔ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ Î·È Í·ÊÓÈο οÔÈÔ ¯¤ÚÈ ı· ·ψı› ÁÈ· Ó· ÛÔ˘ ‰Â›ÍÂÈ ÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, Ù· CD, Ù· DVD, ‰È¿ÊÔÚ· ·ÍÂÛÔ˘¿Ú, ·ÎfiÌË Î·È ·ıÏËÙÈο ·Ô‡ÙÛÈ·. ∫·È ‚¤‚·È· ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ

∂›Ó·È ı·‡Ì· Ò˜ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È... ¿ˆÓ˜ Î·È ŒÏÏËÓ˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÂÚ¢ÓÔ‡Ó Î·È Â‰Ò Î¿ÌÔÛÔ Î·ÈÚfi Ù· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ·ÓÙÈÛÂÈÛÌÈ΋˜ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÚıÂÓÒÓ·, ¢ÂÏÈÛÙÒÓÙ·˜ ˆ˜ Ë ¤Ú¢ӷ ·˘Ù‹ ı· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ¯Ú‹ÛÈÌ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ·ÛʷϤÛÙÂÚˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ. ø˜ ·ÓÙÈÛÂÈÛÌÈÎfi ı·‡Ì· fï˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› οÏÏÈÛÙ· Î·È ÙÔ ÛÈÙ¿ÎÈ Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÛÙÂÓfi Ù˘ Ô‰Ô‡ ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ΔÛ›Úη Î·È ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ¤Ó· Î·È ÌfiÓÔ ÛÎÔÚÔÊ·ÁˆÌ¤ÓÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ. √È ÂÚ›ÔÈÎÔÈ ¿ÓÙˆ˜ ·ÔʇÁÔ˘Ó Ó· ÛÙ·ıÌÂ‡Ô˘Ó Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ¿ ÙÔ˘˜ οو ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ...ı·‡Ì·.

π

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

·˘ÙÒÓ Ó· Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ú·Ì¿ÙÂÈ· ÙÔ˘˜, fï˜ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÙÈ ÊÙ·›ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ¯·Ï·ÚÒÛÔ˘Ì ÁÈ· ÌÈ· ÒÚ· Î·È Ó· Û˘˙ËÙԇ̠‹ÚÂÌ· Ì ÙËÓ ·Ú¤· Ì·˜ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÌÂ;

¶Ò˜ ı· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ù· ÎÂÓ¿ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜, fiˆ˜ ·˘Ùfi Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘; ªfiÓÔ Ì ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÁÈ·ÙÚÒÓ ·fi ¿ÏÏ· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ ‹ ·fi ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô. ¶ÚfiÛÊ·Ù· ÌÈ· ÁÈ·ÙÚfi˜ ·ÚÓ‹ıËΠӷ ÌÂÙ·‚› ÛÙÔ ÓËÛ› ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË Î·È ÙÂÏÈο, fiˆ˜ ÏËÚÔÊÔÚԇ̷ÛÙÂ, ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ıËΠ¿ÏÏÔ˜ ÁÈ·ÙÚfi˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È Î·È ÙfiÛÔ Â‡ÎÔÏÔ Í·ÊÓÈο Ó· Û ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÙË ÛÙÂÚÈ¿ ÛÙÔ ÓËÛ› ¤ÛÙˆ Î·È ÁÈ· Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜. ¡· ÙËÚËı› Ô ÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ πÔÎÚ¿ÙË, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ¿ÂÈ ÂÚ›·ÙÔ...

∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Â›Ó·È ϤÔÓ Ù· ·Ù˘¯‹Ì·Ù· ÙˆÓ ‚ÔÏȈÙÒÓ ÛÙ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Ù˘ fiÏ˘. ∞˘Ùfi ¤ÏÂÁ ÔÚıÔ‰ÈÎfi˜ ÁÈ·ÙÚfi˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È ÛÙÔ È·ÙÚÂ›Ô ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ, Î·È ÔÏÏÔ‡˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó οٷÁÌ· - ·Ó Î·È ÔÏÏÔ› ¤¯Ô˘Ó - ·ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó ¿ıÂÈ Ú›ÍÂȘ, ıÏ¿ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ηıËÏÒÓÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ̤Ú˜ ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙÂÚÔ‡Ó ÌÂÚÔο̷ٷ. ∫·È Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÈ· Ù¤ÙÔÈ·. “∞Ó ·˘Ùfi˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜, ‹ıÂÏ ӷ ÛÙÚ·Ê› ‰ÈηÛÙÈο ηٿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÛÙ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·, ‰ÂÓ ı· ÚÔÏ¿‚·ÈÓÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ Ó· ÙÚ¤¯ÂÈ ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·” , ›Â Ô ÁÈ·ÙÚfi˜. ∞ÏÏ¿ Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÂΛ, ÁÈ· Ó· ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÚ·Ùԇ̠̠·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙËÓ fiÏË;

º.™.

∂§.™.

º.™.

√È ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

√È ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· §È̤ÓÔ˜ μfiÏÔ˘ “™˘Ó¯›ÛıËÎ·Ó ¯ı¤˜ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Ì¤Ú· ÛÙÔ Δ¯ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ÚÔÛ˘Ó‰ڛԢ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. ΔȘ ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Î·È Ô ÓÔ̿گ˘ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ μfiÏÔ˘, ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ∫Ô˘ÓÙÔ‡Ú˘, μ·Ï·¯‹˜ Î·È ƒ¿Ô˜, Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ¢ËÌËÙÚ¿Î˘, Ô Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ¶ÂÙ¤Ï˘, ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ÀËÚÂÛÈÒÓ, Ô ÏÈÌÂӿگ˘ ΔÛ·Ó¿Î˘ Î·È Ôχ˜ ÎfiÛÌÔ˜” . √È Ù¢ÙÏÔηÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ηٿ Ù˘ ¢∂∏ “ΔËÏÂÁÚ¿ÊËÌ· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ·Á›Ô˘ Ù¤ÏÔ˘˜, ¤ÛÙÂÈÏ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi °. ƒ¿ÏÏË Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ Δ¢ÙÏÔηÏÏÈÂÚÁËÙÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ “√ ∞ÁÚfiÙ˘” . √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂˘ÛÙ·ı. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜ Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ ÙËÏÂÁÚ¿ÊËÌ·, ÙÔÓ›˙ÂÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· fiÙÈ Ô ·ÁÚÔÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ı· ·Ó·ÁηÛı› Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ, ·Ó ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ‰˘Û‚¿ÛÙ·ÎÙË ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ, ΢ڛˆ˜ ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜” . ¶˘ÎÓfi ¯ÈfiÓÈ ¤ÂÛ ¯ı˜ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ “¶˘ÎÓ¤˜ ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ¯ı¤˜ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, ÂÓÒ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÛËÌ›-

ª¤¯ÚÈ ÂΛ;

25 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 1981

ˆÛ Ӥ· ÙÒÛË. ™ÙȘ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ¯ÈfiÓÈ˙ ηٿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ Úˆ˝, ÂÓÒ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ¤ÂÊÙ ¯ÈfiÓÈ Î·È ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ˘ÎÓ‹ ÔÌ›¯ÏË Ô˘ ÂÚÈfiÚÈ˙ ÙËÓ ÔÚ·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ” . £Ú›·Ì‚Ô˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ “ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ÈÛ·ÓÔ› ¤¯Ô˘Ó ηٷÎχÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ª·‰Ú›Ù˘ Î·È Ù˘ μ·ÚÎÂÏÒÓ˘ Î·È ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ·Ó·›Ì·ÎÙÔ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ·Ú·ÓÔ˚ÎÔ‡ Ú·ÍÈÎÔ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÓÔÛÙ·ÏÁÒÓ ÙÔ˘ ÊÚ·ÓÎÈÛÌÔ‡, Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛ Û ·ÁˆÓ›· 18 ÒÚ˜ ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÒÚ· Î·È Â›¯Â ı¤ÛÂÈ Û ¿ÌÂÛÔ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙË ˙ˆ‹ 350 ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Î·È ˘Ô˘ÚÁÒÓ” .

‰fiÓ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi„ ÛÙȘ 11 ·Ú¿ ÂÙ¿ ÏÂÙ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ™‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ™ÂÈÛÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∞ıËÓÒÓ Ë ¤ÓÙ·ÛË Ù˘ ΢ڛ·˜ ‰ÔÓ‹Ûˆ˜, Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·Ó ÔÏfiÎÏËÚË ÙË Ó‡ÎÙ· ·fi ‰Âο‰Â˜ ÌÂÙ·ÛÂÈÛÌÒÓ, ‹Ù·Ó 6,6 ‚·ıÌÔ› Ù˘ Îϛ̷η˜ ƒ›¯ÙÂÚ Î·È ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚfi Ù˘ ‹Ù·Ó ÛÙÔÓ ∫ÔÚÈÓıÈ·Îfi ∫fiÏÔ (ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ∞Ï΢ÔÓ›‰Â˜ ¡‹ÛÔ˘˜)” .

ºÔ‚ÂÚfi˜ ÛÂÈÛÌfi˜ 6,6 ƒ›¯ÙÂÚ Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔÓ ∫ÔÚÈÓıÈ·Îfi “ºÔ‚ÂÚfi˜ ÛÂÈÛÌfi˜ Û˘ÁÎÏfiÓÈÛ ÔÏfiÎÏËÚË Û¯Â-

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 170 ¯ÚfiÓÈ·... ÁÂÓÓÈ¤Ù·È Ô ÈÌÚÂÛÈÔÓÈÛÙ‹˜

¶ÚÈÓ 50 ¯ÚfiÓÈ·... Ë ∏ӈ̤ÓË ∞Ú·‚È΋ ¢ËÌÔ-

˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ¶ÈÂÚ √ÁΛÛÙ ƒÂÓÔ˘¿Ú. ¶ÚÈÓ 90 ¯ÚfiÓÈ·... Ë ƒˆÛ›· ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ù˘ °ÂˆÚÁ›·˜. ¶ÚÈÓ 60 ¯ÚfiÓÈ·... Ô ΔÛ¯ÔÛÏÔ‚¿ÎÔ˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ∫ϤÌÂÓÙ °ÎfiÙ‚·ÏÓÙ ·ÔηχÙÂÈ Û˘ÓˆÌÔÛ›·, Ô˘ ·ÔÛÎÔÔ‡Û ÛÙËÓ “¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛË” Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì ÙË ¢‡ÛË. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ Â›¯Â ηٷÛÙÚÒÛÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ μÏ·ÓÙÈÌ›Ú ∫ÏÂ̤ÓÙȘ, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ù· ›¯ÓË Â›¯·Ó ¯·ı› ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ.

ÎÚ·Ù›· ‰È·ÎfiÙÂÈ ÙȘ ‰Èψ̷ÙÈΤ˜ Ù˘ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔ μ¤ÏÁÈÔ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ∫ÔÓÁÎfi. ¶ÚÈÓ 40 ¯ÚfiÓÈ·... Ë ÃÈÏ‹ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· Ô˘Ï‹ÛÂÈ ¯·ÏÎfi ·¢ı›·˜ ÛÙËÓ ∫›Ó·. ¶ÚÈÓ 20 ¯ÚfiÓÈ·... ÈÚ·ÎÈÓfi˜ ‡Ú·˘ÏÔ˜ “ÛÎÔ˘ÓÙ” Ï‹ÙÙÂÈ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ‚¿ÛË ÙÔ˘ ¡Ù·¯Ú¿Ó, ÛÙË ™·Ô˘‰È΋ ∞Ú·‚›·, ÛÎÔÙÒÓÔÓÙ·˜ 28 ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜. ¶ÚÈÓ 10 ¯ÚfiÓÈ·... Âı·›ÓÂÈ Ô ∞˘ÛÙÚ·Ïfi˜ ¡ÙfiÓ·ÏÓÙ ªÚ¿ÓÙÌ·Ó, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·›¯Ù˘ ÙÔ˘ ÎÚ›ÎÂÙ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6 Alpha: ªÂ Ó¤· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ·ÔÚÚ›ÙÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

ªÂ ÂÈÙfiÎÈ· Ô˘ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Î¿Ùˆ Î·È ·fi 3%, ‰›ÓÔ˘Ó ·fi ÚÔ¯ı¤˜ Alpha Bank Î·È ∂ıÓÈ΋

¢¿ÓÂÈ· ̤¯ÚÈ 100.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Ô˘˜ ∞£∏¡∞, 24.

∞£∏¡∞, 24.

“ΔÀÃ√¡ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË Ù˘ Alpha Bank Ì ̛·

ÙÚ¿Â˙· fiˆ˜ Ë ∂ıÓÈ΋, Ù˘ ÔÔ›·˜ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, οÙÈ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û¯Â‰fiÓ ·ÓÂÏÏÈÒ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· Ô‰ËÁÔ‡Û Û ÔÈÔÓ› ÎÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË ÌÈ·˜ ·fi ÙȘ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈο ÈÔ ÈÛ¯˘Ú¤˜ ÙÚ¿Â˙˜ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ηÈ, Û˘ÓÂÒ˜, Û ·ÒÏÂÈ· ÂÓfi˜ ·ÓÂÎÙ›ÌËÙÔ˘ ·Í›·˜ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎÔ‡ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·ÙÔ˜, ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ‰È·¯ÚÔÓÈ΋˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙÔ˜ ÌÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ô˘ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ, ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ, Î·È ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù˘” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Ù˘ ∞lpha Bank. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÔÚÈÛÙÈο Ù· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÛÂÓ¿ÚÈ· Ô˘ ›‰·Ó ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÚÚÈ„Ë Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ÊÈÏÈ΋˜ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Alpha Bank, ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹. “√ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓÔ˜ ÎÚ·ÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ì¤Ûˆ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘fi‰ˆÛË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÒÓ ÛÙÔÓ ‚·ıÌfi Ô˘ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Ì οÔÈ· ¿ÏÏË ÙÚ¿Â˙· ÂÎÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˆ˜ ÔÈÔÓ› ÎÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ¿ÏÏ˘ ÌÔÓ¿‰·˜. ∫·È ηٿ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÏfiÁÔ, Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi, Ù· Ù·Ì›· ˘Ô¯ÚÂÒÓÔÓÙ·È Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ Û ÌÂÙÔ¯¤˜ ˘fi ÎÚ·ÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÚ·Â˙ÒÓ, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÓ Á¤ÓÂÈ ÚÔÔÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜” ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Ù˘ Alpha Bank. “∏ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ڢıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ı· ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈ˙·Ó ÙËÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ‰È·ıÂÛ›ÌˆÓ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·˘Ù¿ Ù· ‰È·ı¤ÛÈÌ· Ì˯·ÓÈÛÌfi ÂϤÁ¯Ô˘ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. ªfiÓÔ ¤ÙÛÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚÔ·„ÂÈ Ë ·Ó·Áη›· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜. ∫·È ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È: “∏ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο Ë ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Î·È ÂÎÏÔÁ›Î¢ÛË ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ, Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ, ηٿ Ù¤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÙËÓ ÎÚ›ÛË, Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, fï˜, ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ, ·Ú¿ ÙËÓ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ 10 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙÔ˜ ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¤¯ÂÈ Û˘ÛÙ·ı› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷ٢ı› Ë ÎÂʷϷȷ΋ Â¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ·fi ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ‡ÊÂÛ˘. ªÈ· Ù˘¯fiÓ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË, ÏÔÈfiÓ, Ù˘ Alpha Bank Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙·, ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ˘ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ”

¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ì·ÁÈΤ˜ χÛÂȘ ∫·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ: “¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û‡ÓÙÔÌÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Ô‡Ù ̷ÁÈΤ˜ χÛÂȘ ÁÈ· Ó·” Êı¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Ô˘ Â›Ó·È Ë ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ¿ÓÙˆ˜, ÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÚÔÛÊÔÚfiÙÂÚÔ ÙÚfiÔ, ‰Â‰Ô̤Ó˘ Ù˘ ‰˘ÛÌÂÓÔ‡˜ ηٿÛÙ·Û˘ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ô˘ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÃÚ¤Ô˘˜. ™ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ·˘Ùfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÔÏÈÙÈΤ˜ Û˘Ì›ÂÛ˘ ÂÍfi‰ˆÓ, Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Û ÈÛÙˆÙÈÎfi ΛӉ˘ÓÔ Î·È ÂÍÈÛÔÚÚfiËÛ˘ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÙˆÓ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂˆÓ ÚÔ˜ ηٷı¤ÛÂȘ, ¿ÓÙ· Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ ‰È·Ê‡Ï·ÍË Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ˘Á›·˜ ÛÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜. ∏ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Îϛ̷ÙÔ˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ô˘ Â›Ó·È Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ù˘ ÚÔfi‰Ô˘ Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜, Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Û˘Óı‹Î˜ ÔÌ·ÏfiÙÂÚ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∏ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜. ∞˘Ùfi ı· ‚ÂÏÙ›ˆÓ ÙËÓ ÚÔ‹ ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ ÚÔ˜ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ı· Û˘Ó¤‚·Ï ÛÙËÓ ·ÂÍ¿ÚÙËÛË ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙·, ı· Ô‰ËÁÔ‡Û Û ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ÈÛÙˆÙÈ΋˜ Â¤ÎÙ·Û˘ Ì ηχÙÂÚÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Ù· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿, Î·È ı· ¤‚Á·˙ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·fi ÙËÓ ‡ÊÂÛË”.

¢∞¡∂π∞ ̤¯ÚÈ 100.000 ¢-

ÚÒ Û ÌÈÎÚ¤˜ Î·È Ôχ ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜, Ì ÂÈÙfiÎÈ· Ô˘ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Î¿Ùˆ Î·È ·fi 3 %, ‰›ÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ë ∂ıÓÈ΋ Î·È Ë Alpha Bank, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ·fi Ù· ÙÚ›· Û˘ÓÔÏÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ Jeremie, Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. Δ· Ó¤· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î. ª. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜ Î·È Ô ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ∂ÂÓ‰‡ÛÂ-

ˆÓ Î. Richard Pelly, Û ÂΉ‹ÏˆÛË Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ “ÙÚ¤¯ÂÈ”

·fi ·‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·) ¤¯ÂÈ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 120 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi Ù· ÔÔ›· 60 ÂηÙ. ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ

∂™¶∞ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· 60 ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÙÚ¿Â˙˜, Ô˘ ÂÂϤÁËÛ·Ó ÌÂÙ¿ ·fi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi. ∞¢ı‡ÓÂÙ·È Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì ÚÔÛˆÈÎfi ¤ˆ˜ 50 ¿ÙÔÌ·, ˘fi ›‰Ú˘ÛË ‹ ÓÂÔÈ‰Ú˘ı›Û˜ (‰ËÏ·‰‹ Ó· ÌËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·). ∏ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·ÔÏËڈ̋˜ Â›Ó·È 36 - 72 Ì‹Ó˜, ı· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÂÚ›Ô‰Ô ¯¿ÚÈÙÔ˜ ÂÓÒ ÌÂȈ̤Ó˜ ı· Â›Ó·È Î·È ÔÈ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂȘ Ô˘ ı· ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜. °È· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ. £·

¤¯ÂÈ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 60 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È ı· ·Ú¤¯ÂÈ ‰¿ÓÂÈ· ̤¯ÚÈ 25.000 ¢ÚÒ Û Ôχ ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÙÔ̤ˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. °È· ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ËÌÔÛȇıËΠÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ë ÚfiÛÎÏËÛË ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜, ı· ¤¯ÂÈ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 180 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È ı· ·Ú¤¯ÂÈ ‰¿ÓÂÈ· ̤¯ÚÈ 500.000 ¢ÚÒ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì ÚÔÛˆÈÎfi ¤ˆ˜ 250 ¿ÙÔÌ· ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ‹ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙËÓ Î·ÈÓÔÙÔÌ›·.

¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘: ¢ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Ó¤· ̤ÙÚ· Û ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, Ô‡Ù ·˘Í‹ÛÂȘ Û ÊfiÚÔ˘˜

¡¤Ô˜ ÛÙfi¯Ô˜ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ 15 ‰ÈÛ. KÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ «Û˘ÓÔÏÈ΋˜ χÛ˘» ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ E˘Úˆ˙ÒÓ˘ ∞£∏¡∞, 24.

·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Ó¤· ̤ÙÚ· Û ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, Ô‡Ù ·˘Í‹ÛÂȘ Û ÊfiÚÔ˘˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ηٿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÂÈηÈÚÔÔÈË̤ÓÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘. √ °. ¶··ÎˆÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ ÙÔ ÂÈηÈÚÔÔÈË̤ÓÔ ªÓËÌfiÓÈÔ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÚȤ¯ÂÈ ÙÔÓ ÔÛÔÙÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙˆÓ 50 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÙˆÓ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·È Ù˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ·ÏÏ¿ ı· Â·Ó·‚‚·ÈÒÓÂÙ·È Ô ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ 15 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ¶¿ÓÙˆ˜, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ª·ÚÙ›Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ηٷÁÚ¿„ÂÈ Ù· ·Î›ÓËÙ· Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ̤¯ÚÈ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ı· ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› ÙÔ ÚÒÙÔ ·fi Ù· ÚÔ˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈ· ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ı· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ. ∂ͤÊÚ·Û ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Ó· ‚Á·›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ‡ÊÂÛË. Ÿˆ˜ ›Â, “›̷ÛÙ ÛÙÔ Ì¤ÛÔÓ Ù˘ ‡ÊÂÛ˘, ÛÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÛËÌ›Ô, fï˜ ı· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ì ÁÈ·Ù› ·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÙÔ ÛˆÛÙfi ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ Û˘Ó¤ÂÈ·˜” √ ›‰ÈÔ˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ 2010 ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ‰È·„‡‰Ô˘Ó fiÛÔ˘˜ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ·Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È Î¿ÏÂÛ ٷ ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ ÁÈ· ÙËÓ ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ™ÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶Ï·ÈÛ›Ô˘. ÷ڷÎÙ‹ÚÈÛ ·Î·Ù·ÓfiËÙË Ù˘ ÛÙ¿ÛË Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ó· ·¤¯ÂÈ ·fi ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ, οÙÈ Ô˘ fiˆ˜ › ·ÔÙÂÏ› Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ∞ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ∞ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, ηıÒ˜ ÚԂϤÂÙ·È Û ¡fiÌÔ Ô˘ Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ ˘ÂÚ„‹ÊÈÛ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙÔ 2010. Œ‰ˆÛ ÙÔ ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ “ªÓËÌÔÓ›Ô˘ ÓÔ. 4” ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Ì¤ÙÚ·- ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ‡„Ô˘˜ 27,5 ‰ÈÛ., ÂÓÒ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ¤Ú·Ó ÙˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÔ‡Ó Ì ÙÔ 8% ÙÔ˘ ∞∂¶ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2012 2014, ı· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ¿ÏϘ, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. “ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ··ÚÂÁÎϛو˜” ›Â, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· fiÙÈ “ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ, fiˆ˜ Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ 7,4% ÙÔ˘ ∞∂¶ ÙÔ 2011, ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔÈ” ∂ÈÛ‹Ì·Ó ‰Â fiÙÈ “Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜” ™ÙÔ ÂÈηÈÚÔÔÈË̤ÓÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ÚԂϤÂÙ·È Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ 9,4% ÛÙÔ 7,4%, ÂÓÒ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÚԂϤÂÙ·È Ó· Û˘ÚÚÈÎÓˆı› ηٿ 3%. °È· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ÙÔ˘

Ȃ‚·ÈÒÓÂÙ·È Ë ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ ˆ˜ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ∞∂¶. ŸÌˆ˜ Ë ∂ıÓÈ΋ ∞Ó·ÏÔÁÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÚÔ¯ˆÚ¿ ÛÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ÌÂϤÙ˘ ÁÈ· Ù· ÂÈÎÔ˘ÚÈο Ù·Ì›·. ™Ù· Ù·Ì›· ·˘Ù¿ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘˜. ∂›Û˘, ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ·Ó·ıÂÒÚËÛË Ù˘ Ï›ÛÙ·˜ ‚·Ú¤ˆÓ Î·È ·Óı˘ÁÈÂÈÓÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ.

∏ “Û˘ÓÔÏÈ΋ χÛË”

¯ÚfiÓÔ˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙˆÓ 110 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ˘ÂÓı‡ÌÈÛ fiÙÈ Eurogroup ›¯Â Û˘ÌʈӋÛÂÈ Î·Ù·Ú¯‹Ó ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÎÏ¿‰Ô, › fiÙÈ “·Ó Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚËÙ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ, Â›Ó·È Û·Ê‹˜ Ë ı¤ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ‰ÈfiÙÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı›

Î·È Ó· ıˆÚ·ÎÈÛÙ› ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ” √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “ÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È ˘ÁȤ˜. ¢ÂÓ Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ·È ÙÔ È‰ÈˆÙÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Ì ·˘Ùfi ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ” ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÈηÈÚÔÔÈË̤ÓÔ ªÓËÌfiÓÈÔ, ÁÈ· ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Â-

∏ ÏÂÁfiÌÂÓË “Û˘ÓÔÏÈ΋ χÛË”, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÔÈ ËÁ¤Ù˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÔÚÈÛÙÈο ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË, ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ı· ·ÔÊ·ÛÈÛı› ÛÙË Û‡ÓÔ‰Ô ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÛÙȘ 24 - 25 ª·ÚÙ›Ô˘. ∂Ӊȷ̤ۈ˜, ÛÙȘ 11 ª·ÚÙ›Ô˘, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‡ÓÔ‰Ô˜ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÙˆÓ ËÁÂÙÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ “™‡ÌʈÓÔ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜”, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ ˆ˜ fiÚÔ Ë °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂÈ Û οÔÈ·˜ ÌÔÚÊ‹˜ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÚÈÓÔ‡ ªË¯·ÓÈÛÌÔ‡ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜, ÙÔ˘ EFSF. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ χÛ˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÙÂı› ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÂÈۋ̈˜ ÎÈ ·ÓÂÈۋ̈˜.

∏ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÂÌ̤ÓÂÈ ÛÙ· 50 ‰ÈÛ. μƒÀ•∂§§∂™, 24.

∂ªª∂¡∂π ÛÙÔ ÛÙfi¯Ô ›Ûڷ͢

50 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ηٿ 20% ÙÔ˘ ∞∂¶ ˆ˜ ÙÔ 2015 Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÚËÙ¿ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙˆÓ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ “Ôχ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ”, fiˆ˜ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ, “ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜”, Ë ∂∂ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹.

“∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÛ̇ÙËΠӷ ÎÏÈÌ·ÎÒÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Î·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ, ·fi Û‹ÌÂÚ· ˆ˜ ÙÔ 2015, Ù˘ ٿ͈˜ ÙˆÓ 50 ‰È˜. ú”, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ¤ÎıÂÛË Ù˘ ∂∂, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·˘Ùfi ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË ¯Ú¤Ô˘˜ ηٿ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 20% ÙÔ˘ ∞∂¶ ̤۷ ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·. ∂ÈϤÔÓ, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ¤ÎıÂÛË, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ ηٿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ· ı· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ÂÍ·ÁˆÁ¤˜.

™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÔÈ μڢͤÏϘ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÛˆÛÙfi ‰ÚfiÌÔ” Î·È fiÙÈ ÏËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Ù˘ ٤ٷÚÙ˘ ‰fiÛ˘ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. øÛÙfiÛÔ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÂÊÂÍ‹˜ ı· ··ÈÙËı› ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ·, ηχÙÂÚÔ˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ Î·È Û˘Ó·›ÓÂÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Â›Û˘ fiÙÈ Û ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔÌ›˜, fiˆ˜ Ë ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Â›Ó·È Î·ÙÒÙÂÚ· ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 º∂μƒ√ÀAƒπOY 2011

∫ÔÈÓ¤˜ ‰ËÏÒÛÂȘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ì ÙË ºÈÓÏ·Ó‰‹ ÔÌfiÏÔÁfi ÙÔ˘ M·Ú› KÈ‚ÈÓȤÌÈ

“£· ·ÔÏËÚÒÛÔ˘Ì ÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ” ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· Ï¿‚ÂÈ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ̤ÙÚ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ËÚÂÌ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜

∞£∏¡∞ ,24.

∫∞Δ∏°√ƒ∏ª∞Δπ∫∏ ·¿ÓÙË-

∞£∏¡∞, 24.

Δ

Ô ı¤Ì· Ù˘ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰·Ó›Ԣ ¤ıÂÛ ·fi ÙÔ ∂ÏÛ›ÓÎÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Û ÎÔÈÓ¤˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ÊÈÓÏ·Ó‰‹ ÔÌfiÏÔÁÔ ÙÔ˘, ª·Ú› ∫È‚ÈÓȤÌÈ. ∂·Ó¤Ï·‚Â, fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ, ÙË ‰È·‚‚·›ˆÛË fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ı· ·ÔÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ (∂∂- ¢¡Δ): “∂›Ì·ÛÙ ·ÍÈfiÈÛÙÔÈ Î·È ı· ·ÔÏËÚÒÛÔ˘Ì ÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ Î·È, Ì¿ÏÈÛÙ·, Ì ÙfiÎÔ” .

ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ‰Â ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· Ï¿‚ÂÈ Ë ∂∂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ̤ÙÚ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ËÚÂÌ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜: “√Ê›ÏÔ˘Ì ӷ Â·ÓÂÍÂÙ¿ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ì ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ, Ô˘ ¿ÙÔÓÙ·È ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ÂÈÙ‡ÁÌ·ÙÔ˜ Ì·˜, Ù˘ ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋˜ ¤ÓˆÛ˘, ÒÛÙ ӷ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜, ‰ÈfiÙÈ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠÌÂÁ¿ÏÔ˜ Êfi‚Ô˜ Î·È ·ÛÙ¿ıÂÈ· ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÏÒÓ ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ Î·È, ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ÚÔ˜ ÙÔ Â˘ÚÒ. ∫·È fiÏ· ·˘Ù¿, Û˘ÓÂ¿ÁÔÓÙ·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Î·È Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ-·Î¤ÙÔ, ·˘Ùfi ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ, ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ Ë ºÈÏ·Ó‰›·, ‚‚·›ˆ˜, ı· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÂÈ ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ÚfiÏÔ” . √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÌÂÁ¿Ï˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi, ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ “ÎÏÂÈÛÙÒÓ” Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË, ηıÒ˜ Î·È ÙË ¯·ÏÈÓ·ÁÒÁËÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Î·È ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ. ∂ÚˆÙËı›˜ Û¯ÂÙÈο, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ “ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÏÏ·Á¤˜” , Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ηٷϷ‚·›ÓÂÈ fiÙÈ “›-

Ó·È ÂÒ‰˘Ó˜” . “∫·Ù·Ï·‚·›Óˆ ÙȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜. ªÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜, Ϥˆ ÛÙÔ˘˜ ‰È·‰Ëψ٤˜: ı· ‹ıÂÏ· ÎÈ ÂÁÒ Ó· ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÌ·È Ì·˙› Û·˜, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Â›Ì·È Â˘Ù˘¯‹˜ Ì ٷ fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó. °È·Ù› Ó· ‚ÚÂıԇ̠۠·˘Ù‹ ÙËÓ

ηٿÛÙ·ÛË;” , ›Â Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “¢ÂÓ ·ÚÎÔ‡Ó, fï˜, ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ∂›Ì·ÛÙ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘ÌÂ Î·È ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Î·È Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜” .

“∂Ï›˙Ô˘Ì ӷ ηٷʤÚÔ˘ÌÂ, ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÓ, Ó· ηٷÛÙԇ̠ºÈÏ·Ó‰›· ÙÔ˘ ¡fiÙÔ˘. ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ Û ÔÈÔ ‚·ıÌfi ı· ÙÔ Î·Ù·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ, ¿ÓÙˆ˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈԇ̠ÏÂÈ¿‰· ·ÏÏ·ÁÒÓ” , ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ. ∏ Î. ∫È‚ÈÓȤÌÈ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Î·È ÙȘ ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡Ó Ë ∂∂. Î·È ÙÔ ¢¡Δ Î·È ÂÌ›˜, ‚‚·›ˆ˜, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ∫·È ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜, Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ˘‹ÚÍ·Ó Î·Ï¿, ·ÏÏ¿ ·ÛÊ·ÏÒ˜, fiˆ˜ ÚÔ·Ó¤ÊÂÚ·, ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· Ë Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ. ¶ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌ· ·Ô̤ÓÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó”. ∏ ›‰È· ÚfiÛıÂÛÂ: “ ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ºÈÏ·Ó‰›·, ›̷ÛÙ ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘ÌÂ, ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Â›‰Ô, ÛÙË Ï‹„Ë ÂÓfi˜ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ·Î¤ÙÔ˘, ÒÛÙ ӷ ηıËÛ˘¯¿ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜. ™¯Â‰È¿˙Ô˘Ì ÙÔ ·Î¤ÙÔ ·˘Ùfi Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi Î·È ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ¿ÏϘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜. ∫·È ¤ÙÛÈ, ·Ó ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ·Ó ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ·ÚfiÌÔȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜, fiˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰·, ÙfiÙÂ Ë Ï‡ÛË ı· ÙÔ˘˜ ÚÔÛÊÂÚı› ̤ۈ ÙÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡” .

∞fi‰ÂÈÍË ·ÔÙ˘¯›·˜ Ù· Ó¤· ̤ÙÚ· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ô °È¿ÓÓ˘ ªÈ¯ÂÏ¿Î˘

∂·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∞£∏¡∞ ,24.

Δ√ ÂÚÒÙËÌ· Ò˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜

√ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ “ÌÔÚ› Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘” Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÌÂÙ¿ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Î. °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ fiÙÈ “¤Ú·Ó ÙˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ 8% ÙÔ˘ ∞∂¶ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2012- 2014 Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Î·È ÚfiÛıÂÙ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, fiˆ˜ Â› ·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÈ ÙÔ ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘” . √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ °È¿ÓÓ˘ ªÈ¯ÂÏ¿Î˘ ˘ÂÓı‡ÌÈÛ ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ fiÙÈ “·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ¿ÚÔ˘Ì ̤ÙÚ·, ı· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÂÁÒ ¤¯ˆ ·ÔÙ‡¯ÂÈ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯ˆ ηٷʤÚÂÈ Ó· Û˘ÁÎÚ·Ù‹Ûˆ ÙȘ ‰·¿Ó˜, Ó· ·˘Í‹Ûˆ Ù· ¤ÛÔ‰· Î·È Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹Ûˆ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜” Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ: “™‹ÌÂÚ·, Ô Î. °.¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÈ Ó¤· ̤ÙÚ·, Ô˘ Â›Ó·È ¤ÍÈ ÊÔÚ¤˜ ÔÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ Û ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÙÔ 2010. ∫¿ÓÂÈ fiÛ· ηٿ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ‰‹ÏˆÛË- ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·fi‰ÂÈÍË ·ÔÙ˘¯›·˜. ªÂÙ¿ ·fi ·˘Ùfi, ÙÈ ÛÎÔ‡ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ó· Ú¿ÍÂÈ; ªÔÚ› Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÎfiÌË ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘;” . ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ó‡̷, ÓˆÚ›ÙÂÚ·, Î·È Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÙÔÌ¿گ˘ Ù˘ ¡¢ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·˜, ‰‹ÏˆÛÂ: “∏ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ’ªÓËÌÔÓ›Ô˘’ ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ Ù· ·-

‰È¤ÍÔ‰· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. ∞Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙȘ ∫˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜, ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÙȘ ·ÔÎÏ›ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÁÈ· ÙÔ 2010, ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ Ó¤· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙÔ 2011, ÂÚÈÎÏ›ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· “ÌË-ηıÔÚÈṲ̂ӷ” ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙÔ 20122014. ∫·ıÈÛÙ¿ ÂȂ‚ÏË̤ÓË ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË” . ŒÓÙÔÓË ‹Ù·Ó Î·È Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ∫∫∂, Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙfiÛÔ ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ fiÛÔ Î·È ÙËÓ ŒÎıÂÛË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È Ë ˘ÛÙ¤ÚËÛË ÂÛfi‰ˆÓ Î·È ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ̤ÙÚ· 8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. “∏ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ

‰ÂÛÌ¢Ù› ÛÙËÓ ·Ú·¤Ú· ‰Ú·ÛÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ, ÙËÓ “·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜” ‰ËÏ·‰‹ ÁÂӛ΢ÛË Ù˘ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ - ÂÏ·ÛÙÈ΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ÙËÓ ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÛÙËÓ ÀÁ›· Î·È ÛÙȘ ÂÓ·ÔÌ›ӷÛ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰·¿Ó˜, ÁÈ· Ó¤· ·ÓÙÈ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ̤ÙÚ·, Ó¤· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ‚¿ÚË, ÍÂÔ‡ÏËÌ· ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘ Î·È Ó¤Â˜ ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ·ÔχÛÂȘ” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ∫∫∂. “∫·ÌÈ¿ ÛËÌ·Û›· Û fiÛ· ϤÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ̤ۈ ÙÔ˘ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∏ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË Ï·˚΋ ·Ó˘·ÎÔ‹ Î·È ·ÓÙÂ›ıÂÛË Â›Ó·È ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÚÔ˘ÛË Î·È ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ ‚¿Ú‚·Ú˘ ·ÓÙÈÏ·˚΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜” ηٷϋÁÂÈ ÙÔ ∫∫∂. ΔËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Û¯ÔÏ›·ÛÂ Î·È Ë Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜ ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË: “∞ÓÙ› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· „¿¯ÓÂÈ ˆ˜ ı· ÌÂÈÒÛÂÈ Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù·, fi¯È ϤÔÓ Ì ÔÚÈ˙fiÓÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ Â› ‰Èη›ˆÓ Î·È ·‰›ÎˆÓ, ·ÏÏ¿ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ì Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ·ÏÈÓˆ‰Â› Î·È Î¿ÓÂÈ ÌÈÛ¤˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÛÙȘ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, Ô˘ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Â˜ ÁÈ· Ó· ¤ÚıÂÈ Ë ·Ó¿Î·Ì„Ë Î·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ. “ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· Ì ÙËÓ ˘ÂÚÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· Î·È ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· Ù˘ Ó· ÂÚÈÎfi„ÂÈ ÙËÓ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ ÛÙÚ·Á-

Á·Ï›˙ÂÈ Î·È ÂÍÔ˘ıÂÓÒÓÂÈ ÙÔ ˘ÁȤ˜ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Ì·˜ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ∏ ÌfiÓË ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ Â›Ó·È Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ô Ï·˚ÎÈÛÌfi˜ Î·È Ó· οÓÔ˘Ì ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ Ì·˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Î·È ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È fï˜ ÔÏÈÙÈÎfi ı¿ÚÚÔ˜ Î·È ÛÙÔȯÂÈ҉˘ ÂıÓÈ΋ Û˘ÓÂÓ-

¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛÙËÓ Bild: ¢ÂÓ Ô˘Ï¿Ì ÓËÛÈ¿

ÓfiËÛË” ηٷϋÁÂÈ Ë Î˘Ú›· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË. Δ¤ÏÔ˜ Á°È· ¯ıÚÈÎfi ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ¡¢ ÌÈÓÙÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì›ÏËÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡¢ Î. °È¿ÓÓ˘ ªÈ¯ÂÏ¿Î˘ ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÌÂÚ›‰· ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÁÈ· ÎÚ·˘Á·Ï¤· ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ¡.¢.

ÛË ‰›ÓÂÈ Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÒÏËÛË ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÓËÛÈÒÓ, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È ÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· “Bild” . “∫¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ηٷϿ‚ÂÙ fiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈο Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ù· ÓËÛÈ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·. Œ¯Ô˘Ó ‰È·ÙÂı› ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÛ¿ ·fi ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ¿Ì˘Ó·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛٷ٢ÙÔ‡Ó ·˘Ù¿ Ù· ÓËÛÈ¿ ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ ·ÎÙ¤˜. ∂ÎÙfi˜ ÙÔ‡ÙÔ˘ Ù· ÓËÛÈ¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿, ÙËÓ ÔÔ›· ÂÎÙÈÌÔ‡Ó Î·È ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜. ∞Ó Ô˘ÏÔ‡Û·Ì ٷ ÓËÛÈ¿ Ì·˜ Û οÔÈÔ˘˜ ¿ÌÏÔ˘ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ ı· ›¯Â È· ηӤӷ˜ ÚfiÛ‚·ÛË Û ·˘Ù¿. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ì Ì ¢·ÈÛıËÛ›· Î·È Ì ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi ÙÚfiÔ ·˘Ù¿ Ù· ÌÔÓ·‰Èο Ê˘ÛÈο ÙÔ›·. ∞˘Ùfi ı· Ì·˜ ·ÔʤÚÂÈ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·”, ϤÂÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ΔËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› Ï‹Úˆ˜ ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ·fi ÙËÓ ∂∂ ‰›ÓÂÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘: “™·˜ ˘fiÛ¯ÔÌ·È fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ·ÔÏËÚÒÛÂÈ Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛÂÓÙ” , ‰È·‚‚·ÈÒÓÂÈ ÛÙË Ì·ÎÚÔÛÎÂÏ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ÂÊËÌÂÚ›‰· ÛÙÔ ÁÂÚÌ·ÓfiʈÓÔ ¯ÒÚÔ, ˘fi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ: “™ÙÔȯËÌ·Ù›˙ÂÙ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÏËÚÒÛÂÙ ÔÙ¤ Ù· ¯Ú¤Ë Û·˜ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘;” . ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ‰˘Ó·ÌÈ΋ Î·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‚ÈÒÓÂÈ Ì›· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ¤ÎÚËÍË ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ Ù˘, ¯¿ÚË ÛÙȘ ‰È·ÚΛ˜ ‰ÔÌÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È ÙȘ ı˘Û›Â˜ Ô˘ ˘¤ÛÙË Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ˘Ê›ÛٷٷȔ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8 ™Ù¤ÈÙ ¡ÙÈ¿ÚÙÌÂÓÙ: “¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˘” Ë “™¤¯Ù·” ∞£∏¡∞, 24.

Δ√¡ ÂȉÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi ÙÔ˘ “·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÙÚÔÌÔÎÚ¿ÙË” ·¤‰ˆÛ ÛÙË “™¤¯Ù· ∂·Ó·ÛÙ·ÙÒÓ” Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙˆÓ ∏¶∞, ÛϷÚÈ ∫Ï›ÓÙÔÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ∂ÓÙÔÏ‹ 13224 Î·È Î·ÙfiÈÓ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂˆÓ Ô˘ ›¯Â Ì ٷ ˘Ô˘ÚÁ›· ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙˆÓ ∏¶∞. ∏ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·˘Ù‹ ı· Û˘ÓÙÂϤÛÂÈ ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÚÔ‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ηıÒ˜ ̤ۈ ·˘Ù‹˜ ı· ‰ÂÛ̇ÔÓÙ·È fiÏ· Ù· ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ˘fiÎÂÈÓÙ·È Û ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›· ÙˆÓ ∏¶∞ ÛÙ· ÔÔ›· Ë “™¤¯Ù· ∂·Ó·ÛÙ·ÙÒÓ” ¤¯ÂÈ Û˘ÌʤÚÔÓ, Î·È ı· ··ÁÔÚ‡ÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ∞ÌÂÚÈηÓÒÓ Ì ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ·˘Ù‹. “√ ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ™¤¯Ù·˜ ∂·Ó·ÛÙ·ÙÒÓ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ·ÌÂÚÈοÓÈ΢ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ·fi ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∏ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·˘Ù‹ Â›Û˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ó· ÂÍ·ÚıÚÒÛÂÈ, ÍÂÚÈ˙ÒÛÂÈ Î·È ÓÈ΋ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ·˘Ù‹” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ڤۂ˘ ¡Ù¿ÓÈÂÏ ª¤ÓÙ˙·ÌÈÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ ·ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ™Ù¤ÈÙ ¡ÙÈ¿ÚÙÌÂÓÙ.

¢ÂÓ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ ÙÔ À¶∂∫∞ Ó· ‰ÒÛÂÈ ¿‰ÂȘ ÛÙËÓ “∂ÏÏËÓÈÎfi˜ ÃÚ˘Ûfi˜” ÁÈ· Ó¤· ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· ∞£∏¡∞, 24.

¢∂¡ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ ÃÚ˘Ûfi˜, Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ Î·Ù¿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÛÙËÓ European Goldfields, ¿‰ÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ¯Ú˘ÛÔÊfiÚˆÓ ÎÔÈÙ·ÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ Ã·ÏÎȉÈ΋, ‰‹ÏˆÛÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙËÓ ¶¤ÌÙË (¯ı˜) ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ¤ÓÙÔÓ˘ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∏ ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ ÃÚ˘Ûfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ¤Ó· ÔÚ˘¯Â›Ô ·ÚÁ‡ÚÔ˘, ÌÔχ‚‰Ô˘ Î·È „¢‰·ÚÁ‡ÚÔ˘ ÛÙÔ ™ÙÚ·ÙÒÓÈ Ù˘ ÷ÏÎȉÈ΋˜ Î·È ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ÌÂϤÙË ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ¯Ú˘ÛÔÊfiÚˆÓ ÎÔÈÙ·ÛÌ¿ÙˆÓ Û ‰‡Ô ·ÎfiÌ· ÛËÌ›· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÙȘ ™ÎÔ˘ÚȤ˜ Î·È ÙËÓ √Ï˘ÌÈ¿‰·. ∏ Â›ÛËÌË ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË ¤ÏËÍ ¤Ú˘ÛÈ ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ. ∞ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ fiÙÈ Ë ¿‰ÂÈ· ı· ‰ÈÓfiÙ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. “Œ¯ÂÈ Ôψı› ÙÔ ı¤Ì·” , ‰‹ÏˆÛÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Δ›Ó· ªÈÚÌ›ÏË Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÓË̤ڈÛ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ Reuters. “™·Ê¤Ûٷٷ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È ¿ÏÏË ‰È·‚ԇϢÛË” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÙÔ À¶∂∫∞ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ˆ˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ ‰ÂÓ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ ˘‰ÚÔÊfiÚÔ ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÂÓÒ ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ η̛· ¤Ó‰ÂÈÍË ÁÈ· ÙÔ fiÙ ı· ‰Ôı› Ë ¤ÁÎÚÈÛË. ∏ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ·ÓÙÈÙ›ıÂÓÙ·È ¤ÓÙÔÓ· ÛÙÔ ¤ÚÁÔ, Ì ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ı· ηٷÛÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ı· ˘Ô‚·ıÌ›ÛÂÈ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ˙ˆ‹˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

¶ÚԂϤÂÈ Ë ¤ÎıÂÛË Ù˘ ∂∂ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ›ÙË ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÔÚ›·˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘

∞ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ Ú‡̷ÙÔ˜, ÏËÓ ÔÈÎÈ·ÎÒÓ, ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ∞£∏¡∞, 24.

Ï‹ÚË ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2011, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË Ù· ÔÈÎȷο ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ÚԂϤÂÈ Ë ¤ÎıÂÛË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ›ÙË ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÔÚ›·˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ, ÂÊ’ fiÛÔÓ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› fiˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, fiÙÈ Ù· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜, ÙÔ˘˜ √Δ∞, ÎÏ, ı· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÂχıÂÚ·, Ì ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Î·È Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÌÂٷ͇ Ù˘ ¢∂∏ Î·È ÙˆÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ÚÔÌËı¢ÙÒÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. Δ· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ô˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ˘„ËÏ‹˜ Ù¿Û˘, ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·ÂÏ¢ıÂÚˆı›. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡, fiÙÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓˆÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛı› ÛÙ·‰È·Î¿ ÒÛÙ ӷ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ ÙȘ ÙÈ̤˜ ¯ÔÓ‰ÚÈ΋˜, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙȘ ¢·ı›˜ ÔÌ¿‰Â˜ ηٷӷψÙÒÓ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı¤ÛÈÛ ÚfiÛÊ·Ù· ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi √ÈÎÈ·Îfi ΔÈÌÔÏfiÁÈÔ. ø˜ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì·, ÚԂϤÂÙ·È Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓˆÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌË ÔÈÎÈ·ÎÔ‡˜ ηٷӷψ٤˜ ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2011. ∏ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ‰ÂÓ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÒÏËÛ˘ ÙÔ˘ 40 % ÙˆÓ ÏÈÁÓÈÙÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ù˘ ¢∂∏, Ô˘ ›¯Â ÚÔÙ·ı› ¤Ú˘ÛÈ Î·È Â›¯Â ·ÔÚÚÈÊı› ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ™Â ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛÌ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ Î·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚfiÛ‚·Û˘ ÙÚ›ÙˆÓ ÛÙË ÏÈÁÓÈÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ¢∂∏ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚfiÙÂÈÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·Ú·ÁfiÌÂÓ˘ ·fi ÏÈÁÓÈÙÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Ù˘ ¢∂∏ Ì ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÚÔ˜ ÙË ¢∂∏ ÙË ‰È¿ıÂÛË ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ›Û˘ ·Í›·˜ Û ¿ÏÏÔ ∫Ú¿ÙÔ˜-ª¤ÏÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ (“ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi swap” ). ∏ ÚfiÙ·ÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È ˘fi ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Î·È, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∂∂, Ù· ̤ÙÚ· ·˘Ù¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ·fi Ù· Ù¤ÏË ª·ÚÙ›Ô˘. ∏ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ‰È·ÙËÚ› ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ó· ·Ó·ÙÂı› Û ÂÈÙÚÔ‹ ˘fi ÙÔÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈ-

ÎÒÓ ÂÓÒ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Î·È Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È ‰È·ÓÔÌ‹˜ Ù˘ ¢∂∏. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ “ÌÓËÌfiÓÈÔ 4” , ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ª·ÚÙ›Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ ÏÈÁÓÈÙÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ·ÎfiÌË: - ¡· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÛÙÔ ÌË ‰È·Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· (ÓËÛÈ¿). - ¡· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ·Ó¿ıÂÛË Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Û ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÊÔÚ¤·. - ¡· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ˆ˜ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2013 ÔÈ ÏÈ·ÓÈΤ˜ ÙÈ̤˜ Ó· ·ÓÙ·Ó·ÎÏÔ‡Ó ÙȘ ÙÈ̤˜ ¯ÔÓ‰ÚÈ΋˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ¢·ı›˜ ÔÌ¿‰Â˜ ηٷӷψÙÒÓ. - ¡· ıÂÛÈÛÙ› Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜. - ¡· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ë ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Ù˘ ƒ˘ıÌÈÛÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜.

™˘Ó¿ÓÙËÛË Δ›Ó·˜ ªÈÚÌ›ÏË Ì ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ∞£∏¡∞, 24.

ª∂ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜

∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜, Δ›Ó·˜ ªÈÚÌ›ÏË, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂٷ͇ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ À¶∂∫∞ ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Î·È Ô °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ª·ıÈÔ˘‰¿Î˘, Ù˘ ƒ˘ıÌÈÛÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ (ƒ∞∂) ÌÂÙ¿ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘, ¡›ÎÔ˘ μ·ÛÈÏ¿ÎÔ˘, Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜.

™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ‚Ú¤ıËΠÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ηıÒ˜ Î·È Ë ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ 3Ô˘ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡ ·Î¤ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·. £· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ٷÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Â·Ó·ÏËÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÔÈ Î. ∞Úı. ∑ÂÚ‚fi˜, ¶Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ¢È¢ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ¢∂∏, ∂. ª˘ÙÈÏËÓ·›Ô˜, °. ¶ÂÚÈÛÙ¤Ú˘, ∞. ∫·ÏÏÈÙÛ¿ÓÙ˙˘, £. μ¿Ú‰·˜, ∞Ó‰. ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜, ª. ∫·Î·Ú¿˜.

¶ÈÔ ÒÚÈÌÔ Î·È Ú·ÏÈÛÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Ô ·ÁˆÁfi˜ ITGI ƒπ∞¡Δ, 24.

√ ·ÁˆÁfi˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜

- ∂ÏÏ¿‰·˜ - πÙ·Ï›·˜ (ITGI) Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ÒÚÈÌÔ, Ú·ÏÈÛÙÈÎfi Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔÛÈÙfi Û¯¤‰ÈÔ Â·Ó¤Ï·‚Â Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜, °È¿ÓÓ˘ ª·ÓÈ¿Ù˘ ÛÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ›¯Â ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ÙˆÓ ÀÔ˘ÚÁÒÓ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂ÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡ ºfiÚÔ˘Ì (π.∂.F.), Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ƒÈ¿ÓÙ Ù˘ ™·Ô˘‰È-

΋˜ ∞Ú·‚›·˜. ΔÔ ·›ÙËÌ· Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÁˆÁfi ITGI, Û ۯ¤ÛË Ì ¿ÏÏ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο Û¯¤‰È· Ô˘ Û˘˙ËÙÒÓÙ·È, Â›Ó·È Ó· ÌËÓ ÎÚÈıÔ‡Ó Ì ÔÏÈÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ÊfiÚÔ˘Ì Ô Î. ª·ÓÈ¿Ù˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Î·È ÚÔ‚Ï„ÈÌfiÙËÙ·˜ ÛÙȘ ÙÈ-

̤˜ ÒÏËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ Ô˘ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÈ ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ‰È·Î›ÓËÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Ë ˘ÂÚfiÓÙÈ· ∂ÏÏËÓÈ΋ ¡·˘ÙÈÏ›· ‰ÂÍ·ÌÂÓÔÏÔ›ˆÓ. √ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ›¯Â Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ ƒÒÛÔ ÔÌfiÏÔÁfi ÙÔ˘, Yury Sentyurin, ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂Ó¤ÚÁÂÈ· ÀÔ˘ÚÁÔ‡˜ Ù˘ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜, ΔÔ˘ÚΛ·˜, ∫·Ù¿Ú Î·È ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∞Ú·‚ÈÎÒÓ ∂ÌÈÚ¿ÙˆÓ, ÙÔ˘˜ ˘Ê˘-

Ô˘ÚÁÔ‡˜ π·ˆÓ›·˜ Î·È ¡ÔÚ‚ËÁ›·˜ Î·È ÙÔÓ μÔ‡ÏÁ·ÚÔ ÀÔ˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ΔÚ¿ÈÎÔ ΔÚ¿ÈÎÔÊ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ì·˙› Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘, Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ˆ˜ Â›ÛËÌÔ˜ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˜ Ù˘ ™·Ô˘‰·Ú·‚È΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ARAMCO Û Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÎÔ›Ù·ÛÌ· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ (KHURAIS), ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú¿ÁÂÈ 1,2 ÂηÙ. ‚·Ú¤ÏÈ· ÙËÓ Ë̤ڷ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 º∂μƒ√ÀAƒπOY 2011

™ÙËÓ... ÙÛÈÌ›‰· ÙÔ˘ ™¢√∂ ¡ÔÛÔÎÔÌ›·

¢È¢ÎÚÈÓÈÛÙÈ΋ ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ

¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ·fiÛ˘ÚÛË ·Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÍÔÊÏËı› Ù· Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ∏ ∞£∏¡∞, 24.

ÂÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ·ÔÙÂÏ› ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ·fiÛ˘ÚÛË Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È Û˘ÓÂ·ÎfiÏÔ˘ı· ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘ πà ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Ì ÌÂȈ̤ӷ Ù¤ÏË Ù·ÍÈÓfiÌËÛ˘. ∞˘Ùfi ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È Û ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·È ÂÊÔڛ˜ Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ. ™ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ ÁÈ· Ù· ·ÔÛ˘ÚfiÌÂÓ· ·fi ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÁÈ· ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÂÈ‚·ÙÈο ȉȈÙÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ÚÔ¸fiıÂÛË ·ÔÙÂÏ› Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ·fi ÙÔÓ Î¿ÙÔ¯Ô ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ù˘¯fiÓ ÔÊÂÈÏÔÌ¤ÓˆÓ ÙÂÏÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ¤ÙÔ˘˜ 2011 Î·È ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÂÙÒÓ. ∂ÊfiÛÔÓ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ Î¿ÙÔ¯ÔÈ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÔÛ‡ÚÔÓÙ·È ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ù¤ÏË Î˘-

ÎÏÔÊÔÚ›·˜, ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ¿ÌÂÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÔÌ¤ÓˆÓ ÙÂÏÒÓ fiˆ˜ Î·È ÙˆÓ ÚÔÛٛ̈Ó, Û ÂÚ›ÙˆÛË ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ‹ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÌÂÈˆÌ¤ÓˆÓ ÙÂÏÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜. ™ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È ·ÎfiÌË fiÙÈ ÂÊfiÛÔÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ (ÂÎÔ‡ÛȘ ·ÎÈÓËۛ˜

‹ ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÂȘ) ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ù·¯ˆÚË̤Ó˜ ÛÙÔ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·Îfi ™‡ÛÙËÌ· √¯ËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· Ô¯‹Ì·Ù· ·˘Ù¿, Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ¿ÌÂÛ· Ë ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ‹ ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË, Ë ‰ÈfiÚıˆÛË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ÂÊfiÛÔÓ ˘Ê›ÛٷٷÈ

Ï·Óı·Ṳ̂ÓË Î·Ù·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ‹ ÙÔ˘ ∞.º.ª. ÙÔ˘ ηÙfi¯Ô˘ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ∞Ú¯Â›Ô˘ √¯ËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù· ÛÙÔȯ›· ÏËÚˆ-

∞£∏¡∞, 24.

ÌÒÓ ÙÂÏÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ·fi ÙÔ 1995 Î·È ÌÂÙ¿ Î·È ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ÚÔÛÎfiÌÈÛË ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ ·fi ÙÔÓ Î¿ÙÔ¯Ô ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜. ∞ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· ÙË ‚‚·›ˆÛË Î·È ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓˆÓ ÙÂÏÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È ÚÔÛٛ̈Ó, Û ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ Û‹Ì·ÙÔ˜ ‹ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÌÂÈˆÌ¤ÓˆÓ ÙÂÏÒÓ, Â›Ó·È Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ù˘ ¢.√.À. ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ ηٿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ù˘ ‚‚·›ˆÛ˘ ·˘ÙÒÓ. ∂ÊfiÛÔÓ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ηٷ‚ÏËı› Ù· ·Ó·ÏÔÁÔ‡ÓÙ· Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ‹ ÌÂÙ¿ ÙË ‚‚·›ˆÛË Î·È ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÙˆÓ Ù˘¯fiÓ ÔÊÂÈÏÔÌ¤ÓˆÓ ÙÂÏÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜, ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ‚‚·›ˆÛË ·fi ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ Ù˘ ¢.√.À ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È fiÙÈ “°È· ÙÔ ·ÔÛ˘ÚfiÌÂÓÔ ÂÈ‚·ÙÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ì ·ÚÈıÌfi ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ..... ¤¯Ô˘Ó ηٷ‚ÏËı› Ù· Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ¤ÙÔ˘˜ 2011 Î·È ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÂÙÒÓ” .

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜

¶·Ú¿Ù·ÛË Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ πÔ˘Ó›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ËÌÈ˘·›ıÚÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ∞ÊÔÚÌ‹ Ô Û˘ÓˆÛÙÈÛÌfi˜ ÛÙȘ ÔÏÂÔ‰Ơ̂˜ ·fi ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ∞£∏¡∞, 24.

·Ú¿Ù·ÛË ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ ËÌÈ˘·›ıÚÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ Û˘ÓˆÛÙÈÛÌÔ‡, Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙȘ ÔÏÂÔ‰Ơ̂˜ ·fi ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ·ÈÙ‹ÛˆÓ. ™Â Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ Ù˘ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶∂∫∞, Δ›Ó· ªÈÚÌ›ÏË, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ÛÙÔȯ›· ¤¯Ô˘Ó ηٷÙÂı› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 500.000 ·ÈÙ‹ÛÂȘ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÚ·¯ı› ·fi ÚfiÛÙÈÌ· Î·È ·Ú¿‚ÔÏ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 106 ÂηÙ. ¢ÚÒ. √ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶∂∫∞, ¡›ÎÔ˜ ™ËÊÔ˘Ó¿Î˘, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ‰Ôı› Î·È Ó¤· ·Ú¿Ù·ÛË ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ

·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ ÎÙÈÛÌ¿ÙˆÓ, ‰ÈfiÙÈ, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÛÙˆı› ·fi ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ ÙÔ 2003 ¤ˆ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ·, Ë ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Â›Ó·È Ôχ ¯·ÌËÏ‹, ηıÒ˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ‡„Ô˘˜ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙÔ Ú›ÛÎÔ Ù˘ ηÙ‰¿ÊÈÛ˘, ·Ú¿ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó. ∏ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ À¶∂∫∞ ·Ú¤ÂÌ„Â Û ۯÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË, Ô˘ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ∏ Î. ªÈÚÌ›ÏË ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙË ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË, Ô˘ ÚÔˆı› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌË ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ·Ó·‰ÚÔÌÈο ‰ËÌÔÙÈο Ù¤ÏË, fiÛÔÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ËÌÈ˘·›ıÚȈÓ. ΔfiÓÈÛÂ, fï˜, fiÙÈ Ë ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ı· ηٷÙÂı› ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¤ÂÈÙ· ·fi ÎÔÈÓ‹ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ À¶∂∫∞, ÒÛÙ ӷ Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È “·-

™Ù· 160 ÂÎ. ¢ÚÒ Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙÔ˘˜ ËÌÈ˘·›ıÚÈÔ˘˜ ∞£∏¡∞ ,24.

™À¡√§π∫∞ ¤ÛÔ‰· Ô˘ ı· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó Ù· 710 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤ˆ˜

Î·È ÙÔ 2012, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÛÚ‡ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ¶Ú¿ÛÈÓÔ Δ·ÌÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ËÌÈ˘·›ıÚÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ. Δ· ·Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙÔȯ›· ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÙfiÛÔ ·fi ÙȘ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ·ÈÙ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi Ù· ¤ÛÔ‰· Î·È Ù· ·Ú¿‚ÔÏ· Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ó· ηٷÙÂıÔ‡Ó ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ πÔ˘Ó›Ô˘, ÔfiÙÂ Î·È ‰fiıËÎÂ Ë ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Ó¤ˆÓ ·ÈÙ‹ÛˆÓ, ›Ù ·fi Ù· Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ· (ȉÈÔÎً٘), ›Ù ̤ۈ ÙˆÓ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 160 ÂηÙ. ¢ÚÒ. √È ¯ÚËÌ·ÙÔÚÔ¤˜ fiˆ˜ ÙȘ ÂÎÙÈÌ¿ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·È ˆ˜ Â-

Í‹˜: ŒÙÔ˜ ∂ÎÙ›ÌËÛË ∂›ÛÚ·ÍË - 2010 93 ÂηÙ. ¢ÚÒ 105,9 ÂηÙ. ¢ÚÒ - 2011 420 ÂηÙ. ¢ÚÒ 57 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤ˆ˜ 22/02/2011 - 2012 180 ÂηÙ. ¢ÚÒ ™‡ÓÔÏÔ 709 ÂηÙ. ¢ÚÒ ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÙÔ À¶∂∫∞, ÔÈ ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙ· ÔÏÂÔ‰ÔÌÈο ÁÚ·Ê›· ÙˆÓ: ∞ıËÓÒÓ, ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∞ÙÙÈ΋˜, £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ∂˘‚Ô›·˜, ∞¯·˝·˜, ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ∫Ú‹Ù˘, ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘ Î·È ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ. Œˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ηٷÙÂı› 553.701 ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÔÏÈÙÒÓ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·.

‰È˘” Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ηٿ ÂÚÈÔ¯‹ (‰‹ÌÔ) Ó· ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó Ù·ÎÙÔÔÈË̤ÓÔ˘˜ ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ËÌÈ˘·›ıÚÈÔ˘˜, ÂÓÒ ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ȉÈÔÎً٘ Ì ‰Ëψ̤ÓÔ˘˜ ·ÓÔȯÙÔ‡˜ ËÌÈ˘·›ıÚÈÔ˘˜ Ó· ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ·˘ÍË̤ӷ ‰ËÌÔÙÈο Ù¤ÏË. ∂ȉÈο ÁÈ· ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ˙‹ÙËÌ· ÙÔÓ›ÛÙËΠfiÙÈ Â›Ó·È ÛÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ Ó· ηıÔÚ›˙ÂÈ ‰ËÌÔÙÈο Ù¤ÏË Î·È ˆ˜ ·˘Ù¿ ı· Ù· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ. Δ¤ÏÔ˜, Ô Î. ™ËÊÔ˘Ó¿Î˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊÔÚÙÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÔÏÂÔ‰ÔÌÈο ÁÚ·Ê›· ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó ÔÈ È‰ÈÔÎً٘, Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË, Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó Ù· ·Ú¿‚ÔÏ·, ̤ۈ ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË ‰È·‰Èηۛ·, ¯ˆÚ›˜ Ó· Û˘ÓˆÛÙ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÛÙȘ ÔÏÂÔ‰Ơ̂˜.

™∏ª∞¡Δπ∫∞ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ·Ú¿ÓÔ̘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÀÁ›·˜ ¤¯ÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÙÔ ™¢√∂, fiˆ˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ, Ì ¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘ Ô˘ ‰È·‚È‚¿ÛÙËΠÛÙË μÔ˘Ï‹, Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô˘ÛÂÏ¿˜. √ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ™¢√∂ ÂÎÙÂٷ̤ÓÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÀÁ›·˜, Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ fiÁÎÔ˘ ÙˆÓ ÚÔ˜ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ. “∞fi Ù· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· Â˘Ú‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ·Ú¿ÓÔ̘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜” ›Â Ô Î. ∫Ô˘ÛÂÏ¿˜, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Âȉ›ˆÍË ÙÔ˘ ™¢√∂ ·ÔÙÂÏ› Ë ÛÙ·‰È·Î‹ ÌÂÙ·ÙfiÈÛË Ù˘ ÂÏÂÁÎÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ‰Ú¿Û˘ Û ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ” ¶ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹ ÙÔ ™¢√∂ ¤¯ÂÈ ÂÓÈÛ¯˘ı› Î·È ıÂÛÌÈο Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¿ÌÂÛ˘ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ Î·È ¿ÌÂÛ˘ ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ˘˜ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›·, ÙÔ ™¢√∂ ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÚÔÏËÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÚÔÛˆÚÈÓÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Û οı ÌÔÚÊ‹˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, fiÔ˘ Î·È ·Ó ·˘Ù‹ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È. ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ ‰Â ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È Ë ‰È·›ÛÙˆÛË Ù˘ ÔÚı‹˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ Î·È ÙÂψÓÂȷ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ, ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÎÚÈ‚‹ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ·Ó·ÏÔÁÔ‡ÓÙˆÓ ÊfiÚˆÓ. ∂ÈϤÔÓ Ô Î. ∫Ô˘ÛÂÏ¿˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ¡ÔÌÈÎÒÓ ¶ÚÔÛÒˆÓ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘ Î·È ¢∂∫√, ‰ÈÂÓÂÚÁ› ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎÔ‡˜-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ¤Ú¢Ó˜ ÛÙȘ ¢ËÌfiÛȘ ¢È·¯ÂÈÚ›ÛÂȘ, ÙÔ˘˜ √Δ∞ Î·È Ù· ¡ÔÌÈο ¶ÚfiÛˆ· ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·, ηÙfiÈÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈÎÒÓ ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ, ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ. ◊‰Ë Ì¿ÏÈÛÙ· Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰È‡ı˘ÓÛË Âͤ‰ˆÛ ÂÓÙÔÏ‹ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ÛÙÔ ¶∞°¡∏ (¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∏Ú·ÎÏ›Ԣ), Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ·ÎfiÌË ÂÓÒ ÂÎÎÚÂÌ› Î·È Ë ÂÓÙÔÏ‹ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∫Ú·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ ∫ÔÚ˘‰·ÏÏÔ‡. ΔÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ‰È·‚È‚¿ÛÙËΠÛÙË μÔ˘Ï‹ Û ·¿ÓÙËÛË ÂÚÒÙËÛ˘ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙÔ˘ §∞√™ ∞‰. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë Î·È ∞ı. ¶Ï‡ÚË ÁÈ· ÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÛÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›·.


EÈηÈÚfiÙËÙ· 10

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

∂Àƒø§π°∫∞

ª·›ÓÂÙ·È Ô ÂÌʇÏÈÔ˜ Ì ٷ ı‡Ì·Ù· Ó· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ¯ÈÏÈ¿‰Â˜

¡›ÎËÛ ÙË ºÂÓ¤ÚÌ·¯ÙÛÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË

∂ηÙfiÌ‚Ë ÛÙË §È‚‡Ë

ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ºÂÓ¤ÚÌ·¯ÙÛÂ, Ì 80-65 ÁÈ· ÙËÓ 5Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ Top-16 Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” fi¯È ÌfiÓÔ ÚÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ “8” Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ·ÏÏ¿ Î¿Ï˘„·Ó Î·È ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ 14 fiÓÙˆÓ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ›¯·Ó ËÙÙËı› ÛÙÔ ™∂º ·fi ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ™¿¯È·, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙÔÓ fiÁ‰ÔÔ fiÌÈÏÔ, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ ¤ÎÙ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ +15 ¤ÁÈÓ ·fi ÙÚ›ÔÓÙÔ ÙÔ˘ £Ô‰ˆÚ‹ ¶··ÏÔ˘Î¿ ÛÙËÓ ÂÎÓÔ‹ ÙÔ˘ Ì·Ù˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÔ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ¤ÊÙ·Û ÙȘ 210 Î·È Â›Ó·È Ô ·›ÎÙ˘ Ì ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÂÓÒ ‰È·ÙËÚ› Ù· Û΋ÙÚ· Î·È Û ·Û›ÛÙ Î·È ÎÏ„›Ì·Ù·. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 18-20, 36-34, 55-54, 65-80 º∂¡∂ƒª¶∞ÃΔ™∂ √À§∫∂ƒ (¡¤‚ÂÓ ™¿¯È·): √‡ÎÈÙ˜ 14, ŒÚÔÁÏÔ˘, √Ó¿Ó 2, §·‚Ú›ÓÔ‚ÈÙ˜ 8 (1), °È·ÛÈ΂›ÙÛÈÔ˘˜ 7 (1), ¶ÂÎ¤Ú 2, ™·‚¿˜ 4, ∫›ÓÛÂ˚ 12, ªÔ˘Ù¿Ê, ΔfiÌ·˜ 9 (2), ª¤È 2, ¶Ú¤ÏÓÙ˙ÈÙ˜ 5 (1). √§Àª¶π∞∫√™ (¡ÙÔ‡Û·Ó ÿ‚ÎÔ‚ÈÙ˜): ¶··ÏÔ˘Î¿˜ 9, ¡ÂÛÙ¤ÚÔ‚ÈÙ˜ 16, ™·ÓÔ‡Ï˘ 12, ¶ÂÏÂοÓÔ˜, ª·˘ÚÔÎÂÊ·Ï›‰Ë˜ 16, °Ï˘ÓÈ·‰¿Î˘ 2, ¡›ÏÛÂÓ, ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘, ŒÚÙÛÂÁÎ 21 (5), ΔÂfiÓÙÔÛÈÙ˜ 2, ∫·ÙÛ›‚ÂÏ˘, §Ô‡Î·˜ 2. * ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ™È¤Ó· ÂÈÎÚ¿ÙËÛ Ù˘ ∂ʤ˜ ¶›ÏÛÂÓ Ì 88-76 Î·È ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ˘ÂÚÎ¿Ï˘„ ÙÔ -2 Ù˘ ‹ÙÙ·˜ Ù˘ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ̷ıËÌ·ÙÈο ÙË 2Ë ı¤ÛË ÛÙÔÓ ¤‚‰ÔÌÔ fiÌÈÏÔ, Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÂ... Ú·ÓÙ‚ԇ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi (Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ¤‰Ú·˜) ÛÙ· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο.

°π√Àƒ√¶∞ §π°∫

Œ¯·Û 3-0 ·fi ÙË ™›ÙÈ Ô ÕÚ˘ Î·È ·ÔÎÏ›ÛÙËΠ√ ÕÚ˘ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ·ÓÙÈÛÙ·ı›

ÛÙËÓ ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ· Ù˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ. ∏ÙÙ‹ıËΠ3-0 ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›·, ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ·fi ÙÔ Europa League. ∫¤Ú‰ÈÛÂ, ˆÛÙfiÛÔ, ÙÔ ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ· ÙˆÓ 4.000 Ô·‰ÒÓ ÙÔ˘, Ô˘ Ù·Í›‰Â„·Ó ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›·. ªÂÁ¿ÏÔ˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ Ù˘ ™›ÙÈ ‹Ù·Ó Ô ∂ÓÙÈÓ ¡Ù˙¤ÎÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Ù˘¯Â Ù· ‰‡Ô ÁÚ‹ÁÔÚ· ÁÎÔÏ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘, ÂÓÒ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÎÔÚ ‰È·ÌfiÚʈÛÂ Ô °È¿ÁÈ· ΔÔ˘Ú¤. ∏ ™›ÙÈ Ì‹Î Ôχ ‰˘Ó·Ù¿ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È, ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÙÔ Ú˘ıÌfi Ù˘. ¶Ú¤Û·Ú Û fiÏÔ ÙÔ Á‹‰Ô, ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ Î·È ·fi ÙÔ 12’ ‚Ú¤ıËΠfi¯È ÌfiÓÔ Û ı¤ÛË Ô‰ËÁÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÁηÏÈ¿ Ì ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË. √ ¡Ù˙¤ÎÔ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜ Ô˘ „·Ï›‰ÈÛ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÕÚË. √ μfiÛÓÈÔ˜ ÛÙÔ 7’ ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËΠÙÔ Ï¿ıÔ˜ ÙÔ˘ §·˙·Ú›‰Ë ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ 1-0, ÂÓÒ ÛÙÔ 12’ ÛËÌ›ˆÛ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ù¤ÚÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ ÔÌ¿‰·. ∏ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÕÚË ‹Ù·Ó ‚ÂÏÙȈ̤ÓË ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜. ¶¿ÓÙˆ˜, Ë ™›ÙÈ Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚË Î·È ÛÙÔ 66’ Ô ª·ÏÔÙ¤ÏÈ “ÛËÌ¿‰Â„” ÙÔ ‰ÔοÚÈ. °È· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ 75’, fiÙ·Ó Ô °È¿ÁÈ· ΔÔ˘Ú¤ ¤Î·Ó ÙÔ 3-0, “ηı·Ú›˙ÔÓÙ·˜” ÙË Ó›ÎË-ÚfiÎÚÈÛË ÁÈ· ÙË ™›ÙÈ Î·È ‰›ÓÔÓÙ·˜ ·ÓËÁ˘ÚÈÎfi ÙfiÓÔ ÛÙË Ó›ÎË Ù˘ ·ÁÁÏÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜. ª∞¡Δ™∂™Δ∂ƒ ™.: ÷ÚÙ, ∫ÔÏ¿ÚÔÊ, ªfi·ÙÂÓÁÎ, §¤ÛÎÔÙ, ∫ÔÌ·Ó› (35’ Ï. ÙÚ. ∑·Ì·Ï¤Ù·), °È¿ÁÈ· ΔÔ˘Ú¤, ª¿ÚÈ, ™›Ï‚· (80’ ƒ¿ÈÙ-º›ÏÈ˜), Δ˙¤ÎÔ, ª·ÏÔÙ¤ÏÈ, Δ¤‚˜ (80’ μÈÂ˚Ú¿). ∞ƒ∏™: ™ËÊ¿Î˘, ª›ÛÂÏ, μ·ÓÁΤÏÈ, §·˙·Ú›‰Ë˜, ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ °ÎÈ¿ÚÔ, ¶Ú›ÙÙ·˜, º·Ù›, Ùfi¯·, ™·Î¿Ù· (46’ ªÂÓ‰ÚÈÓfi˜), ¡¤ÙÔ (81’ ∫·˙ӷʤÚ˘), ªÔÌ·ÓÙ›ÁÈ· (61’ ∫fiÎÂ).

¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË Ë ∂.∂. ÁÈ· ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Δƒπ¶√§∏, 24.

 ¤ˆ˜ Î·È 2.000 ÌÔÚ› Ó· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂͤÁÂÚÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘ §›‚˘Ô˘ ËÁ¤ÙË ªÔ˘¿Ì·Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ, ‰‹ÏˆÛ ˘„ËÏfi‚·ıÌÔ˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙË °·ÏÏ›·. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, ÙÔ ·Ú·‚ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Al Arabiya οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 10.000 ÓÂÎÚÔ‡˜.

™Â Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙÔ ƒfiÈÙÂÚ˜, Ô ºÚ·ÓÛÔ˘¿ ∑ÈÌÂÚ¤ ‰‹ÏˆÛ Â›Û˘ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û·Ê‹ ÛÙÔȯ›· Ù· ÔÔ›· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ô §›‚˘Ô˜ ËÁ¤Ù˘ ‰È¤Ú·Í ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ηٿ Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜. ∂›ÎÔÛÈ ÙÚÂȘ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ 44 ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ fiÏË ∑·Ô˘›ÁÈ· Ù˘ §È‚‡Ë˜ ÛÙȘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Ô˘ ͤÛ·Û·Ó Û‹ÌÂÚ· ÌÂٷ͇ ·ÓÙÈ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ‰È·‰ËψÙÒÓ Î·È ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÈÛÙ¤˜ ÛÙÔ §›‚˘Ô ËÁ¤ÙË ªÔ˘¿Ì·Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∫Ô˘Ú›Ó·. ∂ÈηÏÔ‡ÌÂÓË È·ÙÚÈΤ˜ ËÁ¤˜, Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· “ÛÊÔ‰Ú‹ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ˘ÚÒÓ” Ô˘ ÂÌfi‰ÈÛ ÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›·. ÀÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘˜ ·fi Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ÂÂȉ‹ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È Ì‹ˆ˜ ¤ÛÔ˘Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ “Ù·ÍÈ·Ú¯ÈÒÓ ·ÛÊ·Ï›·˜”, ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ∫·ÓÙ¿ÊÈ.

¢ËÏÒÛÂȘ ∫·ÓÙ¿ÊÈ ΔËÓ ∞Ï ∫¿ÈÓÙ· Î·È ÙÔÓ ªÈÓ §¿ÓÙÂÓ “‚ϤÂÈ” ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ÂͤÁÂÚÛË Ô §›‚˘Ô˜ ËÁ¤Ù˘, ªÔ˘·Ì¿Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ, Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô˘ ÌÂÙ·‰fiıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. ™Â ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÙÔ˘ ‰‹ÏˆÛË ·fi ÙËÓ fiÏË ·Ï ∑·Ô˘›ÁÈ·, Ô ∫·ÓÙ¿ÊÈ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ Ó·ÚÔ› Ô˘ ÂÍÂÁ¤ÚıËÎ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ˘fi ÙËÓ Â‹ÚÂÈ· Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Î·È ·ÏÎÔfiÏ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË “ηٷÛÙÚÔÊ‹ Î·È ‰ÔÏÈÔÊıÔÚ¿”. ΔfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‰È·‰Ëψ٤˜ Â›Ó·È 20¯ÚÔÓÔÈ, Î·È Î¿ÏÂÛ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÎÚ·Ù¿Ó ٷ ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ. ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÔÈ ‰È·‰Ëψ٤˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÁÓ‹ÛÈ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Î·È ˆ˜ ηıÔ‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ËÁ¤ÙË Ù˘ ∞Ï ∫¿ÈÓÙ·, ªÈÓ §¿ÓÙÂÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÏfiÁÔ˘˜ Ó· ÈÛÙ‡ÂÈ ˆ˜ Ô §›‚˘Ô˜ ËÁ¤Ù˘ ªÔ˘¿Ì·Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ Â›Ó·È ÓÂÎÚfi˜, ÙfiÓÈÛ ۋÌÂÚ· ·ÌÂÚÈηÓfi˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ¤ÂÈÙ· ·fi ÙË Ê‹ÌË Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ·Ó ¤ÌÔÚÔÈ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ˆ˜ Ô ÚÒËÓ Û˘ÓÙ·Á̷ٿگ˘ ˘ÚÔ‚ÔÏ‹ıËÎÂ, Û ̛· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó

Ó· ¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ Ì·‡ÚÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡. ∂ÚˆÙËı›˜ Â¿Ó Ë √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ Â›¯Â ÏfiÁÔ˘˜ Ó· ÈÛÙ‡ÂÈ ˆ˜ Ô ∫·ÓÙ¿ÊÈ Â›Ó·È ÓÂÎÚfi˜, ·ÌÂÚÈηÓfi˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ (Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ ӷ ηÙÔÓÔÌ·Ûı›) ·¿ÓÙËÛ ÌÔÓÔÏÂÎÙÈο Î·È Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο “fi¯È”.

∂Èı¤ÛÂȘ Û ·ÓÙÈηıÂÛÙˆÙÈÎÔ‡˜ ¢˘Ó¿ÌÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ Â›Ó·È ÈÛÙ¤˜ ÛÙÔÓ ∫·ÓÙ¿ÊÈ ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó Û ·ÓÙÈ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÔÊ˘Ï·Î¤˜ ÛÙËÓ fiÏË ªÈ˙Ô˘Ú¿Ù· ÛÙË §È‚‡Ë Î·È ÛÎfiÙˆÛ·Ó ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∞˘ÙfiÙ˘ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ªÔ¯¿ÌÂÓÙ ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ Reuters fiÙÈ ÌÔÓ¿‰· ·Ú·ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ Ô˘ ÂϤÁ¯ÂÙ·È ·fi ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÁÈÔ˘˜ ÙÔ˘ ∫·ÓÙ¿ÊÈ, ÙÔÓ Ã¿ÌȘ, ÂÈÙ¤ıËΠÛÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ªÈ˙Ô˘Ú¿Ù·, Ë ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÚ›Ô˘ 200 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·Ó·ÙÔÏÈο Ù˘ ΔÚ›ÔÏ˘. ∂ÈÎfiÓ˜ ¯¿Ô˘˜ ÌÂÙ·‰›‰Ô˘Ó Ù· ͤӷ ªª∂ ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ΔÚ›ÔÏ˘, fiÔ˘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ͤÓÔÈ ˘‹ÎÔÔÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÌÈ· ı¤ÛË ÁÈ· Ó· ʇÁÔ˘Ó ·fi ÙË ¯ÒÚ·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È, fiÙÈ Ô ÚÒËÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ ÙÔ˘ ªÔ˘·Ì¿Ú ∫·ÓÙ¿-

ÊÈ, ¡Ô‡ÚÈ ∂Ï-ªÈÛÌ¿ÚÈ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¯›ÏÈÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰¤Î· Ë̤Ú˜ ÛÙË §È‚‡Ë, ÔÈ 600 ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÛÙËÓ ΔÚ›ÔÏË.

∂Ӊ¯fiÌÂÓÔ Â¤Ì‚·Û˘ ÁÈ· ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÔÏÈÙÒÓ ∞¤ÚÚÈ„Â ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ Â¤Ì‚·Û˘ ÛÙË §È‚‡Ë Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ¡∞Δ√ ÕÓÙÂÚ˜ ºÔÁÎ ƒ¿ÛÌÔ˘ÛÂÓ. √ ÁÁ Ù˘ ™˘ÌÌ·¯›·˜ › fiÙÈ ÙÔ ¡∞Δ√ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Â¤Ì‚ÂÈ ÛÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÛÙË §È‚‡Ë. √ ƒ¿ÛÌÔ˘ÛÂÓ ÙfiÓÈÛÂ, Â›Û˘, fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÏËÊı› ηӤӷ Ù¤ÙÔÈÔ ·›ÙËÌ·, Î·È Û οı ÂÚ›ÙˆÛË Ë fiÔÈ· Â¤Ì‚·ÛË Ú¤ÂÈ Ó· ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ÂÓÙÔÏ‹ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ. øÛÙfiÛÔ, ·ÓÒÙÂÚÔ˜ E˘Úˆ·›Ô˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ‰‹ÏˆÛ ˘fi ηıÂÛÙÒ˜ ·ÓˆÓ˘Ì›·˜ ÙËÓ ¶¤ÌÙË fiÙÈ Ë ∂∂ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÈ ÌÈ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË ÁÈ· ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÛÙË §È‚‡Ë, ÒÛÙ ӷ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ù˘. “∂›Ó·È Ì›· Èı·ÓfiÙËÙ· ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÛÂÓ·Ú›ˆÓ Ô˘ ÌÂÏÂÙÒÓÙ·È, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ì›· ÎÈÓËÙÔ-

Ô›ËÛË ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ ÁÈ· ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÔÏÈÙÒÓ, ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ. ¶¿ÓÙˆ˜, Ù›ÔÙ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ·ÔÊ·ÛÈÛÙ›, fiˆ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô °¿ÏÏÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÕÌ˘Ó·˜, ∞Ï¤Ó ∑Ô˘¤, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë Èı·ÓfiÙËÙ· ÌÈ·˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ Â¤Ì‚·Û˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û˘˙ËÙËı›. √ °¿ÏÏÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ, Â›Û˘, fiÙÈ ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ù˘ §È‚‡Ë˜ ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂı› ·ÓÙÈ̤وÔ Ì ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ ·ÈÌ·ÙËÚ‹ ηٷÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ‰È·‰ËÏÒÛˆÓ. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, ƒˆÛ›· Î·È ∂∂ ηٷ‰›Î·Û·Ó ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙË ‚›· ηٿ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ‰È·‰‹ÏˆÓ·Ó ÂÈÚËÓÈο ÛÙË §È‚‡Ë, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ “··Ú¿‰ÂÎÙË”, ÂÓÒ ÛËÌ›ˆÛ·Ó fiÙÈ ÚÔÙ›ıÂÓÙ·È Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ¿ÏÏË ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙÔÓ ·Ú·‚ÈÎfi ÎfiÛÌÔ. “∫·Ù·‰Èο˙Ô˘ÌÂ Î·È ıˆÚԇ̠··Ú¿‰ÂÎÙË ÙË ¯Ú‹ÛË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÔÏ‹ ÂÈÚËÓÈÎÒÓ ‰È·‰ËÏÒÛˆÓ, fiˆ˜ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ¿ÏÏ˘ ÌÔÚÊ‹˜ ‚›·˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∑Ô˙¤ ª·ÓÔ˘¤Ï ª·Úfi˙Ô Û ÎÔÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ Ì ÙÔÓ ƒÒÛÔ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi μÏ·ÓÙ›ÌÈÚ ¶Ô‡ÙÈÓ ¤ÂÈÙ· ·fi Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯·Ó ÛÙȘ μڢͤÏϘ. “π‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ηٷ‰Èο˙Ô˘Ì ·ÂÚ›ÊÚ·ÛÙ· ÙË ‚›· Î·È ÙË ¯Ú‹ÛË ‚›·˜ ηٿ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙË §È‚‡Ë, Ë ÔÔ›· ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ” ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Û ÎÔÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜ Ë ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ∂∂ ∫¿ıÚÈÓ ÕÛÙÔÓ Î·È Ô ƒÒÛÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ™ÂÚÁÎ¤È §·‚ÚfiÊ, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ∂∂ Î·È ƒˆÛ›· ÚÔÙ›ıÂÓÙ·È Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ¤ÎÎÏËÛË ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ó· ÂÓˆı› ηٿ Ù˘ “ÛηӉ·ÏÒ‰Ô˘˜” ‚›·˜ ÛÙË §È‚‡Ë, ·ˇı˘ÓÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∏¶∞ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì·. √È ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ “ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÙËÓ ÂΉ›ˆÍË Ù˘ §È‚‡Ë˜ ·fi ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙˆÓ ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ √∏∂” , ‰‹ÏˆÛ ·fi„Â Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ™Ù¤ÈÙ ¡ÙÈ¿ÚÙÌÂÓÙ, º›ÏÈ ∫ÚfiÔ˘ÏÈ.

ª∂°∞§∏ Ó›ÎË ¤Ù˘¯Â Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜

ªÂ C-130 Î·È ÏÔ›· ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔÈ ˘‹ÎÔÔÈ ∞£∏¡∞, 24.

∫∞§∞ ÛÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘˜ ›ӷÈ

Î·È ÔÈ 88 ŒÏÏËÓ˜ Ô˘ ¤ÊÙ·Û·Ó ·fi„ (10Ì.Ì.) ÛÙÔ ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ·fi ÙËÓ ΔÚ›ÔÏË Ù˘ §È‚‡Ë˜, Ì ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÎ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ C-130 Ù˘ ÔÏÂÌÈ΋˜ ·ÂÚÔÔÚ›·˜. √È Â·Ó··ÙÚÈÛı¤ÓÙ˜ ŒÏÏËÓ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙË §È‚‡Ë Î·È ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙËÓ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ·›ÛÈÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÚÈ¤ÙÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜. ™ÙȘ Ôχ ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Â·Ó··ÙÚÈÛÌÔ‡ ηıÒ˜ Î·È ÛÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙËÓ ÂÈ‚›‚·ÛË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ô °° ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ °È¿ÓÓ˘ ∑¤Ô˜ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ À¶∂• Î·È ÚÔÛˆÈο ÙÔ˘ Î. ¢fiÏË, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘Ófi‰Â˘Û ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È Û˘ÓÙfiÓÈÛ ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË, ¤ÁÈÓ fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÏÏËÓÈÎfi C-130 ÂÈ‚·›ÓÔ˘Ó 83 ÂÈ‚¿Ù˜ ·fi ÙËÓ ΔÚ›ÔÏË, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô Î. ∑¤Ô˜, Â›Ó·È Î·È ¤Ó·˜ ŒÏÏËÓ·˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Ù˘ ÚÂۂ›·˜ Ô˘

¤¯ÂÈ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ› ÛÙÔÓ ÒÌÔ Î·È ÛÙÔ fi‰È ·fi ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ‰¤¯ıËΠ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. øÛÙfiÛÔ Ë Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÂÌÓ¤ÂÈ ·ÓËÛ˘¯›·. ΔÔ ÙÚ›ÙÔ C-130 Ì 45 ÂÈ‚·›ÓÔÓÙ˜ ·fi ÙËÓ ™‡ÚÙË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜. ™ÙÔ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ Ù˘ Aegean ·fi ÙËÓ ∫Ú‹ÙË, fiÔ˘ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ¤ÊÙ·Û·Ó Ì ÏÔ›Ô ¤ÏÏËÓ˜ ˘‹ÎÔÔÈ. ™ÙÔ ¯ÒÚÔ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ·ÁˆÓ›· ηıÒ˜ ÔÏÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ˘˜ ÔÈΛԢ˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ Â·Ó··ÙÚÈÛÌÔ‡ Â‰Ò Î·È ÒÚ˜. π‰È·›ÙÂÚ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛÂ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔÛÁ›ˆÛË ÙˆÓ ÔÏÂÌÈÎÒÓ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ΔÚ›ÔÏ˘. ÃÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Â› ÂÙ¿ ÒÚ˜ ÛÙËÓ ›ÛÙ·, ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜, fiˆ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÔÈ ÙÔÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ¯ˆÚ›˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÈ‚›‚·Û˘ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹-

ÓˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÙÚ›ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ, Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Û·Ó Ó· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÙË ¯ÒÚ·. ∫·Ï‡ÙÂÚË Ù‡¯Ë ›¯Â ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜, Ô˘ ÚÔÛÁÂÈÒıËΠÛÙËÓ ™¿Ì¯·, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈ‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó ÂÚ›Ô˘ 45 ¿ÙÔÌ· ŒÏÏËÓ˜, ∫‡ÚÈÔÈ Î·È Ôϛ٘ ÙÚ›ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ. ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‰˘ÛÌÂÓÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÂΛ, ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÙÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ ·˘Ùfi, ÚÈÓ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ó· ÌÂÙ·‚› Î·È Û ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ

Ù˘ ™‡ÚÙ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú·Ï¿‚ÂÈ ¿ÏÏÔ˘˜ 15 ŒÏÏËÓ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÛÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ∫Ú‹Ù˘ ¤Êı·Û·Ó ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÔÈ ÚÒÙÔÈ 48 ¤ÏÏËÓ˜ Ôϛ٘ Ù˘ §È‚‡Ë˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÚ›Ô˘ 2.500 ∫ÈÓ¤˙ÔÈ, Ô˘ Ù·Í›‰Â˘Û·Ó ·fi ÙË μÂÁÁ¿˙Ë Ì ‰‡Ô ÂÈ‚·ÙËÁ¿ ÏÔ›· Ù˘ ∞¡∂∫. Δ· ÏÔ›· Hellenic Spirit Î·È Olympic Champion ¤‰ÂÛ·Ó ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÛÙȘ 14.00 Î·È 15.00 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∏ ∫Ú‹ÙË ·ÔÙÂÏ›

ÂӉȿÌÂÛÔ ÛÙ·ıÌfi ÁÈ· ÙÔÓ Â·Ó··ÙÚÈÛÌfi ÙˆÓ ∫ÈÓ¤˙ˆÓ ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘˜. £· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ ÛÙÔ ÓËÛ›, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÔÚÁ·Óˆı› Ë ·ÛÊ·Ï‹˜ ÌÂٷΛÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∫›Ó·, Ë ÔÔ›· ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÂÓÙfi˜ 15 ËÌÂÚÒÓ. ∞fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ μÂÁÁ¿˙˘ ·¤Ï¢Û ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ÙÔ ÂÈ‚·ÙËÁfi Ô¯ËÌ·Ù·ÁˆÁfi ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Ù˘ ∞¡∂∫, Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ™Ô‡‰·˜. ™ÙË μÂÁÁ¿˙Ë ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ¡‹ÛÔ˜ ƒfi‰Ô˜ Ù˘ Hellenic Seaways, ÂÓÒ ÙÔ Hellenic Spirit ·¤Ï¢Û ͷӿ ·fi ÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙË μÂÁÁ¿˙Ë. ΔÔ ÏÔ›Ô ∂ÍÚ¤˜ ™·ÓÙÔÚ›ÓË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙȘ ‚Ú·‰ÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ƒ·˜ §·ÓÔ‡Ê. ™ÙËÓ ∫Ú‹ÙË ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Êı¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ì ÏÔ›Ô Ù˘ ∞¡∂∫ Î·È μÚÂÙ·ÓÔ› Ôϛ٘. ∂›Û˘, Ï›Á˜ ÒÚ˜ ÚÈÓ Â›¯Â ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ∫Ú‹ÙË Ë ÊÚÂÁ¿Ù· æ·Ú¿, Ë ÔÔ›· ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙ· ·ÓÔȯٿ Ù˘ §È‚‡Ë˜.


