Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË

www.e-thessalia.gr

∂Δ√™ 113√¡ ΔƒπΔ∏ 25 π∞¡√À∞ƒπ√À 2011

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 07.35 - ¢. 17.40 ™∂§∏¡∏ 22 ∏ª∂ƒø¡

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.329 † °ÚËÁÔÚ›Ô˘ £ÂÔÏfiÁÔ˘, ∞˘ÍÂÓÙ›Ô˘ ÓÂÔÌ.

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 40 ™∂§π¢∂™

800-11-35000

ΔÚÔÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ¯Ù‡ËÌ· ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ

™Ê·Á‹ ÛÙË ªfiÛ¯· ƒÈ˙ÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· ∞À™Δ∏ƒ√Δ∂ƒ∞ ̤ÙÚ· ÁÈ· ÊÔÚÔÊ˘Á¿‰Â˜ Î·È Â›ÔÚÎÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË Ù˘ “ÊÔÚÔοÚÙ·˜”, ηٷ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ º¶∞ Û ÙÚÂȘ ÌËÓÈ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÊÔÚÔ-·Ó¿Û˜ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ Û˘˙ËÙÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ.

■ ÛÂÏ. 31

35 ÓÂÎÚÔ›-146 ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ °È· Â›ıÂÛË Î·ÌÈο˙È ÌÈÏ¿ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Û¯˘Ú‹ ¤ÎÚËÍË Û˘ÁÎÏfiÓÈÛ ӈڛ˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ¡ÙÔÌÔÓÙ¤ÙÔ‚Ô ÛÙË ªfiÛ¯·, Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ Ó· ·˘Í¿ÓÂÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ Êı¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ 35 ÓÂÎÚÔ‡˜ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 146 ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜. ∫·ÌÈο˙È ˘ÚÔ‰fiÙËÛ ‚fiÌ‚· ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ‰ÈÂıÓÒÓ ·Ê›ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ÈÔ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ Ù˘ ªfiÛ¯·˜, Û¤ÚÓÔÓÙ·˜ ·ÓÈÎfi Î·È ı¿Ó·ÙÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚÒÙ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ŒÏÏËÓ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ. ™ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ¡ÙÔÌÔÓÙ¤ÙÔ‚Ô ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÛÎËÓ¤˜ ·ÏÏÔÊÚÔÛ‡Ó˘ ·ÊfiÙÔ˘ Ô Î·ÌÈο˙È, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÛ‹Ïı ·fi Ì›· ·fi ÙȘ ÂÈÛfi‰Ô˘˜ ÙÔ˘ ·ÂÚÔÏÈ̤ӷ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ¤ÏÂÁ¯Ô, ˘ÚÔ‰fiÙËÛ ‚fiÌ‚· ‚¿ÚÔ˘˜ 8 ¤ˆ˜ 11 ÎÈÏÒÓ Δ¡Δ. ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ÙÔ ¡ÙÔÌÔÓÙ¤ÙÔ‚Ô Â›Ó·È ·fi Ù· ÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓ· ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ›¯Â ηٷÁÚ·Ê› Î·È ÙÔ 2004 ÂÚ›ÙˆÛË ·Ú·‚›·Û˘ ·ÛÊ·Ï›·˜. ∫·ÓÔ› ¤‚Á·ÈÓ·Ó ·fi ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ ˙ÒÓ˘ ·Ú·Ï·‚‹˜ ·ÔÛ΢ÒÓ Î·È ÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜ ¤ÙÚ¯·Ó ¤ÓÙÚÔÌÔÈ ÚÔ˜ ÙȘ ÂÍfi‰Ô˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ̷ÚÙ˘Ú›Â˜ Ô˘ Êı¿ÓÔ˘Ó ·fi ÙË ªfiÛ¯·. √È ÚˆÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ ‚ÔÌ‚ÈÛÙ‹ ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜, fiˆ˜ ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Interfax. ■ ÛÂÏ. 32

π

∞fi ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ ÁÈ· ÙË ˙ËÌÈ¿ Ô˘ ˘¤ÛÙË ·fi «Ê·‡Ï˜ Ú·ÎÙÈΤ˜» π∫∞: «ºÚ¤ÓÔ» ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ

£· ˙ËÙËıÔ‡Ó ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ·fi Siemens ∫·Ù·Ù¤ıËΠÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙÔ fiÚÈÛÌ· Ù˘ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ Δ√ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ˙Ë-

ÌÈÒıËηÓ, ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ·fi ÙË Siemens ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ÿÚ˘ ¶·Ìԇ΢ Û ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Ù˘ Siemens AE ¶·Ó·ÁÈÒÙË •˘Ó‹, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ Î¿ı ÂÚÈıÒÚÈÔ ·fi‰ÔÛ˘ ¢ı˘ÓÒÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ó¤Ô ·›ÙËÌ· ‰ÈηÛÙÈ΋˜ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ·¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÔÈ ÂʤÙ˜ ·Ó·ÎÚÈÙ¤˜ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Ù˘ Siemens ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛ˘ ÙÔ˘ ʷΤÏÔ˘ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ˘Ú·‡ÏÔ˘˜ PATRIOT. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ ηٷ٤ıËÎ·Ó ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ù· ÔÚ›ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ Siemens. ■ ÛÂÏ. 6, 7

“ºƒ∂¡√” ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ·ÏÏÔ-

‰·ÒÓ ‚¿˙ÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ π∫∞ Ì ÂÁ·ÎÏÈfi Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔ ÙÔÈÎfi ˘ÔηٿÛÙËÌ·.

■ ÛÂÏ. 16

¢‡Ô ÙÛ·ÓÙ¿Îˉ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ 80¯ÚÔÓ˘ ■ ÛÂÏ. 11

ÃÈÔÓÈ¿˜ ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ºÏ‚¿ÚË

∞›ÛıËÛË ¯ÂÈÌÒÓ· ·fi Û‹ÌÂÚ· ∞ÓÔ›ÁÂÈ Ù· Ê·Ú̷Λ· ¡ÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ ™Δ∏ ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Û ·Ó‹ÌÔÚÔ˘˜ Î·È ·ÛıÂÓ›˜ Ì ¯ÚfiÓÈ· ÓÔÛ‹Ì·Ù· ·fi Ù· Ê·Ú̷Λ· ÙˆÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ - ·Ú¯Èο ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ - ÚÔ¯ˆÚ› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜, ˆ˜ ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ Ê·Ú̷ΛˆÓ. √È Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› η٤گÔÓÙ·È ·‡ÚÈÔ Û Ӥ· ÙÚÈ‹ÌÂÚË ·ÂÚÁ›·. ■ ÛÂÏ. 9, 18

¢ˆÚÂ¿Ó ÙÂÛÙ ¶· ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ■ ÛÂÏ. 2, 18

∞π™£∏™∏ ¯ÂÈÌÒÓ· ı· ¤¯Ô˘Ì ·fi Û‹ÌÂÚ· Î·È ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, ηıÒ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÙˆÓ ÌÂÙˆÚÔÏfiÁˆÓ, Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ¤ÛÂÈ ·ÈÛıËÙ¿ Î·È ı· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ϤÔÓ Û ηÓÔÓÈο ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ Â›‰·, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÈÛ¯˘Ú¤˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È ¯ÈfiÓÈ· Û fiÏ· Ù· ÔÚÂÈÓ¿, ηıÒ˜ Î·È Û ËÌÈÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Î·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÔÈ ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ Ó· ηÙÂ‚Ô‡Ó ¯·ÌËÏfiÙÂÚ·, ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙȘ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛȘ ÂÚÈÔ¯¤˜. ■ ÛÂÏ. 17

ΔÔ ¤Ó· ÌÂÙ¿ ÙÔ ¿ÏÏÔ ÎÔÈÓÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ηٷۯÂÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¡. ¶ËÏ›Ô˘

■ ÛÂÏ. 14

∫·Ù·Ï‹„ÂȘ Û ÙÚ›· §‡ÎÂÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ■ ÛÂÏ. 15 ¶·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ ■ ÛÂÏ. 13

πˆ¿ÓÓ· ∫·Ú˘ÛÙÈ¿ÓË

«∂›ÁÂÈ Ë ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜» ■ ÛÂÏ. 29


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

Δ˘ Δ√À§∞™ ∫∂∫∞Δ√À

ΔƒπΔ∏ 25 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

™Ì·ÚԇϷ ¢È‚¿ÓË, ΢ÙÙ·ÚÔÏfiÁÔ˜

«À¿Ú¯ÂÈ Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÙÂÛÙ ¶·»

A¶√æ∂π™ ∏Ì›ÌÂÙÚ· Ù¤ÏÔ˜ ΔÔ˘ Δ∞™√À Δ∂§§√°§√À

∞˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÙÚfiÈη ÁÈ· ÙËÓ 4Ë Î·È ÈÔ ÎÚ›ÛÈÌË ‰fiÛË ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˜ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘. ø˜ ÙÒÚ· Ë ÙÚfiÈη ¤·ÈÚÓ ÌÈ· ʈÙÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÔ›· ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‰fiÛ˘ Î·È ¿ÏÏÔÙ Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ (ÎÏÂÈÛÙ¿ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·, ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ), ¿ÏÏÔÙ Ì ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ¤‰ÈÓ ÙÔ “ηÏÒ˜ ¤¯ÂÈ” ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË. ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿, ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ 2011, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. ΔËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ºÚ·ÁÎÊÔ‡ÚÙË ¤Ó· ·ÓÒÙ·ÙÔ Û٤ϯԘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ÙÚfiÈη ÌÔ˘ › fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ ϤÔÓ Ó· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Û ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ad hoc ÂÚÈÎfiÙÔ˘Ó ÂÚÈÛÙ·Ûȷο ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ ·ÏÏ¿ Ó· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÂÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ̛· “‚ÈÒÛÈÌË” (sustainable) Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ. Δ¤ÙÔÈ· ̤ÙÚ· Â›Ó·È Ë ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛË, Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ÚÔÌËıÂÈÒÓ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ, Ô ÌËÓÈ·›Ô˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÒÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ, Ë ·Ó·Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡. ∞fi ·˘Ù¿ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Î·È fiÛ· ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ¿Ó Ôχ ·ÚÁ¿. ¶¿ÚÙ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙȘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ οÚÙ˜ (οÚÙ· ÔÏ›ÙË, οÚÙ· ·ÏÏÔ‰·Ô‡, ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛË, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ∫∂¶ η). ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÌÈÎÚ¿ „ËÊȷο Û¯¤‰È· Ô˘ ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ˆÛÙfiÛÔ ÚÈ˙Èο ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË Î·È ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ Î·ı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó ÁÈ·Ù› ηӤӷ˜ ‰ÂÓ ·›ÚÓÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ó· “Ù· ÙÚ¤ÍÂÈ” ·fi ÙÔÓ Êfi‚Ô fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ηÙËÁÔÚËı› fiÙÈ ·›ÚÓÂÈ ı¤ÛË Û fiÏÂÌÔ (ÌÈÎÚfi) Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ. √È ÎÚ·ÙÈÎÔ› ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ˆÛÙfiÛÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÁÚ‹ÁÔÚ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ηÙËÁÔÚËıÔ‡Ó fiÙÈ Â˘ÓfiËÛ·Ó ·˘ÙfiÓ Ë ÂΛÓÔÓ ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹, Û ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó¿Ï˘ÛË ı· ÎÚÈıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ·Ó Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ „ËÊȷ΋˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Î·È Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó ‰›ÓÂȘ οÙÈ, ·ÎfiÌ· Î·È Ì ·Ó¿ıÂÛË, ·ÚΛ Ó· ÂÍËÁ›˜ fiÙÈ ÙÔ Î¿ÓÂȘ Î·È ÁÈ·Ù› ÙÔ Î¿ÓÂȘ Î·È ‚¤‚·È· Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÛÔ˘ Ó· ¤¯ÂÈ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ΔËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÙËÓ ¶¤ÌÙË, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÕÌ˘Ó·˜ “¤Ú·Û” ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ô˘ ¯ÚfiÓÈ˙·Ó ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ·ÚfiÌÔȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û ¿ÏÏÔ˘˜ Ôχ ÈÔ Â˘·›ÛıËÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. º˘ÛÈο ÙÔ “Â›ÁÔÓ” ÙÔ˘ Ú¿ÁÌ·ÙÔ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î¿ı ÊÔÚ¿ Ó· ÂÚÂ˘Ó¿Ù·È. ¶¿ÚÙ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙȘ ·ԉ›ÍÂȘ. ∂‰Ò Î·È 6 Ì‹Ó˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì·˜ ϤÂÈ fiÙÈ ÔÈ ΔÚ¿Â˙˜ ı· ÂΉÒÛÔ˘Ó Î¿ÚÙ˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ Ì·˙‡ԢÌ ÌÈ· -Ì›· ÙȘ ·ԉ›ÍÂȘ Û ۷ÎԇϘ Î·È Ê·Î¤ÏÔ˘˜. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ì¿ı·Ì fiÙÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ˆ˜ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ı· Ì·˙‡ԢÌ ·ԉ›ÍÂȘ ÂÂȉ‹ Û ÔÎÙÒ Ì‹Ó˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ¿ÎÚË Ì ÙȘ οÚÙ˜. ∞Ó fï˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ οÚÙ·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÙfiÛÔÈ Ì‹Ó˜ fiÛÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ‚ÈÒÛÈÌÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ; ∞fi ÙÔ protagon.gr

@ ÛÙÔ Internet

w ww.e-thessalia.gr

ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, fiˆ˜ Î·È Û fiÏ· Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ¡ÔÛÔÎÔÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó °˘Ó·ÈÎÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋, ı· ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÙÂÛÙ ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ·fi 15 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ. ™ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ı· Á›ÓÂÙ·È Ï‹„Ë ‰‡Ô Ë̤Ú˜ ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ¶¤ÌÙË, Î·È ¿ÏϘ ‰‡Ô Ë̤Ú˜ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, Â›Û˘ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ¶¤ÌÙË. ΔÔ ıÂÙÈÎfi ¿ÓÙˆ˜ ›ӷÈ, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Î·È Ë ˘‡ı˘ÓË ÁÈ·ÙÚfi˜ ÙÔ˘ ΢ÙÙ·ÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Î. ™Ì·ÚԇϷ ¢È‚¿ÓË, ˆ˜ Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Â›Ó·È ÂÓËÌÂڈ̤ÓË Î·È Â˘·ÈÛıËÙÔÔÈË̤ÓË ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·˘Ùfi.

O ∫∞πƒ√™

√È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Á˘Ó·›Î˜ ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÂÛÙ ¶· Î·È Ë ÂÈÎfiÓ· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Â›Ó·È ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ·ÓÂÏÏ·‰Èο. ∏ ÂͤٷÛË ·˘Ù‹ Á›ÓÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ηıÒ˜ ηχÙÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi, Ù· Ù·Ì›· Î·È ÔÈ ÂÈÛΤ„ÂȘ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Â›Ó·È Û˘¯Ó¤˜ Î·È ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ï›ÛÙ· ÛÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ. √È ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙˆÓ ‰‡Ô ·˘ÙÒÓ Â‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ, ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ ¢Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙÔÓ ∫·ÚΛÓÔ. “À¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ηÚΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ÙÚ·¯‹ÏÔ˘. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· ¿ÓÙ·” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë ˘‡ı˘ÓË Î˘ÙÙ·ÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘. °È· ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ÂͤٷÛË, ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÏ›ÓÔ˘Ó Ú·ÓÙ‚ԇ ÙËÏÂʈÓÈο ̤ۈ ÙÔ˘ ÙËÏÂʈÓÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ. √È Ï‹„ÂȘ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ΢ÙÙ·ÚÔÏÔÁÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ·fi ÙȘ ΢ÙÙ·ÚÔÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î˘Ú›Â˜ ¢È‚¿ÓË Î·È μ·Ú‰Ô‡ÏË. “™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰È·ÁÓˆÛÙ› οÙÈ ı· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ì ÙËÏÂʈÓÈο Ì ÙȘ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ˜” ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ Ë Î. ¢È‚¿ÓË. ™Ùfi¯Ô˜, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ Â›Ó·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÚÔÏËÙÈ΋˜ È·ÙÚÈ΋˜ Î·È ÚÔÛ˘Ìو̷ÙÈÎÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ Û˘Ó›‰ËÛË Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÂÙ‹ÛÈÔ ¤ÏÂÁ¯Ô Û fiϘ ÙȘ Á˘Ó·›Î˜. “ΔÔ ÙÂÛÙ ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ Â›Ó·È Ì›· ·Ï‹ ÂͤٷÛË Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ‰¤Î· ÏÂÙ¿” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë Î. ¢È‚¿ÓË. ∂›Ó·È ÌÈ· ÂͤٷÛË ÚÔ˘Ù›Ó·˜, ÙËÓ ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó fiϘ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹˜ Î·È Î·ÙfiÈÓ ÂÙËÛ›ˆ˜. ∞ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·fi ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÚÔ˘Ù›Ó·˜ ÁÈ· ÙÔÓ

ηÚΛÓÔ ÙÔ˘ ÙÚ¿¯ËÏÔ˘, fiˆ˜ Ë Ì·ÛÙÔÁÚ·Ê›· ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ Ì·ÛÙÔ‡, Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ì ÛÎÔfi ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi Èı·ÓÒÓ ·ıÔÏÔÁÈÎÒÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ ‹ ÌË Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ ¿Óˆ ÛÙÔ ÙÚ¿¯ËÏÔ, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÈÔ‡ HPV. EÈϤÔÓ, ¤Ú· ·fi ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi Ù˘¯fiÓ ·ıÔÏÔÁÈÎÒÓ ‹ ÌË Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ ÛÙÔÓ ÙÚ¿¯ËÏÔ Î·È ÛÙÔÓ ÂÓ‰ÔÙÚ¿¯ËÏÔ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ Ì ÙÔ ÙÂÛÙ ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó ÂÏ·ÊÚȤ˜ ÎÔÏ›Ùȉ˜, ÙÚ·¯ËÏ›Ùȉ˜ ‹ Èı·Ó¤˜ Ì˘ÎËÙÈ·ÛÈΤ˜ ÌÔχÓÛÂȘ, ·˘Ùfi fï˜ Ô˘ ÌÔÓÔˆÏ› ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ È·ÙÚÔ‡˜, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙȘ ·ÛıÂÓ›˜, ·ÔÙÂÏ› Ô Èfi˜ HPV. ΔÔ ÙÂÛÙ ¶· Â›Ó·È ·ÓÒ‰˘ÓÔ. ∫¿ı Á˘Ó·›Î· ¿Óˆ ÙˆÓ 15 ÂÙÒÓ, Ô˘ Â›Ó·È ÛÂÍÔ˘·ÏÈο ÂÓÂÚÁ‹, Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È Û ·˘Ù‹ ÙË Á˘Ó·ÈÎÔÏÔÁÈ΋ ÂͤٷÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì›· ÊÔÚ¿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ∏ ηχÙÂÚË Ë̤ڷ Â›Ó·È Ë Ì¤Û· ÛÙËÓ ÚÒÙË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘. ∏ ˘‡ı˘ÓË ÙÔ˘ ΢ÙÙ·ÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ˆ˜ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ‰ÂÓ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ÙÔ ÙÂÛÙ ¶·. Œ¯Ô˘Ó ÂÍÔÈÎÂȈı› Î·È ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ‚¿ÏÂÈ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘˜. ÕÏψÛÙ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. “ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ‰È·ÈÛÙÒÓˆ Â›Ó·È Ó· ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È, ‹ Ì¿ÏÏÔÓ Ó· ‰È·Ù˘ÒÓÔ˘Ó ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ, Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ ÂÌ‚fiÏÈÔ ÙÔ˘ ÙÚ·¯‹ÏÔ˘ Ù˘ Ì‹ÙÚ·˜. ∂ȉÈο ÔÈ ÌËÙ¤Ú˜ Ó·ÚÒÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ÂÈʇϷÍË. ∂›Ó·È fï˜ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë Î. ¢È‚¿ÓË. ΔÔ ÂÌ‚fiÏÈÔ Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ 12 ÂÙÒÓ.

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞]

[∂§§∞¢∞]

°È· Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË Ô Î·ÈÚfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›·, ÙË £Ú¿ÎË, Ù· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ∞ÈÁ·›Ô˘, Ù· ¢ˆ‰ÂοÓËÛ· Î·È ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÙËÓ ∫Ú‹ÙË Ì ÓÂÊÒÛÂȘ, ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜. ÃÈfiÓÈ· ı· ¤ÛÔ˘Ó ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿, Û ËÌÈÔÚÂÈÓ¤˜ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ Î·È ‚fiÚÂȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›· Î·È £Ú¿ÎË Û ¯·ÌËÏfi ˘„fiÌÂÙÚÔ. Δ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ı· Â›Ó·È Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ ¤ÓÙÔÓ·. ™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ· Ì ÓÂÊÒÛÂȘ ·ÚÔ‰Èο ·˘ÍË̤Ó˜ Î·È ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜, ¯ÈÔÓfiÓÂÚÔ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· Î·È Ï›Á· ¯ÈfiÓÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. μ·ıÌÈ·›· Ô Î·ÈÚfi˜ ı· ‚ÂÏÙȈı›. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·fi ‚fiÚÂȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ 5 Ì 7 ÌÔÊfiÚ Î·È ÛÙÔ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ∞ÈÁ·›Ô ÚfiÛηÈÚ· ÙÔ Úˆ› ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› Ì ÙËÓ ›‰È· ¤ÓÙ·ÛË. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÙÒÛË.

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ú·È¤˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È Èı·ÓfiÓ Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ·ÛıÂÓ›˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È Ï›Á· ¯ÈfiÓÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. £· ˘¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ‚ÂÏÙȈ̤ӷ. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -2...10ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 4...10ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È Èı·ÓfiÓ Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È ¯ÈfiÓÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -4...9ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 2...9ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ηٿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È ¯ÈfiÓÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. £· ˘¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ‚ÂÏÙȈ̤ӷ. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -4...8ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 3...8ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ηٿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ·ÛıÂÓ›˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È Ï›Á· ¯ÈfiÓÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. £· ˘¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ‚ÂÏÙȈ̤ӷ. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -5...8ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 2...8ÔC.

TH™ ¢EYTEPA™

EÌÈÛÙÔÛ‡ÓËÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

ΔƒπΔ∏ 25 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

¶›Ù· ÂÓ ÎÚ˘ÙÒ

∏ χÛË ÛÙÔ ÁÚ›ÊÔ Natura

∞ÎfiÌË Î·È Ï·ÔÁÚ·ÊÈÎÔ› Û‡ÏÏÔÁÔÈ fiÙ·Ó Îfi‚Ô˘Ó ÙËÓ ›Ù· ÙÔ˘˜ ÚÔÛηÏÔ‡Ó Ù· ªª∂, ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÊÔÚ¤·˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, Ì 17.000 ̤ÏË, ‰ÂÓ Î¿ÏÂÛ ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÎÔ‹˜ ›Ù·˜ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹. ∂Ó ÎÚ˘ÙÒ ¤ÎÔ„·Ó ÙËÓ ›Ù· ÔÈ ÂÈÌÂÏËÙËÚÈ·ÎÔ›, Ϙ Î·È Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ ı· ¯·ÏÔ‡Û ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË...

∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ Δ›Ó· ªÈÚÌ›ÏË, Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ¡›ÎÔ˜ ™ËÊÔ˘Ó¿Î˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘ Î·È ÔÈ ıÂÛÌÈο ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Î.Î. ŒÍ·Ú¯Ô˜ Î·È °ÈÔ˘Ì·Ù˙›‰Ë˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ¯ı˜ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ·ÚÙÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ı· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Natura. ŸÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ¿ÚÙÈ· ÔÈÎfi‰· ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Natura ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙËÓ ·ÚÙÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‰ÈËÓÂΤ˜. ªÔÚÔ‡Ó Ó· Ù· ¯Ù›ÛÔ˘Ó, Ó· Ù· Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· Ù· ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÔ˘Ó. ∏ Ó¤· ·ÚÙÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰¤Î· ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· ·ÔÙÂÏ› Î·È ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ fiÚÈÔ Î·Ù¿ÙÌËÛ˘ ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ ÛÙȘ Ӥ˜ ȉÈÔÎÙËۛ˜ Ô˘ ı· ‰È·ÌÔÚʈıÔ‡Ó. ΔÔ ÌfiÓÔ ·ÓÔȯÙfi ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ̤ÓÂÈ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙˆÓ ·ÚÂÎÎÏ›ÛÂˆÓ Î·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘. ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÓËÛÈÒÓ Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜ Û ηıÂÛÙÒ˜ Natura ı· ÂÍÂÙ·ÛÙ› Û ÂȉÈ΋ Û‡Û΄Ë, ̤¯ÚÈ ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û˘Ì‚fiÏ·È· Î·È Ù›ÙÏÔÈ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ÎÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘. √ Î. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· ¤ÎÏÂÈÛ ¯ı˜ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.

¢∏.ª√™.

∞fi Û‡ÌÙˆÛË

¶·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ... ªÔÚ› ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ó· ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ¿ÚÎÔ˘ ÛÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÙÔ˘ ÕÚˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙ Ù˘ “£” Î·È Î¿ÏÏÈÔ ·ÚÁ¿, ·Ú¿ ÔÙ¤. ¶¤Ú· ·fi Ù· ÔÏÏ¿ ÛÎÔ˘›‰È· Î·È Ù· ÍÂÚ¿ ʇÏÏ· Ô˘ Ì·˙Â‡Ô˘Ó ·fi ¯ı˜ Û˘ÓÂÚÁ›· Ù˘ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ ¶Ú·Û›ÓÔ˘, ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ ÚËÌ¿˙Ô˘Ó Í‡ÏÈÓ˜ Á¤Ê˘Ú˜, ·ÏȤ˜ ·ÙÌÔÌ˯·Ó¤˜, ÁÂÓÈο Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·Ú·¤ÌÂÈ Û ÂÁηٿÏÂÈ„Ë. ∫¿ÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÚÌfi˙ÂÈ Û ¤Ó· ¿ÚÎÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Î¿ÔÙ ‹Ù·Ó ÂÈÛΤ„ÈÌÔ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏ› Ó‡ÌÔÓ· Ú·Û›ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË. √fiÙÂ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ¿ÏϘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ... °.•.

∞‡ÍËÛË ¶ÂÚ›Ô˘ ¯›ÏȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ΢ڛˆ˜ ·fi ÙË μfiÚÂÈÔ ∂ÏÏ¿‰·, ¤¯Ô˘Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÌÂÈÒÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ Ì¤¯ÚÈ 25%, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ∂ÈıˆÚËÙÒÓ ∂ÚÁ·Û›·˜, Ë ÔÔ›· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ‰¤¯ÂÙ·È Ï‹ıÔ˜ ÂÚˆÙËÌ¿ÙˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÛȷ΋˜ ۇ̂·Û˘. ∏ ÎÚ›ÛË ‚·ı·›ÓÂÈ Î·È ÔÈ Î·Ì¿Ó˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· “ÎÙ˘Ô‡Ó” ÈÔ ‰˘Ó·Ù¿.

¶ÔÈÔ ÚfiÙ˘Ô; ∂›Ó·È Ôχ ¿Û¯ËÌÔ, ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ·›ÛıËÛË ÙˆÓ ÛηӉ¿ÏˆÓ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, Î·È ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Ó· Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ÂÍÂÙ·ÛÙÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ηӤӷ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ó· ÌËÓ Ì·›ÓÂÈ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹, ¤ÛÙˆ Ó· Á›ÓÂÈ Î·È ÌÈ· ‰›ÎË. ∏ ·›ÛıËÛË Ù˘ Û˘ÁÎ¿Ï˘„˘ ÚÔηÏ› ÙËÓ ·ÓÔÌ›· Î·È ·˘Ù‹ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ ÙËÓ ·Ó·Ú¯›·. ∫·È ÔÈÔ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙ¤ÏÓÂÙ·È; ¶·Ú·ÓÔÌ› Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÁÈ· Ù· ÌÂÁ¿Ï· ı¤Ì·Ù·; £· ·Ú·ÓÔÌ‹ÛÂÈ Î·È Ô ÔÏ›Ù˘ ÛÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘.

¶·Ú·ÈÙ‹ÛÂȘ ¢‡Ô ·Ú·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÂÓÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤ˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ›¯·Ì ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ì›· ÛÙÔ ¶·È‰Â›·˜ Î·È Ë ¿ÏÏË ÛÙÔ ∂ÚÁ·Û›·˜. ∞ÏÏ¿ ÔÈÔ˜ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ì ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ Û¯¤ÛÂȘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ›¯·Ó ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› Ì ÙÔ˘˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ÙÔ˘˜; ∏ ÎÚ›ÛË, Ë ∑›ÌÂÓ˜, ÙÔ ¯Ú¤Ô˜, Ù· ÛÎÈ¿˙Ô˘Ó fiÏ·. º.™.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

∞fi ÙÔÓ °π∞¡¡∏ ¶∞¡√À™∏

ΔÂÏÈο Ì ÔÈÔ˘˜ ›۷È; [...] ¢Â ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ· Ó· ÛÙÚÂÊfiÌ·ÛÙÂ Ô ¤Ó·˜ ηٿ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÔÈÚ¿ÛÔ˘Ì ηχÙÂÚ· (‰ÈηÈfiÙÂÚ·;) ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈ¿ Ì·˜. ¢ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ· Ó· ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂ Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÓÙÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È ·ÓıÚÒˆÓ, ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ے ¤Ó·Ó ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi ÌÂٷ͇ Ì·˜ ÁÈ·Ù› ÌfiÓÔÓ ¤ÙÛÈ ı· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ÂÓÈ·›· Î·È ·‰È¿Û·ÛÙË ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹ Î·È ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ Û˘Ó-·Ó‹ÎÂÈÓ. [...]°ÓˆÚ›˙ˆ ÙȘ ÔÓËÚȤ˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ, ÙÔ Ú·¯¿ÙÈ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, ÙËÓ ÔÛÊ˘Ôη̄›· ÔÏÏÒÓ ‰È·ÓÔÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÙȘ ·Ú·ÓƠ̂˜ ÔÏÏÒÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ, ÙȘ ·Ú·ÍÂÓȤ˜ ·ÚÎÂÙÒÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. Èڛ˜ Ó· Û˘ÌÌÂÚ›˙ÔÌ·È ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Î·È Ú·ÎÙÈΤ˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· Û˘ÌʈÓÒ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙÂ Û˘Ì„ËÊÈÛÌfi, ÓÈÒıˆ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ó¿ÁÎË Ó· ÛÙËڛ͈ ÎÚÈÙÈο ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·fi ÙÔ Ó· ˘ÔÙ·¯ıÒ ÛÙ· (Ù¿¯·Ù˜ ·Ó·fiÊ¢ÎÙ·) ̤ÙÚ· ÙˆÓ ÛÎÏËÚÒÓ ÙÚ·Â˙ÈÙÒÓ, ÙˆÓ ··ıÒÓ ÏÔ˘Û›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰ÈÚfiÛˆˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ. ∞Ó Â›Ì·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· οӈ ¤Ó· Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ı· ÚÔÙÈÌ‹Ûˆ Ó· ÛÙÚ·ÊÒ ÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ “˘·›ÙÈÔ˘˜ Î·È ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË” , ·Ú¿ Ó· Ù·˘ÙÈÛÙÒ Ì ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÔÙ ·Ó‡ı˘ÓÔ˘˜ ΢‚ÂÚÓÒÓÙ˜. ∫·Ï¿ ı· ‹Ù·Ó Ó· ÌËÓ Â›¯·Ì ٤ÙÔÈ· ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ ÎÚ›Óˆ ÔÚıfiÙÂÚÔ ·fi οı ÏÂ˘Ú¿ Ó· χۈ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÔ˘ Ì ÙÔÓ ·ÔÎÏ›ÓÔÓÙ· ‹ ·Ú·Û˘Úı¤ÓÙ· ‹ ÂÏ·ÓË̤ÓÔ Û˘Ó¿ÓıÚˆfi ÌÔ˘, Á›ÙÔÓ·, ·ÏÈÔÛÂÈÚ¿, ·Ú¿ Ó· ÂÈÛıÒ ÁÈ· Ù· ·ÁÓ¿ ·ÈÛı‹Ì·Ù· οı·ÚÛ˘ ÙˆÓ ˘ÂÚ¿Óˆ. ªÂ ÙÔÓ ¤ÓÔ¯Ô ‚Ú›ÛÎÂȘ ¿ÎÚË. ªÂ ÙÔÓ ‰‹ÌÈÔ ‹ ÙÔÓ ¶fiÓÙÈÔ ¶ÈÏ¿ÙÔ, ÔÙ¤. ∞fi ÙËÓ “∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞”

™‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ Û˘˙ËÙÂ›Ù·È - ÂÎÙfi˜ ·ÚÔfiÙÔ˘ - ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÎfiÌ‚Ô˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. ΔÔ ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ¤¯ÂÈ “·Ó·Ï¿‚ÂÈ” Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÔ‰ÔÌÒÓ °È¿ÓÓ˘ ª·ÁÎÚÈÒÙ˘, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ η̛· ‰¤ÛÌ¢ÛË Î·È ÁÈ· Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘ÏÔÔÈËı› ÛÙÔ ¡ÔÌfi. ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÂÚ› ·‰È·ÊÔÚ›·˜ ‹ ÔÙȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ, ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚ›. ∂›Ó·È ηı·Ú‹ Û‡ÌÙˆÛË...

∫∞Δ. Δ∞™

∫∞Δ. Δ∞™

øÚ·›Ô ÓÂÚfi... ∫¿ÙÈ ¯ÚfiÓÈ·, ϤÂÈ Ë ¢∂À∞ªμ, ÙÔ ÓÂÚfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜ ‹Ù·Ó ¯ˆÚ›˜ ¯ÏˆÚ›ˆÛË ÂÓÒ ‹Ù·Ó ·Ó·Áη›Ô... ™·˜ ϤÂÈ Î¿ÙÈ ·˘Ùfi; ÀÔı¤Ùˆ Ó·È, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Ô˘ ‚Ϥ·Ì Ì ٷ ÌÈÙfiÓÈ· Ó· Ù· ÊÔÚÙÒÓÔ˘Ó ÛÙȘ Ì·Á·˙ȤÚ˜, ·ÊÔ‡ Ù· ›¯·Ó ÁÂÌ›ÛÂÈ Ì ÙÔ ÓÂÚfi ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. Ÿˆ˜ ‚‚·›ˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ̤ÓÂÈ Û §Â¯ÒÓÈ·, ∫¿Ùˆ Î·È ÕÓˆ ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ·Ó‹Î·Ó ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ·˘Ùfi ̤¯ÚÈ ÚÈÓ ¤Ó· Ì‹Ó·... ∂§.™.

¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ À¿Ú¯ÂÈ, ϤÂÈ, ¤Ó·˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î¿ÔÈÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó Ù· ·‰‡Ó·Ù· ‰˘Ó·Ù¿, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ‰Ôı› ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ·¢ı›·˜ ·Ó¿ıÂÛË. ΔÔ ı¤Ì·, ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÚfiÛˆ· Î·È Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙÔ ¢Ë̷گ›Ô, ÎÚ›ÓÂÙ·È Ôχ ÛÔ‚·Úfi Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ ÂΛÓÔÈ Ô˘ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÓÔÌÔÏÔÁ›·˜ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙË Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓË ‰È·‰Èηۛ·. À¿Ú¯Ô˘Ó, ‰Â, ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÚÔ ËÌÂÚÒÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¤ÛÙÂÈÏ Û ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Û¯ÂÙÈÎfi ÂÌÈÛÙ¢ÙÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÁÈ· Ó· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. ∞ÏËıÂ‡Ô˘Ó fiÏ· ·˘Ù¿; °.•.

¢ÈÏ¿ÛÈÔÈ ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ô ÙÔÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ Ô˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ıËÎ·Ó Ê¤ÙÔ˜. ∫·È, fiˆ˜ ÏËÚÔÊÔÚԇ̷ÛÙÂ, ÂÓÒ ¿ÏϘ ¯ÚÔÓȤ˜ ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËı¤ÓÙ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓÔ‡Û·Ó ÙÔ˘˜ 40, ʤÙÔ˜ ı· Â›Ó·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÔÈ ‰ÈÏ¿ÛÈÔÈ. ∞ÏÏ¿ Î·È ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Î‡Ì· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛˆÓ. º.™.

™Ô‚·ÚfiÙËÙ· ΔËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Ë ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ Ù· Ó¤· Ì ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙˆÓ ∂ÚÁ·ÙÈÎÒÓ ∫·ÙÔÈÎÈÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â˘¯¿ÚÈÛÙ· ÁÈ·Ù› Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÂÙ·È, ÔfiÙ ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚ›. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ fiÏÔÈ Â›Ó·È Ì¿ÚÙ˘Ú˜ Ù˘ ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ. ΔËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ ˆÛÙfiÛÔ Âͤ‰ˆÛ Â›ÛËÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ‰ÂÛ̇ÙËΠӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ. ΔÈ Ó· ÈÛÙ¤„Ô˘Ó ÙÒÚ· ÔÈ ¤ÚÌÔÈ ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ ÛÈÙÈÒÓ Î·È Ò˜ Ó· ͤÚÔ˘Ó ÙÈ ÈÛ¯‡ÂÈ; ∞Ó·Áη›Ô ÏÔÈfiÓ ÙÔ ÍÂηı¿ÚÈÛÌ·...

ªÂÚ‰Â̤ÓÔÈ ÏfiÁÔÈ √ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ¢∞∫∂ Î. °ÂˆÚÁԇϷ˜ ‰ËÌfiÛÈ· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Ó· ·Ú·ÈÙËı› Ì ÙÔ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈÎfi fiÙÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ·. Ãı˜ Ô˘ Û˘Ó‰ڛ·ÛÂ Ë ·Ú¿Ù·Í‹ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÂÎϤÍÂÈ Ó¤Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ·Ú¤ıÂÛ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ·Ú·›ÙËÛ˘ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ô˘‰ÂÌ›· Û¯¤ÛË Â›¯·Ó Ì ÙÔÓ ÎÏÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜. √È ÏfiÁÔÈ ‹Ù·Ó ÚÔÛˆÈÎÔ›. √ ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ¢∞∫∂ Î. ∫›ÙÛÈÔ˜ Ô˘ ÛÙÔ ·Ú·Û΋ÓÈÔ “ʈÙÔÁÚ·Ê›˙ÂÙ·È” ˆ˜ Ô Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ˜ ÏfiÁÔ˜ Ù˘ ·Ú·›ÙËÛ˘ °ÂˆÚÁԇϷ - ÂÂȉ‹ “ηÂÏÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜” - ¤Û¢Û ÚÒÙÔ˜ Ó· ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂÈ fiÙÈ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ı¤Ì· ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË... ∫∞Δ. Δ∞™

™ÙËÓ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ™ÙËÓ ·Ô„ÈÓ‹ (8.30 Ì.Ì.) Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· ÙÂıÔ‡Ó ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË Î·È ¤ÁÎÚÈÛË ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ fiÏË. ¶Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔÈ Î·È ÎÔÚ‡Ó˜ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ·Ù˙¤ÓÙ·˜, ηıÒ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰˘Ô “η˘Ù¿” ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙËÓ fiÏË ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ·. ™›ÁÔ˘Ú·, ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ‰ÂÓ Ï‡ÓÂÙ·È ·fi ÙË ÌÈ· ̤ڷ ÛÙËÓ ¿ÏÏË, ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ οÙÈ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÎÈÓ›ٷÈ, ÌfiÓÔ ˆ˜ ıÂÙÈÎfi ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ ÂÎÏ¿‚Ô˘ÌÂ. °.•.

“ª·˜ ÂÍ¿ÓÙÏËÛ” ªÂ ·˘Ù‹ ÙË Ï¤ÍË Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. ¡›ÎÔ˜ ¶ÏˆÌ·Ú›Ù˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÌÔÓÔ‹ÌÂÚ˘ Â›Û΄˘ ÙÔ˘ ·ÈÚÂÙÔ‡ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î. ∫ˆÓ. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ ÛÙÔ ÓËÛ›. √ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ¤Êı·Û ÛÙÔ ÓËÛ› ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Î·È ·Ó·¯ÒÚËÛ ·fi ·˘Ùfi, ÓˆÚ›˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ¯ı˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔÓ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, ÂÈÛΤÊıËΠfiϘ ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È “ÏÈÌÓ¿˙ÔÓÙ·” ¤ÚÁ·. ∞‰›¯ıË ¯·ÏΤÓÙÂÚÔ˜, ·ÊÔ‡ ¤ÊÙ·Û ӷ... ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ¡· ÂÏ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ¤ÙÛÈ Î·È ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ... £. ∫. μ.


∞fi„ÂȘ 4

ΔƒπΔ∏ 25 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

ΔÈ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ·ÂÚÔ„ÂηÛÌÔ‡˜;

∏ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ· ÙˆÓ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfïÓ

∏ Î. ∞Ï›ÎË ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

∏ Î. ◊Ú· ªËÙÚÔÔ‡ÏÔ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∞Û¯ÔÏÔ‡Ì·È Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÙˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ ·ÂÚÔ„ÂηÛÌÒÓ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 4 ¯ÚfiÓÈ·. Œ¯ˆ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÌÔ˘ ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, ηıÒ˜ Î·È Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ Ì ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂȉÈÎÔًوÓ, ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔ˘˜, ÔfiÙ ıˆÚÒ fiÙÈ ÔÊ›ψ Ì›· ·¿ÓÙËÛË Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÓË̤ڈÛË, ÛÙÔÓ ·ÓÒÓ˘ÌÔ ÈÙ¿ÌÂÓÔ Ù˘ ÔÏÂÌÈ΋˜ ·ÂÚÔÔÚ›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÂ Û˘ÌÔϛ٘ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û·Ê‹ ÏËÚÔÊfiÚËÛË ¿Óˆ ÛÙÔ ı¤Ì·. ¡· ··ÓÙ‹Ûˆ ηْ ·Ú¯¿˜ ÛÙÔÓ ÈÙ¿ÌÂÓÔ Ù˘ ¶ÔÏÂÌÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ fiÙÈ: °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì Ôχ ηϿ fiÙÈ, ÔÈ ÂÎÔÌ¤˜ η˘Û·ÂÚ›ˆÓ Î·È ˘‰Ú·ÙÌÒÓ ÙˆÓ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ, Û ηٿÏÏËϘ Û˘Óı‹Î˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ (-60 c ‹ Î·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚ·) ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ˘ÁÚ·Û›· Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜, „‡¯ÔÓÙ·È ·Î·ÚÈ·›· ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ ·ÁˆÌ¤ÓÔ ·¤Ú· Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ï¢ÎÒÓ Î·È ÏÂÙÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜, Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· contrails. Δ· contrails, Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÂÚÈÎÒÓ ‰Â˘ÙÂÚÔϤÙˆÓ ‹ ·ÎfiÌË Î·È Ï›ÁˆÓ ÏÂÙÒÓ, ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ê‹ÓÔ˘Ó Î·Ó¤Ó· ›¯ÓÔ˜. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È ÌÈ· ·Ôχو˜ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi, Ë ÔÔ›· fï˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Á¯¤ÂÙ·È Ì ٷ ›¯ÓË ÙˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ ·ÂÚÔ„ÂηÛÌÒÓ, Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿ ˆ˜ chemtrails. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ٷ contrails ÏÔÈfiÓ, Ù· chemtrails fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi, ·ÏÏ¿ ·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Â› ·ÚÎÂÙ¤˜ ÒÚ˜ Î·È ÛÙ·‰È·Î¿ ‰È·ÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Ó¤ÊË, Ù· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹. √È Ô˘Û›Â˜ Ô˘ „Âο˙ÔÓÙ·È, ηٷϋÁÔ˘Ó ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ÙÔÓ ˘‰ÚÔÊfiÚÔ ÔÚ›˙ÔÓÙ·. ÃËÌÈΤ˜ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ Û ‰È¿ÊÔÚ· ̤ÚË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ, ÔÈ Ô˘Û›Â˜ ·˘Ù¤˜ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ¤Ó· ÎÔÎÙ¤ÈÏ ‚·Ú¤ˆÓ ÌÂÙ¿ÏψÓ, Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ÙÔÍÈο Î·È ÂÈΛӉ˘Ó· ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ÌÂ Û˘¯ÓfiÙÂÚË ·ÚÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ‰È·ÊfiÚˆÓ ÌÔÚÊÒÓ Î·ÚΛÓÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·‡ÍËÛË ÎÚÔ˘ÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÓfiÛÔ˘ ∞ÏÙÛ¯¿ÈÌÂÚ. ª›· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÏËÚÔÊÔÚ›· Â›Ó·È Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ÓfiÛÔ˘, ·˘Ù‹ ÙˆÓ Morgellons, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ‰ÂÚÌ·ÙÔÏÔÁÈ΋ ·Ûı¤ÓÂÈ·, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È fiÙÈ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ٷ chemtrails. °È· fiÛÔ˘˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ¯ËÌÈÎÔ› ·ÂÚÔ„ÂηÛÌÔ› ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜, ÔÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ÔÏϤ˜, ·ÏÏ¿ Ë ÈÔ ÚԂ‚ÏË̤ÓË ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È “Ë Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ˘ÂÚı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË” . ∂Ï›˙ˆ Ë ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ 2 ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ - contrails Î·È chemtrails - Ó· ¤ÁÈÓ ·ÓÙÈÏËÙ‹. ∂Ï›˙ˆ Â›Û˘, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ - ÂȉÈÎÔ› Î·È ÌË - Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ‚ϤÔ˘Ó Î·È fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ó ÁÈ·Ù› ÌfiÓÔ ¤ÙÛÈ ı· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÙÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Á‡Úˆ ÙÔ˘˜” .

“∞fi ηÈÚfi ‹ıÂÏ· Ó· ÂÈÛËÌ¿Óˆ ÙËÓ ÂÓÔ¯ÏËÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÏÂÁfiÌÂÓˆÓ “Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfïӔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ ¿ÏÏÔÈ ÙÔ ¤Î·Ó·Ó ‹‰Ë ÈÔ ÓˆÚ›˜ Î·È Ì ÔÏϤ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜. ™‹ÌÂÚ· ‰È·‚¿˙ˆ fiÙÈ ÌÂÏÂÙ¿Ù·È Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ. ∏ Ô‰fi˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎfi ı¤Ì·, fiˆ˜ Î·È Ë ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘. ™ÙËÓ ÚÒÙË, ηÙ‚·›ÓÔÓÙ·˜ Ì ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ‹ Ì˯·Ó‹, ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÌÂٷ͇ Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ÙÚ›ÁˆÓ˘ Ï·Ù›·˜ fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ¤Ó· Ê·ÚÌ·ÎÂ›Ô Î·È ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ fiÔ˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ Á›ÓÂÙ·È Ï·˚΋ (fiÓÔÌ· ‰Â ‚Ϥˆ Ó· ¤¯ÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜, Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· η٤‚ˆ Ó· ÙÔ „¿¯Óˆ ÂÚÓÒÓÙ·˜!) ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ηÌ‡ÏˆÛË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË ÛÙ¤ÓˆÛË. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÂΛÓÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·Ú¯›˙ÂÈ Ô Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‚ϤÂȘ Í·ÊÓÈο fiÙÈ ÍÂÊ˘ÙÚÒÓÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘ ÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ. ŸÔÈÔ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ó‚·›ÓÂÈ ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ·Ó·ÁηÛÙÈο ı· οÓÂÈ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÂÂȉ‹ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÛÙÂÓ‡ÂÈ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ Ì ÙÔ Î·ÙÂÚ¯fiÌÂÓÔ fi¯ËÌ·. ∞ÏÏ¿ Î·È ¯ˆÚ›˜ ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓÔ fi¯ËÌ·, ·ÚΛ ¤Ó· Í¿ÊÓÈ·ÛÌ· ·fi ÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ Ô˘ ÍÂÊ˘ÙÚÒÓÂÈ Û¯Â‰fiÓ ÛÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘. ŒÓ· ÁÏ›ÛÙÚËÌ· Ì Ì˯·Ó‹ ÏfiÁˆ ‚ÚÔ¯‹˜ ‹ η΋˜ ÔÚ·ÙfiÙËÙ·˜... ∂˘Ù˘¯Ò˜ Ô˘ ‰ÂÓ ıÚËÓ‹Û·Ì ·ÎfiÌ· ı‡Ì·Ù·. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Ë ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙÂÓ‹ Î·È ·fiÁÈÓ Ì ÙÔÓ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ. ∏ ‰È¤Ï¢ÛË Â›Ó·È ‰È·ÚÎÒ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ‰ÈfiÙÈ ·ÚοÚÔ˘Ó Âη٤ڈıÂÓ Ù· Ô¯‹Ì·Ù· (Î·È Ô‡ Ó· ¿Ó ÎÈ ·˘Ù¿; ™ÙËÓ ÂÍÔÚ›·; ∫¿Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÓÂ; ¶Ô‡; À¿Ú¯Ô˘Ó ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ;) Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰È¤ÏıÂÈ Ô‡Ù ¤Ó· fi¯ËÌ· ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Ù˙È ‹ Î·È Ï›ÁÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ” .

∞¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ √ ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ∫ˆÓ. §Â‚¤ÓÙ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 22 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011, ÊÈÏÔÍÂÓ‹Û·-

Ù ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Û·˜ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ Ù¤ˆ˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î. ∞ÊÚÔ‰›Ù˘ ª·Ó›ÓË. ¢È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÂÈÌÂÏÒ˜ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË, ·‚›·ÛÙ· Û˘Ó¿ÁÂÙ·È ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ Ô Û˘ÓÙ¿ÎÙ˘ Ù˘ ·¿ÓÙËÛ˘, ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ “°Ú·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘” , fiˆ˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, ‰È·Î·Ù¤¯ÂÙ·È ·fi ÙÚÈÎ˘Ì›· ÂÓ ÎÚ·Ó›ˆ Î·È ÚÔÛˆÈ΋ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÌÔ˘ ÂÌ¿ıÂÈ·, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Ì ÌÈ· ·Ó·‰ÚÔÌ‹ ÛÙÔ˘˜ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Î·È ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·fiÎÏÈÛË. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙfiÙ ›¯Â Á›ÓÂÈ Û fiÏÔ˘˜ ÁÓˆÛÙfi ̤۷ ·fi ÔÌÈϛ˜ Î·È Ê˘ÏÏ¿‰È· fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ‰ÈÏÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÂÓ ·ÓÙÈı¤ÛÂÈ Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙÂÚ›ÙÔ ‰ÈÏÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ™ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ˆÛÙfiÛÔ, ÔÌÔÏÔÁÔ‡Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ‹Ù·Ó ¿ÚÙÈ· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ˘ËÚÂÛȷο ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó ·fi ÙË Ó¤· ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹. ∞˘Ùԉȷ„‡‰ÔÓÙ·È. ¢ÈfiÙÈ, ÌfiÓÔ ·˘Ù‹ Ë ·Ú·‰Ô¯‹ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÙÚ¤ÂÈ ÙÔ˘˜ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Î·È ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜, “ʈٛ˙ÂÈ” ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ·ÔηχÙÂÈ ÙËÓ ÂÌ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ... °È·Ù› fiÛÔ ÂÚÓ¿ÂÈ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· ·Ú·‰Â¯ÙÔ‡Ó ÎÈ ¿ÏϘ “Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ˜” , ȉ›ˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÔÚΈÙÒÓ ÏÔÁÈÛÙÒÓ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ·ÚfiÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Ì‹Ó· ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Ù˘ Ó¤·˜ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ Î·È ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ÓÂÔÂÎÏÂÁ›˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Ì·˜ ˙‹ÙËÛ ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ “∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎÔ‡” ¢‹ÌÔ˘ - ÙËÓ ÔÔ›· ‰ËÏÒÛ·Ì fiÙÈ ı· ·Ú¿Û¯Ô˘Ì ·Ïfi¯ÂÚ· ÁÈ· ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ - ÙÔ “°Ú·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘” ·Î˘ÚÒÓÂÈ ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Î·È ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙÔ˘. ¢ÂÓ ı· ÛÙ·ıÒ Î·È ‰ÂÓ ı· ··ÓÙ‹Ûˆ Û ÌÈÎÚÔÔÏÈÙÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ Ù¤ˆ˜ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜, ·ÏÏ¿ Ì ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÌÔ˘ ·˘Ù‹, ˆ˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘ “¡¤ÔÈ ÔÚ›˙ÔÓÙ˜” ÎÚ·ÙÒ ÙËÓ ÔÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ “°Ú·Ê›Ԣ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘” fiÙÈ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó Ì¤¯ÚÈ 22 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÏfiÁˆ Ù¯ÓÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ

Î·È fiÙÈ ÙÔ ‰ËÌÔÙÔÏfiÁÈÔ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÏfiÁˆ Ï·Óı·Ṳ̂Ó˘ ·Ú›ıÌËÛ˘. ∞ÔÎÚ‡ÙÔ˘Ó, ˆÛÙfiÛÔ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ‰ËÌÔÙÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÂÓËÌÂÚˆı› ηٿ Ù· 12 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ “∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·ÎÔ‡” ¢‹ÌÔ˘. ∏ ¢ı‡ÓË Î·È ÙfiÙÂ Î·È ÙÒÚ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Â˘ı‡ÓË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ˘·ÏϋψÓ, ·ÏÏ¿ ÙˆÓ ÚÒËÓ ¢ËÌ¿Ú¯ˆÓ, ˆ˜ ÚÔ˚ÛÙ·Ì¤ÓˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∞ÔÎÔڇʈ̷ Ù˘ ÂÌ¿ıÂÈ·˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÙ¿ÎÙË Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ·¿ÓÙËÛ˘ (22/1/11), Â›Ó·È Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ Û Â̤ӷ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÔ¯‹ ¤ÓÙ·Í˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô “NATURA” , ÙËÓ ÔÔ›· ¯ÚÔÓÔÏÔÁ› “·fi 20ÂÙ›·˜” . ΔÔ “°Ú·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘” , Ì ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ ÙÂÏ› ÂÓ ·ÁÓÔ›· fiÓÙ·˜ ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ· ·ÓÈÛÙfiÚËÙÔ˜, ·Ú·Î¿ÌÙÂÈ ·ÎfiÌ· ÓÔÌÔıÂÙË̤ӷ fiÚÁ·Ó· Î·È ˘ËÚÂۛ˜! °È· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜, ÁÓˆÛÙÔÔÈԇ̠fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ·fi ÙÔ 2004 Î·È ÌÂÙ¿: 1. √ÚÁ¿ÓˆÛ ÂÓËÌÂÚˆÙÈΤ˜ ËÌÂÚ›‰Â˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ¤ÓÙ·Í˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô “¡∞ΔURA” . 2. ™˘Ó¤Ù·Í ÌÂϤÙ˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ ÁÈ· fiÏ· Ù· ‰ËÌÔÙÈο ¤ÚÁ·. 3. ¢ÈÂΉ›ÎËÛ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ¤ÚÁˆÓ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È 4. ÃÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ıËΠ·fi ÙÔ °’ ∫¶™ ̤ÙÚÔ “NATURA” , ÁÈ· ¤ÚÁ· fiˆ˜ Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ·ÓÔȯÙÔ‡ ı¿ÙÚÔ˘ ÛÙÔ •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ÓÔ˘ Ï·ÙÔÌ›Ԣ, ·Ó¿‰ÂÈ͢ ı¤ÛÂˆÓ ı¤·˜, ¤ÚÁ· ·Ó¿‰ÂÈ͢ ÂÚÈ·ÙËÙÈÎÒÓ ‰È·‰ÚÔÌÒÓ Î.¿. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· fï˜, ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· ·Ó¿Ï·Û˘ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ ÙÔ˘ ∞Á. πˆ¿ÓÓË, ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ηٷÛ΢·ÛÙ› Û‡Ìʈӷ Ì ÂÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÌÂϤÙ˜ ·fi ÙËÓ ∂¶∞∂ ÎÈ ·’ fiϘ ÙȘ Û˘Ó·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Ì›˙ÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ‰fiÌËÛ˘ Û ÔÈÎfi‰· ÂÎÙfi˜ ÔÚ›ˆÓ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ı· ‹ıÂÏ· ÁÈ· ÌÈ· ÊÔÚ¿ ·ÎfiÌ· Ó· ˘ÂÓı˘Ì›Ûˆ ÛÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹Ûˆ ÛÙÔ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎfi ÎÔÈÓfi, fiÙÈ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ηÙÂ›ÁÔÓÙÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘, ı· ¤ÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËı› Â› ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘

ÚÈÓ ·˘Ùfi ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı›,. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ·‰¤¯ıËÛ·Ó ·˘Ù‹ Ì·˜ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË, ·ÏÏ¿ ·Ê‹ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜ ¤Ú·Û·Ó ÛÙË Û˘Ó‹ıË Ù·ÎÙÈ΋ Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ì ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô, ÂÚ‹ÌËÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, fi„ÈÌ· Î·È Ì¤Û· ·fi Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ Î·È ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘ Û ÙÔÈο ÙËÏÂÔÙÈο ‰›ÎÙ˘·, Ó· ÚÔÛ·ı› ‰‹ıÂÓ Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ˆ˜ ÔÏÈÙÈ΋ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ “Î·È ¤ÓÙ” . ¶ÔÏÏÒ ‰Â Ì¿ÏÏÔÓ, ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ÛÙ· ÙËÏÂÔÙÈο ‰›ÎÙ˘·. ◊ ı· ·Ó·ÏÒÓÔ˘Ó ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓÙ˘ÒÛÂˆÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÌˉÂÓÈÎfi ¤ÚÁÔ, ‹ ı· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È ı· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË ı· ›̷ÛÙ ÛÙÔ Ï¿È ÙÔ˘˜, ÛÙËÓ ÚÒÙË ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘˜. °È’ ·˘Ùfi ÏÔÈfiÓ, ηÏfi ı· Â›Ó·È ÂÊÂÍ‹˜ ÚÈÓ ·fi fiÔÈÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· ÂÚ·Á̤ӷ Î·È ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Ù¤ˆ˜ “∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·ÎÒÓ” ¢‹ÌˆÓ Î·È ÌÂÙ¿ Ó· Û˘ÓÙ¿ÛÛÔ˘Ó ÂÈÛÙÔϤ˜ ·¿ÓÙËÛ˘, ÁÈ·Ù› ·Ó Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÔÚ‡ÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ·Ú·Ï¿ÓËÛ˘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Î·È Ù˘ ÎÂÎÙË̤Ó˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜, ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ‰È·„‡‰ÔÓÙ·È Î·È Ó· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È, ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. ∂Ì›˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ì fiÙÈ Ì¤Û· ·fi ÙÔ ıÂÛÌÈÎfi Ì·˜ ÚfiÏÔ ı· ›̷ÛÙ ÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘ Ó¤·˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜, Î·È Ì ÌfiÓÔ ÛÎÔfi Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ì ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎÔ‡” ¢‹ÌÔ˘, ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ. * ™ËÌ›ˆÛË: ∞˜ ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ™Ã√∞∞¶ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ÙË ÌÂϤÙË °¶™ Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿˜, Ì ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ¯Ú‹ÛÂˆÓ Á˘, Ì ÔÏÂÔ‰ÔÌÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜, ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ “NATURA” Î·È ÙȘ fiÔȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Î·È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ›¯Â Ï¿‚ÂÈ Î·È ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ÎÈ ·˜ ¿„Ô˘Ó Ó· ÌÈÏÔ‡Ó ÂÚ› “ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ∞Á. πˆ¿ÓÓË” , οÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ÂÓÛÙÂÚÓ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔ› ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ·˘ÙÔ› ÔÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ› ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ÁÚ·ÊÈÎÒÓ Î·È ·ıÂÚ¿Â˘ÙˆÓ ÂÌ·ıÒÓ” .

∞Ï΢ÔÓ›‰Â˜ ̤Ú˜ √ Î. μ·Û. ¶·Ï·Ìˉ¿˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∫¿ı ¯ÚfiÓÔ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ fiÏÔÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· ÙȘ ∞Ï΢ÔÓ›‰Â˜ ̤Ú˜. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ Ì¤Ú˜ Â›Ó·È ËÏÈfiÏÔ˘ÛÙ˜ Î·È fiÏÔÈ ÂÏ›˙Ô˘Ì ӷ ÌËÓ Â›Ó·È ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó·. ∫·Ù¿ ÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›· Ë ∞Ï΢fiÓË ‹Ù·Ó Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ ∫‡Ëη Î·È ÎfiÚË ÙÔ˘ ∞ÈfiÏÔ˘. ªÂ ÙÔÓ ∫‡Ëη ˙Ô‡Û Ôχ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓË Î·È Ë ·Á¿Ë ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÚfiÙ˘Ô ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ªÈ· ̤ڷ Ô ∫‡Ëη˜ ‚Á‹Î ÛÙÔ ¤Ï·ÁÔ˜ ÁÈ· „¿ÚÂÌ·. ª¿Ù·È· ÙÔÓ ·Ú·Î·ÏÔ‡ÛÂ Ë ∞Ï΢fiÓË Ó· ÌËÓ ¿ÂÈ ÁÈ·Ù› ›¯Â ¤Ó· ¿ÁÚÈÔ ÚÔ·›ÛıËÌ·. ∂ΛÓÔ˜ ‹ÁÂ Î·È fiÓÙˆ˜ ÛËÎÒıËÎ·Ó ‰˘Ó·ÙÔ› ¿ÓÂÌÔÈ Î·È ‚‡ıÈÛ·Ó ÙÔ ÏÔ›Ô ÙÔ˘. ∏ ∞Ï΢fiÓË ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ·fi Ì·ÎÚÈ¿ ÙË ÛÎËÓ‹, ÌfiÏȘ ›‰Â ÙÔ ÏÔ›Ô ÙÔ˘ Ó· ¯¿ÓÂÙ·È, ̤۷ ÛÙËÓ ·ÂÏÈÛ›· Ù˘ ¤ÂÛ ·fi ¤Ó· ‚Ú¿¯Ô Î·È ÛÎÔÙÒıËÎÂ. ∂Âȉ‹ Ë ·Á¿Ë ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ‰˘Ó·Ù‹, ÔÈ ıÂÔ› ÙÔ˘˜ Ï˘‹ıËÎ·Ó Î·È ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÌfiÚÊˆÛ·Ó Û Ô˘ÏÈ¿, ÙȘ ÁÓˆÛÙ¤˜ Ì·˜ ∞Ï΢fiÓ˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÂÂȉ‹ ÔÈ ·Ï΢fiÓ˜ ÁÂÓÓÔ‡Ó Ù· ·˘Á¿ ÙÔ˘˜ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Û ʈÏȤ˜ ̤۷ ÛÙÔ˘˜ ‚Ú¿¯Ô˘˜, Ô ¢›·˜ Â¤ÙÚ„ ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ Ó· Ï¿ÌÂÈ ‰˘Ó·Ù¿ Î·È Ó· ˙ÂÛÙ·›ÓÂÈ ÙȘ ·Ï΢fiÓ˜ ̤¯ÚÈ Ó· Âˆ·ÛÙÔ‡Ó Ù· ·˘Á¿ ÙÔ˘˜. √È ˙ÂÛÙ¤˜ ·˘Ù¤˜ ̤Ú˜ ÙÔ˘ °ÂÓ¿ÚË ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎ·Ó ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ∞Ï΢ÔÓ›‰Â˜ ̤Ú˜” .

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ ñ TËÏ. 800-11-35000


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ¶Ò˜ Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÙ ÙËÓ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ó›ÎË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ì 4-0 Â› Ù˘ ∞∂∫; ¡›ÎÔ˜ ∏Ï›·˜ ‰ËÌ. ˘¿ÏÏËÏÔ˜

“™›ÁÔ˘Ú· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ Ó›ÎË ÁÈ· ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ¶ÚÔÛˆÈο ‰ÂÓ ÌÔ˘ ÚÔͤÓËÛ ¤ÎÏËÍË ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ “‰ÈÏfi” Â› Ù˘ ∞∂∫, ηıÒ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È Ôχ ηχÙÂÚË ÔÌ¿‰·” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

“¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Â›Ó·È ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Î·È ÈÛÙÔÚÈ΋ Ó›ÎË ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ÙÔ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ 4-0 Â› Ù˘ ∞∂∫. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ·›˙ÂÈ Î·Ïfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÁÂÓÈο Î·È ÌÔÚ› Ó· ¿ÂÈ Ôχ ηχÙÂÚ· ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ” .

ƒ·Ê·¤Ï °Î·Ó‹˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜

“¢ÂÓ ·Û¯ÔÏÔ‡Ì·È È‰È·›ÙÂÚ· Ì ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· Ó›ÎË Â› ÂÓfi˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ Ô˘ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› οı ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ˆ˜ ÈÛÙÔÚÈ΋. ∞Í›˙Ô˘Ó Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘” .

º›ÏÈÔ˜ ªÔ˘ÚÌÔ˘ÙÛÈÒÙ˘ ÂÏ·Èԯڈ̷ÙÈÛÙ‹˜

“◊Ù·Ó Û›ÁÔ˘Ú· ÌÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ Ó›ÎË ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ÙÔ ÂÈ‚ÏËÙÈÎfi 4-0 Â› Ù˘ ∞∂∫ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ Ù· ÊfiÓÙ· Ó· ¿ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· Î·È ÁÈ·Ù› fi¯È Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÙËÓ ¤ÍÔ‰fi Ù˘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË”. EÈ̤ÏÂÈ·: °IøP°O™ •YNO™ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂§∂¡∏ πø∞¡. ™Δ∞ª√À§∏ °πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

/5

¶¤Ú·Û ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ˜... ∏ “£” ÚÒÙË ÂÓÙfiÈÛ ÙÔ ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÂÓ‰ÔÎÚÈÓÔÏfiÁÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, fiÙ·Ó Ë ÁÈ·ÙÚfi˜ Ô˘ ηÙ›¯Â ÙË ı¤ÛË Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ ηٿ Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ Ù˘, ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ·Ôη̤̈ÓË Î·È ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓË, ‹ÚÂ ÙˆÓ ÔÌ·ÙÈÒÓ Ù˘ Î·È ¤Ê˘Á ·fi ÙËÓ fiÏË. ™‹ÌÂÚ·, ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿, Ë ı¤ÛË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÎÂÓ‹, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„‹ Ù˘, Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ˜, ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙ›ÎÚÈÛÌ·. ∫·È ÛÙÔ ÌÂٷ͇, ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¿ÓıÚˆÔÈ, ÌÂÁ¿ÏÔÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÏ¿ ·È‰È¿ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜ ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¢¯¤ÚÂÈ· ÁÈ· Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó Û ȉÈÒÙË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÛıÂÓ›˜ Ì ÓÔÛ‹Ì·Ù· ‰È¿ ‚›Ô˘, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë Ù·ÎÙÈ΋ ÂͤٷÛË Î·È Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë Â›Ó·È Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂ÓË Ì ÙËÓ ›‰È· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. ∞ÏÏ¿ ÔÈÔ˜ ÓÔÈ¿˙ÂÙ·È; ∂§.™.

∂˘ı‡ÌÈÔ˜ ¡ÙÔ‡Ó˘ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹˜

ΔƒπΔ∏ 25 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

ªfi¯· Î·È ‰˘Ûˆ‰›· ªfi¯· Î·È ‰˘Ûˆ‰›· Â›Ó·È fiÏ· Ù· ÛÙÂÓ¿ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÁÈ·Ù›, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÔÏÏÔ› Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ·Ó·ÎÔ˘Ê›˙ÔÓÙ·È, ·ÎfiÌË Î·È Ì¤Ú·ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜. £· ›Ù ÙÈ Ó· οÓÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰ËÌfiÛÈ· Ô˘ÚËÙ‹ÚÈ· Ô˘ Ó· Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó, ȉ›ˆ˜ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ËÏÈÎȷΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ Î·È ÏfiÁˆ Ê·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜, ¤¯Ô˘Ó ȉȷ›ÙÂÚ˜ ·Ó¿ÁΘ... ¶·ÏÈ¿ ÈÛÙÔÚ›· ·˘Ù‹... øÛÙfiÛÔ, ı· Ú¤ÂÈ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, Ó· ÙÔ ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ‰ËÏ·‰‹ Ô‡ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È fiÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ηÌÈ¿ Ì¿ÓÈη Ì ÓÂÚfi. ∂›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙÔ ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜, ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ ÙÔ Û˘Ó·ÓÙ¿˜ È·, ÙfiÛË ·Ì̈ӛ· ‰È¿¯˘ÙË ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË ÎÈ ¤ÙÛÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ›. ∂§.™.

æ˘¯Ú·ÈÌ›·... ∫·Ù·Ï‹„ÂȘ “¤Ûη۷Ӕ Û ÙÚ›· §‡ÎÂÈ· Ù˘ fiÏ˘ Î·È Ì·˙› ÙÔ˘˜ Î·È Ë ·ÓËÛ˘¯›· ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ. ∞ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ. “¢ÂÓ ı˘ÌÔ‡Ì·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô ·fi ·˘Ù‹”, › ¯ı˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÁÈ· 25 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ‚·ıÌ›‰·. “¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÒ Î¿ÙÈ ·ÎfiÌË ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ, ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È ÓÔÌ›˙ˆ, fiÙÈ ·˘Ùfi ı· ‹Ù·Ó ÔÈ Î·Ù·Ï‹„ÂȘ. ΔÔ Ï¤ˆ ÌÂÙ¿ ÏfiÁÔ˘ ÁÓÒÛˆ˜, ÎÈ ·˜ Â›Ì·È ·fi ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ Ô˘ ı· ÛÙ·ıÒ ‰›Ï· ÛÙ· ·È‰È¿, fiˆ˜ ¤Î·Ó· Î·È Û ·ÏÈfiÙÂÚ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. ∞ÏÒ˜ Ϥˆ, fiÙÈ ÙÒÚ·, ʤÙÔ˜, ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Â›Ó·È ÛÙÔ ÌË ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ...”. ∞˘Ù¿ ›Â Ô ¿ÓıÚˆÔ˜, ÁÔÓÈfi˜ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È ÂÈϤÔÓ, ˙ÂÈ ·fi Ù· “̤۷” Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ·ÊÔ‡ ¿ÏψÛÙ ٷ “ÏÔ‡˙ÂÙ·È”.

μÚ¤ıËΠÚfi‚·ÙÔ Ô Úfi‚·ÙÔ Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÂÓÙÔ›ÛÙËΠӈڛ˜ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ Ì ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, fiÙ·Ó Î¿ÙÔÈÎÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·ÓÙÈÏ‹ÊıËΠˆ˜ οÙÈ Û˘Ó¤‚·ÈÓÂ, ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ Ù· Û΢ÏÈ¿ Ô˘ ÙÔ Â›¯·Ó ¿ÚÂÈ ÛÙÔ ...ηÙfiÈ. ª¤¯ÚÈ ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ ÈÏÔÙ‹ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ÚԷӷʤڷÌÂ, ηıÒ˜ ÔÈ ¤ÓÔÈÎÔÈ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË ÙÔ˘ ˙ÒÔ˘, ‹ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Û Â·Ê‹ Ì οÔÈ· ÊÈÏÔ˙ˆÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÁÈ· Ó· ÙÔ ÂÚÈı¿Ï„ÂÈ. ∞˜ ÂÏ›ÛÔ˘Ì ˆ˜ οÔÈÔ˜ ı· ÂӉȷÊÂÚı› Û‹ÌÂÚ·, ·ÚΛ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ...¯·Û¿˘.

Δ

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

°È’ ·˘Ùfi Î·È Û˘Ó¤ÛÙËÛ „˘¯Ú·ÈÌ›· Î·È ÏÔÁÈ΋. ∂§.™.

§·ÎÎÔ‡‚· ªÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Ï·ÎÎÔ‡‚· ¤¯ÂÈ Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› Â‰Ò Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, Ë ÔÔ›· ‰˘ÛÎÔχÂÈ ÙËÓ Î›ÓËÛË πÃ Î·È ‰È·ÎψÓ. √È ÂÚ›ÔÈÎÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ··Ú¿‰ÂÎÙË, fiˆ˜ ÙËÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó, ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜. £· ÂӉȷÊÂÚı› ηÓ›˜ ¿Ú·Á ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ·ÏÙfiÛÙÚˆÛ‹ ÙÔ˘; °.•.

™ÎÔ˘ȉfiÙÔÔ˜ ™ÙËÓ ¿ÌÂÛË Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ΔËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹ ¤Ù˘¯Â Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ·fi ÙÔ ¯Â›Ì·ÚÚÔ

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

∞Ó¿ÁÎË Ó· È‰Ú˘ı› ÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔ Ó¤Ô ·Ú¿ÚÙËÌ· Ù˘ ∂∞™∞ “∂ÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜ ›¯Â ηٷı¤ÛÂÈ ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ π. ∞ÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ˜, Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔ μfiÏÔ ·Ú·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∞η‰ËÌ›·˜ ™ˆÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ (∂∞™∞). ∂Âȉ‹ ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ÂӉȷʤÚÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙÔ μfiÏÔ, ΢ڛˆ˜ Û·Ó fiÏË fiÔ˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Î·È Î·ÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È Û ÔÏÏÔ‡˜ ÙÔÌ›˜ Ô ·ıÏËÙÈÛÌfi˜, Ô ∞ÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ˜ Ì·˜ ·Ú¤Û¯Â ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ Ô‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ı¤Ì· Î·È ÔȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÈ· Ó· È‰Ú˘ı› Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ ·Ú¿ÚÙËÌ· Ù˘ ∂∞™∞” . ™˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Ù˘ “¡. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜” Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ μfiÏÔ “√ ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ “¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜” °ÂÒÚ. μÔ˘ÎÂÏ¿ÙÔ˜ ı· ÚÔ‰Ú‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Û ۇÛÎÂ„Ë ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Î·È ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜. ∏ Û˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ˝ Û‹ÌÂÚ·, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ “•ÂÓ›·” μfiÏÔ˘” . √ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÂˆÚÁ›·˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ μfiÏÔ “™‡ÛÎÂ„Ë ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ °ÂˆÚÁ›·˜ ÃÚ. °Ú·ÌÌ·Ù›‰Ë ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ Úˆ˝ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 9.45 ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ·fi ÙȘ ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ, ÙȘ ‚ÚÔ¯¤˜ η ÙȘ ÏËÌ̇Ú˜

ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ÙÔ ‰È·ÂÚÓ¿ Ë Ô‰fi˜ °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘. ™·ÎԇϘ, ÎÔ˘ÙÈ¿, ¯·ÚÙÈ¿ Î·È ¿ÏÏ· ÛÎÔ˘›‰È· “ÎÔÛÌÔ‡Û·Ó” ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ̤۷ ÛÙËÓ fiÏË. ¶ÏËÚÔÊÔÚËı‹Î·Ì fiÙÈ Î¿ÔÈÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ¤Ú¢ӷ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯Â›Ì·ÚÚÔ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ‚ÈÔÙfiÔ˘. Δ· ·È‰È¿ ¢·ÈÛıËÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È. √È ÂÓ‹ÏÈΘ; º.™.

ΔÔ √ÈÎÔÙÚÔÊÂ›Ô ΔÔ √ÈÎÔÙÚÔÊÂ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÔÈ Ôϛ٘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó, ηıÒ˜ ÔÚıÒÓÂÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Î·È fiÏÔÈ ‚ϤÔ˘Ó ÙËÓ ÂÁηٿÏÂÈ„‹ ÙÔ˘. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· ›ӷÈ, Ò˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› ¤Ó· ÎÙ›ÚÈÔ Ì ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚ›· ÛÙËÓ fiÏË. ∫·È Û ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ë ªËÙÚfiÔÏË Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ·. ÕÏψÛÙÂ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ÙÔ √ÈÎÔÙÚÔÊÂ›Ô ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· “ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓÔ” ÎÙ›ÚÈÔ...

º.™.

25 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1981

ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ Î·È ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜” . ∞ÎÚˆÙËÚÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÎϤÊÙ˜ ÛÙË ª·˘ÚÈÙ·Ó›· “™Â ¿ÚıÚÔ, Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙË “μÚÂÙ·ÓÓÈ΋ È·ÙÚÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰·” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ÙÚÂȘ Ì·˘ÚÈÙ·ÓÔ›, Ô˘ ›¯·Ó ηÙËÁÔÚËı› ÁÈ· ÎÏÔ‹, ηٷ‰ÈοÛıËÎ·Ó Û ·ÔÎÔ‹ ÙÔ˘ ‰ÂÍÈÔ‡ ¯ÂÚÈÔ‡ ÙÔ˘˜. √ ·ÎÚˆÙËÚÈ·ÛÌfi˜ ¤ÁÈÓÂ Û·Ó Ó· ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ηÓÔÓÈ΋ ÂÁ¯Â›ÚÈÛË ·fi ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi” .

ÛÙÚÔÊ‹ ı˘Ì›˙ÂÈ Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ¯ı¤˜ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÛÙ· ·ÔÎÏÂÈṲ̂ӷ ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡. ÕÓıÚˆÔÈ Î·È ˙Ò· ·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓÔÈ ÛÙ· ¯ÈfiÓÈ·, ÛÙ¤Á˜ ·ÔıËÎÒÓ Î·È ÛÙ¿‚ÏˆÓ Î·Ù·ÚÚ¤Ô˘Ó Î·È Î·Ù·Ï·ÎÒÓÔ˘Ó ˙Ò· Î·È ·Á·ı¿, Û›ÙÈ· ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ηٷÚÚ‡ÛÔ˘Ó, ÔÁÎfiÏÈıÔÈ Î·Ù·ÎÚËÌÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ηٷÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÔÈ Î·ÏÏȤÚÁÂȘ...” .

∫·Ù·ÛÙÚÔʤ˜ Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÈÛˆÚ‡ÂÈ Ë ‚·Ú˘¯ÂÈ̈ÓÈ¿ “∂ÓÒ Ë Î·ÎÔηÈÚ›· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿, fiÔ˘ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈÔ‡ ÍÂ¤Ú·Û ϤÔÓ Ù· ‰‡Ô ̤ÙÚ·, ‚È‚ÏÈ΋ ηٷ-

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 40 ¯ÚfiÓÈ·... ™ÙËÓ √˘ÁοÓÙ·, Ô ·ÓÙÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜ ÿÓÙÈ ∞Ì›Ó ¡Ù·ÓÙ¿, ¿Ú·Í ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Î·È ·Ó·Î‹Ú˘Í ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ¿ÙÔÚ·. √ Úfi‰ÚÔ˜, ª›ÏÙÔÓ √ÌfiÙÂ, ‰Â ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙË ¯ÒÚ·, fiÙ·Ó ÔÈ Â·Ó·Ûٿ٘ ·Ó¤ÙÚ„·Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘. √È ·ÓÙ¿ÚÙ˜ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ∞Ì›Ó ¡Ù·ÓÙ¿, ÂȉfiıËÎ·Ó Û ÏÔ˘ÙÚfi ·›Ì·ÙÔ˜, ÛÎÔÙÒÓÔÓÙ·˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Î·È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜, Ô˘ ‹Ù·Ó ÈÛÙÔ› ÛÙÔÓ √ÌfiÙÂ. ¶ÚÈÓ 30 ¯ÚfiÓÈ·... Ë ¯‹Ú· ÙÔ˘ ª¿Ô ΔÛ ΔÔ˘ÓÁÎ,

ΔÛÈ¿ÓÁÎ ΔÛÈÓÁÎ, ηٷ‰ÈοÛÙËΠ۠ı¿Ó·ÙÔ, ·ÊÔ‡ ÎÚ›ıËΠ¤ÓÔ¯Ë ÁÈ· “·ÓÙÈ-Â·Ó·ÛÙ·ÙÈο ÂÁÎÏ‹Ì·Ù·” . ¶ÚÈÓ 10 ¯ÚfiÓÈ·... ™ÙË ¡¤· °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›·, Ë Ó¤· ÛÂÚ‚È΋ μÔ˘Ï‹ ÂÓ¤ÎÚÈÓ Ì 168 „‹ÊÔ˘˜ ˘¤Ú Î·È 55 ηٿ ÙÔ ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ∑fiÚ·Ó Δ˙›ÓÙ˙ÈÙ˜ ÛÙËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁ›·, ηıÒ˜ Î·È ÙË Û‡ÓıÂÛË Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ì ÚÒÙÔ Ì¤ÏËÌ· ÙËÓ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6 ™˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ fiÚÈÛÌ·

TPITH 25 IANOYAƒπOY 2011

™Ù· 2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÂÎÙÈÌ¿ ÙË ˙ËÌ›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Ë ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹

Siemens: √ÁÎ҉˜ fiÚÈÛÌ·, ¯ˆÚ›˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ

∞£∏¡∞, 24. ∞£∏¡∞, 24.

ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ¶ÚÔ·Ó·ÎÚ·ÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Ù˘¯fiÓ Â˘ı˘ÓÒÓ Û˘ÁÎÏ›ÓÔ˘Ó ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ÔÁÎ҉˜ fiÚÈÛÌ· Ù˘ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Siemens, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú·‰fiıËΠ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÌÂÙ¿ ·fi ÔχˆÚ˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ Î. º. ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ΛÌÂÓÔ - Ì·ÌÔ‡ı 500 Î·È ϤÔÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ ÙÔ ÔÔ›Ô Ì ٷ Û˘Óԉ¢ÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê· Î·È ÂÎı¤ÛÂȘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÙȘ 2.500 ÛÂÏ›‰Â˜. Èڛ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ ÙÔ fiÚÈÛÌ· Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜, ηÙÔÓÔÌ¿˙ÂÈ ¤ÓÙ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ÂÙ¿ Ù˘ ¡¢, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ˙ËÙ¿ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ™‹Ê˘ μ·Ï˘Ú¿Î˘ Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ “Ë ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÔÌfiʈӷ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Î·È ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘” . ∞›ÛıËÛË fï˜ ÚÔηÏ› Ë ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛË fiÙÈ Ë ÂÈÙÚÔ‹ “‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ó· ÚԂ› ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ‹ ÙˆÓ Ù·Ì›ˆÓ ÙÔ˘˜.” ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ô Î. μ·Ï˘Ú¿Î˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ÂÈÙÚÔ‹ ‰È·›ÛÙˆÛ ÙËÓ ‡·ÚÍË ÂÓfi˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ Í¤Ï˘Ì· “Ì·‡ÚÔ˘” ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, fiÛÔÈ ·Ô‰Âȯı› fiÙÈ ÂÓÂÏ¿ÎËÛ·Ó, ‰ÂÓ ÂÌ›ÙÔ˘Ó ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÂÚ› ·Ú·ÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ·‰ÈÎËÌ¿ÙˆÓ. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ·Ê‹ÓÂÈ ·È¯Ì¤˜ ÁÈ· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ÛηӉ¿ÏÔ˘, ÂÓÒ Ù¤ÏÔ˜ Ì ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË Ë ˙ËÌ›· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÂÚ› Ù· 2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·È ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë ¿ÛÎËÛË ·ÁˆÁÒÓ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ Î·È Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ Î·Ù¿ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·È ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ. ¶¿ÓÙˆ˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ·fi ÙÔ ‚‹Ì· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙËÓ Û‡ÛÙ·ÛË ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ϤÁÔÓÙ·˜ ηٿ ÙËÓ Û˘˙‹ÙËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ fiÙÈ “ÙÔ fiÚÈÛÌ· ηٷ٤ıËÎÂ, ı· ÙÔ ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì Û οı ‰˘Ó·Ù‹ ΛÓËÛË ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ıÂÛÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘” , ÂÓÒ Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Î. ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜ ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ¿ÚÂÈ ı¤ÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Û‡ÛÙ·ÛË ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙËÓ Siemens “Ì ·Ú·ÁÂÁÚ·Ì̤ӷ ·‰È΋̷ٷ ÁÈ· Ó· ηٷϿ‚ÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ fiÙÈ ÙÔÓ ÎÔÚÔ˚‰Â‡ÂÙ ‹ ‰ÂÓ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ ÔÌÔÏÔÁÒÓÙ·˜ fiÙÈ Â› ¤ÓÙÂη Ì‹Ó˜ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ·Ôχو˜ Ù›ÔÙ·”, fiˆ˜ › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ÁÈ· Ó· Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÂÍ‹˜ ·¿ÓÙËÛË ·fi ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi: “∞˘Ù‹ Ë ·Ú¿Ù·ÍË ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ú¿ÍË ÙÔ Ó· ‚ÁÔ˘Ó fiÏ· ÛÙÔ Êˆ˜. ∂›·Ì fiÙÈ ı· Ì·ÙÒÛÔ˘ÌÂ Î·È ı· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì Ú¿ÍË” .

ΔÔ ¶∞™√∫ ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ ¶∞™√∫ ˙ËÙ¿ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÁÈ· 12 ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜, 5 ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È 7 Ù˘ ¡¢, ¯ˆÚ›˜ Ó· Á›ÓÂÙ·È ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ Â˘ı˘ÓÒÓ. ™ÙÔ fiÚÈÛÌ· ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ˙ËÙÂ›Ù·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ¤Ú¢ӷ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÔÊÔ‰fiÙ˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰ÒÛÂÈ ÏÂÊÙ¿ Û ٷÌ›· ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. øÛÙfiÛÔ, Û¯ÂÙÈο Ì ·˘Ùfi, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ù˘ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ‰ÂÓ ÚԤ΢„ ·Ó¿ÌÂÈÍË ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ‹ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡. ªÂ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÚÔÙ›-

ÁÈ· Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ‰È·ÊıÔÚ¿˜, ÁÈ·Ù› fiÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Â›Ó·È Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂ӷ Ì ÙËÓ ›‰È· ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·ıˆÒÛÔ˘Ó Ú›¯ÓÔÓÙ·˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Û ·Ó¤ÓÙÈÌÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È Â›ÔÚÎÔ˘˜ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜.

§∞√™: ¶·Ù·Á҉˘ ·ÔÙ˘¯›·

ÓÂÙ·È Ë ·Ú·ÔÌ‹ ÙˆÓ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ Ù˘ ¡¢ ÎÎ. °. ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË, ª. §È¿Ë, π. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, °. μÔ˘ÏÁ·Ú¿ÎË, ¶Ú. ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˘, μ. ¶Ôχ‰ˆÚ· Î·È ÃÚ. ª·ÚÎÔÁÈ·ÓÓ¿ÎË, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ “Ú¿ÛÈÓˆÓ” ÎÎ. ∞Ó. ª·ÓÙ¤ÏË, ÃÚ. μÂÚÂÏ‹, ¡. ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï¿ÎË, π. ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘ Î·È ∞. ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘..

∏ ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ΔË Û‡ÛÙ·ÛË ¶ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ô˘ ı· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÂÈ Ù˘¯fiÓ Â˘ı‡Ó˜ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ Ì·‡ÚˆÓ Ù·Ì›ˆÓ Ù˘ Siemens, ˙ËÙ› Ë ¡¢, ÛÙËÓ ÔÚÈÛÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ¤ÎıÂÛË. Δ· ¤ÍÈ Ì¤ÏË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Ì ÓfiËÌ· fiÙÈ Ë ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÂÏÂÁÎÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›·, ·ÏÏ¿ ‚ÔËı¿ ÙÔ ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì ‚¿ÛË ÙÔ Û‡ÓÙ·ÁÌ·. ∏ ¡¢ ˙ËÙ¿ ÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÁÂÓÈο ¢ı˘ÓÒÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙȘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ, ÁÈ· 8 ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∫ÒÛÙ· ™ËÌ›ÙË. ∫·Ù·ÏÔÁ›˙ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔÓ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÙË ÛÙÂÓ‹ ÙÔ˘ Û¯¤ÛË Ì ÙÔ £Âfi‰ˆÚÔ ΔÛÔ˘Î¿ÙÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Ì·Ù·›ˆÛË Ù˘ Û‡ÛÙ·Û˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ·Ú¯‹˜ ÚÔÌËıÂÈÒÓ Î·È ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë ÙÔ 1997. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËı› Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∫ÒÛÙ· ™ËÌ›ÙË ÛÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ √Δ∂ Î·È ÙÔ˘ C4I, ÙˆÓ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, °È¿ÓÓÔ˜ ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘ Î·È ¡›ÎÔ˜ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï¿ÎË, ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜, ∞ÎË ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ, ÙˆÓ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÃÚ. μÂÚÂÏ‹ Î·È Δ¿ÛÔ˘ ª·ÓÙ¤ÏË, ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ Δ¿Í˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ ª·Ï¤ÛÈÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ Ó˘Ó ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Ô˘ ‹Ù·Ó ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ √Δ∂ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 20002002. ™Â fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¡¢, Ë ÔÚÈ-

ÛÌ·ÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚԤ΢„ οÔÈÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÂÓÔ¯‹˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜, ˆÛÙfiÛÔ “ÁÈ· Ó· ·ÔηٷÛÙ·ı› Ë ÙÈÌ‹ Î·È Ë ˘fiÏË„‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÙÔ ¶∞™√∫ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÔÓfiÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜” Ë ¡¢ ‰ÂÓ ‰È·ÊˆÓ› Ó· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ¤ÏÂÁ¯Ô. ¶¿ÓÙˆ˜ ÛÙȘ ηٷÏËÎÙÈΤ˜ Ù˘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Ë ¡¢ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÚÔÛÒÔ˘ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛ‹ Ù˘ ‰ÂÓ ÂÚȤ¯ÂÈ ›¯ÓÔ˜ ·ÚÓËÙÈ΋˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘, ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ·Ú·ÔÌ‹, Ô‡ÙÂ Î·È ·Ú·‚È¿˙ÂÈ ÙÔ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ ·ıˆfiÙËÙ·˜. ∞ÏÒ˜ Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ¢ı‡Ó˜ Ô˘ ÌfiÓÔ Ë ÔÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· ηٷÏÔÁ›ÛÂÈ Î·È Ó· ‰ÈÒÍÂÈ.

ΔÔ ∫∫∂ ¡· ‰ÈÂÚ¢ÓËı› ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ë ˘fiıÂÛË Ù˘ Siemens ·fi ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÒÛÙ “Ó· Á›ÓÂÈ ‰˘Ó·Ù‹ Ë ·fi‰ÔÛË Â˘ı˘ÓÒÓ Î·Ù¿ ÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› fiˆ˜ Î·È Û fiÔÈÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÚfiÛˆÔ Ù˘¯fiÓ Â˘ı‡ÓÂÙ·È Î·È Ë Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÎÚÈÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡” , ˙ËÙ› ÛÙÔ fiÚÈÛÌ¿ ÙÔ˘ ÙÔ ∫∫∂. ΔÔ fiÚÈÛÌ· ‰ÂÓ Î·ÙÔÓÔÌ¿˙ÂÈ Ù· ÂÌÏÂÎfiÌÂÓ· ÔÏÈÙÈο ÚfiÛˆ· “ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈΤ˜” , fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È Î·Ù·ÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Û fiÛÔ˘˜ “ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ¯ÂÈÚ›ÛÙËÎ·Ó ÙË Û‡Ó·„Ë ÙˆÓ Â›Ì·¯ˆÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ, ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Î·È ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ” . ∏ ˘fiıÂÛË Siemens ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÁÈ· ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. √È ·ÔÏÔÁËÙ¤˜ Î·È ˘ËÚ¤Ù˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· ÎÚ‡„Ô˘Ó ÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ˘, Ó· ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›ÛÔ˘Ó ÙÔ Ï·fi ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·˜ Û·Ó ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ Siemens Ô˘ ‰‹ıÂÓ ·Ú·‚›·Û ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ∞ÔÙÂÏ› ˘ÔÎÚÈÛ›· Ë ¤ÎÏËÍË Ô˘ ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó

ΔË Û‡ÛÙ·ÛË ¶ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ˙ËÙ› Ô §∞√™, ÛÙȘ ÔÚÈÛÌ·ÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹, ∫ˆÛÙ‹ ∞˚‚·ÏÈÒÙË. ∞ÊÔ‡ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ˆ˜ “ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó·Ó ¯ÚfiÓÔ Ë ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Siemens ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi Ù˘ ·¤Ù˘¯Â ·Ù·Áˆ‰Ò˜” , ‚¿ÏÏÂÈ Î·Ù¿ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¡¢, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ “̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÙ› fiÙÈ Î·È Ù· ‰‡Ô ÎfiÌÌ·Ù· ‰›ÓÔ˘Ó ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·fi Ù· ÔÏÈÙÈο “ÓÂÎÚÔÙ·Ê›·” ÙÔ˘˜” . ΔÔÓ›˙ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ˆ˜ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÌËÓ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙËÓ ¶ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ “·Ó ‰ÂÓ ‰ÂÛÌ¢ÙÔ‡Ó ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ ÔÈ ËÁÂۛ˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ fiÙÈ ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Ù· ÎÔÌÌ·ÙÈο Ù·Ì›· Î·È ÔÈ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› fiÏˆÓ fiÛˆÓ ‹Ù·Ó ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ› ٷ̛˜ ·ÏÏ¿ Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÌÔ˘Ó “·Û›‰Â˜” Û ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡˜, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ Ì ÙËÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Siemens, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ fiˆ˜ .¯. ÂΛÓË ÁÈ· ÙÔ μ·ÙÔ¤‰È” .∂›Û˘, ˙ËÙ¿ ÙËÓ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ·fi ÙË Siemens.

√ ™Àƒπ∑∞ ΔË Û‡ÛÙ·ÛË ¶ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ˙ËÙ› Î·È Ô ™Àƒπ∑∞. ΔÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ηÙ„‹ÊÈÛ ÙÔ fiÚÈÛÌ· Ù˘ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ Siemens, ·Ó¤Ù˘ÍÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ¢. ¶··‰ËÌÔ‡Ï˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙË ¡∂Δ. √ Î. ¶··‰ËÌÔ‡Ï˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Î·Ù·„‹ÊÈÛ ÙÔ fiÚÈÛÌ· ‰ÈfiÙÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ‰ÂÓ ÂÚ¢ӋıËÎ·Ó Ù· ÎÔÌÌ·ÙÈο Ù·Ì›· Î·È ‰ÂÓ Ì‹Î “ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÛÙÔ ÎfiηÏÔ” ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ηÙËÁfiÚËÛ ٷ ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù· ÁÈ· ÛÎÔÈÌfiÙËÙ· ÛÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙÔ˘˜. √ Î. ¶··‰ËÌÔ‡Ï˘ ˙‹ÙËÛÂ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ·fi ÙË Siemens ÁÈ· ÙË ˙ËÌÈ¿ Ô˘ ˘¤ÛÙË, fiˆ˜ ¤Î·Ó·Ó ¿ÏϘ 17 ¯ÒÚ˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·fi ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÏÏ¿ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂∂ ÁÈ· ·Ú·‚›·ÛË ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. Δ¤ÏÔ˜ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ÓfiÌÔ ÂÚ› ¢ı‡Ó˘ ˘Ô˘ÚÁÒÓ, ˙‹ÙËÛ “Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÔÌfiʈÓË ‰¤ÛÌ¢ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, fiÙÈ Ì ÙÔ Ô˘ ı· ¤Ú¯ÂÙ·È ÌÈ· ˘fiıÂÛË ·fi ÙËÓ ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ì ÂÌÏÔ΋ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ, Ó· ÙËÓ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ì ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙÔ ¢ÈηÛÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¯ˆÚ›˜ Ó· Á›ÓÂÙ·È “ÙÔ˘ÚÏÔ˘ÌÔ‡ÎÈ” ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·˜” .

∂¡ ª∂™ø ÛÊÔ‰ÚÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ó·Ù·Ú¿ÍˆÓ, ηٷ٤ıËΠÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙÔ ÔÁÎ҉˜ fiÚÈÛÌ· Ù˘ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Siemens, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÎÏ›ÓÂÈ ¤Ó·˜ ·ÎÏÔ˜ ÂÚ¢ÓÒÓ ¤Ó‰Âη ÌËÓÒÓ. “ΔÒÚ· ·Û¯ÔÏԇ̷ÛÙ Ì ÙÔ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ·Ó ¿Ó ‰¤Î· ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ¤ÁÈÓ ·ÚÓ¿ÎÈ, ¤ÁÈÓ ۇÁ¯ÚÔÓÔ Î·È Î·Ïfi. ∫·È ›ÎÔÛÈ Ó· ¿Ó ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ Ì ÙË Siemens, Ù· ›‰È· Î·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ı· ›̷ÛÙ” , ›Â Ë ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ∞Ϥη ¶··Ú‹Á· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋. “Δ· ‰‡Ô Êı·Ṳ́ӷ ÎfiÌÌ·Ù· ·¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ‚·ÛÙ¿ÂÈ Ô‡Ù ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÛÙÔ ÎfiÎηÏÔ Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó, Ô‡Ù ӷ οÓÔ˘Ó ÙË Siemens Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ∫.∞˚‚·ÏÈÒÙ˘ ·fi ÙÔÓ §∞√™. “∏ Û˘ÁÎ¿Ï˘„Ë Î·È Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ Û˘Ì„ËÊÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ¶∞™√∫ Î·È ¡¢, ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ÛηӉ¿ÏÔ˘ Ù˘ Siemens ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È ÂÚÈÊÚÔÓ› ÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È ÙÈ̈ڛ· ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ÚÔÛ¤‚·ÏÏ·Ó Î·È ÏÂËÏ¿ÙËÛ·Ó ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ·Á·ıfi” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿. “Δ· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù· ·ÓÙ› Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó ÛÙÔ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ·Ôηχ„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ô˘ ‹Á·Ó Ù· 100ÂηÙ. Ì›˙˜ ·fi Ù· Ì·‡Ú· Ù·Ì›· Ù˘ Siemens, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ˆ˜ ÂÈÙÚÔ‹ Û˘ÁÎ¿Ï˘„˘ ÙÔ˘ fiÏÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÛηӉ¿ÏÔ˘” ‰‹ÏˆÛÂ Ë Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜ ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË. ¢ÂÓ Â›¯· η̛· Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ˘fiıÂÛË Î·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ‰ÂÓ ÂÎÏ‹ıËÓ ÛÙËÓ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡¢ °È¿ÓÓ˘ ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ fiÚÈÛÌ· Ù˘ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙË Siemens. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ μ‹Ì· 99,5 Ô Î. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ fiÙ·Ó ¤Ì·ı fiÙÈ ÂÚÈÂÏ‹ÊıË ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ fiÚÈÛÌ· ÙËÏÂÊÒÓËÛ ÛÙÔÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶·ÓÙÂÏ‹ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ˘ › ˆ˜ “ηÎÒ˜ Û ‚¿Ï·ÓÂ. ∂›Ó·È Ï¿ıÔ˜”. ∂ÍËÁÒÓÙ·˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ¤ÚÂ ӷ ·ԉ¯ı› ÙË ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ˙ËÌ›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ·fi ÙË Siemens, οÙÈ Ô˘ ¤Î·Ó ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ Ô˘ ‚Á‹ÎÂ Ë ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜, ›Â, ¤‰ˆÛ· ÂÓÙÔÏ‹ Û fiϘ ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛı› ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ˙ËÌ›·˜. ªÂ ‚¿ÛË ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷÙÂıÔ‡Ó ·ÁˆÁ¤˜ ηٿ Ù˘ Siemens ÁÈ· ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ˘¤Ú ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. “¢ÂÓ Â›Ì·È ˘‡ı˘ÓÔ˜. ¢ÂÓ Â›¯· η̛· Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ˘fiıÂÛË Î·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ‰ÂÓ ÂÎÏ‹ıËÓ. ∫·È Ô ÈÔ ÛÙ˘ÁÓfi˜ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˜ ηÏÂ›Ù·È Ó· ·ÔÏÔÁËı›. °È· ̤ӷ ıÂÒÚËÛ·Ó ÂÚÈÙÙfi Ó· Ì ڈًÛÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ ıÂÒÚËÛ·Ó ÂȂ‚ÏË̤ÓÔ Ó· ÌÂ Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚Ô˘Ó. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ·ıÏÈfiÙËÙ·” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘.

∂ÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó “ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜ Î·È Û˘Ì„ËÊÈÛÌÔ›”

∫Ô˘‚¤Ï˘: ∏ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙË Siemens ··ÍÈÒÓÂÈ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ∞£∏¡∞, 24.

∏ ¶√§πΔπ∫∏ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ· Î·È Ë

ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ Û˘Ì„ËÊÈÛÌÔ‡ ¢ı˘ÓÒÓ ‰ÂÓ ¿ÊËÛ·Ó Ó· Á›ÓÂÈ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ Î·È ÂÓ‰Âϯ‹˜ ¤Ú¢ӷ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ Siemens, ‰‹ÏˆÛ ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ μ‹Ì· 99,5 Ô Î. ∫Ô˘‚¤Ï˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÌÔÏÔÓfiÙÈ ˘‹ÚÍ·Ó ÔÏÏ¿ ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈο

ÛÙÔȯ›·, ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È fiÙÈ ·˘Ùfi˜ Ô ÏËÌÌÂÏ‹˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ··Ú¿‰ÂÎÙË ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ Û˘Ì„ËÊÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·˜. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ·fi ÙËÓ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ Ï‹ÚË ··Í›· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ì fi,ÙÈ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ·˘Ùfi, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ Ï‹ÚË ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÌÈÛÙÔÛ‡-

Ó˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, ÚfiÛıÂÛÂ Ô Î. ∫Ô˘‚¤Ï˘. ŸÛÔ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ë ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹, Ô˘ fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È¢ڇÓÂÈ ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó¿ Ù˘, ›Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·Ó·ÚˆÙ‹ıËΠÁÈ·Ù› ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÁ›ÚÂÈ ·ÁˆÁ¤˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ·fi ÙË Siemens ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘ ˙Ë-

Ì›·˜ Ô˘ ˘¤ÛÙË, ÂÓÒ ·Ó¤ÊÂÚ ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ¡ÈÁËÚ›·˜, Ë ÔÔ›· -fiˆ˜ ›Â- ̤۷ Û ‰È¿ÛÙËÌ· ¤ÍÈ ÌËÓÒÓ ‹Ú ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ·fi ÙË Siemens. “∂‰Ò ÛȈ‹” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ¿ÛÎËÛ ÎÚÈÙÈ΋ Î·È ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· › ˆ˜ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÛ̇ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ “··Ú¿‰ÂÎÙÔ ÓfiÌÔ” ÂÚ› ¢ı‡Ó˘ ˘Ô˘ÚÁÒÓ, Ë ›‰È· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ ÙËÓ ¤-

ÚÂ˘Ó¿ Ù˘. ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘, ¤¯ÂÈ Â˘ı‡Ó˜ Î·È Ë ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË, ›Â Ô Î. ∫Ô˘‚¤Ï˘. Δ¤ÏÔ˜, ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· „ËÊ›ÛÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ÓfiÌÔ ÂÚ› ¢ı‡Ó˘ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Û ÚÔÛ¯ËÌ·ÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È Î¿ÏÂÛ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ∞Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

TPITH 25 IANOYAPI√À 2011

™ÙË °ÂÚÌ·Ó›·

ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜

£· ·ÍÈÒÛÂÈ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ·fi ÙË Siemens ∞£∏¡∞, 24.

