Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË

www.e-thessalia.gr

∂Δ√™ 113√¡ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 24 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 07.39 - ¢. 17.11 ™∂§∏¡∏ 19 ∏ª∂ƒø¡

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.306 ¶·Ú·ÌÔÓ‹ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, ∂˘ÁÂÓ›·˜, ºÈÏ›Ô˘ Ì·ÚÙ.

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 40 ™∂§π¢∂™

800-11-35000

∞fiÂÈÚ· ¤ÓÔÏ˘ ÏËÛÙ›·˜ ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿

ª‹Ó˘Ì· ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ ·fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Δ∏¡ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘ fiÙÈ “ı· Ù·

‚Á¿ÏÔ˘Ì ¤Ú·” ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∫¿ÚÔÏÔ˜ ¶·Ô‡ÏÈ·˜ Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ ¿ÎÔ˘Û ٷ ∫¿Ï·ÓÙ·, Ô˘ ¤„·Ï·Ó ÛÙÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ª¤Á·ÚÔ. “∂›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÔÈ Ì¤Ú˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È, Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Î·È ÔÈ ÁÈÔÚÙ¤˜, Ë̤Ú˜ ¯·Ú¿˜ Î·È ÂÏ›‰·˜. ∞˜ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ: ΔËÓ ÂÏ›‰· Ì·˜”. ■ ÛÂÏ. 8

∫Ô˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔÈ Ì ηϿÛÓÈÎÔÊ Î·Ù¿ Ú·ÙËÚÈÔ‡¯Ô˘ ∂Ï·ÊÚ¿ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎÂ Ô 35¯ÚÔÓÔ˜ Ô˘ ¿Ï„ Ì ÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÙ˜

ŒÓ·˜ ÓÂÎÚfi˜ Û ÏËÛÙ›· ‚ÂÓ˙ÈÓ¿‰ÈÎÔ˘ ÛÙÔ •˘ÏfiηÛÙÚÔ È· ÌÈÛ‹ ÒÚ· ¿Ï¢ ӷ ÁÏÈÙÒÛÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ¤ÓÔÏÔ˘˜ ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔ˘˜ ÏËÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ¤Ó·˜ 35¯ÚÔÓÔ˜ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ Ú·ÙËÚ›Ô˘ η˘Û›ÌˆÓ ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ∞Ó Î·È ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ‹Ù·Ó ‰‡Ô, ÔÏÈṲ̂ÓÔÈ Î·È Ì ۈ̷ÙÈ΋ ‰È¿Ï·ÛË Ô˘ ˘ÂÚÙÂÚÔ‡Û Ù˘ ‰È΋˜ ÙÔ˘, Ô 35¯ÚÔÓÔ˜ ¶. ∞ÏÙ›Ó˘ ηٿÊÂÚ ӷ ·ÔÙÚ¤„ÂÈ ÙË ÏËÛÙ›· ÛÙÔ ‚ÂÓ˙ÈÓ¿‰ÈÎfi ÙÔ˘ Î·È Ó· ÛÒÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘. ªÂÙ¿ ·fi ¿ÏË ÌÈÛ‹˜ ÒÚ·˜, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÂÓfiÏÔ˘˜ ÙÔÓ Î¿ÚʈÛ Ì ηÙÛ·‚›‰È ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ ÂÏ·ÊÚ¿, οÌÙÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘. √È ‰Ú¿ÛÙ˜ ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ¤Ê˘Á·Ó ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ‚ÂÓ˙ÈÓ¿‰ÈÎÔ. ∏ ·fiÂÈÚ· ¤ÓÔÏ˘ ÏËÛÙ›·˜ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙȘ 10 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘, Û Ú·Ù‹ÚÈÔ Î·˘Û›ÌˆÓ ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, ÛÙÔ •˘ÏfiηÛÙÚÔ ∫ÔÚÈÓı›·˜, ¤Ó·˜ ‚ÂÓ˙ÈÓÔÒÏ˘ ¤ÂÛ ı‡Ì· ÏËÛÙÒÓ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÙÔ˘. ■ ÛÂÏ. 11

°

°·ÏÏÔÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË

∫fiÓÙÚ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ∞˘Í‹ÛÂȘ-«ÊˆÙÈ¿» ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÙÚ¤ÓˆÓ

■ ÛÂÏ. 6

•ÂΛÓËÛ ¯ı˜ ̤ۈ ·ÓÙÏÈÔÛÙ·Û›ˆÓ - ¢ËÏÒÛÂȘ ª·ÁÎÚÈÒÙË Î·È ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË

√ ¶ËÓÂÈfi˜ ÁÂÌ›˙ÂÈ ÙË Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ·

∞À•∏™∂π™ -“ʈÙÈ¿” ¤Ú¯ÔÓÙ·È

·fi ÙÔ Ó¤Ô ¤ÙÔ˜ ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÙÚ¤ÓˆÓ, ÂÓÒ Î·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·. ™¯Â‰È¿˙ÂÙ·È Ë Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ “∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜”. ■ ÛÂÏ. 15

¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÁÈ· ÙÔ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ Ê‡ÏÏÔ Ù˘ “£” Ó· Ù· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ.

Δ·‚¤ÚÓ· “Ù· Úfi‰È·” ∫·È ¿ÏÈ ÎÔÓÙ¿ Û·˜ οı ‚Ú¿‰˘ Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ∫˘Úȷ΋ ·ÓÔȯٿ Î·È ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ∞¡∞§∞ªμ∞¡√Àª∂ ∂∫¢∏§ø™∂π™

AÓÔȯٿ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ & ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ ΔËÏ. ÎÚ·Ù‹ÛˆÓ: 24210 26061 ñ ∫ÈÓ.: 6937 456843 ºÂÚÒÓ 25, ¶·ÏË¿ μfiÏÔ˜

∞ƒÃπ™∂ ¯ı˜ Ë ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛË Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜ ·fi ÙÔÓ ¶ËÓÂÈfi,

̤ۈ ·ÓÙÏÈÔÛÙ·Û›ˆÓ. ∏ ˘‰ÚÔÏË„›·, Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Á›ÓÂÙ·È ·fi Ù· 5 ·ÓÙÏÈÔÛÙ¿ÛÈ· ÙÔ˘ ¶ËÓÂÈÔ‡ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó, Û Ï‹ÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, 14 ΢‚Èο ̤ÙÚ· ÓÂÚÔ‡ ÙÔ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ ÛÙË Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ·. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ·ÓÙÏÈÔÛÙ·Û›ˆÓ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ 6 Ì‹Ó˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·ÚÔ¯ÂÙ‡ÔÓÙ·È ÛÙË Ï›ÌÓË ÔÈ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ¤˜ Î·È Â·ÚÈÓ¤˜ ·ÔÚÚÔ¤˜ ÙÔ˘ ¶ËÓÂÈÔ‡. ™ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÔ‰ÔÌÒÓ °È¿ÓÓ˘ ª·ÁÎÚÈÒÙ˘ Î·È ÔÈ ÙÔÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. °È· “ÔÏÏ·Ï‹ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘” ¤Î·Ó ÏfiÁÔ Ô Ó¤Ô˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ¶·Ó. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi, ¤Ï·‚ ÙË ‰È·‚‚·›ˆÛË fiÙÈ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Â›Ó·È ¤ÙÔÈ̘ Ó· ‰ËÌÔÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ˘ÔÏ›ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔÓ ·Ú·ÏÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ∞ÁÚÈ¿, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÚÔ¯ˆÚ› Î·È Ë ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿Î·Ì„Ë Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜. ■ ÛÂÏ. 14

∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Û ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙÔ ∂ÛÂÚÈÓfi °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ■ ÛÂÏ. 17

™˘Ó¯fiÌÂÓÔ ˆÚ¿ÚÈÔ Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ■ ÛÂÏ. 16 ∞ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· ·fi ÙÔ Ó¤Ô ¤ÙÔ˜

■ ÛÂÏ. 31

∞‡ÚÈÔ Ì ÙË «£»


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

ΔÔ˘ μ∞°°∂§∏ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏

karamanis@e-thessalia.gr

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 24 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

μ¿Ûˆ ∫ÏÂÊÙ¿ÎË

A¶√æ∂π™

«¡· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ Ì·˜ ·ÁÔÚ¿»

√ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ fiÏÂÌÔ˜ Ì ٷ ÁÓˆÛÙ¿ ı‡Ì·Ù· ΔÔ˘ ¶∂Δƒ√À ¶∞¶∞∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À

™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÂÈÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎfi ÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÍÔ˘Û›·˜ ·fi ÙÔÓ °ÂÚÌ·Ófi ÓÔÌÈÎfi ∫·ÚÏ ™ÌÈÙ, “΢ڛ·Ú¯Ô˜ Â›Ó·È ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÂÎÙ¿ÎÙÔ˘ ·Ó¿Á΢” . ŸÔÈÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÈηÏÂÛı› “ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜” ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ “¤ÎÙ·ÎÙ·” ̤ÙÚ·, ˘¤Ú·Óˆ ÙˆÓ Û˘Ó‹ıˆÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ Î·È Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜, ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ΢ڛ·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ·È¯ÓȉÈÔ‡. ∞˘Ù¿ ÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó ÙÔ 1922. ™‹ÌÂÚ·, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÎÙ¿ÎÙÔ˘ ·Ó¿Á΢ Ô˘ ÔÚ·Ì·ÙÈ˙fiÙ·Ó Ô ™ÌÈÙ Ù›ÓÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ ÌfiÓÈÌÔ ÊfiÓÙÔ Ù˘ ‡·ÚÍ‹˜ Ì·˜ Î·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ ıˆڛ· ÙÔ˘ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ‡ ÛÙÔ¯·ÛÙ‹ ‚Ú›ÛÎÂÈ ·ÚÔÛ‰fiÎËÙ˜ ·ÓÙ˯‹ÛÂȘ. ΔȘ ÚÔ¿ÏϘ, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓÒÓÙÔ˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› ·fi ÙËÏÂÔÚ¿Ûˆ˜ ÙÔ Â›Ì·¯Ô ÔÏ˘ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Î·È ÙËÓ Ù·ÂÈÓˆÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ‰È·‰Èηۛ·, Ì ÙËÓ ÔÔ›· „ËÊ›ÛÙËÎÂ, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÂÓÒÈÔÓ Î·Ù¿ÛÙ·Û˘ ÂÎÙ¿ÎÙÔ˘ ·Ó¿Á΢, ÙËÓ ÔÔ›· ·Ú·ÏÏ‹ÏÈÛ Ì ӷ˘¿ÁÈÔ. ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÚ› “ΔÈÙ·ÓÈÎÔ‡” ıˆڛ· Ô˘ ÚÒÙÔ˜ ÂÈÛ‹Á·ÁÂ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Ô ÂÓ ÏfiÁˆ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ·ÚÔÌÔ›·ÛÂ, ÛÂÌÓ˘ÓfiÌÂÓÔ˜, ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ Î·ÂÙ¿ÓÈÔ ÛοÊÔ˘˜ Ô˘ ‚˘ı›˙ÂÙ·È Î·È ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi Ì ·ÓÈÎfi‚ÏËÙÔ ϋڈ̷. “¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛˆÛ›‚È· ÁÈ· fiÏÔ˘˜” , › ·ÊÔÏÈÛÙÈο Ô Ê¤ÚÂÏȘ ÔÏÈÙÈÎfi˜, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÙËÏÂı·٤˜ Ó· Ê·ÓÙ·ÛıÔ‡Ó ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·: £· ÍÂÛ¿ÛÂÈ ¯¿Ô˜ Î·È ·ÏÏËÏÔÛÎÔÙˆÌfi˜, ηıÒ˜ ηı¤Ó·˜ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙÔ ÔıËÙfi ÛˆÛ›‚ÈÔ ·ÙÒÓÙ·˜ Â› ÙˆÌ¿ÙˆÓ Î·È Ô Î·Ïfi˜ ηÂÙ¿ÓÈÔ˜, οÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÚ· ÙËÓ Î·Ú‰È¿, ı· ·Ó·ÁηÛı› Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ÙÔ ÈÛÙfiÏÈ ÁÈ· Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË ÛÊ·Á‹ Î·È Ó· ÂÈϤÍÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÔÈÔÈ ı· ÛˆıÔ‡Ó Î·È ÔÈÔÈ fi¯È. √ ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ηÂÙ¿ÓÈÔ˘, ‹ Ì¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Ó·˘¿Ú¯Ô˘ Û ÈÛÙÔÚÈ΋ Ó·˘Ì·¯›·, Û·Á‹Ó¢ÛÂ Î·È ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜, ηٿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÙÔ˘ √Ì¿‰·˜, ‰‹ÏˆÛÂ: “∂Ì›˜ ‚¿Ï·Ì ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ì·˜ ÛÙÔÓ ÓÙÔÚ‚¿. ÕÏÏÔÈ ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó ÙÔ Î·Ú¿‚È ÛÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜” . ¶·ÚfiÙÚ˘Ó ‰Â ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· “ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÈÛÙÔÚ›·” Î·È Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ÁÚ·Ì̤˜, ÁÈ·Ù› “‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ·ÎfiÌË Û fiÏÂÌÔ” . ΔÔ ›‰ÈÔ ÙÚÈÎ, ÌfiÓÔ Ô˘ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÛÎËÓÈÎfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ Ó·˘¿ÁÈÔ Ù˘ “™¿ÌÈÓ·” , ·ÏÏ¿ Ë Ó·˘Ì·¯›· ÙÔ˘ ΔÚ·Ê¿ÏÁηÚ: fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ fiÏÂÌÔ˜, fiÙ·Ó Ë ÂıÓÈ΋ ÂÈ‚›ˆÛË ÎÚ¤ÌÂÙ·È ·fi ÌÈ· ÎψÛÙ‹, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ÔÏϤ˜ ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜, ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Î¿ı ›‰Ô˘˜ Ì·ÎÈ·‚ÂÏÈο ÛÙÚ·ÙËÁ‹Ì·Ù· Î·È ·Ú¿Ï¢Ú˜ ·ÒÏÂȘ. ∫È fiˆ˜ ›Â Ô ∞‰ˆÓȘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, “·Ó ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ô˘ ‰Ú·, ÌÔÚ› Ó· Âı¿ÓÔ˘Ó Î·È ·ıÒÔÈ” - ÙÈ Ó· οÓÔ˘Ì ‚Ú ·‰ÂÏʤ; ŸÔÈÔ˜ ϤÓÂÈ È¿Ù·, Û¿ÂÈ È¿Ù·. ∞fi ÌÈ· ÔÚÈṲ̂ÓË ¿Ô„Ë, ÙÔ Ú¿ÁÌ· ı˘Ì›˙ÂÈ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ªÔ˘˜ ÛÙËÓ 11Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2001: ∫‹Ú˘Í ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ Û “fiÏÂÌÔ” ¯ˆÚ›˜ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘ ÁÈ· Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ¿ÚÛË ıÂÌÂÏȈ‰ÒÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÏ¢ıÂÚÈÒÓ Î·È ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ηٿÛÙ·Û˘ ÂÎÙ¿ÎÙÔ˘ ·Ó¿Á΢ Ì ÙÔ ‰È·‚fiËÙÔ ÓfiÌÔ PATRIOT. øÛÙfiÛÔ, ÁÈ· ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹, Û ÔÈÔÓ fiÏÂÌÔ Ì·˜ ηÏ› Ó· Û˘ÛÙÚ·Ù¢ıÔ‡ÌÂ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘; ªÂ ÙË °ÂÚÌ·Ó›· Ù˘ Î. ª¤ÚÎÂÏ, ›Ûˆ˜; ª¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÂÈ ¤Ó·˜ “¶··ÓÈÎÔÏ‹˜” ÁÈ· ¤Ó·Ó Ù¤ÙÔÈÔ ·ÁÒÓ· - ÎÈ ·˜ ·ÔÙÂÏ›, fiˆ˜ ‚‚·ÈÒÓÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, “ÎfiÛÌËÌ·” ÁÈ· ÙÔ ¶ÔÏÂÌÈÎfi Ì·˜ ¡·˘ÙÈÎfi. ªÂ ÙÔ ¢¡Δ ÙÔ˘ ™ÙÚÔ˜-∫·Ó; ª· Á›ÓÔÓÙ·È Ù¤ÙÔȘ ·ÚÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÌÂٷ͇ Û˘ÓÙÚfiÊˆÓ Ù˘ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ¢ÈÂıÓÔ‡˜; ∂Ô̤ӈ˜, Ì ÔÈÔ˘˜ ÔÏÂÌ¿ÌÂ; ™ÙÔ “1984” ÙÔ˘ Δ˙ÔÚÙ˙ √ÚÁÔ˘ÂÏ, Ë øηӛ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‰È·Ú΋ fiÏÂÌÔ Ì ٷ ¿ÏÏ· ‰‡Ô, ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ˘ÂÚÎÚ¿ÙË. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ Î¿ı ÛÙÈÁÌ‹ ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô Â¯ıÚfi˜ Î·È ÔÈÔ˜ Ô Û‡ÌÌ·¯Ô˜ - Ì¿ÏÈÛÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ó Û·Ê¤˜ ·Ó Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Â¯ıÚÔڷ͛˜ ‹ ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÈÎÔÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, οÙÈ Û·Ó ÙÔ drole de guerre ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 1939, Ô˘ °¿ÏÏÔÈ Î·È μÚÂÙ·ÓÔ› Î‹Ú˘Í·Ó fiÏÂÌÔ ÛÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤ÛÂÈ Ô‡Ù ÌÈ· ÛÊ·›Ú· Î·È ÛÙÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 1940, Ô˘ ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ÂÈÛ¤‚·Ï·Ó ÛÙË °·ÏÏ›·. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ -˘·ÚÎÙÔ‡ ‹ ÂÈÎÔÓÈÎÔ‡, ¿ÓÙˆ˜ ‰È·ÚÎÔ‡˜- ÔϤÌÔ˘ Â›Ó·È Ó· ÎÚ·ÙÈ¤Ù·È Ë ÌÂÁ¿ÏË Ì¿˙· ÙˆÓ øηӛˆÓ Û ηٿÛÙ·ÛË ˘ԉԇψÛ˘ Î·È ·ԂϿΈÛ˘. ŒÓ· ·Ó¿Ú¯·ÈÔ ·È¯Ó›‰È, ˘„ËÏÔ‡ Ú›ÛÎÔ˘, ηıÒ˜ Ë ÂÍÔÈΛˆÛË ÙˆÓ Ì·˙ÒÓ Ì ÙËÓ “ÔÏÂÌÈ΋” ÚËÙÔÚ›· Î·È ÙÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ˆÌ‹˜ ‰‡Ó·Ì˘ Â›Ó·È Ì·¯·›ÚÈ ‰›ÎÔÔ. Ÿˆ˜ ÛÙÔ “°ÂÚÌ·ÓÈÎfi ∂Á¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ¶ÔϤÌÔ˘” ÙÔ˘ ª¤ÚÙÔÏÙ ªÚ¯Ù, ¤Ú¯ÂÙ·È Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Â˘Ú¤ˆ˜ ·ÓÙÈÏËÙfi fiÙÈ “ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ÁÈ· ÙÔÓ Â¯ıÚfi ÌÈÏ¿ÂÈ, Â›Ó·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Â¯ıÚfi˜” . (∞fi ÙËÓ «∫·ıËÌÂÚÈÓ‹»)

ÙË ÁÈÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÂÓ·Ôı¤ÙÔ˘Ó ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘˜ ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘, ÙËÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ¿ÓÙ· ÙˆÓ ·Ó·ÏÔÁÈÒÓ, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÔÍ˘Ì¤ÓˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È. ∏ ΛÓËÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÁÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È Ì ‰Â‰Ô̤ÓË ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Û ÙÔ‡ÙË ÙË ‰‡ÛÎÔÏË Î·Ì‹ ›ӷÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜, Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜. “¡· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ Ì·˜ ·ÁÔÚ¿” Â›Ó·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ - ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î. μ¿Ûˆ˜ ∫ÏÂÊÙ¿ÎË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜.

O ∫∞πƒ√™

∏ ΛÓËÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Û ÂÚ›Ô‰Ô ÁÈÔÚÙÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË, ·ÏÏ¿ ÙËÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÙˆÓ ·Ó·ÏÔÁÈÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ ˆ˜ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋. “ŒÙÛÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤¯ÂÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë Î. μ¿Ûˆ ∫ÏÂÊÙ¿ÎË “Ì ÙËÓ Î›ÓËÛË ÛÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÁÈÔÚÙÒÓ Ó· Â›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋, fi¯È, fï˜, ÂΛÓË ÙËÓ ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÚÈ̤ӷÌÂ Î·È ı¤Ï·ÌÂ. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ϤÔÓ Â›Ì·ÛÙ ˆ˜ ¤ÌÔÚÔÈ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙԇ̠ÛÙ· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ͯ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ù˙›ÚÔ˘˜ Ô˘ ›¯·Ì ٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ¶Ú¤ÂÈ, Â›Û˘, Ó· ÏËÊı› ˘fi„Ë fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ÌfiÓÔÓ ¤ÌÔÚÔÈ. ∂›Ì·ÛÙÂ Î·È Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜. ∂ÌÔÚ¢fiÌ·ÛÙ ¤Ó· ›‰Ô˜, ‰ÂÓ Ù· ¤¯Ô˘Ì fiÏ· Î·È ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Ú¤ÂÈ Î·È ÂÌ›˜ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈԇ̠ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ì·˜ ˆ˜ ηٷӷψ٤˜ ¿ÓÙ·. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘ÌÂ, Û˘ÓÂÒ˜, ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹. £· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙԇ̠ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÛÙ· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÎÏËÚ‹, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙËÓ ·ÔʇÁÔ˘ÌÂ, ÁÈ·Ù› Ôχ ·Ï¿ Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ·” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë Î. μ¿Ûˆ ∫ÏÂÊÙ¿ÎË. ∞Ï‹ıÂÈ·, Â›Û˘, Â›Ó·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÌÂȈı›, ÔÏÏÔ› ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Û ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi ‚·ıÌfi, Ë ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ. “∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÛÎÏËÚ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜. ∏ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ÌÂÈÒıËΠÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, Ù˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˘

[∂§§∞¢∞]

‡ÊÂÛ˘ Î·È ·ÛÊ·ÏÒ˜ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ Ù˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜. √È Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ·ÁÔÚ¤˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ. √È ÌÈÛıÔ› ÌÂÈÒıËηÓ, fiˆ˜ Î·È ÙÔ ‰ÒÚÔ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ∞˜ ÌËÓ Í¯ӿÌ fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚ›Ô‰Ô ¤Ú˘ÛÈ ÙÔ ‰ÒÚÔ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ “¤ÂÊÙ” ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿. √È Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ϤÔÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·˘Ù‹ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·. ™˘ÓÂÒ˜, fiÏÔÈ Ì·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙԇ̠¿ÌÂÛ· ÛÙ· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ë ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ - ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ∏ ›‰È· ·¢ı‡ÓÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ Ì‹Ó˘Ì· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜. “ΔÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘ Ì‹Ó˘Ì· ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎfi ÎÔÈÓfi Â›Ó·È fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ Ì·˜ ·ÁÔÚ¿, ÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ Ì·˜ ·ÁÔÚ¿ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ¿ÏÈ Û ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜, ηıÒ˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜. ŒÓ·˜ ·ÎÏÔ˜ ›ӷÈ. ΔÔ‡ÙË, ÏÔÈfiÓ, ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜ ÂÚ›Ô‰Ô ·˜ È·ÛÙԇ̠¯¤ÚÈ - ¯¤ÚÈ Î·È ·˜ ÌËÓ ÎÈÓԇ̷ÛÙÂ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÌÂÌÔӈ̤ӷ. ΔÔ‡ÙË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˜ Á›ÓÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â˘·›ÛıËÙÔÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙȘ ÔÏϤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜. ™Ù· ‰‡ÛÎÔÏ· Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ fiÏÔÈ Ì·˙›” ηٷϋÁÂÈ Ë Î. μ¿Ûˆ ∫ÏÂÊÙ¿ÎË.

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·Ú¯Èο ۯ‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. ™Ù·‰È·Î¿ ı· Û˘ÓÓÂÊÈ¿ÛÂÈ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜. ΔÔ Úˆ› ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ÔÌ›¯Ï˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 0...15ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 4...15ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ·Ú¯Èο Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. ™Ù·‰È·Î¿ ı· Û˘ÓÓÂÊÈ¿ÛÂÈ Î·È ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜ ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È ·ÛıÂÓ›˜ ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ ÛÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ΔÔ Úˆ› ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ÔÌ›¯Ï˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ÈÛ¯˘ÚÔ›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -2...14ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 3...14ÔC.

°È· Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ Ô Î·ÈÚfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ·Ú¯Èο Ì ÓÂÊÒÛÂȘ, ·ÚÔ‰Èο ·˘ÍË̤Ó˜ Î·È Ï›Á˜ ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ‰˘ÙÈο Î·È ‚fiÚÂÈ·. ∞fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÔÈ ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο ı· ÂÓÙ·ıÔ‡Ó Î·È ı· ÂΉËψıÔ‡Ó Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜ Ô˘ ı· Â›Ó·È Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ ÈÛ¯˘Ú¤˜. ΔË Ó‡¯Ù· Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ·˘Ù¿ ı· ÂÂÎÙ·ıÔ‡Ó Î·È ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ËÂÈÚˆÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ, ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› 6 Ì 7 Î·È ÛÙ· ÂÏ¿ÁË ÙÔÈο 8 ÌÔÊfiÚ, Ô˘ ·fi ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙ· ‰˘ÙÈο ı· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó Û ‰˘ÙÈÎÔ‡˜ ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ı· ÂÍ·ÛıÂÓ‹ÛÔ˘Ó. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌÈÎÚ‹ ÙÒÛË ÛÙ· ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο. ™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ· Û ۯÂÙÈο ˘„ËÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ Â›‰·.

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, Ô˘ ÛÙ·‰È·Î¿ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ ÛÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ΔÔ Úˆ› ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ÔÌ›¯Ï˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ-ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -3...13ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 2...13ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, Ô˘ ÛÙ·‰È·Î¿ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ ÛÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ΔÔ Úˆ› ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ÔÌ›¯Ï˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ-ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -3...12ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 2...12ÔC.

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ TËÏ. 8 0 0 - 1 1 - 3 5 0 0 0


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 24 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

¢¤ÛÌ¢ÛË

“∫fiÓÙÚ·”

∏ ‰fiÛË Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ∞˘ÙÔÙÂÏ›˜ ¶fiÚÔ˘˜ (∫∞¶) ‹Úı ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ¯ıÂÛÈÓ‹ ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·ÚË. √ ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÛ̇ÙËΠˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ı· ηٷ‚ÏËı› ÙÔ ¢ÒÚÔ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙȘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. °È· Ó· ‰Ô‡ÌÂ...

√‡Ù ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘˜, Ô‡Ù ÙȘ ¯ÚÔÓÈ¿Ú˜ ̤Ú˜ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ Ë “ÎfiÓÙÚ·” ÌÂٷ͇ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ Î·È ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ‹ ÁÈ· Ó· ·ÎÚÈ‚ÔÏÔÁԇ̠ÌÂٷ͇ ∞. ¶··ÙfiÏÈ· Î·È ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·ÚË. ¢ÂÓ ÚfiÏ·‚ ӷ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ÙÂÙÚ·ÂÙ›·˜ Ô ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î·È ‹‰Ë Ë ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë Â›¯Â ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙ· ÙÔÈο ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘. ∞¿ÓÙËÛË, Ë ÔÔ›· ·ÊÔÚ¿ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔ ¤ÓÙ˘Ô ÙÔ˘ ·ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, fiÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “...ΔÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ıËÙ›·˜ ÌÔ˘ Ì ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ˘ÏÔÔÈ‹ıËÎÂ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Î·È Î¿ÔÈÔ˜ ÁÓˆÛÙfi˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ù· ‰ÚÒÌÂÓ· ÌÔ˘ ›Â: “∏ ¡ÔÌ·Ú¯›· οÓÂÈ 2 Î·È ‰È·ÊËÌ›˙ÂÈ 10, ÂÛ›˜ οӷÙ 10 Î·È ‰È·ÊËÌ›˙ÂÙ·È 2” . ªÂ ÙÔÓ ∞. ¶··ÙfiÏÈ· Ó· ··ÓÙ¿: “√ ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ‰È·Î·Ù¯fiÙ·Ó ·Ó¤Î·ıÂÓ ·fi ÙÔ ¿Á¯Ô˜ - ÁÈ·Ù› ¿Ú·Á -Ù˘ Û‡ÁÎÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÂȉfiÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì ÂΛӘ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜. ¶ÈÛÙfi˜ ÛÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„Â Ó· ÙËÓ ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ, ¤ÛÙˆ Î·È Ì ¿ÎÔÌ„Ô ÙÚfiÔ, ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ “·ÎÓÂÈÔ ¿ÛÌ·” ÙÔ˘. ¶¤Ú· ·fi ÙËÓ ·˘ÙÔÓfiËÙË ·Ú·Ù‹ÚËÛË fiÙÈ Ë ÎÚ›ÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Â›Ó·È ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ ·˘Ù·ÍÈÔÏfiÁËÛË, ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ì fiÙÈ Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· ›¯Â Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ 10 ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ Ù˘, ÂÂȉ‹ ›¯Â ÛÙÔ ·fiıÂÌ¿ Ù˘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 100...”. ∞Ï¿ Ó· ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì ˆ˜ Ô ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ÚÔÊÔÚÈο ‰ÂÓ ¤Î·Ó η̛· ·Ó·ÊÔÚ¿ ¯ı˜ ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›·...

°.•.

∞ӷηÈÓ›˙ÂÙ·È

™˘ÁÎÚ›ÛÂȘ... √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ‰Â›ÎÙ˜ ÙÔ˘ 1974 Î·È ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ· Û˘Ó¤ÎÚÈÓ ηٿ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î. £. ¶¿ÁηÏÔ˜. ∂ÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ·fi ÙÔ ‚‹Ì· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙËÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó. μ¿ÛÂÈ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÈηϤÛÙËÎÂ Ô Î. ¶¿ÁηÏÔ˜, ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚÔÈ Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙÔ 1974, ˙Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·, ÂÓÒ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› ÛËÌ·ÓÙÈο. ™˘ÓÂÒ˜, ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ·fi Ù· ÂÒ‰˘Ó· ΢‚ÂÚÓËÙÈο ̤ÙÚ·, Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÌÂÈÒÓÂÙ·È, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ˆ˜ ηٷӷψ٤˜, Ô˘ ˙Ô˘Ó Ì ÙÔ Êfi‚Ô Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È Ù˘ ·Ó·‰Ô˘ÏÂÈ¿˜, ηÎÒ˜ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È. √È ŒÏÏËÓ˜, ηٿ ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¿ÓÙ·, ¢ËÌÂÚÔ‡Ó Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÌÈ· ·Ú·ÁˆÁÈ΋ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ¯ÒÚ·. ŸÏ· ‚·›ÓÔ˘Ó Î·ÏÒ˜. ¶ÚÔ˜ ÙÈ, ÏÔÈfiÓ, ÙÔ Ì›ÛÔ˜ Î·È Ô ·ÏÏËÏÔÛ·Ú·ÁÌfi˜; μ.∫.

•¤¯·Û ÙÔ 2011 ª‹Ó˘Ì· ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÛÙ›ÏÂÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ϤÁÔÓÙ·˜ ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi fiÙÈ ·fi ÙÔ 2012 ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ·Ó¿Î·Ì„Ë Î·È ·fi ÙÔ 2013 Ë ¯ÒÚ· ı· ‚ÁÂÈ ·fi ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ. 줂·È· Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ ӷ ·Ó·ÊÂÚı› ÛÙÔ 2011, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Â›Ó·È ÙfiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ‚¤‚·È· ÛÙÔ 1941. ŸÔÈÔÈ Î·Ù·Ê¤ÚÔ˘Ó Î·È ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ 2011, ı· ÂÏ›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Ë̤ڷ Ô˘ ˘fiÛ¯ÂÙ·È Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜...

™ÂÓ¿ÚÈ· ÕÏÏÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ì‹Î ϤÔÓ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·. £· ¤¯Ô˘Ì ‹ fi¯È ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ; ΔÔ ¶∞™√∫ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ì 156 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ·ÏÏ¿ ÔÈÔ˜ ÂÁÁ˘¿Ù·È fiÙÈ Û ÂfiÌÂÓ· ı¤Ì·Ù·, fiˆ˜ Ù· ÎÏÂÈÛÙ¿ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·, ‰ÂÓ ı· ·˘ÙÔÌÔÏ‹ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈÔÈ; ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ͤÚÂÈ fiÙÈ ı· ¿ÂÈ Û ÂÎÏÔÁ¤˜ Ì ϛÛÙ·, ‰ËÏ·‰‹ ı· ÂÎϤÍÂÈ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ı¤ÏÂÈ. 줂·È· ˆÚ·›· fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· Î·È ÎÔ˘‚¤ÓÙ· Ó· Á›ÓÂÙ·È, ·ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ÙÚfiÈη ı· ¿ÚÔ˘Ì ÙËÓ ¿‰ÂÈ·;

À¿Ú¯ÂÈ ÂÙڤϷÈÔ ª¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 1/3 ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ù˘ Û ÂÙڤϷÈÔ ÌÔÚ› Ó· ηχ„ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰·, ·Ó ‚¤‚·È· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ Ù· ÏÔ‡ÛÈ· ÂÙÚÂÏ·˚ο ·Ôı¤Ì·Ù· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô Î·È ÙÔ πfiÓÈÔ. ∞˘Ùfi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ë ›‰È· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ë ÔÔ›· ȉڇÂÈ Î·È Û¯ÂÙÈÎfi ÊÔÚ¤· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ˘‰ÚÔÁÔÓ·ÓıڿΈÓ. ∫·Ï‹ ÂͤÏÈÍË, ·ÚΛ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÔÈ Ôԛ˜ ı· ʤÚÔ˘Ó ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ÕÏψÛÙ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ÈÚfi˜ ÁÈ· Ó· ¯¿ÓÔ˘Ì ¯Ú‹Ì·Ù· ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·˜ ÂÙڤϷÈÔ. 줂·È·, Ò˜ ı· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó Ù· ͤӷ Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Û ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂͤÏÈÍË;

∂ÚÁ·Û›Â˜ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ ˘‰Úԯڈ̷ÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÂÈÛ΢¤˜ ÛÙ· ϷοÎÈ· Ù˘ ÂÈÛfi‰Ô˘. π‰È·›ÙÂÚË ‚·Ú‡ÙËÙ· ‰›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·Î·›ÓÈÛË Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ηıÒ˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ (49) ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·Ù¿ Ôχ Ô Î·Ù·ÌÂÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ì ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË ÂÈϤÔÓ Î·ıÈÛÌ¿ÙˆÓ. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ¿ÓÙˆ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ˆ˜ ı· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜.

°.•.

¢˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ŒÓÙÔÓ· ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ¶. ª·‚›‰Ë˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ¡Ô2. ∫·È fiˆ˜ ÙfiÓÈÛ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÒÛÙ ӷ ÂÈÛÙ› Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ ·Ú¯È΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Î·È Ó· ÌË Ì›ÓÂÈ ¯ˆÚ›˜ ·ÛÙÈ΋ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›· ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË Û˘ÓÔÈΛ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘.

∞¿ÓÙËÛË ΔË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ·¿ÓÙËÛË ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ Ó¤·˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜ ¢ËÌ. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ › ˆ˜ “Ë ∞ÚÙ¤Ìȉ· ¿ÂÈ Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÏÂfiÓ·ÛÌ· ÛÙÔ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ¢‹ÌÔ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÔÎÙÒ ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‚·Ú›‰È·” . Ÿˆ˜ ¤ÏÂÁ·Ó ÛÙÂÓÔ› Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¶·Ó. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, “Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ οıÂ Û˘ÓÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ı· ‰È·ÈÛÙˆı› ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ Ì ·fiÏ˘ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È ·‰È¿‚ÏËÙ˜ ‰È·‰Èηۛ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ¡ÔÌÔıÂÛ›·. ΔfiÙ ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘ÌÂ Â¿Ó Î·È ÔÈÔÈ √Δ∞ ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‚·Ú›‰È·” . ∫·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÙfiÙ ı· ·Ô‰ÂȯÙ› ·Ó Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜ Â›Ó·È ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‚·Ú›‰È, ı· ÚÔÛı¤Ù·Ì ÂÌ›˜. °.•.

∞‰˘Ó·ÙÔ‡Ó ª¤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ·ÁfiÚ·˙·Ó Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Û·Ó Ù· Ô˘Î¿ÌÈÛ· Î·È ÙÒÚ· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ÈӷΛ‰Â˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ π.Ã., ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Ù· Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜. ¡·È, ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·˘ÙÔ‡˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·È Â›Ó·È Û ÙfiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, Ô˘ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ó· ÙÔ ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó. ∞ÏÏ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ·ÚÎÂÙÔ› Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÛÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Î·È ÙÚ›· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È ÙÒÚ· ‚ϤÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ Û·Ú·‚·Ï¿ÎÈ ÙÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ Â›¯·Ó ÁÈ· ÙȘ Û‡ÓÙÔ̘ ‚fiÏÙ˜ ÂÓÙfi˜ fiÏ˘, ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÙÔ ·ÔÛ‡ÚÔ˘Ó. ŒÛÙˆ Î·È ¤ÙÛÈ Î¿ÔÈÔÈ ‚¿˙Ô˘Ó Ì˘·Ïfi.

¶ÔÈ· “Ú¿ÛÈÓË” ·Ó¿Ù˘ÍË; ¢ÂηÙÚ›˜ Ì‹Ó˜ ¤Î·Ó ÁÈ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ¿‰ÂȘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ™ˆÛÙ¿ ›Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î. ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë˜ ˆ˜ ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ¿‰ÂÈ· Ô‡Ù ÎÔÌً̈ÚÈÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ Î¿ÔÈÔ˜. ΔÔ ÙÚ·ÁÂÏ·ÊÈÎfi Â›Ó·È ˆ˜ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÂÈÎÚ›ıËΠˆ˜ ·ÓÂ·ÚΤ˜. ∫·È ‡ÛÙÂÚ· Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ì·˜ ÌÈÏ¿ ÁÈ· “Ú¿ÛÈÓË” ·Ó¿Ù˘ÍË. ∂›Ì·ÛÙ ·ÈÒÓ˜ ›Ûˆ.

ΔÔ ¿ÊËÛ ÁÈ· ÌÂÙ¿ ªÈ· Û˘˙‹ÙËÛË Î·È Ù· ÛÔ˘‰·›· ÁÈ· ÌÂÙ¿ ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ‰ÂÓ ¿ÁÁÈÍÂ Î·È Ôχ ÙËÓ “η˘Ù‹” ·Ù¿Ù· Ô˘ ϤÁÂÙ·È “ÎÏÂÈÛÙ¿ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·” Î·È Â› ӷ ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙÔ ı¤Ì· ÁÈ· ÌÂÙ¿ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·. ÕÏψÛÙ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ fiÚÂÍË Ó· ‰ÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, Â›Ó·È ÔÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÓÒÛˆÓ. ∞˜ ÍÂÌÂÚ‰¤„ÂÈ ÚÒÙ· Ì ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Î·È ¯ˆÚ›˜ ¿ÏϘ ·ÒÏÂȘ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Î·È ‚ϤÔ˘Ì ÁÈ· ÌÂÙ¿...

º.™.

∂˘¤ÏÈÎÙ˜ ÌÔÚʤ˜

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

∫ÚÈÙÈ΋ ΔÔ˘ °πøƒ°√À §∞∫√¶√À§√À

∏ ÌËÙ¤Ú· fiÏˆÓ ÙˆÓ Ì·¯ÒÓ ª¤¯ÚÈ ÙÒÚ· Ù· ‰ÚÂ·ÓËÊfiÚ· ¿ÚÌ·Ù· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Â›¯·Ó ‡ÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ: ¤ÎÔ‚·Ó ÊfiÚÔ˘˜, ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ. ΔÒÚ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÌÂÙÚËıÔ‡Ó Ì ٷ ÈÔ Â›ÏÂÎÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∂›Ó·È ¢ı›· ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· Î·È ‰ÚfiÌÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ÂÈÛÙÚÔÊ‹. ¢ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ÓÔÂ›Ù·È ϤÔÓ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜... ÂÁÁ˘Ë̤ÓÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· Û ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜. ∂›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙÔ Ó· ÎÏËÚÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ÌÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ· ·ÎfiÌË Î·È ·Ó Ô ÎÏËÚÔÓfiÌÔ˜ ·ÛΛ... ¿ÏÏÔ Â¿ÁÁÂÏÌ·! ∞ÏÏ¿ Ù· ÎÏÂÈÛÙ¿ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó ÎÏÂÈÛÙ¿ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÔ¯¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜ Î·È ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ. ∞Ú· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË ÁÈ· fiÏÂÌÔ Ì·ÎÚ¿˜ ‰È·ÚΛ·˜. ∂›Ó·È Ï¿ıÔ˜ ÂÎÙ›ÌËÛË Ó· ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ì¤Û· Û ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ı· ÙÔÓ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ. ∂ÎÙfi˜ ·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÂÍÂÏȯıÔ‡Ó fiˆ˜ ¤ÏÂÁÂ Ô √ÚÁÔ˘ÂÏ: “√ Ù·¯‡ÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂȘ ¤Ó·Ó fiÏÂÌÔ Â›Ó·È Ó· ÙÔÓ ¯¿ÛÂȘ” . (∞fi «Δ· ¡¤·»)

æËÊ›ÛÙËΠÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·fi ÙË μÔ˘Ï‹ Ô ÚÒÙÔ˜ ˘fi ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÓı‹ÌÂÚ˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ͯÒÚÈÛ·Ó ÔÈ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ, Ì ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ó· Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Ì ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÁÈ· “ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ” ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. øÛÙfiÛÔ, ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÔ› ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ¿ÛÎËÛ·Ó Î·Ù¿ ÙȘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙÔÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. √È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ, fï˜, ‰ÂÓ ÙË ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÛÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ, Ì ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ Ó· ·ÛÎÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, ˆÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹. μ.∫.

™ÙÔ 25% ¤ÊÙ·ÛÂ Ë ÌÂÚÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÁÈ· ÙÔ 2009, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∫·È ‚¤‚·È· ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi ı· Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿, ÔfiÙÂ Ë ÎÚ›ÛË ÂÓÙ·ı›. ™‡Ìʈӷ, ÏÔÈfiÓ, Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÔÈ Â˘¤ÏÈÎÙ˜ ÌÔÚʤ˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÂÂÎÙ¿ıËÎ·Ó ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓÙ·ÂÙ›·. £· Â›Ó·È fiÓÂÈÚÔ ··ÙËÏfi Û ϛÁ· ¯ÚfiÓÈ· Ë Ï‹Ú˘ ··Û¯fiÏËÛË; º.™.


∞fi„ÂȘ 4

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 24 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÂΉÚÔÌ‹ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ·Ú¯fiÓÙˆÓ √ Î. ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜ μ¤ÙÛÈη˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∂›Ó·È ÂÍfi¯ˆ˜ Û˘ÁÎÈÓËÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ·Ú‹ÁÔÚÔ Ó· ‚ϤÂÈ Î·Ó›˜ ÙȘ ·‚¿ÛÙ·¯Ù˜ ı˘Û›Â˜ Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› ¿Ú¯ÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÙÚ·ÁÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Ë ¯ÒÚ· Ì·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ÂÊÂÍ‹˜ Ó· ÏÔËÁÔ‡Ó Ì Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ÂȉÂÍÈfiÙËÙ· Î·È ÛÙÈ‚·ÚfiÙËÙ· Û ·ÛÊ·Ï›˜ ÏÈ̤Ó˜ ÙÔ ÛοÊÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ô˘ Ë ËÌÂÙ¤Ú· ¢‹ıÂÈ· ÙÔ˘˜ ÂÌÈÛÙ‡ÙËÎÂ. ªÔÚ› ‚¤‚·È· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ù·Ï·›ˆÚÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ì ÁϛۯÚÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ 700 Î·È 800 ∂ Î·È ¿ÏÏÔÈ ÙfiÛÔÈ ÂÍ·ıÏȈ̤ÓÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ, Ì ·ÎfiÌË ÁÏÈÛ¯ÚfiÙÂÚ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Ó· ‚ϤÔ˘Ó ÔÛËÌ¤Ú·È ÂȉfiÌ·Ù· Î·È ‰ÒÚ· Ó· Ú›ÙÔÓÙ·È ·ÊÂȉҘ ÛÙÔÓ ∫·È¿‰· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÊÚÔÛ‡Ó˘, ÌÔÚ› ·ÎfiÌË ·Ó·Ú›ıÌËÙÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Ó· ‚˘ı›˙ÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ Ù¤ÏÌ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÍ·ıÏ›ˆÛ˘ Î·È Ó· ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È Î·È ÙˆÓ ϤÔÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ·Á·ıÒÓ, fï˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· Ì›ÓÂÈ ·Û˘ÁΛÓËÙÔ˜ ÌÚÔ˜ ÛÙÔ „˘¯ÈÎfi ÌÂÁ·ÏÂ›Ô ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ! ∞„ËÊÒÓÙ·˜ ÙË ‚·Ú˘¯ÂÈ̈ÓÈ¿ Ô˘ Ì·ÛÙ›˙ÂÈ ÔÏ¿ÎÂÚË ÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÌË ÊÂȉfiÌÂÓÔÈ ÎfiˆÓ, Ìfi¯ıˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ˘‚ϋıËÛ·Ó ÛÙȘ ·ÊfiÚËÙ˜ Î·È Â·¯ı›˜ Ù·Ï·ÈˆÚ›Â˜ ÂÓfi˜ ÔÏ˘‹ÌÂÚÔ˘ Î·È ÂÍÔÓÙˆÙÈÎÔ‡ Ù·ÍȉÈÔ‡ ÛÙËÓ πÛ·Ó›· ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ ÙÔ˘˜. ÕÏψÛÙ ÔÈ· ·Í›· ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÚÈΤ˜ ‰Âο‰Â˜ ‹ Î·È ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ú ÌÚÔ˜ ÛÙËÓ Â˘ËÌÂÚ›· fiÏˆÓ Ì·˜; ¶Ò˜ ÏÔÈfiÓ ÂÌ›˜ ÔÈ ·Ú¯fiÌÂÓÔÈ Ó· ÌËÓ ·Ú˘ÛıÒÌÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È ‰È‰¿ÁÌ·Ù· ·fi ÙÔ ÊˆÙÂÈÓfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙˆÓ ·Ó˘ÛÙÂÚfi‚Ô˘ÏˆÓ ı˘ÛÈÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‚ˆÌfi ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜ Î·È Ó· ÌËÓ ÔÏÈÛÙԇ̠̠·ÂÚÈfiÚÈÛÙË Î·ÚÙÂÚ›· Î·È ÙfiÏÌË ÚÔ˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ‰ÂÈÓÒÓ Ô˘ ÂÈÛÒÚ¢Û ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ·ÊÚÔÛ‡ÓË, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·ÎfiÚÂÛÙË ‚Ô˘ÏÈÌ›· Û‡Ì·ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜; ¶Ò˜ Ó· ÌËÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ Ù·ÁÒÓ Ì·˜ Î·È Ò˜ Ó· ÌËÓ ·ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙ ÙËÓ ·‚ÚfiÙ·ÙË Â˘·ÈÛıËÛ›· Ô˘ ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÂÓÒÈÔÓ ÙˆÓ Î·ÎÔ˘¯ÈÒÓ Ô˘ ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ‰ÂÈÓÒ˜ ¯ÂÈÌ·˙fiÌÂÓÔÈ ŒÏÏËÓ˜; ∂˘Ù˘¯Ò˜, ÂÍ fiÛˆÓ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËη, ÔÈ Ï›ÛÙÔÈ ÙˆÓ ÂΉڷÌfiÓÙˆÓ Ô‰Â‡Ô˘Ó ÚÔ˜ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô, Û‡‰ÔÓÙ˜ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÔÚÈÛÙÈο Î·È ·ÌÂÙ¿ÎÏË-

Ù· ÂÚ›ÔÙÔ ı¤ÛË ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜ ‰›Ï· ÛÙÔ ÚÔ‰¿ÓÈ Î·È ÙÔ ¤ÙÚÈÓÔ ÙÛÂÎÔ‡ÚÈ, Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÈÊ‡Ï·Í·Ó ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ Ì ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ÂÙ˘ÌËÁÔÚ›· ÙÔ˘˜, ÂÈÛÚ¿ÙÙÔÓÙ·˜ ¿ÌÂÛ· Ù· Â›¯ÂÈÚ· Ù˘ ÂÈÙ˘¯Ô‡˜ Î·È ÂÓ‰fiÍÔ˘ ÔÏÈÙ›·˜ ÙÔ˘˜. º˘ÛÈο ÙËÓ ·˘Ù‹ Ù‡¯Ë ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÔ˘Ó ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÓÂÔÂÎÏÂÁ¤ÓÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯ÔÓÙ˜ ∫∞π ∞ÀΔ√π ÙË ÓÔÔÙÚÔ›· ÙÔ˘ ·ÓˆÙ¤ÚÔ˘ fiÓÙÔ˜, ÙȘ ÔÚ¤ÍÂȘ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÈηÓÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ ·Ú¯fiÌÂÓÔÈ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ·˘ÙÔ‡˜ ÂȘ ÙËÓ ÂÛÂÚ›·, ‰ÈfiÙÈ Î·ıÒ˜ ¤ÏÂÁÂ Î·È Ô ı›Ԙ ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ “¿ıÏ· Á·Ú ÔȘ ÎÂ›Ù·È ·ÚÂÙ‹˜ ̤ÁÈÛÙ· ÙÔȘ ‰Â Î·È ¿Ó‰Ú˜ ¿ÚÈÛÙÔÈ ÔÏÈÙ‡ԢÛÈ” . ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ η٤ÛÙËÛ·Ó Ï›·Ó ¢¿ÚÈıÌÔÈ ÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Ô˘ ·ÎfiÌ· ·Ó·ÚˆÙÈÔ‡ÓÙ·È: °È·Ù› ¿Ú·ÁÂ Â›Ó·È Î·Ù·¯Úˆ̤ÓÔÈ ÔÈ Ï›ÛÙÔÈ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜” .

™¯¤‰ÈÔ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË √ Î. º›ÏÈÔ˜ ∑¿¯·Ú˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ŒÓ· Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ‰Ú¿Û˘ ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ¢¯ı› Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· ÔÛÔÛÙfi ··Û¯fiÏËÛ˘ 75% ÛÙËÓ ∂∂ ¤ˆ˜ ÙÔ 2020, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ηٷı¤ÛÂÈ ÚfiÛÊ·Ù· Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ¤‰·ÊÔ˜ ··Û¯ÔÏ› ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ Ù· Â˘Úˆ·˚ο fiÚÁ·Ó· Ô˘ „¿¯ÓÔ˘Ó ÙÚfiÔ˘˜ ÂÓ›Û¯˘Û‹˜ Ù˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂıfi‰Ô˘˜ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Ô Â˘Úˆ·˚Îfi˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ ÁÂÚÓ¿, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÙÔ ÂÁÁ‡˜ ̤ÏÏÔÓ. ™‹ÌÂÚ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂∂ ÂÚ›Ô˘ 23 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¿ÓÂÚÁÔÈ - ÙÔ 10% ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ - Ú¿ÁÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÔ‚·Ú¤˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚfiÓÔÈ·˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, ÔÏÏÔ› ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Ó· ÚÔÛÏ¿‚Ô˘Ó ÚÔÛˆÈÎfi, ȉ›ˆ˜ ÁÈ· ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ˘„ËÏ‹˜ Âȉ›Î¢Û˘. ™ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›·, ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÂÏÏ›„ÂȘ Û ÙÔÌ›˜ fiˆ˜ ÔÈ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Î·È Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ (Δ¶∂) ‹ Ë ˘Á›·. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ, fiÙÈ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÏÏÂÈÌÌ· 700.000 ÂȉÈÎÒÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ Δ¶∂ ¤ˆ˜ ÙÔ 2015 Î·È ÂÓfi˜ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ÂÚ¢ÓËÙÒÓ ¤ˆ˜ ÙÔ 2025. °È· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Î·È ÁÈ· Ó· ÙÔÓˆı› ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙËÓ ∂∂, ÒÛÙ ӷ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ 75% ÙˆÓ ·ÓÙÚÒÓ Î·È ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ¤ˆ˜ ÙÔ 2020, Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛ ÏÔÈfiÓ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘, “∞Ù˙¤ÓÙ· ÁÈ· Ӥ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ Î·È ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜” . ™ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·˘Ù‹ ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È 13 ‚·ÛÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ·ÔÛÎÔÔ‡Ó ÛÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

ŒÓ·˜ ÂÈÎÔÓÈÎfi˜ ÕÁÈÔ˜ μ·Û›Ï˘ “ÂÈÛΤÊıËΔ ·È‰È¿ Ô˘ ÓÔÛËχÔÓÙ·È °È· Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ı· ÓÔÛËχÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙ· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Ì›· Â›ÛÎÂ„Ë ·fi ÙÔÓ ÕÁÈÔ μ·Û›ÏË-ÂȉÈο ·fi ¤Ó· Û˘Ì·ı‹, ÂÈÎÔÓÈÎfi ÕÁÈÔ μ·Û›ÏË ·fi ÙÔ μfiÚÂÈÔ ¶fiÏÔ-Â›Ó·È ›Ûˆ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰ÒÚÔ ÁÈ· ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜. ΔÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ·›‰ˆÓ Ù˘ μÔÛÙfiÓ˘ ÊÈÏÔͤÓËÛ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË “ÙËωȿÛ΄˔ , ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ¯ÚÔÓÈ¿, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ÓÔÛËχÔÓÙ·È ÂΛ Î·È Ù˘ ÈÔ Û˘Ì·ıÔ‡˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹, ÙÔ˘ ÕÁÈÔ˘ μ·Û›ÏË. ™¯Â‰fiÓ 75 ·È‰È¿ ›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔÓ ÕÁÈÔ μ·Û›ÏË, ÚÒÙ· ÛÙÔÓ ·È‰fiÙÔÔ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ ÔÁÎÔÏÔÁÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, fiÔ˘ ÓÔÛËχÔÓÙ·È ·È‰È¿ Ôχ ·‰‡Ó·Ì· ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó, Î·È Ó· ÙÔ˘ ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ‰ÒÚ·. “ΔÔ Ó· ¤¯Ô˘Ó Ì›· Û‡ÓÙÔÌË Û˘ÓÔÌÈÏ›· Ì ÙÔÓ ÕÁÈÔ μ·Û›ÏË Â›Ó·È Ì›· Ì·ÁÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿” , ϤÂÈ Ô ¶¿ÙÚÈÎ ƒ›ÁηÓ, ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔ̤· ˘Á›·˜ Ù˘ Cisco Systems, Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi Î·È ÙÔÓ ...ÕÁÈÔ μ·Û›ÏË ÁÈ· ÙȘ

ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ÛÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÙÔÓˆı› Ë ··Û¯ÔÏËÛÈÌfiÙËÙ·. ™ÎÔfi˜ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ·Ù˙¤ÓÙ·˜ ÁÈ· Ӥ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ Î·È ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Â›Ó·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÈÔ Â˘¤ÏÈÎÙ˜ ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ÂÚÁ·Û›·˜, Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜, Ó· ‚ÂÏÙȈıÔ‡Ó ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Ó¤Â˜ ı¤ÛÂȘ ··Û¯fiÏËÛ˘. ¶ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ‚¤‚·È· Â›Ó·È Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ¤ˆ˜ ÙÔ 2020 ÔÛÔÛÙfi ··Û¯fiÏËÛ˘ 75% ÁÈ· fiÏ· Ù· ¿ÙÔÌ· ËÏÈΛ·˜ 20-64 ÂÙÒÓ. √ ÛÙfi¯Ô˜ ·˘Ùfi˜ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· ¤ÓÙ ‚·ÛÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Ù˘ ∂∂, Ù˘ ÏÂÁfiÌÂÓ˘ “∂˘ÚÒ˘ 2020” . ∏ ·Ù˙¤ÓÙ· ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È Û ٤ÛÛÂÚȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜: 1. ∂ÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ∏ ÂÓÈ·›· ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ı· ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·fiÏ˘Û‹˜ ÙÔ˘˜ fiÛÔ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›·. ∏ ۇ̂·ÛË ı· ·Ú¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÚÁ·Ûȷ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ı· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ¢¤ÏÈÎÙË ÒÛÙ ӷ ‰›ÓÂÈ Î›ÓËÙÚ· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÁÈ· ÚÔÛÏ‹„ÂȘ. 2. ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛË ÙˆÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ Ì ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ªÈ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‚¿ÛË ‰Â‰Ô̤ӈÓ, Ë ÔÔ›· ı· οÓÂÈ ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ÙË ˙‹ÙËÛË ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ‰ÂÍÈÔًوÓ, ı· ‚ÔËı¿ ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ Ó· ÂÈϤÁÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ηٿÚÙÈÛË Ì ‚¿ÛË ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, ‚ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ··Û¯fiÏËÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ΔËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ·˘Ù‹ ‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· ÙȘ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÚÔÛˆÈÎfi Ì ٷ ÚÔÛfiÓÙ· Ô˘ ·˘Ù¤˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ÚԂϤÂÈ Â›Û˘ ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ ÚÔÛfiÓÙˆÓ Û ·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi Â›Â‰Ô Ì¤Ûˆ ÂÓfi˜ “∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¢È·‚·ÙËÚ›Ô˘ ¢ÂÍÈÔًوӔ . 3. ÀÁ›· & ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ı· ·ÚıÔ‡Ó Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜. ŒÙÛÈ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ı· Â·ÓÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ÓfiÌÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÂÚÁ·Û›·˜, ÙËÓ ˘Á›· Î·È ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ¯ÒÚ˜ ÂÎÙfi˜ ∂∂. 4. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Δ¤ÏÔ˜, ı· ÚÔÙ·ıÔ‡Ó ÙÚfiÔÈ ÁÈ· ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜. Δ¤ÙÔÈÔÈ ÙÚfiÔÈ Â›Ó·È Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÌË ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ-

ÛË ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ÂÌÔ‰›ˆÓ ÛÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë Î·È ·fiÏ˘ÛË ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙË Û‡ÛÙ·ÛË Ó¤·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ Î·È ÙËÓ ·˘ÙÔ··Û¯fiÏËÛË. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ı¤ÛÂÈ Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù· 13 ÛËÌ›· ‰Ú¿Û˘ Ù˘ ·Ù˙¤ÓÙ·˜ ·fi Û‹ÌÂÚ· ̤¯ÚÈ ÙÔ 2014. ∏ ∂˘ÚÒË ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ - ÙÔ Â·ÂÈÏÔ‡ÌÂÓÔ Ó·˘¿ÁÈÔ Ÿˆ˜ ‚ϤÔ˘ÌÂ, ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ Î·È ˘Ô··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓˆÓ, ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÌÂÁ¿Ï˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÛÔ‚·ÚÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. ∞Ó ·ÊÂı› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ˆ˜ ¤¯ÂÈ, ÚԂϤÂÙ·È fiÙÈ Û ϛÁ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË ı· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙ›. ∏ ·Ù˙¤ÓÙ· ·˘Ù‹ ÏÔÈfiÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌË Î·È ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÛÙËÓ Ú¿ÍË. ∏ ÙfiÓˆÛË ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙËÓ ∂∂, ÒÛÙ ӷ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ 75% ÙˆÓ ·ÓÙÚÒÓ Î·È ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ¤ˆ˜ ÙÔ 2020, Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÛÙfi¯Ô˜ ȉ·Ùfi˜ ·ÏÏ¿ ·Ú¿ÏÏËÏ· fi¯È Î·È Â‡ÎÔÏ· ÂÊÈÎÙfi˜. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Â›Ó·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ, Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ï‹ÙÙÂÈ ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ‹Ù·Ó Ë ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë πÚÏ·Ó‰›· Î·È ¤ÔÓÙ·È ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Î·È πÛ·Ó›·. ¢ÂÓ ı· ¤¯Ô˘ÌÂ, ϤÙÂ, ¤Ú· ·fi ÙÔ ÓÙfiÌÈÓÔ ·˘Ùfi Î·È ÛÔ‚·Ú¤˜ ·ÚÂÓ¤ÚÁÂȘ ÛÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÈÛÙfi; ¶ÔÏÏ¿ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ∂˘Úˆ·›ˆÓ ‰ÂÓ ı· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó ÛÙȘ ÛÙÚ·ÙȤ˜ ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·; ∞Ó ÌÈÏ¿Ì ÙÒÚ· ÁÈ· 23 ÂÎ. ·Ó¤ÚÁÔ˘˜, Ê·ÓÙ·ÛÙ›Ù ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ Û ‰‡Ô ‹ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ÙfiÓˆÛË ÏÔÈfiÓ Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ Â›Ó·È ¤Ó· ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Î·È ‰Ë ÛÔ‚·Úfi. ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ηٷı¤ÙÂÈ ÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· Ù˘, Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔ 75% Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘. ∞Ô̤ÓÂÈ ÛÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÌÂÁ·ÏfiÓÔ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ. ™Â ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË ı· ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· Â˘Úˆ·˚Îfi Ó·˘¿ÁÈÔ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·, ¤Ó· Ó·˘¿ÁÈÔ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î·Ù¿ fi‰·˜ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘” .

¶ÂÚ› ÙÂÏÂÈfiÙËÙ·˜ √ Î. μ·Û›Ï˘ ¶·Ï·Ìˉ¿˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“¢ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘Ù‹ Ë Ï¤ÍË Î·È Ë ¤ÎÊÚ·ÛË Û ·˘ÙfiÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ¶ÔÏÏÔ› Ô˘ ÙËÓ ·Ô˙ËÙÔ‡Ó, ›Ûˆ˜ ηٷϷ‚·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Î¿Ô˘ ÛÙËÓ ÔÚ›· “ÛÎÔÓÙ¿ÊÙÔ˘Ó” Î·È ¤ÊÙÔ˘Ó ÛÙÔ Ï¿ıÔ˜ Ó· ÚÔ‚¿ÚÔ˘Ó Ì¿ÛΘ Ô˘ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÙÔ˘˜ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ·fi οÔȘ ¿ÏϘ. ª¿ÛΘ, ÚÔÛˆ›· Î·È Í·Ó¿ Ì¿ÛΘ... ΔÂÏÂÈÔÔ›ËÛË ›Ûˆ˜ Â›Ó·È ÌÈ· ηχÙÂÚË Ï¤ÍË. ∏ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘ Ó· ÚÔÛ·-

·Ó¿ÁΘ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. Δ· ·È‰È¿ “Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È” Ì ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ÕÁÈÔ˘ μ·Û›ÏË - ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ÛÙÔ ™·Ó ∑Ô˙¤ Ù˘ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ· - ̤ۈ ÂÓfi˜ video link ˘„ËÏ‹˜ ¢ÎÚ›ÓÂÈ·˜ Î·È ÌÈÏÔ‡Ó ·¢ı›·˜ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ. Ÿˆ˜ ÂÍËÁ›, Ì¿ÏÈÛÙ·, Ô ƒ›ÁηÓ, ‰Âο‰Â˜ ÓÔÛÔÎÔÌ›· ÛÙȘ ∏¶∞ Î·È ÛÙÔÓ ∫·Ó·‰¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ϛÛÙ· ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÁÈ· Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÔ˘Ó Î¿ÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ.

∂ÎÎÏ‹ÛÂȘ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Ó· ÌË... ÊÔÚ¿Ó ̛ÓÈ √È ÊÔ‡ÛÙ˜ Ì›ÓÈ Û ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ οو ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó, Ù· Á˘ÌÓ¿ fi‰È· fiÙ·Ó Ô Î·ÈÚfi˜ ··ÈÙ› ıÂÚÌ·ÓÙÈΤ˜ οÏÙÛ˜ Î·È Ù· ÚÔÎÏËÙÈο ÙÔ ÂÓ Ì¤Ûˆ ¯ÈÔÓÔı‡ÂÏÏ·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÓ‰˘Ì·ÙÔÏÔÁÈ΋ Û˘Ó‹ıÂÈ· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙË μÚÂÙ·Ó›·. ΔÔ˘˜ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜ Â›Ó·È ÎÔÈÓfi ı¤·Ì· ÛÙ· ¿ÚÙÈ ÔÈ Ó¤Â˜ Á˘Ó·›Î˜ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Û¯Â‰fiÓ ËÌ›Á˘ÌÓ˜. ΔÒÚ· fï˜ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÛÙÔ ¡ÔÚı¿ÌÂÚÏ·ÓÙ ÚÔÂȉÔÔÈ› ÙȘ Ó·ڤ˜ μÚÂÙ·Ó¤˜ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ÙȘ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÚÈÓ ÓÙ˘ıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ‚ÁÔ˘Ó ¤Íˆ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚÈÔ¯‹ ¤ÂÛ ÛÙÔ˘˜ Ì›ÔÓ

ıԇ̠ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ, Ó· ÚÔ¯ˆÚÔ‡ÌÂ, Ó· Û˘Ó¯›˙Ô˘ÌÂ. ŸÏÔÈ Â›Ì·ÛÙ ·ÙÂÏ›˜, ›Ûˆ˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ Â›Ì·ÛÙ ÛÙÔ ∂‰Ò Î·È ΔÒÚ·. ŸÏÔÈ ¤¯Ô˘Ì ÂÏ·ÙÙÒÌ·Ù· Î·È ÂÏÏ›„ÂȘ, ÌÈÎÚ¤˜ ‹ ÌÂÁ¿Ï˜, ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ùfi, ·ÏÏ¿ ÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì Ì ·˘Ùfi. ¶Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ÂÏÏ›„ÂȘ ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ¿ÏÏˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ÙȘ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ·Ó¿ÁÎË ·fi ÂÌ¿˜... ∫¿ÔÙÂ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ÂÓfi˜ °ÎÔ˘ÚÔ‡ ¤Î·Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ÓÂÚÔÎÔ˘‚·ÏËÙ‹. ΔÔ ÓÂÚfi ÙÔ ¤ÊÂÚÓ ·fi ÙËÓ ËÁ‹ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ‰·ÛοÏÔ˘, Ì ‰‡Ô ÛÙ¿ÌÓ˜, ÎÚÂÌ·Ṳ̂Ó˜ ·fi ¤Ó· Ì·ÎÚ‡ ÎÔÓÙ·Úfi͢ÏÔ ÛÙËÚÈÁ̤ÓÔ ÛÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜. ∏ Ì›· ÛÙ¿ÌÓ· ›¯Â ÚˆÁÌ‹, ÂÓÒ Ë ¿ÏÏË ‹Ù·Ó ÂÓÙ¿ÍÂÈ Î·È ¿ÓÙ· ¤ÊÂÚÓ fiÏÔ ÙÔ ÓÂÚfi ÛÙÔ Û›ÙÈ. ∏ ÛÙ¿ÌÓ· Ì ÙË ÚˆÁÌ‹ ¤ÊÂÚÓ ÌfiÓÔ ÙÔ ÌÈÛfi ÓÂÚfi. ¢‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ¤ÊÂÚÓ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÌfiÓÔ ÌÈ¿ÌÈÛË ÛÙ¿ÌÓ· ÓÂÚfi. μ‚·›ˆ˜ Ë ÁÂÚ‹ ÛÙ¿ÌÓ· ÂÚËÊ·Ó¢fiÙ·Ó ÁÈ· Ù· ηÙÔÚıÒÌ·Ù¿ Ù˘, ·ÏÏ¿ Ë ÂÏ·Ùو̷ÙÈ΋ ÛÙ¿ÌÓ· ¤ÓȈı ÓÙÚÔ‹ Î·È ‹Ù·Ó Ôχ ‰˘ÛÙ˘¯ÈṲ̂ÓË, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤Î·Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ fiˆ˜ ı· ¤ÚÂÂ. ªÈ· ̤ڷ, ‰›Ï· ÛÙËÓ ËÁ‹ Ë ÛÙ¿ÌÓ· Ì ÙÔ ÎÔ˘ÛÔ‡ÚÈ, Ì›ÏËÛ ÛÙÔÓ ÓÂÚÔÎÔ˘‚·ÏËÙ‹ Î·È Â›Â: - ™Ô˘ ˙ËÙÒ Û˘ÁÁÓÒÌË, ÓÈÒıˆ Ù‡„ÂȘ ·¤Ó·ÓÙ› ÛÔ˘. - °È·Ù›; ΔÈ ¤ÁÈÓÂ; - ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ÚfiÓˆÓ ÌfiÚÂÛ· Ó· ÎÔ˘‚·Ï‹Ûˆ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÌfiÓÔ ÙÔ ÌÈÛfi ÓÂÚfi. ∂Í·ÈÙ›·˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚˆÁÌ‹˜ ¤¯·Ó· ÙÔ ¿ÏÏÔ ÌÈÛfi ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ·fi ÙËÓ ËÁ‹ ÛÙÔ Û›ÙÈ. ∞˘Ùfi ÙÔ ÂÏ¿Ùو̿ ÌÔ˘ ‰ÂÓ ÛÔ˘ ¤‰ˆÛ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ÎfiÔ˘ ÛÔ˘, ›Â Ë ÛÙ¿ÌÓ· Ì ÛÙÂÓÔ¯ÒÚÈ·. √ Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ °ÎÔ˘ÚÔ‡ ¤ÓȈÛ χË ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÈ¿ Ú·ÁÈṲ̂ÓË ÛÙ¿ÌÓ· Î·È ·ÊÔ‡ ‹Ù·Ó ηÏfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ›Â: - ΔÒÚ· fiÙ·Ó ı· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ‰·ÛοÏÔ˘, ı¤Ïˆ Ó· ÚÔÛ¤ÍÂȘ Ù· fiÌÔÚÊ· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙÔ Û›ÙÈ. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ·fi ÙË ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ›¯Â Ôχ fiÌÔÚÊ· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Î·È Ë ÛÙ¿ÌÓ· Ù· ›‰Â. ΔfiÙÂ Ô ÓÂÚÔÎÔ˘‚·ÏËÙ‹˜ ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ Î·È Â›Â: - ∂Ï›˙ˆ Ó· ·ÓÙÈÏ‹ÊıËΘ ˆ˜ Ù· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Ê˘ÙÚÒÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ ·fi ÙË ‰È΋ ÛÔ˘ ÏÂ˘Ú¿ Î·È fi¯È ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÁÂÚ‹˜ ÛÙ¿ÌÓ·˜; ∂ÁÒ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‹ÍÂÚ· ÁÈ· ÙÔ ÂÏ¿Ùو̿ ÛÔ˘ Î·È ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ· ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜. ŒÛÂÈÚ· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÛÔ˘ Î·È ÂÛ‡ οı ̤ڷ Ù· ÔÙ›˙ÂȘ Ì ÙË ÚˆÁÌ‹ ÛÔ˘. ŒÙÛÈ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ‰‡Ô ÂÙÒÓ Ì¿˙¢· fiÌÔÚÊ· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ÁÈ· Ó· ÛÙÔÏ›˙ˆ ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙÔ˘ ‰·ÛοÏÔ˘ ÌÔ˘. Èڛ˜ ÂÛ¤Ó·, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ Â›Û·È Ì ÂÏ¿Ùو̷, ‰ÂÓ ı· ›¯·Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÛÙÔ Û›ÙÈ”.

10 Î·È ÔÈ Ó¤Â˜ Á˘Ó·›Î˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ‹ ÒÚ· ÁÈ· Ù·Í› ‹ ψÊÔÚ›Ô. ª¿ÏÈÛÙ·, fiÙ·Ó Â›Ó·È ÓÙ˘Ì¤Ó˜ ÂÏ·ÊÚ¿ Î·È Î·Ù·Ó·ÏÒÓÔ˘Ó ·ÏÎÔfiÏ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÁÈ· ˘ÔıÂÚÌ›·.

°ÎÔ˘Ṳ́ ¯¿ÌÔ˘ÚÁÎÂÚ ÂȉÈο ÁÈ· Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ Ë ·Á¿Ë ÙˆÓ °¿ÏÏˆÓ ÁÈ· ÙÔ ·Ù¤ Î·È Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ·˘Ù‹ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì ÔÏÏÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜. ∏ Á·ÏÏÈ΋ ·Ï˘Û›‰· ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡ Quick ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ó· Ï·ÓÛ¿ÚÂÈ ¤Ó· ¯¿ÌÔ˘ÚÁÎÂÚ ÌÂ Û˘ÎÒÙÈ ¿È·˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜. ΔÔ ·Ù¤ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì·˙› Ì ÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÌÈÊÙ¤ÎÈ ÙÔ˘ ¯¿ÌÔ˘ÚÁÎÂÚ Ì¤Û· ÛÙÔ ÛÙÚÔÁÁ˘Ïfi „ˆÌ¿ÎÈ Î·È ı· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÎÚÂÌ̇‰È·. √È ÛÂÊ Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ ÔÓfiÌ·Û·Ó ÙÔ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ¿ ÙÔ˘˜ “·fiÏ˘ÙÔ ÊÔ˘¿ ÁÎÚ·” . ŸÛÔÈ fï˜ ÙÔ ÂÚˆÙ¢ÙÔ‡Ó ı· Ú¤ÂÈ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ó· ÙÔ ·Ô¯ˆÚÈÛÙÔ‡Ó ·ÊÔ‡ ı· ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‹ οÔ˘ ·ÏÏÔ‡; πˆ¿ÓÓ˘ ª›¯·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“™ÙÔ μfiÏÔ. £· ·Ú·Ì›ӈ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÁÈ· Ó· οӈ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·. ¶Ô‡ Ó· ·˜ Ì ٤ÙÔÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË; £· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì Ì fi,ÙÈ ÌÔÚÔ‡ÌÂ, ı· οÓÔ˘Ì ÁÈÔÚÙ¤˜ Ì ÙÚfiÔ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ˘¯ÈÎfi” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 24 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

/5

¶·Ú·ÊˆÓ›· ™ÙÔ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi Îϛ̷ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Î·È ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰È¿ıÂÛË ÓÙfiÈˆÓ Î·È ÂÈÛÎÂÙÒÓ, ·Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ, Û˘Ì‚¿ÏÂÈ Î·È Ô ‰È¿ÎÔÛÌÔ˜ Ì ٷ Ôχ¯ÚˆÌ· Ï·ÌÈfiÓÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘. ŒÓ· ·fi ·˘Ù¿ Â›Ó·È Î·È Ô ÎfiÌ‚Ô˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘, fiÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Î·Ï‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi ‰È¿ÎÔÛÌÔ. ªÔÓ·‰È΋ ·Ú·ÊˆÓ›· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÛÈÓÙÚÈ‚¿ÓÈ ÛÙË ÌÈÎÚ‹ Ï·Ù›· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂΛ, ÌÈ·˜ Î·È ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ‚ڈ̿ Î·È ˙¤¯ÓÂÈ ·fi Ù· ʇÏÏ· Î·È Ù· οı ÏÔÁ‹˜ ÛÎÔ˘›‰È· Ô˘ ÙÔ “ÎÔÛÌÔ‡Ó” ... ÕÚ·ÁÂ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ¯ÚÔÓÈ¿Ú˜ ̤Ú˜ ¤Ó· Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎÔ˘ȉ·ÚÈfi; °.•.

∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ª·ÓÒÏ˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜

“Δ· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ı· Ù· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒ˜. ¶Ò˜ ·ÏÏÈÒ˜ Ó· ÂÚ¿ÛÂȘ ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ Ì ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜. ŒÙÛÈ fiÏÔÈ Ì·˙› ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ·˘Ù¤˜” .

™Ù·Ì¿Ù˘ ÃÚ˘ÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜

“™ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· ·Ú·Ì›ӈ ÁÈ· Ó· οӈ ÁÈÔÚÙ¤˜. ªÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ÂÚÓÒ ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ Â‰Ò ÛÙËÓ fiÏË Î·È Ó· ÌËÓ ËÁ·›Óˆ οÔ˘ ·ÏÏÔ‡. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ·˘Ùfi˜ Ô ÙÚfiÔ˜” .

Ã·Û¿Ó Δ·Ï¿ÎÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ ·fi ÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó

“Œ¯ˆ ¤ÚıÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÂȉÈο ÛÙÔ μfiÏÔ Â‰Ò Î·È Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi. ∞˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ı· ÙȘ ÂÚ¿Ûˆ Â‰Ò Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ ÌÔ˘, fiÛÔ ÌÔÚÒ Î·Ï‡ÙÂÚ·” .

™ÙËÓ ∂ÚÌÔ‡ £‡Ì· ·ÚfiÛÂÎÙÔ˘ Ô‰ËÏ¿ÙË ÎÈÓ‰‡Ó„ ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ∂ÚÌÔ‡ Ó· ¤ÛÂÈ Ó·ڋ Á˘Ó·›Î·. ∞̤ÚÈÌÓË Ë Â˙‹ ÎÈÓÔ‡Ù·Ó ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, fiÙ·Ó Â›‰Â Í·ÊÓÈο ÙÔÓ Â›Û˘ Ó·Úfi Ô‰ËÏ¿ÙË Ó· ηÙ¢ı‡ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘. ∞ÈÙ›·, fiˆ˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÙËÎÂ, ‹Ù·Ó Ë ·fiÛ·ÛË Ù˘ ÚÔÛÔ¯‹˜ ÙÔ˘ Ó·ÚÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ηٿÊÂÚ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Â˘Ù˘¯Ò˜ ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ Î·È Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·. ¶ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ Ô Ó·Úfi˜ Ô‰ËÏ¿Ù˘ ˙‹ÙËÛÂ Û˘ÁÁÓÒÌË ·fi ÙËÓ ÎÔ¤Ï·, Ë ÔÔ›· ÙËÓ ·Ô‰¤¯ÙËÎÂ Î·È ÙÔ ı¤Ì· ¤ÏËÍ ÂΛ. ∞ÚÎÂÙÔ› Ô‰ËÏ¿Ù˜ ÂÈϤÁÔ˘Ó Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ ∂ÚÌÔ‡ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ΢ڛˆ˜, ηıÒ˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÂÚÓÔ‡Ó ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ··Ú·Ù‹ÚËÙÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜. √Ê›ÏÔ˘Ó, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· Â›Ó·È È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› Ì ÙÔ˘˜ Â˙Ô‡˜, ηıÒ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È fiÙÈ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ Î·È fi¯È Û Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ. μ.∫.

∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ¶›Ûˆ ·fi ÙȘ ‰ˆÚ¤˜ ÙˆÓ ∂ÓÔÚÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ·fiÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·ÓÒÓ˘ÌÔÈ Û˘ÌÔϛ٘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ú¿ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó, ‰ÂÓ Í¯ÓÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ô‡Ù ¤Ó· È¿ÙÔ Ê·˝ Î·È ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù·, ÚÔ‡¯·, ÙÚfiÊÈÌ·. ∂˘Ù˘¯Ò˜ Ë ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Î·È Ë ·ÓıÚˆÈ¿ ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÔÓÙ·È Î·È ·˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Ú¿ÍË. °È·Ù› ̤۷ ÛÙÔ 2011 ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÈÔ ‰‡ÛÎÔϘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ... º.™.

¶·Á›‰· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ú¤ÂÈ Î¿ÔÙ ӷ ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ÙÔ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi η¿ÎÈ ÛÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ £¤ÌȉԘ ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. √ÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· ÌÂÙ·ÏÏÈο ÂÏ¿ÛÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌÈ· ÂÈΛӉ˘ÓË ÙÔÌ‹ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ...ÁÔÓ·Ù›ÛÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È ÌÈ· Ì˯·Ó‹ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ΢‚ÈÛÌÔ‡. ∏ ʈÙÔÁÚ·Ê›· Â›Ó·È ·‰È¿„¢ÛÙÔ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘...

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ Ù˘ Ù¿ÊÚÔ˘ ÷ÚÙÈ¿, ÎÔ˘ÙÈ¿, Û·ÎԇϘ, ·ÎfiÌË Î·È ¤Ó· ηӷ¤ ›‰·Ì Âٷ̤ÓÔ, ÛÙËÓ Ù¿ÊÚÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ 31Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘. ¢ÂÓ ı· ¤ÚÂÂ Ë ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi Ù˘ Ù¿ÊÚÔ˘; √È ÂÚ›ÔÈÎÔÈ Â‡¯ÔÓÙ·È, ÌËÓ ÍÂÛ¿ÛÂÈ Î·ÌÈ¿ ¤ÓÙÔÓË ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË Î·È ÁÂÌ›ÛÂÈ Ô ÙfiÔ˜ ÛÎÔ˘›‰È·. º.™.

ΔÔ ¤ÓÓÔÌÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ì·˜ £ÂÙÈ΋ ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı›, ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ·, Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Ó· ÚԂ› Û ·›ÙËÛË ·Î‡ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘. ∂ȯÂÈÚÂ›Ù·È Ó· ÚÔÛ‚ÏËı› Ë Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, ηıÒ˜ ·Ú·‚È¿˙ÔÓÙ·È ·ÙÔÌÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο

30ÂÙ›·˜

¶Úfi EÈ̤ÏÂÈ·: £ANA™H™ K. BO°IATZH™ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂§∂¡∏ πø∞¡. ™Δ∞ª√À§∏ °πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ªfiÓÔ 2 ‰ÈÛ. ·fi Ù· ÎÂÊ¿Ï·È· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ ÁÈ· ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ “ªfiÓÔ ‰‡Ô ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰Ú·¯Ì¤˜ ı· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó ÙÔ 1981 Ù· ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Δ·Ì›· ·fi Ù· ÎÂÊ¿Ï·È¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ΔÔ ÔÛfi ·˘Ùfi ÎÚ›ÓÂÙ·È ÙÂÏ›ˆ˜ ·ÓÂ·ÚΤ˜, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂˆÊÂÏ‹ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÌÏÔηÚÈṲ̂ӷ Û ÙÚ¿Â˙˜, fiˆ˜ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·” . ¡¤· ÂÏÏËÓÔÚˆÛÈ΋ ÂÌÔÚÈ΋ Û˘Ìʈӛ· ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÔÎÙÒ ÂÙÒÓ “¡¤· ÂÏÏËÓÔ-ÛÔ‚ÈÂÙÈ΋ Û˘Ìʈӛ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ‰È·ÚΛ·˜ 8 ÂÙÒÓ ˘ÂÁÚ¿ÊË Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ. ΔË Û˘Ìʈӛ· ˘¤ÁÚ·„·Ó, ·fi ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ƒ¤ÓÙ˘ Î·È ·fi ÛÔ‚ÈÂÙÈ΋˜ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘ ª·ÓÙ˙Ô‡ÏÔ” .

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

∫·Ù·ÎÏ˘ÛÌfi˜ ·ÂÈÏÒÓ ÁÈ· Ó¤Ô˘˜ ÂÌÚËÛÌÔ‡˜ “ªÂÙ¿ ÙÔÓ Î·Ù·ÎÏ˘ÛÌfi ·ÂÈÏËÙÈÎÒÓ ÙËÏÂʈÓËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· Ӥ˜ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ Î·È ÂÎÚ‹ÍÂȘ ‚ÔÌ‚ÒÓ, ·ÔÊ·Û›ÛıËΠηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘ÛΤ„ˆ˜, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠۋÌÂÚ·

‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ¶ÚˆÙÔfiÚÔ˜ Ô ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ·ÈÙ‹Ûˆ˜, ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È ˘Ô¯Ú¤ˆÛ‹ ÙÔ˘ -Ô˘ ·ÔÚÚ¤ÂÈ ·fi ÙÔ ıÂÛÌÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÏÔ - Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ÂÈ‚›ˆÛ˘. ∫·ıÒ˜ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Ù›ÓÂÈ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ŒÏÏËÓ˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÍ·ıÏ›ˆÛË. √È ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ Ì›· Ù¤ÙÔÈ· ·Ú¤Ì‚·ÛË ›Ûˆ˜ ʤÚÂÈ Î¿ÔÈÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. √È ··ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ ∞ÓÒÙ·ÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ó· ÂÈ΢ÚÒÛÂÈ Ù¤ÙÔȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Ì›· ·Ú¤Ì‚·ÛË. ∂›ÛËÌË, ÛÔ‚·Ú‹ Î·È ÙÂÎÌËÚȈ̤ÓË. ∏ fiÔÈ· ·fiÊ·ÛË Û›ÁÔ˘Ú· ı· ¤¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ. ŸÛÔ ˙ԇ̠¿ÏψÛÙ ÂÏ›˙Ô˘ÌÂ... ΔÔ Ó· ‰È·ÙËÚԇ̠ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÓÓÔÌÔ˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙfi˜ Ì·˜ - ˆ˜ Ôϛ٘ Â›Ó·È ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÛÙȘ ¢ËÌÔÎڷٛ˜. ∞˜ ÙÔ ·Û΋ÛÔ˘ÌÂ.

Δ. ∫.

24 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1980

(¯ı¤˜) ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÛÊ·Ï›·˜, Ë ¤ÓÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÎÙ¿ÎÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÁÂÓÈο fiÏˆÓ ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙˆÓ ·Ó·Ú¯ÈÎÒÓ” . ΔÂÚÌ·Ù›ÛÙËÎÂ Ë ·ÂÚÁ›· ÛÙÔÓ √Δ∂ “ΔÂÚÌ·Ù›ÛÙËΠ·fi Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ˝ Ë ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ 32.000 ÂÚ›Ô˘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ √Δ∂ Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Â·Ó‹Ïı ηÓÔÓÈο ÛÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘. ™¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ¤Î·ÓÂ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ªÔ‡ÙÛÈÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú›ÛÙ·ÙÔ Î·Ù¿ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˘ Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÂÚÁÒÓ” .

ÛÙÔ Ù›¯Ô˜ ÙÔ˘ ∫ÚÂÌÏ›ÓÔ˘ Û‹ÌÂÚ·, ‡ÛÙ·ÙÔ˜ ÊfiÚÔ˜ ÙÈÌ‹˜ Ù˘ ™Ô‚ÈÂÙÈ΋˜ ∂ÓÒÛˆ˜ ÛÙÔÓ fiÁ‰ÔÔ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ù˘, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ·‰È·ÊÈÏÔÓ›ÎËÙË ·ÊÔÛ›ˆÛË ÛÙÔÓ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÌfi ¿Ú¯ÈÛ ·fi Ù· 15 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ˆ˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘ ÙÔ˘ ∂Ú˘ıÚÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡” .

ªÂ ÌÂÁ·ÏÔÚ¤ÂÈ· ÂÓÙ·ÊÈ¿ÛÙËÎÂ Ë Ù¤ÊÚ· ÙÔ˘ ∫ÔÛ‡ÁÎÈÓ ÛÙÔ ∫ÚÂÌÏ›ÓÔ “∏ Ù¤ÊÚ· ÙÔ˘ ∞ÏÂͤ˚ ∫ÔÛ‡ÁÎÈÓ ÂÓÙ·ÊÈ¿ÛıËÎÂ

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 70 ¯ÚfiÓÈ·... ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ μ’ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘, Û˘ÁÎÈÓËÙÈΤ˜ ·ÙÚȈÙÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÂÎÙ˘Ï›¯ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÛÙË ÃÈÌ¿Ú·. ¶ÚÈÓ 30 ¯ÚfiÓÈ·... ¤ı·ÓÂ, Û ËÏÈΛ· 89 ÂÙÒÓ, Ô ∫·ÚÏ ¡Ù¤ÓÈÙ˜, ËÁ¤Ù˘ ÙÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘ ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ Ù˘ ¡·˙ÈÛÙÈ΋˜ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ηٿ ÙÔÓ μ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·

ÙÔ˘ ÛÙÏÂÚ, ·Ó¤Ï·‚ ٷ ηı‹ÎÔÓÙ· ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ï›Á˜ ̤Ú˜, ÂÓÒ ÛÙȘ 4 ª·˝Ô˘ ¤‰ˆÛ ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙȘ ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ¢‡Û˘ Ó· ·Ú·‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ™˘ÌÌ¿¯Ô˘˜. ¶ÚÈÓ 10 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙË μÚÂÙ·Ó›·, ¤ı·ÓÂ Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ª›ÓÈ ∫Ô‡ÂÚ, Δ˙ÔÓ ∫Ô‡ÂÚ, Û ËÏÈΛ· 77 ÂÙÒÓ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6 ƒÔÌ¿È: ¶¿ÓÙ· Û ÂÈÊ˘Ï·Î‹ ÁÈ· ÙÔ Â˘ÚÒ μƒÀ•∂§§∂™, 23.

“¢À™∫√§∏ Î·È ¤ÓÙÔÓË ¯ÚÔÓÈ¿” , ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ÔÏÏ¿ ÎÚ¿ÙË-̤ÏË ˘ÈÔı¤ÙËÛ·Ó ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ· ÁÈ· Ó· ‰·Ì¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∂ äÚÌ·Ó μ·Ó ƒÔÌ¿È ÙÔ ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ 2010, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÛÙË Á·ÏÏfiʈÓË ‚ÂÏÁÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· “Le Soir” Î·È Ë ÔÔ›· ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ì ٛÙÏÔ “√È ‚¿ÛÂȘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÛÙÔ μ¤ÏÁÈÔ Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ˘ÁÈ›˜ ·fi fi,ÙÈ ÓÔÌ›˙Ô˘Ì” . ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÁÈ· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ¢ÚÒ, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∂ ‰ËÏÒÓÂÈ “¿ÓÙ· Û ÂÈÊ˘Ï·Î‹ Î·È ¿ÓÙ· ·Ó‹Û˘¯Ô˜” . “À‹ÚÍ ̛· ‰‡ÛÎÔÏË ¯ÚÔÓÈ¿” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Ã. ƒÔÌ¿È ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÌÈ·˜ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Ô˘ ›¯Â ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Û˘Ó¤ÂÛ Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÚ›ÛË. √ Ã. ƒÔÌ¿È ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ∂∂ ¤Ï·‚ η›ÚȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙ· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË Î·È ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ӤԢ˜ Î·È ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, ÂÓÒ ÔÏϤ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ˘ÈÔı¤ÙËÛ·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ· ÁÈ· Ó· ‰·Ì¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ Ë ∂∂ ¤ÚÂ ӷ Â¤Ì‚ÂÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ ÌÂÏÒÓ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ë πÚÏ·Ó‰›· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ó ÌfiÓ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ¤ÚÂ ӷ ‚ÔËıËıÔ‡Ó. ∂ÈϤÔÓ, Ô Ã. ƒÔÌ¿È ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ ÓfiÌÈÛÌ¿ ÙÔ˘˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙË ™˘Óı‹ÎË Ù˘ §ÈÛ·‚fiÓ·˜, ÒÛÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó·˜ ÌfiÓÈÌÔ˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ¢ÚÒ. “√È ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ¢ÚÒ Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛ·Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÓfi Âڈ̤ÓÔ. ŒÏ·‚·Ó ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤ÚÂ” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∂. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ô Ã. ƒÔÌ¿È ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ ÛÙË ‚ÂÏÁÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÔÈ ‚¿ÛÂȘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÛÙÔ μ¤ÏÁÈÔ Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ˘ÁÈ›˜ ·fi fiÙÈ ÓÔÌ›˙Ô˘Ì” . ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË Á·ÏÏÔÁÂÚÌ·ÓÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∂ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÛÙËÓ ∂∂ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ·Ú¿‰ÔÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË °·ÏÏ›· Î·È ÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ¯ˆÚ›˜ ·˘Ù‹Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÔÌÔʈӛ·. ΔÔÓ›˙ÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙfi. ∂ÚˆÙËı›˜, Ù¤ÏÔ˜, ·Ó Ë ∂∂ ԉ‡ÂÈ ÚÔ˜ ¤Ó· ›‰Ô˜ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ¶ÔÏÈÙÂÈÒÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, Ô Ã. ƒÔÌ¿È ··ÓÙ¿: “¢ÂÓ ı· ›̷ÛÙ ÔÙ¤ fiˆ˜ ÔÈ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜. ∫·È ‰ÂÓ ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡ÌÂ. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÂÓۈ̿وÛË, ·ÏÏ¿ ¤¯ÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ˘fi„Ë ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ì·˜” .

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 24 ¢∂∫∂ªμƒπOY 2010

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ Î·È ·È¯Ì¤˜ ·fi ÙÔÓ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜

™ËÌ›Ù˘: Èڛ˜ ÎÔÈÓ‹ ı¤ÏËÛË ÔÈ ËÁ¤Ù˜ Ù˘ ∂.∂. ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ∞£∏¡∞, 23.

ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ô ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∫ÒÛÙ·˜ ™ËÌ›Ù˘ Ì ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ ÛÙÔ “μ‹Ì· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜” . “ΔÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ì ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂȂ‚·›ˆÛ ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÌÈ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÎÔÈÓ‹ ı¤ÏËÛË ÁÈ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Û ÌÈ· Â›ÔÓË Î·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË. ∫ÔÈÓ‹ ı¤ÏËÛË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. ∏ Â˘Úˆ·˚΋ ËÁÂÛ›· ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·” ÙÔÓ›˙ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. √ ›‰ÈÔ˜ Û˘Û¯ÂÙ›˙ÂÈ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ì ÙË ‰ÔÌ‹ Ù˘ ∂∂, ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·Ó ı· ‰È·ÙËÚËı› Ô ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ˆ˜ ÌÈ·˜ ‰È·Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ‹ ı· ¿ÚÂÈ -ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ı¤Ì·Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜- ÔÌÔÛÔӉȷÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ì ÂÓÈ·›Â˜ ÔÏÈÙÈΤ˜. “™ÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›ÙˆÛË ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ··ÈÙÂ›Ù·È Ë Û˘Ìʈӛ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÁÈ· ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ‰˘Ó·Ùfi Ó· ·Ó·ÙÂı› Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Û ¤Ó· ÎÂÓÙÚÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ. ∞˘Ùfi ı· ۯ‰ȿ˙ÂÈ Î·È ı· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙËÓ ÂÓÈ·›· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋. “∏ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÂÈı˘Ì› ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ‰È·Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. μϤÂÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÂÎÙ·ı› Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÙˆÓ ÎÔÈÓÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ȉ›ˆ˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÚÒ. “ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ¿Ô-

„Ë Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Â›Ó·È Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› ¤Ó· ·Ô‰ÂÎÙfi fiÚÈÔ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ·fi Ù· ÎÚ¿ÙË̤ÏË ÚÔ˜ ÙËÓ ŒÓˆÛË. “ŸÌˆ˜ ÔÈ ·fi„ÂȘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ‰ÂÓ Û˘Ì›ÙÔ˘Ó. £· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋; £· ÌÔÚ› Ë ŒÓˆÛË Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÍÈÛÔÚÚfiËÛË ÙˆÓ ˆÊÂÏÂÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂˆÓ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÙÔ˘ ¢ÚÒ; £· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù¤˜ ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÂȘ fiÚˆÓ ·fi ÙȘ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ¯ÒÚ˜ ÛÙȘ ÈÔ ·‰‡Ó·Ù˜. Δ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·, ·˘Ù¿ ηٿ ÙÔÓ Î. ™ËÌ›ÙË Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ √¡∂. √ ›‰ÈÔ˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ √¡∂ ı· Â¤ÊÂÚ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó·Ù·Ú·¯‹, ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‡ÊÂÛË Î·È ı·̷ÙÈ΋ ÙÒÛË ÙˆÓ ÚÔÔÙÈÎÒÓ Î·È ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ-ÌÂÏÒÓ. “∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË

“√È ™˘Óı‹Î˜ ÛȈÔ‡Ó fï˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È fiÚÔ˘˜ ¿ÛÎËÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘. ΔÔ ÎÔÈÓfi Ï·›ÛÈÔ Ú¤ÂÈ ÏÔÈfiÓ Ó· Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ›” .

¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

Â›Ó·È ÌÈ· ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ·. Èڛ˜ ·˘Ù‹, Ë ˙ÒÓË ÙÔ˘ ¢ÚÒ ı· ÎÏ˘‰ˆÓ›˙ÂÙ·È Û οı ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó·Ù·Ú·¯‹ Î·È ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ› Ù˘ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ Î·È ÙËÓ ∫›Ó· ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜.

√ ∫. ™ËÌ›Ù˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ÂÁÎψ‚ÈÛÙ› ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÂÚ› ÙË ¯ÚÂÔÎÔ›· Î·È ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÛˆÙËÚ›·˜ Ù˘. “ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘ Î·È ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ Ù˘ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜. ¡· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ Û ۯ¤‰È· Î·È ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Ú˘ıÌÒÓ ·Ó¿Ù˘Í˘ Û fiÏË ÙËÓ ŒÓˆÛË” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÏËÓ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ Â˘ÚˆÔÌÔÏfiÁÔ˘ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó ÁÓˆÛÙ¤˜.

“™ÙÔ fiÚÈÛÌ· Ù˘ ∂ȉÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ Ô˘ Û˘ÛÙ¿ıËΠ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ‰ËÌÔÛȇıËΠÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚË ÙÔ˘ 2010 Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜. “Ÿˆ˜ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ›, ·fi fi,ÙÈ Â›Ó·È ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ÁÓˆÛÙfi, Ë ı¤ÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÁÈ· ÙȘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘, ¤Ó· ı¤Ì· ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ù· ¿ÏÏ· ÎÚ¿ÙË ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚¿ÏÂÈ ‹‰Ë ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜” . ∫·Ù¿ ÙÔÓ ›‰ÈÔ, Ë ÚfiÔ‰Ô˜ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ì ÚÔÙ¿ÛÂȘ, Û˘ÓÂÓÓÔ‹ÛÂȘ, Û˘Ó¯›˜ Â·Ê¤˜ Û ÔÏÏ¿ Â›‰· ÚÈÓ ·fi ÙȘ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. “¶ÚfiÔ‰Ô˜ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÏÏ¿ Û˘ÓÔÏÈο ÁÈ· ÙËÓ ÈÛ¯˘ÚÔÔ›ËÛË Ù˘ ∂ÓˆÛ˘. √Ù·Ó ¯Ù›˙Ô˘Ì ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ Û˘ÌÌ·¯›Â˜ ÒÛÙ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È ıÂÛÌÔ› Ó· ÌËÓ ˘ÔÏ›ÔÓÙ·È ÙˆÓ Â˘ÏfiÁˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ Ì·˜”.

°·ÏÏÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÛÙËÓ ∂.E. ÙˆÓ “16”

∫fiÓÙÚ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ “°ÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ÛΤ„ÂȘ” ÁÈ· “∂˘Úˆ·˚Îfi ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·Ì›Ԕ ΔÔ Ù·ÌÂ›Ô ı· Ú¤ÂÈ, ·Ú¯Èο, Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· “·ÂÚÈfiÚÈÛÙ˘ ·Ó·¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘” ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÔÈ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ¢ÚÒ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ·Ó·ÏÔÁÈο ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ. ∏ ‚Ô‹ıÂÈ· ı· ‰›ÓÂÙ·È ˘fi ·˘ÛÙËÚ¤˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ. √È ¯ÒÚ˜ Ù˘ ˙ÒÓ˘ ÙÔ˘ ¢ÚÒ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛʇÁÔ˘Ó ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô Â¿Ó Î·Ù·‚¿ÏÔ˘Ó ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ, fiˆ˜ ·Ôı¤Ì·Ù· ¯Ú˘ÛÔ‡ ‹ ÌÂÚ›‰È· ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ.