M·ÁÓËÛ›· 11

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

•¤Û·Û ¯ı˜ ÌÂٷ͇ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜

™ÎÏËÚ‹ ÎfiÓÙÚ· ÁÈ· ÙÔ ™˘Ì·Ú·ÛÙ¿ÙË ÙÔ˘ ¢ËÌfiÙË “¶fiÏÂÌÔ˜” ‰ËÏÒÛÂˆÓ Ì Âη٤ڈıÂÓ ·È¯Ì¤˜ ÁÈ· “¢ÙÂÏÈÛÌfi” Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÂÎÏÔÁ‹˜

Ҧ

fiÏÂÌÔ˜” ‰ËÏÒÛÂˆÓ Ì Âη٤ڈıÂÓ ·È¯Ì¤˜ ÁÈ· “¢ÙÂÏÈÛÌfi” Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÂÎÏÔÁ‹˜ ™˘Ì·Ú·ÛÙ¿ÙË ÙÔ˘ ¢ËÌfiÙË Í¤Û·Û ¯ı˜, ÌÂٷ͇ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Î·È Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜, ÛÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ∏ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È ·fi ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÁÈ· ·Ó‡ı˘Ó˜ Î·È ·Ó·ÍÈfiÈÛÙ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ÌfiÓÔ Û ·‰È¤ÍÔ‰· Ô‰ËÁÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ·‰˘Ó·Ì›· Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ·ÎfiÌË Î·È Ù· ÚfiÛˆ· Ô˘ Ë ›‰È· ÚÔÙ›ÓÂÈ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË, ηıÒ˜ Ë ·Ú¿Ù·Í‹ Ù˘ ·ÊÂÓfi˜ ‰ÂÓ „‹ÊÈÛ ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ „ËÊÔÊÔڛ˜ Ù· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÚfiÎÚÈÓÂ, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ı· „ËÊ›ÛÂÈ “Ï¢Îfi” ÛÙË Ó¤· „ËÊÔÊÔÚ›· Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜. Ô„ËÊ›·˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙËÓ Â˘ı‡ÓË, “ÂÊfiÛÔÓ fiÏÔÈ ÈÛÙ‡ԢÌ ÛÙË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ Î·È ÛÙÔ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Û fiϘ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Î·È ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ” .

“¢ÂÓ „ËÊ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘˜”

Ù¤ÏÌ· ÙË ‰È·‰Èηۛ· Î·È ÛÙÂÚÒÓÙ·˜, ÛÙËÓ Ô˘Û›·, ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ ·fi ÙÔ ™˘Ó‹ÁÔÚfi ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ ÂÏÂÁÎÙ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∏ ÛÙ¿ÛË Ù˘ ·ÔÙÂÏ› ÌÓËÌÂ›Ô ·Ó·ÍÈÔÈÛÙ›·˜. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ Ì·˜ › fiÙÈ Ô Î. ∫ˆÛÙ‹˜ Â›Ó·È ·ÚÈÛÙÂÚfi˜, ÌÂÙ¿ fiÙÈ Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· - ·ÊÔ‡ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘ - Ì ‰ËÏÒÛÂȘ Ù˘ ÂÍ‹Ú ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, ÙÔ ‹ıÔ˜ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘. ™‹ÌÂÚ· fï˜ “·Ó·Î¿Ï˘„” ÙËÓ Î·Ù¿ Û˘Ó›‰ËÛË „‹ÊÔ” , ‰‹ÏˆÛÂ Ë Î. ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘. ∏ ›‰È· ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙȘ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ Î·È Î·Ù¤ıÂÛ ٤ÛÛÂÚȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ÛÙȘ „ËÊÔÊÔڛ˜ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡-

ÌÂÓ˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜. “∂ÊfiÛÔÓ Ô‰ËÁËı› Û ӷ˘¿ÁÈÔ Ë ‰È·‰Èηۛ·, Ë ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ¢ı‡ÓË ı· ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜. ∂›Ó·È ·ÛÈÊ·Ó¤˜ ˆ˜ ¤ÊÙÔ˘Ó ÔÈ Ì¿ÛΘ Î·È ·fi ÙȘ „ËÊÔÊÔڛ˜ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ‰ÂÓ Ê¿ÓËΠӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏÔ ÚfiÛˆÔ, ÈÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ, Ô˘ Ó· ·ÔÎÙ¿ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·ÌÈ΋, ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ Î. ∫ˆÛÙ‹. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ η٤ıÂÙ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ó·›ÓÂÛË. √È „ËÊÔÊÔڛ˜ ı· Â·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó Ì ٷ ›‰È· ÚfiÛˆ·, ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Ó¤Â˜ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›·” , ›Â Î·È Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰È·ÚÚÔ¤˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÏÂÈ-

∏ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ‰ÂÓ ¿ÊËÛ ¯ı˜ ·Ó·¿ÓÙËÙË ÙËÓ Â›ıÂÛË Ô˘ ‰¤¯ÙËΠ·fi ÙËÓ Î. ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ÙËÓ ÔÔ›· ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ Ù˘ ·ÔοÏÂÛ “ÊÂڤʈÓÔ” ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘. ™Â ÁÚ·Ù‹ Ù˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó¤ÊÂÚ ٷ ÂÍ‹˜: “∏ “·ÍÈfiÈÛÙË” , ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ÚÈÓ ÌÔ˘ οÓÂÈ ÎÚÈÙÈ΋ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚԂ› Û ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋ ‹ ·ÎfiÌË Î·Ï‡ÙÂÚ· Û ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘ Ù˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ÁÈ· ÙË ÌÔÓÔÏÈıÈ΋ Î·È ··ÍȈÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ ıÂÛÌfi ÙÔ˘ ™˘Ì·Ú·ÛÙ¿ÙË ÙÔ˘ ¢ËÌfiÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘. ∞˘Ù‹ Ë ÛÙ¿ÛË Ô‰‹ÁËÛ Û ‰‡Ô ·‰È¤Íԉ˜ „ËÊÔÊÔڛ˜, fiÔ˘ ÔÈ “¢Ú›·˜ ·Ô‰Ô¯‹˜” ÂÎÏÂÎÙÔ› Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ‰ÂÓ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ·Ó Ô‡Ù ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË. ¡ÔÌ›˙ˆ, fï˜, fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘ÌÂ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔÓ ÂÌÓ¢ÛÙ‹ ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜ Î·È Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜, ÚˆÙÔÊ·ÓÔ‡˜ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÌÂٷ͇ ‰‡Ô „ËÊÔÊÔÚÈÒÓ 29 ·ÙfïÓ

·fi ÙÔÓ Î. ∫ˆÛÙ‹ ÛÙËÓ Î. ª·Í‚·Ó›‰Ô˘. ∏ “˘‡ı˘ÓË” Î·È ÛÔ‚·Ú‹ ÏÂÈÔ„ËÊ›·, Û ÌÈÛ‹ ÒÚ·, ¿ÏÏ·Í ÁÓÒÌË Î·È Ì·˜ ‰›‰·Í fiÏÔ˘˜ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ‹ıÔ˜, Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ „‹ÊÔ˜ ηٿ Û˘Ó›‰ËÛË. ™˘ÛÙ‹ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô „˘¯Ú·ÈÌ›· Î·È ÚÔÛÔ¯‹. ∫·È οÙÈ ·ÎfiÌË: ª‹ˆ˜ Ë Î· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Ì ÂϤÁ¯ÂÈ, ÂÂȉ‹ ÂÈÛËÁÔ‡Ì·È ÛÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ÌÔ˘ ÔÌ¿‰· ·ÓÙ› Ó· ÙËÓ ‰È·Ù¿˙ˆ;” η٤ÏËÍÂ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. Ãı˜ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ Â¤ÌÂÈÓ fiÙÈ ı· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÛÙȘ „ËÊÔÊÔڛ˜ ÙÔÓ Î. °. ∫ˆÛÙ‹, ÂÓÒ Û˘˙ËÙ‹ıËÎÂ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Î. ª·Ú‰¤ÏË, Ô ÔÔ›Ô˜, Û‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢Ú˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ‚ÔÏȉÔÛÎÔ‹ıËΠÁÈ· ÙË ı¤ÛË ·fi ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ÁÓˆÛÙfi ηıÒ˜ ÂÎÏ‹ÊıËΠ·fi ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ fiÙÈ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ “ÂÎÚÔÛˆÔ‡Û” ÛÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, Ë ÔÔ›· ·Ó·˙ËÙ¿ χÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ™˘Ì·Ú·ÛÙ¿ÙË. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· Ô Î. ª·Ú‰¤Ï˘ ›¯Â Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÛÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ™˘Ì·Ú·ÛÙ¿ÙË ÌÈ· „‹ÊÔ, ÂÓÒ Ë ·Ú¿Ù·ÍË ÙÔ˘ Î. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿ ı· ηٷÁÁ›ÏÂÈ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ·Ó ˘¿ÚÍÂÈ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ‰Ôı› “ÁÚ·ÌÌ‹” ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Î·È Ù˘ Î. ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹ ÁÈ· ·Ó¿‰ÂÈÍË ¿ÏÏˆÓ ÚÔÛÒˆÓ ÏËÓ ÙÔ˘ Î. °. ∫ˆÛÙ‹ Î·È Ù˘ Î. ∂ϤÓ˘ ª·Í‚·Ó›‰Ô˘. ∫·ÙÂÚ›Ó· Δ·ÛÛÔÔ‡ÏÔ˘

ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· ¿Ú¯ÈÛ ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ·ÎÏÔ˜ ÔÓÔÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÚÔÛÒˆÓ, Ì ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ Ó· ÂÈ̤ÓÂÈ fiÙÈ ı· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÙÔÓ Î. °È¿ÓÓË ∫ˆÛÙ‹ ÁÈ· ™˘Ì·Ú·ÛÙ¿ÙË ÙÔ˘ ¢ËÌfiÙË. ™ÙÂϤ¯Ë Ù˘ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ·ÏÏ·Á‹ “ÚfiÙ·˜” Ì ·Ó¿‰ÂÈÍË ÛÙË ı¤ÛË ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ Ô˘ ÚfiÛÎÂÈÙ·È ÔÏÈÙÈο ÛÙË ¡.¢ ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙËÓ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹, ˆÛÙfiÛÔ ˘ËÚÂÛȷο ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ʤÚÔÓÙ·È Ó· ‚ÔÏȉÔÛÎfiËÛ·Ó ¯ı˜ ÙÔÓ ÓÔÌÈÎfi Î. ª·Ú‰¤ÏË, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ™˘Ì·Ú·ÛÙ¿ÙË ÙÔ˘ ¢ËÌfiÙË. ∏ “Ì¿¯Ë” ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ¿Ú¯ÈÛ ÌÂٷ͇ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ Î·È Ù˘ Î. ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ›, fiÙ·Ó Ë ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ‰‹ÏˆÛ ÛÙËÓ ∂ƒ∞ μfiÏÔ˘ fiÙÈ ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· Ë ·Ú¿Ù·Í‹ Ù˘ ı· „ËÊ›ÛÂÈ “Ï¢Îfi” ÛÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ™˘Ì·Ú·ÛÙ¿ÙË ÙÔ˘ ¢ËÌfiÙË. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ̤ۈ Ù˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ Î. ¡·Ù¿ÛÛ·˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ÂÈÙ¤ıËΠÛÙËÓ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÙË ÛÙ¿ÛË ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “ÌÓËÌÂ›Ô ·Ó·ÍÈÔÈÛÙ›·˜” Î·È Ù˘ Â¤ÚÚÈ„Â Â˘ı‡Ó˜ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙȘ „ËÊÔÊÔڛ˜. “∂›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ Ô ıÂÛÌfi˜ ÙÔ˘ ™˘Ì·Ú·ÛÙ¿ÙË ÙÔ˘ ¢ËÌfiÙË Î·È ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ôχ ÛÔ‚·Ú¤˜ ¢ı‡Ó˜ Ë Î. ª·ÎÚ‹, Ì ÙË ‰‹ÏˆÛ‹ Ù˘ fiÙÈ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¿Ù·Í‹ Ù˘ Ó· „ËÊ›ÛÂÈ Ï¢Îfi ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ÛÂ

ªÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ ∞ÈÛˆÓ›·˜ Î·È ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ˙ËÙÔ‡Ó ··ÓÙ‹ÛÂȘ...

“μÚfi¯Ô” ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ΔËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· ·Ú·‰Ôı› ÛÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ÙÔ fiÚÈÛÌ· Ù˘ ∂¢∂ ÁÈ· ‰È¿ıÂÛË 149.000 ¢ÚÒ ¯ˆÚ›˜ ·Ú·ÛÙ·ÙÈο Û ÂÚÁÔÏ¿‚Ô Δ∏¡ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· ·-

Ú·‰Ôı› ÛÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô Î. ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ÙÔ fiÚÈÛÌ· Ù˘ ŒÓÔÚ΢ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ∂ͤٷÛ˘ ÁÈ· ÙË ‰È¿ıÂÛË ÔÛÔ‡ 149.000 ¢ÚÒ ¯ˆÚ›˜ ·Ú·ÛÙ·ÙÈο Û ÂÚÁÔÏ¿‚Ô, ·fi ÙÔÓ Ù·Ì›· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ªÂÙ¿ ÙÔÓ ÚÒËÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Î. °È¿ÓÓË ™Ù¿ÌÔ, Ô˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ‰fiıËÎ·Ó ·Ú¿Ù˘·, ÛÙËÓ ŒÓÔÚÎË ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋ ∂ͤٷÛË ÎÏ‹ıËÎÂ Î·È Ô ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ∞ϤÎÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘, Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÎÈÓ‹ıËΠÛÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ó‡̷ Î·È “¿‰ÂÈ·Û” ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ˘¿ÏÏËÏÔ, ·ÊÔ‡ ˆÛÙfiÛÔ Ì›ÏËÛ Ì ٷ ıÂÙÈÎfiÙÂÚ· ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙÔ ‹ıÔ˜ ÙÔ˘. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ ∞ÈÛˆÓ›·˜ Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ú¢ӷ ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 300.000 ¢ÚÒ ¤¯ÂÈ ÂÓÙ·ÏÌ·ÙÔÔÈËı›, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù·. ΔÔ “ÎÔ˘‚¿ÚÈ” ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ÈÛˆÓ›· fiÙ·Ó ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Î. ¡›ÎÔ ª·˘ÚfiÔ˘ÏÔ ÂÈÛΤÊıËΠÚÔÌËıÂ˘Ù‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÂÓËÌÂÚˆı› fiÙÈ ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÙ·Ó Ó· ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ·fi ÂÍÔÊÏË̤ÓÔ ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ ÔÛfi ‡„Ô˘˜ 24.000 ¢ÚÒ. ΔÔ ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÙ·Ó fiÓÙˆ˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÍÔÊÏËı›, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹. ªÂÙ¿ ·fi ¤Ú¢ӷ ÂÓÙÔ›ÛÙËΠÙÔ ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô fiÓÙˆ˜ ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÙ·Ó ÂÍÔÊÏË̤ÓÔ, ·ÏÏ¿ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ›¯Â ÁÚ¿„ÂÈ

Â¿Óˆ Û ·˘Ùfi fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ÔÊ›ÏÂÈ ÛÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÔÛfi Î·È ‰ÂÓ ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ÂÍÔÊÏ‹ÛÂÈ. Δ· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ˆÛÙfiÛÔ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÍÔÊÏËı› ¯ˆÚ›˜ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Ó· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó Î·È ÏËı·›ÓÔ˘Ó, Ì ٷ ÔÛ¿ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÁÁ›ÍÂÈ ÙȘ 300.000 ¢ÚÒ. “À¿Ú¯Ô˘Ó ÙÈÌÔÏfiÁÈ· Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÏËÚˆı› ¯ˆÚ›˜ Ó· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·˘Ùfi. ºÔ‚fiÌ·ÛÙ fiÙÈ

ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ˘fiıÂÛË” , ÙfiÓÈÛ·Ó ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ ∞ÈÛˆÓ›·˜ ¿ÓÔÈÍ·Ó Ù· ·Ú¯Â›· Ù˘ Ù·ÌÂȷ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ Î·È Î¿ı ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Í¯ˆÚÈÛÙ¿. ∂›Û˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÏËı› Ó· ÈÛÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÏËÚˆı› 250 ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜. °È· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÚˆÙ‹ıËÎÂ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¡. ª·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ‰È¤„¢Û ٷ ÁÂÁÔÓfiÙ·, ÂÓÒ ÚˆÙ‹ıËΠ·Ó ο-

ÏÂÛ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô ∞ÈÛˆÓ›·˜ Î. ∫·ÓÙfiÏ·. “¡·È, ÙÔÓ Î·Ï¤Û·ÌÂ Î·È Ì·˜ › fiÙÈ ¤ÊÙÂÈ ·fi Ù· Û‡ÓÓÂÊ·” , ‹Ù·Ó Ë ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË Ë ŒÓÔÚÎË ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋ ∂ͤٷÛË ÁÈ· ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ 149.000 ¢ÚÒ ·fi Ù· Ù·Ì›· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ·Ú·ÛÙ·ÙÈο. ™ÙËÓ ∂¢∂, ·Ó Î·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ·ÚÓ‹ıËΠӷ ηٷı¤ÛÂÈ, ÎÏ‹ıËÎÂ

Î·È ÙÂÏÈο ·Ú¤ÛÙË Ô ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ∞ϤÎÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘, Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ Ì›ÏËÛ Ì ٷ ıÂÙÈÎfiÙÂÚ· ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÚÒËÓ Ù·Ì›·, ·ÏÏ¿ ·ÚÓ‹ıËΠˆ˜ ¤‰ˆÛ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÓÙÔÏ‹. ™ÙËÓ ∂¢∂ ÎÏ‹ıËÎÂ Î·È Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ Ô˘ ¤Ï·‚ ٷ ¯Ú‹Ì·Ù·, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ Ô ¢‹ÌÔ˜

ÙÔ˘ fiÊÂÈÏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÔÛ¿ ·fi Ù· 149.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ¶fiÏ˘. ™ÙËÓ ∂¢∂ ‰ÂÓ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ÂÎÙÔ͇ÙËΠηٿ 1 ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Â˘ÚÒ, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ Ë ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÛÙÔÓ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô. √ Ù·Ì›·˜ ı· ÎÏËı›, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú·, ÁÈ· Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ ηٿıÂÛË. ∫·ÙÂÚ›Ó· Δ·ÛÛÔÔ‡ÏÔ˘


M·ÁÓËÛ›· 12

Δ∏¡ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË 1Ë ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙȘ 10.30 ÙÔ Úˆ› ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂¡∞∂ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ Ì›˙ÔÓˆÓ ·ÓÙÈÔÏÈÙ‡ÛÂˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÈÚÂÙÒÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηıÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ηÙÔ¯˘Úˆı› Ô ‰È·ÎÚÈÙfi˜ ıÂÛÌÈÎfi˜ ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ˜. ΔË Û‡ÛÎÂ„Ë ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ Ì›˙ÔÓˆÓ ·ÓÙÈÔÏÈÙ‡ÛÂˆÓ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜ Î·È ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Î. °ÂˆÚÁ. ¶·˘Ï›‰Ë˜, Ô˘ Û ÎÔÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ‰‹ÏˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Ù· ÂÍ‹˜: “∂Ó fi„ÂÈ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ıÂÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÈÚÂÙÒÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ ·ÁˆÓ›· Ó· ÚÔ·Û›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ȉȷ›ÙÂÚ· ¢·›ÛıËÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Û fiϘ ÙȘ ¶ÂÚÈʤÚÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ó· Û·˜ ηϤÛÔ˘Ì Û Â›ÁÔ˘Û· Û˘Ó¿ÓÙËÛË, Ì ÛÎÔfi Ó’ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ·fi„ÂȘ Î·È Ó· ηıÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙË ÛÙ¿ÛË Ì·˜, ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ·ÊÂÓfi˜ ÙË ıÂÛÌÈ΋ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ¿ Ì·˜ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÙËÓ Î·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙Ô˘Ó: 1. ¶·Ú·‰fi͈˜, Ë ‰È·‰Èηۛ· ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÍÂÏ›¯ÙËΠ̠·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ÏÂÈÔ„ËÊÈÒÓ, ÂÚ‹ÌËÓ ÙˆÓ ÏÔÈÒÓ ·Ú·Ù¿ÍˆÓ. 2. √ÌÔ›ˆ˜, Ë ∂¡¶∂ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Î·È ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÁÈ· η›ÚÈ· ı¤Ì·Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ÏÂÈÔ„ËÊÈÒÓ. 3. ∏ ·ÚfiÛÎÔÙË ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ Ì·˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓfi˜ ıÂÛÌÔ‡ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ Îϛ̷η ·Ó·ÊÔÚ¿˜, Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙȘ ÁÓˆÛÙ¤˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ‰Ô̤˜, Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ̤۷ ·fi ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ Ì·˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È Ù· ÚÔÛˆÈο ̤۷ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘ÌÂ. 4. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ÂÎÏÂÁ› ηٿ ÓfiÌÔ ˆ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜, ·ÍÈÔÔÈÂ›Ù·È Û˘¯Ó¿ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ì·˜, ˘ÔÓÔ̇ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â›ÛËÌË ÔÏÈÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· Ì·˜ ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· ÛËÌ›· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È Ô ‰È·ÎÚÈÙfi˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi˜ ÚfiÏÔ˜ Ì·˜” .

™‡Ìʈӷ Ì ·fiÊ·ÛË Ô˘ ÂÏ‹ÊıË Î·Ù¿ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË

“Ÿ¯È” ÛÂ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Î·È Î·Ù·ÚÁ‹ÛÂȘ Û¯ÔÏ›ˆÓ ·fi ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ

ÓÙ›ıÂÙÔ ÛÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Î·È Î·Ù·ÚÁ‹ÛÂȘ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ù¿¯ıËΠÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û‹˜ ÙÔ˘ Î·È ·ÊÔ‡ ¿ÎÔ˘Û ÚÒÙ· ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ÁÔÓ¤ˆÓ, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: £∞¡∞™∏™ ∫. μ√°π∞Δ∑∏™

™ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘ Ô ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜-μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ Î. ¢ËÌ. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Ë Û˘Ó¤ÓˆÛË Û¯ÔÏ›ˆÓ Ì ·ÒÙÂÚÔ ÛÎÔfi ÙË ÌÂÁÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·Ó¿ ÙÌ‹Ì· ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·È ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ·Ú¯fiÌÂÓˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ӷ ÌËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Û˘ÓÂÓÒÛÂȘ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ” Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “Δ· ̤ÙÚ· Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ıˆÚԇ̠fiÙÈ ÂÈʤÚÔ˘Ó ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Î·È ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÔÚÁ·ÓÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ì·˜ Ô˘ ‰ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ Ì·ıËÙÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Î·È ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Û ̛· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÓ·ÚÌÔÓÈÛÙ› Ì ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ” . √ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ˆÓ. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÛÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ¤ıÂÛ ÙÔ ı¤Ì· ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “Ë ·È‰Â›· ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Î·È ÙË ıÚ˘·ÏÏ›‰· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚˆÓ ÂÍÂϛ͈Ó, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ·Ô‰Âȯı› ηْ Â·Ó¿ÏË„Ë ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ¢ÂÓ ÎÈÓ‰˘ÓÔÏÔÁÒ, Â›Ì·È Ú·ÁÌ·ÙÈÛÙ‹˜. ∞ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ‰Â¯ıԇ̠fiÙÈ Ô ŒÏÏËÓ·˜ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ·ÓÙȉڿÛÂÈ ÁÈ· ÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡ ‹ Ù˘ Û‡ÓÙ·Í‹˜ ÙÔ˘, Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ Ó· ‚ϤÂÈ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ Ó· Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È ‹ Ó· ıˆÚ› fiÙÈ Â›Ó·È ·‰ÈΛ· ·˘Ùfi Ô˘ ¿ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘. À¿Ú¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË

¢·ÈÛıËÛ›· ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ Ï¿‚Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ÂΛÓÔÈ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ¿ÚÔ˘Ó ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜. √ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ οÏÂÛ ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶ÔÏÈÙ›· Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ “·Ó Â›Ó·È ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ Ë Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ·ÛÙ˘ÊÈÏ›·˜ Î·È Ë ·ÔΤÓÙÚˆÛË;” Î·È ¤ıÂÛ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ ÂÍ‹˜ ÂÚÒÙËÌ·: “Œ¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Ô ÔÏ›Ù˘, Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘, Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ Â›Ó·È ıÂÛÌÔıÂÙË̤Ó˜ ·fi ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ô˘ ˙ÂÈ Î·È ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È;”. ΔÔÔı¤ÙËÛË ¤Î·ÓÂ Î·È Ë Î. ¶Ú¿ÓÙ˙Ô˘, ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, Ô˘ › fiÙÈ “ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ʤÚÂÈ Ô Ó¤Ô˜ Û¯ÔÏÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘ Â›Ó·È Ó· ·Ó·‚·ıÌ›ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú¯fiÌÂÓË ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·ÊÔ‡ Ù· ÌÔÓÔı¤ÛÈ· Î·È ‰Èı¤ÛÈ· Û¯ÔÏ›· ÂÍ¿ÓÙÏËÛ·Ó ÙÔ ÚfiÏÔ Ô˘ ›¯·Ó Ó· ·›ÍÔ˘Ó Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ›Û˜ ¢ηÈڛ˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, Ó· ʤÚÔ˘Ó ÂΛӘ ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜

Ô˘ ‰ÂÓ ‹Úı·Ó Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ‹ ‹Ù·Ó ÌÈÎÚ‹˜ Îϛ̷η˜ Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¤Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·” . √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÈÛ‹ÁËÛË” Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “∏ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ·ÂÌfiÏÈÛ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ¿ Ù˘ Ó· ı¤ÛÂÈ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô Û¯ÔÏÈÎfi ¯¿ÚÙË. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ì ÙËÓ ÚÔ¯ÂÈÚfiÙËÙ· Î·È ÙË ˙ËÌÈÔÁfiÓ· ·Ì¤ÏÂÈ· ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ ÁÈ· ÙËÓ ·È‰Â›·” . ªÂ ÎÔÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ‰‹ÏˆÛË ÔÈ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Ù˘ §·˚΋˜ ™˘Û›ڈÛ˘ (μ. ªÔ‡Ù·˜, ¡. °Î·Ù˙‹˜ Î·È μ. ∫Ú·ÓÈ¿˜) ÛËÌ›ˆÛ·Ó: “∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ “Ó¤Ô˘ Û¯ÔÏ›Ԣ” ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÙËΠ‰ÂηÂٛ˜ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Î·È ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Î·È ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ÙÒÚ· Ì·˙› Ì ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË Î·È ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ” . √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ “∂χıÂÚˆÓ £ÂÛÛ·-

ÏÒÓ” Î. ¢. ªËÙÛÈÔ‡Ï˘ ÙfiÓÈÛÂ: “∂›Ì·È ηٿ ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂˆÓ ‰ÈfiÙÈ ·Ú·‚È¿˙ÂÙ·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ 16 ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 2 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜” . ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÂȯÂÈÚÔ‡ÌÂÓ˘ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, Ô Î. ¶Ô˘Ï¿Î˘ ·Ó¤ÊÂÚÂ: “ΔÔ ˘. ¶·È‰Â›·˜ ÎÈÓÂ›Ù·È Ì ÌfiÓÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ‰··ÓÒÓ ·‰È·ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÁÈ· Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ·È‰·ÁˆÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ÚÔηϤÛÂÈ. √ “ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜” Ô˘ ÂÈηÏÂ›Ù·È Â›Ó·È ÙÔ Ê‡ÏÏÔ Û˘Î‹˜ Ô˘ Û˘ÁηχÙÂÈ ÌÈ· ÛÙÂÓ¿ ÏÔÁÈÛÙÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë, ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË fiÚˆÓ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ Ù˘ ÙÚfiÈη Î·È ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘” . √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ‹˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ Î. º. °ÂÓËÎÔÌÛ›Ô˘ › fiÙÈ “Ë ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î·È Ô ·ÁÒÓ·˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÎÏ›ÛÂÈ Î·Ó¤Ó· Û¯ÔÏÂ›Ô Â›Ó·È ˘fiıÂÛË fiÏ˘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜” . ¶ÚÈÓ ÙȘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ›¯Â ÚÔËÁËı› Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ∂§ª∂ Î·È ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ fiÏ˘ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ªÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘, Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ‰ÈÂÎfiË ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË, Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ô˘ ‹‰Ë ›¯Â „ËÊÈÛÙ› Î·È Ô ÔÔ›Ô˜ ÚԂϤÂÈ Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ó· ÌËÓ ÍÂÂÚÓ¿ ÙȘ ¤ÓÙ ÒÚ˜, ÂÓÒ ‹‰Ë ÙÔ ÛÒÌ· Û˘Ó‰ڛ·˙ ¤ÍÈ ÒÚ˜. ™ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ 12Ô˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ °Ï·Ê˘ÚÒÓ ¡. πˆÓ›·˜ Î·È Î·Ù¤ıÂÛ·Ó Û¯ÂÙÈÎfi ˘fiÌÓËÌ· ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘.

“¡· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ› Ô ıÂÛÌÈÎfi˜ ÚfiÏÔ˜ ÛÙȘ ·ÓÙÈÔÏÈÙ‡ÛÂȘ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ”

¶Aƒ∞™∫∂À∏ 25 º∂μƒ√ÀAƒπOY 2011

ª∂™∞ Û Îϛ̷ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂ-

ˆÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ· Ì ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î. ∫ˆÓ. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi Î·È ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ Î. ÃÚ. §È¿Ë, Ô˘ fï˜ ‰ÂÓ Ô‰‹ÁËÛ·Ó Û ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ‹ ÚÔÛˆÈΤ˜ ·È¯Ì¤˜, „ËÊ›ÛÙËΠηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ô Î·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. À¤Ú ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ „‹ÊÈÛ·Ó 33 ·Ú·‚ÚÈÛÎfiÌÂÓÔÈ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ , ηٿ 11 (ÔÈ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·ÌË” , “£ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Ù˘ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜” Î·È Ë “∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ¶·Ú¤Ì‚·ÛË” ) Î·È ÙÚÂȘ ·Ô¯¤˜ Ù˘ §·˚-

∫·Ù¿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË

∂ÁÎÚ›ıËÎÂ Ô Î·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ΋˜ ™˘Û›ڈÛ˘ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ Î·Ù’ ¿ÚıÚÔÓ Û˘˙‹ÙËÛË Î·È ÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›·. °È· ÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÛÌfi ¤ÁÈÓÂ Û˘˙‹ÙËÛË ÙfiÛÔ Î·Ù’ ¿ÚıÚÔ, fiÛÔ Î·È Â› Ù˘ ·Ú¯‹˜ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó „ËÊÔÊÔڛ˜. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ “£ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Ù˘ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜” Î. ∫ˆÓ.

¶Ô˘Ï¿Î˘ ˙‹ÙËÛÂ Ë ¤ÁÎÚÈÛË Ó· Á›ÓÂÈ Ì ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÚ›ÙˆÓ, οÙÈ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›¯ıËÎÂ Î·È ·fi ÙÔÓ Î. ¶··ÙfiÏÈ·, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· Á›ÓÂÈ ‰ÂÎÙfi ·fi ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›·. ∞ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ Ô˘ ηÙ‚·›ÓÂÈ ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË, Â›Ó·È ÙÔ ÎÔÈÓfi fiÚÈÛÌ· ÙˆÓ 13 ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Ú¯ÒÓ, Â›Ó·È Ôχ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ ¿ÏÏˆÓ Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ” ·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ¶··ÙfiÏÈ·, Ô˘ ›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Ó· Á›ÓÂÈ Û˘˙‹ÙËÛË, ÌÂÓ ·ÏÏ¿ ·fiÊ·ÛË Ó· ÌË ÏËÊı› “ÁÈ·Ù› Î·È ¿ÏÏÔÈ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ -™ÁÔ˘Úfi˜, ¶ÂÚÁ·ÓÙ¿˜- ÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÙËÓ ›‰È· ı¤ÛË, ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ÌÂÈÔ„ËÊÈÒÓ ÙËÓ ΔÚ›ÙË Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ. √ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Â·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ¿ÁÈ· ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÈ· “ÁÓ‹ÛÈÔ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ ¯ˆÚ›˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡˜ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ” Î·È ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ Ë ·ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∞Ú¯‹ “·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ˆ˜ ÚÔÓÔÌÈ·Îfi ‰›Ô Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘, Û˘Ó·›ÓÂÛ˘ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›· Î·È ÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔ‡˜. √È Î·ÈÚÔ› Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔÈ, ·ÏÏ¿ ‰¤ÛÌÂ˘Û‹ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì Ì ϛÁ· Ó· οÓÔ˘Ì ÔÏÏ¿ Î·È fi¯È Ì ÔÏÏ¿ Ï›Á·. ¶ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹ ı¤ÏÔ˘Ì ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi Û˘ÓÂÚÁ·Û›·,

ÙËÓ ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈ΋ ÎÚÈÙÈ΋ Î·È Ê˘ÛÈο ÙÔ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ Î·È ¿Óˆ ·’ fiÏ· ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ. ¶·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ì ·Ù·Ï¿ÓÙÂ˘Ù· ÚÔÛËψ̤ÓÔÈ ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛÙfi¯Ô Ì·˜ Ó· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· ·ÓıÚˆÔÎÂÓÙÚÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Ô˘ ·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ Î·È ÌÂÚÈÌÓ¿ ÁÈ· οı ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Û οı ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜” , ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜. √ Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ηÎfi Î·È ·ÓÙȉËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÛÌfi Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ ÙËÓ ·ıÔÁ¤ÓÂÈ· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ. ∞ÎfiÌË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ: “∂ÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÙÔ˘˜ 13 ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ Ô˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχıËÎ·Ó ·‰Ú¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Ó· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ› ¤Ó·Ó ηÓÔÓÈÛÌfi. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÔÚ¢fiÌ·ÛÙ Ì ËÁÂÌÔÓÈÎfi ÙÚfiÔ. ∞ÊÔÏ›˙ÂÈ ÙȘ ÌÂÈÔ„Ëʛ˜, ÙȘ ·ÔÛÙÂÚ› ·fi ‚·ÛÈο ÂÚÁ·Ï›· ¿ÛÎËÛ˘ Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘˜, ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÂÙ·È Ë ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ıÂÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙȘ ÌÂÈÔ„Ëʛ˜. ΔÂÎÌËÚÈÒÓÔÓÙ·È ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ˜ ˘ÂÚÂÍÔ˘Û›Â˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë, ηıÈÂÚÒÓÂÙ·È ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎfi˜ ÚfiÏÔ˜ ÚÔ‰Ú›Ԣ, ¯ÂÈÚ·ÁˆÁÂ›Ù·È ÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Ú˘Ù·Ó‡ÛÂÈ Ë Û‡ÓÂÛË” . √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ §·˚΋˜ ™˘Û›ڈÛ˘ Î. μ·Á. ªÔ‡Ù·˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Â›Ó·È Ë ¤ÎÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ οÓÂÈ Ô Î·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Â›Ó·È Ó· ÂÍÂȉÈ·ÂÈ ·˘Ùfi

ÙÔÓ ·ÓÙÈÏ·˚Îfi ÓfiÌÔ” Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “¢ÂÓ ı· ¿ÚÔ˘Ì ̤ÚÔ˜ ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÂÓfi˜ ÓfiÌÔ˘. ∞›¯·Ì ·fi ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÚÔ‰Ú›Ԣ Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ ı· οÓÔ˘ÌÂ Î·È ÙÒÚ· ÁÈ·Ù› ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ›̷ÛÙÂ Û˘ÓÂ›˜” . √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ “∂χıÂÚÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔ›” Î. ¢ËÌ. ªËÙÛÈÔ‡Ï˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Ô Î·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ï›Á˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ” . √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ “£ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Ù˘ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜” Î. ∫ˆÓ. ¶Ô˘Ï¿Î˘ › fiÙÈ Ô ÙÚfiÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜, fi¯È ÌfiÓÔ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎfi˜ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· È¿ÓÂÈ ÙÔÓ ·ÏÌfi Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ. ∞Ó Ì›ÓÔ˘ÌÂ Ù˘Èο Û ¤Ó·Ó ηÏfi ηÓÔÓÈÛÌfi ‰ÂÓ ı· ÂÙ‡¯Ô˘ÌÂ. ªÂ Ï·ÛÙÈ΋ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ¢·ÈÛıËÛ›· ı· ÂÙ‡¯Ô˘Ì” . √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ “ª¤ÓÔ˘Ì £ÂÛÛ·Ï›· √ÈÎÔÏÔÁÈο” Î. ¢ËÌ. ∫Ô˘Ú¤Ù·˜ › fiÙÈ “Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ȉȷ›ÙÂÚÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 2 Î·È ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘” . Δ¤ÏÔ˜ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ¶·Ú¤Ì‚·ÛË Î. º. °ÂÓËÎÔÌÛ›Ô˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “οı „¢‰·›ÛıËÛË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ô˘ÙÔ›·” . £·Ó¿Û˘ ∫. μÔÁÈ·Ù˙‹˜


M·ÁÓËÛ›· 13

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

∂ΉËÏÒıËΠÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÒÓ

∑ËÌȤ˜ 30.000 ú ·fi ˘ÚηÁÈ¿ Û ηٿÛÙËÌ· Ó·˘ÙÈÏÈ·ÎÒÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ

ÎÙÂٷ̤Ó˜ Â›Ó·È ÔÈ ˙ËÌȤ˜ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ˘ÚηÁÈ¿ Û ηٿÛÙËÌ· Ó·˘ÙÈÏÈ·ÎÒÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¶·Ï·ÈÒÓ, ÛÙÔ μfiÏÔ. ∞fi Ù· ÚÒÙ· ÛÙÔȯ›· ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ˆ˜ Ë ˙ËÌÈ¿ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 30.000 ¢ÚÒ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ. ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÌÔÚ‡̷ÙÔ˜ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ηٷÛÙÚ¿ÊËÎÂ, ÂÓÒ ˙ËÌȤ˜ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› Î·È ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ, ΢ڛˆ˜ ÙÔ ·Ù¿ÚÈ. ∏ ·ÈÙ›· Ù˘ ʈÙÈ¿˜, Â›ÛËÌ·, Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙË. ∞ÍȈ̷ÙÈÎÔ› ÙÔ˘ ·Ó·ÎÚÈÙÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ YËÚÂÛ›·˜ μfiÏÔ˘ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡Ó ¤Ú¢ӷ ÁÈ· Ù· ·ÎÚÈ‚‹ ·›ÙÈ·. Ãı˜ ÙÔ Úˆ› ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÙ¤‚Ë ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÁÈ· Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÚÔÛÂÎÙÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi Ù˘¯fiÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ·ÛʷϤ˜ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÈÙ›· ÚfiÎÏËÛ˘ Ù˘ ʈÙÈ¿˜. Ó· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÚÔ˜ ÒÏËÛË. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì‹Ó· ¤¯Ô˘Ó ÚÔÎÏËı› ʈÙȤ˜ Û ‰‡Ô ·ÎfiÌË Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· - ¤Ó· Ì ·È‰Èο ÚÔ‡¯·, ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡, Î·È ¤Ó· Ì ¤ÈÏ·, ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÙËÓ ¡. πˆÓ›· Ô˘ ›¯·Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜ Û ÂÌÔÚ‡̷ٷ. ∫·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÔÈ ˘ÚηÁȤ˜ ÂΉËÏÒıËÎ·Ó fiÙ·Ó Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. √È Ê¿ÎÂÏÔÈ ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛˆÓ, Ô˘ ÂÚ¢ÓÒÓÙ·È ·fi ÙÔ ·Ó·ÎÚÈÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜, ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÓÔÈÎÙÔ› ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ÁÈ· Ù· ·ÎÚÈ‚‹ ·›ÙÈ·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À ºˆÙfi: ¶∞¡∞°πøΔ∏™ °π∞¡¡∞ƒ√™

ΔÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Û˘Ó¤‚Ë Á‡Úˆ ÛÙȘ 9.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ÂÓÒ ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ‹Ù·Ó ÎÏÂÈÛÙfi. μÚ›ÛÎÂÙ·È Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ Î·È ¶··Î˘ÚÈ·˙‹ 38, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÒÓ. ∏ ¤ÎÙ·ÛË ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Û 250 ÂÚ›Ô˘ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο. ΔÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ‹Ù·Ó ÁÂÌ¿ÙÔ ·fi ÂÌfiÚÂ˘Ì·. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, Ï›ÁË ÒÚ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ˘ÚηÁÈ¿˜, ÂÚ›ÔÈÎÔÈ ·ÓÙÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Î·Ófi Ô˘ ÚÔÂÚ¯fiÙ·Ó ·fi ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·. ∫¿ÔÈÔÈ ¤Û·Û·Ó ÙÔ Ù˙¿ÌÈ Ù˘ fiÚÙ·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛ˘, ÂÈÛ‹Ïı·Ó ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Î·È Ì ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙ‹Ú˜ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙË ÊˆÙÈ¿. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÂȉÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›·. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ¤ÛÂ˘Û·Ó ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· Ô¯‹Ì·Ù· Î·È ¤ÍÈ ¿ÓÙÚ˜. √È ˘ÎÓÔ› ηÓÔ› ›¯·Ó “Ó›ÍÂÈ” ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È Ë ÊˆÙÈ¿ ›¯Â ·Ó·Ù˘¯ı› ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ˘ÚfiÛ‚ÂÛË ‰È‹ÚÎËÛ ÂÚ›Ô˘ Ì›· ÒÚ·. ™‚‹ÛÙËΠÌÂÙ¿ ÙȘ

ºˆÙÈ¿ Û Û›ÙÈ 10.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÂÓÒ ¤Ó· ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎfi fi¯ËÌ· Ì ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÒÚ· ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹ Ù˘¯fiÓ ·Ó·˙ˆ‡ÚˆÛ˘. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ·fi ÙËÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ‰È·Ûˆı›. ∑ËÌȤ˜ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ÙÔ›¯ÔÈ. ™ËÌ·ÓÙÈ-

Τ˜ fï˜ Â›Ó·È ÔÈ ˙ËÌȤ˜ ÛÙÔ ÂÌfiÚÂ˘Ì·, ÂȉÈο ·˘Ùfi Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ ·Ù¿ÚÈ. ŸÏ· ˆÛÙfiÛÔ Ù· ›‰Ë ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·fi ÙÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ μfiÏÔ˘, ¤¯Ô˘Ó Ú˘·Óı› ·fi ÙÔ˘˜ ηÓÔ‡˜ Î·È ··ÈÙÂ›Ù·È ÂȉÈÎfi˜ ηı·ÚÈÛÌfi˜ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏÈ

√ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ ¤‰ÂÈÍÂ... Ù· ‰fiÓÙÈ· ÙÔ˘ Ì ¯ÈfiÓÈ·, ‚ÚÔ¯¤˜, ı˘ÂÏÏÒ‰ÂȘ ·Ó¤ÌÔ˘˜

ÃÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈÎÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ª∂ ‚ÚÔ¯‹ ÛÙ· ‰ÈÓ¿, ¯ÈfiÓÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿, ·Ó¤ÌÔ˘˜

ÛÙ· ÂÏ¿ÁË Î·È ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ˘˜ 8 ÔÎÙÒ ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ı· Î˘Ï‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂfiÌÂÓ˜ ÙÚÂȘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ë̤Ú˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. ∏ Âȉ›ӈÛË ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ ¿Ú¯ÈÛ ·fi ¯ı˜ Î·È ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ›. ΔȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ¯ı˜ ÛËÌÂÈÒıËΠ¤ÓÙÔÓË ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ÂÓÒ ÔÈ ÈÛ¯˘ÚÔ› ¿ÓÂÌÔÈ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ‰ÂÓ Â¤ÙÚ„·Ó ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ·ÎÙÔÏÔ˚ÎÒÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·: £˘ÂÏÏÒ‰ÂȘ ¿ÓÂÌÔÈ, ÂÓÙ¿Ûˆ˜ ÂÓÓ¤· Î·È Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ 10 ÌÔÊfiÚ, ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ‰Â̤ӷ ÛÙ· ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù· ÏÔ›· Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÙˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ΔÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ Î·È Î˘‚ÂÚÓ‹Ù˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ÛηÊÒÓ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ̤ÙÚ· ·ÛÊ·ÏÔ‡˜ ÚfiÛ‰ÂÛ˘ Î·È ÂÏÏÈÌÂÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ó· ÌËÓ ·ÔχÛÔ˘Ó ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÏfiÁÔ. ∞ÎfiÌË Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· Ù· Ú˘ÌÔ˘Ïο-Ó·˘·ÁÔÛˆÛÙÈο ÛοÊË ÒÛÙÂ, ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, Ó· Û‡ÛÔ˘Ó Û ‚Ô‹ıÂÈ·. ™Ù· ÔÚÂÈÓ¿ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÛÙ· ÿÓÈ·, ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ¯ÈÔÓÔı‡ÂÏÏ·. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ΛÓËÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ˘‹ÚÍ ӈڛ˜ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ã·Ó›ˆÓ-∑·ÁÔÚ¿˜, ÛÙÔ “∫·Ú¿‚ˆÌ·”. ŸÌˆ˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙËÎ·Ó Î·ıÒ˜ ¤ÁÈÓ ηı·ÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘. √È ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜, §ÈÌÂÓÈÎfi, ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·˘ÍË̤ÓË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·, ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘¯fiÓ ¤ÎÙ·ÎÙˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ η٤Ï¢Û ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙÔ Ô¯ËÌ·Ù·ÁˆÁfi-ÂÈ‚·ÙÈÎfi ÏÔ›Ô “∂ÍÚ¤˜ ¶‹Á·ÛÔ˜” Û ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ “∂ÍÚ¤˜ ™·ÓÙÔÚ›ÓË” Ô˘ ·¤Ï¢Û ÁÈ· ÙË §È‚‡Ë ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ∫ÈÓ¤˙Ô˘˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ΔÔ ÏÔ›Ô, ÂÊ’ fiÛÔÓ ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· ··ÁÔÚ¢ÙÈÎfi ·fiÏÔ˘, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÎÙÂϤÛÂÈ Î·ÓÔÓÈο ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈfi ÙÔ˘ ·fi ÙÔ μfiÏÔ ÚÔ˜ ÙȘ ™ÔÚ¿‰Â˜. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ó· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó ÙËÏÂʈÓÈο Ì ÙÔ §ÈÌÂӷگ›Ô, ÛÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ 24210 28888, 38888.

™Â ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ∂Ó fi„ÂÈ ÂÈΛÌÂÓˆÓ ·ÎÚ·›ˆÓ ηÈÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ, Ù· ÔÔ›· Û‡Ìʈӷ Ì ۯÂÙÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË Ù˘ ªÂÙˆÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ı· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¶Ú·Û›ÓÔ˘ Ù›ıÂÓÙ·È Û ÂÈÊ˘Ï·Î‹, ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ Ù¯ÓÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ fiÔÈˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó. ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÙËÏÂÊÒÓ· Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶Ú·Û›ÓÔ˘ 24210-60304 & 24210-66649 ÁÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÒÛË ‰¤ÓÙÚˆÓ ÎÏ·‰ÈÒÓ Î·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210-80959 & 2421080920 Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¿ÙÔÓÙ·È Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜.

186 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿ ‚ÚÔ¯‹ Û ¤Ó· 48ˆÚÔ ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿ ∂ηÙfiÓ ÔÁ‰fiÓÙ· ¤ÍÈ Ï›ÙÚ· ÓÂÚfi Û ¤Ó· ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ̤ÙÚÔ Â‰¿ÊÔ˘˜ ¤ÂÛ·Ó Û ¤Ó· 48ˆÚÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÚÔÎÏËıÔ‡Ó ÏËÌ̇Ú˜. ΔÔ ¤‰·ÊÔ˜ Â›Ó·È ÎÔÚÂṲ̂ÓÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ηıÒ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙÔÓ ÙÚ¤¯ÔÓÙ· Ì‹Ó· ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿ ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ ‚ÚÔ¯‹ Ô˘ Êı¿ÓÂÈ Û ‡„Ô˜ Ù· 339,6 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿ (339,6 Ï›ÙÚ· Û ¤Ó· ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ̤ÙÚÔ)... ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Î·È ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Ë ‚ÚÔ¯‹ Ô˘ ¤ÂÛ ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿ ‹Ù·Ó Ôχ Î·È ¤Êı·Û ٷ 198,7 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿. ™‹ÌÂÚ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È ÔÈ ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿, ¿Óˆ ·fi Ù· 800 ̤ÙÚ·, ÂÓÒ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ 8 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ. ªÈÎÚ‹ ¿ÓÔ‰Ô ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· Ó¤Ô˘Ó ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ›-‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ÈÛ¯˘ÚÔ›. ¶¿ÓÙˆ˜ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì fi,ÙÈ ·Ú¯Èο ›¯Â ÚÔ‚ÏÂÊı›, ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓ· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. μÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ ÚԂϤÂÙ·È ·fi Ù· ̤۷ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Ì ÙÔ ÂÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ó· οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ηÏÔηÈÚ›· ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ Ù˘ ∞ÔÎÚÈ¿˜ Î·È ∫·ı·Ú‹˜ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ 5-7 ª·ÚÙ›Ô˘. √È ÚԂϤ„ÂȘ ˆÛÙfiÛÔ ÙˆÓ ÌÂÙˆÚÔÏfiÁˆÓ ‰È›ÛÙ·ÓÙ·È.

∑ËÌȤ˜ ‡„Ô˘˜ 1.500 ÂÚ›Ô˘ ¢ÚÒ ÚÔοÏÂÛ ˘ÚηÁÈ¿ Ô˘ ÂΉËÏÒıËΠ۠Ϥ‚ËÙ· η˘Û›ÌˆÓ ηÙÔÈΛ·˜ ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·, ˆÛÙfiÛÔ ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ ʈÙÈ¿˜ ÔÈ ¤ÓÔÈÎÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ. ∫Ï‹ıËÎÂ Ë ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ¤ÍÈ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ Ì ‰‡Ô Ô¯‹Ì·Ù· Î·È Ë ÊˆÙÈ¿ Û‚‹ÛÙËΠÚÈÓ ¿ÚÂÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÚÔηϤÛÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ˙ËÌȤ˜.

ª·ıËÙÈÎfi˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ¢π∞°ø¡π™ª√ ¤ÎıÂÛ˘ Î·È ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È Ù˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∏̤ڷ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. √È Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ™Δ’ Ù¿Í˘, ÁÈ· ‰‡Ô ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÒÚ˜, ı· ÁÚ¿„Ô˘Ó ¤ÎıÂÛË Ì ı¤Ì· “§¤ÍÂȘ Î·È ÛΤ„ÂȘ ÁÈ· ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·”. √È Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∂’ Ù¿Í˘, ÁÈ· ‰‡Ô ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÒÚ˜, ı· ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÔ˘Ó Û ¯·ÚÙ› ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 25Ã35 Ì ı¤Ì·: “∏ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Û ÌÈ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ¿”. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ οı ۯÔÏÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ı· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÂÈ ÙÚÈÌÂÏ‹ ÂÈÙÚÔ‹ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, Ë ÔÔ›· ı· ÂÈϤÍÂÈ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÚ·Ùfi Î·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ¤ÚÁÔ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î·È ı· Ù· ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, ̤¯ÚÈ 14 ª·ÚÙ›Ô˘.

¢È¿ÚÚËÍË Û ̿ÚÎÂÙ ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ ™√À¶∂ƒ Ì¿ÚÎÂ٠ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ 39¯ÚÔÓÔ˘, ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ, ‰È¤ÚÚËÍ·Ó ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ‹Ú·Ó ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 750 ú ·fi ÙËÓ Ù·ÌÂȷ΋ Î·È Û˘ÚÙ¿ÚÈ·, ÌÔ˘Î¿ÏÈ· Ì ÔÙ¿ ·Í›·˜ 1200 ú Î·È ·ÚÒÌ·Ù· ·Í›·˜ 200 ú. √È ‰Ú¿ÛÙ˜ ÂÈÛ‹Ïı·Ó ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ·fi ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ. ¢ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË.


M·ÁÓËÛ›· 14 ∏ ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË ÁÈ· ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË °π∞ Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ÙÔ ˘Ô˘Ú-

ÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, Ë ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË Î·Ù¤ıÂÛ ۯÂÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁfi Î. §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË. ªÂٷ͇ ÙˆÓ fiÛˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË Ù˘ Î. ∑‹ÛË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È Ù· ÂÍ‹˜: “ªÂ ÙËÓ ÂÚÒÙËÛ‹ ÌÔ˘, Â·Ó¤Ú¯ÔÌ·È ÁÈ· Ó· ˘ÂÓı˘Ì›Ûˆ οÔÈ· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ¿Ï˘Ù·, Ù·Ï·Ó›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ª·ÁÓËÛÈÒÙË Î·È ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ Â›Ï˘Û‹ ÙÔ˘˜. °ÓˆÚ›˙ÂÙ ‹‰Ë Ù· ˘ÔÌÓ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∂.∫.μfiÏÔ˘ Î·È Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÛÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎÒÓ ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÚfiıÂÛ‹ Û·˜ Î·È ÙË ‰¤ÛÌÂ˘Û‹ Û·˜, fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ ÂÎÊÚ¿ÛÙËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ ›¯·Ì ÔÈ ÙÔÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Û·˜, Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› Î·È Ó· ˘ÏÔÔÈËı› ¤Ó· ΔÔÈÎfi √ÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ı· ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË Î·È ÛÙËÓ Â‡ÚÂÛË ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È ı· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Û ÙÚÂȘ ˘ÏÒÓ˜ (ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ Î·È Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜). À¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ·Ó¿ÁÎË ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈfiÙÈ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·ÔÏ˘Ì¤ÓÔÈ Î·È ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ, ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ô‚ÈÔÌ˯¿ÓÈÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ÎÏÂÈ̷ۛÙÔ˜ ÔÏÏÒÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. Δ· Û‡Ìʈӷ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ··Û¯fiÏËÛ˘ ‹ ÙÔ √ÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ΔÔÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· - fiˆ˜ ÙÔ ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ- ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÔ˘Ó. √È ÊÔÚ›˜, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ Ôϛ٘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙȘ ‰ÈΤ˜ Û·˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Î·È ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·Ó¿Î·Ì„˘” .

¶Aƒ∞™∫∂À∏ 25 º∂μƒ√ÀAƒπOY 2011

§‡ÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ¤ÁÎÚÈÛ˘ ·‰ÂÈÒÓ ‰›ÓÂÈ ÙÔ À¶∂∫∞

™˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ì ÙËÓ ›‰È· Û‡ÓıÂÛË ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ ∂¶∞∂-™Ã√¶

ª

 ÙËÓ ›‰È· Û‡ÓıÂÛË Î·È ¯ˆÚÈ΋ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘ Î·È ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÃˆÚÔÙ·Í›·˜, √ÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ Ú˘ıÌÈÛÙÔ‡Ó ÓÔÌÔıÂÙÈο ÔÈ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” .

∞˘Ùfi ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ ÚÔ˜ ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ μfiÏÔ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ÔÌ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Î·È Ë Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, fiÏ· Ù· Û˘ÏÏÔÁÈο fiÚÁ·Ó· Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂȉÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· (∂¶∞∂, ∂ÈÙÚÔ¤˜ ∫Ú›Û˘ ∂ÈÎÈÓ‰‡ÓˆÓ) Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ÙËÓ ›‰È· Û‡ÓıÂÛË Î·È ¯ˆÚÈ΋ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ̤¯ÚÈ ÙË Ó¤· Û˘ÁÎÚfiÙËÛ‹ ÙÔ˘˜. ΔÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÃˆÚÔÙ·Í›·˜, √ÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ (™Ã√¶) Ì ÙËÓ ›‰È· Û‡ÓıÂÛË Î·È ¯ˆÚÈ΋ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Ù˘ ¤‰Ú·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Î·È ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ› ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂΉÔıÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜ (ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ ·fi ηÙ‰¿ÊÈÛË ÌÈÎÚÔ·Ú·‚¿ÛˆÓ, ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ô‰ÒÓ ÚÔ ÙÔ˘ 1923, ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ·ÔÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ Î.Ï.). ¶ÚfiıÂÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È, Â›Ó·È Ó· ÂÏÂÁ-

΋˜ ·ÚÔ¯‹˜.

√È ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ËÌÈ˘·›ıÚÈÔ˘˜

¯ıÔ‡Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚ· fiϘ ÔÈ ÌÂϤÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚ÏËı› ÁÈ· ¤ÁÎÚÈÛË ÛÙËÓ ∂¶∞∂ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÌÂÏÂÙËÙÒÓ Î·È È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Î·È ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ı· ÎÈÓËı› Ë ·ÚÌfi‰È· ∂ÈÙÚÔ‹ Ì ٷÎÙÈΤ˜ Î·È ¤ÎÙ·ÎÙ˜ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ.

¶·Ú¿Ù·ÛË ÛÙÔ ÂÚÁÔÙ·ÍÈ·Îfi Ú‡̷

™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ì ÙËÓ ˘’ ·ÚÈıÌ.1 12/2011 ·fiÊ·ÛË ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÔÌfiʈӷ ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË ·ÚÔ¯‹˜ ÂÚÁÔÙ·ÍÈ·ÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ̤¯ÚÈ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011 ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ¢‹ÌˆÓ μfiÏÔ˘, ∑·ÁÔÚ¿˜

- ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î·È ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÒÛÙ ӷ ‰Ôı› ÛÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù·ÎÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ÂÎÎÚÂÌÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ Ë Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÒÓ Ì ÌfiÓÈÌË ·ÚÔ¯‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ÛÙË ¢∂∏ ̤¯ÚÈ ÙȘ 18 ª·ÚÙ›Ô˘ 2011 ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô ¤ÁÎÚÈÛ˘ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ Ù˘ ÂÚÁÔÙ·Íȷ΋˜ ·ÚÔ¯‹˜ Ô˘ ÂΉ›‰ÂÙ·È ·fi ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô Î·È ÙËÓ ˘‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˘ - ÂÁηٷÛÙ¿ÙË (ÂÊfiÛÔÓ ·˘Ù‹ ··ÈÙ›ٷÈ). ™Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ‰È·ÎÔ‹˜ ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ ÂÚÁÔÙ·ÍÈ·-

™¯Â‰fiÓ 1000 ·ÈÙ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÙÂı› ÛÙËÓ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ËÌÈ˘·›ıÚÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ Î·È ·Ú¿Ù·ÛË ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù·ÎÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ËÌÈ˘·›ıÚÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ ¤ˆ˜ ÙȘ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ ¤‰ˆÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ÚÔˆı› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ·Ó·‰ÚÔÌÈο ‰ËÌÔÙÈο Ù¤ÏË fiÛÔÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ËÌÈ˘·›ıÚȈÓ. ∏ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ı· ηٷÙÂı› ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¤ÂÈÙ· ·fi ÎÔÈÓ‹ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ À¶∂∫∞, ÒÛÙ ӷ Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È “·‰È˘” Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ηٿ ÂÚÈÔ¯‹ (‰‹ÌÔ) Ó· ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó Ù·ÎÙÔÔÈË̤ÓÔ˘˜ ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ËÌÈ˘·›ıÚÈÔ˘˜, ÂÓÒ ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ȉÈÔÎً٘ Ì ‰Ëψ̤ÓÔ˘˜ ·ÓÔȯÙÔ‡˜ ËÌÈ˘·›ıÚÈÔ˘˜ Ó· ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ·˘ÍË̤ӷ ‰ËÌÔÙÈο Ù¤ÏË.

ª·˙È΋ Û‡ÛÎÂ„Ë ÙÔÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ÛÙÔ ¢Ë̷گ›Ô

¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘: Œ¯Ô˘Ì ¯Ú¤Ô˜ Ó· ·ÔÁÚ·Êԇ̠fiÏÔÈ ÛÙÔ μfiÏÔ ∫∞§∂™ª∞ ÛÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ηÌ¿ÓÈ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÁÚ·Ê‹ 2011, ÒÛÙ fiÏ· Ù· ̤ÏË - Î·È fi¯È ÌfiÓÔ - ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ·˘ÙÒÓ Ó· ·ÔÁÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜, ·ˇı˘ÓÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô˘ ›¯Â Ì·˙› ÙÔ˘˜, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ¢Ë̷گ›Ô, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È Ù˘ Î. ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıË-

Π̠ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ·ÔÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi 30 ª·ÚÙ›Ô˘ ̤¯ÚÈ 13 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Û˘ÌÌÂ-

Ù›¯·Ó Ì·˙Èο ÂÎÚfiÛˆÔÈ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÚÔÙËı› Ì ‚¿ÛË ÙÔÓ ÎÔÈÓfi ÙfiÔ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜, ·ÊÔ‡ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘˜, Ô˘ ¤ÏÎÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, ˙Ô˘Ó Î·È ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜. “°È· Ù· ̤ÏË Û·˜, ·ÏÏ¿ Î·È fiÛÔ˘˜ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Û·˜, Ë ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜ ‰Ò, ÛÙÔÓ ÙfiÔ ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘˜, ·ÔÙÂÏ› ¯Ú¤Ô˜ Î·È ÙË ÌfiÓË ˘‡ı˘ÓË ÛÙ¿ÛË” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘. “°È· fiÏÔ˘˜ Ì·˜ Ô μfiÏÔ˜ Â›Ó·È Ë ·ÙÚ›‰· Ì·˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ‰‡Ó·ÌË. ¢Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ì ÒÛÙÂ: -¡· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ë ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÈ΋ Ù˘ ‰‡Ó·ÌË Î·È Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ô μfiÏÔ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ·fi οı ΤÓÙÚÔ ÂÍÔ˘Û›·˜ Î·È Ï‹„˘ ·ÔÊ¿ÛˆÓ. -¡· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ·Ó·Ù˘Íȷο ¤ÚÁ· Î·È ÁÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ‰Ú¿Û˘. -¡· ‰˘Ó·ÌÒÛÂÈ Ë ÂÎÚÔÛÒËÛË Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ μÔ˘Ï‹. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ì ӷ Â·Ó·ÏËÊı› ÙÔ 2001, fiÔ˘ ÔÏϤ˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ηÙÔ›ÎˆÓ Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÌfiÓÈÌ· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ·ÍÈÒ-

ÓÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‚ÈÔÙÈÎfi Â›Â‰Ô ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ Î·È Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜, Â¤ÏÂÍ·Ó Ó· ÌËÓ ·ÔÁÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ Û·˜ Ó· ·ÔÁڷʛ٠ÛÙÔ μfiÏÔ, Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, ı· ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÙË Û˘ÓÂȉËÙ‹ Û·˜ ·fiÊ·ÛË Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÙ ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜, Ì ›Û· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. ∏ Î. ª·ÎÚ‹ Û˘Ó¯¿ÚË ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ·Í›ˆÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Â›Ó·È ÚÔ˜ ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ fiψÓ. “∂›Ó·È ı¤Ì· ·ÙÚȈÙÈÛÌÔ‡ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ے ·˘Ù‹ ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·” , ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ Ù˘ ÔÌ¿‰· Â›Ó·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ¢¯ı› Ô ÎÔÈÓfi˜ ÛÙfi¯Ô˜. ∫·ıÔÏÈ΋ ‹Ù·Ó Ë ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ·Û¯fiÓÙˆÓ fiÙÈ ı· ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ó Î¿ı ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, ÒÛÙ ÔÈ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ ÙÔ˘˜ Ó· ·ÔÁÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∫˘Ú›ˆÓ, Ù˘ ∫ÚËÙÈ΋˜ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜ “ΔÔ ∞Úο‰È” , ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·Î‰fiÓˆÓ “√ ª¤Á·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜” , ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ £Ú·ÎÒÓ, ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛ›ˆÓ “√ ªˆÚÈ¿˜” , ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂˘Ú˘Ù¿ÓˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ƒÔ˘ÌÂÏȈÙÒÓ μfiÏÔ˘ “∞ı. ¢È¿ÎÔ˜” , Ù˘ §¤Û¯Ë˜ ∫·Ú‰ÈÙÛȈÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ÚÁÈı·ÙÒÓ, ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ™·Ú·Î·ÙÛ·Ó·›ˆÓ, ÙÔ˘ ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ™ÔÊ·‰ÈÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫ÂÚ·ÛȈÙÒÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ √͢ˆÙÒÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂Ï·ÛÛÔÓÈÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¶ÔÏ˘ÓÂÚÈÙÒÓ ΔÚÈοψÓ, ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∑·ÁÔÚÈ·ÓÒÓ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫ÂÚ·ÛȈÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜.

™ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ∞°∂Δ ∂£πª√ΔÀ¶π∫∏ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ

¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ¯ı˜ ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ∞°∂Δ, Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙÔÓ ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÙÛÈÌÂÓÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Î·È Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi, ÂÓÒ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó Â›Û˘ ÛÙ· ‚‹Ì·Ù· Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ∞°∂Δ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ‰‡ÛÎÔÏ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Û˘Á΢ڛ·˜ Î·È ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜. √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ Ì fiϘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ, ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘, ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ∞‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÙË ı¤ÛË Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ ·¤Ó·ÓÙÈ Û fiϘ ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Â›Ó·È Ë ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ë Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, η٤ÏËÍÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘.

∏ ÂÎÚÔÛÒËÛË ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û ÂÈÙÚÔ¤˜ ¡∞ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙfiÛÔ Ë °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, fiÛÔ Î·È Ë ·ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û ÔȘ ÂÈÙÚÔ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÛÙ·ı›, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, ˙ËÙ› ·fi ÙËÓ Î. °ÂÚ·ÎÔ‡‰Ë Î·È ·fi ÙÔÓ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi Ë ¢ÈÔÈÎÔ‡Û· ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™Â Û¯ÂÙÈÎfi ˘fiÌÓËÌ· ÙÔ Δ∂∂ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, fiÙÈ “fiˆ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ, ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ‰‡Ô Δ¯ÓÈο ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ· (ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ - ¢˘ÙÈ΋˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜). £· Û·˜ ·Ú·Î·ÏÔ‡Û·Ì ӷ Ì·˜ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂÙ ¿ÌÂÛ· Û ÔȘ ÂÈÙÚÔ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÛÙ·ı› ÛÙËÓ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÙËÓ ∞ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ıÂÛÌÈο ̤ÏË ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ì·˜, Ì·˙› Ì ÙÔ Δ¯ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ - ¢˘ÙÈ΋˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·Ó ÂÈı˘Ì›Ù ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ¤Ú·Ó ÙˆÓ ıÂÛÌÔıÂÙËÌ¤ÓˆÓ ÂÈÙÚÔÒÓ, Û ¿ÏϘ ÂÈÙÚÔ¤˜ ‹ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· Ô˘ ÂÛ›˜ ÚÔÙ›ıÂÛÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙÂ, ı· Û·˜ ·Ú·Î·ÏÔ‡Û·Ì Â›Û˘ Ó· Ì·˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÙÂ, ¿ÓÙ· ÛÂ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙÔ Δ¯ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ - ¢˘ÙÈ΋˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜” . Δ· ›‰ÈÔ ˙ËÙ› ÙÔ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡.


M·ÁÓËÛ›· 15

¶Aƒ∞™∫∂À∏ 25 º∂μƒ√ÀAƒπOY 2011

™ÙÔ μfiÏÔ Û‹ÌÂÚ· Ô º›ÏÈÔ˜ ™·¯ÈÓ›‰Ë˜

ªÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ÙÚÂȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Î·È ÙȘ ÔÚ›˜

πÛ¯˘Úfi ·ÂÚÁÈ·Îfi Ì‹Ó˘Ì· ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ μÔÏÈÒÙ˜ π

Û¯˘Úfi ·ÂÚÁÈ·Îfi Ì‹Ó˘Ì· ̤۷ ·fi ÔÁÎÒ‰ÂȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Î·È ÔÚ›˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ¿ÓÂÚÁÔÈ, Ó¤ÔÈ Î·È Ó¤Â˜, Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ȉȈÙÈÎÔ› Î·È ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ 24ˆÚË ·ÓÂÚÁ·ÙÈ΋ ·ÂÚÁ›·. ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ÔÏÈÙÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ÎÈÓ‹Ì·Ù· Ì·˙› Ì ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ôϛ٘, ¤‰ˆÛ·Ó ‰˘Ó·ÌÈÎfi ·ÚÒÓ ÛÙȘ ÙÚÂȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Î·È ÙȘ ÈÛ¿ÚÈı̘ ÔÚ›˜, ·Ó‚¿˙ÔÓÙ·˜ „ËÏ¿ ÙÔÓ ‹¯Ë ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÌÂÁ¿ÏË ·ÂÚÁ›· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∞¡Δø¡∏™ ∂. ºø∫π¢∏™ fokidis@e-thessalia.gr

ªÂ ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ÔÈ ·ÂÚÁȷΤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ, ÍÂÂÚÓÒÓÙ·˜ Û fiÁÎÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ‰È·‰Ëψ٤˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙÒÓ fi¯È ÌfiÓÔ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ì ηıÔÏÈÎfi ÙÚfiÔ ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ÌËÓ ˘¿ÚÍÔ˘Ó Ó¤Â˜ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi. ™ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ô˘ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ¤Íˆ ·fi ÙÔ ∂∫μ Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘, Ë ∞¢∂¢À Î·È Ô ∂ÌÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜, ‰È·‚¿ÛÙËΠÎÔÈÓfi „‹ÊÈÛÌ· ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙÒÓ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Î·È Ù· ÂÍ‹˜: “√Ìfiʈӷ ηٷ‰Èο˙Ô˘Ì ÙËÓ Ï·›Ï·· ÙˆÓ ·ÏÏÂ¿ÏÏËÏˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ì·˜, Ô˘ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ÌÂ: * ‰›¯ˆ˜ Ù¤ÏÔ˜ ÏËÛÙÚÈΤ˜ ÂȉÚÔ̤˜ ÛÙ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, * ‚›·È˜ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ, * ηٿÚÁËÛË ÙˆÓ ™˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ™˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ∂ÚÁ·Û›·˜, * ‚·Ú‡Ù·Ù· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ¯·Ú¿ÙÛÈ· ηٿ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Î·È ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÙË ÌÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÏÏË ÛÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Ì·Ú·ÛÌfi Î·È ÛÙ· ÏÔ˘Î¤Ù·. §∂ª∂ √Ãπ ÛÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜, Ì ÂÚÈÎÔ¤˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÀÁ›·, ÙËÓ ¶·È‰Â›· Î·È ÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∞ÛÊ¿ÏÈÛË. ∫·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ì ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË, ÙËÓ ΔÚfiÈη Î·È ÙÔ˘˜ μÈÔÌ˯¿ÓÔ˘˜ fiÙÈ, οو ·fi ÙÔÓ Ì·Ó‰‡· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó ÙËÓ ¿ÁÚÈ· ηٷϋÛÙ¢ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙËÓ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘˜ Û ‰Ô‡ÏÔ˘˜, ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¤¯ÂÈ· ÙˆÓ ÌÈÛıˆÙÒÓ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Û ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, Û˘ÓÙËÚÒÓÙ·˜ Î·È ÂȉÂÈÓÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Ê·‡ÏÔ Î‡ÎÏÔ Ù˘ ‡ÊÂÛ˘. ¶ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡ÌÂ: fiÙÈ Ë ·¿ÓÙËÛË Ì·˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ¿ÏËÛÙË, ·Û‡‰ÔÙË Î·È ÂÍÔÓÙˆÙÈ΋ Ù·ÎÙÈ΋, Ô˘ Û˘ÓıÏ›‚ÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ (Ì ·ÔχÛÂȘ, ‰ÈÒÍÂȘ, Â΂ȷÛÌÔ‡˜ Î·È Ï‹ÚË ··Í›ˆÛË Ù˘ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ¡ÔÌÔıÂÛ›·˜) ηÈ, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Ô‰ËÁ› Ì ̷ıËÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÙÔÓ ÂÌÔÚÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÛÙËÓ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ∫Ï¿‰Ô˘ ÙÔ˘˜ Î·È ‚·ÛÈÎÔ‡ ÙÔÓ ˘ÏÒÓ· Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Î·È ÙÔÈ΋˜ Ì·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ı· Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋. ™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ì ··ı›˜ ÛÙËÓ ‰È·Ï˘ÙÈ΋ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ Ú·ÎÙÈ΋, Ô˘ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂÈΛӉ˘ÓË Ú‹ÍË ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡, ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ¶ÚfiÓÔÈ·˜, ÙÔ ÍÂÔ‡ÏËÌ· ¢ËÌfiÛÈˆÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜ ÛÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈο ¿‰ÈÎË ºÔÚÔÂȉÚÔÌ‹ Î·È Î·Ù·Ï‹ÛÙ¢ÛË ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ Ì·˜. ∫·Ù·‰Èο˙Ô˘ÌÂ Î·È ·ÓÙÈÛÙÂÎfiÌ·ÛÙ ÛÙË ¡ÔÌÔıÂÙÈ΋ ‚·Ó·˘ÛfiÙËÙ· Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ∞Óԇ̷ÛÙ ӷ ‰Â¯Ùԇ̠ÙËÓ ÚÔ˚Ô‡Û· ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û ¡ÔÌfi...∞ÓÂÚÁ›·˜! ¢ÂÓ Û˘Ó·ÈÓԇ̠ÛÙËÓ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢ËÌfiÛÈÔ˘ ΔÔ̤·, Û ¯Ú˘ÛÔÊfiÚÔ Ê¤Ô˘‰Ô ÙˆÓ È‰ÈˆÙÒÓ!

● ∞fi ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘, ∞¢∂¢À Î·È ∂ÌÔÚÈÎÔ‡

∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘: £ÂÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË Ô Û˘Ì„ËÊÈÛÌfi˜ ¯ÚÂÒÓ

● ∞fi ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ¶∞ª∂

™˘ÏÏfiÁÔ˘

∞ÓÙÈÛÙÂÎfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ··Í›ˆÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÚfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ À·ÏÏ‹ÏÔ˘, ÛÙËÓ Î·Ù·Û˘ÎÔÊ¿ÓÙËÛË Î·È ˘fiÛη„Ë ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘, Ì ÙË ÁÓˆÛÙ‹, ηٷ‰ÈηÛÙ¤· Î·È ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋, ÁηÈÌÂÏÈ΋ ̤ıÔ‰Ô ÙÔ˘ “ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ·˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÔ‡” . ∞ÍÈÒÓÔ˘ÌÂ Â‰Ò Î·È ÙÒÚ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÂÚÁ·Ûȷ΋ ÛÊ·Á‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔ˘ ÌÂÚÔο̷ÙÔ˘ Î·È Ó· ·ÔηٷÛÙ·ıÔ‡Ó Ù· ¯·Ì¤Ó· ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. ¡· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ‰Â ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ¤¯ÔÓÙ˜ Î·È Î·Ù¤¯ÔÓÙ˜, ·˘ÙÔ› Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È ·˘ÙÔ› Ô˘ Ú‹Ì·Í·Ó Ù· Δ·Ì›· Ì·˜. ∞·ÈÙԇ̠ӷ ÏËÊıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ̤ÙÚ· Ì Ú·ÁÌ·ÙÈο ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi, ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛı› Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋, ÎÚ›ÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÚÈÓ Î·Ù·ÛÙ› ÌË ·Ó·ÛÙÚ¤„ÈÌË. §¤Ì fi¯È ÛÙÔÓ “ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ÂÌÔÚ¿ÎÔ˘” , ÁÈ· ¯¿ÚË ÙˆÓ ¶ÔÏ˘ÂıÓÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ∫ÚÔ›ÛˆÓ Î·È ∞·ÈÙԇ̠̤ÙÚ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ∞ÁÔÚ¿˜, Ì ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ˘ÁÈÔ‡˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ηٿÚÁËÛË ÙˆÓ ÂÍÔÓÙˆÙÈÎÒÓ ºÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ¡ÔÌÔۯ‰›ˆÓ Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÌÈ¿˜ ¿ÏÏ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜, Ô˘ ı· ‰›ÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÛÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ı· ‚Á¿˙ÂÈ ÙË “ıËÏÂÈ¿” ·fi ÙÔÓ Ï·ÈÌfi ÙÔ˘˜...O ÎÔÈÓfi˜ ·ÁÒÓ·˜ Ì·˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È” . ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÔÚ›· ̤¯ÚÈ ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ÚÒËÓ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ Î·È Â›‰ÔÛË ÙÔ˘ „ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜.

ΔÔ ¶∞ª∂ ªÂÁ¿ÏË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È ÔÚ›· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·fi ÙÔ ¶∞ª∂ Ì ÎÂÓÙÚÈÎfi Û‡ÓıËÌ· “Δ·ÍÈο Ù· ̤ÙÚ·- Δ·ÍÈ΋ Î·È Ë ¿ÏË. ¶∞ª∂ ÁÈ· ·Ó·ÙÚÔ‹ Î·È ÎÔÈÓˆÓ›· ¿ÏÏË” . ™ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÂÈÛËÌ¿ÓıËÎÂ Ë ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹: “ΔÔ ÔÙ¿ÌÈ ÊÔ˘ÛÎÒÓÂÈ Î·È ÊÔ˘ÛÎÒÓÂÈ Û˘ÓÂȉËÙ¿. ∞‡ÚÈÔ ı· ›̷ÛÙ ÔÏÏÔ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ. ∞·ÈÙԇ̠·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Â‰Ò Î·È ÙÒÚ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ù· Û¯¤‰È· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ Î·È ¤¯ÂÈ Û ÂͤÏÈÍË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ηٿÚÁËÛË ÙÔ˘ 8ˆÚÔ˘, Ù˘ ∫˘ÚȷοÙÈ΢ ·ÚÁ›·˜. ™·˜ ηÏԇ̠۠‰È·Ú΋ ·ÁÒÓ· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ, ÎÏ¿‰Ô ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô, Ó· ÔÚıÒÛÔ˘Ì ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi ̤وÔ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘. ∞·ÈÙÔ‡ÌÂ Â‰Ò Î·È

● ∞fi ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ÙÒÚ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ, ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ˙¢Á·ÚÈÒÓ Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì·˜. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Î·È ‰ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ì ·Ú·¤Ú· ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ì·˜ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·ÚÔ¯ÒÓ. ¢ÂÓ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì ̤¯ÚÈ Ó· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ì fi¯È ÌfiÓÔ ÌÓËÌfiÓÈ·, ·ÓÙÈÏ·˚ÎÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜ Î·È ·ÓÙÈÏ·˚Τ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ Ì‹ÙÚ· Ô˘ Ù· ÁÂÓÓ¿ -ÙËÓ Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋ ȉÈÔÎÙËÛ›·. ™Â οı ÙfiÔ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Û οı ÁÚ·ÊÂ›Ô Û οı ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Ó· ¯Ù›ÛÔ˘Ì ÁÂÚ¿ Ì·˙Èο Ù·ÍÈο Û˘Ó‰Èοٷ, Ï·˚Τ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜. ∫¿ı ÙfiÔ˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û οÛÙÚÔ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Û˘Û›ڈÛ˘ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, fiÏ˘ Ù˘ fiÏ˘. ™Â ÌÂÙÂÚ›˙È ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂˆÓ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÂÚ¿ÛÂÈ Ô Ô‰ÔÛÙÚˆÙ‹Ú·˜ Ù˘ ηٿÚÁËÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, Ù˘ ÈÛÔ¤‰ˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È Ù˘ Ó¤·˜ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘, ÙÔ ÍÂÔ‡ÏËÌ· ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘, Ó· ÌËÓ ÎÏ›ÛÔ˘Ó Û¯ÔÏ›· ÓÔÛÔÎÔÌ›· Î·È È·ÙÚ›·, ÎÏÈÓÈΤ˜ Î·È ·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ π∫∞. ∫·È ̤۷ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ı· ÎÙ›ÛÔ˘Ì ¤Ó· ΛÓËÌ· Ì·˙ÈÎfi Ù·ÍÈÎfi Ô˘ ı· ·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. £· ·Ù¿ ÁÂÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜. ŒÓ· ΛÓËÌ· Ô˘ ı· Û˘ÓÂÓÒÓÂÈ fiÏÔ˘˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ¯ÚÒÌ·, Ê˘Ï‹ Î·È ÂıÓÈÎfiÙËÙ·. ∞·ÏÏ·Á̤ÓÔ ·fi Û˘ÓÙ¯ÓȷΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ, ·fi ÙÔÓ ÂÚ-

ÁÔ‰ÔÙÈÎfi Î·È Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌfi, ·fi ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·Ù›·˜. ª¤Û· Û ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘ÌÂ Î·È ı· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÓÔÏÈ΋ Î·È Û·ÚˆÙÈ΋ ·ÓÙÂ›ıÂÛ‹ Ì·˜. °È· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ fi¯È ÌÈ· ·ÓÙÈÏ·˚΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÔÚÈÛÙÈο Ë Ù¿ÍË Ô˘ ·ÛΛ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. ¡· ÂÚ¿ÛÂÈ Ë ÂÍÔ˘Û›· ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘” .

™ÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜

∞ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›¯ÙËΠ·fi Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈο Û¯‹Ì·Ù· fiˆ˜ Ë ∂ÚÁ·ÙÈ΋ ∞˘ÙÔÓÔÌ›· ÛÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ πª∞™ ∞∂, Ë ∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ƒÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋ ™˘ÓÂÚÁ·Û›· π·ÙÚÒÓ, ÔÈ ¶·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ™˘ÛÂÈÚÒÛÂȘ ∫ÈÓ‹ÛÂȘ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È ‰È¿ÊÔÚÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ªÂÙ¿ÏÏÔ˘, ·fi ·Ó¤ÓÙ·¯ÙÔ˘˜, ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜, ÙÔ ∂∂∫, ÙËÓ ∞ÓÙÈηÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ™˘ÓÂÚÁ·Û›· (∞¡Δ.∞ƒ.™À.∞) Î·È ¿ÏϘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ “¢ÂÓ ¶ÏËÚÒÓˆ” , ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. ¶Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Û˘ÓÂȉËÙ¿ ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ÛÙËÓ ÔÚ›·, ‰È·ÊÔÚÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·fi ÙȘ ¿ÏϘ ‰‡Ô ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ˯ËÚfi Ì‹Ó˘Ì·. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ ‰È·ÓÂÌ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ∞¡Δ.∞ƒ.™À.∞ Î·È ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· Ô˘ ÂÎʈӋıËÎÂ, ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠˆ˜ “fiϘ Î·È fiÏÔÈ ÂÌ›˜ Ô˘ ‚Ϥ-

™Δ√ μfiÏÔ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. º›ÏÈÔ˜ ™·¯ÈÓ›‰Ë˜ ÁÈ· Ó· ·Ú·ÛÙ› Î·È Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Û ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ¡.∂. ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙË ¡.∂. ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜, “ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÊÔ‡ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì·˜ Î·È ÛÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ οÓÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ÔÈ Ôϛ٘ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ÛˆÙËÚ›· Ù˘” . ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ VOLOS PALACE Î·È ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 19.30.

Ô˘Ì ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì·˜ Ó· ηٷÚÚ¤ÂÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ¿ÏÏÔ ‰ÚfiÌÔ ·fi ÙÔ Ó· ÍÂÛËΈıÔ‡ÌÂ. ŸÛÔ Î·È Â¿Ó ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˘˜ ÂÌ›˜ ϤÌ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Ï‡ÛË: - ¶·‡ÛË ÏËÚˆÌÒÓ Î·È ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÏËÛÙÚÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜. - ÕÌÂÛË ¤ÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ Î·È ÙËÓ √¡∂, ·ÓÙÈηÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋ Ú‹ÍË ÎÈ ·Ô‰¤ÛÌ¢ÛË ·fi ÙËÓ ∂∂. - ∂ıÓÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÎÏ›ÓÔ˘Ó Ì ÂÚÁ·ÙÈÎfi-Ï·˚Îfi ¤ÏÂÁ¯Ô. - ∞˘Í‹ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙÒÚ·. ªÂ›ˆÛË ÙˆÓ ˆÚÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜. ∞·ÁfiÚ¢ÛË ÙˆÓ ·ÔχÛˆÓ. ª·˙ÈΤ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ, ÌÔÓÈÌÔÔ›ËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ. ¢È·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ ÙˆÓ ¿ÓÂÚÁˆÓ Î·È ÙˆÓ ÊÙˆ¯ÒÓ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜. - ∞‡ÍËÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î·È Ì›ˆÛË Ù˘ Ï·˚΋˜ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜, ÂȉÈο ÙˆÓ ¤ÌÌÂÛˆÓ ÊfiÚˆÓ, Ì ηٿÚÁËÛË ÙÔ˘ º¶∞ ÛÙ· ›‰Ë Ï·ÙÈ¿˜ ηٷӿψÛ˘. - ¢ˆÚÂ¿Ó ‰ËÌfiÛÈ· ·È‰Â›·, ˘Á›·, Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜, ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜. ∫¿Ùˆ Ë ∫ÔÈÓ‹ ∞ÁÚÔÙÈ΋ ¶ÔÏÈÙÈ΋, fi¯È ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜, fi¯È ÛÙÔ˘˜ ÌÂÛ¿˙ÔÓÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiÔ˘˜ ÙˆÓ ÙÚÔʛ̈Ó. - ÕÛ˘ÏÔ Î·È ÛÙ¤ÁË ÛÙÔ˘˜ ÚfiÛÊ˘Á˜, ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ.”

∫·È ·Ú·ÊˆÓ›Â˜ ΔËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÔÏÏÒÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı¤ÓÙˆÓ ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ÒÚ· ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ fiˆ˜ ηʤ, ÙÛÈÔ˘Ú¿‰ÈΈÓ, ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ Î.¿., Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ï·˚΋˜ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÓÒ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ˙ËÌȤ˜ Û ÙÚÂȘ οÌÂÚ˜ Î·È Û ·Ú¿ı˘Ú· ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙÈÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘.

√ μ√À§∂ÀΔ∏™ ¶∞™√∫ ª·-

ÁÓËÛ›·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÓfiÌÔ˘ “∫·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ” ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏ› 1Ë ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË Î·ıÒ˜ οı ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¤ÙÔ˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ¯¿ÓÔÓÙ·È ÂÚ› Ù· 9 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Û ¤ÛÔ‰· ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊı› ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë fiÙÈ Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ÙÔ˘˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚË Î·ıÒ˜ ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ηı˘ÛÙÂÚ› ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÔÊÂÈÏÒÓ ÚÔ˜ ÙÚ›ÙÔ˘˜ ‹ ‰ÂÓ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙÔ º¶∞. Àfi ·˘Ùfi ÙÔ Ú›ÛÌ· ηψÛfiÚÈÛ ÙË ‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ À. √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ë ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘Ì„ËÊÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Ì ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ô ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ˙‹ÙËÛ ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË Ù˘ Û‡ÓıÂÛ˘ ÙˆÓ ·Ó›ÛÚ·ÎÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙˆÓ 24 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÎȤ˜ Î·È Ó· ÌË ıˆÚÔ‡Ó ÔÈ Ôϛ٘ fiÙÈ ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Ë ÔÈ·‰‹ÔÙÂ Û˘ÁÎ¿Ï˘„Ë. Δ¤ÏÔ˜ ÚfiÙÂÈÓ ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· Ó· ÂÚÈÔÚÈÛı› Ë Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË Ì ÙËÓ ∂ÊÔÚ›· Î·È Ù· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· ÔÛ¿ Ó· ÚÔ·ÙÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ÂÎÙÈÌ‹ÛˆÓ.