Δ

Ô ÂÏÏËÓÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ˙ËÌÈÒıËηÓ, ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ·fi ÙË Siemens, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ÿÚ˘ ¶·Ìԇ΢ Û ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Ù˘ Siemens AE ¶·Ó·ÁÈÒÙË •˘Ó‹, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ Î¿ı ÂÚÈıÒÚÈÔ ·fi‰ÔÛ˘ ¢ı˘ÓÒÓ. ·Ú·Û¯ÂıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ Î·È ÙË ÚÔ‹ “Ì·‡ÚÔ˘” ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ·fi Ù· Ù·Ì›· Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ∏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ú·‰Ôı› ÛÙ· ÎÂÓÙÚÈο ÁÚ·Ê›· Ù˘ Siemens ÛÙÔ ªfiÓ·¯Ô, Ì ÂȉÈÎfi Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi ·ÂÛÙ·Ï̤ÓÔ (courier), Ù· ÚÔÛ¯‹ ÂÈÎÔÛÈÙÂÙÚ¿ˆÚ·.

πηÓÔÔ›ËÛË ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË

‰È·ÙÂÙ·Á̤ӷ ÔÏÈÙÂȷο fiÚÁ·Ó· ÂÓÙfi˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ‹ Î·È ·fi ÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË. £· ı¤Ï·Ì ӷ ÌÂÈ ¤Ó· Ù¤ÏÔ˜ ÛÙË ‰˘Û¿ÚÂÛÙË Î·È ÂÍÔÚÁÈÛÙÈ΋ ·˘Ù‹ ˘fiıÂÛË. ∫·È ·˘Ùfi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÂÍ¿ÓÙÏËÛË Î¿ı ÂÚÈıˆÚ›Ô˘ ·fi‰ÔÛ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙÂÎÌËÚÈˆÌ¤ÓˆÓ Â˘ı˘ÓÒÓ Û ÚfiÛˆ· Ô˘ ·Ó·Ì›¯ıËÎ·Ó ·ԉ‰ÂÈÁ̤ӷ ÛÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ˘fiıÂÛË. ™ÙÔ ‰›Ô ·˘Ùfi ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ì ̛· ÂÓÂÚÁËÙÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ·˘Ù‹˜. ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ı· ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ Î¿ı ٤ÙÔÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ∏ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ Û·˜ Â› ·˘ÙÔ‡ ı· ÂÈÛ‡ÛÂÈ ·ÛÊ·ÏÒ˜ ÙËÓ ¤Ú¢ӷ

Î·È ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Î·È ı· ÂÎÙÈÌËı› ‰ÂfiÓÙˆ˜ ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È Ù· ¿ÏÏ· ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi” Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ë ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Î. ¶·ÌÔ‡ÎË, Ô ÔÔ›Ô˜ ηٷϋÁÂÈ ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙËÓ ÂÓÂÚÁËÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ Siemens ÛÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ Î·È ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ‰›Î·È˘ ÙÈ̈ڛ·˜. ∫·È ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÌËÙÚÈ΋˜ Siemens ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ·¢ı‡ÓÂÙ·È Ë ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ÿÚË ¶·ÌÔ‡ÎË, ÙËÓ ÔÔ›· ¤ÛÙÂÈÏ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÛÙÔÓ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Ù˘ Siemens Hellas ¶. •˘Ó‹ Î·È Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ˘ ˙ËÙ¿ÂÈ Ó·

ΔËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ §∞√™ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÛÙÂÓfi˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ∞ıËÓ·˚Îfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ∂ȉ‹ÛÂˆÓ fiÙÈ ¤ÁÈÓ “¤ÛÙˆ Î·È ·ÚÁ¿ Î·È ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ÚÔËÁ‹ıËÎÂ Ë ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Î. ª·Úfi˙Ô”. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ. ΔË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ Ó· ·Ô˙ËÌȈı› ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ËÌ›· Ô˘ ˘¤ÛÙË ·fi ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ Siemens ˙ËÙ¿ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∑Ô˙¤ ª·Úfi˙Ô. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘, Ô Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ Siemens, ÛÙËÓ ÔÔ›· “ÂÌϤÎÔÓÙ·È Ù· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù· ¶∞™√∫ Î·È ¡¢, ÔÈ Ú·ÎÙÈΤ˜ “Ï·‰ÒÌ·ÙÔ˜”, Ô˘ ÂÊ¿ÚÌÔ˙Â Ë ÂÙ·ÈÚ›· ·˘Ù‹, ¤¯Ô˘Ó Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚Ï¿‚Ë ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È Û ·˘ÙÔÓfiËÙË Ófiı¢ÛË ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡”. √ °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ˙ËÙ¿ ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ °ÂÓÈΤ˜ ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙȘ Ú·ÎÙÈΤ˜ Ù˘ Siemens ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÒÛÙ ӷ ·Ô˙ËÌȈı› ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ËÌ›· ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ›.

“∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ı· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì οı ÚfiÛÊÔÚÔ Ì¤ÛÔ ÙËÓ ·ÓfiÚıˆÛË Ù˘ ‰È΋˜ Ù˘ ¿ÌÂÛ˘ ˙ËÌ›·˜ ·fi ÙȘ Ê·‡Ï˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Û·˜. ΔÔ ›‰ÈÔ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ú¿ÍÔ˘Ó Î·È ÔÈ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ ˙ËÌȈı¤ÓÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ fiˆ˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜. “∫·È ·ÛÊ·ÏÒ˜ Ë ÂÎηı¿ÚÈÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË, Â¿Ó Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ È‰›ˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ ηı‹ÎÔÓÙÔ˜ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È ÙËÚ‹Ûˆ˜ ÙÔ˘ ˘ÁÈÔ‡˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, fiˆ˜ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Û˘Ó¤‚Ë Î·È Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ “ÂÌÏÔ΋˜”, ηٿ ÙË ‰›Î·ÈË Î·È ·ÌÂÚfiÏËÙË ÎÚ›ÛË ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ÔÏÈÙÂÈ·ÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ” ÙÔÓ›˙ÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Ô Î. ¶·Ìԇ΢. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Â͢Á›·ÓÛ˘ Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ë Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Siemens. ∞˘Ùfi ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ˙ËÌ›·˜ Î·È ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÙÈÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯ÒÚ˜ ÂÌÏÔ΋˜” Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ: “ΔÔ Á‡ÚÈÛÌ· Ù˘ ÛÂÏ›‰·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ Ï‹ÚË ÂÎηı¿ÚÈÛË Î·È ¤Ú¢ӷ ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ. ŒÙÛÈ ı· Â¤ÏıÂÈ Ë Ï‹Ú˘ ÔÌ·ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Û·˜ Ì ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶ÔÏÈÙ›·, Ë ÔÔ›· ı· Ú¿ÍÂÈ fi,ÙÈ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È Ê˘ÛÈο ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ¿ÙÔÓÙ·È Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘”. “°È· ÙȘ ‹‰Ë Â›‰ÈΘ ÂÚ¢ÓÒÌÂÓ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ‰ˆÚÔ‰ÔΛ·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÌÔÏÔÁËı› Î·È ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ¤ÁÁÚ·Ê· Î·È Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛı› Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÔÎ¿Ï˘„˘ Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ·fi Ù·

ªÂٷ͇ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¢

™‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÁÈ· ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÛÙË μÔ˘Ï‹ ∞£∏¡∞, 24.

∂›ıÂÛË ÛÙË ¡¢ ÁÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ˆ˜ ΢‚¤ÚÓËÛË, ÂÍ·¤Ï˘ÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛÙË ¡¢ ηٿ ÙË ‰Â˘ÙÂÚÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÚÔ ËÌÂÚËÛ›·˜ ‰È·Ù¿Íˆ˜ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· Ù· ÂıÓÈο ı¤Ì·Ù·. “™·˜ ηÏÒ Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ì ӷ ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ fiıÂÓ ¤Û¯Â˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ô˘ ‰È·Ù¤ÏÂÛ·Ó ˘Ô˘ÚÁÔ› Î·È ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ› ·fi ÙÔ 1974 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·” ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡.¢. ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜, Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜: “ŒÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÒÛÙ ӷ Ê·Ó› Ò˜ Ì‹Î·Ó ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋, Ò˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Î·È Ò˜ ‚Á‹Î·Ó”. √ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ‡ÎÔÏË ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¢ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ÁÈ· ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ fiıÂÓ ¤Û¯Â˜ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ô˘ ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ·Ó ˘Ô˘ÚÁÔ› ‹ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ› ·fi ÙÔ 1974, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‹‰Ë Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ fiıÂÓ ¤Û¯Â˜ Î·È Î¿ÏÂÛ ÙË ¡¢ Ó· ÙȘ ÛÙËÚ›ÍÂÈ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤‚·Ï ηٿ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘. “¶¿Ù Á˘Ú‡ÔÓÙ·˜ fiÙ·Ó ÌÈÏ¿Ù ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜. ΔÈ Î¿Ó·Ù ÂÓÙ¤ÌÈÛÈ ¯ÚfiÓÈ·; ∂Ì›˜ ˆ˜ ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ˙ËÙ‹Û·Ì ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ, ·ÚÓËı‹Î·Ù ıÂÛÌÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, ·ÚÓË-

ı‹Î·Ù ÂÍÂÙ·ÛÙÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜” ÛËÌ›ˆÛ ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿. √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ηÙËÁfiÚËÛÂ Î·È ¿ÏÈ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÁÈ· ηٷÛÙÚÔÊÈ΋ ·ÔÁÚ·Ê‹ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·fi ÙËÓ ·ÔÁÚ·Ê‹ ‹Á ÛÙËÓ ·Ú·ÁÚ·Ê‹: “∫¿Ó·Ù fi,ÙÈ ÌÔÚÔ‡Û·Ù ÁÈ· Ó· ‰È·ÁÚ¿„ÂÙ Èı·Ó¿ ·‰È΋̷ٷ Ô˘ ›¯·Ó ‰È·Ú·¯ı›”. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÔÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ Siemens ‰È·‚‚·›ˆÛ ˆ˜ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË ÂÍ·ÓÙÏ› οı ÂÚÈıÒÚÈÔ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Î¿ı ˘fiıÂÛ˘ Ô˘ ÛÎÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‚›Ô Î·È Î·Ù·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ¿ÏÈ Î·Ù¿ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‰È¤Ú·ÍÂ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi Ú·ÍÈÎfiËÌ· ÓÔı‡ÔÓÙ·˜, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ, ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘. ∞ÊÔ‡ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙË ¯ÒÚ· ‹Ù·Ó Ë ·‰È·Ê¿ÓÂÈ·, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· Â›Ó·È ·Ì›ÏÈÎÙÔÈ ÛÙËÓ ÂÌ¤‰ˆÛË Î·ÓfiÓˆÓ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜. “∂Èı˘ÌÔ‡ÌÂ Î·È ÂȉÈÒÎÔ˘Ì ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ·, Û οı Ù˘¯‹ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙÔ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ì ηıËÌÂÚÈÓ¿”, ÙfiÓÈÛÂ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Âٷψً˜, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÛÙȘ ÂÍÂÙ·-

ÛÙÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ Ô˘ Û˘ÛÙ‹ıËηÓ, Â›Ó·È Ê·ÓÂÚ‹ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ¯˘ı› ¿ÏÂÙÔ Êˆ˜ Û ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ Ù·Ï¿ÓÈÛ·Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ÂÍfiÚÁÈÛ·Ó ÙÔ˘˜ Ôϛ٘”. √ °. ¶Âٷψً˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ “Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· οÓÂÈ Ù· ¿ÓÙ· Î·È ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ‚‹Ì·Ù·, ÒÛÙ ӷ ·ÔηٷÛÙ·ı› Ë ˙ËÌ›· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ·fi ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ Siemens, Ë ÔÔ›· Î·È Ù·Ï·Ó›˙ÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ÙËÓ ¤¯ÂÈ ˙ËÌÈÒÛÂÈ, Â‰Ò Î·È ¿Ú· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·”. ™ËÌ›ˆÛ ‰Â fiÙÈ Â›Ó·È ÈÛ¯˘Ú‹ Ë ‚Ô‡ÏËÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ·Ô˙ËÌȈı› ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ, Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ fiÔÈ·˜ ˙ËÌ›·˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È fiÙÈ ·˘Ù‹ ı· ÂΉËψı› ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Ú¿ÍÂȘ, Û‡ÓÙÔÌ·. ÀÂÓı‡ÌÈÛ ·ÎfiÌË fiÙÈ ·fi ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008, ÛÙËÓ ÚÒÙË ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÁÈ· ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙË Siemens, Ô Ó˘Ó Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °. ∞. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ›¯Â ÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ ¡¢ fiÙÈ ¤ÚÂ ӷ ÛÙÚ·Ê› ÓÔÌÈο ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ÌËÙÚÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ·Ú·ÚÙ‹Ì·Ùfi˜ Ù˘, ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ·ÛÙÈΤ˜ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ηÈ, ·Ú¿ÏÏËÏ·, Ó· ÎÈÓ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· fiϘ ÙȘ ÓÔÌÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜, ÒÛÙ ÔÈ Ê˘ÛÈÎÔ› ·˘ÙÔ˘ÚÁÔ› Ó· Û˘ÏÏËÊıÔ‡Ó Î·È Ó· ÏÔÁÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË.√ Î. ¶Âٷψً˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ë ‚Ô‡ÏËÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È ÈÛ¯˘ÚfiÙ·ÙË Î·È Û·Ê¤ÛÙ·ÙË Î·È ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÁÈ’ ·˘-

Ùfi ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ¿ÁÈ· Î·È ‰È·Ú΋˜ ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ó· ÂÍ·ÓÙÏÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜. ™ËÌ›ˆÛ ‰Â fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î¿ÓÂÈ ‚‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÈÛ¯˘ÚÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ Î·È ˆ˜, ˆÛÙfiÛÔ, “·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÈÛ¯˘Ú‹ ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË, ηӤӷ ÓÔÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ó‡ÚÂÛË Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜”.

∏ ∫√ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ¡¤Ô ÓfiÌÔ, ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔÛ‰Ôο Ó· ʤÚÂÈ ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ¯Ú‹Ì·

Î·È ÛÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ı· ÂÍ·ÁÁ›ÏÂÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∫√ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜.Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “Δ· ¡¤·”, Ô˘ ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ËÁ¤˜, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ı· ‰ÂÛÌ¢ı› ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ʤÚÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙÔ ÓfiÌÔ Î·È ı· ÙÔÓ›ÛÂÈ fiÙÈ ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ˆ˜ ·Û›‰· ÁÈ· ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ÂÎÌ·˘ÏÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ·fi Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ¿ÏÏ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ·.

¡¤Ô ·›ÙËÌ· ‰ÈηÛÙÈ΋˜ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Patriot ∞£∏¡∞, 24.

¡¤Ô ·›ÙËÌ· ‰ÈηÛÙÈ΋˜ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹˜ ÛÙȘ ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ·¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÔÈ ÂʤÙ˜ ·Ó·ÎÚÈÙ¤˜ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Ù˘ Siemens ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛ˘ ÙÔ˘ ʷΤÏÔ˘ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ˘Ú·‡ÏÔ˘˜ PATRIOT. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ì·ÎÚÔÛÎÂÏ‹ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ· ÚÔ˜ Ù· ÚÒËÓ ˘„ËÏfi‚·ıÌ· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÌËÙÚÈ΋˜ Siemens ƒ¿ÈÓ¯·ÚÙ ™›Î·ÙÛÂÎ Î·È ƒ¿ÈÓ¯·ÚÙ ¶¤ÙÂÚ ¡›ÓÙÏ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙÔ‡Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛËÌ›· ÁÈ· ÙË ÊÂÚfiÌÂÓË ˆ˜ “·ÌÔÈ‚‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘Ú·‡ÏÔ˘˜”. Ÿˆ˜ ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ ÙÔ ∞¶∂-ª¶∂, ÔÈ ÂʤÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÛÙÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜ Û ηٿıÂÛË ÙÔ˘ Î. ™›Î·ÙÛÂÎ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›·, ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ PATRIOT ηٷ‚Ï‹ıËΠ“Ì›˙·” 10 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ Ì¿ÚΈÓ. √ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÂʤÙ˜, ηıÒ˜ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘Ú·‡ÏÔ˘˜ ·ÓÂÚ¯fiÙ·Ó ÛÙ· 19 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ·. ŒÙÛÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰˘Û·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 10 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ Ì¿ÚÎˆÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ™›Î·ÙÛÂÎ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙËÓ ˘Ô„›· fiÙÈ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ë “ˆÊ¤ÏÈÌË ÏËڈ̋” Ó· ·ÊÔÚÔ‡Û ÏËÓ ÙˆÓ ˘Ú·‡ÏˆÓ Î·È ¿ÏÏÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ Siemens ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÂÍÔÏÈÛÌÒÓ.ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ë ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙˆÓ PATRIOT ›¯Â Î·Ù·Î˘Úˆı› ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 1998 Û ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Î·È Ë Siemens ›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ˘ÔηٷÛ΢·ÛÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û ٷ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ˘Ú·‡ÏˆÓ. ™‡ÓÙÔÌ· ÔÈ ÂʤÙ˜ ı· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂͤٷÛË Î·È ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ Ì¿ÚÙ˘Ú· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘Ú·‡ÏÔ˘˜, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË Û‡Ì‚·ÛË 8002 Ù˘ Siemens Ì ÙÔÓ √Δ∂ ÁÈ· ÚÔÌ‹ıÂÈ· „ËÊÈ·ÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂͤٷÛË Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ Ê¿ÎÂÏÔ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·ÛÊ·Ï›·˜ C4I. Ÿˆ˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ÔÈ ÙÚÂȘ ÂʤÙ˜ ·Ó·ÎÚÈÙ¤˜ ÛÙ· Ù¤ÏË ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ı· Â›Ó·È ϤÔÓ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· Û˘ÓÙ¿ÍÔ˘Ó Î·ÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈ· ÁÈ· Ó· ηϤÛÔ˘Ó Û ·ÔÏÔÁ›Â˜ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ı· Â›Ó·È ·fi ÙË ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ۇ̂·Û˘ 8002 ηıÒ˜ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈο ÚÔËÁÂ›Ù·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ‰‡Ô ˘Ôı¤ÛˆÓ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

TPITH 25 IANOYAƒπOY 2011

Δ√Àƒ∫π∞

“¡· ‰ÒÛÔ˘Ì fiÏÔÈ ÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” ˙‹ÙËÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘

∂ȯ›ÚËÛË ÛÙË §¤ÚÔ ÚÔ¤‚ÏÂÂ Ë “μ·ÚÈÔԇϷ”

ΔÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ

∞¶√μ∞™∏ ÛÙË §¤ÚÔ ÚÔ¤‚ÏÂ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ μ·ÚÈÔԇϷ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2002-2003, Û‡Ìʈӷ Ì Ӥ· ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ ÛÙÔ °ÎÈÔÏÙÛÔ‡Î. ™ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ı· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ Î·È ¯ÂÚÛ·›Â˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. √È ·Ôηχ„ÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó ·fi ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “ªÈÏȤٔ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, ·ÏÏ¿ ¯ı˜, ∫˘Úȷ΋, Ë “°ÂÓ› ™·Ê¿Î” ¤‰ˆÛ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ô˘ ÂÙԛ̷˙Â Ô ÙÔ˘ÚÎÈÎfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, ÁÈ· Ó· ÂÈÙÚ·› Ë ÂΉ‹ÏˆÛË Ú·ÍÈÎÔ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ·ÊfiÙÔ˘ ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó “Δ· ¡¤·” , ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ™Ô‡Áη ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ·fi‚·ÛË ÛÙ· ÙÔ˘ÚÎÈο ÓËÛÈ¿ ∫ÔÁÈÔ‡Ó, ‰›Ï· ·fi ÙË Ã›Ô, Ù· ÔÔ›· Ì ‚¿ÛË ÙË ™˘Óı‹ÎË Ù˘ §ˆ˙¿Ó˘ Â›Ó·È ·ÔÛÙÚ·ÙÈÎÔÔÈË̤ӷ. ∏ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ı· ÚÔηÏÔ‡Û ÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ë ÔÔ›· ı· ηÏÔ‡Û ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi Û ÂÈÊ˘Ï·Î‹. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ fï˜ ‰ÂÓ ÙÂÏ›ˆÓ ‰Ò. £· ÚÔ¯ˆÚÔ‡Û·Ó ·ÎfiÌË Î·È Û Âȯ›ÚËÛË ÛÙË §¤ÚÔ, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ¢ı¤ˆ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ™‡Ìʈӷ Ì ·fiÚÚËÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú¤ıËΠÂ›Û˘ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·Á̷ٿگ˘ ∂ÚÓÙ›Ó πÓ¿Ï, ÂȉÈ΋ ÔÌ¿‰· ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ fiÏË Âȯ›ÚËÛË.

“¢ÂÓ ·ÔÙÂÏ› Úfi‚ÏËÌ· Ô ÊÚ¿¯Ù˘ ÛÙÔÓ Œ‚ÚÔ” ∞£∏¡∞, 24.

“¢∂¡ ·ÔÙÂÏ› Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ·

ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·” , Ô ÊÚ¿¯Ù˘ Ô˘ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ηٷÛ΢¿ÛÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔÓ Œ‚ÚÔ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜, ªÂÛ›Ú ∞Ù·Ï¿È, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙÔ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô “Europolitique” , Ë ÔÔ›· ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È Û‹ÌÂÚ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ “Europolitique” Ô ŒÏÏËÓ·˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶·Ô˘ÙÛ‹˜ Î·È Ô ªÂÛ›Ú ∞Ù·Ï¿È Â›¯·Ó ηْ ȉ›·Ó Û˘Ó¿ÓÙËÛË, ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÙÔ˘ ÕÙ˘Ô˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ ÛÙÔ °ÎfiÓÙÔÏÔ Ù˘ √˘ÁÁ·Ú›·˜. “Ÿˆ˜ ÌÔ˘ ÂÍ‹ÁËÛ·Ó (ÔÈ ŒÏÏËÓ˜), Ô ÊÚ¿¯Ù˘ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘, ‰ÂÓ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·Ù¿ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ‹ ηٿ ÙˆÓ ΔÔ‡ÚÎˆÓ ÔÏÈÙÒÓ” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô ªÂÛ›Ú ∞Ù·Ï¿È, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ Î·È Ë ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘.

∞£∏¡∞, 24.

Œ

ÎÎÏËÛË ÁÈ· Û˘ÛÙÚ¿Ù¢ÛË “ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂıÓÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·” Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ˇı˘ÓÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ·fi ÙÔ ‚‹Ì· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ·ÙÚȈÙÈÛÌÔ‡.ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÚÔ ËÌÂÚËÛ›·˜ ‰È·Ù¿Íˆ˜ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· Ù· ÂıÓÈο ı¤Ì·Ù· (ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¢), ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “‰ÂÓ Â›Ó·È ÒÚ· Ó· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ì Â›Ï·ÛÙ˜ ·ÓÙÈ·ÏfiÙËÙ˜... ∞˘Ùfi Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â›Ó·È fiÏÔÈ Ì·˜ ÌÈ· ÁÚÔıÈ¿ Ì ¤Ó· Ó¤Ô ÁÓ‹ÛÈÔ ·ÙÚȈÙÈÛÌfi Ó· ¯Ù›ÛÔ˘Ì ÌÈ· Ó¤· ∂ÏÏ¿‰·” .

“∏ ¯ÒÚ· Ì·˜ ¤¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·... ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù¯ÓËÙ¤˜ ‰È·ÈÚ¤ÛÂȘ. ∂›Ó·È Ë ÒÚ· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡. √ Ó¤Ô˜ ·ÙÚȈÙÈÛÌfi˜ Â›Ó·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ó· ·ÁˆÓÈÛÙԇ̠fiÏÔÈ Ì·˙› ÁÈ· Ù· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, ÙȘ ªÌ∂, Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ì ÛÙËÓ ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜, Ó· ¯Ù˘‹ÛÔ˘Ì ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿... ∫·ÏÒ fiÏÔ˘˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” . ∂ÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙ· ÂıÓÈο ı¤Ì·Ù·, Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë Â͈ÙÂÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ¤ÛÙÂÈÏ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÌËӇ̷ٷ ÛÙËÓ ÕÁ΢ڷ ÁÈ· ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi Î·È ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ Ù˘ ÔÚ›·. ÀÂڷ̇ÓıËÎÂ ÙˆÓ ¯ÂÈÚÈÛÌÒÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙ· ÂÏÏËÓÔÙÔ˘ÚÎÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ηÏÒÓÙ·˜ fiÛÔ˘˜ ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó Ì ÙËÓ ·ÛÎÔ‡ÌÂÓË ÔÏÈÙÈ΋ Ó· Ô˘Ó ÔÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó. “∫¿ÔÈÔÈ ‚È¿ÛÙËÎ·Ó Ó· ·Û΋ÛÔ˘Ó ÚÔηٷٷ‚ÔÏÈο ‰ÚÈÌ›· ÎÚÈÙÈ΋” , ÛËÌ›ˆÛ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ∂Ú˙ÂÚÔ‡Ì. “¢ÂÓ ¤¯ˆ η̛· ÊÔ‚›· Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ. °È·Ù› fiÙ·Ó ¤¯ÂȘ ÈÛ¯˘Ú¤˜ ı¤ÛÂȘ ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ Ù›ÔÙ ӷ ÊÔ‚Ëı›˜. ∂›· fiÙÈ ÂÈı˘ÌÔ‡ÌÂ Î·È ÂȉÈÒÎÔ˘Ì ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË ·ÏÏ¿ Î·È fiÙÈ ·ÂÈϤ˜ ÔϤÌÔ˘ ‰ÂÓ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙȘ ‰ÈÌÂÚ›˜ Ì·˜ Û¯¤ÛÂȘ” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ¢ÈÂÌ‹Ó˘Û ‰Â fiÙÈ “ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ” , ÂÓÒ ÂÂÛ‹Ì·Ó ˆ˜ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Ë ÔÚÈÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ı·Ï¿ÛÛÈˆÓ ˙ˆÓÒÓ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Á›ÙÔÓ¤˜ Ì·˜. °È· ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi Â·Ó¤Ï·‚ ˆ˜ Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÓÔÌÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Ô‡Ù ÂÈÛ‚ÔÏ‹ Ô‡Ù ηÙÔ¯‹ Î·È ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë ÒÚ· ÁÈ· χÛË Â›Ó·È ÙÒÚ·. ™ËÌ›ˆÛ ÁÈ· ¿ÏÏË Ì›· ÊÔÚ¿ ˆ˜ Ô ∫‡ÚÈÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÃÚÈÛÙfiÊÈ·˜ ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ

Û χÛË, fï˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ·ÍÈfiÈÛÙÔ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹. ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ·Ú¿ÏÏËÏ· ˆ˜ Ë È‰¤· Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ Î·È Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÔ΢Úȷ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÌÈ· ¯·Ï·Ú‹ Û˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›· “‰ÂÓ Â›Ó·È ‚ÈÒÛÈÌË, ·ÏÏ¿ ‰È¯·ÛÙÈ΋ Î·È ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋” . °È· ÙÔ ™ÎÔÈ·Ófi, ‰‹ÏˆÛ ··ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ¿ÌÂÛ˘ ‰È¢ı¤ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÔÓÔÌ·Û›·˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ë ¶°¢ª ‰ÈÛÙ¿˙ÂÈ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙË Û˘Ì‚È‚·ÛÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÁÈ· ÔÓÔÌ·Û›· Ì ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ¤Ó·ÓÙÈ fiψÓ. •Âηı¿ÚÈÛ ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ÂıÓÈ΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ì ÍÂοı·ÚË ÎfiÎÎÈÓË ÁÚ·ÌÌ‹. ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·, Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Û˘Ó¤ÛÙËÛ ӷ ÌË ‰ÈÔÏÈÛı‹ÛÂÈ Ë ÁÂÈÙÔÓÈ΋ ¯ÒÚ· Û ʷÈÓfiÌÂÓ· ‚›·˜,

·’ fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È.

√ ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜ ¶·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÏfiÁÔ, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ˙‹ÙËÛ ӷ ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ì ·ÌÂٷΛÓËÙÔÈ ÛÙȘ ÎfiÎÎÈÓ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÙȘ ÂıÓÈ΋˜ Ì·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. ∑‹ÙËÛ ·ÎfiÌË ¿ÓÔÈÁÌ· ÚÔ˜ ÙË ƒˆÛ›·, ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ˆ˜ ͤ¯·Û ÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi ¿ÓÔÈÁÌ· Ô˘ Ù˘ ·Ú¤‰ˆÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹. ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜, Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ¿ÌÂÛ· ÛÙË ı¤ÛÈÛË Ù˘ ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∑ÒÓ˘ Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ÙËÓ ÔÚÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ì Ì fiÛ˜ ¯ÒÚ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÎ¿Ï˘„Ë Ì ÂÌ¿˜ Î·È ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó. ™ËÌ›ˆÛ ̿ÏÈ-

ÛÙ· ˆ˜ fiÙ·Ó ÙËÓ ÔÚÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ì ı· Â›Ó·È Â˘ÎÔÏfiÙÂÚÔ Ó· Ú˘ıÌ›ÛÔ˘Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ì ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙÔ ∂Ú˙ÂÚÔ‡Ì Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜, ÙÔÓ Î·ÙËÁfiÚËÛ ÁÈ· Ì˘ÛÙÈ΋ ‰Èψ̷ٛ· Ì ÙÔÓ ΔÔ‡ÚÎÔ ÔÌfiÏÔÁfi ÙÔ˘, ÂÓÒ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· Ù· ÙÔ˘ÚÎÈο ·ÂÚÔÛοÊË ¤Î·Ó·Ó ÎfiÛÎÈÓÔ ÙÔÓ ÂÓ·¤ÚÈÔ ¯ÒÚÔ Ì·˜. Ÿˆ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ, ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ 14 Ì‹Ó˜ ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ÂÏÏËÓÔÙÔ˘ÚÎÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ÂÚ›Ô˘ οı ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì Ì›ˆÛË ·ÏÏ¿ ÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÚÔÎÏ‹ÛˆÓ. “∞fi ÙËÓ Ôχ ÂÏÏËÓÔÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÊÈÏ›· Û ϛÁÔ ı· ·ÁÓ·ÓÙ‡ԢÌ ·fi ÙÔ º¿ÏËÚÔ Ù· ÙÔ˘ÚÎÈο ÏÔ›· Î·È ı· ÙÔ˘˜ ÎÔ˘Ó¿Ì ÙÔ Ì·ÓÙ‹ÏÈ” , ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ‰Â¯ı› ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ ˆ˜ “ËÌ›ÎÏÂÈÛÙË ‹ ÂÚ›ÎÏÂÈÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·” . ¢‹ÏˆÛ Ì ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· fiÙÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ Û˘Ìʈӛ· ı· ‚·ÛÈ˙fiÙ·Ó Û οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Ë ¡¢ ‰ÂÓ ı· ÙËÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Î·È fiÙ·Ó Á›ÓÂÈ Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ÙËÓ ·Î˘ÚÒÛÂÈ. ∫¿ÏÂÛ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔÓ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ó· ·ÔÚÚ›„ÂÈ “ÙȘ Ê·ÂÈÓ¤˜ ȉ¤Â˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ıԇ̠ÙËÓ ˘Ê·ÏÔÎÚË›‰· ·fi ÌˉÂÓÈ΋ ‚¿ÛË” . ∂›Û˘ ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ‰Â›ÍÂÈ ˘ÂÚ‚¿ÏÏÔÓÙ· ˙‹ÏÔ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ì ÙËÓ Â·Ó·ÚÔÒıËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ Û˘Ìʈӛ· ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙËÓ ÙËÚ›. ™Â ¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ì ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ¡¢ ÛÙÔ μÔ˘ÎÔ˘Ú¤ÛÙÈ Ì‹Î·Ó ÔÈ ÎfiÎÎÈÓ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÛÙÔ ™ÎÔÈ·Ófi Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ·ÔÌÔÓÒıËÎÂ.

∞£∏¡∞, 24.

ÕÌÂÛË ı¤ÛÈÛË Ù˘ ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∑ÒÓ˘ ˙ËÙ› Ô ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜

∫ÚÈÙÈ΋ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ·fi ∞Ï. ¶··Ú‹Á·, °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË, ∞Ï. ΔÛ›Ú· ∫ƒπΔπ∫∏ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ¿ÛÎËÛ·Ó Ë ∞Ï. ¶··Ú‹Á·, Ô °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ Î·È Ô ∞Ï. ΔÛ›Ú·˜. “¢ÂÓ Û·˜ ¤¯Ô˘Ì ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË. Ÿ¯È ÁÈ·Ù› ›ÛÙ ÚÔ‰fiÙ˜. ∞ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› fi,ÙÈ Î¿ÓÂÙÂ Â›Ó·È ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÙ ÙËÓ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÌ›ÏˆÓ ÎÈ ·fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ·‰È·ÊÔÚ›Ù ÁÈ· ÙȘ ·ÚÂÓ¤ÚÁÂȘ, ‹ ηχÙÂÙ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ οو ·fi ÙÔÓ „¢‰Â›ÁÚ·ÊÔ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·ÙÚȈÙÈÛÌÔ‡” , ÙfiÓÈÛÂ Ë ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ∞Ϥη ¶··Ú‹Á·, ·¢ı˘ÓfiÌÂÓË ÚÔ˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ªÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ë Î. ¶··Ú‹Á· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ fiÙ·Ó Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÔÏ˘ÌÂÚ‹ Î·È ÔÏ˘‰È¿ÛÙ·ÛË ÔÏÈÙÈ΋ ÂÓÓÔ› ÙȘ ÂÌÔÚÈΤ˜ Û˘Ìʈӛ˜, Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, ÙËÓ ∫›Ó·, ÙȘ πÓ‰›Â˜, ÙȘ ∏¶∞, Ì ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂∂, ÙËÓ μÚÈ˙ÈÏ›· ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÌÂÚ›‰ÈÔ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜, Ô˘ ‰ÚÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. “¢ÂÓ Û·˜ ηÙËÁÔÚԇ̠ÁÈ· ÚÔ‰ÔÛ›· Î·È ˘ÔÙ¤ÏÂÈ·, οÓÂÙ ·˘Ùfi Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Û·˜ Î·È Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù· ÔÔ›· Â͢ËÚÂÙ›ÙÂ, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÚÔÛˆÈ΋˜ ȉÈÔÙ¤ÏÂÈ·˜. ¢ÂÓ ÌÔÚ›Ù ӷ οÓÂÙ ·ÏÏÈÒ˜, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ ·ÚÂÓ¤ÚÁÂȘ ·˘Ùfi Ô˘ οÓÂÙÂ. Δ· ΢ÚÈ·Ú¯Èο ‰ÈηÈÒ-

Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Ù· Û‡ÓÔÚ·”. ∏ Î. ¶··Ú‹Á· ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “Ï·Áfi” , ›Ù ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ›Ù ÙÔ ¯Ú¤Ô˜. “¢ÂÓ Â›Ó·È ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ÂÈÏÔÁ‹. ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ ÂÛ›˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÛÙ fiÙÈ ÔÈ ÂÏÏËÓÔÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Â›Ó·È Û ηÏfi ‰ÚfiÌÔ, Â›ÛËÌ· ‚Á‹ÎÂ Î·È Â› ˆ˜ Ë ˘Ê·ÏÔÎÚ˘›‰· ÊÙ¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ù· 200 ̤ÙÚ· ‚¿ıÔ˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ 15% ÌfiÓÔÓ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ˘‰¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ ¿Ú· ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÙÔ ·Ê‹ÓÂÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÏÂÁfiÌÂÓˆÓ ÁÎÚ›˙ˆÓ ˙ˆÓÒÓ” , ÛËÌ›ˆÛ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi.

√ °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ™ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘, ÚfiÙÂÈÓ ӷ ÌË ¯¿ÓÂÈ ¿ÏÏÔ ¯ÚfiÓÔ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·Î‹Ú˘ÍË Ù˘ ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∑ÒÓ˘ (∞√∑) ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙËÓ ÔÚÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ. ¶ÚfiÙÂÈÓ ·ÎfiÌË Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· Â›Ó·È ÈÔ ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈ΋, ÂÓÒ ·¤‰ˆÛ ·ÙÔÏÌ›· ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. √ Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ Ì›ÏËÛ ÁÈ· Ï¿ıË ÔÏÏÒÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ ÛÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ·

‰Èη›ˆÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘. “ªÂ ¢¯¿ÚÈÛÙË ¤ÎÏËÍË ¿ÎÔ˘Û· ÙËÓ ÂÌÂÚÈÛٷو̤ÓË ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¿ÍÔÓ· ÙÔ˘ §∞√™” . ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ “‰Â¯fiÌÂı· ·ıËÙÈο Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ‚¿˙ÂÈ Ë ΔÔ˘ÚΛ·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ì ÙË ‰‡Ó·ÌË Ó· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ì ÂÌ›˜ ÙË ÔÏÈÙÈ΋ ÙÚԯȿ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Î·È fi¯È Ó· ·Ê‹ÓÔ˘Ì ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· Ó· ËÁÂÌÔÓ‡ÂÈ” . Δ¤ÏÔ˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· ÎfiÌÌ·Ù· fiÏË ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ÁÈ· Ù· fiÛ· Û˘˙ËÙ¿ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· Î·È ˙‹ÙËÛ ӷ Á›ÓÂÈ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ·Ù›, fiˆ˜ ›Â, “Ú¤ÂÈ Ó· ͤÚÔ˘Ì ٷ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÁÈ· Ù· Â͈ÙÂÚÈο ı¤Ì·Ù·” .

√ ∞Ï. ΔÛ›Ú·˜ BoϤ˜ ηٿ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÁÈ· “ÚÔÛˆÈ΋ ‰Èψ̷ٛ·” Î·È ÊÈÏÔ·ÙÏ·ÓÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÂÍ·¤Ï˘ÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ, “Ë ‰Èψ̷ٛ· ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ Â·ÊÒÓ, ÙˆÓ Ù·ÍȉÈÒÓ Î·È ÙˆÓ Î·Ù’ ȉ›·Ó ÎÏÂÈÛÙÒÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ” Â›Ó·È ÔÏÈÙÈ΋ ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ·fi ÙË “Ì˘ÛÙÈ΋ ‰Èψ̷ٛ·” Ô˘ ÚÔÛ¿ÙÂÈ ÛÙÔÓ Î.

¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘. “ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó Û˘˙Ëٿ٠̠ÙË ΔÔ˘ÚΛ· ‹ ·Ó Û˘˙ËÙ¿ÙÂ Ì˘ÛÙÈο. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ·Ó ¤¯ÂÙ ÛÙfi¯Ô Î·È ÔÈÔ˜, ÔÈ· ‰È·‰Èηۛ· ÔÏÈÙÈ΋, ÓÔÌÈÌÔÔÈ› ÙÔ ÛÙfi¯Ô ·˘Ùfi” ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi. ∞ÈÙÈÔÏÔÁÒÓÙ·˜ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ “·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ó· ¤¯ÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ÒÓË” ÁÈ· Ó· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ: “¢ÂÓ ÙÔ˘ ¤ÊÙ·Ó ÙÔ˘ ∫·ÛÙÂÏfiÚÈ˙Ô˘ Ô˘ ¤ÁÈÓÂ Ë Î·ÚÙ ÔÛÙ¿Ï Ù˘ ÂÈÛ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ ÛÙË ¯ÒÚ·, ÙÔ˘ ¤Ù˘¯Â ÙÒÚ· Ó· Â›Ó·È ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ Î·È ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˙ˆÓÒÓ” . Ÿˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ, Û ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· ÙÚÈ‚‹˜ Î·È ‰È·ÊˆÓ›·˜ Ì ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·Ú·Î¿ÌÙÂÙ·È ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¢›Î·ÈÔ Î·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ - fiˆ˜ ÙfiÓÈÛ - Ó· ηٷ‰Âȯı› “ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÔÏ˘‰È¿ÛÙ·Ù˘ Î·È ÂÓÂÚÁËÙÈ΋˜ ÂıÓÈ΋˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜” . ∫·ÙËÁfiÚËÛ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÙÈ Û˘Ó¿ÙÂÈ ¿ÚÈÛÙ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÌfiÓÔ Ì ̛· ¯ÒÚ·, ÙÔ πÛÚ·‹Ï Î·È ··ÍÈÒÓÂÈ ÌÈ· Û¯¤ÛË ‰ÂηÂÙÈÒÓ Ì ÙÔÓ ·Ú·‚ÈÎfi ÎfiÛÌÔ, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÛÙÚ¤ÊÂÈ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ì·˜ “ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÂÓfi˜ ÁÈÁ·-

ÓÙÈ·›Ô˘ ÎÔÈÙ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÈ Î·Ó¤Ó· Â›ÛËÌÔ ÛÙÔȯ›Ԕ Î·È ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ fast track. °È· Ù· ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Î·È ˘‰ÚÔÁÔÓ·ÓıÚ¿ÎˆÓ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô Ô ∞Ï. ΔÛ›Ú·˜ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘ “fiÙÈ ›Ûˆ ·fi ÙÔ Îϛ̷ ÁÈ· ÙËÓ ÂÙÚÂÏ·ÈÔı¿Ï·ÛÛ· ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘, ÎÚ‡‚ÂÙ·È Ë ÛÎÔÈÌfiÙËÙ· Ó· ηÏÏÈÂÚÁËı› ¤Ó· Îϛ̷ fiÙÈ Ë Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‰Èη›Ô˘ Â›Ó·È ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓ ˙‹ÙËÌ·, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ÚÔÔÙÈ΋ ÛˆÙËÚ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi Ù· ÂÙÚÔ‰ÔÏ¿ÚÈ· Ô˘ ı· ÌÔÈÚ·ÛÙԇ̠̠ÙÔ˘˜ Á›ÙÔÓ˜” . ª¿ÏÈÛÙ· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÓËÛ˘¯ËÙÈ΋ ·˘Ù‹ ÙËÓ Í·ÊÓÈ΋ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë” Î·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Â› 15 ¯ÚfiÓÈ· ˘‹ÚÍ “Û˘ÓÂȉËÙ‹ ··Í›ˆÛË Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ˘‰ÚÔÁÔÓ·ÓıڿΈӔ . ∑‹ÙËÛÂ, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, Ó· ÏËÚÔÊÔÚËı› ÔÈÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ı· ÂÈÏÂÁ› ÁÈ· ÙËÓ ÂÍfiÚ˘ÍË, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·˘Ùfi Ô˘ ÂÂϤÁË ÛÙÔÓ ¶Ú›ÓÔ ‰ÂÓ Û˘ÌʤÚÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ ÙÔÓ Ï·fi Ì·˜. ∫·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÁÂÈ ÙÔ ‰Èψ̷ÙÈÎfi ÛÒÌ· ·fi ÙËÓ Î·Ú·ÓÙ›Ó·, Î·È ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ··ÈÙÂ›Ù·È ÚÈ˙ÈÎfi˜ Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ Ì·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

ΔƒπΔ∏ 25 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

™˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ ÎfiÓÙÚ· Ì ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ YÁ›·˜ ÛÙÔ ÏԢΤÙÔ

∞ÓÔ›ÁÂÈ Ù· Ê·Ú̷Λ· ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ

∞£∏¡∞, 24.

∞£∏¡∞, 24.

ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Û ·Ó‹ÌÔÚÔ˘˜ Î·È ·ÛıÂÓ›˜ Ì ¯ÚfiÓÈ· ÓÔÛ‹Ì·Ù· ·fi Ù· Ê·Ú̷Λ· ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ- ·Ú¯Èο ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿- ÚÔ¯ˆÚ¿ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜, ˆ˜ ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ Ê·Ú̷ΛˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ¿ÚÓËÛË ÙˆÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ Ó· ‰¤¯ÔÓÙ·È Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ·fi Δ·Ì›· Ô˘ ÙÔ˘˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó.

™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ù· Ê·Ú̷Λ· ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ ı· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó 89 ·ÎÚÈ‚¿ Ê¿Ú̷η Î·È ¿ÏÏ· 300 ·fi ÙË Ê·Ú̷ηÔı‹ÎË ÙÔ˘ π∫∞. √È ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜ ı· Â›Ó·È 10 Ì - 3 ÌÌ. ∂›Û˘, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ‰È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ ·fi Ù· ÂÚ›Ô˘ 500 Ê·Ú̷Λ· ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ÌfiÓÔ 16. ŒÙÛÈ, ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Ó· ÂΉÒÛÂÈ ·fiÊ·ÛË Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ı· ̤ÓÔ˘Ó ·ÓÔÈÎÙ¿ ¤ˆ˜ ÙÔ 20% ÙˆÓ Ê·Ú̷ΛˆÓ. ø˜ ¤Û¯·ÙÔ Ì¤ÛÔ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ÂÈÌ›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Ë ‰È·ÎÔ‹ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ Ì ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ¶ÂÚ›ı·Ï„˘ ∞ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ (√¶∞¢). ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ı· ÏËÚÒÓÔ˘Ó Ù· Ê¿Ú̷ο ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ·Ô˙ËÌÈÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Δ·Ì›Ô. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ì ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ÀÁ›·˜, ∞Ó‰. §Ô‚¤Ú‰Ô˘, Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È 100 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÛÙÔÓ √¶∞¢ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜ ÁÈ·

Èڛ˜ ÙÚ¤Ó· ÁÈ· 48 ÒÚ˜ ÏfiÁˆ ·ÂÚÁ›·˜ ÛÙÔÓ √™∂

ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, ÂÓÒ Ô √¶∞¢ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ·fi Ù· ˘Ô˘ÚÁ›· ÀÁ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛʷϛۈÓ. ªÂ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÂÏÏ›„ÂˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ ۇÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ º·ÚÌ¿ÎˆÓ (∂√º) Î·È ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ŒÚ¢ӷ˜ Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ (πº∂Δ). √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤‰ˆÛ ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂√º, °È¿ÓÓË ΔÔ‡ÓÙ·, Ó· ÂȉÒÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ¯ÚËÌ·ÙÈο ÚfiÛÙÈÌ· Û fiÛ˜ Ê·Ú̷΢ÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù¯ÓËÙ¤˜ ÂÏÏ›„ÂȘ, ÂÓÒ Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ πº∂Δ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÒÛÙ ӷ ÂÈÛ¿ÁÂÈ Ê¿Ú̷η Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ¤ÏÏÂÈ„Ë Î·È Â›Ó·È ·Ó·ÓÙÈηٿÛٷٷ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜, ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ÚÔÙ›ıÂÓÙ·È Ó· ÛÎÏËÚ‡ÓÔ˘Ó ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÍ·ÁÁ›ÏÂÈ ÙÚÈ‹ÌÂÚË ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁ›· ÁÈ· ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶¤ÌÙË Î·È ¶·Ú·Û΢‹. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜, ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó·

Ó· ‰Ôı› ¿‰ÂÈ· ›‰Ú˘Û˘ Ê·Ú̷ΛˆÓ Û ÌË Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜, Ù· ÔÔ›· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó fiÏË ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ı· ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ·› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û ·fiÛÙ·ÛË 200 ̤ÙÚˆÓ ·fi ÓÔÛÔÎÔÌ›·, ΤÓÙÚ· ˘Á›·˜ Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·.

√˘Ú¤˜, Ù·Ï·ÈˆÚ›· Î·È ÂÎÓ¢ÚÈÛÌfi˜ ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È Ù· Ê¿Ú̷ο ÙÔ˘˜ ·fi Ù· ‰ÈËÌÂÚ‡ÔÓÙ· Î·È Ù· ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÔÓÙ· Ê·Ú̷Λ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ì 15 ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ º·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ (™Àº∞), Ô˘ Û ¤ÎÙ·ÎÙ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ı· οÓÔ˘Ó ‰È·ÓÔÌ‹ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Î·Ù’Ô›ÎÔÓ ÛÙÔ˘˜ ·Ó‹ÌÔÚÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜, ηıÒ˜ Î·È ·fi 9 Ê·Ú̷Λ· ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ ÒÚ˜ ı· Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ó¤·˜ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ·ÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ (26-28 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘). °È· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ı¤Ì· ÚÔ·„ÂÈ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÔÈ Ôϛ٘ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ º·Ú̷΢ÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›-

∞Ô¯‹ ·fi ÙÔ Û˘ÛÛ›ÙÈÔ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ

∂ÂÈÛfi‰È· Î·È ¤ÓÙ·ÛË ÛÙË ‰›ÎË ÙˆÓ “¶˘Ú‹ÓˆÓ” ∞£∏¡∞, 24.

∂¶∂π™√¢π∞∫∏ ‹Ù·Ó Î·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ë Û˘ÓÂ-

‰Ú›·ÛË ÙÔ˘ ΔÚÈÌÂÏÔ‡˜ ∂ÊÂÙ›Ԣ ∫·ÎÔ˘ÚÁËÌ¿ÙˆÓ fiÔ˘ ‰Èο˙ÂÙ·È Ë ˘fiıÂÛË Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ “™˘ÓˆÌÔÛ›· ¶˘Ú‹ÓˆÓ Ù˘ ºˆÙÈ¿˜” . √È Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ·Ó·Î¿ÏÂÛ·Ó ÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓËÁfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜, ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ·fi ÙË ‰È·‰Èηۛ· Î·È ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·Ô¯‹ Û˘ÛÛÈÙ›Ô˘. ΔÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ fiÚÈÛ ӤԢ˜ Û˘ÓËÁfiÚÔ˘˜ Î·È Ë ‰È·‰Èηۛ· ı· Â·Ó·ÏËÊı› ÙËÓ ΔÚ›ÙË. ŒÓÙ·ÛË ÛËÌÂÈÒıËΠ̠·ÊÔÚÌ‹ ÙË ‰È·Ù·Á‹ Ù˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ì›· Ó·ڋ ÎÔ¤Ï·. ŸÙ·Ó ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÙËÓ ÏËÛ›·Û·Ó ÁÈ· Ó· ÙË ‚Á¿ÏÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ·›ıÔ˘Û·, Ì·˙‡ÙËÎ·Ó Á‡Úˆ ÙÔ˘˜ ‰Âο‰Â˜ Ó·ÚÔ› ʈӿ˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÌËÓ ÙËÓ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó Î·È Ó· ÌËÓ ÙË ÛÚÒ¯ÓÔ˘Ó. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ‰ÂÓ ¤ÏÂÈ„·Ó Î·È ÔÈ ÂÓÙ¿ÛÂȘ ΢ڛˆ˜ fiÙ·Ó ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ì ÔÏÈÙÈο, ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó Ó· ʈÙÔÁÚ·Ê›˙Ô˘Ó ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘· ·fi ÙË ‰›ÎË, ·Ú¿ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ÁÚ‹ÁÔÚ· ÂÎÙÚ·¯‡ÓıËÎÂ, ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÔÈ ÌÂÓ Ó· ÛÚÒ¯ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰Â Î·È ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ‰ÈÌÔÈÚ›· Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ª¤ÙÚˆÓ Δ¿Í˘, ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ Ì ٷ ÁÎÏÔ ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘˜ Ó·ÚÔ‡˜ Ô˘ ÊÒÓ·˙·Ó Î·È ¤ÛÚˆ¯Ó·Ó ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·Ó ‰˘Ó·Ù¿ ¯Ù˘‹Ì·Ù· Ù˘ fiÚÙ·˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÎÚ·ÙËÙËÚ›ˆÓ Î·È Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÊÚÔ˘Ú¿˜ ÂÈÛ‹Ïı ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘, (Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ›¯·Ó η٤‚ÂÈ ·fi ÙËÓ ¤‰Ú· ÏfiÁˆ Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘) Î·È ¿Ú¯ÈÛ ӷ ʈӿ˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· ʇÁÔ˘Ó. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ¤ÛÂ˘Û·Ó ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÙËÙËÚ›ˆÓ Î·È ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ ÔÈ ¤ÍÈ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ Â›¯·Ó ʇÁÂÈ ·fi ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÎÚ¿ÙËÛ˘ Î·È Â›¯·Ó ÌÂÙ·ÎÈÓËı› ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÚÔ·‡ÏÈÔ ¯ÒÚÔ. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÊÚÔ˘Ú¿˜ ÊÒÓ·˙Â

Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÙÚ· ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÁÈ· Ó· ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ ·fi‰Ú·ÛË Î·È Ì¤Û· ÛÙË ‰ÈηÛÙÈ΋ ·›ıÔ˘Û· ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ·Ó˙Ô˘ÚÏÈÛÌfi˜. ΔÂÏÈο, Ë ‰ÈÌÔÈÚ›· Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ª¤ÙÚˆÓ Δ¿Í˘ ¤Û¢Û ÛÙËÓ ›Ûˆ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜ Ì·˙› Ì ‰‡Ó·ÌË ·fi ÙË ÊÚÔ˘Ú¿ ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ Î·È ÔÈ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ Â¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÎÚ·ÙËÙËÚ›ˆÓ. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, ηٿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Ô °. ∫·Ú·ÁÈ·ÓÓ›‰Ë˜ ·Ó¤ÁÓˆÛ ‰‹ÏˆÛË ÙˆÓ ¤ÍÈ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓˆÓ Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ›·Ó fiÙÈ Û˘ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ÂχıÂÚÔÈ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ. “∂›Ì·ÛÙ ·Ó˘Ô¯ÒÚËÙÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙˆÓ Û˘ÓÙÚfiÊˆÓ Ì·˜” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë ‰‹ÏˆÛË. √ °. ∫·Ú·ÁÈ·ÓÓ›‰Ë˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ηٷÛÙ·ÏÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ Î·È Â› fiÙÈ ÔÈ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÙË ÊˆÓ‹ ÙÔ˘˜ ¤Íˆ ·fi Ù· Ù›¯Ë Ù˘ Ê˘Ï·Î‹˜. ™ÙË ‰‹ÏˆÛË Á›ÓÂÙ·È ·Ó·ÊÔÚ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ “‰È·ÛÙÚ‚ψ٤˜ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Û ·¢ı›·˜ Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙËÓ ∞ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋. Ÿˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÎı¤ÛÂÈ ÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ Ì·˜ ˙ˆ¤˜ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Ì·˜, ¤ÙÛÈ Â›Ó·È ÎÈ ·˘ÙÔ› ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ” . §›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ, Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ·Ó¤ÁÓˆÛ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ˘„ËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ Ô˘ ı· ··ÈÙËı› ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ Ù˘ ‰›Î˘. ∏ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ·ÓÙ¤‰Ú·ÛÂ Î·È ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛË ÙˆÓ Ù·˘ÙÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ, ÂÓÒ Ë Û˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶. ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ πˆ¿ÓÓ· ∫Ô‡ÚÙÔ‚ÈÎ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· Ó· ÎÈÓ‹ÛÂÈ fiϘ ÙȘ ÓfiÌÈ̘ ÂÈı·Ú¯ÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÒÛÙ ӷ ÂÓÙÔÈÛÙ› Ô ¤ÓÔ¯Ô˜ Î·È Ó· ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó ÔÈÓÈΤ˜ ΢ÚÒÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‰È·ÚÚÔ‹ ηٷı¤ÛÂˆÓ Û˘ÁÁÂÓÒÓ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û ÂÊËÌÂÚ›‰·. Ÿˆ˜ ›Â Ë Î. ∫Ô‡ÚÙÔ‚ÈÎ, ÚfiÎÂÈÙ·È ÂÚ› ·ÙÔ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÓÒ Ë Úfi‰ÚÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ “·Û¯‹ÌÈ·”.

΢ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 2310 471776. ªÂ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙÔ ˘fi Û˘˙‹ÙËÛË ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ù· Ê·Ú̷Λ· ı· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó Û ÎÏ›ÛÈÌÔ, ÂÈÛ‹Ì·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ £ÂÔ‰ÔÛÈ¿‰Ë˜, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÂÌ·ÈÁÌfi ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÁ›·˜. √ Î £ÂÔ‰ÔÛÈ¿‰Ë˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ·ÚfiÙÈ ¤¯·Û·Ó 30.000 ¢ÚÒ Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË ÏfiÁˆ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ, ‰¤¯ÙËÎ·Ó Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ΤډԢ˜ Î·È ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ Úˆ› ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘. ÷ڷÎÙ‹ÚÈÛ fï˜ ˆ˜ ··Ú¿‰ÂÎÙÔ

√˘Ú¤˜, Ù·Ï·ÈˆÚ›· Î·È ÂÎÓ¢ÚÈÛÌfi˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙ· ÎÂÓÙÚÈο Ê·Ú̷Λ· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È ÛÙ· 16 ‰ÈËÌÂÚ‡ÔÓÙ· Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÔÓÙ· Ê·Ú̷Λ· ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, ÏfiÁˆ Ù˘ 48ˆÚ˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ ¶ÂÈڷȈÙÒÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙË ‰ÈfiÚıˆÛË Â›Ì·¯ˆÓ ¿ÚıÚˆÓ ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, Ô˘ ÚÔˆı› ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ÁÈ· ÙÔ “¿ÓÔÈÁÌ·” ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Î·È Û‹ÌÂÚ· Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙ· Ê·Ú̷Λ· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ -Û ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÔÔ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙÔ ·‰È·¯ÒÚËÙÔ- ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó Ù· Ê¿Ú̷ο ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘„·Ó ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û· ηٿÛÙ·ÛË.

∞∫π¡∏Δ√¶√π∏ª∂¡∞ ı· ·-

Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ¿ÏÏÔ ¤Ó· 48ˆÚÔ Ù· ÙÚ¤Ó· ÙÔ˘ √™∂, ÏfiÁˆ Ù˘ Ó¤·˜ ·ÂÚÁ›·˜ Ô˘ ÂÍ‹ÁÁÂÈÏÂ Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ¶¤ÌÙË, 26 Î·È 27 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË ‰ÂÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ηӤӷ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÙˆÓ ÙÚ¤ÓˆÓ Î·È ÙÔ˘ ¶ÚÔ·ÛÙÈ·ÎÔ‡. ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Ù· ‰ÈÂıÓ‹ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· 334, 335, 336, 337, 460, 461, Ù· ÔÔ›· ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È ÌÂÓ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜ ÙÔ˘˜ ı· ÚÔˆıËıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ̠ψÊÔÚ›·. ªÂÙ·‚ÔϤ˜ Â¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È ÛÙ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ù˘ ΔÚ›Ù˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È Û fiÏË ÙÔ˘˜ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·: IC 74, IC 75, 604, 504, 505, ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 605 ηٷÚÁÂ›Ù·È ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË - ∞ı‹Ó· Î·È ÙÔ 614 ηٷÚÁÂ›Ù·È ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË - ¢›Î·È·. ∂›Û˘, ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· 1558, 2530, 2533 ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ∞ı‹Ó·-÷ÏΛ‰·, 753, 757 £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢-Œ‰ÂÛÛ·˜-ºÏÒÚÈÓ·˜, 1586, 1587 §¿ÚÈÛ·˜- μfiÏÔ˘ Î·È ¿ÏÏ· 10 ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ¶ÚÔ·ÛÙÈ·ÎÔ‡. Δ¤ÏÔ˜, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· 613 ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ¢›Î·È· - ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË Î·È 734 ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ºÏÒÚÈÓ· - Œ‰ÂÛÛ·, ηıÒ˜ Î·È Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· 444 & 445.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 10

TPITH 25 IANOYAƒπOY 2011

∞¶√ Ãøƒ∂™ ∂∂

∞ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙȘ ÌÂÈÒÛÂȘ ·Ô‰Ô¯ÒÓ Î·È ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi

“ºÚ¤ÓÔ” ÛÙËÓ Â·Ó·ÚÔÒıËÛË ÚÔÛʇÁˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

¡¤· ·ÂÚÁ›· ÚÔ΋ڢÍÂ Ë °™∂∂

∞£∏¡∞, 24.

Δ∏¡ ·fiÊ·ÛË Ó· ÌËÓ Â·Ó·-

ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÚfiÛÊ˘Á˜ Ô˘ ·ÈÙÔ‡ÓÙ·È ¿Û˘ÏÔ ¤Ï·‚Â Î·È Ë ºÈÓÏ·Ó‰›·, ÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· “‰ÂÓ Â›Ó·È ÈηӋ Ó· οÓÂÈ Û‚·ÛÙ¿ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ” . “∂›Ó·È ۷ʤ˜ fiÙÈ Û fiÚÔ˘˜ Û˘ÓıËÎÒÓ ˙ˆ‹˜ Î·È ‰È·‰Èηۛ·˜ (·Û‡ÏÔ˘), Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈηӋ Ó· οÓÂÈ Û‚·ÛÙ¿ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ” ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ °·ÏÏÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ ÊÈÓÏ·Ó‰ÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘, Ô ŒÛÎÔ ƒ¤Ô. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¢·Ó›·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ·Û‡ÏÔ˘ ÂÚ›Ô˘ 340 ÚÔÛʇÁˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â·Ó·ÚÔˆıËıÔ‡Ó ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÚÒÙË ¯ÒÚ· ˘Ô‰Ô¯‹˜ ÙÔ˘˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·‰›ÎË ÙÔ˘ μÂÏÁ›Ô˘ ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ (CEDH) ÁÈ· ÙËÓ ·¤Ï·ÛË ÂÓfi˜ ·ÈÙÔ‡ÓÙÔ˜ ·Û‡ÏÔ˘ ·ÊÁ·ÓÔ‡ ÚfiÛÊ˘Á· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ì ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ Ù˘ ⁄·Ù˘ ∞ÚÌÔÛÙ›·˜ ÙÔ˘ √∏∂ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¶ÚfiÛÊ˘Á˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶·Ô˘ÙÛ‹˜, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Â·Ó¤Ï·‚ ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ·Û‡ÏÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √ Î. ¶·Ô˘ÙÛ‹˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Û ÌÈ· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∫¿ÏÂÛ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ó· Âȉ›ÍÔ˘Ó ˘‡ı˘ÓË ÛÙ¿ÛË ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Î·Ù·ÛÙÚ·Ê› ÙÔ Ó¤Ô ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ· ·ÚÔ¯‹˜ ·Û‡ÏÔ˘ Î·È ÙÂı› Û ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. Δ¤ÏÔ˜, ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ù˘ ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘ ÙÔ˘ “¢Ô˘‚Ï›ÓÔ ππ” , Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ¤Ó· ‰˘Û‚¿ÛÙ·ÎÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô §fiÚÂÓ˜ °ÈfiϘ , ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÈÛ¯˘Ú‹ ı¤ÏËÛË Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ÀÔÛ¯¤ıËΠfiÙÈ Ë ⁄·ÙË ∞ÚÌÔÛÙ›· ÙÔ˘ √∏∂ ı· ÛÙ·ı› ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Î·È ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ô˘ ÌÔÚ› ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ μ¤ÏÁÈÔ Î·Ù·‰ÈοÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÂÚ›ÙˆÛË ∞ÊÁ·ÓÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ·ÈÙËı› ¿Û˘ÏÔ. ΔÔ 2009 ۯ‰fiÓ 6.000 ¿ÓıÚˆÔÈ ˙‹ÙËÛ·Ó ¿Û˘ÏÔ ÛÙË ºÈÓÏ·Ó‰›· Î·È 1.373 ‹Ú·Ó ¿‰ÂÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹˜. ∞Ó¿ÏÔÁË ·fiÊ·ÛË ÌË Â·Ó·ÚÔÒıËÛ˘ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ Ë μÚÂÙ·Ó›·, Ë ™Ô˘Ë‰›·, Ë ¡ÔÚ‚ËÁ›· Î·È Ë °ÂÚÌ·Ó›·. ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ ηٷ‰›Î˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÙÔ˘ μÂÏÁ›Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂËÚ¤·Û ̛· ·ÎfiÌ· ¯ÒÚ· ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ‚ÔÚÚ¿: ∏ ¢·Ó›· ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· 340 ÚÔÛʇÁˆÓ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙË ¯ÒÚ· ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ηٿ Û˘Ó¤ÂÈ· (‚¿ÛÂÈ ¢Ô˘‚Ï›ÓÔ˘ ππ) ı· ¤ÚÂ ӷ Â·Ó·ÚÔˆıËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·.

∫·Ù·ÛÙÚ·ÙËÁÂ›Ù·È Ë ‰È¿Ù·ÍË ÁÈ· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ϤÂÈ Ë ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›· ∞£∏¡∞, 24.

¡

¤· ÁÂÓÈ΋ ·ÂÚÁ›· ÛÙȘ 23 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ¯ı˜ Ë ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ °™∂∂, ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙȘ ÌÂÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ∏ °™∂∂ ‰ÈÂΉÈΛ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ∫Ï·‰ÈÎÒÓ ™˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ™˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ∂ÚÁ·Û›·˜, ÙËÓ ·fiÎÚÔ˘ÛË ÙˆÓ ·ÔχÛˆÓ, Ù˘ ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È Î¿ı ÌÔÚÊ‹˜ ÂÏ·ÛÙÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋˜ Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ. ∞ÎfiÌË ˙ËÙ¿ Ó· ÌÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÂÓ›Î¢Û˘ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ ™™∂ Ì ÚfiÛ¯ËÌ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË, Ó· ÌËÓ ÚÔˆıËıÔ‡Ó ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÚÈÎÔÒÓ Î·È ·Ó·ÙÚÔÒÓ ÙˆÓ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÒÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Î·È ÙˆÓ μ∞∂, Î·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û‚·ÛÙ¤˜ ÔÈ ™™∂, Ù· ÂÚÁ·Ûȷο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÎÔÈÓ‹˜ ˆÊ¤ÏÂÈ·˜ ∏ °™∂∂ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ fiÙÈ ı· Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Î·È ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÙˆÓ ‰›Î·ÈˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Î·È ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ÂÓÙ›ÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ Î·È ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Û ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi Â›Â‰Ô ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÚÔ˘ÛË ÙˆÓ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚˆÓ Î·È Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ËÁÂÙÒÓ. Δ·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ °™∂∂ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜ Î. §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÂÈ Ï‹ıÔ˜ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ·˘ı·ÈÚÂÛÈÒÓ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ú‡ıÌÈÛË Ô˘ „‹ÊÈÛË Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È Ë ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÙÔ˘ ÓÂÔÚÔÛÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔ˘ ·fi ‰‡Ô Ì‹Ó˜ Û ¤Ó· ¤ÙÔ˜.

∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ¤Ó·˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÏ˘ı› ¯ˆÚ›˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ¤Ó· ¤ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÂÚÁÔ‰fiÙË. ∏ °™∂∂ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘, ÙËÓ ÔÔ›· ÎÔÈÓÔÔÈ› Î·È ÛÙÔÓ ÂȉÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ∂ÈıˆÚËÙÒÓ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î. ª. ÿϷÚË, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ηٷÛÙÚ·ÙËÁÔ‡Ó ÙË Ó¤· ‰È¿Ù·ÍË Î·È ·ÔÏ‡Ô˘Ó ¯ˆÚ›˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÌÈÛıˆÙÔ‡ Ô˘ ÚÔÛÏ‹ÊıËÛ·Ó ÚÈÓ

ÙȘ 17 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÈÛ¯‡Ô˜ Ù˘ Ó¤·˜ Ú‡ıÌÈÛ˘. “∞ÔÏ‡Ô˘Ó ¯ˆÚ›˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, Ô˘ ÚÔÛÏ‹ÊıËÛ·Ó ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2010” , ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ˙ËÙ¿ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ó· ·ÔÛ·ÊËÓ›ÛÂÈ fiÙÈ ÙÔ Ó¤Ô Î·ıÂÛÙÒ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÈÛ¯‡ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·. ΔËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ‰È¿Ù·Í˘ Ù˘ ·Ú.5 ÙÔ˘ Ó. 3899/2010, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ··-

Û¯fiÏËÛ˘ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜, Ë ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ηٷÁÁÂÏı› ¯ˆÚ›˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË Î·È ¯ˆÚ›˜ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ·fiÏ˘Û˘, ˙ËÙ› Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË, Ë °™∂∂. ∏ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ, fiÙÈ ·fi ÙȘ 17 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 ÔfiÙÂ Î·È Ù¤ıËΠ۠ÈÛ¯‡ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰È¿Ù·ÍË, ÔÏÏÔ› ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· ÂˆÊÂÏËıÔ‡Ó ·fi ·˘Ù‹, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÂÔ-

ÂÈÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·Ó·‰ÚÔÌÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ›¯·Ó ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ Î·È ÚÔ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘, ·ÔχÔÓÙ·˜ ¯ˆÚ›˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ·ÎfiÌË Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ›¯·Ó ÚÔÛÏËÊı› ÙÔ °ÂÓ¿ÚË ÙÔ˘ 2010. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Î·È ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·fiÏ˘Û˘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ›¯·Ó ÚÔÛÏËÊı› ˆ˜ ÂÚÁ·ÙÔÙ¯ӛÙ˜ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÙˆÓ 5 ËÌÂÚÔÌÈÛı›ˆÓ ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÛٷهÂÙ·È ·fi ÙȘ ∂ıÓÈΤ˜ °ÂÓÈΤ˜ ™™∂. ∞ÎfiÌË, Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ fiÔ˘ ·ÔÏ˘Ì¤ÓÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÚÔÛ¤Ê˘Á·Ó Û ÙÔÈΤ˜ ∂ÈıˆڋÛÂȘ ∂ÚÁ·Û›·˜, ·ÏÏ¿ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ∂ÈıˆÚËÙ¤˜ fiÙÈ Ô ÓfiÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ÈÛ¯‡ Î·È fiÙÈ Î·Ù·ÚÁ› Î·È ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙȘ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÔÙ¯ÓÈÙÒÓ. Δ¤ÏÔ˜ Ë °™∂∂ ˙ËÙ¿ ·fi ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ Â›Ì·¯Ë˜ ‰È¿Ù·Í˘, Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ Ì ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÓÔËÙfi fiÙÈ Ë ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ‰Ò‰Âη ÌËÓÒÓ ÈÛ¯‡ÂÈ, ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÌÂÙ¿ ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘.

ªÂ ·›ÙËÌ· ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

∞ÂÚÁ›· ›ӷ˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó 300 ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ∞£∏¡∞, 24.

∞¶∂ƒ°π∞ ›ӷ˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi

ÙËÓ ΔÚ›ÙË 300 ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ì ·›ÙËÌ· ÙË “ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ/ÌÂÙ·Ó·ÛÙÚÈÒÓ Î·È Ù· ›Û· ÔÏÈÙÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜/ÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˜” . √È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ¤ÊÙ·Û·Ó ÙÔ Úˆ› Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ·fi Ù· ÷ÓÈ¿ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿. ¶ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ·fi ·Ú·‚fiʈÓ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∞ÊÚÈ΋˜ Î·È ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ Û ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Î·È Û ÔÈÎÔ‰Ô̤˜. ¢È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È fiÙÈ ˙Ô˘Ó “ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È Ù˘ ·Ú·ÓÔÌ›·˜, ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ¿ÁÚÈ·˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜” Î·È ÙÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ “ÚÔÙÈÌ¿Ì ӷ Âı¿ÓÔ˘Ì ‰Ò, ·Ú¿ Ù· ·È‰È¿ Ì·˜ Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ô˘ ÂÚ¿Û·Ì ÂÌ›˜” . ªÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Î·È ·ÏÏËϤÁÁ˘ÔÈ ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘ Ù˘ ª·ÛÛ·Ï›·˜ ÛÙË ¡ÔÌÈ΋ ™¯ÔÏ‹, Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘, ÂÓÒ ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ ·ÂÚÁÒÓ Ù·Í›‰Â„ ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÌ¿‰· ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ “°È·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘ ∫fiÛÌÔ˘” Î·È ÙËÓ ∂π¡∞¶ ı· ÙÔ˘˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ›ӷ˜. ΔËÓ Ë̤ڷ ¤Ó·Ú͢ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ›ӷ˜ ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÛÙË ¡ÔÌÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ∞ıËÓÒÓ. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ “¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Ë ·ÂÚÁ›· ›ӷ˜ “·ÔÙÂÏ› ·¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ Âȯ›ÚËÛË ‰È·›ÚÂÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÂÍ·›ÚÂÛ˘ ‰ÈηȈ̿وÓ, ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ Î·È Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡” . “∏ ÂÍ·ıÏ›ˆÛË ÂÓfi˜ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘

ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙËÓ ÂÍ·ıÏ›ˆÛË Î·È ¿ÏψÓ. °È’ ·˘Ùfi Ë ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Ì·˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Â›Ó·È ·ÁÒÓ·˜ ÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· fiÏˆÓ Ì·˜” , ÙÔÓ›˙ÂÙ·È.

∞ÓÙȉڿÛÂȘ √È 250 Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÙËÓ ·ÂÚÁ›· ›ӷ˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ı· ‰È·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ·ÏÈfi ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ¡ÔÌÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜, Ì ›ÛÔ‰Ô ·fi ÙË ™fiψÓÔ˜, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Ù›ıÂÙ·È ˙‹ÙËÌ· ·Ú·ÎÒÏ˘Û˘ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÛÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ϤÔÓ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜.

øÛÙfiÛÔ Ô ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤ÁÈÓÂ Ë “ÂÁηٿÛÙ·ÛË” ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ. ∏ ÊÔÈÙËÙÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ ¶∞™¶, Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘, ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ Ì¤ÏË Ù˘ ÓÂÔÏ·›·˜ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ÊÔÈÙËÙÈ΋˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘, ÁÈ·Ù› “·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ì ÙÔ “¤ÙÛÈ ı¤Ïˆ” Î·È ‰›¯ˆ˜ η̛· ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË Ó· ÂÁηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ 250 ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, Ô˘ ·ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ¯ˆÚ›˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ” . ª¿ÏÈÛÙ·, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ·‰È·ÊfiÚËÛ·Ó ÚÔÎÏËÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∫ÔÛÌËÙ›·˜ Ù˘ ¡ÔÌÈ΋˜, Ô˘ ·¤ÚÚÈ„Â ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ·›ÙËÌ· ·fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. ∏ ·Ú¿Ù·ÍË ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÌÂÓ ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë

Ù˘ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ˆÛÙfiÛÔ, ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ “Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì ˆ˜ οÔÈÔÈ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Ì fiÚÔ˘˜ ÌÈÎÚÔÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·˜” . ∏ ¢∞¶ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ‰È·ÊˆÓ› Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ: “À‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È Ù· ̤ÏË Ù˘ ÊÔÈÙËÙÈ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘ ∞ƒ.∂¡. Î·È Â͈·ÓÂÈÛÙËÌȷΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ˘ÔÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓ˜ ·fi ÙÔÓ ™˘Ó·ÛÈÛÌfi, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¯ˆÚ›˜ η̛· ¿‰ÂÈ· ÂÈÛ¤‚·Ï·Ó ÛÙÔ Ó¤Ô ÎÙ›ÚÈÔ, ¤Û·Û·Ó ÙȘ ÂӉȿÌÂÛ˜ fiÚÙ˜ Î·È Î·Ù¤Ï·‚·Ó ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ™fiψÓÔ˜ ÂÁηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÛÙÚÒÌ·Ù· Î·È ÏÔÈ¿ ›‰Ë” .

™ÙË μÔ˘Ï‹

™ÙË μÔ˘Ï‹ ʤÚÓÂÈ Ë ¡¢ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÈÛfi‰Ô˘ ‰Âο‰ˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ¡ÔÌÈ΋˜, fiÔ˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Ó· ÙÔ˘˜ ‰Ôı› ¿‰ÂÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹˜. √ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÙÔÌ¿گ˘ Ù˘ ¡¢ £. ¡¿ÎÔ˜ ÙfiÓÈÛÂ: “√È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ, Ì ÙÔ˘˜ ‰Âο‰Â˜ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ô˘ Ù·Í›‰Â„·Ó ·ÓÂÓfi¯ÏËÙÔÈ ·fi ÙËÓ

∫. ¶·Ô‡ÏÈ·˜: “º·ÚÈÛ·›ÔÈ” ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ¶ƒ√μ§∏ª∞ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙË Ï·-

ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∫¿ÚÔÏÔ˜ ¶·Ô‡ÏÈ·˜ Î·È ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· Â˘Úˆ·˚Îfi Ê·ÚÈÛ·˚ÛÌfi Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘, ηٿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, Ì ÙËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÕÓÓ· ¡Ù·Ï¿Ú·. √ Î. ¶·Ô‡ÏÈ·˜ ·Ú¤ÂÌ„Â Î·È Û ¿ÚıÚÔ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “Suddeutsche Zeitung” , fiÔ˘ ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó fiÙÈ, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Â›Ó·È Úfi‚ÏËÌ· Î·È Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ·ÊÂ-

ı› ÌfiÓË Ì ·˘Ùfi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜. ∏ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÁÈ· ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ Â·Ê¤˜ Ù˘ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÛË ÙÔ˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ “¢Ô˘‚Ï›ÓÔ ππ” , Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ - ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂∂ Ô˘ Â›Ó·È ·ÚÌfi‰ÈÔ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙÔ ·›ÙËÌ· ·Û‡ÏÔ˘ ˘ËÎfiÔ˘ ÙÚ›Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ Ù˘ ÁÈ· ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ Î. ¶·Ô‡ÏÈ· ÛÙÔ ı¤Ì·. “™ËÎÒÛ·Ì ÙÔ ·Ó¿ÛÙËÌ¿ Ì·˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ˘ÔÎÚÈÛ›·. ∂›Ì·ÛÙÂ Ë ‡ÏË ÂÈÛfi‰Ô˘ ÁÈ· ÙÔ 90% ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ” ÛËÌ›ˆÛÂ.

∫Ú‹ÙË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÂÈÛ¤‚·Ï·Ó ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ¡ÔÌÈ΋˜, ÛÙ¤ÏÓÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ Ì‹Ó˘Ì·: ŸÙÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ Â›Ó·È Í¤ÊÚ·ÁÔ ·Ì¤ÏÈ, fiÔ˘ Ô Î·ı¤Ó·˜ οÓÂÈ fi,ÙÈ ı¤ÏÂÈ. ŒÛÙˆ Î·È ÙÒÚ·, ÙËÓ ‡ÛÙ·ÙË ÒÚ·, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÔ‚·Ú¢ÙÔ‡Ó Î·È Ó· ÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘, Ô˘ ·ÂÈÏ› Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fi οı ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ˘ÔÓÔ̇ÂÈ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜” . π‰È·›ÙÂÚ· ÛÎÏËÚ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Âͤ‰ˆÛÂ Î·È Ë Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜, ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË. “√È ÁÓˆÛÙÔ›-¿ÁÓˆÛÙÔÈ Î·Ù’ Â¿ÁÁÂÏÌ· ·Ú·ÓÔÌÔ‡ÓÙ˜, Ù˘ ÌˉÂÓÈÛÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, ¤È·Û·Ó ¿ÏÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿: ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó - ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÓÂÓfi¯ÏËÙÔÈ - Á‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ 160 Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ·fi ÙËÓ ∫Ú‹ÙË. ªÂ ÚfiÛ¯ËÌ· ‰Â, ÙË ‰‹ıÂÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ fiÓÔ, ‰È¤ÚÚËÍ·Ó ÙË ¡ÔÌÈ΋ ™¯ÔÏ‹, η٤Ϸ‚·Ó ·Ú·Î›ÌÂÓÔ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ·Í›·˜ ÎÙ›ÚÈÔ, ÙÔ ¤Î·Ó·Ó Á˘·ÏÈ¿-ηÚÊÈ¿, ÂÁη٤ÛÙËÛ·Ó ÛÙÚÒÌ·Ù· Î·È ·ÏÒÌ·Ù· Î·È ÙÔ ÌÂÙ¤ÙÚ„·Ó Û ¯¿ÓÈ Î¿ÓÔÓÙ·˜ Â›‰ÂÈÍË Ù˙¿Ì· ÊÈÏÔÛÙÔÚÁ›·˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ ÛÙËÓ Ï¿ÙË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ·Î·‰ËÌ·˚΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó Ù· ∞∂π Ó· ··ÍÈÒÓÔÓÙ·È ·ÎfiÌË ÈÔ Ôχ. √ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ‚ϤÂÈ Ì ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ÔÚÁ‹ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·, ÙÔÓ Ï‹ÚË ÂÍ¢ÙÂÏÈÛÌfi ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ ·Û‡ÏÔ˘ Î·È ÙËÓ ·ÓÔ¯‹ ÛÙËÓ ·ÓÔÌ›·. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ·‰Ú¿ÓËÛÂ Î·È ÎÚ‡ÊÙËΠ·fi ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Ù˘. ∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜, ·˜ ÙȘ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î·È ·˜ ‰Ú¿ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ·ÔηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜” .


M·ÁÓËÛ›· 11

TPITH 25 IANOYAPI√À 2011

∂›ıÂÛË Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ËÏÈÎȈ̤Ó˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

¢‡Ô ÙÛ·ÓÙ¿Îˉ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ 80¯ÚÔÓ˘

£

‡Ì· ÙÛ·ÓÙ¿ÎˉˆÓ ¤ÂÛ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ 80¯ÚÔÓË Á˘Ó·›Î·. §›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ 10.30 ÙÔ Úˆ› ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·, ‰¤¯ıËΠÂ›ıÂÛË Ó·ÚÒÓ ÙÛ·ÓÙ¿ÎˉˆÓ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙËÓ Ô‰fi ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ Ì ª·ÁÓ‹ÙˆÓ. ∏ Á˘Ó·›Î·, fiˆ˜ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi, ·ÈÊÓȉȿÛÙËÎÂ. ™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ù˘ fï˜ Ó· Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ ÙÛ¿ÓÙ·, ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎÂ. ∏ ÔÚÌ‹ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·Ú·Û‡ÚıËΠ·fi ÙÔ˘˜ Ó·ÚÔ‡˜, ÙËÓ ¤Î·Ó·Ó Ó· ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Ù˘ Î·È Ó· ¤ÛÂÈ ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷. ∏ Á˘Ó·›Î· ÓÔÛËχÂÙ·È ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ì ÙÚ·‡Ì·Ù·. ∞fi Ù· ÚÒÙ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÔÈ ‰‡Ô Ó·ÚÔ› Â¤‚·ÈÓ·Ó Û ‰›Î˘ÎÏÔ Î·È ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÚÔ‡¯· ÛÎÔ‡ÚÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜. ∏ ·ÛÙÚ·È·›· Ù·¯‡ÙËÙ·, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ¤‰Ú·Û·Ó, ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ ı‡Ì· Ó· Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘˜. ∏ ÙÛ¿ÓÙ· Ù˘ ËÏÈÎȈ̤Ó˘ ÂÚÈ›¯Â 50 ¢ÚÒ Î·È ÚÔÛˆÈο Ù˘ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À

∏ 80¯ÚÔÓË Â›Ó·È ¤Ó· ·ÎfiÌË ı‡Ì· ÙÛ·ÓÙ¿ÎˉˆÓ, Ô˘ ÂÈÙ›ıÂÓÙ·È Û ·Ó˘Ô„›·ÛÙ˜ Á˘Ó·›Î˜ Î·È Ì ‚›· ÙÔ˘˜ ·ÔÛÔ‡Ó ÙȘ ÙÛ¿ÓÙ˜. ™Â ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ› ı˘Ì¿ÙˆÓ, Ô˘ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È Â› ÔÏÏÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ·fi Ù· ÙÚ·‡Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. ∏ ‰Ú¿ÛË ÙÛ·ÓÙ¿ÎˉˆÓ ›¯Â ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÛËÌÂȈı› ÂÚÈÛÙ·ÙÈο. ∫·Ù¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· fï˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ¤Í·ÚÛË ·ÊÔ‡ ÔÈ ÂÈı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ÔÏϤ˜. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, ηٿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·, Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¿ÙÔÌ· - Ó·ڋ˜ ηٿ ‚¿ÛË ËÏÈΛ·˜ - ˆ˜ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÂÈı¤ÛÂˆÓ ·Ú·Á‹˜ ÙÛ·ÓÙÒÓ Î·È ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË. ∫¿ÔÈÔÈ ÚÔÊ˘Ï·Î›˙ÔÓÙ·È, ¿ÏÏÔÈ fi¯È. ŸÌˆ˜ ÔÈ Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ Î·È ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÙÛ·ÓÙ¿ÎˉˆÓ. ΔÒÚ· - ̤۷ ÛÙÔÓ ÙÚ¤¯ÔÓÙ· Ì‹Ó· - fï˜ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ó¤· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο, fï˜ Ë ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ 80¯ÚÔÓ˘ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÔ‚·Ú‹. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ·Ú·Á‹ ÙÛ¿ÓÙ·˜, Ì ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ù˘ ¡ÔÌÔıÂÛ›·˜, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ÔÈÓÈο Û ‚·ıÌfi ÏËÌÌÂÏ‹Ì·ÙÔ˜, ÂÓÒ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜ ıˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ ÏËÛÙ›· Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È Û ‚·ıÌfi ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜. ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡Ó ¤Ú¢ӷ ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÙ˜ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Â›ıÂÛ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ó· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔÛÂÎÙÈΤ˜ fiÙ·Ó ‚·‰›˙Ô˘Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. ¡· ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÙÛ¿ÓÙ· ¯È·ÛÙ› Î·È ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘ Î·È Ó· ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó fiÙ·Ó ·ÎÔ‡Ó ÙÔÓ ‹¯Ô ‰È·ÎÏÔ˘ Ó· ÙȘ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È ˆÛÙfiÛÔ ˆ˜ ÔÈ ÂÈı¤ÛÂȘ ÙˆÓ Ó·ÚÒÓ ÙÛ·ÓÙ¿ÎˉˆÓ Á›ÓÔÓÙ·È fiϘ ÙȘ ÒÚ˜ ÙÔ˘ 24ˆÚÔ˘ Î·È Û fiÏ· Ù· ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘.

Δ˘ ‹Ú·Ó ÙË ‚·Ï›ÙÛ· ·fi ψÊÔÚÂ›Ô ÙÔ˘ ∫Δ∂§ ™ËÌ·ÓÙÈο ÚÔÛˆÈο Ù˘ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, fiˆ˜ ÙÔ ÊÔÚËÙfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ù˘, ÙËÓ Ù˘¯È·Î‹ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·, fiÚÁ·Ó· Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ fiÔ˘ ÊÔÈÙ¿, ÙËÓ ÈÛÙˆÙÈ΋ Ù˘ οÚÙ· Î·È Ê˘ÛÈο ÚÔ‡¯·, ·Ô‡ÙÛÈ· Î·È ·ÍÂÛÔ˘¿Ú, ÂÚÈ›¯Â Ë ‚·Ï›ÙÛ· Ó·ڋ˜ ÎÔ¤Ï·˜ ·fi ÙÔ μfiÏÔ ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·˜ ÛÙËÓ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ∞ıËÓÒÓ - Ô˘ ¤Î·Ó ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· “ÊÙÂÚ¿” ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ·ÔÛ΢ÒÓ ÙÔ˘ ψÊÔÚ›Ԣ ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ù·Í›‰Â˘Â ·fi ÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¶·Ú·Û΢‹˜. ŸÙ·Ó ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ ∫Δ∂§, ÛÙËÓ Ô‰fi §ÈÔÛ›ˆÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ë Ó·ڋ ‹Á ӷ ¿ÚÂÈ ÙË ‚·Ï›ÙÛ· Ù˘, ·ÏÏ¿ ‰È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ ¤ÏÂÈÂ. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ ÎÔ¤Ï·˜, Ô˘ ηًÁÁÂÈ-

Ï ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∫Δ∂§ Î·È ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ¤Î·Ó ÛÙ¿ÛË Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞¯·ÚÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ô‚›‚·ÛË ÂÈ‚·ÙÒÓ. ÕÓÔÈÍÂ Î·È Ô ¯ÒÚÔ˜ ÙˆÓ ·ÔÛ΢ÒÓ ÙÔ˘ ψÊÔÚ›Ԣ Î·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ οÔÈÔ˜ ‹Ú ÙË ‚·Ï›ÙÛ· Ù˘ ·fi ÂΛ. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Â›‚ÏÂ„Ë ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ÙÔ˘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›Ô˘ Î·È Ô Î·ı¤Ó·˜ ·›ÚÓÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÙȘ ·ÔÛ΢¤˜.

¢Ú¿ÛË ‰È·ÚÚËÎÙÒÓ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ª·Ú¿˙ ÎÏÔÒÓ, Ô˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ‰È·Ú¿¯ıËÎ·Ó ÙȘ ÙÚÂȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ηٷÁÁ¤ÏıËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. √È ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÎϤ‚Ô˘Ó fi,ÙÈ ‚ÚÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜,

·fi 21 ¤ˆ˜ 23 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÂÈÛ‹Ïı·Ó Û ηÙÔÈΛ· ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ 60¯ÚÔÓÔ˘ ÛÙ· ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη Î·È ¤ÎÏ„·Ó ¯Ú˘Û·ÊÈο ·Í›·˜ 7.500 ¢ÚÒ, 3.500 ¢ÚÒ Î·È 4.500 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ∏¶∞. √È ‰Ú¿ÛÙ˜ ‰È¤ÚÚËÍ·Ó ÙËÓ ÂÍÒÔÚÙ· ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡. ∂›Û˘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘ ÂÎÏ¿ËÛ·Ó ‰‡Ô ‰›Î˘ÎÏ·, Ì¿Úη˜ “ÃfiÓÙ·”, ÙÔ ¤Ó· ·fi ÙË ¡¤· πˆÓ›· ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ 41¯ÚÔÓÔ˘ Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤ÓÔ ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ 21¯ÚÔÓÔ˘ ·ÏÏÔ‰·Ô‡ Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤ÓÔ Û ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ ÏfiÁˆ ‚Ï¿‚˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰›Î˘ÎÏÔ ‰ÂÓ Ê¤ÚÂÈ ÈӷΛ‰Â˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜. ∞ÎfiÌË ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ¤ÎÏ„·Ó ·fi ÂÍÔ¯ÈÎfi Û›ÙÈ 46¯ÚÔÓÔ˘ ηÏÒ‰ÈÔ ÙÚÈÊ·ÛÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ·Í›·˜ 1.000 ¢ÚÒ. Δ¤ÏÔ˜ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ·fi ıÂÚÌÔ΋ÈÔ 28¯ÚÔÓÔ˘ ÛÙË ™Ô‡ÚË, ·fi 16 ¤ˆ˜ 17 ÙÔ˘ Ì‹Ó·, ¤ÎÏ„·Ó ÂÚÁ·Ï›· ·Í›·˜ 450 ¢ÚÒ.

ŒÌÊ·ÛË ÛÙ· ·ÏÎÔÙ¤ÛÙ ‰›ÓÂÈ Ë ΔÚÔ¯·›· μfiÏÔ˘

«ΔÚÂÏ‹» ÔÚ›· πà ÛÙËÓ Ô‰fi §·ÌÚ¿ÎË ∞fi ı·‡Ì· ‰ÂÓ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠӷÚfi˜ Ô‰ËÁfi˜ πà ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, ÛÙË ÏˆÊfiÚÔ §·ÌÚ¿ÎË ÛÙÔ μfiÏÔ. √ Ô‰ËÁfi˜ ¤¯·Û ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘, Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÚÔ˜ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, Ô˘ ÎÙ‡ËÛ ·Ú¯Èο Û Â˙ÔÊ¿Ó·ÚÔ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û ‰¤ÓÙÚ·, Ô˘ ÙÔ˘ ·Ó¤ÎÔ„Â ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ. ΔÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ˘¤ÛÙË ÌÂÁ¿Ï˜ ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜, Ô 25¯ÚÔÓÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ - Â˘Ù˘¯Ò˜, fiˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒıËΠ- ‚Á‹Î ·fi ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ¯ˆÚ›˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi. ª¿ÏÈÛÙ·, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ·Ú¯Èο ·ÚÓ‹ıËΠӷ ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô. ∞fi Ù· ÚÒÙ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛ˘, Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙÔ ÙÌ‹Ì· ΔÚÔ¯·›·˜ μfiÏÔ˘, Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Ô Ó·Úfi˜ Ô‰ËÁfi˜ Â¤ÛÙÚÂÊ ·fi Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ‰È·ÛΤ‰·ÛË Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ΔÚÔ¯·›·, ÂÏ‹ÊıË ÔÛfiÙËÙ· ·›Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ·Ó¿Ï˘ÛË. ∏ ı¤· Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘ ·Ú¤ÂÌ„Â Û Ôχ ÛÔ‚·Úfi ·Ù‡¯ËÌ·....

™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÛÔ‚·Ú¿ ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓÔ˜ ÓÔÛËχÂÙ·È ÛÙË ªÔÓ¿‰· ∂ÓÙ·ÙÈ΋˜ £ÂÚ·›·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ 29¯ÚÔÓÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÂÛ ı‡Ì· ÙÚÔ¯·›Ô˘ Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙË Ì›· ÙË Ó‡¯Ù· Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¶·Ú·Û΢‹˜. ΔÔ ·Ù‡¯ËÌ· Û˘Ó¤‚Ë ÛÙËÓ Ô‰fi ¶··‰È·Ì¿ÓÙË Ì ∞¯ÈÏϤˆ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î¿Ùˆ ·fi ·‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÙ˜ Û˘Óı‹Î˜. ∞fi Ù· ÚÒÙ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ·ÙÂÈ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ‰È·ÎÏÔ˘ Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Ó·ÚÔ‡ ·Ó·‚¿ÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ÊÔÚÔ‡Û ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÎÚ¿ÓÔ˜. °È· ¿ÁÓˆÛÙÔ ÏfiÁÔ Ô 29¯ÚÔÓÔ˜ ¤¯·Û ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ‰È·ÎÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÓÂÙÚ¿Ë Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô Ô‰ËÁfi˜ ÙÔ˘ Ó· ¤ÛÂÈ Ì ‰‡Ó·ÌË ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È Ó· ÚÔÛÎÚÔ‡ÛÂÈ ÛÙÔ ÎÚ¿ÛÂ‰Ô Î·È Ó· ˘ÔÛÙ› ÙÚ·‡Ì·Ù· ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ. √ ‰È΢ÎÏÈÛÙ‹˜ ‰È·ÎÔÌ›ÛÙËΠ¿ÌÂÛ· Ì ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÙÔ˘ ∂∫∞μ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È ÂÈÛ‹¯ıË ÛÙË ªÔÓ¿‰· ∂ÓÙ·ÙÈ΋˜ £ÂÚ·›·˜.

∂Í¿ÏÏÔ˘ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜ ÙfiÛÔ ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, fiÛÔ Î·È ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂȈ̤Ó˘ ΛÓËÛ˘ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ŒÌÊ·ÛË ‰›ÓÂÙ·È ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘ ÔfiÙÂ Î·È Ë Î›ÓËÛË Â›Ó·È ·˘ÍË̤ÓË. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ̤ı˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙˆÓ ÙÚÔ¯ÔÓfiÌˆÓ Î·ıÒ˜ ıˆÚÂ›Ù·È Ì›· ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ·Èٛ˜ ÚfiÎÏËÛ˘

·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ. ∫·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ·ÏÎÔÙ¤ÛÙ Û 250 ÂÚ›Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. ŸÏ˜ ÔÈ ÙÚÔ¯·›Â˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔÓ ∫Ò‰Èη √‰È΋˜ ∫˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜, Â›Ó·È Û ‚·ıÌfi Ù·›ÛÌ·ÙÔ˜, ·ÎfiÌË Î·È Ë Ì¤ıË. À„ËÏ¿ fï˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Ù· ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÚfiÛÙÈÌ·.

¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÛÔ˘Î¿Ï˘ æ˘¯ÔÏfiÁÔ˜-æ˘¯ÔıÂÚ·Â˘Ù‹˜ Msc ¶·È‰Ô„˘¯ÔÏÔÁ›· Msc À·ÚÍȷ΋ æ˘¯ÔıÂÚ·›· °Ú·Ê›Ô: ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 13 - μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210 28131. ∫ÈÓ.: 6946 226453

Δ. ∫.

¡¤Ô˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÛÙË ¢∞∫∂ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ¶ÚÔÛˆÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÈηϤÛÙËΠÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ¢∞∫∂ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ Î. ∫. °ÂˆÚÁԇϷ˜ Î·È ·Ú·ÈÙ‹ıËΠÂ›ÛËÌ· Î·È ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘. ∂›ÛËÌ· ·Ô¯ÒÚËÛ ¯ı˜ Î·È Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ Î. °. ∫›ÙÛÈÔ˜. ¡¤Ô˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ¢∞∫∂ ·Ó¤Ï·‚Â Ô Î. °. ™Ô‡ÎÈ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË Î·È ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘. √È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÔÌfiʈӷ Î·È Ô ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ¢∞∫∂ Î. ∫›ÙÛÈÔ˜ ‰È¤„¢Û fiÙÈ Ù· ÂÛˆÙÂÚÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó Û ·Ú·›ÙËÛË ÙÔÓ Î. °ÂˆÚÁԇϷ. øÛÙfiÛÔ Ô Ì¤¯ÚÈ ¯ı˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ·Ó Î·È Â›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ Â›ÛËÌ· fiÙÈ ·Ú·ÈÙÂ›Ù·È ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ fiÙÈ ÙÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÌÓ‡ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ¯ı˜ ÂÈηϤÛÙËΠÚÔÛˆÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. √ ›‰ÈÔ˜ ¤Û¢Û ӷ ÙÔÓ›ÛÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ˙‹ÙËÌ· ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘.

¶·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂∫μ Û ¶.£. Î·È ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÁÈ· ÙȘ ηı·Ú›ÛÙÚȘ ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ Ì ÂÈÛÙÔϤ˜ Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Ú‡Ù·ÓË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘, ˆ˜ ··Ú¿‰ÂÎÙË ÙË ÌË Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ Î·ı·ÚÈÛÙÚÈÒÓ. ΔÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ıˆÚ› ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘ Î·È ÙÔÓ Ú‡Ù·ÓË ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ·˘ı·ÈÚÂۛ˜ Ù˘ ÂÚÁÔÏ·‚È΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘˜ ηÏ› ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Û ÂÈÛÙÔϤ˜ Ô˘ ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó ÛÙËÓ Ú˘Ù·Ó›· Î·È ÙÔ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ ÔÈ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÛÔ‚·Úfi ·˘Ùfi Úfi‚ÏËÌ· ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È ·Ú·ÙËÚËÙ¤˜ Ù˘ ·˘ı·ÈÚÂÛ›·˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÙÚÈÌÂÚ‹˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ∫√¡Δπ Î·È ÙÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÂÈ‚›ˆÛ˘ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ·Ó·‚Ï‹ıËÎÂ.


M·ÁÓËÛ›· 12

™Â Ӥ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Ù· ̤ÏË ÙˆÓ ÂÈÙÚÔÒÓ Î·Ù¿ ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ. √È ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ì ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Ù· ‰Èfi‰È· ÛÙȘ 7 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. √È ÂÈÙÚÔ¤˜ ηٿ ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÓËÌÂÚˆÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ∞‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ı· Á›ÓÂÈ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 31 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡›Î·È·˜ §¿ÚÈÛ·˜. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ∞ÁÒÓ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ: “ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ·ÓÔÈÎÙ‹ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ª·ÁÓËÛ›·˜, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ‰‡Ô Ӥ˜ Û˘ÓÂχÛÂȘ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ·˘ÙÔ-ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ, ÙˆÓ ÊÙˆ¯ÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Î·È Ù˘ ÓÂÔÏ·›·˜, ÚÔˆıÒÓÙ·˜ Ù· Û˘Óı‹Ì·Ù· “∂χıÂÚÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ - ŸÏÔÈ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›·-¢ÂÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ì ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘˜-√ÚÁ·ÓˆÓfiÌ·ÛÙÂ!”. √È ‰‡Ô Ӥ˜ Û˘ÓÂχÛÂȘ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔÈÎÒÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ ∞ÁÒÓ· Á›ÓÔÓÙ·È, fi¯È Ù˘¯·›·, ÛÙȘ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ¡›Î·È·˜ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜. √ ۯ‰ȷÛÌfi˜ Ì·˜, ÛÙËÓ ÙˆÚÈÓ‹ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·˜ Ì·˜, ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔÈÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ Û fiÏÔ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ Ô‰ÈÎÒÓ ·ÍfiÓˆÓ Î·È ÛÙË ‰È‡ڢÓÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Û˘ÌÌ·¯ÈÒÓ, ηıÒ˜ Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ÛÙË ÌÂÙ·ÌÓËÌÔÓȷ΋ ÂÔ¯‹, ηӤӷ˜ ÎÏ¿‰Ô˜ ‹ ΛÓËÌ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÓÈ΋ÛÂÈ ÌfiÓÔ Ì ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ªÔÓ¿¯· Ë ÂÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ, ÙˆÓ ÊÙˆ¯ÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Î·È Ù˘ ÓÂÔÏ·›·˜ ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰È¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÙˆÓ Ì·ÚÒÓ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ÛÙ· ¯·Ú¿ÙÛÈ· ÛÙȘ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜ ‹ Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›· Î·È ÙËÓ ·Ó›·ÙË ÓfiÛÔ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·. ™‡ÓıËÌ¿ Ì·˜ Â›Ó·È “™ËÎÒÓÔ˘Ì fiϘ ÙȘ Ì¿Ú˜ Ô˘ ÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜-¢ÂÓ ÏËÚÒÓÔ˘ÌÂ!”. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ, Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ∞ÁÒÓ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, fiˆ˜ Î·È ÙÔ ¶·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi ÙˆÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ ∞ÁÒÓ·, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û‡ÛÂÈ Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ 6˘ ºÏ‚¿ÚË Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÁÁÂÏı› ·fi ÙËÓ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ¿ÏÏˆÓ ÎÈÓ‹ÛˆÓ, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ı· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂıÓÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÔ‰¿Ú¯Â˜ ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜, fiˆ˜ ÎÈ ÂÌ›˜, ÙË ˙ˆ‹ Ô˘ Ì·˜ ÎϤ‚Ô˘Ó Î¿ı ̤ڷ.£· ÛÙ·ıԇ̠ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ÁÈ· Ó· ÛÙ·ıÔ‡Ó ÎÈ ·˘ÙÔ› ÛÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜.∏ ·ÎÚÈ‚‹˜ Ë̤ڷ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÒÓ Ì·˜ ı· ηıÔÚÈÛÙ› ̤۷ ·fi ÙȘ ÙÔÈΤ˜ Ì·˜ Û˘ÓÂχÛÂȘ, ηıÒ˜ ÔÈ ∂ÈÙÚÔ¤˜ ∞ÁÒÓ· ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜, Ê·ÚÈÛ·›Ô˘˜ ‹ Ì ÂÓÙÔϤ˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ.