∞£∏¡∞, 23.

°∞§§√°∂ƒª∞¡π∫∂™

·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ ÚÔηÏ› ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘. ∏ °·ÏÏ›‰· ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÂÓÈ·ÈÔÔÈË̤ÓË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË. ∞ÚÓËÙÈÎfi ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ Ô˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ÚÔÎÚ›ÓÂÈ ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÂÓfi˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¢¡Δ... ™Â Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ Ù˘ ÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∑ÈÓÙfiÈÙÛ ΔÛ¿ÈÙÔ˘ÓÁÎ, Ë Î˘Ú›· §·ÁοÚÓÙ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ˆ˜ Ë ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ 16 ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘, Û¯‹Ì· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ Î·È ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜. ∏ Î. §·ÁοÚÓÙ ¤‰ˆÛ ̿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Â˘Úˆ-΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· “ºfiÚÌÔ˘Ï· 16 plus” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙË °·ÏÏ›‰· ˘Ô˘ÚÁfi, Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛ‹ Ù˘ οı ÊÔÚ¿ Ô˘ Ì›· ¯ÒÚ· ·›ÚÓÂÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô Î·È ÛÙȘ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜. ∞ÚÓËÙÈο ·ÓÙ¤‰Ú·Û ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ‰È· ÛÙfiÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ƒ¿ÈÓÂÚ ªÚÔ‡ÓÙÂÚÏÂ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ η΋ ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÚfiÙ·ÛË: “ªÈ· Ù¤ÙÔÈ· Â˘Úˆ·˚΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ηÏfi Û¯¤‰ÈÔ. [ŸÔÈÔ˜ ÙË ÛΤÊÙÂÙ·È] ԉ‡ÂÈ Û ηÎfi ‰ÚfiÌÔ” . ΔˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ Î. §·ÁοÚÓ٠›¯Â ÚÔËÁËı› ·ÔÎ¿Ï˘„Ë Ù˘ ∑ÈÓÙfiÈÙÛ ΔÛ¿ÈÙÔ˘ÓÁÎ fiÙÈ ÔÌ¿‰· Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Û¯¤‰ÈÔ ‰È¿ÛˆÛ˘ ÙÔ˘ ¢ÚÒ Ô˘ ı· ‚¿ÏÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙȘ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘

ÂÓÈ·›Ô˘ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜. Ÿˆ˜ ¤ÁÚ·„Â Ë “™ÈÓÙfiÈÙÛ ΔÛ¿ÈÙÔ˘ÓÁΔ , Ô˘ ÂΉ›‰ÂÙ·È ÛÙÔ ªfiÓ·¯Ô, ÛÙÔÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ıÂÛÌfi ·fi ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· ‰Ôı› Ë ÂˆÓ˘Ì›· “∂˘Úˆ·˚Îfi Δ·ÌÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·, ÙËÓ ∞Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙȘ ∂ÂÓ‰‡ÛÂȘ” , ˆ˜ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎfi Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜, Ù˘ ∂∫Δ, Ô˘ ηٷÛÙ·ÙÈο Â›Ó·È Ô ıÂÌ·ÙÔʇϷη˜ ÙÔ˘ ¢ÚÒ. ™Â ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi Â›‰Ô, Ù· Û¯¤‰È· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÎ˘Úˆı›, ¤¯Ô˘Ó fï˜ ·˘Ù¿ ÚÔÛÂÎÙÈο ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ› ·fi ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÙˆÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ∏ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÚˆÙ‡ÔÓÙ· ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi, ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ıÂÛÌfi˜ Ô˘ “ı· ÚÔÛʤÚÂÈ ‚Ô‹ıÂÈ· Û ¯ÒÚ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË” , ·ÏÏ¿ Î·È Ô˘ ı· ·ÛΛ ȤÛÂȘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ô˘ οÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛË Ù˘ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ·˘-

Ù‹˜ Ó· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘˜ ÛÙË ‚¿ÛË ·˘ÛÙËÚÒÓ Î·ÓfiÓˆÓ” . “∂Ófi„ÂÈ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ Eurogroup ÛÙ· ̤۷ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, Ë πÚÏ·Ó‰›·, Ë ºÈÓÏ·Ó‰›·, Ë √ÏÏ·Ó‰›· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë °ÂÚÌ·Ó›· ʤÚÔÓÙ·È Ó· ÚÔˆıÔ‡Ó ¤Ó· ΛÌÂÓÔ ı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙË ‰ÔÌ‹ Î·È ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ÂÓfi˜ “Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ Ù·Ì›Ԣ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰·. “∏ ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ¢ÚÒ Ì fiÏ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÂıÓÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜” , ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ ÂÈηÏÂ›Ù·È Ë ÂÊËÌÂÚ›‰·. “ΔÔ Â˘ÚÒ ı· Ú¤ÂÈ fï˜ Ó· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÙ› “ÛÙ· ÁÂÚÌ·ÓÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜” . ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· “·ÓÙ›ÙÈÌÔ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë °ÂÚÌ·Ó›·, ˆ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, ηÏÂ›Ù·È Ó· Â›Ó·È Ô ˘ÏÒÓ·˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜” .

ÀÔı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜... ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ÂȂ‚·›ˆÛ ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. øÛÙfiÛÔ, fiˆ˜ ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ ÙÔ Dow Jones Newswires, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, Ô‡Ù ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ô‡ÙÂ Î·È Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ÂÁÎÚ›ÓÂÈ. ΔÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ “ÛΤ„ÂȘ Û Â›Â‰Ô ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ” . “¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Û Â›Â‰Ô ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÁÎÚÈı› ·fi ·˘Ùfi, ÂÓÒ ÔÈ È‰¤Â˜ Ô˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‹ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘” , ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ™Â Ì›· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ ÂΉfiıËΠ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠfiÙÈ ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ (·Ú¯ËÁÔ› ÎÚ·-

ÙÒÓ, Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ›) “‰fiıËΠÛÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ÙˆÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ Ó· ÛÈÁÔ˘Ú¤„Ô˘Ó ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, Û˘ÓÔÏÈÎÒ˜” (...) “·ÏÏ¿ Î·È Ó· Û˘ÓÙÔÓ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘, ·ÎfiÌ· ‰Â Ó· ¯·Ú¿ÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ’¿ÍÔÓ˜’ ÂÓfi˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢” . ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÌfiÓÈÌÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi, Ô˘ ·fi ÙÔ Ì¤ÛÔÓ ÙÔ˘ ’13 ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÙÚ¤¯ÔÓÙ· Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË. Œ¯ÂÈ ‰Ôı› ‰ÈÔÚ›· ¤ˆ˜ ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ª¿ÚÙÈÔ, ÁÈ· Ó· ÙÂÏÂÈÔÔÈËı› Ô ÌfiÓÈÌÔ˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜. ΔÔ Â˘ÚÒ ‰ÂÈÓÔ¿ıËÛ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË, ÂÓÒ ÔÏϤ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ...ÚÔṲ̂ÓÔ˘Ó ÙË ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË “·Ó¿·˘Ï·” , ÁÈ· Ó· ÌÂȈı› Ô “·ÓÈÎfi˜” ÛÙȘ ¯ÚËÌ·Ù·ÁÔÚ¤˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿, ‚¤‚·È·, Î·È ÙÔ Â˘ÚÒ... ΔÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ 2011, Ë Â˘Úˆ˙ÒÓË ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ˆ˜ 17̤ÏÔ˜ Ù˘ ÙËÓ ∂ÛıÔÓ›·, ÂÓÒ ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ¿ÏÏË ÌÂÁ¤ı˘ÓÛ‹ Ù˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ù›ÔÙ ‰ÂÓ ·ÔÛ·ÊËÓ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ȉȈÙÒÓ ÛÙÔ ÌfiÓÈÌÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢, Ô˘ ÙfiÛÔ ÂȉÈÒÎÂÙ·È ·fi ÙËÓ Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ. ΔÔ Â˘ÚÒ, Ô˘ ÚfiÛÊ·Ù· ‰È·ÌfiÚʈÓ ÈÛÔÙÈÌ›· 1,46 ‰ÔÏ¿ÚÈÔ ÙÔ Â˘ÚÒ, ı·... οÓÂÈ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÛÙÔ 1,31 ‰ÔÏ¿ÚÈÔ ÙÔ Â˘ÚÒ, ÂÓÒ Ê¤ÙÔ˜ η٤ÁÚ·„ ÈÛÔÙÈÌ›· 1,19 ‰ÔÏ¿ÚÈÔ ÙÔ Â˘ÚÒ, Ô˘ Û‹Ì·ÈÓ ˘ÔÙ›ÌËÛË 2% ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ‰ÔÏ·Ú›Ô˘.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 24 ¢∂∫∂ªμƒπOY 2010

÷ÈÚ¤ÙÈÛÂ Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÙËÓ ˘ÂÚ„‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 2011

∫Ú›ÛÈÌÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ™¯¤‰ÈÔ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ 2013 ∞£∏¡∞, 23.

Δ

ËÓ ˘ÂÚ„‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 2011 Î·È ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Ô˘ ·˘Ùfi˜ ÚԂϤÂÈ ¯·ÈÚ¤ÙËÛ·Ó ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. “∫·ÏˆÛÔÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ë ∫ÚÈÛÙ›Ó· ∞Ú›ÁÔ, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÂÁÎÚ›ıËΠ·fi ÙË μÔ˘Ï‹ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ Ì ÙȘ „‹ÊÔ˘˜ Ù˘ Û˘ÌÔÏ›Ù¢Û˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙËÓ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ „ËÊÔÊÔÚ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 298 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 156 ›·Ó “Ó·È” Î·È 142 “fi¯È” .

∫Ú›ÛÈÌÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ¡· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ·fi ÙËÓ ÙÚfiÈη ηÏÂ›Ù·È ÙÒÚ· ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏ›Ô, Û’ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ¤ÓÙÔÓˆÓ ȤÛÂˆÓ ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜. ∏ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÌÂÙ·ÔÏ›Ù¢Û˘ ‰ÂÓ ·¤ÙÚ„ Ӥ˜ ȤÛÂȘ ÙËÓ ¶¤ÌÙË. ∏ “„·Ï›‰·” ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ ÛÙ· 10ÂÙ‹ ¿ÓÔÈÍ ¤ˆ˜ ÙȘ 950,80 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘, ÂÓÒ Î·È Ù· ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚ· ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ¤Û·Û·Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· ÙˆÓ 1.000 ÌÔÓ¿‰ˆÓ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ÌfiÏȘ Ï›Á˜ ÒÚ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¢Ú›· Û‡ÛÎÂ„Ë ˘fi ÙÔÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Έ‰ÈÎÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ÂfiÌÂÓ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÚÈÓ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ô˘ fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ı· Û˘Ì¤ÛÂÈ ÌÂ

ÙȘ ÎÚ›ÛÈ̘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ÙˆÓ 110 ‰ÈÛ Â˘ÚÒ. ΔÔ Î·Ù’ ·Ú¯‹Ó ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È ÙÔ “ÎÏ›ÛÈÌÔ” ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ¯ˆÚ›˜ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·ÔÎÏ›ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó ÂÁη›Úˆ˜ Ù· “·ÁοıÈ·” Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÓÙÔ›ÛÂÈ Ë ÙÚfiÈη. ¢ËÏ·‰‹, Ó· ‚ÂÏÙȈı› Ô ÊÔÚÔÂÈÛÚ·ÎÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜, Ó· ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‰·¿Ó˜ ˘Á›·˜ Î·È ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ, Ó· Ù·ÎÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙˆÓ 2,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÚÔ˜ ÙÚ›ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ı· Á›ÓÂÈ, Â›Û˘, Ë ÚÒÙË ÎÚ›ÛÈÌË Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÂÍÂȉ›Î¢Û˘ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ‡„Ô˘˜ 14 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 20122014, ÁÈ· Ù· Û¯¤‰È· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙÔ˘ √™∂, ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ¢∂∫√, ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤-

Ô˘ “·Î¤ÙÔ˘” ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙ· ÂÚÁ·Ûȷο, ÁÈ· ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÙÔ̤· Ù˘ ˘Á›·˜. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ÙÔ 2011 ʤÚÓÂÈ ÊfiÚÔ˘˜ ‡„Ô˘˜ 52,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ì ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ Û ÚfiÛıÂÙ· ¤ÛÔ‰· 7,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ 1,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Â›Ó·È Ë “Ô˘Ú¿” ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ, Ù· 4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ı· ÚÔ¤ÏıÔ˘Ó ·fi ÊÔÚÔÏÔÁÈο ̤ÙÚ· Ô˘ ·ÔÙ‡ˆÓ ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÔ˘ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· 2,280 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi Ó¤· ̤ÙÚ·. ™˘Ó ÙÔȘ ¿ÏÏÔȘ, Ô Ó¤Ô˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÚԂϤÂÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ ‰··ÓÒÓ 6,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ·fi ÙÔ “„·Ï›‰ÈÛÌ·” ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ÛÙȘ ¢∂∫√, ÙÔ ¿ÁˆÌ· ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ˆÓ, ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ Û ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ.

™ÂÓ¿ÚÈ· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ŒÂÈÙ· ·fi ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ Ì˘ÛÙÈ-

Τ˜ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ, ÛÙȘ Ôԛ˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ¤·ÈÍ·Ó Ô Î. §Ô˘Î¿˜ ¶··‰‹ÌÔ˜, Ô Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÚ·Â˙›Ù˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤¯ÂÈ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Î·Ù¤ÏËÍ Û ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ 2013 ¯ˆÚ›˜ “ÎÔ‡ÚÂÌ·” Ù˘ ·Í›·˜ ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÎÔÈÓÔÔ›ËÛ ·ÓÂÈۋ̈˜ ÛÙȘ μڢͤÏϘ, ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È Î·Ù’ ·Ú¯‹Ó ıÂÙÈο ·fi ÙȘ μڢͤÏϘ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “Δ· ¡¤·” , ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ Û¯¤‰ÈÔ Û˘ÓÙ¿¯ıËΠ¤ÂÈÙ· ·fi ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ, ÛÙȘ Ôԛ˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ¤·ÈÍ·Ó Ô Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ §Ô˘Î¿˜ ¶··‰‹ÌÔ˜, Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ TÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÚ·Â˙›Ù˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤¯ÂÈ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ·ÔÚÚ›ÙÂÈ Î¿ı ȉ¤· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÌÔÚÊ‹˜ ÚÈÓ ·fi ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ ·fi ÙËÓ ∂∂ Î·È ÙÔ ¢¡Δ (2013) Î·È ÚÔÙ›ÓÂÈ Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ì ‰‡Ô ΢ڛ·Ú¯· ÛÙÔȯ›·: -ΔËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÔÏËڈ̋˜, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ ÙˆÓ 110 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙÔ ¢¡Δ Î·È ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ’ ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ·fi ¤ÙÂÚÔ˘˜ ÈÛو٤˜. -ΔË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÈÙÔΛԢ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ·˘ÙÒÓ. øÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ “ÎÔ‡ÚÂÌ·” (haircut) Ù˘ ·Í›·˜ ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Ù˘.

¶ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ -Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·›ÚÓÂÈ Î·Ù’ ·Ú¯‹Ó Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜ ·fi ÙȘ μڢͤÏϘ- Â›Ó·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÌÂÁÂıÒÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∞˘Ùfi, ηٿ ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ (ÂÁ¯ÒÚÈÔ˘˜ Î·È Í¤ÓÔ˘˜) ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ ÈÛÙ‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ Û fiÏÔ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ·Ô̤ÓÂÈ, ¯ˆÚ›˜ ˘·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ Î·È Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ì ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈÎÔ‡˜ ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ˜ ·¤ÚÚÈ„Â ÙËÓ ÂΉԯ‹ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2011 ‹ ÙÔ˘ 2012, ÌÔÏÔÓfiÙÈ Ù¤ÙÔȘ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ¤ÂÛ·Ó ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È. ∏ ·ÈÙ›· Â›Ó·È ˆ˜ ÌÈ· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÛÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· Ê¿ÛË ı· Ô‰ËÁÔ‡Û ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ Û ¤ÏÏÂÈ„Ë ÎÂʷϷȷ΋˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜, Ù· ·ÔıÂÌ·ÙÈο ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ ›¯·Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÒÏÂȘ Î·È ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌ· ı· ›¯·Ó Úfi‚ÏËÌ· ηٷ‚ÔÏ‹˜ Û˘Óٿ͈Ó, ÔfiÙ ı· ¤ÚÂ ӷ Û˘Ì‚¿ÏÂÈ Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË - ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÂÎ Ó¤Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·. ∫ÔÈÓÔÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÙÂı› Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ô ÌfiÓÈÌÔ˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÛÙ‹ÚÈ͢, ÔfiÙ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ Û¯ÂÙÈÎÔ› Â˘Úˆ·˚ÎÔ› ηÓfiÓ˜ ÁÈ· ÙȘ ·Ó·‰È·ÚıÚÒÛÂȘ ¿Ú· Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ı· ‚ÚÂı› ÛÙË ı¤ÛË Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È ÌfiÓË Ù˘ Ì ÙÔ˘˜ ÈÛو٤˜ Ù˘, ·ÏÏ¿ Ì ¤Ó· Â˘Úˆ·˚Îfi fiÚÁ·ÓÔ Ó· ÙËÓ ÂÎÚÔÛˆ› ηٿ οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ.

ΔfiÓÈÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘˜

“£· ›̷ÛÙ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ ∞ÌÂ∞” ∞£∏¡∞, 23.

Δ∏ ‰¤ÛÌ¢ÛË fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı·

Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ‰›ÓÂÈ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ∞ÙfiÌˆÓ Ì ∞Ó·ËÚ›·, ·Ú¿ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Ë ¯ÒÚ·, ¤‰ˆÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ηٿ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∞ÌÂ∞. “¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¿ Ì·˜ ‹Ù·Ó Ó· ÛÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ‰Â›ÍÔ˘Ì ۋÌÂÚ· Ì fiϘ Ì·˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ÎÔÓÙ¿, ·ÏÏËϤÁÁ˘ÔÈ, ÛÙ· ¿ÙÔÌ· Ì ∞Ó·ËÚ›· Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÛÙ· ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚ· ÛÙÚÒÌ·Ù·” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ πˆ¿ÓÓË μ·Ú‰·Î·ÛÙ¿ÓË. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ì ÒÛÙ ٷ ∞ÌÂ∞ Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÂÓÂÚÁ¿ Î·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÈÛfiÙÈÌ· Î·È ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ÛÙËÓ ÎÔÈ-

ÓˆÓ›·, ÚfiÛıÂÛÂ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô Î. μ·Ú‰·Î·ÛÙ¿Ó˘ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ οÓÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· Ó· ·Ó·Ù¿ÍÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈÔ ·ÚÔ‡Û· ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÎÚ›Û˘. “√ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ·Ó·ËÚ›·˜ Î. Úˆı˘Ô˘ÚÁ¤ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ·fi ÂÛ¿˜, ÂÛ¿˜ ÚÔÛˆÈο ·˘Ùfi ÙÔ Ì‹-

∞Ôηχ„ÂȘ Ù˘ ∫. §·ÁοÚÓÙ ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ ∞›ÛıËÛË ÚÔοÏÂÛ ÚÂÔÚÙ¿˙ ÙÔ˘ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ “ª¤Áη” , Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ë Á·ÏÏ›‰· ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. §·ÁοÚÓÙ ·ÔÎ¿Ï˘„ fiÙÈ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2009 ÁÈÓfiÙ·Ó Û˘˙‹ÙËÛË Û Â›Â‰Ô ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÛÙËÓ ∂.∂. ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÁÈ· ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· Ùˆ¯Â‡ÛÂÈ. √È Û¯ÂÙÈΤ˜ ·Ôηχ„ÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó ·fi Á¿ÏÏÔ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ “ŒÚ¢ӷ” . ª¿ÏÈÛÙ· Ë

Ó˘Ì· Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿˜ fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÔÈ Í¯·Ṳ̂ÓÔÈ Ôϛ٘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘” , ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. “À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Î·È Ì ÏÈÁfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ¿ÏÏ·, ‚‚·›ˆ˜, Ì ۈÛÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ, ÒÛÙ ӷ ¿Ó ÂΛ Ô˘ Ú¤ÂÈ, Î·È ÂȉÈο ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ Û·˜ ıÂÌ¿ÙˆÓ” , Â-

Î. §·ÁοÚÓÙ, fiÙ·Ó ÚˆÙ‹ıËΠ·fi ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ, › fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÏÂÁ·Ó ÛÙËÓ ÙfiÙ ΢‚¤ÚÓËÛË ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Î·È Ë ·¿ÓÙËÛË Ô˘ ‰ÈÓfiÙ·Ó fiÙÈ ı· ÏËÊıÔ‡Ó Ì¤ÙÚ· ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛıËÎ·Ó ‰ËÏÒÛÂȘ Ù˘ Á·ÏÏ›‰·˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ôԛ˜ Ô Î. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ Ù˘ ›¯Â ÁÚ¿„ÂÈ Û’ ¤Ó· ¯·ÚÙ› οÔÈ· ̤ÙÚ·, fiˆ˜ ·‡ÍËÛË º¶∞, Ì›ˆÛË ÌÈÛıÒÓ Î.·. ™Â ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ Ô Î.. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ › fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, fiÔ˘ ÂÎÊÚ¿ÛıËÎ·Ó Î¿ÔȘ ÛΤ„ÂȘ.

ÈÛ‹Ì·Ó ٤ÏÔ˜ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ‰È·‚‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ “ÁÈ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ·›ÛıËÛË ‰Èη›Ô˘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, οÙÈ Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ¿Ï· ˙ËÙÔ‡ÌÂÓ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜” . “√ ∫·È¿‰·˜ ˆ¯ÚÈ¿ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ô˘ ÂÁηٷÏ›ÂÈ Î·È ·Ú·‰›‰ÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ·Ó·Ëڛ˜ ÛÙ· Ó‡¯È· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Î·È ÙˆÓ “ÊÈÏ·ÓıÚÒˆÓ” . ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘” , Û¯ÔÏ›·Û Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∞ÌÂ∞, ÙÔ ∫ÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎfi ∫fiÌÌ· ∂ÏÏ¿‰Ô˜.

™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ∂˘Úˆ·›Ô ™˘Ó‹ÁÔÚÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ΔËÓ ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙË ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÙ·ÂÙ›· 2009-2014, ·Ú¤‰ˆÛ ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ô ∂˘Úˆ·›Ô˜ ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ¢È·Ì·ÓÙÔ‡ÚÔ˜, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô˘ ›¯·Ó ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô Î. ¢È·Ì·ÓÙÔ‡ÚÔ˜ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, fiÛÔ Î·È ÛÙȘ ÂÏÏË-

ÓÈΤ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÛËÎÒÓÂÈ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÔÈÎÂÈÔıÂÏÒ˜ ˆ˜ ÂÓÂÚÁfi˜ ÔÏ›Ù˘ Ô˘ ÂÈı˘Ì› Ó· ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ ∂∂ Î·È “‚‚·›ˆ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘” . ∞fi ÙË ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ›ÛÙË ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ıÂÛÌfi ÙÔ˘ ™˘ÓËÁfiÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÂÓÒ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÙÈÌ¿ ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô Î. ¢È·Ì·ÓÙÔ‡ÚÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ “Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ı¤ÛË ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘” .

∞ȯ̤˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˘ ÁÈ· ‰È·ÊˆÓÔ‡ÓÙ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ “∫¿ÓÔ˘Ó Û·Ó ‚ÚÂÁ̤Ó˜ ÎfiÙ˜” ∞£∏¡∞, 23.

μ√§∂™ ηٿ ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤Ï-

ÊˆÓ ÙÔ˘, Ô˘ ʤÚÔÓÙ·È Ó· ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó Ì ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÂÍ·¤Ï˘ÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜, ϤÁÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “¢È·ÊˆÓÒ ÌÂ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÌÔ˘ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Û·Ó ‚ÚÂÁ̤Ó˜ ÎfiÙ˜, ‰ËÏ·‰‹ οӈ οÙÈ ·ÏÏ¿ ÓÙÚ¤ÔÌ·È ÁÈ· ·˘Ùfi. °È·Ù› ÓÙÚ¤ÂÛ·È ÁÈ· ·˘Ùfi; ∫¿ÓÂȘ οÙÈ Ô˘ ‚ÔËı¿˜ ÙË ¯ÒÚ·. ∞˘Ùfi Ô˘ οÓÔ˘ÌÂ Â›Ó·È ˘¤Ú Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Â›Ó·È ˘¤Ú ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ” . ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Flash, o Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ‰‹ÏˆÛ ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ fiÙÈ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜. “¶ÂÚÈ̤ӈ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. ∂›Ó·È ηÏfi ÁÈ·Ù› ¿Ú· ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜, ·Ó fi¯È fiϘ, ÔÈ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ıˆڛ˜. ΔÒÚ· ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ì Û οÙÈ Î·È ÂȉÈÒÎÔ˘Ì ӷ ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ. £· ÛÙ‹ÚÈ˙· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ·fi Ù· ¤‰Ú·Ó· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜” . ™ÙÔ ı¤Ì· ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ ∫. ∞˚‚·ÏÈÒÙ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰‹ÏˆÛÂ: “º¿ÓËΠfiÙÈ ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ „‹ÊÈÛ·Ó ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ì ÎÚ‡· ηډȿ. ¶Ò˜ ·Ï‹ıÂÈ·, Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ó· ·ÔÛ¿ÛÂÈ ÙË Û˘Ó·›ÓÂÛË ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, fiÙ·Ó ÌfiÏȘ Î·È ÌÂÙ¿ ‚›·˜ ›ıÂÈ ÙËÓ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ √Ì¿‰· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘;” .

¢Ú. ª¿ÓÔ˜ ∑·¯·ÚÈÔ˘‰¿Î˘ Ph.D. ∫ÏÈÓÈ΋˜ æ˘¯ÔÏÔÁ›·˜ St. John’s U., ¡. ÀfiÚÎË ∂Î·›‰Â˘ÛË, ∂ȉ›Î¢ÛË ÎÈ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ∂ÌÂÈÚ›· ÛÙË °ÓˆÛÙÈ΋-™˘ÌÂÚÈÊÔÚÈ΋-À·ÚÍȷ΋ æ˘¯ÔıÂÚ·›· Î·È ™ÂÍÔıÂÚ·›· (1982-2003 ¡. ÀfiÚÎË)

æ˘¯ÔıÂÚ·›·

ÁÈ· ∞ÙÔÌÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ™˘˙˘ÁÈο Î·È ™ÂÍÔ˘·ÏÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· “°È· fiÛÔ˘˜ Û˘ÓÂȉËÙ¿ Â·Ó·ÛÙ·ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓË ÌÈ˙¤ÚÈ·, ·Á›‰Â˜ Î·È „¤Ì·Ù· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜...”

°Ú·Ê›Ô: ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 150, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ªfiÓÔ Ì ƒ·ÓÙ‚ԇ: 24210-24900


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8 ∫˘‚¤ÚÓËÛË

¶ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÌËÙÚÔÔÏ›ÙË ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ∞£∏¡∞, 23.

À¶√Ã∂ø™∏ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘

Â›Ó·È Ó· ηٷ‰Èο˙ÂÈ ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ Ì›ÛÔ˘˜ ·fi fiÔÈÔÓ ÎÈ Â¿Ó ÂÎʤÚÂÙ·È, ·Ú·Ù‹ÚËÛÂ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °. ¶Âٷψً˜, ÎÏËı›˜ Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÌËÙÚÔÔÏ›ÙË ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ™ÂÚ·ÊÂ›Ì Û ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÚˆÈÓ‹ ÂÎÔÌ‹ ÙÔ˘ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ηӷÏÈÔ‡ ªega, o ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ›¯Â οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÔÌÂÈÒÛˆ˜ Ù˘ ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ ȉÈÔÚÔÛˆ›·˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ, ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÎÚ‡‚ÂÙ·È Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ ™ÈˆÓÈÛÌfi˜. “¢ÂÓ Â›Ó·È ÛÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ÎÚ›ÓÂÈ Î·È Ó· Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÈÂÚ¤ˆÓ” , ·¿ÓÙËÛ ·Ú¯Èο Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜. “∂›Ó·È fï˜ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ‹ Ù˘” , ÙfiÓÈÛÂ, “Ó· ηٷ‰Èο˙ÂÈ ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ Ì›ÛÔ˘˜ ·fi fiÔÈÔÓ ÎÈ Â¿Ó ÂÎʤÚÂÙ·È. ∂›Ó·È ˘Ô¯Ú¤ˆÛ‹ Ù˘ Ó· ÛÙÈÁÌ·Ù›˙ÂÈ ˆ˜ ··Ú¿‰ÂÎÙË ÙË ÁÏÒÛÛ· Ô˘ ·ÚÓÂ›Ù·È ÙÔ ÔÏÔη‡ÙˆÌ·, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¤ÁÎÏËÌ· ηٿ Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜” . “√È ·fi„ÂȘ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ. ¶ÚÔÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¶ÚÔÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ì·˜. ¶ÚÔÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜, ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ‚ڷ˚΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·. ¶Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÏÈÙ›· Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜, ÙȘ ηٷ‰Èο˙Ô˘Ó ·ÂÚ›ÊÚ·ÛÙ·” , η٤ÏËÍÂ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 24 ¢∂∫∂ªμƒπOY 2010

ª‹Ó˘Ì· ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ ·fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜

∫. ¶·Ô‡ÏÈ·˜: £· Ù· ‚Á¿ÏÔ˘Ì ¤Ú· ∞£∏¡∞, 23.

Δ

ËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘ fiÙÈ “ı· Ù· ‚Á¿ÏÔ˘Ì ¤Ú·” ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∫¿ÚÔÏÔ˜ ¶·Ô‡ÏÈ·˜, Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ ¿ÎÔ˘Û ٷ ∫¿Ï·ÓÙ·, Ô˘ ¤„·Ï·Ó ÛÙÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ª¤Á·ÚÔ Ë √Ú¯‹ÛÙÚ· ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌˆÓ, Ë ¶ÚÔ‰ÚÈ΋ ºÚÔ˘Ú¿, “ΔÔ Ã·ÌfiÁÂÏÔ ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÔ‡” , Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ “ΔÔ ÃÔÚÔÛÙ¿ÛÈ” , ÙÔ ™ÒÌ· ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ¶ÚÔÛÎfiˆÓ, Ë ŒÓˆÛË ∞ÊÚÈηÓÒÓ °˘Ó·ÈÎÒÓ, Ë ∂‡ÍÂÈÓÔ˜ §¤Û¯Ë ¶ÔÓÙ›ˆÓ ¡·Ô‡Û˘ Î·È Ì¤ÏË ÙˆÓ Special Olympics.

“∂›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÔÈ Ì¤Ú˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È, Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Î·È ÔÈ ÁÈÔÚÙ¤˜, Ë̤Ú˜ ¯·Ú¿˜ Î·È ÂÏ›‰·˜. ∞˜ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ: ΔËÓ ÂÏ›‰· Ì·˜. °È·Ù› ¤ÙÛÈ ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ٷ ‰‡ÛÎÔÏ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ·ÎfiÌ·” , ›Â Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “∂›Ì·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ fiÙÈ ı· Ù· ‚Á¿ÏÔ˘Ì ¤Ú·. ∂›Ì·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ÁÈ·Ù› ÁÓˆÚ›˙ˆ ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ˜ Î·È ÙȘ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡. ∂‡¯ÔÌ·È ÃÚfiÓÈ· ¶ÔÏÏ¿, ∫·Ï¿ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Î·È fiÏ· ı· ¿Ó ηϿ” . “ŸÏ· ı· ¿Ó ηϿ” . “√ ÂÏÏËÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ‰È·ÛÔÚ¿˜ Â›Ó·È ‰‡Ó·ÌË ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜ ÂÎÙfi˜ Û˘ÓfiÚˆÓ, Ì·˜ ÂÌÓ¤ÂÈ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·, Ì·˜ ‰È‰¿ÛÎÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·” , ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∫¿ÚÔÏÔ˜ ¶·Ô‡ÏÈ·˜ ÛÂ Ì‹Ó˘Ì¿ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ·ÔÙÂÏ› ÌÂÁ¿ÏË ‰ÔÎÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ԉ›ÍÂÈ ÈÛÙÔÚÈο ÙËÓ ·ÓÙÔ¯‹ Î·È ÙËÓ ÂÈÌÔÓ‹ Ù˘, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ¶·Ô‡ÏÈ·˜, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ë ‰‡ÛÎÔÏË ·˘Ù‹ Û˘Á΢ڛ· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜, ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ÌËÙÚÔÔÏÈÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡, Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ì ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ˘˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ Ô˘ Ì·˜ ÂÓÒÓÔ˘Ó.

ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ù· ·È‰È¿ Î·È ÔÈ Ó¤ÔÈ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “ΔÔ ÃÔÚÔÛÙ¿ÛÈ” Ô˘ ¤„·Ï·Ó οϷÓÙ· ·fi ÙËÓ ◊ÂÈÚÔ, ÊÔÚÒÓÙ·˜ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÛÙÔϤ˜. ªÂÙ¿ ÚÔÛ‹Ïı·Ó Ù· ·È‰È¿ ·fi ÙÔÓ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÛÌ¤ÓˆÓ ¢Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ “Victor Artant” - ¡π∫∏ Î·È Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÛÌ¤ÓˆÓ ∞ıÏËÙÈÎÒÓ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ¢Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ, Ù· ÔÔ›· ¤„·Ï·Ó Ù· οϷÓÙ· ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ. ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη οϷÓÙ· ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó Î·È ·fi ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ¶ÚÔÛÎfiˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙË ¯ÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ∞Á¤ÓÓËÙÔ˘ ¶·È‰ÈÔ‡ “∏ ·ÁηÏÈ¿” . √ Î. ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ˜ ÌÔ›Ú·Û Û fiÏÔ˘˜ ÁÔ‡ÚÈ· ÁÈ· ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ¢¯‹ıËΠ“ÙÔ 2011 Ó· Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ ÛÙÈÁ̤˜ ¯·Ú¿˜ Î·È Â˘Ù˘¯›·˜” . Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ¶·Ô‡ÏÈ·˜, ÔÈ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ÙˆÓ ·fi‰ËÌˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÂÈÙ˘¯Ô‡˜ ÔÚ›·˜ ̤۷ ·fi ·ÓÙÈÍÔfiÙËÙ˜ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi Ô˘ ˘ÔʤÚÂÈ Û‹ÌÂÚ· ·fi ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·.

∫¿Ï·ÓÙ· ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ∂ÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÙËÓ ¶¤-

ÌÙË ÛÙË μÔ˘Ï‹, ÙÔ ÔÔ›Ô Á¤ÌÈÛ Ì ÌÂψ‰›Â˜ ·fi ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη οϷÓÙ·. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ º›ÏÈÔ˜ ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ˜ ˘Ô‰¤¯ÙËÎÂ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ̤ÚË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ô˘ ¤„·Ï·Ó Ù· οϷÓÙ· Î·È ¯fiÚ„·Ó ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÔÚÔ‡˜. ¶ÚÒÙÔ˜, Ô ŸÌÈÏÔ˜ μÚ·ÎÔÊfiÚˆÓ ∫Ú‹Ù˘ ¤„·Ï ·Ú·‰ÔÛȷο οϷÓÙ· Î·È Ì·ÓÙÈÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î·È ¯fiÚ„ ÎÚËÙÈÎÔ‡˜ ¯ÔÚÔ‡˜ ÌÂ Û˘Óԉ›· χڷ˜ Î·È Ï·Ô‡ÙÔ˘. ∞-

∞ÛıÂÓ›˜ ÛÙÔ 401 °™¡ ÂÈÛΤÊıËÎÂ Ô ·Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜

ΔÔ 401 °ÂÓÈÎfi ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ ÂÈÛΤÊıËΠÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ Ô ·Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ ∞ıËÓÒÓ Î·È ¿Û˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ πÂÚÒÓ˘ÌÔ˜, ÚÔÎÂÈ̤-

ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÂÈ Â˘¯¤˜ Î·È ‰ÒÚ· Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì·˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ˘Á›·˜. ΔÔÓ ·Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ Û˘Ófi‰Â˘Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, Î·È ÙÔ˘˜ ˘Ô‰¤¯ıËÎÂ Ô ·Ú¯ËÁfi˜ °∂™ ·ÓÙÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜ ºÚ·ÁÎÔ‡Ï˘ ºÚ¿ÁÎÔ˜. √ ·Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ ÂÈÛΤÊıËΠÎÏÈÓÈΤ˜, fiÔ˘ ÓÔÛËχÔÓÙ·È ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ›, Ôϛ٘ Î·È È‰ÈÒÙ˜. ™ÙË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô πÂÚÒÓ˘ÌÔ˜ ¢¯‹ıËΠٷ¯Â›· ·Ó¿ÚÚˆÛË Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÓÔÛËÏ¢Ô̤ÓÔ˘˜, ÂÓÒ Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÙÔÓ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘. √ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ‰ÒÚÈÛ ·Ó·ÌÓËÛÙÈΤ˜ ϷΤÙ˜ ÛÙÔÓ ·Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ Î·È ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜. ¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆ˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ Î·È Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶¿ÓÔ˜ ªÂÁÏ›Ù˘ ›¯·Ó ÂÈÛÎÂÊı› ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ·fi fiÔ˘ ·ÓÙ¿ÏÏ·Í·Ó Â˘¯¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¢‡Ó·Ì˘ ∫ÔÛÛfi‚Ô˘, ÙÔ˘ Δ∂™∞º ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó, Ù˘ °π√À¡π™π ÛÙÔ §›‚·ÓÔ, Ù˘ 130 ªÂÚ·Ú¯›·˜ ÛÙË §‹ÌÓÔ Î·È ÙÔ˘ Ê˘Ï·Î›Ô˘ ÛÙËÓ ∫·ÏfiÏÈÌÓÔ.

ΔÔ˘ÚΛ·

∞ÔÊ˘Ï·Î›ÛÙËÎÂ Ô Â›‰ÔÍÔ˜ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À¶√§∏, 23.

∞¶√ºÀ§∞∫π™Δ∏∫∂ - ̤¯ÚÈ ÙË Ó¤· ‰›ÎË ÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2011 - Ô Â›‰ÔÍÔ˜ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎÔ‡ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë μ·ÚıÔÏÔÌ·›Ô˘, πṲ̂٠ƒÂÙÛÌ¤Ú. √ ƒÂÙÛÌ¤Ú ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ¯ı˜ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙ‹ ÙÔ˘ 9Ô˘ ∫·ÎÔ˘ÚÁÈÔ‰ÈΛԢ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘, fiÔ˘ ‰Èη˙fiÙ·Ó Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ‰ÔÏÔÊÔÓÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ηٿ ÙÔ˘ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë, Î·È ·¤ÚÚÈ„Â ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Ï¿ÎÈÛ‹ ÙÔ˘. ∞›ÙËÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ¤Î·Ó ‰ÂÎÙfi ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Î·È Ë ‰›ÎË ·Ó·‚Ï‹ıËΠÁÈ· ÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2011. °È· ÙÔÓ πṲ̂٠ƒÂÙÛÌ¤Ú ˙ËÙÂ›Ù·È ÔÈÓ‹ οıÂÈÚ͢ ·fi ÂÙ¿ÌÈÛÈ ¤ˆ˜ ‰Âη¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·.

ŒÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ∞¢∂¢À ÁÈ· “ÛȈËÚ‹ ηٿÚÁËÛ‹ ÙÔ˘”

Èڛ˜ ‰ÒÚÔ 200.000 Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ∂›ÁÔ˘Û· Û‡ÁÎÏËÛË ÙÔ˘ ∞ÓˆÙ¿ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ ˙ËÙ› Ë °™∂∂ ∞£∏¡∞, 23.

™Δ∏¡ ηٿÚÁËÛË ÙÔ˘ ‰ÒÚÔ˘ ÃÚÈ-

ÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÙÔ ªÂÙÔ¯ÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ (ªΔ¶À). ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Ù·Ì›Ԣ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÙÔ˘ ‰ÒÚÔ˘ ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓË ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÏÏ›ÌÌ·Ù·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ÔÚÁ›ÏË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ∞¢∂¢À. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÔÙÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÔ‡ Ù·Ì›Ԣ ›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÚÔ ÔÏ›ÁˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙ· “‰ÒÚ·” ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È ¶¿Û¯·, ηıÒ˜ Î·È ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ·fi 10% ¤ˆ˜

35%. Δ· ̤ÙÚ· Ô˘ ÚfiÙÂÈÓ ›ӷÈ: ∫·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È ¶¿Û¯·. ªÂ›ˆÛË ÙÔ˘ ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ηٿ 30%. ªÂ›ˆÛË ÙÔ˘ ηÙÒÙÂÚÔ˘ ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ηٿ 35%. ∫·È Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ηٿ 10%. ¶·Ú¿ ÙȘ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ∞¢∂¢À, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Ù·Ì›Ԣ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ‰ÒÚÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ̤ÙÚ·. ∏ ∞¢∂¢À Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙfiÛÔ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË fiÛÔ Î·È ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ì ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Ù˘ ‰ÈÔÏ›ÛıËÛ˘ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÎÔ˘ÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÈÛË Û ‰È¿Ï˘ÛË” . ∂›Ó·È Ê·ÓÂÚfi, Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ë ∞¢∂¢À ˆ˜ Î·È Ù· Ó¤· ÂÒ‰˘Ó· ̤ÙÚ· fiˆ˜ Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜, Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÎÚ·Ù‹ÛÂˆÓ ÎÏ ı· ÂȯÂÈÚËı› Ó· ÚÔˆıËıÔ‡Ó ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈο ÁÈ· ÙÔÓ ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Î·È ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÓÙȉڿÛˆÓ. ∏ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ “ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ù·Ì›Ԣ Î·È Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· ¢ı‡ÓË ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ·ÏÏ¿ Ë Î·Ù·Ï‹ÛÙ¢ÛË ÙˆÓ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, Ë ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ Û¯¤Û˘ ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· - Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ, ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙÔ˘ ·ÁÒÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ˆÓ, Ë ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·-

ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ” . ∏ ∞¢∂¢À ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ, ·ÎfiÌË, ÙȘ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘ Ù·Ì›Ԣ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Î·È ÙËÓ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË Ô˘ ›¯Â ηٿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈÎÒÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ, ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ (¯ÔÚ‹ÁËÛË ÂÈϤÔÓ ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ) ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÁÈ· “ÂıÓÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜” ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ (ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞ÌÂÚÈοÓÈ΢ ¶ÚÂۂ›·˜ Î.Ù.Ï). ΔÔ Ì¤ÚÈÛÌ· Ô˘ ¯ÔÚËÁ› Ô ÌÂÙÔ¯ÈÎfi Ù·ÌÂ›Ô Û 200.000 Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 96 Î·È 240 ¢ÚÒ Î·È Â›Ó·È ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÙÒÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘. ¢›‰ÂÙ·È ÁÈ· 14 Ì‹Ó˜ ÙÔ ¤ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ·Ó¿ ÙÚ›ÌËÓÔ. ™ÙÔ ªÂÙÔ¯ÈÎfi Ù·ÌÂ›Ô Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ˘Ô¯ÚˆÙÈο fiÏÔÈ ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ Î·È Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ÂÓÒ ·fi ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ¡.¶.¢.¢. ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ, fiÛÔÈ Ì ÂȉÈΤ˜ ‰È·Ù¿-

ÍÂȘ ¤¯Ô˘Ó ˘·¯ı› ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛ‹ ÙÔ˘. ∂›Û˘ ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi, ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi, ÙÔ˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ∂§.∞™. Î·È ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘·¯ı› ÛÙ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· Ù˘ ÚÒËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ¶fiψÓ.

∏ °™∂∂ ÁÈ· ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ

¡· ÎËÚ˘¯ıÔ‡Ó ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ ˆ˜ ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÂÎÙÂÏÂÛÙ¤˜ Î·È Ó· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ˘ÔÁÚ¿ÊËÛ·Ó, ÔÈ ÎÏ·‰ÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2010, ˙ËÙ¿ Ë °™∂∂ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜ ΢ڛ· §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ··Û¯fiÏËÛ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi οı ¿ÏÏË ‰È¿Ù·ÍË, ÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ù˘ Î. ∫·-

ÙÛ¤ÏË Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ÙÚfiÈη˜, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÂȉÈΤ˜ ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. ∏ ÙÂÏÈ΋ ‰È·Ù‡ˆÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÎÏ·‰È΋˜ ۇ̂·Û˘ Î·È Û fiÛÔ˘˜ - ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‹ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ - ‰ÂÓ ÂÎÚÔÛˆ‹ıËÎ·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ Ó¤·˜ ۇ̂·Û˘. øÛÙfiÛÔ ÚԂϤÂÙ·È fiÙÈ Ë ÂÓ ÏfiÁˆ ÎÏ·‰È΋ ۇ̂·ÛË ‰ÂÓ ı· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó ÙËÓ Ó¤· “ÂȉÈ΋ ÂȯÂÈÚËÛȷ΋ ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜” . ∏ °™∂∂ ˙ËÙ¿ ÙÒÚ· ·fi ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi Ó· ÂÂÎÙ›ÓÂÈ ÙËÓ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ô˘ Û˘ÓÔÌÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2010, ηıÒ˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ›Û¯˘Â Ô Ó¤Ô˜ ÓfiÌÔ˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ °™∂∂ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “∫˘Ú›· ÀÔ˘ÚÁ¤, ∂‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ∞ÓˆÙ¿ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ (∞™∂) ÚÔ˜ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˘ ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛ˘, Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ (™™∂) Î·È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ (¢.∞.) ¤ÙÔ˘˜ 2010, Ô˘ ÏËÚÔ‡Ó ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ΋ڢ͋ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÁÂÓÈο ˘Ô¯ÚˆÙÈΤ˜. §fiÁˆ Ù˘ ÂÎÓÔ‹˜ ÙÔ˘, ˙ËÙԇ̠ÙËÓ Â›ÁÔ˘Û· Û‡ÁÎÏËÛË ÙÔ˘ ∞™∂ Ì ı¤Ì· ÙËÓ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÛÔ‚·Ú‹˜ ·˘Ù‹˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ·˜ Î·È ÙËÓ ¿ÌÂÛË ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÀÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ∞ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ì ÈÛ¯‡ ·fi ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Â¤ÎÙ·Û˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜” .


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 24 ¢∂∫∂ªμƒπOY 2010

™ÂÈÚ¿ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ ™·Ì·Ú¿ Ì ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜

∂Ó ·Ó·ÌÔÓ‹ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ∞£∏¡∞, 23.

™À¡∞¡Δ∏™∂π™ Ì ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘

¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÂÓ fi„ÂÈ Î·È ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÚfiÛˆ· ÛÙÔÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi, ¤¯ÂÈ ·fi ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙËÓ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙË ¡¢ ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·È Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÂÚ› ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ô˘ ›‰·Ó ÚfiÛÊ·Ù· ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜, Ì ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿, Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠÙËÓ ¶¤ÌÙË Ì ÙÔÓ ÕÚË ™ËÏȈÙfiÔ˘ÏÔ, Ó· ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÚÈ˙ÈÎfi ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÛÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘. ™˘Ó‰˘·˙fiÌÂÓË Ì ÙȘ ʋ̘ ÂÚ› ·ÏÏ·Á‹˜ ÙÔ˘ 50% ÙˆÓ ÙÔÌ·گÒÓ, Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ™·Ì·Ú¿-™ËÏȈÙfiÔ˘ÏÔ˘ ÂÁ›ÚÂÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÂÚ› ÂӉ¯fiÌÂÓ˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘, οÙÈ Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ԢÓ, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤ÌÂÈÚÔ Û٤ϯԘ Ì ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi ‚¿ÚÔ˜. ¶ËÁ¤˜ Ù˘ ƒËÁ›ÏÏ˘ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó, ·Ú¿ÏÏËÏ·, ˆ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË ™ËÏȈÙfiÔ˘ÏÔ˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ì‹Ó˘Ì· ÂÓfiÙËÙ·˜ Î·È Ù·ÎÙÈ΋ Ó›ÎË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›· Ù˘ ¡ÙfiÚ·˜ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, ηıÒ˜ ÛÙȘ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô Î. ™ËÏȈÙfiÔ˘ÏÔ˜

›¯Â Ù·¯ı› Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ. √ ›‰ÈÔ˜ Ô ÕÚ˘ ™ËÏȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, ¿ÓÙˆ˜, ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ ¤Î·Ó ÂÍÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ Ù˘ ¡¢ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ù›ÔÙ ·Ú·¿Óˆ ·fi ÌÈ· Â·Ê‹ ·fi ÙȘ ÔÏϤ˜ Ô˘ ¤-

¯ÂÈ Ì ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ∞ÚΤÛÙËΠ‰Â Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ ˆ˜ ÂͤÊÚ·Û ÛÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ÙȘ ¢¯¤˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ¤ÙÔ˜, ·ÚÓÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ó· ÙÔÔıÂÙËı› ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ·ÚÓ‹ıËÎÂ, ¿ÓÙˆ˜, Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ·Ó Û˘˙ËÙ‹ıËΠÙÔ ÂÓ-

‰Â¯fiÌÂÓÔ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î¿ÔÈÔ fiÛÙÔ ÛÙÔ Ó¤Ô ÔÚÁ·ÓfiÁÚ·ÌÌ·, fiˆ˜ ·ÚÓ‹ıËΠӷ ··ÓÙ‹ÛÂÈ Î·È ·Ó Ô ›‰ÈÔ˜ ÂÈı˘Ì› Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î¿ÔÈÔÓ ÙÔ̤· ‹ οÔÈ· ÁÚ·ÌÌ·Ù›·. ¶¿ÓÙˆ˜, Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ Î·È Ì ÙÔÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ª¿ÍÈÌÔ Ã·Ú·ÎfiÔ˘ÏÔ, Ì ÙÔ˘˜ ÙÔÌ¿گ˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ £·Ó¿ÛË ¢·‚¿ÎË Î·È ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ °ÈÒÚÁÔ ∫·Û·›‰Ë, ÙÔÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ÂÎÚfiÛˆÔ ∫ÒÛÙ· Δ˙·‚¿Ú·, ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ∞ÙÙÈ΋˜ μ·Û›ÏË ∫ÈΛÏÈ· Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÂ˘Ù‹ ÷ӛˆÓ Î·È ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ª·ÓÔ‡ÛÔ μÔÏÔ˘‰¿ÎË. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙË ƒËÁ›ÏÏË ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ Ô ª¿ÍÈÌÔ˜ ÷ڷÎfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Î·Ù¿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔ ·Ó·‚·ıÌÈṲ̂ÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹, ÙfiÙ ›Ù ¯ËÚ‡ÂÈ Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ›ÙÂ Ë ÂÓ ÏfiÁˆ ÁÚ·ÌÌ·Ù›· Û˘Á¯ˆÓ‡ÂÙ·È ÂÎ Ó¤Ô˘ Ì ÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÂÚÓ¿ ÛÙËÓ ÂÔÙ›· ÙÔ˘ ∂˘ÚÈ›‰Ë ™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ë. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ Î. Δ˙·‚¿Ú·, ÔÚ·Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÙÔ˘ ·Ó·ÙÂı› οÔÈÔ˜ ÙÔ̤·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ ÛÙË ¡¢, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘

ı· ·Ê‹ÛÂÈ ÎÂÓ‹ ÌÈ· ÂÎ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. Δ¤ÏÔ˜, ÂӉ¯fiÌÂÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ μ·Û›ÏË ∫ÈΛÏÈ· ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ÂÚ› ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Ó¤ˆÓ Â͈ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÁÈ· “ÎÚ·˘Á·Ï¤Â˜ ·ÓÙÈÊ¿ÛÂȘ ÏfiÁˆÓ Î·È ¤ÚÁˆÓ” ηÙËÁÔÚ› ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ë °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ Ú¿ÛÈÓË ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙË μÔ˘Ï‹. ∫·Ù¿ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ›¯Â οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Û ∞Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ¶ËÁ¤˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ ‡„Ô˘˜ 1,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ¡¢, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·¤ÎÚ˘„ fiÙÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ∞¶∂, ·ÊÔ‡, fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ, ‰ÂÓ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÂıÓÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·. “ΔÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘˜” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ, “ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ‹‰Ë ÙÔÓ ¯ÂÈÌ·˙fiÌÂÓÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ŒÏÏËÓ· ηٷӷψً Ì ÙȘ ·ÓÙÈ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ·˘Í‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜” .

줂·ÈÔ˜ fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜ Ô ∞Ó‰. §Ô‚¤Ú‰Ô˜

∞ÓÙȉÚÔ‡Ó ÔÈ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› ÛÙÔ Ï·ÊfiÓ ÛÙȘ ÚfiÛıÂÙ˜ ÂÊËÌÂڛ˜ ∞£∏¡∞, 23.

fiÙÂ Î·È ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁηϤÛÂÈ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË. “¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ‹‰Ë ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÙÂÏÈΤ˜ ·fi„ÂȘ Û‹ÌÂÚ· ‹ ·‡ÚÈÔ. ŸÙ·Ó οӷÌ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË, ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË Û˘˙‹ÙËÛË ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ÓÔÌ›˙ˆ, ÙÔ˘˜ ›· Â¿Ó Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ̤ÙÚ·, ı¤ÏÔ˘Ó ÙËÓ ¿‰ÂÈ·, ı¤ÏÔ˘Ó Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ, Ó· ÙÔ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó, Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ì ÌÈ· ÙÂÏÈ΋ χÛË, Ó· ÙË Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ì ÌÂٷ͇ Ì·˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˜.

∞¡Δπ¢ƒ√À¡ ÔÈ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ›

ÁÈ·ÙÚÔ› ÛÙÔ Ï·ÊfiÓ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙÂı› Û ÈÛ¯‡ ·fi ÙÔ Ó¤Ô ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ÙȘ ÚfiÛıÂÙ˜ ÂÊËÌÂڛ˜ ÙÔ˘˜. ª¿ÏÈÛÙ· ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÌËÓ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÍ‹˜ η̛· ÚfiÛıÂÙË ÂÊËÌÂÚ›·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË Ó¤· Ú‡ıÌÈÛË, ÔÈ ÂÊËÌÂڛ˜ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘ÂÚ‚Ô‡Ó ÙÔ 9% Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÌËÓÈ·›·˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ÙˆÓ Ù·ÎÙÈÎÒÓ ÂÊËÌÂÚÈÒÓ ÁÈ· οı ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ 9% Ù¤ıËΠ·ÈÊÓȉȷÛÙÈο ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÂÓÒ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ‚ÚÂÈ Ï‡ÛË Î·È Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó ÛÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ ÔÈ ÂÊËÌÂڛ˜ Ô˘ ÂÎÙÂϤÛÙËηÓ, ηıÒ˜ Î·È ÂΛӘ Ô˘ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. √È ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ, Ë ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ‰fiÌˆÓ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ π∫∞ ÛÙÔ ∂™À Ó· ˘Ô‚·ıÌ›ÛÂÈ ‰Ú·Ì·ÙÈο ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘Á›·˜. ∞ÓËÛ˘¯›· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙȘ 2.000 ı¤ÛÂȘ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ηÓfiÓ· ÌÈ· ÚfiÛÏË„Ë ÁÈ· οı 5 ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ Î·È ÛÙËÓ ˘Á›·, ·fi ÙËÓ ÙÚfiÈη.

“ Ÿ¯È” ÛÙȘ ÂÎÙÒÛÂȘ ·fi ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ √ Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ¿ÓÙˆ˜ ¤¯ÂÈ ‰ÂÛÌ¢ı› fiÙÈ Î¿ı ı¤ÛË Ô˘ ÚÔÎËÚ‡¯ıËΠ‹ ı· ÚÔÎËÚ˘¯ı› ̤¯ÚÈ 31/12/10 ‰ÂÓ ÂÌ›ÙÂÈ ÛÙÔÓ Î·ÓfiÓ· 1/5. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔ ‰Â‰Ô̤ÓÔ, ı¤ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÎËÚ˘¯ı›, ÎÚÈı› ‹ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ÁÈ· ‰ÈÔÚÈÛÌfi ‰ÂÓ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ¯·ıÔ‡Ó. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ı· ‚ÚÂı› Û˘Ì‚È‚·ÛÙÈ΋ χÛË ·Ú¿ ÙȘ ¤ÓÙÔÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙˆÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ ÂÎÙ›ÌËÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜. “ΔË

¢Â˘Ù¤Ú· ı· ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘Ìʈӛ· Î·È ÌÈ· ·ÍÈÔÚÂ‹ χÛË, Ë ÔÔ›· ı· ¿ÚÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Flash, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÛÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡ ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ ı· ‚ÚÂı› Û˘Ì‚È‚·ÛÙÈ΋ χÛË ·Ú¿ ÙȘ ¤ÓÙÔÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Î·È ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, Ô-

“øÌfi Â΂ȷÛÌfi” ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¶ÚÔÌËı¢ÙÒÓ ∂ÌÊ˘Ù‡ÛÈÌÔ˘ √ÚıÔ‰ÈÎÔ‡ ÀÏÈÎÔ‡ (¶∞™À¶√À) ÙÔ ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÁ›·˜ ÁÈ· ÂÈϤÔÓ ¤ÎÙˆÛË Î·Ù¿ 20% ÛÙȘ ÚÔÌ‹ıÂȘ ÙÔ˘ 2010, ÂÓÒ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ¿ÌÂÛË ‰È·ÎÔ‹ ÙˆÓ ÚÔÌËıÂÈÒÓ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ, ηıÒ˜, fiˆ˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Ì¤ÏË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, “ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ fi¯È ÌfiÓÔ ÙËÓ ·Ó·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÈÔÏ·ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, ηıÒ˜ ·‰˘Ó·Ù› Ó· ·ÓÙÈÏËÊı› ÙÔ˘˜ ÎÈÓ-

‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ÔÈ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÂÓ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›·” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ¶∞™À¶√À, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 2010 ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙˆÓ ÚÔÌËıÂÈÒÓ ÔÚıÔ‰ÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ÂÎÙÒÛÂȘ, 20%-35% ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2010 Î·È ÌÂÙ¿ Î·È 35%55% ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ¶·Ú·ÙËÚËÙËÚ›Ô˘ TÈÌÒÓ. “ªÂ ÙÔÓ ÙˆÚÈÓfi Â΂ȷÛÌfi ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ¶∞™À¶√À, “Â›Ó·È Û·Ê¤˜ fiÙÈ ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ˘Ô¯ÚÂÒÓÔÓÙ·È Ó· ‰È·Îfi„Ô˘Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜, Ì ·˘ÙÔÓfiËÙ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ·ÛıÂÓ›˜, ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·, Ù· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ̤ۈ ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ, º¶∞ Î.Ù.Ï.” . √È ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ÂÌÊ˘Ù‡ÛÈÌÔ˘ ÔÚıÔ‰ÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ “·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙËÓ fiÔÈ· ¤ÎÙˆÛË Î·È Î·ÏÔ‡Ó ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÀÁ›·˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙȘ ÏËڈ̤˜ ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ (20052009) Î·È ÙˆÓ Ó¤ˆÓ (2010) ¯ÚÂÒÓ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ ¿ÌÂÛ· ̤¯ÚÈ ÙËÓ 31/12/2010 fiˆ˜ ¿ÏψÛÙÂ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰ÂÛÌ¢Ù›” .

∞ÏÏ·Á‹ ÛÂÏ›‰·˜ ÁÈ· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‰‹ÌÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜

√ÚΛÛÙËÎÂ Ô Ó¤Ô˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ £∂™™∞§√¡π∫∏, 23.

√ƒ∫π™Δ∏∫∂ ÙËÓ ¶¤ÌÙË Ô Ó¤Ô˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜

£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ °È¿ÓÓ˘ ªÔ˘Ù¿Ú˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ Ó¤Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ¶ÔÏÈÙÈÎfi fiÚÎÔ ¤‰ˆÛ·Ó ÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Ô˘ ÂÎϤ¯ÙËÎ·Ó Ì ÙȘ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ ªÔ˘Ù¿ÚË, ∑·ÚÈ·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˘, ªËÙ·Ê›‰Ë Î·È ª¿ÙË, ÂÓÒ ıÚËÛ΢ÙÈÎfi ÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ °ÎÈÔ˘Ï¤Î·, ¶··-

ıÂÌÂÏ‹ Î·È ™ÙÂÚÁ›Ô˘. ™ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ‰Ë̷گȷÎfi ̤Á·ÚÔ, ·Ú¤ÛÙËÛ·Ó Ô ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μ·Û›Ï˘ ¶··ÁˆÚÁfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ô ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ™ˆÙ‹Ú˘ ∫·ÂÙ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜. ¶ÚÔËÁ‹ıËÎÂ Ë ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔÓ Î. ¶··ÁˆÚÁfi-

Ô˘ÏÔ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘, ÂÓÒ Î¿ÏÂÛ ÙÔ˘˜ 4.500 ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Ó· Û˘ÛÙÚ·Ù¢ÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. “∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË, ·ÏÏ¿ Ë ‰È΋ Ì·˜ ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È: ¶Ï‹Ú˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ οı ÔÏ›ÙË ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, ¯ˆÚ›˜ ÌÂÁ·ÏÂ‹‚ÔÏ· Û¯¤‰È·, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒ-

ÓÙ·˜ Ì ÙËÓ ·Ï‹, ηıËÌÂÚÈÓ‹ ÏÔÁÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ· ÎÔÈÓ¿, ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Î·È Û˘Ó·›ÓÂÛË” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ªÔ˘Ù¿Ú˘. ΔÔ Ó¤Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi 49 ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜, ÂÓÒ ÔÚΛÛÙËÎ·Ó Î·È ÔÈ 78 ‰È·ÌÂÚÈÛÌ·ÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ.

ŒÎ·Ó·Ó ¤ÍˆÛË Û ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ ·fi ÙÔ °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ ∞£∏¡∞, 23.

Δ∏¡ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi Û˘ÁÁÂÓ›˜ 45 ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Ó· ÙÔ˘˜ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔ °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Ó· ÙÔ˘˜ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ¤ˆ˜ Î·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·. ¶ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, ·Ú¯ÈÌ·Ó‰Ú›Ù˘ ¶ÚÔÎfiÈÔ˜ ·Ú·‰¤¯ıËΠÛÙÔÓ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Mega fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ¿Û¯ËÌË Î·È fiÙÈ Â‰Ò Î·È ¤ÓÙ ̋Ó˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ï‹ÚˆÙÔÈ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ °ËÚÔÎÔÌ›Ô. ¢‹ÏˆÛ fiÙÈ Ù· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÂÓÔ›ÎÈ· Î·È ·fi ÙÚÔÊ›· Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi ÂÓÔ›ÎÈ· -Ù· ÔÔ›· ¤ÊÙ·Ó·Ó ÙȘ 360.000 ¢ÚÒ¤¯Ô˘Ó ÌÂȈı› ηٿ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ. ¶ÚfiÛıÂÛÂ, Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ ÔÏÏÔ› ÙÚfiÊÈÌÔÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Ù· ÙÚÔÊ›·. √È 250 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ï‹ÚˆÙÔÈ Â‰Ò Î·È ¤ÓÙ ̋Ó˜ Î·È ÔÏÏÔ› ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Î·ÏÔ‡Ó ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›· Ó· ‚ÚÂÈ Ï‡ÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ∏ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ¤ÓÙÔÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ Û˘ÁÁÂÓÒÓ. “ΔÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÚfiÓÔÈ·˜ Î·È ÙÔ Ó‡̷ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Û fiÏÔ ÙÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÁ·Ï›Ô!” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ªÈ¯¿Ï˘ ∫ÚÈÙÛˆÙ¿Î˘, ηÏÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÀÁ›·˜ Ó· ·Ú¤Ì‚ÂÈ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ “ÔÈ ˘ÂÚ‹ÏÈΘ Î·È ·ÛıÂÓ›˜ Ó· ÌËÓ ÂÎ·Ú·ı˘ÚˆıÔ‡Ó ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη ·fi ÙÔ °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ Î·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ‚ÈÒÛÈÌË Î·È ÔÚÈÛÙÈ΋ χÛË” .


EÈηÈÚfiÙËÙ· 10 ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ·Ú·¤ÌÂÙ·È ÛÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ∞£∏¡∞, 23.

∞¡£À¶∞™ΔÀ¡√ª√™

Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ·Ú·¤ÌÊıËΠÛÙËÓ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Ì ‚¿ÛË ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ۠‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛˆÓ, ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÁÈ· ˘ÂÍ·›ÚÂÛË ·Ó¢ÚÂı¤ÓÙÔ˜ ÔÚÙÔÊÔÏÈÔ‡ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÛÙȘ 9 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ Ô ·Óı˘·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˜, ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ì›· μÔ˘ÏÁ¿Ú·, Ë ÔÔ›· ·Ú¤‰ˆÛ ÙÔ ÔÚÙÔÊfiÏÈ ÂȉÈÎÔ‡ ÊÚÔ˘ÚÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ‚ÚÂÈ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È ÂÚÈ›¯Â ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ÙËÓ ˘ËÚÂÛȷ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ηÙfi¯Ô˘. √ ·Óı˘·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˜ fï˜ Ô˘ ÙÔ ·Ú¤Ï·‚Â, ‰ÂÓ ÙÔ ·Ú¤‰ˆÛ ÛÙÔÓ ÂȉÈÎfi ÊÚÔ˘Úfi, Ô‡ÙÂ Ê˘ÛÈο η٤ÁÚ·„ ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi, fiˆ˜ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜.

ΔÔ ∂ıÓÈÎfi §·¯Â›Ô ∞£∏¡∞, 23.

∂£¡π∫√ §·¯Â›Ô (ŒÎ‰ÔÛË: 215,

∫Ï‹ÚˆÛË: 6, ∏̤ڷ: 19Ë - ∏ÌÂÚÔÌËÓ›·: 23-12-2010) ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, Ë̤ڷ 19Ë, Ù˘¯ÂÚ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ÔÈ: 54 Î·È 114. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Â›Ó·È: √ ·ÚÈıÌfi˜ 114839 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 50.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 54812 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 54834 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 114861 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000 ¢ÚÒ. ∞fi 2.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 54545 54799 114572 114826 ŸÏÔÈ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ·ÚÈıÌÔ› ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È. ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 54407 54431 54728 54773 54777 54897 114434 114458 114755 114800 114804 114924 ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 54002 54015 54031 54032 54039 54062 54067 54076 54082 54086 54117 54128 54131 54144 54164 54214 54216 54243 54252 54300 54303 54313 54333 54351 54366 54373 54375 54400 54403 54412 54446 54454 54490 54505 54507 54558 54568 54582 54591 54597 54599 54638 54646 54647 54679 54707 54711 54715 54723 54746 54749 54774 54779 54804 54820 54840 54842 54852 54893 54929 54934 54937 54955 54956 54961 54965 54966 54973 54979 54983 114000 114006 114010 114029 114042 114058 114059 114066 114089 114094 114103 114109 114113 114144 114155 114158 114171 114191 114241 114243 114270 114279 114327 114330 114340 114360 114378 114393 114400 114402 114427 114430 114439 114473 114481 114517 114532 114534 114585 114595 114609 114618 114624 114626 114665 114673 114674 114706 114734 114738 114742 114750 114773 114776 114801 114806 114831 114847 114867 114869 114879 114920 114956 114961 114964 114982 114983 114988 114992 114993 Δ¤ÏÔ˜, ·fi 240,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 54000 ¤ˆ˜ 54999 Î·È ·fi 114000 ¤ˆ˜ 114999 Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î·.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 24 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

∂› Ô‰fi˜ Ë ΔÚÔ¯·›· Î·È ¤ÎÙ·ÎÙ˜ ΢ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ

∞. ¡¿ÓÔ˜

ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ¤ÍÔ‰Ô˜ Ì ‚ÚÔ¯¤˜

“™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ڋ͢ Ë ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ ÁÈ· ÙÔ Ï·fi”

∂ÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÈӷΛ‰Â˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È ¿‰ÂȘ Ô‰‹ÁËÛ˘

“√

∞£∏¡∞, 23.

ª

 ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜ ı· ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ó Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. √È ÂΉÚÔÌ›˜ ÙÔ˘ ÙÚÈË̤ÚÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ô‰ËÁÔ‡Ó ÚÔÛÂÎÙÈο, ηıÒ˜ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ·˘Ù¿ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ. ™Â ÈÛ¯‡ ¤ÎÙ·ÎÙ· ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ ΔÚÔ¯·›·.

∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ı· ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÔÈ ··ÁÔÚ‡ÛÂȘ ΛÓËÛ˘ ÊÔÚÙËÁÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ˆÊ¤ÏÈÌÔ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ ¿Óˆ ÙÔ˘ 1,5 ÙfiÓÔ˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 24 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 5 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Û ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ Ô‰ÒÓ ∞ıËÓÒÓ-∫ÔÚ›ÓıÔ˘¶·ÙÚÒÓ, ∞ıËÓÒÓ-£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢-¡. ªÔ˘‰·ÓÈÒÓ Î·È ™¯ËÌ·Ù·Ú›Ô˘-÷ÏΛ‰·˜ ÛÙÔ Ú‡̷ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi 16.00 ¤ˆ˜ 21.00. ™ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Û ÙÌ‹Ì·Ù· ÛÙÔ Ú‡̷ ÂÈÛfi‰Ô˘, ‰ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 26 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 2 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË 6 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ·fi 15.00 ¤ˆ˜ 22.00. ∏ ΔÚÔ¯·›· Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÂÈ ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ ÚÔÙÔ‡ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó: ¡· ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ¡· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› ηٿ ÙËÓ Ô‰‹ÁËÛË ¡· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÈÛÙ¿ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη √‰È΋˜ ∫˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜. ¡· Ô‰ËÁÔ‡Ó Ì ¯·ÌËϤ˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜ ÁÈ· Ó· ÂϤÁ¯Ô˘Ó ηχÙÂÚ· ÙÔ fi¯ËÌ¿ ÙÔ˘˜ ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË Ó· Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Ì ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÙˆÓ ÙÚÔ¯ÔÓfïÓ

∞¡∞∫√π¡ø£∏∫∞¡ ·fi ÙËÓ

∂ÏÏËÓÈ΋ ª·ıËÌ·ÙÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· (∂.ª.∂.) Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÈÙ˘¯fiÓÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙÔÓ 71Ô ª·ıËÙÈÎfi ª·ıËÌ·ÙÈÎfi ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi “√ £·Ï‹˜” √È Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ‰È·ÎÚ›ıËηÓ, ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi “√ ∂˘ÎÏ›‰Ë˜” Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 15 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011 Î·È ÒÚ· 9.00 ̤¯ÚÈ 12.00, ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ›¯Â Á›ÓÂÈ Î·È Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ 1Ô °˘ÌÓ·Û›Ô μfiÏÔ˘ (∫‡ÚÔ˘ 43). √ ÙÚ›ÙÔ˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜, Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “ √ ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë˜”, ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 26 - 2 2011 Î·È Û’ ·˘ÙfiÓ ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ fiÛÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‰È·ÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi “∂˘ÎÏ›‰Ë˜”. ™ÙËÓ ª·ÁÓËÛ›· ÔÈ ª·ıËÙÈÎÔ› ª·ıËÌ·ÙÈÎÔ› ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ› ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Ì ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ¶·Ú·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ª·ıËÌ·ÙÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ¢È‡ı˘ÓÛË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜. ™ÙÔÓ ÊÂÙÈÓfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi “ √ £·Ï‹˜” ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜ 136 Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Ì·ı‹ÙÚȘ ·fi Ù· Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ (41 Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙËÓ μ’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, 42 Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙËÓ °’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, 19 Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ∞’ §˘Î›Ԣ, 21 Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙËÓ μ’ §˘Î›Ԣ Î·È 13 Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙË °’

‚ÏÂfiÌÂÓÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÚfiÛÙÈÌÔ.

√ ηÈÚfi˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ

∂ÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÈӷΛ‰Â˜ Î·È ¿‰ÂȘ Ô‰‹ÁËÛ˘ ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ¶·Ô˘ÙÛ‹, ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÔÈ ¿‰ÂȘ Ô‰‹ÁËÛ˘, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ¿‰ÂȘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È ÔÈ ÈӷΛ‰Â˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ (·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ Î·È ÌÔÙÔÔ‰ËÏ¿ÙˆÓ), ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È¢ÎÔÏ˘ÓıÔ‡Ó ÔÈ Ôϛ٘ ÛÙË ÌÂٷΛÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÔÚÙ¤˜. ∏ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó fiÛ· ¤¯Ô˘Ó ·Ê·ÈÚÂı› ‹ ηٷÙÂı› ÛÙȘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ 23.12.2010. ∂›Û˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ›‰È·˜ ·fiÊ·Û˘, ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÎÎÚÂÌ›˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, ÂȉÔı›Û˜ ‹ ÌË, Ô˘ ÂΉfiıËÎ·Ó Î·Ù’ ÂÊ·Ú-

ÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 103 ÙÔ˘ ∫√∫ “ÂÈ‚ÔÏ‹ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ” , ÁÈ· ÙÚÔ¯·›Â˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ Ô˘ ‚‚·ÈÒıËÎ·Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ 23.12.2010. ∞fi ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ·fiÊ·ÛË ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Î·È ‰ÂÓ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÛÙÔȯ›· Ô‰‹ÁËÛ˘ Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÂÍ‹˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ: * √‰‹ÁËÛË ˘fi ÙËÓ Â‹ÚÂÈ· ̤ı˘ * √‰‹ÁËÛË Ì ٷ¯‡ÙËÙ· ¤Ú·Ó Ù˘ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓ˘ * ¶·Ú·‚›·ÛË Ù˘ ¤Ó‰ÂÈ͢ ÂÚ˘ıÚÔ‡ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙË * ∫˘ÎÏÔÊÔÚ›· ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. ∂›Û˘ ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Î·È fiÛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈ‚ÏËı› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ·fi ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ‹ ¿ÏϘ ∞Ú¯¤˜. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÁÈ· ÙË ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô‰‹ÁËÛ˘ Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ı· Ú¤ÂÈ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Ó· ηٷ‚ÏËı›, fiÔ˘ ÂÈ‚Ï‹ıËÎÂ, ÙÔ ÚÔ-

ªÂ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜ ı· ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ó Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹, ¶·Ú·ÌÔÓ‹ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, ‚ÚÔ¯¤˜ ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ·Ú¯Èο ÛÙ· ‰˘ÙÈο Î·È ÛÙË ª·Î‰ÔÓ›·, ÂÓÒ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· ÂÂÎÙ·ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ·. ∞fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ı· ÂÓÙ·ıÔ‡Ó Î·È ı· ÂΉËψıÔ‡Ó Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜ ÔÈ Ôԛ˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ ı· Â›Ó·È ÈÛ¯˘Ú¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› Ì ¤ÓÙ·ÛË 6 ¤ˆ˜ 7 Î·È ÛÙ· ÂÏ¿ÁË ÙÔÈο 8 ÌÔÊfiÚ, ÂÓÒ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌÈÎÚ‹ ÙÒÛË. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ·Ó‹ÌÂÚ· ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÙÔÈΤ˜ ηٷÈÁ›‰Â˜ ÚԂϤÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· ‚fiÚÂÈ·, Ù· ‰˘ÙÈο, ÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ∞ÈÁ·›Ô Î·È Ù· ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ÂÓÒ ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂ÏÏ¿‰· ı· ÂÈÎÚ·Ù› Û˘ÓÓÂÊÈ¿ ηٿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ·˘ÍË̤ÓË Ì ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· Ó¤Ô˘Ó ·fi ÓfiÙȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ Ì ÙËÓ ›‰È· ¤ÓÙ·ÛË, ÂÓÒ Ô ˘‰Ú¿ÚÁ˘ÚÔ˜ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î·ıÔ‰È΋ ÔÚ›·. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ¿ÛÙ·ÙÔ˜ Î·È ÚfiÛηÈÚ˜ ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜.

¶¤Ú·Û·Ó ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË ÙÚÂȘ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜

√È ÂÈÙ˘¯fiÓÙ˜ ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›· ÛÙÔÓ 71Ô Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi §˘Î›Ԣ) ¢È·ÎÚ›ıËÎ·Ó ‰Â 46 Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Ì·ı‹ÙÚȘ, ÔÛÔÛÙfi 33,82 %. ¶¤Ú˘ÛÈ ÛÙÔÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi “√ £·Ï‹˜” ›¯·Ó Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ 125 Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Ì·ı‹ÙÚȘ Î·È Â›¯·Ó ‰È·ÎÚÈı› 34 ‰È·ÁˆÓÈÛı¤ÓÙ˜, ÔÛÔÛÙfi 27,2 %, ·ÚÎÂÙ¿ ÈÔ ÈηÓÔÔÈËÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. Δ· ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÁÈ· οı ٿÍË, ‹Ù·Ó ÎÏÈ̷Έً˜ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜, fiˆ˜ Î·È ¤Ú˘ÛÈ, Ì ϛÁÔ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏ· Ù· ı¤Ì·Ù· °ÂˆÌÂÙÚ›·˜. ∞˜ ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë °ÂˆÌÂÙÚ›· Ù›ÓÂÈ Ó· ··ÍȈı› ˆ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ Ì¿ıËÌ·, ·ÊÔ‡ ÙfiÛÔ ÙÔ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ fiÛÔ Î·È ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈıˆÚÈÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·È ˘Ô‚·ıÌ›ÛÂÈ. Δ· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ‰È·ÎÚÈı¤ÓÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ÎÚ›Ù·˜ μ·Û. 4Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘, °·˘Á›‰Ë °ÂˆÚÁ›· 5Ô °˘ÌÓ. μfiÏÔ˘, ¢È·Ì·ÓÙ‹ ÕÚÙÂÌË 5Ô °˘ÌÓ. μfiÏÔ˘, ∫·Ú·Î·Û›‰Ë˜ ∂˘ÛÙ·ı. ªÔ˘ÛÈÎfi °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘, ∫˘ÚÈ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ∂ϤÓË 5Ô

°˘ÌÓ. μfiÏÔ˘, §È¿Î· ∞Ó·ÛÙ·Û›· - ∞ÛË̛ӷ 5Ô °˘ÌÓ. μfiÏÔ˘, ª·ÎÚ›‰Ë˜ ¢ËÌ. °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ, ªÂÙ·ÊÂÙ˙‹ μ·ÛÈÏÈ΋ 5Ô °˘ÌÓ. μfiÏÔ˘, ¡ËÛÈÒÙË ∞ıËÓ¿ ªÔ˘ÛÈÎfi °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘, ™Ù·¯Ù¤·˜ ºÒÙ˘ 8Ô °˘ÌÓ. μfiÏÔ˘, ∞Ó‰ÚÈÎÔÔ‡ÏÔ˘ £ÂÔ‰ÒÚ· ªÔ˘ÛÈÎfi °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘, °ÎÔ˘ÓÙÈÓ¿ÎÔ˜ √‰˘ÛÛ¤·˜ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ, ∑Ô‡‚· ∫Ú˘ÛÙ·ÏÏ›· ªÔ˘ÛÈÎfi °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘, §˘¯Ó·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ °È¿ÓÓ˘ 8Ô °˘ÌÓ. μfiÏÔ˘, §ˆÚ›ÙË £ÂÔ‰ÒÚ· 2Ô °˘ÌÓ. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ 6Ô °˘ÌÓ. μfiÏÔ˘, ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ, ¶ÂÙÂÈÓ¿Ú˘ ∞ÏÂÍ. °˘ÌÓ¿ÛÈÔ πˆÏÎÔ‡, °¿ÙÔ˘ ™ÙÂÊ·Ó›· - μ·˝· °ÂÓÈÎfi §. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ∑ËÏÈ·ÛÎfiÔ˘ÏÔ˜ ™ˆÙ. 2Ô °ÂÓ. §˘Î. μfiÏÔ˘, §ÂÌÔÓ‹˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 6Ô °ÂÓ. §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘, ª·ÏÏÈ·ÚÔ‡ ∂Ï¢ıÂÚ›· §˘Î. Δ¿ÍÂȘ °˘ÌÓ. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘, ª¿ÓÙ˙Ô˜ ¢ËÌ. 5Ô °ÂÓ. §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘, ¡ÙÈÓÔÔ‡ÏÔ˘ ∂Ú·ÙÒ 5Ô °ÂÓ. §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘, ™Ù·Ì·Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ 2Ô °ÂÓ. §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘, ™Ù·¯Ù¤·˜ ¶·Ó·Á. 8Ô °ÂÓ.

§‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘, ∞Ó‰ÚÈÎÔÔ‡ÏÔ˘ ∂ϤÓË ªÔ˘ÛÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘, ¢·ÛηϿ΢ ¶·ÓÙÂÏ‹˜ 1Ô °ÂÓ. §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘, ¢ÂÚ‚¤Ó˘ ¡ÈÎfiÏ·˜ 2Ô °ÂÓ. §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘, ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘ μ·Û›Ï˘ 2Ô °ÂÓ. §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘, ∑Ô˘ÚÓ·Ù˙‹˜ ∏Ï›·˜ 3Ô °ÂÓ. §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘, ∫·ÏÊÔ‡Ù˙Ô˜ £·Ó¿Û˘ 1Ô °ÂÓ. §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘, ∫·Ûȉ¿Î˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ °ÂÓ. §‡ÎÂÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, §È¿Î· º·ÓÔ˘Ú›· 8Ô °ÂÓ. §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘, ªÔ˘Ú¿ÙÔÁÏÔ˘ μÈÎÙˆÚ›· 6Ô °ÂÓ. §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘, ª·Ú¿Î˘ ¡ÈÎfiÏ·˜ - π¿ÛˆÓ 2Ô °ÂÓ. §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘, ¡·Û›Î·˜ ∞ÔÛÙ. 2Ô °ÂÓ. §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘, ¡·ÛÈԇη˜ ∞ÓÙ. 2Ô °ÂÓ. §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘, ™ËÏÈÔÔ‡ÏÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›· 3Ô °ÂÓ. §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘, ™Ù·˘ÚÈ·Ó¿Î˘ °È¿ÓÓ˘ 2Ô °ÂÓ. §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘, ºÚ·ÁÎÔ‡Ï˘ ¢ËÌ. °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ∑ËÏÈ·ÛÎfiÔ˘ÏÔ˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 2Ô °ÂÓ. §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘, §¤ÓÙ˙·˜ ∫Ï¿Óı˘ 4Ô °ÂÓ. §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘, ¶·¿ ¶ËÓÂÏfiË 3Ô °ÂÓ. §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘, ™ËÏȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ 2Ô °ÂÓ. §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘, ™ÙÔÊÔÚÈ¿‰Ë ∞Ó·ÙÔÏ‹ 1Ô °ÂÓ. §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘.

∫Ú·ÙÈÎfi˜ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ 2011 ˘ËÚÂÙ› ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ ÁÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË Ù˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ·Ó·‰È·ÚıÚÒÛˆÓ. ∏ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ı· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ‚·ÛÈ΋ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË Ù˘ ÔÚ›·˜ Âȉ›ӈÛ˘ Ù˘ ı¤Û˘ Ù˘ Ï·˚΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Î·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÂÍ·ıÏ›ˆÛË ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÔ¸·ÏϋψӔ , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¡¿ÓÔ˜, ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘, ηٿ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ 2011. ∫·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: ì∫·È fiÏ· ·˘Ù¿ ÁÈ·Ù› ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ˘‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÂÎÙÚÔ‹ Î·È ÙÔ ¯Ú¤Ô˜. ¶ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ì Í‰ȿÓÙÚÔÔ ÙÚfiÔ Ó· ÎÚ‡„Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ˘„ËÏÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÌ›ÏˆÓ ÌÂ Û˘Ì›ÂÛË ÙÔ˘ ‚ÈÔÙÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ÙÔ˘ Ï·Ô‡. ŒÙÛÈ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÎÙˆÏfi ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ¤‰ˆÛ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ - ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ - ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ˘ÂÚ¯ÚÂˆÌ¤ÓˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙÔ ÍÂÔ‡ÏËÌ¿ ÙÔ˘˜ “ÎÔ„Ô¯ÚÔÓÈ¿” Û ‰È¿ÊÔÚ· ηÚÙ¤Ï Ô˘ Ï˘Ì·›ÓÔÓÙ·È Î·È ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ‹ÚıÂ Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ù˘ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ÙÔ̤ˆÓ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÔÈ È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ. ∏ ˘ÏÔÔ›ËÛË Î·È ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜, Ô˘ Â͢ËÚÂÙÔ‡Û ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, Ô‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ ˘ÂÚ¯Ú¤ˆÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜” . ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∫∫∂ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Î·È ÙËÓ ÊÈÏÔÏ·˚΋ ‰È¤ÍÔ‰Ô, Ô Î. ¡¿ÓÔ˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ‰ÚfiÌÔ ·Ó¿Ù˘Í˘, ÁÈ· ÙËÓ Ï·˚΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ, ÛÎÔfi Î·È Î›ÓËÙÚÔ, ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ, ÙË Ï·˚΋ ¢ËÌÂÚ›·. ∫·È ÚfiÛıÂÛÂ: ìªÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi. À¿Ú¯Ô˘Ó fiϘ ÔÈ ˘ÏÈΤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Î·È ¤ÌÂÈÚË ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË. ∏ ˘„ËÏ‹ ÌÔÓÔÒÏËÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ› ȉȷ›ÙÂÚ· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ‚·ÛÈ΋ ˘ÏÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÌ¤ÓˆÓ Ì¤ÛˆÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔ ÂÌfiÚÈÔ Î·È ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ÒÛÙÂ Ô ÏÔ‡ÙÔ˜ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ȉÈÔÎÙËÛ›·, Ó· ·Ó·ÙÚ·› Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ΢ÚÈ·Ú¯›· ÙˆÓ ÌÔÓÔˆÏ›ˆÓ, Ë ÌÂÁ¿ÏË Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋ ȉÈÔÎÙËÛ›·. √ Ï·fi˜ ¤¯ÂÈ Û˘ÌʤÚÔÓ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÁÈ ·˘Ùfi. ª¤Û· Û ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ‚¿˙Ô˘ÌÂ Û·Ó ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi Ì·˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÂÓÈ·›ˆÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÎÚ·ÙÈÎÒÓ - Ï·˚ÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ (∂Ó¤ÚÁÂÈ·, √Ú˘ÎÙfi˜ ÏÔ‡ÙÔ˜, √Ú˘¯Â›·, ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜. ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜, Δ·¯˘‰ÚÔÌ›·, ‡‰Ú¢ÛË, ‚·ÛÈÎÔ› ÎÏ¿‰ÔÈ ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘, Ï·˚΋ ÛÙ¤ÁË, ¤Ú¢ӷ, ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÙÔ˘ Ï·Ô‡, ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ÎÏ), ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ï·˚΋ ÂÚÈÔ˘Û›· Î·È Ì¤Ûˆ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Î·È ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ -Ï·˚ÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ı· ·Ú¿ÁÔ˘Ó, Ì ̤ÙÚ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÊıËÓ¿ Î·È ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ˘ËÚÂۛ˜”.


ª·ÁÓËÛ›· 11

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 24 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

35¯ÚÔÓÔ˜ Ú·ÙËÚÈÔ‡¯Ô˜ η˘Û›ÌˆÓ ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿

¶¿Ï„ ÌÈÛ‹ ÒÚ· Ì ¤ÓÔÏÔ˘˜ ÏËÛÙ¤˜ Î·È ÙÂÏÈο ÙÔ˘˜ ¤ÙÚ„ ÛÂ Ê˘Á‹

°

È· ÌÈÛ‹ ÒÚ· ¿Ï¢ ӷ ÁÏÈÙÒÛÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ¤ÓÔÏÔ˘˜ ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔ˘˜ ÏËÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ¤Ó·˜ 35¯ÚÔÓÔ˜ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ Ú·ÙËÚ›Ô˘ η˘Û›ÌˆÓ ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ∞Ó Î·È ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ‹Ù·Ó ‰‡Ô, ÔÏÈṲ̂ÓÔÈ Î·È Ì ۈ̷ÙÈ΋ ‰È¿Ï·ÛË Ô˘ ˘ÂÚÙÂÚÔ‡Û Ù˘ ‰È΋˜ ÙÔ˘, Ô 35¯ÚÔÓÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∞ÏÙ›Ó˘ ηٿÊÂÚ ӷ ·ÔÙÚ¤„ÂÈ ÙË ÏËÛÙ›· ÛÙÔ ‚ÂÓ˙ÈÓ¿‰ÈÎfi ÙÔ˘ Î·È Ó· ÛÒÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘. ªÂÙ¿ ·fi ¿ÏË ÌÈÛ‹˜ ÒÚ·˜, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÂÓfiÏÔ˘˜ ÙÔÓ Î¿ÚʈÛ Ì ηÙÛ·‚›‰È ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ ÂÏ·ÊÚ¿, οÌÙÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘. √È ‰Ú¿ÛÙ˜ ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ¤Ê˘Á·Ó ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ‚ÂÓ˙ÈÓ¿‰ÈÎÔ. ªÂ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, Ô˘ ›¯·Ó ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤ÓÔ Û ÎÔÓÙÈÓ‹ ·fiÛÙ·ÛË, ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ‰È·Ê‡ÁÔ˘Ó. √ 35¯ÚÔÓÔ˜ ÂÓË̤ڈÛ ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ªËÏÂÒÓ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÂÙ¤‚Ë ÁÈ· ·ÚÔ¯‹ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘. √È Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ¤Ú¢Ó˜ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ Â›Ó·È ¿Î·Ú˜. ∏ ıÚ·Û‡Ù·ÙË ¤ÓÔÏË ·fiÂÈÚ· ÏËÛÙ›·˜ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙȘ 10 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘, ÛÙÔ Ú·Ù‹ÚÈÔ Î·˘Û›ÌˆÓ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘-∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ. ƒÂÔÚÙ¿˙: Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À

∂ÊÈ·ÏÙÈΤ˜ ÒÚ˜ ¤˙ËÛ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Ô Ú·ÙËÚÈÔ‡¯Ô˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∞ÏÙ›Ó˘, fiÙ·Ó Ï›Á· ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ¿ ÙÔ˘, ‹Úı ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ¤ÓÔÏÔ˘˜ ÏËÛÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÈÛ¤‚·Ï·Ó ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ¿ ÙÔ˘ Ì ηϿÛÓÈÎÔÊ. √È ‰‡Ô ¿ÓÙÚ˜ ›¯·Ó Î·Ï˘Ì̤ӷ Ù· ÚfiÛˆ¿ ÙÔ˘˜ Ì ÎÔ˘ÎԇϘ Ù‡Ô˘ full face. ∂ΛÓË ÙËÓ ÒÚ· ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ÂÚËÌÈ¿ ÛÙË Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯‹. √ 35¯ÚÔÓÔ˜ Ú·ÙËÚÈÔ‡¯Ô˜ ›¯Â ÌfiÏȘ ÎÏ›ÛÂÈ ÙȘ Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ·ÓÙϛ˜ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ, ÂÈÛ‹Ïı ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Î·È ÂÙÔÈÌ·˙fiÙ·Ó Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Î·È ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘. √È ¤ÓÔÏÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÂÈÛ¤‚·Ï·Ó ÛÙÔ Ú·Ù‹ÚÈÔ Î·È Ì ·Ú·ÙÂٷ̤ÓÔ ÙÔ fiÏÔ ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛ·Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·. Ÿˆ˜ ÚԤ΢„ ·fi ÙËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË, ÔÈ ‰‡Ô ¿ÓÙÚ˜ ‹Ù·Ó „ËÏÔ›, ·‰‡Ó·ÙÔÈ Î·È ÌÈÏÔ‡Û·Ó Û·Ṳ̂ӷ ÂÏÏËÓÈο. √È ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Èı·Ófiٷٷ ÁÈ· ∞Ï‚·ÓÔ‡˜. ÿÛˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‰È¤ÌÂÓ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. √ 35¯ÚÔÓÔ˜ ·ÚÓ‹ıËΠӷ ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·. √È Â›‰ÔÍÔÈ ÏËÛÙ¤˜ ÙÔÓ ·›ÏËÛ·Ó, ·ÏÏ¿ Ô Ú·ÙËÚÈÔ‡¯Ô˘˜ ·ÓÙÈÛÙ¿ıËÎÂ. ΔfiÙ ‹Úı·Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ·. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘ÌÏÔ΋˜ ÙÔ fiÏÔ Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ Ô ¤Ó·˜ ÏËÛÙ‹˜ ÂÎ˘ÚÛÔÎÚfiÙËÛÂ, Â˘Ù˘¯Ò˜, fï˜ ÔÈ ÛÊ·›Ú˜ ÎÙ‡ËÛ·Ó ÛÙËÓ ÔÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘. ∏ ¿ÏË ÙÔ˘ 35¯ÚÔÓÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‰Ú¿ÛÙ˜ ‰È‹ÚÎËÛ ÌÈÛ‹ ÂÚ›Ô˘ ÒÚ·. √ ¤Ó·˜ ÏËÛÙ‹˜ ÎÙ‡ËÛ Ì ηÙÛ·‚›‰È ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔÓ Ú·ÙËÚÈÔ‡¯Ô οÌÙÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘. √È ‰Ú¿ÛÙ˜ ¤Ê˘Á·Ó ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ Ú·Ù‹ÚÈÔ ¯ˆÚ›˜ ÙÂÏÈο Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·. √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ÂÈ‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó Û ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ô˘ ›¯·Ó ÛÙ·ı̇ÛÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Ú·Ù‹ÚÈÔ Î·È ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËηÓ. ∂›Ó·È ¯·Ú·-

ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ¤ÓÔÈÎÔÈ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ˘ Ì ÙÔ Ú·Ù‹ÚÈÔ Î·˘Û›ÌˆÓ ÛÈÙÈÔ‡ ‰ÂÓ ·ÓÙÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Ù· fiÛ· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó. ™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ΛÓËÛË Î·È Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÂÏ‹ÊıË ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi. ΔËÓ ÂÚËÌÈ¿ Î·È ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËÎ·Ó Î·È ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜.

√È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªËÏÂÒÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Î. ¶ÔÏ˘¯ÚfiÓÔ˘, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÛÙÔȯ›· ·fi ÙË ™‹Ì·ÓÛË ÚÔ˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ô˘ ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ Ë ·fi-

¡ÂÎÚfi˜ Û ÏËÛÙ›· ‚ÂÓ˙ÈÓ¿‰ÈÎÔ˘ ÛÙËÓ ·Ï·È¿ ∂.√. ∫ÔÚ›ÓıÔ˘ - ¶·ÙÚÒÓ ¢‡Ô ¿ÁÓˆÛÙÔÈ Ô˘ Â¤‚·ÈÓ·Ó Û Ì˯·Ó‹, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘, ¤ÊÙ·Û·Ó Û ‚ÂÓ˙ÈÓ¿‰ÈÎÔ ÛÙÔ •˘ÏfiηÛÙÚÔ, Â› Ù˘ ·Ï·È¿˜ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘ - ¶·ÙÚÒÓ, Î·È Ì ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ fiÏÔ˘ ‹Ú·Ó ·fi ÙËÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ÙȘ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ ÙÔ˘ Ú·ÙËÚ›Ô˘. ∞ÊÔ‡ ‹Ú·Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ÂÓÒ ‹Ù·Ó ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ʇÁÔ˘Ó, Ô Û‡˙˘ÁÔ˜ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÙÔ˘˜ ÂÈÙÂı› Ì ͇ÏÔ. √È ‰Ú¿ÛÙ˜ ÙÔÓ ˘ÚÔ‚fiÏËÛ·Ó Û¯Â‰fiÓ ÂÍ Â·Ê‹˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¯¿ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. √È ·Ú¯¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÔχÛÂÈ Î˘ÓËÁËÙfi Î·È ‰ÈÂÍ¿ÁÔ˘Ó ¤Ú¢Ó˜ Û fiÏË ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·ÎfiÌ· Î·È Ì¤¯ÚÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÒÚ·, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÙ˜.

™ÙÂÏϛӷ ∑·Ì›ÎÔ˘ M.Sc ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜ - æ˘¯ÔıÂÚ·‡ÙÚÈ·

ñ B. Sc ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ æ˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ∏.¶.∞. ñ M. Sc ∫ÏÈÓ΋˜ æ˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ∏.¶.∞. ñ ¢›ψ̷ ÛÙË °ÓˆÛȷ΋ - ™˘ÌÂÚÈÊÔÚÈ΋ æ˘¯ÔıÂÚ·›·

∫·Ï¿ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ñ ª¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ μÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ & æ˘¯ÔıÂÚ·›·˜ (BACP) ñ ª¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ™˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜ (AMHCA)

ªfiÓÔ Ì ڷÓÙ‚ԇ 24210-20988, 6949739779 °ÎÏ·‚¿ÓË 29 & ∂ÚÌÔ‡, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ E-mail: szampikou@gmail.com

ÂÈÚ· ÏËÛÙ›·˜ ›¯Â ۯ‰ȷÛÙ› ·fi ‰Ú¿ÛÙ˜ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Â›¯·Ó ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. Ãı˜ ÙÔ Úˆ› Ô 35¯ÚÔÓÔ˜, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi ÙÔ˘ (Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜) ¤‰ˆÛ ηٿıÂÛË ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛ˘. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË Ù· fiÛ· ¤˙ËÛ ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÔοÚÂÈ. º¿ÓËΠfï˜, fiˆ˜ ·ԉ›¯ıËÎÂ, Ù˘¯ÂÚfi˜, ηıÒ˜ Ë ¿ÏË Ì ÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÙ˜ ‹Ù·Ó ¿ÓÈÛË. ∞fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ÙÔ 2010 ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË ·‡ÍËÛË ÏËÛÙÂÈÒÓ - ΢ڛˆ˜ Û ÙÚ¿Â˙˜, Ú·Ù‹ÚÈ· η˘Û›ÌˆÓ Î·È ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ ÎÏÔÒÓ Î·È ‰È·Úڋ͈Ó. √È ‰Ú¿ÛÙ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÔıÚ·Û˘Óı› Î·È Ó· ÌË ‰ÈÛÙ¿˙Ô˘Ó Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ٷ ı‡Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. ∞ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·‡ÍËÛË ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ™˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ‰Â ÙË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ·˘ÙÔÚÔÛÙ·Û›·˜. ∏ ·‡ÍËÛË ÏËÛÙÂÈÒÓ, ÎÏÔÒÓ Î·È ‰È·ÚÚ‹ÍÂˆÓ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ 25-30% Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‰Â ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ‚›·, ÂÓÒ ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘˜ Ì οı ÙÚfiÔ. ΔÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Ù˘ ·fiÂÈÚ·˜ ÏËÛÙ›˜ ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ‹‰Ë Ì·ÎÚ¿ Ï›ÛÙ· Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÙˆÓ ÂÓfiÏˆÓ ÂÈı¤ÛÂˆÓ ·ÁÓÒÛÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ Û ‚¿ÚÔ˜ ÔÏÈÙÒÓ. Œˆ˜ ¯ı˜, ·ÚÁ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÛÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ªËÏÂÒÓ Â›¯·Ó Á›ÓÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÚÔÛ·ÁˆÁ¤˜ ·ÙfiÌˆÓ - ΢ڛˆ˜ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó ‹ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ - ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔȯ›· Û ‚¿ÚÔ˜ οÔÈˆÓ ·ÙfïÓ. ŒÙÛÈ ÔÈ ÚÔÛ·¯ı¤ÓÙ˜ ·Ê¤ıËÎ·Ó ÂχıÂÚÔÈ Î·È Ë ¤Ú¢ӷ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È.

∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ̤ÙÚ· ÁÈ· ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ∏ ·Ô˘Û›· ÂÎÚÔÛÒÔ˘ Ù˘ Â-

Ù·ÈÚ›·˜ ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ· ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÚÈÌÂÚ‹˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ 45 ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Û ·Ï˘Û›‰· ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ μfiÏÔ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· ÙÔ˘˜. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ η٤‚·Ï ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙÔ˘˜ 45 ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÙÔ ‰ÒÚÔ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, ˆÛÙfiÛÔ ÔÊ›ÏÂÈ ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ™˘Ó¤ÂÈ· Â›Ó·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó ÓÔÌÈο ηٷı¤ÙÔÓÙ·˜ Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ̤ÙÚ·, Ì ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ó· ÂΉÈο˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘.

ªË¯·ÓÈÎÔ›: ¢‡ÛÎÔÏË ÚÔÌËÓ‡ÂÙ·È Ë Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ “√ ÎÏ¿‰Ô˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ ‚ÈÒÓÂÈ ÚˆÙfiÁÓˆÚ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, Ì ‚·ıÈ¿ ‡ÊÂÛË, ¤ÓÙÔÓË ˘Ô··Û¯fiÏËÛË, Ì›ˆÛË ÎÂÚ‰ÒÓ, ÂÚÈÎÔ¤˜ ÌÈÛıÒÓ Î·È ·ÔÏ·‚ÒÓ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜. ªÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· Ë È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÏÔȉoÚ‹ıËΠÂ·ÓÂÈÏËÌ̤ӈ˜ Î·È Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ȉÈÒÙË ‰Èψ̷ÙÔ‡¯Ô˘ Ì˯·ÓÈÎÔ‡ ˘ÔÙÈÌ‹ıËΠfiÛÔ ÔÙ¤” . Δ· ·Ú·¿Óˆ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ Ï‹Í˘ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ·ÊÔ‡ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÙÔ 2010, ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ fiÙÈ “·ÔÙÂÏ› ‰¤ÛÌ¢ÛË fi¯È ÌfiÓÔÓ Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ. ∏ Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ ÚÔÌËÓ‡ÂÙ·È ·ÎfiÌË ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË. ŸÏÔÈ Ì·˙› Ó· ·Ï¤„Ô˘Ì ÁÈ· ¤Ó· ηχÙÂÚÔ ·‡ÚÈÔ. ™˘ÏÏÔÁÈο, Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ӷ, ‰˘Ó·ÌÈο” . ∏ ÎÔ‹ Ù˘ ‚·ÛÈÏfiÈÙ·˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÂÓÒ ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ Ù˘ ∫·ı·Ú‹˜ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ 4-7 ª·ÚÙ›Ô˘ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ¶Ú¿Á· Î·È ÙÔ ∫¿ÚÏÔ‚˘ μ¿Ú˘.


M·ÁÓËÛ›· 12 ™‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· √¶∞∞à ∏ ‰ÈÂΉ›ÎËÛË Ù˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘

ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ √¶∞∞à Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó, ‹Ù·Ó ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ Û‡Û΄˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ “£ÂÛÛ·Ï›· - ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘” ÛÙË §¿ÚÈÛ·. ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÔÈ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ Ù˘ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ŸıÚ˘Ô˜ Î·È Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘ (∂∞¶), ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÙˆÓ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ÙˆÓ ΔÚÈοψÓ. ™Â Â›Â‰Ô ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, Ë ∂∞¶, Ë ∞Ó·Ù˘Íȷ΋ ∂Ù·ÈÚ›· Ù˘ ŸıÚ˘Ô˜ Î·È Ë ∫∂∫∞¡∂ª, Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ ÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ·ÒÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û‡Û΄˘ ‹Ù·Ó Ó· ‚ÚÂı› Ë ¯Ú˘Û‹ ÙÔÌ‹ Î·È Û Â›Â‰Ô ª·ÁÓËÛ›·˜ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì›· ·fi ÙȘ ÙÚÂȘ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜. ¶ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ “£ÂÛÛ·Ï›· - ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘” ‹Ù·Ó fiÙÈ ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›· Ó· ηٷı¤ÛÂÈ Ê¿ÎÂÏÔ ÌfiÓÔ Ë ∂Ù·ÈÚ›· ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘, ‰ÈfiÙÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ∫∂∫∞¡∂ª, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË”, ıˆÚÂ›Ù·È ·‚¤‚·ÈÔ. ∫·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ʷΤÏÔ˘ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Â›Ó·È Ë 19Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ “∞¡Δ∞ƒ™À∞ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹” ª∂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÔÚΈÌÔÛ›· ÙÔ˘

ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ·fi ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ‹˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›· - ANTAƒ™À∞ ÁÈ· ÙËÓ ∞Ó·ÙÚÔ‹, ÂΉfiıËÎÂ Ë ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “ΔÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ˙‹ÙËÌ· (ηı‹ÏˆÛË ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ, ·ÓÂÚÁ›·, ·ÔχÛÂȘ, Ì·‡Ú˜ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ÎÏ›ÛÈÌÔ ÌÈÎÚÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ˘Á›·, ·È‰Â›·, ÍÂÎÏ‹ÚÈÛÌ· ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ, ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ) ı· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Ó¤· ¤ÎÚËÍË Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÓÙÈÏ·˚ÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÙË Û˘Ó·›ÓÂÛË Ù˘ ¡¢ Î·È ÙÔ˘ §∞√™, ÁÈ· ÙÔ “ÍÂ¤Ú·ÛÌ·” Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜, ÚˆÙfiÁÓˆÚ˘, ‚·ıÈ¿˜ Î·È Ì·ÎÚ¿˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. £· Û˘ÛÛˆÚ¢Ù› Ó¤· ÔÚÁ‹ ÛÙÔ Ï·fi Î·È ÛÙË ÓÂÔÏ·›· Î·È ı· ··ÍȈı› ÎÈ ¿ÏÏÔ ÙÔ ‹‰Ë ··ÍȈ̤ÓÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· fiˆ˜ Ê¿ÓËÎÂ Î·È ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ÙËÓ ·ÂÚÁ›· ÛÙȘ 15 ¢ÂΤ̂ÚË. √È ÂÚÈʤÚÂȘ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ı· ‰Â¯ıÔ‡Ó Î·È ·˘Ù¤˜ ÔÏÏ¿ ˘Ú¿ ·fi ÙÔ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ÔÏÈÙÈÎfi, Ì·˙ÈÎfi ΛÓËÌ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô. ÕÏψÛÙ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÔÈ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ ÂÎϤ¯ıËÎ·Ó Ì ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi 15 22% Â› ÙˆÓ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ӈÓ. À¿Ú¯ÂÈ ‰ËÏ·‰‹ ‹‰Ë Ì›· ÛÔ‚·Ú‹ ··Í›ˆÛË ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡. ∞’ ÙËÓ ¿ÏÏË Ô ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘ ÁÈ· Ì·˜ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÈÔ ·ÓÙȉڷÛÙÈ΋ ÙÔÌ‹ ÛÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜ Ù˘ ÏÂÁfiÌÂÓ˘ “ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘” Î·È ·˘Ùfi ı· ·Ô‰Âȯı› ÛÙËÓ ÔÚ›· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û‡ÓÙÔÌ·. ™Â fi,ÙÈ Ì·˜ ·ÊÔÚ¿ Î·È ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÔ‡˜ ÛÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ı· ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘ÌÂ Î·È ı· ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ì ÛÙÔ Ï·fi fi,ÙÈ ·ÓÙȉڷÛÙÈÎfi ÚÔˆı›ٷÈ. £· Û˘Ó‰Âıԇ̠̠ÂΛӘ ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ, Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ˜ Î·È ÎÈÓ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÏÂ‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙË Ï‡ÛË ÙˆÓ ÏÂÁfiÌÂÓˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ”.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 24 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

°ÎÚÂÌ›˙ÔÓÙ·˜ Ù· fiÓÂÈÚ· ‰Âο‰ˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ √∂∫ Ô˘ ÚÔÛ‰ÔÎÔ‡Û·Ó Û ÛÙ¤Á·ÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÚÒËÓ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜

™˘ÓËÁÔÚ› Î·È Ô ¡Ô̿گ˘ ÛÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË Î·Ù·Û΢‹˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ XˆÚÈÔ‡ ÛÙÔ μfiÏÔ ∞ÓÙÈÚÔÙ›ÓÂÈ ‰È·ÌfiÚʈÛË ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔȈÓ

“∏

ÚfiÙ·ÛË ÙˆÓ ÍÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ‰‡Ô ‹ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈˆÓ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ψÙÔ‡ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ XˆÚÈÔ‡, ÚÔ‚¿ÏÂÈ ϤÔÓ ˆ˜ Ë ÈÔ ÂÊÈÎÙ‹ χÛË ÒÛÙ ӷ ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. ∂›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ ·fi ÙÒÚ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÚÔ·Ú·Û΢·ÛÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ (‰È·ÌfiÚʈÛË ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÏÈÌÂÓÈÛÌfi ‰‡Ô ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈˆÓ Î·Ù¿ Ù· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· ÛÙÔ master plan ÙÔ˘ √§μ”. Δ· ·Ú·¿Óˆ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô NÔ̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜ Ì ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÔ˘ ‰‹ÏˆÛË, fiÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÔÈ ‰˘ÛÔ›ˆÓ˜ ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ XˆÚÈÔ‡ ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·È Ï‹Úˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. ¢ÂÓ ·ÚΛ ·ÏÒ˜ Ó· Ì›ÓÔ˘Ì Û ÌÈ· ÁˆÓÈ¿ Î·È Ó· ÎÏ·›Ì ÙË ÌÔ›Ú· Ì·˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ XˆÚÈÔ‡. ∏ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ ÌfiÓÔ Ó· ‰ÈÂΉÈΛ ÁÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó, Ì ‚¿ÛË ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‰‡ÛÎÔÏË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘, ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·Ó¤ÙÔÈÌË Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ χÛÂȘ ȉ›ˆ˜ fiÙ·Ó ÂÏÏԯ‡ÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ΔÔ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ, ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ plan B, ÁÈ· ÙÔ ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi XˆÚÈfi, Ú¤ÂÈ ÙÒÚ· Ó· ÚÔÙ·ı› Ì ¤Ó·Ó ÂÓÈ·›Ô Î·È Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓÔ ÙÚfiÔ ·fi ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌË ıÚËÓÔ‡ÌÂ Î·È ¿ÏϘ ¯·Ì¤Ó˜ ¢ηÈڛ˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·ÊÔ‡ ‹‰Ë ·ıËÓÔÎÂÓÙÚÈÎÔ› ·ÎÏÔÈ ·ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÛÙÔ §ÂηÓÔ¤‰ÈÔ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÚfiÛ¯ËÌ· ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ. ΔÒÚ· ÏÔÈfiÓ Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ì ̛· ÙÂÎÌËÚȈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË, fiˆ˜ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜ ηٷı¤Û·Ì ÁÈ·

Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ΈËÏ·ÙÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ™ÎÔ¢ÙËÚ›Ô˘ Ì·ÎÚÒÓ ·ÔÛÙ¿ÛˆÓ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘ÌÂ Û˘Óı‹Î˜ ·ÍÈÔÚÂÔ‡˜ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÔÛÙÔÏÒÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÔÈ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜. ∏ ÚfiÙ·ÛË ÙˆÓ ÍÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ‰‡Ô ‹ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÎÚÔ˘-

·˙ÈÂÚfiÏÔÈˆÓ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ψÙÔ‡ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ ÈÚÈÔ‡, ÚÔ‚¿ÏÂÈ ϤÔÓ ˆ˜ Ë ÈÔ ÂÊÈÎÙ‹ χÛË ÒÛÙ ӷ ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. ∂›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ ·fi ÙÒÚ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÚÔ·Ú·Û΢·ÛÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ (‰È·ÌfiÚʈÛË ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÏÈÌÂÓÈÛÌfi ‰‡Ô ÙÔ˘Ï¿¯È-

ÛÙÔÓ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈˆÓ Î·Ù¿ Ù· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· ÛÙÔ master plan ÙÔ˘ √§μ). ™˘ÓÔÏÈο, ·Ó ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë Ó·‡ÏˆÛË ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 17 Ì 18 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ Î·È Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ Ì›· ‰ËÌfiÛÈ· Â¤Ó‰˘ÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 5 ¤ˆ˜ 6 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ψÙfi ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi ÈÚÈfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ¿ÏÏË ÌÈ· Â¤Ó‰˘ÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 4 ÂÎ. ¢ÚÒ, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ¤ÙÛÈ ¤Ó·˜ ÚÒÙÔ˜ ÂÊÈÎÙfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛË ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ. ™Â fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó ‚‚·›ˆ˜ Î·È ÔÈ ÂÈÛÚÔ¤˜ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È Ù· ÂȯÂÈÚËÛȷο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÒÓ Î·Ù·Ï˘Ì¿ÙˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ªfiÓË ÛˆÙËÚ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ Â›Ó·È Ë ·Ô‰Ô¯‹ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÔ˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ÂÓÈ·›· ÚfiÙ·ÛË ÙˆÓ ÍÂÓÔ‰fi¯ˆÓ, ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ÓÔ˜, Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ÙˆÓ ‰‡Ô ¢‹ÌˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ıÂÛÌÔ‡ Ù˘ ·ÈÚÂÙ‹˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜”.

™Ù· ›‰È· Ì ٷ ÂÚÛÈÓ¿ Â›‰· Î·È Ô Ù˙›ÚÔ˜ ÙˆÓ ÌÂÏÈÛÛÔÎfiÌˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

™Ù·ıÂÚ¤˜ ÔÈ ÙÈ̤˜ ÒÏËÛ˘ ÙÔ˘ ÓÙfiÈÔ˘ ÌÂÏÈÔ‡ ™Δ∞ ›‰È· Ì ٷ ÂÚÛÈÓ¿ Â›Â-

‰· ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÔÈ ÙÈ̤˜ ÏÈ·ÓÈ΋˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ÌÂÏÈÔ‡ ÙÔÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, fiˆ˜ Î·È Ô Ù˙›ÚÔ˜ ÙˆÓ ÌÂÏÈÛÛÔÎfiÌˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ªÂÏÈÛÛÔÎÔÌÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ μfiÏÔ˘. √È ·Ú·ÁˆÁÔ› ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Û ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˘ ‡ÊÂÛ˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ‰ÂÓ Â›‰·Ó ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÙËÓ ·Ó·Î·›ÓÈÛË Î·È ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂÒÓ Ù˘ ÛÙÔ μfiÏÔ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ªÂÏÈÛÛÔÎÔÌÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡, ηχÙÔÓÙ·˜ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·fi ȉ›Ô˘˜ fiÚÔ˘˜. ∂ÈϤÔÓ, ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ªÂÏÈÛÛÔÎÔÌ›·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Â‰Ú‡ÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÚÔËÁ̤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ·Ó¿Ï˘Û˘ Î·È ÔÈÔÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙÔ˘ ÌÂÏÈÔ‡, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë ¿ÚÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, Ë ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ‡ÊÂÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ηıÒ˜ Î·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Ù˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ·Ó ÙÔ˘˜ ÌÂÏÈÛÛÔÎfiÌÔ˘˜ ̤ÏË ÙÔ˘ ªÂÏÈÛÛÔÎÔÌÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ μfiÏÔ˘ Ó· ‰È·-

ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ʤÙÔ˜ ÙȘ ÙÈ̤˜ ÏÈ·ÓÈ΋˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ ÔÈÎÈÏÈÒÓ ÌÂÏÈÔ‡. √È ·Ú·ÁˆÁÔ› ‰ÈηÈÒıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘˜ Ó· ÌËÓ ·˘Í‹ÛÔ˘Ó, Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ¤Ú˘ÛÈ, ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÙÔ˘˜, ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ÏÈ·ÓÈ΋˜ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙ· ›‰È· Ì ٷ ÂÚÛÈÓ¿ Â›‰·, fiˆ˜ Î·È ÙÔÓ Ù˙›ÚÔ ÙÔ˘˜. √È ·Ú·ÁˆÁÔ› ̤ÏË ÙÔ˘ ªÂÏÈÛÛÔÎÔÌÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ μfiÏÔ˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÛÙË ÏÈ·ÓÈ΋ ÚÔ˜ 8 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi ÙÔ Ì¤ÏÈ ·Óı¤ˆÓ, ÛÙ· 8,50 ¢ÚÒ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÏ¿Ù˘, ÛÙ· 7 ¢ÚÒ ÙËÓ ÔÈÎÈÏ›· ÙÔ˘ ‡ÎÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ›‰È· ÙÈÌ‹ ÙÔ Ì¤ÏÈ ·Óı¤ˆÓ ¶ËÏ›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú¿ÁÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·˘ÙÔÊ˘‹ ‚Ï¿ÛÙËÛË ÙÔ˘ μÔ˘ÓÔ‡ ÙˆÓ ∫ÂÓÙ·‡ÚˆÓ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ıˆÚÂ›Ù·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÈÔÙÈÎÒ˜. “§fiÁˆ Ù˘ ‰‡ÛÎÔÏ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ªÂÏÈÛÛÔÎÔÌÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ μfiÏÔ˘ Î. ∞. ƒ¤Ô˜ “ηٷϋͷÌ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ʤÙÔ˜ ÙȘ ÙÈ̤˜ ÏÈ·ÓÈ΋˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ ÔÈÎÈÏÈÒÓ ÌÂÏÈÔ‡ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ì·˜. ªÔÚԇ̠ϤÔÓ Ó· Ô‡-

Ì fiÙÈ ‰ÈηȈı‹Î·ÌÂ, ηıÒ˜ ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜ Î·È Ô Ù˙›ÚÔ˜ Ì·˜ ‰È·ÙËÚ‹ıËΠÛÙ· ›‰È· Ì ٷ ÂÚÛÈÓ¿ Â›‰·. ΔÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô ÁÈ· ÂÌ¿˜ Â›Ó·È fiÙÈ Û ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Ó· ÌÂÈÒÓÂÙ·È ·ÈÛıËÙ¿, ‰ÂÓ Â›¯·Ì ÙÒÛË” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ƒ¤Ô˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÚÔ¯ÒÚËÛ ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙËÓ ·Ó·Î·›ÓÈÛË Î·È ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂÒÓ Ù˘ ÛÙÔ μfiÏÔ.

™ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ªÂÏÈÛÛÔÎÔÌÈÎfi ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ϤÔÓ ÙÌ‹Ì· ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ ÔÈÎÈÏÈÒÓ ÙÔ˘ ÌÂÏÈÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÒÏËÛ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÏÈÛÛÔÎfiÌÔ˘˜. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ·Ó‹Ïı ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 20.000 ¢ÚÒ. “∞ӷηÈÓ›Û·ÌÂ Î·È ÂÂÎÙ›ӷÌ ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ì·˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ƒ¤Ô˜ “ηχÙÔÓÙ·˜ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Ì ȉ›Ô˘˜ fiÚÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· Â-

ÌÏ·Îԇ̠ÛÙËÓ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ Î·È Ù˘ Û‡Ó·„˘ ‰·Ó›ˆÓ. ™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Û˘Ó¤‚·Ï·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÌÂÏÈÛÛÔÎfiÌÔÈ Ì¤ÏË ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ Ì·˜. ∂Ì›˜ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Î·È ÔÈ Ì¤ÏÈÛÛ˜ Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ıÂÙÈÎfi. ™˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ì ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Â›Ó·È ÔÈ ‚·ÛÈÎÔ› Ì·˜ ¿ÍÔÓ˜” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ªÂÏÈÛÛÔÎÔÌÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ μfiÏÔ˘. √È ·Ú·ÁˆÁÔ› ÂÁÁ˘ÒÓÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ ÙËÓ ¿ÚÈÛÙË Î·È ·Û‡ÁÎÚÈÙË ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜. ™ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ªÂÏÈÛÛÔÎÔÌÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ μfiÏÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Â‰Ò Î·È ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ªÂÏÈÛÛÔÎÔÌ›·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ‰‡Ô ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÁˆfiÓÔÈ, Ì ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ó· ηχÙÂÙ·È ÂÍÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ·fi fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó. ™ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û‡ÛÙËÌ· ·Ó¿Ï˘Û˘ Î·È ÔÈÔÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙÔ˘ ÌÂÏÈÔ‡, fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘


M·ÁÓËÛ›· 13

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 24 ¢∂∫∂ªμƒπOY 2010

ªÂ ·È¯Ì¤˜ ηٿ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜, ¿ÓÙˆ˜, ‰ÂÓ Î·ÙÔÓfiÌ·ÛÂ Ô ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ BfiÏÔ˘

∞ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÂÙÚ·ÂÙ›·˜ ·fi ÙÔÓ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·ÚË

ª

 ·È¯Ì¤˜ ηٿ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Î·ÙÔÓfiÌ·ÛÂ, Î·È ·ÚÎÂÙ‹ ‰fiÛË ÈÎÚ›·˜, Ô ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ¯ı˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ ÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ÙÂÙÚ·ÂÙ›·˜. ÀÂÚ·ÛÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÙˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ Î·È Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘, ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Ô˘ ÁÂÓÓ¿ ÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· ÙÔ ·‡ÚÈÔ. ¢ÂÓ ÂÈϤ¯ÙËÎ·Ó ¤ÚÁ· ÁÈ· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÛÌfi Ô˘ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ·ÏÏ¿ ¤ÚÁ· Ô˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ· ·Í›· Î·È ı· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ” , ÚÔÛ¤ıÂÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™, xinos@e-thessalia.gr

√ Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ¤Ó· ¤ÓÙ˘Ô 116 ÛÂÏ›‰ˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ÙÂÙÚ·ÂÙ›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ¯ˆÚÈṲ̂ÓÔ˜ Û 9 ¿ÍÔÓ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ Û˘ÓÔ¯‹˜ Î·È ÙÔ ÌËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜-·ÛÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi-ÔÏÈÙÈÛÌfi, ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜-Ù¯ÓÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹, ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜-ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ¢¯¿ÚÈÛÙÔ Î·È Î·Ù·ÓÔËÙfi ¤ÓÙ˘Ô, ÒÛÙ ӷ ÙÔ Î·Ù·ÓÔÔ‡Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÔÈ Ôϛ٘” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ˆ˜ “‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· ÚfiıÂÛË Ó· ˆÚ·ÈÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ˘ÂÚ‚¿ÏÂÈ Û¯ÂÙÈο Ì fiÛ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· 2007- 2010. ∂›Ì·È Û·Ê‹˜,

·ÏËıÈÓfi˜ Î·È ÙÂÎÌËÚȈ̤ÓÔ˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ¯ˆÚ›˜ Êfi‚Ô Î·È ¿ıÔ˜, fi¯È ÌfiÓÔ Ù· ıÂÙÈο, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ·ÚÓËÙÈο ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿˜ Ì·˜, ·ÎfiÌË Î·È ·˘Ù¿ Ô˘ ˘ÔÛ¯Âı‹Î·ÌÂ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ¤Û·Ì ӷ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì” . π‰È·›ÙÂÚ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ηٿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ·ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ¤Î·Ó ÛÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÛÙËÓ „ËÊÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘, ÛÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙËÓ fiÏË Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Â˙fi‰ÚÔ̈Ó, ‰ÚfiÌˆÓ ‹È·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜, ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÎÔÚ˘ÓÒÓ, ÙȘ ÂÛÔ¯¤˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Î·È Ù· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ¿ÚÎÈÓ. ∂›Û˘, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó·Î‡ÎψÛ˘, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ “ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ” , ÛÙ· ¤ÚÁ· ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÙȘ Û˘ÓÔÈ˘ ¶·ÏÈÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘, ¡Â¿ÔÏ˘, ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ, ÛÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÔÛfiÙËÙ·˜ fiÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ μÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ∫·ı·ÚÈÛÌÔ‡, ÛÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÎÔÈÓˆ-

ÓÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ì ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Ó¤ˆÓ ∫∞¶∏, ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ, ¶·È‰ÈÎÒÓ ™Ù·ıÌÒÓ Î·È ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∞ÛÙ¤ÁˆÓ. °È· ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÂÁÔÓfi˜, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘„ ÙËÓ ·ÔÁÔ‹ÙÂ˘Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‚·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ì ٷ ªÂÛÔÁÂȷο ÈÚÈ¿ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ì ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ¢‹ÏˆÛ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ 2007- 2013 Î·È ÙÔ˘ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ “ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÛËÌ·ÓÙÈο ·Ó·Ù˘Íȷο ÂÚÁ·Ï›· Ù˘ fiÏ˘” . °È· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ÙÔ 2007 ·Ú¤Ï·‚ ̛· ηٿÛÙ·ÛË Ì ‰ÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û ٤ÛÛÂÚȘ ÙÔÌ›˜, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹-

Ì·Ù·, ÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ Î·È ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ì ÙÚ›ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ ÌÈÏ‹Û·Ì ÔÙ¤ ÁÈ· “η̤ÓË ÁË. ™˘Ó¯›Û·Ì Ú¿ÙÙÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛˆÛÙfi ÁÈ· Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÔ˘Ì ·Ú·Ï›„ÂȘ Î·È Ï¿ıË” , ÚÔÛ¤ıÂÛÂ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ, ÙÔ 2006 Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ›¯Â ¤ÏÏÂÈÌÌ· 2 ÂÎ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÙÔ 2009 ÂÌÊ¿ÓÈÛ ÏÂfiÓ·ÛÌ· 137.000 ¢ÚÒ. ∞ÚÓËÙÈ΋ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ì›ˆÛ˘ ηٿ 9 ÂÎ. ¢ÚÒ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÙÔ 2010 ·fi ÙÔ˘˜ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ∞˘ÙÔÙÂÏ›˜ ¶fiÚÔ˘˜ (∫∞¶), ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ “‰fiıËΠÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ËÌÈÙÂÏ‹ ÔÚÈṲ̂ӷ ¤ÚÁ·. ΔÔ ¤ÚÁÔ Ì·˜ Î·È ÙÔ ÓÔÈÎÔ·ÚÂÌ· ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¤ÁÈÓ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È ¯ˆÚ›˜ ‰È¿ıÂÛË ··Í›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ·Ú‹¯ıË ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹. ¢ÂÓ ÂÓ‰ÒÛ·Ì ÛÙȘ ʈӤ˜ οÔÈˆÓ Ô˘ ¤ÏÂÁ·Ó “‚Á¿ÏÙ ٷ fiÏ· ÛÙË ÊfiÚ·” . ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÌ›˜

Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ. ŸÏÔÈ Î·ÙÔÈÎԇ̠ÛÙËÓ ›‰È· fiÏË Î·È ‹ fiÏÔÈ Ì·˙› ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ‹ fi¯È. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Ô˘ ÁÂÓÓ¿ ÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· ÙÔ ·‡ÚÈÔ. ¢ÂÓ ÂÈϤ¯ÙËÎ·Ó ¤ÚÁ· ÁÈ· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÛÌfi Ô˘ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ·ÏÏ¿ ¤ÚÁ· Ô˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ· ·Í›· Î·È ı· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ” , Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘.

∞ȯ̤˜ Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, Ô ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘, ¿ÊËÛ ·È¯Ì¤˜ ηٿ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘,

ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Î·ÙÔÓfiÌ·ÛÂ. “∫Ô˘Ú¿ÛÙËη Î·È ·ÔÁÔËÙ‡ÙËη fi¯È ·fi ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ·ÏÏ¿ ·fi Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ οÔȈÓ, ·ÎfiÌË Î·È Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÌÔ˘” , › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È ÚÔÛ¤ıÂÛÂ: “∞ÓÙÈÌÂÙˆ›Û·Ì ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ·, Ë ÔÔ›· ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙÔ‡Ó Ù· ¤ÚÁ· Î·È ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜. ¢ÂÓ ÂÈϤ¯ÙËÎ·Ó ¤ÚÁ· ÁÈ· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÛÌfi Ô˘ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ·ÏÏ¿ ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Ô˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË ·Í›· Î·È ı· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ”.

¡. πˆÓ›·: ¶ÚfiÛÏË„Ë 15 Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ “ºøΔπ∂™” ¿Ó·„ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹

¤ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë 15 Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜. √ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ™Ù. §ËÌÓÈfi˜ ηًÁÁÂÈÏ fiÙÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÊÂÚı› Û ¿ÏÏÔ˘˜ Έ‰ÈÎÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ¿ÏÏˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· Á›ÓÂÈ ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÎÔÔ‡Ó ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù· ÏËڈ̋˜ Î·È Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó Ù· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· Û ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜. ΔÂÏÈο ÙÔ ™ÒÌ· ·ÔÊ¿ÛÈÛ ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË, ı· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó 15 Û˘ÓÔÏÈο ¿ÙÔÌ· ÌÂ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÔÎÙÒ ÌËÓÒÓ, ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÂÔ¯ÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. μ¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó Ì¤Ûˆ ∞™∂¶ 3 Ô‰ËÁÔ› ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, 8 ÂÚÁ¿Ù˜ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È 4 ηı·Ú›ÛÙÚȘ. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶. ª·‚›‰Ë˜ ˙‹ÙËÛ ӷ „ËÊÈÛÙ› ÔÌfiʈӷ ÙÔ ı¤Ì·, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ “Ë ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ·, ηıÒ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ 38 Û˘ÓÔÏÈο ·ÙfïӔ . À¤Ú ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ Ù¿¯ıËÎÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ™Ù. §ËÌÓÈfi˜, ˆÛÙfiÛÔ ¿ÛÎËÛ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Ó· ÌËÓ Î¿ÓÂÈ ‰ÂÎÙfi ·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÚÔÛÏ‹„ÂȘ 25 ·ÙfiÌˆÓ ÌfiÓÈÌÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. “°È·

‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ ·›ÙËÌ· ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙfi, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Û˘˙ËÙ‹ıËÎÂ Î·Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÙÔ ‹Ú ÛÔ‚·Ú¿” , ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ¿ÊËÛ ·È¯Ì¤˜ ÁÈ· ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÚÔ˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜, ηıÒ˜ ÙÔ ÔÛfi ÊÙ¿ÓÂÈ ÙȘ 50.000 ¢ÚÒ, ηٷÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ˆ˜ “ıˆÚ› fiÙÈ ¯Ú‹Ì·Ù· Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÔ¯ÂÙ¢Ù› Û ¿ÏÏÔ˘˜ Έ‰ÈÎÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. À¿Ú¯ÂÈ ˙‹ÙËÌ·. ∞Ó Ë ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÊÂÚ¤ÁÁ˘· ÛÙÔ˘˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ Ù˘, ÙfiÙ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚԇ̠ӷ ¿ÚÔ˘ÌÂ

Ô‡Ù ÂÙڤϷÈÔ” , ÂÈÛ‹Ì·Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ. ¶ÚfiÙÂÈÓÂ, ‰Â, Ó· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÁÈ· Ó· ÎÔÔ‡Ó ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù· ÏËڈ̋˜, ÒÛÙ ӷ ÂÍÔÊÏËıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜, ηıÒ˜ fiˆ˜ › “Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ı· ÎÈÓ‹ÛÂÈ fiϘ ÙȘ ÓfiÌÈ̘ ‰È·‰Èηۛ˜” . √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ∫ˆÓ. ÷Ϥ‚·˜ ÙfiÓÈÛ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ˆ˜ “Ë ¡. πˆÓ›· ÛÙÔ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ı· Â›Ó·È ÊÙˆ¯fi˜ Û˘ÁÁÂÓ‹˜” Î·È ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎÏÂÁ̤ÓÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó È‰È·›ÙÂÚË ‚·Ú‡ÙËÙ· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜. √ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¡ÂÛÙ.

™Δ∂°¡√∫∞£∞ƒπ™Δ∏ƒπ∞

°ÂˆÚÁ. ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ¢Â˘Ù.-¶·Ú.: 08.00-21.00 ™¿‚‚·ÙÔ: 08.00-15.00 πˆÏÎÔ‡ 21, μfiÏÔ˜, 24210 25303 & 6974076147

«ÃÚfiÓÈ· ¶ÔÏÏ¿ & ∫·Ï¤˜ °ÈÔÚÙ¤˜» Δ∂áπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ª∂§∂Δ∂™ - ∫∞Δ∞™∫∂À∂™ Δ√¶√°ƒ∞ºπ∫∂™ ∞¶√ΔÀ¶ø™∂π™ ™∂ √§√ Δ√ ¶∏§π√

«ÃÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿»

∑∏™∏™ ™∞ª∞ƒ∞™

¶√§πΔπ∫√™ ª∏Ã∞¡π∫√™ ∞.¶.£.

°ƒ∞º∂π√: ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞, ÙËÏ.: 24280 93187 / ÎÈÓ.: 6977 975711 e-mail: zsam@otenet.gr

ª·ÓÈ¿Ú·˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜” ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·˜ Ó· ·Ú·Ù·ıÔ‡Ó ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ÂÓÒ Ô Î. ∫·ÙÛ·Ï‹˜ ηÙËÁfiÚËÛ ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÁÈ· “ÚÂÌÔ‡Ú· Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÙÈÁÌ‹˜” . ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙ· ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶. ª·‚›‰Ë˜ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ ™ÒÌ· Ó· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÔÌfiʈӷ ÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ. “∫·Ù·ÓÔÒ ÙËÓ ·ÁˆÓ›· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ÙȘ ÚËÙÔÚ›˜. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ Ì·˜ ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â¿Ó‰ÚˆÛ‹ Ù˘ ‹Ù·Ó ·Ôχو˜ ÛˆÛÙ‹. ¶Ú¤ÂÈ ¤ÛÙˆ ηÈ

ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ì fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜ ÛÙËÓ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·” , ÙfiÓÈÛÂ. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ÙÔ ™Ò-

∫·Ï¿ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·

Ì· ÂÓ¤ÎÚÈÓ ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ, Ì ÙȘ ·ÚÓËÙÈΤ˜ „‹ÊÔ˘˜ ÙˆÓ Î.Î. ª·ÓÈ¿Ú· Î·È ∫·ÙÛ·Ï‹. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 14 ™˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÙÔ ¢.™. Ù˘ Δ∂¢∫ Δ∏¡ ΔÚ›ÙË 28 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘

Î·È ÒÚ· 13.00, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ Ù˘ Δ∂¢∫ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Û˘Ó¤ÏıÂÈ ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ Δ∂¢∫ Û ٷÎÙÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ì ٷ ÂÍ‹˜ ı¤Ì·Ù· Û˘˙‹ÙËÛ˘: - √ÚÈÛÌfi˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ Ì ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “∂›ÁÔÓÙ· ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈο ¤ÚÁ· ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·”. - √ÚÈÛÌfi˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ Ì ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “ŒÚÁÔ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ •ËÚÈ¿”. - √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ Δ∂¢∫ ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ì ı¤Ì· “√È ∫¤ÓÙ·˘ÚÔÈ ·fi ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ”. - ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ Δ∂¢∫ ÛÙËÓ ŒÎıÂÛË Ù˘ ¡˘ÚÂÌ‚¤ÚÁ˘ 27/2/2011 ¤ˆ˜ 7/3/2011. - ŒÁÎÚÈÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ·Ó·‰ÚÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ù˘ Δ∂¢∫.

∞ÓÔ›ÁÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ·ÓÈÛfi‰Ԣ ÎfiÌ‚Ô˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ∞¡√π°∂π Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ·ÓÈÛfi‰Ԣ ÎfiÌ‚Ô˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ ¤Î·Ó ¯ı˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ °. ª·ÁÎÚÈÒÙ˘. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÍÂÂÚ¿ÛÙËÎ·Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ·ÓÈÛfi‰Ԣ ÎfiÌ‚Ô˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÎfiÌ‚Ô˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÚÔ¯ˆÚ› Ë ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘ ÙÔ˘ 304 ¶∂μ, Ô˘ ı· ÛÙÔȯ›˙Ô˘Ó 14 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ªÂ ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ı· ÚÔÛٷ٢ı› ÙÔ ™ÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ∞ÚÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙȘ ÏËÌ̇Ú˜ Î·È ÙȘ ηÎÔÙ¯ӛ˜ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ. £· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Â›Û˘ ¿Ú· Ôχ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ Î·È ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ‹ Ù˘. Δ· ÓÂÚ¿ Ô˘ ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ı· ·ÚÔ¯ÂÙ‡ÔÓÙ·È ÛÙË Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ·.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 24 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ô ∞. ºÔÈÓÈÎfiÔ˘ÏÔ˜

√Ìfiʈӷ ·Ô‰ÂÎÙ¤˜ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ ¢ı‡Ó˘ ™ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Ë Ó¤· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹

ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Ù˘ Ó¤·˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ μfiÏÔ˘ Î·È Ì›· ÌfiÏȘ Ë̤ڷ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÚΈÌÔÛ›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Û˘Ó‰ڛ·Û ¯ı˜ Ë ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜, ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ Ô ÓÂÔÂÎÏÂÁ›˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ¤Ó·Ó ÚÒÙÔ, ηٷگ‹Ó ηٷÌÂÚÈÛÌfi ÙÔ̤ˆÓ ¢ı‡Ó˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜.

√ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ë Ó¤· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Â›Ó·È ‚·Ú‡, ‰ÈfiÙÈ ÔÈ Ôϛ٘ ¤¯Ô˘Ó ÂÓ·Ôı¤ÛÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÚÔÛ‰Ô˘ Û ÌÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË Ô˘ ı· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜, Ù˘ ·ÍÈÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜. “¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ‰Èη›ˆÌ· Ó· ‰È·„‡ÛÔ˘Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ì οı ÂÚÈıÒÚÈÔ ÒÛÙ ӷ ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·” , ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ·fi ÙËÓ ÂÔ̤ÓË Ù˘ ÂÎÏÔÁ‹˜ Á›ÓÂÙ·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·, ÒÛÙ ӷ Î˘Ï‹ÛÔ˘Ó ÔÌ·Ï¿ ÔÈ ÚÒÙ˜ ̤Ú˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. √È ÙÚÂȘ ¿ÌÂÛ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Â›Ó·È Ë Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Ë Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙˆÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Û ‰‡Ô ¡ÔÌÈο ¶ÚfiÛˆ· Î·È ÙÔ ÓÔÈÎÔ·ÚÂÌ· ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ∂Ó fi„ÂÈ ÙˆÓ ‰ËÌ·ÈÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÚÒÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 2 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ (11.Ì.), Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ٷ ÚfiÛˆ· Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙˆÓ ‰˘Ô ∂ÈÙÚÔÒÓ (√ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Î·È ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜), ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ Î·È ÂÈÙÚÔÒÓ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙÂϯˆıÔ‡Ó. √È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ¤ÁÈÓ·Ó ÔÌÔÊÒÓˆ˜ ‰ÂÎÙ¤˜. √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, Â·Ó¤Ï·‚ ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË ÁÈ· ÂÎÚÔÛÒËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÈÔ„ËÊÈÒÓ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ fiÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ Î·È ·Ó·Áη›· Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ, ı· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó Ôϛ٘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂΉËÏÒÛÂÈ ‰È¿ıÂÛË ÂıÂÏÔÓÙÈ΋˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈο, Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÚfiÙÂÈÓ ÙÔÓ ∞. ºÔÈÓÈÎfiÔ˘ÏÔ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤-

‰ÚÔ˘ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. °È· ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù·ÎÙÈο ̤ÏË ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ¡·Ù¿Û·, Úfi‰ÚÔ˜, Î·È ∫·Ú··Ù¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∫·Ô˘Ó¿˜ °È¿ÓÓ˘, §·ÌÚÈÓ›‰Ë˜ ºÒÙ˘, ¢ÂÚ‚¤Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ∞ÁÎÚ‹ ÷ڿ, ÷ÏÎÈ¿˜ ™ˆÙ‹Ú˘ Ì ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈο ̤ÏË ÙÔ˘˜ ª·˘ÚfiÔ˘ÏÔ ¡›ÎÔ, ª·˚Ú¿ÌË ∞ıËÓ¿, ∫ÂÚ·ÛÈÒÙË °È¿ÓÓË. °È· ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· Ù·ÎÙÈο ̤ÏË ÔÈ ªfiÛ¯Ô˜ ¡›ÎÔ˜, ¶Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ∫ÔÎÎÈÓ¿ÎË ºˆÙÂÈÓ‹, ª·ÚÌÔ˘‰¿ÎË ∫·ÙÂÚ›Ó·, ÷˘ÙÔ‡Ú·˜ ¡›ÎÔ˜, ΔÛÈ¿ÌË ª·Ú›·, ∫Ô˘ÚÙ›Ó·˜ °È¿ÓÓ˘, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ §ÂˆÓ›‰·˜ Î·È ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈο ̤ÏË ÔÈ ª·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ §ÂˆÓ›‰·˜, ΔÛ¿Ì˘ ª¿Î˘ Î·È ª·ÚÙ˙ÈÒη ™Ô‡Ï·.

√È ¿ÏϘ ı¤ÛÂȘ ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ¤ÁÈÓÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Î·È ¤Ó·˜ ÚÒÙÔ˜ ηٷÌÂÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÙÔ̤ˆÓ ¢ı‡Ó˘, Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÔÏÏ¿ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· Î·È ÂÈÙÚÔ¤˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙÂϯˆıÔ‡Ó. ∂ȉÈο ÁÈ· ÙÔ ¡¶¢¢ Î·È ÙËÓ ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹ ∂ȯ›ÚËÛË, ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÙËΠfiÙÈ ÔÈ ÙÂÏÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó fiÙ·Ó ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ ÛÙÔ Ò˜ ı· Á›ÓÂÈ Ë Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙˆÓ Û˘ÓÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ¢‹ÌˆÓ Î·È ÛÙÔ ÔÈÔÈ ÙÔÌ›˜ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ¡¶¢¢ Î·È ÔÈÔÈ ÛÙËÓ ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹.

√È ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÁÈ· ÛÙÔ ¡¶¢¢ ı· ÚÔÙ·ıÔ‡Ó ÔÈ ª·‚›‰Ë˜ ¶·‡ÏÔ˜, Úfi‰ÚÔ˜, §·ÌÚÈÓ›‰Ë˜ ºÒÙ˘, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, ∞ıÏËÙÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜, ∫Ô˘ÚÙ›Ó·˜ °È¿ÓÓ˘, ÙÔ̤·˜ ¶·È‰ÈÎÒÓ ™Ù·ıÌÒÓ, ∞ÁÎÚ‹ ÷ڿ, ÙÔ̤·˜ ∫∞¶∏, ÷ÏÎÈ¿˜ ™ˆÙ‹Ú˘, ÙÔ̤·˜ ∂∞∫ Î·È ª·˚Ú¿ÌË ∞ıËÓ¿, ÙÔ̤·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÂÓÒ ÛÙËÓ ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹ ∂ȯ›ÚËÛË ÔÈ ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô˜ μ·Û›Ï˘, Úfi‰ÚÔ˜, ª·ÚÌÔ˘‰¿ÎË ∫·ÙÂÚ›Ó·, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, ÙÔ̤·˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Î·È ΔÛ¿Ì˘ ª¿Î˘, ÙÔ̤·˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ∂›Û˘, ·fi ÙȘ ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ƒ·‰ÈfiʈÓÔ ı· ÔÚÈÛÙ› Úfi‰ÚÔ˜ Ô ∫·Ú··Ù¿Î˘ ∏Ï›·˜, ÛÙÔ ™À¢π™∞ Ô §ÂˆÓ. ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ÛÙË ™¯ÔÏÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Ë ™Ô‡Ï· ª·ÚÙ˙ÈÒη, ÛÙË ™¯ÔÏÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Ô °. ∫·Ô˘Ó¿˜, ÛÙËÓ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋ ÔÈ ¢ÂÚ‚¤Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜, ∫ÂÚ·ÛÈÒÙ˘ °È¿ÓÓ˘, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¢¿ÌÙÛ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÚÈÛÙ› Ô ª¿Î˘ ΔÛ¿Ì˘, ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ¶ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Ë ™Ô‡Ï· ª·ÚÙ˙ÈÒη, ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ŒÓÙ·Í˘ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ô ¡ÈÎ. ÷˘ÙÔ‡Ú·˜ Î·È ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÒÓ Î·È ƒ˘ÌÔÙÔÌÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ë ºˆÙÂÈÓ‹ ∫ÔÎÎÈÓ¿ÎË. ΔȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ı· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ Î·È ÙÔ ÙÔ›Ô ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ ¢ı‡Ó˘ ÛÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È ÙȘ ∂ÈÙÚÔ¤˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡.

ÕÚ¯ÈÛ ¯ı˜ ̤ۈ ·ÓÙÏÈÔÛÙ·Û›ˆÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÔ‰ÔÌÒÓ °È¿Ó. ª·ÁÎÚÈÒÙË

ΔÚÔÊÔ‰ÔÛ›· Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ ·fi ÙÔÓ ¶ËÓÂÈfi ¢‹ÏˆÛË ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË - ΔÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ Î·È Ë ·Ú¿Î·Ì„Ë Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ∞ƒÃπ™∂ ¯ı˜ Ë ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜ ·fi ÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ¶ËÓÂÈfi ̤ۈ ·ÓÙÏÈÔÛÙ·Û›ˆÓ. ™ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÔ‰ÔÌÒÓ °È¿ÓÓ˘ ª·ÁÎÚÈÒÙ˘ Î·È ÔÈ ÙÔÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. °È· “ÔÏÏ·Ï‹ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘” , ¤Î·Ó ÏfiÁÔ Ô Ó¤Ô˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ¶·Ó. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi, ¤Ï·‚ ÙË ‰È·‚‚·›ˆÛË fiÙÈ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Â›Ó·È ¤ÙÔÈ̘ Ó· ‰ËÌÔÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ˘ÔÏ›ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔÓ ·Ú·ÏÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ∞ÁÚÈ¿, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÚÔ¯ˆÚ› Î·È Ë ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿Î·Ì„Ë Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜. ∏ ˘‰ÚÔÏË„›· Á›ÓÂÙ·È ·fi Ù· 5 ·ÓÙÏÈÔÛÙ¿ÛÈ· ÙÔ˘ ¶ËÓÂÈÔ‡ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó, Û Ï‹ÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, 14 ΢‚Èο ̤ÙÚ· ÓÂÚÔ‡ ÙÔ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ ÛÙË Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ·. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ·ÓÙÏÈÔÛÙ·Û›ˆÓ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ 6 Ì‹Ó˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·ÚÔ¯ÂÙ‡ÔÓÙ·È ÛÙË Ï›ÌÓË ÔÈ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ¤˜ Î·È Â·ÚÈÓ¤˜ ·ÔÚÚÔ¤˜ ÙÔ˘ ¶ËÓÂÈÔ‡. ªÂ ÙËÓ Ï‹ÚË

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ·ÓÙÏÈÔÛÙ·Û›ˆÓ ı· ÌÔÚ› ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ¿ÓÔÈ͢ Ó· ÏËÚˆı› Ô Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú·˜ Ì 120.000 ΢‚Èο ̤ÙÚ· ηı·ÚÔ‡ ÓÂÚÔ‡, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ 75% Ù˘ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘ (160.000 ΢‚Èο ̤ÙÚ·) ÂÊfiÛÔÓ ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi ˘‰ÚÔÏÔÁÈÎfi ¤ÙÔ˜. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ª·ÁÎÚÈÒÙ˘, ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ÚÔÛ¯‹ πÔ‡ÓÈÔ Î·È ÙËÓ ¤ÌÊÚ·ÍË ÙÔ˘ ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ù˘ °˘ÚÙÒÓ˘, ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ϤÔÓ Ë ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÔÛfiÙËÙ· ˘‰¿ÙˆÓ

ÒÛÙÂ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ·ÓÙÏÈÔÛÙ·Û›ˆÓ Ó· Á›ÓÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, Û 3 ¯ÚfiÓÈ· ı· ÌÔÚ› Ë Ï‹ÚˆÛË Ù˘ §›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜ Ó· Á›ÓÂÙ·È Ì ‚·Ú‡ÙËÙ· ·fi ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· Ù˘ °˘ÚÙÒÓ˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ·ÓÙÏÈÔÛÙ·Û›ˆÓ. ∏ Â·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜ Î·È Ë ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛË Î·È ¿Ú‰Â˘ÛË Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ Î·È ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ¢-

Ú‡ÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ΔËÓ ÔÏÏ·Ï‹ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÓÂÚÒÓ ·fi ÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ¶ËÓÂÈfi ÛÙË Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠ¯ı˜ ·fi ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ Î. °. ª·ÁÎÚÈÒÙË, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ÓÂÔÂÎÏÂÁ›˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú¢ڤıËΠÛÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ÙˆÓ ÂÁηÈÓ›ˆÓ. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ·Ó·Û‡ÛÙ·Û˘ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ 1999, Â› ıËÙ›·˜ ÙÔ˘ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ˆ˜ ¡ÔÌ¿Ú-

¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi, ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜, ÂÓÙ¿¯ıËΠÛÙÔ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ì ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 152 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ Î·È ϤÔÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘. √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ “ÙÔ ¤ÚÁÔ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÓÂÚÒÓ ·fi ÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ¶ËÓÂÈfi ÛÙË Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ· ı· ˆÊÂÏ‹ÛÂÈ ÔÏÏ·Ï¿ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ·ÊÔ‡ ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ Î·ıÔÚÈÛÙÈο ÛÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ‚ÈÔÎϛ̷ÙÔ˜, ÂÓÒ ı· ηχ„ÂÈ ·Ó¿ÁΘ ‡‰Ú¢Û˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÔÈÎÔÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ Ï›ÌÓ˘” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÂ Û˘ÓÔÌÈÏ›· Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ÀÔ‰ÔÌÒÓ, Ô Î. ª·ÁÎÚÈÒÙ˘ ‰È·‚‚·›ˆÛ fiÙÈ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Â›Ó·È ¤ÙÔÈ̘ Ó· ‰ËÌÔÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ˘ÔÏ›ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔÓ ·Ú·ÏÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ∞ÁÚÈ¿, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÚÔ¯ˆÚ› Î·È Ë ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿Î·Ì„Ë Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜.


M·ÁÓËÛ›· 15

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 24 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

ŒÚ¯ÔÓÙ·È Ì ÙÔ Ó¤Ô ¯ÚfiÓÔ, Ì ÚfiıÂÛË Ù˘ Δƒ∞π¡√™∂ Ó· ‰È·ÌÔÚʈıÔ‡Ó ÛÙ· Â›‰· ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÙˆÓ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÒÓ ∫Δ∂§

∞˘Í‹ÛÂȘ-“ʈÙÈ¿” ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÙÚ¤ÓˆÓ ™¯Â‰È¿˙ÂÙ·È Ë Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ “∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜”

˘Í‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢Ú˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ı· Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÔÛÔÛÙ¿ Ù˘ Ù¿Í˘ ·fi 50% ¤ˆ˜ Î·È 80% ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ Ó¤·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÙˆÓ ÙÚ¤ÓˆÓ. √È ·˘Í‹ÛÂȘ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ÙÈÌÔÏÔÁȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ Δƒ∞π¡√™∂, ÚfiıÂÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÙˆÓ ÙÚ¤ÓˆÓ Ó· ‰È·ÌÔÚʈıÔ‡Ó ÛÙ· Â›‰· ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÙˆÓ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÒÓ ∫Δ∂§. ∂ÈϤÔÓ, ÚfiıÂÛË Ù˘ Δƒ∞π¡√™∂ Â›Ó·È Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· Û‡ÛÙËÌ· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÂÛfi‰Ô˘ Ô˘ ı· ·Ú¤¯ÂÈ ÂÎÙÒÛÂȘ Û ÂÈ‚¿Ù˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÎÏ›ÓÔ˘Ó ¤ÁηÈÚ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ, ηıÒ˜ Î·È Û ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Û˘¯Ó¿ ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘. ∂›Û˘, ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ó¤Ô ϤÁÌ· ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ۯ‰ȿ˙ÂÙ·È Ë Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ “∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜” .

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™

™Â ÙÈ̤˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÙˆÓ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÒÓ ∫Δ∂§ ÚfiÎÂÈÙ·È ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤ÙÔ˘˜ Ó· ηıÔÚ›ÛÂÈ Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ ÙÚ¤ÓˆÓ Ë Δƒ∞π¡√™∂, Ì ÙȘ ·˘Í‹ÛÂȘ Ó· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢Ú˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÛÙ· ÔÛÔÛÙ¿ Ù˘ Ù¿Í˘ ·fi 50% ¤ˆ˜ Î·È 80% ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· ¿ÓÙ· ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜. ™Â ÙÔÈÎfi Â›Â‰Ô ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÛÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ §¿ÚÈÛ·˜ - μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ Î·È μfiÏÔ˘ - ∞ı‹Ó·˜ - μfiÏÔ˘. ™‡Ìʈӷ ÌÂ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ √™∂, Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›Ô˘ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜, Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙ· 2,90 ¢ÚÒ, ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙ· 5,50 Ì 6 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ¿ÏϘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÛÙ· 12 ¢ÚÒ! ∞Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÈÛ¯‡ÛÂÈ Î·È ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ μfiÏÔ˘ - ∞ı‹Ó·˜, Ì ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙ· 15 ¢ÚÒ, Ì ÂÈϤÔÓ 8 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù·¯Â›·, 13,20 ÁÈ· ÈÓÙÂÚÛ›ÙÈ Î·È 21,60 ¢ÚÒ ÁÈ· ÈÓÙÂÚÛ›ÙÈ ÂÍÚ¤˜. øÛÙfiÛÔ, ÁÈ· ÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ¿ÓÙ· ÁÚ·Ì̤˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Δƒ∞π¡√™∂ ÙÔ

ÙÂÏÈÎfi ‡„Ô˜ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ Ë ÔÔ›· ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÙÈÌÔÏÔÁȷ΋˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ “ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÎÔÈÓÒÓ ·Ì·ÍÔÛÙÔȯÈÒÓ ı· Â›Ó·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÙˆÓ ∫Δ∂§. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ Ë ÙÈÌ‹ ÛÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ - ∫·Ï·Ì¿Î·˜ ·fi 8,90 ¢ÚÒ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙ· 15 ¢ÚÒ, ÙË ÛÙÈÁ-

Ì‹ Ô˘ Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ∫Δ∂§ ÁÈ· ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ Â›Ó·È 17 ¢ÚÒ. ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ∞ı‹Ó·˜ - £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ı· ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙ· 39 ¢ÚÒ ·ÚfiÌÔÈ· Ì ÙÔ ∫Δ∂§. √È ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÈÓÙÂÚÛ›ÙÈ ·Ì·ÍÔÛÙÔȯÈÒÓ ı· ‰È·ÌÔÚʈıÔ‡Ó ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ Ë ÙÈÌ‹ ÛÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ∞ı‹Ó·˜ - £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ì ÙÔ ÈÓÙÂÚÛ›ÙÈ ·fi 36,30 ¢ÚÒ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙ· 55,20 ¢ÚÒ Î·È Ì ¯ÚfiÓÔ Ù·ÍȉÈÔ‡ ÏÈÁfiÙÂÚÔ

ÙˆÓ 5 ˆÚÒÓ” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÙÈÌÔÏÔÁȷ΋˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ë Δƒ∞π¡√™∂ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Û‡ÓÙÔÌ· Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Û‡ÛÙËÌ· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÂÛfi‰Ô˘ Ô˘ ı· ·Ú¤¯ÂÈ ÂÎÙÒÛÂȘ Û ÂÈ‚¿Ù˜ Ô˘ ÎÏ›ÓÔ˘Ó ¤ÁηÈÚ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ, ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È 20% ¤ÎÙˆÛË ÁÈ· ÙÚÂȘ ̤Ú˜ ÚÔÒÏËÛË Î·È ‚ÔËıÔ‡Ó, ¤ÙÛÈ, ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÙÚÔ¯·›Ô˘ ˘ÏÈÎÔ‡. ∂›Û˘, Û ÂÈ‚¿Ù˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Û˘¯Ó¿ ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ Î·È ‰ÂÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ì ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ¤Î‰ÔÛ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ ¿ÓÙ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Δƒ∞π¡√™∂, Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ı· ‰È·ÙËÚËı› ÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ¯·ÌËÏfi Î·È ÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó Ì ÊÙËÓfiÙÂÚÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ.

¡¤Â˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ™ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘ Δƒ∞π¡√™∂ Â›Ó·È Ë ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÙÚ›ÌËÓÔ Ó¤Ô˘ ϤÁÌ·ÙÔ˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ, Ï‹Úˆ˜ ÂÓ·ÚÌÔÓÈṲ̂ÓÔ Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡. ™ÙȘ Ӥ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ì ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ “∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜” . ∏ Û‡Ó‰ÂÛË

ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ì ·Ï‹ ÌÂÙÂÈ‚›‚·ÛË ÛÙÔ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∞¯·ÚÓÒÓ, fiÔ˘ ı· ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙÔÓ ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi fiϘ ÔÈ ·Ì·ÍÔÛÙÔȯ›Â˜ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· ∞ıËÓÒÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∂ÈϤÔÓ, ‰ÚÔÌÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ÌÂ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ Ô‰ÈΤ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ı· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÙÚ¤ÓˆÓ ·fi ÌÂÁ¿Ï· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ·, ηıÒ˜ Î·È Ë Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ÙÚ¤ÓˆÓ Ì ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ·fi ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î·È Ë ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË Ì ÙȘ ·ÎÙÔÏÔ˚Τ˜ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜, Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Ù· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ Î·È ÙËÓ ∫Ú‹ÙË Ì ÙË μfiÚÂÈ· Î·È ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·. Δ¤ÏÔ˜, Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ Δƒ∞π¡√™∂ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤ÓÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2009 ‹Ù·Ó ϤÔÓ ÙˆÓ 700 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ Î·È Ì ÂÍ·ÓÂÌÈṲ̂ÓÔ ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÌÂÙÔ¯ÈÎfi Ù˘ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ. ∏ Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË ·fi ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ∞Ú›ÏÈÔ ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ Î·È Â͢Á›·ÓÛ˘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ·ÍfiÓˆÓ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ·ÚÌÔ‰›ˆ˜, ‹Ù·Ó Î·È “Ë ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÚÔÎÏËÙÈο ¯·ÌËÏÒÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ, fiˆ˜ ÂΛÓÔ ÁÈ· ÙÔ ÙÚÂÓ¿ÎÈ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘”.

∫·Ù·ÚÁ‹ÛÂȘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÙÔ˘ √™∂ ·fi 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ∞£∏¡∞, 23.

∫∞Δ∞ƒ°∏™∂π™ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·˘-

Í‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ηıÈÂÚÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011 ÛÙÔÓ √™∂, ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË Î·È ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È ‹ ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÚ¤ÓˆÓ ÛÙË ‚fiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ, ÂÓÒ Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ı· ·ÁÁ›ÍÔ˘Ó ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÙˆÓ ∫Δ∂§. ™‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ Δƒ∞π¡√™∂, ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤ÙÔ˘˜ ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ‹ ‰È·ÎfiÙÔÓÙ·È Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÛÙȘ ÁÚ·Ì̤˜: ∞ı‹Ó·-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË-∞ı‹Ó· £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË-ºÏÒÚÈÓ·-£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË §¿ÚÈÛ·-∫·Ï·Ì¿Î·-§¿ÚÈÛ·

¶¿ÙÚ·-¶‡ÚÁÔ˜-∫·Ï·Ì¿Ù·-¶¿ÙÚ· ∫·Ï·Ì¿Ù·-ªÂÛÛ‹ÓË-Δ∂π-∫·Ï·Ì¿Ù· ∫fiÚÈÓıÔ˜-ΔÚ›ÔÏË-¡·‡ÏÈÔ-∫fiÚÈÓıÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË-™ÎfiÈ·-μÂÏÈÁÚ¿‰È-£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË-™fiÊÈ·-μÔ˘ÎÔ˘Ú¤ÛÙÈ-£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË - £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Â¤Ú¯ÔÓÙ·È ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ϤÁÌ· ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∞ı‹Ó·˜-£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ 884 Î·È 885 ·Ó·‚·ıÌ›˙ÔÓÙ·È Û IC Î·È Î·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÛÙ·ı̇ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Û ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ Î·È ∞ÌÊ›ÎÏÂÈ·. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· IC Express ∞ı‹Ó·˜-£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÛÙ·ı̇ÛÂȘ ÛÙÔ ¶Ï·Ù‡ Î·È ÛÙÔ ™∫∞, Ì ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›Ô˘ Ó· ‰È·ÚΛ 4 ÒÚ˜ Î·È 50 ÏÂÙ¿.

Δ›ıÂÓÙ·È Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‰‡Ô (2) ˙‡ÁË ·Ì·ÍÔÛÙÔȯÈÒÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË-¢›Î·È·-£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞ÏÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙ·ı̇ÛÂˆÓ Û fiÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·. ∂›Û˘, ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÏˆÊÔÚÂȷΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜, ÂÊfiÛÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ˙‹ÙËÛË: ∞ı‹Ó·-∫·Ï·Ì¿Ù·-∞ı‹Ó· (¯ˆÚ›˜ ÂӉȿÌÂÛ˜ ÛÙ·ı̇ÛÂȘ) ¶Ï·Ù‡ - °È·ÓÓÈÙÛ¿ - ¶Ï·Ù‡ (·ÓÙ·fiÎÚÈÛË Ì IC Express) ∫·Ï·Ì¿Î· - °Ú‚ÂÓ¿ - πˆ¿ÓÓÈÓ· - ∫·Ï·Ì¿Î· §·Ì›·-∫·ÚÂÓ‹ÛÈ-§·Ì›· ¶ÚԂϤÂÙ·È, Â›Û˘, Ë ·¢ı›·˜ ÚfiÛ‚·ÛË Ù˘ ™Ù¤Ú·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ “∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜” , Ë ÔÔ›· ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ì ÙË ÌÂÙÂÈ‚›‚·ÛË ÛÙÔ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∞¯·ÚÓÒÓ (™∫∞), fiÔ˘ ϤÔÓ ı·

ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙÔÓ ¶ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi fiϘ ÔÈ ·Ì·ÍÔÛÙÔȯ›Â˜ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· ∞ı‹Ó·˜ - £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ¶ÚÔˆı›ٷÈ, ·ÎfiÌ·, Ë Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ÙÚ¤ÓˆÓ Ì ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, ·fi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2011 Î·È Ë ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË Ì ÙȘ ·ÎÙÔÏÔ˚Τ˜ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜, Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Ù· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ Î·È ÙËÓ ∫Ú‹ÙË Ì ÙË μfiÚÂÈ· Î·È ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ Ù· ηٷÚÁËı¤ÓÙ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·, ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ Δƒ∞π¡√™∂ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ı· ·ÍÈÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô, Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ÙÚ¤ÓˆÓ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌ¤ÓˆÓ Û ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÂÈ‚·ÙÒÓ (.¯. Û¯ÔÏÈΤ˜ ÂΉÚÔ̤˜ Û ¡·‡ÏÈÔ Î·È ºÏÒÚÈÓ·), fiˆ˜ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ Û ıÚËÛ΢ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜.

¶ÂÚ›Ô˘ 400 ‰¤Ì·Ù· ÌÔ›Ú·Û ¯ı˜ Û ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜

¶ÏÔ‡ÛȘ Ï·ÙÚ¢ÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ·fi Û‹ÌÂÚ· ̤¯ÚÈ Î·È Ù· £ÂÔÊ¿ÓÈ· ∂¡∞ ÏÔ‡ÛÈÔ ‰ˆ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÁÂÌ¿ÙÔ Ï·ÙÚ¢ÙÈ-

Τ˜ Î·È ¿ÏϘ ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ·‡ÚÈÔ ÛÙÔ˘˜ πÂÚÔ‡˜ ¡·Ô‡˜ Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È Ù· £ÂÔÊ¿ÓÈ·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ù· ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ‚Ú¤ıËΠ¯ı˜ Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·˜ 400 ‰¤Ì·Ù· Û ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜. ™Â Îϛ̷ ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ Â˘Ï¿‚ÂÈ·˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ Ï·ÙÚ¢ÙÈΤ˜ ÙÂÏÂÙ¤˜ ÁÈ· ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, ı· ÙÂÏÂÛÙ› Ô Ì¤Á·˜ ·ÓËÁ˘ÚÈÎfi˜ ÂÛÂÚÈÓfi˜. ∞‡ÚÈÔ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ πÂÚÔ‡˜ ¡·Ô‡˜ Ë ı›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, Ë ÔÔ›· ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ÂÚ›Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙȘ 8 ÙÔ Úˆ›. ™ÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Ó¿Ï˄˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ·‡ÚÈÔ Î·È ‰Â‡ÙÂÚË ı›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·fi

ÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 11 ÙÔ Úˆ›. ™ÙË ı›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ı· „¿ÏÂÈ Ë ¯ÔÚˆ‰›· Ù˘ ∞Á›·˜ ΔÚÈ¿‰·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÔÈ ∂ÓÔڛ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Î·È ¿ÏϘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ηÙ˯ËÙÈο, Û¯ÔϤ˜ ÁÔÓ¤ˆÓ. ™ÙÔÓ ÈÂÚfi Ó·fi ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ÂÓÔÚÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ Ë ÂÙ‹ÛÈ· Û˘ÓÂÛÙ›·ÛË ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÙˆÓ Î·Ù˯ËÙÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÙÔ˘˜. ∂›Û˘ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ Ó·fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 31 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙȘ 11.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ı· ÙÂÏÂÛÙ› Û‡ÓÙÔÌË ∞ÎÔÏÔ˘ı›· ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤ÙÔ˘˜ Î·È ı· ¢ÏÔÁËı› Ë ‚·ÛÈÏfiÈÙ·. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Δ‡Ô˘ Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ . ∂ÈÊ¿ÓÈÔ˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ·fi Û‹ÌÂÚ· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÔÈ Ï·ÙÚ¢ÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ∞-

Á›Ô˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· £ÂÔÊ¿ÓÈ·, ηıÒ˜ Î·È ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÏÔ‡ÛÈÔ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi ‰ˆ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù¿ ·Ú¿‰ÔÛË Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÈÛÙÔ›.

400 ‰¤Ì·Ù· Û ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ¶ÂÚ›Ô˘ 400 ‰¤Ì·Ù· ÌÔ›Ú·Û Û ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ¯ı˜ Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ Î·È ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ™˘Ì·Ú·ÛÙ¿Ûˆ˜ ∫Ú·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ “√ ∂ÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ˜” . £Âfi‰ˆÚÔ ª·Ù¿Î·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ÂÈÛΤÊıËΠÙȘ º˘Ï·Î¤˜ ∫·ÛÛ·‚ÂÙ›·˜, fiÔ˘ ÙÔÓ ˘Ô‰¤¯ıËÎÂ Ë ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· Î. ºÔ‡Ï· ™·Ì·Ú¿, ÂÓÒ ÙÔ “·ÚÒÓ” ¤‰ˆÛ·Ó Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Î.

∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ μÔÏÈÒÙ˘ Î·È Ô ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∫ÔÛÌ¿ÓÔ˜. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ Ô Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ÂÈÛΤÊıËΠÙȘ ¢ÈηÛÙÈΤ˜ º˘Ï·Î¤˜ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ÁÈÔÚÙ‹ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÙˆÓ º˘Ï·ÎÒÓ. √ ›‰ÈÔ˜ ‚Ú¿‚¢Û ٤ÛÛÂÚȘ Ì·ıËÙ¤˜, Ì ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ¤·ıÏÔ Î·È ÚÔÛˆÈÎfi ‰ÒÚÔ, ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜. √ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ÂÈÛΤÊıËÎÂ, Ù¤ÏÔ˜, ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ∞ÓËÏ›ÎˆÓ μfiÏÔ˘ Î·È ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÛÙ· ·È‰È¿ ·ÙÔÌÈο ‰¤Ì·Ù· Ì ›‰Ë ÚÒÙ˘ ·Ó¿Á΢. Δ· ‰¤Ì·Ù·, Û˘ÓÔÏÈο 400, Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚÂ Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ÛÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜, ÂÙÔ›Ì·Û·Ó ÔÈ ÂÓÔڛ˜ Ù˘ ÌËÙÚfiÔÏ˘ Î·È Û˘Û··Û·Ó ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “√ ∂ÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ˜” . ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


ª·ÁÓËÛ›· 16

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 24 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

™¯ÔÏ‹ ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ ȉڇÂÈ Ë ∂Ù·ÈÚ›· ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜

™ÙÔȯ›· Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∂ÌÔÚ›Ô˘ Ù˘ ¡∞ª ÁÈ· ηٷӷψÙÈο ·Á·ı¿

∏ ∂Ù·ÈÚ›· ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¢È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ȉڇÛÂÈ ™¯ÔÏ‹ ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ ı· ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ¤ÎÙ˘ ٿ͈˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ, ·ÏÏ¿ Î·È Û fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÛÙÔȯÂÈÒ‰ÂȘ ÁÓÒÛÂȘ Ù˘ ÙfiÛÔ ÛÔ˘‰·›·˜ ·˘Ù‹˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Ù˘ ·ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜. √È ·ÛÙÚÔÓÔÌÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ Ô˘ ı· ‰È‰·¯ıÔ‡Ó ı· Â›Ó·È ÛÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÈ·Îfi ÁÓˆÛÙÈÎfi Â›‰Ô, ÒÛÙ ӷ Á›ÓÔÓÙ·È Î·Ù·ÓÔËÙ¤˜ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜. ∏ ™¯ÔÏ‹ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (°ÂˆÚÁ›Ô˘ ∫·ÚÙ¿ÏË 72-ƒÔ˙Ô‡, ÚÒËÓ °·ÏÏÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ) οı ™¿‚‚·ÙÔ, 5 ¤ˆ˜ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ∏ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, 15 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011, ÔfiÙÂ Î·È ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜. ∏ Ë̤ڷ Î·È Ë ÒÚ· ·˘Ù‹ ÂÈϤ¯ıËΠÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙË ™¯ÔÏ‹ ¤Ú· ·fi Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ¿ ÙÔ˘˜. ∂ÈϤÔÓ, ‰Â, Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ı· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ fiÏÂȘ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, ÙˆÓ º·ÚۿψÓ, Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î·È Ù˘ §·Ì›·˜ ·ÎfiÌË. ∏ ™¯ÔÏ‹ ı· Â›Ó·È ÁÈ· ʤÙÔ˜ ÙÚ›ÌËÓ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ ·Ú·ÌÔÓ¤˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Î·È ı· ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙÔ ¶Ï·ÓËÙÈÎfi Ì·˜ ™‡ÛÙËÌ·: ΔÔÓ ◊ÏÈÔ, ÙÔ˘˜ Ï·Ó‹Ù˜, ÙÔ˘˜ ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ˘˜ ÙˆÓ Ï·ÓËÙÒÓ, ÙÔ˘˜ ÎÔÌ‹Ù˜ ÙÔ˘˜ ·ÛÙÂÚÔÂȉ›˜, ÙÔ˘˜ ÌÂÙˆڛÙ˜ Î.Ï. ™ÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ı· ‰È·ÓÂÌËıÔ‡Ó Ó¤· ‚È‚Ï›· ·ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó Ù· ηχÙÂÚ· ‚ÔËı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, ‰ÈfiÙÈ ı· Â›Ó·È Û˘Ó ÙÔȘ ¿ÏÏÔȘ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ‰È‰·Ûηϛ·˜. ™ÙË ™¯ÔÏ‹ ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ ı· ‰È‰¿ÍÔ˘Ó ¤ÌÂÈÚÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Î·È ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ ·ÛÙÚÔÓfiÌÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·‰Âȯı› ÛÙËÓ 20ÂÙ‹ ÔÚ›· Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ˆ˜ ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜. £· Û˘ÓÂÈÎÔ˘ÚÔ‡ÓÙ·È, ‰Â, Ì ٷ ÂÂÈڷ̤ӷ ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ú¤„ÂÈ ÛÙËÓ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ·ÛÙÚÔÓÔÌ›·, ÂÓÒ ı· ÙÂı› ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ Ô ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ Ù˘, Û ÎÈ¿ÏÈ·, ÙËÏÂÛÎfiÈ· Î·È ÏÔÈ¿ ·ÛÙÚÔÓÔÌÈο fiÚÁ·Ó·. ¢ÂÓ ı· Ï›Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÔÈ ÚÔ‚ÔϤ˜ ‚›ÓÙÂÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Î·Ù·ÓfiËÛË Î·È ÂÌ‚¿ı˘ÓÛË ÙˆÓ ‰È‰·ÛÎÔÌ¤ÓˆÓ ÂÓÓÔÈÒÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ı· Á›ÓÔÓÙ·È Î·È ˘·›ıÚȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÔÈΛˆÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì ÙÔ˘˜ ·ÛÙ¤Ú˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÛÙÂÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ Ô˘Ú·Ó›Ô˘ ıfiÏÔ˘. √È Ì·ıËÙ¤˜ ı· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ¤Ó· Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ÌËÓÈ·›Ô ÔÛfi ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È ¿ÏϘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ www.astronomos.gr Î·È ·fi Ù· ÙËϤʈӷ 24210-51061 Î·È 46253.

·ÎÚ›‚ÂÈ· ηϿ ÎÚ·Ù› ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿, ·Ú¿ ÙȘ ÌÂÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ Î·È ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ Î·È ‰ÒÚˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıˆÙÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜. ∞˘Ùfi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Ù· Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›· ÙÈÌÔÏË„ÈÒÓ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∂ÌÔÚ›Ô˘ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚ¤¯ÔÓÙ· Ì‹Ó·. ™Â Û‡ÓÔÏÔ 46 ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÚÒÙ˘ ·Ó¿Á΢ (ÙÚfiÊÈÌ· Î·È ·ÔÚÚ˘·ÓÙÈο) ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ, ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ 24 ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·È ¿Óˆ ·fi 10% Î·È ÙˆÓ 22 ÌÂÈÒıËηÓ. ∞‡ÍËÛË ÛËÌ›ˆÛ·Ó Î·È ÔÈ ÙÈ̤˜ fiÏˆÓ Û¯Â‰fiÓ ÙˆÓ Ù‡ˆÓ ÎÚ¿وÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ÙÈÌÔÏË„›Â˜, ÂÓÒ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÂÏ·ÈÔÏ¿‰ˆÓ.

∞˘ÍÔÌÂÈÒÛÂȘ ÙÈÌÒÓ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ∏ ™Ù· ÎÚ¤·Ù·

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

¶·Ú¿ ÙËÓ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì›ˆÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘, ÙËÓ ÛÎÏËÚ‹ ÏÈÙfiÙËÙ· Î·È ÙȘ ÌÂÈÒÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ Î·È ËÌÂÚÔÌÈÛı›ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ‰ÒÚˆÓ Î·È ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ, ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2010. Ÿˆ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∂ÌÔÚ›Ô˘ Ù˘ ¡∞ª, ·Èٛ˜ ÙˆÓ ·Ó·ÙÈÌ‹ÛÂˆÓ ÔÈ ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ ÙÔ˘ º¶∞ Î·È Ê˘ÛÈο ÔÈ ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ, Ô˘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ fiÛÔ Î·È ÙȘ ‰È·Î›ÓËÛ˘. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂȉÂÈÓˆı› ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ηıÒ˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ º¶∞ ·fi ÙÔ 11% ÛÙÔ 13%, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙ· η‡ÛÈÌ·, ÏfiÁˆ ·Ófi‰Ô˘ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÙÈÌÒÓ. ∞˘Í‹ÛÂȘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÂÚ˘ÛÈÓfi ¢ÂΤ̂ÚÈÔ Û ÔÚÈṲ̂ӷ ·ÔÚÚ˘·ÓÙÈο, ÛÙ· ÊÚ¤Ûη Á¿Ï·Ù·, ÛÙ· ·˘Á¿, Û ÔÚÈṲ̂ӷ ›‰Ë Ù˘ÚÈÒÓ, ÛÙ· ¿Ï¢ڷ, ·Ó·„˘ÎÙÈο, ˙˘Ì·ÚÈο, ‚Ô‡Ù˘Ú·, ÙÔÌ·ÙÔÔÏÙfi Î·È ÛÔÎÔÏ¿Ù·. ªÂÈÒÛÂȘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ›‰Ë ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ, ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ·Ï·ÙÈÔ‡, ·ÔÚÚ˘·ÓÙÈÎÒÓ Ï˘ÓÙËÚ›Ô˘, Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ‚·ÔÚ¤, ÛÙÔ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô, Û fiÏ· Ù· ›‰Ë ÛÔڤϷȈÓ, ÛÙ· fiÛÚÈ·, ÛÙȘ ÊÚ˘Á·ÓȤ˜ Î·È Ù· „ˆÌ¿ÎÈ· ÁÈ· ÙÔÛÙ, ÛÙÔ Ì¤ÏÈ Î·È ÛÙȘ ηڷ̤Ϙ. ∂›Û˘ ·˘Í‹ÛÂȘ ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó Û fiÏ· ۯ‰fiÓ Ù· ›‰Ë ÎÚ¿وÓ. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÙÈÌÔÏË„›Â˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∂ÌÔÚ›Ô˘ Ù˘ ¡∞ª ÔÈ Ì¤Û˜ ÙÈ̤˜ Û ‚·ÛÈο ηٷӷψÙÈο ·Á·ı¿ ›¯·Ó ÙËÓ 1Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ʤÙÔ˜ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ 7˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 ˆ˜ ÂÍ‹˜:

ª·˙› Ì ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÔÈ ·Ú¿ÓÔÌÔÈ Ï·Ófi‰ÈÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ. √È ÛÎËÓ¤˜ Ô˘ Ï·Ófi‰ÈÔÈ, ΢ڛˆ˜ ·ÏÏÔ‰·Ô›, ·ÏÒÓÔ˘Ó ÙËÓ Ú·Ì¿ÙÂÈ· ÙÔ˘˜ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡, ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÎÏÂÈÛÙ¿ ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ‰Â›¯ÓÂÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ Êı¿ÛÂÈ ϤÔÓ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ÙÔ ·Ú·ÂÌfiÚÈÔ. ¢Âο‰Â˜ Â›Ó·È ÔÈ Ï·Ófi‰ÈÔÈ ·Ú¿ÓÔÌÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· μfiÏÔ˘. Èڛ˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛË, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂΉ›‰Ô˘Ó ·ԉ›ÍÂȘ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ‹ ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ·‰Â›·˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, ·ÓÙ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ·ı¤ÌÈÙ· ÙÔ ÓfiÌÈÌÔ ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ Î·È Ï·Ófi‰ÈÔ ÂÌfiÚÈÔ. ™Â ÔÚÈṲ̂Ó˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÈ ÙÈ̤˜ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ˆÏÔ‡Ó Ù· ›‰Ë ÙÔ˘˜, ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· ÔÔ›· “Ì·˚ÌÔ‡” , Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ˜ ·fi ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ... ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·ıÏËÙÈο ˘Ô‰‹Ì·Ù· Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ·fi ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ ·Ú¿ÓÔÌÔ˘˜ Ï·Ófi‰ÈÔ˘˜ ÚÔ˜ 30 ¢ÚÒ ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ, ˆÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÌÔÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· Ì ÙËÓ ›‰È· ÙÈÌ‹... √ ηٷÛÙË̷ٿگ˘ ˆÛÙfiÛÔ ÂΉ›‰ÂÈ ·fi‰ÂÈÍË, ··Û¯ÔÏ› ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÏËÚÒÓÂÈ Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·. √ ·Ú¿ÓÔÌÔ˜ Ï·Ófi‰ÈÔ˜... ∏ ηٿÛÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ÍÂʇÁÂÈ ·fi οı ¤ÏÂÁ¯Ô, ηıÒ˜ fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙfiÛÔ ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ ÙÔ˘ ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ ÛÙÔ μfi-

∞Ï¿ÙÈ 400 ÁÚ·Ì. 0,99 ¢ÚÒ Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ ʤÙÔ˜, 1,05 ¤Ú˘ÛÈ. ∞χÚÈ 1 ÎÈÏfi 1,51 ¢ÚÒ Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ ʤÙÔ˜, 1,47 ¤Ú˘ÛÈ. ∞ÔÚÚ˘·ÓÙÈÎfi È¿ÙˆÓ 1 Ï›ÙÚÔ 2,89 ʤÙÔ˜, 2,49 ¢ÚÒ ¤Ú˘ÛÈ. ∞ÔÚÚ˘·ÓÙÈÎfi Ï˘ÓÙËÚ›Ô˘ 72 ÌÂ˙Ô‡Ú˜ 19,03 ¢ÚÒ Ê¤ÙÔ˜, 19,40 ¤Ú˘ÛÈ. ∞ÔÚÚ˘·ÓÙÈÎfi Ï˘ÓÙËÚ›Ô˘ 5 ÎÈÏÒÓ 17,79 ¢ÚÒ Ê¤ÙÔ˜, 18,54 ¤Ú˘ÛÈ. ∞˘Á¿ ηÚ٤Ϸ 6 ÙÂÌ·¯›ˆÓ 1,08 ʤÙÔ˜, 0,99 ¤Ú˘ÛÈ. μÔ‡Ù˘ÚÔ 250 ÁÚ·Ì. 0,99 ʤÙÔ˜, 0,95 ¤Ú˘ÛÈ. °¿Ï· 1,5% ÙÔ 1 Ï›ÙÚÔ 1,03 ¢ÚÒ Ê¤ÙÔ˜, 0,99 ¢ÚÒ ¤Ú˘ÛÈ. °¿Ï· Ï‹Ú˜ 1 Ï›ÙÚÔ 1,07 ʤÙÔ˜, 0,99 ¤Ú˘ÛÈ. °¿Ï· ‚·ÔÚ¤ 410 ÁÚ·Ì. 0,88 ʤÙÔ˜, 0,96 ¤Ú˘ÛÈ. °¿Ï· ‚·ÔÚ¤ 410 ÁÚ·Ì. 0,90 ʤÙÔ˜, 0,94 ¤Ú˘ÛÈ. °¿Ï· ÓÙfiÈÔ Ï·ÛÙÈÎfi ÌÔ˘Î¿ÏÈ 0,80 ʤÙÔ˜, 0,79 ¤Ú˘ÛÈ. °¿Ï· ÓÙfiÈÔ ÛÔÎÔÏ·ÙÔ‡¯Ô Ï·ÛÙÈÎfi ÌÔ˘Î¿ÏÈ 0,55 ʤÙÔ˜, 0,50 ¤Ú˘ÛÈ. °È·Ô‡ÚÙÈ Úfi‚ÂÈÔ 1,02 ʤÙÔ˜, 1,14 ¤Ú˘ÛÈ. °ÎÔ‡ÓÙ· √ÏÏ·Ó‰›·˜ ÙÔ ÎÈÏfi 6,23 ʤÙÔ˜, 5,52 ¤Ú˘ÛÈ. ¶·Úı¤ÓÔ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô 5 Ï›ÙÚˆÓ 20,58 ʤÙÔ˜, 22,80 ¤Ú˘ÛÈ. ¶·Úı¤ÓÔ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô ¿ÏÏ˘ Ì¿Úη˜ 5 Ï›ÙÚˆÓ 18,04 ʤÙÔ˜, 24,31 ¤Ú˘ÛÈ. ∑¿¯·ÚË Û˘Û΢·Ṳ̂ÓË 1 ÎÈÏfi ÂÏÏËÓÈ΋ 0,76 ʤÙÔ˜, 0,80 ¤Ú˘ÛÈ. ∏ÏȤϷÈÔ 1 Ï›ÙÚÔ 2,43 ʤÙÔ˜, 2,58 ¤Ú˘ÛÈ. ∫·Ï·ÌÔΤϷÈÔ 1 Ï›ÙÚÔ 2,64 ʤÙÔ˜, 2,72 ¤Ú˘-

ÛÈ. ∫·Û¤ÚÈ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi 8,16 ÙÔ ÎÈÏfi ʤÙÔ˜, 9,30 ¤Ú˘ÛÈ. ∫ÂÊ·ÏÔÙ‡ÚÈ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÙÔ ÎÈÏfi 9,39 ʤÙÔ˜, 9,54 ¤Ú˘ÛÈ. ∞Ó·„˘ÎÙÈÎfi ∫fiÏ· 1,5 Ï›ÙÚÔ 1,47 ʤÙÔ˜, 1,33 ¤Ú˘ÛÈ. §Â˘Îfi Ù˘Ú› ÙÔ ÎÈÏfi 5,09 ʤÙÔ˜, 5,86 ¤Ú˘ÛÈ. ª·Î·ÚfiÓÈ· ¡ 10 ÙÔ ·Î¤ÙÔ 0,91 ʤÙÔ˜, 0,88 ¤Ú˘ÛÈ. ª·Ó¤ÛÙÚ· ÙÔ ·Î¤ÙÔ 1,05 ʤÙÔ˜, 1,04 ¤Ú˘ÛÈ. ¶¿ÚÈ˙· ÙÔÛÙ ÙÔ ÎÈÏfi 6,92 ʤÙÔ˜, 6,82 ¤Ú˘ÛÈ. ¶¿ÚÈ˙· ÙÔÛÙ ¿ÏÏ˘ Ì¿Úη˜ ÙÔ ÎÈÏfi 6,85 ʤÙÔ˜, 6,73 ¤Ú˘ÛÈ. ¶·ÚÈ˙¿ÎÈ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ 2,12 ʤÙÔ˜, 2,61 ¤Ú˘ÛÈ. ¶ÔÚÙÔηϿ‰· 1,5 Ï›ÙÚÔ 1,50 ʤÙÔ˜, 1,35 ¤Ú˘ÛÈ. ƒÂ‚‡ıÈ· 500 ÁÚ·Ì. 1,86 ʤÙÔ˜, 1,87 ¤Ú˘ÛÈ, Ú‡˙È Î·ÚÔϛӷ 500 ÁÚ·Ì.1,57 ʤÙÔ˜, 1,51 ¤Ú˘ÛÈ, ÙÔÌ·Ù¿ÎÈ ·ÔÊÏÔȈ̤ÓÔ 0,68 ʤÙÔ˜, 0,67 ¤Ú˘ÛÈ, ÙÔÌ·ÙÔÔÏÙfi˜ 410 ÁÚ·Ì. 1,65 ʤÙÔ˜, 1,36 ¤Ú˘ÛÈ, ʷΤ˜ „ÈϤ˜ 500 ÁÚ·Ì. 1,42 ʤÙÔ˜, 1,58 ¤Ú˘ÛÈ, Ê·ÛfiÏÈ· ̤ÙÚÈ· 500 ÁÚ·Ì. 1,62 ʤÙÔ˜, 1,67 ¤Ú˘ÛÈ, ʤٷ ¶√¶ ‚·Ú¤ÏÈ ÙÔ ÎÈÏfi 7,16 ʤÙÔ˜, 6,76 ¤Ú˘ÛÈ, ʤٷ ¶√¶ ‰Ô¯Â›Ô 6,76 ʤÙÔ˜, 7,01 ¤Ú˘ÛÈ, ÊÚ˘Á·ÓȤ˜ 250 ÁÚ·Ì. ·Î¤ÙÔ 0,91 ʤÙÔ˜, 1,12 ¤Ú˘ÛÈ, „ˆÌ› ÁÈ· ÙÔÛÙ ÌÂÁ¿ÏÔ 2,72 ʤÙÔ˜, 2,74 ¤Ú˘ÛÈ, ̤ÏÈ 1 ÎÈÏfi 13,56 ʤÙÔ˜, 14,05 ¤Ú˘ÛÈ, ÛÔÎÔÏ¿Ù· ·Ì˘Á‰¿ÏÔ˘ 1,11 ʤÙÔ˜, 0,93 ¢ÚÒ ¤Ú˘ÛÈ, ηڷ̤Ϙ 0,62 ʤÙÔ˜, 0,64 ¢ÚÒ ¤Ú˘ÛÈ Ì¤ÛË ÙÈÌ‹.

∞˘Í‹ÛÂȘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÔÈ ÙÈÌÔÏË„›Â˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∂ÌÔÚ›Ô˘ Û fiÏÔ˘˜ ۯ‰fiÓ ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ÎÚÂ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÌÂٷ͇ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ʤÙÔ˜ Î·È 14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· ÔÈ Ì¤Û˜ ÙÈ̤˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ÚÓ› ÓÙfiÈÔ 9,95 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi ʤÙÔ˜, 9,92 ¤Ú˘ÛÈ. ÃÔÈÚÈÓfi Ï·ÈÌfi˜ Ì ÎfiηÏÔ 6,37 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi ʤÙÔ˜, 6,12 ¤Ú˘ÛÈ. ÃÔÈÚÈÓ¿ ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ· 7,07 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi ʤÙÔ˜, 6,72 ¢ÚÒ ¤Ú˘ÛÈ. ÃÔÈÚÈÓfi ¯ˆÚ›˜ ÎfiηÏÔ Û¿Ï· 6,87 ʤÙÔ˜, 6,57 ¤Ú˘ÛÈ, ÌÔ‡ÙÈ 6,92 ʤÙÔ˜, 6,62 ¤Ú˘ÛÈ. ÃÔÈÚÈÓfi ÌÚÈ˙fiÏ· Ï·ÈÌfi˜ 6,37 ʤÙÔ˜, 6,12 ¤Ú˘ÛÈ, ÎfiÓÙÚ· 6,37 ʤÙÔ˜, 6,12 ¤Ú˘ÛÈ. ªÔÛ¯·Ú›ÛȘ ÌÚÈ˙fiϘ ÓÙfiȘ ÎfiÓÙÚ· 9,90 ʤÙÔ˜, 10,17 ¤Ú˘ÛÈ, Û¿Ï· 9,15 ʤÙÔ˜, 8,92 ¤Ú˘ÛÈ. ªÔÛ¯·Ú›ÛÈÔ ÎÚ¤·˜ Ì ÎfiηÏÔ ÓÙfiÈÔ Ï¿· 7,80 ʤÙÔ˜, 8 ¤Ú˘ÛÈ, ÂÏÈ¿ 8,67 ʤÙÔ˜, 7,95 ¤Ú˘ÛÈ, ÌÔ‡ÙÈ 9 ʤÙÔ˜, 8,57 ¤Ú˘ÛÈ. ∫ÔÙfiÔ˘ÏÔ 70% 4,55 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi ʤÙÔ˜, 4,12 ¤Ú˘ÛÈ. ∫ÔÙfiÔ˘ÏÔ ÛÙ‹ıÔ˜ 5,26 ʤÙÔ˜, 5,12 ¤Ú˘ÛÈ. ªÔÛ¯·Ú›ÛÈÔ ¯ˆÚ›˜ ÎfiηÏÔ ÓÙfiÈÔ Ï¿· 8,42 ʤÙÔ˜, 8,07 ¤Ú˘ÛÈ, ÂÏÈ¿ 9,79 ʤÙÔ˜, 9,42 ¤Ú˘ÛÈ, ÌÔ‡ÙÈ 9,87 ʤÙÔ˜, 9,62 ¤Ú˘ÛÈ. ∫ÔÙfiÔ˘ÏÔ ÌÔ‡ÙÈ· 5,07 ʤÙÔ˜, 4,55 ¤Ú˘ÛÈ. ∫ÈÌ¿˜ ÌÔÛ¯·Ú›ÛÈÔ˜ Óˆfi˜ ÓÙfiÈÔ˜ ʤٷ 9,84 ʤÙÔ˜, 9,62 ¤Ú˘ÛÈ, Ï¿· 8,42 ʤÙÔ˜, 8,03 ¤Ú˘ÛÈ. ∫ÈÌ¿˜ ¯ÔÈÚÈÓfi˜ 6,87 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi ʤÙÔ˜, 6,37 ¢ÚÒ ¤Ú˘ÛÈ.

ΔÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ™‹ÌÂÚ· ·Ú·ÌÔÓ‹ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÌÔÚÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· Â›Ó·È ·ÓÔȯٿ 9 .Ì. ̤¯ÚÈ 8 Ì.Ì. ∞‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 25 Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 26 ÙÔ˘ Ì‹Ó· Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¿. Δ· ÎÔ˘Ú›·-ÎÔÌً̈ÚÈ· ı· Â›Ó·È ·ÓÔȯٿ Û‹ÌÂÚ· 09.00-20.00. Δ· ÎÚÂÔˆÏ›· ı· Â›Ó·È ·ÓÔȯٿ 8.Ì.-6 Ì.Ì., ™¿‚‚·ÙÔ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Î·È ∫˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿.

¢Âο‰Â˜ ·Ú¿ÓÔÌÔÈ Ï·Ófi‰ÈÔÈ ˆÏËÙ¤˜ ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜

ª·˙› Ì ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ‹ÚıÂ Î·È ÙÔ ·Ú·ÂÌfiÚÈÔ...

ÏÔ, fiÛÔ Î·È ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ÂÏÂÁÎÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ¢È‡ı˘ÓÛË ∂ÌÔÚ›Ô˘ Î·È ™¢√∂ ‰ÂÓ ·ÚÂÌ‚·›ÓÔ˘Ó, fiˆ˜ ı· ¤ÚÂÂ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ÙÔ ·Ú·ÂÌfiÚÈÔ. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ∞Ï. ª·Á·ÏÈfi, ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÊfiÚÔÈ Ó· ‰È·Ê‡ÁÔ˘Ó. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂™μ ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ ˆ˜ “Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¤¯ÂÈ Êı¿ÛÂÈ ÛÙÔ ·ÚÔ¯ÒÚËÙÔ. ¶ÚÔ¯ı¤˜ ΔÂÙ¿ÚÙË, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÛÙ¿Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ, Á¤ÌÈÛÂ Ë ∂ÚÌÔ‡ Ï·Ófi‰ÈÔ˘˜ ·Ú¿ÓÔÌÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜, Ô˘ ˆÏÔ‡Û·Ó ÔÔ˘‰‹ÔÙÂ, ÔÙȉ‹ÔÙ” .

∫˘Ú›ˆ˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ·ıÏËÙÈο ·Ô‡ÙÛÈ·, ÙÛ¿ÓÙ˜ Á˘Ó·ÈΛ˜ Î·È ÙÛ·ÓÙ¿ÎÈ·, ÔÌڤϘ, ˙ÒÓ˜, ›Ó·Î˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ÚÔÏfiÁÈ· “Ì·˚ÌÔ‡” , ÌÈÎÚÔ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο, ¯·ÏÈ¿. ∏ ·ÓËÛ˘¯›· ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ·Ù·Ú¯ÒÓ Â›Ó·È Ì‹ˆ˜ Â·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙˆÓ ·ÚÁÈÒÓ, fiˆ˜ ›¯Â Á›ÓÂÈ ¤Ú˘ÛÈ ÛÙÔÓ ·Ú·ÏÈ·Îfi ¯ÒÚÔ. ∞ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ˘·›ıÚÈÔ ÓfiÌÈÌÔ ÂÌfiÚÈÔ ‰¤¯ÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏÔ Ï‹ÁÌ· ·fi ÙÔ ·Ú·ÂÌfiÚÈÔ, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ ÂȉÒÓ ¤Ó‰˘Û˘ Î·È ˘fi‰ËÛ˘ Î·È ÔÈÎȷ΋˜ ¯Ú‹Û˘ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞Ó‰Ú. ∞˚‚·˙fiÁÏÔ˘. ¶ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙË Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ Ô‰Ô‡ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ÂÌÊ·Ó›ÛÙË-

Î·Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 30 ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·Ú¿ÓÔÌÔÈ ¿ÁÎÔÈ ˆÏËÙÒÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë Ï·˚΋ Ó· ÂÂÎÙ·ı› ̤¯ÚÈ ÙË ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜, ÂÓÒ Î·È ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜, Â› Ù˘ ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË, ›¯Â ÛÙËı› ÌÈ· ·ÎfiÌË “Ï·˚΋” . “∫·Ó¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È. ŒÚ¯ÔÓÙ·È ·fi ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ·ÔıÚ·Û˘Óı›” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ∞˚‚·˙fiÁÏÔ˘. “£· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ı· Û˘ÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÔÌ¿‰Â˜ ÂÚÈÊÚÔ‡ÚËÛ˘. ∂›Ì·ÛÙ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ·ÚÁÔ‡ ı·Ó¿ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ·, ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÓÔÌÔ˘˜. ¡’ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜ Î·È Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÚfiÛÙÈÌÔ Û fiÛÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Ó ¿ÏÏÔ˘˜ ˆÏËÙ¤˜ ÛÙ· ÛËÌ›· ÒÏËÛ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ. ∏ ·ÓËÛ˘¯›· ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ Â›Ó·È Ì‹ˆ˜ “·ÓÔ›ÍÂÈ” Î·È ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ Â¿ÁÁÂÏÌ· Î·È ÌÔÚ› Ó· “‚Á¿˙ÂÈ ¿ÁÎÔ” ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙ ÛÙË Ï·˚΋.