ŒÓ·ÚÍË È·ÙÚ›Ԣ

£¿ÓÔ˜ ∫Ô˘ÙÚÔ‡Ì·˜ π·ÙÚfi˜ ƒÂ˘Ì·ÙÔÏfiÁÔ˜ ΔÔ¿ÏË 70-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 38221 μfiÏÔ˜ ÙËÏ./fax 24210 27211, 6974 098 711 atkoutroumpas@yahoo.com


M·ÁÓËÛ›· 16 ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Δ√ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜

∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ (∫.¶.∂.ª.) ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ‰È‹ÌÂÚÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ Ì ı¤Ì·: “∏ μȈ̷ÙÈ΋ ¶ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÙËÓ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ∂Î·›‰Â˘ÛË”. ΔÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ∞/ıÌÈ·˜ & μ/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙˆÓ ¢È¢ı‡ÓÛˆÓ: ∞/ıÌÈ· Î·È μ/ıÌÈ· ª·ÁÓËÛ›·˜, ∞/ıÌÈ· Î·È μ/ÌÈ· ∂‡‚ÔÈ·˜ Î·È ∞/ıÌÈ· ∞’ Î·È μ’ ∞ı‹Ó·˜. ∏ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ‚ÈÒÌ·ÙÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÛÙ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ∫.¶.∂.ª. √ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÔÈÎÈÛÌfi˜ Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ·ÔÙÂÏ› ‰›Ô ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘. √ ۯ‰ȷÛÌfi˜ Î·È Ë ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔ Ï·›ÛÈÔ fiÔ˘ ¢·ÈÛıËÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·ÈÛı‹ÛÂȘ, ÎÈÓËÙÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· Î·È Ë ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Û· ÂÌÂÈÚ›· ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ‚Ȉ̷ÙÈ΋˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: ÏfiÁÔ, ΛÓËÛË ÛÒÌ·ÙÔ˜, ¤ÎÊÚ·ÛË ÚÔÛÒÔ˘. ΔÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ıˆÚËÙÈΤ˜ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ Î·È ‚Ȉ̷ÙÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·.

æËÊȷο ‚ÔËı‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Δ√ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ·fi ʤ-

ÙÔ˜ ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÈ ÌÈ· Ó¤· ˘ËÚÂÛ›· Ô˘ Â›Ó·È Ù· „ËÊȷο ‚ÔËı‹Ì·Ù· ÁÈ· Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· “ª·ıËÌ·ÙÈο £ÂÙÈ΋˜ Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ∫·Ù‡ı˘ÓÛ˘”, “º˘ÛÈ΋ £ÂÙÈ΋˜ Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ∫·Ù‡ı˘ÓÛ˘” Î·È “∞Ú¯·›· ∂ÏÏËÓÈο - ºÈÏÔÛÔÊÈÎfi˜ §fiÁÔ˜”. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔÓ ÚÒÙÔ Î‡ÎÏÔ Ù˘ ‰Ú¿Û˘, ÂÓÒ Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ 2011-2012 ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Î·È ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÂÈϤÔÓ Î·È Ù· ‚ÔËı‹Ì·Ù· ÁÈ· Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· “ª·ıËÌ·ÙÈο & ™ÙÔȯ›· ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ °ÂÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜”, “μÈÔÏÔÁ›· °ÂÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜” Î·È “§·ÙÈÓÈο” Ù· ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ Î‡ÎÏÔ.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

√ ·ÏÈfi˜ ÔÏ›ÛÙ·˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫fiÙÙ·Ï˘ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË ™¯ÔÏ‹ ¡·˘ÙÈÎÒÓ ¢ÔÎ›ÌˆÓ Ì ÙÔÓ ÌÂÙ¤ÂÈÙ· §›‚˘Ô ËÁ¤ÙË

√ μÔÏÈÒÙ˘ Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ ÙÔÓ ∫·ÓÙ¿ÊÈ

ª

ÔÚ› ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙÔ˘ ªÔ˘·Ì¿Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ Ó· Ó¤ÂÈ Ù· ÏÔ›ÛıÈ· ÛÙË §È‚‡Ë ·fi ÙËÓ ÂͤÁÂÚÛË ÙÔ˘ Ï·Ô‡, ˆÛÙfiÛÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÁÈ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Ô §›‚˘Ô˜ ËÁ¤Ù˘ ÂÎ·È‰Â‡ÙËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙË ™¯ÔÏ‹ ¡·˘ÙÈÎÒÓ ¢ÔÎ›ÌˆÓ Î·È ·ÎfiÌË ÈÔ Ï›ÁÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ μÔÏÈÒÙË Ô˘ ÙÔÓ Â›¯Â ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ·fi ÎÔÓÙ¿. √ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ Û‹ÌÂÚ· ∞’ ªË¯·ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫fiÙÙ·Ï˘, ¤Ó·˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ˘ÁÚÔ‡ ÛÙ›‚Ô˘, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1960, ›¯Â ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙÔÓ ÌÂÙ¤ÂÈÙ· §›‚˘Ô ËÁ¤ÙË, ηıÒ˜ ÁÈ· ‰‡Ô ۯ‰fiÓ ¯ÚfiÓÈ· Û˘Ó˘ÂÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·Ó ÛÙË ™¯ÔÏ‹ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

¶·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ √À∫, ·ÏÈfi˜ ÔÏ›ÛÙ·˜ ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫fiÙÙ·Ï˘ ÁÓÒÚÈÛ ÙÔÓ ªÔ˘·Ì¿Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ ÙË ‰ÈÂÙ›· 1964-66, ÙfiÙ Ô˘ fiˆ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ ÛÙË “£” , ˘ËÚÂÙÔ‡Û ÙËÓ ıËÙ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ™¯ÔÏ‹ ¡·˘ÙÈÎÒÓ ¢ÔΛ̈Ó, ÛÙÔ Ã·Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÂÈÔ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿. ª¿ÏÈÛÙ· ۯ‰fiÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ô ÌÂÙ¤ÂÈÙ· §›‚˘Ô˜ ËÁ¤Ù˘ ÎÔÏ˘ÌÔ‡Û ̷˙› Ì ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ∫fiÙÙ·ÏË, Ô˘ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÚÔÔÓÔ‡ÓÙ·Ó ˆ˜ ·ıÏËÙ‹˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜, ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÎÏÂÈÛÙfi ÙfiÙ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. “∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’50, ÌÂÙ¿ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ, ›¯Â Û˘Ìʈӛ˜ Ì ·ÊÚÈηÓÈο ÎÚ¿ÙË Î·È ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó Î¿ÔÈÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ·ÚÈÛÙÔ‡¯ÔÈ ÁÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙȘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜ ¡·˘ÙÈÎÒÓ ¢ÔΛ̈Ó, ∂˘ÂÏ›‰ˆÓ Î·È ποڈÓ. ∂ÁÒ ¤Ù˘¯Â ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’60 Ó· Â›Ì·È ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ·fi ÙÔ ¡·˘ÙÈÎfi ŸÌÈÏÔ μfiÏÔ˘, Ì ÚÔÔÓËÙ‹ Î·È ÂÎϤÎÙÔÚ· ÙÔÓ ÁÓˆÛÙfi ∞Ó‰Ú¤· °·Ú‡Ê·ÏÏÔ Î·È ˘ËÚÂÙÔ‡Û· ÙË ıËÙ›· ÌÔ˘ ÛÙËÓ ™¯ÔÏ‹ ¡·˘ÙÈÎÒÓ ¢ÔΛ̈Ó, ÛÙËÓ ∞™¢∂¡ ÙfiÙÂ. °È· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË ™¯ÔÏ‹, fiÔ˘ ˘ËÚ¤ÙËÛ· ÙËÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÌÔ˘ ıËÙ›·, ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÙË ‰ÈÂÙ›· 196466 Î·È Ô ªÔ˘·Ì¿Ú, Ô˘ ÊÔÈÙÔ‡Û ÛÙËÓ ™¯ÔÏ‹ Î·È ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÂÚ¯fiÙ·Ó ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ, ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ‡ÏË Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ¡·˘ÙÈÎÒÓ ¢ÔΛ̈Ó, ÛÙÔ Ã·Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÂÈÔ, ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÎÏÂÈÛÙfi ÛÙËÓ ¯ÒÚ· ÙfiÙÂ, ÛÙÔ ¶·Ï·Ù¿ÎÈ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ÙÔÓ Â›¯· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ, Û ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ Ì·˜ ›¯·Ó οÓÂÈ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ‰ÔΛÌÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ηÙÔÈÓÔ‡˜ ÛËÌ·ÈÔÊfiÚÔ˘˜, ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÏÔÈ¿Ú¯Ô˘˜ Ô˘ ¤‚Á·˙Â Ë ™¯ÔÏ‹. ΔÔÓ Â›¯· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ˆ˜ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È Î¿Ó·Ì ÚÔfiÓËÛË. ∂Ì›˜ ÙÔ Úˆ› ÎÔÏ˘ÌÔ‡-

● ∏ ÈÛ›Ó· Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ¡·˘ÙÈÎÒÓ ¢ÔΛ̈Ó, Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÛÙË ¯ÒÚ· ÂΛÓË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô, fiˆ˜ ‹Ù·Ó ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’60. ∂Λ ¤Ì·ı ÎÔχÌÈ Ô ªÔ˘·Ì¿Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ. ™ÙËÓ ¤ÓıÂÙË ÊˆÙfi Ô °. ∫fiÙÙ·Ï˘

Û·Ì Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∂ÓfiÏˆÓ ÛÙÔ Ã·Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÂÈÔ Î·È ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÌÂÙ¿ Ì·˜ ›¯Â Ô √‡ÁÁÚÔ˜ Ô ™¿ÚÔ˙È ÛÙËÓ ·ÓÔȯً ÈÛ›Ó·, Ì›· Î·È ÌÔÓ·‰È΋ Â›Û˘ ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÛÙÔ ∑¿ÂÈÔ” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ∫fiÙÙ·Ï˘. “√ ªÔ˘·Ì¿Ú ‹Ù·Ó „ËÏfi˜, Ôχ ηÏfi˜ ˆ˜ ·ıÏËÙ‹˜, ·ıÏËÙÈÎfi˜ Ù‡Ô˜ Î·È ‹ıÂÏ ӷ ¿ÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ Î·Ù·‰ÚÔÌÒÓ. ◊ıÂÏ ӷ Á›ÓÂÈ Î·È ‚·ÙÚ·¯¿ÓıÚˆÔ˜, Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÎ·›‰Â˘·Ó ÔÈ ∞ÌÂÚÈηÓÔ›, ·ÏÏ¿ ÎfiËÎÂ... °ÓÒÚÈ˙ Ôχ ηϿ ÙÔ “ÓÔ˘˜ ˘ÁÈ‹ ÂÓ ÛÒÌ·ÙÈ ˘ÁÈ‹” , ÁÓÒÚÈ˙ Ôχ ηϿ Ù· ÂÏÏËÓÈο, Ù· ÌÈÏÔ‡Û ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Ë̤ڷ Ô˘ ‹ÚıÂ, ηıÒ˜ fiˆ˜ ‰‹ÏˆÓ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘, ›¯Â ÂÎ·È‰Â˘Ù› Ì ‰¿ÛηÏÔ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ, ÁÈ· Ó· ¤ÚıÂÈ Î·È Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ Û¯ÔÏ‹ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ◊Ù·Ó ÊÈϤÏÏËÓ·˜, ˘ÂÚ·Á·Ô‡Û ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ¤ÍÔ‰Ô˜ ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· Ì ÙËÓ ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ Î·È Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ‹-

Ù·Ó ¿„ÔÁË. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ‰fiÎÈÌÔÈ, ÔÈ ·ÚÈÛÙ‡ÔÓÙ˜, fiÛÔÈ ‹Ù·Ó ÚÒÙÔÈ ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù· Î·È ÛÙ· ·ıÏËÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ·, ›¯·Ó ¤Ó· Á·ÏÔÓ¿ÎÈ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ, ¤Ó· ÛÈÚ›ÙÈ ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi Ì·Ó›ÎÈ, ÁÈ· Ó· ͯˆÚ›˙Ô˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. ◊Ù·Ó ÂÈÌÂÏ‹˜ ˆ˜ Ì·ıËÙ‹˜ Î·È Î·Ïfi˜ ·ıÏËÙ‹˜ Û ÔÏÏ¿ ÛÔÚ. 줂·È· ÛÙÔ fiÏÔ ˘ÛÙÂÚÔ‡Û ϛÁÔ Î·È ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ Ô °·Ú‡Ê·ÏÏÔ˜ ÙÔÓ Â›¯Â ‚¿ÏÂÈ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη. ŸÙ·Ó ¤ÙÚˆÁ ÁÎÔÏ, ÙÚ·‚Ô‡Û ٷ ηÙÛ·Ú¿ ÙÔ˘ Ì·ÏÏÈ¿... 줂·È· ηӤӷ˜ ‰ÂÓ Ê·ÓÙ·˙fiÙ·Ó ÙfiÙÂ, fiÙÈ ı· Â¤ÛÙÚÂÊ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘, ı· ÁÈÓfiÙ·Ó Û˘ÓÙ·Á̷ٿگ˘ Î·È ı· ·Ó¤ÙÚÂ ÙÔÓ ‚·ÛÈÏÈ¿ πÓÙÚ›˜, Ô˘ ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙ· ∫·Ì¤Ó· μÔ‡ÚÏ·” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô Î. ∫fiÙÙ·Ï˘. “∂›Û˘ ¤Ó· ¿ÏÏÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ‹Ù·Ó fiÙÈ ¤Î·Ó Ôχ ·Ú¤· Ì ÙÔÓ ÃÔ˘¿Ó ∫¿ÚÏÔ˜, ÙÔÓ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ πÛ·Ó›·˜, Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÚÚ·‚ˆÓÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ Ì ÙËÓ ™ÔÊ›· Î·È ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˆ˜ ÂÍfiÚÈ-

ŒÓÙÂη ·ÛıÂÓ›˜, ‰‡Ô ÛÙË ª∂£ Î·È ÂÓÓÈ¿ ÛÙËÓ ¶·ıÔÏÔÁÈ΋, Ì Ӥ· ÁÚ›Ë ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô

™Â ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË Ó¤Ô˘ ·È‰›·ÙÚÔ˘ ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ Ãøƒπ™ ·È‰›·ÙÚÔ ¤ÌÂÈÓ ÁÈ· ·-

¡¤Ô ¢.™. ÛÙÔÓ ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi ¶·Á·ÛÒÓ Δ√ Ó¤Ô ¢.™. ÙÔ˘ ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎÔ‡

™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¡¤ˆÓ ¶·Á·ÛÒÓ “∞ÚÁÔÓ·‡Ù·È” ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: μȉ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜, ™·¯·˙fiÁÏÔ˘ - ™Î·Ì¿Áη ª·Ú›· ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, •·Óı‹ ÕÓÓ· ª·Ú›· ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜, ¶··¤ÙÚÔ˘ Δ·ÛԇϷ Ù·Ì›·˜, ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ̤ÏÔ˜.

¡¤Ô ¢.™. ÛÙÔ˘˜ º›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Δ√ Ó¤Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ

ÛÙÔ˘˜ “º›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ”, ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶Úfi‰ÚÔ˜ °ÂˆÚÁ›· ™Ù·Á¿ÎË - ™˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ™ÔÊ›· ∑·ÊÚ·Ù˙¿, Á. ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜: ÃÚ›ÛÙÔ˜ ºÒÙÔ˘, Ù·Ì›·˜ ∫È΋ ∞Ó‰ÚÂÔÔ‡ÏÔ˘, ̤ÏË: ∞ÏÂ͛Ԣ ∫·ÙÂÚ›Ó·, ¡·Û›Î· ª·›ÚË, ∂˘·ÁÁÂÏ›‰Ë ƒ¤Ó·.

ÛÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ¯ÒÚ· ÙÔ˘ Î·È ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ºÚ¿ÓÎÔ. √ ÃÔ˘¿Ó, Â›Û˘ ·ıÏËÙÈÎfi˜ Ù‡Ô˜, ÂÚ¯fiÙ·Ó Ì ¤Ó· ÛÔÚÙÛ¿ÎÈ, Ì ۷ÁÈÔÓ¿Ú˜ Î·È ¤Î·Ó ÙÚÔÌÂÚ‹ ÚÔfiÓËÛË. ŒÎ·Ó·Ó Ôχ ·Ú¤·. ∏ ¤ÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ ™¯ÔÏ‹ ‹Ù·Ó Û ηӤӷ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÂΛ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿, ÂÎÙfi˜ ·Ó ÂÚ¯fiÙ·Ó Î·Ó¤Ó·˜ Ú›ÁÎÈ·˜ ·fi ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋, ÁÈ· Ó· ‰ÂÈ ÙÔÓ ÁÈfi ÙÔ˘. ¢ÂÓ Â›¯Â ·ÎÔ˘ÛÙ› ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi ÁÈ· ÙÔÓ ªÔ˘·Ì¿Ú, ‰ÂÓ Â›¯Â ηÌÈ¿ ÙÈ̈ڛ·. ◊Ù·Ó Á˘Ó·Èο˜, ÙÔ˘ ¿ÚÂÛ·Ó ÔÈ Á˘Ó·›Î˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ë ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ÊÚÔ˘Ú¿ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 50 ηϿ ÂÎ·È‰Â˘Ì¤Ó˜ Á˘Ó·›Î˜ ·fi ÙËÓ ÚÒËÓ ΔÛ¯ÔÛÏÔ‚·Î›·...” √ ∫·ÓÙ¿ÊÈ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1942 ÛÙËÓ ¤ÚËÌÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ™‡ÚÙË, ·fi ·ÁÚÔÙÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ΔÔ 1964 ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘ ÛÙË ™ÙÚ·ÙȈÙÈ΋ Aη‰ËÌ›· Î·È ÌÂÙ·‚·›ÓÂÈ ÚÒÙ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÌÂÙ¿ ÛÙË BÚÂÙ·Ó›· ÁÈ· ÌÂÙÂÎ·›‰Â˘ÛË. ΔÔ 1969 ËÁ‹ıËΠÚ·ÍÈÎÔ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ·Ó·ÙÚ¤ÂÈ ÙÔÓ ‚·ÛÈϤ· IÓÙÚ›˜. ΔÔ 1972 ȉڇÂÈ ÙËÓ “OÌÔÛÔÓ‰›· ÙˆÓ AÚ·‚ÈÎÒÓ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÒÓ” Ì ÙË §È‚‡Ë, ÙËÓ A›Á˘ÙÔ Î·È ÙË ™˘Ú›· ˆ˜ ̤ÏË. TÔ Û¯‹Ì· ·ÔÙ˘Á¯¿ÓÂÈ ·Ù·Áˆ‰Ò˜. ΔÔ 1973 ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ “ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË” Ù˘ §È‚‡Ë˜, ÛÙ· ÚfiÙ˘· ÙÔ˘ ª¿Ô Î·È ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ. ΔÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ¤ÓˆÛË Ù˘ §È‚‡Ë˜ Ì ÙËÓ T˘ÓËÛ›·. TÔ Û¯‹Ì· ·ÔÙ˘Á¯¿ÓÂÈ ¿ÏÈ. ΔÔ 1977 ηٷÚÁ› ÙÔ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ Ù˘ §È‚‡Ë˜, ÂÁηÈÓÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ Ï·˚Τ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ Î·È ÙËÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ T˙·Ì·¯ÈÚ›·. ΔÔ 2002 ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ ÔÛÔÛÙfi 7,5 % Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜, ¤Ó·ÓÙÈ 21.000.000 ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ, ÂÓÒ ÙÔ 2009 Ë IÙ·Ï›· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÛÙË §È‚‡Ë 5.000.000.000 ‰ÔÏ¿ÚÈ·, ˆ˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÁÈ· ÙËÓ Ôχ¯ÚÔÓË Î·ÙÔ¯‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. H §È‚‡Ë ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ηٷÔÏÂÌ‹ÛÂÈ ÙË Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË Î·È Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ‰¿ÊË Ù˘.

ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ë ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ó· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó Â›Ù ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ Â›Ù ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È ˆ˜ ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi π·ÙÚÂ›Ô ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ı· ÛÙÂϯˆı› ÌÂ Ó¤Ô ·È‰›·ÙÚÔ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û ¤ÍÈ Ì‹Ó˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ È·ÙÚ›Ԣ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î. °ÈÒÚÁÔ ∞ı·Ó·Û›Ô˘, Ë ·È‰›·ÙÚÔ˜ ·Ú·ÈÙ‹ıËΠÚÈÓ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜. ∏ ·È‰›·ÙÚÔ˜ ›¯Â ÚÔÛÏËÊı› ÚÈÓ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜. ∏ Ô˘Û›· ‚¤‚·È· Â›Ó·È ˆ˜ ÙÔ ÓËÛ› ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Í·Ó¿ ¯ˆÚ›˜ ·È‰›·ÙÚÔ Î·È ‹‰Ë ÍÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ÎÂÓÔ‡. √ Î. ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ Û ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ı· ÚÔÎËÚ˘¯ı› Ë ı¤ÛË ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜, ÂÓÒ Ë Î¿Ï˘„‹ ÙÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ Û ÂÚ›Ô˘ ¤ÍÈ Ì‹Ó˜. ∂Ô̤ӈ˜ ÙÔ ÓËÛ› ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ, ı· Â›Ó·È ¯ˆÚ›˜ ·È‰›·ÙÚÔ.

∞ÎfiÌË fï˜ ¤Ó· ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ·Ú·Û΢·ÛÙ‹ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ó· ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó Û ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ∫·È ÂÂȉ‹ ›‰ÈÔ ÎÂÓfi ¤¯ÂÈ Î·È ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ÙfiÙ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó ·¢ı›·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÌÈ· ·Ï‹ ÂͤٷÛË ·›Ì·ÙÔ˜. ªÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi È·ÙÚÂ›Ô Î·È ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, ÒÛÙ ӷ ÂÚÁ·ÛÙ› ÛÙÔ È·ÙÚÂ›Ô ÌÈ· ·Ú·Û΢¿ÛÙÚÈ· ·fi ÙÔ μfiÏÔ Ô˘

·ÏÈfiÙÂÚ· ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ˆ˜ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˜ Î·È Ó· ÏËÚÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ, ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ‰ÂÓ ‰¤¯ÙËΠÙËÓ ÚfiÙ·ÛË, ÁÈ·Ù› ˘‹Ú¯Â ÎÒÏ˘Ì·, Ì ÔÈÔ˜ ı· Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË, ·Ó ˘¿ÚÍÂÈ ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ô Î. ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ¢¯¿ÚÈÛÙË ÂͤÏÈÍË Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ‰È·ÎÔÌȉ¤˜ ·ÛıÂÓÒÓ, ·ÊÔ‡ ̤ۈ ȉÈÒÙË ÙÔ ÓËÛ› ı· ‰È·ı¤ÙÂÈ Ù·¯‡ÏÔÔ. ª¤¯ÚÈ Î·È ÚfiÙÈÓÔ˜ ÛÂ

ÂÚ›ÙˆÛË ‰È·ÎÔÌȉ‹˜ ÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi È·ÙÚÂ›Ô Â͢ËÚÂÙÔ‡Ù·Ó Â›Ù ·fi Ù·¯‡ÏÔÔ Ô˘ ÂÚ¯fiÙ·Ó ·fi ÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ Â›Ù ·fi ÙÔ ÏÈÌÂÓÈÎfi. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi È·ÙÚÂ›Ô ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ¤Ó·˜ ÁÈ·ÙÚfi˜ ÁÂÓÈ΋˜ È·ÙÚÈ΋˜, ¤Ó·˜ Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ˜ Î·È ‰‡Ô ·ÁÚÔÙÈÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ›.

Û ª∂£. ∂›Û˘ ۯ‰fiÓ ¤Ó· ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· ı·Ó·ÙËÊfiÚ· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ·ÊÔÚÔ‡Û ·ÛıÂÓ›˜ Ô˘ ÓÔÛËχÔÓÙ·Ó ÛÂ Û˘Ì‚·ÙÈÎÔ‡˜ ı·Ï¿ÌÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹ ÂÎÙfi˜ ªÔÓ¿‰·˜ ∂ÓÙ·ÙÈ΋˜ £ÂÚ·›·˜.

∏ ÁÚ›Ë

ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ŒÓ· ·fi Ù· ·ÚÈ· ı¤Ì·Ù· Û˘˙‹ÙËÛ˘ ı· Â›Ó·È Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ Â› ÈÛÙÒÛÂÈ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ÛÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ √¶∞¢, ηıÒ˜ Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi˜ ÊÔÚ¤·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÍÔÊÏ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Û˘ÓÙ·ÁÒÓ ‰¤Î· ÌËÓÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜. ∂›Û˘ ÌÂı·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÎÔ‹ ›Ù·˜ ÙˆÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ.

ŒÓ·˜ ¿Ó‰Ú·˜ Î·È Ì›· Á˘Ó·›Î· ÓÔÛËχÔÓÙ·È ÛÙË ª∂£ ÏfiÁˆ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘, ÂÓÒ ·ÎfiÌË ÂÓÓÈ¿ ¿ÙÔÌ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙȘ ¶·ıÔÏÔÁÈΤ˜ ∫ÏÈÓÈΤ˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÚÔÛ‚ÏËı› Â›Û˘ ·fi ÙÔÓ Èfi H1N1. ∞fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ¤Í·ÚÛ˘ Ù˘ ÁÚ›˘ ¤ˆ˜ Î·È ¯ı˜ ·ÓÂÏÏ·‰Èο, 304 ·ÛıÂÓ›˜ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó Ó· ÓÔÛËÏ¢ıÔ‡Ó Û ªÔÓ¿‰Â˜ ∂ÓÙ·ÙÈ΋˜ £ÂÚ·›·˜, ÂÓÒ 115 ·ÛıÂÓ›˜ ·Ú¤ÌÂÓ·Ó Î·È ¯ı˜ ÛÙËÓ EÓÙ·ÙÈ΋. ¶¿ÓÙˆ˜, ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ì›· ÌÈÎÚ‹ ·ÏÏ¿ ÛÙ·‰È·Î‹ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÎÚÔ˘ÛÌ¿ÙˆÓ

™˘Ó¤Ï¢ÛË Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ

ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 17

¶Aƒ∞™∫∂À∏ 25 º∂μƒ√ÀAƒπOY 2011

¢ÂÓ ˘‹ÚÍ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ Ì·ıËÙÒÓ - ™‹ÌÂÚ· ÂÎÓ¤ÂÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· Ù· ÂȉÈο Ì·ı‹Ì·Ù·

™Ô‚¿˜ ¤ÂÛ ÛÙÔ 8Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘

ÔÌÌ¿ÙÈ ÛÔ‚¿ ¤ÂÛ ÂÓ ÒÚ· Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ 8Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘ ¯ˆÚ›˜ Â˘Ù˘¯Ò˜ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ Ì·ıËÙÒÓ. ΔÔ Û˘Ì‚¿Ó ¤ÁÈÓ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ¿ÌÂÛË ‹Ù·Ó Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ Ô˘ ‰›‰·ÛÎÂ, Í·ÊÓÈο ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÛÔ‚¿ ÚÔÛÁÂÈÒıËΠÛÙÔ ¿ÙˆÌ·. √ ÛÔ‚¿˜ ¤ÂÛ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ›Ó·Î·, ÂÓÒ Ï›Á· ̤ÙÚ· ÈÔ ¤Ú· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ô Î·ıËÁËÙ‹˜. ∂ÈÎÚ¿ÙËÛ ·Ó·ÛٿوÛË Î·È ÂȉÔÔÈ‹ıËÎÂ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ÂÓÒ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂÓËÌÂÚÒıËÎÂ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î. ¢Ô˘ÌÈÒÙ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë ˙ËÌÈ¿ ÚÔÎÏ‹ıËÎÂ, ÂÂȉ‹ ¤Ó· ÌÔ˘Î¿ÏÈ ÛÊËÓÒıËΠÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ˘‰ÚÔÚÚÔ‹˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙË ÛÙ¤ÁË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ fiÓÙÔÈ ÓÂÚfi. ∏ ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ˘ÁÚ·Û›· Î·È Â›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·ÔÎÔÏÏËı› ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÛÔ‚¿. Ãı˜ Î·È ÚÔ¯ı¤˜ Û˘ÓÂÚÁ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÈÛ΢¤˜. ◊Ù·Ó ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘Ì‚¿Ó ÙÒÛ˘ ÛÔ‚¿ Û ۯÔÏÂ›Ô ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· μfiÏÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ Δ∂∂ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ¶ÔÏ˘ÎÏ·‰ÈÎfi. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ë̤ڷ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· Ù· ÂȉÈο Ì·ı‹Ì·Ù·, ÁÈ· ÙÔ Ì¿ıËÌ· “∞Ú¯ÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ £ÂˆÚ›·˜” Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÈÏÂÁfiÌÂÓÔ Ì¿ıËÌ· ÁÂÓÈ΋˜ ·È‰Â›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ 2Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘-

ΛԢ μfiÏÔ˘ Î. μÏ¿Û˘ ∫·Ú·˙‹Û˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ Ù· ÛÙÔȯ›· ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô. ∫¿ÓÔ˘Ì ÌÈ· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ·Ó¿ Ì¿ıËÌ· Î·È ÙË ÛÙ¤ÏÏÔ˘Ì ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ∂›Û˘ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Û¯ÔÏ›· ηٷı¤ÙÔ˘Ó ÛÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ™¯ÔÏÈÎÒÓ ∫ÙÈÚ›ˆÓ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· Û ηڤÎϘ Î·È ıÚ·Ó›·. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· §‡ÎÂÈ· ¤¯Ô˘Ó Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ·Ó¿ÁΘ ÏfiÁˆ ÙˆÓ Î·Ù·Ï‹„ˆÓ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο Û °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ Ù˘ fiÏ˘ ʤÙÔ˜ ηٷÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ÂÚ›Ô˘ 60 ηڤÎϘ Î·È ‰¤Î· ıÚ·Ó›·. √È Î·Ù·ÛÙÚÔʤ˜ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó fiÙ·Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ÙȘ ¤Î·„·Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ Î·Ù·Ï‹„ˆÓ. ∫·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ›. ¶·Ú·Ù›ÓÂÙ·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ, fiˆ˜ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ·, ̤¯ÚÈ Óˆ٤ڷ˜. ¢È¢ı˘ÓÙ¤˜ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÙÔ ÙÔ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ¿ÌÂÛ·, ÂÓÒ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ˆ˜ ÔÈ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ ı· ÈÛ¯‡Ô˘Ó ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜. 줂·È· ·ÎfiÌË ÔÈ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÙÚ›ÙË ‰fiÛË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙÔ˘ 2010. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÂÈÌfiÚʈÛ˘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎÒÓ ÈӿΈÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜.

ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· ‰È·‚È‚¿ÛÂÈ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ Ë ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ∂Î·›‰Â˘Û˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ. Δ˘Èο Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÂÎÓ¤ÂÈ Û‹ÌÂÚ·. øÛÙfiÛÔ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÓÂÏ·ÛÙÈ΋. ª¿ÏÈÛÙ· Ë ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›· ¶Ú¿ÓÙ˙Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Ô˘ ı· οÓÂÈ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ Î. ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙËÓ ∞ı‹-

Ó· ÛÙÔ˘˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘˜, ÙÔ˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂˆÓ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ÙÔ˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ‰È¢ı‡ÓÛÂˆÓ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. £· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ·fi ∞ı‹Ó· Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ‰‡Ô-ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜ ı· ηٷı¤ÛÂÈ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘. ◊‰Ë Ë ›‰È· ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ·ÏÏ¿ ÎÚ·Ù¿ ÎÏÂÈÛÙ¿ Ù· ¯·ÚÙÈ¿ Ù˘ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ı· ÚÔÙ›ÓÂÈ Ë ›‰È·. °È· ÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ¤ÍÈ ÔÏÈÁÔı¤ÛÈˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ÂÓÒ ÁÈ· ÙË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ‰ÂÓ ÚÔÙ¿ıËΠοÔÈ· Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ

ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ı· οÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ› ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Û ·ÚÎÂÙ¤˜ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÂÈÎÚ·Ù› ·ÁˆÓ›· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜ Î·È ·Ó ı· Û˘Á¯ˆÓ¢ÙÔ‡Ó. ΔÚ›· Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ¯ı˜ Û ηٿÏË„Ë ÏfiÁˆ ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛˆÓ. Δ· Û¯ÔÏ›· ‹Ù·Ó ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ªËÏÂÒÓ Î·È ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ-§‡ÎÂÈÔ ΔÛ·Áηڿ‰·˜. ∂›Û˘ ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ¯ı˜ ÁÔÓ›˜ Ì·ıËÙÒÓ ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ §·˘ÚÂÓÙ›Ô˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÛÙ›·Û·Ó ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ.

√ÎÙÒ Ì·ıËÙ¤˜ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÛÙË Ì·ıËÙÈ΋ Ì·ıËÌ·ÙÈ΋ ÔÏ˘ÌÈ¿‰·

ªÈÎÚÔ› ∞˚ÓÛÙ¿ÈÓ ÛÙ· Ì·ıËÌ·ÙÈο ·fi ÙÔ μfiÏÔ ∞°∞¶√À¡ Ù· ª·ıËÌ·ÙÈο Î·È ÙÔ

·¤‰ÂÈÍ·Ó Ì ÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘˜. √ÎÙÒ Ì·ıËÙ¤˜ ·fi °˘ÌÓ¿ÛÈ· Î·È §‡ÎÂÈ· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰È·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ê¿ÛË “∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë˜” ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ª·ıËÌ·ÙÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Ì ÛÎÔfi ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ Ì·ıËÙÈ΋ Ì·ıËÌ·ÙÈ΋ ÔÏ˘ÌÈ¿‰·. √È ÔÎÙÒ Ì·ıËÙ¤˜ ¤Ù˘¯·Ó ÛÙȘ ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ê¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ “∂˘ÎÏ›‰Ë˜” Î·È “£·Ï‹˜” ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜. ∏ “£” Û˘ÓÔÌ›ÏËÛ Ì ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÎÙÒ Ì·ıËÙ¤˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù¤ıÂÛ·Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜ Ì ٷ Ì·ıËÌ·ÙÈο. √ Ì·ıËÙ‹˜ Ù˘ μ’ Δ¿Í˘ ÙÔ˘ 2Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¡·Û›Î·˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Â›Ó·È Ë ÙÚ›ÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi. “ªÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈο, Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ÎÏ›ÛÂȘ ÌÔ˘ Î·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÌÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Â›Ó·È Ó· ÛÔ˘‰¿Ûˆ Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜” . ¶¤Ú˘ÛÈ Î·È ÚfiÂÚÛÈ Â›¯Â Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË. º¤ÙÔ˜ ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÙËΠηχÙÂÚ· Î·È ¤Ú·Û ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË Ê¿ÛË. “™›ÁÔ˘Ú· Ù· ı¤Ì·Ù· ı¤ÏÔ˘Ó ÁÓÒÛÂȘ, ÛΤ„Ë Î·È ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·. øÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ·. 줂·È· ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË Ê¿ÛË, ÙÔÓ “∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë” ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ì ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ·ÚÎÂÙ¿ ‰‡ÛÎÔÏ· ı¤Ì·Ù·” ›Â Ô ›‰ÈÔ˜. ™Ô˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈο; “¡·È, ÁÈ·Ù› ¤¯ÂȘ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· οÓÂȘ ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· Ì ٷ ª·ıËÌ·ÙÈο. ∂›Ó·È ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· χ-

● √È ∞. ¡·Û›Î·˜ Î·È °È¿Ó. ™Ù·˘ÚÈ·Ó¿Î˘ ÛÂȘ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙȘ ·ÓÈÛÒÛÂȘ, ÙË ÁˆÌÂÙÚ›·. ∂›Ó·È ÌÈ· ¢¯¿ÚÈÛÙË ÂÓ·Û¯fiÏËÛË ÛÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÌÔ˘. ¶ÈÔ Ôχ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ë ¿ÏÁ‚ڷ ·Ú¿ Ë ÁˆÌÂÙÚ›·” ÙfiÓÈÛÂ. √ Ì·ıËÙ‹˜ Ù˘ μ’ Δ¿Í˘ ÙÔ˘ 2Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘ °È¿ÓÓ˘ ™Ù·˘ÚÈ·Ó¿Î˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ “Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆ. ªÔ˘ Ê¿ÓËΠÂӉȷʤÚÔ˘Û· Ë ÚfiÎÏËÛË Î·È Â›· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ˆ. ¶ÚÒÙÔ˜ ÌÔ˘ ÛÙfi¯Ô˜ ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È Ó· ÂÙ‡¯ˆ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ. ¶ÔÏÏÔ› Ì·ıËÙ¤˜ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì¿ıËÌ· Î·È Î·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Â›Ó·È Î·È Ë ‰˘ÛÎÔÏ›· Ù˘ ‰È‰·ÎÙ¤·˜ ‡Ï˘ ÛÙÔ §‡ÎÂÈÔ. ™Â ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Ë ‰È‰·ÎÙ¤· ‡ÏË Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ¢ÎÔÏfiÙÂÚË. ∏ ‰‡ÛÎÔÏË ‰È‰·ÎÙ¤· ‡ÏË ·Ôı·ÚÚ‡ÓÂÈ ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ٷ Ì·ıËÌ·ÙÈο, ·ÏÏ¿ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î·È Û οÔÈÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜ Ó· ÚÔԉ‡-

● ∏ ∞Ó·ÙÔÏ‹ ™ÙÔÊÔÚÈ¿‰Ë Î·È Ô £·Ó¿Û˘ ∫·ÏÊÔ‡Ù˙Ô˜

Ô˘Ó ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÛÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÎÏ¿‰Ô Î·È Û ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›‰Ԕ . √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¿Á¯Ô˜ fiÛÔ ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ‰Â fiÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ë ¿ÏÁ‚ڷ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë Ì·ı‹ÙÚÈ· °’ Δ¿Í˘ ÙÔ˘ 1Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹ ™ÙÔÊÔÚÈ¿‰Ë ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi. ∂›Ó·È ÌÈ· ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÂÌÂÈÚ›·, ÂÓÒ ¤Ú˘ÛÈ Â›¯· ÂÙ‡¯ÂÈ ¿ÏÈ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË Ê¿ÛË. Δ· ı¤Ì·Ù· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ‰È‰·ÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ‡ÏË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ·ÏÏ¿ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Û ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˜ ÁÓÒÛÂȘ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ. ∞·ÈÙÔ‡Ó ÏÔÁÈ΋, Ó· ¤¯ÂȘ ÎÚÈÙÈ΋ ÛΤ„Ë. ∂›Ì·È ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓË Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›Ûˆ Ù· ‰‡ÛÎÔÏË Ô˘ ı· ÌÔ˘Ó ÌÂı·‡ÚÈÔ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Î·È ÂÏ›˙ˆ ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ” .

√ Ì·ıËÙ‹˜ Ù˘ μ’ Δ¿Í˘ ÙÔ˘ 1Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘ £·Ó¿Û˘ ∫·ÏÊÔ‡Ù˙Ô˜ ÙfiÓÈÛÂ: “¢È¿‚·˙· ·fi ÌÈÎÚfi˜ Ì·ıËÌ·ÙÈο Î·È ÂÂȉ‹ ‹Ù·Ó ÙÔ ÌfiÓÔ Ì¿ıËÌ· Ô˘ ÂÍ·ÛÎÔ‡ÌÔ˘Ó, ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ·Ó¤Ù˘Í· ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË Û¯¤ÛË. ∏ ÂÍ¿ÛÎËÛË fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ Ì ÒıËÛ ÛÙÔ Ó· ÂÙ‡¯ˆ ÛÙÔÓ “∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë” . 줂·È· ÔÏÏÔ› Ì·ıËÙ¤˜ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È ·˘Ùfi ›Ûˆ˜ Ó· ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ‚¿ÛË ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· ·fi ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi. ∂›Ó·È ηÏfi Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Ù¤ÙÔÈÔÈ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ›, ÁÈ·Ù› ÂÍ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜” .

μÔ‹ıÂÈ· ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·

ΔËÓ ·Á¿Ë Ù˘ ÁÈ· ÙÔ Ì¿ıËÌ· ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ë Ì·ı‹ÙÚÈ· Ù˘ μ’ Δ¿Í˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›· ™ËÏÈÔÔ‡ÏÔ˘. “ªÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ·-

● ∏ ∂˘·ÁÁÂÏ›· ™ËÏÈÔÔ‡ÏÔ˘

Û¯ÔÏÔ‡Ì·È Ôχ Ì ٷ Ì·ıËÌ·ÙÈο. ∂›Ó·È ¤Ó· Ì¿ıËÌ· Ô˘ ÙÔ Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ ‡ÎÔÏ·. ∂›Ó·È ȉȷ›ÙÂÚ· ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi Ó· ‚Ú›ÛÎÂȘ ÙȘ χÛÂȘ, ÂÓÒ Î·È ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈο Û ‚ÔËıÔ‡Ó Ó· ηٷÓÔ›˜ ηχÙÂÚ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·” ÙfiÓÈÛÂ. ∏ ›‰È· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¯›˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË Ê¿ÛË, ÙÔÓ “∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë” . ΔÒÚ· Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ Â›Ó·È Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Î·È ÙÔÓ “∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë” Î·È Ó· ‚ÚÂı› ÛÙË Ì·ıËÙÈ΋ Ì·ıËÌ·ÙÈ΋ ÔÏ˘ÌÈ¿‰·. “∂›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ, ·ÏÏ¿ ¿ÓÙÔÙ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÏ›˙Ô˘Ì” Ì·˜ ›Â. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ª·ıËÌ·ÙÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ·Ú·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

24 ª·ÚÙ›Ô˘ Ë ‰›ÎË ¤ÍÈ Ì·ıËÙÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÚÔ¤ÚÛÈÓ˜ ηٷϋ„ÂȘ ¢π∫∞™πª√ ÛÙÔ ªÔÓÔÌÂϤ˜ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ∞ÓËÏ›ÎˆÓ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Û ηٿÏË„Ë Û¯ÔÏ›Ԣ ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ 2008-2009 ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ 24 ª·ÚÙ›Ô˘ ¤ÍÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ΔÔ ı¤Ì· ··Û¯fiÏËÛ ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ë ÔÔ›· ÂͤÊÚ·Û ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. ª¿ÏÈÛÙ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ ı· ‰ÈηÛÙÔ‡Ó, ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ˙‹ÙËÛ·Ó ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘. “ΔÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Î·Ù·Ï‹„ÂˆÓ Â›Ó·È Î·ı·Ú¿ ·È‰·ÁˆÁÈ΋˜ ʇÛˆ˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ··Û¯ÔÏ› ÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Î·È ÌfiÓÔ. ∂Âȉ‹ ‹‰Ë ÙÔ ı¤Ì· ¤¯ÂÈ ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Î·È ¤¯ÂÈ ‰È¢ıÂÙËı›, ‰ÂÓ Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË, ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÊÔÚ¤· Ì ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì·. ∏ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙ ı· fiÊÂÈÏ οı ‰¿ÛηÏÔ˜ Ó· Û˘Ì·Ú·ÛÙ·ı› ÛÙÔ ·È‰› ÙÔ˘˜” ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ™ˆÎÚ¿Ù˘ ™·‚ÂÏ›‰Ë˜. ∂›Û˘ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·Û¯ÔÏ‹ıËÎÂ Î·È Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Ô˘ Â›ÎÂÈÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿. “°È· ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓˆı› οÙÈ ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ʋ̘ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÙËÓ fiÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·Û·Ê‹” ›Â Ô Î. ™·‚ÂÏ›‰Ë˜. ∏ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· ηϤÛÂÈ ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜ Ó· ÙÔÔıÂÙËı› ¿ÌÂÛ· Î·È Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÙÈ Ì¤ÏÏÂÈ ÁÂÓ¤Ûı·È ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Û ϛÁ˜ Ë̤Ú˜ ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÌÈ· ËÌÂÚ›‰·, fiÔ˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÊÔÚ›˜ Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›, ÁÈ· Ó· ηٷÙÂıÔ‡Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È Ó ÂÍ·¯ıÔ‡Ó Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·. °È· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂˆÓ Ë ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ Â·Ó··‡ÂÙ·È Î·È ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÎÈÓËÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ ÔÚÈÛÙÈΤ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. °È· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ¤ÓÔÚÎˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Ë ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰È¿ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· “‚ÈÔÌ˯·Ó›· ∂¢∂ Ô˘ Ë ËÁ‹ Ù˘ Â›Ó·È Ë ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ∂Î·›‰Â˘Û˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Û ¤Ó· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ Û¯¤‰ÈÔ ¯ÂÈÚ·ÁÒÁËÛ˘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ì ÚÒÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ Û¯ÔÏ›ˆÓ, Ë ÔÔ›· ÙÂÏÈο ·ÔÛÎÔ› ÛÙÔÓ ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ·fi Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘” . º.™.


ª·ÁÓËÛ›· 18

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

√È ÂÎÏÂÁ¤ÓÙ˜ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÙÔ˘ π∫∞ μfiÏÔ˘

πÛ¯˘Ú‹ ηٷÈÁ›‰· ¤ÏËÍ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ˙ËÌȤ˜ Û ˘Ô‰Ô̤˜

™Δπ™ οÏ˜ ÚÔÛ‹Ïı·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ π∫∞ ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜. æ‹ÊÈÛ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘˜. ∂ÍÂϤÁËÛ·Ó ÁÈ· ÙÔ ¢.™. (ÂÓÈ·›Ô „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ) ÔÈ Î.Î. ∞ÊÚÔ‰›ÙË °·ÓÙ˙Ô‡, °. ¢È·Ì·ÓÙ‹˜, ¶. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, °. ª·ÎԇϷ˜ Î·È ÃÂ›Ú ªfiÓÈÚ. °È· ÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›· ¶√™∂À¶π∫∞ ÂÍÂϤÁËÛ·Ó ÔÈ Î.Î. °. ª·ÎԇϷ˜ Î·È ÃÂ›Ú ªfiÓÈÚ.

ÀÂگ›ÏÈÛÂ Ô ¯Â›Ì·ÚÚÔ˜ ÛÙÔ ÃÔÚ¢Ùfi Î·È ‰È·ÎfiËÎÂ Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ̤ۈ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë˜

™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Ú·ÎÙfiÚˆÓ √¶∞¶ Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ ∞¶√ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ÂÙ¿ Ú·ÎÙÔÚ›· ÙÔ˘ √¶∞¶ ÛÙÔ μfiÏÔ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Ù˘ ¢∂∏ Ì online Û‡ÛÙËÌ·, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙·, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ ηٷӷψ٤˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÍfiÊÏËÛ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÂÍfiÊÏËÛ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ¶Ú·ÎÙfiÚˆÓ ¶·È¯ÓȉÈÒÓ ¶ÚfiÁÓˆÛ˘ (™.∂.¶.¶.¶.) ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·¯ı› ÂÚ›Ô˘ 300 ¶Ú·ÎÙÔÚ›· ·ÓÂÏÏ·‰Èο Î·È ÛÙÔ 2011 ı· ÂÓÙ·¯ı› Î·È Ó¤Ô˜ ·ÚÈıÌfi˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡. ™Ù· ¿ÌÂÛ· Û¯¤‰È· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÁÈ· ÂÍfiÊÏËÛË ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ Î·È ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÂÍfiÊÏËÛË ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ‡‰Ú¢Û˘. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ù· ¶Ú·ÎÙÔÚ›· ÙÔ˘ √¶∞¶ Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó “onestopshop” ÁÈ· ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ˘ËÚÂۛ˜, οÓÔÓÙ·˜ ÙË ˙ˆ‹ ÈÔ Â‡ÎÔÏË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙˆÓ Ú·ÎÙÔÚ›ˆÓ Ì ÙË Ó¤· ÔÌÔÈfiÌÔÚÊË ÂÈÎfiÓ·, ̤۷ ÛÙÔ 1Ô ∂Í¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2012, ı· ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÙË Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ˘ÂÚÔ¯‹ ÛÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ì Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ·È¯Ì‹˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ™.∂.¶.¶.¶. Â›Ó·È Ô ‚ÔÏÈÒÙ˘ Î. ÷ÚÈÙˆÓ›‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜.

√ ¶. ª·Úο΢ ÁÈ· Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Û¯ÔÏ›ˆÓ £∂™∏ ˘¤Ú Ù˘ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘

ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ·Ì¤ÓˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÎÈ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ÁÂÓÈ΋ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË Ô˘ ı· ÚÔηϤÛÂÈ Ô “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ·›ÚÓÂÈ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ √Úıfi‰ÔÍÔ˘ ™˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡, Î. ¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ “ÛÙÂÎfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ Ï¢Úfi fiÏˆÓ fiÛÔÈ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÛıÂÓ·Ú¿ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘˜, ıˆÚÒÓÙ·˜ ˆ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ·ÏÏ¿ „˘¯¤˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó Û‚·ÛÌfi Î·È Â˘·ÈÛıËÛ›·, ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ˆ˜ ‰Â ‰È·ı¤ÙÂÈ” .

¶ÏËÌ̇ÚÈÛ·Ó ∑·ÁÔÚ¿ Î·È ªÔ‡ÚÂÛÈ

ÏËÌÌ˘ÚÈṲ̂ÓÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ, ηÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ ‚Ú¿¯ˆÓ Î·È Î·ıÈ˙‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜, ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ Û fiÏÔ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Ô‰ÔÔÈ›·˜ Î·È ÊÚ·Á̤ÓÔÈ ·fi ÊÂÚÙ¤˜ ‡Ï˜ ·ÁˆÁÔ› ·ÔÚÚÔ‹˜ fiÌ‚ÚÈˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ Â›Ó·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÈÛ¯˘Ú‹˜ ηٷÈÁ›‰·˜ Ô˘ ¤ÏËÍ ·fi ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. ∞fi ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ˘Âگ›ÏÈÛÂ Ô ¯Â›Ì·ÚÚÔ˜ ÙÔ˘ ÃÔÚ¢ÙÔ‡ Î·È ‰È·ÎfiËÎÂ Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔÓ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÔÈÎÈÛÌfi Ì ÙË ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë. øÛÙfiÛÔ, ·fi ÙËÓ ÈÛ¯˘Ú‹ ηٷÈÁ›‰· ‰ÂÓ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ˙ËÌȤ˜ Û ηÏÏȤÚÁÂȘ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚÒÙ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÒÓ Î·È ·ÁÚÔÙÒÓ. ΔÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ ̤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ı· Ê·Ó› ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ·fi Û‹ÌÂÚ·, ηıÒ˜ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ÙËÓ ‡ÊÂÛË ÙˆÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ηٷÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ. ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™

¶ÚˆÙÔÊ·Ó‹˜ Û ¤ÓÙ·ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÛfiÙËÙ· ÓÂÚÔ‡ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ηıÒ˜ Î·È ·fi ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ë ÈÛ¯˘Ú‹ ηٷÈÁ›‰· Ô˘ ¤ÏËÍ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÂΉËÏÒıËΠÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ Ì ÙËÓ ›‰È· ¤ÓÙ·ÛË Ì¤¯ÚÈ Î·È ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ∞fi Ù· ¤ÓÙÔÓ· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÏËÌ̇ÚÈÛ·Ó ‰ÚfiÌÔÈ, ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó Î·ÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ ‚Ú¿¯ˆÓ Î·È ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·ıÈ˙‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ¤ÊÚ·Í·Ó ·fi ÊÂÚÙ¤˜ ‡Ï˜ ·ÁˆÁÔ› ·ÔÚÚÔ‹˜ fiÌ‚ÚÈˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ, ÂÓÒ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ Â›Ó·È Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Û fiÏÔ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ˘Âگ›ÏÈÛ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Ô ¯Â›Ì·ÚÚÔ˜ ÙÔ˘ ÃÔÚ¢ÙÔ‡, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ‰È·ÎÔ› Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔÓ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÔÈÎÈÛÌfi Ì ÙË ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë, ÂÓÒ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, Ù· ڤ̷ٷ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÔÚȷ΋ ηٿÛÙ·ÛË, ˆÛÙfiÛÔ ı· ·ÓÙ¤ÍÔ˘Ó Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘Âگ›ÏÈÛ˘. ∞fi ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, fiÙ·Ó Í¤Û·ÛÂ Ë ÈÛ¯˘Ú‹ ηٷÈÁ›‰·, Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ì ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜ Î·È Î˘-

Ú›ˆ˜ ÙˆÓ ‚Ú¿¯ˆÓ Ô˘ η٤ÎÏ˘Û·Ó ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÙȘ ηÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ. ∂ÈϤÔÓ, ÂÊÈÛÙ¿Ù·È ·ÚÌÔ‰›ˆ˜ Ë ÚÔÛÔ¯‹ ÙˆÓ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓˆÓ Ô‰ËÁÒÓ, ηıÒ˜ Û ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·ıÈ˙‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜. √ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂÈÊ˘Ï·Î‹, ηıÒ˜ Ë Î·ÎÔηÈÚ›· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÚfiÎÏËÛ˘ Ó¤ˆÓ ˙ËÌÈÒÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚ¿ÛÂÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∑·ÁÔÚ¿˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ÙÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ ̤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ Ô˘

ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ı· Ê·Ó› ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ·fi Û‹ÌÂÚ· Î·È ·Ó ÔÈ Î·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó. ∑ËÌȤ˜ ÛÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ·fi Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ·ÁÚfiÙ˜. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ÈÛ¯˘Ú‹ ηٷÈÁ›‰·” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î. ∫. §¿ÛÎÔ˜ “ηıÒ˜ ÙÔ ÓÂÚfi ‹Ù·Ó ¿Ú· Ôχ. μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ·Ó Û Ï‹ÚË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· Î·È ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰fiıËΠÂÓÙÔÏ‹ ÛÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó Ù· ÓÂÚ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ‚Ú¿¯È· ·fi ÙȘ ηÙÔÏÈ-

Ûı‹ÛÂȘ. Œ¯Ô˘Ì ˙ËÌȤ˜ ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ·fi ηıÈ˙‹ÛÂȘ Î·È ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ÀÂگ›ÏÈÛÂ Ô ¯Â›Ì·ÚÚÔ˜ ÛÙÔ ÃÔÚ¢Ùfi Î·È ‰È·Îfi„·Ì ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ̤ۈ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë˜. ΔÔ Â˘Ù‡¯ËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÏËÌ̇ÚÈÛ·Ó Î·ÙÔÈ˘ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. §¿ÛÎÔ˜. ∂ÈϤÔÓ, ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë ÂÈÚÚ›ÙÔ˘Ó Â˘ı‡Ó˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·Ó Î·È ÂȉÔÔÈ‹ıËΠ¤ÁηÈÚ· ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ·˘Ï¿ÎˆÓ, ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÚÈÓ ·fi Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰·, ¯ˆÚ›˜, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ηı·ÚÈÛÙÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·‡Ï·Î˜, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÚÔÎÏËıÔ‡Ó ÏËÌÌ˘ÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î. £. ªÚ›˙˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “Ë ‰È΋ Ì·˜ ÂÚÈÔ¯‹ ‰ÂÓ ‰¤¯ÙËΠÙfiÛÔ ÈÛ¯˘Úfi ÙÔ Ï‹ÁÌ· ·fi ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË Î·Ù·ÈÁ›‰·. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ÛÙÔ ∞Ó‹ÏÈÔ Ì ηÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ ‚Ú¿¯ˆÓ. ¢È·ÙËÚԇ̠ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ηı·ÚÔ‡˜, ·Ó Î·È ÔÈ ·ÁˆÁÔ› ·ÔÚÚÔ‹˜ ÙˆÓ fiÌ‚ÚÈˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ ηχÙÔÓÙ·È ·fi ʇÏÏ· Î·È ÊÂÚÙ¤˜ ‡Ï˜, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÊÚ¿˙Ô˘Ó” Â›Ó·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ·ÚÌÔ‰›Ô˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘. Δ¤ÏÔ˜, Û Ï‹ÚË ÂÈÊ˘Ï·Î‹ ¤¯ÂÈ ÙÂı› Î·È Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ηıÒ˜ ¯ı˜ ‰fiıËΠÂÓÙÔÏ‹ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì˯¿ÓËÌ· ÛÙË ªËϛӷ ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ˘Âگ›ÏÈÛ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÛÙ·Û›·˜ ηÙÔÈÎÈÒÓ Î·È Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ¤ÓÙÔÓ˘ ı·Ï·ÛÛÔÙ·Ú·¯‹˜.

™ÙËÓ ·Ófiڢ͋ Ù˘ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ

¡¤· ˘‰Ú¢ÙÈ΋ ÁÂÒÙÚËÛË ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ ¶ÚfiÛÏË„Ë 19 Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ™ÙËÓ ·ÓfiÚ˘ÍË Ó¤·˜ ˘‰Ú¢ÙÈ΋˜ ÁÂÒÙÚËÛ˘ ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ ÚÔ¯ˆÚ› Ô ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ·Ó›¯Ó¢ÛË ¯ÚˆÌ›Ô˘ ÛÙÔ fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi, fiˆ˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ΔÚ›ÙË. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜ ηٷӷÏÒÓÔÓÙ·˜ ÂÌÊȷψ̤ÓÔ ÓÂÚfi. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· ‰ËÌÔÙÈο ÎÙ›ÚÈ· Î·È Ù· Û¯ÔÏ›·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó ÂÚÈÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛË Î·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÔÌfiʈӷ Ë ÚfiÛÏË„Ë 19 Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜. ∏ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ¤Î·ÓÂ, ·fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹ Ô˘ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËΠ·fi ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ È‰ÈˆÙÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ fiÙÈ Î·Ù·ÁÚ¿ÊËΠ˘¤Ú‚·ÛË Ù˘ ÔÛfiÙËÙ·˜ ¯ÚˆÌ›Ô˘ ÛÙÔ fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi ÙÔ˘ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ. ∞̤ۈ˜ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ÂÓÒ ÂÓËÌÂÚÒıËΠۯÂÙÈο Î·È Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ÀÁ›·˜, Ì ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ó· ηχÙÔ˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜ Ì ÂÌ-

Êȷψ̤ÓÔ ÓÂÚfi. ΔÔÓ›ÛÙËΠfiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏË ÁÂÒÙÚËÛË Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ˘ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ, ηıÒ˜ ·fi ·Ó·Ï‡ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Ù¤ÏÔ˜ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Û fiϘ ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È Û οÔȘ ȉȈÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ˘‹Ú¯Â ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô, ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ˘ÂÚ‚¿ÛÂȘ Û ¯ËÌÈο ÛÙÔȯ›·, fiˆ˜ ¯ÚÒÌÈÔ Î·È ·ÚÛÂÓÈÎfi. √Ìfiʈӷ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠ·fi ÙÔ ™ÒÌ· Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÓfiÚ˘ÍË Ó¤·˜ ÁÂÒÙÚËÛ˘ Ë ÔÔ›· ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ηٿÏÏËÏÔ ÛËÌ›Ô, ÒÛÙ ӷ ÌË ÚÔ·„Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ı· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ π°ª∂, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜. “∂‰Ò Î·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ë Î. ∂ϤÓË

§·˝ÙÛÔ˘ “˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ˘‰¿ÊÔ˘˜ ·fi ÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ. ∂Ì›˜, fiˆ˜ ÔÊ›ÏÔ˘ÌÂ, ÚÔ¯ˆÚԇ̠ÛÂ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ, ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›·. ∞̤ۈ˜ ÌfiÏȘ ‰È·ÈÛÙÒıËΠÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ ˘¤Ú‚·ÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ÛÙÔ ¯ÚÒÌÈÔ, ÂÓËÌÂÚÒÛ·Ì ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ó· ÌËÓ ÙÔ Î·Ù·Ó·ÏÒÓÔ˘Ó. ¶Ï¤ÔÓ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·Ófiڢ͢ Ó¤·˜ ÁÂÒÙÚËÛ˘, ηıÒ˜ ÔÈ ¯ËÌÈÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Î·È Û ¿ÏϘ ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓ˜ ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ‹Ù·Ó ·Î·Ù¿ÏÏËϘ ÁÈ· ÙËÓ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛË. ∞Ó Î·È ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ÌfiÏȘ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ·fi ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, ÂÌ›˜ ÎÈÓԇ̠‹‰Ë ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜, fiˆ˜ Û‡ÓÙ·ÍË ÌÂϤÙ˘,

ÒÛÙ ӷ ‰Ôı› χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚ·” ÙfiÓÈÛÂ Ë Î. §·˝ÙÛÔ˘. ∂›Û˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Î·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ì›ˆÛ˘ ‹ ··ÏÏ·Á‹˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ ·fi Ù· Ù¤ÏË ‡‰Ú¢Û˘ ÁÈ· fiÛÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ‰È·ÚΤÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î. ¡›Î. ∞ÓÙˆÓ¿Î˘ ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ “‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂϤÙ˜, Ù¯ÓÈ΋ Î·È ÁˆÏÔÁÈ΋, ›ÛÙˆÛË Î·È Ù¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ÛÙËÓ ·ÓfiÚ˘ÍË Ù˘ ÁÂÒÙÚËÛ˘” . ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÔÌfiʈӷ Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· ‰ËÌÔÙÈο ÎÙ›ÚÈ· Î·È Ù· Û¯ÔÏ›·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó ÂÚÈÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÁÈ· ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛË Î·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∏ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ “·ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì Û ÌÈ· ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ Ú¿ÛÈÓË ·Ó¿Ù˘ÍË, ηıÒ˜ Ù· ÔʤÏË Â›Ó·È ÔÏÏ·Ï¿. ΔÔ ÚÒÙÔ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ηıÒ˜ Ù· Û¯ÔÏ›· Î·È Ù· ÎÙ›ÚÈ· ı· ηχÙÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛË ·fi Ù· ʈ-

ÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο Î·È ı· ÂÍÂÙ·ÛÙ› Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÒÏËÛ˘ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙË ¢∂∏, ÒÛÙÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ Ó· ¤¯ÂÈ ¤ÛÔ‰·” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔ ™ÒÌ· ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÔÌfiʈӷ ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë 19 Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ, ÔÈ 15 ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· ··Û¯ÔÏËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ¶Ú·Û›ÓÔ˘. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ, ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ¤ÏËÍ·Ó ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÔÎÙÒ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÂÓÒ ÙÔ˘˜ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ı· Ï‹ÍÔ˘Ó Î·È ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÓÓ¤· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜. ∏ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “·Ú¿ ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ÚÔÛˆÈÎfi, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·Ù·‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· Î·È ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠fiÙÈ Ù· ηٷʤÚÓÔ˘Ó Ôχ ηϿ” . Δ¤ÏÔ˜, Û˘˙ËÙ‹ıËΠÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·ÔÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ë ÔÔ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 30 ª·ÚÙ›Ô˘ ̤¯ÚÈ 13 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ∏ Î. §·˝ÙÛÔ˘ ˙‹ÙËÛ ·fi Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ΔÔÈÎÒÓ “Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÛËÌ·Û›· ÛÙËÓ ·ÔÁÚ·Ê‹, ηıÒ˜ ·fi ÂΛ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Î·È Û˘Ó·ÎfiÏÔ˘ı· Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜” . μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™


ª›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Û “£Ú‡ÏÔ”, ¤ÓÙ Û ΔÔÚÔÛ›‰Ë ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

ÛÂÏ. 21

∫·ÙÛ·‚¿Î˘: ™˘Ó¯›˙Ô˘Ì Ì ÙËÓ ›‰È· ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÛÂÏ. 20

√ ∞Ãπ§§∂∞™ ª¶∂√™ Δ√¡π™∂ √Δπ ∞¡∞∑∏Δ∞ Δ∏ ¢π∞¢√Ã∏ ∫∞Δ∞™Δ∞™∏ ™Δ∏¡ ¶∞∂ √§Àª¶π∞∫√™ μ.

“£¤Ì· ¯ÚfiÓÔ˘ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹Ûˆ” ËÓ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ¯ı˜ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ, ̤ۈ Ù˘ Â›ÛËÌ˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜.

Δ Δ· ÙÚ›· “¢¯·ÚÈÛÙÒ” ÙÔ˘ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË ÛÂÏ. 20

¡ÔÎ ¿Ô˘Ù Ô ΔÛ¿ÁÁ·Ú˘ ÛÙË ¡›ÎË ÛÂÏ. 21

“◊‰Ë „¿¯Óˆ ÙË ‰È¿‰Ô¯Ë ηٿÛÙ·ÛË. ∑ËÙÒ Û˘ÁÁÓÒÌË ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÓÔ‡˜ Î·È ˘ÁÈ›˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÌÔ˘ ·˘Ù‹ ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ∞ÊÔÚÌ‹ ÛÙ¿ıËÎÂ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ Ë Ï¤Û¯Ë ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ “Athens Fans” , Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ‹Ù·Ó “ÎÚ·˘Á·Ï¤Ô Ï¿ıÔ˜ Ë ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰·” . ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ Ë Ï¤Û¯Ë Athens Club, ÁÓˆÛÙ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó˘·ÚÍ›· Ù˘, ÂÂȉ‹ ÙÔ˘˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ͤÚÔ˘Ó fiÙÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ô˘ ·›ÚÓÂÈ Î·È ˘ÏÔÔÈ› ·˘Ù‹ Î·È ÌfiÓÔ ·˘Ù‹ fiϘ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, οÙÈ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ËÚÂÌ›· ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ∂˘Ù˘¯Ò˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘ÁÈ›˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Â‰Ò Î·È ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·, Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË ¤¯ÂÈ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ÙÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ Ù˘ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·, fiˆ˜ ª˘Ú›ÎË Î·È °Ú·‚È¿. ™Â Û·˜ ÙÔ˘˜ 18 ¿ÏËÛÙÔ˘˜ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ¿ Û·˜ ÂÂȉ‹ Û·˜ ¤Î·Ó ÙÔ ÙÚ·¤˙È ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ Á˘Ú›ÛÂÈ ÛÂÏ›‰·. ™·˜ ‰›Óˆ fï˜ ÙÔ ÏfiÁÔ ÌÔ˘ fiÙÈ Â›Ó·È ı¤Ì· ¯ÚfiÓÔ˘ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹Ûˆ. ◊‰Ë „¿¯Óˆ ÙË ‰È¿‰Ô¯Ë ηٿÛÙ·ÛË ÁÈ·Ù› Ûȯ¿ıËη οÙÈ ÁÏÔÈÒ‰ÂȘ Ù‡Ô˘˜ Û·Ó Î·È ÂÛ¿˜. ΔfiÙ ӷ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ı· Â·Ó¤ÏıÂÙ ÂΛ Ô˘ Û·˜ ·Í›˙ÂÈ. ∑ËÙÒ Û˘ÁÁÓÒÌË ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÓÔ‡˜ Î·È ˘ÁÈ›˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÌÔ˘ ·˘Ù‹, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È” .

Athens Fans: ∫Ú·˘Á·Ï¤Ô Ï¿ıÔ˜ Ë ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë Ï¤Û¯Ë ÊÈÏ¿-

ıÏˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ “Athens Fans” ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ıˆÚ› ÎÚ·˘Á·Ï¤Ô Ï¿ıÔ˜ ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ¿ÓÙˆ˜, ˆ˜ Ù· ̤ÏË Ù˘ Â›Ó·È Â˘ÁÓÒÌÔÓ˜ ÛÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô ÁÈ· fiÏ· fiÛ· ¤¯ÂÈ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, ·Ó‚¿˙ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· οÏÂÛ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ÙÔ Ó¤Ô ÚÔÔÓËÙ‹, ª¿ÎË ∫·ÙÛ·‚¿ÎË. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “ŸÙ·Ó ÚÈÓ ·fi ÂÚ›Ô˘ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜ ·Ó·Ï¿Ì‚·Ó ٷ ËÓ›· Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ ÔÌ¿‰·˜, ÂÌ›˜ ÔÈ Ô·‰Ô› ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ·ÓËÁ˘Ú›˙·Ì ÁÈ·Ù› ͤڷÌ fiÙÈ Ù· ¤ÙÚÈÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó. “∞¯ÈÏϤ· Ó· ÙÔ Í¤ÚÂȘ, ˆ˜ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÂÛ‡ ı· Ì·˜ ÙË Ê¤ÚÂȘ” ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û·Ì ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÎÈfiÏ·˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2008. ø˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ê¿ÂÈ ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ì ÙÔ ÎÔ˘Ù¿ÏÈ, Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜ ηٿϷ‚ fiÙÈ ÁÈ· Ó· ˘ÏÔÔÈËı› Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ Â·Ófi‰Ô˘ ÛÙËÓ ∞’ ∂ıÓÈ΋, ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ÙÔ ¯Ù›ÛÈÌÔ ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ Ì ٷ ηٿÏÏËÏ· ˘ÏÈο ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·. ∞Ó¤ıÂÛ ÏÔÈfiÓ ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ÛÙÔÓ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË. ∫·È ‰ÈηÈÒıËÎÂ. ª¤Û· Û ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ, Ô ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ¤Ù˘¯Â ¤Ó· ı·‡Ì·: ∏ ÔÌ¿‰· Ì·˜, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ 74¯ÚÔÓË ÈÛÙÔÚ›· Ù˘, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÍ¿‰· Ù˘ ∞’ ∂ıÓÈ΋˜ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛÙÔ˘˜ ËÌÈÙÂÏÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜! ¶·›˙ÂÈ fiÌÔÚÊÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ¤¯ÂÈ ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ӛΘ, ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ÙÔÓ ı·˘Ì·ÛÌfi fiÏ˘ Ù˘ ʛϷıÏ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ™ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ηÓfiÓ·˜ Ô˘ ϤÂÈ fiÙÈ ÔÌ¿‰· Ô˘ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ. ŒÎÏËÎÙÔÈ ÏËÚÔÊÔÚËı‹Î·Ì ÚÔ¯ı¤˜ fiÙÈ Ô Úfi‰Úfi˜ Ì·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·ÁÓÔ‹ÛÂÈ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Î·ÓfiÓ· Î·È Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÙÔÓ, ηٿ ÁÂÓÈ΋ ÔÌÔÏÔÁ›·, ÎÔÚ˘Ê·›Ô ŒÏÏËÓ· ÚÔÔÓËÙ‹ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ. ∞‰˘Ó·Ùԇ̠ӷ ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹. ∞‰˘Ó·Ùԇ̠ӷ ‚Úԇ̠¤Ó·Ó ÈÛ¯˘Úfi ÏfiÁÔ Ô˘ ı· Ì·˜ ›ÛÂÈ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë Î›ÓËÛË ‹Ù·Ó Ë ϤÔÓ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË. ™ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô ›̷ÛÙ ¢ÁÓÒÌÔÓ˜. ∫·Ó›˜

‰ÂÓ ·Ú·‚ϤÂÈ fiÙÈ ·˘Ùfi˜ ¤ıÂÛ ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Ì·˜. ∫·È ηÓ›˜ ‰ÂÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ› fiÙÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Î·È ÌfiÓÔ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ∞ÏÏ¿ ÎÈ ÂÌ›˜ ÔÈ Ô·‰Ô› Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Â›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ fiÙÈ ı· ϤÌ ÙË ÁÓÒÌË Ì·˜, ÁÈ· fiÏ· Ù· ÛËÌ·ÓÙÈο ı¤Ì·Ù· Ô˘ ÙËÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó. ™‹ÌÂÚ·, ϤÌ ¢ı¤ˆ˜: ∏ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË ‹Ù·Ó ÎÚ·˘Á·Ï¤Ô Ï¿ıÔ˜. ŸÛ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ó· ˘‹Ú¯·Ó, ÙÔ ‰›‰˘ÌÔ “Úfi‰ÚÔ˜ ª¤Ô˜-ÚÔÔÓËÙ‹˜ ΔÛÈÒÏ˘” ‰ÂÓ ¤ÚÂ ӷ Û¿ÛÂÈ Ì ٛÔÙ·. ∫·È ¿ÓÙˆ˜, fi¯È ÚÈÓ ·fi ÙË Ï‹ÍË ÌÈ·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ÁÂÌ¿Ù˘ ·fi ÂÈÙ˘¯›Â˜. ∞˘Ù‹ Ë ÔÌ¿‰·, ·ÁˆÓÈÛÙÈο, Â›Ó·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· ÙÔ˘ ΔÛÈÒÏË. √È fiÔȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Ù˘ ̤¯ÚÈ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÛÂ˙fiÓ, ηٿ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi, Û’ ·˘ÙfiÓ ı· ÔÊ›ÏÔÓÙ·È. ∂Ï›˙Ô˘Ì ӷ ÌËÓ Î·Ù·ÁÚ·ÊÔ‡Ó Î·È Î¿ÔȘ ·ÔÙ˘¯›Â˜, ÂÍ ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·Ô˘Û›·˜ ÙÔ˘. ∂˘ÁÓÒÌÔÓ˜ ›̷ÛÙÂ Î·È ÛÙÔÓ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË. ∏ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Ë ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, ÙÔ ‹ıÔ˜ Î·È ÙÔ ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘, ¤Î·Ó·Ó fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ó· ÙÔÓ ·Á·‹ÛÂÈ. ∫È ·˘Ùfi ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ì ٛÔÙ·. ΔÔ˘ ¢¯fiÌ·ÛÙ ·fi ηډȿ˜ ηϋ ÂÈÙ˘¯›·, fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ‚ÚÂı› ·‡ÚÈÔ. ∫·È ÙÔÓ ‰È·‚‚·ÈÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ı· Â›Ó·È ÁÈ· ¿ÓÙ· ÛÙȘ ηډȤ˜ Ì·˜. ¢ÂÓ ÙÔ˘ ϤÌ “·ÓÙ›Ô” . ΔÔ˘ ϤÌ “ÛÙÔ Â·ÓÂȉ›Ӕ . ΔÔÓ ‰È¿‰Ô¯fi ÙÔ˘, ª¿ÎË ∫·ÙÛ·‚¿ÎË, ÙÔÓ Î·ÏˆÛÔÚ›˙Ô˘ÌÂ Î·È ÙÔ˘ ¢¯fiÌ·ÛÙ ӷ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔÓ ‹¯Ë Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙfiÛÔ „ËÏ¿, fiÛÔ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÙÔÓ ·Ó‚¿ÛÂÈ Ô ÚÔοÙÔ¯fi˜ ÙÔ˘. Δ¤ÏÔ˜, ηÏԇ̠fiÏÔ ÙÔÓ Ê›Ï·ıÏÔ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙȘ fiÔȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, Ó· ÛÙ·ı› ÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. π‰È·›ÙÂÚ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÛÙfi¯ˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì¤¯ÚÈ ÚfiÛÊ·Ù· Ê¿ÓÙ·˙·Ó ¿È·ÛÙÔ fiÓÂÈÚÔ. ∞Ó Â›¯·Ì ¯›ÏÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ó· ›̷ÛÙ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜, ÛÙ· Á‹‰· Ù˘ °Ú·‚È¿˜, Ù˘ ™Î‡‰Ú·˜, Ù˘ °Ú·ÙÈÓ‹˜ Î·È Ù˘ ª˘Ú›Î˘, ¤¯Ô˘Ì ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ˘˜ Ó· ›̷ÛÙ ‰›Ï· Ù˘, ¤Ó· ‚‹Ì· ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ Î·È ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. μÔÏ¿Ú· ÛÙ· ‡ÎÔÏ·, μÔÏ¿Ú· ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ·, μÔÏ¿Ú· ·ÓÙÔ‡ Î·È ¿ÓÙ·” .


20

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

∏ Vodafone Î·È Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÙÔ Ú›¯ÓÔ˘Ó... ÛÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË ª∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘˜ Ë Vodafone Î·È Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó Ù· ÂÍ‹˜: “∏ Vodafone Î·È Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÙÔ Ú›¯ÓÔ˘Ó... ÛÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË. ∫·ÏÔ‡Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ó· ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÔ˘Ó ·ÏÈ¿ ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ, ÊÔÚÙÈÛÙ¤˜ Î·È ·ÍÂÛÔ˘¿Ú, Ú›¯ÓÔÓÙ¿˜ Ù· ÛÙÔÓ ÂȉÈÎfi ο‰Ô Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËı› ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ∏ Vodafone Î·È Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ˘ÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ù· ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷϋÁÔ˘Ó ÛÙ· ÛÎÔ˘›‰È·, ηıÒ˜ Â›Ó·È ÊÙÈ·Á̤ӷ ·fi ˘ÏÈο, Ù· ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Â¿Ó ÂÙ·¯ÙÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ο‰Ô˘˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. ΔÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ fï˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ˘ÏÈο ÙˆÓ Û˘Û΢ÒÓ ·˘ÙÒÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ¿ÏÏˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ (.¯. ÔÈÎȷ΋˜ ¯Ú‹Û˘). ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ο‰ÔÈ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÎÈÓËÙÒÓ ÙËÏÂÊÒÓˆÓ Î·È ·ÍÂÛÔ˘¿Ú, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ Vodafone Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ª‹ˆ˜ ÏÔÈfiÓ ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ ·ÏÈ¿ ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ, ÊÔÚÙÈÛÙ¤˜, ·ÍÂÛÔ˘¿Ú Î·È Ì·Ù·Ú›Â˜ Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó Í¯·Ṳ̂ӷ ÛÙ· Û˘ÚÙ¿ÚÈ· ÛÔ˘ ‹ Û οÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÛÔ˘, ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜...Ó· ·Ó·Î˘ÎψıÔ‡Ó; ¢Â›Í ¤ÌÚ·ÎÙ· ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∞Ï¿, ڛ͒ ÙÔ ... ÛÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË Ì·˙› Ì ÙË Vodafone Î·È ÙËÓ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘” .

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ™º√μ ∞¶√ ÙÔÓ ™º√μ Ï¿‚·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “∫·ÏˆÛÔÚ›˙Ô˘ÌÂ Î·È ¯·ÈÚÂÙ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÙÔ˘ Î. ª¿ÎË ∫·ÙÛ·‚¿ÎË. √ Ó¤Ô˜ Ì·˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Â›Ó·È Î·Ù·ÍȈ̤ÓÔ˜ Î·È ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Super League, Ì ÔÏ˘ÂÙ‹ ·ÚÔ˘Û›·, Ì ÏÔ‡ÛÈÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi Î·È Ì ÂÈÙ˘¯›Â˜ Û ÔÏϤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. ∂›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜, Ì ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÁÓÒÛÂȘ, Ì ‹ıÔ˜ Î·È ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·. ¢ËÏÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Ï‹ÚË ÛÙ‹ÚÈÍË Î·È Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ Ì·˜. ŸÏÔÈ Ì·˙› ı· ‰ÒÛÔ˘Ì ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÛÙfi¯Ô˘˜. ¡· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ 5·‰· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ó· ÚÔÎÚÈı› ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘. ªÂ ËÁ¤ÙË ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È ÈÔ ¿ÍÈÔ Úfi‰ÚÔ Ù˘ Super League, ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô, ÙËÓ ÈÛ¯˘Ú‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Ì·˜, ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Ì·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ô·‰Ô‡˜ Ì·˜, Ì ËÚÂÌ›· Î·È ÂÓfiÙËÙ·, ›̷ÛÙ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘ÌÂ, Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ì ÈÛÙÔÚ›·. ™’ ·˘Ù‹ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ϤÁÂÙ·È √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ı› Î·È Ó· ÚÔηϤÛÂÈ. ∏ ·Á·Ë̤ÓË Ì·˜ ÔÌ¿‰· ·ÔÎÙ¿ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È ¤Ú·Ó Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Î·È Û’ fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘, fiÔ˘ ı· ¿Ì ۛÁÔ˘Ú·, fiÏË Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· Â›Ó·È Ì ̷˜. °È·Ù› ¤¯Ô˘Ì Ôχ ηϋ ÔÌ¿‰·, ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‰ÚÔ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ·fi οı ¿ÏÏË Â·Ú¯È·Î‹ ÔÌ¿‰·” .

√È ÔÈÓ¤˜ Ù˘ ∂¶™£ ∞¶√ ÙËÓ ∂¶™£ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÔÈ Î¿ÙˆıÈ ÔÈÓ¤˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ: 3 ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜: ¶¤ÙÛ˘ (¶·ÓÈÒÓÈÔ˜), 1 ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: ΔÛ¿Ó·˜ (£ËÛ¤·˜), ∫Ô˘ÙÛÔ˘Ó›‰Ë˜ (∂ıÓÈÎfi˜), ∞ÓÙ˙Ô‡Ú˘ (¶·ÓÈÒÓÈÔ˜), ΔÛ·ÙÛ¿ÎÔ˜ (πˆÏÎfi˜).

Δ√¡π™∂ ™Δ√À™ ¶∞π∫Δ∂™ Δ√À √§Àª¶π∞∫√À μ. √ ª∞∫∏™ ∫∞Δ™∞μ∞∫∏™

“¢ÂÓ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ì ÊÈÏÔÛÔÊ›·” ‚ÈÙ˜ ı· ¤¯ÂÈ Î·ÓÔÓÈο ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶·Ú·Û΢·˝‰Ë, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È ¯ı˜ ÚÔÔÓ‹ıËΠηÓÔÓÈο. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ ∏Ï›· πˆ¿ÓÓÔ˘, ÂÓÒ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÌÊ›‚ÔÏË Â›Ó·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ §Ô˘Î¿ ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ, fiˆ˜ Î·È ÙÔ˘ ÷ڛ‰ËÌÔ˘ ª›¯Ô˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÚ¿‚ËÁÌ· ÛÙÔ ÈÛ¯›Ô.

 ÙÔÓ ª¿ÎË ∫·ÙÛ·‚¿ÎË ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ·‡ÚÈÔ ÛÙȘ 17.15 ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ 24Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. √ ™ÂÚÚ·›Ô˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ·Ó¤Ï·‚Â Î·È Â›ÛËÌ· ÚÔ¯ı¤˜ Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘, ˆ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, fiÔ˘ Î·È Â›¯Â ÙËÓ ÚÒÙË ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚÔfiÓËÛ ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜”

ª

√ μÔÛο΢ “ÛÊ˘Ú›˙ÂÈ” ∫¤Ú΢ڷ√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. √ Î. ªÈ¯¿Ï˘ μÔÛο΢ ·fi ÙÔ ƒ¤ı˘ÌÓÔ ÔÚ›ÛÙËΠӷ ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ì ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ, Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. §ÂˆÓ›‰· μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë ·fi ÙËÓ ∂¶™ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È ¶ÔÏ˘¯ÚfiÓË ∫ˆÛÙ·Ú¿ ·fi ÙËÓ ∂¶™ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·˜. Δ¤Ù·ÚÙÔ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô Î. °È¿ÓÓ˘ ¢ÂÏÊ¿Î˘ ·fi ÙËÓ ∞Ú牛·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ √ Ó¤Ô˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÙfiÓÈÛÂ: “∂›Ì·È Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô˘ ‹Úı· ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. ∂›ÛÙ ÌÈ· ηÏÔ‰Ô˘ÏÂ̤ÓË ÔÌ¿‰· Î·È Û·˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ ·fi ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. £¤Ïˆ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÙ ¤ÙÛÈ, ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ Ú˘ıÌfi Î·È Ì ÙËÓ ›‰È· ÊÈÏÔÛÔÊ›·. ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, ÂÓÒ ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Ì·˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ. ¡· Ìԇ̠ÛÙËÓ ÂÓÙ¿‰· Î·È Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ” .

∞Ó·¯ˆÚ› Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ∫¤Ú΢ڷ ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚÔfiÓËÛË ÚÈÓ ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙË ∫¤Ú΢ڷ ¤ÁÈÓ ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ, ˘fi ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ª¿ÎË ∫·ÙÛ·‚¿ÎË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ¿ÌÂÛÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘, ∫ÒÛÙ· ¶··‰fiÔ˘ÏÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· Ï·ÈÛÈÒÛÂÈ ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÙÈÌ. √È ‰‡Ô ¿Ó‰Ú˜ ›¯·Ó Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› ÛÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ Î·È ÛÙÔÓ ∞fiÏψӷ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿˜. ¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·ÎfiÌË Ì›· ÚÔÛı‹ÎË ÛÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÂÈÙÂÏ›Ô, οÙÈ Ô˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ Ë̤Ú˜. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÂȉfiıË-

∞‡ÚÈÔ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ¡¤ÔÈ √ ª¿Î˘ ∫·ÙÛ·‚¿Î˘ ‰›ÓÂÈ Ô‰ËÁ›Â˜ Û Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË (ʈÙfi ¶. °È¿ÓÓ·ÚÔ˜) Î·Ó ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ·Û΋ÛÂȘ, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤·ÈÍ·Ó ‰›ÙÂÚÌ·. Ÿˆ˜ Ê¿ÓËÎÂ, Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÚԂ› Û ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi Û¯‹Ì·, ·Ó Î·È ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ‰‡Ô Ó¤· ÚfiÛˆ·. ΔË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˘ §¤·ÓÙÚÔ ÕÏ‚·ÚÂ˙ ı· ¿ÚÂÈ Ô Ó·Úfi˜ ¶·‡ÏÔ˜ ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ÂÓÒ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ô ∏Ï›·˜ ™ÔÏ¿Î˘, ·ÓÙ› ÙÔ˘ ÃÔ˘¿Ó ª·ÚÙ›Ó. √È ˘fiÏÔÈÔÈ ÂÓÓ¤· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ı· Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙ· ÙÚ›· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì·Ù˜ Ì ∞ÙÚfiÌËÙÔ, §¿ÚÈÛ· Î·È ∏Ú·ÎÏ‹ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜, ™¤ÏÂ˙È, ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜, ™·Óηڤ, ¡ÙÔÏÂ˙¿È, √˘Ì›ÓÙ˜, ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜, ªfiÓ¯Â Î·È ªÚ¤Ûη. ∂ÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÕÏ‚·ÚÂ˙ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È Ô Ã·-

‚Ȥ ΔÔÌ¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÎÙ›ÂÈ ÔÈÓ‹ ÌÈ·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙȘ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜, ηıÒ˜ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ¤¯Ô˘Ó Ó· ËÙÙËıÔ‡Ó Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ μfiÏÔ ·fi ÙȘ 5 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, fiÙ·Ó Î·È ¤¯·Û·Ó Ì 1-0 ÛÙËÓ •¿ÓıË. ŒÎÙÔÙ ÌÂÙÚÔ‡Ó ÙÚÂȘ ӛΘ Ì ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ∞∂∫ Î·È §¿ÚÈÛ· Î·È Ì›· ÈÛÔ·Ï›· Ì ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË. ∂›Û˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ›¯·Ó ‚ÚÂı› ÚfiÛÊ·Ù· ·ÓÙÈ̤و˜ ÁÈ· ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Ì 2-0 ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ Ì ٤ÚÌ·Ù· ÙˆÓ ªfiӯ (Ì ¤Ó·ÏÙÈ) Î·È ª·ÚÙ›Ó, ÂÓÒ ÛÙÔ μfiÏÔ ÔÈ “º·›·Î˜” ›¯·Ó ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ì 2-1, ÁÈ· Ó· ·ÔÎÏÂÈÛÙÔ‡Ó ·fi Ù· ËÌÈÙÂÏÈο Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘.

∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 10.30 ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ, ÂÓÒ ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ù˘ Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜, ƒfiη, ™¤ÏÂ˙È, æ˘¯ÔÁÈfi˜, ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜, ƒfiη˜, ¡ÙÔÏÂ˙¿È, ™·Óηڤ, ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜, ΔÈοÔ, ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∞ÎfiÛÙ·, ¡¤ÌÂı, ªÚ¤Ûη, √˘Ì›ÓÙ˜, ªfiÓ¯Â, ƒÔÓÙÚ›ÁÎÂ˙, ª·ÚÙ›Ó, ™ÔÏ¿Î˘ Î·È °ÎfiÙÔ‚Ô˜.

∏ ∫¤Ú΢ڷ ªÂ ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· ·Ó‚·Ṳ̂ÓË, ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Â› ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· ÛÙËÓ ΔÚ›ÔÏË, Ë ∫¤Ú΢ڷ ı· ˘ԉ¯ı› ·‡ÚÈÔ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙÔ ÓËÛ› ÙˆÓ º·È¿ÎˆÓ. √ ªfi˙ÈÓÙ·Ú ª¿ÓÙÔ-

∞‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 12.00, Ë ÔÌ¿‰· ¡¤ˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ, ÛÙȘ ∞ıÏËÙÈΤ˜ ∂ÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ∂¶™ ∫¤Ú΢ڷ˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 24˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ∫-20 Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜, ∞ÓÙÒÓ˘ ª¿Ó‰·ÏÔ˜, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÛÙÔ ÓËÛ› ÙˆÓ º·È¿ÎˆÓ: ∞‚‰ÂÏ¿˜, •·Óı¿˜, μ·ÏˆÙ‹˜, °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜, ∑ÂÓÔ‡ÓÈ, ∑¤Ú˘, ∑˘ÁÎÂÚ›‰Ë˜, ∫fiÌÓÔ˜, ∫ÔÙ˙·ı·Ó¿Û˘, §¤ÙÛÔ˜, ª·ÚÌ·ÚÈÓfi˜, ¡¿Î·˜, ¡·Ô˘Ì›‰Ë˜, ¶Ô˙ÈfiÔ˘ÏÔ˜, ™Ê¿Î·˜, ΔÚ›ÌÌ˘, ΔÛ›Ë Î·È ÃÔϤ‚·˜. ∂ÎÙfi˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ª·Î·Ó›Î·˜ Î·È ∫ÔÏËÌ‹ÙÚ·˜, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ∫·Ú¿ÙÛ·ÏÔ˜ Î·È ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ı· Â›Ó·È Ô Î. ¡›ÎÔ˜ ¶Ô˘ÏËÌ¿˜, Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. £ˆÌ¿ μÏ¿ÛÛË Î·È μ·Û›ÏË ¢Ú¿Ì·ÏÔ (fiÏÔÈ ·fi ∂¶™ ∫¤Ú΢ڷ˜).

√ E§§∏¡∞™ Δ∂áπ∫√™ ¶ƒ√∂μ∏ ™∂ °ƒ∞¶Δ∏ ¢∏§ø™∏ ª∂™ø Δ∏™ ∂¶π™∏™ π™Δ√™∂§π¢∞™ Δ∏™ ¶∞∂ √§Àª¶π∞∫√™ μ.

Δ· ÙÚ›· “¢¯·ÚÈÛÙÒ” ÙÔ˘ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË ª

 ÁÚ·Ù‹ ÙÔ˘ ‰‹ÏˆÛË Ô ÚÒËÓ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘, ̤ۈ Ù˘ Â›ÛËÌ˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ Ù˘ ¶∞∂ ¢¯·ÚÈÛÙ› ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ‡¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ Î·È ·Ú·Î·Ï› ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ó· Ì›ÓÔ˘Ó Âӈ̤ÓÔÈ, ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Î·È ÙÔ Ó¤Ô ÚÔÔÓËÙ‹. “ªÂÙ¿ ÙË Ï‡ÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÔ˘ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ı· ‹ıÂÏ· Ó· ·¢ı‡Óˆ ÙÚ›· ÌÂÁ¿Ï· ¢¯·ÚÈÛÙÒ: ¶ÚÒÙÔÓ, Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î. ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô Î·È ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ Ô˘ ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Â›Ì·È Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ϤÁÂÙ·È √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ô˘ ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜. ΔÚ›ÙÔ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ, ı· ‹ıÂÏ· Ó· ·¢ı‡Óˆ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏËÎÙÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ˙‹Û·Ì ̷˙› Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË Î·È ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ô˘ ¤‰ÂÈÍ ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÌÔ˘.

ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ·˘Ùfi Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚ ۈÛÙ¿ ÂÓÔ¯ÏË̤ÓÔ˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ù‡Ô˘ fiÙÈ ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ‰È¿ÊÔÚ· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÂÚ› ‰‹ıÂÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ÚfiÛˆfi ÌÔ˘ ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿, ı· ‹ıÂÏ· Ó· ÙÔÓ›Ûˆ ˆ˜ Ô˘‰¤ÔÙ ›· ÂÁÒ Ô ›‰ÈÔ˜ ÔÔ˘‰‹ÔÙÂ, fiÙÈ Ë ¶∞∂ ÌÔ˘ ÔÊ›ÏÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ‰ÈfiÙÈ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ‰È΋ ÌÔ˘ ÂÈÏÔÁ‹ Ó· ¯·Ú›Ûˆ ÙÔ ÚÈÌ ·Ófi‰Ô˘ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. £· ‹ıÂÏ· ÏÔÈfiÓ Ó· ÂÈÛËÌ¿Óˆ ˆ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘ ÌÈÏ¿ˆ ÌfiÓÔ ÂÁÒ Î·È Î·Ó›˜ ¿ÏÏÔ˜. ºÂ‡ÁÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ÙfiÓÈÛ· ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ˆ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ı· Â›Ì·È Ì·˙› ÙÔ˘˜ (·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È fiÙÈ ‰‹ıÂÓ ı· ¿ˆ ·fi ÙÒÚ· Û ¿ÏÏË ÔÌ¿‰·). £· ‹ıÂÏ· ÏÔÈfiÓ Ó· ·Ú·Î·Ï¤Ûˆ fiÏÔ ÙÔ Ê›Ï·ıÏÔ ÎfiÛÌÔ Ó· Ì›ÓÂÈ Âӈ̤ÓÔ˜, Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ Î·È Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ·, ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ÙÔ Ó¤Ô ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÎÙÈÌ¿ˆ ȉȷ›ÙÂÚ·. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· Ù· ηٷʤÚÂÈ Ó· οÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ϤÔÓ ÌÚÔ-

ÛÙ¿ ÙÔ˘. ∫·È ı· ¯·ÚÒ Î·È ı· ÈÛÙˆıÒ ÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Ô˘ ı· ¤ÚıÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ÁÈ·Ù› ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘, ÂÚ˘ıÚfiÏ¢Î˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì¤Û· ·fi Ì›· ·Ó¤ÌÔÚÊË fiÏË Ì ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ‰˘Ó·ÌÈ΋. ™·˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ fiÏÔ˘˜. £· Û·˜ ¤¯ˆ ÁÈ· ¿ÓÙ· ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘”.

“Œ¯ˆ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ” ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÙËÓ Î·Î‹ ÛÙÈÁÌ‹ ·¤‰ˆÛ ÙÔ “‰È·˙‡ÁÈÔ” Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Ô ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘, Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Sentra Fm. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ì›ÏËÛÂ: °È· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ “‰È·˙˘Á›Ô˘” : “◊Ù·Ó Ôχ ηϋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ·˘Ù¿ Ù· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. ∂›¯·Ì ÎÔÈÓÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÙ‡¯·ÌÂ. ◊Ù·Ó ÌÈ· η΋ ÛÙÈÁÌ‹ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹. ∂›Ì·ÛÙÂ Î·È ÔÈ ‰˘Ô ·ÚÔÚÌËÙÈÎÔ› ÎÈ ÂÁÒ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙÔ ¯¿ÛÌ· Î·È ‰ÂÓ ÔÏÔÎÏËÚÒÛ·Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì·˜. ™ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÓÙ¿ÛÂȘ. ∂Ì›˜ οӷÌ ÙËÓ ˘¤Ú‚·ÛË Î·È ‹Ì·ÛÙ·Ó Û ¤ÓÙ·ÛË. £· Â·Ó·Ï¿‚ˆ fiÙÈ ‹Ù·Ó ÌÈ· ηÎÈ¿ ÛÙÈÁÌ‹, ‰ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ˆ Ù›ÔÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ” .

°È· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘: “À¿Ú¯Ô˘Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ Â›ÛË̘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È Ì ÙÈÌÔ‡Ó Î·È ÌÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ó ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË. ∂ÁÒ ı· Â›Ì·È Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. ¢¤ıËη Î·È Ù·˘Ù›ÛÙËη. ¡ÔÂÚ¿ ı· ÙÂÏÂÈÒÛˆ ÙË ÛÂ˙fiÓ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. ¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ˆ ÔÈÔÈ ÌÔ˘ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÚfiÙ·ÛË ÂÂȉ‹ ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ·ÎfiÌ·. £· ‚ÁÂÈ ›Ûˆ˜ Û‡ÓÙÔÌ· ·fi ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜... ø˜ Ù· ̤۷ ª·ÚÙ›Ô˘ ı· ··ÓÙ‹Ûˆ ÛÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ”. °È· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ: “¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ “η›ÂÈ” Â›Ó·È Ù· Â͈·ÁˆÓÈÛÙÈο. ¢ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ó· ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÙÔ ¯ÒÚÔ. ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ηٷϿ‚ˆ, ·Ó Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÂÊ‹ÌÂÚË ÂÈÙ˘¯›·. ¡· ηı›ÛÔ˘Ó Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó. ∂Λ ÓÔÛ› ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ¡· ‚ÚÔ˘Ó ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ Û˘ÓÈÛٷ̤ÓË. ΔÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÌÈ· ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ ·fi Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÎÈ fi¯È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ó· ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ·˘ÙÔ›, ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. £¤ÏÔ˘Ó ÙÔ ÂÊ‹ÌÂÚÔ” .


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

TV Δ√ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: NOVASPORTS 4 19.00 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-§·Ì›· -∑(∞1 ‚fiÏÂ˚) CONN-X TV1 21.30 μfiÏÊÛÌÔ˘ÚÁÎ-°ÎÏ¿ÓÙÌ·¯ -∑- (ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) CONN-X TV2 19.00 √ÌÂÚ¯¿Ô˘˙ÂÓ-¡ÙÔ‡ÈÛÌÔ˘ÚÁÎ -∑- (μ’ °ÂÚÌ·Ó›·˜) 22.00 §È‚fiÚÓÔ-ÕÛÎÔÏÈ -∑- (μ’ πÙ·Ï›·˜) CONN-X TV3 20.00 ¶¿ÓÙÔ‚·-¶È·ÙÛ¤ÓÙÛ· -∑- (μ’ πÙ·Ï›·˜)

¶∞√

¶ÚfiÙ·ÛË ÌÔÌÊ‹˜ ηٿ ª·ÚÈÓ¿ÎË ∞¶√ ÙË ıˆڛ· ÛÙËÓ Ú¿ÍË ¤Ú·ÛÂ Ë ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Î·È fiˆ˜ ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó, η٤ıÂÛ ¯ı˜ ÚfiÙ·ÛË ÌÔÌÊ‹˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη˜, μ·ÁÁ¤ÏË ª·ÚÈÓ¿ÎË. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ “Ú·Û›ÓˆÓ” η٤ıÂÛ ÛÙË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· ·Ú¯‹ Î·È Â›ÛËÌ· ÙÔ ·›ÙËÌ· 24 ÒÚ˜ ÚÈÓ ·fi ÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÒÛÙ ӷ ÌÂÈ ÛÙËÓ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ‰È¿Ù·ÍË Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘. øÛÙfiÛÔ, Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Î·È ÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ϤÔÓ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο ÁÈ· ÙÔ ·Ó ÙÂÏÈο Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË ı· Á›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ‹ ı· ÌÂÙ·ÙÂı› ÁÈ· οÔÈ· ¿ÏÏË Ì¤Ú·.

¢·ÓÂÈÎfi˜ ÛÙË ªÏ¿ÓÙ· Ô ¢ËÌÔ‡ÙÛÔ˜ ª¤¯ÚÈ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2011 ˆ˜ ‰·ÓÂÈÎfi˜ ÛÙË ªÏ¿ÓÙ· ªfiÏÂÛÏ·‚ ·Ú·¯ˆÚ‹ıËÎÂ Ô ∂Ï›Ó ¢ËÌÔ‡ÙÛÔ˜, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜. √ Ó·Úfi˜ ·›ÎÙ˘, Ì ÙËÓ ¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ºÂÚ¤ÈÚ· ‹Ú ¢ηÈڛ˜, ·ÏÏ¿ Ô ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ ‰ÂÓ ÙÔÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ϤÔÓ ÛÙ· ·Ú¯Èο ÙÔ˘ Ï¿Ó·. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, Ô ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Û ̛· ÔÌ¿‰· Ô˘ ÙÔÓ ‹ıÂÏÂ, ‹Ù·Ó Ë Î·Ï‡ÙÂÚË Ï‡ÛË ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È, ˆ˜ Ô Ì¤ÛÔ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ·ÎfiÌË Î·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·. ΔÔ Î·Îfi ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÛˆÔ Ô˘ ›¯Â ÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” ÂΛÓË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È ÙÔ ÁÂÌ¿ÙÔ ÚfiÛÙÂÚ ÙˆÓ “Ú¿ÛÈÓˆÓ” ÛÙË ı¤ÛË ·˘Ù‹, ‹Ù·Ó ÔÈ ÏfiÁÔÈ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÎÈ Ô ‰·ÓÂÈÛÌfi˜, ·ÊÔ‡ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· Ô Ó·Úfi˜ ı· ¤·ÈÚÓ ¿ÏÏË Â˘Î·ÈÚ›·.

∞∂∫

¢ÂÓ ¤ÂÈÛÂ Ô ∫·Ï›ÓÎÔÊ ¢À™∫√§∞ ı· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó ÙÔÓ ÚÒÙÔ ËÌÈÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ¶∞√∫ ÛÙÔ √∞∫∞, ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË, Ô ™·Ó¤Ï °È¿¯ÈÙ˜ Î·È Ô ™¿‚‚·˜ °Î¤ÓÙÛÔÁÏÔ˘. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ∞∂∫ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Î·È ¯ı˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ê˘ÛÈÔıÂÚ·›·˜, ÂÓÒ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ¤Î·ÓÂ Î·È ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. º˘ÛÈο ı· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ Î˘ÚȷοÙÈÎÔ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË ÛÙÔ ¶·ÁÎÚ‹ÙÈÔ, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔÈ ™ÎfiÎÔ Î·È ª¿ÎÔ˜. °È· ¿ÏÏË Ì›· ÊÔÚ¿ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Á˘ÌÓ¿ÛÙËÎÂ Ô ˘fi ‰ÔÎÈÌ‹Ó ªÔω·‚fi˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ¡Ù¤ÓȘ ∫·Ï›ÓÎÔÊ, ˆÛÙfiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ›ÛÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Î¿ÙÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Î·È ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ı· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ.

21

¶√§À ¢À™∫√§∞ √ π∫∞¡√™ ª∂™√™ £∞ ∂¡π™ÃÀ™∂π Δ∏ ¡π∫∏ Δ∏¡ ∫Àƒπ∞∫∏ ™Δ∏¡ ∂¶∞¡√ª∏

“¡ÔÎ ¿Ô˘Ù” Ô ΔÛ¿ÁÁ·Ú˘ ˆÚ›˜ ÙÔÓ °È¿ÓÓË ΔÛ¿ÁÁ·ÚË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú·Ù·¯ı› Ë ¡›ÎË ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙËÓ ∂·ÓÔÌ‹ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË, ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ 24˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ Football League 2. √ ÈηÓfi˜ ̤ÛÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Î·È ‰‡ÛÎÔÏ· ı· Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹. ™ÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ ÂÈÎÚ·Ù› ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÁÈ· ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÂÓÒ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘˜ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ʛϷıÏÔÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ÛÎÔÂ‡Ô˘Ó Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ “¡›ÎÔ˜ ™·Ú¿Ê˘”.

Ã

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ΔÔ Ì˘·Ïfi fiÏˆÓ ÛÙË ¡›ÎË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Î˘ÚȷοÙÈÎÔ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∂·ÓÔÌ‹˜. ∂›Ó·È ¤Ó· Ì·Ù˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· Ù· ηϿ ÛÙÔ “ÎfiÏÔ” Ù˘ ·Ófi‰Ô˘, ·ÊÔ‡ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ó›Î˘ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ı· ÌÂȈı› Î·È ¿ÏÏÔ. ∏ ÂÈÙ˘¯›· Â› Ù˘ ∫Ô˙¿Ó˘ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ¤¯ÂÈ ·Ó‚¿ÛÂÈ ÙË „˘¯ÔÏÔÁ›· fiÏˆÓ ÛÙ· ‡„Ë Î·È ¿·ÓÙ˜ ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô Ù˘ ¡›Î˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÂÓfi˜ ·ÎfiÌË ıÂÙÈÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜. ∏ ÔÌ¿‰· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÂÓÙ·ÙÈο ˘fi ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ μ¤ÏÈÎÔ ¡Ùfi‚ÂÓÙ·Ó Ô˘ ÛÙ· Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ °È¿ÓÓË ΔÛ¿ÁÁ·ÚË. √ μÔÏÈÒÙ˘ ̤ÛÔ˜ Ù·Ï·ÈˆÚÂ›Ù·È ·fi Ì›· ıÏ¿ÛË ÛÙ· ÏÂ˘Ú¿ Î·È ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ó· Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿ ÙÔ˘. ∂Í·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı› ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÈÔ ÂÏ·ÊÚÈ¿ ÚÔfiÓËÛË. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¤ÓÔ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ¶ÂÙÚ¿ Ô˘ ‹Ú ¿‰ÂÈ· ·fi ÙË ÌÔÓ¿‰· ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ™Ù¤ÏÈÔ ª·˚ÛÙÚ¤ÏÏË, ∫ÒÛÙ· ∫ÈÙ›Ô˘ Î·È ∏Ï›· ª·ÎÚ¿ÎË Ô˘ ÂͤÙÈÛ·Ó ÙËÓ ÔÈÓ‹ Ô˘ ÙÔ˘˜ ›¯Â ÂÈ‚ÏËı› Î·È “¯Ù˘Ô‡Ó” ÙËÓ fiÚÙ· Ù˘ ÂÓ‰Âο‰·˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Î·È ·›ÎÙ˜ Ù˘ ¡›Î˘ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂·ÓÔÌ‹, ·ÊÔ‡ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÙÔ˘˜ ÂÈÎÚ·Ù› ÌÂÁ¿ÏË ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË. ŸÛÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ÂΉÚÔÌ‹ ÙÔ˘ Blue Club “¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÌÔÚÔ‡Ó fiÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂΉÚÔÌ‹ ÙˆÓ Blue Angels ÛÙ· ‰Èο ÙÔ˘˜ ÁÚ·Ê›· (∞Ó··‡Ûˆ˜ 24).

√ ∫˘ÚÈ·˙›‰Ë˜ “ÛÊ˘Ú›˙ÂÈ” ÛÙËÓ ∂·ÓÔÌ‹ √ Î. ∫˘ÚÈ·˙›‰Ë˜ Ù˘ ∂¶™ Œ‚ÚÔ˘ ÔÚ›ÛÙËΠӷ ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ¡›Î˘ ÛÙËÓ ∂·ÓÔÌ‹, ÂÓÒ ‚ÔËıÔ› ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È Ô Î. ÷ڛÙÛ˘ ·fi ÙËÓ ›‰È· ŒÓˆÛË Î·È Ô Î. §ÈÒÏÈ·˜ Ù˘ ∂¶™ £Ú¿Î˘. Δ¤Ù·Ú-

● ∞ÚÎÂÙÔ› ʛϷıÏÔÈ Ù˘ ¡›Î˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙËÓ ∂·ÓÔÌ‹

ÙÔ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô ∫·‚·ÏÈÒÙ˘ Î. ΔÂÚÂÙ›‰Ë˜ Î·È ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ Ô Î. ¡›ÙÛ·˜ ·fi ÙË §¿ÚÈÛ·. * ªÂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ·Ó Ô ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜, ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘, ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ‚·ıÈ¿ ıÏ›„Ë ÁÈ· ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ ÙÔ˘˜ ÈÂÚ¤·, . ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ¡ÙfiÎÔ˘. ∂›Û˘ Ù· ıÂÚÌ¿ Ù˘ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Î·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘.

ªÂ §·Ì›· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ë ÔÌ¿‰· ‚fiÏÂ˚ °È· ÙËÓ 3Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ Ê¿Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ ∞2 ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· ‚fiÏÂ˚ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, Ë ¡›ÎË ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 14.00 ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ¡. πˆÓ›·˜ ÙÔÓ °.™. §·Ì›·˜. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ Î. ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ ª·Ú›ÓÔ˜, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÙȘ: ¡ÙÈÓÔÔ‡ÏÔ˘ ∂Ú·ÙÒ, ΔÚÈ‡Ï· °Ï˘ÎÂÚ›·, ∫ÔÏÔ‚Ô‡ ª·Ú›Ó·, ΔÛÔ˘Ú¤· ∂ÈÚ‹ÓË, ∞ʤÓÙÔ˘ ¡·˘ÛÈο, ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ∂ϤÓË, ™‡ÚÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›·, μÏ·¯¿ÎË πˆ¿ÓÓ·, ΔÛÈ·ÎÏ¿ÁηÓÔ˘ ª¿Á‰· Î·È ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ ª·Ú›·. °È· ÙËÓ ›‰È· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ı· Á›ÓÔ˘Ó Î·È Ù· ·È¯Ó›‰È· ∞∂§-ºı›· Î·È ∞.√. ™Ô˘ÊÏ·Ú›ˆÓ-∂Ï·ÛÛfiÓ·. ∂›Û˘ ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 18.30 Ë ¡›ÎË ı· ·›ÍÂÈ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì ÙÔÓ ∞.√. ™Ô˘ÊÏ·Ú›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ 2Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÁÎÔÚ·Û›‰ˆÓ.

∂ÈÙ˘¯›· ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ¯ÔÚfi˜ Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ªÂ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Î·È Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘ Ú·ÁÌ·-

ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ô ÂÙ‹ÛÈÔ˜ ¯ÔÚfi˜ Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ “See You” . ∏ ‚Ú·‰È¿ ÍÂΛÓËÛ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ ∫ÒÛÙ· ª·ÓÈ·Ù¿ÎË Ó· ·¢ı‡ÓÂÈ ¤Ó·Ó Û‡ÓÙÔÌÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÛÙÔ˘˜ ·Ú·‚ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜. ∞ÚÎÂÙÔ› ‹Ù·Ó ÔÈ Â›ÛËÌÔÈ Ô˘ Ù›ÌËÛ·Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ ÔÈ μÔ˘ÏÂ˘Ù¤˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î.Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘, ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¡¿ÓÔ˜ Î·È ¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢, Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡. πˆÓ›·˜ Î·È ∞ÈÛˆÓ›·˜ Î. ¡›ÎÔ˜ ª·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, Ë ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹, Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‚Ú·‰È¿˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÎÏ‹ÚˆÛË Ï·¯ÂÈÔÊfiÚÔ˘ Ì ÌÂÁ¿Ï· ‰ÒÚ· Î·È ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ΤډÈÛ·Ó Â›Ó·È ÔÈ: 1134, 1656, 1659, 3250, 3665. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ·ÊÈÏÔÎÂÚ‰Ò˜ Ù· ‰ÒÚ· ÙÔ˘˜: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ ∏§ª∞∫ (§. ∂ÈÚ‹Ó˘ 38), ∞ÊÔÈ ª. ¶Ôχ˙Ô˘ A.E. (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 77), ¶¤ÚÛÈη (§. ∞ıËÓÒÓ), ∫ÔÛÌËÌ·ÙÔˆÏÂ›Ô “∞‰·Ì¿ÓÙÈÓÔ” (∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 120). ∂›Û˘, Ë ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ¡›ÎË Â˘¯·ÚÈÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜, ÙËÓ ¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘, ÙÔ Blue Club “¶. ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” , ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ·ÏÏ¿ ¿Óˆ ·’ fiÏÔ˘˜ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÒıËÛË ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ÁÈ· ·ÎfiÌË Î·Ï‡ÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. Δ¤ÏÔ˜, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ ÙËÓ ¿„ÔÁË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ô˘ ›¯Â Ì ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ “See You” Î·È Ó· ·Ó·ÓÂÒÛÂÈ ÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿.

■ °π∞ Δ∞ ∂¶∂π™√¢π∞ ™Δ√ ¡Δ∂ƒª¶π ª∂ Δ√¡ ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√

ª›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi  ÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÔÈÓ‹ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙÔ˘ ÂÈ‚ÏËı› ÙÈ̈ڋıËÎÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·fi ÙËÓ ÂÈı·Ú¯È΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη˜, ÁÈ· Ù· ÂÂÈÛfi‰È· Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÙÈ̈ڋıËÎ·Ó Ì ̛· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÎÂÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ Î·È ÚfiÛÙÈÌÔ 140.000 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó Î·È ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ¤ÊÂÛ˘.

ª

™ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ·Ú¯ËÁfi ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, Δ¿ÛÔ ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ, ÂÈ‚Ï‹ıËΠÔÈÓ‹ ··ÁfiÚ¢Û˘ ÛÙÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÁÈ· 2 Ì‹Ó˜, ÂÓÒ ·Ó¿ÏÔÁË ‹Ù·Ó Î·È Ë ÙÈ̈ڛ· ÛÙÔ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ Ù˘ ÂÈÚ·˚΋˜ ÔÌ¿‰·˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙË ª·ÚÈÓ¿ÎË. Δ· ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙÔ “°ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫·Ú·˚Ûο΢” ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËÎ·Ó ÂÎÙÂٷ̤ӷ Î·È fi¯È ¢Ú›·˜ Îϛ̷η˜, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ÔÈÓ‹ ·Ú·Ì›ÓÂÈ ˆ˜ ¤¯ÂÈ, ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ

·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË. °È· ÌÂÌÔӈ̤ÓÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ¤Î·Ó·Ó ÏfiÁÔ ÛÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ”, Ô˘ ηÙËÁfiÚËÛ·Ó ÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ˆ˜ ‚·Û›ÛÙËΠ۠‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ·ÓÙÈÔÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ. √È ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î.Î. μÔ‡ÏÙÛ˘ Î·È °È·ÓÓ›ÎÔ˜ ¤Î·Ó·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “·Ú·Ô›ËÛË ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ” Î·È ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙËÓ ·ÔÚ›· ÁÈ· ÈÔ ÏfiÁÔ ‰ÂÓ ÎÏ‹ıËΠ۠·ÔÏÔÁ›· Î·È Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶ÂÈı·Ú¯È΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ÷ڛϷԘ ∫ÏԢΛӷ˜, ·¿ÓÙËÛÂ: “¢ÂÓ Ì·˜ ¤‰ˆÛ Ϸ‚‹ Ó· ÙÔ˘˜ ηϤÛÔ˘Ì ԇÙÂ Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ Ì ÙÔ Ê‡ÏÏÔ ·ÁÒÓÔ˜, Ô‡ÙÂ Ô ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘. ∞Ó ı¤ÏÂÙÂ, ÌÔÚ›Ù ӷ οÓÂÙ ηٷÁÁÂÏ›· ÛÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·”. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη, Ô μ·ÁÁ¤Ï˘ ª·ÚÈÓ¿Î˘ ı· ‚ÚÂı› ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ∂¶√. μ¿ÛÂÈ ÙˆÓ ‰ÈÒÍÂˆÓ Ô˘ ÙÔ˘ ¿ÛÎËÛÂ Ô ·ıÏËÙÈÎfi˜ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ Î·È Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ ‰˘ÛÊ‹ÌËÛ˘ ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜

ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚfiÏÂ˘ÎˆÓ” ı· ·ÔÏÔÁËı› ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¶¤ÌÙË 3 ª·ÚÙ›Ô˘. ª·˙› ÙÔ˘, ‰Â, ÎÏ‹ıËΠ-fiˆ˜ ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó- Î·È Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ (ˆ˜ Û˘Ó˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘).

¶¤ÓÙ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÛÙÔÓ ΔÔÚÔÛ›‰Ë ªÂ ÔÈÓ‹ ¤ÓÙ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ÙÈ̈ڋıËÎÂ Ô μ·Û›Ï˘ ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ô‚Ï‹ıËΠÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔÓ ™ÂÌ¿ÛÙÈ·Ó §¤ÙÔ. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂΉ›Î·ÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘, ÔÈ ¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ¤ÊÂÛË, ›¯·Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙÈ̈ڛ· ÙÚÈÒÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ. Ô ¡Ù·‚›ÓÙ ºÔ˘ÛÙ¤Ú ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ηÓÔÓÈο. √ πÛ·Ófi˜ ̤ÛÔ˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÛÙÔ Ì¿ÙÈ ÛÙËÓ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ Î·È ·Ú¯Èο ÂÎÊÚ¿ÛÙËΠ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙÔ ·Ó ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ·›ÍÂÈ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ˘˜ “΢·Ó¤Ú˘ıÚÔ˘˜”. √È ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ fï˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ˘Ô‚Ï‹ıËΠ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· οÙÈ ÛÔ‚·Úfi.


22

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

μÔÏÈÒÙ˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Û ∂ıÓÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· √π ÔÚÈÛÌÔ› ‰È·ÈÙËÙÒÓ Î·È ·Ú·ÙËÚËÙÒÓ Ù˘ ∂¶™ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙ· ∂ıÓÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: Football League 26/2, 15.00, ¢fiÍ·-¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜: ∞’ ‚ÔËıfi˜ ¢·Ïԇη˜ ∞. 28/2, 18.00, §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜-√º∏: ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ ∫·ÓÔ‡Ï˘ ™. ¢’ ∂ıÓÈ΋ 27/2, 15.00, ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ï.-∞¯ÈÏϤ·˜ ΔÚÈ·Ó‰Ú›·˜: ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ™ÎÔ˘Ï¿˜ ª., ∞’ ‚ÔËıfi˜ Δ·ÛÛÈfiÔ˘ÏÔ˜ £., μ’ ‚ÔËıfi˜ μÂÚÙfiÔ˘ÏÔ˜ ∞. 27/2, 15.00, ™ÂÈÚ‹Ó·˜-°·Ï·ÙÈÓ‹: ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ÷ς·Ù˙¿ÎÔ˜ ™Ù., ∞’ ‚ÔËıfi˜ ∫Ô˘ÚÛÔ‚›Ù˘ Δ., ‚’ μÔËıfi˜ ∑‹ÛÈÔ˜ Ã. 27/2, 15.00, ∞ÁÚfiÙ˘-∂Ï·ÛÛfiÓ·: ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ ∫Ô˘˙¿Î˘ °. Super League U20 26/2/, 13.30, §¿ÚÈÛ·-ÕÚ˘: ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ∫ÚËÙÈÎfi˜ ¢., ∞’ ‚ÔËıfi˜ ∫fiÎηÏ˘ μ. , μ’ ‚ÔËıfi˜ ª·ÚÎÔÓ›ÎÔ˜ μ.

Δ™∞ª¶π√¡™ §π°∫

∏ ª¿ÁÂÚÓ ‹Ú ÙË Ú‚¿Ó˜ Δ∏ Ú‚¿Ó˜ ÁÈ· ÙÔ ¯·Ì¤ÓÔ ÂÚÛÈÓfi ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ‹ÚÂ Ë ª¿ÁÂÓ ªÔÓ¿¯Ô˘ ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ù˘ ÿÓÙÂÚ Ì 1-0 ̤۷ ÛÙËÓ πÙ·Ï›· Î·È ·ÔÎÙÒÓÙ·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÚfiÎÚÈÛ˘ ÛÙÔ˘˜ “8” ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. ΔÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÁÎÔÏ ÙˆÓ μ·˘·ÚÒÓ, ÔÈ ÔÔ›Ô Â›¯·Ó Î·È ‰‡Ô ‰ÔοÚÈ·, ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ª¿ÚÈÔ °ÎfiÌÂ˙ ÛÙÔ 90’ π¡Δ∂ƒ: ™¤˙·Ú, ∫›‚Ô˘, §Ô‡ÛÈÔ, ƒ·ÓfiÎÈ· (73’ ∫¿Ú¯·), ª·˚ÎfiÓ, ∫·ÌÈ¿ÛÔ, ªfiÙ·, ∑·Ó¤ÙÈ, ™Ù¿ÓÎÔ‚ÈÙ˜, ™Ó¿ÈÓÙÂÚ, ∂Ùfi. ª¶∞°∂ƒ¡: ∫Ú·ÊÙ, §·Ì, Δ›ÌÔÛÙÈÔ˘Î, ª¿ÓÙÛÙÔ˘ÌÂÚ, ¶Ú¿ÓÈÙ˜ (38’ ªÚ¤ÓÔ), °ÎÔ˘ÛÙ¿‚Ô, ™‚¿ÈÓÛÙ¿ÈÁÎÂÚ, ƒfiÌÂÓ, ª›ÏÂÚ, ƒÈÌÂÚ›, °ÎfiÌÂ˙. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ¿ÏÏÔ Ì·Ù˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ª·ÚÛ¤ÈÁ Î·È ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙÔ 0-0 Ì ÙÔ˘˜ ÕÁÁÏÔ˘˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ·ÁÒÓ· ÛÙÔ “√ÏÓÙ ΔÚ¿ÊÔÚÓÙ” . ª∞ƒ™∂´°: ª·ÓÙ·ÓÙ¿, º·Ó›, ∂ÌÈ¿, ¡ÙÈ·‚·Ú¿, ÿÈÓÙÛÂ, ™ÈÛ¤ (70’ ™Â˚ÚÔ‡), ∫·ÌÔÚ¤, ƒÂÌ› (79’ μ·ÏÌÔ˘ÂÓ¿), §Ô‡ÙÛÔ °ÎÔÓۿϘ, ∞ÁÈÂÔ‡, ªÚ·ÓÙ¿Ô. ª∞¡Δ™∂™Δ∂ƒ °.: º·Ó ¡ÙÂÚ ™·Ú, √ ™¤È, ™ÌfiÏÈÓÁÎ, μ›ÓÙÈÙ˜, ∂‚Ú¿, °Î›ÌÛÔÓ (72’ ™ÎfiÔ˘Ï˜), ∫¿ÚÈÎ, ºÏ¤ÙÛÂÚ, ¡¿ÓÈ, ªÂÚÌ¿ÙÔÊ, ƒÔ‡ÓÂ˚.

∂›ıÂÛË ·fi ·ÁÓÒÛÙÔ˘˜ ‰¤¯ıËÎÂ Ô μ. °Î·ÁοÙÛ˘ ∂¶π£∂™∏ ·fi ·ÁÓÒÛÙÔ˘˜ ‰¤¯ıËÎÂ Ô ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂¶√ Î·È Ó˘Ó ÓÔÌÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, μ·Û›Ï˘ °Î·ÁοÙÛ˘. ΔÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Î·Ù·ÁÚ¿ÊËΠÛÙÔ °Ô˘‰‹, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ‰È·ÙËÚ› Á‹‰· 5Ã5 (mini soccer) Ô ·Ï·›Ì·¯Ô˜ ‰ÈÂıÓ‹˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜, ¡›ÎÔ˜ ™·ÚÁοÓ˘, fiÙ·Ó ÔÌ¿‰· ÂÚ›Ô˘ 10 ·ÙfiÌˆÓ ÎÈÓ‹ıËΠÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘, ÂÎÛÙÔÌ›˙ÔÓÙ·˜ ηÙËÁÔڛ˜ Î·È ˘‚Ú›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙË ıËÙ›· ÙÔ˘ ˆ˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ fiÛÔ Î·È ÁÈ· Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô “°. ∫·Ú·˚Ûο΢” , ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜. ™‡Ìʈӷ Ì ̷ÚÙ˘Ú›Â˜ ·ÚÈÛٷ̤ӈÓ, ÔÈ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ¤·È˙·Ó ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÛÙȘ ›‰È˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, fiÙ·Ó ·ÓÙÈÏ‹ÊıËÎ·Ó ÙÔÓ μ·Û›ÏË °Î·ÁοÙÛË, ÁÈ· Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘. √ ·ıÒÓ ‰ÂÓ ¤Î·Ó ‰ËÏÒÛÂȘ, ÂÓÒ Ô ™·ÚÁοÓ˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ‹Ù·Ó ÊÚ·ÛÙÈÎfi Î·È ˆ˜ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ¯ÂÈÚÔ‰ÈΛ·. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Â›¯·Ó ÚÔËÁËı› Ë Â›ıÂÛË ÛÙÔ ‚ÔËıfi ‰È·ÈÙËÙ‹, ™˘Ú›‰ˆÓ· Δڇʈӷ, ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· fiÔ˘ ‰È·Ì¤ÓÂÈ Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, μ·Û›Ï˘ ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜.

¶ÚÔÛ΋ÓÈÔ& ... ·Ú·Û΋ÓÈÔ T˘ E§ENH™ A. ¶A¶A£ANA™IOY

papathanasiou@e-thessalia.gr

∂›‰ÂÈÍË ÈÛ¯‡Ô˜ ·fi ÙȘ ·ÁÁÏÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ™Δ√À™ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ÔÈ ·ÁÁÏÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ›¯·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·. ◊‰Ë, ΔÛ¤ÏÛÈ Î·È ΔfiÙÂÓ·Ì Â›Ó·È Ì ÙÔ ¤Ó· fi‰È ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË ·ÊÔ‡ ΤډÈÛ·Ó ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ∫ÔÂÁ¯¿ÁË Î·È ª›Ï·Ó, ÂÓÒ Ë ª¿ÓÛÙÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÈÛÔ·Ï›· Ì ÙË ª·ÚÛ¤ÈÁ. ∂›Û˘, Ë ÕÚÛÂÓ·Ï Ô˘ ΤډÈÛ ÙË ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÛÙÔ ·’ Ì·Ù˜, ı· ÙÔ ·Ï¤„ÂÈ ÛÙË Ú‚¿Ó˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ηٷÔÓÙ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÈÙ·ÏÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÿÓÙÂÚ, ª›Ï·Ó Î·È ƒfiÌ· ¤¯·Û·Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ·fi ª¿ÁÂÚÓ, ΔfiÙÂÓ·Ì Î·È ™·¯Ù¿Ú ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ̤۷ ÛÙȘ ¤‰Ú˜ ÙÔ˘˜.

ΔÈ ÛÔ˘ οÓÂÈ ¤Ó· “¤ÙÛÈÓÔ” ¤Ó·ÏÙÈ Δ√™√ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙË §¿ÚÈÛ·, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹, Ë ÂÛÙ›· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ·Ú·‚È¿ÛÙËΠÌfiÓÔ Ì ¯Ù‡ËÌ· ¤Ó·ÏÙÈ. ™ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ∞∂§, ‰ÂÓ ÛÙÔ›¯ÈÛ ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, ·ÏÏ¿ ÙÔ “¤ÙÛÈÓÔ” ¤Ó·ÏÙÈ Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹, ¤ÌÂÏÏ Ӓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÚÈ˙Èο ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì ÙȘ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ.

¶¤ ̤¯ÚÈ ÙÔ 2012 √π ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó. ŒÙÛÈ ÛΤÊÙËÎÂ Î·È Ë ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Î·È ·Ó·Ó¤ˆÛ ̤¯ÚÈ ÙÔ 2012 ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ Ì ÙÔÓ ¶¤ °ÎÔ˘·ÚÓÙÈfiÏ·. ÕÏψÛÙÂ, Ô °ÎÔ˘·ÚÓÙÈfiÏ· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÔÙ¤ ·Ï¿ ¤Ó·˜ Ôχ ηÏfi˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÁÈ· ÙË “ª¿ÚÙÛ·” . ◊Ù·Ó Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ “·›Ì· ·fi ÙÔ ·›Ì·” Ù˘, ·ÊÔ‡ ÂÓÙ¿¯ıËΠے ·˘Ù‹ Û ËÏÈΛ· 13 ¯ÚfiÓˆÓ, ¤·ÈÍ ̤¯ÚÈ ÙÔ 2001 Î·È Â¤ÛÙÚ„ ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ 2008 ÁÈ· Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ Ì·˙› Ù˘ Ù· ¿ÓÙ· (ÔÎÙÒ Û˘ÓÔÏÈο Ù›ÙÏÔ˘˜). ∫·È ÙÔ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ; ªÂ ÙÔÓ °ÎÔ˘·ÚÓÙÈfiÏ· ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ Ë ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ·›˙ÂÈ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ¡¿¯ÂȘ Ì¿ÙÈ· Ó· ÙË ‚ϤÂȘ...

∂˘¯¿ÚÈÛÙË ¤ÎÏËÍË ∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ ¤ÎÏËÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ù˘ ¡›Î˘ Ì ÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·ÎÒÛÙ·. √ 21¯ÚÔÓÔ˜ μÔÏÈÒÙ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜, ·Ó Î·È Ë Ê˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ı¤ÛË Â›Ó·È ÛÙ· ¿ÎÚ· Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜, ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ˆ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ¯·Ê Î·È Ù· ‹Á ˘¤ÚÔ¯·. ÿÛˆ˜ Ó· ‹Ù·Ó Î·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜

¶ƒ√™Δ∞ ÛÙËÓ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÎÏËÛË Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘. √ ÛÙfi¯Ô˜ ϤÔÓ Â›Ó·È ‰ÈÏfi˜. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙ· ϤÈ-ÔÊ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘. ªÔÚ› Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ Î·È ÚÔ˜ ÙȘ ‰‡Ô ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ; º˘ÛÈο, ·ÚΛ Ó· ‰È·ÙËÚËı› Ë Û˘ÓÔ¯‹ Î·È ÙÔ Î·Ïfi Îϛ̷ Ô˘ ˘‹ÚÍ fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ∏ ηϋ “¯ËÌ›·” Ô˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ “fiÏÔ” ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ŸÏÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚·‰›ÛÔ˘Ó Âӈ̤ÓÔÈ. √È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÂÓÙ›ÓÔÓÙ·˜ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ª¿ÎË ∫·ÙÛ·‚¿ÎË Ô˘ ı· ÂˆÌÈÛÙ› ϤÔÓ Î·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚¿ÚÔ˜ Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ οÓÔÓÙ·˜ ·˘Ùfi Ô˘ ¤Î·Ó ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·, Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÎfiÌË ı¤ÚÌË. 줂·È·, ¯ı˜ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜ ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È. ŸÏÔÈ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó Ì ·ÁˆÓ›· Ó· ‰Ô˘Ó ÔȘ ı· Â›Ó·È ·˘Ù¤˜. Ÿˆ˜ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ, Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ıˆÚÂ›Ù·È ·fiÏ˘Ù· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË. ŸÏÔÈ Ê˘ÛÈο ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Î·È ÙÔ Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ.

ª

·›ÎÙ˘ ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·È¯Ó›‰È. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ÊÈÏfiÙÈÌÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Û ÔÏϤ˜ ı¤ÛÂȘ. ∞ÚΛ Ó· ÙÔ˘ ‰›ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ Â˘Î·Èڛ˜ Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È.

μÔ‹ıËÛÂ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ª¿Ó‰·ÏÔ˜ √ ∞ÓÙÒÓ˘ ª¿Ó‰·ÏÔ˜ ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÙËΠÛÙȘ

™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ ·È‰ÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ∂π¡∞π ÂȂ‚ÏË̤ÓÔ, ·Ó Î·È ‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ¿ÓÙ·, ˆ˜ ÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ ·È‰ÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· › Ó·È ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ Î·È ÔÈ ÈÔ ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔÈ ÛÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓfi ÙÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ÔÈ ‚¿ÛÂȘ Ô˘ Ì·› ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ·È‰È΋ ËÏÈΛ·, ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Û fiÏË ÙÔ˘˜ ÙË ˙ˆ‹. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ οÓÂÈ ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î· Ù‡ı˘ÓÛË ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· Ô ™‡Ó‰Â ÛÌÔ˜ ¶ÚÔÔÓËÙÒÓ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Â›Ó·È ÛË Ì·ÓÙÈ΋. ™‹ÌÂÚ· Ì¿ÏÈÛÙ·, ÛÙȘ 7Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘, Ô ™.¶.¶.£ ‰ÈÔÚÁ· ÓÒÓÂÈ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Ì ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔÓ £fi‰ˆÚÔ ™·‚‚›‰Ë (›¯Â ıËÙ‡ÛÂÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ∫Ô˘ÚÌ·Ó¿ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ.), ˘‡ı˘ÓÔ ÙˆÓ ·Î·‰ËÌÈÒÓ ÙÔ˘ ¶∞√∫. √ Î. ™·‚‚›‰Ë˜, ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÙËÓ ˘Ô‰ÔÌ‹ ÛÙÔ ·È‰ÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ¿Ì˘Ó· ˙ÒÓ˘ Û ¢ı›· ÁÚ·ÌÌ‹. ¶ÚÔÔÓËÙ¤˜, ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÔÊ› ÏÔ˘Ó Ó· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ó· ··ÈÙ‹ÛÔ˘Ó ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ ÓˆÛË ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ. ÕÏψÛÙÂ, Ë ÁÓÒÛË ·ÊÂÓfi˜ ÌÂÓ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ ÔÙ¤, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰Â, Â›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ì fiÏÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ.

ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ Î·È ‚Ô‹ıËÛ ÙÔÓ ª¿ÎË ∫·ÙÛ·‚¿ÎË Ì¤¯ÚÈ Ó· Û˘ÌÏËÚˆı› ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÙÔ˘ ™ÂÚÚ·›Ô˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ô Î. ∫·ÙÛ·‚¿Î˘ ¤¯ÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ¶··‰fiÔ˘ÏÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Û ∏Ú·ÎÏ‹ Î·È ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿. ∫·È ¤ÂÙ·È Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ·...

ªÈ· ̤ڷ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ªπ∞ ̤ڷ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·’ fiÙÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ ı· Ù·Íȉ‡ÛÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ÁÈ· ÙÔÓ ËÌÈÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘. ∏ ÔÌ¿‰· ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÁÈ· ÙËÓ ∞ı‹Ó·, fiÔ˘ Î·È ı· ÚÔÔÓËı› ÙËÓ ΔÚ›ÙË. ¶ÚÔ¤¯ÂÈ ¿ÏψÛÙÂ Ë ËÚÂÌ›·...

∫ÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÛÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ª∂°∞§∏ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Á›ÓÂÙ·È ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ÁÈ· ÙÔÓ ËÌÈÙÂÏÈÎfi Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. ŒÙÛÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∞ÙÚÔÌ‹ÙÔ˘ fiÚÈÛ ˆ˜ ÁÂÓÈ΋ ÙÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ Ù· 10 ¢ÚÒ. ∞ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Û ۯÔÏ›·, Û Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ ·Î·‰Ë̛˜, Û ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. §ÔÁÈÎfi Â›Ó·È Î·È ÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ Ó· ˙ÂÈ ÛÙÔ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ·ÁÒÓ·, ·ÊÔ‡ Ô‡ÙÂ Ô ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ÛÙ· 88 ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ÔÙ¤ Û ËÌÈÙÂÏÈο ΢¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ∏ Ì¿¯Ë ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏË.

¶·ÓËÁ‡ÚÈ· ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· √Δ∞¡ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2007 Ô μfiÏÔ˜ Î·È Ë §¿ÚÈÛ· ›¯·Ó ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ 2013, ÛÙËÓ ¶ÂÛοڷ, ÔÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ Â›¯·Ó ¤ÛÂÈ Û ...ηٿıÏÈ„Ë. ∞fi ÚÔ¯ı¤˜, ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÓÈηÓfiÙËÙ·˜, Ë ªÂÚÛ›ÓË ·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ ∞ÁÒÓˆÓ, ¤ÛÙˆ Î·È ·fi ÛfiÓÙ·. ∞˜ ÚÔÛ¤¯·ÌÂ...


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

∏ ªÂÚÛ›ÓË ·Ó¤Ï·‚ ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ 2013 ∏ ªÂÚÛ›ÓË Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ Â›Ó·È Ë fiÏË Ô˘ ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ 2013. √È ·ÁÒÓ˜ ›¯·Ó ·Ó·ÙÂı› ·Ú¯Èο Û μfiÏÔ Î·È §¿ÚÈÛ·, ·ÏÏ¿ ·Ê·ÈÚ¤ıËÎ·Ó Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¢∂ª∞ ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜. ∏ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·, ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÎÈfiÏ·˜ Á‡ÚÔ, ‹Ú ÙÔ 50+1% ÙˆÓ „‹ÊˆÓ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ÀÔ„ËÊÈfiÙËÙ· ÂÎÙfi˜ Ù˘ ªÂÚÛ›Ó˘ ›¯·Ó ‰ËÏÒÛÂÈ ΔÚ›ÔÏË (§È‚‡Ë) Î·È Δ·Ú·ÁfiÓ· (πÛ·Ó›·). ∏ ªÂÚÛ›ÓË, ÙÔ 2007, fiÙ·Ó Î·È ÔÈ ∞ÁÒÓ˜ ·Ó·Ù¤ıËÎ·Ó ·fi ÙË ¢∂ª∞ Û μfiÏÔ/§¿ÚÈÛ·, ›¯Â ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ Ù˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜ Ì 16 „‹ÊÔ˘˜. ™ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ›¯·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ƒÈ¤Î· Î·È μfiÏÔ˜/§¿ÚÈÛ·, Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· Ó· ÂÈÎÚ·Ù› Ì 37-34. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ, ÔÈ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ 2013 ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó 24 πÔ˘Ó›Ô˘ Ì 3 πÔ˘Ï›Ô˘.

¶π¡°∫ ¶√¡°∫

¶ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ∫. ∂ÏÏ¿‰·˜ Ô ∞fiÏÏˆÓ μfiÏÔ˘ ¶ƒøΔ∞£§∏Δƒπ∞

∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·Ó·‰Â›¯ıËΠÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÊÔÚ¿ Ë ·Ó‰ÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ÈÓÁÎ ÔÓÁÎ ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ μfiÏÔ˘, ·ÊÔ‡ η٤ÎÙËÛ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ ∫. ∂ÏÏ¿‰·˜ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ Î·È ¤Ú·Û ÛÙ· Ì·Ú¿˙ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË Ù˘ ·Ófi‰Ô˘. √ ∞fiÏÏˆÓ Ó›ÎËÛ ¿ÓÂÙ· Î·È ÙËÓ §¿ÚÈÛ· Ì 4-0, ηٷÎÙÒÓÙ·˜ ÙË 1Ë ı¤ÛË Î·È ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Û Ì·Ú¿˙ ÛÙËÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∂›Ó·È ÌÈ· ·ÎfiÌË ÂÈÙ˘¯›· ÁÈ· ÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· Ô˘ ÛÙËÚ›¯ÙËΠÛÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜: °ÈÒÚÁÔ §È¿Ë, Δ¿ÛÔ ∞ÁÈ¿ÓÔÁÏÔ˘, °ÈÒÚÁÔ ™·Î·Ï¿ÎË Î·È £·Ó¿ÛË ¡Ù¿‚·ÚË, ηıÒ˜ Î·È Û ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ó·ÚÔ‡˜ Î·È ÂÏȉÔÊfiÚÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Ù˘ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ŒÙÛÈ Ô ∞fiÏÏˆÓ μfiÏÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ηٷÎÙ¿ Î·È ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· 8Ë Û˘Ó¯fiÌÂÓË ÊÔÚ¿, οÙÈ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÚÂÎfiÚ. ∞¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Â›Ó·È Î˘Ú›·Ú¯Ô˜ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È fiÙÈ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÌ¿‰·, ·Ó Î·È ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ì ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ η̛· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Î·È Û ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Â›‰Ô.

ΔÔ ¢π∫ΔÀ√

23

√ √.À.∫.μ. ª∂Δ∂Ã∂π ™Δ∏¡ ∏ªπΔ∂§π∫∏ º∞™∏ Δ√À ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞Δ√™ ¶√§√ ¡∂ø¡ ∞¡¢ƒø¡

ªÂ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ·fi ¤Ó·Ó fiÌÈÏÔ Ô˘ ÌfiÓÔ Â‡ÎÔÏÔ˜ ‰ÂÓ ı· ›ӷÈ. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ıˆÚÂ›Ù·È Ê·‚ÔÚ› ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÙÔ ¯Ú˘Ûfi, ÂÓÒ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ˘ÔÏÔÁ›ÛÈÌÔ˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜. ¶ÈÛÙ‡ˆ fï˜ ˆ˜ ÌÔÚԇ̠ӷ Ù· ηٷʤÚÔ˘Ì”. ∏ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ √.À.∫.μ. ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›· ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ¶¤ÙÛË. ŒÙÛÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ù˘ ı· Â›Ó·È ÔÈ: μ·ÁÁ¤Ï˘ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ΔÛȷӿη˜, μ·Û›Ï˘ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ (ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷΘ), °È¿ÓÓ˘ ª·ÏÏÈ·Úfi˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô‡ÙÚ·˜, ∞ÚÁ‡Ú˘ ª·Ú·ÛÏ‹˜, °È¿ÓÓ˘ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ (·Ì˘ÓÙÈÎÔ›), ªÈ¯¿Ï˘ ¡ÈÎÔϤÚ˘, π¿ÛˆÓ ª¿ÚÎÔ˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ μ·Ú‰¿Î˘, ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ™·Ì·ÎÔ‚›‰Ë˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, £¿ÓÔ˜ Δ˙·Ì¿˙˘, ¡›ÎÔ˜ ∫Ô˘Êfi˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ª·ÚÈÓ¿Á˘ (ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ›), ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ª·ÚÈÓ¿Á˘, £¿ÓÔ˜ °Ú·Ì̤ÓÔ˜, ª¿ÚÈÔ˜ ÷Ù˙ËÁԇϷ˜ (ÊÔ˘ÓÙ·ÚÈÛÙÔ›).

Ô ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ “√Ï˘ÌÈÔӛ΢ μ·Û›Ï˘ ¶ÔχÌÂÚÔ˜” ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ·fi Û‹ÌÂÚ· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ 2Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ ËÌÈÙÂÏÈ΋˜ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ó¤ˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ (ÁÂÓÓË̤ÓÔÈ ÙÔ 1993 Î·È ÓÂÒÙÂÚÔÈ). √ μfiÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÎÚÔÛÒËÛË ·fi ÙÔÓ √.À.∫.μ., Ô˘ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ù˘ ÚfiÎÚÈÛ˘ ÛÙ· ÙÂÏÈο Ì ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ∫.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Î·È ¡ËÚ¤· §·Ì›·˜.

Δ

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ™ÙË ‚’ Ê¿ÛË (ËÌÈÙÂÏÈ΋) ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ fiÏÔ Ó¤ˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó 20 ÔÌ¿‰Â˜ ¯ˆÚÈṲ̂Ó˜ Û ٤ÛÛÂÚ· ÁÎÚÔ˘. ™ÙÔÓ 2Ô fiÌÈÏÔ Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· Ô √.À.∫.μ. ı· ‰ÒÛÂÈ ÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ì›·˜ ÂÎ ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÒÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÔÎÙ¿‰· ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·ÚÈÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ÂÓÒ ÙÔ ÁÎÚÔ˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ ∫.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Î·È ¡ËÚ¤·˜ §·Ì›·˜ Ô˘ ÏÔÁÈο ı· ·Ï¤„Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ı¤Û˘. ¡· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ ÛÙÔÓ 1Ô fiÌÈÏÔ (ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ §¿ÚÈÛ·˜) Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÔÈ ¡.√. §¿ÚÈÛ·˜, ¶∞√∫, ∏Ú·ÎÏ‹˜, ∫¤Ú΢ڷ, ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜, ÛÙÔÓ 3Ô (ÎÔÏ. ¡.

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·

● ∏ ÔÌ¿‰· Ó¤ˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ ÙÔ˘ √.À.∫. μfiÏÔ˘

™Ì‡ÚÓ˘) ÔÈ ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜, μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, ¶. º¿ÏËÚÔ, ƒ¤ı˘ÌÓÔ, ¡.∂. ¶·ÙÚÒÓ Î·È ÛÙÔÓ 4Ô (ÎÔÏ. °Ï˘Ê¿‰·˜) ÔÈ °Ï˘Ê¿‰·, ÛԘ, ÷ÓÈ¿, ∫√¶π, ¡.√. ¶·ÙÚÒÓ. °È· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ˆ˜ Â‰Ò Ô √.À.∫.μ. ¤‰ˆÛ ÛÙËÓ ·’ Ê¿ÛË Ù¤ÛÛÂÚȘ ÓÈÎËÊfiÚÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÌÂÁ¿ÏË ‰È·ÊÔÚ¿. ∂È‚Ï‹ıËΠÙÔ˘ ¡√μ∞ Ì 21-0, ÙÔ˘ ∫.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ì 19-2, Ù˘ ÷ÏΛ‰·˜ Ì 205 Î·È ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ Ì 28-4. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ‰ÂÓ ÎÚ‡‚Ô˘Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ˘„ËϤ˜ ÚÔÛ‰Ô˘ ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÔÌ¿‰· Ó¤ˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÚ-

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 2Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ‹˜:

ÛÈÓ‹ ηٿÎÙËÛË Ù˘ 6˘ ı¤Û˘ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ÂÓÒ ÌÈÏÔ‡Ó ·ÓÔȯٿ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÌÂÙ·ÏÏ›Ô˘. 줂·È· ÚÒÙ· Ë ÔÌ¿‰· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙ· ÙÂÏÈο ·fi ¤Ó·Ó fiÌÈÏÔ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ‰‡ÛÎÔÏÔ˜. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Î. Δ¿ÛÔ˜ ª·ÚÈÓ¿Á˘ ‰‹ÏˆÛ ۯÂÙÈο ÛÙË “£”: “√ ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ì›· ÔÚ›· ηχÙÂÚË ·fi ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÔ˘Ì ¿Óˆ ·fi ÙËÓ 6Ë ı¤ÛË Î·È ÁÈ·Ù› fi¯È Ó· “¯Ù˘‹ÛÔ˘Ì” Î·È ¤Ó· ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ. øÛÙfiÛÔ, ÚÔ¤¯ÂÈ Ë ÚfiÎÚÈÛË

¶·Ú·Û΢‹ 25/2 20.00 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¡ËÚ¤·˜ §·Ì›·˜ 21.00 √.À.∫.μ.-∫.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ™¿‚‚·ÙÔ 26/2 11.00 ∫.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 12.00 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-√.À.∫.μ. 18.00 ¡ËÚ¤·˜ §·Ì›·˜-∫.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ 19.00 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ∫˘Úȷ΋ 27/2 10.00 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-¡ËÚ¤·˜ §·Ì›·˜ 11.00 √.À.∫.μ.-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 16.00 ∫.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ 17.00 ¡ËÚ¤·˜ §·Ì›·˜-√.À.∫.μ.

■ √ √∂∞/¡∞μ ∫∞Δ∂∫Δ∏™∂ 33 ª∂Δ∞§§π∞ ™Δ√ Ã∂πª∂ƒπ¡√ ∫√§Àªμ∏™∏™ ∫∞Δ∏°√ƒπø¡ μ√ƒ. ∂§§∞¢√™

ŒÎ·Ó Â›‰ÂÈÍË ‰‡Ó·Ì˘  33 ÌÂÙ¿ÏÏÈ· Â¤ÛÙÚ„ ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÙÔ ÃÂÈÌÂÚÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÎÔχ̂ËÛ˘ ηÙËÁÔÚÈÒÓ μÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ô √∂∞/¡∞μ. √È 19 ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ ÙÔ˘ °ÚËÁfiÚË ª·ÓÙ¿ Î·È Ù˘ ŒÏÂÓ·˜ ªÂÛÌ¤ÚÛÙÔ‚· ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂ-

ª

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË

CS ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Ì ı¤Ì·:

ªÂϤÙË Î·È ∂ÁηٿÛÙ·ÛË ºˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ

™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ™ÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ Â›Ó·È Ë ÂÎÌ¿ıËÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ‚ËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ηٿÏÏËÏ˘ ÙÔÔıÂÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡, ÙË ÛˆÛÙ‹ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡, ÙË ‰È·ÛÙ·ÛÈÔÏfiÁËÛË Î·È ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ, ηıÒ˜ Î·È ÙË ÛˆÛÙ‹ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ Î·Ïˆ‰›ˆÓ ÁÈ· ÙË ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡. ∞¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÂ: ñ ªË¯·ÓÔÏfiÁÔ˘˜ ªË¯·ÓÈÎÔ‡˜ ñ ªÂÛ›Ù˜ ñ ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˘˜ ñ ¶ÔÏ. ªË¯·ÓÈÎÔ‡˜ ñ ªË¯·ÓÔÏfiÁÔ˘˜/ªË¯·ÓÈÎÔ‡˜ ñ Δ¯ÓÈÎÔ‡˜ ¢È¢ı˘ÓÙ¤˜ μÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ñ ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˘˜ (∂Ï. ∂·ÁÁÂÏ̷ٛ˜) √ ÂÈÛËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ Â›Ó·È ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜ ªË¯·ÓÈÎfi˜ Ì Msc ÛÙȘ ∞Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ¶ËÁ¤˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È Msc ÛÙË ÃˆÚÈ΋ ∞Ó¿Ï˘ÛË Î·È ¢È·¯Â›ÚÈÛË ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∂›Û˘, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÌÂÈÚ›· Û ÌÂϤÙ˜ Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ ™¿‚‚·ÙÔ 26 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, 16.00-21.30 ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ò˜ ¶·Ú·Û΢‹ 25 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ΔÔÔıÂÛ›·-∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·

¢π∫ΔÀ√ CS

∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 4 & π¿ÛÔÓÔ˜, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ΔËÏ. 24210 33858 ∫ÈÓ. 6977 693775 °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÔÛÙÔÏ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜

ÚÔ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Î·È ·‡ÍËÛ·Ó ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÌÂÙ·ÏÏ›ˆÓ ·fi 31 (ÙÔ 2010) Û 33 (ÂÓÓ¤· ¯Ú˘Û¿,18 ·ÛË̤ÓÈ· Î·È ¤ÍÈ ¯¿ÏÎÈÓ·), ηٷٿÛÛÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ fiÌÈÏÔ ÛÙËÓ 5Ë ı¤ÛË ÛÙËÓ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·, ·Ó¿ÌÂÛ· Û 49 ÔÌ›ÏÔ˘˜, Ì 379 ‚·ıÌÔ‡˜. ™Â ÌÂÁ¿ÏË ÊfiÚÌ· ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó Î·Ù·ÎÙÒÓÙ·˜ ÌÂÙ¿ÏÏÈ· Î·È ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÂȉfiÛÂȘ Ô˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÙËÓ ª·ÁÓËÛ›· Û ÌÈ· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ¶·ÓÂÏÏ·‰Èο ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÈÛ›Ó·˜. ™Ù· ·ÙÔÌÈο ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· ÔÈ 17 ·fi ÙÔ˘˜ 19 ·ıÏËÙ¤˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì‹Î·Ó ÛÙËÓ ÔÎÙ¿‰· ÙˆÓ ·ÁˆÓÈÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÔÈ 13 η٤ÎÙËÛ·Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó· ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ. ™Ù· ÔÌ·‰Èο ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· Ô √∂∞/¡∞μ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ۠11 ÛÎ˘Ù·ÏÔ‰ÚƠ̂˜, fiÔ˘ η٤ÎÙËÛ ‰‡Ô ¯Ú˘Û¿, ÙÚ›· ·ÛË̤ÓÈ· Î·È ÙÚ›· ¯¿ÏÎÈÓ· ÌÂÙ¿ÏÏÈ·. ∂›Û˘ ÙÚÂȘ ٤ٷÚÙ˜ ı¤ÛÂȘ Î·È Ì›· ¤‚‰ÔÌË. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·:

∞ÙÔÌÈο ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· ∏ ™Ù·˘ÚԇϷ ∫·Ú·ÓÙ¿ÎÔ˘ ÛÙȘ ∫ÔÚ·Û›‰Â˜ η٤ÎÙËÛ ÃÚ˘Ûfi ÛÙ· 100Ì Î·È ·ÛË̤ÓÈÔ ÛÙ· 50Ì ÂχıÂÚÔ. √ °È¿ÓÓ˘ ∫·˚Û·ÚÏ‹˜ η٤ÎÙËÛ ÛÙËÓ

√Ì·‰Èο ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·

ηÙËÁÔÚ›· ·›‰ˆÓ ‰‡Ô ¯Ú˘Û¿ ÌÂÙ¿ÏÏÈ· ÛÙ· 50Ì ÂÙ·ÏÔ‡‰· Î·È 200 ÌÈÎÙ‹ ·ÙÔÌÈ΋ Î·È ÙÔ ¯¿ÏÎÈÓÔ ÛÙ· 100Ì ÂÙ·ÏÔ‡‰·. √ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ μ·Ú·Ï‹˜, ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ¶·Ì·›‰ˆÓ ∞, η٤ÎÙËÛ ‰‡Ô ¯Ú˘Û¿ ÌÂÙ¿ÏÏÈ· ÛÙ· 200 Î·È 400Ì ÂχıÂÚÔ Î·È ¯¿ÏÎÈÓÔ ÛÙ· 50Ì ÂχıÂÚÔ. √ ¶Ï¿ÙˆÓ ªÂÁ·ÁÈ¿ÓÓ˘, ÛÙÔ˘˜ ¶·›‰Â˜, η٤ÎÙËÛ 1Ë ı¤ÛË ÛÙ· 400, 2Ë ı¤ÛË ÛÙ· 1500 Î·È 4Ë ÛÙ· 200 ÂχıÂÚÔ. √ °ÚËÁfiÚ˘ §Â‡ÎÂÏ˘, ÛÙÔ˘˜ ¶·›‰Â˜ 1Ë ı¤ÛË ÛÙ· 1500, 5Ë ı¤ÛË ÛÙ· 400 Î·È 6Ë ÛÙ· 200 ÂχıÂÚÔ. ∏ ™ÙÂϛӷ ∞Ï·ÓÙ‹ ÙÚ›· ·ÛË̤ÓÈ· ÌÂÙ¿ÏÏÈ·, ÛÙ· 400-800 ÂχıÂÚÔ Î·È 200 ÌÈÎÙ‹ ·ÙÔÌÈ΋. ∏ ÕÚÙÂÌȘ §ÈÔ‡Ë 2Ë ı¤ÛË ÛÙ· 200 Î·È 5Ë ÛÙ· 100 ÂχıÂÚÔ. ∏ ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ ª·ÚÌ·Ú¿ ÙÚ›· ·ÛË̤ÓÈ· ÌÂÙ¿ÏÏÈ·, ÛÙ· 200-400-800 ÂχıÂÚÔ. ∏ ÃÚÈÛÙ›Ó· ¡›ÛÙ· 2Ë ı¤-

ÛË ÛÙ· 200 Î·È 5Ë ÛÙ· 100 ‡ÙÈÔ. √ °È¿ÓÓ˘ ™Ù¿ÌÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ¶·Ì·›‰Â˜ μ, η٤ÎÙËÛ ÙÚ›· ·ÛË̤ÓÈ· ÌÂÙ¿ÏÏÈ· ÛÙ· 100200 ‡ÙÈÔ Î·È 50 ÂχıÂÚÔ. √ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ΔÛ·ÚÙÛ·Ï‹˜ 2Ë ı¤ÛË ÛÙ· 200 ÌÈÎÙ‹ Î·È 7Ë ÛÙ· 100 ÂÙ·ÏÔ‡‰·. ∏ ª·Ú›· ∞ÁÚÈÁÈ¿ÓÓË 3Ë ı¤ÛË ÛÙ· 50 ‡ÙÈÔ, 7Ë ÛÙ· 50 ÂχıÂÚÔ Î·È 9Ë ÛÙ· 100 ‡ÙÈÔ. √ ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ª·ÎÒÛ˘ 3Ë ı¤ÛË ÛÙ· 1500, 4Ë ÛÙ· 400 ÂχıÂÚÔ Î·È 10Ë ÛÙ· 200 ÂχıÂÚÔ. ∏ πˆ¿ÓÓ· πˆ¿ÓÓÔ˘ ٤ٷÚÙ˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙ· 200400 Î·È 5Ë ı¤ÛË ÛÙ· 100 ÂχıÂÚÔ. ∏ ŒÏÏË Δ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ 4Ë ÛÙ· 200 ‡ÙÈÔ, 6Ë ÛÙ· 200 ÂÙ·ÏÔ‡‰· Î·È 100 ‡ÙÈÔ. √ ∫ÒÛÙ·˜ ∑ËÚÁ¿ÓÔ˜ ‹Ù·Ó 8Ô˜ ÛÙ· 100 ÂÙ·ÏÔ‡‰·, 13Ô˜ ÛÙ· 200 ‡ÙÈÔ. ∏ ÷ڿ ∞ÏÂ͛Ԣ 12Ë ÛÙ· 50 Î·È 100 ÂÙ·ÏÔ‡‰·. ∏ ∂ÈÚ‹ÓË ™Ù·‡ÚÔ˘ 12Ë ÛÙ· 100, 13Ë ÛÙ· 200 ‡ÙÈÔ.

∏ ÔÌ¿‰· ∫ÔÚ·Û›‰ˆÓ, Ì ÙȘ ∞ÁÚÈÁÈ¿ÓÓË, ∫·Ú·ÓÙ¿ÎÔ˘, §ÈÔ‡Ë, Δ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ η٤ÎÙËÛ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙ· 4Ã100 ÂχıÂÚÔ. ∏ ÔÌ¿‰· ∫ÔÚ·Û›‰ˆÓ, Ì ÙȘ ∞ÁÚÈÁÈ¿ÓÓË, ∫·Ú·ÓÙ¿ÎÔ˘, §ÈÔ‡Ë, ¡›ÛÙ· η٤ÎÙËÛ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙ· 4Ã200 ÂχıÂÚÔ. ∏ ÔÌ¿‰· ¶·ÁÎÔÚ·Û›‰ˆÓ μ, Ì ÙȘ ª·ÚÌ·Ú¿, πˆ¿ÓÓÔ˘, ∫·˚Û·ÚÏ‹, ∫ÔÙÚÔ‡ÙÛÔ˘ η٤ÎÙËÛ ·ÛË̤ÓÈÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙ· 4Ã100 ÂχıÂÚÔ Î·È ¯¿ÏÎÈÓÔ ÛÙ· 4Ã200 ÂχıÂÚÔ. ∏ ÔÌ¿‰· ¶·Ì·›‰ˆÓ μ, Ì ÙÔ˘˜ ™Ù¿ÌÔ, §‡ÙÚ·, ΔÛ·ÚÙÛ·Ï‹, ¶·Ï¿Ûη η٤ÎÙËÛ ·ÛË̤ÓÈÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙ· 4Ã200 ÂχıÂÚÔ, ¯¿ÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙ· 4Ã100 ÌÈÎÙ‹ , Î·È 4Ë ı¤ÛË ÛÙ· 4Ã100 ÂχıÂÚÔ. ∏ ÔÌ¿‰· ¶·›‰ˆÓ, Ì ÙÔ˘˜ §Â‡ÎÂÏË, ª·ÎÒÛË, ∫·´Û·ÚÏ‹˜, ªÂÁ·ÁÈ¿ÓÓË Î·Ù¤ÎÙËÛ ·ÛË̤ÓÈÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙ· 4Ã200 ÂχıÂÚÔ Î·È 4Ë ı¤ÛË ÛÙ· 4Ã100 ÂχıÂÚÔ. ∏ ÔÌ¿‰· ∫ÔÚ·Û›‰ˆÓ, Ì ÙȘ ∞ÁÚÈÁÈ¿ÓÓË, ¡›ÛÙ·, Δ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ∞ÏÂ͛Ԣ η٤ÎÙËÛ 4Ë ı¤ÛË ÛÙ· 4Ã100 ÌÈÎÙ‹. ∏ ÔÌ¿‰· ¶·ÁÎÔÚ·Û›‰ˆÓ μ, Ì ÙȘ ª·ÚÌ·Ú¿, πˆ¿ÓÓÔ˘, μ·Ú·Ï‹, ™Ù·‡ÚÔ˘ η٤ÎÙËÛ 7Ë ı¤ÛË ÛÙ· 4Ã100 ÌÈÎÙ‹. √È ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ·ıÏ‹ÙÚȘ ·ÊÈ¤ÚˆÛ·Ó ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ô ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È Ë ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÚÔÔÓËÙÒÓ Û˘Óԉ‡ÙËΠ·fi ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÊfiÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÁÈ· ÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·.


24

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

Kyokushinkai ηڿÙÂ

∂£¡π∫√™ ∫∞π °.™.∞. À¶√¢∂Ã√¡Δ∞𠶃øΔ∂™π§∞√ ∫∞π ∞.∂. ¢πª∏¡π√À ∞¡Δπ™Δ√πÃ∞ ™Δ∏¡ ∞’ ∂¶™£

∞‡ÚÈÔ Ô ¯ÔÚfi˜ ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ μfiÏÔ˘ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

™ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘˜ ÔÈ ÚˆÙÔfiÚÔÈ ª

Δ∞ ‰ÈÔÈÎËÙÈο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ kyokushinkai ηڿÙ μfiÏÔ˘ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ηÏÔ‡Ó fiÏ· Ù· ̤ÏË Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ó· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ¯ÔÚfi (ÎÔ‹ ›Ù·˜) Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 26 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “°È¿Óη” ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ Î·È ÒÚ· 21.00. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ kyokushinkai ηڿÙ ÛÙË ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Î. πˆ¿ÓÓ˘ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ Ì·˙› Ì Â›ÏÂÎÙ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·ıÏËÙÒÓ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı·̷ÙÈÎÒÓ Âȉ›ÍÂˆÓ Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ηıÒ˜ Î·È Ù¯ÓÈΤ˜ ·˘ÙÔ¿Ì˘Ó·˜ ÂÎÙ¿ÎÙÔ˘ ·Ó¿Á΢. ∂›Û˘ ÔÈ Û‡ÏÏÔÁÔÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ı· ‚Ú·‚‡ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘˜, Ô˘ Ì ÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘˜ ηٿ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¤ÙÔ˜ 2010 ·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó ÙfiÛÔ ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜, fiÛÔ Î·È ÙËÓ fiÏË Ì·˜ ·fi ÂÈÙ˘¯›Â˜ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Ô˘ ›¯·Ó Û ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·, μ·ÏηÓÈο, ∂˘Úˆ·˚ο Î·È ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ› Î·È ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ. Δ· ̤ÏË ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ Î·È Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Î. πˆ¿ÓÓ˘ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó ıÂÚÌ¿ ÙÔ˘˜ ¯ÔÚËÁÔ‡˜ Î. ¶·‡ÏÔ ¶¿ÓÔ Ì ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÃÚÒÌ· “¶¿ÓÔ˜” , ÙÔÓ Î. μÈÎÈÒÙË ¢¿ÌÙÛ· ÁÈ· ÙÔ ‰ÒÚÔ (Ô‰‹Ï·ÙÔ) Ù˘ Ï·¯ÂÈÔÊfiÚÔ˘, ÙÔ ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÂ›Ô “Mon Ami” ÙÔ˘ Î. ∫ÒÛÙ· ªÔ‡Ú¯· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÁÏ˘ÎÒÓ Î·È fiÏ· Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÁÈ· Ù· ‰ÒÚ· Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙËÓ Ï·¯ÂÈÔÊfiÚÔ ·ÁÔÚ¿.

√È ‚·ÛÈÎÔ› ‰ÈÂΉÈÎËÙ¤˜ ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ ÛÙËÓ ∞’ ÙÔÈ΋, ‰ËÏ·‰‹ Ô ∂ıÓÈÎfi˜ Î·È Ô °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ı· Â›Ó·È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, ·ÏÏ¿ ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔ› ÙÔ˘˜ ¶ÚˆÙÂۛϷԘ Î·È ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ÌfiÓÔ Â˘Î·Ù·ÊÚfiÓËÙÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È. °È· ÙËÓ μ’ ∂¶™£ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ·È¯Ó›‰È Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ·‡ÚÈÔ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘ Î·È ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ÕÓıÈÌÔ °·˙‹. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙË °’ ηÙËÁÔÚ›· Ë 17Ë Ë̤ڷ Â›Ó·È Î·È Ë ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ πˆÏÎfi˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ Ì›· ÈÛÔ·Ï›· ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ∞Á¯›·ÏÔ ÁÈ· Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÂÈ Î·È Ì·ıËÌ·ÙÈο ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô, ÂÓÒ ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó ÙË Ó›ÎË, ‰ÈfiÙÈ Ì·˙› Ì ÙȘ ªÈÎÚÔı‹‚˜ Ô˘ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ∞.™. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ ·ÏÂ‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙË 2Ë ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô ı¤ÛË. ™˘ÓÔÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘ Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜:

¢’ ∂£¡π∫∏

∞’ ∂¶™£

√ ΔÔÌ›‰Ë˜ “ÛÊ˘Ú›˙ÂÈ” ÛÙÔ ¶‡Ú·ÛÔ˜ƒ‹Á·˜

™¿‚‚·ÙÔ °Ë. ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡, 15.00, ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹: ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘, ∫Ô˘ÚÛÔ‚›Ù˘, ª¤ÏÏÔ˘. ¡Â·fiψ˜, 15.00, ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜-∞ÁÚÔÙÈÎfi˜: ÷ς·Ù˙¿ÎÔ˜,

Δ∏¡ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔ Ì·ÁÓËÛÈÒÙÈÎÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ 19˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ 4Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ Î·È ÙÔÓ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î·È ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 15.00, ÂÓÒ ÔÚ›ÛÙËΠӷ ÙÔ ‰È¢ı‡ÓÂÈ Ô Î. ΔÔÌ›‰Ë˜ Ù˘ ∂¶™ ¶¤ÏÏ·˜. μÔËıÔ› ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È ÔÈ Î.Î. ªÈ¯¿ÏÔÁÏÔ˘ Î·È ΔÔÔ˘Û‰ÒÓ˘ Ù˘ ›‰È·˜ ŒÓˆÛ˘, ÂÓÒ ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ ı· Â›Ó·È Ô Î. ∫fiÚÎÔ˜ ·fi ÙË ºıÈÒÙȉ·.

ΔÔ Δ∑√∫∂ƒ √π ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Δ˙fiÎÂÚ: 14, 26, 30, 32, 45. Δ˙fiÎÂÚ: 12.

ΔÔ §√ΔΔ√ √π ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ §√ΔΔ√: 5, 16, 23, 27, 40, 48. Bonus: 6.

ΔÔ ¶ƒ√Δ√ √ ÂÙ·„‹ÊÈÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ ¶ƒ√Δ√ 8 5 7 8 8 1 5.

To EXTRA 5 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 2, 7, 19, 20, 30.

ΔÔ SUPER 3 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ SUPER 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 4 3 9, ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 3 9 0 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 7 0 1.

÷ڂ¿Ï·˜, °È·ÓÓ‹˜. ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜, 15.00, ∞¶√μ-∞ÛÙ¤Ú·˜: ΔÛ¿ÁÁ·Ú˘, ™·Îο˜, μÏ¿¯Ô˜.

 ÙȘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù˘ 22˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Û ∞’ Î·È μ’ ÙÔÈ΋ Î·È Ù˘ 17˘ ÛÙËÓ °’ ηÙËÁÔÚ›· Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ù· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ù˘ ∂¶™£.

°’ ∂¶™£ ∫˘Úȷ΋ π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 15.00, ¢ËÌËÙÚÈ¿˜-ªÈÎÚÔı‹‚˜: ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜, ∑·¯fiÔ˘ÏÔ˜, £ÂÔ¯¿Ú˘. ∫ÚÔΛԢ, 15.00, ∞fiÏÏˆÓ ∫Ú.∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ.: ΔÛ·ÎÔ‡Ì˘, °ÂˆÚÁ›Ô˘, ∫·ÓÈ¿˜. ∂Δμ∞ (ÍÂÚfi), 15.00, πˆÏÎfi˜∞Á¯›·ÏÔ˜: ∞. ¢·Ïԇη˜, ΔÛÈÁÁÈÓ¤˜, ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘. ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡, 15.00, ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜-ª˘ÚÌȉfiÓ˜: ÷ڂ¿Ï·˜, ™Ù·ıÔ‡ÚÔ˜, °ÎÔ˘ÁÎÈÓÔ‡‰Ë˜. ÕÚ˘ ∞Óı.-ΔÔÍfiÙ˘ 0-3 ·.·.

∂Ì‚fiÏÈÌË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÙËÓ ∞’ ∂¶™£ ÛÙȘ 2 ª·ÚÙ›Ô˘

Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜, °. ∫ÚËÙÈÎfi˜. ™·Ú·ÎËÓÔ‡, 15.00, ™·Ú·ÎËÓfi˜-ÃÏfiË: ¶·ÏÈÔ‡Ú·˜, μÂÚÙfiÔ˘ÏÔ˜, ∫·¤ÛÈÔ˜. °·Ù˙¤·˜, 15.00, ∞.∂. 2002-£ËÛ¤·˜: ƒÔ‡Û˘, °ÂˆÚÁ›Ô˘, ΔÛ¿ÁÁ·Ú˘. ™¤ÛÎÏÔ˘, 15.00, ∞ÎÚfiÔÏË-∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó.: ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë˜, ∑·¯fiÔ˘ÏÔ˜, °È·ÓÓ‹˜ (·Ú. μڿη˜). ∫˘Úȷ΋ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 11.00, ∂ıÓÈÎfi˜-¶ÚˆÙÂۛϷԘ: ¢. ∫ÚËÙÈÎfi˜, ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë˜, ΔÛÈÁÁÈÓ¤˜. ∫. §Â¯ˆÓ›ˆÓ, 11.30, §Â¯ÒÓÈ·™ÎÈ¿ıÔ˜: ª·ÙÛԇη˜, ¶Ï·Ù‹˜,

¢ËÌËÙÚ¿Î˘. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, 15.00, °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘: ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, °. ∫ÚËÙÈÎfi˜, ∫fiÎηÏ˘. π¿ÛˆÓ ∞.ª.-∞›·˜ ™Ô‡Ú˘ 0-3 ·.·.

μ’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ ∫·˙·Ó¿ÎÈ, 15.00, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·ÕÚ˘ ªÂÏ.: ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, ª·Ï¿Ê·˜, £ÂÔ¯¿Ú˘. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, 15.00, √ÚÌ›ÓÈÔ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜: ∫·ÓÈ¿˜, ™·Îο˜, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. “¶. ª·ÁÔ˘Ï¿˜” , 15.00, ¡.∞.

¡›Î˘-∞. °·˙‹˜: ∫·˝‰Ë˜, ∫·ÙÛ·Úfi˜, ΔÛÈÁÁÈÓ¤˜. ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ, 15.00, ¢È·ÁfiÚ·˜-¢¿ÊÓË: ™ÎÔ˘Ï¿˜, ¶Ï·Ù‹˜, μÏ¿¯Ô˜. ∫˘Úȷ΋ μ·Û‰¤ÎÂÈÔ, 11.00, ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.∞›·˜ ΔÚ.: ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ΔÛ·ÎÔ‡Ì˘. ™ÎÔ¤ÏÔ˘, 13.30, ™ÎfiÂÏÔ˜-∞ÂÙfi˜: ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘, ¶·ÏÈÔ‡Ú·˜, ∫·ÙÛ·Úfi˜. ∞ÂÚÈÓÔ‡, 15.00, ¢fiÍ·-¢‹ÌËÙÚ·: ¢. ∫ÚËÙÈÎfi˜, ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë˜, ¢ËÌËÙÚ¿Î˘. ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, 15.00, ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£.-¶ËϤ·˜: ∫·˝‰Ë˜,

™Â ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ Î·Ì ÈÛÙÈÔÏÔ˝·˜ ÌÂÙ›¯·Ó ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¡√μ∞

fi ÙÔÓ ¡√μ∞ Ï¿‚·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›Óˆ-

ÛË: “ŒÓ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Â›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ÈÛÙÈÔÏfiÔÈ ÙÔ˘ ¡√μ∞ ÛÙÔ camp Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ Î. °ÈÒÚÁÔ ¢ÚÔ‡Áη ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘. ∂ÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· Ì›· ¢ÁÂÓÈ΋ ¯ÔÚËÁ›· ÙÔ˘ Î. ¢ÚÔ‡Áη Î·È ‹Ù·Ó ¤Ó· ·ÎfiÌË ‰Â›ÁÌ· ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Î·È Ù˘ ·Á¿˘ Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ √Ì›ÏÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Â·Ú¯›· Ì ηϿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ∏ ¿ÚÈÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Î. ¢ÚÔ‡Áη Ì ÙÔ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘ ¡√μ∞ ºÒÙË ™Ù·˘Ú›‰Ë ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ηϤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙÔ ¿ıÏËÌ· ›¯·Ó Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ Ó· ÓÔÈÒıÔ˘Ó ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ camp fiÙÈ ‚ÂÏÙÈÒıËÎ·Ó Û fiÏ· Ù· Â›‰· ıˆÚËÙÈο Î·È Ú·ÎÙÈο. £ÂˆÚËÙÈο Ì·ı‹Ì·Ù·-ηÓÔÓÈÛÌÔ› ·ÁÒÓˆÓ, Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÛηÊÒÓ Î·È χÛÂȘ Ì fiϘ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ‹Úı·Ó Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ‹‰Ë ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ηÏfi Â›Â‰Ô ÙˆÓ ÈÛÙÈÔÏfiˆÓ ÙÔ˘ ¡√μ∞. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ÚÔ‡Áη˜ ÌÔ›Ú·ÛÂ

Â›Û˘ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ ÈÛÙÈÔÏÔ˝·˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ ÁÈ· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó ·fi ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÂÈÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Î·È Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜

ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ISAF. ¡· ˘ÂÓı˘Ì›ÛÔ˘Ì Â›Û˘ fiÙÈ ÙÔ ÈÛÙÈÔÏÔ˚Îfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¡√μ∞ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ó¤· Û¯ÔÏ‹ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ÁÈ· ·È‰È¿ ·fi 7 ¯ÚÔÓÒÓ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ª·ÚÙ›Ô˘.

√È ÁÔÓ›˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ ÙÔ˘ πÛÙÈÔÏÔ˚ÎÔ‡ 6947161453 Î. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ƒ¤· ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÏËÚÔÊÔÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ site www.novargonautes.gr” .

ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 2 ª·ÚÙ›Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ì ÂÌ‚fiÏÈÌË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÙËÓ ∞’ ∂¶™£. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Ù· Ì·Ù˜ Ù˘ 23˘ Ë̤ڷ˜, ÂÓÒ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: °Ë. ™ÎÈ¿ıÔ˘, 13.15, ™ÎÈ¿ıÔ˜∂ıÓÈÎfi˜ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 15.00, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹-∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ÃÏfi˘, 15.00, ÃÏfiË-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ∞ÁÚÈ¿˜, 15.00, £ËÛ¤·˜-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ¢ÈÌËÓ›Ô˘, 15.00, ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘™·Ú·ÎËÓfi˜ ¶ÙÂÏÂÔ‡, 15.00, ¶ÚˆÙÂۛϷԘ∞.∂. 2002 ™Ô‡Ú˘, 15.00, ∞›·˜ ™Ô‡Ú˘-°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ™¤ÛÎÏÔ˘, 15.00, ∞ÎÚfiÔÏ˧¯ÒÓÈ· ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó.-π¿ÛˆÓ ∞.ª. 3-0 ·.·.

∂Àƒø§π°∫∞

∞Ó·¿ÓÙÂ¯Ë ‹ÙÙ· ÁÈ· ¶∞√ ∞¡∞¶∞¡Δ∂Ã∏ ‹ÙÙ· ÛÙÔ √∞∫∞ ·fi ÙË §È¤ÙÔ˘‚Ô˜ ƒ›Ù·˜ ˘¤ÛÙË Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ “ÛÊÚ·Á›ÛÂÈ” ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙËÓ ÚÔËÌÈÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη˜. √È “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ¤¯·Û·Ó 68-67 ·fi ÙË ÏÈıÔ˘·ÓÈ΋ ÔÌ¿‰·, Û ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ 5Ë Ë̤ڷ Ù˘ Ê¿Û˘ ÙˆÓ “16” Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη˜, ·ÊÔ‡ “Ï‹ÚˆÛ·Ó” Ù· 16 ÂÈıÂÙÈο ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ, Ô˘ “Ì¿˙„” Ë §È¤ÙÔ˘‚Ô˜, Ù· 2/16 ÙÚ›ÔÓÙ·, fiˆ˜ Î·È ÙËÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ¿Ì˘Ó· Î·È Â›ıÂÛË. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Û˘Ì‚¿‰È˙·Ó ÛÙÔ ÛÎÔÚ, ÂÓÒ ÙÔ ÊÈÓ¿Ï ‹Ù·Ó ...¯ÈÙÛÎÔÎÈÎfi. √ ª·Ù›ÛÙ Ì›ˆÛ Û 65-66, Ô ∂Ï ∞Ì›Ó ·ÛÙfi¯ËÛ Û ÙÚ›ÔÓÙÔ Î·È Ô ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë˜ ¤‰ˆÛ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Ì ‰‡Ô ‚ÔϤ˜ (67-66). ŸÌˆ˜ 3,1’’ ÚÈÓ ÙË Ï‹ÍË Ô Δ¤ÈÙ˜ ˘¤ÂÛ ÛÂ Ê¿Ô˘Ï ÛÙÔÓ ∂Ï ∞Ì›Ó, Ì ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ó· ¢ÛÙԯ› Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ‚ÔϤ˜ Î·È Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 67-68. √ ¡›ÎÔÏ·˜ ·fi ÙË ÁˆÓ›· ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ¯·Ú›ÛÂÈ ÙË Ó›ÎË ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ·ÏÏ¿ Ë Ù‡¯Ë ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 20-23, 39-34, 53-48, 67-68. ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™ (√ÌÚ¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜): Δ¤ÈÙ˜ 6, ¶ÂÚ¤ÚÔÁÏÔ˘ 8, ª·Ù›ÛÙ 11, ºÒÙÛ˘ 8, ™¿ÙÔ 2, ¡›ÎÔÏ·˜ 10, ΔÛ·ÚÙÛ·Ú‹˜ 7, ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë˜ 7 (2), μÔ˘ÁÈԇη˜ 1, ∫·Ï¿ı˘, ∫·˚Ì·ÎfiÁÏÔ˘ 6. §π∂Δ√Àμ√™ ƒπΔ∞™ (ΔÚÈÊÔ‡ÓÔ‚ÈÙ˜): ª·ÌÚ¿Ô˘Ûη˜ 1, ™ÙÚfiÌÂÚÈ 5 (1), ªȤÏÈÙÛ· 10, °ÎÂÙÛ‚›ÙÛÈÔ˘˜ 3 (1), μ·Ï·ÓÙÛÈÔ‡Ó·˜ 6, ¡ÈÔ‡ÏÂ˚ 16 (2), °ÈÔÌ¿ÓÙ·˜, ¡·ÏÁο 5, °È·Û¿ÈÙȘ 4, ∂Ï-∞Ì›Ó 8 (1), ª·˚Ú¿ÌÔ‚ÈÙ˜ 7.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ §ÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‚Ú·‰È¿

Δ∂á∂™ - ¢π∞º√ƒ∞

— ™ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ “Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ” (ÈÛfiÁÂÈÔ-ËÌÈÒÚÔÊÔ˜) ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ªÔÚ¿ÚÔ˘ Ì ı¤Ì· “™˘ÓÔÌÈÏ›· ÏfiÁÔ˘ Î·È ÂÈÎfiÓ·˜” ÁÈ· Ù· 100 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ·Ô‰ËÌ›· ÙÔ˘ ∞. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ¤ˆ˜ 15/3/2011. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿: 10:00-13:00 & 18:0021:00 (¢Â˘Ù¤Ú· ·fiÁÂ˘Ì· ÎÏÂÈÛÙ¿), ™¿‚‚·ÙÔ: 10.00 - 13.00. — ™ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ “Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ” (‚’ fiÚÔÊÔ˜) ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ë ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù˘ ∫·ÏÏÈÚÚfi˘ ÃÔ˘ÛÈ·‰¿. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘: ¤ˆ˜ 28/2/2011. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿: 10:00 - 13:00 & 18:00 - 21:00. ™¿‚‚·ÙÔ, ∫˘Úȷ΋: 10.00 - 13.00. — ∞‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 26 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 13:00, ÙÔ PUBLIC μfiÏÔ˘ (√ÁÏ 28 Î·È π. ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘ 9, ÙËÏ.: 24210 22904) Î·È ÔÈ ∂ΉfiÛÂȘ æÀÃ√°π√™ ÚÔÛηÏÔ‡Ó Û ÌÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ ÛÂÊ °È¿ÓÓË §Ô˘Î¿ÎÔ, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›Ԣ, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ “æøªπ & ∞§∞Δπ THE COOKBOOK” . — ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÌÂϤÙË §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ∫ÂÈÌ¤ÓˆÓ Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ 7.15, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙˆÓ “ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ” , ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 180-√ÁÏ. ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂχıÂÚË. ∂ÈÌÂÏÂ›Ù·È Ô £ÂÔÏfiÁÔ˜ Î. μ·Û. ∫ÔÙÛÌ·Ó›‰Ë˜ Î·È Ô ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ Î. πˆ¿Ó. ¶·ÙÚ›ÎÔ˜. — ∏ ÙÛ·ÁÂÚ› “∑ÒÁÈ·” ÊÈÏÔÍÂÓ› ¤ÎıÂÛË Ì ¤ÚÁ· ˘ÚÔÁÚ·Ê›·˜ - ·ÁÈÔÁÚ·Ê›·˜ Ù˘ ÃÚ˘ÛÔ‚·Ï¿ÓÙÔ˘ ∫·ÓÙ›ÎÔ˘ ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ¤ˆ˜ 6/3/11. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ 10:00 ¤ˆ˜ 23:00. ΔËÏ.: 24210 30424. — ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ Ù˘ °·ÏÏÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ (°·ÏÏÔʈӛ·), Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∫·ıËÁËÙÒÓ °·ÏÏÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Û·˜ ÚÔÛηÏ› ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 2 ª·ÚÙ›Ô˘, ÛÙȘ 6:30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ “ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê” (™. ™˘Ú›‰Ë 130), ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ̛· Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹˜ ÙÚ·¤˙˘ Ì ı¤Ì·: °È·Ù› Ù· °·ÏÏÈο; (Pourquoi le Francais?). — ∞‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 26 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7.30 .Ì. - 9.30 .Ì. ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÛÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ “ÕÁÈÔÈ ¶¿ÓÙ˜” £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. — ŒÎıÂÛË Ã·Ú·ÎÙÈ΋˜ Ì ¤ÚÁ· ÊÔÈÙËÙÒÓ Ù˘ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ Δ¤¯Ó˘ ÙÔ˘ ø‰Â›Ô˘ ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË (∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 17, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, μfiÏÔ˜) Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ¤ˆ˜ ÙȘ 6 ª·ÚÙ›Ô˘, ÒÚ˜ 9 .Ì. - 11 Ì.Ì. ΔËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ¤¯ÂÈ Ë Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· Î. ŒÚÚÈη °ÎÔ˘ÙÂÓÛ‚¿ÁÎÂÚ. — ∏ ŒÓˆÛË ∞ÔÛÙÚ¿ÙˆÓ ∞ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ™ÙÚ·ÙÔ‡ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ (¡ÔÌÈÎfi ¶ÚfiÛˆÔ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘) ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 26 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ·fi 09.00-19.00, ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ÙÚÈÂÙ›·. ΔfiÔ˜ „ËÊÔÊÔÚ›·˜ Ù· ÁÚ·Ê›·, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ 49 (ÙËÏ. 24210 28902). — ∏ Ã∂¡ μfiÏÔ˘ Ì ÙËÓ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ Î. ƒ›ÙÛ˘ μÔÁÈ·Ù˙¿ÎË, ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓ˘ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÙÔ˘ I.C.P.S (Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ Ì ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Strathclyde °Ï·ÛÎfi‚˘) ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÔÌ¿‰· ÚÔÛˆÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ·˘ÙÔÁÓˆÛ›·˜. ∂ÓËÌÂÚÒÓÂÈ Û¯ÂÙÈο fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ó¤ˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛË 6945067704 Î·È 2428094570. — ∂ÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤Ô˘ ¢.™. ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ £Ú·ÎÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 28 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 5-8 Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘. ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È fiÏ· Ù· ̤ÏË ÁÈ· ÙË Ì·˙È΋ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹. ∞ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ ̤¯ÚÈ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 26/2. — ΔÔ ™ÒÌ· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡, ΔÔÈÎfi ΔÌ‹Ì· μfiÏÔ˘, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 2 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 8:30 Ì.Ì. ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÙËÓ ∂ÛÙ›· ÙÔ˘ (π. ∫·ÚÙ¿ÏË 26) ÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË “Δ·‚¤ÚÓ·” . ¶·ÏÈÔ› √‰ËÁÔ› Î·È Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ √‰ËÁÈÛÌÔ‡ ÂÏ¿Ù ӷ ‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘Ì ̷˙› Ì ÛÈÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi, ÎÚ·Û› Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ΔÈÌ‹ ÚÔÛÎÏ‹Ûˆ˜ 15,00 ∂. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ 2421101361 Î·È 6938487994.

∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ °. ¡Ù·Ï¿Ú· ·fi ÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘

Δ

Ë ¢Â˘Ù¤Ú· 28 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 8:00 Ì.Ì., ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∂ÎıÂÛÈ·ÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜, ÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙË ÌÂÁ¿ÏË Û˘Ó·˘Ï›· Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÁÈ· ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ 2010-11 Ì ı¤Ì·: “¢Âη¤ÓÙ ŒÏÏËÓ˜ Û˘Óı¤Ù˜ - ªÈ· ʈӋ” ∏ ʈӋ Â›Ó·È ÂΛÓË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¡Ù·Ï¿Ú·. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘ ·Ô‰›‰Ô˘Ó ›ÎÔÛÈ ÂÙ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ‰È·ÙÚ¤¯Ô˘Ó fiÏË ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ ¤ÏÏËÓ· ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹, ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ·Á¿ËÛ ̤۷ ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂÎÙÂϤÛÂȘ Î·È Ô˘ Û˘Ó¤‰ÂÛ ¿ÚÚËÎÙ· Ì ÙÔ fiÓÔÌ· Î·È ÙË ÊˆÓ‹ ÙÔ˘.

∏ Û˘Ó·˘Ï›·, Ì ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤ÓÙ¯Ó˘ Ï·˚΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤ÚÁ· ÛÔ˘‰·›ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ, ÔÈËÙÒÓ Î·È ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁÒÓ, fiˆ˜ Ô ª›Î˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘ Î·È Ô ª¿ÓÔ˜ §Ô˝˙Ô˜, Ô ™Ù·‡ÚÔ˜ ∫Ô˘ÁÈÔ˘ÌÙ˙‹˜, Ô ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∫·Ï‰¿Ú·˜, Ë ∂ϤÓË ∫·Ú·˝Ó‰ÚÔ˘, Î.¿. ŸÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› ÂÌÈÛÙ‡ÙËÎ·Ó Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¡Ù·Ï¿Ú· ÎÈ ÂΛÓÔ˜ Ì·˜ ¤Î·Ó ӷ Ù· ·Á·‹ÛÔ˘ÌÂ, Ó· Ù· ÛÈÁÔÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Û‹ÌÂÚ· È· Ó· Ù· ıˆÚԇ̠ÎÏ·ÛÈο Î·È ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ì·˜. ∏ ™˘ÌʈÓÈ΋ Î·È §·˚΋ √Ú¯‹ÛÙÚ· ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ, ÛÔÏ›ÛÙ Î·È ª∂°∞§∂™ ÛÙÈÁ̤˜ ¤˙ËÛÂ Ë ÔÌ¿-

‰· ÙÔ˘ ı·ÙÚÈÎÔ‡ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ô˘ ·ÔıÂÒıËΠÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ·fi ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ô˘ ¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ηÏÔÛÙË̤ÓË, ·ÏÏ¿ Î·È Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. ™Â ˘Ô‚ÏËÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ¯ˆÚ›˜ ˘ÂÚ‚ÔϤ˜, ·ÏÏ¿ Ì ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË, fiÛÔÈ Â›¯·Ó ÙËÓ Ù‡¯Ë Ó· ·Ú·‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÁÂÌ¿ÙË - fiϘ ÙȘ Ë̤Ú˜ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘, ·fiÏ·˘Û·Ó ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈο Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ÌfiÚÂÛ ¤ÛÙˆ ÁÈ· Ï›ÁÔ, Ó· Ù·Íȉ¤„ÂÈ ÙȘ „˘¯¤˜ ÙÔ˘˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙË ÛÎÏËÚ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∫·ÏÔÎÔ˘Ú‰ÈṲ̂ÓË, ˘Ô‚ÏËÙÈ΋ Î·È “·¤ÚÈÓË”, Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË ¤Î·Ó ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Ó· ·Ó·ÙÚȯȿÛÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ Ù˘. ∏ ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¿„ÔÁË Î·È Â˘ÚËÌ·ÙÈ΋, Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì·ÁÈ΋ Î·È ÔÈ ÂÚÌËÓ›˜ ÙˆÓ ËıÔÔÈÒÓ ÂÎÏËÎÙÈΤ˜. ¡· ÛËÌÂȈı› ª∂ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· “ƒ·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔÓ

·¤Ú·” Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Δ˙¤ÈÛÔÓ ƒ¿ÈÙÌ·Ó Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 9:30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÔÈ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù˘ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ (∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË Î·È ∞Ó··‡Ûˆ˜) (∏¶∞, 2009. ™ÎËÓÔıÂÛ›·: Δ˙¤ÈÛÔÓ ƒ¿ÈÙÌ·Ó. ™ÂÓ¿ÚÈÔ: Δ˙¤ÈÛÔÓ ƒ¿ÈÙÌ·Ó Î·È ™¤ÏÓÙÔÓ Δ¤ÚÓÂÚ. ∏ıÔÔÈÔ›: Δ˙ÔÚÙ˙ ∫ÏÔ‡ÓÈ, μ¤Ú· º·ÚÌ›Áη, ÕÓÓ· ∫¤ÓÙÚÈÎ, Δ˙¤ÈÛÔÓ ª¤ÈÙÌ·Ó).

ÔÏ˘ÌÂÏ‹˜ ¯ÔÚˆ‰›· ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÔ˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi “Ù·Í›‰È” Ì ԉËÁÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ηٷÍȈ̤ÓÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘, fiˆ˜ Ô ∑·Ê›Ú˘ ∫Ô˘ÎÔ˘Û¤Ï˘, Ì·¤ÛÙÚÔ˜ Î·È Â-

ÓÔÚ¯ËÛÙÚˆÙ‹˜ Ù˘ ™˘ÌʈÓÈ΋˜ √Ú¯‹ÛÙÚ·˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ¯ÔÚˆ‰›·˜, Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ∫·ÙÛÈÁÈ¿ÓÓ˘, Ì·¤ÛÙÚÔ˜ Ù˘ §·˚΋˜ √Ú¯‹ÛÙÚ·˜, ÂÌÓ¢ÛÙ‹˜ Î·È “ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜” Ù˘

Û˘Ó·˘Ï›·˜, Ë ∫ÂÚ·Û›· ™È¿Ú· Î·È Ë πˆ¿ÓÓ· ÷Ù˙¿ÎË, ˘‡ı˘Ó˜ ÁÈ· ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Î·È ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ¯ÔÚˆ‰›·˜. √ ›‰ÈÔ˜ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¡Ù·Ï¿Ú·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ Û˘Ó¯‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÔχÙÈÌË ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È Î·ıÔ‰‹ÁËÛË. ™˘ÁÎÈÓË̤ÓÔ˜ Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ·fi ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·Ô‰¤¯ıËΠÙËÓ Â›ÛËÌË ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î·È ˘ÔÛ¯¤ıËΠfiÙÈ ı· ·Ú¢ÚÂı› ÛÙË Û˘Ó·˘Ï›· ·˘ÙÔÚÔÛÒˆ˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜-ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙË Û˘Ó·˘Ï›·, ÛÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘, 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ∂§∞™ Ù¤ÚÌ·, ÙËÏ. 24210-71096 Î·È 24210-47155.

“∏ ¶ÂÓÙ¿ÌÔÚÊË Î·È ÙÔ Ù¤Ú·˜” ·fi ÙÔ ı·ÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ¢. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

fiÙÈ ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ·È‰È¿ ·ÚfiÙÈ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË, ¤‰ÈÓ·Ó ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË ¤ÌÂÈÚˆÓ Î·È ÈηÓÒÓ ËıÔÔÈÒÓ, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ·Ì›ˆÙÔ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙˆÓ ı·ÙÒÓ. ¢fiıËÎ·Ó ‰‡Ô ‚Ú·‰ÈÓ¤˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÛÙȘ 12 Î·È 13 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘

·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Î·È ‰‡Ô ÚˆÈÓ¤˜ ÛÙȘ 14 Î·È 15 ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ Ì‹Ó·, fiÔ˘ Î·È ÛËÌÂÈÒıËΠÙÔ ·‰È·¯ÒÚËÙÔ. ™ÙȘ ‰‡Ô ‰È·ÓÔ̤˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó: ∞’ ‰È·ÓÔÌ‹: ∞ϤÎÔ˜ ∫·Ú·Ì¿Û˘, ¢‹ÌËÙÚ· ™ÙÂÊ·Ó‹, °È¿ÓÓ˘ ∫·ÌÔ˘Ú›‰Ë˜, ∂‡Ë ™·Ì·Ú¿, ŒÏÂÓ· ª·ÓÙ‹, ∂Ï¢ıÂÚ›· ∫·ÌÔ˘Ú›‰Ë, ∫·ÙÂÚ›Ó· ªÂÏ›ÛÛË, μ·ÁÁ¤Ï˘ ∞ÁÁÂÏÔ‡Û˘ μ’ ‰È·ÓÔÌ‹: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¡Ùԇη˜, ™ÔÊ›· °ÎÔ˘ÓÙ‹, ÕÚ˘ ∫·Ú·ÌÂÏÈ¿˜, ¢‹ÌËÙÚ· °ÎÔ˘ÓÙ¿Ú·, ª·ÚÈ¿ÓÓ· °ÂˆÚÁ›Ô˘, ª·Ú›· ªÂÏÈη˝‰Ô˘, ∫·ÙÂÚ›Ó· ªÂÏ›ÛÛË, μ·ÁÁ¤Ï˘ ∞ÁÁÂÏÔ‡Û˘ ΔË ÛÎËÓÔıÂÛ›·, ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· Î·È ÙË ‰È·Û΢‹ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘, ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¡¿-

ÓÔ˜, ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ÛÎËÓÈÎÒÓ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ô ¡›ÎÔ˜ ∫fi¯˘Ï·˜, ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Ë ∂‡Ë ™·Ì·Ú¿, ÂÓÒ ÔÈ ‹¯ÔÈ Î·È ÔÈ ÊˆÙÈÛÌÔ› Â›Ó·È ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∫ÔÏÒÓË. μÔËıÔ› ‹Ù·Ó: ª›Ó· ÷Ù˙ËÏ‹, ÿȉˆ ∞ÁÁÂÏÔ‡‰Ë, ª·Ú›· ªÔ˘ÎÔ˘‚¿Ï·, ª·Ú›· °È·Ù·Á¿Ó·, ÁÂÓÈÎÒÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶··Ó¿ÙÛÈÔ˜, ‰ËÌfiÛȘ Û¯¤ÛÂȘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫·Ú·˙Ô‡˘, ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË, °ÈÒÚÁÔ˜ °È·ÓÓÈfi˜, °Î¤ÏÏ˘ °Ô˘ÚÁÈÒÙË Î·È ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞Ú¯ÔÓÙfiÔ˘ÏÔ˜. ∫¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ΔÚ›ÙË, ı· ‰›ÓÔÓÙ·È ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ‰ËÌÔÙÈο Û¯ÔÏ›· Î·È ÓËÈ·ÁˆÁ›·, ÌfiÓÔ Î·ÙfiÈÓ Û˘ÓÂÓÓÔ‹Ûˆ˜ Ì ÙËÓ Î. ∑·¯·ÚÔÔ‡ÏÔ˘ ÛÙÔ ÙËÏ.: 2422024857.

∏ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù·ÈÓ›·˜ ·fi„ ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô

“ƒ·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔÓ ·¤Ú·” ÁÈ· ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ̤۷ ·fi ÌÈ· ¤Í˘Ó· ÁÚ·Ì̤ÓË ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ÎÔÌÂÓÙ› (˘Ô„‹ÊÈ· ÁÈ· 6 ŸÛηÚ, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Ù· ηχÙÂÚ˘ Ù·ÈÓ›·˜ Î·È ÛÎËÓÔıÂÛ›·˜), Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜, ÔÛηÚÈΤ˜ ÂÚÌËÓ›˜. ŒÓ·˜ ÁÎÔ˘ÚÔ‡ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ “Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÌÂÙ¿‚·Û˘”, Ì ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·

¤Ó· Âȉ‹ÌÔÓ ÛÙȘ ·ÔχÛÂȘ Û٤ϯԘ, Ô ƒ¿È·Ó, ÚÔÛ·ı› Ì·ÓȈ‰Ò˜ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ¿Óˆ ·fi ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Ì›ÏÈ· Ù‹ÛˆÓ, ηıÒ˜ ·˘Ùfi Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙÔ ·ÓÔÌÔÏfiÁËÙÔ ¿ıÔ˜ ÙÔ˘! ™ÙÔÓ ·¤Ú· ÏÔÈfiÓ, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È: √È ÚÔÛˆÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È Ô ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi˜ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi˜, ÔÈ ÂÚ-

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

Á·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÎÈ Ë Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ·ÔηٿÛÙ·ÛË. ∏ Ù·ÈÓ›· οÓÂÈ ÌÈ· ÂÌÂÚÈÛٷو̤ÓË ÙÔÌ‹ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·ÔχÛˆÓ. ™¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·È ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË Ì¤ıÔ‰Ô, ¿ÏÏÔÙ ¯·ÚÈو̤ӷ ÎÈ ¿ÏÏÔÙ Ì ÙËÓ „˘¯Ú‹, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÏÔÁÈ΋ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. §À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

— O ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ √∞∂∂ (Δ∂μ∂ - Δ™∞) ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ∞ÔÎÚÈ¿ÙÈÎË ™˘ÓÂÛÙ›·ÛË ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 26 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 8.30 Ì.Ì. ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ “º›ÏÈ· °Ë”, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (ÚÒËÓ La Nuit). ¶ÚÔÛηÏÔ‡ÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ Î·È Ê›ÏÔÈ fiˆ˜ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙË Û˘ÓÂÛÙ›·ÛË. ∫¿ÚÙ˜ ı· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ∏ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÌfiÓÔ. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·§ÔÁÔÙ¯ÓÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ: “... Ì ÍÈÔ‡¯ˆÓ ΔÛÈÌÂÓÙÔ‚ÈÔÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÍ·›ÛȘ Ì ʈӤ˜...” ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÎÌ˯·ÓÈÒÓ ¡. ª·ÁÓˉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔÓ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ Û˘ÌÔÏ›ÙË Ì·˜, Û›·˜ ÚÔÛηÏ› ÛÙÔÓ ÂÔÈËÙ‹ Î·È Û˘ÁÁڷʤ· ¶·˘Û·Ó›· °Î¿ÏÈÔ, ÛÙȘ Ù‹ÛÈÔ ¯ÔÚfi ÙÔ˘ ™˘ÏÏfi28 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, Ë̤ڷ ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÒÚ· 8 ÁÔ˘ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÌÂÌ.Ì., ÛÙËÓ “∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋” §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ (π. ı·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 27 ∫·ÚÙ¿ÏË 3, ÙËÏ. 24210 23365). °È· ÙÔ ¤ÚÁÔ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· ÙÔ˘ ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó Ô μ·Û›Ï˘ ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ 8.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ Î¤Î·È Ô ∫ÒÛÙ·˜ §È¿˘. ∞ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÙÔ ÓÙÚÔ ™Ô˘›·˜ ¶·ÏÏ¿˜ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. ∫¿ÚÙ˜ Î·È ··ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó Ô ÌÔÚ›Ù ӷ ÚÔÌËı¢Ù›Ù ·fi Ù· ÁÚ·μ·Û›Ï˘ ªËÙÛ¿Î˘, Ê›· Ù˘ §¤Û¯Ë˜. √ Ë ∞Ì·Ï›· °ÎÈ˙¿ Î·È ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ı· ‰È·ı¤ÛÂÈ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó ‰ËÌÈÔ‡ÏÌ·Ó ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·Ô˘ÚÁ›Â˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÊÔÚ¿ Û·˜. Û˘ÓıÂÙÒÓ. ™˘Óԉ‡— √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÂÈ Ì ÙËÓ ÎÈı¿Ú· ÙÔ˘ ÍÈÔ‡¯ˆÓ ΔÛÈ̤ÓÙˆÓ μfiÔ °ÈÒÚÁÔ˜ ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏÔ˘, ηÏ› Ù· ̤ÏË Ï˘. ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ›Ù·˜, Ë ÔÔ›· ı· Á›ÓÂÈ ·‡ÚÈÔ 26-2, ÒÚ· 10 .Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘. — ΔÔ ∫∞¶∏ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ ÁϤÓÙÈ Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 25 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 20.00, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “™Ô˘›·˜ ¶·ÏÏ¿˜” ∞Ï˘Î¤˜. ΔÈÌ‹ 13∂. ∞Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ Ô‡ÏÌ·Ó: ∞fi ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô - ∫∞¶∏ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜ (μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜) - °. ¢‹ÌÔ˘ (∞ıÏ. ∫¤ÓÙÚÔ), ÛÙȘ 19.00. ∫¿ÚÙ˜ ı· ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ¶·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∫∞¶∏ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜. √ ∂ÈηÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔÓ ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ ¯ÔÚfi “Crisis Reload 19291930”. “∂Ï¿Ù ӷ ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘! ªÈ· ‚Ú·‰È¿ ͤÊÚÂÓË Î·È ÓÔÛÙ·ÏÁÈ΋ Ì ı¤Ì· ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ’29-’30” ÛÙËÓ ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ (π. ∫·ÚÙ¿ÏË 3) ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 26 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÒÚ· 22.00. — ∏ ŒÓˆÛË ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ¯ÔÚfi Ù˘ ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 26 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 21.00, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ‰È·ÛΉ¿Ûˆ˜ “∏ ¶ÔÏÈÙ›·” , Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ù¤ÚÌ· ¢ÈÌËÓ›Ô˘. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛ›ˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ “√ ªˆÚÈ¿˜” ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÎÔÚ˘Ê·›·˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ‹ÙÔÈ ÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ¯ÔÚfi ÙÔ˘, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ “§Ô˘Î¿ÓÙ·” , ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜, ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 26 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 21.00. — √ ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ & ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™Ù·ÁÈ·ÙÒÓ “√ ÕÁÈÔ˜ ™ÂÚ·Ê›̔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ ¯ÔÚfi ÙÔ˘˜, ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 26 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “∫·Ó·Ú¿ÎÈ” Î·È ÒÚ· 8.30 Ì.Ì. ΔÈÌ‹ ÂÈÛfi‰Ô˘ 18∂.

¢Y™KO§O

∫√¶∏ ¶πΔ∞™ - Ã√ƒ√π

25

™Â Û˘Ó·˘Ï›· ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙÔ ∂ÎıÂÛÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘

Su-Doku

EΉËÏÒÛÂȘ

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011


26

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ “¡¤Ô˜ ∂ÚÌ‹˜ Ô §fiÁÈÔ˜” Ì ·ÊȤڈ̷ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ™∏ª∂ƒ∞ Î·È ÒÚ· 7:30 Ì.Ì. Ë ∂Ù·ÈÚ›·

ªÂϤÙ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ (∂ª∂¶) ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ¡¤Ô˜ ∂ÚÌ‹˜ Ô §fiÁÈÔ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô Ã∞ƒΔ∞, ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ı¤·ÙÚÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ (∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ - π¿ÛÔÓÔ˜). ªÂ ÔÌÈÏËÙ¤˜ ÙÔ˘˜: ∞ÓÓ›Ù· ¶Ú·ÛÛ¿ ¢Ú. πÛÙÔÚ›·˜ - ‰È‰¿ÛÎÔ˘Û· ÛÙÔ ∞ÓÔÈÎÙfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ (ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË ÙˆÓ °ÂÓÈÎÒÓ ∞گ›ˆÓ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ª·ÁÓËÛ›·˜), ∞fiÛÙÔÏÔ ¢È·Ì·ÓÙ‹ ¢Ú. πÛÙÔÚ›·˜ - ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, °ÈÒÚÁÔ ∫·Ú·ÌÂÏÈ¿ Û˘ÁÁڷʤ·, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ∞. ªÔÚ¿ÚÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Î·È Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹ ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ ¡›ÎÔ μ·Ú·Ï‹. ∏ ∂Ù·ÈÚ›· ªÂϤÙ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÙÔ ÚÒÙÔ Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Ó¤Ô˜ ∂ÚÌ‹˜ Ô §fiÁÈÔ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÙÂÙÚ·ÌËÓÈ·›· ¤Î‰ÔÛË Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, ÙȘ ·ÓıÚˆÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛً̘ Î·È ÙËÓ Ù¤¯ÓË. ΔÔ ÚÒÙÔ Ù‡¯Ô˜ ·ÓÔ›ÁÂÈ Ì ¤Ó· ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎfi ΛÌÂÓÔ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ªÂϤÙ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, fiÔ˘ ‰ËÏÒÓÔÓÙ·È ÔÈ È‰ÂÔÏÔÁÈΤ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ Ù˘ Î·È Ô ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡. ΔÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î›ÌÂÓ· ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ÙˆÓ ·ÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ Ù˘ Û˘ÓÙ·ÎÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡. √ ηıËÁËÙ‹˜ ªÈ¯¿Ï˘ ªÂÚ·ÎÏ‹˜ ÁÚ¿ÊÂÈ ÁÈ· ÙȘ ·ÓıÚˆÈÛÙÈΤ˜ ÛÔ˘‰¤˜, Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·˘Ú›‰Ë˜ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡, Ô ·Î·‰ËÌ·˚Îfi˜ ™‡ÚÔ˜ μÚ˘ÒÓ˘ ·Ú·ı¤ÙÂÈ ÙȘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂÈÛً̘ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ¤ıÓÔ˜ Î·È ÙÔÓ ÂıÓÈÎÈÛÌfi, ÂÓÒ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ∂Ú·ÙÔÛı¤Ó˘ ∫·„ˆÌ¤ÓÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Î·È ÙÔ ÌÂÛÔÁÂÈ·Îfi ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi ÚfiÙ˘Ô. ∞ÎÔÏÔ˘ı› ¤Ó· ·ÊȤڈ̷ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË, Ô˘ ÚÔËÁÂ›Ù·È Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ 1821. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È 6 ΛÌÂÓ·: ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· °ÈÒÚÁÔ˘ ∫·Ú·ÌÂÏÈ¿ (∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË), ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ¢È·Ì·ÓÙ‹ (ŒıÓÔ˜ Î·È ÏfiÁÈÔÈ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·), ÙÔ˘ ¢Ú. ¢ËÌ‹ÙÚË ∫·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˘ (ΔÔ ÁÓˆÛÙÈÎfi Â›Â‰Ô ÙˆÓ È·ÙÚÈÎÒÓ ÁÓÒÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÙË ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË), ÙÔ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ ªÂηÙÒÚÔ˘ (πˆ¿ÓÓ˘ ¶Ú›ÁÎÔ˜, ÂÚ·ÛÙ‹˜ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ), ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¶··‰ÂÚÔ‡ (ªÂٷΤӈÛȘ) Î·È ÙÔ˘ ¢Ú. Δ¿ÛÔ˘ ÷Ù˙Ë·Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ (∫ÔÈÓÔ› ÙfiÔÈ ÛÙË ‚·ÏηÓÈ΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ· Ù˘ ΔÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜). ™ÙÔ ÙÚ›ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ÔÈÎÈÏ›· ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ, ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎÒÓ ÙˆÓ ÚÔı¤ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ Î·Ù¢ı‡ÓÛÂÒÓ Ì·˜. √ ηıËÁËÙ‹˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÓÙÔÁÈÒÚÁ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ ÁÈ· ÙË ÁÓˆÛÈÔÏÔÁ›· ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Ù·˘ÙÔًوÓ, Ë ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ· μ¿ÛÛË ·Ó·Ï‡ÂÈ ÙË ıÂÒÚËÛË Ù˘ √˘ÙÔ›·˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∫. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, Ô ÁψÛÛÔÏfiÁÔ˜ ÃÚ›ÛÙÔ˜ ¢¿ÏÎÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ˘¤Ú‚·Û˘ Ù˘ ÓˆÙÂÚÈ΋˜ Î·È ÌÂÙ·ÓˆÙÂÚÈ΋˜ ·ÓÙ›Ï˄˘ ÁÈ· ÙË ÁÏÒÛÛ· Î·È ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘, ÂÓÒ Ô ¡›ÎÔ˜ μ·Ú‚·Ù¿ÎÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ıÂÛÌfi ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ÂÈÛΤ„ÂˆÓ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Â·Ó¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

TÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘

™˘Ó·˘Ï›· ∫. §ÂÈ‚·‰¿ ∂Ï. ΔÛ·ÏÈÁÔÔ‡ÏÔ˘

ΔÔ ªÓËÌfiÓÈÔ, “‚·ÛÈÏÈ¿˜” ∫·ÚÓ¿‚·ÏÔ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ

∏§∂∫Δƒπ™ª∂¡∞, ÂÍÔÌÔÏÔÁËÙÈο, Ô ∫ÒÛÙ·˜ §ÂÈ‚·‰¿˜ ÁÈ· Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÛÙË ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›· ·ÎÔÓ›˙ÂÈ ÙËÓ ›ÛÙË ÙÔ˘ Î·È ÂÏ›‰· ÙÔ˘ Î·È ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ÌÈ· Î·È ÌÔÓ·‰È΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙË ¡˘¯Ùˆ‰›·, Û‹ÌÂÚ· Û ÌÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·fi ÙÔ “∫¿ı ª·ÏÎfiÓÈ ¤¯ÂÈ ¿ÏÏË ı¤·” ˆ˜ ÙË Ó¤· ÙÔ˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ “∫Ú·Ù‹ÛÔ˘ ·’ ÙË ÛÙ¿¯ÙË”. ∞fi ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·Ó·‰ÚÔÌ‹ ÛÙËÓ 15¯ÚÔÓË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ·, ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ï›ÂÈ Ë “ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘ ·‰ÂÚÊ‹” fiˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙËÓ ·ÔηÏ›, Ë ÌÔ‡Û· ÙÔ˘ Î·È ÂÚÌËÓ‡ÙÚÈ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÙÔ˘ ÂÈÙ˘¯ÈÒÓ, Ë ∂ϤÓË ΔÛ·ÏÈÁÔÔ‡ÏÔ˘. √È fiÚÙ˜ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÛÙȘ 22.30. ΔËÏ. ÎÚ·Ù‹ÛˆÓ: 24210 22101. ™˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË: ¡˘¯Ùˆ‰›· - μ¿ÌÌ· ¡˘ÎÙfi˜.

ø

˜ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ·È‰›, ÙÔÓ “¿Ú¯ÔÓÙ·” ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ, Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÊÂÙÈÓ¤˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÔÎÚÈ¿, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰fiıËΠÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ·fi ÙÔÓ ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜, ¶·È‰Â›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ ¶·ÓÙÛ¿.

™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ, ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÚfiÎÏËÛË ÛÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˘ Î·È Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜. ∂›Û˘, ͢ÓÔ‡Ó ÙË ÓÔÛÙ·ÏÁ›· Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ı˘Ì›˙Ô˘Ó Î¿ÔȘ ¿ÏϘ ÂÔ¯¤˜, fiÙ·Ó, Ù¤ÙÔȘ ̤Ú˜, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó “ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÔÈ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜”, ÔÈ ·Ú¤Â˜, ‰È·ÛΉ¿˙ÔÓÙ·˜ ·‚›·ÛÙ· ÎÈ ·Ï¿. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ÔÈ ÊÂÙÈÓ¤˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ı· Â›Ó·È ÏÈÙ¤˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘. ΔÔ ‰Â ªÓËÌfiÓÈÔ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ‚·ÛÈÎfi ı¤Ì· ÙÔ˘ ∫·ÚÓ¿‚·ÏÔ˘ - ¤ÙÛÈ ÁÈ· Ó· ‰È·ÎˆÌˆ‰Ëı› ηÈ, ÚÔ˜ ÁÂÓÈ΋ Ù¤Ú„Ë, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜, Ó· η›. “√È ÂΉËÏÒÛÂȘ, ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ - ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘, ÂÓۈ̷و̤ÓÔ˘ ϤÔÓ ÛÙËÓ ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎË ·Ú¿‰ÔÛ‹ Ì·˜, latin ÙÚfiÔ˘ ‰È·ÛΤ‰·Û˘. ¶·Ï·È¤˜ ·ÛÙÈΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Û˘ÌʇÚÔÓÙ·È Ì ¤ıÈÌ· Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘, ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi Ì·ÎÚÈÓ¤˜ ¯ÒÚ˜, Ì ηÚÓ·‚·ÏÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÌϤÎÂÈ Ì ÚÂÙÚfi ÂÏÏËÓÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ‹ ÛΈÙÈο - ηٿ ÙË Û˘Ó‹ıÂÈ· ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ - ‰ËÌÔÙÈο. ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· ÂÏÏËÓÔÚÂ¤Ûٷٷ ηı·Úԉ¢ÙÂÚÈ¿ÙÈη ∫Ô‡ÏÔ˘Ì· Ì ÙÔ ¯·Ï‚¿, ÙË Ï·Á¿Ó· Î·È ÙÔÓ Î·Ù¿ÛÙÈÎÙÔ ·fi ¯·ÚÙ·ÂÙÔ‡˜ Ô˘Ú·Ófi” , ÂÍËÁ› Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ∞. ¶·ÓÙÛ¿˜. “¶ÚfiıÂÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÈ· ÓfiÙ· ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜, ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ·Ó·„˘¯‹, ¤Ó· ¯·ÌfiÁÂÏÔ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘ Ô˘ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ̤Ú˜. ∞˜ Á›ÓÔ˘Ì fiÏÔÈ ÌÈ· ·Ú¤·, ·˜ ÁÏÂÓÙ‹ÛÔ˘Ì fiˆ˜ ÛÙ· ¿ÚÙÈ ÙˆÓ Ó·ÓÈÎÒÓ Ì·˜ ¯ÚfiÓˆÓ. ŸÏÔÈ ¤¯Ô˘Ì ÙÔ ·ÓÙ›‰ÔÙÔ ÛÙË ıÏ›„Ë. √È Â˘Î·Èڛ˜ Ó· ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ̷˜ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È Ì ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜. √Ê›ÏÔ˘Ì ¢¯·ÚÈÛٛ˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, ˘ËÚÂۛ˜, Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜, Û¯ÔÏ›· Î·È ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ∞˜ Ì·˜ ÂÈÙÚ·› ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË ÌÓ›· ÛÙË Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ù˘ £ÂÚ·¢ÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ “∫∂.£∂.∞. ¶π§√Δ√™” Ô˘ ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜” , ηٷϋÁÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜. ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ∞ÔÎÚÈ¿ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶·Ú·Û΢‹ 25 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ƒÔÎ Ì·ÛΤ ¿ÚÙÈ... ∫·Ê¤ ™·ÓÙ¿Ó-ÒÚ· 10 Ì.Ì. √ÚÁ¿ÓˆÛË: ¢¿ÛηÏÔÈ Î·È ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ π∂∫ μfiÏÔ˘ ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. ™¿‚‚·ÙÔ 26 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ¶·È‰ÈÎfi ηÚÓ·‚¿ÏÈ. ∂ÎıÂÛÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ - ÒÚ· 11 .Ì. √ÚÁ¿ÓˆÛË: √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶·È‰ÈÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. ™¿‚‚·ÙÔ 26 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Crisis reload 1929-1930 (Ì·ÛΤ ¿ÚÙÈ). ∂Ï¿Ù ӷ ÏÔȉÔÚ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋-ÒÚ· 9.30 Ì.Ì. √ÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ∂ÈηÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘ Ì ›ÛÔ‰Ô 10 ú. ™¿‚‚·ÙÔ 26 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ∞ÔÎÚÈ¿ÙÈΘ ÌÂψ‰›Â˜. ÌÔ˘ÛÈ΋ ÚÂÙÚfi ·fi ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ø‰Â›Ô˘ ¡. πˆÓ›·˜ ·ÔÎÚÈ¿ÙÈη ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ì ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Î·È ¯ÔÚˆ‰›· “πø¡π∞” ÙÔ˘ ¢ø¡πø ªÔ˘ÛÈ΋ Blue Jazz Fiction ·fi ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ø‰Â›Ô˘ μfiÏÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡. πˆÓ›·˜ - ÒÚ· 8 Ì.Ì.

¢‹ÌÔ˜ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘: ∞ÔÎÚÈ¿ÙÈΘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ì ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ¯ÚÒÌ· ™Δ√ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ

√ÚÁ¿ÓˆÛË: ¢ËÌÔÙÈÎfi ø‰Â›Ô ¡. πˆÓ›·˜. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. ΔÂÙ¿ÚÙË 2 ª·ÚÙ›Ô˘ Δ’ ·‰È¿ÓÙÚÔ· Ù˘ §¤Û‚Ô˘ £¤·ÙÚÔ ¶·ÏÈ¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜-8.30 Ì.Ì. ΔÚ·ÁÔ‡‰È· - ÃÔÚÔ› - πÛÙÔڛ˜ - ‰ÚÒÌÂÓ·. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó: √ ™fiÏˆÓ §¤Îη˜, ·Ì·ÓÂÙ˙‹˜ & ÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ› ∞. ∫·ÙÛÈÁÈ¿ÓÓ˘, ∫. °ÎÔ˘‚¤ÓÙ·˜ (‚ÈÔÏ›) Î·È °. ∫·ÙÛÈη‚¤Ï˘ (ÎÈı¿Ú·). ¶Ï·ÈÛÈÒÓÂÈ Ë ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ·ÓÙÚÈ΋ Î·È Á˘Ó·ÈΛ· ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ §.∂.μ. Ì ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ˘˜ ¯ÔÚÔ‡˜ Ù˘ §¤Û‚Ô˘. √ÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘ Ì ›ÛÔ‰Ô 10 ú. ™¿‚‚·ÙÔ 5 ª·ÚÙ›Ô˘ μÚ·‰È¿ Ì ÚÂÙÚfi ÌÔ˘ÛÈ΋ ™˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÙÂÙڿʈÓÔ Û¯‹Ì· ·fi ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ø‰Â›Ô˘ μfiÏÔ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÂÈÔ ÿ‰Ú˘Ì· ∞ÁÚÈ¿˜ - ÒÚ· 9 Ì.Ì. √ÚÁ¿ÓˆÛË: ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ∞ÁÚÈ¿˜- ¢∏.∫∂.¢.∞. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. ™¿‚‚·ÙÔ 5 ª·ÚÙ›Ô˘ ∏ ÙÚÂÏÔ·Ú¤·. °Ï¤ÓÙÈ, ¯ÔÚfi˜ Î·È ·ÔÎÚÈ¿ÙÈη ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÛÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ· “ΔÔ ÛÙ¤ÎÈ ÙÔ˘ ∫·ÏÙÛ¿” Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘. √ÚÁ¿ÓˆÛË: Ë ΔÚÂÏÔ·Ú¤·. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. ™¿‚‚·ÙÔ 5 ª·ÚÙ›Ô˘ ΔÔÈÎfi ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ ÁϤÓÙÈ Ì ‰ÚÒÌÂÓ· ÕÓ·ÌÌ· ÙÔ˘ “∞Ê·ÓÔ‡” , ο„ÈÌÔ ÙÔ˘ ∫·ÚÓ¿‚·ÏÔ˘, ‰¤ÛÌ·Ù·, ÎÚ·Û› Î·È ÁϤÓÙÈ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ¶Ï·Ù›· ªÂÏÈÛ۷ٛΈÓÒÚ· 7 Ì.Ì. √ÚÁ¿ÓˆÛË: ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi˜ - ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ªÂÏÈÛ۷ٛΈÓ. ™¿‚‚·ÙÔ 5 ª·ÚÙ›Ô˘ ∞fi ÙËÓ ·ÏÈ¿ ∞ı‹Ó· ÛÙÔ... ƒ›Ô ¤Ó· ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi Ù·Í›‰È ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙÔ ¯ÔÚfi. ∂ÎıÂÛÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ - ÒÚ· 8 Ì.Ì. ªÔ˘ÛÈÎÔ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ·ÔÎÚÈ¿ÙÈη ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ÎÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÎÚ·Û› Î·È ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ÍÂÊ¿Óو̷ √ÚÁ¿ÓˆÛË: ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ªÂ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ™¯ÔÏÒÓ ÃÔÚÔ‡ §¿ÙÈÓ CHORUS LINE - VOLOS & DANCE ACADEMY - VOLOS. ¢È‡ı˘ÓÛË √Ú¯‹ÛÙÚ·˜: °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú˘‰¿Î˘ ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË

™¿‚‚·ÙÔ 5 ª·ÚÙ›Ô˘ Δ· ÎfiÎÎÈÓ· Ê·Ó¿ÚÈ·-Ì·ÛΤ ¿ÚÙÈ ∫·Ê¤-Ì·Ú “∫‡ÎÓÔ˜” (¯ÒÚÔ˜ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘)-ÒÚ· 10 Ì.Ì. √ÚÁ¿ÓˆÛË: ∂ÈηÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ Î·È “ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ·Ú¿ÎÈ” . ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. ∫˘Úȷ΋ 6 ª·ÚÙ›Ô˘ °Ï¤ÓÙÈ Î·È... ¯ÔÚÔ›. ¶Ï·Ù›· º˘ÙfiÎÔ˘-ÒÚ· 11 .Ì. ∂‰¤ÛÌ·Ù·, ÎÚ·Û›, ÁϤÓÙÈ Î·È ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ˜ ¯ÔÚfi˜. √ÚÁ¿ÓˆÛË: ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ “º˘ÙfiÎÔ˘” . ∫˘Úȷ΋ 6 ª·ÚÙ›Ô˘ ∞Ê·Ófi˜ ∞Ó·‚›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ˘ Âı›ÌÔ˘ ÙÔ˘ “∞Ê·ÓÔ‡” . ¶¤Ù·ÁÌ· Î·È ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ·ÂÚfiÛÙ·ÙÔ˘ Ì ¤·ıÏ·. ¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÁϤÓÙÈ Ì ÌÔ˘ÛÈ΋, ¯ÔÚfi Î·È ÙÔÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ·fi √Ì¿‰· °˘Ó·ÈÎÒÓ Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜. ¶Ï·Ù›· ∏ÚÒˆÓ Î·È ∂˘ÂÚÁÂÙÒÓ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜-ÒÚ· 6 Ì.Ì. √ÚÁ¿ÓˆÛË: ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜. ∫˘Úȷ΋ 6 ª·ÚÙ›Ô˘ °Ï¤ÓÙÈ ÛÙËÓ ∫¿Ô˘ÚÓ·. ªÔ˘ÛÈ΋, ¯ÔÚfi˜, ÎÚ·Û› Î·È Â‰¤ÛÌ·Ù·. ∫ÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· °Ï·Ê˘ÚÒÓ-ÒÚ· 7.Ì.Ì. √ÚÁ¿ÓˆÛË: ΔÔÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· °Ï·Ê˘ÚÒÓ, §·ÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ “°Ï·Ê˘ÚȈÙÒÓ” & ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °Ï·Ê˘ÚÒÓ. ∫˘Úȷ΋ 6 ª·ÚÙ›Ô˘ ∞ll day party √ÏÔ‹ÌÂÚÔ ÍÂÊ¿Óو̷ ÛÙËÓ ¶·Ú·Ï›· ÁÈ· ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ·fi ÙȘ 11.30 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 10 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ - ¶·È‰ÈÎfi ¿ÚÙÈ (Ì ÔÌ·‰Èο ·È¯Ó›‰È·, Ì·ÏÔÓÔηٷÛ΢¤˜, face-painting Î·È ¿ÏÏ·...) - ÒÚ· 11.30 .Ì.-2 Ì.Ì. - ªÔ˘ÛÈ΋ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÁÈ· fiÏ· Ù· ÁÔ‡ÛÙ· Ì’ ¤Ó· ÌÔ˘ÛÈÎfi ·˙Ï Ì ϿÙÈÓ, Ù˙·˙, Ô, ÚÔÎ Î·È ÔÏÏ‹ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ‰È¿ÊÔÚ· ‰ÚÒÌÂÓ· Î·È ÂÎÏ‹ÍÂȘ, ·fi ÙȘ 4 Ì.Ì. - ∫·È ÌÂÙ¿... “ı· ÙÔ Î¿„Ô˘Ì ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ....” . ∫·ı·Ú¿ ¢Â˘Ù¤Ú· 7 ª·ÚÙ›Ô˘ ∫Ô‡ÏÔ˘Ì· Û ٤ÛÛÂÚ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. - ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÕÏÛÔ˜ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ - ∞ÎÙ‹ ∞Ï˘ÎÒÓ. - ∞ÎÙ‹ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘. - ∞ÎÙ‹ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ (™Ô˘ÙÚ·Ï›). (·fi ÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ) ΔÔ ¤Ù·ÁÌ· ÙÔ˘ ·ÂÙÔ‡ ı· Û˘Óԉ¢Ù› ·fi ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÁϤÓÙÈ Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ¯ÔÚÔ‡˜ ·’ fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÚÔÛÊÔÚ¿ Û·Ú·ÎÔÛÙÈ·ÓÒÓ Â‰ÂÛÌ¿ÙˆÓ.

ÁÈ· ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi Ù˘ ∞ÔÎÚÈ¿˜, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÚÔÙ›ÓÂÈ ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜. ™ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÂÏ‹ÊıË ˘fi„Ë Ë ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ οı ¯ˆÚÈÔ‡ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÁÈÔÚÙ‹. ¶ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ. ∏ Ó¤· ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ËÌfiÙ˜ Î·È ÙȘ Û˘Ó‰ËÌfiÙÈÛÛ˜ Û ¤Ó·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο Ï·ÌÚfi ÂÔÚÙ·ÛÌfi Ô˘ ı· Û˘Ó¿‰ÂÈ Ì ÙÔ Ó‡̷ Û‡ÓÂÛ˘ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ô˘ Ì·˜ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ, ÁÈ·Ù› ÔÈ Î·ÈÚÔ› Ô˘ ˙ԇ̠ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ¯ÚËÛÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ fiÚˆÓ. ŒÙÛÈ, ʤÙÔ˜, ·Ó Î·È ÔÈ ‰·¿Ó˜ ı· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ‹ÌÈÛ˘ ·fi ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ¯ÚÔÓȤ˜, ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ ı· Â›Ó·È ¿ÊıÔÓ˜ Î·È ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ, ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ∫·Ó¿ÏÈ·, ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ, ∫ÂÚ·ÛÈ¿, ÛÙÔ ∫ÂÚ·Ì›‰È, ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ, ÛÙÔ ªÈÎÚfi ¶ÂÚÈ‚ÔÏ¿ÎÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÂÚÈÓfi.

∂ΉËÏÒÛÂȘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÛÙÔ Public Δ√ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ

ª¿ÚÙÈÔ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Public μfiÏÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ: - ΔÂÙ¿ÚÙË 9 ª·ÚÙ›Ô˘, 19.30 “ŒÚˆ˜ 13” “∞Ó Ô ¤ÚˆÙ·˜ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ÌÈ· ϤÍË Ì¤¯ÚÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ó· ¤ÚıÂÈ Î·È Ó· Ù˘ ‰ÒÛÂÈ ÓfiËÌ·” ... ÙfiÙ 13 ŒÏÏËÓ˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ì¤Û· ·fi Ù· ‰ÈËÁ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ì¤Û· ·fi ÙÔ “ŒÚˆ˜ 13” (ÂΉfiÛÂȘ æ˘¯ÔÁÈfi˜) Ó· ‚ÚÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙË Ï¤ÍË. ◊ ÙÔ ÓfiËÌ·. ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 9 ª·ÚÙ›Ô˘, ÛÙȘ 19.30, ÛÙÔ Public μfiÏÔ˘, ÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÎÚ›‚Ô˜ Î·È ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ¢¿Ó‰ÔÏÔ˜ Û˘ÓÔÌÈÏÔ‡Ó Î·È ÎÔ˘‚ÂÓÙÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÙÔ ÎÔÈÓfi ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÚˆÙ· Î·È Ù· Ì˘ÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜. - ¢Â˘Ù¤Ú· 21 ª·ÚÙ›Ô˘, 19.00 ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ¶Ô›ËÛ˘, ŒÙÔ˜ √‰˘ÛÛ¤·˜ ∂χÙ˘ Δ· Public ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μÈ‚Ï›Ô˘ (∂.∫∂.μπ.) & ÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ™˘ÁÁڷʤˆÓ Û·˜ ÚÔÛηÏÔ‡Ó Û ÌÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤· ∂χÙË Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ¶Ô›ËÛ˘. ∏ ΋ڢÍË ÙÔ˘ 2011 ˆ˜ “ŒÙÔ˜ √‰˘ÛÛ¤· ∂χÙË” ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ÁÈ· ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi ÙˆÓ 100 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙË Á¤ÓÓËÛ‹ ÙÔ˘ (1911-1996) ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ¢ηÈÚ›· ·Ó·ÁÓˆÛÙÈ΋˜ ·fiÏ·˘Û˘ Î·È ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ ÔÏ˘Û¯È‰Ô‡˜ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ÓÔÌÂÏ›ÛÙ· ÔÈËÙ‹. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÏÔÁÔÙ¤¯Ó˜ ı· ‰È·‚¿ÛÔ˘Ó ÔÈ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤· ∂χÙË. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ www.public.gr.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 27

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 º∂μƒ√À∞PI√À 2011

K§EI™IMO TH™ 24H™ º∂μƒ√À∞ƒπ√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

1.599,97

-1,83

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALAPIS (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) FORTHNET (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) INTRACOM HOLDINGS (∫√) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MARFIN POPULAR BANK (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ¢√§ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√) Ã∞§∫√ƒ (∫∞)

0,54 5,01 19,61 4,77 6,7 0,59 6 10,9 0,49 1,28 5,6 3,95 0,92 1,06 0,8 4,7 0,79 2,02 4,27 1,43 3,5 2,01 11,61 0,54 7,01 1,39 3,69 7,41 6,56 4,32 5,1 1,35 0,62 2,62 3,05 10,11 0,42 0,31 8,9 5,27 14,4 14,95 15,01 7,25 1,63 4,73 3,09 3,26 3,54 3,67 15,9 9,05 0,64 0,82

-3,57 -1,76 0,56 -3,25 2,13 -3,28 -2,12 -0,46 -5,77 -3,76 -0,18 2,6 -3,16 -1,85 -2,44 -2,08 -3,66 -1,46 -3,39 -1,38 -2,51 -2,9 -1,61 -3,57 -5,14 0,72 -3,4 0,14 -4,93 -5,05 -1,54 -3,57 -4,62 -1,5 -4,98 -2,79 -4,55 -3,13 -0,34 -5,05 -5,33 -4,04 2,11 -2,03 -2,98 0,64 0,32 -2,1 -6,1 -2,39

960.891 3.062.500 189.851 1.529.147 16.675 170.346 38.287 755.333 670.260 52.818 210.564 18.576 1.308.586 5.835.149 524.325 15.510 437.785 10.351 141.433 532.043 81.657 30.956 534.398 102.158 4.755.690 7.276 234.587 76.246 63.324 18.959 21.275 10.900 36.946 120.023 1.879.754 6.985 67.351 5.040 96.152 342.598 2.267 5.528 563.978 782.999 4.194.637 185 37.129 37.430 477.297 35.114 50.938 -3,42 10 -4,48 126.960 -5,75 63.366

0,54 4,96 19,4 4,73 6,52 0,59 5,9 10,75 0,49 1,28 5,6 3,81 0,92 1,04 0,8 4,68 0,79 2,02 4,23 1,41 3,45 2,01 11,61 0,54 7,01 1,36 3,61 7,3 6,56 4,32 4,95 1,35 0,61 2,6 3,05 10,11 0,41 0,31 8,67 5,27 14,4 14,95 14,68 7,18 1,62 4,65 3,06 3,18 3,54 3,66 15,8 9,05 0,64 0,81

0,56 5,18 19,82 4,95 6,79 0,61 6,1 10,97 0,52 1,31 5,72 3,95 0,97 1,08 0,83 4,79 0,84 2,08 4,49 1,53 3,59 2,13 12,02 0,59 7,39 1,4 3,8 7,55 6,88 4,55 5,2 1,4 0,65 2,66 3,17 10,58 0,44 0,32 8,97 5,59 15,45 15,4 15,14 7,42 1,68 4,8 3,1 3,34 3,8 3,75 16,2 9,05 0,67 0,87

7,53 16,7 7,54

7,64 16,7 7,59

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 NBGAM ETF °¢ Ã.∞. NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30

7,58 16,7 7,54

-2,19 -0,89 -7,48

1.550 2 502

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ A.S. COMPANY (∫√) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) CPI (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) DIONIC (∫√) EURODRIP (∫O) EUROLINE AEEX (∫√) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) QUEST ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PROFILE (∫√) QUALITY & RELIABILITY (∫√) REDS (∫O) RILKEN (K√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPACE HELLAS (∫√) SPRIDER STORES (∫√)

0,38 0,44 1,09 0,5 1,86 0,32 0,63 0,52 0,44 0,37 0,44 0,59 1,25 1,41 2,01 0,62 8,57 1,46 1,16 1,12 1,4 1,34 0,52 0,82 1,95 5,63 1,01 2,91 1,13 2,5 2,65 0,48 0,53 0,43 0,64 2,79 0,43 1,34 1,02

-5 -8,33 -3,54 -1,96 -1,06 -3,03 -1,56

1.810 1.000 62.091 2.950 2.005 171.709 1.005 30 108.292

0,38 0,44 1,08 0,46 1,83 0,3 0,63 0,52 0,44

0,4 0,44 1,11 0,5 1,89 0,33 0,7 0,52 0,47

-0,79

4.575 58.230 5.039

0,44 0,56 1,21

0,47 0,6 1,26

5,79 -1,59 0,94 -2,67 -4,13

1.050 3.000 2.950 4.720 16.911

1,85 0,61 8,41 1,46 1,15

2,02 0,64 8,58 1,49 1,21

4,48 -2,9 -5,45

155.450 4.055 67.380

1,25 1,34 0,51

1,45 1,39 0,56

50

1,95

1,95

0,34 0,89 -0,79

215 509 4.950

2,91 1,01 2,48

2,91 1,13 2,51

4,35 -3,64 -2,27 -5,88

3.100 1.050 799 1.313

0,45 0,53 0,43 0,64

0,48 0,53 0,44 0,64

2,38 3,08

20.120 305

0,4 1,25

0,44 1,34

-6,38 -8,33

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) VELL GROUP ∞.∂. (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢π∞™ ∞∂∂à (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ƒ∂μ√´§ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√)

0,79 0,15 0,31 1,8 0,77 0,65 0,71 0,61 1,35 0,66 0,44 0,79 0,86 1,54 0,41 0,67 5,85 0,87 1,65 1,29 1,04 0,32 0,47 0,47 0,64 1,05 0,94 0,58 0,66 0,76 1,4 34,1 1,22 0,3 0,61 1,47 0,52 0,61 0,56 3,25 0,21 0,73 0,41 0,27 0,74 0,39 0,31 0,75 4,7 1,76 0,85 1,93 0,93 0,97 0,4 4,36 0,6 2,77 0,91 0,46 0,56 0,55 0,63 0,56 0,45 0,87 1,76 0,7 0,63 0,58 0,86 0,37 0,79 0,42 0,8 0,44 2,48 0,52 0,54 3,16 0,96 1,83 0,34 0,75 0,63 0,49 1,02 1,51 0,38 0,39 1,77 0,29 0,7 1,15

7,14 -3,13 -2,7 5,48 -4,05

4,76

345.225 37.000 14.000 4.603 70

0,79 0,14 0,29 1,79 0,66

0,82 0,15 0,31 1,85 0,77

3.630 230 1.071

0,7 0,6 1,35

0,76 0,61 1,35

80

0,4

0,44

-1,91 7,89

11.307 20

1,42 0,4

1,6 0,41

-4,1 -2,25

50 228.061

5,85 0,87

5,85 0,89

-2,8 -3,03 2,17 -1,54 -2,78 -3,09 -6,45 -2,94 18,75 -1,41 -1,42 -3,17 -1,61 4 -4,69 1,82 -4,55 -2,67 -6,82 3,85 2,78 -2,5 -1,32 -2,22 2,41 -0,52 -4,12 -2,02 -4,76 1,63 -1,64 -2,12 -2,15 -6,67

109 2.050 582 22.105 70 16.159 6.350 9.120 9.268 6.242 669 6.321 2.400 533 1.394 3.352 50.690 12.000 6.555 17.350 5.100 11.060 1.700 4.000 374 1.004 5.500 100.890 1.036 305 80 610 170 47.958 1.000 1.185 2.949 3.823 5.799 50 4.676

0,97 0,32 0,43 0,45 0,64 1,02 0,93 0,56 0,65 0,7 1,31 34,06 1,21 0,28 0,59 1,33 0,47 0,6 0,53 3,24 0,21 0,72 0,41 0,26 0,66 0,39 0,31 0,73 4,7 1,76 0,85 1,87 0,93 0,97 0,4 4,28 0,58 2,75 0,91 0,46 0,55

1,04 0,33 0,48 0,5 0,71 1,08 0,99 0,61 0,68 0,76 1,44 34,69 1,25 0,32 0,62 1,48 0,53 0,63 0,58 3,31 0,21 0,75 0,44 0,28 0,74 0,39 0,32 0,77 4,7 1,78 0,85 1,93 0,94 1,03 0,4 4,42 0,6 2,98 0,94 0,46 0,58

449

0,51

0,56

1.100 1.010 6.537 3.000

0,83 1,76 0,7 0,63

0,88 1,76 0,75 0,63

1.860 70.115 4.000 54.853 7.276 1.848 1.057 18.150 716 3.800

0,35 0,78 0,42 0,79 0,4 2,42 0,49 0,53 3,16 0,95

0,37 0,81 0,42 0,86 0,44 2,51 0,53 0,56 3,17 0,97

5,56 -7,14

30 2.058 800 19.678 77.675 1.557 1.310 2.500

0,34 0,75 0,56 0,49 1,01 1,45 0,37 0,39

0,34 0,79 0,65 0,51 1,06 1,51 0,38 0,39

0,88

3.160

1,1

1,17

0,13

50

7,61

7,61

-8,33

625 248

13,5 0,54

13,5 0,57

1.212 3.000 1.412

0,68 0,22 0,43

0,7 0,22 0,43

7,41 -1,68 -4,11 -3,08

7,61 0,7 13,5 0,55 0,27 0,69 0,22 0,43

PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) SATO AE (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) UNIBIOS (∫√) VIVARTIA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) VIVERE (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) μ∞ƒ¢∞™ (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) §∞ªæ∞ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√)

0,29 0,15 0,15 0,22 0,08 0,36 0,42 0,23 3,55 1 2,59 0,63 1,1 7,51 0,24 1,76 6,97 4,55 14 65,05 3,16 0,34 19,4 0,31 0,11 0,11 0,48 1,05 0,21 0,14 0,3 13 5 0,19 0,1

146.629

0,29

0,31

-4,35

17.500 9.000 30.000

0,14 0,21 0,08

0,15 0,22 0,08

-10

1.502

0,32

0,37

105.167

0,23

0,23

4,35 6,02

6 3.300 2.000 382 30 100 17.810

1 2,54 0,63 1,1 7,51 0,24 1,75

1 2,6 0,63 1,1 7,51 0,24 1,8

-0,22

3.046

4,55

4,56

5.799 420 500 1.100 4.803

2,9 0,34 19,4 0,31 0,1

3,27 0,35 19,4 0,32 0,11

26.550

0,14

0,15

11.000

0,1

0,1

1.242 2.850

0,07 0,07

0,07 0,07

-4,35

1.100 10.408

0,07 0,22

0,08 0,22

-14,29

43.733

0,06

0,06

-5

26.503

0,18

0,2

-7,14

1.200 1.300 37

0,08 0,26 0,13

0,08 0,26 0,13

-0,34 5,88 -16,22

72.508 2.072 5.825 76.178

0,16 2,84 0,17 0,3

0,16 2,93 0,18 0,37

4,76

4.500

0,2

0,22

3,53

200

4

4

-1,73

25

2

2

-1,52

-8,11 -3,13

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC (∫√) COMPUCON (∫O) FASHION BOX (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) RIDENCO (∫√) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) μπ√Δ∂ƒ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫√) ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ¡∂§ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ™π¢ª∞ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√)

0,07 0,07 1,5 0,66 0,07 0,22 0,15 0,06 0,59 0,15 0,19 0,08 0,04 3,7 0,08 0,26 0,13 0,78 0,44 0,04 0,06 0,19 0,16 2,89 0,18 0,31 0,26 0,22 0,92 0,08

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ -1,25 -6,98 10 0,4 -1,89 -3,57 -5,95 5,49 6,25 -1,32 1,61 -9,26 -2,86

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) CROWN HELLAS CAN (∫O) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√)

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø

-1,43 10

ALPHA TRUST (∫√) VIDAVO (∫√) ENVITEC (∫√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROXX (∫√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) MEDITERRA (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) ¡Δ√¶§∂ƒ (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√) DIVERSA (∫√) º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√)

0,94 3,52 2 1,4 0,58 3,3 1,12 1,7 2,23 2,2 2,52 1,85 2,86 3,96

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂∂à KO HITECH SNT ∞∂ MICROLAND COMPUTERS(∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∞.∂. ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(¶√) ∞§º∞-μ∏Δ∞ μ∞™π§√¶√À§√™ ∞.∂. ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞.∂.°.∞. ∞Δ∂ƒªø¡ ∞.∂(∫√) ∞º√π ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞Δ∂(∫√) μETANET ABEE ¢π∂∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ∂∫¢√™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ ∞.∂. ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂(∫O) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) §∞¡ ¡∂Δ ∞.∂ (∫√) ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ∞∂(∫∞) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞.∂. ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞∂ (¶√) ™∞√™ º∂ƒƒÀ™ Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡(∫√) øª∂°∞ ∞∂∂à (∫√)

1,07 0,62 0,64 1,53 2,19 1,2 35,73 0,67 0,12 0,12 0,06 0,1 0,6 0,08 0,14 0,05 0,14 0,12 0,1 0,29 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

K§EI™IMO TH™ 23H™ º∂μƒ√À∞ƒπ√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

22.266.784,04 5.153.411,44 4,3208 19.385.979,73 2.771.354,80 6,9951 103.252.701,94 14.148.132,37 7,2980 12.239.177,73 2.061.388,98 5,9373 301.665.716,95 107.941.823,29 2,7947 21.210.833,80 2.809.452,46 7,5498 13.847.626,80 2.397.650,02 5,7755 6.362.951,00 1.434.258,70 4,4364 8.419.338,79 1.270.471,12 6,6269 104.857.568,86 12.756.020,78 8,2202 40.242.802,18 6.216.433,20 6,4736 4.781.186,14 1.518.348,97 3,1489 11.719.995,33 1.257.714,84 9,3185 1.484.969,27 157.806,18 9,4101 152.596.941,08 11.747.965,68 12,9892 8.776.565,47 696.448,64 12,6019 8.055.906,22 1.755.875,35 4,5880 5.853.209,93 1.735.893,01 3,3719 8.292.418,39 2.367.241,46 3,5030 7.606.104,47 1.149.489,37 6,6169 24.809.522,10 3.078.257,06 8,0596 10.069.574,79 5.446.786,03 1,8487 3.291.648,22 262.182,14 12,5548

-0,19% 4,4072 4,2344 1,86% 0,06% 7,1000 6,9426 3,34% 0,09% 7,3345 7,2433 5,47% 0,15% 6,0412 5,8779 2,82% 0,20% 2,7947 2,7947 5,78% 0,17% 7,5498 7,4932 1,79% 0,15% 5,7755 5,7322 3,21% 0,06% 4,4630 4,4009 3,15% -0,15% 6,7263 6,6269 3,13% -0,07% 8,2202 8,2202 2,44% -0,11% 6,5383 6,4412 3,47% 0,07% 3,4008 3,1489 5,05% 0,08% 9,3185 9,2486 4,06% 0,08% 9,4101 9,4101 4,14% 0,09% 13,0541 12,8918 3,67% 0,22% 12,8539 12,4759 3,61% 0,16% 4,5880 4,5651 2,67% 0,12% 3,4393 3,3045 5,59% -0,03% 3,5030 3,4767 2,38% 0,13% 6,6996 6,6169 1,17% -0,11% 8,1402 7,9790 4,66% -0,01% 1,8487 1,8441 0,64% 0,04% 12,7431 12,4293 3,44%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN INCOME √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

79.432.075,63 30.191.289,89 3.614.135,01 130.174.527,20 28.778.920,05 6.342.661,48 25.488.155,76 26.971.387,23 12.208.496,84 24.656.247,20 6.725.031,77 11.454.008,90 19.911.089,24 35.793.206,41 306.993.176,33 6.169.365,95 26.356.227,01 48.590.779,39 109.417.041,22 46.095.308,29 13.081.172,12 453.425,58 6.356.383,79 1.025.376,02 12.034.690,49 976.336,62 1.356.697,89 12.485.310,57 2.905.283,26 2.239.643,61 114.346.032,07 54.536.581,49 13.069.957,28 49.399.438,52 90.823.511,51 51.769.077,20 11.256.292,08 44.786.873,82 11.582.009,05 20.699.311,47 5.672.565,97 2.980.060,86 276.329,13 8.079.843,52 27.047.376,45 22.507.307,81 3.021.185,81 3.816.423,25 2.872.871,55

4.906.938,32 2.416.838,11 357.496,44 28.386.109,15 4.145.878,11 864.686,28 3.186.562,79 3.307.689,33 1.693.309,28 3.385.531,22 1.695.261,87 1.640.510,67 6.627.322,83 6.844.187,87 51.001.687,01 1.049.083,36 2.746.668,16 4.480.525,45 13.288.219,32 4.568.004,60 1.153.237,03 367,97 5.178,53 885,60 10.128,55 1.031,13 1.351,11 3.516.773,88 936.943,53 286.176,94 35.202.049,52 5.167.577,20 1.271.664,93 5.360.682,88 28.859.498,71 5.563.393,48 401.358,13 39.267.056,01 10.175.428,57 1.969.759,43 535.644,92 920.556,39 92.987,25 1.639.655,05 10.298.501,07 6.797.540,45 789.267,07 19.163,52 880.917,40

16,1877 12,4921 10,1096 4,5859 6,9416 7,3352 7,9986 8,1541 7,2098 7,2828 3,9670 6,9820 3,0044 5,2297 6,0193 5,8807 9,5957 10,8449 8,2341 10,0909 11,3430 1.232,2500 1.227,4500 1.157,8400 1.188,1900 946,8600 1.004,1400 3,5502 3,1008 7,8261 3,2483 10,5536 10,2778 9,2151 3,1471 9,3053 28,0455 1,1406 1,1382 10,5085 10,5902 3,2372 2,9717 4,9278 2,6263 3,3111 3,8278 199,1500 3,2612

-0,07% -0,07% -0,56% -0,04% -0,02% -0,02% -0,25% -0,51% -0,79% -0,28% -0,04% -0,15% -0,02% -0,49% -0,14% -0,01% -0,12% 0,23% -0,15% -0,01% -0,02% -0,06% -0,06% -0,07% -0,07% 0,01% 0,01% -0,06% -0,02% -0,03% 0,19% 0,17% 0,08% 0,07% -0,20% -0,06% -0,62% 0,01% 0,00% -0,04% -0,03% 0,23% 0,00% 0,02% -0,05% -0,05% -0,40% 0,00% -0,10%

16,5115 12,7419 10,3118 4,6088 6,9763 7,3719 8,3985 8,3987 7,4261 7,5013 4,0364 6,9820 3,0224 5,2297 6,0193 5,8807 10,0755 11,3871 8,6458 10,5954 11,3430 1.232,2500 1.227,4500 1.157,8400 1.188,1900 946,8600 1.004,1400 3,6035 3,1473 7,9435 3,3295 10,7647 10,4834 9,2151 3,1471 9,4914 28,1857 1,1406 1,1382 10,5085 10,5902 3,3019 2,9717 4,9278 2,6526 3,4104 3,8756 200,1458 3,3590

16,0258 12,3672 10,0085 4,5515 6,8895 7,2802 7,8386 7,9910 7,0656 7,1371 3,9273 6,9296 2,9804 5,2297 6,0193 5,8807 9,5957 10,8449 8,2341 10,0909 11,3430 1.232,2500 1.227,4500 1.157,8400 1.188,1900 946,8600 1.004,1400 3,5502 3,1008 7,8261 3,1833 10,3425 10,0722 9,0308 3,1235 9,1192 27,8352 1,1320 1,1382 10,4297 10,5902 3,2210 2,9568 4,9032 2,6000 3,2118 3,8278 199,1500 3,1960

-0,45% 0,20% -3,52% 0,22% -0,58% -0,71% 2,04% 2,31% 1,50% 0,00% 1,20% -0,47% 0,17% -0,89% 2,49% 1,50% 1,79% -0,10% 2,17% 0,55% 1,89% -0,21% -0,20% 0,73% 0,73% 0,11% 0,12% 0,12% 0,23% 0,12% 0,03% -0,14% -0,10% -0,13% -0,52% -0,35% -2,93% 1,47% 1,49% 1,89% 1,92% 0,16% 0,81% 1,49% 1,12% 0,12% -2,86% -1,36% 0,53%

AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 6.462.385,34 3.020.166,00 2,1397 ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 3.785.213,37 545.073,78 6,9444 ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 23.606.490,63 5.774.992,76 4,0877 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 31.800.902,91 2.062.976,70 15,4151 ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. 13.105.926,84 4.451.648,51 2,9441 ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 13.022.458,31 2.025.246,58 6,4301 ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 289.592.822,71 28.409.144,74 10,1936 ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. 17.014.482,75 2.717.661,89 6,2607 ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 18.534.674,99 1.631.125,66 11,3631 ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 47.497.387,78 6.151.800,00 7,7209 ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. 36.443.975,65 1.186.227,30 30,7226 ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. 40.843.172,64 3.241.414,43 12,6004 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ. ∂™øΔ. 26.291.087,73 5.234.244,41 5,0229 CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 12.135.803,00 6.904.534,36 1,7577 ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 66.631.881,45 14.530.066,43 4,5858 ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. 1.944.155,26 1.904.802,19 1,0207 ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 10.612.069,17 9.615.180,25 1,1037 ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 831.816,99 152.038,43 5,4711 ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 63.595.612,81 39.390.987,00 1,6145 ¢∏§√™ BLUE CHIPS 136.866.214,02 18.358.092,72 7,4554 ¢∏§√™ TOP-30 22.489.011,13 16.766.986,15 1,3413 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 4.737.689,45 279.525,00 16,9491 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) 156.911,90 181,31 865,4600 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) 11.859.284,31 13.679,93 866,9100 ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ 99.644.328,89 7.102.303,45 14,0299 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) 7.267.642,95 1.388.802,18 5,2330 EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 48.218.144,48 5.719.945,93 8,4298 EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. 5.973.393,94 2.154.262,66 2,7728 INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 151.043.378,93 7.402.052,99 20,4056 INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. 51.333.415,40 10.854.330,62 4,7293 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND 22.529.907,61 58.148.935,21 0,3875 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 1.771.100,33 4.004.936,29 0,4422 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE 5.280.019,02 3.987.378,62 1,3242 EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE 534.761,82 397.726,85 1,3445 INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 11.668.710,54 3.728.361,02 3,1297 INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. 1.891.813,89 1.021.722,06 1,8516 ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 16.527.764,54 6.883.643,72 2,4010 ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. 8.597.642,57 4.929.528,91 1,7441 MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 44.490.679,18 4.269.588,91 10,4204 MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 12.027.551,81 6.223.145,23 1,9327 HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 57.526.600,74 1.574.968,55 36,5256 ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. 11.683.192,36 17.094.890,98 0,6834

1,11% 0,39% 0,83% 0,81% 0,40% 0,21% 0,07% 0,64% 0,35% 0,96% 0,51% 1,00% 0,91% 0,84% 0,81% 0,51% 1,34% 1,16% 0,50% 0,60% 1,21% 0,62% -2,79% -2,79% 0,62% 0,33% 0,46% 1,12% 0,46% 0,15% 0,52% 1,07% 0,58% 0,58% 0,78% 0,86% 0,55% 0,52% 0,46% 0,47% 0,97% 0,40%

2,2467 7,2916 4,2921 16,1859 3,0471 6,6552 10,2955 6,3233 11,4767 7,7595 31,3371 12,8524 5,1234 1,8192 4,5858 1,0207 1,1203 5,5532 1,6145 7,4554 1,3413 16,9491 865,4600 866,9100 14,4508 5,3900 8,4298 2,7728 20,6097 4,7766 0,3875 0,4422 1,3242 1,3445 3,2862 1,9442 2,4010 1,7441 10,5246 1,9520 37,5301 0,6971

2,0969 6,8750 4,0468 15,2609 2,9147 6,3658 10,0917 6,1981 11,2495 7,6591 30,4154 12,4744 4,9727 1,7577 4,5399 1,0105 1,0927 5,4164 1,5984 7,3808 1,3279 16,9491 865,4600 866,9100 13,8896 5,1807 8,3455 2,7451 20,2015 4,6820 0,3836 0,4378 1,3110 1,3445 3,0984 1,8331 2,3890 1,7354 10,2120 1,8940 36,5256 0,6834

13,00% 17,05% 17,11% 19,00% 12,98% 11,94% 13,56% 15,10% 14,82% 15,64% 13,13% 14,49% 10,28% 18,93% 13,45% 15,74% 16,42% 13,05% 15,88% 14,56% 15,32% 14,55% 13,58% 13,59% 13,18% 15,05% 10,96% 17,24% 11,20% 11,32% 11,06% 17,14% 12,64% 12,77% 14,44% 17,76% 13,12% 14,74% 11,71% 15,14% 14,82% 13,77%

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

ENEP°HTIKO

ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

38.749.485,96 4.954.282,52 5.628.565,99 8.663.915,26 28.232.234,99 3.822.001,51 6.916.899,61 2.524.548,80 21.128.044,37 12.933.594,49 13.793.487,79 7.619.203,84 1.148.488,18 1.200.449,61 398.087,67 171.474,49 4.513.075,43 579.784,64

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11 7,8214 0,6497 7,3868 2,7399 1,6336 1,8104 0,9567 2,3216 7,7841

0,77% 0,45% 0,98% 0,90% 1,01% 0,57% 1,80% 0,70% 0,75%

7,9778 0,6611 7,5161 2,7399 1,7153 1,9009 0,9758 2,4145 8,0955

7,8214 0,6367 7,2391 2,7125 1,6173 1,7742 0,9471 2,2984 7,7063

14,22% 16,45% 15,86% 13,88% 17,31% 15,76% 13,51% 15,54% 15,50%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

17.715.192,58 1.300.737,81 13,6193 1.889.899,82 426.021,04 4,4362 3.994.689,29 483.680,67 8,2589 6.433.025,84 1.180.393,53 5,4499 11.160.254,79 875.969,15 12,7405 34.462.951,31 3.049.210,29 11,3023 14.918.217,02 1.124.297,03 13,2689 3.675.953,64 607.874,25 6,0472 5.627.238,37 2.100.914,86 2,6785 8.373.214,78 1.533.006,97 5,4620 4.586.372,40 1.942.999,32 2,3605 1.044.409,94 125.897,43 8,2957 20.121.884,91 5.690.822,91 3,5358 30.420.027,77 8.195.137,34 3,7120 1.198.433,92 136.144,70 8,8026 3.000.202,57 388.550,00 7,7215 652.799,58 520,22 1.254,8600 38.890.315,79 30.472,20 1.276,2600 774.244,02 698,16 1.108,9900 45.523.489,76 40.980,16 1.110,8700 44.975,88 43,99 1.022,3400 4.895.027,36 4.779,40 1.024,1900 4.649.579,54 2.864.174,06 1,6234 2.318.039,58 863.123,85 2,6856 4.486.207,84 1.597.536,71 2,8082 1.578.170,71 561.887,08 2,8087 46.009.105,16 32.541.230,40 1,4139 8.140.578,99 483.885,60 16,8234 15.356.168,78 1.064.264,17 14,4289 48.061.880,22 3.875.909,86 12,4002 9.452.212,03 12.592.972,81 0,7506 3.730.514,54 4.857.558,00 0,7680 14.268.264,38 13.885.612,11 1,0276 15.504.312,49 15.144.899,41 1,0237 5.346.593,36 410.577,46 13,0221 684.182,80 51.545,00 13,2735 959.349,22 52.305,71 18,3412 15.674,75 12.138,18 1,2914 49.405,64 39.649,34 1,2461 348.342,12 223.692,62 1,5572 6.889.971,25 3.233.238,49 2,1310 6.472.342,22 2.979.278,35 2,1725 4.340.550,15 1.232.695,40 3,5212 1.574.266,69 500.554,48 3,1450 9.976.329,20 6.409.209,96 1,5566 18.841.283,93 6.342.555,50 2,9706 21.117.803,71 3.911.645,29 5,3987 16.278.761,88 5.386.173,55 3,0223 30.646.791,05 13.400.932,85 2,2869 649.788,85 38.198,33 17,0109 3.617.130,08 12.174,26 297,1100 1.795.115,08 339.877,50 5,2817

-0,73% -0,68% -0,81% -0,45% 0,92% -0,57% -0,14% 0,30% -1,04% -0,76% -0,74% -0,80% -1,10% -0,93% -1,63% -2,05% -1,38% -1,38% -0,90% -0,90% -0,82% -0,82% -0,93% -0,79% -1,02% -1,23% -1,01% -0,35% -1,00% -0,39% -1,02% -1,02% -0,40% -0,40% -2,40% -2,40% -1,94% 1,25% 1,25% 0,67% -0,81% -1,13% -1,13% -0,88% -0,82% -0,90% -0,64% -1,02% -0,66% -1,74% -0,64% -2,08%

14,3003 4,6580 8,5480 5,5044 12,8679 11,4153 13,4016 6,1681 2,7321 5,4620 2,3605 8,4201 3,5358 3,7120 8,8026 7,7215 1.254,8600 1.276,2600 1.108,9900 1.110,8700 1.022,3400 1.024,1900 1,6721 2,7662 2,8784 2,8930 1,4139 16,8234 14,5732 12,5242 0,7506 0,7680 1,0276 1,0237 13,0221 13,2735 18,3412 1,2914 1,2461 1,5572 2,2376 2,2811 3,6973 3,2394 1,5722 3,0523 5,5472 3,1054 2,3326 17,3086 303,0522 5,4402

13,4831 4,3918 8,1763 5,3954 12,6131 11,1893 13,1362 5,9867 2,6517 5,4074 2,3369 8,2127 3,5004 3,6749 8,7146 7,7215 1.254,8600 1.276,2600 1.108,9900 1.110,8700 1.022,3400 1.024,1900 1,6072 2,6587 2,7801 2,7806 1,3998 16,6552 14,2846 12,2762 0,7431 0,7680 1,0173 1,0237 12,8919 13,2735 18,1578 1,2914 1,2461 1,5572 2,0884 2,1291 3,4508 3,0507 1,5255 2,9706 5,3987 3,0223 2,2869 16,6707 297,1100 5,1761

0,21% -5,84% -2,23% -4,32% 5,54% 0,05% 3,94% -0,40% -1,35% -0,53% 4,90% 1,53% 3,94% 5,01% 3,51% -6,14% 2,34% 2,34% 6,61% 6,62% 6,75% 6,76% 2,91% -6,62% 1,99% 0,05% 3,44% -0,92% 3,13% -1,01% 3,65% 3,83% -0,46% -0,26% -9,15% -8,98% -6,71% 4,79% 4,63% -0,34% 5,13% 1,49% -6,11% 2,66% 0,58% 2,99% -6,68% -1,49% 1,43% -6,41% 1,38% -0,90%

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ 13.224.333,69 20.645.425,80 6.356.022,04 212.615.815,14 7.249.261,15 1.808.447,38 5.218.994,02 50.642.761,63 3.466.277,17 45.899.765,34 68.642.394,16 192.494.172,46 3.854.878,51 10.693.745,96 15.970.799,97 229.392.294,85 7.121.791,16 269.611.649,54

2.022.212,94 6,5395 1.625.885,14 12,6980 1.097.983,28 5,7888 18.581.911,99 11,4421 1.032.545,43 7,0208 502.850,67 3,5964 947.386,68 5,5088 6.539.552,11 7,7441 559.670,03 6,1934 13.868.115,72 3,3097 17.414.482,56 3,9417 97.888.112,28 1,9665 803.879,46 4,7953 1.983.427,37 5,3915 2.932.399,15 5,4463 62.425.342,33 3,6747 840.369,73 8,4746 111.126.385,86 2,4262

-0,10% 6,5526 6,4087 0,61% 0,02% 12,8250 12,5710 0,61% -0,01% 5,7888 5,7309 0,52% 0,01% 11,4421 11,4421 0,64% 0,01% 7,0208 7,0208 0,83% 0,01% 3,6000 3,5820 1,45% 0,01% 5,5088 5,4537 0,45% 0,02% 7,7518 7,7054 0,93% -0,03% 6,2089 6,1624 0,65% 0,01% 3,3097 3,3097 0,43% 0,01% 3,9614 3,9220 0,64% 0,01% 1,9665 1,9665 0,52% 0,01% 4,7953 4,7713 0,40% 0,00% 5,3915 5,3915 0,07% 0,02% 5,4463 5,4463 1,23% 0,01% 3,6747 3,6563 0,65% 0,00% 8,6441 8,3051 1,18% 0,02% 2,4262 2,4262 0,80%

46.054.313,48 28.457.419,77 22.040.315,76 11.003.659,11 1.171.439,18

3.928.981,04 11,7217 2.414.714,39 11,7850 19.706.723,65 1,1184 10.084.660,27 1,0911 441.442,69 2,6537

0,01% 11,7217 11,7217 0,11% 0,02% 11,7850 11,7850 0,35% 0,01% 1,1184 1,1184 0,31% 0,02% 1,0911 1,0911 0,92% 0,18% 2,6537 2,6537 0,96%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS $ EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN)

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ.

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

1.055.705,77 10.915.247,57 3.002.267,08 2.716.401,25 848.321,99 14.726.495,85 2.060.310,06

150.492,23 3.600.346,66 1.077.699,40 458.690,70 451.026,80 6.781.203,54 252.189,43

7,0150 3,0317 2,7858 5,9221 1,8809 2,1717 8,1697

0,53% 0,30% -0,37% 0,49% 0,45% 0,79% 0,79%

7,0852 3,0317 2,8694 6,0998 1,8903 2,1717 8,1697

6,9449 3,0165 2,7022 5,8037 1,8734 2,1663 8,1697

8,72% 7,69% 5,57% 12,10% 9,81% 7,93% 8,15%

18.862.539,80 6.540.102,73 4.187.531,98 2.754.507,42 1.825.078,13 11.908.768,24 49.605.265,01 38.283.234,85 23.513.959,13 37.719.338,20 1.809.352,84 9.716.342,50 1.370.859,50 714.512,50

1.078.959,09 577.347,31 359.432,59 240.428,08 324.770,99 1.652.359,39 4.552.795,24 5.948.701,14 8.411.936,47 3.449.473,07 481.849,19 3.620.494,60 132.679,48 69.089,35

17,4822 11,3278 11,6504 11,4567 5,6196 7,2071 10,8956 6,4356 2,7953 10,9348 3,7550 2,6837 10,3321 10,3419

-0,07% 0,04% 0,06% -0,06% -0,21% 0,93% -0,18% -0,46% -0,69% -0,41% -0,71% -0,22% -0,22% -0,22%

18,3563 11,8942 12,2329 12,0295 5,7320 7,2792 11,0046 6,4356 2,8372 10,9348 3,9052 2,7105 10,3321 10,3419

17,3074 11,1012 11,4174 11,2276 5,5634 7,1350 10,7866 6,3712 2,7673 10,8801 3,7175 2,6569 10,3321 10,3419

0,90% 1,64% 1,63% 1,62% 0,63% 4,40% 0,59% 0,79% 2,24% 3,53% 4,44% 3,03% 3,85% 3,82%

19.710.160,88 5.345.318,39 3,6874 4.435.139,18 289.088,86 15,3418 29.554.576,96 3.091.616,92 9,5596 31.610.150,96 3.831.639,27 8,2498 53.218.539,52 5.398.314,71 9,8584 20.767.611,76 2.818.771,33 7,3676 73.221.002,03 4.279.502,19 17,1097 6.373.085,58 576.118,28 11,0621 4.900.387,61 1.284.209,09 3,8159 17.684.294,75 2.004.432,51 8,8226 49.836.440,97 16.482.277,09 3,0236 49.699.166,37 57.566.374,91 0,8633 54.994,47 61.643,52 0,8921 35.604.930,15 40.989.629,68 0,8686 16.434.211,25 18.278.894,03 0,8991 30.384.213,51 34.976.739,72 0,8687 784.096,78 74.997,47 10,4550 1.051.147,27 100.000,00 10,5115 486.459,99 33.854,92 14,3690 203.383,45 19.454,55 10,4543 1.081.008,63 320.499,33 3,3729 48.249.165,44 15.807.629,76 3,0523 3.861.069,55 1.362.699,19 2,8334 3.580.461,72 373.251,80 9,5926

-1,15% -0,61% -1,42% -1,77% -0,67% -0,41% -1,02% -1,11% -1,20% -1,58% -1,26% -1,24% -1,23% -1,31% -1,31% -1,31% -1,09% -1,09% -0,63% -1,09% -1,58% -1,30% -1,09% -1,38%

3,8718 16,1089 9,6552 8,3323 9,9570 7,4413 17,2808 11,2833 3,8159 8,8226 3,0236 0,8633 0,8921 0,8686 0,8991 0,8774 10,4550 10,5115 14,3690 10,5588 3,3729 3,2049 2,9751 9,7365

3,6505 15,1884 9,4640 8,1673 9,7598 7,2939 16,9386 10,9515 3,7777 8,7344 2,9934 0,8547 0,8921 0,8512 0,8991 0,8600 10,2982 10,5115 14,1535 10,3498 3,3560 2,8997 2,6917 9,5207

0,45% 0,54% -7,30% 0,44% 1,68% 1,22% -9,21% -0,87% -1,69% 0,83% -0,86% -1,04% -0,88% -7,95% -7,80% -7,95% -0,28% -0,17% 2,47% -0,29% -2,06% -0,24% -7,26% -2,20%

13.810.706,92 1.527.966,73 71.337.208,18 29.676.840,58 40.965.827,59 47.460.322,71 2.016.887,78 5.142.833,34 3.785.775,13 20.827.209,76 2.459.578,37 5.508.229,17

3.788.970,73 3,6450 153.489,86 9,9548 7.683.357,86 9,2846 3.287.537,59 9,0271 12.633.812,66 3,2426 44.256.273,20 1,0724 1.856.441,98 1,0864 582.202,50 8,8334 1.195.662,08 3,1663 9.364.863,49 2,2240 944.240,37 2,6048 539.138,60 10,2167

-0,84% 3,6815 3,6086 -0,65% 10,4525 9,8553 -0,49% 9,2846 9,1918 -0,86% 9,0271 8,9368 -0,72% 3,2426 3,2102 -0,88% 1,0724 1,0617 -0,88% 1,0864 1,0864 -0,74% 9,0101 8,8334 -0,89% 3,1663 3,1505 0,07% 2,3352 2,1795 -0,20% 2,7350 2,5527 -0,88% 10,3444 10,1401

-0,87% -1,57% 0,84% 0,83% -0,66% -0,33% -0,26% -1,59% -0,84% 6,09% 2,22% -1,33%

7.592.250,36 1.877.571,51

742.185,48 10,2296 182.142,36 10,3083

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO MARFIN EMERGING OPPORTUNITIES FOFs ª∂Δ√Ãπ∫√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

√ª√§√°π∞∫∞

∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

ENEP°HTIKO

1.217.708,57 303.809,88 4,0081 1.420.825,59 152.527,52 9,3152 11.986.068,12 1.262.830,34 9,4914 41.021.988,75 6.118.199,02 6,7049 63.380.402,43 8.458.738,30 7,4929 21.902.070,26 2.183.541,27 10,0305 10.858.043,68 1.188.406,60 9,1366 4.656.851,22 568.141,68 8,1966 5.590.796,54 656.079,31 8,5215 583.566.702,39 146.435.751,63 3,9851 28.321.555,00 9.107.339,62 3,1098 4.300.247,54 791.665,12 5,4319 60.198.715,86 4.899.084,26 12,2877 28.315.350,25 5.588.827,91 5,0664 12.254.412,22 1.257.640,02 9,7440 9.657.362,92 1.047.564,90 9,2189 9.221.286,36 2.998.367,44 3,0754 21.969.242,21 3.606.498,85 6,0916 3.170.040,09 2.009.456,33 1,5776 32.800.448,88 2.444.621,57 13,4174 6.847.466,09 1.572.204,14 4,3553 21.949.617,57 2.621.602,10 8,3726 12.463.635,41 4.778.827,77 2,6081 11.943.116,72 4.719.441,09 2,5306 826.249,88 120.000,00 6,8854

0,26% 4,2085 3,9680 7,13% 0,32% 9,7810 9,2220 12,24% 0,34% 9,8236 9,3965 5,96% 0,07% 7,0401 6,6379 6,95% 0,13% 7,5678 7,4180 9,41% 0,21% 10,1308 9,9302 7,33% 0,38% 9,2965 9,0452 10,20% 0,07% 8,3400 8,1146 7,06% 0,40% 8,6280 8,4363 9,85% 0,35% 3,9851 3,9851 9,23% 0,27% 3,1098 3,0787 5,53% 0,75% 5,5134 5,3776 8,98% 0,17% 12,2877 12,1648 9,11% 0,16% 5,0664 5,0157 4,60% 0,14% 9,7440 9,6466 3,89% 0,18% 9,2189 9,2189 4,69% 0,01% 3,0754 3,0446 4,58% 0,26% 6,2743 6,0307 8,60% 0,11% 1,7038 1,5776 9,44% 0,38% 13,5516 13,2832 7,44% 0,51% 4,5731 4,3117 7,89% -0,08% 8,5401 8,3726 2,48% 0,46% 2,6472 2,6081 8,62% 0,39% 2,5559 2,5053 10,91% 0,54% 6,9543 6,8165 9,10%

¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

-0,08% 10,2296 10,1273 -0,22% -0,17% 10,4114 10,2310 -0,12%

∂π¢π∫√À ΔÀ¶√À NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(8) 6.397,62 NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(8) 1.086.754,22 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 49.563.424,99 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND 897.441,80 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR 76.806.705,63 EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR 45.262.069,54 EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT 40.174.314,99 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND 616.272,34 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 246.683,74 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 2.361.974,16 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 3.012.913,40 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 644.819,83 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 3.564.426,43 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 651.387,62 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 1.187.248,94 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 517.515,89 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR 131.637.119,05 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR 685.768,37 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR 39.202.370,10 EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR 28.837.701,40 EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA $ 22.491.212,78

5,64 960,57 4.848.422,64 112.636,04 9.660.768,03 6.039.408,24 4.850.852,13 67.087,13 26.239,55 257.084,51 356.370,20 73.493,64 421.002,99 73.757,96 140.331,22 58.587,46 15.969.925,71 78.658,55 5.725.636,75 2.672.698,79 2.071.380,40

1.134,9300 1.131,3700 10,2226 7,9676 7,9504 7,4945 8,2819 9,1861 9,4012 9,1875 8,4544 8,7738 8,4665 8,8314 8,4603 8,8332 8,2428 8,7183 6,8468 10,7897 10,8581

-3,14% -3,14% 0,57% 0,04% 0,04% 0,06% 0,02% 0,35% 0,36% 0,35% 0,12% 0,12% 0,05% 0,05% -0,05% -0,04% -0,16% -0,16% 0,32% -0,13% -0,12%

1.134,9300 1.131,3700 10,2226 7,9676 7,9504 7,4945 8,2819 9,1861 9,4012 9,1875 8,4544 8,7738 8,4665 8,8314 8,4603 8,8332 8,2428 8,7183 6,8468 10,7897 10,8581

1.134,9300 1.131,3700 10,0181 7,8879 7,8709 7,4945 8,2819 9,0024 9,4012 9,0038 8,2853 8,7738 8,2972 8,8314 8,2911 8,8332 8,0779 8,7183 6,7783 10,5739 10,6409

-1,60% -1,68% 1,13% 0,23% 0,24% 0,51% 0,41% 2,86% 3,08% 2,86% 0,79% 0,87% 0,73% 0,81% -0,43% -0,28% 1,38% 1,38% -0,83% 0,85% 0,79%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,3773 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8513 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4547 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .8,7985 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .112,69 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,2748 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .7,719 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . .1,355 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,3682

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3883 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,85811 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5143 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,8689 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113,59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,285 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,7808 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3658 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3791

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3566 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,83853 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3429 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,6665 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2557 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,6032 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3347 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3477

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3801 .........................................................1,3635 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,853 .......................................................0,84279 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4696 .........................................................7,3802 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,8161 .........................................................8,7105 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112,92 .........................................................111,56 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2773 .........................................................1,2621 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,7344 .........................................................7,6418 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3577 .........................................................1,3414 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3709 .........................................................1,3545

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


M·ÁÓËÛ›· 29

¶Aƒ∞™∫∂À∏ 25 º∂μƒ√ÀAƒπOY 2011

™˘ÁηÏÂ›Ù·È ÛÙȘ 6 Ì.Ì. Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ

¢π∫∏°√ƒ√π

∂›ÎÔÛÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ™˘Ì·Ú·ÛÙ¿ÙË ÙÔ˘ ¢ËÌfiÙË

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜

ˆËÚfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ıÂÛÌfi ÙÔ˘ ™˘Ì·Ú·ÛÙ¿ÙË ÙÔ˘ ¢ËÌfiÙË Î·È Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ηıÒ˜ ̤¯ÚÈ Î·È ¯ı˜ ›¯·Ó ˘Ô‚ÏËı› ›ÎÔÛÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∞¡Δø¡∏™ ∂. ºø∫π¢∏™

∏ ÂÈÏÔÁ‹ οÔÈÔ˘ ÂÎ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ı· Á›ÓÂÈ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ (6 Ì.Ì.) Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ô˘ Û˘ÁηÏÂ›Ù·È Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ı¤Ì· ÙËÓ ÂͤٷÛË ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ™˘Ì·Ú·ÛÙ¿ÙË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 77, ·Ú·ÁÚ. 2 ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ 3852/2010 “¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” Ë ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ™˘Ì·Ú·ÛÙ¿ÙË Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Û ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ÚÔıÂÛÌ›· ‰‡Ô ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. √ ™˘Ì·Ú·ÛÙ¿Ù˘ ÙÔ˘ ¢ËÌfiÙË Î·È Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ÂÈϤÁÂÙ·È Ì ·fiÊ·ÛË Ë ÔÔ›· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÌÂ Ì˘ÛÙÈ΋ „ËÊÔÊÔÚ›· Î·È Ì ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÚ›ÙˆÓ (2/3) ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ∞Ó ‰ÂÓ ÂÈÙ¢¯ı› Ë ÂÈÏÔÁ‹, Ë „ËÊÔÊÔÚ›· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ›‰È· ‹ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ì ÙËÓ ›‰È· ÏÂÈÔ„ËÊ›·. ∂›Ó·È ÂÈÙÚÂÙ‹ Ì ÙËÓ ›‰È· ÏÂÈÔ„ËÊ›· Î·È ÙËÓ ·˘Ù‹ ‰È·‰Èηۛ· Ë ·Ó¿ÎÏËÛË ÙÔ˘ ™˘Ì·Ú·ÛÙ¿ÙË ÁÈ· ÏËÌÌÂÏ‹ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘, Ì ÂȉÈο ·ÈÙÈÔÏÔÁË̤ÓË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. √ ™˘Ì·Ú·ÛÙ¿Ù˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È

‰ÈÔÈÎËÙÈο ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ‰¤¯ÂÙ·È Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ ¿ÌÂÛ· ıÈÁfiÌÂÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ηÎÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÛÒˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘ Î·È ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚› ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÏ˘ıÔ‡Ó Ù· Û¯ÂÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÂÓÒ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· ··ÓÙ¿ ÂÁÁڿʈ˜ ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÂÓÙfi˜ ÙÚÈ¿ÓÙ· (30) ËÌÂÚÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜. √ ™˘Ì·Ú·ÛÙ¿Ù˘ ÙÔ˘ ¢ËÌfiÙË Î·È Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÓÙÈÌÈÛı›· ÈÛfiÔÛË Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÌÈÛı›· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Úfi‚ÏÂ„Ë ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘, Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‹ ˘Ô„‹ÊÈ· Ô˘ ı· ÂÈÏÂÁ› ı· Â›Ó·È ÚfiÛˆÔ “ÂÁÓˆṲ̂ÓÔ˘ ·ÚÔ˘˜ Î·È ÂÌÂÈÚ›·˜” . ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ™˘Ì·Ú·ÛÙ¿ÙË ÙÔ˘ ¢ËÌfiÙË Î·È Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ı· Á›ÓÂÈ Ì ‚¿ÛË Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋ ÂͤٷÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊÈÔًوÓ. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ-˜, Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘˜, ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ “™˘Ì·Ú·ÛÙ¿ÙË ÙÔ˘ ¢ËÌfiÙË Î·È Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘” ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÚÔ΋ڢÍË ¤ˆ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (Ô‰fi˜ μ·Û. ∫ˆÓ/ÓÔ˘ 117), ÙËÏ. 2422 3 50220.