™ÂÈÚ¿ Â·ÊÒÓ ÙÔ˘ ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡

∂›ÛÎÂ„Ë ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ

π

ηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. ¡ÈÎ. ¶ÏˆÌ·Ú›Ù˘ ·fi Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ Â›Û΄˘ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ˆÓ. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ ÛÙÔ ÓËÛ›. √ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ¤Êı·Û ÛÙÔ ÓËÛ› ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Î·È fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. ¶ÏˆÌ·Ú›Ù˘ “·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ ¤‰ÂÈÍ ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· ÏËÚÔÊÔÚËı› ÁÈ· Ù· “ÏÈÌÓ¿˙ÔÓÙ·” ¤ÚÁ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‰ÒÛÂÈ Ï‡ÛË ÁÚ‹ÁÔÚ· Û οÔÈ· ¿ÏÏ· ¤ÚÁ· ‹ Û οÔÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· fiˆ˜ Â›Ó·È Ë Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ·fi ÙÔ ∫Δ∂√.

ƒÂÔÚÙ¿˙: £∞¡∞™∏™ ∫. μ√°π∞Δ∑∏™

∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ¯ı˜ ÍÂΛÓËÛ “Ì›· Ì·Ú·ıÒÓÈ·” fiˆ˜ ÙËÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ Ô Î. ¶ÏˆÌ·Ú›Ù˘ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ·ÈÚÂÙÔ‡ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î·Ù’ ·Ú¯¿˜ Û fiϘ ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È Û ÛËÌ›· fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· (fiˆ˜ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ·fi ÏËÌ̇Ú˜). √ Î. ¶ÏˆÌ·Ú›Ù˘ ·Ó¤ÊÂÚ “ÂÈÛËÌ¿Ó·Ì ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ “Ì¿ÛÙÂÚ Ï·Ó” ÁÈ· ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ “ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ”, ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Â¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ ηٿ 120 ̤ÙÚ· Î·È ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ¿ÚÎÈÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ·˘Ùfi, ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ 3Ô˘ ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ԣ” Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “∂›Û˘ ÙÔ˘ ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙȘ ÏËÌ̇Ú˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Î¿ÔȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·ÎfiÌË Î·È Ì ¤Ó· ÌÈÎÚfi „ȯ¿ÏÈÛÌ·, ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ù· ¤ÚÁ· ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ∂™¶∞”. √ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ‹ÁÂ Î·È ÛÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ›Ù·˜ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·ÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, fiÔ˘ ¿ÎÔ˘Û ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘. ΔÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ªÔ‡ÚÙ˙È, ÂΉ‹ÏˆÛË Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È Ôϛ٘ ¤ıÂÛ·Ó ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ‰È¿ÊÔÚ· ˙ËÙ‹Ì·Ù·. ŒÓ· ·fi ·˘Ù¿ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔ ÙÚfiÔ ‹Ù·Ó Ë ·Ó¿ÁÎË “Ù˘

ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙË Ó·˘·Ú¯›‰· ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜”. √ Î. ¶ÏˆÌ·Ú›Ù˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Ë ÚÒÙË Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ Ì·˜ ÈηÓÔÔ›ËÛÂ Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙÒÚ· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ÙÔ˘”.

√ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ √ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ˆÓ. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÓËÛ› Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “‹Ù·Ó Ì›·

·Ú·ÁˆÁÈ΋ Â›Û΄Ë, Ë ÔÔ›· ‹Á Ôχ ηϿ” Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “∂ÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È Ù· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· (∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›·, §ÈÌÂӷگ›Ô, ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË ⁄‰Ú¢Û˘, ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜), ÌÔÚ¤Û·Ì ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì χÛË Û οÔÈ· ·fi Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÂÓÒ ÛÙ· ·ÏÈ¿ Î·È Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤Ó· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ı· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó Ï‡ÛÂȘ. ŒÙÛÈ, ÂÍÂÙ¿ÛÙËΠÙÔ ·›ÙËÌ· Ì ÙÔ ∫Δ∂√ Î·È ¤ÙÛÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÂÙ·ÊÂÚfiÌÂÓË ˘ËÚÂÛ›· ÛÙÔ ÓËÛ› ÒÛÙ ÔÈ ™ÎÈ·ı›Ù˜ Ó· ÌËÓ ·Ó·Áο-

˙ÔÓÙ·È Ó· ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÙËÓ ÔÔ›· ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È Û‹ÌÂÚ·. ∂›Û˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ıÂÙÈο Î·È ÙÔ ·›ÙËÌ· ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ô‰ËÁÔ› ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ. ΔÔ ·›ÙËÌ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎÏÂÈÛÙÔ‡ Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ ÎÚ›ÓÂÙ·È ÛˆÛÙfi, fï˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂı› ¿ÏÏÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰ÈfiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ. ∂›Û˘ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÊÔÚ¤· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ª·Ú›Ó·˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ÂÓÒ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Ó· ÚÔÙ·ı› Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Û¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ. ∂ÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó ·ÎfiÌË Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘, ÂÓÒ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ·ÚÂÌÔÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ÓËÛ› Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘. π‰È·›ÙÂÚÔ ‚¿ÚÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› Î·È ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘. §‡ÛÂȘ ı· ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ì ӷ ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·È ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ªÂ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·˘Ù‹ Ì·˜ ‰fiıËÎÂ Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ‰ÈfiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ˙‹ÙËÌ· ·’ ·˘Ù‹ Û˘ÛÛÒÚ¢ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ‰fiıËÎ·Ó Ï‡ÛÂȘ Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·”. ™‹ÌÂÚ· Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Ú¯ÒÓ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î. ªÈ¯. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, ÂÓÒ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ¿ÏÈ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Ú¯ÒÓ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î. ƒ·ÁÎÔ‡ÛË.

¡¤Â˜ ÂÓËÌÂÚˆÙÈΤ˜ Û˘ÓÂχÛÂȘ ·fi ÙÔ Î›ÓËÌ· ηٿ ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ

TPITH 25 IANOYAPI√À 2011

∂Ή‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔÓ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË ∂Ή‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 100 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÚÔ¯ı¤˜ ∫˘Úȷ΋, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘-§˘Î›Ԣ ™ÎÈ¿ıÔ˘. O ¢‹ÌÔ˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È, ηÙfiÈÓ Û˘Ìʈӛ·˜ Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ¶··‰È·Ì·ÓÙÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ, ÁÈ· ÙË Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ °’ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ™˘Ó‰ڛԢ ÁÈ· ÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ÛÙ· Ù¤ÏË ™Â٤̂ÚË ÙÔ˘ 2011. ™ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó ÔÈ Î.Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜, ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∫˘Ú. ¶ÏˆÌ·Ú›Ù˘, ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘, °. ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, º›ÏÈÔ˜ Ëڷ˜, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ, °. ªÈ¯ÂÏ‹˜, ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¢ÈÔϤÙÙ·˜, ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ªÔÛ¯·‰Ò ∫·ÓÙ·Ú¿ÎË, ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È Ì¤ÏË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ∞ÎfiÌË ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÂÎÎÏËÛ›·˜, ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÔÏÏÔ› οÙÔÈÎÔÈ Î·È ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‚›ˆÛ·Ó ÌÈ· ÂÎÏËÎÙÈ΋ Î·È ÌÔÓ·‰È΋ ÂÌÂÈÚ›·. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ¯·ÈÚ¤ÙÈÛÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ηψÛfiÚÈÛ ÙÔ˘˜ ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜, Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Î·È Â˘¯·Ú›ÛÙËÛ fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·ÊÈÂÚÒÌ·ÙÔ˜. ΔfiÓÈÛ fiÙÈ Â›Ó·È ¯Ú¤Ô˜ ÙˆÓ ™ÎÈ·ıÈÙÒÓ Ó· ÙÈÌÔ‡Ó Î·È Ó· ÌÓËÌÔÓÂ‡Ô˘Ó ¿ÓÙ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ™ÎÈ·ı›ÙË ÏÔÁÔÙ¤¯ÓË, Ô ÔÔ›Ô˜ ·fi ÙË “ÁˆÓÈ¿ ÙÔ˘ ¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘ ÙÔ˘”, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿ÓÙ· Ì·˜ ‚ϤÂÈ Î·È Ì·˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¤ÎÂÙ·È. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ˇı˘Ó ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ˆÓ. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Â›Ó·È ‰ÈÏ‹ Ë ÈηÓÔÔ›ËÛË Î·È Ë ¯·Ú¿ ÙÔ˘, Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ, ‰ÈfiÙÈ Ë ÚÒÙË Â›ÛÎÂ„Ë ˆ˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ·ÈÚÂÙÔ‡ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ Û˘Ó¤ÂÛ Ì ·˘Ù‹ ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔÓ “ÕÁÈÔ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ °Ú·ÌÌ¿ÙˆÓ”, ÙÔÓ ∞Ï. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, Ô˘ ÙÔÓ ıˆÚ› fiÙÈ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÈÊ·Ó¤ÛÙÂÚÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ‰È·ÚÂ¤ÛÙÂÚÔ˘˜ ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ. ∂ÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ô ∞Ï. ¶··‰È·Ì¿ÓÙ˘ ·ÔÙÂÏ› ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎfiÙËÙ·, ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·˘ÙÔÛ˘ÓÂȉËÛ›· Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ∞ÎfiÌË ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ıˆÚ› ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÔ ÁÂÁÔ-

Ófi˜ fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ì ÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· ¶··‰È·Ì·ÓÙÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Ê¤ÙÔ˜ ‰ÈÂıÓ¤˜ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ∞Ï. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011 Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ·fi ‰¤Î· Î·È ϤÔÓ ¯ÒÚ˜ Î·È ˆ˜ Â›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ fiÙÈ Ë ·ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· Â›Ó·È ·ÚˆÁfi˜ Û fiϘ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ·Ó¿‰ÂÈ͢ ÙÔ˘ ÔχÏ¢ÚÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ∞Ï. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË. ™˘-

Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÂȂ‚·›ˆÛ ͷӿ fiÙÈ ÔÈ ™ÔÚ¿‰Â˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙfi˜ ÙÔ˘. √ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Ì ¢¯¤˜ Î·È Ì ÙËÓ ÚÔÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÓÔÌÂÏ›ÛÙ· ÔÈËÙ‹ Ì·˜ √‰˘ÛÛ¤· ∂χÙË “ŸÔ˘ Î·È Ó· Û·˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔ Î·Îfi, ·‰ÂÏÊÔ› fiÔ˘ Î·È Ó· ıÔÏÒÓÂÈ Ô ÓÔ˘˜ Û·˜, ÌÓËÌÔÓ‡ÂÙ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ ™ÔψÌfi Î·È ÌÓËÌÔÓ‡ÂÙ ∞ϤͷӉÚÔ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË”.

™ÙË ™ÎÈ¿ıÔ Ô ¶. ª·Úο΢ ΔËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÎÔÌÌ·ÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë Î·È Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ √Úıfi‰ÔÍÔ˘ ™˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ›¯Â ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢, Ô˘ ÂÈÛΤÊÙËΠÙÔ ÓËÛ› Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘.√ Î. ª·Úο΢, Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ٷ ÙÔÈο ÛÙÂϤ¯Ë Î·È Û˘˙‹ÙËÛ ̷˙› ÙÔ˘˜ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Δ.√., Ë ÔÔ›·, fiˆ˜ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛÂ, ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ “‰Â›ÁÌ·Ù· ÁÚ·Ê‹˜” ÛÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Î·È ÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙÈÛ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Â·Ê¤˜ Î·È Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙȘ Ӥ˜ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÚÔÒıËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁ›·, ̤ۈ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛˆÓ. “™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹, ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËÎÂ Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Î. ¶. ª·ÚοÎË ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ (Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‰ÈfiÚıˆÛË Ù˘ ÚˆÁÌ‹˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÙˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ÀÁ›·˜ Î.Ï.), ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ¢ڇÙÂÚ· (·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÁÈ· ÙË ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ·ÁÒÓ·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ Ô˘ ·Ó Î·È ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙfi ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÛ̇ÙËΠÚÔÂÎÏÔÁÈο ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô Ó¤Ô˜ ·ÈÚÂÙfi˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘, ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙË ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ· Î.¿.). √ Î. ª·Úο΢ ·Ú·‚Ú¤ıËÎÂ Î·È ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÎÔ‹ Ù˘ ›Ù·˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ™ÎÈ¿ıÔ˘”.

™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ ‚‹Ì· ·Ó¤‚ËÎÂ Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ÔÌÈÏ‹ÙÚÈ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Î. μ·ÛÈÏÈ΋ §·ÌÚÔÔ‡ÏÔ˘, ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ Î·È ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ¶··‰È·Ì·ÓÙÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ, Ë ÔÔ›· ÂÎÊÒÓËÛ ÔÌÈÏ›· Ì ı¤Ì·: “√ ·Ó¤ÛÙÈÔ˜ Î·È Ï¿Ó˘ “∞ÌÂÚÈοÓÔ˜” ÙÔ˘ ∞Ï. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË”, ÂȯÂÈÚÒÓÙ·˜ ÌÈ· ÂÚÌËÓ¢ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ‰ÈËÁ‹Ì·ÙÔ˜. ΔfiÓÈÛ fiÙÈ Ô “∞ÌÂÚÈοÓÔ˜” ıˆÚÂ›Ù·È ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ¿ÚÙÈ· ‰ÈËÁ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, ¤Ó· ÎÏ·ÛÈÎfi ϤÔÓ ¤ÚÁÔ, ηıÒ˜ Ù· ÎÂÓÙÚÈο ı¤Ì·Ù·, ÔÈ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ¿ÍÔÓ˜ Ô˘ ‰È·ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰È‹ÁËÌ· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó Ì ÙÚfiÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÙËÓ „˘¯‹ Î·È ·ÔÎÙÔ‡Ó ·Ó·ÓıÚÒÈÓË ‰È¿ÛÙ·ÛË. ∏ ÍÂÓÈÙ›· Î·È Ë ÌÔÓ·ÍÈ¿, Ë ·ÔͤӈÛË ·fi ÙÔÓ Û˘Ó¿ÓıÚˆÔ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Û˘Ì‚ÔÏÈο ˆ˜ ·ÒÏÂÈ· Ù˘ Â·Ê‹˜ Ì ÙËÓ ÂÛÒÙÂÚË Ô˘Û›· Ì·˜, Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜. ªfiÓÔÓ Ë ·Á¿Ë, Ô˘ Â‰Ò Ê¤ÚÂÈ ÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘ ÂÍȉ·ÓÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ¤ÚˆÙ·, ÌÔÚ› Ó· ˘Âڂ› οı ÂÌfi‰ÈÔ, Ó· ηٷχÛÂÈ ÙËÓ ÂÙÂÚfiÙËÙ· Î·È Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Â·Ó··ÙÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ·fiÓÙÔ˜. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ ÏÂÙÒÓ ·Ô¯ÚÒÛÂˆÓ Î·È Ë ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ÎÔڇʈÛË ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔ˘Ó ¤Ó· ¤ÚÁÔ ·ÓÙ¿ÍÈÔ ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ı·ÙÒÓ ·‹Ï·˘Û ÙÔÓ ‰Ú·Ì·ÙÔÔÈË̤ÓÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, ÛÙË ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “√ ∞ÌÂÚÈοÓÔ˜” ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ı¿ÙÚÔ˘ “∏ıÈÎfiÓ ∞ÎÌ·ÈfiÙ·ÙÔÓ” . √ È‰Ú˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î. £·Ó¿Û˘ ™·Ú¿ÓÙÔ˜ ÂÈÌÂÏ‹ıËΠÙË ÛÎËÓÔıÂÛ›· Î·È ˘Ô‰‡ıËΠÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, Û ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ Î·È Î·Ù·ÛÙ¿ÛˆÓ. ΔË ÌÔ˘ÛÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ˘¤ÁÚ·„Â Ô Û˘Óı¤Ù˘ Î. §¿ÌÚÔ˜ ¶ËÁÔ‡Ó˘ Î·È ·¤‰ˆÛÂ Ô Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ Î. ™Ù¤ÏÈÔ˜ °È·ÓÓÔ˘Ï¿Î˘. ΔË ‰È‡ı˘ÓÛË ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ›¯Â Ë Î· ∑ˆ‹ ∫·ÓÂÏÏÔÔ‡ÏÔ˘. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÂÈÌÂÏ‹ıËÎÂ Î·È ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ë ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË Î. ∞ıËÓ¿ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, Ë ÔÔ›· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ Î·Ï‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, ÙÔ˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙˆÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜, ÙÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˘˜ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ °È·ÁÎÔ˘‰¿ÎË Î·È °È¿ÓÓË ∫·ÏÔÁÈ¿ÓÓË, ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ °È¿ÓÓË ÃÔ‡ÏË, ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ʈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ‹¯Ô˘, ÙȘ ʛϘ ÂıÂÏfiÓÙÚȘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ƒËÁ·Ó¿ Î·È ª·ÙԇϷ ÃÔÓ‰ÚÔÓÈÎÔÏ‹ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ‚Ô‹ıËÛ·Ó Ì fiÔÈÔ ÙÚfiÔ ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘.


M·ÁÓËÛ›· 13

TPIΔ∏ 25 IANOYAPI√À 2011

∞fi ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙˆÓ YËÚÂÛÈÒÓ

ª‹Ó˘Ì· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ıÂÌÂÏ›ˆÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Û ÛÙ¤Ú˜ ‚¿ÛÂȘ ¶ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ οı ÂÚÈÙÙ‹˜ ‰·¿Ó˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜

ª

‹Ó˘Ì· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙË ıÂÌÂÏ›ˆÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ Û ÛÙ¤Ú˜ ‚¿ÛÂȘ Î·È ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÎÏÔÓÈṲ̂Ó˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ·ˇı˘ÓÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ¯ı˜ ÛÙÔ˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ οÏÂÛ ӷ Ù·˘ÙÈÛÙÔ‡Ó fi¯È Ì ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·fi„ÂȘ, ·ÏÏ¿ Ì ÙË ÊÈÏÔ‰ÔÍ›· Î·È ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Ó· ·Ú·¯ı› ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÁÈ· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË fiÚˆÓ, ˙‹ÙËÛ ·fi Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ó· ˘ԉ›ÍÔ˘Ó ÙÚfiÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ οı ÂÚÈÙÙ‹˜ ‰·¿Ó˘ Î·È Î¿ı Û·Ù¿Ï˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜. √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔÓ ÈÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ÎÚ›ÎÔ ÛÙËÓ ·Ï˘Û›‰· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÔ˘Ó ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ÌÂÙ¿‚·ÛË ·fi ÙÔ ·ÏÈfi ÛÙÔ Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ. “Œ¯ˆ ÂÈÛÙ› ·Ôχو˜”, ÙfiÓÈÛ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi, “fiÙÈ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ ›¯Â ÎÏ›ÛÂÈ ÚÔ ÔÏÏÔ‡ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙÔ˘ Î·È ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ÌÈ· Û·ÚˆÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË. ™ÙÔ ¯¤ÚÈ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ì Û ‰‡Ó·ÌË ÙȘ fiÔȘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË”. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ οÏÂÛ ÙÔ˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ ÛÙËÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÙË Û˘Ó¤ÂÈ· ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÙË ÌÂÙÚ‹ÛÈÌË ·fi‰ÔÛË ¤ÚÁÔ˘. ∂›Û˘, ÙÔ˘˜ οÏÂÛ ӷ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÛÎÏËÚfi ̤وÔ ÂÓ¿ÓÙÈ· Û ʷÈÓfiÌÂÓ· ‰È·ÊıÔÚ¿˜, Â¿Ó Î·È fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ “ÛÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¯ˆÚ¿ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi˜ Î·È Î·Ì›· ¤ÎÙˆÛË”. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÁÈ· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË fiÚˆÓ, ˙‹ÙËÛ ·fi Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ó· ˘ԉ›ÍÔ˘Ó ÙÚfiÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ οı ÂÚÈÙÙ‹˜ ‰·¿Ó˘ Î·È Î¿ı Û·Ù¿Ï˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜. ∞ÎfiÌË, ÙÔ˘˜ ÚÔ¤ÙÚ„ ӷ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙË-

ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘.

™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙȘ ηı·Ú›ÛÙÚȘ

ÛË ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË. “£¤ÏÔ˘Ì ˘‡ı˘Ó· ÛÙÂϤ¯Ë Ô˘ ı· ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ¯ÚËÛÙ‹˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È fi¯È ¢ı˘ÓfiÊÔ‚Ô˘˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜”, ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÙÚ¤¯ÔÓÙ· ı¤Ì·Ù·, ¤‰ˆÛ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÂÈÛ·¯ı› ÚÔ˜ „‹ÊÈÛË ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, Ô˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∂›Û˘, ÂÓË̤-

ÚˆÛ ÁÈ· ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·fi Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Â› ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÙÔ˘˜ ·Ú·‰Ôı› ÌfiÏȘ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ. √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ‰ÂÛ̇ÙËΠÁÈ· ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ·Ó¿ÏÔÁˆÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ Û ٷÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·, ηıÒ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Â›Ó·È Ó· ÔÈÎÔ‰ÔÌËı› ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜ Û¯¤ÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰˘Ô Ï¢ÚÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û˘ÛΤ„ÂȘ ηٿ ¢È‡ı˘ÓÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Î·È ÙÔÓ Û˘-

™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ∫·ı·ÚÈÛÙÚÈÒÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ›¯Â ¯ı˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÓËÌÂÚÒıËΠÁÈ· Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË ÌÂٿٷÍË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ·fi 1-1-2011. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ∫·ı·ÚÈÛÙÚÈÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ¤ıÂÛ ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÙÔ ı¤Ì· ¤ÁηÈÚ˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ˙‹ÙËÛ ӷ ÈÛ¯‡ÛÂÈ Î·È Ì ÙÔ Ó¤Ô Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÚÔ¸ËÚÂÛ›·˜ ÛÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙË Û‡Ó·„Ë Û˘Ì‚¿ÛˆÓ. ∂›Û˘, ˙‹ÙËÛ ӷ ÌËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó È‰ÈˆÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Î·È Ó· ÌËÓ ÂÈÊÔÚÙÈÛıÔ‡Ó ÔÈ Î·ı·Ú›ÛÙÚȘ Ì ·Ú¿ÏÏËÏ· ηı‹ÎÔÓÙ·. √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ‰È·‚‚·›ˆÛ fiÙÈ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Â›Ó·È ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Û Â͈ÙÂÚÈο Û˘ÓÂÚÁ›· Î·È ‰ÂÛ̇ÙËΠfiÙÈ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ì ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ˘fiÏÔÈ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›· Î·È fi¯È ÙÔ ¢‹ÌÔ, Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ.

ÕÚ¯ÈÛ·Ó ¯ı˜ Û˘ÓÂÚÁ›· ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ¢È¢ı‡ÓÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘

¶·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ ∂ÎÛÙÚ·Ù›· ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¿ÚÎÔ˘ ÛÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÙÔ˘ ÕÚˆ˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ¯ı˜ Û˘ÓÂÚÁ›· ÙˆÓ ¢È¢ı‡ÓÛÂˆÓ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ¶Ú·Û›ÓÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓıÔ‡Ó Ù· οı ÏÔÁ‹˜ ÛÎÔ˘›‰È· Î·È Ù· ÍÂÚ¿ ʇÏÏ·. √ ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ ¿ÚÎÔ˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ÂÁηٷÏÂÈÌ̤ÓÔ˜ Î·È ÛÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Â›Ó·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ Í·Ó¿ ÂÈÛΤ„ÈÌÔ˜. Δ· Û˘ÓÂÚÁ›· ÙˆÓ ¢È¢ı‡ÓÛÂˆÓ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ¶Ú·Û›ÓÔ˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó Û ÚÒÙË Ê¿ÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÍÂÚÒÓ Ê‡ÏÏˆÓ Î·È ÙˆÓ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ ·fi ÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÙÔ˘ ÕÚˆ˜, ÂÓÒ ÛÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ¤¯ÂÈ ÂÓÙ·¯ı› Î·È ÙÔ ÎÏ¿‰ÂÌ· ÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÓÙfi˜ ·˘ÙÔ‡. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î. ÷Ú. ΔÛ·Ì¿˙Ë ˆ˜ Ë ÂÎÛÙÚ·Ù›· ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ÂÚ›Ô˘ ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰·, ηıÒ˜ Ô fiÁÎÔ˜ ÙˆÓ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ ÎÚ›ÓÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÌÂÁ¿ÏÔ˜. “¶Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÙÔ˘ ÕÚˆ˜ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ Ì ÛÎÔ˘›‰È·, ÍÂÚ¿ ʇÏÏ· Î·È fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ ÌÔÚ› Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ› ηÓ›˜. ¶ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi˜ Ì·˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ηı·Ú›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Î·È Ó· ÙÔÓ Î·Ù·ÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÂÈÛΤ„ÈÌÔ”, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ΔÛ·Ì¿˙˘. ∂fiÌÂÓÔ ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ı· Â›Ó·È Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¿ÚÎÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ÂȉÈfiÚıˆÛË ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ ÛÙËÓ Í‡ÏÈÓË Á¤Ê˘Ú· Î·È ÙËÓ ·ÙÌÔΛÓËÙË Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘

ΔÛ·Ï·¿Ù· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂΛ. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ΔÛ·Ì¿˙˘, “Ë ÂÈÎfiÓ· ÛÙÔ ¿ÚÎÔ Â›Ó·È ·ÔÁÔËÙ¢ÙÈ΋ Î·È ‰ÂÓ ·ÚÌfi˙ÂÈ Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏ› Ó‡ÌÔÓ· Ú·Û›ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ªfiÏȘ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ô Î·ı·ÚÈÛÌfi˜, ¿ÌÂÛ· ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂȉÈfiÚıˆÛË ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ ÛÙËÓ Í‡ÏÈÓË Á¤Ê˘Ú· Î·È ÛÙÔ ÙÚÂÓ¿ÎÈ”, ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÚÔ-

·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛˆÓ, ÛÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Â›Ó·È Ì ‚¿ÛË Δ¯ÓÈ΋ ŒÎıÂÛË Ô˘ ı· Û˘ÓÙ·¯ı›, Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È ¿ÏϘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ÎÚÈıÔ‡Ó ·Ó·Áη›Â˜ ÛÙÔ ¶Â‰›Ô ÙÔ˘ ÕÚˆ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ Í·Ó¿ ÂÈÛΤ„ÈÌÔ. “£· ÈÂÚ·Ú¯‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Î·È Ì ‚¿ÛË Î·È ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘˜ ÎfiÛÙÔ˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì”, ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

¶¿ÙÛ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∂ȉÈÎfi˜ ¡Â˘ÚÔÏfiÁÔ˜ ∏ÏÂÎÙÚÔÌ˘ÔÁÚ·ÊÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ √ °È·ÙÚfi˜ ‰¤¯ÂÙ·È Î·È ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ·fi 27 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 øÚ¿ÚÈÔ 9.00-13,00 & 18.00-21.00 ÂÎÙfi˜ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ·fiÁÂ˘Ì· ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 150 (2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜), ÙËÏ. 24210 34650, ÎÈÓ. 6937244635

¢∂À∞ªμ: ¶ÚÒÙ· ηٷÁÚ·Ê‹ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ‡‰Ú¢Û˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÂͤٷÛË ı¤Ì·ÙÔ˜ ¯ÏˆÚ›ˆÛ˘ ™Â Ï‹ÚË Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ‡‰Ú¢Û˘ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ Ô˘ Û˘ÓÂÓÒıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÚÔ¯ˆÚ¿ Ë ¢∂À∞ªμ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÂÍ’ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÙËÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· ÚÔ·ÙÔ˘Ó. ŒÓ· ı¤Ì· Ô˘ ··Û¯ÔÏ› ÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ Â›Ó·È Ë ¯ÏˆÚ›ˆÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ηıÒ˜ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ (ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˜ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜) ‰È·ÈÛÙÒıËΠˆ˜ ‰ÂÓ ÁÈÓfiÙ·Ó Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·. “∞˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔ˘Ì ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ‡‰Ú¢Û˘, ÁÈ· Ó· ›̷ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ Ô˘ ı· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ì”, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¢∂À∞ªμ §ÂˆÓ. ª·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘. °È· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ¯ÏˆÚ›ˆÛ˘ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “·˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, fiÔ˘ ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ÁÈÓfiÙ·Ó ¯ÏˆÚ›ˆÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ∏ ¯ÏˆÚ›ˆÛË ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙË fiÙ·Ó ‰È·ÈÛÙˆı› ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô Î·È ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ¤¯Ô˘Ó ÏËÊı› ‰Â›ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·Ó·Ï‡ÛˆӔ, ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Ô Î. ª·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘.¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜ Úfi‚ÏËÌ· ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ ·Ô˘Û›· ·ÚÔ¯ÒÓ Ú‡̷ÙÔ˜ ÏËÛ›ÔÓ ÙˆÓ ‰ÂÍ·ÌÂÓÒÓ, ··Ú·›ÙËÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· ¯ÏˆÚ›ˆÛ˘ ÙÔ˘ fiÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ÁÂÓÈ΋ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Ù˘ ¢∂À∞ªμ ∞Ó·ÛÙ·Û›· ∫ÔÏÈÔ‡ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ “Ë ∂ȯ›ÚËÛË ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ¯ÏˆÚ›ˆÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ·˘Ùfi ÎÚÈı› ·‰‡Ó·ÙÔ, ÙfiÙ ı· ·Ó·ÙÂı› Û ÂÚÁÔÏ¿‚Ô”. °.•.

ΔÔ Ó¤Ô ¢.™. ÙÔ˘ ™À¢π™∞ ™˘ÁÎÚÔÙ‹ıËÎÂ, ¯ı˜, Û ™ÒÌ· ÙÔ Ó¤Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ™ÙÂÚÂÒÓ ∞Ô‚Ï‹ÙˆÓ (™À¢π™∞) ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ˆ˜ ÂÍ‹˜: §ÂˆÓ›‰·˜ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, Úfi‰ÚÔ˜, ∫·ÙÂÚ›Ó· ª·ÚÌÔ˘‰¿ÎË, ª¿ÓıÔ˜ ∫ÔÓÙ¿Î˘, ÷ڿ ∞ÁÎÚ‹∫·ÙÛÈÔ‡Ú·, °. ∫Ô˘ÊÔÁÂÒÚÁÔ˜, º. §·ÌÚÈÓ›‰Ë˜ ̤ÏË. ∫·Ù¿ ÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ·Ú¯·ÈÚÂÛÈÒÓ, ÂÎϤ¯ÙËÎÂ Î·È ÙÚÈÌÂÏ‹˜ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ì Úfi‰ÚÔ ÙÔÓ §ÂˆÓ. ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ ÙÔÓ º. §·ÌÚÈÓ›‰Ë, Ù·ÎÙÈÎfi ̤ÏÔ˜ ÙËÓ ∫·ÙÂÚ›Ó· ª·ÚÌÔ˘‰¿ÎË Î·È ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈÎfi ÙËÓ Ã·Ú¿- ∞ÁÎÚ‹- ∫·ÙÛÈÔ‡Ú·.


M·ÁÓËÛ›· 14 ∂∂Δ∂ª ª·ÁÓËÛ›·˜

∞ÓÙ›ıÂÙË ÛÙË ÌÂÙ·ÛÙ¤Á·ÛË Ù˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ÛÙÔ ™›ÚÂÚ Δ∏¡ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ΔÌ‹Ì· ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ Δ¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ªË¯·ÓÈÎÒÓ (∂∂Δ∂ª) ÛÙËÓ ÚfiıÂÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ó· ÌÂÙ·ÛÙÂÁ¿ÛÂÈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÛÙÔ ÎÙÈÚÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ™›ÚÂÚ. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Û ۯÂÙÈÎfi ˘fiÌÓËÌ¿ Ù˘ Ë ∂∂Δ∂ª, “Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Â›Ó·È ÌÈ· ˘ËÚÂÛ›·, Ë ÔÔ›· ȉȷ›ÙÂÚ· Ì ÙȘ Ӥ˜ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ, ı· ‰¤¯ÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ÔÏÈÙÒÓ, ηıÒ˜ Î·È È‰ÈˆÙÒÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ. £ÂˆÚԇ̠ÏÔÈfiÓ fiÙÈ ÂÎÙfi˜ Ù˘ ÊıÔÚ¿˜ Ô˘ ı· ˘ÔÛÙ›, ÙÔ ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô ·˘Ùfi ÎÙ›ÚÈÔ Â›Ó·È “·ÊÈÏfiÍÂÓÔ” , ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ˘˜, ÏfiÁˆ ·ÓÂ·ÚÎÔ‡˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ʈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ·ÂÚÈÛÌÔ‡, η΋˜ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Ì ÂÓÈ·›Ô˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÁÚ·Ê›ˆÓ Î·È ˘Ô‰Ô¯‹˜, ¯·ÌËÏfi ÂχıÂÚÔ ‡„Ô˜, ·˘ÍË̤ÓÔ˘˜ ıÔÚ‡‚Ô˘˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ Í‡ÏÈÓˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î.Ï.” . ™ÙÔ ˘fiÌÓËÌ¿ Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î. ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Î·È ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Î. ¡. ªfiÛ¯Ô Ë ∂∂Δ∂ª ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “∏ ı¤ÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹, ÌË Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÙȘ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηχÙÔ˘Ó fiÏÔÈ fiÛÔÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Â‡ÎÔÏË ÚfiÛ‚·ÛË ÙÔ˘ Û˘Ó·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ·ÊÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÎÔÚÂṲ̂ÓË Î˘ÎÏÔÊÔÚȷο, Ì ÂÏÏÈ‹ ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜. ŸÏ· Ù· ·ÓˆÙ¤Úˆ Û˘ÓÂ¿ÁÔÓÙ·È ·ÒÏÂÈ· ¯ÚfiÓÔ˘ ÁÈ· fiÏÔ˘˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË Î·È ÚfiÛıÂÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ÊfiÚÙÔ. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi Û·ÊÒ˜ ‰ÂÓ ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ·ÔÛ˘ÌÊfiÚËÛË ÙÔ˘ ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÈ‚·ÚË̤ÓÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÛÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ Ú‡·ÓÛ˘ ·fi ÙËÓ ˘¤ÚÌÂÙÚË ¯Ú‹ÛË-΢ÎÏÔÊÔÚ›· Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ ·˘ÙÔ‡” . ∏ ∂∂Δ∂ª ª·ÁÓËÛ›·˜ ηÏ› ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô Ó· Ï¿‚ÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë ÙÔ˘ Ù· ·ÓˆÙ¤Úˆ “Î·È Ó· ÂÓÙ›ÓÂÙ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ Û·˜, ÒÛÙ ӷ ‚ÚÂı› ¤Ó· ÎÙ›ÚÈÔ, Ô˘ Ó· ‰›ÓÂÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ Ì·˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÛÙ¤Á·ÛË Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ˘ËÚÂÛ›·˜, ÙËÓ ÔÔ›· ıˆÚԇ̠·Ó·Áη›· Î·È ÂȂ‚ÏË̤ÓË. ªÂ ‰È¿ÏÔÁÔ Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ·fi„ÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ı¤Ì·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ı¤Ì· ÚÔ·„ÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÔÈ Î·Ù¿ÏÏËϘ χÛÂȘ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘” . Δ¤ÏÔ˜ Ë ∂∂Δ∂ª ª·ÁÓËÛ›·˜ ·ÊÔ‡ ‡¯ÂÙ·È Î·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙÔ Ó¤Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ “ÙÔ ÎÙÈÚÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ™›ÚÂÚ Â›Ó·È ¤Ó· ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô ÌÓËÌÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘ (ÚÒËÓ Î·Ó·Ôı‹ÎË), ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÁÈÓ·Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÈÛ΢¤˜ Î·È ÂÚÁ·Û›Â˜ ·Ó··Ï·›ˆÛ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ¤Ó· ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÛÙÔÏ›‰È ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó”. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ·ÓÙ›ıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚfiıÂÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ó· ÌÂÙ·ÛÙÂÁ¿ÛÂÈ ÙËÓ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· ÛÙÔ ™›ÚÂÚ ¤¯ÂÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ‹‰Ë Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ Î·È Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÁÚÔÓfiÌˆÓ ΔÔÔÁÚ¿ÊˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜.

TPITH 25 IANOYAƒπOY 2011

∂ÓÒ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ

ΔÔ ¤Ó· ÌÂÙ¿ ÙÔ ¿ÏÏÔ ÎÔÈÓÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ηٷۯÂÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ “º‡ÏÏÔ Î·È ÊÙÂÚfi” Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÊÂÙÒÓ ª∂Δ∞ ÙÔ˘˜ ÔÚΈÙÔ‡˜ ÏÔÁÈÛÙ¤˜ Ô˘ ı· οÓÔ˘Ó “ʇÏÏÔ Î·È ÊÙÂÚfi” Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÊÂÙÒÓ, ÙÔ ÏfiÁÔ ı· ¤¯ÂÈ Ë ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. Δ· ηٷۯÂÙ‹ÚÈ· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ¤Ó· ÌÂÙ¿ ÙÔ ¿ÏÏÔ ÛÙÔ Ó¤Ô ¢‹ÌÔ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, fiÔ˘ Û‹ÌÂÚ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë ÚÒÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ·Ú·Ï‹ÊıËΠ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÌÔÓÔˆÏ‹ÛÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈο Â›Ó·È ·˘Ù¿ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÊÂÙÒÓ fiÔ˘ ÙÔ π∫∞ ÎÔÈÓÔÔ›ËÛ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ηٿۯÂÛË ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÏfiÁˆ ÔÊÂÈÏÒÓ ‡„Ô˘˜ 600.000 ¢ÚÒ Î·È Ë ∂ÊÔÚ›· ÁÈ· ÔÊÂÈϤ˜ ‡„Ô˘˜ 75.000 ¢ÚÒ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÂÚÁÔÏ¿‚ÔÈ Î·È ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ›Ù Ì ·ÁˆÁ¤˜, ›Ù ÌÂ

ηٷۯÂÙ‹ÚÈ· ··ÈÙÔ‡Ó 1,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Â˘ÚÒ, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜. ΔÔ ÔÛfi Ô˘ ÔÊ›ÏÂÈ Û ÙÚ›ÙÔ˘˜ Ô ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˜ ∞ÊÂÙÒÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ò˜ ÙÒÚ· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ, ηıÒ˜ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂΉÔı› ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù· ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÚÔÌ‹ıÂȘ Î·È Ù· ¤ÚÁ·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÂÓÈ·›·˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ⁄‰Ú¢Û˘ ∞Ô¯¤Ù¢Û˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÌÂ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ˘ÊÈÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ¡ÔÌÈÎÒÓ ¶ÚÔÛÒˆÓ π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ Î·È ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘. Δ˘ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. ∂›Û˘ Û‹ÌÂÚ· ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Ë ÌÂÙ·ÛÙ¤Á·ÛË ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ·fi ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô Ô˘ ηٷÚÚ¤ÂÈ, ÛÙÔ ÎÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ™Ê›ÓÙË, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ·ÔÊ·ÛÈ-

ÛÙ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ˆ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË. ª¤¯ÚÈ Ó· ÂÍ¢ÚÂıÔ‡Ó ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ı· ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ™Ê›ÓÙÂÈÔ. ™‹ÌÂÚ· Â›Û˘ ı· ηٷÙÂı› ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ ÂÓÙ·„‹ÊÈÔ˘ ÙËÏÂʈÓÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡, fiÔ˘ ı· ηٷı¤ÙÔ˘Ó Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ı· ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘˜ ÁÈ· Â›Ï˘ÛË. Δ¤ÏÔ˜, ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ٷ ∂§Δ∞ ÒÛÙ ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ Ó· ·ÔÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È Ó· ÌË ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹.

™‹ÌÂÚ· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘

ŒÎÙ·ÎÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Natura ™ÙË ª·ÁÓËÛ›· ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ·ÊÔÚ¿ Û 1,5 ÂÎ. ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÂÚ›Ô˘

Δ

ËÓ ·Ú¿Ù·ÛË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Natura ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘-∑·ÁÔÚ¿˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. °. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘, ÒÛÙÂ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÌÂϤÙ˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Î·È Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ Ï‡ÛÂȘ.

√ Î. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ ı· ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· fiÙÈ Ù· ̤ÙÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË ‰fiÌËÛË ÛÙȘ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÂÚÈÔ¯¤˜, ˆÛÙfiÛÔ ı· ÙÔÓ›ÛÂÈ fiÙÈ “οıÂÙ˜” ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó. “¢fiÌËÛË ÛÙ· ‰¤Î· ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ·ÓÙÔ‡ Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ı· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘ÌÂ. À¿Ú¯ÂÈ ˙‹ÙËÌ· Ì ÙËÓ ·‰Ú¿ÓÂÈ· Ô˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÔÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ ÁÈ·Ù› Û‹ÌÂÚ· ¤ÚÂ ‹‰Ë Ó· ¤¯Ô˘Ì ۯ¤‰È· Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ”, ÙfiÓÈÛÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜. √ Î. ∞ÓÙÒÓÔÏÁÔ˘ ‰‹ÏˆÛ Â›Û˘ fiÙÈ Ë ·fiÊ·ÛË Ô˘ ÂÏ‹ÊıË ÛÙËÓ Δ∂¢∫ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· natura ‹Ù·Ó ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·fi ·˘Ù‹ Ô˘ ÙÂÏÈο ÙÔ ıÂÛÌÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ ¤‰ˆÛ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÈ. “¢ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ Â›‰Ô˘˜ Ï·ıÚÔ¯ÂÈÚ›· ¤ÁÈÓÂ, ·ÏÏ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù· ·ÔÊ·Û›Û·Ì ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ›‰·Ì ӷ ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·” , ›Â Ô Î. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ·Ó

‰ÂÓ ÚÔËÁËıÔ‡Ó ÌÂϤÙ˜ ÁÈ· ÙȘ ˙ÒÓ˜. ΔÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ·Ú¯Èο ÚÔ¤‚ÏÂ fiÙÈ ·fi ÙËÓ „‹ÊÈÛ‹ ÙÔ˘ ı· ›¯·Ó ‰Èη›ˆÌ· ‰fiÌËÛ˘ ÌfiÓÔÓ ·Î›ÓËÙ· Ì ÂÈÊ¿ÓÂÈ· 10 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Î·È fiÙÈ ÔÈ Ê¿ÎÂÏÔÈ ÁÈ· ¤Î‰ÔÛË ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ Ô˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Û·Ó ÛÙȘ ÔÏÂÔ‰Ơ̂˜

ı· ÂΉ›‰ÔÓÙ·Ó ÌfiÓÔ ·Ó ÂÓ·ÚÌÔÓ›˙ÔÓÙ·Ó Ì ÙÔ Ó¤Ô Î·ıÂÛÙÒ˜. √È ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·˘Ù¤˜, Ô˘ ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÔ‡Ó Ì ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ÈÛ¯‡ ÓfiÌÔ˘, ÂÈϤ¯ıËÎ·Ó ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÙfiˆÓ Î·È ·ÔÊ˘Á‹˜ Ó¤·˜ ηٷ‰›Î˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, ·ÏÏ¿ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· Á›ÓÔÓÙ·Ó ‰Â-

ÎÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË” . ∏ Ó¤· Ú‡ıÌÈÛË ÚԂϤÂÈ: ΔÔ ·Ú¯Èο ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ fiÚÈÔ ÙˆÓ 10 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Î·È ·fi ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ¤Ó·˜ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Îfi„ÂÈ ÙÔ ·Î›ÓËÙfi ÙÔ˘ Û ÙÌ‹Ì·Ù· Ì ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi ·˘Ùfi ÙÔ fiÚÈÔ. ∞Ó ¤Ó· Á‹Â‰Ô .¯. 12 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÎÔ› Û ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, ¯¿ÓÂÙ·È ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ‰fiÌËÛ˘. øÛÙfiÛÔ, ¤Ó· ÔÈÎfiÂ‰Ô 20 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰‡Ô ÙˆÓ 10 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ” . “∞Ó Î¿ÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ¤Ó· ·Î›ÓËÙÔ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ‰È·ÙËÚ› ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ¯Ù›ÛÂÈ fiÔÙ ı¤ÏÂÈ, Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ‰ÂÓ ı· “ÂÈÚ¿ÍÂÈ” Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘. ªÔÚ› Â›Û˘ Ó· ÙÔ Ô˘Ï‹ÛÂÈ Î·È Ô Ó¤Ô˜ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ‰Èη›ˆÌ·, Ê˘ÛÈο Î·È ÙËÓ ›‰È· ‰¤ÛÌ¢ÛË. √È ·ÚÂÎÎÏ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 1985 ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È Î·È ÔÈ Ê¿ÎÂÏÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÙÂı› ÛÙȘ ÔÏÂÔ‰Ơ̂˜ ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ ·ÏÈfi ηıÂÛÙÒ˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ¤Î‰Ô-

Û‹˜ ÙÔ˘˜. ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı· ηٷÙÂıÔ‡Ó Ò˜ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘” .

√È ÂÚÈÔ¯¤˜ Natura ™ÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ·ÊÔÚ¿ Û 1,5 ÂÎ. ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÂÚ›Ô˘ ÛÙȘ ÂÍ‹˜ ÂÚÈÔ¯¤˜: - ŸÚÔ˜ ¶‹ÏÈÔ Î·È ¶·Ú¿ÎÙÈ· £·Ï¿ÛÛÈ· ∑ÒÓË: 311.120 ÛÙÚ. -∫Ô˘Ú› ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ - ÕÁÈÔ˜ ™ÂÚ·Ê›Ì: 1.000ÛÙÚ. -™ÎÈ¿ıÔ˜: ∫Ô˘ÎÔ˘Ó·ÚȤ˜ Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚË ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹: 880 ÛÙÚ. -∂ıÓÈÎfi £·Ï¿ÛÛÈÔ ¶¿ÚÎÔ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ™ÎfiÂÏÔ˜: 249.145 ÛÙÚ. -¡ËÛÈ¿ ∫˘Ú¿ ¶·Ó·ÁÈ¿, ¶È¤ÚÈ, æ·ıÔ‡Ú· Î·È Á‡Úˆ ÓËÛ›‰Â˜ ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ¡‹ÛÔÈ ∞‰ÂÏÊÔ›, §Â¯Ô‡Û·, °·˚‰Ô˘ÚÔÓ‹ÛÈ·: 129.670ÛÙÚ. -ŸÚÔ˜ ŸıÚ˘˜, μÔ˘Ó¿ °ÎÔ‡Ú·˜ Î·È º·Ú¿ÁÁÈ ¶·Ï·ÈÔÎÂÚ·ÛÈ¿˜: 310.790 ÛÙÚ. -¶ÂÚÈÔ¯‹ Ù·ÌÈÂ˘Ù‹ÚˆÓ ÚÒËÓ §›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜: 124.160 ÛÙÚ. -ŸÚÔ˜ ¶‹ÏÈÔ: 361.930 ÛÙÚ.

™‡ÛÎÂ„Ë Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ™À™∫∂æ∏ ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ. ∏ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ›¯Â ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î. ª·ÁÎÚÈÒÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛ ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ Û‡ÛÎÂ„Ë Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈˆÓ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ, fiÔ˘ ı· Û˘˙ËÙËı› ÙÔ ˙‹ÙËÌ·. ∂›Û˘, ÛÙË ‰ˆÚ¿ 20 ο‰ˆÓ ·ÔÚÚÈÌ-

Ì¿ÙˆÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙË μ’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¶ÂÚÈÔ¯‹ “∞ÔÛÙ›ڈÛË ∞.∂.” . ™‡ÓÙÔÌ· ı· Á›ÓÂÈ Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ Î¿‰ˆÓ ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Ì ÙÔ˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙÔ Ó¤Ô ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ¢‹ÌÔ. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÔÈ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ı· ÂÎı¤-

ÛÔ˘Ó Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙÔÓÈÛÙ› Î·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÚÈÓ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ë Î. §·˝ÙÛÔ˘, ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ÒÛÙ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È Û ¤Ó· ·ÛʷϤ˜ Û¯ÔÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ì ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ

Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ¤Ú·Û·Ó ÛÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ. Δ¤ÏÔ˜ ÔÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÚÈÓ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. √ ηıÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Â›Ó·È ÚÔÛˆÚÈÓfi˜, ̤¯ÚÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÙÔÈÌ·ÛÙ› ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏË πÔ˘Ó›Ô˘ 2011.


M·ÁÓËÛ›· 15

ΔƒπΔ∏ 25 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

√È Ì·ıËÙ¤˜ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂӉ¯fiÌÂÓË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ ÛÙ· ∞∂π-Δ∂π

™Â ηٿÏË„Ë ÙÚ›· §‡ÎÂÈ· ÛÙÔ μfiÏÔ ∂› Ù¿ËÙÔ˜ ı¤ÙÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ∫·ÚÙ¿ÏÂÈÔ˘ ¢È‰·ÎÙËÚ›Ô˘ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜

Δ

Ú›· °ÂÓÈο §‡ÎÂÈ·, Ù· 3Ô, 5Ô Î·È 8Ô μfiÏÔ˘, ÙÂÏÔ‡Ó ·fi ¯ı˜ Û ηٿÏË„Ë Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂӉ¯fiÌÂÓË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ ÛÙ· ∞∂πΔ∂π ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ·Î·‰ËÌ·˚΋ ¯ÚÔÓÈ¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÂÈΛÌÂÓ˜ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ. °È· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂˆÓ Ë ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Ù˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Ù˘ ÚÒËÓ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

¢ÂÓ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ¯ı˜ ÙÚ›· °ÂÓÈο §‡ÎÂÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÏfiÁˆ ηٿÏ˄˘ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. ∫‡ÚÈ· ·ÈÙ›· Â›Ó·È Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ ÛÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ·Î·‰ËÌ·˚΋ ¯ÚÔÓÈ¿. 줂·È· Ë Ì›ˆÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ·ÎfiÌË ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. ∞ÏÒ˜ Ù· ∞∂π, fiˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ ¿ÏψÛÙÂ, ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÌÂȈı› Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ˘Ô‰ÔÌÒÓ. ª¤¯ÚÈ Î·È ¤Ú˘ÛÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ·Ú¤Î·ÌÙ ٷ ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È ‰È·ÙËÚÔ‡Û ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÚÈıÌfi ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ, ÂÓÒ Î¿ÔȘ ÊÔÚ¤˜ ÙÔÓ ·‡Í·ÓÂ. º¤ÙÔ˜ fï˜ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ·ԉ¯ı› οÔÈ· Ì›ˆÛË, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ÙÔ ÔÛÔÛÙfi. ∞fi ÙÔ Îϛ̷ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ, Ù·Ú·ÎÔ˘Ó‹ıËÎ·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ù˘ °’ Δ¿Í˘ §˘Î›Ԣ Ô˘ Í·ÊÓÈο ÛÙË

̤ÛË Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÏËÚÔÊÔÚÔ‡ÓÙ·È fiÙÈ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· Ì›ˆÛË, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ Û οÔÈÔ ∞∂π-Δ∂π. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ 15ÌÂÏÔ‡˜ Ì·ıËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ 5Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ΔÛ·ÙÛ·ÚÒÓ˘, Ì·ıËÙ‹˜ Ù˘ °’ Δ¿Í˘ §˘Î›Ԣ, ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “·ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì Û ηٿÏË„Ë ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÁÈ· Ó· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËıԇ̠ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ ÛÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ì¤¯ÚÈ Î·È 50%. ∫¿ÓÔ˘Ì ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ·Îԇ̠ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË” . √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È Î·È ÁÈ· ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Û¯ÔÏ›ˆÓ. “™˘˙ËÙ¿Ì ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÔÚÂÈÒÓ” ›Â Ô Ì·ıËÙ‹˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ 15ÌÂÏÔ‡˜ Δ·Íȿگ˘ ¶¿ÚÓÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ÌÂÁ¿ÏË ·ÁˆÓ›· ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ. ™ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ˘-

● √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ 15ÌÂÏÔ‡˜ Ì·ıËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ 5Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ΔÛ·ÙÛ·ÚÒÓ˘

¿Ú¯ÂÈ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·, ηıÒ˜ ÙÔ Ù˘¯›Ô Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô ÁÈ· ÙËÓ Â‡ÚÂÛË Î¿ÔÈ·˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ·ÎfiÌË Î·È Û ·˘Ù‹ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·, fiÔ˘ Ï›Ô˘Ó ÔÈ ‰Ô˘ÏÂȤ˜. √È Ì·ıËÙ¤˜ ‚ϤÔ˘Ó fiÙÈ Î·È Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Î·È ·ÔÁÔËÙ‡ÔÓÙ·È.

∫ÈÓËÙÔÔ›ËÛË ·fi ∂§ª∂ §fiÁˆ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ, Ë ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË Û ÙÚ›ˆÚË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Ù˘ ÚÒËÓ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜. ∂›Û˘ ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ 3Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ì ı¤Ì· “¢ÈÂΉ›ÎËÛË ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙˆÓ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂÒÓ Ì·˜” .

● ∫·È Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ 15ÌÂÏÔ‡˜ Δ·Íȿگ˘ ¶¿ÚÓÔ˜

ΔÔ ∫·ÚÙ¿ÏÂÈÔ ™ÙÔ ∫·ÚÙ¿ÏÂÈÔ ¢È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ ‚Ú¤ıËΠ¯ı˜ Ô ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¢Ô‰ÔÓÙÛ¿Î˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÓËÌÂÚÒıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÙÈÚÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ· Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙË Û˘ÛÙ¤Á·ÛË ÙÔ˘ 5Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ 1Ô˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘. √ Î. ¢Ô‰ÔÓÙÛ¿Î˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ı· Û˘ÛÙ·ı› Ì›· ÂÈÙÚÔ‹, Ë ÔÔ›· ı· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Î·È ı· ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ Ù· Û¯ÂÙÈο ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Î¿ÔÈ· χÛË. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ Â›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙÔ Ó· Û˘ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·È Ó· Û˘Ó·˘Ï›˙ÔÓÙ·È ‰‡Ô Û¯ÔÏ›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ Ù‡ˆÓ Î·È Ì ̷ıËÙ¤˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜ ËÏÈΛ·˜. ªÂÙ¿ ·fi ÙÔ ∫·ÚÙ¿ÏÂÈÔ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ ÚÒËÓ ÎÙ›ÚÈÔ ∞ÔÛÙfiÏÔ˘, fiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ 1Ô ∂¶∞§ μfiÏÔ˘.

90.000 ¢ÚÒ Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙÔÓ ŒÚ·ÓÔ ∞Á¿˘ ™Δ∞ 89.272 ¢ÚÒ ·Ó‹Ïı·Ó Ù· ¤ÛÔ‰· Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ·fi ÙÔÓ ŒÚ·ÓÔ Ù˘ ∞Á¿˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÛÙȘ ∂ÓÔڛ˜. ™Â Û¯¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ Ì›ˆÛË ÛÙ· ¤ÛÔ‰· Á‡Úˆ ÛÙÔ 4,7%, fï˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÂÎÎÏËÛ›·˜ Ô˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÔÛfi. ∞fi Ù· 89.272 ¢ÚÒ, ‹‰Ë Ù· 85.518 ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÙÂı› Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÊÈÏ·ÓıÚˆÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο, 6.648 ¢ÚÒ ‰È·Ù¤ıËÎ·Ó ÁÈ· Ù· ÂÓÔÚȷο ÊÈÏfiÙˆ¯· Ù·Ì›·, 22.500 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿Ûˆ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Î·È 56.550 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ‚ÔËı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÊÈÏfiÙˆ¯Ô˘ Ù·Ì›Ԣ. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ·fi Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∂Ú¿ÓÔ˘ Ù˘ ∞Á¿˘ ·¤ÌÂÈÓ·Ó 3.754 ¢ÚÒ. ∞fi ÙÔÓ ÂÚ˘ÛÈÓfi ŒÚ·ÓÔ ∞Á¿˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËΠÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 93.621,7 ¢ÚÒ, ‰ËÏ·‰‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÂÚ›Ô˘ 4.350 ¢ÚÒ ·fi ʤÙÔ˜. ∂›Û˘ ¤Ú˘ÛÈ Ù· ¤ÍÔ‰· ‹Ù·Ó 75.770 ¢ÚÒ, ÂÓÒ

ʤÙÔ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ 10.000 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ¤Ú˘ÛÈ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ‹Ù·Ó 17.851 ¢ÚÒ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÂÚ›Ô˘ 3.700 ¢ÚÒ. ™Â ÔÛÔÛÙfi ʤÙÔ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙÔÓ ŒÚ·ÓÔ ∞Á¿˘ ÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ 4,7% Î·È Ù· ¤ÍÔ‰· ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ 9,5%. √ ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ÂÚˆÙËı›˜ ·Ó ·Ó¤ÌÂÓ ÙËÓ Î¿Ì„Ë ÛÙ· ¤ÛÔ‰·, › ˆ˜ “ÊÔ‚fiÌ·ÛÙ·Ó Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î¿Ì„Ë. ∞Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È fï˜ ˆ˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ

¤¯Ô˘Ó Û˘Ó›‰ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë. ∂ÎÙfi˜ ·fi ¯Ú‹Ì·Ù· ÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó Î·È ÔÏÏ¿ ˘ÏÈο” . √ ›‰ÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ʤÙÔ˜ ηıÈÂÚÒıËÎÂ Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ÎÔ˘ÔÓÈÒÓ, ÔfiÙ οÔȘ ∂ÓÔڛ˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Ó· Ù· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó Û ıÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô, fiÔ˘ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È. ∂Ì›˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ٷ Û˘ÛÛ›ÙÈ· Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙȘ 1.200. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi Ô˘ Ë ªËÙÚfiÔÏË ‰È¤ıÂÛÂ, ÁÈ· Ù· Û˘ÛÛ›ÙÈ· ÙÔ 2009,

ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ ٷ 3.000.000 ¢ÚÒ. ∂›Ì·È ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜, ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÂıÂÏÔÓÙÒÓ Î·È ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌ·ÛÙ Û fiϘ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, fiˆ˜ ÛÙÔ Ê·ÁËÙfi, ÚÔ˘¯ÈÛÌfi, ÙË ÛÙ¤Á·ÛË. ™‡ÓÙÔÌ· ı· ·Ó·ÁÁ›ÏÔ˘ÌÂ Î·È ÔÌ¿‰· Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Ô˘ ı· ‰›ÓÔ˘Ó ÛÂ Û˘ÌÔϛ٘ ÓÔÌÈΤ˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘ ›‰Ô˘˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ¤ÊÙÔ˘Ó ı‡Ì·Ù· ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ı· ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰‹-

ψÛË, ·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜. Δ· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔÓ ŒÚ·ÓÔ ∞Á¿˘ ·Ó¿ ÂÚÈÔ¯‹ ∂ÓÔÚÈÒÓ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ 44,522,06 ¢ÚÒ, ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ 13.658, πˆÏÎÔ‡ 2.090, ∞ÁÚÈ¿˜ 2.850, ∞ÈÛˆÓ›·˜ 1.590, ∞ÚÙ¤ÌȉԘ 3.315, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ 1.063, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ 1.007, ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ 3.655, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ 1.222,10, ∞ÁÈ¿˜ 3.050, μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ 3.117, ∑·ÁÔÚ¿˜ 1.265, ∫ÈÛÛÔ‡ 905, §·‡ÎÔ˘ 640, ™Ô‡Ú˘ 585, ∫·Ó·Ï›ˆÓ 587,60, ªËÏÂÒÓ 2.000, ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ 2.150. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∂¡∞ƒ•∏ π∞Δƒ∂π√À

¶∂Δƒ√™ ¢. ∫√Àƒ∏™ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜-√˘ÚÔÏfiÁÔ˜

28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 165 (∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) μ√§√™ Δ.∫. 38221 Δ∏§.: 24210 30058 ∫π¡.: 6977 333922

∫§π¡π∫∏ ∞∫∂™ø 24210-30188-9 24210 22779

¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ: ∞ÓËÛ˘¯›· ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜ Δ∏ ‰È΋ ÙÔ˘˜ ·ÁˆÓ›· ˙Ô˘Ó ·˘Ù‹

ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈ 170 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙȘ ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ʇϷ͢ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ηıÒ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰··Ó¿ ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì·, ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·ÔχÛÂȘ ‹ Î·È Î·ıȤڈÛË ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘. ¶¤Ú˘ÛÈ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·fi Ù· 9.000.000 ¢ÚÒ Ô˘ ¤Ï·‚ ÁÈ· ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰·¿Ó˜, ‰È¤ıÂÛ 3.600.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜ ʇϷ͢, Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜. º¤ÙÔ˜ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ı· ÌÂȈıÔ‡Ó Î·Ù¿ 2.000.000 ¢ÚÒ. ¢ËÏ·‰‹ ı· Ï¿‚ÂÈ ÁÈ· ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ 7.000.000 ¢ÚÒ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ Ë ‰È¿ıÂÛË 3.600.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙȘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı›Û˜ ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜. ∂Ô̤ӈ˜ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ô‰ËÁÂ›Ù·È Û Ì›ˆÛË ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÛÒÓ ÛÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ ÙËÓ ÂÏÏÈ‹ ÎÚ·ÙÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË. ŸÌˆ˜ ·fi ÙËÓ fiÏË ÂͤÏÈÍË ¤ÌÌÂÛ· ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ·ÚÓËÙÈο ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ηıÒ˜ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ ÂÚÁÔÏ¿‚ÔÈ ı· Ï¿‚Ô˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù·, ÔÈ ›‰ÈÔÈ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ì Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ‹ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ·ÎfiÌË Î·È Ì ·fiÏ˘ÛË. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ·ÏÏ¿ Ì¿ÏÏÔÓ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ Î·È ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù·. √ ·ÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘ Î. ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿Î˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÁÈ· Ó· ÌÂȈı› ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂȈı› Î·È ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ. ¢ËÏ·‰‹ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚ· ¿ÙÔÌ· ÛÙË Ê‡Ï·ÍË, ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· Î·È ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏÔ˜ Ì·ÁÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜. ™ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ 170 ¿ÙÔÌ· ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜. ∞fi ÙËÓ ·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÛÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì·, Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó ‰‡Ô-ÙÚÂȘ ÂÚÁÔÏ¿‚ÔÈ, ÂÓÒ Î¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ‰ÂÓ ‰¤¯ÙËηÓ. ΔÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÓfiÌÔ Ô˘ „ËÊ›ÛÙËÎÂ, fiÙ·Ó ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ ‹Ù·Ó Ô Î. ™ËÏȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ʇϷ͢, Ù˘ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÁÔÏ¿‚ÔÈ. “À¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ÓfiÌÔ˜ 3794/2009, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ·¢ı›·˜ ·Ó¿ıÂÛ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÛÂ Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ·. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÛÙËÓ Ú¿ÍË ·˘Ùfi ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎÂ. ΔÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÙÔ ÓfiÌÔ Ì ÙÔ˘˜ ʇϷΘ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÂÁÎÚ›ıËÎÂ Ë ‰·¿ÓË. ¢ËÏ·‰‹ ıÂÏ‹Û·Ì ӷ ÚÔÛÏ¿‚Ô˘Ì ¤Ó· ʇϷη ÁÈ· ÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÚfiÓÔ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂӉȿÌÂÛÔ˜. ∂Ì›˜ ÈÛÙ‡ԢÌ ˆ˜ ·Ó ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ô ÓfiÌÔ˜, ı· ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. 줂·È·, ·Ó ¿Ì Û ·¢ı›·˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ì ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi. ∂Ì›˜ ı· ÂȉÈÒÍÔ˘ÌÂ Î·È ¿ÏÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ÙÔ ÓfiÌÔ” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿Î˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙȘ ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜ ¤¯Ô˘Ó ÌËÓÈ·›Â˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ ÂÚ›Ô˘ 700-800 ¢ÚÒ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 16

TPITH 25 IANOYAPI√À 2011

§·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ 720 ¢ÚÒ Ì·˙› Ì ÙÔ ∂∫∞™, fiÙ·Ó ÛÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›· ·›ÚÓÔ˘Ó 100 ¢ÚÒ...

™ÙÔ ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Û ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜

Ã

ÈÏÈ¿‰Â˜ μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ Î·È ƒÔ˘Ì¿ÓÔÈ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ π∫∞ Î·È ÙÔÓ √°∞ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ηٿ 300 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ı· ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘˜, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ›Û˘ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi ¢›Î·ÈÔ. Δ¤ÙÔȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ Î·È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ‰‡Ô ‚·ÏηÓÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ π∫∞ μfiÏÔ˘, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· Â›Ó·È ÂÍ·ÎÚÈ‚ˆÌ¤ÓÔ˜ Ô ·ÎÚÈ‚‹˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËı¤ÓÙˆÓ. ªÂ ÂÁ·ÎÏÈfi Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔ ÙÔÈÎfi ˘ÔηٿÛÙËÌ· Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ π∫∞ ‚¿˙ÂÈ “ÊÚ¤ÓÔ” ÛÙȘ ÂÓ ÏfiÁˆ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ.

∫¿ÓÈÛÌ·: ŒÏÂÁ¯ÔÈ ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ∂ϤÁ¯Ô˘˜ Û ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÂÛÙ›·Û˘ Î·È ‰È·ÛΤ‰·Û˘, ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÁÈ· ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› ηıÔÏÈ΋˜ ··ÁfiÚ¢Û˘ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜, ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ·‡ÚÈÔ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· μfiÏÔ˘. “∏ ··ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ı¤Ì· ˘Á›·˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Â›Ì·ÛÙ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Ì ÛÎÔfi Ó· ÚÔÛٷهÛÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ÌË Î·ÓÈÛÙ¤˜, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÙÔ˘˜ ηÓÈÛÙ¤˜. ∂›Ì·ÛÙ ‚¤‚·ÈÔÈ fiÙÈ ÔÈ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ Î·È ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ı· οÓÔ˘Ó Î·È ‰È΋ ÙÔ˘˜ ˘fiıÂÛË ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘”, ÙÔÓ›˙ÂÈ Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ÁÈ· ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î. ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ¶ÂÏÂοÓÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ Î. £. ™Á¿Ú·, ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ı· ‰Ôı› ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ Î·Ù·ÁÁÂÏÈÒÓ Ô˘ ÂÒÓ˘Ì· ‰È·Ù˘ÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ 1142 ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ 3868/2010 ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ™˘ÓÔÏÈο ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· 53 ηٷÁÁÂϛ˜, Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·ÊÔÚ¿ ηÊÂÙ¤ÚȘ Î·È Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÛÙ›·Û˘, ÂÓÒ Ì›· ÌfiÓÔ ·fi ·˘Ù¤˜ ·ÊÔÚ¿ ‰ËÌfiÛÈ· ˘ËÚÂÛ›·. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ·Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ·˘ÛÙËÚ¿ ÚfiÛÙÈÌ· Ô˘ Êı¿ÓÔ˘Ó Ù· 600 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηٷÛÙË̷ٿگ˜ Î·È Ù· 50 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ı·ÌÒÓ˜. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ˘ÔÙÚÔ‹˜, ‰Â, Ù· ÚfiÛÙÈÌ· ·˘Ù¿ ‰ÈÏ·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È, ÂÓÒ ÚԂϤÂÙ·È ¤ˆ˜ Î·È ÛÊÚ¿ÁÈÛË ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∫ÏÈÌ¿ÎÈ· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ μfiÏÔ˘ ›¯·Ó ·Ú¯›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ·fi ÙËÓ 1Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2010 Î·È ·ÊÔ‡ ›¯·Ó ·¢ı‡ÓÂÈ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ηٷÛÙË̷ٿگ˜ ÛÙÔ ÌÂÙ·‚·ÙÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ·fi 1-30/9/2010. ∂›Û˘, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÂϤÁ¯Ô˘˜ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ÀÁ›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÏÂÁ¯ıÔ‡Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ηٷÁÁÂϛ˜. ™˘ÓÔÏÈο, ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó 22 ·Ú·‚¿ÛÂȘ ·fi ηٷÛÙË̷ٿگ˜ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÈÛ¿ÚÈıÌ· ÚfiÛÙÈÌ· ÙˆÓ 500 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó Î·È 2 ·Ú·‚¿ÛÂȘ ·fi ı·ÌÒÓ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙÈ̈ڋıËÎ·Ó Ì ÚfiÛÙÈÌÔ 50 ¢ÚÒ Ô Î·ı¤Ó·˜. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·¢ı‡ÓÂÈ ¤ÎÎÏËÛË ÛÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ ··ÁfiÚ¢Û˘ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜, Ù· ÔÔ›· ›ӷÈ: ·) ∏ Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ μÈ‚Ï›Ô˘ ∞Ó·ÊÔÚ¿˜, ‚) Ë ÌË ‡·ÚÍË ÛÙ·¯Ùԉԯ›ˆÓ ÛÙ· ÙÚ·¤˙È· Î·È Á) Ë ·Ó¿ÚÙËÛË ··ÁÔÚ¢ÙÈÎÒÓ ÛËÌ¿ÙˆÓ Î¿ı 15 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ·. ™Â Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÂÊfiÛÔÓ Â›Ó·È ·ÓÔȯ٤˜ ‰˘Ô ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ï¢ڤ˜ ÂÚÈÌÂÙÚÈο ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘.

ÛÂȘ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ·Ú·ÓƠ̂˜, ηıÒ˜ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Ì ÙÔ ·˙ËÌ›ˆÙÔ Ê˘ÛÈο, “‰·Ó›˙Ô˘Ó” ÙȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ ÙÔ˘˜, ÛÙÔ˘˜ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜, ÁÈ· Ó· ÙȘ ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Î·È Ó· ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Û‡ÓÙ·Í˘. ªÂ ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ π∫∞ ‰›‰ÔÓÙ·È ·˘ÛÙËÚ¤˜ ÂÓÙÔϤ˜ Ó· ÈÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë ÌfiÓÈÌË ‰È·ÌÔÓ‹ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÁÈ· ¤ÓÙÂ Û˘Ó¯‹ ¯ÚfiÓÈ·, ·ÎfiÌË Î·È Ì ÙË ‚‚·›ˆÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Î·È ··ÈÙÂ›Ù·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·Ù¿ıÂÛË ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ‰‹ÏˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂӉȷÊÂÚÔ̤ÓÔ˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· Î·È ı· ‰ËÏÒÓÂÙ·È Ë ‰È‡ı˘ÓÛË Î‡ÚÈ·˜ ηÙÔÈΛ·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™

™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi ¢›Î·ÈÔ Â¿Ó ¤Ó·˜ ƒÔ˘Ì¿ÓÔ˜ ‹ μÔ‡ÏÁ·ÚÔ˜ ¤ÚıÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ - ÌÂ Û˘Ó˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘ - ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÙÔ˘ π∫∞, ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Î·ÙÒÙ·ÙË Û‡ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÂÁ·ÎÏÈÔ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ π∫∞, Ô˘ ·Ú·Ï‹ÊıËÎÂ Î·È ·fi ÙÔ ÙÔÈÎfi ˘ÔηٿÛÙËÌ·, ‰ÂÓ ı· ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ϤÔÓ ÙÔ Î·ÙÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Û ·Ï·ÈÔ‡˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜, Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·fi ÙË ¯ÒÚ· ÚÔ¤ÏÂ˘Û‹˜ ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ‚Ô‹ıËÌ·-Û‡ÓÙ·ÍË, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ ·˘Ù‹˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Â¿Ó ÌÈ· μÔ˘ÏÁ¿Ú· 59 ÂÙÒÓ ¤¯ÂÈ 14 ¤ÙË ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ù˘, ÙfiÙ Ì ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÌÔÚ› Ó· ¿ÚÂÈ Û‡ÓÙ·ÍË 486 ¢ÚÒ Î·È ÙÔ ∂∫∞™. ΔÔ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤Ï·‚ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Â› 14 ¯ÚfiÓÈ·, ı· ·Ô‰ÒÛÂÈ ¤ˆ˜ 130 ¢ÚÒ, ÂÓÒ Ù· ˘fiÏÔÈ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÙÔ π∫∞ ÁÈ· ÌfiÏȘ 300 Ë̤Ú˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘. ª¿ÏÈÛÙ·, ·ÎfiÌË Î·È Â¿Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ô‡Ù ¤Ó· ¤ÓÛËÌÔ, ÌÔÚ› ÌÂÙ¿ Ù· 65 ¤ÙË Ó· ÌÂÙ·ÎÔÌ›ÛÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ó· ¿ÚÂÈ ÙË ‚·ÛÈ΋ Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ √°∞ (330 ¢ÚÒ). º˘ÛÈο Ì ÙËÓ ›‰È· ÏÔÁÈ΋ ÙÔ ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi ¢›Î·ÈÔ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› Î·È ¤Ó·˜ ŒÏÏËÓ·˜, ÌÂÙ·ÎÔÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÌfiÓÈÌ· Û ÌÈ· ÈÔ ·Ó·Ù˘Á̤ÓË ¯ÒÚ· Î·È Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÂΛ Ì ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÌÈ· ˘„ËÏfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û‡ÓÙ·ÍË. ΔË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ ·fi ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›· Î·È ÙË ƒÔ˘Ì·Ó›·, Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ì ÌfiÏȘ ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ·›ÚÓÔ˘Ó Û‡ÓÙ·ÍË Î·È ÂÈϤÔÓ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ·ÚÔ¯¤˜ ·fi Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ π∫∞, ÔÈ ·ÏÏÔ‰·Ô›

¶ÚÔÛˆÚÈÓ‹ Û‡ÓÙ·ÍË

‰ËÏÒÓÔ˘Ó ˆ˜ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÌfiÓÈÌ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Î·È Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘, ·Ó Î·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÙÔ Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ π∫∞, ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÙÔ˘˜ Î·È Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·È ÙÔ ∂›‰ÔÌ· ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ (∂∫∞™), Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ Û‡ÓÙ·Í‹˜ ÙÔ˘˜ Ó· Êı¿ÓÂÈ Î·È Ù· 720 ¢ÚÒ(!), ÔÛfi Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘˜ ·Ì›‚ÔÓÙ·È ‰È¢ı˘ÓÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ‹ ÙÚ·Â˙ÒÓ... ™Ù¤Ï¯Ԙ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ π∫∞ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ¿ÓÙˆ˜ ˆ˜ ·Ó ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ë ÚfiÙ·ÛË ·˘Ù‹, ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Ó· Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ, ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ηٷÚÁÂ›Ù·È Ô ıÂÛÌfi˜ ÙˆÓ Î·ÙˆÙ¿ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ Û‡ÓÙ·Í˘, ·ÊÔ‡ ˆ˜ ÁÓˆÛÙfi ÁÈ· ÔÏϤ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Ë ·Ó·ÏÔÁ›· Û‡ÓÙ·Í˘ Î·È ÂÈÛÊÔÚÒÓ Â›Ó·È Ôχ οو ·fi Ù· ÔÛ¿ ÙˆÓ Î·ÙˆÙ¿ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ. √ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ Û‡ÓÙ·Í˘ ÛÙË ƒÔ˘Ì·Ó›·

Î·È ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›· ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ Ù· 100 ¢ÚÒ(!), Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Û˘ÓÔÏÈο Ë Û‡ÓÙ·ÍË Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÔÈ ÂÓ ÏfiÁˆ ·ÏÏÔ‰·Ô› ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Êı¿ÓÂÈ ÙÔ ÂÙ·Ï¿ÛÈÔ Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘˜. ªÂ ¤ÓÛËÌ· ÂÓfi˜ Ò˜ ÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÔÈ ÂÓ ÏfiÁˆ ·ÏÏÔ‰·Ô› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó Û‡ÓÙ·ÍË 600 ¢ÚÒ... ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ 85% ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ù·Ì›ˆÓ ÏËÓ √°∞ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Û‡ÓÙ·ÍË ·fi 450 ̤¯ÚÈ 1050 ¢ÚÒ...

∞˘ÛÙËÚ¤˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ “£· Ú¤ÂÈ Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Ì ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ Ô˘ ‹ÚıÂ Î·È ‚¤‚·È· ÔÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ı· ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÔÚËÁËıÔ‡Ó ‹ fi¯È”, ÙfiÓÈÛ ˘„ËÏfi‚·ıÌÔ Û٤ϯԘ ÙÔ˘ π∫∞ μfiÏÔ˘.μ·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË Â›Ó·È Ô ·ÏÏÔ‰·fi˜ Ó· ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ ‰È·Ì¤ÓÂÈ ÌfiÓÈÌ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›Á˜ ÔÈ ÂÚÈÙÒ-

∞ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú·ÏËÊı› ·fi ÙÔ ÙÔÈÎfi ˘ÔηٿÛÙËÌ· ÙÔ˘ π∫∞ Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ Û‡ÓÙ·Í˘ Û fiÛÔ˘˜ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó Â› Ì‹Ó˜, ÁÈ· Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÔÛfi Ù˘ Û‡ÓÙ·Í‹˜ ÙÔ˘˜. ∏ ·Ó·ÌÔÓ‹ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘, fiÙ·Ó Ô ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ ˘¿ÁÂÙ·È ÌfiÓÔÓ ÛÙÔ π∫∞, Êı¿ÓÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ 12 Ì‹Ó˜ ÛÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∞Ó ˘¿ÁÂÙ·È Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ Ù·Ì›·, ÙfiÙÂ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ¤Î‰ÔÛ˘ Î·È ·ÔÓÔÌ‹˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È. ª¤¯ÚÈ ¯ı˜ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÛÙÔ ÙÔÈÎfi ˘ÔηٿÛÙËÌ· ‰ÂÓ Â›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÂÚÁ·Û›· ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÌÂٿٷÍË ‹ ·fi ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ù˘ ∞Δ∂, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓˆı›. √È ÂÏÏ›„ÂȘ Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È Êı¿ÓÔ˘Ó ÙȘ 30 ÎÂÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ.

ΔÔ ∂∫∞™ ŸÛÔÈ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ·Ó ÙÔ 60fi ¤ÙÔ˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010 Î·È ÏËÚÔ‡Ó Ù· Û¯ÂÙÈο ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ 2010, ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ·fi ʤÙÔ˜ Ó· ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó ÙÔ ∂∫∞™.

Ãı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÁÈ· ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ÌÂϤÙ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘

∫ÔÛÌÔÛ˘ÚÚÔ‹ ÛÂ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜

∫ÔÛÌÔÛ˘ÚÚÔ‹ Ì˯·ÓÈÎÒÓ ÛËÌÂÈÒıËΠ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÙÔ ›‰ÈÔ Ó· Û˘Ì‚Â› Î·È fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, fiÔ˘ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ ÂȉÈÎfi ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Ì ı¤Ì·: “™‡ÓÙ·ÍË ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ÌÂϤÙ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi ∂ÓÂÚÁÂȷ΋˜ ∞fi‰ÔÛ˘”. ¶¿Óˆ ·fi 300 Ì˯·ÓÈÎÔ› Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ ∫∂¡∞∫ Î·È ÙȘ ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ ÌÂϤÙ˜. ΔËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∞ÛÙÂÚÔÛÎÔ›Ԣ ∞ıËÓÒÓ, ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÛÙÔÓ ∫∂¡∞∫. ΔÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ¯ı˜ ¢Â˘Ù¤Ú· 24 π·ÓÔ˘·Ú›-

Ô˘ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 28 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011 ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û ¤ÓÙ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¿ ÂÓÙ¿ˆÚ· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·fi ÙȘ 4 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ¤ˆ˜ ÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘.ΔË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÒÙË Ì¤Ú·, ¤ÁÈÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË ·fi ÙËÓ ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· ªË¯·ÓÈÎfi, ·Ó·Ï. ηıËÁ‹ÙÚÈ· ΔÌ. ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ∞.¶.£. Î. ∫ÏÂÈÒ ∞Í·ÚÏ‹, Ì ı¤Ì· “∂ÈÛ·ÁˆÁ‹. £ÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, ÓÔÌÔıÂÛ›·. μÈÔÎÏÈÌ·ÙÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜. ∂Ï¿¯ÈÛÙ˜ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘”. ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË ÂÈÛËÁËÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞Ú·‚·ÓÙÈÓfi˜, ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ ªË¯·ÓÈÎfi˜, ·Ó·Ï. ηıËÁËÙ‹˜ ΔÌ. ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ∞.¶.£., Ì ı¤Ì·: “ŒÏÂÁ¯Ô˜ ıÂÚÌÔÌÔÓˆÙÈ΋˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜ ÎÙÈÚ›Ô˘”. ∞‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË ÂÈÛËÁËÙ¤˜ ı· Â›Ó·È Ô Î. £Âfi‰ˆÚÔ˜ £ÂÔ‰ÔÛ›Ô˘, ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ ªË¯·ÓÈÎfi˜, ϤÎÙÔÚ·˜ ΔÌ. ¶ÔÏÈÙÈ-

ÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ∞.¶.£. Î·È Ë Î· ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ΔÛÈηÏÔ˘‰¿ÎË, ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ ªË¯·ÓÈÎfi˜, ϤÎÙÔÚ·˜ ΔÌ. ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ∞.¶.£. Ì ı¤Ì·: “§ÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È ÚԉȷÁڷʤ˜ ÎÙÈÚÈ·ÎÔ‡ ÎÂχÊÔ˘˜ Ó¤ˆÓ Î·È ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ”. ΔËÓ ¶¤ÌÙË ÂÈÛËÁËÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ºÂ›‰·ÚÔ˜, ªË¯·ÓÔÏfiÁÔ˜ ªË¯·ÓÈÎfi˜, ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ∫.∂.Δ∂.∞.£. Ì ı¤Ì·: “¶ÚԉȷÁڷʤ˜ ËÏÂÎÙÚÔÌ˯·ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ÌÂϤÙ˘. ÀÔÏÔÁÈÛÌÔ›”. Δ¤ÏÔ˜ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÂÈÛËÁËÙ‹˜ ÛÙÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ı· Â›Ó·È Ô Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ §¿ÛÎÔ˜, ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ ªË¯·ÓÈÎfi˜, ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰È‰¿ÎÙˆÚ ΔÌ. ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ∞.¶.£. Ì ı¤Ì·: §ÔÁÈÛÌÈÎfi Δ∂∂-∫∂¡∞∫. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÌÂϤÙ˘ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ·fi‰ÔÛ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘”.


M·ÁÓËÛ›· 17

TPITH 25 IANOYAPI√À 2011

ÃÈÔÓÈ¿˜ ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ºÏ‚¿ÚË

∞›ÛıËÛË ¯ÂÈÌÒÓ· ·fi Û‹ÌÂÚ· ∞

›ÛıËÛË ¯ÂÈÌÒÓ· ı· ¤¯Ô˘Ì ·fi Û‹ÌÂÚ· Î·È ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, ηıÒ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÙˆÓ ÌÂÙˆÚÔÏfiÁˆÓ, Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ¤ÛÂÈ ·ÈÛıËÙ¿ Î·È ı· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ϤÔÓ Û ηÓÔÓÈο ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ Â›‰·, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÈÛ¯˘Ú¤˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È ¯ÈfiÓÈ· Û fiÏ· Ù· ÔÚÂÈÓ¿, ηıÒ˜ Î·È Û ËÌÈÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Î·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÔÈ ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ Ó· ηÙÂ‚Ô‡Ó ¯·ÌËÏfiÙÂÚ·, ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙȘ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛȘ ÂÚÈÔ¯¤˜. √È ÌÂÙˆÚÔÏfiÁÔÈ ÚԂϤÔ˘Ó ¤Ó· „˘¯Úfi ÚÒÙÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ÔÏfiÎÏËÚÔ˜ Ô ºÏ‚¿Ú˘ Ó· “ÊÏ‚›ÛÂÈ” ...

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™

∞Ó Î·È ‰È·Ó‡Ô˘Ì ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, Ô Î·ÈÚfi˜ ̤¯ÚÈ ¯ı˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ı‡ÌÈ˙ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ·Ú¿ fiÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ ¯ı˜ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ÂÓ ¤ÂÛ οو ·fi ÙÔ 0 ÛÙÔ μfiÏÔ, Ô‡ÙÂ Î·Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ˘˜ 2 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘...∂›Û˘ ÔÈ Ì¤ÁÈÛÙ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Î˘Ì¿ÓıËÎ·Ó Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ ¿Óˆ ·fi ÙÔ˘˜ 13 ‚·ıÌÔ‡˜, fiÙ·Ó Ë Ì¤ÛË Ì¤ÁÈÛÙË ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚ¤¯ÔÓÙ· Ì‹Ó· Â›Ó·È 9,6 ‚·ıÌÔ› Î·È Ë Ì¤ÛË ÂÏ¿¯ÈÛÙË 0,5 ∫ÂÏÛ›Ô˘. ∏ ̤ÛË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ Â›Ó·È 5,1 ‚·ıÌÔ›. √È ·ÚÎÂÙ¿ ‹Ș ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÛÙË ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂˘ÚÒË ÔÊ›ÏÔÓÙ·Ó ÛÙÔÓ ÂÌÔ‰ÈÛÌfi Ì ÊÚ·Á‹ ÙˆÓ Ôχ „˘¯ÚÒÓ ·ÂÚ›ˆÓ Ì·˙ÒÓ ÛÙ· ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ·Ó ÛÙÔ ıÂÚÌfi ÙÔ̤· ÙˆÓ fiÔÈˆÓ ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ. ∏ Û·Ê‹˜ ‰˘ÛÎÔÏ›· ÛÙÔ Ó· ·ψı› Ô ÔÏÈÎfi˜ ·ÂÚԯ›̷ÚÚÔ˜ ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, ÒÛÙ ӷ ηÙ‚·›ÓÔ˘Ó ·˘ÙÔ‡ÛȘ Ôχ „˘¯Ú¤˜ ¤ˆ˜ ÔÏÈΤ˜ ·¤ÚȘ Ì¿˙˜, Ì·˜ ¤ÊÂÚ ¤Ó· Ôχ ‹ÈÔ ¯ÂÈÌÒÓ·, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÛÙ· ̤۷ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, fiÔ˘ ηٿÊÂÚÂ Ô ÔÏÈÎfi˜ ·ÂÚԯ›̷ÚÚÔ˜ Ó· ‰È·ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ÎÏÔÈfi ÙˆÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÂÌÔ‰›ˆÓ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡ÛÂ Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ Î·È ÛËÌÂÈÒıËÎÂ Ë ·fiÙÔÌË ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ¤Í·ÚÛË, Ì ÙȘ ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ Î·È Û ‰ÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Î·È ‚fiÚÂÈ·˜ ¯ÒÚ·˜, ·ÎfiÌË Î·È ÂÓÙfi˜ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∞fi Û‹ÌÂÚ· ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ ·ÏÏ¿˙ÂÈ, Ì οıÂÙË ÙÒÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜, fiˆ˜ Â‰Ò Î·È ‰¤Î· ÂÚ›Ô˘ Ë̤Ú˜ ›¯Â ÚԂϤ„ÂÈ Ô ÌÂÙˆÚÔÏfiÁÔ˜ Î.

£. Δ·ÎÔ‡‰Ë˜. ™‹ÌÂÚ· ̤¯ÚÈ Î·È ·‡ÚÈÔ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÚԂϤÔÓÙ·È ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ ·ÛıÂÓ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Î·È ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿, ÂÓÒ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -2 ̤¯ÚÈ 10 ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ 4 ̤¯ÚÈ 10. √È ¿ÓÂÌÔÈ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Û ‚ÔÚÈ¿‰Â˜. ∞‡ÚÈÔ ÚԂϤÂÙ·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, ·Ó Î·È ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÓÂÊÒÛÂȘ ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, ÂÓÒ ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ· ›‰È· Â›‰·. Ÿˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÔÈ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÌÈ· ÈÔ Ì·ÎÚ¿˜ ‰È·ÚΛ·˜ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ¤Í·ÚÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. √ ∞˙ÔÚÈÎfi˜ ·ÓÙÈ΢ÎÏÒÓ·˜ ¤¯ÂÈ ÂÁηٷÛÙ·ı› ÁÈ· Ù· ηϿ ÛÙË μÚÂÙ·ÓÈ΋ ÌÂÁ·-

ÏfiÓËÛÔ, Ì ·ψ̤ÓË ÌÈ· ÂÎÙÂٷ̤ÓË ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, fï˜ ÌÔÚ› ÙÔ ÎÚ‡Ô Ó· ÌË ‚Ú›ÛÎÂÈ ÚÔ˜ ÛÙÈÁÌ‹Ó ‰È¤ÍÔ‰Ô Ó· η٤‚ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Î·È ÚÔ˜ ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ·ÏÏ¿ ·’ fiÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È ı· ÂÈÙ¢¯ı› Î·È ·˘Ùfi ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ °ÂÓ¿ÚË Î·È ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ºÏ‚¿ÚË. ∞fi ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Âȉ›ӈÛË ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡, Ì ‚ÚÔ¯¤˜ ÂÎÙÂٷ̤Ó˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Î·È ÓfiÙÈ·˜ ¯ÒÚ·˜, ˘ÎÓ¤˜ ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿, ηıÒ˜ Î·È Û ‰ÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜, ˘fi ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Èı·ÓfiÓ ¢˘ÙÈ΋˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜. ∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Î·È ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ¯·ÌËÏÔ‡ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ Ù˘

ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ªÂÛÔÁ›Ԣ, ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ÁÈ· ÂÎ Ó¤Ô˘ ΢ÎÏÔÁ¤ÓÂÛË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë Î·ıÔÏÈ΋ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÎÔ‡ ·ÂÚԯ›̷ÚÚÔ˘ Î·È ÛÙ· μ·ÏοÓÈ· ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ¯ÒÚ· Ì·˜, ı· ÛËÌ¿ÓÂÈ ÌÈ· ·ÚÎÂÙ¿ „˘¯Ú‹ ÂÚ›Ô‰Ô, fiÔ˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ Ù¤ÙÔȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î˘ÎÏÔÁÂÓ¤ÛÂȘ ·fi Ù· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ∞ÈÁ·›Ô˘ ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ ı·Ï¿ÛÛȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÓfiÙÈ· Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ Î·È Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ∫‡ÚÔ. √ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ οÔÈˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ·̷ٷ ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂˆÓ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ¯ÒÚ·, ·ÎfiÌ· Î·È Û ‰ÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ ÚÒÙÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ºÏ‚¿ÚË. ΔÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 30 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Ì 10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓ, ηıÒ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ „˘¯Ú‹ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ Ô˘ ı· ÂËÚ¿ÛÂÈ Î·È ÓÔÙÈfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο Ë Ù¿ÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÔÏÈΤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· Î·È ·Ó·ÙÔÏÈο Î·È Ôχ ¯·ÌËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ™ÙÂÚ¿ Î·È ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡-‚fiÚÂÈÔ˘ Î·È ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ∞ÈÁ·›Ô˘. √ Î. Δ·ÎÔ‡‰Ë˜ ÚԂϤÂÈ fiÙÈ ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈÔ‡ ÛÙȘ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ı· Êı¿ÛÂÈ ‹ Î·È ı· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ÌÈÛfi ̤ÙÚÔ, Ì ÚÔÔÙÈ΋ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÛÙȘ ∞ÁÚÈfiϢΘ. ∞fi ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ù· ¯ÈfiÓÈ· Ó· ηÙÂ‚Ô‡Ó ¯·ÌËÏfiÙÂÚ·, ›Ûˆ˜ Î·È ÛÙ· ‰ÈÓ¿, ÁÈ’ ·˘Ùfi fï˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÎfiÌË ¤Ó· 48ˆÚÔ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË ˙ÒÓË ·ÁÔÔ›ËÛ˘ ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ¶¿ÓÙˆ˜ ̤¯ÚÈ ¯ı˜ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ‡„Ô˜ ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ›¯Â ¤ÛÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ ÌfiÏȘ Î·È ÌÂÙ¿ ‚›·˜ ¤Êı·Û ٷ 19,6 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿.

∞fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ˆ˜ Û˘ÓÂÎÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· Î·È ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÓÔÌÒÓ

«¶·ÚÒÓ» ÛÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi ¯¿ÚÙË ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ∏ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¤‰ˆÛ ÙÔ ÚÒÙÔ Ù˘ “·ÚÒÓ” ÛÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi ¯¿ÚÙË ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Û ÙÚÂȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ¢ÈÂıÓ›˜ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ∂Îı¤ÛÂȘ Û √ÏÏ·Ó‰›·, ∞˘ÛÙÚ›· Î·È °ÂÚÌ·Ó›· ÙÔ Ì‹Ó· Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ‹Ú ̤ÚÔ˜ ÛÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ “Vakantiebeurs” ÛÙËÓ √˘ÙÚ¤¯ÙË ·fi 11 ̤¯ÚÈ 16 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, “Ferien Messe” ÛÙË μȤÓÓË ·fi 13 ̤¯ÚÈ 16 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È “Boot” ÛÙÔ ¡Ù›ÛÂÏÓÙÔÚÊ ·fi 22 ̤¯ÚÈ 30 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. ∏ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ˆ˜ Û˘ÓÂÎÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· Î·È ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÓÔÌÒÓ Ù˘, ¤Î·Ó ٷ ÚÒÙ· ‚‹Ì·Ù· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Ì ‰ÈÎfi Ù˘ ÂÚ›ÙÂÚÔ Û ÂÓÈ·›Ô ¯ÒÚÔ Ì ÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. ∏ ·˘Ï·›· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ¿ÓÔÈÍ Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛË “Vakantiebeurs” ÛÙËÓ √˘ÙÚ¤¯ÙË ÛÙË μfiÚÂÈ· ∂˘ÚÒË Ì ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ó· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙȘ 120.000 . ∏ ÚÒÙË Ì¤Ú· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ·¢ı˘ÓfiÙ·Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Û Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ÂÓÒ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ¤ÓÙ Ë̤Ú˜ Ë ¤ÎıÂÛË ‹Ù·Ó ·ÓÔȯً ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi. ∞fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ë Î. ∂ϤÓË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ (¶ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ™ÔÚ¿‰ˆÓ), ÂÓÒ ·fi ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ Ú¿ÎÙÔÚ·˜ Î. £¤ÎÏ· ∫·Ì¤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ °Ú·Ê›Ԣ “Four Ways Travel”, Ë Î. ™ÔÊ›· ¶·ÓÙÂÏ‹ ·fi ÙÔ Î¿ÌÈÓÁÎ “™À∫π∞”, Ô Î. ∞ÓÙÒÓ˘ ™˘Ìˆӛ‰Ë˜ ·fi ÙÔ Î¿ÌÈÓÁÎ “∂§§∞™” Î·È Ë Î. °È¿ÓÓ· ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘ ·fi ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ Âȯ›ÚËÛË “Dolphins of Skiathos”. ¶Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓ Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ Ù‹ÛÂȘ Ù˘ ·ÂÚÔÔÚÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ TRANSAVIA ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÁÈ· ÕÌÛÙÂÚÓÙ·Ì ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Ù¤ÏË ∞Ú›ÏË (ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ http://volosairport.gr Î·È Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ http://www. transavia.com/. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË “Ferien Messe” ÛÙË μȤÓÓË ·fi 13 ¤ˆ˜ Î·È 16 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ 17 ŒÏÏËÓ˜ Û˘ÓÂÎı¤Ù˜, ÂÓÒ Û˘ÓÔÏÈο ÔÈ ÂÎı¤Ù˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ (70 ¯ÒÚ˜) ¤ÊÙ·Û·Ó ÙÔ˘˜ 800 Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ Ô˘ ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ·Ó‹Ïı Û ÂÚ›Ô˘ 117.000. ∂ΛÓÔ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊËΠ‹Ù·Ó Ë ·‡ÍËÛË Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙȘ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ, ÛÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ Ù˘ “Ruefa Reisen”, Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ·Ï˘Û›‰·˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ Ù˘ ∞˘-

∞fi ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÛÙË μȤÓÓË

ÛÙÚ›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∂√Δ ∞˘ÛÙÚ›·˜, Ë ŒÎıÂÛË ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠·ÈÛÈfi‰ÔÍ· ÌËӇ̷ٷ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ ›¯·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ÌÂÁ¿ÏË ˙‹ÙËÛË, Ì ÚÒÙË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜: “√È ÚÔÔÙÈΤ˜ ‰È·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Â˘ÓÔ˚Τ˜ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÎÚ·Ù‹ÛÂˆÓ Î·È Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ tour operators. ΔÔ ·˘ÍË̤ÓÔ ·˘ÛÙÚÈ·Îfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿Ù·È Î·È ÛÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË Ó¤ˆÓ ÚÔÔÚÈÛÌÒÓ, fiˆ˜ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·˘ÛÙÚÈ·ÎÒÓ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Î·È ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙÒÓ Ù·ÍȉÈÒÓ. ŒÙÛÈ, Ì ‰ÈÎfi Ù˘ ÂÚ›ÙÂÚÔ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË Î·È Ë ·˘ÛÙÚȷ΋ ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· “Lauda air” Ô˘ ı· Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙË μȤÓÓË Ì ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙÔ ¶‹ÏÈÔ ·fi 21 ª·˝Ô˘ Î·È Ì ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ·fi 28 ª·˝Ô˘. ΔfiÛÔ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ

Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ Ô˘ ‰fiıËΠÛÙȘ 14/1 ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÂÚÈÙ¤ÚÔ˘ ·fi ÙÔÓ ¢/ÓÙ‹ ÙÔ˘ ∂√Δ ∞˘ÛÙÚ›·˜ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙË ™ÎÔÚ‰¿, fiÛÔ Î·È ÛÙȘ ¿ÏϘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó (ÂÏÏËÓÈ΋ ‚Ú·‰È¿, ÔÈÓÔÁÓˆÛ›·, Î.¿.) ÔÈ Û˘ÓÂÎı¤Ù˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Ì ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Î·È Î·Ù¤ÏËÍ·Ó Û ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ÎÚ·Ù‹ÛˆÓ. ∂›Û˘ ÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ·fi ÙË £ÂÛÛ·Ï›· η٤ÏËÍ·Ó ÛÂ Û˘Ìʈӛ˜ Ì Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ·fi ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›·. ªÈÛfi ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ∞˘ÛÙÚÈ·ÎÔ› ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÂÙËÛ›ˆ˜ ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ˘„ËÏfi ÔÛÔÛÙfi Â·ÓÂÈÛÎÂÙÒÓ. ¶·Ú¿ ÙÔ ÌÈÎÚfi ̤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ Ë ∞˘ÛÙÚ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ‰Âο‰· ¯ˆÚÒÓ ÚÔ¤Ï¢Û˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ÙÔ˘ ∂√Δ ÛÙË μȤÓÓË. ŒÚ¢Ó˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ·˘ÛÙÚÈ·ÎÒÓ ÈÓÛÙÈÙÔ‡ÙˆÓ (.¯. IFT) ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ˆ˜ ¤Ó· ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÈÔ ‰ËÌÔÊÈÏ›˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞˘ÛÙÚÈ·ÎÔ‡˜. ™ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ô Î. £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜ ∫·ÙÛ¤Ì˘, (¶ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ™ÔÚ¿‰ˆÓ), ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ Ú¿ÎÙÔÚ·˜ Î. £¤ÎÏ· ∫·Ì¤ÓÔ˘ ÙÔ˘ “Four Ways Travel”, Ô ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi˜ Ú¿ÎÙÔÚ·˜ Î. ¢. §Â‚¤ÓÙ˘ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ °Ú·Ê›Ԣ “Les Hirondelles”, Ô Î. ¶. ¢ÂÚ‚¤Ó˘ ·fi ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “Skiathos Palace”, Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi˜ Ú¿ÎÙÔÚ·˜ Î. ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘ ∞ϤÎÔ˜ Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘ “Dolphins of Skiathos” Î·È Ô ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ Δ¿ÙÛÈÔ˜ ·fi ÙË ™ÎÈ¿ıÔ. Δ¤ÏÔ˜, Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ (22-30 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘) Ì ‰ÈÎfi Ù˘ ÂÚ›ÙÂÚÔ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË “Boot” ÛÙÔ ¡Ù›ÛÂÏÓÙÔÚÊ, ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ¤ÎıÂÛË ÁÈ· ı·Ï¿ÛÛÈ· ÛοÊË Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡. √È ÂÈÛΤÙ˜ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ 260.000, Â›Ó·È ¿ÙÔÌ· Ì ÌÂÁ¿ÏË ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ Â˘ÓÔ˚ÎÒÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·. ∞fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ë Î. ∂˘·ÁÁÂÏ›· ¶··ıÂÔ‰ÒÚÔ˘ (¶ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ™ÔÚ¿‰ˆÓ).

∂Í·ÚıÚÒıËΠ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi «Î‡Îψ̷» ÒÏËÛ˘ ·Á·ıÒÓ ∞£∏¡∞, 24.