ΔÈ ÔÚ›˙ÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜ ∞ÏÏÔ‰·fi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙË ÓfiÌÈÌË ¿‰ÂÈ·, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Û΋ÛÂÈ ÂÌÔÚ›· Û η̛· ·Ôχو˜ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·˜. ™ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·˘Ù‹ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ·Ï-

ÏÔ‰·Ô› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÓfiÌÈÌË ¿‰ÂÈ· ¿ÛÎËÛ˘ ÂÍ·ÚÙË̤Ó˘ ÂÚÁ·Û›·˜ (‰ËÏ. ˆ˜ ÌÈÛıˆÙÔ› ‹ ÂÚÁ¿Ù˜), ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÓfiÌÈÌË ¿‰ÂÈ· ¿ÛÎËÛ˘ ÂÌÔÚ›·˜. °È· Ó· ·Û΋ÛÔ˘Ó ÂÌÔÚ›·, Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ Û¯ÂÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·, οÙÈ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜. ∏ ¤Ó·ÚÍË ÂÈÙˉ‡̷ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ÙÔÈ΋ ¢.√.À. Î·È Ë ÂÁÁÚ·Ê‹ ÛÙÔ ÙÔÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ Î·È ÛÙÔÓ √∞∂∂ ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÂÈ ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·, Ô‡Ù ÓÔÌÈÌÔÔÈ› ÙÔÓ ·ÏÏÔ‰·fi. Δ· ·Ú·¿Óˆ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó ÔÈ ·ÏÏÔ‰·Ô›. ∞ÏÏÔ‰·fi˜ ÂÎÙfi˜ ∂.∂. Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿‰ÂÈ· ÂÌÔÚ›·˜ Î·È ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ·fi ¿ÏÏË ¯ÒÚ· ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·Û΋ÛÂÈ ÂÌÔÚ›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÂÊԉȷÛÙ› Ì ¿‰ÂÈ· ¿ÛÎËÛ˘ ÂÌÔÚ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·. ∞˘ÙÔÓfiËÙ· ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ˘‹ÎÔÔÈ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó Î·Ó¤Ó· ¤ÁÁÚ·ÊÔ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Û΋ÛÔ˘Ó ÂÌÔÚ›· ÛÙËÓ ¯ÒÚ· Ì·˜ ÂχıÂÚ·, Û·Ó ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘. ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™


M·ÁÓËÛ›· 17

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 24 ¢∂∫∂ªμƒπOY 2010

™ÙÔ ∂ÛÂÚÈÓfi °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·ıËÁËÙ¤˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ·Ó ÚÔ‡¯· Î·È Ù· ¯¿ÚÈÛ·Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜

ª¿ıËÌ· 1Ô: ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÛÙÔ Û˘Ó¿ÓıÚˆÔ... ™ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÚÂȘ Δ¿ÍÂȘ ÀÔ‰Ô¯‹˜ ÁÈ· ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ

˘ÁΤÓÙÚˆÛ·Ó ‰Âο‰Â˜ ÌÔ˘Ê¿Ó, Ô˘Ïfi‚ÂÚ Î·È Ô˘Î¿ÌÈÛ· Î·È Ù· ‰ÒÚÈÛ·Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ Î·È ÙËÓ ∞Û›·. √È Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ∂ÛÂÚÈÓÔ‡ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘ ·¤‰ÂÈÍ·Ó ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Û˘Ó¿ÓıÚˆÔ Î·È Ì ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ‰È¤ıÂÛ·Ó ÚÔ‡¯· ÁÈ· Ó· ˙ÂÛÙ·ıÔ‡Ó ÔÈ ·ÏÏÔ‰·Ô› ÛÙȘ Îڇ˜ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·. ™ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ 60% ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Â›Ó·È ·ÏÏÔ‰·Ô›, ÂÓÒ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·È ÙÚÂȘ Δ¿ÍÂȘ ÀÔ‰Ô¯‹˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

™ÙÔ ∂ÛÂÚÈÓfi °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ·fi ÙÔ˘˜ 188 Ì·ıËÙ¤˜, ÔÈ 108 Ì·ıËÙ¤˜, Á‡Úˆ ÛÙÔ 60%, Â›Ó·È ·ÏÏÔ‰·Ô›. ª¿ÏÈÛÙ· ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Á‡Úˆ ÛÙ· 40 ¿ÙÔÌ· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ Î·È ÙËÓ ∞Û›·. ª·ıËÙ¤˜ ·fi ÙÔ ™Ô˘‰¿Ó, ÙË °Ô˘ÈÓ¤·, ÙË ¡ÈÁËÚ›·, ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó, ÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó ÚÔÛ·ıÔ‡Ó, Ì ‰˘ÛÎÔϛ˜ ‚¤‚·È·, Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Û¯ÔÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. √È ·ÏÏÔ‰·Ô› ·fi ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ Î·È ÙËÓ ∞Û›· ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ¶·È‰fiÔÏË Î·È ÛÙÔÓ •ÂÓÒÓ· ºÈÏÔÍÂÓ›·˜ ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·. ∏ ‡ÚÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÂȉÈο ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜, ÂÓÒ Ë Û¯ÔÏÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÙÔ‡˜ ηχÙÂÈ Ù· ¤ÍÔ‰· ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ¶·È‰fiÔÏË ÛÙÔ μfiÏÔ. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ∂ÛÂÚÈÓÔ‡ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î. ¡›ÎÔ˜ ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜, ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ‹Ú·Ó ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó ÚÔ‡¯·. ÕÏÏ· Ù· ·ÁfiÚ·Û·Ó Î·È ¿ÏÏ· Ù· ›¯·Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ. ™ËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ, Ë Î›ÓËÛË Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜, ÁÈ·Ù› ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜

Ì·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¤ÚıÂÈ ˆ˜ ÚfiÛÊ˘Á˜ ·fi ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ Î·È ÙËÓ ∞Û›·, ˙Ô˘Ó Û Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Óı‹ÎË. ∞ÎfiÌË Î·È ÙÔ ÚÔ‡¯Ô ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· Ó· ˙ÂÛÙ·ıÔ‡Ó ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·. Ãı˜ Û ÌÈ· fiÌÔÚÊË Î·È ˙ÂÛÙ‹ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ÁÈÔÚÙ‹ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ‰ÒÚÈÛ·Ó Ù· ÚÔ‡¯· ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜,ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ù· ‰¤¯ÙËÎ·Ó Ì ı¤ÚÌË Î·È Â˘¯·Ú›ÛÙËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜. √ Î. ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ¤ÓÙÔÓ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰˘ÛÚ·Á›·˜, ¤ÛÙÂÈÏ·Ó Ì‹Ó˘Ì· ·ÓıÚˆÈ¿˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ‰È·¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Û ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ Î·È ÌË ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜.

√È Δ¿ÍÂȘ ÀÔ‰Ô¯‹˜

ΔÔ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ Ì·ıËÙ¤˜ Â›Ó·È Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ó· ÌÈÏÔ‡Ó Î·È Ó· ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. ªÂÙ¿ ·fi ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·fi ʤÙÔ˜ ÙÚÂȘ Δ¿ÍÂȘ ÀÔ‰Ô¯‹˜, fiÔ˘ ÔÈ ·ÏÏÔ‰·Ô› Ì·ıËÙ¤˜ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· fï˜ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Î·È ÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ Î·È Á·ÏÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ·,

Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈο, ÂÓÒ Á›ÓÔÓÙ·È Î·È Î¿ÔȘ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. √ Î. ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ÔÈ ·ÏÏÔ‰·Ô› Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ Î·È ÙËÓ ∞Û›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ù· ÂÏÏËÓÈο. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙȘ Δ¿ÍÂȘ ÀÔ‰Ô¯‹˜, ÌÂÙ¿ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ·fi ÙÔ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÙfiÛÔ Û ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÂÈÌfiÚʈÛË ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜. ∏ ‰È‰·Ûηϛ· ÛÙ· ΔÌ‹Ì·Ù· ÀÔ‰Ô¯‹˜ Â›Ó·È Î·ıËÌÂÚÈÓ‹. ª¿ÏÈÛÙ· Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÚÔÌËı‡ÙËΠÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi, ÒÛÙ ӷ ÂÍÔÈÎÂȈıÔ‡Ó ÔÈ ·ÏÏÔ‰·Ô› Ì ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ηÓfiÓ˜.

™ÙÔ °ËÚÔÎÔÌ›Ô

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¤ÌÚ·ÎÙ˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜ ÓÔÛËÏ¢ÙÈ΋˜ Ù˘ °’ Δ¿Í˘ ÙÔ˘ 3Ô˘ ∂¶∞§ μfiÏÔ˘ ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÙÔ °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘. √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔ-

Ì›Ԣ ‰¤¯ıËÎ·Ó Ì ÌÂÁ¿ÏË ¯·Ú¿ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì ÙË Û˘Óԉ›· ηıËÁËÙ‹ ÙÔ˘˜ Û˘˙‹ÙËÛ·Ó Î·È ·ÓÙ¿ÏÏ·Í·Ó Â˘¯¤˜ Î·È ·fi„ÂȘ Ì·˙› ÙÔ˘˜. √È Ì¤Ú˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Â›Ó·È ÌÈ· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÈÔ ÎÔÓÙ¿ Î·È Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. ŸÏÔÈ ‰ÂÛ̇ÙËÎ·Ó fiÙÈ ÔÈ ÂÈÛΤ„ÂȘ ·˘Ù¤˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙȘ ÁÈÔÚÙÈÓ¤˜ Ë̤Ú˜.

ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ·˙¿ÚÈ ÛÙÔ 21Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi

ΔÔ ÂÙ‹ÛÈÔ “ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ¶·˙¿ÚÈ” Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹ 17 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 ÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ, ÔÈ ÁÔÓ›˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ 21Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘. ªÂ ÙËÓ ÔχÙÈÌË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È Ì ‚·ÛÈ-

΋ ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ· ÙËÓ ‰·ÛοϷ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ Î. ¢¤ÛÔÈÓ· ∫·ÊÂÓÙ·Ú¿ÎË, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÊÚfiÓÙÈÛ·Ó Ó· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ó ËÌÂÚÔÏfiÁÈ·, ‰È·ÎÔÛÌËÙÈο ÎÂÚÈ¿, ÛÂÏȉԉ›ÎÙ˜, ÌÔÏ˘‚Ôı‹Î˜, ηıÒ˜ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÏÏ· ÌÈÎÚÔ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È ¯ÂÈÚÔÙ¯ӛ˜, Ù· ÔÔ›· ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó ¤Ó·ÓÙÈ Û˘Ì‚ÔÏÈÎÔ‡ ¯ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ Ô-

ÛÔ‡, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ÙÚÔʛ̈Ó. √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎÂ Î·È Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙÔ ·˙¿ÚÈ, ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Î·Ù·Ï˘ÙÈÎfi˜ ‹Ù·Ó Î·È Ô ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ·˜ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ·˜ ΔÛ·ÁÎÔ‡ÏË.

∂ÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ™À¡∂ƒ°∂π√ ∂˘¯fiÌ·ÛÙ Û ʛÏÔ˘˜ Î·È ÂÏ¿Ù˜ Ã√¡π∞ ¶√§§∞ Î·È ∫∞§∞ Ãπ™Δ√À°∂¡¡∞

∫ø¡/¡√™ ∫∞ƒ∞¡π∫√§√™ ªÔ˘ÎÔ˘‚¿Ï· 1, ÙËÏ. 24210 63900, ÎÈÓ. 6977569658


M·ÁÓËÛ›· 18

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 24 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

°ƒ∞™∂¶ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘

∞‡ÍËÛË ˆÚÒÓ ÛÙË ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ Î·È ÙȘ ͤÓ˜ °ÏÒÛÛ˜, ηıÒ˜ Î·È Ù· ÂÈÏÂÁfiÌÂÓ· Ì·ı‹Ì·Ù·

μÔ‹ıÂÈ· ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Û¯¤ÛÂˆÓ ˙‹ÙËÛ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ì·ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘

ªÂÙ¿ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÔÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô §‡ÎÂÈÔ

μ√∏£∂π∞ ÁÈ· ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜, ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ·fiÎÙËÛË Î·Ï‡ÙÂÚ˘ ·˘ÙÔÁÓˆÛ›·˜ ˙‹ÙËÛ ÙÔ 50% ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ ÂÈÛΤÊıËΠÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ (°ƒ∞™∂¶) ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ù· ‰¤Î· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ™Â fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘˜ 1.225 ·Ó‹Ïı·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˙‹ÙËÛ·Ó ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Û °ƒ∞™∂¶. ¶ÔχÏ¢ÚÔ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÙÂÏÈο Ô ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ °ƒ∞™∂¶, ηıÒ˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÁÈ· Ù· ‰È¿ÊÔÚ· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Î·È ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ §˘Î›ˆÓ, ‚ÔËıÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ÙÔ ÊÈÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ·ÎfiÌË Î·È ÛÙ· ı¤Ì·Ù· ·˘ÙÔÁÓˆÛ›·˜. ™ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· °ƒ∞™∂¶, fiÔ˘ ˘‡ı˘ÓË ‹Ù·Ó Ë Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ Î. μ·ÛÈÏÈ΋ ΔÛ·‚·ÏÈ¿ (vastsav@yahoo.gr). ªÂ Û˘Ó¯‹ ÂÓË̤ڈÛË, ËÌÂÚ›‰Â˜, ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Î·È ¿ÏϘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ °ƒ∞™∂¶ Âȯ›ÚËÛ ӷ ÛÙ·ı› ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ÁÈ· οıÂ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢fiÌÂÓÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ·ÙÔÌÈÎfi˜ Ê¿ÎÂÏÔ˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰›ÓÔÓÙ·Ó ··ÓÙ‹ÛÂȘ Û ¤Ó· ·Ú¯ÈÎfi ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ Ô˘ ›¯Â ·ÔÛÙ·Ï› ÛÙÔ °ƒ∞™∂¶ ·fi ÙÔ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ, ÂÓÒ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ù·Ó, ÁÈÓfiÙ·Ó Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ „˘¯ÔÌÂÙÚÈÎÒÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÁÔÓ¤ˆÓ Ô˘ ÚÔÛ‹Ïı·Ó ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ÁÈ· Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË, ÂÓÒ ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ¯ˆÚÈÛÙÔ‡Ó Û ¤ÓÙ ηÙËÁÔڛ˜. ∏ Î. ΔÛ·‚·ÏÈ¿ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ Û‡Ìʈӷ ÏÔÈfiÓ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ, ÚÔ·ÙÂÈ ˆ˜ ·fi ÙÔ˘˜ 1.225 ÁÔÓ›˜ Î·È Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ Ì·˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ·Ó ÁÈ· Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË, ÔÈ 603 ı¤ÏËÛ·Ó Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ ∂ÓÈ·›Ô §‡ÎÂÈÔ Î·È ÁÈ· ÂÈÏÔÁ¤˜ ÛÔ˘‰ÒÓ ÛÙËÓ ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË, ÂÓÒ 622 ÁÈ· ÚÔÛˆÈο ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹. ¡· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ οÔÈÔÈ ÂӉȷʤÚıËÎ·Ó Ó· ÏËÚÔÊÔÚËıÔ‡Ó Î·È ÁÈ· ÙȘ ‰˘Ô ÚÔ·Ó·ÊÂÚı›Û˜ ηÙËÁÔڛ˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∏ ÚÒÙË Î·ÙËÁÔÚ›· ·ÊÔÚ¿ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÁÈ· ·˘ÙÔÁÓˆÛ›·, ‰ËÏ·‰‹ Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ¯·ÌËÏfi ÚÔÊ›Ï, ¤ÏÏÂÈ„Ë ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛ˘, Êfi‚Ô ·ÔÙ˘¯›·˜, ¿Á¯Ô˜. ΔË ‚Ô‹ıÂÈ· ·˘Ù‹ ˙‹ÙËÛ·Ó 114 Ì·ıËÙ¤˜. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË Î·ÙËÁÔÚ›· ·ÊÔÚ¿ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÁÈ· Ï‹„Ë ·ÔÊ¿ÛˆÓ, fiˆ˜ ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ‰È¢ÎÔÏ˘ÓıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÌÂٷ͇ ∂ÓÈ·›Ô˘ §˘Î›Ԣ Î·È Δ∂∂/∂¶∞§, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ (ıˆÚËÙÈ΋, ıÂÙÈ΋, Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋). ∂‰Ò ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ·fi ÙË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· Î·È ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ˙ËÙÔ‡Ó ÛÙ‹ÚÈÍË ÁÈ· Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ Î·È ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ¿ ÙÔ˘˜. ∞˘Ù‹ Ë Î·ÙËÁÔÚ›· ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ Î·È ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÚfiÏÔ ÙÔ˘ °ƒ∞™∂¶. ΔËÓ ˘ËÚÂÛ›· ·˘Ù‹ ˙‹ÙËÛ·Ó 603 Ì·ıËÙ¤˜. ∏ ÙÚ›ÙË Î·ÙËÁÔÚ›· ·ÊÔÚ¿ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÁÈ· ‰È·¯Â›ÚÈÛË Û¯¤ÛÂˆÓ Ì ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∂‰Ò ΢ڛˆ˜ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Ì ÙÔ ÊÈÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, ÂÓÙ¿ÛÂȘ, ·ÔÌfiÓˆÛË. ΔË ‚Ô‹ıÂÈ· ·˘Ù‹ ˙‹ÙËÛ·Ó 104 Ì·ıËÙ¤˜. ∏ ٤ٷÚÙË Î·ÙËÁÔÚ›· ·ÊÔÚ¿ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÁÈ· ‰È·¯Â›ÚÈÛË Û¯¤ÛÂˆÓ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ‰ËÏ·‰‹ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÁÔÓ›˜ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Û·Ó Î·Ï˘Ù¤Ú¢ÛË Û¯¤ÛÂˆÓ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ‚›ˆÓ·Ó ·ÈÛı‹Ì·Ù· ·fiÚÚȄ˘ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ΔË ‚Ô‹ıÂÈ· ·˘Ù‹ ˙‹ÙËÛ·Ó 326 ¿ÙÔÌ·. √È ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ Ô˘ ÂÈÛΤÊÙËÎ·Ó ÙÔ °ƒ∞™∂¶ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Û ı¤Ì·Ù· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ٷ ·È‰È¿ ÙÔ˘˜. ∏ ¤ÌÙË Î·ÙËÁÔÚ›· ·ÊÔÚ¿ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÁÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛË Û¯¤ÛÂˆÓ Ì ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, fiˆ˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ì ٷ Ì·ı‹Ì·Ù·, ·ÔÙ˘¯›Â˜, ·ÚÓËÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Ù¿ÍË, ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÛÔ¯‹˜ Î·È ÂÈı·Ú¯›·˜. ΔË ‚Ô‹ıÂÈ· ·˘Ù‹ ˙‹ÙËÛ·Ó 78 Ì·ıËÙ¤˜. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

™Â ÛÙ¿ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜ Ë ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô˘ Û ÚÒÙË Ê¿ÛË ‰È·ÊˆÓ› Ì ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜

ª

ÂÙ¿ ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô §‡ÎÂÈÔ, Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ·fi ÙË Ó¤· Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿. ◊‰Ë Ë ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ Ô˘ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ, οÔÈ· ‚·ÛÈο ÛËÌ›· ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ. ∏ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ˆÚÒÓ ÛÙË ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ °ÏÒÛÛ· Î·È ÙȘ •¤Ó˜ °ÏÒÛÛ˜, Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ·fi ÔÌ¿‰Â˜ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ, Ë Î·ıȤڈÛË Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ηıÒ˜ Î·È Ë ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ηÈÓÔÙƠ̂˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ §˘Î›Ԣ.

™ÙËÓ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ §˘Î›Ԣ. ◊‰Ë ÂÈÙÚÔ‹ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ, ÂÓÒ Ë ∂§ª∂ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î¿ÔÈ· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË. 줂·È· ÚÔÙÔ‡ ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÙÔ ÙÂÏÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜, ¿ÓÙÔÙ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÂÈʇϷÍË ÁÈ· ·Ó·ÙÚÔ¤˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ™ˆÎÚ¿Ù˘ ™·‚ÂÏ›‰Ë˜ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ·Ó ÙÂÏÈο ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÎÔ˘ÛÙ›, ‰ÂÓ ÓÔÌ›˙Ô˘Ì ˆ˜ ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Î¿ÙÈ ÂÓÙ˘ˆÛȷο ÛÙË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ı· ‰˘Û¯ÂÚ¿ÓÔ˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, ı· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÁÈ· ·Ú··È‰Â›· Î·È ı· ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔ ‹‰Ë ÂÈÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ Îϛ̷ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ, ÂÓÒ ı· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÚÚ‡ÛÂÈ, ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜; ™ÙËÓ ∞’ Δ¿ÍË §˘Î›Ԣ Ù· ˘Ô¯ÚˆÙÈο Ì·ı‹Ì·Ù· ı· ¤¯Ô˘Ó 24 ÒÚ˜ Î·È Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ °ÏÒÛÛ· Ù¤ÛÛÂÚȘ ÒÚ˜, §ÔÁÔÙ¯ӛ· ‰‡Ô ÒÚ˜, πÛÙÔÚ›· ÙÚÂȘ ÒÚ˜, º˘ÛÈ΋ ∞ÁˆÁ‹ (Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋, ¯ÔÚfi˜, ·ıÏ‹Ì·Ù·) ÙÚÂȘ ÒÚ˜, ∞’ •¤ÓË °ÏÒÛÛ· (∞ÁÁÏÈο) ÙÚÂȘ ÒÚ˜, ª·ıËÌ·ÙÈο Ù¤ÛÛÂÚȘ ÒÚ˜, º˘ÛÈ΋ ÙÚÂȘ ÒÚ˜, ÃËÌ›· ‰‡Ô ÒÚ˜. Δ· ÂÈÏÂÁfiÌÂÓ· Ì·ı‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÔÏÈο ‰¤Î· ÒÚ˜ Î·È ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Û ٤ÛÛÂÚȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ:

∏ ÚÒÙË ÔÌ¿‰· Â›Ó·È Ë ∞Ú¯·ÈÔÁÓˆÛ›· Ì ÙÚÂȘ ÒÚ˜ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ∞Ú¯·›· ∂ÏÏËÓÈ΋ °ÏÒÛÛ·, ÙÔ˘˜ ∞Ú¯·›Ô˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ºÈÏÔÛfiÊÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ∞Ú¯·›· πÛÙÔÚ›·. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÔÌ¿‰· Â›Ó·È ÔÈ ∞ÓıÚˆÈÛÙÈΤ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈΤ˜ ∂ÈÛً̘ Ì ‰‡Ô ÒÚ˜ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤ÍÈ Ì·ı‹Ì·Ù·, fiˆ˜ £ÚËÛ΢ÙÈο, ∫ÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›·, πÛÙÔÚ›· Ù˘ Δ¤¯Ó˘, Ë ÙÚ›ÙË ÔÌ¿‰· Â›Ó·È Ë Δ¤¯ÓË Î·È Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Ì ‰‡Ô ÒÚ˜ Î·È Ì·ı‹Ì·Ù· ÙË ªÔ˘ÛÈ΋, ÙÔ £¤·ÙÚÔ, Ù· ∂ÈηÛÙÈο Î·È Ë Ù¤Ù·ÚÙË ÔÌ¿‰· ÔÈ •¤Ó˜ °ÏÒÛÛ˜ Ì ÙÚÂȘ ÒÚ˜ Î·È Ì·ı‹Ì·Ù· Ù· °·ÏÏÈο, Ù· °ÂÚÌ·ÓÈο, Ù· πÛ·ÓÈο, Ù· πÙ·ÏÈο. ™ÙȘ μ’ Î·È °’ Δ¿ÍÂȘ §˘Î›Ԣ Ù· ˘Ô¯ÚˆÙÈο Ì·ı‹Ì·Ù· ı· ¤¯Ô˘Ó ‰Ò‰Âη ÒÚ˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Î·È Ù· ÂÈÏÂÁfiÌÂÓ· 21 ÒÚ˜. Δ· ˘Ô¯ÚˆÙÈο ›ӷÈ: ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ °ÏÒÛÛ· Ù¤ÛÛÂÚȘ ÒÚ˜, §ÔÁÔÙ¯ӛ· ‰‡Ô ÒÚ˜, ∞’ •¤ÓË °ÏÒÛÛ· (∞ÁÁÏÈο) ÙÚÂȘ ÒÚ˜, º˘ÛÈ΋ ∞ÁˆÁ‹ ÙÚÂȘ ÒÚ˜.

Δ· ÂÈÏÂÁfiÌÂÓ· Ì·ı‹Ì·Ù· ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Û ¤ÍÈ ÔÌ¿‰Â˜: ∞) ª·ıËÌ·ÙÈο fiÔ˘ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Â›Â‰Ô ı· ¤¯ÂÈ ÙÚÂȘ ÒÚ˜ Î·È ÙÔ ˘„ËÏfi Â›Â‰Ô ¤ÍÈ ÒÚ˜, μ) ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈΤ˜ ∂ÈÛً̘, Ì ̷ı‹Ì·Ù· ÙË º˘ÛÈ΋ ¤ÍÈ ÒÚ˜, ÃËÌ›· ÙÚÂȘ ÒÚ˜, μÈÔÏÔÁ›· ÙÚÂȘ ÒÚ˜ Î·È ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ∂ÈÛً̘ ÙÚÂȘ ÒÚ˜, °) ∞Ú¯·ÈÔÁÓˆÛ›·, Ì ̷ı‹Ì·Ù· ÙËÓ ∞Ú¯·›· ∂ÏÏËÓÈ΋ °ÏÒÛÛ· ¤ÍÈ ÒÚ˜, ∞Ú¯·›· ∂ÏÏËÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÚÂȘ ÒÚ˜, ÙËÓ ∞Ú¯·›· πÛÙÔÚ›· ÙÚÂȘ ÒÚ˜, ÙËÓ πÛÙÔÚ›· ÙˆÓ π‰ÂÒÓ ÙÚÂȘ ÒÚ˜, ¢) ∫ÔÈÓˆÓÈΤ˜ ∂ÈÛً̘ ÙÚÂȘ ÒÚ˜ Î·È Ì ̷ı‹Ì·Ù·, fiˆ˜ „˘¯ÔÏÔÁ›·, ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂÈÛً̘, Â˘Úˆ·˚΋ ÈÛÙÔÚ›·, ıÚËÛ΢ÙÈο, ∂) •¤Ó˜ °ÏÒÛÛ˜ Ì ̷ı‹Ì·Ù·, fiˆ˜ §·ÙÈÓÈο ÙÚÂȘ ÒÚ˜ Î·È °ÂÚÌ·ÓÈο, °·ÏÏÈο, πÛ·ÓÈο ‹ πÙ·ÏÈο Ì ÙÚÂȘ ‹ ¤ÍÈ ÒÚ˜, ™Δ) ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Ì ÙÚÂȘ ÒÚ˜ Î·È Ì·ı‹Ì·Ù· fiˆ˜ ÌÔ˘ÛÈ΋, ÂÈηÛÙÈο. ∫·È ÛÙȘ ÙÚÂȘ Δ¿ÍÂȘ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ·fi

Ì›· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. °È· ÙËÓ ∞’ §˘Î›Ԣ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ¤ÓÙÂη. Δ· ˘Ô¯ÚˆÙÈο Ì·ı‹Ì·Ù· Â›Ó·È Û˘ÓÔÏÈο ÂÙ¿ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¤Ó· Ê¿ÛÌ· ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú¤¯ÂÈ ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Áη›· ÁÂÓÈ΋ ·È‰Â›·, Ì ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÂÚÈfi‰ˆÓ. π‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ‰›ÓÂÙ·È ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÒÚ˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜. Δ· ÂÈÏÂÁfiÌÂÓ· Ì·ı‹Ì·Ù· Â›Ó·È Ù¤ÛÛÂÚ· ·fi Ù¤ÛÛÂÚȘ ηÙËÁÔڛ˜ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ. √È Ì·ıËÙ¤˜/ÙÚȘ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó ¤Ó· Ì¿ıËÌ· ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ÙÚÂȘ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÙÔ ÂÈϤÍÔ˘Ó ·fi ÙËÓ μ ÙËÓ ¢’ ÔÌ¿‰·. °È· ÙȘ B’- °’ Δ¿ÍÂȘ §˘Î›Ԣ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ı· Â›Ó·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÓÓ¤·, ˘Ô¯ÚˆÙÈο Î·È ÂÈÏÂÁfiÌÂÓ·. ∫¿ÔÈ· ·fi Ù· ÂÈÏÂÁfiÌÂÓ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ∞ ¤ˆ˜ ∂ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È Û ‚·ÛÈÎfi Î·È ˘„ËÏfi Â›‰Ô. À¿Ú¯Ô˘Ó ¤ÍÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÁÓˆÛÙÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ∞fi ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó: ÀÔ¯ÚˆÙÈο ·fi οı ÔÌ¿‰· ¤Ó· Ì¿ıËÌ·. ™‡ÓÔÏÔ ¤ÍÈ ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó· ÂÍ¿ˆÚÔ Ì¿ıËÌ· ·fi ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ∞ ¤ˆ˜ ∂ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó 32 ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÒÚ˜. ∞fi ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÂÈϤÁÔ˘Ó Ì›·. ŸÛÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó ¿ÏÏÔ ¤Ó· Ì¿ıËÌ· ÙÚ›ˆÚÔ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

ªÔÓ·‰ÈÎfi ÁÈ· ÙÔÓ ÏÔ‡ÛÈÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘, ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ 31Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi μfiÏÔ˘

∞ÓÂÓÂÚÁfi ÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ º˘ÛÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ∞¡∂¡∂ƒ°√ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ EÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ º˘ÛÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ Ì ÙÔÓ ÏÔ‡ÛÈÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ·fi ¤Ú˘ÛÈ ÛÙÔ 31Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ Î·È Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ΔÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ È‰Ú‡ıËΠÁÈ· ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ÛÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ÂÈÛً̘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÈÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ. ΔÂÏÈο Ë ÌfiÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Â›Ó·È Î¿ÔȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó. ΔÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ô˘ Â›Ó·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙÔ ÓÔÌfi, ηٷÛ΢¿ÛÙËΠÌÂ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Î·Ù¿ 75% ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Î·È 25% ·fi ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ∫Ú¿ÙÔ˜ Î·È ÛÙfi¯Ô ¤¯ÂÈ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ÂÈÛً̘. ¶·ÓÂÏ-

Ï·‰Èο ηٷÛ΢¿ÛÙËÎ·Ó 56 Ù¤ÙÔÈ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·, ¤Ó· ÁÈ· οı ÓÔÌfi. ∏ “£” ‚Ú¤ıËΠ¯ı˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ 31Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î. £·Ó¿Û˘ °ÎÔ˘ÓÙÈÓ¿ÎÔ˜ ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘„ ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ˘ º˘ÛÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ó·‚·ıÌ›ÛÂÈ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙË º˘ÛÈ΋, ÙË ÃËÌ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË μÈÔÏÔÁ›·. ÕÏψÛÙ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÔÏÏ¿ fiÚÁ·Ó·. √ ›‰ÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜

¤¯ÂÈ ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ·›ÙËÌ· ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÁÈ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ ¶À™¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÁÈ· οÔȘ Ë̤Ú˜ ÂÓfi˜ ηıËÁËÙ‹ Ê˘ÛÈ΋˜ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÂÈÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂÈÚ·Ì¿ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘¿ÚÍÂÈ Î¿ÔÈ· ÂͤÏÈÍË ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡. ΔÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÂ

¤Ó· ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËΠÚÈÓ ‰Ò‰Âη ¯ÚfiÓÈ·. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ ÂÈÛÚÔ‹ ÓÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ ÛÙ¤ÁË, fiÙ·Ó ‚Ú¤¯ÂÈ. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ Ú¤ÂÈ ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ó· οÓÔ˘Ó Î¿ÔȘ ÂÈÛ΢¤˜ ÛÙË ÛÙ¤ÁË, ηıÒ˜ ¤ÊÙÂÈ ÓÂÚfi Û ٤ÛÛÂÚ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘, ÛÙÔ ‰È¿‰ÚÔÌÔ Î·È Î¿ÔȘ ·›ıÔ˘Û˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜. ¢›Ï· ÛÙÔ ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ú¤Ì·, ÙÔ ÔÔ›Ô Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ¤ÓÙÔÓˆÓ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂˆÓ ÏËÌÌ˘Ú›˙ÂÈ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·ÂÈÏÂ›Ù·È Î·È ÙÔ ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·‚·ıÌÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ› ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì¤Ûˆ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ô˘ ˘‹ÚÍ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “ΔÔ

ÓËÛ› ÙˆÓ º·È¿ÎˆÓ” . ¶ÚÈÓ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‚Ú¤ıËÎÂ Ë ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Ù˘ ¢∂À∞ªμ Î. ∫ÔÏÈÔ‡, Ë ÔÔ›· Ì›ÏËÛ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ¢’ Δ¿Í˘ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi. ∏ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÚÔ‹Ïı ·fi ÙËÓ ‰·ÛοϷ Î. μÔ‡ÏÁ·ÚË. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 28 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ ÔÈ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ Ó· ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ οÔÈˆÓ ¿ÚıÚˆÓ ÙˆÓ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÒÓ ¢È·Ù·ÁÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ¡ËÈ·ÁˆÁ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ. √È ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÚÔˆı› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜, ÙȘ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ, ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÛËÌ·ÈÔÊfiÚˆÓ, ÙȘ ÌÂÙÂÁÁڷʤ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜, ÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


√ÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙÔ μÔËıËÙÈÎfi ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 24 ¢E∫∂Mμƒπ√À 2010

ÛÂÏ. 22

√ ÎfiÛÌÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· Ù˘ ¡›Î˘ ÛÂÏ. 21

√ Δ˘Ó‹ÛÈÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Ù˘ §·Ó˜, πÛ¿Ì Δ˙ÂÌ¿, ʤÚÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡.

ƒπá∂π √ √§Àª¶π∞∫√™ μ. ¶ƒ√∫∂πª∂¡∏ ¡∞ ∂¡π™ÃÀ£∂π ™Δ∏ ª∂Δ∞°ƒ∞ºπ∫∏ ¶∂ƒπ√¢√ Δ√À π∞¡√À∞ƒπ√À

“¢›¯Ù˘·” Û ∂ÏÏ¿‰· Î·È Â͈ÙÂÚÈÎfi È ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔ 2010, ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ¿‰ÂÈ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ì ٷ ·Á·Ë̤ӷ ÙÔ˘˜ ÚfiÛˆ· Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, ˆÛÙfiÛÔ, ÔÈ Èı‡ÓÔÓÙ˜ Ù˘ ¶∞∂ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙË ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. ªÂÙ¿ ÙÔÓ ¶¿ÔÏÔ ºÚ·ÓÙ˙È¿ÓÂ, ·ÚÂÏıfiÓ ·ÔÙÂÏ› ·fi ¯ı˜ Î·È Ô º·ÎÔ‡ÓÙÔ ∫¿ÛÙÚÔ.

√ ¡¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ô μÂÎÚ‹˜ ÛÙÔÓ ¶∞√ Ô˘ “¤Ê·Á” ‰‡Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÛÂÏ. 21

∏ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ¤ÊÂÚ ÙËÓ ÚˆÙÈ¿ ÛÙȘ ªÈÎÙ¤˜ ∂¶™£ ÛÂÏ. 23

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ªÂ ÙÚÂȘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Á›ÓÂÈ ÔÈ ÚÒÙ˜ Â·Ê¤˜ Î·È ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ ̤Ú˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. √È Èı‡ÓÔÓÙ˜ Ù˘ ¶∞∂ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ, ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ §·ÙÈÓÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋, fiÛÔ Î·È ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ¤¯ÂÈ ÚÔÙ·ı› Ô Δ˘Ó‹ÛÈÔ˜ ‰ÈÂıÓ‹˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ πÛ¿Ì Δ˙ÂÌ¿ Ù˘ §·Ó˜. √ 27¯ÚÔÓÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ¤¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙ› 47 ÊÔÚ¤˜ Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Δ˘ÓËÛ›·˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ 23 ÁÎÔÏ. ∞fi ÙÔ 2005 ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙË §·Ó˜ Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2007-08 fiÔ˘ ›¯Â ‰Ôı› ‰·ÓÂÈÎfi˜ ÛÙËÓ ∫·¤Ó. ∂›Ó·È ‚·ÛÈÎfi˜ ·›ÎÙ˘ ÛÙË Á·ÏÏÈ΋ ÔÌ¿‰·, ÂÓÒ Â›¯Â ÂÙ‡¯ÂÈ Ù· ‰‡Ô ·fi Ù· ÙÚ›· Ù¤ÚÌ·Ù· Ô˘ ›¯Â ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Ë §·Ó˜ Â› ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2003 ÁÈ· ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ √À∂º∞ (3-1 ›¯Â ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ë Á·ÏÏÈ΋ ÔÌ¿‰·). ªÂ ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Δ˘ÓËÛ›·˜ ¤¯ÂÈ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∂ıÓÒÓ ∞ÊÚÈ΋˜ ÙÔ 2008 Î·È ÙÔ 2010, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï ÙÔ˘ 2006, ·Ó Î·È Â›¯Â ÎÏËı›, ηıÒ˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠϛÁ˜ ̤Ú˜ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ôχ ηÏfi ÂÈıÂÙÈÎfi, Ì ˘„ËÏfi ηۤ Î·È ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ ̤Ú˜ ı· Ê·Ó› ·Ó Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ Δ˘Ó‹ÛÈÔ˘ ¿ÛÔ˘. ∂›Û˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ¤¯ÂÈ ÚÔÙ·ı› ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È Ô ¶·Ú·ÁÔ˘·Ófi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ¶¿ÌÏÔ £ÂÌ¿ÁÈÔ˜. ∂›Ó·È 24 ÂÙÒÓ Î·È ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙÓ ™¤ÚÔ ¶ÔÚÙ¤ÓÈÔ. ΔÔ Û˘Ì‚fiÏ·Èfi ÙÔ˘ Ï‹ÁÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· Î·È ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì› Ó· ÙÔ ·Ó·ÓÂÒÛÂÈ, ηıÒ˜ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› Û ÔÌ¿‰· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. °È· ÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹, ¿ÓÙˆ˜, ÂӉȷʤÚÔÓ ¤¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ Î·È Ô ÕÚ˘. £˘Ì›˙Ô˘ÌÂ, ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ·ÎÔ˘ÛÙ› Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ §Ô‡ÛÈÔ ºÈÏÔ̤ÓÔ ÙÔ˘ ¶∞√∫, ÙÔ˘ ªfiÛÎÔ ª¿Ï·Ì·Ó ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ª¿ÚȘ μÂÚÌ·ÎfiÊÛÎȘ ÙÔ˘ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË. ™’ ·˘Ù¿ Ó· ÚÔı¤ÛÔ˘ÌÂ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ˘ ª¿ÚÎÔ ª·ÚÎfiÊÛÎÈ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È·Ú¤ÂÈ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ Football League Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ ¢fiÍ·˜ ¢Ú¿Ì·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· 24¯ÚÔÓÔ ™¤Ú‚Ô ÂÈıÂÙÈÎfi Ì ÌÂÁ¿ÏË Â˘¯¤ÚÂÈ· ÛÙÔ ÛÎÔÚ¿ÚÈÛÌ·. ◊Úı ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008 ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ∫·ÏÏÈı¤·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ. ™Â 53 ·È¯Ó›‰È· ÛËÌ›ˆÛ 19 ÁÎÔÏ. ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2009 ‹Ú ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÁÈ· ÙË ¢fi-

Í· ¢Ú¿Ì·˜, ·›˙ÔÓÙ·˜ ¤Ú˘ÛÈ (Ì·˙› Ì ٷ Ï¤È ÔÊ) Û 36 ·È¯Ó›‰È·, ÂÓÒ ¤Ù˘¯Â Î·È 15 ÁÎÔÏ. º¤ÙÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔ˘˜ “Ì·˘Ú·ÂÙÔ‡˜” Î·È Û 15 Ì·Ù˜ ¤¯ÂÈ ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ÔÎÙÒ ÊÔÚ¤˜. ¢ÂÛ̇ÂÙ·È ÌÂ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙË ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜ Î·È ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ÂÈı˘Ì›, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ‚ÚÂÈ ÛÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÙÔ̤· Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ̷ΉÔÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜. ¢È¿ÊÔÚ· ÛÂÓ¿ÚÈ· οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÁÈ· ÙÔÓ ¡¤ÚÈ ∫·ÛÙ›ÁÈÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔÓ Î·ÈÚfi ÂχıÂÚÔ˜ Î·È ·Ó·˙ËÙ¿ ÔÌ¿‰· ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘. ∏ ÂÚ›ÙˆÛË ¿ÓÙˆ˜ (·Ó fiÓÙˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ) ıˆÚÂ›Ù·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ÁÈ· ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” . ∂›Û˘, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Î·È ÙËÓ ·fiÎÙËÛË Î·È ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· °È·ÓÓÔ‡ÏË, ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ ÔÈÛıÔʇϷη Ù˘ ∫Ôψӛ·˜ Î·È ÚÒËÓ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. √ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ÌÔÚ› Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ó· ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ı· ‹ıÂÏ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘, ϤÎÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÁÎÒÌÈÔ ÙÔ˘ 22¯ÚÔÓÔ˘ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ˆÛÙfiÛÔ, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ‚¿˙ÂÈ Ù¤ÚÌ· ÛÙ· ÛÂÓ¿ÚÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ·›ÎÙ˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡: “∂Âȉ‹ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ· ÔÓfiÌ·Ù· ·ÈÎÙÒÓ, ÊÂÚfiÌÂÓ· ˆ˜ Èı·ÓÔ› ÛÙfi¯ÔÈ, ‰·ÓÂÈÎÔ› ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Î·È ‰ÂÓ ı· ÎÈÓËı› ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË Î·ÓÂÓfi˜ ·›ÎÙË Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡” .

¶·ÚÂÏıfiÓ Î·È Ô ∫¿ÛÙÚÔ ªÂÙ¿ ÙÔÓ ºÚ·ÓÙ˙È¿ÓÂ, ¿ÏÏÔ˜ ¤Ó·˜ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ Ô˘ ‹Úı ʤÙÔ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ·ÔÙÂÏ› ·ÚÂÏıfiÓ ·fi ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ º·ÎÔ‡ÓÙÔ ∫¿ÛÙÚÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Ï˘Û ¯ı˜ ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·Èfi ÙÔ˘ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ ÎÔÈÓ‹ Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂÈ. ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¶∞∂ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂÈ Ï‡ÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔÓ Facundo Javier Perez Castro Î·È ÙÔ˘ ‡¯ÂÙ·È Î·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙ· ÌÂÏÏÔÓÙÈο Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘” . √ 29¯ÚÔÓÔ˜ ̤ÛÔ˜ ·ÔÎÙ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ÕÚÛÂÓ·Ï ™·Ú·ÓÙ› Î·È Ê¤ÙÔ˜ ¤·ÈÍ Û ¤ÍÈ ·È¯Ó›‰È· ÛÙÔ Úˆ-

Ù¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ (Û ηӤӷ ·fi ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ90 ÏÂÙ¿), ÂÓÒ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ˘ ·È¯Ó›‰È ‹Ù·Ó Ì ÙËÓ •¿ÓıË. ∂›Û˘, ¤·ÈÍÂ Î·È ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ì ÙÔÓ √º∏ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË. ªÂ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ∫¿ÛÙÚÔ ¿‰ÂÈ·Û ı¤ÛË Í¤ÓÔ˘ ·›ÎÙË ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ϤÔÓ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹, ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi˜ Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ··Ú·›ÙËÙ· ÎÔÈÓÔÙÈÎfi ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·fi ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô ⁄ÛÙÂÚ· ·fi Ì›· ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ· ‰È·‰Èηۛ·, ÙÔ ∂ÊÂÙÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ ¤ÎÚÈÓ ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô ÔÌfiʈӷ ·ıÒÔ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ô˘ ›¯Â Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ¡. ™Ì‡ÚÓ˘. √ ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ Ù˘ ¶∞∂ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “°È· ̤ӷ ÚÔÛˆÈο Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÌÔ˘, Ë ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏ› ËıÈ΋ ‰Èη›ˆÛË Î·È Ù›ÔÙ· ·Ú·¿Óˆ, ·ÊÔ‡ ‹Ù·Ó ·ÛÈÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ‹ÌÔ˘Ó ·ıÒÔ˜, ‰ÈfiÙÈ Ô˘‰¤ÔÙ ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÙËη ¤ÛÙˆ Î·È ¤Ó· ¢ÚÒ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ¡. ™Ì‡ÚÓ˘. ∞Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È ‚¤‚·È· Ì‹ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ˙ËÙ‹Ûˆ Û˘ÁÓÒÌË ·fi fiÛÔ˘˜ ÛÙÂÓÔ¯ˆÚ‹ıËÎ·Ó Ì ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·fiÊ·ÛË, fï˜ fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ ‰ÈηÛÙ¤˜ ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó ‚¿ÛÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ, ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ·ԉ›ÍÂˆÓ Î·È fi¯È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ οÔÈˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ·ÔÙ˘¯ËÌ¤ÓˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ Î·È “ÂÚÈÛÙ·ÛÈ·ÎÒÓ” ÂΉÔÙÒÓ. ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜ ı¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙÔ ‰ÈÎËÁfiÚÔ Î·È Ê›ÏÔ ÌÔ˘ Î. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔχÙÈÌË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘. À°. ∂˘¯·ÚÈÛÙÒ Â›Û˘ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÎÔÚÔ·›ÚÂÙÔ˘˜ Î·È Â¯ıÚÔ‡˜ ÁÈ·Ù› ̤۷ ·fi ·˘Ù‹Ó ÙË ‰È·‰Èηۛ·, ‚Á‹Î· ÈÔ ‰˘Ó·Ùfi˜” .

ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ Á‡̷ ·ÓıÚˆÈ¿˜ To ™¿‚‚·ÙÔ 25 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ (·Ó‹ÌÂÚ· ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ), ÛÙÔ ∂ÎıÂÛÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ (√‰fi˜ ∞ıËÓÒÓ) ÛÙȘ 13:30, Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ı· ·Ú·ı¤ÛÂÈ ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ Á‡̷ Û 350 ¿ÛÙÂÁÔ˘˜ Î·È ¿ÔÚÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ù˘ ÚfiÛˆfi.


20

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 24 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

¶√¢√™º∞πƒ√

ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ Δ∏¡ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË 29 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂¶√ Ë ÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÚÔËÌÈÙÂÏÈ΋˜ Î·È ËÌÈÙÂÏÈ΋˜ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ 20102011. √È ·ÁÒÓ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÎÙ¿‰· Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÙȘ 19 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È 2 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘.

™ÙË ƒfi‰Ô ı· χÛÔ˘Ó ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ¢È·ÁfiÚ·˜ Î·È ∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ™Δ∏ ƒfi‰Ô ı· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙÂÏÈο ÙÔ ÔÈÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ Football League ÛÙËÓ Ê¿ÛË ÙˆÓ “8” ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘. ∂ıÓÈÎfi˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜ Î·È ¢È·ÁfiÚ·˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙÔ 11. ™Â ‰˘Ô ÏÂÙ¿ ÎÚ›ıËÎ·Ó fiÏ· Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ∞ÛÙ¤Ú· Ó· ÚÔËÁÂ›Ù·È Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ΔÚ·ÔÚ¤ Î·È ÙÔÓ ∑Ô˘ÚÔ‡‰Ë Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÎÔÚ Ì ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ê¿Ô˘Ï. ™Â ¤Ó· ÈÛÔÚÚÔË̤ÓÔ ÚÒÙÔ 45ÏÂÙÔ ¢È·ÁfiÚ·˜ Î·È ∂ıÓÈÎfi˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó οÔÈÔ Ù¤ÚÌ·. √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÈÔ ‰˘Ó·ÌÈο Î·È Ë ÚÒÙË Î·Ï‹ ¢ηÈÚ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÛÙÔ 12Ô ÏÂÙfi Ì ÙÔÓ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Ó· ÛÔ˘Ù¿ÚÂÈ Î·È ÙÔÓ ∫ÔÙÙ·Ú¿ Ó· ·ÓÙȉڿÂÈ ÛˆÛÙ¿ ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ·Ó¤·ÊË ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘. ∞fi ÙÔ 35’Î·È ÌÂÙ¿ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ‹Ú·Ó ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Î·È Â›¯·Ó οÔȘ ηϤ˜ ÛÙÈÁ̤˜, Ì ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·˘Ù‹ ÛÙÔ 39Ô ÏÂÙfi fiÙ·Ó Ô ¢È·Ì¿ÓÙ˘ ÛÙfi·Ú ˆÚ·›· ̤۷ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, fï˜ ÙÔ ÛÔ˘Ù Ô˘ Âȯ›ÚËÛ ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ Δ·Ì¿ÛË. ™ÙÔ ‚’ ̤ÚÔ˜ ÔÈ “∫·ÈÛ·ÚÈ·ÓÈÒÙ˜” ›¯·Ó ÙÔÓ ·fiÏ˘ÙÔ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¢ηÈڛ˜. ∏ ˘ÂÚÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÈο ·¤‰ˆÛ ηÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÎfiÚÓÂÚ ÛÙÔ 74’, Ô ΔÚ·ÔÚ¤ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ¤‚·Ï Û ı¤ÛË Ô‰ËÁÔ‡ ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ∞ÛÙ¤Ú·. ∏ ¯·Ú¿ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ ‰ÂÓ ÎÚ¿ÙËÛ ÁÈ· Ôχ ·ÊÔ‡ ÛÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ ÏÂÙfi Ì ·¢ı›·˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ê¿Ô˘Ï Ô ∑Ô˘ÚÔ‡‰Ë˜ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ Û 1-1. ∂£¡. ∞™Δ∂ƒ∞™: ∫ÔÙÙ·Ú¿˜, ºÚ·Á΋˜ (83’ μ¿ÛÈ), ∫·Ú·Ù˙¿˜, ΔÚ·ÔÚ¤, ∫ÚÈÈÓÙ›Ú˘, ÈÚÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, ΔÛÈÒÏ˘, ¢È·Ì¿ÓÙ˘, ºÚ·ÓÙ˙ÂÛΛ (71’ °ÎfiÁη˜), §Ô˘¿ÌÔ (93’ ¶·Ï¿Ûη˜), ÕÓÙÔÓÈ. ¢π∞°√ƒ∞™: Δ·Ì¿Û˘, ÷Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜, ∂ÍÔ˘˙›‰Ë˜, ™·Ï·Ì·ÛÙÚ¿Î˘, ∑Ô˘ÚÔ‡‰Ë˜, ∑Ï¿ÙÎÔ‚ÈÙ˜ (81’ ™¿ÚÙ·Ï˘), °ÂˆÚÁ›Ô˘, ¶ÚÔ‚·Ù›‰Ë˜, ¶Ï·Ù¿ÓÔ˜, Δ·Ú·¯Ô‡ÏÛÎÈ (94’ ∫·ÌÈÓÈÒÙ˘), ¶Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜.

π¡Δ∂ƒ

¶·ÚÂÏıfiÓ Î·È Â›ÛËÌ· Ô ªÂÓ›ÙÂı ¶∞ƒ∂§£√¡ ·fi ÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ÿÓÙÂÚ Î·È Â›ÛËÌ· ·ÔÙÂÏ› Ô ƒ¿Ê· ªÂÓ›ÙÂı. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ÔÈ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ∂˘ÚÒ˘ ˘‹ÚÍÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔÓ πÛ·Ófi Ù¯ÓÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÚfiˆÚË Ï‡ÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. “∏ ÿÓÙÂÚ Â˘¯·ÚÈÛÙ› ÙÔÓ ƒ¿Ê· ªÂÓ›ÙÂı ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì·˙› ÙÔ˘ Ô˘ ÙËÓ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ πÙ·ÏÈÎÔ‡ ™Ô‡ÂÚ ∫· Î·È ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ™˘ÏÏfiÁˆÓ” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ë Â›ÛËÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ∞˘Ùfi Ô˘ ̤ÓÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙfi Â›Ó·È ÙÔ ÔÛfi Ù˘ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ÙÔ˘ πÛ·ÓÔ‡ Ù¯ÓÈÎÔ‡, Ô˘ ˙ËÙÔ‡Û ·Ú¯Èο 8 ÂηÙ. ¢ÚÒ.

™À¡∂Δƒπæ∂ 4-0 Δ∏ §∞ƒπ™∞ ∂∫Δ√™ ∂¢ƒ∞™ ∫∞π ¶∂ƒ∞™∂ ™Δ√À™ “8” Δ√À ∫À¶∂§§√À

•¤Û·ÛÂ Ë ∞∂∫  ÙÔ ¡›ÎÔ °ÂˆÚÁ¤· Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙË 10ÂÙ‹ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞∂∫ (52’), Ë ŒÓˆÛË ‰È¤Ï˘Û 4-0 ÙË §¿ÚÈÛ· ÛÙÔ “AEL FC Arena” Î·È ‹Ú Ì ·ÓËÁ˘ÚÈÎfi ÙÚfiÔ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔËÌÈÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. √ ÿÛÌ·ÂÏ ªÏ¿ÓÎÔ Â›¯Â ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙÔ˘˜ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔ˘˜” ÛÙÔ 39Ô ÏÂÙfi, Ô Δ˙ÈÌÔ‡Ú ÛÙÔ 77’ ·Ó¤‚·Û ÙÔ ‰Â›ÎÙË ÙÔ˘ ÛÎÔÚ, ÂÓÒ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰È·ÌfiÚʈÛÂ Ô ª·ÓˆÏ¿˜ ÛÙÔ 86’.

ª

√È ÊˆÓ¤˜ ÙÔ˘ ÃÈ̤ÓÂı ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÛÙÔ ∫·˘Ù·ÓÙ˙fiÁÏÂÈÔ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Â¤‰Ú·Û·Ó ıÂÙÈο ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ∞∂∫. √È “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” ‹Ù·Ó ηχÙÂÚÔÈ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ÛÙÔ 39’ ¿ÓÔÈÍ·Ó ÙÔ ÛÎÔÚ. ∞fi ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ™ÎfiÎÔ-ªÏ¿ÓÎÔ Î·È ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ‰ÔοÚÈ ÙÔ˘ ∞Ì¿ÚË, Ô ªÏ¿ÓÎÔ Ì ÚÔ‚ÔÏ‹ ¤Ù˘¯Â ÙÔ 0-1. ¢‡Ô ÏÂÙ¿ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ̤ÚÔ˘˜, Ô ªÏ¿ÓÎÔ ¤Ù˘¯Â Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ, ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÊÔÚ¿ ·Î˘ÚÒıËΠˆ˜ ÔÊÛ¿ÈÓÙ. ∞fi Ôχ ˆÚ·›· Ì·ÏÈ¿ ÙÔ˘ §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙÔÓ °ÂˆÚÁ¤·, Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ¤Ù˘¯Â Ì ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ 0-2 ÛÙÔ 52’, Ù¤ÚÌ· Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ Ê·Ó¤Ï· Ù˘ ∞∂∫ ÛÙË ‰ÂηÂÙ‹ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ∫ÔÓÙ¿ ÛÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÛÎÔÚ ¤ÊÙ·ÛÂ Ë ∞∂§ ¤ÍÈ ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ªÏ¿˙ÂÎ ·fi ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¤Ó·ÏÙÈ ¤Ê˘Á „ËÏ¿ ¿Ô˘Ù. ™ÙÔ 66’ ÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ™ÎfiÎÔ ·fi ÏÂÔÓÂÎÙÈ΋ ı¤ÛË ‰ÂÓ ‚ڋΠÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘. ∂ÓÓ¤· ÏÂÙ¿ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›ÛÔ‰fi ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈ-

¶ÚÔ‚È‚¿ÛÙËΠÛÙË 2Ë Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ √À∂º∞ Ô ∫Ô˘ÎÔ˘Ï¿Î˘ Δ√¡ ÚÔ‚È‚·ÛÌfi ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË ∫Ô˘-

● √ ¡›ÎÔ˜ °ÂˆÚÁ¤·˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ 0-2 ÁÈ· ÙËÓ ∞∂∫

ÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, Ô ƒ¿ÊÈÎ Δ˙ÈÌÔ‡Ú ¤ÛÙÂÈÏ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿, ÌÂÙ¿ ·fi ÎfiÚÓÂÚ ÙÔ˘ ™ÎfiÎÔ, ÙË Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘· ÙÔ˘ ∞Ì¿ÚË Î·È Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ¤ÁÈÓ ÙÔ 0-3 ÛÙÔ 77’. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ª·ÓfiÏÔ ÃÈ̤ÓÂı ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÂΛ. ™ÙÔ 86’ ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÚÙ‹ Û¤ÓÙÚ· ÙÔ˘ §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, Ô ª·ÓˆÏ¿˜ ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÓÂÓfi¯ÏËÙÔ˜ ¤‰ˆÛ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ıÚÈ¿Ì‚Ô˘ ÛÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË Ù˘ ∞∂∫ (0-4). §›ÁÔ ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ô·‰Ô› Ù˘ ∞∂§ ͤÛ·Û·Ó Û ·Ô‰ÔÎÈ̷ۛ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ, οÔÈÔÈ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÂÈÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙÔ Á‹‰Ô, ¤Ù·Í·Ó ‰È¿ÊÔÚ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ ™¿¯·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·Ó¿ÁηÛ ÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹ ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ (∞¯·˝·˜) Ó· ÛÊ˘Ú›ÍÂÈ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ Ì·Ù˜. §∞ƒπ™∞: ∞Ì¿Ú˘, Δ·˘Ï·Ú›‰Ë˜, ∫Ô˘˙¤Ó, ªÂÙ›Ó (63’ ª·Î›ÓÔ˘·), μÂÏ¿ÛÎÔ (72’ μÂÓÂÙ›‰Ë˜), ∫ÔÏÔ‚¤ÙÛÈÔ˜, ∫·ÓfiÌÈÔ, ¶Ô‡ÚÈ (46’ ¶Ô‡ÚÈ), πÁÎϤÛÈ·˜, ∫·ÙÛÈ·Úfi˜, ªÏ¿˙ÂÎ. ∞∂∫: ™¿¯·, ∫·Ú¿ÌÂÏ·˜, ª·ÓˆÏ¿˜,

¢¤ÏÏ·˜, °ÂˆÚÁ¤·˜, ª¿ÎÔ˜, ∫·Ê¤˜, ™ÎfiÎÔ, §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ (73’ ¡ÙÈfi), ªÂÚÓ˜ (85’ §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ), ªÏ¿ÓÎÔ (68’ Δ˙ÈÌÔ‡Ú).

∞∂∫ ηٿ Mega ªÂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ¶∞∂ ∞∂∫ ‰È¤„¢Û ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙ ÙÔ˘ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ Mega, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ë ¶∞∂ (Î·È ¿ÏϘ ¤ÍÈ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη˜) ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ ...‰fiηÓÔ ÙÔ˘ ™¢√∂ ÁÈ· ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ (·ıÂÒÚËÙ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi). ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∞∂∫ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “∞‰˘Ó·Ùԇ̠ӷ ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì ̤۷ ·fi ÔȘ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÚԤ΢„Â Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË “ÏËÚÔÊÔÚ›·” , ÙËÓ ÔÔ›· ¤Ó· ηӿÏÈ Ô˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ÙËÏÂı·ÙÒÓ ı· ¤ÚÂ ӷ ÂϤÁÍÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÚÈÓ ÙË ÌÂÙ·‰ÒÛÂÈ. ∂ÈÊ˘Ï·ÛÛfiÌ·ÛÙ ‰Â ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ·ÓÙfi˜ ÓÔÌ›ÌÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ¿ÛÈÛË ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Ì·˜ Î·È ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ˙ËÌ›·˜ ˘ÔÛÙԇ̔.

■ π™√¶∞§√ 1-1 ∂§∏•∂ Δ√ ¶∞πáπ¢π ∏ƒ∞∫§∏™-∫∂ƒ∫Àƒ∞

™Â ‰Â‡ÙÂÚÔ ·ÁÒÓ· ı· ÎÚÈı› Ë ÚfiÎÚÈÛË Â ‰Â‡ÙÂÚÔ ·ÁÒÓ· ı· χÛÔ˘Ó ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ Î·È Ë ∫¤Ú΢ڷ, ηıÒ˜ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ÈÛfi·Ï˜ 1-1 ÛÙË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÛÙÔ “∫·˘Ù·Ó˙fiÁÏÂÈÔ”, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 5˘ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó Ì ÙÔÓ ΔÛ›Áη ÛÙÔ 79’, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔÓ “°ËÚ·Èfi” ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ Ì ¤Ó·ÏÙÈ Ô °È¿ÎÔÌ ÛÙÔ 87’. √ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ ÓËÛ› ÙˆÓ “º·È¿ÎˆÓ”, ÛÙȘ 12 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. ΔÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Î‡ÏËÛ Ì ÂÏ·ÊÚ¿ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹, Ô˘ ¤¯·Û ‰‡Ô ηϤ˜ ¢ηÈڛ˜ Ì ÙÔ˘˜ °È¿ÎÔÌ (12’) Î·È §›Ì· (22’). ™ÙËÓ ÚÒÙË ÂÍ ·˘ÙÒÓ Ô ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜ ¤Î·Ó ϷÓı·Ṳ̂ÓË ¤ÍÔ‰Ô Û ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ê¿Ô˘Ï, Ô ƒÔ˘Ì¿ÓÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ‹Ú ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿ ·ÏÏ¿ Ô ª·ÎÚ‹˜ ·ÔÌ¿ÎÚ˘Ó ϛÁÔ ÚÈÓ Ë Ì¿Ï· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙË ÁÚ·ÌÌ‹. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË, Ô ¶¿ÌÏÔ §›Ì· ÂÎÙ¤ÏÂÛ ÁÈ· ·ÎfiÌ· Ì›· ÊÔÚ¿ ¤Ó· Ê¿Ô˘Ï Ì ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ‰ÂÍÈÔÙ¯ӛ· ÙÔ˘, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ÙË Ì¿Ï· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ¿Óˆ ·fi ÙÔ ‰ÔοÚÈ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜, ÔÈ “º·›·Î˜” ¤ÁÈÓ·Ó ·ÂÈÏËÙÈÎÔ› ÛÙÔ 30’, fiÙ·Ó Û ‚·ıÈ¿ Ì·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ™ÙÔÏÙ›‰Ë Ô ∂Ï¢ıÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÌfiÏȘ Ô˘ ÚfiÏ·‚ ӷ ·ÔÎÚÔ‡ÛÂÈ ÚÔ ÙˆÓ ΔÛ›Áη Î·È ∫·Ï·ÓÙ˙‹. Œ¯ÔÓÙ·˜ ‹‰Ë Û·Ù·Ï‹ÛÂÈ Ù· ÚÒÙ· 45 ÏÂÙ¿, ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ Ì‹Î·Ó ÂÈıÂÙÈο ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙÔÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi ÛÙÔ ÓËÛ› ÙÔ˘ πÔÓ›Ô˘. ŒÙÛÈ, ÛÙÔ 49Ô ÏÂÙfi Ô ¶··ÛÙÂÚÈ·Ófi˜ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂÚ¿ÛÂÈ ÙË Ì¿Ï· ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ∞-

¢π∞πΔ∏™π∞

ÎÔ˘Ï¿ÎË ÛÙË 2Ë Î·ÙËÁÔÚ›·, ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë √À∂º∞ ηٿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ Ù˘ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜. ªÂ Â›ÛËÌÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ù˘ ÛÙËÓ ∂¶√, ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹ ‰È·ÈÙËÙ‹ ·fi ÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ. √ ªÈ¯¿Ï˘ ∫Ô˘ÎÔ˘Ï¿Î˘ Â¤ÛÙÚ„ ÌÂÙ¿ ·fi ÂÚ›Ô˘ ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜, ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜-∫·‚¿Ï· ÁÈ· ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰·˜. “∏ √À∂º∞ Ì Â›ÛËÌÔ ¤ÁÁÚ·Êfi Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· fiÙÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢È·ÈÙËÛ›·˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜, ÛÙȘ 20-12-2010, ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ô ÚÔ‚È‚·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓ‹ ‰È·ÈÙËÙ‹ ªÈ¯·‹Ï ∫Ô˘ÎÔ˘Ï¿ÎË ÛÙË 2Ë Î·ÙËÁÔÚ›·” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∂¶√.

¶∞¡πø¡π√™

¢È·„‡‰ÂÈ ÁÈ· ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÁÈ· ∫Ô˘ÌÔÚÙ˙› ™∂ ËÁ·‰¿ÎÈ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙfiÓÈ˙·Ó fiÙÈ ÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ªÂÚÓ¿Ú ∫Ô˘ÌÔÚÙ˙›. ∏ ÂȂ‚·›ˆÛË ‹Úı ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘ Ô˘ ‰È¤„¢Û Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÛÙÔ Â›ÛËÌÔ Û¿ÈÙ ÙˆÓ “΢·Ó¤Ú˘ıÚˆÓ”. ™ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· ¤¯ÂÈ ‰È·ÚÚ‡ÛÂÈ Â›Ù ·fi ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ ·›ÎÙË Ó· ʇÁÂÈ ·Ô ÙË ¡¤· ™Ì‡ÚÓË ÁÈ· ÙËÓ ¶·È·Ó›·, ›Ù ·fi Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ...·È¯Ó›‰È ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË ÙÔ˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘: “∂Âȉ‹ ‰È·‚¿Û·Ì ÛÙÔÓ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ Ù‡Ô ÁÈ· ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÁÈ· ÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ªÂÓ¿ÚÓÙ ∫Ô˘ÌÔÚÙ˙› Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÁÌ·Ù·, ‰ËÏÒÓÔ˘Ì fiÙÈ Î·Ì›· ÚfiÙ·ÛË, Â›ÛËÌË ‹ ·ÓÂ›ÛËÌË, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·È Ù›ÔÙ· ·fi Ù· ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· ‰ÂÓ ÈÛ¯‡Ô˘Ó. ∞˘Ù¿ ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹ ·ÚÂÍËÁ‹ÛˆӔ.

¡∞ºΔπ

“¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ı¤Ì· ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜ ÌÔ˘ ÛÙÔÓ ¶∞√∫”

ÔÛÙÔÏ›‰Ë ·ÏÏ¿ ·ÛÙfi¯ËÛ ÁÈ· Ï›ÁÔ. ¶ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ë ∫¤Ú΢ڷ ‚Á‹Î ÛÙËÓ Â›ıÂÛË Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·ÂÈÏ‹ÛÂÈ Ì ‰‡Ô ÛÔ˘Ù ÙˆÓ ∫·Ï·ÓÙ˙‹ (56’) Î·È ™ÙÔÏÙ›‰Ë (68’), Ô˘ ÂÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÛÂ Ô ∂Ï¢ıÂÚfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÙÔ 72’ ÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ °È¿ÓÙÛË ¤Ú·Û ÌfiÏȘ ¿Ô˘Ù, ÂÓÒ ‰‡Ô ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô §›Ì· ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ê¿Ô˘Ï Î·È ¤ÛÙÂÈÏ ÙË Ì¿Ï· ‰›Ï· ·fi ÙÔ ‰ÔοÚÈ Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜. ™ÙÔ 79Ô ÏÂÙfi, fï˜, ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ª¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜ “¿ÁˆÛ·Ó” ÙÔ “∫·˘Ù·Ó˙fiÁÏÂÈÔ” ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛÎÔÚ Ì ÙÔÓ ΔÛ›Áη, Ô˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËΠÙËÓ ¿Û· ÙÔ˘ °È¿ÓÙÛË, ·Ó Î·È Ô ÛÎfiÚÂÚ Ê¿ÓËΠӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÎÔÓÙÚÔÏ¿ÚÂÈ ÙË Ì¿Ï·. ™ÙÔ

86’ Ô ÓÂÔÂÈÛÂÏıÒÓ πˆ¿ÓÓÔ˘ ·Ó¤ÙÚ„ ÙÔÓ °È¿ÎÔÌ, Ì ÙÔÓ ƒÔ˘Ì¿ÓÔ Ó· ¢ÛÙԯ› ·fi Ù· 11 ̤ÙÚ· ÛÙÔ 87’ Î·È Ó· ‰›ÓÂÈ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi. ∏ƒ∞∫§∏™: ∂Ï¢ıÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∫˘ÚÈ·˙‹˜, ∫·ÙÛÈο˜, ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜, §›Ì·, ¡Ù¿ÓÈ, ¶··ÛÙÂÚÈ·Ófi˜ (58’ ª¿Ú·), ™Ù˙ÔÙ (68’ ™›ÛÈÙ˜), ¶›ÙÔ˘ °Î·ÚÛ›· (77’ ∏ÏÈ¿‰Ë˜), ™ÔÏÙ¿ÓÈ, °È¿ÎÔÌ. ∫∂ƒ∫Àƒ∞: ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜, μÂÓ¤Ù˘, ™ÙÔÏÙ›‰Ë˜, ∫·Ï·ÓÙ˙‹˜ (70’ §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ˜), ª›¯Ô˜, ΔÛ›Áη˜ (86’ ¢. πˆ¿ÓÓÔ˘), ¶·Ú·Û΢·˚‰Ë˜, ª·˚ÛÙfiÚÔ‚ÈÙ˜, ∂ÛÙ¿ÈÓ, ∏. πˆ¿ÓÓÔ˘ (58’ °È¿ÓÙÛ˘), ª·ÎÚ‹˜.

“¢∂¡ ‹ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì·, Â›Ì·È ÛÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÏÔ‡˙...”. ªÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ‰‹ÏˆÛË Ô Ì¤ÛÔ˜ ÙÔ˘ ÕÚË, ªÂÓÙ› ¡·ÊÙ›, ¤‚·Ï ٤ÏÔ˜ ÛÙȘ ʋ̘ Ô˘ ÙÔÓ ‹ıÂÏ·Ó ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ó· ‰›ÓÂÈ ÙÔ ·ÚÒÓ ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ Ù˘ ΔÔ‡Ì·˜, ÛÙÔ Ì·Ù˜ ÙÔ˘ ¶∞√∫ Ì ÙÔÓ ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·. “¢ÂÓ Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÏ· ·˘Ù¿. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÈ Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó. ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ηٷϿ‚ˆ ÁÈ·Ù› Ù· ÁÚ¿ÊÔ˘Ó. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Â›Ì·È Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÌÔ˘ Î·È ¤¯ˆ ·Ó¿ÁÎË ·ÏÒ˜ ·fi ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË. ¢ÂÓ Â›Ì·È ı˘ÌˆÌ¤ÓÔ˜ Ì ٷ ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ, ·ÏÒ˜ Ì ¤¯Ô˘Ó ÎÔ˘Ú¿ÛÂÈ. ªÂ fiÏÔ ÙÔÓ Û‚·ÛÌfi ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶∞√∫ Ô‡ÙÂ Î·Ó ‹ÍÂÚ· fiÙÈ Â›¯Â ·ÁÒÓ· ¯ı˜”. °È· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¶∞√∫ ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ: “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ı¤Ì· ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜ ÌÔ˘ ÛÙÔÓ ¶∞√∫. ∫·Ù·Ï·‚·›Óˆ fiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ fiÏ· Â›Ó·È „¤Ì·Ù·”.


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 24 ¢E∫∂Mμƒπ√À 2010

√π ºπ§∞£§√π Δ∏™ ¡π∫∏™ ¢∂¡ ¶ƒ√∫∂πΔ∞π ¡∞ Δ∏¡ ∂°∫∞Δ∞§∂πæ√À¡ √,Δπ ∫∞π ∞¡ ∞¶√º∞™π™∂π √ ™. °π¢√¶√À§√™

™√À¶∂ƒ §π°∫

™Ù‹ÚÈÁÌ¿ Ù˘ Ô ÎfiÛÌÔ˜

¶ÔÈÓ‹ ‰‡Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔÓ ¶∞√

·Ì›· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ‰ÂÓ ÛËÌÂÈÒıËΠ¯ı˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ ͤÛ·Û ÛÙË ¡›ÎË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ÙÔ˘ ÌÂÁ·ÏÔÌÂÙfi¯Ô˘ ™ÙÚ¿ÙÔ˘ °È‰fiÔ˘ÏÔ˘ ÁÈ· ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ¶∞∂. √È μÔÏÈÒÙ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ·fiÊ·ÛË, ÂÓÒ ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ‰ÂÓ ·‡Ô˘Ó Ó· ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ Blue Club “¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ ÙÔ Û‡ÓıËÌ·: “£· ›̷ÛÙ ¡›ÎË ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ¤ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ÙÔÈÎfi” .

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ª›· ·ÎfiÌË ¯·Ì¤ÓË Ë̤ڷ ‹Ù·Ó Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ÁÈ· ÙË ¡›ÎË. ΔÔ ·ÊÂÓÙÈÎfi Ù˘ ¶∞∂ ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ Ù‹ÚËÛÂ Î·È ¿ÏÈ ÛÈÁ‹ ȯı‡Ô˜ Î·È ‰ÂÓ ·ÔÎ¿Ï˘„ ÛÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ¶∞∂ ·Ó ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÎÚ·Ù¿ Ù· “ËÓ›·” Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ‹ ·Ó ı· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÔÚÈÛÙÈο. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· ...Û‹ÚÈ·Ï Ô˘ ÛÙË ¡›ÎË ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÈ Û ÔÏϤ˜ Â·Ó·Ï‹„ÂȘ. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ô Î. °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·‡ÛË ÏËÚˆÌÒÓ Î·È ·Ô¯ÒÚËÛË ·fi ÙËÓ ¶∞∂, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ‡ÛÙ·ÙË ÒÚ· ÙÔ ...Í·Ó·ÛÎÂÊÙfiÙ·Ó Î·È ‰‹ÏˆÓ fiÙÈ Ì¤ÓÂÈ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·Ê‹ÛÂÈ “·Î˘‚¤ÚÓËÙÔ ÙÔ Î·Ú¿‚È” . ŸÌˆ˜ ·˘Ù‹ Ë Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÎÔ˘Ú¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜ ÛÙË ¡›ÎË. √È ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂȉÔı› Û ·Ó·˙‹ÙËÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ó· ‰È·Ï˘ı› ·Ó ÙÂÏÈο ʇÁÂÈ Ô Î. °È‰fiÔ˘ÏÔ˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌË Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ù˘ ÙÈ̈ڛ·˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÚÒËÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ù˘ ¡›Î˘ ∫ÒÛÙ· ™‚·ÓÈ¿, ÂÓÒ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ ·Ó ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÚÔ·„ÂÈ Î·È Ó¤· ÙÈ̈ڛ· ÁÈ· ¿ÏÏÔÓ ·›ÎÙË Ô˘ ÊfiÚÂÛ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙËÓ Î˘·ÓfiÏ¢ÎË Ê·Ó¤Ï·.

√ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ¡›Î˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ∞ÚÁ¿ ¯ı˜ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ ¢.™. ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÁÈ· Ó· ηıÔÚ›ÛÂÈ ÙȘ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÓ fi„ÂÈ Î·È Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ Ù˘ 30˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ŸÛÔ fï˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÁ·ÏÔÌÂÙfi¯Ô˘, ÙfiÛÔ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Â›Ó·È Ó· ¯·Ú¿ÍÔ˘Ó ÔÏÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ¡›Î˘. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙËÚ› ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÛÙ¿ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜. √È Û˘Ó¯›˜ ·Ú·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Î. °È‰fiÔ˘ÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ ÙÔ˘ Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ·Î·Ù·ÓfiËÙ˜ (fiˆ˜ ÔÈ Û˘¯Ó¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÚÔÔÓËÙÒÓ ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô), ¤¯Ô˘Ó ÎÔ˘Ú¿ÛÂÈ Î·È ·ÔÁÔËÙ‡ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜. ªÂÙ¿ Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È Ù· ÚÔ¯ıÂÛÈÓ¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, fiÔ˘ Ë ¡›-

ÎË ¤ÂÛ ÛÙËÓ 5Ë ı¤ÛË Î·È ¤ÌÂÈÓ ÂÓÓ¤· ‚·ıÌÔ‡˜ ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ∫·ÏÏÔÓ‹ ΢Úȷگ› Ô Êfi‚Ô˜ fiÙÈ ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ ı· Ì›ÓÂÈ ·Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÙÔ˜. Δ· ·Ú·¿Óˆ ÙÔÓ›ÛÙËÎ·Ó Î·È ÛÙËÓ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ Blue Club “¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” , ·ÏÏ¿ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ÌËÓ ÂΉÔı› οÔÈ· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Â›ÛËÌ· Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ ‹ fi¯È ÙÔ˘ Î. °È‰fiÔ˘ÏÔ˘. øÛÙfiÛÔ, fiÏÔÈ ÔÈ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔÈ ÙfiÓÈÛ·Ó fiÙÈ ı· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰·, fiÔÈÔ˜ Î·È ·Ó Â›Ó·È ÙÔ ·ÊÂÓÙÈÎfi Ù˘, Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ‹ ÔÈ ·›ÎÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Û fiÔÈ· ηÙËÁÔÚ›· Î·È ·Ó ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È. “£· ›-

Ì·ÛÙ ¡›ÎË ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ¤ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ÙÔÈÎfi” ‹Ù·Ó ÙÔ Û‡ÓıËÌ· Ô˘ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛÂ. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙÔ ...“ÂÚ›ÌÂÓ” ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ·˘Ù¤˜ Ù˘ Ë̤Ú˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ. ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÁÈ· ÚÔfiÓËÛË ÔÚ›ÛÙËΠÁÈ· ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· 27 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÔfiÙÂ Î·È ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ı· Ú¿ÍÔ˘Ó, ·ÊÔ‡ ÙÔ˘˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ¯Ú‹Ì·Ù·. º˘ÛÈο ¿ÁÓˆÛÙÔ Â›Ó·È ·Ó ı· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ “·ÚÒÓ” ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ë̤ڷ Ô ¶¤‰ÚÔ ¶¿ÌÏÔ ¶·ÛÎÔ‡ÏÈ ÌÈ· Î·È Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÎÚ›ÓÂÙ·È ·ÌÊ›‚ÔÏË.

21

ªÂ ÔÈÓ‹ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¤‰Ú·˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ‰‡Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Î·È ÚfiÛÙÈÌÔ 71.500 ¢ÚÒ ÙÈ̈ڋıËÎÂ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ·fi ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη˜, ÁÈ· Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙÔ Ì·Ù˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. √È “Ú¿ÛÈÓÔÈ” , Ô˘ ı· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ¤ÊÂÛË, ıˆڋıËÎ·Ó ˘fiÙÚÔÔÈ Î·È ı· ÂÎÙ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· Ì ÕÚË Î·È ∫·‚¿Ï·, οÙÈ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ı· ¤¯Ô˘Ó Í·Ó¿ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ 29 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË. ∏ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ·¤ÚÚÈ„Â ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘ ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, Ô˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó fiÙÈ Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ‹Ù·Ó ÌÂÌÔӈ̤ӷ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ·, ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ªÂ ‚¿ÛË ·˘Ùfi, ÂÈηϤÛÙËÎ·Ó ÙÔ ‰Â‰ÈηṲ̂ÓÔ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔËÏ·ÎÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜ ÛÙÔ Ì·Ù˜ ∫·ÏÏÈı¤·-∞∂∫, fiÙ·Ó Ë “ŒÓˆÛË” ÙÈ̈ڋıËΠÌfiÓÔ ÁÈ· ÙȘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” Ù· ÂÂÈÛfi‰È· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·fi Ô·‰Ô‡˜ Ô˘ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Î‹ ÔÚ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÂÓÒ fiÛÔÈ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙË Ê˘ÛÔ‡Ó· ·ÔÎÚÔ‡ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Âͤ‰Ú· ÙˆÓ ÂÈۋ̈Ó, ·fi ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, Ë ÔÔ›· ¤Î·ÓÂ Î·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ¯Ú‹ÛË ¯ËÌÈÎÒÓ. √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ˙‹ÙËÛ ӷ ıˆÚËıÔ‡Ó Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ÌÂÌÔӈ̤ӷ, ·ÏÏ¿ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙfi, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ÙÈ̈ڛ· ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ (Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ì›· Î·È ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi˜ Ù˘ ÔÈÓ‹˜ ÂÂȉ‹ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ‹Ù·Ó ˘fiÙÚÔÔ˜).

“μϤÂÈ” ΔÔÚÔÛ›‰Ë Ë ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °.

ª∂Ãπ Δ∏¡ °.™. Δ√À π∞¡√À∞ƒπ√À, √¶ø™ ¶ƒ√∂∫Àæ∂ ∞¶√ Δ√ ã∂™π¡√ ¢.™. Δ∏™ ¶∞∂

¶Úfi‰ÚÔ˜ ÛÙÔÓ ¶∞√ Ô μÂÎÚ‹˜ √

Δ˙fiÓÈ μÂÎÚ‹˜ Â›Ó·È Ô Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ̤¯ÚÈ ÙË °.™. ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, fiˆ˜ ÚԤ΢„ ·fi ÙÔ ¢™ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶¤ÌÙ˘. ΔÔ “·ÚÒÓ” ¤‰ˆÛ·Ó Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ∏Û·˝·˜, Ô ∞‰·Ì¿ÓÙÈÔ˜ ¶ÔϤÌ˘, Ô £·Ó¿Û˘ °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ª¿ÓÔ˜ ª·˘ÚÔÎÔ˘ÎÔ˘Ï¿Î˘, Ô §ÂˆÓ›‰·˜ ¶ÔϤÌ˘, Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¢¿‚·Ú˘ Î·È Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· μÁÂÓfiÔ˘ÏÔ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˘ÏÔ‡Ú˘. ∞fiÓÙ˜ ‹Ù·Ó Ô °È¿ÓÓ˘ μ·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓ˘, Ô ¡ÈÎfiÏ·˜ ¶·Ù¤Ú·˜ Î·È Ô ¶·‡ÏÔ˜ °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. √ ∞‰·Ì¿ÓÙÈÔ˜ ¶ÔϤÌ˘ ‰‹ÏˆÛ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¢.™.: “∏ ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ ¶·Ù¤Ú· ¤ÁÈÓ ͷÊÓÈο, ÙÔ Ì¿ı·Ì ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ô˘ ‚ÚÂı‹Î·Ì fiÏÔÈ Ì·˙›. ŸÏÔÈ ÎÔÈÙ¿Í·Ì ӷ ‰Ô‡Ì Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ‚ÔËı‹ÛÔ˘ÌÂ. ŸÏÔÈ ÚfiÙÂÈÓ·Ó Â̤ӷ, Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô Ô˘‰¤ÔÙ ›¯· ÛÎÂÊÙ›. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÛΤ„Ë Î·È ˆÚÈÌfiÙËÙ· ÁÈ· οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ. ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÓËÙÈÎfi ÁÈ· Ó· ·Ó·Ï¿‚ˆ ·˘Ùfi ÙÔ ·Í›ˆÌ· Â›Ó·È Ë ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·. Œ¯ˆ ˙‹ÛÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Î·È ‰ÂÓ ı· ‹ıÂÏ· οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Û ‰‡Ô ̤Ú˜. À‹Ú¯Â ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi˜ Î·È ·›ÛÙÂ˘Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·, ·˘Ù¿ Íԉ‡ÙËÎ·Ó Î·ÏÒ˜ ‹ ηÎÒ˜, fï˜ ÙÂÏ›ˆÛ·Ó. √È ÚÔı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ôχ ıÂÙÈΤ˜ ÛÙÔ Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∞Ó Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ‰ÂÓ ÌÂÈ ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË ¯¿ÓÂÈ 10 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ∂Û›˜ ϤÙ fiÙÈ ‚ÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË ÛÙÈÁÌ‹. ¶¿ÓÙ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤ÙÛÈ. ŒÓ·˜ ˘ÁÈÒ˜ ÛÎÂÙfiÌÂÓÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÌÔÚ› Ó· Ù· ‰ÂÈ ÚÈÓ ‚ÁÔ˘Ó ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·. ΔÒÚ· ͤڈ ˆ˜ fi,ÙÈ ‚¿ÏÂȘ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ¯¿ÓÂÙ·È. ŸÏ˜ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ù· ›‰È· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó. ŸÏÔÈ ı¤ÏÔ˘Ì ÔÓfiÌ·Ù· Î·È ÌÂÙ·Áڷʤ˜, ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÂȘ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÁÈ· Ó· ÌËÓ Ùˆ¯Â‡ÛÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›·. ∫·È fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ϤÌÂ, Ó· ÌÔÚÔ‡ÌÂ

Î·È Ó· Ù· οÓÔ˘ÌÂ. ∂›Ó·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·” . ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì›ÏËÛÂ Ô £·Ó¿Û˘ °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜: “ÕÎÔ˘Û· ÙÔÓ Î. ¶ÔϤÌË. ∂› ıÂÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù·. √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÁÈ· Ó· ‰ÈÔÈÎËı› ı¤ÏÂÈ ¤Í˘Ó˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È Ó· Â›Ó·È Û˘Áηٷ‚·ÙÈÎfi˜ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ∂›·Ì ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÈ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜, ·ÏÏ¿ ÂÁÒ ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓÒ. √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Â›Ó·È ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜. Œ¯ÂÈ ÈÛÙÔÚ›· 100 ¯ÚfiÓˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ ‚ÔËı¿Ì ԢÛÈ·ÛÙÈο. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÛˆÛÙfi Ú¿ÁÌ· Ô ˘ËÚÂÛÈ·Îfi˜. μÁ‹ÎÂ Ë ·fiÊ·ÛË ·Ì„ËÊ›. •¤Úˆ ÚfiÛˆ· Î·È Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ‰È·ÓÔËıÒ

ˆ˜ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ¤Ó·˜ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜, ˘¿Ú¯ÂÈ fï˜ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜. √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Â›Ó·È ÛÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÁÎÚÂÌÔ‡. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ ‚Á¿ÏÔ˘Ì ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ·fi ÙÔ Ù¤ÏÌ·. ¶ÚˆÙfiÁÓˆÚË Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ΔÔ Ï¤ˆ Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿. ΔÔÓ ÔÓ¿ˆ. Œ¯ˆ ‰ÒÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÌ¿‰·. √È ÏÂÁfiÌÂÓÔÈ ÏÂÊÙ¿‰Â˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì” . ™Â ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ÔÈ· Â›Ó·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ›Â: “ªÈ· Ó›ÎË Î·È ÌÈ· ÈÛÔ·Ï›·. ΔÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ. ÕÏÏÔÈ ‚ϤÔ˘Ó ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Û·Ó ‰È·Ê‹ÌÈÛË, ¿ÏÏÔÈ Ì ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ ‰ÂÓ ‚¿˙Ô˘Ó ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë. ªÚ¿‚Ô ÛÙÔÓ ¶·Ù¤Ú· Ô˘ ›¯Â ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ì›ÓÂÈ ·Î¤Ê·ÏÔ˜ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜. √ ηı¤Ó·˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘˜ Ó· ÌËÓ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ. Èڛ˜ Û‡ÌÓÔÈ· Î·È ·Á¿Ë, Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿, ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂȘ. ∂›Ù ÙÔÓ ·›ÚÓÔ˘Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÂÌ›˜ Î·È Î¿ÓÔ˘Ì fi,ÙÈ ÈÛÙ‡ԢÌÂ, ›Ù ‰ÂÓ ÙÔÓ ·›ÚÓÔ˘ÌÂ. μ¿˙Ô˘Ì ÏÂÊÙ¿ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ¯ˆÚ›˜ Ó· ÛÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ ·Ó ı· Â›Ó·È ˙ËÌÈÔÁfiÓÔ˜ ‹ fi¯È. ™ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ, 1215 ¯ÚfiÓÈ· Ì¿˜ ¤¯ÂÈ ÛÙÔȯ›ÛÂÈ ¿Óˆ ·fi 200 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·. •¤ÚÔ˘Ì ˆ˜ Ù· ¯¿ÓÔ˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·Á¿Ë Ì·˜ Ù· ‚¿˙Ô˘ÌÂ. °È’ ·˘Ùfi ¤¯Ô˘Ì ·˘Ù¿ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ¶¤ÓÙÂ Â˘Úˆ·˚ο Î·È ÙfiÛ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·” . Δ¤ÏÔ˜, Ì›ÏËÛ Ô... ˘ËÚÂÛÈ·Îfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” , Δ˙fiÓÈ μÂÎÚ‹˜: “Œ¯ÂÈ ˘¿ÚÍÂÈ ·fiÊ·ÛË ·fi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¢.™. ªÔÚԇ̠ӷ ԇ̠fiÙÈ Î·Ù¿ οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ Â›¯Â ÚԂϤ„ÂÈ Ô ¡ÈÎfiÏ·˜ ¶·Ù¤Ú·˜. Œ¯ÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛı› ÙÈ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú·, Â¿Ó Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Î·È ÔÈ Î.Î. ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ Î·È ºÚ¤ÈÙ·˜ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÌÂÙ·Áڷʤ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÛÙÔ ¢.™. ¶¿ÓÙ· Â›Ì·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜, fiÙ·Ó ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ¤Ó·Ó ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Û‡ÏÏÔÁÔ” .

ΔÔÓ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ŒÏÏËÓ· ·›ÎÙË ÁÈ· ÙÔ 2010, μ·Û›ÏË ΔÔÚÔÛ›‰Ë ʤÚÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙ· ˘fi„Ë Ù˘ Ë ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ. ™‡Ìʈӷ Ì ·ÁÁÏÈÎfi ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·, Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ “ÎfiÎÎÈÓˆÓ ‰È·‚fiψӔ , ™ÂÚ ÕÏÂÍ º¤ÚÁÎÈÔ˘ÛÔÓ, ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Ì·Î. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ “Manchester Evening News” , Ë °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹ ‰ÂÍÈfi Ì·Î, ηıÒ˜ ÙÔÓ ıˆÚ› ÈηÓfi ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÙË ÙÔ˘ “ÁÂÚfiÏ˘ÎÔ˘” , °Î¿ÚÈ ¡¤‚ÈÏ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ·ÓÂÏÏÈÒ˜ ·fi ÙÔ 1992 Î·È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ô˘ Ï‹ÁÂÈ ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·Èfi ÙÔ˘ ı· ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛÂÈ Ù· 36. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ...ηٿÛÎÔÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÁÏÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ›¯Â ‚ÚÂı› ÛÙȘ Âͤ‰Ú˜ ÙÔ˘ √∞∫∞ ÛÙȘ 27 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ∞∂∫-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ (1-0), fï˜ Û ÂΛÓÔ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ô ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÂÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜, ηıÒ˜ ‹Ù·Ó ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜. Ÿˆ˜ ·Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÙÔ˘ ·›ÎÙË Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” ÂÎÓ¤ÂÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2013, ÂÓÒ Û ·˘Ùfi ˘¿Ú¯ÂÈ Ú‹ÙÚ· ·Ô‰¤ÛÌ¢Û˘ Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· ÂÙ¿ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ.


22

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 24 ¢E∫∂Mμƒπ√À 2010

ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ¶∞∂ OÏ˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙÔ “Valis”

¶ÚÔÛ΋ÓÈÔ& ... ·Ú·Û΋ÓÈÔ T˘ E§ENH™ A. ¶A¶A£ANA™IOY

papathanasiou@e-thessalia.gr

À ª∂™∞ Û ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi Îϛ̷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ‰ÂÍÈÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ “Valis” ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, Ë Î·ıÈÂڈ̤ÓË ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ, Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜. ™‡ÛÛˆÌË Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂, ÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ì ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜, Â›ÛËÌÔÈ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔÈ, ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ÊÈÏ¿ıψÓ, Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Î·È ·fiÏ·˘Û·Ó ÌÈ· ˆÚ·›· ‚Ú·‰È¿. ¶ÚÈÓ ÙÔ ‰Â›ÓÔ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ‚›ÓÙÂÔ Ì ÙȘ “Ì·ÁÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜” Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·fi ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Î·È ·ÓÙ¿ÏÏ·Í·Ó Â˘¯¤˜. ΔÔ ·ÚÒÓ ¤‰ˆÛÂ Î·È Ë ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘, Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹. √ ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ Ù˘ ¶∞∂, Î. ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜, ¢¯‹ıËΠ۠fiÏÔ˘˜ ¯ÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿, ˘Á›· Î·È ÚÔÛˆÈ΋ Â˘Ù˘¯›·, ηıÒ˜ Î·È ÔÏϤ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ Û ϛÁ˜ ̤Ú˜ ·Ó·Ù¤ÏÂÈ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, οو ·fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ ·fi Ù· ·Ú·‰ÔÛȷο οϷÓÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi Ù· οϷÓÙ· ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ӷ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Î·È ÛÙÔ ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯fi ÙÔ˘, Ô ÕÁÈÔ˜ μ·Û›Ï˘ ÌÔ›Ú·Û ‰ÒÚ· Û fiÏ· Ù· ·È‰È¿. ∏ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎË” ‚Ú·‰È¿ ·ÏËÛ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ·, ÂÓÒ ÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· ¤ÎÏÂÈÛ ڷÓÙ‚ԇ Í·Ó¿ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÛÙȘ 27 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ·ÊÔ‡ ¤ˆ˜ ÙfiÙ ı· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙ› Î·È ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙȘ ÕÁȘ Ë̤Ú˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Î·È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ.

ΔÔ ·ÔÏ¿Ì‚·ÓÂ

Á›·, ÂÈÚ‹ÓË, ·Á¿Ë. ∂˘¯¤˜ ÙfiÛÔ ÙÂÙÚÈÌ̤Ó˜, Ì· Û˘Ó¿Ì· ÙfiÛÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜. ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ·‡ÚÈÔ ÂÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Ë ÁÂÓÈ¿ Ì·˜, ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ Ï‹ÚÔ˘˜ ηٿÚÚ¢Û˘ ·Ú¯ÒÓ Î·È ·ÍÈÒÓ. ™Â ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ Ô ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ¯¿ÚÙ˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·È Û˘ÁÎÏÔÓ›˙ÂÙ·È Ë ·ÓıÚˆfiÙËÙ·. ΔÈ Ó· ¢¯Ëıԇ̠ÏÔÈfiÓ ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ·Ï¿, Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Î·È Ù· ·˘ÙÔÓfiËÙ·; ∂Âȉ‹ ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙˆÓ Ì·ÙÈÒÓ Ì·˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó’ ·ÏÏ¿ÍÂÈ, ·˜ ¢¯Ëıԇ̠ӷ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ì Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ. ∞˜ ÌËÓ ÚÔÛÂÚÓ¿Ì ÏÔÈfiÓ ·‰È¿ÊÔÚ· ÙȘ ·Ϥ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Ì·˜ ÛÙÈÁ̤˜, ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Ì·˜ Ô˘ Ì·˜ ¯·ÌÔÁÂÏ¿, Ù˘ ·Ì˘Á‰·ÏÈ¿˜ Ô˘ ·Óı›˙ÂÈ, ÙÔ˘ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘ Ì·˜ Ô˘ Ì·˜ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È Ì’ ¤Ó· ˙ÂÛÙfi ÊÈÏ›... ÿÛˆ˜, ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÛÙÈÁ̤˜, Ó· Ì·˜ οÓÔ˘Ó ÈÔ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, ÈÔ ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ Ó· ·ÓÙÈ·Ï¤„Ô˘Ì ٷ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏ· Ô˘ Èı·ÓÒ˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ...·fiÛÙ·ÛË ·Ó·ÓÔ‹˜.

ªfiÓÔ ÙÔÓ ÁÈÔ ÙÔ˘; Δ√¡ ¯ıÂÛÈÓfi ·ÁÒÓ· ΢¤ÏÏÔ˘ ÌÂٷ͇ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∞ÛÙ¤Ú· Î·È ¢È·ÁfiÚ· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ¯ı˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ô ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘. ΔÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È ˆ˜ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. ‹Á ÁÈ· Ó· ‰ÂÈ ÙÔÓ ÁÈÔ ÙÔ˘ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹˜. ¶‹Á fï˜ ÌfiÓÔ ÁÈ’ ·˘Ùfi; ª‹ˆ˜ ¤ÚÈÍÂ Î·È Î¿ÔȘ “ÎÏÂÊÙ¤˜ Ì·ÙȤ˜” ÛÙÔÓ §Ô˘¿ÌÔ °Î·ÚÛ›·, ÙÔÓ 25¯ÚÔÓÔ ÂÈıÂÙÈÎfi ·fi ÙËÓ ∞ÁÎfiÏ· Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·ıËÓ·˚΋ ÔÌ¿‰·; ∂ÚÒÙËÛË Î¿ÓÔ˘ÌÂ...

ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ª‹ÙÚÔ ÁÏÔ˘ Î·È Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ “£Ú‡ÏÔ˘” ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ·Ó Ô ·›ÎÙ˘ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ‹ fi¯È ÛÙÔ “ÏÈÌ¿ÓÈ” . ¶¿ÓÙˆ˜, ÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹ ÂÈıÂÙÈÎfi ‰ÂÓ ÙÔÓ ·Ê‹ÓÂÈ ·‰È¿ÊÔÚÔ Ë ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ÌÂٷΛÓËÛ‹˜ ÙÔ˘ Û °ÂÚÌ·Ó›· ‹ √ÏÏ·Ó‰›·. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÔÏϤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ (¶·ÓÈÒÓÈÔ˜, ∏Ú·ÎÏ‹˜, ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ›ÔÏ˘, ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ Î·È ÕÚ˘) ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ÙÔÓ ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ó ÛÙË ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘˜. ∏ Ì¿¯Ë ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË, ·ÊÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘ Â›Ó·È ÛÔ‡ÂÚ... ¶¿ÓÙˆ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ ˆ˜

‰ÂÓ ı· ÎÈÓËı› ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË Î·ÓÂÓfi˜ ·›ÎÙË Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡. √fiÙÂ...

£· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ¿Ú·ÁÂ; √ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ¡›Î˘ ¤¯ÂÈ ÎÔ˘Ú·ÛÙ› Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ οı ÙÚÂȘ Î·È Ï›ÁÔ Ô ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ Ù˘ ¶∞∂ Î. ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘, ÙËÓ ÔÔ›· ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·›ÚÓÂÈ ›Ûˆ. ŸÏÔÈ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ϤÔÓ ÙËÓ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ 30˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. £· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ¿Ú·ÁÂ;

∫¿Ï·ÓÙ· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ï¤Ó ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ

∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi ‚ÈÓÙ¿ÎÈ ∂¡∞ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ‚›ÓÙÂÔ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ¤ÍÈ ÏÂÙÒÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Valis ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. ΔÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘ Ù˘ ¶∞∂ ¤Î·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. √ ªÈ¯¿Ï˘ ÃÂÈ̈ӛ‰Ë˜ Î·È Ë ª¤ÓË £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ Í¤Ê˘Á·Ó ·fi Ù· ·Ï¿ Î·È ÙÂÙÚÈÌ̤ӷ Î·È ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó „ËÊȷο Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ·ÈÎÙÒÓ Î·È ÚÔÔÓËÙ‹ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ. ™ÙȘ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜, Ì· Î·È ÛÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÙÔ˘˜ ÛÙÈÁ̤˜. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈο ÚˆÙfiÙ˘Ô.

∂·Ó·Î¿ÌÙÂÈ; °∂§√À™∞¡ ̤¯ÚÈ Î·È Ù· ...·˘ÙÈ¿ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô˘ ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ¶∞∂ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜. ∫·È ˆ˜ fi¯È ¿ÏψÛÙÂ, ·ÊÔ‡ ‹Ù·Ó Ë Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ˘. ∞fi ÙË Ì›· ·ıˆÒıËΠÛÙË ‰ÈηÛÙÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ì ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ¡. ™Ì‡ÚÓ˘, ·ÊÔ‡ ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ¤ÎÚÈÓ ˆ˜ ‰ÂÓ ÛÙÔȯÂÈÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó Î·ÙËÁÔڛ˜ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ¤Î·Ó ÈÛÙÔÚÈ΋ Ó›ÎË Â› ÙÔ˘ ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ÂÓÒ ÚÔÎÚ›ıËÎÂ Î·È ÛÙÔ˘˜ “8” ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. √ ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜ ÙÔ ·ÔÏ¿Ì‚·Ó ÏÔÈfiÓ ÚÔ¯ı¤˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ 8,5 ÌËÓÒÓ ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô Ù˙Ô‡ÓÈÔÚ ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÙÔ˘, Ô˘ Ì¿ÏÏÔÓ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙË Ì·Ì¿ ÙÔ˘.