∂ÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ μπ√™ø§ ™Δπ™ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë μπ√™ø§ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Ù˘ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ‹ Ù˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ›‰È· ¤ÎÙ·ÛË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ı· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙÔÓ ‰ÈηÛÙÈÎfi ·ÁÒÓ· ÙÔ˘˜ ÔÈ ·ÔÏ˘ı¤ÓÙ˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÔ‡Ó ·Ú¿ÓÔ̘ ÔÈ ·ÔχÛÂȘ ÙÔ˘˜. ∏ ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ù˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Ù˘ μπ√™ø§ ÂÓ‹ÚÁËÛ ·Ú¿Ù˘· ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Î·È ‰È·Ï‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô Ì¤Ûˆ Î·È ÙˆÓ ÚfiÛÊ·ÙˆÓ ·ÔχÛÂˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ ÙÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÂÓÙfi˜ ¤ÓÙ ËÌÂÚÒÓ Ó· ηٷı¤ÛÂÈ Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ¤ÁÁÚ·Ê· Î·È ÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ë ÓÔÌÔıÂÛ›·. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ‹Ù·Ó ˘Ô¯Úˆ̤ÓË ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Â›¯Â ¿ÚÂÈ ¿‰ÂÈ· ·fi ÙËÓ ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Î·È ‰ÂÓ Â›¯Â ηٷı¤ÛÂÈ Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ¤ÁÁÚ·Ê·. ∂›Û˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ¿ÚÂÈ ¿‰ÂÈ· ÁÈ· ÙȘ ·ÔχÛÂȘ Î·È ÙËÓ ‰È¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÂÓÒ ˙‹ÙËÌ· Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ì ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ¢√À. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ٷ ·ÚÌfi‰È· ÀÔ˘ÚÁ›· √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ. ΔÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙÔ ∂∫μ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÛÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ÊÔÚ›˜ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÚÈÌÂÚ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Î·È ·Ê‹ÓÔ˘Ó ·È¯Ì¤˜ ÁÈ· ÙË ÛÔ˘‰‹ Ô˘ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·‰ÂÈÔ‰ÔÙËı› Ë μπ√™ø§ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÔ‡ ¿ÚÎÔ˘ fiÙ·Ó ·ÎfiÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ÛÂ Ë ÌÔÓ¿‰· Ù˘ ÛÙÔ μfiÏÔ.

● ∞fi ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘

∂ÁÎÚ›ıËÎ·Ó 29 ÚÔÛÏ‹„ÂȘ

™ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÂÏÈο 29 ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ Ì ۯ¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ¢Èη›Ô˘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ¯ÚÔÓÈ΋˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÔÎÙÒ (8) ÌËÓÒÓ, ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∞fi ÙÔÓ ·Ú¯ÈÎfi ›Ó·Î· ÙˆÓ 41 ÚÔÏ‹„ˆÓ, ·Ê·ÈÚ¤ıËÎ·Ó ÙÂÏÈο ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·ÙÒÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ηıÒ˜ Ì ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙÈ΋ ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ ˘. ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ¿ÙÔÌ· Ô˘ ›¯·Ó ··Û¯ÔÏËı› ˆ˜ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Ó· Â·Ó·ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó ˆ˜ ÚÔÛˆÈÎfi ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÂÁÎÚ›ıËΠηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ë ·¢ı›·˜ ·Ó¿ıÂÛË Î·˘Û›ÌˆÓ ÁÈ· ÔÛfi ÂÚ›-

Ô˘ 80.000 ¢ÚÒ, ¤ÁÈÓ ÔÚÈÛÌfi˜ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÛÙËÓ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋ ∞ÓÒÓ˘ÌË ∂Ù·ÈÚ›· ŸıÚ˘Ô˜, ÂÁÎÚ›ıËÎÂ Ô Î·ıÔÚÈÛÌfi˜ ∞˘ÙÔÙÂÏÒÓ √ÈÎÈÛÌÒÓ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ∞ÔÁÚ·Ê‹˜ ¶ÏËı˘ÛÌÔ‡ 2011 Î·È „ËÊ›ÛÙËΠÔÌfiʈӷ Ô ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ¢È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ÒÛÙ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ô “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” . ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ·Ó·‚Ï‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÂfiÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË, ηıÒ˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙÈΤ˜ ÂÁ·ÎÏÈÔÈ, ı¤Ì·Ù· fiˆ˜ χÛË Î·È ÂÎηı¿ÚÈÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ¡¶¢¢ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È Û‡ÛÙ·ÛË Ó¤Ô˘ ¡¶¢¢, ÔÚÈÛÌfi˜ ¢.™. ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¡¶¢¢, Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ™¯ÔÏÈÎÒÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ ∞/‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Û ¤Ó· ¡ÔÌÈÎfi ¶ÚfiÛˆÔ Î·È

·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÁÈ· ÙË μ/ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË. ∂ÁÎÚ›ıËÎ·Ó ·ÎfiÌË ‰È·Áڷʤ˜ ÔÊÂÈÏÂÙÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ‚‚·ÈˆÙÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë ÂÎÌ›ÛıˆÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ª·˘ÚÔÏfiÊÔ˘, ¤ÁÈÓ ÔÚÈÛÌfi˜ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶·È‰Â›·˜ Î·È ÛÙËÓ ∫ÔÈÓ‹ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ Ù˘ ™‡Ì‚·Û˘ ÌÂٷ͇ ¢∂À∞∞§ Î·È ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÂÁÎÚ›ıËÎÂ Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ 2011 Î·È Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∞Ó·‚Ï‹ıËÎ·Ó Ù¤ÏÔ˜ ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÚÔÛˆÚÈÓ¤˜ ·Ú·Ï·‚¤˜ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ™Ô‡Ú˘, ÂÓÒ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó Î·È ÂÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜.

∞ÓÙȉÚÔ‡Ó ÛÙÔ Ó· “ÊÔÚÙˆıÔ‡Ó” ¤Ó· ·ÎfiÌË ¿ÚÂÚÁÔ

√È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ÙȘ... Ì¿Ú˜ ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ ∏ ∂§§∏¡π∫∏ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·

‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ Ó· ÛËÎÒÓÂÈ ÛÙȘ Ï¿Ù˜ Ù˘ Î·È ÙȘ ... Ì¿Ú˜ ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ, ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÂÈϤÔÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÊÔÚÙÈÛÙ› Î·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ¤ÚÁÔ. ∞˘Ùfi ÙÔÓ›˙ÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ Î. ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·˜, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ‚‚·›ˆÛ˘ ·Ú¿‚·Û˘ Î·È ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ Û fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ ·ÓÙ›ÙÈÌÔ ÙÔ˘ ‰ÈÔ‰›Ô˘. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ÚÔ˜ „‹ÊÈÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙÚÔÔÏÔÁ›· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ı· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ ∫√∫ Ë ÌË ÏËڈ̋ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÙ›ÌÔ˘ ÙÔ˘ ‰ÈÔ‰›Ô˘ Î·È ÛÙÔÓ ·Ú·‚¿ÙË ı· ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÚfiÛÙÈÌÔ 200 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ı· ·Ê·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Ë ¿‰ÂÈ· Î·È ÙÔ ‰›ψ̷ Ô‰‹ÁËÛ˘. °È· ÙËÓ ‚‚·›ˆÛË Ù˘ ·Ú¿‚·Û˘ ÙÔ˘ ∫√∫ ı· ηÏÔ‡ÓÙ·È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ñ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÚÔˆıÂ›Ù·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ·- ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ‰ÈÔ‰›ˆÓ fiÏÔ ÙÔ 24ˆÚÔ ÁÈ· Ó· ‚‚·ÈÒÓÔ˘Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·Ú·‚¿ÛÂȘ.

™ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó‹ÎÂÈ Ô ÛÙ·ıÌfi˜ ‰ÈÔ‰›ˆÓ ¶ÂÏ·ÛÁ›·˜ Î·È Ë ÂÔÙ›· ÙÒÚ· Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ÙÌ‹Ì· ΔÚÔ¯·›·˜ ∞˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‰ÚfiÌˆÓ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ fï˜ ÛÙ· ÙÚÔ¯·›· ·Ù˘¯‹Ì·Ù· Î·È ·Ú·‚¿ÛÂȘ. ∞Ó ··Û¯ÔÏÂ›Ù·È Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË ¤Ó· ÂÚÈÔÏÈÎfi Ì ‰‡Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Û οı ÛÙ·ıÌfi ‰ÈÔ‰›ˆÓ ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¿ÏÏˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·˜, ‰ÂÓ ÌÔÚ› ÔÈ ¤ÏÏËÓ˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó Û ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ. “∂‰Ò ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÁÈ· Ù· ηıËÌÂÚÈÓ¿, ÛÎÂÊÙ›Ù ٛ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¤Íˆ ·fi οı ÛÙ·ıÌfi ‰ÈÔ‰›ˆÓ 24 ÒÚ˜ ÙÔ 24ˆÚÔ” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·˜. ™ÙËÓ Ï¿ÙË ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ Â·Ú¯›·˜ “ÊÔÚÙÒÓÂÙ·È” ¤Ó· ·ÎfiÌË ¿ÚÂÚÁÔ Ì¤Ûˆ Ù˘ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ Ô˘ ·Ó·ı¤ÙÂÈ ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÙË ‚‚·›ˆÛË ÎÏ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ‰ÈÔ‰›ˆÓ. ∏ ÚÒÙË, Â›ÛËÌË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË, ÚÔ‹Ïı ·fi ÙËÓ ŒÓˆÛË ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ºıÈÒÙȉ·˜ Î·È ÙÔÓ Úfi‰Úfi

Ù˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ì ¤ÌÊ·ÛË ˆ˜ “ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ηÏ¿˙ÂÈ Î·È ÔÈ Ôϛ٘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ۈ̷ÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘˜, ¤Ú¯ÂÙ·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ì·˜ “ÊÔÚÙÒÓÂÈ” Ì ¤Ó· ·ÎfiÌË ¤ÚÁÔ, Ô˘ ‰ÂÓ Ì·˜ ·Ó‹ÎÂÈ. ∏ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ÚÔÛٷهÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ·fi ÙÔ˘˜ ηÎÔÔÈÔ‡˜, fi¯È Ó· ÌÂÙÚ¿Ì fiÛÔÈ ‰ÂÓ Îfi‚Ô˘Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÛÙ· ‰Èfi‰È·” . “∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘ ·˘Ù‹˜ Ú·ÎÙÈο Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙË, Ì ÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È Ù· ̤۷ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô˘ Û˘ÌʈÓ› Ì ÙÔÓ Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi ÙÔ˘ Î·È Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ¤¯Ô˘Ó ÊÔÚÙˆı› “Ì ÂȉfiÛÂȘ ‰ÈÎÔÁڿʈÓ, ʇϷÍË ÎÙÈÚ›ˆÓ Î·È ÚÔÛÒˆÓ, ÁË¤‰ˆÓ, ¤ÏÂÁ¯Ô ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ” . “ΔÔ ÔÙ‹ÚÈ ¤¯ÂÈ Í¯ÂÈÏ›ÛÂÈ. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÔ˘ÌÂ Î·È ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ” ÙÔÓ›˙ÂÈ. ª›· ¿Ô„Ë Ô˘ ‰È·Ù˘ÒÓÂÙ·È Â›Ó·È ˆ˜ ÔÈ

˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÚ·ÙÔ‡Ó Ù· ÛÙÔȯ›· fiÛˆÓ ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú·‚¿Ù˜ Î·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÓfiÌÈ̘ ‰È·‰Èηۛ˜. ™ÈˆËÚ¿ Î·È ¿Ù˘·, fiˆ˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È, Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÛÙËÓ Ô˘Û›· ı· ·¤¯ÂÈ ·fi ÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ ηıÒ˜ Ú·ÎÙÈο ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ú¿ÁÂÈ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÚÁÔ. °È· οı ÛÙ·ıÌfi ‰ÈÔ‰›ˆÓ, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜, ı· ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ·Ó¿ ÔÎÙÒ ÒÚ˜, ÙÚ›· ÂÚÈÔÏÈο Î·È ¤ÍÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›. ◊‰Ë ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Ë ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› ηٿ 120 ¿ÙÔÌ· ÙÔ 2011, ÏfiÁˆ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂˆÓ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛˆÓ, Ù˘ ÔÚÁ·ÓÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 500 ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜. ∏ ÔÚÁ·ÓÈ΋ Ì¿ÏÈÛÙ· ‰‡Ó·ÌË, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ›‰È· ·fi ÙÔ ÔÚÁ·ÓfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ 1976, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

Δ∏¡ ∫˘Úȷ΋ 27 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÛÙÔ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ μfiÏÔ˘. √È ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ·fi ÙȘ 7 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Û ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘. ™ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ·˘Ù‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ‰‡Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ›: ΔÔ˘ Ó˘Ó ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È ÂÎ Ó¤Ô˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘ Î. ∞Ó·ÛÙ. μÔÏÈÒÙË Î·È ÙÔ˘ Î. °ÈÒÚÁÔ˘ ∞ı·Ó·Û¿ÎË. ◊‰Ë ÔÈ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ. ™ÙÔ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ 600 ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Û ÁÓˆÛÙfi Ì·Ú ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ Î. ∞ı·Ó·Û¿Î˘ Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ÌÂ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Î·È Û˘˙‹ÙËÛ·Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÙȘ ÂȉÈÒÍÂȘ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡. √È ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ Ô˘ ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó Â›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ·fi„ÂȘ Î·È Ó· Û˘Ó·Ó·ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÌÂ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ Î·È ¤Ó· ÔÙfi. ™‹ÌÂÚ· ÛÙË Ì›· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ ¢ÈηÛÙÈÎfi ª¤Á·ÚÔ ı· Á›ÓÂÈ Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Î. μÔÏÈÒÙË, ÂÓÒ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ¿ÚÙÈ Û Ì·Ú, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ™ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô Ù˘ ‰È·Î‹Ú˘Í˘ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Î. μÔÏÈÒÙË Á›ÓÂÙ·È ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 2008-2011 Î·È ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÈ ÂfiÌÂÓÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ÁÈ· ÙÔ 2011-2014. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ, fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È, ›ӷÈ: ∏ ‰È·Ê‡Ï·ÍË ÙÔ˘ ·ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛË ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË, ̤ۈ Ù˘ Â͈ÛÙÚÂÊÔ‡˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È Ù˘ ·Ó¿Ï˄˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ, ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ıÂÛÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÂ Û˘Ó¯‹ ‰È·‚ԇϢÛË Ì ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›·. ∏ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ Ù˘ ‰ÈÎËÁÔÚÈ΋˜ Ú¿Í˘ ̤ۈ Ó¤ˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ‰ÈÎËÁÔÚ›·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ٷ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ Î·È Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜, ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ Â˘Ú˘˙ˆÓÈÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÏËÚ¤ÛÙÂÚË ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ·Ú¯fiÌÂÓˆÓ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ. ∂ȉÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· Ù· fiÛ· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÔÏ˘ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡.


M·ÁÓËÛ›· 30 ™˘Ó¿ÓÙËÛË ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ Ì §. ∫·ÙÛ¤ÏË ª∂ ‚·ÛÈÎfi ı¤Ì· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË

Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ó¤ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ··Û¯fiÏËÛ˘ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È Ì ÙËÓ ÀÔ˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ η §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› Û‹ÌÂÚ·, ¶·Ú·Û΢‹, ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜. £¤Ì·Ù· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Â›Ó·È Â›Û˘: “¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÁÈ· Ù· ΔÔÈο √ÏÔÎÏËڈ̤ӷ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ™Ù‹ÚÈ͢ Ù˘ ∞·Û¯fiÏËÛ˘, ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Û ÙÔÈÎfi Â›‰Ô. ¢ÈÂÚ‡ÓËÛË Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ∂ӉȿÌÂÛˆÓ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ Ó· ÔÚÈÛÙÔ‡Ó ∂ӉȿÌÂÛÔÈ ºÔÚ›˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÚÔˆı› ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂.¶ “∞Ó¿Ù˘ÍË ∞ÓıÚÒÈÓÔ˘ ¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡”.

§ÈÌÂӷگ›Ô

∞·ÁÔÚ‡ÛÂȘ ÛÙËÓ ·Ï›Â˘ÛË ÔÛÙÚ·ÎÔÂȉÒÓ TO KÂÓÙÚÈÎfi §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ Â-

Ófi„ÂÈ Ù˘ ∫·ı·Ú¿˜ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÏËÚÔÊÔÚ› ÙÔ˘˜ ·ÏÈ›˜ fiÙÈ: ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌ. 11 ∂ȉÈÎÔ‡ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ §È̤ӷ μfiÏÔ˘ (º∂∫ 315μ/85), ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È: ·) ÁÂÓÈο Ë ·ÏÈ›· οı ·ÏÈ¢ÙÈÎÔ‡ ÛοÊÔ˘˜ Û ·fiÛÙ·ÛË 500 ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙÔÓ ÏÈÌÂÓÔ‚Ú·¯›ÔÓ· ÙÔ˘ ÏÈ̤ӷ μfiÏÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ∞ÁÚÈ¿˜ - ŸÚÌÔ˘ ΔÛÈ̤ÓÙˆÓ - ΔÚÈÎÎ¤ÚˆÓ - ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏ˘ ΔÛÈÁÁÂÏ›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ‚) Ë ·ÏÈ›· ÔÛÙÚ·ÎÔÂȉÒÓ Î·È Â¯ÈÓÔ‰¤ÚÌˆÓ Ì¤Û· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘ Î·È ¤Íˆ ·fi ·˘Ùfi ·fi ¶Â˘Î¿ÎÈ· ̤¯ÚÈ ÕÓ·˘ÚÔ, ÛÙË ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¤ÛË ΔÛÈÁÁ¤ÏÈ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È Û ·fiÛÙ·ÛË 1.500 ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Â΂ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÒÓ ·ÁˆÁÒÓ Ù˘ ¯·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›·˜ “SOVEL ∞.∂.” Î·È Ù¤ÏÔ˜ Û ·fiÛÙ·ÛË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÙˆÓ 200 ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ Â΂¿ÏÏÔ˘Ó ˘fiÓÔÌÔÈ Ï˘Ì¿ÙˆÓ ‹ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ. ∂ÈÚfiÛıÂÙ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¶¢ 86/98 (º∂∫ 78 ∞/98), ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È: ·) ∏ ·ÏÈ›·, ÌÂÙ·ÊÔÚ¿, ‰È·Î›ÓËÛË Î·È ÂÌÔÚ›· ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ›‰Ô˘˜ ÔÛÙÚ¿ÎÔ˘ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙ· ›‰Ë ÔÛÙÚ¿ÎˆÓ ÙˆÓ ·Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ 1 Î·È 2, ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 2 Î·È ÙˆÓ ÔÛÙÚ¿ÎˆÓ Ì ˘ÔÏÂÈfiÌÂÓ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ. ‚) ∏ ·ÏÈ›· ÔÛÙÚ¿ÎˆÓ ·fi Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ·ÏÈ›˜ Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙÔ ¡fiÌÔ ¿‰ÂÈ· ÔÛÙڷηÏÈ›·˜ Î·È Á) Ë ·ÏÈ›· ÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ·Ïȇ̷ÙÔ˜ ¤Ú·Ó ÙˆÓ È¯ı‡ˆÓ Î·È ÎÂÊ·ÏfiÔ‰ˆÓ (¯Ù·fi‰È·, ηϷ̿ÚÈ·, ÛÔ˘Ȥ˜, ıÚ¿„·Ï·, ÌÔÛ¯ÈÔ›) ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ ·ÏÈ›˜. ™ÙÔ˘˜ ·Ú·‚¿Ù˜ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ı· ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ·fi ÙÔ ¡fiÌÔ ·˘ÛÙËÚ¤˜ ΢ÚÒÛÂȘ.

Œ¯·Û ÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ 25¯ÚÔÓÔ˜ ∂¡∞ ·ÏÈοÚÈ, 25 ÂÙÒÓ, ¿ÊËÛ ÙËÓ

ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÓÔ‹ ¯ı˜, ÌÂÙ¿ ·fi Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÌËÓÒÓ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ˘Á›·˜. √ ı¿Ó·Ùfi˜ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ‚˘ı›ÛÂÈ Û ‚·Ú‡ ¤ÓıÔ˜ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi °È¿Ó. ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ ÁÈ· ÈηÓÔÔ›ËÛË ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ

™ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ¶ËÏ›Ô˘

¢

ÂÎÙÔ› ·fi ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î. °È¿Ó. ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. √È Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÛÂÈÚ¿˜ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÚÌÔ‰›Ô˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ı· ηıÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘. ∞ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ÈηÓÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. °È¿Ó. ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ˘ ÛÙË Ì›· ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ‰ÈÂΉÈÎËÙÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ¶ËÏÈÔÚÂÈÙÒÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó. ΔÔ ‰ÈÂΉÈÎËÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ¶ËÏÈÔÚÂÈÙÒÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ÂÍ‹˜ ·ÈÙ‹Ì·Ù·: “∞ÔÛ·Ê‹ÓÈÛË ·fi ÙÔÓ ∂§°∞ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚˆÓ Î·È ÙÔ ‡„Ô˜ ·˘ÙÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ Û ÂÚ›ÙˆÛË ˙ËÌÈ¿˜. ∂¿Ó ÛÙÔ Ó¤Ô Î·ÓÔÓÈÛÌfi ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù· ˙ËÌÈÔÁfiÓ· ·›ÙÈ· Ù˘ ·Î·Ú›·˜ ÙˆÓ Ê˘ÏÏÔ‚fiÏˆÓ ‰¤Ó‰ÚˆÓ Î·È Ù˘ ÌÈÎÚÔηÚ›·˜ ÙˆÓ Ì‹ÏˆÓ. ÀÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÍ·ÁÁÂÏ›·˜ ÚÈÓ Û¯Â‰fiÓ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Ù˘ Ù¤ˆ˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î. ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ ª·Ù˙Â-

Ï‹, ÁÈ· ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ ‚ÚÒÛÈÌ˘ ÂÏÈ¿˜ Ì 2 ¢ÚÒ ÙÔ ‰¤Ó‰ÚÔ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÚÔÛ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ÂÏ·ÈÔηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ·fi ÙÔÓ ˘ÚËÓÔÙÚ‹ÙË. ∞Ô˙ËÌ›ˆÛË ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁËÙÒÓ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Î·Ú›· ÙÔ˘ 2009 Û ·¯Ï¿‰È·, ÚÔ‰¿ÎÈÓ·, ÎÂÚ¿ÛÈ·, ‰·Ì¿ÛÎËÓ·, ‚ÂÚ›ÎÔη ÁÈ· ˙ËÌȤ˜ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2009. ªÂÙ¿ ·fi ¤ÁÁÚ·ÊË ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÙfiÙ ÚÔ¤-

‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂§°∞ ÛÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· §¿ÚÈÛ·˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÂÍ·ÙÔÌÈ·ÛÂȘ ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ÔÙ¤ Ë ·Ó¿ÚÙËÛË ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ ˙ËÌÈ¿˜ Î·È Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜. ÕÌÂÛË ÏËڈ̋ ÙˆÓ ÏËÁ¤ÓÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ ·fi ÙË ¯·Ï·˙fiÙˆÛË ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘ 2010.

ÕÌÂÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂÍfiÊÏËÛ˘ ÙˆÓ ˘ÚfiÏËÎÙˆÓ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. ∞Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. ¡· ÌËÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È Ì ÙÔ ‰˘Û‚¿ÛÙ·¯ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ ÁˆÙÚ‹ÛˆÓ. ¡· ÌËÓ ÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙˆÓ Ù·ÌÂÈ·ÎÒÓ Ì˯·ÓÒÓ ÛÙȘ Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ˆÏËÙ¤˜. ∫·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÔÈÔÙÈÎÔ‡ ·Ú·ÎÚ·Ù‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2008 Û fiÛÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·‚ÏËı›” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÚÌÔ‰›Ô˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ı· ηıÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜, ˆÛÙfiÛÔ, ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ÈηÓÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ. ™Â ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÙÔ Ï¿ÓÔ ÙˆÓ ¶ËÏÈÔÚÂÈÙÒÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈ· Ì ٷ ·ÁÚÔÙÈο ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜

‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Û˘Ì‚ÔÏÈΤ˜ ηٷϋ„ÂȘ ÎÙÈÚ›ˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. “¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ·fi ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ (∂∞™) ¶ËÏ›Ô˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Î. ¢ËÌ. ™·Ófi˜ “ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ Ì·˜, Ù· ÔÔ›· ıˆÚԇ̠‰›Î·È·. ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ¿ÚÔ˘Ì ·fi ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ı· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Î·È fiÏÔÈ Ì·˙› ı· ηıÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÛÙ¿ÛË Ì·˜. ΔÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÔȯÙfi ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ÈηÓÔÔÈËıÔ‡Ó. √È ·ÁÚfiÙ˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ¤ÓÙÔÓ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ·ÚÌÔ‰›Ô˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘Û‹ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ‰ÂÛ̇ÛÂˆÓ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÂÙÒÓ” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ™·Ófi˜. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

¶·Ú¿Ù·ÛË ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “¶Ú¿ÛÈÓÔ˜ ΔÔ˘ÚÈÛÌfi˜” ∏ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ¢È·¯ÂÈÚ›Ûˆ˜ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ (∞.∂.¢.∂.¶.) £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ∂Ù·›ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ӉȿÌÂÛÔ˘ ºÔÚ¤· ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· & ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·” 2007-2013 (∂¶∞¡ ππ) ∂.º.∂.¶.∞.∂. Î·È ·ÚÌfi‰È· ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ fiÙÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ˘’ ·ÚÈıÌ. ∞¶ ∂À¶√Δ/∞2/∂01/481/22.2.2011 ∫.À.∞. ÙˆÓ ÀÔ˘ÚÁÒÓ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È Ë ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÚÔ˜ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙËÓ ¶Ú¿ÍË

“¶Ú¿ÛÈÓÔ˜ ΔÔ˘ÚÈÛÌfi˜” ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· & ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·” 2007-2013 (∂.¶.∞.∂) ˆ˜ Î·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË 31 ª·ÚÙ›Ô˘ 2011 Î·È ÒÚ· 24:00. ∏ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ı· Á›ÓÂÈ ˘Ô¯ÚˆÙÈο Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÙÚfiÔ, ̤ۈ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ˘·ÎÔ‡ ÙfiÔ˘ www.ependyseis.gr/mis ÂÓÒ Ô Ê˘ÛÈÎfi˜ Ê¿ÎÂÏÔ˜ ı· ηٷÙÂı› Û ‰È¿ÛÙËÌ· ‰¤Î· ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ, Û ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂º∂¶∞∂ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ÙfiÔ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘ Ì ‚¿ÛË ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ·ÚÌÔ-

‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ì ÙÔÓ ∂º∂¶∞∂ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈΤ˜ ΔÚ¿Â˙˜ Î·È ∞Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡˜ ºÔÚ›˜. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÎÙÈÚÈ·ÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÈϤÍÈÌˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÙË ÛˆÛÙ‹ Î·È ˘‡ı˘ÓË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ‡‰·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔˆıÔ‡Ó ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓˆÓ Û ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ı¤Ì·Ù·.

ΔƒπΔ√ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÙÚÈÏÔ-

Á›·˜-·ÊÈÂÚÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ¯·Ì¤ÓÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ 2013. “∞Ó·ÁηÛÙÈο” , fiˆ˜ ÁÚ¿Ê·ÌÂ Î·È ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹, ηıÒ˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ӷ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ fiÏÔ ı¤Ì· ·Ê’ ÂÓfi˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ηıfiÏÔ˘ ÁÓˆÛÙfi ÛÙËÓ ∫ÔÈÓ‹ °ÓÒÌË Î·È ·Ê’ ÂÙ¤ÚÔ˘ ÁÚ‹ÁÔÚ·-ÁÚ‹ÁÔÚ· “¤Ê˘Á” , ¿ÂÈ, ÙÔ ‹ÚÂ Ô ÓÈÁËÚfi˜ ·¤Ú·˜ ÙˆÓ ·ÔÎ·Ï˘ÙÈÎÒÓ ÛηӉ¿ÏˆÓ, ÙˆÓ ÛηӉ·Ïˆ‰ÒÓ ·Ôηχ„ˆÓ, ÙˆÓ ¯Ô˘ÏÈÁηÓÈÎÒÓ Û˘Áηχ„ÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÍÈÔÌÓËÌfiÓÂ˘ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓÈ·ÎÒÓ ·Ó·Î·Ï‡„ˆÓ. ∞˜ ‰Ô‡ÌÂ, ÏÔÈfiÓ, ÙÈ ÚÔÛ‰ÔÎÔ‡ÛÂ Ë ¶fiÏË Û ¤ÚÁ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜. ΔÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ 2009 Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË ªÂÏÂÙÒÓ ∫·Ù·Û΢ÒÓ μfiÏÔ˘ (¢∂ª∂∫∞μ) ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ¤Ó· ηϷ›ÛıËÙÔ ÔÏ˘Û¤ÏÈ‰Ô Ù‡¯Ô˜ Ì fiÏ· Ù· ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ· ¤ÚÁ·, Ô˘ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Û ÙÚÂȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ηÙËÁÔڛ˜: 1. ∞ıÏËÙÈΤ˜ ∂ÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, 2. ªÂÁ¿Ï· ŒÚÁ·, 3. ŒÚÁ· ¶fiÏ˘ ™Ù· ªÂÁ¿Ï· ŒÚÁ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È: ∞ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, §ÈÌ¿ÓÈ, ™È‰ËÚfi‰ÚÔÌÔ˜ (¶ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˜-§¿ÚÈÛ·, ÀÔÁ›ˆÛË ÁÚ·ÌÌ‹˜ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·˜ -ª∂Δ∫∞ Î.Ï.), √‰Èο ŒÚÁ· Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ì ∂-65 Î·È ∂ÁÓ·Ù›· √‰fi, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ¢ÚfiÌÔ˜, ∫ÙËÚȷο (∫›ÙÚÈÓË ∞Ôı‹ÎË, ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋, ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·) Î·È ∞Ó·Û‡ÛÙ·ÛË (ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË) Ù˘ §›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜. ŒÚÁ· Ô˘ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿ ‰ÈÂΉÈΛ Ë ¶fiÏË Î·È Ôχ ηϿ ¤Î·ÓÂ Î·È Ù· Û˘Ó¤‰ÂÛ Ì ÙËÓ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ∞ÁÒÓˆÓ Î·È ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ∞ıÏËÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ∂ÈÛÎÂÙÒÓ. ŒÛÙˆ Î·È ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿ Ó· ÁÈÓfiÙ·Ó ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ı· ‹Ù·Ó ‹‰Ë ÛÔ‚·Úfi. ∫·È Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· ÙÂÏ›ˆÓ·Ó ÔˆÛ‰‹ÔÙ ٷ ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ∞ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ∞ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÚԂϤÔÓÙ·Ó Ó· Â›Ó·È ÙÔ ¤Ó· Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi

∞ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ‰È·Î›ÓËÛË ÙˆÓ 23ÒÓ Â›ÛËÌˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ·ÔÛÙÔÏÒÓ (οÔ˘ 5.000 ¿ÓıÚˆÔÈ...). °È· Ù· ˘fiÏÔÈ· ˘‹Ú¯·Ó ÔÈ ÁÓˆÛÙ¤˜ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Î·È ÔÈ ·ÎfiÌË ÁÓˆÛÙfiÙÂÚ˜ ·ÏÈÓˆ‰›Â˜. ™Ù· ŒÚÁ· ¶fiÏ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È: ·) ™˘ÁÎÔÈÓˆÓȷο: ∫·Ù·Û΢‹ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ΔÚ·Ì μfiÏÔ˜-¡. πˆÓ›·, ÃÒÚÔÈ ™Ù¿ıÌ¢Û˘, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· ∂ϤÁ¯Ô˘ ºˆÙÂÈÓÒÓ ™ËÌ·ÙÔ‰ÔÙÒÓ, ‚) ∞Ó·Ï¿ÛÂȘ: ∞ÎÙÔÁÚ·ÌÌ‹ Î·È ·Ú·ÏÈ·Îfi ̤وÔ, ∞Ó¿Ï·ÛË ¶·Ï·ÈÒÓ-¶·ÏÈÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘, Ÿ„ÂȘ ÎÙËÚ›ˆÓ, ¢È·ÌfiÚʈÛË ¶Ï·Ù›·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ∞Ó·‚¿ıÌÈÛË ÂÚÈÔ¯‹˜ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘, ΔÔÈο ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈο ∫¤ÓÙÚ·-¶Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔȶڿÛÈÓÔ, ∞Ó¿Ï·ÛË ÂÚÈÔ¯‹˜ •ËÚÈ¿, Á) ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜: ∞ӷη›ÓÈÛË ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘, ¢È·ÌfiÚʈÛË ¶Ï·Ù›·˜ Î·È ∞ÔıËÎÒÓ ΔÂψÓ›Ԣ, ∞Ó¿‰ÂÈÍË ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÃÒÚˆÓ, ‰) ÀÔ‰Ô̤˜: •ÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹ (·fi ȉÈÒÙ˜), ªÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ∂ÎıÂÛÈ·ÎÔ‡ Û ™˘Ó‰ÚÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ, £ÂÌ·ÙÈÎfi ¶¿ÚÎÔ ∞ÚÁÔ‡˜-∫ÔÛÌfiÚ·Ì· (ÛÙÔ ¶Â‰›Ô˘ ÕÚˆ˜), ∞ΛÓËÙÔ °ÎÏ·‚¿ÓË, ¶ÔÈfiÙËÙ· ¡ÂÚÔ‡-¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∞˘Ù¿, Ô‡Ù ϛÁÔ Ô‡Ù Ôχ, Â›Ó·È √§∞ Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È¿ÛÂÈ fi¯È ÙÒÚ·, fi¯È ¯ı˜, ·ÏÏ¿ Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ·˘Ù‹ Ë ¶fiÏË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ fiÏˆÓ Ì·˜. ŸÛ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ˘ÏÔ-

ÔÈËıÔ‡Ó ÂÂȉ‹ Ô μfiÏÔ˜ ı· ‹Ù·Ó ªÂÛÔÁÂȷ΋ ¶fiÏË, ηχÙÂÚ· ÁÈ· ÂÌ¿˜ ı· ‹Ù·Ó. ÕÏψÛÙÂ, ÙÔ ÁÚ¿„·Ì ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹, ·Ó Ô μfiÏÔ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó √Ï˘Ìȷ΋ ¶fiÏË Ô‡Ù ÙËÓ ·Ó¿Ï·ÛË Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ ·fi ΔÂψÓÂ›Ô Ì¤¯ÚÈ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, ›Ûˆ˜ Ô‡ÙÂ Î·È ÙËÓ Á¤Ê˘Ú· ÛÙËÓ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ ı· ›¯·ÌÂ. ΔÒÚ· ı· Ù· ·Ï‡ԢÌ ¤Ó·-¤Ó· fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ Î·È Â›Ì·È Û¯Â‰fiÓ ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ı· ·Ú·ÂÌÊıÔ‡Ó ÛÙȘ ÁÓˆÛÙ¤˜ ηϤӉ˜ ÙÔ˘ ·ı¤·ÙÔ˘ ∂™¶∞ 2007-2013. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙȘ ∞ıÏËÙÈΤ˜ ∂ÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È: ¢‡Ô “ÂÍ ·Ú¯‹˜” ¤ÚÁ·: ΔÔ πÛÙÈÔÏÔ˚Îfi ∫¤ÓÙÚÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡√μ Î·È ÙÔ ∫ˆËÏ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ·. ŸÏ· Ù· ˘fiÏÔÈ· Â›Ó·È ·Ó·Î·ÈÓ›ÛÂȘ Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ (overlays) Ú·ÎÙÈο Û √§∂™ ÙȘ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ Ì·˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ۯ‰fiÓ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ¡ÔÌfi, Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó Â›Ù ÁÈ· ·ÁÒÓ˜ ›Ù ˆ˜ ÚÔÔÓËÙ‹ÚÈ·: ™Ù¿‰ÈÔ ∂∞∫ (Ô˘ ‰ÂÓ ·›ÚÓÂÈ ¿‰ÂÈ· ÁÈ· ·ÁÒÓ˜ ∞’ ∂ıÓÈ΋˜), ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ∂∞∫ (Ô˘ ¤ÌÂÈÓ ¿Óˆ ·fi Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ 2010 ÂÂȉ‹ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ï‹ÚË ·Ó·Î·›ÓÈÛË ÙˆÓ ˘‰Ú·˘ÏÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘), ™ÎÔÂ˘Ù‹ÚÈÔ ∂∞∫ (Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ï‹ÚË ·Ó·Î·Ù·Û΢‹), ∫ÏÂÈÛÙfi °˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ∂∞∫, ∞‰·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ (Ô˘ ı¤ÏÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛË Î·È ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi), ∫ÏÂÈÛÙfi °˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ¡.πˆÓ›·˜ (ÁÂÓÈ΋ ·Ó·Î·›ÓÈÛË),

™ÎÔÂ˘Ù‹ÚÈÔ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ (ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË), °‹Â‰Ô μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ (·Ó·Î·›ÓÈÛË Î·È ÊˆÙÈÛÌfi˜), ¶Ï·˙ ∞Ï˘ÎÒÓ (ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Á‹‰· beach volley), °‹Â‰Ô ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù· ∫ÏÂÈÛÙ¿ °˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈ· ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ∞ÁÚÈ¿˜, ∫·Ú·Á¿Ù˜, 1Ô˘, 2Ô˘ Î·È 3Ô˘ °˘ÌÓ·Û›ˆÓ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ˆ˜ ÚÔÔÓËÙ‹ÚÈ·. ∞˘Ù¿ Ù· ¤ÚÁ· ‹Ù·Ó Ù· ÌfiÓ· Ï‹Úˆ˜ ÎÔÛÙÔÏÔÁË̤ӷ Ì 54,7 ÂηÙ. ú Î·È Î·Ù·ÁÚ·Ì̤ӷ ÛÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi. Δ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ¶fiÏË ·˘Ù¿ Ù· ¤ÚÁ·; ∂ÁÒ ··ÓÙÒ ·ÓÂÈʇϷÎÙ· ¡∞π. Δ· ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË Ù· ·È‰È¿, Ù· ‰Èο ÌÔ˘, Ù· ‰Èο Û·˜, Ù· ÂÁÁfiÓÈ· Û·˜ (Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·, ͤÚÂÙ fiÛ· ·È‰È¿ fiÏˆÓ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ ÎÔÏ˘ÌÔ‡Ó ÛÙȘ ÈÛ›Ó˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÔÏ˘Ì‚ËÙËÚ›ˆÓ; ¶¿Óˆ ·fi ¯›ÏÈ· (·ÚÈıÌËÙÈÎÒ˜: 1000) ·È‰È¿ οı ̤ڷ - Û·˜ ϤÂÈ Î¿ÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ;). ∞˘Ù¿. ¶ÂÚ› ·˘ÙÒÓ ÂÚfiÎÂÈÙÔ. ŸÓÂÈÚÔ ‹Ù·Ó Î·È ¿ÂÈ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· ͤÚÂÙ ÙÈ ¯¿Û·ÌÂ. μ‚·›ˆ˜ Î·È ÙÔ ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi ÈÚÈfi, ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ∂ÚÁ·ÙÈΤ˜ ∫·ÙÔÈ˘, ¤Ó·˜ ÌÈÎÚfi˜ ÔÈÎÈÛÌfi˜ ÁÈ· 3.000 ¿ÙÔÌ· ÂÚ›Ô˘. ∫È ·˘Ù¿ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ù· ŒÚÁ·, Ù· “ÓÙÔ˘‚¿ÚÈ·” Ô˘ ı· ¤ÌÂÓ·Ó. ΔÔ fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· ı· ¤ÌÂÓ·Ó ÛÙËÓ ¶fiÏË, ·˘Ùfi ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Â‡ÎÔÏ·. μ¿ÏÙ ٷ ÌÂÚÔο̷ٷ Î·È Ù· ˘ÏÈο ÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ Î·È Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, Ù· ÌÂÙ·ÊÔÚÈο ̤۷, ÙÔÓ ÂÈÛÈÙÈÛÌfi ÁÂÓÈÎÒ˜ Î·È Ù· ÙÛÈÔ˘Ú¿‰Èη ÂȉÈÎÒ˜, Ù· ÂÌÔÚÈο Ì·Á·˙È¿, ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Δ‡Ô˘ Î·È Ù˘ÔÁÚ·Ê›·˜ ÁÂÓÈÎÒ˜, Ù· ÍÂÓԉԯ›·, Ù· ÂÚ›ÙÂÚ·... μ¿ÏÙ ÎÈ fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ ÓÔÌ›˙ÂÙÂ, ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó·Ó Û˘ÓÔÏÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÂÈÛÎÂÙÒÓ 8 Ì 10.000 ·ÙfïÓ. ªËÓ Í¯ӿÙ fiÙÈ ÛÙȘ ÌfiÓÔ ÙÚÂȘ ̤Ú˜ Ù˘ ÚÂÁοٷ Ô Ù˙›ÚÔ˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÁÂÓÈο ˘ÔÏÔÁ›ÛÙËΠ۠2 ÂηÙ. ú Î·È Â›¯·Ó “Û·Ù·ÏËı›” 60.000 ú. ΔÈ Ï¤ÙÂ; Δ¤ÏÔ˜. ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ ¯ÚˆÛÙ¿ÌÂ, ÙËÓ ¿ÏÏË ÊÔÚ¿. °ÂÈ· Û·˜.


31

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ £∂™™∞§π∞™ ∂¶πΔƒ√¶∏ ∂ƒ∂À¡ø¡ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ - ™Ùfi¯Ô˜ Σκοπός του έργου είναι η κάλυψη μεταφοράς και διαμονής έως 50 ατόμων (διδάσκοντες και φοιτητές) κατά την εκπαιδευτική εκδρομή στη ΜΑΛΤΑ. Η παραπάνω εκδρομή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών που προβλέπεται στο 4ο και τελευταίο εξάμηνο σπουδών του ΠΜΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ. 2. ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Η προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται σε είκοσι οκτώ χιλιάδες ευρώ (28.000,00) Ε. Το ποσό θα καλυφθεί από το ΠΜΣ Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας με κωδικό έργου 3323 3. ¶ÚÔıÂÛÌ›· ÀÔ‚ÔÏ‹˜ ¶ÚÔÛÊÔÚÒÓ Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μέχρι τη Πέμπτη 17 Μαρτίου 2011 και ώρα 14.00. 4. ΔÚfiÔ˜ ¶·Ú¿‰ÔÛ˘ ¶ÚÔÛÊÔÚÒÓ Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν: Ι. Με απευθείας παράδοση στον τόπο παράδοσης που ορίζεται στην Παράγραφο 5 της παρούσας προκήρυξης. ΙΙ. Μέσω ΕΛΤΑ με συστημένη επιστολή. ΙΙΙ. Μέσω COURIER. Στις περιπτώσεις II και III η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση των τευχών του διαγωνισμού. 5. ΔfiÔ˜ ¶·Ú¿‰ÔÛ˘ ¶ÚÔÛÊÔÚÒÓ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ιατρικής - Γραμματεία ΠΜΣ Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΠΤΕΡΥΓΑ 2, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΖΟΥΡΛΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Υπόψη κας Α. Βλάχου και κας Κ. Τζερεμέ, τηλ.: 2410-685708, 2410685710. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚË ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ˘fi ÚÔÌ‹ıÂÈ· ˘ËÚÂÛÈÒÓ Á›ÓÂÙ·È ÛÙË ‰È·Î‹Ú˘ÍË (‚Ϥ http://ee.uth.gr). Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής Έλληνες και Αλλοδαποί υποψήφιοι. Ο διαγωνισμός θα γίνει εντός τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης στον Τύπο. Ο διαγωνισμός θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή την 18Ë ª·ÚÙ›Ô˘ 2011, Ë̤ڷ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÒÚ· 13.00 στη Γραμματεία του ΠΜΣ Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Πληροφορίες και αναλυτικές διακηρύξεις θα παρέχονται, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών, στη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Θεόδωρο Κοντό 24210 74644 & Fax: 24210 74572, καθώς και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών http://ee.uth.gr. Στην περίπτωση που υπάρχουν επιπλέον διευκρινίσεις ή τροποποιήσεις που θα προκύψουν θα δημοσιεύονται στον ίδιο δικτυακό τόπο και θα αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερομένου να λάβει γνώση για αυτές. √ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ Δ∏™ ∂¶πΔƒ√¶∏™ ∂ƒ∂À¡ø¡ ∫·ıËÁËÙ‹˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ªÔÓÙfi˙ÔÁÏÔ˘ ∞ÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °ƒ∞º∂π√ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏ ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος φορέων για τη συμμετοχή εκπροσώπων τους στην Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης Περιφέρειας Θεσσαλίας

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ & ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ. 38333 Τ.Θ. 311 Πληροφορίες: I. Koυτσούκος Τηλ.: 2421039163 - 26271 FAX: 2421039162

Βόλος 18-2-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 622/15747

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ταυτάριθμης πράξης χαρακτηρισμού εκτάσεως) Ο Δασάρχης Βόλου ανακοινώνει ότι, μετά από αίτημα των Κούντρια Χαράλαμπου και Κούντρια Σταμάτη, κατοίκων Βόλου, εκδόθηκε ταυτάριθμη πράξη χαρακτηρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 804,34 τ.μ., στη θέση “Κουγιάτικα” Μελισσατίκων, δημοτικής κοινότητας Ν. Ιωνίας, της δημοτικής ενότητας Ν. Ιωνίας, του Δήμου Βόλου, με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική που ανήκει στην παραγρ. 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79, μη υπαγόμενη στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Βόλου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Βόλου Ντίτορας Νικόλαος Δρ. Δασολόγος

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΗΣ του Στυλιανού και της Γρηγορίας, το γένος Γρηγορίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στη Γενεύη Ελβετίας και η ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΟΥΚΑ του Αποστόλου και της Κωνσταντίνας, το γένος Παναγοπούλου, που γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη και κατοικεί στο Βόλο πρόκειται να παντρευτούν στο Βόλο. ------------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΚΙΩΝΗΣ του Κωνσταντίνου και της Χαδούλας, το γένος Παππή, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο και η ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ του Κωνσταντίνου και της Αγγελικής, το γένος Ευσταθίου, που γεννήθηκε στη Λάρισα και κατοικεί στο Διμήνι Βόλου Μαγνησίας πρόκειται να παντρευτούν στο Βόλο. ------------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ του Μιχαήλ και της Ελένης, το γένος Γιαννέα, που γεννήθηκε στην Πάτρα και κατοικεί στην Πάτρα και η ΣΟΦΙΑ ΚΑΤΣΟΥΡΑ του Στυλιανού και της Βασιλικής, το γένος Ζιαβλιάκη, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας πρόκειται να παντρευτούν στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας.

ANAKOINΩΣH ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ & ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ. 38333 Τ.Θ. 311 Πληροφορίες: I. Koυτσούκος Τηλ.: 2421039163 - 26271 FAX: 2421039162

¢π∞∫√¶∏ ∏§∂∫Δƒπ∫√À ƒ∂Àª∞Δ√™ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

™∞μμ∞Δ√ 26 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011 ΑΠΟ ΩΡΑ 08.30-13.30 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ: Δ.Δ. ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗΣ.

∫Àƒπ∞∫∏ 27 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

Βόλος 17-2-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 324/7493

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ταυτάριθμης πράξης χαρακτηρισμού εκτάσεως) Ο Δασάρχης Βόλου ανακοινώνει ότι, μετά από αίτημα του Καπουράνη Δημητρίου, κατοίκου Φρανκφούρτης Γερμανίας, εκδόθηκε ταυτάριθμη πράξη χαρακτηρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 3.490,00 τ.μ., στη θέση “Πράταγας” (“Κάτω Σπαρτιάς” ) τοπικής κοινότητας Σέσκλου, της Δημοτικής ενότητας Αισωνίας, του Δήμου Βόλου, με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική που ανήκει στην παραγρ. 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79, μη υπαγόμενη στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Βόλου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Βόλου Ντίτορας Νικόλαος Δρ. Δασολόγος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 178 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/2010) σε κάθε περιφέρεια συνιστάται, με απόφαση του Περιφερειάρχη, ως γνωμοδοτικό όργανο, η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης, η οποία αποτελείται από τους Δημάρχους της περιφέρειας, καθώς και από εκπροσώπους: α) των οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων, β) των επιμελητηρίων και των επιστημονικών οργανώσεων, συλλόγων και φορέων, γ) των συνεταιριστικών οργανώσεων, δ) της αποκεντρωμένης διοίκησης στην οποία υπάγεται η περιφέρεια, ε) των κρατικών υπηρεσιών που έχουν έδρα τους στην περιφέρεια, στ) οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών στην περιφέρεια και ζ) πολίτες. Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια τουλάχιστον μια φορά ανά τρίμηνο και εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο σχετικά με τις βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της περιφέρειας, γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου περιφερειακού ενδιαφέροντος, εξετάζει τα προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιφέρειας, διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών. Κατόπιν αυτών και προκειμένου να συσταθεί η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που προβλέπεται από το άρθρο 178 του Ν. 3852/2010, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ Τους φορείς, συλλόγους, οργανώσεις, επιμελητήρια κ.λπ., που λειτουργούν σε επίπεδο της περιφέρειάς μας, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω επιτροπή υποβάλλοντας σχετικό υπόμνημα στο προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας (Διοικητήριο, 1ος όροφος, γραφείο 220, τηλ. 2413506220, Fax 2410532118) έως 28 Φεβρουαρίου 2011. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

°¡ø™Δ√¶√π∏™∂π™ °∞ªø¡

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ™∫√¶∂§√À

Πληροφορίες: Γαβριηλίδης Κ. Τηλέφωνο: 2424022202 Fax: 2424023992 Ταχ. Δ/νση: Σκόπελος Ταχ. Κώδ.: 37 003 Ηλεκ. Δ/νση: dasaskop@thessalia.gov.gr

Σκόπελος 22-12-2010 Αριθ. Πρωτ. 1698/163203 (ταυτάριθμη με την πράξη χαρακτηρισμού)

ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00-15.00 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΗΦΑΙΣΤΟΥ - ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΟΥ - ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ. ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00-15.00 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΠΙΣΘΕΝ ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ - ΚΑΡΟΥΦΛΑΔΙΚΑ - ΚΟΓΙΑΤΙΚΑ. ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00-15.00 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ - ΜΕΛΙΣΣΑΤΙΚΑ ΓΛΑΦΥΡΕΣ. ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00-15.00 ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ: ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΕΡΑΣΙΑ - ΚΕΡΑΜΙΔΙ - ΒΕΝΕΤΟ. Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται καταγής γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. ∞¶√ Δ∏ ¢∂∏

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ∫∞π ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ™∫√¶∂§√À

Πληροφορίες: Παπαγιάννης Αθ. Τηλέφωνο: 2424022202 Fax: 2424023992 Ταχ. Δ/νση: Σκόπελος Ταχ. Κώδ.: 37 003 Ηλεκ. Δ/νση: dasaskop@thessalia.gov.gr

Σκόπελος 22-2-2011 Αριθ. Πρωτ. 2150/195245 (ταυτάριθμη με την πράξη χαρακτηρισμού)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δασάρχης Σκοπέλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτηση του ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ εκδόθηκε η με αριθμό 1696/163203/22-122010 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 4.689,25 τ.μ. στη θέση “ΠΕΥΚΟΡΑΧΗ” του Δημοτικού Διαμερίσματος Σκιάθου του Δήμου Σκιάθου Νομού Μαγνησίας, με την οποία η ανωτέρω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική του άρθρου 3 παρ. 6α του Ν. 998/79, μη υπαγόμενη στις προστατευτικές διατάξεις αυτού. Η πράξη χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σκιάθου. Κατά της παρούσας επιτρέπονται αντιρρήσεις, παντός έχοντος έννομο συμφέρον φυσικού ή νομικού προσώπου, εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεως ή της τελευταίας δημοσιεύσεως στις εφημερίδες. Με εντολή Γ.Γ.Π.Θ. Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ α.α. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δασολόγος με βαθμό Α’

Ο Δασάρχης Σκοπέλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτηση του ΜΠΕΡΓΚΕΡ ΤΟΜΑΣ - ΦΡΙΝΤΡΙΧ δημοσιοποιεί το υπ’ αριθμόν 919/23-7-1991 απαντητικό έγγραφο, για έκταση εμβαδού 4.010,00 τ.μ. στη θέση “ΠΟΥΝΤΑ” του Δημοτικού Διαμερίσματος Σκιάθου του Δήμου Σκιάθου Νομού Μαγνησίας, με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν εποπτευόταν ποτέ ούτε εποπτεύεται σήμερα στα πλαίσια της Δασικής Νομοθεσίας. Το απαντητικό αυτό έγγραφο, που επέχει θέση πράξης χαρακτηρισμού του άρθρου 14 του Ν. 998/79, και το διάγραμμα της έκτασης, θα εκτίθεται επί ένα μήνα στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σκιάθου. Κατά της παρούσας επιτρέπονται αντιρρήσεις, παντός έχοντος έννομο συμφέρον φυσικού ή νομικού προσώπου, εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεως ή της τελευταίας δημοσιεύσεως στις εφημερίδες. Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δασολόγος με βαθμό Α’


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 32 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

ENOIKIAZONTAI

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

∂À∫∞πƒπ∞

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π οροφοδιαμέρισμα 2ος όροφος με αυτόνομη θέρμανση 3άρι με 2 κρεβατοκάμαρες στην οδό Χρηστομάνου 4 με Μαυροκορδάτου. Πληρ. τηλ. 2421050747, κιν. 6940771143. (924) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα 1ου ορόφου, 104 τ.μ., διαμπερές, πλήρως επιπλωμένο, τζάκι, θερμομονωτικά κουφώματα, κοινόχρηστοι χώροι, πάρκιν, Αναλήψεως 282-Κανάρη. Τηλ. 24210 51102, 6977 231857. (150)

μονοκατοικία 160 τ.μ. στις Αλυκές μπροστά στη θάλασσα, σε 161 τ.μ. οικόπεδο, τιμή 270.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6972296846, 24210-81151, mail: mpaganas.gr. (987)

γκαρσονιέρα 39 τ.μ. στον 3ο όροφο σε άριστη κατάσταση Μαγνήτων-Χείρωνος γωνία, με αποθήκη στο υπόγειο. Πληρ. τηλ. 6936-856655. (065)

ΠΗΛΙΟ πωλούνται 8 στρ. κοντά στα Χάνια, με 45m φάτσα στον κεντρικό δρόμο, με θαυμάσια θέα έως τη θάλασσα. Τιμή 57.000Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (086)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ËÌÈÁˆÓÈ·Îfi 60 Ù.Ì. με πατάρι επί της Αναλήψεως, στο ύψος της εκκλησίας. Επίσης ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π στην ίδια διεύθυνση À¶√°∂π√ 120 Ù.Ì. με φυσικό φωτισμό αερισμό και πάρκιν. Πληρ. τηλ. 6974469410. (933)

¶ø§√À¡Δ∞π στο Μετόχι Αργαλαστής μέσα στον οικισμό τρία (3) οικόπεδα. Το 1ο οικόπεδο είναι 1,5 στρέμμα, το 2ο οικόπεδο με κτίριο μέσα, περίπου μισό στρέμμα και το 3ο οικόπεδο είναι περίπου μισό στρέμμα. Πωλούνται και άλλα διάφορα οικόπεδα. Πληρ. τηλ. 2423054282 και 2423054011. (861)

¶ø§∂πΔ∞π ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π στην οδό Λώρη, μεταξύ Ερμού και Δημητριάδος, ανεξάρτητο, διώροφο νεοκλασικό κτίριο, πρόσφατα ανακαινισμένο, για οποιαδήποτε επαγγελματική στέγη, συνολικά 220 τ.μ. Τηλ. 6945 191585, 6932 447867. (719)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα 80 τ.μ., ισόγειο τριάρι, πλήρες ανακαινισμένο, Δαβάκη 50 - Χρυσοχοΐδη, Άνω Βόλος. Τηλ. 6974 857796 και 24210 83638. (085)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μεζονέτα ρετιρέ ανατολική με 3 δωμάτια, 3 λουτρά και βεράντες 200 τ.μ. στην οδό Ανθ. Γαζή-Περραιβού με υπόγεια αποθήκη και 2 κλειστά πάρκιν. Ενοίκιο 650Ε/μήνα. Πληρ. τηλ. 24210-35132, 6932-461197 και 6972-254646. (067)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π καινούργια μονοκατοικία (μεζονέτα) εμβαδού 110 τ.μ. στην Αγ. Παρασκευή στο Βόλο, με κήπο, τζάκι, 2 λουτρά, 3 δωμάτια, κουζίνα, σαλόνι, πάρκιν. Ενοίκιο 550Ε/μήνα. Πληρ. τηλ. 24210-35132, 6932-461197 και 6972-254646. (068)

¶ø§OYNTAI ¶ø§∂πΔ∞π ή ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π η βιοτεχνία ζαχαροπλαστικής “ΘΕΟΔΩΡΟΥ” λόγω συνταξιοδότησης. Δεκτός κάθε έλεγχος. Πληρ. τηλ. 6982252170. (759) ¶ø§∂πΔ∞π κεντρικό κατάστημα στην οδό Ογλ 8 με Δημητριάδος, 106 τ.μ. Τηλ. 6944 694940, 24210 24307. (077)

¶ø§∂πΔ∞π κατάστημα 35 τ.μ., Πολυμέρη 119 Β. Πληρ. τηλ. 6977035488. (174)

∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À ¶·Á·ÛÒÓ 131 ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - μfiÏÔ˜

www.athanasiourealestate.com

TËÏ. 24210-48017 Î·È 6974-707033 Πωλούνται κεντρικά ακίνητα Διαμερίσματα (παλαιά - καινούρια). Μονοκατοικίες και οικόπεδα εντός και εκτός πόλεως. Κτήματα και αγροτεμάχια παραθαλάσσια και χερσαία. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με πείρα του αντικειμένου άνω των 35 ετών. Εμπιστευθείτε μας. (713)

με πανοραμική θέα τον Παγασητικό στο Δήμο Ιωλκού, μονοκατοικία 270 τ.μ., 3 υ/δ (1 master), κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, μεγάλος ενιαίος χώρος με τζάκι, ενδοδαπέδια θέρμανση, α/c, διαμορφωμένοι εξωτερικοί χώροι με μπάρμπεκιου, ξενώνας, κλειστός χώρος στάθμευσης 2 αυτοκινήτων. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ.: 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (702)

¶ø§∂πΔ∞π καινούργιο διαμέρισμα 80 τ.μ. με αποθήκη υπογείου και ανοικτή θέση στάθμευσης Μαγνήτων-Κοραή. Πληρ. τηλ. 6936856653. (066)

¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο 3 στρέμματα 500 μ. από τη διασταύρωση του δρόμου του αεροδρομίου της Ν. Αγχιάλου με νερό (πομώνας) και ρεύμα. Πληρ. τηλ. 2310307100. (134)

¶ø§√À¡Δ∞π μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός. Τηλ. 24210-78325, 6973-380076. (717)

ª√¡√ °π∞ π¢πøΔ∂™ Δ∏§. 6936-850192/24210-34437

¶ø§∂πΔ∞π στην περιοχή Καλλιθέας Ν. Ιωνίας, πρόσωπο σε πάρκο, προσεγμένης κατασκευής νεόδμητη μεζονέτα 183 τ.μ., με θέα το Πήλιο και την πόλη, 4 υ/δ, τζάκι, ξεχωριστή κουζίνα, κλειστό parking, βοηθητικοί χώροι. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ.: 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (703)

¶ø§∂πΔ∞π περιοχή Παλαιών αυτόνομο γωνιακό κατάστημα 230 τ.μ., ιδανικό για χρήση υγειονομικού ενδιαφέροντος. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ.: 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (704)

¶ø§∂πΔ∞π σε ένα από τα καλύτερα σημεία της Ν. Ιωνίας και σε δρόμο χαμηλής όχλησης, οικόπεδο 170 τ.μ. με Σ.Δ. 2,1 χτίζει 357 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ.: 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (705)

¶ø§∂πΔ∞π πλησίον Παγασών και 2ας Νοεμβρίου, διαμπερές διαμέρισμα 1ου ορόφου, 3άρι, 81 τ.μ. με αυτόνομη κουζίνα, χώρος υποδοχής, 2 υ/δ, αποθηκευτικοί χώροι, σε πολύ λογική τιμή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ.: 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (706)

1. ΜΕΖΟΝΕΤΑ Δ’-Ε’ ορ. 155 τ.μ. με απεριόριστη θέα, υπερσύγχρονης κατασκευής Τζάνου 12 πλησίον Νοσοκομείου. 2. ΜΕΖΟΝΕΤΑ β’ ορ. 130 τ.μ. με άριστη διαρρύθμιση & θέα, με πλήρη αυτονομία θέρμανσης, θέση στάθμευσης & μεγάλη αποθήκη υπογείου, Τζάνου 12 (ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ: 257.000 ευρώ). 3. ΜΕΖΟΝΕΤΑ - ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150 τ.μ. + 40 τ.μ. γωνιακή με θέα το Πήλιο, πολυτελούς κατασκευής στη Ν. Δημητριάδα, Αταλάντης & Εστίας. Τιμή: 260.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). 4. ΜΕΖΟΝΕΤΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 130 τ.μ., πολυτελούς κατασκευής, στη Ν. Δημητριάδα, Εστίας - Αφροδίτης. ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ: 197.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). (720)

PROTO ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ

ñ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ-

ΤΑ ΜΕ PARKING ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ. ñ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΗΔΟΝΟΦΩΛΙΕΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. ñ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟΥ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ. ΠΛΕΟΝΕΚΤΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 24210-71085 6947 262852 (708)

¶ø§∂πΔ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ καινούργιο ετοιμοπαράδοτο τριάρι 95,40 τ.μ., ανατολικό, διαμπερές, με θέση στάθμευσης και αποθήκη πολυτελούς κατασκευής (μονώσεις, τζάκι, τηλεθέαση, λεβητάκι αυτόνομο φ. αερίου, ξύλινα δάπεδα υπνοδωματίου παρκέ, διπλά τζάμια, πόρτα ασφαλείας θωρακισμένη, πόρτες εσωτερικές βέγκε, υαλοπίνακες εξώστη τρίπλεξ ασφαλείας). Σε πολυκατοικία μόνο 6 διαμερισμάτων στο κέντρο του Βόλου, περιοχή Μεταμορφώσεως, οδός Κρίτσκη 43. Τιμή προσιτή χωρίς επιβάρυνση ΦΠΑ επί των συμβολαίων. Τηλ. 24210-45622, 6977-233210. (757)

¶ˆÏÂ›Ù·È τεσσάρι διαμέρισμα 130 τ.μ., με 3 υ/δ, 2 W.C., κλειστή κουζίνα, τζάκι, αποθήκη, υπόγειο πάρκιν, διαμπερές, φωτεινό, σχεδόν καινούργιο. Τιμή εξαιρετική. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (087)

ME™ITIKO °PAºEIO KøN/NOY £. KYPIT™H ™¶YPI¢H 58, 2Ô˜ OPOºO™ TH§. - FAX 24210 31036 KINHTO: 6944-285802 °È· ÌÈ· ÛˆÛÙfiÙÂÚË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Û·˜, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ NÔÌÔ‡. EÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜. E¿Ó ı¤ÏÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ó· ¤¯ÂÙ ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û·˜. ∑∏Δ√À¡Δ∞𠶃√™ ∞ª∂™∏ ∞°√ƒ∞ ∫∞£∂ ∂π¢√À™ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ Δπª∂™ ¶√À ¡∞ ¶ƒ√ ™∂°°π∑√À¡ Δπ™ ∞¡Δπ∫∂πª∂¡π∫∂™ ∞•π∂™. ¶ø§OYNTAI 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Ì ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 240 Ù.Ì. Ì ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 350 Ù.Ì. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ‰›Ï· ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ· 465 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ï˘ÎÒÓ, ÂÊ¿ÙÂÙ·È ÛÙÔ Ó¤Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ Î·È ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ›Ûˆ. ªÔÓ·‰ÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô Â¤Ó‰˘Û˘ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. 3. ∞ÏÌ˘Úfi˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. ·fi ȉÈÒÙË. 4. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ Ì °·Ì‚¤Ù·, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ Û 8 ÂÙÒÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·. 5.∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ™ˆÚÔ‡, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·, ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÚÔ˜ ÙÔ μfiÏÔ. 6. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 235 Ù.Ì. ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÈÛfiÁÂÈÔ, 1Ô Î·È 2Ô fiÚÔÊÔ, ÂηÙfi ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›·, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· μfiÏÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ Ì ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 150 Ù.Ì. ‚ϤÂÈ Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜ (‰È·ÌÂÚ¤˜), ·fi Ù· ÌÔÓ·‰Èο Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∫Ù›˙ÂÙ·È ÙÂÙÚ·ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. 8. √π∫√¶∂¢√, ∞§À∫∂™ 470 Ù.Ì. ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢È·ÌÂÚ¤˜, ÎÙ›˙ÂÈ 376 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 850 ¢ÚÒ ÙÔ Ù.Ì. 8. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 120 Ù.Ì. Û ÛÙ˘Ï ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·˜ Ì ·˘Ï‹, ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·Ôı‹ÎË Î·ÈÓÔ‡ÚÈ·. 10. ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÁηÚÛÔÓȤÚ˜, 34 Ù.Ì. Î·È 16 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. 11. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· 120 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈ·. 12. ¢πª∏¡π ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÙÚÈÒÓ ÔÚfiÊˆÓ Ì ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· 300 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ¶ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. 13. ∞°. §∞Àƒ∂¡Δπ√™ ∂À∫∞πƒπ∞ ¢π¶§√∫∞Δ√π∫π∞ 180 Δ.ª. ∫∞Δ∞§§∏§√ ∫∞π °π∞ ¢À√ √π∫√°∂¡∂π∂™. ΔÈÌ‹ ÌfiÓÔ 50.000∂. 14. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.050 Ù.Ì.. ÌfiÓÔ 37.000 ∂, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘. 15. ¡. πˆÓ›· ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·˜ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 96 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ÂÏ΢ÛÙÈ΋. 16. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ËÌÈ˘fiÁÂÈ· ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Ì ∂ÚÌÔ‡ 29 Ù.Ì. 17. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ËÌÈ˘fiÁÂÈ· ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ 32 Ù.Ì. ªfiÓÔ 14.000 ∂. 18. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ∂ÚÌÔ‡ Ì √ÁÏ 107 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔʘ, ÁˆÓÈ·Îfi. 19. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3άρι, 72 τ.μ., Βουτσά, 1ος όροφος, με ατομικό φ/α, πάρκιν, σεπολυκατοικία 9 ετών. 20. ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ μονοκατοικία 5 ετών, 170 τ.μ. και Ξενώνας 50 τ.μ. σε 700 τ.μ. οικόπεδο. 21. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 83 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2007, ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, ¡. πˆÓ›· μfiÏÔ˘. A•IO§O°E™ E¶EN¢Y™EI™ 1. ∫¿Ï·ÌÔ˜, ·Ú·ÏÈ·Îfi ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ (ÂÊ¿ÙÂÙ·È Ù˘ ·ÌÌÔ˘‰È¿˜) 17.000 Ù.Ì. μϤÂÈ Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ì 85 Ù.Ì. ÔÈΛ· ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓË ÙÔ 1985. 2. ∞§√¡¡∏™√™ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË ˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÙËÙ‹ÚÈ. ENOIKIA™EI™ 1. ¢À∞ƒπ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¡. ¶·Á·Û·›. 2. Δƒπ∞ƒπ ™˘Ú›‰Ë 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‚ϤÂÈ ·Ú·Ï›·. 3. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∞ 1Ô˜, ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘, ÂÚÈÔ¯‹ √͢ÁfiÓÔ˘. °Nø™H KAI ™YNE¶EIA. (749)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ REFINSE ∫ÔÚ·‹ 30-3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ΔËÏ. 24210-76407 Fax: 24210-76408 ∫ÈÓËÙfi: 6974-618083

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ °. ¢‹ÌÔ˘- πˆÏÎÔ‡ 55 Ù.Ì. 2Ô˘ 82.000∂ ∫¤ÓÙÚÔ - ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 155 Ù.Ì. 3Ô˘ 255.000∂ ∞Ó¿ÏË„Ë - ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 75 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ 80.000∂

∫¤ÓÙÚÔ ÁηÚÛÔÓȤڷ 20 Ù.Ì. 2Ô˘ 20.000∂ ∫¤ÓÙÚÔ ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 112 Ù.Ì. 2Ô˘ 145.000∂ ∂ÓÔ›ÎÈÔ - ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 120 Ù.Ì. 350∂ ∂ÓÔ›ÎÈÔ - ∫·ÏÏÈı¤· 60 Ù.Ì. 250∂ ¡. πˆÓ›· 1Ô˘ ÔÚ. 87Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 78.000∂ ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™-ª∂∑√¡∂Δ∂™ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 100Ù.Ì. ‰ÈÒÚÔÊË 150.000∂ ∞ӷηÛÈ¿ ¶ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË - ı¤· 130ÙÌ 165.000∂ 54Ô˘ ™˘ÓÙ·Á. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 220Ù.Ì., 210.000∂ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡ ηÈÓÔ‡ÚÈ· 330Ù.Ì 490.000∂ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ¶·Ú·ÛÎ. 65Ù.Ì/102 ÔÈÎ., 55.000∂ ∞ÁÚÈ¿ ¶·Ú·Ï›· ·fi 220.000∂ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ ∂ÓÔ›ÎÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ·-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 55 Ù.Ì. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 240ÙÌ., ÁˆÓÈ·Îfi, ÛÙ· ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· ¡. πø¡π∞™ 140Ù.Ì. 200.000 ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ °Ú·ÊÂ›Ô 2Ô˘ 33Ù.Ì. 45.000∂ √π∫√¶∂¢∞ ¡. πˆÓ›· 203Ù.Ì. Ì ™.¢ 2.4 ÎÂÓÙÚÈÎfi Ì ¿‰ÂÈ· 220.000∂ ¢Ú¿ÎÂÈ· 600ÙÌ. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, 60.000∂ ÕÓˆ μfiÏÔ˜, 514Ù.Ì., ı¤· ·ÓÔÚ·ÌÈ΋, 150.000∂ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 4050, 100Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 200.000∂ ÿÓÈ·, ı¤ÛË πÛÈÒÌ·Ù·, 14.000Ù.Ì., 70.000∂ ∞Á. °È¿ÓÓË-¶ËÏ›Ô˘ 5200 Ù.Ì. ·ÌÊÈı/Îfi 110.000 (750)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ¶∞¶∞∫ø™Δ∞ ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 1 - μfiÏÔ˜ Δ∏§. 24210-33100 Î·È 21666

¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 35 Ù.Ì. 52.000 ∂ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 145 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 75 Ù.Ì. 80.000 ∂ μÏ·¯¿‚· 72 Ù.Ì. 108.000 ∂ μÏ·¯¿‚· 95 Ù.Ì. 110.000 ∂ °·ÏÏ›·˜ 58 Ù.Ì. 55.000 ∂ °·Ì‚¤Ù· 116 Ù.Ì. 130.000 ∂ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 90 Ù.Ì. 105.000 ∂ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 34 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 145 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∫·ÙÛÒÓË 77 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 32 Ù.Ì. 40.000 ∂ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 94 Ù.Ì. 110.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 68 Ù.Ì. 65.000 ∂ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 51 Ù.Ì. 70.000 ∂ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 115 Ù.Ì. 175.000∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 80 Ù.Ì. 70.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 150 Ù.Ì. 200.000 ∂ ¶·Ï·Ì¿ 69 Ù.Ì., 55.000 ∂ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 95 Ù.Ì. 115.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 73 Ù.Ì. 100.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 77 Ù.Ì. 95.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 82 Ù.Ì. 100.000 ∂ ƒÔ˙Ô‡ 29 Ù.Ì., 46.000 ∂ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 104 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 250.000 ∂ ™˘Ú›‰Ë 172 Ù.Ì. 330.000 ∂ MONOKATOIKIE™ ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 328 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 538 Ù.Ì. 340.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ 350 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. 550.000 ∂ ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 90 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì. 150.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 170 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 3.000 Ù.Ì. 170.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 750 Ù.Ì. 250.000 ∂ ÕÊËÛÔ˜ 250 Ù.Ì. (‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Î·È 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ) 500.000 ∂ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 275 Ù.Ì. 220.000 ∂ °È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘ 50 Ù.Ì. 55.000 ∂ £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ 100 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 401 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 220 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2.000 Ù.Ì. 500.000 ∂ ∫·ÈÛ·Ú›·˜ 113 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 145 ÁˆÓ. 130.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 431 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 480 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 4000 520.000 ∂ ∫ÔÚÒË 240 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 550 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï. 840.000 ∂ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 402 Ù.Ì. 220.000 ∂ ª·Ï¿ÎÈ 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 476 Ù.Ì. 220.000 ∂ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi 118 Ù.Ì. 400.000 ∂ ¡. πˆÓ›· ºÂȉ›Ô˘ 80 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 140 Ù.Ì. 130.000 ∂ ¡·˘¿Ú¯Ô˘ ∞ÔÛÙfiÏË 70 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì. 90.000 ∂ ¶··Î˘ÚÈ·˙‹ ÙÚÈÒÚ. 276 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 480 Ù.Ì. 750.000 ∂ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 160 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 240 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¶Ú. ∏Ï›·˜ ÕÓˆ μfiÏÔ˘ 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 530 Ù.Ì. 150.000 ∂ ºÂÚ·›Ô˘ 82 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 131 Ù.Ì. 130.000 ∂ ºÂÚ·›Ô˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÙÚÈÒÓ ‰È·Ì. 260 Ù.Ì. 430.000 ∂ ÛڈÓÔ˜ 230 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 240 Ù.Ì. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 108 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 122 Ù.Ì. 160.000 ∂ OIKO¶E¢A ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 500 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 560 Ù.Ì. 165.000 ∂ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡ 500 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 536 Ù.Ì. 185.000 ∂ ∞ıËÓÒÓ 600 Ù.Ì. 450.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4.020 Ù.Ì. 320.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 276 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 311 Ù.Ì. 110.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 470 Ù.Ì. 360.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 478 Ù.Ì., 170.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 560 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 240 Ù.Ì., 120.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 292 Ù.Ì. 75.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 331 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 370 Ù.Ì. 130.000 ∂ ∞ӈ̷ÏÈ¿ 507 Ù.Ì. 165.000 ∂ μ¿Î¯Ô˘ 300 Ù.Ì. 130.000 ∂ °·˙‹ 200 Ù.Ì. °ÎÔ‡Ú· 655 Ù.Ì. 450.000 ∂ ¢·‚¿ÎË 440 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 1.345 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 312 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∫ÔÚÒË 4.100 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ §. ∞ıËÓÒÓ 2.500 Ù.Ì. 1.250.000 ∂ ªËÙÚ. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ 750 Ù.Ì. 1.450.000 ∂

ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 386 Ù.Ì. 450.000 ∂ ¡. ¢¤ÏÙ· 470 Ù.Ì. 90.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 327 Ù.Ì. 229.000 ∂ •ËÚfiηÌÔ˜ 362 Ù.Ì. 160.000 ∂ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 2.300 Ù.Ì. ¶Â˘Î·Î›ˆÓ 300 Ù.Ì. 200.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 590 Ù.Ì. 120.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. 150.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 638 Ù.Ì. 185.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 695 Ù.Ì. 120.000 ∂ ºÂÚÒÓ 750 Ù.Ì. 1.450.000 ∂ ÿÓÈ· 456 Ù.Ì. 70.000 ∂ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ °·ÏÏ›·˜ 40 Ù.Ì. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50 Ù.Ì. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 81 Ù.Ì. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 35 Ù.Ì. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 90 Ù.Ì. √ÁÏ 100 Ù.Ì. ™˘Ú›‰Ë 80 Ù.Ì. ΔÔ¿ÏË 60 Ù.Ì.

