Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË ∂Δ√™ 113√¡ ΔETAƒΔ∏ 24 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

www.e-thessalia.gr

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 07.15 - ¢. 17.08’ ™∂§∏¡∏ 19 ∏ª∂ƒø¡

§Â˘Ù¤Ú˘ ∞˘ÁÂÓ¿Î˘:

∂Îηı·ÚÈÛÙÈ΋ Âȯ›ÚËÛË Î·È ·ÓÈÎfi˜ ¶ÔÏÂÌÈÎfi Îϛ̷ ÌÂٷ͇ μfiÚÂÈ·˜ - ¡fiÙÈ·˜ ∫ÔÚ¤·˜ ™ÙÔ «ÎfiÎÎÈÓÔ» ¤¯ÂÈ Êı¿ÛÂÈ Ë ¤ÓÙ·ÛË ÛÙË ∫ÔÚ·ÙÈ΋ ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ, ηıÒ˜ ÙÔ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÎfi Ù˘ μ. ∫ÔÚ¤·˜ ‚ÔÌ‚¿Ú‰ÈÛ ÓÔÙÈÔÎÔÚ¿ÙÈÎÔ ÓËÛ› ÛÙ· ‰˘ÙÈο Û‡ÓÔÚ· ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÚ·ÙÒÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ¡. ∫ÔÚ¤·˜ Ó· ·ÓÙ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó Ù· ˘Ú¿. ∞fi ÙÔ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌfi ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ‰‡Ô ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ¿ÏÏÔÈ 20, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ÙÚÂȘ Â›Ó·È Ôϛ٘. ■ ÛÂÏ.31

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.284 ∫Ï‹ÌÂÓÙÔ˜ ƒÒÌ˘, ¶¤ÙÚÔ˘ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›·˜

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 40 ™∂§π¢∂™

800-11-35000

∫·È ¿ÏÏÔ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÂÎÙfi˜ ¡.¢. ªÂ ·fiÊ·ÛË ™·Ì·Ú¿ ÌÂÙ¿ ·fi ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ÎfiÌÌ· Ù˘ ¡ÙfiÚ·˜ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ÛÂÏ.9 ■

10 ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË-ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜

ÕÓÔÈÍÂ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· Ì›ˆÛË ÌÈÛıÒÓ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ∞Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ-ÌÂٷٿÍÂȘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È Ó¤Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ ÁÈ΋ ™‡Ì‚·ÛË. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· ÔÈ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ¤‰ˆÛ·Ó Ú·ÓÙ‚ԇ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ, ªÂÁ¿Ï˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙËÓ ÀÁ›· ‰È·ÌËÓ‡ÔÓÙ·˜ Ì ۷ʋ ÙÚfiÔ fiÙÈ Ú¤ÂÈ ϤÔÓ Ó· ÙÚ¤ÍÔ˘Ó ÔÈ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜

ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÙȘ ·ÙÔÌÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó, ·ÚÁ¿ ‹ ÁÚ‹ÁÔÚ·, ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, Ì ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÙÔ ÂÈηÈÚÔÔÈË̤ÓÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη, ÔÈ ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ı· ˘ÂÚÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙˆÓ ÎÏ·‰ÈÎÒÓ, ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÌÈÛıÒÓ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ “„·ÏȉÈṲ̂ÓÔÈ” ÌÈÛıÔ› ‰ÂÓ ı· “¤ÊÙÔ˘Ó” οو ·fi ÙÔÓ Î·ÙÒÙ·ÙÔ ÙˆÓ 740 ¢ÚÒ, Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ë ∂ıÓÈ΋ ™˘ÏÏÔ-

4 Û¯ÔÏ›· ˘fi ηٿÏË„Ë ÛÙÔ μfiÏÔ Δ¤ÛÛÂÚ· Û¯ÔÏ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ηٿÏË„Ë, Ù· 2Ô Î·È 8Ô °˘ÌÓ¿ÛÈ· μfiÏÔ˘ Î·È Ù· 1Ô Î·È 4Ô ∂¶∞§. √È Ì·ıËÙ¤˜ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó, ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘˜.

Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2010, ‰ËÏ·‰‹ Û ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ¤ÓÙ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. ΔÈ ˙ËÙÔ‡Ó: ∂ıÂÏÔ‡ÛÈ· ¤ÍÔ‰Ô ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ÂÚÈÎÔ‹ ‰··ÓÒÓ Û ÀÁ›· Î·È ¢∂∫√ ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÔÎÏÂ›Ô˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ÎÏ›ÛÈÌÔ ‰ËÌfiÛÈ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘. ΔȘ 10 ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙÔ 2011, ÂÚȤÁÚ·„ ·Ó·Ï˘ÙÈο Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ■ ÛÂÏ.6,7

¢Â‡ÙÂÚÔ ı‡Ì· Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Û ¤Ó· 48ˆÚÔ

™ÎÔÙÒıËΠ40¯ÚÔÓÔ˜ Û ÙÚÔ¯·›Ô ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘

■ ÛÂÏ.17

™˘Ó¤Ï¢ÛË ™À¡ ÁÈ· ·ÔÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ■ ÛÂÏ.18

À¤ÚÔÁη Â›Ó·È Ù· ¯Ú¤Ë Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜

∫∂∫∞¡∂ª: ∞Ï‹ÚˆÙÔÈ 4,5 Ì‹Ó˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ™Â χÛË ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ fiÙÈ ı· Ô‰ËÁËı› Ì ̷ıËÌ·ÙÈ΋ ·ÎÚ›‚ÂÈ· Ë ÂÙ·ÈÚ›· ∫∂∫∞¡∂ª Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ë ÔÔ›· ÔÊ›ÏÂÈ ÌÈÛıÔ‡˜ 4,5 ÌËÓÒÓ Î·È ÔÈ ˙Ë̛˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ 90% ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. √È ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÁÈ· ηٷ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ‰ÂÓ ˘ÏÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ı· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ó¤· ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜, ηıÒ˜ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ‰¤ÛÌ¢ÛË fiÙÈ ı· Á›ÓÔ˘Ó ·Ô‰ÂÎÙ¤˜. Δ· ¯Ú¤Ë Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 2,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÂÓÒ ÙÔ 2009 ·ÚÔ˘Û›·˙ ˙ËÌ›· 890.000 ¢ÚÒ.“ΔÔ ÔÛfi ÁÈ· ÙÔ 2010 ı· Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁÔ Ì ÙÔ˘ 2009, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠηӤӷ ¤ÚÁÔ. ŸÙ·Ó ÔÈ ˙Ë̛˜ ÌÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÌÂÙÔ¯ÈÎfi Ù˘ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÌÔÈÚ·›· Ô‰ËÁÂ›Ù·È Û χÛË Î·È ‰¤ÛÌ¢ÛË ÁÈ· Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ∫∂∫∞¡∂ª ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÚÈÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‰Â‰Ô̤ӷ. ∂Ì›˜ ͤÚÔ˘Ì fiÙÈ Î·Ì›· ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ˘fiÛ¯ÂÛË ÁÈ· ηٷ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ Ì·˜ ‰ÂÓ ˘ÏÔÔÈ‹ıËΔ ÙfiÓÈÛ·Ó ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ. ■ ÛÂÏ.14

ŒÓ·˜ 40¯ÚÔÓÔ˜, Û ‰È¿ÛÙËÌ· 48 ˆÚÒÓ ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ 30¯ÚÔÓÔ˘ ·fi ÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ, ÚÔÛÙ¤ıËΠÛÙË Ì·Î¿‚ÚÈ· Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. ΔÚ·ÁÈÎfi ı‡Ì· ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ô ∞ÔÛÙfiÏ˘ ∫ˆÓ. ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ηٷÁfiÙ·Ó ·fi ÙË μ¤ÚÔÈ· Î·È ‰È¤ÌÂÓ ÛÙÔ μfiÏÔ. √ 40¯ÚÔÓÔ˜ ÛÎÔÙÒıËΠ¯ı˜ ÙÔ Úˆ›, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙȘ 10, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘-§·Ú›Û˘, ÛÙÔ 4Ô ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ. ∏ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡ÛÂ, Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÚÔ˜ ÙÔ μfiÏÔ, Í¤Ê˘Á ·fi ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘, ÚÔÛ¤ÎÚÔ˘Û Û Ú›ıÚÔ ÔÌ‚Ú›ˆÓ Î·È ·Ó·ÙÚ¿ËÎÂ. √ ¿Ù˘¯Ô˜ Ô‰ËÁfi˜ ÂÎÛÊÂÓ‰ÔÓ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ fi¯ËÌ· Î·È ¤ÂÛ Ì ‰‡Ó·ÌË ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ Î·È Û ·fiÛÙ·ÛË ÂÚ›Ô˘ 100 ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÙÚÔ‹˜. ∏ ÙÒÛË ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ı·Ó·ÙËÊfiÚ·. ■ ÛÂÏ.11

∞ÎÚÈ‚fiÙÂÚÔ Î·Ù¿ 10% ʤÙÔ˜ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ ■ ÛÂÏ.16

¢∂À∞ªμ: ¶Ôχ ηϋ˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi

■ ÛÂÏ.13

∫·Ù·‰›ˆÍË ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ·fi ¡. πˆÓ›· ̤¯ÚÈ °Ï‡Ê· ■ ÛÂÏ.11


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

ΔÔ˘ μ∞°°∂§∏ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏

karamanis@e-thessalia.gr

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 24 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

A¶√æ∂π™

ªÈÛıÔ› Î·È ·ÓÂÚÁ›·

¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ˜ “™ÙËÚÈ˙fiÌ·ÛÙ ÛÙȘ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ ÚÈ˙ÈΤ˜ ¤ˆ˜ ÚˆÙÔÊ·Ó›˜ ¯·Ú·ÎÙËÙ˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘” ∞fi Ú›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜, ÙȘ Ôԛ˜ ˙ËÙ› Ë

TÔ˘ ª¿ÌË ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘

›Ó·È Èı·Ófi οÔÈÔÈ, ÌÂٷ͇ Ì·˜, Ó· ÌËÓ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛˆÓ. ¶ÚÈÓ ·fi ÌfiÏȘ ¤ÓÙ ̋Ó˜, Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ Î·È ·Ï·Èfi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ °¿ÏÏˆÓ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÒÓ, Ì·˜ ¤ÏÂÁÂ: “ΔÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ı¤Ì· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË”. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ô˘ “ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ· ·fi Ù· ›‰È· ·Á·ı¿ Î·È ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜”. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÙÔ 2007, ¤ÙÔ˜ ηٿ ÙÔ ÔÔ›Ô Ë ¯ÒÚ· Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙÔ ˘¤ÚÙ·ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋˜ ·ÔÊ˘Á‹˜ Ù˘ Ôχ ÙÚ·ÁÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ¿ Ì·˜ ÚÔ˜ ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ›¯Â ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ 15% ÙÔ˘ ÂÁ¯ÒÚÈÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜. ¢‡Ô ¤ÙË ‡ÊÂÛ˘ ÙÔ ¤ÊÂÚ·Ó, ÙÔ 2010, ÛÙÔ 11%. ∏ ÙÒÛË ÙÔ˘ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ›, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¶√¶ Î·È ¤ÙÛÈ, ÙÔ 2014 ı· ÌÂȈı› οو ·fi ÙÔ 5%, fiÚÈÔ ˘„ËÏfi ÁÈ· οı ¯ÒÚ· Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰È·ÎÈÓ‰˘Ó‡ÛÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ¿ÁÚÈÔ˘ ÛÙÚÈÌÒÁÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ÈÛو٤˜ Ù˘. ¶Ò˜ ‰ÈÔÚıÒÓÂÈ Î·Ó›˜ ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘; √È ∂ÏÏËÓ˜ ηٷӷψ٤˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ›‰È· ·Á·ı¿ Î·È ˘ËÚÂۛ˜ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ηٷӷψ٤˜. ÕÚ·, fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ô˘Ï¿Ì ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÌÔÚԇ̠ӷ ¿ÚÔ˘Ì ·fi ÂΛÓÔ˘˜. ™ÙË ∑ÒÓË ÙÔ˘ ∂˘ÚÒ ÌÔÚ›˜, ÂÈϤÔÓ, Ó· ‰·ÓÂÈÛÙ›˜. ¢·Ó›˙ÂÛ·È, fï˜, ¿ÓÙÔÙ ·fi ÂΛÓÔÓ Ô˘ ·ÔÙ·ÌȇÂÈ. ∂›Ù ÙÔ Î¿ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi, ›Ù ÂÂȉ‹ ÎÙ›˙ÂÈ ¤Ó· ·ÛʷϤ˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ›Ù ÂÂȉ‹ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ì ÛÔÊ›· ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜, ›ÙÂ, ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ, ÂÂȉ‹ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È Î·Ï‹, ·ÍÈfiÈÛÙË Î·È, ÙÂÏÈÎÒ˜, ·Ó¿ÎÚÈ‚Ë. πÛÔ˜ Ì ÙÔÓ °ÂÚÌ·Ófi Â›Ó·È Ô ∂ÏÏËÓ·˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Ô˘Ï‹ÛÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÎÚÈ‚¿ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÒÚ· ÂÚÁ·Û›·˜. ªËÓ „¿¯ÓÂÙ ÁÈ· ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜: ·ÎfiÌË Î·È ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ·fiÎÏÈÛË ·ÚΛ ÁÈ· Ó· ÙÈÓ¿ÍÂÈ ÛÙÔÓ ·¤Ú· ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ì·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, fiÙ·Ó ÎÚ·Ù› ÁÈ· ÔÏÏ¿ Î·È Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ∫¿ÙÈ ·ÎfiÌË Â›¯Â ÂÈ Ô ™ÙÚÔ˜-∫·Ó. √È ∂ÏÏËÓ˜ “Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÎfi„Ô˘Ó ÌÈÛıÔ‡˜, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· Ó· ˆÏ‹ÛÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó, fiÙ·Ó ÔÈ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ˜, fi¯È ÌfiÓÔÓ ÔÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·ÓÂÙ˘Á̤Ó˜, ·ÏÏ¿ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ Á›ÙÔÓ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË”. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Ô˘ ‹Ù·Ó ‰›Ï· ÙÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ¿ÎÔ˘ÛÂ, ¤Û¢ÛÂ, ·ÎfiÌË ÎÈ ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹, Ó· ‰È·ÊˆÓ‹ÛÂÈ Ì ÙÔÓ ™ÙÚÔ˜-∫·Ó, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ¤¯ÂÈ ÂÈ “Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӈ˜ fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ‰ÂÓ ÂÚÓ¿ÂÈ ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜, (·ÏÏ¿) ·fi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ¿ÏÏ· Ú¿ÁÌ·Ù·, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆӔ. πÛ¯‡ÂÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÁÈ· ÙË Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ “ÌÂÁ¿Ï˘ ÁÔ˘ÏÈ¿˜” Î·È “ÌÂÁ¿Ï˘ ÎÔ˘‚¤ÓÙ·˜”. °È·Ù› ·˘Ù‹Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙË ‰È·Ù‡ˆÛË ÙÔ‡ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ, Û‹ÌÂÚ·, Ë Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È ÂÁηÙÂÛÙË̤ӷ Û˘ÌʤÚÔÓÙ·, fiˆ˜ Â›Ó·È fiϘ ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ “ÂÚÁ·˙Ô̤ӈӔ Î·È “ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ”, ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ›‰È· „ÔÊԉ‹ Î·È ÂÛÊ·Ï̤ÓË ¿Ô„Ë ÁÈ· ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ‰›¯ˆ˜ Ó· ‰È·Ù·Ú·¯ı› Ë Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È ·ÌÔÈ‚‹˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜. ™Â Ì›· ·fi ÙȘ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÓۈ̷وı› ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘, ÛËÌÂȈÓfiÙ·Ó ˆ˜ “Ë ·Î·Ì„›· ÌÈÛıÒÓ Î·È ÙÈÌÒÓ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, Ì ‰Â‰Ô̤ÓË ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ, ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó ÚfiÛıÂÙÔ Î›Ó‰˘ÓÔ”, Ô˘ ı· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹. ∞˘Ùfi˜ ›ӷÈ, Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È, ÂȉÈÎfiÙÂÚ·, ·fi ÙËÓ Î˘Ú›· ∫·ÙÛ¤ÏË ‰ÂÓ Â›Ó·È Ó· ÂÓۈ̷ÙÒÛÂÈ, ·ÏÒ˜, Ú·ÎÙÈΤ˜ Î·È ÓÔÌÈΤ˜ ÚfiÓÔȘ Ô˘ Ï›Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ηٿÚÁËÛË ·Ï·ÈfiÙÂÚˆÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ Î·È ÓfïÓ, Ô˘ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙËÓ Ù·¯Â›· Î·È ‰›Î·ÈË ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡ ÙÔ̤·. ™Ù· ‰Èο ÌÔ˘, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, Ì¿ÙÈ·, Â›Ó·È ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ›, Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, ÛÙ·‰È·Î¿, ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Ë ·fiÛÙ·ÛË, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ·fi ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ, οÔ˘ ÌÂٷ͇ 20% Î·È 30%, ·Ú¿ Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÔÈ Î·Ù’ ·Ó·ÏÔÁ›·Ó ÙÔ˘ ÎÂÓÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ÛËÌÂÚÈÓÔ› ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ. ∞fi ÙËÓ «∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏»

¿ıÂÙ· ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ ÛÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ıÂÛÌÈÎÒÓ ÎÂÎÙËÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·. √È ›‰ÈÔÈ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ·Ó¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ‰˘Ó·ÌÈÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÙÚfiÈη˜. “™ÙËÚÈ˙fiÌ·ÛÙ ÛÙȘ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰ÂÓ ı· ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ∞¢∂¢À Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ˜.

O ∫∞πƒ√™

ÙÚfiÈη ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·.“ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψӔ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ¢ËÌ. ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ˜ “ÛÙËÚÈ˙fiÌ·ÛÙ ÛÙȘ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ Ì·˜. √È ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È ÚËÙ¤˜ Î·È Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ı· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ. ∂›Û˘, ΢ڛ·Ú¯Ô ·›ÙËÌ¿ Ì·˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ¿ÓÙ· ÙˆÓ ÚÔˆıÔ‡ÌÂÓˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ, Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ÂÓÈ·›Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ∞¢∂¢À. À¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ‰È¿ÛÙ·ÛË ·fi„ÂˆÓ Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ˆÛÙfiÛÔ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÈÙ‹Ì·Ùfi˜ Ì·˜. ¢ÂÓ Û˘˙ËÙ¿Ì ÁÈ· ·ÔχÛÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È Â›Ì·ÛÙ οıÂÙÔÈ Û ·˘Ùfi. °È· ÙȘ ÌÂٷٿÍÂȘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, ¤Ó· ˙‹ÙËÌ· ÊϤÁÔÓ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, ıˆÚԇ̠fiÙÈ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ı· Á›ÓÔ˘Ó Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯·ıÔ‡Ó ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. ∂›Û˘, Ó· ÌË Á›ÓÔ˘Ó ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Û ¿ÏϘ fiÏÂȘ, ¯ˆÚ›˜ ÙË Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË, Ì ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ê˘ÛÈο Ù˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˘ ·›ÙËÛ˘, ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ù· ΢ڛ·Ú¯· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢fiÌ·ÛÙ” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ¢ËÌ. ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ˜. √È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ηÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Ï‹ÚË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÁÈ· οı ÂӉ¯fiÌÂÓÔ. “£¤ÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ Î˘Ú›·Ú¯Â˜ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ

[∂§§∞¢∞]

ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈηȈıÔ‡Ó. ¢ÂÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢fiÌ·ÛÙ ٛÔÙ· ÙÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi. £¤ÛË, Â›Û˘, ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ıȯÙÔ‡Ó ÎÂÎÙË̤ӷ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Ì·˜, ÙfiÙ ÚÔ¯ˆÚԇ̠۠‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È Û ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹, ηıÒ˜ ‹‰Ë ÏËÙÙfiÌ·ÛÙ ·fi ÙÔ˘˜ ¤ÌÌÂÛÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜”˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ∞¢∂¢À.∂Í¿ÏÏÔ˘, Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ηıÒ˜ ‹Ù·Ó ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·Ì˔̠ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ·. “∏ ‹ÙÙ· ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Ì·˜ ÛÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË. ∂›¯·Ì ηχÙÂÚÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ‹Ì·ÛÙ·Ó Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÚÒÙ˘ ·ÈÚÂÙ‹˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÁÈ· ÂÓ¿ÌÈÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Î·Ù¤ÁÚ·Ê ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, Â›Ó·È Û‚·ÛÙ‹ Ë ÂÙ˘ÌËÁÔÚ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ø˜ ·›ÙÈ· Ù˘ ‹ÙÙ·˜ ıˆÚÒ Î˘Ú›·Ú¯· ÙËÓ ·Ô¯‹, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ „‹ÊÔ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜. ∂ÈϤÔÓ, ÔÏÏÔ› „ËÊÔÊfiÚÔÈ ¤ÚÈÍ·Ó ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ı¤ÙÔÓÙ·˜ Û ‰Â‡ÙÂÚË ÌÔ›Ú· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∂Ӊ¯Ô̤ӈ˜, Ó· ˘‹Ú¯·Ó Î·È ÔÚÁ·ÓˆÙÈΤ˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜. ∂Ì›˜, ¿ÓÙˆ˜, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ı· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙԇ̠̠ÙË Ó¤· ·ÈÚÂÙ‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜”ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ¢ËÌ. ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ˜.

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ú¯Èο Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È Èı·ÓfiÓ Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ·ÛıÂÓ›˜ ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. £· ˘¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ‚ÂÏÙȈ̤ӷ. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ÈÛ¯˘ÚÔ›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 7...16ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 13...16ÔC ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ú¯Èο Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È Èı·ÓfiÓ Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ·ÛıÂÓ›˜ ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. £· ˘¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ‚ÂÏÙȈ̤ӷ. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ÈÛ¯˘ÚÔ›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 5...14ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 10...14ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. £· ˘¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ‚ÂÏÙȈ̤ӷ. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 4...14ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 10...14ÔC.

°È· Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË Ô Î·ÈÚfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·, Ù· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È Ù· ¢ˆ‰ÂοÓËÛ· Ì ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÙÔÈΤ˜ ηٷÈÁ›‰Â˜ Ô˘ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ÛÙ· ‰˘ÙÈο ı· Â›Ó·È ÈÛ¯˘Ú¤˜. ™ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ηٿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ·˘ÍË̤Ó˜ ÓÂÊÒÛÂȘ Ì ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. ¶ÚfiÛηÈÚ˜ ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‰˘ÙÈÎÔ› ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› 4 Ì 6 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÙÒÛË Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·.

™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. £· ˘¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ‚ÂÏÙȈ̤ӷ. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 4...13ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 9...13ÔC.


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 24 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

∂¤Ó‰˘ÛË ∞fi ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂›Ï˘Û˘ ¢·ÛÈÎÒÓ ¢È·ÊÔÚÒÓ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ϤÔÓ Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ™ˆÚÔ‡ Î·È Ë Â¤Ó‰˘ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ·Ú¯È΋ ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙÔÓ ·Ô¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ÙˆÓ 750 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ·fi ‰·ÛÈ΋ Û ¯ÔÚÙÔÏÈ‚·‰È΋ ·ÔÚÚ›ÊıËΠ۠ÚÒÙÔ ‚·ıÌfi ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂›Ï˘Û˘ ¢·ÛÈÎÒÓ ¢È·ÊÔÚÒÓ Î·È ·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì‚Â› Î·È ÛÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ Ë Â¤Ó‰˘ÛË Ì·Ù·ÈÒÓÂÙ·È ÔÚÈÛÙÈο. ŸÏ· ·˘Ù¿, ÂÓÒ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ȉÈÔÎÙ‹ÙÚÈ·˜ Ì·˙› Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ù˘ πˆÏÎÔ‡ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙÔ ™ˆÚfi, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¤ÓÙÔÓÔ.

∫·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ªÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ·Ú¿ÔÓ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÏËÚˆÌÒÓ ·fi ÙËÓ ∂ȉÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ (∂À¢∂) ∫¿ÚÏ·˜ ¤¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ‰È¤ıÂÛ·Ó ·‰È·Ì·ÚÙ‡ÚËÙ·, fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó, ¤Ó· Ì ‰‡Ô ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ·fi ÙȘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÓÔȯÙÔ‡Ó ÔÈ ÙÔ̤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÁˆÁÒÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·Ú‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ªÂ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ı· Ï¿‚·ÈÓ·Ó fiˆ˜ ›¯Â Û˘ÌʈÓËı› ÙȘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ. √È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ·Ó·ÚÙ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ∂À¢∂ Î·È Ô ›Ó·Î·˜ ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛˆÓ. øÛÙfiÛÔ, ηı˘ÛÙÂÚ› ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ, Ì ÙËÓ ∂À¢∂ Ó· Â›Ó·È ϤÔÓ ˘Ô¯Úˆ̤ÓË Ó· ‚È·ÛÙ›. μ.∫.

∂Ï¿¯ÈÛÙË ∂Ï¿¯ÈÛÙË ‹Ù·Ó Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ¤Íˆ ·fi ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘. ∏ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ÛÙ· ÚfiÛˆ· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‹Ù·Ó ¤Î‰ËÏË, ·Ó Î·È ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ ˆ˜ ÂÓ Ì¤Ûˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÙÔ˘˜ ‰‡ÛÎÔÏ· ϤÔÓ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ÌÂÚÔο̷ٷ. °.•.

ªÂ ÙÔ Â›‰ÔÌ· ΔÔ˘˜ 800.000 ı· ·ÁÁ›ÍÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙÔ 2011 ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ. ¶Ò˜ Ù· ‚Á¿˙Ô˘Ó ¤Ú· ·˘ÙÔ› ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ; π‰È·›ÙÂÚ· ÔÈ ÔÈÎÔÁÂÓÂȿگ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÈÔ ÙÚ·ÁÈ΋ ı¤ÛË. §·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÌËÓÈ·›Ô Â›‰ÔÌ· 500 ¢ÚÒ Î·È Ú¤ÂÈ Ì ·˘Ù¿ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. ∫·È ÙÈ ı· οÓÔ˘Ó, fiÙ·Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ Â›‰ÔÌ·; Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÙÒÚ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÂÚÁ·Û›·, ÂȉÈο ·Ó ¤¯Ô˘Ó Î·È ÌÂÁ¿ÏË ËÏÈΛ·. ΔÔ ÌÂÙ¿ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔ ÛΤÊÙÂÙ·È... º.™.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

™˘Ó¿ÓÙËÛË

“∞Ôηχ„ÂȘ”

ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÌÂٷ͇ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘. ∂Èۋ̈˜, ˆÛÙfiÛÔ, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ ·ÚÓÂ›Ù·È fiÙÈ ÎÏ›ÛÙËΠÙÔ ÔÏ˘·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ Ú·ÓÙ‚ԇ, Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÔÍ˘Ì¤ÓˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, Ù· ÔÔ›· ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÙÔ̤· Î·È ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. √È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ı· ı¤ÛÔ˘Ó ˘fi„Ë Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ·Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·Ú·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÛÙÔȯ›· Î·È ·ÚÈıÌÔ‡˜ Î·È ÚÔÛ‰ÔÎÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ‰ÂÛ̇ۈÓ. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ, ˆÛÙfiÛÔ, Â›Ó·È ÁÈ· ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÌÔÚ› Ó· ‰ÂÛÌ¢Ù› Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ·ÚÌÔ‰›Ô˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Â›ÛÎÂ„Ë Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·.

¶ÚÒÙÔ ı¤Ì· ›¯Â Á›ÓÂÈ ÚÈÓ ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ Ë ÂÈÛ‹ÁËÛË ÔÚΈÙÒÓ ÏÔÁÈÛÙÒÓ Ô˘ ÂÍ¤Ù·Û·Ó Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ fiÙÈ ÙÔ “ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¿ÓÔÈÁÌ·” ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 11 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, ¯ˆÚ›˜ ÂÓÓÔÂ›Ù·È Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙȘ ÈÛÙÒÛÂȘ ÏfiÁˆ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ÁÈ·Ù› ÙÔÓ Î·ÈÚfi ÂΛÓÔ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙·Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη. √ÌÔ‚ÚÔÓÙ›· ÔÈ Î·ÙËÁÔڛ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Î·È ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ -ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÁÎÂÊ¿ÏˆÓ - ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÂÓË̤ڈÛ˘, ÂÓÒ ÂȉfiıËÎ·Ó Û ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ‰È·„‡ÛÔ˘Ó Î·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó “ÙÚÂÏÔ‡˜” ÙÔ˘˜ ÔÚΈÙÔ‡˜. √È ÔÚΈÙÔ› ‹Ù·Ó ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔÈ Ù˘ “‰Âοڷ˜” Î·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ “ʤۈӷӔ ÙÔ ¢‹ÌÔ Ì Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂȘ, ÚÔ˘ÛʤÙÈ· Î·È ·Ó·ı¤ÛÂȘ ‹Ù·Ó ÔÈ ·fiÏ˘ÙÔÈ ÁÓÒÛÙ˜. ΔÒÚ· Ô˘ Ù· „¤Ì·Ù· ÙÂÏ›ˆÛ·Ó Î·È ÔÈ ÛÎÏËÚ¤˜ ·Ï‹ıÂȘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÚ˘ÊÙÔ‡Ó “·ÔηχÊıËΔ fiÙÈ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÌfiÓÔ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 12 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ‰È·„‡ÛÂȘ Î·È ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ·fi ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ¤ÊÙ·Û·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙÔ ·ÚÔ¯ÒÚËÙÔ.

μ.∫.

¶ÚÔÛ¿ıÂȘ μ¿˙ÂÈ Ù¤ÏÔ˜... ¡· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Ì ÙË Ó¤· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û¿ÛÔ˘Ó ÛÙÂÁ·Ó¿ οÏÂÛ ¯ı˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ¢Ú›·˜ Û‡Û΄˘ Ô Ó¤Ô˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ¶·Ó. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙˆÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÙˆÓ 9 √Δ∞ Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙÔ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ¢‹ÌÔ. √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÙfiÓÈÛ Ì ¤ÌÊ·ÛË ˆ˜ “ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ·fiÏ˘ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ì ÙȘ Ӥ˜ ÚÔËÁ̤ÓÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜”, ÂÓÒ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ˆ˜ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Î·È ¢È··Ú·Ù·Íȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜. “¢ÂÓ Ì ÂӉȷʤÚÂÈ ÔÈÔ˜ Ì „‹ÊÈÛ ‹ ÙÈ ı· Ú¿ÍÂÙ ÌÂÙ¿ ·fi 3,5 ¯ÚfiÓÈ·. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ı· ·‰ÈÎËı› Î·È ı· ÌÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ Â˘ÓÔÈÔÎÚ·Ù›·” ÚÔÛ¤ıÂÛ Ì ÓfiËÌ· Ô Ó¤Ô˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘.

∫·Ï‹ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ΔÔÈÎÔ‡ √ÚÁ¿ÓÔ˘ (™Δ√) ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ¤ÎÙ·ÎÙˆÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ, η٤‰ÂÈÍ ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ ·Ú¿ÏÏËÏ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·Ú΋˜ ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË. ŒÓ· ÚfiÛˆÔ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fiÛÙÔ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÙÔ Ó¤Ô ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, Â›Ó·È Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ Î·È ÂÎÏÂÁ̤ÓÔ˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ì ÙË “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÔÏÈÙ›·” ÷Ú. ΔÛ·Ì¿˙˘. ÷ÚÈÙÔÏÔÁÒÓÙ·˜ ¯ı˜, fiÏÔÈ ¤ÏÂÁ·Ó ÛÙÔ Ó¤Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô ¶·Ó. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ˆ˜ Ô Ã·Ú. ΔÛ·Ì¿˙˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ηϋ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ·fi ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È ÂΛÓÔ˜ ¤Û¢Û ӷ ÙÔ ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ... °.•.

ΔÔ˘ π. ∫. ¶ÚÂÙÂÓÙ¤ÚË

ªÂ ÙÔ Ì·Ï·Îfi... ∂Δ™π, §√π¶√¡, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ‰Â¯ıԇ̠fiÙÈ ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ï‹Úˆ˜ Î·È ÂÈÙ˘¯Ò˜, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ‰ÂÓ ÛËÌÂȈı› ·Ú¤ÎÎÏÈÛË ·fi Ù· Û˘ÌʈÓËı¤ÓÙ·, Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÁÂÈ ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÁÈ· ‰·ÓÂÈÛÌfi ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ÙÔ 2012 ‰ÈfiÙÈ, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, Ù· 110 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢ ı· ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÓÙÏËı› ‹ ۯ‰fiÓ ı· ÂÍ·ÓÙÏÔ‡ÓÙ·È. ∂ƒøΔ∏™∏ ∫ƒπ™∂ø™. ∫·È ÔÈÔ˜ ı· ‰·Ó›ÛÂÈ ÙfiÙ ÌÈ· ¯ÒÚ·, Ë ÔÔ›· ı· ˙ÂÈ ÛÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ¤ÙÔ˜ ÌÈ·˜ ·Ú·ÙÂٷ̤Ó˘ ‡ÊÂÛ˘ Î·È ı· ¤¯ÂÈ ¤Ó· ¯Ú¤Ô˜ Ô˘ (Ì ÙÔ˘˜ ¢ÓÔ˚ÎfiÙÂÚÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜...) ı· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ 160% ÙÔ˘ ∞∂¶; •¤ÚÂÙ ηӤӷ ÎÔÚfiȉÔ; ∂ÁÒ ¿ÓÙˆ˜ fi¯È! Δπ ™∏ª∞π¡∂π ·˘Ùfi; ∫¿ÙÈ Ôχ ·Ïfi, fiÙÈ ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ ‰ÂÓ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Ó· Í·Ó·‚Á› ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜. ∫∞π ∂Δ™π, ›Ù ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ¤Ó· Ó¤Ô ªÓËÌfiÓÈÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ Ì ÌÈ· Ó¤· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Â›ÙÂ, ÁÈ· Ó· Í·Ó·‚Á› Ë ∂ÏÏ¿‰· ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜, ı· Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· ·Ó·‰È·Ù¿ÍÂÈ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘. (∞fi Δ· ¡¤·)

∫∞Δ. Δ∞™

™Â Îϛ̷ “·ÓËÁ˘ÚÈÎfi” ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ë ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Î. ºÒÙË ı· ηٷÁÚ¿ÊÂÈ “ӛΘ” Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÔÈ Ôԛ˜ ‚‚·›ˆ˜ ı· “¯ÚˆıÔ‡Ó” ÛÙÔ ÎfiÌÌ· Î·È ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘. ø˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ ˆÛÙfiÛÔ Ô Î. ºÒÙ˘ ÙÈ Û˘Ó¤‚Ë Î·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ÚÒÙ˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÎÈÓ‹ıËΠÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·ÌË” Û ‚·ÚÔÌÂÙÚÈο ¯·ÌËÏ¿... ΔËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· Û˘ÁηÏÂ›Ù·È ÛÙȘ 6.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ë ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∏ ª·ÁÓËÛ›· ı· ¿ÂÈ “ÌÏÔΔ ˘¤Ú ¶··ÙfiÏÈ· Î·È “ı· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘”, fiˆ˜ ÛËÌ›ˆÓ·Ó ¯ı˜ ÎÔÌÌ·ÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë. °È· ÙÔ ÙÈ ı· Ú¿ÍÔ˘Ó ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Î·È ÂȉÈο Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, ‰ÂÓ ‚¿˙Ô˘Ó ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘˜ ÛÙË ÊˆÙÈ¿, ·ÏÏ¿ Á›ÓÔÓÙ·È ÚÔÛ¿ıÂȘ Ó· ¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ÙfiÓÔÈ ÁÈ·Ù› ÛÙË Á›ÙÔÓ· ÂΉËÏÒıËÎ·Ó ÔÏÏ¿ Ì›ÛË Î·È ¿ıË.

“™˘ÓÙÔÓ›ÛÙËηӔ ªÂÙ¿ ÙȘ ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ Î. ¶··ÙfiÏÈ· Î·È ÙˆÓ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ ¢ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÛÒÛÔ˘Ó Ù· ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο ÚÔÛ¯‹Ì·Ù·. √ Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ Ô˘ Â¤ÌÂÈÓ fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ¢ı‡ÓÂÙ·È ÙÔ ∫∫∂, ›ÛÙËΠÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ÙÔ˘ Î·È ÓÔÌ¿Ú¯Ë ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Î. ∞ÏÂÍ¿ÎÔ fiÙÈ Ô μ. ªÔ‡Ù·˜ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ‹ÙÙ·. À‡ı˘ÓÔ˜ ÌÂٷ͇ ÔÏÏÒÓ ¿ÏÏˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË, Â›Ó·È ÙÔ Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ∫∫∂ Î. Δ¤ÁÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ “·˘ÙÔÓÔÌËı›” Î·È Î¿ÓÂÈ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ “·È¯Ó›‰È”. Δ· ›‰È· ¿Óˆ-οو ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ô Î. ∞ÏÂÍ¿ÎÔ˜ Ì ‡ÊÔ˜ “¤ÓıÈÌÔ” ÛÙËÓ TRT.

∞ÂÚÔÏÔÁ›Â˜ √ ÓÔ̿گ˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Î. ∞ÏÂÍ¿ÎÔ˜ Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Ù˘ “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·ÌË” ¿ÊËÛ ӷ ÂÓÓÔËı› ¯ı˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ fiÙÈ Ë ·ÓÙ›·ÏË ·Ú¿Ù·ÍË ÂÍ·ÁfiÚ·Û ÙȘ „‹ÊÔ˘˜ ÙˆÓ ·ı›ÁÁ·ÓˆÓ ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·.ªÂÙ¿ ·fi ·˘Ù‹ ÙË ÛÔ‚·Ú‹ ηٷÁÁÂÏ›· Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ı¤ÛË fiÏÔ˜ Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Î·È Ì ÔÚÁ‹ Ó· ηٷÁÁ›ÏÂÈ ÙË Û˘Ì·ı‹ Ù¿ÍË ÙˆÓ ·ıÈÁÁ¿ÓˆÓ.ª· Â›Ó·È ÛÔ‚·ÚÔ› ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ›; £¤ÏÔ˘Ó Ó· ÛÙ¿ÍÂÈ Ë Ô˘Ú¿ ÙÔ˘ Á·˚‰¿ÚÔ˘ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ‹ÍÂÚÂ Ë ‰ÂÍÈ¿ ÙÔ˘˜ ÙÈ ÔÈÔ‡ÛÂ Ë ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·; μÚ›ÛÎÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜ ÂÂȉ‹ ¤¯·Û·Ó ÌÈ· ÂÎÏÔÁÈ΋ Ì¿¯Ë Î·È ÓÔÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·ÂÚÔÏÔÁÔ‡Ó. ∫∞Δ. Δ∞™

¶ÚfiÙ·ÛË ¡· ‰Ôı› ›ÛÙˆÛË ¯ÚfiÓÔ˘ Ï›ÁˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ÛÙÔ ı¤Ì· ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ 150 ÂÎ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi ÈÚÈfi Î·È Û ÂÚ›ÙˆÛË ·ÚÓËÙÈ΋˜ ÂͤÏÈ͢ Ó· Û˘ÁÎÏËı› ÂÎÙ¿ÎÙˆ˜ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘ Î·È Ó· ηٷÙÂıÔ‡Ó ÔÈ ·Ú·ÈÙ‹ÛÂȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘, ÚfiÙÂÈÓ Û ڷ‰ÈÔʈÓÈ΋ ÙÔ˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô Δ¤Ï˘ ¢Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜. “ŒÛÙˆ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ fiψÓ, ¤ÛÙˆ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÔ˘Ì ӷ ηٷϿ‚Ô˘Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÔÚÔ˚‰Â‡Ô˘Ó ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË fiÏË” ÚÔÛ¤ıÂÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. °.•.


∞fi„ÂȘ 4

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 24 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

π. ∂˘Ó¿Ú‰Ô˜: ŒÓ·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ÊÈϤÏÏËÓ·˜

ºˆÙÔÛ‹Ì·ÓÛË ·ÏÈ¢ÙÈÎÔ‡ Î·Ù·Ê˘Á›Ô˘ ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘

√ Î. £.∫. ¶··ıˆÌ·˝‰Ë˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“£· ÌÔÚÔ‡Û ηÓ›˜ ÔÏÏ¿ Ó· ÁÚ¿„ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÊÈÏÂÏÏËÓÈÎfi ΛÓËÌ· Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÈϤÏÏËÓ˜, Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Î·È Ôχ ÊÈϤÏÏËÓ˜. ÿÛˆ˜ ‰Ôı› ¿ÏÏË Â˘Î·ÈÚ›·. ™‹ÌÂÚ· fï˜ Î·È Û ۇӉÂÛË Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ÂÚÓ¿ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜, Â›Ó·È ¿ÍÈÔ Î·È ‰›Î·ÈÔ Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ¤Ó· Ï·ÌÚfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÁÈ· ¤Ó·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÊÈϤÏÏËÓ·, ÁÈ· ÙÔÓ π. ∂˘Ó¿Ú‰Ô, ÙÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi Ê›ÏÔ, Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË Î·È ‚ÔËıfi ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓ‹ÙË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÙÔ˘ π. ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·. ΔÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 1827 Ë ∂ıÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÂͤÏÂÍ ˆ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔÓ ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·. √ ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜ ‰¤¯ÙËΠ̠¯·Ú¿ ÙÔÓ ÎÏ‹ÚÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ “ÛÙ·˘Úfi” Û·Ó ¯Ú¤Ô˜ ÁÈ· ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ (‰ÂÓ Â›Ó·È ÒÚ· Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÎÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·, ÁÈ· ÙȘ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ∞ÁÁÏ›·˜ Î·È °·ÏÏ›·˜ Î·È ÁÈ·Ù› Î·È ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ÙÔ˘˜ ¤ÊÂÚ “η¿ÎÈ” Ô ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓ˘). √ ∂˘Ó¿Ú‰Ô˜ Ï˘Â›Ù·È ÁÈ·Ù› ı· ·Ô¯ˆÚÈÛÙ› ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÙÔ˘ Ê›ÏÔ, ¯·›ÚÂÙ·È fï˜ ÁÈ·Ù› Ë ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘ ¯ÒÚ· ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ¿ÚÈÛÙÔ Î˘‚ÂÚÓ‹ÙË Î·È ˘¤ÚÔ¯Ô ¿ÓıÚˆÔ Î·È ·›ÚÓÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ Ê›ÏÔ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔ Î·È ÙÈÙ¿ÓÈÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜ Î·È ∂˘Ó¿Ú‰Ô˜ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÛÎÔfi ÙÔ˘˜ ÙË ÛˆÙËÚ›· Î·È ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ŒıÓÔ˘˜. √ ∂˘Ó¿Ú‰Ô˜ ÂΉËÏÒÓÂÈ Ì ÔÈΛÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘, ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ·ÓÙÔ‡ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Ù˘ ·Ô‰Ô¯‹˜ Ù˘ ÂÎÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘, ·Ó·Û΢¿˙ÂÈ „¢‰Â›˜ ‰È·‰fiÛÂȘ, ÙÔÓ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ, ÙÔÓ ‰È·ÊˆÙ›˙ÂÈ. ™Â ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ Ù˘ 1˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1827 ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÈ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ Â˘ÂÚÁÂÙÒÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ Ô Î·ı¤Ó·˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È Ô˘ ¤ÊÙ·Ó·Ó ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 1.500,00 ÊÚ¿ÁÎˆÓ (ÂÔ¯‹˜). °È· Ó· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ˘˜ ‰ˆÚËÙ¤˜ ÛÙ¤ÏÓÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Î·È ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÔÌÈÙ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÔÛfi 45.550 ÊÚ¿ÁÎˆÓ Î·È ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ˘¤ÚÔ¯Ë ÊÚ¿ÛË: “∞ÏÏ¿ Î·È ·Ó Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ˜ Î·È ¿ÏϘ ı˘Û›Â˜, ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ÙÔ Û‡Ó‰ÂÛÌfi ÌÔ˘ Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ı· Ì ‚Ú›Ù ¿ÓÙÔÙ ۇÌʈÓÔÓ. ¢Â¯ı›Ù ·ÚÈ ∫fiÌË, ÙË ‰È·‚‚·›ˆÛË ÙÔ˘ Û‚·ÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ‚·ı¤Ô˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Ô˘ Ì·˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÁÈ· ÌÈ· ˙ˆ‹, ˘Ì¤ÙÂÚÔ˜ ∂˘Ó¿Ú‰Ô˜” . √ ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜ fiÙ·Ó ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔÓ ÏËÚÔÊÔÚ› ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ·ÁÈ΋ ηٿÛÙ·Û‹ Ù˘. √ ∂˘Ó¿Ú‰Ô˜ ÂÓÙ›ÓÂÈ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Î·È Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‚ÔËıËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙË ÁˆÚÁ›·, ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÙÔ˘˜ ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜, ÙÔ˘˜ Ù¯ӛÙ˜ Î·È ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÁˆfiÓˆÓ Î·È ‰È‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂȉÈÎÔًوÓ. π‰Ú‡ÂÙ·È ÙÂÏÈο Ë ÁˆÚÁÈ΋ Û¯ÔÏ‹ Ù˘ Δ›Ú˘Óı·˜ Ì ‰Èο ÙÔ˘ ¤ÍÔ‰·. ∞ÔÛÙ¤ÏÏÂÈ ÛfiÚÔ˘˜, ÂÚÁ·Ï›·, Ê¿Ú̷η, ÛÙ¤ÏÓÂÈ ‰Â ÚÔÛˆÈÎÒ˜ ÛÙÔÓ ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ· 18.000 ÊÚ¿Áη ÁÈ· Ó· Ù· ‰È·ı¤ÛÂÈ fiÔ˘ ·˘Ùfi˜ ¤ÎÚÈÓ ·Ó·Áη›Ô (fiÏ· ·˘Ù¿, ÔÛ¿ Î·È ÂÚÁ·Ï›·, Ì·˜ Ê·›ÓÂÙ·È ·Ú¿ÍÂÓÔ Ô˘ Ù· ‰È·‚¿˙Ô˘Ì ÙÒÚ·. ™ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË fï˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Ù›ÔÙÂ). ™ÙËÓ ¶·È‰Â›·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤‰ÈÓ ȉȷ›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· Î·È Ô ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜, ÛÙ¤ÏÓÂÈ Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ 225.000 ÊÚ¿Áη ÁÈ· Û¯ÔÏ›· Î·È ÂÍÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘˜. ∫‡ÚÈÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÈÛÙÔÏÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ù· Û¯ÔÏ›·, ÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Ë ÚfiÔ‰fi ÙÔ˘˜ ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù·. √ ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜ ¿Ï¢ ÚÔ˜ ̇ÚȘ fiÛ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜, ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ·ÁˆÓ›Â˜. ΔÔ ∂ıÓÈÎfi Δ·Ì›Ô, ÙÂÏ›ˆ˜ ¿‰ÂÈÔ. ¢ÂÓ Â›¯Â Ó· ÏËÚÒÛÂÈ Ô‡Ù ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi, Ô‡Ù ÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜, Ô‡Ù ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜. ∑‹ÙËÛ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӈ˜ ‰¿ÓÂÈÔ ·fi ÙȘ “¶ÚÔÛÙ¿Ùȉ˜ ¢˘Ó¿ÌÂȘ” (¿ÓÙ· Ù· ›‰È·) ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÙÚ·ÁÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ·fi Ù˘¯fiÓ ¿ÚÓËÛË ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ. ∞Ó·Áο˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Ó· Ù·Íȉ¤„ÂÈ, Ó· ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›, Ó· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ. ∑ËÙ› ÁÈ· ÙȘ ¿ÌÂÛ˜ ·Ó¿ÁΘ 1.500.000 ÊÚ¿Áη. ∏ ƒˆÛ›· ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÂÈ Ù· ÌÈÛ¿. ∏ °·ÏÏ›· ·ÎÔÏÔ˘ı› ·ÓıÂÏÏËÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ‰È¿ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Polignac. °Ú¿ÊÂÈ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ Ô ∂˘Ó¿Ú‰Ô˜: “∂›Ì·È ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔ˜ Ó· ·ÁˆÓ›˙ÔÌ·È Î·Ù¿ Ù˘ ·Ì¿ıÂÈ¿˜ ÙÔ˘, Ù˘ Ìˉ·ÌÈÓfiÙËÙfi˜ ÙÔ˘ Î·È Ù˘ ·ÊÈÏÔÙÈÌ›·˜ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ·ÓÂÍ‹ÁËÙË ‰È·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ·ÓÈοÓÔ˘ ÙÔ‡ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡!!!” . ŸÙ·Ó Ô Polignac ÂÈ̤ÓÂÈ ÛÙȘ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘, Ô ∂˘Ó¿Ú‰Ô˜ ÌÂ Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ· ·›ÚÓÂÈ ÌÈ· ·›ÛÙ¢ÙË ·fiÊ·ÛË: ∂, ηϿ ÏÔÈfiÓ ı· ο̈ ÂÁÒ ÌfiÓÔ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂Ï-

√ Î. π. °. ∞ÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∫‡ÚÈ ¢È¢ı˘ÓÙ¿, ∞ӷʤÚÔÌ·È Û ÌÈ· ·Ú¿ÏÂÈ„Ë ÛÙÔ ¡ÔÌfi Ì·˜ Ô˘ ÂÍÂÏ›¯ıËΠıÂÙÈο. ∞ÏÒ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ù˘ˆı› Ë ·Ì¤ÏÂÈ· Î·È ·‰È·ÊÔÚ›· ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ™Ù· ÈÛÙÔÚÈο ·ÏÈ¢ÙÈο ηٷʇÁÈ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Ó. ¶ËÏ›Ô˘. ∂›¯· οÔÈ· Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙ· ¤ÚÁ· ÚÔ ‰ÂηÂÙÈÒÓ. ∫·È ¤Ú¯ÔÌ·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·ÏÈ¢ÙÈÎfi ηٷʇÁÈÔ ÛÙÔ ∫·Ì¿ÚÈ ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘ (∞ÁÚËÏÈ¿) fiÔ˘ ›¯·Ó ÙÔÔıÂÙËı› ‰‡Ô ÛȉËÚfiϯÙÔÈ Ô‚ÂÏÔ› (‰‡Ô ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÊˆÙÔÛ‹Ì·ÓÛË ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÏÈ̤ÓÔ˜ ÎfiÎÎÈÓÔ - Ú¿ÛÈÓÔ). ¶ÚÔ ËÌÂÚÒÓ ÏÔÈfiÓ ÂÈÛΤÊÙËη Ù˘¯·›ˆ˜ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ∂›‰· ÙȘ ‚¿ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›‰· Ù· ʈÙÈÛÙÈο ÛÒÌ·Ù·. °È· ̤ӷ ‹Ù·Ó ··Ú¿‰ÂÎÙÔ Î·È ÂÓ‹ÚÁËÛ· ·Ì¤Ûˆ˜ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ∫ˆÓ. ª·ÓÒÏË, Ó·˘ÙÈÎfi ÛÙÔ ¶ÔÏÂÌÈÎfi Î·È ÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi ¡·˘ÙÈÎfi. ∫·Ù’ ·Ú¯‹Ó ·¢ı‡ÓıËη ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· fiÔ˘ ‚ڋη ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ÙË ÌË ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ Ù˘ ʈÙÔÛ‹Ì·ÓÛ˘ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙÔ ÏÈ̤ӷ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ηٿ ÙȘ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ÒÚ˜. ÿÚȘ ‰Â ÛÙËÓ Î. ΔÛ·ÎÌ·ÎÏ‹, ˘¿ÏÏËÏÔ Ù˘ Δ¯ÓÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ Î·È ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ÙÔ˘ Î. ¡ÔÌ¿Ú¯Ë Î. ΔÛԇη, ¤ÁÈÓÂ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· Ì ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· º¿ÚˆÓ ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÌÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË. ∂Âȉ‹ ¤¯ˆ οÔÈ· ›ڷ ·fi ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜, ÌÂÙ¤‚ËÓ Î·È Ì·˙› Ì ÙÔÓ Î. ¢Â̤ÛÙȯ·, ∞ÓÙÈÓ·‡·Ú¯Ô Î·È ∂›ÙÈÌÔ ∞Ú¯ËÁfi ÙÔ˘ ™ÙfiÏÔ˘. ∏ ÁÓˆÚÈÌ›· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙË ‰Ú¿ÛË Ì·˜ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ. ªÂÙ·‚‹Î·Ì ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· º¿ÚˆÓ Î·È ÛÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ ∞ÓÙÈÏÔ›·Ú¯Ô (ª) Ã. ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ ¶.¡., Ì ÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ¿ÌÂÛ˘ Â¤Ì‚·Û‹˜ ÙÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Î·È ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ʈÙÔÛ‹Ì·ÓÛ˘, Ë ÔÔ›· ‹Ù·Ó ¿ÌÂÛË, ÏËÓ fï˜ ‰ÈÂÈÛÙÒıË ÌÂÙ¿ ·fi ¤-

Ï¿‰· fi,ÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÌÔ˘Ó ‰‡Ô ¤ıÓË! ∫·È ·¤ÛÙÂÈÏ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÔÛfi Ì·˙› Ì ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ›‰Ë. ªÂ ¢ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË Ô ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜ ÙÔ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ: “∏ ¯ÂÈÚÔÓÔÌ›· Û·˜ ¤ÛˆÛ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ΔÔ ŒıÓÔ˜ ÔÏfiÎÏËÚÔ Û·˜ ¢ÁÓˆÌÔÓ›” . “∞ÓÂÎÙ›ÌËÙ ʛÏ” - ··ÓÙ¿ Ô ∂˘Ó¿Ú‰Ô˜ - “ÂÓ fiÛˆ ˙ˆ ı· ο̈ ÙÔ ·Ó ÁÈ· Ó· ÛÙ·ıÒ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ Û·˜, Ù˘ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ ÌÔ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜” . √ Ed. Ghapuisat ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚ÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ∂˘Ó¿Ú‰Ô ÁÚ¿ÊÂÈ: “Ÿ,ÙÈ ·ÊÔÚÔ‡Û ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙÔ ÈÔ ˘„ËÏfi Î·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ò˜ ÙÔ ÈÔ Â˘ÙÂϤ˜ Î·È Â‡ÎÔÏÔ, ·fi ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ù˘ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹Ó Û˘ÁÎÚfiÙËÛ›Ó Ù˘ ̤¯ÚÈ Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰Ô˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Î·È Ù· ÁˆÚÁÈο ÂÚÁ·Ï›·, Ù›ÔÙ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ Ù·ÂÈÓˆÙÈÎfi, ·ÚΛ Ó· ‚ÔËıÔ‡Û ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” . ™ÙȘ 14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1830 ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÈ ‰È·ÎÔ›ÓˆÛË ÛÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ‰È·ÊˆÙ›ÛÂÈ Â› ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. ™˘Ó·ÓÙÒÓÙ·˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙȘ ͤÓ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÂÍ È‰›ˆÓ 200.000 ÊÚ. Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ¿ÏϘ 200.000 ÊÚ. ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÙË. √È ÂÎÎÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Û˘¯Ó¿ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Îϛ̷η ÙÔ˘ ‰Ú·Ì·ÙÈÎÔ‡: “∂¿Ó Ë ∂ÏÏ¿˜ ‰ÂÓ ‚ÔËıËı›, Ë ·Ó·Ú¯›·, ÔÈ ÛÊ·Á¤˜, Ë ÔÈΛÏË ·Î·Ù·ÛÙ·Û›·, Ë ÂÈÚ·Ù›·, ı· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜... ™·˜ Â·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ ·ÎfiÌË Ì›· ÊÔÚ¿ ı· Â›Ó·È Ë ÂÛ¯¿ÙË Ï¿ÓË Ó· Ì›ÓË Ô Î˘‚ÂÚÓ‹Ù˘ ÌfiÓÔ˜ Î·È ·‚Ô‹ıËÙÔ˜ ÛÙȘ ·ÂÁÓˆṲ̂Ó˜ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘ Ó· ÂÚÈÛÒÛÂÈ ·fi ÙÔÓ fiÏÂıÚÔÓ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfiÓ ÎÚ¿ÙÔ˜” . ∞˘Ù‹ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÈÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË ÛÙ¿ıËΠÌÈ· ÙÚ·ÁÈ΋ ÚÔÊËÙ›·. ΔÔ ‰¿ÓÂÈÔ Ô˘ ˙ËÙÔ‡ÛÂ Ô ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜ ‰ÂÓ ÂÛÙ¿ÏË ÁÈ·Ù› Ë ∞ÁÁÏ›· ÛÎÔ›Ìˆ˜ ηı˘ÛÙÂÚÔ‡Û ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÁÈ· Ó· ÂÍÂÁ›ÚÂÈ ÙÔ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ Ì›ÛÔ˜. ∫·È Ô ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜ ¤ÂÊÙ ÓÂÎÚfi˜ ÛÙ· ÛηÏÔ¿ÙÈ· ÙÔ˘ ¡·Ô‡ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ™˘Ú›‰ˆÓ· ÙÔ˘ ¡·˘Ï›Ô˘ ·fi ÂÏÏËÓÈο ¯¤ÚÈ· Ô˘ fï˜ ‹Ù·Ó fiÚÁ·Ó· ÙÔ˘ ·ÁÁÏÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ (Ù· ÙÚ›· ÎfiÌÌ·Ù· ÙfiÙ ›¯·Ó ÙÔ fiÓÔÌ· ÙˆÓ ª. ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ ·ÁÁÏÈÎfi, Á·ÏÏÈÎfi, ÚˆÛÈÎfi)! ∏ ›‰ËÛË Ù˘ ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ ÙÔ˘ ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ· ‚˘ı›˙ÂÈ ÙÔÓ ∂˘Ó¿Ú‰Ô Û ԉ‡ÓË. ΔËÓ Ô‰‡ÓË ÙÔ˘ ·˘Ù‹ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Û ̷ÎÚ¤˜ ÂÈÛÙÔϤ˜ ÛÙÔÓ ÂΉfiÙË Ù˘ “∂ÊËÌÂÚ›‰·˜ ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛˆӔ Ù˘ °ÂÓ‡˘ Î·È ϤÎÂÈ ÙÔ ÂÁÎÒÌÈÔ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡. “√ ÂÓ¿ÚÂÙÔ˜ Î·È ˘¤ÚÔ¯Ô˜ ·Ó‹Ú” - ÁÚ¿ÊÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ - “ı˘Û›·Û ÙÔ ·Ó ‰È¿ ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ Î·È ·¤ı·ÓÂÓ ı‡Ì· ȉȷÈÙ¤Ú·˜ ÂΉÈ΋Ûˆ˜... ·ÚÁfiÙÂÚ· ı· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÙËÓ Û˘ÌÊÔÚ¿Ó” . √ fiÓÔ˜ Î·È Ë ÈÎÚ›· ‰ÂÓ Ì›ˆÛ·Ó ÙÔÓ ˙‹ÏÔÓ ÙÔÓ ∂˘Ó¿Ú‰Ô˘. √ M. Bouvier-Bron ÁÚ¿ÊÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ∂˘Ó¿Ú‰Ô: “ΔÔ ÈÂÚfiÓ ¿ıÔ˜ ÙÔ˘ Ô˘ ‹Ù·Ó ÁÈ’

ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ fiÙÈ ÙÔ Î‡ÚÈÔ ÛÒÌ· ¤ÚÂ ӷ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ› Î·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂÈÛ΢¤˜, ¿Ïψ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Ù· ÊÒÙ· Ó˘ÎÙfi˜. ∫·Ï¿ ·˘Ù¿, ·ÏÏ¿ ÛÎÔÓÙ¿„·Ì ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÔfiÙ ·ÔÊ·Û›Û·ÌÂ Ô ª·ÓÒÏ˘ Î·È Ô ÁÚ¿ÊˆÓ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ì ÂÍ È‰›ˆÓ ÙË ‰·¿ÓË. ŒÚÂ ÏÔÈfiÓ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ì·ÙÛ·ÎfiÓÈ Ì ‚·ÚȤ˜ Î·È Ì fi¯È ¢ÓfiËÙ˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ÂÚÁ·Û›· ̤¯ÚÈ Ó˘ÎÙfi˜. ∂Ó Ù¤ÏÂÈ ¤ÁÈÓ fi,ÙÈ ¤ÚÂ ӷ Á›ÓÂÈ, ‰È·ÈÛÙÒıËΠıÂÙÈ΋ ¤Î‚·ÛË ·fi ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· º¿ÚˆÓ Î·È Û ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ‰‡Ô Ê·ÓÔ› ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó. ¶ÚÔÛˆÈο ÙÔ ¯¿ÚËη Ô˘ ›¯· ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηْ ·Ú¯¿˜ Ó· ÚÔÛʤڈ ıÂÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÚÔ˜ ÙÔ ¶.¡. Î·È ‚¤‚·È· Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘. ∞ÛÊ·Ï‹˜ Â›Ó·È ϤÔÓ Û‹ÌÂÚ· Ô ÏÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÁÈ· Ù· ·ÏÈ¢ÙÈο ÛοÊË Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. §ÂÙÔ̤ÚÂÈ·, ηٿ ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ÂÈÛ΢‹˜ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó ¯Ù˘‹Ì·Ù· Ì ‚·ÚȤ˜ ÁÈ· Ó· ʇÁÔ˘Ó ÔÈ ÛÎÔ˘ÚȤ˜ Î·È Ó· ·ÔηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ÔÈ ˙ËÌȤ˜ Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·˙·Ó ÔÈ ‚¿ÛÂȘ. √˘‰Â›˜ fï˜ ·fi ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ‹Úı ӷ Ì·˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ ÙÈ Î¿ÓÔ˘ÌÂ. ª¿ÏÈÛÙ· ˘‹Ú¯·Ó Î·È Î¿ÔÈÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÛÙÚ„·Ó Î·Ó ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘˜ ·fi ÂÚȤÚÁÂÈ· Î·È ÌfiÓÔ. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ÔÌÔÏÔÁÒ fiÙÈ „˘¯Èο Ì Ï‹ÁˆÛÂ Ë ·‰È·ÊÔÚ›· ‹ Ì¿ÏÏÔÓ Ë ÂÚÈÊÚfiÓËÛË. ∫·È ı˘Ì‹ıËη Ù· fiÛ· ›Â Ô Ù. Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. ™ËÌ›Ù˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹: “∞˘Ù‹ ·ÚÈÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Â›Ó·È Ë ∂ÏÏ¿‰·, ·˘ÙÔ› Â›Ó·È ÔÈ ŒÏÏËÓ˜” ! ªÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ı· ‹ıÂÏ· Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙËÓ Î. ΔÛ·ÎÌ·ÎÏ‹, ÙÔÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ Î. ¡. ΔÛԇη, Ô˘ ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÙfiÛÔ ıÂÙÈο Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ÌÂÙ¿ ·fi ‰ÂηÂٛ˜ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈ ˘ÚÛÔ› ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÔÌ·Ï‹ Î·È ·ÛÊ·Ï‹ χÛË ÙˆÓ ÛηÊÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÛÙÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi, ıÂÚÌ¿ ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙÔ ¶.¡. Î·È ÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ º¿ÚˆÓ Î·È ‚‚·›ˆ˜ ÙÔÓ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ ∞Ú¯ÈÏÔ›·Ú¯Ô Ã. ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ ¶.¡. ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ Î·È Ù·¯Â›· ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘ Ô˘ ÙÈÌ¿ ÙȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ ÙÔ˘ ¶.¡., ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘. ∂˘¯·ÚÈÛÙÒ ÁÈ· ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›·” .