ΔÔ ·ıÏËÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ “£” , ‡¯ÂÙ·È Û fiÏÔ ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ-Î·È fi¯È ÌfiÓÔ- ÔÏϤ˜ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂Ó˜ ÛÙÈÁ̤˜, ÈηӤ˜ Ó· Ì·˜ “ıˆÚ·Î›ÛÔ˘Ó” ÁÈ· fiÛ· Ì·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó. ∫Ú›ÛË Â›Ó·È, ı· ÂÚ¿ÛÂÈ. ™ÙÔ ¯¤ÚÈ Ì·˜ Â›Ó·È Î·È ı· ÙËÓ ·ÓÙ¤ÍÔ˘ÌÂ... ∫·Ï¿ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Û fiÏÔ˘˜ ÏÔÈfiÓ...

™Δ∏¡ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ÙÔ “·ÚÒÓ” ¤‰ˆÛÂ Î·È Ô ÚÒËÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ Ô˘ Â‰Ò Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·›¯Â ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÏfiÁˆ Ù˘ ‰È¿ÛÙ·Û˘ ·fi„ÂˆÓ Ô˘ ˘‹ÚÍ Ì ÙÔÓ Î. ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô. ŒÂÛ·Ó ÙÂÏÈο “Á¤Ê˘Ú˜” Î·È ·ÔηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ; ™ÔÊ‹ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ë Ú‹ÛË ˆ˜ ...Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÈ·ÙÚfi. ∂ȉÈο fiÙ·Ó Ë “·Á¿Ë” Â›Ó·È ÎÔÈÓ‹.

•Âηı·Ú›˙ÂÈ ÁÈ· ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘ ™∏ª∂ƒ∞, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÚÂÔÚÙ¿˙, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Ë Û˘Ó¿ÓÙË-

ŒÎÏÂÈÛÂ Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙÔ ∂∞∫, ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙÔ BÔËıËÙÈÎfi √ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂∞∫, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ı· · Ú·Ì›ÓÂÈ ÎÏÂÈÛÙfi˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ 9 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÁÈ· Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ÛÔÚ¿, ÌÈ· Î·È ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÊıÔÚ¤˜ ·fi ÙË Û˘¯Ó‹ ¯Ú‹ÛË. ∏ ÂÁηٿÛÙ·ÛË fï˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›, ·ÊÔ‡ ÛÙÔ Ù·ÚÙ¿Ó ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ıÏÔ‡ÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÎÔÈÓfi. ∞Ó·Áη›Ô Ê˘ÛÈο Â›Ó·È Ó· Á›ÓÂÈ Ë ·Ó¿ÏÔÁË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÛÙÔÓ ¯ÏÔÔÙ¿ ËÙ·. ∞ÚΛ Ó· ÙËÚËıÔ‡Ó Ù· ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó·  ·Ó¤ÏıÔ˘Ó Û ηÓÔÓÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÛÙÔ ‚ÔËıËÙÈÎfi (ʈÙfi). ∞Ô̤ÓÂÈ Ó· ÂÌÊ˘Ù¢Ù› Ô ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÛÔÚ¿, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Î·È ·Ï¿ ...ÂÚÈ̤ÓÂÈ Û ·Ôı‹Î˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ·. ∏ ÂÌʇÙÂ˘Û‹ ÙÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ¤Ó· Ì‹Ó· ÁÈ· Ó· “È¿ÛÂÈ Ú›˙˜” Î·È Ó· ‰Ôı› Û ¯Ú‹ÛË. ÕÓÙ ӷ ‰Ô‡ÌÂ, ·Ó Î·È Ë ÈÔ “·ÎÚÈ‚‹” , ·ÏÏ¿ ۷ʤÛٷٷ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ ÎfiÙÂÚË Ï‡ÛË, ı· ‹Ù·Ó Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË Ï·ÛÙÈÎÔ‡ ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ· Ì Ì Á¿ÏË ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜.

¶π™Δ√π ÛÙȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ ÙÔ˘˜ ı· Ì›ÓÔ˘Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ. ŒÙÛÈ, ÂÓÒ fiÏË Ë ˘fiÏÔÈË Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ∂˘ÚÒË ı· ·ÔÏ·‡ÛÂÈ ÙȘ ·ÚÁ›Â˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ηÓÔÓÈο Ë 19Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ, Ë ÂÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓË Boxing Day. ŸÛÔ ÎÈ ·Ó ·ÓÙȉÚÔ‡Ó Ô ™ÂÚ ÕÏÂÍ º¤ÚÁÎÈÔ˘ÛÔÓ Î·È Ô ∞ÚÛ¤Ó μÂÓÁÎ¤Ú Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó Ì¤Ú˜ ÍÂÎÔ‡Ú·Û˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜, Ë ·ÁÁÏÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ÛÊ˘Ú›˙ÂÈ ·‰È¿ÊÔÚ·. √È ÕÁÁÏÔÈ ¿ÓÙˆ˜ Ï·ÙÚÂ‡Ô˘Ó ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÙÔ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη ÂÓ Ì¤Ûˆ Ì¿ÏÈÛÙ· “¿ÁÚȈӔ ηÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ.

ΔÈ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË √Ï˘ÌÈ·Îfi μ.; ∞§∏£∂π∞ ÙÈ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘; ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· ˆ˜ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ηϷıÔÛÊ·ÈÚ›ÛÙÚȘ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó, ÂÓÒ ¿ÏϘ ‹‰Ë ¤Ê˘Á·Ó ÂÂȉ‹ ÙÔ˘˜ ÚÔÙ¿ıËΠÚÈ˙È΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘˜; ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· ˆ˜ Ë Á˘Ó·ÈΛ· ÔÌ¿‰· Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· η٤‚ÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ·ıÏ‹ÙÚȘ ·fi Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Î·È Ê˘ÛÈο Ó· ‰È·Û˘Úı› ÛÙËÓ ∞1 ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·; ∞ÏËıÂ‡Ô˘Ó ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ì·˜; ∂Ï›˙Ô˘Ì fi¯È, ÁÈ·Ù› Û ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË ı· Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο Ôχ Îڛ̷...


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 24 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

™Àªºø¡∞ ª∂ Δ√¡ Δ∂áπ∫√ Δø¡ ªπ∫Δø¡ ¶∞π¢ø¡ ∫∞π ¡∂ø¡ Δ∏™ ∂¶™£ ∏§π∞ ∫√À°π∞§∏

“ª˘ÛÙÈÎfi Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ Ë Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿” È ÌÈÎÙ¤˜ ¶·›‰ˆÓ Î·È ¡¤ˆÓ Ù˘ ∂¶™ £ÂÛÛ·Ï›·˜ “ÎÏ›‰ˆÛ·Ó” ÙËÓ ÚˆÙÈ¿ ÛÙÔÓ 5Ô fiÌÈÏÔ ÙˆÓ ∂ÓˆÛÈ·ÎÒÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ¤Ó·ÓÙÈ fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘˜ ∏Ï›·˜ ∫Ô‡ÁÈ·Ï˘ Ì›ÏËÛ ÛÙË “£” ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ·˘Ù‹ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È “·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜”, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘„Â Î·È ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ̤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜: “ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ ·ÍÈfiÈÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ Ù·Ï¤ÓÙˆÓ Î·È ÔÏÏ¿ ·ÔÁÔËÙ‡ÔÓÙ·È Î·È ¯¿ÓÔÓÙ·È”.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ªÂ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ·Ó ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ 2010 ÔÈ ÌÈÎÙ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ∂¶™ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ô˘ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ·Ó Î·È Ì·ıËÌ·ÙÈο ÙËÓ 1Ë ı¤ÛË ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ ÙÔ˘˜, ·Ó Î·È ·Ô̤ÓÂÈ Ì›· ·ÎfiÌË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÁÈ· Ó· ¤ÛÂÈ Ë ·˘Ï·›· Ù˘ ∞’ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ¶·›‰Â˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·È¯Ó›‰È ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ∂˘Ú˘Ù·Ó›· ÙÔ ÂÈıÂÙÈÎfi ÙÔ˘˜ Ó‡̷ ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÓÙ ÁÎÔÏ ÛÙÔ ·’ ̤ÚÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ ™ÈÒÌÔ (2), ª·Ï·Î·ÛÈÒÙË (2), ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ Î·È ¿ÏÏ· ‰‡Ô ÛÙÔ ‚’ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ì ÙÔ˘˜ ∫·Ú·Î›ÙÛÈÔ ÌÂÙ¿ ·fi ·Û›ÛÙ ÙÔ˘ ∫ÔÓÙÔ‡ Î·È ª¿ÛÙÔÚ·. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜, ·ÚÎÔ‡Û·Ó Ù· ÁÎÔÏ ÙˆÓ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ Î·È ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ÁÈ· Ó· ¤ÚıÂÈ Ë Ó›ÎË Ì 2-0. ŒÙÛÈ Û ۇÓÔÏÔ ÂÙ¿ ·ÁÒÓˆÓ (·Ô̤ÓÂÈ Î·È ÙÔ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì ÙË μÔȈٛ· ÛÙȘ 5 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘) ÔÈ ÌÈÎÙ¤˜ ∂¶™£ ‰È·Ù‹ÚËÛ·Ó ÙÔ ·‹ÙÙËÙÔ, ÌÂÙÚÒÓÙ·˜ ¤ÍÈ Ó›Î˜ Î·È Ì›· ÈÛÔ·Ï›· ÛÙȘ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ì ÙË ºıÈÒÙȉ·. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ÌfiÓÔ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÌÔÚÔ‡Û ӷ ʤÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜

● √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ ÌÈÎÙÒÓ ∂¶™£ ∏Ï›·˜ ∫Ô‡ÁÈ·Ï˘

Ù˘ ŒÓˆÛ˘, ·ÏÏ¿ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ∏Ï›·˜ ∫Ô‡ÁÈ·Ï˘ ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘„Â Î·È ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ̤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙË “£” : “£ÂˆÚÒ fiÙÈ ‰›Î·È· ηٷÎÙ‹Û·Ì ÙËÓ 1Ë ı¤ÛË, ÙfiÛÔ ÛÙÔ˘˜ ¶·›‰Â˜, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜. ¢È·ı¤Ù·Ì ηχÙÂÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Ì·˜ Î·È Ì ϛÁË Ù‡¯Ë ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ù· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È· Ì ÙË ºıÈÒÙȉ·. ∂Λ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ›¯·Ì ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ·ÒÏÂÈ· ‚·ıÌÒÓ. °ÂÓÈο Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ì·˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ· Ì·Ù˜ ÎfiÓÙÚ· Û ºıÈÒÙȉ· Î·È μÔȈٛ·, ·ÊÔ‡ ∂˘Ú˘Ù·Ó›· Î·È ºˆÎ›‰· ›¯·Ó Ôχ ηÙÒÙÂÚÔ Â›‰Ô. ∂›Û˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜ ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â-

›ıÂÛË Î·È ¿Ì˘Ó· Î·È ÛÙÔ˘˜ ¶·›‰Â˜ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ¿Ì˘Ó·. Δ· ·È‰È¿ Ô˘ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ∂¶™ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Â›Ó·È Ì·˙› ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ë ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜. Œ¯Ô˘Ó ÏÔ‡ÛÈÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ Î·È ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó „ËÏ¿. ŸÌˆ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÊÔ‚¿Ì·È Ì‹ˆ˜ ¯·ıÔ‡Ó. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ ·ÍÈfiÈÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ Ù·Ï¤ÓÙˆÓ Î·È ÔÏÏ¿ ·ÔÁÔËÙ‡ÔÓÙ·È Î·È ¯¿ÓÔÓÙ·È. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ¤Ó· ÎÚ›ÛÈÌÔ “ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ” Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜, fiÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ‹ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜. ∂ÈϤÔÓ ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜. ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ Û ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Î·È μ’ ∂ıÓÈ΋ ·›˙Ô˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ ·ÏÏÔ‰·Ô›, ·ÎfiÌË Î·È ·ÌÊÈ‚fiÏÔ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜, ÂÓÒ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ̤ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ‹ Î·È ÂÎÙfi˜ 18¿‰·˜. ∞Ó ‰ÂÓ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÔÈ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÔ› ·˘Ùfi ı· ¤¯ÂÈ ÂÈÙÒÛÂȘ Î·È ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰·” . ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ∞’ Ê¿Û˘ ÔÈ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚȘ ÔÌ¿‰Â˜ ‰ÂÓ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚·ÈÓ ̤¯ÚÈ ¤Ú˘ÛÈ. ∞Ï¿ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ 11 ÔÌ›ÏˆÓ Ì ·›ÎÙ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ∂ÓÒÛˆÓ. ΔËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ı· οÓÔ˘Ó ÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ‹Ú·Ó ÙËÓ 1Ë ı¤ÛË Û οı ÁÎÚÔ˘ Î·È fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ 5Ô Ô Î. ∫Ô‡ÁÈ·Ï˘ ÌÈ· Î·È ÔÈ ÌÈÎÙ¤˜ ∂¶™£ ÚÒÙÂ˘Û·Ó ,ÙfiÛÔ ÛÙÔ˘˜ ¶·›‰Â˜, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜. √ ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ ¤‰ÂÈÍ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜: “¶Ï¤ÔÓ Î·ÏÔ‡Ì·È Ó· ÂÈϤ͈ ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ·fi ÙÔÓ 5Ô fiÌÈÏÔ Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ ı· οÓÔ˘Ó ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙ· ¿ÏÏ· ÁÎÚÔ˘. √ ‚·ÛÈÎfi˜ ÎÔÚÌfi˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ ı· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ·›ÎÙ˜ Ù˘ ‰È΋˜ Ì·˜ ŒÓˆÛ˘. ∞fi ÎÂÈ ¤Ú· ‰ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó ÌÔÚ› Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ·˘Ùfi. ∫·Ó›˜ ·fi ÙËÓ ∂¶√ ‰ÂÓ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ ˆ˜ ı· ÚÔÔÓÔ‡ÓÙ·È Ì·˙› ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙȘ ·˘ÍË̤Ó˜ Û¯ÔÏÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó” .

™ÙÔÓ ·ÏÌfi ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ 14Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ∞’ ∂¶™£ ›¯Â ‰‡Ô ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËÎ·Ó ÂÎÏ‹ÍÂȘ, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ “‰ÈÏfi” ÙÔ˘ ™·Ú·ÎËÓÔ‡ Â› ÙÔ˘ £ËÛ¤·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›· Ô˘ ‹ÚÂ Ë ∞.∂. 2002 ·fi ÙËÓ ÁË‰ԇ¯Ô ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ™·Ú·ÎËÓÔ‡ ™Ù·‡ÚÔ˜ ™Ù·ÌÔ˘Ï‹˜ Î·È Ô fiÌÔÏÔÁfi˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞.∂. 2002 ªÈ¯¿Ï˘ μ·ÁÁfiÔ˘ÏÔ˜ ÌÈÏÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙË “£” ÁÈ· ÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÙÔ˘˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

™Â ¿ÓÔ‰Ô Ô ™·Ú·ÎËÓfi˜ √ ™·Ú·ÎËÓfi˜ ¤Î·Ó ÙË ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÏËÍË ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂÌ‚fiÏÈÌË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ∞’ ∂¶™£, ·ÊÔ‡ ΤډÈÛ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ÙÔÓ £ËÛ¤· Û ¤Ó· Ì·Ù˜ ÌÂ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË Ô˘ ¤ÏËÍ Ì ÛÎÔÚ 4-3. ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ ·ÊÂÓfi˜ ÌÂÓ Í¤Ï˘Ó ÙËÓ ...ÓÙÚÔ‹ Ù˘ ‹ÙÙ·˜ Ì 6-0 ·fi ÙÔ˘˜ ∞ÁÚÈÒÙ˜ ÛÙÔ ıÂÛÌfi ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰Â ÈÛÙÔÔ›ËÛ ÙËÓ ·ÓÔ‰È΋ Ù˘ ÔÚ›· “ÛηÚÊ·ÏÒÓÔÓÙ·˜” ÛÙËÓ 8Ë ı¤ÛË Ù˘ η-

ٿٷ͢ Ì 21 ‚·ıÌÔ‡˜, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ 10 ηٷÎÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì·Ù˜ (ÙÚÂȘ ӛΘ Î·È Ì›· ÈÛÔ·Ï›·). “ΔÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ £ËÛ¤· ‰ÂÓ ÍÂΛÓËÛ ηϿ ÁÈ· Ì·˜, ·ÊÔ‡ ‚ÚÂı‹Î·Ì ›Ûˆ ÛÙÔ ÛÎÔÚ Ì 2-0 ÛÙ· ÚÒÙ· ÏÂÙ¿. ŸÌˆ˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ·ÓÙ›‰Ú·Û‹ Ì·˜ ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋. ¶·›Í·Ì ηٷÏËÎÙÈο ÛÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Î·È Î·Ù·Ê¤Ú·Ì ӷ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ Ì›· ·fi ÙȘ ÈÔ ‰˘Ó·Ù¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ªÔÚ› ÙÔ ÓÈÎËÙ‹ÚÈÔ ÁÎÔÏ Ó· ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ıˆÚÒ ÙË Ó›ÎË Ì·˜ ¤Ú· ÁÈ· ¤Ú· ‰›Î·ÈË ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ Ô˘ ›¯·Ì ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ∞Í›˙Ô˘Ó Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ η٤‚·ÏÏ·Ó” . Δ· ·Ú·¿Óˆ ÏfiÁÈ· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘ ™·Ú·ÎËÓÔ‡ ™Ù·‡ÚÔ ™Ù·ÌÔ˘Ï‹, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙÔ ÌÂÏ·Ófi ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘, Ô˘ ‹Ù·Ó Ô ÛÔ‚·Úfi˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·›ÎÙË ÙÔ˘ £ËÛ¤· ¶. ∫·Ú·ÁÁ¤ÏË: “¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ˘‹ÚÍ ·˘Ùfi˜ Ô ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ Ô˘ ¤‚·Ï “ʈÙÈ¿” ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤ÓÙ·ÛË. ŸÌˆ˜ fi,ÙÈ ¤ÁÈÓ ‹Ù·Ó ¿Óˆ ÛÙË Ê¿ÛË. ¢ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÚfiıÂÛË ·fi ÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ì·˜ Î·È ÂÏ›˙ˆ Ó· ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ηٷϿ-

‚ÂÈ Î·È ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔ› Ì·˜. ™‡ÛÛˆÌË Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ™·Ú·ÎËÓÔ‡ ¢¯fiÌ·ÛÙ ÂÚ·ÛÙÈο ÛÙÔÓ ∫·Ú·ÁÁ¤ÏË Î·È ÁÚ‹ÁÔÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜” . √ÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ Ô Î. ™Ù·ÌÔ˘Ï‹˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙÔ ÛÙfi¯Ô Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜: “∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È Ê˘ÛÈο ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ Ú˘ıÌfi. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ÙÔ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ì·˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Î·È ·fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ı· οÓÔ˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÔ˘Ì fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È „ËÏfiÙÂÚ·” . Δ¤ÏÔ˜, ‰ÈÔ›ÎËÛË, Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Î·È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ™·Ú·ÎËÓÔ‡ ‡¯ÔÓÙ·È ÛÂ

fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ “ηϿ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·” .

πηÓÔÔ›ËÛË ÛÙËÓ ∞.∂. 2002 ø˜ ¤ÎÏËÍË ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› Î·È Ë ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ “Ï¢΋” ÈÛÔ·Ï›· Ô˘ ·¤Û·ÛÂ Ë ∞.∂. 2002 ·fi ÙËÓ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘. ∏ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙ· ÂÈÙ˘¯Ë̤ӷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÌÂÙ¿ ·fi Ù¤ÛÛÂÚȘ ÛÂÚ› ‹ÙÙ˜, οÙÈ Ô˘ Ê˘ÛÈο ÈηÓÔÔ›ËÛ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ªÈ¯¿ÏË μ·ÁÁfiÔ˘ÏÔ˘: “¶ÚÔÂÚ¯fiÌ·ÛÙ·Ó ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ¿Ù˘¯· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ¤ÚÂ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ӷ ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜. ¶ÚÔÛˆÈ-

ο Â›Ì·È Ôχ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. Œ·ÈÍ·Ó „˘¯ˆÌ¤Ó· Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó fiÙÈ Â›¯·Ì ÂÈ ·fi ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ·. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ‹Ù·Ó ·ÓÔȯÙfi Û οı ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ªÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÙÔ ¤¯Ô˘Ì ÎÂÚ‰›ÛÂÈ, ·Ó ÛÎÔÚ¿Ú·Ì ÛÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÏÔ‡ ‰ÔηÚÈÔ‡ Ô˘ ›¯·Ì ‹ Î·È Ó· ÙÔ ¤¯Ô˘Ì ¯¿ÛÂÈ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ¢ηÈڛ˜. ¶¿ÓÙˆ˜ Î·È Ë ÈÛÔ·Ï›· Ì·˜ ÈηÓÔÔÈ›” . ¢ÂÓ ¤ÏÂÈ„·Ó fï˜ Î·È Ù· ·Ú¿ÔÓ· ÁÈ· ÙË ‰È·ÈÙËÛ›· ÙÔ˘ Î. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘: “∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì οÔÈ· ·Ú¿ÔÓ· ·fi ÙË ‰È·ÈÙËÛ›·. ∫·Ù’ ·Ú¯¿˜ ÛÙÔ 80Ô ÏÂÙfi ·›ÎÙ˘ ÙÔ˘ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ¯Ù‡ËÛ ÂÎÙfi˜ Ê¿Û˘ ÙˆÓ ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ Î·È ÙÔÓ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô, ÂÓÒ Ì ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ¤Î·Ó ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ...·Ú¤Ó·. øÛÙfiÛÔ, ¤ÌÂÈÓ ·ÙÈÌÒÚËÙÔ˜. ∂›Û˘ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌ·ÛÙÂ Î·È ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË Ê¿ÛË ÛÙÔ 85’, fiÔ˘ Ô ¶ÔÏ˘¯ÚfiÓÔ˘ ¤‚Á·ÈÓ ÙÂÙ · ÙÂÙ Ì ÙÔÓ Δ˙¤Î·, ·ÏÏ¿ Ë Ê¿ÛË ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ‰ÈfiÙÈ ÙÔ˘ ηٷÏÔÁ›ÛÙËΠfiÙÈ ¤Î·Ó ¯¤ÚÈ” . Δ¤ÏÔ˜, Ô Î. μ·ÁÁfiÔ˘ÏÔ˜ ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘„ ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·:“∂ΛÓÔ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â›Ó·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ‰Ô˘Ï‡ԢÌ ÛÎÏËÚ¿ Î·È ·fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ı· ¿ÚÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ”.

23

ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ÁÈÔÚÙ‹ ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ “μ. ¶ÔχÌÂÚÔ˜” ÛÙË ¡. πˆÓ›· ª∂ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ÁÈÔÚÙ‹, ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 24 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 Î·È ÒÚ· 10.00 ÛÙÔ ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ “√Ï˘ÌÈÔӛ΢ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ¶ÔÏ˘ÌÂÚÔ˜”, ı· ¤ÛÂÈ Ë ·˘Ï·›· Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÁÈ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ ÎÔχ̂ËÛ˘ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ (14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2008 ›¯·Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ù· ÂÁη›ÓÈ·). √È ÌÈÎÚÔ› Â›‰ÔÍÔÈ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜ ˘fi ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë ÙˆÓ ¤ÌÂÈÚˆÓ ÚÔÔÓËÙÒÓ ÎÔχ̂ËÛ˘ Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô ÙÔ˘˜ Î·È ÙfiÛÔ ÔÈ ÁÔÓ›˜, fiÛÔ Î·È ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ Ô˘ ı· ıÂÏ‹ÛÔ˘Ó Ó· ÙÔ˘˜ ı·˘Ì¿ÛÔ˘Ó ·fi ÎÔÓÙ¿, ı· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ¤Ó· fiÌÔÚÊÔ ı¤·Ì·, ·ÓÙ¿ÍÈÔ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ù· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ fiÏË ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: 10.00 .Ì.: ÷ÈÚÂÙÈÛÌfi˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î. ¶·‡ÏÔ˘ ª·‚›‰Ë ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÌÈÎÚ‹˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˘ ÈÛ›Ó·˜ 10.15 .Ì.: ªÈÎÚ‹ ÈÛ›Ó·: ¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ¶·È‰ÈÒÓ ªÈÎÚ‹˜ ¶ÈÛ›Ó·˜, ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÔÌ¿‰ˆÓ ·fi ¤ÓÙ ·È‰È¿ ¯ÚfiÓÔ˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ 3-5 ÏÂÙ¿, ÛÙ‹ÛÈÌÔ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡. ¶·È‰·ÁˆÁÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ ÛÙÔ ÓÂÚfi, (ª·Î·ÚfiÓÈ· - ÛÙÂÊ¿ÓÈ· - Û·Ó›‰Â˜) ªÂÁ¿ÏË ÈÛ›Ó·: 25 ̤ÙÚ· ÂχıÂÚÔ, 25 ̤ÙÚ· ‡ÙÈÔ, 25 ̤ÙÚ· ÛÎ˘Ù¿Ï˜, 25 ̤ÙÚ· - ÙÚÂÓ¿ÎÈ - ̷ηÚfiÓÈ - Û·Ó›‰· ÁÈ· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ·È‰È¿ 10.45: ™˘Ó·˘Ï›· Ì ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ·ÚÔ˘Û›·ÛË Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ¯ÔÚ¢ÙÈÎÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜. 11.15: ∫Ï›ÛÈÌÔ ÁÈÔÚÙ‹˜, ·ÔÓÔÌ‹ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎÒÓ ‰Èψ̿وÓ, ·ÔÓÔÌ‹ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎÒÓ ‰ÒÚˆÓ.

πÛfi·ÏÔÈ Û ÊÈÏÈÎfi ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ¶‡Ú·ÛÔ˜ ™∂ ÊÈÏÈÎfi ·ÁÒÓ· Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ Ë ÔÌÒÓ˘ÌË ÔÌ¿‰· Î·È Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ÈÛfi·ÏÔÈ 3-3. √È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÏÔ‡ÛÈÔ ı¤·Ì·, ÂÓÒ ÙfiÛÔ Ô Ó¤Ô˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ £·Ó¿Û˘ ¢ÚfiÛÔ˜, fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ §Â˘Ù¤Ú˘ ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ ‰ÔÎ›Ì·Û·Ó ‰È¿ÊÔÚ· Û¯‹Ì·Ù· Î·È ¤‚Á·Ï·Ó ¯Ú‹ÛÈÌ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·. ∏ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ 18’ Ì ¯Ù‡ËÌ· ¤Ó·ÏÙÈ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ·ÏÏ¿ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ÚÔËÁ‹ıËΠ1-3 Ì ٤ÚÌ·Ù· ÙˆÓ º·ÛÔ˘Ú¿ÎË ÛÙÔ 30’, ª·Û‰¿ÓË ÛÙÔ 40’ Î·È ∞ÚÛ¤ÓÔ˘ ÛÙÔ 48’. ΔÔ ÙÂÏÈÎfi 3-3 ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ·fi ÙÔÓ ∫Ô¿Ó· Ô˘ ÛÎfiÚ·Ú ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ 59Ô Î·È 74Ô ÏÂÙfi. ∞°π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ª·ÏÏÈ·Úfi˜, ¡ÙfiÓÙ˘, ÷ÛÈÒÙ˘, ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘, ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, °Î›Ó˘, ∑¿Áη˜, ∫Ô¿Ó·˜, ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜, ™ÈÒÌÔ˜. ™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ: ∞Ï. ∫ÔÓÙfi˜, ¶. ∫ÔÓÙfi˜, ª·ÛÙÚ·ÎÔ‡Ï˘ Î·È ª·Ï·Î·ÛÈÒÙ˘. ¶Àƒ∞™√™: ΔÛÈÏ›ÁÎÔ˜ (30’ ™Ùԇη˜), ™‡ÚÔ˘, ∫fiÎη˜, Δ·Ó¿ÁÈ·˜, ¢·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, ªÔ‡ÙÏ·˜, ª·Û‰¿Ó˘, º·ÛÔ˘Ú¿Î˘, ¶ÂÙÚ›‰Ë˜, °ÎÈÎÈÏ·Û‚›ÏÈ, ¡Ô‡ÛÈ·˜. ™ÙÔ ‚’ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ¤·ÈÍ·Ó Î·È ÔÈ: ∫ÈÏÌ·Û¿Ó˘, ∑·Ú›Ê˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÎÔ˜, °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ Î·È ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘. °.¶.


24

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 24 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

∂·ÓÂÎϤÁÂÙ·È Ô ªÈÛ¤Ï ¶Ï·ÙÈÓ› ÛÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ √À∂º∞ ™Δ∏¡ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ÌÂÙ¿ ÙȘ ·Ú¯·ÈÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘ Ô ªÈÛ¤Ï ¶Ï·ÙÈÓ›. ªÂ ¯ıÂÛÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘, Ë UEFA ÂÓË̤ڈÛ ˆ˜, ̤¯ÚÈ ÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘ ÂͤÓÂÂ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ˘Ô„ËÊÈÔًوÓ, ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ οÔÈÔ˜ Ô˘ ı· ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Û ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÎÈ ¤ÙÛÈ ÛÙȘ 22 ª·ÚÙ›Ô˘ Ô ·Ï·›Ì·¯Ô˜ °¿ÏÏÔ˜ ‰ÈÂıÓ‹˜ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· Ó· Â·ÓÂÎÏÂÁ›. √ ¶Ï·ÙÈÓ› ı· ‰È·Ó‡ÛÂÈ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÙÂÙÚ·ÂÙ›· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÚÔ‰ÚÈÎfi ıÒÎÔ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ Û˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜, Ë ÔÔ›· ı· ¤¯ÂÈ ‰È¿ÚÎÂÈ· ̤¯ÚÈ ÙÔ 2015. ¢È·‰¤¯ıËΠÙÔÓ §¤Ó·ÚÙ °Èfi¯·ÓÛÔÓ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2007.

ΔÔ Δ∑√∫∂ƒ √π ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Δ˙fiÎÂÚ: 19, 25, 31, 37, 38. Δ˙fiÎÂÚ: 14.

ΔÔ ¶ƒ√Δ√ √ ÂÙ·„‹ÊÈÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ ¶ƒ√Δ√: 3 7 3 5 1 8 0.

To EXTRA 5 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 14, 17, 21, 31, 33.

ΔÔ SUPER 3 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ SUPER 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 2 8 5, ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 9 4 9 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 4 1 7.

 ÂÓÙ·ÙÈΤ˜ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ·Ó‰ÚÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÿÓÙÌÔÏ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜, ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÚÔÛ¯ÒÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ.

M

™ÙȘ 8 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Ô ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÛÙ· °È·ÓÓÈÙÛ¿ ÙÔÓ ª›ÏˆÓ· °È·ÓÓÈÙÛÒÓ, ÙËÓ ÔÌ¿‰· ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯·Û ¤Ú˘ÛÈ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙËÓ ·¢ı›·˜ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋, Î·È ·fi fiÙÈ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ı· ·Ï¤„ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ‰‡Ô ·ÎfiÌ· ‰˘Ó·Ù¿ Î·È ‰‡ÛÎÔÏ· ·È¯Ó›‰È· Ì ÙËÓ ¢Ú¿Ì· (ÂÓÙfi˜ ÛÙȘ 15 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘) Î·È Ì ÙÔ˘˜ ¶fiÓÙÈÔ˘˜ ∫ÈÏΛ˜ (ÂÎÙfi˜ 22 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘). ªÂ ·ÊÂÙËÚ›· ÙËÓ Ó›ÎË Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Â› ÙÔ˘ ∞̇ÓÙ·, Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ı¤ÏÂÈ ÛÙ· ÂÓ·ÔÌ›ӷÓÙ· ÙÚ›· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ ·’ Á‡ÚÔ˘ Ó· οÓÂÈ ÌÈ· ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·ÓÙÂ›ıÂÛË Î·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔ ¯·Ì¤ÓÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÙˆÓ ¤ÓÙ ÚÒÙˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ. ∞fi fiÙÈ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È Ë ‚·ıÌÔÏÔÁ›·, ÌÂÙ¿ ÙȘ ÚÒÙ˜ ¤ÍÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜, Ô ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜ ı· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛı› ÙÔÓ ∞̇ÓÙ· ∞Ì˘ÓÙ·›Ô˘, ÙÔ˘˜ ¶fiÓÙÈÔ˘˜ ∫ÈÏΛ˜ Î·È ÙÔÓ ª›ÏˆÓ· °È·ÓÓÈÙÛÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ˘Ô‚È‚·ÛÌfi. ∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ‚fiÚÂÈÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÚÒÙ˜ ¤ÍÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ˆ˜ ÂÍ‹˜:

√ ∞√¡∞ª ∂∫∞¡∂ Δ√¡ ∞¶√§√°π™ª√ Δ∏™ ¢ƒ∞™∏™ Δ√À

√ÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ Ì ÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÎfi √‰ËÁfi Ë ‰Â‡ÙÂÚË ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ “∞ıÏËÙÈÎÔ‡ √‰ËÁÔ‡ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜” ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô ∞ıÏËÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Û ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘.

Δ

∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Û˘Ó¤ÂÛ Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∞√¡∞ª, ηıÒ˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÂÚ¯fiÌÂÓˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, Ô ∞ıÏËÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ı· ·‡ÛÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˘fi ÙËÓ ÙˆÚÈÓ‹ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ¤ÂÈÙ· ·fi ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· Û˘Ó¯ԇ˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÛÙ· ·ıÏËÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∏ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ “∞ıÏËÙÈÎÔ‡ √‰ËÁÔ‡” ¿ÚıËÎÂ, ÒÛÙ ӷ ÂÈηÈÚÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ 2002 Ô˘ ›¯Â ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ ∞√¡∞ª Â› ÚÔ‰ڛ·˜ Ù˘ η˜ ∂ϤÓ˘ ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ Î·È Ì ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ÙÔÓ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙË ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË. ŒÙÛÈ, ÂÓ fi„ÂÈ Î·È Ù˘ Ù¤ÏÂÛ˘ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 2013, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÔÈ fiÏÂȘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, Ô ∞√¡∞ª Ì ÙË ‚’ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ “∞ıÏËÙÈÎÔ‡ √‰ËÁÔ‡” η٤ÁÚ·„ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, Ô˘ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·Ó ·fi ·Ó¿ÏÔÁÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·È ¯Ú‹ÛÈ̘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· Ù· ۈ̷Ù›· Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ∂ÓÒÛÂȘ, ÙȘ ÂıÓÈΤ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ √ÌÔ-

● √ Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞√¡∞ª ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∫·Ó·‚fi˜ (·ÚÈÛÙÂÚ¿) Î·È ∞ϤÎÔ˜ ªÂÙ·ÊÙÛ‹˜

ÛÔÓ‰›Â˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞√¡∞ª Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∫·Ó·‚fi˜ ÛÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘, ·Ú¯Èο ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÂÙÚ·ÂÙ›·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÛΤÏÔ˜, Ô Î. ∫·Ó·‚fi˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 2007-2010 Ô ∞√¡∞ª ‰·¿ÓËÛ 1.073.000 ¢ÚÒ, ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ÁÈ· ·ıÏËÙÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ̤۷ ·fi ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ, fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔÈÎÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÂıÓÈÎÔ‡‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. °È· ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ “∞ıÏËÙÈÎÔ‡ √‰ËÁÔ‡” › ˆ˜ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ¤Ó· ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÂÏ΢ÛÙÈÎfi ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂ-

ÛÌ·, οÙÈ Ô˘ Â·Ó¤Ï·‚Â Î·È Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞√¡∞ª Î. ∞ϤÎÔ˜ ªÂÙ·ÊÙÛ‹˜. “ªÂ ÙÔÓ “∞ıÏËÙÈÎfi √‰ËÁfi” Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì·˜ ϤÔÓ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ÙÔÈÎfi Â›‰Ô, ÂÓÒ ÂÍ›ÛÔ˘ ¯Ú‹ÛÈ̘ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ¤Î‰ÔÛË”, ÙfiÓÈÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô Î. ªÂÙ·ÊÙÛ‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤Î·Ó ¤Ó·Ó Ì›ÓÈ-·ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘ ∞√¡∞ª ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÂÙÚ·ÂÙ›·: “£ÂˆÚÒ fiÙÈ ÚÔÛ·ı‹Û·Ì ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ıËÙ›·˜ Ì·˜, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›Û·Ì ‰˘ÛÎÔϛ˜. ∫¿Ó·Ì ¤Ó·Ó ÙÈÙ¿ÓÈÔ ·ÁÒÓ·, ÒÛÙ ӷ

ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ô ∞√¡∞ª Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÈÛfiÙÈÌ· ‰Ú¿ÛÂȘ Û fiÏÔ ÙÔ ÓÔÌfi. ∂˘¯·ÚÈÛÙÒ ÙÔÓ ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ô˘ Ì ÂÚȤ‚·ÏÂ, ÙÈÌÒÓÙ·˜ Ì Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Â› Ì›· ÙÂÙÚ·ÂÙ›·, ·ÚfiÙÈ ‹ÌÔ˘Ó Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÌË ÂÎÏÂÁ̤ÓÔ˜ Û ·ÚfiÌÔÈ· ı¤ÛË. ∂‡¯ÔÌ·È ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ·”. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË, Ô˘ ¤ÎÏÂÈÛ Ì ÙȘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÚÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ, ·Ú‚ڤıËÎ·Ó Ô ∞ÓÙÈÓÔ̿گ˘ Î. ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡. πˆÓ›·˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∫·˙¿Î˘, Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ªËÏÂÒÓ Î. πˆ¿ÓÓ˘ ∞Ó‰Ú¤Ô˘, Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂™∫∞£ Î·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∞√¡∞ª Î. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ º·ÚÌ¿Î˘, Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¡∞ª Î.Î. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ ™·ÚÚ‹˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ °ÂˆÚÁ·Ï‹˜, ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ª·Î¿Ï˘, ∫ÒÛÙ·˜ ∫›Ó˘, §¿˙·ÚÔ˜ °·˚Ù¿Ó˘, ª·ÓÒÏ˘ °Ô‡Ï·˜ Î·È ¡›ÎË ™‚ÔÏÈ·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ, fiˆ˜ Ë ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ η ∂˘ÁÂÓ›· ºÚ·ÁÁÔ‡ÏË, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂‡Ú˘ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∞√¡∞ª Î. §ÂˆÓ›‰·˜ ∑·Ê›Ú˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ §¤Û¯Ë˜ ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ °·ÚÔ˘Ê·ÏÈ¿˜, ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢™ Ù˘ ∞ÂÚ·ıÏËÙÈ΋˜ ∂ÓˆÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞ϤͷӉÚÔ˜ §ÂÔÓÙ·Ú›Ù˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶ÚˆÙÔÛ‡ÁÁÂÏÔ˜, Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¡ÈÎfiÌ·¯Ô˘ μfiÏÔ˘ η ª·Ú›· ΔÛÂÏÂ‹, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∞.™. ∞ª∂∞ ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜ μfiÏÔ˘ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ™˘ÚÈ‹˜.

■ ª∂ ™Δ√Ã√ ¡∞ ¢π∂∫¢π∫∏™∂π Δ∏¡ ¶∞ƒ∞ª√¡∏ ™Δ∏ μ’ ∂£¡π∫∏ Δ√À Ã∞¡Δª¶√§

“∞Ó‚¿˙ÂÈ ÛÙÚÔʤ˜” Ô ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜

● ∏ ÔÌ¿‰· Ì›ÓÈ ·ÁÔÚÈÒÓ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜

1. ÕÚ˘ £ÂÛ. ......................................10 2. ∞.√. πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ ...............................9 3. ¢Ú¿Ì· ................................................8 4. ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ÕÚÙ·˜ .......................6 5. ¢›·˜ ¶ÔÏ›¯Ó˘ ................................6 6. ∏Ú·ÎÏ‹˜ ...........................................5 7. ª›ÏˆÓ °È·Ó. .....................................4 8 . ¶fiÓÙÈÔÈ ∫ÈÏΛ˜ ...............................2 9. ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ......................................2 10. ∞̇ÓÙ·˜ .........................................2

∏ Á˘Ó·ÈΛ· ÔÌ¿‰· ªÂ ÂÓÙ·ÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ ÔÌ¿‰·˜ ÿÓÙÌÔÏ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ÁÈ· ÙË ÚÒÙË Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹

ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· μ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∏ Á˘Ó·ÈΛ· ÔÌ¿‰· ÿÓÙÌÔÏ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ Â›Ó·È ¤Ó· Ó·ÓÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ, Ô˘ ÛÙfi¯Ô ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·ÔÎfiÌÈÛË ÔχÙÈÌˆÓ ÂÌÂÈÚÈÒÓ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ ∂ıÓÈ΋˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ™˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ì·˙› Ì ÙÔÓ Û˘ÌÔÏ›ÙË ∂‡Ú˘ÙÔ μfiÏÔ˘, ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË §·Ì›·˜, ÙËÓ ºı›· §·Ì›·˜ Î·È ÙÔÓ ŒÛÂÚÔ §·Ì›·˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÁÒÓˆÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜:

1Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ƒ∂¶√ 2Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ 16/01/2011 ∫∂¡Δ∞Àƒ√™-∞¡∞°∂¡¡∏™∏ §∞ªπ∞™ 3Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ 23/01/2011 ∂™¶∂ƒ√™ §∞ªπ∞™-∫∂¡Δ∞Àƒ√™ 4Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ 30/01/2011 ∫∂¡Δ∞Àƒ√™-º£π∞ §∞ªπ∞™ 5Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ 06/02/2011 ∂ÀƒÀΔ√™ μ√§√À-∫∂¡Δ∞Àƒ√™ 6Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ƒ∂¶√ 7Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ 20/02/2011 ∞¡∞°∂¡¡∏™∏ §∞ªπ∞™-∫∂¡Δ∞Àƒ√™ 8Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ 27/02/2011 ∫∂¡Δ∞Àƒ√™-∂™¶∂ƒ√™ §∞ªπ∞™ 9Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ 13/03/2011 º£π∞ §∞ªπ∞™-∫∂¡Δ∞Àƒ√™ 10Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ 20/03/2011 ∫∂¡Δ∞Àƒ√™-∂ÀƒÀΔ√™ μ√§√À ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 18 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÊÈÏÈÎfi Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Û˘ÌÔÏ›ÙË ∂‡Ú˘ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÁÈ· ʤÙÔ˜ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈο ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ˜ Ì ¤ÌÂÈÚ˜ ·›ÎÙÚȘ Î·È ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ˆ˜ ÙÔ ·‰È·ÊÈÏÔÓ›ÎËÙÔ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ Ù›ÙÏÔ˘ ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ Ù˘ ∫. ∂ÏÏ¿‰·˜. ΔÔ ÊÈÏÈÎfi ‹Ù·Ó ¤Ó· ‰˘Ó·Ùfi ÙÂÛÙ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÏÏÔÁ‹ ¯Ú‹ÛÈÌˆÓ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ. √È Ó·ڤ˜ ·›ÎÙÚȘ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ·ÚfiÏË ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ËÏÈΛ·˜ Î·È ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó Ì ¿-

ıÔ˜ Î·È ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÎÔ›Ù·Í·Ó ÛÙ· ›Û· ÙȘ ·›ÎÙÚȘ ÙÔ˘ ∂‡Ú˘ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∞fi fiÙÈ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙËÓ Â˘¯¿ÚÈÛÙË ¤ÎÏËÍË ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙËÓ ∫. ∂ÏÏ¿‰·. °È· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ ÛÎÔÚ ¤ÏËÍ Ì 22-7 ÁÈ· ÙÔÓ ∂‡Ú˘ÙÔ μfiÏÔ˘.

™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Ì›ÓÈ ·ÁÔÚÈÒÓ Û ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ∏ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ Ì›ÓÈ ·ÁÔÚÈÒÓ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜ (ÁÂÓÓËı¤ÓÙ˜ 19981999) ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¢Â˘Ù¤Ú· 27 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Û ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ¶∞√∫ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ì ÙËÓ ∂™Ã£, ÛÙÔ Á‹Â‰Ô 3 Ù˘ ª›ÎÚ·˜. √È Ó·ÚÔ› ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ∞ı·Ó·Û·Ú¿ÎË Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ‰˘Ó·ÙÔ› ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∫. ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ô˘ Û·Ó ÛÙfi¯Ô ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ‰ÈÂΉ›ÎËÛË Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ¤Ó· ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ‰˘Ó·Ù¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ı· ¤ÚıÔ˘Ó ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶∞√∫ Î·È Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ∞.™. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔÔ˘ÏÈÙÒÓ ¶˘Ï·›·˜ (‰Â˘ÙÂÚ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÛÙÔ ÂÚÛÈÓfi ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·).


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

£∂∞Δƒ√ — ΔÔ ¤ÚÁÔ “ø¯, Δ· ¡ÂÊÚ¿ ªÔ˘” ÙÔ˘ ª¿ÌË ΔÛÈÎÏËÚfiÔ˘ÏÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi £¤·ÙÚÔ μfiÏÔ˘, ˆ˜ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ı·ÙÚÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·Ó‚·›ÓÂÈ Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™Ù·Ì¿ÙË Δ˙ÂϤË. ¶·›˙Ô˘Ó ÔÈ ËıÔÔÈÔ›: ™Ù·Ì¿Ù˘ Δ˙ÂϤ˘ (ªËÙÛ¿Ú·˜), ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ΔÛ·Ì·ÓÙ¿Ó˘ (ªÔ‡Ï˘), ∞ÓÙÒÓ˘ ∫Ô˘ÙÛÂÏ›Ó˘ (·ÚÈÔ˜), ª·Ú›· ÷˚ÓÙÔ‡ÙË (ª·Á‰·ÏËÓ‹). °È· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™¿‚‚·ÙÔ 25 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 - ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, 9.00Ì.Ì. ∫˘Úȷ΋ 26 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 - 8.00 Ì.Ì. ΔÂÙ¿ÚÙË 29 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010, 9.00Ì.Ì. - ¶¤ÌÙË 30 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010, 9.00Ì.Ì. - ™¿‚‚·ÙÔ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2010 - ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿, 9.00Ì.Ì. - ∫˘Úȷ΋ 2 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2010, 8.00Ì.Ì. ∞fi ÙËÓ 3Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ¤ÂÈÙ·, ÔÈ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ Έ̈‰›·˜ “ø¯, Δ· ¡ÂÊÚ¿ ªÔ˘”, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î¿ı ¶·Ú·Û΢‹ - ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ∫˘Úȷ΋ ¤ˆ˜ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2011. ∂ÈÛÈÙ‹ÚÈ·, ÚÔˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ (ÂÎÙfi˜ ¢Â˘Ù¤Ú·˜) ·fi ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ”, 11-1 ÙÔ Úˆ› Î·È 6-9 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ΔËÏ. ∞¯›ÏÏÂÈÔÓ: 24210 32818. ΔËÏ. ¶·Ï·È¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜: 24210 78164. ΔÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘: 15ú Î·È 10ú Ù· ÊÔÈÙËÙÈο Î·È Ì·ıËÙÈο ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·.

∫√¶∏ ¶πΔ∞™ — ΔÔ ™ÒÌ· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡ ΔÔÈÎfi ΔÌ‹Ì· μfiÏÔ˘ Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ Ó¤·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÚÔÛηÏ› fiÏ· Ù· ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· Î·È ·Ï·È¿ ̤ÏË ÙÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ √‰ËÁÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 9 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 18.30, ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô PARK, fiÔ˘ ı· Îfi„ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ›Ù·. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ë Î. ¡ËÛÈÒÙÔ˘-ª·ÓÙ¤ÏÔ˘ πÔ˘Ï›·, Â›ÎÔ˘ÚË Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ı· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙÔ ı¤Ì· “∑ÒÓÙ·˜ ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡: ∞fi ÙË Á¤ÓÓËÛË Ì¤¯ÚÈ Ù· Û¯ÔÏÈο ¯ÚfiÓÈ·”. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î. ™Ô‡Ï· ¶ÂÚÂÓÙ›‰Ë, ÙËÏ. 24210 36355, 6973 043493. — ∏ √Ì¿‰· Ã∂¡ μfiÏÔ˘ ÚÔÛηÏ› ÛÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ›Ù·˜ Ù˘ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 10 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011 Î·È ÒÚ· 6.30 Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ¶·ÚÎ. — ™ÙËÓ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ·›ıÔ˘Û· “ª·ÁÓËÛ›·” ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ μ√§√™ ¶∞§§∞™, ÛÙȘ 15 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011, Ô ∂ΉÚÔÌÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ “¡¤· ∑ˆ‹” ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ, ÌÂ Û˘Óԉ›· ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜, ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ Û˘ÓÂÛÙ›·ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Î·È Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ı· Îfi„ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ›Ù·. ∂›Û˘ Â’ ¢ηÈÚ›· Ù˘ Û˘ÌÏËÚÒÛˆ˜ 60 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ ÙÔ˘ ı· ‚Ú·‚‡ÛÂÈ ÙÔÓ Â› 50 ¯ÚfiÓÈ· ÚÒËÓ Úfi‰Úfi ÙÔ˘ Î. ∞ϤͷӉÚÔ ƒÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓË.

¢π∞º√ƒ∞ — ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÌÂϤÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙȘ 7.15, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· “ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ” (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 180-√ÁÏ). ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÂÈÌÂÏÔ‡ÓÙ·È Ô ıÂÔÏfiÁÔ˜ Î. μ·Û. ∫ÔÙÛÌ·Ó›‰Ë˜ Î·È Ô ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ Î. πˆ¿Ó. ¶·ÙÚ›ÎÔ˜. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. — ∞Ó‹ÌÂÚ· Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÛÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ “ÕÁÈÔÈ ¶¿ÓÙ˜” £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·fi ÒÚ· 7.30-10 .Ì. — ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ 26 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ‰Â‡ÙÂÚË Ì¤Ú· ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, ÛÙÔÓ π.¡. ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ μfiÏÔ˘, ÙÔ Úˆ›, ı· ÙÂÏÂÛÙ› Ë ·Ú¯·ÈÔÚÂ‹˜ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∞Á. π·ÎÒ‚Ô˘ ÙÔ˘ ∞‰ÂÏÊÔı¤Ô˘, ÚÒÙÔ˘ ÂÈÛÎfiÔ˘ πÂÚÔÛÔχ̈Ó. — √ ∂ΉÚÔÌÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ “¡¤· ∑ˆ‹” ÁÈ· ÙÔ Ì‹Ó· π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÛÙȘ 23/1/2011 ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÁÈ· ™Ô˘ÚˆÙ‹-ŸÛÈÔ ¶·˝ÛÈÔ-∞Á›· ∞Ó·ÛÙ·Û›· º·ÚÌ·ÎÔχÙÚÈ·. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1 (ÁÚ·ÊÂ›Ô ∞3) ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ (10.00-13.00) ηıËÌÂÚÈÓ¿, ÂÎÙfi˜ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Î·È ∫˘Úȷ΋˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 35915.

ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈΘ ÓfiÙ˜ ·fi ÙÔÓ “ÿ·Ì‚Ô”

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ °Ú¿‚Ô˜, È‰Ú˘ÙÈÎfi ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™˘ÓfiÏÔ˘ “π∞ªμ√™” (Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 18 ¯ÚfiÓÈ·), ηıËÁËÙ‹˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘ Î·È Î·ıËÁËÙ‹˜ ΔÚÔÌ¤Ù·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ø‰Â›Ô˘ μfiÏÔ˘, ˘fiÛ¯ÂÙ·È Ì›· ¢¯¿ÚÈÛÙË Î·È Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÁÈ· ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜, Ì ·Á·Ë̤Ó˜ ÌÂψ‰›Â˜ Î·È ÁÓˆÛÙ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ∂˘ÚÒË Î·È ∞ÌÂÚÈ΋, Ì “ÂÈÚ·Á̤Ó˜ ÂÓÔÚ¯ËÛÙÚÒÛÂȘ”, ·ÈÁ̤ӷ Ì ΤÊÈ Î·È ’·¤Ú·’ jazz, Û‹ÌÂÚ· ·Ú·ÌÔÓ‹ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, ÛÙȘ 7Ì.Ì, ÛÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ Δ¤¯Ó˘ ø‰Â›Ô˘ ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË (∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 17, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Ì ›ÛÔ‰Ô 5 ¢ÚÒ.

“∂Ó·ÚÌÔÓÈṲ̂ÓË ·fiÏ˘Ù· Ì ÙË ª·Á›· ÙÔ˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ·Ó¿ÁÎË fiÏÔÈ Ì·˜, Â›Ó·È Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ Ù˘ ™˘Ó·˘Ï›·˜ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™˘ÓfiÏÔ˘ “π∞ªμ√™”, (info@iamvos.eu) Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ °Ú¿‚Ô˜ ÛÙËÓ ΔÚÔÌ¤Ù·, Ë ™¤‚Ë ª·˙¤Ú·-ª¿Ì·ÏË ÛÙÔ ¶È¿ÓÔ, Î·È Ë ∑·ÊÂÈÚԇϷ ÷ÓÙ‹ ÛÙÔ μÈÔÏÔÓÙÛ¤ÏÔ, Ì ٛÙÏÔ “Jazzy Christmas” ÁÈ· ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜. ∫fiÓÙÚ· ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ë ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ Ì·˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ì ·fi ÙË ÛÎÏËÚ‹ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·, Ó· Í·Ó·ÔÓÂÈÚ¢ÙÔ‡ÌÂ, Ó· Í·Ó·Á›ÓÔ˘Ì ·È‰È¿ Î·È Ó· ÂÏ›ÛÔ˘Ì ¤Ó· ηχÙÂÚÔ ·‡ÚÈÔ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜, Ô˘ ÌfiÓÔ Ì¤Ûˆ Ù˘ ªÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÌÔÚÊÒÓ Ù¤¯Ó˘ ÌÔÚ›

¢π∞™∫∂¢∞™Δπ∫∏ Î·È ÂÚÈÂÙÂÈ҉˘, Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË “Aladdin on Ice” ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ fiÛ· ·Á·Ô‡Ó Ù· ·È‰È¿: ΔÔ Î˘Ó‹ÁÈ ÙÔ˘ ıËÛ·˘ÚÔ‡ Î·È Ù· Ù¤Ú·Ù·, ÙȘ Ì·ÁÈΤ˜ ÊfiÚÌÔ˘Ï˜ Î·È ÙÔ ÈÙ¿ÌÂÓÔ ¯·Ï›, ·ÎÚÔ‚·ÙÈο Î·È ¤Ó· ÔÓÂÈÚÂ̤ÓÔ ÛÎËÓÈÎfi Ô˘ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ ÙË Ì·Á¢ÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ù˘ ª¤Û˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË ·Ú·ÁˆÁ‹, ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ “Holiday on Ice”, Ì ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ·ÙÈÓ¿˙. ∏ ÈÛÙÔÚ›·, fiˆ˜ ÙËÓ ·ÊËÁÂ›Ù·È Ë ™Â¯Ú·˙¿ÓÙ, ÂÎÙ˘Ï›ÛÛÂÙ·È Û ¤Ó· ÌÈÎÚfi ‚·Û›ÏÂÈÔ Ù˘ ª¤Û˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜. ∏ ÚÈÁΛÈÛÛ· ™·ÚÈÓÙ¿ ¤¯ÂÈ ‚ÁÂÈ ‚fiÏÙ· ÛÙÔ ·˙¿ÚÈ ¯ˆÚ›˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔ‰Ô‡˜ Ù˘ Î·È ‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ Â›ıÂÛË ÂÓfi˜ ÊȉÈÔ‡. £· ÙËÓ ÛÒÛÂÈ ¤Ó· ÊÙˆ¯fi ·È‰›, Ô ∞Ï·ÓÙ›Ó, Ô˘ Ô˘Ï¿ ÊÚÔ‡Ù· ÛÙÔ Ì·Á·˙› ÙÔ˘ ı›Ԣ ÙÔ˘. ΔËÓ ÔÈÎÂÈfiÙËÙ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‰˘Ô Ó¤Ô˘˜ ı· ‰È·‰Â¯Ù› ¤Ó·˜ ·Ú¿ÊÔÚÔ˜ ¤ÚˆÙ·˜. ∫·ıÒ˜ Ë ÚÈÁΛÈÛÛ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ËÏÈΛ· Á¿ÌÔ˘ Î·È ·ÚÓÂ›Ù·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Â›‰ÔÍÔ˘˜ ÌÓËÛÙ‹Ú˜, Ô ·Ù¤Ú·˜ Ù˘ ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÌÈ· ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÙÂÏÂÙ‹ ÛÙÔ ·Ï¿ÙÈ ÁÈ· Ó· Ù˘ ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Í¤ÓÔ˘˜ Ú›ÁÎÈ˜ Úfiı˘ÌÔ˘˜ Ó· ÙËÓ ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó. ∞Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Î·È Ô ÌÂÙ·ÌÊÈÂṲ̂ÓÔ˜ ∞Ï·ÓÙ›Ó, Ô ÔÔ›Ô˜ fï˜ Û‡ÓÙÔÌ· ·ÔηχÙÂÙ·È Î·È Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È. ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Â›Ó·È Ô ª·ÚÎ ºfiÚÓÔ Î·È ¯ÔÚÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ë Δ˙¤ÈÌÈ ÕÈÛÏÈ, ÂÓÒ Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ·

Ó· Á›ÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∞˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ Î¿ı ÌÔÚÊ‹ ¤ÎÊÚ·Û˘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ô˘ Û¤‚ÂÙ·È ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘, ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙË ÔÈfiÙËÙ·, ÚÔ¿ÁÂÈ ÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ÙË ¶·È‰Â›·, ÙȘ ÌfiÓ˜ ‰È·¯ÚÔÓÈΤ˜ ·Í›Â˜ Ô˘ Ì·˜ ¤Î·Ó·Ó, οÓÔ˘Ó Î·È ı· οÓÔ˘Ó ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ˘˜ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ °Ú¿‚Ô˜ ÁÈ· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó·˘Ï›·, ÂÓÒ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Ù˘. “ΔËÓ “ÕÁÈ· ¡‡¯Ù·” (Silent Night) Ù˘ ¶·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ÁÈ· Ó· “∂˘¯Ëıԇ̠∫·Ï¿ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·” (We wish you a Merry Christmas), fiÙ·Ó “ÃÙ˘‹ÛÔ˘Ó ¯·ÚÌfiÛ˘Ó· ÔÈ Î·Ì¿Ó˜” (Ding Dong Merrily on High), ÁÈ· Ó· “¶ÚÔÛ΢ӋÛÔ˘Ó ÔÈ ΔÚÂȘ μ·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ ·fi ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹” (We Three

Kings of Orient Are),Î·È Ó· “æ¿ÏÏÔ˘Ó Ù· οϷÓÙ· ÔÈ ¿ÁÁÂÏÔÈ” (Hark!The Herald Angels Sing), ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiˆ˜ Î·È Ù· “¶ÂÚ·Ṳ̂ӷ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·” (Last Christmas), Ì ·Ú¿ÏÏËÏË ÚÔ‚ÔÏ‹ ·Ó¤ÌÔÚÊˆÓ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ Î·È ∂ÈÎfiÓˆÓ, ÛÙÔ Î·Ù·ÏËÎÙÈÎfi ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ¯ÒÚÔ ¤ÎÊÚ·Û˘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜, ÊÙÈ·Á̤ÓÔ Ì Ôχ ÊÚÔÓÙ›‰· Î·È ÌÂÚ¿ÎÈ. Œ¯Ô˘Ì ÙË ¯·Ú¿ Î·È ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì ·˘Ù‹ ÙË ™˘Ó·˘Ï›· Ì·˜, ÚÒÙ· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÌÂÙ¿, ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔÈ ·fi ÙÔ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ È· ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¢Ú¿Ì·˜, ÙËÓ “√ÓÂÈÚÔ‡ÔÏË”, ÙËÓ ΔÚ›ÙË 28 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010”.

∞fi ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Û fiÏÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜

√È ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙÔ˘ ∞Ï·ÓÙ›Ó Û ı¤·Ì· ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ·ÙÈÓ¿˙ ÁÈ· ·È‰È¿ ۯ‰›·ÛÂ Ô ƒÔÌ¤ÚÙÔ ƒÔۤϷ Î·È ÙÔ˘˜ ʈÙÈÛÌÔ‡˜ Ô §Ô˘Î ¶fiÈÌ·Ó˜. ΔȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ‰È·Û΢¤˜ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô ƒÔ˘ÓÙ ª¿ÏÓÙÂÚ Î·È ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ Ô §¤Ô μ·Ó ¡ÙÂÓ ªÔ‡ÁηÚÓÙ. ªÂÙ¿ ÙȘ ÔÏ˘¿ÚÈı̘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ “Aladdin on Ice” ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á‹Â‰Ô º·Ï‹ÚÔ˘, Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙÔ ¶∞√∫ Sports Arena Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (22-27/12), ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·fi ÙȘ 29/12 Ò˜ ÙȘ 2/1/2011, ı· ÊÈÏÔÍÂÓËı› ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á‹Â‰Ô Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘ ÛÙË §¿ÚÈÛ·. ™ÙÔ

ÎÏÂÈÛÙfi Á‹Â‰Ô Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜ “¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔfiÊ·ÏÔ˜” ı· ‰ÔıÔ‡Ó ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙȘ 5 Ò˜ ÙȘ 9 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙÔ ∫ÏÂÈÛÙfi Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ·fi ÙȘ 12 Ò˜ ÙȘ 16/1 Î·È Ù¤ÏÔ˜, ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi °‹Â‰Ô •¿Óı˘ “º›ÏÈÔ˜ ∞ÌÔÈÚ›‰Ë˜” ·fi ÙȘ 20 Ò˜ ÙȘ 23 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. √ ÁÓˆÛÙfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ „˘¯·ÁˆÁÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ¿ÁÔ “Holiday on Ice” ·ÚÈıÌ› ‹‰Ë 67 ¯ÚfiÓÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Ì 350 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ı·٤˜. ¶¿Óˆ ÛÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ›ÛÙ˜ ÙˆÓ ·ÁÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ, ÙÔ ˘ÂÚı¤·Ì· “Aladdin on Ice”

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

Ù·Íȉ‡ÂÈ ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Û ÌÈ· Ì·ÎÚÈÓ‹ Â͈ÙÈ΋ ¯ÒÚ· Ù˘ ª¤Û˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜. Δ· 30 ·ÛÙ¤ÚÈ· ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ·ÙÈÓ¿˙ ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È Ù· Ôχ¯ÚˆÌ· ·˙¿ÚÈ· Î·È ‰ÈËÁÔ‡ÓÙ·È ÙȘ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙÔ˘ ∞Ï·ÓÙ›Ó, Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ Â‡ÓÔÈ· Î·È ÙËÓ ·Á¿Ë Ù˘ ÚÈÁΛÈÛÛ·˜. º·Ó·ÙÈÎfi˜ ·ÓÙ›·Ïfi˜ ÙÔ˘, Ô Î·Îfi˜ μÂ˙›Ú˘ ηÈÚÔÊ˘Ï·ÎÙ›, ÂÈı˘ÌÒÓÙ·˜ Ó· Á›ÓÂÈ... ÷ϛÊ˘ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÷ϛÊË Î·È ‚¿˙ÂÈ ·Ó˘¤Ú‚ÏËÙ· ÂÌfi‰È· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘. ¢·Ó¿Ë ª·Ú›ÙÛ·

§À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

— √ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ¤ÎıÂÛË Î·È ÂΉ‹ÏˆÛË ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ™Î›ÙÛˆÓ, ™¯Â‰›ˆÓ Ù˘ πÔ˘ÏȤÙÙ·˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙË. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÛÙË ™Ôʛٷ ÙÔ˘ ¶¤ÙÚÈÓÔ˘ ∫ÙÈÚ›Ô˘ ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ 17.00 ¤ˆ˜ 23.30 (ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™¿‚.-∫˘Ú.). ∫Ù›ÚÈÔ ™›ÚÂÚ (ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 81, ÌÂٷ͇ μ·ÛÛ¿ÓË & ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘). ΔËÏ.: 6979316283. — ΔÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™‡ÓÔÏÔ ÿ·Ì‚Ô˜ (info@iamvos.eu) Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ °Ú¿‚Ô˜ ÛÙËÓ ÙÚÔÌ¤Ù·, Ë ™¤‚Ë ª·˙¤Ú· - ª¿Ì·ÏË ÛÙÔ È¿ÓÔ Î·È Ë ∑·ÊÂÈÚԇϷ ÷ÓÙ‹ ÛÙÔ ‚ÈÔÏÔÓÙÛ¤ÏÔ, ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 7Ì.Ì. ÛÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ Δ¤¯Ó˘ ø‰Â›Ô˘ ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË, Ì ̛· ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË Û˘Ó·˘Ï›· Ì ٛÙÏÔ “Jazzy Christmas” ÁÈ· ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜. £· ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó ·Ú·‰ÔÛȷο ·ÁÁÏÈο ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη ÙÚ·ÁÔ‡‰È· fiˆ˜ Ù· Ding Dong Merrily on High, Deck the Halls, God Rest Ye Merry, Gentlemen, We Three Kings of Orient Are, We wish you a Merry Christmas, οϷÓÙ· Â˘Úˆ·˚ο fiˆ˜ Ù· Hark!The Herald Angels Sing, pop ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη ÙÚ·ÁÔ‡‰È· fiˆ˜ Ù· Last Christmas, Winter Wonderland, ·Ú·‰ÔÛȷο Â˘Úˆ·˚ο ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη ÙÚ·ÁÔ‡‰È· fiˆ˜ Silent Night... ª›· ¢¯¿ÚÈÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ‚Ú·‰È¿ Ì ·Á·Ë̤Ó˜ ÌÂψ‰›Â˜ Î·È ÁÓˆÛÙ¿ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ∂˘ÚÒË Î·È ∞ÌÂÚÈ΋ ·ÈÁ̤ӷ Ì ΤÊÈ Î·È “·¤Ú·” Jazz. ∂›ÛÔ‰Ô˜ 5ú. — ™ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘ “∏Ï›Ô˘ ª¤Ï·ıÚÔÓ” (°ÎÏ·‚¿ÓË 37 Ì ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ÙˆÓ ∞ÊÒÓ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ. √È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÎı¤ÛÔ˘Ó ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6932 119479. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó.

¢Y™KO§O

Δ∂á∂™

25

√ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ °Ú¿‚Ô˜ ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·Ô„ÈÓ‹ Û˘Ó·˘Ï›·

Su-Doku

EΉËÏÒÛÂȘ

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 24 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010


26

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

ªÔ˘ÛÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÛÙ· ¶·ÏÈ¿ °π√ƒΔπ¡√ Îϛ̷ Ì ÔÏϤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜

ÚÔÙ¿ÛÂȘ ˘fiÛ¯ÂÙ·È ÙÔ Playground Art Venue Û ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÛÙ· ¶·ÏÈ¿ (™Ô˘Ï›Ô˘ 18 - ºÚÔ˘Ú›Ô˘). ¶·Ú·Û΢‹ 24/12: XMAS R’n’B PARTY Ì ÙÔÓ Dj Dirty Harry (ÿÚ˘ ™ÈԇϷ˜). ΔÔ ÚÒÙÔ RnB party Ù˘ ÛÂ˙fiÓ Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜! ∫·È ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· ˙ÂÛÙ·ıԇ̠¯ÔÚ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙ· beats Ù˘ afro ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜. ∫·ÏÂṲ̂ÓÔ˜ Ô ÂȉÈÎfi˜ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ, Dj Dirty Harry ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· Ì·˜ ÌÂٷʤÚÂÈ Ù· grooves Î·È Ó· Ì·˜ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ˙ÂÛÙÔ‡˜ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·. ™¿‚‚·ÙÔ 25/12: CHRISTMASS LIVE ME T√À™ JASM ∞¶√ Δ∏ £∂™™∞§√¡π∫∏ + dj SETS fREDDY fRENZY INC. ∞Ó‹ÌÂÚ· ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, ·ÊÔ‡ ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó Ù· ηıÈÂڈ̤ӷ, ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ì ÛÙÔ Playground Art Venue Ì ¯ÔÚ¢ÙÈÎÔ‡˜ Funk, Soul & Jazz Ú˘ıÌÔ‡˜, Ì ÙȘ ÌÂψ‰›Â˜ ÙˆÓ Jasm ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È dj sets ‚Á·Ï̤ӷ ·fi ÙËÓ ÎÚ‡ÙË Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Úˆ›! ∫˘Úȷ΋ 26/12: ALL THIS SONIC YOUTH MUSIC FESTIVAL: ªÔ˘ÛÈÎfi ºÂÛÙÈ‚¿Ï ª·ıËÙÈÎÒÓ Î·È ¶ÚˆÙÔÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓˆÓ ™¯ËÌ¿ÙˆÓ. ΔÔ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ì·ıËÙÈÎÒÓ Î·È ÚˆÙÔÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓˆÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ Pingpongradio.com ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ Bigaudioplayground.gr ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi ·Ô˘Û›· ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ Û ÁÈÔÚÙÈÓfi Îϛ̷. ∂ÊÙ¿ Ó¤· Û¯‹Ì·Ù· Û˘ÛÙ‹ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎÔÈÓfi Ù˘ fiÏ˘ Î·È Â·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙÔ Ó‡̷ Ù˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ Î·È ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜.

∂Ή‹ÏˆÛË ¯ÔÚ¢ÙÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ª∂°∞§∏ ÂÈÙ˘¯›· ›¯Â Ë ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 17 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ·fi Ù· ¯ÔÚ¢ÙÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, Û Ӣ¯ÙÂÚÈÓfi ΤÓÙÚÔ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ. ™ÙË ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó Ù· ¯ÔÚ¢ÙÈο ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ÂÓËϛΈÓ, ÂÊ‹‚ˆÓ Î·È ·È‰ÈÎfi ÙÌ‹Ì·, Û ÌÈ· ηٷÏËÎÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ˘fi ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ ¯ÔÚԉȉ¿ÛηÏÔ˘ Î. ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˘ °ÎÔÁÎÈÓÔ‡‰Ë. ∂›Û˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÙÔ ¯ÔÚ¢ÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¢ÈÌËÓ›Ô˘, Ì ¯ÔÚԉȉ¿ÛηÏÔ ÙÔÓ Î. §Ô˘ÏÔ‡‰Ë πˆ¿ÓÓË Î·È ÙÔ ¯ÔÚ¢ÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ μfiÏÔ˘ Ì ¯ÔÚԉȉ¿ÛηÏÔ ÙÔÓ Î. ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ °ÎÔÁÎÈÓÔ‡‰Ë. ŸÏ· Ù· ¯ÔÚ¢ÙÈο ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ¤Ó· ˘¤ÚÔ¯Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ¯ÔÚÔ‡˜ ·fi ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ƒˆÌ˘Ï›·, ÓËÛÈÒÙÈη Î·È ·Ú·‰ÔÛȷο. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ¤ÁÈÓ ·ÔÓÔÌ‹ ·Ó·ÌÓËÛÙÈ΋˜ ϷΤٷ˜ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, Î. ∫·Ú·Ì¿ÛË ·fi ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î. ∫ˆÓ/ÓÔ ™Ù·Ù‹Ú·, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È ÛÙËÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Î. ∂˘·ÁÁÂÏ›· ª¤Ë ·fi ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î. ∂˘ı‡ÌÈÔ ΔÛ¿ÌË, Ô ÔÔ›Ô˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ٷ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓ· ¯ÔÚ¢ÙÈο ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘, Û ·˘Ù‹ ÙË ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ‚Ú·‰È¿ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ¤‰ˆÛ ٷ ıÂÚÌ¿ ÙÔ˘ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ ¯ÔÚԉȉ·ÛοÏÔ˘˜ Î.Î. °ÎÔÁÎÈÓÔ‡‰Ë Î·È §Ô˘ÏÔ‡‰Ë ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó fiÏ· ·˘Ù¿ ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÌ¿ıËÛË ÙˆÓ ¯ÔÚÒÓ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙȘ ηٷÏËÎÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÙfiÛÔ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, fiÛÔ Î·È ÂÎÙfi˜ ·˘Ù‹˜. ™ÙË ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ·Ú·‚Ú¤ıËΠÂ›Û˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î. ∏Ï›·˜ ∫·Ú··Ù¿Î˘ Î·È Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È·ÛΤ‰·Û ̤¯ÚÈ Úˆ›·˜ ˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ Ù˘ ÁοÈÓÙ·˜, ÙÔ˘ ÎÏ·Ú›ÓÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÌÔ˘˙Ô˘ÎÈÒÓ.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 24 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ °. ™Ô˘Ú‹

“√ÚÈÛÙÈ΋ ¢È¿Ï˘ÛȘ” ·fi Û¿ÙÈÚ· Ù˘ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋˜ ™ÎËÓ‹˜

¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ™ÎËÓ‹ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈ΋˜ Û¿ÙÈÚ·˜ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ™Ô˘Ú‹ “√ÚÈÛÙÈ΋ ¢È¿Ï˘ÛȘ” ÛÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔı¤·ÙÚÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ Ì οÔȘ ·ÏÏ·Á¤˜.

ŒÙÛÈ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ı· ‰Ôı› ÌfiÓÔ Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ 26 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 9.00 Ì.Ì. √ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ™Ô˘Ú‹˜, ˆ˜ “∞ÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘ Î·È ∞›ÛˆÔ˜ Ù˘ ÓÂfiÙÂÚ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜” ÙÔ 1883 ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ “√ ƒˆÌËfi˜” ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ Ô˘ ı· ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘: “º·ÛÔ˘Ï‹˜ Î·È ¶ÂÚÈÎϤÙÔ˜-Ô Î·ı¤Ó·˜ Ó¤ÙÔ˜ ÛΤÙÔ˜” . √ º·ÛÔ˘Ï‹˜ Î·È Ô ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ¤ÁÈÓ·Ó ‰ËÌÔÊÈϤÛÙ·ÙÔÈ ÁÈ· ÙË Û¿ÙÈÚ· Ì ÔÏÈÙÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ. 줂·È· ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋, Ô ¤ÚˆÙ·˜, Ô Á¿ÌÔ˜ Î·È Ë Úԛη ‹Ù·Ó ı¤Ì·Ù· Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙÚ·ÓÙ·¯Ù¿ Á¤ÏÈ·. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¢ËÌ‹ÙÚË ¶·ÓÙ·˙‹, ÛÎËÓÈο-ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ∏ϤÓÈ·˜ ¢Ô˘Ï·‰›ÚË, ÌÔ˘ÛÈ΋ °ÚËÁfiÚË ™Ô˘ÏÙ¿ÓË, ʈÙÈÛÌÔ‡˜ ¢ËÌ‹ÙÚË

¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë, ‰Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ŒÊ˘ ™Ù·˘ÚÔıÂÔ‰ÒÚÔ˘, ‚ÔËıfi˜ ÛÎËÓÔı¤ÙË ™˘ÓÔ‰‹ ºÔ˘Î·Ï¿. ΔËÓ ÂÈ-

ÏÔÁ‹ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙË ‰Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ¤Î·ÓÂ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶·ÓÙ·˙‹˜. ΔÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó (Ì ÛÂÈÚ¿ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘) ÔÈ: ∂ϤÓË ª·Î›ÚË, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶·ÓÙ·˙‹˜, ™‡ÚÔ˜ ÷ÏÎÈ¿˜, £ÂÔ‰ÒÚ· ¡ÔÓfiÁÏÔ˘, ∞ÓÙÒÓ˘ ª·Ú·Áο΢. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ÚÔÒÏËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Á›ÓÂÙ·È Ì›· ÒÚ· ÚÈÓ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔı¿ÙÚÔ˘. ∏ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ™ÎËÓ‹ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ‰ˆÚÂ¿Ó ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ÙËÓ Â›‰ÂÈÍË Ù˘ οÚÙ·˜ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘.

ªÂψ‰›Â˜ ·fi ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û¯‹Ì· ¡. ¶·Úı¤ÓË - ∑. ∫Ô˘ÎÔ˘Û¤ÏË “™∂ ηÈÚÔ‡˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜, Û·Ó ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÂÚÓ¿ÌÂ, ·Îԇ̠ÙÔ˘˜ ÔÈËÙ¤˜, Û˘ÓÔÌÈÏԇ̠̠ÙȘ ÂÍ·›ÛȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ô˘ ÛÙÔÏ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜. ªÔÈÚ·˙fiÌ·ÛÙ ÙȘ χ˜ ÁÈ· Ó· ÙȘ ÌÈÎÚ‡ÓÔ˘ÌÂ, ÌÔÈÚ·˙fiÌ·ÛÙ ÙȘ ¯·Ú¤˜ ÁÈ· Ó· ÙȘ ÌÂÁ·ÏÒÛÔ˘ÌÂ. ∞ӷηχÙÔ˘Ì ͷӿ ÙË ¯·Ì¤ÓË ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë. ªÂ ηڿ‚È ÙËÓ ·˘ÙÔÁÓˆÛ›· Î·È ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ·Ó·˙ËÙԇ̠ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ̤Ú˜, Ô˘ Ó·È (!) ı· ’ÚıÔ˘Ó, ‰ÂÓ ÌÔÚ›. ∫·È ÙÚ·ÁÔ˘‰¿Ì ÁÈ’ ·˘Ù¤˜ Î·È ÁÈ· Ì·˜” ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÌÓ¢ÛÙ¤˜ Ù˘ Û˘Ó‡ÚÂÛ˘ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙȘ 29 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙË “¡˘¯Ùˆ-

‰›·”. ∏ ·Ú¤· ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ¶·Úı¤ÓË - ∑·Ê›ÚË ∫Ô˘ÎÔ˘Û¤ÏË Ì ÙËÓ ∂‡Ë ∫˘Ú›ÙÛË, ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ªÂÊ¿ÓË, ÙÔÓ ¶·‡ÏÔ ∑·¯fiÔ˘ÏÔ Î·È ÙÔÓ ¡›ÎÔ Ã·Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ì ÙÔ ÁÓˆÛÙfi Ù˘ ‡ÊÔ˜ Î·È ‹ıÔ˜, ÂÏÏËÓÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· fiÏÔ˘ ÙÔ˘ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜, ·Ï·ÈfiÙÂÚ· Î·È ÓÂfiÙÂÚ·. £· ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó Â›Û˘ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ‰Èο ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ˘˜ CD “ª¤Û· ÛÔ˘ Ó· ¯·ıÒ”. ΔËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Î·È Ê›ÏÔÈ ¡. ¶·Úı¤Ó˘ Î·È Ô ∑. ∫Ô˘ÎÔ˘Û¤Ï˘, Ô˘ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ‰È·‰ÚÔÌ‹, ÁÂÌ¿ÙË

‰˘ÛÎÔϛ˜ Î·È ·ÓÙÈÍÔfiÙËÙ˜, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ηÏÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡, ÂÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÌÔÓ·¯Èο Î·È ·ÔÎÂÓÙڈ̤ӷ ÛÙȘ ·ÈÛıËÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·Í›Â˜ ÛÙËÓ fiÏË Ô˘ ˙Ô˘Ó Î·È ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È, ·ÏÏ¿ Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚ· ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·. ∫·È ÙËÓ ¿ÏÏË ∂ÏÏ¿‰·. ÕÏψÛÙÂ Ô ¡›ÎÔ˜ ¶·Úı¤Ó˘ Î·È Ô ∑·Ê›Ú˘ ∫Ô˘ÎÔ˘Û¤Ï˘ Ì·˙› Ì ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ÔÌ¿‰·, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÕÏÏ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ô˘ ÂÈ̤ÓÂÈ Î·È ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÂÙ·È. “ƒfi‰ÔÓ ∂Ï›‰·˜”, ÏÔÈfiÓ, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ 29 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙË ¡˘¯Ùˆ‰›·. ŒÓ·ÚÍË ÛÙȘ 22.30.

™Â ı·ÙÚÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜ Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜

∞ÎÚÔ‚·Û›Â˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È Ë ·ÈÒÓÈ· ¿ÏË ÙˆÓ Ê‡ÏˆÓ °À¡∞π∫∂™ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜, ·ÔÊ·ÛÈṲ̂Ó˜, ‰ËÎÙÈΤ˜, ÂÈfiϷȘ Î·È ·ÛÙ›˜ ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÂÈ Ë ÚˆÙÔÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ™ÎˆÙÛ¤˙· Û˘ÁÁڷʤ·˜ Δ˙ÈÓ ª·Î∫fiÓÂÏ. ™ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ “∫·Ú¤ÎϘ ηٷÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜” ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·ıÈṲ̂Ó˜ ÛÙËÓ ÚÔÎ˘Ì·›· ÌÈ· ËÏÈfiÏÔ˘ÛÙË Ì¤Ú· Ó· Û˘˙ËÙÔ‡Ó, Ó· ·ÔηχÙÔ˘Ó ·ÚÔÛ‰fiÎËÙ˜, ΈÌÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ∫·ÎÈÒÓÔ˘Ó, Û·Úο˙Ô˘Ó, ÎÚÈÙÈοÚÔ˘Ó Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Î·È ÚfiÛˆ·, ÌÈÏ¿Ó ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜, ·˘ÙÔÛ·Úο˙ÔÓÙ·È, Û˘ÁÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Î·È ÌÂÙ¿... ÚÔ¯ˆÚ¿Ó ÌÚÔÛÙ¿. £ËÏ˘Î¤˜ ˘¿ÚÍÂȘ, Ô˘ ·ÎÚÔ‚·ÙÔ‡Ó ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ¯·ÚÈو̤ÓÔ „¤Ì· Î·È ÙËÓ ÂÈΛӉ˘ÓË ·Ï‹ıÂÈ·. ∞·ÈÙÔ‡Ó Ó· Ì¿ıÔ˘Ó, ·Ó·ÙÚ¤Ô˘Ó Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ì ÙÔÓ ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ Î·È ÎˆÌÈÎfi ÙÚfiÔ, ÎÔÈÙ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÎÔÎÂÙ·Ú›· ÛÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË, ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÓÂÈÚ‡ÔÓÙ·È. ªÂÁ¿ÏÔÈ “·fiÓÙ˜” Â›Ó·È ÔÈ ¿ÓÙÚ˜, Ô˘ ‹Úı·Ó Î·È ¤Ê˘Á·Ó ‹ ‰ÂÓ ‹Úı·Ó ÔÙ¤, ·ÏÏ¿ Û˘Ó¯Ҙ ÎÚ‡‚Ô-

ÓÙ·È ÎÈ ‰È·ÚÎÒ˜ ·Ó·‚¿ÏÏÔ˘Ó. ΔËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ “∞ÁÁ¤ÏˆÓ ‚‹Ì·” (™·Ùˆ‚ÚÈ¿Ó‰Ô˘ 36, √ÌfiÓÔÈ·) Û ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ª·ÚÁ·Ú›Ù·˜ ¢·Ï·Ì¿Áη - ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘, ÛÎËÓÔıÂÛ›·, ÛÎËÓÈο Î·È ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ∫ÔÚ·‹ ¢·Ì¿ÙË, ÌÔ˘ÛÈ΋ ∫ˆÛÙ‹ Δ˙·ÓÔΈÛÙ¿ÎË. ∂ÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÔÈ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚȘ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ Ì·˜ ŸÏÁ· ΔÔ˘ÚÓ¿ÎË Î·È ∫¿ÚÌÂÓ ƒÔ˘ÁÁ¤ÚË, Ë ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈ΋ ÷ڿ ∫ÂÊ·Ï¿ Î·È Ë ÃÚÈÛÙ›Ó· ∫Ô˘ÏÔ˘Ì‹. ∞ÎÔÚÓÙÂfiÓ ·›˙ÂÈ Â› ÛÎËÓ‹˜ Ô Δ˙·ÓÔΈÛÙ¿Î˘. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ οı ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 19.15, οı ¶¤ÌÙË Î·È ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 21.15 Î·È Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 18.15 Î·È ÛÙȘ 21.15.

™ÙÔ ı¤·ÙÚÔ “Swing” ΔÔ ·ÓÙÚÈÎfi ÚfiÙ˘Ô ÙÔ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ·Ó¿ ÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ›Ûˆ ·fi οı ¿ÓÙÚ· ÎÚ‡‚ÂÙ·È ¿ÓÙ· ÌÈ· Á˘Ó·›Î·. ∏ ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘, ÔÈ ·Á·Ë̤Ó˜ ÙÔ˘, Ë Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘. ŸÏ˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ˘ ¯ÂÚÈÔ‡ ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È, fï˜, ‡ÎÔÏÔ; À¿Ú¯Ô˘Ó ¿Ú·ÁÂ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÌÈ· Á˘Ó·›Î·; ΔËÓ ·¿ÓÙËÛË ‰›ÓÂÈ Ô π¿Îˆ‚Ô˜ ª˘ÏˆÓ¿˜ Ì ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “¶Ò˜ Ó· ¤¯ÂÙ ¤Ó·Ó ¿ÓÙÚ· ÙÔ˘ ¯ÂÚÈÔ‡ Û·˜” , Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ “Bar theatre Swing” (π¿Î¯Ô˘ Î·È ∂˘ÌÔÏȉÒÓ, °Î¿˙È). ªÂ ¯ÔÚfi, Û¿ÙÈÚ· Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ·È Ë ÂÚˆÙÈ΋ Û˘Óˆ-

ÌÔÛ›· ÙˆÓ ‰˘Ô ʇψÓ, fiÔ˘ ÔÈ ı·٤˜, Á˘Ó·›Î˜ Î·È ¿ÓÙÚ˜, ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·›ÍÔ˘Ó Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ËıÔÔÈÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÔÈΛÔÈ. ¡· ·˘ÙÔۯ‰ȿÛÔ˘Ó, Ó· ÁÂÏ¿ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ·ÔÙÈÓ¿ÍÔ˘Ó ÙȘ ÂÙÈΤÙ˜ ÙÔ˘ ηıˆÛÚÂÈÛÌÔ‡ ÁÈ·Ù› “ÙÔ Á¤ÏÈÔ Ì·ÎÚ·›ÓÂÈ ÙË ˙ˆ‹ Î·È Ô ¤ÚˆÙ·˜ ÙËÓ ÔÌÔÚÊ·›ÓÂÈ” , fiˆ˜ ϤÓ ÔÈ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘. ΔË ÛÎËÓÔıÂÛ›· Î·È ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô ª˘ÏˆÓ¿˜, ÔÈ ¯ÔÚÔÁڷʛ˜ Â›Ó·È Ù˘ ¡ÙÔÚ›Ó·˜ ∫·ÏÂıÚÈ·ÓÔ‡, Ù· ÛÎËÓÈο Î·È Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· Ù˘ ª¿Á‰·˜ ∫·ÏÔÚ›ÙË, ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ‹¯ˆÓ ¤¯ÂÈ Ô μ·Û›Ï˘ ¶··ıÂÔ¯¿Ú˘, ÂÓÒ ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ·Ó¤Ï·‚·Ó Ô ∞ÓÙÚ¤·˜ ∫Ô˙·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ô ¡›ÎÔ˜ μ·Ú‰·Î·ÛÙ¿Ó˘. ΔÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘, Ë ÃÚÈÛÙ›Ó· ¶ÔÌfiÓË Î·È Ô √Ú¤ÛÙ˘ Δڛη˜. ∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ Â›Ó·È Ù˘ ı·ÙÚÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ŸÌÂÚÔÓ. ¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 90 ÏÂÙÒÓ, ‰›ÓÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ΔÂÙ¿ÚÙË Ò˜ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 21.00. ¢·Ó¿Ë ª·Ú›ÙÛ·

¢. πˆÏÎÔ‡: ∂Ή‹ÏˆÛË ÁÈ· Ù· 20 ¯ÚfiÓÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ª∂ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘

¢‹ÌÔ˘ πˆÏÎÔ‡, 20 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË Û‡ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë ÂΉ‹ÏˆÛË “¢‹ÌÔ˜ πˆÏÎÔ‡ 1990-2010, 20 ¯ÚfiÓÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜”. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 29 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 7.30 Ì.Ì., ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ πˆÏÎÔ‡ (∞ӷηÛÈ¿).

™ÎÈ¿ıÔ˜: ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ Û ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ Ì·˙¿Ú Δ∏¡ ∫˘Úȷ΋ 19 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔ-

ÔÈ‹ıËΠ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ Ì·˙¿Ú ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÊÔÚ›˜ Î·È Û¯ÔÏ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ª·˙› Ì ٷ ˘fiÏÔÈ· Û¯ÔÏ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Î·È ÙÔ ∂ȉÈÎfi ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ô˘ ÂͤıÂÛ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘, ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜, Ù· ÔÔ›· Ì ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·. Δ· ÂÎı¤Ì·Ù· Ô˘ ı·‡Ì·Û·Ó ÔÈ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔÈ, ‹Ù·Ó ÁÔ‡ÚÈ·, ËÌÂÚÔÏfiÁÈ·, ÛËÌÂȈ̷ٿÚÈ·, ÎÂÚÈ¿, ÛÙÔÏ›‰È· ·fi ËÏfi ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ӷ, ˙ˆÁÚ·ÊÈÛÙ¿ η‰Ú¿ÎÈ· Î·È ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· Ì ·ÁÁÂÏ¿ÎÈ· ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ Ù˘ ¯·ÚÙÔÂÙÛ¤Ù·˜, fiÏ· ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ·. ∏ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Î·È ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó ıÂÚÌ¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ·Ú¢ڤıËÎÂ Î·È Ù›ÌËÛ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Î·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘.