(751)

-----------------------------------∫∞ƒ∞∫∞™Δ∞¡π∞™ ¡π∫√§∞√™ ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ 96-μ√§√™ Δ∏§. 24210 51589 ∫ÈÓ. 6972 915553

¶ø§√À¡Δ∞π μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 75 Ù.Ì. 75.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·’ fiÚÔÊÔ˜ 106,5 Ù.Ì. 107.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜, 75 Ù.Ì. 78.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜ ÁηÚÛÔÓȤڷ 28 Ù.Ì. 30.000,00∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - πÛfiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 24 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. 150.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. 200.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 73 Ù.Ì. 200.000,00∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π - μ√§√™, ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ 260 Ù.Ì. - ∞£∏¡∞, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛÔÁ›Ԣ, ÂÚÈÔ¯‹ ª∂Δ™, 55 Ù.Ì., Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ·ÂÚ›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· 400,00∂. (752)

-----------------------------------VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388 KIN. 6942400653- 6947302966 FAX: 24210-21538

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ÷Ù˙Ë˙ÚÁ‡ÚË 31 Ù.Ì., ËÌȈÚfiÊÔ˘ 30ÂÙ›·˜. ¢À∞ƒπ∞ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, 30ÂÙ›·˜. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 42 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁ/ÎË ÛÙ¤ÁË. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 55 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ·Î·Ï‡ÙÔ˘. Δƒπ∞ƒπ∞ πÛȉÒÚÔ˘ 77 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 88 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜ ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 120 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì parking 7ÂÙ›·˜ ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÏÏÈı¤·˜ 130 Ù.Ì. 5ÂÙ›·˜ ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì parking ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. √π∫π∂™ ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Î·È 80 Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û 228 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 90 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 110 Ù.Ì. Û 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì., Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 5ÂÙ›·˜. °·Ì‚¤Ù· 106 ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ª·‚›ÏË ÌÔÓ/ÎÈ·, 78 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. ∂ÈÛÎÔ‹˜ ÌÔÓ/ÎÈ· 71 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓ/ÎÈ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· Û 280 .Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÈÛ›Ó· Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 82 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. K·Ú·Á¿Ù˜ 467 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, 575, 1.381 Î·È 1.683 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 256 Ù.Ì. Î·È 500 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 310 Ù.Ì. Ì 20Ì. ÚfiÛÔ„Ë, ‰›ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹ Ì ™.¢. 1,8. ∞Ï˘Î¤˜ 559 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 600 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ 147 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ¶·Ó·ÁÈ¿˜ 4,3 ÛÙÚ. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∫·Ó¿ÏÈ· 10 ÛÙÚ. Î·È 20 ÛÙÚ. Ì ·Ì˘Á‰·ÏȤ˜. ∂¡√π∫π∞™∂π™ √Ï˘ÌÈ¿‰Ô˜ 81 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤ÛË parking Î·È ·Ôı‹ÎË. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫·Ú·˚ÛοÎË 70 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. Ì ·˘Ù. ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿ - ÒÏËÛË - ÂÓÔÈΛ·ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ· ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (753)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 33

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ μ∞§∞∫∏™ £∂√¢øƒ√™ ™. ™˘Ú›‰Ë 120 ΔËÏ. 24210-38016 ∫ÈÓ. 6946-568438 Î·È 6946-486016 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1) μfiÏÔ˜ 50 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÎÂÓÙÚÈÎfi, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 2) μfiÏÔ˜ 57 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ. 3) μfiÏÔ˜ 86 Ù.Ì., 1Ô˜ Î·È 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÎÂÓÙÚÈÎfi. 4) μfiÏÔ˜ 87 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ. 5) μfiÏÔ˜ 103 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÎÂÓÙÚÈÎfi. 6) μfiÏÔ˜ 110 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ. 7) μfiÏÔ˜, 75 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÎÂÓÙÚÈÎfi, 3ÂÙ›·˜. 8) ¡. πˆÓ›·, 110 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. √π∫π∂™ 1) ¡. πˆÓ›·, ÔÈΛ· 60 Ù.Ì., Û 167 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ÁˆÓÈ·Îfi, 110.000∂. 2) μfiÏÔ˜, ÔÈΛ· 60 Ù.Ì., Û 163 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜). 3) ∞ӷηÛÈ¿, ÔÈΛ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 116 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË Î·Ù·Û΢‹, Ì ı¤·, 150.000∂. 4) ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘, ¤ÙÚÈÓË, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 64 Ù.Ì., Û 1.006 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 85.000∂. 5) ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., Ì 65 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, Û 3.000 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ì ı¤· (ËÌÈÙÂÏ‹˜). 6) ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, 170 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì 130 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, Û 3.300 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ì ı¤· (ËÌÈÙÂÏ‹˜). 7) •˘Ófi‚Ú˘ÛË, 2 ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, 80 Ù.Ì. Î·È 90 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁȘ, Ì ÈÛ›Ó·, Á‹Â‰Ô Î·È ¿ÚÎÈÓ. √π∫√¶∂¢∞ 1) ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, 1.962 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ, 80.000∂. 2) ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, 785 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ, 70.000∂. 3) ª¿Ú·ıÔ˜, 432 Ù.Ì. ‰Â‡ÙÂÚÔ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. 4) ª¿Ú·ıÔ˜, 319 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ‰Â‡ÙÂÚÔ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 65.000∂. 5) μfiÏÔ˜ (ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜), 478 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. 6) μfiÏÔ˜ (∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ), 200 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. 7) μfiÏÔ˜, 94 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ 1) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· 25 Ù.Ì., Ì 25 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÁÚ·Ê›Ô, 38.000∂. 2) μfiÏÔ˜, ÁÚ·ÊÂ›Ô 33 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ (Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜). 3) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi, 270 Ù.Ì., Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Î·È ·Ù¿ÚÈ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. 4) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· 125 Ù.Ì., Ì 95 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. 5) ¡. πˆÓ›·, ηٿÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi, 97 Ù.Ì., Ì 97 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. (721)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. (24210) 28995-34067 ∫π¡. 6944-523583 divanisrealestate@gmail.com www.estatedivanis.gr

∂˘Î·Èڛ˜: 1. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 900ÙÌ. (¶ÒÏËÛË - ∂ÓÔÈΛ·ÛË) ø98 ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÿÓÈ· ÔÈΛ· 75ÙÌ. Û 271ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢4 2. ªËÏȤ˜ ÔÈΛ· 183ÙÌ. Û 830ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π28 3. ª¿Ú·ıÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 480ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £ 19 4. ªËÏȤ˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÔÈΛ· 63ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 136ÙÌ. ƒ22 5. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 128ÙÌ. Û 155ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ∞18 6. ¡.πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 7. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 94ÙÌ. Û 359ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑1 8. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ.Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏20 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫90 10. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 11. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 12. ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ÔÈΛ· ‰›·ÙË 137ÙÌ. Û 423ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ12 13. ¡. πˆÓ›· 100ÙÌ. + 100ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 208ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ ∞81 14. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2 ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÔÈ˘ ÈÛfiÁÂÈÔ 139ÙÌ. Î·È 1Ô˜ 110ÙÌ. ∂3 15. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ. Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ4 16. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120ÙÌ. - 150ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚȘ Ì Ù˙¿ÎÈ μ44 17. ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 80ÙÌ. - 100ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚȘ Ì Ù˙¿ÎÈ μ44 18. §Â¯ÒÓÈ· ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 78ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û 762ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª1 19. °·ÏÏ›·˜ ËÌÈÙÂϤ˜ 173ÙÌ. Û 147ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ67 20. ΔÛ·Áηڿ‰· 5 ηÈÓÔ‡ÚȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 75ÙÌ. ¤ˆ˜ 220ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô μ76 21. ™ÎfiÂÏÔ˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· 5 ηÙÔÈÎÈÒÓ 150ÙÌ. Ë Î¿ı ÌÈ· Ì ·ÙÔÌÈ΋ ÈÛ›Ó· Û 4.000ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ø20 22. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 65ÙÌ. Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ °3 23. ∫ÈÛÛfi˜ ¶ËÏ›Ô˘ 2 ¤ÙÚÈÓ˜ ÔÈ˘ 87ÙÌ. Î·È 51ÙÌ. Û 964ÙÌ. ∏53 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. ™ÙËÓ πˆÏÎÔ‡ (∫·ÏÏÈı¤·) ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂϤÛÙ·ÙË 184ÙÌ. (2 ˘/‰, 2 ÏÔ˘ÙÚ¿, 2 Ù˙¿ÎÈ·, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ÎÔ˘˙›Ó·) Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· È·ÙÚÂ›Ô ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞1 2. ¡. πˆÓ›· ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 7 ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ∫26 3. °¿ÙÛÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 77ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ51 4. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 5. ¡. πˆÓ›· 74ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞86 6. °ÎÏ·‚¿ÓË 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢81 7. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ5 8. ΔÔ¿ÏË 77ÙÌ. ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∞83 9. ¡. πˆÓ›· 52ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ ∞7 10. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 84ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ π38

11. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 198ÙÌ., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·Ôı‹ÎË ∞9 12. ¡. πˆÓ›· 106ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì Áηڿ˙ μ25 13. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 74ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ¢16 14. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 70ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 15. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 67ÙÌ. + 3ÙÌ. ·Ôı‹ÎË ∞4 16. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 156ÙÌ. 2Ô˘ Î·È 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 17. ¡. πˆÓ›· 97ÙÌ., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢22 18. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. ∞4 19. ¡. πˆÓ›· 86ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ¢9 20. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 60ÙÌ. Â·Á. ÛÙ¤ÁË 1Ô˘ ÔÚ. ∑12 21. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 112ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ (ÎÂÓÙÚÈÎfi) ∞5 22. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 97ÙÌ. 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È Ù˙·ÎÔ‡˙È ∞5 23. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 45ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∏ 54 24. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 54ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚfiÛÔ„Ë ∑13 √ÈÎfi‰·: 1. §·Ú›Û˘ ÌÂÛ·›Ô 4.400ÙÌ. ∞20 2. ¶·Ï·È¿ (¶·Á·ÛÒÓ) ÔÈÎfiÂ‰Ô 162ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi §24 3. ªËϛӷ 3.034ÙÌ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· §35 4. ∞ıËÓÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ. °36 5. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ 10 6. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 4.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∂ 18 7. ∑·ÁÔÚ¿ 1.200ÙÌ. μ3 8. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ. Ã10 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22 10. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· Ã22 11. ∫·Ù‹Ú·Á· 348ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂÛ·›Ô Ã40 12. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º55 13. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 947ÙÌ. ¢8 14. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 15. ÿÓÈ· 166ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ μ18 16. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.000ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ μ11 17. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 467ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∞85 18. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ (πˆÏÎÔ‡) 133ÙÌ. ∞84 19. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 269ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∞82 20. ªԇʷ 9.000ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· •5 21. ∞ÁÚÈ¿ 523ÙÌ., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ¡7 22. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 990ÙÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 300ÙÌ. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ °6 23. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 117ÙÌ.(ÎÙ›˙ÂÈ 250ÙÌ.) ¢3 24. §Â¯ÒÓÈ· 1.100ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· μ68 25. ¡. πˆÓ›· 2.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi μ70 26. ¡. πˆÓ›· 120ÙÌ. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 50ÙÌ. μ70 27. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.500ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· μ77 28. ∞Ï˘Î¤˜ 365ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi μ90 29. °·ÏÏ›·˜ 380ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ¢6 30. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.265ÙÌ. ∞17 31. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 740ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∞16 32. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ¶ËÏ›Ô˘ 900ÙÌ. Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏52 33. ªÔ‡ÚÂÛÈ 2.306ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ °4 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. •˘Ófi‚Ú˘ÛË 10.474ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡20 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 3. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 4. ™ÎÈ¿ıÔ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ 15.817ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ ‚fiÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∑11 6. ªԇʷ 11.500ÙÌ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ø1 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÎÙ›ÚÈÔ 320ÙÌ. ÂÚ›Ô˘ (2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·) §2 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 124ÙÌ. - 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 106ÙÌ. - ÚÔÔÙÈ΋ 2Ô˘ 114ÙÌ. ∑3 3. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÙ›ÚÈÔ 1.230ÙÌ. Û 1.500ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô + ¿ÏÏ· 600ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ6 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 3. ∞ıËÓÒÓ 73ÙÌ. Û 207ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ15 4. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ÈÛfiÁÂÈÔ 55ÙÌ.,·Ù¿ÚÈ 55ÙÌ., ˘fiÁÂÈÔ 55ÙÌ. ¢14 5. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂44 6. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 120ÙÌ. + 45ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 45ÙÌ. ·˘Ï‹ ∞95 7. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 78ÙÌ. Ì 65ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ∞90 8. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 70ÙÌ.Ì 15ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÌÂÛ·›Ô ∞2 9. ™·Ì¿Ó·Á· ηٿÛÙËÌ· 200ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ, 200ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.250ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ° 3 10. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ηٿÛÙËÌ· 82ÙÌ. ÂχıÂÚÔ ∏6 ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: 1. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ∞ıËÓÒÓ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 200ÙÌ.Û 976ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ9 2. ∞’ μπ¶∂ 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1800ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ø10 2. μ’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 4.500ÙÌ. Û 12.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £24 3. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 4. μ’ μπ.¶∂ μfiÏÔ˘ 1.650ÙÌ. ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞3 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ∞’ μπ¶∂ 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 2. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 120ÙÌ. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ∑18 3. ¢ÈÌ‹ÓÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 650ÙÌ. Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞ 10 4. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ 400ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 550ÙÌ. ÔÈÎ. ƒ6 6. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 7. πˆÏÎÔ‡ 120ÙÌ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 8. ¢ÈÌ‹ÓÈ 300ÙÌ. ·ÔıË΢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.000ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏51 9. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 35ÙÌ. ηٿÛÙËÌ· ∫51 10. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 150ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ∞88 11. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. (ηٿÛÙËÌ· ªÀ£√™) ∞8 12. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. + 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 270ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË ø99 13. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 900ÙÌ. (ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ fiÚÔÊÔÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ͯˆÚÈÛÙ¿) ø98 14. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 90ÙÌ. + 70ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ °40

15. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 100ÙÌ. ÔÈΛ· Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô º1 16. μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.680ÙÌ. ∂4 17. ™˘Ú›‰Ë 71ÙÌ. Â·Á. ÛÙ¤ÁË 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∂5 18. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ¢1 19. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂11 20. ª·Û‰¤ÎË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑7 21. §·Ú›Û˘ ηٿÛÙËÌ· 80ÙÌ. ∏3 22. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 147ÙÌ. ¢21 23. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ›ÚÈÔ ¤ÙÚÈÓÔ 700ÙÌ. ∑9 ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (722)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. (24210) 28995-34067 ∫π¡. 6944 - 523583 divanisrealestate@gmail.com* www.estatedivanis.gr

∂˘Î·Èڛ˜: 1. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 2. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 900ÙÌ. (¶ÒÏËÛË - ∂ÓÔÈΛ·ÛË) ø98 3. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ ˆÏÂ›Ù·È Ì·˙› Î·È Ì ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ μ89 ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 1.350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª20 2. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 195ÙÌ. Û 4.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÈÛ›Ó· ¢33 3. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 4. ÿÓÈ· ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 90ÙÌ.Û 1200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏60 5. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 94ÙÌ. Û 359ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑1 6. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ.Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏20 7. ªÔ‡ÚÂÛÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 190ÙÌ. Û 4.050ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô °31 8. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 123ÙÌ. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 3ÏÔηÙÔÈΛ·˜ ÚfiÛÔ„Ë ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂6 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫90 10. ™ˆÚfi˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ (9) 400ÙÌ. Û 990ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢80 11. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 12. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 13. ¡. πˆÓ›· 100ÙÌ. + 100ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 208ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ ∞81 14. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2 ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÔÈ˘ ÈÛfiÁÂÈÔ 139ÙÌ. Î·È 1Ô˜ 110ÙÌ. ∂3 15. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ. Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ4 16. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120ÙÌ. - 150ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚȘ Ì Ù˙¿ÎÈ μ44 17. ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 80ÙÌ. - 100ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚȘ Ì Ù˙¿ÎÈ μ44 18. §Â¯ÒÓÈ· ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 78ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û 762ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª1 19. °·ÏÏ›·˜ ËÌÈÙÂϤ˜ 173ÙÌ. Û 147ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ67 20. ΔÛ·Áηڿ‰· 5 ηÈÓÔ‡ÚȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 75ÙÌ. ¤ˆ˜ 220ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô μ76 21. ™ÎfiÂÏÔ˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· 5 ηÙÔÈÎÈÒÓ 150ÙÌ. Ë Î¿ı ÌÈ· Ì ·ÙÔÌÈ΋ ÈÛ›Ó· Û 4.000ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ø20 22. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 65ÙÌ. Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ °3 23. ∫ÈÛÛfi˜ ¶ËÏ›Ô˘ 2 ¤ÙÚÈÓ˜ ÔÈ˘ 87ÙÌ. Î·È 51ÙÌ. Û 964ÙÌ. ∏53 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105ÙÌ., ÔÏÏ¿ extra £21 2. °¿ÙÛÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 77ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ51 3. ¡. πˆÓ›· 74ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞86 4. °ÎÏ·‚¿ÓË 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢81 5. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ5 6. ΔÔ¿ÏË 77ÙÌ. ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â. ÛÙ¤ÁË ∞83 7. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 84ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ π38 8. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 198ÙÌ., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·Ôı‹ÎË ∞9 9. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 48ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞7 10. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 74ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ¢16 11. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 70ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 12. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 156ÙÌ. 2Ô˘ Î·È 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 13. ¡. πˆÓ›· 97ÙÌ., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢22 14. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 67ÙÌ. + 3ÙÌ. ·Ôı‹ÎË ∞4 15. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. ∞ 4 16. ¡. πˆÓ›· 86ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ¢9 17. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 60ÙÌ. Â·Á. ÛÙ¤ÁË 1Ô˘ ÔÚ. ∑12 18. ¢ÔÓ. ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 112ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ (ÎÂÓÙÚÈÎfi) ∞5 19. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 97ÙÌ. 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È Ù˙·ÎÔ‡˙È ∞5 20. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 45ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∏54 21. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 54ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚfiÛÔ„Ë ∑13 √ÈÎfi‰·: 1. ª¿Ú·ıÔ˜ 450ÙÌ. Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫18 2. °·˙‹ 302ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi £20 3. ¶·Ï·È¿ ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 476ÙÌ. Δ8 4. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 560ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ∫20 5. μ˘˙›ÙÛ· 1.094ÙÌ. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ •33 6. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ10 7. ∫¿Ï·ÌÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 13.500ÙÌ. Ì 87ÙÌ.ÔÈΛ· Î·È ¤ÙÚÈÓË ·Ôı‹ÎË 108ÙÌ. ¢10 8. ªËϛӷ (‚·ıÈ¿ ÛËÏÈ¿) 4.300ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏33 9. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ. Ã10 10. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22 11. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· Ã22 12. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º55 13. μÏ·¯¿‚· 365ÙÌ. Ì ¤ÙÚÈÓÔ ·Ï·Èfi ‰›·ÙÔ ÎÙ›ÛÌ· 272ÙÌ. ∞56 14. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 15. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ 2.610ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Â›Â‰Ô μ12 16. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ (πˆÏÎÔ‡) 133ÙÌ. ∞84 17. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 269ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∞82 18. ªԇʷ 9.000ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· •5 19. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 990ÙÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 300ÙÌ. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ °6 20. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 117ÙÌ.(ÎÙ›˙ÂÈ 250ÙÌ.) ¢3 21. §Â¯ÒÓÈ· 1.100ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· μ68 22. ¡. πˆÓ›· 2.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi μ70 23. ¡. πˆÓ›· 120ÙÌ. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 50ÙÌ. μ70

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 34

¶ø§∏™∂π™ ∫∞Δ√π∫πø¡ ∞°π√™ °∂øƒ°π√™ πø§∫√À. ∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÁÈ· ȉÈÔ¯Ú‹ÛË 90ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 155ÙÌ ÁˆÓȷ΋ Ì 3 ˘/‰ Î·È Í‡ÏÈÓË ÛÔʛٷ. ΔÈÌ‹ 155.000∂ (μ√198516) ∞¡∞§∏æ∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 102ÙÌ, 2 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, Ù˙¿ÎÈ, parking, ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 125.000∂ (μ√187522) ∞¡∞§∏æ∏. ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 80ÙÌ, 1˘/‰, ª¿ÓÈÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹ 80.000∂ (μ√195783) ∞¡∞§∏æ∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 52ÙÌ, 1 ÔÚfiÊÔ˘, 1 ˘/‰, ÎÔ˘˙›Ó· ¿ÛÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, 90.000∂ (μ√92573) ∞§À∫∂™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 30ÙÌ, ¤ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢‹˜ 2000, 1˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, ηϋ ı¤·. ΔÈÌ‹ 38.000∂ (μ√187808) ∞§À∫∂™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÓÂÔ·Ó·ÁÂÈÚfiÌÂÓË 2 ÂÈ¤‰ˆÓ, 160ÙÌ Ì ΋Ô, 3 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi Î·È 50Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 260.000∂ (μ√188563) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, 1 Ì¿ÓÈÔ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜. ΔÈÌ‹ 130.000 ∂ (μ√195489). ∫∞ƒ∞°∞Δ™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ, ¤ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢‹˜ 2009, 3 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, 2 Ù˙¿ÎÈ·, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 230.000∂ (μ√177181) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 102ÙÌ ÓÂfi‰ÌËÙÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ηٷÛ΢‹˜, 2 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ¿ÚÎÈÓÁÎ, ·Ôı‹ÎË, ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏÂ›Ô - ¿ÚÎÔ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 165.000 (μ√192775) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ηٷÛ΢‹˜, ÎÔÓÙ¿ Û ¿ÚÎÔ-Û¯ÔÏ›Ô, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 44.000 (μ√192776) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 67,85ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 1˘/‰, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ·Ôı‹ÎË, ηٷÛ΢‹˜ 2010. ΔÈÌ‹ 125.000∂ (μ√174228) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 73ÙÌ, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 2˘/‰, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 78.000∂ (BO197269) ∫∂¡Δƒ√. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË - ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 83ÙÌ, Û ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘, Ì 3 ˘/‰, 1 ¯ÒÚÔ ˘Ô‰Ô¯‹˜, ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. ΔÈÌ‹ 350.000∂ (BO197717) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 72ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, Ì·ÏÎfiÓÈ ÚÔÛfi„ˆ˜, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Î·È ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 78.000∂ (μ√196681) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 96ÙÌ, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Î·È ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 100.000∂ (μ√191496) ¡∂∞¶√§∏. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ʈÙÂÈÓfi 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 150 ÙÌ, ¤ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢‹˜ 2010, 3 ˘/‰, Û·ÏÔÓÔÎÔ˘˙›Ó·, 1 Ì¿ÓÈÔ + Wc, ı¤ÚÌ·ÓÛË ·ÙÔÌÈ΋ º/∞, ˘Ô‰Ô¯‹ ÁÈ· Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ, ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹, ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ Î·È ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 220.000 ∂ (BO175152) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 107ÙÌ, 3˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150ÙÌ. ΔÈÌ‹ 125.000∂ (μ√196697) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 104,5ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¤ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢‹˜ 2004, 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi, Ì Ôχ ηϋ ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 150.000 (BO194056) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÓÂfi‰ÌËÙË 173ÙÌ, 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, 4 ˘/‰, 1 Ì¿ÓÈÔ, 2 WC, 2 ÎÔ˘˙›Ó˜, Ù˙¿ÎÈ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞, ·Ôı‹ÎË, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. μÚ›ÛÎÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ 140ÙÌ. ΔÈÌ‹ 260.000∂ (BO194881) √•À°√¡√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 101ÙÌ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¤ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢‹˜ 2010, 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, WC, ·-

Ôı‹ÎË, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 170.000∂ (BO197857) ¶∞§∞π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰È·ÌÂÚ¤˜ 80ÙÌ, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞, Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 75.000∂ (BO166864) Ãπ§π∞¢√À. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 190ÙÌ, 2 ÂÈ¤‰ˆÓ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ 160ÙÌ, 4 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ÎÔ˘˙›Ó· Ì ηıÈÛÙÈÎfi, ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì bar Î·È ·˘Ï‹, Û ‹Û˘¯Ë ÁÂÈÙÔÓÈ¿. ΔÈÌ‹ 190.000∂ (BO196035)

¶ø§∏™∂π™ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫ø¡ Ãøƒø¡ ∞°π∞ Δƒπ∞¢∞ ∞¡ø °∞Δ∑∂∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞Á›· ΔÚÈ¿‰· Ì ÊÔ‚ÂÚ‹ ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ¶Ï‹Ú˘ Ê¿ÎÂÏÔ˜. ΔÈÌ‹ 40.000 ∂ (μ√170209) ∫∂¡Δƒ√. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 140ÙÌ, Ì Âȯ›ÚËÛË Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, Û 2 Â›‰·, ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ÛÙ·ıÂÚfi ÂÏ·ÙÔÏfiÁÈÔ Î·È ¯·ÌËÏfi ÂÓÔ›ÎÈÔ. ΔÈÌ‹ 130.000∂ (BO198136)

∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ ∞°. °∂øƒ°π√™ ¡∏§∂π∞™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 75ÙÌ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹˜ 2010, Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· Û ‚Ô˘Ófi Î·È ı¿Ï·ÛÛ·, 1˘/‰, 2 Â›‰·, ΋Ô, Î·È ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹ 120.000∂ (μ√195526) ∞§ªÀƒ√™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 220ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ 317ÙÌ, 2 ÂÈ¤‰ˆÓ, 2 ˘/‰, ı¤ÚÌ·ÓÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, Ù˙¿ÎÈ, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜, ·Ôı‹ÎË, Ì ΋Ô Î·È ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 230.000∂ (BO197001) ∞º∂Δ∂™. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 120ÙÌ, ÚfiÛÊ·Ù· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, 3 ˘/‰, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, WC, Ù˙¿ÎÈ, 4 ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ΋Ô Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÚÔ˜ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ¢È·ı¤ÙÂÈ ¿‰ÂÈ· ÍÂÓÒÓ·, ÚÔÛʤÚÂÙ·È Î·È ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË ·ÓÙ› 4.000∂ / ¤ÙÔ˜. ΔÈÌ‹ 170.000∂ (BO197605) ª∞§∞∫π. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120ÙÌ, 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, Ù¤ÓÙ˜ ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 400ÙÌ Ì ‰¤ÓÙÚ·, Ì ‰È΋ Ù˘ ÁÂÒÙÚËÛË Î·È ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ‚Ô˘Ófi. ΔÈÌ‹ 220.000∂ (μ√192822) ª∏§π∂™ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ, 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, Ì Ôχ ˆÚ·›· ı¤·, ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ, ηٷÛ΢‹˜ 1980, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1600ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ΔÈÌ‹ 120.000∂. (μ√170218) ¡∂∞ ∞°Ãπ∞§√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÓÂfi‰ÌËÙÔ 62ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÂÈψ̤ÓÔ, ËÏÈ·Îfi˜, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Î·È Ôχ ηϋ ı¤· ÚÔ˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 100.000 (BO194217) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 182ÙÌ (ÈÛfiÁÂÈÔ 88ÙÌ Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 94ÙÌ) 4 ˘/‰, 4 Ì¿ÓÈ·, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ·Ôı‹ÎË, ı¤· ΋Ô˜ ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ. ΔÈÌ‹ 150.000∂ (μ√195493) ¶§∞Δ∞¡π¢π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 75ÙÌ, 2˘/‰, Û·ÏÔÓÔÎÔ˘˙›Ó·, ¿ÚÎÈÓ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ù˙¿ÎÈ, ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ηÙÔÈÎÈÒÓ, Û ·Ó¤ÌÔÚÊË ÙÔÔıÂÛ›·, ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·. ΔÈÌ‹ 160.000∂ (μ√187618) ¶§∞Δ∞¡π¢π∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ‰˘Ô ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ì·ÏÎfiÓÈ, 2 ˘/‰, A/C, Ù˙¿ÎÈ, ¯Ú‹ÛË ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘ ΋Ô˘, 50 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘. ΔÈÌ‹ 78.000∂ (μ√198516) ¶√ƒΔ∞ƒπ∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 105ÙÌ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ηٷÛ΢‹˜, 2˘/‰, 3 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, parking Û ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ÙÔÔıÂÛ›· ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi Î·È ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·. ΔÈÌ‹ 189.000 (μ√191077) ™Δ∞°π∞Δ∂™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 220ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ 400ÙÌ, 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, 5 ˘/‰, 3 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, 3 ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· μfiÏÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 170.000∂ (BO197860)

¶ø§∏™∂π™ √π∫√¶∂¢ø¡ ∞§§∏ ª∂ƒπ∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 557 ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰‡Ô ·ÏȤ˜ ÔÈ˘ 75ÙÌ Î·È 70ÙÌ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8. ΔÈÌ‹ 140.000∂ (μ√198335) ∞º∂Δ∂™. OÈÎfiÂ‰Ô 1880ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛË Î·ÙÔÈΛ·˜. ΔÈÌ‹ 120.000∂ (BO197534) ∞º∏™™√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 4700ÙÌ, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· Û fiÏÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ. ΔÈÌ‹ 70.000 ( BO174010) ∞°ƒπ∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 123ÙÌ, Â›‰Ô, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ‰fiÌËÛ˘ 1,1, Û Ôχ ηÏfi ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 40.000 (BO197002) ∞°π√™ §∞Àƒ∂¡Δπ√™. √ÈÎfiÂ‰Ô Â›Â‰Ô 556ÙÌ, Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ΔÈÌ‹ 60.000∂ (μ√ 191905) ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 7630ÙÌ, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Â›Ó·È Â›‰Ô, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È 500Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ¤¯ÂÈ ‰È΋ ÙÔ˘ ÁÂÒÙÚËÛË. ΔÈÌ‹ 160.000∂ (BO197236) ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.016ÙÌ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Â›‰Ô. ∞¤¯ÂÈ 250Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 135.000∂ (BO195262) ∫π™™√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 1098ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ı¤· ∞ÈÁ·›Ô, ۯ‰fiÓ Â›‰Ô, Û ¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 57.000∂ (μ√193978) §∞À∫√™. √ÈÎfiÂ‰Ô Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· Î·È Â‡ÎÔÏË ÚfiÛ‚·ÛË. ΔÈÌ‹ 40.000∂ .(μ√198131) ª√Àƒ∂™π. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.200ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÚfiÛÔ„Ë Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛË È‰ÈˆÙÈ΋˜ ÔÈΛ·˜, ÂÏ·ÊÚ¿ ÂÈÎÏÈÓ¤˜. ΔÈÌ‹ 70.000∂ (μ√191899) ª√Àƒ∂™π. √ÈÎfiÂ‰Ô 1182ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ì ÚfiÛ‚·ÛË Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 154.000∂ (μ√198282) ªπ∫ƒ√£∏μ∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 20 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Ô‰fi ∞ıËÓÒÓ-£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÎfiÌ‚Ô˘ ÙˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ. ΔÈÌ‹ 100.000∂ (μ√198713) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 536 ÙÌ ™.¢ 0,8 Ì ı¤· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ.(μ√187858) ¡∂∞ πø¡π∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 753ÙÌ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ º˘ÙfiÎÔ (¯Ù›˙ÂÈ 600ÙÌ). ΔÈÌ‹ 250.000∂ (μ√198517) ¡∂∞ πø¡π∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 446,40ÙÌ Ì ÔÈΛ· 80ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ fiψ˜ ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 2,1. ΔÈÌ‹ 320,000∂ (μ√195259) ¡∂∞ πø¡π∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 180ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8. ΔÈÌ‹ 70.000∂ (μ√196289) ¡∂∞¶√§∏. √ÈÎfiÂ‰Ô 300,09ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8 Î·È Î¿Ï˘„˘ 0,6, ÚfiÛÔ„Ë 18,13Ì. ΔÈÌ‹ 130.000∂ (BO195330) Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.250ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÚfiÛ‚·ÛË Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, Û Ôχ ηÏfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ΔÈÌ‹ 60.000∂ (μ√191868) Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 400ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8 Û Ôχ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Ô‰Ô‡, Ì ı¤·, Â›‰Ô, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ· ÂÓ ÈÛ¯‡. ΔÈÌ‹ 60.000∂ (μ√193969) Ãπ§π∞¢√À. √ÈÎfiÂ‰Ô 200ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ΔÈÌ‹ 100.000∂ (μ√195774) ÃÀ™∏ ∞∫Δ∏ ¶∞¡∞°π∞™. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Â›‰Ô, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞¤¯ÂÈ 150Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 70.000∂ (BO190512) (714)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 34 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 33

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. (24210) 28995-34067 ∫π¡. 6944 - 523583 divanisrealestate@gmail.com* www.estatedivanis.gr

24. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.500ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· μ77 25. ∞Ï˘Î¤˜ 365ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi μ90 26. °·ÏÏ›·˜ 380ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ¢6 27. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.265ÙÌ. ∞17 28. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 740ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∞16 29. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ¶ËÏ›Ô˘ 900ÙÌ. Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏52 30. ªÔ‡ÚÂÛÈ 2.306ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ °4 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. μ˘˙›ÙÛ· 24.246ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· ∂33 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 3. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 4. ªËϛӷ 17.500ÙÌ. Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡8 5. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 6. ¢ÈÌ‹ÓÈ 15.817ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∑11 7. ªԇʷ 11.500ÙÌ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ø1 8. ¶ÚÔ̇ÚÈ (‚ÚÔÌÔÓ¤ÚÈ) ·) 5.724ÙÌ., ‚) 5.743ÙÌ. £1 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ 1.500ÙÌ. ¤ÙÚÈÓÔ Û 587ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ∂2 2. ∞ÏÌ˘Úfi˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ˘fiÁÂÈÔ 870ÙÌ., ÈÛfiÁÂÈÔ 870ÙÌ., 1Ô˜ + 2Ô˜ + 3Ô˜ ·fi 720ÙÌ.¤Î·ÛÙÔ˜ (Î·È ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È) ∂20 3. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 124ÙÌ. - 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 106ÙÌ. - ÚÔÔÙÈ΋ 2Ô˘ 114ÙÌ. ∑3 4. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÙ›ÚÈÔ 1.230ÙÌ. Û 1.500ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô + ¿ÏÏ· 600ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ6 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ÕÛÚ˜ ¶ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜ ηٿÛÙËÌ· 228ÙÌ. Û 382ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô §31 3. ¶·Ï·È¿ ηٿÛÙËÌ· ¤ÙÚÈÓÔ 185ÙÌ. Û 278ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑5 4. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 25ÙÌ. + 10ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ª14 5. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂44 6. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 206ÙÌ. (¿Óˆ ·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜) ∏2 7. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 500ÙÌ. °10 8. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 9. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 120ÙÌ. + 45ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 45ÙÌ. ·˘Ï‹ ∞95 10. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 78ÙÌ. Ì 65ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ∞90 11. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 70ÙÌ.Ì 15ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÌÂÛ·›Ô ∞2 12. ™·Ì¿Ó·Á· ηٿÛÙËÌ· 200ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ, 200ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.250ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô °3 13. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ηٿÛÙËÌ· 82ÙÌ. ÂχıÂÚÔ ∏6 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ¡Â¿ÔÏË μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 340ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.400ÙÌ. ∫5 2. ∞’ μπ¶∂ 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1800ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ø10 2. μ’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 4.500ÙÌ. Û 12.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £24 3. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 4. μ’ μπ.¶∂ μfiÏÔ˘ 1.650ÙÌ. ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞3 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ∞’ μπ¶∂ 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 2. ¶·Ï·È¿ ηٿÛÙËÌ· ¤ÙÚÈÓÔ 129ÙÌ. ª18 3. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. (Â·Á. ÛÙ¤ÁË) ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10 4. ¢ÈÌ‹ÓÈ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 400ÙÌ. Û 550ÙÌ ÔÈÎfiÂ‰Ô ƒ6 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ 300ÙÌ. ·ÔıË΢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏51 6. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 35ÙÌ. ∫51 7. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 150ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ∞88 8. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. (ηٿÛÙËÌ· ªÀ£√™) ∞8 9. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. + 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 270ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË ø99 10. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 90ÙÌ. + 70ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ °40 11. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 100ÙÌ. ÔÈΛ· Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô º1 12. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 900ÙÌ. (ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ fiÚÔÊÔÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ͯˆÚÈÛÙ¿) ø98 13. μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ·) 1.680ÙÌ., ‚) 360ÙÌ. ∂4 14. ™˘Ú›‰Ë 71ÙÌ. Â·Á. ÛÙ¤ÁË 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∂5 15. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ¢1 16. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂11 17. ª·Û‰¤ÎË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑7 18. §·Ú›Û˘ ηٿÛÙËÌ· 80ÙÌ. ∏3 19. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 147ÙÌ. ¢21 20. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ›ÚÈÔ ¤ÙÚÈÓÔ 700ÙÌ. ∑9 ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (723)

------------------------------------

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746 Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής. (724)

∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213 ¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (725)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725 ∫π¡. 6972-672426

√π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì., 30.000. ª¿Ú·ıÔ˜, 310 Ù.Ì., 80.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000. ¡. πˆÓ›· ¶ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì., 65.000. ¡. πˆÓ›· §‡ÎÂÈÔ, 120 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 70.000. ¡. πˆÓ›· ™ÙÚ·Ùfi‰Ô, 517 Ù.Ì., 165.000. ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000. §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ·, 280.000. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ·, 130.000. ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì., 70.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 135 Ù.Ì., 40.000. ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·, 200 Ù.Ì., 80.000. ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ, 140 Ù.Ì., 55.000. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ™·ÚÙÈ¿˜, 19 ÛÙÚ. 200.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 400 Ù.Ì., 85.000. ∞Á. Δ·Íȿگ˘ º˘ÙfiÎÔ 4 ÛÙÚÂÌ. 50.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., 150.000. ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔÈ 85 Ù.Ì., ÔÈÎfi 120 Ù.Ì., 70.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi 140 Ù.Ì., 110.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 130 Ù.Ì., 135.000. ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 200 Ù.Ì., 170.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì., 210.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 65 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 80 Ù.Ì. 63.000. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 135.000. ∂ÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 180 Ù.Ì., 140.000. ¡. πˆÓ›· ÔÙ¿ÌÈ 45 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 60 Ù.Ì., 40.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 140.000. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 400 Ù.Ì., 300.000. ¡Â¿ÔÏË 150 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 300 Ù.Ì., 135.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 50 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 135 Ù.Ì., 80.000. ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜ 75 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 85.000. ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË ¡. πˆÓ›· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 105.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÚÔÛÊ˘ÁÈ΋, 23.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 50Ù.Ì., 60.000. ¶ÚfiÓÔÈ·, fiÚÔÊÔ˜ 67 Ù.Ì., Ì ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 67 Ù.Ì., 110.000. º¿ÚÛ·Ï· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 250 Ù.Ì. 70.000. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ °‹Â‰Ô ¡›Î˘, ËÌÈÙÂϤ˜ 85 Ù.Ì. 75.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì., 190.000. μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, fiÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì., 120.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, 85 Ù.Ì., 85.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 95 Ù.Ì., 95.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÁηÚÛ. 30 Ù.Ì., 35.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 78 Ù.Ì., 75.000. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ ¡. πˆÓ›·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì., 200.000. ¶ÚfiÓÔÈ·, ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì., 45.000. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, fiÚÔÊÔ˜ 250 Ù.Ì., 250.000. (726)

-----------------------------------∏§π∞™ ∫√∫ª√Δ√™ πø§∫√À 7 Δ∏§. 24210-38556 24210-47316 ∫π¡. 6978-393556

¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 130 Ù.Ì. 45.000∂. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 145 Ù.Ì., 85.000∂. ¢È¿ÎÔ˘ 132 Ù.Ì., 90.000∂. ∞ÌÊÈÙÚ›Ù˘ 195 Ù.Ì., 95.000∂. ∂ÛÊÈÁÌÂÓ›ÙÔ˘ 160 Ù.Ì., 95.000∂. ∫·Ó¿ÚË 154 Ù.Ì. 100.000∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 200-400-1.500 Ù.Ì. ª·‚›ÏË 350 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ∞. °·˙‹ 220 Ù.Ì, ÁˆÓ›·. °·Ì‚¤Ù· 145 Ù.Ì., 140.000∂. ÛڈÓÔ˜ 220 Ù.Ì. √͢ÁfiÓÔ 232 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 395 Ù.Ì. ∫Ú›ÙÛÎË 145 Ù.Ì., 120.000∂. ¶·Á·ÛÒÓ 165 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 147 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 175-300 Ù.Ì. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 230 Ù.Ì., 120.000∂. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 200 Ù.Ì., 50.000∂. °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô 740 Ù.Ì., 138.000∂. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 215 Ù.Ì. ÕÁ. °ÈÒÚÁË 340 Ù.Ì., 110.000∂. ¡. πˆÓ›· 245 Ù.Ì., 75.000∂. ¡Â¿ÔÏË 200-500 Ù.Ì. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 2.200-8.500 Ù.Ì. ∞ıËÓÒÓ 1.000 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ 200-300-4.000 Ù.Ì. ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. √π∫π∂™ ™˘Ú›‰Ë 3 ‰ˆÌ., 78.000∂. ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô 3 ‰ˆÌ., 95.000∂. ¢ÂÏÌÔ‡˙Ô˘ 3 ‰ˆÌ., 90.000∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 3 ‰ˆÌ., 90.000∂. æ˘¯¿ÚË 3 ‰ˆÌ., 120.000∂. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·. ¢È¿ÎÔ˘ ÙÚÈÒÚÔÊË. πˆÏÎÔ‡ 4 ‰ˆÌ. º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 3 ‰ˆÌ., 125.000∂.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

Ù.Ì. ÁˆÓ. 280.000, 175 Ù.Ì. 80.000, 245 Ù.Ì. 140.000. 12. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 220 Ù.Ì. (Û.‰. 0,8) 40.000. 13. ª¿Ú·ıÔ˜ 250 Ù.Ì.+(¿‰ÂÈ· 2010 220 Ù.Ì.) 85.000 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-∂¶∞°°. ™Δ∂°∂™ 1. ƒÔ˙Ô‡ 39 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. 42.000. 2. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 94 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. + ·Ù¿ÚÈ 50 Ù.Ì. 150.000. 3. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÈÛÔÁ. 115 + ˘fiÁ. 95 + ËÌȈÚ. 105 (11 ÂÙÒÓ) 470.000. 4. ¡. πˆÓ›· 45 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. ÁˆÓ. (ÂÓÔÈÎ. 270) 79.000. 5. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‰ˆÌ¿ÙÈ· (9) - ÍÂÓˆÓ. Û ÔÈÎÔ. 340 Ù.Ì. (1998) 420.000. 6. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ 130 Ù.Ì. Ì·Á·˙› Û ÔÈÎÔ. 1100 Ù.Ì. 328.000. 7. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 250 Ù.Ì. ÁˆÓ. ÈÛÔÁ. 195.000. 8. πˆÏÎÔ‡ 28 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. 48.000. 9. °·ÏÏ›·˜ 30 Ù.Ì. 1Ô˜ 29.000. 10. ∞ÓÙˆÓÔ. 56 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÏ˘Ù. 150.000 ∂¶∂¡¢À™∂π™ - ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ ‰ÈˆÚ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, Ê·ÓÙ·ÛÙ. ÙÈÌ‹. 2. ∞¤Ú·˜ ˘¿Ú¯ÔÓ ‰ÈÒÚÔÊ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (2006) 225 Ù.Ì. 155.000. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. π. Δ˙¿ÓÔ˘ 95 Ù.Ì., 3Ô˜ ηÈÓ. 490∂. 2. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÂÓÙÚ. ηٿÛÙËÌ· 160 Ù.Ì. + ËÌÈ˘. 80 Ù.Ì. 1000 ∂. 3. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 35 Ù.Ì.+(20 Ù.Ì.) 650 ∂ 4. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 1Ô˜ 50 Ù.Ì. 330 ∂, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 1Ô˜ 77 Ù.Ì. 400 ∂, ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ 77 Ù.Ì., 4Ô˜ 450 ∂. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ¶·È‰fiÙÔÔ˜ ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ - ∂∫¢√™∏ ¢∞¡∂πø¡ (729)

μÏ·¯¿‚· 3 ‰ˆÌ., 140.000∂. ∫·Ú·˚ÛοÎË 3 ‰ˆÌ., 85.000∂. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ‰ÈÒÚÔÊË 160.000∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 3 ‰ˆÌ., Ì ÈÏÔÙ‹. ÕÁ. μ·Û›ÏÂÈÔ ‰ÈÒÚÔÊË, 160.000∂. ∫·ÏÏÈı¤· 3 ‰ˆÌ., 115.000∂. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 3 ‰ˆÌ., 120.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ., 130.000∂. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, Ó¤·. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ 31 Ù.Ì., 25.000∂. °·˙‹ 31 Ù.Ì., 35.000∂. ΔÚÈÎÔ‡Ë 32 Ù.Ì., 37.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 42 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 37 Ù.Ì., 37.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 25 Ù.Ì., Ó¤·. ™Ù·ı¿ 30 Ù.Ì., 38.000∂. ¢À∞ƒπ∞ ¶¿ÚÎÔ 48 Ù.Ì., 38.000∂. °·˙‹ 57 Ù.Ì., 55.000∂. ∞Ó¿ÏË„Ë 72 Ù.Ì., 65.000∂. ªÂÊÛÔ‡Ù 67 Ù.Ì., 65.000∂. ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ 58 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 65 Ù.Ì. 67.000∂. ™˘Ú›‰Ë 52 Ù.Ì., Ó¤Ô, 75.000∂. ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô 53 Ù.Ì., 52.000∂. ¡. πˆÓ›· 54 Ù.Ì., 54.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ∞Ó¿ÏË„Ë 75 Ù.Ì., 65.000∂. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 80 Ù.Ì., 80.000∂. ΔÚÈÎÔ‡Ë 90 Ù.Ì., Ó¤Ô. ÕÓ·˘ÚÔ 92 Ù.Ì., 145.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 85 Ù.Ì., 95.000∂. ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ 85 Ù.Ì., Ó¤Ô, 130.000∂. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 95 Ù.Ì., Ó¤Ô. ∫·ÏÏÈı¤· 76 Ù.Ì., Ó¤Ô, 120.000∂. ¡. πˆÓ›· 74 Ù.Ì., 60.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 97 Ù.Ì., 105.000∂. ∫·Ó¿ÚË 120 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤. ∞Ó¿ÏË„Ë 130 Ù.Ì. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 115 Ù.Ì., 138.000∂. ¶¿ÚÎÔ 155 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 115 Ù.Ì., 125.000∂. •ÂÓ›· 120 Ù.Ì., Ó¤Ô. ƒÔ˙Ô‡ 107 Ù.Ì., Ó¤Ô. °ƒ∞º∂π∞ °·˙‹ 97 Ù.Ì., 105.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ 125 Ù.Ì. ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 51 Ù.Ì., 65.000∂. ÕÁ. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 75 Ù.Ì. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 40 Ù.Ì. ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 50 Ù.Ì., 68.000∂. ª∞°∞∑π∞ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 35 Ù.Ì., 87.000∂. πÏ›ÛÈ· 103 Ù.Ì., 155.000∂. ∂ÚÌÔ‡ 77 Ù.Ì. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 35 Ù.Ì. Î·È 70 Ù.Ì. ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 42 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 230 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 100 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 150 Ù.Ì. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ & √π∫√¶∂¢∞ ™∂ √§∞ Δ∞ Ãøƒπ∞ Δ√À ¶∏§π√À. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™-√π∫√¶∂¢∞ & •∂¡√¢√Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∫π∞£√. °π¡√¡Δ∞π ∂∫Δπª∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∂ ™À°∫ƒπΔπ∫∞ ™Δ√πÃ∂π∞. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ & ª∞°∞∑π∞.

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¡π√¶√À§√™ ∞¶√™Δ√§√™ ™Àªμ√À§√™ ∞°√ƒ∞™ ∫∞π ¶ø§∏™∏™ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 29 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ΔËÏ. 2421035335/31231 Fax: 2421031232 ∫ÈÓ.: 6932221749 e-mail: info@paniopoulos.gr www.paniopoulos.gr

(728)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ °∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025 e-mail: theoharg@otenet.gr

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (¶‹ÏÈÔ) 28 Ù.Ì. ηÈÓ. 89.000. 2. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ 25 Ù.Ì. 1Ô˜ 7 ÂÙÒÓ 29.000. ¢À∞ƒπ∞ 1. πˆÏÎÔ‡ 55 Ù.Ì. 2Ô˜ ηÈÓ. ¿ÚÎ. 83.000. 2. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 53 Ù.Ì. 1Ô˜ 58.000. 5. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 92.000. 4. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 56 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜. 5. ∞Ï˘Î¤˜: £¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 54 Ù.Ì., 108.000, 2Ô˜ 54 Ù.Ì. 118.000 ηÈÓ. fiÏ· Ì ¿ÚÎÈÓ. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ∞¯ÈÏ/ÏÔ˘ Û ‰ÈÒÚÔÊË: 1Ô˜ 95 Ù.Ì. 80.000 / 2Ô˜ 75 Ù.Ì. 68.000. 2. ¡. πˆÓ›· 70 Ù.Ì. ηÈÓ. (ÎÔÌϤ) 109.000. 3. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 87 Ù.Ì. 2Ô˜ 98.000. 4. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 80 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 125.000 5. ¡. ∞Á¯›·Ï. 90 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. ·Ó·Î·ÈÓ.+50% ÔÈÎÔ‰. Î’ ÂÈϤÔÓ ‰ÔÌËÛ. 107.000 6. ∞Ï˘Î¤˜ ı¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 89 Ù.Ì. 177.000, 2Ô˜ 89 Ù.Ì. 194.000 ηÈÓ. (ÎÔÌϤ). Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∞. °·˙‹ 97 Ù.Ì. ηÈÓ. (ÎÔÌϤ) 185.000. 2. ∞ı. ¢È·Î. 129 Ù.Ì. (1991), 1Ô˜ 150.000 3. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 108 Ù.Ì. 1Ô˜ 138.000. 4. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 115 Ù.Ì. 1Ô˜ ËÌÈÙÂÏ. 78.000. 5. ∞Ï˘Î¤˜ ı¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 118 Ù.Ì. 236.000, 2Ô˜ 118 Ù.Ì. 259.000 ηÈÓ. (ÎÔÌϤ). ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ. ÔÏ˘ÙÂÏ. 133 Ù.Ì. Â› ÈÏÔÙ‹˜, ·Ôı. 30 Ù.Ì. + Ù·Ú¿ÙÛ· ÁÈ· Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ ¤ÙÔÈÌË 290.000. 2. ∞Ï˘Î¤˜ (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË) ÌÂ˙ÔÓ. 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 840 Ù.Ì. ÁˆÓ. 548.000. 3. ∞Ï˘Î¤˜ ı¿Ï·ÛÛ· ÌÂ˙ÔÓ. 116 Ù.Ì. ηÈÓ. 250.000, ÌÂ˙ÔÓ. 114 Ù.Ì. ηÈÓ. 250.000. 4. ∞Ï˘Î¤˜ (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË) ÌÂ˙ÔÓ. 200 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 440 Ù.Ì. ÁˆÓ. 350.000. 5. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. (ÚÒÙË) ÔÏ˘ÙÂÏ., 3 Â›‰·, ÔÈÎÔ. 600 Ù.Ì. ı¤·. 6. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. 105 Ù.Ì., ÔÈÎÔ. 590 Ù.Ì. (2000) + ‰fiÌËÛË 290.000. 7. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. (ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤·) ÔÏ˘ÙÂÏ., 3 Â›‰·, ÔÈÎÔ. 600 Ù.Ì. 870.000. 8. ™ÒÚÔ˜ (ı¤·) 220 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 1000 Ù.Ì. 440.000. 9. ∞ÁÚÈ¿ 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 96 Ù.Ì. ËÌÈ˘. + 127 Ù.Ì. 1Ô˜ Î·È 121 Ù.Ì. 2Ô˜ Û ÔÈÎfi‰. 500 Ù.Ì. ηÈÓ. 590.000. 10. ¡. ¢ËÌËÙÚ. ÌÂ˙ÔÓ. 110 Ù.Ì 185.000 11. (¶·ÏÈ¿) 73 Ù.Ì. Û 145 Ù.Ì. 119.000 12. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. 190.000 13. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 16 ÛÙÚ¤Ì. 200.000 √π∫√¶∂¢∞ 1. £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ 176 Ù.Ì. ÁˆÓ. 75.000. 2. ∞Á. °ÂÚ·ÛÈÌ. 125 Ù.Ì. ÁˆÓ. 59.000. 3. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 124 Ù.Ì. (Û.‰. 1,8) 68.000. 4. ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì. ÁˆÓ. 120.000. 5. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 365 Ù.Ì. ‰È·Ì. 145.000, 730 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ. 285.000 ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤·. 6. πˆÏÎÔ‡ 740 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ. 460.000. 7. πˆÏÎÔ‡ 117 Ù.Ì. (Û.‰ 1,4) 78.000. 8. ∞Á. ∞Ó·ÚÁ. 218 Ù.Ì. (™.¢. 1,8) 135.000 9. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 700 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 395.000, 451 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 298.000, 350 Ù.Ì., ÁˆÓ. 198.000, 740 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 500.000, 1440 Ù.Ì. ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ. 10. ¶·Ï·È¿ 320 Ù.Ì. (Û.‰. 1,6) 198.000. 11. ∞Ï˘Î¤˜: AÁ. ∂ÈÚ‹ÓË 190 Ù.Ì. ÁˆÓ. 98.000, 400 Ù.Ì. 198.000, 200 Ù.Ì. (Ï·˙) 98.000, 85 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì.) 44.000, 307 Ù.Ì. 102.000, (°¿ÙÔ˜) 365 Ù.Ì. ÁˆÓ. 112.000, Ï·˙ 160 Ù.Ì. ÁˆÓ. 110.000, 490

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 30 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞2 2. ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘ 32 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∞6 ¢À∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 50 Ù.Ì. 100.000 ∂ μ1 2. ∑ÔÚÌ¿ 58 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ5 3. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 47 Ù.Ì. 80.000 ∂ μ7 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÚÂÙÈÚ¤ 70 Ù.Ì. 85.000∂ μ10 5. ∫·ÚÙ¿ÏË 49 Ù.Ì. 63.000 ∂ μ11 6. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ12 7. μÏ·¯¿‚· 54 Ù.Ì. 98.000 ∂ μ13 Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 72 Ù.Ì. 130.000 ∂ °4 2. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 98 Ù.Ì. 130.000 °5 3. ∫·ÚÙ¿ÏË 76 Ù.Ì. 110.000 ∂ °7 4. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 88 Ù.Ì. 100.000 ∂ °9 5. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °11 6. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °14 7. ¶·Á·ÛÒÓ 90 Ù.Ì. 160.000 ∂ °15 8. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 93 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË 180.000 ∂ °20 Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∫·Ú·˚ÛοÎË 170 Ù.Ì. 220.000 ∂ ¢2 2. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 116 Ù.Ì. 140.000 ∂ ¢3 3. ∫·ÙÛ·ÓÙÒÓË 135 Ù.Ì. 190.000 ∂ ¢6 4. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 120 Ù.Ì. 310.000 ∂ ¢7 5. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 104 Ù.Ì. 185.000 ∂ ¢11 6. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ∞Á. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ 122 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¢14 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ. 150 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∑1 2. ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ·Ï·Èfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 125+125 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 511 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑2 3. ¡. πˆÓ›· 85 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 120 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑3 4. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 180 Ù.Ì. Û 245 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑6 5. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 114 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑11 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 180 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∑14 7. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 700.000 ∂ ∑15 8. ∞Ó‹ÏÈÔ 130 Ù.Ì. 80.000 ∂ ∑21 9. §·‡ÎÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 200 Ù.Ì. 140.000 ∂ ∑23 10. ∞ӷηÛÈ¿ 474 Ù.Ì. 650.000 ∂ ∑24 11. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 400.000 ∂ ∑25 12. ª¿Ú·ıÔ˜ 136 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∑26 13. ¶·¿ ¡ÂÚfi ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ 63 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑32 14. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 134 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑34 15. ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘ 340 Ù.Ì. ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 500.000 ∂ ∑35 16. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 102 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑37 17. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¿Óˆ ·fi ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 205 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑38 18. πˆÏÎÔ‡ ¿Óˆ ·fi °. ¢‹ÌÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Î·È ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ 185 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∑40 ηٿÏÏËÏË ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ). 19. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 176 Ù.Ì. ‰ÈÒÚÔÊË Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 250.000 ∂ ∑41 20. Αχιλλοπούλου 82,5 τ.μ. σε οικόπεδο 108,52 τ.μ. 120.000 Ε Ζ42 21. ¶·Ï·È¿ μfiÏÔ˘ ÚÒÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 126 Ù.Ì. Î·È ÈÛfiÁÂÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 50 Ù.Ì. 240.000 ∂ ∑43. 22. °ÏÒÛÛ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ‰‡Ô ‰ÈÒÚÔʘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ˘fiÁÂÈÔ Î·È ÈÛ›Ó˜ 150 Ù.Ì. Ë Ì›· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.100 Ù.Ì. ™À¡. 650.000 ∂ ∑44. √π∫√¶∂¢∞ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 720 Ù.Ì. 73.000 ∂ ∏2 2. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 500 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏7 3. ∞Ï˘Î¤˜ 600 Ù.Ì. 250.000 ∏8 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 6.500 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∏11 5. ÕÊËÛÔ˜ 1.605,7 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∏12 6. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 170 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 270.000 ∂ ∏13 7. ∞ÁÚÈ¿ 750 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏14 8. ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ 4.028 Ù.Ì. 250.000 ∏17 9. §·‡ÎÔ˜ 2.000 Ù.Ì. 35.000 ∂ ∏29 10. º˘ÙfiÎÔ 437 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∏37 11. ∞Ï˘Î¤˜ 341 Ù.Ì. 95.000 ∂ ∏38 12. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∏39 13. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 146 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∏40 14. ΔÛ·Áηڿ‰· 4.131 Ù.Ì. 360.000 ∂ ∏41 15. ¡. πˆÓ›· 730 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏42 16. ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜ ∞Ï˘ÎÒÓ 4.000 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∏46 17. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 5.884 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∏48 18. ∞Ï˘Î¤˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ™√À´¶∞™ 315 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∏52 19. Δ¤ÚÌ· ∫‡ÚÔ˘ 521 Ù.Ì. 350.000 ∂ ∏53 20. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 171 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏56 21. Αγριά 723,62 τ.μ. κατάλληλο για ξενοδοχείο 600.000 Ε Η58

22. Αγριά εκτός σχεδίου 4.000 τ.μ. 250.000 Ε Η59 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∫¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ 6.292 Ù.Ì. 45.000 ∂ Δ6 2. ªËϛӷ 4.018 Ù.Ì. 220.000 ∂ Δ7 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ê‹ÛÔ˘ 6.491 Ù.Ì. 40.000 ∂ Δ8 4. ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ı¤· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 522 Ù.Ì. 180.000 ∂ Δ11 5. ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 4.500 Ù.Ì. 50.000 ∂ Δ12 6. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 5.700 Ù.Ì. 300.000 ∂ Δ13 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 43 Ù.Ì. 35.000 ∂ £2 2. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 150.000 ∂ £3 3. §·Ú›Û˘ ÙÚÈÒÊ. 170 Ù.Ì. 300.000 ∂ £6 4. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 133 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 70 Ù.Ì. 350.000 ∂ £10 5. °. ¢‹ÌÔ˘ 94,2 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. 180.000 ∂ £25 °ƒ∞º∂π∞ 1. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 52 Ù.Ì. 70.000 ∂ π1 ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· - °Ú·Ê›· √§∞ Δ∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ ∞¶√∫§∂π™Δπ∫∏ ¢π∞£∂ ™∏ (732)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846, FAX 24210-20267

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì., ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ∂. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 120 Ù.Ì., ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì., Ì ̷Á·˙› 77 Ù.Ì., ÛÙË ¡. πˆÓ›· (∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘). 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 165 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 120 Ù.Ì., 3 ¿ÚÎÈÓ ˘fiÁÂÈ·. ∂›Ó·È ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ 1.200 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·. ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ¿ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ÛÙÔ Î‡Ì·. 5. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ı¤·. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 312 Ù.Ì. ‹ 620 Ù.Ì. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÛÔʛٷ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. 5. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹. 6. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. £. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÚÂÙÈÚ¤ 117 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË Î·È Áηڿ˙ ÛÙË ™Ù·ı¿-°·ÏÏ›·˜. 2. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 160 Ù.Ì. ÛÙ· §Â¯ÒÓÈ·. (733)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278

¶ø§∂πΔ∞π μfiÏÔ˜ - ÕÓ·˘ÚÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 115 Ù.Ì. (·Ôı‹ÎË, Áηڿ˙). μfiÏÔ˜-¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ı¤·. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ - ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 280 Ù.Ì. Û 570 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞Ï˘Î¤˜-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 140 Ù.Ì.+70 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 225 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μfiÏÔ˜-√͢ÁfiÓÔ fiÚÔÊÔ˜ 1.000 Ù.Ì., ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ (ÚÒËÓ ‚ÈÔÙ¯ӛ· ÚÔ‡¯ˆÓ). ÕÓˆ μfiÏÔ˜ - ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ - ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ÕÓ·˘ÚÔ˜-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 115 Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. μfiÏÔ˜ ∫ÔÚ·‹ 26 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 25.000 ∂. μfiÏÔ˜ ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 567 Ù.Ì. (41Á). ¡. πˆÓ›·, ποڈÓ, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 30 Ù.Ì. 37.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿-ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 400 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 80 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 200 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 130 Ù.Ì. Û 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-μ·Úο ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ú·ÁÈ·› 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚÂÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì· 2,3 ÛÙÚÂÌÌ, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· (ÏÈ‚¿‰È ÙÚ·Á¿Ó·). ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì· 5 ÛÙÚÂÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ+ÔÈΛ· 30 Ù.Ì. Ì ı¤· (‰ÚfiÌÔ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜). ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì· 6 ÛÙÚÂÌÌ., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷ-

ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì., Î·È 430 Ù.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 350 ¤ˆ˜ 700 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 200, 350, 400 Î·È 700 Ù.Ì. (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ 4). ∫. §Â¯ÒÓÈ·-μÚԯȿ 4 ÛÙÚÂÌÌ. Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ı¤ÛË ∞¯Ï·‰›ÙÛ· 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. 120.000 ∂. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞. °·Ù˙¤·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ Û 380 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∫. °·Ù˙¤· ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚÂÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ʤÙ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ªËÏȤ˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· 236 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 510 Ù.Ì. Ì ı¤·. ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘-ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰·-∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. •Ô˘Ú›¯ÙÈ ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÎÙ‹Ì· 5.300 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ı¤ÛË ƒ·˙‹ ÎÙ‹Ì· 16 ÛÙÚÂÌÌ. Ì ı¤·. μ˘˙›ÙÛ·-ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ. ΤÓÙÚÔ. ΔÚ›ÎÂÚÈ-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË). ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 70 Ù.Ì., 60 Ù.Ì. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË-¡Ë˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. (734)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 30 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 38.500 ∂. ™˘Ú›‰Ë ÚÂÙÈÚ¤ 27 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., 28.000 ∂. °·Ì‚¤Ù· 30 Ù.Ì, 1Ô˜ ÔÚ. 30.000 ∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÚÂÙÈÚ¤, 4Ô˜ ÔÚ. 20 Ù.Ì. Ì 25 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, 27.000 ∂. °¿ÙÛÔ˘ ‰‡Ô ÈÛfiÁÂȘ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ 34 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË, ÙÈÌ‹ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ì·˙› 30.000 ∂. ¢À∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì. Ì ƒ. 80.000 ∂. μÏ·¯¿‚· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰˘ÔÌÈÛ¿ÚÈ ÚÂÙÈÚ¤ 80 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ. Ì Ì·ÏÎfiÓÈ 80 Ù.Ì., ı¤·, Ù˙¿ÎÈ, 96.000 ∂. °¿ÙÛÔ˘ 65 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ. 25ÂÙ›·˜, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, 64.000 ∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ¡. πˆÓ›· °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ 100 Ù.Ì. 15 ÂÙÒÓ, ¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ Ì 3 ÎÚ‚/Ú˜, ÙË ÌÈÛ‹ ·˘Ï‹ ı¤· μfiÏÔ-¶‹ÏÈÔ, 78.000 ∂. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 65.000 ∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 70 Ù.Ì. Ì ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹, ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, 72.000 ∂. ªÈÎÚ‹ ÔÈΛ· 70 Ù.Ì., °·Ì‚¤Ù·, 45.000 ∂. Δƒπ∞ƒπ∞ μÔ˘ÙÛ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 80 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., 120.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 80 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ. ƒ.+·Ôı. 142.000 ∂. ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˜ ÔÚ., Ì ƒ., 105.000 ∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ¡. πˆÓ›· °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ 100 Ù.Ì., ¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 15ÂÙ›·˜ Ì 3 ÎÚ‚/Ú˜ Î·È ÙË ÌÈÛ‹ ·˘Ï‹ ı¤· μfiÏÔ-¶‹ÏÈÔ, 78.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 83 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 124.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ 126 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., ÚÒÙÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 25ÂÙ›·˜ Ì ¿ÚÎÈÓ-·Ôı‹ÎË, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· Î·È Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 360.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 102 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ. ƒ+∞, 190.00 ∂. ™Ù·ı¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 105 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. ƒ+∞., 190.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 110 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ., Ù˙¿ÎÈ, ƒ+∞., 170.000 ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ °·Ì‚¤Ù· 70 Ù.Ì., 45.000 ∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 70 Ù.Ì., 75.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∑. ¶ËÁ‹˜, 70 Ù.Ì. Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 110.000 ∂. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 75 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 70.000 ∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 130.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 20 Ì. ·fi ·Ú·Ï›· Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· 160 Ù.Ì. Ì ÈÏÔÙ‹ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì., 255.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì ÏÔ‡ÛÈÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi 215 Ù.Ì. Û 228 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 270.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÌÈÎÚ‹ ÌÔÓ/Λ· Ì ·˘Ï‹, 25.000 ∂. ¡Â¿ÔÏË ‰ÈÒÚÔÊÔ 70+70 Ù.Ì. ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ Ô Î¿ı fiÚÔÊÔ˜ 150.000 ∂. ∫. ¡ÂÚ¿ ÁÈ·› 240 Ù.Ì., ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·, 190.000 ∂. √π∫√¶∂¢∞ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ¿Óˆ Ù˘ °. ¢‹ÌÔ˘ ™.¢. 0,8 240 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi 125.000 ∂, 210 Ù.Ì. ÌÂÛ·›Ô 110.000 ∂, 820 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 330.000 ∂, 1.680 Ù.Ì. ÙڛʷÙÛÔ 650.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, °ÔÚ›ÙÛ· 140 Ù.Ì., 80.000 ∂, ™.¢. 0,8. ∞Ï˘Î¤˜ ÏËÛ›ÔÓ ÎÏÈÓÈ΋˜ °¿ÙÔ˘ 162 Ù.Ì., 76.000 ∂ ™.¢. 0,8. ∞Ï˘Î¤˜ 225 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, 230.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï›, 4.000 Ù.Ì. ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ∫·ÚÓ¿ÁÈÔ ÎÙ›˙ÂÈ 200 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ Ú¤Ì·, 148.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï›, 2.000 Ù.Ì., ÎÙ›˙ÂÈ 100 Ù.Ì., 75.000 ∂. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 170 Ù.Ì., 35.000 ∂. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 450 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, 160.000 ∂. ª. μÂÏ·Óȉȿ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 300 Ù.Ì., 78.000 ∂.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 35


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 34

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383

ª. μÂÏ·Óȉȿ 330 Ù.Ì., 43.000 ∂. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 250 Ù.Ì., Ì 15 Ì. ÚfiÛÔ„Ë ™.¢. 1,8, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ÎÙ›˙ÂÈ 450 Ù.Ì., 105.000 ∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ 900 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 115.000 ∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 1.230 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË, 145.000 ∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.800 Ù.Ì. Ì ı¤· ÎÙ›˙ÂÈ 200 Ù.Ì., 140.000 ∂. ¶·Á·ÛÒÓ 130 Ù.Ì., 110.000 ∂. ¡. πˆÓ›· °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹, 150 Ù.Ì., 65.000 ∂. ¡. πˆÓ›· μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›· 160 Ù.Ì., 65.000 ∂. ªËϛӷ 120 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi 15.000 ∂. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ, ¢ηÈÚ›· 1.200 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 23.000 ∂. ªËϛӷ ∫Ô˘ÎÔ˘Ï¤Èη, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÓËÛ¿ÎÈ ∞Ï·Ù¿˜ 750 Ù.Ì., 85.000 ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ §ÂÊfiηÛÙÚÔ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 410 Ù.Ì., ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔ, 48.000 ∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.000 Ù.Ì. ›Ûˆ ·fi ∂æ∞ 48.000 ∂. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 500 Ù.Ì., Ì ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Î·È w.c., Ú‡̷ Î·È ÓÂÚfi, ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔ Ì ı¤· Î·È ÛÙ¤ÚÓ·, 46.000 ∂. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹, 360 Ù.Ì. Ì ı¤·, 28.000 ∂. ª∞°∞∑π∞ ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ· 114 Ù.Ì. Ì ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ 90 Ù.Ì., ‰›‰ÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 750 ∂, ÂÓÙ˘ˆÛȷο ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 155.000 ∂. §ÂˆÊfiÚÔ˜ ∞ıËÓÒÓ, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÙÚÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.200 Ù.Ì. Û 2.500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ, 1.000.000 ∂. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ 140 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ƒ+·Ôı., 800 ∂. ¢˘¿ÚÈ °¿ÙÛÔ˘ 52 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 250 ∂. (736)

-----------------------------------¶ƒ√ΔÀ¶√ ∫∂¡Δƒ√ ∞°√ƒø¡ ∫∞π ¶ø§∏™∂ø¡ ∞∫π¡∏Δø¡ ƒ. º∂ƒ∞π√À 105∞ Δ∏§.&FAX 24210-52061, ∫π¡ 6972391647 ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™Δ∂∫∞™ ∏§π∞™

√π∫π∂™ Βόλος (Καλλιθέα) διώροφη οικία 150 τ.μ. σε οικόπεδο 150 τ.μ. με προοπτική. ΦΥΤΟΚΟ, καινούργια ανεξάρτητη μεζονέτα τριών επιπέδων, πολυτελούς κατασκευής 100 τ.μ. Ο κύριος χώρος 73 τ.μ. το ισόγειο με κλειστό γκαράζ σε οικόπεδο 275 τ.μ., με απεριόριστη θέα στο Βόλο. ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ ισόγεια οικία 150 τ.μ. σε οικόπεδο 556,40 τ.μ., με θέα. ΒΟΛΟΣ (Άναυρος) ισόγεια οικία 75 τ.μ. σε οικόπεδο 135 τ.μ. με προοπτική ορόφου. Αγ. Στέφανο, (Σωρός) ημιτελής μεζονέτα τριών επιπέδων 380 τ.μ. στα κτισίματα σε οικόπεδο 600 τ.μ. με φανταστική θέα Βόλο, θάλασσα. Ν. Ιωνία, ισόγεια οικία 60 τ.μ. περίπου σε οικόπεδο 135 τ.μ. μfiÏÔ˜ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 118 Ù.Ì. ¡. πø¡π∞ 1/4 ‰ÈÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, ¤Ó·ÓÙÈ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜. Μελισσάτικα, 150 τ.μ. σε 1.000 τ.μ. οικόπεδο (Κουγιάτικα). Νεάπολη, 80 τ.μ. σε οικόπεδο 220 τ.μ. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ Βόλος, (κέντρο) 93,70 τ.μ. 2ου ορόφου. Βόλος, (κέντρο) 88,90 τ.μ. 2ου ορόφου. Βόλος, (κέντρο) 51,10 τ.μ. 2ου ορόφου. Βόλος., (κέντρο) 56,70 τ.μ. 3ου ορόφου. Βόλος, (κέντρο) 26,70 τ.μ. 1ου ορόφου, ακάλυπτο. Βόλος (κέντρο) 34,10 τ.μ. 1ου ορόφου ακάλυπτο. μ√§√™, 150 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫∂¡Δƒ√, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì 200 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ. Βόλος Ν. Δημητριάδα καινούργια διαμερίσματα από 50 τ.μ. έως 100 τ.μ. μfiÏÔ˜, 79 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ê¿ÙÛ· ÛÙË ™Ù·ı¿. μfiÏÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 100 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 100 Ù.Ì., 3Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 135 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ. ∞ÁÚÈ¿, 250 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8. °ƒ∞º∂π∞ μ√§√™ (∫∂¡Δƒ√) 33 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ô‰fi˜ ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË. √π∫√¶∂¢∞ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ 213 τ.μ. μεσαίο με Σ.Δ. 0,8. Σταγιάτες, 1.230 τ.μ. εντός οικισμού με πανοραμική θέα στο Βόλο. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 4.654 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο. ∞Ó‹ÏÈÔ, ÔÈÎfi‰· 833 Ù.Ì., 257 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ΚΤΗΜΑΤΑ Μελισσάτικα, 16 στρέμματα με θέα το Βόλο, δίνεται και τμηματικά 4, 6, 6 στρέμματα. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÎÙ‹Ì· 4.200 Ù.Ì. Ì ı¤· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ™ÙÔ‡È. μ√§√™ (∞£∏¡ø¡) 9 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. Μελισσάτικα, 4.001 τ.μ. φάτσα περιφερειακό. Ν. Αγχίαλο 4.200 τ.μ., περιοχή Στούπι. Μελισσάτικα, 10.000 τ.μ. με ελιές (Κουγιάτικα). ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ Μπούφα, οικόπεδο 3.328 τ.μ. εντός οικισμού, φάτσα στο κύμα. Μ. Βελανιδιά, οικόπεδο 320 τ.μ., δεύτερο από το κύμα. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ Βόλος (κέντρο) 24,30 τ.μ., 30 τ.μ., 30 τ.μ., 38,90 τ.μ. Βόλο, 124 τ.μ. ισόγειο στην οδό 28ης Οκτωβρίου. (737)

™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ. 6937435222 Email: info@stefanatos.gr www.realestate.stefanatos.gr √π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 72ÙÌ Ì ÍÂÓÒÓ· 23ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë 133 ¢˘¿ÚÈ 45ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, πˆÏÎÔ‡. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 75ÙÌ/fiÚÔÊÔ, ∞Á. μ·Û›ÏÂÈÔ˜. ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ (ÔÏ˘ÙÂϤ˜), ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 55ÙÌ,ÔÈÎ.105 ÙÌ, ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105 ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡. ΔÚÈ¿ÚÈ 88ÙÌ, ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, °ÎÏ·‚¿ÓË. ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 170ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡. ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ Ì ÁηÚÛÔÓȤڷ 30ÙÌ, ¡. πˆÓ›·. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 75ÙÌ, √ÁÏ. √ÈΛ· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· 112ÙÌ, ∞ÛÙ˘¿Ï·È·. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 140ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜. √ÈΛ· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 400ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜. °Î·ÚÛÔÓȤڷ, ÷ÏÎȉÈ΋ ¶Â˘ÎÔ¯ÒÚÈ. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140ÙÌ Î·È ‰˘¿ÚÈ· 50ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 148ÙÌ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, ∞Ï˘Î¤˜. ΔÚÈ¿ÚÈ 86ÙÌ, ∫ÔψӿÎÈ ∞ı‹Ó·. ¢˘¿ÚÈ 78ÙÌ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ™Ô˘ÙÚ·Ï›. ΔÚÈ¿ÚÈ 93ÙÌ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ™Ô˘ÙÚ·Ï›. √ÈΛ· 72ÙÌ ÈÛfiÁÂÈÔ ∞Ï˘Î¤˜. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 35ÙÌ 2Ô˜ ÔÚ., ı¤·, ∞Ï˘Î¤˜. √π∫√¶∂¢∞ - ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 38 ÛÙÚ., ÁÂÒÙÚËÛË, ÚfiÛÔ„Ë Û ÙÚÂȘ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ∞ÏÌ˘Úfi˜. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13 ÛÙÚ. Ì ÂÏȤ˜, ª·Ìȉ¿Î˘. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘, μπ¶∂, μfiÏÔ˜. √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ μfiÏÔ˜. √ÈÎfiÂ‰Ô 220ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜. √ÈÎfiÂ‰Ô 176ÙÌ, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. √ÈÎfiÂ‰Ô 118ÙÌ, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚ., ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÚÔ˜ ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4850ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜. √ÈÎfiÂ‰Ô 6500ÙÌ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ∫Ô˘ÊÔÓ‹ÛÈ· ∫˘ÎÏ¿‰Â˜. √ÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi 1440ÙÌ Ì ÔÈΛ· 75ÙÌ, £·˘Ì·Îfi˜ ºıÈÒÙȉ·˜. √ÈÎfi‰· 85ÙÌ Î·È 170ÙÌ, ¶Ï·˙ ∞Ï˘Î¤˜. √ÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜. √ÈÎfiÂ‰Ô 322ÙÌ, ¶∞§π∞ μfiÏÔ˘. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 460ÛÙ. & 73ÛÙÚ., ÕÚ·ÍÔ˜ ∞¯·˝·. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 95ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë μfiÏÔ˜. ΔÂÙÚ·ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1850ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘. Δ·‚¤ÚÓ·-Ô˘˙ÂÚ› 120ÙÌ Ì ÔÈΛ· 110ÙÌ Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜. ∫Ù›ÚÈÔ 700ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 7100ÙÌ, §Â¯ÒÓÈ·. μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 2300ÙÌ Ì ÎÙ›ÚÈÔ 232ÙÌ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118ÙÌ, πˆÏÎÔ‡ (Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜). μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ - μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 530ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1800ÙÌ, ∞ μπ¶∂. √ÈÎfiÂ‰Ô 4150ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘ μfiÏÔ˜. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4600ÙÌ, §·Ï¿ÚÈ· ™ÎfiÂÏÔ˜. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 52ÙÌ Î·È ·Ù¿ÚÈ 52ÙÌ, ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˘. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜- μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 460ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 356ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 300ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 280ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË. ∫Ù›ÚÈÔ 400ÙÌ Û ÔÈÎ. 2400ÙÌ,Ô‰fi˜ ¢ÈÌËÓ›Ô˘. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 450ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË. ŒÎÙ·ÛË 9 ÛÙÚ. ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞’ μπ¶∂. ∂ȯ›ÚËÛË ∫∞º∂ ÒÏËÛË ‹ ÂÓÔÈΛ·ÛË ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 27 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ¿‰ÂÈ· ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ., ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘. ∂ȯ›ÚËÛË ÂÛÙ›·Û˘ Ì ¿‰ÂÈ· “∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔΔ·‚¤ÚÓ· - ∫·Ê¤” ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. ¶∏§π√ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 122ÙÌ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. √ÈΛ· 136ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000ÙÌ, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 102ÙÌ,ÔÈÎfi. 825ÙÌ, ÿÓÈ·. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 60ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 330ÙÌ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜. ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 50ÙÌ, ™˘Î‹. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000ÙÌ, ªËÏȤ˜. ∫·ÙÔÈΛ· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 270ÙÌ, ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜. ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 91ÙÌ Û ÔÈÎ. 1000ÙÌ, ªÔ‡ÚÂÛÈ. ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 78ÙÌ, ªËϛӷ. √ÈÎfiÂ‰Ô 8000ÙÌ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÃÔÚ¢Ùfi. ∫Ù‹Ì· 6000ÙÌ, ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜. ∫Ù‹Ì· 4000ÙÌ, ÃÔÓ‰Ú‹ ÕÌÌÔ˜ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜. ∫Ù‹Ì· 4000ÙÌ Ì ÚfiÛÔ„Ë 90Ì ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, §·ÌÈÓÔ‡. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10000ÙÌ, ª·Ï¿ÎÈ. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 21000ÙÌ Ì ηÛÙ·ÓȤ˜ Î·È ÌËÏȤ˜, ¡ÂÔ¯ÒÚÈ. ∫Ù‹Ì· 8000ÙÌ Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ∑ÂÚ‚fi¯È·. √ÈÎfi‰· 4ÛÙÚ. ¤ˆ˜ 7,7 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ªÂÏ·Ó‹. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 50ÛÙÚ. Ì ÚfiÛÔ„Ë 160Ì ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ª·Ï¿ÎÈ. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,7ÛÙÚ. Ì ·Ï·Èfi ÎÙ›ÛÌ·, ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ¶ÔÙÈÛÙÈο •˘Ófi‚Ú˘ÛË. √ÈÎfiÂ‰Ô 170ÙÌ, ™˘Î‹. √ÈÎfiÂ‰Ô 2770ÙÌ, ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ™˘Î‹. √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·, ∫ÔÚfiË. √ÈÎfiÂ‰Ô 2ÛÙÚ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·. √ÈÎfi‰· ·fi 1650ÙÌ ¤ˆ˜ 2770ÙÌ ¤Î·ÛÙÔ, ΔÛ·Áηڿ‰·. √ÈÎfi‰· 10,7ÛÙÚ. Î·È 4,5ÛÙÚ., ΔÛ·Áηڿ‰·. √ÈÎfiÂ‰Ô 1,5ÛÙÚ., ÔÈÎÈÛÌfi˜ ΔÛ·Áηڿ‰·. √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ¶¿Ô˘. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 11,8ÛÙÚ., Ì ÔˆÚÔÊfiÚ·, ı¤·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜-÷ӛˆÓ (ª¤ÏÈ·). ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1,5ÛÙÚ., ™˘Î‹. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 11,5ÛÙÚ. Î·È 20ÛÙÚ., ™˘Î‹. √ÈÎfiÂ‰Ô 2039ÙÌ ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ªËϛӷ. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,3 ÛÙÚ., ı¤·, §·‡ÎÔ˜. ¡. ™∫√¶∂§√™ - ¡. ™∫π∞£√™ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 120ÙÌ, ÃÒÚ·. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 70ÙÌ, ÃÒÚ·. ΔÚÈÒÚÔÊË ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 180ÙÌ, ÃÒÚ·. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 130ÙÌ, μ·Ú‰ÈfiÏ·. ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 72ÙÌ, μÚ¿¯Ô˜. √ÈΛ· 122ÙÌ, 4 Â›‰· Ì ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È ı¿Ï·ÛÛ·, ÃÒÚ·. √ÈΛ· 40ÙÌ ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË, ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ. √È˘ 56ÙÌ Î·È 65ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4ÛÙÚ. ·Ú›ÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ∞Ó·Ó›·˜.

¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 110ÙÌ, ÈÛ›Ó·, ı¤·, ÂÈψ̤ÓÔ, ¶‡ÚÁÔ˜. ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 110ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ. ¢ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 70ÙÌ, ÃÒÚ·. √ÈΛ· ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË 75ÙÌ, ÃÒÚ·. √ÈΛ· 80ÙÌ, ·˘Ï‹, Ù˙¿ÎÈ, ÂÈψ̤ÓÔ, 30Ì ·fi ÏÈÌ¿ÓÈ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 75ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ. ¢ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 60ÙÌ, ∫·ÏfiÁËÚÔ˜. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 60ÙÌ. °ÏÒÛÛ·. ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 60ÙÌ, °ÏÒÛÛ·. ¢ÈÒÚÔʘ ÔÈ˘ 85ÙÌ Î·È 78ÙÌ ∫Ï‹Ì·. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 90ÙÌ ¤ˆ˜110ÙÌ, ™ÎÈ¿ıÔ˜. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 12500ÙÌ, ∞Ï˘ÎÈ¿˜. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13,5ÛÙÚ., 50Ì ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜. ŒÎÙ·ÛË 840ÛÙÚ. ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜. √ÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ, ı¤·, ƒ¿¯Â˜. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ., ı¤·, ∞Á. ƒËÁ›ÓÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 4ÛÙÚ., Ú‡̷, ÓÂÚfi, ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5,5 ÛÙÚ., ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ı¤· ΔÛÈÌÈÛÈ¿. ∫Ù‹Ì· 8ÛÙÚ., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ı¤·, μ·ı˘¿˜. ∫Ù‹Ì· 4,8ÛÙÚ. ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ΔÛÈÌÈÛÈ¿. ∫Ù‹Ì· 4ÛÙÚ., ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ΔÛÈÌÈÛÈ¿. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6,6ÛÙÚ., Ú‡̷, ÓÂÚfi, ΔÛÈÌÈÛÈ¿˜. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4ÛÙÚ., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5,2ÛÙÚ., ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜. ∫Ù‹Ì· 10ÛÙÚ., ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ηχ‚È, ¢›ÙÚÔÔ. ∫Ù‹Ì· 4ÛÙÚ, ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ƒ¿¯Â˜. √ÈÎfiÂ‰Ô 2200ÙÌ, ı¤·, ÎÙ›˙ÂÈ, μ·Ú‰ÈfiÏ·. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ·fi 1.000 ¤ˆ˜ 4.000ÙÌ, °ÏÒÛÛ·. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.200ÙÌ, ¶Ô‡ÓÙ· °ÏÒÛÛ·. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.000ÙÌ, ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ °ÏÒÛÛ·. √ÈÎfiÂ‰Ô 840ÙÌ, ÃÒÚ· ™ÎfiÂÏÔ˜. ∞∫π¡∏Δ∞ ™Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√ √ÈÎfiÂ‰Ô 9 ÛÙÚ. ‰›Ï· ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ Ì ı¤· ÛÙË ª·‡ÚË £¿Ï·ÛÛ·, μ¿ÚÓ· μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜. ŒÎÙ·ÛË 500ÛÙÚ. ÔÏfiÎÏËÚË ‹ Û ÔÈÎfi‰·, ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌ. ÂÚÈÔ¯‹, Mihailesti ƒÔ˘Ì·Ó›·˜. ŒÎÙ·ÛË 200ÛÙÚ. ÔÏfiÎÏËÚË ‹ Û ÔÈÎfi‰·, ‰›Ï· ÛÙË Ï›ÌÓË Mihailesti ƒÔ˘Ì·Ó›·˜. (739)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210 22824 ∫ÈÓ. 6982 479 991-6973 585 390 mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr

¶ø§∂πΔ∞π - ¢˘¿ÚÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 50 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 1Ô˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. - ¢˘¿ÚÈ 15ÂÙ›·˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 55 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 5Ô˜ Ì ·/ı Î·È ¿ÚÎÈÓ. - ¢˘¿ÚÈ 20ÂÙ›·˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 52 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 2Ô˜ Ì ·/ı, 50.000 ∂. - 80 Ù.Ì. 5ÂÙ›·˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 4Ô˜ Ì ·/ı, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. - 110 Ù.Ì. 25ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 4Ô˜ Ì 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w/c, ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. - 120 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 2Ô˜ Ì 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, 1 w/c, ¿ÚÎÈÓ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÚÔÛÈÙ‹ ÙÈÌ‹. - ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 28 Ù.Ì., Ì ·Ù¿ÚÈ 28 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡. (744)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 180 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (220.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (140.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 2. ª·Á·˙› 70 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·Ú·Ï›· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 3. √π∫π∞ ·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, ÙÚÈÒÚÔÊË, 240 Ù.Ì., Ì 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¶π¡∞∫∞Δ∂™. ∞ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Ì ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ μfiÏÔ. 4. √ÈΛ· 120 Ù.Ì. Û 400 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌË, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 5. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 700 Ù.Ì. μ˘˙›ÙÛ·. 6. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. 7. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 90 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶ÈӷοÙ˜. 8. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 65 Ù.Ì. Û 800 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 100 Ì. ·fi ‰ÚfiÌÔ Ì ı¤· ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ ¡ËÏ›·˜ (90.000 ¢ÚÒ). 9. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, 4ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 400 Ù.Ì., Ì ı¤· Î·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì., §Â¯ÒÓÈ·. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË (ÁÚ·Ê›Ô) 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 56 Ù.Ì. ‰‡Ô ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ (70.000 ∂) ∞Óı. °·˙‹ Ì ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 115 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 95 Ù.Ì. (ÂÓÔ›ÎÈÔ 16.000 ∂ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ), 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ì πˆÏÎÔ‡. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ª·Á·˙› 135 Ù.Ì. ·Ú·Ï›· ∫. °·Ù˙¤· OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜. 3. ŒÓ· ÛÙÚ¤ÌÌ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 3,5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, §Â¯ÒÓÈ·. 5. 312 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ı¤·, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫. °·Ù˙¤·.

7. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ¢›ÓÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÛÙË ªËϛӷ-∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜. 13. 4 ÔÈÎfi‰· 450 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ 100 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ ∂À∫∞πƒπ∞: ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 650 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. ÛÙÔ ¶∂¢π√¡ ÙÔ˘ ∞ƒ∂ø™. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (740)

-----------------------------------ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 8 ΔËÏ. ∫¤ÓÙÚÔ 24210 25000 À‡ı˘ÓÔ˜: ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘

∫ÈÓËÙfi: 6979726165 E-mail: stspiliopoulos@gmail.com ª√¡∞¢π∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ∫∞Δø Δ∏™ ∂ ª¶√ƒπ∫∏™ Δ√À™ ∞•π∞™ 1. √ÈÎfi‰Ô, ¡. πˆÓ›·, 277Ù.Ì., ™.¢. 2, 60.000ú. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, 70Ù.Ì., 80.000ú. 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, 106Ù.Ì., (ÂÌÔÚÈ΋ ·Í›· 530,000ú), ∞Í›·˜ ¢È¿ıÂÛ˘ 330.000ú. 4. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, 61Ù.Ì., (ÂÌÔÚÈ΋ ·Í›· 300,000ú), ∞Í›·˜ ¢È¿ıÂÛ˘ 200.000ú. 5. μ›Ï·, ¶Â˘Î¿ÎÈ·, 300Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 550Ù.Ì., 350.000ú. 6. ¢˘¿ÚÈ, 1Ô ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, 60Ù.Ì., ¤ÙÔ˜ ηÙ. 2009, ÂÈψ̤ÓÔ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 450ú (ÂÌÔÚÈ΋ ·Í›· 180,000ú), ·Í›·˜ ‰È¿ıÂÛ˘ 138.000ú. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞Δø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. μ√§√™ 61-107Ù.Ì., ·fi 1700ú/Ù.Ì. ∫ 388. 2. μ√§√™ ∑·ÏfiÁÁÔ˘ 85Ù.Ì., 2 À/¢, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 415. 3. μ√§√™ ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 46Ù.Ì., ∫ 94. 4. μ√§√™ μÈ˙˘ËÓÔ‡, ÓÂfi‰ÌËÙ· 57-110Ù.Ì., ·fi 1600/Ù.Ì. ∫ 234. 5. ∞¡∞Àƒ√™ ™Ù·‰›Ô˘, 100Ù.Ì. & 72Ù.Ì., ∫ 218. 6. ¡. πø¡π∞, 3¿ÚÈ, 79Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi, ∫ 371. 7. ¡. πø¡π∞, ÚÂÙÈÚ¤ 79Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 372. 8. ¡. πø¡π∞, 2¿ÚÈ 45Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 374. 9. ¡. πø¡π∞ 2¿ÚÈ 48Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 375. 10. ¡. πø¡π∞, 3 3¿ÚÈ· 84Ù.Ì., 2Ô˘-4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 376. 11. ¡. πø¡π∞ 48,5-115Ù.Ì. ·fi 1350ú/Ù.Ì., ∫ 100-127. 12. ¡. πø¡π∞ ∫¿‰ÌÔ˘ 78-81Ù.Ì., ÓÂfi‰ÌËÙ·, K 272-277. 13. ¡. πø¡π∞ ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 46-86Ù.Ì., ÓÂfi‰ÌËÙ·, ∫ 278-284. 14. ¡. πø¡π∞ ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 93-102Ù.Ì., ÓÂfi‰ÌËÙ·, ∫ 285-286. 15. ¡. πø¡π∞ ÃÚ. §Ô‡ÏË, 128Ù.Ì., ηٷÛÎ. 2008, ∫ 291. 16. ∫∞ƒ∞°∞Δ™ 76.5 Ù.Ì., 1Ô˘ fiÚÔÊÔ˘, ∫ 483. 17. μ√§√™ ÓÂfi‰ÌËÙ· 21-121Ù.Ì., 1Ô˘ - 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 455-476. 18. ¡. πø¡π∞ 90 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 450. 19. ∞§À∫∂™ 85Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 449. 20. ∞°. ∫ø¡/¡√™ ÔÚÔÊÔÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 86Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 267. 21. ∞§À∫∂™, ÁηÚÛÔÓȤڷ 25Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË, 1Ë ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ηÙ. 2009, ∫441. 22. μ√§√™ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 2 ‰È·Ì. 65Ù.Ì., 1Ô˘ & 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¿ÚÎÈÓÁÎ, ∫ 419. 23. ∫∞¶∞∫§π, 45 Ù.Ì-107 Ù.Ì, ·fi 1450/Ù.Ì K 424. 24. ∞§À∫∂™, ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛÎ., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 18002200ú/ Ù.Ì ∫ 425. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞¡ø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. μ√§√™ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿-ΔÚÈÎÔ‡Ë, 2¿ÚÈ 54Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ, ∫ 305. 2. μ√§√™ 54Ô˘ ™˘ÓÙ·Á. ∂§∞™, 102 Ù.Ì., ∫ 183. 3. μ§∞Ã∞μ∞ 118Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ∫ 149. 4. ∞°ƒπ∞ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, 43Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 301. 5. ¡. πø¡π∞ 83Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 394. 6. ¡. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. 82Ù.Ì., ¯Ú›˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘, ∫ 11. ª∂∑√¡∂Δ∂™-∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∫∞ƒ∞°∞Δ™ 120Ù.Ì., ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 60Ù.Ì., Û ÔÈÎÔ.126Ù.Ì., ηٷÛÎ. 2005, ∫ 392. 2. ∞§À∫∂™, 127Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 156Ù.Ì., ˘fi ηٷÛ΢‹, 10Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 358. 3. ∞§À∫∂™ ¡Âfi‰ÌËÙË 164Ù.Ì., 3fiÚÔÊË, ∫ 297. 4. ∞§À∫∂™ 209Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 270Ù.Ì., ∫ 233. 5. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 155Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 250Ù.Ì., ı¤·, ∫ 198. 6. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞, 3 ÓÂfi‰ÌËÙ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 150Ù.Ì., ˘fiÁÂÈÔ 95Ù.Ì., ∫ 298. 7. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞, ™˘ÁÎ. ηÙÔÈÎÈÒÓ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 60-150Ù.Ì., ∫ 313. 8. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ 65Ù.Ì., 60Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ˘fi ηٷÛÎ., ∫ 203. 9. ∞º∏™™√™, 71-145Ù.Ì., ˘fi ηٷÛ. ∫ 370. 10. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ “ª∞¡∞” 100-200Ù.Ì., ˘fi ηٷÛÎ., ·fi 2000ú/Ù.Ì.. ∫ 210. 11. ∞°. πø∞¡¡∏™, 71-104Ù.Ì., ∫ 67-72. 12. ∞º∏™™√™ ∫·ÏËÊÙ¤ÚË, 320Ù.Ì., Û ÔÈÎÔ. 1800Ù.Ì.. ∫ 216. 13. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞ ¶·ÏÈfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 90Ù.Ì., Û ÔÈÎÔ. 170Ù.Ì., ∫ 186. 14. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞ 2 ÔÈ˘ 172Ù.Ì., Û ÔÈÎfi. 403Ù.Ì., ∫ 192. 15. ™∫π∞£√™ “ΔÚÔ‡ÏÔ˜” , ‚›Ï· 160Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.500Ù.Ì., ∫ 386. 16. ¶§∞Δ∞¡π∞™ ªπ∫ƒ√: √ÈÎÔ‰ÔÌ‹ 135Ù.Ì. (ηڷÁÈ·›), Û ÔÈÎfi. 250Ù.Ì., ∫ 482. 17. ª∂°∞§∏ μ∂§∞¡π¢π∞, ÔÈΛ· 96Ù.Ì., Û ÔÈÎfi. 300Ù.Ì., ∫ 320. 18. ∞°. °∂øƒ°π√™ ¡∏§∂π∞™, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 240Ù.Ì., ËÌÈÙ., Û ÔÈÎfi. 491Ù.Ì., ∫ 411. 19. ª∏§π∂™, ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 130Ù.Ì., Û ÔÈÎfi. 634Ù.Ì., ∫ 323. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. πø¡π∞, 100Ù.Ì., Û ÔÈÎÔ. 171Ù.Ì., ∫ 401. 2. ∞°ƒπ∞ 174 Ù.Ì., Û ÔÈÎfi. 405Ù.Ì., 3ˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, ËÌÈ-˘fiÁÂÈÔ 120Ù.Ì., ∫111. 3. ∞¡∞∫∞™π∞ ∞¡ø μ√§√, 55Ù.Ì. (Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·ÛÎ/ÏÔ˘), Û ÔÈÎfi. 198 Ù.Ì., K 447. 4. ¢∏ª√™ º∂ƒø¡, 145.38Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, Û ÔÈÎfi. 1000Ù.Ì., fiÚÈ· ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∞¤ÚÈÓÔ˘, 65000ú, ∫445.