·˘ÙfiÓ ÛÎÔfi˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ Î·È ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ‹˜ ÂÓfi˜ ¢ÁÂÓÔ‡˜ ¤ıÓÔ˘˜, ›¯Â ηٿ Ôχ ˘Âڂ› Ù· fiÚÈ· ÌÈ·˜ ·Ï‹˜ ÊÈÏ›·˜. §›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ ÙÚ·ÁÈ΋ ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ Ê›ÏÔ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ ∞ÚÙ¤ÌÔÓ· De Regny ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. √ Regny Á›ÓÂÙ·È Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÌÂٷ͇ ·˘ÙÔ‡ Î·È ÙÔ˘ °. ™Ù·‡ÚÔ˘, Ô˘ ‹Ù·Ó ÙfiÙÂ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ. ∞Ú¯›˙ÂÈ ¤ÙÛÈ ÌÈ· Ó¤· Ê¿ÛË Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ 3 ·ÓÙÚÒÓ, ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÚıÔfi‰ËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ÂÚÓÔ‡ÛÂ Î·È ÙfiÙ ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈο. ◊‰Ë ·fi ÙÔ 1828 Ô ∂˘Ó¿Ú‰Ô˜ ›¯Â ÛÎÂÊÙ› ˆ˜ ¤ÚÂ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· Û˘ÛÙ·ı› ¤Ó·˜ ÌfiÓÈÌÔ˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Ô˘ ı· ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈ˙ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Ù˘ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·. °È· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· Ì ÙÔÓ ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÌÈ·˜ ÙÚ·¤˙˘ fiÔ˘ fiÊÂÈÏ·Ó Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÏÔ‡ÛÈÔÈ ŒÏÏËÓ˜. ¶ÚÒÙÔ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ·˘Ùfi˜ ÚfiÛÊÂÚ 100 ¯ÈÏ. ÊÚ¿Áη. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈο ¯¿ÚË ÛÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∂˘Ó¿Ú‰Ô˘ Î·È ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙÔ˘ °. ™Ù·‡ÚÔ˘ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ¤ÁÈÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 1842. ŸÙ·Ó ÙÔ 1847 Ë ªÂÁ. μÚÂÙ·Ó›· ··ÈÙÔ‡Û ÈÂÛÙÈο ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ‰fiÛˆ˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ÙÔ˘ 1832 ·fi 500.000 ÊÚ¿Áη Î·È Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Û ӷ Ù· ÏËÚÒÛÂÈ, Ô ∂˘Ó¿Ú‰Ô˜ ¤Û¢Û ӷ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Î·Ù·‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙÔ ÔÛfi ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÛÙËÓ ÂÈÛËÁËÙÈ΋ Ù˘ ¤ÎıÂÛË Ù˘ 24˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1847 ÙÔ˘ ÂͤÊÚ·˙ ÙË ‚·ıÈ¿ Û˘ÁΛÓËÛË Î·È ÙËÓ Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË Ù˘. ¶·Ú·Ï›ˆ Ó· ·Ó·Ê¤Úˆ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ∫Ú‹Ù˘, Ô˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È Û ÌÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ Û ÌÈ· ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ∫ÚËÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ∫Ú‹Ù˘. º·›ÓÂÙ·È ·›ÛÙ¢ÙÔ, ·ÏÏ¿ Ô ∂˘Ó¿Ú‰Ô˜ ‰ÂÓ ÂÈÛΤÊıËΠÔÙ¤ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¢ÂÓ ÁÓÒÚÈÛ ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙË ¯ÒÚ· Ô˘ ·Á¿ËÛÂ. √ ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜ ÙÔ˘ ›¯Â οÓÂÈ ÔÏϤ˜ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Ô ∂˘Ó¿Ú‰Ô˜ ¤ÏÂÁ ˆ˜ fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏË Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ô ›‰ÈÔ˜ ¤ÚÂ ӷ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· Â˘Úˆ·˚ο ΤÓÙÚ·. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÙÚ·ÁÈ΋ ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ ÙÔ˘, ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ ӷ οÓÂÈ ÙfiÙ fi,ÙÈ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ‰˘Ó·Ùfi ÙfiÙ Ô˘ ˘‹Ú¯Â Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘. ŒÁÚ·Ê Û ʛÏÔ˘˜ ÙÔ˘: “¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Â¿Ó ‹Á·ÈÓ·, ı· ¤¯·Ó· ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ¤¯ˆ ̤۷ ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. £¤Ïˆ Ó· ̤ӈ ¿ÓÙ· ·Ì¤ÙÔ¯Ô˜ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÊÔ‚¿Ì·È fiÙÈ ·Ó ‚ÚÂıÒ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ‰ÂÓ ı· ηÙÔÚıÒÛˆ Ó· ‰È·ÙËÚ‹Ûˆ ÙËÓ Ô˘‰ÂÙÂÚfiÙËÙ¿ ÌÔ˘” . √ ̤Á·˜ ÊÈϤÏÏËÓ·˜ π. ∂˘Ó¿Ú‰Ô˜ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ ÙÔ

‚›Ô ÙÔ˘ ‹ÚÂÌ· ÛÙȘ 5 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 1853. √ ı¿Ó·Ùfi˜ ÙÔ˘ ›¯Â ÙÔ ·ÓÙÈʤÁÁÈÛÌ· ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï›Ԣ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. ΔÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ ÙÔÓ ıÚ‹ÓËÛÂ Ë ∂˘ÚÒË Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ Ë ∂ÏÏ¿‰·, Ô˘ ÙÔÓ ¤ÎÏ·„ Ì ÙÚfiÔ ËÁ·›Ô Î·È ·˘ıfiÚÌËÙÔ. ¢ÂÓ ı· ÛËÌÂÈÒÛˆ ÙÈ ¤ÁÚ·„ Û „ËÊ›ÛÌ·Ù· Ë ∂ıÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Î·È Ë ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË, Ë Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ΔÚÔÈ˙‹Ó·˜, Ë ºÈÏÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›·, Ô‡Ù ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ô˘ ‰fiıËΠÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ Û ∞ı‹Ó· Î·È ¿ÏϘ fiÏÂȘ, Ô‡Ù ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÙÔÌ‹ Ô˘ ÛÙ‹ıËΠÛÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ∫‹Ô. ∞Í›˙ÂÈ fï˜ Ó· ˆ ‰˘Ô ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙÔ ÌÓËÌÂ›Ô Ô˘ ÛÙ‹ıËΠÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘, ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÊÈϤÏÏËÓ·, ÛÙË °ÂÓ‡Ë, ·fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ù˘ ∂Ï‚ÂÙ›·˜ Ì ¯·Ú·Á̤ÓË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÌÓËÌ›Ԣ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο Î·È Á·ÏÏÈο ÙËÓ ÂÈÁÚ·Ê‹: Δø ª∂°∞§ø ∂À∂ƒ°∂Δ∏ Δ∏™ ∂§§∞¢∞™ √π ∂¡ ∂§μ∂Δπ∞ ∂§§∏¡∂™ º√πΔ∏Δ∞π ∂À°¡øª√¡√À¡Δ∂™ Î·È ·¤Ó·ÓÙÈ: AU GRAND BIENFAITEUR DE LA GRECE LES ETUDIANTS ELLENES DE LA SUISSE ∞fi fiϘ ÙȘ ÂÈÁڷʤ˜ ·˘Ù¤˜ Î·È ÙȘ ÙÈ̤˜ Ô ∂˘Ó¿Ú‰Ô˜ ·Á·Ô‡Û ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “√ º›ÏÔ˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ” Î·È Ì ·˘ÙfiÓ ı· Ì›ÓÂÈ ÛÙȘ ηډȤ˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ”.

“2.540” √ Î. ¢. ºÚ. ∫ÒÛÙÔÁÏÔ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∞Á·ËÙ‹ “£ÂÛÛ·Ï›·”, ΔÈ Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ ¿Ú·ÁÂ Ô ·Ú·¿Óˆ ·ÚÈıÌfi˜; ∞ÏÔ‡ÛÙ·ÙÔÓ! ΔfiÛÔÈ, ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ!!! ·) ™˘ÓÔÏÈ΋ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·: 106 ÂηÙ. ¢ÚÒ! ‚) √ ÓÂÔ-ÚÔÛÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔ˜, Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚ›Ô˘ 1.900∂! Á) √È ÌfiÓÈÌÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ, ‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Ì ‰È·ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ Û˘Ó·›ÓÂÛË, ·Ú·Î·ÏÒ! (ΔÀÃ∞π√;) ‰) ΔÔ Î·Ó¿ÏÈ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ··Û¯ÔÏ› 100 ·ÓıÚÒÔ˘˜. ΔËÏÂı¤·ÛË; 0,3%! * (∞˘Ù¿ Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓ, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ - ÚÂÔÚÙ¿˙). - ¡·È ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ÈÎÚ‹ ·Ï‹ıÂÈ·, ·Á·ËÙÔ› ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ - Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘. ∞Ó·ÚˆÙ‹ıËÎ·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Ù·ÁÔ› ÁÈ·Ù› ÙfiÛË ÌÂÁ¿ÏË ·Ô¯‹ ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜! ª· ·ÊÔ‡ Î·È ÔÈ 300 - Û‡ÛÛˆÌÔÈ Ì ÙËÓ ·Ú¤· ÙÔ˘˜, ˙Ô˘Ó ÂÎÙfi˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÂÎÙfi˜ “ÎÚ›Û˘”, ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÚÔÓfiÌÈ· ÂÍÔ˘Û›Â˜ - ı¤ÛÂȘ, ‹ÚÂÌ· Î·È ˆÚ·›·! - fl˜ fiÙÂ;”.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ¶Ú¤ÂÈ ÔÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ¡ÔÛÔÎÔÌ›· Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ˆÚ¿Ó; °È¿ÓÓ˘ ΔÛÈÎÒÓ˘ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜

“√È ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ¡ÔÛÔÎÔÌ›· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ˆÚ¿Ó. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ¢ÂÓ ¿Ì ηıfiÏÔ˘ ηϿ. √ ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÁÈ· Ù· ‚·ÛÈο Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÏËÚÒÓÂÈ Î·È Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ¡ÔÛÔÎÔÌ›·”.

¡›ÎÔ˜ ƒÔÌÔÙfi˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“™Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ¡ÔÛÔÎÔÌ›· ÔÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ˆÚ¿Ó. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ˙ËÙÔ‡Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ Ù·Ì›ˆÓ”.

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 24 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

ŒÚÁÔ “Á¿ÁÁÚ·ÈÓ·” ∏ Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ì ÙÔ Áηڿ˙ Ù˘ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Î·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂȉÂÈÓÒÓÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿. √ ‰ÚfiÌÔ˜ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ·Ú·‰›‰ÂÙ·È ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ ηÓ›˜ Ó· ÂÍËÁ› ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ.∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Î·È Ë ·ÁÔÚ¿ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ì ÙËÓ fiÏË “ÎÔÌ̤ÓË” ÛÙË Ì¤ÛË. ∫∞Δ. Δ∞™

¢È·ÊËÌÈÛÙÈο ¤ÓÙ˘· ΔË ‰˘ÛÊÔÚ›· ÙÔ˘˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ›ÛÔ‰ÔÈ Î·È ·˘Ï¤˜ ηÙÔÈÎÈÒÓ Î·Ù·Îχ˙ÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÛˆÚÔ‡˜ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎÒÓ Ê˘ÏÏ·‰›ˆÓ. √˘‰Â›˜ ·ÓÙÈϤÁÂÈ fiÙÈ Ô ÛÎÔfi˜ Ù˘ ‰È·ÓÔÌ‹˜ ¤Ú· ·fi ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi˜ Â›Ó·È Î·È ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜, ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ ÛˆÛÙfi Â›Ó·È Ù· Ê˘ÏÏ¿‰È· Ó· ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ‰È·ÓÔÌ›˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈ· Î·È fi¯È Ó· ÛÎÔÚÈÔ‡ÓÙ·È Û ÂÈÛfi‰Ô˘˜ ηÙÔÈÎÈÒÓ, ·˘Ï¤˜ Î·È Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·. ∞ÚÎÂÙÔ› ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÛÎÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ Ù· Ê˘ÏÏ¿‰È· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ηıÒ˜ Ù· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Âٷ̤ӷ ÌÚÔ˜ ÛÙȘ fiÚÙ˜ ÙÔ˘˜. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ·ÛÊ·ÏÒ˜ Î·È ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÊËÌ›˙Ô˘Ó Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜, ·ÚΛ, fï˜, Ó· ‰›ÓÔ˘Ó Û·Ê›˜ ÂÓÙÔϤ˜ ÛÙÔ˘˜ ‰È·ÓÔÌ›˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎÒÓ Ê˘ÏÏ·‰›ˆÓ ÛÙ· ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈ·.

∂χıÂÚÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ fiÛÌÔ˜ Î·È ÎÔÛÌ¿Î˘ ÛÙÔ ÎÔÚ‰fiÓÈ, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÛÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ·, ·ÌÔÏ¿Ó ÂÙÔÓȤ˜ Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· Ó· ÙÛÈÌ‹ÛÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ΤʷÏÔ˜. ™ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Î·Ó¤Ó· Û·Ú¿ÎÈ, „¿ÚÈ ıˆÚËÙÈο ηı·ÚfiÙÂÚÔ ·fi Λӷ ÙÔ˘ ·ÊÚÔ‡. √ ηÈÚfi˜ ·ÎfiÌ· ÙÔ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Î·È ›Ûˆ˜ ‚ÁÂÈ Î·È Ë ÙËÁ·ÓÈ¿, Ù›ÔÙ· ÛÔ˘‰·›Ô, ¤ÙÛÈ, ÁÈ· ÙÔ ÙÛÈÔ˘Ú¿ÎÈ... °È· ÙÔ ¯·‚·Ï¤ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, Ó· ÂÚÓ¿ÂÈ Ô ÂχıÂÚÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ Û·Ó Ì¿ÛÙÈÁ· ÂÍ·ÏÒÓÂÙ·È Î·È Û ËÏÈ˘ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜.

μ.∫.

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

√ ÙÚ›ÙÔ˜ ¯ÂÈÌÒÓ·˜

°È¿ÓÓ˘ μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë˜ ¿ÓÂÚÁÔ˜

“¢ÂÓ ¯ˆÚ› Ë ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ¤ÛÙˆ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ¿ÓÙ· ¡ÔÛÔÎÔÌ›· ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· Á›ÓÂÙ·È ‰ˆÚ¿Ó. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È”.

√È ÂÚ›ÔÈÎÔÈ ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ Ì ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·, fiˆ˜ ϤÓÂ, “¤¯Ô˘Ó Êı¿ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Î·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÙÔ˘˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ...” . ª›· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÙÔÌ‹ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÔÈÎÙ‹ Î·È Â›Ó·È Ì›· ÌÂÁ¿ÏË ·Á›‰· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â˙Ô‡˜ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∫·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜, ¤¯Ô˘Ó Ú›ÍÂÈ ¯ÒÌ· ÁÈ· Ó· ÙËÓ ÛÎÂ¿ÛÔ˘Ó, fï˜ Ë ‚ÚÔ¯‹ ‹ Ô ·¤Ú·˜ ÙÔ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ Î·È ¤ÙÛÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Î·È Î·Ó›˜ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂӉȷʤÚÂÙ·È. π‰È·›ÙÂÚ·, ÔÈ ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ Î·È Ù· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ Â›Ó·È ÔÈ Î·ÙËÁÔڛ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ·ÎfiÌË Î·È Ó· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙÔ‡Ó, Â¿Ó ‰ÂÓ ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ó. √È ÂÚ›ÔÈÎÔÈ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó, ¤¯Ô˘Ó ÂȉÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜, ·ÏÏ¿ ÓÈÒıÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È Û·Ó Ó· ÌËÓ ÙÔ˘˜ ·ÎÔ‡ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜. ∫·È ¤ÙÛÈ Â›Ó·È...! £. ∫. μ.

§ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù· Ê·Ó¿ÚÈ· ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫ÔϤÙÛÔ˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“™Â ¿ÏÏ· ¯ÚfiÓÈ· ›Ûˆ˜ ı· ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÔÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ™‹ÌÂÚ·, fï˜, Ù· ÙÚ›· ¢ÚÒ Â›Ó·È ÌÈ· Ôχ ÌÈÎÚ‹, Ìˉ·ÌÈÓ‹ ÂÈÛÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÀÁ›·˜, Ô˘ ÙfiÛÔ Ôχ Â›Ó·È ¯Úˆ̤ÓÔ. £ÂˆÚÒ fiÙÈ Ë ÂÈÛÊÔÚ¿ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ··Ú·›ÙËÙË”.

EÈ̤ÏÂÈ·: BA°°E§H™ KAPAMANH™ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

∂ΉfiÙ˘

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

/5

ªÂÙ¿ ·fi ÔÏÏ¿ ·ÈÙ‹Ì·Ù· Î·È ÙÚÔ¯·›· ·Ù˘¯‹Ì·Ù·, ¿Ú¯ÈÛ·Ó ·fi ¯ı˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈ ÊˆÙÂÈÓÔ› ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜ ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Ì ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. ª›· ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ηٿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ‰Âο‰Â˜ ÙÚÔ¯·›· ·Ù˘¯‹Ì·Ù·. ¶Ï¤ÔÓ, fiˆ˜ ϤÓ ÔÈ ÂÚ›ÔÈÎÔÈ, ı· ÌÔÚÔ‡Ó

Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ‰ÂÓ ı· ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ·Ú·Û˘ÚıÔ‡Ó ·fi Ù· ÔÏÏ¿ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È ‰›Î˘ÎÏ·... £. ∫. μ.

√È Ô‰˘ÓËÚ¤˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÂÓfi˜ ÙÚÔ¯·›Ô˘ ΔÔ 60% ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙˆÓ ÙÚÔ¯·›ˆÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ ·ÏÎÔfiÏ, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙˆÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡Ó ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ΔÚÔ¯·›·˜. ∏ ‰È·›ÛÙˆÛË ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ¿ÌÂÛ˜ Û˘Ó¤ÂȘ Î·È ÛÙȘ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ Î·È ‹‰Ë ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ¶¤Ú·Ó Ù˘ ‰˘ÛÙ˘¯›·˜ Ô˘ ÂÈʤÚÂÈ ¤Ó· ÙÚÔ¯·›Ô ·Ù‡¯ËÌ·, Ô‰˘ÓËÚ¤˜ Â›Ó·È Î·È ÔÈ Û˘Ó¤ÂȤ˜ ÙÔ˘ ÙfiÛÔ Û ı‡Ì·Ù· Ô˘ Â¤˙ËÛ·Ó, fiÛÔ Î·È ÛÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ı˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. √È Û˘ÓÂÈ‚¿Ù˜ πà Ô˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È ÛÔ‚·Ú¿ Û ÙÚÔ¯·›Ô, ÂÊfiÛÔÓ ÂÓ ÁÓÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ô Ô‰ËÁfi˜ Ô‰ËÁÔ‡Û ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔ˜ Î·È ‰ÂÓ ÊÔÚÔ‡Û·Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ˙ÒÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜, ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ÌÂȈ̤Ó˘ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘. ªÂ ‚¿ÛË ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË, fiÔÈÔ˜ Û˘ÓÂÈ‚¿Ù˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÛÔ‚·Ú¿ Û ÙÚÔ¯·›Ô ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ÌÂÈ-

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

∞Ó·Ù·Ú·¯‹ ÛÙËÓ È·ÙÚÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë ‰ËÌ. ˘·ÏϋψÓ

Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ 499.950 ª3”.

“∂ÓÒ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È Û ϛÁ˜ ̤Ú˜ Ì‹Ó·˜ ·fi ÙfiÙ Ô˘ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ Î·Ù‹ÁÁÂÈÏ·Ó ÙË Û‡Ì‚·ÛË Ì ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÌÈ·˜ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ÎÈÓ‹Ûˆ˜, ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙ› Ë È·ÙÚÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ. ÀÔ¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÌÔÈ‚‹ ÁÈ·ÙÚÔ‡ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, Â›Ó·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÌÈ· Ì·ÎÚ¿ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Ì ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ·ԉ›ÍˆÓ, ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ, Ô˘ ·Ó Ù· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ·Ô‰Ôı› ÙÔ ÔÛfi Ù˘ È·ÙÚÈ΋˜ ·ÌÔÈ‚‹˜, ı· ÙËÓ ÂÈÛÚ¿ÍÔ˘Ó ›Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ÂÍ¿ÌËÓÔ”.

∏ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ·Ú·‚fiÛÈÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜

ˆÌ¤ÓË ·Ô˙ËÌ›ˆÛË, ÁÈ·Ù› ÌÔÏÔÓfiÙÈ ÁÓÒÚÈ˙ fiÙÈ Ô Ô‰ËÁÔ‡˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Û ı¤ÛË Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ, ‰ÂÓ Î·Ù¤‚ËΠ·fi ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·È ÙÔÓ ·Ó¤¯ıËΠӷ ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Á›ÓÂÙ·È ‰ÂÎÙfi fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ·ÍÈÒÛÂÈ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÏfiÁˆ ËıÈ΋˜ ‚Ï¿‚˘ Î·È Ô ÛÙÂÓfi˜ Û˘ÁÁÂÓ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ Ô˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÛÔ‚·Ú¿, fiÙ·Ó ÙÔ ÙÚÔ¯·›Ô ¤ÁÈÓ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ˘ÔÛÙ› Ó¢ÚÈÎfi ÎÏÔÓÈÛÌfi. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, fiÔÈÔ˜ ·Ê‹ÓÂÈ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ó·ÏÒÛÂÈ ·ÏÎÔfiÏ, ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ ˆ˜ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ÌÂȈ̤ÓË ·Ô˙ËÌ›ˆÛË (‹ Ó· ÂÌϷΛ Î·È ·˘Ùfi˜ ÛÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ‹ Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› Ó· ηχ„ÂÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ÙË ‚Ï¿‚Ë ÙÔ˘ π.Ã.) Û ÂÚ›ÙˆÛË ÙÚÔ¯·›Ô˘, ÂÊfiÛÔÓ ÁÓÒÚÈ˙ fiÙÈ Ô Ô‰ËÁfi˜ ‹Ù·Ó ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔ˜ Î·È ÂÓ ÙÔ‡ÙÔȘ ÙÔ˘ Â¤ÙÚ„ ӷ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ.∂Âȉ‹ ¿ÓıÚˆÔÈ Â›Ì·ÛÙÂ Î·È Ë ˙ˆ‹ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ ÂÎÏ‹ÍÂȘ - fi¯È ¿ÓÙ· ¢¯¿ÚÈÛÙ˜, ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ Ì¿ÏÈÛÙ· - Î·È ÂÂȉ‹ ηÓ›˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ Û ÔÈ· ηٿÛÙ·ÛË ÌÔÚ› Ó· ÂÌϷΛ, ηÏfiÓ Â›Ó·È Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÌÂÚÈο Ú¿ÁÌ·Ù·, fiˆ˜ Ù· ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ·. Δ. ∫.

24 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1980

“ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô °ÂˆÚÁ›·˜ Ì ÙËÏÂÁÚ·Ê‹Ì·Ù· ÚÔ˜ ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË °ÂˆÚÁ›·˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “ªÂ ·fiÊ·ÛË Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÂÁÎÚ›ıËÎÂ Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÛÙÔ˘˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜ fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ 250.000 ÙfiÓÓˆÓ ·Ú·‚ÔÛ›ÙÔ˘ ÂÊÂÙÈÓ‹˜ ÂÛԉ›·˜ Ì ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙËÓ ∞Δ∂ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘ ‰È·ÚΛ·˜”.

Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ӷ ηٷÛ΢¿ÛÂÈ ÙÚÈ¿ÓÙ· ·Ú·‹ÁÌ·Ù· ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÛÙÂÁÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ‰ÂÓ ÂÍÂÏ‹ÚˆÛ ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ‹ ÙÔ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÂÓÒ ¤ÚÂ ӷ Ù· ·Ú·‰ÒÛÂÈ Ò˜ ÙȘ 20 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ̤¯ÚÈ ¯ı¤˜ Ô‡Ù ¤Ó· ¤ÙÔÈÌÔ ·Ú¿ËÁÌ·”.

ÕÛÙÂÁÔÈ ·ÎfiÌ· ÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ “∂ÓÒ Ì‹Î·Ì ÔÚÈÛÙÈο ÛÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜

∏ ‚‰ÔÌ¿‰· ÂıÂÏÔÓÙÈ΋˜ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ “∏ ¢È‡ı˘ÓÛË ÀÁÈÂÈÓ‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ·fi 2 ¤ˆ˜ 6 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1980, ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Ë Â‚‰ÔÌ¿‰· ÂıÂÏÔÓÙÈ΋˜ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜. °È· ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÔÚ›ÛÙËΠˆ˜ ΤÓÙÚÔ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ ÙÔ °ÂÓÈÎfi ∫Ú·ÙÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÈıÚÔ Ù· ΤÓÙÚ· ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó Û‡ÓÙÔÌ·”.

∏ ›‰Ú˘ÛË ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ·ÂÚ›ˆÓ ÛÙË μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¶ÂÚÈÔ¯‹ μfiÏÔ˘ “™ÙËÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ (μ’ 1177) ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ™˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·Ú¤¯ÂÙ·È ÛÙÔÓ ∫ˆÓ. ΔÚ. ¶··ÙÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ ¿‰ÂÈ· ȉڇÛˆ˜ ÛÙË μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¶ÂÚÈÔ¯‹ μfiÏÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ·ÂÚ›ˆÓ, ‹ÙÔÈ ·ÂÚ›Ô˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘, ˘ÁÚÔ‡ Ô͢ÁfiÓÔ˘, ·ÂÚ›Ô˘ ·˙ÒÙÔ˘, ˘ÁÚÔ‡ ·˙ÒÙÔ˘, ÂÙËÛ›·˜ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ 4.316.000ª3 Ò˜ Î·È ·ÛÂÙ˘Ï›Ó˘, ·ÚÁÔ‡ Î·È ËÏ›Ô˘ ÂÙËÛ›·˜ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‰˘-

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 110 ¯ÚfiÓÈ·... Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙˆÓ ∏¶∞ ÂÍ·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙËÓ ÚfiıÂÛ‹ Ù˘ Ó· ÂÍ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ¢·ÓÔ‡˜ ÙȘ ¢˘ÙÈΤ˜ πÓ‰›Â˜, ¤Ó·ÓÙÈ 7 ÂÎ. ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ. ¶ÚÈÓ 80 ¯ÚfiÓÈ·... οÓÂÈ ÚÂÌȤڷ Ë Ù·ÈÓ›· “∏ ªÂÁ¿ÏË ¢›ÎË”, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ Ô ‰È¿ÛËÌÔ˜ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ËıÔÔÈfi˜ Δ˙ÔÓ °Ô˘¤ÈÓ. ¶ÚÈÓ 50 ¯ÚfiÓÈ·... ·ÓËÁ˘ÚÈο ÂÔÚÙ¿˙ÂÙ·È Ë ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ¯ÈÏÈÔÛÙÔ‡ ÏÔ›Ô˘ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ÓËÔÏfiÁÈ·. ¶ÚÈÓ 40 ¯ÚfiÓÈ·... ηٷÚÚ›ÙÂÈ ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚÂÎfiÚ ÙÔ˘ ¿ÏÌ·ÙÔ˜ Â› ÎÔÓÙÒ, ˉÒÓÙ·˜ 5 ̤ÙÚ· Î·È 49 ÂηÙÔÛÙ¿ Ô 28¯ÚÔÓÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ¤Ó·˜ ŒÏÏË-

Ó·˜ ·ıÏËÙ‹˜ Á›ÓÂÙ·È Î¿ÙÔ¯Ô˜ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÚÂÎfiÚ. ¶ÚÈÓ 30 ¯ÚfiÓÈ·... Ô ¡ÈÎÔÏ¿È ΔȯfiÓÔÊ ·ÓÙÈηıÈÛÙ¿ ÛÙËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁ›· Ù˘ ™Ô‚ÈÂÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ÙÔÓ ∞ÏÂÍ¤È ∫ÔÛ›ÁÎÈÓ, Ô˘ ·Ú·ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ˘Á›·˜. * ™ÙËÓ ¶Ôψӛ·, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ªÏÔÎ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÂÚÁ·ÙÈÎfi Û˘Ó‰ÈοÙÔ, Ë “∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë”, ηٷʤÚÓÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÓfiÌÈÌË ÌÔÚÊ‹. ¶ÚÈÓ 10 ¯ÚfiÓÈ·... Ô ¡ÙȤÁÎÔ ª·Ú·ÓÙfiÓ·, Û ËÏÈΛ· 39 ÂÙÒÓ, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ ∞ÙϤÙÈÎÔ ∞ÏÌ¿ÚÁÎÔ ·ԉ¯fiÌÂÓÔ˜ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘, ¡Ù¿ÚÓÙÔ ÓÙ ªÂÚÛ›.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6 ∞£∏¡∞, 23.

ª∂ ÎÂÓÙÚÈÎfi Û‡ÓıËÌ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ‰›ÓÔ˘Ó Ú·ÓÙ‚ԇ ÙËÓ ¶¤ÌÙË °™∂∂ Î·È ∞¢∂¢À ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∫Ï·˘ıÌÒÓÔ˜, fiÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜. ¶¤Ú·Ó Ù˘ 24ˆÚ˘ ÁÂÓÈ΋˜ ·ÂÚÁ›·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎËÚ‡ÍÂÈ ÁÈ· ÙȘ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, °™∂∂ Î·È ∞¢∂¢À ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Û ÙÚ›ˆÚË ·Ó·ÙÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶¤ÌÙË 12:00-15:00, ÂÓÒ ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜. ΔËÓ ›‰È· ̤ڷ ÙÔ ¶∞ª∂ ηÏ› ÛÙȘ 13:30 ÛÙËÓ √ÌfiÓÔÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÚÒËÓ ¢∂∫√ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Ì·˙È΋˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ù˘ ∂∂ Î·È Ù˘ ÙÚfiÈη˜. ™ÙÔ ‰ÈÂΉÈÎËÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ù˘ °™∂∂ Î·È Ù˘ ∞¢∂¢À Â›Ó·È Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, ‰È·Ê‡Ï·ÍË ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Î·È ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·ÌËÏfiÌÈÛıˆÓ Î·È ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ, Ì ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙËÓ Â·Ó·¯ÔÚ‹ÁËÛË Ù˘ 13˘ Î·È 14˘ Û‡ÓÙ·Í˘, ηıÒ˜ Î·È ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·Á·ıÒÓ. ™ÙȘ ·Ú¿ÏÏËϘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ù˘ °™∂∂ Î·È Ù˘ ∞¢∂¢À ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ Û˘ÛΤ„ÂȘ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Û‡ÛÎÂ„Ë ÔÌÔÛÔÓ‰ÈÒÓ Ì ÂÚÁ·ÙÈο ΤÓÙÚ· ÙÔ˘ ÏÂηÓÔ‰›Ô˘, ηıÒ˜ Î·È ÁÂÓÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ °™∂∂ ÛÙȘ 4 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ∞·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Û fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °™∂∂. “Δ· ÂÈηÈÚÔÔÈË̤ӷ ÌÓËÌfiÓÈ· ·ÓÙ› Ó· ‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ù›ÓÔ˘Ó Ó· ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¯ÂÈÚfiÙÂÚË” ÛËÌ›ˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ∞¶∂-ª¶∂. √ Î. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜ ¿ÊËÛ ·È¯Ì¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ·fi Ù· ̤ÏË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘: “∞ӷʤÚÔÌ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, fiÔ˘ ÂÓÒ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÙ¤ıË ˘fi„Ë Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ Î·È ·ÓÂÍ·Úًو˜ ·Ó ÙÔ ‰È¿‚·Û·Ó, ¿ÓÙˆ˜ ÙÔ „‹ÊÈÛ·Ó ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ›¯Â ÌÈ· ‰È·Ù‡ˆÛË fiÙÈ ÔÈ ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ‰‡Ó·ÓÙ·È Ó· ·ÔÎÏ›ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ fiÚÔÈ Î·È ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ı· ÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË, ÛÙÔ ÂÈηÈÚÔÔÈË̤ÓÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È ÛÙÔ ÙˆÚÈÓfi, Á›ÓÂÙ·È ÌÈ· ÛȉËÚ¿ ·Ó·ÊÔÚ¿, Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· οÓÂÈ ÓÔÌÔı¤ÙËÛË ¯ˆÚ›˜ Â·¯ı›˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜” . √ ›‰ÈÔ˜ ÂÍ‹ÁËÛ fiÙÈ ·˘Ùfi ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜, Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛ Ôχ ηϋ ÛÙ¿ÛË ÛÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ, Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ‰ÈÂÍfi‰Ô˘˜ Û ÌÈ· Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜. “∞˘Ùfi ı· ÂȉÈÒÍÔ˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ıÚ˘·ÏÏ›‰· ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ Â›Ó·È Ë Úfi‚ÏÂ„Ë Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ÂÈηÈÚÔÔÈË̤ÓÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÂÂÎÙ›ÓÔÓÙ·È Ì ÓfiÌÔ ÔÈ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ηχÙÔÓÙ·˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È fiÏÔ ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô. ∞˘Ùfi Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÛÙÔ Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÔÈ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ìʈӛ˜ Î·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÛÙÔ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ·fi ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹˜ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿. ∞˘Ù¿ Â›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙ·, ÂÎÙfi˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘, ÂÎÙfi˜ ÿÚÙ·˜ ÙˆÓ £ÂÌÂÏȈ‰ÒÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘ Î·È ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙÔ ‰›Ô Ù˘ Û‡ÁÎÚÔ˘Û‹˜ Ì·˜”.

°ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘: ™Ùfi¯Ô˜ Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ 2011

¢¤Î· ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ∞£∏¡∞, 23.

Δ

Ș 10 ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙÔ 2011, ÂÚȤÁÚ·„ ·Ó·Ï˘ÙÈο Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ “¤¯Ô˘Ì ÔÏÏ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜, ¤¯Ô˘Ì ÙȘ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÁÈ· Ó· ηٷÛÙÔ‡Ó ‰È·ÙËÚ‹ÛÈÌË Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ‚ÈÒÛÈÌ· Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο Ù˘ ¯ÒÚ·˜”.

∂›Û˘, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ“·ÓÔÈÎÙfi˜” Û ÌÈ· Èı·ÓfiÙËÙ· ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ Ù˘ ‰·ÓÂȷ΋˜ ۇ̂·Û˘ ‹ Ï‹„˘ ÚfiÛıÂÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÛÙËÓ fiÏË ‰È·‰Èηۛ· ·ÔÏËڈ̋˜ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘˙‹ÙËÛË, ·ÏÏ¿ “η̛· ·fiÊ·ÛË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÒÚ· ÁÈ· ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË Î·È Î·Ì›· Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÚfiÛıÂÙÔ ‰·ÓÂÈÛÌfi ·fi ÙÔ 2013” . ¶ÚfiÛıÂÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙfi¯Ô˜ Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ 2011 Î·È “ÂÌ›˜ οÓÔ˘Ì ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì·˜. Δ· ˘fiÏÔÈ· ı· ¤ÚıÔ˘Ó Û ‡ıÂÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Ò˜ ¿Ó ٷ Ú¿ÁÌ·Ù·”. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ 2014 Î·È ÙÔ 2015, ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÁÈ· ·ÔÏËڈ̋ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤‰ˆÛ ÂÎ Ó¤Ô˘ ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈ΋ ‰È·‚‚·›ˆÛË fiÙÈ “‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ˙‹ÙËÌ· ·ÔχÛÂˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψӔ, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ÌÂٷٿÍÂȘ ÛÙÔ ÛÙÂÓfi ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, ‰ÂÓ ı· ÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ Ӥ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ- fiˆ˜ Û˘ÌʈӋıËΠÁÂÓÈο ÁÈ· ÙȘ ÌÂٷٿÍÂȘ, Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη- ·ÏÏ¿ ˆ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÛÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη. ∂ÓÒ, ¿ÛÎËÛ ‰ÚÈÌ›· ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, Ì ·ÊÔÚÌ‹ Î·È ÙȘ ·Ó·Ù·Ú¿ÍÂȘÏfiÁˆ Ù˘ πÚÏ·Ó‰›·˜, Ô˘ ‹Ù·Ó ÚfiÙ˘Ô ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· - ˙ËÙÒÓÙ·˜ “Ï›ÁÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË. √È ÛÙÈÁ̤˜ Â›Ó·È ÎÚ›ÛÈ̘. ŸÛÔ Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ‰ÂÓ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ¤Ó·Ó ˘‡ı˘ÓÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÏfiÁÔ, ı· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·Ô‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘” . ™Â Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη ÁÈ· ÙË Ó¤· ÂÈηÈÚÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘-

ÛË Ù˘ Á’ ‰fiÛ˘, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¤ıÂÛ ÙȘ ÂÍ‹˜ 10 ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ: 1. ¢È·¯Â›ÚÈÛË Î·È ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ‰··ÓÒÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÙÔ ·’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ÂÈıˆÚËÙ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ı· ηٷÚÙÈÛÙ› ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ¢ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ™ÙÚ·ÙËÁÈÎfi ¶Ï·›ÛÈÔ 2012- 2014 (‚’ ÙÚ›ÌËÓÔ 2011), Ì ÁÂÓÈΤ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ, ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Î·È ÙȘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈΤ˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ (Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ·fi Ù· 17 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙ· 6,4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ). ΔÔ Ï·›ÛÈÔ ı· Û˘˙ËÙËı› ·Ú¯Èο ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη ÛÙÔ Ó¤Ô ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ 2011 Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· „ËÊÈÛÙ› ·fi ÙË μÔ˘Ï‹. 2. ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. ªÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Ù· Û¯¤‰È· ÓfiÌÔ˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ (.¯. ‰›Î˜-ÂÍÚ¤˜), ÂÓÒ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Ë Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ∂ÊÔÚÈÒÓ Î·È ÙÔ ·’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011 ı· Á›ÓÂÈ Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. 3. ªÂ›ˆÛË ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ ¢∂∫√. ΔÔ ·’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011 ı· ˘¿ÚÍÂÈ Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ηٷÚÁ‹ÛÂȘ Î·È Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÊÔÚ¤ˆÓ. “∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Ì›ˆÛË ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙȘ ˙ËÌÈÔÁfiÓ˜ ¢∂∫√”, ›Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜, “·ÏÏ¿ ¿ÓÙ· ̤۷ ÛÙÔÓ Î·ÓfiÓ· (ÌÂٷٿÍÂȘ)” . ™Â οı ¢∂∫√ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ͯˆÚÈÛÙfi ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi Û¯¤‰ÈÔ Î·È ı· ˘¿ÚÍÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. 4. ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛËÌ›ˆÛÂ

fiÙÈ ÙÔ 2010 ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Û˘ÓÔÏÈο 40.000 ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· Î·È ÙÔ 2011 (Ì ‚¿ÛË ÙÔÓ Î·ÓfiÓ· ÌÈ· ÚfiÛÏË„Ë ÁÈ· οı 5 ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ) ı· Á›ÓÔ˘Ó ÂÚ›Ô˘ 8.000 ÚÔÛÏ‹„ÂȘ. ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ı· ‰Ôı› Û ·È‰Â›·, ˘Á›· Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁΘ Ì ‚¿ÛË Î·È ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ (.¯. ‰ÈηÛÙ¤˜ ÁÈ· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·, ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜). ΔÔ Ó¤Ô ÂÓÈ·›Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ ÙÔ ‚’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011 Î·È ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2011. 5. ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Û·Ù¿Ï˘ ÛÙËÓ ÀÁ›·. £· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Ï›ÛÙ· Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Î·È Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙÔ˘˜, Ó¤Ô Ï·›ÛÈÔ ÚÔÌËıÂÈÒÓ Î·È ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ› ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›·. 6. ∂ÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Û¯ÂÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜. √ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ Ë Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÔÈ ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ˘ÂÚÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙˆÓ ÎÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÓÙfi˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÔÚ›ˆÓ, fiˆ˜ fiÙÈ “fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ Î·-

ÙÒÙ·ÙÔ ÌÈÛıfi, ‰ÂÓ ı· ¤ÛÔ˘Ì οو ·fi ÙÔ ¿ÙˆÌ· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ™˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ™‡Ì‚·Û˘” . 7. ∞ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÎÏÂÈÛÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ. ΔÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ı· „ËÊÈÛÙ› ÙÔ ·’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011. 8. ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ- ·Ó¿Ù˘ÍË. ªÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÙÔ ‰’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011. 9. ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜. μ·ÛÈÎÔ› ¿ÍÔÓ˜ Â›Ó·È Ë ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Ù˘ ∞Δ∂ (‰’ ÙÚ›ÌËÓÔ 2010) Î·È Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi˜ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ¶·Ú·Î·Ù·ıËÎÒÓ Î·È ¢·Ó›ˆÓ (·’ ÙÚ›ÌËÓÔ 2011). ∂ÚˆÙËı›˜ Â¿Ó ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ÚÔÙÚ¤ÔÓÙ·È ÁÈ· Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ › fiÙÈ “ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ οÓÔ˘Ó Ôχ ÛÔ‚·Ú¤˜ Î·È ÁÂÓÓ·›Â˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ. ΔÔ Ò˜ ÂÈϤÁÂÈ Î¿ı ÙÚ¿Â˙· Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙË ı¤ÛË Ù˘ (·‡ÍËÛË ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË, Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ·˘ÙÒÓ) Â›Ó·È ‰ÈÎfi Ù˘ ı¤Ì·. ∂›Ì·ÛÙ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÂÓfi˜ ÚÈ˙ÈÎÔ‡ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ı· ‰Ô‡Ì ÔÏÏ¿ ‚‹Ì·Ù·” . 10. ∞ÍÈÔÔ›ËÛË ‰ËÌfiÛÈ·˜ Â-

ÚÈÔ˘Û›·˜ - ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ. £· Á›ÓÂÈ, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ·ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ (‚’ ÙÚ›ÌËÓÔ 2011), ÂÓÒ ÙÔ ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ı· ‰ËÌÔÛÈÔÔÈËı› ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2010. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ÂÈÛÚ·¯ıÔ‡Ó 7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 20112013 Î·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ 2011. ∂ÚˆÙËı›˜, Â¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘ÛÈÛÙ›· ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (.¯. Ì ¿ÓÔ‰Ô ÙˆÓ spreads), Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Â› fiÙÈ “›̷ÛÙÂ Î·È ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ›̷ÛÙ Û ¤Ó· Ú¢ÛÙfi ‰ÈÂıÓ¤˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Î·È ı· ¤¯Ô˘Ì ÛηÌ·Ó‚¿ÛÌ·Ù· ÛÙ· spreads” . ∫·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÒÚ· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È fiÛÔ ÛÔ‚·Ú‹ ‹Ù·Ó Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ ·Ú¯Èο Î·È ÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ Â·ÊÒÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÙÚfiÈη˜, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ù· ‰‡Ô ΛÌÂÓ· Ô˘ Û˘ÌʈӋıËÎ·Ó ¯ı˜ (ÂÈηÈÚÔÔÈË̤ÓÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Î·È ÂÈηÈÚÔÔÈË̤Ó˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜), ı· ˘ÔÁÚ·ÊÔ‡Ó ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÂÔÌ¤ÓˆÓ 10 ËÌÂÚÒÓ. ™ÙÔ Ecofin ÙÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ·ÔÊ·ÛÈÛı›, Ì ‚¿ÛË Û¯ÂÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, Ë ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ‰fiÛ˘ Ô˘ ·Ó·ÏÔÁ› ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË. ΔÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ, Â›Û˘, ı· ¿ÚÂÈ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ ¢¡Δ Î·È ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ô˘ ÙÔ˘ ·Ó·ÏÔÁ› ı· ÂÎÙ·ÌÈ¢ı› ÌÂٷ͇ 15 Î·È 20 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. °È· ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ‰fiÛË (15 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ), Ô˘ ı· ÂÎÙ·ÌÈ¢ı› ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2011, Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·fi ÙËÓ ÙÚfiÈη ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ.

™˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ·fi °™∂∂-∞¢∂¢À

Δ∂Δ∞PTH 24 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

¶˘Ú ÔÌ·‰fiÓ ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ∞£∏¡∞, 23.

°π∞ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ô˘ ÛÙËÚ›-

˙ÂÙ·È Û ‰È·Ú΋ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ÚÔ˜ Ù· οو, ÏfiÁˆ ·ÛÙÔ¯ÈÒÓ Ù˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÙÔÌ¿گ˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù˘ ¡¢, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·˜. “∏ ·ÔÙ˘¯›· Ù˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙ› Î·È Ó· Î·Ï˘Êı› Ì ÏÔÁÈÛÙÈΤ˜ ·ÎÚÔ‚·Û›Â˜ Î·È Ì ÔÏÈÙÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜, ÂÈ˙‹ÌȘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·” , ÙfiÓÈÛÂ. ΔÔ ∫∫∂ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ “΢‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙÚfiÈη ÎÏÈÌ·ÎÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ fiÏÂÌÔ Î·Ù¿ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi Î·È ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, ÙˆÓ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ, ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ÂÌfiÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ‚ÈÔÙ¯ÓÒÓ, ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ”. “∏ ηٿÚÁËÛË ÙˆÓ ÎÏ·‰ÈÎÒÓ

Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Î·È Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ Â›Ó·È ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË. ª·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ›ӷ˜, ʤÚÓÔ˘Ó Ó¤Â˜ ·ÔχÛÂȘ ¯ˆÚ›˜ η̛· ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ Î·È ÁÂӛ΢ÛË Ù˘ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ “Â›Ó·È ·¿ÙË Ô ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi˜ fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË Î·È Ë È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ‰ÂÓ ı· ʤÚÂÈ ·ÔχÛÂȘ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜ Ô˘ ı· ·ÔÏ˘ıÔ‡Ó, ÔÈ ÌÂٷٿÍÂȘ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ı· Â›Ó·È ÚÔı¿Ï·ÌÔ˜ ÙˆÓ ·ÔχÛˆӔ. “™·ÊÒ˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó ÔÈ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜, ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚·Ó fiÛÔÈ ›ÛÙ„·Ó fiÙÈ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Â›Ó·È ¤ÓÙÈÌÔ˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˘”, ÂÂÛ‹Ì·Ó ÙÔ §∞√™. “√È ÌÂٷٿÍÂȘ ·fi ÙȘ ¢∂∫√ Û ˘Ô˘ÚÁ›· Î·È √Δ∞, ÛÙËÓ

Ô˘Û›· ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ·ÔχÛÂȘ ÁÈ· ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ (Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ 5 ÚÔ˜ 1). Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Ë ÏÔÁÈ΋ fiÙÈ ÔÈ ÌÂٷٷÛÛfiÌÂÓÔÈ ı· Â·Ó·ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÂÍ·Ú¯‹˜, ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÌÂÈÒÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ Î·È ·ÏÏ·Á‹ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ Î·È ‰ÈηȈ̿وӔ , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ™˘Ó·ÛÈÛÌfi˜, ÂÓÒ Â›Î·ÈÚË ÂÚÒÙËÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ÌÓËÌfiÓÈÔ fiˆ˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ - η٤ıÂÛÂ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ∫√ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜, οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· ·Ù·ÁÒ‰Ë ·ÔÙ˘¯›· ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÍÂ¤Ú·Û ÙËÓ ÎfiÎÎÈÓË ÁÚ·ÌÌ‹ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ÎÏ·‰ÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ, ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘. √ º. ∫Ô˘‚¤Ï˘ ηÙËÁfiÚËÛ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÙÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ Ô‰ËÁ› Û ·ÔχÛÂȘ Î·È Ú·Á‰·›· ·‡ÍËÛË

Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, fiÙÈ Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÂÈ Ù· Û˘ÏÏÔÁÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È fiÙÈ “ÍÂ¤Ú·Û ÙËÓ ÎfiÎÎÈÓË ÁÚ·ÌÌ‹”. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÍÂÓԉԯ›Ô, fiÔ˘ ı· ¤‰ÈÓ ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ë ÙÚfiÈη ›¯·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ‰Âο‰Â˜ ¿ÙÔÌ·, ̤ÏË Ù˘ “∞˘ÙfiÓÔÌ˘ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘” , Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Î·È Ù˘ ¡ÂÔÏ·›·˜ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡, ηıÒ˜ Î·È Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ §·Ê·˙¿Ó˘. √È ‰È·‰Ëψ٤˜ ·ˆı‹ıËÎ·Ó ·fi ÙȘ ÈÛ¯˘Ú¤˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ·Ú·Ù·Á̤Ó˜ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô. ™Â ÂÚÒÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, Ô Î. §·Ê·˙¿Ó˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ “·˘Ù¿ Ô˘ ‰È·‰›‰Ô˘Ó ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ Î·È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ËÁ¤˜ fiÙÈ Ù¿¯· ÔÈ ‰È·‰Ëψ٤˜ ÎÈ ÂÁÒ ÚÔÛˆÈο, ÂȯÂÈÚ‹Û·Ì ӷ Ìԇ̠ÛÙÔ Hilton, Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó „‡‰Ë ηÈ

·ıÏÈfiÙËÙ˜, Ù· ÔÔ›· ı˘Ì›˙Ô˘Ó ‚ÚÒÌÈΘ ÈÛÙÔڛ˜ ¿ÏÏˆÓ ÂÔ¯ÒÓ, ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó Ù· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈο ÎÙ˘‹Ì·Ù·, ÙȘ ÎψÙÛȤ˜ Î·È Ù· ‚›·È· Ûڈ̷͛ٷ Ô˘ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ÚÔÛˆÈο ˘¤ÛÙËÓ, ·ÚfiÙÈ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ¿ ÌÔ˘!” . √ Î. §·Ê·˙¿Ó˘ ˙ËÙ› ¤Ú¢ӷ “ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Â›ıÂÛ˘ ¤Íˆ ·fi ÙÔ Hilton Î·È ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈ΋ ÙÈ̈ڛ· ÙˆÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ” . √ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∞˘ÙfiÓÔÌ˘ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ Î·È ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °™∂∂, °ÈÒÚÁÔ˜ °·‚Ú›Ï˘, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “Ì ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Î‡ÎÏÔ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ Ë ÙÚfiÈη Û‹ÌÂÚ· ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ, ʤÚÓÂÈ ÚÔ ÙˆÓ ˘ÏÒÓ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÊÙˆ¯ÔÔ›ËÛË, ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÂÍ·ıÏ›ˆÛË Î·È ÙËÓ ·fiÁÓˆÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∂ÈϤÔÓ, Ô‰ËÁ› Ì ̷ıËÌ·ÙÈ΋ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙË ¯ÒÚ· Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÛÙË ¯ÚÂÔÎÔ›·”.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 24 ¡√∂ªμƒπOY 2010

∞Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ - ÌÂٷٿÍÂȘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È Ó¤Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ - ªÂÁ¿Ï˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙËÓ ÀÁ›·

ŒÚ¯ÔÓÙ·È ÌÂÈÒÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ∞£∏¡∞, 23.

ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛˆӔ , Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ‰ÈÂÍfi‰Ô˘˜ Û ÌÈ· Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜. “∞˘Ùfi ı· ÂȉÈÒÍÔ˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ıÚ˘·ÏÏ›‰· ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ Â›Ó·È Ë Úfi‚ÏÂ„Ë Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ÂÈηÈÚÔÔÈË̤ÓÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÂÂÎÙ›ÓÔÓÙ·È Ì ÓfiÌÔ ÔÈ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ηχÙÔÓÙ·˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È fiÏÔ ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô” , ÛËÌ›ˆÛÂ. “∞˘Ùfi Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÛÙÔ Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÔÈ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ìʈӛ˜ Î·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÛÙÔ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ·fi ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹˜ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿” , ÚÔÛ¤ıÂÛÂ.

ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÙȘ ·ÙÔÌÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó, ·ÚÁ¿ ‹ ÁÚ‹ÁÔÚ·, ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, Ì ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÙÔ ÂÈηÈÚÔÔÈË̤ÓÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη, ÔÈ ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ı· ˘ÂÚÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙˆÓ ÎÏ·‰ÈÎÒÓ, ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÌÈÛıÒÓ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ “„·ÏȉÈṲ̂ÓÔÈ” ÌÈÛıÔ› ‰ÂÓ ı· “¤ÊÙÔ˘Ó” οو ·fi ÙÔÓ Î·ÙÒÙ·ÙÔ ÙˆÓ 740 ¢ÚÒ, Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ë ∂ıÓÈ΋ ™˘ÏÏÔÁÈ΋ ™‡Ì‚·ÛË. ∂›Û˘, Ì ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Î·Ù·ÚÁÂ›Ù·È ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ó· ÂÂÎÙ›ÓÂÈ ÙȘ ÎÏ·‰ÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Î·È ÛÙ· ÌË Ì¤ÏË ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ, οÙÈ Ô˘ ı· ÛËÌ¿ÓÂÈ ÙËÓ ··Í›ˆÛË ÙˆÓ ÎÏ·‰ÈÎÒÓ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙË °™∂∂ ÌÔÚ› Ó· ÙÈÓ¿ÍÂÈ ÛÙÔÓ ·¤Ú· fiÏÔ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ 99,5% ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Î¿Ùˆ ·fi 50 ¿ÙÔÌ·, ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÂȯÂÈÚËÛȷ΋˜ ۇ̂·Û˘. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓË ÙËÓ ··Í›ˆÛË ÙˆÓ ÎÏ·‰ÈÎÒÓ, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ı· ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ·ÙÔÌÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ì ÌˉÂÓÈ΋ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, ÂÏÏ›„ÂÈ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ. ∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ¿ÓÙˆ˜ ıˆÚ› fiÙÈ Î¤Ú‰ÈÛ ÙË Ì¿¯Ë, ηıÒ˜ - fiˆ˜ ϤÂÈ - ÙÔ ÂÈηÈÚÔÔÈË̤ÓÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ (ÌÂÙ·ÊÚ·Ṳ̂ÓÔ Î›ÌÂÓÔ) ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ “˘ÂÚÈÛ¯‡Ô˘Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ, ¯ˆÚ›˜ ·Ó·›ÙÈÔ˘˜ ‹ Â·¯ı›˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜” . H Î. ∫·ÙÛ¤ÏË ·Ó¤ÊÂÚ Â›Û˘ fiÙÈ ÙÔ Ó¤Ô Î›ÌÂÓÔ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙË μÔ˘Ï‹

Ó· ıÂÛ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· Á›ÓÂÈ Ë ·fiÎÏÈÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ ·fi ÙȘ ÎÏ·‰ÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. ∂ÈϤÔÓ, Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÛÙË ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË “Ë Ì¿¯Ë Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙȘ ϤÍÂȘ” , ÂÍËÁÒÓÙ·˜ fiÙÈ ÂÓÒ ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ΛÌÂÓÔ ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó fiÙÈ Ë ·fiÎÏÈÛË ·fi ÙȘ ÎÏ·‰ÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜, ηٿÊÂÚ ӷ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÙÒÚ· fiÙÈ ı· Á›ÓÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ “·Ó·›ÙÈÔ˘˜” ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜. ∏ §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘, ÌÂÙ¿ ·fi ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ Ì ÙË °™∂∂ Î·È ÙÔ ™∂μ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÚԂϤÂÈ ÔÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ Ó· ÌËÓ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ 20% Î·È Ó· ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· 1+1 ¤ÙÔ˜, ÌfiÓÔ ÁÈ· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛÔ‚·-

Ú¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ı· ÚԂϤÂÈ, ÂÈϤÔÓ, Ó· ‰Ôı› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Î·È Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Î¿Ùˆ ·fi 50 ¿ÙÔÌ·, ÂÓÒ ı· ÚԂϤÂÙ·È Î·È ÙÚfiÔ˜ ÂÎÚÔÛÒËÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÂΛ Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ۈ̷Ù›·. ¶¿ÓÙˆ˜, ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÓfiÌÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜, Ô˘ ˙ËÙ› “ηı·Ú‹ Ú‡ıÌÈÛË” . √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °™∂∂ °. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜ Û ‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ ¤Î·Ó ÛÙÔ ∞¶∂-ª¶∂, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ “·Ó·›ÙÈÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜” , › fiÙÈ ·˘Ùfi ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜, “Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛ Ôχ ηϋ ÛÙ¿ÛË ÛÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË

“ΔÒÚ· ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ù· ‰‡ÛÎÔÏ·” “ΔÒÚ· ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ù· ‰‡ÛÎÔÏ·” . ƒ·ÓÙ‚ԇ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ٤ٷÚÙ˘ ‰fiÛ˘, ¤‰ˆÛ·Ó ÔÈ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ Ù˘ ÙÚfiÈη˜, ‰È·ÌËÓ‡ÔÓÙ·˜ Ì ۷ʋ ÙÚfiÔ fiÙÈ Ú¤ÂÈ ϤÔÓ Ó· ÙÚ¤ÍÔ˘Ó ÔÈ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2010, ‰ËÏ·‰‹ Û ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ¤ÓÙ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. ΔÈ ˙ËÙÔ‡Ó: ∂ıÂÏÔ‡ÛÈ· ¤ÍÔ‰Ô ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ÂÚÈÎÔ‹ ‰··ÓÒÓ Û ÀÁ›· Î·È ¢∂∫√ ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÔÎÏÂ›Ô˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ÎÏ›ÛÈÌÔ ‰ËÌfiÛÈ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¤ÛÙÂÈÏ·Ó Î·È Ì‹Ó˘Ì· Û ΢‚ÂÚÓËÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È “‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ” . “¢ÂÓ Â›Ó·È ‰ÈÎfi Ì·˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Â›Ó·È Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·” ÛËÌ›ˆÛ ‰ËÎÙÈο Ô ÂÏÂÁÎÙ‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ ¶ÔÏ ΔfiÌÛÂÓ.

ÕÊËÛ ·ÓÔȯٿ Ù· ÂӉ¯fiÌÂÓ· ÁÈ· ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ‹ ·Ó·¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ

ΔÚfiÈη: ¶ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ∞£∏¡∞, 23.

¢ƒ∞™Δπ∫∂™

ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÙÔ̤·, ˘ÂÚ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÎÏ·‰ÈÎÒÓ Î·È ·Ú¿ı˘ÚÔ ÁÈ· ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ¿ÊËÛ·Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ηٿ ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ·Ó ÙÔ Úˆ› Ù˘ ΔÚ›Ù˘. √È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ¤ıÂÛ·Ó ˆ˜ ÔÚfiÛËÌÔ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡: “¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ‰Ô‡ÌÂ, ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ, ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙȘ ¢∂∫O Î·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÀÁ›·˜” . ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·ÔχÛÂˆÓ ÛÙȘ ¢∂∫√, Ô Î. ¶ÔÏ ΔfiÌÛÂÓ ·Ó¤ÊÂÚÂ: “Ÿ¯È, ‰ÂÓ ı· Á›ÓÔ˘Ó ·ÔχÛÂȘ ÛÙȘ ¢∂∫√” . √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ Î·È ¤ÓÙ·Û˘ ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ÁÈ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹, ÂÓÒ ¿ÊËÛ·Ó ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·Ó·¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÂÚ› ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ·Ó ÙȘ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ı· ›¯Â οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÛÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Û ÂÚÒÙËÛË Í¤ÓÔ˘ ·ÓÙ·ÔÎÚÈÙ‹ ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰·, ÙfiÛÔ Ô Î. ΔfiÌÛÂÓ, fiÛÔ Î·È Ô Î. ¡ÙÂÚÔ‡˙ ‰‹ÏˆÛ·Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÏËÊı› Â› ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ η̛· ·fiÊ·ÛË, fï˜ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÎÏÂÈÛÙ›, ηıÒ˜ ı· ÂÍ·ÚÙËı› ·fi ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ó· ÂͤÏıÂÈ ÁÈ· ‰·ÓÂÈÛÌfi ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜. “À¿Ú¯Ô˘Ó ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ‰·ÓÂÈ-

ÛÌÔ‡ Î·È Ë ·Ó·¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ. ∂›Ì·ÛÙ ÂÂÈṲ̂ÓÔÈ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È Ó· ÍÂÏËÚÒÛÂÈ Ù· ‰¿ÓÂÈ·” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ΔfiÌÛÂÓ. ™Â ÂÚÒÙËÛË ŒÏÏËÓ· ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ·Ó fiÙÈ ÙÔ fiÔÈÔ ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌÔ fiÊÂÏÔ˜ ı· Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÏfiÁˆ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Ô˘ ı· ÚÔηϤÛÂÈ Ë Î›ÓËÛË ·˘Ù‹. “ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ˆ˜ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ı· Á›ÓÂÈ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ̤۷ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË” , ÛËÌ›ˆÛ·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. √È ™. ¡ÙÂÚÔ‡˙ (∫ÔÌÈÛÈfiÓ), ¶. ΔfiÌÛÂÓ (¢¡Δ) Î·È ¡Ù. ªÏ·ÓÎ (∂∫Δ) ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, ÛÙȘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ Ô˘ ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ fiÔ˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÈ ÚfiÔ‰Ô. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛ·Ó ÙÔ “ÂÏÏËÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Û ηÏfi ‰ÚfiÌÔ” . øÛÙfiÛÔ, ÍÂηı¿ÚÈÛ·Ó ˆ˜ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ı· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÎÚ›ÛÈÌÔ ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ. ¶¿ÓÙˆ˜, ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ·Ó ˆ˜ Ù· 9 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ‰fiÛ˘ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢ Â›Ó·È ‰È·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӷ. “ŸÏ· Ù· ÔÛÔÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ›¯·Ó ÙÂı› ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÏËÚÔ‡ÓÙ·È. ¶·Ú¿ ÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó, ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚfiÔ‰Ô˜ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ› fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹” , ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ‰‹ÏˆÛË ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ¢¡Δ, Ù˘ ∂∂ Î·È Ù˘ ∂∫Δ. øÛÙfiÛÔ, ÁÈ· ÙȘ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·Ï-

Ï·Á¤˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ˆ˜ “·Ú¿ ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚfiÔ‰Ô Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÙ¢¯ı› Ò˜ Û‹ÌÂÚ· Û ÙÔÌ›˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ, Ì ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ Û ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ì‹” . ∏ ÙÚfiÈη ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ Ë ÚfiÎÏËÛË ϤÔÓ Â›Ó·È Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ¤Ó· “ÊÈÏfi‰ÔÍÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ·” ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·ÊÔÚÔ‡Ó: - ™ÙËÓ Â˘ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛË ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ Ì ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔ Â›Â‰Ô Âȯ›ÚËÛ˘ ̤ۈ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ Î·È ‰È·ÈÙËÛ›·˜. - ™ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ ÚfiÛ‚·Û˘ Û ˘ËÚÂۛ˜, ÂÌfiÚÈÔ Î·È Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·. - ™ÙÔ “ÍÂÎÏ›‰ˆÌ·” ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜, ̤ۈ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙˆÓ ÊÚ·ÁÌÒÓ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. °È· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ›·Ó ˆ˜ Ë Ì›ˆÛ‹ ÙÔ˘ ηٿ 6% ÙÔ˘ ∞∂¶ ÙÔ 2010 Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙÔÓ ·Ú¯Èο ÂȉȈÎfiÌÂÓÔ ÛÙfi¯Ô. øÛÙfiÛÔ, Ë ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚË ·fi ÙËÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË Â›ÛÚ·ÍË ÂÛfi‰ˆÓ Î·È Ë ÚfiÛÊ·ÙË ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ 2009, ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· ¤Ó· ¤ÏÏÂÈÌÌ· 7,5% ÙÔ˘ ∞∂¶ ÙÔ 2011. √È ›‰ÈÔÈ ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛ·Ó ÔÛÔÙÈο ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘ 2011 Û ¤ÏÏÂÈÌÌ· 16 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, fiÙ·Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ¤ÏÏÂÈÌÌ· 16,7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Â͢Á›·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ÙÔ̤· Ù˘ ÀÁ›·˜ Î·È ÙˆÓ ¢∂∫√ Î·È ÂÛÙ›·Û·Ó ÛÙËÓ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÊÔÚÔÂÈÛÚ·ÎÙÈÎÔ‡

Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡. √È ÂÓ ÏfiÁˆ ÙÔÌ›˜ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘. √ Î. ΔfiÌÛÂÓ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Â›Ó·È ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ó· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÔ˘Ó, ÂÓÒ Ô Î. ¡ÙÂÚÔ‡˙ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ Â¿Ó ÔÈ ‰ÔÌÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÁÔÚÁ¿ ı· Â·Ó¤ÏıÂÈ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ˘fi ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2013, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ı· ÙÚ¤¯ÂÈ Ì ڢıÌÔ‡˜ Ù˘ ٿ͈˜ ÙÔ˘ 3%. √È ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ë ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Ì ÎÔÈÓˆÓÈο ‰›Î·ÈÔ ÙÚfiÔ, ‹ÙÔÈ Ì ‰È‡ڢÓÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ‚¿Û˘ Î·È ÂÚÈÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·. ∏ ÙÚfiÈη ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ˘ÂÚ¿ÚÈıÌÔ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, ˆÛÙfiÛÔ ·ÔÛ·Ê‹ÓÈÛ ˆ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Û “ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ‚¿ÛË” ‰ÂÛ̇ıËΠӷ ˘¿ÚÍÂÈ Ì›ˆÛË ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ì ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ηÓfiÓ· Ì›· ÚfiÛÏË„Ë ÁÈ· οı ¤ÓÙ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ. ™Â ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·ÔχÛÂȘ Û ¢∂∫√ Î·È ‰ËÌfiÛÈÔ, ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ·Ú¤ÂÌ„·Ó ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, ÛËÌ›ˆÛ·Ó fiÙÈ ı· ··ÈÙËıÔ‡Ó ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘ÂÏÈÍ›· Î·È ı· ·ÔÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ·˘ÙfiÌ·ÙË Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Û fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ. √È Î·ÙÒÙ·ÙÔÈ ÌÈÛıÔ› ‰ÂÓ ı· ÂËÚ·ÛÙÔ‡Ó ·fi ÙȘ ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ, ‰È·‚‚·›ˆÛÂ Ô Î. ¡ÙÂÚÔ‡˙. ™Â ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÚfiÈη˜ - ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÔÈ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ Ù˘ ∂∫Δ, ÙÔ˘ ¢¡Δ Î·È Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Â›·Ó ˆ˜ ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· ·ÓÔÈÎÙ¤˜ Î·È ÂÓËÌÂÚˆÙÈΤ˜ Î·È ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ. “™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜ ηٷϋ-

ÁÔ˘Ì ÛÂ Û˘Ìʈӛ·” , ÛËÌ›ˆÛ·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ™Â ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÛÙËÓ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÎÈÓÂ›Ù·È Û ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ· Â›‰·, Ù· ÎÂÊ¿Ï·È· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÈηÓÔÔÈËÙÈο, ÂÓÒ Ù˘¯ÒÓ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜. √ Î. ªÏ·ÓΠηψÛfiÚÈÛ ÙËÓ Î›ÓËÛË È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ó ÎÂÊ¿Ï·È· ·fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÁÚÔÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ÚÔ¸Ôı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ȉڇ̷ÙÔ˜.

“√Ì¿‰· ÎÚÔ‡Û˘” ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ ÁÈ· Â˘ÚˆÌ˯·ÓÈÛÌfi ∞£∏¡∞, 23.

™À™∫∂æ∏ ˘fi ÙÔÓ °. ¶·-

·Ó‰Ú¤Ô˘, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ÙÔ˘ §. ¶··‰‹ÌÔ˘, ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¢. ¢ÚÔ‡ÙÛ· Î·È Ù˘ ·Ó·ÏËÚÒÙÚÈ·˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ª. •ÂÓÔÁÈ·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙË μÔ˘Ï‹, ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ÛÎÏËÚÒÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Ô ÌfiÓÈÌÔ˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÌÂÙ¿ ÙÔ 2013, οÙÈ Ô˘ ı· Û˘˙ËÙËı› ÛÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ÙÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ μڢͤÏϘ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰È·ÙËÚ› ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ù˘, fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÒÓ ÛÙÔÓ Â˘ÚˆÌ˯·ÓÈÛÌfi, ÙȘ Ôԛ˜ ÚÔˆı› Ì ÂÈÌÔÓ‹ Ë °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ. ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Ù˘ ΔÚ›Ù˘ ˘fi ÙÔÓ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ¤ÁÈÓ ηٷÓÔÌ‹ ÚfiÏˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÛÙÔÓ Î. ¶··‰‹ÌÔ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÙÂı› ‹‰Ë ÂȉÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, fiÔ˘ ı· ÌÂÙ·‚› ˆ˜ ·ÂÛÙ·Ï̤ÓÔ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¤ÚıÂÈ Û Â·Ê‹ Î·È Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ηÁÎÂÏ·Ú›Ô˘ ª¤ÚÎÂÏ ÁÈ· ÙËÓ Â͇ÚÂÛË ÌÈ·˜ ÊfiÚÌÔ˘Ï·˜ ÎÔÈÓ‹˜ ·Ô‰Ô¯‹˜. ΔÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ Î. ¶··‰‹ÌÔ˘ ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Î·È ÂÓÙfi˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰Ô˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¤Ó· ÎÔÈÓ‹˜ ·Ô‰Ô¯‹˜ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Ò˜ Ù· ̤۷ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ™ÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó Î·È Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Î·È ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÌÈ·˜ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ Ù˘ ı¤Û˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Û ÈÔ Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ‚¿ÛË.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8 ∂·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ı¤Ì· ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Ô ∞Ï. ΔÛ›Ú·˜

Δ∂Δ∞PTH 24 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

∞ÔÊ·Û›ÛÙËΠ۠΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ Û‡ÛÎÂ„Ë ˘fi ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi

¶Ï‹Ú˘ ÂÚ›ı·Ï„Ë ·Ó¤ÚÁˆÓ ÙÔ 2011

∞£∏¡∞, 23.

°π∞ ·Ù·ÁÒ‰Ë ·ÔÙ˘¯›· ÙˆÓ

̤ÙÚˆÓ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È ÁÈ· ÙÚ·ÁÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ·fi ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ÂÎÏËÚÒÛÂÈ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ›¯Â ı¤ÛÂÈ, οÓÂÈ ÏfiÁÔ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫√ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜, Â·Ó·Î·Ù·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ Â›Î·ÈÚË ÂÚÒÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ Â›¯Â Û˘˙ËÙËı› ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. “¶·Ú¿ ÙȘ ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ Î·È ÌÂÙÂÎÏÔÁÈΤ˜ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ ÙÔ˘ Î. Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Û˘ÌʈӋıËΠ̷˙› Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη ¤Ó· ·ÎfiÌË Ó¤Ô “ÂÈηÈÚÔÔÈË̤ÓÔ” ÌÓËÌfiÓÈÔ. ∏ ·Ù·Á҉˘ ·ÔÙ˘¯›· ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ·Ó·ıˆÚË̤ÓÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, Â›Ó·È Ê·ÓÂÚ‹ ÙfiÛÔ ·fi ÙȘ ÙÚ·ÁÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ Ô˘ ›¯Â ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, fiÛÔ Î·È ·fi ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ÂÎÏËÚÒÛÂÈ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ¤ÛÙˆ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ›¯Â ı¤ÛÂÈ” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ: “∂Âȉ‹ ÛÙË Ó¤· Û˘Ìʈӛ· ÚԂϤÂÙ·È Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ, ÂÍfiÓÙˆÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÌÂÁ¤ı˘ÓÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, ÂÚˆÙ¿Ù·È Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜: - °È·Ù› ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÂ Ó¤Ô ÌÓËÌfiÓÈÔ ·ÊÔ‡ fiˆ˜ ¤ÏÂÁ ‰È·ÚÎÒ˜ ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, fiÏ· ¿Ó ηϿ, ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ó¤· ̤ÙÚ· Î·È ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2011 ı· Í·Ó·‚Áԇ̠ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜; - ¶fiÙ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ‹ Ó· ʤÚÂÈ ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË Î·È „‹ÊÈÛË ÙÔ Ó¤Ô ÌÓËÌfiÓÈÔ; - Œ¯ÂÈ Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ (ÊÙÒ¯ÂÈ·, ·ÓÂÚÁ›·, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜, ÂÚÁ·Ûȷο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·) ·fi ÙÔ Ó¤Ô ÌÓËÌfiÓÈÔ;”.

¢¡Δ: ™Â ηÏfi ‰ÚfiÌÔ Ë ∂ÏÏ¿‰·, ı· ¿ÚÂÈ ÙËÓ 3Ë ‰fiÛË ∏ ∂ÏÏ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ηÏfi ‰ÚfiÌÔ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ì ÙËÓ ∂.∂. Î·È ÙÔ ¢¡Δ Î·È ı· Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÙÚ›ÙË ‰fiÛË Ù˘ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ·Ú¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ¤ÛÔ‰· Î·È ÛÙȘ ‰·¿Ó˜ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ, ‰‹ÏˆÛ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙÔ Reuters Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ ÙÔ˘ ¢¡Δ. ΔÔ 2011, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô ¶fiÔ˘Ï ΔfiÌÛÂÓ, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ¯ÒÚ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÙÚÈÂÙÔ‡˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜. “ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Û ηÏfi ‰ÚfiÌÔ Î·È ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌʈÓËı›”, ÛËÌ›ˆÛ ϛÁÔ ÚÈÓ ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ÌÈÎÙÔ‡ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ Ù˘ ∂∂ Î·È ÙÔ˘ ¢¡Δ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ù˘ ÚÔfi‰Ô˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜.

£· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó ÙÔÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ∞£∏¡∞, 23.

Ï‹Ú˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë ·Ó¤ÚÁˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ Â˘·ıÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÁÈ· ÙÔ 2011 ÁÈ· ·ÚÔ¯‹ È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋˜ Î·È ÓÔÛÔÎÔÌÂȷ΋˜ ÂÚ›ı·Ï„˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Û ۇÛÎÂ„Ë Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ˘fi ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹, Ì ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi Î·È ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ §. ∫·ÙÛ¤ÏË Î·È °. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿ÓË, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ªÈ¯. ΔÈÌÔÛ›‰Ë Î·È ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ √∞∂¢ ∏Ï. ∫ÈΛÏÈ·. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜, Ë Î¿Ï˘„Ë ·˘Ù‹ ·ÊÔÚ¿: - AÓ¤ÚÁÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ËÏÈΛ·˜ ̤¯ÚÈ 30 ÂÙÒÓ Ì ÌfiÓË ÚÔ¸fiıÂÛË ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÌËÙÚÒÔ ·Ó¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ √∞∂¢. - AÓ¤ÚÁÔ˘˜ ËÏÈΛ·˜ ·fi 30 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ‰˘Ô ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÙË ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÛÙÔ π∫∞ ‹ ÙÔÓ √∞∂∂. √ ¯ÚfiÓÔ˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÁÈ· οı ¤ÙÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ 30fi ÚÔÛ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ 100 Ë̤Ú˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È Ì¤¯ÚÈ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ 3000 ËÌÂÚÒÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘. - ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ·Ó ÙÔ 2010, ÂÓ‹ÓÙ· Ë̤Ú˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÊÔÚ¤· (·ÓÙ› ÙˆÓ 70 ËÌÂÚÒÓ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ·). ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Ì ‚¿ÛË Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ‰Â‰Ô̤ӷ, Û ·˘Ùfi ı· ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È 400.000 ¿ÓÂÚÁÔÈ. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û‡Û΄˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠ·ÎfiÌË Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË Ô-

ÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ì ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ˘„ËÏfi ‰Â›ÎÙË ·ÓÂÚÁ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Î·È „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Δ·Ì›Ԣ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ë ¿ÌÂÛË ˘ÏÔÔ›ËÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË Ù¯ÓÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙËÓ ∂.∂. ÒÛÙ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙÔ Û›ÙÈ Ó· Ù‡¯ÂÈ ∂˘Úˆ·˚΋˜ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ Î·È ÂfiÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜ Î·È Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ „ËÊ›˙ÂÙ·È Ë ‰È¿Ù·ÍË ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË 500.000 ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Ô˘ ı· ηٷ‚ÏËı› ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. √ Î. ¶Âٷψً˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ù·

ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÔÈ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ÂÍ·ÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ·, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂıÓÈÎfi ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹

Î·È ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÁÈ· ÙÔ 2020. ∂ȉÈο ÁÈ· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÎÔÈ-

ÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜ ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ô˘ ·ÔÛÎÔÔ‡Ó: * ™ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛË ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜. * ™ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ·Ó¤ÚÁˆÓ, Ó¤ˆÓ, Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ¢¿ÏˆÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. * ™ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÚfiÛ‚·Û˘ Û fiÏÔ˘˜ ÁÈ· È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋ Î·È ÓÔÛÔÎÔÌÂȷ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë. * ™ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÙfïÓ, ΢ڛˆ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÙˆÓ Ó¤ˆÓ, Ô˘ ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·Ó Î·È ·fi ÙË ÊÙÒ¯ÂÈ· Î·È ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·È ·ÎfiÌË Î·È ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi. * ™ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È Ù˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ηٿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ̤ۈ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘.

πηÓÔÔ›ËÛË ∂∂ ÁÈ· ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ μƒÀ•∂§§∂™, 23.

Δ∏¡ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›-

ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Û‡ÁÎÏÈÛ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Â›Û΄˘ Ù˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ΔÚ›ÙË Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ÂÈÙÚfiÔ˘ ŸÏÈ ƒÂÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ۯÂÙÈ΋ Â-

ÚÒÙËÛË, ηٿ ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘, Ô ∞Ì·ÓÙ¤Ô˘ ∞ÏÙ·Ê¿˙ › fiÙÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÛÙÔ ÛˆÛÙfi ‰ÚfiÌÔ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÛÙ· Ù¤ÏË ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÈ ÔÛÔÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ Ô˘ ›¯·Ó ÙÂı› ¤¯Ô˘Ó ÂÎÏËÚˆı›. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ÂÈÙÚfi-

Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ ·ÎfiÌË fiÙÈ Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ηٿ 6%, ·fi 15,4% ÙÔ˘ ∞∂¶ Û 9,4% ÂʤÙÔ˜, Â›Ó·È ˘„ËÏfiÙÂÚË ·fi ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ô˘ ›¯Â ·Ú¯Èο ÙÂı›. Δ¤ÏÔ˜, Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ıËı›, Ô Î. ∞ÏÙ·Ê¿˙ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‰fiÛÂȘ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Î·È Û ·˘Ù‹

ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ı· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ô˘ ı· ÂÎÔÓ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ÙÔ˘ ¢¡Δ Î·È Ù˘ ∂∫Δ. ∞˘Ù‹ Ë ¤ÎıÂÛË ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙË ‚¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ‰fiÛ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ‡„Ô˘˜ 9 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.

“ ŸÏ· ı· ÎÚÈıÔ‡Ó ÙÔ 2011” ϤÂÈ Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È ÚÔÙ›ÓÂÈ Ì¤ÙÚ·-ÛÔÎ

∞Ï. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜: ™Â ·ÚÁfi ı¿Ó·ÙÔ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ∞£∏¡∞, 23.

ª∂ ˙ÔÊÂÚ¿ ¯ÚÒÌ·Ù· ÂÚȤÁÚ·„Â

Ô Î. ∞ϤÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ÙfiÛÔ ÙËÓ ÔÏ˘Â›Â‰Ë ÎÚ›ÛË Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Ë ¯ÒÚ· Ì·˜, fiÛÔ Î·È ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ·˘Ù‹Ó Û ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ ∂§π∞ª∂¶. √ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ-ÛÔÎ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ -ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ì Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 30% ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜- Î·È fiÙÈ ÔÈ Èı‡ÓÔ˘Û˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙ· fiÚÈ· ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜ Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛË. √ ›‰ÈÔ˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ì›· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÂÈÙÚÔ‹ Ó· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ› ¤Ó· ÂÓÙ·ÂÙ¤˜ “Û¯¤‰ÈÔ ·Ó·Á¤ÓÓËÛ˘” Ô˘ ı· ÎÚÈı› ·fi ÙÔ Ï·fi Ì ÂÎÏÔÁ¤˜. ™ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ‰›Ô, Ô Î. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ “ÙÔ 2011 ı· ‰È·Ê·Ó› Ë ·‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ -ÂΠηٷÛ΢‹˜ Ï·˚ÎÈÛÙÈÎÔ‡, ÊÔ‚ÈÎÔ‡ Î·È ÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡- Ó· ¯·Ú¿ÍÂÈ ÁÚ·Ì̤˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ‚¿ıÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓfiÚıˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜”, ÂÓÒ ı· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› “ÙÔ ÊÔ‚ÈÎfi Û‡Ó‰ÚÔÌÔ Ù˘ ·ÒÏÂÈ·˜ ÂÈÚÚÔ‹˜ Î·È ‰‡Ó·Ì˘ ÛÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÛÒÌ·”. ◊‰Ë, ÚÔÛı¤ÙÂÈ, “¤¯Ô˘Ì ٷ ÚÒÙ· ÛËÌ¿‰È·, fiˆ˜ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, Ë ¯·Ï¿ÚˆÛË Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Î.Ï.” “º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÂÍ·ÓÙÏÔ‡ÓÙ·È Ù· „˘¯Èο ·Ôı¤Ì·Ù· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Âϛ٠Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙˆÓ ¤ÚÈÍ ·˘Ù‹˜ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÂÈÚ-

ÚÔ‹˜. ™Â Ï›ÁÔ ı· ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ï‹Úˆ˜ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÛÙ·ıÂÚ¿ Î·È ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔ ÂÈ‚ÏËı¤Ó ·fi ÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Î·È Ó· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· Ú·ÏÈÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. ºÔ‚¿Ì·È ‰ËÏ·‰‹ fiÙÈ ÂÎÓ¤Ô˘Ó ÔÈ „˘¯ÈΤ˜ ·ÓÙÔ¯¤˜ Î·È fiÙÈ ÙÔ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Ú·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·fi ÙȘ Èı‡ÓÔ˘Û˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙ· fiÚÈ¿ ÙÔ˘” ÚÔÛı¤ÙÂÈ. ™ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ‰›Ô, Ô ∞ϤÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ηÙËÁÔÚ› ÙȘ Èı‡ÓÔ˘Û˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ Ï·fi “ÂıÓÈ΋ ·˘ÙÔÁÓˆÛ›·”. ŒÙÛÈ, ·ÔÎÚ‡ÊÙËΠ·fi ÙÔ Ï·fi Ë “ÊÔ‚ÂÚ‹ ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ ÙÂÏԇ̠˘fi ¢ÈÂıÓ‹ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ŒÏÂÁ¯Ô. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÙÔ˘ ÌÈÏ¿ÓÂ Î·È ‰È·ÏËÎÙ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ¤Ó· οÔÈÔ “¯·ÚÙ›”, ÙÔ “ÌÓËÌfiÓÈÔ”. “ŒÓ· „‡‰Ô˜ Ô˘ Â›Û˘ ηÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È ÛÙÔ Ï·fi Â›Ó·È ·Ó Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ı· ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÂÈ ‹ fi¯È. ∞ÚÓÂ›Ù·È Ô ·Ú·Ï·ÓËÙÈÎfi˜ Ï·˚ÎÈÛÌfi˜ Ó· ·ԉ¯ı› fiÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰›ÏËÌÌ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ, ÁÈ·Ù› Ë ¯ÒÚ· ‹‰Ë ÙÂÏ› “˘fi ¯ÚÂÔÛÙ¿ÛÈÔ” ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÈÔ”. ΔÔ ‰›ÏËÌÌ·, ηٿ ÙÔÓ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi, Â›Ó·È “·Ó ı· ηٷÚÚ‡ÛÔ˘Ì Ï‹Úˆ˜ ‹ fi¯È, Î·È ·˘Ùfi ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÙȘ ÂıÓÈÎÒÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ì”. ∫·Ù¿ ÙÔÓ Î. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ, ÙÔ 2011 ı· Ê·Ó› “ÌÂ

ÙÔÓ ϤÔÓ ·ÔÎ·Ï˘ÙÈÎfi ÙÚfiÔ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ‚ÈÒÓÂÈ, ¤Ú· ·’ fiÏ· Ù’ ¿ÏÏ·, ÙÔÓ ı·Ó·ÙËÊfiÚÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ˘„ËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Î·È ‡ÊÂÛ˘”. °È’ ·˘Ùfi, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ.

¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ∏ ·ÔÎÏÈ̿ΈÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, ÂÎÙÈÌ¿ Ô ∞ϤÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, οو ·fi ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ Û˘Óı‹Î˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Â›Ó·È ·Ó¤ÊÈÎÙË. “°È· Ó· ÙÔ ÂÙ‡¯Ô˘Ì Ú¤ÂÈ Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÌÂÁ¿Ï· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÏËڈ̋˜ ÙfiΈÓ. ∫·È ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ÌÂÁ¿Ï· ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÏÂÔÓ¿ÛÌ·Ù·, ‰ËÏ·‰‹ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙȘ ‰·¿Ó˜. ∂Âȉ‹ fï˜, ÏfiÁˆ ‡ÊÂÛ˘, ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ¤ÛÔ‰·, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ·fi ÙÔ Ó’ ··ÏÏ·Á› Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·fi ÌÂÁ¿Ï· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· Î·È ÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÙËÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó. “™‡Ìʈӷ Ì ÌÂϤÙ˜, ÙÔ 30% ÂÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÂÚÈÙÙfi. °È’ ·˘Ùfi ¤Ú· ·fi ÙȘ ηıÔÏÈΤ˜ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÚÔÙ›ӈ fiψ˜ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ÙËÓ ¿ÌÂÛË Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Î·È Δ∂π, ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ·ÙÚÔÊÈÎÒÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘, ¿ÂÚÁˆÓ ‰Èψ̷ÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆ-

ÂÈÒÓ, ÛÙÚ·ÙÔ¤‰ˆÓ, Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÌËÙÚÔfiψÓ, ηٿÚÁËÛË ·ÔÏÈıˆÌ¤ÓˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ·ÔÎÂÓÙÚˆÌ¤ÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÁÂÓÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌ·ÙÂÈÒÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ. ¶ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÛÙÚ·ÙËÁÒÓ, Ó·˘¿Ú¯ˆÓ, ÙÂÚ¿Ú¯ˆÓ Î·È Ù·ÍÈ¿Ú¯ˆÓ ÙˆÓ ÂÓfiÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜, ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÔÏ˘¿ÚÈıÌÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ì ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ˆÚÒÓ ‰È‰·Ûηϛ·˜, ‰Ú·ÛÙÈ΋ ÂÚÈÎÔ‹ ηٿ 70% ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙˆÓ ÔÏ˘¿ÚÈıÌˆÓ °ÂÓÈÎÒÓ ¢È¢ı˘ÓÙÒÓ Î·È ¢È¢ı˘ÓÙÒÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ‰Ú·ÛÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙˆÓ ∞ÓˆÙ¿ÙˆÓ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi ‹ ηٿÚÁËÛË Î·È ¿ÏÏˆÓ ÔÏ˘¿ÚÈıÌˆÓ ·Ê·ÓÒÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Î·Ù·Ï˘Ì¿ÙˆÓ, Ù· ÔÔ›· ÂÚÈı¿ÏÔ˘Ó ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ·ÓÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi”.

√ ›‰ÈÔ˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fiÙÈ “ÂÂȉ‹ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ‰È¿ÛˆÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ‰ÂÓ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Ù· ‰È¿ÊÔÚ· “‰ÂÓ”, Ù· fiÚÈ·, ÔÈ “ÎfiÎÎÈÓ˜ ÁÚ·Ì̤˜” Î·È Î¿ı ›‰Ô˘˜ ·˘ÙÔ‰ÂÛ̇ÛÂȘ” Î·È ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÂıÓÈÎfi consensus, Ì›· ÌÂÁ¿ÏË ÂıÓÈ΋ Û˘Ó·›ÓÂÛË. “∏ Û˘Ó·›ÓÂÛË fï˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È ·Ó¤ÊÈÎÙË Î·È ¿Ó¢ ·Í›·˜. √ Ï·˚ÎÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ·Ú¿ÁÂÈ consensus, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÌfi Î·È ˘ÔÎÚÈۛ˜. ∞·ÈÙÂ›Ù·È ÌÈ· “Ó¤· Û˘Ìʈӛ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜”, ΢ڛˆ˜ Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘, ÁÈ· ÙÔ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ¿ÂÈ Ë ¯ÒÚ·. £· ˙‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ˘fi ‰ÈÂıÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ó’ ·ÊÂı› Ó· Û¤ÚÓÂÙ·È Î·È Ô Ï·fi˜ Ó· ‚·˘Î·Ï›˙ÂÙ·È Ì ·˘Ù·¿Ù˜ Î·È „‡‰Ë Ô˘ ÙÔ˘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÔÈ Î·ÙÂÛÙË̤ÓÔÈ Ù˘ ¯ÒÚ·˜”. Δ¤ÏÔ˜, ÚÔÙ›ÓÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ 2011 Ë μÔ˘Ï‹ Ó· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÌÈ·˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ·ÚÔ˘˜, Ë ÔÔ›· ı· Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ ¤Ó· ı·ÚÚ·Ï¤Ô Î·È ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎfi “ÂÓÙ·ÂÙ¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘”, ÛÙËÓ Ô˘Û›· ‰ËÏ·‰‹ ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ·Ó·Á¤ÓÓËÛ˘, Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ӷ, ÂÈı·Ú¯Ë̤ӷ Î·È ¯ÚÔÓÔÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó· ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÚÈı› ·fi ÙÔ Ï·fi Ì ÂÎÏÔÁ¤˜ “ÁÈ· Ó’ ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó fiÏÔÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Î·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ô Ï·fi˜”.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 24 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

¡ÙfiÚ·: ∂›Ì·ÛÙ ΛÓËÌ· ˘‡ı˘ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ

¢ÈÂÁÚ¿ÊË Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÁÈ· fiÛ· › ÁÈ· ÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ¡ÙfiÚ·˜

∂ÎÙfi˜ ∫√ Ù˘ ¡¢ Ô §. ∞˘ÁÂÓ¿Î˘

∞£∏¡∞, 23.

K√ªª∞ ·Ú¯ÒÓ Î·È È‰ÂÒÓ

√ ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÏËÊı› ·fi ·ÚÔ͢ÛÌfi ·ÓÈÎÔ‡ ··ÓÙ¿ Ô ‰È·ÁÚ·Ê›˜ ∞£∏¡∞, 23.

ÎÙfi˜ Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ Ù˘ ¡¢ ¤ıÂÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ÙÔ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ §Â˘Ù¤ÚË ∞˘ÁÂÓ¿ÎË. ∞ÈÙ›· ‹Ù·Ó Ù· fiÛ· ›Â Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÁÈ· ÙÔ ÎfiÌÌ· “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›·” Û ڷ‰ÈÔʈÓÈ΋ ÙÔ˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ¯ı˜. √ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ¡¢ ∞Ó‰Ú¤·˜ §˘ÎÔ˘Ú¤ÓÙ˙Ô˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ˙ËÙ¿ ÙË Û‡ÁÎÏËÛË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ ¡¢, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ú·¤ÌÂÈ ÙÔÓ Î. ∞˘ÁÂÓ¿ÎË Ì ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ‰È·ÁÚ·Ê‹˜.

“∂Âȉ‹ Â›Ó·È Û·Ê›˜ ÔÈ ÂӉ›ÍÂȘ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· Ó· ·Ó·ÎÔ› Ë ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›· Ù˘ ¡¢ Î·È Ó· ÛÙËÚȯı› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ı· ÙËÚ‹ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜ ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ Ô˘ ¤Ï·‚ ·fi ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÁÈ· ÌÈ· ·Ó·ÁÂÓÓË̤ÓË, ‰˘Ó·Ù‹ Î·È ˘‡ı˘ÓË ¡¢, ¯ˆÚ›˜ ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂȘ Î·È ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡˜, ÚÔÛËψ̤ÓË ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ù˘ ηı‹ÎÔÓ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. §˘ÎÔ˘Ú¤ÓÙ˙Ô˜. ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ›¯Â ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ¡ÙfiÚ·˜ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ı· ÌÂÈ ÛÙË μÔ˘Ï‹, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· Ù˘ ƒËÁ›ÏÏ˘. ∂›Û˘, ›¯Â ÙÔÔıÂÙËı› ·ÚÓËÙÈο ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ıÂÛÙÒ˜ ·Û˘Ï›·˜ ÁÈ· ÔÚÈṲ̂ӷ ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È “‚·ÛÈÏÈÎfiÙÂÚÔÈ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÂÒ˜” . ŸÏ· Â›Ó·È Ú¢ÛÙ¿, ÂÂÛ‹Ì·Ó ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Real Fm, o §Â˘Ù¤Ú˘ ∞˘ÁÂÓ¿Î˘ ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ Ó· ‰ÂÛÌ¢ı› ÁÈ· ÙȘ ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ. ∂›Ì·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡¢, Û˘Ó¯›˙ˆ Ó· οӈ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔ˘, Ì ¤ÓÙ·ÛË Î·È ·ÁˆÓ›· ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÙfiÓÈÛÂ, ÂÓÒ ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ ÙÔ Ó¤Ô ÎfiÌÌ· Ù˘ ¡ÙfiÚ·˜ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, ¤¯ÂÈ Ó· ‰È·Ó‡ÛÂÈ Ôχ ‰ÚfiÌÔ. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ Ù˘ ¡¢ ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ ӷ Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¶¿-

∞£∏¡∞, 23.

À¶∂ƒ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ΢‚¤Ú-

ÓËÛ˘ ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋˜ ·ÓÙ›Ï˄˘ Ù¿¯ıËΠÂÎ Ó¤Ô˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞.√.™. °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘. ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Û ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi (∞ÓÙ1) Ô Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ χÛÂȘ ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ë ÙÚfiÈη, Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó fiϘ “ÔÈ ˘ÁÈ›˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜” fiˆ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ. ΔfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ ÂfiÌÂÓ˜ ÁÂÓ¤˜ ı· ‰ÈÂÚˆÙÒÓÙ·È, Ò˜ ¤ÓÙ ¿ÓıÚˆÔÈ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó Î·È Ó· Û˘ÓÂÓÓÔËıÔ‡Ó, ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ Û˘ÛÙ‹ÛÔ˘Ì ̛· ∫˘‚¤ÚÓËÛË √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋˜ ∞ÓÙ›Ï˄˘ Î·È ∂ıÓÈ΋˜ ™ˆÙËÚ›·˜, Ë ÔÔ›· fï˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. “Δ· ¯ÚÔÓÈο ÂÚÈıÒÚÈ· ÛÙÂÓ‡ԢÓ. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, Î·È ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ ÂÈÏÔÁÒÓ. ªÂ ÂӉȷʤÚÂÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆ Û ̛· Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ Î·Ï˘Ù¤ÚˆÓ Î·È ÈηÓÔÙ¤ÚˆÓ, Ô˘ ı· ËÁËıÔ‡Ó Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜” ›Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞.√.™. √ Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ·Ó·Áη›· ÙËÓ Â·Ó·‰È·-

ÓÔ˘ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ÎfiÌÌ·, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÙÔ ·Ó ¤Ó· ÎfiÌÌ· ÌÂÈ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ, ‰ÂÓ ÙÔ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ì ÂÌ›˜, ·ÏÏ¿ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ‹ ·ÔÚÚ›ÙÂÈ.” ™ÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË, fiÙÈ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ÂÛÌ¢ı› ÁÈ· ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË, ÛËÌ›ˆÛÂ: “∂›Ó·È ÙfiÛÔ Ú¢ÛÙ¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, Ô˘ ÙÈ Ó· ‰ÂÛÌ¢ı›˜;... ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, Ô ÎfiÛÌÔ˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ó¤Â˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ ۯ‰fiÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿”.

¢‹ÏˆÛË §. ∞˘ÁÂÓ¿ÎË ÁÈ· ÙË ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ªÂ ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÎÏËÚ‹ ÁÏÒÛÛ· ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ·ÓÙ¤‰Ú·ÛÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ §Â˘Ù¤Ú˘ ∞˘ÁÂÓ¿Î˘ ÌÂÙ¿ ÙË ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ·fi ÙË ¡.¢. ¢‹ÏˆÛ fiÙÈ ÂÓËÌÂÚÒıËΠۯÂÙÈο ·fi ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “ÚÔ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË ÂÎηı·ÚÈÛÙÈ΋ Âȯ›ÚËÛË ÙÔ˘

ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ·fi fiÛÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ‰ÂÓ ıˆÚ› ·fiÏ˘Ù· ˘ÔÙ·Á̤ÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÛˆÛÙÚÂÊ‹ Î·È ·Úˆ¯Ë̤ÓË ·ÓÙ›ÏË„‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋” . ÷ڷÎÙËÚ›˙ÂÈ Â›Û˘ ÚÔÛ¯ËÌ·ÙÈ΋ ÙË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Î. §˘ÎÔ˘Ú¤ÓÙ˙Ô˘ Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ë ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ÙÚÂȘ ΢ڛˆ˜ ÏfiÁÔ˘˜: “1. ™ÙÔÓ ·ÚÔ͢ÛÌfi ·ÓÈÎÔ‡, ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÏËÊı› Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ Î·È Ô ÛÙÂÓfi˜ ·ÎÏÔ˜ ÙÔ˘, ·fi ÙËÓ ÈÛ¯˘Ú‹ ›ÂÛË Ô˘ ÙÔ˘ ·ÛΛ ÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ·ÂÁÎψ‚ÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ·fi Ù· ‰ÂÛÌ¿ ÌÈ·˜ ÍÂÂÚ·Ṳ̂Ó˘, ÛÙ›ڷ˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜ Î·È ËÁÂÙÈ΋˜ ·Ï·˙ÔÓ›·˜. 2. ™ÙËÓ ·Ù·ÁÒ‰Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ·ÔÙ˘¯›· ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÂÈÏÔÁÒÓ ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿ ÛÙȘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ∂ÎÏÔÁ¤˜, ·ÚfiÙÈ ·˘Ù¤˜ ˘ÔÛÙËÚ›¯ıËÎ·Ó ÛıÂÓ·Ú¿ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ Î·È Ù· ÈÔ ˘„ËÏfi‚·ıÌ· ÎÔÌÌ·-

ÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë. 3. ™ÙË ‰˘Û·ÓÂÍ›· ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿ Î·È Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ÚÔ˜ οı Ӥ·, ·˘ÙfiÓÔÌË, ¤ÓÙÈÌË, ÌË ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ʈӋ Î·È ‰‡Ó·ÌË, ÂÊfiÛÔÓ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ ÙÔ˘, οÙÈ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ”. ∂ÈϤÔÓ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ Ë ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈηÛÙÈο Â›Ó·È ¿Î˘ÚË Î·È ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ ‚·ı‡Ù·Ù· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ¡¢, Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Î·È ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ·ÏÏ¿ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Ôϛ٘ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ Î·È Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‹ÏÈ˙·Ó Û ̛· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙËÓ ÔÔ›· - ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ - ¿Ú¯ÈÛ·Ó ‹‰Ë Ó· ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ·ÏÏÔ‡. “∏ ÂÎÏÔÁ‹ Î·È ÂÎÚÔÛÒËÛË ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÎÏËÚÔÓÔÌÈ΋ ˘fiıÂÛË. ∏ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È Ô Êfi‚Ô˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ÏÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Î‡ÚÈ ™·Ì·Ú¿” , ηٷϋÁÂÈ ÛÙË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘.

√ÏÔ̤وË Â›ıÂÛË Î·Ù¿ ¡ÙfiÚ·˜ ·fi ÙË ƒËÁ›ÏÏ˘ ∞fi ÙË ÛÙ¿ÛË ·‰È·ÊÔÚ›·˜ Ë ƒËÁ›ÏÏ˘ ¤Ú·Û ÛÙËÓ ÔÏÔ̤وË Â›ıÂÛË Î·Ù¿ Ù˘ ¡ÙfiÚ·˜ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Î·È Ù˘ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜” . μ·ÛÈÎfi Âȯ›ÚËÌ· Ù˘ ¡¢ Â›Ó·È fiÙÈ “ÙÔ ÓÂÔ˚‰Ú˘ı¤Ó ÎfiÌÌ· Û˘ÓÈÛÙ¿ ÚÔÛˆÈÎfi ÔÏÈÙÈÎfi ÁÈÓ¿ÙÈ Ù˘ Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ‰È·ÁÚ·Ê‹ Ù˘ ·fi ÙË ¡¢” . ∂›Û˘, Ù˘ ηٷÏÔÁ›˙Ô˘Ó fiÙÈ “‚·ÛÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ Â›Ó·È Ó· ÂÌÔ‰›ÛÂÈ ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ Ó· Á›ÓÂÈ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜” . ∞Ó Î·È

‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘¿ÚÍÂÈ Â›ÛËÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ Δ‡Ô˘, ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ¶¿ÓÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ∫ÒÛÙ·˜ Δ·ÛԇϷ˜ Î·È Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ §˘ÎÔ˘Ú¤ÓÙ˙Ô˜ ÂÍ·¤Ï˘Û·Ó ÔÌÔ‚ÚÔÓÙ›· Û ̛· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ··ÍÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›·” . Δ· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¡¢ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ “̤¯ÚÈ ÚÈÓ ·fi 12 Ì‹Ó˜ Ë Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ‹Ù·Ó ÎÔÚ˘Ê·›Ô Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Û ÙËÓ ËÁÂÛ›·, ÂÓÒ ÙÒÚ· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·¤Ó·ÓÙÈ” . ™ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÔÏÈÙÈÎfi ‰›Ô, Ë ƒËÁ›ÏÏ˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ fiÙÈ “ÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛË Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ‰ÂÓ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Îfi‚Ô˘Ó ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰È·ÏfiÁÔ˘ ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ë Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ˘ÂÚ„‹ÊÈÛ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Î·È ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ Û˘ÌÌ·¯›· ÙˆÓ ÚÔı‡ÌˆÓ, ·ÔÙÂÏÒÓÙ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰ÂηӛÎÈ ÙÔ˘ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘” . ∏ ƒËÁ›ÏÏ˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË “Ì ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ˘¤Ú ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙËÓ ÛÎÏËÚ‹ ÊÈÏÂχıÂÚË ÁÚ·ÌÌ‹, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÎÈÓ›ٷÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÚÒÙ· ‰Â›ÁÌ·Ù· ÁÚ·Ê‹˜, Â›Ó·È Û ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‚¿ÛË Ù˘ ¡¢” Î·È ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó fiÙÈ “‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙ¿ ·ÂÈÏ‹ ÁÈ· ÙË ¡¢ Î·È ‰ÂÓ ı· ÌÂÈ ÛÙË μÔ˘Ï‹” .

¡· ‚Úԇ̠ηχÙÂÚ˜ χÛÂȘ ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ë ÙÚfiÈη

∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘: √Ê›ÏÔ˘Ì ӷ Û˘ÛÙ‹ÛÔ˘Ì ̛· ΢‚¤ÚÓËÛË ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋˜ ·ÓÙ›Ï˄˘

Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Î·È fiˆ˜ ›Â, Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˙¤„Ô˘Ì fiÏ· Ù· ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ¯Ú¤Ë Ì·˜ Î·È Ó· Ù· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì Ì ¤Ó· ¿ÏÏÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÌfiÏÔÁÔ. ∞Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ ·Ó¿Ù˘ÍË, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ì¤ÏÏÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ¯ÒÚ·, ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ, Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ··ÈÙÂ›Ù·È ‰Ú·ÛÙÈ΋ Ì›ˆÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÔ˘Ì Ӥ˜ ÂÂÓ‰‡-

ÛÂȘ, ÒÛÙÂ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ Ó· Á›ÓÂÈ ¿ÏÈ - fiˆ˜ › - ÙÔ ÂÚÁÔÙ¿ÍÈÔ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ∫·ÙËÁfiÚËÛ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô - fiˆ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ - ¤ÊÂÚ ÙË ¯ÒÚ· ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ·, Î·È ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “∞˜ ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚Ô˘Ì ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ fiÏÔÈ Ì·˜. §¿ıË, ·Ì·Úٛ˜, ·ÓÔÌ‹Ì·Ù·, ÎÏ„Ȥ˜, ·ÙÈ̛˜, ÏÔ‚ÈÙÔ‡Ú˜, Î·È ÙfiÛ· ¿ÏÏ· Ì·˜ ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹. √È Î·ÎÔ› ÔÏÈÙÈÎÔ›, ÔÈ ÂÏ·ÙÂȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ¤ÊÂÚ·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙÔ ÌË ·Ú¤ÎÂÈ”. Œ‰ˆÛ ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ·Ú¿ÍÔ˘ÌÂ Î·È ¿ÏÈ ÏÔ‡ÙÔ, Ó· ʤÚÔ˘Ì ÏÂÊÙ¿ Î·È Ó· ·Ó·˙ˆÔÁÔÓ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ Î·ÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓË Ì·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ÷ڷÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ ÙÚfiÈη “¿ÎÚˆ˜ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚË” Ë ÔÔ›· “ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÎÔÈÙ¿ Â›Ó·È ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›. √ ÌfiÓÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ Â›Ó·È Ë “„˘¯Ú‹” Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ fiÚ·Ì·”. °È· ÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ¡ÙfiÚ·˜ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘

§∞.√.™. Û¯ÔÏ›·Û ˆ˜ ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ÔÏÏÔ› ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ȉڇÛÔ˘Ó ÎfiÌÌ·Ù·, Î·È Û˘ÓÔÏÈο ¤ÁÈÓ·Ó 5 ÚÔÛ¿ıÂȘ, Î·È fiϘ ÙÔ˘˜ ·¤Ù˘¯·Ó. Ÿˆ˜ ›Â Â›Ó·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Ô˘ fiÙ·Ó ¤Ó·˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ¡¢ Ô˘ ¯¿ÓÂÈ ÛÙȘ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÚÔÛ·ı› Ó· οÓÂÈ Ó¤Ô, ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·. Δ¤ÏÔ˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞.√.™. ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Î·È Â› fiÙÈ Â›Ó·È ·ÓÒÙÂÚ˜ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜: “∞fi ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÂıÓÈ΋ ΢ÚÈ·Ú¯›·, ÙfiÙ fiϘ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È “ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ˜”. ªÂ ÙÚÔÌ¿˙ÂÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ ÙÈ ¿ÏÏÔ Ì·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ. ºÔ‚¿Ì·È fiÙÈ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏ· ‰˘ÛÌÂÓ¤ÛÙÂÚ· ̤ÙÚ·. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂȈÌfi ·˘Ùfi ÙÔ Î·Îfi. ¢ÂÓ ‚Ϥˆ Ô˘ Â›Ó·È Ô “¿ÙÔ˜”. ∂›Û˘ ÚÔ¤‚Ï„ “˙ÔÊÂÚ¤˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂÎÚ‹ÍÂȘ, ÂÓÙ¿ÛÂȘ Î·È Ù·Ú·¯¤˜” Î·È ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi › “‰ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ ¿ÏÏÔ Ì·ÁÈÎfi ¤¯ÂÈ

Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ÙÔ Ì·Ó›ÎÈ ÙÔ˘ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘”.

‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Â›Ó·È Ë ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›· Ë ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ Ù˘ ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ ÙÔ˘ ª¤Áη “∞Ó·ÙÚÔ‹”. ∂› fiÙÈ Û·ÊÒ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌËÙÛÔÙ·ÎÈÎfi ÎfiÌÌ·, ·ÏÏ¿ ΛÓËÌ· ˘‡ı˘ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ›‰·Ó ̤۷ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ¯ÒÚ·. ∞Ó¤ÊÂÚ Â›Û˘ fiÙÈ 65.000 ¿ÓıÚˆÔÈ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÛÙÔ ÿÓÙÂÚÓÂÙ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· Ù˘ ÛÙÔ ª¿ÓÙÌÈÁÎÙÔÓ Î·È Â› ˆ˜ ÂÚ›ÌÂÓ fiÙÈ ı· ϯıÔ‡Ó fiÛ· ¿ÎÔ˘Û ·fi ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¡¢ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ÎfiÌÌ·. “Δ· ÎfiÌÌ·Ù· ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ·fi ÁÈÓ¿ÙÈ Î·È Ô‡Ù Ì·›ÓÂÈ Î·Ó›˜ Û ٤ÙÔÈ· ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÁÈ· Ó· ‚Ï¿„ÂÈ Î¿ÔÈÔÓ ¿ÏÏÔÓ”, ·¿ÓÙËÛ Û fiÛÔ˘˜ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚÔ‡Ó fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô Ó· ÚÔηϤÛÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙË ¡.¢. “∫Ú›ÓÂÙ¤ Ì ÁÈ· ·˘Ù¿ Ô˘ Ϥˆ”, Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Î·È ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛ ˆ˜ Ë ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›· Â›Ó·È Î›ÓËÌ· ÎÂÓÙÚÔÌfiÏÔ Î·È ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ì ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜. ¶·ÚÔ˘Û›·Û ‰Â ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, fiˆ˜ .¯. Ë Ì›ˆÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÛÙÔ 20%, Ë Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È Ë ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÓÔÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌfi ÒÛÙÂ Î·È ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È. ∂›Û˘ ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ Ë ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›· ı· η٤‚ÂÈ ·˘ÙÔÙÂÏÒ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ “›̷ÛÙ ÎfiÌÌ· ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ ÛÙԯ‡ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” . “∂̤ӷ Ô Ï·fi˜ Ì ÂͤÏÂÍ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Î·È ı· Ì›ӈ ̤¯ÚÈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜” , Û˘Ó¤¯ÈÛ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ô‡Ù ηڤÎϘ ¿ˆ Ó· ¿Úˆ, Ô‡Ù ˘Ô˘ÚÁ›·, Ô‡Ù ıÒÎÔ˘˜” . ∫·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο Â›Û˘ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ ı· ·ÚÓËı› ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ·Ó·ı¤ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ fiÙÈ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÛÙÚÔÁÁ˘Ïfi ÔÏÈÙÈÎfi ÏfiÁÔ Î·È ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ › fiÙÈ ÂȂ‚·ÈÒıËΠˆ˜ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ı¤ÏÂÈ Î¿ÙÈ ÙÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Î·È Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÁˆÓ›· Î·È ÚÔÛ‰ÔΛ· “ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ·ÓÙ·ÔÎÚÈıԇ̠ϤÁÔÓÙ·˜ ·˘Ù¿ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó”.