∞fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¢›ˆÍ˘ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ∞ÙÙÈ΋˜, ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠ„ËÊȷ΋ ¤Ú¢ӷ, ÌÂÙ¿ ·fi ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·È Î·Ù·ÁÁÂÏÈÒÓ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· “∞¿ÙË Î·Ù’ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛË, ηٿ Û˘Ó·˘ÙÔ˘ÚÁ›· Î·È Î·Ù’ Â¿ÁÁÂÏÌ·” Î·È Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· Û ‚¿ÚÔ˜ ‰‡Ô ·ÏÏÔ‰·ÒÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ËÏÈΛ·˜ 31 Î·È 29 ÂÙÒÓ Î·È ÂÓfi˜ Ë̉·Ô‡ ËÏÈΛ·˜ 40 ÂÙÒÓ. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ë ¢›ˆÍË ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ‰Â¯fiÙ·Ó ÙËÏÂʈÓÈο, ·ÏÏ¿ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο, ̤ۈ e - mails, ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ηٷÁÁÂϛ˜ ·fi ŒÏÏËÓ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ ÙÔ˘ ÿÓÙÂÚÓÂÙ ÁÈ· ··ÙËϤ˜ ·ÁÔÚ·ˆÏËۛ˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ̤ۈ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘. √È ¯Ú‹ÛÙ˜ ÙÔ˘ ÿÓÙÂÚÓÂÙ ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌÂÓÔÈ Û ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î¤˜ ·ÁÁÂϛ˜, Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ÒÏËÛ˘ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ˙ÒˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ, η٤ıÂÙ·Ó ¯Ú‹Ì·Ù· Û ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜, Ô˘ ‰È¤ıÂÙ ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ·Îψ̷, ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤Î·Ó ·Ó·Ï‹„ÂȘ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÈ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ·. √È ‰Ëψı›Û˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ηÙÔÈΛ·˜ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ‹Ù·Ó „¢‰Â›˜, ÏËÓ ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔȯ›ˆÓ, Ù· ÔÔ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÁÈ· ÙȘ ·Ó·Ï‹„ÂȘ. ∫·ÙfiÈÓ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ Ë ¢›ˆÍË ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÂÌÔÚ›Ô˘ (e - commerce), ÁÈ· ·Ú·‚¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙËÓ ÒÏËÛË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘, ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛ ÛÙÔ¯Â˘Ì¤ÓË „ËÊȷ΋ ¤Ú¢ӷ. ªÂÙ¿ ·fi ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ŒÓˆÛË ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ΔÚ·Â˙ÒÓ, ÂÓÙfiÈÛ Û ÙÚ·Â˙ÈÎfi ηٿÛÙËÌ· Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ ¤Ó· ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜, ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡Û ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜. ªÂÙ¿ ·fi ¤Ú¢ӷ ÛÙËÓ ÔÈΛ· Ù˘ 31¯ÚÔÓ˘ Û˘ÏÏËÊı›۷˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËηÓ: *¤Ó·˜ (1) ÊÔÚËÙfi˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ *¤ÓÙ (5) ‚È‚ÏÈ¿ÚÈ· ηٷı¤ÛÂˆÓ *¤Ó· (1) ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ *‰‡Ô (2) ¯ÂÈÚfiÁڷʘ ÛÂÏ›‰Â˜ Ì ηٷ¯ˆÚË̤Ó˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ (emails) Î·È ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÎÈÓËÙÒÓ ÙËÏÂÊÒÓˆÓ *Ì›· (1) ÙÚ·Â˙È΋ οÚÙ· ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ·Ó¿Ï˄˘ ÌÂÙÚËÙÒÓ *¤ÓÙ (5) ·Î¤Ù· Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜. ∞fi ÙËÓ „ËÊȷ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ÚԤ΢„ fiÙÈ Ë ·ÓˆÙ¤Úˆ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹ ·¿ÙË ÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2006 Î·È Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi ·˘Ù‹ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ. ∏ ˘fiıÂÛË ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿Ù·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ·fi ÙËÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ∞Ú¯‹ ηٷÔϤÌËÛ˘ Ù˘ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ ÂÛfi‰ˆÓ ·fi ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜. ∏ Û˘ÏÏËÊı›۷ Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ ∞ıËÓÒÓ, ÂÓÒ ·Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ‰‡Ô (2) ‰Ú¿ÛÙ˜.


M·ÁÓËÛ›· 18

TPITH 25 IANOYAPI√À 2011

∞ÂÚÁ›· ¿ÏÈ ·fi ·‡ÚÈÔ ¤ˆ˜ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, Ì ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ê·Ú̷ΛˆÓ ·Ó¿ ‰›ˆÚÔ

Èڛ˜ ÂÓ‰ÔÎÚÈÓÔÏfiÁÔ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Â› 1,5 ¯ÚfiÓÔ ÃˆÚ›˜ ÂÓ‰ÔÎÚÈÓÔÏfiÁÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Â‰Ò Î·È ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ. ΔÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÁÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ‰È·‚‹ÙË ÛÙÔ μfiÏÔ ¤ÎÔ„Â ÙËÓ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ›Ù·, fiÔ˘ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÂÓ‰ÔÎÚÈÓÔÏfiÁÔ˘. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÎÔ‹˜ Ù˘ ›Ù·˜ ¤‰ˆÛ ÙÔ “·ÚÒÓ” Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ·ÙfiÌˆÓ Ì ·Ó·ËÚ›· Î. μ·Ú‰·Î·ÛÙ¿Ó˘, ÂÓÒ Ì›ÏËÛÂ Î·È Ô ‰È·‚ËÙÔÏfiÁÔ˜ ·fi ÙÔ π·ÙÚÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∞ıËÓÒÓ Î. §¤Ô˘Ú·˜. 줂·È· ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô ı¤Ì· ‹Ù·Ó Ë ÚfiÛÏË„Ë ÂÓ‰ÔÎÚÈÓÔÏfiÁÔ˘ ÛÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ”. ∂‰Ò Î·È ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ, ·fi ÙfiÙ Ô˘ ·Ô¯ÒÚËÛÂ Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÂÓ‰ÔÎÚÈÓÔÏfiÁÔ˜, ÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÁÈ·ÙÚfi ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂȉÈÎfiÙËÙ· ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ fï˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. “™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÏÏÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› Ì ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂȉÈÎfiÙËÙ·, ÂÓÒ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂÈϤÁÔ˘Ó Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·” ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·fi ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÎËÚ‡ÍÂÈ ‰‡Ô ı¤ÛÂȘ ÂÓ‰ÔÎÚÈÓÔÏfiÁˆÓ, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ·fi ¤Ó· ÁÈ·ÙÚfi. ∞ӷ̤ÓÂÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÎÚ›Û˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ¤ÁÎÚÈÛ˘ Ó· ‰È·‚È‚·ÛÙ› ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜, ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ Ë ÚfiÛÏË„Ë. ΔÔ ıÂÙÈÎfi Â›Ó·È ˆ˜ ÁÈ· ÙË Ì›· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ı¤ÛÂȘ Ô˘ ÚÔÎËÚ‡¯ıËηÓ, ˘¿Ú¯ÂÈ ‹‰Ë ›ÛÙˆÛË, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰ÂÓ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ‰ÒÛÂÈ Ó¤· ›ÛÙˆÛË, οÙÈ Ô˘ ı· ‹Ù·Ó Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÏfiÁˆ ÂÚÈÛÙÔÏ‹˜ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ. ¶ÚÈÓ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ›¯·Ó Á›ÓÂÈ Î·È ¿ÏϘ ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ Ô˘ ·¤‚ËÛ·Ó ¿ÁÔÓ˜. ∏ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ‰È·‚‹ÙË ÛÙÔ μfiÏÔ Î. ∞ÚÈÛÙ›‰Ô˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î. ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÂÈÏ˘ı› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ·fi ÙÔ μfiÏÔ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÂÎÙfi˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË È·ÙÚÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·. ™ÙÔ μfiÏÔ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Á‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ ÔÎÙÒ Ì ÂÓÓÈ¿ ȉÈÒÙ˜ ÂÓ‰ÔÎÚÈÓÔÏfiÁÔÈ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

K·È Ó¤· Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ™ÙÔ «ÎfiÎÎÈÓÔ» ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜

¡

¤· Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ÙÔ˘˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·fi ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, ηıÒ˜ ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÙÚÈ‹ÌÂÚË ·ÂÚÁ›·. Ÿˆ˜ Î·È ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙÔ μfiÏÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·Ó¿ ‰›ˆÚÔ Ê·Ú̷Λ·, ÂÓÒ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÔÓÙ·.

™ÙÔ “ÎfiÎÎÈÓÔ” Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ Î·È ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ Ì ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚfi ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ÂͤÊÚ·Û ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ. √È Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Û˘Ó¤Ï¢ÛË, fiÔ˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÂÈ΢ÚÒıËÎÂ Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÁÈ· Ó¤· ÙÚÈ‹ÌÂÚË ·ÂÚÁ›· ·fi ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÙÛÈfiÏ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ̤¯ÚÈ Ó· ‰ÈηȈıÔ‡Ó. ΔÔ ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Û Ӥ· ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· ‚¤‚·È· Ì ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜. ŒÙÛÈ ·fi ·‡ÚÈÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙÔ μfiÏÔ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·Ó¿ ‰›ˆÚÔ ¤ÓÙ ʷÚ̷Λ·. ∞˘Ùfi ı· ÈÛ¯‡ÂÈ ·fi ÙȘ 8 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 10 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÂÓÒ ÌÂÙ¿ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î¿ÔÈ· ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÔÓÙ·. £· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ›‰ÈÔ Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËÎÂ Î·È ÛÙËÓ ÙÚÈ‹ÌÂÚË ·ÂÚÁ›· Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. ™Â ¯ˆÚÈ¿, fiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¤Ó· Ê·Ú̷ΛÔ, Ô Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈfi˜ ı· ÂȉÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÔÈÔ ‰›ˆÚÔ ı· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙfi ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ. ¶¿ÓÙˆ˜ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ı¤Ì· Ô˘ ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ ·ÊÔÚ¿ Ù· Ê¿Ú̷η ÂÎÙfi˜ Ï›ÛÙ·˜. °È· Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ÚÔ¯ˆÚ› Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Û ÌÈ· ·ÚÓËÙÈ΋ Ï›ÛÙ·. √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· 500 Ê¿Ú̷η Ô˘ ı·

Ú¤ÂÈ ÔÈ Ôϛ٘ Ó· Ù· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÓÙȂ˯Èο, ·ÓÙÈ˘ÚÂÙÈο, Û΢¿ÛÌ·Ù· ηٿ Ù˘ ÛÙ˘ÙÈ΋˜ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ¿ÏϘ ·ı‹ÛÂȘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜. √ Î. ª·ÙÛÈfiÏ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· ·˘Ù¿ Ù· Ê¿Ú̷η ‰ÂÓ Ù· ÏË-

ÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜, ·ÊÔ‡ ηχÙÔÓÙ·È ·fi Ù· Ù·Ì›· ÙÔ˘˜. À¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ϤÓ fiÙÈ ·fi ̤ڷ Û ̤ڷ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· Ó¤· ηٿÛÙ·ÛË. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ·ÓÙ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÂÏÏ›„ÂˆÓ ÛÙ· Ê¿Ú̷η, ÂÍ·Ó·Áο˙ÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘˜ ηÈ

¿ÏÏ· ÔÏÏ¿ Ê¿Ú̷η. √ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ º·Ú̷΢ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· “Ôϛ٘ ‰‡Ô ηÙËÁÔÚÈÒÓ, ηıÒ˜ ·fi ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ·˘Ùfi Ï‹ÙÙÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘˜ Ù· Ê¿Ú̷ο ÙÔ˘˜”. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∞‡ÚÈÔ Î·È ÌÂı·‡ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë ÙÔ˘ ηÚΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ÙÚ·¯‹ÏÔ˘ Ù˘ Ì‹ÙÚ·˜

¢ˆÚÂ¿Ó ÙÂÛÙ ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ªÈÎÚfi ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ô˘ ÂÌ‚ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ Èfi ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ıËÏˆÌ¿ÙˆÓ ¢ˆÚÂ¿Ó ÙÂÛÙ ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ·‡ÚÈÔ Î·È ÌÂı·‡ÚÈÔ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚfiÏ˄˘ ηٿ ÙÔ˘ ηÚΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ÙÚ·¯‹ÏÔ˘ Ù˘ Ì‹ÙÚ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ∫˘ÙÙ·ÚÔÏÔÁÈÎfi ΔÌ‹Ì· ÙÔ˘ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Â›Ó·È Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÚÔηÚÎÈÓÈÎÒÓ ·ÏÏÔÈÒÛÂˆÓ ·Ú¿ ηÚΛӈÓ. ∂›Û˘ ÌÈÎÚfi Â›Ó·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÙÔ ÂÌ‚fiÏÈÔ Î·Ù¿ ÙÔ˘ ÙÚ·¯‹ÏÔ˘ Ù˘ Ì‹ÙÚ·˜. ªÂ ÎÂÓÙÚÈÎfi Û‡ÓıËÌ· fiÙÈ Ô Î·ÚΛÓÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ·¯‹ÏÔ˘ Ù˘ Ì‹ÙÚ·˜ ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÙÂÛÙ ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë ÙÚ¤¯Ô˘Û· ‚‰ÔÌ¿‰· Ó· Â›Ó·È Â‚‰ÔÌ¿‰· ‰ˆÚÂ¿Ó ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ÛÙÔ ÙÂÛÙ. ΔÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜. ŒÙÛÈ ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙË 1 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ˜ Á˘Ó·›Î˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó ‰ˆÚÂ¿Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û ΢ÙÙ·ÚÔÏÔÁÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô. ¢ˆÚÂ¿Ó Î˘ÙÙ·ÚÔÏÔÁÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Î·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË 2 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ¶¤ÌÙË 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ¿ÏÈ ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙË 1 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ.

™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ ÙÂÛÙ ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ı· Á›ÓÂÙ·È Î·ÙfiÈÓ Ú·ÓÙ‚ԇ Ì ÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ È·ÙÚ›ˆÓ. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜

ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, ÙÔ ÙÂÛÙ ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ Â›Ó·È Ì›· ·ÓÒ‰˘ÓË Î·È ·Ó·›Ì·ÎÙË ÂͤٷÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î‡ÙÙ·Ú· ·fi ÙÔÓ ÙÚ¿¯ËÏÔ Ù˘ Ì‹ÙÚ·˜ Î·È ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› Â¿Ó Â›Ó·È ·ıÔÏÔÁÈο. ª¤Ûˆ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙÂÛÙ Ô Î·ÚΛÓÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ·¯‹ÏÔ˘ Ù˘ Ì‹ÙÚ·˜ ¤·„ ӷ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ·ÈÙ›· ı·Ó¿ÙÔ˘ ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Î·È Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ù˘ ÓfiÛÔ˘ Î·È ÔÈ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ ı¿Ó·ÙÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÌÂȈı› ÛËÌ·ÓÙÈο. ∫˘Ú›ˆ˜ ÚÔÛ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Á˘Ó·›Î˜ ËÏÈΛ·˜ 40-75 ÂÙÒÓ, ÂÓÒ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÂ Û˘¯ÓfiÙËÙ· ηÚΛÓÔ ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ οو ÙˆÓ 45 ÂÙÒÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ·ÚÈÔ ·›ÙÈÔ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÙÔ˘ ηÚΛÓÔ˘ Â›Ó·È Ô Èfi˜ ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ıËψ̿وÓ, ÂÓÒ ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Â›Ó·È Î·È ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ·. ™ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ı· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ı· ÙÔ˘˜ ‰Ôı› Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó Î·È ¤Ó· ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ Èfi ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ıËψ̿وÓ. ∏ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ΢ÙÙ·ÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î. ™Ì·ÚԇϷ ¢È‚¿ÓË ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙÔÈÛÙ› ÔÏÏ¿ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ηÚΛÓÔ˘. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÚÔηÚÎÈÓÈΤ˜ ·ÏÏÔÈÒÛÂȘ

Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È. ∂‰Ò Î·È ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Î·È ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ËÏÈΛ·˜ 12-26 ÂÙÒÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ ÂÌ‚fiÏÈÔ Î·Ù¿ ÙÔ˘ ÈÔ‡ ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ıËψ̿وÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ï‡ÙÂÙ·È ·fi Ù· Δ·Ì›·. ∞ÏÏ¿, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ë Î. ¢È‚¿ÓË, ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi Â›Ó·È ÌÈÎÚfi ÏfiÁˆ ›Ûˆ˜ Î·È Ù˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˘ ÚÔηٿÏ˄˘ ÁÈ· Ù· ÂÌ‚fiÏÈ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·fi ÙÔ ∫˘ÙÙ·ÚÔÏÔÁÈÎfi ΔÌ‹Ì· ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÛÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ï›ÛÙ· ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÁÈ· ÙȘ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ˜ Á˘Ó·›Î˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÛÙÔÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Á›ÓÔÓÙ·È ÙÂÛÙ ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ∂›Û˘ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘ √°∞ ¤¯Ô˘Ó ‰ˆÚÂ¿Ó fiϘ ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÒ Î·È Ù· ¿ÙÔÌ· ·fi Ù· ˘fiÏÔÈ· Ù·Ì›· ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó, ηıÒ˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔ ·Ú·ÂÌÙÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ· ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” ˙ËÙ› Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi Ù· Ù·Ì›·. √È ÁÈ·ÙÚÔ› ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ˆ˜ ·Ó ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÈÌÔÚÚ·Á›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¤ÌÌËÓˆÓ Ú‡ÛˆÓ, ÛÙ·ÁfiÓ˜ ·›Ì·ÙÔ˜ ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÔ˘Û›· Î·È ‰‡ÛÔÛ̘ ÎÔÏÈΤ˜ ÂÎÎÚ›ÛÂȘ, ı· Ú¤ÂÈ ¿ÌÂÛ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ı¤Ì· ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi ÙÔ˘˜. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


¡π∫∏ μ. TƒπΔ∏ 25 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

ºˆÓ¤˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜

ÛÂÏ. 21

™√À¶∂ƒ §π°∫

∞ÎfiÌË ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ô “£Ú‡ÏÔ˜” ∞§§√ ¤Ó· ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ Ù›ÙÏÔ˘ ¤Î·Ó ÚÔ¯ı¤˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ Â› ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· Ì 1-0 ÛÙËÓ ΔÚ›ÔÏË, ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ì ÙÔ “ÛÙÚ·‚Ô¿ÙËÌ·” ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÛÙË ¡. ™Ì‡ÚÓË Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ (11). ŒÙÛÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·‡ÍËÛ ÙÔ˘˜ ÂÙ¿ ‚·ıÌÔ‡˜ Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜ ·fi ÙÔ˘˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜” , ¤ÓÙÂη ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÚÈÓ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ηÓÔÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. √ ¶∞√∫ Ó›ÎËÛ ‰‡ÛÎÔÏ· Ì 2-1 ÙËÓ •¿ÓıË ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì· Î·È ¤ÌÂÈÓ ÌfiÓÔ˜ ÛÙËÓ 3Ë ı¤ÛË, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ·-ÛÔÎ Ù˘ ∞∂∫ ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Ì 40. ∏ ∫·‚¿Ï· ΤډÈÛ Ì 3-0 ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ÛÙÔ “∞Óı‹ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË” , ÂÓÒ ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ Î·È ÕÚ˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙÔ 0-0 ÛÙÔ ¶·ÁÎÚ‹ÙÈÔ. √ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ¤Ûڈ͠ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi ÛÙË Football League ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË Ì 1-0 ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜. ∏ ∫¤Ú΢ڷ ‹Ú ÙÚÂȘ ÔχÙÈÌÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÛÙË §¿ÚÈÛ· ÙËÓ ÔÔ›· Ó›ÎËÛ Ì 1-0. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÁÈ· ÙËÓ 19Ë Ë̤ڷ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∫¤Ú΢ڷ-§¿ÚÈÛ· . . . . . . . . . . . . . 1-0 (75’ ª·˙ÓfiÊ) ¶∞√∫-•¿ÓıË . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1 (37’ ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜, 81’ ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜ 66’ ¶fiÈ) ∞∂∫-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. . . . . . . . . . .0-4 (12’ ™·Óηڤ, 19’ √˘Ì›ÓÙ˜, 61’ ªfiÓ¯Â, 81’ ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜) ∫·‚¿Ï·-∏Ú·ÎÏ‹˜ . . . . . . . . . . . . .3-0 (66’ ΔfiÌ·ÛÈÙ˜, 81’ √ÓÔ˘¿ÙÛÈ, 92’ ¶¤ÚÙ˙ÂÏ) ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ . . . .0-1 (81’ ∞Ó·ÛÙ·Û¿ÎÔ˜) ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘-ÕÚ˘ . . . . . . . . . . . . . 0-0 ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ.-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ . . . . . . 0-1 (30’ ÂÓ. ºÔ˘ÛÙ¤Ú) ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ . . . . .1-1 (49’ ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘ - 55’ ™ÈÛ¤)

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (19Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 2. ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ 3. ¶∞√∫ 4. ∞∂∫ 5. ∫·‚¿Ï· 6. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. 7. ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ 8. ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ 9. •¿ÓıË 10. ÕÚ˘ 11. ∫¤Ú΢ڷ 12. ∏Ú·ÎÏ‹˜ 13. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ 14. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ. 15. ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ 16. §¿ÚÈÛ·

38-9 31-14 23-18 29-21 21-18 20-18 22-21 17-22 18-21 11-16 17-24 15-20 12-21 13-19 16-29 12-24

48 41 33 30 27 25 25 24 24 24 23 22 20 19 16 14

√È ÛÎfiÚÂÚ 17 °∫√§: ™ÈÛ¤ (¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜) 9 °∫√§: √ÓÔ˘¿ÙÛÈ (∫·‚¿Ï·), ªÈÚ·Ï¿˜ (√Ï˘ÌÈ·Îfi˜) 7 °∫√§: ªÏ¿ÓÎÔ (∞∂∫), ¶¿ÓÙÂÏÈÙ˜ (√Ï˘ÌÈ·Îfi˜) 6 °∫√§: ƒÈ¤Ú· (√Ï˘ÌÈ·Îfi˜), °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ (¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜), ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜ (¶∞√∫)

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™¿‚‚·ÙÔ 29/1 17.15 ∏Ú·ÎÏ‹˜-∫¤Ú΢ڷ 19.30 •¿ÓıË-∞∂∫ 19.30 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ ∫˘Úȷ΋ 30/1 15.00 ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜-∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ. 15.00 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-∫·‚¿Ï· 17.15 §¿ÚÈÛ·-¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ 17.15 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¶. 19.30 ÕÚ˘-¶∞√∫

∂¡ø º∞π¡∂Δ∞π ¡∞ ∫√§§∞ ∏ ∞¶√∫Δ∏™∏ Δ√À º√ƒ¡∞ƒ√§π ∞¶√ Δ√¡ √§Àª¶π∞∫√ μ.

“ºÔ˘Ï¿ÚÂÈ” ÁÈ· ¡¤ÌÂı ÌÂٷΛÓËÛË ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ÙÔ˘ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘·ÓÔ‡ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡ Ù˘ ™·ÌÓÙfiÚÈ·, ªÚÔ‡ÓÔ ºÔÚÓ·ÚfiÏÈ, Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ·fi ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÔÌ¿‰·, Ê·›ÓÂÙ·È Ó· “ÎÔÏÏ¿ÂÈ” . √È Èı‡ÓÔÓÙ˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ‰Ô˘Ó ÔÈ· ı· ÂͤÏÈÍË ı· ¤¯ÂÈ ÙÔ ı¤Ì·, ÂÓÒ Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÎÈÓÂ›Ù·È ¤ÓÙÔÓ· ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ∫Ú›ÛÙÈ·Ó ¡¤ÌÂı, ˆ˜ ‰·ÓÂÈÎfi ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™

ªÂÁ¿ÏÔ ·È¯Ó›‰È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ì √Ï˘ÌÈ·Îfi

™ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ıˆÚÔ‡Û·Ó “ÙÂÏÂȈ̤ÓË” ÙËÓ ˘fiıÂÛË, fï˜ Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¤ÚıÂÈ ·ÎfiÌË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ ÒÚ˜ ı· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÔÚÈÛÙÈο, ·Ó ı· ÊÔÚ¤ÛÂÈ ÙÂÏÈο ÙËÓ ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎË Ê·Ó¤Ï· ‹ fi¯È. √È ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙËÓ ¶∞∂ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙȘ Â·Ê¤˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ï˘ı› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ÚԤ΢„Â, ˆÛÙfiÛÔ, fiˆ˜ ¤ÏÂÁ·Ó ¯ı˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ› ·ÎÏÔÈ, Ë ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ºÔÚÓ·ÚfiÏÈ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô 24¯ÚÔÓÔ˜ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘·Ófi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ‰ÂÓ ¤ÚıÂÈ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ÔÈ Èı‡ÓÔÓÙ˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ¿ÏÏÔ˘ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡, ηıÒ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ù· ¯ÚÔÓÈο ÂÚÈıÒÚÈ· ÛÙÂÓÂ‡Ô˘Ó Î·È ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¢Â˘Ù¤Ú· Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ̤ڷ Ù˘ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ∏ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ƒ¿ÊÈÎ Δ˙ÈÌÔ‡Ú ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ ÂÚÈıÒÚÈ· ÛÙÔÓ ∫Ú›ÛÙÈ·Ó ¡¤ÌÂı Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ Ì›· ı¤ÛË ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ μ·Ï‚¤Ú‰Â, fiÙ·Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Â›Û˘ ÔÈ ªÈÚ·Ï¿˜ Î·È ¶¿ÓÙÂÏÈÙ˜. ŒÙÛÈ, fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, Ô √‡ÁÁÚÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ı· ‰Ôı› ‰·ÓÂÈÎfi˜ Û οÔÈ· ÔÌ¿‰· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, Ì ÔÏÏÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Ó· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙÔÓ ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ó ÛÙË ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘˜, ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È Î·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ 22¯ÚÔÓÔ˘ ‰ÈÂıÓ‹ √‡ÁÁÚÔ˘ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡ Î·È ›Ûˆ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ı¤Ì·. ∂ӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ¡¤ÌÂı ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ Â›Û˘ Ë ∫¤Ú΢ڷ, Ô ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ Î·È Ë §¿ÚÈÛ·. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ηٷʤÚÂÈ Î·È ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ¡¤ÌÂı ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÎÚÔ‡Û˘ Ì ¤Ó·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ¿ÚÈÛÙ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ¿Óˆ ·’ fiÏ· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ÌÂÈ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È Ó· οÓÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿. ∂›Û˘, ·ÎÔ‡ÛÙËΠÙÔÓ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘·ÓÔ‡ ƒÔÓÙÚ›ÁÎÔ ªfiÚ·, fiÙÈ ÂӉȷʤÚÂÈ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ôχ ·ÍÈfiÏÔÁÔ ÂÈıÂÙÈÎfi, 23 ÂÙÒÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ¡ÙÂÊÂÓÛfiÚ. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÂÊfiÛÔÓ ÚÔ‚Ô‡Ó ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ·›ÎÙË, ·˘Ùfi ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡.

ΔÔ Ó¤ÎÙ·Ú Ù˘ ÛÔ˘‰·›·˜ ÂÈÙ˘¯›·˜ Â› Ù˘ ∞∂∫ ·fiÏ·˘Û·Ó ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ Ô ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÈ ‰È‹ÌÂÚÔ ÚÂfi ÌÂÙ¿ Î·È ÙÔ ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈÎfi 0-4 ÛÙÔ √∞∫∞. ŸÌˆ˜, ·fi Û‹ÌÂÚ· ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ, ηıÒ˜ ÔÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ “ÙÚ¤¯Ô˘Ó” . ªÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ ·È¯Ó›‰È Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ. ªÈ· Ó¤· ÚfiÎÏËÛË ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÈÔ ÔÈÔÙÈ΋, ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ÔÌ¿‰· Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜. ∂›Ó·È ¤Ó· ·È¯Ó›‰È Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ¿Óˆ ÙÔ˘ Ù· ‚ϤÌÌ·Ù· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. ◊‰Ë, ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î˘ÚȷοÙÈÎË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Î·È ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÁÂÌ›ÛÂÈ. ∞fi ÙË ÌÈ· Ô ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ë ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË Î·È Ë ÛÔ˘‰·›· ÂÌÊ¿ÓÈÛË Â› Ù˘ ∞∂∫, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ʤÚÔ˘Ó Ôχ ÎfiÛÌÔ ÛÙÔ Á‹‰Ô. ªÂ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÌÔÓÔÌ¿¯Ô˘˜ Ó· ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È fiÌÔÚÊÔ ı¤·Ì·. √È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ›Ûˆ ÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ·ÓËÁ˘ÚÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘˜ Â› Ù˘ ∞∂∫ Î·È ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ó Ù· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È Ù· ÔÔ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó ·Ó¿ÏÔÁ·. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ̤۷ Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÈ·˜ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ‰ÒÛÂÈ ÙÚ›· Ì·Ù˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ‰‡Ô ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ¤Ó· ÁÈ· ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” fiˆ˜ ÚԷӷʤڷÌ ı· ·›ÍÔ˘Ó Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ÂÓ Û˘Ó¯›· ÙËÓ ¶¤ÌÙË 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ı· ˘ԉ¯ıÔ‡Ó ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ ÛÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÚÔËÌÈÙÂÏÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ (ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ›¯Â ÓÈ΋ÛÂÈ Ì 2-0 ÛÙÔ ÓËÛ› ÙˆÓ “º·È¿ÎˆÓ” ), ÂÓÒ ÙÚÂȘ ̤Ú˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· ı· ·›ÍÔ˘Ó Î·È ¿ÏÈ ˆ˜ ÁË‰ԇ¯ÔÈ, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 6 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ 6Ë ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ Î·È ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË Î·È ·Ó ηٷʤÚÂÈ Î·È ·ÔÛ¿ÛÂÈ ¤Ó· ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, ÙfiÙ ı· ÌÔÚ› Ó· ÂÏ›˙ÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÌÈ·˜ ı¤Û˘ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÍ¿‰· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ı· ¤¯ÂÈ ‚Á¿ÏÂÈ ¤Ó·

‰‡ÛÎÔÏÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÙÚÂȘ ·fi ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ∏ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË, ·Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ Â›Ó·È ·Ó‚·Ṳ̂ÓË, ˆÛÙfiÛÔ, ÔÈ ·Ô˘Û›Â˜ ‰ÂÓ Ï›Ô˘Ó Î·È ¿ÏÈ ·fi ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ °È¿ÓÓË ∑·Ú·‰Ô‡Î·, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ (ÂÎÙ›ÂÈ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ÔÈÓ‹˜ ÙÔ˘), ¯¿ÓÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È Ô Ã·Ï›Ê· ™·Óηڤ. √ ™ÂÓÂÁ·Ï¤˙Ô˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ Î·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÛÙ·ıÂÚÔ‡˜ Û ·fi‰ÔÛË Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ı· ÂÎÙ›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÓ‹ Ù˘ ÌÈ·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Î·È ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ı· ¿ÚÂÈ Ô ¶¤ÙÂÚ ¡ÙÔÏÂ˙¿È. √ ™ÏÔ‚¿ÎÔ˜ ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· Î·È Ì·˙› Ì ÙÔÓ ·Ó‚·Ṳ̂ÓÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈο, ÷‚Ȥ ΔÔÌ¿˜, ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ·Ì˘ÓÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ. √ ÷‚Ȥ √˘Ì›ÓÙ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ô¯ÒÚËÛ ·fi ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∞∂∫ ÛÙÔ 52’ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Î¿ÔÈÔ Ó¤Ô Úfi‚ÏËÌ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ̤ÛÔ˜ ¤ÁÈÓ ·ÏÏ·Á‹ ÁÈ· ÚÔÏËÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÎfiÌË ¤ÙÔÈÌÔ˜ 100% Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› 90 ÏÂÙ¿. √ ÛÎfiÚÂÚ ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ Ù¤ÚÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Â› Ù˘ ∞∂∫ ¤‚Á·Ï ̷ÁÓËÙÈ΋ ÙÔÌÔÁÚ·Ê›· Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ·. ™‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ, ¿ÓÙˆ˜, ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ó· Á˘ÌÓ·ÛÙ› Ì ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ÔÌ¿‰·. ∂›Û˘, ÔÈ ™Ù¿ı˘ ƒfiη˜ Î·È ∏Ï›·˜ ™ÔÏ¿Î˘ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∞∂∫ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ·Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ΛÙÚÈÓ˜ οÚÙ˜. √ ÚÒÙÔ˜ ı· ‰ÒÛÂÈ Î·ÓÔÓÈο ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ÂÏÏ›„ÂÈ Î·È ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ∑·Ú·‰Ô‡Î· Î·È ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ·fi ÙËÓ ¶∞∂ Û ÔÈÔ ·fi Ù· ÚÔÛ¯‹ Ì·Ù˜ ı· ÂÎÙ›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ™ÔÏ¿ÎË, Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· Ï›„ÂÈ ·fi ÙÔ Î˘ÚȷοÙÈÎÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, ÌÈ· Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· ·È¯Ó›‰È· Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ, ÙË §¿ÚÈÛ· Î·È ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹, ÛÙ· ÔÔ›· Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË. * √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘, ı· ·Ú·ı¤ÛÂÈ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ªª∂, ÙËÓ ¶¤ÌÙË 27 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙȘ 13.30, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· “¶‹ÏÈÔ” , ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “Valis” , ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘.


20

TƒπΔ∏ 25 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

√§Àª¶π∞∫√™ μ.

∞Ú¯›˙ÂÈ ·fi Û‹ÌÂÚ· Ë ÚÔÒÏËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Ì ÙÔ “£Ú‡ÏÔ” ∞ƒÃπ∑∂π ·fi Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË Ë ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î˘ÚȷοÙÈÎË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, Ë ÔÔ›· ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙȘ 17.15 ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi. ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘, ÙÔ˘˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: √È ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: -10ú (Á˘Ó·ÈΛÔ-·È‰ÈÎfi) ÛÙȘ ı‡Ú˜ 1-12, 13, 14, 17, 26-28, 45 ñ 56 (∂›ÛÔ‰Ô˜ ·fi 1Ë ¶Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·) - 10ú (¤Ù·ÏÔ) ÛÙȘ ı‡Ú˜ 1-12 (›ÛÔ‰Ô˜ ·fi 1Ë Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·) - 20ú ÛÙȘ ı‡Ú˜ 14,17 (ÎÂÚΛ‰Â˜ 206,207), 26 (ÎÂÚΛ‰· 211) Î·È 45-56 (·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÎÂÚΛ‰·) (›ÛÔ‰Ô˜ ·fi 1Ë Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·) - 30ú ÛÙȘ ı‡Ú˜ 13 (ÎÂÚΛ‰· 106) Î·È 27, 28 (ÎÂÚΛ‰· 111), (›ÛÔ‰Ô˜ ·fi 2Ë Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·) - 50ú ÛÙȘ ı‡Ú˜ 16 (ÎÂÚΛ‰· 108), (›ÛÔ‰Ô˜ ·fi 2Ë Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·) - ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ Ô·‰ÒÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi ÙËÓ 3Ë Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú· Î·È Ë ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ı· ›ӷÈ: 20ú ÁÈ· ÙȘ ı‡Ú˜ 31-42 (‚fiÚÂÈÔ ¤Ù·ÏÔ). Δ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÙËÓ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜. - ¢ˆÚÂ¿Ó Â›ÛÔ‰Ô˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜. Δ· ÛËÌ›· ÚÔÒÏËÛ˘ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: - °Ú·Ê›· ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ¶. ªÂÏ¿ 3 Ì π¿ÛÔÓÔ˜, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 34507, ∞fi ÙȘ 09.00 ¤ˆ˜ 21.00 (Û˘Ó¯¤˜ ˆÚ¿ÚÈÔ) ∫·È ·fi Ù· ÂÍ‹˜ Ú·ÎÙÔÚ›· √¶∞¶: - ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ™Ùڿη, π¿ÛÔÓÔ˜ 99, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 20720. - ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ μÏ·¯¿‚·˜, ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 19, ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 53749. - ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ∫·„ÈÒ¯·˜, πˆÏÎÔ‡ 3, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 30249. - ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ¶·ÏÏËηڛ‰Ë˜, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 47∞, (πˆÏÎÔ‡), μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 32110. - ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ μÔ‡ÏÁ·ÚË, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 13 (¤Ó·ÓÙÈ Park Hotel), μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 33514. - ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶, æ·ÚfiÌ·˜, πˆÏÎÔ‡ 232 Ì ª·‚›ÏË, μfiÏÔ˜, 24210 41717. - ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶, ¶Ú¤ÓÙ˙·˜, ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 7, ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘, ÙËÏ: 24280 92953. - ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶, μ·Ú·ÎÏÈÒÙ˘ ™., ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 43, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 50602. - ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶, £ÂÔ¯¿Ú˘, °. ¢‹ÌÔ˘ 170-μÏ·¯¿‚·, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 41951. - ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶, μÏ·¯Ô‡ÙÛÔ˘, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 268-∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 50430. - ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶, °¿Î˘ §., ∫ÚÔΛԢ 42 ¶·Ï·È¿ μfiÏÔ˘, ÙËÏ: 24210 28741 - SPORT CAF∂, ΔÛÈÒÓ·˜ ™., ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Ì ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘, ÙËÏ: 24210 53887 - MALIBU CAFE, ¶Ú¿ÙÙÔ˜ °., §ÂÌ¿Ó 14, ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘, ÙËÏ: 24210 87975 ¶ÚÔÒÏËÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ √ÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ºÈÏ¿ıÏˆÓ Austrian Boys, ™º∂√μ, Vatos Locos. Δ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ 10ú ÁÈ· ÙȘ ı‡Ú˜ 1 -12 ı· ˆÏÔ‡ÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ·fi Ù· Ú·ÎÙÔÚ›· Î·È ÙÔ˘˜ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ √ÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ºÈÏ¿ıψÓ. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ 30 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011, Ë̤ڷ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, Ù· ÂΉÔÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·fi ÙȘ 13:00.

Δ√¡π∑∂π √ ∂¶π£∂Δπ∫√™ Δ√À √§Àª¶π∞∫√À μ. ª∞ƒπ√ ª¶ƒ∂™∫∞

“£¤Ïˆ Ôχ Ó· Ì›ӈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” ∂

ÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ Ì ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Â› Ù˘ ∞∂∫, ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰‹ÏˆÛ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ Ô ª¿ÚÈÔ ªÚ¤Ûη. √ ™ÏÔ‚¿ÎÔ˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘„ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·.

°È· ÙË Ó›ÎË Â› Ù˘ ∞∂∫, Ô 31¯ÚÔÓÔ˜ ¿ÛÔ˜ ›Â: “∂›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜, ·›Í·Ì Ôχ ηϿ. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ì·˜ ¤ÛÙËÛ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È ÂÌ›˜ ·ÓÙ·ÔÎÚÈı‹Î·Ì ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘. ™Â οı ·ÁÒÓ· Ì·›ÓÔ˘Ì Ì ÛÙfi¯Ô ÙË Ó›ÎË. ™Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· Ì·Ù˜ ›¯·Ì ¯¿ÛÂÈ ÔÏϤ˜ ¢ηÈڛ˜, ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ë Ù‡¯Ë ‹Ù·Ó Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ì·˜. ™ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ∞∂∫ ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ˘Ù‹Î·Ì οı ¢ηÈÚ›· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·ÌÂ. ¶Èı·Ófiٷٷ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÂÚ›ÌÂÓ fiÙÈ ı· ‚¿˙·Ì ٤ÛÛÂÚ· ÁÎÔÏ, ·ÊÔ‡ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯Ô˘Ì οÓÂÈ Ô‡Ù ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ì·˜. ŸÌˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡˜ ·›ÎÙ˜ ÛÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË. ∂ÁÒ ¤·ÈÍ· ˆ˜ ‰ÂÍÈfi˜ ÂÍÙÚ¤Ì Î·È ·ÈÛı¿ÓıËη Ôχ ηϿ ÛÙÔ Á‹‰Ô. Œ‰ˆÛ· ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚfi ÌÔ˘ ·˘Ùfi, ·ÏÏ¿ ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ fiÙÈ ÎÂÚ‰›Û·Ì” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙËÓ ·ÔıˆÙÈ΋ ˘Ô‰Ô¯‹ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¿ıÏÔ ÙÔ˘ √∞∫∞. “√È ŒÏÏËÓ˜ Â›Ó·È Ê·Ó·ÙÈÎÔ› Ô·‰Ô›. §·ÙÚÂ‡Ô˘Ó ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ŸÙ·Ó ÂÈÛÙÚ¤„·Ì ÛÙÔ μfiÏÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ∞∂∫, Ì·˜ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÂÚ›Ô˘ 100 ʛϷıÏÔ› Ì·˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜ Î·È ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ηÓÔÁfiÓ·. ◊Ù·Ó Ôχ fiÌÔÚÊ·” , ÙfiÓÈÛÂ. Δ¤ÏÔ˜, ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ (‰ÂÛ̇ÂÙ·È

∞’ °À¡∞π∫ø¡

¡›ÎË ÙÔ˘ ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” ∫∞¡∂¡∞ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛÂ Ô ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” ÛÙËÓ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙȘ ∞Ì·˙fiÓ˜ ªÂÁ¿ÏˆÓ ∫·Ï˘‚›ˆÓ ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ 3-1 ÛÙÔ ÊÈÓ¿Ï ÙÔ˘ ·’ Á‡ÚÔ˘ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞’ ∂ıÓÈ΋˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ªfiÏȘ ÛÙÔ 2’ Ë ¢¤ÛÔÈÓ· ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ ÁÈ· ÙȘ ÁË‰ԇ¯Â˜, ÂÓÒ ÛÙÔ 20’ Ë ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë ¤ÁÚ·„ ÙÔ 2-0. ™ÙÔ 32’ Ë ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ÛÎfiÚ·Ú ͷӿ οÓÔÓÙ·˜ ÙÔ 30, ÁÈ· Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÛÙÔ 43’ Û 3-1 Ë ¶ÚfiÙÈ. μ√§√™ 2004: ∫·Óȿη, ÷Ù˙ËÏÈfiÓÙ·, ¶ÂÏÂÎÔ‡‰·, ΔÚ·˝ÎÔ‚ÈÙ˜, ∞Ó·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘, °Ô˘ÁÔ‡ÛË (65’ ∫ÏfiÓÙ˙·), ª·Ï·ÌÔ‡ÙË, ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ∑‹ÁÚ·, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë, ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ (46’ Ï.Ù. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘). ∞ª∞∑√¡∂™: ÷ڷÎÔÔ‡ÏÔ˘, Δ¤ÏÏÈÔ˘, μ·ÎԇϷ, ∫È¿ÌÔ˘, ª·ÚÈÓÔÔ‡ÏÔ˘, ∫·Ï·ÓÙ˙‹, ¶··ÎÒÛÙ· (80’ ΔÚ›Áη), §¿ÛÎÔ˘ (89’ ∑ÈÒÁ·), ¶ÚfiÙÈ, °È·ÓÓԇϷ, ∞Ó·ÛÙ·ÛÔÔ‡ÏÔ˘ (69’ ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˘).

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ∫·ÏÏÈı¤·-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ . . . . . . . . . . . . . 2-1 √‰˘ÛÛ¤·˜ °Ï.-¶·ÓÛÂÚÚ·˚΋ . . . . . . . 6-1 ∞›ÁÈÓ·-¶∞√∫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4 ¡¤ÔÈ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË-ÕÚ˘ . . . . . . . . . . . . . 3-1 ∞Ì·˙fiÓ˜ ¢Ú.-∂Ï›‰Â˜ ∫·Ú‰. . . . . . .3-3 μfiÏÔ˜ 2004-∞Ì·˙fiÓ˜ ∫·Ï. . . . . . . . .3-1 ƒÂfi: Õ‚·ÓÙ˜ ÷ÏΛ‰·˜

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (13Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋)

ÌÂ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2012) ·Ó¤ÊÂÚÂ: “£· ‹ıÂÏ· Ôχ Ó· Ì›ӈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∞ÎfiÌË Î·È Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹Ûˆ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ‰Ò. ΔÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Â‰Ò Â›Ó·È Û ¤Ó· ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ·fi fi,ÙÈ ÛÙË ™ÏÔ-

‚·Î›·. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ÓÂÔÊÒÙÈÛÙÔ˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·, ·ÏÏ¿ ·›˙ÂÈ Î·Ï¿, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË Ì¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘” .

1. ¶∞√∫ . . . . . . . . . . . . . . . . 53-5 . . . .36 2. μfiÏÔ˜ 2004 . . . . . . . . . . . .34-9 . . . . 29 3. ¡¤ÔÈ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË . . . . . . .32-19 . . . . 24 4. ∫·ÏÏÈı¤· . . . . . . . . . . . . 24-11 . . . . 23 5. √‰˘ÛÛ¤·˜ °Ï. . . . . . . . . 33-14 . . . . 21 6. ∂Ï›‰Â˜ ∫·Ú‰. . . . . . . . .33-27 . . . .18 7. ∞›ÁÈÓ· . . . . . . . . . . . . . . .19-23 . . . .13 8. ¶·ÓÛÂÚÚ·˚΋ . . . . . . . . .16-24 . . . .13 9. ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ . . . . . . . . . . .20-29 . . . . 13 10. ∞Ì·˙fiÓ˜ ¢Ú. . . . . . . .19-33 . . . .12 11. ÕÚ˘ . . . . . . . . . . . . . . . .9-24 . . . .10 12. ∞Ì·˙fiÓ˜ ∫·Ï. . . . . . . .5-48 . . . . . 6 13. Õ‚·ÓÙ˜ . . . . . . . . . . . . . 6-35 . . . . .2 * ∂ÎÎÚÂÌ› Ô ·ÁÒÓ·˜ ∫·ÏÏÈı¤·-¡¤ÔÈ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË.

μ’ °À¡∞π∫ø¡

∂¡ø ∞¡∂μ∞∑∂π ƒÀ£ª√À™ ™Δ√¡ √§Àª¶π∞∫√ ¶. ∫∞π √ √ÀƒΔ∞¢√

™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ Ô ¡ÙÔ˘ÓÙÔ‡ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘... ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ¡ÙÔ˘ÓÙÔ‡. ∏ ·ÔıÂÚ·›· ÙÔ˘ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˘ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·ÓÔÓÈο Î·È ¯ı˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Û ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÌ·‰ÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Û‡ÓÙÔÌ· ı· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ‚Á¿ÏÂÈ fiÏÔ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜. ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË ¤ÁÈÓ ˘fi ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ μ·Ï‚¤Ú‰Â, °ÈÔÓ ∞ÛÈ¿ıÔ˘. √ πÛ·Ófi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ‹Ú ϛÁ˜ Ë̤Ú˜ ¿‰ÂÈ· ÁÈ· Ó· ‚ÚÂı› ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ÁÈ· ¤Ó· ÚÔÛˆÈÎfi ˙‹ÙËÌ·.

£· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË. ™‹ÌÂÚ· ÔÈ ·›ÎÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÂfi Î·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË - ϤÔÓ - fiÙ·Ó ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Ô ∂ÚÓ¤ÛÙÔ μ·Ï‚¤Ú‰Â ı· Â›Ó·È ·ÚÒÓ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ¡ÙÔ˘ÓÙÔ‡ ηϿ Ó¤· ‹Úı·Ó Î·È ÁÈ· ¿ÏÏÔÓ ¤Ó·Ó ·›ÎÙË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. √ ªÔ˚Û¤˜ √˘ÚÙ¿‰Ô ·Ó‚¿˙ÂÈ Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ˆ˜ ı· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘. ¶¿ÓÙˆ˜, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ ¡ÙÔ˘ÓÙÔ‡, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋. √ πÛ·Ófi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ¯·Ê Ù·Ï·ÈˆÚÂ›Ù·È Â‰Ò Î·È Ë̤Ú˜ ·fi Úfi‚ÏËÌ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ·fi ÙÔ È·ÙÚÈÎfi ÂÈ-

ÙÂÏÂ›Ô ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÌËÓ ÙÔÓ ȤÛÔ˘Ó ¤ÙÛÈ ÒÛÙ fiÙ·Ó ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ¤ÙÔÈÌÔ˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ηӤӷ ı¤Ì· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ô ŸÏÔÊ ª¤ÏÌÂÚÁÎ ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ηıÒ˜ ÔÈ Èı‡ÓÔÓÙ˜ ÙˆÓ ¶ÂÈڷȈÙÒÓ ‰ÂÓ ÛΤÊÙÔÓÙ·È Ó· ÙÔÓ ·Ê‹ÛÔ˘Ó Ó· ʇÁÂÈ. ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÒÚ˜ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ·Ó ¤ÓÙÔÓ· ÛÂÓ¿ÚÈ· Ô˘ ‹ıÂÏ·Ó ÙËÓ ΔÛÂ˙¤Ó· Ó· ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ™Ô˘Ë‰fi ·Ì˘ÓÙÈÎfi ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. øÛÙfiÛÔ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÍÂηı¿ÚÈÛ·Ó ˆ˜ Ô ª¤ÏÌÂÚÁÎ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¿ÂÈ Ô˘ıÂÓ¿ Î·È ˆ˜ Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ Â›Ó·È ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi.

°π∞ Δ∏ ¢π∞πΔ∏™π∞ Δ√À™ ™Δ∞ ¶∞πáπ¢π∞ ¶√À ¢π∏À£À¡∞¡ ¶ƒ√ã∂™

¶·Ú·¤ÌÔÓÙ·È ∫¿ÎÔ˜ Î·È ∫Ô˘ÎÔ˘Ï¿Î˘ 19Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ‹Ù·Ó “ηٷÛÙÚÔÊÈ΋” ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜, ηıÒ˜ Ù· Ï¿ıË ‹Ù·Ó ¿Ú· ÔÏÏ¿ Û ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜, οÙÈ Ô˘ ¤Î·Ó ¤Í·ÏÏÔ ÙÔÓ ™ÔÊÔÎÏ‹ ¶ÈÏ¿‚ÈÔ. ∂ÎÙfi˜ ÙˆÓ ªÈ¯¿ÏË ∫Ô˘ÎÔ˘Ï¿ÎË Î·È Δ¿ÛÔ˘ ∫¿ÎÔ˘, Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó Ù· ·Ó‡·ÚÎÙ· ¤Ó·ÏÙÈ ˘¤Ú √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ¿ÏÏÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó Úfi‚ÏËÌ· Ì ‚¿ÛË ÙȘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ ÙˆÓ ·Ú·ÙËÚËÙÒÓ ÙÔ˘˜. ™ÙÔÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ï¿ÎË, Ô °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ ª·˙·Ú¿Î˘ ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ¯·ÌËÏ‹ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ Ô˘ ¤‰ˆÛ ˘¤Ú ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘ fiÛÔ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi

Ô˘ ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ ÛÙÔ ÙÚ¿‚ËÁÌ· ÙÔ˘ ΔÔÚÔÛ›‰Ë ÛÙÔ 10ÔÏÂÙfi. °È· ÙÔÓ ∫¿ÎÔ Ë Ê¿ÛË Ô˘ ÂϤÁ¯ÂÙ·È Â›Ó·È Ê˘ÛÈο ÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ Ô˘ ¤‰ˆÛ ˘¤Ú ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ ÛÙË ¡¤· ™Ì‡ÚÓË. ∂ÈϤÔÓ, Ô ªÈ¯¿Ï˘ ΔÛÈÓÈ¿Ú˘ “ÂϤÁ¯ÂÙ·È” ÁÈ· ‰‡Ô “ÎÔÏÏËÙ¤˜” Ê¿ÛÂȘ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË Ì ÙÔÓ ÕÚË. ∞ÊÂÓfi˜ ÁÈ· ÙÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ Δfi¯· Ô˘ ·Î˘ÚÒıËÎÂ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ º·Ù› ̤۷ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÏÂÙfi. √ ∏Ï›·˜ ™¿ı·˜, Â›Û˘, “ÂϤÁ¯ÂÙ·È” ÁÈ· ‰‡Ô Ê¿ÛÂȘ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ∫·‚¿Ï·- ∏Ú·ÎÏ‹˜, Ô ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∞Ì¿ÚÎÈÔÏ˘ ÁÈ· ÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÛˆÛ ˘¤Ú Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜ (·Ó·ÙÚÔ‹ ∂ÛÙ¿ÈÓ) ÛÙÔÓ ·-

ÁÒÓ· Ì ÙËÓ §¿ÚÈÛ·, ÂÓÒ Î·È Ô ™Ù·‡ÚÔ˜ ΔÚÈÙÛÒÓ˘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ “ÌÂÏ¿‰Â˜” ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚ÎÔ‡ Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ. √È ÌfiÓÔÈ, ‰ËÏ·‰‹, Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· ÙË “ÁÏÈÙÒÓÔ˘Ó” Â›Ó·È Ô ™Ù·‡ÚÔ˜ ª¿ÓÙ·ÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ∞∂∫ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Î·È Ô ªÈ¯¿Ï˘ μÔÛο΢ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ ¶∞√∫ Ì ÙËÓ •¿ÓıË. ŸÛÔ ÁÈ· ÙȘ ÙÈ̈ڛ˜; ∏ ÚfiıÂÛË ˘¿Ú¯ÂÈ, ·ÏÏ¿ ̤ÓÂÈ Ó· ·Ô‰Âȯı› ·Ó Î·È ÔÈ ¤ÍÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ô˘ “ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È” ı· ÙÈ̈ÚËıÔ‡Ó. ÕÏψÛÙÂ, ·fi ÙÔ˘˜ ¤ÍÈ, ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ Â›Ó·È ‰ÈÂıÓ›˜ (∫¿ÎÔ˜, ∫Ô˘ÎÔ˘Ï¿Î˘, ™¿ı·˜ Î·È ΔÚÈÙÛÒÓ˘) Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÓÙ¤ÚÌÈ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ∫˘¤ÏÏÔ˘.

πÛfi·ÏÔ˜ Ô ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ÛÙËÓ ∫·‚¿Ï· π™√¶∞§π∞ 1-1 ¤ÊÂÚÂ Ô ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ÛÙÔ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ∫·‚¿Ï· ÁÈ· ÙËÓ 6Ë Ë̤ڷ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. √È “΢·ÓfiϢΘ” ‹Ù·Ó ηχÙÂÚ˜ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙȘ ·‰ÈΛ. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ £fi‰ˆÚÔ˘ ∫·ÙÛ·ÌfiÚ· ÚÔËÁ‹ıËΠÛÙÔ 39’ fiÙ·Ó ª‹Ù· Î·È ∫¤ÎÔ˘ Û˘Ó‰˘¿ÛÙËÎ·Ó fiÌÔÚÊ· Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË Ì ‰È·ÁÒÓÈÔ ÛÔ˘Ù ¤ÛÙÂÈÏ ÙË Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘· (0-1). ΔÔ 1-1 ‰È·ÌfiÚʈÛÂ Ë ∞ÏÌ¿ÓË ÛÙÔ 70’. ∫∞μ∞§∞: °Ú·ÔÓ›‰Ô˘, ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ô˘, ÷Ù˙Ë··ıÂÔ‰ˆÚ›‰Ô˘, ∞ÏÌ¿ÓË, ∫ÂÚ·Ì›‰·, ∫È·¯·ÁÈ¿, ™. ∫ÔÂÙÛ›‰Ô˘, ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ô˘, ÷Ù˙ËÓ›ÎÔ˘, μ. ∫ÔÂÙÛ›‰Ô˘, °ÂˆÚÁ·Ï‹. ª∞°¡∏™π∞∫√™: º¤ÁÁÂÚ, ∂. ¶··Û·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘, ∑. ¶··Û·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ (75’ ÷ڷϿÌÔ˘), ªÂÁ·ÁÈ¿ÓÓË, ª·ÎÚ‹ (62’ ∫·ÙÛÈÒÙË), ∫·ÏÔ˘‰¿ÎË, °È·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ∫·Ï··Ó·ÁÈÒÙÔ˘, ∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿, ∫¤ÎÔ˘, ª‹Ù· (83’ ∫ÔÛÌÔÔ‡ÏÔ˘).

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ∫·‚¿Ï·-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . . .1-1 ªÂÙ¤ˆÚ·-ºÈÏ˘ÚÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . 0-0 ¶·Ì·ÙÚ·˚Îfi˜-ƒÔ‰fiË . . . . . . .0-3 ·.·.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (6Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ºÈÏ˘ÚÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2. ∫·‚¿Ï· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 3. ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 4. ªÂÙ¤ˆÚ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 5. ƒÔ‰fiË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6. ¶·Ì·ÙÚ·˚Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * √ ¶·Ì·ÙÚ·˚Îfi˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÛ˘Úı› ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·.


TƒπΔ∏ 25 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

E•ø ºƒ∂¡ø¡ √ ª∂°∞§√ª∂Δ√Ã√™ Δ∏™ ¡π∫∏™ ™. °π¢√¶√À§√™ °π∞ Δ∏¡ ∏ΔΔ∞ ∞¶√ Δ∏¡ ∫∞§§√¡∏

Δ· ¤‚·Ï Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ·Ú·‰¤¯ıËΠÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ Î·È Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ ™ˆÙ‹ÚË ∞ÓÙˆÓ›Ô˘. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ¤¯·Û·Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ¢ηÈڛ˜ Î·È Û·Ó Ó· ÌËÓ ¤ÊÙ·Ó ·˘Ùfi ‰¤¯ıËÎ·Ó ¤Ó· Ì¿ÏÏÔÓ Ù˘¯ÂÚfi ÁÎÔÏ ÛÙÔ 78’ Ì ÙÔ Ì·ÎÚÈÓfi ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë, fiÔ˘ Ë Ì¿Ï· η٤ÏËÍ ÛÙ· ‰›¯Ù˘· ÙÔ˘ Δ¿ÛÔ˘, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ‚ڋΠϛÁÔ ÛÙÔÓ ª·˚ÛÙÚ¤ÏÏË Î·È ¿ÏÏ·Í ÔÚ›· ÍÂÁÂÏÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÁÎÔÏ΋ÂÚ Ù˘ ¡›Î˘. ∫∞§§√¡∏: ∫·Ï·˚Ù˙›‰Ë˜, §ÒÙÙ·˜ (72’ ™·Ì¿Ó˘), ª‹ÙÛ˘, μ·ÏÈfi˜, ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜, ™ÂÌ¤ÎÔ˜, ∫ÚÈÈÓÙ‹Ú˘, °¿Ï·˜ (46’ °ÎfiÓÙ˙Ô˜), μÏ·ÛÙ¤ÏÏ˘, ∫·ÚÙ¿Ï˘ (90’ ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜), ¶ÂÙÚÔ˘˙¤ÏÏ˘. ¡π∫∏: Δ¿ÛÔ˜, ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜, ΔÛÂÚΤ˙Ô˜, ¶··‰‹Ì·˜, ª·˚ÛÙÚ¤ÏÏ˘, ∫·Ï·ÌÈÒÙ˘ (80’ ¡·‚·Ú¤ÙÂ), ¶ÂÙÚ¿˜, ¡¿ÛÙÔ˜, ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ (63’ ∫ÈÙ›Ô˘), ΔÛ¿ÁÁ·Ú˘ (76’ ªÔ˘ÛÈÓ¿Î˘), ¡Ù¿ÓÈÛÈÙ˜.

¡›ÎË ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ¿ÚÂÈ ÙÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ∫·ÏÏÔÓ‹˜ Î·È Ë ‹ÙÙ· Ì 1-0 ÙËÓ ¤ÊÂÚ ÔÎÙÒ ‚·ıÌÔ‡˜ ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Ù˘ ·ÓÙ›·ÏÔ˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ·‰ÈΛ, οÙÈ Ô˘ ·Ú·‰¤¯ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ô ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ ‰ÂÓ ¤ÌÂÈÓ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ Î·È ¤ıÂÛ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÚÔ ÙˆÓ Â˘ı˘ÓÒÓ ÙÔ˘˜, ·ÂÈÏÒÓÙ·˜ Î·È ¿ÏÈ Ì ·Ô¯ÒÚËÛË ·fi ÙËÓ ¶∞∂.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ¢˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ‹ÙÙ·˜ Ù˘ ¡›Î˘ ·fi ÙËÓ ∫·ÏÏÔÓ‹. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ª˘ÙÈÏ‹Ó˘ ÚÈÓ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ¤Î·Ó ‰ÚÈ̇ٷÙ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔ ¿ıÔ˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ηٷÎÙËı› Ë Ó›ÎË Û ٤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ·È¯Ó›‰È·. ª¿ÏÈÛÙ·, ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ·›ÏËÛÂ Î·È Ì ·Ô¯ÒÚËÛË ·fi ÙËÓ ¶∞∂. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο › ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “∂ÁÒ ı¤Ïˆ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ Ó· Â›Ó·È ...Ù·ÏÈÌ¿Ó. °È’ ·˘Ùfi Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· Û·˜ ‚Ϥˆ Ó· ›ÛÙ ̷Ïı·ÎÔ› Î·È Ó· ¤¯ÂÙ ...·ÁηϛÙÛ˜ Î·È ÊÈÏ¿ÎÈ· Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Û·˜. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÙ ‰ËÌfiÛȘ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Ó· ÙÔ˘˜ ‚ϤÂÙ ˆ˜ ¯ıÚÔ‡˜. ∞Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ¿ÚÔ˘Ì ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÙ ÓÔÔÙÚÔ›· ÓÈÎËÙ‹. ∂ȉ¿Ïψ˜ Â›Ó·È ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ Ó· ÙÔ ‰È·Ï‡ÛÔ˘ÌÂ. ªÔÚÒ Ó· Û·˜ ·Ê‹Ûˆ

∂fiÌÂÓÔ˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ Ô ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜

Î·È Ó· Ì›ÓÂÙ Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. ¶ÚÔÛˆÈο ÓÙÚ¤ÔÌ·È ÁÈ· ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi (Û.Û. ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi) Ì·Ù˜. ∏ ∫·ÏÏÔÓ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÌÔÚ›Ù ӷ ÙËÓ ÎÂÚ‰›ÛÂÙÂ. ªÔ˘ Â›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙÔ Ó· ‚Ϥˆ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ó· “ÙÚÒÓ ۛ‰ÂÚ·” Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ Ó· Â›Ó·È ·‰È¿ÊÔÚÔÈ Î·È ·Ó·Ê¤ÚÔÌ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÏÈÔ‡˜. °È· ̤ӷ Â›Ó·È „˘¯ÔÊıfiÚÔ Ó· ¯¿Óˆ ¯ÚfiÓÔ Î·È ¯Ú‹Ì· ÁÈ· ÙÔ Ù›ÔÙ·, ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ fiÙ ı· ‰Â›ÍÂÙ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ Û·˜” . ∞ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ Ê˘ÛÈο Â›Ó·È ÎÈ ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ù˘ ¡›Î˘ (Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÎÙÒ ÂÍ ·˘ÙÒÓ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È ÛÙËÓ ∫·ÏÏÔÓ‹), ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ 4Ë ı¤ÛË ÂÓfi˜ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, fiÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÌ¿‰Â˜-Êfi‚ËÙÚÔ. ¢ÂÓ

ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ...¯ˆÓ¤„Ô˘Ó ÙÔ fiÙÈ Û‡ÏÏÔÁÔÈ ¯ˆÚ›˜ ÌÂÁ¿ÏË ÈÛÙÔÚ›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ, fiˆ˜ Ë ÓÂÔÊÒÙÈÛÙË ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋ ∫·ÏÏÔÓ‹, Ô ºˆÎÈÎfi˜ ÕÌÊÈÛÛ·˜ Î·È Ë ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∂·ÓÔÌ‹˜, ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ·fi ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÔÌ¿‰·. √ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ¡›Î˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ·ÚÎÂÙ‹ ˘ÔÌÔÓ‹ Î·È ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ Ó· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÛÙ· ...¯ˆÚ¿ÊÈ· Ù˘ Football League 2. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ·Í›˙ÂÈ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË. ¶¿ÓÙˆ˜, ·ÁˆÓÈÛÙÈο Ë ¡›ÎË ‰ÂÓ Â›¯Â ¿Û¯ËÌË ·fi‰ÔÛË ÛÙÔ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∫·ÏÏÔÓ‹. ∏ ‹ÙÙ· Ì 1-0 ÙËÓ ·‰ÈΛ ηٿÊÔÚ·, οÙÈ Ô˘ ÂÂÛ‹Ì·Ó ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ÷ڷϷÌ›‰Ë˜, ·ÏÏ¿ ηÈ

√ ª¤Á·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∏Ú¿ÎÏÂÈ·˜ ı· Â›Ó·È Ô ÂfiÌÂÓÔ˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ Ù˘ ¡›Î˘ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 20˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ Football League 2. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› ÁÈ· ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 31 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ‰ÈfiÙÈ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ë̤ڷ ı· ·›ÍÔ˘Ó ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ÛÙË ¡›ÎË ¤¯Ô˘Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ŒÓˆÛË Football League-Football League 2 Ó· ‰ÈÂÍ·¯ı› Ô ·ÁÒÓ·˜ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÂÏ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ ·›ÙËÌ· ı· Á›ÓÂÈ ‰ÂÎÙfi.

√È Blue Angels Îfi‚Ô˘Ó ÙËÓ ›Ù· ÙÔ˘˜ ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 28 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Ô Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ “Blue Angels” ı· Îfi„ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ›Ù· ÙÔ˘, ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∞Ó··‡Ûˆ˜ 24. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·.

Δ∂ƒª∞Δπ™∂ ¶ƒøΔ∏ ∫∞π ∞∏ΔΔ∏Δ∏ ™Δ∏¡ ∞’ º∞™∏ ∏ °À¡∞π∫∂π∞ √ª∞¢∞ μ√§∂´ Δ∏™ ¡π∫∏™

Œ‚·Ï ÏÒÚË ÁÈ· ¿ÓÔ‰Ô ƒøΔ∏ Î·È ·‹ÙÙËÙË ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Ù˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ë ¡›ÎË μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ∞’ Ê¿ÛË ÙÔ˘ Á˘Ó·ÈΛԢ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ‚fiÏÂ˚.

ΔËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÔÈ “΢·ÓfiϢΘ” Û˘Ó¤ÙÚÈ„·Ó ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Î·È ÙÔÓ ∂ÚÌ‹ ∞ÁÈ¿˜ Ì 3-0 ÛÂÙ (25-18, 25-13, 2514). ™˘Óı¤ÛÂȘ ÔÌ¿‰ˆÓ ¡π∫∏ μ√§√À (∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ ª·Ú›ÓÔ˜): ªÔ˘Û‰Ô‡ÎÔ˘ ∞ÓÙˆÓ›·, ΔÚÈ‡Ï· °Ï˘ÎÂÚ›·, ∫ÔÏÔ‚Ô‡ ª·Ú›Ó·, ΔÛÔ˘Ú¤· ∂ÈÚ‹ÓË, ∞ʤÓÙÔ˘ ¡·˘ÛÈο, ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ∂ϤÓË, °È·ÁÎÔ˘Ó›‰Ô˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·, μÏ·¯¿ÎË πˆ¿ÓÓ·, ∫ÈÏÈÓÙ¿ÚË ∂˘ÁÂÓ›·, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ ª·Ú›·. ∂ƒª∏™ ∞°π∞™ (¶Ú¿·˜ §¿ ÌÚÔ˜): ÷Ù˙ËÓ›ÎÔ˘ ∂ÈÚ‹ÓË, ™ÈÌÔ‡ÏË πˆ¿ÓÓ·, ÷Ù˙‹ πÊÈÁ¤ÓÂÈ·, ÷Ù˙¿ÎÔ˘ μ¿È·, ¶··ÎˆÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ πˆ¿ÓÓ·, ∫·ÚÙÂÚÔ‡ ∂˘ı˘Ì›·, ∑˘ÏÊÔÏÏ¿ÚÈ ÿÏ‚·. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ÛËÌ›ˆÛÂ Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ ηٿ ÙËÓ ∞’ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: (·’ Á‡ÚÔ˜) ¡›ÎË μfiÏÔ˘ - ∞.™. ∞ÛÙÚ·‹ 30, ∞.∂. §¿ÚÈÛ·˜ ñ ¡›ÎË μfiÏÔ˘ 2-

3, ¡›ÎË μfiÏÔ˘ - ºÈÏ·ıÏËÙÈÎfi˜ ∞ÌÂÏÒÓ· 3-1, ∂ÚÌ‹˜ ∞ÁÈ¿˜ ¡›ÎË μfiÏÔ˘ 0-3, (‚’ Á‡ÚÔ˜) ∞.™. ∞ÛÙÚ·‹ - ¡›ÎË μfiÏÔ˘ 0-3, ¡›ÎË μfiÏÔ˘ - ∞.∂. §¿ÚÈÛ·˜ 3-0, ºÈÏ·ıÏËÙÈÎfi˜ ∞ÌÂÏÒÓ· - ¡›ÎË μfiÏÔ˘ 0-3, ¡›ÎË μfiÏÔ˘ - ∂ÚÌ‹˜ ∞ÁÈ¿˜ 3-0. ∏ ÙÂÏÈ΋ μ·ıÌÔÏÔÁ›· ∞’ ÔÌ›ÏÔ˘: 1. ¡›ÎË μfiÏÔ˘ . . . . . . . . . . . 23 2. ∞.∂. §¿ÚÈÛ·˜ . . . . . . . . . .16 3. ºÈÏ·ıÏËÙÈÎfi˜ ∞ÌÂÏÒÓ· 15 4. ∂ÚÌ‹˜ ∞ÁÈ¿˜ . . . . . . . . . . . . 5

5. ∞.™. ∞ÛÙÚ·‹ . . . . . . . . . . 1 ™ÙË μ’ Î·È ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ Ô˘ ı· ·Ó¤ÏıÂÈ ·¢ı›·˜ ÛÙËÓ ∞2 ∂ıÓÈ΋ ∫·ÙËÁÔÚ›· ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÚÔÎÚÈı› ·fi ÙÔÓ 1Ô fiÌÈÏÔ Ë ¡›ÎË μfiÏÔ˘ Î·È Ë ∞.∂. §¿ÚÈÛ·˜, ·fi ÙÔÓ 2Ô fiÌÈÏÔ Ô °.™. ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ Î·È Ô ∞.√. ™Ô˘ÊÏ·Ú›ˆÓ Î·È ·fi ÙÔÓ 3Ô fiÌÈÏÔ Ë ºı›· §·Ì›·˜ Î·È Ô °.™. §·Ì›·˜. √È 6 ÔÌ¿‰Â˜ ı· ·ÁˆÓÈÛıÔ‡Ó Û ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ‰‡Ô Á‡ÚˆÓ ÌÂ

‚·ıÌÔÏÔÁ›· ·fi ÌˉÂÓÈ΋ ‚¿ÛË ¯ˆÚ›˜ ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ∞’ Ê¿Û˘. ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ (2Ô˜ ŸÌÈÏÔ˜) °È· ÙËÓ 8Ë Î·È ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ‚fiÏÂ˚ ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ ÔÈ ÌÈÎÚ¤˜ Ù˘ ¡›ÎË μfiÏÔ˘ ¤¯ÔÓÙ·˜ Ôχ ηϋ ·fi‰ÔÛË, ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó Â‡ÎÔÏ· ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Â› Ù˘ ∂.∞. §¿ÚÈÛ·˜ °’ Ì 3-1 ÛÂÙ.

ªÂ ÙȘ ÓÈ΋ÙÚȘ ·ÁˆÓ›ÛıËÎ·Ó ÔÈ: ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ∂ϤÓË, ¶ÚÔ˘ÛÈÒÙË °ÂˆÚÁ›·, ªÔ˘Û‰Ô‡ÎÔ˘ ∞ÓÙˆÓ›·, ΔÛÈ·ÎÏ¿ÁηÓÔ˘ ª¿Á‰·, ¢ÂÏËÔÁÏ¿ÓË £ÂÔ‰ÒÚ·, ∫fiÊÊ· ∂˘Úȉ›ÎË, ¡ÈÎÔÔ‡ÏÔ˘ ÷ÚԇϷ, ¡ÈÎÔÏÔ‡ÏË ∂˘·ÁÁÂÏ›·, ™·Ì·ÏÙ¿ÓË ∂˘·ÁÁÂÏ›·, §¿˙Ô˘ ∂ϤÓË, ª·˘ÚÔÌȯ¿ÏË §˘‰›· ÷ÏÎÈ¿ ∂˘·ÁÁÂÏ›· Î·È Ã·ÏÎÈ¿ ª·Ú›· (ÚÔÔÓËÙ‹˜: •·ÓıfiÔ˘ÏÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘). ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ™Â Ï‹ÚË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ˘fi ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË Ù˘ Î. ªÔ˘ÌÔ‡ÎË ™ÔÊ›·˜. √È ÌÈÎÚ¤˜ ·ıÏ‹ÙÚȘ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ¿ÚÈÛÙ· Ù· Ì˘ÛÙÈο ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÙÔ ‰È¤Ô˘Ó, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ¯·Ú¿ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡. √È ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ 2Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ ¡. πˆÓ›·˜ Û ˆÚ¿ÚÈ· ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ӷ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‰›ÓÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ (ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 14-ÙËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 24210-60320) Î·È ·fi ÙËÓ ˘‡ı˘ÓË ÚÔÔÓ‹ÙÚÈ· ·Ó¿Ù˘Í˘ Î. ªÔ˘ÌÔ‡ÎË ™ÔÊ›· (ÎÈÓËÙfi:6974669731).

21

°’ ∂£¡π∫∏

¶ÚÔÔÚ‡ÔÓÙ·È ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ. Î·È ∫·ÏÏÔÓ‹ √ ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ·¯ÓÒÓ ÛÙÔÓ ÓfiÙÈÔ fiÌÈÏÔ Î·È Ë ∫·ÏÏÔÓ‹ ÛÙÔÓ ‚fiÚÂÈÔ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È ÌÂÙ¿ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 17˘ Î·È 19˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. √ ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ·¯ÓÒÓ Î¤Ú‰ÈÛ 2-0 Ù· ÷ÓÈ¿, ÂÓÒ Ë ∫·ÏÏÔÓ‹ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ10 Ù˘ ¡›Î˘. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Û ¡fiÙÈÔ Î·È μfiÚÂÈÔ fiÌÈÏÔ Ù˘ Football League 2 ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜:

1Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ƒfi‰Ô˜-¶·Ó·ÈÁÈ¿ÏÂÈÔ˜ 1-1 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÃÂÚ.-∞fiÏÏˆÓ ™Ì. 0-2 ∞›·˜ ™·Ï.-¶·ÓËÏÂÈ·Îfi˜ 0-0 ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ·¯.-÷ÓÈ¿ 2-0 ∞ÛÚfi˘ÚÁÔ˜-¶∞√ ƒÔ˘Ê 1-0 μ‡˙·˜-¶·Ó·¯·˚΋ 1-1 ∫fiÚÈÓıÔ˜-∫ÂÚ·˘Ófi˜ ∫ÂÚ. 3-0 ·.·. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜-∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 3-0 ·.·.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (17Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ·¯. 2. ∞fiÏÏˆÓ ™Ì. 3. ∫fiÚÈÓıÔ˜ 4. ƒfi‰Ô˜ 5. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ 6. ¶·Ó·ÈÁÈ¿ÏÂÈÔ˜ 7. ¶·Ó·¯·˚΋ 8. ∞›·˜ ™·Ï. 9. ÷ÓÈ¿ 10. μ‡˙·˜ 11. ∞ÛÚfi˘ÚÁÔ˜ 12. ¶·ÓËÏÂÈ·Îfi˜ 13. ¶∞√ ƒÔ˘Ê 14. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÃÂÚ. 15. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 16. ∫ÂÚ·˘Ófi˜ ∫ÂÚ.

23-14 22-12 21-12 18-11 19-9 17-16 21-14 17-19 17-20 16-15 14-21 10-12 14-19 11-16 13-23 8-28

31 30 30 29 27 27 26 25 22 22 20 19 18 17 16 6

2Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ºˆÎÈÎfi˜-√‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó. 2-0 ∂ÔÚ‰·˚Îfi˜-∂·ÓÔÌ‹ 1-1 ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜-∫Ô˙¿ÓË 0-1 ∞ÂÙfi˜ ™Î.-Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ 1-1 ¡·˘·ÎÙÈ·Îfi˜-°È·ÓÓÈÙÛ¿ 1-1 ∫·ÏÏÔÓ‹-¡›ÎË 1-0 ∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏ.-¢fiÍ· ∫Ú·Ó. 1-0 ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∏Ú.-∑¿Î˘ÓıÔ˜ 1-0 ƒÂfi: ¶fiÓÙÈÔÈ ∫·Ù.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (19Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∫·ÏÏÔÓ‹ 21-9 2. ∂·ÓÔÌ‹ 22-13 3. ºˆÎÈÎfi˜ 28-17 4. ¡›ÎË 16-14 5. °È·ÓÓÈÙÛ¿ 12-14 6. ¢fiÍ· ∫Ú·Ó. 14-12 7. ∞ÂÙfi˜ ™Î. 19-16 8. ∫Ô˙¿ÓË 20-21 9. ∂ÔÚ‰·˚Îfi˜ 16-15 10. Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ 19-18 11. ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∏Ú. 25-23 12. ∑¿Î˘ÓıÔ˜ 12-16 13. ¡·˘·ÎÙÈ·Îfi˜ 14-20 14. ∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏ. 10-15 15. ¶fiÓÙÈÔÈ ∫·Ù. 10-14 16. √‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó. 15-25 17. ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜ 13-24

35 32 32 27 26 24 24 24 23 23 22 21 20 20 19 17 14

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∫˘Úȷ΋ 30/1 ∂ÔÚ‰·˚Îfi˜-ºˆÎÈÎfi˜ √‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó.-¶fiÓÙÈÔÈ ∫·Ù. ∂·ÓÔÌ‹-ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜ ∫Ô˙¿ÓË-¡·˘·ÎÙÈ·Îfi˜ Δ‡ÚÓ·‚Ô˜-∫·ÏÏÔÓ‹ °È·ÓÓÈÙÛ¿-∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏ. ¢fiÍ· ∫Ú·Ó.-∑¿Î˘ÓıÔ˜ ¢Â˘Ù¤Ú· 31/1 ¡›ÎË-ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∏Ú. ƒÂfi: ∞ÂÙfi˜ ™Î‡‰Ú·˜


22

TƒπΔ∏ 25 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

AÚÈÛÙÔ‡¯ÔÈ ...ÌÂÙÂÍÂÙ·ÛÙ¤ÔÈ Î·È ...ÎÔ˘ÌÔ‡Ú˜ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜

A¶O TO 1 Eø™ TO 10

∫·Ï¿˙ÂÈ ÚÔ˜ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “¢È·ÛÙËÌÈ΋” ·fi‰ÔÛË √Ãπ ÌfiÓÔ 10, ·ÏÏ¿ ÙÔ 10 Ì ÙfiÓÔ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘. ªÂ “‰È·ÛÙËÌÈ΋” ·fi‰ÔÛË Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË, ÈÛÔ¤‰ˆÛ ÙËÓ ∞∂∫ Î·È Î¤Ú‰ÈÛ ÙÔÓ ı·˘Ì·ÛÌfi Î·È ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÊÈÏ¿ıψÓ. ∏ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ. √È ‰Èı˘Ú·Ì‚ÈÎÔ› ÙfiÓÔÈ ˘Ô¯ˆÚÔ‡Ó Î·È ·fi Û‹ÌÂÚ· Ë ÔÌ¿‰· È¿ÓÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔ Ó¤Ô ...ı·‡Ì·, ÌÈ· Èı·Ó‹ Ó›ÎË Â› ÙÔ˘ “£Ú‡ÏÔ˘” ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ Î·Ù¿ÌÂÛÙÔ Ê·ÓÙ·˙fiÌ·ÛÙ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi. £· ÌÔ˘ ›Ù ı·‡Ì·Ù· ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ̤ڷ. ŒÏ·, fï˜ Ô˘ ϤÔÓ Ì·˜ ¿ÓÔÈÍÂ Ë fiÚÂÍË...

ªπ∞ ÎÏ¿ÛË ·ÓÒÙÂÚÔ˜ Ô “£Ú‡ÏÔ˜” ¤Ú·Û ÓÈÎËÊfiÚ· Î·È ·fi ÙËÓ ΔÚ›ÔÏË ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¤‚‰ÔÌË Ó›ÎË Û ÈÛ¿ÚÈı̘ ÂÍfi‰Ô˘˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ‰Â¯Ù› Ô‡Ù ¤Ó· Ù¤ÚÌ·.. ªÔÚ› ÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Î¤Ú‰ÈÛ ӷ ‹Ù·Ó ÁÈ’ ¿ÏÏÔ˘˜ ¤ÙÛÈÓÔ Î·È ÁÈ’ ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡ÌÂÓÔ, fï˜ Ë ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ‹Ù·Ó οÙÈ ·Ú·¿Óˆ ÂÌÊ·Ó‹˜. √ ¶ÂÈÚ·È¿˜, Í¤Ê˘Á ÂÙ¿ ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ·fi ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Î·È Î·Ï¿˙ÂÈ ÚÔ˜ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÎfiÓ· Î·È ‰Â›¯ÓÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Ó· Îfi„ÂÈ ÚÒÙÔ˜ ÙÔ Ó‹Ì·.

¶ÚÒÙÔ˜ ‚·ıÌfi˜, ı¤ÏÂÈ ·Ó¿ÏÔÁË Û˘Ó¤¯ÂÈ·

¡›Î˜ ·fi “¯Ú˘Û¿ÊÈ” ¡π∫∂™ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi “¯Ú˘Û¿ÊÈ” ¤Ù˘¯·Ó ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ Î·È ¶‡Ú·ÛÔ˜ ÁÈ· ÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋. √È μÂÏÂÛÙÈÓÈÒÙ˜ Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÙËÓ ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘˜ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙÔ˘ ∞ÂÚ·ÓÙÈ·ÎÔ‡, ÂÓÒ ÔÈ ∞Á¯È·Ï›Ù˜ Û˘Ó¤ÙÚÈ„·Ó ÙË ™ÂÚ¯ÂÈ¿‰·. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·; ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‹Ú·Ó ‚·ıÈ¿ ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ·Ó¿Û· Î·È ¤‚·Ï·Ó ÏÒÚË ÁÈ· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó Ì ÔÏϤ˜ ·ÍÈÒÛÂȘ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. ∞ÚΛ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜.

Δ√¡ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ‚·ıÌfi Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ̤۷ ÛÙË °Ï˘Ê¿‰· ·¤Û·ÛÂ Ô √.À.∫.μ. ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· fiÏÔ Ù˘ ∞2 ηÙËÁÔÚ›·˜. ¶·Ú¿ ÙȘ ·Ô˘Û›Â˜, Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì· Î·È ÙËÓ Î·Î‹ ‰È·ÈÙËÛ›·, Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ÛÙ¿ıËΠfiÚıÈ·, ·ÊÔ‡ ηٿÊÂÚ ӷ ÈÛÔÊ·Ú›ÛÂÈ Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÛÙËÓ ÂÎÓÔ‹ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘. ∏ ·ÍÈfiÏÔÁË ÂÌÊ¿ÓÈÛË, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó’ ·ÔÙÂϤÛÂÈ “¤ÓÂÛË ËıÈÎÔ‡” ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ∑·Ê›ÚË ª·ÚÈÓ¿ÁË, ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ‰‡Ô ‰‡ÛÎÔÏˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ì ÙȘ ÚˆÙÔfiÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ∞ÚÁÔÛÙÔÏ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ∏Ï˘ÛÈ·ÎÔ‡.

°Ú¿ÊÂÈ Ë E§ENH A. ¶A¶A£ANA™IOY

∞ıÏ‹ÙÚȘ ÙÔ˘ ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ™∂ ηÌ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÙÚÂȘ ·ıÏ‹ÙÚȘ ÙÔ˘ ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” , ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞’ ∂ıÓÈ΋˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙȘ ¢¤ÛÔÈÓ· ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ™ÔÊ›· ¶ÂÏÂÎÔ‡‰· Î·È ∞Ó·ÛÙ·Û›· ∑‹ÁÚ·. ª¿ÏÈÛÙ·, ÙfiÛÔ Ë ¶ÂÏÂÎÔ‡‰·, fiÛÔ Î·È Ë ∑‹ÁÚ· Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙË Á˘Ó·ÈÎÒÓ, Â›Ó·È ÌfiÏȘ 17 ¯ÚÔÓÒÓ Î·È ¤¯Ô˘Ó fiÏÔ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ ÙfiÛ˜ ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· ‰ÈÂıÓ›˜ ÛÙË Û‡ÓıÂÛ‹ Ù˘.

¶·ÈÎÙ·Ú¿˜ Ì ··Ú¿‰ÂÎÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ∞§§√¡ ¤Ó·Ó ‚·ıÌfi ÚÔÛ¤ÊÂÚÂ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘ ÛÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ οÓÂÈ Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ¡. ™Ì‡ÚÓ˘ ÁÈ· Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ÷ÚÈÛÌ·ÙÈÎfi˜ ÛÎfiÚÂÚ Ô ¿ÏÏÔÙ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˜” ÂÈıÂÙÈÎfi˜, Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÚÔηÏ› Ì ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘. √ ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ·ÓËÁ‡ÚÈÛ ÙÔ ÁÎÔÏ Â› ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ‹Ù·Ó ··Ú¿‰ÂÎÙÔ˜. ¶¿ÓÙ· „¿¯ÓÂÈ ÙÚfiÔ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∫·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙ· ‡ÛËÌ· ·fi ÙËÓ Î·Ï‹ ÙÔ˘ ·fi‰ÔÛË. ŒÙÛÈ ¯¿ÓÂÈ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Î·È ¯·Ï¿ÂÈ ÙȘ ηϤ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ̤۷ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È.

Œ¯·Û ¤‰·ÊÔ˜

¡·˘¿ÁÈÔ ‰È·ÈÙËÛ›·˜

¡· ¿„ÂÈ Ô ‰È·Û˘ÚÌfi˜

¶√§ÀΔπª√ ¤‰·ÊÔ˜ ¤¯·ÛÂ Ë ¡›ÎË ÛÙË ª˘ÙÈÏ‹ÓË. ∏ ‹ÙÙ· ·fi ÙËÓ ∫·ÏÏÔÓ‹ ¿ÊËÛ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ÷ڷϷÌ›‰Ë ÔÎÙÒ ‚·ıÌÔ‡˜ ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Ô˘ Ô‰ËÁ› ·¢ı›·˜ ÛÙË Football League. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ›¯·Ó ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Î·È ‰ÈηÈÔ‡Ù·Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔÓ ‚·ıÌfi Ù˘ ÈÛÔ·Ï›·˜. ΔÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È ˆ˜ Ë Î·ÙËÁÔÚ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù· ÌÂÁ¿Ï· Ê·‚ÔÚ› Ô˘ Ó· ͯˆÚ›˙Ô˘Ó. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ Ù˘ ›‰È·˜ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜. ∞Ó Ë ¡›ÎË ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÛÔ‚·Ú‹ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÌÔÚ› Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ Ì ·ÍÈÒÛÂȘ ÛÙË Ì¿¯Ë Ù˘ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘. ∞ÚΛ Ó· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Î·È ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó ‹ÚÂÌÔÈ ¯ˆÚ›˜ ...·ÚÂÌ‚ÔϤ˜.

ª∂ 10 ÏÂÙ¿ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÍÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ÏfiÁˆ Ù˘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ Ô˘ ‰¤¯ÔÓÙ·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, οı ÌÔÚÊ‹˜ ‚›·, Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ηٷÎÚÈÙ¤·. √È ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ÔÚıÒ˜ ¤Ú·Í·Ó Î·È ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËηÓ. ŸÌˆ˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ‚ÂÏÙȈıÔ‡Ó, ·ÊÔ‡ ÔÈ “·Ú·ÊˆÓ›Â˜” ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÔÏÔ¤Ó· Î·È ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ÙÔ˘˜ ıˆÚÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ˆ˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ (‚Ϥ ∫¿ÎÔ Î·È ∫Ô˘ÎÔ˘Ï¿ÎË). ΔÂÏÈο ÔÏÔ¤Ó· Î·È ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ˆ˜ ÙÛ¿Ì· “Ê·ÁÒıËΔ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¢·Ïԇη˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· fiÛ· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ¤ÎÙÔÙÂ, ¯ˆÚ›˜ ·Ó¿ÏÔÁÔ˘˜ “·ÔÎÂÊ·ÏÈÛÌÔ‡˜” .

Δ∞ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô ∂Ú·ÛÈÙ¤¯Ó˘ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ¤¯Ô˘Ó, ˆ˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi, ·ÚÓËÙÈÎfi ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙË Á˘Ó·ÈΛ· ÔÌ¿‰· Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ ÌfiÓÔ Ì ÂÙ¿ ÂÙÔÈÌÔfiÏÂ̘ ·ıÏ‹ÙÚȘ Î·È ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È Û ۿÎÔ ÙÔ˘ ÌÔÍ ÁÈ· ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ∞1 ηÙËÁÔÚ›·˜. √ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Â›Ó·È ÂȂ‚ÏË̤ÓÔ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Î·Ù’ ·Ú¯‹Ó ÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÙÔ˘ ËÚÂÌ›·. ΔÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ıˆÚÂ›Ù·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙȘ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. ŒÓ· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ. ¶ˆ˜ ¤Ó·˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ., ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÌÂÛ· Ó· ¿„ÂÈ Ó· ‰È·Û‡ÚÂÙ·È Û ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Â›‰Ô. ∫·È Ê˘ÛÈο fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÈÎfiÓ·.

™‚‹ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÏ›‰Â˜ ∞§§∏ ÌÈ· ηٷ‰ÈηÛÙÈ΋ ‹ÙÙ· ÁÓÒÚÈÛÂ Ë ∞∂§ ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ. ªÈ· ‹ÙÙ· Ô˘ ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη. ∏ ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙÚ¿ÊÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ “‚˘ÛÛÈÓ›” , ·ÊÔ‡ ÛÙȘ 11 ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Ô˘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó ı· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó ÔÚ›· ÚˆÙ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ·Ó ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÏ›˙Ô˘Ó Û ۈÙËÚ›·. ∫·ıËψ̤ÓË ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î· Ì 14 ‚·ıÌÔ‡˜ Û 19 ·ÁÒÓ˜ ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Î·È ÔÏϤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· Ó· ·Ï¤„ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛ‹ Ù˘.


TƒπΔ∏ 25 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

¶∞ƒ∞ª∂¡∂π ™Δ√ +4 ∞¶√ Δ√¡ °™∞ ª∂Δ∞ Δ∏ ¡π∫∏ ª∂ 3-0 ∂¶π Δ∏™ ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏™ °π∞ Δ∏¡ ∞’ ∂¶™£

∫Ú¿ÙËÛ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ Ô ∂ıÓÈÎfi˜ “√È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú·, ÌÂÙ¿ ÙË ÌË Î¿ıÔ‰Ô Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ, ˙ËÙ‹Û·Ì ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛË ∑. ∑ԇη Ó· ·Ú·ÈÙËı›, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi˜ ·ÚÓ‹ıËÎÂ. ∫·ÙfiÈÓ ·˘ÙÔ‡ ÂÌ›˜ ÛÙ·Ì·Ù¿Ì ӷ ÌÂÙ¤¯Ô˘ÌÂ ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È Ë Â˘ı‡ÓË ‰ÂÓ Ì·˜ ‚·Ú·›ÓÂÈ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Û‚fiÌÂÓÔÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ı· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì ӷ ÙÔÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ì ÂÊfiÛÔÓ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ô Î. ∑ԇη˜. ∂›Û˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ì ÙËÓ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ Ì·˜ ÛÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Î. ª. ƒÈ˙fiÔ˘ÏÔ Î·È ÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Ó· ·Ú·ÈÙËı›. ∫·Ù·ÓÔԇ̠fiÙÈ Ì ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Û˘Óı‹Î˜ ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ÂÚÁ·ÛÙ›” . Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ:

ÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ô ÚÒÙÔ˜ Á‡ÚÔ˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞’ ∂¶™£ Î·È Ô ∂ıÓÈÎfi˜ μfiÏÔ˘ ÎÚ¿ÙËÛ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ‚·ıÌÒÓ ·fi ÙÔÓ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. √È “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó 3-0 Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ Î·È Û 17 Ì·Ù˜ ÌÂÙÚÔ‡Ó 14 ӛΘ Î·È ÙÚÂȘ ÈÛÔ·Ï›Â˜ ηٷÎÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ¿Ù˘Ô Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ¯ÂÈÌÒÓ·. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ °˘ÌÓ·ÛÙÈÎfi, ‹Ú ÍÂÎÔ‡Ú·ÛÙ· ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜, ·ÊÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ÙÔÓ π¿ÛÔÓ· Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÛ˘Úı› ·fi ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ¢‡Ô ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ª›ÏÙÔ˘ Î·È ¤Ó· ÙÔ˘ ∑·ÙÛ¿È ‰È·ÌfiÚÊˆÛ·Ó ÙÔ 3-0 ÁÈ· ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ Ì ÙÔ˘˜ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔ˘˜” Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙÔ ·‹ÙÙËÙÔ Û ·È¯Ó›‰È· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Î˘¤ÏÏÔ˘ ·fi Ù· ̤۷ ÙȘ ÂÚÛÈÓ‹˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Î·È Û˘ÓÔÏÈο Û 39 ·ÁÒÓ˜. ªÂ ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÎÔÚ Î¤Ú‰ÈÛÂ Î·È Ô £ËÛ¤·˜ ÙËÓ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ fiÏ· ÙÔ˘ Ù· ÁÎÔÏ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÈÎÔÛ¿ÏÂÙÔ. ŒÙÛÈ ÔÈ ∞ÁÚÈÒÙ˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÌfiÓÔÈ ÛÙËÓ 3Ë ı¤ÛË, ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÂÛÈÏ¿Ô˘ ·fi ÙË ÃÏfiË Ì 2-1. √ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙȘ ӛΘ ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ 1-0 Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Ô˘ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠÛÙ· ·Ú¿ÔÓ· ÁÈ· ÙË ‰È·ÈÙËÛ›· ÙÔ˘ °Î¿Áη. √ ∞›·˜ ·ÓËÁ‡ÚÈÛ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ “‰ÈÏfi” Ì ÙÔ 2-1 Â› ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡, Ô˘ Â›Û˘ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È ÁÈ· ÙË ‰È·ÈÙËÛ›· ÙÔ˘ ™ÎÔ˘Ï¿, ÂÓÒ ÈÛÔ·Ï›Â˜ ›¯·Ì ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· ∞.∂. 2002-§Â¯ÒÓÈ· 2-2, ™·Ú·ÎËÓfi˜-∞ÎÚfiÔÏË 1-1 Î·È ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜-∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó. 2-2. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ: ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹-∂ıÓÈÎfi˜ . . . . . 0-3 (4’, 58’ ª›ÏÙÔ˜, 67’ ∑·ÙÛ¿È) ∞.∂. 2002-§Â¯ÒÓÈ· . . . . . . . . . . . 2-2 (40’ ΔÛÈÒÙ·˜, 55’ μ¤ÚÁÔ˜-15’ ∫·ÙÛÈ¿Î˘, 70’ ™È·Ì¤Ù˘)

‡ÛÎÔÏË ‹Ù·Ó Î·È ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ë ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ηχÙÂÚ˘ ÂÓ‰Âο‰·˜ ÌÈ· Î·È ·ÚÎÂÙÔ› ·›ÎÙ˜ ›¯·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË. ΔÂÏÈο ‰È·Ï¤Í·Ì ÙÔ˘˜ °ÎÔ‡ÚË (™·Ú·ÎËÓfi˜), ΔÛ›ÚÔ (∂ıÓÈÎfi˜), ¶¤ÙÚÔ˘ (ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·), ∑ȿη (ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜), μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë (ÃÏfiË), ¡. ¢ÂÓÂÏ¿‚· (£ËÛ¤·˜), º. ºÒÙÔ˘ (∞ÎÚfiÔÏË), ∞ÁÁÂÏ‹ (ÕÚ˘ ªÂÏ.), ∫fiÎÏ· (∞¶√μ), ™·ÙÂÏÈ¿Ó (∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜) Î·È °ÎÔ˘ÓÙÈÓ¿ÎÔ (ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜).

¢

™·Ú·ÎËÓfi˜-∞ÎÚfiÔÏË . . . . . . .1-1 (77’ °·Ï·ÓfiÔ˘ÏÔ˜-5’ Δ. ∫ÔÏ˘Ì‹ÙÚ·˜) ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜-∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó. . . . .2-2 (56’, 63’ ¢. ™·ÙÂÏÈ¿Ó-25’ ∫ÒÛÙ·˜, 85’ ∫·ÏÔ›Ù·˜) ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-™ÎÈ¿ıÔ˜ . . . . . . .1-0 (27’ ΔÛÔ˘Î¿Ï˘) ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜-∞›·˜ ™. . . . . . . . . . . .1-2 (60’ ∫·ÎÏÈ¿˜-8’ ∑¿Ú·˜, 65’ ªÏÔ‡Ó·˜) ÃÏfiË-¶ÚˆÙÂۛϷԘ . . . . . . . . . . 2-1 (32’ ¶·ÓÙÂÏ›‰Ë˜, 82’ ∫·Ú·Ù˙›‰Ë˜18’ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜) £ËÛ¤·˜-∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ . . . . . . . 3-0 (70’ ÃÚ. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, 75’ ÂÓ. §. ¢ÂÓÂÏ¿‚·˜, 84’ ¡. ¢ÂÓÂÏ¿‚·˜) °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-π¿ÛˆÓ . . . . .3-0 ·.·.

∞Ó·Ù·Ú·¯‹ ÛÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ƒÈ˙. πÛfi·ÏÔ 2-2 ¤ÏËÍ ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ μ’ Î·ÙËÁÔÚ›·˜ ÌÂٷ͇ Ù˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ Î·È ÙÔ˘ ÚˆÙÔfiÚÔ˘ ∞Óı›ÌÔ˘ °·˙‹, ÂÓÒ ÛÙ· ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙ· ‹Ù·Ó Î·È Ë ÌË Î¿ıÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ™Â ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ ƒÈ˙ÔÌ˘ÏȈÙÒÓ ªÈ¯¿Ï˘ ƒÈ˙fiÔ˘ÏÔ˜ ·Ú·ÈÙ‹ıËÎÂ, ÂÓÒ ¤ÓÙÔÓË ‹Ù·Ó Î·È Ë ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘˜. √È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Âͤ‰ˆÛ·Ó Î·È ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛË ∑ԇη. ΔÔ Î›ÌÂÓÔ Â›Ó·È ÙÔ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ:

ÕÚ˘ ªÂÏ .-¡.∞. ¡›Î˘ . . . . . .3-2 (34’, 75’ ∞ÁÁÂÏ‹˜, 54’ §¿ÈÔ˜-62’, 64’ º¤˙Ô) ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£.-∏Ú·ÎÏ‹˜ μ. . . . 2-3 (75’ ÂÓ. °. ª·ÏÏÈ·Úfi˜, 90’ ∫Ú·‚·Ú›Ù˘-35’ ∫·Ú˘ˆÙ¿Î˘, 48’ ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘, 85’ ¡ÙÔ˘ÎÒÏ˘) √ÚÌ›ÓÈÔ-¢È·ÁfiÚ·˜ . . . . . . . . . . .0-1 (15’ ∫·Ú·‰ËÌ‹ÙÚ˘) ¢fiÍ·-∞¶√μ . . . . . . . . . . . . . . . . 1-5 (13’ ¢È·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜-3’ ∑·¯·Ú‹˜, 10’ °È·Ô˘Ï¿ÚÈ, 22’, 84’ ∫fiÎÏ·˜, 65’ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜) ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·-¢¿ÊÓË . . . . . . . . . . 2-0 (43’ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, 62’ ¶·Ï¿ÓÙ˙·˜) ∞ÂÙfi˜-∞›·˜ ΔÚ . . . . . . . . . . . . . .. 2-2 (4’ ™Ù‡ÏÏ·˜, 87’ ªˆÚ·˝Ù˘-35’ ΔÛÔ˘Î¿Ú·˜, 60’ ¶¿Ô˜) ¢‹ÌËÙÚ·-∞. °·˙‹˜ . . . . . . . . . . .2-2 (57’ ÂÓ. ÷Ù˙¤Ï·˜, 79’ £ˆÌ·˝‰Ë˜23’, 48’ °ÎÔ˘ÓÙÈÓ¿ÎÔ˜) ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-¶ËϤ·˜ . . . . . . . . . . 1-0 (94’ ¶¤ÙÛ˘) ™ÎfiÂÏÔ˜-∞ÛÙ¤Ú·˜ . . . . . .3-0 ·.·.

∏ πˆÏÎfi˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ °’ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË Ù˘ Ì 2-0 Â› ÙÔ˘ ΔÔÍfiÙË. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ: ª˘ÚÌȉfiÓ˜-∞Á¯›·ÏÔ˜ . . . . . . . 0-2 (61’ ªÈÎÏ¿Ô˘˜, 89’ ƒÔ‡Ï˘) ∞fiÏÏˆÓ ∫Ú.-ªÈÎÚÔı‹‚˜ . . .1-0 πˆÏÎfi˜-ΔÔÍfiÙ˘ . . . . . . . . . . . . . 2-0 (57’ ª·ÚÌ·Ú¿˜, 62’ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜) ¢ËÌËÙÚÈ¿˜-¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ . . . . . 3-0 (35’ ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, 45’ ∫Ô˙ÒÓ˘, 62’ Δ·Ê›Ï˘) ÕÚ˘ ∞Óı.-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ. 0-3 ·.·.