√‰ËÁÈÛÌfi˜: ∏ ÂÙ‹ÛÈ· ÂÔÚÙ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘ Δ∏¡ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· 12/12, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˜ ¶∞§§∞™, ÙÔ ΔÔÈÎfi ΔÌ‹Ì· μfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ÂÔÚÙ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘. ∂›¯Â ÚÔÛ¤ÏıÂÈ ¿Ú· Ôχ˜ ÎfiÛÌÔ˜, Û ÛËÌÂ›Ô Ë ·›ıÔ˘Û· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙ· fiÚÈ¿ Ù˘. ŸÌˆ˜ ÙÔ fiÌÔÚÊÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜, Ë Ôχ ˆÚ·›· ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛ‹ Ù˘ Î·È Ì·˙› Ë ÊÈÏÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ √‰ËÁÒÓ Î·È Ë ÚÔı˘Ì›· ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ ¤Ó· ˙ÂÛÙfi Î·È Ôχ fiÌÔÚÊÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó fiÏÔ˘˜ Ó· Â›Ó·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ, Ô˘ ·Ú¢ڤıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·˘Ù‹ ÙˆÓ √‰ËÁÒÓ μfiÏÔ˘. °‡Úˆ-Á‡Úˆ ÛÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜, ÔÈ √‰ËÁÔ› ›¯·Ó ·ÏÒÛÂÈ Â¿Óˆ Û ˆÚ·›· ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓÔ˘˜ ¿ÁÎÔ˘˜ Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ÁÏ˘Î¿ Î·È ÙȘ ηٷÛ΢¤˜ ÂȉÒÓ ¯ÂÈÚÔÙ¯ӛ·˜, Ô˘ ›¯·Ó ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÂȉÈο ÁÈ· ÙËÓ ÂÔÚÙ·ÁÔÚ¿ Ù· ̤ÏË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì·˙› Ì ¿ÏÏ· ̤ÏË ÙÔ˘ √‰ËÁÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ΔÔÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ◊Ù·Ó fiÏ· Ì ٿÍË Î·È Ôχ fiÌÔÚÊ· ÙÔÔıÂÙË̤ӷ, Ô˘ Û ·Ú·ÎÈÓÔ‡Û·Ó Ó· Ù· ¿ÚÂȘ. ΔÂÏÈο, fiÏ· ¤ÁÈÓ·Ó ·Ó¿Ú·ÛÙ·. Ÿˆ˜ › ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· Ù˘ Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂√ Δ.Δ. μfiÏÔ˘, Ë ÂÔÚÙ·ÁÔÚ¿ ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏ› ¤ıÈÌÔ ÁÈ· ÙÔ ™ÒÌ· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡ ΔÔÈÎfi ΔÌ‹Ì· μfiÏÔ˘ Î·È Á›ÓÂÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ·Ú·ÌÔÓ¤˜ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ. Δ· ¤ÛÔ‰· ·fi ·˘Ù‹ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Ù˘ ∂ÛÙ›·˜ ÙˆÓ √‰ËÁÒÓ, ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙÂϯÒÓ, ÙȘ ηٷÛÎËÓÒÛÂȘ, ηıÒ˜ Î·È Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ √‰ËÁÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ë ‰È··È‰·ÁÒÁËÛË, Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È Ë „˘¯·ÁˆÁ›· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ, ÒÛÙ ӷ Á›ÓÔ˘Ó ¿ÙÔÌ· ˘‡ı˘Ó·, ÂχıÂÚ· Î·È Èηӿ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÓfi˜ ηχÙÂÚÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ™‹ÌÂÚ· ÛÙÔ μfiÏÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó fiϘ ÔÈ √Ì¿‰Â˜ Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û’ ·˘Ù¤˜ 25 ÛÙÂϤ¯Ë Î·È 150 ·È‰È¿ Î·È Ó¤ÔÈ, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏ· ÛÙÂϤ¯Ë Ô˘ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹. ™ÙÔ ™ÒÌ· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÁÚ·ÊÔ‡Ó ·ÁfiÚÈ· Î·È ÎÔÚ›ÙÛÈ· ·fi 5 Î·È Ì¤¯ÚÈ 18 ÂÙÒÓ Î·È fiÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÙ·ıÔ‡Ó ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 48151 Î·È 6978773320.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 27

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 24 ¢∂∫∂ªμPI√À 2010

K§EI™IMO TH™ 23H™ ¢∂∫∂ªμƒπ√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

1.444,19

-0,34

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALAPIS (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) FOLLI - FOLLIE (K√) FORTHNET (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) INTRACOM HOLDINGS (∫√) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MARFIN POPULAR BANK (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ¢√§ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫∞∂ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√) Ã∞§∫√ƒ (∫∞)

0,58 4,03 20 3,85 6,24 18,25 0,58 5,95 10,4 0,42 1,23 4,9 3,97 0,71 1,11 0,71 3,93 0,71 2,25 3,86 1,68 3,24 2,17 11,36 0,49 6,26 1,04 3,39 5,8 4,99 4,09 4,77 1,2 0,65 2,56 4,69 2,64 9,4 0,33 0,24 7,58 4,34 10,26 11,59 12,77 6,36 3,7 4,37 3,4 2,44 3 3,07 16,21 9,41 0,61 0,59

-3,33

611.142 570.207 111.885 665.379 3.428 13.234 54.423 2.795 7.690 233.842 8.900 42.945 1.028 1.015.996 1.029.007 52.371 733 274.036 16.372 82.466 132.691 30.053 1.640.601 160.631 600 1.862.181 17.468 109.420 73.540 59.117 983 41.424 11.735 211.892 175.443 3.001 579.179 24.717 81.995 35.800 30.629 96.940 1.124 5.983 405.389 400.013 881.069 445 6.154 37.415 250.633 39.665 21.614 10 79.579 7.119

0,58 4,02 19,51 3,85 6,18 17,9 0,57 5,85 10,21 0,41 1,23 4,82 3,95 0,69 1,11 0,7 3,77 0,71 2,11 3,7 1,66 3,16 2,17 11,22 0,49 6,22 1,02 3,39 5,7 4,99 4,09 4,69 1,18 0,61 2,51 4,58 2,61 9,35 0,32 0,22 7,56 4,3 10,26 11,46 12,75 6,28 3,67 4,3 3,4 2,4 3 3,04 15,93 9,41 0,6 0,57

0,61 4,1 20 3,97 6,24 18,25 0,6 5,99 10,4 0,44 1,32 4,95 3,98 0,74 1,15 0,72 3,93 0,75 2,27 3,86 1,75 3,25 2,31 11,4 0,49 6,4 1,06 3,57 5,81 5,16 4,12 4,98 1,24 0,69 2,57 4,78 2,68 9,68 0,34 0,24 7,8 4,36 10,4 11,7 12,98 6,39 3,75 4,48 3,4 2,44 3,13 3,14 16,21 9,41 0,67 0,59

2.403 2

6,76 15,1

6,8 15,1

3.010 150 42.083 6,38 100 1,99 35.220 12,5 1.768.052

0,35 0,4 0,97 0,49 1,52 0,23 0,5 0,4 0,41 0,37 0,43 0,38 1,08

0,36 0,4 1,04 0,5 1,58 0,27 0,5 0,4 0,43 0,37 0,43 0,39 1,08

0,5 -1,03 -0,95 0,83 -3,33 0,48 -2,33 -4,65 -3,92 -0,5 -2,74 -4,31 0,77 -4,05 1,81 4,61 -2,33 0,93 -3,13 1,07 4,26 -0,79 2,97 -4,78 -1,69 -2,16 -0,63 10,17 -0,39 5,63 -1,12 -1,67

-2,82 -0,46 -1,35 -0,94 -0,39 -0,16 -1,8 8,28 1,67 -2,28 0,66 -0,43 1,18 -4,69 3,51

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF °∂¡.¢∂π∫ Ã∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ

6,76 15,1

-1,02 0,27

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ A.S. COMPANY (∫√) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) CPI (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) DIONIC (∫√) EURODRIP (∫O) EUROLINE AEEX (∫√) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) INFO - QUEST (∫√) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PROFILE (∫√) QUALITY & RELIABILITY (∫√) REDS (∫O) RILKEN (K√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPACE HELLAS (∫√) SPRIDER STORES (∫√)

0,36 0,4 0,97 0,5 1,54 0,27 0,5 0,4 0,42 0,37 0,43 0,39 1,08 1,44 1,58 0,51 8,49 1,16 1,01 1,13 0,65 1,19 0,43 0,67 1,85 6,17 0,84 3,29 1,03 2,48 2,35 0,45 0,53 0,59 0,62 2,34 0,38 1,45 0,29

2,86

-2,44 2,44 5,71

-3,3 1,75 1

30 12.955 5 1.080 16.660 35.220

1,56

5.970 6.745 3.830 934 2.648

8,44 1,12 1 1,13 0,62

8,69 1,18 1,02 1,13 0,65

2,38

29.074

0,41

0,43

9,59

70 3.053

1,85 5,07

1,85 6,17

5,79

50

3,29

3,29

-0,4

14.340

-2,17 6 -3,28

6.200 3.050 250 2.920

2,44 2,35 0,45 0,5 0,59 0,62

2,49 2,35 0,47 0,53 0,61 0,62

2,7

39.354

0,37

0,38

-3,33

39.078

0,27

0,32

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) VELL GROUP ∞.∂. (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μ∞ƒ¢∞™ (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢π∞™ ∞∂∂à (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ƒ∂μ√´§ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√)

0,77 0,15 0,31 1,76 0,56 0,34 0,58 0,5 1,19 1,05 0,44 1,1 0,72 0,79 1,12 0,35 0,74 5,91 0,61 1,63 1,04 0,88 0,32 0,47 0,38 0,55 0,74 0,69 0,51 0,64 0,37 1,37 29,03 1,02 0,28 0,55 1,8 0,34 0,34 0,58 3,5 0,35 0,84 0,42 0,27 1,21 0,55 0,29 0,63 4,9 1,69 0,7 1,4 1,02 0,89 0,35 4,1 0,45 3,51 0,83 0,4 0,62 0,47 0,55 0,56 0,41 0,24 1,57 0,56 0,62 0,45 0,87 0,43 0,79 0,75 0,44 0,6 0,58 2,6 0,69 0,52 3,69 0,81 2,02 0,34 0,7 0,51 0,4 0,64 1,2 0,44 1,65 0,3 0,39 1,1

-2,53 -11,76 -3,13

23.640 112.948 1.310

0,77 0,14 0,3

0,79 0,16 0,31

-5,56 1,75 -7,41

10 4.005 60 1.300 3.695

0,56 0,35 0,58 0,5 1,19 1,05 0,44 1,1 0,72 0,79 1,12 0,35

2,94

500

0,56 0,34 0,57 0,5 1,19 1,05 0,37 1,1 0,72 0,79 1,12 0,35

-3,17 -0,61 -2,8 8,64

49.690 3.542 3.530 10 11.204 890

0,61 1,51 1,02 0,88 0,29 0,41

0,62 1,69 1,07 0,88 0,32 0,47

12.358 1.047 775 1.000 1.100 22.448 8 14.546 410 152 3.370 200 16.276 4.950 1.680 55.650 14.500 3.550 7.355 1.600 52

0,54 0,72 0,69 0,51 0,64 0,37 1,37 28,82 1 0,28 0,53 1,79 0,33 0,33 0,57 3,45 0,34 0,79 0,4 0,26 1,15

0,6 0,82 0,71 0,51 0,64 0,45 1,37 29,49 1,03 0,28 0,55 1,8 0,34 0,34 0,58 3,5 0,36 0,84 0,42 0,28 1,21

10

4,44 -8,33 -5,13

-19,57 -0,72 -1,29 2 7,69 0,56 3,03 -0,28 1,2 2,44 3,85 -0,82

-4,55

251 1.050

791 2.900 205

0,63 4,9 1,68

0,64 4,91 1,75

3.200

1,39

1,4

1.100 256 132

0,86 0,32 4,09

0,89 0,35 4,1

-0,85

2.880

3,5

3,84

2,56 1,64

3.406 2.800

0,4 0,6

0,42 0,62

-0,63

3.310

1,5

1,66

2,27 3,57 7,5

869 1.850 60 1.544

0,6 0,43 0,83 0,39

0,63 0,45 0,87 0,44

-6,45

13.590 15.000 17.848 4.900

0,74 0,44 0,59 0,53

0,75 0,44 0,61 0,59

-5,48 -1,89 0,54 6,58

310 15.350 576 3.484

0,66 0,5 3,57 0,78

0,69 0,53 3,7 0,81

3,03 1,45

2.500 22.740

0,31 0,68

0,34 0,7

0,84 10,00

144.198 24.632 2.234

0,64 1,17 0,36

0,65 1,22 0,44

-2,50

14.887

0,36

0,4

30

7,6

7,6

11.600 1.928 1.008.153 1,61 7.737

0,55 0,58 0,3 0,62

0,61 0,63 0,3 0,68

2,42

6,06

-2,22

7,6 0,66 9,74 0,59 0,62 0,3 0,63

NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√) PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) SATO AE (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) UNIBIOS (∫√) VIVARTIA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) VIVERE (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) §∞ªæ∞ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√)

0,24 0,69 0,99 0,16 0,14 0,18 0,09 12,56 0,31 0,31 0,23 2,96 0,95 1,96 0,51 7,22 0,21 1,66 6,62 4,5 14 65 2,17 0,38 17,94 0,27 0,1 0,11 0,47 1,23 0,28 0,14 0,34 0,39 12,5 4,4 0,13 0,11

-3,28 6,9

4,35

14.400

0,24

0,24

4,17 -5,88

56.290 3.111 11.116 11.680 6.000 47 633 10 158.371

0,95 0,16 0,13 0,16 0,09 12,56 0,29 0,31 0,22

1 0,16 0,14 0,18 0,09 12,56 0,31 0,31 0,24

-2 -3,77 -1,37 5 -1,78 -7,67

898 8.100 140 100 4.055 199 5.100

1,94 0,48 7,22 0,21 1,64 6,57 4,5

1,98 0,53 7,22 0,21 1,69 6,95 4,5

3,34 -1,36 -5 1,36

33 200 150 500

65 2,15 0,38 17,94

65 2,18 0,38 17,94

-9,09

26.073 3.500

0,1 0,1

0,11 0,11

3,36

4.670

1,19

1,26

7,69

1.500

0,14

0,15

10 8,33 -8,33

200 148 4.960

4,4 0,13 0,11

4,4 0,14 0,11

58.769

0,06

0,07

1.737

1,5

1,5

1.761 2.322 300 7.050

0,08 0,25 0,18 0,07

0,08 0,26 0,18 0,08

100 6.650

0,15 0,07

0,15 0,07

11.000

0,08

0,08

6.500

0,14

0,14

100 3.799 5.483 6.500 34.230 13.227 3.850 89

0,06 0,13 0,19 2,95 0,27 0,39 0,24 0,83

0,06 0,13 0,19 3,09 0,31 0,41 0,25 0,83

5.000

3

3

100

2,02

2,02

20

6,9 6,9 -4,17

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC (∫√) COMPUCON (∫O) FASHION BOX (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) PLIAS (∫∞) RIDENCO (∫√) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) μπ√Δ∂ƒ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫√) ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ¡∂§ (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ™π¢ª∞ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√)

0,07 0,07 1,5 0,52 0,57 0,08 0,26 0,18 0,07 0,54 0,16 0,15 0,07 0,04 3,7 0,08 0,36 0,14 0,18 0,72 0,04 0,06 0,13 0,19 3,01 0,31 0,41 0,25 0,83 0,09

8,33 -12,5

7,69

-7,14 5,56 4,51 3,33 5,13

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST (∫√) VIDAVO (∫√) ENVITEC (∫√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROXX (∫√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) MEDITERRA (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) ¡Δ√¶§∂ƒ (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√) DIVERSA (∫√) º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√)

0,9 3,96 1,64 1,4 0,55 2,9 1,14 2 2,47 2,34 2,52 1,9 2,86 2,02

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) CROWN HELLAS CAN (∫O) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) ELMEC SPORT (∫√) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√)

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø

ALTIUS ∞∂∂∂à KO HITECH SNT ∞∂ MICROLAND COMPUTERS(∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∞.∂. ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(¶√) ∞§º∞-μ∏Δ∞ μ∞™π§√¶√À§√™ ∞.∂. ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞.∂.°.∞. ∞Δ∂ƒªø¡ ∞.∂(∫√) ∞º√π ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞Δ∂(∫√) μETANET ABEE ¢π∂∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ∂∫¢√™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ ∞.∂. ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂(∫O) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) §∞¡ ¡∂Δ ∞.∂ (∫√) ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ∞∂(∫∞) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞.∂. ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞∂ (¶√) ™∞√™ º∂ƒƒÀ™ Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡(∫√) øª∂°∞ ∞∂∂à (∫√)

1,07 0,62 0,64 1,53 2,19 1,2 35,73 0,67 0,12 0,12 0,06 0,1 0,6 0,08 0,14 0,05 0,14 0,12 0,1 0,29 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88

-0,98


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 24 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

K§EI™IMO TH™ 22A™ ¢∂∫∂ªμƒπ√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

21.700.356,70 4.954.882,23 4,3796 19.196.311,94 2.798.407,70 6,8597 103.922.017,47 14.740.021,49 7,0503 12.292.159,05 2.103.746,80 5,8430 291.092.245,94 107.941.823,29 2,6968 21.747.277,90 2.911.824,56 7,4686 14.018.456,37 2.466.273,06 5,6841 6.282.046,92 1.436.447,04 4,3733 8.457.286,04 1.301.211,57 6,4995 103.732.216,10 12.918.950,32 8,0295 40.111.723,77 6.313.069,64 6,3538 4.744.326,10 1.547.582,31 3,0656 12.340.542,08 1.362.379,42 9,0581 2.090.952,16 228.806,18 9,1385 154.156.906,59 12.161.719,32 12,6756 8.288.830,88 679.469,85 12,1990 8.076.818,95 1.782.992,17 4,5299 6.109.088,25 1.883.856,53 3,2429 8.214.963,47 2.387.145,69 3,4413 8.331.954,35 1.263.639,32 6,5936 25.692.852,16 3.240.407,61 7,9289 10.026.070,86 5.457.507,01 1,8371 3.304.785,78 269.211,43 12,2758

0,16% 4,4672 4,2920 -13,02% 0,09% 6,9626 6,8083 -17,49% -0,06% 7,0856 6,9974 -22,00% 0,16% 5,9453 5,7846 -16,18% -0,10% 2,6968 2,6968 -24,09% 0,05% 7,4686 7,4126 -17,24% 0,06% 5,6841 5,6415 -20,66% 0,29% 4,3995 4,3383 -18,50% 0,16% 6,5970 6,4995 -14,77% 0,02% 8,0295 8,0295 -9,50% 0,10% 6,4173 6,3220 -19,96% 0,01% 3,3108 3,0656 -22,82% -0,07% 9,0581 8,9902 -12,94% -0,07% 9,1385 9,1385 -12,47% -0,04% 12,7390 12,5805 -16,51% -0,16% 12,4430 12,0770 -27,26% -0,08% 4,5299 4,5073 -13,64% -0,07% 3,3078 3,1780 -15,46% 0,19% 3,4413 3,4155 -6,98% 0,08% 6,6760 6,5936 -13,81% 0,28% 8,0082 7,8496 -20,02% 0,08% 1,8371 1,8325 -4,80% 0,26% 12,4599 12,1530 -16,07%

80.729.847,86 30.606.426,78 3.582.496,90 135.049.161,21 29.429.164,31 6.627.764,77 25.227.168,27 27.204.023,69 13.585.452,82 25.569.322,96 6.767.614,28 11.554.163,59 19.949.615,88 37.798.099,74 299.858.971,04 5.567.802,07 26.520.431,06 49.777.467,47 110.840.594,29 47.104.057,45 13.711.329,54 454.207,28 6.366.911,09 1.016.421,49 11.928.818,23 997.297,18 1.349.841,05 12.436.945,33 3.175.305,36 2.290.273,53 115.245.493,31 55.100.070,70 13.018.110,33 50.255.197,51 92.812.410,49 53.083.498,49 12.146.010,99 47.938.407,27 11.404.951,58 22.245.450,93 5.555.341,51 3.097.377,66 274.838,06 8.039.921,24 31.032.924,67 25.971.782,55 3.334.799,40 3.944.893,26 3.128.077,92

16,2968 12,4808 10,6207 4,5679 6,9911 7,3877 7,8717 8,1227 7,9098 7,3219 3,9191 7,0172 3,0102 5,3876 5,8765 5,8000 9,4527 10,7586 8,1224 10,0368 11,1638 1.234,3700 1.229,4800 1.147,7200 1.177,7400 942,1300 999,0600 3,5317 3,0855 7,8215 3,2427 10,5613 10,2919 9,2263 3,1818 9,3826 29,3845 1,1235 1,1208 10,2947 10,3713 3,2189 2,9557 4,8564 2,5989 3,3092 4,0070 201,3100 3,2383

0,10% 0,17% 0,05% 0,23% 0,18% 0,12% 0,06% -0,02% 0,32% -0,06% 0,08% 0,14% 0,13% 0,30% -0,04% 0,19% 0,08% -0,04% -0,17% 0,01% -0,01% 0,08% 0,08% 0,01% 0,01% -0,40% -0,40% 0,15% 0,03% 0,04% 0,10% 0,00% 0,06% 0,07% 0,20% 0,23% 0,15% 0,04% 0,04% 0,01% 0,01% -0,08% 0,08% -0,12% 0,00% 0,15% 0,24% -0,04% 0,21%

16,6227 12,7304 10,8331 4,5907 7,0261 7,4246 8,2653 8,3664 8,1471 7,5416 3,9877 7,0172 3,0283 5,3876 5,8765 5,8000 9,9253 11,2965 8,5285 10,5386 11,1638 1.234,3700 1.229,4800 1.147,7200 1.177,7400 942,1300 999,0600 3,5847 3,1318 7,9388 3,3238 10,7725 10,4977 9,2263 3,1818 9,5703 29,5314 1,1235 1,1208 10,2947 10,3713 3,2833 2,9557 4,8564 2,6249 3,4085 4,0571 202,3166 3,3354

16,1338 12,3560 10,5145 4,5336 6,9387 7,3323 7,7143 7,9602 7,7516 7,1755 3,8799 6,9646 2,9861 5,3876 5,8765 5,8000 9,4527 10,7586 8,1224 10,0368 11,1638 1.234,3700 1.229,4800 1.147,7200 1.177,7400 942,1300 999,0600 3,5317 3,0855 7,8215 3,1778 10,3501 10,0861 9,0418 3,1579 9,1949 29,1641 1,1151 1,1208 10,2175 10,3713 3,2028 2,9409 4,8321 2,5729 3,2099 4,0070 201,3100 3,1735

1,9356 5,9996 3,5832 13,2747 2,6583 5,8414 9,1637 5,5699 10,1523 6,8540 27,9117 11,1870 4,6404 1,5155 4,1144 0,8870 0,9706 4,9225 1,4123 6,6527 1,1831 15,1388 776,0700 777,3200 12,6783 4,6284 7,7442 2,4237 18,6999 4,3051 0,3556 0,3870 1,1968 1,2135 2,7933 1,6200 2,1705 1,5485 9,5063 1,7059 32,6047 0,6098

-0,60% 1,05% -1,04% 0,13% 0,53% 0,16% -0,42% -0,69% -0,30% -1,02% -0,52% 0,21% 0,09% 0,17% -0,78% 0,33% -0,46% 0,39% 0,69% -0,35% -0,43% -0,65% 0,22% 0,22% -0,38% -0,51% -0,17% -0,07% -0,21% 1,06% -0,14% -0,05% -0,21% -0,21% -0,10% -0,18% -0,27% 0,62% 0,33% 1,11% -1,29% 0,94%

2,0324 6,2996 3,7624 13,9384 2,7513 6,0458 9,2553 5,6256 10,2538 6,8883 28,4699 11,4107 4,7332 1,5685 4,1144 0,8870 0,9852 4,9963 1,4123 6,6527 1,1831 15,1388 776,0700 777,3200 13,0586 4,7673 7,7442 2,4237 18,8869 4,3482 0,3556 0,3870 1,1968 1,2135 2,9330 1,7010 2,1705 1,5485 9,6014 1,7230 33,5013 0,6220

1,8969 -34,26% 5,9396 -35,47% 3,5474 -37,23% 13,1420 -30,96% 2,6317 -22,25% 5,7830 -29,42% 9,0721 -28,25% 5,5142 -31,67% 10,0508 -27,15% 6,7992 -37,42% 27,6326 -30,81% 11,0751 -21,64% 4,5940 -27,40% 1,5155 -30,65% 4,0733 -26,90% 0,8781 -23,89% 0,9609 -26,14% 4,8733 -27,31% 1,3982 -28,39% 6,5862 -30,99% 1,1713 -30,56% 15,1388 -31,82% 776,0700 -30,39% 777,3200 -30,36% 12,5515 -30,08% 4,5821 -30,67% 7,6668 -25,29% 2,3995 -27,63% 18,5129 -25,85% 4,2620 -25,67% 0,3520 -25,23% 0,3831 -27,91% 1,1848 -18,69% 1,2135 -18,06% 2,7654 -30,34% 1,6038 -29,77% 2,1596 -25,94% 1,5408 -28,32% 9,3162 -31,33% 1,6718 -24,66% 32,6047 -30,43% 0,6098 -29,73%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN INCOME √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

4.953.715,89 2.452.290,64 337.311,71 29.564.974,76 4.209.538,69 897.140,34 3.204.785,69 3.349.130,93 1.717.555,50 3.492.156,40 1.726.828,61 1.646.555,78 6.627.322,83 7.015.754,99 51.026.813,94 959.967,70 2.805.586,36 4.626.765,83 13.646.346,44 4.693.113,10 1.228.190,84 367,97 5.178,53 885,60 10.128,55 1.058,55 1.351,11 3.521.540,75 1.029.121,69 292.819,04 35.539.808,55 5.217.162,64 1.264.888,52 5.446.959,30 29.170.048,61 5.657.645,09 413.346,89 42.668.725,29 10.175.428,57 2.160.855,13 535.644,92 962.244,96 92.987,25 1.655.544,38 11.940.989,79 7.848.279,53 832.239,22 19.596,20 965.972,28

0,15% 2,20% 15,45% 1,41% 1,20% 10,72% -7,57% -14,22% -18,77% -10,45% -0,39% 3,02% -4,62% 16,20% 2,92% 1,17% 0,16% 1,80% -6,17% -0,27% 3,64% 1,55% 1,60% -0,96% -0,92% -3,85% -3,81% 0,80% -1,34% -3,18% -0,58% -0,89% -1,69% -4,40% 2,24% -2,77% 10,88% 0,09% 0,29% -4,10% -3,90% -2,37% -0,34% 0,77% -9,66% -0,44% 9,07% -3,71% -1,42%

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ. ∂™øΔ. CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ.

5.944.186,54 3.334.917,26 20.104.119,71 28.052.122,85 12.022.567,86 12.226.525,55 264.379.462,03 14.936.751,64 17.108.086,31 42.164.356,74 32.560.783,97 35.825.182,42 24.797.908,83 10.588.770,50 60.444.819,02 1.705.814,82 9.314.953,39 747.971,49 55.948.308,03 122.794.004,58 19.703.870,69 4.231.665,93 140.705,45 10.633.727,54 92.649.059,43 6.497.583,77 43.654.705,39 5.461.241,23 139.888.774,11 48.031.779,73 20.996.879,82 1.281.016,60 4.470.033,40 482.658,30 8.770.167,88 1.678.649,85 15.240.180,95 7.920.440,50 41.347.051,61 10.744.710,72 52.531.681,98 10.489.429,64

3.071.017,51 555.858,41 5.610.583,90 2.113.208,14 4.522.697,83 2.093.068,07 28.850.762,92 2.681.713,92 1.685.150,31 6.151.800,00 1.166.563,09 3.202.402,38 5.343.966,32 6.987.135,74 14.691.033,61 1.923.147,79 9.596.979,15 151.948,56 39.614.236,87 18.457.861,03 16.654.764,30 279.525,00 181,31 13.679,93 7.307.709,96 1.403.852,27 5.637.073,61 2.253.307,10 7.480.714,95 11.156.907,56 59.048.155,03 3.309.900,31 3.734.917,69 397.726,85 3.139.750,39 1.036.188,19 7.021.527,82 5.115.016,82 4.349.413,99 6.298.461,15 1.611.167,21 17.201.442,00

ENEP°HTIKO

ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

34.897.163,96 4.985.573,52 4.873.162,69 8.588.300,41 25.348.804,89 3.885.124,71 6.239.882,43 2.540.882,87 19.666.196,41 13.764.566,27 12.575.885,19 7.884.752,01 1.135.994,67 1.322.994,03 357.204,42 173.565,75 4.169.324,21 604.114,14

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10 6,9996 0,5674 6,5246 2,4558 1,4288 1,5950 0,8587 2,0580 6,9016

-0,13% 1,07% -0,38% -0,38% -0,63% 1,07% -0,08% -0,25% -0,29%

7,1396 0,5773 6,6388 2,4558 1,5002 1,6748 0,8759 2,1403 7,1777

18.054.424,37 1.307.083,29 13,8128 3.722.641,56 439.787,32 8,4646 7.858.417,95 1.375.654,39 5,7125 11.763.738,76 965.520,03 12,1838 18.819.670,82 1.650.308,54 11,4037 14.631.013,47 1.135.514,90 12,8849 3.733.935,08 614.859,89 6,0728 5.850.105,11 2.127.408,60 2,7499 8.592.711,86 1.537.573,07 5,5885 4.154.783,97 1.810.090,74 2,2953 1.070.321,29 130.122,23 8,2255 19.601.448,85 5.645.767,02 3,4719 29.744.061,74 8.205.231,65 3,6250 1.170.427,42 136.103,98 8,5995 3.199.133,60 388.550,00 8,2335 732.813,92 592,23 1.237,3900 38.346.400,10 30.472,20 1.258,4100 743.849,36 698,16 1.065,4500 43.733.502,11 40.980,16 1.067,1900 42.836,72 43,99 973,7200 4.661.886,08 4.779,40 975,4100 2.091.963,22 430.907,57 4,8548 4.610.521,12 2.867.046,96 1,6081 2.691.810,44 952.708,00 2,8254 4.160.725,93 1.478.334,64 2,8145 1.565.034,98 545.569,34 2,8686 48.670.434,70 34.882.820,06 1,3953 8.749.348,38 513.064,43 17,0531 15.069.624,24 1.056.175,01 14,2681 48.031.044,53 3.819.177,48 12,5763 9.094.967,07 12.305.191,87 0,7391 4.363.810,06 5.782.236,72 0,7547 12.940.312,75 12.529.616,66 1,0328 16.004.493,59 15.589.635,74 1,0266 4.925.454,90 339.852,47 14,4929 758.889,98 51.545,00 14,7229 665.056,40 34.090,09 19,5088 14.568,40 12.138,18 1,2002 32.688,87 28.173,95 1,1603 287.441,67 183.656,13 1,5651 6.176.250,13 2.972.793,86 2,0776 5.957.964,14 2.740.405,60 2,1741 3.885.107,64 1.024.687,20 3,7915 2.067.401,49 658.279,53 3,1406 9.636.293,21 6.092.854,41 1,5816 17.084.797,88 5.817.017,00 2,9370 22.544.614,04 3.887.213,67 5,7997 14.721.681,17 4.759.844,13 3,0929 31.449.976,36 13.705.208,00 2,2947 705.110,04 38.132,00 18,4913 3.679.156,16 12.352,10 297,8600 1.894.753,34 352.386,06 5,3769

0,48% 1,16% 0,88% 0,94% 0,50% 0,47% 0,40% 0,27% 0,69% -0,19% 0,84% 0,09% -0,30% -0,09% 0,62% 0,60% 0,60% 1,15% 1,15% 0,89% 0,89% 0,00% 0,19% 0,58% 0,38% 0,65% 0,34% 0,91% 0,31% 0,90% 0,31% 0,32% 0,88% 0,88% 1,48% 1,50% 1,14% 0,54% 0,55% -0,11% -0,33% 0,50% 0,30% 0,24% 0,53% 0,99% 0,69% 0,31% 0,54% 1,20% 0,94% 0,43%

14,5034 8,7609 5,7696 12,3056 11,5177 13,0137 6,1943 2,8049 5,5885 2,2953 8,3489 3,4719 3,6250 8,5995 8,2335 1.237,3900 1.258,4100 1.065,4500 1.067,1900 973,7200 975,4100 4,9033 1,6563 2,9102 2,8849 2,9547 1,3953 17,0531 14,4108 12,7021 0,7391 0,7547 1,0328 1,0266 14,4929 14,7229 19,5088 1,2002 1,1603 1,5651 2,1815 2,2828 3,9811 3,2348 1,5974 3,0178 5,9592 3,1780 2,3406 18,8149 303,8172 5,5382

6,9996 -31,38% 0,5561 -31,49% 6,3941 -33,16% 2,4312 -24,52% 1,4145 -31,43% 1,5631 -33,46% 0,8501 -22,58% 2,0374 -27,80% 6,8326 -26,30%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

13,6747 8,3800 5,6554 12,0620 11,2897 12,7561 6,0121 2,7224 5,5326 2,2723 8,1432 3,4372 3,5888 8,5135 8,2335 1.237,3900 1.258,4100 1.065,4500 1.067,1900 973,7200 975,4100 4,7577 1,5920 2,7971 2,7864 2,8399 1,3813 16,8826 14,1254 12,4505 0,7317 0,7547 1,0225 1,0266 14,3480 14,7229 19,3137 1,2002 1,1603 1,5651 2,0360 2,1306 3,7157 3,0464 1,5500 2,9370 5,7997 3,0929 2,2947 18,1215 297,8600 5,2694

14,54% 29,52% 27,45% 19,24% 11,99% 4,15% 9,85% 1,17% 16,17% -1,96% 12,03% 0,99% -4,50% -14,01% -7,22% 11,00% 11,04% -2,89% -2,85% -1,48% -1,45% 0,44% 9,13% 20,05% 18,23% 19,81% 10,82% 27,23% 9,20% 26,55% 11,28% 12,58% 25,48% 27,07% 35,14% 36,77% 26,90% -16,33% -17,24% 4,22% -6,68% 16,58% 1,13% 4,69% 10,97% 15,84% 18,97% 11,46% 11,11% 18,90% 6,90% -1,39%

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ 13.693.441,59 21.260.213,73 6.420.388,41 207.099.734,34 8.430.523,99 1.793.516,09 5.725.933,07 50.267.246,91 4.167.947,47 53.102.876,79 54.720.635,25 183.527.240,70 3.631.204,32 10.876.191,07 18.702.796,90 259.809.149,59 7.216.688,36 230.595.625,25

2.060.227,39 6,6466 1.685.267,05 12,6153 1.114.959,55 5,7584 18.232.974,96 11,3585 1.211.031,19 6,9614 502.850,67 3,5667 1.044.813,58 5,4803 6.556.007,56 7,6674 678.099,98 6,1465 16.125.396,80 3,2931 13.994.497,64 3,9102 93.892.572,72 1,9547 760.765,82 4,7731 2.019.040,70 5,3868 3.468.787,92 5,3917 71.233.484,50 3,6473 861.681,45 8,3751 95.905.762,91 2,4044

0,01% 6,6599 6,5137 2,12% 0,02% 12,7415 12,4891 2,37% 0,02% 5,7584 5,7008 -1,52% 0,01% 11,3585 11,3585 2,90% 0,02% 6,9614 6,9614 0,83% 0,09% 3,5703 3,5524 -1,36% 0,01% 5,4803 5,4255 -0,77% -0,01% 7,6751 7,6291 3,81% 0,16% 6,1619 6,1158 6,09% 0,01% 3,2931 3,2931 0,74% 0,01% 3,9298 3,8906 0,45% 0,01% 1,9547 1,9547 3,08% 0,01% 4,7731 4,7492 2,86% 0,01% 5,3868 5,3868 0,90% 0,07% 5,3917 5,3917 1,06% 0,01% 3,6473 3,6291 2,80% -0,01% 8,5426 8,2076 2,69% 0,01% 2,4044 2,4044 4,23%

49.500.002,28 29.271.720,19 21.968.617,85 9.983.436,98 1.154.226,90

4.228.280,94 11,7069 2.493.406,92 11,7396 19.708.264,03 1,1147 9.248.669,03 1,0794 441.442,69 2,6147

0,06% 11,7069 11,7069 0,62% 0,00% 11,7396 11,7396 1,42% 0,00% 1,1147 1,1147 1,48% 0,01% 1,0794 1,0794 2,64% 0,02% 2,6147 2,6147 6,20%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS $ EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN)

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ SOLIDUS MID RISK GREEK MUTUAL FUND-∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ.

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

773.683,23 992.383,88 10.998.808,40 2.842.241,99 2.483.570,39 788.902,06 13.741.039,17 1.925.874,85

120.000,00 150.492,23 3.830.318,56 1.067.165,80 460.003,42 451.357,47 6.759.478,49 252.189,43

6,4474 6,5943 2,8715 2,6634 5,3990 1,7478 2,0329 7,6366

-0,27% -0,27% -0,16% -0,09% -0,17% -0,19% -0,10% -0,03%

6,5119 6,6602 2,8715 2,7433 5,5610 1,7565 2,0329 7,6366

19.516.648,30 6.458.661,44 4.137.720,05 2.827.608,95 1.756.706,76 11.890.824,56 51.981.084,05 38.446.223,01 23.315.509,26 37.428.318,19 1.999.031,88 10.552.675,34 931.913,10 304.256,29

1.120.564,73 577.347,31 359.432,59 249.151,73 311.427,13 1.752.702,78 4.784.029,63 5.956.961,36 8.412.320,59 3.528.651,24 554.758,54 4.026.271,99 92.561,68 30.236,75

17,4168 11,1868 11,5118 11,3489 5,6408 6,7843 10,8655 6,4540 2,7716 10,6070 3,6034 2,6210 10,0680 10,0625

0,27% 0,28% 0,32% 0,32% 0,09% 0,11% 0,19% 0,22% -0,06% -0,66% 0,18% 0,12% -0,07% -0,03%

18,2876 11,7461 12,0874 11,9163 5,7536 6,8521 10,9742 6,4540 2,8132 10,6070 3,7475 2,6472 10,0680 10,0625

17,2426 10,9631 11,2816 11,1219 5,5844 6,7165 10,7568 6,3895 2,7439 10,5540 3,5674 2,5948 10,0680 10,0625

-2,10% -1,67% -0,51% 4,19% 3,72% 5,40% 4,43% 5,15% -1,63% 5,50% 11,24% -4,70% 0,68% 1,42%

19.951.160,72 5.358.335,78 3,7234 3.992.718,79 264.358,56 15,1034 33.528.623,74 3.252.112,60 10,3098 31.611.927,29 3.778.339,92 8,3666 52.310.162,29 5.311.190,34 9,8490 18.148.218,82 2.468.763,17 7,3511 81.469.424,10 4.315.065,80 18,8802 6.251.039,31 554.455,55 11,2742 5.004.882,63 1.283.888,90 3,8982 17.318.003,85 1.952.670,41 8,8689 52.931.210,73 17.157.834,55 3,0850 53.382.283,40 60.495.717,40 0,8824 56.101,23 61.643,52 0,9101 36.532.467,22 38.811.059,46 0,9413 17.777.620,26 18.278.894,03 0,9726 32.230.043,11 34.237.729,79 0,9414 498.629,35 47.471,06 10,5039 1.054.620,76 100.000,00 10,5462 201.268,56 14.600,51 13,7850 25.677,74 2.444,60 10,5039 1.348.069,66 385.615,88 3,4959 48.354.555,23 15.565.968,68 3,1064 3.190.325,14 1.041.995,81 3,0617 3.665.901,89 369.847,90 9,9119

0,41% 0,44% 0,92% 0,79% 0,26% 0,33% 0,59% 0,68% 0,56% 0,53% 0,46% 0,44% 0,44% 0,66% 0,67% 0,67% 1,22% 1,22% 0,89% 1,22% 0,39% 0,57% 0,62% 0,57%

3,9096 15,8586 10,4129 8,4503 9,9475 7,4246 19,0690 11,4997 3,8982 8,8689 3,0850 0,8824 0,9101 0,9413 0,9726 0,9508 10,5039 10,5462 13,7850 10,6089 3,4959 3,2617 3,2148 10,0606

3,6862 14,9524 10,2067 8,2829 9,7505 7,2776 18,6914 11,1615 3,8592 8,7802 3,0542 0,8736 0,9101 0,9225 0,9726 0,9320 10,3463 10,5462 13,5782 10,3989 3,4784 2,9511 2,9086 9,8376

9,39% 18,31% 18,45% 23,57% 14,51% 19,80% 27,39% 12,74% 14,67% 10,44% 21,15% 20,60% 21,93% 21,74% 22,94% 21,74% 5,04% 5,46% 14,67% 1,72% 13,44% 16,55% 2,06% 9,60%

15.403.282,08 4.141.730,23 3,7190 1.662.204,52 162.776,67 10,2116 71.606.332,90 7.741.992,64 9,2491 29.989.598,67 3.323.459,12 9,0236 44.334.477,60 13.505.051,83 3,2828 48.673.480,18 44.965.659,98 1,0825 2.034.100,08 1.856.441,98 1,0957 5.554.610,68 611.129,51 9,0891 4.056.026,73 1.260.605,36 3,2175 21.615.243,20 10.151.560,03 2,1293 2.577.003,47 999.302,98 2,5788 5.410.456,76 517.900,27 10,4469

0,48% 3,7562 3,6818 16,39% 0,28% 10,7222 10,1095 10,95% 0,11% 9,2491 9,1566 1,78% 0,24% 9,0236 8,9334 3,54% 0,36% 3,2828 3,2500 9,48% 0,43% 1,0825 1,0717 10,34% 0,42% 1,0957 1,0957 10,86% 0,34% 9,2709 9,0891 -2,41% 0,31% 3,2175 3,2014 6,43% -0,02% 2,2358 2,0867 -13,50% -0,09% 2,7077 2,5272 -7,48% 0,43% 10,5775 10,3685 13,90%

6,3829 -24,59% 6,5284 -24,57% 2,8571 -20,40% 2,5835 -11,22% 5,2910 -26,21% 1,7408 -25,27% 2,0278 -14,16% 7,6366 -20,25%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO MARFIN EMERGING OPPORTUNITIES FOFs ª∂Δ√Ãπ∫√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

√ª√§√°π∞∫∞

∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

ENEP°HTIKO

1.231.893,15 321.904,82 3,8269 1.242.728,85 145.554,71 8,5379 1.223.853,83 127.041,51 9,6335 11.709.866,04 1.286.871,90 9,0995 38.826.860,21 6.074.535,65 6,3917 61.571.730,15 8.819.490,45 6,9813 21.513.310,24 2.257.937,78 9,5279 10.134.888,92 1.202.903,53 8,4254 4.107.387,28 526.564,87 7,8003 5.183.059,62 656.362,81 7,8966 544.047.940,08 146.435.751,63 3,7153 27.159.198,79 9.107.718,29 2,9820 4.187.682,24 823.346,08 5,0862 56.971.289,29 4.947.126,25 11,5160 27.149.991,25 5.551.550,53 4,8905 11.887.289,49 1.257.640,02 9,4521 9.463.274,08 1.062.823,62 8,9039 8.830.395,79 2.973.958,02 2,9692 21.675.890,70 3.794.617,31 5,7123 3.004.458,52 2.045.184,47 1,4690 32.446.352,82 2.554.745,54 12,7004 6.292.296,46 1.545.256,15 4,0720 24.723.409,29 2.994.326,75 8,2568 11.861.789,63 4.838.441,95 2,4516 11.157.285,19 4.730.634,09 2,3585

-0,66% 4,0182 3,7886 -39,18% -0,33% 8,9648 8,4525 -31,22% 0,13% 9,8262 9,5372 -1,43% 0,34% 9,4180 9,0085 -21,04% 0,19% 6,7113 6,3278 -25,98% -0,27% 7,0511 6,9115 -23,64% -0,33% 9,6232 9,4326 -16,92% -0,14% 8,5728 8,3411 -21,14% -0,35% 7,9368 7,7223 -22,01% -0,16% 7,9953 7,8176 -21,65% -0,30% 3,7153 3,7153 -22,21% -0,15% 2,9820 2,9522 -18,11% -0,25% 5,1625 5,0353 -25,10% -0,30% 11,5160 11,4008 -24,43% -0,07% 4,8905 4,8416 -9,72% -0,05% 9,4521 9,3576 -10,02% -0,01% 8,9039 8,9039 -13,17% -0,08% 2,9692 2,9395 -10,43% -0,17% 5,8837 5,6552 -24,72% -0,41% 1,5865 1,4690 -26,01% -0,16% 12,8274 12,5734 -23,31% -0,18% 4,2756 4,0313 -25,56% -0,47% 8,4219 8,2568 -7,79% -0,33% 2,4884 2,4516 -28,35% -0,06% 2,3821 2,3349 -28,72%

¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

8.044.500,32 1.908.946,37

785.245,12 10,2446 184.061,53 10,3712

0,06% 10,2446 10,1422 -0,35% 0,18% 10,4749 10,2934 4,05%

∂π¢π∫√À ΔÀ¶√À NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(11) 6.454,10 NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(11) 1.096.281,56 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 52.156.886,59 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND 907.808,62 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR 77.500.843,79 EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR 45.535.733,52 EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT 40.720.363,83 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND 601.575,00 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 241.905,43 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 2.310.487,11 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 3.059.254,24 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 645.498,74 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 3.571.877,16 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 652.684,24 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 1.336.941,75 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 519.268,35 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR 134.154.753,84 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR 686.374,80 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR 40.496.808,37 EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR 29.063.498,80 EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA $ 22.547.292,96

5,64 960,57 5.188.809,08 114.249,66 9.775.462,89 6.087.799,03 4.934.725,01 66.946,52 26.371,03 257.084,51 361.130,73 73.493,64 420.648,25 73.757,96 157.206,43 58.587,46 16.259.902,08 78.658,55 5.790.928,31 2.714.871,01 2.090.151,72

1.144,9500 1.141,2900 10,0518 7,9458 7,9281 7,4798 8,2518 8,9859 9,1732 8,9873 8,4713 8,7831 8,4914 8,8490 8,5044 8,8631 8,2506 8,7260 6,9931 10,7053 10,7874

-6,43% -6,44% 0,35% 0,07% 0,07% 0,22% 0,08% 0,04% 0,04% 0,04% 0,01% 0,01% -0,04% -0,04% 0,06% 0,06% 0,16% 0,16% 0,70% 0,02% -0,04%

1.144,9500 1.144,9500 -0,73% 1.141,2900 1.141,2900 -0,82% 10,0518 9,8508 2,80% 7,9458 7,8663 -6,16% 7,9281 7,8488 -6,12% 7,4798 7,4798 -10,34% 8,2518 8,2518 -8,64% 8,9859 8,8062 -18,09% 9,1732 9,1732 -16,93% 8,9873 8,8076 -18,09% 8,4713 8,3019 -6,60% 8,7831 8,7831 -6,10% 8,4914 8,3216 -6,66% 8,8490 8,8490 -6,16% 8,5044 8,3343 -4,74% 8,8631 8,8631 -3,76% 8,2506 8,0856 -6,64% 8,7260 8,7260 -5,83% 6,9931 6,9232 -8,79% 10,7053 10,4912 1,00% 10,7874 10,5717 2,04%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,3064 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8482 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .7,453 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . .8,963 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .108,95 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,2553 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .7,837 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,3273 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,3049

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3169 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,85499 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5126 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,0347 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109,82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2653 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,8997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3379 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3153

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2868 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,83548 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3412 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,8286 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107,32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,7194 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3074 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2853

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,309 .........................................................1,2933 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8499 .......................................................0,83972 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4679 .........................................................7,3785 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,9809 .........................................................8,8734 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109,17 .........................................................107,86 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2578 .........................................................1,2427 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,8527 .........................................................7,7586 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,33 ...........................................................1,314 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3075 .........................................................1,2919

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


M·ÁÓËÛ›· 29

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 24 ¢∂∫∂ªμƒπOY 2010

∫·Ù·Ù¤ıËΠ¯ı˜ ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜

∞›ÙËÛË ·Î˘ÚÒÛˆ˜ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ·fi ÙÔ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ μfiÏÔ˘

·Ù·Ù¤ıËΠ¯ı˜ - ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ë̤ڷ Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ Ô˘ ‰fiıËΠ·fi ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ - ÙÔ ˘fiÌÓËÌ· ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Â› Ù˘ Û˘˙ËÙËı›۷˜ ÛÙȘ 23 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ·ÈÙ‹Ûˆ˜ ·Î˘ÚÒÛˆ˜ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘.

·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î. ∞Ó·ÛÙ. μÔÏÈÒÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ “‡ÏÔÁ· ÙÔ ˘fiÌÓËÌ· ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ¤ÓÓÔÌÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ù˘ ·›ÙËÛ˘ ·Î˘ÚÒÛˆ˜” . ™Â ¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ˘ÔÌÓ‹Ì·ÙÔ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Ó· ı¤ÙÔ˘Ó ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Ù¤ÙÔÈ· ÁÂÓÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ı¤Ì·Ù·, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› ¿ÏψÛÙÂ, Ó· ÂÍÈÛÔÚÚÔ› ÙÔ ÙÚÈ·‰ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ì ÙÔÓ ¿ÌÂÛÔ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ‰ÈηÛÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô. “∂›Ó·È ÏÔÈfiÓ ÚÔÊ·ÓÒ˜, ÙÔÓ›˙ÂÙ·È, fiÙÈ ÔÈ ÚÔÛ‚·ÏÏfiÌÂÓ˜ Ú¿ÍÂȘ, ·fiÙÔΘ ÛÙÔ ¡ 3833/2010 Î·È 3845/2010 (ÌÓË-

ÌfiÓÈÔ) ·ÊÔÚÔ‡Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙËı› fiÙÈ Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÙÔ ¡fiÌÔ ÁÂÓÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ, ȉ›ˆ˜ Ì¿ÏÈÛÙ·, fiÙ·Ó ıˆÚԇ̠fiÙÈ ·Ú·‚È¿˙ÔÓÙ·È Â˘ı¤ˆ˜ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ, ·ÙÔÌÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È Ë Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈο ÔÚı‹ ‰È·‰Èηۛ· ı¤ÛÈÛ˘ ÙˆÓ ÓÔÌÔıÂÙËÌ¿ÙˆÓ. ∏ ÂΉÈη˙fiÌÂÓË ·›ÙËÛË ·Î˘ÚÒÛˆ˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙË Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜, ÙÔ Û‚·ÛÌfi ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÌË Ù¿ÍË” . ∂›Û˘ ÛÙÔ ˘fiÌÓËÌ· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È ˆ˜ “ÂÓ ÚÔÎÂÈ̤ӈ ÙÔ ¤ÓÓÔÌÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜ ÚÔ·ÙÂÈ Â˘ı¤ˆ˜ ηıÒ˜ ı›ÁÂÙ·È Ë ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· fiÏˆÓ ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜ ÙˆÓ ÌÂ-

ΔÔ ˘fiÌÓËÌ· ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÛÙÔ ¤ÓÓÔÌÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙˆÓ ‰ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ù˘ ·ÈÙ‹Ûˆ˜ ·Î˘ÚÒÛˆ˜. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È, ·ÌÊÈÛ‚ËÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ÙÔ ¤ÓÓÔÌÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙˆÓ ‰ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ, fiÙ·Ó ÚËÙ¿ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙË ‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 199 ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη ¢ÈÎËÁfiÚˆÓ, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÛÎÔÔ‡˜ Ô˘ Ë ¶ÔÏÈÙ›· ¤¯ÂÈ ·Ó·ı¤ÛÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜. ∏ ‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 199 ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Ï‹ÚË Â˘ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛË Ì ÙËÓ ÂÓ Á¤ÓÂÈ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ ˆ˜ ‚ÔËıËÙÈÎÒÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ, ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó, ‰ËÏ·‰‹, ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÛÙË ‰ÈηÛÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û¯ËÌ·ÙÈÛı› Ë ‰ÈηÓÈ΋ ÂÔ›ıËÛË Î·È ÎÚ›ÛË. ª¿ÏÈÛÙ· -ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ˘fiÌÓËÌ· - ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 99 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, ¢ı¤ˆ˜ ·ÔÓ¤ÌÔÓÙ·È ‰ÈηÛÙÈο ηı‹ÎÔÓÙ· Û ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜. √È ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ¿ÌÈÛıÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ› Î·È Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ Î·È Ë Û˘ÁÎÚfiÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Û ‰ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Û˘ÓÈÛÙ¿ ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ∂›Ó·È ÏÔÈfiÓ, ‡ÏÔÁË Ë ÂÎ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ ·Ó¿ıÂÛË ÂÈ‚ÔËıËÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ Û ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÂıÓÈÎÔ‡ ‹ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘. ΔÔ ˘fiÌÓËÌ· ηٷ٤ıËÎÂ, ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘,

ÏÒÓ, ›Ù ÂÂȉ‹ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ¤ÌÌÈÛıÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, ›Ù ÂÂȉ‹ ı›ÁÔÓÙ·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈο ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ™˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ Û˘ÓÂÒ˜ ¤ÓÓÔÌÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÛÙ· ÓÔÌÈο ·˘Ù¿ ÚfiÛˆ· Ó· ÚÔÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ Ô˘ ı›ÁÔ˘Ó Ù· ̤ÏË ÙÔ˘˜, fiÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· Ô ¡fiÌÔ˜ ‹ ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÚËÙ¿ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·ı¤ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔ¿ÛÈÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ” . √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ∞Ó·ÛÙ. μÔÏÈÒÙ˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ Û˘˙‹ÙËÛ˘ Ù˘ ·ÈÙ‹Ûˆ˜ ηٿ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ÙÔ ™Ù∂ Âͤ‰ˆÛ ‰ÂÏÙ›Ô Ù‡Ô˘ Û¯ÂÙÈÎfi Ì ÙËÓ ·ÔÚÚÈÙÈ΋ ÂÈÛ‹ÁËÛË Ù˘ ÂÈÛËÁ‹ÙÚÈ·˜ Î. ™˘ÚȉԇϷ˜ ÃÚ˘ÛÈÎÔÔ‡ÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Ì·˜ χËÛÂ Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ Îϛ̷ ·Ì˯·Ó›·˜ Î·È ·ÓËÛ˘¯›·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‚·ÛË Ù˘ ‰›Î˘. “ªÂ ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË Ù˘ Î. ∂ÈÛËÁ‹ÙÚÈ·˜” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ, “·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ıËΠ¤ÓÙÔÓ· ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘ ÙÔ˘ ıÂÛÌÈÎÔ‡ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÚfiÏÔ˘ ÙˆÓ ‰ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Î·È ÙÔ Î·ÙÔ¯˘ÚˆÌ¤ÓÔ ·fi ÙÔ ¡fiÌÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ˘ οıÂ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ó· ÚÔÛʇÁÂÈ ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ¢ڇÙÂÚÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜” . ∫·È ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ˆ˜ “Ô ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ Â·Ú¯È·Îfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Ô˘ η٤ıÂÛ ·›ÙËÛË ·Î˘ÚÒÛˆ˜ ηٿ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ÁÈ·Ù› ıˆÚ› ˆ˜ “ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ˘„ÒÛÔ˘Ó ÙÔ ·Ó¿ÛÙËÌ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÚÔ·Û›ÛÔ˘Ó ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ¢Èη›Ô˘, ÙÔ Î‡ÚÔ˜ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÛÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ· ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Ë ¯ÒÚ·. ∞ӷ̤ӈ Ì ·ÁˆÓ›· Î·È È‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜” . ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

÷ÌfiÁÂÏ· Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ¢¯ÒÓ ÛÙË ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ÁÈÔÚÙ‹ ¢∂¡ ‹Ù·Ó ¿Û¯ËÌË ÙÂÏÈο Ë È‰¤·

Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ÁÈÔÚÙ‹ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ Î·È ı·ÙÚÈÎÒÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ ·fi Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ÷ÌfiÁÂÏ·, ·È¯Ó›‰È, ÍÂÊ¿Óو̷, ¯·Ú¿ ÁÈ· ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜. ∞˘Ù¿ Ô˘ Ï›Ô˘Ó ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Û˘Á΢ڛ·˜, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂ӷ Ì ÙÔ Ó‡̷ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ, ¯·Ú›ÛÙËÎ·Ó ·Ïfi¯ÂÚ· ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜.

ºÈÏfiÍÂÓÔÈ ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙ˜ ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ˙ÂÛÙ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù· ‚Ï·ÛÙ¿ÚÈ· ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ¿ÏÏ· ·È‰È¿ Ô˘ ÚÔÛÎÏ‹ıËÎ·Ó Ó· ͉ÈÏÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Î·È ı·ÙÚÈÎfi ÙÔ˘˜ ٷϤÓÙÔ. ŸÌˆ˜ Î·È ÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ, Á˘ÌÓ·ÛÈfi·È‰· Ô˘ ‹ÍÂÚ·Ó Ó· ·ÓÙÚÂ‡Ô˘Ó ÙȘ ÓfiÙ˜ Ì ÙÔ ¿ıÔ˜ ÁÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· “ı·ÙÚfi·È‰·” ÙÔ˘ 2Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘, ·¤‰ÂÈÍ·Ó ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û‚‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÁÎÚ›˙Ô ·fi ÙȘ „˘¯¤˜ ÙˆÓ ı·ÙÒÓ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ·Ú·Û‡ÚÔ˘Ó ÛÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÎfiÛÌÔ, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÛÙÂÓfi¯ˆÚ· ̤ÙÚ·

Î·È ··ÈÛÈfi‰Ô͘ ‚Ϥ„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ 2011. ªÂψ‰›Â˜, ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÁÈ· Ó· ...˙ÂÛÙ·ı› ÙÔ ÎÔÈÓfi ÎÈ ÂÓ Û˘Ó¯›· ı·ÙÚÈο ‰ÚÒÌÂÓ· (™’ ·Á·Ò, Û’ ·Á·Ò, Ô‡ Ì ‚¿˙ÂȘ;) Î·È “À¿Ú¯ÂÈ ∞˚-μ·Û›Ï˘ (;) ‹ (.)” , Û ‰È·Û΢‹ Ù˘ ‰·ÛοϷ˜ ÙÔ˘ 2Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î. °Î¤ÏÏ˘˜ ΔÛÈ·Ì·Ó‹, ¤‰ÂÈÍ·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰Âο‰Â˜ ı·٤˜ Ù· ¯Ó¿ÚÈ· Ô˘ ¿ÊËÛ ÛÙÔÓ ¤Ó·ÛÙÚÔ Ô˘Ú·Ófi ÙÔ ‚·Ú‡ ¤ÏÎËıÚÔ. ∫·È fiÛÔÈ ·Ê¤ıËÎ·Ó Ó· ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ó ÂΛ Ô˘ ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó Ù· ·È‰È¿, ›‰·Ó Î·È ÙÔ Ó‡̷ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ... ∞.º.

ª‹Ó˘ÛË ÁÈ· Ì·˙ˆÌ¤ÓÔ Ú¤Ì· ÛÙÔ ª·Ï¿ÎÈ ª∏¡À™∏ ηٿıÂÛ ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·

μfiÏÔ˘ Ô ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈÔ˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ÔÎÙÒ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ·fi ÙÔ ª·Ï¿ÎÈ, Ù· ·Î›ÓËÙ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·Ú·χڈ˜ ÙÔ˘ ڤ̷ÙÔ˜ “∫Ô˘Ê¿Ï·” . ∫·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÂÚÁÔÏ¿‚Ô ÁÈ· Ì¿˙ˆÌ· ÙÔ˘ ڤ̷ÙÔ˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· - fiˆ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó - Ó· ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ¿ÌÂÛ· Ù· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜ Ì ÏËÌ̇ڷ ·fi ÂӉ¯fiÌÂÓË ÓÂÚÔÔÓÙ‹. ™ÙËÓ Ì‹Ó˘ÛË ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ù˘ ˘fiıÂÛ˘, ÙȘ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ - fiˆ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó - Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ™ÙË Ì‹Ó˘ÛË ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó - ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ - ˆ˜ ·Ú·ÌÔÓ¤˜ ÙˆÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ¯ˆÌ·ÙÔ˘ÚÁÈο Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ȉÈÒÙË ÚÔ¤‚ËÛ·Ó Û ÂÚÁ·Û›Â˜ ÂÓÙfi˜

ÙÔ˘ ڤ̷ÙÔ˜ “∫Ô˘Ê¿Ï·” . ∂ÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ªËÏÂÒÓ Î·È fiÙ·Ó ¤ÊÙ·Û·Ó ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, ˙‹ÙËÛ·Ó ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ¿‰ÂÈ· ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ·ÏÏ¿ Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ‰ÂÓ Â›¯Â οÔÈÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘. ªÂÙ¿ ·fi ‰‡Ô ÒÚ˜ fï˜, Î·È ÂÓÒ ‰È·Ù¿¯ıËÎÂ Ë ‰È·ÎÔ‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ªËÏÂÒÓ ÚÔÊÔÚÈο, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô ÌËÓ˘fiÌÂÓÔ˜ ȉÈÒÙ˘ Î·È ÚÔÛÎfiÌÈÛ ¤ÁÁÚ·ÊË ¿‰ÂÈ· ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ Δ¯ÓÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ›¯·Ó ÂΉÒÛÂÈ ¿‰ÂÈ· ÁÈ· ‰È¤Ï¢ÛË Î·È Î·ı·ÚÈÛÌfi Ù˘ ÎÔ›Ù˘, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË Ì‹Ó˘ÛË. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÚÔ¤‚ËÛ·Ó Û Â·ÓÂÈÏËÌ̤Ó˜ ¤ÁÁڷʘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ-ηٷÁÁÂϛ˜ ÙfiÛÔ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, fiÔ˘ ˘¿ÁÂÙ·È ‰È-

ÔÈÎËÙÈο Ë ÂÚÈÔ¯‹, fiÛÔ Î·È ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ڤ̷ÙÔ˜, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ·¿ÓÙËÛË. £¤ÙÔ˘Ó, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· “ÁÈ·Ù› Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜, Ë ÔÔ›· Âͤ‰ˆÛ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ‰ÂÓ Â¤‚ÏÂ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜; °È·Ù› Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ˘¿ÁÔÓÙ·Ó ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜, ·ÏÏ¿ Û ȉÈÒÙË Î·È Â›¯·Ó ÌÈÛıˆı› ·fi ȉÈÒÙË ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ڤ̷ÙÔ˜; °È·Ù› Ë ¿‰ÂÈ· ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ‰ÂÓ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘, fiˆ˜ Û˘ÓËı›˙ÂÙ·È; ªÂÙ¿ ÙËÓ Â›‰ÂÈÍË Ù˘ ·‰Â›·˜, ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘Ó¯›ÛÙËηÓ, ÌÔÓfi Ô˘ ‰ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ-

Ô‡ÓÙ·Ó ÔÈ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ·fi ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜, ·ÊÔ‡ Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ‰ÂÓ Î·ı¿ÚÈ˙ ÙÔ Ú·Ó¤˜ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÙÔ˘ ÌËÓ˘fiÌÂÓÔ˘, fiˆ˜ ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó ÛÙËÓ ¿‰ÂÈ·, ·ÏÏ¿ η٤ÛÙÚÂÊ ٷ fiÚÈ· ÙÔ˘ ڤ̷ÙÔ˜ ÒÛÙ ӷ ¯·ıÔ‡Ó Ù· fiÚÈ· Ù˘ ÎÔ›Ù˘ Î·È Ó· ÂÂÎÙ·ı› ÙÔ ÎÙ‹Ì· ÙÔ˘ Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÎÔ›Ù˘ ÙÔ˘ ڤ̷ÙÔ˜” . ™ÙË Ì‹Ó˘ÛË ·ÎfiÌË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· ηÓ›˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÂÚÁ·Û›Â˜ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ڤ̷ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì·˙ˆÌ¤ÓÔ Î·È ¤ÙÔÈÌÔ Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ·ÓÂ·ÓfiÚıˆÙË ‚Ï¿‚Ë ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· Ó· ·ÛÎËı› ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘. Δ. ∫.

∫ÏÂÈÛÙfi ÙÔ Ê·ÚÌ·ÎÂ›Ô ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ∫§∂π™Δ√ ÏfiÁˆ ·ÔÁÚ·Ê‹˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÙÔ Ê·ÚÌ·ÎÂ›Ô ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 28 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 29 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ∂Ô̤ӈ˜ ÔÈ Â͈ÙÂÚÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó Ù· Ê¿Ú̷ο ÙÔ˘˜.

∂ΉËÏÒÛÂȘ ·fi ÙȘ ÂÓÔڛ˜ Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ √π ∂¡√ƒπ∂™ μfiÏÔ˘ Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ηÙ˯ËÙÈο, Û¯ÔϤ˜ ÁÔÓ¤ˆÓ. ™ÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ÂÓÔÚÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ Ë ÂÙ‹ÛÈ· Û˘ÓÂÛÙ›·ÛË ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÙˆÓ Î·Ù˯ËÙÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÙÔ˘˜. ∂›Û˘ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ Ó·fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 11.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ı· ÙÂÏÂÛÙ› Û‡ÓÙÔÌË ∞ÎÔÏÔ˘ı›· ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤ÙÔ˘˜ Î·È ı· ¢ÏÔÁËı› Ë ‚·ÛÈÏfiÈÙ·.

∫·Ì›· ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ηٿÚÁËÛË ÙÔ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ™Ù·ıÌÔ‡ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ∫∞ªπ∞ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ™Ù·ıÌÔ‡ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÏËÊı› ·fi ÙÔ ∞Ú¯ËÁÂ›Ô Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. ΔÔ ·Ú·¿Óˆ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È Û ··ÓÙËÙÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, ÌÂÙ¿ ÙÔ ˘fiÌÓËÌ· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ÚÔ ËÌÂÚÒÓ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ηıÒ˜ Ô ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ™Ù·ıÌfi˜ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ¿ÓÙÚ˜ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÛÙÔ ∞.Δ. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: “™·˜ ÏËÚÔÊÔÚԇ̠fiÙÈ Ë ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·ÔÙÂÏ› ‚·ÛÈ΋ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Î·È ÙÔ ∞Ú¯ËÁÂ›Ô ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. √ ‚·ÛÈÎfi˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ Ù˘ ˆ˜ ¿Óˆ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙÂÚˆÓ, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚˆÓ Î·È Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÚıÔÏÔÁÈÎfiÙÂÚË Î·È ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙÂÚË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ÙˆÓ ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ Ì¤ÛˆÓ. ™ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ·˘Ùfi ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È Ë ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ηٿ Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÂȉÈÎfiÙÂÚÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ™Ù·ıÌÔ‡ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, Û·˜ ÏËÚÔÊÔÚԇ̠fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÏËÊı› ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ηٿÚÁËÛË ‹ ÌË Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÀËÚÂÛ›·˜. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· ·˘Ùfi ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˘ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ Î·È Ë Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û˘Ó‰˘·Ṳ̂Ó˘ Î·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ Û˘Ó·ÊÒÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ, ÒÛÙ ̤ۈ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ, Ó· Î·Ï˘ÊÙÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙÔÓ ϤÔÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Î·È ÔÚıÔÏÔÁÈÎfi ÙÚfiÔ ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ·ÛÙ˘ÓÔ̇ÂÈ Ô ˆ˜ ¿Óˆ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ™Ù·ıÌfi˜” .


M·ÁÓËÛ›· 30 ∞¿ÓÙËÛË ÛÙÔ £. ¡¿ÎÔ ÁÈ· ÂÏÏ›„ÂȘ ηıËÁËÙÒÓ ÛÙ· ·ıÏËÙÈο Û¯ÔÏ›· ™Δ∏¡ ÂÚÒÙËÛË Ô˘ ›¯Â ηٷ-

ı¤ÛÂÈ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙËÓ ÂÏÏÈ‹ ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙÔ˘˜ Ì ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜, Ë ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ ∂‡Ë ÃÚÈÛÙÔÊÈÏÔÔ‡ÏÔ˘ ·¿ÓÙËÛ ˆ˜: “°È· ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2010-11 ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Δ∞¢-∂Δ∞¢ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÊÔÈÙÒÓÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·Ó¿ ¿ıÏËÌ·, ÙȘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ηıËÁËÙÒÓ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·ıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ 156435/°4/9.12.2010. ◊‰Ë Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ ¤¯ÂÈ Ï˘ı› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Û 53 ·fi Ù· 58 °Ú·Ê›· º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Î·È Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚË Â›Ï˘Û‹ ÙÔ˘. ∂›Û˘ Û ÂͤÏÈÍË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Ë ‰È·‰Èηۛ· ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ” ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ Î. ¡¿ÎÔ˘, ηٿ ÙË ÊÂÙÈÓ‹ Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ ÛËÌ·ÓÙÈο Ë ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ηıËÁËÙÒÓ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÚÔÔÓËÙÒÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û‹ÌÂÚ· ·Ó Î·È ¤¯Ô˘Ó ·Ú¤ÏıÂÈ ¿Óˆ ·fi ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ‰È·‰Èηۛ· ÚfiÛÏ˄˘ ηıËÁËÙÒÓ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ ÛÙ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û¯ÔÏ›·. ŒÙÛÈ fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·ıÏËÙ¤˜ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ Û¯ÔÏ›ˆÓ ËÁ·ÈÓÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ¿ÛÎÔ· ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, Ô˘ ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÔ‡Ó Î·È Ì ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ. √ Î. ¡¿ÎÔ˜, Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ·ÚÌÔ‰›·˜ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡, ¤Î·Ó ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‰‹ÏˆÛË: “∞fi ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ÀÊ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Â›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó fiÏ· Ù· ·È‰È¿ ÙȘ ›‰È˜ ¢ηÈڛ˜ Ì¿ıËÛ˘ Î·È ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ∏ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ ÔÌÔÏÔÁ› ˆ˜ ÙËÓ ϤÔÓ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, fiÙÈ Ë ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÂΉfiıËΠÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏϤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· Ô˘ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Î·È ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ‰È·Ó˘ı› ۯ‰fiÓ Ë ÌÈÛ‹ Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ηıËÁËÙÒÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÎfiÌË Û ÂͤÏÈÍË! ∞Ï‹ıÂÈ· fiÙ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó; ¶fiÙ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ, ηıËÁËÙ¤˜ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘˜; ∏ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ·ÔʇÁÂÈ Ó· Ì·˜ ··ÓÙ‹ÛÂÈ fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È fiÙ ı· ÂÈÏ˘ı› ÔÚÈÛÙÈο ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ‰ˆÚÂ¿Ó ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Û fiÏ· Ù· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ΢ڛ·˜ ÃÚÈÛÙÔÊÈÏÔÔ‡ÏÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο Î·È ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ·Ú¿ ηıËÛ˘¯¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÁˆÓ›· ‰·ÛοψÓ, ÁÔÓÈÒÓ Î·È Ì·ıËÙÒÓ”.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 24 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

°È· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ

™‡ÛÎÂ„Ë Ì ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡˜ ۯ‰ȿ˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ¯ÚfiÓÔ Ë √∂μ∂ª

‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘-ۈ̷Ù›ˆÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ-μÈÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ∂ÌfiÚˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ (√∂μ∂ª) ̤۷ ÛÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ÚÔÛηϤÛÂÈ Ó· ·Ú¢ÚÂı› Î·È Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. ∫ˆÓ. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶·Ó. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘.

∞˘Ùfi › ¯ı˜ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ √∂μ∂ª Î. ∫ˆÓ. ∫fiÁÈ·˜ Ô˘ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “Ë Û‡ÛÎÂ„Ë ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó‡ÚÂÛË ÚÔÙ¿ÛˆÓ-χÛÂˆÓ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ÔÈ”. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ √∂μ∂ª Û‡ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ÚÔ‰Ú›Ԣ Ù˘ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ Ì ÙÔ ∫∂∫-°™∂μ∂∂, ÁÈ· Ó· ·ÔÊ·ÛÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “Ù˘ ‰È¿ ‚›Ô˘ Ì¿ıËÛ˘”. ¶¿ÓÙˆ˜ Ô Î. ∫fiÁÈ·˜ fiˆ˜ ÛËÌ›ˆÛ ¯ı˜ “ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ Û ÁÈÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹, Ë ·ÁÔÚ¿ Â›Ó·È “·ÁˆÌ¤ÓË” Î·È Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ ÂÚ›ÌÂÓÂ Ô ÂÌÔÚÈÎfi˜ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜, ‰ÂÓ ‹Úı”. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ˙‹ÙËÛ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Î·È Ôχ ÌÈÎÚÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›·, ÂÓ fi„ÂÈ Î·È ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘ ¯ÚÔÓÈÎÔ‡ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂÈÛ‹Ì·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ “Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÈÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ›, ÚÔÛÈÙÔ› Î·È ÂÏ΢ÛÙÈÎÔ› ÁÈ· ÙÔ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎfi ÎÔÈÓfi”. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ √∂μ∂ª Î. ∫ˆÓ. ∫fiÁÈ·˜, “fiÙ·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÙÔÈ΋˜

·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ˆÏ‹ÛÂȘ οو ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛˆÛÙfi Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ª.Ì.∂., ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi˜ Û¯Â-

‰È·ÛÌfi˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆӔ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ‹‰Ë Êı›ÓÔ˘Û·˜ ÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ù· ÔÏ˘ÌÔÚÊÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÂÓÙfi˜ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡, ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÛÙ‹-

ÚÈÍË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ¯ˆÚ›˜ ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·Ó¿Î·Ì„Ë fiÙ·Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ηıÂÛÙÒ˜ ÈÛÙˆÙÈ΋˜ ·ÛÊ˘Í›·˜. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·Ú·ÙÂٷ̤ÓË ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÂÎÙÒÛÂˆÓ Î·È ÚÔÛÊÔÚÒÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÚÔÔÙÈ΋ ·Ó¿Î·Ì„˘. ¶Ò˜ fï˜ ı· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi, fiÙ·Ó ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ÛÙÔÓ Δ∂πƒ∂™π∞; ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹ Á›ÓÂÙ·È ·ÎfiÌË ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÔ‚·Úfi˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ÌÈ· ÛÙȘ ÙÚÂȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· ÌËÓ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘, Î·È ÌÈ· ÛÙȘ ‰˘Ô ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ÙȘ ÏËڈ̤˜ Ù˘ ›Ù ·˘Ù¤˜ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÂÈÙ·Á¤˜ ‹ º.¶.∞. ›Ù ·ÊÔÚÔ‡Ó ÊfiÚÔ˘˜, ÌÈÛıÔ‡˜, ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜, ‰fiÛÂȘ ‰·Ó›ˆÓ, ÂÚ·›ˆÛË, ηıÒ˜ Î·È Ù· ·˘ÍË̤ӷ ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ ¢∂∫√. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â›Û˘ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¿ÁˆÌ· ÙˆÓ ÂÓÔÈΛˆÓ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·ÔÏËڈ̋˜ ÛÙȘ ·Ì¤ÙÚËÙ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÔÊÂÈÏÒÓ. ∞˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ıˆÚÂ›Ù·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÎÚ›ÛÈÌÔ, ηıÒ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘˜ ·ÚÎÂÙ¿ “ηÓfiÓÈ·” Î·È Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Ù· “ÏÔ˘Î¤Ù·” ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿”. £. ∫. μÔÁÈ·Ù˙‹˜

ªÂ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜

¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· “¶Ú¿ÛÈÓÔ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜” ∏ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ¢È·¯ÂÈÚ›Ûˆ˜

∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ (∞.∂.¢.∂.¶.) £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ∂Ù·›ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ӉȿÌÂÛÔ˘ ºÔÚ¤· ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∞¡Δ∞°ø¡π™Δπ∫√Δ∏Δ∞ & ∂¶πÃ∂πƒ∏ª∞Δπ∫√Δ∏Δ∞” 2007-2013 (∂¶∞¡ ππ) ∂.º.∂.¶.∞.∂. Î·È ·ÚÌfi‰È· ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ fiÙÈ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂¶∞¡ ππ ÙÔ˘ ∂™¶∞, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ & ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ & ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÚÔ΋ڢÍ ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· “¶ƒ∞™π¡√™ Δ√Àƒπ™ª√™” . To ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ı· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ∂.º.∂.¶.∞.∂., ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·, Ë ∞.∂.¢.∂.¶. £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÎÙÈÚÈ·ÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÈϤÍÈÌˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÙË ÛˆÛÙ‹ Î·È ˘‡ı˘ÓË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ‡‰·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔˆıÔ‡Ó ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓˆÓ Û ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ı¤Ì·Ù·. ¢Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ¤¯Ô˘Ó ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÔ‡Ó ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜.

√ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰·¿Ó˘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 30 ÂÎ. ú ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ηٷÓÔÌ‹. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi Δ·ÌÂ›Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ¿Ì‚Ï˘ÓÛË ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ·ÓÈÛÔÙ‹ÙˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ Ù˘ ∂.∂. √ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ·Ó¿ ˘Ô‚·ÏÏfiÌÂÓÔ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙȘ 15.000,00ú Î·È Ô Ì¤ÁÈÛÙÔ˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ 400.000,00ú. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ (ÂȯÔÚ‹ÁËÛË) ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 40% ¤ˆ˜ Î·È 45%, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ÙfiÔ-ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ∏ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ı· Á›ÓÂÈ ˘Ô¯ÚˆÙÈο Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÙÚfiÔ, ̤ۈ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ˘·ÎÔ‡ ÙfiÔ˘ www.ependyseis.gr/mis ÂÓÒ Ô Ê˘ÛÈÎfi˜ Ê¿ÎÂÏÔ˜ ı· ηٷÙÂı› Û ‰È¿ÛÙËÌ· ‰¤Î· ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ, Û ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂º∂¶∞∂ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ÙfiÔ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘ Ì ‚¿ÛË ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ì ÙÔÓ ∂º∂¶∞∂ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈΤ˜ ΔÚ¿Â˙˜ Î·È ∞Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡˜ ºÔÚ›˜. ∏ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ¤Ó·Ú͢ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ˘-

Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Â›Ó·È Ë 20/12/2010 Î·È Ë Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Â›Ó·È Ë 25/02/2011. ∂ÈϤÍÈ̘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ‰·¿Ó˜ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÚÔ΋ڢ͢ Ù˘ ‰Ú¿Û˘. °È· fiÏ· Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ı· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ 50% Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ì ÙËÓ ÚÔÛÎfiÌÈÛË ÈÛfiÔÛ˘ ÂÁÁ˘ËÙÈ΋˜ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹˜. °È· ÙÔÓ √‰ËÁfi ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ¤ÓÙ˘· ˘Ô‚ÔÏ‹˜, ÙÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÙÂıÔ‡Ó, ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó: ·)∞fi ÙÔ˘˜ ‰È·‰ÈÎÙ˘·ÎÔ‡˜ ÙfiÔ˘˜ www.yppo.gr, www.visitgreece.gr, www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr, www.efepae.gr Î·È www.aedep.gr. ‚) ∞fi ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂º∂¶∞∂ (ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ·fi ÙËÓ ∞∂¢∂¶ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 4, Δ∫ 382 21 μfiÏÔ˜. ΔËÏ. 24210/76894-8. Fax. 24210/29320), ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙȘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈΤ˜ ΔÚ¿Â˙˜ Î·È ÙÔ˘˜ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡˜ ºÔÚ›˜, Ù· ÛÙÔȯ›· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔÓ √‰ËÁfi ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜.

∂ÚÒÙËÛË ¶. ª·ÚοÎË ÁÈ· Ù· ÓÂÎÚ¿ „¿ÚÈ· ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ· ∂ƒøΔ∏™∏ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ-

¯Ô˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î. Δ›Ó· ªÈÚÌ›ÏË, Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÛÙË Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ·, fiÔ˘ ʤÚÔÓÙ·È Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ‰Âο‰Â˜ ÓÂÎÚ¿ „¿ÚÈ· ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, η٤ıÂÛÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ §∞√™ Î. ¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢. ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛ‹ ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “ªÂ›˙ÔÓ ı¤Ì· ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÌÂÙ¿ ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ·fi ÙÔÓ ÙÔÈÎfi Δ‡Ô, fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜ Û˘ÛÛˆÚ‡ÙËÎ·Ó Ì·˙Èο „¿ÚÈ·, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È Ï‹ıÔ˜ ÓÂÎÚÒÓ. ™Â fiÚÈÛÌ¿ Ù˘, Ë ·ÚÌfi‰È· ¢È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ›¯Â ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Èı·Ófiٷٷ ÔÊÂÈÏfiÙ·Ó ÛÙËÓ ·fiÙÔÌË ·ÏÏ·Á‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ. ™‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ٷ ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ, Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÙˆÓ „·ÚÈÒÓ ¤ÁÈÓ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ı˘ÚÔÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ù˘ Ï›ÌÓ˘. ¶ÂÈÛÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ, ÂÓÒ ÔÈ ·fi„ÂȘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È ·ÓÙÈÎÚÔ˘fiÌÂÓ˜. ∞fi ÙË Ì›·, Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÂÈ̤ÓÂÈ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·˘ÙÔ„›· ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ Î·È ÂϤÁ¯Ô˘ Ô˘ ¤ÁÈÓ ·fi ȉȈÙÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ fiÙÈ Ù· „¿ÚÈ· ‚Á‹Î·Ó ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ Ô˘ ˘‹ÚÍ·Ó ÛÙÔ ‚·ıÌfi ÎÔÚÂÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·fi ·¤ÚÈ· ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·fiÙÔÌ˘ ÙÒÛ˘ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Î·È Ù˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ›ÂÛ˘. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÂÁ›ÚÔÓÙ·È ÛÔ‚·Ú¿ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ Ù˘ ‰È·ÚÚÔ‹˜ ÓÂÚÔ‡ ‰È·Ì¤ÛÔ˘ Ù˘ Û‹Ú·ÁÁ·˜, ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ù˘ Ï›ÌÓ˘, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË Î·È ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ¿ÊÈ͢ ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ ÂϤÁ¯Ô˘” . √ Î. ª·Úο΢ ÚˆÙ¿ ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi Â¿Ó ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Î·È ÔȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ, ηıÒ˜ Î·È Â¿Ó ÎÏÈÌ¿ÎÈ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, ı· ÚÔ‚Ô‡Ó Û ÂÈϤÔÓ ÂϤÁ¯Ô˘˜.

∞Ó·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏËÌÌ˘ÚÔ·ı›˜ ∂›Û˘, Ô Î. ª·Úο΢, η٤ıÂÛ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÂÁÁ‡ËÛ˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘ Ô˘ ÂÏ‹ÁËÛ·Ó ·fi ÙËÓ ÏËÌ̇ڷ Ù˘ 12˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, ÙÔ º∂∫ Ô˘ ÂΉfiıËΠÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2010 ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÂÁÁ‡ËÛ˘ ÚÔ˜ ÙȘ ÂÌÔÚÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ÁÈ· ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛË ÔÈÎÈÒÓ Î·È ÎÙÈÚ›ˆÓ ÎÈ fi¯È ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, fiˆ˜ ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó ÛÙ· ÚˆÙfiÎÔÏÏ· ÙˆÓ ÌÈÎÙÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ. √ Î. ª·Úο΢ ˙ËÙ› ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÂÁÁ‡ËÛ˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.

∂ÍfiÚÌËÛË ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ μ’ E˘Î·ÈÚ›·˜ Δ√ Û¯ÔÏÂ›Ô ¢Â‡ÙÂÚ˘ ∂˘Î·ÈÚ›·˜ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÌËÓÈ·›ˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÂÈÛΤ„ÂÒÓ ÙÔ˘, Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ §‡ÎÂÈÔ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘. ∏ ˘‡ı˘ÓË ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ Î. ∫·Ô˘ÚÓÈÒÙË Ì›ÏËÛ ÛÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi Ù˘ ›‰Ú˘Û˘ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓ›‰· ÊÂÌÈÓ›ÛÙÚÈ· ∫·ÏÏÈÚÚfiË ¶·Ú¤Ó, Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¿ÏÏÔ˜ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¯ÂÈڷʤÙËÛË ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·È. √È ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔÈ ÍÂÓ·Á‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÌÂÁ·ÏÔ·ÛÙÈÎfi ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Û›ÙÈ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ƒ‹Á·, fiÔ˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ÂÓ‰˘Ì·ÛÈÒÓ Ô˘ ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ. ™ÙËÓ ›‰È· ÂÍfiÚÌËÛË ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔÈ ‚¿‰ÈÛ·Ó ÛÙ· ›¯ÓË ÙÔ˘ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎÔ‡ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ÈÔ ·ÏÈ¿˜ Û˘ÓÔÈΛ·˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜ Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘.


OÈÎÔÓÔÌ›· 31

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 24 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

∂ÓÈ·›· ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ Îϛ̷η, Û‡Ó‰ÂÛË ·ÊÔÚÔÏÔÁ‹ÙÔ˘ Ì ÙȘ ·ԉ›ÍÂȘ

∞ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· ·fi ÙÔ Ó¤Ô ¤ÙÔ˜ ∞£∏¡∞, 23.

¢

Ú·ÛÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Ó¤Ô ¤ÙÔ˜. ¶¤Ú·Ó ÙˆÓ ·ԉ›ÍÂˆÓ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛ·Ì ÙÔ 2010 ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¯Ù›ÛÔ˘Ì ÙÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ fiÚÈÔ, ·fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Ù›ıÂÓÙ·È Û ÈÛ¯‡ Ù· Ó¤· ·˘ÛÙËÚ¿ ÙÂÎÌ‹ÚÈ·, ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ÂÎ›ÙÔ˘Ó ÔÈ ÙfiÎÔÈ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ, ÂÓÒ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 1.500 ¢ÚÒ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο ̤ۈ ÈÛÙˆÙÈ΋˜ ‹ ¯ÚˆÛÙÈ΋˜ οÚÙ·˜.

ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ·ԉ›ÍÂȘ, Ë ·Í›· ÙÔ˘˜ ı· ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ fiÚÈÔ ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ Ì·˜ ÁÈ· Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÙÔ˘ 2010 Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔÓ ÊfiÚÔ Ô˘ ı· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ì ÛÙËÓ ÂÊÔÚ›·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· ÙÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ fiÚÈÔ Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 12.000 ¢ÚÒ Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ Ì ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ·ԉ›ÍˆÓ. ∞Ó¿ÏÔÁ· ‰ËÏ·‰‹, Ì ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙÔ˘ οı ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ Ë ÂÊÔÚ›· ··ÈÙ› Î·È ÙȘ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ·ԉ›ÍÂȘ. °È· Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÙÔ˘ 2010 ÌÈÛıˆÙÔ›, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ Î·È ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ı· ÊÔÚÔÏÔÁËıÔ‡Ó Ì ̛· ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ Îϛ̷η. ¢ËÏ·‰‹ ηٷÚÁ‹ıËÎÂ Ë Îϛ̷η Ô˘ ›Û¯˘Â ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ (10.500 ¢ÚÒ). ∏ Ó¤· ÂÓÈ·›· ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ Îϛ̷η ÚԂϤÂÈ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ fiÚÈÔ 12.000 ¢ÚÒ Î·È Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ÊfiÚÔ˘ Ô˘ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ·fi 18% ¤ˆ˜ 45% (ÁÈ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ¿Óˆ ÙˆÓ 100.000 ¢ÚÒ). ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ì ¤Ó· ·È‰› ÙÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ ÚÔÛ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ 1.500 ¢ÚÒ Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙ· 13.500 ¢ÚÒ. °È· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ì ‰‡Ô ·È‰È¿ ÙÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ fiÚÈÔ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙ· 15.000 ¢ÚÒ Î·È ÁÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ì ÙÚ›· ·È‰È¿ ÙÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ Êı¿ÓÂÈ Ù· 23.500 ¢ÚÒ. °È· οı ·È‰› ¿Óˆ ·fi Ù· ÙÚ›· ÙÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ fiÚÈÔ ÚÔÛ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ 2.000 ¢ÚÒ. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ·Ú·¿Óˆ ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ¿ ÙÔ˘˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó Î·È ÙȘ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ·ԉ›ÍÂȘ ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ ÙˆÓ 12.000 ¢ÚÒ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·: - ºÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Ì ·ÙÔÌÈÎfi ÂÈÛfi‰ËÌ· ̤¯ÚÈ 6.000 ¢ÚÒ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ·ԉ›ÍÂȘ ‰··ÓÒÓ. - ºÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Ì ·ÙÔÌÈÎfi

ÂÈÛfi‰ËÌ· ·fi 6.000 ¤ˆ˜ 12.000 ¢ÚÒ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ·ԉ›ÍÂȘ ·Í›·˜ ›Û˘ Ì ÙÔ 10% ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜. - °È· ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ì ÂÈÛfi‰ËÌ· ·fi 12.000 Î·È ¿Óˆ ı· ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ÚÔÛÎfiÌÈÛË ·ԉ›ÍÂˆÓ ·Í›·˜ ›Û˘ Ì ÙÔ 10% ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ 12.000 Î·È ·ԉ›ÍÂȘ ·Í›·˜ ›Û˘ Ì ÙÔ 30% ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ¿Óˆ ·fi ÙȘ 12.000 ¢ÚÒ. - ŸÙ·Ó ÔÈ ‰·¿Ó˜ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ·ÊÔÚÔÏÔÁ‹ÙÔ˘ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ 15.000 ¢ÚÒ ·ÙÔÌÈο ‹ 30.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, Ô ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ı· ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ì›ˆÛË ÊfiÚÔ˘ ›ÛË Ì ÙÔ 10% Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ ‰··ÓÒÓ Î·È ·˘ÙÔ‡ ÙˆÓ ‰ËÏÔ‡ÌÂÓˆÓ. - ŸÙ·Ó Ë ·Í›· ÙˆÓ ·ԉ›ÍÂˆÓ Ô˘ ÚÔÛÎÔÌ›˙ÔÓÙ·È Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ·ÊÔÚÔÏÔÁ‹ÙÔ˘, Ô ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ı· ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÙ·È Ì Êfi-

ÚÔ 10% Â› ÙÔ˘ ·Î¿Ï˘ÙÔ˘ ÔÛÔ‡. √ Ó¤Ô˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ‰˘ÛÎÔϤ„ÂÈ fiÛÔ˘˜ ÊÔÚԉȷʇÁÔ˘Ó, ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙ· ‰›ÓÂÈ Î›ÓËÙÚ· ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ¯¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ fiÚÈÔ ÙˆÓ 12.000 ¢ÚÒ ÔÈ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ Î·È ÔÈ ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ô˘ ı· ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ÂΉÒÛÂÈ ¤ÛÙˆ Î·È Ì›· ·fi‰ÂÈÍË. √˘ÛÈ·ÛÙÈο Ë ÔÈÓ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓˆÙ¤Úˆ Â›Ó·È Ó· ÊÔÚÔÏÔÁËıÔ‡Ó Ì ÂÈϤÔÓ 1.200 ¢ÚÒ. ¢ËÏ·‰‹ ı· ÊÔÚÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 10% ÁÈ· Ù· ÚÒÙ· 12.000 ¢ÚÒ Ô˘ ı· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÊÔÚ›·. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÁÈ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Î·Ó¤Ó· ÊfiÚÔ ÔÈ Ó¤ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Î·È ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ¤ˆ˜ 35 ÂÙÒÓ Ì ηı·Ú¿ Î¤Ú‰Ë Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 30.000 ¢ÚÒ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ·ԉ›ÍÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÛÙ·ÏÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÊÔÚ›· Ì ʿÎÂÏÔ ‹ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó Û ÂȉÈ΋ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÊfiÚÌ·. √È ˘fi¯ÚÂÔÈ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÚÈ-

ÙÒÛÂȘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÁÚ¿„Ô˘Ó ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÙÔ˘˜, ÙÔÓ ∞ºª, ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·ԉ›ÍÂˆÓ Î·È ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ·˘ÙÒÓ.

“¶fiÈÓÙ Û›ÛÙÂÌ” ÁÈ· ÙË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ ¡¤Ô ÔÈÓÔÏfiÁÈÔ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ ÌÂ Û˘ÓÔÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜, ÁÓˆÛÙ¤˜ ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, ÒÛÙ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ¤ÛÙˆ ÙˆÓ “ÎÏÂÌ̤ӈӔ . √È ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ô˘ Û˘ÁÎÏ‹ıËΠÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ΔÚ›ÙË Î·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ·Ó·‰È·ÚıÚˆı› Ô ÊÔÚÔÂÈÛÚ·ÎÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Î·È Ó· ‰È¢ڢÓı› Ë ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ‚¿ÛË. ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2011 ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ ıÂÛÌÔıÂÙË̤Ó˜ Ù˘¯¤˜ ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ-

ÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘ (ÔÈ Ôԛ˜ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ·fi ÙÔ 2010 ‹ ı· ÙÂıÔ‡Ó Û ÈÛ¯‡ ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2011), ηıÒ˜ Î·È fiÏ· Ù· Ó¤· ÏËÚÔÊÔÚȷο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ô˘ ı· ÙÂıÔ‡Ó Û ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Î·È Ô˘ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÚÈ˙Èο ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂϤÁ¯ˆÓ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜. ∞ÎfiÌË ı· ÚԂϤÂÈ ÙËÓ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÊÔÚÔÂÈÛÚ·ÎÙÈÎÔ‡ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ˘ ÂÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ (‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ Î·È ıÂÛÌÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ì ηٷÚÁ‹ÛÂȘ Î·È Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ¢√À) ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁËÙ¤·˜ ‡Ï˘ (Û ·˘Ùfi Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ/ ηٷÚÁ‹ÛÂȘ ¢√À Î·È Ë ‚¤ÏÙÈÛÙË Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜). π‰È·›ÙÂÚË Ì¤ÚÈÌÓ· ı· ‰Ôı› ÛÙÔ Ó¤Ô Ï·›ÛÈÔ ‰›ˆÍ˘ (‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ Î·È ÔÈÓÈ΋˜) Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Ù˘ ·˘ÛÙËÚÔÔ›ËÛ˘ Î·È Ù˘ ÔÚıÔÏÔÁÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈÓÒÓ. √È ·Ú·‚¿ÛÂȘ ı· ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÁÈ· οı ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ Î·È fiÔÈÔ˜ Â›Ó·È ˘fiÙÚÔÔ˜ ı· ÏËÚÒÓÂÈ ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÚfiÛÙÈÌ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÁÈ· “fiÈÓÙ Û‡ÛÙÂÌ” ηٿ Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·ÔÎÏ›ÂÈ ÙË ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË ÂÊÔÚÈ·ÎÒÓ. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÌfiÓÈÌÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÌ¤‰ˆÛË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘. ∂›Û˘, ÛÙÔ Ó¤Ô ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ı· ·ÍÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜.

ªÂ ·Ú¯‹ ·fi ÙÔÓ √¶∞¶, fiÔ˘ Ô Ì¤ÛÔ˜ ÌÈÛıfi˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 100.000 ¢ÚÒ

¶ÂÚÈÎÔ¤˜ ·ÌÔÈ‚ÒÓ ÛÙȘ ÂÈÛËÁ̤Ó˜ ¢∂∫√ ∞£∏¡∞, 23.

¢À√ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ ÂÚÈÎÔ¤˜

ÛÙȘ ·ÌÔÈ‚¤˜ ÚԂϤÔ˘Ó ÔÈ ÂÈÛÙÔϤ˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÚÔ˜ ÙȘ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÈÛËÁÌ¤ÓˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˙ËÙ› ÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙ· ÚfiÙ˘· ÙˆÓ ÌË ÂÈÛËÁÌ¤ÓˆÓ ¢∂∫√ ÍÂηı·Ú›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Û ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ı· ı¤ÛÂÈ ‚¤ÙÔ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÌÂÙfi¯Ô˘. Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙȘ ÂÈ-

ÛÙÔϤ˜, ¿ÓÙˆ˜, Ë Ù·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÂ›Ù·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÔÈ ÌÂÈÒÛÂȘ Ô˘ ı· ˙ËÙËıÔ‡Ó ÛÙË ¢∂∏ fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Á›ÓÂÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÌÈÛıÒÓ, ı· Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·fi ÂΛӘ Ô˘ ı· ˙ËÙËıÔ‡Ó Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÚԂ› Û ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ. ŒÙÛÈ, ÙÔ „·Ï›‰È ÛÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÛÙȘ ÂÈÛËÁ̤Ó˜ ¢∂∫√ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ √¶∞¶, fiÔ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂ-

Ú˜ ÌÈÛıÔÏÔÁÈΤ˜ ·ÓÈÛfiÙËÙ˜, ·ÎfiÌË Î·È ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. Δ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰È·ÚÚ¤Ô˘Ó ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ô Ì¤ÛÔ˜ ÌÈÛıfi˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙ· 100.000 ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ÂÓÒ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·fi 18,5 ¤ˆ˜ Î·È 21 ÌÈÛıÔ‡˜ ÂÙËÛ›ˆ˜, ˆ˜ ÌfiÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ÎÏËÚÒÛÂȘ. ΔÔ 30% ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ¤¯ÂÈ ÂÙ‹ÛȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ¿Óˆ ·fi 100.000 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÙÔ 12% Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¿Óˆ ·fi 130.000 ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ.

ª¿ÏÈÛÙ·, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÙ·ÈÚ›˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÂ... ·ÙÚ›ÎÈÔ˘˜ Î·È Ï˂›Ԣ˜, ηıÒ˜ Ù· 272 ¿ÙÔÌ· Ù˘ √¶∞¶ ∞.∂. ·Ì›‚ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ Ì 150.000 ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ÂÓÒ ÔÈ 700 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ √¶∞¶ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÈÛıÔ‡˜ ÙˆÓ 1.000 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·. ™ÙË Ï›ÛÙ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ¿ÏϘ ÂÈÛËÁ̤Ó˜ ¢∂∫√, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ˘„ËÏfiÌÈÛıÔÈ, fiˆ˜:

- Δ· ∂§¶∂, fiÔ˘ ÔÈ Ì¤Û˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ Êı¿ÓÔ˘Ó Ù· 67.000 ¢ÚÒ, Ì 17,5 ÌÈÛıÔ‡˜ ÂÙËÛ›ˆ˜. - √ √Δ∂, Ì ̤ÛÔ ÌÈÛıfi 63.000 ¢ÚÒ Î·È - ∏ ¢∂∏ Ì 46.000 ¢ÚÒ. ∞˘Ù¿, fiÙ·Ó Ô Ì¤ÛÔ˜ ÂÙ‹ÛÈÔ˜ ÌÈÛıfi˜ ÛÙȘ ÌË ÂÈÛËÁ̤Ó˜ ¢∂∫√ Â›Ó·È 40.800 ¢ÚÒ. ¶¿ÓÙˆ˜, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÁ›ÚÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ı¤Ì· ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¢∂∫√, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ˜ ÂÈÛËÁ̤Ó˜ ÂÙ·ÈÚ›˜.

∞Ô¯ˆÚ› Ë Verbund ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡ ∞£∏¡∞, 23.

∏ ·˘ÛÙÚȷ΋ Âȯ›ÚËÛË ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Verbund ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ı· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ıˆÚ› fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ Ù˘ ͤÓ˜ ·ÁÔÚ¤˜. “(∏ Verbund) ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ˘Ô‚·ıÌ›ÛÂÈ ÛÙ·‰È·Î¿ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ Ù˘ Û ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Û ‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ [...] ÙËÓ ·fiÛ˘ÚÛ‹ Ù˘ ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓÔÚ·Í›· Verbund-APT Energa Hellas” ›Â Ë ÂÙ·ÈÚ›· Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘. ∏ ·˘ÛÙÚȷ΋ “¢∂∏” Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÙ·Ó Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Energa Î·È Â›¯·Ó ȉڇÛÂÈ ÙËÓ Verbund Hellas Ì ÔÛÔÛÙ¿ 55% Î·È 45% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ∞˘ÛÙÚÈ·ÎÒÓ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ (∞.ºÏÒÚÔ˜) Î·È Ë ÂÙ·ÈÚ›· ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ·fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Ì ¿ÏÏÔ fiÓÔÌ·, Èı·Ófiٷٷ ·˘Ùfi Ù˘ Energa. √È ÏfiÁÔÈ ÙÔ˘ “‰È·˙˘Á›Ô˘” ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Â›Ó·È ÔÈ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˜ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ∞˘ÛÙÚÈ·ÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi (ΔÔ˘ÚΛ·, ƒÔ˘Ì·Ó›·, πÙ·Ï›·, ∂Ï‚ÂÙ›·) ·ÏÏ¿ Î·È Ë Â¤ÎÙ·ÛË Û ÔÈÎȷΤ˜ ˆÏ‹ÛÂȘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ›¯Â ηٷı¤ÛÂÈ ·›ÙËÛË ÛÙË ƒ∞∂ ÁÈ· ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜. ø˜ Ó¤Ô˜ ̤ÙÔ¯Ô˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë Herimor Holdings Ltd ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi 55% Ù˘ Verbund, ÂÓÒ Ùo 45% ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ Energa. ∏ ·Ô¯ÒÚËÛË Ù˘ ·˘ÛÙÚȷ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Èı·ÓÒ˜ Ó· ˆÊÂÏ‹ÛÂÈ ÙËÓ ¢∂∏, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ÂÏ¿Ù˜ Û ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ fiˆ˜ Ë Verbund, Ô˘ ˘ÔÛÎÂÏ›˙Ô˘Ó Ù· Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓ· ÙÈÌÔÏfiÁÈ¿ Ù˘. ∏ Verbund ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÂȉ‹ ÂÈı˘Ì› Ó· ÂÛÙÈ¿ÛÂÈ ÛÙȘ ¤ÓÙ ‚·ÛÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Ù˘: ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›·, ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ÙËÓ πÙ·Ï›·, ÙË °·ÏÏ›· Î·È ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·. ∏ ¢∂∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÚfiÛÊ·Ù· fiÙÈ ı· ÌÂÈÒÛÂÈ Ù· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ÚÔ˜ ÂÙ·ÈÚÈÎÔ‡˜ ÂÏ¿Ù˜, Û ̛· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙȘ ·ÒÏÂȘ ÛÙÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ ·ÁÔÚ¿˜ Ù˘.

¶ÙÒÛË 0,34% ÛÙÔ Ã∞∞ Ì Ù˙›ÚÔ 47 ÂηÙ. ¢ÚÒ ∞£∏¡∞, 23.

ª∂ ¯·ÌËÏfi Ù˙›ÚÔ, Ô˘ ‰ÂÓ ÍÂ¤Ú·-

Û ٷ 50 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Ô °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ÙÔ˘ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ÛËÌ›ˆÛ ÌÈÎÚ‹ ÙÒÛË 0,34% ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙȘ 1.444,19 ÌÔÓ¿‰Â˜. √È ÙÚ¿Â˙˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ‹Ú·Ó ·Ó¿Û·. √ ÎÏ·‰ÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ ˘Ô¯ÒÚËÛ 1,04% ÛÙȘ 1.285,38 ÌÔÓ¿‰Â˜, ‰ËÏ·‰‹ Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ¯·ÌËÏ‹ ÙÈÌ‹ ¤ÙÔ˘˜ ÙˆÓ 1.251,43 ÌÔÓ¿‰ˆÓ. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ 20 ÌÂÙÔ¯ÒÓ blue chips ÌfiÓÔ ÙÚÂȘ ‹Á·Ó ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ Ú‡̷ Î·È ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ·ÓÔ‰Èο. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙȘ μπ√Ã∞§∫√ Ô˘ ¤ÎÏÂÈÛ Ì ¿ÓÔ‰Ô 4,61%, ÙË ¢∂∏ 1,07% Î·È ÙËÓ Coca Cola 0,50%. ™ÙË ÌÂÛ·›· ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË Û¯Â‰fiÓ ÌÔÈÚ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ì ¿ÓÔ‰Ô (14) ¤Ó·ÓÙÈ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÙˆÙÈο (16). ∏ ÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ∞ıËÓÒÓ Â›¯Â Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Î¤Ú‰Ë 10,17%. ∞˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ‰È·Ù‡ˆÛË ÎÔÈÓ‹˜ ÚfiÙ·Û˘ ÂÍ·ÁÔÚ¿˜ (Ì·˙› Ì ÙËÓ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Asklipios, Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ì¤ÙÔ¯Ô˜ ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ∞ıËÓÒÓ) ÙÔ˘ ∂ÚÚ›ÎÔ˜ ¡Ù˘Ó¿Ó. ™ÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË Ì ٷ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Î¤Ú‰Ë ·Ó¿ÌÂÛ· Û fiϘ ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ‹Ù·Ó Ë Spider 20%, Ë Avenir 12,5%, ÙÔ π·ÙÚÈÎfi fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ10,17%, ¶ÚÔÊ›Ï Δ˙ÈÚ·ÎÈ¿Ó 10%, μ·Ú‚¤Ú˘-Moda Bagno 10%. ™ÙÔÓ ¿ÙÔ Ù˘ ηٿٷ͢ Ì ÙȘ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ·Ô‰fiÛÂȘ ‹Ù·Ó Ë ÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ∂χıÂÚ˘ ΔËÏÂfiÚ·Û˘ (Alter) Ì ·ÒÏÂȘ 19,57%.


¢ÈÂıÓ‹ 32 ƒÔ˘Ì·Ó›·

∏ ÏÈÙfiÙËÙ· ÙÔÓ ¤ÚÈÍ ·fi... ÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ μ√À∫√Àƒ∂™Δπ, 23.

ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ ÛÙÔ ‚‹Ì· Ù˘ ÚÔ˘Ì·ÓÈ΋˜ μÔ˘Ï‹˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂Ì›Ï ªÔÙ˜, ¤Ó·˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ¤ÂÛ ·fi ÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜. ∏ ÚfiÙ·ÛË ÌÔÌÊ‹˜ ηٿ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ë Ù¤Ù·ÚÙË Ì¤Û· Û’ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ, ·ÔÚÚ›ÊıËÎÂ. ºÔÚÒÓÙ·˜ ¤Ó· ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÁÚ·ÊÂ: “ª·˜ ˘ÚÔ‚ÔÏ‹Û·ÙÂ, ÛÎÔÙÒÛ·Ù ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜, Ì·˜ Ô˘Ï‹Û·Ù” , Ô ¿ÓÙÚ·˜ ¤ÂÛ ·fi ÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÛÙÔ ‚‹Ì· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ô ƒÔ˘Ì¿ÓÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ÌÔÌÊ‹˜ Ô˘ η٤ıÂÛÂ Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, ÁÈ· ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·. ªfiÏȘ ¤ÁÈÓ ·ÓÙÈÏËÙfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ô¯ÒÚËÛ ·fi ÙÔ ‚‹Ì· ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ÙÈ Û˘Ó¤‚Ë Î·È Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ·Ó ÙÔ˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÔÈ ÚÒÙ˜ ‚Ô‹ıÂȘ. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ¤ÊÙ·Û·Ó ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ˜ ·fi ÙËÓ ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÎÙ¿ÎÙˆÓ ∫·Ù·ÛÙ¿ÛˆÓ, ÂÓÒ Ô ÁÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹˜ ÙˆÓ ºÈÏÂÏ¢ı¤ÚˆÓ, ∂Ì›ÏÈ·Ó ºÚ¿ÓÎÔ˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ¿ÎÔ˘Û ÙÔÓ ¿ÓÙÚ· Ó· ʈӿ˙ÂÈ ÚÈÓ ¤ÛÂÈ ·fi ÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ: “™ÙÂÚ‹Û·Ù ÙÔ „ˆÌ› ·fi Ù· ·È‰È¿ ÌÔ˘” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ Agerpres, ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÁÈ· Ó· ‰È·ÎÔÌÈÛÙ› ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘, Ô ¿ÓÙÚ·˜ ÊÒÓ·˙ ÙË Ï¤ÍË “ÂÏ¢ıÂÚ›·” .

ÀÔ‚¿ıÌÈÛ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Î·È √˘ÁÁ·Ú›· Ë Fitch μƒÀ•∂§§∂™, 23.