¶ƒ√™∫§∏™∏ ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ôχ¯ÚÔÓË ÔÚ›· Î·È ›ڷ Ù˘ η˜ ™Ô˘ÏÙ¿Ó·˜ μÚÂÙÙ¿, ÛÙÔ ÃÂÈÚÔÔ›ËÙÔ ∫¤ÓÙËÌ·, Û·˜ ÚÔÛηÏԇ̠ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÃÂÈÚÔÔ›ËÙˆÓ ∫ÂÓÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›·˜ μÚÂÙÙ¿, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “¶∞ƒ∫” ·fi Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 24 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ Î·È ¢Â˘Ù¤Ú· 29 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ΔÂÙ¿ÚÙË 24/11 16.00-22.00 ¶¤ÌÙË 25/11 9.00-22.00 ¶·Ú·Û΢‹ 26/11 9.00-22.00 ™¿‚‚·ÙÔ 27/11 9.00-22.00 ∫˘Úȷ΋ 28/11 9.00-22.00 ¢Â˘Ù¤Ú· 29/11 9.00-22.00 ∏ ·ÚÔ˘Û›· Û·˜ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ı· Ì·˜ ‰ÒÛÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ¯·Ú¿ Î·È ÈηÓÔÔ›ËÛË.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 10 ∞ÓÂÛÙ¿ÏË Ë ·ÂÚÁ›· Ù˘ ¶√∂-√Δ∞ ∞£∏¡∞, 23.

∞¡∂™Δ∞§∏ Ë ·ÂÚÁ›· Ù˘

¶√∂/√Δ∞ ÌÂÙ¿ ÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ ¡ÙfiÏÈÔ ÛÙËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯·Ó Ì·˙› ÙÔ˘ ·ÚÁ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. √ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ˘ÔÛ¯¤ıËΠfiÙÈ ·fi 1/1/2011 ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ÂÓÈ·›Ô Ï·›ÛÈÔ ·ÌÔÈ‚ÒÓ Î·È ··Û¯fiÏËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∂›Û˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Ë Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ۇ̂·ÛË ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, ¤Ó· ·fi Ù· ‚·ÛÈο ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÂÚÁÒÓ. ŒÙÛÈ ·fi Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ·ÔÎÔÌȉ‹ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ.

ΔÔ §·˚Îfi §·¯Â›Ô ∞£∏¡∞, 23.

™Δ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ (47Ë) ÎÏ‹ÚˆÛË

ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, ÎÏËÚÒıËÎÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ 26151. ΔÚ›‰˘ÌÔ˜ §·¯Ófi˜. √ ·ÚÈıÌfi˜ 26151, Ù˘ 3˘ ÛÂÈÚ¿˜, ™Ù¯. ∞, ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 500.000,00 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 26151, Ù˘ 3˘ ÛÂÈÚ¿˜, ™Ù¯. μ+°+¢+∂, ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 80.000,00 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 26151, Ù˘ 4˘ ÛÂÈÚ¿˜, ™Ù¯. ∞-∂, ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 100.000,00 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 26151, Ù˘ 2˘ ÛÂÈÚ¿˜, ™Ù¯. ∞-∂, ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 100.000,00 ¢ÚÒ. ™Â fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ ÛÂÈÚ¤˜, 75.000,00, 11.175,00, 63.825,00. ºÔÚÔÏÔÁËÙ¤ÔÈ §·¯ÓÔ›. √ ·ÚÈıÌfi˜ 66048 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000,00 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 1964 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000,00 ¢ÚÒ. ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 8709 14048 18091 20875 30746 35124 36843 42021 48908 53125 56274 61581 68949 73195 77957 ∞ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔÈ §·¯ÓÔ›. ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 781 4198 5830 10822 12276 15981 16158 22608 23927 28403 32158 38115 40128 44184 45856 47785 51342 58537 64455 67507 71753 76069 ∞fi 350 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 1532 2093 2345 2816 3537 4949 6377 8138 9290 10041 11343 11424 11705 13107 14499 15250 16919 17630 18812 19293 19964 21526 21997 23159 24790 26141 26901 27652 29154 29925 31537 33109 33830 34502 35546 36138 36162 37634 38726 39417 40809 41340 42792 43603 45075 46643 47074 47996 48667 49829 50380 50931 51833 52504 54046 55287 57045 57826 59198 60029 60830 62292 63043 63774 64506 66017 66195 66936 68118 69490 70221 71002 72504 73946 74827 75458 77146 78818 79149 79970 ∞ÚÈıÌfi˜ ¶ÚfiÛıÂÙ˘ ∫Ï‹ÚˆÛ˘: 46 ·) ∞fi 40,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û 51 ‚) ∞fi 20,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û 1 Á) ∞fi 10,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 26000 ¤ˆ˜ 26999, ·fi 66000 ¤ˆ˜ 66999 Î·È ·fi 1000 ¤ˆ˜ 1999. Δ· ·Ú·¿Óˆ Î¤Ú‰Ë ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ·Î¤Ú·È· ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ· ÙˆÓ 10,00 ¢ÚÒ. ¶ƒ√™√Ã∏: ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÔÏÏ·ÏÔ‡ ΤډԢ˜ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Δ√ ª∂°∞§ÀΔ∂ƒ√. Δ· Î¤Ú‰Ë ·Ú·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ Δ∂Δƒ∞ª∏¡√. ∏ ÂfiÌÂÓË ÎÏ‹ÚˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ΔƒπΔ∏ 30 ¡√∂ªμƒπ√À 2010.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 24 ¡√∂ªμƒπOY 2010

ª‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ ∫‡ÚÈÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ·fi ÙË μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ

¢ËÌ. ÃÚÈÛÙfiÊÈ·˜: ∏ Â˘Úˆ·˚΋ ÔÚ›· Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ÂÚÓ¿ Î·È ·fi ÙËÓ ∫‡ÚÔ Â›Ó·È ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ. ∂›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· Ó· ÂÏ¢ıÂÚÒÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· Â·ÓÂÓÒÛÔ˘Ì ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜” . ÿÛˆ˜ Ë ÈÔ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË ÁÈ· ÙÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ - ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÁÈ· ÙËÓ “ÎfiÎÎÈÓË ÁÚ·ÌÌ‹” ÌÈ·˜ ·Ô‰ÂÎÙ‹˜ χÛ˘ - ‹Ù·Ó fiÙÈ “Ë Ï‡ÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·Ú¿ Ó· ÂÚȤ¯ÂÈ ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡. ™˘Ì‚È‚·ÛÌfi˜ Ì ÙÔ˘˜ ΔÔ˘ÚÎÔ·ÚÈÔ˘˜ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ Ì·˜, fi¯È Ì ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹” .

∞£∏¡∞, 23.

°

È· ¤ÏÏÂÈ„Ë ‚Ô‡ÏËÛ˘ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ÁÈ· χÛË ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÃÚÈÛÙfiÊÈ·˜ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÁÈ· Ù· 50 ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. “¶ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙË Ï‡ÛË Â›Ó·È Ë ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ Î·È Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÔ΢Úȷ΋˜ ËÁÂÛ›·˜, Ë ÔÔ›· ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ” Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Î·È ¤Î·Ó ¤ÎÎÏËÛË ÛÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ù˘ ∂∂ Ó· ·Û΋ÛÔ˘Ó ȤÛÂȘ ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, “·ÓÙ› Ó· ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ·Ú¿ÏÔÁ˜ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ Î·È Ó· ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· ·Û΋ÛÔ˘Ó ȤÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÔ΢Úȷ΋ ÏÂ˘Ú¿” . £· Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ηÏfi˜ ·ÁˆÁfi˜ ȤÛˆÓ, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ΢Úȷ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ì ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰Ôı› Ó¤Ô˜ ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi˜ ÛÙȘ Û˘ÓÔÌÈϛ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÎÈÓ‰‡Ó¢·Ó Ó· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·‰È·ÏÏ·Í›·˜ ÙÔ˘ ¡ÙÂÚ‚›˜ ŒÚÔÁÏÔ˘. “∞ÏÏ¿ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ÙÚ›Ù˘¯Ô ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ¤Ù˘¯Â ·ÚÓËÙÈ΋˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜” . ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢, ÛÙȘ 18 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, › “fiÙÈ Î·È ÂΛ ‰Â›Í·Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÛÙ¿ÛË Î·È ˙ËÙ‹Û·Ì ӷ Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÙÔ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·Îfi, ÙÔ Â‰·ÊÈÎfi Î·È ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÂԛΈÓ, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÛÙÂÓ¿ Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ” . ™ÙË ¡¤· ÀfiÚÎË ÂȂ‚·ÈÒıËΠ·fi ÙÔÓ Á.Á. ÙÔ˘ √∏∂ fiÙÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· Â›Ó·È Î˘Úȷ΋˜ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ Î·È Î·ıÔ‰‹ÁËÛ˘ Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È ı¤Ì· ÂȉȷÈÙËÛ›·˜ Ô‡Ù ·˘ÛÙËÚÒÓ ¯ÚÔÓԉȷÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. ø˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ¤ÎÎÏËÛË Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ô °ÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÁÈ· ÂÓÙ·ÙÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ Î·È Ó¤· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ °ÂÓ¿ÚË ÛÙË °ÂÓ‡Ë, Ô Î. ÃÚÈÛÙfiÊÈ·˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë Î˘Úȷ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ı· ÂÚÁ·ÛÙ› ÛÎÏËÚ¿ ÁÈ· ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ∫‡ÚÔ Î·È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ù˘ ∂∂ Ì ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ë Â˘Úˆ·˚΋ ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜, ÂÚÓ¿ÂÈ Î·È ·fi ÙËÓ ∫‡ÚÔ. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ·fi ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, Ô Î. ÃÚÈÛÙfiÊÈ·˜ ¿ÛÎËÛ ÛÎÏËÚ‹ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙËÓ ∞Á΢ڷ, ·ÏÏ¿ Î·È ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋.“∞ۋΈÙ˜ Â›Ó·È ÔÈ Â˘ı‡Ó˜ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ Î·È fiÛˆÓ Û˘ÓˆÌfiÙËÛ·Ó Î·Ù¿ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›· ÙÔ˘ 1974.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÃÚÈÛÙfiÊÈ·-¶··Ó‰Ú¤Ô˘

“∞ÏÏ¿ Î·È Ë ÌÂÁ¿ÏË Â˘ı‡ÓË Ù˘ ¯Ô‡ÓÙ·˜ Î·È ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Ù˘ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ì ÙËÓ ÚÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘˜ ¤‰ˆÛ·Ó ÙËÓ ·ÊÔÚÌ‹ Î·È ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó, Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘, Ù· Û¯¤‰È· ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ. ∞˘Ù‹ Ë ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È Ô‰˘ÓËÚ‹. ŸÌˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ϤÁÂÙ·È. Èڛ˜ ÙÔ Ú·ÍÈÎfiËÌ· Û›ÁÔ˘Ú· Ë ÌÔ›Ú· Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ı· ‹Ù·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋”.

√ Î. ÃÚÈÛÙfiÊÈ·˜ ¿Ú¯ÈÛÂ Î·È ÙÂÏ›ˆÛ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÂÍ·›ÚÔÓÙ·˜ ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ÛÙfi¯Ô˘. ª›ÏËÛ ÁÈ· ÙÔ ¿ÚÈÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÙË §Â˘ÎˆÛ›·, ÂÓÒ ÌÈ· ·fi ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÊÚ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó “Ë ÂÓfiÙËÙ· ∫‡ÚÔ˘ Î·È ∂ÏÏ¿‰·˜ Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜. ∏ ÂÓfiÙËÙ· ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ̤وÔ

¶·Ú·‚È¿ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘ÚÎÈο Ì·¯ËÙÈο ∞£∏¡∞, 23.

™Ã∏ª∞Δπ™ª√™ ÙÔ˘ÚÎÈÎÒÓ Ì·¯ËÙÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ Û˘ÓÔÏÈο ·fi 16 ·ÂÚÔÛοÊË - Ù· ÔÎÙÒ ÔÏÈṲ̂ӷ - ÚÔοÏÂÛ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ∞ÈÁ·›Ô ‰‡Ô ·Ú·‚¿ÛÂȘ Î·È 12 ·Ú·‚È¿ÛÂȘ. ŸÏ· Ù· ·ÂÚÔÛοÊË ·Ó·¯·ÈÙ›ÛÙËÎ·Ó Î·È ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ηÓfiÓ˜, ηٿ ¿ÁÈ· Ú·ÎÙÈ΋. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Â› Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ÚfiÙ·Û˘, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ÁÈ· “Û˘ÓÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘” , ˙ËÙ¿ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘, Ì Â›Î·ÈÚË ÂÚÒÙËÛË Ô˘ η٤ıÂÛ ÛÙË μÔ˘Ï‹. “™Â ÚfiÛÊ·ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “Δ· ¡¤·” , Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜, ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ, Î. ª·Á›˜, ÚfiÙÂÈÓ ÛÙȘ “‰È·ÊÈÏÔÓÈÎÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì Ï·ÙÊfiÚ̘ Â›Ï˘Û˘ ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ” , ı¤ÙÔÓÙ·˜, ÂÌ̤ۈ˜ ÏËÓ Û·ÊÒ˜, ˙‹ÙËÌ· Û˘ÓÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ ·fi ∂ÏÏ¿‰· Î·È ΔÔ˘ÚΛ·” , ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ Î·È Î·Ï› ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ.

¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ï‹Ú˘ ÂÍÔÌ¿Ï˘ÓÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÔÙÔ˘ÚÎÈÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ, Â¿Ó ‰ÂÓ ÂÈÏ˘ı› ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi ÍÂηı¿ÚÈÛÂ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ¢ËÌ‹ÙÚË ÃÚÈÛÙfiÊÈ·. √È ‰‡Ô ËÁ¤Ù˜ Â·Ó¤Ï·‚·Ó ÙË ‚Ô‡ÏËÛË ∞ı‹Ó·˜ Î·È §Â˘ÎˆÛ›·˜ ÁÈ· ÌÈ· χÛË ‰È˙ˆÓÈ΋˜ Î·È ‰ÈÎÔÈÓÔÙÈ΋˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ, ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ∫ÂÎÙË̤ÓÔ˘. √È ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó ¯Ú‹ÛÈÌË Î·È ÁfiÓÈÌË ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Î·È, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ë ∞ı‹Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÈ ·fiÏ˘Ù· ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÁÈ· ¤Ó·Ó ¤ÓÙÈÌÔ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi, ¯ˆÚ›˜ ÛÙÂÓ¿ ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÂȉȷÈÙËÛ›·. ∂ͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ Ë ÙÔ˘ÚÎÔ΢Úȷ΋ ÏÂ˘Ú¿ ı· ‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ‚Ô‡ÏËÛË ÁÈ· ÙËÓ Â͇ÚÂÛË ÌÈ·˜ χÛ˘, ‚ÈÒÛÈÌ˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋˜, Ë ÔÔ›· ı· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË Î·ÙÔ¯‹ Î·È ı· Û˘ÁÎÚÔÙËı› ÌÈ· ‰È˙ˆÓÈ΋, ‰ÈÎÔÈÓÔÙÈ΋ ÔÌÔÛÔÓ‰›·, ‰ËÏ·‰‹, ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ Ì ̛· ΢ÚÈ·Ú¯›· Î·È Ì›· ‰ÈÂıÓ‹ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, Ì ‚¿ÛË ÙȘ ·Ú¯¤˜ Î·È ÙȘ ·Í›Â˜ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÎÂÎÙË̤ÓÔ˘. √ °.¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Â›Ó·È ·ÌÂٷΛÓËÙË Î·È ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó¤ÓˆÛË ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ÂÓÒ ‰È·‚‚·›ˆÛ fiÙÈ ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi Â›Ó·È „ËÏ¿ ÛÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. “∂›Ì·ÛÙ ¢ÁÓÒÌÔÓ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓȉÈÔÙÂÏ‹, Ï‹ÚË Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘” ÙfiÓÈÛÂ Ô ¢.ÃÚÈÛÙfiÊÈ·˜ Î·È ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÔÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ Î·È Ë Û˘Ó¯‹˜ ·ÏÏËÏÔÂÓË̤ڈÛË Î·È ÔÈ ÎÔÈÓ¤˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚË ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ Î·È ÙËÓ Â·Ó¤ÓˆÛË ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡.

™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ÚԂϤÔÓÙ·È Û ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ

∂ÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2010 ÌÂٷٿÍÂȘ 19.000 ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ √Δ∞ ∞£∏¡∞, 23.

√π ¢π∞¢π∫∞™π∂™ ÁÈ· ÙȘ ˘Ô-

¯ÚˆÙÈΤ˜ ÌÂٷٿÍÂȘ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÂÚ›Ô˘ 19.000 ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Û ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ, ‰‹ÌÔ˘˜ Î·È ÓÔÌ·Ú¯›Â˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2010, Û‡Ìʈӷ Ì ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ˘ ¡ÙfiÏÈÔ˘. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ, “Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù·ÛÙ› ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÌÂٿٷÍË ÙÔ˘ ·Ó·Áη›Ô˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ ·ÔÓÂÌÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ·ÈÚÂÙ‹ ÂÚÈʤÚÂÈ· ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË Ù˘ ·Ú. 1 ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ¿ÚıÚÔ˘ (ÂıÂÏÔ‡ÛȘ ÌÂٷٿÍÂȘ), Î·È ÂÊfiÛÔÓ Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ ·ÔÓÔÌ‹ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ̤·, ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ô˘ η٤¯Ô˘Ó ¿ÁȘ ‹ ÚÔÛˆÔ·Á›˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È·, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ˘ËÚÂÛȷ΋ ÌÔÓ¿‰· ηÈ, Û ÂÚ›-

ÙˆÛË ·Ó˘·ÚÍ›·˜ ηٷÓÔÌ‹˜ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ı¤ÛˆÓ, ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Û·Ó ÛÙȘ Û˘Ó·Ê›˜ ˘ËÚÂÛȷΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙËÓ 1.1.2010 Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù¤¯Ô˘Ó ›Ù ¿ÁȘ ›Ù ÚÔÛˆÔ·Á›˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ·, ÌÂٷٿÛÛÔÓÙ·È, ·˘ÙÔ‰Èη›ˆ˜, ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ·ÈÚÂÙ‹ ÂÚÈʤÚÂÈ·” . ¶ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ‰Â fiÙÈ “‚¿ÛÂÈ Ù˘ ·Ú·¿Óˆ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ Î·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÔÈ ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Â›Ó·È ÂÓÈ·›Â˜ ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Î·È fi¯È ηٷÓÂÌË̤Ó˜ ·Ó¿ ÔÚÁ·ÓÈ΋ ÌÔÓ¿‰·, ÌÂٷٿÛÛÔÓÙ·È ·˘ÙÔ‰Èη›ˆ˜ ÛÙËÓ ·ÈÚÂÙ‹ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Û·Ó ÙËÓ 1.1.2010 ÛÙȘ ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ·˘Ù‹˜, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÈÚÂÙ‹ ÂÚÈʤÚÂÈ·, ›ÙÂ Â›Ó·È ÌfiÓÈÌÔÈ, ›Ù Ì ۯ¤ÛË ÂÚÁ·-

Û›·˜ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó‹Î·Ó ÛÂ Û˘Ó·Ê›˜, Ì ÙȘ ÌÂÙ·‚È‚·˙fiÌÂÓ˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜, ÎÏ¿‰Ô˘˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙËÙ˜” . ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È ‰Â fiÙÈ “ÛÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‰Èη›ˆ˜ ÌÂٷٷÛÛfiÌÂÓÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙÔ

Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ‰ËÏ. Î·È ÔÈ Ô‰ËÁÔ›, ÔÈ Ê‡Ï·Î˜, ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î.Ï. ∂›Û˘, ÛÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‰Èη›ˆ˜ ÌÂٷٷÛÛfiÌÂÓÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ, ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, ·ÔÛ·Ṳ̂ÓÔÈ ÛÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· ˘¿ÏÏËÏÔÈ” . ∏ ‰È·‰Èηۛ· ÌÂٿٷ͢, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ, “ı· Ú¤ÂÈ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ·˘ÛÙËÚÔ‡ ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋˜ Ú‡ıÌÈÛ˘, ÔÈ °ÂÓÈÎÔ› °Ú·ÌÌ·Ù›˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ ‰¤Ô˘Û˜, ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÚÔÌÓËÌÔÓ¢ı›۷˜ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋˜ Ú‡ıÌÈÛ˘, ÂÓ¤ÚÁÂȘ ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜: 1. ¡· ÂΉÔıÔ‡Ó ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ·fi ÙËÓ ·Ú. 2· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 256 ÙÔ˘ Ó.3852/2010 ‰È·ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙË ÌÂٿٷÍË ÙˆÓ ·˘ÙÔ‰Èη›ˆ˜ ÌÂٷٷÛÛfiÌÂÓˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ ·ÚÁfi-

ÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 3.12.2010, ÙȘ Ôԛ˜ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÛÙ›ÏÔ˘Ó ÁÈ· ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÛÙËÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 7.12.2010. °È· ÔÈÎÔÓÔÌ›· ¯ÚfiÓÔ˘, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ fiÙÈ ÔÈ ÂÓ ÏfiÁˆ ÌÂٷٿÍÂȘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÚÈÓ ÙËÓ ·Ú¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜, ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰È·ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ Ó· Â›Ó·È ÂÓÈ·›Â˜ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÌÂٷٷÛÛfiÌÂÓˆÓ ÛÙËÓ ·ÈÚÂÙ‹ ÂÚÈʤÚÂÈ· ˘·ÏϋψÓ. 2. ªÂÙ¿ ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜, ÔÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Ú¿ÍÂȘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂȉÔıÔ‡Ó, Ì ·Ô‰ÂÈÎÙÈÎfi Â›‰ÔÛ˘, ÛÙÔ˘˜ ÌÂٷٷÛÛfiÌÂÓÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ̤۷ Û ¯ÚÔÓÈÎfi ÔÚ›˙ÔÓÙ· ¤ÓÙ (5) ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ‰ËÌÔÛ›Â˘Û‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È Û οı ÂÚ›ÙˆÛË ÚÈÓ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 27.12.2010.


M·ÁÓËÛ›· 11

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 24 N√∂ªμƒπ√À 2010

¢Â‡ÙÂÚÔ ı‡Ì· Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Û ¤Ó· 48ˆÚÔ

™ÎÔÙÒıËΠ40¯ÚÔÓÔ˜ ‰È΢ÎÏÈÛÙ‹˜ Û ÙÚÔ¯·›Ô ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘ Œ Ó·˜ 40¯ÚÔÓÔ˜, Û ‰È¿ÛÙËÌ· 48 ˆÚÒÓ (ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ 30¯ÚÔÓÔ˘ ·fi ÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ), ÚÔÛÙ¤ıËΠÛÙËÓ ·ÙÂÏ›ˆÙË Î·È Ì·Î¿‚ÚÈ· Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. ΔÚ·ÁÈÎfi ı‡Ì· ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ô ∞ÔÛÙfiÏ˘ ∫ˆÓ. ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ηٷÁfiÙ·Ó ·fi ÙË μ¤ÚÔÈ· Î·È ‰È¤ÌÂÓ ÛÙÔ μfiÏÔ. √ 40¯ÚÔÓÔ˜ ÛÎÔÙÒıËΠ¯ı˜ ÙÔ Úˆ›, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙȘ 10, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ -§·Ú›Û˘, ÛÙÔ 4Ô ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ. ∏ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡ÛÂ, Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÚÔ˜ ÙÔ μfiÏÔ, Í¤Ê˘Á ·fi ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘, ÚÔÛ¤ÎÚÔ˘Û Û Ú›ıÚÔ ÔÌ‚Ú›ˆÓ Î·È ·Ó·ÙÚ¿ËÎÂ. √ ¿Ù˘¯Ô˜ Ô‰ËÁfi˜ ÂÎÛÊÂÓ‰ÔÓ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ fi¯ËÌ· Î·È ¤ÂÛ Ì ‰‡Ó·ÌË ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ Î·È Û ·fiÛÙ·ÛË ÂÚ›Ô˘ 100 ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÙÚÔ‹˜. ∏ ÙÒÛË ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ı·Ó·ÙËÊfiÚ·. √ ı¿Ó·ÙÔ˜ Â‹Ïı ·Î·ÚÈ·›·, ηıÒ˜ ˘¤ÛÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈο ηٿÁÌ·Ù· ÛÙË ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋ ÛÙ‹ÏË. √ ‰È΢ÎÏÈÛÙ‹˜ ÊÔÚÔ‡Û ÎÚ¿ÓÔ˜, ·ÏÏ¿ ÏfiÁˆ Ù˘ ÛÊÔ‰ÚfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÙÒÛ˘ ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ ‰ÂÓ ÙÔÓ ÚÔÛٿ٢ÛÂ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À

∏ ÓÂÎÚÔ„›· Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠÛÙËÓ È·ÙÚÔ‰ÈηÛÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· §¿ÚÈÛ·˜ ¤‰ÂÈÍ ˆ˜ Ô ı¿Ó·Ùfi˜ ÙÔ˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙ· Û˘ÓÙÚÈÙÈο ηٿÁÌ·Ù· Û ˙ˆÙÈο fiÚÁ·Ó·. ∏ ·ÈÙ›· ÙÔ˘ ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿Ù·È ·fi ÙËÓ ΔÚÔ¯·›· μfiÏÔ˘. ∞fi Ù· ÚÒÙ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛ˘ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Î·È ÛÙÈÁÌÈ·›·˜ ·ÚÔÛÂÍ›·˜ ·fi ÙÔÓ Ô‰ËÁfi. ΔÔ Ú›ıÚÔ ÔÌ‚Ú›ˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘, Ì¿ÏÈÛÙ· Â›Ó·È ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ Î·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ Ô‰ËÁÔ›, ÎÏ‹ıËΠ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÙÔ˘ ∂∫∞μ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ÙÔ˘ ‰È·ÎÏÔ˘ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È ¿ÓÙÚ˜ Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜. ™ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¿Ù˘¯Ô˘ ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÈÛÙ‹. ∞ÚÎÂÙ¤˜ ˆÛÙfiÛÔ Â›Ó·È ÔÈ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Ô‰ËÁÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘, ÂÓÒ ÙÔ ‰È¿˙ˆÌ· ÛÙËÓ Ô˘Û›· Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï˜ ¤ÙÚ˜ ÙÔÔıÂÙË̤Ó˜ ÛÙË Ì¤ÛË Ù˘ Ô‰Ô‡. Δ· ·ÎÚÈ‚‹ ·›ÙÈ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÙÚÔ¯·›Ô˘ ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÈÂÚ¢ÓÒÓÙ·È ·fi ÙËÓ ΔÚÔ¯·›·. √ 40¯ÚÔÓÔ˜ ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó Û ȉȈÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. ∏ Îˉ›· ÙÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ›, ·fi ÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ÛÙË μ¤ÚÔÈ·. ∞ÚÎÂÙÔ› ÙÔÓ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÛÙÔ μfiÏÔ ÏfiÁˆ Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ˆ˜ ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ¤Ó· “Á›Á·ÓÙ· - ηıÒ˜ ‹Ù·Ó ‡ۈÌÔ˜ - Ì ηډȿ ÌÈÎÚÔ‡ ·È‰ÈÔ‡” .

ºˆÙfi ·Ú¯Â›Ô˘

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÓÂÎÚÔ› ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÙÔ 2010 ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ 2010, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ı·Ó·ÙËÊfiÚˆÓ ÙÚÔ¯·›ˆÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ Û ۯ¤ÛË Ì ¤ÚÛÈ. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·Ù· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó Ì ‰›Î˘ÎÏ·. ∞fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó 14 ı·Ó·ÙËÊfiÚ· ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·Ù· ·fi Ù· ÔÔ›· Ù· 10 Ì ‰›Î˘ÎÏÔ. ΔÔ 2009 ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ¤ÓÙ ı·Ó·ÙËÊfiÚ· Ù· ¤ÓÙ Ì ‰›Î˘ÎÏ· Î·È ÙÔ 2008 ÂÓÓ¤· ı·Ó·ÙËÊfiÚ· - Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· Ì ‰›Î˘ÎÏÔ. ∏ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ‰˘ÛÙ˘¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛËÌÂÈÒıËΠ۠·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È Ù· ı‡Ì·Ù· ‹Ù·Ó ËÏÈΛ·˜ ·fi 17 ¤ˆ˜ 45 ÂÙÒÓ. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘

ΔÚÔ¯·›·˜ μfiÏÔ˘ Ë Ù·¯‡ÙËÙ·, ÙÔ ·ÏÎÔfiÏ, Ë ·Ú¿ÏÂÈ„Ë ¯Ú‹Û˘ ˙ÒÓ˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È Ë ÌË ¯Ú‹ÛË ÎÚ¿ÓÔ˘˜ Â›Ó·È ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÚÒÙ˜ ·Èٛ˜ ÙˆÓ ı·Ó·ÙËÊfiÚˆÓ ‰˘ÛÙ˘¯ËÌ¿ÙˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ·ÓÂÏÏ·‰Èο ÛÙÔȯ›·, ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2005 ̤¯ÚÈ 2009, ¤Û‚ËÛ·Ó ÛÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ 430 ¿ÙÔÌ·, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 171 ‹Ù·Ó Ó¤ÔÈ Ì¤¯ÚÈ 25 ÂÙÒÓ Î·È ÛÔ‚·Ú¿ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ 3.496 ¿ÓıÚˆÔÈ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 1.421 Î·È ¿ÏÈ Ó¤ÔÈ Î¿Ùˆ ÙˆÓ 25 ÂÙÒÓ. Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÚfiÛÊ·ÙË ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫Ú‹Ù˘ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ, Ù· ÙÚÔ¯·›· ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·Ù· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ÚÒÙË ·ÈÙ›· ı·Ó¿ÙÔ˘ ÛÙȘ ËÏÈ˘ 18 ¤ˆ˜ 44 ÂÙÒÓ. ΔÔ 82% ÙˆÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙ ÚÔ·ÙÂÈ Î·È ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ΔÚÔ-

¯·›·˜, ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Ì ̤ÛÔ fiÚÈÔ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ 80 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 50 ¯ÚfiÓÈ· Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ı·Ó¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ Ì›· ÌÂÁ¿ÏË fiÏË - ÂÚ›Ô˘ 150.000 ηÙÔ›ÎˆÓ - ÂÓÒ ÌÂÙÚ¿ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ÙfiÛÔ˘˜ fiÛÔ˜ Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∞fi ÙÔ 1965 ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 2008, 150.000 ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó Û ÙÚÔ¯·›Ô, ÂÓÒ 1,5 ÂηÙ. ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËηÓ. ∫¿ı ̤ڷ ÛÙÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ¯¿ÓÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ 10 ¿ÙÔÌ·, ÂÓÒ Î¿ı ̋ӷ ÙÚ·˘Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 3.600 ¿ÓıÚˆÔÈ. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ÌÂÙÚ¿ ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ ÂÙËÛ›ˆ˜ 2.000 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ı·Ó¿ÙÔ˘˜, 4.000 ‚·ÚÈ¿ Î·È 30.000 ÂÏ·ÊÚ¿ ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·fi ÙÚÔ¯·›·. ∞fi ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ÙÔ 1/3 Â›Ó·È ·È‰È¿.

¢ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ó· ÙÔÓ ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ¤ÁηÈÚ·

∫·Ù·‰›ˆÍË ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ·fi ÙË ¡. πˆÓ›· ̤¯ÚÈ ÙË °Ï‡Ê· ™∫∏¡∂™ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Ù·ÈÓ›·˜

‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ¯ı˜ ηٿ ÙËÓ Î·Ù·‰›ˆÍË Ô‰ËÁÔ‡ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ·fi ÂÚÈÔÏÈο ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· ·fiÛÙ·ÛË ÔÏÏÒÓ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ. ∞fi ÙË ¡¤· πˆÓ›· ̤¯ÚÈ ÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÛÙÔÓ Ô‰ÈÎfi ÎfiÌ‚Ô Ù˘ °Ï‡Ê·˜ - ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi ηٷ‰ÈÒ¯ıËΠÙȘ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ¯ı˜ ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔ˜ Ô‰ËÁfi˜. ΔÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Û˘Ó‹ıÈÛÙÔ, ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ ˆÛÙfiÛÔ Ë ÌÂÁ¿ÏË ·fiÛÙ·ÛË Ô˘ ηٿÊÂÚ ӷ ‰È·Ó‡ÛÂÈ ÙÂÏÒÓÙ·˜ ˘fi ̤ıË Î·È ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ˜. √ 48¯ÚÔÓÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ ÂÓÙÔ›ÛÙËΠ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ √Ì¿‰·˜ ¶ÚfiÏ˄˘ Î·È ∫·Ù·ÛÙÔÏ‹˜ ∂ÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È Û ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ fiÙ·Ó ÙÔ˘ ¤Î·Ó·Ó Û‹Ì· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ. ∂ΛÓÔ˜ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ Î·È ·Ó¤Ù˘Í ٷ¯‡ÙËÙ·. ∏ ΛÓËÛË ·˘Ù‹ ıˆڋıËΠ‡ÔÙË ·fi

Û Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰›ˆÍË ÁÈ· ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη √‰È΋˜ ∫˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È ÙÔÓ ·Ú¤ÂÌ„Â Û ٷÎÙÈ΋ ‰ÈοÛÈÌÔ. √ 48¯ÚÔÓÔ˜ ·Ê¤ıËΠÂχıÂÚÔ˜, ÂÓÒ Â›Ó·È ·ÓÙÈ̤وÔ˜ ÙÒÚ· Ì ÙÔ ...ÌÈÛfi ∫√∫.

∑ËÙ› ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ‚Ï¿‚˜ ·fi ÎÔÚ‡Ó˜

ºˆÙfi ·Ú¯Â›Ô˘

ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Î·È ¿Ú¯ÈÛÂ Ë Î·Ù·‰›ˆÍ‹ ÙÔ˘. √ Ô‰ËÁfi˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·˜ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· ̤ۈ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË ‚Á‹Î ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘-º·ÚÛ¿ÏˆÓ Î·È ·fi ÂΛ ÎÈÓ‹ıËΠ̠ÌÂÁ¿ÏË Ù·¯‡ÙËÙ· ·fi ·Ú¿‰ÚÔÌÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi. ∫·Ù·‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ˜ ¤ÊÙ·Û ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô Ù˘ °Ï‡Ê·˜ fiÔ˘ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›

ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÙÔÓ ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó. ∞fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ Ô 48¯ÚÔÓÔ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â Ù›ÔÙ ‡ÔÙÔ, ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔ˜. ∂Ӊ¯Ô̤ӈ˜ Ô Êfi‚Ô˜ ÙÔ˘ ·ÏÎÔÙ¤ÛÙ ‹Ù·Ó Ë ·ÈÙ›· Ó· ‰È·Ê‡ÁÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜. ™˘ÓÂÏ‹ÊıË Î·È ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ˘ËÚÂÛ›·˜, Ë ÔÔ›· ¿ÛÎË-

™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ë ªÔÙÔÛÈÎÏÂÙÈÛÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ (ª√Δ√§∂μ) ˙ËÙ› ·fi Ôϛ٘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ù˘¯fiÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó, Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙÚÔ¯·›· ·Ù˘¯‹Ì·Ù· Ì ۈ̷ÙÈΤ˜ ‚Ï¿‚˜ ‹ ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜ Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙȘ ÎÔÚ‡Ó˜ ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ª√Δ√§∂μ Ù· ÛÙÔȯ›· ı· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ÎÔÚ˘ÓÒÓ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË. ΔËϤʈӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6977 682106 ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∫·ÏÔÛÙ‡˘ (Úfi‰ÚÔ˜), 6948

236665 ¢ËÌ. ÃÔ˘Ù˙Ô‡Ì˘ (ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜). E-mail :1984motolev@gmail.com, motolev@hol.gr. Δ. ∫.

∫·Ì›· ¤ÓÛÙ·ÛË Î·Ù¿ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ §∏°∂π Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÂÙ·‹ÌÂÚÔ

·Ó¿ÚÙËÛ˘ ÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ. Œˆ˜ Î·È ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ‰ÂÓ Â›¯Â ηٷÙÂı› ¤ÓÛÙ·ÛË Î·Ù¿ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ. ∫·Ù·Ù¤ıËÎ·Ó fï˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ·Ó·Î·Ù·Ì¤ÙÚËÛ˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ, ΢ڛˆ˜ ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓˆÓ ˘Ô„‹ÊÈˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ Î·È ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ·ÈÙÔ‡ÓÙ˜. ªÂ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ Ù˘ ÂÙ·‹ÌÂÚ˘ ·Ó¿ÚÙËÛ˘, ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·Ó·Î‹Ú˘ÍË ÙˆÓ ÂÎÏÂÁÌ¤ÓˆÓ ÛÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ∏ ¤ÓÛÙ·ÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¡fiÌÔ, ·ÛÎÂ›Ù·È Ì¤Û· Û ÚÔıÂÛÌ›· ÂÙ¿ ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ¤ÎıÂÛ˘ Ù˘ Ú¿Í˘ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·ÎËÚ‡ÛÛÔÓÙ·È ÔÈ ÂÈÙ˘¯fiÓÙ˜ Î·È ÔÈ ÂÈÏ·¯fiÓÙ˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ›, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Î¿ıÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Ô˘ ÂÎϤÁÔÓÙ·È ˆ˜ Ù·ÎÙÈÎÔ› ‹ ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈÎÔ›. √È ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ÂΉÈο˙ÔÓÙ·È Û ÚÒÙÔ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‚·ıÌfi ·fi ÙÔ ΔÚÈÌÂϤ˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ Ô ÔÈΛԘ ¢‹ÌÔ˜. ¢ËÏ·‰‹ ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È ¿ÛÎËÛË ¤ÊÂÛ˘ ηٿ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ΔÚÈÌÂÏÒÓ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛˆÓ, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ·›ÙËÛË ·Ó·›ÚÂÛ˘ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜. ∏ ·›ÙËÛË ·Ó·›ÚÂÛ˘ ·ÛÎÂ›Ù·È Û ‰È¿ÛÙËÌ· 10 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ ·Ú¤Ï¢ÛË ÂÓıË̤ÚÔ˘ Ô˘ ‰È·ÚΛ Ë ·Ó¿ÚÙËÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛˆÓ.

Èڛ˜ ÏÔ›· ÔÈ μfiÚ. ™ÔÚ¿‰Â˜ ∞¶√∫§∂π™ª∂¡∞ Â›Ó·È ·fi ¯ı˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ ΔÂÙ¿ÚÙ˘-¶¤ÌÙ˘ Ù· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ Ó·˘ÙÂÚÁ·ÙÒÓ. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· Â›Ó·È Î·ıÔÏÈ΋ Î·È ·fi ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ‰Â̤ӷ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ù· ÏÔ›· ÁÈ· ÙȘ ™ÔÚ¿‰Â˜. ∞Ú¯Èο Ë ·ÂÚÁ›· ‹Ù·Ó 24ˆÚË, ¯ı˜ fï˜ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ¡·˘ÙÂÚÁ·ÙÒÓ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÙËÓ ·Ú·Ù›ÓÂÈ Ì 48ˆÚË, Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ.

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ΔÔÈÎÔ› Î·È ¢ËÌÔÙÈÎÔ› ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÙÔ˘ ™¤ÛÎÏÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÈÛˆÓ›·˜ Î.Î. ΔÛÈ·Ì‹Ù·˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ªfiÛÈÔ˜ ∞ÓÙÒÓ˘, ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓË ∫Ô˘ÚÙ¤ÛË ∂ÈÚ‹ÓË Î·È ΔÛÔ‡ÙÛ·˜ μ·Û›Ï˘ ÁÈ· ÙÔ ΔÔÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È Î.Î. ∫·Ú·Ï‹˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ Î·È ΔÛÈ·Ì‹Ù· ŸÏÁ· ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ Î·È È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ™¤ÛÎÏÔ˘, Ô˘ Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜ ·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó ÚÒÙÔ Û ΔÔÈÎfi Â›‰Ô, ÙÔ ™˘Ó‰˘·ÛÌfi Ù˘ Î. ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹ “¡¤Ô˜ ¢‹ÌÔ˜, ¡¤Ô •ÂΛÓËÌ·”. √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ΔÔÈÎÔ› & ¢ËÌÔÙÈÎÔ› ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ™¤ÛÎÏÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÈÛˆÓ›·˜


M·ÁÓËÛ›· 12 ∂ÚÒÙËÛË ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜” ÁÈ· ÙË μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›· ∂ƒøΔ∏™∏ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÀÔ˘Ú-

ÁÔ‡˜ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Ù˘ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙË ¡. πˆÓ›· μfiÏÔ˘, η٤ıÂÛ·Ó ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜” Î. ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘ Î·È ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ Î.Î. £·Ó¿Û˘ §Â‚¤ÓÙ˘, ¡›ÎÔ˜ ΔÛԇηÏ˘ Î·È °ÚËÁfiÚ˘ æ·ÚÈ·Ófi˜. ∞ӷʤÚÔ˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ù· ÂÍ‹˜: ΔÔ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜ Â›Ó·È ¿ÚÚËÎÙ· Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1990, Ë ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·˘Ù‹ Âȯ›ÚËÛË ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ù˘ ÎψÛÙԸʷÓÙÔ˘ÚÁ›·˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Û 807 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÂÓÒ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1994-95 Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ ¤ÊÙ·Ó ÛÙ· 10,5 ‰ÈÛ. ‰Ú¯. ∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ˆÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ë ›‰È·. ΔÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ÂÎÙÔ͇ÙËÎÂ, Û˘Ó¯›˜ ÌÂÈÒÛÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÂÓÙ¿¯ıËΠÛÙÔ ÓfiÌÔ “ÂÚ› ÂÎηı¿ÚÈÛ˘” Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ÔÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ÎÏ›ÛÈÌÔ. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÓÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô Î·È ÂÛÙ›· ÌfiÏ˘ÓÛ˘ Ì ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ˘Á›· Î·È ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÚÈԛΈÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· Û˘Ì‚ÈÒÓÔ˘Ó Ì ÙÚˆÎÙÈο, ÎÔ˘Ê¿ÚÈ· ˙ÒˆÓ, Âٷ̤ӷ Ï·ÛÙÈο, η̤ӷ ͇Ϸ Î·È ¯·Ï¿ÛÌ·Ù· Û ¤Ó·Ó ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ÛÎÔ˘ȉfiÙÔÔ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤Ó˘ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÛ¿ÛÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÙÚÂȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ˘ÚηÁȤ˜, Ë ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙË ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2010. ∏ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›· Î·È ÔÈ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ (‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ Î·È ÔÈÎfi‰Ô) ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ȉÈÔÎÙËÛ›· ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∫·ÙÔÈΛ·˜ (√∂∫). ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ, ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Ó·ÍÈÔÔ›ËÙÔ ·Ú¿ ÙȘ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Î·È Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛË ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ Î·È ÙÔ˘ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ ÈÚÈÔ‡. ∞ÊÂÓfi˜, ÂÚÁ·ÙÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ·Ú¿ ÙȘ ȤÛÂȘ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ‰ÂÓ Î·Ù·Û΢¿˙ÔÓÙ·È, ‰ÈfiÙÈ Ô √∂∫ ‰›ÓÂÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ ÈÚÈÔ‡, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ë ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·Ù·Û΢‹˜ ÙÔ˘ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ ÈÚÈÔ‡ ηı˘ÛÙÂÚ›, ηıÒ˜ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ χÛÂȘ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ .¯. Û ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈ·. ªÂ ‚¿ÛË Ù· ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ·, ÂÚˆÙÒÓÙ·È ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÀÔ˘ÚÁÔ›: - £· ÚÔ‚Ô‡Ó ÛÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ‰È¿ÛˆÛ˘ Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ “μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜” Ì ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi, ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛË Ù˘ ˘Ô‚·ıÌÈṲ̂Ó˘ Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯‹˜; - Œ¯ÂÈ ÂÎÔÓËı› ·fi ÙÔÓ √∂∫ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜; £· ηٷÛ΢¿ÛÂÈ ÂÓÙ¤ÏÂÈ ÂÚÁ·ÙÈΤ˜ ηÙÔÈ˘, ÂÊfiÛÔÓ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ ÈÚÈÔ‡; ¶ÔÈÔ ÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ¤Ó·Ú͢ Î·È ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘;

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 24 ¡√∂ªμƒπOY 2010

ΔÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙÔ˘ ∂§°∞ ÂÈÛΤÊıËΠ¯ı˜ Ô ÓÂÔÂÎÏÂÁ›˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘

∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜: ∞ÍÈÒÓÔ˘Ì ‰›Î·È˜ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ÛÙÔ ‚·Ì‚¿ÎÈ Δ

Ô ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ˘ÔηٿÛÙËÌ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙÔ˘ ∂§°∞ ÂÈÛΤÊıËΠ¯ı˜ Ô ÓÂÔÂÎÏÂÁ›˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Î·È Û˘˙‹ÙËÛ Ì ٷ ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ˙ËÌȤ˜ ÛÙÔ ‚·Ì‚¿ÎÈ. ΔÔÓ Û˘Ófi‰Â˘·Ó Ë ÓÂÔÂÎÏÂÁ›۷ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ §¿ÚÈÛ·˜ η ƒ¤Ó· ∫·Ú·Ï·ÚÈÒÙÔ˘ Î·È ÔÈ ÓÂÔÂÎÏÂÁ¤ÓÙ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Î· ƒ¿ÓÈ· ™Ù·Ê‡ÏË Î·È Î.Î. ∞ÚÁ‡Ú˘ ªÔÙfi˜, ∑‹Û˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫·ÏÔÌ¿ÙÛÈÔ˜, £·Ó¿Û˘ ¶·È‰‹˜, ηıÒ˜ Î·È Ô ·ÁÚfiÙ˘ Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ª›ÏÏ˘. ∞ÊÔ‡ ÂÓËÌÂÚÒıËΠÁÈ· ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂§°∞, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ··ÁÔÚ‡ÔÓÙ·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÔÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÏËÁ›Û˜ ‚·Ì‚·ÎÔηÏÏȤÚÁÂȘ, Ô Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÙfiÓÈÛ Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘: “¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Â·ÏËı‡ÔÓÙ·È ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ì·˜ Î·È ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ì·˜, ÙȘ Ôԛ˜ Ì ·ÚÚËÛ›· ›¯·Ì ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÚÔÂÎÏÔÁÈο ÛÙÔ˘˜ ‚·Ì‚·ÎÔ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÁÈ· ÂÌ·ÈÁÌfi ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂§°∞ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜, Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ·fi ÙȘ ˙ËÌȤ˜ ÏfiÁˆ ÚÔÛ‚ÔÏ‹˜ ·fi Ú¿ÛÈÓÔ ÛÎÔ˘Ï‹ÎÈ Î·Ù¿ ÙÔ˘˜ ıÂÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÏfiÁˆ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂˆÓ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÛÙË Ê¿ÛË ˆÚ›Ì·ÓÛ˘ - Û˘ÁÎÔÌȉ‹˜ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. Ÿˆ˜ ÂÓËÌÂÚˆı‹Î·Ì Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÌÔ˘, Ì ¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂§°∞ ÛÙȘ 18-11-2010 ˙ËÙ¿ ·fi Ù· ·ÚÌfi‰È· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∂§°∞ Ó· ÌËÓ ÚÔ‚Ô‡Ó Û ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ ÁÈ· ÙȘ ·Ó·ÁÁÂϛ˜ ˙ËÌÈ¿˜ ·fi ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙ· Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› Ó· ÌËÓ ·Ê‹ÛÔ˘Ó Ì¿ÚÙ˘Ú˜. º˘ÛÈο Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂§°∞ ‰ÂÓ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ Ù›ÔÙ ÛÙÔ ¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Â›Ó·È Ì›·: ªÂ ÔÈ· ‰È·‰Èηۛ· ı· ·Ô˙ËÌȈıÔ‡Ó ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ›;

∂·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ ÙË ı¤ÛË Ô˘ Ô ÂÓˆÙÈÎfi˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ì·˜ “™˘ÌÌ·¯›· À¤Ú ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ” ›¯Â Ï¿‚ÂÈ Î·È ÚÔÂÎÏÔÁÈο: ∞ÍÈÒÓÔ˘Ì ‰›Î·È˜ ÂÍ·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ̤ۈ ∂§°∞ ÛÙÔ ‚·Ì‚¿ÎÈ, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ˙ÂÈ Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο Ë ÎÔÈÓˆÓ›·, Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È Ê˘ÛÈο Ë ·ÁÔÚ¿ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·.

∑ËÙÔ‡ÌÂ: - ∞fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂§°∞ Ó· ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· ÈηÓÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ. - ∞fi ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ηχ-

∂ȉÈÒÎÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ªÈÚÌ›ÏË ™À¡∞¡Δ∏™∏ “ηÙÂÂÈÁfiÓÙˆ˜” Ì ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ ˙ËÙ› Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Ô ÓÂÔÂÎÏÂÁ›˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ, ÛÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ı¤ÙÂÈ “Ù· “η˘Ù¿” ˙ËÙ‹Ì·Ù· - “Ù˘ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ·˜ Û˘Ó¤¯ÈÛ˘ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙÔÓ ∞¯ÂÏÒÔ Î·È È‰›ˆ˜ Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ Û‹Ú·ÁÁ·˜ ÂÎÙÚÔ‹˜ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÏfiÁˆ ÙˆÓ ˘ÔÁ›ˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ, - Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ˘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌfiʈÓË ı¤ÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ÂÍfiڢ͢ ÙÔ˘ ÏÈÁÓ›ÙË ÛÙËÓ Â·Ú¯›· ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜, - Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ˘ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ η˘Û›ÌÔ˘ ÂÙ - ÎÔΔ . ∫·È ÁÈ· Ù· ÙÚ›· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÔÈ Ôϛ٘ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·ÍÈÒÓÔ˘Ó Û·Ê›˜, ÍÂοı·Ú˜, ˘‡ı˘Ó˜ ı¤ÛÂȘ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË” , ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Ô Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜.

„ÂÈ Ì¤Ûˆ ∂§°∞ ÙË ˙ËÌÈ¿ ·fi ÂÓÙÔÌÔÏÔÁÈΤ˜ ÚÔÛ‚ÔϤ˜ ηٷÛÙÚÔÊÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÏÈÂÚÁËÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 2010, ÂÓÂÚÁÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÔÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ Ô˘ ‰È¤ÂÈ ÙÔÓ ∂§°∞ Î·È ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÁˆÚÁÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. Ÿˆ˜ ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› Ì·˜ ÂÓË̤ڈ۷Ó: - ∂ÊfiÛÔÓ ÛÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ‰ÂÓ ÔÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ı· Á›ÓÔ˘Ó Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 11 ÙÔ˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ º˘ÙÈ΋˜ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜, ÚfiÎÂÈÙ·È ÂÚ› ηٿʈÚ˘ Î·È ÚˆÙÔÊ·ÓÔ‡˜ ·Ú·‚›·Û˘ ÙÔ˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÓÔÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ 1790/1988 fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 31-12-2010. - ∫·Ù·ÚÁÂ›Ù·È Ë ÂÎÙÈÌËÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ̤ۈ ∂§°∞ ÁÈ· ˙ËÌÈÔÁfiÓÔ ·›ÙÈÔ Ô˘ Â›Ó·È Î·È Î·ÓÔÓÈÛÙÈο Î·Ï˘ÙfiÌÂÓÔ, ·‰ÈÎÒÓÙ·˜ ÂȉÈο ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ Ê˘Ù›˜ ÂÏ‹ÁËÛ·Ó Î·È ·fi ¿ÏÏ· ˙ËÌÈÔÁfiÓ· ·›ÙÈ· ηٿ ÙÔ˘˜ ıÂÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ÛÙËÓ ›‰È· ηÏÏÈÂÚÁËÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô (¯·Ï¿˙È Û ¢‹ÌÔ˘˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜). - ¶·Ú·¤ÌÂÈ ÙÔ ı¤Ì· “˙ËÌȤ˜ ÛÙȘ ‚·Ì‚·ÎÔηÏÏȤÚÁÂȘ” ÂÌÊ·ÓÒ˜ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∫Ú·ÙÈÎÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ ÂÊ’ fiÛÔÓ ‚¤‚·È· ÏËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ fiÚÔÈ Î·È ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ Ô Û¯ÂÙÈÎfi˜ ηÓÔÓÈÛÌfi˜ ÚԂϤÂÈ Û Â›Â‰Ô ·Ú·ÁˆÁÔ‡ ÎÈ ·ÊÔ‡ ‚‚·›ˆ˜ ÚÒÙ· ÂÓÙ·¯ı› Ô ¡ÔÌfi˜ ÛÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, οÙÈ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ‹‰Ë ÔÈ ¢ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙÔ˘ ∂§°∞ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ ÙÔ˘˜ Ì ‚¿ÛË Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ú·ı¤ÙÔ˘Ó fiÙÈ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ √¶∂∫∂¶∂. ∫¿ı ¿ÏÏÔ˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÂÎÙfi˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ηÏÏÈÂÚÁËÙÒÓ-·Ú·ÁˆÁÒÓ Î·ı’ fiÙÈ ı· ÎÚÈıÔ‡Ó ÌË ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÂÓ›Û¯˘Û˘. ∫¿ı ¿ÏÏÔ˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ - „›¯Ô˘Ï· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ - ηÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜-·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÂÊ’ fiÛÔÓ ‚¤‚·È· ÂÁÎÚÈı› ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ·›ÙËÌ· ·fi ÙËÓ ∂∂ Î·È ÎÚÈıÔ‡Ó ÂÈϤÍÈÌÔÈ Î¿ÔÈÔÈ ÓÔÌÔ› Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ Ì ‚¿ÛË ÚfiÛÊ·Ù˜ ‰ËÏÒÛÂȘ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂§°∞” .