5. μ√§√™ ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 60 Ù.Ì, Û ÔÈÎfi. 146 Ù.Ì, ∫442. 6. ∞§À∫∂™, ¤·˘ÏË 160Ù.Ì. ËÌÈ˘. 70Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 502Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ ∫ 338. 7. μ√§√™ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, 61Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ∫ 418. 8. ¡. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 53Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 121 Ù.Ì., Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘. ∫ 62 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. μ√§√™ ™˘Ú›‰Ë (NAKOS CENTER) ∫ 414. 2. μ√§√™ §·Ú›Û˘, ‰ÈÒÚÔÊÔ ∂·ÁÁ/ÎÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.100Ù.Ì. & 200Ù.Ì. ·Ôı. 17 £. ¿ÚÎÈÓÁÎ, ∫ 348. 3. ¡. πø¡π∞ ∫ÂÓÙÚÈÎfi ˘fi ηٷÛ. 73Ù.Ì. & ·Ù¿ÚÈ, ∫ 373. 4. ¡. πø¡π∞ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 40Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ ∫ 125. 5. ¡. πø¡π∞ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 38Ù.Ì.-54Ù.Ì., ∫ 131-133. 6. ∞§À∫∂™ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ, Ì ÂÓÔ›ÎÈÔ 1.200ú/Ì‹Ó·, ·fi‰ÔÛË 7% 7. ∞§À∫∂™ μ¿Î¯Ô˘ 32Ù.Ì., ∫50. 8. ∞§À∫∂™ μ¿Î¯Ô˘ 37Ù.Ì., ∫54. 9. VOLOS PALACE ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· 28-32 Ù.Ì., ∫454. √π∫√¶∂¢∞ 1. ¡. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞, 412Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi ™.¢. 0,8, Î¿Ï˘„Ë 70%, ∫ 304. 2. ¡. πø¡π∞ 570Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ™.¢. 0,8, ∫ 343. 3. ∞§À∫∂™ ÔÈÎfiÂ‰Ô 176 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ™.¢. 0,8 Î·È ÎÙ›˙ÂÈ 141Ù.Ì. ∫ 352 4. ∞§À∫∂™ ™ˆÚfi˜ ∞Ïfi˘. 588Ù.Ì., ™.¢. 0,4, ∫ 242. 5. ∞§À∫∂™, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 470Ù.Ì., 700ú/Ù.Ì. ∫ 49. 6. ∞§À∫∂™ ™ˆÚfi˜, 639Ù.Ì., ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ∫ 311. 7. ∞°. ¡∂∫Δ∞ƒπ√™ ¡. πˆÓ›·˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 570 Ù.Ì. ∫ 343 8. ∫∞ƒ∞ª¶∞Δ∑∞∫∏ (‰›Ï· ÛÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·) ÔÈÎfiÂ‰Ô 4600 Ù.Ì., ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. K 220 9. ∞°. §∞Àƒ∂¡Δπ√™ ‰˘ÙÈÎfi ¶‹ÏÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 240,5 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫ 413 10. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 273Ù.Ì., ∫ 182. 11. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 358Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ., ÁˆÓÈ·Îfi, 350Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 350. 12. ∞¡∞∫∞™π∞, ı¤ÛË ¶·Ó·ÁÈ¿ 3300Ù.Ì., ∫ 41. 13. ∞°ƒπ∞ 350-700Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ Û¯¤‰ÈÔ, 210ú/Ù.Ì. ∫ 387. 14. ª∏§π¡∞ 1640Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 356. 15. ª∏§π¡∞ 615Ù.Ì., ∫ 381. 16. ª∏§π¡∞ 695Ù.Ì., ∫ 382. 17. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 1050Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤·, ∫ 146. 18. ∞ƒ°∞§∞™Δ∏, ÔÈÎÔ. 928Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ∫ 368. 19. ∞ƒ°∞§∞™Δ∏, 790Ù.Ì., ∫ 38. 20. ª√ÀƒΔπ∞™ 3000Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 194. 21. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞, 1550Ù.Ì., Ì ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ∫ 416. 22. ™∫π∞£√™, 4000Ù.Ì. ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ∫ 248. 23. ™∫π∞£√™, 225Ù.Ì., ™.¢. 0,8, ∫ 329. 24. ª∏§π∂™ 10.000Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ., ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٷÛÎ. 30 ‰ÈÒÚÔÊˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ∫481. 25. ∞§À∫∂™ 224.17 Ù.Ì., ¶.∫.60%, ™.¢. 0.8, ∫ 480. 26. ¡.πø¡π∞ 359.70Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ LIDL, K 448. 25. §∞ª¶π¡√À 8.204 Ù.Ì., ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ‰fiÌËÛË 335 Ù.Ì., K478. 28. ™∫√¶∂§√™ ı¤ÛË “¶∞¡∞°π∞ ∂§π√™” 4000Ù.Ì., ۯ‰fiÓ ‰ÈÏ¿ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ∫ 181. 29. ¡H∂™ ÔÈÎfiÂ‰Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ì ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·ÁÚÔÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ∫ 485 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ¢πª∏¡π 4580Ù.Ì., ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ, ‰fiÌËÛË 1000Ù.Ì.. ∫ 252. 2. ¢πª∏¡π 3500Ù.Ì., ∫ 232. 3. ¢πª∏¡π ı¤ÛË ∞ÁÈfiÎÏËÌ· 5625Ù.Ì., ∫ 341. 4. ¢πª∏¡π ı¤ÛË ∞Ï˘Á·ÚfiÚÂÌ·, 11.350Ù.Ì. ∫ 295. 5. ¢πª∏¡π ı¤ÛË ∞ÎfiÓÈ· 8963Ù.Ì., 15.000ú/ÛÙÚ¤Ì ∫ 296. 6. ∂£¡.√¢. μ√§√À-μ∂§/¡√À Ì ¿‰ÂÈ· ∫fiÌ‚Ô˘ 17.000Ù.Ì., ∫ 52. 7. ª∂§π™™∞Δπ∫∞ ı¤ÛË “ª∂Δƒ√” ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6504.05 Ù.Ì., Ì ı¤· ¶‹ÏÈÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ∫ 389 8. ª¶√Àº∞, 1515Ù.Ì., Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 76Ù.Ì., ∫ 365. 9. ª¶√Àº∞ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 7000Ù.Ì. ∫ 145. 10. ª¶√Àº∞ ı¤ÛË “¶∞ƒ∞¢∂π™√™” 12000Ù.Ì., 80Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 226. 11. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË “∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜” 4067Ù.Ì. ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 417. 12. ª∏§π¡∞, 4122Ù.Ì., ∫ 369. 13. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË “ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ·” 695Ù.Ì., ∫ 378. 14. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË “™È̈٤˜” 6986Ù.Ì., ∫ 380. 15. ¶√Δ√∫π ™À∫∏™ 15ÛÙÚÂÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜ ∫ 333. 16. ∑∞°√ƒ∞ ı¤ÛË “¶·Ó·Á›ÙÛ·” 4007Ù.Ì. ∫ 84. 17. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 4070Ù.Ì., ∫ 400. 18. ∞º∏™™√™ “∞Ú¿ÎÈ·” 10 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, Ì 180 ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ∫479. 19. ™À∫∏ 1004,71 Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 1500Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫444 20. ∞£∏¡ø¡-μ√§√À (∞°Ãπ∞§√™) 4500Ù.Ì., ∞’ ÚÔ‚ÔÏ‹˜, Ì ÎfiÌ‚Ô, ÁÈ· οı ›‰Ô˘˜ Âȯ›ÚËÛË, ∫443. 21. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË °Ï˘Ê¿‰·, 3.551,16Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∫422. ¶ø§√À¡Δ∞π ∫Δπƒπ∞∫∂™ ∂°∫∞Δ∞™Δ∞™∂π™ (∂ƒ°√™Δ∞™π∞-μπ√Δ∂áπ∂™) ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ ∫∞Δ√¶π¡ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™ (745)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267

Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (747)

ZHTOYNTAI

∑∏Δ∂πΔ∞π διακοσμήτρια για συνεργάτιδα σε κατάστημα επίπλων, ηλικίας 25-35 ετών, με σχετική προϋπηρεσία. Αποστολή βιογραφικών στο fax 2421020055 και τηλ. 24210-20025. (146)

∏ RE/MAX ¢√ª∏

Κτηματομεσιτικό Δίκτυο

∑∏Δ∂π

για συνεργάτες στο γραφείο, άντρες ή γυναίκες που έχουν προϋπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων ή άτομα τα οποία πρόσφατα έκλεισαν την επιχείρησή τους. Αποστολή βιογραφικών: FAX: 2421020055. EMAIL: remax.domi.volos@gmail.com. Τηλ. 24210-20008 - 20025. (798)

™YNOIKE™IA 49¯ÚÔÓË δημοσίου, πολύ ευπαρουσίαστη, με ήθος και καλλιέργεια. 53χρονη συν/χος, άνευ υποχρεώσεων, εξαιρετικής εμφάνισης, ευπρεπέστατη, καλλιεργημένη. 59χρονη συνταξιούχος, χήρα, γλυκύτατη, χαμηλών τόνων, ευκατάστατη, χωρίς υποχρεώσεις. 52χρονη, συν/χος, χήρα, ευγενική, συγκροτημένη, γοητευτικότατη. Επιθυμούν γνωριμία συμβίωσης - γάμου. ΛΥΔΙΑ Κεντρικής Ελλάδας. Εχέμυθα, αποτελεσματικά. Τηλ. 2410549797. (755)

MA£HMATA ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ ιδιαίτερα μαθήματα όλων των επιπέδων παραδίδονται από έμπειρη καθηγήτρια Πληροφορικής. Πληρ. τηλ. 24210-68113 και 6948-462082. (175)

¢IAºOPA Δƒ∞¶∂∑π∫∂™ διευκολύνσεις. Κερδίζετε μεταφέροντας δάνεια μέχρι 50%: 1) Στεγαστικά ταυτόχρονα με προσωπικά, π. κάρτες και μετρητά. 2) Χωρίς προσημείωση κάρτες μέχρι 25.000 Ε. 3) Νέα δάνεια. Πληροφορίες: 2421020237, 6932-528388. (712) ∞¡∞∫À∫§ø™∏ - Αγοράζονται παλιά κοσμήματα, Τοπάλη 65 ισόγειο, μεταξύ Σωκράτους- Αλεξάνδρας Βόλος. Πληρ. τηλ. 6980-380461. (699) Βιοτεχνία επίπλων ∫∞Δ∞™∫∂À∞∑∂π: α) ντουλάπες τοίχου ανιγκρέ λουστραρισμένες 130 Ε το τ.μ. β) κρεβάτια με στρώμα μονά 170 Ε. Πληρ. τηλ. 6944-936176. (153)

¢π∞¡√ª∏ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ELIN κατ’ οίκον, με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Πληρ. τηλ. 24210-88894 και 6934-010182. (700)

∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα - δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (707)

ΒΟΛΟΣ

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ λειτουργεί με κρατική άδεια Ενέχυρα χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β’. Τηλ. 2421042905. (756)

∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά κοσμήματα. Στάμος Νίκος Κ. Καρτάλη 45 μεταξύ Ερμού - Δημητριάδος, Βόλος. Πληρ. τηλ. 2421034784, 6946-212012. (758)


36

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

¢IAºOPA ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∞ και προσωπικά δάνεια, ανεξαρτήτως Τειρεσία, μόνο με Α.Φ.Μ. και έναρξη επαγγέλματος, χωρίς προκαταβολή. Κύριος Γιώργος, τηλ. 6980 219103. (892)

∞°√ƒ∞∑ø παλαιά κοσμήματα, Ιωάννης Θ. Περεντίδης, Ελ. Βενιζέλου 10 (Ιωλκού). Πληρ. τηλ. 24210-25961, 6977233409, 6977-071554. (715)

∫∂Δ∂ƒ ∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. (718)

∞°√ƒ∞∑ø

ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ παλιά χρυσά κοσμήματα και τιμαλφή. Κρατική άδεια. Κ. Καρτάλη 79, (μεταξύ Σωκράτους Αλεξάνδρας) ΒΟΛΟΣ. Τηλ. 24210-27705 και κινητό 6972-002809. (716)

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ¶·›ÚÓÂÙ ÂÓÙfi˜ 5’ ÏÂÙÒÓ ·fi fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ¤¯ÂÙ ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÂÙÚ¿ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·fi 12 ¤ˆ˜ 48 ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· & ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. Î. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÙËÏ. 6988888850-6988888804. (643)

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5’ ÏÂÙÒÓ ·fi 1.000-100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ - ˘¤Ú‚·ÛË Ë ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ˘ÂÚ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Û·˜ ¯ˆÚ›˜ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ ÂÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη, Î. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ÙËÏ. 6980260800, 6983709760. ∂Ú¯fiÌ·ÛÙÂ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (754)

∞ª∂™∏ χÛË ÁÈ· ÌÂÙÚËÙ¿ Αν έχετε πιστωτικές κάρτες ακόμα και με υπέρβαση ορίου ή τετράμηνη καθυστέρηση, παίρνετε μετρητά άμεσα το μεγαλύτερο ποσοστό της αγοράς και εξοφλείτε σε 12-48 άτοκες τραπεζικές δόσεις. Άμεση ρύθμιση όλων των οφειλών σας. Αυθημερόν εξυπηρέτηση - απόλυτη εχεμύθεια, ραντεβού στο χώρο σας με συνεργάτη μας σε όλη τη Θεσσαλία. Καθημερινά και Σαββατοκύριακα 09.00 - 22.00, κα Εύα Αγαπίου, 2421500605, 2415001301, 6983-084661. (477)

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5’ ÏÂÙÒÓ ·fi 1.000 - 100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ - ˘¤Ú‚·ÛË Ë ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È Â¯Â̇ıÂÈ·, ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη, Î. °ÈÒÚÁÔ˜, ÙËÏ. 6984558843-6970403804. ƒ·ÓÙ‚ԇ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (760)

MNHMO™YNA Μετά το πέρασμα τριών χρόνων, από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα, παππού και θείου

¡π∫√§∞√À ∫. °π∞¡¡∞∫√¶√À§√À

τελούμε αύριο Σάββατο 26 Φεβρουαρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αγριάς και μετά τη Θεία Λειτουργία μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε συγγενείς και φίλους να παρευρεθούν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Αγριά 25 Φεβρουαρίου 2011 Τα παιδιά: Βασίλειος - Μαρία Μάστορα, Λεωνίδας - Ελένη Μάστορα, Θεανώ χήρα Χρήστου Μάστορα Τα εγγόνια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην καφετέρια “Ίριδα” .

τελούμε αύριο Σάββατο 26 Φεβρουαρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τον γνώρισαν και τον αγάπησαν και θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη του να παραστούν στο μνημόσυνο και να προσευχηθούν μαζί μας. Η σύζυγος: Αγλαΐα Τα παιδιά: Μαρία - Δημήτριος Δημόπουλος, Ελισάβετ - Αναστάσιος Γκιόκας Τα αδέλφια: Βασιλική χήρα Βύρ. Μαρίνου, Κλεοπάτρα - Παναγιώτης Μαυρόπουλος, Χρήστος - Τατιάνα Γιαννακοπούλου, Ανάργυρος - Δήμητρα Γιαννακοπούλου Τα εγγόνια: Νικόλαος, Χρήστος, Αλέξανδρος, Βασίλης Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, αδελφής, γιαγιάς, προγιαγιάς και θείας

μπ∫Δøƒπ∞™ ∞°. ¶∞¶∞ª∞ƒ∫√À

τελούμε αύριο Σάββατο 26 Φεβρουαρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε συγγενείς και φίλους να παρευρεθούν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 25 Φεβρουαρίου 2011 Τα παιδιά: Ελένη χήρα Ιωάννη Καραγιάννη, Θάλεια - Χρήστος Κοντογεωργάκης, Ιωάννα - Ιωάννης Ευθυμίου Τα εγγόνια Τα δισέγγονα Τα αδέλφια: Ασπασία χήρα Παναγιώτη Ελευθερίου, Ζωή χήρα Γεωργίου Γερμάνη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

∞¶√™Δ√§√À ª∞™Δ√ƒ∞

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο των αγαπημένων μας γονέων, αδελφών, παππούδων και θείων

∞£∞¡∞™π√À ∫√ÀΔπ¡∞ & °ƒ∞ªª∞Δ∏™ ∫√ÀΔπ¡∞ τελούμε αύριο Σάββατο 26 Φεβρουαρίου (ώρα 9 π.μ.) και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης μνημόσυνο για την ανάπαυση των ψυχών τους. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη τους όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 25 Φεβρουαρίου 2011 Τα παιδιά: Βασίλης - Βασιλική Κουτίνα, Δημήτρης - Σταυρούλα Κουτίνα Τα εγγόνια: Γραμματή, Αθανάσιος, Αθανάσιος, Βασιλική Τα αδέλφια: Ευαγγελία χήρα Βασ. Στούμπου, Ευτυχία Κουτίνα χήρα Κων. Νικολαΐδου, Ιωάννης - Παναγιώτα Παππά, Αθανάσιος - Παναγιώτα Παππά Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο ουζερί “Μονοσάνδαλος” έναντι Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της λατρευτής μας συζύγου, μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας

∂Àºƒ√™À¡∏™ ç∂ª¶√À

τελούμε μεθαύριο Κυριακή 27 Φεβρουαρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αγριάς και μετά τη Θεία Λειτουργία μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας. Ο σύζυγος: Απόστολος Τα παιδιά: Δημήτριος - Αικατερίνη Χλέμπου, Ειρήνη χήρα Χρ. Χλέμπου Τα εγγόνια: Απόστολος - Θωμάς - Ευφροσύνη - Χριστίνα Η αδελφή: Μαρίκα χήρα Αθ. Δέτση Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο “Ακρογιάλι” .

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, παππού και θείου

°∂øƒ°π√À ¢. ∫∞ƒ∞¢∏ª∞

τελούμε αύριο Σάββατο 26 Φεβρουαρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βόλου, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό και προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 25 Φεβρουαρίου 2011 Η σύζυγος: Αγνή Τα τέκνα: Δημήτριος - Έλενα και Κωνσταντίνος - Μαρία Τα εγγόνια: Γεώργιος - Μάριος, Γεώργιος - Κωνσταντίνος Η αδελφή: Ιφιγένεια Καραδήμα - Παπασταθοπούλου Τα ανίψια Ο καφές θα δοθεί στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Βόλου (όπισθεν Αγ. Κων/νου).

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ¢π∞ª∞¡Δ∏

∞fi ÙÔ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈÎfi ¢›ÎÙ˘Ô Aspis Real Estate ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ - ˆÏËÙ¤˜ ËÏÈΛ·˜ 30 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ ÁÈ· ÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÙÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜. ¶ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì fiÏ· Ù· ¤ÍÔ‰· ÏËڈ̤ӷ, ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÏ·ÙÔÏfiÁÈÔ Î·È ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ ÂÈÛfi‰ËÌ·.

τελούμε αύριο Σάββατο 26 Φεβρουαρίου στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε συγγενείς και φίλους να παραστούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Νέα Ιωνία 25 Φεβρουαρίου 2011

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

Η σύζυγος: Αικατερίνη Τα παιδιά: Αποστολία - Δημήτρης Σαράφης, Άρτεμις Διαμαντή Τα εγγόνια: Αικατερίνη, Βασιλική, Αστερία, Κωνσταντίνος Τα αδέλφια: Γεώργιος - Καλλιόπη Διαμαντή, Αμαλία χήρα Νικ. Διαμαντή, Δημήτριος - Σεραΐνα Κολτσιδοπούλου, Όμηρος - Φούλα Κολτσιδοπούλου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

τελούμε αύριο Σάββατο 26 Φεβρουαρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Ονουφρίου, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε συγγενείς και φίλους και όσοι τιμούν τη μνήμη της να παραστούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Άγιος Ονούφριος 25 Φεβρουαρίου 2011 Τα παιδιά: Δημήτρης - Αθανασία, Νικόλαος - Σταυρούλα Τα εγγόνια: Γιώργος, Δέσποινα, Κατερίνα, Σωτήρης Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ÙËÏ. 24210 39944 e-mail. volos@aspis-realestate.gr. (645)

∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏™ ¶∞¶∞∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς, αδελφής και θείας

™Δ∂§§∞™ μ∞§∞ª√ÀΔ√¶√À§√À

τελούμε αύριο Σάββατο 26 Φεβρουαρίου στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε συγγενείς και φίλους και όσοι τιμούν τη μνήμη της να παραστούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Νέα Ιωνία 25 Φεβρουαρίου 2011 Τα παιδιά: Βάσω Βαλαμουτοπούλου, Λάκης - Ραλού Βαλαμουτοπούλου, Θεόδωρος Βαλασσάς Τα εγγόνια: Αποστόλης, Αχιλλέας, Στέργιος, Στέλλα, Στράτος, Φιλίτσα, Μανώλης Τα δισέγγονα Τα αδέλφια: Μανώλης - Ιωάννα Χατζημάρκου, Γεώργιος - Αποστολία Χατζημάρκου, Ιωάννα Λουφοπούλου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

πø∞¡¡∏ ∞¶. ∑∞Ã∞ƒπ√À

τελούμε αύριο Σάββατο 26 Φεβρουαρίου, μετά τη Θεία Λειτουργία (ώρα 8.30 π.μ.) στον Ιερό Ναό Αναλήψεως, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε τους συγγενείς, φίλους και όσοι τιμούν τη μνήμη του, να παραστούν στο μνημόσυνο και να προσευχηθούν μαζί μας. Η σύζυγος: Ασημίνα Τα παιδιά: Απόστολος - Αναστασία Ζαχαρίου, Γεωργία - Σπύρος Σπύρου Τα εγγόνια: Ιωάννης - Παναγιώτης, Αγγελική Τα αδέλφια: Ισμήνη Ν. Γαλανού, Ελένη Λ. Βαρακλιώτη, Αλεξάνδρα Δ. Χαλέβα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο “Ο Αποστόλης” , έναντι Ιερού Ναού.


37

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

MNHMO™YNA Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, αδελφού και θείου

¢∏ª∏Δƒπ√À ∫. Ã√¡¢ƒ√¢∏ª√À

τελούμε μεθαύριο Κυριακή 27 Φεβρουαρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 25 Φεβρουαρίου 2011 Η σύζυγος: Πέπη Χονδροδήμου Τα παιδιά: Ζωή Χονδροδήμου, Ιωάννα και Δημήτρης Αποστολάκης Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο ξενοδοχείο “Παρκ” .

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

ÕÁÚÈ· ‰ÈÏ‹ ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÛÙËÓ ∂ÏÂ˘Û›Ó·

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας

∞¢∞ª∞¡Δπ∞™ ¢∏ª∏Δƒ√°§√À

τελούμε αύριο Σάββατο 26 Φεβρουαρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 25 Φεβρουαρίου 2011 Ο σύζυγος: Ιωάννης Τα παιδιά: Αναστασία - Θεόδωρος Σιούλας, Κωνσταντίνος Δημητρόγλου Τα εγγόνια: Μαρία, Κωνσταντίνος, Ιωάννης - Άγγελος Τα αδέλφια: Μαρία - Μιχάλης Παντέλογλου, Φώτης - Ειρήνη Τσιούμα, Κατερίνα Τσιούμα, Παναγιώτης - Στέλλα Τσιούμα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Σπίτι Γαλήνης Μεταμορφώσεως.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

ΔƒÀºø¡∞ ∫∞ƒ∞Δ∑πø§∏

τελούμε αύριο Σάββατο 26 Φεβρουαρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Στεφανοβικείου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Στεφανοβίκειο 25 Φεβρουαρίου 2011 Η σύζυγος: Λευκή Τα παιδιά: Βασιλική - Θεόδωρος Καρατζιώλης, Χριστίνα - Ιωάννης Καρατζιώλης, Ελένη - Δημήτρης Παπαγιάννης, Φανή - Δημήτρης Τολιόπουλος Τα εγγόνια: Σταύρος - Βίκυ, Απόστολος - Μαρία, Παναγιώτης - Λευκή, Τρύφων - Εύα, Αναστασία, Ευάγγελος, Νικόλαος, Τρύφων, Γεώργιος, Τρύφων, Μαριαλένα Τα δισέγγονα Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην καφετέρια του Σβερονόπουλου.

25

Δ·Ú·Û›Ô˘ ·Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜

∞£∏¡∞ 24.

∏ ÏËÛÙ›· Â›Ó·È ÙÔ Î›ÓËÙÚÔ Ù˘ ‰ÈÏ‹˜ ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ Û ·ÏÈ¿ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ Ô‰fi ¶ÂÈÛÈÛÙÚ¿ÙÔ˘ 61, ÛÙËÓ ∂ÏÂ˘Û›Ó·. £‡Ì·Ù· ¤Ó·˜ 80¯ÚÔÓÔ˜ Î·È Ë 73¯ÚÔÓË ·‰ÂÚÊ‹ ÙÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤ÌÂÓ·Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ. √ ı¿Ó·Ùfi˜ ÙÔ˘˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÔÊ›ÏÂÙ·È Èı·Ófiٷٷ Û ·ÛÊ˘Í›· ÁÈ·Ù› ÛÙ· ÚfiÛˆ· Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ· Ô˘ ÙÔ˘˜ ›¯·Ó ‚¿ÏÂÈ ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ·Ó·Ó¢ÛÙÈΤ˜ Ô‰Ô‡˜. ΔÔ ¤ÁÎÏËÌ· ·ÔηχÊıËΠ·fi ¤Ó·Ó ·ÓÈ„Èfi ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ¤·ÈÚÓ ÙËϤʈÓÔ, ·fi ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ··ÓÙÔ‡Û·Ó ÁÈ’ ·˘Ùfi ‹Á ¯ı˜ Ì ÎÏÂȉ·Ú¿ ÎÈ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ Û›ÙÈ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‚ÚÂı› ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÊÚÈÎÈ·ÛÙÈÎfi ı¤·Ì·. ∏ 73¯ÚÔÓË ‚Ú¤ıËΠÓÂÎÚ‹ ÛÙÔ ‰È¿‰ÚÔÌÔ Ì ٷ ¯¤ÚÈ· ‰Â̤ӷ ÌÚÔÛÙ¿ Ì ηÏÒ‰ÈÔ, ÂÓÒ Ô 80¯ÚÔÓÔ˜ ·‰ÂÚÊfi˜ Ù˘ ‚Ú¤ıËΠÂ›Û˘ ÓÂÎÚfi˜ ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ÙÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÔÈ ‰ÔÏÔÊfiÓÔÈ ÂÈÛ¤‚·Ï·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ·Ú·‚È¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ›Ûˆ fiÚÙ· Ù˘ ÎÔ˘˙›Ó·˜. ¶ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÂÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ ˙ˆ‹˜ Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ∞ÙÙÈ΋˜.

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ∫√À¡Δƒ∞ τελούμε αύριο Σάββατο 26 Φεβρουαρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 25 Φεβρουαρίου 2011 Η σύζυγος: Ελένη Τα παιδιά: Αποστόλης και Αναστασία Κούντρα, Γιάννης και Χρύσα Κούντρα Τα εγγόνια: Κωνσταντίνος, Αβάπτιστο Τα αδέλφια: Θεοφάνης και Αικατερίνη Κούντρα, Αλίκη χήρα Γεωργίου Μαρτζόπουλου, Γαβριέλα χήρα Κλέαρχου Γιαπράκη, Αναστάσιος και Κική Γιαπράκη, Ελένη χήρα Δημ. Γιαπράκη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο ουζερί “Φυκιάδα” .

º∂μƒ√À∞ƒπ√™

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Ευχαριστούμε θερμά τη Διεύθυνση, το Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό της Β’ Παθολογικής και της Αιμοδοσίας του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Βόλου για τη στήριξη, την κατανόηση, τον επαγγελματισμό, το ζήλο και την ανθρωπιά που δείξανε καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας του συζύγου και πατέρα μας

¶∂Δƒ√À §∞ª¶ƒπ¡π¢∏

Επίσης ευχαριστούμε το Τμήμα Χημειοθεραπειών και το Τμήμα Αιματολογικού και Βιοχημικού, για την εξυπηρέτηση καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας του. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε ολόθερμα τον Άνθρωπο και εξαίρετο Επιστήμονα Ιατρό Αιματολόγο κ. §∞ºπø¡π∞Δ∏ ™ΔÀ§π∞¡√, για την πολύτιμη βοήθειά του και καθοδήγηση στα τρία χρόνια του αγώνα που δώσαμε, στον πολλά υποσχόμενο Ιατρό και ασκούμενο Μικροβιολόγο, τον παιδικό φίλο, τον αδελφό, τον Άνθρωπο, κ. ™πª√¶√À§√ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√, για την πολύτιμη καθοδήγηση, βοήθεια και στήριξη που μας έδωσε από την αρχή έως το τέλος και την εξαίρετη νοσηλεύτρια της Αιμοδοσίας, αδελφή και θεία μας κ. μ∞™π§π∫∏ £∂√¢øƒπ¢√À, για τη συμπαράσταση και την πολύτιμη βοήθειά της. Ευχόμαστε ο Θεός να δίνει υγεία και ευτυχία σε όλους εσάς και τις οικογένειές σας. Η Οικογένειά του

“ªË Ï·Ó¿ÛıÂ, £Âfi˜ Ô˘ Ì˘ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È. √ Á·Ú Â¿Ó Û›ÚË ¿ÓıÚˆÔ˜, ÙÔ‡ÙÔ Î·È ıÂÚ›ÛÂÈ” (°·Ï¿Ù. ÛÙ’ 7). Εις πολλάς περιστάσεις η ανθρωπίνη δικαιοσύνη παραπλανάται και δεν κατορθώνει να εύρη την αλήθειαν και να τιμωρήση τον ένοχον. Δεν είναι λοιπόν σπάνιον το φαινόμενον να αθωώνωνται άνθρωποι απατεώνες και κακοποιοί και εγκληματίαι, διότι δεν είναι αλάνθαστος η κρίσις των ανθρώπων. Αλλά ποίος είναι δυνατόν να ξεγελάση τον ουράνιον δικαστήν, τον άπειρον Θεόν; Ο Θεός τα γνωρίζει όλα. Γνωρίζει τον κάθε άνθρωπον και όλην την ιστορίαν του και όλας τας πράξεις του, και αυτάς ακόμη τας εσωτερικάς διαθέσεις και σκέψεις και αποφάσεις του. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν να γελασθή. Κανείς δεν είναι εις θέσιν να εξαπατήση τον παντογνώστην Θεόν. Επομένως, ό,τι έσπειρεν ο άνθρωπος εις την επίγειον ζωήν, είτε καλόν είτε κακόν, αυτό και θα θερίση κατά την ημέραν της κρίσεως. Ο άπιστος και αμαρτωλός, που δεν εγνώρισε ποτέ την ειλικρινή μετάνοιαν, είναι βέβαιον ότι θα ευρεθή ένοχος και αναπολόγητος και επομένως θα θερίση την αιώνιον καταισχύνην και δυστυχίαν.

50.000 ¿ÓÂÚÁ· ÛÙÂϤ¯Ë ˙ËÙÔ‡Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ∞£∏¡∞, 24.

¶ÂÚ›Ô˘ 50.000 Â›Ó·È Ù· ¿ÓÂÚÁ· ÛÙÂϤ¯Ë ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÂÚÁ·Û›· ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ª¿ÚÈÔ˜ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫PMG ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ô˘ ÚfiÛıÂÛÂ, fiÙÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ˘ËÚÂۛ˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙÂϯÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ì ‚¿ÛË Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜. √ Î. ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ÙˆÓ 40 ¯ÚfiÓˆÓ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ̛· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ Ô˘ ·ÔÛÎÔ›, ÛÙÔ Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ Ù· ¿ÓÂÚÁ· ÛÙÂϤ¯Ë Ó· Â·ÓÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÓ›Û¯˘Û˘ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “∂ÎÙfi˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÂÓÙfi˜ ¢ηÈÚ›·˜” ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È‰·¯ıÔ‡Ó ¯Ú‹ÛÈ̘ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Ù˘ ηٿÏÏËÏ˘ ı¤Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ÛÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Û˘ÓÂÓه͈Ó, ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÈηÓÔÙ‹ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿.

KH¢EIE™ ¶∂¡£√™ Το λατρευτό μας πατέρα, παππού και θείο

∂À™Δ∞£π√ ¡. º√ƒ§π¢∞

πλήρης ημερών που πέθανε, κηδεύσαμε χθες Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου και ώρα 11 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Λαζάρου Νέου Κοιμητηρίου. Σε όσους συμπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος μας θερμά ευχαριστούμε. Τα παιδιά: Νικόλαος - Αικατερίνη Φορλίδα, Αντώνιος - Φρίντα Φορλίδα Τα εγγόνια: Ευστάθιος, Ιάσονας, Βίκτωρ Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

¶EN£H - EYXAPI™THPIA Το λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό, παππού και θείο

Τον πολυαγαπημένο μας γιο, αδελφό, εγγονό, θείο και εξάδελφο

Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√ ∫ø¡. Δ™π∫ƒπ∫∞

Ετών 25 κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου και ώρα 10.00 π.μ. από το σπίτι μας στην οδό Ιωαν. Πιτσιώρη 37, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Ανακασιάς. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Ανακασιά 25 Φεβρουαρίου 2011 Οι γονείς: Κωνσταντίνος - Ελένη Τσικρικά Ο αδελφός: Σπύρος Οι παππούδες: Σπύρος Τσικρικάς, Κωνσταντίνος - Ευγενία Λαμπαδάρη Οι θείοι Οι εξάδελφοι Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο κέντρο Καστέλι.

∂À∞°°∂§√ ª∂§π™™∏

Ετών 61 που πέθανε, κηδεύσαμε χθες Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου και ώρα 4 μ.μ. από το σπίτι μας στην οδό Ροζού 125 στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου. Θερμά ευχαριστούμε όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος μας. Βόλος 25 Φεβρουαρίου 2011 Η σύζυγος: Αγαπούλα Τα παιδιά: Χρυσούλα και Παναγιώτης Τσατσούλας, Βασιλική και Γεώργιος Γκίκας, Βασίλειος, Στέφανος Τα εγγόνια: Μιχαήλ, Εμμανουήλ, Μαγδαληνή, Αβάπτιστο Τα αδέλφια: Αικατερίνη και Δημήτριος Γαβρηνιώτης, Ελευθερία και Γεώργιος Αγροκώστας, Κωνσταντίνα και Απόστολος Ντελόπουλος, Γεώργιος Στεργιόπουλος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

Τη λατρευτή μας μητέρα, αδελφή, γιαγιά και θεία

∞°°∂§π∫∏ ∫√∫ø¡∏

Ετών 84 που πέθανε, κηδεύσαμε χθες Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου και ώρα 12.30 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Λαζάρου Ν. Κοιμητηρίου. Θερμά ευχαριστούμε όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος μας. Βόλος 25 Φεβρουαρίου 2011 Τα παιδιά: Στέλιος και Αθανασία Κοκώνη, Νικόλαος Κοκώνης, Αλεξάνδρα και Αλέξανδρος Κυρώσης Τα εγγόνια: Χρήστος, Αργυρούλα Τα αδέλφια: Νικόλαος και Παγώνα Διακουμή, Μενέλαος και Ελένη Διακουμή Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

Το λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

∞£∞¡∞™π√ Δ™π§√°π∞¡¡√¶√À§√

Ετών 70 κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου κα ώρα 14.00 από το σπίτι μας στην Άλλη Μεριά και στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου. Καλούμε συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Άλλη Μεριά 25 Φεβρουαρίου 2011 Η σύζυγος: Μαρία Τα παιδιά: Λέανδρος - Σοφία, Νεκτάριος, Δημήτρης, Παναγιώτης Το εγγόνι: Αβάπτιστο Τα αδέλφια: Αντωνία - Μιχάλης Χαλατσόπουλος, Νίκος - Νίκη Τσιλογιαννόπουλος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς


38/ °È· οı ÒÚ· º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 25 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ∫·Ú·Ù˙›Î· ÕÏÎË, πˆÏÎÔ‡ 317 (ÛÙ¿ÛË ¶·ÓÙ·˙ÔÔ‡ÏÔ˘), ÙËÏ. 2421056555, ¶ÈÛÈÒÙË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, μ·ÛÛ¿ÓË 33 - 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ (¤Ó·ÓÙÈ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡), ÙËÏ. 2421038774, ΔÛÈÎÚÈο ¶·Ú·Û΢‹˜, °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘ 170 - μÏ·¯¿‚·, ÙËÏ. 2421070127, ΔÛÈÙÛÈÚ›ÁÎÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘, °ÎÏ·‚¿ÓË 120 - °·˙‹, ÙËÏ. 2421037950. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-16.30 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ™ÈÙÔΈÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ª·Ú›·˜, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 16 - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ÙËÏ. 2421028740. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: £ÂÔ‰ˆÚÔÔ‡ÏÔ˘ ª·Ú›·˜, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 67 (¤Ó·ÓÙÈ π∫∞), ÙËÏ. 2421080868. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421090257

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 24210 94200-204 TH§EºøNO °IA PANTEBOY:1535 E•øΔ∂ƒπ∫∞ π∞Δƒ∂π∞ NEOY KTIPIOY: 2421351000

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ·fi √ÁÏ °·Ì‚¤Ù· ¤ˆ˜ ∫·Ú·˚ÛοÎË - ∫·Ó¿ÚË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ·fi §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ¤ˆ˜ °. ¢‹ÌÔ˘. ∞‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ·) ™ÙËÓ Ô‰fi °. ¢‹ÌÔ˘ ·fi π. ∫·ÚÙ¿ÏË ¤ˆ˜ ∫‡ÚÔ˘. ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ÛÙËÓ Ô‰fi ¡ÈÎËÙ·Ú¿ ·fi ª·ÙÚfi˙Ô˘ ¤ˆ˜ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ¶·Ú·Û΢‹ 25 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2011. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-24.00): ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ∞ÊÔ› πˆÏÎÔ‡ 363, ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ∞Ó··‡Ûˆ˜, ¶·Ó·ÁȈٷÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 124, ∑·Ì¤ÙÔÁÏÔ˘ §·ÌÚ¿ÎË 34, º·ÙÛ‹˜ ∂. & ÀÈfi˜ √∂ ∞Ï˘Î¤˜, °¿ÙÔ˜ §·Ú›Û˘ 202, ∂ƒª∏™ §·Ú›Û˘ 170. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-24.00): ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ ∞ÁÚÈ¿, ∞Ï›‰Ë˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ¢‡¯Ù·˜ ΔÚ›ÎÂÚÈ, ÷ς·Ù˙‹˜ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∂˘·ÁÁÂÏÈÓfi˜ ∫. °·Ù˙¤·. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-24.00): ™·Ì·Ú¿˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∏ÏÈ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, §˘ÎÔ‡Ú˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ - ∞Á¯›·ÏÔ˜, ∞ÔÎÚÂÌÈÒÙ˘ ªÈÎÚÔı‹‚˜, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∫ÚfiÎÈÔ, ¡ÙÔ‡Ú· ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ª¤ÏÏÈÔ˜ ¶ÙÂÏÂfi˜, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜ - °Ô‡Ï· ∞¯›ÏÏÂÈÔ, ¶·Ï·Ì›Ù˘ ™Ô‡ÚË, ∫ÔÓÙÈÓfi˜ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-24.00): ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ∫·Ì‚ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë, ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ •ÔÚ‡¯ÙÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-24.00): ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-24.00): ∫·Ú·ÏÈ¿ÁÎÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ªfiÏÈ·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ∫fi·ÓÔ˜ ∞ÓÙÒÓ˘ 4Ô ¯ÏÌ. μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜, ¶··‰‹Ì·˜ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ∫·Ú·‰‹ÌÔ˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ™˘ÚÙ·‰ÈÒÙ˘ ÃÏfiË, ªÔ‡ÛÈÔ˘ ™¤ÛÎÏÔ, ΔÛÈÒÏ˘ ∞ÂÚÈÓfi, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ∞ÊÔ› °Î·Ú·ÁοÓË 10Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

¢ƒ√ª√§√°π∞ “∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.” ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ (ÃÂÈÌÒÓ·˜ 2010) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ :ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ : ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30

∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:45™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 7:30, 12:00, 13:55, 19:30 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00 ∫˘Úȷ΋: 7:30, 13:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35, 21:12 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:00, 20:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ· - ¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 20Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 30Ï.Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00,22:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00, 21:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 10:20, 14:20 ∫˘Úȷ΋˜: 10:00, 14:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15 (∞ӷηÛÈ¿), 9:00, 11:30, 13:45, 14:40, 16:30 (∞ӷηÛÈ¿), 21:05 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 9:00, 11:30, 14:40, 19:45 (∞ӷηÛÈ¿) ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30 (∞ӷηÛÈ¿) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:05, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:00, 17:30, 19:15, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:10, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:45, 19:15, 21:10 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30, 17:30, 20:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:15, 8:30, 11:00, 12:00, 13:50, 14:40, 16:15,18:00, 19:30, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 8:30, 11:30, 13:50, 14:40, 18:00, 20:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 13:00, 18:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 14:15 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 13:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜-°. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 14Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ∞ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ √™∂ ·fi 21/2/2010 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.24 I.C., 7.01, 9.00, 10.58, 12.57, 14.56, 16.57, 19.49, 21.49, 23.48. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 6.02, 8.02, 10.00, 11.58, 13.57, 18.00, 19.38 I.C., 20.50, 22.48. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 06.00, 7.15, 08.00, 10.02, 12.00, 14.00, 15.10, 15.53, 17.56, 20.00, 21.03. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 5.30, 6.08, 8.08, 9.45, 12.15, 13.20, 14.10, 16.00, 17.34, 19.45, 21.45. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ §API™A-£E™™A§ONIKH ‰È·ÚΛ 1 ÒÚ· Î·È 30 ÏÂÙ¿. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.24 I.C. ·¢ı›·˜. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 15.53 I.C. ·¢ı›·˜. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 7.11 I.C., 8.34 I.C.∂., 11.36 I.C., 13.00 I.C., 14.18, 16.14 I.C., 18.09, 20.11 I.C.∂., 00.58, 3.11 I.C. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50 I.C., 7.58 I.C.∂., 9.21, 10.51 I.C., 13.21 I.C., 14.52, 15.53 I.C., 19.29 I.C.∂., 20.30 I.C., 23.59. μ√§√™-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 6.24 I.C., 9.00 I.C., 10.58, 12.57, 14.56 I.C., 16.57. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 7.44, 10.24, 13.31, 14.03, 17.36, 18.22 I.C., 21.00, 21.50. μ√§√™-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 9.00 I.C., 14.56, 21.49 I.C. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ I.C. Â›Ó·È ·¢ı›·˜ ·fi §¿ÚÈÛ·-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ì ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ 1Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi Î·È 2Ë ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì I.C. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 6.42 I.C., 15.22 (̤¯ÚÈ §¿ÚÈÛ·), 20.32 I.C. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ∂π™πΔ∏ƒπ∞ ¶ƒ√¶ø§√À¡Δ∞π ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ Δ√À √™∂ ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY ∞¶√ 08.00-14.00 ∫∞£∂ ª∂ƒ∞, ∂∫Δ√™ ™∞μμ∞Δ√À, ∫Àƒπ∞∫∏™ &

¶Aƒ∞™∫∂À∏ 25 º∂μƒ√ÀAƒπOY 2011 ∞ƒ°πø¡. Δ∏§. 24210 39723, 24210 24056 * ΔÚ¤ÓÔ ¶ËÏ›Ô˘: ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜: ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 11.00, ªËÏȤ˜ 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/2009-20/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 04.30 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 07.00 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 12.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 12.30, 15.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞ EXPRESS PEGASUS F/B ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μfiÏÔ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ Î·È ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏ & ™∞μμ∞Δ√: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. ..........................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. .......................................2421070931 - 2421071022 ...........................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. .............................2421070931 - 2421075319 ..........................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. ......2421070950 - 2421075318 - 2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. ...................2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì. ........... 2421070976 - 2421075528 - 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜.................... 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ. ......................................... 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜................... 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ.....................................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. ....................2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ........................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ .............................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. .........................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ ..........................................2421075521 ¢/¡™∏ ¶ƒ√°. & ∞¡. ................................................24210 75514 ΔÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ..................................24210 75309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚·Ï., ÈÚÔÙ. Î·È ¶.∂. ..............................24210 92603 ¢È‡ı. Δ¯Ó. ÀËÚÂÛÈÒÓ ...........................................24210 70974 ¢È‡ı. ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓ................................. 24213 55511 ¢È‡ı. ∫Δ∂√: “ƒ·ÓÙ‚ԇ” ........................................ 24213 54817 ¢È‡ı. μÈÔÌ.-∂ÓÂÚÁ. Î·È Δ¯ÓÔÏ. ............................... 24210 34080 ¢È‡ı. ∂Ì. Î·È ΔÔ˘Ú. ......................... 24210 70943-24210 75336 ¢È‡ı. ∂ÚÁ·Û›·˜................................. 24210 70967-24210 75369 ¢È‡ı. ∞ÁÚÔÙ. ∞Ó¿Ù˘Í˘ .........................................24210 75200 ¢È‡ı. ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ .................................................24210 45207 ΔÌ‹Ì· ∞ÏÈ›·˜ .........................................................24210 33230 ¢ÈÔ›ÎËÛË ∞ÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ ............................................ 24210 70923 ¢È‡ı. ÀÁ›·˜ .......................................................... 24213 55804 ¢È‡ı. ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ......................................................24213 52431 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ. .......... 24210 70964-24210 75325 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈηȈÌ. & ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ .......................... 24213 52561 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. ∂Î·›‰Â˘Û˘ ................. 24210 39077-24210 39085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. ∂Î·›‰Â˘Û˘................................ 24210 47387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. ÀËÚ. ............................ 24210 70921-24210 75323 ¢È‡ı. √ÈÎÔÓ. ÀËÚ. ...........................24210 70944, 24213 52563 ¢È‡ı. ∂ÌÔÚ›Ô˘ ...................................................... 24210 38395 ¢È‡ı. ∫¤ÓÙÚ. ∂͢. ¶ÔÏÈÙÒÓ ....................................24210 31463 ™¢√∂ μfiÏÔ˘: ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ..............24210 21433, 24213 56303, ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ............................................................24210 29400. TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H........................................................................100

TH§EºøNIKO KENTPO ...............................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY ...............................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ .....................................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY..............................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY ..........................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY .........................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY .................................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏......................................................................199 EKAB:.....................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY .....................................2421064931 ¢EH BÏZ—¿‚˜ ..................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ .......................................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜ ........................................................................... 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ .........................................................2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô ..............................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) ........................................................10400 EXPRESS SERVICE ................................................................1154 HELLAS SERVICE .................................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ .......................................................................6944121288 X¿ÓÈ·.........................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰· ..............................................................6948475814 MËϛ˜......................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY...................................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™.............................. 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY............................................24213 54817 I¢IøTIKO KTEO .......................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ........................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ................................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ ................................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ ..........................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP.................................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. ...............................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.)...................................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™.................................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™ 2410 237811 ¶I§OTO™ .................................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ .........24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I .............................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ .......................................... 24210 61000 A°PIA™ ....................................................................24280 92502 BE§E™TINOY ............................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN........................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 24210-43333,∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 2427021748 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360. 3.K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.2421081524

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ∞ӷʤÚÂÙ·È Î·È ÁÈ· ËıÔÔÈfi. - ªÂ ÙÔÓ ‹ÏÈÔ ‹ ÙÔ Ï¿‰È Û¯ÂÙÈÎfi, Û·Ó ÚÒÙÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi. 2. ∞ÛÈ·ÙÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜. - ∫fiÚË ÙÔ˘ ¢›·. 3. ∂›Â‰Ô ‹ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ. - ¶ÔÏÈÙ›· ÙˆÓ ∏¶∞. 4. √ ÚÒÙÔ˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙˆÓ ªÂÁ¿ÚˆÓ. - ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÔÓÔÌ·Û›· Ù˘ ¿È·˜. - ŸÌÔÈ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. 5. ŒÎÊÚ·ÛË ‰ÂÈÓÔÏÔÁ›·˜. - ∞fiÁÔÓÔ˜ ÙÔ˘ ¡ÒÂ. 6. ™Â ÌÂÁ¿ÏÔ Ï‹ıÔ˜ (Â›Ú.). - ¡ÔÌÂÏ›ÛÙ·˜ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ‰Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁfi˜. 7. ™˘Óԉ‡ÂÈ ÙÔÓ ·Ó·ÛÙÂÓ·ÁÌfi. - ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙ· ÚÔÛfiÓÙ· (Ì ¿ÚıÚÔ). 8. ¶·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· (·ÓÙ›ÛÙÚ.). - ∞Ú¯·ÈfiÙ·ÙË ÚˆÌ·˚΋ ıÂfiÙËÙ·, ÚÔÛˆÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÊıÔÓ›·˜ Î·È Ù˘ ÁÔÓÈÌfiÙËÙ·˜ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). - ∏ ÁÂÓÈ΋ ÙÔ˘ 2·’ οıÂÙ·. 9. ¶·ÏÈÓ‰ÚÔÌÈ΋ Ë Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘˜. - ¶ÚÔ‰›‰ÂÈ ÙÔÓ... °¿ÏÏÔ. 10. ¶·ÏÈ¿, ·ÏÏ¿ ÁÓˆÛÙ‹ Ï·›‰Ë ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ. - ∫·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È (ÁÂÓ.). 11. ∞fiÚÈÛÙÔ ¿ÚıÚÔ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ Ì·˜. - ∫·ÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È Û fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜ (Ì ¿ÚıÚÔ). 12. “§˘ÚÈÎfi˜” , ÛÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÔÈËÙÈ΋˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ™ÈÎÂÏÈ·ÓÔ‡. - πÛ·ÓÈÎfi ¿ÚıÚÔ. ∫∞£∂Δ∞: 1. ∞ӷʤÚÔÓÙ·È Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÂÁΤʷÏÔ. - ™ËÌ·›ÓÔ˘Ó Ì ÙȘ ¢ÓfiËÙ˜. 2. Δ· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÔÌÔÈÔÌÔÚÊ›·. - ∞Ó··Ú·ÁˆÁÈο ·ÙÙ·Ú· (ÁÂÓ.). 3. ∞ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ Î·È ·˘Ùfi˜. - √ ¤ÌÙÔ˜ Ì‹Ó·˜ ÙÔ˘ ‚ڷ˚ÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜. 4. ΔÔ ıËÏ˘Îfi ·ÓÙˆÓ˘Ì›·˜ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). - ¶ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ· Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÔ˘ ∏Ï. ∫·˙¿Ó “§ÂˆÊÔÚÂ›Ô Ô ¶fiıÔ˜” . - ªÂÙ·ÏÏÈÎfi ·ÂÏÏÔ. 5. ¶fiÏË Ù˘ ∂‡‚ÔÈ·˜. 6. ∞Ú¯·›Ô ÎÙËÙÈÎfi.- Àԉȷ›ÚÂÛË ÌÔÓ¿‰·˜ Ì‹ÎÔ˘˜ (Ì ¿ÚıÚÔ). 7. √ °ÂÚÌ·Ófi˜ ÔÈËÙ‹˜ ÙÔ˘ “μÈ‚Ï›Ô˘ ÙˆÓ ∞ÛÌ¿ÙˆÓ” . - ∞Ú¯·›· ÔÓÔÌ·Û›· Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜. 8. ¢›ÓÂÈ Ó¤Â˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. - ™Â ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ ·ÁÒÓÈÛÌ· ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 9. ¢›ÊıÔÁÁÔ˜. - ™ËÌ·›ÓÂÈ Î·È ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË. - Δ· ·Ú¯Èο ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Ì·˜ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 10. Ÿ,ÙÈ Î·È ÙÔ 1‚’ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·. - Ÿ,ÙÈ Î·È ÙÔ 11·’ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·. - ÀÔÌÈÎÚÔÛÎÔÈ-

∂/°-√/° “∂•¶ƒ∂™ ™∞¡Δ√ƒπ¡∏” ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏, ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CATS ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ∞ÃÀ¶§√ø¡ °ƒ∞ªª∏™ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ∞¶√ 1/11/10 ∂ø™ 31/3/11 ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi μfiÏÔ ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫∂¡Δƒπ∫√ ¶ƒ∞∫Δ√ƒ∂π√ HELLENIC SEAWAYS SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33-μ√§√™ TH§. 24210 23400 24210 35846 - 24210 23415 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· “FlyingCat 6- FlyngDolphin XXIII” ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ Î·È ∫Àƒπ∞∫∏ ÒÚ˜: 10.00, 13.00 Î·È 19.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ º/°-√/° ™ÔÚ¿‰Â˜ ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ¢Â˘Ù¤Ú· 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ΔÚ›ÙË 12.30: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶¤ÌÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶·Ú·Û΢‹ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ∫˘Úȷ΋ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: ÛÙÔ VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (·Ó¿ÌÂÛ· ·fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ). ΔËÏ. 24210 31059, 31060.

Îfi˜ ΛӉ˘ÓÔ˜. 11. ∫Ú·˘Á‹, ʈӋ, ·Ú¯·˚ÛÙ›. - μ·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË. - ¢È¿ÎÚÈÛË Ê·ÁËÙÒÓ. 12. ™Â ÌÈ· ·›ÛıËÛ‹ Ì·˜ ·¢ı‡ÓÂÙ·È. - ∫·ÌˆÌ¤ÓÔ˜ ·fi Ê˘ÙÈο Ó‹Ì·Ù·. ∏ §À™∏ Δ√À ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. Δπ™∞ª∂¡√™ - ∞√, 2. ∂¢ - ªÀ∞§√, 3. ªπ™ - ∂¶∂ - ∂°ø, 4. ¶∞°∫ƒ∞Δπ - π√™, 5. √ ∞°¡√™, 6. §√À - ∫π™∞ª√™, 7. ƒ∞ªø - ∂™Δπ, 8. ∞∫∞ - ∞¡∂ƒ°√π, 9. π¡∞ - √∞ - ¡∞, 10. ∞™∂ - √Δπ - ª√ƒ, 11. ™Δ∞ƒ - ∏™π√¢√™, 12. ¢∞™√™ ª√¢∞. ∫∞£∂Δ∞: 1. Δ∂ª¶∂§π∞ - ™™, 2. π¢π∞ - ∫π∞Δ√, 3. ™°√Àƒ∞ - ™∞™, 4. ∫∞ - ∞∂ƒπ∞, 5. ª¶∂ƒ°∫ª∞¡, 6. ¶∞¡πø¡π√™, 7. ∂Δ√™ - Δ√ª, 8. √√ - π™∞ - ƒ√π¢√, 9. ™§ ª∂°∞ - √¢, 10. ∞∂π - √™√ - ªπ∞, 11. ∞À°√À™Δπ¡√™, 12. √ªø™ - ∞ƒ∏™.

∫ƒπ√™ ª¿ıÂÙ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Ù ۈÛÙ¿ ÛÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Û·˜ ÙÔ̤· Î·È Û ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ·ÚÔ˘Û›· Û·˜ ÌË ÛÙ¤ÏÓÂÙ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-39-20-17-32-8. Δ∞Àƒ√™ 濯ӷÙÂ Â‰Ò Î·È Ôχ ηÈÚfi Ó· ‰Â›ÙÂ Â¿Ó ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÙ ¿ÚÂÈ Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi Û·˜, ÔÈ Â·Ê¤˜ Ô˘ ı· οÓÂÙ ۋÌÂÚ· ı· Û·˜ ÂȂ‚·ÈÒÛÔ˘Ó fiÙÈ ¤¯ÂÙ ¿ÚÂÈ fiÓÙˆ˜ ÛˆÛÙ¤˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 18-9-23-16-4-3. ¢π¢Àª√π ∞Û¯ÔÏËı›Ù ۋÌÂÚ· Ì ٷ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο Û·˜ Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ··ÏÏ·Á›Ù ·fi Ù· Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο ‚¿ÚË ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 8-23-10-33-21-28. ∫∞ƒ∫π¡√™ ™‹ÌÂÚ· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÙ fiÛ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÌÔÚ›Ù ӷ οÓÂÙ ÁÈ·Ù› Ë Ì¤Ú· Â›Ó·È Ô˘‰¤ÙÂÚË Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¤¯ÂÙ ÂÈÙ˘¯›Â˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-30-22-12-34-5. §∂ø¡ ∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ì›· Ôχ ηϋ, ‹ÚÂÌË Î·È ‹Û˘¯Ë ̤ڷ Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi Ôχ ηÈÚfi, ·ÔÏ·‡ÛÙ ÙËÓ fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÌÔÚ›ÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 42-10-33-45-6-2. ¶∞ƒ£∂¡√™ ∫·Ï‡ÙÂÚ· ÁÈ· ÂÛ¿˜ Ó· ÎÏ›ÛÂÙ ٷ ·˘Ù¿ÎÈ· Û·˜ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·ÎÔ‡ÛÂÙ fi,ÙÈ Û·˜ Ô‡ÓÂ, ‰ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ı· Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ·, Ì¿ÏÏÔÓ Û˘ÎÔÊ·Óٛ˜ Â›Ó·È Î·È ı· ÏËÁˆı›Ù ¿‰Èη. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-20-11-23-45-8.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÚÔÛ¤ÍÙ ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û·˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜, ηıÒ˜ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ¤ÎÙ·ÎÙ· ¤ÍÔ‰·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 9-4-3-22-13-29. ™∫√ƒ¶π√™ ªfiÓÔ Ì ÙË ‰È·ÏÏ·ÎÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ı· ÂÙ‡¯ÂÙ fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ η̛· Èı·ÓfiÙËÙ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 37-10-22-34-5-2. Δ√•√Δ∏™ ™‹ÌÂÚ· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë Ì¤Ú· Ì ٷ Ó‡ڷ Û·˜, ηıÒ˜ ı· ı˘ÌËı›Ù οÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È Û·˜ Ù· ›¯·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ‰Èο Û·˜ ¿ÙÔÌ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-28-33-12-34-9. ∞π°√∫∂ƒø™ ¶ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ, ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÙ ‚È·ÛÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÙ Ì ÌÈÎÚfiÙÂÚË ¤ÓÙ·ÛË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 63-9-18-29-33-4. À¢ƒ√Ã√√™ ªÂ ·˘ÍË̤ÓË ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ÁÈ· ÂÛ¿˜ Î·È ·˘Ùfi Û·˜ ¯·Ú›˙ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ÙË ‰‡ÛÎÔÏË Ì¤Ú· Ô˘ Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-29-16-23-49-3. πãÀ∂™ H ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ Â›Ó·È Â˘ÓÔ˚΋ ÁÈ· ÙËÓ ·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ Û·˜ ˙ˆ‹. μÁ›Ù Ì ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜, ‰È·ÛΉ¿ÛÙÂ Î·È ·ÔÏ·‡ÛÙ fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ Û·˜ ¤¯Ô˘Ó Ï›„ÂÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 42-6-12-18-4-9.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

¶Aƒ∞™∫∂À∏ 25 º∂μƒ√ÀAƒπOY 2011

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

ªÈÎÚÔ› Î·È ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÂÓ ‰Ú¿ÛÂÈ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.30 09.00 09.30 10.00 11.00 11.30 12.00 13.50 14.00 14.30 15.00 15.30

ªÂ Ô‰ËÁfi ÙË Ê·ÓÙ·Û›· ™Ù¿ÓÏÂ˚ √È ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ ÛÁÎÏÙ·Ô˘Ó ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ∂ÏÏËÓÈÛÌfi˜ Î·È ¢‡ÛË ∏ ¿ÏÏË ∂ÏÏ¿‰· “¢›„· ÁÈ· ˙ˆ‹” ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· ŸÏ· ÁÈ· ÙÔÓ Î‹Ô √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ √ §fiÈÓÙ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ∫ÈÎ ª·ÙfiÊÛÎÈ, Ô ‰È¿‚ÔÏÔ˜ ÙˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ √È Ì¿ÁÔÈ ÙÔ˘ °Ô˘¤‚ÂÚÏÈ ¶Ï¤È˜ ∫·Ï‹ Ù‡¯Ë ΔÛ¿ÚÏÈ ¡ÔÈÎÔ΢ڤ˜ Û ·fiÁÓˆÛË ∂ÈÎfiÓ· ÛÔ˘ Â›Ì·È (∂) ∞Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙË ÌÓ‹ÌË ÃÚ˘Û¿ ÎÔÚ›ÙÛÈ· √ ÙÚ›ÙÔ˜ Δ¿Î˘ ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· “À¤ÚÔ¯Ë fiÏË”

16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.45 23.00

06.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00

07.00 10.00 13.00 13.15 16.00 17.55 18.00 19.00 20.00 21.00

¶¿Óˆ ÛÙËÓ ÒÚ· ∫·Ê¤˜ Ì ÙËÓ ∂ϤÓË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È “√È ¿ÁÁÂÏÔÈ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÚÏÈ: ¢Ú¿ÛË ¤Ú· ·fi Ù· fiÚÈ·” “Ghost rider” ∂ÈÎfiÓ˜ (∂) °È· ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÂÓfi˜ ·ÁÁ¤ÏÔ˘ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ªÂ˜ ÙËÓ Î·Ï‹ ¯·Ú¿ (∂)

23.00 01.30 02.30 03.30 03.45

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰·-best of ∂ȉ‹ÛÂȘ “∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÎÔ˘‚·Ó¤˙È΢ ÌÔ˘ÛÈ΋˜” ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ “ªÈÎÚÔ› Î·È ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÂÓ ‰Ú¿ÛÂÈ” ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ™Ù· ¿ÎÚ· (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ™Ù· ¿ÎÚ· (™)

18.00 18.30 19.00 20.45 21.00 22.00 23.00 24.00 00.15

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë

* TÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

¶H§IO 48 UHF

111111111111111111111111111

06.00 10.00 13.00 14.00 15.00 15.45 16.55 17.00 18.00 19.10 19.40 20.45 21.00 22.00

¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ ™∫∞´ ÙÒÚ· ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ Ten years younger Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· ™∫∞´ life ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ America’s next top model ∂ȉ‹ÛÂȘ Fifth year ª‡ıÔ˜ ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ∂ÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ CSI, ¡¤· ÀfiÚÎË: ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Battle BC: ∏ Ì¿¯Ë ÙÔ˘ ª·Ú·ıÒÓ· Planet science: ∫ÔÌ‹Ù˜-ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙË °Ë CSI Miami: ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ πÛÙÔڛ˜ ·fi ÙËÓ ∂ÓÙ·ÙÈ΋ Trace evidence Sea rescue The Oprah Winfrey show

23.00 00.15 01.15 02.15 03.00 04.00 04.30

¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

06.00 10.30 12.30 16.00 17.30 17.45 18.45 20.00 21.00 21.30 23.00 02.00 02.15 03.15 04.15 05.30

“∫·ÏË̤ڷ” Ì ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ∞˘ÙÈ¿ ∂‰Ò Î·È ÙÒÚ· ¶Ôχ ÌÏ· ÌÏ· ŸÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ That’s life ™‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ ÕÎË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ ∫ÔÚ›ÙÛÈ· Ô ª¿ÚÎÔ˘Ï˘ (∂) ºˆ˜ ÛÙÔ ÙÔ‡ÓÂÏ Auto ALTER Psych ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∑›Ó· À‰ÚfiÁÂÈÔ˜

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

06.00 06.50 08.00 09.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 16.30 17.00 17.10 18.00 19.00 21.00 21.30 23.00 23.50 01.25 03.00

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· £ÂÛÛ·ÏÒÓ ÁË (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ªÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ °ÂÁÔÓfiÙ· Û 5’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √È Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· “√È ÎÔÌÈÓ·‰fiÚÔÈ” °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ› ‰È¿ÏÔÁÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂) “√ ‰Ú¿ÎÔ˘Ï·˜ ‰È„¿ÂÈ ÁÈ· ÊÚ¤ÛÎÔ ·›Ì·”

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

06.00 07.00 10.00 13.10 14.00 15.00 16.00 16.50 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 21.50 23.00 00.50 01.30 02.45 03.45 04.45 05.00

07.30 08.00 09.00 09.50 11.00 11.30 12.30 13.00 14.30 15.30 16.30 17.00 17.55 18.30 19.00 19.30 20.30 21.45 22.00 23.00 00.30 01.30 02.30 03.30

07.30 08.15 09.15 10.15 12.00 13.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 23.45 00.15 02.30

07.00 10.00 12.50 13.00 13.30 14.30 15.30 17.00 17.10 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.00 01.10 01.20 02.20 03.20 04.20 05.50 05.20

ΔÔ ÈÔ ÁÏ˘Îfi ÌÔ˘ „¤Ì· ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· 10 Ì 1 Ì·˙› ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ÛË̤ÓÈ· ÊÂÁÁ¿ÚÈ· Deal ∂ȉ‹ÛÂȘ √ fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ¿ÛÙÚˆÓ Steps Dirty sexy money ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂ ·Á¿Ë Lost Steps ∫¿ÚÌ· ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun Δ· ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ·

∂ÚÁ·˙fiÌÂÓ· ˙Ò· ΔÔ Î¿ÏÂÛÌ· Ù˘ ¿ÁÚÈ·˜ ʇÛ˘ √È ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ª·Î §¤ÔÓÙ ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ∞ÎÚ·›ÔÈ Ù·ÍȉÈÒÙ˜ √ ‡ÚÁÔ˜ Ù˘ μ·‚¤Ï Burt Wolf: Ÿ,ÙÈ ÙÚÒÌ ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ıÏËÙÈο ∏ ¤ÎÙË ·›ÛıËÛË À‡ı˘ÓË ÂÚÁ·Û›· §ËÛÌÔÓË̤Ó˜ ʈӤ˜ ∞ÚÎÔ‡‰·-ÛÙÔȯ›· ·›Ì·ÙÔ˜ ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ §·‚‡ÚÈÓıÔ˜ ∞˘ÙÔΛÓËÙÔ ‚fiÌ‚· ŸÙ·Ó Ë Ê‡ÛË ÂΉÈÎÂ›Ù·È ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· £ÂÛÛ·Ï›·, ÂΛ Ô˘ ηٷϋÁÂÈ ÙÔ ‚Ô˘Ófi ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ı¿Ï·ÛÛ· ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.45

07.30 10.15 11.15 12.30 13.30 15.45 17.45 17.50 19.45 21.00 00.45 02.30 05.00

∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· (Sylvester and Tweety mysteries, √ ™ÎÔ‡ÌÈ ÓÙÔ˘ Î·È Ù· Ì˘ÛÙ‹ÚÈ·) ¶ÚˆÈÓ‹ ÌÂϤÙË ¡ËÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ ª·Ú›·, ¿ÁÁÂϤ ÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Super star ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ˙ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ºÒÙ˘-ª·Ú›· live ∂ȉ‹ÛÂȘ “King Kong” “ªÔÈÚ·›· ÚfiÛÎÚÔ˘ÛË” “ºfiÓÔ˜ ÂÍ ·ÌÂÏ›·˜” ª¿ÁÈÛÛ· ÙÈ̈Úfi˜

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· ∞ÁÚÔÙfiÚ·Ì· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶·È‰Èο £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫ÔÓÙ·ÚÔÌ·¯›Â˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ TV ÃøSTESS (∂) ΔËÏÂ·È¯Ó›‰È ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

06.00

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

04.30

06.00

μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ¶ƒøπ¡√ mou ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ◊Úı ÎÈ ¤‰ÂÛ ∂Ù¿ ı·Ó¿ÛÈ̘ ÂıÂÚ¤˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢‡Ô ͤÓÔÈ Patty, Ë ÈÔ fiÌÔÚÊË ÈÛÙÔÚ›· Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ¶ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· “Insomnia” ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ÂΉ›ÎËÛË Ù˘ Í·ÓıÈ¿˜ World series of poker ŒÓÔ¯Ë ·Á¿Ë ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ºÈÏÔ‰Ô͛˜

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

111111111111111111111111111

10.00 16.00 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 22.10 23.40

√ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Δ·Í›‰È· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·Ï¤Ù˜ Ô˘ ¤ÁÚ·„·Ó ÈÛÙÔÚ›· “ÃÔÎÔ˘Û¿È 1780-1849” ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ΔÔ πÛÏ¿Ì Î·È Ë ¢‡ÛË √È ÌÂÁ¿ÏÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ºÚfiÈÓÙ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ “√ ·ÙÛ›‰·˜ ÙÔ˘ ªÚfiÓÙÁÔ˘Â˚” ∂ȉ‹ÛÂȘ

08.00 09.30 10.30 12.00 15.00 17.00 18.00 19.30 21.00 22.00 23.30 01.30 03.30 04.30 06.00 07.00

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∏ ÒÚ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ MAD: OK ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ∏ ÒÚ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ MAD ¶fiÎÂÚ bonus ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹

£Â¿Ì·Ù· √DEON §π¡Δ√ Δ∏§. 2421024311

£∂∞ª∞Δ∞ ∞¶√ 24/2-2/3/11

∞π£√À™∞ 1

“√ §√°√™ Δ√À μ∞™π§π∞” ¶ƒ√μ.: 7.30 & 10.00 ∞π£√À™∞ 2

“BIUTIFUL” ª∂ Δ√¡ Ã∞μπ∂ ª¶∞ƒ¢∂ª ¶ƒ√μ.: 7 & 9.45 ∞¶√∫§∂π™Δπ∫∞ ∫∞π ª√¡√ ™Δ√ ODEON §π¡Δ√

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 24/2-2/3/11 ∞ π £ √ À ™ ∞ 1 : Δ √ ∂ Δ ∂ ƒ √ ¡ ∏ ª π ™ À ( Â Ï Ï Ë Ó È Î ‹ Î ˆ Ì ˆ ‰ › · ) : ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.45 1 2 7 ø ƒ ∂ ™ (  Â Ú È  ¤ Ù Â È · ) : ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.45, 21.45, 23.45. ∞ π £ √ À ™ ∞ 2 : ∑ √ À ª ¶ ∞ π √ ™ ∫ ∞ π π √ À § π ∂ Δ ∞ ( Î È Ó Ô ‡ Ì Â Ó · Û ¯ ¤ ‰ È · - Ì Â Ù · Á Ï ˆ Ù Ù È Û Ì ¤ Ó Ô ) 3 D : ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.45, ∫˘Úȷ΋: 15.45, 17.45. ∏ Δ ∂ § ∂ Δ ∏ ( ı Ú › Ï Â Ú ) : ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.45, 22.15, 00.30. ∞ π £ √ À ™ ∞ 3 : ∞ § ∏ £ π ¡ √ £ ƒ ∞ ™ √ ™ : ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 23.45. ª √ ¡ √ Δ √ ™ ∂ • ¢ ∂ ¡ º Δ ∞ ¡ ∂ π ( Î ˆ Ì ˆ ‰ › · ) : ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.00, 19.15, 21.30. ∞ π £ √ À ™ ∞ 4 : √ π ∏ ƒ ø ∂ ™ Δ √ À ¢ ∞ ™ √ À ™ : ¶ ∂ ƒ π ¶ ∂ Δ ∂ π ∂ ™ ™ Δ √ Δ ™ π ƒ ∫ √ ( Î È Ó Ô ‡ Ì Â Ó · Û ¯ ¤ ‰ È · - Ì Â Ù · Á Ï ˆ Ù Ù È Û Ì ¤ Ó Ô ) : ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.00, ∫˘Úȷ΋: 16.00, 18.00. Δ √ ∞ ¢ À Δ √ (  Â Ú È  ¤ Ù Â È · 3 D ) : ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 22.00, 00.15 ∞ § ∏ £ π ¡ √ £ ƒ ∞ ™ √ ™ : ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.45

∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1963, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· √Ú¤ÛÙË §¿ÛÎÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: §¿ÌÚÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·˜, ª·›ÚË ∞ÚÒÓË, μ·Û›Ï˘ ∞˘ÏˆÓ›Ù˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶¿ÓÙ˙·˜ Î.¿.

√ ∞ÓÙÒÓ˘ Î·È Ë ª·ÚÈ¿ÓÓ· ÁÔÓ›˜ ÂÓ ¯ËÚ›· Î·È ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ·ÔʇÁÔ˘Ó Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ì ٷ ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘ ÙÔ˘˜. ŸÌˆ˜, fiÙ·Ó Î·È ÂΛӷ ÂÚˆÙ‡ÔÓÙ·È Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ, Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÌfiÓÔ Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ·‰ÂÏÊÔ‡ ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ı· χÛÂÈ ÙËÓ ÂÚ›ÏÔÎË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÁÔÓ›˜ Ó· ÂÓÒÛÔ˘Ó ÙȘ Ù‡¯Â˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ.

¡∂Δ 19.00

√È ¿ÁÁÂÏÔÈ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÚÏÈ: ¢Ú¿ÛË ¤Ú· ·fi Ù· fiÚÈ· ∫ˆÌÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2003, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Δ˙fi˙ÂÊ ª·Î °Î›ÓÙÈ. ¶·›˙Ô˘Ó: ∫¿ÌÂÚÔÓ ¡ÙÈ¿˙, ¡ÙÚÈÔ‡ ª¿ÚÈÌÔÚ, §Ô‡ÛÈ §›Ô˘.

√È ÕÁÁÂÏÔÈ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙË ‰Ú¿ÛË. ∏ ¡Ù›Ï·Ó, Ë ¡¿Ù·ÏÈ Î·È Ë ÕÏÂÍ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÎÏÂÌ̤ÓÔ ÛÂÙ ÔχÙÈÌˆÓ ‰·¯Ù˘ÏȉÈÒÓ. ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ê˘ÛÈο ÁÈ· ‰·¯Ù˘Ï›‰È· - ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ÁÈ· οÙÈ ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔ. ∞Ó ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Î·Ù¿ÏÏËÏ· Û ¤Ó· ÂȉÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ·, ·ÔηχÙÔ˘Ó ÌÈ· Ï›ÛÙ· ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ Ì ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓÔ˘˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛˆÓ. øÛÙfiÛÔ, ‹‰Ë οÔÈÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È Ì˘ÛÙËÚȈ‰Ò˜ Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ÕÁÁÂÏÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ¯¿ÛÈÌÔ...

ALPHA 21.00

King Kong ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2005, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¶›ÙÂÚ Δ˙¿ÎÛÔÓ. ¶·›˙Ô˘Ó: ¡·fiÌÈ °Ô˘fiÙ˜, Δ˙·Î ªÏ·Î, ÕÓÙÚÈÂÓ ªÚfiÓÙÈ.

™ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’30, Ô ∫·ÚÏ ¡Ù¿Ó¯·Ì, Ì·Ù·Èfi‰ÔÍÔ˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˘, ηٷÊı¿ÓÂÈ Ì ÙÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ÙÔ˘ ÛÙÔ ·ÔÌÔӈ̤ÓÔ ¡ËÛ› Ù˘ ¡ÂÎÚÔÎÂÊ·Ï‹˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ™Ô˘Ì¿ÙÚ·. ª·˙› ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ∞Ó ¡Ù¿ÚÔÔ˘, ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ· Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ô ∫·ÚÏ Î·È Ô Δ˙·Î ¡ÙÚ›ÛÎÔÏ, Ó·Úfi˜ ÛÂÓ·ÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ÎÚ˘Ê¿ ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Ì ÙËÓ ∞Ó. ŸÌˆ˜ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÌfiÏȘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó. ∏ ··ÁˆÁ‹ Ù˘ ∞Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èı·ÁÂÓ›˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÙȘ ʋ̘ Ô˘ ›¯·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙ’ ·˘ÙÈ¿ ÙÔ˘ ∫·ÚÏ Î·È ÙÔ˘ Δ˙·Î. √ ∫ÈÓÁÎ ∫ÔÓÁÎ, ¤Ó·˜ ÁÔڛϷ˜ ÁÈÁ·ÓÙÈ·›ˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛˆÓ, ˙ÂÈ Ì·˙› Ì ¿ÏÏ· ÚÔ˚ÛÙÔÚÈο ˙Ò·, Ô˘ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó, ·ÈÒÓ˜ ÙÒÚ·, ÛÙ· ‚¿ıË Ù˘ ·¯·ÓÔ‡˜, ÙÚÔÈ΋˜ ˙Ô‡ÁÎÏ·˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ΔÒÚ· ÔÈ Èı·ÁÂÓ›˜ ÛÎÔÂ‡Ô˘Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙËÓ ∞Ó ˆ˜ ı˘Û›· ÛÙÔÓ ∫ÈÓÁÎ ∫ÔÓÁÎ.

STAR 21.00

À¤ÚÔ¯Ë fiÏË ∞ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi ‰Ú¿Ì·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2007, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∞ÓÙ›ÙÈ· ∞Û·Ú¿Ù. ¶·›˙Ô˘Ó: ∞Ó¯¿Ï ™·˚ÛÔÓÙfiÚÓ, ™Ô˘¯·˙›Ù ∫¿ÓÛÂÓ, ¡ÙÔ˘Ï °È··ÌÔ˘ÓÈ›ÓÁÎ.

∫¿Ô˘ ÛÙËÓ Δ·˚Ï¿Ó‰Ë, Û ÌÈ· Â·Ú¯È·Î‹ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ΈÌfiÔÏË Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË Û˘Ó¤ÏıÂÈ ·fi ÙÔ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎfi ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ ÙÔ˘ 2004. ŒÓ·˜ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ fiÏË Ó·Úfi˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ ¤Ú¯ÂÙ·È, ÌÂÙ¿ ·fi ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÙÔ˘, Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ÁÈ· Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∏ ȉÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ì¤ÓÂÈ Â›Ó·È ÌÈ· Ó·ڋ Á˘Ó·›Î·. √È ‰˘Ô ÙÔ˘˜ ı· ÂÚˆÙ¢ÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹, Ë Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜ fï˜ ‰ÂÓ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Â‡ÎÔÏ·... ∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ ʈÙÔÁÚ·Ê›· Î·È ¤ÍÔ¯Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ˘fiÎÚÔ˘ÛË, Ë ÔÔ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÚÔÛıÂÙÈο ÛÙËÓ ·›ÛıËÛË ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ Ô˘ Ï·ÓÈ¤Ù·È ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·.

∂Δ1 23.00

Insomnia ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ 2002, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∫Ú›ÛÙÔÊÂÚ ¡fiÏ·Ó. ¶·›˙Ô˘Ó: ∞Ï ¶·ÙÛ›ÓÔ, ƒfiÌÈÓ °Ô˘›Ïȷ̘, ÛϷÚÈ ™Ô˘¿ÓÎ.

√ °Ô˘›Ï ¡ÙfiÚÌÂÚ, ¤Ó·˜ ¤ÌÂÈÚÔ˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ÙÔ˘ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ, Ô˘ Ì·˙› Ì ÙÔÓ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ ÷, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ÂÍȯÓÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ÊfiÓÔ ÌÈ·˜ 17¯ÚÔÓ˘ ÎÔ¤Ï·˜ Û ÌÈ· ·ÔÌÔӈ̤ÓË fiÏË Ù˘ ∞Ï¿Ûη. ™Â ÌÈ· ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓË ÂÓ¤‰Ú· ÁÈ· ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ˘fiÙÔ˘, Ô Ã· ÛÎÔÙÒÓÂÙ·È Î·Ù¿ Ï¿ıÔ˜, ¯Ù˘Ë̤ÓÔ˜ ·fi ÙȘ ÛÊ·›Ú˜ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ ÙÔ˘. ΔÒÚ·, Ô ¡ÙfiÚÌÂÚ ¤¯ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙȘ Ù‡„ÂȘ ÙÔ˘, ÙÔÓ Â΂ȷÛÌfi ·fi ¤Ó·Ó ·˘ÙfiÙË Ì¿ÚÙ˘Ú· ÙÔ˘ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜, ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‚·Û·ÓÈÛÙÈ΋ ·¸Ó›·, οو ·fi ÙÔÓ „˘¯Úfi ◊ÏÈÔ ÙÔ˘ ªÂÛÔÓ˘ÎÙ›Ô˘. ™Â Ù¤ÙÔȘ Û˘Óı‹Î˜, fiÛÔ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙ¤ÍÂÈ ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ Ì˘·Ïfi;

MEGA 23.00


¤ÓıÂÓ&¤ÓıÂÓ

40

T˘ EϤÓ˘ ™Ù·ÌÔ‡ÏË, stamouli@e-thessalia.gr

¶·Ú·Û΢‹ 25 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2011

ΔËÚ‹Û·Ì ÎÈ ÂÌ›˜, οι δημοσιογράφοι προχθές την... πα-

ƒ·ÓÙ‚ԇ Ì ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Το ζήτημα της εργασίας, με τις βαθύτερες κοινωνικές προεκτάσεις του, βρίσκεται στο επίκεντρο της ταινίας “Ραντεβού στον αέρα”, που προβάλλεται σήμερα στην κινηματογραφική TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË λέσχη της Νέας Ιωνίας P¿ÏÏË στο Μεταξουργείο. Στο πρόσωπο του Τζορτζ Κλούνι βρίσκει έκφραση ο κυνισμός ενός μάνατζερ, που αναλαμβάνει την απρόσωπη κοινοποίηση χιλιάδων απολύσεων για λογαριασμό μεγάλων εταιρειών. Σε αυτήν την ανώμαλη προσγείωση στην πραγματικότητα, μελλοντικοί άνεργοι περιγράφουν τη ματαίωση των ονείρων τους, καθώς επέρχονται σημαντικές αλλαγές στη ζωή τους. Οι αντιδράσεις έχουν να κάνουν με τις ανθρώπινες διαστάσεις μιας κρίσης, η οποία δεν περιορίζεται σε έναν τόπο. H μετατόπιση των τεκτονικών πλακών της παγκόσμιας οικονομίας μπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες σε κάθε χώρα. Καθώς στην ταινία απομυθοποιούνται μέθοδοι και σχέσεις, που συνάπτονται “στον αέρα”, παντού μπορεί να υπάρχει ανάλογη εσωτερική ανάγκη: Η εργασία ως μια διαδικασία αυτοπραγμάτωσης, πέρα από την αναγκαία συνθήκη για κάλυψη οικογενειακών υποχρεώσεων ή άλλων προσωπικών αναγκών. Με την παρουσίαση ενός εναλλακτικού σχεδίου, ο πρωταγωνιστής προσπαθεί να χρυσώσει το χάπι, προσφέροντας σε κάποιες περιπτώσεις “παρηγοριά” στον υποψήφιο προς απόλυση. Παρουσιάζονται οι όψεις μιας αποδιοργάνωσης, που έρχονται όμως κι ως υπενθύμιση της ανάγκης ανασύνταξης. Με την αποδυνάμωση της θέσης στο χώρο της εργασίας από ανεξέλεγκτους παράγοντες, τίθεται το ζήτημα της ενίσχυσης, με ορισμένες δόσεις, της αυτογνωσίας. Με απώτερο στόχο να υπάρξει στο μέλλον η απαραίτητη ανάληψη ελέγχου. Ενδεχομένως να έρθει μια απόρριψη, αλλά να προκύψει και μια άλλη προοπτική. Με την εμφάνιση των αδύνατων σημείων να έρθει κι η ανάσυρση των πιο δυνατών. Η αποδοχή μιας σοβαρής και αιφνίδιας αλλαγής, μέσα στο άγχος της καθημερινότητας και της επιβίωσης, είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ωστόσο, διατηρεί την αξία της η δυνατότητα στρατηγικής αντιμετώπισης μιας δυσάρεστης κατάστασης. Ανάλογα με τα προσόντα και τις δεξιότητες του καθενός, προτού ξεκινήσει νέα προσπάθεια. Σε κάθε περίπτωση η συγκρότηση είναι ένας καλός τρόπος για να κρατηθούν τα αρνητικά συναισθήματα μακριά. rallis@e-thessalia.gr

√È ¶ÔÌ¿ÎÔÈ Î·È ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Δ˘ ∞¡¡∞™ ¢∞ªπ∞¡π¢∏

Στα πομακοχώρια όπου μετέβη ο αεικίνητος Πρωθυπουργός μας, δεν είχε πρόβλημα με τους νέους. Χαμογελαστά παιδιά έδειξαν γύρω του οι φωτογραφίες. Κορίτσια με μαντίλες και χωρίς μαντίλες, αγόρια κανονικά, όλα φαίνονταν ευχαριστημένα που βρίσκονταν δίπλα του. Μήπως δεν είχαν λόγους δυσαρέσκειας; Στο κάτω κάτω ο Πρωθυπουργός εκπροσωπεί το ελληνικό κράτος, από το οποίο έχουν αρκετά ταλαιπωρηθεί

ράδοση. Αυτή που μας θέλει, να ακολουθούμε τις απεργίες της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ, γιατί η... αγωνιστική ηθική μας θέλει παρόντες στο μακρύ κατάλογο των συμμετεχόντων σε μια 24ωρη πανελλαδική κινητοποίηση. Που θέλει χαμένο ουσιαστικά, το μεγαλύτερο όπλο μας, την απεργία, και τα μεγάλα και ειδικά, εξειδικευμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει υπό το βάρος της κρίσης, ο χώρος της ενημέρωσης, έντυπης και ηλεκτρονικής, μπερδεμένα ανάμεσα σε τόσα άλλων επαγγελματικών τάξεων, χωρίς ούτε μια κοινή συνιστώσα. Οι δημόσιοι υπάλληλοι ας πούμε, που απλώνονται σε ολόκληρη την κοινωνία, έχασαν το δώρο και τα επιδόματα, άλλοι από τις ΔΕΚΟ δεν επιθυμούν μετατάξεις ή ιδιωτικοποιήσεις, κι όσο και να ψάξεις είναι δύσκολο να βρεις μια μικρή έστω, ομπρέλα που να μας στεγάζει από κοινού, κι εμάς τους δημοσιογράφους. Άλλωστε το γεγονός ότι η πίτα της διαφήμισης μπαίνει πια σε μικρότερο ταψί και δεν φτάνει για να “χορτάσει” όλους τους ιδιοκτήτες Μέσων Ενημέρωσης, είναι βέβαιο ότι ουδόλως απασχολεί τον... εναερίτη της ΔΕΗ. Κι όχι άδικα... Δεν χρειάζεται φυσικά σχολιασμό το αυτονόητο: Σε πανελλαδική κινητοποίηση, οι δημοσιογράφοι πρέπει νάναι στα πόστα τους και η πληροφορία να μη φτάνει να γίνεται είδηση, ανεπεξέργαστη και αδιασταύρωτη. Βλέπετε, πάντα θα υπάρχει η διαφορά ανάμεσα στη δημοσιογραφία των πολιτών και αυτή των επαγγελματιών και τη διαφορά εδώ, δεν την κάνει πάντα η ανεντιμότητα, γιατί αυτό δεν είναι διαφορά, αλλά ισοπέδωση, εξόχως βολική. Για να δούμε λοιπόν, άμποτε τα συλλογικά μας όργανα, θα αφουγκραστούν τα πραγματικά “θέλω” των μελών τους και θα απεμπλακούν από τα συνδικαλιστικά “πρέπει”, ώστε να μην καίμε τα όπλα μας βαρώντας τουφεκιές στον αέρα, κι όχι στο στόχο...

Με τις σκούπες στα χέρια καθαρίστριες κατέβηκαν προχθές στην πορεία του Εργατικού Κέντρου Βόλου. Γυναίκες που δουλεύουν για ένα κομμάτι ψωμί σε εργολάβους που παίρνουν την καθαριότητα σε ιδιωτικά κτίρια, αλλά και σε πολλά δημόσια. Γυναίκες ανασφάλιστες στην πλειοψηφία τους, μερικής απασχόλησης, με εκ περιτροπής εργασία, με την απόλυση-τσεκούρι πάνω από το κεφάλι, γυναίκες που κρατούν ολόκληρες οικογένειες στην πλάτη τους, με σύζυγο άνεργο σε πολλές περιπτώσεις, χήρες σε άλλες με παιδιά και υποχρεώσεις. Που κάνουν αυτό που ξέρουν και μπορούν με τον καλύτερο τρόπο. Που διεκδικούν αυτό το λειψό, το πετσοκομμένο μεροκάματο, γιατί αλλιώς δεν μπορούν να ζήσουν. Κι έχουν ακόμη κουράγιο και δύναμη και χαμογελούν στο φακό, σηκώνοντας ψηλά το λάβαρο της επιβίωσής τους. Μοναδικό αίτημα “Όλοι στη δουλειά” ...

\ Σαρακοστής ονομάζονται Προφωνή, και της Τυροφάγου. Στο μέ/ Κρεατινή σο της Κρεατινής εβδομάδας βρίσκεΟι τρεις εβδομάδες πριν την αρχή της

ºøTO: ¶AN. °IANNAPO™

MÂ NÔ˘

À¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ù¤ÙÔÈ· ÎÙ›ÚÈ·. ∫·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ, fiÛ· ·fiÌÂÈÓ·Ó È·, fiÛ· Û˘ÓÙËÚ‹ıËηÓ, ·Ó·‰Â›¯ÙËÎ·Ó Î·È ‰È·ÛÒıËηÓ. ∏ ʈÙÔÁÚ·Ê›· ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ø‰Â›Ô μfiÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ÂÈÎÔÛ·ÂÙ›· Î·È ϤÔÓ Ô˘ Û˘ÓÙËÚ‹ıËÎÂ, Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi ‹‰Ë fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ¿ÏÈ ÊÚÔÓÙ›‰·. ¡· ÌËÓ ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ηٷÚÚ¤Ô˘Ó Î·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÎÙ›ÚÈ·-ÛÙÔÏ›‰È· Î·È ·ÔÌ›ÓÔ˘Ì Ì ÙËÓ Î·ÎÔÁÔ˘ÛÙÈ¿ η¤ÏÔ...

με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Μέχρι πριν από δεκατρία χρόνια χρειάζονταν χαρτιά για να περνάνε μια μπάρα και να πηγαίνουν στο χωριό τους. Ίσως, μπροστά στη μεταχείριση του παρελθόντος, το παρόν να μοιάζει ειδυλλιακό. Δεν ξέρω. Λίγες μέρες μετά, ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε κοινό φοιτητών στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, είχε μπροστά του μερικούς έλληνες φοιτητές που φώναζαν, έβριζαν, τον διέκοπταν, και γενικά φέρθηκαν αρκετά άσχημα. Διάβασα στο ρεπορτάζ ότι κάποιος ζήτησε να ηρεμήσουν για να γίνει διάλογος και ένας φοιτητής απάντησε: “Τι λες ρε, αυτός μου έκοψε την υποτροφία μου, τι διάλογο να

κάνω;”. Λίγο μετά ο Παπανδρέου έπρεπε να δει τη Μέρκελ, οπότε οι θυμωμένοι φοιτητές ξεχάστηκαν. Μπορεί το περιστατικό να είναι απλώς μια ένδειξη της επαναστατικότητας της μεσαίας τάξης, όπως λένε διάφοροι αναλυτές. Τι θα ζητάει αυτή η επανάσταση, εκτός από τα προνόμια ακέραια; Μεγαλύτερη ελευθερία έκφρασης αρνητικών συναισθημάτων; Αν αυτό είναι επαναστατικό, οι αληθινοί προλετάριοι, που στην Ελλάδα είναι οι μετανάστες, οι μειονοτικοί και διάφοροι άλλοι άνθρωποι με ουσιαστικά λιγότερα δικαιώματα, είτε δεν είναι αρκετά επαναστάτες,

ται η χθεσινή Τσικνοπέμπτη, κατά την οποία παραδοσιακά καταναλώνεται μεγάλη ποσότητα κρέατος, εν είδει προετοιμασίας για τη νηστεία της Σαρακοστής. Για την ορθόδοξη παράδοση, οι νηστείες της Τετάρτης και της Παρασκευής είναι σημαντικές, οπότε η Πέμπτη θεωρούταν η καταλληλότερη μέρα για κραιπάλες. Το βασικό έθιμο είναι το ψήσιμοτσίκνισμα κρέατος στα κάρβουνα. Συνήθως το κρέας είναι χοιρινό και λουκάνικα. Στις Σέρρες ανάβουν μεγάλες φωτιές, ψήνουν κρέας και πηδούν πάνω από τις φωτιές. Στην Κομοτηνή ψήνουν κοτόπουλα. Συγκεκριμένα τα καψαλίζουν και τα αρραβωνιασμένα ζευγάρια στέλνουν το κοτόπουλο ο άντρας στη γυναίκα και η γυναίκα στέλνει στον άντρα μπακλαβά.Στην Κέρκυρα οι κοπέλες βγαίνουν στα καντούνια και κουτσομπολεύουν ενώ οι άντρες τους κάνουν καντάδες.Στην Πελοπόννησο ψήνουν κρέας και λουκάνικα και φτιάχνουν τσιγαρίδες και παστό από χοιρινό.Στην Κοζάνη ψήνουν λουκάνικα, τσιγαρίδες και πίνουν πολύ κρασί. Σε όλη την Ελλάδα τη μέρα της τσικνοπέμπτης οι άνθρωποι βγαίνουν, τρώνε κρέας και διασκεδάζουν μέχρι το πρωί.

είτε έχουν έμφυτη ευγένεια και καλλιέργεια που τους κάνει να είναι φιλόξενοι σε κάποιον υψηλό επισκέπτη. Άραγε η ευγένεια αυτή είναι απλώς φόβος; Άραγε η αγένεια των φοιτητών είναι απλώς θάρρος; Υπάρχει θέμα αγωγής από την οικογένεια, αν μεγαλώνεις με τη βεβαιότητα ότι δικαιούσαι τα πάντα χωρίς να περιορίζεσαι από κοινωνικές αρχές, ή με την άποψη ότι οφείλεις να σέβεσαι κάποια πράγματα κι ας είναι καταπιεστικά; Πώς μεγαλώνει η μεσαία τάξη τα παιδιά της; Δεν ξέρω. Δεν έχω απαντήσεις. Απορίες μόνο. Από ΤΑ «ΝΕΑ»

25-2-11  
25-2-11  

h theta ths paraskeyhs

Advertisement