¶ÚÒÙÔ˜ ‚·ıÌfi˜ ÁÈ· √.À.∫.μ. à ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ª·Ù˜ ÁÈ· ÁÂÚ¿ Ó‡ڷ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ °Ï˘Ê¿‰·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÌ¿‰· Î·È ÙÔÓ √.À.∫.μ. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ¿Ï„·Ó ÁÈ· ÙË Ó›ÎË, ·ÏÏ¿ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔÓ ‚·ıÌfi Ù˘ ÈÛÔ·Ï›·˜. ∞Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ‹Ù·Ó Ô °ÈÒÚÁÔ˜ μ·Ì‚Ô˘Ó¿Î˘. √ ‚·ÛÈÎfi˜ ÊÔ˘ÓÙ·ÚÈÛÙfi˜ ÙˆÓ μÔÏȈÙÒÓ ‹Ù·Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÚÔÂÙԛ̷ÛÙÔ˜. À¤ÊÂÚ ·fi

‚ÚÔÁ¯›Ùȉ· Î·È Â› ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ¤ÛÂÈ ÛÙË ÈÛ›Ó·. ŸÌˆ˜, Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ¢ı‡ÓË, fi¯È ÌfiÓÔ ¤·ÈÍ ÌÂÚÈο ÏÂÙ¿, ·ÏÏ¿ ›¯Â Î·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ÈÛÔ·Ï›· Ô˘ ·¤Û·ÛÂ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘. ¶¤Ù˘¯Â ‰‡Ô ·fi Ù· ¤ÍÈ ÁÎÔÏ Ù˘ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô, ÌfiÏȘ ¤Ó· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ ÚÈÓ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡. √È μÔÏÈÒÙ˜ ‹Ù·Ó ηχÙÂÚÔÈ ÛÙȘ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Î·È ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó 3-2 Î·È 4-2 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∏ °Ï˘-

Ê¿‰· ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ÂÚ›Ô‰Ô (4-4) Î·È ¤Ú·Û ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË (65), ·ÏÏ¿ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÁÎÔÏ ÙÔ˘ μ·Ì‚Ô˘Ó¿ÎË ¤ÊÂÚ ÙÔ Ì·Ù˜ ÛÙËÓ ÈÛÔ·Ï›· (6-6). ∞fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ √.À.∫.μ. ÂÎÊÚ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÏÏ¿ ·Ú¿ÔÓ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ô˘ ›¯Â Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘˜ ·fi ÙË ‰È·ÈÙËÛ›·. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÙȘ 14 ÎÂÚ‰ÈṲ̂Ó˜ ·Ô‚ÔϤ˜ ÁÈ· ÙË °Ï˘Ê¿‰·, ¤Ó·ÓÙÈ ÔÎÙÒ Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ˘¤Ú ÙÔ˘

TV

ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: NOVASPORTS 1: 21.30 ªÏ¿ÎÔ˘Ï-ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °. -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 2: 21.45 °Ô˘›ÁηÓ-ÕÛÙÔÓ μ›Ï· -∑(¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 3: 22.00 ¶·Ï¤ÚÌÔ-¶¿ÚÌ· -∑- (∫‡ÂÏÏÔ πÙ·Ï›·˜) EUROSPORT: 15.15 π·ˆÓ›·-¡. ∫ÔÚ¤· -∑- (∏ÌÈÙÂÏÈÎfi˜ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ıÓÒÓ ∞Û›·˜) EUROSPORT 2: 18.15 √˘˙ÌÂÎÈÛÙ¿Ó-∞˘ÛÙÚ·Ï›· -∑(∏ÌÈÙÂÏÈÎfi˜ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ıÓÒÓ ∞Û›·˜) 20.30 °·Ï·Ù·Û·Ú¿È-∂ÛÙÔ˘ÓÙÈ¿ÓÙ˜ -∑- (Eurocup) 22.15 ΔÛÂÓÙ‚›Ù·-√‡ÓÈÍ ∫·˙¿Ó -∑- (Eurocup)

√È ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ Ù˘ ∂¶™£ ∞’ ∫∞Δ∏°√ƒπ∞ (17Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∂ıÓÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43-7 . . . . . . . . . 45 2. °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . . .60-15 . . . . . . . . . 41 3. £ËÛ¤·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56-24 . . . . . . . . . 36 4. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ . . . . . . . . . . . . 39-22 . . . . . . . . . 33 5. ¶ÚˆÙÂۛϷԘ . . . . . . . . . . . . . . . 29-20 . . . . . . . . . 33 6. ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . 22-15 . . . . . . . . . 33 7. ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . .33-20 . . . . . . . . . 29 8. ∞›·˜ ™. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38-28 . . . . . . . . . 27 9. ÃÏfiË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-30 . . . . . . . . .23 10. ™·Ú·ÎËÓfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . 22-29 . . . . . . . . . 23 11. ∞.∂. 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27-30 . . . . . . . . . 21 12. ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó. . . . . . . . . . . . . . 24-29 . . . . . . . . .20 13. ™ÎÈ¿ıÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26-30 . . . . . . . . .19 14. ∞ÎÚfiÔÏË . . . . . . . . . . . . . . . . .22-32 . . . . . . . . . 17 15. ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . .27-38 . . . . . . . . .17 16. §Â¯ÒÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19-38 . . . . . . . . . 11 17. ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . .14-68 . . . . . . . . . .4 18. π¿ÛˆÓ ∞.ª. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . .* √ π¿ÛˆÓ ∞.ª. ·ÔÛ‡ÚıËΠ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·.

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ∂ıÓÈÎfi˜-∞.∂. 2002 π¿ÛˆÓ ∞.ª.-™·Ú·ÎËÓfi˜ 0-3 ·.·. §Â¯ÒÓÈ·-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÎÚfiÔÏË-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó.-∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ™ÎÈ¿ıÔ˜-ÃÏfiË ∞›·˜ ™.-£ËÛ¤·˜ ¶ÚˆÙÂۛϷԘ-∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘

¡¤· Ó›ÎË ÁÈ· πˆÏÎfi

ª∂ °∫√§ Δ√À μ∞ªμ√À¡∞∫∏ ™Δ√ ºπ¡∞§∂ ∂º∂ƒ∂ 6-6 ™Δ∏ °§Àº∞¢∞ °π∞ Δ∏¡ ∞2 ¶√§√

ÈÙÛÎÔÎÈÎfi ÊÈÓ¿Ï ›¯Â Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË °Ï˘Ê¿‰·-√.À.∫.μ. ÁÈ· ÙËÓ 2Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ ∞2 fiÏÔ, ·ÊÔ‡ Ë μÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ‹Ú ÙÔÓ fiÓÙÔ Ù˘ ÈÛÔ·Ï›·˜ ÈÛÔÊ·Ú›˙ÔÓÙ·˜ 6-6 ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ. ΔÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ̠ÁÎÔÏ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ μ·Ì‚Ô˘Ó¿ÎË, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ̠Úfi‚ÏËÌ· ˘Á›·˜.

23

√.À.∫.μ. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ™Î·ÏÔ¯ˆÚ›Ù˘∫·ÙÛ·Úfi˜. Δ· ÔÎÙ¿ÏÂÙ·: 2-3, 0-1, 2-0. 2-2. °§Àº∞¢∞ (Δ. ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘): ™·ÓÙȉ¤·˜, ª·¯¿˜ 2, ¶·ÙÙ·Îfi˜ 2, √ÚÊ·Ó¿ÎÔ˜ 1, ∞ÚÁ˘Ú·ÎÔ‡Ï˘ 1, ∞‰·ÌfiÔ˘ÏÔ˜, ÷Ù˙˷Ϥ͢, ΔÛ·ÓÙ¤˜, ÃÚ˘Û·Óı·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ºˆÙfiÔ˘ÏÔ˜, ¡ÂÚ·ÓÙ˙fiÁÏÔ˘. √.À.∫.μ. (∑. ª·ÚÈÓ¿Á˘): ΔÔ˘ÚÈfiÁÏÔ˘, ÷Ù˙ËÁԇϷ˜ 1, °Ï‡Î·˜ 1, πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, Ã. ª·ÚÈÓ¿Á˘ 1, ªÏ¿Ó·˜, μ·Ì‚Ô˘Ó¿Î˘ 2, ª˘ÎÔÓÈ¿Ù˘ 1, °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ª·Ú·ÛÏ‹˜, ∫Ô˘ÚÙ›‰Ë˜, ªÂÓfiÔ˘ÏÔ˜.

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 2˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙËÓ ∞2 fiÏÔ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜:

μfiÚÂÈÔ˜ fiÌÈÏÔ˜ °Ï˘Ê¿‰·-√.À.∫.μ. . . . . 6-6

μ’ ∫∞Δ∏°√ƒπ∞ (17Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∞. °·˙‹˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47-17 2. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28-16 3. ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 45-20 4. ¢‹ÌËÙÚ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51-31 5. ¢¿ÊÓË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34-19 6. ¡.∞. ¡›Î˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . .39-22 7. ¶ËϤ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28-18 8. ÕÚ˘ ªÂÏ. . . . . . . . . . . . . . . . . . .37-18 9. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· . . . . . . . . . . . . . . . . .34-18 10. ™ÎfiÂÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38-28 11. ∞ÛÙ¤Ú·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34-32 12. ¢È·ÁfiÚ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . .23-28 13. ∞›·˜ ΔÚ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22-41 14. ∞¶√μ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-33 15. ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£. . . . . . . . . . . . . . . 15-40 16. ∞ÂÙfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15-45 17. √ÚÌ›ÓÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19-57 18. ¢fiÍ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23-68

. . . . . . . . .41 . . . . . . . . . 37 . . . . . . . . . 37 . . . . . . . . . 36 . . . . . . . . . 33 . . . . . . . . . 33 . . . . . . . . . 31 . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . 26 . . . . . . . . .26 . . . . . . . . .22 . . . . . . . . .15 . . . . . . . . . 14 ..........9 . . . . . . . . . .8 . . . . . . . . . .7 . . . . . . . . . .6

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜-∫¤Ú΢ڷ . . 5-4 ∞ÚÁÔÛÙfiÏÈ-∏Ú·ÎÏ‹˜ . . 8-4

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 2 ·ÁÒÓ˜) 1. ∞ÚÁÔÛÙfiÏÈ . . . . . . . . . . .6 2. ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . . 6 3. ∏Ú·ÎÏ‹˜ . . . . . . . . . . . . 3 4. √.À.∫.μ. . . . . . . . . . . . . .1 5. °Ï˘Ê¿‰· . . . . . . . . . . . .1 6. ∫¤Ú΢ڷ . . . . . . . . . . . . .0

¡fiÙÈÔ˜ fiÌÈÏÔ˜ √º∏-ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 11-5 ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ-ΔÚ›ÙˆÓ . . 12-10 ÷ÓÈ¿-∫√¶π . . . . . . . .10-6

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 2 ·ÁÒÓ˜) 1. ÷ÓÈ¿ . . . . . . . . . . . . . . . 6 2. ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ . . . . . . . . . . . 6 3. ΔÚ›ÙˆÓ . . . . . . . . . . . . . . 3 4. √º∏ . . . . . . . . . . . . . . .3 5. ∫√¶π . . . . . . . . . . . . . . .0 6. ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ . . . . . .0

∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£.-ÕÚ˘ ªÂÏ. ¡.∞. ¡›Î˘-√ÚÌ›ÓÈÔ ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.-¢fiÍ· ¢È·ÁfiÚ·˜-™ÎfiÂÏÔ˜ ∞¶√μ-ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ∞ÛÙ¤Ú·˜-∞ÂÙfi˜ ¢¿ÊÓË-¢‹ÌËÙÚ· ∞›·˜ ΔÚ.-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ∞. °·˙‹˜-¶ËϤ·˜

°’ ∫∞Δ∏°√ƒπ∞ (12Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. πˆÏÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32-11 . . . . . . . . . 27 2. ∞Á¯›·ÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-13 . . . . . . . . . 26 3. ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ. . . . . . . . . . . . . .23-13 . . . . . . . . . 24 4. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . .33-15 . . . . . . . . . 20 5. ªÈÎÚÔı‹‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . 22-13 . . . . . . . . . 20 6. ∞fiÏÏˆÓ ∫Ú. . . . . . . . . . . . . . . . .20-27 . . . . . . . . . 17 7. ª˘ÚÌȉfiÓ˜ . . . . . . . . . . . . . . . .23-18 . . . . . . . . . 16 8. ΔÔÍfiÙ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15-19 . . . . . . . . . 14 9. ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . .11-38 . . . . . . . . . . 3 10. ÕÚ˘ ∞Óı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . .* √ ÕÚ˘ ∞Óı. ·ÔÛ‡ÚıËΠ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·.

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜-πˆÏÎfi˜ ΔÔÍfiÙ˘-∞fiÏÏˆÓ ∫Ú. ªÈÎÚÔı‹‚˜-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜-ª˘ÚÌȉfiÓ˜ ∞Á¯›·ÏÔ˜-ÕÚ˘ ∞Óı. 3-0 ·.·.


24

TƒπΔ∏ 25 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

™¶√À¢∞π∂™ ¡π∫∂™ ™∏ª∂πø™∞¡ ƒ∏°∞™ ∫∞π ¶Àƒ∞™√™ °π∞ Δ∏ ¢’ ∂£¡π∫∏

∂Í·ÈÚÂÙÈÎÔ› Î·È ÔÈ ‰‡Ô ª

¢’ ∂£¡π∫∏

“™ÙÚ·‚Ô¿ÙËÛ” Ô ¶˘ÚÁÂÙfi˜ ª∂ Ù· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ 14˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Û˘Ó¯›ÛÙËΠÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÙÔ˘ 4Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ Î·È Ë ¤ÎÏËÍË ¤ÁÈÓ ÛÙË §·Ì›· fiÔ˘ Ë Ô˘Ú·Áfi˜ ÔÌÒÓ˘ÌË ÔÌ¿‰· ¤ÊÂÚ 1-1 Ì ÙÔÓ ¶˘ÚÁÂÙfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯·Û ÔχÙÈÌÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÛÙË Ì¿¯Ë ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ô ÚˆÙÔfiÚÔ˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˜ ΔÛ·ÚÈÙÛ¿Ó˘ Ó›ÎËÛ ¿ÓÂÙ· Ì 4-1 ÙÔ ªÔ˘˙¿ÎÈ Î·È ·‡ÍËÛ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔÓ ¶˘ÚÁÂÙfi ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË Ì¿¯Ë Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ¤Ù˘¯Â ÛÔ˘‰·›· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ó›ÎË Â› ÙÔ˘ ∞ÂÚ·ÓÙÈ·ÎÔ‡ Ì 2-1 Î·È ·Ó¤‚ËΠ¿Óˆ ·fi ÙË ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡. ¶¿Óˆ ·fi ÙË ˙ÒÓË “ÛηÚʿψÛ” Î·È Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ Ì ÙÔ 3-0 Â› Ù˘ ∞.∂. ™ÂÚ¯ÂÈ¿‰·˜/ª·ÎÚ·ÎÒÌ˘. ∂›Û˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‹Ù·Ó Î·È Ë ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ £‡ÂÏÏ·˜ ¶ÂÙÚˆÙÔ‡ Â› ÙÔ˘ ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ì 2-1, ÂÓÒ ÛÙ· ¿ÏÏ· ‰‡Ô Ì·Ù˜ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ÓÈÎËÙ‹˜. ™ÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Î· Ù· ªÂÙ¤ˆÚ· Î·È Ô ∞ÁÚfiÙ˘ §È·ÓÔÎÏ·‰›Ô˘ ¤ÊÂÚ·Ó 1-1, ÂÓÒ ÛÙË ºÈÏÈÔ‡ÔÏË Ô ∞fiÏÏˆÓ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È Ë ∂Ï·ÛÛfiÓ· ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ÈÛfi·ÏÔÈ 0-0. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·: £‡ÂÏÏ· ¶.-∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ........2-1 §·Ì›·-¶˘ÚÁÂÙfi˜ ............................1-1 ∞ÂÚ·ÓÙÈ·Îfi˜-ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ .........1-2 √ÈÎÔÓfiÌÔ˜ ΔÛ·Ú.-ªÔ˘˙¿ÎÈ ........4-1 ∞fiÏÏˆÓ §.-∂Ï·ÛÛfiÓ· ................0-0 ¶‡Ú·ÛÔ˜-™ÂÚ¯ÂÈ¿‰· ..................3-0 ªÂÙ¤ˆÚ·-∞ÁÚfiÙ˘ .......................1-1

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 14 ·ÁÒÓ˜) 1. √ÈÎÔÓfiÌÔ˜ ΔÛ·Ú. ........34-15 2. ¶˘ÚÁÂÙfi˜ .........................20-5 3. ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ...........19-10 4. ∞ÁÚfiÙ˘ .........................18-10 5. ∂Ï·ÛÛfiÓ· ......................15-13 6. ∞fiÏÏˆÓ §·Ú. ..............13-12 7. ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ............14-24 8. ¶‡Ú·ÛÔ˜ ........................14-12 9. ªÂÙ¤ˆÚ· ............................6-9 10. ™ÂÚ¯ÂÈ¿‰· ................10-13 11. ªÔ˘˙¿ÎÈ ......................10-13 12. £‡ÂÏÏ· ¶. ...................10-19 13. ∞ÂÚ·ÓÙÈ·Îfi˜ ...........14-19 14. §·Ì›· ..............................7-30

...32 ...29 ...25 ...23 ...19 ...19 ...17 ...17 ...17 ...16 ...16 ...15 ...11 ......6

 ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ‚’ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ 4Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ ÔÈ ‰‡Ô ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ Î·È ¶‡Ú·ÛÔ˜ ·ÓËÁ‡ÚÈÛ·Ó ÛÔ˘‰·›Â˜ ӛΘ Î·È ·Ó·ÚÚȯ‹ıËÎ·Ó ¿Óˆ ·fi ÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡. √È μÂÏÂÛÙÈÓÈÒÙ˜ ΤډÈÛ·Ó ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙÔÓ ∞ÂÚ·ÓÙÈ·Îfi Ì 2-1, ÂÓÒ ÔÈ ∞Á¯È·Ï›Ù˜ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ Á‹‰fi ÙÔ˘˜ Ì 3-0 Ù˘ ∞.∂. ™ÂÚ¯ÂÈ¿‰·˜/ª·ÎÚ·ÎÒÌ˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

∞ÂÚ·ÓÙÈ·Îfi˜-ƒ‹Á·˜ 1-2 √ ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛ ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ¿ÓÔ‰Ô Î·È Ì ÙË ™ÂÚ¯ÂÈ¿‰· Î·È ÙÔÓ ∞fiÏψӷ §¿ÚÈÛ·˜ ΤډÈÛÂ Î·È ÙÔÓ ∞ÂÚ·ÓÙÈ·Îfi. ª¿ÏÈÛÙ· Ë ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ó›ÎË ÙÔ˘ Ô˘ Ê˘ÛÈο ·ÓËÁ˘Ú›ÛÙËΠ‰ÂfiÓÙˆ˜. ΔÔ 2-1 ˘¤Ú Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Â›Ó·È ‰›Î·ÈÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ·ÊÔ‡ ‹Ù·Ó ·ÓÒÙÂÚË ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ÕÚÈÛÙ· ÛÙË̤ÓÔÈ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” , ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ‹ÍÂÚ·Ó ÙÈ ˙ËÙÔ‡Û·Ó ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È Ê˘ÛÈο ÙÔ Ò˜ ı· ÙÔ Î·Ù·ÎÙÔ‡Û·Ó. √ ƒ‹Á·˜ ·›ÏËÛ ÚÒÙÔ˜ ÛÙÔ 17’ Ì ÙÔÓ Ã·Ù˙‹ (ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ê¿Ô˘Ï ÌfiÏȘ ¿Ô˘Ù), ÂÓÒ ÚÔËÁ‹ıËΠÛÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ 27’ Ì ÎÔÓÙÈÓfi ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ §·ÌÚÔÁÈÒÚÁÔ˘ (0-1). ¢‡Ô ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· ¤¯·Û ηϋ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÙÔ 0-2 Ì ÙÔÓ ª›Î·, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ Â›¯·Ó ‰‡Ô ·ÍÈfiÏÔÁ˜ Ê¿ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ §Ô‡· (46’) Î·È ∞. ¡Ù·‚·Ú›ÓÔ (57’). √ ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ‹ÏÂÁ¯Â ÙÔÓ Ú˘ıÌfi Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Î·È ÛÙÔ 70’ ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÁÎÔÏ. ∞fi Ì·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ª›Î· Ô ªÏfiÙÛÈη˜ ·¤Ê˘Á ¤Ó·Ó ·Ì˘ÓÙÈÎfi Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ÚÈÓ ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ (0-2). ™ÙÔ 72’ Ô

 ¿ÓÂÙ˜ ӛΘ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ Ì¿ÛÎÂÙ ÙfiÛÔ Ë ¡›ÎË μ. fiÛÔ Î·È Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 12˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ∞ÍÈÔ‡ÔÏ˘ Ì 95-49, ÂÓÒ Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÂÈ‚Ï‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙ¤· °Ú‚ÂÓÒÓ Ì 75-54.

∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜-¶˘ÚÁÂÙfi˜ ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜-£‡ÂÏÏ· ¶. ªÔ˘˙¿ÎÈ-§·Ì›· ∂Ï·ÛÛfiÓ·-∞ÂÚ·ÓÙÈ·Îfi˜ ™ÂÚ¯ÂÈ¿‰·-√ÈÎÔÓfiÌÔ˜ ΔÛ·Ú. ∞ÁÚfiÙ˘-∞fiÏÏˆÓ §. ªÂÙ¤ˆÚ·-¶‡Ú·ÛÔ˜

¢‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÚfiÛˆ· ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ë ¡›ÎË ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ ∞ÍÈÔ‡ÔÏ˘. ™ÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∑·ÊÂÈÚÔ‡‰Ë ‰ÂÓ Â›¯·Ó ηıfiÏÔ˘ ηϋ ·Ì˘ÓÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ Ì ÚÔÂÍ¿Ú¯ÔÓÙ· ÙÔÓ ™È‰ËÚfiÔ˘ÏÔ Ó· ÚÔËÁËıÔ‡Ó 41-38. ™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ·›˙ÔÓÙ·˜ ¿Ì˘Ó· ˙ÒÓ˘ ¤ÊÙ·Û·Ó ¿ÓÂÙ· ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË. ∏ ¡›ÎË ÛÔ‚·Ú‡ÙËÎÂ Î·È Ì ηϋ ÈÛÔÚÚÔ›· ÛÙËÓ Â›ıÂÛË ¤ÊÙ·Û Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ¿ÓÂÛË ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi 49-95. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: §·˙·Ú›‰Ë˜ - ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë˜. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 22-17, 41-38 ËÌ›¯ÚÔÓÔ, 48-71, 49-95 ÙÂÏÈÎfi. ∞•π√À¶√§∏ (∫·Ï·‚¿˙˘): Δ¿ÙÛ˘ 3, ™ÙÚ¿Ù˙·Ï˘ 4, μ·ÎÈÚÏ‹˜ 2, ™È‰ËÚfiÔ˘ÏÔ˜ 18 (3), ∫·Ï·‚¿˙˘ 4, ™ÈÒÙη˜ 7 (1), ºÈÏÈ›‰Ë˜ 11. ¡π∫∏ μ√§√À (∑·ÊÂÈÚÔ‡‰Ë˜): ∑·ÚÔ-

ΔÔ SUPER 3 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ SUPER 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 9 5 0, ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 0 9 0 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 9 2 5.

¶‡Ú·ÛÔ˜-™ÂÚ¯ÂÈ¿‰· 3-0 ∞fiÏ˘ÙÔ˜ ΢ڛ·Ú¯Ô˜ ‹Ù·Ó Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ÛÙÔ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ∞.∂. ™ÂÚ¯ÂÈ¿‰·˜/ª·ÎÚ·ÎÒÌ˘ Î·È ¤ÙÛÈ ÙÔ 3-0 ˘¤Ú ÙÔ˘ ‹Úı ·Ôχو˜ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο. ªfiÏȘ ÛÙÔ 5’ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ ÌÂÙ¿ ·fi Û¤ÓÙÚ· ÙÔ˘ ∫›ÙÛÔ˘ Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶ÂÙÚ›‰Ë. ™ÙÔ 25’ Ë ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÚÛ¤ÓÔ˘ η٤ÏËÍ ÌfiÏȘ ¿Ô˘Ù, ÂÓÒ ÛÙÔ 57’ Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ªÚÒÓ˘ ·¤ÎÚÔ˘Û ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ¶ÂÙÚ›‰Ë. ∏ Ê¿ÛË fï˜ ‰ÂÓ ÙÂÏ›ˆÛ ÂΛ, ηıÒ˜ Ô ∞ÚÛ¤ÓÔ˜ ηÈÚÔÊ˘Ï·ÎÙÔ‡ÛÂ Î·È Ì ÛÔ˘Ù ¤ÁÚ·„ ÙÔ 2-0. ™ÙÔ 66’ Ô ∑·Ú›Ê˘ ·ÛÙfi¯ËÛ Û ÙÂÙ · ÙÂÙ, ·ÏÏ¿ ‰‡Ô ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛËÌÂÈÒıËΠÙÔ 3-0 ÌÂ Û˘ÚÙfi ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ¶ÂÙÚ›‰Ë Î·È ÂÓÒ Â›¯Â ÚÔËÁËı› ˆÚ·›Ô˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘. ∞˘Ùfi ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÈ· Î·È ÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ™ÙÂÊ·Ó‹ ÛÙÔ 86’ ‰ÂÓ ‚ڋΠÛÙfi¯Ô. ¶Àƒ∞™√™: ΔÛÈÏ›ÁÎÔ˜, Δ·Ó¿ÁÈ·˜, ªÔ‡ÙÏ·˜, ∫ÔÓÙÔ‚¿˜, °Î¿Áη˜, ™ÙÂÊ·Ó‹˜, ∞ÚÛ¤ÓÔ˜, ∑·Ú›Ê˘ (70’ ∫fiÎη˜), ∫›ÙÛÔ˜ (80’ °ÎÈÎÈÏ·Û‚›ÏÈ), ¶ÂÙÚ›‰Ë˜, °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ (68’ ¡Ô‡ÛÈ·˜). ™¶∂ƒÃ∂π∞¢∞: ªÚÒÓ˘, ∑·ÚÔ‰‹ÌÔ˜, ΔÛÈϛη˜ (75’ ¡ÙÂÌ›Ú˘), ∑¿ÚÚ·˜, ªÈÌËÁÈ¿ÓÓ˘, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜, ª¤ÛÛ·˜, ÃÔ˘ÏÈ¿Ú·˜, æ˘¯ÔÁÈfi˜, ÃÚÈÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ (46’ μ¤ÏÏÈÔ˜), ∫·Ï‡‚·˜ (67’ ΔÛ·Ó¿‰È·˜).

∫¤Ú‰ÈÛ·Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· ȉÚÒÛÔ˘Ó ª

∞ϤͷӉÚÔ˜ ∞Í.-¡›ÎË 49-95

√π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 1, 26, 29, 33, 34.

∞ÂÚ·ÓÙÈ·Îfi˜ Ì›ˆÛ Û 1-2 Ì ¤Ó·ÏÙÈ Ô˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ô ¶·Ó·ÎÔ‡ÏÈ·˜ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ‰fiıËΠηÎÒ˜, ·ÊÔ‡ Ë ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ∞ÚˆÙ›‰Ë ·fi ÙÔÓ ª›Î· ‹Ù·Ó ÂÎÙfi˜ ÂÚÈÔ¯‹˜. ™ÙÔ 93’ ·Ô‚Ï‹ıËΠ̠‰Â‡ÙÂÚË Î›ÙÚÈÓË Ô °ÚÔ‡Ó·˜. √ ¤ÌÂÈÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ Â‰›ˆÍ ÙËÓ ·Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘, ηıÒ˜ ›¯Â ‹‰Ë Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÂÙ¿ ΛÙÚÈÓ˜ οÚÙ˜. ∞¶∂ƒ∞¡Δπ∞∫√™: ΔÛ¿Ì˘, ªÂÏÈÛÛÈÓfi˜, §Ô‡·˜, ªÈÛÌ›Î˘ (65’ ¡ÙfiÙÛÈη˜), ∫·ÙÛÈο˜, ¶·Ó·ÎÔ‡ÏÈ·˜, °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, £·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, ∞ÚˆÙ›‰Ë˜, ∞. ¡Ù·‚·Ú›ÓÔ˜, μ. ¡Ù·‚·Ú›ÓÔ˜ (46’ ªÔ˘Á·ÙÛÈ¿˜). ƒ∏°∞™ º∂ƒ∞π√™: ™Ê˘Ú‹˜, °Ô‡ÙÛÈÔ˜ (55’ ∑·¯·Ú¿Î˘), μÔ˘Ú·˙¤Ú˘, ™·ı‹˜, °ÚÔ‡Ó·˜, ÷Ù˙‹˜, ªÈ¯ÔÏ›ÙÛ˘, ΔÛÈ·ÓÙ‹˜, §·ÌÚÔÁÈÒÚÁÔ˜ (80’ ¢·ÓÈÏfiÔ˘ÏÔ˜), ªÏfiÙÛÈη˜ (78’ μÔÁÈ·Ù˙‹˜), ª›Î·˜. * ∞‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙȘ 2.30 Ì.Ì. ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ËÌÈÙÂÏÈÎfi˜ ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ∂¶™£ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÂÛÈÏ¿Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô Î. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ∫Ô˘ÚÛÔ‚›ÙË Î·È ΔÛÈÁÁÈÓ¤. ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ÙÔ˘˜ ı· Â›Ó·È Ô Î. ƒÔ‡Û˘. ∏ ÓÈ΋ÙÚÈ· ÔÌ¿‰· ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi.

■ ¡π∫∏ ∫∞π ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏ ¶∏ƒ∞¡ Δ√ ƒ√∑ ºÀ§§√ ∞°ø¡∞ ™Δ∏¡ °’ ∂£¡π∫∏ ª¶∞™∫∂Δ

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋

ΔÔ EXTRA 5

● º¿ÛË ·fi ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ∞ÂÚ·ÓÙÈ·Îfi˜-ƒ‹Á·˜

ÁÈ¿ÓÓ˘ 19, ª. ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ 6, ™·Ì·Ú¿˜ 5 (1), ∫·Ú·Ì·ÓÒÏ˘ 3, ΔÛÈ·ÎÏ¿ÁηÓÔ˜ 2, £˘ÌÓÈfi˜ 21, ∫Ô˘Ù›Ó·˜ 14 (2), ΔÛÒÏ˘ 10, ª·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ 2, Ã. ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ 4, ÃÚÈÛÙÔÌ¿ÓÔ˜ 7, ª˘ÛÙÈÏÈ¿‰Ë˜ 2.

ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˶ڈ٤·˜ °Ú. 75-54 ∏ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÛÙÔ “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” ¤‰ÂÈÍ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÊfiÚÌ·˜ Ô˘ ‰È·Ó‡ÂÈ ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ¿ÓÂÛË ÙÔ˘ ¶ÚˆÙ¤· Ì 75-54. ∞fi ÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÔÈ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” Â¤‚·Ï·Ó ÙÔÓ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘˜ Î·È Ì ·ÚÈÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË ÙÔ˘˜ ¡Ù›Î·, ºÚÔ˘ÛÎÏÈ¿ Î·È ∫·Ú·ÁÂÒÚÁÔ ‹Ú·Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ 45-24. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ¤ÊÙ·Û ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ +29 (65-36) ÛÙÔ 32’ Ì ηϿıÈ ÙÔ˘ ‰È·ÎÚÈı¤ÓÙ· ¡Ù›Î·. √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Û ηӤӷ ÛËÌÂ›Ô ‰ÂÓ ·›ÏËÛ·Ó Î·È Ê·Ó¤ÚˆÛ·Ó ÛÙÔ ·ÚΤ ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÙÔ˘˜. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ∫·ÚηÙۤϷ˜ - ∫˘Ú›ÙÛ˘. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 19-14, 45-24 ËÌ›¯ÚÔÓÔ, 61-34, 75-54 ÙÂÏÈÎfi. ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏ (ª˘ÚÈÙ˙‹˜): ∫·Ú·ÁÂÒÚÁÔ˜ 20 (5), ¡Ù›Î·˜ 15 (1), ªfiÁ‰·ÓÔ˜ 5 (1), ™ÙÂÓfi˜ 2, ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ 3, ¢È·Ó¤ÏÏÔ˜, ∫·Ú·Ú‹Á·˜ 8 (2), ΔÔÔ‡˙˘ 5, ºÚÔ˘ÛÎÏÈ¿˜ 13 (1), ΔÛ·Ú·˝Ï˘ 4, ∫·Ù·Ú·¯¿Î˘. ¶ƒøΔ∂∞™ °ƒ∂μ. (ªÔ˘ÚÔ˘˙›‰Ë˜): °Ú¿‚·˜ 5, ∞ÓıÈÌ›‰Ë˜, °¿ÙÔ˜, ƒ›ÁÎÔ˜ 3 (1),

∫ÔÏÔ‚fi˜ 2, ªÔ˘Ú¿ÙÔÁÏÔ˘ 20 (3), ª›¯Ô˜ 10, μÏ¿¯Ô˜, Δ˙‹ÌÔ˘ 9, ™·Ófi˜ 3 (1), ¡ÙÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ 2. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÕÚÁÔ˜ √Ú.- ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫Ú.μÚ. 80-69 ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜-ª·Î·Ì‹ ...................96-43 ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∞Í.-¡›ÎË ...................49-95 ∞ÂÙfi˜ ∫ÈÏΛ˜-∞ÌÂÏÒÓ·˜ ............47-55 ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË-¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú. ......75-54 ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ∂.-¶·Ó‰ÂÛÛ·˚Îfi˜ 76-66 ºÔ›ÓÈη˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ ∫Ô˙ ................93-69

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (12Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∞ÌÂÏÒÓ·˜ .........................................23 2. ¡›ÎË .....................................................22 3. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ..................................20 4. ∞ÂÙfi˜ ∫ÈÏΛ˜ ......................................19 5. ºÔ›ÓÈη˜ §¿ÚÈÛ·˜ ............................19 6. ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜ ...........................................19 7. ÕÚÁÔ˜ √Ú. ...........................................18 8. ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∫Ô˙. ....................................18 9. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ∂. ...............................18 10. ª·Î·Ì‹ .........................................17 11. ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫Ú. μÚ. ................17 12. ¶·Ó‰ÂÛÛ·˚Îfi˜ ...............................16 13. ¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú‚. ................................14 14.∞ϤͷӉÚÔ˜ ∞Í. ...............................12

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫Ú. μÚ.-∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜ ª·Î·Ì‹-ºÔ›ÓÈη˜ ¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú.-ÕÚÁÔ˜ √Ú. ¶·Ó‰ÂÛÛ·˚Îfi˜-ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ¡›ÎË-∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ∂. ∞ÌÂÏÒÓ·˜-∞ϤͷӉÚÔ˜ ∞Í. ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∫Ô˙.-∞ÂÙfi˜ ∫ÈÏΛ˜

μ’ ∂£¡π∫∏

ªÂÁ¿ÏÔ “‰ÈÏfi” ÙÔ˘ ¢È·ÁfiÚ· ™¶√À¢∞π√ “‰ÈÏfi” Â› ÙÔ˘ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˘ ¤Ù˘¯Â ¯ı˜ Ô ¢È·ÁfiÚ·˜ Ì ÛÎÔÚ 2-0. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ 19˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙË Football League: ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫.-√º∏ .............2-1 (33’ ¡ÙÔÚÈ‚¿Ï, 71’ ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜ - 23’ ∞ÁÚ›Ù˘) ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜-∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ....4-0 (8’ °ÎÔ‡ÚÌ·, 68’ ∫·Ô‡ÓÔ˜, 83’ £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ë˜, 90’ ªÂÏ‚ÒÓ˘) §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜-ΔڛηϷ ............3-1 (1’ ∑Ô˘ÚÔ‡‰Ë˜, 20’ ¶fiÔ‚ÈÙ˜, 54’ §ÈÛÁ¿Ú·˜ - 42’ ∂ÓfiÎ) ¶ÈÂÚÈÎfi˜-∏ÏÈÔ‡ÔÏË ..............2-1 (70’, 90’ °È·˙ÈÙ˙fiÁÏÔ˘, 83’ μ¿Ú·) ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·-∂ıÓÈÎfi˜ ...........3-1 (6’ Δ˙¿Ó˘, 66’, 89’ ™È·ÏÌ¿˜ - 39’ æÈ¿ÓÔ˜) μ¤ÚÔÈ·-¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ .............0-0 ¢fiÍ· ¢Ú.-πˆÓÈÎfi˜ ...................5-1 (17’,63’ ÷Ù˙Ë·ÓÙÂÏ›‰Ë˜, 33’, 42’, 81’ ÂÓ. ª·ÚÎfiÊÛÎÈ - 85’ ÃÈÔÓ›‰Ë˜) ∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜-∫·ÏÏÈı¤· .........1-1 (3’ ¢È·Ì¿ÓÙ˘-87’ ∞ÎfiÏ) £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜-¢È·ÁfiÚ·˜ ........0-2 (48’ °ÂˆÚÁ›Ô˘, 55’ ∞ÁÎÈÚ›Ì·) * ™ÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÚÔËÁÂ›Ù·È Ô ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· Ì 48 ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ô ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ Ì 41, Ô ¢È·ÁfiÚ·˜ Ì 35 Î·È Ô √º∏ Ì ÙÔÓ §Â‚·‰ÂÈ·Îfi Ô˘ ¤¯Ô˘Ó 33.

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙËÓ ∂™∫∞£ ™Δ∞ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ù˘ ∂™∫∞£ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·: ∞1 ∂™∫∞£ ÿηÚÔÈ-°.™.μfiÏÔ˘ .......................63-71 ΔÈÙ¿Ó˜ ¶·Ï.-∂ıÓÈÎfi˜ §. .........77-59 ∂∞§-∞ÏÌ˘Úfi˜ .............................72-77 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ∫·Ú‰.-∫·Ú‰›ÙÛ· .......51-77 ¡›Î·È·-∞ÛÙ¤Ú·˜ §. ....................50-70 ∫ÂÚ·˘Ófi˜-∞Ó¿ÏË„Ë ..................47-64 ∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (11Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ..........................................22 2. °.™. μfiÏÔ˘ ......................................19 3. ΔÈÙ¿Ó˜ ............................................19 4. ¡›Î·È· .............................................19 5. ∞Ó¿ÏË„Ë .........................................18 6. ∞ÏÌ˘Úfi˜ ..........................................17 7. ÿηÚÔÈ ..............................................17 8. ∫·Ú‰›ÙÛ· ........................................15 9. ∂∞§ ..................................................14 10. ∂ıÓÈÎfi˜ .........................................14 11. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ∫·Ú‰. ....................13 12. ∫ÂÚ·˘Ófi˜ .....................................11 ∞2 ∂™∫∞£ ¶ÂÚÚ·È‚fi˜-º¿ÚÛ·Ï· ................60-71 ∞∂§-∂ÚÌ‹˜ ∞Á. ..........................38-31 §Â¯ÒÓÈ·-£ÂÛÛ·ÏÈÎfi˜ ...............76-82 ™ÎÈ¿ıÔ˜-™Ô˘ÊÏ¿ÚÈ· ..................48-42 ∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (10Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1.£ÂÛÛ·ÏÈÎfi˜ ....................................15 2.º¿ÚÛ·Ï· ..........................................15 3.§Â¯ÒÓÈ· ............................................15 4.¶ÂÚÚ·È‚fi˜ .......................................14 5.∞∂§ ...................................................13 6. ™Ô˘ÊÏ¿ÚÈ· ......................................13 7. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ...........................................13 8. ∂ÚÌ‹˜ ∞Á. .......................................11 9. ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∑·Á. ..............................8 * £ÂÛÛ·ÏÈÎfi˜ Î·È ™ÎÈ¿ıÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ÏÈÁfiÙÂÚÔ μ’ ∂™∫∞£ ¶Ï·Ù‡Î·ÌÔ˜-B.C.Volos .........64-37 ∞.∂.μ.¢.-Õ‰ÌËÙÔ˜ μÂÏ. .............72-53 ¡∞ ¡›Î˘-∞Ṳ́ÓÈÔ ...................60-38 ¢›ÏÔÊÔ˜-¶Ï·Ù‡Î·ÌÔ˜ ...........63-67 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜- B.C.Volos 26/1 ∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (7Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∞∂μ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ...............................14 2. ¡∞ ¡›Î˘ .......................................13 3. ¶Ï·Ù‡Î·ÌÔ˜ ...............................11 4. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ..............................10 5. B.C.Volos ...........................................9 6. ¢›ÏÔÊÔ˜ .............................................9 7. Õ‰ÌËÙÔ˜ μÂÏ. ..................................8 8. ∞Ṳ́ÓÈÔ .............................................7


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ 25 §‡ÎÂÈÔ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ: ΔÈÌ‹ ÛÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ΔƒπΔ∏ 25 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

¢π∞º√ƒ∞

— ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¶Ù˘¯ÈÔ‡¯ˆÓ º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ÚÔÛηÏ› ÛÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ¯ÔÚfi Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 28/1, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “∫·Ó·Ú¿ÎÈ” . ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ §È¿Áη˜ 6972 833385. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ £Ú·ÎÒÓ μfiÏÔ˘ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 29 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 20:30 ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ “ª¤Á·ÚÔ” (¤Ó·ÓÙÈ 304 ¶∂μ ) ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ¯ÔÚfi ÙÔ˘. μÚ·‰È¿ ¯ÔÚÔ‡ Î·È ÎÂÊÈÔ‡ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÁÔ‡ÛÙ· ·fi fiϘ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜, Ì ªÔ‡ÙÛÂÏÔ ¡›ÎÔ - ¶¿ÁηÏÔ °ÈÒÚÁÔ - ∞ÏÙ·Ù˙›‰Ë ∫ÔÛÌ›ÛË ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ. ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘ Î·È Ì¤ÏË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ‰˘Ó·ÌÈÎfi “·ÚÒÓ” . ΔÈÌ‹ οÚÙ·˜ 20 ¢ÚÒ Ì ٷ ÔÙ¿. (¶ÏËÚ. ÛÙ· ÙËÏ.: 24210 22443 - 6974335978 - 6937344859). — ∞‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 26 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙȘ 18.30, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë Ù·ÎÙÈ΋ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ §¤Û¯Ë˜ μfiÏÔ˘, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ §¤Û¯Ë˜ (ÎÙ›ÚÈÔ ™›ÚÂÚ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜). Δ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Â›Ó·È Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ: ∞ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ 2010. √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ∞ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ 2010. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ 2011. ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ 2011. ∞Ó·Ó¤ˆÛË ªËÙÚÒÔ˘ ªÂÏÒÓ. — ∏ ª·ÓÙÔÏÈÓ¿Ù· Ù˘ ∂ÛÙÔ˘‰È·ÓÙ›Ó·˜ ÚÔÛηÏ› Û ÌÔ˘ÛÈ΋ ‚Ú·‰È¿, ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙË º§√°∞-Û‡ÏÏÔÁÔ ÁÔÓÈÒÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ, ÙËÏ. 24210 24628. À‡ı˘ÓÔ˜ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜ ∞Ó¤ÛÙ˘ §Ô˘ÏÔ‡‰Ë˜, ÂÚÌËÓ‡ÂÈ Ë ∫·ÛÛÈ·Ó‹ ∞Ì˘Á‰·Ï›ÙÛË. ™¿‚‚·ÙÔ 29 °ÂÓ¿ÚË Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì., ·›ıÔ˘Û· “∫ÔÚ‰¿ÙÔ˜” ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∏ º§√°∞ ηÏ› Ù· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÂΛÓÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜. — √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶·Ó” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: ∫˘Úȷ΋ 30/1: ¢˘ÙÈÎfi ¶‹ÏÈÔ-Â˙ÔÔÚÈ΋ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿-∞ÓÂÌÔ‡ÙÛ·∞ÁÚÈ¿, ø.¶.: 3-μ.¢.: 1/5, ¢Â˘Ù¤Ú· 31/1: °Ú·Ê›· ™˘ÏÏfiÁÔ˘-ÒÚ· 7 Ì.Ì. ʈÙÔ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÂΉÚÔÌ‹˜ ÛÙË ™ÂÚ‚›·, ∫˘Úȷ΋ 6/2: À¿ÙË §·Ì›·˜-ÔÚÂÈÓ‹ Â˙ÔÔÚ›·, ∫·ÛÙ·ÓÈ¿-ÕÁÈÔ˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, ø.¶.: 4-μ.¢.: 1/5, ∫˘Úȷ΋ 13/2: ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ-Â˙ÔÔÚÈ΋, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿-ÃÔÓÙÚ‹ ÕÌÌÔ˜-ªËϛӷ, ø.¶.: 4-μ.¢.: 1/5. ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ™fiψÓÔ˜ 2 (μ-18), ÙËÏ. 24210 24290, οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ë̤ڷ ÙÔ Úˆ› 10 .Ì.-12 Ì. Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ¶·Ú·Û΢‹˜ 6-8. ∂›Û˘ Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 6976 904236.

T

o ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘ ı· Îfi„ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ›Ù· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 26 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ¶·ÚÎ ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. Ÿˆ˜ ¤¯ÂÈ Î·ıÈÂÚˆı› Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ı· ·Ô‰Ôı› ÙÈÌËÙÈÎfi˜ ¤·ÈÓÔ˜ Û ÙÚÂȘ ‚ÔÏÈÒÙÈÛÛ˜ Ô˘ Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙËÓ ÚfiÔ‰Ô ÙˆÓ ÛÎÔÒÓ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ‰È·¯ÚÔÓÈο Î·È ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÔÈÎÔÙ¯ӛ·˜ Î·È Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘.

¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ı· ÙÈÌËıÔ‡Ó: ∏ ∞ÓÙˆÓ›· ™ÙÚÔÁÁ˘ÏÔ‡ - ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘, Ë ÔÔ›· Ì·ı‹Ù¢ÛÂ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÔÌ¤ÓˆÓ Ì·ıËÙÚÈÒÓ, ÛÙ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÔÈÎÔÙ¯ӛ·˜ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1920, ‰È·ÎÚ›ıËΠÁÈ· ÙË ‰ÂÍÈfiÙËÙ¿ Ù˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙËÌ· Î·È ·Ó¤Ï·‚ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ÎÂÓÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ™ÙÚÔÁÁ˘ÏÔ‡ Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓ ˙ˆ‹ ‰·ÛοϷ Î·È ˘‡ı˘ÓË ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ÎÂÓÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ¤ˆ˜ ÙÔÓ ¶fiÏÂÌÔ ÙÔ˘ 1940. ∂› ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ù˘ Ù· ÎÂÓÙ‹Ì·Ù· Î·È Ù· ·ÛÚÔÎÂÓÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÔÓÔÌ·ÛÙ¿ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË £ÂÛÛ·Ï›·. ΔÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ··ÚÙÈ˙fiÙ·Ó ·fi 40 ÎÔÚ›ÙÛÈ· ·ÚÔ˘Û›·˙ ÙȘ ÈÔ ÏÂÙ¤˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ Û ΤÓÙËÌ· Î·È ÔÓÔÌ·ÛÙ¤˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ÚԛΘ ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ. ∂Í·ÈÚÂÙÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘ ‹Ù·Ó Â›Û˘ Ù· ÂÎı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÛÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ μÈÔÙ¯ӛ·˜ Ô˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë ¶·ÚÚ¤Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ

Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ·ÏÏÔ‡. ∂›Û˘, ı· ÙÈÌËıÔ‡Ó Ë ºÈÏ›ÙÛ· ∫ˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘ - ∑ËÛÈÌ¿ÙÔ˘, ·fi ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰·ÛοϘ ˘Ê·ÓÙÈ΋˜, Ô˘ Â› ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ù˘ (‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1960) Ë ˘Ê·ÓÙÈ΋ ÛÙÔ §‡ÎÂÈÔ ÁÓÒÚÈÛ ÌÂÁ¿Ï˜ “‰fi͘” Ì ÌÂÁ¿ÏË ·‹¯ËÛË ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, fiÛÔ Î·È ÛÂ

ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡, fiÔ˘ ¤Ï·‚ ÏËıÒÚ· ‚Ú·‚›ˆÓ Î·È ÙÈÌËÙÈÎÒÓ ‰È·ÎÚ›ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÔÈÎÈÏ›· ÙˆÓ ÂȉÒÓ ˘Ê·ÓÙÈ΋˜. ΔÔ §‡ÎÂÈÔ Â› ÔÏϤ˜ ‰ÂηÂٛ˜ Û˘Ó¤‚·Ï Ì ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ˘Ê·ÓÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ·Ó¿Ú¯·È·˜ ·˘Ù‹˜ Ù¤¯Ó˘, ‰È·ÛÒ˙ÔÓÙ·˜ ÔχÙÈ-

ÌÔ˘˜ ıËÛ·˘ÚÔ‡˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi Ê˘ÙˆÚ›Ô˘ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ô˘ ÂÎ·È‰Â‡ÙËÎ·Ó Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Ù¤¯ÓË Î·È ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÙÔ Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi ÎÚ›ÎÔ ÙˆÓ ÂÚ·ÛÌ¤ÓˆÓ ÁÂÓÂÒÓ Ì ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘˜, ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ „ˆÌ› ÙÔ˘˜ Î·È ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. Δ¤ÏÔ˜, ı· ÙÈÌËı› Ë μ¤Ú· ª˘ÙÈÏËÓ·›Ô˘, ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Î·È ÔÏ˘Û¯È‰‹˜ Á˘Ó·ÈΛ· ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Î·È Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜. ∏ μ¤Ú· ª˘ÙÈÏËÓ·›Ô˘, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 19621965, Â› ÚÔ‰ڛ·˜ ∂ÈÚ. ªÚÈÛ›ÌË, Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ıËΠÂÓÂÚÁ¿ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ Û ı¤Ì·Ù· ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È Û˘Ó¤‚·Ï ÔÈÎÈÏÔÙÚfiˆ˜ ÛÙËÓ ÚfiÔ‰fi ÙÔ˘, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ÛÙÔ §‡ÎÂÈÔ Î·È Û ¿ÏϘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜, ‰›ÓÔÓÙ·˜ Ì ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Ù˘ Î·È ÙȘ ‰È·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ Ù˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ χÛÂȘ Î·È ÚÔÔÙÈΤ˜ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ.

°Â˘ÛÙÈ΋ - ÔÈÓÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Û “ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË ‚Ú·‰È¿” Δ∏¡ ¶·Ú·Û΢‹ 28 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 20:30, ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ La Veranda ÙÔ˘ Xenia Palace Portarias, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È “ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË ‚Ú·‰È¿” Ì Á‡ÛÂȘ Ô˘ ı· Û·˜ ·Ú·Û‡ÚÔ˘Ó. ΔÔ ÌÂÓÔ‡-ÌÔ˘Ê¤˜, ÎÏ·ÛÈÎfi ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ı· ÂÈÌÂÏËı› Ô executive Chef ÙÔ˘ La Veranda °ÈÒÚÁÔ˜ ºÏ¤Ú˘. ªÂ ı¤· ÙÔ ÌÏ ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡ ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË ÎÔ˘˙›Ó· Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Ì ÔÈÎÈÏ›· ÎÚ·ÛÈÒÓ,

ÂȉÈο ÂÈÏÂÁÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÛÙ·ÛË. ∏ ¿„ÔÁË Î·È ÁÚ‹ÁÔÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË, ÙÔ ˙ÂÛÙfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙÔ ÂÓÙ·ÓfiÛÙÈÌÔ Ê·ÁËÙfi Ì· ¿Óˆ ·fi fiÏ· Ë Î·Ï‹ ·Ú¤· Â›Ó·È Ù· ÛÙÔȯ›· - ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ù˘ ‚Ú·‰È¿˜. Δ· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Â›Ó·È ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÎÚÂÔˆÏ›Ԣ ªÀ§ø¡∞™ (∫. ∫·ÚÙ¿ÏË-¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘). ΔÔ ÎÚ·Û› Â›Ó·È ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÎÙ‹Ì·ÙÔ˜ √ÈÓÔÊfiÚÔ˜. ∂›ÛÔ‰Ô˜: 25 ¢ÚÒ/¿ÙÔÌÔ, ÌÔ˘Ê¤˜.

ÃÔÚËÁÔ› Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Â›Ó·È Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “∏ £∂™™∞§π∞”, “∏ £∂™™∞§π∞ Δ∏™ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞™” Î·È Ù· ÂÚÈÔ‰Èο “™∂§π¢∂™” Î·È “£∏Δ∞ WEEK” . - ¶ÔÈÎÈÏ›· ·fi „ˆÌ¿ÎÈ·, Ì·ÁΤÙ˜ Î·È ÎÚÈÙÛ›ÓÈ·. - ÈÚÈ¿ÙÈÎË Ì ∫ÚÈı·ÚÔÎÔ‡ÏÔ˘Ú·, ª·˘ÚÔÌ¿ÙÈη Ê·ÛfiÏÈ· Ì ÊÚ¤Ûη ÎÚÂÌ̇‰È·, ¶Ú¿ÛÈÓË ·Ó¿ÌÂÈÎÙË Ì Ì¿ÓÙ˙Ô, º¿‚· Ì ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô Î·È ÎfiÎÎÈÓÔ È¤ÚÈ, §¿¯·ÓÔ Ì ÎÚÂÌ̇‰È, ÂÏȤ˜ Î·È ÔÚÙÔοÏÈ, ∫·ÓÈÛÙ‹

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

ÌÂÏÈÓÙ˙·ÓÔÛ·Ï¿Ù·, ¶ËÏÈÔÚ›ÙÈÎÔ Á·ÏÔÙ‡ÚÈ, ∞ÓÈıÔÛ·Ï¿Ù·. - ™Ô‡· ÙÚ·¯·Ó¿ Ì ÊÚ¤ÛÎÈ· ÓÙÔÌ¿Ù·, ¶ÈÂÚfiÈÙ·, Ã˘ÏÔ›Ù˜ Ì ͢ÓÔÌ˘˙‡ıÚ·, ∞˘Á¿ Ì ¯fiÚÙ·, §·¯·ÓÔÓÙÔÏÌ¿‰Â˜, °›Á·ÓÙ˜ Ì ÙËÁ·ÓÈÙfi ÏÔ˘Î¿ÓÈÎÔ, ¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÛÂÓÙ˙ÔÊ¿È, ªÔ˘Ì¿ÚÈ, ∫ÔÎÔÚÂÙÛ¿ÎÈ ÚÈÁ·Ó¿ÙÔ, ÈÚÈ¿ÙÈΘ ·Ù¿Ù˜ Ì ÊÚ¤ÛÎÔ ¯˘Ìfi ÏÂÌÔÓÈÔ‡. ∫·Ú˘‰fiÈÙ·, ¶ÔÚÙÔηÏfiÈÙ·, ƒÂ‚·Ó›, °È·Ô‡ÚÙÈ Ì ̤ÏÈ Î·È Î·Ú‡‰È·, ¶ËÏÈÔÚ›ÙÈη ÁÏ˘Î¿ ÙÔ˘ ÎÔ˘Ù·ÏÈÔ‡. §À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

— ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ 30 ÙÔ˘ °ÂÓ¿ÚË ÛÙȘ 6:30 Ì.Ì. ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Park, ı· Á›ÓÂÈ ÎÔ‹ ›Ù·˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈÎÔ‡ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ligue Franco - Hellenique. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ̤ÏË Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Û ÌÈ· ‚Ú·‰È¿ Ô˘ ·ÊÈÂÚÒÓÂÙ·È ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ∂ÏÏËÓ›ÛÙÚÈ· ¶Ú¤Û‚ÂÈÚ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Jacqueline de Romilly. — √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ Î·È ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫ÂÚ·ÛȈÙÒÓ ¶ËÏ›Ô˘ ı· Îfi„ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ÎÔ˘ÏÔ‡Ú· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 30 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 18.00, ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÛÙÔ ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÚÔ‚ÔÏ‹ video ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ̤ÏË Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ó· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó. — √ Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔÛηÏÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ‚·ÛÈÏfiÈÙ·˜, Ë ÔÔ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 29 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 21.00, ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “Volos Palace” ÛÙÔ μfiÏÔ. ΔËÏ. 24210-28122, 24210-70902, ÎÈÓ.: 6945-436168, 6979-224165. — ΔÔ §‡ÎÂÈÔ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘ Îfi‚ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ›Ù· ÙÔ˘ ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 26 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙȘ 18.30 ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “¶·ÚΔ . ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÒÙ˘ ·˘Ù‹˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Î·È Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi ÙˆÓ 90 ¯ÚfiÓˆÓ ı· ÙÈÌËı› Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰·ÛοϷ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ÎÂÓÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ̤¯ÚÈ ÙÔ 1940 ÛÙÔ §‡ÎÂÈÔ. ∂›Û˘ Î·È ÙËÓ ˘‡ı˘ÓË ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ˘Ê·ÓÙÈ΋˜ Ô˘ ‰›‰·ÛΠ·ÚÁ·ÏÂÈfi ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈο ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ù˘ fiÏ˘ Î·È Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ù¤¯ÓË Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ ÌÂÁ¿ÏË ·Ó¿Ù˘ÍË Ì¤¯ÚÈ ÙȘ Ù¤ÏË Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1970. — ΔÔ ∫∞¶∏ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙˆÓ ∫∞¶∏. ™‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ∞’ ∫∞¶∏ Î·È ÒÚ· 10.30 .Ì., ÛÙÔ ¢’ ∫∞¶∏ Î·È ÒÚ· 11 .Ì., ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 26 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙÔ °’ ∫∞¶∏ Î·È ÒÚ· 10.30 .Ì. Î·È ÛÙÔ μ’ ∫∞¶∏ Î·È ÒÚ· 11 .Ì. — √ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °˘Ó·ÈÎÒÓ ı· Îfi„ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ›Ù· ÙÔ˘ ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 26/1 ÛÙȘ 6.30 Ì.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “∫·Ó·Ú¿ÎÈ” (∫‡ÚÔ˘ 93). — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¢ÚÔ̤ˆÓ ÀÁ›·˜ μfiÏÔ˘ Îfi‚ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ›Ù· ÙÔ˘ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 28 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 21.00, ÛÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ· “£ÂfiÊÈÏÔ˜” ÛÙËÓ Ï·Ù›· ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ (¢Ë̷گ›Ô). ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ̤ÏË Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ó· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫ˆÊÒÓ & μ·Ú‹ÎÔˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ “∏ ∞ÚÁÒ” ÚÔÛηÏ› Ù· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ›Ù·˜, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 29 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì., ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Ô‰fi ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 147. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™ÎÈ·ıÈÙÒÓ μfiÏÔ˘ ı· Îfi„ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ›Ù· ÙÔ˘ ÛÙȘ 30 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “£ÂfiÊÈÏÔ˜” . — ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ª¤ÚÈÌÓ· μfiÏÔ˘ ı· Îfi„ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ›Ù· Ù˘ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 31 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 6 Ì.Ì., ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “¶·ÚΔ . ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ï·ÈÛȈı› ·fi ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·fi ÙÔ §ÂˆÓ›‰· ÷Ù˙Ë·ÁÁÂÏ¿ÎË Î·È ÙËÓ ·Ú¤· ÙÔ˘. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÏÔ‡ÛÈ· Ï·¯ÂÈÔÊfiÚÔ˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ª¤ÚÈÌÓ·˜, 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 189 Î·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 25489. — ∏ ŒÓˆÛË ∞ÔÛÙÚ¿ÙˆÓ ∞ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ ¶·Ú¿ÚÙËÌ· ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ¯ÔÚfi Î·È ÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜, ÛÙȘ 29/1 Î·È ÒÚ· 21.00, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “Comptesse” (4Ô ¯ÏÌ. Ô‰Ô‡ ∞ıËÓÒÓ, ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹ ∫ÚÈı·ÚÈ¿˜), fiÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ Î·È Ë ‚Ú¿‚¢ÛË ÙˆÓ ·ÚÈÛÙÔ‡¯ˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ ¶·Ú·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ̤ÏË Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 28598, 24210 28522. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¢È·Ù‹ÚËÛ˘ Î·È ¶ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ¶·Ú¿‰ÔÛ˘ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ƒˆÌ˘Ï›·˜ μfiÏÔ˘ ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 26 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 8.30 Ì.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ “Δ¤ÓÙ˙ÂÚȘ” Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞Á›Ô˘ √ÓÔ˘ÊÚ›Ô˘, ı· Îfi„ÂÈ ÙËÓ ›Ù· ÁÈ· ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÁϤÓÙÈ Ì ¯ÔÚÔ‡˜ ∞Ó. ƒˆÌ˘Ï›·˜ Î·È ¯ÔÚÔ‡˜ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Î·Ï› Ù· ̤ÏË Î·È Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó Û ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ‚Ú·‰È¿. — ∏ ŒÓˆÛË ™˘ÓÙ/¯ˆÓ ¡∞Δ ¶. £ÂÛÛ·Ï›·˜ “√ ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜” ÚÔÛηÏ› ÛÙËÓ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÎÔ‹˜ Ù˘ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Û˘ÓÂÛÙ›·Û˘, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 28/1 Î·È ÒÚ· 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙÔ ÎÔÛÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ “°È¿Óη” (·Ú·Ï›· ∞Ï˘ÎÒÓ μfiÏÔ˘). — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ π∫∞ μfiÏÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔÛηÏ› ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ¯ÔÚfi Ù˘ ÎÔ‹˜ ›Ù·˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 30 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙȘ 21.00, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “∏ §›ÌÓË” ÛÙÔ ÕÏÛÔ˜ ¡. πˆÓ›·˜. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 24210 31307. — √ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË ÎÔ‹ Ù˘ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜ ÙËÓ 28Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, Ë̤ڷ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÒÚ· 21.30, ÛÙË “§¤Û¯Ë μfiÏÔ˘” (∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋). — √ Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÒÓ ∞ÏȤˆÓ ∞ÁÚÈ¿˜ “Ô ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜” ÚÔÛηÏ› Ù· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 30/1 Î·È ÒÚ· 11 .Ì. ÛÙÔ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÂÈÔ ÿ‰Ú˘Ì· (¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ∞ÁÚÈ¿˜) ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. — ΔÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∞ÙfiÌˆÓ Ì ∫ÈÓËÙÈΤ˜ ∞Ó·Ëڛ˜ “πfiηÌÔ˜” ÁÓˆÛÙÔÔÈ› fiÙÈ ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 27 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 21.00 ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “ΔÔ Î·Ó·Ú¿ÎÈ” ı· ÎÔ› Ë ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ›Ù· ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ. ΔÈÌ‹ ÂÈÛfi‰Ô˘ 13 ¢ÚÒ Î·È Ù· ÔÙ¿. — √È ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Îfi„Ô˘Ó ÙËÓ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ›Ù· ÙÔ˘˜ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 29 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 9 Ì.Ì. ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “Park” .

¢Y™KO§O

∫√¶∏ ¶πΔ∞™

Su-Doku

EΉËÏÒÛÂȘ


26

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

ªÔ˘ÛÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÁÈ· ‰‡Ô ‚ÈÔÏÈ¿ ÛÙË §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ª∂ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Ú·ÁÌ·ÙÔ-

ÔÈ‹ıËΠÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ë Û˘Ó·˘Ï›· “ªÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· ‰‡Ô ‚ÈÔÏÈ¿” ÛÙË §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜ °ÈÒÚÁÔ ¢ÂÌÂÚÙ˙‹ Î·È ¢ÒÚ· ÷Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ ΔÔÈÎfi ΔÌ‹Ì· μfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡. √È ‰˘Ô ÌÔ˘ÛÈÎÔ› ÂÎÙ¤ÏÂÛ·Ó ¤ÚÁ· ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ· Ô˘ ·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó ÙȘ ‰ÂÍÈÔÙ¯ÓÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô. ΔÔ ÚÒÙÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÙÔ Û˘Ó¤ıÂÛÂ Ô ª›Î˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘ ÂȉÈο ÁÈ· ÙÔÓ Δ¿ÙÛË ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë Î·È ÙÔ ª¿ÚÎÔ ∞˘Á¤ÚË, Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ø‰Â›Ô ∞ıËÓÒÓ. ΔÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÂÈÎfi ı¤Ì· ÙÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠ·ÚÁfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ Û˘Óı¤ÙË ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ÙÔ˘ Û˘ÌʈÓÈο ¤ÚÁ·. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ·ÎÔ‡ÛÙËΠ‹Ù·Ó ÙÔ˘ Û˘Óı¤ÙË Sergei Prokofiev Î·È ÁÚ¿ÊÙËÎÂ Î·È ·˘Ùfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‚ÈÔÏÈÛÙ¤˜ Samuel Dushkin Î·È Robert Soetans, ·ÏÏ¿ Ë ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÙÂÏÈο ÛÙË ƒˆÛ›· ·fi ÙÔ˘˜ Dimitri Tziganov Vassily Shirinsky ÛÙÂÓÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Shostakovitch Î·È Ì¤ÏË ÙÔ˘ ÎÔ˘·ÚÙ¤ÙÔ˘ “Beethoven”. Δ· ÙÚ›· ÌÈÎÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÁÈ· ÛfiÏÔ ‚ÈÔÏ› ÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Yale ·fi ÙÔ ™›ÌÔ ¶·¿Ó· Î·È ·ÊÈÂÚÒıËÎ·Ó ÛÙÔ Ê›ÏÔ ÙÔ˘ ‚ÈÔÏÈÛÙ‹ Matthew Young Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÔÁÚ·Ê›·. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¤ÚÁÔ, Ë ÛÔÓ¿Ù· ÙÔ˘ Eugene Ysaye, Â›Ó·È ›Ûˆ˜ ÙÔ ··ÈÙËÙÈÎfiÙÂÚÔ Î·È ˘ÎÓfiÙÂÚÔ ¤ÚÁÔ ÁÈ· ‰˘Ô ‚ÈÔÏÈ¿, Ì ¤ÓÙÔÓ˜ ÂÓ·ÏÏ·Á¤˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ÙËÓ ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÊÔ‡Áη˜. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ÁÚ¿ÊÙËΠÁÈ· ÙËÓ ‚·Û›ÏÈÛÛ· ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ ÙÔ˘ μÂÏÁ›Ô˘. ªÂÙ¿ ·fi ÙÔ ·Ú·ÙÂٷ̤ÓÔ ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ· ÙˆÓ ·ÎÚÔ·ÙÒÓ ÔÈ ‰‡Ô ÌÔ˘ÛÈÎÔ› ¯¿ÚÈÛ·Ó ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÚÒÙË ÛÔ˘‰‹ - ηÚ›ÙÛÈÔ ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ 18 ÙÔ˘ Henryk Wieniawsky.

√‰ËÁÈο ¡¤· “¶ƒ√Ãøƒ∞ª∂ Âӈ̤ÓÔÈ fiÏÔ ÁÈ· ÈÔ „ËÏ¿ ·Ó‚¿ÛÌ·Ù·”: ªÂ Û‡ÓıËÌ· ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ÛÙ›¯Ô˘˜ ·fi ¤Ó· ÁÓˆÛÙfi √‰ËÁÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È, Ù· ¶Ô˘ÏÈ¿ Î·È Ù· ™ÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ 4Ô˘ ™Ì‹ÓÔ˘˜, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ·Ú·Ì¿Û¯·Ï· Û¯ÔÈÓÈ¿, ‚·ÚÈÔԇϘ, Á¿ÓÙ˙Ô˘˜ Î·È ÔÏÈṲ̂ÓÔÈ Ì ˘ÔÌÔÓ‹, ı¿ÚÚÔ˜ Î·È ¯·ÌfiÁÂÏÔ, ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙËÓ ÔÚÂÈ‚·Û›· ÛÙÔ “μÔ˘Ófi Ù˘ ¶ÚÔfi‰Ô˘”. √ ‰ÚfiÌÔ˜ ·ÓËÊÔÚÈÎfi˜, ·ÏÏ¿ fi¯È ‰‡Û‚·ÙÔ˜. Δ· “‚‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ” ÛÙ·ıÂÚ¿ Î·È ÁÂÌ¿Ù· ÁÓÒÛÂȘ Ì Ӥ˜ ÂÌÂÈڛ˜. ª·˙› Ì·˜ Ô ÔÚÂÈ‚¿Ù˘ ∞Ó‚·›Óˆ, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì·˜ ‚Ô‹ıËÛ ӷ Ì¿ıÔ˘Ì ÁÈ·Ù› Ì·˜ ϤÓ ¶Ô˘ÏÈ¿, ÁÈ·Ù› ÀÔÛ¯fiÌ·ÛÙÂ, ÙÈ Â›Ó·È Ù· μ‹Ì·Ù·, Ù· ºÙÂÚ¿ Î·È Ù· ¶Ù˘¯›·. ∂›Û˘, Ì·˜ ˘ÂÓı‡ÌÈÛ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÁÈÔÚÙ‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ √‰ËÁÒÓ Î·È ¶ÚÔÛÎfiˆÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙȘ 22 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÙËÓ ∏̤ڷ ™Î¤„˘, fiÔ˘ fiÏÔÈ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ì ÙËÓ ·Á¿Ë Î·È ÙË ÛΤ„Ë Ì·˜ ÛÙ· ·‰¤ÚÊÈ·, Ò˜ ÙËÓ ¿ÎÚË Ù˘ °Ë˜. “√ ¤Ó·˜ ¿ÓÙ· ‰›Ï· ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ Î·È fiÏÔÈ ¿ÓÙÔÙ ̷˙›”. Δ¤ÏÔ˜, ÌÈÏ‹Û·Ì ÁÈ· ÙËÓ ∂ÈÚ‹ÓË ∫·ÏÏÈÁ¿, Ë ÔÔ›· ÙÔ 1932 ›‰Ú˘Û ÙÔÓ √‰ËÁÈÛÌfi ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∞ÏÏ¿ ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ô˘ Ì·˜ ¤Ì·ıÂ Ô ÔÚÂÈ‚¿Ù˘ Â›Ó·È Ó· ‰È·ÛΉ¿˙Ô˘ÌÂ, Ó· ·›˙Ô˘ÌÂ, Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÌÂ Î·È Ó· ÌË ÛÙ·Ì·Ù¿Ì ӷ ÚÔÛ·ıԇ̠ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi. “÷ÌÔÁ¤Ï· ÌË ÊÔ‚¿Û·È, fiÏÔ ÁÈ· ÈÔ „ËÏ¿ ·Ó‚¿ÛÌ·Ù·, ÁÈ·Ù› ÙÔ Á¤ÏÈÔ Û·Ó ·Óı›ÛÂÈ Ô ‹ÏÈÔ˜ Ï¿ÌÂÈ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿”! ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ¶Ô˘ÏÈÒÓ Ë Î. ∞ÛË̛ӷ ÕÓıË. ΔÔ ·Ú·Ì‡ıÈ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ 10.Ì.-12Ì. ‹ 4-6 Ì.Ì. ÛÙËÓ ∂ÛÙ›· ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡ (π. ∫·ÚÙ¿ÏË 26).

ΔƒπΔ∏ 25 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

¡¤· ‰È¿ÛÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔ ‰È‹ÁËÌ· ÙÔ˘ ∞Ï. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË

“∏ ÛÙ·¯ÔÌ·˙Ò¯ÙÚ·”, Ù·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ

Δ

Ô Â›Î·ÈÚÔ - ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ - ‰È‹ÁËÌ· “∏ ÛÙ·¯ÔÌ·˙Ò¯ÙÚ·” ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË ı· Á›ÓÂÈ ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙË Ù·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù· 100 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘. “√È ÂÚÈ¤ÙÂȘ, Ë ·ÁˆÓ›· Î·È Ô ·ÁÒÓ·˜ ÂÈ‚›ˆÛ˘ Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ë ı›·-∞¯Ù›ÙÛ· - Ë ™Ù·¯ÔÌ·˙Ò¯ÙÚ· ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË - ÁÈ· Ó· ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ Ù· ‰‡Ô ÔÚÊ·Ó¿ ÂÁÁfiÓÈ· Ù˘ Â›Ó·È ÌÂÓ ÌÈ· ÈÎÚ‹ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ÈÛÙÔÚ›· Ì ·›ÛÈÔ Ù¤ÏÔ˜, ÁÚ·Ì̤ÓË Î¿Ô˘ ÌÂٷ͇ 19Ô˘ Î·È 20Ô‡ ·ÈÒÓ·, ·ÏÏ¿ Ì ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Ì·ÙÈ¿ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÎÔÈÓ¿ ÛÙÔȯ›· Ì ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ‰ÂÈÓ‹ ı¤ÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÛÙ‹˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ƒ¿·˜, Ô˘ Â¤ÏÂÍ ӷ οÓÂÈ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· 3D animation ÙÔ ‰È‹ÁËÌ· ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË. ∏ ÛÙ·¯ÔÌ·˙Ò¯ÙÚ· ÙÔ˘ Â›Ó·È ÌÈ· ËÏÈÎȈ̤ÓË Á˘Ó·›Î· Ô˘ Ë ÌÔ›Ú· ÙËÓ Â›¯Â ¯Ù˘‹ÛÂÈ Ôχ ¿Û¯ËÌ·. ªÈ· Ù·Ï·ÈˆÚË̤ÓË ÛÙ· fiÚÈ· Ù˘ ¤Ó‰ÂÈ·˜ ÁÈ·ÁÈ¿ Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ Ù· ‚Á¿ÏÂÈ ¤Ú· ¯ˆÚ›˜ η̛· ‚Ô‹ıÂÈ·. flÛÔ˘ ÌÈ· ̤ڷ ¤Ó· ·Ó·¿ÓÙÂ¯Ô ÁÚ¿ÌÌ· ‰›ÓÂÈ Û’ ·˘Ù‹ ÙË Á˘Ó·›Î· ÌÈ· ÓÔ‹ ÂÏ›‰·˜. ∏ ÈÛÙÔÚ›· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÙ·È ÌÂٷ͇ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È μfiÚÂÈ·˜ ∂‡‚ÔÈ·˜, οÔ˘ ÛÙ· 1870. ∏ ∞¯Ù›ÙÛ· - Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÂΉԯ‹ Ù˘ ÌÚ¯ÙÈ΋˜ ª¿Ó·˜ ∫Ô˘Ú¿ÁÈÔ - ›¯Â ¯¿ÛÂÈ ÙÔÓ ¿ÓÙÚ· Ù˘, ÌÈ· ÎfiÚË Î·È ‰˘Ô ÁÈÔ˘˜. √ ÙÚ›ÙÔ˜ Ù˘ ÁÈÔ˜ ‹Ù·Ó οÔ˘ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÛËÌ›· ˙ˆ‹˜. ∂›¯Â ‰‡Ô ÔÚÊ·Ó¿ ÂÁÁÔÓ¿ÎÈ·, ·fi ÙËÓ ÎfiÚË, ÙÔÓ °¤ÚÔ Î·È ÙËÓ ¶·ÙÚÒÓ·. ŒÎ·Ó ÔÏϤ˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÁÈ· Ó· Ù· ˙‹ÛÂÈ. ΔÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ÂÈÛfi‰ËÌ¿ Ù˘, fï˜ ÚÔÂÚ¯fiÙ·Ó ·fi ÙÔ ÛÙ·¯ÔÌ¿˙ˆÌ·. ΔËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ıÂÚÈÛÌÔ‡ Ì·˙› Ì ¿ÏϘ Á˘Ó·›Î˜, Ì η˝ÎÈ, ÛÙË μfiÚÂÈ· ∂‡‚ÔÈ·, ‹Á·ÈÓ ÛÙ· ¯ˆÚ¿ÊÈ· Î·È Ì¿˙Â˘Â Ù· ÂṲ̂ӷ ÛÙÔ ¯ÒÌ· ÛÙ¿¯˘· Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù·‰¤¯ÔÓÙ·Ó Ó· Ì·˙¤„Ô˘Ó ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜. ∫¿ÔÈ· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÎÈ ÂÓÒ Ë ËÏÈÎȈ̤ÓË Ù· ëÊÂÚÓ ‚fiÏÙ· ‰‡ÛÎÔÏ·, ¤Ï·‚ ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ· ·fi ÙÔÓ ÍÂÓÈÙÂ̤ÓÔ Ù˘, Ô˘ Ù˘ ¤ÛÙÂÏÓ ¯Ú‹Ì·Ù·. ŒÙÛÈ Ë ¯·ÚÔη̤ÓË ¯‹Ú· ÌfiÚÂÛ ӷ Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂÈ Ù· ÂÁÁfiÓÈ· Ù˘. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÛÙ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÚÈۉȿÛٷ٘ ÂÈÎfiÓ˜ ÛÙÔ ‰È‹ÁËÌ· ÙÔ˘ ÎÔÛÌÔηÏfiÁÂÚÔ˘, ·ÏÏ¿, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ÂÈηÛÙÈÎfi

̤ÚÔ˜, Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ˙ˆ‹˜ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÂÔ¯‹˜ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ÓËÛÈ¿ “fiˆ˜ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·‰Ôı› ̤۷ ·fi ÙÔ ÂÍ·›ÛÈÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË”. °È’ ·˘Ùfi ˙‹ÙËÛÂ Î·È ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·ÚˆÁ‹ ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ °Ï˘ÙÈ΋˜ ÛÙË ™¯ÔÏ‹ ∫·ÏÒÓ Δ¯ÓÒÓ ¡›ÎÔ˘ ΔÚ·ÓÔ‡ Î·È ÙÔ˘ Â›Û˘ ÁχÙË £·Ó¿ÛË ΔÛ›ÙÛÈη. “√È ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ¤ÓÙÔÓÔ ÙÔ Ó·ÙÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Î·È Ë ÂÈı˘Ì›· Ì·˜ Â›Ó·È ÔÈ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ Ó· ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’30”. £· ·ÔÙ˘ˆıÔ‡Ó ÚÒÙ· ÛÙÔ ¯·ÚÙ›, ı· Á›ÓÔ˘Ó ÁÏ˘Ù¿ Î·È ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ „ËÊȷ΋ ÛÙÂÚÂÔÛÎÔÈ΋ ·ÔÙ‡ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ̤ۈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ˘-

ÔÏÔÁÈÛÙ‹ - fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë Ì ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ÙÔ˘ “Avatar” - ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙË ˘fiÛÙ·ÛË. √ ƒ¿·˜ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ÌÂÏÂÙÔ‡Ó Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ¤ÚÁ· ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÂÈηÛÙÈÎÒÓ, fiˆ˜ ÙˆÓ ªfiÚ·ÏË, Δ¤ÙÛË, ¶·Úı¤ÓË, °Î›Î·, Ì ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’30, ÛÙ· ÔÔ›· ·ÔÙ˘ÒÓÔÓÙ·È ÚfiÛˆ· Î·È ÙÔ›· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÂΛӢ. ΔÔ ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÛÙ‹ ¤ÂÛ Û ¯·Ú·ÎÙÈο ¤ÚÁ· Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›‰·˜ ÂÈηÛÙÈÎÔ‡ ∫¤Î ∫fiÏ‚ÈÙ˜, Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË. “∂›¯·Ó ÎÔÈÓfi ÂӉȷʤÚÔÓ” ÂÍËÁ› Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ƒ¿·˜. “°È· ÙÔÓ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, fiˆ˜ Î·È ÙËÓ ∫fiÏ‚ÈÙ˜, ÂӉȷʤÚÔÓ Â›¯Â Ô ¿ÓıÚˆÔ˜. ™Ù·

ΛÌÂÓ¿ ÙÔ˘ ·Ó·‰Â›ÎӢ ÛÙÈÁ̤˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ fï˜ ‹Ù·Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜”. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ù· Û›ÙÈ·, ÙÔ ¯ˆÚÈfi Ù˘ “™Ù·¯ÔÌ·˙Ò¯ÙÚ·˜”, ÒÛÙ ӷ ı˘Ì›˙ÂÈ ¯ÒÚ· Û ÓËÛ› ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi “ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Ûˆ Ù· Û›ÙÈ· Ô˘ ÊÈÏÔÙ¯Ó› Ô ∞ˉ›Ó˘ ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘” ÂÍËÁ›. ΔȘ ÙÚÈۉȿÛٷ٘ ÂÈÎfiÓ˜ Ù˘ “™Ù·¯ÔÌ·˙Ò¯ÙÚ·˜”, Ô˘ Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ƒ¿·˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ·fi ÙȘ ÙËÏÂÛ˘¯ÓfiÙËÙ˜ Ù˘ ∂ƒΔ ı· ÓÙ‡ÛÂÈ ÌÔ˘ÛÈο Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, Ï¿ÙÚ˘ ÎÈ ÂΛÓÔ˜ ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË. “∂Èı˘Ìԇ̠ӷ ·Ó·‰ÂȯıÔ‡Ó ÔÈ ‚·ıȤ˜ ÂÈÚÚÔ¤˜ Ù˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ Î·È Ï·˚΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘, Ô˘ ‰È·ÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË Î·È Ó· ·Ô‰Ôı› ¤ÙÛÈ Î·È Ë¯ËÙÈο Ë ÂÔ¯‹ ÙÔ˘, fiˆ˜ Â›Û˘ Ô Ú˘ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘, Ô˘ Â›Ó·È ›Ûˆ˜ Î·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙȘ ÔÏϤ˜ ·ÚÂÙ¤˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·. ŒÓ·˜ Ú˘ıÌfi˜ Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙ· ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈο ΛÌÂÓ· Î·È ÙËÓ Ù¤¯ÓË Î·È Ù¯ÓÈ΋ ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓÒÛÙË. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ¿ÏψÛÙ fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ˘‹ÚÍ „¿ÏÙ˘ ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘, ‚·ı‡˜ ÁÓÒÛÙ˘ Î·È ÌÂÏÂÙËÙ‹˜ Ù˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. £· ÌÂÏÔÔÈËı› Î·È ÂÈÏÂÁ̤ÓË Ô›ËÛ‹ ÙÔ˘, Û·Ó ÌÈ· Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙˆÓ ·ÈÛıËÙÈÎÒÓ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· Î·È Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘” ϤÂÈ Ô ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÛÙ‹˜.

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ‚È‚Ï›Ô˘ ÙˆÓ ¢¿ÊÓË ºÈÏ›Ô˘ Î·È ¶fiÏ·˜ ∫·Ú·ÓÙ¿Ó·

¶·Ú·Ì‡ıÈ· ˆ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÂÚÁ·Ï›· ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ÙˆÓ ¢¿ÊÓË ºÈÏ›Ô˘ Î·È ¶fiÏ·˜ ∫·Ú·ÓÙ¿Ó·, πÛÙÔڛ˜ ÁÈ· Ó· ÔÓÂÈÚ‡ÂÛ·È... ¶·È¯Ó›‰È· ÁÈ· Ó· ÌÂÁ·ÏÒÓÂȘ... (°È· ÂÌ„‡¯ˆÛË ‚Ȉ̷ÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÚÔÛˆÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘), ÂΉfiÛÂȘ ∫∞™Δ∞¡πøΔ∏, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË 27 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙȘ 8.30 Ì.Ì., ÛÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔı¤·ÙÚÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›Ԣ “¶¤Ó·” Î·È ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ: ∫∂£∂∞ ¶ÈÏfiÙÔ˜, ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ ŸÌÈÏÔ˜ º›ÏˆÓ ∞Ê‹ÁËÛ˘, ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜-¡Ô̷گȷÎfi ΔÌ‹Ì· ª·ÁÓËÛ›·˜. √È Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ·-

Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ¤Ó· Ôχ ·ÏÈfi ı¤Ì· - ÙÔ ·Ú·Ì‡ıÈ - Ì ¤Ó·Ó Ôχ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÙÚfiÔ. Δ· ·Ú·Ì‡ıÈ· ¤¯Ô˘Ó ÌËӇ̷ٷ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Î·È ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó, ̤۷ ·fi ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘˜, Ì ¤Ó·Ó ¢¯¿ÚÈÛÙÔ ÙÚfiÔ. ¢È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ‰‡ÛÎÔÏˆÓ „˘¯ÈÎÒÓ ‚Ȉ̿وÓ, ̤۷ ·fi Ù·˘Ù›ÛÂȘ, ÚÔ‚ÔϤ˜ Î·È Û˘Ì‚ÔÏÔÔ›ËÛË Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ì ·fiÛÙ·ÛË ·ÛÊ·Ï›·˜. °È· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ: ∫Ï·›ÚË ∫Ô˘ÙÚÔ‡ÏË, „˘¯ÔÏfiÁÔ˜, Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔÍÈÎÔÂÍ¿ÚÙËÛ˘ Î·È Û٤ϯԘ ıÂÚ·›·˜ Ù˘ ªÔÓ¿‰·˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜

ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢ ∫∂£∂∞ ¶ÈÏfiÙÔ˜. ∞ÁÁÂÏÈ΋ £¿ÓÔ˘, Û¯ÔÏÈ΋˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¶ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜, Û˘ÁÁڷʤ·˜. ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ÂÌ„˘¯ˆÙ¤˜ ÔÌ¿‰ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÂÓËÏ›ÎˆÓ -„˘¯ÔıÂÚ·Â˘Ù¤˜, „˘¯ÔÏfiÁÔ˘˜, ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, ·È‰·ÁˆÁÔ‡˜ - ηٿÏÏËÏ· ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÛÙË ‚Ȉ̷ÙÈ΋ ÂÌ„‡¯ˆÛË ÔÌ¿‰ˆÓ. Δ· ı¤Ì·Ù· Î·È ÙÔ ‰ÔÌË̤ÓÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÙˆÓ ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ‚Ȉ̷ÙÈΤ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ Î·È ·Û΋ÛÂȘ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô, ÌÂÙ·-

ÙÚ¤Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÓ‹ÏÈΘ ·fi ·ıËÙÈÎÔ‡˜ ·ÎÚÔ·Ù¤˜ Û ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜. ª¤Û· ·fi ÙȘ 113 ÈÛÙÔڛ˜ / ·Ú·Ì‡ıÈ· Î·È ÙȘ 127 ·Û΋ÛÂȘ, ÔÈ ÂÌ„˘¯ˆÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÔ˘Ó ÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ ·Ú¤Ì‚·Û‹˜ ÙÔ˘˜ Û ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÚÔÛˆÈÎÒÓ, ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ‰ÂÍÈÔًوÓ, fiˆ˜: ∞˘ÙÔÁÓˆÛ›·, ÂÓÂÚÁËÙÈ΋ ·ÎÚfi·ÛË, ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, ‰È·¯Â›ÚÈÛË Û˘ÁÎÚÔ‡ÛˆÓ, ‰È·¯Â›ÚÈÛË ¿Á¯Ô˘˜, Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, ·Ó¿Ù˘ÍË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ / ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛ˘ Î.Ï.

“∂ÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜” ÛÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ·Ê‹ÁËÛË ∫ÒÛÙ· ªÔÌÔ‡ Δ∏¡ ¶¤ÌÙË 27 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÂÁηÈÓÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∞›ıÔ˘Û· Δ¤¯Ó˘ “∞™Δƒ√§∞μ√™ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹” (•·Óı›Ô˘ 11, ∫ÔψӿÎÈ, ÙËÏ.: 210 7294342, 3, fax: 210 7293317, www.astrolavos.gr, gallery@astrolavos.gr, ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: ΔÚ›ÙË-¶·Ú·Û΢‹: 10.30-15.00 & 18.0021.00, ™¿‚‚·ÙÔ: 10.3015.00) Ë ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ªÔÌÔ‡, Ì ٛÙÏÔ: “∂ÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜” Î·È Ë ¤ÎıÂÛË Û¯Â‰›ˆÓ Ù˘ ª·Ú›·˜ §¤ÙÛÈÔ˘ Ì ٛÙÏÔ: “¶·È¯Ó›‰È· ∞›ÚÔ˘”. ¢È¿ÚÎÂÈ· ÂÎı¤ÛÂˆÓ ¤ˆ˜ ™¿‚‚·ÙÔ 26 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. ™Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ªÔÌÔ‡, ۯ‰fiÓ ¿ÓÙ·, ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜ “ηÙÔÈÎÔ‡Ó” Û ˘ÔÙ˘҉˜ ·ÛÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, fiÔ˘ ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÂÙ·È ¤Ó·˜ ÎfiÛÌÔ˜ Û ۯ¤ÛÂȘ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ·˜, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô, ηٿ ηÓfiÓ· ÂÌϤÎÂÙ·È Î·È Ô ı·ً˜. ∂Λ, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ ÈÛÔÚÚÔÔ‡Ó ‰È·ÚÎÒ˜ ̤۷ Û ʷÈÓÔÌÂÓÈο ·ıÒ˜ ÂÌÏÔΤ˜ Ì ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋, Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘˜, ‚ϤÔ˘Ó Î·È ÂÈı˘ÌÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰ÂÓ ‰ÚÔ˘Ó (ÙÔ ı¤ÏÔ˘Ó ¿Ú·ÁÂ;). √È ˙ˆÁÚ·ÊÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜ ÙȘ Ôԛ˜ ηÙÔÈÎÔ‡Ó ÂÓÒ ·Ú¯Èο ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ó· ·Ú·Ù›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· ˆ˜ ÙÔ fiÚÈÔ ÙÔ˘ ÌË ÓÔ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÂÏÈο, ηٷʤÚÓÔ˘Ó Ó· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÎÚÈÙÈ΋ Ô˘ ¤ÏÎÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ Ù˘ ·fi ÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ ÙÔ˘ ∑. Δ·Ù› Î·È ÙÔ˘ ∞. ÛÙÛÎÔÎ. ∞˘Ù‹ Ë ·ÌÊ›ÛËÌË ·ÈÒÚËÛË Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ηٷÚÁ› ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜, ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔÓ ∫. ªÔÌfi Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ı·ً ÛÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ‰È·Î‡‚¢ÛË: ¡· Ú˘ıÌ›ÛÂÈ ÙÔ ‚ϤÌÌ· ̤ۈ ÏÂÙÒÓ Î·È Î·ı·ÚÒÓ ˙ˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ ¯ÂÈÚÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ Ú˘ıÌÔ‡ ÛÙ· ÎÏÈÌ·ÎÔ‡ÌÂÓ· Â›‰· Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜. ∂ÓÒ, Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ‚ϤÂÈ Ì “ÏÔÍ‹ Ì·ÙÈ¿” ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ·ÛÙÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Î·È ÙËÓ ·Ô‰›‰ÂÈ Û ÌÈ· ηı·Ú‹ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ·Ê‹ÁËÛË, ÂÈı˘Ì› ›Ûˆ˜ Ó· Í·Ó·‰Â› - ··ÏÏ·Á̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÂÓÔ¯‹ ÙÔ˘ Û˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ - ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Ú¿ÍË ÛÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙˆÓ ÔÏÏ·ÏÒÓ ÎÚ›ÛˆÓ. √ ‰ÈÎfi˜ ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÌfi˜ - ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ¤ÓÛÙÈÎÙÔ ·Ú¿ Ì fiÔÈÔ ¿ÏÏÔ ÓÔËÙÈÎfi ̤ÛÔ, ‰È·ı¤ÙÂÈ - ÔÚ›˙ÂÈ ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ˆ˜ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ ‚ϤÌÌ·ÙÔ˜. ∂›Û˘ ÛÙË ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·˘Ù‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ΔÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ ·Ó Î·È ÁÂÓÈο ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ÓÔ, Ê·›ÓÂÙ·È ÙÒÚ· Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ›, ÂÓÙÔÓfiÙÂÚÔ Î·È Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜, ˆ˜ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ·Ú¯‹ Ù˘ Û‡ÓıÂÛ˘. ∫·È ηıÒ˜ Ô ˙ˆÁÚ·ÊÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ¿ÌÂÛ· ·ÓÙÈÏËÙfi˜, ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο, ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓfiÌÂÓË ·fi ÙËÓ fiÔÈ· ËıÔÁÚ·ÊÈ΋ ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, ÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ı·ÙÚÈÎfi Î·È Û ·˘ÙfiÓ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 27

ΔƒπΔ∏ 25 I∞¡√À∞PI√À 2011

K§EI™IMO TH™ 24H™ I∞¡√À∞ƒπ√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

1.548,65

0,79

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALAPIS (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) FORTHNET (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) INTRACOM HOLDINGS (∫√) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MARFIN POPULAR BANK (∫√) MARFIN POPULAR BANK (∫√)-¢π∫∞πøª∞Δ∞ PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ¢√§ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√)-¢π∫∞πøª∞Δ∞ ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√) Ã∞§∫√ƒ (∫∞)

0,57 4,25 20,92 4,22 6,07 0,58 5,46 11,38 0,46 1,26 5,23 3,79 0,7 1,08 0,04 0,75 4,02 0,76 2,14 3,88 1,41 3,14 2,04 11,6 0,52 7,01 1,32 3,64 6,43 5,37 3,9 4,84 1,33 0,67 2,45 3,09 10,5 0,44 0,32 8,78 4,78 14,1 13,4 13,98 7,24 1,63 1,25 4,49 2,9 2,72 3,23 3,18 15,98 9,5 0,7 0,73

2.120.866 3,66 1.947.340 -0,14 152.373 3,94 970.540 2,02 2.296 -1,69 151.199 2,06 333.805 -2,15 5.386 -6,12 721.637 99.431 -4,21 141.299 -1,04 654 -2,78 873.899 -3,57 2.837.425 -33,33 20.190.358 -2,6 253.227 2,29 8.433 -2,56 428.724 3,38 12.252 -1,52 108.352 -3,42 556.648 -0,95 93.709 -2,39 70.294 -0,09 192.947 15,56 55.934 1,74 3.634.429 3,13 26.559 1,11 78.406 0,63 99.121 -0,56 109.185 -2,5 35.293 0,41 34.908 -1,48 15.230 3,08 157.693 0,82 391.111 -1,28 2.079.231 -3,14 114.540 4,76 540.263 18,52 122.718 3,29 179.271 -0,21 187.209 1,73 17.509 -2,9 3.829 2,72 937.212 1,26 506.704 6.568.652 -3,85 9.203.647 -1,32 315 1,75 43.561 0,74 122.326 3,86 330.235 0,95 47.571 -0,19 48.773 3,26 810 134.970 2,82 81.473

0,53 4,11 20,67 4,06 5,97 0,58 5,37 11,38 0,46 1,25 5,23 3,71 0,7 1,08 0,03 0,74 3,96 0,76 2,07 3,88 1,39 3,07 2,04 11,49 0,43 6,88 1,24 3,55 6,32 5,37 3,9 4,8 1,32 0,64 2,43 3,06 10,5 0,42 0,28 8,5 4,78 13,7 13,36 13,43 7,13 1,63 1,25 4,28 2,87 2,7 3,11 3,14 15,87 9,18 0,69 0,72

0,62 4,27 21,39 4,23 6,07 0,61 5,6 11,59 0,5 1,33 5,5 3,79 0,73 1,11 0,05 0,79 4,1 0,79 2,18 4,1 1,48 3,19 2,12 11,79 0,54 7,14 1,34 3,65 6,48 5,5 4,04 4,92 1,38 0,71 2,48 3,17 11 0,48 0,32 8,78 4,87 14,4 13,94 14 7,29 1,68 1,33 4,5 2,94 2,8 3,23 3,23 16,29 9,5 0,74 0,75

7,28 16,17

7,35 16,17

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF °∂¡.¢∂π∫ Ã∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ

7,33 16,17

0,27 0,62

2.749 2

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ A.S. COMPANY (∫√) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) CPI (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) DIONIC (∫√) EURODRIP (∫O) EUROLINE AEEX (∫√) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) INFO - QUEST (∫√) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PROFILE (∫√) QUALITY & RELIABILITY (∫√) REDS (∫O) RILKEN (K√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPACE HELLAS (∫√) SPRIDER STORES (∫√)

0,39 0,35 1 0,51 1,77 0,23 0,54 0,48 0,37 0,3 0,43 0,54 1,04 1,41 1,5 0,61 8,57 1,26 1,07 1,12 0,72 1,26 0,49 0,54 1,98 5,96 0,88 3,09 1,02 2,53 2,43 0,44 0,5 0,51 0,66 2,38 0,41 1,42 0,36

2,63 -7,89

1,14 9,52 1,89 2,13

2,38 0,97 7,14 -0,12 -2,33

250 2.000 81.671 2.529 2.914 229.632 7.098 260 82.509 14.745 137.681 9.700 2.010 1.442 2.470 10.567 5.990

-1,56 -3,92 -5,26

24.984 13.565 72.005 350

8,76 3,53 6,55

3.133 1.076 48

0,4 0,83

-0,83 2,5

7.470 3.020 25.466 8.680 199 380 915 38.855

2,86

33.521

-8,93

0,36 0,35 0,99 0,46 1,75 0,22 0,5 0,46 0,36 0,3 0,41 0,51 1,04 1,41 1,39 0,59 8,49 1,26 1,06 1,12 0,72 1,26 0,49 0,52 1,98 5,1 0,83 2,88 1,02 2,51 2,4 0,42 0,48 0,51 0,63 2,35 0,4 1,42 0,34

0,39 0,35 1,05 0,53 1,78 0,24 0,55 0,48 0,38 0,3 0,44 0,56 1,06 1,41 1,5 0,61 8,59 1,28 1,1 1,12 0,74 1,32 0,52 0,54 1,98 6,02 0,93 3,09 1,02 2,54 2,61 0,45 0,5 0,51 0,66 2,45 0,42 1,42 0,38

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) VELL GROUP ∞.∂. (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢π∞™ ∞∂∂à (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ƒ∂μ√´§ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√)

0,76 0,17 0,33 1,8 0,59 0,42 0,59 0,46 1,19 0,92 0,37 0,65 0,77 1,22 0,33 0,74 5,41 0,66 1,61 0,99 1,16 0,31 0,43 0,38 0,58 0,8 0,75 0,53 0,69 0,38 1,2 31,85 1,11 0,35 0,57 1,78 0,37 0,47 0,6 3,21 0,28 0,77 0,31 0,31 0,82 0,5 0,2 0,64 4,8 1,67 0,7 1,69 1 1 0,36 4,43 0,54 3,35 0,86 0,42 0,54 0,42 0,6 0,57 0,4 0,76 1,73 0,61 0,62 0,49 0,84 0,4 0,69 0,78 0,41 0,72 0,6 2,66 0,59 0,51 3,09 0,78 2,29 0,37 0,73 0,55 0,44 0,86 1,3 0,47 0,4 1,49 0,3 0,74 1,02

-1,3 13,33 3,13 0,56 3,51 -6,67 7,27 -4,17 -0,83

8.550 101.895 1.687 2.006 380 3.441 4.005 2.763 3.968

-5,10

2.624 1.690

-0,97

8.051

0,76 0,16 0,29 1,76 0,52 0,42 0,52 0,44 1,16 0,92 0,33 0,63 0,77 1,15 0,32 0,74 5,41 0,64 1,59 0,98 1,16 0,31 0,43 0,38 0,57 0,78 0,74 0,52 0,65 0,32 1,15 30,63 1,1 0,35 0,55 1,63 0,36 0,44 0,59 3,15 0,27 0,73 0,29 0,28 0,72 0,5 0,2 0,62 4,8 1,6 0,68 1,51 0,94 0,97 0,35 4,4 0,54 3,22 0,81 0,42 0,53 0,42 0,6 0,53 0,4 0,75 1,66 0,58 0,6 0,48 0,77 0,35 0,62 0,77 0,41 0,71 0,54 2,5 0,55 0,5 3,09 0,78 2,29 0,37 0,73 0,53 0,4 0,86 1,3 0,47 0,4 1,48 0,27 0,74 0,98

5,71 -1,52 4,27 -2,94

10.720 900 400 1.243 1.170

-9,53 3,13 1,9 -1,98

1.240 62.391 141.414 36.323

-6,06 -8,51 -2,56

6.400 4.770 5.330 17.700 17.274 3.125 5.130 15.508 4.128 2.910 7.082 26.670 152 3.764 89 32.929 7.940 1.060 41.815 3.005 3.555 3.603 25.200 6.450 690 17.638 95.497 421 730 1.250 1.180 2.100 16.374 2.500 360 12.469 11.990 1.602 1.210 5.550 500

-3,08

1.160 1.336 500

7,6 0,63 9,74

7,6 0,65 9,74

500 2.483 2.873

0,3 0,61 0,19

0,3 0,66 0,21

3,9

2,99 15,15 2,56 3,07 1,83 2,94 3,49 2,78 2,17 1,69 0,63 3,7 -1,28 6,9 19,23 9,33 -10,71 -9,09 3,23 -0,21 3,09 -2,78 4,32 3,09 -5,26 -1,12 -6,9 5,35 -4,55 1,89 -8,7

-6,98 -5 -4,69 3,33 -2 7,69 5,26 2,99 -4,65 -6,25 1,14 1,72 4,08

1.250 378 5.309 4.990 10.592 1.128 5.360 340 6.085 1.585 36.982 299 83.000 13.353 1.306 5.995 33.573 2.800

-5,37

150

-2,67 7,84 4,76

14.888 100 2.020 230.580 31.834

-2,26

0,81 0,17 0,33 1,8 0,6 0,46 0,59 0,49 1,2 0,92 0,38 0,67 0,77 1,24 0,33 0,74 5,5 0,67 1,61 1,04 1,16 0,31 0,45 0,39 0,59 0,82 0,75 0,55 0,7 0,39 1,2 31,9 1,14 0,35 0,58 1,78 0,38 0,48 0,6 3,21 0,29 0,79 0,31 0,31 0,82 0,5 0,2 0,65 4,8 1,68 0,74 1,7 1 1 0,36 4,55 0,6 3,49 0,86 0,44 0,55 0,42 0,6 0,57 0,4 0,86 1,77 0,62 0,62 0,5 0,84 0,41 0,7 0,8 0,41 0,76 0,6 2,86 0,6 0,52 3,27 0,78 2,29 0,37 0,76 0,55 0,45 0,89 1,37 0,47 0,4 1,58 0,3 0,74 1,02

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) CROWN HELLAS CAN (∫O) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√)

7,6 0,63 9,74 0,38 0,3 0,62 0,2 0,61

3,45 1,64

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) SATO AE (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) UNIBIOS (∫√) VIVARTIA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) VIVERE (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) μ∞ƒ¢∞™ (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) §∞ªæ∞ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√)

0,85 0,16 0,14 0,21 0,08 12,56 0,35 0,45 0,22 3,55 1,08 2,06 0,55 1,1 7,49 0,21 1,5 6,5 4,51 14 64 1,94 0,44 17,14 0,26 0,11 0,12 0,44 1,13 0,24 0,12 0,28 13 4,31 0,14 0,1

11,84

384.889 16.170 192 28.410 41.767

0,69 0,15 0,14 0,19 0,08

0,91 0,16 0,14 0,22 0,08

9,76

5.220

0,45

0,49

2,49 3,77

2.690 10.055 1.145 90 4.790 16.900 1.650 650

2 0,5 1,1 7,49 0,2 1,49 6,5 4,51

2,1 0,57 1,1 7,49 0,22 1,51 6,5 4,6

-5,19 4,86

5 2.310

64 1,9

64 2

3,25 8,33 9,09

475 50 3.727 11.290

16 0,26 0,1 0,11

17,54 0,26 0,11 0,12

-7,69 -3,45

35.552 52

0,12 0,28

0,13 0,28

-6,67

1.195 80.230

0,14 0,1

0,16 0,1

0,07 0,07 1,5 0,46 0,55 0,07 0,24 0,14 0,09 0,54 0,15 0,12 0,08 0,04 3,7 0,08 0,37 0,09 0,17 0,42 0,04 0,06 0,14 0,18 2,7 0,21 0,38 0,22 0,96 0,09

-12,5

40.664

0,07

0,08

-4

1.002 100 1 600 9.793

1,5 0,46 0,55 0,07 0,23

1,5 0,46 0,55 0,07 0,25

12,5

13.612

0,08

0,09

9,09 -11,11

9.344 351.900 1.309

0,15 0,11 0,08

0,16 0,13 0,09

16.320 40 1.129

0,07 0,37 0,09

0,08 0,37 0,09

7,69

50 32.547

0,42 0,04

0,42 0,04

7,69 -5,26 1,12 5 2,7

11.310 16.506 9.133 10.415 21.238 5.450 1.699

0,13 0,18 2,58 0,19 0,37 0,2 0,95

0,15 0,19 2,75 0,22 0,4 0,22 0,97

2.597

3

3

151

2,52

2,53

5

3,6 5 1,88

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC (∫√) COMPUCON (∫O) FASHION BOX (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) PLIAS (∫∞) RIDENCO (∫√) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) μπ√Δ∂ƒ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫√) ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ¡∂§ (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ™π¢ª∞ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√)

6,98 3,77

1,05

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST (∫√) VIDAVO (∫√) ENVITEC (∫√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROXX (∫√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) MEDITERRA (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) ¡Δ√¶§∂ƒ (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√) DIVERSA (∫√) º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√)

0,97 3,96 1,64 1,4 0,58 3 1,13 1,8 2,47 2,34 2,52 1,8 2,86 2,53

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂∂à KO HITECH SNT ∞∂ MICROLAND COMPUTERS(∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∞.∂. ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(¶√) ∞§º∞-μ∏Δ∞ μ∞™π§√¶√À§√™ ∞.∂. ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞.∂.°.∞. ∞Δ∂ƒªø¡ ∞.∂(∫√) ∞º√π ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞Δ∂(∫√) μETANET ABEE ¢π∂∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ∂∫¢√™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ ∞.∂. ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂(∫O) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) §∞¡ ¡∂Δ ∞.∂ (∫√) ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ∞∂(∫∞) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞.∂. ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞∂ (¶√) ™∞√™ º∂ƒƒÀ™ Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡(∫√) øª∂°∞ ∞∂∂à (∫√)

1,07 0,62 0,64 1,53 2,19 1,2 35,73 0,67 0,12 0,12 0,06 0,1 0,6 0,08 0,14 0,05 0,14 0,12 0,1 0,29 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88

10,00


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

ΔƒπΔ∏ 25 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

K§EI™IMO TH™ 21H™ I∞¡√À∞ƒπ√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

22.538.478,21 5.165.708,92 4,3631 19.594.913,87 2.792.512,70 7,0169 104.964.640,35 14.245.811,60 7,3681 12.457.925,28 2.084.102,38 5,9776 303.862.001,64 107.941.823,29 2,8151 22.116.857,01 2.893.547,53 7,6435 14.193.715,45 2.425.662,23 5,8515 6.328.095,97 1.436.447,04 4,4054 8.686.087,64 1.300.477,30 6,6792 105.174.129,21 12.843.887,87 8,1887 41.139.377,05 6.270.718,63 6,5606 4.913.737,45 1.538.040,27 3,1948 12.082.441,70 1.294.683,04 9,3324 1.486.447,04 157.806,18 9,4194 156.108.161,96 11.973.311,94 13,0380 8.698.942,97 689.287,55 12,6202 8.051.615,25 1.756.698,82 4,5834 6.161.521,98 1.818.698,39 3,3879 8.358.418,33 2.387.145,69 3,5014 8.016.655,42 1.192.808,43 6,7208 25.287.087,07 3.153.786,08 8,0180 10.050.250,52 5.446.786,03 1,8452 3.315.809,34 262.939,00 12,6106

0,10% 4,4504 4,2758 2,86% 0,71% 7,1222 6,9643 3,66% 0,67% 7,4049 7,3128 6,49% 0,16% 6,0822 5,9178 3,52% 0,53% 2,8151 2,8151 6,55% 0,20% 7,6435 7,5862 3,06% 0,50% 5,8515 5,8076 4,57% 1,78% 4,4318 4,3702 2,42% 0,23% 6,7794 6,6792 3,95% 0,26% 8,1887 8,1887 2,04% 0,40% 6,6262 6,5278 4,86% 0,68% 3,4504 3,1948 6,58% 0,42% 9,3324 9,2624 4,21% 0,42% 9,4194 9,4194 4,24% 0,46% 13,1032 12,9402 4,06% 0,36% 12,8726 12,4940 3,76% -0,06% 4,5834 4,5605 2,57% 0,62% 3,4557 3,3201 6,09% 0,05% 3,5014 3,4751 2,34% 0,10% 6,8048 6,7208 2,76% 1,67% 8,0982 7,9378 4,12% 0,05% 1,8452 1,8406 0,45% 0,25% 12,7998 12,4845 3,90%

80.383.227,69 30.165.021,11 3.474.423,57 131.713.631,68 28.981.066,75 6.356.642,61 25.584.854,75 27.650.029,24 12.498.648,14 25.397.502,61 6.786.411,13 11.467.225,29 19.890.389,99 36.830.864,67 302.204.604,41 6.090.804,98 26.552.007,83 48.969.428,76 110.374.049,26 46.616.063,58 13.150.791,71 455.098,32 6.379.607,48 1.018.761,71 11.956.670,42 1.041.013,31 1.353.120,30 12.382.554,64 2.937.018,91 2.268.998,48 113.925.498,63 54.306.160,60 13.019.857,93 49.491.010,26 91.786.827,38 52.281.053,18 11.836.596,20 46.431.911,74 11.514.486,78 21.741.352,99 5.646.823,59 3.012.674,65 273.288,85 8.078.159,33 28.414.782,05 24.371.810,02 3.227.980,33 3.906.266,60 3.064.185,78

16,2167 12,4621 10,2882 4,5496 6,9425 7,3769 8,0121 8,2954 7,3564 7,4008 3,9500 6,9717 3,0013 5,2531 5,9372 5,8074 9,5492 10,7506 8,2345 10,0658 11,2143 1.236,7900 1.231,9300 1.150,3700 1.180,4900 944,3900 1.001,4900 3,5217 3,0774 7,8422 3,2216 10,4669 10,1929 9,1668 3,1470 9,3320 28,5815 1,1341 1,1316 10,4626 10,5421 3,2143 2,9390 4,8884 2,6154 3,2976 3,8846 199,8300 3,2391

0,08% 0,02% -0,08% -0,01% 0,01% -0,08% 0,26% 0,63% 0,32% 0,25% 0,07% -0,11% 0,24% -0,26% 0,14% -0,02% 0,07% -0,46% 0,34% 0,02% 0,09% -0,15% -0,15% 0,00% 0,00% -0,15% -0,15% -0,12% -0,64% 0,07% 0,18% 0,11% 0,11% 0,19% -0,21% 0,19% -0,29% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% -0,10% 0,18% 0,10% 0,13% 0,09% -0,35% -0,25% 0,04%

16,5410 12,7113 10,4940 4,5723 6,9772 7,4138 8,4127 8,5443 7,5771 7,6228 4,0191 6,9717 3,0193 5,2531 5,9372 5,8074 10,0267 11,2881 8,6462 10,5691 11,2143 1.236,7900 1.231,9300 1.150,3700 1.180,4900 944,3900 1.001,4900 3,5745 3,1236 7,9598 3,3021 10,6762 10,3968 9,1668 3,1470 9,5186 28,7244 1,1341 1,1316 10,4626 10,5421 3,2786 2,9390 4,8884 2,6416 3,3965 3,9332 200,8292 3,3363

16,0545 12,3375 10,1853 4,5155 6,8904 7,3216 7,8519 8,1295 7,2093 7,2528 3,9105 6,9194 2,9773 5,2531 5,9372 5,8074 9,5492 10,7506 8,2345 10,0658 11,2143 1.236,7900 1.231,9300 1.150,3700 1.180,4900 944,3900 1.001,4900 3,5217 3,0774 7,8422 3,1572 10,2576 9,9890 8,9835 3,1234 9,1454 28,3671 1,1256 1,1316 10,3841 10,5421 3,1982 2,9243 4,8640 2,5892 3,1987 3,8846 199,8300 3,1743

-0,27% -0,04% -1,81% -0,57% -0,57% -0,14% 2,21% 4,09% 3,56% 1,62% 0,77% -0,61% 0,07% -0,45% 1,09% 0,24% 1,29% -0,97% 2,18% 0,30% 0,73% 0,16% 0,16% 0,08% 0,08% -0,15% -0,15% -0,69% -0,52% 0,32% -0,79% -0,96% -0,92% -0,65% -0,52% -0,06% -1,08% 0,89% 0,90% 1,45% 1,46% -0,55% -0,30% 0,68% 0,71% -0,29% -1,41% -1,02% -0,15%

2,0310 6,3112 3,8130 14,1130 2,8168 6,1090 9,5769 5,9089 10,6813 7,2371 28,9206 11,6298 4,7507 1,6062 4,3288 0,9524 1,0189 5,1733 1,4987 7,0221 1,2438 16,0243 814,3800 815,7200 13,3014 4,8867 8,0551 2,5756 19,4679 4,4581 0,3705 0,4111 1,2573 1,2757 2,9425 1,7187 2,2762 1,6306 9,9836 1,8022 34,4281

-0,25% 2,09% -0,73% 0,69% 0,60% 0,44% -0,25% -0,71% -0,13% -0,62% 0,13% -0,17% -0,61% 0,59% 0,14% 1,30% 0,62% 2,20% 0,87% -0,17% 0,09% -0,64% 2,22% 2,22% -0,33% 0,38% -0,16% 0,45% -0,13% 1,06% -0,13% 0,44% -0,20% -0,20% 0,80% 1,49% -0,15% 1,44% -0,07% 1,54% 0,34%

2,1326 6,6268 4,0037 14,8187 2,9154 6,3228 9,6727 5,9680 10,7881 7,2733 29,4990 11,8624 4,8457 1,6624 4,3288 0,9524 1,0342 5,2509 1,4987 7,0221 1,2438 16,0243 814,3800 815,7200 13,7004 5,0333 8,0551 2,5756 19,6626 4,5027 0,3705 0,4111 1,2573 1,2757 3,0896 1,8046 2,2762 1,6306 10,0834 1,8202 35,3749

1,9904 6,2481 3,7749 13,9719 2,7886 6,0479 9,4811 5,8498 10,5745 7,1792 28,6314 11,5135 4,7032 1,6062 4,2855 0,9429 1,0087 5,1216 1,4837 6,9519 1,2314 16,0243 814,3800 815,7200 13,1684 4,8378 7,9745 2,5498 19,2732 4,4135 0,3668 0,4070 1,2447 1,2757 2,9131 1,7015 2,2648 1,6224 9,7839 1,7662 34,4281

7,26% 6,38% 9,24% 8,95% 8,10% 6,35% 6,69% 8,63% 7,93% 8,39% 6,50% 5,67% 4,30% 8,68% 7,09% 7,99% 7,48% 6,90% 7,56% 7,90% 6,94% 8,30% 6,88% 6,88% 7,30% 7,44% 6,03% 8,90% 6,09% 4,93% 6,19% 8,90% 6,95% 7,00% 7,59% 9,31% 7,24% 7,27% 7,03% 7,37% 8,23%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN INCOME √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

4.956.804,11 2.420.540,63 337.710,59 28.950.345,31 4.174.438,59 861.695,75 3.193.264,07 3.333.193,92 1.699.020,86 3.431.733,75 1.718.099,16 1.644.821,99 6.627.322,83 7.011.253,18 50.899.776,76 1.048.794,88 2.780.556,30 4.555.053,04 13.403.811,06 4.631.141,27 1.172.683,38 367,97 5.178,53 885,60 10.128,55 1.102,31 1.351,11 3.516.076,18 954.397,94 289.331,08 35.363.153,12 5.188.380,31 1.277.344,59 5.398.949,17 29.166.446,75 5.602.328,07 414.135,01 40.941.036,50 10.175.428,57 2.077.998,00 535.644,92 937.273,73 92.987,25 1.652.525,46 10.864.251,96 7.390.778,72 830.964,67 19.547,47 946.007,61

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ. ∂™øΔ. CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ.