ΔÔÓ›ÛÙËΠηٿ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Â›Î·ÈÚ˘ ÂÚÒÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¶. ª·ÚοÎË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜

¡ÈÎËÙÈ¿‰Ë˜: ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂȉÈÎÔ› Έ‰ÈÎÔ› ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÁÈ· ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi ÈÚÈfi °π∞ ÙȘ 13 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ¢∂ª∞ Ì ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙÔ ÙÔ›Ô Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜. √ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ °ÈÒÚÁÔ˜ ¡ÈÎËÙÈ¿‰Ë˜ ·¿ÓÙËÛ Û Â›Î·ÈÚË ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ §∞√™ ¶·‡ÏÔ˘ ª·ÚοÎË. ™ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘, Ô Î. ª·Úο΢, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘, “fiÙÈ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi ÈÚÈfi Â›Ó·È ÈÔ Â›Î·ÈÚË ·fi ÔÙ¤, ηıÒ˜ Ë ¯ÒÚ· ‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ·ÛÊ˘ÎÙÈ΋ ›ÂÛË Ù˘ ¢∂ª∞ ÁÈ· ··ÓÙ‹ÛÂȘ, ÂÓÒ Î·È Ù· ¯ÚÔÓÈο ÂÚÈıÒÚÈ· ÛÙÂÓ‡ԢÓ. “¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ϤÔÓ ¿ÏϘ ·Ó·‚ÔϤ˜ Û ·˘Ù¿ Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ‰ÈfiÙÈ Â›¯·Ù ÂÈ ·ÏÈ¿ fiÙÈ ı· Á›ÓÔÓÙ·Ó ÔÈ ‰ËÌÔڷۛ˜ Î·È Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ì¤Û· ÛÙÔ 2010. ∞˘Ùfi, ϤÔÓ, ‰ÂÓ ÙÔ ÈÛÙ‡ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜. ∂Ô̤ӈ˜, Ú¤ÂÈ Ó· ͤÚÔ˘Ì ·Ó ı· ηٷÛ΢·ÛÙ› ·˘Ùfi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ‹ Ù· ¤ÚÁ· ‹ ·Ó ı· ÂÈϤÍÂÙ ¿ÏϘ χÛÂȘ” , ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi Û·Ê›˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô Î. °. ¡ÈÎËÙÈ¿‰Ë˜, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ë ÚfiÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ¤-

¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ›, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ÛÙÂÓ¿ Î·È Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ¯ÚÔÓÈÎÒÓ ÂÚÈıˆÚ›ˆÓ, ·Ú·‰¤¯ıËÎÂ, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ˙‹ÙËÌ· Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ ÈÚÈÔ‡, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. “™·˜ ›· Î·È ÚÈÓ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ٷ ÏÂÊÙ¿ ·Ì¤Ûˆ˜ Ó· ԇ̠“¶¿Ú 150 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·” , ›Â Ô Î. ¡ÈÎËÙÈ¿‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È¤„¢Û fiÙÈ ·ÛÎÂ›Ù·È ›ÂÛË ·fi ÙË ¢ÈÂıÓ‹ ∂ÈÙÚÔ‹ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›ÎÂÈÙ·È Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙȘ 13 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÒÛÙ ӷ ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó Ë ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜, Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î.Ï. √ Î. °. ¡ÈÎËÙÈ¿‰Ë˜, ·Ó¤ÊÂÚÂ, Â›Û˘, fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂȉÈÎÔ› Έ‰ÈÎÔ› ÛÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÁÈ· ÙÔ ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi ÈÚÈfi, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiϘ ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ı· ηٷÛ΢·ÛÙÔ‡Ó Ù· ÂfiÌÂÓ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. ™ÙË ‰Â˘ÙÂÚÔÏÔÁ›· ÙÔ˘, Ô Î. ¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂÏ› ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ͯˆÚÈÛÙ¿ ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ 2011, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Ë Î·Ù·Û΢‹ ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Î·È ÔÏ˘‰¿·ÓÔ˘ ¤Ú-

ÁÔ˘, ÙÔ˘ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ ÈÚÈÔ‡. Ÿˆ˜ ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ Ô ›‰ÈÔ˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÙÔ ÃˆÚÈfi Ó· ηٷÛ΢·ÛÙ› Û ϛÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜, Ô‡Ù ı· ÂÈÙÚ·› ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·¢ı›·˜ ·Ó·ı¤ÛÂȘ, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ Û ‰È¿ÊÔÚ· ¤ÚÁ· ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ. “Œ¯Ô˘Ì ÚÔÛÁÂȈı› ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ˙ËÙ¿Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙ·” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜: “§¤Ì ÁÈ· Ì›· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ·ÏÏ¿ ˙ËÙ¿Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ì›·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜, ̤ۈ ¤ÚÁˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜, ‰ÈfiÙÈ Ù· ·ıÏËÙÈο ¤ÚÁ· ‹Ù·Ó Ì›· ¢ηÈÚ›· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó· ÁÂÁÔÓfi˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙ‹ Ë ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Ó· ·Ó·‚·ıÌÈÛÙ› Ë £ÂÛÛ·Ï›· ˆ˜ ÙÚ›ÙÔ˜ fiÏÔ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∂¿Ó, ÏÔÈfiÓ, Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈ· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÁÈ· Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ô‰ËÁԇ̷ÛÙ ¿ÏÈ Û ‡ÊÂÛË Î·È ‰Â ‰›ÓÔ˘Ì ԇÙ ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÁÈ· Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ì ̛· ÂÚÈÔ¯‹, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Î·È Êı¿ÓÔ˘Ì ¿ÏÈ ÛÙÔ ·ıËÓÔÎÂÓÙÚÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜” . √ Î. ª·Úο΢ ‰ÈÂÚˆÙ‹ıËÎÂ Â¿Ó ·ÏËı‡-

Ô˘Ó ÔÈ Ê‹Ì˜ fiÙÈ ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ı· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó Û ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈ· ‹ ÍÂÓԉԯ›· ‹ ·ÎfiÌË Î·È Â¿Ó ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÔÈ ∞ÁÒÓ˜, ÂÓÒ ·¿ÓÙËÛ ÛÙÔÓ Î. ¡ÈÎËÙÈ¿‰Ë, Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È¿„¢ÛË Ô˘ ¤Î·Ó fiÙÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ¢∂ª∞ ·ÛÎÂ›Ù·È ›ÂÛË ÁÈ· ··ÓÙ‹ÛÂȘ ¿Óˆ ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, ·Ú·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Î. ∞ÓÙ¿ÓÙÈ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ √∂ª∞. √ Î. ¡ÈÎËÙÈ¿‰Ë˜, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Â¤ÌÂÈÓ ÛÙȘ ÁÂÓÈÎfiÏÔÁ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘, Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ù· ¤ÚÁ·, ÔÈ ÌÂϤÙ˜ Î·È ÔÈ ·‰ÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·È ·ÔÎ¿Ï˘„ fiÙÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ¯ÚfiÓÔ. ∞˘Ùfi, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, fiˆ˜ ›Â, ı· Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ Ô˘ ı· οÓÂÈ Ì ٷ ̤ÏË Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ. ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘, Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜, ÂÈÙ¤ıËΠÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡¢, Ë ÔÔ›· ‰¤¯ÙËΠfi,ÙÈ Ù˘ ÚÔÙ¿ıËΠÁÈ· ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ, fiˆ˜ ›Â, Â¿Ó Ô ÎÚ·ÙÈÎfi˜ ÎÔÚ‚·Ó¿˜ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Ù· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·” .


M·ÁÓËÛ›· 13

TETAPTH 24 NOEMBPI√À 2010

Ãı˜ Ì ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ

∞Ú¯‹ Û˘ÛΤ„ÂˆÓ ¶·Ó. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ «∞fi ÌÈ· ÚÒÙË ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ۯËÌ·Ù›ÛÂÈ, Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·»

Ï‹ÚË ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ 9 √Δ∞ Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ÙÔ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ı¤ÏÂÈ Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ Ô Ó¤Ô˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶·Ó. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ¯ı˜ ÛÂÈÚ¿ Û˘ÛΤ„ÂˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÙˆÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ.

„¿ÍÔ˘Ì Û ‚¿ıÔ˜”, ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È ÚÔÛ¤ıÂÛÂ: “¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ·, ηıÒ˜ ÌÔÚ› Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÂÓÙÔϤ˜ ÚÔ˜ ÚÔ-

ÌËıÂ˘Ù¤˜, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÈÌÔÏÔÁËı›. ∑‹ÙËÛ· Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ó· „·¯Ù› ÒÛÙ ӷ ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ·Ôχو˜ ·ÎÚÈ‚‹ ÂÈÎfiÓ·”.

∂ÚˆÙËı›˜ ÁÈ· Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ‰‹ÏˆÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: ∏ ÂÈÎfiÓ· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ¢ÂÓ ·ÔÙÂÏ› οÔÈ· ¤ÎÏËÍË, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È, fiÙ·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÌÈÏÔ‡Û·Ì ÁÈ· ¿ÓÔÈÁÌ· 12 ÂÎ. ¢ÚÒ. °È· ÂΛӷ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ·ÎfiÌË Ï‹ÚË ÂÈÎfiÓ·, Â›Ó·È ÔÈ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ›, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÈÛ¯‡ÂÈ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Î¿ÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ ÂÚÈ̤ӷÌÂ. ªÈÏÒ ‚¤‚·È· Ì ÂÈʇϷÍË Ì¤¯ÚÈ Ó· ¤¯ˆ Ù· Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›· ·fi ÙȘ ÀËÚÂۛ˜”. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Û‡Û΄˘ Ô Ó¤Ô˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó ÂÈϤÔÓ: “™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¡fiÌÔ Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ Ë ÙÂÏÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Î·È ·Ú·Ï·‚‹. ∞Ï¿ ÂÌ›˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ. ¡· ÓÈÒıÔ˘Ó ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ fiÙÈ Â›Ó·È ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÂÓfi˜ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘. ¶ÚÈÓ ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË, Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ ˆ˜ ı· ¤¯Ô˘Ì ¤ÁηÈÚ· ÌÈ· Û·Ê‹ ÂÈÎfiÓ· Î·È ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠‰È·ÚÎÒ˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÁÈ· Ó· ÌË ¯·ı› Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·fi Â‰Ò Î·È ¤Ú·”. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

“∞fi ÌÈ· ÚÒÙË ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ۯËÌ·Ù›ÛÂÈ, Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ „¿ÍÔ˘Ì Û ‚¿ıÔ˜”, ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔȯ›· Î·È ÁÈ· fiÛ˜ ÂÓÙÔϤ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔ˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÙÈÌÔÏÔÁËı›. ∂ȉÈο ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô Ó¤Ô˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “Ë ÂÈÎfiÓ· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ Î·È fiÛ· ¤ÏÂÁ ηٿ ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÁÈ· ¿ÓÔÈÁÌ· 12 ÂÎ. ¢ÚÒ, ‰ÂÓ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ¤ÎÏËÍË”. ΔËÓ ÚÒÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘˜ ÙˆÓ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙˆÓ 9 Û˘ÓÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ √Δ∞ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Û·Ê‹˜ ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ›¯Â ¯ı˜ Ô ¶·Ó. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘.√ ›‰ÈÔ˜ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Ï‹ÚË ÛÙÔȯ›·, ÒÛÙ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Î·È Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Ó· ÚÔ·„ÂÈ ÌÈ· ÊfiÚÌ· ‰Â‰Ô̤ӈÓ, ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· ÎÈÓËı› Ë Ó¤· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ·fi ÙËÓ 1Ë ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤ÙÔ˘˜. “∞fi ÌÈ· ÚÒÙË ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ۯËÌ·Ù›ÛÂÈ, Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ

ΔËÓ ¿ÌÂÛË Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ˙‹ÙËÛÂ Ô ÓÂÔÂÎÏÂÁ›˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜

™¯¤‰ÈÔ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ¤ÎÙ·ÎÙ· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ™˘Ó‰ڛ·Û ¯ı˜ ÙÔ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi ΔÔÈÎfi ŸÚÁ·ÓÔ ΔËÓ ¿ÌÂÛË Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÂÓfi˜ ™¯Â‰›Ô˘ ¢Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÔÏÈÙÈ΋ ¶ÚÔÛÙ·Û›· Ô˘ ı· ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ˘ ϤÔÓ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ˙‹ÙËÛ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ΔÔÈÎÔ‡ √ÚÁ¿ÓÔ˘ (™Δ√), Ô Ó¤Ô˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ¶·Ó. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ¤ÎÙ·ÎÙˆÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ Ë ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÙˆÓ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙÔ ¯Â›Ì·ÚÚÔ ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ 2,5 ÂÎ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î·È Ë ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ÁÈ· Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ¤ÚÁ· ÛÙÔÓ •ËÚÈ¿. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ÂıÂÏÔÓÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ‰‹ÏˆÛ·Ó ·Ó¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó Û ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó¿Á΢. ∞Ú¯Èο ÛÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ô ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “Ë ¶ÔÏÈÙÈ΋ ¶ÚÔÛÙ·Û›· ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È Â˘¯‹ıËΠ“ηϋ ÂÈÙ˘¯›·” ÛÙÔ ¤ÚÁÔ fiÛˆÓ ı· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Ù˘ ·fi ÙËÓ 1Ë ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤ÙÔ˘˜”. ÷ڷÎÙ‹ÚÈÛ “ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ¡∞ª ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙˆÓ ¤ÎÙ·ÎÙˆÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ. ¶Ï¤ÔÓ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ô Î‡ÎÏÔ˜ ‰Ú¿Û˘ Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ȉȷ›ÙÂÚË ‚·Ú‡ÙËÙ·, ηıÒ˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, Ù· ·ÎÚ·›· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· οÓÔ˘Ó ÈÔ Û˘¯Ó¿ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜”, ÚÔÛ¤ıÂÛÂ. ΔËÓ ·Ó¿ÁÎË ·Á·ÛÙ‹˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ-

™Â ÂÚ›ÙˆÛË ¯ÈÔÓfiÙˆÛ˘ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÁηÙÂÛÙË̤ӷ ÂίÈÔÓÈÛÙÈο Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÛÙ· ÿÓÈ· Î·È ÙËÓ ∞Ï˘ÎfiÂÙÚ·, ηıÒ˜ Î·È Û ٤ÛÛÂÚ· ÎÂÓÙÚÈο ÛËÌ›· ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÔÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÛÙ· ÛËÌ›· ·˘Ù¿ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ·Ï·ÙÈÔ‡. “¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· Ù· ¿ÌÂ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ηϿ”, ›Â Ô Î. ΔÛ·Ì¿˙˘, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ˆ˜ “ȉȷ›ÙÂÚË ‚·Ú‡ÙËÙ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ÛÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Ë ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ‹ ÙÔ˘˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË ¤ÎÙ·ÎÙˆÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙË ‰È¿ÓÔÈÍË ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ ÚÔ˜ ¡ÔÛÔÎÔÌ›· Î·È ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜”.

™¯¤‰ÈÔ ‰Ú¿Û˘ ÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÙfiÓÈÛÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ °. ∫Ô˘ÚÙ›Ó·˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “√ ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ΔÔÈÎÔ‡ √ÚÁ¿ÓÔ˘ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·Ú΋˜ ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË Î·È Ú¤ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 31/12 Ó· ηٷÚÙÈÛÙ› ™¯¤‰ÈÔ ·fi ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ·Ó¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘¯fiÓ ÏËÌÌ˘ÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ·ÁÂÙÔ‡”. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ¡∞ª ÷Ú. ΔÛ·Ì¿˙˘ ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ °Ú·Ê›Ԣ ÛÙÔ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÂÈηÈÚÔÔ›ËÛË ‹ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ™¯Â‰›ˆÓ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ï‹Ú˘ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ∞ӷʤÚıËΠÛÙÔ ™¯¤‰ÈÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ Ë ¡ÔÌ·Ú¯›·, ˆ˜ ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙËÓ ¶ÔÏÈÙÈ΋ ¶ÚÔÛÙ·Û›· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Û Â-

›Â‰Ô ÓÔÌÔ‡ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÚÂÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·.√ ›‰ÈÔ˜ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ȉȷ›ÙÂÚË ‚·Ú‡ÙËÙ· ‰›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÚÈÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ¶·È‰fiÔÏ˘ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, ηıÒ˜ Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘˜, ÂÓÒ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ¤Î·ÓÂ Î·È ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ô¯ÈÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi, Ô Î. ΔÛ·Ì¿˙˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÙˆÓ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙÔ ¯Â›Ì·ÚÚÔ ∞Ó·‡ÚÔ˘, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ 2,5 ÂÎ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ fiˆ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙÔÓ •ËÚÈ¿. ∂›Û˘, Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ÂÓË̤ڈÛ ˆ˜ ¿ÌÂÛ· ı· ·Ú·‰ÔıÔ‡Ó ÔÈ ‰˘Ô ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ ÔÌ‚Ú›ˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· Ù˘ ¡Â·fiψ˜ Î·È Û‡ÓÙÔÌ· ı· ‰ËÌÔÚ·ÙËıÔ‡Ó ·fi ÙË ¢∂À∞ªμ Û‡Ó‰ÚÔÌ· ¤ÚÁ· ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜.

™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ™Δ√ ·Ú·‚Ú¤ıËÎÂ Î·È Ô Ó¤Ô˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ¶·Ó. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ¿ÌÂÛË Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÂÓfi˜ ™¯Â‰›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÔÏÈÙÈ΋ ¶ÚÔÛÙ·Û›· Ô˘ ı· ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ˘ ϤÔÓ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. “∏ ¶ÔÏÈÙÈ΋ ¶ÚÔÛÙ·Û›· Â›Ó·È Ì¿¯ÈÌË Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯·ıԇ̠ÛÙË ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· Î·È ÙËÓ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·. ¶Ú¤ÂÈ Ì ÎÂÓÙÚÈ΋ ¢ı‡ÓË Ó· ηٷÚÙÈÛÙ› ¿ÌÂÛ· ¤Ó· ™¯¤‰ÈÔ ¢Ú¿Û˘ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Ó· ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Û ·˘Ùfi Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¿„ÔÁ· ÔÈ ˘¿Ú¯ÔÓÙ˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ, ηıÒ˜ Ë ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ Ì ÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ Î·ıÂÛÙÒ˜”. ¶·Ó¤ÙÔÈÌÔÈ ·fi οı ¿Ô„Ë Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó Û ÂÚ›ÙˆÛË ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢ ‰‹ÏˆÛ·Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ÂıÂÏÔÓÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ, Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ™Δ√. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

¢∂À∞ªμ: ¶Ôχ ηϋ˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ ÓÂÚfi ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ªÂ Ôχ ηϋ˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÓÂÚfi ˘‰ÚÔ‰ÔÙ‹ıËΠηٿ ÙÔ Ì‹Ó· √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· μfiÏÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤‰ˆÛ ¯ı˜ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ë ¢∂À∞ªμ.°È· ÙËÓ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ηٿ ÙÔ Ì‹Ó· √ÎÙÒ‚ÚÈÔ, ·Ú‹¯ıËÛ·Ó 1.232.325 m3 ÓÂÚÔ‡, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 622.907 m3, ÔÛÔÛÙfi 50,5%, ‹Ù·Ó ËÁ·›Ô. ∏ ·‡ÍËÛË Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ËÁ·›ˆÓ ÓÂÚÒÓ ÛÙÔ Ì›ÁÌ· (50,5% ¤Ó·ÓÙÈ 27,3% ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ), ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·fi‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ËÁÒÓ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ Ì‹Ó· Î·È Â›¯Â Û·Ó Û˘Ó¤ÂÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ηٷӷψ̤ÓÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ, ÂÓÒ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 07/10 Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ËÁ·›Ô˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙÔ Ì›ÁÌ· ‹Ù·Ó Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 30%, ÌÂÙ¿ ÙȘ 08/10 ·˘Ù‹ ·˘Í‹ıËΠ۠50 - 76%. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙˆÓ ¯ÏˆÚÈfiÓÙˆÓ Ô˘ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·Ó ·fi 144 195 mg / Ï›ÙÚÔ, ÌÂÙ¿ ÙȘ 08/10 ÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙ· 27 - 99 mg / Ï›ÙÚÔ. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó 38 ‰Â›ÁÌ·Ù· Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó 419 ·Ó·Ï‡ÛÂȘ. ŸÏ˜ ÔÈ ·Ú¿ÌÂÙÚ˜ Ô˘ ·Ó·Ï‡ıËÎ·Ó ‹Ù·Ó ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ Ù˘ ∫À∞ À2/2600/2001 Î·È Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ·Ó›¯Ó¢Û˘. ™Â Ì›· ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û Û ‰Â›ÁÌ· ·fi ˘‰ÚfiÌÂÙÚÔ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠıÔÏÂÚfiÙËÙ· Î·È Û›‰ËÚÔ ¿Óˆ Ù˘ ·Ú·ÌÂÙÚÈ΋˜ ÙÈÌ‹˜ Î·È Ë Ù¯ÓÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÚÔ¤‚Ë Û ‰ÈÔÚıˆÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ. ™Ù· Â›‰· ÙÔ˘ 50 - 60% ·Ú¤ÌÂÈÓÂ Î·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ËÁ·›Ô˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ì›ÁÌ·ÙÔ˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ Î·Ï‹ ÔÈfiÙËÙ· ÓÂÚÔ‡ ‡‰Ú¢Û˘ ÛÙÔ ¶.™.


M·ÁÓËÛ›· 14 ∞ÏÏ·Á‹ “ÊÚÔ˘Ú¿˜” ÛÙÔ ΔÂψÓÂ›Ô μfiÏÔ˘ ∞§§∞°∏ “ÊÚÔ˘Ú¿˜” ÛÙÔ ΔÂψÓÂ›Ô μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ·Ó¤Ï·‚Â Ô Î. ¢ËÌ. μ·ÏÈ¿ÎÔ˜, ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Î. μ·Û. ƒ¿ÙË Î·È ˘ԉȢı˘ÓÙ‹˜ Ô Î. ∞ı. μfiÌ‚·˜. ∂›Û˘ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË Ù˘ ˘ԉȇı˘ÓÛ˘ ™¢√∂ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·Ó¤Ï·‚Â Ë Î. ª·Ú›· ∫ÔÚÔÌËÏ¿, ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘ Î. ¢ËÌ. ¢ÂÌ›ÚË, Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÛÙÔ ΔÂψÓÂ›Ô ™Ù˘Ï›‰·˜.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¢∞∫∂ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∞¶√ ÙË ¢∞∫∂ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Î·È ∫¤ÓÙÚˆÓ ÀÁ›·˜ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: “√È “Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜” Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜, Ô˘ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ¤ÌÌÈÛı˜ ı¤ÛÂȘ Û·Ó Ù· “Ô˘Î¿ÌÈÛ·” , Ô˘ ʇÁÔ˘Ó ·fi ÙȘ ¡ÔÌ·Ú¯›Â˜ Î·È ¿Ó ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜, ·˘ÙÔ› ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â‰Ò Î·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Ô˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÁÎÚÂÌ›˙ÂÈ Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Î·È Ù· ÌÈÛıÔÏÔÁÈο Ì·˜ ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Ì·˜ Û¯¤ÛÂȘ, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÚıÚÒÛÂÈ Ô‡Ù ̛· ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ·ÓÙ›‰Ú·Û˘, ı˘Ì‹ıËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ·, ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·˜ ÚfiÛÎÏËÛ‹ ÙÔ˘˜, Ó· ‰È·ÊËÌ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÍÂοı·ÚË ı¤ÛË Ù˘ ¢∞∫∂ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÓÔÛËÚ¤˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙˆÓ. ΔÔ˘˜ ·Ú·‰›‰Ô˘Ì ·Á·ËÙÔ› Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ Î·È Û˘Ó·‰¤ÏÊÈÛÛ˜ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË Û·˜. ΔÔ ıÚ¿ÛÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ fiÚÈ·. À.°. ∂›Ó·È ¿Ó·Ó‰ÚÔ Î·È ·Ó‹ıÈÎÔ ·fi Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋˜ ¿Ԅ˘ Ó· “‚·ÊÙ›˙Ô˘Ó” Ì ¿ÏÏË ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ô˘ fiÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È Ë Â›ÛËÌË ¶∞™∫∂ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È ∫¤ÓÙÚˆÓ ÀÁ›·˜ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜. ÕÚ·Á ÁÈ·Ù› ¿ÏÏ·Í·Ó ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜; ΔÈ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È; °È·Ù› ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È; ¶ÔÈÔ fiÛÙÔ ‰ÈÂΉÈΛ ÛÙÔ Ó¤Ô ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ô ‰È·Ó¤ÌˆÓ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÚfiÛÎÏËÛË Î. Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ Î·È ÁÂÓÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ¶√∂¢∏¡, ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È Ô ›‰ÈÔ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜; ΔÈ ·˙¿ÚÈ· οÓÂÈ Ì ÙÔ Ó¤Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô Î·È ÔÈ· ı¤ÛË ı· ¿ÚÂÈ fiÙ·Ó Û ϛÁÔ Î·ÈÚfi ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ì·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Ô˘ ÙËÓ ˘ËÚÂÙ› ÈÛÙ¿, ı· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ·ÛÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘; ∂‰Ò Î·È ÙÒÚ· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘, ÂÌ›˜ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘”.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 24 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

∑‹ÙËÛ ¯ı˜ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ô ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

π¯ı˘fiÛηϷ: ™‡ÛÙ·ÛË ÙÔÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘

Δ

Ë Û‡ÛÙ·ÛË ÙÔÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ȯı˘fiÛηϷ˜, Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· “ηÚÎÈÓÔ‚·Ù›” ˙‹ÙËÛ ¯ı˜ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, Ô ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÔ °Ú·ÌÌ·Ù¤· ∫ÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ¶fiÚˆÓ Î·È ÀÔ‰ÔÌÒÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î. μ. ¢È‚¿ÚË ·¤ÛÙÂÈÏ ¯ı˜ Ô ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔÓ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Î·Ù·Û΢‹˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ı· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË ÁÈ’ ·˘Ùfi ··ÈÙÂ›Ù·È Ë Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ‹ ÙÔÈÎÒÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ.

¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ȯı˘fiÛηϷ˜ μfiÏÔ˘ Î·È ÙˆÓ ‰ÂÛ̇ÛÂˆÓ Ô˘ ›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ¡∞ª ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi §È̤ÓÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ·ÏȤˆÓ Î·È È¯ı˘ÂÌfiÚˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ: “∏ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ·ÊÔÚÔ‡Û ÙËÓ Ï‹ÚË ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ fiÔ˘ ı· ηٷÛ΢·ÛÙ› Ë È¯ı˘fiÛηϷ, Ô ÔÔ›Ô˜, ÂÓ Ì¤ÚÂÈ, ηٷϷ̂·ÓfiÙ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·˘ÚÈ·ÓÔ‡˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ (·ÏÈ›˜ Î·È È¯ı˘ÂÌfiÚÔ˘˜). ◊‰Ë Ô ¯ÒÚÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÎÎÂÓˆı› Î·È Â›Ó·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ·Ó·‰fi¯Ô˘ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ηÚÎÈÓÔ‚·Ù›, fiˆ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ, ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ·ÊÔ‡ ÂÓÙ¿¯ıËÎÂ Î·È ·ÂÓÙ¿¯ıËΠÙfiÛÔ ÛÙÔ μ’ , fiÛÔ Î·È ÛÙÔ °’ ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi ¶Ï·›ÛÈÔ ™Ù‹ÚÈ͢. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ·Ú¿ Ù· ‚‹Ì·Ù· ·ÔΤÓÙÚˆÛ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ, ÛËÌ·ÓÙÈο ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÚÁ· ÙÔÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ۯ‰ȿ˙ÔÓÙ·È Î·È Ó· ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·ÎfiÌË ·fi ÙȘ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ ÙˆÓ ÀÔ˘ÚÁ›ˆÓ.

¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ë Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ı· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË ÁÈ’ ·˘Ùfi ··ÈÙÂ›Ù·È Ë

Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ‹ ÙÔÈÎÒÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ∫·Ù·ÓÔԇ̠ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ï-

Ï·Á‹ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Â›‚Ï„˘, ·ÊÔ‡ ÙÔ ¤ÚÁÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‹‰Ë ÛÙË Ê¿ÛË Ù˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ fï˜ Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ Û˘Ì‚¿ÏÔ˘ÌÂ, ˆ˜ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÛÙËÓ ¤ÁηÈÚË Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘, Û·˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘ÌÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·Ú. 31 ¶¢ 609/85, ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÂÈÙÚÔ‹˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ (¡∞ª, √§μ, Δ∂∂ ¯Ú‹ÛÙ˜ Î.Ù.Ï.). ªÈ· ÂÈÙÚÔ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ ÛÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ·ÏÏ¿ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ı· ˘Ô‚ÔËı¿ÂÈ ÛÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Ù˘¯fiÓ ·Ó·‰ÂȯıÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ∏ ÂÌÂÈÚ›· Ì·˜ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÈÙÚÔÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¤ÏÂÁ¯Ô˘ Ô˘ ·ÍÈÔÔÈ‹Û·Ì ˆ˜ ¡Ô̷گȷ΋ ∞Ú¯‹, ‹Ù·Ó Ôχ ıÂÙÈ΋, ȉȷ›ÙÂÚ· Û ¤ÚÁ· fiÔ˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÀËÚÂۛ˜ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜. ¶·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ì ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Û·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÛÙfi¯Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁηÈÚË Î·È ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Î·Ù·Û΢‹ ÂÓfi˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Ôχ ¯Ú‹ÛÈÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜”.

À¤ÚÔÁη ›ӷÈ, ϤÔÓ, Ù· ¯Ú¤Ë Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜

∞Ï‹ÚˆÙÔÈ 4,5 Ì‹Ó˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ∫∂∫∞¡∂ª ™∂ χÛË ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ fiÙÈ ı· Ô‰ËÁËı› Ì ̷ıËÌ·ÙÈ΋ ·ÎÚ›‚ÂÈ· Ë ÂÙ·ÈÚ›· ∫∂∫∞¡∂ª Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ë ÔÔ›· ÔÊ›ÏÂÈ ÌÈÛıÔ‡˜ 4,5 ÌËÓÒÓ Î·È ÔÈ ˙Ë̛˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ 90% ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. √È ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÁÈ· ηٷ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ‰ÂÓ ˘ÏÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ı· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ó¤· ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜, ηıÒ˜ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ‰¤ÛÌ¢ÛË fiÙÈ ı· Á›ÓÔ˘Ó ·Ô‰ÂÎÙ¤˜. Δ· ¯Ú¤Ë Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 2,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÂÓÒ ÙÔ 2009 ·ÚÔ˘Û›·˙ ˙ËÌ›· 890.00 0¢ÚÒ. “ΔÔ ÔÛfi ÁÈ· ÙÔ 2010 ı· Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁÔ Ì ÙÔ˘ 2009, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠηӤӷ ¤ÚÁÔ. ŸÙ·Ó

ÔÈ ˙Ë̛˜ ÌÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÌÂÙÔ¯ÈÎfi Ù˘ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÌÔÈÚ·›· Ô‰ËÁÂ›Ù·È Û χÛË Î·È ‰¤ÛÌ¢ÛË ÁÈ· Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ∫∂∫∞¡∂ª ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÚÈÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‰Â‰Ô̤ӷ. ∂Ì›˜ ͤÚÔ˘Ì fiÙÈ Î·Ì›· ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ˘fiÛ¯ÂÛË ÁÈ· ηٷ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ Ì·˜ ‰ÂÓ ˘ÏÔÔÈ‹ıËΔ ÙfiÓÈÛ·Ó ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ. ∏ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ¯Ú¤Ë Î·È ˙Ë̛˜ ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ı· Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ∫∂∫∞¡∂ª Î·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓË Ó· Ï¿‚ÂÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. √È ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ fiˆ˜ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ô˘ ı· Â›Ó·È Î·È ·ÚÌfi‰È· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ. ΔÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ∞¡∂ª Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ ·fi ÙËÓ 1Ë π·-

ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ ∫∂∫ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ë ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· fiÙÈ ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Â›Ó·È Î·ÙÔ¯˘ÚˆÌ¤Ó˜. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ı· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó Û Ӥ· Âȯ›ÚËÛË Ô˘ ı· Û˘ÁÎÚÔÙËı› Û ·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Â›Â‰Ô ‹ ı· ÂÓۈ̷وıÔ‡Ó ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ˆÛÙfiÛÔ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ ÁÈ·Ù› Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ì ÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿. ªÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î›Ó‰˘ÓÔ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. Δ· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· ÌÔÚ› Ó· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·, ·ÏÏ¿ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ∫∂∫∞¡∂ª ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 9 ¿ÙÔÌ· ÌÂ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, 8 ÌÂ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È 2 ÌÂ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ √∞∂¢ (∞ÌÂ∞).

“ºÙÂÚ¿” ÁÈ· μȤÓÓË ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ¡∂∞ ÂÙ·ÈÚ›· ¯·ÌËÏÔ‡ Îfi-

ÛÙÔ˘˜ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Ù‹ÛÂȘ ÚÔ˜ μȤÓÓË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ¤ÎÏÂÈÛ “ÚÒÙË ı¤ÛË” ÁÈ· ÙÔÓ ·ÂÚԉȿ‰ÚÔÌÔ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ∞fi ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 21 ª·˝Ô˘ Î·È ÁÈ· ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ̤¯ÚÈ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚË ÙÔ˘ 2011 ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È Ó¤Â˜ Ù‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Air Lauda. ∏ Û˘Ìʈӛ· “ÎÏ›ÛÙËΔ ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÓÔÌ¿Ú¯Ë ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î. ∂‡Ë ∞‰·Ì¿ÎË, Ë ÔÔ›· ¯ı˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ı· Û˘-

Ó¯›ÛÂÈ Î·È ÙȘ Ù‹ÛÂȘ Ô˘ ‹‰Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘. “ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ı· ˆÏÂ›Ù·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È Ë ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ηϋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ô˘ ›¯·Ì fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ∂√Δ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ›·˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ μȤÓÓ˘ ·¤‰ˆÛ ηÚÔ‡˜. √È Ôϛ٘ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ›·˜ Â›Ó·È ¤Ó· ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ì·˜ Î·È ¤¯Ô˘Ì ηْ Â·Ó¿ÏË„Ë Î·Ï¤ÛÂÈ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜

Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Û ÌÂÁ¿Ï· ¤ÓÙ˘· ÙË ª·ÁÓËÛ›·. £· ¤ÏÂÁ· fiÙÈ ÙÔ ÎÔÈÓfi Ù˘ ·˘ÛÙÚȷ΋˜ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ Â›Ó·È ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔ Ì ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹” , ÙfiÓÈÛÂ Ë Î. ∞‰·Ì¿ÎË. ΔȘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ¶ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎÒÓ ÂÓÙ‡ˆÓ Î·È ‰ÒÚˆÓ ÒÛÙ ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔÓ ∂√Δ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ›·˜ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜. “∏ ·ÚÔ˘Û›· Ì·˜ ÛÙË μȤÓÓË

Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ∂√Δ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Î·È Ë ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ Ì·˜ ‰fiıËΠÌÂÁ¿ÏË. √È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÏ¿‰Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ˘˜ Î.Î. ™ÎÔÚ‰¿ Î·È ƒ·Ê·ÏÈ¿ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ∂√Δ ÛÙË μȤÓÓË Î·È ÙË ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Ù˘ lauda air ÁÈ· ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ı¤ÛÂˆÓ Ì ÂȉÈΤ˜ ÙÈ̤˜”, ÛËÌ›ˆÛÂ Ë ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘, Ô˘ ı· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ̤ۈ ÙˆÓ ıÂÛÌÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ù· ÚfiÛˆ· Î·È Ù· ÙËϤʈӷ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηϤÛÔ˘Ó ÛÙË μȤÓÓË, ÒÛÙ ӷ

ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÙȘ Û˘Ìʈӛ˜ ÙÔ˘˜. “∏ ·¢ı›·˜ Û‡Ó‰ÂÛË μfiÏÔ˘ - μȤÓÓ˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ˆ˜ ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈfi Ì·˜ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ϤÔÓ Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÍÈÒÛÂȘ. ™˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ÔÈ Ù‹ÛÂȘ Ô˘ ÎÏ›ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔ 2011 Â›Ó·È ÔÏÏ·Ï¿ÛȘ ÙÔ˘ 2010 Î·È ÂÏ›˙Ô˘Ì ӷ Â›Ó·È Î·È ÁÂÌ¿Ù˜ ÂÈ‚¿Ù˜. √ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ Ì·˜ ·Í›˙ÂÈ fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ” η٤ÏËÍÂ Ë ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘.


M·ÁÓËÛ›· 15

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 24 N√∂ªμƒπ√À 2010

∂Ή‹ÏˆÛË Ù˘ ¶√ªπ¢∞ ÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ

∂ÈÛËÌ¿ÓıËΠÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜

∫›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ̷ٷȈı› Ë Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙÔ ™ˆÚfi

∞¡∂¶∞ƒ∫∏ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Ë

∞Ó ‰ÂÓ ‰ÒÛÂÈ ÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ∂›Ï˘Û˘ ¢·ÛÈÎÒÓ ¢È·ÊÔÚÒÓ

ΛӉ˘ÓÔ˜ Ó· ̷ٷȈı› Ë Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙÔ ™ˆÚfi ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ∂ÈÙÚÔ‹ ∂›Ï˘Û˘ ¢·ÛÈÎÒÓ ¢È·ÊÔÚÒÓ Ë ÂȉÈ΋ ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙÔÓ ·Ô¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi ÙˆÓ 750 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜. ∏ ·Ú¯È΋ ÌÂϤÙË ·Ô¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ ·ÔÚÚ›ÊıËΠ۠ÚÒÙÔ ‚·ıÌfi, Ì ٷ ̤ÏË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ªÔÓÔÌÂÙÔ¯È΋˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÓˆÓ‡ÌÔ˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Ó· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘. øÛÙfiÛÔ, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Û¯ÂÙÈο, ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ™ˆÚÔ‡ Ì ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¤ÓÙÔÓÔ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™

ΔËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂›Ï˘Û˘ ¢·ÛÈÎÒÓ ¢È·ÊÔÚÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ÂȉÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘ ·Ô¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ 750 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ™ˆÚfi ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ªÔÓÔÌÂÙÔ¯È΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜, ηıÒ˜ Î·È Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜, Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ··ÈÙÂ›Ù·È Ô ·Ô¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ 750 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë Â¤Ó‰˘ÛË. ∏ ·Ú¯È΋ ÌÂϤÙË, Ë ÔÔ›· ˘Ô‚Ï‹ıËΠÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂›Ï˘Û˘ ¢·ÛÈÎÒÓ ¢È·ÊÔÚÒÓ ·ÔÚÚ›ÊıËÎÂ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÔÈ Û˘ÓȉÈÔÎً٘ Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ¢‹ÌÔÈ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È πˆÏÎÔ‡ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ªÔÓÔÌÂÙÔ¯ÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ∂Ù·ÈÚÂÈÒÓ ÛÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÂȉÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘ Ì ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÚÔ˜ ÙË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ∂ÈÙÚÔ‹, Ë ÔÔ›· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ

ÛÙË §¿ÚÈÛ· ÁÈ· Ó· ÂΉÒÛÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ù˘ ·fiÊ·ÛË. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· Ë ÂȉÈ΋ ÌÂϤÙË ·ÔÚÚÈÊı› Î·È Û ‰Â‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi, Ì·Ù·ÈÒÓÂÙ·È ÔÚÈÛÙÈο Ë Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙÔ ™ˆÚfi, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÌË ·Ô¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ·fi ‰·ÛÈ΋ Û ¯ÔÚÙÔÏÈ‚·‰È΋. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ÛÙÔ ™ˆÚfi Ì ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¤ÓÙÔÓÔ, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ªÔÓÔÌÂÙÔ¯È΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜. “∞ӷ̤ÓÔ˘Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜” ÂÈÛ‹Ì·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ªÔÓÔÌÂÙÔ¯È΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ΛÓËÙ˘ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Î. °È¿Ó. °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ·˜ “Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ·Ô¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ÙˆÓ 750 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Ë Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙÔ ™ˆÚfi. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ‰ÈηȈıÔ‡ÌÂ, Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ Ë Â¤Ó‰˘ÛË ı·

̷ٷȈı›, ı· ¯·ı›. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹. ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ Â›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ¤ÓÙÔÓÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· Â¤Ó‰˘ÛË, Ë ÔÔ›· ı· ‰ÒÛÂÈ ÓÔ‹ ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Î·È ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ó¤Â˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Û ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ·˜. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÂÁÎÚ›ıËΠÔÌfiʈӷ ·fi ÙÔ ™ÒÌ· Î·È Ô ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈÎfi˜.

“Δ· ¤ÛÔ‰· Ù˘ ¯Ú‹Û˘” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Î. °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ·˜ “ÚÔ‹Ïı·Ó ·fi ÙËÓ ÂÓÔÈΛ·ÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙˆÓ ÎÂÚ·ÈÒÓ ÙÔ 2010 Î·È ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 5.513,58 ¢ÚÒ. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÁÈ· ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ¤ÎÏÂÈÛ·Ó Ì ˙ËÌ›· 3.654,90 ¢ÚÒ. ¢ÂÓ Â›¯·Ì ÔÏÏ¿ ¤ÛÔ‰·, ÂÓÒ ‰È·ı¤Û·Ì ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛfi ÁÈ· ÙËÓ ÂȉÈ΋ ÌÂϤÙË. ∏ ÂfiÌÂÓË ¯Ú‹ÛË 1/7/2010 - 30/6/2011 ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Ì ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ı· ˘-

¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ¤ÍÔ‰·” ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËΠÔÌfiʈӷ ·fi ÙÔ ™ÒÌ· Ë ·fiÛ˘ÚÛË Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ΢‚ÈÎÒÓ ¿Óˆ ÙˆÓ 1.400. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ∫ÔÈÓ‹˜ ÀÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞fiÊ·Û˘ ÙˆÓ Û˘Ó·ÚÌÔ‰›ˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÙÔ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ fiÚÈÔ Î˘‚ÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ·fi ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ ı· Â›Ó·È Ù· 1.400. ΔÔ ™ÒÌ· ÂÓ¤ÎÚÈÓ Â›Û˘ ÔÌfiʈӷ ÙË Ï‡ÛË ÙÔ˘ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ÏfiÁˆ Ï‹Í˘ ·fi ÙȘ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 Ù˘ ıËÙ›·˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, Ë ÔÔ›· ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. Δ¤ÏÔ˜, ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·Ô‰¤¯ÙËΠÔÌfiʈӷ ÔÛfi ‡„Ô˘˜ 10.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Î·È Î·Ù¤ÓÂÈÌ 5.000 ¢ÚÒ ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ Î·È ÙÔ˘ ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È 5.000 ¢ÚÒ ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ù˘ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜.

¢ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ Ó¤Ô ·Ú‰Â˘ÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô

∫¿ÚÏ·: ÕÌÂÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ΔÔ̤˜ ‰È·ÓÔ›¯ÙËÎ·Ó ÛÙȘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Δ∏¡ ¿ÌÂÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÙÔ̤˜ ÔÈ Ôԛ˜ ‰È·ÓÔ›¯ÙËÎ·Ó ÛÙȘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·Ú‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ∂ȉÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ (∂À¢∂) ∫¿ÚÏ·˜ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ™‡Ìʈӷ ÌÂ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜, ·Ó·ÚÙ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ∂À¢∂ ÔÈ ›Ó·Î˜ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘, ˆÛÙfiÛÔ Î·ı˘ÛÙÂÚ› ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÚÔηÏ› ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ, ηıÒ˜ ·ÚÎÂÙÔ› ·ÁÚfiÙ˜ ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ·ÁˆÁÒÓ ÛÙÔ ˘¤‰·ÊÔ˜ ÙˆÓ ÂÎÙ¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ Ó· ÌËÓ Î·ÏÏÈÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ‰‡Ô ÂÚÈfi‰Ô˘˜. ∏ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·Ú‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ̤ۈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ÔÙ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·fi ÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜, ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ 2009 Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È

Û‹ÌÂÚ· Û Ï‹ÚË ÂͤÏÈÍË. ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ‰ÂÓ ÚÔ¤‚·Ï ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ¤ÛÙˆ ·ÓÙ›ÚÚËÛË Î·È ·Ú·¯ÒÚËÛ ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ ¤Ó· Ì ‰‡Ô ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˘ Á˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÓÔȯÙÔ‡Ó ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÙÔ̤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÁˆÁÒÓ Î·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÔ ·Ú‰Â˘ÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜, ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÎÙ¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ηٷÛÙÚ¿ÊËΠÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ‰ÈfiÙÈ

··ÈÙ‹ıËÎÂ Ë ÂÎÛηʋ ·fi Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· ÂÓfi˜ Ì ‰‡Ô ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Á˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÁˆÁÒÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙȘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ∂À¢∂ ∫¿ÚÏ·˜ ·Ó·ÚÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ›Ó·Î˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ. øÛÙfiÛÔ, Û‡Ìʈӷ ÌÂ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ·ÁÚfiÙ˜ ηı˘ÛÙÂÚ› ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜, ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ϤÔÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓËÛ˘¯›· Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜.

“¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ¤ÚÁÔ” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ Î. ∏Ï. πˆ¿ÓÓÔ˘ “ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ ı¤ÏÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫¿ÚÏ·˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ Ô˘‰Â›˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ÚÔ¤‚·Ï ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ¤ÛÙˆ ·ÓÙ›ÚÚËÛË ÁÈ· ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· ÛÙȘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ. √ οı ·Ú·ÁˆÁfi˜ ‰È¤ıÂÛ ·fi ¤Ó· ̤¯ÚÈ ‰‡Ô ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˘ Á˘ Î·È ·ÚÎÂÙÔ› ˘Ô¯ÚÂÒıËÎ·Ó ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Ó· ÌËÓ Î·ÏÏÈÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ‰‡Ô ÂÚÈfi‰Ô˘˜, ̤¯ÚÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜. ª¤ÚÔ˜ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËΠÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È Â›Ó·È ÂfiÌÂÓÔ ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ Ó· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·Ô˙ËÌȈıÔ‡Ó, fiˆ˜ ·Ú¯Èο ›¯Â Û˘ÌʈÓËı›. ∏ ∂À¢∂ ∫¿ÚÏ·˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ·Ó¿ÚÙËÛ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈÎÔ‡˜ ›Ó·Î˜, ˆÛÙfiÛÔ Î·ı˘ÛÙÂÚ› ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· fiÛ· Â›Ó·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·. ÕÏÏÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Ï›Á·, ¿ÏÏÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·. ™ËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ

fiÙÈ Ë ∂À¢∂ ∫¿ÚÏ·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Ê·Ó› Û˘ÓÂ‹˜ ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ Î·È Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È” ηٷϋÁÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÛÙËÓ Î·Ù‰¿ÊÈÛË ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ ·ÔıËÎÒÓ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Ï·Ù›·˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ÚÔ¯ˆÚ› Û‡ÓÙÔÌ· Ô ¢‹ÌÔ˜ ∫¿ÚÏ·˜. ¶ÚfiÛÊ·Ù· Ô ¢‹ÌÔ˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÔıËÎÒÓ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ 91.800 ¢ÚÒ, Ì ÛÎÔfi Ó· ηÙ‰·Ê›ÛÂÈ ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Î·È ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ó· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·Ú¯ÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi. ªÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ÒÏËÛË ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ ·ÔıËÎÒÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ, fiÏ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ı· ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÛÙȘ Ӥ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¤Íˆ ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi. ¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ó· ηٷÛ΢·ÛÙ› ¤Ó· Ó¤Ô ÎÙ›ÚÈÔ ·fi ÙÔÓ ∞ÁÚÔÙÈÎfi ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘, Ô˘ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ¯ÒÚÔ˜ ¤ÎıÂÛ˘. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ fiıÂÓ ¤Û¯Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË Î·ÙÔÈΛ·, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ “·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÈÔ Û›ÁÔ˘ÚË Û˘ÓÙ·Á‹ ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜”. ∏ ¶√ªπ¢∞ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ 27 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 6.30’ Ì.Ì. ÛÙÔ μfiÏÔ, ÛÙÔ Û˘Ó‰ÚÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ Forum, ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔÓ Úfi‰Úfi Ù˘ Î. ™ÙÚ. ¶·Ú·‰È¿ Î·È Ì ı¤Ì· fiϘ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ¿Óˆ ÛÙËÓ ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›·. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ¶·Ú·‰È¿˜, “·Ó·Áη›Ô ηÎfi Ë ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ fiı˜ ¤Û¯Â˜ ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ ÚÒÙ˘ ηÙÔÈΛ·˜, ·ÓÂ·ÚΤ˜ fï˜ ˆ˜ ̤ÙÚÔ. £· ¤ÚÂ ӷ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ οı ›‰Ô˘˜ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ·Í›·˜ ¤ˆ˜ 500.000 ¢ÚÒ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ ·Ó¤ÁÂÚÛË, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· Î·È Â›‰Ú·ÛË ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·”. Ÿˆ˜ ÂÎÙÈÌ¿, “Ë ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ı· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙ¤˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó È‰ÈÔÎً٘ Î·È ı· ‰ÒÛÂÈ Î›ÓËÛË Î·È ÂÏ›‰· Û ÌÈ· ·fiÏ˘Ù· ‚·Ïو̤ÓË ·ÁÔÚ¿, ÂÓÒ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÙÂÎÌËÚ›Ô˘ Ô˘‰¤Ó ı· ·¤‰È‰Â ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο”.

∏ÌÂÚ›‰· ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ∫∂¡∞∫ ∂¡∏ª∂ƒøΔπ∫∏ ËÌÂÚ›‰· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û‹ÌÂÚ·, ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜, Ì ı¤Ì·: “™‡ÓÙ·ÍË ∂ÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ ∫ÙÈÚ›ˆÓ, ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ∫∂¡∞∫” ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋˜ ËÌÂÚ›‰·˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: 3:00-5:00Ì.Ì. ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ ∫∂¡∞∫. ¡fiÌÔÈ 3661/3851. μ·ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÎÙÈÚ›Ô˘ ·Ó·ÊÔÚ¿˜. ∂ÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ› ∂ÈıˆÚËÙ¤˜, ŒÓÙ˘· ÂÈıˆڋÛÂˆÓ Î·È ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ∂ÓÂÚÁÂȷ΋˜ ∞fi‰ÔÛ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ∂ÈÛËÁËÙ¤˜: μ›Î˘ ª‹ÙÚÔ˘ ¶.ª., °ÂÒÚÁÈÔ˜ °Î¿Áη˜ ª.ª. 5:00 - 7:00Ì.Ì. ∞·›ÙËÛË Î·Ù¿ıÂÛ˘ ªÂϤÙ˘ ∂ÓÂÚÁÂȷ΋˜ ∞fi‰ÔÛ˘ ™‡ÓÙ·ÍË - ¶·Ú·‰Ô¯¤˜ - ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ª∂∞. ∂ÈÛËÁËÙ¤˜: ¢‹ÌÔ˜ ¶·‡ÏÔ˘ ª.ª., ™ˆÎÚ¿Ù˘ ª¿ÚÎÔ˜ ª.ª. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ Δ∂∂, ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ› Ô˘ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÓË̤ڈÛË Â¿Óˆ ÛÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi ˘fi‚·ıÚÔ.

∞ÚÙÔÎÏ·Û›· AÔÊÔ›ÙˆÓ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ £ËϤˆÓ √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ °˘-

ÌÓ·Û›Ô˘ £ËϤˆÓ μfiÏÔ˘ ηÏ› Ù· ̤ÏË Î·È ÙȘ ʛϘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË ·ÚÙÔÎÏ·Û›· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 27 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ Úˆ›, ÛÙÔÓ ÕÁ. ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ (Ù¤ÚÌ· μÏ·¯¿‚·).


M·ÁÓËÛ›· 16

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 24 ¡√∂ªμƒπOY 2010

∫·Ù¿ 10% ÂÚ›Ô˘, ÂÓÒ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó¤· ·‡ÍËÛË ·fi ÙËÓ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ º¶∞

∞ÎÚÈ‚fiÙÂÚÔ ·fi ¤Ú˘ÛÈ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ ∞ ÎÚÈ‚fiÙÂÚÔ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ ÂÚ˘ÛÈÓfi ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ Â›Ó·È ÙÔÓ ÙÚ¤¯ÔÓÙ· Ì‹Ó· ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ Ë ∂ȯ›ÚËÛË ∞ÂÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ˆÛÙfiÛÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÊıËÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ Ì‹Ó· (√ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 2010). º¤ÙÔ˜ ÙÔ 11ÌËÓÔ Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ·ÂÚ›Ô˘ ›¯Â ÛηÌ·Ó‚¿ÛÌ·Ù·, ·ÊÔ‡ ·˘Í·ÓfiÙ·Ó ÛÙ·‰È·Î¿ ·fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ, ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ Î·È ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÛËÌ›ˆÛ ÙÒÛË, ÁÈ· Ó· Í·Ó·Ó‚› ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ. √È Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ¿ÓÙˆ˜ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ Ó¤Ô ¤ÙÔ˜, Ì ÙËÓ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ º¶∞ ·fi ÙÔ 11% ÛÙÔ 13% ˆ˜ ÂÈÙ·Á‹ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™

§¿ıÔ˜ Û ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜

∏ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ ÂÚ˘ÛÈÓfi Â›Ó·È Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 10% ÂÚ›Ô˘, ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ Î·ı·Úfi η‡ÛÈÌÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÊıËÓfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÙÈÌÔηٿÏÔÁÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÚÙË̤ÓÔ Ë ∂¶∞ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Â›Ó·È ÙÔÓ ÙÚ¤¯ÔÓÙ· Ì‹Ó· ·Ó¿ ηÙËÁÔÚ›· ηٷӿψÛ˘ ÔÈ ÂÍ‹˜: -∫·ÙËÁÔÚ›· Δ10,055 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÎÈÏÔ‚·ÙÒÚ· ıÂÚÌÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜, ¤Ó·ÓÙÈ 0,050 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÎÈÏÔ‚·ÙÒÚ· ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÚ˘ÛÈÓfi Ì‹Ó·. -∫·ÙËÁÔÚ›· Δ2 0,045 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÎÈÏÔ‚·ÙÒÚ·, ¤Ó·ÓÙÈ 0,040 ¢ÚÒ ¤Ú˘ÛÈ. -∫·ÙËÁÔÚ›· Δ3 0,046 ¤Ó·ÓÙÈ 0,041 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÎÈÏÔ‚·ÙÒÚ· ¤Ú˘ÛÈ. -∫·ÙËÁÔÚ›· Δ3 C 0,044 ¤Ó·ÓÙÈ 0,039 ¢ÚÒ ¤Ú˘ÛÈ. - ∫·ÙËÁÔÚ›· T3 D 0,046 ¤Ó·ÓÙÈ 0,035 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÎÈÏÔ‚·ÙÒÚ· ¤Ú˘ÛÈ. ™ÙȘ ÙÈ̤˜ ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È º¶∞ 11%, ÂÓÒ ÛÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ¯Ú‹Û˘ Δ1 Î·È Δ2 ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ¿ÁÈÔ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ Ù¤ÏÔ˜ 0,12 Î·È 0,23 ¢ÚÒ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ 85% ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ù˘ ∂¶∞ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ÙÈÌÔÏÔÁȷ΋ ηÙËÁÔÚ›· Δ2 (·˘ÙfiÓÔÌË-·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË). ΔÔ ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ Δ3 C ÚÔ·ÙÂÈ Ì ¤ÎÙˆÛË 5% Â› Ù˘ ÙÈÌ‹˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Δ3 ÁÈ·

Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∂¶∞ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. §. ª·ÎÔ‡Ú·˜ Û 1.000 ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÂΉfiıËÎ·Ó ÙÂÏÂ˘Ù·›·, ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ˆ˜ Ô ÂfiÌÂÓÔ˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ı· ÂΉÔı› Û ¤Ó· ÙÚ›ÌËÓÔ, Ô˘ Â›Ó·È Ï¿ıÔ˜, ηıÒ˜ Ë ¤Î‰ÔÛË ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ó· Á›ÓÂÙ·È Î¿ı ̋ӷ. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ Ù˘ ∂¶∞ Î·È ÔÈ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎÈÒÓ Ó· ÌËÓ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ·˘ÍË̤ÓÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙÚÈÌËÓÈ·›Ô˘˜ ·ÓÙ› ÌËÓÈ·›Ô˘˜. ∏ ÙÈÌÔÏfiÁËÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Δ2 Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙË Ï‹„Ë ÙˆÓ ÂӉ›ÍÂˆÓ ÙˆÓ ÌÂÙÚËÙÒÓ Û “‰Âη‹ÌÂÚ·” ÙÈÌÔÏfiÁËÛ˘. ªÂÙ¿ ·fi οı ̛· ·fi ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Ï‹„˘ ¤Ó‰ÂÈ͢, ÂΉ›‰ÂÙ·È ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ º˘ÛÈÎÔ‡ ∞ÂÚ›Ô˘, Ì ‚¿ÛË ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ¤Ó‰ÂÈÍË ‹ ¤Ó·ÓÙÈ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘ (Û ÂÚ›ÙˆÛË ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÚfiÛ‚·Û˘ ‹ ηٿ ÙË ıÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô). ΔËÓ ÂÚ›Ô‰Ô πÔ˘Ï›Ô˘-∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÂӉ›ÍÂȘ Î·È ‰ÂÓ ÂΉ›‰ÔÓÙ·È ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ›. ΔËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘√ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÂӉ›ÍÂȘ, ·ÏÏ¿ ÂΉ›‰ÂÙ·È ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ Ì ¤Ó·ÓÙÈ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË 7 ΢‚ÈÎÒÓ ·ÂÚ›Ô˘ ·Ó¿ Ì‹Ó· Ù˘ ıÂÚÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ∏ ÚÔıÂÛÌ›· Ï‹Í˘ ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Â›Ó·È 20 ̤Ú˜ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ¤Î‰ÔÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ∏ ÙÈÌÔÏÔÁȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ∂¶∞

ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜-∞Ú›ÏÈÔ˜ Î·È 15% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ª¿ÈÔ˜-™Â٤̂ÚÈÔ˜. ΔÔ ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ T3 D ÚÔ·ÙÂÈ Ì ¤ÎÙˆÛË 15% Â› Ù˘ ÙÈÌ‹˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Δ3 ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ª¿ÈÔ˜-™Â٤̂ÚÈÔ˜. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë Î·ÙËÁÔÚ›· Δ1 ·ÊÔÚ¿ Ì·Á›ÚÂÌ· Î·È ˙ÂÛÙfi ÓÂÚfi, Δ2 ·˘ÙfiÓÔÌË-·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ë Δ3 ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË-ÂÌÔÚÈ΋ ¯Ú‹ÛË, Ë Δ3 C ÙË Û˘Ì·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È Ë Δ3 D ÙÔÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÙÈ-

ÌÒÓ ÙÔ 11ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010, ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Δ2, Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ë ÈÔ ÌÂÁ¿ÏË Û ηٷӿψÛË: π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 0,041 ¢ÚÒ Ë ÎÈÏÔ‚·ÙÒÚ·, ¤Ó·ÓÙÈ 0,057 ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì‹Ó· ÙÔ˘ 2009, ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ 0,043 ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ 0,049 ÙÔ 2009, ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ 0,043 ¤Ó·ÓÙÈ 0,043 ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ì‹Ó· ÙÔ˘ 2009, ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ 0,043 Â›Û˘ fiÛÔ Î·È ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2009, ÙÔ ª¿ÈÔ 0,045 ¤Ó·ÓÙÈ 0,038 ÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2009, ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ 0,048 ¤Ó·ÓÙÈ 0,039 ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì‹Ó· ÙÔ˘ 2009, ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ 0,047 ¤Ó·ÓÙÈ 0,040 ÙÔ 2009, ÙÔÓ

∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ 0,046 ¤Ó·ÓÙÈ 0,044 ÙÔ 2009, ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ 0,048 ¤Ó·ÓÙÈ 0,046 ÙÔ 2009, ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ 0,045 ¤Ó·ÓÙÈ 0,037 ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì‹Ó· ÙÔ 2009 Î·È ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ Ê¤ÙÔ˜ 0,045 ¢ÚÒ Ë ÎÈÏÔ‚·ÙÒÚ· ¤Ó·ÓÙÈ 0,40 ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì‹Ó· ¤Ú˘ÛÈ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘-¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ·ÚÁÔ‡ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÙÔ˘ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘-™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010.