™Â ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ Û ∞+ ·fi ∞∞- ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ Ô›ÎÔ˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Fitch. ∏ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË, fiˆ˜ ›Â Ë Fitch, ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÛË ÙÔ˘ Ú˘ıÌÔ‡ Ì ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÂÙ·È ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙȘ ‰È·ÚÎÒ˜ ÂȉÂÈÓÔ‡ÌÂÓ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ù˘. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, Ô ›‰ÈÔ˜ Ô›ÎÔ˜ ›¯Â ˘Ô‚·ıÌ›ÛÂÈ Î·È ÙË Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌË ÈÛÙÔÏËÙÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ √˘ÁÁ·Ú›·˜ Û μμμ-, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ·ÚÓËÙÈΤ˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë √˘ÁÁ·Ú›· Â›Ó·È Ë ¯ÒÚ· Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2011 ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ∂∂. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, ÔÏϤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ¤¯ÂÈ ˘ÚÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “Sueddeutsche Zeitung” fiÙÈ ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ı· ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ Ì fiÓÔÌ· “Δ·ÌÂ›Ô ∂˘Úˆ·˚΋˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È ∂ÂÓ‰˘ÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘” , ÂÓ Â›‰ÂÈ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Ù·Ì›Ԣ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·Ú¤¯ÂÈ ‰¿ÓÂÈ· Û ÎÚ¿ÙË Ì ÌÂÁ¿Ï· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ì ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ·Ôı¤Ì·Ù· ¯Ú˘ÛÔ‡ ‹ ÌÂÙÔ¯¤˜ Û ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ¶¿ÓÙˆ˜, ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˘Ô‚·ıÌ›˙ÂÈ, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Î·Ù·ÚÙ›ÛÙËΠ·fi ¯·ÌËÏfi‚·ıÌÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ Î·È ‰ÂÓ ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÂÈ ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘” .

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 24 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

¶ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ Î·È ÛÙË ƒÒÌË ·fi ÙÔÓ “Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ˘Ú‹Ó· §¿ÌÚÔ˜ ºÔ‡ÓÙ·˜”

πÙ·ÏÔ› ·Ó·Ú¯ÈÎÔ› Ì ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ·Ó¤Ï·‚·Ó ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ·Î¤Ù·-‚fî˜ ƒøª∏, 23.

ª

È· ÈÙ·ÏÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ·Ó·Ú¯ÈÎÒÓ Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· FAI ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ Ì ·ÁÈ‰Â˘Ì¤Ó· ·Î¤Ù· ÛÙȘ ÚÂۂ›˜ Ù˘ ∂Ï‚ÂÙ›·˜ Î·È Ù˘ ÃÈÏ‹˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÈÙ·ÏÈÎfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Ansa, Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ ˆ˜ Federazione Anarchica Informale “Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi˜ ˘Ú‹Ó·˜ §¿ÌÚÔ˜ ºÔ‡ÓÙ·˜” . ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ‚Ú¤ıËΠ۠ÌÈÎÚfi ÎÔ˘Ù› ÎÔÓÙ¿ Û ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ù˘ ÚÂۂ›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠ·fi ÙȘ ÂÎÚ‹ÍÂȘ. ÓÙ·È Ó· ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” .

™‡Ìʈӷ Ì ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ∂§.∞™., ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‰È·Ú΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì πÙ·ÏÔ‡˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜, ·fi ÙË Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¤Ú¢ӷ ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Ù· ·ÁÈ‰Â˘Ì¤Ó· Ì ÂÎÚËÎÙÈο ·Î¤Ù· Ô˘ ÂÍÂÚÚ¿ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·Ï› ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ı¤Ì·, Ô πÙ·Ïfi˜ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ∞ÏÊÚ¤ÓÙÔ ª·ÓÙÔ‚¿ÓÔ, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ù· ·Î¤Ù· “Â›Ó·È Ôχ Èı·ÓfiÓ Ó· ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó ·fi ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ù¯ÓÈ΋ ÙˆÓ ÂÎÚËÎÙÈÎÒÓ ·Î¤ÙˆÓ Î·È Ê·Î¤ÏˆÓ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÙÔÓ ·Ó·Ú¯ÈÎfi ¯ÒÚÔ” . √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÂÈÚ¿ ÈÙ·ÏÈÎÒÓ ·Ó·Ú¯ÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó Û¯¤ÛÂȘ Ì ŒÏÏËÓ˜, ˆÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÛÙËÚȯı› fiÙÈ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ·Î¤ÙˆÓ ¤ÁÈÓ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

∞Ó¿ÏË„Ë Â˘ı‡Ó˘

¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂӉ›ÍÂȘ fiÙÈ ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

ÎÒÓ, ƒÔÌ¤ÚÙÔ ª·ÚfiÓÈ, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÎÚ‹ÍÂȘ ·Î¤ÙˆÓ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È Ë ·Ó·Ú¯È΋ Ô‰fi˜. √È ÂӉ›ÍÂȘ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ˜ Ì ÂΛӘ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÓÙˆÓ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ Î·È ·˘Ùfi Ì·˜ οÓÂÈ Ó· ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ Ô‰fi” . Δ¤ÏÔ˜, Ô πÙ·Ïfi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ôχ ‚›·È˜ ÔÌ¿‰Â˜, Ô˘ Â›Ó·È ·ÚÔ‡Û˜ Î·È ÛÙËÓ πÛ·Ó›· Î·È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ΔÔ ÂȉËÛÂÔÁÚ·ÊÈÎfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Agi ›¯Â ÌÂÙ·‰ÒÛÂÈ - ÓˆÚ›ÙÂÚ· - fiÙÈ “Ù· ‰‡Ô ÂÎÚËÎÙÈο ·Î¤Ù· Ô˘ ÂÍÂÚÚ¿ÁËÛ·Ó ÛÙȘ ÚÂۂ›˜ Ù˘ ∂Ï‚ÂÙ›·˜ Î·È Ù˘ ÃÈÏ‹˜ ʤÚÔ-

∏ ·Ó·Ú¯È΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Federazione Anarchica Informale (FAI) ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ, fiˆ˜ ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Ansa. ΔÔ Î›ÌÂÓÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ‚Ú¤ıËΠ۠¤Ó· ÌÈÎÚfi ÎÔ˘Ù› ÎÔÓÙ¿ Û ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜. “∂›Ì·ÛÙ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ì·˜, Ì ÏfiÁÈ· Î·È Ì Ú¿ÍÂȘ. ¡· ηٷÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÙÔ ·ÔÏ˘Ù·Ú¯ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ∑‹Ùˆ Ë FAI, ˙‹Ùˆ Ë ·Ó·Ú¯›·. Federazione Anarchica Informale, Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi˜ ˘Ú‹Ó·˜ §¿ÌÚÔ˜ ºÔ‡ÓÙ·˜”, ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ Û‡ÓÙÔÌÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ·ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜, ÚÔÛı¤ÙÂÈ ÙÔ Ansa.

‚ÒÛÂˆÓ Î·È ÂÚ¢ÓÒÓ, Ì ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÈÔ ÚÔËÁÌ¤ÓˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ. ∏ ÂȉÈ΋ ·ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›· Ù˘ ƒÒÌ˘, ÍÂΛÓËÛ ¤Ú¢ӷ ÙËÓ ˘fiıÂÛË, Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Â›ıÂÛ˘ Ì ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÚfiıÂÛË. √È ÈÙ·ÏÈΤ˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÚÔÏËÙÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Û ͤÓ˜ ‰Èψ̷ÙÈΤ˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›˜, ÂÓÒ ËÁ¤˜ Ù˘ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ Ù˘ ƒÒÌ˘, ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ó· ‰È·ÚÚ‡ÛÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ·Ú·‰ÔıÔ‡Ó Î·È Ó¤· ÂÎÚËÎÙÈο ·Î¤Ù·.

ºÚ·Ù›ÓÈ: ™Ô‚·Ú¿ Û˘Ì‚¿ÓÙ·

∞ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ √∏∂ ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó Î·Ù·ÛÙÚÔʤ˜ ·Ï·ÈÛÙÈÓÈ·ÎÒÓ ÛÈÙÈÒÓ ·fi πÛÚ·ËÏÈÓÔ‡˜

“¶ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì ÂÚ› Ù›ÓÔ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÚfiÎÂÈÙ·È, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· ÛÔ‚·Ú¿ Û˘Ì‚¿ÓÙ·” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô πÙ·Ïfi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ‰˘Ô ÂÎÚ‹ÍÂȘ ·Î¤ÙˆÓ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙȘ ÚÂۂ›˜ Ù˘ ∂Ï‚ÂÙ›·˜ Î·È Ù˘ ÃÈÏ‹˜, ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·. √ ºÚ·Ù›ÓÈ, ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “Ë πÙ·Ï›·, ·ÚÂÓ¤‚Ë ‹‰Ë ÒÛÙ ÔÈ ÚÂۂ›˜ Ù˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ˘„ËÏÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘, Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÂÈϤÔÓ Ì¤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜” . ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ͤÓ˜ ÚÂۂ›˜ ÛÙË ƒÒÌË, ÔÈ ÈÙ·ÏÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Ôχ ÚÔÛÂÎÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜, ΢ڛˆ˜ Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ Ù˘ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜. √È Î·Ú·ÌÈÓȤÚÔÈ, ÂÚÈÛ˘Ó¤ÏÂÍ·Ó fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·ÔÌ›ÓÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ‰˘Ô ÂÎÚËÎÙÈÎÔ‡˜ ʷΤÏÔ˘˜ Î·È ÚfiÎÂÈÙ·È ÙÒÚ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ÛÂÈÚ¿ ÂÍ·ÎÚÈ-

∏ ÂÚ›ÙˆÛË ı˘Ì›˙ÂÈ ∂ÏÏ¿‰· ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, Ô πÙ·Ïfi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈ-

¡∂∞ À√ƒ∫∏, 23.

∞ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ √∏∂ ηًÁÁÂÈÏ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙȘ ηٷÛÙÚÔʤ˜ ·Ï·ÈÛÙÈÓÈ·ÎÒÓ ÛÈÙÈÒÓ Ì ÂÓÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÈÛÚ·ËÏÈÓÒÓ ·Ú¯ÒÓ, ÌÂÙ¿ ·fi ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙËÓ Î·Ù¯fiÌÂÓË ·Ó·ÙÔÏÈ΋ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë ª¿ÚÌ·Ú· ™¤ÓÛÙÔÔ˘Ó ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ÙÔ˘ √∏∂ ·ÚÌfi‰È· ÁÈ· ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙÔ˘˜ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ˘˜ ÚfiÛÊ˘Á˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ “ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi Î·È ÙËÓ Ù·›ӈÛË” Ô˘ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ‰‡Ô ·Ï·ÈÛÙÈÓȷΤ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ô˘ ˘Ô¯ÚÂÒıËÎ·Ó Ó· ηٷÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÔÈ ›‰È˜ Ù· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜, Ô˘ ÔÈ ÈÛÚ·ËÏÈÓ¤˜ ·Ú¯¤˜ ‰È·Ù›ÓÔÓÙ·Ó fiÙÈ Â›¯·Ó ÎÙÈÛÙ› ¯ˆÚ›˜ ¿‰ÂÈ·, ÊÔ‚Ô‡ÌÂÓ˜ fiÙÈ ı· ¤ÚÂ ӷ ÏËÚÒÛÔ˘Ó Ù· ÂÚÁ·ÙÈο ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ô˘ ı· Ù· ÁÎÚ¤ÌÈ˙·Ó. “∞˘Ù¤˜ ÔÈ Î·Ù·‰ÈηÛ٤˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Â›Ó·È ÔϤıÚȘ”, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ª¿ÚÌ·Ú· ™¤ÓÛÙÔÔ˘Ó. ÕÏÏÔ˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ÙÔ˘ √∏∂, Ô ª¿ÍÔ˘ÂÏ °Î¤ÈÏ·ÚÓÙ Ô˘ Â›Ó·È ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ ‰È·Î›ÓËÛ˘ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜, ηٿÁÁÂÈÏ fiÙÈ “Ë ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ÂÓÓÔ› Ó· ¿ÚÂÈ Ì¤ÙÚ· ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ·˘Ù‹ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ·Ï·ÈÛÙÈÓÈ·ÎÒÓ ÛÈÙÈÒÓ ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ Ÿ¯ıË Î·È ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì”. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ √∏∂ Ù· Û›ÙÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÎÚÂÌÈÛÙ› ÙÔ 2010 Ì ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì Î·È ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ πÛÚ·‹Ï ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ Ÿ¯ıË ¤ÊÙ·Û·Ó Ù· 396 ÂÓÒ ÙÔ 2009 ‹Ù·Ó 275.

¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ¤Ó‰ÂÈÍË fiÙÈ Ù· ·ÁÈ‰Â˘Ì¤Ó· ‰¤Ì·Ù· Ô˘ ÂÍÂÚÚ¿ÁËÛ·Ó ÛÙȘ ÚÂۂ›˜ Ù˘ ∂Ï‚ÂÙ›·˜ Î·È Ù˘ ÃÈÏ‹˜ ÛÙËÓ πÙ·Ï›· ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∞˘Ùfi ·Ó¤ÊÂÚ Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÂÚ› Èı·Ó‹˜ ÂÌÏÔ΋˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ‰ÂÌ¿ÙˆÓ. ∫¿ÙÈ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ͤӷ ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ ˆ˜ Èı·Ó‹ ÂΉԯ‹. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ›‰È· ËÁ‹, ÔÈ πÙ·ÏÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ˘‹ÚÍ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ·fi ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚¿ÏÂÈ Î·Ó¤Ó· ·›ÙËÌ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ˘fiıÂÛË, Ô‡Ù ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÎÔÌ›ÛÂÈ ÂӉ›ÍÂȘ ‹ ÛÙÔȯ›· Ô˘ Ó· ÂÌϤÎÔ˘Ó ¤ÏÏËÓ˜ ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ‰ÂÌ¿ÙˆÓ. øÛÙfiÛÔ, ηٿ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó ·fi ÈÙ·ÏÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù· ·ÁÈ‰Â˘Ì¤Ó· ‰¤Ì·Ù· Û ¤Ó‰ÂÈÍË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, Û ŒÏÏËÓ˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, οÙÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â› Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Èı·ÓfiÓ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ·Ó¿ÏË„Ë Â˘ı‡Ó˘ ÁÈ· ·˘Ùfi ÛÙËÓ πÙ·Ï›·. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙ· ‰‡Ô ÂÎÚËÎÙÈο ·Î¤Ù· Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ‰‡Ô ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ù˘ ∂Ï‚ÂÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ÃÈÏÈ·Ó‹˜ ¶ÚÂۂ›·˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙË ƒÒÌË, Ô πÙ·Ïfi˜ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ∞ÏÊÚ¤ÓÙÔ ª·ÓÙÔ‚¿ÓÔ, ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ıËΠÌÂÚÈÎÒ˜ ·fi ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ ›¯Â οÓÂÈ ÓˆÚ›ÙÂÚ· Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ƒÔÌ¤ÚÙÔ ª·ÚfiÓÈ. “Δ· ‰˘Ô ÂÎÚËÎÙÈο ·Î¤Ù· Â›Ó·È Ôχ Èı·ÓfiÓ Ó· ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó ·fi ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·fi ÙËÓ πÙ·Ï›·. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ù¯ÓÈ΋ ÙˆÓ ÂÎÚËÎÙÈÎÒÓ ·Î¤ÙˆÓ Î·È Ê·Î¤ÏˆÓ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÙÔÓ ·Ó·Ú¯ÈÎfi ¯ÒÚÔ” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ª·ÓÙÔ‚¿ÓÔ. √ πÙ·Ïfi˜ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÚfiÛıÂÛ ‰Â fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ÛÂÈÚ¿ πÙ·ÏÈÎÒÓ ·Ó·Ú¯ÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó Û¯¤ÛÂȘ Ì ŒÏÏËÓ˜, ·ÏÏ¿ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÛÙËÚȯı› fiÙÈ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ·Î¤ÙˆÓ ¤ÁÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·. √ ∞ÏÊÚ¤ÓÙÔ ª·ÓÙÔ‚¿ÓÔ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ˘ÈÔıÂÙËı› ·˘ÍË̤ӷ ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙȘ ͤÓ˜ ÚÂۂ›˜ ÛÙËÓ πÙ·Ï›·, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÔÏϤ˜ ÈÙ·ÏÈΤ˜ ‰Èψ̷ÙÈΤ˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi.

“£· οÓÔ˘Ì ¯Ú‹ÛË ˘ÚËÓÈÎÒÓ”

ªÂ «ÈÂÚfi fiÏÂÌÔ» ·ÂÈÏ› Ë ¶ÈÔÓÁÈ¿ÓÁÎ, ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÓÔÙÈÔÎÔÚ¿ÙÈÎË ¿ÛÎËÛË ¶π√¡°π∞¡°∫, 23.

ªÂÁ¿ÏË ¯ÂÚÛ·›· Î·È ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ∫ÔÚ¤·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÌÂıfiÚÈÔ Ì ÙË μfiÚÂÈÔ ∫ÔÚ¤·. ∏ ¶ÈÔÓÁÈ¿ÓÁÎ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “„˘¯ÔÏÔÁÈÎfi fiÏÂÌÔ” Ù· Á˘ÌÓ¿ÛÈ· ·fi ÙËÓ “ÔÏÂÌÔοËÏË” ™ÂÔ‡Ï. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ μÔÚ›Ԣ ∫ÔÚ¤·˜ ∫ÈÌ °ÈÔÓÁÎ-ÙÛÔ˘Ó ·›ÏËÛ Ì “ÈÂÚfi fiÏÂÌÔ” ηٿ Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∫ÔÚ¤·˜, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ¶ÈÔÓÁÈ¿ÓÁÎ ı· οÓÂÈ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ˘ÚËÓÈÎÔ‡ Ù˘ ÔÏÔÛÙ·Û›Ô˘. §›ÁÔ ÓˆÚ›ÙÂÚ· Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘

¡. ∫ÔÚ¤·˜ ¤ÛÙÂÏÓÂ Ó¤Ô Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔ ‚ÔÚÂÈÔÎÔÚ·ÙÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜,

ÌÂÙ·‚·›ÓÔÓÙ·˜ Û ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ‚¿ÛË ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· ÁÈ· Ó· Â-

ϤÁÍÂÈ ÙÔ Â›Â‰Ô ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË Â›ıÂÛ˘ ·fi ÙÔÓ μÔÚÚ¿. ™ÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ¿ÛÎËÛË, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Û ‰›Ô ‚ÔÏ‹˜ ÛÙËÓ ¶ÔÙÛfiÓ, ÂÚ›Ô˘ 30 ¯ÏÌ. ·fi Ù· Û‡ÓÔÚ·, Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÎÔ‡, ·ÓÙÈ·ÂÚÔÔÚÈο, ÂÈıÂÙÈο ÂÏÈÎfiÙÂÚ· Î·È Ì·¯ËÙÈο ·ÂÚÔÛοÊË. ∏ ™ÂÔ‡Ï ÛÎÏËÚ·›ÓÂÈ ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÈÎÚ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ “·ÛıÂÓÈ΋” Ù˘ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÛÙÔ ‚ÔÚÂÈÔÎÔÚ¿ÙÈÎÔ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌfi ÛÙÔ ÓËÛ› °ÂÔÓÈfiÓÁÎ, ÛÙȘ 23 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, Ô˘ ÛÙÔ›¯ÈÛ ÙË ˙ˆ‹ ‰‡Ô ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ Î·È ‰‡Ô ·Ì¿-

¯ˆÓ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙˆÓ ∏¶∞ οÏÂÛ ÙËÓ ¶ÈÔÓÁÈ¿ÓÁÎ Ó· ÌËÓ ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙË Ó¤· ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ¿ÛÎËÛË. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ §Â˘ÎÔ‡ √›ÎÔ˘ ƒfiÌÂÚÙ °ÎÈÌ˜, Ù· Á˘ÌÓ¿ÛÈ· “ÚÔ·Ó·ÁÁÂÏı› Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi, Â›Ó·È ‰È·Ê·Ó‹, ¤¯Ô˘Ó ·Ì˘ÓÙÈ΋ ʇÛË Î·È ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ì ηӤӷ ÙÚfiÔ Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ·¿ÓÙËÛË ·fi ÙÔ˘˜ μÔÚÂÈÔÎÔÚ¿Ù˜” . ∂›Û˘ Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Ë̤ڷ Ù· ÙÚÈ‹ÌÂÚ· Ó·˘ÙÈο Á˘ÌÓ¿ÛÈ· Ì Ú·ÁÌ·ÙÈο ˘Ú¿ ÛÙË £¿Ï·ÛÛ· Ù˘ π·ˆÓ›·˜, ÂÚ›Ô˘ 100 ¯ÏÌ. ÓfiÙÈ· Ù˘ ı·Ï¿ÛÛÈ·˜ ÌÂıÔÚ›Ô˘.


33

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 24 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

OÈ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÚˆÙ‡ԢÛ˜ 2011, ΔÔ˘ÚÎÔ‡ Î·È Δ·Ï›Ó √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (™.μ.£.∫.∂.), ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Enterprise Europe Network Hellas ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ΔÔ˘ÚÎÔ‡ (ºÈÓÏ·Ó‰›·) Î·È ÙÔ Δ·Ï›Ó (∂ÛıÔÓ›·) Â›Ó·È ÔÈ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÚˆÙ‡ԢÛ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÙÔ 2011. ∏ Â›ÛËÌË ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÔÏ˘¿ÚÈıÌˆÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ, ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙÔ Δ·Ï›Ó Î·È ÛÙȘ 15 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙÔ ΔÔ˘ÚÎÔ‡. ∏ ÙÂÏÂÙ‹ ¤Ó·Ú͢ ÛÙÔ Δ·Ï›Ó ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ì ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ‰ËÌfiÛÈ· Û˘Ó·˘Ï›· Û˘Óԉ›· ˘ÚÔÙ¯ÓËÌ¿ÙˆÓ. ∏ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Δ·Ï›Ó 2011 ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ ÔÏϤ˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ: ÂÎı¤ÛÂȘ, Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Î·È ¿ÏÏ· ı·ÙÚÈο ‰ÚÒÌÂÓ· ı· ‰È·‰¤¯ÔÓÙ·È ÙÔ ¤Ó· ÙÔ ¿ÏÏÔ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ȉ›ˆ˜ ¿Óˆ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Ô˘ ‚Ú¤¯ÂÈ ÙËÓ fiÏË. ΔÔ ΔÔ˘ÚÎÔ‡, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙȘ 15 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Ì ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ˘·›ıÚÈÔ ı¤·Ì· ÛÙËÓ fi¯ıË ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ Ô˘ ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÙËÓ fiÏË. ∏ ÙÂÏÂÙ‹ ·˘Ù‹ ı·

·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ ¤Ó·˘ÛÌ· ÁÈ· ¤Ó· ÏÔ‡ÛÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ ˙ˆ‹ ÛÙË ÊÈÓÏ·Ó‰È΋ fiÏË Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 2011. ΔÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ÙÔ˘ 2010, Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ·¤ÓÂÈÌ ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ªÂϛӷ ªÂÚÎÔ‡ÚË (1,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ) ÛÙȘ ‰‡Ô ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÚˆÙ‡ԢÛ˜ 2011 ÁÈ· ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÙÔ˘˜. ¶ÔÏÏÔ› ͤÓÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÎÏËı› ÛÙÔ Δ·Ï›Ó Î·È ÛÙÔ ΔÔ˘ÚÎÔ‡, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô fiÏÂˆÓ Î·È ı· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ. ∏ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÚԂ‚ÏË̤ӷ ÁÂÁÔÓfiÙ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. √È fiÏÂȘ ÂÈϤÁÔÓÙ·È ‚¿ÛÂÈ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ Â˘Úˆ·˚΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË, Ó· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ, Ó· Â›Ó·È ÂÏ΢ÛÙÈÎfi ÛÂ Â˘Úˆ·˚΋ Îϛ̷η ηÈ

Απόσπασμα κατασχετήριας έκθεσης. Ο Δικ. Επιμελητής του Πρωτοδικείου Βόλου, Νεκτάριος Σκούρτης, κάτοικος Βόλου, οδός Αντωνοπούλου 26. Κάνω γνωστό ότι στις 12/1/2011, ημέρα Τετάρτη και από τις 4.00 μ.μ. ώς τις 5.00 μ.μ., στο Ειρηνοδικείο Βόλου που βρίσκεται στο Δικαστικό Μέγαρο Βόλου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου (μεταξύ των οδών Ανθ. Γαζή και Γεωργίου Καρτάλη - έναντι πλατείας Ελευθερίας) και ενώπιον του συμβολαιογράφου Βόλου Βασιλείου Αγησ. Μακρυγιάννη, κάτοικου Βόλου, οδός Ανθ. Γαζή αριθμός 159, ή του νόμιμου αναπληρωτή του θα εκπλειστηριαστεί αναγκαστικά, σύμφωνα με την με αριθμό 1858/2006 κατασχετήρια έκθεση του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Βόλου Γρηγορίου Παππά η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη Χρήστου Πελεκάνου του Σωτηρίου και της Νίκης, κατοίκου Βόλου, οδός Χατζηαργύρη, αρ. 22, με επίσπευση της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου 40, με την επωνυμία “ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ” και τον διακριτικό τίτλο “ΑΛΦΑ ΒΑΝΚ” , νόμιμα εκπροσωπούμενης, της οποίας η περιγραφή έχει ως εξής: 1) Η με στοιχεία (Α-1) αποθήκη του πρώτου υπέρ το ισόγειον πολυορόφου οικοδομής, κτισμένης επί οικοπέδου εκτάσεως (370,60) τ.μ., κείμενο εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως Βόλου, του ομωνύμου Δήμου, Υποθηκοφυλακείου Βόλου και επί της οδού Σέφελ με αριθμό δημοτικής αρίθμησης 31, εμφαινόμενο στο τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Χρήστου Καραβίτη και συνορευόμενο γύρωθεν ανατολικώς επί πλευράς (ΑΙ) μέτρων (22,40) με την οδό Σέφελ, δυτικώς επί πλευράς (ΓΔ) μέτρων (1,50) με ιδιοκτησία Ορφανοτροφείου Θεσσαλονίκης και εν μέρει και επί πλευράς τεθλασμένης (ΔΕΖΗΘ) μέτρων συνολικώς (17,60) με ιδιοκτησία Σαραγιάννη, βορείως (αρκτικώς) επί πλευράς (ΘΓ) μέτρων (15,50) με ιδιοκτησία Φιλοσόφ-Λεβά και εν μέρει με ιδιοκτησία Σαραγιάννη και νοτίως (μεσημβρινώς) επί πλευράς τεθλασμένης (ΑΒΓ) εν μέρει και επί πλευράς (ΑΒ) μέτρων (11,45) με ιδιοκτησία Σπ. Συγκούνη και εν μέρει και επί πλευράς (ΒΓ) μέτρων (10) με ιδιοκτησία Ορφανοτροφείου Θεσσαλονίκης. Η ως άνω Α-1 αποθήκη αποτελείται από μία αίθουσα και WC και κλίμακα επικοινωνίας αυτής μετά του αντιστοίχου καταστήματος του ισογείου κατά τον τίτλο κτήσεως, αλλά σήμερα έχει καταργηθεί, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά (104), όγκον μέτρα κυβικά (327,50), αναλογίαν όγκου κοινοχρήστων μέτρα κυβικά (87,50), ολικόν όγκον μέτρα κυβικά (415), ποσοστό συνιδιοκτη-

σίας επί του οικοπέδου (83/1000) εξ αδιαιρέτου, αντιστοιχούν εις μέτρα τετραγωνικά (30,76), συμμετοχήν εις τας δαπάνας: α) των κοινοχρήστων (152/1000), β) κεντρικής θέρμανσης (113/1000), γ) λειτουργίας και επισκευών του ανελκυστήρα (132/1000) και ψήφους επί συνόλου χιλίων (83/1000), κείται εις το βόρειο τμήμα του ορόφου και συνορεύει ανατολικά με την οδό Σέφελ, δυτικά με ακάλυπτο χώρο, βόρεια με όριο ξένης ιδιοκτησίας και κατά μικρό τμήμα με τον ακάλυπτο χώρο και νότια εν μέρει με ακάλυπτο χώρο, εν μέρει με φρέαρ ανελκυστήρος, εν μέρει με κοινόχρηστον διάδρομον και εν μέρει με την Α2 αποθήκη, όπου δεν υφίσταται η μεσοτοιχία. Η παραπάνω αποθήκη αποτελεί αυτοτελή, διηρημένη και ανεξάρτητη ιδιοκτησία κατά την έννοια του Ν. 3741/29, του Ν. 1024/71 και των άρθρων 1002 και 1117 του Α.Κ., έχει ηλεκτρική εγκατάσταση χωρίς παροχή, υδραυλική εγκατάσταση, εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης. Περιήλθε στον οφειλέτη το παραπάνω ακίνητο σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 28184/5-4-1979 συμβόλαιο του ποτέ Συμβολαιογράφου Βόλου Αγησιλάου Μακρυγιάννη, νόμιμα μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Βόλου στον τόμο 223 και αριθμό 110 (με το ανωτέρω συμβόλαιο περιήλθε στον οφειλέτη η ψιλή κυριότητα του ακινήτου και η επικαρπία στη μητέρα του Νίκη Μπασμαξίζη, αποβιωσάσης εν τω μεταξύ της μητέρας του, σήμερα έχει την πλήρη κυριότητα), σε συνδυασμό: α) με την υπ’ αριθ. 4439/1988 πράξη εξόφλησης νόμιμα μεταγραφείσης στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Βόλου στον τόμο 306 και αριθμό 160, β) με την υπ’ αριθ. 27768/27-1-1979 σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας και κανονισμού πολυκατοικίας του ποτέ Συμβολαιογράφου Βόλου Αγησιλάου Μακρυγιάννη, νόμιμα μεταγραφείσης στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Βόλου στον τόμο 220 και αριθμό 43 και γ) με την υπ’ αριθ. 28147/31-3-1979 τροποποίηση της αμέσως ανωτέρω σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας του ποτέ Συμβολαιογράφου Βόλου Αγησιλάου Μακρυγιάννη, νόμιμα μεταγραφείσης στα βιβλία σημειώσεων του Υποθηκοφυλακείου Βόλου στον τόμο 16 και αριθμό 125. Τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του πλειστηριασμού ευρώ (64.696,32) που είναι η αντικειμενική αξία του ακινήτου και η οποία είναι μεγαλύτερη της κατώτερης τιμής που είχε προσδιοριστεί σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3062/2007 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου που ανέρχονταν σε (40.000,00) ευρώ. 2) Η με στοιχεία (Α-2) αποθήκη του πρώτου υπέρ το

Ó· ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ fiÏ˘. ∂›Ó·È Â›Û˘ ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÔÈ fiÏÂȘ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘˜, Ó· Â·Ó·ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi ¯¿ÚÙË, Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Î·È Ó· ۯ‰ȿÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘˜ ̤۷ ·fi ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi. √ Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ ·ÔʤÚÂÈ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ· ÔʤÏË, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Â›‰Ô, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ fiÏË fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈʤÚÂÈ· ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹ÎÂÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ۯÂÙÈ΋ ÌÂϤÙË, Ë Ì¤ÛË ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂˆÓ Î·Ù¿ Ì›· ‰È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢ÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙËÓ fiÏË Ô˘ ʤÚÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 12% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËÎÂ. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi ¿ÁÁÈÍ ÙÔ 25% ÁÈ· ÙÔ §›‚ÂÚÔ˘Ï ÙÔ 2008 Î·È ÙÔ ™ÈÌ›Ô˘ (ƒÔ˘Ì·Ó›·) ÙÔ 2007. ªÂÙ¿ ÙÔ ΔÔ˘ÚÎÔ‡ Î·È ÙÔ Δ·Ï›Ó ÙÔ 2011, ÔÈ ÚÔÛ¯›˜ ¶Ô-

ÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ¶ÚˆÙ‡ԢÛ˜ Â›Ó·È ÙÔ Guimaraes (¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·) Î·È ÙÔ Maribor (™ÏÔ‚ÂÓ›·) ÙÔ 2012, Ë ª·ÛÛ·Ï›· (°·ÏÏ›·) Î·È ÙÔ Kosice (™ÏÔ‚·Î›·) ÙÔ 2013, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë Umea (™Ô˘Ë‰›·) Î·È Ë ƒ›Á· (§ÂÙÔÓ›·) ÙÔ 2014, Ë Mons (μ¤ÏÁÈÔ) Î·È ÙÔ Plzen (ΔÛ¯È΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·) ÙÔ 2015. ∏ Î. ∞Ó‰ÚÔ‡ÏÏ· μ·ÛÈÏ›Ԣ, Â›ÙÚÔÔ˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ¶ÔÏ˘ÁψÛÛ›·˜ Î·È ¡ÂÔÏ·›·˜, ‰‹ÏˆÛÂ: “ ÷›ÚÔÌ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙȘ ÙÂÏÂÙ¤˜ ¤Ó·Ú͢ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔ ΔÔ˘ÚÎÔ‡ Î·È ÛÙÔ Δ·Ï›Ó. √ ıÂÛÌfi˜ Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ¶ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ϤÔÓ ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤·. Œ¯ÂÈ ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ÙËÓ ·ÛÙÈ΋ ·Ó¿Ï·ÛË, ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· Î·È ÂÏ΢ÛÙÈÎfiÙËÙ· ÛÂ Â˘Úˆ·˚΋ Îϛ̷η. ∂‡¯ÔÌ·È Î¿ı ÂÈÙ˘¯›· ÛÙȘ ‰‡Ô ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÚˆÙ‡ԢÛ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÙÔ 2011!” .

¢IKA™TIK√ ¢HMO™IEYMA ισόγειον πολυορόφου οικοδομής, κτισμένης επί οικοπέδου εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών (370,60), κείμενον εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως Βόλου, του ομωνύμου Δήμου, Υποθηκοφυλακείου Βόλου και επί της οδού Σέφελ με αριθμό δημοτικής αρίθμησης 31, εμφαινόμενον στο τοπογραφικό διάγραμμα υπό τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-ΘΙ-Α του πολιτικού μηχανικού Χρήστου Καραβίτη και συνορευόμενο γύρωθεν ανατολικώς επί πλευράς (ΑΙ) μέτρων (22,40) με την οδό Σέφελ, δυτικώς επί πλευράς (ΓΔ) μέτρων (1,50) με ιδιοκτησία Ορφανοτροφείου Θεσσαλονίκης και εν μέρει και επί πλευράς τεθλασμένης (ΔΕΖΗΘ) μέτρων συνολικώς (17,60) με ιδιοκτησία Σαραγιάννη, βορείως (αρκτικώς) επί πλευράς (ΘΓ) μέτρων (15,50) με ιδιοκτησία Φιλοσόφ-Λεβά και εν μέρει με ιδιοκτησία Σαραγιάννη και νοτίως (μεσημβρινώς) επί πλευράς τεθλασμένης (ΑΒΓ) εν μέρει και επί πλευράς (ΑΒ) μέτρων (11,45) με ιδιοκτησία Σπ. Συγκούνη και εν μέρει και επί πλευράς (ΒΓ) μέτρων (10) με ιδιοκτησία Ορφανοτροφείου Θεσσαλονίκης. Η ως άνω Α-2 αποθήκη αποτελείται από μία αίθουσα και WC, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά (49,50), όγκον μέτρα κυβικά (156), αναλογίαν όγκου κοινοχρήστων μέτρα κυβικά (37), ολικόν όγκον μέτρα κυβικά (193), ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου (37/1000) εξ αδιαιρέτου, αντιστοιχούν εις μέτρα τετραγωνικά (13,71), συμμετοχήν εις τας δαπάνας: α) των κοινοχρήστων (67/1000), β) κεντρικής θέρμανσης (49/1000), γ) λειτουργίας και επισκευών του ανελκυστήρα (58/1000) και ψήφους επί συνόλου χιλίων (37/1000), κείται εις το ανατολικό τμήμα του ορόφου και συνορεύει ανατολικά με την οδό Σέφελ, δυτικά με κοινόχρηστο διάδρομο, βόρεια με την Α-1 αποθήκη, όπου δεν υφίσταται η μεσοτοιχία και νότια με την Α-3 αποθήκη, όπου δεν υφίσταται η μεσοτοιχία. Η παραπάνω αποθήκη αποτελεί αυτοτελή, διηρημένη και ανεξάρτητη ιδιοκτησία κατά την έννοια του Ν. 3741/29, του Ν. 1024/71 και των άρθρων 1002 και 1117 του Α.Κ., έχει ηλεκτρική εγκατάσταση χωρίς παροχή, υδραυλική εγκατάσταση, εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης. Περιήλθε στον οφειλέτη το παραπάνω ακίνητο σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 43916/11-10-1988 συμβόλαιο του ποτέ Συμβολαιογράφου Βόλου Αγησιλάου Μακρυγιάννη, νόμιμα μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Βόλου στον τόμο 304 και αριθμό 331 (με το ανωτέρω συμβόλαιο πε-

ριήλθε στον οφειλέτη η ψιλή κυριότητα του ακινήτου και η επικαρπία στη μητέρα του Νίκη Μπασμαξίζη, αποβιωσάσης εν τω μεταξύ της μητέρας του, σήμερα έχει την πλήρη κυριότητα), σε συνδυασμό: α) με την υπ’ αριθ. 27768/27-1-1979 σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας και κανονισμού πολυκατοικίας του ποτέ Συμβολαιογράφου Βόλου Αγησιλάου Μακρυγιάννη, νόμιμα μεταγραφείσης στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Βόλου στον τόμο 220 και αριθμό 43 και β) με την υπ’ αριθ. 28147/31-31979 τροποποίηση της αμέσως ανωτέρω σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας του ποτέ Συμβολαιογράφου Βόλου Αγησιλάου Μακρυγιάννη, νόμιμα μεταγραφείσης στα βιβλία σημειώσεων του Υποθηκοφυλακείου Βόλου στον τόμο 16 και αριθμό 125. Τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του πλειστηριασμού ευρώ (35.925,12) που είναι η αντικειμενική αξία του ακινήτου και η οποία είναι μεγαλύτερη της κατώτερης τιμής που είχε προσδιοριστεί σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3062/2007 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου που ανέρχονταν σε (20.000,00) ευρώ. 3) Η με στοιχεία (Α-3) αποθήκη του πρώτου υπέρ το ισόγειον πολυορόφου οικοδομής, κτισμένης επί οικοπέδου εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών (370,60), κείμενον εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως Βόλου, του ομωνύμου Δήμου, Υποθηκοφυλακείου Βόλου και επί της οδού Σέφελ με αριθμό δημοτικής αρίθμησης 31, εμφαινόμενον εις το τοπογραφικό διάγραμμα υπό τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Α του πολιτικού μηχανικού Χρήστου Καραβίτη και συνορευόμενο γύρωθεν ανατολικώς επί πλευράς (ΑΙ) μέτρων (22,40) με την οδό Σέφελ, δυτικώς επί πλευράς (ΓΔ) μέτρων (1,50) με ιδιοκτησία Ορφανοτροφείου Θεσσαλονίκης και εν μέρει και επί πλευράς τεθλασμένης (ΔΕΖΗΘ) μέτρων συνολικώς (17,60) με ιδιοκτησία Σαραγιάννη, βορείως

ªÂÈÒıËÎÂ Ë ÔÈÓ‹ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ¢ËÌËÙÚ¿ÎË ∞£∏¡∞, 23.

™ÙÔ ÌÈÛfi Ì›ˆÛ ÙËÓ ÚˆÙfi‰ÈÎË ÔÈÓ‹ Ù˘ 25ÂÙÔ‡˜ οıÂÈÚ͢ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ¢ËÌËÙÚ¿ÎË, 32 ÂÙÒÓ, Ì ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ÙÔ ¶ÂÓÙ·ÌÂϤ˜ ∂ÊÂÙÂ›Ô ∫·ÎÔ˘ÚÁËÌ¿ÙˆÓ. ΔÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Î·Ù·‰›Î·Û ÙÔÓ 32¯ÚÔÓÔ ·Ó·Ú¯ÈÎfi Û ÔÈÓ‹ οıÂÈÚ͢ 12,5 ÂÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ÏËÛÙ›·˜ ÛÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ÛÙË ™fiψÓÔ˜, ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2006. ΔÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Î‹Ú˘Í ¤ÓÔ¯Ô ÙÔÓ ¢ËÌËÙÚ¿ÎË ÁÈ· ÏËÛÙ›·, ·Ï‹ Û˘Ó¤ÚÁÂÈ· Û ·fiÂÈÚ· ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›·˜ ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ÊÚÔ˘ÚÔ‡, ÂÓÒ ÌÂÙ¤ÙÚ„ ÙÔ Î·ÎÔ‡ÚÁËÌ· Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Û ÏËÌÌÂÏËÌ·ÙÈ΋ Û‡ÛÙ·ÛË Î·È Û˘ÌÌÔÚ›·. ∂ÈϤÔÓ, ÙÔÓ ¤ÎÚÈÓ ¤ÓÔ¯Ô ÁÈ· ‰‡Ô ·ÎfiÌË Î·ÙËÁÔڛ˜ Û ‚·ıÌfi ÏËÌÌÂÏ‹Ì·ÙÔ˜. ΔÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ¤Î·Ó ‰ÂÎÙ‹ ·Ó¿ÏÔÁË ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ¤‰Ú·˜ Ô˘ ›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ Ù˘ ηÎÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ Û ÏËÌ̤ÏËÌ· Î·È ÙË ÌË ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÂÏ·ÊÚ˘ÓÙÈÎÔ‡. ™ÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ Ô °È¿ÓÓ˘ ¢ËÌËÙÚ¿Î˘ ›¯Â Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ fiÙÈ Â›Ó·È ·Ó·Ú¯ÈÎfi˜, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È ·ÛÙÂ›Ô “Ô˘ ÊÔÚÙÒıËη 25 ¯ÚfiÓÈ· οıÂÈÚÍË ÂÂȉ‹ ÚÔÛ¿ıËÛ· Ó· ÔÈÎÂÈÔÔÈËıÒ Ï›Á· ·fi Ù· ÎÏÂÌ̤ӷ Î¤Ú‰Ë ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ. ∂¿Ó οÔÈÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÏÔÁËı› Â›Ó·È ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È fi¯È ÂÁÒ” ∂›¯Â ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ Â›Û˘ fiÙÈ Ë ÏËÛÙ›· “‹Ù·Ó ÌÈ· ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈ΋ χÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ȉÂÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ Î·È ˘·ÚÍÈ·ÎÔ‡˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÌÔ˘, Â›Ó·È Ë ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ò˜ ÔÚ‡ÂÙ·È ¤Ó·˜ ·Ó·Ú¯ÈÎfi˜, ÔÈ· Â›Ó·È Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·” ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÛÙÔ ‰›ÏËÌÌ·, fiˆ˜ ›Â, “¿‚Ô˘ÏÔ˜ ı·ً˜ ‹ ÂÓÂÚÁfi˜ ÔÏ›Ù˘ Â¤ÏÂÍ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆ” √ ¢ËÌËÙÚ¿Î˘ ›¯Â ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙ¤˜ fiÙÈ fiÛÔ ˙ÂÈ Î·È ·Ó·Ó¤ÂÈ “ÙÔ Ù·Í›‰È ı· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È” ¶ÚÔ˜ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 32¯ÚÔÓÔ˘ ›¯·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ÛÙÔ ∂ÊÂÙÂ›Ô ·fi ÙÔ Úˆ› ÂÚ›Ô˘ 50 Ê›ÏÔÈ Î·È ÔÌÔ˚‰Â¿Ù˜ ÙÔ˘.

(αρκτικώς) επί πλευράς (ΘΓ) μέτρων (15,50) με ιδιοκτησία Φιλοσόφ-Λεβά και εν μέρει με ιδιοκτησία Σαραγιάννη και νοτίως (μεσημβρινώς) επί πλευράς τεθλασμένης (ΑΒΓ) εν μέρει και επί πλευράς (ΑΒ) μέτρων (11,45) με ιδιοκτησία Σπ. Συγκούνη και εν μέρει και επί πλευράς (ΒΓ) μέτρων (10) με ιδιοκτησία Ορφανοτροφείου Θεσσαλονίκης. Η ως άνω Α-3 αποθήκη αποτελείται από μία αίθουσα και WC, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά (87), όγκον μέτρα κυβικά (274), αναλογίαν όγκου κοινοχρήστων μέτρα κυβικά (73,50), ολικόν όγκον μέτρα κυβικά (347,50), ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου (68/1000) εξ αδιαιρέτου, αντιστοιχούν εις μέτρα τετραγωνικά (25,20), συμμετοχήν εις τας δαπανάς: α) των κοινοχρήστων (124/1000), β) κεντρικής θέρμανσης (92/1000), γ) λειτουργίας και επισκευών του ανελκυστήρα (109/1000) και ψήφους επί συνόλου χιλίων (68/1000), κείται εις το νότιο τμήμα του ορόφου και συνορεύει ανατολικά με την οδό Σέφελ, δυτικά με ακάλυπτο χώρο, νότια με όριο ξένης ιδιοκτησίας και βόρεια εν μέρει με ακάλυπτο χώρο, εν μέρει με κλιμακοστάσιο, εν μέρει με κοινόχρηστον διάδρομον και εν μέρει με την Α2 αποθήκη, όπου δεν υφίσταται η μεσοτοιχία. Η παραπάνω αποθήκη αποτελεί αυτοτελή, διηρημένη και ανεξάρτητη ιδιοκτησία κατά την έννοια του Ν. 3741/29, του Ν. 1024/71 και των άρθρων 1002 και 1117 του Α.Κ., έχει ηλεκτρική εγκατάσταση χωρίς παροχή, υδραυλική εγκατάσταση, εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης. Περιήλθε στον οφειλέτη το παραπάνω ακίνητο σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 43915/11-10-1988 συμβόλαιο του ποτέ Συμβολαιογράφου Βόλου Αγησιλάου Μακρυγιάννη, νόμιμα μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Βόλου στον τόμο 304 και αριθμό 330 (με το ανωτέρω συμβόλαιο περιήλθε στον οφειλέτη η ψιλή κυριότητα του ακινήτου και η επικαρπία στη μητέρα του Νίκη Μπασμαξίζη, αποβιωσάσης εν τω μεταξύ της μητέρας του, σήμερα έχει την πλήρη κυριότητα), σε συν-

δυασμό: α) με την υπ’ αριθ. 27768/27-1-1979 σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας και κανονισμού πολυκατοικίας του ποτέ Συμβολαιογράφου Βόλου Αγησιλάου Μακρυγιάννη, νόμιμα μεταγραφείσης στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Βόλου στον τόμο 220 και αριθμό 43 και γ) με την υπ’ αριθ. 28147/31-3-1979 τροποποίηση της αμέσως ανωτέρω σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας του ποτέ Συμβολαιογράφου Βόλου Αγησιλάου Μακρυγιάννη, νόμιμα μεταγραφείσης στα βιβλία σημειώσεων του Υποθηκοφυλακείου Βόλου στον τόμο 16 και αριθμό 125. Τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του πλειστηριασμού ευρώ (60.134,40) που είναι η αντικειμενική αξία του ακινήτου και η οποία είναι μεγαλύτερη της κατώτερης τιμής που είχε προσδιοριστεί σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3062/2007 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου που ανέρχονταν σε (30.000,00) ευρώ. Σημειώνεται ότι σήμερα τα τρία ως άνω περιγραφόμενα ακίνητα-αποθήκες αποτελούν ένα ενιαίο χώρο. Τα προπεριγραφόμενα ακίνητα Α1 Α2 - A3 αποθήκες, τα βαρύνουν δύο προσημειώσεις υποθήκης εκ των οποίων η μία τράπηκε σε τακτική υποθήκη, ενώ τα προπεριγραφόμενα ακίνητα Α-3 και Α-2 αποθήκες, τα βαρύνουν μία προσημείωση υποθήκης η οποία τράπηκε μερικώς σε τακτική υποθήκη και τέλος το προπεριγραφόμενο ακίνητο Α-1 αποθήκη το βαρύνει μία προσημείωση υποθήκης η οποία τράπηκε ολικώς σε τακτική υποθήκη. Ο πλειστηριασμός γίνεται σύμφωνα με τις τροποποιημένες διατάξεις - όρους του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασμών που επέφερε ο ν. 3714/2008 ο οποίος ισχύει από τις 7/11/2008 και με τους όρους που αναφέρονται στην με αριθμό 2536/2010 ζ’ επαναληπτική περίληψη κατασχετήριας έκθεσής μου. Καλούνται όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να έρθουν και να πλειοδοτήσουν. Βόλος 23/12/2010 Ο Δικαστικός Επιμελητής Νεκτάριος Μ. Σκούρτης


34

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 24 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ À¶√Àƒ°∂π√ À°∂π∞™ & ∫√π¡ø¡π∫∏™ ∞§§∏§∂°°À∏™ 5Ë ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ & ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ °∂¡π∫√ ¡√™√∫√ª∂π√ μ√§√À “∞Ãπ§§√¶√À§∂π√”

Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη 134 Διεύθυνση: Διοικητικού - Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Υπεύθυνος: ΣΚΕΠΕΤΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Τηλέφωνο: 2421351155 FAX: 2421351219 E-mail: prom@1129.syzefxis.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 42/2010 Το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου “ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ” ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια “Μοσχεύματα” , προϋπολογιζόμενης δαπάνης 72.850,00Ε με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 8/3/2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι και 7/3/2011, ώρα 14.00 στη Γραμματεία του Νοσοκομείου. Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται από 1/2/2011 από το Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, έναντι απόδειξης, με την καταβολή ποσού 30,00Ε ή ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της 5ης Υ.Π.Ε. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας www.dypethessaly.gr (προμήθειες). Η περίληψη της ανωτέρω διακήρυξης δεν απαιτεί δημοσίευση στην Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 24/12/2010. Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 12.00 έως 14.00. Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου “ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ” ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ. 38333 Τ.Θ. 311 Πληροφορίες: Ζαχ. Χάνος Τηλ.: 2421026271 - 39163 FAX: 2421039162 E-mail: dasavol@thessalia.gov.gr

Βόλος 20-12-2010 Αριθμ. Πρωτ.: 6945/194779

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ταυτάριθμης πράξης χαρακτηρισμού) Ο Δασάρχης Βόλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα των Νικολάου Φουτζόπουλου και Γεωργίας Μαζέρα, κατοίκων Κουμουνδούρου 81 - Βόλος, εκδόθηκε η με αριθμ. 6945/194779/20-12-2010 ταυτάριθμη πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση συνολικού εμβαδού 6.164,26 τ.μ. στη θέση “Καραουλάκι” Δημοτικού Διαμερίσματος Ν. Αγχιάλου του Δήμου Ν. Αγχιάλου με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική της παραγρ. 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79 όπως ισχύει, μη υπαγόμενη στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ν. Αγχιάλου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Βόλου Ντίτορας Νικόλαος Δρ. Δασολόγος

∞°∞£√∂ƒ°π∂™ Για τον Ι.Ν. Αγ. Άννης, παρεκκλήσιον Αγ. Αναργύρων Βόλου, προσέφεραν οι κάτωθι: Ζαχαρούλα Σταυρίδη 100Ε, Ευαγγελία Καρδαρά 60Ε, Γεώργιος Ρούντης 20Ε, Ανώνυμος 95Ε, Κυρατσώ Καραλή 50Ε, Κλεοπάτρα Καραγιάννη 50Ε, Ευαγγελία Ευαγγέλου 20Ε, Κυριακή Θωμαΐδου 50Ε, Ευθυμία Μαγαλιού στη μνήμη της μητρός της Βασιλικής 20, Ιωάννης Μιχαήλ 50Ε, Γιαννούλα Τσουβάκα 20Ε, Χρίστος Θεοχάρης 60Ε, Αλίκη Γκουντέλου 30Ε, Σουλτάνα Πλίκα 20Ε, Ελένη Βαϊρακλιώτη 10Ε, Συμεών Καραμπίνης 5Ε, Ελευθερία Βρετού 5Ε, Ελένη Βούλγαρη 30Ε, Παρασκευή Βούρου 40Ε, Χαρίκλεια Παπαγιάννη 20Ε, Μαρία Μαντούδη στη μνήμη της μητρός της Αικατερίνης Χατζάκου 50Ε, Στυλιανή Παπουτσή 100Ε, Γεώργιος Βελέτζας 100Ε, Ελένη Γκόντα 50Ε, Διονυσία Τερ-

λεξή 100Ε, Παναγιώτης Φωτεινόπουλος στη μνήμη Σοφίας Μουλτανάρη 20Ε, Κωνσταντία Αυλογιάρη στη μνήμη του συζύγου της Νικολάου 20Ε, Ειρήνη Ακριβοπούλου 10Ε, Ελένη Γκούλιου 50Ε, Ζωή Παπατόλια 100Ε, Ανώνυμος 10Ε, Ανώνυμος 20Ε, Ανώνυμος 20Ε, Χρίστος Κρανιάς στη μνήμη του γιου του Δημητρίου 30Ε, Βασιλική Βελώνη στη μνήμη του συζύγου της Ελευθερίου 50Ε, Αλεξάνδρα Μελετάκη στη μνήμη της μητρός της Σοφίας Καραμήτρου 50Ε, Τριαντάφυλλος Κανάρης 10Ε, Μαρία Παπαδοπούλου 15Ε, Αργυρούλα Χαραμή 30Ε, Θεανώ Τζαμτζή στη μνήμη της μητρός της Βασιλικής Μαγαλιού 20Ε, Βασίλειος Κορδέλας 50Ε, Ευάγγελος Λυμπερδόπουλος 115Ε, Στυλιανή Πουμάνα 20Ε, Δέσποινα Κοθώνα 20Ε, Ζωή Τσακανίκα 10Ε.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ À¶√Àƒ°∂π√ À°∂π∞™ & ∫√π¡ø¡π∫∏™ ∞§§∏§∂°°À∏™ 5Ë ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ & ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ °∂¡π∫√ ¡√™√∫√ª∂π√ μ√§√À “∞Ãπ§§√¶√À§∂π√”

Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη 134 Διεύθυνση: Διοικητικού - Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Υπεύθυνος: Αντωνία Εμμανουήλ Τηλέφωνο: 2421351157 FAX: 2421351219 E-mail: prom@1129.syzefxis.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 43/2010 Το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου “ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ” ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια “Τρόφιμα Διάφορα” , προϋπολογιζόμενης δαπάνης 750.000,00Ε με ΦΠΑ και κριτήριo κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης από οικονομικής άποψης προσφοράς και τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 15/3/2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι και 14/3/2011, ώρα 14.00 στη Γραμματεία του Νοσοκομείου. To πλήρες κείμενο της διακήρυξης με τους όρους του διαγωνισμού θα διατίθενται από 20/1/2011. Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται από το Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, έναντι απόδειξης, με την καταβολή ποσού 30,00Ε ή ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της 5ης Υ.Π.Ε. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας www.dypethessaly.gr (προμήθειες). Η περίληψη της ανωτέρω διακήρυξης στάλθηκε για δημοσίευση στην Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την 22/12/2010. Ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 24/12/2010. Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 12.00 έως 14.00. Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου “ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ” ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ À¶√Àƒ°∂π√ À°∂π∞™ & ∫√π¡ø¡π∫∏™ ∞§§∏§∂°°À∏™ 5Ë ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ & ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ °∂¡π∫√ ¡√™√∫√ª∂π√ μ√§√À “∞Ãπ§§√¶√À§∂π√”

Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη 134 Διεύθυνση: Διοικητικού - Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Υπεύθυνος: Καφατάκη Μαρία Τηλέφωνο: 2421351157 FAX: 2421351219 E-mail: prom@1129.syzefxis.gov.gr

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ¡∂∞™ πø¡π∞™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢π∂À£À¡™∏ ¢π√π∫∏Δπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ ΔÌ‹Ì·: ∞ÛÙÈ΋˜ Î·È ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫·Ù¿ÛÙ·Û˘

Γραφείο: Μητρώων Αρρένων Αρμόδιος: Καλαβρού Ελευθερία Τηλέφωνο: 2421353140 FAX: 2421067070

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Καλούνται οι Στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το ΕΤΟΣ 1993 (κλάση 2014), ανεξάρτητα εάν είναι γραμμένοι ή όχι στα Μητρώα Αρρένων, αλλά διαμένουν στο Δήμο μας, να εφοδιαστούν και να καταθέσουν το προβλεπόμενο Δελτίο Απογραφής (επιλογικό έντυπο) στο Στρατολογικό Γραφείο Βόλου (Ερμού και 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ), στο χρονικό διάστημα από 3-1-2011 έως και 28-2-2011 καταθέτοντας επίσης και φωτοτυπία δύο όψεων της Αστυνομικής τους Ταυτότητας, ή εφ’ όσον στερούνται ταυτότητας, Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας, σχετικό με την εγγραφή τους στα Μητρώα Αρρένων. Όσοι δηλώσουν στο έντυπο ότι έχουν κάποια βλάβη ή πάθηση πρέπει να προσκομίσουν και πρόσφατη γνωμάτευση ή βεβαίωση γιατρού Νοσοκομείου ή Κλινικής. Όσοι στρατεύσιμοι δεν καταθέσουν καθόλου το έντυπο θα έχουν δίμηνη πρόσθετη υπηρεσία. Όσοι το καταθέσουν από την 1η Μαρτίου 2011 και έως την ημερομηνία κατάταξής τους υπέχουν ένα μήνα πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση. ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ¶ƒ√™∂§∂À™∏™ ™Δƒ∞Δ∂À™πªø¡ °∂¡. 1993 (ÎÏ¿ÛË 2014) ÛÙÔ ™Δƒ∞Δ√§√°π∫√ °ƒ∞º∂π√ μ√§√À °π∞ Δ√ ¢∏ª√ ¡∂∞™ πø¡π∞™ Όσων τα επίθετα αρχίζουν από: ∞-μ στις 20-1-2011 °-¢ στις 21-1-2011 ∂-∑-∏-£-π-∫ στις 24-1-2011 §-ª στις 25-1-2011 ¡-•-√-¶ στις 26-1-2011 ƒ-™ στις 27-1-2011 Δ-À-º-Ã-æ-ø & ¢¢ °§∞ºÀƒø¡ στις 28-1-2011 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

¢∏ª√™ ¡∂∞™ πø¡π∞™ ¢/¡™∏ ¶√§∂√¢√ªπ∞™ Δª∏ª∞ ¶√§∂√¢√ªπ∫√À ™Ã∂¢π∞™ª√À Αρμόδιος: Ν. Χατζηπαρασίδης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προτείνεται η διόρθωση της 2/93 Πράξης Εφαρμογής στη συνοικία του Αγ. Νεκταρίου, στην ιδιοκτησία με κ.α. 050417 στο Ο.Τ. Γ633 για να συμπληρωθούν τα στοιχεία του φερόμενου ιδιοκτήτη, Γιαννακός Θωμάς, καθώς και τα στοιχεία της ιδιοκτησίας. Παρακαλούμε να προσέλθουν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες στα γραφεία της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Νέας Ιωνίας (Νικομηδείας 2), για να λάβουν γνώση της προτεινόμενης διόρθωσης των κτηματολογικών πινάκων και να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΖΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 46/2010 Το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου “ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ” ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για τις υπηρεσίες “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ” , προϋπολογιζόμενης δαπάνης 780.000,00Ε με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 15/2/2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι και 14/2/2011, ώρα 14.00 στη Γραμματεία του Νοσοκομείου. Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται από το Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, έναντι απόδειξης, με την καταβολή ποσού 30,00Ε ή ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της 5ης Υ.Π.Ε. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας www.dypethessaly.gr (προμήθειες). Η περίληψη της ανωτέρω διακήρυξης έχει σταλεί και απαιτεί δημοσίευση στην Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 24/12/2010. Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 12.00 έως 14.00. Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου “ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ” ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ. 38333 Τ.Θ. 311 Πληροφορίες: Ε. Νέτσικας Τηλ.: 2421026271 - 39163 FAX: 2421039162

Βόλος 30-11-2010 Αριθμ. Πρωτ.: 6636/185369

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ταυτάριθμης πράξης χαρακτηρισμού εκτάσεως) Ο Δασάρχης Βόλου ανακοινώνει ότι με την ταυτάριθμη πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79 χαρακτήρισε την έκταση ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ εμβαδού 4.553,26 τ.μ. στη θέση “Παπά Νερό” ή “Πουργιανού Καλύβια” Δημοτικού Διαμερίσματος “Μουρεσίου” του Δήμου “Μουρεσίου” ως εξής: 1. τμήμα της ανωτέρω έκτασης εμβαδού 3.272,75 τ.μ. ως μη δασική έκταση του άρθρου 3 παραγ. 6α του Ν. 998/79, μη υπαγόμενη στις διατάξεις αυτού. 2. τμήμα της ανωτέρω έκτασης εμβαδού 1.280,51 τ.μ. ως δάσος του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 998/79, όπως ισχύει σήμερα, υπαγόμενη στις διατάξεις αυτού. Ο χαρακτηρισμός αυτός έγινε μετά από αίτηση του Δημήτριου Κωτούζα, κατοίκου Αθήνας. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μουρεσίου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Βόλου Ντίτορας Νικόλαος Δρ. Δασολόγος


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 24 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

ENOIKIAZONTAI

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π επαγγελματικός χώρος 75 τ.μ. Καρτάλη 71 με Σωκράτους, 2ος όροφος, πρόσφατα ανακαινισμένος. Τιμή 550 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6976850975, 6972837454. (139)

¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο 3 στρέμματα, 500 μ. από τη διασταύρωση στο δρόμο του αεροδρομίου της Νέας Αγχιάλου με νερό, πομόνα, ρεύμα. Τηλ. 2310307100. (239)

¶PO™ºOPA-EYKAIPIA ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ 37 τ.μ. 40.000Ε, έως 31-1-2011. Τηλ. 24210 29211 και 6973225414. (937)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π στην οδό Λώρη, μεταξύ Ερμού και Δημητριάδος, ανεξάρτητο, διώροφο νεοκλασικό κτίριο, πρόσφατα ανακαινισμένο, για οποιαδήποτε επαγγελματική στέγη, συνολικά 220 τ.μ. Τηλ. 6945 191585, 6932 447867. (970)

¶ø§OYNTAI

¶ø§∂πΔ∞π επιχείρηση cafe-snack bar στο κέντρο της πόλης, με εξασφαλισμένη πελατεία. λόγω αποχώρησης, σε τιμή ευκαιρίας. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6980-729497. (412)

¶ø§∂πΔ∞π καινούργιο διαμπερές τριάρι 80,5 τ.μ. με αποθήκη και θέση στάθμευσης, 1ος όροφος, Μαγνήτων με Κοραή γωνία. Πληρ. τηλ. 6936-856653. (397)

¶ø§∂πΔ∞π μεγάλη γκαρσονιέρα 39 τ.μ., 3ου ορόφου, σε άριστη κατάσταση, στην οδό Ρ. Φεραίου 2 με Χείρωνος, μαζί με αποθήκη στο υπόγειο. Τιμή 54.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6936-856654. (396)

PROTO ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ

ñ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ-

ΤΑ ΜΕ PARKING ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ. ñ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΗΔΟΝΟΦΩΛΙΕΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. ñ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟΥ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ. ΠΛΕΟΝΕΚΤΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 24210-71085 6947 262852 (891)

¶ø§√À¡Δ∞π μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός. Τηλ. 24210-78325, 6973380076. (899)

ª√¡√ °π∞ π¢πøΔ∂™ Δ∏§. 6936-850192/24210-34437 1. ΜΕΖΟΝΕΤΑ Δ’-Ε’ ορ. 155 τ.μ., με απεριόριστη θέα, υπερσύγχρονης κατασκευής Τζάνου 12 πλησίον Νοσοκομείου. 2. ΜΕΖΟΝΕΤΑ Β’ ορ. 130 τ.μ. με άριστη διαρρύθμιση & θέα, με πλήρη αυτονομία θέρμανσης, θέση στάθμευσης & μεγάλη αποθήκη υπογείου, Τζάνου 12 (ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ: 257.000 ευρώ). 3. ΜΕΖΟΝΕΤΑ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150 τ.μ.+40 τ.μ., γωνιακή με θέα το Πήλιο, πολυτελούς κατασκευής, στη Ν. Δημητριάδα, Αταλάντης & Εστίας. Τιμή: 260.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). 4. ΜΕΖΟΝΕΤΑ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 130 τ.μ., πολυτελούς κατασκευής, στη Ν. Δημητριάδα, Εστίας-Αφροδίτης. ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ: 197.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). (953)

¶ø§∂πΔ∞π καινούργια μεζονέτα 180 τ.μ. με 4 υ/δ, 3 w.c, σε οικοπ. 140 τ.μ., άριστη κατασκευή, θέα Πήλιο, Γορίτσα, parking, ασανσέρ, ανατολική, τιμή ευκαιρίας 230.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 (392)

ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ καινούργιο

¶ø§∂πΔ∞π

οροφ/σμα 144 τ.μ., ρετιρέ, με 3 υ/δ, 2w.c, τζάκι, διαμπερές, αποθ., πάρκιν, θέα Πήλιο, εξαιρετική ποιότητα κατασκευής, μεγάλες βεράντες. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 (393)

¶ø§∂πΔ∞π ΒΟΛΟΣ ΚΕΝΤΡΟ κατάστημα μεγάλης προβολής και αξίας με συνολικούς χώρους 400 τ.μ. Ετήσιο εισόδημα 54.000 ευρώ, μεγάλη ευκαιρία επένδυσης, Μόνο σοβαρές προτάσεις. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 (238)

∂À∫∞πƒπ∞ ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινούργια μεζονέτα 110 τ.μ., με 3 υ/δ, 2 w.c., σε οικόπ. 150 τ.μ., μπροστά σε πάρκο, θέα Πήλιο, 158.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 (394)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ °. ∞¡£∏™ - ∫. ∫∞¡Δπ∫√™ ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡∂™ ª∏Ã∞¡π∫√π ∞¡Δø¡√¶√À§√À 181 μ√§√™ Δ∏§. 24210-47518, 47939 ∫π¡. 6978/773321

¶ø§√À¡Δ∞π: Διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής και άψογης λειτουργικότητας-θέσεις στάθμευσης-αποθήκες στο υπόγειο. Περιοχές Αγ. ΚωνσταντίνουΜεταμορφώσεως-Οξυγόνο, από 1.380 ¢ÚÒ/Ì2. Δεκτές ανταλλαγές με ακίνητα. (888)

¶ø§∂πΔ∞π

α) Πωλείται καινούργια γκαρσονιέρα στο κέντρο, αυτονομία, ενοικιασμένη. Τιμή 39.000 Ε. β) Πωλείται γκαρσονιέρα στο κέντρο 4ος ορ. 37 τ.μ. Τιμή ευκαιρίας 29.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 (356)

α) δυάρι ρετιρέ 67 τ.μ., τζάκι, parking με θέα έως τη θάλασσα και 57 τ.μ. με θέα το Πήλιο. β) πωλούνται δυάρια 45 τ.μ., 52 τ.μ., 58 τ.μ. Η σίγουρη επένδυση. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 (395)

μονοκατοικία 130 τ.μ. στις Αλυκές μπροστά στη θάλασσα, σε 161 τ.μ. οικόπεδο. Πληρ. τηλ. 6972-296846, 2421081151, mail: mpaganas.gr. (217)

¶ø§∂πΔ∞π κατάστημα διώροφο 120 τ.μ., πολυτελούς κατασκευής και πλήρως ανακαινισμένο, στο κέντρο της αγοράς του Βόλου. Ιδιώτης, τηλ. 6973-210661, ευρώ 850.000, τιμή συζητήσιμη. (248)

¶ø§√À¡Δ∞π ¶ø§∂πΔ∞π στην Αγριά με μοναδική θέα τη θάλασσα πολυτελούς κατασκευής βίλα λίγων ετών 225 τ.μ. σε οικόπεδο 518 τ.μ. μεγάλος χώρος υποδοχής, 5 υ/δ, 3 μπάνια, γραφείο, αυτόνομη κουζίνα, βοηθητικοί χώροι, χώροι στάθμευσης, λογική τιμή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ.: 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (882)

¶ø§∂πΔ∞π μονοκατοικία μόλις ενός έτους στο Φυτόκο, 3 επιπέδων, 212 τ.μ. σε οικόπεδο 262 τ.μ., με μοναδική πανοραμική θέα στην πόλη και το λιμάνι της, 3 υ/δ, 2 μπάνια, open κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, καθιστικό με τζάκι, μεγάλα γωνιακά μπαλκόνια, playroom, θέση στάθμευσης. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ.: 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (883)

¶ø§∂πΔ∞π πανέμορφη βίλα-μονοκατοικία 86 τ.μ. στην Αγχίαλο σε οικόπεδο 650 τ.μ., απεριόριστη θέα στη θάλασσα, μοναδικά διαμορφωμένος κήπος και σ.δ. 1,6. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ.: 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (884)

¶ø§∂πΔ∞π ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 175 Ù.Ì. ÛÙË ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÚÔÛÂÁ̤Ó˘ ηٷÛ΢‹˜, ¿ÓÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜ Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È open plan ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÂÓÙÔȯÈṲ̂ӷ ËÏÂÎÙÚÈο, 4 ‰ˆÌ¿ÙÈ·, 2 Ì¿ÓÈ·, ·›ıÚÈÔ, ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·˘Ï‹, fiϘ ÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·Ó¿ÁΘ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ.: 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (885)

¶ø§∂πΔ∞π ∂À∫∞πƒπ∞

¶ø§∂πΔ∞π

αυτοτελές επαγγελματικό κτίριο προβολής με καταστήματα συνολικής επιφανείας 374 τ.μ. και γραφεία 360 τ.μ., εξαιρετική επενδυτική πρόταση, κατάλληλο για κάθε χρήση. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ.: 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (886)

ΑΛΥΚΕΣ, ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ κοντά στην πλαζ, 30 μ. από θάλασσα, 188 τ.μ. και 200 τ.μ. σε τρία επίπεδα, ταράτσα με φανταστική θέα, τζάκι, 3 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, αξιοποιήσιμο ημιυπόγειο, καινούργιες υπό κατασκευή, άριστη κατασκευή. Τηλ. 6974-334218. (411)

∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À ¶·Á·ÛÒÓ 131 ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - μfiÏÔ˜ www.athanasiourealestate.com

TËÏ. 24210-48017 Î·È 6974-707033 Πωλούνται κεντρικά ακίνητα Διαμερίσματα (παλαιά - καινούρια). Μονοκατοικίες και οικόπεδα εντός και εκτός πόλεως. Κτήματα και αγροτεμάχια παραθαλάσσια και χερσαία. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με πείρα του αντικειμένου άνω των 35 ετών. Εμπιστευθείτε μας. (889)

Δ∂áπ∫∏ ∂•∂§π•∏ √.∂. Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ £. ∞¡¢ƒ∂∞¢∏™ °. ∞¡¢ƒπ∫√™ - π. æÀ§§√™ ¡. °¿ÙÛÔ˘ 3-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-34934 ÎÈÓ. 6942-290395, 6947-260828 ¶ø§√À¡Δ∞π

στο ™Ô˘ÙÚ·Ï› ∞ÁÚÈ¿˜ μεζονέτες υψηλών προδιαγραφών, 3 υ/δ, αποθήκη, τζάκι, αυλή, parking, πολύ κοντά στη θάλασσα. (901)

∫Δ∏ª∞Δπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-25846, FAX 24210-20267 ¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. Οικόπεδο 211 τ.μ. στην Πινδάρου - Μακρινίτσης. 2. Οικόπεδο στην Ανακασιά 632 τ.μ., με παλαιά πέτρινη οικία. Β. ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ 1. Οικόπεδο 500 τ.μ. στην Κουκουράβα. 2. Οικόπεδο 1.000 τ.μ. με θέα στην Κουκουράβα. 3. Οικόπεδο 4.028 τ.μ. στη θέση Αληγαριές (πάνω από τον περιφερειακό Άλλης Μεριάς). °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. Γκαρσονιέρα 27 τ.μ., Χατζηαργύρη 51, τιμή 25.000 Ε. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. Ισόγειο κατάστημα 120 τ.μ., στη Νεάπολη. 2. Οικόπεδο 158 τ.μ., με μαγαζί 77 τ.μ., στη Ν. Ιωνία (Ελλησπόντου). 3. Κατάστημα 165 τ.μ. με πατάρι 120 τ.μ., 3 πάρκιν υπόγεια. Είναι νοικιασμένο 1.200 ευρώ το μήνα. ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. Οικόπεδο 12 στρεμ. Αγ. Παρασκευή. 2. Οικόπεδο 485 τ.μ., στα Κήπια. 3. Αγροτεμάχιο 8 στρεμ., με ελιές στον Ξηρόκαμπο. 4. Αγροτεμάχιο 14 στρέμ. στη Μελιά φάτσα στον παλαιό δρόμο Βόλου - Λάρισας 83 μ. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1.Οικόπεδο στα Πλατανίδια 2 στρέμματα οικοδομήσιμο 50 μ. από τη θάλασσα. 2. Οικόπεδο 1.055 τ.μ. στο Κατηχώρι. 3. Οικόπεδο στα Καλά Νερά (Ζερβόχια) 406 τ.μ. κτίζει 128 τ.μ 4. Μονοκατοικία διώροφη 300 τ.μ. σε οικόπεδο 750 τ.μ. στη Χρυσή Ακτή στο κύμα. 5. Χρυσή Ακτή 4,5 στρέμματα με θέα. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. Μονοκατοικία στον Αγ. Γεώργιο Βελεστίνου με οικόπεδο.

2. Μονοκατοικία τριώροφη 260 τ.μ. στη Δημάρχου Γεωργιάδου. 3. Μονοκατοικία διώροφη περιοχή Επτά Πλατάνια. 4. Μονοκατοικία 110 τ.μ. με σοφίτα στο Βελεστίνο. 5. Μονοκατοικία 87 τ.μ. σε οικόπεδο 536 τ.μ. στην Αγία Παρασκευή. 6. Μονοκατοικία στην Πορταριά με οικόπεδο 400 τ.μ. £. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1. Διαμέρισμα ρετιρέ 117 τ.μ. με αποθήκη και γκαράζ στη Σταθά-Γαλλίας. 2. Διαμέρισμα 160 τ.μ. στα Λεχώνια. (915)

-----------------------------------¶ƒ√ΔÀ¶√ ∫∂¡Δƒ√ ∞°√ƒø¡ ∫∞π ¶ø§∏™∂ø¡ ∞∫π¡∏Δø¡ ƒ. º∂ƒ∞π√À 105∞ Δ∏§.&FAX 24210-52061, ∫π¡ 6972391647 ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™Δ∂∫∞™ ∏§π∞™

√π∫π∂™ Βόλος (Καλλιθέα) διώροφη οικία 150 τ.μ. σε οικόπεδο 150 τ.μ. με προοπτική. ΦΥΤΟΚΟ, καινούργια ανεξάρτητη μεζονέτα τριών επιπέδων, πολυτελούς κατασκευής 100 τ.μ. Ο κύριος χώρος 73 τ.μ. το ισόγειο με κλειστό γκαράζ σε οικόπεδο 275 τ.μ., με απεριόριστη θέα στο Βόλο. ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ ισόγεια οικία 150 τ.μ. σε οικόπεδο 556,40 τ.μ., με θέα. ΒΟΛΟΣ (Άναυρος) ισόγεια οικία 75 τ.μ. σε οικόπεδο 135 τ.μ. με προοπτική ορόφου. Αγ. Στέφανο, (Σωρός) ημιτελής μεζονέτα τριών επιπέδων 380 τ.μ. στα κτισίματα σε οικόπεδο 600 τ.μ. με φανταστική θέα Βόλο, θάλασσα. Ν. Ιωνία, ισόγεια οικία 60 τ.μ. περίπου σε οικόπεδο 135 τ.μ. μfiÏÔ˜ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 118 Ù.Ì. ¡. πø¡π∞ 1/4 ‰ÈÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, ¤Ó·ÓÙÈ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜. Μελισσάτικα, 150 τ.μ. σε 1.000 τ.μ. οικόπεδο (Κουγιάτικα). Νεάπολη, 80 τ.μ. σε οικόπεδο 220 τ.μ. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ Βόλος, (κέντρο) 93,70 τ.μ. 2ου ορόφου. Βόλος, (κέντρο) 88,90 τ.μ. 2ου ορόφου. Βόλος, (κέντρο) 51,10 τ.μ. 2ου ορόφου. Βόλος., (κέντρο) 56,70 τ.μ. 3ου ορόφου. Βόλος, (κέντρο) 26,70 τ.μ. 1ου ορόφου, ακάλυπτο. Βόλος (κέντρο) 34,10 τ.μ. 1ου ορόφου ακάλυπτο. μ√§√™, 150 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫∂¡Δƒ√, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì 200 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ. Βόλος Ν. Δημητριάδα καινούργια διαμερίσματα από 50 τ.μ. έως 100 τ.μ. μfiÏÔ˜, 79 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ê¿ÙÛ· ÛÙË ™Ù·ı¿. μfiÏÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 100 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 100 Ù.Ì., 3Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 135 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ. ∞ÁÚÈ¿, 250 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8. °ƒ∞º∂π∞ μ√§√™ (∫∂¡Δƒ√) 33 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ô‰fi˜ ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË. √π∫√¶∂¢∞ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ 213 τ.μ. μεσαίο με Σ.Δ. 0,8. Σταγιάτες, 1.230 τ.μ. εντός οικισμού με πανοραμική θέα στο Βόλο. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 4.654 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο. ∞Ó‹ÏÈÔ, ÔÈÎfi‰· 833 Ù.Ì., 257 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ΚΤΗΜΑΤΑ Μελισσάτικα, 16 στρέμματα με θέα το Βόλο, δίνεται και τμηματικά 4, 6, 6 στρέμματα. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÎÙ‹Ì· 4.200 Ù.Ì. Ì ı¤· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ™ÙÔ‡È. μ√§√™ (∞£∏¡ø¡) 9 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. Μελισσάτικα, 4.001 τ.μ. φάτσα περιφερειακό. Ν. Αγχίαλο 4.200 τ.μ., περιοχή Στούπι. Μελισσάτικα, 10.000 τ.μ. με ελιές (Κουγιάτικα). ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ Μπούφα, οικόπεδο 3.328 τ.μ. εντός οικισμού, φάτσα στο κύμα. Μ. Βελανιδιά, οικόπεδο 320 τ.μ., δεύτερο από το κύμα. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ Βόλος (κέντρο) 24,30 τ.μ., 30 τ.μ., 30 τ.μ., 38,90 τ.μ. Βόλο, 124 τ.μ. ισόγειο στην οδό 28ης Οκτωβρίου. (919)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278

¶ø§∂πΔ∞π ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜-ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 280 Ù.Ì. Û 570 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞Ï˘Î¤˜-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 140 Ù.Ì.+70 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 225 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μfiÏÔ˜-√͢ÁfiÓÔ fiÚÔÊÔ˜ 1.000 Ù.Ì. ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ (ÚÒËÓ ‚ÈÔÙ¯ӛ· ÚÔ‡¯ˆÓ).

ÕÓˆ μfiÏÔ˜ - ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ÕÓ·˘ÚÔ˜-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 115 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. μfiÏÔ˜ ™˘Ú›‰Ë Ì ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. μfiÏÔ˜, ∫ÔÚ·‹, 26 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 25.000 ∂. μfiÏÔ˜, ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 567 Ù.Ì., (41Á). ¡. πˆÓ›·, πÎ¿ÚˆÓ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. 42.000∂. ∞ÁÚÈ¿-ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 400 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 80 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 200 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 130 Ù.Ì. Û 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿, ÁηÚÛÔÓȤڷ ΤÓÙÚÔ 37.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ - μ·Úο ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ú·ÁÈ·› 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 2,3 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· (§πμÕ¢π Δƒ∞°Õ¡∞). ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 5 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ+ÔÈΛ· 30 Ù.Ì. Ì ı¤· (‰ÚfiÌÔ˜ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜). ∞ÁÚÈ¿ - §‡ÎÂÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì. Î·È 430 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÈÚ¿, ÔÈÎfi‰· 350 ÂÒ˜ 700 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 200, 350, 400 Î·È 700 Ù.Ì. (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ 4). ∫. §Â¯ÒÓÈ· - μÚԯȿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ. Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ı¤ÛË ∞¯Ï·‰›ÙÛ·, 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.00 Ù.Ì. 100.000∂. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞. °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ Û 380 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∫. °·Ù˙¤·, ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¶ÈӷοÙ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ʤÙ˜, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ªËÏȤ˜, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· 236 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 510 Ù.Ì. Ì ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰· - ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÎÙ‹Ì· 5.300 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ı¤ÛË ƒ·˙‹ ÎÙ‹Ì· 16 ÛÙÚÂÌÌ. Ì ı¤·. μ˘˙›ÙÛ· - ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì. ΤÓÙÚÔ. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁ. ¯Ú‹ÛË). ™ÎfiÂÏÔ˜ - ™Î·‚¤ÓÙ˙Ô˘ ÎÙ‹Ì· 7 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 70 Ù.Ì., 60 Ù.Ì., 53 Ù.Ì. Î·È 30 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›·, ποڈÓ, ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË -¡Ë˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. (916)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210 22824

∫ÈÓ. 6982 479 991 - 6973 585 390 mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr ¶ø§∂πΔ∞π - ¢˘¿ÚÈ· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÚÔÛfi„ˆ˜ Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ (ÛÙ¿ÓÙ·Ú ÂÓÔ›ÎÈÔ). - ¢˘¿ÚÈ ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· Ì ¿ÚÎÈÓ ÁÈ· ȉȈÙÈ΋ ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. - 110 Ù.Ì. 4Ô˜ ÁˆÓÈ·Îfi ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· fiÓÂÈÚÔ, ı¤· fiÏÔ˜ Ô ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜. - 120 Ù.Ì., 2Ô˜, ÁˆÓÈ·Îfi Ì 3 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÙ·ÓÙ›ÓÔ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÚÔÛÈÙ‹ ÙÈÌ‹. - 120 Ù.Ì., 2Ô˜, ÁˆÓÈ·Îfi Ì 2 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›Ô, ∫·Ú·Á¿Ù˜. - °Ú·ÊÂ›Ô 37 Ù.Ì., 1Ô˜, ÛÙÔÓ ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô (¿Óˆ ·fi ÙȘ ηÊÂÙ¤ÚȘ) Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ. - °ˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ·: 110 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ, 1Ô˜ 110 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 95 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ πˆÏÎÔ‡. ∂ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ ÚÔÛÊ¿Ùˆ˜ Ì 16.000 ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜. - ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ·ÏÈ¿ ÛÙȘ ªËÏȤ˜ μfiÏÔ˘, ·ÚfiÛÎÔÙË ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ. (925)

(223)


36 BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr ¢IAMEPI™MATA 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 88 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 10ÂÙ›·˜, Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2.¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 180 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (220.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (140.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 2. ª·Á·˙› 70 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·Ú·Ï›· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 3. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 280 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 4. √ÈΛ· 120 Ù.Ì. Û 400 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌË, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 5. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 700 Ù.Ì. μ˘˙›ÙÛ·. 6. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. 7. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 90 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶ÈӷοÙ˜. 8. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 65 Ù.Ì. Û 800 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 100 Ì. ·fi ‰ÚfiÌÔ Ì ı¤· ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ ¡ËÏ›·˜ (90.000 ¢ÚÒ). ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË (ÁÚ·Ê›Ô) 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 56 Ù.Ì. ‰‡Ô ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ (70.000 ∂) ∞Óı. °·˙‹ Ì ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË. OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜. 3. ŒÓ· ÛÙÚ¤ÌÌ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜. 5. 312 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ı¤·, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 6. Οικόπεδο 5.200 τ.μ. με πομόνα, κοντά θάλασσα, Κάτω Λεχώνια. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. Ì ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Ì ı¤·, μ˘˙›ÙÛ·. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.800 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ¢›ÓÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. ∂À∫∞πƒπ∞: ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 650 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. ÛÙÔ ¶∂¢π√¡ ÙÔ˘ ∞ƒ∂ø™. ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 650 Ù.Ì. Û 1 ÛÙÚÂÌ. ÔÈÎfi‰Ô, §∂Ãø¡π∞. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (921)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267

Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (928)

-----------------------------------ME™ITIKO °PAºEIO KøN/NOY £. KYPIT™H ™¶YPI¢H 58, 2Ô˜ OPOºO™ TH§. - FAX 24210 31036 KINHTO: 6944-285802

°È· ÌÈ· ÛˆÛÙfiÙÂÚË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Û·˜, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ NÔÌÔ‡. EÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜. E¿Ó ı¤ÏÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ó· ¤¯ÂÙ ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û·˜. ∑∏Δ√À¡Δ∞𠶃√™ ∞ª∂™∏ ∞°√ƒ∞ ∫∞£∂ ∂π¢√À™ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ Δπª∂™ ¶√À ¡∞ ¶ƒ√™∂°°π∑√À¡ Δπ™ ∞¡Δπ∫∂πª∂¡π∫∂™ ∞•π∂™. ¶ø§OYNTAI 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Ì ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 240 Ù.Ì. Ì ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 350 Ù.Ì. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ‰›Ï· ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ· 465 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ï˘ÎÒÓ, ÂÊ¿ÙÂÙ·È ÛÙÔ Ó¤Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ Î·È ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ›Ûˆ. ªÔÓ·‰ÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô Â¤Ó‰˘Û˘ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. 3. ∞ÏÌ˘Úfi˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. ·fi ȉÈÒÙË. 4. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ Ì °·Ì‚¤Ù·, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ Û 8 ÂÙÒÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·. 5.∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ™ˆÚÔ‡, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·, ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÚÔ˜ ÙÔ μfiÏÔ. 6. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 235 Ù.Ì. ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÈÛfiÁÂÈÔ, 1Ô Î·È 2Ô fiÚÔÊÔ, ÂηÙfi ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›·, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· μfiÏÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ Ì ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 150 Ù.Ì. ‚ϤÂÈ Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜ (‰È·ÌÂÚ¤˜), ·fi Ù· ÌÔÓ·‰Èο Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∫Ù›˙ÂÙ·È ÙÂÙÚ·ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. 8. √π∫√¶∂¢√, ∞§À∫∂™ 470 Ù.Ì. ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢È·ÌÂÚ¤˜, ÎÙ›˙ÂÈ 376 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 850 ¢ÚÒ ÙÔ Ù.Ì.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 24 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

8. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 120 Ù.Ì. Û ÛÙ˘Ï ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·˜ Ì ·˘Ï‹, ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·Ôı‹ÎË Î·ÈÓÔ‡ÚÈ·. 10. ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÁηÚÛÔÓȤÚ˜, 34 Ù.Ì. Î·È 16 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. 11. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· 120 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈ·. 12. ¢πª∏¡π ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÙÚÈÒÓ ÔÚfiÊˆÓ Ì ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· 300 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ¶ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. 13. ∞°. §∞Àƒ∂¡Δπ√™ ∂À∫∞πƒπ∞ ¢π¶§√∫∞Δ√π∫π∞ 180 Δ.ª. ∫∞Δ∞§§∏§√ ∫∞π °π∞ ¢À√ √π∫√°∂¡∂π∂™. ΔÈÌ‹ ÌfiÓÔ 50.000∂. 14. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.050 Ù.Ì.. ÌfiÓÔ 37.000 ∂, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘. 15. ¡. πˆÓ›· ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·˜ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 96 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ÂÏ΢ÛÙÈ΋. 16. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ËÌÈ˘fiÁÂÈ· ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Ì ∂ÚÌÔ‡ 29 Ù.Ì. 17. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ËÌÈ˘fiÁÂÈ· ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ 32 Ù.Ì. ªfiÓÔ 14.000 ∂. 18. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ∂ÚÌÔ‡ Ì √ÁÏ 107 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔʘ, ÁˆÓÈ·Îfi. 19. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3άρι, 72 τ.μ., Βουτσά, 1ος όροφος, με ατομικό φ/α, πάρκιν, σεπολυκατοικία 9 ετών. 20. ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ μονοκατοικία 5 ετών, 170 τ.μ. και Ξενώνας 50 τ.μ. σε 700 τ.μ. οικόπεδο. 21. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 83 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2007, ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, ¡. πˆÓ›· μfiÏÔ˘. A•IO§O°E™ E¶EN¢Y™EI™ 1. ∫¿Ï·ÌÔ˜, ·Ú·ÏÈ·Îfi ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ (ÂÊ¿ÙÂÙ·È Ù˘ ·ÌÌÔ˘‰È¿˜) 17.000 Ù.Ì. μϤÂÈ Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ì 85 Ù.Ì. ÔÈΛ· ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓË ÙÔ 1985. 2. ∞§√¡¡∏™√™ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË ˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÙËÙ‹ÚÈ. ENOIKIA™EI™ 1. ¢À∞ƒπ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¡. ¶·Á·Û·›. 2. Δƒπ∞ƒπ ™˘Ú›‰Ë 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‚ϤÂÈ ·Ú·Ï›·. 3. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∞ 1Ô˜, ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘, ÂÚÈÔ¯‹ √͢ÁfiÓÔ˘. °Nø™H KAI ™YNE¶EIA. (930)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ REFINSE ∫ÔÚ·‹ 30-3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ΔËÏ. 24210-76407 Fax: 24210-76408 ∫ÈÓËÙfi: 6974-618083

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ °. ¢‹ÌÔ˘-πˆÏÎÔ‡ 55 Ù.Ì. 2Ô˘ 82.000∂ ∫¤ÓÙÚÔ - ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 155 Ù.Ì. 3Ô˘ 255.000∂ ∞Ó¿ÏË„Ë -∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 75 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ 80.000∂ ∫¤ÓÙÚÔ °Î·ÚÛÔÓȤڷ 20 Ù.Ì. 2Ô˘ 20.000∂ ∫¤ÓÙÚÔ ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 112 Ù.Ì. 2Ô˘ 145.000∂ ∂ÓÔ›ÎÈÔ - ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 120 Ù.Ì. 350∂ ∂ÓÔ›ÎÈÔ - ∫·ÏÏÈı¤· 60 Ù.Ì. 250∂ ¡. πˆÓ›· 1Ô˘ ÔÚ. 87Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 78.000∂ ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™-ª∂∑√¡∂Δ∂™ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 100Ù.Ì. ‰ÈÒÚÔÊË 150.000∂ ∞ӷηÛÈ¿ ¶ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË - ı¤· 130Ù.Ì. 165.000∂ 54Ô˘ ™˘ÓÙ·Á. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 220Ù.Ì, 210.000∂ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡ ηÈÓÔ‡ÚÈ· 330Ù.Ì. 490.000∂ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ¶·Ú·ÛÎ. 65Ù.Ì./102 ÔÈÎ., 55.000∂ ∞ÁÚÈ¿ ¶·Ú·Ï›· ·fi 220.000∂ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ ∂ȯ›ÚËÛË °˘Ó·ÈΛ· ›‰Ë-∞ÍÂÛÔ˘¿Ú ∫∂¡Δƒ√ 15.000 ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÁÚ·ÊÂ›Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˘ 50Ù.Ì. 100.000∂ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 240ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, ÛÙ· ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· ¡.πø¡π∞™ 140Ù.Ì. 200.000 ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ °Ú·ÊÂ›Ô 2Ô˘ 33Ù.Ì. 45.000∂ √π∫√¶∂¢∞ ¡. πˆÓ›· 203ÙÌ Ì ™.¢. 2.4 ÎÂÓÙÚÈÎfi Ì ¿‰ÂÈ· 220.000∂ ¢Ú¿ÎÂÈ· 600Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, 60.000∂ ÕÓˆ μfiÏÔ˜, 514Ù.Ì., ı¤· ·ÓÔÚ·ÌÈ΋, 150.000∂ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 4050, 100Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 200.000∂ ÿÓÈ·, ı¤ÛË πÛÈÒÌ·Ù·, 14.000Ù.Ì., 70.000∂ ∞Á.°È¿ÓÓË-¶ËÏ›Ô˘ 5200 Ù.Ì. ·ÌÊÈı/Îfi 110000 (931)

-----------------------------------VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388 KIN. 6942400653- 6947302966 FAX: 24210-21538

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ÷Ù˙Ë˙ÚÁ‡ÚË 31 Ù.Ì., ËÌȈÚfiÊÔ˘ 30ÂÙ›·˜. ¢À∞ƒπ∞ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, 30ÂÙ›·˜. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 42 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁ/ÎË ÛÙ¤ÁË. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 55 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ·Î·Ï‡ÙÔ˘. Δƒπ∞ƒπ∞ πÛȉÒÚÔ˘ 77 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 88 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜ ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 120 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì parking 7ÂÙ›·˜ ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÏÏÈı¤·˜ 130 Ù.Ì. 5ÂÙ›·˜ ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì parking ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. √π∫π∂™ ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Î·È 80 Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û 228 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 90 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 110 Ù.Ì. Û 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·.

¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì., Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 5ÂÙ›·˜. °·Ì‚¤Ù· 106 ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ª·‚›ÏË ÌÔÓ/ÎÈ·, 78 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. ∂ÈÛÎÔ‹˜ ÌÔÓ/ÎÈ· 71 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓ/ÎÈ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· Û 280 .Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÈÛ›Ó· Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 82 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. K·Ú·Á¿Ù˜ 467 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, 575, 1.381 Î·È 1.683 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 256 Ù.Ì. Î·È 500 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 310 Ù.Ì. Ì 20Ì. ÚfiÛÔ„Ë, ‰›ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹ Ì ™.¢. 1,8. ∞Ï˘Î¤˜ 559 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 600 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ 147 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ¶·Ó·ÁÈ¿˜ 4,3 ÛÙÚ. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∫·Ó¿ÏÈ· 10 ÛÙÚ. Î·È 20 ÛÙÚ. Ì ·Ì˘Á‰·ÏȤ˜. ∂¡√π∫π∞™∂π™ √Ï˘ÌÈ¿‰Ô˜ 81 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤ÛË parking Î·È ·Ôı‹ÎË. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫·Ú·˚ÛοÎË 70 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. Ì ·˘Ù. ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿ - ÒÏËÛË - ÂÓÔÈΛ·ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ· ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ - ¢π∞ ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (934)

-----------------------------------™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32 Δ∫ 38334 μ√§√™ ΔËÏ. 24210-69439 FAX 24210-90290 ∫ÈÓ. 6937435222

¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 50ÙÌ, ™˘Î‹ ¶ËÏ›Ô˘ ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000ÙÌ, ªËÏȤ˜ ¶ËÏ›Ô˘ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 120ÙÌ, ÃÒÚ· ¡. ™ÎfiÂÏÔ˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 40ÙÌ, ÃÒÚ· ¡. ™ÎfiÂÏÔ˜ ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 70ÙÌ, ÃÒÚ· ¡. ™ÎfiÂÏÔ˜ ΔÚÈÒÚÔÊË ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 180ÙÌ, ÃÒÚ· ¡. ™ÎfiÂÏÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 130ÙÌ, μ·Ú‰ÈfiÏ· ¡. ™ÎfiÂÏÔ˜ ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 72ÙÌ, μÚ¿¯Ô˜ ¡. ™ÎfiÂÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 8000ÙÌ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÃÔÚ¢Ùfi ∫Ù‹Ì· 6000ÙÌ, ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ∫Ù‹Ì· 4000ÙÌ, ÃÔÓ‰Ú‹ ÕÌÌÔ˜ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ∫Ù‹Ì· 4000ÙÌ Ì ÚfiÛÔ„Ë 90Ì ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, §·ÌÈÓÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10000ÙÌ, ª·Ï¿ÎÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 21000ÙÌ Ì ηÛÙ·ÓȤ˜ Î·È ÌËÏȤ˜, ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘ ∫Ù‹Ì· 8000ÙÌ Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ∑ÂÚ‚fi¯È· ¶ËÏ›Ô˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 12500ÙÌ, ∞Ï˘ÎÈ¿˜ ¡. ™ÎfiÂÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13,5ÛÙÚ, 50Ì ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÂÏ·Èfi‰ÂÓ‰Ú·, ı¤· ¡. ™ÎfiÂÏÔ˜ √ÈÎfi‰· 4ÛÙÚ ¤ˆ˜ 7,7 ÛÙÚ ¿Óˆ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ªÂÏ·Ó‹ ¶ËÏ›Ô˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 50ÛÙÚ Ì ÚfiÛÔ„Ë 160Ì ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ª·Ï¿ÎÈ ¶ËÏ›Ô˘ ŒÎÙ·ÛË 840ÛÙÚ ÛÙË ı¿ÏÏ·ÛÛ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ¡. ™ÎfiÂÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ, ı¤·, ƒ¿¯Â˜ ¡. ™ÎfiÂÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ, ı¤·, ∞Á. ƒËÁ›ÓÔ˜ ¡. ™ÎfiÂÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,7ÛÙÚ Ì ·Ï·Èfi ÎÙ›ÛÌ·, ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ¶ÔÙÈÛÙÈο •˘Ófi‚Ú˘ÛË √ÈÎfiÂ‰Ô 170ÙÌ, ™˘Î‹ ¶ËÏ›Ô˘ √ÈÎfiÂ‰Ô 2770ÙÌ, ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ™˘Î‹ ¶ËÏ›Ô˘ √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ ¿ÚÙÈ· η ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·, ∫ÔÚÒË ¶ËÏ›Ô˘ √ÈÎfiÂ‰Ô 2000ÙÌ ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· √ÈÎfi‰· ·fi 1650ÙÌ ¤ˆ˜ 2770ÙÌ ¤Î·ÛÙÔ, ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘ ∞∫π¡∏Δ∞ ™Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√ √ÈÎfiÂ‰Ô 9 ÛÙÚ. ‰›Ï· ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ Ì ı¤· ÛÙË ª·‡ÚË £¿Ï·ÛÛ·, μ¿ÚÓ· μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ ŒÎÙ·ÛË 500ÛÙÚ ÔÏfiÎÏËÚË ‹ Û ÔÈÎfi‰· Û ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓË ÂÚÈÔ¯‹, Mihailesti ƒÔ˘Ì·Ó›·˜ ŒÎÙ·ÛË 200ÛÙÚ ÔÏfiÎÏËÚË ‹ Û ÔÈÎfi‰·, ‰›Ï· ÛÙË Ï›ÌÓË Mihailesti ƒÔ˘Ì·Ó›·˜. (938)

Email: info@stefanatos.gr www.realestate.stefanatos.gr

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. (24210) 28995-34067 ∫π¡. 6944-523583 divanis1@otenet.gr www.estatedivanis.gr

√π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 72ÙÌ Ì ÍÂÓÒÓ· 23ÙÌ, ™.™˘Ú›‰Ë 133 ¢˘¿ÚÈ 45ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, πˆÏÎÔ‡ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 75ÙÌ/fiÚÔÊÔ, ∞Á. μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ (ÔÏ˘ÙÂϤ˜), ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 55ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 105 Ù.Ì., 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105 Ù.Ì., ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ΔÚÈ¿ÚÈ 88ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 170ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· (¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜) 85ÙÌ Ì ÁηÚÛÔÓȤڷ 30ÙÌ, ¡.πˆÓ›· ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 75ÙÌ, √ÁÏ ∫·ÙÔÈΛ· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· 112ÙÌ, ∞ÛÙ˘¿Ï·È· ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 140ÙÌ 50 ÙÌ ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, ª¿Ú·ıÔ˜ √ÈΛ· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 400ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ °Î·ÚÛÔÓȤڷ, ÷ÏÎȉÈ΋ ¶Â˘ÎÔ¯ÒÚÈ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140ÙÌ Ì ‰‡Ô ‰˘¿ÚÈ· 50ÙÌ ¤Î·ÛÙÔ, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 148ÙÌ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, ∞Ï˘Î¤˜ ΔÚÈ¿ÚÈ 86ÙÌ, ∫ÔψӿÎÈ ∞ı‹Ó· √π∫√¶∂¢∞ - ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 38 ÛÙÚ., ÁÂÒÙÚËÛË, ÚfiÛÔ„Ë Û ÙÚÂȘ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ∞ÏÌ˘Úfi˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13 ÛÙÚ. Ì ÂÏȤ˜, ª·Ìȉ¿Î˘ √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘, μπ¶∂ , μfiÏÔ˜ √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ, ∞Á.°ÂÒÚÁÈÔ˜ μfiÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 220ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 176ÙÌ, ¡.¢ËÌËÙÚÈ¿‰· √ÈÎfiÂ‰Ô 118ÙÌ, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚ, ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÚÔ˜ ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4850ÙÌ, ¡.∞Á¯›·ÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 6500ÙÌ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ∫Ô˘ÊÔÓ‹ÛÈ· ∫˘ÎÏ¿‰Â˜ √ÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi 1440ÙÌ Ì ÔÈΛ· 75ÙÌ, £·˘Ì·Îfi˜ ºıÈÒÙȉ·˜ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 95ÙÌ, ™.™˘Ú›‰Ë μfiÏÔ˜ ΔÂÙÚ·ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1850ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘, μfiÏÔ˜ Δ·‚¤ÚÓ·-Ô˘˙ÂÚ› 120ÙÌ Ì ÔÈΛ· 110ÙÌ Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ∫Ù›ÚÈÔ 700ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 7100ÙÌ, §Â¯ÒÓÈ· ª·Ï¿ÎÈ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 2300ÙÌ Ì ÎÙ›ÚÈÔ 232ÙÌ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118ÙÌ, πˆÏÎÔ‡ (Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜) μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ - μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 530ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1800ÙÌ, ∞ μπ¶∂ √ÈÎfiÂ‰Ô 4150ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘ μfiÏÔ˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4600ÙÌ, §·Ï¿ÚÈ· ™ÎfiÂÏÔ˜ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 52ÙÌ Î·È ·Ù¿ÚÈ 52ÙÌ, ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜- μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 460ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 356ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘ μfiÏÔ˜ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 50ÙÌ , ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 300ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË μfiÏÔ˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 280ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË μfiÏÔ˜ ∫Ù›ÚÈÔ 400ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 2400ÙÌ, Ô‰fi˜ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ μfiÏÔ˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 450ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË μfiÏÔ˜ ŒÎÙ·ÛË 9000ÙÌ ‰›Ï· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞’ μπ¶∂ ¶∏§π√ - ¡. ™¶√ƒ∞¢∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 122ÙÌ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È· √ÈΛ· 136ÙÌ Û ÔÈÎfi‰Ô1000ÙÌ, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 102ÙÌ Û ÔÈÎfi‰Ô825ÙÌ, ÿÓÈ· ¶ËÏ›Ô˘ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 60ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 330ÙÌ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘

∂˘Î·Èڛ˜: 1.¶ˆÏÂ›Ù·È ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ. μ 20 2. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160Ù.Ì. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ. ∞ 95 3. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË cafe-bar 44Ù.Ì. + 28Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ (Û›ÁÔ˘ÚÔ ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ·). ∞ 99 4. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 120Ù.Ì. ∞ 80 5. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 1.200Ù.Ì. ø 98 6. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ ˆÏÂ›Ù·È Ì·˙› Î·È Ì ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ. μ 89 ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÔÈΛ· 80Ù.Ì. Û 1.350Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ª 20 2. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 195Ù.Ì. Û 4.000Ù.Ì.ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÈÛ›Ó·. ¢ 33 3. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172Ù.Ì. Û 123Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. º 10 4. ÿÓÈ· ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 90Ù.Ì.Û 1200Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∏ 60 5. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 94Ù.Ì. Û 359ÙÌ. ÔÈÎfi‰Ô. ∑1 6. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265Ù.Ì. Û 4.500Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∏ 20 7. ªÔ‡ÚÂÛÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 190Ù.Ì. Û 4.050Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ° 31 8. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 123Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 3ÏÔηÙÔÈΛ·˜ ÚfiÛÔ„Ë ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∂ 6 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200Ù.Ì. Û 350Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜). ∫ 90 10. ™ˆÚfi˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ (9) 400Ù.Ì. Û 990Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ¢ 80 11. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300Ù.Ì. Û 700Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹). ∏ 61 12. √ÁÏ ÔÈΛ· 83Ù.Ì. Û 106Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. Ã3 13. ¡. πˆÓ›· 100Ù.Ì. + 100Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 208Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘. ∞ 81 14. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 240Ù.Ì. Û 4.000Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. π 35 15. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2 ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÔÈ˘ ÈÛfiÁÂÈÔ 139Ù.Ì. Î·È 1Ô˜ 110Ù.Ì. ∂ 3 16. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150Ù.Ì. Û 200Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. μ 4 17. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120Ù.Ì. - 150Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚȘ Ì Ù˙¿ÎÈ. μ 44 18. ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 80Ù.Ì. - 100Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚȘ Ì Ù˙¿ÎÈ. μ 44 19. §Â¯ÒÓÈ· ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 78Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û 762Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ª 1 20. °·ÏÏ›·˜ ËÌÈÙÂϤ˜ 173Ù.Ì. Û 147Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μ 67 21. ∞ӷηÛÈ¿ ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 262Ù.Ì. Û 3.200Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. μ 69 22. ΔÛ·Áηڿ‰· 5 ηÈÓÔ‡ÚȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 75Ù.Ì. ¤ˆ˜ 220Ù.Ì. Ì ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. μ 76 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105Ù.Ì., ÔÏÏ¿ extra. £ 21 2. °¿ÙÛÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 77Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜. μ 51 3. ¡. πˆÓ›· 74Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. ∞ 86 4. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 110Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∑ 98 5. °ÎÏ·‚¿ÓË 75Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜. ¢ 81 6. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 75Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μ 5 7. ΔÔ¿ÏË 77Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â. ÛÙ¤ÁË ∞ 83 8. ∂ÚÌÔ‡ 41Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. ∞ 79 9. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 84Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜. π 38 10. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 112Ù.Ì. 4¿ÚÈ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù˙¿ÎÈ. μ 22 11. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 198Ù.Ì., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·Ôı‹ÎË. ∞ 9

12. ¡. πˆÓ›· 106Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì Áηڿ˙. μ 25 13. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 48Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. ∞ 7 14. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 74Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi. ¢ 16 15. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 70Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ. ∏4 16. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 156Ù.Ì. 2Ô˘ Î·È 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ. ∏ 4 √ÈÎfi‰·: 1. ª¿Ú·ıÔ˜ 450Ù.Ì. Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ 18 2. °·˙‹ 302Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. £ 20 3. ¶·Ï·È¿ ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 476Ù.Ì. Δ 8 4. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 560Ù.Ì. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ. ∫ 20 5. μ˘˙›ÙÛ· 1.094Ù.Ì. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ. • 33 6. §Â¯ÒÓÈ· 8.000Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ƒ 10 7. ∫¿Ï·ÌÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 13.500Ù.Ì. Ì 87Ù.Ì. ÔÈΛ· Î·È ¤ÙÚÈÓË ·Ôı‹ÎË 108Ù.Ì. ¢ 10 8. ªËϛӷ (‚·ıÈ¿ ÛËÏÈ¿) 4.300Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∏ 33 9. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 900Ù.Ì. à 10 10. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. à 22 11. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ·. à 22 12. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293Ù.Ì. ÌÂÛ·›Ô. º 55 13. μÏ·¯¿‚· 365Ù.Ì. Ì ¤ÙÚÈÓÔ ·Ï·Èfi ‰›·ÙÔ ÎÙ›ÛÌ· 272Ù.Ì. ∞ 56 14. ¡. πˆÓ›· 273Ù.Ì. ÌÂÛ·›Ô. ∑ 98 15. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ 2.610Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Â›‰Ô. μ 12 16. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ (πˆÏÎÔ‡) 133Ù.Ì. ∞ 84 17. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 269Ù.Ì. ÌÂÛ·›Ô ∞ 82 18. ªԇʷ 9.000ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· • 5 19. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 990Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 300Ù.Ì. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ. ° 6 20. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 117Ù.Ì.(ÎÙ›˙ÂÈ 250ÙÌ.). ¢ 3 21. §Â¯ÒÓÈ· 1.100Ù.Ì ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. μ 68 22. ¡. πˆÓ›· 2.000Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. μ 70 23. ¡. πˆÓ›· 120Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 50Ù.Ì. μ 70 24. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.500Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰·. μ 77 25. ∞Ï˘Î¤˜ 365Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. μ 90 26. °·ÏÏ›·˜ 380Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ·. ¢ 6 27. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.265Ù.Ì. ∞ 17 28. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 740Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞ 16 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. μ˘˙›ÙÛ· 24.246Ù.Ì. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰·. ∂ 33 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600Ù.Ì. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓԉԯ›Ô. ∂ 1 3. ªËϛӷ 5.500Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∏ 45 4. ªËϛӷ 17.500Ù.Ì. Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¡ 8 5. ™ÎÈ¿ıÔ 5.592Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 650Ù.Ì. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ›. μ 14 6. ¢ÈÌ‹ÓÈ 15.817Ù.Ì. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ∑ 11 7. ªԇʷ 11.500Ù.Ì. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘. ø 1 8. ¶ÚÔ̇ÚÈ (‚ÚÔÌÔÓ¤ÚÈ) ·) 5.724Ù.Ì. ‚) 5.743Ù.Ì. £ 1 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ 1.500Ù.Ì. ¤ÙÚÈÓÔ Û 587Ù.Ì.ÔÈÎfi‰Ô. ∂ 2 2. ∞ÏÌ˘Úfi˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ˘fiÁÂÈÔ 870Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ 870ÙÌ., 1Ô˜ + 2Ô˜ + 3Ô˜ ·fi 720Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ˜ (Î·È ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È) ∂ 20 3. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 124Ù.Ì. - 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 106ÙÌ. - ÚÔÔÙÈ΋ 2Ô˘ 114Ù.Ì. ∑ 3 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600Ù.Ì. Δ 6 2. ÕÛÚ˜ ¶ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜ ηٿÛÙËÌ· 228Ù.Ì. Û 382Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. § 31 3. ¶·Ï·È¿ ηٿÛÙËÌ· ¤ÙÚÈÓÔ 185Ù.Ì. Û 278ÙÌ. ÔÈÎfi‰Ô. ∑ 5 4. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 25Ù.Ì. + 10Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ. ª 14 5. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60Ù.Ì. Ì 30Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ. ∂ 44 6. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 206Ù.Ì. (¿Óˆ ·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜). ∏ 2 7. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 500Ù.Ì. ° 10 8. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360Ù.Ì. £ 26 9. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 120Ù.Ì. + 45Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ + 45Ù.Ì. ·˘Ï‹. ∞ 95 10. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 78Ù.Ì. Ì 65Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. ∞ 90 11. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 70Ù.Ì.Ì 15Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ ÌÂÛ·›Ô. ∞ 2 12. ∫ÔÚ·‹ ηٿÛÙËÌ· 95Ù.Ì. Ì 45Ù.Ì.·Ù¿ÚÈ. ∞ 19 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ¡Â¿ÔÏË μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 340Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.400Ù.Ì. ∫ 5 2. ∞’ μπ¶∂ 800Ù.Ì. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ 98 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1800Ù.Ì. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹. ø 10 2. μ’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 4.500Ù.Ì. Û 12.300Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. £ 24 3. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500Ù.Ì. Û 4.360Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μ 21 4. μ’ μπ.¶∂ μfiÏÔ˘ 1.650Ù.Ì. ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.500Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ 3 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ∞’ μπ¶∂ 800Ù.Ì. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ 98 2. ¶·Ï·È¿ ηٿÛÙËÌ· 1.000Ù.Ì.(ÈÛfiÁÂÈÔ + 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜). ¶ 15 3. ¶·Ï·È¿ ηٿÛÙËÌ· ¤ÙÚÈÓÔ 129Ù.Ì. ª 18 4. ΔÔ¿ÏË 45Ù.Ì. (Â·Á. ÛÙ¤ÁË) ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ. ∞ 10 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ 400Ù.Ì. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 550Ù.Ì. ÔÈÎ. ƒ 6 6. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 300Ù.Ì. Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 400Ù.Ì. ∂ 75 7. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. ∑ 50 8. ¢ÈÌ‹ÓÈ 300Ù.Ì. ·ÔıË΢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.000Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∏ 51 9. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 35Ù.Ì. ∫ 51 10. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 150Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜. ∞ 88 11. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 1.200Ù.Ì. (ηٿÛÙËÌ· ªÀ£√™). ∞ 8 12. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 180Ù.Ì. + 40Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ + 270Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË. ø 99 13. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 90Ù.Ì. + 70Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ. ° 40 14. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 100Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 200Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. º 1 15. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 600Ù.Ì. (ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ fiÚÔÊÔÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ͯˆÚÈÛÙ¿). ø 98 16. ∫ÔÚ·‹ ηٿÛÙËÌ· 95Ù.Ì. Ì 45Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ. ∞ 19 17. μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.680Ù.Ì. ∂ 4

18. ™˘Ú›‰Ë 71Ù.Ì. Â·Á. ÛÙ¤ÁË 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∂ 5 19. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi. ¢ 1 20. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. ∂ 11 21. ª·Û‰¤ÎË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. ∑ 7 22. §·Ú›Û˘ ηٿÛÙËÌ· 80Ù.Ì. ∏ 3 23. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 147Ù.Ì. ¢ 21 ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (905)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213

¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (907)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725 ∫π¡. 6972-672426

√π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì., 30.000. ª¿Ú·ıÔ˜, 310 Ù.Ì., 80.000. °ÎÈÒÓË, 8 ÛÙÚ. Ì 60 Ù.Ì. ÎÙ›ÛÌ·, 110.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000. ¡. πˆÓ›· ¶ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì., 65.000. ¡. πˆÓ›· §‡ÎÂÈÔ, 120 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 70.000. ¡. πˆÓ›· ™ÙÚ·Ùfi‰Ô, 517 Ù.Ì., 165.000. ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000. §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ·, 280.000. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ·, 130.000. ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì., 70.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 135 Ù.Ì., 40.000. ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·, 200 Ù.Ì., 80.000. ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ, 140 Ù.Ì., 55.000. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ™·ÚÙÈ¿˜, 19 ÛÙÚ. 200.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 400 Ù.Ì., 85.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., 150.000. ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔÈ 85 Ù.Ì., ÔÈÎfi 120 Ù.Ì., 70.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi 140 Ù.Ì., 110.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 130 Ù.Ì., 135.000. ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 200 Ù.Ì., 170.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì., 210.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 65 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 80 Ù.Ì. 63.000. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 135.000. ∂ÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 180 Ù.Ì., 140.000. ¡. πˆÓ›· ÔÙ¿ÌÈ 45 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 60 Ù.Ì., 40.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 140.000. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 400 Ù.Ì., 300.000. ¡Â¿ÔÏË 150 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 300 Ù.Ì., 135.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 50 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 135 Ù.Ì., 80.000. ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜ 75 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 85.000. ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË ¡. πˆÓ›· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 105.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÚÔÛÊ˘ÁÈ΋, 23.000. º¿ÚÛ·Ï· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 250 Ù.Ì. 70.000. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì., 190.000. μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, fiÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì., 120.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, 85 Ù.Ì., 85.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 95 Ù.Ì., 95.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, 43 Ù.Ì., 50.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÁηÚÛ. 30 Ù.Ì., 35.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 78 Ù.Ì., 75.000. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ ¡. πˆÓ›·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì., 200.000. ¶ÚfiÓÔÈ·, ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì., 45.000. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, fiÚÔÊÔ˜ 250 Ù.Ì., 250.000. (908)

ZHTOYNTAI Εταιρεία Πληροφορικής ΖΗΤΕΙ À¶∞§§∏§√ γραφείου (γραμματέα) με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Απαραίτητα προσόντα η γνώση: α) Πληροφορικής (MS office), β) Λογιστικής και Προγραμμάτων εμπορικής διαχείρισης, γ) Αγγλικών. Αποστολή βιογραφικών στο fax: 24210-21035, τηλ. 2421021034. (235)

∏ RE/MAX ¢√ª∏ Το Διεθνές Κτηματομεσιτικό Δίκτυο, ∑ËÙ› ÁÈ· ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ στο Γραφείο της ÕÓÙÚ˜ ή °˘Ó·›Î˜ που πρόσφατα έκλεισαν την επιχείρησή τους. Αποστολή βιογραφικών: FAX: 24210-20055 EMAIL: remax.domi.volos@gmail.com, τηλ.: 24210-20008. (363)


37

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 24 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

ZHTOYNTAI ∑∏Δ∂πΔ∞π κοπέλα έως 25 ετών για αναψυκτήριο-τυροπιτάδικο στο κέντρο του Βόλου, ωράριο καταστημάτων. Πληρ. τηλ. 6981-229671. (391)

∑∏Δ∂πΔ∞π πωλήτρια ετών 20-30, άγαμη με προϋπηρεσία στην πώληση για κατάστημα αθλητικών ειδών. Πληρ. τηλ. 6932-620272, κ. Γκέρος. (390)

∑∏Δ∂πΔ∞π ΙΕΡΕΥΣ (συνταξιούχος) για να λειτουργεί μόνο Κυριακές και μεγάλες εορτές στην εκκλησία του Αγίου Αθανασίου, Αστέρια-Αγριάς. Για πληροφορίες στα τηλ. 24280-92360, κιν. 6972-186445, 2428092340, κιν. 6988-759098. (021)

Δƒ∞¶∂∑π∫∞ ¢∞¡∂π∞-Ρυθμίσεις οφειλών, μικροδάνεια 3.000-15.000 αυθημερόν. Στεγαστικά-επαγγελματικάπροσωπικά-συγκέντρωση δανείων με ή χωρίς προσημείωση. Ρυθμίσεις οφειλών (πρόσφατος νόμος) προστασία Α’ κατοικίας. Για ενημέρωση 24210-20237 ή 6932-528388. Προσοχή: δάνεια ΜΟΝΟ μέσω τραπεζών. (896) ∫∂¡Δƒ√ ΠΑΡΑΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ-Μελλοντολογίας Κ. ΕΙΡΗΝΗ-Κ. ΡΙΝΑ: Χαρτομαντεία 25 ευρώ, Αστρολογία 25 ευρώ, Καφεμαντεία 15 ευρώ, Κρυσταλλομαντεία 35 ευρώ, Ενόρασηδιόραση 55 ευρώ, Οραματισμός 35 ευρώ. Για τα ραντεβού σας: 6989176612. (744) ∞¡∞∫À∫§ø™∏ - Αγοράζονται παλιά κοσμήματα, Τοπάλη 65 ισόγειο, μεταξύ Σωκράτους- Αλεξάνδρας Βόλος. Πληρ. τηλ. 6980-380461. (950)

∞°√ƒ∞∑ø παλαιά κοσμήματα, Ιωάννης Θ. Περεντίδης, Ελ. Βενιζέλου 10 (Ιωλκού). Πληρ. τηλ. 2421025961, 6977-233409, 6977071554. (936)

™YNOIKE™IA ΒΟΛΟΣ 47¯ÚÔÓË επιχειρηματίας, λεπτή, άψογης εμφάνισης, ανεξάρτητη, καλλιεργημένη. 45χρονη δημοσίου, θηλυκότατη, κομψή, κατασταλαγμένη. 38χρονη δημοσίου, γλυκύτατη, σοβαρή, συγκροτημένη, ακίνητα. 28χρονη πτυχιούχος, ψηλή, εντυπωσιακή, πολύ ευκατάστατη. Επιθυμούν γνωριμία γάμου. ΛΥΔΙΑ Κεντρικής Ελλάδας. Εχέμυθα, αποτελεσματικά. Τηλ. 2410549797. (935)

MA£HMATA ª∞£∏ª∞Δπ∫√™ με διδακτική εμπειρία, παραδίδει ιδιαίτερα σε όλα τα μαθήματα των θετικών επιστημών. Τιμές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6974-321436. (360) ª∞£∏ª∞Δπ∫√™ με πολυετή, διδακτική εμπειρία διδάσκει Μαθηματικά και Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου, Κατευθύνσεις, μαθήματα ιδιαίτερα ή γκρουπ. Πληρ. τηλ. 2421055960, κινητό 6972-853903. (272)

¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ ιδιαίτερα μαθήματα όλων των επιπέδων και για όλες τις ηλικίες, παραδίδονται από έμπειρη καθηγήτρια. Πληρ. τηλ. 24210-68113 και 6948462082. (413)

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√

λειτουργεί με κρατική άδεια Ενέχυρα χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β’. Τηλ. 2421042905. (949)

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5’’ ϤÙˆÓ ·fi 1.000-100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ - ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ΔÂÈÚÂÛ›· & ˘ÂÚ‰·ÓÂÈÛÌfi, ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Û·˜ ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· & ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη ÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. ΔËÏ. 6980-260800, 6983-709760. ∂Ú¯fiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (948)

∫∂Δ∂ƒ

¢IAºOPA ∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (890) ¢∞¡∂π∞ σε δ. υπαλλήλους - συνταξιούχους ΙΚΑ - υπερχρεωμένους ιδιώτες, ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών. Εξυπηρέτηση πανελλαδικά. Ζητούνται συνεργάτες. Τηλ. 2310-554514, 6972-886998, fax. 2310-554517. Website: www.moneycashgram.gr (414)

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ¶·›ÚÓÂÙ ÙÔ 73% ÂÓÙfi˜ 5’’ ϤÙˆÓ ·fi fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ¤¯ÂÙ ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÂÙÚ¿ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·fi 12 ¤ˆ˜ 48 ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· & ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË, ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. ∫Ô˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘. ΔËÏ. 6988888850, 6988888804. ƒ·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (952)

¢π∞¡√ª∏ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ELIN κατ’ οίκον, με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Πληρ. τηλ. 24210-88894 και 6934-010182. (971)

∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. (900)

∞°√ƒ∞∑ø

ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ παλιά χρυσά κοσμήματα και τιμαλφή. Κρατική άδεια. Κ. Καρτάλη 79, (μεταξύ Σωκράτους Αλεξάνδρας) ΒΟΛΟΣ. Τηλ. 24210-27705 και κινητό 6972-002809. (897)

¢IKA™TIKA ¢HMO™IEYMATA Απόσπασμα κατασχετήριας έκθεσης. Ο Δικ. Επιμελητής του Πρωτοδικείου Βόλου, Νεκτάριος Σκούρτης, κάτοικος Βόλου, οδός Αντωνοπούλου 126. Κάνω γνωστό ότι στις 12/1/2011, ημέρα Τετάρτη και από τις 4.00 μ.μ. ώς τις 5.00 μ.μ., στο Ειρηνοδικείο Βόλου που βρίσκεται στο Δικαστικό Μέγαρο Βόλου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου (μεταξύ των οδών Ανθ. Γαζή και Γεωργίου Καρτάλη - έναντι πλατείας Ελευθερίας) και ενώπιον της συμβολαιογράφου Βόλου Πιπίνας Γεωργίου Καλομέρα, κάτοικου Βόλου, οδός 28ης Οκτωβρίου 100 - Κ. Καρτάλη, διακατόχου του αρχείου του πρώην συμβολαιογράφου Βόλου Γεωργίου Χρήστου Καλομέρα αρχικώς ορισθέντος ως υπαλλήλου του πλειστηριασμού του παρακάτω αναφερομένου οφειλέτη και ως υπαλλήλου πλέον του πλειστηριασμού αυτού ή του νόμιμου αναπληρωτή της θα εκπλειστηριαστεί αναγκαστικά, σύμφωνα με την με αριθμό 2447/2009 κατασχετήρια έκθεσή μου η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη Παναγιώτη Μανιού του Ιωάννη και της Κωνσταντίνας, κάτοικου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας, οδός Κρήτης αριθμός 43, με επίσπευση της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου 40, με την επωνυμία “ΑLΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ” και τον διακριτικό τίτλο “ΑΛΦΑ ΒΑΝΚ” , νόμιμα εκπροσωπούμενης, της οποίας η περιγραφή έχει ως εξής: Ένα οικόπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο, έκτασης (113,742) τετραγωνικών μέτρων, με τις εντός αυτού υπάρχουσες δύο (2) ισόγειες εν επαφή οικίες, με τα παραρτήματα και παρακολουθήματά τους και όσα τυχόν μέλλοντα κτίσματα ανεγερθούν, κείμενο το οικόπεδο εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης της Νέας Ιωνίας Ν. Μαγνησίας, του ομώνυμου Δήμου και Υποθηκοφυλακείου Βόλου, επί της οδού Κρήτης αριθμός 43 (πρώην 37), στο τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Κρήτης, Δορυλαίου, Προύσσης και Κωνσταντινουπόλεως, όπως εμφαίνεται στο συνημμένο στο με αριθμό 8.324/9-92005 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Βόλου Νικολάου Κλαψόπουλου, από μηνός Ιουλίου 1990 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Κώστα Γαργάλα με τα αλφαβητικά στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Α, σύμφωνα με το οποίο συνορεύει βόρεια με ιδιοκτησία Λεφάκη, ανατολικά με την οδό Κρήτης, νότια με ιδιοκτησία Κεσεμίδη και δυτικά με ιδιοκτησία Δανιηλίδη. Οι δύο (2) εν επαφή ισόγειες οικίες, είναι κεραμοσκεπείς, σοβατισμένες εξωτερικά και εσωτερικά, φέρουν τ’ ανάλογα προς φωτισμό και αερισμό παράθυρα και πόρτες, ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση, εμβαδού της μίας (30,30) τετραγωνικών μέτρων και της άλλης εμβαδού (56,443) τετραγωνικών μέτρων, όπως αυτές εμφαίνονται με τους με αριθμός (1) και (2) αντίστοιχα στο συνημμένο στο με αριθμό 8.324/9-92005 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Βόλου Νικολάου Κλαψόπουλου, από μηνός Ιουλίου 1990 σχεδιάγραμμα κατόψεων του Πολιτικού Μηχανικού Κώστα Γαργάλα. Η με αριθμό (1) ισόγεια οικία αποτελείται από δύο δωμάτια και η με αριθμό (2) ισόγεια οικία αποτελείται από τρία δωμάτια, κουζίνα και λουτρό. Γίνεται μνεία ότι οι άνω περιγραφόμενες δύο ισόγειες οικίες αποτελούν μία ισόγεια οικοδομή. Εφαπτόμενο των (2) εν επαφή ισογείων οικιών, υπάρχει κτίσμα χαμηλότερου ύψους από αυτές, τσιμεντολιθόκτιστο τσιγκοσκεπές. Περιήλθε στον άνω οφειλέτη το προπεριγραφόμενο οικόπεδο με τις εντός αυτού κείμενες δύο (2) ισόγειες οικίες κ.λπ., με το με αριθμό 8.324/9-92005 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Βόλου Νικολάου Κλαψόπουλου, νόμιμα μεταγεγραμμένο στα βιβλία μεταγραφών υποθηκοφυλακείου Βόλου, στον τόμο 487 και αριθμό 288. Τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του πλειστηριασμού (64.000,00) ευρώ η οποία δεν είναι μικρότερη της αντικειμενικής αξίας του. Το προπεριγραφόμενο ακίνητο

το βαρύνει μία προσημείωση υποθήκης η οποία στη συνέχεια τράπηκε μερικώς σε υποθήκη. Ο πλειστηριασμός γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και με τους όρους που αναφέρονται στην με αριθμό 2534/2010 γ’ επαναληπτική περίληψη κατασχετήριας έκθεσής μου. Καλούνται όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να έρθουν και να πλειοδοτήσουν. Βόλος 23/12/2010 Ο Δικαστικός Επιμελητής Νεκτάριος Μ. Σκούρτης Απόσπασμα κατασχετήριας έκθεσης. Ο Δικ. επιμελητής του Πρωτοδικείου Βόλου, Νεκτάριος Σκούρτης, κάτοικος Βόλου, οδός Αντωνοπούλου 126. Κάνω γνωστό ότι στις 12/1/2011, ημέρα Τετάρτη και από τις 4.00 μ.μ. ώς τις 5.00 μ.μ., στο Ειρηνοδικείο Βόλου που βρίσκεται στο Δικαστικό Μέγαρο Βόλου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου (μεταξύ των οδών Ανθ. Γαζή και Γεωργίου Καρτάλη - έναντι πλατείας Ελευθερίας) και ενώπιον της συμβολαιογράφου Βόλου Πιπίνας Γεωργίου Καλομέρα, κάτοικου Βόλου, οδός 28ης Οκτωβρίου 100 - Κ. Καρτάλη, διακατόχου του αρχείου του πρώην συμβολαιογράφου Βόλου Γεωργίου Χρήστου Καλομέρα αρχικώς ορισθέντος ως υπαλλήλου του πλειστηριασμού του παρακάτω αναφερομένου οφειλέτη και ως υπαλλήλου πλέον του πλειστηριασμού αυτού ή του νόμιμου αναπληρωτή της θα εκπλειστηριαστεί αναγκαστικά, σύμφωνα με την με αριθμό 2450/2009 κατασχετήρια έκθεσή μου η ψιλή κυριότητα ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη Σταύρου Κουμπλάκη του Βασιλείου και της Καλλιόπης, κάτοικου Βόλου, οδός Καψάλη αριθμός 14, με επίσπευση της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου 40, με την επωνυμία “ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ” και τον διακριτικό τίτλο “ΑΛΦΑ ΒΑΝΚ” , νόμιμα εκπροσωπούμενης, της οποίας η περιγραφή έχει ως εξής: Η ψιλή κυριότητα του με στοιχεία (I) ισογείου καταστήματος με τα παραρτήματα και παρακολουθήματά του, μίας ισόγειας οικοδομής η οποία είναι πλακοσκεπής (ταράτσα) αποτελούμενης από μία ισόγεια οικία και ισόγεια καταστήματα, κείμενης εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης του Βόλου, του ομώνυμου Δήμου και Υποθηκοφυλακείου Βόλου κτισμένης επί οικοπέδου έκτασης (168) τετραγωνικών μέτρων, στη διασταύρωση των οδών Κουντουριώτου και Σικελιανού όπου φέρει αριθμό δημοτικής αρίθμησης 35 (πρώην 33), συνορευομένου του όλου οικοπέδου βόρεια με ιδιοκτησία Κων/νου Νίκου, ανατολικά με ιδιοκτησία Στ. Γεροτόλιου, νότια με την οδό Σικελιανού και δυτικά με την οδό Κουντουριώτου, όπως το άνω ακίνητο εμφαίνεται με τα στοιχεία Α.Β.Γ.Δ.Α στο συνημμένο στο με αριθμό 13377/1990 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Φερών Στ. Παπαγεωργίου, τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Ελ. Κρατίδη, στο οποίο αναγράφεται ότι αυτό είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. Το ισόγειο κατάστημα με τα στοιχεία (I), είναι σοβατισμένο εξωτερικά και εσωτερικά, φέρει τ’ ανάλογα προς φωτισμό και αερισμό παράθυρα και πόρτες, ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση, καθώς επίσης και εξωτερικά σιδερένια ρολλά, αποτελείται από ένα χώρο, έχει εμβαδόν (30,14) τετραγωνικά μέτρα, ύψος 4,15 μέτρα, όγκο μέτρα κυβικά (125,08), ποσοστό συνιδιοκτησίας επί όλου του ακινήτου (52,21/1000) εξ αδιαιρέτου, ψήφους (52/1000) και συνορεύει γύρω - γύρω με την οδό Σικελιανού, με την οδό Κουντουριώτου που φέρει αριθμό δημοτικής αρίθμησης 150, με κατάστημα Ευαγγελίας Κουμπλάκη και με την ισόγεια οικία της αυτής ιδιοκτησίας νυν Ευαγγελίας Κουμπλάκη. Περιήλθε στον προαναφερόμενο οφειλέτη με το με αριθμό 13377/1990 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Φερών Σταύρου Παπαγεωργίου, νόμιμα μεταγεγραμμένο στα βιβλία μεταγραφών υποθηκοφυλακείου Βόλου, στον τόμο 326 και αριθμό 72. Τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του πλειστηριασμού (33.000,00) ευρώ η οποία δεν είναι μικρότερη της αντικειμενικής αξίας του. Το προπεριγραφόμενο ακίνητο το βαρύνει μία προσημείωση υποθήκης. Ο πλειστηριασμός γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και με τους όρους που αναφέρονται στην με αριθμό 2530/2010 γ’ επαναληπτική περίληψη κατασχετήριας έκθεσής μου. Καλούνται όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να έρθουν και να πλειοδοτήσουν. Βόλος 23/12/2010 Ο Δικαστικός Επιμελητής Νεκτάριος Μ. Σκούρτης

¢∂∫∂ªμƒπ√™

24

∂˘ÁÂÓ›·˜ ÔÛÈÔÌ. Î·È ÙˆÓ Û˘Ó ·˘Ù‹ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÔÛ›Ô˘ “Δ¤ÍÂÙ·È ˘ÈfiÓ Î·È Î·Ï¤ÛÂȘ ÙÔ fiÓÔÌ· ·˘ÙÔ‡ πËÛÔ‡Ó, ·˘Ùfi˜ Á·Ú ÛÒÛÂÈ ÙÔÓ Ï·fiÓ ·˘ÙÔ‡ ·fi ÙˆÓ ·Ì·ÚÙÈÒÓ ·˘ÙÒÓ” (ª·Ùı. ·’ 21). Άγγελοι και άνθρωποι υπηρετούν με φόβον και χαράν εις το μυστήριον της ενανθρωπήσεως του Υιού του Θεού. Άγγελος διαφωτίζει τον πιστόν Ιωσήφ διά την γέννησιν του υιού της Παρθένου και ορίζει το όνομα του Σωτήρος και εξηγεί την βαρυσήμαντον έννοιαν, που έχει το όνομα αυτό. Ιησούς, δηλαδή σωτήρ, θα είναι το όνομα του παιδίου. Διότι έρχεται ο Υιός του Θεού, διά να φέρη εις τον κόσμον την σωτηρίαν. Έρχεται ως άνθρωπος, διά να σώση τον άνθρωπον. Και πρώτον της σωτηρίας κεφάλαιον είναι η απελευθέρωσις από την ευθύνην και την δουλείαν της αμαρτίας. Αξιώνεται δε ν’ ακούση από τον άγγελον την φανέρωσιν του μυστηρίου αυτού ο δίκαιος Ιωσήφ. Καλείται να υπηρετήση και αυτός με ευλάβειαν εις το κοσμοσωτήριον γεγονός, να προσφέρη μεταξύ των πρώτων τας υπηρεσίας του και την λατρείαν του εις τον σαρκωθέντα Θεόν, να γίνη στοργικός και συνετός προστάτης του υιού της Παρθένου και Υιού του Θεού.

ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΩΝ - ΑΤΟΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

“ΑΣΠΡΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ” ΒΟΛΟΣ Τηλ.: 24210 66150 & 24210 65776 Fax: 24210 83420 email: asprespetaloudes@yahoo.gr Αριθ. Λογαριασμού: Εθνική Τράπεζα 201/480458-99

ΕΚΚΛΗΣΗ Θυμηθείτε μας τις Άγιες Ημέρες των Χριστουγέννων, εμείς τα παιδιά του ιδρύματος περιμένουμε την αγάπη και την υποστήριξη όλων σας. Καλά Χριστούγεννα κι Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011.

∫∏¢∂π∞ Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

∞§∂•∞¡¢ƒ√ ∞¶√™. ª¶∂∑∞ Ετών 77 κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου και ώρα 11 π.μ. από το σπίτι μας στο Νεοχώρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Νεοχώρι 24 Δεκεμβρίου 2010 Η σύζυγος: Αμαλία Τα παιδιά: Απόστολος - Ελευθερία Μπέζα, Σπυριδούλα - Γεώργιος Τσιάρας Τα εγγόνια Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο κέντρο “Αμβροσία” .

¶∂¡£√™ - ∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Τη λατρευτή μας μητέρα, αδελφή, γιαγιά και θεία

∂Àª√ƒºπ∞ Ã∞§∞Δ™∏ Ετών 101 που πέθανε, κηδεύσαμε χθες Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου και ώρα 4 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βόλου. Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος για το θάνατο της πολυαγαπημένης μας θερμά ευχαριστούμε. Βόλος 24 Δεκεμβρίου 2010 Τα παιδιά: Χρήστος και Κατερίνα Χαλάτση, Μαρία Μάρου Τα εγγόνια Τα δισέγγονα Τα αδέλφια: Ειρήνη Κατσαρού, Κωνσταντία Βουρλιά, Ευαγγελία Μανταφούνη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

∞°∞£√∂ƒ°π∂™ - ¢øƒ∂∂™ Στο Κοινωνικό Φιλανθρωπικό Σωματείο “Φίλες της Αγάπης” Βόλου προσέφεραν οι κάτωθι: Δημοτικό Σχολείο “ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ” προσφορά μαθητών 250Ε (1301), Ανώνυμος 100Ε (1302), Ντελενίκα Ειρήνη 50Ε (1303), Παπακυρίτσης Παύλος 50Ε στη μνήμη προσφιλών νεκρών (1304), Γενναίου Ασημίνα 20Ε (1305), Εμμανουήλ Φανή 30Ε (1306), Μουτσινάς Ανάργυρος 20Ε (1307), Κλουδάς Κων/νος 10Ε (1308), Α. Ζαπαντούλη 10Ε (1309), Ηλιόπουλος 20Ε (1310), Λαϊνάς Σπύρος 10Ε (1311), Αποστολέρη Ηρώ 50Ε στη μνήμη Κώστα Αποστολέρη (1312),

Ντάσιου - Πλακίδα Δήμητρα 20Ε (1313), Ανώνυμη 50Ε (1314), Χρήστος και Γιάννα Αθανασάκη - Άννα Σιόβα Χριστοδουλάκη 50Ε στη μνήμη Δημητρίου Σακκά (1315-1316), Μπέλλα Φιλομήλα 10Ε (1317), Μελετίου Δήμητρα Νο 1166, Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου Νο 1189 70Ε στη μνήμη Ραβίνου Ιωσήφ Βιτάλ, Πολυμέρου Κίμωνα Νο 1198 200Ε στη μνήμη Ιωάννου και Σταυρούλας Πολυμέρου, Μύλοι Λούλοι Νο 1288 294Ε, Κατσιοπούλου Ευδοκία Νο 1278 50Ε στη μνήμη συζύγου της Ιωάννη, Ανώνυμος Νο 1261 100Ε στη μνήμη Βασίλη Λιάκου.


38/ °È· οı ÒÚ· ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 24 ¢∂∫∂ªμƒπOY 2010

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 24 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: •˘ÓÔÔ‡ÏÔ˘ - Δ˙·ÊϤÚË ∞ÊÚÔ‰›Ù˘, °·ÏÏ›·˜ - ΔÔ¿ÏË, ÙËÏ. 2421039340, ¶Ôχ˙Ô˘ ÕÁÁÂÏÔ˘, °ÎÏ·‚¿ÓË 54 - ∂ÚÌÔ‡, ÙËÏ. 2421022066, ™Ù¿ıË ∞ÚÈÛÙ›‰Ë, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 267 - ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘, ÙËÏ. 2421058364. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-16.30 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ÃÚÈÛÙ¤ÏÏÔ˘ °ÂˆÚÁ›·˜, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 32 (πˆÏÎÔ‡) - 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ (∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜), ÙËÏ. 2421023477. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: μ˘˙ÈÒÙË ¶ÔÏ˘¯ÚfiÓË, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 103 - ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, ÙËÏ. 2421061116. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421090257

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 24210 94200-204 TH§EºøNO °IA PANTEBOY:1535 E•øΔ∂ƒπ∫∞ π∞Δƒ∂π∞ NEOY KTIPIOY: 2421351000

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ·fi √ÁÏ ¤ˆ˜ ∫·Ú·˚ÛοÎË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ·fi ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ¤ˆ˜ °·Ì‚¤Ù·.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ¶·Ú·Û΢‹ 24 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 295, ∫fi·ÓÔ˜ ¶. & ∂. ∞Ó··‡Ûˆ˜ 52, ª¿Ú·˜ ∞ıËÓÒÓ 2, £ÂÔ‰ˆÚÔ‡‰Ë˜ ªfiÙÛ·ÚË 23, ¶·Ó·ÁȈٷÎfiÔ˘ÏÔ˜ ∞Ï˘Î¤˜, ∞Ú·‚È¿‰Ë˜ §·Ú›Û˘ 188, ∂ÚÌ‹˜ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 14. ∫·È ·fi ÙȘ 00.30-06.00: ∂ÚÌ‹˜ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 14. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): μ·Ú‰¿Î˘ ∞ÁÚÈ¿, ∂Ì‚·ÏˆÙ‹˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ªÔ˘ÛÈ¿‰Ô˘ §·‡ÎÔ˜, ÷ς·ÓÙ˙‹˜ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∂˘·ÁÁÂÏÈÓfi˜ ∫. °·Ù˙¤·. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ΔÛ¿Ú·˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ı˘ ¶·Ú. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫·ÚηÏÈ¿ ∞ÏÌ˘Úfi˜, °È·ÓÓ¿˜ ∫ÚfiÎÈÔ, ∞ÊÔ› ™·Ì·Ú¿ ∞Á¯›·ÏÔ˜, ΔÈÌϷϤ͢ ªÈÎÚÔı‹‚˜, °ÎÚ›ÓÈ·˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ∞ÏÂ͛Ԣ ∞. ª¿Ú·ıÔ˜, ¢·˚ÏÈ¿Ó˘ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ¢ÂÚ‚›ÛË ∂˘·ÁÁÂÏ›· ™Ô‡ÚË. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ∞ıËÓ·›Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ª‹ÙÚÔ˘ ∞Ó‹ÏÈÔ, ª¿ÎÚË ŸÏÁ· ªÔ‡ÚÂÛÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ΔÛÈfiÙÚ·˜-¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, °Ô‡Û˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, Δ·Ù·Ú›ÎÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ¶··‰‹Ì·˜ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ΔÛ·ÎÈÚÔÔ‡ÏÔ˘ ÃÏfiË, ∫fi·ÓÔ˜ 4Ô ¯ÏÌ. μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜, æÒÌ·˜ ™¤ÛÎÏÔ, ™Ù¿Ó˘ ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ, ΔÛÈÓÙÛ›Ó˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ¶Ú¿·˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ∫·Ú·‰‹ÌÔ˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ¶¿Û¯Ô˜ ¤Ó·ÓÙÈ Ã·Ï˘‚. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

¢ƒ√ª√§√°π∞ “∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.” ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ (ÃÂÈÌÒÓ·˜ 2010) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ :ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ : ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:45™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 7:30, 12:00, 13:55, 19:30 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00 ∫˘Úȷ΋: 7:30, 13:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35, 21:12 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:00, 20:00

°Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ· - ¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 20Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 30Ï.Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00,22:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00, 21:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 10:20, 14:20 ∫˘Úȷ΋˜: 10:00, 14:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15 (∞ӷηÛÈ¿), 9:00, 11:30, 13:45, 14:40, 16:30 (∞ӷηÛÈ¿), 21:05 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 9:00, 11:30, 14:40, 19:45 (∞ӷηÛÈ¿) ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30 (∞ӷηÛÈ¿) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:05, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:00, 17:30, 19:15, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:10, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:45, 19:15, 21:10 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30, 17:30, 20:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:15, 8:30, 11:00, 12:00, 13:50, 14:40, 16:15,18:00, 19:30, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 8:30, 11:30, 13:50, 14:40, 18:00, 20:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 13:00, 18:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 14:15 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 13:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜-°. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 14Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E IA™ONO™ - POZOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421028.555 - 2421024.056 ∞ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ √™∂ ·fi 21/2/2010 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.24 I.C., 7.01, 9.00, 10.58, 12.57, 14.56, 16.57, 19.49, 21.49, 23.48. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 6.02, 8.02, 10.00, 11.58, 13.57, 18.00, 19.38 I.C., 20.50, 22.48. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 06.00, 7.15, 08.00, 10.02, 12.00, 14.00, 15.10, 15.53, 17.56, 20.00, 21.03. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 5.30, 6.08, 8.08, 9.45, 12.15, 13.20, 14.10, 16.00, 17.34, 19.45, 21.45. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ §API™A-£E™™A§ONIKH ‰È·ÚΛ 1 ÒÚ· Î·È 30 ÏÂÙ¿. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.24 I.C. ·¢ı›·˜. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 15.53 I.C. ·¢ı›·˜. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 7.11 I.C., 8.34 I.C.∂., 11.36 I.C., 13.00 I.C., 14.18, 16.14 I.C., 18.09, 20.11 I.C.∂., 00.58, 3.11 I.C. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50 I.C., 7.58 I.C.∂., 9.21, 10.51 I.C., 13.21 I.C., 14.52, 15.53 I.C., 19.29 I.C.∂., 20.30 I.C., 23.59. μ√§√™-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 6.24 I.C., 9.00 I.C., 10.58, 12.57, 14.56 I.C., 16.57. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 7.44, 10.24, 13.31, 14.03, 17.36, 18.22 I.C., 21.00, 21.50. μ√§√™-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 9.00 I.C., 14.56, 21.49 I.C. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ I.C. Â›Ó·È ·¢ı›·˜ ·fi §¿ÚÈÛ·-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ì ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ 1Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi Î·È 2Ë ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì I.C. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 6.42 I.C., 15.22 (̤¯ÚÈ §¿ÚÈÛ·), 20.32 I.C. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ∂π™πΔ∏ƒπ∞ ¶ƒ√¶ø§√À¡Δ∞π ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ Δ√À √™∂ π∞™√¡√™ 17 ∞¶√ 08.00-14.00 ∫∞£∂ ª∂ƒ∞, ∂∫Δ√™ ™∞μμ∞Δ√À, ∫Àƒπ∞∫∏™ & ∞ƒ°πø¡. Δ∏§. 24210 28555, 24210 24056 * ΔÚ¤ÓÔ ¶ËÏ›Ô˘: ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜: ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 11.00, ªËÏȤ˜ 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™

(11/9/2009-20/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 04.30 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 07.00 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 12.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 12.30, 15.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞ EXPRESS PEGASUS F/B ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μfiÏÔ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ Î·È ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏ & ™∞μμ∞Δ√: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∂/°-√/° “∂•¶ƒ∂™ ™∞¡Δ√ƒπ¡∏” ∞¶√ 11-12-2010 ∂ø™ 3-2-2011 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏, ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CATS ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ∞ÃÀ¶§√ø¡ °ƒ∞ªª∏™ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ∞¶√ 1/11/10 ∂ø™ 31/3/11 ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi μfiÏÔ ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. * 25/12/10 Î·È 1/1/11 ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ı· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÓ·ÏÏ·Á‹˜

º/°-√/° ™ÔÚ¿‰Â˜ ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ¢Â˘Ù¤Ú· 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ΔÚ›ÙË 12.30: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶¤ÌÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶·Ú·Û΢‹ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ∫˘Úȷ΋ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: ÛÙÔ VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (·Ó¿ÌÂÛ· ·fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ). ΔËÏ. 24210 31059, 31060.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. .......................................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. .....................................................2421070931 - 2421071022 ...........................................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. ...........................................2421070931 - 2421075319 ..........................................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. ..................2421070950 - 2421075318 - 2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. ................................2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì. ....................... 2421070976 - 2421075528 - 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜................................. 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ......................................................... 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜................................ 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ...................................................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. .................................2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ......................................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ..........................................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ........................................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ..........................................................2421075521 ¢/¡™∏ ¶ƒ√°. & ∞¡. ...............................................................24210 75514 ΔÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ................................................24210 75309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚·Ï., ÈÚÔÙ. Î·È ¶.∂. ............................................24210 92603 ¢È‡ı. Δ¯Ó. ÀËÚÂÛÈÒÓ ..........................................................24210 70974 ¢È‡ı. ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓ. .............................................. 24213 55511 ¢È‡ı. ∫Δ∂√: “ƒ·ÓÙ‚ԇ” ....................................................... 24213 54817 ¢È‡ı. μÈÔÌ.-∂ÓÂÚÁ. Î·È Δ¯ÓÔÏ............................................... 24210 34080 ¢È‡ı. ∂Ì. Î·È ΔÔ˘Ú........................................ 24210 70943-24210 75336 ¢È‡ı. ∂ÚÁ·Û›·˜............................................... 24210 70967-24210 75369 ¢È‡ı. ∞ÁÚÔÙ. ∞Ó¿Ù˘Í˘ ........................................................24210 75200 ¢È‡ı. ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ ................................................................24210 45207 ΔÌ‹Ì· ∞ÏÈ›·˜ ..........................................................................24210 33230 ¢ÈÔ›ÎËÛË ∞ÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜........................................................... 24210 70923 ¢È‡ı. ÀÁ›·˜ .......................................................................... 24213 55804 ¢È‡ı. ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ......................................................................24213 52431 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ........................ 24210 70964-24210 75325 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈηȈÌ. & ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡......................................... 24213 52561 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. ∂Î·›‰Â˘Û˘.............................. 24210 39077-24210 39085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. ∂Î·›‰Â˘Û˘.............................................. 24210 47387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. ÀËÚ. .......................................... 24210 70921-24210 75323 ¢È‡ı. √ÈÎÔÓ. ÀËÚ. .........................................24210 70944, 24213 52563 ¢È‡ı. ∂ÌÔÚ›Ô˘...................................................................... 24210 38395 ¢È‡ı. ∫¤ÓÙÚ. ∂͢. ¶ÔÏÈÙÒÓ ..................................................24210 31463 ™¢√∂ μfiÏÔ˘: ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ 24210 21433, 24213 56303, ÁÚ·ÌÌ·Ù›· 24210 29400. TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H ........................................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO..............................................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY..............................................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™....................................................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY ............................................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY.........................................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY........................................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY ..............................................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏.......................................................................................199

EKAB:.......................................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY....................................................2421064931 ¢EH BÏZ—¿‚˜................................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜.......................................................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜.............................................................................................121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ .........................................................................2421353100 §ÈÌÂӷگ›Ô...............................................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) .........................................................................10400 EXPRESS SERVICE ................................................................................1154 HELLAS SERVICE ..................................................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ ........................................................................................6944121288 X¿ÓÈ·..........................................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰·...............................................................................6948475814 MËϛ˜.......................................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY.................................................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™............................................ 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY..........................................................24213 54817 I¢IøTIKO KTEO ....................................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ......................................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ................................................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ.................................................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ ..........................................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP..............................................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ...............................................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.)...............................................................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™...............................................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™ .2410 237811 ¶I§OTO™ ..................................................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ ......................24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I .............................................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™......................................................... 24210 61000 A°PIA™ .....................................................................................24280 92502 BE§E™TINOY ............................................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN .......................................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 24210-43333,∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360. 3.K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ∏ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË Û ̛· ‹ÂÈÚÔ. 2. ∂›Ó·È ÂÍ·ÓÙÏËÙÈ΋. - ÷ڷÎÙËÚ›˙ÂÙ·È Î·È... ηϋ ‹ η΋. 3. μÚ›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· οو ¿ÎÚ· Ì·˜. - ¶ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙËÛ ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ ÛÙÛÎÔÎ “ÀfiıÂÛË ¶·Ú·ÓÙ¿ÈÓ” . 4. “...ÙÔ͇ÂȘ” , ·Ú¯·›· ¤ÎÊÚ·ÛË ÁÈ· ÂΛÓÔÓ Ô˘ ÂȯÂÈÚ› ÙÔ ·Î·ÙfiÚıˆÙÔ. - ∞ıÏËÙÈÎfi ۈ̷ÙÂ›Ô Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ (·ÈÙ.). 5. ¢‡Ô ʈӋÂÓÙ· Ô˘ ‰ÂÓ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ‰›ÊıÔÁÁÔ. - ∞ӷʤÚÂÙ·È Î·È Â› ¯ÚÂÔÎÔ›·˜. 6. £Â¿ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ. - ∞ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÁÚ·Ê‹ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÓfiÙ·˜. ŸÌÔÈ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. 7. ¡ËÛȈÙÈ΋ Â·Ú¯›· Ì·˜ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). - ª·ÚÁ·Ú›Ù·... ·ÏÔÔÈË̤ÓË. - ∞ÁÁÏÈ΋... ÎÔÚ˘Ê‹. 8. ªÔÚÊ‹ ‹ ¯Ï¢·ÛÌfi˜, ·Ú¯·˚ÛÙ› (Ì ¿ÚıÚÔ). - ∞ÔηÏÔ‡ÓÙ·È Ù· Ê˘Ù¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ï‹ ÛÙÂÊ¿ÓË. 9. Δ· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Ì›· ¢¯¿ÚÈÛÙË È‰ÈfiÙËÙ·. - ∞fi Ù· ÔÏÏ¿... Ï›Á·. 10. ∞ÁÁÏÈÎfi Û‡ÌʈÓÔ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). - “πÂÚ¿” , ÛÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∫ÔÎÙÒ. 11. ¢›ÊıÔÁÁÔ˜. - ™Î¿ÊÔ˜ ·Ó·„˘¯‹˜. - ∞ӷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· ÙÂıˆÚ·ÎÈṲ̂ӷ. 12. ™˘Ó˘Ê·Ṳ̂ÓÔ Ì ̛· ÂıÓÈ΋ ÂÔÚÙ‹. - ¶ÚfiÛˆÔ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹. ∫∞£∂Δ∞: 1. ¢‹ÌÔ˜ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜. - ¶·ÙÚ›‰· Ù˘ ª‹‰ÂÈ·˜. 2. °¿ÏÏÔ˜ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ÙÔ˘ 18Ô˘ ·ÈÒÓ·. - ∞ÛÙÂÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Ó. ËÌÈÛÊ·ÈÚ›Ô˘ (·ÈÙ.). 3. ΔÔÓ ‰È·‰¤¯ıËÎÂ Ô ªÔ˘Ì¿Ú·Î. - ŒÚÁÔ ÙÔ˘ Ë “∞ÓıÚÒÈÓË ‰Ô˘Ï›·” . 4. Δ¤ˆ˜ ÌÔӿگ˜. - ªÔÓ¿‰· Ù˘ º˘ÛÈ΋˜.- ªÈÛfi... ÎÈÏfi. 5. Ÿ,ÙÈ Î·È ÙÔ 7‚’ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·. - “™ÙÔÓ fiÏÂÌÔ... ‰ÂÓ ‰·Ó›˙Ô˘Ó” , ϤÂÈ Ì›· ·ÚÔÈÌ›· Ì·˜. 6. ÷ÚÔÔÈ› Ù·... ̈ڿ. - ™ËÌ·›ÓÔ˘Ó Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó··˘ÙÈÎÔ‡˜ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 7. ∞fi Ù· Ï›Á·... Ï›Á·. - √ ·ÈÒÓ·˜ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ™Ù·˘ÚÔÊÔÚÈÒÓ. - ÷ڷÎÙËÚ›˙ÂÙ·È Ô Ôχ ·‰‡Ó·ÙÔ˜. 8. ¡ËÛȈÙÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜. - °·ÏÏÈÎfi Û‡ÌʈÓÔ. 9. πÌÚÂÛÈÔÓÈÛÙ‹˜ °¿ÏÏÔ˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). - ∞Û¯ËÌ¿ÙÈÛÙÔÈ ‚Ï·ÛÙÔ› Ê˘ÙÔ‡.

·fi Ù· FlyingCat 5, FlyingCat 6 Î·È Flying Dolphin XV. ∫∂¡Δƒπ∫√ ¶ƒ∞∫Δ√ƒ∂π√ HELLENIC SEAWAYS SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33-μ√§√™ TH§. 24210 23400 - 24210 35846 - 24210 23415 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· “FlyingCat 6- FlyngDolphin XXIII” ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ Î·È ∫Àƒπ∞∫∏ ÒÚ˜: 10.00, 13.00 Î·È 19.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ

10. ¶ÔÏÈÔ‡¯Ô˜ Ù˘ ™¿ÚÙ˘ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). - ÕÚıÚÔ - ¡ÔÛÙ›ÌÈ˙ ٷ Ê·ÁËÙ¿ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ. 11. °ÈÔ˜ ÙÔ˘ πÔ‡‰·. - ∂ȉÈÎfi ÊfiÚÂÌ·. - ∞Ú¯·›Ô ˘ÔıÂÙÈÎfi. 12. Œ¯ÂÈ Î·È ·ÓÙÈıÂÙÈ΋ ¤ÓÓÔÈ·. - ¢È¿ÛËÌË ∂ÏÏËÓ›‰· ÌÂÛfiʈÓÔ˜. ∏ §À™∏ Δ√À ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À: √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ªπ∫ƒ√¶ƒ∂¶∂π∞, 2. ∂§∞ - π√ƒ¢∞¡∏™, 3. ƒπƒπ∫∞ - ∂Δ∂, 4. °∞¢√π - ƒ™ - ™∞ª, 5. ∞¢√•∞ - ™π - ∂Δ∏, 6. ƒ∞™∞ - Δ∞ƒ™√™, 7. ¶√∞™, 8. Δ∂§ - ™∫√¶∂§√π, 9. ∞¡∞∫Δ√™ - ƒ√À£, 10. ∞°π∞™ - πºπ, 11. ™Δ√∫ - ª∞Δ - ¶∂∫, 12. ¶√À∞ƒ√ - ∂∫∞μ∏. ∫∞£∂Δ∞: 1. ª∞ƒ°∞ƒπΔ∞ - ™¶, 2. π§π∞¢∞ - ∂¡∞Δ√, 3. ∫∂ƒ¢√™ - §∞°√À, 4. ¶∞•√π - ∫π∫∞, 5. √π∫π∞ - √™Δ∞, 6. ¶√∞ - ∞∫√™ª√, 7. ƒƒ - ƒπΔ™√™, 8. ∂¢∂™™∞ πΔ∂, 9.¶∞Δ - ºƒ∂∞ƒ, 10. ∂¡∂™∏™ - §√π¶∞, 11. π∏ - ∞Δ√¡√À - μ∂, 12. ∞™∏ª∂™ - π£∞∫∏.

∫ƒπ√™ √È Â˘¯¿ÚÈÛÙ˜ Âȉ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ¿ÚÂÙ ۋÌÂÚ· ı· ÂÈÛÎÈ·ÛÙÔ‡Ó ·fi ÂÍ··Ù‹ÛÂȘ, ÌËÓ Î¿ÓÂÙ ·ÎfiÌË ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÓÔ›ÁÌ·Ù·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 3540-12-34-5-8. Δ∞Àƒ√™ ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ۋÌÂÚ· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ٷ Ï¿ıË, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Ï¿ıË Ô˘ ‰ÂÓ ‰ÈÔÚıÒÓÔÓÙ·È Î·È ı· Ù· ‚Ú›Ù ÌÚÔÛÙ¿ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 47-3-22-12-34-2. ¢π¢Àª√π ∂È‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi Û‹ÌÂÚ· Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎfiÙËÙ¿˜ Û·˜, ‚Á›ÙÂ, οÓÙ ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÁÓˆÚÈ̛˜, ÔÈ Ôԛ˜ ı· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 35-20-11-23-4-9. ∫∞ƒ∫π¡√™ ∂ÙÔÈÌ·ÛÙ›Ù ÁÈ· Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÙ ÙȘ ·Ú¤Â˜ Ô˘ ı· ¤¯ÂÙÂ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂÚ¿ÛÂÙ ηϿ Î·È Ó· ¯·Ú›ÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 64-30-33-234-22. §∂ø¡ Œ¯ÂÙ οÓÂÈ ÌÂÁ·ÏÂ›‚ÔÏ· Û¯¤‰È· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, ·ÏÏ¿ ›Ûˆ˜ ·ÔÁÔËÙ¢Ù›Ù ϛÁÔ, ηıÒ˜ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ı· Û·˜ ¯·Ï¿ÛÔ˘Ó ÙË ‰È¿ıÂÛË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 9-3323-4-12-7. ¶∞ƒ£∂¡√™ ∞fi ÙÔ Úˆ› ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ôχ fiÌÔÚÊ· Ë Ì¤Ú· Û·˜ Î·È Î·ıÒ˜ ı· ÂÚÓ¿ÂÈ Ë ÒÚ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 57-3323-45-12-7.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ Â›Ó·È Î·ı·Ú¿ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋, ηıÒ˜ ı· ›ÛÙ ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Û·˜ Î·È ı· ÂÚ¿ÛÂÙ ¿Ú· Ôχ ηϿ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-33-23-1234-9. ™∫√ƒ¶π√™ ∫·È ÂÛ›˜ ı· ÂÚ¿ÛÂÙ Ôχ ηϿ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÕÁȘ ̤Ú˜, Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Û·˜, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó fiÏ· ·˘Ù¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ͯ¿ÛÂÙ ÁÈ· Ï›ÁÔ Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 47-30-24-39-86. Δ√•√Δ∏™ ŒÓ· Í·ÊÓÈÎfi Ù·Íȉ¿ÎÈ Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ı· Û·˜ οÓÂÈ Ôχ ηÏfi, Â¿Ó ¿ÏÈ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÙ ӷ ʇÁÂÙ ı· ÂÚ¿ÛÂÙ ÂÍ›ÛÔ˘ ηϿ Î·È ÛÙÔ Û›ÙÈ Û·˜ Ì ηϋ ·Ú¤·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-49-30-33-21-23. ∞π°√∫∂ƒø™ ŒÓ· ÌfiÓÔ ı· Û·˜ ˆ! ŸÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ı· Û·˜ Ì›ÓÔ˘Ó ·Í¤¯·ÛÙ·, ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÂÚ¿ÛÂÙ Ôχ ηϿ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 8-40-39-12-3-7. À¢ƒ√Ã√√™ ªÂ ÔÏÏ‹ ¯·Ú¿, ΤÊÈ Î·È ¤ÓÙÔÓÔ ÂÚˆÙÈÛÌfi ı· ÂÚ¿ÛÂÙ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Ë̤ڷ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÚÔÏ·‚·›ÓÂÙ ٷ ηϤÛÌ·Ù·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 74-23-14-38-9-4. πãÀ∂™ ŸÏ˜ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ ı· ·ÛΛ٠̛· ¤ÓÙÔÓË Î·È ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙË ÁÔËÙ›·, ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù›Ù fiϘ ÙȘ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÙ ηϿ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 8-3844-5-22-12.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 24 ¢∂∫∂ªμƒπOY 2010

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

™˘Ó¤‚Ë Î¿ÔÈ· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.30 09.00 09.30 10.00 11.00 12.00 13.30 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 20.00 21.30 23.45

™Ù¿ÓÏÂ˚ ™ÔÙ, ÙÔ fiÓÂÈÚÔ ÂÓfi˜ Û·ÏÔ˘ ª›ÎÈ ª¿Ô˘˜-¶·›˙ˆ Î·È Ì·ı·›Óˆ ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ∫¿Ï·ÓÙ· Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ “√ ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜ Î·È Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÙÔ˘” 12 Ì‹Ó˜ √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ Δ›ÌÔ ™·Ú›ÌÔ ŒÓ· Û¯ÔÏÂ›Ô ÁÈ· ÙÔÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· Õ·ÚÔÓ ™ÙfiÔ˘Ó ∑·Î Î·È ∫fiÓÙÈ: ™Î·Ó‰·ÏȤ˜ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∞Ù›ı·Û· ÓÈ¿Ù· ∂ÈÎfiÓ· ÛÔ˘ Â›Ì·È Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ Simon Bolivar ™˘Ó·˘Ï›· √Ú¯‹ÛÙÚ·˜ ¡¤ˆÓ μÂÓÂ˙Ô˘¤Ï·˜ “√ ÌÈÎÚfi˜ μÔ‡‰·˜” “∫·Ï¿ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·”

* TÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

¶H§IO 48 UHF

07.00 10.00 13.00 13.15 16.00 17.30 17.35 19.00 20.00 21.00 22.00 00.15 01.15 04.30

¶¿Óˆ ÛÙËÓ ÒÚ· ∫·Ê¤˜ Ì ÙËÓ ∂ϤÓË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ (™) ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È Big Brother “Le divorce” Sex and the city ∫Ô›Ù· ÙÈ ¤Î·Ó˜ (∂) ªÂ˜ ÙËÓ Î·Ï‹ ¯·Ú¿ (∂)

¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

06.00 10.30 12.30 16.00 17.30 17.45 18.45 20.00 21.00 21.30 22.00 22.45 01.15 01.30 02.30 03.30

“∫·ÏË̤ڷ” Ì ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ∞˘ÙÈ¿ ∂‰Ò Î·È ÙÒÚ· ¶Ôχ ÌÏ· ÌÏ· ŸÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ That’s life ™‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ ÕÎË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Ì ٷ ˙Ô˘˙Ô‡ÓÈ· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Ì ٷ ˙Ô˘˙Ô‡ÓÈ·: ÕÁÈ· ¡‡¯Ù· ΔÔ ¿ÚÙÈ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÔ˘ (∂) Auto ALTER Eureka Friday night lights Flash Gordon

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

06.00 06.50 08.00 09.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 16.30 17.00 17.10 18.00 19.00 21.00 21.30 23.00 23.50 01.25 03.00 04.40

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· £ÂÛÛ·ÏÒÓ ÁË (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ªÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ °ÂÁÔÓfiÙ· Û 5’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √È Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· “∫·ÏËÓ‡¯Ù· ª·ÚÁ·Ú›Ù·” °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈΘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂) “√È ‰¤Î· ÂÓÙÔϤ˜” ªË ÌÔ˘ ÂȘ (∂)

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

06.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 18.00 18.30 19.15 21.00 22.00 02.00

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰·-best of ∂ȉ‹ÛÂȘ “ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹” ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂¤ÛÙÚÂÊ “ŒÍˆ ÔÈ ÎϤÊÙ˜” ∂ȉ‹ÛÂȘ ™ÙËÓ ˘ÁÂÈ¿ Ì·˜ (ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi) “À‰¿ÙÈÓ˜ ÈÛÙÔڛ˜”

06.00 07.00 10.00 13.10 14.00 15.00 16.00 16.50 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 21.50

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë

22.50 23.45 02.15

111111111111111111111111111

06.00 10.00 13.00 14.00 14.30 15.00 16.00 17.00 17.45 18.00 19.10 19.40 20.45 21.00 22.00 23.00 00.15 01.15 02.00 03.00 04.00 04.30

¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ ™∫∞´ ÙÒÚ· ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ Ten years younger ∞ÛÙÚ·ÊÙÂÚ¿ Û›ÙÈ· Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· America’s next top model Split ends ∂ÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÔ Î¿ÛÙÚÔ ÙÔ˘ Δ·Î¤ÛÈ ª‡ıÔ˜ ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ∂ÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ CSI, ¡¤· ÀfiÚÎË: ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÀÂÚηٷÛ΢¤˜ Planet science: Big Bang-Ò˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó fiÏ· CSI ªÈ¿ÌÈ: ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Entertainment this week ∞›ı·Ó˜ ÛÙÈÁ̤˜ Sea rescue The Oprah Winfrey show

03.15 04.15 05.00

μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ¶ƒøπ¡√ mou ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Singles 3 ™·‚‚·ÙÔÁÂÓÓË̤Ó˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Master chef (∂) Patty, Ë ÈÔ fiÌÔÚÊË ÈÛÙÔÚ›· Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ “ªÈ· ̤ÏÈÛÛ· ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ” Master chef ∞Ú¯Â›Ô World series of poker £‡Ì·Ù· ÂÈÚ‹Ó˘ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ºÈÏÔ‰Ô͛˜

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

06.00 07.00 10.00 12.50 13.00 13.30 14.30 15.30 16.50 17.00 19.00 20.00 21.00 00.30 02.20 02.30 04.15 05.40

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

07.30 08.30 09.30 09.50 11.00 11.30 12.30 13.00 14.30 15.30 16.30 17.00 17.55 18.30 21.45 22.00 23.00 00.30 02.15 03.45 05.00 06.00

¶ÚÔÛ·ÓËÌ· ÛÙÔÓ ŸÏ˘ÌÔ ∏ °¤ÓÓËÛË πÂÚ¿ ÌÔÓÔ¿ÙÈ· ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ √ ı·˘Ì·ÛÙfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ˆÎ·ÓÔ‡ ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ ÎÔ˘˙›Ó· ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ıÏËÙÈο ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ “∏ ÃÈÔÓ¿ÙË Î·È Ù· 7 ÁÂÚÔÓÙÔ·Ï›Î·Ú·” √Ó›ÚÔ˘ ∂ÏÏ¿˜ ¶Ï¤ÛÛ·˜... ·˘Ùfi˜ Ô ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈΘ ÌÂψ‰›Â˜ ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

18.00 19.30 21.00 22.00 24.00 00.30 01.30 06.00 07.00

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∞ÛÙÚÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ Ì ÙËÓ ∞ÓÈ¤Ï ∂ȉ‹ÛÂȘ MAD: OK ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢Â‰Ô̤ÓÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶fiÎÂÚ bonus ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹

07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 09.50 11.15 12.30 13.45 14.45 19.45 21.00 22.45 02.15 04.00

∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· (¡ÙfiÚ·, Ë ÌÈÎÚ‹ ÂÍÂÚ¢ӋÙÚÈ·, ªÔÌ Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘) ∫·ÂÙ¿Ó ºÏ·Ì›ÓÁÎÔ √ Ê›ÏÔ˜ ÌÔ˘ Ô... ÛΛԢÚÔ˜ ¶·Ó‰ÒÚ· Î·È ¶Ï¿ÙˆÓ·˜ Ù· ÊÚ·Ô˘Ïfi·È‰· Sylvester and Tweety mysteries √ ™ÎÔ‡ÌÈ ¡ÙÔ˘ Î·È Ù· Ê·ÓÙ¿ÛÌ·Ù· Δ¤ÛÛÂÚȘ ·ÙÚfiÌËÙÔÈ Ê›ÏÔÈ ª·Ú›·, ¿ÁÁÂϤ ÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ “ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Ì ÙÔ˘˜ Looney Tunes” “√ ¤‚‰ÔÌÔ˜ ¿˘ÚÔ˜” ∂ȉ‹ÛÂȘ “™˘Ó¤‚Ë Î¿ÔÈ· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·” “ŒÏ‚Ș” “ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ... ‰ÒÚÔ” “ΔÔ ¿ÁÁÈÁÌ· ÙˆÓ ·ÁÁ¤ÏˆÓ”

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 15.30 17.30 18.30 19.30 20.30 22.30 01.30

ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη οϷÓÙ· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∞ÓÙË¯Ô‡Ó ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ΔÔ ¿ÛÙÚÔ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη οϷÓÙ· ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ “∞˜ ¯ÔÚ¤„Ô˘Ì” ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ˘ ‰¤ÓÙÚÔ˘ ÕÁÈ· Ó‡¯Ù· ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ÎÔÓÛ¤ÚÙÔ “∫·Ú˘ÔıÚ·‡ÛÙ˘” “√ ‚ÈÔÏÈÛÙ‹˜ ÛÙË ÛÙ¤ÁË” ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÛÙË μȤÓÓË 2004

06.00 07.30 08.15 09.15 10.15 12.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 23.45 02.30

∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· ∞ÁÚÔÙfiÚ·Ì· ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ¶·È‰Èο £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ “A different kind of Christmas” ∂ȉ‹ÛÂȘ ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ Ú‚ÂÁÈfiÓ Ì ÙËÓ TRT ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

£Â¿Ì·Ù· √DEON §π¡Δ√ Δ∏§. 2421024311

√ ¡ÙÚÔ˘ §¿ı·Ì Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ Ô˘ fï˜ ˙ÂÈ ÌÈ· ¿‰ÂÈ· ˙ˆ‹ Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÙÔ˘ Û‡ÓÙÚÔÊÔ Ù· ÏÔ‡ÙË ÙÔ˘. Œ¯ÔÓÙ·˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ˜ ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜, ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ÂÈÛÎÂÊÙ› ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Î·È Ó· Í·Ó·˙‹ÛÂÈ Î¿ÔȘ ·fi ÙȘ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ. ∏ ¿ÊÈÍ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ·ÙÚÈÎfi ÙÔ˘ Û›ÙÈ ·ÔÙÂÏ› ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ¤ÎÏËÍË Î·ıÒ˜ ÙÒÚ· ÌÈ· ¿ÏÏË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ˙ÂÈ ÂΛ. ∫·È Ô ¡ÙÚÔ˘ ‰ÂÓ ı· ‰ÈÛÙ¿ÛÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó· ÁÂÓÓ·Èfi‰ˆÚÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜!

STAR 21.00

A different kind of Christmas ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË, ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Ù·ÈÓ›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1996, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ΔÔÌ ª·Î §¿ÊÏÈÓ. ¶·›˙Ô˘Ó: ™¤ÏÈ §ÔÓÁÎ, ª¿ÚÈ ªfiÛÙÁÔ˘ÈÎ, ¡¤Èı·Ó §fiÚÂÓ˜.

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.45

111111111111111111111111111

08.00 09.30 10.30 12.00 15.00 17.00

∫·È ÔÈ ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó „˘¯‹ ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· 10 Ì 1 Ì·˙› ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Kismet Deal ∂ȉ‹ÛÂȘ The X Factor Live ÕÓÔ‰Ô˜ Stage: °ÈÒÚÁÔ˜ ª·˙ˆÓ¿Î˘ ªÂ ·Á¿Ë μÔÙ·ÓÈÎfi˜: ª·˙ˆÓ¿Î˘, £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ô˘, Δ¿ÌÙ· ªÂ ÙÔ ‰ÂÍ› √È ÌÂÓ Î·È ÔÈ ‰ÂÓ

∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ÎÔÌÂÓÙ›, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2004, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ª¿ÈÎ ª›ÙÛÂÏ. ¶·›˙Ô˘Ó: ªÂÓ ÕÊÏÂÎ, Δ˙¤È̘ °Î·ÓÙÔÏÊ›ÓÈ, ∫ÚÈÛÙ›Ó· ∞ÏÁΤÈÙ.

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

£∂∞ª∞Δ∞ ∞¶√ 23-29/12/10

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 23-29/12/10

∞π£√À™∞ 1 “∑∏Δ∂πΔ∞π æ∂ÀΔ∏™” ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· ¶ÚÔ‚.: 6.30, 8.30, 10.30

∞π£√À™∞ 1: √ ª∂°∞§√ºÀ∏™ 3D (ª∂Δ∞°§øΔΔπ™ª∂¡√ ¶∞π¢π∫√): ¶¤ÌÙË-¶·Ú·Û΢‹: 17.00, ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋: 12.30, 14.45, 17.00, ¢Â˘Ù¤Ú·-ΔÚ›ÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 15.00, 17.00. SKYLINE (∂¶π™Δ. º∞¡Δ∞™π∞™): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 21.45, 23.45. √π ∂¶√ª∂¡∂™ 3 ∏ª∂ƒ∂™ (¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.00. ∞π£√À™∞ 2: Δ∞ Ã√¡π∫∞ Δ∏™ ¡∞ƒ¡π∞ 3D: ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋: 12.15, 14.45, ¢Â˘Ù¤Ú·-ΔÚ›ÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 15.00. ∑∏Δ∂πΔ∞π æ∂ÀΔ∏™ (∫øªø¢π∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.15, 19.30, 21.45, 00.00.

∞π£√À™∞ 2 a) “μƒ∂Ã∂π ∫∂ºΔ∂¢∂™” ∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· ªÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ ¶ÚÔ‚.: 5.45

∞π£√À™∞ 3: ∂°ø √ ∞¶∞π™π√Δ∞Δ√™ (∫π¡√Àª∂¡∞ ™Ã∂¢π∞-ª∂Δ∞°§øΔΔπ™ª∂¡√): ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋: 12.00, 14.00, 16.00, ¢Â˘Ù¤Ú·-ΔÚ›ÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 16.00. °√¡∂π™ Δ∏™ ™Àªº√ƒ∞™ (∫øªø¢π∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.45, 20.00, 22.15, 00.30.

b) “ª√πƒ∞π∞ ™Ã∂™∏” ΔÔ ÂÚˆÙÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ¶ÚÔ‚.: 7.30 Î·È 10

∞π£√À™∞ 4: Δ∞ Δ∞•π¢π∞ Δ√À °∫π√À§πμ∂ƒ 3D: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.30, 20.30, 22.30. √π ¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∂™ Δ√À ™∞ªªÀ: Δ√ ªÀ™Δπ∫√ ¶∂ƒ∞™ª∞ 3D (∫π¡√Àª∂¡∞ ™Ã∂¢π∞-ª∂Δ∞°§øΔΔπ™ª∂¡√): ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋: 12.15, 14.15, 16.30, ¢Â˘Ù¤Ú·-ΔÚ›ÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 16.30. TRON: LEGACY 3D (∂¶π™Δ. º∞¡Δ∞™π∞™): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 00.30.

ŸÙ·Ó Â›Û·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÛˆÔ Ù˘ fiÏ˘ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂȘ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÛÔ˘ ÚÔηÏ› Ô ·Ù¤Ú·˜ ÛÔ˘. ŸÙ·Ó ¤ı·ÓÂ Ë ÌËÙ¤Ú· Ù˘ Ô ·Ù¤Ú·˜ Ù˘ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ ÙÔÓ ÕÁÈÔ μ·Û›ÏË, ÌÂÙ¤ÙÚ„ ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Û οÛÙÚÔ ÙÔ˘ ÕË μ·Û›ÏË fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ù· ·È‰È¿ Ó· ·›˙Ô˘Ó, ·ÁÓÔÒÓÙ·˜ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙËÓ ‡·ÚÍË Ù˘ ÎfiÚ˘ ÙÔ˘. ∫¿ÔÈÔÈ Á›ÙÔÓ˜ Ô˘ ÂÓÔ¯ÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÙË Ê·Û·Ú›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËÎ·Ó ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ¤ÍˆÛË ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÕË μ·Û›ÏË. ∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ›Ûˆ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙÂ...

TRT 21.30

ªÈ· ̤ÏÈÛÛ· ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2006, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· £Ô‰ˆÚ‹ ∞ıÂÚ›‰Ë. ¶·›˙Ô˘Ó: £Ô‰ˆÚ‹˜ ∞ıÂÚ›‰Ë˜, ™Ì·Ú¿Á‰· ∫·Ú‡‰Ë, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÈÌÔ‡Ï˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÌÓËÓfi˜.

√ ÿÚ˘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜. ∂›Ó·È ·ÓÙÚÂ̤ÓÔ˜ Ì ÙË ÓÂ˘ÚˆÙÈ΋ μ·ÛԇϷ, ¤¯ÂÈ ˆ˜ Âڈ̤ÓË ÙË ª·Ú›· Î·È ¤¯ÂÈ ÌÈ· “ÂÙÂÚÔı·Ï‹” ·‰ÂÏÊ‹, ÙË Ã›ÏÓÙÂÁηÚÓÙ, Ì ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ Ú›˙˜. √È... Ù¤ÛÛÂÚ›˜ ÙÔ˘˜ ı· ¿Ó ̷˙› ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÎÚ‡„ÂÈ ÙȘ ÔÌ¤˜ ÙÔ˘, Ô Ã¿Ú˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙË ª·Ú›·, Ë ÔÔ›· ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È „˘¯›·ÙÚÔ˜, ˆ˜... ÌÔ˘Á΋ °ÂÚÌ·Ó›‰· Ê›ÏË Ù˘ ·‰ÂÏÊ‹˜ ÙÔ˘. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔ Ù¤¯Ó·ÛÌ·, Ë ·Ú¤· ı· Ô‰ËÁËı› Û ÌÈ· ·¤Ú·ÓÙË, ·ÔÌÔӈ̤ÓË ·Ú·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÊÙ¿ÛÂȘ ·ÏÏÈÒ˜, ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ì ÌÈÛıˆÌ¤ÓË ‚¿Úη.

MEGA 21.50

Le divorce ƒÔÌ·ÓÙÈ΋ ÎÔÌÂÓÙ›, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2003, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Δ˙¤È̘ ÕÈ‚ÔÚÈ. ¶·›˙Ô˘Ó: ∫¤È٠ÿÓÙÛÔÓ, ¡·fiÌÈ °Ô˘¿Ù˜, °ÎÏÂÓ °ÎÏfiÔ˘˙.

∏ π˙·Ì¤Ï Ù·Íȉ‡ÂÈ ·fi ÙËÓ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ· ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÎÂÊı› ÙËÓ ·‰ÂÚÊ‹ Ù˘ ƒÔÍ¿Ó. ∏ ƒÔÍ¿Ó Â›Ó·È ÌÈ· ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ Ì· οˆ˜ ··ÈÛÈfi‰ÔÍË ÔÈ‹ÙÚÈ·, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚfiÛÊ·Ù· ··ÙËı› ·fi ÙÔÓ ¿ÈÛÙÔ Û‡˙˘Áfi Ù˘ ™·ÚÏ ∂ÓÚ›, ÂÓÒ Ë ›‰È· ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ fiÙÈ ÙËÓ ¤¯ÂÈ ·Ê‹ÛÂÈ ¤Á΢Ô. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, Ë ÌÔÓ·‰È΋ χÛË Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ· Â›Ó·È ÙÔ ‰È·˙‡ÁÈÔ. ŸÙ·Ó, fï˜ Ë π˙·Ì¤Ï ÂÚˆÙ‡ÂÙ·È ¤Ó·Ó ·ÓÙÚÂ̤ÓÔ °¿ÏÏÔ ‰Èψ̿ÙË, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÂÚÈϤÎÔÓÙ·È ·Ó·¿ÓÙ¯·, ηıÒ˜ ·˘Ùfi˜ Ù˘¯·›ÓÂÈ Ó· Â›Ó·È Û˘ÁÁÂÓ‹˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ Û˘˙‡ÁÔ˘ Ù˘ ƒÔÍ¿Ó...

ALPHA 22.00

∫·Ï¿ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ¶ÔÏÂÌÈÎfi ‰Ú¿Ì·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2005 (·’ ÙËÏÂÔÙ. ÌÂÙ¿‰ÔÛË), Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∫ÚÈÛÙÈ¿Ó ∫·ÚÈfiÓ. ¶·›˙Ô˘Ó: ¡Ù·˚¿Ó ∫ÚÔ‡ÁÎÂÚ, ª¤ÓÔ ºÔ˘ÚÌ¿Ó, °ÎÈÁÈfiÌ ∫·Ó¤.

∏ Ù·ÈÓ›· ·ÊËÁÂ›Ù·È ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÙˆÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ, Á·ÏÏÈÎÒÓ Î·È ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ∞’ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘ ÛÙ· Á·ÏÏÔ-ÂÏ‚ÂÙÈο Û‡ÓÔÚ·. ªÂ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Ó· ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó, ÔÈ ÙÚÂȘ ÛÙÚ·ÙÔ› ÌÂÙ¿ ·fi ÔχÌËÓ˜ Ì¿¯Â˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·ıËψ̤ÓÔÈ ÛÙË Ï¿ÛË Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜ ¯¿ÛÂÈ Î¿ı ÂÏ›‰· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Ì ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜. ΔËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ÙÔ˘ 1914 Î·È Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Ì¤Û· ·fi οÔÈ· ¯·Ú·ÎÒÌ·Ù·, ÔÈ ÙÚÂȘ ·Ú¯ËÁÔ› ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û Â·Ê‹ Î·È ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ·Ó·Îˆ¯‹ ÁÈ· ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ.

∂Δ1 23.45


40

¢Â›ÁÌ·Ù·ÁÚ·Ê‹˜ TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË P¿ÏÏË, rallis@e-thessalia.gr

¶·Ú·Û΢‹ 24 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010

ªË Ì·˜ ÛÙÂÚ›Ù ÙÔÓ... ÕË μ·Û›ÏË

TÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˘

ΟΙ τηλεοπτικές διαφημίσεις σου δίνουν την ψευδαίσθηση της ευδαιμονίας. Πρόσωπα χαμογελαστά, παιδιά ανέμελα, γονείς να τραγουδάνε και να παίζουν με τα παιδιά τους στο σπίτι.

ΠΡΟΣΩΠΑ εναλλάσσονται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, διαφημίζοντας από αυτοκίνητα μέχρι απορρυπαντικά. Είναι η κυριαρχία της μικρής οθόνης και στον τομέα του “προμόσιον”. ΚΑΙ τώρα τα Χριστούγεννα στις διαφημίσεις κυριαρχούν τα παιχνίδια, τα δώρα και φυσικά ο Άη Βασίλης. Ο Άγιος των παιδικών μας χρόνων, με τη λευκή γενειάδα, το κόκκινο κουστούμι, το σκούφο. ΜΕ αυτόν μεγαλώσαμε, αυτόν ονειρευόμασταν μικρά παιδιά για το καθιερωμένο δώρο. Αυτόν περιμέναμε από την πόρτα-τζάκι δεν είχαμε-την Πρωτοχρονιά. ΔΥΣΤΥΧΩΣ φέτος μία από τις πολλές τηλεοπτικές διαφημίσεις, πιθανώς λόγω των ημερών της κρίσης, θέλει τον Άη Βασίλη να μην έρχεται... Τον “διώχνει” από τη φαντασία των παιδιών...

ªÂ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË

της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του 2011, ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε αποφασισμένος να προχωρήσει στην υλοποίηση της πολιτικής του, ενώ προσδιόρισε για το 2012 το άνοιγμα των ρυθμών ανάπτυξης. Με βασική προϋπόθεση ότι, μετά από προσπάθεια και θυσίες, επιτυγχάνεται τη νέα χρονιά σημαντικό μέρος των δημοσιονομικών στόχων, το ερώτημα που τίθεται είναι πώς μπορεί να παραχθεί πλούτος, που να συμβάλει στην έξοδο από την κρίση. Απαντήσεις μπορούν να δοθούν μετά από ένα σοβαρό απολογισμό της παρούσας κατάστασης και από μια ευρύτερη συζήτηση για τις δυνατότητες που υπάρχουν στην ανάπτυξη νέων μορφών οικονομικής δραστηριότητας. Με την αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας και ικανοτήτων του Έλληνα, σε διάφορα πεδία, από τον τουρισμό, την παραγωγή αγροτικών προϊόντων και ενέργειας, μέχρι την καλύτερη αξιοποίηση των πανεπιστημίων και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Μετά την αντιμετώπιση της πολιτικής ως διαχείριση κρίσης, η έλευση ενός νέου έτους, ακόμη και του πιο δύσκολου, δίνει την ευκαιρία για μια στροφή. Με την κοινωνία να επιζητεί στο μεταξύ μια νέα εικόνα για το πού οδεύει η χώρα. Εφόσον σταθερός στόχος δεν θα είναι μόνο να προσπαθούν οι πολίτες να τα φέρνουν βόλτα, αλλά και να προχωρούν μπροστά. Μετά τις υπερβολές και τις στρεβλώσεις που υπήρξαν στη λειτουργία του κράτους ποιο μοντέλο πρέπει να ακολουθηθεί, καθώς στο μέλλον αυτό θα είναι ούτως ή άλλως διαφορετικό; Στο ξεκίνημα μιας αλλαγής προσανατολισμού της οικονομίας, δομημένης σε πιο στέρεες βάσεις, χρειάζεται μεγαλύτερη διασπορά ευκαιριών, που να ανταποκρίνονται σε φιλοδοξίες πολιτών. Αν το πρώτο στάδιο της κρίσης τελειώσει τον επόμενο χρόνο, η πρόκληση της δεύτερης φάσης είναι να ενεργοποιηθεί κυρίως η μεσαία τάξη, που δεν θα συμπιέζεται μόνο, αλλά θα επεκτείνεται.

ªÈ· ÌÂψ‰›·

ή μια μυρωδιά μπορεί να ανακαλεί μνήμες παλιότερων Χριστουγέννων. Τότε που οι χριστουγεννιάτικες κάρτες ήταν ελάχιστες, τα δέντρα πολύ λιγότερο στολισμένα, τα δώρα σχεδόν ανύπαρκτα για να δώσουν το σύνθημα της εορταστικής περιόδου. Για πολλούς το πρώτο σημάδι του Δωδεκαημέρου ερχόταν από τα κάλαντα. Και εξακολουθούν να μεταφέρουν από γενιά σε γενιά, μαζί με τους στίχους τους, στρώσεις αναμνήσεων, νοσταλγίας, συναισθημάτων. Παρότι λιγοστεύουν οι παρέες, που άλλοτε ξεχύνονταν στους δρόμους για να περάσουν τα κατώφλια των σπιτιών και ο αριθμός των πιτσιρικάδων που χτυπάνε τα κουδούνια μικραίνει από τα Χριστούγεννα στην Πρωτοχρονιά, ενώ τα Φώτα σχεδόν εξαφανίζονται, εξακολουθούν να γίνονται συνεχιστές μιας ιστορίας. Κρατούν το νήμα μιας μακρόχρονης παράδοσης, καθώς τα κάλαντα, πέρα από τη θεολογική διάσταση, έχουν βαθιές ρίζες στις αναμνήσεις της κοινωνίας και, στην πιο αγνή, καθαρή μορφή τους, αγγίζουν λαϊκές παραδόσεις, τοπικά έθιμα, που προσπαθούν ακόμη και σήμερα να επιβιώσουν. Έτσι, τέτοιες μέρες όπως η σημερινή, παρά την αμήχανη και ντροπαλή στάση των καλαντιστών μπροστά στον οικοδεσπότη, τον ασταθή τόνο της φωνής ή τις ενστικτώδεις, ακόμη και βιαστικές απαγγελίες, με ευχές μισοειπωμένες, αφού στην αυθεντική μορφή τους έχουν ολόκληρες ιστορίες να πουν, τα σύντομα έστω κάλαντα δεν θα απογοητεύσουν. Στην προσπάθεια να μεταφέρουν με ενθουσιασμό το μήνυμά τους. Ως έκφραση μιας αίσθησης χαράς, συνεχίζουν να κρύβουν μέσα τους την ελπίδα. Για μια αναγέννηση που όλοι, μικροί-μεγάλοι, λίγο ή πολύ, έχουν ανάγκη.

ΝΑΙ, μπορεί πολλά παιδιά φέτος να μη δουν τον “Άη Βασίλη” λόγω οικονομικής ανέχειας, αλλά γιατί αυτό να διαφημίζεται; Γιατί να στερεί το όνειρο απ’ όλα τα παιδιά που βλέπουν τηλεόραση; ΟΛΑ στο βωμό του καταναλωτισμού και των εντυπώσεων; Μα ο “Άη Βασίλης”, έτσι όπως έχει εξελιχθεί ως έθιμο, καταναλωτικό “εργαλείο” είναι. Γιατί δηλαδή να τον καταργήσουμε, έστω και για μια χρονιά μόνον;

T‡Ô˜

Ο ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΟΥΣ των Καθολικών και ο Άη Βασίλης των Ορθοδόξων έχουν συνδυαστεί γενιές και γενιές με τα Χριστούγεννα, με τη μεγαλύτερη γιορτή του έτους, με τη χαρά, το χιόνι. Ο ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΤΟΣ γεράκος με τα γυαλιά διώχνει από πάνω μας, έστω προσωρινά, την στενοχώρια, το άγχος, την αβεβαιότητα για το μέλλον. Λευκαίνει το γκρίζο της καθημερινότητάς μας. ΓΙ’ αυτό θερμή παράκληση στους διαφημιστές που θέλουν φέτος να μας τον στερήσουν: Αποσύρετε τη διαφήμιση, για να μην αναγκαστούμε να κλείνουμε την τηλεόραση... dimopoulos@e-thessalia.gr

Δ· ‰‡ÛÎÔÏ·... Ο προϋπολογισμός του 2011 μπορεί να ψηφίστηκε από τη Βουλή, αλλά τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για τους Έλληνες πολίτες. Και μέχρι το Μάρτιο, το αργότερο, θα φανούν οι αντοχές της κοινωνίας και κατ’ επέκταση της κυβέρνησης. Βλέπετε, από τη μια ο πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου δηλώνει αποφασισμένος να αλλάξει την Ελλάδα, αλλά από την άλλη σύσσωμη η αντιπολίτευση αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα των κυβερνητικών μέτρων...

ºˆÙfi - ΛÌÂÓÔ: ¶·Ó. °È¿ÓÓ·ÚÔ˜

ŒÓ·˜ Ì·ÎÚfiÛÙÂÓÔ˜ ΋Ô˜ Û ...ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ÙÂÓÂΤ‰Â˜, οÔ˘ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·, ÁÈ· Ï›Á· Ê˘ÏÏÒ‰Ë Ï·¯·ÓÈο Î·È ÌfiÏÈη ÊÚ¤Ûη ÎÚÂÌÌ˘‰¿ÎÈ·. ªÈ· ·ÛÙÈ΋ ηÏÏȤÚÁÂÈ·, Ô˘ ·¤¯ÂÈ Ôχ ·fi ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ ÔÈÎÈÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ¿Óˆ ·’ fiÏ· „˘¯ÔıÂÚ·¢ÙÈ΋...

✒∞¢∂™ª∂ÀΔ√™ ΔÀ¶√™: “¶¿ÚÙ ̤ÙÚ· ÙÒÚ· ˙‹ÙËÛÂ Ô ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜”. ✒∂£¡√™: “¶Ï·ÊfiÓ 4.000 ¢ÚÒ Î·È ÛÙȘ ÂÈÛËÁ̤Ó˜ ¢∂∫√”. ✒∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞: “2 ÂÈÛÙÔϤ˜ ‚¿˙Ô˘Ó ÊˆÙȤ˜”. ✒∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: “¶·Á›‰Â˜ Ù˘ ¢∂∏ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜”. ✒∏ ∞À°∏: “∫˘‚¤ÚÓËÛË Û ·Ô‰ÚÔÌ‹”. ✒∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: “¶ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙȘ ÂÈÛËÁ̤Ó˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘”. ✒ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™: “¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·ÓÙÈÏ·˚΋˜ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË”. ✒Δ∞ ¡∂∞: “™Â Ó·ÚÎÔ¤‰ÈÔ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË”. ✒∏ª∂ƒ∏™π∞: “∞ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈΤ˜ ·Í›Â˜ ÁÈ· 4.458 ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜”. ✒∏ ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏: “√Ì·‰Èο Ù· “˘Ú¿” ηٿ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡”.

∞ÔÛÙÔϤ˜

∞ÒÏÂÈ·

“¶¿ÚÙÈ”

Η κυβερνητική προσπάθεια το α’ τρίμηνο του 2011 θα στηριχτεί, λέει, σε μια ομάδα επτά επίλεκτων στελεχών και ο πρωθυπουργός έχει ήδη αναθέσει σε όλους τους “ενδιαφερόμενους” τις αποστολές που θα πρέπει να φέρουν σε πέρας. Μέσα σε αυτές, η τιθάσευση της ακρίβειας και η περιστολή των κρατικών δαπανών. Χρόνια τώρα τα ακούμε, αλλά αποτέλεσμα δεν βλέπουμε...

Η κάθετη πτώση του τζίρου στη χριστουγεννιάτικη αγορά θεωρείται βέβαιο ότι θα επιδεινώσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα καταστήματα σε τοπικό, αλλά και πανελλαδικό επίπεδο. Και κατ’ επέκταση θα προκαλέσει την απώλεια επιπλέον θέσεων εργασίας, εξέλιξη η οποία μόνο ως αρνητική μπορεί να χαρακτηριστεί. Τελικά σε αυτή τη χώρα ποιος θα δουλεύει;

Το μεγάλο “πάρτι”, πάντως, τη νέα χρονιά θα γίνει με την έναρξη των διαδικασιών για το άνοιγμα των λεγόμενων “κλειστών” επαγγελμάτων. Τι άλλο να συμπεράνει κανείς, όταν διαβάζει τη νέα “σκληρή” επιστολή εκπροσώπων εννέα επιστημονικών φορέων προς τον πρωθυπουργό, στην οποία υπάρχουν βαρύτατες αιχμές για τον υπουργό Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου. Είναι ένα από τα δύσκολα που λέγαμε...

™ÂÓ¿ÚÈ·

¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ

∫·Ï¿ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·

Γράφαμε χθες, ότι στον ορίζοντα αρχίζουν να κάνουν την εμφάνισή τους σενάρια εκλογολογίας. Πώς αλλιώς να ερμηνεύσουμε τις τοποθετήσεις κυβερνητικών βουλευτών, όταν κάνουν λόγο για κυβέρνηση ενότητας ή εκλογές, στην περίπτωση που έρθουν τα χειρότερα. Και μόνο που αυτές οι δηλώσεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αρκεί για να επιβεβαιώσουν την κρισιμότητα της κατάστασης...

Και μέσα σε όλο αυτό το αρνητικό σκηνικό ήρθαν και οι προτάσεις-σοκ του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), που προτείνει τη λήψη νέων σκληρών μέτρων που αφορούν τα ασφαλιστικά και φορολογικά ζητήματα των εργαζομένων, μεταξύ αυτών την κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και εκπτώσεων. Βρήκατε τη λύση κύριοι του ΙΟΒΕ, συγχαρητήρια...

Μέρες που είναι, ας αφήσουμε κατά μέρος τα προβλήματα της καθημερινότητας, την οικονομική κρίση, τους προϋπολογισμούς, τα μεγαλόσχημα λόγια των πολιτικών και ας αφιερώσουμε λίγες ζεστές στιγμές στις οικογένειές μας και τους δικούς μας ανθρώπους. Το χρωστάμε στους εαυτούς μας και σε όσους πραγματικά αγαπάμε. Καλά Χριστούγεννα. °.•.

24-12-10  
24-12-10  

°·ÏÏÔÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË ∞‡ÚÈÔ Ì ÙË « £ » ∂Ï·ÊÚ¿ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎÂ Ô 35¯ÚÔÓÔ˜ Ô˘ ¿Ï„ Ì ÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÙ˜...

Advertisement