6.146.853,54 3.506.371,07 21.735.533,34 29.742.530,45 12.610.691,25 12.756.870,43 272.735.200,79 15.699.097,08 17.069.148,15 44.521.310,78 34.098.735,84 37.079.791,64 25.135.198,24 11.196.271,34 63.254.631,95 1.829.524,85 9.783.488,31 786.315,13 59.229.180,96 129.260.930,27 20.569.724,62 4.479.188,21 147.651,08 11.158.956,76 95.523.825,24 6.801.992,49 46.476.163,80 5.783.835,71 143.879.699,36 48.824.943,22 21.250.465,03 1.366.195,97 4.641.566,11 507.364,81 9.554.934,46 1.764.172,62 15.764.325,34 8.030.811,13 42.925.058,61 11.154.616,64 53.688.513,31

3.026.576,55 555.581,71 5.700.389,40 2.107.456,13 4.476.905,15 2.088.219,79 28.478.330,93 2.656.866,91 1.598.045,75 6.151.800,00 1.179.045,49 3.188.345,57 5.290.802,11 6.970.726,19 14.612.566,69 1.920.987,60 9.601.741,78 151.996,27 39.519.214,54 18.407.630,94 16.538.357,25 279.525,00 181,31 13.679,93 7.181.481,03 1.391.941,82 5.769.753,22 2.245.599,71 7.390.599,75 10.952.075,84 57.358.707,79 3.323.561,13 3.691.810,80 397.726,85 3.247.180,39 1.026.451,41 6.925.765,85 4.925.094,80 4.299.578,45 6.189.540,36 1.559.437,93

ENEP°HTIKO

ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

11.019.942,42 17.166.467,65 36.680.842,48 4.974.759,07 5.103.919,88 8.557.117,81 26.026.089,54 3.814.729,46 6.481.943,09 2.526.449,00 20.104.235,37 13.335.561,26 12.765.454,15 7.663.192,36 1.316.459,37 1.468.637,63 373.550,75 171.474,49 4.321.903,19 592.826,77

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11 0,6419 7,3734 0,5965 6,8225 2,5656 1,5076 1,6658 0,8964 2,1785 7,2903

1,76% -0,30% 2,25% -0,01% -0,23% -0,54% 1,22% -0,03% -0,22% -0,18%

0,6547 7,5209 0,6069 6,9419 2,5656 1,5830 1,7491 0,9143 2,2656 7,5819

0,6419 7,3734 0,5846 6,6861 2,5399 1,4925 1,6325 0,8874 2,1567 7,2174

6,86% 7,67% 6,92% 7,00% 6,63% 8,27% 6,52% 6,36% 8,42% 8,17%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

17.797.089,53 1.304.402,37 13,6439 2.148.724,20 464.333,23 4,6275 4.037.465,47 460.806,15 8,7617 6.952.724,23 1.226.478,08 5,6689 9.999.360,96 837.305,84 11,9423 28.246.221,74 2.569.319,07 10,9937 15.009.055,84 1.121.131,08 13,3874 3.825.988,31 613.616,33 6,2351 5.617.092,95 2.105.185,94 2,6682 8.500.934,71 1.533.895,53 5,5421 4.309.356,16 1.810.204,69 2,3806 1.075.846,79 129.855,65 8,2849 20.244.527,51 5.689.178,24 3,5584 30.529.102,56 8.205.438,78 3,7206 1.187.728,90 136.144,70 8,7240 3.116.074,98 388.550,00 8,0198 645.517,87 520,22 1.240,8600 38.455.108,97 30.472,20 1.261,9700 812.724,95 748,16 1.086,3100 44.590.896,44 40.980,16 1.088,1100 43.610,57 43,99 991,3100 4.746.260,73 4.779,40 993,0700 4.639.888,68 2.869.529,20 1,6170 2.767.098,65 979.162,59 2,8260 4.163.479,86 1.482.784,88 2,8079 1.589.304,06 564.771,57 2,8141 46.557.124,60 33.099.713,75 1,4066 8.704.931,31 496.144,88 17,5451 15.210.473,68 1.057.823,56 14,3790 49.811.145,78 3.849.737,80 12,9388 9.660.133,82 12.946.541,90 0,7462 3.982.830,51 5.222.558,00 0,7626 13.953.464,31 13.091.620,32 1,0658 16.375.386,71 15.439.635,74 1,0606 5.806.580,85 407.420,52 14,2521 747.687,72 51.545,00 14,5055 985.090,87 49.788,00 19,7857 15.790,52 12.138,18 1,3009 62.667,96 49.876,55 1,2565 312.340,41 192.436,34 1,6231 6.390.345,25 2.980.884,20 2,1438 6.270.365,00 2.896.993,62 2,1644 4.368.281,20 1.175.366,69 3,7165 1.960.155,07 625.441,73 3,1340 9.881.614,27 6.336.209,80 1,5595 17.968.670,12 6.157.756,63 2,9181 22.927.853,87 4.016.843,39 5,7079 15.647.951,19 5.186.604,24 3,0170 31.065.630,09 13.575.233,10 2,2884 678.309,61 38.136,18 17,7865 3.600.922,64 12.305,70 292,6200 1.810.317,52 341.947,37 5,2941

0,00% -0,58% 0,48% -1,78% -0,25% -0,20% 0,04% 0,84% -0,51% -0,30% 1,12% -0,40% 0,94% 1,30% -0,36% -0,06% -0,39% -0,39% 0,00% 0,00% -0,52% -0,52% 0,63% -0,73% 0,12% -0,05% 0,39% 0,49% 0,47% 0,49% 0,46% 0,45% 0,43% 0,44% 0,82% 0,83% 1,20% -0,45% -0,45% 1,53% 1,25% 0,00% -1,24% 0,60% 0,08% -0,37% -0,82% -0,11% 2,00% 0,31% -1,01% -0,74%

14,3261 4,8589 9,0684 5,7256 12,0617 11,1036 13,5213 6,3598 2,7216 5,5421 2,3806 8,4092 3,5584 3,7206 8,7240 8,0198 1.240,8600 1.261,9700 1.086,3100 1.088,1100 991,3100 993,0700 1,6655 2,9108 2,8781 2,8985 1,4066 17,5451 14,5228 13,0682 0,7462 0,7626 1,0658 1,0606 14,2521 14,5055 19,7857 1,3009 1,2565 1,6231 2,2510 2,2726 3,9023 3,2280 1,5751 2,9983 5,8649 3,1000 2,3342 18,0978 298,4724 5,4529

13,5075 4,5812 8,6741 5,6122 11,8229 10,8838 13,2535 6,1727 2,6415 5,4867 2,3568 8,2021 3,5228 3,6834 8,6368 8,0198 1.240,8600 1.261,9700 1.086,3100 1.088,1100 991,3100 993,0700 1,6008 2,7977 2,7798 2,7860 1,3925 17,3696 14,2352 12,8094 0,7387 0,7626 1,0551 1,0606 14,1096 14,5055 19,5878 1,3009 1,2565 1,6231 2,1009 2,1211 3,6422 3,0400 1,5283 2,9181 5,7079 3,0170 2,2884 17,4308 292,6200 5,1882

0,39% -1,78% 3,72% -0,48% -1,08% -2,69% 4,87% 2,69% -1,73% 0,93% 5,79% 1,40% 4,61% 5,26% 2,59% -2,51% 1,20% 1,20% 4,43% 4,43% 3,51% 3,51% 2,50% -1,74% 1,98% 0,25% 2,90% 3,33% 2,78% 3,29% 3,04% 3,10% 3,25% 3,33% -0,57% -0,53% 0,64% 5,56% 5,50% 3,88% 5,76% 1,11% -0,90% 2,30% 0,77% 1,17% -1,34% -1,66% 1,50% -2,14% -0,16% -0,66%

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ 13.219.737,66 21.091.717,59 6.363.651,31 205.555.090,89 7.877.275,95 1.792.635,76 5.614.552,63 49.487.765,77 4.279.222,00 51.746.776,35 53.289.963,78 192.053.280,38 3.808.024,12 10.817.835,97 17.869.353,59 228.664.691,48 7.065.212,51 244.701.722,05

2.027.474,64 6,5203 1.666.782,66 12,6541 1.102.007,35 5,7746 18.023.809,63 11,4046 1.126.758,94 6,9911 502.850,67 3,5649 1.022.068,75 5,4933 6.428.142,86 7,6986 693.799,39 6,1678 15.674.643,15 3,3013 13.571.944,44 3,9265 97.965.110,34 1,9604 796.065,63 4,7836 2.007.524,45 5,3886 3.294.864,01 5,4234 62.474.282,34 3,6601 838.747,06 8,4235 101.350.739,46 2,4144

0,12% 6,5333 6,3899 0,32% 0,04% 12,7806 12,5276 0,26% 0,00% 5,7746 5,7169 0,27% 0,02% 11,4046 11,4046 0,31% -0,01% 6,9911 6,9911 0,41% 0,94% 3,5685 3,5506 0,56% 0,01% 5,4933 5,4384 0,17% 0,03% 7,7063 7,6601 0,34% -0,08% 6,1832 6,1370 0,23% 0,01% 3,3013 3,3013 0,18% 0,01% 3,9461 3,9069 0,26% 0,01% 1,9604 1,9604 0,20% 0,01% 4,7836 4,7597 0,15% 0,00% 5,3886 5,3886 0,02% 0,19% 5,4234 5,4234 0,81% 0,01% 3,6601 3,6418 0,25% 0,00% 8,5920 8,2550 0,57% 0,01% 2,4144 2,4144 0,31%

47.945.111,03 28.889.820,50 21.860.194,71 10.438.773,48 1.192.091,12

4.093.082,04 11,7137 2.457.961,49 11,7536 19.584.841,49 1,1162 9.622.568,39 1,0848 441.442,69 2,7004

0,01% 11,7137 11,7137 0,04% -0,02% 11,7536 11,7536 0,09% 0,00% 1,1162 1,1162 0,11% 0,03% 1,0848 1,0848 0,33% 0,98% 2,7004 2,7004 2,74%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS $ EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN)

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ SOLIDUS MID RISK GREEK MUTUAL FUND-∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ.

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

804.255,58 1.031.989,68 10.785.230,20 2.784.936,18 2.606.942,62 821.819,28 14.144.215,51 1.985.793,41

120.000,00 150.492,23 3.663.557,53 1.017.527,86 458.690,70 451.357,47 6.803.395,77 252.189,43

6,7021 6,8574 2,9439 2,7370 5,6834 1,8208 2,0790 7,8742

-0,24% -0,23% -0,19% -0,25% -0,11% -0,28% 0,12% 0,13%

6,7691 6,9260 2,9439 2,8191 5,8539 1,8299 2,0790 7,8742

6,6351 6,7888 2,9292 2,6549 5,5697 1,8135 2,0738 7,8742

6,19% 6,28% 4,57% 3,72% 7,59% 6,31% 3,33% 4,24%

19.352.368,56 6.520.950,52 4.165.564,68 2.859.652,57 1.800.138,08 12.206.803,00 50.600.710,35 38.615.978,31 23.555.483,77 37.910.027,97 1.814.546,96 9.909.504,95 1.018.003,34 308.726,52

1.105.821,60 577.347,31 359.432,59 249.151,73 321.182,07 1.687.617,48 4.691.884,54 5.950.098,41 8.422.473,35 3.497.330,10 484.351,17 3.744.696,08 99.868,39 30.236,75

17,5004 11,2947 11,5893 11,4776 5,6047 7,2332 10,7847 6,4900 2,7967 10,8397 3,7463 2,6463 10,1934 10,2103

0,27% 0,35% 0,34% 0,28% -0,07% -0,26% 0,00% 0,13% 0,55% 0,53% 0,02% 0,28% 0,03% 0,04%

18,3754 11,8594 12,1688 12,0515 5,7168 7,3055 10,8925 6,4900 2,8387 10,8397 3,8962 2,6728 10,1934 10,2103

17,3254 11,0688 11,3575 11,2480 5,5487 7,1609 10,6769 6,4251 2,7687 10,7855 3,7088 2,6198 10,1934 10,2103

1,00% 1,35% 1,10% 1,80% 0,37% 4,78% -0,43% 1,64% 2,29% 2,63% 4,20% 1,59% 2,45% 2,50%

-0,13% -0,04% -1,23% 0,04% 0,46% 0,37% -1,21% -0,74% -0,35% -0,34% -0,50% -0,55% -0,54% -0,85% -0,84% -0,85% -0,50% -0,50% -0,14% -0,50% -0,47% -0,40% -1,17% -0,45%

3,8485 15,8095 10,1743 8,3190 9,8928 7,3195 18,3558 11,2830 3,8909 8,7927 3,0397 0,8673 0,8953 0,9204 0,9518 0,9297 10,3678 10,4163 14,0307 10,4708 3,3969 3,2164 3,1327 9,8528

3,6285 14,9061 9,9729 8,1542 9,6970 7,1745 17,9924 10,9512 3,8520 8,7048 3,0093 0,8586 0,8953 0,9020 0,9518 0,9113 10,2123 10,4163 13,8202 10,2634 3,3799 2,9100 2,8343 9,6344

-0,16% -1,32% -2,32% 0,27% 1,03% -0,44% -3,56% -0,88% 0,25% 0,48% -0,33% -0,59% -0,52% -2,46% -2,40% -2,46% -1,12% -1,07% 0,06% -1,12% -1,37% 0,12% -2,35% -1,03%

-0,15% 3,6923 3,6191 -0,27% 10,5176 9,9166 0,02% 9,2661 9,1734 -0,10% 9,0131 8,9230 -0,36% 3,2462 3,2137 -0,38% 1,0698 1,0591 -0,39% 1,0833 1,0833 -0,51% 9,0671 8,8893 -0,18% 3,1687 3,1529 0,21% 2,2869 2,1344 0,11% 2,7416 2,5588 -0,42% 10,4262 10,2203

-0,58% -0,96% 0,64% 0,67% -0,55% -0,57% -0,54% -0,96% -0,76% 3,89% 2,46% -0,55%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO MARFIN EMERGING OPPORTUNITIES FOFs ª∂Δ√Ãπ∫√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

19.632.577,12 5.356.552,57 3.998.140,55 265.539,24 35.442.931,88 3.518.386,42 31.333.910,48 3.804.247,23 50.318.481,62 5.137.221,55 18.839.461,37 2.599.604,63 83.631.124,97 4.601.660,63 6.216.207,74 561.951,36 4.977.311,33 1.279.222,33 17.932.789,61 2.039.518,38 51.299.844,45 16.876.762,32 50.655.260,33 58.406.680,47 55.190,05 61.643,52 37.461.555,79 40.702.058,23 17.397.337,52 18.278.894,03 32.726.512,38 35.554.736,18 504.169,32 48.628,41 1.041.629,07 100.000,00 207.443,94 14.785,05 96.944,90 9.351,17 1.284.481,18 378.132,02 48.521.231,32 15.839.955,00 3.727.713,79 1.249.449,10 3.602.259,72 371.089,81

3,6652 15,0567 10,0736 8,2366 9,7949 7,2470 18,1741 11,0618 3,8909 8,7927 3,0397 0,8673 0,8953 0,9204 0,9518 0,9205 10,3678 10,4163 14,0307 10,3671 3,3969 3,0632 2,9835 9,7072

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

14.553.525,14 1.596.464,69 71.420.362,37 29.803.328,88 42.630.486,78 47.658.813,06 2.011.060,06 5.373.839,38 3.965.931,51 21.204.748,84 2.556.194,23 5.430.553,16

3.981.006,16 3,6557 159.379,09 10,0168 7.707.684,17 9,2661 3.306.652,71 9,0131 13.132.592,53 3,2462 44.550.448,03 1,0698 1.856.441,98 1,0833 604.529,70 8,8893 1.251.577,75 3,1687 9.735.962,89 2,1780 979.004,15 2,6110 527.367,76 10,2975

7.653.743,62 1.882.192,42

747.615,78 10,2375 182.677,61 10,3034

√ª√§√°π∞∫∞

∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

ENEP°HTIKO

1.228.521,97 312.600,10 3,9300 1.255.042,28 139.775,83 8,9790 1.276.597,19 130.459,38 9,7854 11.943.404,33 1.273.795,94 9,3762 40.141.889,89 6.099.917,49 6,5807 62.880.081,35 8.564.178,69 7,3422 21.852.945,87 2.199.877,26 9,9337 10.457.655,62 1.197.002,47 8,7365 4.544.086,58 569.659,69 7,9768 5.359.671,61 656.072,21 8,1693 568.028.501,38 146.435.751,63 3,8790 27.933.553,18 9.108.215,26 3,0669 4.295.505,81 812.223,95 5,2886 59.746.726,24 4.932.721,65 12,1123 27.927.113,69 5.602.687,48 4,9846 12.102.383,72 1.257.640,02 9,6231 9.575.207,11 1.056.709,77 9,0613 9.035.097,19 2.985.167,36 3,0267 21.783.486,19 3.671.556,06 5,9330 3.127.819,82 2.037.012,94 1,5355 32.761.302,27 2.485.260,10 13,1822 6.576.596,83 1.573.920,60 4,1785 22.760.810,31 2.734.250,35 8,3243 12.408.431,49 4.824.787,49 2,5718 11.419.113,80 4.716.829,86 2,4209

-0,27% 4,1265 3,8907 5,05% 0,16% 9,4280 8,8892 8,19% -0,04% 9,9811 9,6875 1,61% 0,25% 9,7044 9,2824 4,67% 0,53% 6,9097 6,5149 4,97% 0,08% 7,4156 7,2688 7,21% 0,30% 10,0330 9,8344 6,30% 0,35% 8,8894 8,6491 5,37% 0,09% 8,1164 7,8970 4,18% 0,44% 8,2714 8,0876 5,31% 0,12% 3,8790 3,8790 6,32% 0,02% 3,0669 3,0362 4,07% 0,98% 5,3679 5,2357 6,11% -0,08% 12,1123 11,9912 7,56% -0,07% 4,9846 4,9348 2,92% -0,12% 9,6231 9,5269 2,60% 0,60% 9,0613 9,0613 2,90% 0,11% 3,0267 2,9964 2,92% -0,46% 6,1110 5,8737 5,78% -0,16% 1,6583 1,5355 6,52% -0,06% 13,3140 13,0504 5,55% 0,39% 4,3874 4,1367 3,51% -0,01% 8,4908 8,3243 1,88% -0,14% 2,6104 2,5718 7,11% 1,77% 2,4451 2,3967 6,11%

¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

0,01% 10,2375 10,1351 -0,15% -0,19% 10,4064 10,2261 -0,17%

∂π¢π∫√À ΔÀ¶√À NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(6) 6.605,12 NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(6) 1.121.966,42 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 50.554.426,73 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND 893.916,34 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR 76.835.863,45 EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR 45.184.033,76 EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT 40.391.069,15 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND 587.065,94 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 242.493,06 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 2.313.325,19 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 3.030.648,87 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 640.182,33 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 3.521.872,82 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 645.422,21 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 1.331.544,99 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 517.619,92 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR 132.567.899,32 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR 684.362,21 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR 39.692.300,68 EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR 29.132.521,16 EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA $ 22.668.022,27

5,64 960,57 5.013.997,99 112.762,20 9.713.771,10 6.063.032,53 4.890.619,64 65.251,67 26.371,03 257.084,51 360.886,50 73.493,64 419.613,77 73.757,96 157.206,43 58.587,46 16.115.314,72 78.658,55 5.766.208,29 2.702.830,11 2.088.109,21

1.171,7400 1.168,0300 10,0827 7,9274 7,9100 7,4524 8,2589 8,9969 9,1954 8,9983 8,3978 8,7107 8,3931 8,7505 8,4700 8,8350 8,2262 8,7004 6,8836 10,7785 10,8558

2,34% 2,34% 0,23% -0,10% -0,10% -0,08% -0,01% -0,21% -0,20% -0,21% 0,22% 0,22% 0,14% 0,14% 0,21% 0,21% 0,37% 0,37% 0,08% 0,12% 0,12%

1.171,7400 1.171,7400 1.168,0300 1.168,0300 10,0827 9,8810 7,9274 7,8481 7,9100 7,8309 7,4524 7,4524 8,2589 8,2589 8,9969 8,8170 9,1954 9,1954 8,9983 8,8183 8,3978 8,2298 8,7107 8,7107 8,3931 8,2252 8,7505 8,7505 8,4700 8,3006 8,8350 8,8350 8,2262 8,0617 8,7004 8,7004 6,8836 6,8148 10,7785 10,5629 10,8558 10,6387

1,59% 1,50% -0,25% -0,28% -0,27% -0,05% 0,13% 0,74% 0,82% 0,74% 0,12% 0,15% -0,14% -0,11% -0,32% -0,26% 1,17% 1,18% -0,30% 0,75% 0,77%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,3571 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8516 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .7,453 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . .8,953 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .112,46 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,2989 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .7,883 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,3498 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . .1,369

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,368 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,85841 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5126 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,0246 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113,36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3093 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,9461 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3606 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,38

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3367 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,83883 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3412 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,8187 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110,77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2794 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,7648 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3296 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3485

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3598 .........................................................1,3435 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8533 .......................................................0,84308 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4679 .........................................................7,3785 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,9709 .........................................................8,8635 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112,68 .........................................................111,34 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3015 .........................................................1,2859 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,8988 .........................................................7,8042 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3525 .........................................................1,3363 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3717 .........................................................1,3553

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


M·ÁÓËÛ›· 29

ΔƒπΔ∏ 25 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

∏ ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ πˆ¿ÓÓ· ∫·Ú˘ÛÙÈ¿ÓË ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ù˘

“∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Ó· Í·Ó·‚Ú› ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Î·È ÙË Û˘Ó›‰ËÛ‹ Ù˘”

“™

ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜ Â›ÁÂÈ Ë ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜” ÙfiÓÈÛÂ Ë ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î. πˆ¿ÓÓ· ∫·Ú˘ÛÙÈ¿ÓË, Ë ÔÔ›· ‚Ú¤ıËΠ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ Ó¤Ô Ù˘ ‚È‚Ï›Ô “Δ· ™·ÎÈ¿” Û ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ۠‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô Ì ÙË Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÂΉfiÛÂˆÓ ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙË.

°È· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ì›ÏËÛÂ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›‰Ë˜, ÂÓÒ ÔÏÏÔ› ‹Ù·Ó ÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ Ô˘ ·Ú¢ڤıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÁÈ· Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁڷʤ·. §›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ë Î. ∫·Ú˘ÛÙÈ¿ÓË ·¿ÓÙËÛ Û ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ù˘ “£”. ™ÙÔ ÂÚÒÙËÌ·, Â¿Ó Ë ÏÔÁÔÙ¯ӛ· Â›Ó·È “ηٷÁÁÂÏ›· ‹ ¤Ó· “ÏÈÌ¿ÓÈ” ÁÈ· ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË, Ë ›‰È· ·¿ÓÙËÛÂ: “ªÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù·. °È·Ù› Ô Î¿ı ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÙÚfiÔ, Ì ‚¿ÛË Ù· ‚ÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘, Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ‰È·‚¿ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘, ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÂΛÓÔ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ∫·È ¿ÏÏÔ˜ ·Ô˙ËÙ¿ ¤Ó· “ÏÈÌ¿ÓÈ” Î·È ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ‚ÚÂÈ Û οÔȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÂÓfi˜ ‚È‚Ï›Ô˘, ¿ÏÏÔ˜ ·Ô˙ËÙ¿ ¤Ó· “Û‡ÓÙÚÔÊÔ” Û ÌÈ· ÈÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜. ¶ÚÔÛˆÈο ‰ÂÓ Áڿʈ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈο ıÔ‡ÚÈ· - Ó· ˆ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. ªÂ ÂӉȷʤÚÂÈ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ·˘Ù‹ ÙË Ì¿¯ÈÌË Î·Ù·ÁÁÂÏÙÈ΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·, Ó· ÌÔÚ¤Ûˆ Ó· ÍÂÌÏÔοڈ ¤Ó· Ì˯·ÓÈÛÌfi Û˘ÏÏÔÁÈÛÌÒÓ ÛÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË, ÒÛÙ ӷ ηٷʤÚÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ó· ÛÎÂÊı› ÈÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·˘Ù¿ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙË ˙ˆ‹”. ∂ÚˆÙËı›۷, ·Ó Ô ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÏfiÁÔ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Á΢ڛ·, Ë ›‰È· ·¿ÓÙËÛ ˆ˜ “¤¯ÂÈ Î·È ·Ú·¤¯ÂÈ”. ∫·È fi¯È ÌfiÓÔ Û‹ÌÂÚ· Ô˘ ÂÎΈʷÓÙÈο ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó Ôχ ÛÔ‚·Ú¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·.

ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂηÂٛ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·, ı¤·ÙÚÔ, ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ, ‚Ϥˆ fiÙÈ Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‹‰Ë ̤۷ ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ Ù˘ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜. Δ¤ÙÔÈ· ı¤Ì·Ù· Â›Ó·È Ë Â˘Ù¤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ‚›Ô˘, Ë ÛÙ·‰È·Î‹ ηٿÚÚ¢ÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ë ·ÔͤӈÛË, ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ∂›Ó·È Ï›ÁÔ Ó· ˙ËÙ› Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ó· ̤ÓÔ˘Ó ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Û οÔȘ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂȘ Î·È Î·Ù·ÁÁÂϛ˜. ™˘ÏÏÔÁÈο ΛÌÂÓ· ˘Ô-

ÁÚ·ÊÒÓ Î·È ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ οÓÔ˘Ì ηٿ ηÈÚÔ‡˜. ∏ Ì·ÙÈ¿ Ì·˜, Ë ÛΤ„Ë Ì·˜ fï˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì·˜. ∫·È, fiÔÈÔ˜ ‰ÂÓ ‚·ÚÈ¤Ù·È Ó· ‰È·‚¿ÛÂÈ Î·È Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Ù˘ Ù¤¯Ó˘, ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙË “ʈӋ” ¿Ú· ÔÏÏÒÓ ˙ˆÁڿʈÓ, ËıÔÔÈÒÓ. √ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ “ÌÈÏ¿” Ì ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘. - ¶Ò˜ ı· ·Ô‰›‰·Ù Ì ¤Ó· Ù›ÙÏÔ ·˘Ùfi Ô˘ ˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·; “¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Â›Ó·È ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ fiÏÔÈ

ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÔ‡ÌÂ Ô Î·ı¤Ó·˜ Ù· ‰Èο ÙÔ˘ ÂÚ·Á̤ӷ Î·È ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ̤۷ ÛÙË ˙ˆ‹. ∂›Ó·È ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ Â›ÁÂÈ Ë ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ Û˘Ó›‰ËÛ˘, Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Ë ˘ÂÚ¿ÛÈÛË Ù˘ ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ·˜” ·¿ÓÙËÛÂ Ë Û˘ÁÁڷʤ·˜. ∫ÏËı›۷ ‰Â Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÏËıÒÚ· Ù›ÙψÓ, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ Ô ÛˆÛÙfi˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ÌÔÚ›, ·Ó ı¤ÏÂÈ, Ó· ÌËÓ ÙËÓ ·Ù‹ÛÂÈ Î·È Ó· οÓÂÈ ÙÔ ÍÂÛηÚÙ¿ÚÈÛÌ·. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∂Ή‹ÏˆÛË ¯ı˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË-·ÊȤڈ̷ ·fi ÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ

√ ∞ÏÂÍ. ¶··‰È·Ì¿ÓÙ˘ ¿ÓÙ· ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi˜ Î·È Â›Î·ÈÚÔ˜... “∏ ·ÓıÚˆfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË” ÙÔÓ›ÛÙËΠ̠¤ÌÊ·ÛË ·fi ÙÔ˘˜ ÔÌÈÏËÙ¤˜ Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë ∂Ù·ÈÚ›· £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Ô 18Ô˜ ÙfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ∞Ú¯Â›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ˜ ÛÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 100 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘. ΔÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ “∫ÔÚ‰¿ÙÔ˜” ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ Á¤ÌÈÛ ¯ı˜ ·fi ÎfiÛÌÔ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ Ì Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÂÙÂȷ΋ ¤Î‰ÔÛË-·ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ “ÕÁÈÔ ÙˆÓ °Ú·ÌÌ¿ÙˆÓ”. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Î·È Ë Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ Î. ªËÏ›ÙÛ· ∫·Ú·ı¿ÓÔ˘, ηٷÍȈ̤ÓÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Î·È ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Î·È Î·Ù¤ıÂÛ·Ó ÚˆÙfiÙ˘· ÔÓ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ™ÎÈ·ı›ÙË Û˘ÁÁڷʤ·. √ 18Ô˜ ÙfiÌÔ˜ ÂÚȤ¯ÂÈ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ÙÔ˘. ΔÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔÓ 18Ô ÙfiÌÔ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, ·ÏÏ¿ Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙË ÌÂϤÙË Î·È ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘. ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ¿ÓÔÈÍ Ì ·Ó¿ÁÓˆÛË ‰ÈËÁ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË ·fi ÙËÓ ËıÔÔÈfi Î. ∞Ì·Ï›· °Î˘˙¿. ∏ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ Î. ∫·Ú·ı¿ÓÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜, Â› 40 ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ·, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË, ÚÔ‚ÔÏ‹ Î·È ‰È¿‰ÔÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ Ì·˜ ÎÏËÚÔÓÔ-

● ∏ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ Î. ªËÏ›ÙÛ· ∫·Ú·ı¿ÓÔ˘

ÌÈ¿˜. ∞ӷʤÚıËΠÛÙËÓ ·ÊÈÂÚˆÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔÓ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË ¤Î‰ÔÛË Î·È ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ fiÙÈ Ë ÂfiÌÂÓË ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ı· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ı¤Ì· “ΔÔ μfiÏÔ ÙÔ˘ ªÂÛÔÔϤÌÔ˘”. ∏ Î. μ¤Ú· μ·Û·Ú‰¿ÓË, ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÂ›Û˘ ÛÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ, ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÁÈ· ÙÔÓ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË Î·È Î·Ù¤ıÂÛ ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ù˘ ÛΤ„˘ ÁÈ· ÙÔÓ ™ÎÈ·ı›ÙË Û˘ÁÁڷʤ·. ∫Ú¿ÙËÛ ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Î·È ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÔÌÈÏËÙÒÓ. ªÂ ÛÔ˘‰·›· ÏfiÁÈ·, Ô˘ ηı‹ÏˆÛ·Ó ÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ, Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË Ô §¿Î˘ ¶ÚÔÁΛ‰Ë˜ ‰ÔÎÈÌÈÔÁÚ¿ÊÔ˜-ÎÚÈÙÈÎfi˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜, Ô˘ ‹Úı ·fi ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘

ÛÙ›ÁÌ· ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË. Ÿˆ˜ ›Â, ÁÈ· ÂΛÓÔÓ Ô ¶··‰È·Ì¿ÓÙ˘ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó “ÔÓÂÈÚÂ̤ÓÔ ¤ÚˆÙ·”. ΔÔÓ ‰È·‚¿˙ÂÈ ·fi Ù· 14 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ Î·È Â› 50 ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ·. ∞ÔÙÂÏ› ÙÔÓ Î·ıÔ‰ËÁËÙ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎfi ¤ÚÁÔ. ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜ ¶··‰È·Ì¿ÓÙ˘ ‹Ù·Ó Ì›· ÎÔÚ˘Ê·›· ÌÔÚÊ‹ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô Ô˘ 100 ¯ÚfiÓÈ· ÂÌÓ¤ÂÈ Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘. ŒÎ·Ó ·Ó·ÊÔÚ¿ Û ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›Â˜ Ô˘ ÛÊÚ¿ÁÈÛ·Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, ·ÏÏ¿ Î·È Û ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙÔ ÙÔÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË. √ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜, ϤÎÙÔÚ·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∞ÓÙÒÓ˘ ™Ì˘ÚÓ·›Ô˜ ¤Î·Ó ÂȉÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶··-

‰È·Ì¿ÓÙË ÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ·fi ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ·Í›·˜ Î·È ÛÎÔÈ¿˜. ∞ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË ‰È¿‚·Û·Ó ÔÈ ËıÔÔÈÔ› μ·Û›Ï˘ ªËÙÛ¿Î˘ Î·È ∞Ì·Ï›· °Î˘˙¿. ΔËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ 18Ô˘ ÙfiÌÔ˘ ÙÔ˘ ∞Ú¯Â›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË ·Ó¤Ï·‚Â Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÓÙÔÌ‹ÙÚÔ˜, ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙˆÓ ÂÚÈÏ‹„ÂˆÓ ÛÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ Ë ª·Ú›· ªÔ‡Ú·, ÂÓÒ ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ·Ó ÔÈ Î.Î.: ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ °ÎfiÌ·˜, °ÈÒÚÁÔ˜ £ˆÌ¿˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÓÙÔÌ‹ÙÚÔ˜, ∫ÒÛÙ·˜ §È¿˘, ª·Ú›· ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È ∞ÈÌ›ÏÈÔ˜ ™Ô˘‚·Ù˙‹˜. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó ¯ı˜ Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ Î·È Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘. Δ. ∫.

∞ÁÚÔÙÈÎfi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ∞¶√ Ù· ΔڛηϷ ÍÂΛÓËÛ·Ó

¯ı˜ ÔÈ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ù˘ ¶∞™À ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·, fiÔ˘ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·ÁÚÔÙÈÎfi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Ì ÙÚ·ÎÙ¤Ú Î·È ·Ófi. ∫ÂÓÙÚÈÎfi˜ ÔÌÈÏËÙ‹˜ ‹Ù·Ó Ô ∞fiÛÙÔÏÔ˜ £ˆÌfiÔ˘ÏÔ˜, Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ “∏ ÕÓÔÈÍË”, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË “Â›ıÂÛË” Û fiÏ· Ù· ̤و· Î·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ. ∞ÎfiÌ· ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ¤ÏÂÔ˜ ÙˆÓ “·ÁÔÚÒÓ” Ô˘ fiÙ ̤ÓÔ˘Ó ÛÙ· ·˙‹ÙËÙ· Î·È ·Ô‡ÏËÙ· Î·È fiÙ ·›ÚÓÔÓÙ·È ÎÔ„Ô¯ÚÔÓÈ¿ Î·È Û¯Â‰fiÓ Ù˙¿Ì·. ª›ÏËÛ ‰Â Î·È ÁÈ· ·ıÚfi˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ Î·È ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˜ ÂÏÏËÓÔÔÈ‹ÛÂȘ ·ÌÊÈ‚fiÏÔ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. √ Î. £ˆÌfiÔ˘ÏÔ˜ ÙfiÓÈÛ Â›Û˘, ˆ˜ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ¡. ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ë “’∞ÓÔÈÍË” ÎÏÈÌ·ÎÒÓÂÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ∂§°∞ ÛÙË §¿ÚÈÛ· ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¶¤ÌÙË. ∂›Û˘, ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Ì ÏˆÊÔÚ›· ÛÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¶∞™À ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 5 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ “∑ø√Δ∂áπ∫∞”, ηıÒ˜ Î·È Ì ·ÁÚÔÙÈο Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· Î·È Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ÛÙȘ 10 ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Ì‹Ó·. ªÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ ÙˆÓ ÔÌÈÏÈÒÓ, ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÔÚ›· Û ÎÂÓÙÚÈΤ˜ Ô‰Ô‡˜ Ù˘ fiÏ˘ ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·˜ Û˘Ì‚ÔÏÈο ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· Ù˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “ŒıÓÔ˜”, ÔÈ “ÎfiÎÎÈÓÔÈ” ·ÁÚfiÙ˜ ÙˆÓ ∂ÓˆÙÈÎÒÓ √ÌÔÛÔÓ‰ÈÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÛÙ· º¿ÚÛ·Ï· Î·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙËÓ ¶¤ÌÙË Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙Ô˘Ó Û˘Ì‚ÔÏÈÎÔ‡˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡˜ ˘ÔηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∂§°∞ Î·È Ù˘ ∞Δ∂ Ì ۇÓıËÌ· “fi¯È ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË”, ÂÓÒ Ë ¶∞™À ηÏ› Û ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Î·È Û ¿ÏÏ· ÛËÌ›·. ΔËÓ ¶¤ÌÙË, ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ›, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı›, Â›Û˘, Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÛÙËıÔ‡Ó ÌÏfiη ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ∞ıËÓÒÓ - £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÚÔı˘Ì›·˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Û ·˘Ùfi. ∞Ó¿ÏÔÁ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ -¯ˆÚ›˜ ÙÚ·ÎÙ¤Ú Î·È ÌÏfiη- ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ “Á·Ï¿˙ÈÔÈ” ·ÁÚÔÙÔÛ˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ·fi ÙË £ÂÛÛ·Ï›· Î·È ÙË ª·Î‰ÔÓ›· Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙ· °È·ÓÓÈÙÛ¿ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ∫. ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë. √È “Á·Ï¿˙ÈÔÈ” ·ÁÚÔÙÔÛ˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Ì ÙÚ·ÎÙ¤Ú Î·È ·ÁÚÔÙÈο Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÂÓÒ ·ÔÎÏÂ›Ô˘Ó ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ÛΤ„Ë ÁÈ· οıÔ‰Ô ÙˆÓ ÙÚ·ÎÙ¤Ú ÛÙȘ ÂıÓÈΤ˜ Ô‰Ô‡˜. ∞ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ ÁÈ· ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ʤÚÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÙˆÓ ™ÂÚÚÒÓ, Ô˘ ·ÂÈÏÔ‡Ó Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÙÔ ÌÂıÔÚÈ·Îfi ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ ¶ÚÔÌ·¯ÒÓ· ·fi ÙȘ 7 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ‰È·ÎfiÙÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›· ÁÈ· ¿ÁÓˆÛÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·.


EÈηÈÚfiÙËÙ· 30

ΔƒπΔ∏ 25 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

AÛÙ. ƒÔÓÙÔ‡Ï˘

“À¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ

∫ÙËÓÔÙÚÔÊÈο ¿Úη ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·;

°ÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂȂ‚·›ˆÛË Û¯Â‰›ˆÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜

Δ√¡ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙfi ÂÈÛΤÊıËÎÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ §∞.√.™. Î. ∞ÛÙ¤ÚÈÔ˜ ƒÔÓÙÔ‡Ï˘, ÎÔÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È Âȉ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔ‡˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜. √ Î. ƒÔÓÙÔ‡Ï˘, ÂȉÈÎfiÙÂÚ·, ˙‹ÙËÛ ӷ ÚˆÙÔÛٷًÛÂÈ Ë ·ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÚ·ÙËÚ›Ô˘, ¤Ó· ıÂÛÌfi Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ‹‰Ë ÛÙË ¢. ∂˘ÚÒË Ì ·ÍÈÔÚfiÛÂÎÙ· ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ Î·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ‰ÂÛ̇ÙËΠÛÙÔÓ Î. ƒÔÓÙÔ‡ÏË fiÙÈ ı· ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÙËÓ È‰¤· ÙˆÓ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ¢ËÌÔÚ·ÙËÚ›ˆÓ ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ʤÚÂÈ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡˜, ÂÓÒ Î·È Ô Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ‹‰Ë ÂÚ›Ô‰Ô, ›¯Â ÂÓÛÙÂÚÓÈÛÙ› Ì ı¤ÚÌË ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ Î. ƒÔÓÙÔ‡ÏË Î·È ÙÒÚ· ‰ËÏÒÓÂÈ ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ù¿¯ÈÛÙ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ Ù˘, ‚ÔËıÔ‡Û˘ ‚‚·›ˆ˜ Î·È Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ Ô˘ ı· ۯ‰ȿÛÂÈ Î·È ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô Î. ƒÔÓÙÔ‡Ï˘ ÚÔÒıËÛ ÛÙÔÓ ·ÈÚÂÙfi ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ∫ÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÒÓ ¶¿ÚΈÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÔÈ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈΤ˜ ÂÎÌÂÙ·ÏχÛÂȘ Û ·ÚÌÔÓ›· Ì ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Ù· ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ· ÔÈÎÈÛÙÈο Û‡ÓÔÏ·, ÂÓÈÛ¯˘Ô̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ̤۷ ·fi ÙȘ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Îϛ̷ÎÔ˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó Ì ÙȘ ‰Ô̤˜ ·˘Ù¤˜. ª¿ÏÈÛÙ·, Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î. ™ˆÎÚ¿Ù˘ •˘Ó›‰Ë˜, ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙÔÓ Î. ƒÔÓÙÔ‡ÏË Ó· ·ÁÔÚ‡ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÒÓ ·˘ÙÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ, ÂÓıÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË - ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ó· ÂÈÛÎÂÊı› ÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ÁÈ· Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì·, ·ÊÔ‡ Ë £ÂÛÛ·Ï›·, ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ˙ˆÔÙÚÔÊÒÓ, ÂӉ›ÎÓ˘Ù·È ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ¶¿ÚÎˆÓ ·˘ÙÒÓ. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Î·È ƒÔÓÙÔ‡Ï˘, fiÓÙ·˜ Û ¿ÌÂÛË Â·Ê‹ Î·È Ì ÙËÓ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ó· ÌÂıԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ Î. •˘Ó›‰Ë ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı› Ô Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓË ·Ó¿Ù˘ÍË ∫ÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÒÓ ¶¿ÚÎˆÓ ÛÙÔ £ÂÛÛ·ÏÈÎfi ¯ÒÚÔ.

∞£∏¡∞, 24.

Δ

Ô ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë °ÂÚÌ·Ó›· ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Û¯¤‰È· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ ÂȂ‚·›ˆÛ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ª¤ÚÎÂÏ, Ï›Á˜ ÒÚ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÔ‡ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ fiÙÈ Â›ÎÂÈÙ·È Û˘ÓÔÏÈ΋ χÛË ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜. “º·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ·, fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù¤ÙÔȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ηıÒ˜ ÙȘ ‰È·‚¿˙Ô˘ÌÂ Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÏÏÂÈ„Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ÌÈ·˜ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜. ∫·È ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Ì ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ù˘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ™Ù¤ÊÂÓ ∑¿ÈÌÂÚÙ. ŸÏ· Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· Û˘ÁÎÏ›ÓÔ˘Ó ÛÙË Ï‡ÛË Ù˘ Â·Ó·ÁÔÚ¿˜ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÛÙË ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹ ·ÁÔÚ¿, Ì ¯·ÌËÏfiÙÔη ‰¿ÓÂÈ· ·fi ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi Ù·ÌÂ›Ô ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜. ΔÔ Reuters ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ï‡ÛË ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ÙˆÓ 110 ‰ÈÛ. ú. ¶¿ÓÙˆ˜, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ fiÙÈ Ë ÌfiÓË Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Â›Ó·È Ë ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ·ÔÏËڈ̋˜ ÙˆÓ 110 ‰ÈÛ. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Âٷψً˜ ‹Ù·Ó ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfi˜ ÛÙÔ press room. “∏ ‰È΋ Ì·˜ ı¤ÛË -›Â- fiˆ˜ Î·È Ë ı¤ÛË Ù˘ ∂∂ Â›Ó·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË. ¢ÂÓ Ù›ıÂÙ·È ı¤Ì· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù¤ÙÔÈˆÓ ÛÂÓ·Ú›ˆÓ. ∏ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Â›Ó·È Ë ÌfiÓË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÙÔ ÌfiÓÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÛÂÓ¿ÚÈÔ. ∂›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ fiÙÈ Ë ÌfiÓË Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ÛÔ‚·Ú‹ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Â›Ó·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË Ù˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜” . √ Â›ÙÚÔÔ˜ ŸÏÈ ƒÂÓ, ÌÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “Welt” , ˙ËÙ› ·fi ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ËÁ¤Ù˜ Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ Ù·Ì›Ԣ, ηıÒ˜ - fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë ËÚÂÌ›· ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Â›Ó·È ÚÔÛˆÚÈÓ‹. “∏ ·‡ÍËÛË Ù˘ ‰·ÓÂÈÔ‰ÔÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Ù·Ì›Ԣ ÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È Ë ‰È‡ڢÓÛË ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ· ˆ˜ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ·Î¤ÙÔ˘ ‰È¿ÛˆÛ˘” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Â›ÙÚÔÔ˜ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “∂›Ó·È ·Ó·Áη›Ô ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó ÔÈ ¯ÚËÌ·Ù·ÁÔÚ¤˜ Î·È Ó· ÌËÓ ·ÂÈÏÔ‡Ó ÙËÓ ÔÈ-

ÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Î·Ì„Ë” . √È ȤÛÂȘ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ ÚÔ˜ ÙË °ÂÚÌ·Ó›· ÁÈ· Ó· ¯·Ï·ÚÒÛÂÈ ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ Î·È Ó· Û˘ÌʈӋÛÂÈ ÛÙ· ̤ÙÚ· ‰È¿ÛˆÛ˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ºÈÏÂÏ¢ı¤ÚˆÓ °ÎÔ˘›ÓÙÔ μÂÛÙÂÚ‚¤ÏÂ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·¿ÓÙËÛ ÛÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ Î·È ª·Úfi˙Ô ÁÈ· Ï·˚ΛÛÙÈÎË ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ. “ªÂ ·ÓËÛ˘¯Â› Ò˜ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÌÂÙ¿ ·’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÁÁÚ¿„Ô˘Ó ¤ÙÛÈ ·Ï¿ ÛÙËÓ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ‰È¿Ù·ÍË fiÙÈ Ë Û˘ÛÛÒÚ¢ÛË Ó¤Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Â›Ó·È Ë Ï‡ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ¯ÚÂÒÓ ı· ·Ê·ÈÚÔ‡Û ÙËÓ ›ÂÛË ÁÈ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ Û‡ÁÎÏÈÛË” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô μÂÛÙÂÚ‚¤ÏÂ. À¤Ú Ù˘ ‚Ô‹ıÂÈ·˜, ·ÏÏ¿ Ì ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ· Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ù¿ÛÛÂÙ·È Î·È Ë °·ÏÏ›‰· ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∫ÚÈÛÙ›Ó §·ÁοÚÓÙ, Ë ÔÔ›· ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÁÈ· Ó· ÛÎÂÊÙÔ‡Ó ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Â˘ÚˆÔÌÔÏfiÁÔ˘, ı· Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û‡ÁÎÏÈÛË.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ª¤ÚÎÂÏ ª·Úfi˙Ô ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ΔÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ “ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ χÛ˘” ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‚ÚÂı› ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›‰·˜ ηÁÎÂÏ·Ú›Ô˘ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ∑Ô˙¤ ª·Úfi˙Ô ÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙËÓ ΔÚ›ÙË. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ “·fi ηÈÚfi ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛË” , fiˆ˜ ›Â Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜, ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÂÈϤÔÓ ÂÓÂÚÁÂȷο ı¤Ì·Ù·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì-

‚Ô˘Ï›Ô˘ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ª·Úfi˙Ô ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙ› Ì ÙËÓ Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ ª¤ÚÎÂÏ, ΢ڛˆ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÛÙ¿Û˘ ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘ ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ÙÔ˘ Ù·Ì›Ԣ ÛÙ‹ÚÈ͢. ∏ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, fiˆ˜ Â·Ó¤Ï·‚Â Î·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ∂›ÙÚÔÔ˜ ŸÏÈ ƒÂÓ, Ù¿ÛÛÂÙ·È ˘¤Ú Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ Î·È Ù˘ ‰È‡ڢÓÛ˘ ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙÔ˘.

™Â ÙÚÈÏfi ¤ÏÂÁ¯Ô ·fi ÙÚfiÈη, √√™∞ Î·È Eurostat Δ· Ù¯ÓÈο ÎÏÈÌ¿ÎÈ· Ù˘ ÙÚfiÈη˜ È¿ÓÔ˘Ó ·fi Û‹ÌÂÚ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÒÛÙ ӷ Ì·˙¤„Ô˘Ó Ù· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· Ù· ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ÂÚ·Á̤ӷ. ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú·,

ÙÔ˘˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ™ÂÚ‚¿˙ ¡ÙÂÚÔ‡˙ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ¶ÔÏ ΔfiÌÛÂÓ ÙÔ˘ ¢¡Δ Î·È ∫Ï¿Ô˘˜ ª·˙Ô‡¯ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ı· ˘ԉ¯ı› Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Ô˘ ÌfiÏȘ ı· ¤¯ÂÈ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ·fi ÙÔ ¡Ù·‚fi˜, fiÔ˘ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Âϛ٠ı· ÂÛÙÈ¿ÛÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, ϤÔÓ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘. ªÈ· Ë̤ڷ ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ∫˘Úȷ΋, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤ÚıÂÈ ÙÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÙÔ˘ √√™∞, ÂÓÒ ÛÙȘ 10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Î·È ÂȉÈÎfi ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ Eurostat. ™ÎÔfi˜ ÙˆÓ ÂÈÛΤ„ÂˆÓ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ÎÏÈ̷ΛˆÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ “∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›·” Â›Ó·È Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ì ·ÒÙÂÚÔ ÛÎÔfi ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁË-

ÛË ·fi ÙÔÓ Î·ı¤Ó· ¯ˆÚÈÛÙ¿. ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Û οı ÂÚ›ÙˆÛË Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Ë Â›ÛÎÂ„Ë Ù˘ ÙÚfiÈη˜, ·ÊÔ‡ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ¤¯ÂÈ ÂÓ·Ôı¤ÛÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ï‹„˘ ÙˆÓ fiÔÈˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÔÚ›· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ 2014. ∞Ó Î·È Ë Â›ÛËÌË ·Ù˙¤ÓÙ· ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ 2010 Î·È ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ (ÎÏÂÈÛÙ¿ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·, ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi, ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Î.Ï.) ÚÈÓ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi “√∫” ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ ٤ٷÚÙ˘ ‰fiÛ˘ ÙˆÓ 15 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙȘ Â·Ê¤˜ ÙˆÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ì ÙÔ˘˜ ÂÈÙÂÏ›˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ Î·È ÙÔ ·Î¤ÙÔ Ì¤ÙÚˆÓ Ù˘ ÙÚÈÂÙ›·˜ 2012-2014. ÕÏψÛÙ Ì ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÂÈηÈÚÔÔÈË̤ÓÔ ªÓËÌfiÓÈÔ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Û˘ÌʈӋıËΠˆ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ë ¤ÎıÂÛË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜, Ë ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÙÂı› ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ. ΔÔ ‚¿ÚÔ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤ÊÙÂÈ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ. ΔÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ÒÚ· Î·È ·Ú¿ ÙȘ ·ÓÙ›ıÂÙ˜ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢¡Δ ·‡¯ÂÙ·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó¤·˜ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ. ªÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙËÓ “∫.∂.” Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰ÂÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ “Ó¤· ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ” Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ º¶∞ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ “›̷ÛÙ È· ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ, .¯. ÛÙÔ º¶∞, ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¤ÛÔ‰·” . ∂Ó ÙÔ‡ÙÔȘ Ë ÙÂÏÈ΋ ·fiÊ·ÛË ı· ÏËÊı› ¤ÂÈÙ· ·fi ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη...

Ôϛ٘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ԉ‰ÂÈÁ̤ÓË ÌfiÓÈÌË ·‰˘Ó·Ì›· Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ¯Ú¤Ë ÙÔ˘˜, ÌÔÚÔ‡Ó fï˜ Ó· Ù· Ú˘ıÌ›ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ··ÏÏ·ÁÔ‡Ó ·fi ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘˜, ÂÊfiÛÔÓ Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ¿ ÙÔ˘˜, ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ.

∫·Ù¿ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ‰È·Ê˘Ï¿ÛÛÂÙ·È ¤Ó· ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Â›Â‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰È·‚›ˆÛ˘”. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ŒÓˆÛË ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Î·È ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ ¤¯Ô˘Ó ÙËϤʈÓÔ 15186-2421356943 Î·È mail gramikatanaloti@gmail.gr. £·Ó¿Û˘ ∫. μÔÁÈ·Ù˙‹˜

ªÂ ÙȘ ÌÈÛ¤˜ ۯ‰fiÓ Ó· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ Eȯ›ÚËÛË ⁄‰Ú¢Û˘

•Â¤Ú·Û·Ó ÙȘ ¯›ÏȘ ÔÈ Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ μfiÏÔ˘ Ãπ§π∂™ ÙÚÈ¿ÓÙ· ‰‡Ô ηٷÁÁÂϛ˜

¤ÁÈÓ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 2010 ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠηٿ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ °ÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙË ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ fiˆ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠηıËÌÂÚÈÓ¿ ηٷٛıÂÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ ¤ÓÙ ¤ˆ˜ ¤ÍÈ Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ ·fi ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ˘ÂÚ¯ÚÂˆÌ¤ÓˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ, Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ÈÔ ÔÍ˘Ì¤ÓÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ·fi 1032 ηٷÁÁÂϛ˜ ÔÈ 490 ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙË ¢∂À∞ªμ, 265 ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, 68 ÂÏ·Ùو̷ÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ·, 37 ÙÚfiÊÈÌ· Î·È ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ, 35 ÂÙ·ÈÚ›˜ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜, 17 √Δ∞-¢∂∫√ Î·È ¢ËÌfiÛÈÔ, 12 ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, 10 ÂÙ·ÈÚ›˜ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÔÎÙÒ ÂÓÔ›ÎÈ· Î·È ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·, ¤ÍÈ ·Ú·Ï·ÓËÙÈ΋ ‰È·Ê‹ÌÈÛË Î·È 84 ‰È¿ÊÔÚ˜ ¿ÏϘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Î. ∫È΋ ¶Ï·ÛÙ¿Ú· ηÈ

ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹, “Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ η٤‰ÂÈÍ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ̤۷ ·fi ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ηٷÁÁÂϛ˜ Ô˘ ηٷı¤ÙÔ˘Ó Î·È ÙË ‰ÈÂÙ›· 2009 Î·È 2010 ¤Êı·Û·Ó ÙȘ 4.000 ÂÚ›Ô˘”. ∏ ›‰È· ¿ÓÙˆ˜ ‹Ù·Ó ·ÈÛÈfi‰ÔÍË ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ۯ‰fiÓ ÙÔ 99% ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ¤Êı·Û·Ó ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ ÂÈχıËηӔ. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Î. ∞ϤÎÔ˜ ∫Ô˘ÙÛÂÏ›Ó˘ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “ÍÂÎÈÓ¿ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ ̤۷ ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÈΛӉ˘Ó· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ·Ó·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È, ÔÈ· ÙÚfiÊÈÌ· Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘Ó· Î·È ·ÔÛ‡ÚÔÓÙ·È, ÔÈÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ·Ú·ÓÔÌÔ‡Ó” Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ì¤Û· ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¶·Ú·ÙËÚËÙËÚ›Ô˘ ΔÈÌÒÓ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏËÚÔÊÔÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ· ‚ÂÓ˙ÈÓ¿‰Èη ¤¯Ô˘Ó ÙË ÊıËÓfiÙÂÚË ÙÈÌ‹ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÔÈ Ú·ÙËÚÈÔ‡¯ÔÈ

Ô˘ ‰ÂÓ ‰›ÓÔ˘Ó ÙȘ ÙÈ̤˜ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ˆÏÔ‡Ó Ù· η‡ÛÈÌ¿ ÙÔ˘˜, οÓÔ˘Ó ·ÁÔÚ·ÓÔÌÈ΋ ·Ú¿‚·ÛË. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ¶·Ú·ÙËÚËÙËÚ›Ô˘ Â›Ó·È Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÙ· ÙÔÈο ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ 2011 Ë ŒÓˆÛË ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Â›Ó·È “Ó· ηٷı¤ÙÂÈ ÔÌ·‰ÈΤ˜ ·ÁˆÁ¤˜ ηٿ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ì ÙËÓ ··›ÙËÛË Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·˘Ù¤˜ ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛ·Ó ·Ú¿ÓÔÌ· Î·È Î·Ù·¯ÚËÛÙÈο ·fi ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÔÏ‹Ù˜ ÁÈ· ¤ÍÔ‰· ʷΤÏÔ˘, ÁÈ· ÔÈÓ‹ ÚÔÂÍfiÊÏËÛ˘ ‰·Ó›Ԣ, ÁÈ· ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÁÈ· ¯ÔÚ‹ÁËÛË ‚‚·›ˆÛ˘ ÔÊÂÈÏÒÓ. ŸÌˆ˜ fiˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËÎÂ, “Ë Î·Ù¿ıÂÛË Â›Ó·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÁÈ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó Êı¿ÛÂÈ Ù· 800, ·ÏÏ¿ ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ· ÁÈ·Ù› Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È ¤Ó·˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· οı ÙÚ¿Â˙·”. ∞ÎfiÌË fiˆ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓıËÎÂ Ô ÓfiÌÔ˜ ÁÈ· Ù· ˘ÂÚ¯Úˆ̤ӷ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ·ÊÔÚ¿ “˘ÂÚ¯Úˆ̤ÓÔ˘˜


OÈÎÔÓÔÌ›· 31

ΔƒπΔ∏ 25 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ù· ·ÚÈ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ

™ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ∞£∏¡∞, 24.

Δ

Ș ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜... ÈÓÂÏȤ˜ ÛÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ‚¿˙ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ì ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙË ÌË ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ º¶∞. Δ· ·ÚÈ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÛÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ ÚÔˆıÔ‡ÌÂÓÔ ÓÔÌÔı¤ÙËÌ· Û ‚·ÛÈÎfi ̤ÛÔ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, ̤۷ ·fi ÙËÓ ·˘ÛÙËÚÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÔÈÓÒÓ Î·È ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÂÙÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ (Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÙÌËÌ·ÙÈ΋ ηٷ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ º¶∞).

∏ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ‰È¿ÚıÚˆÛ˘ Î·È Ù˘ ÛÙfi¯Â˘Û˘ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ Â›Ó·È Ë ‚·ÛÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÓÔÌÔıÂÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ÌË ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ º¶∞ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ‰È·ÚΤ˜ ·‰›ÎËÌ·. ŒÙÛÈ, ı· Ô‰ËÁÂ›Ù·È ÛÙÔ ·˘ÙfiʈÚÔ fiÔÈÔ˜ Û˘ÏÏËÊı› Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ·Ô‰ÒÛÂÈ ÙÔÓ ÊfiÚÔ (¿Óˆ ·fi ¤Ó· ÔÛfi) ¤ÛÙˆ Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ŸÛÔÈ Î·Ù·‰Èο˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ º¶∞ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÍ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈÓ‹ Â¿Ó ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÍÔÊÏ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÊÂÈÏ‹. ∞ÎfiÌ·, ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ 50% (·fi 25%) Ë ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ‚‚·ÈˆÌ¤ÓÔ˘ ÊfiÚÔ˘ Ô˘ ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ Ô ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙÔ ºÔÚÔÏÔÁÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, ÂÓÒ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ¤Ó· ›‰Ô˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹ ÁÈ· ÙË ÁÚ‹ÁÔÚË Â›Ï˘ÛË ‰È·ÊÔÚÒÓ. ªÂ ¿ÏÏË ‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ÚÔˆıÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ηıÈÂÚÒÓÂÙ·È Ô ıÂÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÌÔÚ› Ó· ÚÔˆı› ¿ÌÂÛ· ˘Ôı¤ÛÂȘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. °È· Ó· ·Ù·¯ı› Ë ÂÎÙÂٷ̤ÓË ‰È·ÊıÔÚ¿ ÛÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ηıÈÂÚÒÓÂÙ·È Ó¤Ô˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ÂÊÔÚÈ·ÎÒÓ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ‰È·ÈÛو̤Ó˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜, ı· ÚԂϤÂÙ·È ·ÎfiÌ· Î·È Ë ·fiÏ˘ÛË ÙÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, fï˜, ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ı· Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÈ Î·È Â˘ÓÔ˚Τ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ º¶∞. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Ë Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· ÙËÓ ÙÌËÌ·ÙÈ΋ ηٷ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ º¶∞, Ô˘ ›¯Â ÓÔÌÔıÂÙ‹ÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Î·Ù·ÚÁ‹ıËΠ̠ÙÔÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓfiÌÔ ÙÔ˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘. ∂›Ó·È ÎÔÈÓ¿ ·Ú·‰ÂÎÙfi, ·fi

ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙfiÛÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ Ù¿ÍˆÓ, fiÙÈ Ô º¶∞ Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ô˘ ·ÓÙÈηıÈÛÙ¿ Û ·˘Ù‹Ó ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· ÙË Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ó· ÌËÓ ÙÔÓ ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó Î·È Ó· ηχ„Ô˘Ó ¿ÏϘ ‰·¿Ó˜ (ÌÈÛıÔÏÔÁÈΤ˜, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ Î.Ï.). √È ‚·ÛÈÎfiÙÂÚ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ - ÙÔ ÔÔ›Ô ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘˙ËÙËı› ÂÓÙfi˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ - ·ÊÔÚÔ‡Ó: * ™ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ Ù˘ ÌË ·fi‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ º¶∞ Û ‰È·ÚΤ˜ ·‰›ÎËÌ·, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› Ó· ÎÈÓËı› ÔÔÙ‰‹ÔÙÂ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ·˘ÙfiʈÚÔ˘ ÁÈ· ¤Ó· ÔÛfi Î·È ¿Óˆ. * ™ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ º¶∞ Û ÙÚÂȘ ‰fiÛÂȘ. £· ·Ú¤¯ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ‰È΋ ‰‹ÏˆÛË º¶∞ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÙÔ 40% ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÔÛfi Û ‰‡Ô ›Û˜ ÌËÓÈ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ (30%+30%), Ì ÙȘ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂȘ. * ™ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ÙˆÓ ·‰È·Ó¤ÌËÙˆÓ Î·È ‰È·ÓÂÌfiÌÂÓˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÎÒÓ ÎÂÚ‰ÒÓ ÛÙÔ 20% ·fi 24%. °È· Ù· Î¤Ú‰Ë Ô˘ ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È Ë Âȯ›ÚËÛË ı· ·Ú·ÎÚ·Ù› ÊfiÚÔ ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 20% - 25%. ∞fi ÙËÓ ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛË ÊfiÚÔ˘ ı· ··ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È Ù· ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¤‰Ú· Û ¯ÒÚ· Ù˘ ∂.∂. Î·È Î·Ù¤¯Ô˘Ó ¿Óˆ ·fi ÙÔ 10% ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. Δ· ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ· ı· ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ Îϛ̷η Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÎηı¿ÚÈÛË ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ı· Û˘Ó˘Ô-

∞£∏¡∞, 24.

¢È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ·fi ˘. √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÙÔ º¶∞ Û ÈÛÙˆÙÈο ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ÏfiÁˆ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ

ÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ë ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ. * ™ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜. ™ÙÔÓ Ó¤Ô ·˘ÙfiÓ ıÂÛÌfi ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈχÔÓÙ·È ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ¿Óˆ ·fi 150.000 ¢ÚÒ Î·È Ë ·fiÊ·ÛË ı· ÂΉ›‰ÂÙ·È ÙÔ ·Ú-

ÁfiÙÂÚÔ Ì¤Û· Û ¤Ó· ÂÍ¿ÌËÓÔ. * ™ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÁÎÏ‹Ì·Ù·. * ™ÙËÓ ·‡ÍËÛË ·fi ÙÔ 25% ÛÙÔ 50% ÙˆÓ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ Ô˘ ı·

Œˆ˜ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2011 Ë ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ·‰ÂÈÒÓ ÁÈ· ‚ÈÓÙÂÔÏfiÙÙÔ Î·È ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi ÛÙÔ›¯ËÌ· ∞£∏¡∞, 24.

∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙË ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ¤ˆ˜

“™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙȘ ‰ËÌÔÚ·Ù‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ ¤ˆ˜ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ∞·Ú·›ÙËÙË, fï˜, ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi, Â›Ó·È Ó· ¤¯ÂÈ ÂÁηٷÛÙ·ı› Ë ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ·Ú¯‹ ÂÔÙ›·˜”, › ÙÔ Û٤ϯԘ. “√È ¿‰ÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÈÓÙÂÚÓÂÙÈÎfi ÛÙÔ›¯ËÌ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÌÂÚÈΤ˜ ‰Âο‰Â˜, fi¯È fï˜ ¿Óˆ ·fi 50”, ÚÔÛ¤ıÂÛÂ. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙ· VLΔ’s, ÛËÌ›ˆÛÂ: “£· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·‰ÂÈÒÓ Ô˘ Ë Î¿ı ̛· ı· ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ÌÂÚÈΤ˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ì˯·Ó¤˜, ¿Óˆ ·fi 2.000, Î·È Î¿ÔȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿‰ÂȘ Ô˘ ı· ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ÌÈÎÚfi ·ÚÈıÌfi Ì˯·ÓÒÓ, ÂÚ›Ô˘ 5”. √ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ‰ÂÓ Â› ÔÈ· ı· Â›Ó·È Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·‰ÂÈÒÓ ‹ Ë ·fi‰ÔÛË ÎÂÚ‰ÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜. °È· Ù· VLT’s, ¿ÓÙˆ˜, › fiÙÈ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ ÔÛfi ÛÙÔȯËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ·Ó¿ ·›¯ÙË.

50 ·‰ÂÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi ÛÙÔ›¯ËÌ· Î·È ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ‚ÈÓÙÂÔÏfiÙÙÔ (VLT) ¤ˆ˜ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, › ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙÔ Reuters ·ÓÒÙÂÚÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û٤ϯԘ. ΔÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ı· ¤ÚıÂÈ ÚÔ˜ „‹ÊÈÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹ ̤۷ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÂÏ›˙ÂÈ fiÙÈ ·fi ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ı· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ¤ÛÔ‰· ‡„Ô˘˜ 700 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ê¤ÙÔ˜ Î·È ¿ÏÏ· 625 ÙÔ 2012.

Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ Ô ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·Û΋ÛÂÈ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. * ™Â Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÂÎÎÚÂÌÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, Ë ÔÔ›· ı· ·ÊÔÚ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ 14.000 ÌÂÁ·-

ÏÔ˚‰ÈÔÎً٘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ 2007 ‰ÂÓ ˘¤‚·Ï·Ó ‰‹ÏˆÛË ºª∞¶ Î·È ‰ÂÓ Ï‹ÚˆÛ·Ó ÛÙËÓ ÂÊÔÚ›· ÊfiÚÔ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜. * ™ÙËÓ ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÊÔÚÔοÚÙ·˜ ·fi ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ. ∏ οÚÙ· ·ԉ›ÍÂˆÓ ı· ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ·¢ı›·˜ fiϘ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ. * ™ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤·˜ ÂÊÔÚ›·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ˘¿ÁÔÓÙ·È ÔÈ 1.200 ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì Ù˙›ÚÔ ¿Óˆ ÙˆÓ 30 ÂηÙ. ¢ÚÒ. *™ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ‹ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË 80 - 100 ÂÊÔÚÈÒÓ. * ™ÙÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· (Ì fiÓÙÔ˘˜) ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ÂÊÔÚÈ·ÎÒÓ Î·È ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ·ÔÔÌ‹˜ ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Â›ÔÚÎˆÓ ˘·ÏϋψÓ. * ™ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ fiÏˆÓ fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÔÊÂÈϤ˜ ·fi ¤Ó· ÔÛfi Î·È ¿Óˆ Î·È ÛÙË ı¤ÛÈÛË ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ·˘ÙÒÓ Û ÂÈÛÚ¿ÍÈ̘ Î·È ÌË ÂÈÛÚ¿ÍÈ̘. ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Û 32 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 24 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ·ÓÂ›‰ÂÎÙ· ›Ûڷ͢. * ŸÛÔÈ Ôϛ٘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 6 Ì‹Ó˜ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ı· ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·fi ËÁ¤˜ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ·˘Ù‹˜. * ™ÙËÓ Â͛ۈÛË ·fi ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Î·È Î›ÓËÛ˘ Î·È ÛÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÛÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·‰‡Ó·Ì˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ¿Ù·ÍË ÙÔ˘ Ï·ıÚÂÌÔÚ›Ô˘ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ¯¿ÓÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ.

¢π∂À∫ƒπ¡π™∂π™ ÁÈ· ÙÔ ºfiÚÔ

¶ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ˘ ∞Í›·˜ Û ÈÛÙˆÙÈο ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ÏfiÁˆ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ ÙÔ˘ º¶∞, ¤‰ˆÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “ªÂ ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ ¶√§ 1003/03.01.2011, Ë ÔÔ›· ÂΉfiıËΠÁÈ· Ó· ·Ú·Û¯ÂıÔ‡Ó Ô‰ËÁ›Â˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ·fi 01.01.2011 ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ º.¶.∞. (Ó.3899/2010), ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÛÙ· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÂΉ›‰ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·˘Ù‹ Î·È ÌÂÙ¿, Ô º.¶.∞. ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜. ∂ȉÈο fï˜ ÁÈ· Ù· ÈÛÙˆÙÈο ÙÈÌÔÏfiÁÈ· Ô˘ ÂΉ›‰ÔÓÙ·È ÏfiÁˆ ÂÎÙÒÛÂˆÓ Â› ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ (ÂÎÙÒÛÂȘ Ù˙›ÚÔ˘ ¶√§ 1212/22.07.1996) ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ, ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·˘Ù¤˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ˆÏ‹ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÙfiÛÔ ÚÈÓ fiÛÔ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ (·‡ÍËÛË ‹

Ì›ˆÛË), ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂΉ›‰ÔÓÙ·È ÈÛÙˆÙÈο ÙÈÌÔÏfiÁÈ· Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ º.¶.∞. √È Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ·˘ÙÔ› ı· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Â› ÙˆÓ ÂÎÙÒÛÂˆÓ Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È Û ÂÏ¿Ù˜ ÁÈ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı›Û˜ ·ÁÔÚ¤˜, ÊÔÚÔÏÔÁËı›Û˜ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ·˘ÙÔ‡˜ (.¯. 01.01.2010 - 14.03.2010 Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ 19%, 15.03.2010 30.06.2010 Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ 21% Î·È 01.07.2010 - 31.12.2010 Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ 23%). ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈο, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂΉ›‰ÔÓÙ·È Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÈÛÙˆÙÈο ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ÁÈ· οı ·ÓÙÈÛ˘Ì‚·ÏÏfiÌÂÓÔ, ‰ËÏ·‰‹ ¤Ó· ÁÈ· οıÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ º.¶.∞., ¤ÙÛÈ ÒÛÙ Û οı ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿ Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÔÈ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÊÔÚÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı›Û˜ ˆÏ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË ‚¿ÛË ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÓ Ïfi-

Áˆ ÂÎÙÒÛˆÓ. ∞fi Ù· ·Ú·¿Óˆ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Ù· ÈÛÙˆÙÈο ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ÏfiÁˆ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ˘Ô-

ΛÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ ÊfiÚÔ Î·Ù¿ ηÓfiÓ· Ì ‰Èη›ˆÌ· ¤ÎÙˆÛ˘, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂΉ›‰ÔÓÙ·È Â›Ù Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ηٿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ¤Î-

∞˘Í¿ÓÂÙ·È Ë ÌËÓÈ·›· ÂÈÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ˘Á›·˜ ÙˆÓ ÚÔ ÙÔ˘ 1993 ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ √∞∂∂ ∞£∏¡∞, 24.

Δƒ√¶√¶√π∂πΔ∞π Ô Î·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ √Ú-

Á·ÓÈÛÌÔ‡ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ∂χıÂÚˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Î·È ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë ÌËÓÈ·›· ·ÙÔÌÈ΋ ÂÈÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ì¤¯ÚÈ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 1992. ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÚÁ·Û›·˜ °. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿ÓË, “Ë ÌËÓÈ·›· ÂÈÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ √∞∂∂ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ˘·¯ı› ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1992 ÔÚ›˙ÂÙ·È Û ÔÛÔÛÙfi 7,65% Â› Ù˘ 4˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ Î¿ı ÊÔÚ¿”. ∏ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ·˘Ù‹ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û 2,80 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·. ∞fi ÙÔ 2009, Ë ÂÈÛÊÔÚ¿ ›¯Â ÔÚÈÛÙ› Û 90 ¢ÚÒ Î·È Ì ÙË Ó¤· ·fiÊ·ÛË ı· ·˘ÍËı› Û 92,80 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·.

‰ÔÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ›Ù Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı›Û˜ ˆÏ‹ÛÂȘ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÛÎÂ›Ù·È Â›‰Ú·ÛË ÛÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ”.

¢ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ÙËÓ ¤ÎÙˆÛË º¶∞ ÔÈ ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ˘Ù¤˜ Ù·Í› √È ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ˘Ù¤˜ Ù·Í› ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ÙËÓ ¤ÎÙˆÛË ÙÔ˘ º¶∞ Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂÓÙ·ÂÙÔ‡˜ ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÚÈÓ ÙËÓ 1.7.2010 (ËÌÂÚÔÌËÓ›· ¤ÓÙ·Í˘ ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ù‹ÚËÛ˘ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ ∫μ™) ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈṲ̂ÓÔ ∂¢Ã ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ì·˙› Ì ÙËÓ ¿‰ÂÈ¿ ÙÔ˘ ·fi ¿ÏÏÔÓ ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ˘Ù‹ Î·È ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú¤ÏıÂÈ Ë ÂÓÙ·ÂÙ‹˜ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ‰È·Î·ÓÔÓÈ-

ÛÌÔ‡ ·fi ÙËÓ ·Ú¯È΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ Û ÂÁ·ÎÏÈfi ÙÔ˘ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ·fi ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÒÓ Ù·Í› ÛÙÔ Ó¤Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜. ™ÙËÓ ›‰È· ÂÁ·ÎÏÈÔ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ì·ıËÙÒÓ ··ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È ·fi ÙÔ º¶∞ ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ·Ú¤¯ÂÙ·È ·fi ȉȈÙÈο ‹ ‰ËÌfiÛÈ· ÂÎ·È‰Â˘Ù‹ÚÈ·, ıˆÚÔ‡ÌÂÓË ˆ˜ ˘ËÚÂÛ›· ÛÙÂÓ¿ Û˘Ó‰ÂfiÌÂÓË Ì ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ‰ÂÓ ··ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È ·fi ÙÔ º¶∞ Ë ˘ËÚÂÛ›· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È ·fi ÙÚ›Ù˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÎ·È‰Â˘Ù‹ÚÈ·. ŒÙÛÈ, Ë ˘ËÚÂÛ›· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ˘Ù¤˜ Δ∞•π, ÌË ÂÍ·ÈÚÔ˘Ì¤Ó˘ Î·È Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ì·ıËÙÒÓ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ, ‰ÂÓ ··ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È ·fi ÙÔ º¶∞.


¢ÈÂıÓ‹ 32

∫∞Δ∞ƒ, 24.

∂Îı¤ÙÂÈ ÙËÓ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓȷ΋ ∞Ú¯‹ ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ πÛÚ·‹Ï ·ÔÎ·Ï˘ÙÈÎfi ÚÂÔÚÙ¿˙ ÙÔ˘ ∞Ï Δ˙·˙›Ú·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ˘ ∫·Ù¿Ú ÙÔ 2008 Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ª·¯ÌÔ‡ÓÙ ∞Ì¿˜ ›¯Â ÚÔÙ›ÓÂÈ ÛÙÔ πÛÚ·‹Ï ÙËÓ ÚÔÛ¿ÚÙËÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì Î·ıÒ˜ Î·È ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÂÁÂÚı› ÂÔÈÎÈÛÌÔ›. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ 16.076 ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ Î·È Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û ¯ı˜ fiÙÈ ÔÈ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‹Ù·Ó ¤ÙÔÈÌË Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ∞Ì¿˜ Ó· οÓÂÈ ÛÙÔ πÛÚ·‹Ï Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·fi fi,ÙÈ ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ™·¤Ì ∂ÚÂοÙ, Ô ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ˘Ù‹˜ ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓ›ˆÓ, ‰È¤„¢ÛÂ, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ∞Ï Δ˙·˙›Ú·, Ù· ÂÚȯfiÌÂÓ· ÙˆÓ ÂÁÁڿʈÓ, οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· “¤Ó· Ì¿ÙÛÔ „¤Ì·Ù·”. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ ÂÈηÏÂ›Ù·È ÙÔ ∞Ï Δ˙·˙›Ú·, Ô Õ¯ÌÂÓÙ ∫Ô˘Ú¤È, Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÒÓ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË, ›¯Â ÚÔÙ›ÓÂÈ ÛÙÔ πÛÚ·‹Ï Ó· ÚÔÛ·ÚÙ‹ÛÂÈ fiϘ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÔÈÎÈÛÌÔ› ÛÙËÓ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì, ÏËÓ Ù˘ Ã·Ú ÃfiÌ·. ∞ÎfiÌË Â›¯Â ÚÔÙ›ÓÂÈ ÛÙÔ πÛÚ·‹Ï Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ ¶fiÏ˘ Ù˘ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì, ϤÁÔÓÙ·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ∞Ï Δ˙·˙›Ú·, fiÙÈ “Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ πÛÙÔÚ›· Ô˘ οÓÔ˘Ì ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÚfiÙ·ÛË”. ∞ÎfiÌË ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ∞Ï Δ˙·˙›Ú·, Â›Ó·È fiÙÈ Ë ·Ï·ÈÛÙÈÓȷ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ‹Ù·Ó ¤ÙÔÈÌË Ó· οÓÂÈ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ πÛÚ·‹Ï, ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ.

¢ÔÏÔÊÔÓ›· ÂÙ¿ Ó·ÚÒÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ÛÙÔ ªÂÍÈÎfi ª∂•π∫√, 24.

∂Ù¿ Ó·ÚÔ› ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙÔ˘˜ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜ ÌÈ·˜ ¤ÓÔÏ˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ¤‚·Ï ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜ - ¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÔ - ÛÙË ÌÂÍÈηÓÈ΋ fiÏË ™ÈÔ˘‰¿‰ ÃÔ˘·Ú¤˙, ÙËÓ fiÏË Ô˘ Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ Ì ÙȘ ∏¶∞ Î·È fiÔ˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰ÔÏÔÊÔӛ˜ Î·È ‚È·ÈfiÙËÙ˜ ÛÙÔ ªÂÍÈÎfi, ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›· Ô˘ ÂÚÂ˘Ó¿ ÙËÓ ˘fiıÂÛË. √È ‰Ú¿ÛÙ˜ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔ Á‹Â‰Ô fiÔ˘ ÂÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·Ó ÔÈ Ó·ÚÔ› Û ÙÚ›· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ¤ÚÈÍ·Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 180 ÛÊ·›Ú˜ ηٿ ÙˆÓ ÂÙ¿ Ó·ÚÒÓ. “ΔÚÂȘ Ó·ÚÔ› ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ÂÈÙfiÔ˘ Î·È ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ¿ÏÏÔÈ Î·Ù¿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԕ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÓÔÛÔÎÔÌÂȷΤ˜ ËÁ¤˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ Â›ıÂÛË ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó Î·È ÙÚÂȘ ·ÎfiÌ· Ó·ÚÔ› Ô˘ ÓÔÛËχÔÓÙ·È Ì ÂÏ·ÊÚ¿ ÙÚ·‡Ì·Ù·.

™Â ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÚÔ¯ˆÚ› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ Δ˘ÓËÛ›·˜ ΔÀ¡π¢∞, 24.

™Â ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÚÔ¯ˆÚ› ̤۷ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Ë Δ˘ÓËÛ›·, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÂÍÔÚÁÈṲ̂ÓÔÈ ‰È·‰Ëψ٤˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙË ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ªÂÓ ÕÏÈ. √ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ı· ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›, ÌÂÙ¿ ÙȘ ·Ú·ÈÙ‹ÛÂȘ ˘Ô˘ÚÁÒÓ, ·ÏÏ¿ ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ¿ÏϘ ·ÏÏ·Á¤˜, Û‡Ìʈӷ Ì ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô.

™ÙÔ˘˜ 35 ÔÈ ÓÂÎÚÔ›, ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ - ∫·Ù·‰›ÎË Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ·fi √Ì¿Ì·, ¡∞Δ√, ∂∂ Î·È √∏∂

∞›ÛÙ¢ÙÔ ·ÈÌ·ÙÔ·ÏÈÛÌ· Û ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ªfiÛ¯·˜ √ ª√™Ã∞, 24.

È ÚˆÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ ‚ÔÌ‚ÈÛÙ‹ ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔοÏÂÛ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÚËÍË ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÙÔ˘ ¡ÙÔÌÔÓÙ¤ÙÔ‚Ô, ÓˆÚ›ÙÂÚ· Û‹ÌÂÚ·, ÛÎÔÙÒÓÔÓÙ·˜ 35 ·ÓıÚÒÔ˘˜, fiˆ˜ ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô πÓÙÂÚÊ¿Í. ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ËÁ‹ ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô fiÙÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ fiÔ˘ ÛËÌÂÈÒıËÎÂ Ë ¤ÎÚËÍË ‚Ú¤ıËΠÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÂÓfi˜ ¿Ó‰Ú· “·Ú·‚È΋˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘” , ËÏÈΛ·˜ 30-35 ÂÙÒÓ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛÙË.

Δ· ÚˆÛÈο ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ ›¯·Ó ÌÂÙ·‰ÒÛÂÈ fiÙÈ ÔÈ ·Ú¯¤˜ ›ÛÙ¢·Ó ˆ˜ Ô ‚ÔÌ‚ÈÛÙ‹˜ ÚÔÂÚ¯fiÙ·Ó ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ‚fiÚÂÈÔ˘ ∫·˘Î¿ÛÔ˘. ∏ ‚ÔÌ‚ÈÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ¡ÙÔÌÔÓÙ¤ÙÔ‚Ô Ù˘ ªfiÛ¯·˜ ÛÙÔ›¯ÈÛ ÙË ˙ˆ‹ Û 35 ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÂÓÒ ÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ 146, Û‡Ìʈӷ Ì ÓÂfiÙÂÚÔ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ë ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ŒÏÂÓ· °Î·Ï¿ÓÔ‚·. “ªÂ ‚¿ÛË Ù· ÓÂfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó 35 ÓÂÎÚÔ› Î·È 146 ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜, ›Â Ë ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi NTV. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∏¶∞, ª·Ú¿Î √Ì¿Ì·, ηٷ‰›Î·Û ÙËÓ Â›ıÂÛË ÛÙÔ ¡ÙÔÌÔÓÙ¤ÙÔ‚Ô Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘, ƒfiÌÂÚÙ °ÎÈÌ˜. “∫·Ù·‰Èο˙ˆ ¤ÓÙÔÓ· ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Âȉ¯ı‹ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ηٿ ÙÔ˘ ÚˆÛÈÎÔ‡ Ï·Ô‡”, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ ‰È¿‚·ÛÂ Ô °ÎÈÌ˜. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ › fiÙÈ ÔÈ ∏¶∞ Â›Ó·È ¤ÙÔÈ̘ Ó· ·Ú¿Û¯Ô˘Ó ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙË ªfiÛ¯·, ÂÊfiÛÔÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›.∞fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ô˘ ηٷ‰›Î·Û·Ó ÙËÓ Â›ıÂÛË ‹Ù·Ó Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ¡∞Δ√ ÕÓÙÂÚ˜ ºÔÁÎ ƒ¿ÛÌÔ˘ÛÂÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Â›Ó·È ·ÏÏËϤÁÁ˘Ô˜ Ì ÙË ƒˆÛ›· ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ηٿ Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜. “∫·Ù·‰Èο˙ˆ ¤ÓÙÔÓ· ·˘Ù‹ ÙË ÊÚÈÎÈ·ÛÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· (...) ™’ ·˘Ù‹ ÙË Ì¿¯Ë ›̷ÛÙ ̷˙›. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ·ÂÈÏ‹ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì Âӈ̤ÓÔÈ. ΔÔ ¡∞Δ√ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÙÔ˘ Ì ÙÔ ÚˆÛÈÎfi Ï·fi Î·È ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË”, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ Ô ƒ¿ÛÌÔ˘ÛÂÓ. ∞fi ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ, Ë Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ÕÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ, ÛÂ Ì‹Ó˘Ì¿ Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ƒÒÛÔ Úfi‰ÚÔ ¡ÙÌ›ÙÚÈ ªÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË “Û˘Ì¿ıÂÈ¿” Ù˘ Î·È ÙÔ˘ ˙ËÙ¿ Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ Ù· Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ¿ Ù˘ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ. “¶ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËη Ì ÊÚ›ÎË ÁÈ· ÙË ‰ÂÈÏ‹ Â›ıÂÛË ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ¡ÙÔÌÔÓÙ¤ÙÔ‚Ô”, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ ηÁÎÂÏ·Ú›Ô˘, ÂÓÒ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ‹˜ Ù˘ °Î›ÓÙÔ μÂÛÙÂÚ‚¤ÏÂ, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ Â›ıÂÛË “ÌÈ· ‚¿Ú‚·ÚË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙË ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ”.ΔËÓ Â›ıÂÛË Î·Ù·‰›Î·Û Â›Û˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙›, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ “‚¿Ú‚·ÚË Î·È ‰ÂÈÏ‹ Â›ıÂÛË”. √ °¿ÏÏÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ù· Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÛÙÔ ÚˆÛÈÎfi Ï·fi ‰È·‚‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÚˆÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÁÈ· “ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Ù˘ °·ÏÏ›·˜”. ∂›Û˘, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ μÚÂÙ·Ó›·˜, √˘›ÏÈ·Ì Ã¤ÈÁÎ, ‰‹ÏˆÛ ÛÔηÚÈ-

Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ Â›ıÂÛË ÛÙË ªfiÛ¯·. “μÚÂÙ·ÓÔ› ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ÙȘ ÚˆÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÁÈ· Ó· ·Ú¿Û¯Ô˘Ì ‚Ô‹ıÂÈ· Û fiÔÈÔÓ μÚÂÙ·Ófi ˘‹ÎÔÔ ÙÔ ÂÈı˘Ì›”, ›Â. ª›· ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ºfiÚÂ˚Ó ŸÊȘ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ fiÙÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ ÚÔÍÂÓ›Ԣ ηÙ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ ¡ÙÔÌÔÓÙ¤ÙÔ‚Ô Î·È ¤¯Ô˘Ó ¤ÚıÂÈ Û Â·Ê‹ Ì ÙȘ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·fi ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ÛÙË ªfiÛ¯·. §›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ Â›ıÂÛË Â›¯·Ó ÚÔÛÁÂȈı› ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ‰‡Ô ‚ÚÂÙ·ÓÈο ·ÂÚÔÛοÊË.√ πÙ·Ïfi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ºÚ¿ÓÎÔ ºÚ·Ù›ÓÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, ηٷ‰›Î·Û ÙËÓ “·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙË” Â›ıÂÛË ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ “Ï‹ÚË ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë” ÙˆÓ ÈÙ·ÏÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ ÚÔ˜ ÙË ÚˆÛÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË “ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ηٿ Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜.Δ¤ÏÔ˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ¶Ôψӛ·˜, ªÚfiÓÈÛÏ·‚ ∫ÔÌÔÚfiÊÛÎÈ Î·È ¡ÙfiÓ·ÏÓÙ ΔÔ˘ÛÎ, ÂͤÊÚ·Û·Ó Ù· Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ Î·È Â˘¯‹ıËÎ·Ó “ÁÚ‹ÁÔÚË ·Ó¿ÚÚˆÛË” ÛÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜.

K·Ù·‰›ÎË ∂∂ - √∏∂ √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∂ äÚÌ·Ó ‚·Ó ƒÔÌ¤È, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∑Ô˙¤ ª·ÓÔ˘¤Ï ª·Úfi˙Ô Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ °È¤Ú˙È ªÔ‡˙ÂÎ Û ÙÚÂȘ ͯˆÚÈÛÙ¤˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ηٷ‰Èο˙Ô˘Ó ·ÂÚ›ÊÚ·ÛÙ· ÙËÓ ÔχÓÂÎÚË ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ Â›ıÂÛË.“∂›Ì·È ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔ˜ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Ï˘Ë̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ·˘Ù‹ Ú¿ÍË Î·È ˙ËÙÒ Ó· ·ÔÎ·Ï˘ÊıÔ‡Ó Î·È Ó· ÙÈ̈ÚËıÔ‡Ó ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈο ·˘ÙÔ› Ô˘ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È ›Ûˆ Ù˘” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. μ·Ó ƒÔÌ¤È. “ºÚÈÎÙ‹ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ Â›ıÂÛË” ÙËÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Ô Î. ª·Úfi˙Ô, ÂÓÒ Ô Î. ªÔ‡-

˙ÂÎ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ “Ë ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· Î·È Ë ‚›· ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÔÙ¤ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·Ô‰ÂÎÙ¤˜”.√ Î. ª·Úfi˙Ô ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ Â›ÙÚÔÔ˜ Ù˘ ∂∂ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ™ÏÈÌ ∫¿Ï·˜ ‰È·‚‚·›ˆÛ ÙÔ ƒÒÛÔ ˘Ô˘ÚÁfi ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ πÁÎfiÚ §Â‚›ÙÈÓ fiÙÈ Ë ∂∂ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË “Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Ù¯ÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÚˆÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜”. ∏ πÛ·Ó›· ηٷ‰›Î·Û Ì ÙÔÓ ÈÔ ¤ÓÙÔÓÔ ÙÚfiÔ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÔχÓÂÎÚË ‚ÔÌ‚ÈÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË ÛÙË ªfiÛ¯· Î·È ˘ÔÛ¯¤ıËΠӷ Û˘Ó¯›ÛÂÈ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÙË ƒˆÛ›· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ¿Ù·Í˘ Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜.√ ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ √∏∂ ª·Ó ∫È ªÔ˘Ó ηٷ‰›Î·Û ÙËÓ “¿Ó·‰ÚË Â›ıÂÛË” Î·È ·¤ÛÙÂÈÏ ٷ ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÙÔ˘ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙÔ ÚˆÛÈÎfi Ï·fi.