£ÂÛÛ·Ï›·˜ ÎÔÈÓÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ƒ˘ıÌÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ (ƒ∞∂), ·fi ÙËÓ ÔÔ›· Î·È ÂϤÁ¯ÂÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ Ù˘ ∞‰Â›·˜ (ÕÚıÚÔ 4.2). ™Â ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·˘Ù‹˜, ÛÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·ÁÔÚ¿˜ ·ÂÚ›Ô˘ ·fi ÙË ¢∂¶∞ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ‰È·ÓÔÌ‹˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚfi (Û ú ·Ó¿ kWh) ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹. √È ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÌËÓÈ·›·,, Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·ÁÔÚ¿˜ ·ÂÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ Ì‹Ó·. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ‰È·ÓÔÌ‹˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚfi, Ë ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÌËÓÈ·›ˆÓ ÙÈÌÒÓ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ›Ù ·ÓÔ‰Èο ›Ù ÙˆÙÈο, ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·ÁÔÚ¿˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ·fi ÙË ¢∂¶∞. ΔÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ Â›Ó·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ·Ó ÏËÊı› ˘fi„Ë Ë ıÂÚÌÔÁfiÓÔ˜ ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘. ∞Ó ·Ó¿ÁÔ˘Ì ÙË Û‡ÁÎÚÈÛË Û ·fiÏ˘Ù˜ ÙÈ̤˜ ¢ÚÒ ·Ó¿ ÎÈÏÔ‚·ÙÒÚ·, Ë ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË Î˘Ì·›ÓÂÙ·È Ê¤ÙÔ˜ ÛÙÔ 25%. 줂·È· ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ Ó¤Ô˘ η˘ÛÙ‹Ú· Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Î·È Ë Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, ˆÛÙfiÛÔ Ë ·fiÛ‚ÂÛË ı· Â¤ÏıÂÈ Û ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ·, ·Ó Û˘Ó˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Î·È Ë ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ η˘ÛÙ‹Ú· Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Ô˘ ·˘Ùfi˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È.

◊ÈÔ Î·ÈÚfi ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ 10‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÚԂϤÔ˘Ó ÔÈ ÌÂÙˆÚÔÏfiÁÔÈ

∞fi ÙÔ˘˜ ıÂÚÌfiÙÂÚÔ˘˜ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˘˜ Ô ÊÂÙÈÓfi˜ ∏¶π√™ ÚԂϤÂÙ·È Ô Î·ÈÚfi˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ·Ú’ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Ï›„Ô˘Ó ÔÈ ‚ÚÔ¯¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÛηÌ·Ó‚¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ˘‰Ú·ÚÁ‡ÚÔ˘. ΔȘ ›‰È˜ Ë̤Ú˜ Ë ∫ÂÓÙÚÈ΋, ¢˘ÙÈ΋ Î·È μfiÚÂÈ· ∂˘ÚÒË ı· Ï‹ÙÙÂÙ·È ·fi ¤ÓÙÔÓÔ Î‡Ì· „‡¯Ô˘˜ Î·È ¯ÈÔÓÈ¿. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÌÂÙˆÚÔÏfiÁÔ˘˜, ÂÚÓ¿Ì ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ıÂÚÌfiÙÂÚÔ˘˜ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˘˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‰¤Î· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¯ÚfiÓˆÓ, ·ÊÔ‡ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÌfiÏȘ Ì›· Ë̤ڷ ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ÛÙÔ μfiÏÔ ¤‰ÂÈÍ ÌÔÓÔ„‹ÊÈ· ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· (ÛÙË 1 ÙÔ˘ Ì‹Ó· 8,4 ‚·ıÌÔ› ∫ÂÏÛ›Ô˘). ∞Ó Î·È Û‹ÌÂÚ· ÚԂϤÂÙ·È Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ·ÛıÂÓ›˜ ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Ë̤ڷ˜ Î·È Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌÈÎÚ‹ ÙÒÛË, Ô Î·ÈÚfi˜ ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ 15‹ÌÂÚÔ Ó· ¯·Ï¿ÛÂÈ ÁÈ· Ù· ηϿ Î·È Ó· ı˘Ì›ÛÂÈ fiÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ Î·ÙÒÊÏÈ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·. ª¿ÏÈÛÙ· ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Ó· ¤¯Ô˘Ì ¿ÏÈ ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ó¤ˆÓ ıÂÚÌÒÓ ·ÂÚ›ˆÓ Ì·˙ÒÓ, Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· οÓÔ˘Ó ¿ÏÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙË μfiÚÂÈ· ∞ÊÚÈ΋. ¶¿ÓÙˆ˜ Ë ¢˘ÙÈ΋ Î·È Ë μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰· ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ Î·È ÈÛ¯˘Ú¤˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜. ∞ÈÙ›· ÙˆÓ ‚ÚÔ¯ÒÓ Ô˘ ı· ÛËÌÂȈ-

ıÔ‡Ó ÛÙ· ‰˘ÙÈο Î·È Ù· ‚fiÚÂÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÒÓ ÓÔÙÈ¿‰ˆÓ Ô˘ Á¢ı‹Î·Ì ‹‰Ë ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô 48ˆÚÔ Î·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ¤Ó· ¯·ÌËÏfi ‚·ÚÔÌÂÙÚÈÎfi Ì ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ ‚fiÚÂÈ· Ù˘ πÙ·Ï›·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· ΢ÎÏÔÁ¤ÓÂÛË ‰˘ÙÈο ·˘Ù‹˜, Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ·Ó·ÙÔÏÈο ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο Î·È ÂËÚ¿˙Ô˘Ó Ì Ôχ ¤ÓÙÔÓ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ΢ڛˆ˜ ÙË ‰˘ÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·. Δ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ·˘Ù¿ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÛÙ· ‰˘ÙÈο ̤¯ÚÈ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ÂÓÒ ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›· ÔÈ ‚ÚÔ¯¤˜ ı· Â›Ó·È ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÙÔÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. Δ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÛÙ· ‰˘ÙÈο Èı·ÓfiÓ Ó· Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ¯·Ï¿˙È Î·È ·Ó¤ÌÔ˘˜, Ô˘ ı· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ù· 7-8 ÌÔÊfiÚ Î·È ›Ûˆ˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Î·Ù·ÈÁ›‰ˆÓ Î·È 9 ÌÔÊfiÚ. √È Ì¤ÁÈÛÙ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ‰ÂÓ ı· ¤ÛÔ˘Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ˘˜ 16 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘, ı· Â›Ó·È ‰ËÏ·‰‹ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÙˆÓ 21 ‚·ıÌÒÓ Ô˘ ›¯·Ì ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ·˜ Î·È ÙˆÓ ÓÔÙÈ¿‰ˆÓ. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˘ ÌÂÙˆÚÔÏfiÁÔ˜ Î. Δ·Í. ªÂÚÁÈ¿˜ ÛÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ “meteovolos” , “·ÓÙÈ΢ÎÏÒÓ·˜ ‰˘ÙÈο ÙˆÓ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÒÓ ÓËÛÈÒÓ ı· ¢ÓÔ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î¿ıÔ‰Ô Ôχ „˘-

¯ÚÒÓ ·ÂÚ›ˆÓ Ì·˙ÒÓ, ÔÏÈ΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘, ÔÈ Ôԛ˜ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ı· Û·ÚÒÛÔ˘Ó ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈÔ¯‹ ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙË ™Î·Ó‰ÈÓ·‚›· Î·È Ì¤Ûˆ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Î·È ‰˘ÙÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ ı· ηٷϋÍÔ˘Ó ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰È·‰Ô¯Èο ‚·ÚÔÌÂÙÚÈο ¯·ÌËÏ¿. ∏ ˙ÂÛÙ‹ ·ÎfiÌË ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ ı· Â›Ó·È ÙÚÔÊÔ‰fiÙ˘ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¤ÓÙÔÓˆÓ Ù¤ÙÔÈˆÓ ‚·ÚÔÌÂÙÚÈÎÒÓ ¯·ÌËÏÒÓ, Ù· ÔÔ›· ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Î¿-

Ô˘ ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ - ÎÂÓÙÚÈ΋ ªÂÛfiÁÂÈÔ Î·È ı· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο, ÌÈ· Ô˘ Ô ˘ÔÙÚÔÈÎfi˜ ·ÂÚԯ›̷ÚÚÔ˜ Ô˘ Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, ‰ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ ¿Óˆ ·fi ÙË ¯ÒÚ·. ΔÈ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ı· ¤¯ÂÈ ·˘Ùfi; ¢ÈÏfi: ŸÛ˜ ¯ÒÚ˜ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰˘ÙÈÎfiÙÂÚ· ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, (‰˘ÙÈ΋, ÎÂÓÙÚÈ΋ Î·È ‚fiÚÂÈ· ∂˘ÚÒË) ı· ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó¯‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ „˘¯ÚÒÓ ·ÂÚ›ˆÓ Ì·˙ÒÓ

Î·È ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ ·ÎfiÌË Î·È Û ‰ÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ŸÛ˜ ¯ÒÚ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·Ó·ÙÔÏÈο ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ı· ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó¯‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ıÂÚÌÒÓ ·ÂÚ›ˆÓ Ì·˙ÒÓ ·fi ÙË ‚fiÚÂÈ· ∞ÊÚÈ΋, Ì fi,ÙÈ ‚¤‚·È· Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ·˘Ùfi, ˙¤ÛÙË Î·È ÓÔÙÈ¿‰Â˜. ŸÛÔ ÈÔ ÈÛ¯˘Úfi - ‚·ı‡ Â›Ó·È ÙÔ ‚·ÚÔÌÂÙÚÈÎfi ¯·ÌËÏfi, Ô˘ ı· Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È, ÙfiÛÔ ÈÔ ¤ÓÙÔÓË ı· Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ë ıÂÚÌ‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿. μ‚·›ˆ˜ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·ÍÈÔÏÔÁfiٷٷ, Ô˘ Èı·Ófiٷٷ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ˆ˜ ›ıÈÛÙ·È Ì ٤ÙÔÈ· ΢ÎÏÔÊÔÚ›·, ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ‰¤¯ÔÓÙ·È ·˘Ù¿ Ù· ÌÂÁ¿Ï· ¯ÈÏÈÔÛÙ¿ ‚ÚÔ¯‹, Â›Ó·È ÔÈ ÈÔ ‰˘ÙÈΤ˜, ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙ· ·Ó·ÙÔÏÈÎfiÙÂÚ· Ù˘ ¶›Ó‰Ô˘ ·˘Ù¿ ı· Â›Ó·È Î·È ¿ÏÈ Û·ÊÒ˜ ÏÈÁfiÙÂÚ· Î·È ÙÔÈο” . øÛÙfiÛÔ Ô ÌÂÙˆÚÔÏfiÁÔ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ηÈÚÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ì ÙȘ ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ ıÂṲ́˜ ÂÈÛ‚ÔϤ˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÁÈÔÚÙÒÓ. ΔÔ ÌfiÓÔ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ Â›Ó·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ηχÙÂÚÔ˜ ʤÙÔ˜, ÌÈ· Ô˘ fiÙ·Ó Á˘Ú›ÛÂÈ, ÁÈ·Ù› ı· Á˘Ú›ÛÂÈ fiˆ˜ Î·È ¤Ú˘ÛÈ, ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌ· ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ÌÚÔÛÙ¿” . √ ÌÂÙˆÚÔÏfiÁÔ˜ Î. £ÂÔÊ. Δ·ÎÔ‡-

‰Ë˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Î¿ÔÈ· „˘¯Ú‹ ÂÈÛ‚ÔÏ‹, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ·Ó Î·È ı· ¤ÛÔ˘Ó ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ı· „˘¯Ú¿ÓÂÈ Ï›ÁÔ ·ÎfiÌË. ªÂÙ¿ ÙË ÌÈÎÚ‹ ÚfiÛηÈÚË ÙÒÛË Ô˘ ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ̤¯ÚÈ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÂÎ Ó¤Ô˘ ıÂÚÌ‹ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜.

∞ÓÔÌ‚Ú›· ÛÙÔ μfiÏÔ ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ô ÊÂÙÈÓfi˜ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜ Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ıÂÚÌfiÙÂÚÔ˘˜ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ηıÒ˜ ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ¤‰ÂÈÍÂ Î·È 24,9 ‚·ıÌÔ‡˜ ̤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹, ÂÓÒ 13 Ë̤Ú˜ Ë Ì¤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ ‹Ù·Ó ¿Óˆ ·fi 20 ‚·ıÌÔ‡˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ Ë Ì¤ÁÈÛÙË ÌËÓÈ·›· ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Â›Ó·È ÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ 16,8 ‚·ıÌÔ› Î·È Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË 8,2 ‚·ıÌÔ› ∫ÂÏÛ›Ô˘. øÛÙfiÛÔ ÌfiÏȘ Ì›· Ë̤ڷ, ÙËÓ 1Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË ¤ÂÛ οو ·fi ÙÔ˘˜ 10 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘ (8,4 ‚·ıÌÔ›) ʤÙÔ˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ‹Ù·Ó Î·È ÔÈ ‚ÚÔ¯¤˜ Ô˘ ¤ÂÛ·Ó ÙÔÓ ÙÚ¤¯ÔÓÙ· Ì‹Ó·, ÌfiÏȘ 5,8 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿ ̤¯ÚÈ ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ¤Ó·ÓÙÈ 53,8 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿ Ô˘ Â›Ó·È Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚ¤¯ÔÓÙ· Ì‹Ó·. ¢∏ª√.™.


M·ÁÓËÛ›· 17

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 24 ¡√∂ªμƒπOY 2010

¶Ï¤ÔÓ ÙˆÓ 4 ˆÚÒÓ Û˘Ó‰ڛ·˙ ¯ı˜ Ë ÂÈÙÚÔ‹ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜

Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜

™ÙÔ ÙÚ·¤˙È Ù˘ ™˘ÁÎÏ‹ÙÔ˘ ·‡ÚÈÔ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙËÓ ¶·È‰Â›·

¡· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó Ì˯·ÓÈÎÔ› ÛÙÔÓ ∂√Δ £ÂÛÛ·Ï›·˜

£· ·ÔÎÚ˘ÛÙ·Ïψı› Ë Â›ÛËÌË ı¤ÛË ÙÔ˘ ∞ÓˆÙ¿ÙÔ˘ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜

ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi Ù¤ÛÛÂÚȘ ÒÚ˜ Û˘Ó‰ڛ·˙ ¯ı˜ Ë ÂÈÙÚÔ‹ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, fiÔ˘ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Ù¤ıËÎ·Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Û ∞∂π Î·È Δ∂π. ΔËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û‹˜ Ù˘ ÙËÓ ÂÈÛΤÊıËÎÂ Ô Ú‡Ù·Ó˘ Î. ∫ˆÓ. °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Î·Ó ÂÓË̤ڈÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙˆÓ Ú˘Ù¿ÓÂˆÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. ∞ÔÊ·Û›ÛÙËΠfiÙÈ fiϘ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ı· ÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Ù˘ ™˘ÁÎÏ‹ÙÔ˘ ·‡ÚÈÔ ÙÔ Úˆ›, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÎÚ˘ÛÙ·Ïψı› Ë Â›ÛËÌË ı¤ÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¢È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ƒ›Î˘ μ·Ó ªÔ˘Û¯fiÙÂÓ Ë ÂÈÙÚÔ‹ Û˘˙ËÙ¿ Ӥ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÓÒÙ·ÙË ∂Î·›‰Â˘ÛË Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û·Ó ‚¿ÛË ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜, ηıÒ˜ Ë ™‡ÁÎÏËÙÔ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ˆ˜ ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ΛÌÂÓÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ‚¿ÛË ‰È·ÏfiÁÔ˘. ŒÙÛÈ, Ë 15ÌÂÏ‹˜ ÂÈÙÚÔ‹ Û˘˙‹ÙËÛ ı¤Ì·Ù· ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘, ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È ·Î·‰ËÌ·˚ο ı¤Ì·Ù·. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Û fiÏ· Ù· ÛËÌ›· Û˘Ìʈӛ·, ηıÒ˜ ηٷ٤ıËÎ·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·fi„ÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ Î·È ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÓÔȯً Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ™˘ÁÎÏ‹ÙÔ˘. ∏ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¢È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· ˘¿Ú¯ÂÈ Û‡ÁÎÏÈÛË ·fi„ˆÓ. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙÂı› ˘¤Ú Ù˘ ·˘ÙÔÓÔÌ›·˜ ÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Ì fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÏÈÁfiÙÂÚË ·Ú¤Ì‚·ÛË ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. ∂›Û˘ ˘ÂÚÈÛ¯‡ÂÈ Ë ¿-

Ï›Ô˘ ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ÛÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› Î·È ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙÔ £fiÏÔ” . ™‹ÌÂÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÊÔÈÙËÙÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜.

∫ÈÓËÙÔÔ›ËÛË

Ô„Ë Ó· ÌË Û˘Ó‰Âı› Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË, ÂÓÒ ÚÔÙ¿ıËΠӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ¿Ú‰ÚÔ˜ Û οı ÿ‰Ú˘Ì·. ∞ÎfiÌË Û‡ÁÎÏÈÛË ·fi„ÂˆÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Û ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∏ ¿Ô„Ë Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ Â›Ó·È ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¿„ÂÈ Ô ıÂÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÚÁÔÏ¿‚ˆÓ Î·È ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ó· ¤¯ÂÈ ÌfiÓÈÌÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Û ηı·ÚÈfiÙËÙ·, ʇϷÍË Î·È Û˘ÓÙ‹-

ÚËÛË. ™Ù· ÛËÌ›· ÛÙ· ÔÔ›· ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ŒÙÛÈ ·ÚÎÂÙÔ› ·Ó·ÚˆÙ‹ıËÎ·Ó “Â¿Ó ÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ı· ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ‹ ÂÔÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·” . ¢È·ÊˆÓ›Â˜ fï˜ ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰È‡ڢÓÛË ÙÔ˘ Ú˘Ù·ÓÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô, fiÔ˘ ÚÔÙ¿ıËÎÂ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ·˘Ùfi ÙˆÓ ÎÔÛÌËÙfiÚˆÓ, ÂÓÒ ˘‹ÚÍÂ Î·È ¿ÏÏË ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ

‰È¢ı˘ÓÙÒÓ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë Î. μ·Ó ªÔ˘Û¯fiÙÂÓ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ “¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Î·È ÁÈ· ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ı¤Û˘ Ì·˜. ª·˜ ‰fiıËΠÔχ Ï›ÁÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ı¤Ì·” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ “ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ Ú˘Ù·ÓÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘-

∂Í¿ÏÏÔ˘, Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ ª¤ÙˆÔ ∞ÁÒÓ· ™Ô˘‰·ÛÙÒÓ (ª∞™) ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÈÎÂÙÔÊÔÚ›·, Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ £fiÏÔ. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “¶¿ÏË Î·È ·ÓÙÂ›ıÂÛË ÁÈ· Ó· ‚¿ÏÔ˘Ì ÛÙË ı¤ÛË Ù˘ ¶·È‰Â›·˜ ÙˆÓ ÌÔÓÔˆÏ›ˆÓ ÙËÓ ¶·È‰Â›· ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ Ï·˚ÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ. ¢Ú¿ÛË Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ¿Ï˘ ÙÒÚ·, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ù· ·ÓÙÈÏ·˚ο ̤ÙÚ· Î·È Ô ÓfiÌÔ˜ - Ï·›ÛÈÔ” . Δ¤ÏÔ˜ Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ “∫ÔÚ‰¿ÙÔ˜” ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ·ÔÓÔÌ‹ ÙˆÓ Ù˘¯›ˆÓ ÛÙÔ˘˜ ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘. ∏ ÙÂÏÂÙ‹ ÔÚΈÌÔÛ›·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ ÙˆÓ ÚÔÙ˘¯È·ÎÒÓ, fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. £. ∫. μ.

Δ· 2Ô Î·È 8Ô °˘ÌÓ¿ÛÈ· μfiÏÔ˘ Î·È Ù· 1Ô Î·È 4Ô ∂¶∞§

Δ¤ÛÛÂÚ· Û¯ÔÏ›· Û ηٿÏË„Ë √È Ì·ıËÙ¤˜ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó, ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘˜ ™∂ ηٿÏË„Ë ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· 2Ô

Î·È 8Ô °˘ÌÓ¿ÛÈ· μfiÏÔ˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ Ô‰fi ∞fiÏψÓÔ˜ ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ fiˆ˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó “ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘˜” . ∂›Û˘ Û ηٿÏË„Ë Â›Ó·È ÙÔ 1Ô ∂¶∞§ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ 4Ô ∂¶∞§ (Ó˘ÎÙÂÚÈÓfi). μÚÂı‹Î·Ì ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ ÙˆÓ 2Ô˘ Î·È 8Ô˘ °˘ÌÓ·Û›ˆÓ μfiÏÔ˘. ª·ı‹ÙÚȘ Î·È Ì·ıËÙ¤˜ ̤۷ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ÂÓÒ ·Ï˘Û›‰Â˜ Ì ÏÔ˘Î¤Ù· ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÙȘ ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï˜ fiÚÙ˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ 2Ô˘ Î·È 8Ô˘ °˘ÌÓ·Û›ˆÓ, ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Î·Ù¿ ÙȘ Û˘ÓÂχÛÂȘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ·fi Ù· 15ÌÂÏ‹ ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· “Î·È ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÛ˜ ̤Ú˜ ı· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜” . ∫˘Ú›·Ú¯· ˙ËÙ‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ‰‡Ô 15ÌÂÏÒÓ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ “¤¯Ô˘Ó ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙÔ˘˜” . √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ 2Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘ ÙfiÓÈÛÂ: “Œ¯Ô˘Ì ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‰ÈfiÙÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¤ÚıÂÈ ÔÈ Á˘ÌÓ·ÛÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤ÚÂ ӷ ›¯·Ó ‰ÈÔÚÈÛÙ› ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ Ì¿ıËÌ·. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì·˜ Ï›Ô˘Ó ¤ÍÈ Á˘ÌÓ·ÛÙ¤˜ Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó

‰ÈÔÚÈÛÙ› ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. ∂›Û˘ ¤Ó· ¿ÏÏÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ·˘Ùfi Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ∫¿ÔÈÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ̤ÓÔ˘Ó Ì·ÎÚÈ¿ Î·È ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÔÚÁ·Óˆı› Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜. ∞ÎfiÌË ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È Ì›· ÛÂÈÚ¿ ¿ÏÏˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÔÚÔÊ‹˜. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ·›ıÔ˘Û· Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ·›ıÔ˘Û· ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ. ŒÙÛÈ, Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· Á›ÓÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙËÓ Ù¿ÍË Ì·˜ Î·È ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∫·ÓÔÓÈο ı· ¤ÚÂ ӷ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ͯˆÚÈÛÙ¤˜ ·›ıÔ˘Û˜ ÁÈ· Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ·˘Ù¿ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù·. ŒÓ· ¿ÏÏÔ ·›ÙËÌ· Â›Ó·È Ó· ʇÁÔ˘Ó ÔÈ Û›Ù˜ ·fi ÙÔ ›Ûˆ ÚÔ·‡ÏÈÔ Î·È Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Î¿ÁÎÂÏ·. ŒÙÛÈ, fiˆ˜ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· Ì·˜ ÚÔηÏÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·” .

∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ 8Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘ ÙfiÓÈÛÂ: “∂Ì›˜ οÓÔ˘Ì ηٿÏË„Ë ‰ÈfiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì·˜, Ô˘ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Â›Ó·È fiÌÔÈ· Ì ·˘Ù¿ ÙÔ˘ 2Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ∞ÎfiÌË, ¤¯Ô˘Ì Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙÔ ÓÂÚfi. ™ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì·›ÓÔ˘Ó Û΢ÏÈ¿, Ô˘ ÁχÊÔ˘Ó ÙȘ ‚Ú‡Û˜ Î·È ¤ÙÛÈ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ‚ÚÒÌÈΘ” .

°ÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ∂§ª∂

∂Í¿ÏÏÔ˘ Û‹ÌÂÚ·, Ë ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ù˘ √§ª∂. £¤Ì· Ù˘ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ “‰ÈÂΉ›ÎËÛË Î·È ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙˆÓ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂÒÓ Ì·˜” .

∏ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 7 Ì.Ì. Û ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ 3Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘.

Δ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÔ‡ ∂Ή‹ÏˆÛË Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈηȈ̿وÓ, Ë ÔÔ›· ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÙ·È ÛÙȘ 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, fiˆ˜ Ù· ¢ËÌÔÙÈο 13Ô, 20fi, 21Ô μfiÏÔ˘, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜, ÂÓÒ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜, Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ΔÔ ÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÂÎ-

‰‹ÏˆÛ˘, ηıÒ˜ Î·È Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ı· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËıÔ‡Ó Ì¤Û· ÛÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. ¶¿ÓÙˆ˜ ÔÈ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÌÔ˘ÛÈ΋, ı·ÙÚÈο ‰ÚÒÌÂÓ·, ÂÎı¤ÛÂȘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏϘ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Á›ÓÂÈ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› Û ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›‰Ô. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· fï˜ ı· Á›ÓÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿ Î·È ÛÙ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿, ̤۷ ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙÈ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ¿ÚÎˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ¯ÒÚˆÓ „˘¯·ÁˆÁ›·˜ ‹ Ì ÙÔ˘˜ ÛÎÔ˘ȉfiÙÔÔ˘˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÛٛ˜ ÌfiÏ˘ÓÛ˘;” . £. ∫. μÔÁÈ·Ù˙‹˜

ÀfiÌÓËÌ· ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ¡∞ ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÔÏÈÙÈÎÔ› Ì˯·ÓÈÎÔ› ÛÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ∂√Δ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ˙ËÙ› ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î. ¶. °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ Δ∂∂. ™Â ˘fiÌÓËÌ¿ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Î. °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ, Ô˘ ÎÔÈÓÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ÛÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi Î. ¡ÈÎËÙÈ¿‰Ë, ÙÔ ÙÔÈÎfi Δ∂∂ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “Ÿˆ˜ ÏËÚÔÊÔÚËı‹Î·Ì ·fi ÙÔÓ ÙÔÈÎfi Δ‡Ô, ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔÓ ∂√Δ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ì ÛÔ‚·Úfi ΛӉ˘ÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˘˜ ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ·fi ÙËÓ ·Ô˘Û›· Ì˯·ÓÈÎÔ‡ ÏfiÁˆ Ï‹Í˘ Ù˘ ۇ̂·Û‹˜ ÙÔ˘. √ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ ›¯Â ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÁÎÚ›ÛÂˆÓ Î·È ÂϤÁ¯ˆÓ ۯ‰›ˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ηٷÛ΢‹ Ó¤ˆÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ ˘·Ú¯Ô˘ÛÒÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ô ÂÓ ÏfiÁˆ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜ ‹ÏÂÁ¯Â Ù· Û¯¤‰È· ÙˆÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ·Ó·‚·ıÌ›ÛÂȘ, ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË ‰ËÏ·‰‹ ÂÓfi˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ·fi ÌÈ· ηÙËÁÔÚ›· Û ˘„ËÏfiÙÂÚË, ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË Û ÂÂÓ‰˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ‰ËÏ·‰‹ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ›Ûˆ˜ ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó Û ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ÒÛÙ ӷ ‰Ôı› ÙÔ Û‹Ì· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ∂√Δ ÛÙ· ÍÂÓԉԯ›·. ªÂ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ۇ̂·Û‹˜ ÙÔ˘, ÔÈ ÍÂÓÔ‰fi¯ÔÈ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÚ·Ù¿ È· ÙÔ Î›Ó‰˘ÓÔ ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘, ∂™¶∞ Î.Ù.Ï., Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ÙȘ Ӥ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ‹ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÙˆÓ ‹‰Ë ˘·Ú¯Ô˘ÛÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ηıÒ˜ Ë Ï‡ÛË Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÔÈ ÌÂϤÙ˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ÀËÚÂÛ›· ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ë ˘ËÚÂÛ›· Ó· ÛÙ¤ÏÓÂÈ Ù· Û¯¤‰È· ÚÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ó· ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ÂΛ Î·È Î·ÙfiÈÓ Ó· ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙËÓ ¶ÀΔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ô‰ËÁ› Û ·›ÛÙ¢ÙË ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· Î·È ÌÂÁ¿ÏË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ, Â›Ó·È Ô ∂√Δ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ô˘ Â͢ËÚÂÙ› ÙȘ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜, ÙÔ ¶‹ÏÈÔ, Ù· ªÂÙ¤ˆÚ·, ÙË Ï›ÌÓË ¶Ï·ÛÙ‹Ú· Î·È ¿ÏÏ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ı¤ÚÂÙÚ·, Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ ·˘ÍË̤Ó˜ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ›. £· Û·˜ ·Ú·Î·ÏÔ‡Û·Ì ӷ ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÂÙ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË Ï‡ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, ÒÛÙ ÔÈ ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ Û˘Ó¤ÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·„ÂÈ ‹‰Ë, Ó· ÌË ‰ÈÔÁΈıÔ‡Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ. ∂›Û˘, ıˆÚԇ̠·‰È·ÓfiËÙÔ, Ë Ù¯ÓÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ∂√Δ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÌfiÓÈÌÔ ÚÔÛˆÈÎfi - Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ Î·È ·ÚÂÓ¤ÚÁÂȘ ÛÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘” . ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Û¯ÂÙÈÎfi ·›ÙËÌ· ¤¯ÂÈ ˘Ô‚¿ÏÂÈ Î·È Ë ŒÓˆÛË •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜.


M·ÁÓËÛ›· 18 ™‡ÛÎÂ„Ë ∫·ÙÛ¤ÏË-∂∫μ Δ∏¡ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤-

ÚÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ë Û‡ÛÎÂ„Ë ÌÂٷ͇ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘. ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ Û‡Û΄˘ ı· Â›Ó·È Ë ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ‰ÂÛ̇ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÔÍ˘Ì¤ÓˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ù· ÔÔ›· ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÙÔ̤· ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∞fi ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, Ô ÓÔ̿گ˘ Î·È ÔÈ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ó· ηıÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÙÚfiÔÈ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘.

∏ ·ÂÚÁ›· Ù˘ ¶¡√ ¢∂¡ ÂÎÙÂϤÛÙËΠ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÙÔ ‰ÚÔ-

ÌÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ÂÈ‚·ÙËÁÔ‡ Ô¯ËÌ·Ù·ÁˆÁÔ‡ “∂ÍÚ¤˜ ™ÎÈ¿ıÔ˜” ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÚÔ˜ Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÏfiÁˆ Ù˘ 24ˆÚ˘ ·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ ·ÂÚÁ›·˜ Ô˘ ΋ڢÍÂ Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ¡·˘ÙÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· (¶¡√). ∫·ÓÔÓÈο ÂÎÙÂϤÛÙËÎ·Ó Ù· ˘fiÏÔÈ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ Ù·¯˘ÏfiˆÓ ÛηÊÒÓ. ∏ ¶¡√ ‰ÈÂΉÈΛ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó·˘ÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ·ÎÙÔÏÔ˚ο - ÂÈ‚·ÙËÁ¿ ÏÔ›·, ÛÙ· ÔÚıÌ›· ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡, ÛÙ· ÌÂÛÔÁÂȷο ÊÔÚÙËÁ¿ ÏÔ›· Î·È ÛÙ· ·ÎÙÔÏÔ˚ο ÊÔÚÙËÁ¿ ÏÔ›· οو ÙˆÓ 500 ÎfiÚˆÓ ÔÏÈ΋˜ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜.

¶ÚÒËÓ ∫√¡Δπ: ∞ÌÂٷΛÓËÙÔÈ ÂÙ·ÈÚ›·-ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ™À¡∞¡Δ∏™∏ Ì ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ÔÈÎÔÓÔ-

ÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ ÚÒËÓ ∫√¡Δπ Î. ¶·ÛÎÔ˘¿Ï ∑ÂÓ¤˜ ›¯Â ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. √ Î. ∑ÂÓ¤˜ ÂͤÊÚ·Û ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÙË ‚Ô‡ÏËÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ÚÒËÓ ∫√¡Δπ Ó· ‚ÚÂı› χÛË ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ Ì ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘, Ë ÔÔ›· “ı· ÂÈÙ¢¯ı› Ì ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡” Î·È Â·Ó¤Ï·‚ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ fiÙÈ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈÎÂÈÔıÂÏÒ˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯·ı› Ô‡Ù ̛· ı¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÙÔ̤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó Ù· ¤ÓÙ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ë Ó¤· ‰È·‚ԇϢÛË Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ¿Óˆ ÛÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ η٤ıÂÛ·Ó ÂÁÁڿʈ˜ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·fi ÚÔ¯ı¤˜ ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù¤ıËΠ۠Ï‹ÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, Ì ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î. §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË, Ë ÔÔ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Èı·Ófiٷٷ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·.

“¢ÚfiÌÔÈ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜”: ∞ÔÙ›ÌËÛË ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ “ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԕ ™∏ª∂ƒ∞ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì. ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ “ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ” Ë ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÙÔ˘ ™˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ “¢ÚfiÌÔÈ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜” Ì ı¤Ì·Ù· ÙËÓ ·ÔÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ‰Ú¿Û˘ Ù˘ ΛÓËÛ˘. ∂ÈÛËÁËÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ΛÓËÛ˘ ª·ÚÁ·Ú›Ù˘ ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 24 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

ÕÌÂÛË ÂÍfiÊÏËÛË ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ 138 ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ÙÔ˘ ¢√À∫

“∏ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ۇ̂·ÛË Â›Ó·È ·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÙË” ∂Ï¿¯ÈÛÙË Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË

Δ

ËÓ ¿ÌÂÛË ÂÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ 450.000 ¢ÚÒ ·fi ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ۇ̂·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ·Ê›, ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ 138 ·Ï‹ÚˆÙÔÈ Â‰Ò Î·È ¤Ó· Ì‹Ó· ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ¢√À∫, ·fi ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·ÚË. “∏ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ۇ̂·ÛË Â›Ó·È ·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÙË” ÙÔÓ›ÛÙËΠÛÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ¢√À∫, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÚÔ¯ı¤˜ ¢Â˘Ù¤Ú·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‹Ù·Ó Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ¤Íˆ ·fi ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘.

√È ·Ï‹ÚˆÙÔÈ Â‰Ò Î·È ¤Ó· Ì‹Ó· ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ¢√À∫ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ °ÂÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Ó· ·ÔÛÙ›ÏÔ˘Ó ˘fiÌÓËÌ· ÛÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·ÚË, ÛÙÔ ÔÔ›Ô, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó: “Ÿˆ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ÁÈ· ÔÏÏÔÛÙ‹ ÊÔÚ¿ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ μfiÏÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Ï‹ÚˆÙÔ. ΔÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ηٿ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·‚ÏËı› Ë ÌËÓÈ·›· ·ÓÙÈÌÈÛı›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÌËÓfi˜ Î·È fiˆ˜ ηٷϷ‚·›ÓÂÙ ۇÓÙÔÌ· ı· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ì‹Ó˜, ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ Î·È ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ·ÚÎÂÙÔ› ˆÚÔÌ›ÛıÈÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ fiÔ˘ Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·‚ÏËı› Ë ·ÌÔÈ‚‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Î·Ù¿ Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË. √È ¯ÚËÌ·ÙÔÚÔ¤˜ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ηχ„Ô˘Ó ¿ÓÙÔÙ ÙË ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ÙȘ ·ÌÔÈ‚¤˜ ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ·Ó Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ¤Ó· ·ÚÎÂÙ¿ Û‚·ÛÙfi ÔÛfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ηχ„ÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. ¶¤Ú· fï˜ ·fi Ù· ¤ÛÔ‰· ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ‰Â-

ªÈÎÚ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹

● ∞fi ÙËÓ ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞

ÛÌ¢ı› Ì ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ۇ̂·ÛË Ì ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi, ÙËÓ ÔÔ›· Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙfi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÚ‹ÛÂÈ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÔÊ›ÏÂÈ ¤Ó· ÔÛfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 450.000 ¢ÚÒ, ÙÔ ÔÔ›Ô fiˆ˜ ηٷϷ‚·›ÓÂÙ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ηχ„ÂÈ ÙË ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·, ÙȘ ·ÌÔÈ‚¤˜, ÙÔ π∫∞ Î·È Ù· ¿ÏÏ· ¤ÍÔ‰· ÁÈ· ¤Ó· ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠fiˆ˜ ÂÈÏËÊı›Ù ¿ÌÂÛ· ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ¤-

ÛÙˆ Î·È Ì¤ÚÔ˘˜ Ù˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ Û·˜ ۇ̂·Û˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ï˘ı› ·˘Ùfi ÙÔ ÊϤÁÔÓ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ˙‹ÙËÌ·” . ™ÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ·Ú·‚Ú¤ıËÎÂ Î·È Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢√À∫ ¡Ù›Ó· ¶··ÛÙÂÊ¿ÓÔ˘, Ë ÔÔ›· Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÎÚfiÛˆÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ª·Ú›· ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë, “‰ÂÛ̇ÙËΠӷ ·Û΋ÛÂÈ ›ÂÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘”.

™ÙÔ ÌÂٷ͇, fiˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‹Ù·Ó Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ¤Íˆ ·fi ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘. ™Â ‰‹ÏˆÛ‹ Ù˘ Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¡Ù›Ó· ºÒÙÔ˘, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó¤ÊÂÚÂ: “∏ ÂÈÎfiÓ· ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Â›Ó·È ·ÔÁÔËÙ¢ÙÈ΋. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Û˘Á΢ڛ·˜ Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‰˘Û¯ÂÚ‹ ηٿÛÙ·ÛË. ∞˘Ùfi˜ ÈÛÙ‡ˆ Â›Ó·È Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ù˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË, ηıÒ˜ ÔÏÏÔ› ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ¿ÏÏ· ÌÂÚÔο̷ٷ Û ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜”. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Î·È Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ·fi ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, ı· ηٷÙÂıÔ‡Ó ÛÙËÓ ¶√∂ √Δ∞. ∂fiÌÂÓË Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ı· Â›Ó·È Ë ÚfiÛÎÏËÛË ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ¶√∂ - √Δ∞ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ÂÓÈ·›Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ, ηıÒ˜ ÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û ·˘Ùfi. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘

∞ÔÏÔÁÈÛÙÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ ∞ÔÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ Ì ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ¡.∂. “Δ√ Ôχ ηÏfi ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ “¢ÚfiÌÔÈ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜” ·ÔÙÂÏ› ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ù˘ ·Ó·ÓˆÙÈ΋˜ Î·È ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜” ÙfiÓÈÛÂ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ Î. ªÈ¯¿Ï˘ ∫·ÛÙÚÈÓ¿Î˘ ÛÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘, ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ·ÔÏÔÁÈÛÙÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ۠·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘. √ Î. ∫·ÛÙÚÈÓ¿Î˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ “Ë ¤ÓÙÔÓË ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘ Î·È Ë ÂÎÚÔÛÒËÛË ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Ì·˜ ÏfiÁÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó‰˘·ÛÙÔ‡Ó Ì ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ˙ˆ‹ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ, ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Î·È ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜”. √ ›‰ÈÔ˜, οÓÔÓÙ·˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ Î·È ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÛÙ‹ÚÈÍÂ Ô ™˘Ó·ÛÈÛÌfi˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· › ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È Ù· ÂÍ‹˜: “∏ ˘ÂÚÔ¯‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘ ÛÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô-

‰Ô, Ô ¤ÓÙÔÓ· ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘, Ë Î·Ï‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi ÙÚÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ, Ë Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ Û˘ÓÙfiÓÈ˙ ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘, Â¤ÙÚ„·Ó ÛÙÔ Û¯‹Ì· ·˘Ùfi Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÂÎÏÔÁÈο ÂÏ΢ÛÙÈÎfi fiÏÔ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÌ‹Ì· Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜ Ô˘ ‹ıÂÏ·Ó Â›Ù ӷ ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ Î·È ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, ›Ù ÂÌÓ‡ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ fiÚ·Ì· ÁÈ· Ì›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜. ∂›Ó·È ۷ʤ˜ fiÙÈ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ΛÓËÛË ˘ÂÚ„ËÊ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ì·˜ ¯ÒÚÔ˘, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· fï˜ ηٿÊÂÚ ӷ Û˘Ó·ÓÙËı› ÛÙËÓ Î¿ÏË Ì ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô˘

ÚÔۂϤÂÈ Ì ÚÔÛ‰Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ÒÚÔ Ì·˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÓÈÒıÂÈ ˆ˜ ·Ó‹ÎÂÈ Û ·˘ÙfiÓ. ∏ ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËΠ‹Ù·Ó Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÂÎÏÔÁÈ΋ ηٷÁÚ·Ê‹ Ù˘. √ ÂÎÏÔÁÈÎfi˜ Â΂ȷÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È Ë ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÂÚÈfiÚÈÛ·Ó ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ·ÔÙ‡ˆÛ˘ ÛÙËÓ Î¿ÏË ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ôχ ÌÂÁ¿Ï˘ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜”. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ô˘ Ô ™˘Ó·ÛÈÛÌfi˜ ÛÙ‹ÚÈÍ ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ Ô Î. ª. ∫·ÛÙÚÈÓ¿Î˘ › ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “Δ· ̤ÏË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙËÛ·Ó ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÂÓfi˜ ÛÙfi¯Ô˘ Ô˘ ·Ú¯Èο Ê¿ÓÙ·˙ ·Î·ÙfiÚıˆÙÔ˜. ∏ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ Ì ‚¿ÛË ÂÎΛÓËÛ˘ Ì›· ¯Ô‡ÊÙ·

Ê›ÏÔ˘˜ Î·È Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ Û ÙfiÛÔ Û‡ÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, Ë ‰‡ÛÎÔÏË, ·ÏÏ¿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ √ÈÎÔÏfiÁÔ˘˜ ¶Ú¿ÛÈÓÔ˘˜, Ë Û˘Ó·ÈÓÂÙÈ΋ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘, Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ·Ú¯‹ Ì›·˜ ÂÏȉÔÊfiÚ·˜ ·Ú¯‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ı· ·ÁˆÓÈÛÙԇ̠ӷ ¤¯ÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ∏ ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ηٷÁÚ·Ê‹ ¤¯ÂÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÛËÌ·Û›·, ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο Ë ∞ÓÔÈÎÙ‹ ∫›ÓËÛË ¶ÔÏÈÙÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·ÚÂÌ‚·ÙÈο ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÙÂÙÚ·ÂÙ›·˜”. ∂›Û˘ ÂȉÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ Á›ÓÂÙ·È Î·È ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ fiÔ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “√È Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ›¯Â Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ë £ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Ù˘ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜ ‹Ù·Ó ¿Ú· Ôχ ‰‡ÛÎÔϘ. ™ÙËÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓË ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ Ì·˜ ·fi ÙȘ ‰‡Ô ‰È·Û¿ÛÂȘ ·ÓÂÏÏ·‰Èο, ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó ÔÈ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ÚԤ΢Ù·Ó ·fi ÙËÓ ¿ÚÓËÛË ÙˆÓ Û˘ÓÈÛÙÔ˘ÛÒÓ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ μfiÏÔ, Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ Ì¿¯Ë. £ÂˆÚԇ̠ˆ˜ Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÛÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ‹Ù·Ó ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜. £˘Ì›˙Ô˘Ì ˆ˜ ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô

Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍË ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi, Ë ∫√∂ ÂȯÂÈÚÔ‡Û ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Û¯‹Ì· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ∫√∂-∞¡Δ∞ƒ™À∞™, ÙÔ •ÂΛÓËÌ· ‰‹ÏˆÓ ˆ˜ ı· ·¤¯ÂÈ ·ÓÂÏÏ·‰Èο, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓ› Ì ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘, ÂÓÒ Ë ∞∫√∞ ‰È·ÊÒÓËÛ Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ™À¡ ÁÈ· ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜, Ì ÙÔ ÚÔÛ‚ÏËÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ ÎfiÌÌ· Ì·˜ ÛÎÂÙÈÎfi ˆ˜ Ô Û‡ÓÙÚÔÊÔ˜ ¶Ô˘Ï¿Î˘ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿. ∏ ÛÙ¿ÛË ·˘Ù‹ Ù˘ ∞∫√∞ Î·È Ù˘ ∫√∂ ÙÚ·˘Ì¿ÙÈÛ ·ÓÂ·ÓfiÚıˆÙ· ÙËÓ ˘fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ™Àƒπ∑∞ ˆ˜ ÂÓˆÙÈÎÔ‡ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜. ∞ÎfiÌË ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ‹Ù·Ó Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Ô˘ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ, ÂÓÒ Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi ˆ˜ ÙÂÏÈο „‹ÊÈÛ ÙËÓ ∫›ÓËÛË Ô˘ ÚfiÛÎÂÈÙ·È ÛÙËÓ ∞¡Δ∞ƒ™À∞. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ›¯Â ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘ Ë ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ΛÓËÛË ÂÈÙ¿ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ¿ÚÓËÛË ÂÓfi˜ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈfi Ù˘, Ì ·ÔÎÔڇʈ̷ ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·˜ ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜”. £. ∫. μ.


∂ÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠ¯ı˜ ÙÔ Ó¤Ô Á‹Â‰Ô Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ÛÂÏ. 20

T∂Δ∞ƒΔ∏ 24 NOEMμƒπ√À 2010

¡π∫∏ μ.

ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ∂ıÓÈÎfi ºÈÏ. ÛÂÏ. 21

™Δ√ ¶∞πáπ¢π Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™ ª∂ Δ∏¡ ∫∞μ∞§∞ ™Δƒ∂º∂Δ∞π ∏ ¶ƒ√™√Ã∏ Δ√À √§Àª¶π∞∫√À μ.

∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È... ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘ ‰ÂÓ ÛÙ¤ÊıËΠ̠ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ‚·ıÌÒÓ, Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ó· ·Ú·¯ˆÚÔ‡Ó ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÊÂÙÈÓ‹ ÈÛÔ·Ï›· ÛÙÔ Á‹‰fi ÙÔ˘˜, ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ó·ÚÚȯËıÔ‡Ó ÛÙËÓ 4Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î·. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ∫·‚¿Ï·, ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È ¤‰Ú·˜, Ì ÙË Ó›ÎË Ó· Â›Ó·È ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË.

∏ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ÛÂÏ. 20

°À¡∞π∫∂π√ ª¶∞™∫∂Δ

ΔË º∂∞ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ÛÂÏ. 22

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ∏ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ·Ó¤Ï˘Û ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ù· Ï¿ıË Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘ Î·È ÂÛÙ›·Û ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙËÓ ·Ì˘ÓÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ʤÙÔ˜ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ÙfiÛ· ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈο Î·È ·˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È, ΢ڛˆ˜, ÛÙËÓ Ì¤ÙÚÈ· ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·Ó Â‡ÎÔÏ· ÎÂÓÔ› ¯ÒÚÔÈ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ·Ì˘ÓÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› Ì ÂÈÙ˘¯›·, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ ÔÈ ΔÔÌ¿˜ Î·È ¡ÙÔÏÂ˙¿È ‰ÂÓ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Û ηϋ ̤ڷ Î·È ˘‹Ú¯Â Úfi‚ÏËÌ· Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ΔÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú·, ˆÛÙfiÛÔ, ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È fiÏÔÈ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ‚ϤÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙËÓ ∫·‚¿Ï·. ªÈ· Ôχ ηϋ, ÁÚ‹ÁÔÚË Î·È ÂÈΛӉ˘ÓË ÔÌ¿‰·, Ë ÔÔ›· ‰È·ı¤ÙÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁÔ˘˜ Î·È ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÈηӋ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› Î·È ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi Ï¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘. ∏ ∫·‚¿Ï· ı· ¤ÚıÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ì ·Ó‚·Ṳ̂ÓË „˘¯ÔÏÔÁ›· ÌÂÙ¿ ÙȘ ‰‡Ô ÛÔ˘‰·›Â˜ ӛΘ Ì ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ. ÂÎÙfi˜ Î·È ∞∂∫ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋. ∞ıfiÚ˘‚· ÔÈ “∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜” ·Ó·ÚÚȯ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ 3Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î·, ÂÓÒ Ô ª¿Î˘ æˆÌÈ¿‰Ë˜, Ô “ÈÛ¯˘Úfi˜” ¿Ó‰Ú·˜ Ù˘ ¶∞∂ ÌÔ›Ú·Û ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ 100.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘˜ Â› Ù˘ ∞∂∫. ∂ÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ë ∫·‚¿Ï· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· ·fi Ù· ¤ÓÙ ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ, Ì ÌÔÓ·‰È΋ ‹ÙÙ· ·˘Ù‹ ·fi ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi Ì 1-0, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 9˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜. ∏ ̷ΉÔÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ¤Ú· ·fi ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘ Î·È ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ÛÙÔ “∫·˘Ù·ÓÙ˙fiÁÏÂÈÔ” , ÂÓÒ ·¤Û·Û ÈÛÔ·Ï›Â˜ ·fi ÙËÓ §¿ÚÈÛ· ÛÙÔ “∞Ïη˙¿Ú” Î·È ·fi ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ ÛÙÔ ¶·ÌÂÏÔÔÓÓËÛÈ·Îfi. “∏ ∫·‚¿Ï· Â›Ó·È ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÔ¯‹. ∏ ·Ì˘ÓÙÈ΋ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋, ÂÓÒ Î·È ÂÈıÂÙÈο Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓË Î·È ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ›̷ÛÙ ÛÔ‚·ÚÔ› Î·È ÂÈı·Ú¯Ë̤ÓÔÈ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì·˜, Â¿Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ¿ÚÔ˘Ì ÙË Ó›ÎË. £· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ì ÂÓÙ·ÙÈο fiÏË ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ¿Óˆ ÛÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Ô˘ ı· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘ÌÂ Î·È ‚¤‚·È· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ì ٷ Ï¿ıË Ô˘ οӷÌ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú·. ΔÔ Îϛ̷ ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· Â›Ó·È Ôχ ηÏfi, ·ÚfiÙÈ ÛÙ· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›·

·È¯Ó›‰È· ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤Ú·Ì ӷ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙÔ ÛÙfi¯Ô Ô˘ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ Î·È ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ì ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ì fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÂÛË Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙË “£” Ô ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÌÂÙ¿ ÙÔ ÚÂfi Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ¯ı˜ Â¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Î·È Á˘ÌÓ¿ÛÙËÎ·Ó ÙÔ Úˆ›, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. √ ÷ϛʷ ™·Óηڤ ÂͤÙÈÛ ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘ Î·È ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ (Ë ·Ô˘Û›· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú·), ÂÓÒ ı· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ô ŒÏÓÙÈÓ °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ô‚Ï‹ıËΠÛÙÔ Ì·Ù˜ Ô˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘.

Δ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ì ∫·‚¿Ï· ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Ô˘ ı· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ Î˘ÚȷοÙÈÎË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙËÓ ∫·‚¿Ï·, ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ‘ 7ú (Á˘Ó·ÈΛÔ-·È‰ÈÎfi) ÛÙȘ ı‡Ú˜: 1-14, 17, 26-30, 43-56, (›ÛÔ‰Ô˜ ·fi 1Ë Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú· ÁÈ· ı‡Ú˜ 112, 43-56, ›ÛÔ‰Ô˜ ÁÈ· 2Ë Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú· ÁÈ· ı‡Ú˜ 14,17, 26-30). ‘ 10ú (¤Ù·ÏÔ) ÛÙȘ ı‡Ú˜: 1-12, (›ÛÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ 1Ë Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·). ‘ 20ú ÛÙȘ ı‡Ú˜: 14, 17 (ÎÂÚΛ‰· 206,207) Î·È 26, 29 (ÎÂÚΛ‰· 211, 212), (›ÛÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ 2Ë Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·). ‘ 30ú ÛÙȘ ı‡Ú˜: 13 (ÎÂÚΛ‰· 106), 27, 28, 30 (ÎÂÚΛ‰· 111, 112), (›ÛÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ 2Ë Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·). ‘ 50ú ÛÙËÓ ı‡Ú·: 16 (ÎÂÚΛ‰· 108), (∂›ÛÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ 2Ë Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·). ‘ ª·ıËÙÈο ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙȘ ı‡Ú˜: 43-56, Ù· ÔÔ›· ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ‰ˆÚÂ¿Ó Û ‰ËÌÔÙÈο Î·È Á˘ÌÓ¿ÛÈ· Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, (›ÛÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ 1Ë Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·). ∏ ÚÔÒÏËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ. °È· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘, Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÙÔ˘˜ Û˘ÛÙ‹ÓÂÈ Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó ÂÁη›Úˆ˜ Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ¿ ÙÔ˘˜, ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÛËÌ›· ÚÔÒÏËÛ˘: ‘ °Ú·Ê›· ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ¶. ªÂÏ¿ 3 Ì π¿ÛÔÓÔ˜, μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 24210 34507, ∞fi Ù· ÂÍ‹˜ Ú·ÎÙÔÚ›· √¶∞¶: ‘ ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ™Ùڿη, π¿ÛÔÓÔ˜ 99, μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 24210 20720,

‘ ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ μÏ·¯¿‚·˜, ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 19, ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 24210 53749, ‘ ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ∫·„ÈÒ¯·˜, πˆÏÎÔ‡ 3, μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 24210 30249, ‘ ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ¶·ÏÏËηڛ‰Ë˜, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 47∞, (πˆÏÎÔ‡), μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 24210 32110, ‘ ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ μÔ‡ÏÁ·ÚË, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 13 (¤Ó·ÓÙÈ Park Hotel), μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 24210 33514, ‘ ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶, æ·ÚfiÌ·˜, πˆÏÎÔ‡ 232 Ì ª·‚›ÏË, μfiÏÔ˜, 24210 41717 ‘ ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶, ¶Ú¤ÓÙ˙·˜ ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 7, ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘, ÙËÏ.: 24280 92953. ‘ ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶, º·ÛÔ˘Ï›‰Ô˘, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 260, μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 24210 55167 ‘ ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶, £ÂÔ¯¿Ú˘, °. ¢‹ÌÔ˘ 170 ñ μÏ·¯¿‚·, μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 24210 41951 ‘ ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶, μÏ·¯Ô‡ÙÛÔ˘, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 268-∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘, μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 24210 50430. ∂ÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Â›Û˘ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ÊÈÏ¿ıψÓ: Austrian Boys, ™º∂√μ, Vatos Locos. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜ Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó.

¢ˆÚÂ¿Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Û ̷ıËÙ¤˜ ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ı· ‰È·ı¤ÛÂÈ 4.000 Ì·ıËÙÈο ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰ˆÚÂ¿Ó ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘-∫·‚¿Ï·. Δ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ı· ‰ÔıÔ‡Ó Û ̷ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ Î·È °˘ÌÓ·Û›ˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·fi ·›ÎÙ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Ô˘ ı· ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó Ù· Û¯ÔÏ›· ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜. √È ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ °˘ÌÓ·Û›ˆÓ ηıÒ˜ Î·È Ù· ÚÔ‰Ú›· ÙˆÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ Î·È °˘ÌÓ·Û›ˆÓ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó Ì·ıËÙÈο ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ٷ ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂, ¶. ªÂÏ¿ 3π¿ÛÔÓÔ˜, μfiÏÔ˜, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÙËÏ.: 24210 34507.

™Â ·ÔÏÔÁ›· ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ŒÍÈ ¶∞∂ ÎÏ‹ıËÎ·Ó Û ·ÔÏÔÁ›· ·fi ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ÁÈ· ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË Î·È ÒÚ· 12.30 Ì.Ì. ªÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ˘‚ÚÈÛÙÈο Û˘Óı‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÁÈ· ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘.


20

T∂Δ∞ƒΔ∏ 24 NOEMμƒπ√À 2010

Δ√ “AEL FC ARENA” ∞¡√π•∂ ã∂™ Δπ™ ¶À§∂™ Δ√À ¶∞ƒ√À™π∞ Ãπ§π∞¢ø¡ §∞ƒπ™∞πø¡ ºπ§∞£§ø¡

§·ÌÚ‹ ÁÈÔÚÙ‹ ÁÈ· ÙÔ ÛÙÔÏ›‰È ÙÔ˘ οÌÔ˘ Δ Ô “AEL FC Arena” , ÙÔ Ó¤Ô Á‹Â‰Ô Ù˘ ∞∂§ ¿ÓÔÈÍ ¯ı˜ ÙȘ ‡Ï˜ ÙÔ˘ Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ÌfiÚÂÛ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ó· ÌÂÈ Î·È Ó· ı·˘Ì¿ÛÂÈ ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Á‹‰Ô-“ÛÙÔÏ›‰È” , Ô˘ ·fi Â‰Ò Î·È ¤Ú· ı· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ “Û›ÙÈ” ÙˆÓ “‚˘ÛÛÈÓ›” . ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë ¶∞∂ ∞∂§ Î·È ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ʛϷıÏÔÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ‰ÂÓ ¯¿Ï·Û ԇÙÂ Ë ‚ÚÔ¯‹ Ô˘ ¤ÂÛÂ.

∞ÔÛÙÔÏ‹: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ΔËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ¤Î·ÓÂ Ë ˘‡ı˘ÓË ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î. ª¿ÚÎÔ˘, ÂÓÒ ¤ÍÈ ·È‰È¿ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓ· ·fi ÙËÓ ∞η‰ËÌ›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó Û˘Óԉ›· Ù˘ ÊÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋˜ ÙË ÛËÌ·›· Ù˘ ∞∂§ Ô˘ ·Ó·ÚÙ‹ıËΠÛÙÔÓ ÈÛÙfi. ¢Âο‰Â˜ ‹Ù·Ó Ù· ‚ÂÁÁ·ÏÈο Ô˘ ÊÒÙÈÛ·Ó ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, ÂÓÒ ÔÈ ı·٤˜ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ì¤Ûˆ ÁÈÁ·ÓÙÔÔıfiÓ˘ ÛÙÈÁ̤˜ ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ηıÒ˜ Î·È ¤Ó· ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, Ô˘ ÚfiÛÊÂÚ·Ó Û ·˘Ù‹ Î·È ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ϤÔÓ ÛÙË ˙ˆ‹. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ÙˆÚÈÓ‹˜ ÔÌ¿‰·˜ ¿ÙËÛ·Ó ÙÔ ¯ÔÚÙ¿ÚÈ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÁË¤‰Ô˘ Î·È ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÙËÓ ·Ôı¤ˆÛË ·fi ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜. ™ÙÔÓ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∞∂§ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ¶ËÏ·‰¿Î˘ ÙfiÓÈÛÂ: “™‹ÌÂÚ· (Û.Û. ¯ı˜) ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ì ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜ ÛÙÔ Ó¤Ô Ù˘ Û›ÙÈ. ŸÙÈ ˘ÔÛ¯Âı‹Î·Ì ˆ˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ Î¿Ó·ÌÂ, ηıÒ˜ ¤¯ˆ Ì¿ıÂÈ ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘ Ó· Â›Ì·È Û˘ÓÂ‹˜. ΔÔ Á‹Â‰Ô ·˘Ùfi ÊÙÈ¿¯ÙËΠ·fi ÂÌ¿˜ Î·È fi¯È ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›·. ∏ ∞∂§ ¤‰ˆÛ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û 500 ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. ºÈÏÔ‰ÔÍԇ̠ӷ ˙‹ÛÔ˘Ì ÛÂ Â‰Ò ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Î·È ÔÈ ÎÂÚΛ‰Â˜

Ó· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÁÂÌ¿Ù˜” . ™‡ÓÙÔÌÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ·ˇı˘ÓÂ Î·È Ô ÓÂÔÂÎÏÂÁ̤ÓÔ˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜, Ô˘ ¿ÓÙˆ˜ ·Ô‰ÔÎÈÌ¿ÛÙËΠ·fi ÌÂÚ›‰· ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ Ù˘ ∞∂§. √ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ › ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ÈÛÙÔÚÈ΋ Ë̤ڷ, ÁÈ· Ì›· ÈÛÙÔÚÈ΋ ÔÌ¿‰·, fiˆ˜ Ë ∞∂§. ∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ì·›ÓÂÈ ÛÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ Û›ÙÈ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ ˆ˜ ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ·fi fiÙÈ ÛÙÔ “∞Ïη˙¿Ú” . ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ¤ÎÏÂÈÛ ÌÂ Û˘Ó·˘Ï›· ÙˆÓ º›ÏÈÔ˘ ¶ÏÈ¿ÙÛÈη, ¢ÈÔÓ‡ÛË ΔÛ·ÎÓ‹ Î·È ¶¿ÓÔ˘ ªÔ˘˙Ô˘Ú¿ÎË. §›Á˜ ÒÚ˜ ÚÈÓ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ¤ÁÈÓ ÍÂÓ¿ÁËÛË ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÁË-

¤‰Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 50 ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔÈÎÒÓ Î·È ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜ ªª∂ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ·. ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ, ʈÙÔÁÚ¿ÊÔÈ Î·È ÂÈÎÔÓÔÏ‹Ù˜ ÂÚÈËÁ‹ıËÎ·Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ (·›ıÔ˘Û· Ù‡Ô˘, ÌÈÎÙ‹ ˙ÒÓË, ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ·, ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, ÛÔ˘›Ù˜, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈο ıˆÚ›·) Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔÈ ·fi Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ Δ‡Ô˘ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ù˘ ¶∞∂, ‹Ú·Ó ··ÓÙ‹ÛÂȘ Û ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ·fi ÙÔÓ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘, Î. ™ˆÙ‹ÚË ª¿ÚÎÔ˘, ÂÓÒ Â›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Û˘ÓÔÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Î. ∫ÒÛÙ· ¶ËÏ·‰¿ÎË, ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ÔÚ·Ì·Ù›ÛÙËÎÂ Î·È ˘ÏÔÔ›ËÛ ·˘Ùfi ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·.

√È ¯ÒÚÔÈ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ ∏ ∞∂§ Ì ÙÔ Ó¤Ô Á‹Â‰Ô Ô˘ Â›Ó·È Î·ı·Ú¿ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ·ÔÎÙ¿ “η˘Ù‹” ¤‰Ú·, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Ù˘ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·. ΔËÓ ÒÚ· ÏÔÈfiÓ Ô˘ Ô ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ì·ÛÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ÔÈ “‚˘ÛÛÈÓ›” ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚·ÛÈÛÙÔ‡Ó ÛÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó. ∫·È ·˘Ù‹ Ë ÂÈ‚›ˆÛË ı· Á›ÓÂÈ Î·È Ì¤Û· ·fi ÙÔ ¿ÚÎÔ Ô˘ ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ̠ÙÔ ¯ÚÒÌ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÙÔ Crimson (‚˘ÛÛÈÓ›) Park. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¿ÚÎÔ, ̤۷ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ Á‹‰Ô, ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È Û ̛· ¤ÎÙ·ÛË 144 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ. ∂Λ ı· ηٷÛ΢·ÛÙÔ‡Ó Û‡ÓÙÔÌ· ‰‡Ô ÛËÌ›·

ÁÈ· ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ô˘ ı· ηχ„Ô˘Ó Ì›· ¤ÎÙ·ÛË 7.500 Ù.Ì. ΔÔ ›‰ÈÔ ÙÔ Á‹Â‰Ô ‰È·ı¤ÙÂÈ Ì›· ·›ıÔ˘Û· ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Ì 100 ı¤ÛÂȘ ηı‹ÌÂÓˆÓ, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È 12 Á‹‰· Ù¤ÓȘ. H ∞∂§ ÌÔÚ› Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÔÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ¿ÚÎÔ˘ ηıÒ˜ ı· Â›Ó·È ÂÈÛΤ„ÈÌÔ 365 ̤Ú˜ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. ΔÔ ÚfiÙ˙ÂÎÙ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ¶ËÏ·‰¿Î˘ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÛÎÔfi Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ ÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ Û ¤Ó·Ó “˙ˆÓÙ·Ófi ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi” Î·È fi¯È Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ˙ˆ‹ οı 15 ̤Ú˜ fiÙ·Ó ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ë ÔÌ¿‰·. ∫¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ı· ˆÊÂÏ‹ÛÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ fiÏË Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ηıÒ˜ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ fiÏÔ˜ ¤Ï͢ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ù˘. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ Crimson Park ı· Â›Ó·È ¯ÒÚÔ˜ „˘¯·ÁˆÁ›·˜ Ù˘ fiÏ˘ ηıÒ˜ Ù· ÂÌÔÚÈο ΤÓÙÚ· ı· ¤¯Ô˘Ó ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, ηÊÂÙ¤ÚȘ, ·È‰fiÙÔÔ˘˜ Î·È ÔÏ˘ÛÈÓÂÌ¿ ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ¤Ó‰˘Û˘. ŸÔÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ‚ÚÂı› Û ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ·fi 24 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÛËÌ›· ÂÈÛfi‰Ô˘ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë Â›ÛÎÂ„Ë Ó· Á›ÓÂÙ·È ·ÚfiÛÎÔÙ· Î·È ¿ÌÂÛ·, ÂÓÒ 1100 ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓÁÎ ı· ÙÔÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· ¤Ó· ¯ÒÚÔ ÊÈÏÈÎfi Î·È ·ÛÊ·Ï‹ Ô˘ ı· ‰ÒÛ Ӥ· ÓÔ‹ ÛÙËÓ fiÏË Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜. ∞Ó ÏÔÈfiÓ ÙÔ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 16.118 ı¤ÛÂˆÓ Á‹Â‰Ô Ù˘ ∞∂§ (Ì ÙȘ 38 ÛÔ˘›Ù˜) Â›Ó·È ÙÚÈÒÓ ·ÛÙ¤ÚˆÓ ÛÙËÓ Ï›ÛÙ· Ù˘ UEFA, ÙÔ Crimson Park ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ï¿ÌÂÈ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î¿ı ̤ڷ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, fiˆ˜ ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÔÚ·Ì·Ù›ÛÙËΠÙË Ó¤· ¤‰Ú· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ªÈ· ¤‰Ú· Ô˘ Û˘ÓÔÏÈο ÎfiÛÙÈÛ 40 ÂÎ. ¢ÚÒ Î·È Î·Ù·Û΢¿ÛÙËΠÂÍÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ Ì ȉȈÙÈο ÎÂÊ¿Ï·È·, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. ∞˘Ùfi ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ Â›Ó·È ...ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÛÙÔÓ Ì›˙ÂÚÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘.

√𠓶ƒ∞™π¡√π” ∫√¡Δƒ∞ƒ√À¡ Δ∏¡ ¶∞¡π™ÃÀƒ∏ ª¶∞ƒΔ™∂§√¡∞ ™Δ√ √∞∫∞ °π∞ Δ√ Δ™∞ª¶π√¡™ §π°∫

ªÂÁ¿ÏË ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ª ÚÔÛÙ¿ Û ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÎÏËÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜. ∞fi„ (21.45 ¡∂Δ) ÎÔÓÙÚ¿ÚÂÈ ÙËÓ ·Ó›Û¯˘ÚË ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÁÈ· ÙËÓ 5Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Î·È ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË, Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ.

Δ¤ÏÂÈÔ ·ÓÙ›·ÏÔ, ÁÈ· ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ·È¯Ó›‰È ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙË ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Ô ∑ÂÛÔ˘¿Ï‰Ô ºÂÚ¤ÈÚ·. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙˆÓ “Ú·Û›ÓˆÓ” ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ Ó· ÌËÓ ÊÔ‚ËıÔ‡Ó ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ. “Œ¯Ô˘Ì ¿ıÔ˜ Ó· ÔÚÁ·ÓˆıÔ‡ÌÂ, Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ì fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙË ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. Œ¯ˆ ¤ÚıÂÈ Û ̛· ÔÌ¿‰· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘” , ÙfiÓÈÛ ·Ú¯Èο Ô 64¯ÚÔÓÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: “∂›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘ÌÂ Î·È Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜ fiÙÈ Û οı ·ÁÒÓ· ı· ηÙ‚·›ÓÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ. £· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ù¿ÍÔ˘Ì ̛· ÔÌ¿‰· ÛÔ‚·Ú‹, Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ͤÚÂÈ ÙÈ ı· οÓÂÈ, ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ. √ ÛÎÔfi˜ ÌÔ˘ Â›Ó·È Ó· ‰ÒÛˆ ÙÔ ¤Ó·˘ÛÌ· ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÌÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÊÔ‚Ëıԇ̠·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·. ÿÛˆ˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì οÙÈ, fi¯È fiÏ· fiÛ·

¤¯ˆ ‰ÂÈ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ·ÏÏ·Á¤˜. Ÿ¯È ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ, ·ÏÏ¿ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÛΤ„˘. ∞ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ı· Ù· ‰ÒÛÔ˘Ì fiÏ·, Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Í·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô ÙÔ˘” . √ Î. ºÂÚ¤ÈÚ· ¤¯ÚÈÛ ʷ‚ÔÚ› ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Ì›· ÂÎ ÙˆÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·, ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ Î·È Ì›·˜ ·ÁÁÏÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜, ÂÓÒ ÁÈ· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÚfiÛıÂÛÂ: “∞ÏÏ·Á¤˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ¿ÌÂÛ·. £· ·›ÍÂÈ Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ¤·ÈÍ Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ÂÎÙfi˜ ·fi ¤Ó·Ó ·›ÎÙË. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰ˆ ÔÈÔ˜ ı· Â›Ó·È ÈÔ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ó· ·›ÍÂÈ. ªÂÙ¿ ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ Ìԇ̠۠¿ÏϘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó”. °È· ÙÔ Ò˜ Ê·ÓÙ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔÓ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ›Â: “√È Ó›Î˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Î·È Ì ÌÈÎÚ¤˜ Î·È Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÌ¿‰Â˜. ¡· οÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ì·˜ Ó· ÓÈÒıÔ˘Ó ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔÈ Ì·˙› Ì·˜, Ó· οÓÔ˘Ì fi,ÙÈ ÌÔÚԇ̠ÁÈ· Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ì ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜. ◊Úı· Â‰Ò ÁÈ’ ·ÎfiÌË Î·Ï‡ÙÂÚ· Ú¿ÁÌ·Ù·” . ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Ú¿ÛÈÓÔ ¿ÁÎÔ ı· ‚ÚÂÈ ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘ ¤Ó·Ó ·ÓÙ›·ÏÔ Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·, ÙfiÓÈÛÂ: “¢ÂÓ ı· ‹ıÂÏ· ÁÈ· ÚÒÙÔ Ì·Ù˜ ¿ÏÏË ÔÌ¿‰·. ∏ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Â›Ó·È Ù¤ÏÂÈ·. ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ı· ¤¯ˆ Ì›· ηχÙÂÚË ÂÓÙ‡ˆÛË, ÁÈ·Ù› ı· ‰ˆ ÙÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi Â›Â‰Ô ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ, ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, ‰ÈfiÙÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ Ì›· ·fi ÙȘ η-

χÙÂÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Â›Ì·È ÂÂÈṲ̂ÓÔ˜ fiÙÈ Î·È ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÌÔ˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ 100% ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÔÚÈÛÙÈο ¯ˆÚ›˜ ÙÔ˘˜ ¡›ÓË Î·È §¤ÙÔ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜. √È ‰‡Ô ·›ÎÙ˜ ÎÚ›ıËΠηÏfi Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛ˘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó (ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ¤ÙÔÈÌÔÈ fiÙ·Ó ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó) Î·È Î·ÙfiÈÓ ÙÔ‡ÙÔ˘ ·ÔÎÏ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ∑ÂÛÔ‡·Ï‰Ô ºÂÚ¤ÈÚ·. ΔÔ ›‰ÈÔ ¤ÁÈÓÂ, ‰Â, Î·È Ì ÙÔÓ ™›ÓÙÓÂ˚ °ÎÔ‚Ô‡, ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È ·ÎfiÌ· ÌÈ· ÊÔÚ¿ fiÙÈ ·ÔÙÂÏ› ϤÔÓ “ͤÓÔ ÛÒÌ·” . ∂›Û˘ ÂÎÙfi˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÔÈ ºÂÚÓ¿ÓÙ˜, ª·˘Ú›·˜, πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ Î·È Ô ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜ ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘. ∏ Èı·Ó‹ Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ¶∞√ (4-2-3-1): ΔÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ Ô Δ˙fiÚ‚·˜, ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÔÈ μ‡ÓÙÚ· (‰ÂÍÈ¿), ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ (·ÚÈÛÙÂÚ¿), ªÔ˘ÌÛfiÓÁÎ, ∫·ÓÙ¤ (ÛÙfiÂÚ), ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÔÈ ∑ÈÏÌ¤ÚÙÔ, ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘ (ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ·), ª·Ú›ÓÔ˜ (‰ÂÍÈ¿), §Ô˘›˜ °Î·ÚÛ›· (·ÚÈÛÙÂÚ¿), Ì ÙÔÓ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ™ÈÛ¤. ™ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È ÔÈ: ∫·ÚÓ¤˙˘, ™·ÚȤÁÎÈ, ™Â˚Ù·Ú›‰Ë˜, ™ÈÌ¿Ô, ¶ÏÂÛ›, ¢ËÌÔ‡ÙÛÔ˜, ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜.

°ÎÔ˘·ÚÓÙÈfiÏ·: ∏ ƒÂ¿Ï ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ √ ¶Â °ÎÔ˘·Ú‰ÈfiÏ· η٤ÛÙËÛ ۷ʤ˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô‡Ù ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È ÛÙÔ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ Ë ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘. ¶ÚÔ¤¯ÂÈ Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Î·È Û’ ·˘Ùfi ÛÙ¿ıËÎÂ Ô ÙÂ-

¯ÓÈÎfi˜ ÙˆÓ ∫·Ù·Ï·ÓÒÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Â› ٷ ÂÍ‹˜: °È· ÙÔ ÙÈ ÚÔÛ·ı› Ó· οÓÂÈ ÁÈ· Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÂÓ fi„ÂÈ ¶∞√: “¢ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂȘ. ¢˘Ô ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· Ù· ηٷʤÚÓÔ˘Ó Î·Ï¿ Ù· ·È‰È¿. Œ¯Ô˘Ì ¤ÍÈ Ì¤Ú˜ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Ì·Ù˜ Î·È ‰ÂÓ ÙÔ ÛÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ ·ÎfiÌ· ∏ ƒÂ¿Ï ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ” . °È· ÙÔ ·Ó ı· οÓÂÈ ÚÔÙ¤ÈÛÔÓ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶∞√: “¢ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈ· ÏÔÁÈ΋. £· ·›ÍÔ˘Ì Ì ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÌ¿‰·, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·Ó ÚÔÎÚÈı›. £· ‚¿-

ψ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ Ì·Ù˜. •¤Ú·Ì ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ fiÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ‰‡ÛÎÔÏÔ fiÌÈÏÔ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÚÔÎÚÈı›” . ∏ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Û‹ÌÂÚ· ı· ·Ú·Ù·¯ı› Èı·Ófiٷٷ Ì ÙËÓ ÂÍ‹˜ ÂÓ‰Âο‰· (4-33): ∫¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· ı· ηı›ÛÂÈ Ô μ·ÏÓÙ¤˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ Õς˜ (‰ÂÍÈ¿), ∞ÌÈÓÙ¿Ï (·ÚÈÛÙÂÚ¿), ¶Ô˘ÁÈfiÏ, ¶ÈΤ (Û¤ÓÙÂÚ Ì·Î). ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ªÔ˘ÛΤ٘, ΔÛ¿‚È Î·È πÓȤÛÙ·, Ì ÂÈıÂÙÈ΋ ÙÚÈϤٷ ÙÔ˘˜ ¶¤‰ÚÔ (‰ÂÍÈ¿), μ›ÁÈ· (·ÚÈÛÙÂÚ¿) Î·È ª¤ÛÈ (ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹).


T∂Δ∞ƒΔ∏ 24 NOEMμƒπ√À 2010

21

Δ√¡π™∂ √ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ Δ∏™ ¶∞∂ ¡π∫∏ ¢∏ª∏Δƒ∏™ πø∞¡¡π¢∏™ ªπ§ø¡Δ∞™ ™Δ√À™ ¶∞π∫Δ∂™

Δ™∞ª¶π√¡™ §π°∫

“¶ÚÔ¯ˆÚ¿Ì Âӈ̤ÓÔÈ”

ΔËÓ ∫ÔÂÁ¯¿ÁË ÊÈÏÔÍÂÓ› Ë ƒÔ‡ÌÈÓ ∫·˙¿Ó ªÂ ÙȘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù˘ 5˘

* ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ì ∂ıÓÈÎfi ºÈÏÈÈ¿‰·˜ Ù˜ Î·È ÌÂÙ¿ ı· Ì·˙¤„ÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù¿ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓۈ̷وı› Ì ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ÔÌ¿‰· Î·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ.

‹Ó˘Ì· ÂÓfiÙËÙ·˜ ·ˇı˘ÓÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË ¢ËÌ‹ÙÚ˘ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ¯ı˜ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˙‹ÙËÛ ӷ Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Âӈ̤ÓÔÈ. ΔÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ı· Á›ÓÂÈ ÙÂÏÈο Ô ·ÁÒÓ·˜ Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ºÈÏÈÈ¿‰·˜ ÛÙÔ “¶. ª·ÁÔ˘Ï¿˜” . ΔȘ ÚÔÛ¯›˜ Ë̤Ú˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ Ô ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜, Ô˘ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· οÓÂÈ ·ÓÔÈÎÙ‹ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ì ÙÔÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÁÈ· ÙË ¡›ÎË. ™ÙËÓ ∞ÁÁÏ›· ÌÂÙ¤‚Ë Ô ™·Ì ™·˚ÓÙ› Î·È ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Ù¤ÏË ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· Ó· ÂÓۈ̷وı› ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. ªÂ “ÏԢΤÙÔ” ·ÂÈÏÔ‡Ó ÔÈ Úfi‰ÚÔÈ ÙˆÓ 17 ÔÌ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ μÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ Football League 2 ·ÔÊ·Û›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ 12˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜, Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ‚ÚÂı› χÛË ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ Ù·Ï·Ó›˙Ô˘Ó.

ª

“§Ô˘Î¤ÙÔ” ÛÙÔÓ 2Ô fiÌÈÏÔ Ù˘ Football League 2

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ΔÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ¡›Î˘ ÂÈÛΤÊıËΠÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË Ô Î. ¢Ë Ì‹ÙÚ˘ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ Ì›ÏËÛ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ Î·È ÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Ô˘ ›¯Â Ô ™Ù¤ÏÈÔ˜ ª·˚ÛÙÚ¤Ï Ï˘ Ì ÙÔÓ μ·ÁÁ¤ÏË ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú· ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ¡·˘·ÎÙÈ·Îfi ∞ÛÙ¤Ú·. √ Î. πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Âӈ̤ÓÔÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÎÔÈÓfi ÛÙfi¯Ô, Ô˘ Â›Ó·È Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋. ∂ÈϤÔÓ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· Î·È ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ‰fiıËÎ·Ó Î·È ·ÌÔÈ‚·›Â˜ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ÂÓÂÏ¿ÎËÛ·Ó ÛÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ. ∞ÌÊfiÙÂÚÔÈ Â›·Ó fiÙÈ ÙÔ ıˆÚÔ‡Ó Ï‹Í·Ó Î·È ÙÔ ·¤‰ˆÛ·Ó ÛÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Ù˘ ÛÙÈÁÌ‹˜. ¶¿ÓÙˆ˜

‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ô ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ Ó· ÂÈÏËÊı› ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Â·Ó·ÏËÊı› οÙÈ ·ÚfiÌÔÈÔ Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙfi ÔÈ· ı· Â›Ó·È Ë ·ÓÙ›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘. ŒÙÛÈ fiÏÔÈ ÙÒÚ· ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ¡›Î˘ ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ºÈÏÈÈ¿‰·˜, Ë ÔÔ›· ÙÂÏÈο ı· Á›ÓÂÈ ™¿‚‚·ÙÔ ÎÈ fi¯È ¢Â˘Ù¤Ú·, fiˆ˜ ·Ú¯Èο ıˆÚÔ‡Ù·Ó ÙÔ ÈÔ Èı·Ófi. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ ÈηÓÔÔ›ËÛ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ, Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ı· ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ¿ÂÈ ÛÙÔ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” , ·ÊÔ‡ Ë ¢Â˘Ù¤Ú· Â›Ó·È Ì¤Ú· ÂÚÁ¿ÛÈÌË.

ΔȘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ Ô ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜. √ ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ Ù˘ ¶∞∂ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· Û˘ÁηϤÛÂÈ ·ÓÔÈÎÙ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, Ì ÛÎÔfi Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ·Ó·Ï˘ÙÈο ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ¡›ÎË. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÁÁÏ›· ·Ó·¯ÒÚËÛ ¯ı˜ Ô ™·Ì ™·˚ÓÙ›. √ §È‚ÂÚÈ·Ófi˜ ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ ¡·‡·ÎÙÔ, fiÔ˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ¡›Î˘ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ∞ÛÙ¤Ú· Ì 1-0. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ™ÙÚ¿ÙÔ °È‰fiÔ˘ÏÔ, Ô 23¯ÚÔÓÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÌÂÙ¤‚Ë ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ·’ fiÔ˘ “¤Ù·Í” Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙËÓ ∞ÁÁÏ›·. ∂Λ Ô ™·˚ÓÙ› ı· Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Î¿ÔȘ ÂÎÎÚÂÌfiÙË-

™Â ÎÂÓÙÚÈÎfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ Úfi‰ÚÔÈ ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ Football League 2. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ÙÔ˘ 2Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Î·È Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ÊϤÁÔÓÙ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó. ª¿ÏÈÛÙ· ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ·Ó·ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÙË 12Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó ‰ÂÓ Á›ÓÔ˘Ó ‰ÂÎÙ¿ Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ Î›ÓËÛË ·˘Ù‹ ·›˙ÂÈ Ô ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜. √ “ÈÛ¯˘Úfi˜ ¿Ó‰Ú·˜” Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË ·Ô‰¤¯ıËΠÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË Ô˘ ÙÔ˘ ¤ÁÈÓÂ Î·È Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ªÈ¯¿ÏË ª·Ï·Û¿ (∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∂·ÓÔÌ‹˜), ∞Á¿ÈÔ °·‚ÚÈËÏ›‰Ë (∫Ô˙¿ÓË), ∞ÓÙÒÓÈÔ °ÒÁÔ (∞∂§ ∫·ÏÏÔÓ‹˜) Î·È °ÂÒÚÁÈÔ ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘ (Δ‡ÚÓ·‚Ô˜) Û˘ÁÎÚfiÙËÛ·Ó ÂÈÙÚÔ‹, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÓÙÔÓ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Î·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó Â·Ê¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜. ΔÔ ÚÔÛ¯¤˜ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÔÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ù˘ 11˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Î·ÓÔÓÈο. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú·, fï˜, Â¿Ó ‰ÂÓ ‚ÚÂı› χÛË Û “η˘Ù¿” ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜, ÙfiÙ ‰ÂÓ ı· “η٤‚Ô˘Ó” Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó, ·Ú¯‹˜ ÁÂÓÔ̤Ó˘ Ù˘ 12˘ Ë̤ڷ˜. ΔÔ “·ÚÒÓ” ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¤‰ˆÛ·Ó 13 Úfi‰ÚÔÈ ÎÈ ¿ÏÏÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÙÔ˘˜ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛ·Ó ÁÈ· ÙÔ „‹ÊÈÛÌ·, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “∏ ÔÏÔ̤ÏÂÈ· ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ Football League 2 ÙÔ˘ μÔÚ›Ԣ √Ì›ÏÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÔÌfiʈӷ ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ·Ú¯‹˜ ÁÂÓÔ̤Ó˘ ·fi ÙË 12Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, ̤¯ÚÈ ÙËÓ Â‡ÚÂÛË Ï‡Û˘ Â› ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ıÂÌ¿ÙˆÓ:·) μȈÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜. ‚) ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ı¤Ì· ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ. Á) ¶ÔÈÓ¤˜-‰È·ÈÙËÛ›·-ÈÛfiÙÈÌË ÂÎÚÔÛÒËÛË ÛÙÔ ¢.™. Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ μ’ - °’ ∂ıÓÈ΋˜. ‰) ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ” .

Ë̤ڷ˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÔÈ fiÌÈÏÔÈ 1-4 ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. ™ÙÔÓ 1Ô fiÌÈÏÔ ÿÓÙÂÚ Î·È ΔfiÙÂÓ·Ì ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó Ó· “ηı·Ú›ÛÔ˘Ó” ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ “16” ·›˙ÔÓÙ·˜ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì ÙËÓ Δ‚¤ÓÙÂ Î·È ÙË μ¤ÚÓÙÂÚ μÚ¤Ì˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ™ÙÔ 2Ô ÁÎÚÔ˘ ͯˆÚ›˙ÂÈ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ™¿ÏΠ̠ÙË §ÈfiÓ. √È °ÂÚÌ·ÓÔ› ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” ÁÈ· Ó· ·Ó¤‚Ô˘Ó ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜, ÂΛ Ô˘ ÙÒÚ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ °¿ÏÏÔÈ Ô˘ ı· ·›ÍÔ˘Ó ÁÈ· ‰‡Ô ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ™ÙÔ ¿ÏÏÔ Ì·Ù˜ Ë ·‰È¿ÊÔÚË Ã·Ô¤Ï ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙË ªÂÓʛη, Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¿ÛË ı˘Û›· ÙË Ó›ÎË ÁÈ· Ó· Ì›ÓÂÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÛÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ Ù˘ ÚfiÎÚÈÛ˘. ™ÙÔÓ 3Ô fiÌÈÏÔ ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÙÔ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ƒ¤ÈÓÙ˙ÂÚ˜ Î·È ÙË ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ. √È “ÎfiÎÎÈÓÔÈ ‰È¿‚ÔÏÔÈ” , Ô˘ ÚÔÔÚ‡ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ›Ó·Î·, ·ÎfiÌË Î·È Ì ÈÛÔ·Ï›· ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÚfiˆÚ· ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ “16” , ÂÓÒ ÔÈ ™ÎˆÙÛ¤˙ÔÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÙË Ó›ÎË ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ ·ÁÒÓ· Ë μ·Ï¤ÓıÈ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ Â‡ÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ªÔ‡ÚÛ·ÛÔÚ, Ô˘ ÌÂÙÚ¿ ÌfiÓÔ ‹ÙÙ˜ ˆ˜ ÙÒÚ·. Δ¤ÏÔ˜, ÁÈ· ÙÔÓ 4Ô fiÌÈÏÔ, ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Ì ÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·, ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Î·È Ô ·ÁÒÓ·˜ ƒÔ‡ÌÈÓ ∫·˙¿Ó∫ÔÂÁ¯¿ÁË. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Î·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ Ô˘ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 19.30, ÂÓÒ Ë ˘fiÏÔÈÔÈ ÛÙË ÁÓÒÚÈÌË ÒÚ· ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙȘ 21.45. ™˘ÓÔÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÔÈ ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜:

1Ô˜ ŸÌÈÏÔ˜ ÿÓÙÂÚ-Δ‚¤ÓÙ ΔfiÙÂÓ·Ì-μ¤ÚÓÙÂÚ μÚ.

∂•∞™º∞§π™Δ∏∫∂ ∞¶√ Δ∏ ¡∞ª Δ√ ¶√™√ °π∞ Δ√¡ ¡∂√ ç√√Δ∞¶∏Δ∞

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·

∂ÁÎÚ›ıËΠÙÔ ÎÔÓ‰‡ÏÈ ÁÈ· ÙÔ “¶. ª·ÁÔ˘Ï¿˜”

1. ΔfiÙÂÓ·Ì . . . . . . .12-8 . . . . .7 2. ÿÓÙÂÚ . . . . . . . . . .11-8 . . . . .7 3. Δ‚¤ÓÙ . . . . . . . . . . 6-7 . . . . .5 4. μ¤ÚÓÙÂÚ . . . . . . . . . 3-9 . . . . .2

˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ Î. ∫ÒÛÙ· ª·ÓÈ·Ù¿ÎË Â›¯Â ¯ı˜ Ô ¡Ô̿گ˘ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜. √ ¡Ô̿گ˘ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔÓ Î. ª·ÓÈ·Ù¿ÎË ÁÈ· ÙË ıÂÙÈ΋ ¤Î‚·ÛË Ô˘ ›¯Â Ë ‰ÈÂΉ›ÎËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ· ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” . ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÂÓÓfiËÛË ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ °.°. ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ‰fiıËΠÂÓÙÔÏ‹ ÁÈ· ÂÁÁÚ·Ê‹ ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi Ù˘ ¡∞ª ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ 30.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘.

ˆ˜ ›Â, Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ¢‹ÌÔ. ΔÔ ™ÎÔÂ˘Ù‹ÚÈÔ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ Î·È ÙÔ ∫ˆËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜, Ô˘ fiˆ˜ ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÌÂϤÙË ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·˜ Ù˘ ¡∞ª ı· ˘ÏÔÔÈËı›.

™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ‰ËÌÔÛ›ˆ˜ ÙÔÓ ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô Î. ™. °È‰fiÔ˘ÏÔ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ∂Ú·ÛÈ-

ΔÌ‹Ì· Ù¯ÓÈ΋˜ ÎÔχ̂ËÛ˘ ›‰Ú˘ÛÂ Ë ¡›ÎË

™ÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô ·fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ Î.Î. ¶··ÙfiÏÈ· Î·È ª·ÓÈ·Ù¿ÎË Ù¯ÓÈ΋˜ ÁÈ· ÙȘ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂Ó˜ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ë ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÎÔÓ‰˘Ï›Ô˘ Î·È “Ó· ÌÔ˘Ó Ù· ıÂ̤ÏÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·ıÏËÙÈ΋ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË Ù˘ ÓÈÎÈÒÙÈ΢ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜” , fiˆ˜ › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο.

ΔËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô ¡Ô̿گ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙËÓ ÓÂÔÂÎÏÂÁ›۷ ¢‹Ì·Ú¯Ô ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ Î·È ÙÔÓ °.°. ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙË ªÈÙÛ·Í‹ ÁÈ· ‰˘Ô ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÎÔÌ‚È΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ fi-

∞fi ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ë ¡›ÎË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÌ‹Ì· Δ¯ÓÈ΋˜ ∫Ôχ̂ËÛ˘ ˘fi ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÔÌÔÛÔӉȷÎÔ‡ ÚÔÔÓËÙ‹ ¶Ô˙ÈÔ‡ °ÚËÁfiÚË. ŒÊÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë Ã·Ù˙ÔÔ‡ÏÔ˘ ∂ϤÓË. ∏ Δ¯ÓÈ΋ ∫Ôχ̂ËÛË Â›Ó·È Ë ÎÔχ̂ËÛË fiÔ˘ Ì ÙËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÂȉÈÎÒÓ ÙÂÚ˘Á›ˆÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ù·¯‡ÙËÙ· Ï‡Û˘ ÙÔ˘ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ ̤۷ ÛÙÔ ÓÂÚfi. ∏ Ù¯ÓÈ΋ ÎÔχ̂ËÛË Â›Ó·È Ë ÂͤÏÈÍË ÂÓfi˜ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÌÔÓÔ¤‰ÈÏÔ ‹ ‰ÈÏ¿ ¤‰ÈÏ·, ›Ù ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ›Ù ˘Ô‚Ú‡¯È·. ™ÙÔ ¿ıÏËÌ· ·˘Ùfi Ë Ù·¯‡ÙËÙ· ÙˆÓ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙÒÓ Â›Ó·È ‚ÂÏÙȈ̤ÓË Î·Ù¿ 33%

ÂÚ›Ô˘ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ÎÔχ̂ËÛË. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë Ù¯ÓÈ΋ ÎÔχ̂ËÛË ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ‚‹Ì·Ù· ÚÔfi‰Ô˘. ΔËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓÙ·ÂÙ›· ÔÈ ¤ÏÏËÓ˜ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Û ·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi Î·È ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›Â‰Ô Ì ¯Ú˘Û¿ ÌÂÙ¿ÏÏÈ· Î·È Î·Ù·ÚÚ›„ÂȘ ·ÓÂ˘Úˆ·˚ÎÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ·ÁÎÔÛÌ›ˆÓ ÚÂÎfiÚ. ∞fi ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2010 Ë Ù¯ÓÈ΋ ÎÔχ̂ËÛË ÌÂÙ·‹‰ËÛ ·fi ÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ Ù˘ ∂.√.À.¢.∞.Δ.∫. (∂ÏÏËÓÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ÀÔ‚Ú‡¯È·˜ ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ∞ıÏËÙÈ΋˜ ∞ÏÈ›·˜ Î·È Δ¯ÓÈ΋˜ ∫Ôχ̂ËÛ˘) ÛÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ Ù˘ ∫.√.∂. (∫ÔÏ˘Ì‚ËÙÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÏÏ¿‰Ô˜) ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·Ó·‚·ıÌ›˙ÂÈ ÙÔ ¿ıÏËÌ· ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒ˜. √È ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù¯ÓÈ΋˜ ÎÔχ̂ËÛ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ¡. πˆÓ›·˜ “μ·Û›Ï˘ ¶ÔχÌÂÚÔ˜” , ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÒÚ· 14,00-16,00. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 6938888850 (°ÚËÁfiÚ˘ ¶Ô˙Èfi˜) Î·È 2421060320 (°Ú·Ê›· ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜).

2Ô˜ ŸÌÈÏÔ˜ ™¿ÏÎÂ-§ÈfiÓ Ã·Ô¤Ï ΔÂÏ ∞‚›‚-ªÂÓʛη

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· 1. §ÈfiÓ . . . . . . . . . . . . 9-5 . . . . .9 2. ™¿ÏΠ. . . . . . . . . .5-2 . . . . .7 3. ªÂÓʛη . . . . . . .6-7 . . . . .6 4. ÷Ô¤Ï . . . . . . . . . 2-7 . . . . .1

3Ô˜ ŸÌÈÏÔ˜ ƒ¤ÈÓÙ˙ÂÚ˜-ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °. μ·Ï¤ÓıÈ·-ªÔ‡ÚÛ·ÛÔÚ

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· 1. ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °. . .5-0 . . .10 2. μ·Ï¤ÓıÈ· . . . . . . . . 8-2 . . . . .7 3. ƒ¤ÈÓÙ˙ÂÚ˜ . . . . . . . . 2-4 . . . . .5 4. ªÔ‡ÚÛ·ÛÔÚ . . 0-9 . . . . .0

4Ô˜ ŸÌÈÏÔ˜ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ƒÔ‡ÌÈÓ ∫·˙¿Ó-∫ÔÂÁ¯¿ÁË

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· 1. ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· . . . 9-3 . . . . .8 2. ∫ÔÂÁ¯¿ÁË . . . . . 4-3 . . . . .7 3. ƒÔ‡ÌÈÓ ∫·˙¿Ó . .1-2 . . . . .3 4. ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ . . . 1-7 . . . . .2


22

T∂Δ∞ƒΔ∏ 24 NOEMμƒπ√À 2010

™ÙÔ ∫·Ú·˚ÛοÎË ∑ÈÓÙ¿Ó Î·È ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ √π ∑π¡∂¡Δπ¡ ∑ÈÓÙ¿Ó, ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘˜ ı·... ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ∫·Ú·˚ÛοÎË ÛÙȘ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, fiÔ˘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Û ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È! √ ·ÁÒÓ·˜ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Î·Ù¿ Ù˘ ºÙÒ¯ÂÈ·˜ Î·È fiÏ· Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ı· ¿Ó Û ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜. ∏ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ “º›ÏˆÓ ÙÔ˘ ∑ÈÓÙ¿Ó Î·È ÙÔ˘ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ” ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ù· “∞ÛÙ¤ÚÈ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡” Û ÌÈ· ÊÈÏÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜. √ “8Ô˜ ∂Ù‹ÛÈÔ˜ ∞ÁÒÓ·˜ ∫·Ù¿ Ù˘ ºÙÒ¯ÂÈ·˜” ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÛÙȘ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010. √È ¶Ú¤Û‚ÂȘ ∫·Ï‹˜ £ÂÏ‹Ûˆ˜ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ Î·È ∑ÈÓÙ¿Ó ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó fiÙÈ Ô “ŸÁ‰ÔÔ˜ ∞ÁÒÓ·˜ ∫·Ù¿ Ù˘ ºÙÒ¯ÂÈ·˜” ı· ÊÈÏÔÍÂÓËı› ʤÙÔ˜ ÛÙÔ “°. ∫·Ú·˚Ûο΢” , ÛÙȘ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, Ì ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ ÙËÓ 21:15. Ÿˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ, ÔÈ ¶Ú¤Û‚ÂȘ ∫·Ï‹˜ £¤ÏËÛ˘, ı· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÌÈ· √Ì¿‰· ∂›ÏÂÎÙˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Û ¤Ó· ÊÈÏÈÎfi ·ÁÒÓ· Ô˘ ¢ÂÏÈÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ê‡ÓÈÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ·ÁÒÓ· ηٿ Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ™Ùfi¯ˆÓ Ù˘ ÃÈÏÈÂÙ›·˜. “√ ÛÙfi¯Ô˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ı¤ÛÂÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·˜ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ŸÁ‰ÔÔ ∞ÁÒÓ· ∫·Ù¿ Ù˘ ºÙÒ¯ÂÈ·˜ Â›Ó·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ Î·È ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó Î·È Ù˘ ∞˚Ù‹˜ Ó· ÔÚıÔÔ‰‹ÛÔ˘Ó ÌÂÙ¿ ·fi ÙȘ ÔϤıÚȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜ Ô˘ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ÙÔ 2010” , ›Â Ë ë∂ÏÂÓ ∫Ï·ÚÎ, ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™Ù¤Ï¯Ԙ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: “∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ÙÔ˘˜ ¶Ú¤Û‚ÂȘ ∫·Ï‹˜ £ÂÏ‹Ûˆ˜ ∑ÈÓÂÓÙ›Ó ∑ÈÓÙ¿Ó Î·È ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ Ô˘ ¤ÓˆÛ·Ó ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜ Ì ٷ ∏ӈ̤ӷ ŒıÓË Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ӷ ·Ê˘Ó›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ì ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Û˘¯Ó¿ ÏËÛÌÔÓÔ‡ÓÙ·È Ôχ Û‡ÓÙÔÌ·” . “Œ¯ÔÓÙ·˜ ¤ÓÙ ·ÎfiÌË ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó ÔÈ Ô¯ÙÒ ÛÙfi¯ÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ı¤ÛÂÈ” , ›Â Ô ∑ÈÓÙ¿Ó, “ÂÏ›˙ˆ fiÙÈ ·˘Ùfi˜ Ô 8Ô˜ ∞ÁÒÓ·˜ ∫·Ù¿ Ù˘ ºÙÒ¯ÂÈ·˜ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ ·Ó¿Á΢ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ó· ÂÓˆıԇ̠fiÏÔÈ ¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ηٷÔϤÌËÛ˘ Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜” . √ ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, Î. μ·ÁÁ¤Ï˘ ª·ÚÈÓ¿Î˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ¤¯ÂÈ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ó· ÂÓÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÍÂÂÚÓÒÓÙ·˜ ÚÔηٷϋ„ÂȘ Î·È Û‡ÓÔÚ·: “∂ˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ·fi ÙË Ì·ÁÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ, ÛÙË Ì¿¯Ë ηٿ Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ Ï·ÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ™Ùfi¯ˆÓ Ù˘ ÃÈÏÈÂÙ›·˜” . Δ· ÌÈÛ¿ ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ “∞ÁÒÓ· ηٿ Ù˘ ºÙÒ¯ÂÈ·˜” ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ √∏∂ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÛÂÈÛÌÔ·ıÒÓ Ù˘ ∞˚Ù‹˜ Î·È ÙˆÓ ÏËÌÌ˘ÚÔ·ıÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ı· ‰È·ı¤ÛÂÈ ÙÔ ÌÂÚ›‰Èfi ÙÔ˘ Û ÎÔÈÓˆÊÂÏ‹ ȉڇ̷ٷ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, fiˆ˜ Ë “∞ÚÁÒ” , Ë ¡·˘ÙÈ΋ ŒÓˆÛË °ÔÓ¤ˆÓ Ì ·È‰È¿ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜ Î·È ¿ÛÙÂÁÔ˘˜ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, ̤ۈ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜. ∫·È Ù· ‰‡Ô ·˘Ù¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÎÔfi ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÂÚ›ı·Ï„Ë ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈο ·‰˘Ó¿ÙˆÓ, ÊÙˆ¯ÒÓ, ·fiÚˆÓ Î·È ·ÛıÂÓÒÓ.

√ √§Àª¶π∞∫√™ μ. À¶√¢∂Ã∂Δ∞π ™Δπ™ 16.00 Δ∏ º∂∞ °π∞ Δ∏¡ ∞1 ª¶∞™∫∂Δ °À¡∞π∫ø¡

°È· ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ó›ÎË “ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ı· ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ ·fiÁÂ˘Ì·. •¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ Ë º∂∞ Â›Ó·È ÌÈ· Ôχ ηϋ ÔÌ¿‰· Ô˘ “‰È„¿ÂÈ” ÁÈ· Ó›ÎË, ·ÏÏ¿ ÎÈ ÂÌ›˜ ı¤ÏÔ˘Ì Ôχ ÙÔ ÚÔ˙ ʇÏÏÔ. ªÂ ÙȘ ∂ÛÂÚ›‰Â˜ ‹Ì·ÛÙ·Ó Ôχ ηÎÔ›, fï˜ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ı· Â·Ó·ÏËÊı›. ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ‰Â›ÍÔ˘Ì ηχÙÂÚÔ ÚfiÛˆÔ Î·È Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ùԇ̠οı ¢ηÈÚ›· Ô˘ ı· Ì·˜ ‰Ôı› ÁÈ· Ó· ÓÈ΋ÛÔ˘Ì” . ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜ Ô Î. •ÂÓÔÎÒÛÙ·˜ ¤Î·Ó ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ: “™ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ¶∞√∫ ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ Ì·˜ ÚfiÛÊÂÚ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·. ∂Ï›˙Ô˘Ì ÙÔ ›‰ÈÔ Ó· Û˘Ì‚Â› Î·È ÙÒÚ· Ì ÙË º∂∞. ∏ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÔχÙÈÌË Î·È ÙÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ì ÎÔÓÙ¿ Ì·˜” . √ ∫ÒÛÙ·˜ •ÂÓÔÎÒÛÙ·˜ ı· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÙȘ ∞ÛË̛ӷ ∫Ô˘ÙÛÔ˘ÓÔ‡ÚË, ∂ϤÓË ∑‹ÙË, ÃÚÈÛÙ›Ó· §˘ÌÂÚ›‰Ô˘, ∂‡Ë ∫˘ÚÈ·Ù˙›‰Ô˘, ª·Ú›· ∫˘ÚÈÙۿη, ∫›ÚÛÙÂÓ ΔfiÌÛÔÓ, ÕÓÓ· ∑›ÊÎÔ‚ÈÙ˜, ÕÓÂ Δ·ÓÙÔ˘ÚfiÊÛη, ƒ·Ê·¤Ï· ™Ô˘ÏÙ¿ÓË, ∂ϤÓË ¢ËÌËÙÚ¤ÏÈ·, ∞ÁÁ¤Ï· £·Ó·ÛÔ‡ÏË Î·È ∞ÚÈÛÙ¤· ª·ÁÎÏ¿Ú·.

Ó· ·ÎfiÌË ‰‡ÛÎÔÏÔ ·È¯Ó›‰È ηÏÂ›Ù·È Ó· ‰ÒÛÂÈ Ì¤Û· Û ϛÁ˜ Ë̤Ú˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ™‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 16.00 ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∂∞∫ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙË º∂∞, Ì ÛÎÔfi Ó· ¿ÚÂÈ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ó›ÎË ÙÔ˘ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∫¿ÏÂÛÌ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙȘ Âͤ‰Ú˜ ÙÔ˘ ∂∞∫ ·¢ı‡ÓÔ˘Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ÙÔ Austrian Boys Club.

Œ

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÂÌ‚fiÏÈÌË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÙËÓ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÔÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ù˘ 4˘ Ë̤ڷ˜ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙË º∂∞. ΔÔ Ì·Ù˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∂∞∫ μfiÏÔ˘ Î·È ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 4 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” ÌÂÙÚÔ‡Ó Ì›· Ó›ÎË Î·È ‰‡Ô ‹ÙÙ˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. “£‡Ì·” ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ Ô ¶∞√∫, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ó›ÎËÛ·Ó Ì 67-58 ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜, ÂÓÒ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ μfiÏÔ ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ ¢∞™∞§ (63-54) Î·È ÙȘ ∂ÛÂÚ›‰Â˜ (71-52). ÿ‰È· ÔÚ›· ‰È·ÁÚ¿ÊÂÈ Î·È Ë º∂∞, Ë ÔÔ›· Ì¿ÏÈÛÙ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á¢Ù› ÙË ¯·Ú¿ Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ ̤۷ ÛÙÔ “Û›ÙÈ” Ù˘. ∂Λ ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙfiÛÔ ·fi ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi (63-57), fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ (64-54), ·ÏÏ¿ ÂÎÙfi˜ ∞ıËÓÒÓ ¤¯ÂÈ ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ì 70-67 ÙÔ˘ ÕÚË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ª¿ÏÈÛÙ· Ë ‹ÙÙ· ·fi ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ ¤ÊÂÚ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, ηıÒ˜ ϤÔÓ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô Î. ∫ÔÛÌ›‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú·ÈÙ‹ıËÎÂ, ·ÏÏ¿ Ë Î. ∫·ÔÁÈ¿ÓÓË. ¶Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÂÎ ÚÒÙ˘ fi„ˆ˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÌÂ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ÂͤÏÈÍË, ηıÒ˜ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ º∂∞ ‰·¿ÓËÛ ÔÏÏ¿ ¯Ú‹Ì·Ù· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÁÈ· ÌÂÙ·Áڷʤ˜ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ÔÈ ‰‡Ô ‹ÙÙ˜ ÛÙȘ

√È ÛËÌÂÚÈÓÔ› ·ÁÒÓ˜ ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-∞fiÏÏˆÓ ¶ÙÔÏ. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-º∂∞ ∞ıËÓ·˚Îfi˜-∂ÛÂÚ›‰Â˜ ¶ÚˆÙ¤·˜ μ.-¶∞√∫ ¢∞™∞§-∞Ì·Ú˘ÏÏ›˜ ÕÚ˘-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ * ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÛÙȘ 16.00

∫¿ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ Austrian Boys Club

ÙÚÂȘ ÚÒÙ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ -Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜- ÌfiÓÔ ˆ˜ ıÂÙÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı›. ¶¿ÓÙˆ˜ Ë º∂∞ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÌÈ· Ôχ ηϋ ÔÌ¿‰· Î·È Ô ∫ÒÛÙ·˜ •ÂÓÔÎÒÛÙ·˜ ÂȯÂÈÚ› ÌÈ· “·ÎÙÈÓÔÁÚ·Ê›·” Ù˘: “™›ÁÔ˘Ú· Ë º∂∞ ‰ÂÓ ¿Ú¯ÈÛ ηϿ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. °È· Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÁÈ· ÌÂÙ·Áڷʤ˜, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛ‹ Ù˘ ı· ÂÚ›ÌÂÓ οÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ¿ÏÏ·Í ÚÔÔÓËÙ‹ Î·È ›Ûˆ˜ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ‰Â›ÍÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÚfiÛˆÔ. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÙÔ‡ Ù˘ º∂∞ Â›Ó·È ÙÔ

ÁÂÌ¿ÙÔ ÚfiÛÙÂÚ Ù˘. ∏ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ¤¯ÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ χÛÂȘ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ı¤ÛÂȘ. ¶ÚfiÛÊ·Ù· ¿ÏÏ·Í·Ó ÙËÓ Ï¤È Ì¤ËÎÂÚ, Ì ÙËÓ Δ˙fiÔ˘Ó˜ Ó· οÓÂÈ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋. ∂›Ó·È ÌÈ· Ôχ ηϋ fiÈÓÙ ÁηÚÓÙ, ÂÓÒ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ οÓÂÈ Î·È Ë ∞ÌÂÚÈηӛ‰· Û¤ÓÙÂÚ ¶¿ÚÎÂÚ. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ∂ÏÏËÓ›‰Â˜ ·›ÎÙÚȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚÈÛÙ› Î·È ‰ÈÂıÓ›˜, fiˆ˜ Ë μÂÏÏ‹, Ë ªËÙÚÔÔ‡ÏÔ˘, Ë Ã·ÏÈ‚¤Ú·, Ë ™Ù·Ì¿ÙË Î·È Ë ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ô˘” . √ μÔÏÈÒÙ˘ Ù¯ÓÈÎfi˜ ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È fiÙÈ

ΔÔ Austrian Boys Club ηÏ› ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È Ù˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ ÔÌ¿‰·˜ Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì ÙËÓ º∂∞. ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ club ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “™‹ÌÂÚ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ Ì·˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ·Ó¿ÍÈ· ÛÙË ∞1 ÂıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· Ì¿ÛÎÂÙ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ‰›ÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·ÁÒÓ·. ΔÔ club ÙˆÓ Austrian Boys ı· ‰ÒÛÂÈ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Î·È Ì·˙ÈÎfi “·ÚÒÓ” . ∫·Ïԇ̠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ¤Ó· ¢¯¿ÚÈÛÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ì·˙› Ì·˜ ÛÙÔ ∂∞∫ Î·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ٷ ÎÔÚ›ÙÛÈ· Û ÌÈ· ¿ÓÂÙË ÂÈÎÚ¿ÙËÛË Â› Ù˘ º∂∞” .

£∞ √§√∫§∏ƒø£∂π √ ∞°ø¡∞™ ∂ƒ°√Δ∂§∏-√§Àª¶π∞∫√À ¶√À ∂πÃ∂ ¢π∞∫√¶∂π ™Δπ™ 13/11

™‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚’ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÛÙÔ ¶·ÁÎÚ‹ÙÈÔ ª  ÛÙfi¯Ô ÙË Ó›ÎË, Ô˘ ı· ÙÔ˘ ‰ÒÛÂÈ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÙÚÈÒÓ ‚·ıÌÒÓ ·fi ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ‚’ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÙÔ˘ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Ì ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË (17.00 Novasports 2). √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ 00, Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÚÈÓ ‰È·ÎÔ› ÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ 13˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÏfiÁˆ ηÎÔηÈÚ›·˜. ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ¤¯ÂÈ ·ÔÌ›ÓÂÈ ÌfiÏȘ ¤Ó· ËÌ›¯ÚÔÓÔ, Ô ∂ÚÓ¤ÛÙÔ μ·Ï‚¤Ú‰Â ›ӷÈ... ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔ˜ Ó· ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÛÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜. °È ·˘Ùfi ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËÎ·Ó ÔÈ ¶¿ÓÙÂÏÈÙ˜, ªÈÚ·Ï¿˜, ¡¤ÌÂı, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘. ™ÙËÓ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚÔfiÓËÛË Ô πÌ·Á¿Û· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ηÓÔÓÈο fiÏÔ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤Î·Ó ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ê˘ÛÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÛÙÔ Á‹‰Ô. √ ƒ·Ô‡Ï ªÚ¿‚Ô Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÙÔÌÈ΋˜ ÚÔfiÓËÛ˘ ÛÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Î·È ÛÙÔ Á‹‰Ô. √ ª¤ÏÌÂÚÁÎ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ıÂÚ·›·, Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Î·È ·Û΋ÛÂȘ ÛÙËÓ ÈÛ›Ó·, ÂÓÒ Ô ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜ ¤Î·Ó ıÂÚ·›·, ÙÚ¤ÍÈÌÔ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È ·Û΋ÛÂȘ ÛÙËÓ ÈÛ›Ó·. ªÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÚÔfiÓËÛ˘, Ô ∂ÚÓ¤ÛÙÔ μ·Ï‚¤Ú‰Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ٷ ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ 18 Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ô˘ Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹. ∞˘ÙÔ› Â›Ó·È ÔÈ: ¡ÈÎÔÔÏ›‰Ë˜, ¶¿ÚÓÙÔ, °Î·Ï›ÙÛÈÔ˜, ¶Ô-

ÙÔ˘Ú›‰Ë˜, ∞‚Ú. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ªÔÓÙ¤ÛÙÔ, °. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, √˘ÚÙ¿‰Ô, ÃÔϤÌ·˜, ¡ÙÔ˘ÓÙÔ‡, ƒfiÌÂÓÙ·Ï, ºÂÙÊ·Ù˙›‰Ë˜, ƒÈ¤Ú·, ¶¿ÓÙÂÏÈÙ˜, ªÈÚ·Ï¿˜, ºÔ˘ÛÙ¤Ú, ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘, ¡¤ÌÂı. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË, Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˜ ∫·Ú·ÁˆÚÁ›Ô˘ Û˘ÌÂÚȤϷ‚ 20 Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È Ì¤Û· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ 18 Ô˘ ›¯·Ó ‰Ëψı› ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 13 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ¢·ÛηϿ΢, ∞ı·Ó·Û›Ô˘, ™·ÛÈ·Û‚›ÏÈ, ÛÌÏÈÓÁÎÂÚ, °È·-

ÏÔ‡Û˘, ÃÚ˘ÛÔÊ¿Î˘, ™·ÚÚ‹˜, √Ï›ÛÂ, √ÚÊ·Ófi˜, μ›ÛÈÔ, ƒÔ˘Ì¿Î˘, ÷ÓÙ›, ™È¿Îη˜, ºÚ·ÁÎÔ˘Ï¿Î˘, ∫·Ú¤Ï˘, §Â¿Ï, ª¤ÙÔ, μÂÚ·ÎfiÊÛÎȘ, ƒÔÌ¿ÓÔ Î·È ªÔ‡ÓÙÈÌÈÚ. ∞ÔÎÏ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ∫·‚Ô˘Û¿Î˘, ªÂÚÙfiÛ·, ∫·Ó‰ËÏ¿Î˘ Î·È ÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ.