ΔÈ̈ڛ· ÙˆÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ ˘ÔÛ¯¤ıËÎÂ Ô ªÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ¡ÙÌ›ÙÚÈ ªÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ ˘ÔÛ¯¤ıËΠfiÙÈ ÔÈ ·Ú¯¤˜ ı· ηٷ‰ÈÒÍÔ˘Ó Î·È ı· ÙÈ̈ڋÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ‚ÔÌ‚ÈÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠۋÌÂÚ· ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÚˆÛÈÎfi ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Î·È ÛÙÔ›¯ÈÛ ÙË ˙ˆ‹ Û ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 31 ·ÓıÚÒÔ˘˜.“∏ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ı· ÂÓÈÛ¯˘ı› ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ‰È·ÌÂÙ·ÎÔÌÈÛÙÈο ΤÓÙÚ·”, ›Â Ô ªÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È¤Ù·Í ӷ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ¤Ó· “ηıÂÛÙÒ˜ ÂȉÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜” ÛÙÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Î·È Ù· ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜.£ÚËÓԇ̠ٷ ı‡Ì·Ù· Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ Â›ıÂÛ˘ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÙÔ˘ ¡ÙÔÌÔÓÙ¤ÙÔ‚Ô. √È ÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ (Ù˘ Â›ıÂÛ˘) ı· ‰Èˆ¯ıÔ‡Ó Î·È ı· ÙÈ̈ÚËıÔ‡Ó”, ˘ÔÛ¯¤ıËÎÂ. “√ ηÌÈο˙È ·Ó·ÙÈÓ¿¯ÙËΠÂÓÒ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ì¤Û· ÛÙÔ Ï‹ıÔ˜ Ô˘ ÂÚ›ÌÂÓ ӷ ˘ԉ¯Ù› ÙÔ˘˜ Ù·ÍȉÈÒÙ˜” ‰‹ÏˆÛ ËÁ‹ Ù˘

·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÛÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ƒπ∞ ¡fi‚ÔÛÙÈ. ÕÏÏË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ËÁ‹ ˆÛÙfiÛÔ Â› ÛÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô πÓÙÂÚÊ¿Í fiÙÈ “‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ë ‚fiÌ‚· Ó· ‹Ù·Ó ÙÔÔıÂÙË̤ÓË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ·ÔÛ΢¤˜”. ∏ ‚fiÌ‚·, Ô˘ ‹Ù·Ó ÁÂÌ¿ÙË Ì ÌÂÙ·ÏÏÈο ηÚÊÈ¿, ÚÔοÏÂÛ ¤ÎÚËÍË ÙfiÛÔ ÈÛ¯˘Ú‹ Ô˘ ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÔ‡Û Ì ¤ÎÚËÍË ›ÛË Ì 5-7 ÙfiÓÔ˘˜ Δ¡Δ. √È ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÎfiÌË Û ı¤ÛË Ó· ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÔ˘Ó fiÛÔÈ ‹Ù·Ó ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô πÓÙÂÚÊ¿Í Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ù˘ ªfiÛ¯·˜ ·Ó·˙ËÙ¿ ÙÚÂȘ ¿ÓÙÚ˜ Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ‡ÔÙÔÈ ÁÈ· ÙËÓ Â›ıÂÛË. ¶ËÁ¤˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ Èı·Ófiٷٷ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ μfiÚÂÈÔ ∫·‡Î·ÛÔ.ŒÓ·˜ ·˘ÙfiÙ˘ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ › ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û ڷ‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi fiÙÈ ¿ÎÔ˘Û ‰‡Ô ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ÂÎÚ‹ÍÂȘ. “À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜. √ ¯ÒÚÔ˜ Á¤ÌÈÛ ηÓÔ‡˜. ¢Âο‰Â˜ ¿ÓıÚˆÔÈ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ¤Íˆ Ì ÊÔÚ›·. ∫·Ì¤ÓÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÚÔ˜ fiϘ ÙȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ”, ›Â.Δ· ·ÂÚÔÏ¿Ó· Ô˘ ›¯·Ó ÚÔÛÁÂȈı› ÛÙÔ ¡ÙÔÌÔÓÙ¤ÙÔ‚Ô Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÛËÌÂȈı› Ë ¤ÎÚËÍË ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ ∫¿ÈÚÔ, ÙÔ ΔfiÎÈÔ, ÙÔ ¡Ù›ÛÂÏÓÙÔÚÊ Î·È ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÎÚËÍË ÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ªfiÛ¯·˜ (MICEX) ¤ÂÛ ηٿ ÂÚ›Ô˘ 2%. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ™ÂÚÁÎ¤È πÁÎÓ¿ÙÈÂÊ ·Ó¤ÊÂÚ ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Î¿ÔÈ· ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ·fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¤ÎÚËÍË ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ.ŒÂÈÙ· ·fi ÙËÓ Â›ıÂÛË, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ·Ó¤‚·Ï ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ºfiÚÔ˘Ì ÙÔ˘ ¡Ù·‚fi˜. √ ªÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· Ù·Íȉ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· ·‡ÚÈÔ ΔÚ›ÙË Î·È ı· ÂÎʈÓÔ‡Û ÙËÓ ÂÓ·ÚÎÙ‹ÚÈ· ÔÌÈÏ›· ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÊfiÚÔ˘Ì.“√ Úfi‰ÚÔ˜ ı· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘”, ›Â Ë ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ∫ÚÂÌÏ›ÓÔ˘, ¡·Ù·Ï›· ΔÈηÌfi‚·.

∞Ôηχ„ÂȘ ÁÈ· Ì˘ÛÙÈΤ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ¶·Ï·ÈÛÙ›Ó˘ πÛÚ·‹Ï

TPITH 25 IANOYAPI√À 2011

ª·Ú¿˙ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ¯Ù˘ËÌ¿ÙˆÓ

¶ÓÈÁ̤ÓË ÛÙÔ ·›Ì· Ë ƒˆÛ›· ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· 10ÂÙ›· ∞fi ÙÔ 1999 ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·, ÂÚ›Ô˘ 1183 ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯Ô˘Ó ʇÁÂÈ ·fi ÙË ˙ˆ‹ ¿‰Èη, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ·ÈÌ·ÙËÚÒÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ¯Ù˘ËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌÂȈı› ÛÙË ƒˆÛ›·. ∏ Â›ıÂÛË ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ¡ÙÔÌÔÓÙ¤ÙÔ‚Ô Ù˘ ªfiÛ¯·˜ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, ‹Úı ӷ ÚÔÛÙÂı› Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·ÈÌ·ÙËÚÒÓ, ÔχÓÂÎÚˆÓ ÂÈı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó “¯Ù˘‹ÛÂÈ” ÙË ¯ÒÚ·. ∞›Ì·, ‚›·, fiÓÔ˜ Î·È ı¿Ó·ÙÔ˜ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ÙÔ˘ ÙÚfiÌÔ˘ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›· ÛÙË ƒˆÛ›·, Ì ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: -13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1999: 118 ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ‚ÔÌ‚ÈÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË Û ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙË ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ªfiÛ¯·. ÕÏϘ ¤ÓÙ ÂÈı¤ÛÂȘ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 31 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 16 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ›¯ÈÛ·Ó ÙË ˙ˆ‹ Û 293 ¿ÙÔÌ·. -23/26 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2002: ΔÛÂÙÛ¤ÓÔÈ ÎÔÌ¿ÓÙÔ˜ Ì ‚·Ú‡ ÔÏÈÛÌfi Î·È Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÂÎÚËÎÙÈÎÒÓ ·›ÚÓÔ˘Ó ÔÌ‹ÚÔ˘˜ 800 ı·٤˜ Î·È ËıÔÔÈÔ‡˜ ̤۷ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ¡ÙÔ˘ÌÚfiÊη Ù˘ ªfiÛ¯·˜. ∞fi ÙËÓ Â›ıÂÛË

ÙˆÓ ÚˆÛÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ¯¿ÓÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ 130 ¿ÓıÚˆÔÈ, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÏfiÁˆ ·ÛÊ˘Í›·˜ ·fi Ù· ·¤ÚÈ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛË ÙˆÓ ÔÌ‹ÚˆÓ. 5 πÔ˘Ï›Ô˘ 2003: ¢ÈÏ‹ Â›ıÂÛË ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜ ÛÙË ªfiÛ¯·, Û ÌÈ· ÚÔÎ Û˘Ó·˘Ï›·, Ì ‰Ú¿ÛÙ˜ ‰‡Ô Á˘Ó·›Î˜. ÿÓÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ 15 ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È ¿ÏÏÔÈ 50 ÙÚ·˘Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È. 5 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2003: ™Â Â›ıÂÛË ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÚ¤ÓÔ˘ ÛÙË ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈ΋ ƒˆÛ›· ÛÎÔÙÒÓÔÓÙ·È 46 ¿ÓıÚˆÔÈ. ΔËÓ Â˘ı‡ÓË ·Ó¤Ï·‚Â Ô ΔÛÂÙÛ¤ÓÔ˜ ·˘ÙÔÓÔÌÈÛÙ‹˜ ËÁ¤Ù˘ ™·Ì›Ï ª·Û¿ÁÈÂÊ. 6 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2004: ∂›ıÂÛË Ì ÂÎÚËÎÙÈο ÛÙÔ ÌÂÙÚfi Ù˘ ªfiÛ¯·˜, ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÈ· ¿ÁÓˆÛÙË ¤ˆ˜ ÙfiÙ ÙÛÂÙÛÂÓÈÎË ÔÚÁ¿ÓˆÛË, Ë “°Î·˙ÔÙ¿Ó ªÔ˘ÚÓÙ¿˜”41 ¿ÓıÚˆÔÈ ¯¿ÓÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. 24 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2004: ¢‡Ô Á˘Ó·›Î˜ ηÌÈο˙È, ˙ˆṲ̂Ó˜ Ì ÂÎÚËÎÙÈο, ÂÈ‚È‚¿˙ÔÓÙ·È Û ‰‡Ô ·ÂÚÔÛοÊË Î·È Ù· ·-

Ó·ÙÈÓ¿˙Ô˘Ó ÂÓ Ù‹ÛÂÈ ÛÙ· ÓfiÙÈ· Ù˘ ªfiÛ¯·˜ Î·È ÛÙË ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈ΋ ƒˆÛ›·. ™˘ÓÔÏÈο ÛÎÔÙÒÓÔÓÙ·È 90 ¿ÓıÚˆÔÈ. 13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2004: ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 1.000 ¿ÓıÚˆÔÈ ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È fiÌËÚÔÈ Û ¤Ó· Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘ ªÂÛÏ¿Ó, ÛÙË μfiÚÂÈ· √ÛÂÙ›·, ·fi ΔÛÂÙÛ¤ÓÔ˘˜ ·ÓÙ¿ÚÙ˜ (ÊÒÙÔ). ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ÙˆÓ ÚˆÛÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ÔÌ‹ÚˆÓ ÛÎÔÙÒÓÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 330 ¿ÙÔÌ·. 27 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009: ∞fi Â›ıÂÛË ÂÎÙÚԯȿ˙ÂÙ·È ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ ¡¤ÊÛÎÈ ∂ÍÚ¤˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ªfiÛ¯·-∞Á›· ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË Î·È ÛÎÔÙÒÓÔÓÙ·È 28 ÂÈ‚¿Ù˜. 29 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010: ¢ÈÏ‹ Â›ıÂÛË ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜, Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÙ·È Û ‰‡Ô Á˘Ó·›Î˜ ηÌÈο˙È ÛÙÔ ÌÂÙÚfi Ù˘ ªfiÛ¯·˜. ™·Ú¿ÓÙ· ¿ÓıÚˆÔÈ ¯¿ÓÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. 9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010: ∞fi Â›ıÂÛË Ì ·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÛÙÔ μÏ·ÓÙÈηÊο˙ Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ √ÛÂÙ›·˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È ı·Ó¿ÛÈÌ· 17 ¿ÙÔÌ·.


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 33 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ΔƒπΔ∏ 25 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

ENOIKIAZONTAI

¶PO™ºOPA-EYKAIPIA

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π: α) Γκαρσονιέρα επί της οδού Φιλελλήνων - Αλεξάνδρας γωνιακή. β) Διαμέρισμα 2 δωματίων επί της οδού Σπυρίδη 64, ρετιρέ. γ) Διαμέρισμα 3 δωματίων επί της οδού Ιάσονος με Ογλ ρετιρέ. Πληρ. τηλ. 6937157940. (534)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ 37 τ.μ. 40.000Ε, έως 31-1-2011. Τηλ. 24210 29211 και 6973225414. (040)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μεζονέτα ρετιρέ ανατολική, με 3 δωμάτια, 3 λουτρά και βεράντες 200 τ.μ. στην οδό Ανθ. Γαζή - Περραιβού, με υπόγεια αποθήκη και 2 κλειστά πάρκιν. Ενοίκιο 700 Ε/μήνα. Πληρ. τηλ. 2421035132, 6932461197 και 6972254646. (535)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μεζονέτα 200 τ.μ. με 4 δωμάτια, 3 λουτρά στην οδό Τέρμα Ηρακλέους στη Ν. Δημητριάδα. Ενοίκιο 700 Ε/μήνα. Πληρ. τηλ. 2421035132, 6932461197 και 6972254646. (536)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π στην οδό Λώρη, μεταξύ Ερμού και Δημητριάδος, ανεξάρτητο, διώροφο νεοκλασικό κτίριο, πρόσφατα ανακαινισμένο, για οποιαδήποτε επαγγελματική στέγη, συνολικά 220 τ.μ. Τηλ. 6945 191585, 6932 447867. (103)

¶ø§∂πΔ∞π

επιχείρηση στο κέντρο της πόλης cafe - snack, bar, bistrot, live stage σε πολύ καλή τιμή, λόγω αναχώρησης, διαθέτει ξεχωριστό χώρο για κάπνισμα. Σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6980-729497. (233)

¶ø§∂πΔ∞π

μονοκατοικία 160 τ.μ. στις Αλυκές μπροστά στη θάλασσα, σε 161 τ.μ. οικόπεδο, τιμή 270.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6972296846, 24210-81151, mail: mpaganas.gr. (250)

¶ø§∂πΔ∞π προνομιακό γωνιακό κατάστημα 230 τ.μ. ιδανικό για χρήση υγειονομικού ενδιαφέροντος. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ.: 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (022)

¶ø§∂πΔ∞π ¶ø§OYNTAI ¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο στο ΔΙΜΗΝΙ (κάτω από το γήπεδο) 300 τ.μ. Ιδιώτης. Πληρ. τηλ. 24210-64536. (478) ∂À∫∞πƒπ∞. Πωλείται κρεπερί εν λειτουργία δίπλα σε νέο εμπορικό κέντρο με πολύ χαμηλό ενοίκιο και καλή τιμή. Πληρ. τηλ. 6996-550990. (482)

¶ø§∂πΔ∞π

στη Ν. Δημητριάδα νεόδμητη μεζονέτα 180 τ.μ. όροφος-ισόγειο-ημιυπόγειο, καθιστικό ενιαίο με κουζίνα, 3 υ/δ, δρύινα δάπεδα, μπάνιο, wc, parking, αποθήκη. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ.: 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (023)

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ καινούργιο ετοιμοπαράδοτο τριάρι 95,40 τ.μ. ανατολικό διαμπερές με θέση στάθμευσης και αποθήκη πολυτελούς κατασκευής (μονώσεις, τζάκι, τηλεθέαση, λεβητάκι αυτόνομο φ. αερίου, ξύλινα δάπεδα υπνοδωματίου παρκέ, διπλά τζάμια, πόρτα ασφαλείας θωρακισμένη, πόρτες εσωτερικές βέγκε, υαλοπίνακες εξώστη τρίπλεξ ασφαλείας). Σε πολυκατοικία μόνο 6 διαμερισμάτων στο κέντρο του Βόλου, περιοχή Μεταμορφώσεως, οδός Κρίτσκη 43. Τιμή προσιτή χωρίς επιβάρυνση ΦΠΑ επί των συμβολαίων. Τηλ. 24210-45622, 6977-233210. (400)

διώροφη μονοκατοικία λίγων ετών στη Ν. Δημητριάδα 175 τ.μ., ιδιαίτερα προσεγμένης κατασκευής, άνετος χώρος υποδοχής με τζάκι και κουζίνα με εντοιχισμένες συσκευές, 3 υ/δ, 1 γραφείο, 2 μπάνια, αποθήκη, αίθριο, εσωτερική αυλή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ.: 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (024)

∞§À∫∂™ - ª∂∑√¡∂Δ∂™

¶ø§∂πΔ∞π

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κοντά στην πλαζ, 30 μ. από θάλασσα, 188 τ.μ. και 200 τ.μ. σε τρία επίπεδα, ταράτσα με φανταστική θέα, τζάκι, 3 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, αξιοποιήσιμο ημιυπόγειο, καινούργιες υπό κατασκευή, άριστη κατασκευή. Τηλ. 6974-334218. (411)

PROTO ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ

¶ø§∂πΔ∞π

νεόδμητη μεζονέτα 183 τ.μ., 3 επιπέδων, με θέα το Πήλιο, ιδανικής διαρρύθμισης, χώρος υποδοχής με τζάκι, ξεχωριστή κουζίνα, 4 υ/δ, μπάνιο, 2 wc, κλειστό parking, αποθηκευτικοί χώροι. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ.: 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (025)

ñ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ-

ΤΑ ΜΕ PARKING ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ. ñ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΗΔΟΝΟΦΩΛΙΕΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. ñ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟΥ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ. ΠΛΕΟΝΕΚΤΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 24210-71085 6947 262852 (029)

¶ø§∂πΔ∞π

πανέμορφη βίλα 86 τ.μ. με όλες τις σύγχρονες ανέσεις στην Αγχίαλο, με ανεμπόδιστη θέα στη θάλασσα, σε οικόπεδο 650 τ.μ. μοναδικά διαμορφωμένο κήπο και σ.δ. 1,6. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ.: 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (026)

¶ø§√À¡Δ∞π

μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός. Τηλ. 24210-78325, 6973380076. (036)

ª√¡√ °π∞ π¢πøΔ∂™ Δ∏§. 6936-850192/24210-34437

1. ΜΕΖΟΝΕΤΑ Δ’-Ε’ ορ. 155 τ.μ., με απεριόριστη θέα, υπερσύγχρονης κατασκευής Τζάνου 12 πλησίον Νοσοκομείου. 2. ΜΕΖΟΝΕΤΑ Β’ ορ. 130 τ.μ. με άριστη διαρρύθμιση & θέα, με πλήρη αυτονομία θέρμανσης, θέση στάθμευσης & μεγάλη αποθήκη υπογείου, Τζάνου 12 (ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ: 257.000 ευρώ). 3. ΜΕΖΟΝΕΤΑ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150 τ.μ.+40 τ.μ., γωνιακή με θέα το Πήλιο, πολυτελούς κατασκευής, στη Ν. Δημητριάδα, Αταλάντης & Εστίας. Τιμή: 260.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). 4. ΜΕΖΟΝΕΤΑ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 130 τ.μ., πολυτελούς κατασκευής, στη Ν. Δημητριάδα, Εστίας-Αφροδίτης. ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ: 197.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). (178)

VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388 KIN. 6942400653- 6947302966 FAX: 24210-21538 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ÷Ù˙Ë˙ÚÁ‡ÚË 31 Ù.Ì., ËÌȈÚfiÊÔ˘ 30ÂÙ›·˜. ¢À∞ƒπ∞ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, 30ÂÙ›·˜. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 42 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁ/ÎË ÛÙ¤ÁË. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 55 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ·Î·Ï‡ÙÔ˘. Δƒπ∞ƒπ∞ πÛȉÒÚÔ˘ 77 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 88 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜ ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 120 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì parking 7ÂÙ›·˜ ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÏÏÈı¤·˜ 130 Ù.Ì. 5ÂÙ›·˜ ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì parking ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. √π∫π∂™ ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Î·È 80 Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û 228 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 90 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 110 Ù.Ì. Û 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì., Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 5ÂÙ›·˜. °·Ì‚¤Ù· 106 ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ª·‚›ÏË ÌÔÓ/ÎÈ·, 78 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. ∂ÈÛÎÔ‹˜ ÌÔÓ/ÎÈ· 71 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓ/ÎÈ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· Û 280 .Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÈÛ›Ó· Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 82 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. K·Ú·Á¿Ù˜ 467 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, 575, 1.381 Î·È 1.683 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 256 Ù.Ì. Î·È 500 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 310 Ù.Ì. Ì 20Ì. ÚfiÛÔ„Ë, ‰›ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹ Ì ™.¢. 1,8. ∞Ï˘Î¤˜ 559 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 600 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ 147 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ¶·Ó·ÁÈ¿˜ 4,3 ÛÙÚ. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∫·Ó¿ÏÈ· 10 ÛÙÚ. Î·È 20 ÛÙÚ. Ì ·Ì˘Á‰·ÏȤ˜. ∂¡√π∫π∞™∂π™ √Ï˘ÌÈ¿‰Ô˜ 81 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤ÛË parking Î·È ·Ôı‹ÎË. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫·Ú·˚ÛοÎË 70 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. Ì ·˘Ù. ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿ - ÒÏËÛË - ÂÓÔÈΛ·ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (084)

¶ø§∏™∂π™ ∫∞Δ√π∫πø¡ ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ NÂfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·, 87ÙÌ, 2 fiÚÔÊÔ˜, 2À/¢, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· Ù˙¿ÎÈ, 2 Ì·ÏÎfiÓÈ·, Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË ÙÈÌ‹ 131.000∂ (μ√170778) ∞§À∫∂™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, 70ÙÌ, ηٷÛ΢‹˜ 2002, 1Y/¢ ,Ù˙¿ÎÈ, Ù¤ÓÙ˜, ·Ôı‹ÎË, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 130ÙÌ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi .ΔÈÌ‹165.000∂ (BO195558) ∞¡∞§∏æ∏ : ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÓÂfi‰ÌËÙÔ 75ÙÌ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, 2 ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, a/c, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 142.000∂(μ√174079) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 102ÙÌ ÓÂfi‰ÌËÙÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ηٷÛ΢‹˜, 2 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏÂ›Ô - ¿ÚÎÔ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 165.000 (μ√192775) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ηٷÛ΢‹˜, ÎÔÓÙ¿ Û ¿ÚÎÔ-Û¯ÔÏ›Ô, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 44.000∂ (μ√192776) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160ÙÌ Ì ¿ÚÎÈÓ ÈÏÔÙ‹˜, 2À/¢ ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 210.000∂ (μ√192067) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 114ÙÌ, Û ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ ÛËÌ›Ô, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 2 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, 1 Ì¿ÓÈÔ, 1 WC, Ì ı¤· Û ¶‹ÏÈÔ Î·È ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ΔÈÌ‹ 135.000 (BO189887) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 35ÙÌ, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ̠ͯˆÚÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. ΔÈÌ‹ 36.000∂ (μ√196107) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 96ÙÌ, ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ, 2À/¢, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Î·È ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 100.000∂ (μ√191496) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 65ÙÌ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 1 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, Ì Ôχ ηϋ ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 65.000∂ (μ√193055) ¡∂∞ ∞°Ãπ∞§√™. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÓÂfi‰ÌËÙË 42ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Î·È Ôχ ηϋ ı¤· ÚÔ˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 65.000∂ (BO194218) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 109ÙÌ, 2 ÂÈ¤‰ˆÓ, 2À/¢, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 169ÙÌ. ΔÈÌ‹ 220.000∂ (μ√193134) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 104,5ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¤ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢‹˜ 2004, 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi, Ì Ôχ ηϋ ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 150.000∂ (BO194056) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 182ÙÌ (ÈÛfiÁÂÈÔ 88ÙÌ Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 94ÙÌ) 4 À/¢, 4 Ì¿ÓÈ· ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ·Ôı‹ÎË, ı¤· ΋Ô˜ ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ. ΔÈÌ‹ 150.000∂ (μ√195493) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÓÂfi‰ÌËÙË 215ÙÌ, ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, 2 ÎÔ˘˙›Ó˜, 1 Ì¿ÓÈÔ, 1 WC, 1 Ù˙·ÎÔ‡˙È, οÌÂÚ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ¶‹ÏÈÔ Î·È μfiÏÔ. ΔÈÌ‹ 270.000∂ (μ√191222) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 78ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2À/¢, Ù˙¿ÎÈ, Ù¤ÓÙ˜, ËÏÈ·Îfi ıÂÚÌÔۛʈӷ, ¿ÚÎÈÓ Î·Ù·Û΢‹˜ 2008. ΔÈÌ‹ 126.000∂ (μ√183628) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, 90ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٷÛ΢‹s 2005, 2Y/¢, Ù˙¿ÎÈ, Ù¤ÓÙ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·˘ÙfiÓÔ-

ÌË ÎÔ˘˙›Ó·. ΔÈÌ‹ 130.000∂ (BO183711) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, 160ÙÌ, 4Y/¢, 2 Ì¿ÓÈ·, ·Ôı‹ÎË, Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 140.000∂ (BO189364) ¡∂∞¶√§∏ ºˆÙÂÈÓfi ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 150 ÙÌ, 3 ˘/‰, Û·ÏÔÓÔÎÔ˘˙›Ó·, 1 Ì¿ÓÈÔ + wc, ı¤ÚÌ·ÓÛË ·ÙÔÌÈ΋ Ê/·, ˘Ô‰Ô¯‹ ÁÈ· Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ, ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹, ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ Î·È ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ŒÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2010. ΔÈÌ‹ 220.000 ∂ (μ√175153) √ƒº∞¡√Δƒ√º∂π√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 80ÙÌ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰, ÎÔ˘˙›Ó· ¿ÛÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞, Ù˙¿ÎÈ, Ì ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤·. ΔÈÌ‹ 130.000 (μ√193217) √•À°√¡√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 83ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٷÛ΢‹˜ 2009, 2Y/¢, Ù˙¿ÎÈ. ΔÈÌ‹ 145.000∂ (BO184318) √•À°√¡√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 127ÙÌ, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 À/¢, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, 2 ·Ôı‹Î˜, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔÈÌ‹ 160.000∂ (μ√195479) Ãπ§π∞¢√À. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 190ÙÌ, 2 ÂÈ¤‰ˆÓ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ 160ÙÌ, 4 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ÎÔ˘˙›Ó· Ì ηıÈÛÙÈÎfi, ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì bar Î·È ·˘Ï‹, Û ‹Û˘¯Ë ÁÂÈÙÔÓÈ¿. ΔÈÌ‹ 190.000∂ (BO196035) ¶ø§∏™∂π™ √π∫√¶∂¢ø¡ Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 400ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8 Û Ôχ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Ô‰Ô‡, Ì ı¤·, Â›‰Ô, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ· ÂÓ ÈÛ¯‡. ΔÈÌ‹ 60.000∂ (μ√193969) ∞°ƒπ∞ . √ÈÎfiÂ‰Ô 336ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 1,1 Î·È Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ Î¿Ï˘„˘ 0,6. ∂›Ó·È Â›Â‰Ô ¤¯ÂÈ ı¤· ÙÔ ‚Ô˘Ófi Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜. ΔÈÌ‹ 93.000∂ (BO190942) ∞°ƒπ∞ .√ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ Ì ı¤· Û ‚Ô˘Ófi Î·È ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 105.000∂ (BO195941) ∞°π√™ §∞Àƒ∂¡Δπ√™. √ÈÎfi‰Ô, Â›Â‰Ô 556ÙÌ, Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ΔÈÌ‹ 60.000∂ (μ√191905) ∞¡∏§π√. √ÈÎfiÂ‰Ô 4600ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Ì ¿ÌÂÛË ÚfiÛ‚·ÛË Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· Â¤Ó‰˘ÛË. ¢È·Ù›ıÂÙ·È ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 84.000∂ (μ√195707) ∞º∏™™√™. √ÈÎfi‰Ô, 1.054ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÙÈ΋˜ ˙ÒÓ˘ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi. ∞¤¯ÂÈ 520Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 65.000∂ (μ√190445) ∞¡ø °∞Δ∑∂∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 603ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ Î·È ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 55.000∂ (BO171792) ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 707ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Ì ı¤· ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi, Û ·fiÛÙ·ÛË 20Ì ·fi ÙÔÓ ‰ËÌÔÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 70.000∂ (BO190143) ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 569ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Â›‰Ô. ∞¤¯ÂÈ 150Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 80.000∂ (BO189950) ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ Â›Â‰Ô 3.695ÙÌ, Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, 200Ì ·fi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ - ∞Á›Ô˘ §·˘ÚÂÓÙ›Ô˘. ΔÈÌ‹ 55.000∂ (BO194549) ∫π™™√™. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 210ÙÌ, ηٷÛ΢‹˜ 1999, 5 ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜, ¿ÚÎÈÓ Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ΔÈÌ‹ 260.000∂ (BO189295) ª√Àƒ∂™π. √ÈÎfi‰Ô, 1200ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÚfiÛÔ„Ë Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛË È‰ÈˆÙÈ΋˜ ÔÈΛ·˜, ÂÏ·ÊÚ¿ ÂÈÎÏÈÓ¤˜. ΔÈÌ‹ 70.000∂ (μ√191899)

ªÀ§√¶√Δ∞ª√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 930ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8 Î·È ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 50.000∂ (BO174051) ÃÀ™∏ ∞∫Δ∏ ¶∞¡∞°π∞™. √ÈÎfi‰Ô1.100ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Â›‰Ô, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞¤¯ÂÈ 150Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 70.000∂ (BO190512) Ãπ§π∞¢√À. √ÈÎfiÂ‰Ô 200ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ΔÈÌ‹ 110.000∂ (μ√195774) ∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ ∞º∏™™√™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÓÂfi‰ÌËÙË, 122ÙÌ, ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, 5Y/¢ , Ù˙¿ÎÈ, 2 Ì¿ÓÈ· Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 185.000∂ (BO194767) ∞°. °∂øƒ°π√™ ¡∏§∂π∞™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 75ÙÌ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹˜ 2010, Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· Û ‚Ô˘Ófi Î·È ı¿Ï·ÛÛ·, 1À/¢, 2 Â›‰·, ΋Ô, Î·È ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹ 120.000∂ (μ√195526) ∞°π√™ μ§∞™π√™. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ¶ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË,120ÙÌ, 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, 2Ì¿ÓÈ·, ÎÔ˘˙›Ó·, Û·ÏfiÓÈ, 2 Ù˙¿ÎÈ·, Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ·›ÛÙ¢ÙË ı¤·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 340ÙÌ.ΔÈÌË 200.000∂. (μ√169746) ∞¡ø °∞Δ∑∂∞. ¡Âfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 ÙÌ, ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ Ì 3À/¢, Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, parking, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÍÂÓÒÓ·, Ù˙¿ÎÈ, ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· Ì ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙË ÈÛ›Ó·. ΔÈÌ‹ 230.000∂ (μ√169926) ∞¡∏§π√. ∏ÌÈÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 78ÙÌ Ì ı¤· ‚Ô˘Ófi. ΔÈÌ‹ 50.000∂ (μ√192904) ∞¡∏§π√. ∏ÌÈÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 78ÙÌ, Ì ı¤· ‚Ô˘Ófi, ηٷÛ΢‹˜ 2010. ΔÈÌ‹ 50.000 (μ√192904) ∞¡ø §∂Ãø¡π∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 382ÙÌ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, 4Y/¢, 4 Ì¿ÓÈ·, 3Ù˙¿ÎÈ·, 5 ¿ÚÎÈÓ. μÚ›ÛÎÂÙ·È Û ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔ ÔÈÎfi‰Ô7,500ÙÌ Ì ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Î·È ÔˆÚÔÊfiÚ· ‰¤ÓÙÚ·. ∞ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ‚Ô˘Ófi Î·È ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 600.000∂ (BO187212) μÀ∑πΔ™∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÂÙÚfiÎÙÈÛÙË,148ÙÌ, ηٷÛ΢‹˜ 2009, 3À/¢, 2ª¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 210.000∂ (BO187530) §∞À∫√™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 50ÙÌ, ηٷÛ΢‹˜ 1995, 1 Y/¢ ,Ù˙¿ÎÈ , ¿ÚÎÈÓ Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙÔ ¯ˆÚÈfi. μÚ›ÛÎÂÙ·È Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 200ÙÌ. ΔÈÌ‹ 80.000∂ (BO190137) ª∞§∞∫π. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120ÙÌ, 3À/¢, 2Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, Ù¤ÓÙ˜, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 400ÙÌ Ì ‰¤ÓÙÚ·, Ì ‰È΋ Ù˘ ÁÂÒÙÚËÛË Î·È ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ‚Ô˘Ófi. ΔÈÌ‹220.000∂ (μ√192822) ª∏§π∂™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ,2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, Ì Ôχ ˆÚ·›· ı¤·, ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ, ηٷÛ΢‹˜ 1980, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1600ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰ÈÔ˘.ΔÈÌË120.000∂. (μ√170218) ª√Àƒ∂™π. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 50ÙÌ, 1Y/¢ , Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È ı¤· Û ‚Ô˘Ófi Î·È ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 125.000∂ (BO194834) •√ÀƒπÃΔπ. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ̤۷ ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ 75ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 225 ÙÌ Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi Î·È ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 67.000∂ (BO190997) ™∫√¶∂§√™ - ∫§∏ª∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 205ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, 150Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 70.000∂ (BO165272) Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 42ÙÌ, ηٷÛ΢‹˜ 2010,1 Y/¢, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, ΋Ô˜, ¿ÚÎÈÓ Î·È ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ΔÈÌ‹ 90.000∂ (BO194207) (045)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 34 ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. (24210) 28995-34067 ∫π¡. 6944-523583 divanisrealestate@gmail.com www.estatedivanis.gr ∂˘Î·Èڛ˜: 1. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μ20 2. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË cafe-bar 44ÙÌ. + 28ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ (Û›ÁÔ˘ÚÔ ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ·) ∞99 3. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 120ÙÌ. ∞80 4. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 1.200ÙÌ. ø98 ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÿÓÈ· ÔÈΛ· 75ÙÌ. Û 271ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢4 2. ªËÏȤ˜ ÔÈΛ· 183ÙÌ. Û 830ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π28 3. ª¿Ú·ıÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 480ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £19 4. ªËÏȤ˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÔÈΛ· 63ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 136ÙÌ. ƒ22 5. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 128ÙÌ. Û 155ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ∞ 18 6. ¡.πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 7. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 94ÙÌ. Û 359ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑1 8. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ.Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏20 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫90 10. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 11. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 12. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 265ÙÌ. Û 600ÙÌ. ÔÈÎ. ηÈÓÔ‡ÚÈ· ∂60 13. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ÔÈΛ· ‰›·ÙË 137ÙÌ. Û 423ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ12 14. ¡. πˆÓ›· 100ÙÌ. + 100ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 208ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ ∞81 15. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 240ÙÌ. Û 4.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π35 16. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2 ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÔÈ˘ ÈÛfiÁÂÈÔ 139ÙÌ. Î·È 1Ô˜ 110ÙÌ. ∂3 17. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ. Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ4 18. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120ÙÌ. - 150ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚȘ Ì Ù˙¿ÎÈ μ44 19. ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 80ÙÌ. - 100ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚȘ Ì Ù˙¿ÎÈ μ44 20. §Â¯ÒÓÈ· ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 78ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û 762ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª1 21. °·ÏÏ›·˜ ËÌÈÙÂϤ˜ 173ÙÌ. Û 147ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ67 22. ∞ӷηÛÈ¿ ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 262ÙÌ. Û 3.200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· μ69 23. ΔÛ·Áηڿ‰· 5 ηÈÓÔ‡ÚȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 75ÙÌ. ¤ˆ˜ 220ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô μ76 24. ™ÎfiÂÏÔ˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· 5 ηÙÔÈÎÈÒÓ 150ÙÌ. Ë Î¿ı ÌÈ· Ì ·ÙÔÌÈ΋ ÈÛ›Ó· Û 4.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ø20 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. ™ÙËÓ πˆÏÎÔ‡ (∫·ÏÏÈı¤·) ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂϤÛÙ·ÙË 184ÙÌ. (2 ˘/‰, 2 ÏÔ˘ÙÚ¿, 2 Ù˙¿ÎÈ·, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ÎÔ˘˙›Ó·) Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· È·ÙÚÂ›Ô ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞1 2. ¡. πˆÓ›· ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 7 ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ∫26 3. °¿ÙÛÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 77ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ51 4. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 5. ¡. πˆÓ›· 74ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞86 6. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 110ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∑98 7. °ÎÏ·‚¿ÓË 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢81 8. ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ5 9. ΔÔ¿ÏË 77ÙÌ. ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∞83 10. ¡. πˆÓ›· 52ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ ∞7 11. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 84ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ π38 12. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 112ÙÌ. 4¿ÚÈ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù˙¿ÎÈ μ22 13. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 198ÙÌ., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·Ôı‹ÎË ∞9 14. ¡. πˆÓ›· 106ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì Áηڿ˙ μ25 15. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 48ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞ 7 16. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 74ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ¢16 17. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 70ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 18. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 67ÙÌ. + 3ÙÌ. ·Ôı‹ÎË ∞4 19. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 156ÙÌ. 2Ô˘ Î·È 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 20. ¡. πˆÓ›· 97ÙÌ., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢22 21. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. ∞4 22. ¡. πˆÓ›· 86ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi ¢9 √ÈÎfi‰·: 1. §·Ú›Û˘ ÌÂÛ·›Ô 4.400ÙÌ. ∞20 2. ¶·Ï·È¿ (¶·Á·ÛÒÓ) ÔÈÎfiÂ‰Ô 162ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi §24 3. ªËϛӷ 3.034ÙÌ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· §35 4. ∞ıËÓÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ. °36 5. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ10 6. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 4.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∂18 7. ∑·ÁÔÚ¿ 1.200ÙÌ. μ3 8. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ. Ã10 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22 10. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· Ã22 11. ∫·Ù‹Ú·Á· 348ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂÛ·›Ô Ã40 12. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º55 13. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 947ÙÌ. ¢8 14. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 15. ÿÓÈ· 166ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ μ18 16. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.000ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ μ 11 17. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 467ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∞ 85 18. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ (πˆÏÎÔ‡) 133ÙÌ. ∞ 84 19. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 269ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∞ 82 20. ªԇʷ 9.000ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· •5 21. ∞ÁÚÈ¿ 523ÙÌ. , 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ¡7 22. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 990ÙÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 300ÙÌ. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ °6 23. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 117ÙÌ.(ÎÙ›˙ÂÈ 250ÙÌ.) ¢3 24. §Â¯ÒÓÈ· 1.100ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· μ68 25. ¡. πˆÓ›· 2.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi μ70 26. ¡. πˆÓ›· 120ÙÌ. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 50ÙÌ. μ70 27. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.500ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· μ77 28. ∞Ï˘Î¤˜ 365ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi μ90 29. °·ÏÏ›·˜ 380ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ¢6

30. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.265ÙÌ. ∞17 31. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 740ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∞16 32. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ¶ËÏ›Ô˘ 900ÙÌ. ∏52 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. •˘Ófi‚Ú˘ÛË 10.474ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡20 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 3. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 4. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ 15.817ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∑11 6. ªԇʷ 11.500ÙÌ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ø1 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÎÙ›ÚÈÔ 320ÙÌ. ÂÚ›Ô˘ (2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·) §2 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 124ÙÌ. - 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 106ÙÌ. - ÚÔÔÙÈ΋ 2Ô˘ 114ÙÌ. ∑3 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 3. ∞ıËÓÒÓ 73ÙÌ. Û 207ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ15 4. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ÈÛfiÁÂÈÔ 55ÙÌ.,·Ù¿ÚÈ 55ÙÌ., ˘fiÁÂÈÔ 55ÙÌ. ¢14 5. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂44 6. ∞ıËÓÒÓ ÈÛfiÁÂÈÔ 300ÙÌ. Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 400ÙÌ. ∂75 7. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 120ÙÌ. + 45ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 45ÙÌ. ·˘Ï‹ ∞ 95 8. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 78ÙÌ. Ì 65ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ∞ 90 9. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 70ÙÌ.Ì 15ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÌÂÛ·›Ô ∞2 10. ∫ÔÚ·‹ ηٿÛÙËÌ· 95ÙÌ. Ì 45ÙÌ.·Ù¿ÚÈ ∞ 19 11. ∫ÔÚ·‹ ηٿÛÙËÌ· 95ÙÌ. Ì 45ÙÌ.·Ù¿ÚÈ ∞ 19 12. ™·Ì¿Ó·Á· ηٿÛÙËÌ· 200ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ, 200ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.250ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô °3 13. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ηٿÛÙËÌ· 82ÙÌ. ÂχıÂÚÔ ∏6 ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: 1. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 2. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ Âȯ›ÚËÛË cafe-bar 44ÙÌ. + 28ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∞99 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ∞ıËÓÒÓ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 200ÙÌ.Û 1.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ9 2. ∞’ μπ¶∂ 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1800ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ø10 2. μ’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 4.500ÙÌ. Û 12.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £24 3. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 4. μ’ μπ.¶∂ μfiÏÔ˘ 1.650ÙÌ. ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞3 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ∞’ μπ¶∂ 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 2. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 120ÙÌ. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ∑18 3. ¡. πˆÓ›· ÁηÚÛÔÓȤڷ 40ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ •2 4. ¢ÈÌ‹ÓÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 650ÙÌ. Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞10 5. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10 6. ¢ÈÌ‹ÓÈ 400ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 550ÙÌ. ÔÈÎ. ƒ6 7. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 8. πˆÏÎÔ‡ 120ÙÌ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 9. ¢ÈÌ‹ÓÈ 300ÙÌ. ·ÔıË΢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.000ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏51 10. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 35ÙÌ. ηٿÛÙËÌ· ∫51 11. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 65ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ17 12. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 150ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ∞88 13. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. (ηٿÛÙËÌ· ªÀ£√™) ∞8 14. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. + 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 270ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË ø99 15. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 600ÙÌ. (ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ fiÚÔÊÔÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ͯˆÚÈÛÙ¿) ø98 16. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 90ÙÌ. + 70ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ °40 17. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 100ÙÌ. ÔÈΛ· Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô º1 18. ∫ÔÚ·‹ ηٿÛÙËÌ· 95ÙÌ. Ì 45ÙÌ.·Ù¿ÚÈ ∞19 19. μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.680ÙÌ. ∂4 20. ™˘Ú›‰Ë 71ÙÌ. Â·Á. ÛÙ¤ÁË 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∂5 21. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ¢1 22. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂11 23. ª·Û‰¤ÎË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑7 24. §·Ú›Û˘ ηٿÛÙËÌ· 80ÙÌ. ∏3 25. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 147ÙÌ. ¢21 ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (052)

------------------------------------

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746 Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής. (054)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725 ∫π¡. 6972-672426 √π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì., 30.000.

ΔƒπΔ∏ 25 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

ª¿Ú·ıÔ˜, 310 Ù.Ì., 80.000. °ÎÈÒÓË, 8 ÛÙÚ. Ì 60 Ù.Ì. ÎÙ›ÛÌ·, 110.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000. ¡. πˆÓ›· ¶ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì., 65.000. ¡. πˆÓ›· §‡ÎÂÈÔ, 120 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 70.000. ¡. πˆÓ›· ™ÙÚ·Ùfi‰Ô, 517 Ù.Ì., 165.000. ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000. §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ·, 280.000. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ·, 130.000. ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì., 70.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 135 Ù.Ì., 40.000. ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·, 200 Ù.Ì., 80.000. ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ, 140 Ù.Ì., 55.000. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ™·ÚÙÈ¿˜, 19 ÛÙÚ. 200.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 400 Ù.Ì., 85.000. ∞Á. Δ·Íȿگ˘ º˘ÙfiÎÔ 4 ÛÙÚÂÌ. 50.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., 150.000. ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔÈ 85 Ù.Ì., ÔÈÎfi 120 Ù.Ì., 70.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi 140 Ù.Ì., 110.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 130 Ù.Ì., 135.000. ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 200 Ù.Ì., 170.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì., 210.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 65 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 80 Ù.Ì. 63.000. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 135.000. ∂ÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 180 Ù.Ì., 140.000. ¡. πˆÓ›· ÔÙ¿ÌÈ 45 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 60 Ù.Ì., 40.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 140.000. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 400 Ù.Ì., 300.000. ¡Â¿ÔÏË 150 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 300 Ù.Ì., 135.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 50 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 135 Ù.Ì., 80.000. ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜ 75 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 85.000. ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË ¡. πˆÓ›· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 105.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÚÔÛÊ˘ÁÈ΋, 23.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 50Ù.Ì., 60.000. ¶ÚfiÓÔÈ·, fiÚÔÊÔ˜ 67 Ù.Ì., Ì ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 67 Ù.Ì., 110.000. º¿ÚÛ·Ï· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 250 Ù.Ì. 70.000. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì., 190.000. μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, fiÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì., 120.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, 85 Ù.Ì., 85.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 95 Ù.Ì., 95.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÁηÚÛ. 30 Ù.Ì., 35.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 78 Ù.Ì., 75.000. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ ¡. πˆÓ›·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì., 200.000. ¶ÚfiÓÔÈ·, ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì., 45.000. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, fiÚÔÊÔ˜ 250 Ù.Ì., 250.000. (056)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√À £. ∫ÀƒπΔ™∏ ™¶Àƒπ¢∏ 58, 2Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. - FAX: 24210 31036 ∫π¡∏Δ√: 6944-285802

¶ø§√À¡Δ∞π 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 465 Ù.Ì. ‰›Ï· ·fi ÙËÓ Ï·˙ ∞Ï˘ÎÒÓ ÛÙÔ Ó¤Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ªÔÓ·‰ÈÎfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ËÌÈÛfiÁÂÈÔ 140 Ù.Ì. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ Ì ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓÔ ÚÔ˜ 500∂ ÌËÓÈ·›ˆ˜. 3. °ÔÚ›ÙÛ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 117 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ‰‡Ô ·˘ÙÔÙÂÏÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Ô ÚÒÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ÈÛfiÁÂÈÔ parking ‰‡Ô ı¤ÛÂˆÓ ·Ôı‹ÎË 25 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈ· Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙËÓ ·Ú·Ï›·-ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. 4. ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 3¿ÚÈ 85 Ù.Ì. Ì ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 11 ÂÙÒÓ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË. 5. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË Ì °. ¢‹ÌÔ˘ 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË 80 Ù.Ì. 6. ¶ÈӷοÙ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.200 Ù.Ì. Ì ı¤· ÙÔ ·¤Ú·ÓÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡. 7. ∞Á. °È¿ÓÓ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ‰˘¿ÚÈ ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì ı¤· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Û ·fiÛÙ·ÛË 30 ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 8. ¢˘¿ÚÈ 65 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, °·Ì‚¤Ù·, ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 15 ÂÙÒÓ, Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ·ÂÚ›Ô˘. ¶ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Î.Ù.Ï. ΔÈÌ‹ Ôχ ¯·ÌËÏ‹. 9. ΔÚÈ¿ÚÈ 71 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ Ã›Ô˘ ¡. πˆÓ›·˜. ªfiÓÔ 70.000 ¢ÚÒ. 10. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 83 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2007, ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, ¡. πˆÓ›· μfiÏÔ˘. (057)

-----------------------------------∏§π∞™ ∫√∫ª√Δ√™ πø§∫√À 7 Δ∏§. 24210-38556 24210-47316 ∫π¡. 6978-393556

¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 130 Ù.Ì. 45.000∂. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 145 Ù.Ì., 85.000∂. ¢È¿ÎÔ˘ 132 Ù.Ì., 90.000∂. ∞ÌÊÈÙÚ›Ù˘ 195 Ù.Ì., 95.000∂. ∂ÛÊÈÁÌÂÓ›ÙÔ˘ 160 Ù.Ì., 95.000∂. ∫·Ó¿ÚË 154 Ù.Ì. 100.000∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 200-400-1.500 Ù.Ì. ª·‚›ÏË 350 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ∞. °·˙‹ 220 Ù.Ì, ÁˆÓ›·. °·Ì‚¤Ù· 145 Ù.Ì., 140.000∂. ÛڈÓÔ˜ 220 Ù.Ì. √͢ÁfiÓÔ 232 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 395 Ù.Ì. ∫Ú›ÙÛÎË 145 Ù.Ì., 120.000∂. ¶·Á·ÛÒÓ 165 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 147 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 175-300 Ù.Ì. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 230 Ù.Ì., 120.000∂. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 200 Ù.Ì., 50.000∂. °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô 740 Ù.Ì., 138.000∂. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 215 Ù.Ì. ÕÁ. °ÈÒÚÁË 340 Ù.Ì., 110.000∂. ¡. πˆÓ›· 245 Ù.Ì., 75.000∂. ¡Â¿ÔÏË 200-500 Ù.Ì. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 2.200-8.500 Ù.Ì. ∞ıËÓÒÓ 1.000 Ù.Ì.

6. πˆÏÎÔ‡ 740 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ. 460.000. 7. πˆÏÎÔ‡ 117 Ù.Ì. (Û.‰ 1,4) 78.000. 8. ∞Á. ∞Ó·ÚÁ. 218 Ù.Ì. (™.¢. 1,8) 135.000 9. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 700 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 395.000, 451 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 298.000, 350 Ù.Ì., ÁˆÓ. 198.000, 740 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 500.000, 1440 Ù.Ì. ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ. 10. ¶·Ï·È¿ 320 Ù.Ì. (Û.‰. 1,6) 198.000. 11. ∞Ï˘Î¤˜: AÁ. ∂ÈÚ‹ÓË 190 Ù.Ì. ÁˆÓ. 98.000, 400 Ù.Ì. 198.000, 200 Ù.Ì. (Ï·˙) 98.000, 85 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì.) 44.000, 307 Ù.Ì. 102.000, (°¿ÙÔ˜) 365 Ù.Ì. ÁˆÓ. 112.000, Ï·˙ 160 Ù.Ì. ÁˆÓ. 110.000, 490 Ù.Ì. ÁˆÓ. 280.000, 175 Ù.Ì. 80.000, 245 Ù.Ì. 140.000. 12. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 220 Ù.Ì. (Û.‰. 0,8) 40.000. 13. ª¿Ú·ıÔ˜ 250 Ù.Ì.+(¿‰ÂÈ· 2010 220 Ù.Ì.) 85.000 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-∂¶∞°°. ™Δ∂°∂™ 1. ƒÔ˙Ô‡ 39 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. 42.000. 2. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 94 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. + ·Ù¿ÚÈ 50 Ù.Ì. 150.000. 3. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÈÛÔÁ. 115 + ˘fiÁ. 95 + ËÌȈÚ. 105 (11 ÂÙÒÓ) 470.000. 4. ¡. πˆÓ›· 45 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. ÁˆÓ. (ÂÓÔÈÎ. 270) 79.000. 5. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‰ˆÌ¿ÙÈ· (9) - ÍÂÓˆÓ. Û ÔÈÎÔ. 340 Ù.Ì. (1998) 420.000. 6. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ 130 Ù.Ì. Ì·Á·˙› Û ÔÈÎÔ. 1100 Ù.Ì. 328.000. 7. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 250 Ù.Ì. ÁˆÓ. ÈÛÔÁ. 195.000. 8. πˆÏÎÔ‡ 28 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. 48.000. 9. °·ÏÏ›·˜ 30 Ù.Ì. 1Ô˜ 29.000. 10. ∞ÓÙˆÓÔ. 56 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÏ˘Ù. 150.000 ∂¶∂¡¢À™∂π™ - ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ ‰ÈˆÚ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, Ê·ÓÙ·ÛÙ. ÙÈÌ‹. 2. ∞¤Ú·˜ ˘¿Ú¯ÔÓ ‰ÈÒÚÔÊ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (2006) 225 Ù.Ì. 155.000. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. π. Δ˙¿ÓÔ˘ 95 Ù.Ì., 3Ô˜ ηÈÓ. 490∂. 2. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÂÓÙÚ. ηٿÛÙËÌ· 160 Ù.Ì. + ËÌÈ˘. 80 Ù.Ì. 1000 ∂. 3. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 35 Ù.Ì.+(20 Ù.Ì.) 650 ∂ 4. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 1Ô˜ 50 Ù.Ì. 330 ∂, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 1Ô˜ 77 Ù.Ì. 400 ∂, ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ 77 Ù.Ì., 4Ô˜ 450 ∂. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ¶·È‰fiÙÔÔ˜ ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ - ∂∫¢√™∏ ¢∞¡∂πø¡ (059)

∞Ï˘Î¤˜ 200-300-4.000 Ù.Ì. ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. √π∫π∂™ ™˘Ú›‰Ë 3 ‰ˆÌ., 78.000∂. ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô 3 ‰ˆÌ., 95.000∂. ¢ÂÏÌÔ‡˙Ô˘ 3 ‰ˆÌ., 90.000∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 3 ‰ˆÌ., 90.000∂. æ˘¯¿ÚË 3 ‰ˆÌ., 120.000∂. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·. ¢È¿ÎÔ˘ ÙÚÈÒÚÔÊË. πˆÏÎÔ‡ 4 ‰ˆÌ. º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 3 ‰ˆÌ., 125.000∂. μÏ·¯¿‚· 3 ‰ˆÌ., 140.000∂. ∫·Ú·˚ÛοÎË 3 ‰ˆÌ., 85.000∂. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ‰ÈÒÚÔÊË 160.000∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 3 ‰ˆÌ., Ì ÈÏÔÙ‹. ÕÁ. μ·Û›ÏÂÈÔ ‰ÈÒÚÔÊË, 160.000∂. ∫·ÏÏÈı¤· 3 ‰ˆÌ., 115.000∂. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 3 ‰ˆÌ., 120.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ., 130.000∂. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, Ó¤·. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ 31 Ù.Ì., 25.000∂. °·˙‹ 31 Ù.Ì., 35.000∂. ΔÚÈÎÔ‡Ë 32 Ù.Ì., 37.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 42 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 37 Ù.Ì., 37.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 25 Ù.Ì., Ó¤·. ™Ù·ı¿ 30 Ù.Ì., 38.000∂. ¢À∞ƒπ∞ ¶¿ÚÎÔ 48 Ù.Ì., 38.000∂. °·˙‹ 57 Ù.Ì., 55.000∂. ∞Ó¿ÏË„Ë 72 Ù.Ì., 65.000∂. ªÂÊÛÔ‡Ù 67 Ù.Ì., 65.000∂. ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ 58 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 65 Ù.Ì. 67.000∂. ™˘Ú›‰Ë 52 Ù.Ì., Ó¤Ô, 75.000∂. ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô 53 Ù.Ì., 52.000∂. ¡. πˆÓ›· 54 Ù.Ì., 54.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ∞Ó¿ÏË„Ë 75 Ù.Ì., 65.000∂. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 80 Ù.Ì., 80.000∂. ΔÚÈÎÔ‡Ë 90 Ù.Ì., Ó¤Ô. ÕÓ·˘ÚÔ 92 Ù.Ì., 145.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 85 Ù.Ì., 95.000∂. ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ 85 Ù.Ì., Ó¤Ô, 130.000∂. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 95 Ù.Ì., Ó¤Ô. ∫·ÏÏÈı¤· 76 Ù.Ì., Ó¤Ô, 120.000∂. ¡. πˆÓ›· 74 Ù.Ì., 60.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 97 Ù.Ì., 105.000∂. ∫·Ó¿ÚË 120 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤. ∞Ó¿ÏË„Ë 130 Ù.Ì. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 115 Ù.Ì., 138.000∂. ¶¿ÚÎÔ 155 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 115 Ù.Ì., 125.000∂. •ÂÓ›· 120 Ù.Ì., Ó¤Ô. ƒÔ˙Ô‡ 107 Ù.Ì., Ó¤Ô. °ƒ∞º∂π∞ °·˙‹ 97 Ù.Ì., 105.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ 125 Ù.Ì. ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 51 Ù.Ì., 65.000∂. ÕÁ. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 75 Ù.Ì. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 40 Ù.Ì. ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 50 Ù.Ì., 68.000∂. ª∞°∞∑π∞ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 35 Ù.Ì., 87.000∂. πÏ›ÛÈ· 103 Ù.Ì., 155.000∂. ∂ÚÌÔ‡ 77 Ù.Ì. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 35 Ù.Ì. Î·È 70 Ù.Ì. ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 42 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 230 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 100 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 150 Ù.Ì. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ & √π∫√¶∂¢∞ ™∂ √§∞ Δ∞ Ãøƒπ∞ Δ√À ¶∏§π√À. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™-√π∫√¶∂¢∞ & •∂¡√¢√Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∫π∞£√. °π¡√¡Δ∞π ∂∫Δπª∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∂ ™À°∫ƒπΔπ∫∞ ™Δ√πÃ∂π∞. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ & ª∞°∞∑π∞.

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δπ∫∏ ª¶ƒ∞¡√™ ∞¶√ 1925

™∫∂¡¢∂ƒ∞¡∏ 15 Δ∏§. 24210/22351 ∫π¡. 6974/764446

(058)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ °∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025 e-mail: theoharg@otenet.gr

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (¶‹ÏÈÔ) 28 Ù.Ì. ηÈÓ. 89.000. 2. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ 25 Ù.Ì. 1Ô˜ 7 ÂÙÒÓ 29.000. ¢À∞ƒπ∞ 1. πˆÏÎÔ‡ 55 Ù.Ì. 2Ô˜ ηÈÓ. ¿ÚÎ. 83.000. 2. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 53 Ù.Ì. 1Ô˜ 58.000. 5. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 92.000. 4. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 56 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜. 5. ∞Ï˘Î¤˜: £¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 54 Ù.Ì., 108.000, 2Ô˜ 54 Ù.Ì. 118.000 ηÈÓ. fiÏ· Ì ¿ÚÎÈÓ. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ∞¯ÈÏ/ÏÔ˘ Û ‰ÈÒÚÔÊË: 1Ô˜ 95 Ù.Ì. 80.000 / 2Ô˜ 75 Ù.Ì. 68.000. 2. ¡. πˆÓ›· 70 Ù.Ì. ηÈÓ. (ÎÔÌϤ) 109.000. 3. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 87 Ù.Ì. 2Ô˜ 98.000. 4. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 80 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 125.000 5. ¡. ∞Á¯›·Ï. 90 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. ·Ó·Î·ÈÓ.+50% ÔÈÎÔ‰. Î’ ÂÈϤÔÓ ‰ÔÌËÛ. 107.000 6. ∞Ï˘Î¤˜ ı¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 89 Ù.Ì. 177.000, 2Ô˜ 89 Ù.Ì. 194.000 ηÈÓ. (ÎÔÌϤ). Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∞. °·˙‹ 97 Ù.Ì. ηÈÓ. (ÎÔÌϤ) 185.000. 2. ∞ı. ¢È·Î. 129 Ù.Ì. (1991), 1Ô˜ 150.000 3. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 108 Ù.Ì. 1Ô˜ 138.000. 4. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 115 Ù.Ì. 1Ô˜ ËÌÈÙÂÏ. 78.000. 5. ∞Ï˘Î¤˜ ı¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 118 Ù.Ì. 236.000, 2Ô˜ 118 Ù.Ì. 259.000 ηÈÓ. (ÎÔÌϤ). ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ. ÔÏ˘ÙÂÏ. 133 Ù.Ì. Â› ÈÏÔÙ‹˜, ·Ôı. 30 Ù.Ì. + Ù·Ú¿ÙÛ· ÁÈ· Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ ¤ÙÔÈÌË 290.000. 2. ∞Ï˘Î¤˜ (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË) ÌÂ˙ÔÓ. 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 840 Ù.Ì. ÁˆÓ. 548.000. 3. ∞Ï˘Î¤˜ ı¿Ï·ÛÛ· ÌÂ˙ÔÓ. 116 Ù.Ì. ηÈÓ. 250.000, ÌÂ˙ÔÓ. 114 Ù.Ì. ηÈÓ. 250.000. 4. ∞Ï˘Î¤˜ (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË) ÌÂ˙ÔÓ. 200 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 440 Ù.Ì. ÁˆÓ. 350.000. 5. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. (ÚÒÙË) ÔÏ˘ÙÂÏ., 3 Â›‰·, ÔÈÎÔ. 600 Ù.Ì. ı¤·. 6. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. 105 Ù.Ì., ÔÈÎÔ. 590 Ù.Ì. (2000) + ‰fiÌËÛË 290.000. 7. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. (ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤·) ÔÏ˘ÙÂÏ., 3 Â›‰·, ÔÈÎÔ. 600 Ù.Ì. 870.000. 8. ™ÒÚÔ˜ (ı¤·) 220 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 1000 Ù.Ì. 440.000. 9. ∞ÁÚÈ¿ 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 96 Ù.Ì. ËÌÈ˘. + 127 Ù.Ì. 1Ô˜ Î·È 121 Ù.Ì. 2Ô˜ Û ÔÈÎfi‰. 500 Ù.Ì. ηÈÓ. 590.000. 10. ¡. ¢ËÌËÙÚ. ÌÂ˙ÔÓ. 110 Ù.Ì 185.000 11. (¶·ÏÈ¿) 73 Ù.Ì. Û 145 Ù.Ì. 119.000 12. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. 190.000 13. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 16 ÛÙÚ¤Ì. 200.000 √π∫√¶∂¢∞ 1. £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ 176 Ù.Ì. ÁˆÓ. 75.000. 2. ∞Á. °ÂÚ·ÛÈÌ. 125 Ù.Ì. ÁˆÓ. 59.000. 3. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 124 Ù.Ì. (Û.‰. 1,8) 68.000. 4. ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì. ÁˆÓ. 120.000. 5. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 365 Ù.Ì. ‰È·Ì. 145.000, 730 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ. 285.000 ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤·.

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 114 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. 2. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 80 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 1Ô˜. 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·‡ÚÔ˘ 102 Ù.Ì., 210.000 ∂. 4. ∫ÂÓÙÚÈÎfi 3¿ÚÈ, 25ÂÙ›·˜, 80.000 ∂. 5. ¡. πˆÓ›· 80 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ. 6. ¢˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì. (2 ÂÙÒÓ.). 7. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 110 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. 8. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 100 Ù.Ì. 5Ô˘ ÔÚ. 9. ¶·Ú·ÏÈ·Îfi 110 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 10. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 110 Ù.Ì. (¢ηÈÚ›·). 11. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 145 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. 12. ¢È·Ì/ÛÌ· 100 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 13. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì., 5 ÂÙÒÓ. 14. ª·Ï¿ÎÈ 2¿ÚÈ ˘ÂÚ ÏÔ˘Í, ı¤·. √π∫π∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 153 Ù.Ì. 2. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. 3. ∫·Ù˯ÒÚÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ˘fi ηٷÛÎ. 4. ∫‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 70.000 ¢ÚÒ. 5. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 112 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 6. ¶·Á·Û·› 160 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÁˆÓȷ΋. 7. ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· (™Ô˘ÙÚ·Ï›). 8. ∫·ÏÏÈı¤· ‰ÈÒÚÔÊÔ 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. 9. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ·. 10. ∫ˆÓ/ÓÙ¿ ‰ÈÒÚÔÊÔ Û ÔÈÎÔ. 235 Ù.Ì. 11. ΔÚÈÒÚÔÊÔ ·Î›ÓËÙÔ 80+80+45 Ù.Ì. 12. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 68 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 190 Ù.Ì. 13. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 58 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 87 Ù.Ì. 14. ¡. πˆÓ›· 1Ô˜ ÔÚ. ‰ÈfiÚˆÊ. 60 Ù.Ì. 15. ∞ÁÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 16. μ·ÛÛ¿ÓË, ÔÈΛ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 100 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 1. º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 171 Ù.Ì. 2. ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì., 250 Ù.Ì. 3. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 1.280 Ù.Ì. (ÂÓÙfi˜). 4. 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ μ¤ÓÂÙÔ (¢ηÈÚ›·). 5. ∞Á. ΔÚÈ¿‰· °·Ù˙¤·˜ 2.200 Ù.Ì. Û 135.000. 6. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 7. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 3.000 Ù.Ì. 8. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 9. ™ÎfiÂÏÔ˜ (ÏËÛ›ÔÓ ÏÈ̤ӷ) 1.000 Ù.Ì.10 10. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 1.750 Ù.Ì. 11. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 98 Ù.Ì., 50.000∂. 12. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 204 Ù.Ì. 13. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ 800 Ù.Ì. 14. ™ˆÚÚfi˜ 600 Ù.Ì. μ’ ÏÈÌ¿ÓÈ. 15. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 2.800 Ù.Ì. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. §·Ú›Û˘ (ÔÈÎfi‰Ô+ÎÙ›ÛÌ·) 1.000 Ù.Ì. 2. ∫¤ÓÙÚÔ 35 Ù.Ì. 3. ∫¤ÓÙÚÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 40 Ù.Ì. 4. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÂηÙ. ¢ÚÒ. 5. π·ÙÚ›· (ÎÂÓÙÚÈο) 48+42 Ù.Ì. 6. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 40 Ù.Ì.+·Ù¿ÚÈ. 7. •ÂÓÒÓ·˜- ™ÎÈ¿ıÔ˜. ∂∫Δ∞™∂π™ 1. 9.500 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 600 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë 8km ı¿Ï·ÛÛ·. (060)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-25846, FAX 24210-20267

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. Οικόπεδο 211 τ.μ. στην Πινδάρου - Μακρινίτσης. 2. Οικόπεδο στην Ανακασιά 632 τ.μ., με παλαιά πέτρινη οικία. Β. ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ 1. Οικόπεδο 500 τ.μ. στην Κουκουράβα. 2. Οικόπεδο 1.000 τ.μ. με θέα στην Κουκουράβα. 3. Οικόπεδο 4.028 τ.μ. στη θέση Αληγαριές (πάνω από τον περιφερειακό Άλλης Μεριάς). °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. Γκαρσονιέρα 27 τ.μ., Χατζηαργύρη 51, τιμή 25.000 Ε.

¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. Ισόγειο κατάστημα 120 τ.μ., στη Νεάπολη. 2. Οικόπεδο 158 τ.μ., με μαγαζί 77 τ.μ., στη Ν. Ιωνία (Ελλησπόντου). 3. Κατάστημα 165 τ.μ. με πατάρι 120 τ.μ., 3 πάρκιν υπόγεια. Είναι νοικιασμένο 1.200 ευρώ το μήνα. ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. Οικόπεδο 12 στρεμ. Αγ. Παρασκευή. 2. Οικόπεδο 485 τ.μ., στα Κήπια. 3. Αγροτεμάχιο 8 στρεμ., με ελιές στον Ξηρόκαμπο. 4. Αγροτεμάχιο 14 στρέμ. στη Μελιά φάτσα στον παλαιό δρόμο Βόλου - Λάρισας 83 μ. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1.Οικόπεδο στα Πλατανίδια 2 στρέμματα οικοδομήσιμο 50 μ. από τη θάλασσα. 2. Οικόπεδο 1.055 τ.μ. στο Κατηχώρι. 3. Οικόπεδο στα Καλά Νερά (Ζερβόχια) 406 τ.μ. κτίζει 128 τ.μ 4. Μονοκατοικία διώροφη 300 τ.μ. σε οικόπεδο 750 τ.μ. στη Χρυσή Ακτή στο κύμα. 5. Χρυσή Ακτή 4,5 στρέμματα με θέα. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. Μονοκατοικία στον Αγ. Γεώργιο Βελεστίνου με οικόπεδο. 2. Μονοκατοικία τριώροφη 260 τ.μ. στη Δημάρχου Γεωργιάδου. 3. Μονοκατοικία διώροφη περιοχή Επτά Πλατάνια. 4. Μονοκατοικία 110 τ.μ. με σοφίτα στο Βελεστίνο. 5. Μονοκατοικία 87 τ.μ. σε οικόπεδο 536 τ.μ. στην Αγία Παρασκευή. 6. Μονοκατοικία στην Πορταριά με οικόπεδο 400 τ.μ. £. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1. Διαμέρισμα ρετιρέ 117 τ.μ. με αποθήκη και γκαράζ στη Σταθά-Γαλλίας. 2. Διαμέρισμα 160 τ.μ. στα Λεχώνια. (063)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278

¶ø§∂πΔ∞π ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜-ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 280 Ù.Ì. Û 570 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞Ï˘Î¤˜-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 140 Ù.Ì.+70 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 225 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μfiÏÔ˜-√͢ÁfiÓÔ fiÚÔÊÔ˜ 1.000 Ù.Ì. ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ (ÚÒËÓ ‚ÈÔÙ¯ӛ· ÚÔ‡¯ˆÓ). ÕÓˆ μfiÏÔ˜ - ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ÕÓ·˘ÚÔ˜-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 115 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. μfiÏÔ˜ ™˘Ú›‰Ë Ì ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. μfiÏÔ˜, ∫ÔÚ·‹, 26 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 25.000 ∂. μfiÏÔ˜, ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 567 Ù.Ì., (41Á). ¡. πˆÓ›·, πÎ¿ÚˆÓ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. 42.000∂. ∞ÁÚÈ¿-ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 400 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 80 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 200 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 130 Ù.Ì. Û 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿, ÁηÚÛÔÓȤڷ ΤÓÙÚÔ 37.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ - μ·Úο ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ú·ÁÈ·› 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 2,3 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· (§πμÕ¢π Δƒ∞°Õ¡∞). ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 5 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ+ÔÈΛ· 30 Ù.Ì. Ì ı¤· (‰ÚfiÌÔ˜ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜). ∞ÁÚÈ¿ - §‡ÎÂÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì. Î·È 430 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÈÚ¿, ÔÈÎfi‰· 350 ÂÒ˜ 700 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 200, 350, 400 Î·È 700 Ù.Ì. (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ 4). ∫. §Â¯ÒÓÈ· - μÚԯȿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ. Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ı¤ÛË ∞¯Ï·‰›ÙÛ·, 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.00 Ù.Ì. 100.000∂. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞. °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ Û 380 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∫. °·Ù˙¤·, ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¶ÈӷοÙ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ʤÙ˜, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ªËÏȤ˜, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· 236 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 510 Ù.Ì. Ì ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰· - ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÎÙ‹Ì· 5.300 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ı¤ÛË ƒ·˙‹ ÎÙ‹Ì· 16 ÛÙÚÂÌÌ. Ì ı¤·. μ˘˙›ÙÛ· - ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì. ΤÓÙÚÔ. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁ. ¯Ú‹ÛË). ™ÎfiÂÏÔ˜ - ™Î·‚¤ÓÙ˙Ô˘ ÎÙ‹Ì· 7 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 70 Ù.Ì., 60 Ù.Ì., 53 Ù.Ì. Î·È 30 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›·, ποڈÓ, ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË -¡Ë˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. (064)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35

ΔƒπΔ∏ 25 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213 ¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (055)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÚÔÛfi„ˆ˜ 26 Ù.Ì., 45.000∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 28,5 Ù.Ì., 38.000∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 3Ô˜ ÔÚ., 28 Ù.Ì., 36.000∂. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 33 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., 42.000∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 30 Ù.Ì., 56.000∂. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· 33 Ù.Ì. ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 65.000∂. ¢À∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., Ì ƒ. 80.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Â˘Î·ÈÚ›· 50 Ù.Ì. ÚÔÛfi„ˆ˜ 67.500∂. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 53 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ. ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, 75.000∂. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˜ ÔÚ., 90.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÏËÛ›ÔÓ πˆÏÎÔ‡ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 68 Ù.Ì. Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË ·¤ÚÈÔ ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹ 75.000∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 60 Ù.Ì. ƒ.+∞Ôı., 85.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 81 Ù.Ì. Ì ƒ. 1Ô˜ ÔÚ., 115.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Â˘Î·ÈÚ›· 78 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ., Ì Ù˙¿ÎÈ, 106.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 85 Ù.Ì. 115.000∂. ∫‡ÚÔ˘ 94 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5Ô˜ ÔÚ. ƒ.+∞Ôı. 157.000∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 81 Ù.Ì. Ù˙¿ÎÈ ƒ+∞Ôı. 124.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ πˆÏÎÔ‡ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 68 Ù.Ì. Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË ·¤ÚÈÔ, ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹, 75.000∂. √π∫√¶∂¢∞ ª¿Ú·ıÔ˜ 250 Ù.Ì. Ì ı¤· 45.000∂. ªÂÁ¿ÏË μÂÏ·Óȉȿ 230 Ù.Ì. 43.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ 165 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ ∫ÏÈÓÈ΋˜ °¿ÙÔ˘ 77.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ 230 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 225.000∂. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη 1.075 Ù.Ì. ·ÌÊÈı·ÙÚÈÎfi ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· 215.000∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 150 Ù.Ì. 100.000∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 420 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ¿Óˆ Ù˘ °. ¢‹ÌÔ˘ Û ʷډ‡ ‰ÚfiÌÔ ÛÙÔ Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ™.¢. 0,8 155.000∂. ¶·Á·ÛÒÓ 130 Ù.Ì. 125.000∂. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 250 Ù.Ì. Ì 15Ì. ÚfiÛÔ„Ë ™.¢. 1,8 ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 105.000∂. ∞Á. ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ÏËÛ›ÔÓ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 5.000 Ù.Ì. 220.000∂. ¡. πˆÓ›· μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›· 160 Ù.Ì. 65.000∂. ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ Δ∂¡π™ 130 Ù.Ì. 63.000∂. ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ Lidl 180 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ·, 80.000∂. ¡. πˆÓ›· 271 Ù.Ì. ™.¢. 2,1 ÚfiÛÔ„Ë 17Ì. ¯Ù›˙ÂÈ 565 Ù.Ì., 170.000∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 1.250 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤· 150.000∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.800 Ù.Ì. ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÎÙ›˙ÂÈ 200Ì. 140.000∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.000 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ ÁË¤‰Ô˘ 85.000∂. ∞ÁÚÈ¿-™Ô˘ÙÚ·Ï› 4.000 ÙÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ ÚÔ˜ ∫·ÚÓ¿ÁÈÔ, Ôχ ηÏfi, 160.000∂. ∞ÁÚÈ¿ 9.000 Ù.Ì. Ì ı¤· 220.000∂. ∞ÁÚÈ¿ ÏËÛ›ÔÓ Lidl 500 Ù.Ì. 88.000∂. ÕÊËÛÔ˜ 500 Ù.Ì. Ì ı¤· 75.000∂. ÕÊËÛÔ˜ 1.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜. ªËϛӷ 120 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 15.000∂. ªËϛӷ-∫Ô˘ÎÔ˘Ï¤Èη 730 Ù.Ì. Ì ı¤· ÙÔ ÓËÛ¿ÎÈ ∞Ï·Ù¿˜ 30Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· 85.000∂. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ 1.300 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 150Ì. ¿Óˆ ·Ú·Ï›·, ¢ηÈÚ›·, 23.000∂. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ 3.000 Ù.. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤· 65.000∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1000 Ù.Ì. ›Ûˆ ·fi ∂æ∞ 50.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ ÏËÛ›ÔÓ º·Ú›ÓÙ· 1.500 Ù.Ì. 48.000∂. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ 390 Ù.Ì. Ì ı¤· 40.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ 126 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÒÙÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 25ÂÙ›·˜, Ì ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· Î·È Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 360.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 106 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 200.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 108 Ù.Ì. 5Ô˜ ÔÚ., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 175.000∂. ¡. πˆÓ›· 102 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚ., ÁˆÓÈ·Îfi, ÂηÙfi ÙÂÙÚ., 150.000∂. ¡. πˆÓ›· 115 Ù.Ì. ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¿ÚÎÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 5Ô˜ ÔÚ., ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË, Ì ¿ÚÎÈÓ, 185.000∂. ¡. πˆÓ›· 115 Ù.Ì. ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¿ÚÎÔ 1Ô˜ ÔÚ., 175.000∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 190 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· 260.000∂. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 110 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. 120.000∂. ¡. πˆÓ›· π·ÙÚ›‰Ë 50 Ù.Ì. Û 105 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 43.000∂. ∂•√Ãπ∫∞ §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÁηÚÛÔÓȤڷ 33 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈ·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 65.000∂. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙÔ Î‡Ì·

80 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 170.000∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô-Ù˙¿ÎÈ 130.000∂. ª¿Ú·ıÔ˜ ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. ¢ηÈÚ›· 45.000∂. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ¶. ªÂÏ¿ ÈÛfiÁÂÈÔ, ÁˆÓÈ·Îfi Ì 40 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·, 120.000∂. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·-°·˙‹ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 62 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 115.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘-πˆÏÎÔ‡ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ 68 Ù.Ì. Ê/· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ‰ÈÎËÁÔÚÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô 75.000∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ¶. ªÂÏ¿ ÁˆÓÈ·Îfi, ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ 40 Ù.Ì.+40 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ 120.000∂ ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 450∂. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘ 114 ÙÌ. ÌÂ90 Ù.Ì. ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Û ÔÏ/Λ· ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ· ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 800∂. ΔÈÌ‹ 155.000∂. §ÂˆÊfiÚÔ˜ ∞ıËÓÒÓ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÙÚÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.200 Ù.Ì. Û 2.500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ∂¡√π∫π∞™∂π™ ¶Ôχ ηÏfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 140 Ù.Ì. ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· - ·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Ì ‹ ¿Ó¢ Â›ψÛ˘, Ù˙¿ÎÈ ƒ.+∞Ôı. 800∂. (066)

-----------------------------------°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974021304 www.tzamtzis.com

EYKAIPIE™ 1. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ÔÈÎÔfiÂ‰Ô 517 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ¿ÛÊ·ÏÙÔ 21 ̤ÙÚ·, ı¤·, 75.000 ∂ 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 118 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· 10,20, ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË (¢È¿ÎÔ˘), 20 ̤ÙÚ· Ï¿ÙÔ˘˜, ™.¢. 2,1, ·ÓÙ› 88.500∂. 3. √ÈΛ· ÁˆÓȷ΋, ∞Ï˘Î¤˜, ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘ 81 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. ÌfiÓÔ 85.000 ∂. 4. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 39 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 20 Ù.Ì., ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, W.C. ªfiÓÔ 35.000∂. 5. ∏ÌÈ˘fiÁÂÈ· ·Ôı‹ÎË, „ËÏÔÙ¿‚·ÓË ¡. πˆÓ›·, 150 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 25.000∂. 6. ¡. πˆÓ›·, ΤÓÙÚÔ(™.¢. 2,1), ÔÈÎfiÂ‰Ô ¿ÓˆıÂÓ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 110 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ·, 10Ì., ·ÓÙ› 50.000∂. 7. ™ˆÚfi˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì., ı¤· μfiÏÔ, Ê¿ÙÛ· 16 Ì. ·ÓÙ› 100.000 ∂. ¢IAMEPI™MATA KAINOYP°IA 1. ∫¿Ùˆ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 96 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, 3 W.C., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, 185.000∂. 2. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 2¿ÚÈ· 45 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜ Î·È ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 80.000. 3. 2¿ÚÈ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 80 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Î·È 4¿ÚÈ, 3Ô˘, 101 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· (∏χÛÈ·) ·ÓÙ› 120.000 Î·È 170.000∂, ¿ÚÎÈÓ, ∞Δ.º∞. 4. ∫¿ÙˆıÈ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 85 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ∞.Δ. º.∞., ·fi 165.000∂. 5. ¶ÏËÛ›ÔÓ √ÁÏ-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 140 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 6Ô˜, ı¤·, ηٷÛÎ. ’90, ÏÔ˘Í, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ÎÏÂÈÛÙfi parking, 2 W.C., 270.000∂. 6. 3¿ÚÈ· Ì PARKING Î·È ·Ôı‹ÎË. ·) μ‡ÚˆÓÔ˜ 89 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, 150.000. ‚) ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 81 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, parking, ·Ôı‹ÎË 130.000∂. 7. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (ΤÓÙÚÔ) 4¿ÚÈ, 114 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ù˙¿ÎÈ, 2 W.C., ¯ˆÚ›˜ ʈٷÁˆÁfi, ÙÔ Ù.Ì. 1.650∂ 8. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË (ΤÓÙÚÔ) 30, 80 Î·È 88 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ÚÔ˜ 1.950 ÙÔ Ù.Ì. ¢IAMEPI™MATA ¶A§AIA 1. 3¿ÚÈ 72 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ¿ÚÎÔ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘, ˘ÂÚ-ÈÛfiÁÂÈÔ, ·Ôı‹ÎË, ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, 95.000∂. 2. 3¿ÚÈ 105 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ÏËÛ›ÔÓ °·ÏÏ›·˜ - μÏ·¯¿‚· 100.000 ∂. 3. 3¿ÚÈ 87 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ °·ÏÏ›·˜-∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÚÂÙÈÚ¤, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·˘ÙÔÓ. ¿ÚÎÈÓ, 125.000. 4. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜-√ÁÏ, 64 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, ηٷÛÎ. ’91, º/∞ ·˘Ù., Ì›ÛıˆÌ· 340∂ ·ÓÙ› 85.000∂. 5. 3¿ÚÈ, 101 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ¢ËÌ/‰Ô˜, 115.000∂. 6. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 3¿ÚÈ, 101 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∞Δ. º.∞., 115.000∂. 7. ¶ÏËÛ›ÔÓ μÏ·¯¿‚·-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 135 Ù.Ì., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, º.∞., 135.000∂ √π∫π∂™ 1. ¡. πˆÓ›· (Ù¤ÓȘ) ‰ÈÒÚÔÊË ÏÔ˘Í ÔÈÎfiÂ‰Ô 165 Ù.Ì., ÔÈΛ· 125 Ù.Ì., ˘fiÁÂÈÔ 75 ÎÙÈÛÌ. 2005, º.∞., Ù˙¿ÎÈ, 3 a/c, parking, 245.000 ∂. 2. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· οو √ÚÌÈÓ›Ô˘ (£ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ) 76 Ù.Ì. ÔÈΛ·, 160 ÔÈÎfi‰Ô, ηÏÔÚÈʤÚ, 130.000∂. 3. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 70 ¤ˆ˜ 140 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ¡. πˆÓ›·, ∞Ï˘Î¤˜, ∞ÁÚÈ¿, §Â¯ÒÓÈ·, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∫. ¡ÂÚ¿, §ÂÊfiηÛÙÚÔ. OIKO¶E¢A 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (£ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ-ºÚ›ÍÔ˘) ™¢ 1,8, ÁˆÓ›· 118 Ù.Ì., ·ÏÈfi Û›ÙÈ, 95.000. 2. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (¡. ™¯¤‰ÈÔ) 390 ÙÌ., Û 8,50 ‰ÚfiÌÔ ¿ÛÊ·ÏÙÔ, 21 Ê¿ÙÛ·, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ÌÈÛfi, fiÏÔ 225.000. 3. ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 394 Ù.Ì. ·ÓÙ› 105.000∂ 4. ∞È‚·ÏÈÒÙÈη (∞Ï˘Î¤˜) 329 Ù.Ì., ¤Ó·ÓÙÈ Ï·Ù›·˜ 105.000 ∂. 5. ™ˆÚfi˜, ÔÈÎfi‰· ÁˆÓȷο ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤·, ı¿Ï·ÛÛ·, μfiÏÔ 631 Î·È 647 Ù.Ì. ·ÓÙ› 140.000∂ Î·È 160.000∂ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ 1. °Ú·Ê›· ∂ÚÌÔ‡-∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 120 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, 170.000∂. 2. ¶Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, ™˘Ú›‰Ë-™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 42 Ù.Ì., ·ÓÙ› 90.000∂. 3. °Ú·ÊÂ›Ô 33 Ù.Ì., •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ (∂ÊÔڛ˜), 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÌfiÓÔ 30.000∂. 4. ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, ÏËÛ›ÔÓ ∫·ÚÙ¿ÏË, 45 Ù.Ì., Ì ˘fiÁÂÈÔ Î·È ·Ù¿ÚÈ, 210.000∂. EKTO™ BO§OY 1. º˘ÙfiÎÔ Î¤ÓÙÚÔ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.900 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, ¿ÛÊ·ÏÙÔ, ÌÔÓ·‰È΋ ı¤·, 260.000∂, ÙÔ ÌÈÛfi 135.000 ∂. 2. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô (∫¿Ùˆ ™¯ÔÏ›Ԣ) 1 ÛÙÚÂÌ. ·ÓÙ› 95.000∂. 3. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 1.100 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ‰ËÌfiÛÈÔ, 40 Ù.Ì., ı¤·, 190.000∂. 4. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 125 Ù.Ì., ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ΋Ô 80 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ı¤·, 195.000 ∂. 5. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‰›Ï· ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Ï·Ù›·˜, ÔÈΛ· 3 ‰ˆÌ., ÔÈÎfiÂ‰Ô 720 Ù.Ì., ·ÓÙ› 200.000∂. 6. •ÂÓԉԯ›· ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· - ÿÓÈ·, ·fi 600.000∂ “TZAMTZH™” H E°°YH™H A¶O TO 1925 (068)

BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr ¢IAMEPI™MATA 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 88 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 10ÂÙ›·˜, Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2.¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 180 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (220.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (140.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 2. ª·Á·˙› 70 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·Ú·Ï›· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 3. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 280 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 4. √ÈΛ· 120 Ù.Ì. Û 400 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌË, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 5. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 700 Ù.Ì. μ˘˙›ÙÛ·. 6. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. 7. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 90 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶ÈӷοÙ˜. 8. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 65 Ù.Ì. Û 800 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 100 Ì. ·fi ‰ÚfiÌÔ Ì ı¤· ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ ¡ËÏ›·˜ (90.000 ¢ÚÒ). 9. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, 4ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 400 Ù.Ì., Ì ı¤· Î·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì., §Â¯ÒÓÈ·. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË (ÁÚ·Ê›Ô) 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 56 Ù.Ì. ‰‡Ô ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ (70.000 ∂) ∞Óı. °·˙‹ Ì ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 115 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 95 Ù.Ì. (ÂÓÔ›ÎÈÔ 16.000 ∂ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ), 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ì πˆÏÎÔ‡. OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜. 3. ŒÓ· ÛÙÚ¤ÌÌ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 3,5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, §Â¯ÒÓÈ·. 5. 312 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ı¤·, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 110 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫. °·Ù˙¤·. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ¢›ÓÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÛÙË ªËϛӷ-∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜. ∂À∫∞πƒπ∞: ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 650 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. ÛÙÔ ¶∂¢π√¡ ÙÔ˘ ∞ƒ∂ø™. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (071)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. Î·È Fax 2428093680 ∫ÈÓ. 6977405931 estate.pelio.eu email - mesitika@pelio.eu

∞°ƒπ∞ 1) √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ·Ó·Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË 80ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 160ÙÌ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙ. 1.3 Â›Ó·È 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 160,000 ¢ÚÒ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 436ÙÌ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. 3) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 110ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 174ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 4) √ÈÎfiÂ‰Ô 1080ÙÌ ‹ fiÏÔ Ì·˙› Ë 500ÙÌ Ë 330ÙÌ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰›Ï· ·fi ¿ÚÎÔ. 5) ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 45ÙÌ Î·È 60ÙÌ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ΤÓÙÚÔ. 6) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ 20Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 80.000 ¢ÚÒ. ∞¡ø §∂Ãø¡π∞ 1) πÛfiÁÂÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 105ÙÌ Î·È Ì ¿‰ÂÈ· ÁÈ· 105ÙÌ ÚÔÛı‹ÎË ÁÈ· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 500ÙÌ Ì ı¤·. 3) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 125ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 106ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 120,000 ¢ÚÒ. 4) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 129ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 428ÙÌ. ªÂ ı¤·. 5) μ›Ï· Û ÙÚ›· Â›‰· 340ÙÌ Û ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3600ÙÌ Ì ı¤·. 6) ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 4.000ÙÌ ‰›Ï· ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi. 7) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 120.000 ¢ÚÒ. ∞ƒ°Àƒ∂´∫∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 887ÙÌ ÎÙ›˙ÂÈ 316ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 50.000 ¢ÚÒ. μ√§√™ 1) ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 2) ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 301ÙÌ. 3) ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ. 4) ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ Ì °·ÏÏ›·˜ ÁηÚÛÔÓȤڷ 30ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÂÈψ̤ÓË. ΔÈÌ‹ 30.000 ¢ÚÒ. 5) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 45ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ΤÓÙÚÔ Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 3 ÂÙÒÓ. ΔÈÌ‹ 95.000 ¢ÚÒ. 6) ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 101ÙÌ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Û ηÈÓÔ‡ÚÈÔ. 7) ¡¤· πˆÓ›· ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 230ÙÌ ¤ÙÔ˜ 2002. ΔÈÌ‹ 220.000 ¢ÚÒ. 8) ¡¤· πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 215ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 228ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· Ì ı¤·. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500ÙÌ. ΔÈÌ‹ 135.000 ¢ÚÒ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 135.000 ¢ÚÒ. 3) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8.960ÙÌ Ì ÔˆÚÔÊfiÚ· 500Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 4) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÈ· 128ÙÌ Ì ÔÈÎfi‰Ô

239ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 160.000 ¢ÚÒ. 5) √ÈÎfiÂ‰Ô 460ÙÌ Û ‹Û˘¯Ô Î·È ÎÂÓÙÚÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 60,000 ¢ÚÒ. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.750ÙÌ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Û ‹Û˘¯Ô ̤ÚÔ˜ Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi Ì·˙› Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 300Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100ÙÌ Î·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.200ÙÌ Ì ÔÈΛ· 60ÙÌ 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 220.000 ¢ÚÒ. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 150ÙÌ Ì ÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ‰˘Ô ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Û‡ÓÔÏÔ 160ÙÌ ¤ÙÔ˜ 2002 Ì ı¤· 50Ì ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ‰›Ï· ·fi ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹ 270.000 ¢ÚÒ. ¶ƒøΔ∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ 1) μfiÏÔ˜ ¶·Ú¿ÏÈ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 2) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.000ÙÌ ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1) ¢ÈÒÚÔÊÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ Â› Ù˘ ∂ÚÌÔ‡ 450 ¢ÚÒ. 2) °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÈψ̤ÓË. 3) ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· Û ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 89ÙÌ Ì¤Û· Û ˆÚ·›Ô ΋Ô. 4) ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÈÛfiÁÂÈ· 90ÙÌ Ì ˆÚ·›Ô ΋Ô ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ΔÈÌ‹ 400 ¢ÚÒ. ∂À∫∞πƒπ∞ 1) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 115ÙÌ Ì ˆÚ·›· ·˘Ï‹ ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ ÌfiÓÔ 135.000 ¢ÚÒ. 2) ¶ÈӷοÙ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 3,358ÙÌ. ΔÈÌ‹ ÌfiÓÔ 110.000 ¢ÚÒ. 3) ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 114ÙÌ Ì ÌÈ· ÁηÚÛÔÓȤڷ 26ÙÌ ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹. (073)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210 22824

∫ÈÓ. 6982 479 991 - 6973 585 390 mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr ¶ø§∂πΔ∞π - ¢˘¿ÚÈ· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÚÔÛfi„ˆ˜ Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ (ÛÙ¿ÓÙ·Ú ÂÓÔ›ÎÈÔ). - ¢˘¿ÚÈ ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· Ì ¿ÚÎÈÓ ÁÈ· ȉȈÙÈ΋ ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. - 110 Ù.Ì. 4Ô˜ ÁˆÓÈ·Îfi ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· fiÓÂÈÚÔ, ı¤· fiÏÔ˜ Ô ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜. - 120 Ù.Ì., 2Ô˜, ÁˆÓÈ·Îfi Ì 3 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÙ·ÓÙ›ÓÔ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÚÔÛÈÙ‹ ÙÈÌ‹. - 120 Ù.Ì., 2Ô˜, ÁˆÓÈ·Îfi Ì 2 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›Ô, ∫·Ú·Á¿Ù˜. - °Ú·ÊÂ›Ô 37 Ù.Ì., 1Ô˜, ÛÙÔÓ ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô (¿Óˆ ·fi ÙȘ ηÊÂÙ¤ÚȘ) Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ. - °ˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ·: 110 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ, 1Ô˜ 110 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 95 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ πˆÏÎÔ‡. ∂ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ ÚÔÛÊ¿Ùˆ˜ Ì 16.000 ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜. - ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ·ÏÈ¿ ÛÙȘ ªËÏȤ˜ μfiÏÔ˘, ·ÚfiÛÎÔÙË ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ. (075)

-----------------------------------ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 8 ΔËÏ. ∫¤ÓÙÚÔ 24210 25000

À‡ı˘ÓÔ˜: ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘

∫ÈÓËÙfi: 6979726165 E-mail: stspiliopoulos@gmail.com ª√¡∞¢π∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ∫∞Δø Δ∏™ ∂ ª¶√ƒπ∫∏™ Δ√À™ ∞•π∞™ 1. √ÈÎfi‰Ô, ¡. πˆÓ›·, 277Ù.Ì., ™.¢. 2, 60.000ú. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, 70Ù.Ì., 80.000ú. 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, 106Ù.Ì., (ÂÌÔÚÈ΋ ·Í›· 530,000ú), ∞Í›·˜ ¢È¿ıÂÛ˘ 330.000ú. 4. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, 61Ù.Ì., (ÂÌÔÚÈ΋ ·Í›· 300,000ú), ∞Í›·˜ ¢È¿ıÂÛ˘ 200.000ú. 5. μ›Ï·, ¶Â˘Î¿ÎÈ·, 300Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 550Ù.Ì., 350.000ú. 6. ¢˘¿ÚÈ, 1Ô ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, 60Ù.Ì., ¤ÙÔ˜ ηÙ. 2009, ÂÈψ̤ÓÔ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 450ú (ÂÌÔÚÈ΋ ·Í›· 180,000ú), ·Í›·˜ ‰È¿ıÂÛ˘ 138.000ú. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞Δø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. μ√§√™ 61-107Ù.Ì., ·fi 1700ú/Ù.Ì. ∫ 388. 2. μ√§√™ ∑·ÏfiÁÁÔ˘ 85Ù.Ì., 2 À/¢, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 415. 3. μ√§√™ ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 46Ù.Ì., ∫ 94. 4. μ√§√™ μÈ˙˘ËÓÔ‡, ÓÂfi‰ÌËÙ· 57-110Ù.Ì., ·fi 1600/Ù.Ì. ∫ 234. 5. ∞¡∞Àƒ√™ ™Ù·‰›Ô˘, 100Ù.Ì. & 72Ù.Ì., ∫ 218. 6. ¡. πø¡π∞, 3¿ÚÈ, 79Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi, ∫ 371. 7. ¡. πø¡π∞, ÚÂÙÈÚ¤ 79Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 372. 8. ¡. πø¡π∞, 2¿ÚÈ 45Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 374. 9. ¡. πø¡π∞ 2¿ÚÈ 48Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 375. 10. ¡. πø¡π∞, 3 3¿ÚÈ· 84Ù.Ì., 2Ô˘-4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 376. 11. ¡. πø¡π∞ 48,5-115Ù.Ì. ·fi 1350ú/Ù.Ì., ∫ 100-127. 12. ¡. πø¡π∞ ∫¿‰ÌÔ˘ 78-81Ù.Ì., ÓÂfi‰ÌËÙ·, K 272-277. 13. ¡. πø¡π∞ ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 46-86Ù.Ì., ÓÂfi‰ÌËÙ·, ∫ 278-284. 14. ¡. πø¡π∞ ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 93-102Ù.Ì., ÓÂfi‰ÌËÙ·, ∫ 285-286. 15. ¡. πø¡π∞ ÃÚ. §Ô‡ÏË, 128Ù.Ì., ηٷÛÎ. 2008, ∫ 291. 16. ∫∞ƒ∞°∞Δ™ 76.5 Ù.Ì., 1Ô˘ fiÚÔÊÔ˘, ∫ 483. 17. μ√§√™ ÓÂfi‰ÌËÙ· 21-121Ù.Ì., 1Ô˘ - 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 455-476. 18. ¡. πø¡π∞ 90 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 450. 19. ∞§À∫∂™ 85Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 449. 20. ∞°. ∫ø¡/¡√™ ÔÚÔÊÔÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 86Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 267. 21. ∞§À∫∂™, ÁηÚÛÔÓȤڷ 25Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË, 1Ë ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ηÙ. 2009, ∫441. 22. μ√§√™ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 2 ‰È·Ì. 65Ù.Ì., 1Ô˘ & 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¿ÚÎÈÓÁÎ, ∫ 419. 23. ∫∞¶∞∫§π, 45 Ù.Ì-107 Ù.Ì, ·fi 1450/Ù.Ì K 424. 24. ∞§À∫∂™, ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛÎ., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 18002200ú/ Ù.Ì ∫ 425.

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞¡ø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. μ√§√™ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿-ΔÚÈÎÔ‡Ë, 2¿ÚÈ 54Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ, ∫ 305. 2. μ√§√™ 54Ô˘ ™˘ÓÙ·Á. ∂§∞™, 102 Ù.Ì., ∫ 183. 3. μ§∞Ã∞μ∞ 118Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ∫ 149. 4. ∞°ƒπ∞ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, 43Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 301. 5. ¡. πø¡π∞ 83Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 394. 6. ¡. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. 82Ù.Ì., ¯Ú›˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘, ∫ 11. ª∂∑√¡∂Δ∂™-∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∫∞ƒ∞°∞Δ™ 120Ù.Ì., ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 60Ù.Ì., Û ÔÈÎÔ.126Ù.Ì., ηٷÛÎ. 2005, ∫ 392. 2. ∞§À∫∂™, 127Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 156Ù.Ì., ˘fi ηٷÛ΢‹, 10Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 358. 3. ∞§À∫∂™ ¡Âfi‰ÌËÙË 164Ù.Ì., 3fiÚÔÊË, ∫ 297. 4. ∞§À∫∂™ 209Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 270Ù.Ì., ∫ 233. 5. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 155Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 250Ù.Ì., ı¤·, ∫ 198. 6. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞, 3 ÓÂfi‰ÌËÙ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 150Ù.Ì., ˘fiÁÂÈÔ 95Ù.Ì., ∫ 298. 7. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞, ™˘ÁÎ. ηÙÔÈÎÈÒÓ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 60-150Ù.Ì., ∫ 313. 8. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ 65Ù.Ì., 60Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ˘fi ηٷÛÎ., ∫ 203. 9. ∞º∏™™√™, 71-145Ù.Ì., ˘fi ηٷÛ. ∫ 370. 10. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ “ª∞¡∞” 100-200Ù.Ì., ˘fi ηٷÛÎ., ·fi 2000ú/Ù.Ì.. ∫ 210. 11. ∞°. πø∞¡¡∏™, 71-104Ù.Ì., ∫ 67-72. 12. ∞º∏™™√™ ∫·ÏËÊÙ¤ÚË, 320Ù.Ì., Û ÔÈÎÔ. 1800Ù.Ì.. ∫ 216. 13. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞ ¶·ÏÈfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 90Ù.Ì., Û ÔÈÎÔ. 170Ù.Ì., ∫ 186. 14. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞ 2 ÔÈ˘ 172Ù.Ì., Û ÔÈÎfi. 403Ù.Ì., ∫ 192. 15. ™∫π∞£√™ “ΔÚÔ‡ÏÔ˜” , ‚›Ï· 160Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.500Ù.Ì., ∫ 386. 16. ¶§∞Δ∞¡π∞™ ªπ∫ƒ√: √ÈÎÔ‰ÔÌ‹ 135Ù.Ì. (ηڷÁÈ·›), Û ÔÈÎfi. 250Ù.Ì., ∫ 482. 17. ª∂°∞§∏ μ∂§∞¡π¢π∞, ÔÈΛ· 96Ù.Ì., Û ÔÈÎfi. 300Ù.Ì., ∫ 320. 18. ∞°. °∂øƒ°π√™ ¡∏§∂π∞™, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 240Ù.Ì., ËÌÈÙ., Û ÔÈÎfi. 491Ù.Ì., ∫ 411. 19. ª∏§π∂™, ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 130Ù.Ì., Û ÔÈÎfi. 634Ù.Ì., ∫ 323. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. πø¡π∞, 100Ù.Ì., Û ÔÈÎÔ. 171Ù.Ì., ∫ 401. 2. ∞°ƒπ∞ 174 Ù.Ì., Û ÔÈÎfi. 405Ù.Ì., 3ˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, ËÌÈ-˘fiÁÂÈÔ 120Ù.Ì., ∫111. 3. ∞¡∞∫∞™π∞ ∞¡ø μ√§√, 55Ù.Ì. (Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·ÛÎ/ÏÔ˘), Û ÔÈÎfi. 198 Ù.Ì., K 447. 4. ¢∏ª√™ º∂ƒø¡, 145.38Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, Û ÔÈÎfi. 1000Ù.Ì., fiÚÈ· ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∞¤ÚÈÓÔ˘, 65000ú, ∫445. 5. μ√§√™ ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 60 Ù.Ì, Û ÔÈÎfi. 146 Ù.Ì, ∫442. 6. ∞§À∫∂™, ¤·˘ÏË 160Ù.Ì. ËÌÈ˘. 70Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 502Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ ∫ 338. 7. μ√§√™ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, 61Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ∫ 418. 8. ¡. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 53Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 121 Ù.Ì., Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘. ∫ 62 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. μ√§√™ ™˘Ú›‰Ë (NAKOS CENTER) ∫ 414. 2. μ√§√™ §·Ú›Û˘, ‰ÈÒÚÔÊÔ ∂·ÁÁ/ÎÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.100Ù.Ì. & 200Ù.Ì. ·Ôı. 17 £. ¿ÚÎÈÓÁÎ, ∫ 348. 3. ¡. πø¡π∞ ∫ÂÓÙÚÈÎfi ˘fi ηٷÛ. 73Ù.Ì. & ·Ù¿ÚÈ, ∫ 373. 4. ¡. πø¡π∞ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 40Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ ∫ 125. 5. ¡. πø¡π∞ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 38Ù.Ì.-54Ù.Ì., ∫ 131-133. 6. ∞§À∫∂™ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ, Ì ÂÓÔ›ÎÈÔ 1.200ú/Ì‹Ó·, ·fi‰ÔÛË 7% 7. ∞§À∫∂™ μ¿Î¯Ô˘ 32Ù.Ì., ∫50. 8. ∞§À∫∂™ μ¿Î¯Ô˘ 37Ù.Ì., ∫54. 9. VOLOS PALACE ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· 28-32 Ù.Ì., ∫454. √π∫√¶∂¢∞ 1. ¡. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞, 412Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi ™.¢. 0,8, Î¿Ï˘„Ë 70%, ∫ 304. 2. ¡. πø¡π∞ 570Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ™.¢. 0,8, ∫ 343. 3. ∞§À∫∂™ ÔÈÎfiÂ‰Ô 176 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ™.¢. 0,8 Î·È ÎÙ›˙ÂÈ 141Ù.Ì. ∫ 352 4. ∞§À∫∂™ ™ˆÚfi˜ ∞Ïfi˘. 588Ù.Ì., ™.¢. 0,4, ∫ 242. 5. ∞§À∫∂™, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 470Ù.Ì., 700ú/Ù.Ì. ∫ 49. 6. ∞§À∫∂™ ™ˆÚfi˜, 639Ù.Ì., ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ∫ 311. 7. ∞°. ¡∂∫Δ∞ƒπ√™ ¡. πˆÓ›·˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 570 Ù.Ì. ∫ 343 8. ∫∞ƒ∞ª¶∞Δ∑∞∫∏ (‰›Ï· ÛÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·) ÔÈÎfiÂ‰Ô 4600 Ù.Ì., ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. K 220 9. ∞°. §∞Àƒ∂¡Δπ√™ ‰˘ÙÈÎfi ¶‹ÏÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 240,5 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫ 413 10. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 273Ù.Ì., ∫ 182. 11. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 358Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ., ÁˆÓÈ·Îfi, 350Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 350. 12. ∞¡∞∫∞™π∞, ı¤ÛË ¶·Ó·ÁÈ¿ 3300Ù.Ì., ∫ 41. 13. ∞°ƒπ∞ 350-700Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ Û¯¤‰ÈÔ, 210ú/Ù.Ì. ∫ 387. 14. ª∏§π¡∞ 1640Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 356. 15. ª∏§π¡∞ 615Ù.Ì., ∫ 381. 16. ª∏§π¡∞ 695Ù.Ì., ∫ 382. 17. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 1050Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤·, ∫ 146. 18. ∞ƒ°∞§∞™Δ∏, ÔÈÎÔ. 928Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ∫ 368. 19. ∞ƒ°∞§∞™Δ∏, 790Ù.Ì., ∫ 38. 20. ª√ÀƒΔπ∞™ 3000Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 194. 21. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞, 1550Ù.Ì., Ì ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ∫ 416. 22. ™∫π∞£√™, 4000Ù.Ì. ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ∫ 248. 23. ™∫π∞£√™, 225Ù.Ì., ™.¢. 0,8, ∫ 329. 24. ª∏§π∂™ 10.000Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ., ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٷÛÎ. 30 ‰ÈÒÚÔÊˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ∫481. 25. ∞§À∫∂™ 224.17 Ù.Ì., ¶.∫.60%, ™.¢. 0.8, ∫ 480. 26. ¡.πø¡π∞ 359.70Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ LIDL, K 448. 25. §∞ª¶π¡√À 8.204 Ù.Ì., ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ‰fiÌËÛË 335 Ù.Ì., K478. 28. ™∫√¶∂§√™ ı¤ÛË “¶∞¡∞°π∞ ∂§π√™” 4000Ù.Ì., ۯ‰fiÓ ‰ÈÏ¿ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ∫ 181. 29. ¡H∂™ ÔÈÎfiÂ‰Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ì ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·ÁÚÔÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ∫ 485 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ¢πª∏¡π 4580Ù.Ì., ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ, ‰fiÌËÛË 1000Ù.Ì.. ∫ 252. 2. ¢πª∏¡π 3500Ù.Ì., ∫ 232. 3. ¢πª∏¡π ı¤ÛË ∞ÁÈfiÎÏËÌ· 5625Ù.Ì., ∫ 341. 4. ¢πª∏¡π ı¤ÛË ∞Ï˘Á·ÚfiÚÂÌ·, 11.350Ù.Ì. ∫ 295. 5. ¢πª∏¡π ı¤ÛË ∞ÎfiÓÈ· 8963Ù.Ì., 15.000ú/ÛÙÚ¤Ì ∫ 296. 6. ∂£¡.√¢. μ√§√À-μ∂§/¡√À Ì ¿‰ÂÈ· ∫fiÌ‚Ô˘ 17.000Ù.Ì., ∫ 52. 7. ª∂§π™™∞Δπ∫∞ ı¤ÛË “ª∂Δƒ√” ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6504.05 Ù.Ì., Ì ı¤· ¶‹ÏÈÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ∫ 389

8. ª¶√Àº∞, 1515Ù.Ì., Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 76Ù.Ì., ∫ 365. 9. ª¶√Àº∞ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 7000Ù.Ì. ∫ 145. 10. ª¶√Àº∞ ı¤ÛË “¶∞ƒ∞¢∂π™√™” 12000Ù.Ì., 80Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 226. 11. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË “∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜” 4067Ù.Ì. ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 417. 12. ª∏§π¡∞, 4122Ù.Ì., ∫ 369. 13. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË “ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ·” 695Ù.Ì., ∫ 378. 14. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË “™È̈٤˜” 6986Ù.Ì., ∫ 380. 15. ¶√Δ√∫π ™À∫∏™ 15ÛÙÚÂÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜ ∫ 333. 16. ∑∞°√ƒ∞ ı¤ÛË “¶·Ó·Á›ÙÛ·” 4007Ù.Ì. ∫ 84. 17. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 4070Ù.Ì., ∫ 400. 18. ∞º∏™™√™ “∞Ú¿ÎÈ·” 10 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, Ì 180 ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ∫479. 19. ™À∫∏ 1004,71 Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 1500Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫444 20. ∞£∏¡ø¡-μ√§√À (∞°Ãπ∞§√™) 4500Ù.Ì., ∞’ ÚÔ‚ÔÏ‹˜, Ì ÎfiÌ‚Ô, ÁÈ· οı ›‰Ô˘˜ Âȯ›ÚËÛË, ∫443. 21. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË °Ï˘Ê¿‰·, 3.551,16Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∫422. ¶ø§√À¡Δ∞π ∫Δπƒπ∞∫∂™ ∂°∫∞Δ∞™Δ∞™∂π™ (∂ƒ°√™Δ∞™π∞-μπ√Δ∂áπ∂™) ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ ∫∞Δ√¶π¡ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™ (076)

-----------------------------------ª∞Δπ¡∞ ª∞Àƒπ∞ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ §∞ª¶ƒ√™ ™Àªμ√À§∂ÀΔπ∫∏ ∞∫π¡∏Δ∏™ ¶∂ƒπ√À™π∞™ ¶√§Àª∂ƒ∏ 33, μ√§√™ Δ∏§/FAX 24210-39341 ∫π¡. 6976-272574 6974-063226 WEB SITE www.sakip.gr EMAIL: info@sakip.gr

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È - ∫¤ÓÙÚÔ, 3¿ÚÈ, 75 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ‚·Ì̤ÓÔ, Ê/·. - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ Ì ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ‚·Ì̤ÓÔ, Ù¤ÓÙ˜. - μ·ÛÛ¿ÓË Ì ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, 2¿ÚÈ, 54 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, Ê/·, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. - ¡¤· πˆÓ›·, 3¿ÚÈ, 97 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/·. - ¡¤· πˆÓ›· 2ÌÈÛ¿ÚÈ, 76 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/·. - ΔÚÈÎÔ‡Ë Ì ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 3¿ÚÈ, 64 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. - ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Ì ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 2¿ÚÈ, 60 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÚÔÛfi„ˆ˜, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ‚·Ì̤ÓÔ. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· - ¶Úfiԉ˜ °ÔÚ›ÙÛ·˜, ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 115 Ù.Ì. Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ ÂÎÌÂÙ·ÏχÛÈÌÔ 60-100 Ù.Ì. ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ¯Ú‹ÛË Roof Garden Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ¶‹ÏÈÔ. - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË (ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋) ‰ÈÒÚÔÊÔ ·Î›ÓËÙÔ 232 Ù.Ì. Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 128 Ù.Ì. - ¡¤· πˆÓ›· (∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘), ‰ÈÒÚÔÊË ÚÔÛÊ˘Á‹ ÔÈΛ· Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 136 Ù.Ì., ™.¢. 2,1. - ∫·ÏÏÈı¤·, ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 38 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 47 Ù.Ì., Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. - ¡Â¿ÔÏË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ¤ÙÚÈÓË, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· (140 Ù.Ì.) Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 312 Ù.Ì. - ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 124 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 77,50 Ù.Ì. Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹!!! - ∞ÁÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 185 Ù.Ì. 1Ô˜ Î·È 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, Ì ¿ÚÎÈÓ. - ∞ÁÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105 Ù.Ì., 1Ô˜ Î·È 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÁˆÓȷ΋, Ì ¿ÚÎÈÓ. - ∞ÁÚÈ¿, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 145 Ù.Ì. Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ 20 Ù.Ì. ÌfiÏȘ 70Ì. ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· ÛÙÔ ™Ô˘ÙÚ·Ï›. - ∞ÁÚÈ¿, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 230 Ù.Ì., ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, ÌfiÏȘ 70Ì. ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· ÛÙÔ ™Ô˘ÙÚ·Ï›. - ∞Ï˘Î¤˜, ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì., ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, ·Ú·‰ÔÙ¤· Û 6 Ì‹Ó˜ ÂÚ›Ô˘. - ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜, ‰ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 326 Ù.Ì., ÂÊ·ÙfiÌÂÓË ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ı¤·. - ªËÏȤ˜, ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ (80-100 Ù.Ì.) Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô (50-100 Ù.Ì.), ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi! - ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 984 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. - ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 61 Ù.Ì., Ì ¯ˆÚÈÛÙfi ˘fiÁÂÈÔ 17,25 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 303 Ù.Ì. Ì ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË ·˘Ï‹, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. - ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÁˆÓȷ΋ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 125 Ù.Ì., Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 126 Ù.Ì., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. - ªËÏȤ˜, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÍÂÓÒÓ· 52Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. Ì ı¤· Î·È ¿ÚÎÈÓ. - •˘Ófi‚Ú˘ÛË (ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi) ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 64 Ù.Ì. Î·È ÁÈ·› 89 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 571 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. - ∑·ÁÔÚ¿, ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 74 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 29 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1,5 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÏËÛ›ÔÓ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ‰˘¿ÚÈ 54 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ ÈÏÔÙ‹˜. - ∞Ó¿ÏË„Ë, ÙÚÈ¿ÚÈ 83 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÁˆÓÈ·Îfi. - ™Ù·ı¿ ÏËÛ›ÔÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ÙÂÛÛ¿ÚÈ 110 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù¤ÓÙ˜, ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ, ËÏÈ·Îfi˜, 3 a/c. - ∫¤ÓÙÚÔ, ÂÓÙ¿ÚÈ 200 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ÚÂÙÈÚ¤, Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË Ì ·Ôı‹ÎË, ı¤· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. - ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ÏËÛ›ÔÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 4¿ÚÈ 111,70 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. - ∂ÚÌÔ‡ Ì ™¤ÊÂÏ, 3¿ÚÈ, 92 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. - ∂ÚÌÔ‡ Ì ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘, 2¿ÚÈ, 53 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ηٿÏËÏÔ ÌfiÓÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. - ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ Ì ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 2¿ÚÈ 55 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÚÔÛfi„ˆ˜, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì ·˘ÙfiÓÔÌÔ Ï¤‚ËÙ· Ê/·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. - ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Ì π¿ÛÔÓÔ˜, 2¿ÚÈ, 62 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 36


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 36 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 35

ª∞Δπ¡∞ ª∞Àƒπ∞ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ §∞ª¶ƒ√™ ™Àªμ√À§∂ÀΔπ∫∏ ∞∫π¡∏Δ∏™ ¶∂ƒπ√À™π∞™ ¶√§Àª∂ƒ∏ 33, μ√§√™ Δ∏§/FAX 24210-39341 ∫π¡. 6976-272574 6974-063226 WEB SITE www.sakip.gr EMAIL: info@sakip.gr

- ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Ì π¿ÛÔÓÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi 3¿ÚÈ, 100 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. - ∫‡ÚÔ˘ Ì ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜, 3¿ÚÈ· 82 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ¿ÚÎÈÓ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 2¿ÚÈ, 70 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Û ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì ı¤· ÙË °ÔÚ›ÙÛ· Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 4¿ÚÈ, 108 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ˘fi ηٷÛ΢‹ Ì ¿ÚÎÈÓ. - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 2¿ÚÈ, 50 Ù.Ì., 2Ô˜ Î·È 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ˘fi ηٷÛ΢‹ Ì ¿ÚÎÈÓ. - ¡¤· πˆÓ›· (Â› Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜), 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì., ‰ÈÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, ·/ı Ê/·, ÂÈϤÔÓ ‰fiÌËÛË. - ¡¤· πˆÓ›· (ª∂Δ∫∞), 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, ÁˆÓÈ·Îfi, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ·Ôı‹ÎË, Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹. - ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜, ‰˘¿ÚÈ 51 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ·/ı Ê/·. - ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜ ÁηÚÛÔÓȤڷ 34 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, Ì ·/ı Ê/· Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜. - ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜, ÁηÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ì ·/ı Ê/·. √ÈÎfi‰· - ¡Â¿ÔÏË, ÔÈÎfiÂ‰Ô 518 Ù.Ì. Ì ÚfiÛÔ„Ë 15,54 Ù.Ì., ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. - ¶ÂÚÈÔ¯‹ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘, ÌÂÛ·›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 105 Ù.Ì., Ì ÚfiÛÔ„Ë 9Ì. Î·È ™.¢. 2,1. - ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó¿Ï˄˘, ÌÂÛ·›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 143,50 Ù.Ì. Ì ÚfiÛÔ„Ë 10,16 Ù.Ì. Î·È ™.¢. 2,1. - ∞ıËÓÒÓ, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.500 Ù.Ì. Â›‰Ô, Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ú¿‰ÚÔÌÔ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. - ∞Á¯›·ÏÔ˜ (ı¤ÛË ™ÙÔ˘›) ÔÈÎfi‰· 4.000 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ˜ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ηϋ ÙÈÌ‹. - ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.500 Ù.Ì. ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. - ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. - ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 440 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë 14Ì., ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Û ˆÚ·›· ÂÚÈÔ¯‹ Û ηϋ ÙÈÌ‹!!! - ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 684 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ÙڛʷÙÛÔ. - §·‡ÎÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 852 Ù.Ì., ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘, 30.000∂. - ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 40.000∂. - ªËÏȤ˜, ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 2.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘ 500Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. - ªÔ‡ÚÂÛÈ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 793 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈ-

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 24ÙÌ. º/∞, ÂÚÈÔ¯‹ °. ¢‹ÌÔ˘. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:30 2. °·˙‹ Ì °·Ì‚¤Ù· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 116ÙÌ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. 115.000∂ ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10 3. ¢˘¿ÚÈ 53ÙÌ 12ÂÙ›·˜ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ¿ÚÎÈÓ μÏ·¯¿‚· Î·È ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 01 4. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÓÂfi‰ÌËÙÔ 86ÙÌ 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË Â› Ù˘ °. ¢‹ÌÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 5. ¶·Ú·Ï›· - ÚfiÛÔ„Ë, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 120ÙÌ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 6. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 115ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì 2 ˘/‰, w/c, Ì¿ÓÈÔ. ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ Ì °. ¢‹ÌÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:30 7.

√π∫√¢√ª∏ •∂¡π∞

∞) ¶ˆÏÂ›Ù·È ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· À„ËÏÒÓ ¶ÚÔ ‰È·ÁÚ·ÊÒÓ ÛÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ •∂¡π∞, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ΔÛÔÔÙÔ‡, ÛÙÔ ‚’ fiÚÔÊÔ, 50ÙÌ. π‰ÈfiÎÙËÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. μ) ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· À„ËÏÒÓ ¶ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ ÛÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ •∂¡π∞, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ¶Ï·ÛÙ‹Ú·, ÛÙÔ ‰’ fiÚÔÊÔ, 180ÙÌ. ÃÒÚÔÈ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ‰‡Ô (2). 8. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 107 Ù.Ì., 3 À/¢, Ù˙¿ÎÈ, 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٷÛ΢‹˜ 2008, ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹, ÌÂÁ¿ÏË ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 34 À‡ı. ™˘Ó/Ù˘: ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfi˜, ΔËÏ. ∂ÈÎ/Ó›·˜: 6946 056 984 9. ªÔÓ·‰ÈÎfi ‰˘¿ÚÈ 64 Ù.Ì. 2 ÂÈ¤‰ˆÓ ηٷÛ΢‹˜ 2005, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÎÏÂÈÛÙ‹ ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÛÙ· ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 34

ÛÌÔ‡, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›·. - •˘Ófi‚Ú˘ÛË, ÔÈÎfiÂ‰Ô 10.500 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. (077)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267

Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (078)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ¶∞¶∞∫ø™Δ∞ ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 1 - μfiÏÔ˜ Δ∏§. 24210-33100 Î·È 21666

¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 35 Ù.Ì. 52.000 ∂ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 145 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 75 Ù.Ì. 80.000 ∂ μÏ·¯¿‚· 72 Ù.Ì. 108.000 ∂ μÏ·¯¿‚· 95 Ù.Ì. 110.000 ∂ °·ÏÏ›·˜ 58 Ù.Ì. 55.000 ∂ °·Ì‚¤Ù· 116 Ù.Ì. 130.000 ∂ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 90 Ù.Ì. 105.000 ∂ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 34 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 145 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∫·ÙÛÒÓË 77 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 32 Ù.Ì. 40.000 ∂ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 94 Ù.Ì. 110.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 68 Ù.Ì. 65.000 ∂ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 51 Ù.Ì. 70.000 ∂ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 115 Ù.Ì. 175.000∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 80 Ù.Ì. 70.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 150 Ù.Ì. 200.000 ∂ ¶·Ï·Ì¿ 69 Ù.Ì., 55.000 ∂ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 95 Ù.Ì. 115.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 73 Ù.Ì. 100.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 77 Ù.Ì. 95.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 82 Ù.Ì. 100.000 ∂ ƒÔ˙Ô‡ 29 Ù.Ì., 46.000 ∂ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 104 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 250.000 ∂ ™˘Ú›‰Ë 172 Ù.Ì. 330.000 ∂ MONOKATOIKIE™ ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 328 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 538 Ù.Ì. 340.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ 350 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. 550.000 ∂ ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 90 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì. 150.000 ∂

À‡ı. ™˘Ó/Ù˘: ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfi˜, ΔËÏ. ∂ÈÎ/Ó›·˜: 6946 056 984 10. ¢˘¿ÚÈ 55ÙÌ 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ı¤· Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 52.000∂ ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 34 À‡ı. ™˘Ó/Ù˘: ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfi˜, ΔËÏ. ∂ÈÎ/Ó›·˜: 6946 056 984 11. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 200ÙÌ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 5Ô˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰‡Ô Ù˙¿ÎÈ·, ÁÚ·Ê›Ô, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ‰È·ÌÔÚʈ̤Ó˘ Ù·Ú¿ÙÛ·˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 34 À‡ı. ™˘Ó/Ù˘: ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfi˜, ΔËÏ. ∂ÈÎ/Ó›·˜: 6946 056 984 12. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 75ÙÌ ÛÙËÓ ¡. πˆÓ›· Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì 2 ˘/‰ 60.000∂. ∫ˆ‰.·Î.15 13. ¡Âfi‰ÌËÙ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙËÓ ¡. πˆÓ›·. ∫ˆ‰. ·Î.15 14. ¢/ÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 125,00 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· (86) ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ Î·È Î·ÏԉȷÙËÚË̤ÓÔ. (∫ˆ‰. 31)

ΔƒπΔ∏ 25 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 170 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 3.000 Ù.Ì. 170.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 750 Ù.Ì. 250.000 ∂ ÕÊËÛÔ˜ 250 Ù.Ì. (‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Î·È 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ) 500.000 ∂ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 275 Ù.Ì. 220.000 ∂ °È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘ 50 Ù.Ì. 55.000 ∂ £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ 100 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 401 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 220 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2.000 Ù.Ì. 500.000 ∂ ∫·ÈÛ·Ú›·˜ 113 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 145 ÁˆÓ. 130.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 431 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 480 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 4000 520.000 ∂ ∫ÔÚÒË 240 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 550 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï. 840.000 ∂ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 402 Ù.Ì. 220.000 ∂ ª·Ï¿ÎÈ 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 476 Ù.Ì. 220.000 ∂ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi 118 Ù.Ì. 400.000 ∂ ¡. πˆÓ›· ºÂȉ›Ô˘ 80 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 140 Ù.Ì. 130.000 ∂ ¡·˘¿Ú¯Ô˘ ∞ÔÛÙfiÏË 70 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì. 90.000 ∂ ¶··Î˘ÚÈ·˙‹ ÙÚÈÒÚ. 276 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 480 Ù.Ì. 750.000 ∂ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 160 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 240 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¶Ú. ∏Ï›·˜ ÕÓˆ μfiÏÔ˘ 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 530 Ù.Ì. 150.000 ∂ ºÂÚ·›Ô˘ 82 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 131 Ù.Ì. 130.000 ∂ ºÂÚ·›Ô˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÙÚÈÒÓ ‰È·Ì. 260 Ù.Ì. 430.000 ∂ ÛڈÓÔ˜ 230 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 240 Ù.Ì. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 108 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 122 Ù.Ì. 160.000 ∂ OIKO¶E¢A ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 500 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 560 Ù.Ì. 165.000 ∂ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡ 500 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 536 Ù.Ì. 185.000 ∂ ∞ıËÓÒÓ 600 Ù.Ì. 450.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4.020 Ù.Ì. 320.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 276 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 311 Ù.Ì. 110.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 470 Ù.Ì. 360.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 478 Ù.Ì., 170.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 560 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 240 Ù.Ì., 120.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 292 Ù.Ì. 75.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 331 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 370 Ù.Ì. 130.000 ∂ ∞ӈ̷ÏÈ¿ 507 Ù.Ì. 165.000 ∂ μ¿Î¯Ô˘ 300 Ù.Ì. 130.000 ∂ °·˙‹ 200 Ù.Ì. °ÎÔ‡Ú· 655 Ù.Ì. 450.000 ∂ ¢·‚¿ÎË 440 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 1.345 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 312 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∫ÔÚÒË 4.100 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ §. ∞ıËÓÒÓ 2.500 Ù.Ì. 1.250.000 ∂ ªËÙÚ. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ 750 Ù.Ì. 1.450.000 ∂ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 386 Ù.Ì. 450.000 ∂ ¡. ¢¤ÏÙ· 470 Ù.Ì. 90.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 327 Ù.Ì. 229.000 ∂ •ËÚfiηÌÔ˜ 362 Ù.Ì. 160.000 ∂ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 2.300 Ù.Ì.

* ¶ˆÏÂ›Ù·È ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚ. μ˘ ˙·ÓÙ›Ô˘ 96, 83ÙÌ, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ. ¡. πˆÓ›·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:27 * ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 87ÙÌ 2Ô˘ ÔÚ., ÓÂfi‰ÌËÙÔ. ∫˘Ú›ÏÏÔ˘ Ì ª‡ÚˆÓ 4, ¡. πˆÓ›·. * ¶ˆÏÂ›Ù·È ªÔÓ·‰È΋ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ¶ËÏ›Ô˘ ηٷÛ΢‹˜ 2008’, 190ÙÌ Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹! °π∞¡¡∏™ ¶∞™∞∫√™ (™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡) 24210 20008-20025

∞™Δπ∫∞ √π∫√¶∂¢∞ ∫∞π ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ¶·Á·ÛÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 220ÙÌ Ì ™.¢ 2,1. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 2. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÔÈÎfiÂ‰Ô 123ÙÌ Î·È Û›ÙÈ 100ÙÌ Ì Î.ı., Ê/·, Ù˙¿ÎÈ, ËÏÈ·Îfi, Ù¤ÓÙ˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 3. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ ÓÂfi‰ÌËÙË Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10

¶Â˘Î·Î›ˆÓ 300 Ù.Ì. 200.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 590 Ù.Ì. 120.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. 150.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 638 Ù.Ì. 185.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 695 Ù.Ì. 120.000 ∂ ºÂÚÒÓ 750 Ù.Ì. 1.450.000 ∂ ÿÓÈ· 456 Ù.Ì. 70.000 ∂ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ °·ÏÏ›·˜ 40 Ù.Ì. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50 Ù.Ì. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 81 Ù.Ì. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 35 Ù.Ì. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 90 Ù.Ì. √ÁÏ 100 Ù.Ì. ™˘Ú›‰Ë 80 Ù.Ì. ΔÔ¿ÏË 60 Ù.Ì.

∑∏Δ∂πΔ∞π ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για να εργαστεί ως υπεύθυνος σε φαρμακείο στο Βόλο. Τηλ. 6944-624694 ή 24210-58364, ώρες καταστήματος. (443) (082)

AYTOKINHTA

AUDI T.T. cabrio 1.800 cc, 180 Hp, mod. 2006, 24.000 χλμ., ατρακάριστο, καινούργια λάστιχα. 15.500 ευρώ, ιδιώτης. Τηλ. 6944-607344. (421)

ZHTOYNTAI ∑∏Δ√À¡Δ∞π συνεργάτες για την προώθηση επώνυμων αρωμάτων και φυτικών καλλυντικών, ποσοστά 40% και άνω. Επίσης μάνατζερ δικτύου MLM. Πληρ. τηλ. 6978-513780. (332)

∑∏Δ∂πΔ∞π από τη βιομηχανική εταιρία τροφίμων 3π πωλητής-οδηγός, κάτοικος Βόλου, για το Νομό Μαγνησίας. Απαραίτητα προσόντα: 1) Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2-3 χρόνια στις πωλήσεις στο χώρο των τροφίμων. 2) Ηλικία έως 35 ετών. 3) Καλή χρήση Η/Υ. 4) Δυνατότητα ταξιδιών. Οι συνεντεύξεις θα δίνονται στην έδρα της εταιρίας που βρίσκεται στο 6ο χλμ. Καρδίτσας - Αθηνών. Βιογραφικά σημειώματα: στο fax 24410-62256. Email: 3psalads@otenet.gr Πληροφορίες στο 24410-62255. (398)

4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 80ÙÌ Û 103ÙÌ ÔÈÎfi‰Ô, ηÙÔÈ΋ÛÈÌË Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù· , ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÌÂٷ͇ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È §. μ‡ÚˆÓÔ˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 176ÙÌ ÛÙËÓ ¡. πˆÓ›· Ì ™.¢. 2,1 Î·È ·Ï·Èfi ÎÙ›ÛÌ·. 95.000∂ ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 152ÙÌ Ì ™.¢. 2,4 Î·È ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 72ÙÌ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜. ∫ˆ‰. ·Î. 15-87 7. ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 108ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150ÙÌ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÃÈÏÈ·‰Ô‡˜. ∫ˆ‰.·Î.15-82 8. ¢ÈÒÚÔʘ ∫·ÙÔÈ˘ ÛÙÔ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ∞ÁÚÈ¿˜ μfiÏÔ˘ 110ÙÌ , 120ÙÌ, 100Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ˆ‰.·Î.15-54 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 340ÙÌ ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· Ì 140ÙÌ ‰fiÌËÛË, ‰›Ï· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ì ı¤· ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:1580 10. ∫ÂÓÙÚÈÎfi √ÈÎfiÂ‰Ô 98ÙÌ Ì ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 100ÙÌ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 11. ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 638ÙÌ Ì ÓÂfi‰ÌËÙË ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 217ÙÌ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.960ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ fiψ˜ οو ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ ÙÔ˘:01 13. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 90,00 Ù.Ì.(¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘) Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 175,00 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÈÔ ˆÚ·›· ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ μfiÏÔ˘. (Έ‰ 31) 14. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 63,82 Ù.Ì (ÃÚ‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘) Â› Ù˘ ∫. ¶·Ï·Ì¿ (50) Û √ÈÎfiÂ‰Ô 100,59 Ù.Ì. ÌÂ Û .‰. 2,4 (ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜!) (∫ˆ‰. 31) 15. ¢ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 132,50 Ù.Ì.( ÌÂÚÈÎÒ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË) ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì. Ì Û. ‰. 2,1.. (∫ˆ‰. 31) 16. √ÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi 130,12 Δ.ª. ª∂ ™.¢. 1,4 (™ÙË ¡¤· πˆÓ›·). ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. (∫ø¢ 31)

Τα Φροντιστήρια Fiore

ZHTOYN καθηγητή/καθηγήτρια για Ισπανικά, Ιταλικά, GMAT, GRE, TOEFL, Κινέζικα, Ρώσικα, Σέρβικα. Πληρ. στο τηλ. 24210-27672. E-mail hr.chrysali@gmail.com. (331)

∏ RE/ª∞à ¢√ª∏ Το Διεθνές Κτηματομεσιτικό Δίκτυο ∑∏Δ∂π για συνεργάτες στο γραφείο της, άντρες ή γυναίκες που πρόσφατα έκλεισαν την επιχείρησή τους. Αποστολή βιογραφικών: Fax 24210-20055. E-mail: remax.domi.volos@gmail.com, τηλ. 24210-20008. (333)

∫∞£∏°∏Δ∏™ Μαθηματικών, με μεγάλη φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει μαθήματα Μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου και σε φοιτητές. Τηλ. 24210-55960, 6972-853903. (416)

™YNOIKE™IA 41Ã√¡√™ επιχειρηματίας, εξαιρετικής εμφάνισης, καλλιεργημένος, ευχάριστος, άριστου οικονομικού επιπέδου. 37χρονος στρατιωτικός, καλαίσθητος, διακριτικός, ψηλός, γοητευτικός, 32χρονος στρατιωτικός, εξαιρετικά ευπαρουσίαστος, δυναμικός. Επιθυμούν γνωριμία γάμου. ΛΥΔΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Εχέμυθα, αποτελεσματικά. Πληρ. τηλ. 2410549797. (042)

¢IAºOPA Δƒ∞¶∂∑π∫∂™ διευκολύνσεις. Κερδίζετε μεταφέροντας δάνεια μέχρι 50%: 1) Στεγαστικά ταυτόχρονα με προσωπικά, π. κάρτες και μετρητά. 2) Χωρίς προσημείωση κάρτες μέχρι 25.000 Ε. 3) Νέα δάνεια. Πληροφορίες: 2421020237, 6932-528388. (038)

∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα - δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (028)

∫∂Δ∂ƒ

MA£HMATA ª∞£∏ª∞Δπ∫∞ από έμπειρο καθηγητή για φοιτητές - σπουδαστές. Πληρ. τηλ. 6985-563661. (444)

¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ ιδιαίτερα μαθήματα όλων των επιπέδων παραδίδονται από έμπειρη καθηγήτρια Πληροφορικής. Πληρ. τηλ. 2421068113 και 6948-462082. (537)

17. √ÈÎfiÂ‰Ô 218,96 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜-ÙڛʷÙÛÔ Û ÏfiÊÔ (∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘),Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ∫fiÏÔ. (Έ‰ 31) 18. ¡. πˆÓ›· √ÈÎfiÂ‰Ô 160ÙÌ, ™.¢. 2,1. 70.000 ∂. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10

∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ 1. °Ú·ÊÂ›Ô 86ÙÌ ÚÂÙÈÚ¤ 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂ÚÌÔ‡ Ì ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·. ¢›‰ÂÙ·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο (60ÙÌ Î·È 26ÙÌ). ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:30 2. 6Ô ¯ÏÌ. μfiÏÔ˘-∞ı‹Ó·˜ ˆÏÂ›Ù·È - ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.200ÙÌ Û 3.000ÙÌ ÔÈÎfi‰Ô. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 3. ΔÚÈÎÔ‡Ë ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 34ÙÌ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 4. ∂ÂÓ‰˘ÙÈÎfi ·Î›ÓËÙÔ: ÁÚ·Ê›· 85ÙÌ ÌÈÛıˆÌ¤Ó· Û ‰ËÌfiÛÈ· ˘ËÚÂÛ›· ÚÔ˜ 11.000∂ ÂÙËÛ›ˆ˜. 5. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 93ÙÌ Â› Ù˘ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ∂ÛÊÈÁÌÂÓ›ÙÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 6. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 44ÙÌ Ì ·Ù¿ÚÈ, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË. 7. ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ·fi 24ÙÌ ¤ˆ˜ 39ÙÌ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈ Ó‹ÙÔ˘:01 8. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ·) 78ÙÌ Ì 58ÙÌ ˘fiÁÂÈÔ, ‚) 74ÙÌ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01

∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ ∫∞π √π∫√¶∂¢∞ 1. ª¿Ú·ıÔ˜: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 200ÙÌ Û 320ÙÌ ÔÈÎfi‰Ô. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔ ÃfiÚÙÔ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û 804 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∫ˆ‰.· ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 241ÙÌ ( ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ) ÛÙÔÓ ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:30 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 235ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 35ÙÌ ÛÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10

∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. (037)

5. ΔÚ›ÎÂÚÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ¢ÈÒÚÔÊË ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 200ÙÌ Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ∫fiÏÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ ÙÔ˘:01 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 660ÙÌ ÛÙÔÓ ¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›· ∞Ê‹ÛÔ˘ Î·È ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Ù˘ ∞Ê‹ÛÔ˘. ∫ˆ‰. ·Î. 15 7. √ÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ fiψ˜ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ 285,00 Ù.Ì. Ì Û.‰. 0,8 (ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·). (ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜!) (∫ˆ‰ 31) 08. ¶·Ó¤ÌÔÚÊË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 116 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 205,41 Ù.Ì. Û ˆÚ·›· ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·). (∫ˆ‰ 31)

∂¡√π∫π∞™∂π™ 1. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜ 90ÙÌ Î·È 102ÙÌ 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ™˘Ú›‰Ë 3 Ì π¿ÛÔÓÔ˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ ÙÔ˘:01 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· π¿ÛÔÓÔ˜ Ì ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 75ÙÌ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 3. °Ú·Ê›· 100ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Â› Ù˘ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Ì ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¯ˆÚÈÛÌÔ‡ Û 48ÙÌ Î·È 52ÙÌ. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ.. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 4. °Ú·ÊÂ›Ô 86ÙÌ ÚÂÙÈÚ¤ 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂ÚÌÔ‡ Ì ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·. ¢›‰ÂÙ·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο (60ÙÌ Î·È 26ÙÌ). ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:30 5. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 43ÙÌ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15 6. ¶ÂÚ›ÙÂÚÔ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15 7. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 53ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ Ì ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ ÙÔ˘:30 8. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· (ΔÔ¿ÏË-°·ÏÏ›·˜) 44ÙÌ Ì ·Ù¿ÚÈ 22ÙÌ Î·È ˘fiÁÂÈÔ 44ÙÌ. ∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01∞ (032)


37

ΔƒπΔ∏ 25 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

∞¡∞∫À∫§ø™∏ - Αγοράζονται παλιά κοσμήματα, Τοπάλη 65 ισόγειο, μεταξύ Σωκράτους- Αλεξάνδρας Βόλος. Πληρ. τηλ. 6980-380461. (104)

¢π∞¡√ª∏ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ELIN κατ’ οίκον, με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Πληρ. τηλ. 24210-88894 και 6934-010182. (105)

XAPOY§A °A§ANOY - KOPBE™H EIΔIKH ΠAIΔAΓΩΓOΣ Διπλωματούχος Oρθοφωνικής και Λογοπαιδείας Πανεπιστημίου Nάντης. Δέχεται μόνο επί συνεντεύξει. Δημητριάδος 229, 5ος όροφος Tηλέφ.: 24210 26.542

ΒΟΛΟΣ

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ. 38333 Τ.Θ. 311 Πληροφορίες: Χρ. Παρναβέλα Τηλ.: 2421026271 - 39163 FAX: 2421039162 E-mail: dasavol@thessalia.gov.gr

Βόλος 16-12-2010 Αριθμ. Πρωτ.: 6902/194174

λειτουργεί με κρατική άδεια

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ¶·›ÚÓÂÙ ÂÓÙfi˜ 5’’ ÏÂÙÒÓ ·fi fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ, ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ¤¯ÂÙ ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÂÙÚ¿ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·fi 12 ¤ˆ˜ 48 ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ. ªÂ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË, ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. ∫Ô˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÙËÏ. 6988 888850, 6988 888804. (035)

∞°√ƒ∞∑ø παλαιά κοσμήματα, Ιωάννης Θ. Περεντίδης, Ελ. Βενιζέλου 10 (Ιωλκού). Πληρ. τηλ. 2421025961, 6977-233409, 6977071554. (085)

∫∂¡Δƒ√ Παραψυχολογίας, Μελλοντολογίας, κ. ΕΙΡΗΝΗ - κ. ΡΙΝΑ: χαρτομαντεία 25 Ε, αστρολογία 25 Ε, καφεμαντεία 15 Ε, κρυσταλλομαντεία 35 Ε, ενόραση-διόραση 55 Ε, οραματισμός 35 Ε. Για τα ραντεβού σας: 6989-176612. (046)

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5’’ ÏÂÙÒÓ ·fi 1.000 - 100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ - ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È Â¯Â̇ıÂÈ· ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη ÎÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜. ΔËÏ. 6984-558843, 6970403804, Ú·ÓÙ‚ԇ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (114)

Ενέχυρα χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β’. Τηλ. 2421042905. (043)

∞ª∂™∏ χÛË ÁÈ· ÌÂÙÚËÙ¿ Αν έχετε πιστωτικές κάρτες ακόμα και με υπέρβαση ορίου ή τετράμηνη καθυστέρηση, παίρνετε μετρητά άμεσα το μεγαλύτερο ποσοστό της αγοράς και εξοφλείτε σε 12-48 άτοκες τραπεζικές δόσεις. Άμεση ρύθμιση όλων των οφειλών σας. Αυθημερόν εξυπηρέτηση - απόλυτη εχεμύθεια, ραντεβού στο χώρο σας με συνεργάτη μας σε όλη τη Θεσσαλία. Καθημερινά και Σαββατοκύριακα 09.00 - 22.00, κα Εύα Αγαπίου, 2421500605, 2415001301, 6983-084661. (477)

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5’’ ÏÂÙÒÓ ·fi 1.000 - 100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ - ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ˘ÂÚ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Û·˜ ¯ˆÚ›˜ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη ÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. ΔËÏ. 6980-260800, 6983-709760. ∂Ú¯fiÌ·ÛÙÂ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (113)

∞°√ƒ∞∑ø

ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ παλιά χρυσά κοσμήματα και τιμαλφή. Κρατική άδεια. Κ. Καρτάλη 79, (μεταξύ Σωκράτους Αλεξάνδρας) ΒΟΛΟΣ. Τηλ. 24210-27705 και κινητό 6972-002809. (034)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ταυτάριθμης πράξης χαρακτηρισμού εκτάσεως) Ο Δασάρχης Βόλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα του Δημόπουλου Χρήστου, κατοίκου Πειραιά, εκδόθηκε ταυτάριθμη πράξη χαρακτηρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση συνολικού εμβαδού 5.167,89 τ.μ., στη θέση “Αφελιάνες” Δημοτικού Διαμερίσματος Προμυρίου του Δήμου Σηπιάδος, με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική έκταση, υπαγόμενη στην παράγραφο 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, μη υπαγόμενη στις διατάξεις του. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το σχεδιάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σηπιάδος. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Βόλου Ντίτορας Νικόλαος Δρ. Δασολόγος

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ™∫√¶∂§√À

Πληροφορίες: Xατζηιωάννου Στ. Τηλέφωνο: 2424022202 Fax: 2424023992 Ταχ. Δ/νση: Σκόπελος Ταχ. Κώδ.: 37 003 Ηλεκ. Δ/νση: dasaskop@otenet.gr

Σκόπελος 1-9-2008 Αριθ. Πρωτ. 1969

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Σκοπέλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτηση του ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧ. ΕΡΡΙΚΟΥ, εκδόθηκε η με αριθμό 1841/29-82008 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 2.014,58 τ.μ. στη θέση “ΛΑΥΚΟΥ ΣΧΟΙΝΟΣ” του Δημοτικού Διαμερίσματος Αλοννήσου του Δήμου Αλοννήσου Νομού Μαγνησίας, με την οποία η ανωτέρω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική του άρθρου 3 παρ. 6α του Ν. 998/79, μη υπαγόμενη στις προστατευτικές διατάξεις αυτού. Η πράξη χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Αλοννήσου. Κατά της παρούσας επιτρέπονται αντιρρήσεις, παντός έχοντος έννομο συμφέρον φυσικού ή νομικού προσώπου, εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεως ή της τελευταίας δημοσιεύσεως στις εφημερίδες. Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δασολόγος με βαθμό Α’

°ÚËÁÔÚ›Ô˘ ÙÔ˘ £ÂÔÏfiÁÔ˘, ·Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ ∫ˆÓ/fiψ˜ “¶¿ÓÙ· fiÛ· ·Ó ·ÈÙ‹ÛËÙ ÂÓ ÙË ÚÔÛ¢¯‹ ÈÛÙ‡ÔÓÙ˜, Ï‹„ÂÛı” (ª·Ùı. η’ 22). Όταν ζητώμεν από ένα άνθρωπον μίαν χάριν, έχομεν βέβαια την ιδέαν ότι και θέλει και ημπορεί να μας βοηθήση. Πολύ περισσότερον λοιπόν, όταν ζητώμεν κάτι από τον Θεόν με την προσευχήν μας, πρέπει να έχωμεν πεποίθησιν όχι μόνον εις την άπειρον δύναμίν του, αλλά και εις την αγάπην του. Αρκεί να ζητώμεν πράγματα λογικά και ωφέλιμα. Αρκεί να κάμνωμεν ημείς ό,τι εξαρτάται από τον εαυτόν μας. Εις όσα δεν ημπορούμεν να κάμωμεν ημείς, εκεί κατά δίκαιον λόγον έρχεται βοηθός ο Πατήρ ο ουράνιος. Εάν λοιπόν αισθανώμεθα ότι αυτός είναι ο στοργικός πατέρας και ημείς τα παιδιά του, ημπορούμεν με όλον το θάρρος να καταφεύγωμεν εις αυτόν. Δεν πρέπει να κλονίζη την προσευχήν μας καμμία αμφιβολία. Δεν πρέπει να αποθαρρυνώμεθα, εάν δεν λαμβάνωμεν αμέσως ό,τι ζητούμεν. Πρέπει να επιμένωμεν, με πίστιν σταθεράν και ελπίδα ακλόνητον. Και ο Θεός, γρήγορα ή αργά, θ’ απαντήση εις τας παρακλήσεις μας και θα ικανοποιήση την προς αυτόν ελπίδα μας.

™Ã√§. ∂¶πΔƒ√¶∏ 1Ô˘ ¢∏ª√Δ. ™Ã√§∂π√À ∞π™ø¡π∞™ ¢πª∏¡π√À æ∏ºπ™ª∞ Η Σχολική Επιτροπή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αισωνίας - Διμηνίου για το θάνατο του προσφιλούς δασκάλου του σχολείου μας Μόκα Ευσταθίου αποφασίζει ομόφωνα: 1. Να καταθέσει αντί στεφάνου το χρηματικό ποσό των 50Ε στο Σύλλογο “ΕΛΠΙΔΑ” . 2. Να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Διμήνι 24/1/2011 Ο Πρόεδρος Λιβογιάννης Ευάγγελος

KH¢EIE™

¶ƒ√¢ƒ√ª√ ∞¢ƒ∞ªπΔπ¢∏ Ετών 71 κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 25 Ιανουαρίου και ώρα 10.30 π.μ. από το σπίτι μας Παγασών 54 - 56 στον Ιερό Ναό Αγίου Λαζάρου Νέου Κοιμητηρίου. Καλούμε συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Βόλος 25 Ιανουαρίου 2011 Η σύζυγος: Θωμαή Τα παιδιά: Κλεάνθης, Κορνηλία Τα αδέλφια: Καίτη - Σίμος Αγαθόπουλος, Αποστόλης Σαμαρτζής, Ξάνθης Πινάτσης, Βέτα - Σάββας Μανέττας Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Κοιμητηρίου.

Το λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό, παππού και θείο

∂À™Δ∞£π√ ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√

Δημήτριος Σουρτζής

25

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό και θείο

ANAKOINΩΣH Ευχαριστώ θερμά τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό της Σ/Μ και Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Βόλου για τη συμπαράσταση και τις εξαιρετικές υπηρεσίες που μου προσέφεραν για την αντιμετώπιση του προβλήματος υγείας μου.

π∞¡√À∞ƒπ√™

¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂.

¢π∞∫√¶∏ ∏§∂∫Δƒπ∫√À ƒ∂Àª∞Δ√™ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

¶∂ª¶Δ∏ 27 π∞¡√À∞ƒπ√À 2011 ΑΠΟ ΩΡΑ 09.00-14.00 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ: Δ.Δ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ - ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ - ΜΟΥΡΕΣΙ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΣΣΟΣ. Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται καταγής γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. ∞¶√ Δ∏ ¢∂∏

Ετών 75 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 25 Ιανουαρίου και ώρα 11.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αναλήψεως Αχιλλείου Αλμυρού. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό ώρα 10.30 π.μ. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Η σύζυγος: Ευαγγελία Τα παιδιά: Ασημίνα - Μανώλης Χρηστίδης, Μαγδαληνή - Παναγιώτης Γκαγιάννης, Ευάγγελος - Άννα Καραγιάννη Τα εγγόνια Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο Τσόγκα.

Την αγαπημένη μας μητέρα, αδελφή, γιαγιά και θεία

μ∂∞Δƒπ∫∏ ¡π∫. ¶∞Ãπ√À Ετών 87 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 25 Ιανουαρίου και ώρα 3 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κ. Λεχωνίων. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 2 μ.μ. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως συνοδεύσουν την εκφορά της. Κάτω Λεχώνια 25 Ιανουαρίου 2011 Η κόρη Τα εγγόνια Η δισέγγονη Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο “Κουτσουνούρη” .


38/ °È· οı ÒÚ· ΔƒπΔ∏ 25 IANOYAƒπOY 2011

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 25 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ¶·ÓÙÔÛÙÔÔ‡ÏÔ˘ ÷ڿ˜, ΔÔ¿ÏË 69 - 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ (∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜), ÙËÏ. 2421027807, ªϤÙÛ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, πˆÏÎÔ‡ 69· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ÙËÏ. 2421052200, ∫‡ÚÎÔ˘ - ¡ÈÎÔÏÔÔ‡ÏÔ˘ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘, π¿ÛÔÓÔ˜ 93 - ΔÔ¿ÏË, ÙËÏ. 2421024560. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-16.30 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ™Ô‡Ì·ÛË ∞ÚÙÂÌÈÛ›·˜, 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 38, ÙËÏ. 2421032622. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ∫Ô˘Úԇ̷ÏÔ˘ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘, ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 15, ÙËÏ. 2421066000. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂ‡Ô˘Ó Ë ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È Ë ·ıÔÏÔÁÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋ ∫ÔϤÙÛÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421090257

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 24210 94200-204 TH§EºøNO °IA PANTEBOY:1535 E•øΔ∂ƒπ∫∞ π∞Δƒ∂π∞ NEOY KTIPIOY: 2421351000

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ·) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∂ÚÁ·ÙÈÎÒÓ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë Î·È ÛÙËÓ Ô‰fi ∞ϤÎÔ˘ ¶·Ó·ÁÔ‡ÏË ·fi ™ÙÚ. π·ÙÚ›‰Ë ¤ˆ˜ ∞ӷηÛÈ¿˜. ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÛÙËÓ Ô‰fi ∑. ¶ËÁ‹˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∏Ê·›ÛÙÔ˘ Î·È ¢. ¶ÔÏÈÔÚÎËÙÔ‡. ∞‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ·fi πˆÏÎÔ‡ - ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¤ˆ˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi °. ¢‹ÌÔ˘ ·fi ∞Ú. ∑¿¯Ô˘ ¤ˆ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ΔÚ›ÙË 25 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ª·ÛÙÚÔ·Ó·ÁÈÒÙ˘ π¿ÛÔÓÔ˜ 138, ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ ∞Ï˘Î¤˜, ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 56, ∫fi·ÓÔ˜ ∞. & μ. §·Ú›Û˘ 202, ∑‹ÁÚ·˜ πˆÏÎÔ‡ 168, ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ §·Ú›Û˘ 196. ∫·È ·fi ÙȘ 00.30-06.00: ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ §·Ú›Û˘ 196. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): μ·Ú‰¿Î˘ ∞ÁÚÈ¿, ∂Ì‚·ÏˆÙ‹˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ªÔ˘ÛÈ¿‰Ô˘ §·‡ÎÔ˜, ™·ÚÚ‹˜ ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜-∫ˆÛÙ‹Ú·˜ ª·Ï¿ÎÈ, ∫Ô„È·Ï‹˜ ∫. ¡ÂÚ¿. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ΔÛ¿Ú·˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ı˘ ¶·Ú. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫·ÚηÏÈ¿ ∞ÏÌ˘Úfi˜, °È·ÓÓ¿˜ ∫ÚfiÎÈÔ, ∞ÊÔ› ™·Ì·Ú¿ ∞Á¯›·ÏÔ˜, ΔÈÌϷϤ͢ ªÈÎÚÔı‹‚˜, °ÎÚ›ÓÈ·˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ∞ÏÂ͛Ԣ ∞. ª¿Ú·ıÔ˜, ¢·˚ÏÈ¿Ó˘ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ¢ÂÚ‚›ÛË ∂˘·ÁÁÂÏ›· ™Ô‡ÚË. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ∞ıËÓ·›Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ª‹ÙÚÔ˘ ∞Ó‹ÏÈÔ, ª¿ÎÚË ªÔ‡ÚÂÛÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): £·ÚÛ›Ù˘. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ÷ڷÙÛ‹ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ∫fi·ÓÔ˜ ∞. 4Ô ¯ÏÌ. μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜, °Ô‡Û˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, Δ·Ù·Ú›ÎÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, °Ô˘ÙÔ‡Ï˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ, ∫fiÎÔÏ·˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ΔÛ·ÎÈÚÔÔ‡ÏÔ˘ ÃÏfiË, æÒÌ·˜ ™¤ÛÎÏÔ, ™Ù¿Ó˘ ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ, ΔÛÈÓÙÛ›Ó˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ, ¶Ú¿·˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ¶¿Û¯Ô˜ ¤Ó·ÓÙÈ Ã·Ï˘‚. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

¢ƒ√ª√§√°π∞ “∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.” ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ (ÃÂÈÌÒÓ·˜ 2010) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ :ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ : ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30

∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:45™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 7:30, 12:00, 13:55, 19:30 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00 ∫˘Úȷ΋: 7:30, 13:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35, 21:12 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:00, 20:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ· - ¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 20Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 30Ï.Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00,22:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00, 21:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 10:20, 14:20 ∫˘Úȷ΋˜: 10:00, 14:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15 (∞ӷηÛÈ¿), 9:00, 11:30, 13:45, 14:40, 16:30 (∞ӷηÛÈ¿), 21:05 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 9:00, 11:30, 14:40, 19:45 (∞ӷηÛÈ¿) ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30 (∞ӷηÛÈ¿) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:05, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:00, 17:30, 19:15, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:10, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:45, 19:15, 21:10 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30, 17:30, 20:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:15, 8:30, 11:00, 12:00, 13:50, 14:40, 16:15,18:00, 19:30, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 8:30, 11:30, 13:50, 14:40, 18:00, 20:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 13:00, 18:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 14:15 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 13:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜-°. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 14Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E IA™ONO™ - POZOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421028.555 - 2421024.056 ∞ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ √™∂ ·fi 21/2/2010 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.24 I.C., 7.01, 9.00, 10.58, 12.57, 14.56, 16.57, 19.49, 21.49, 23.48. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 6.02, 8.02, 10.00, 11.58, 13.57, 18.00, 19.38 I.C., 20.50, 22.48. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 06.00, 7.15, 08.00, 10.02, 12.00, 14.00, 15.10, 15.53, 17.56, 20.00, 21.03. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 5.30, 6.08, 8.08, 9.45, 12.15, 13.20, 14.10, 16.00, 17.34, 19.45, 21.45. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ §API™A-£E™™A§ONIKH ‰È·ÚΛ 1 ÒÚ· Î·È 30 ÏÂÙ¿. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.24 I.C. ·¢ı›·˜. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 15.53 I.C. ·¢ı›·˜. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 7.11 I.C., 8.34 I.C.∂., 11.36 I.C., 13.00 I.C., 14.18, 16.14 I.C., 18.09, 20.11 I.C.∂., 00.58, 3.11 I.C. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50 I.C., 7.58 I.C.∂., 9.21, 10.51 I.C., 13.21 I.C., 14.52, 15.53 I.C., 19.29 I.C.∂., 20.30 I.C., 23.59. μ√§√™-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 6.24 I.C., 9.00 I.C., 10.58, 12.57, 14.56 I.C., 16.57. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 7.44, 10.24, 13.31, 14.03, 17.36, 18.22 I.C., 21.00, 21.50. μ√§√™-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 9.00 I.C., 14.56, 21.49 I.C. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ I.C. Â›Ó·È ·¢ı›·˜ ·fi §¿ÚÈÛ·-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ì ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ 1Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi Î·È 2Ë ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì I.C. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 6.42 I.C., 15.22 (̤¯ÚÈ §¿ÚÈÛ·), 20.32 I.C. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ∂π™πΔ∏ƒπ∞ ¶ƒ√¶ø§√À¡Δ∞π ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ Δ√À √™∂ π∞™√¡√™ 17 ∞¶√ 08.00-14.00 ∫∞£∂ ª∂ƒ∞, ∂∫Δ√™ ™∞μμ∞Δ√À, ∫Àƒπ∞∫∏™ & ∞ƒ°πø¡. Δ∏§. 24210 28555, 24210 24056 * ΔÚ¤ÓÔ ¶ËÏ›Ô˘: ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜: ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 11.00, ªËÏȤ˜ 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555

Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/2009-20/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 04.30 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 07.00 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 12.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 12.30, 15.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞ EXPRESS PEGASUS F/B ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μfiÏÔ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ Î·È ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏ & ™∞μμ∞Δ√: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∂/°-√/° “∂•¶ƒ∂™ ™∞¡Δ√ƒπ¡∏” ∞¶√ 11-12-2010 ∂ø™ 3-2-2011 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏, ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CATS ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ,

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. ...............................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. .............................................2421070931 - 2421071022 ..................................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. ...................................2421070931 - 2421075319 ................................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. ...........2421070950 - 2421075318 - 2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. ........................2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì................. 2421070976 - 2421075528 - 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ......................... 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ. ............................................... 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ........................ 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ. .........................................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. .........................2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ..............................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ..................................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ................................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ ................................................2421075521 ¢/¡™∏ ¶ƒ√°. & ∞¡. ......................................................24210 75514 ΔÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ .......................................24210 75309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚·Ï., ÈÚÔÙ. Î·È ¶.∂. ....................................24210 92603 ¢È‡ı. Δ¯Ó. ÀËÚÂÛÈÒÓ .................................................24210 70974 ¢È‡ı. ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓ....................................... 24213 55511 ¢È‡ı. ∫Δ∂√: “ƒ·ÓÙ‚ԇ” .............................................. 24213 54817 ¢È‡ı. μÈÔÌ.-∂ÓÂÚÁ. Î·È Δ¯ÓÔÏ...................................... 24210 34080 ¢È‡ı. ∂Ì. Î·È ΔÔ˘Ú. .............................. 24210 70943-24210 75336 ¢È‡ı. ∂ÚÁ·Û›·˜ ...................................... 24210 70967-24210 75369 ¢È‡ı. ∞ÁÚÔÙ. ∞Ó¿Ù˘Í˘ ...............................................24210 75200 ¢È‡ı. ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ .......................................................24210 45207 ΔÌ‹Ì· ∞ÏÈ›·˜ ................................................................24210 33230 ¢ÈÔ›ÎËÛË ∞ÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ .................................................. 24210 70923 ¢È‡ı. ÀÁ›·˜................................................................. 24213 55804 ¢È‡ı. ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ............................................................24213 52431 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ. ............... 24210 70964-24210 75325 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈηȈÌ. & ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ................................ 24213 52561 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. ∂Î·›‰Â˘Û˘ ...................... 24210 39077-24210 39085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. ∂Î·›‰Â˘Û˘...................................... 24210 47387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. ÀËÚ................................... 24210 70921-24210 75323 ¢È‡ı. √ÈÎÔÓ. ÀËÚ. ................................24210 70944, 24213 52563 ¢È‡ı. ∂ÌÔÚ›Ô˘ ............................................................ 24210 38395 ¢È‡ı. ∫¤ÓÙÚ. ∂͢. ¶ÔÏÈÙÒÓ .........................................24210 31463 ™¢√∂ μfiÏÔ˘: ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ...................24210 21433, 24213 56303, ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ..................................................................24210 29400. TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H ..............................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO .....................................................2421039045

A™TYN. TMHM.BO§OY .....................................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ ...........................................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY....................................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY................................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY ...............................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY ......................................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ ............................................................................199 EKAB:............................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY...........................................2421064931 ¢EH BÏZ—¿‚˜ .......................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ .............................................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜ .................................................................................. 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜................................................................2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô .....................................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) ...............................................................10400 EXPRESS SERVICE.......................................................................1154 HELLAS SERVICE ........................................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ ..............................................................................6944121288 X¿ÓÈ· ...............................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰·.....................................................................6948475814 MËϛ˜.............................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY ........................................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™.................................... 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY .................................................24213 54817 I¢IøTIKO KTEO ............................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ..............................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ......................................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ.......................................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ .................................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP......................................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. .....................................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). ....................................................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ ......................................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™... 2410 237811 ¶I§OTO™ ........................................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ ..............24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I ...................................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™................................................ 24210 61000 A°PIA™ ...........................................................................24280 92502 BE§E™TINOY...................................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN..............................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 2421043333,∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 2421051113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360. 3.K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ŒÓ·˜ “¢ËÌËÙÚ¿Î˘” ı·ÙÚÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË æ·ı¿ ΔÔ ‰›ÎÙ˘fi Ù˘ ·ÏÒÓÂÙ·È Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· - °·ÏÏÈÎfi Û‡ÌʈÓÔ. 2. ªÔÈÚÔÏ·ÙÚÈο ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È. 3. ∞‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘ ∫Ú¤ÔÓÙ· - ŸÌÔÈ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. 4. ¢‡Ô ¤¯ÂÈ Ë... ∫Ú‹ÙË (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÂÚ¤˜ ‚¿ÛÂȘ. 5. ∞fi ÙËÓ ¿ÎÚË ÌÈ·... ¿ÎÚË - À¿Ú¯ÂÈ Î·È Ô “ÚÔÌ‹Î˘” Ì ¿ÚıÚÔ. 6. °¤ÓÔ˜, ΢ڛˆ˜ ÂÎÏÂÎÙfi - ªÔ˘ÛÈ΋ ÓfiÙ·. 7. ™‡Ì‚ÔÏfi ÙÔ˘ ›¯Â ÙÔÓ ‹ÏÈÔ - ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¯ÒÚ· Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ (Ì ¿ÚıÚÔ). 8. ∞ÓÙ›ıÂÙÔ› ÙÔ˘˜ ÔÈ... ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ - ∏ ÏËÚfiÙËÙ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘. 9. ™˘ÓıÂÙÈÎfi ·Ú·‚ÈÎÒÓ ÙÔˆÓ˘ÌÈÒÓ - °È· ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ·˘ÙfiÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û‡Ì‚ÔÏÔ, ÛÙËÓ ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 10. ÃÚÔÓÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ - ∂Ûٛ˜ ÌfiÏ˘ÓÛ˘ - ΔÔ Ï·ÙÈÓÈÎfi Ù˘ fiÓÔÌ· ¤¯ÂÈ Ô πÔ‡ÓÈÔ˜. 11. ∞Ú¯·›· ÁËÁÂÓ‹˜ ıÚËÛΛ· ÙˆÓ π·ÒÓˆÓ. 12. ¡ËÛȈÙÈÎfi ‚Ô˘Ófi Ì·˜ - ™˘ÁÎÔÈÓˆÓȷο ·Ú¯Èο - ¢È¤ÂÙ·È Î·È ·˘Ù‹ ·fi Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). ∫∞£∂Δ∞ 1. ∞ӷʤÚÔÓÙ·È ÛÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ™·›ÍËÚ ¶ÂÚÈÔÚÈÛÙÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË. 2. π·ˆÓÈÎfi ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ı¤·ÙÚÔ - °˘Ó·ÈΛ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË. 3. ¢ÂÓ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÌÂ... ηÏfi ÛÎÔfi - ™˘Ó‹ıˆ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Û ·Ú·ÏÈ·Îfi ¯ÒÚÔ (·ÈÙ.). 4. ∞fi ÙÔ˘˜ ‰¤Î· Ô... ‰¤Î·ÙÔ˜ (Ì ¿ÚıÚÔ) - ªÔ˘ÛÈ΋ ÓfiÙ·. 5. ∞·ÈÙ› ¤ÁηÈÚË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË (ÁÂÓ.) - ¶·ÚÈÛÈÓ‹ ψÊfiÚÔ˜. 6. ΔÔ˘ “À” ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔÈ - ¢›ÊıÔÁÁÔ˜ - ∞Ú¯·›Ô ˘ÔıÂÙÈÎfi. 7. ∞Ó·¤ÌÔÓÙ·È ·Ú·ÎÏËÙÈο - ∂˘Úˆ·˚΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 8. ¶ÚÒÙÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi ÔÏÏÒÓ Ï¤ÍÂˆÓ - ∞Ú·‚ÈÎfi ¿ÚıÚÔ - ∫¿ÔÈÔ˘˜ ÛÙÂÁ¿˙ÂÈ. 9. ¢Èη›ˆÌ· Ô˘ ·Ú·¯ˆÚ› Ô ÔÊÂÈϤÙ˘ ÛÙÔ ‰·ÓÂÈÛÙ‹ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 10. ™˘Ó¯fiÌÂÓ· ÛÙÔ ·ÏÊ¿‚ËÙÔ - ™¯ÂÙÈ΋ Ì ¯ÔÚ‰‹ ‹... ÛÂÈÛÌfi.

∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ∞ÃÀ¶§√ø¡ °ƒ∞ªª∏™ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ∞¶√ 1/11/10 ∂ø™ 31/3/11 ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi μfiÏÔ ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. * 25/12/10 Î·È 1/1/11 ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ı· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÓ·ÏÏ·Á‹˜ ·fi Ù· FlyingCat 5, FlyingCat 6 Î·È Flying Dolphin XV. ∫∂¡Δƒπ∫√ ¶ƒ∞∫Δ√ƒ∂π√ HELLENIC SEAWAYS SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33-μ√§√™ TH§. 24210 23400 - 24210 35846 - 24210 23415 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· “FlyingCat 6- FlyngDolphin XXIII” ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ Î·È ∫Àƒπ∞∫∏ ÒÚ˜: 10.00, 13.00 Î·È 19.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ º/°-√/° ™ÔÚ¿‰Â˜ ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ¢Â˘Ù¤Ú· 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ΔÚ›ÙË 12.30: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶¤ÌÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶·Ú·Û΢‹ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ∫˘Úȷ΋ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: ÛÙÔ VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (·Ó¿ÌÂÛ· ·fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ). ΔËÏ. 24210 31059, 31060.

11. √ ¿‰ÈÎÔ˜... ‰ÂÓ ·‰ÈΛ (·ÈÙ.) - ™˘Ó¤ıÂÛ ÙÔ ÌÂÏfi‰Ú·Ì· “√È ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜” . 12. ∫·Ù·Ú·˛ÓÂÈ ÙÔÓ fiÓÔ - ¶ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ÙȘ μÂÚÓÈΤ˜ ÕÏÂȘ. §À™∏ Δ√À ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. °∂¡π∫∞-∞¡∂™∏ 2.∂¶π™Δƒ∞Δ∂Àø 3. ¡π∫-∂ªπƒ∞Δø¡ 4. √£ø¡∂ª∞-À¡π 5. μ∂-∞¡¡∞-Ãπ 6. ∂Δ∂ƒ√π-¶√π√¡ 7. ºπ-∞¡∞-ª∞™ø 8. ∞∫√¡∏-∏ƒπ√¶ 9. √ƒ∞Δ√ƒπ√À 10. ¢π∞∫√¶∂™-Δ∞™ 11. π§∞-™√§ 12. ™∫√À¡∞-√π∫√™. ∫∞£∂Δ∞: 1. °∂¡√μ∂º∞-¢∂™ 2. ∂¶π£∂Δπ∫√π 3. ¡π∫ø-√ƒ∞Δ√ 4. ™π-∫∞¡Δƒ∞¡ 5. ∫Δ∂-¡√-¡π√Δ∏ 6. ∞ƒª∂¡π∞-√¶§∞ 7. ∞πª∞-¡∏ƒ∂∞ 8. ∞ƒΔ∞-¶∞ƒπ™ 9. ¡∂∞√πª√π-™π 10. ∂ÀΔÀÃπ∞-∫√ΔÀ 11. ™øø¡-√™√-√§∞ 12. ¡π-¡ø¶√™.

∫ƒπ√™ ¶Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÂÈÚÈÛÙ›Ù ۋÌÂÚ· ¤Ó· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Û·˜ ı¤Ì· Ì ÏÂÙfiÙËÙ·, Â›Û˘ ÌËÓ ··ÓÙ‹ÛÂÙ Û ۯfiÏÈ· Ô˘ ı· ·ÎÔ‡ÛÂÙ ·fi ÙÚ›Ù· ÚfiÛˆ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 36-49-22-3-5-2. Δ∞Àƒ√™ ∞Û¯ÔÏËı›Ù Ì ٷ ¿ÙÔÌ· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ Û·˜ Û‹ÌÂÚ·, ÚÔÛÔ¯‹ fï˜ ÛÙȘ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈΤ˜ Û·˜ ÂÍ¿ÚÛÂȘ, ÌÔÚ› Ó· ‚¿ÏÂÙ Û ΛӉ˘ÓÔ ÙË Û¯¤ÛË Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 74-30-55-3-42-13. ¢π¢Àª√π ªËÓ ÂÈÙÚ¤„ÂÙ ÛÙËÓ ÎÔ‡Ú·ÛË Ô˘ ı· ÓÈÒıÂÙ ۋÌÂÚ· Ó· Û·˜ ·ÔÛ˘ÓÙÔÓ›ÛÂÈ, ‰Â›Ù Ì ηÏfi Ì¿ÙÈ ÌÈ· ·Ó·ԉȿ Ô˘ ı· Û·˜ Ù‡¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ·, ›Ûˆ˜ Û·˜ ‰Ôı› Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙ›ÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 8-322-12-34-9. ∫∞ƒ∫π¡√™ ∂ÓÒ ÙÔ ÚˆÈÓfi Û·˜ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ‹ÚÂÌ· Î·È ¯ˆÚ›˜ ÂÓÙ¿ÛÂȘ, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· ÁÂÓÓËıÔ‡Ó ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ı· Û·˜ ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ù˘ Ë̤ڷ˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 35-2-11-28-8-30. §∂ø¡ ∏ Ë̤ڷ Ê·›ÓÂÙ·È Ô˘‰¤ÙÂÚË ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯ÂÙ ÌÈ· ¤ÓÙ·ÛË Ì ¤Ó· Û˘ÁÁÂÓÈÎfi Û·˜ ¿ÙÔÌÔ, ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÌÈÏ‹ÛÂÙ ‹ÚÂÌ· Ì·˙› ÙÔ˘ Î·È Ó· ‚Ú›Ù χÛÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 47-30-22-34-12-5. ¶∞ƒ£∂¡√™ ¶ÔÏÏ¿ ¤ÍÔ‰· Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂȘ ‚Á¿˙ÂÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ, ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ οÓÂÙ fiÛ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÌÔÚ›ÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 46-30-2212-34-9.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ∏ ÚÔÛˆÈ΋ Û·˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ı· ʤÚÂÈ ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ¿Ú· Ôχ Ï›ÁÔÈ ı· ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-3-22-12-34-8. ™∫√ƒ¶π√™ ªÈ· ˘fiıÂÛ‹ Û·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ‰È¢ıÂÙ‹ÛÂÙ ۋÌÂÚ·, ÌÔÚ›Ù Â›Û˘ Ó· χÛÂÙ fiϘ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÂÛ¿˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Û·˜ ÌÂ Û˘˙‹ÙËÛË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 13-20-44-34-5-3. Δ√•√Δ∏™ ∫¿ÔÈ· ÛÙÂÓ·¯ÒÚÈ· ı· ÂÚ¿ÛÂÙ ۋÌÂÚ·, Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÂÚÓ¿Ù ‰‡ÛÎÔÏ· Î·È fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÛÙ Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ·˘ÙÔÁÓˆÛ›·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 83-20-44-35-21. ∞π°√∫∂ƒø™ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ··ÈÙ› ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ‡˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û·˜ ı¤Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ÂÛ›˜ ı· ÓÈÒıÂÙ ·˘ÍË̤ÓË ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË Î·È ·˘Ùfi ı· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Û fiÔȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÚÔ·„Ô˘Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-40-33-21-23-7. À¢ƒ√Ã√√™ Èڛ˜ ηӤӷ ȉȷ›ÙÂÚÔ ÏfiÁÔ ÂÛ›˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ÎÏÂÈÛÙ›Ù ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜ Û‹ÌÂÚ·, ·ÏÏ¿ Ë ‰È¿ıÂÛ‹ Û·˜ ı· Î˘Ì·Óı› Û ·ÚÎÂÙ¿ ηϿ Â›‰·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 58-4-33-21-23-45. πãÀ∂™ ∂Âȉ‹ Û·˜ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·ÚfiÛÌÂÓ· ¤ÍÔ‰· Û‹ÌÂÚ·, ·ÔʇÁÂÙ οÔȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ÙfiÛÔ Â›ÁÔ˘Û˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 48-30-22-12-34-9.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

ΔƒπΔ∏ 25 IANOYAƒπOY 2011

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

™˘ÏÏ¿‚ÂÙ ÙÔÓ ∫¿ÚÙÂÚ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 13.45 14.15 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 19.10 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00

ªÂ Ô‰ËÁfi ÙË Ê·ÓÙ·Û›· ™Ù¿ÓÏÂ˚ ª›ÎÈ ª¿Ô˘˜-¶·›˙ˆ Î·È Ì·ı·›Óˆ ¶·È‰› TV ∏ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡ £ËÛ·˘ÚÔ› Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ʇÛ˘ ∂‰Ò ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ë ∂˘ÚÒË “ªÂÙfi‚ÂÓ Î·È ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ” ΔÔ ÎÔ˘Ù¿ÏÈ √ ·Ú·Ì˘ı¿˜ √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ ºÈÓ¤·˜ Î·È ºÂÚÌ √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ¶Ú¿Ô˘ÓÙ √È Ì¿ÁÔÈ ÙÔ˘ °Ô˘¤‚ÂÚÏÈ ¶Ï¤È˜ ªÈ· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÙË ™fiÓÈ ∏ ÌÈÎÚ‹ ¡ÙfiÚÈÙ ªÈ· ÎÔÈÓˆÓ›·... ¤Ó· fiÓÂÈÚÔ (∂) ∫Ï‹ÚˆÛË §·˚ÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘ μ·ÏοÓÈ· ÃÚ˘Û¿ ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÕÌ˘Ó· ˙ÒÓ˘ ∞fi ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË ÛÙÔÓ ∫·Ï·ÙÚ¿‚· ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈ· ÂÚÁ·Û›·˜ “∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ∞ÁÁÏ›·”

06.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 18.00 18.30 19.15 21.00 22.00 23.00 24.00 00.15

07.00 10.00 13.00 13.15 16.00 17.55 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.15 02.15 03.15 04.15 04.30

¶¿Óˆ ÛÙËÓ ÒÚ· ∫·Ê¤˜ Ì ÙËÓ ∂ϤÓË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È Big Brother “ΔÔ ÎÔÚÔ˚‰¿ÎÈ Ù˘ ÚÈÁÎË¤Û·˜” ΔÔ ·ÁÈ¿˙È ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· Sex and the city ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ú¿ÛÙ·ÛË ∏ Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ (∂) ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰·-best of ∂ȉ‹ÛÂȘ “Sky runners” ∂ȉ‹ÛÂȘ Ÿ,ÙÈ ÊÙÈ¿¯ÓÂÙ·È, ÙÔ ÊÙÈ¿¯ÓÂÙ “√ ·¯fiÚÙ·ÁÔ˜” ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡·ÚΈÙÈο Î·È ÂÁΤʷÏÔ˜ ∞ÓÙ·ÔÎÚÈÙ¤˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ŒÁÎÏËÌ· Î·È ¤Ú¢ӷ

15.00 15.50 17.00 17.45 18.00 19.10 19.40 20.45 21.00 22.00 23.00 00.15 01.15 02.15 03.00 04.00 04.30

¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ ™∫∞´ ÙÒÚ· ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ How do i look Kim’s Rude awakenings Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· America’s next top model Top chef ∂ÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ Fifth year ª‡ıÔ˜ ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ∂ÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ CSI ªÈ¿ÌÈ: ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ 1821 ™∫∞´ ı¤Ì· √È 4400 Entertainment this week πÛÙÔڛ˜ ·fi ÙËÓ ∂ÓÙ·ÙÈ΋ Sea rescue The Oprah Winfrey show

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF ¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

06.00 10.30 12.30 16.00 17.30 17.45 18.45 20.00 21.00 21.30 21.45 22.45 02.00 02.15 03.15 04.15 05.15

“∫·ÏË̤ڷ” Ì ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ∞˘ÙÈ¿ ∂‰Ò Î·È ÙÒÚ· ¶Ôχ ÌÏ· ÌÏ· ŸÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ That’s life ™‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ ÕÎË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ Auto ALTER Δ¤¯ÓË Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ∞ı¤·ÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ Auto ALTER Psych Friday night lights ∑›Ó· À‰ÚfiÁÂÈÔ˜

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

06.00 06.50 08.00 09.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 16.30 17.10 18.00 18.45 19.20 21.00 21.25 23.00 23.50 01.25 03.00

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ¢ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ªÔ˘ÛÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· Δ· ·ÛÙÚÔÂϤÎÈ· “16 ¯ÚfiÓÈ· ·ÏÎÔfiÏ” °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· °ÂÁÔÓfiÙ· ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂) “ª·ÙˆÌ¤Ó· ÁÏ˘Ù¿”

06.00 07.00 10.00 13.15 14.00 15.00 16.00 16.50 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 23.10 00.50 01.30 02.30 03.30 04.30 05.00

μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ¶ƒøπ¡√ mou ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ŒÓ·˜ Ì‹Ó·˜ Î·È Î¿ÙÈ ª·Ì¿ ÌËÓ ÙÚ¤¯ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢‡Ô ͤÓÔÈ Patty, Ë ÈÔ fiÌÔÚÊË ÈÛÙÔÚ›· Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ “ΔÚÂȘ ̤Ú˜ ÚÔıÂÛÌ›·” ∂ȉ‹ÛÂȘ ÿ¯ÓË ∂ÈÊ¿ÓÂÈ· √È ÊÚÔ˘ÚÔ› Ù˘ ∞¯·˝·˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ºÈÏÔ‰Ô͛˜

111111111111111111111111111

06.00 10.00 13.00 14.00 14.30

¶H§IO 48 UHF

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

06.00 07.30 08.15 09.15 10.15 12.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 23.45 00.15 02.30

∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· Celebrities ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ¶·È‰Èο £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ÕÓˆ οو (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ TV ÃøSΔ∂SS (∂) Puzzle express ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

06.00 07.00 10.00 12.50 13.00 13.30 14.30 15.30 16.50 17.00 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.00 01.10 01.20 02.20 04.20 04.50 05.20

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

07.30 08.00 08.30 09.30 09.50 11.00 11.30 12.30 13.00 14.30 15.30 16.30 17.00 17.55 18.30 19.30 20.30 21.45 22.00 23.00 00.30 02.00 02.30 03.30 04.30

∞fiηډȿ˜ √ ˘¤ÚÔ¯Ô˜ ‚˘ıfi˜ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ ∞Ú¯·›ÔÈ Ó·˘ÙÈÎÔ› Δ·Í›‰È· ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ì ÙÔÓ ∞ÚÙ °Ô˘ÏÊ ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Shamwari: ªÈ· ¿ÁÚÈ· ˙ˆ‹ ∂Ù¿ Ë̤Ú˜ ™Ô˘ οÓÂÈ Î·Ïfi ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ıÏËÙÈο √È ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ª·Î §¤ÔÓÙ °›Ó ¤Ó· Ì ٷ Ï¿ÛÌ·Ù· √ ›ıËÎÔ˜ ∫¿ÓÙ˙È ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ “£.μ. Ê·Ï·ÎÚfi˜ Ú¿ÎÙˆÚ Âȯ›ÚËÛË Á˘ Ì·‰È¿Ì” ¢È·ÛÔÚ¿ Cinemania (∂) ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· 50 ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∂˘Úˆ·˚΋˜ ΔËÏÂfiÚ·Û˘ ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿

∫·È ÔÈ ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó „˘¯‹ ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· 10 Ì 1 Ì·˙› ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ÛË̤ÓÈ· ÊÂÁÁ¿ÚÈ· Deal ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÏȘ Î·È Ì›· Ó‡¯Ù˜ ƒ¿‰ÈÔ ·Ú‚‡Ï· Dirt ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂ ·Á¿Ë √ÓÂÈÚÔ·Á›‰· Next top model ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun ∂Î·È‰Â‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ ª¿ÌË

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.45 07.30 10.15 11.15 12.30 13.30 15.45 17.45 17.50 19.45 21.00 23.00 24.00 01.00 02.00 04.00

∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· (¡ÙfiÚ·, Ë ÌÈÎÚ‹ ÂÍÂÚ¢ӋÙÚÈ·, ªÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘) ¶ÚˆÈÓ‹ ÌÂϤÙË ¡ËÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ ª·Ú›·, ¿ÁÁÂϤ ÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Super star ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ˙ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ºÒÙ˘-ª·Ú›· live ∂ȉ‹ÛÂȘ “™˘ÏÏ¿‚ÂÙ ÙÔÓ ∫¿ÚÙÂÚ” ™Â ·fiÛÙ·ÛË ·Ó·ÓÔ‹˜ ∞ÓÂÍȯӛ·ÛÙ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ Medium “∏ ÒÚ· ÚÈÓ ÙË ¢‡ÛË” “∏ ‡ÏË ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ”

Δ∏§. 2421024311

£∂∞ª∞Δ∞ ∞¶√ 20-26/1/11

∞π£√À™∞ 1

“Δ√ ¶∂Δ∞°ª∞ Δ√À ∫À∫¡√À” ªπ∞ ¢π∂£¡∏™ ¶∞ƒ∞°ø°∏ ∞¶√ Δ√ ¡π∫√ Δ∑∏ª∞ ¶ÚÔ‚ÔϤ˜: 7.15 & 9.45

∞π£√À™∞ 2

“ªπ∞ Ã√¡π∞ ∞∫√ª∏” ¶ÚÔ‚ÔϤ˜: 7.30 & 10.

∏... ·ÈÌ·ÙÔ‚·Ì̤ÓË Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ÛÙÔ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÍÂÓÒÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘. ŸÙ·Ó fï˜ ÏËÚÔÊÔÚÂ›Ù·È ÙÔÓ Í·ÊÓÈÎfi ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·‰ÂÏÊÔ‡ ÙÔ˘, Ô ÏËڈ̤ÓÔ˜ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˜ Δ˙·Î ∫¿ÚÙÂÚ, ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙË ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ¿ ÙÔ˘, ÙÔ ™È¿ÙÏ, ÁÈ· Ó· ·Ú·ÛÙ› ÛÙËÓ Îˉ›·. ∂Λ Û˘Ó·ÓÙ¿ Î·È ¿ÏÈ ÙËÓ °ÎÏfiÚÈ·, Û‡˙˘ÁÔ ÙÔ˘ ·‰ÂÏÊÔ‡ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘˜, ¡ÙÔÚ›Ó, Ô˘ ÙÔÓ ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·È Ì „˘¯ÚfiÙËÙ·. ŸÌˆ˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ·›ÚÓÔ˘Ó ·Úfi‚ÏÂÙË ÙÚÔ‹. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ™È¿ÙÏ, Ô Δ˙·Î ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ˘Ô„È¿˙ÂÙ·È ˆ˜ Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·‰ÂÏÊÔ‡ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·Ù‡¯ËÌ·, ·ÏÏ¿ ‰ÔÏÔÊÔÓ›·.

STAR 21.00

ΔÔ ÎÔÚÔ˚‰¿ÎÈ Ù˘ ÚÈÁÎË¤Û·˜ ªÔ˘ÛÈ΋ Έ̈‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1971, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· °È¿ÓÓË ¢·ÏÈ·Ó›‰Ë. ¶·›˙Ô˘Ó: ™Ù·‡ÚÔ˜ ¶·Ú¿‚·˜, ÃÚfiÓ˘ ∂Í·Ú¯¿ÎÔ˜, ª¤ÙÈ ∞Ú‚·Ó›ÙË.

√ ™Ù·‡ÚÔ˜, ¤Ó· ·È‰› Ï·˚΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜, Â›Ó·È ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Ì ÙË ª·›ÚË, Ô˘ ·Ó Î·È ÍÂÂṲ̂ÓË, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ʤÚÂÙ·È ˆ˜ „ËÏÔ̇ٷ ·ÚÈÛÙÔÎÚ¿ÙÈÛÛ·, ÂÚÈÊÚÔÓÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ¤ÚˆÙ· ÙÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘. ∞fi Ù· ·‰¤ÏÊÈ· ÙÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘, Ô ÃÚfiÓ˘ Â›Ó·È Î·Ù·ÈÂṲ̂ÓÔ˜ ·fi ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ ¡ÙfiÚ· Ô˘ ÙÔÓ ÂÚÈÊÚÔÓ› Î·È Ô §Â˘Ù¤Ú˘, Ô˘ Â›Ó·È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜, Â›Ó·È ·ÚÚ·‚ˆÓÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ Ì ÙËÓ ŒÏÂÓ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÛÙ·Ú ÙÔ˘ ÛÈÓÂÌ¿. ∫¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ı· ¤ÚıÂÈ Ë ÔÚÈÛÙÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÁÈ· ÙË ª·›ÚË Î·È ÙfiÙ ı· ηٷϿ‚ÂÈ fiÛÔ ÙËÓ ·Á·Ô‡ÛÂ Ô ™Ù·‡ÚÔ˜.

ALPHA 22.00

ΔÚÂȘ ̤Ú˜ ÚÔıÂÛÌ›· ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1995, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™ÔÓ ¶ÂÓ. ¶·›˙Ô˘Ó: Δ˙·Î ¡›ÎÔÏÛÔÓ, ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ªÔÚ˜, ∞ÓÙ˙¤ÏÈη ÃÈÔ‡ÛÙÔÓ.

ŒÍÈ ¯ÚfiÓÈ· ÂÚ›ÌÂÓÂ Ô ºÚ¤ÓÙÈ °Î¤ÈÏ ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ÂΉ›ÎËÛË ·fi ÙÔÓ Δ˙ÔÓ ªÔ˘ı, ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ Ì‹ÎÂ Ê˘Ï·Î‹ ÁÈ· ¤Ó· ¤ÁÎÏËÌ· Ô˘ ‰È¤Ú·ÍÂ Î·È Î·Ù¤ÛÙÚ„ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ºÚ¤ÓÙÈ. ΔÒÚ· Ô ªÔ˘ı ‚Á·›ÓÂÈ ·fi ÙË Ê˘Ï·Î‹ Î·È Ô ºÚ¤ÓÙÈ ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÌfiÓÔ ÙÚÂȘ ̤Ú˜ ÚÔıÂÛÌ›·... ˙ˆ‹˜! √ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˜ Ì ŸÛÎ·Ú ™ÔÓ ¶ÂÓ ÛÎËÓÔıÂÙ› Î·È ÔÈ ıÚ˘ÏÈÎÔ› Δ˙·Î ¡›ÎÔÏÛÔÓ Î·È ∞ÓÙ˙¤ÏÈη ÃÈÔ‡ÛÙÔÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Û ÌÈ· ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÁÂÌ¿ÙË ‰Ú¿ÛË Ì ı¤Ì· ÙË ‰›„· ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘ ÁÈ· ÂΉ›ÎËÛË.

MEGA 23.10 111111111111111111111111111

10.00 17.00 17.30

18.00 22.00 22.10 23.10 00.10

∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·Ï¤Ù˜ Ô˘ ¤ÁÚ·„·Ó ÈÛÙÔÚ›·-¡Ù §· ΔÔ˘Ú 1593-1652 √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ™Â ı¤ÛË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜ “√È Û˘ÁÁÂÓ›˜ Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÌÔ˘” ∂ȉ‹ÛÂȘ

08.00 09.30 10.30 12.00 15.00 17.00 18.00 19.30 21.00 22.00 24.00 00.30 01.30 04.00 06.00 07.00

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ™ÎfiÚÂÚ ∂ȉ‹ÛÂȘ MAD: OK ∂ȉ‹ÛÂȘ £ÂÛÛ·ÏÈ΋ ÁË ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶fiÎÂÚ bonus ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹

£Â¿Ì·Ù· √DEON §π¡Δ√

¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2000, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™Ù›‚ÂÓ ∫¤È. ¶·›˙Ô˘Ó: ™ÈÏ‚¤ÛÙÂÚ ™Ù·ÏfiÓÂ, ªÈÚ¿ÓÙ· ƒ›ÙÛ·ÚÓÙÛÔÓ, ª›ÎÈ ƒÔ˘ÚÎ, ª¿ÈÎÏ ∫¤ÈÓ.

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 20-26/1/11 ∞π£√À™∞ 1: Δ√ ¶∂Δ∞°ª∞ Δ√À ∫À∫¡√À (¢ƒ∞ª∞Δπ∫∏ ¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.30, 19.45, 22.00. ƒ√¢∞ Δ™∞¡Δ∞ ∫∞π ∫√¶∞¡∞ (∫øªø¢π∞ ∂§§∏¡π∫∏): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 00.15 ∂°ø √ ∞¶∞π™π√Δ∞Δ√™ (∫π¡√Àª∂¡∞ ™Ã∂¢π∞-ª∂Δ∞°§øΔΔπ™ª∂¡√): ™¿‚‚·ÙÔ: 15.30, ∫˘Úȷ΋: 12.45, 15.30. ∞π£√À™∞ 2: ∏ ∑ø∏ ª∂Δ∞ (æÀÃ√§√°π∫√ ¢ƒ∞ª∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 22.30. ª∞§§π∞ ∫√Àμ∞ƒπ∞ 3D (ª∂Δ∞°§. ¶∞π¢π∫√): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.00, ™¿‚‚·ÙÔ: 15.45, 18.00, ∫˘Úȷ΋: 11.45, 13.45, 15.45, 18.00. ƒ√¢∞ Δ™∞¡Δ∞ ∫∞π ∫√¶∞¡∞ (∫øªø¢π∞ ∂§§∏¡π∫∏): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.15. ∞π£√À™∞ 3: √ ª∂°∞§√ºÀ∏™ (∫π¡√Àª∂¡∞ ™Ã∂¢π∞-ª∂Δ∞°§øΔΔπ™ª∂¡√): ™¿‚‚·ÙÔ: 15.00, 17.00, ∫˘Úȷ΋: 12.30, 15.00, 17.00. Δ√ ¢π§∏ªª∞ (∫øªø¢π∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.00, 21.30, 00.00. ∞π£√À™∞ 4: TOURIST (¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.15, 21.45, 00.15. √π ¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∂™ Δ√À ™∞ªªÀ: Δ√ ªÀ™Δπ∫√ ¶∂ƒ∞™ª∞ 3D (∫π¡√Àª∂¡∞ ™Ã∂¢π∞-ª∂Δ∞°§øΔΔπ™ª∂¡√): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.15, ™¿‚‚·ÙÔ: 15.15, 17.15, ∫˘Úȷ΋: 12.15, 15.15, 17.15.

1821 πÛÙÔÚÈ΋ ÛÂÈÚ¿ ÔÎÙÒ, ÌÔÓ·‰ÈÎÒÓ, ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú. ™˘ÁÁڷʤ·˜ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶¤ÙÚÔ˜ Δ·ÙÛfiÔ˘ÏÔ˜.

ΔÔ “1821” ‰ÈËÁÂ›Ù·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ 1821 Î·È Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¤ıÓÔ˘˜ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹, ÙȘ ËÚˆÈΤ˜ Ì¿¯Â˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÂÌʇÏȘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ó ›Ûˆ ·fi ÙÔ˘˜ ̇ıÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ‰ÈËÁËıÔ‡Ó ÙËÓ ·ÏËıÈÓ‹ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘. “ΔÔ “1821” Â›Ó·È Ô Ìfi¯ıÔ˜ ¿Ú· ÔÏÏÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ Â› ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ¶ÈÛÙ‡·Ì fiÏÔÈ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi 190 ¯ÚfiÓÈ·, Â›Ó·È Ô Î·ÈÚfi˜ ÒÚÈÌÔ˜ Ó· ԇ̠ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ¶¤ÙÚÔ˜ Δ·ÙÛfiÔ˘ÏÔ˜.

™∫∞´ 23.00

∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ∞ÁÁÏ›· ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ‰Ú¿Ì·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2007, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™¤ÈÓ ª›ÓÙÔÔ˘˙. ¶·›˙Ô˘Ó: ΔfiÌ·˜ Δ¤ÚÁÎÔ˘˙, ™Ù›‚ÂÓ °ÎڤȷÌ, Δ˙Ô Ã¿ÚÙÏÂ˚.

∞ÁÁÏ›·, πÔ‡ÏÈÔ˜ ÙÔ˘ 1983, ÌÈ· ·Ó¿Û· ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ÙˆÓ ºfiÎÏ·ÓÙ˜. ™ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÎËÓ‹ ÌÂÛÔ˘Ú·Ó› Ë “ÛȉËÚ¿ ΢ڛ·” Î·È ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ë ·ÓÎ. ™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÎÚËÎÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ ÂÚ›Ô‰Ô Ô ª›ÓÙÔÔ˘˜ ‰È·Ï¤ÁÂÈ ÁÈ· ‹Úˆ¿ ÙÔ˘ ¤Ó· 12¯ÚÔÓÔ ·ÁfiÚÈ, ÙÔÓ ™ÔÓ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ Î·È ˙ÂÈ Ì ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ¡fiÙÈÓÁί·Ì. ¶ÂÚÈÏ·ÓÒÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘, ı· ÁÓˆÚÈÛÙ› Ì ÌÈ· Û˘ÌÌÔÚ›· ÛΛӯÂÓÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÙÔÓ “˘ÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó” Î·È ı· ÙÔ˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ı·ÏˆÚ‹ Ô˘ ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ¤ÏÂÈ·Ó.

∂Δ1 24.00


¤ÓıÂÓ&¤ÓıÂÓ

40

T˘ EϤÓ˘ ™Ù·ÌÔ‡ÏË, stamouli@e-thessalia.gr

TÚ›ÙË 25 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011

¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ Ì¿Ï·˜ Μεταξύ των δηλώσεων των εκπροσώπων του Ολυμπιακού Βόλου για τις επιτυχίες απέναντι σε μερικούς από τους πιο δημοφιλείς ελληνικούς ποδοσφαιρικούς συλλόγους ξεχώρισε μία με πεTÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ρισσότερο κοινωνική P¿ÏÏË διάσταση: Η επιθυμία να δοθεί στους φιλάθλους ένας τόνος χαράς, μέσα στο γκρίζο των δυσκολιών του φετινού χειμώνα. Το ποδόσφαιρο εμφανίζει έτσι κι αλλιώς ομοιότητες με την ίδια τη ζωή. Παντού οι νίκες διαδέχονται τις ήττες. Από την άλλη, όπως στο ποδόσφαιρο έτσι και στη ζωή, όταν σταματήσει κάποιος να προσπαθεί, χάνει. Αν μάλιστα δεν διαβάζει καλά τον αντίπαλο ή τον υποτιμήσει, η ήττα μπορεί να πάρει απρόσμενες διαστάσεις. Όταν δεν βγαίνει ένας αγώνας, χρειάζεται να σφίγγει τις γροθιές για τον επόμενο. Μετά από μια ατυχία, να συνεχίζει με πίστη στις δυνάμεις του. Ειδικά σε δύσκολες εποχές όπως η σημερινή, όταν κάποιος πέφτει, πρέπει να σηκώνεται γρήγορα. Να παραμένει δραστήριος, να δείχνει εγρήγορση αντί για χαλαρή στάση. Επιπλέον, πόσες φορές δεν έχει αποδειχτεί αποδοτικότερη από την ατομική μια συλλογική προσπάθεια; Ένας παίκτης στο γήπεδο μπορεί να αποθεώνεται, το όνομά του να γράφεται με κόκκινα, πράσινα ή κίτρινα χρώματα στους τίτλους εφημερίδων. Ωστόσο, χωρίς καλό σύνολο, χωρίς ομάδα που να υποστηρίζει, το όνομά του μπορεί να αρχίσει να ξεθωριάζει. Όπως και πειθαρχημένα σύνολα, χωρίς παίκτες με δημιουργική έμπνευση, να καταδικάζονται στη μετριότητα κάποια στιγμή. Μπορούν να γίνουν αναγωγές στις σχέσεις των μελών μιας κοινωνίας, ακόμη και μεταξύ κρατών. Υπάρχουν ομάδες που προσπαθούν να κερδίσουν μια θέση σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Όπως μπορεί να υπάρχουν πρωτοβουλίες στο εξωτερικό από την προώθηση των εθνικών συμφερόντων μέχρι ανταγωνιστικών προϊόντων. Όσο για την παρουσία ξένων παικτών σε μια ομάδα θυμίζει πως ανάμεσά μας ζουν αρκετοί άξιοι ξενόφερτοι, που σε λίγα χρόνια οι ίδιοι, αλλά κυρίως τα παιδιά τους, είναι πιθανό να σκέπτονται ως Έλληνες. Επιπλέον, στη ζωή, όπως και στον αθλητισμό, δημιουργούνται παραδόσεις, που διατηρούνται ή σπάνε. Ειδικά όταν ο πήχης αρχίζει να μπαίνει ψηλότερα. rallis@e-thessalia.gr

¶ÔÓÙ¿ÚÂÈ... Ποντάρει πολλά στους διευθυντές των Υπηρεσιών ο Δήμαρχος Βόλου Παν. Σκοτινιώτης για να πετύχει στο έργο του. Ξέρει, εξάλλου, πως χωρίς τη δική τους συνεργασία δύσκολα θα προχωρήσουν τα πράγματα στο νέο Δήμο. Και προς αυτή την κατεύθυνση θα έχει συνεχώς συναντήσεις μαζί τους, για να τους θυμίζει όσα τους ανέλυσε στο χθεσινό πρώτο τετ α τετ που είχαν...

∞fi ¯ı˜ και για μια βδομάδα, το Νοσοκομείο του Βόλου και άλλα πολλά ανά την Ελλάδα στο πλαίσιο εκστρατείας, θα κάνουν στις γυναίκες δωρεάν τεστ Παπανικολάου. Το τεστ που έχει σώσει εκατομμύρια γυναίκες στον κόσμο από μια μορφή γυναικολογικού καρκίνου, του τραχήλου της μήτρας, που αν διαγνωστεί έγκαιρα - όπως γίνεται με το συγκεκριμένο τεστ δηλαδήείναι απολύτως θεραπεύσιμος. Παρά ταύτα, στην Ελλάδα, κάτω του 20% του γυναικείου πληθυσμού κάνει τεστ Παπανικολάου, ενώ το 60% των Ελληνίδων δεν γνωρίζει καν το λόγο για τον οποίο πρέπει να γίνεται το τεστ, πιο γνωστό ως τεστ Παπ. Αυτό λένε οι έρευνες και τα στοιχεία, κι ας νομίζουμε ότι τα πράγματα είναι αλλιώς στον τόπο μας, που τουλάχιστον τα 30 τελευταία χρόνια, γίνεται ιδιαίτερος λόγος γι’ αυτό και γίνεται και στα Νοσοκομεία. Πρόσφατα, συζητούσα με μια μετανάστρια που είναι στην Ελλάδα κοντά 20 χρόνια, έχει τρία παιδιά, είναι κοντά στα 50 και δεν είχε ακούσει κουβέντα για το τεστ Παπανικολάου. Δεν είχε πάει καν στο γυναικολόγο όλα αυτά τα χρόνια, από τη γέννηση του τελευταίου της παιδιού, που σήμερα είναι 25 χρονώ... Έτσι κατάλαβα πολύ καλά, ότι η πληροφόρηση δεν είναι αυτή που πρέπει και στον τόπο μας. Κι ας μας έχουν πάρει στο κυνήγι αυτοί οι τραγικοί αριθμοί, που λένε πως ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας είναι ο 2ος συχνότερος καρκίνος παγκοσμίως στις γυναίκες κάτω των 45 ετών, κι ότι στην Ευρώπη μία γυναίκα πεθαίνει από αυτόν τον καρκίνο κάθε 18 λεπτά, πως κάθε χρόνο γίνονται 60.000 νέες διαγνώσεις και τελικώς πεθαίνουν 30.000 γυναίκες ετησίως. Πάτε τώρα, σήμερα, αύριο, αφού είναι και δωρεάν. Πάρτε για παρέα τη φίλη, τη γειτόνισσα. Πείτε το, στη γυναίκα της απέναντι πόρτας που δεν ξέρει και πρέπει να μάθει. Καιρός να αγαπήσουμε και τον εαυτό μας.

Κάθε χρονιά και μια διαφορετική, ξεχωριστή προσέγγιση στον τόπο, είναι τα ετήσια ημερολόγια της κοινότητας, της παλιάς πια, κοινότητας Μακρινίτσας. Έτσι κι αλλιώς, ξεχώριζε όλα τα χρόνια με την παρουσία της στον πολιτισμό και με μια συγκεκριμένη άποψη, περί αισθητικής σε κάθε τι που έβγαινε από τα γραφεία της, στην κεντρική στράτα του χωριού. Το φετινό ημερολόγιο - μάλλον τελευταίο να υποθέσουμε- είναι μια σειρά από ασπρόμαυρες φωτογραφίες του αγαπημένου φωτογράφου της Μακρινίτσας, Δημήτρη Λέτσιου. Δική του δουλειά, κόσμησε και παλιότερα ημερολόγια, ετούτη τοποθετείται χρονικά στη δεκαετία 1950-1960 και είναι βεβαίως πρόσωπα και εικόνες της Μακρινίτσας. Έβαλαν πολλοί πλάτες και γι’ αυτή τη δουλειά, καθώς βλέπω, σε ένα δελτίο Τύπου και είναι όμορφο κυρίως, κατά την ταπεινή μου άποψη, το γεγονός ότι επιλέχτηκε ο Λέτσιος να κλείσει αυτή την πορεία της Μακρινίτσας ως κοινότητας. Η νοσταλγικότητα των εικόνων του φακού του, πέντε-έξι δεκαετιών πριν, κλείνει και γεμίζει μαζί, ένα μεγάλο κεφάλαιο γι’ αυτό το χωριό, που περνάει πια στη δικαιοδοσία του διευρυμένου δήμου Βόλου, αφήνοντας πίσω του όμως, φανερά τα χνάρια μιας πορείας που το ξεχώρισε, όχι μόνο για την αρχιτεκτονική του προίκα.

ºøΔ√: ¶. °IANNAPO™

MÂ NÔ˘

T‡Ô˜

™ÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ÚÔ¤ÎÙ·Û˘ Ù˘ Ô‰Ô‡ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ‰›Ï· ·fi ÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ›Ûˆ ·fi ÌÈ· ηÊÂÙ¤ÚÈ· Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË. ¢˘Ô ·ÎÚÈ‚¿ ·˘ÙÔΛÓËÙ·, “ÍÂÎÔ˘Ú¿˙ÔÓÙ·È” ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ, Ì ÙËÓ ¿ÓÂÛË Ù˘ ·˘ı¿‰ÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ÚfiÎÏËÛ˘. ªÔÚԇ̠ӷ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ÏÔÈfiÓ Î·È Ó· Û˘ÓÙËÚԇ̠٤ÙÔÈ· ·˘ÙÔΛÓËÙ·, fi¯È fï˜ Î·È Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ì ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÌÈ·˜ ÓfiÌÈÌ˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘;

✒ ∞¢∂™ª∂ÀΔ√™ ΔÀ¶√™: “°È· Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÂÌÏÂÎfiÌÂÓˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÛοӉ·ÏÔ Ù˘ Siemens... ÕÓˆ-οو ÙÔ ¶∞™√∫”. ✒ ∂£¡√™: “∫Ï›‰ˆÛ·Ó 6 ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›·”. ✒ ∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞: “9 ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ·Î›ÓËÙ· Û Natura”. ✒ ∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: “¢¿ÓÂÈ· Ì fiÚÔ˘˜ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜”. ✒ ∂™Δπ∞: “∞¢ÎÙ·›· Ë ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛȘ”. ✒ ∏ª∂ƒ∏™π∞: “¡¤· ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ· ÁÈ· ÂÈÎÔ˘ÚÈΤ˜ - ÌÈÛıÔ‡˜”. ✒ Δ∞ ¡∂∞: “∂ÈÎÔ˘ÚÈΤ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ. ¶Ò˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÈÎÔ¤˜”. ✒ City Press: “∞ÓÙȉڿÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·”. ✒ Metro: “√È ·‰È¿ÊıÔÚÔÈ Ì ٷ... Ï¿ÙÔ”.

¢È¿ıÂÛË

¶È¤ÛÂȘ

“ªfiÚ˜”

Για να παραδεχτούμε, πάντως, και τους διευθυντές, θα πρέπει να δείξουν δείγματα γραφής ως προς την επισήμανση του Παν. Σκοτινιώτη για περιορισμό κάθε περιττής δαπάνης και σπατάλης του δημοτικού χρήματος. Γιατί μηνμου πείτε πως δεν είναι εκείνοι που γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα τα κατατόπια για να περιορίσουν τα έξοδα του Δήμου; Διάθεση χρειάζεται πάνω απ’ όλα...

Και μέσα σε όλα αυτά, καταφτάνει μεθαύριο Πέμπτη στην Αθήνα το κλιμάκιο της τρόικας, προκειμένου να ασκήσει πιέσεις στην ελληνική κυβέρνηση για τις αλλαγές στα εργασιακά και το άνοιγμα των “κλειστών επαγγελμάτων”. Να σφίξουμε και άλλο το ζωνάρι, θα ζητήσουν, ασχέτως αν επισήμως κάνουν λόγο για “διαβουλεύσεις” και άλλα τινά...

Εσωκομματικές “μπόρες” αναμένεται να προκληθούν τόσο στη Ν.Δ., όσο και στο ΠΑΣΟΚ από τους πρώην υπουργούς που περιλαμβάνονται στη λίστα προς “διερεύνηση τυχόν πολιτικών ευθυνών”, μετά την κατάθεση του πορίσματος της Εξεταστικής Επιτροπής για τη Siemens. Δεν φτάνει που μας κοροϊδεύουν, θα αρχίσουν τώρα και τα σενάρια περί κυνηγημένων και αδικημένων...

ª¤ÙÚ·

∫·ÓfiÓ·˜...

Όλο και πιο κοντά - παρά τις επίσημες διαψεύσεις - βρίσκεται η ρύθμιση για το ελληνικό χρέος, ενώ η λύση, που όπως φαίνεται κερδίζει έδαφος, είναι η χορήγηση δανείου στην Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο, με το οποίο θα προχωρήσει στην επαναγορά των ομολόγων της. Τι θα σημάνει αυτό για τους Έλληνες πολίτες; Μα τι άλλο από νέα αυστηρά μέτρα. Είναι το σχέδιο εξόντωσης που σας λέγαμε...

Το πρώτο και βασικότερο που θα ζητήσουν οι της τρόικας, είναι η άρση όλων των εμποδίων, ώστε η εφαρμογή των επιχειρησιακών συμβάσεων στον ιδιωτικό τομέα, από εξαίρεση που είναι σήμερα, να γίνει ο κανόνας. Και έχοντας ως διαπραγματευτικό ατού στα χέρια τους την εκταμίευση της τέταρτης δόσης, τα περιθώρια ελιγμών στενεύουν επικίνδυνα για την ελληνική κυβέρνηση. Για τους εργαζόμενους να δείτε πόσο έχουν στενέψει...

√˘Ú¤˜... Ουρές για... φτηνές μηνύσεις είχαμε την περασμένη Παρασκευή στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, καθώς ήταν η τελευταία ημέρα που ίσχυε το φτηνό τιμολόγιο. Βλέπετε, από χθες, βάσει του νέου Νόμου Καστανίδη για την αποσυμφόρηση της Δικαιοσύνης, στα δικαστικά παράβολα για την κατάθεση μηνύσεων ισχύουν τιμές... ΔΝΤ. Εκεί μας έφτασαν... °.•.

25-1-11  

25-01-2011