πÙ·ÏÈο ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ª¤ÏÌÂÚÁÎ Î·È ªfiÚ· √ ŸÏ·Ê ª¤ÏÌÂÚÁÎ ·ÔÙÂÏ› ÌÂÙ·ÁÚ·-

ÊÈÎfi ÛÙfi¯Ô Ù˘ §¿ÙÛÈÔ Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÙÔ˘ ÈÙ·ÏÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘. √ ™Ô˘Ë‰fi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ÈÙ·ÏÈ΋ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· “calciomercatonews” , ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÈÙ·ÏÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ, Ë ÌÂٷΛÓËÛË ÙÔ˘ ÎÚ›ÓÂÙ·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË. √ 33¯ÚÔÓÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜, Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ¤¯ÂÈ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı¤ÏÂÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. √È ÈÙ·ÏÔ› ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ª¤ÏÌÂÚÁÎ ·fi ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ ÚÈÓ ÙËÓ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ΔÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÙÔ˘ ª¤ÏÌÂÚÁÎ Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ï‹ÁÂÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2012. ∂›Û˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÈÙ·ÏÈÎfi Δ‡Ô, Ô μ·ÁÁ¤Ï˘ ªfiÚ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ªÔÏfiÓÈ· Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ÛÙ·ıÌfi ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë “Corriere” , Ô 29¯ÚÔÓÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜, Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ª¿ÚÎÔ ¡ÙÈ μ¿ÈÔ, ¡Ù·ÓȤÏ ¶ÔÚÙ·Ófi‚· Î·È °Î·ÛÙfiÓ ƒ·Ì›Ú˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ·ÚÂÏıfiÓ ·fi ÙÔ “Renato Dall’ Ara” , ÒÛÙÂ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ó· ‰ÈÒÍÂÈ ·fi ÙȘ... Ï¿Ù˜ ÙȘ ˘¤ÚÔÁη Û˘Ì‚fiÏ·È·. ∞fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Â›ÛËÌË ÙÔÔı¤ÙËÛË Â› ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ ¿ÛÔ˜ ÂӉȷʤÚÂÈ ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” , Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ˘fiıÂÛË Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ “·Ó¿„ÂÈ Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” Ô ∂ÚÓ¤ÛÙÔ μ·Ï‚¤Ú‰Â, ÙfiÙ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi.


23

T∂Δ∞ƒΔ∏ 24 N√∂ªμƒπ√À 2010

TV Δ√ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: NET 21.45 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· -∑- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) 23.45 ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ ¡∂Δ -∑- (∂ÎÔÌ‹ ÁÈ· ÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 1 19.30 ƒÔ‡ÌÈÓ ∫·˙¿Ó-∫ÔÂÁ¯¿ÁË -∑(ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) 21.45 ÿÓÙÂÚ-Δ‚¤ÓÙ -∑- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) 23.45 ™¿ÏÎÂ-§ÈfiÓ -ª- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 2 17.00 ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‚’ ËÌ›¯ÚÔÓÔ -∑- (™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ) 21.45 §ÂÙfi ÚÔ˜ ÏÂÙfi ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ -∑NOVASPORTS 3 19.45 §È¤ÙÔ˘‚Ô˜ ƒ›Ù·˜-ºÂÓÂÚÌ·¯ÙÛ¤ -∑- (∂˘ÚˆÏ›Áη) 22.00 ∞ÚÌ¿ÓÈ ªÈÏ¿ÓÔ-Δ™™∫∞ -∑(∂˘ÚˆÏ›Áη) 24.00 μ·Ï¤ÓıÈ·-ªÔ‡ÚÛ·ÛÔÚ -ª(ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 4 20.00 ™ÔϤ-™È¤Ó· -∑- (∂˘ÚˆÏ›Áη) NOVASPORTS 6 21.45 ΔfiÙÂÓ·Ì-μ¤ÚÓÙÂÚ -∑- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 7 19.45 ¶ÚfiÎÔÌ-∫›ÌÎÈ -∑- (∂˘ÚˆÏ›Áη) 21.45 ƒ¤ÈÓÙ˙ÂÚ˜-ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °. -∑(ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) 23.45 ÷Ô¤Ï-ªÂÓʛη -ª- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) EUROSPORT 2 20.00 μ›ÛÏ·-∫fi˙ÈÙÛ -∑- (∂˘ÚˆÏ›Áη Á˘Ó·ÈÎÒÓ)

∞∂∫

™ÎÏËÚ‹ ÁÏÒÛÛ· ÃÈ̤ÓÂı ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ √ ª·ÓfiÏÔ ÃÈ̤ÓÂı Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Ù˘ ∞∂∫ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∫·‚¿Ï· Î·È ÙÔ ¤‰ÂÈÍ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË. √ πÛ·Ófi˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÛÎÏËÚ‹ ÁÏÒÛÛ· ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¤ıÂÛ ÚÔ ÙˆÓ Â˘ı˘ÓÒÓ ÙÔ˘˜ “¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ηٷϿ‚ˆ ˆ˜ Á›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÙ ¿ÏÏË ÂÈÎfiÓ· ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Î·È ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÂÙ ٛÔÙ· ·fi fiÏ· ·˘Ù¿. ª¤¯ÚÈ ÙÔ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÎÚ›ÓÂÛÙ fiÏÔÈ. £· ¿ÚÔ˘Ì ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È fiÔÈÔÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∞∂∫, ı· ʇÁÔ˘Ó. ª›ÏËÛ· Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î·È ÙÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚ· fiÏ· fiÛ· Á›ÓÔÓÙ·È Î·È ÙÔ˘˜ ÂÍ‹ÁËÛ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË” . ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Ì›ÏËÛ·Ó Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ·Ú¯ËÁÔ›, §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∫·Ê¤˜, ¢¤ÏÏ·˜, Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· η΋ ÓÔÔÙÚÔ›·, Ô ¡¿ÙÛÔ ™ÎfiÎÔ, Ô˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ·‰ÈÎÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î·È ¤Ó·˜ Ô·‰fi˜ Ô˘ ÊÒÓ·Í ·fi ·fiÛÙ·ÛË: “•ÂÊÙÈÏ›˙ÂÙ ÙË Ê·Ó¤Ï· Ì ·˘Ù¿ Ô˘ οÓÂÙ” . ∞̤ۈ˜ Ô ª·ÓfiÏÔ ÃÈ̤ÓÂı ›Â: “√ ÎfiÛÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· ‰›ÎÈÔ. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÎÚÈÙ‹˜ Ì·˜. ŸÙ·Ó ‚Ϥˆ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙfiÛÔ ÛÙÂÓ·¯ˆÚË̤ÓÔ˘˜ Ó· ÌÈÏ¿Ó ¤ÙÛÈ Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ fiÙÈ Î¿ÙÈ ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ì ηϿ” . √È ÙÚÂȘ ·Ú¯ËÁÔ› Ù˘ ∞∂∫ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔfiÓËÛË Î·È Ù· fiÛ· ÂϤ¯ıËÛ·Ó ÂΛ ‹Á·Ó ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂ Î·È Û˘˙‹ÙËÛ·Ó Ì ÙÔÓ ™Ù·‡ÚÔ ∞‰·Ì›‰Ë ÁÈ· ÙËÓ Î·Î‹ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. √È Ù¤ÛÛÂÚȘ ¿ÓÙÚ˜ Ì›ÏËÛ·Ó ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ Ì›· ÒÚ· Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ‚ÚÂı› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ ŒÓˆÛË Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ı¤ÛË Î·È Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó ˆ˜ fiÏÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘˜.

¶ÚÔÛ΋ÓÈÔ& ... ·Ú·Û΋ÓÈÔ T˘ E§ENH™ A. ¶A¶A£ANA™IOY

papathanasiou@e-thessalia.gr

∂ÎϤÁÂÈ Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË

M

∂∫§√°∂™ ¤¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ô ¡·˘ÙÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜. ∏ Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ‚·Ú‡ ÊÔÚÙ›Ô Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· Ô‰ËÁ› ÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙˆÓ ÂÈÙ˘¯ÈÒÓ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô. ∞˘ÙÔ› Ô˘ ı· ÂÎÏÂÁÔ‡Ó (‹ ı· Â·ÓÂÎÏÂÁÔ‡Ó), ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÔÏÈÛÙÔ‡Ó Ì ‰‡Ó·ÌË, ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ (Ô˘ ÏÔÁÈο ÙË ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó) Î·È Ê˘ÛÈο “ÁÂÚfi ÛÙÔÌ¿¯È”. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ۈ̷Ù›Ԣ, ÂÓ Ì¤Ûˆ Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ÌfiÓÔ Â‡ÎÔÏË ˘fiıÂÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È...

ŸÙ·Ó ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ™Δ∞ 11 Ì·Ù˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ Ê¤ÙÔ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. Ô ª¿ÚÈÔ ªÚ¤Ûη, ÍÂΛÓËÛ ÛÙË ‚·ÛÈ΋ ÂÓ‰Âο‰· ÛÙ· ÙÚ›· ÂÍ’ ·˘ÙÒÓ. ∫·È ÔÈ ÙÚÂȘ ·ÁÒÓ˜ ‹Ù·Ó ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ (Ì ∂ÚÁÔÙ¤ÏË, §¿ÚÈÛ· Î·È ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘). ™Â Î·Ó¤Ó·Ó ·fi ·˘ÙÔ‡˜, ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ì ÙÔÓ ™ÏÔ‚¿ÎÔ ÂÈıÂÙÈÎfi, ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ ˆ˜ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ ‚’ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ì ∞∂∫ Î·È ∫¤Ú΢ڷ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi, ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÈÛ¿ÚÈı̘ ӛΘ. ™ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ∞∂∫ Ì¿ÏÈÛÙ· Ô ªÚ¤Ûη ›¯Â ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘. ÕÚ·; ÕÚ·, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ, ÙÔ˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· Ó· ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ¿ÁÎÔ. °È· Ó· ‰Ô‡Ì fï˜ Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ...

¢ÂÓ ÙÔ˘ ¿ÂÈ Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜

 ÂÈÙ˘¯›Â˜ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋ Ì¿ÛÎÂÙ Ë ¡›ÎË Î·È Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” Ì ÛÙ˘ÏÔ‚¿ÙË ÙÔÓ ¡·Ô‡Ì £˘ÌÓÈfi (¿Ô˘ÂÚ ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ) ¤Ú·Û·Ó ·ÏÒ‚ËÙÔÈ ·fi Ù· °Ú‚ÂÓ¿, ÂÓÒ ÔÈ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” ...‰È¤Û˘Ú·Ó ÙÔÓ ∞ÂÙfi ∫ÈÏΛ˜, Ì ÙÔÓ £ˆÌ¿ ∫·Ú·ÁÂÒÚÁÔ (ÛÌÔÏ ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ) Ó· “˘ÚÔ‚ÔÏ›” ηٿ ‚Ô‡ÏËÛË. ™ÙËÓ ∞1 ∂™∫∞£ Ô ∞ÏÌ˘Úfi˜ ¤Ù˘¯Â ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÛÂÚ› Ó›ÎË ÙÔ˘ (Â› ÙÔ˘ ∫ÂÚ·˘ÓÔ‡) ¤¯ÔÓÙ·˜ Û Ôχ ηϋ ̤ڷ ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ∞ÏÂ͛Ԣ (Ï¤È Ì¤ËÎÂÚ), ÂÓÒ ÙËÓ “·ÚıÂÓÈ΋” ÙÔ˘ ‹ÙÙ· ÁÓÒÚÈÛ ʤÙÔ˜ Ô °.™. μfiÏÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ΔÈÙ¿Ó˜ ¶·Ï·Ì¿ ·Ú¿ ÙËÓ Î·Ï‹ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ºÒÙË ª·ÏÈÛÈÒ‚· (ÛÔ‡ÙÈÓÁÎ ÁηÚÓÙ). ÿ‰È· Á‡ÛË Î·È ÁÈ· ÙËÓ ∞Ó¿ÏË„Ë, ηıÒ˜ Ë Ôχ ηϋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ª·˘ÚÔÊÒÙË (Û¤ÓÙÂÚ) ‰ÂÓ ÛÙ¿ıËΠ·ÚÎÂÙ‹ ÁÈ· Ó· ηÌÊı› ÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· §¿ÚÈÛ·˜. ∫fiÔ˘Ù˜ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∑·ÊÂÈÚÔ‡‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Ô‰‹ÁËÛ ÙË ¡›ÎË ÛÙÔ “¤ÓÙ ÛÙ· ¤ÓÙ” ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋ Ì¿ÛÎÂÙ... μ.∫.

ÓÙ·˜, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·˜ ÙÔ ÏËÚÒÓÂÈ. ªÈÏ¿Ì ¿ÓÙˆ˜ ÁÈ· 16.000 ¢ÚÒ, ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· Âٷ̤ӷ ÏÂÊÙ¿ Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ‰ÒÛÂÈ Ë ¶∞∂, Ù· ÔÔ›· ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· È¿ÛÔ˘Ó ·ÏÏÔ‡ ÙfiÔ.

¶ÔÈÔ˜ ÙÔÓ Î¿ÚʈÛÂ; ¢∂¡ οıÈÛ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ¡›Î˘ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¡·˘·ÎÙÈ·Îfi ∞ÛÙ¤Ú· Ô ∞ÚÌ¿ÓÙÔ ª·Ú¤ÓÙ˙È. √ ٤ٷÚÙÔ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ÙÔ Â¤ÙÚ„Â, ÈÛ¯˘ÚÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ˆ˜ ÙÔ ‰›ψ̷ ÙÔ˘ ∫ÚÔ¿ÙË ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ·. ¶ÔÈÔ˜ ¿Ú·Á ÙÔ ...ÛʇÚÈÍ ÛÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹;

Δƒ∂π™ ·ÁÒÓ˜ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ Ô ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘. ΔÔ˘˜ ‰‡Ô ˆ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˘ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ›¯Â ¯¿ÛÂÈ Î·È ÙÔÓ ¤Ó·Ó ˆ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤ÊÂÚ ÈÛÔ·Ï›·. ¢ÂÓ ÙÔ˘ ...Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÙÂÏÈο Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜ ÙÔ˘ ∫·Ú‰ÈÙÛÈÒÙË Ù¯ÓÈÎÔ‡. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, Ô μ·ÁÁ¤Ï˘ μÏ¿¯Ô˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ÔÙ¤ ˆ˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. ™˘Ó¯›ÛÙËΠ¤ÙÛÈ Ë ·Ú¿‰ÔÛË Î·È ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi.

¶√π√™ ı· ÂÚ›ÌÂÓ fiÙÈ Ë ∞∂∫ ÌÂÙ¿ ·fi 11 ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Î·È Ì ·˘Ùfi ÙÔ ¤Ì„˘¯Ô ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÔÌ¿‰· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜, ·ÊÔ‡ Û ¤ÍÈ ·È¯Ó›‰È· ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ¤ÓÙ ÊÔÚ¤˜. Δ¤ÙÔÈ· η΋ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Û˘ÁÎÔÌȉ‹ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ô‡ÙÂ Ô Ô˘Ú·Áfi˜ ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜, Ô‡ÙÂ Ô ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜...

¶ÚfiÛÙÈÌ· 16.000 ¢ÚÒ

Δ· ÚÒÙ· Ù˘ ...ÁÂÓ¤ıÏÈ·

¢ÂÓ ÙÔ˘ ¤ÊÂÚ ÁÔ‡ÚÈ ∞§§∞•∂ ʷӤϘ Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ÛÙÔ ‚’ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙË §·Ì›· (·ÓÙ› ÁÈ· ÙȘ Ï¢Τ˜ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¤‚·Ï·Ó ΛÙÚÈÓ˜). ŸÌˆ˜ ÎÈ ·˘Ù‹ Ë ·ÏÏ·Á‹ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ¤ÊÂÚ ÁÔ‡ÚÈ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ·‰‡Ó·ÌÔ ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÈÛÔÊ·Ú›ÛÙËΠÛÙÔ 88’. ΔÈ Ó· ÛÔ˘ οÓÔ˘Ó fï˜ Î·È ÔÈ Ê·Ó¤Ï˜, fiÙ·Ó Ë ¿Ì˘Ó· “οÓÂÈ ÓÂÚ¿”; √ ƒ‹Á·˜ ¤¯ÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ¿Ì˘Ó· Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Î·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈΛӉ˘ÓË ˙ÒÓË.

¢¤¯ÙËÎ·Ó Â›ıÂÛË ΔÚ·ÁÈ΋ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜

∂¡∞ ¯ÚfiÓÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ™Δ√ ÔÛfi ÙˆÓ 16.000 ¢ÚÒ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ ‡Ë ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ (www.pyrasos.gr). „Ô˜ ÙˆÓ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ηٷ‚¿ÏªÈ· ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÚÔÛÂÁ̤ÓË Ì ÔÏÏÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÁÈ· ÙË Û˘Ï¤˜ ·Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ Î·È ÔÏϤ˜ Âȉ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÙÔ˘ (¯ı˜ ¿ÓÙˆ˜ Ì¿‰· Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ÎÏ‹ıËΠÂÎ Ó¤Ô˘ Û ·ÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙË Û˘ÌÂÚȶ∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, Ì·˙› Ì ·˘Ù¤˜ Ù˘ ∞ÊÔÚ¿ Ô·‰ÒÓ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ¶√μ Î·È Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘ ™¤ÛÎÏÔ˘, ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ¶˘ΔÚ›ÔÏ˘). Ú¿ÛÔ˘, Â›Ó·È ·fi ÙȘ ÈÔ ·ÍÈfiÏÔÁ˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ∞fi 1000 ¢ÚÒ ÛÙ· Ì·Ù˜ Ì ∂ÚÁÔÙ¤ÏË, ∞∂∫, ÙÔ˘ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ∫¤Ú΢ڷ (ÂÓÙfi˜), 2.500 ¢ÚÒ Ì ∏Ú·ÎÏ‹˜ Î·È ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi (ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜) Î·È 8.000 ¢ÚÒ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙË §¿ÚÈÛ·. ª‹ˆ˜ ·Ó ÙÂÏÈο ·˘Ù¿ Ù· ÚfiÛÙÈÌ· ...ÂÓۈ̷وıÔ‡Ó ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÙˆÓ “¿Ù·ÎÙˆÓ ÊÈÏ¿ıψӔ ÔÈ Ô√§√π ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 5.15 Ì.Ì. ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÔ›ÔÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Û·ÏÈÎfi. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· “ËıÈÎÔ‡˜ ·˘ÙÔ˘ÚÁÔ‡˜” Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÔ˘ ÔÚ›· ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. √ ÛËÌÂÙ˘ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘˜, Ï˘ÚÈÓfi˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜, Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ›ÔÏ˘ οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ Â˘Î·Ù·ı› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·; ÊÚfiÓËÙÔ˜ ›ӷÈ. °È’ ·˘Ùfi Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÎÚ›ÓÂÙ·È ·ŸÙ·Ó “ÔÓ¿ÂÈ” ‚ϤÂÙ ·Ú·›ÙËÙË. Ë ÙÛ¤Ë Ì·˜, ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·È ∫·È Ê˘ÛÈο, ÔÈ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜ ÈÛÙ‡ԢÌ ˆ˜ ı· Â›Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ì·˜. £· Ó·È ·˘Ù¤˜ ÙˆÓ 4.000 Ì·ıËÙÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ÛÎÂÊÙÔ‡Ó ÏÔÈfiÓ Î·Ï‡ÚÔÛ¤ÊÂÚ ‰ˆÚÂ¿Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·. ÙÂÚ· ÚÈÓ ...‚Ú›ÛÔ˘Ó Ì·√ È Ê›Ï·ıÏÔÈ ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‹‰Ë ÛÙȘ ...Â¿ÏÍÂȘ. √ Ó¿‰Â˜ Î·È ·›ÎÙ˜ ·ÓÙÈÔ‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ μfiÏÔ˜ ˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜. ¿ÏˆÓ. ŒÙÛÈ, fiÔÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÎÙÔÓˆı› ‚Ú›˙Ô-

√ £. ∫ˆÛÙԇϷ˜ ¤ÊÙ·Û ÙȘ 100 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÙËÓ •¿ÓıË

∂¶π£∂™∏ ‰¤¯ÙËΠÙÔ Ô‡ÏÌ·Ó Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ ÛÙË §¿ÚÈÛ· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Á˘Ó·ÈΛԢ ‚fiÏÂ˚ ÌÂٷ͇ Ù˘ ∞∂§ Î·È ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ. √ Ô‰ËÁfi˜ ηًÁÁÂÈÏ ˆ˜ ‰¤¯ÙËΠÂ›ıÂÛË, ÂÓÒ ÙÔ Ô‡ÏÌ·Ó ˘¤ÛÙË Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ÊıÔÚ¤˜. ∫È fiÏ· ·˘Ù¿ Û’ ¤Ó· ·ÁÒÓ· Á˘Ó·ÈΛˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÏËÛ ÔÌ·Ï¿ ÂÓÙfi˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ‚ڋΠÓÈ΋ÙÚȘ ÙȘ μÔÏÈÒÙÈÛÛ˜. ΔÈ Ó· ÂÈ Î·Ó›˜; ∞Ï¿ ˆ˜ “·ÓÂÁΤʷÏÔÈ” ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÓÙÔ‡.

“¢‹ÌÈÔ˜” Ù˘ ÚÒËÓ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ •∂∫π¡∏™∂ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ™¤ÛÎÏÔ Î·È ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜. ΔËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ fï˜ ·ԉ›¯ıËΠ“‰‹ÌÈÔ˜” ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÔÌ¿‰·, ·ÊÔ‡ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ‰‡Ô ÁÎÔÏ Î·È ‰›ÓÔÓÙ·˜ Ì›· ·Û›ÛÙ, Ô‰‹ÁËÛ ÙÔÓ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ Û ӛÎË Ì 3-0 ̤۷ ÛÙÔ ™¤ÛÎÏÔ ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞’ ÙÔÈ΋˜.. “∂ΉÈ΋ıËΔ ÛÎÏËÚ¿ ÙËÓ ...ÚÒÙË ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓË.

™Â η΋ ̤ڷ ∏ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ÙȘ ÔÎÙÒ ÚÒÙ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ›¯Â Ê¿ÂÈ ÌfiÏȘ Ù¤ÛÛÂÚ· ÁÎÔÏ. ΔËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ fï˜ ‚ڋΠÙÔÓ “Ì¿ÛÙÔÚ¿” Ù˘ ·fi ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Î·È ÔÏÏ¿ ˘ÔÛ¯fiÌÂÓË Ê¤ÙÔ˜ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ‰¤¯ÙËΠ٤ÛÛÂÚ· ÁÎÔÏ. ∞Ô̤ÓÂÈ Ó· ·ԉ›ÍÂÈ ˆ˜ ÂÚfiÎÂÈÙÔ ·Ï¿ ÁÈ· ÌÈ· ...η΋ ̤ڷ.


24

T∂Δ∞ƒΔ∏ 24 NOEMμƒπ√À 2010

μ’ ∂¶™£

∂À∂§¶π™Δ√À¡ ™∂ ∫∞§ÀΔ∂ƒ∏ ™À¡∂Ã∂π∞ ™Δ√ ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞ Δ∏™ ¢’ ∂£¡π∫∏™

™‹ÌÂÚ· ·›˙Ô˘Ó ¡.∞. ¡›Î˘∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.

¢ÂÓ ·ÔÁÔËÙ‡ÔÓÙ·È Û ¶‡Ú·ÛÔ Î·È ƒ‹Á·

√ ∂• ·Ó·‚ÔÏ‹˜ ·ÁÒÓ·˜ ÁÈ· ÙËÓ 8Ë Ë̤ڷ Ù˘ μ’ ∂¶™£ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¡¤ˆÓ ∞ıÏËÙÒÓ ¡›Î˘ Î·È ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ μfiÏÔ˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ÒÚ· 15.00 ÛÙÔ Á‹Â‰Ô “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” . ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô Î. ¢. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ª. ¢ËÌËÙÚ¿ÎË Î·È ¢. ∞ÁÚ¤‚Ë.

∂ÈÌÔÚʈÙÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ ∫∂¢/∂™∫∞£ ÛÙ· ΔڛηϷ ∞Àƒπ√ ¶¤ÌÙË 25 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÂÈÌÔÚʈÙÈ΋ - ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ ∫.∂.¢./∂™∫∞£ ÛÙ· ΔڛηϷ, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ¢È·ÈÙËÙÒÓ. ∏ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 18.00 ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î·È ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ·ÎÏÔ˘ ÂÈÛΤ„ÂˆÓ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ÛÙȘ ¤‰Ú˜ ÙˆÓ ¡ÔÌÒÓ fiÔ˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ·ÁÒÓ˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙÔ˜ ∂™∫∞£, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰Ú¿Û˘ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ·fi„ˆÓ, ηıÒ˜ Â›Û˘ ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ - ‰È·›ÛÙˆÛË ıÂÌ¿ÙˆÓ Î·È ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¿ÙÔÓÙ·È ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘. ™Ùfi¯Ô˜ Ë Û˘Ó¯‹˜ ÂÈΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË - ‰ÈfiÚıˆÛË ÙˆÓ fiÔÈˆÓ ÂÏÏ›„ÂˆÓ - ·‰˘Ó·ÌÈÒÓ. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· fiÙÈ Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ Î·È ÎÚÈÙÒÓ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ™˘Ó‰¤Û̈Ó, Â›Ó·È “·ÓÔȯً” Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ fiÛˆÓ ÂÎ ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ, ÚÔÔÓËÙÒÓ, ·ıÏËÙÒÓ Î·È ªª∂ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Î·È ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó. Δ¤ÏÔ˜ ÚÔ˜ ÂÓË̤ڈÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë Ù·ÎÙÈ΋ οı ¶¤ÌÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ Î·È ÔÈ ÔÚÈÛÌÔ› ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘ 27 Î·È 28/11/2010 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ ÚÈÓ ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ÒÚ· 16.00.

™‹ÌÂÚ· ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙÔ ¡√μ∞ ™∏ª∂ƒ∞ ΔÂÙ¿ÚÙË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ·Ú¯·ÈÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¡√μ∞ ÁÈ· ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤Ô˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ Î·È ·fi ÙȘ 17.30 ¤ˆ˜ ÙȘ 20.30. ¢Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ¤¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ Ù· Ù·ÎÙÈο ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ù·ÎÙÔÔÈË̤ӷ ̤ÏË. ŸÛ· Ù·ÎÙÈο ̤ÏË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÓÙ¿ÍÂÈ Î·È ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ·Û΋ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘˜ ‰Èη›ˆÌ·, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó fiϘ ÙȘ ηı˘ÛÙÂÚÔ‡ÌÂÓ˜ Û˘Ó‰ÚÔ̤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ·Ú¯·ÈÚÂÛÈÒÓ.

ΔÔ EXTRA 5 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 4, 5, 12, 20, 26.

ΔÔ SUPER 3 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ SUPER 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 1 8 1, ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 0 6 5 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 9 5 6.

ÚÓËÙÈο ‹Ù·Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋. √ ¶‡Ú·ÛÔ˜ ËÙÙ‹ıËΠÛÙÔ §È·ÓÔÎÏ¿‰È ·fi ÙÔÓ ∞ÁÚfiÙË Î·È Ô ƒ‹Á·˜ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÈÛÔ·Ï›· ÛÙË §·Ì›·. øÛÙfiÛÔ, ·›ÎÙ˜ Î·È Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ¢ÂÏÈÛÙÔ‡Ó Û ηχÙÂÚË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ª¿ÏÈÛÙ· ‹‰Ë Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ, Ô˘ ÁÈ· ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ Â›Ó·È ÙÔ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì ÙÔÓ ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔÓ ƒ‹Á·, ·˘Ùfi Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Ì ÙÔÓ ¶˘ÚÁÂÙfi.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

√ ¶‡Ú·ÛÔ˜ ÕÙ˘¯Ô˜ ÛÙ¿ıËÎÂ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ÛÙÔ §È·ÓÔÎÏ¿‰È. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ‹Ù·Ó ·ÓÒÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔÓ ∞ÁÚfiÙË ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡, ·ÏÏ¿ Â¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ËÙÙË̤ÓÔÈ, ¤ÊÙÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ 8Ë ı¤ÛË Ù˘ ηٿٷ͢, ÈÛÔ‚·ıÌÒÓÙ·˜ Ì ÙË ™ÂÚ¯ÂÈ¿‰· ÛÙÔ˘˜ ÂÓÓ¤· fiÓÙÔ˘˜. “¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ‰ÂÓ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ¿ÓÙ· Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜. ∏ ÔÌ¿‰· ÌÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ‹Ù·Ó Û·ÊÒ˜ ·ÓÒÙÂÚË ·fi ÙÔÓ ·ÓÙ›·Ïfi Ù˘. ∂›¯·Ì ηϋ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· Ù˘ Ì¿Ï·˜ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¢ηÈڛ˜, ÔfiÙ ۛÁÔ˘Ú· ·Í›˙·Ì οÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ∞Ó fi¯È ÙË Ó›ÎË, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔÓ ‚·ıÌfi Ù˘ ÈÛÔ·Ï›·˜. 줂·È· ηıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ‹ÙÙ· Ì·˜ ¤·ÈÍÂ Ë ¿‰ÈÎË ·Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ∑·Ú›ÊË ÛÙÔ 60Ô ÏÂÙfi. Δ· Ú¿ÁÌ·Ù· ¤ÁÈÓ·Ó Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· ÁÈ· Ì·˜ Ì ·›ÎÙË ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÈ Î˘ÓËÁ‹Û·Ì ÙËÓ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË Î·È Â›¯·Ì ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ó· ÙËÓ ÂÙ‡¯Ô˘ÌÂ. ∞fi Ù· ·È‰È¿ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi ·Ú¿ÔÓÔ. ∂›Ó·È fiÏÔÈ ¿ÍÈÔÈ Û˘Á¯·ÚËÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ η٤‚·Ï·Ó” . Δ· ·Ú·¿Óˆ ÏfiÁÈ· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ §Â˘Ù¤ÚË ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì›ÏËÛ ÛÙË “£” Î·È ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ÔÈ ∞Á¯È·Ï›Ù˜ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì·Ù˜, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜: “∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¤ÊÙÔ˘Ó ¤ÍÈ ÔÌ¿‰Â˜ ·fi ÙȘ 14, ‰ËÏ·‰‹ ۯ‰fiÓ ÔÈ ÌÈÛ¤˜, οı ·È¯Ó›‰È Â›Ó·È Ì›· ...Ì¿¯Ë. ¢ÂÓ ÎÔÈÙ¿Ì ·ÓÙ›·ÏÔ, ·ÏÏ¿ ˆ˜ ı· Ì·˙¤„Ô˘Ì fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘Óıԇ̠·fi ÙËÓ ÂÈΛӉ˘ÓË ˙ÒÓË. ¶¿ÓÙˆ˜, Ì ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ, fiˆ˜ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ∫˘Úȷ΋˜, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ӷ ÊÔ‚Ëıԇ̠ٛÔÙ· ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·” . ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î. ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘, ÙÔ˘˜ ™Ù¤ÏÈÔ ∞ÚÛ¤ÓÔ, §ÂˆÓ›‰· °Î¿Áη Î·È °ÈÒÚÁÔ ∫ˆÓÛÙ·-

ÓÙ¿ÎÔ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÔıÂÚ·‡ÙËηÓ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ı· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔÈ §ÂˆÓ›‰·˜ ¶ÂÙÚ›‰Ë˜ Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∑·Ú›Ê˘. √ ÚÒÙÔ˜ ı· ÂÎÙ›ÛÂÈ ÙËÓ ¤ÌÙË Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ÔÈÓ‹˜ ÙÔ˘, ÂÓÒ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÙÈ̈ÚÂ›Ù·È Ì ̛· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ·Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Ì ‰Â‡ÙÂÚË Î›ÙÚÈÓË ÛÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ·È¯Ó›‰È.

√ ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ √ ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ·ԉ›¯ıËΠȉ·ÓÈÎfi˜ ·˘Ùfi¯ÂÈÚ·˜ ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙË §·Ì›·. ΔÔ Ï¿ıÔ˜ ÙÔ˘ (Ôχ ηÏÔ‡ ̤¯ÚÈ ÂΛÓÔ ÙÔ ÛËÌ›Ô) ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη μ·ÁÁ¤ÏË ™Ê˘Ú‹ ÛÙÔ 88’ Â¤ÙÚ„ ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Ó· ÈÛÔÊ·Ú›ÛÔ˘Ó Î·È ¤ÙÛÈ ÔÈ μÂÏÂÛÙÈÓÈÒÙ˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÊÚfiÓÙÈÛ·Ó Ó· “ηı·Ú›ÛÔ˘Ó” ÙËÓ ˘fiıÂÛË-Ó›ÎË ·fi ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ·ÒÏÂÛ·Ó ‰‡Ô ÔχÙÈÌÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜. ¶Ï¤ÔÓ ¤ÊÙ·Û·Ó ÙÔ˘˜ ÔÎÙÒ Î·È ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ 10Ë ı¤ÛË, ‰ËÏ·‰‹ οو ·fi ÙË ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡. øÛÙfiÛÔ, ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ·ÔÁÔËÙ‡ÔÓÙ·È, ·ÊÔ‡ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙÔ ¯·Ì¤ÓÔ ¤‰·ÊÔ˜, ÂÓÒ

ıˆÚÔ‡Ó ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË ÙË Ó›ÎË ÛÙÔ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ ¶˘ÚÁÂÙfi: “¢ÂÓ ÛÙÂÎfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙË §·Ì›·, ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶˘ÚÁÂÙfi Ô˘ Ú¤ÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ӷ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ¿ÏÏÔ “ÛÙÚ·‚Ô¿ÙËÌ·” ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ì·˜. ◊‰Ë, ηٷÛÙÚÒÓÔ˘Ì ٷ Ï¿Ó· Ì·˜ Î·È Â˘ÂÏÈÛÙÒ fiÙÈ ı· ›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ” Û¯ÔÏ›·ÛÂ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á· ¡›ÎÔ˜ ÷Ù˙Ë΢ÚȷΛ‰Ë˜, Ô˘ ¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô ∫Ô˘ÓÙÔ‡Ú˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜, ÂÓÒ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔÈ Â›Ó·È ÔÈ °ÂˆÚÁ›Ô˘ (Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ οÚÙ˜) Î·È ¶ÚÔ‚È¿˜ (·Ô‚Ï‹ıËΠÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙË §·Ì›·). ∂›Û˘, ·ÌÊ›‚ÔÏË ıˆÚÂ›Ù·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ·fi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi §·ÌÚÔÁÈÒÚÁÔ˘. ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰·, ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ô ªÈ¯ÔÏ›ÙÛ˘, ηıÒ˜ ÂͤÙÈÛ ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘, ÂÓÒ ÛÙÔÓ ƒ‹Á· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Î·È ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ‰ÂÏÙ›Ô˘ ÙÔ˘ ÓÂÔ·ÔÎÙËı¤ÓÙ· ÿÚË ª›Î· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ·.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÕÓıÈÌÔ˘ °·˙‹ ∞

fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∞Óı›ÌÔ˘ °·˙‹ Ï¿‚·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “™¯ÂÙÈο Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘ ¡. πˆÓ›·˜ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÙËΠÛÙÔ Ê‡ÏÏÔ Ù˘ 22/11 ··ÓÙԇ̠ٷ ÂÍ‹˜: ªÂ ¤ÎÏËÍË ‰È·‚¿Û·Ì ٷ ‰ËÌÔÛÈ¢ı¤ÓÙ· ηıÒ˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ‰ÂÓ Ì·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Ë ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ˘Ô„›· ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜. ΔÔÓ›˙Ô˘Ì fiÙÈ: ∞)ŸÙ·Ó Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ °·Ù˙¤·˜, Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜ ‹Ù·Ó ‹‰Ë ÂΛ Î·È Û‡ÛÛˆÌË Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ∞. °·˙‹ η٤ÊÙ·Û ÛÙȘ 9.55 .Ì. μ) ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ‰ÈÂÍ‹¯ıË ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÁÈ·ÙÚÔ‡, οÙÈ Ô˘ ı· Û¯ÔÏÈ¿ÛÔ˘Ì ·Ú·Î¿Ùˆ.

°) √ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜ Û fiÏË ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ‰ÂÓ ÂÈÛ‹Ïı ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, ·ÏÏ¿ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔ Ì·Ù˜ ·fi ÙËÓ ÎÂÚΛ‰· ·Ú¤· Ì ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ∞. °·˙‹. ∞Ó¿ÏÔÁÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ º‡ÏÏÔ ·ÁÒÓÔ˜. ¢È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ οÔÈÔ˜ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ÌËÓ ·Ó·ÚˆÙËı› ÁÈ·Ù› fiÏ· ·˘Ù¿ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ë ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ÂÓfi¯ÏËÛ˘ ‹ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·˜ Û fiϘ ÙȘ ÒÚ˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Á‹‰Ô, ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ÔÈ· ¤ÛÙˆ ˘fi‰ÂÈÍË ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ . £ÂˆÚԇ̠fiÙÈ Ë ÊÈÏÔÍÂÓ›· ‹Ù·Ó ¿„ÔÁË, ˘‹Ú¯Â ˙ÂÛÙfi ÓÂÚfi, ηı·Ú¿ ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· Î·È ÚÔÛʤÚıËÎ·Ó ÓÂÚ¿. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ·ÎÔ‡ÛÙËΠÂ·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ·fi ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘ Ë ÊÚ¿ÛË “ı· ¯¿ÛÔ˘Ì ·’ Ù· ηÊÂÓ›·” ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÍÈÔÏÔÁ‹Û·ÌÂ,

·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙ· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹Û·ÌÂ, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ·ÓÈÎÔ‡ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ Ì·˜ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË. ∞Ó·Áη˙fiÌ·ÛÙÂ Â‰Ò Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ı˘Ì›ÛÔ˘Ì ÛÙÔ Ê›Ï·ıÏÔ ÎÔÈÓfi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ: 1) √ ∞. °·˙‹˜ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ¤ÓÙÔÓË ·ÚÔ˘Û›· “ÂÓÔ¯ÏÒÓÙ·˜” ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÓÂÔÂÈÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi ·ıÏËÙÈÛÌfi. ¶·Ï‡ÔÓÙ·˜ Ì ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ηٿÊÂÚ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ì ÔÈÔÙÈÎÔ‡˜ Î·È Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˘˜ ·›¯Ù˜, ÂÒÓ˘ÌÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÔÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ÁÓÒÛÙ˜ ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ. ™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ·ÓÙÈηıÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡, fï˜ fiÛÔÈ ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë -ÌË ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋- ·˜ ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ·˘ÙÔ› Ù· ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÛÙ¿ÓÙ·Ú. ∞˜ Ì·˜ ··ÓÙ‹ÛÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘, ˘‹Ú¯Â ÁÈ·ÙÚfi˜ Û fiÏ· Ù· ÂÎÙfi˜ ¤-

‰Ú·˜ ÙÔ˘˜ ·È¯Ó›‰È· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·; ∞Ó fi¯È Âͤ‰ˆÛ·Ó ·Ó¿ÏÔÁË Î·Ù·ÁÁÂÏ›·; 2) Èڛ˜ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ, ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ì ¯ÔÚËÁ›Â˜ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ›ÛÙ„·Ó ÛÙȘ ÈηÓfiÙËÙ˜ Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ÛÙË ı¤ÏËÛË ·ÈÎÙÒÓ - ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, Ô ∞. °·˙‹˜ Â›Ó·È ÔÌ¿‰· Ô˘ ·›˙ÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜. ¶ÔÙ¤ ÛÙÔÓ ∞. °·˙‹ ‰ÂÓ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Ó· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛıÔ‡Ó ÙÚÂȘ ·›ÎÙ˜ Î·È Ó· ˙ËÙÔ‡Ó ·ÂÁÓˆṲ̂ӷ ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ Ó· ÂÙÔ‡Ó ‰È·ÁÒÓÈ· ÌÚÔÛÙ¿ ÙȘ Ì¿Ï˜ Ì ηıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘ Î·È Ó· ¯·›ÚÔÓÙ·È Ô˘ ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ó ÙÔ ÛÎÔfi ÙÔ˘˜. ∂›Û˘ Ô˘‰¤ÔÙ ·›ÎÙ˘ ÙÔ˘ ∞. °·˙‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Â¯ı› ΛÙÚÈÓË Î¿ÚÙ· ÁÈ· “ı¤·ÙÚÔ” , ·ÊÔ‡ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ›ÛÂÈ fiÙÈ “¯Ù˘‹ıËΠÛÙÔ ÚfiÛˆÔ” ·fi ·ÓÙ›·ÏÔ.. 3) ∏ ÂÓÙ·ÂÙ‹˜ Î·È ϤÔÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ∞. °·˙‹ ¤¯ÂÈ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ú·ÏÈÛÙÈ΋

ÛΤ„Ë Î·È ¤¯ÂÈ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ Î¿ı ‚ÂÓÙÂÙÈÛÌfi , οı ˘ÂÚ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÁÈ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È Î¿ı ÊÈÏÔ‰ÔÍ›· ÁÈ· ÁÚ‹ÁÔÚË ÂÈ‚ÔÏ‹, Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ô Î¿ı “ÓÂÔÂÈÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜” ·Ú¿ÁˆÓ ‹ ÚÔÔÓËÙ‹˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ì¿Ï· Â›Ó·È Î·È Á˘Ú›˙ÂÈ... 4) ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi “ηÊÂÓ›Ԕ οÓÔ˘Ì ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Î·Ó¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ‹ ÙÔ˘˜ ·›¯Ù˜ ÙÔ˘ ∞. °·˙‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ηÊÂÓ›Ԣ, Ô‡Ù ÌÔÈÚ¿˙ÂÈ Î·Ê¤‰Â˜... ΔÂÏÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ı· ı¤Ï·Ì ӷ ηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì ۷ʤ˜ fiÙÈ Ô ∞. °·˙‹˜ ‰ÂÓ Êı›ÚÂÙ·È ·fi ηٷÁÁÂϛ˜ ·Ó·ÏfiÁÔ˘ ›‰Ô˘˜ Î·È ‡ÊÔ˘˜ Î·È ·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ Î¿ı ʛϷıÏÔ ·Ó·ÁÓÒÛÙË Ó· ηٷϋÍÂÈ Û ‰ÈÎfi ÙÔ˘ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ÁÈ· ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘, ηٷ‰Èο˙ÔÓÙ·˜ ‹ ÂÈÎÚÔÙÒÓÙ·˜ ·Ó·ÏfiÁÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜, ÂÓ¤ÚÁÂȘ Î·È ÚÔÛ¿ıÂȘ” .


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

¢π∞º√ƒ∞

— ∏ ŒÓˆÛË ¶·Ï·ÈÒÓ ¶ÚÔÛÎfiˆÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÔÈ √Ì¿‰Â˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡ μfiÏÔ˘, ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È ∞ÁÚÈ¿˜, ÚÔÛηÏÔ‡Ó ÙÔÓ √‰ËÁÈÎfi Î·È ¶ÚÔÛÎÔÈÎfi ÎfiÛÌÔ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ¶ÚÔÛÎÔÈ΋˜ Î·È √‰ËÁÈ΋˜ ΛÓËÛ˘, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 28 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ Û ÛÙÈÁ̤˜ ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹˜, ÙÈÌ‹˜ Î·È ÌÓ‹Ì˘, ı· ÙÂÏÂÛÙ› ∞Ú¯ÈÂÚ·ÙÈÎfi ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ, ¯ÔÚÔÛÙ·ÙÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ™Â‚·ÛÌȈٿÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î.Î. ¢·Ì·ÛÎËÓÔ‡ ∫·˙·Ó¿ÎË, ÛÙË ÌÓ‹ÌË fiÏˆÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ·‰ÂÏÊÒÓ ¶ÚÔÛÎfiˆÓ Î·È √‰ËÁÒÓ Ô˘ Ì ÙËÓ ·Ïfi¯ÂÚË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ·È‰›, ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ‰ÚÒÌÂÓ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, ¤ÁÈÓ·Ó Ê¿ÚÔÈ Î·È Ô‰ËÁÔ› ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÎÔÈ΋ Î·È Ô‰ËÁÈ΋ ΛÓËÛË Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. — ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ™ÔÊ·‰ÈÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ηÏ› fiÏ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Û ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 28 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ FORUM, ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 2, ÛÙȘ 11.00. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ··ÚÙ›·˜ Ë °.™. ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi, ÌÈÛ‹ ÒÚ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÛÙȘ 11.30, ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ. £¤Ì· Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ Â›Ó·È Ë ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂÎÏÔÁÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤Ô˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ∂ÍÂÏÂÁÎÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. ∏ ·ÚÔ˘Û›· fiÏˆÓ ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙË. — ∞‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 25/11, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “ΔÚÂȘ πÂÚ¿Ú¯·È” (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜-√ÁÏ) Î·È ÒÚ· 6.30 Ì.Ì. ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ô Î. ∫˘Ú. ¡ËÛÈÒÙ˘ ÙÔ ı¤Ì· “£ÂÚ·¢ÙÈο ‚ÏÂÓÓÒ‰Ë ‚fiÙ·Ó·”. ¶ÚÔ‚ÔÏ‹ Ì ۯÂÙÈÎfi dvd. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. — ΔÔ ™ÒÌ· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡, ΔÔÈÎfi ΔÌ‹Ì· μfiÏÔ˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ∂ÔÚÙ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ·fi ÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ¤ˆ˜ ÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “μ√§√™ ¶∞§∞™”. ™Â ÌÈ· ˙ÂÛÙ‹, ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÔÈ Ê›Ï˜ Î·È Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ √‰ËÁÈÛÌÔ‡, ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ ·È‰·ÁˆÁÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ √‰ËÁÈÛÌÔ‡, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Á¢ÛÙÈÎfiÙ·ÙˆÓ ÛÈÙÈÎÒÓ, ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÁÏ˘ÎÒÓ Î·È ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎˆÓ ¯ÂÈÚÔÙ¯ÓËÌ¿ÙˆÓ, ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎÒÓ Î·È ÌÈÎÚÔ‰ÒÚˆÓ, Ô˘ ÂÙÔ›Ì·Û·Ó Ù· ̤ÏË Ù˘ √Ì¿‰·˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙÔ˘ ΔÔÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ΔÈÌ‹ ÂÈÛfi‰Ô˘ 7ú.

∂∫¢ƒ√ª∂™

— √ ∂ΉÚÔÌÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ “¡¤· ∑ˆ‹” ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ΔÈÎÈÓÙ˙‹, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ οوıÈ ÂΉÚÔ̤˜: 28 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ∫˘Úȷ΋, ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË ÁÈ· §È‚¿‰È √χÌÔ˘-Á‡ÚÔ˜ √χÌÔ˘. 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ∫˘Úȷ΋ ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË, ¶·Ó·Á›· •ÂÓÈ¿ (·ÚÙÔÎÏ·Û›·)-∞Ó¿‚Ú· (Á‡̷). ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1 (ÁÚ·ÊÂ›Ô ∞3) Î·È ÛÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Ù˘ ¶fi˘ ΔÈÎÈÓÙ˙‹, ∫‡ÚÔ˘ 5°. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 24210 35915 (ÒÚ˜ 10.00-13.00, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÎÙfi˜ ™·‚‚¿ÙÔ˘) Î·È ÙÔ˘ Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ 24210 46044, ÒÚ˜ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ. — ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜, ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ª·Ï¤ÙÔ˘ ªÔÏÛfiÈ (Ì ÛÔÏ›Ù ÙˆÓ Ì·Ï¤ÙˆÓ) “√ ∫·Ú˘ÔıÚ·‡ÛÙ˘” ÙÔ˘ ΔÛ·˚ÎfiÊÛÎÈ, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 11 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. £¤ÛÂȘ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë, ™˘Ú›‰Ë 30 (2Ô˜ fiÚ.), ¢Â˘Ù¤Ú·-™¿‚‚·ÙÔ 11 .Ì. - 1 Ì.Ì., ¶·Ú·Û΢‹ 6.30, ÙËÏ. 24210 23935. — ΔÔ ¢.™. ÙˆÓ ··ÓÙ·¯Ô‡ ª·ÎÚ˘ÚÚ·¯ÈˆÙÒÓ “°ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫·ÓÈÛΤÚ˘” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉÚÔÌ‹ Û ºÏÒÚÈÓ·-¶Ú¤Û˜-∫·ÛÙÔÚÈ¿ ÛÙȘ 27 Î·È 28 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ΔÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ 65ú. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 6974-357852, ÒÚ˜ 10.00-13.00. ∫Ú·Ù‹ÛÂȘ ı¤ÛÂˆÓ Ì ÂÍfiÊÏËÛË. £· ÙËÚËı› ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜. — √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶∞¡” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: * ∫˘Úȷ΋ 28/11/10: ¢˘ÙÈÎfi ¶‹ÏÈÔ - Â˙ÔÔÚÈ΋: §Â¯ÒÓÈ· - ÕÓˆ °·Ù˙¤· - ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·: ø.¶.: 4 - μ.¢.: 1/5. * ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ - ¢Â˘Ù¤Ú· 4-56/12/10: ªÈÛÙÚ¿˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ - Â˙ÔÔÚÈ΋ /ÂÚÈËÁËÙÈ΋: •ÂÓ¿ÁËÛË Î·È Â˙ÔÔڛ˜ ÛÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ηÛÙÚfiÔÏË Ì ‰È·ÌÔÓ‹ Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Î·È ÂÈÛΤ„ÂȘ Û ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ™fiψÓÔ˜ 2 (μ-18), ÙËÏ. 24210-24290, οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ë̤ڷ ÙÔ Úˆ› 10.00-12.00 Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ¶·Ú·Û΢‹˜ 6.00-8.00. ∂›Û˘ Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ 6976904236. — ∏ ŒÓˆÛË ∞ÔÛÙÚ¿ÙˆÓ ∞ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙȘ 26-27-28 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Û ∫·Ï¿‚Ú˘Ù· - ¡·‡ÏÈÔ - ª˘Î‹Ó˜ - ∂›‰·˘ÚÔ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ‰ËÏÒÛÂȘ ÙËÏ. 2421028522. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ √∞∂∂ (Δ∂μ∂-Δ™∞) Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙËÓ ΔÚ›ÙË 30 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ √Û›Ô˘ §Ô˘Î¿. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1, 10 .Ì. - 12 Ì., ηı’ ÂοÛÙËÓ, ÂÎÙfi˜ ™·‚‚¿ÙÔ˘. — ∏ ∏ÂÈÚˆÙÈ΋ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ· ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÙËÓ 27/11/10 ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹ (π. ªÔÓ‹ π. ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘) - ∞ÁÈ¿ §·Ú›Û˘. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÙËÏ. 2421055808 Î·È 2421048713.

∏ÌÂÚ›‰· Î·È Û˘Ó·˘Ï›· ÁÈ· Ù· 90 ¯ÚfiÓÈ· §˘Î›Ԣ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ

Δ

Ô ¢.™. ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ‰È‹ÌÂÚÔ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ - ·ÊȤڈ̷ ÛÙËÓ 90¯ÚÔÓË ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ (1920-2010) Î·È ÛÙËÓ ·‰È¿ÏÂÈÙË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÎÔÈÓˆÓ›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡.

- ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 26 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 Î·È ÒÚ· 21:00 ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶·ÏÈ¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ μfiÏÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ™˘Ó·˘Ï›· Ì ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù· Ù˘ ·ÏÈ¿˜ Ï·˚΋˜ ·ÛÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ Î·È Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘. - ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 27 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 10.30 ÙÔ Úˆ›, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ËÌÂÚ›‰· Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ΔÌ‹Ì· πÛÙÔÚ›·˜, ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜ (π∞∫∞) ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ı¤Ì·: “§‡ÎÂÈÔ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘ Î·È §·˚Îfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜” , ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ “¢. ™·Ú¿ÙÛ˘” ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ ÛÙÔ ∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ “¢. ™·Ú¿ÙÛ˘” ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜). ¶·Ú·Û΢‹ 26.11.2010: ™ÙË Û˘Ó·˘Ï›· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û¯‹Ì· “∫·Ê¤ ™Ì‡ÚÓË” , ÙÔ ÔÔ›Ô Í·Ó·˙ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ ÌÔ˘ÛÈο ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· Ù˘ ·ÏÈ¿˜ Ï·˚΋˜ ·ÛÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· ·ÓÙÏÂ›Ù·È Ì¤Û· ·fi ‰‡Ô ‚·ÛÈο ‰›· ·Ó·ÊÔÚ¿˜: ¶ÚÒÙÔ ‰›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ·ÔÙÂÏ› Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ ¿ÓıÈÛ˘ ÙˆÓ ÂÚ›ÊËÌˆÓ Î·Ê¤ Û·ÓÙÔ‡Ú ‹ ηʈ‰Â›ˆÓ ‹ ηʤ ·Ì¿Ó fiˆ˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ӷ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÎÔÌ·Ó›Â˜ ·fi ÙȘ fiÏÂȘ ÙÔ˘ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈÎÔ‡ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ (™Ì‡ÚÓË -∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË) ÍÂΛÓËÛ·Ó Ó· Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÂÏ¢ıÂڈ̤ÓË ∂ÏÏ¿‰· ÙË ‚·ıÈ¿ Ù¤¯ÓË Î·È ÙË ÁÔËÙ›· Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜.

¢Â‡ÙÂÚÔ ‰›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ·ÔÙÂÏ› Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ªÂÛÔÁ›Ԣ. ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ∫·Ê¤ ™Ì‡ÚÓË ÂȯÂÈÚ› Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, Ó· ʈÙÔÁÚ·Ê‹ÛÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·, ÂÔ¯ÒÓ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ¿ÎÚˆ˜ ÂÏ΢ÛÙÈÎÒÓ. ΔÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û¯‹Ì· “∫·Ê¤ ™Ì‡ÚÓË” ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ: ¢‹ÌÔ˜ μÔ˘ÁÈԇη˜ ∞ÎÔÚÓÙÂfiÓ, £Ô‰ˆÚ‹˜ ª¤ÚÌËÁη˜ - ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ÎÈı¿Ú·, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˜ - ‚ÈÔÏ›, Ì·ÓÙÔÏ›ÓÔ, °È¿ÓÓ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÈÒÏ·˜ - ÎfiÓÙÚ· Ì¿ÛÔ, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï- ÎÚÔ˘ÛÙ¿. ™ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Î·È ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ §.∂.μ. Ì ¯ÔÚÔ‡˜ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘. TÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙË Û˘Ó·˘Ï›· 10 ¢ÚÒ. (Ë ÚÔÒÏËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ı· Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ “¢›·˘ÏÔ” (ΔÔ¿ÏË 14), ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ƒÈÎÔÎfi (™˘Ú›‰Ë 35) Î·È ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ¶. ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÚÔ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ (26.11.).

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ÷ÈÚÂÙÈÛÌÔ›: ÃÚÈÛÙ›Ó· ∞ÁÚÈ·ÓÙÒÓË, ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ¶Úfi‰ÚÔ˜ π∞∫∞. ª·Ú›· ∫ÒÙÛÔ˘, ∞’ ∞ÓÙÈÚÔ¤‰Úo˜ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ (∞ı‹Ó·). - A’ ™˘Ó‰ڛ· ŒÓ·ÚÍË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ∞ı·Ó·Û›· ΔÛÈÏÈ‚›‰Ô˘, ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §.∂.μ. ™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜: ª·Ú›· ™·ÓÔ‡, ªÔ˘ÛÂÈÔ·È‰·ÁˆÁfi˜, ªÂÙ·Ù˘¯È·Îfi πÛÙÔÚ›·˜ (π∞∫∞ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜) - ΔÔ §‡ÎÂÈÔ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘ Î·È Ë fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ μ·ÁÁ¤Ï˘ ∞˘‰›ÎÔ˜, ∫·ıËÁËÙ‹˜ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ πÛÙÔÚ›·˜ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜ (π∞∫∞) ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ∏ ™˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ ÛÙÔ Ï·˚Îfi ÔÏÈÙÈÛÌfi ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ∫·ÌËÏ¿ÎË-¶ÔÏ˘Ì¤ÚÔ˘, ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂-

Ú‡Ó˘ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ §·ÔÁÚ·Ê›·˜ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ. μ’ ™˘Ó‰ڛ· ¶ÚÔ‰Ú›Ô: μ·ÁÁ¤Ï˘ ∞˘‰›ÎÔ˜, ∫·ıËÁËÙ‹˜ π∞∫∞ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ™ˆÌ·Ù›· ¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ÃÔÚÔ‡ Î·È “Â› ÛÎËÓ‹˜” ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ ÂÈÙÂϤÛÂȘ: ΔÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·Ó··Ú¿ÛÙ·Û˘ Ù˘ Ï·˚΋˜ ¯ÔÚ¢ÙÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ª¿Á‰· ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘, ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ÃÔÚÔ‡- ∂ıÓÔ¯ÔÚÔÏÔÁ›·˜ Δ∂º∞∞ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ - ÷ڿ˙ÔÓÙ·˜ Ó¤Ô˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ‰ÔÌÒÓÙ·˜ ‰Èο ÙÔ˘ ÚfiÙ˘· Î·È ÎÒ‰ÈΘ, ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó· Ó¤Ô ¯ÔÚ¢ÙÈÎfi ›‰Ô˜: √È ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ ƒ¤Ó· §Ô˘Ù˙¿ÎË, ∂›ÎÔ˘ÚÔ˜ ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªÔ˘ÛÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ - √ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ¯ÔÚfi˜ ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ: Û˘ÁÎÏ›ÛÂȘ Î·È ·ÔÎÏ›ÛÂȘ ¢Ú. ∂Ï¢ıÂÚ›· °Î·ÚÙ˙Ôӛη, ™¯ÔÏÈ΋ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∞ÙÙÈ΋˜ §‡ÎÂÈÔ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ Î·È Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ¯ÔÚfi˜ °È¿ÓÓ˘ ¶Ú·ÓÙÛ›‰Ë˜, ∂›ÎÔ˘ÚÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ Δ∂º∞∞ ∞.¶.£. ™‡ÓÙÔ̘ ¶·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ: ÕÛ· ∫·Ô˘ÚÓÈÒÙË, ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Î·È ŒÊÔÚÔ˜ πÌ·ÙÈÔı‹Î˘ ÙÔ˘ §.∂.μ. ÕÓÓ· ∫Ô˘ÙÛÂÏ›ÓË, ŒÊÔÚÔ˜ ÃÔÚ¢ÙÈÎÒÓ √Ì¿‰ˆÓ ÙÔ˘ §.∂.μ. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ °Ô‡ÛÈÔ˜, ∫·ıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜-∫ÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ∞ÓıÚˆÔÏfiÁÔ˜.

“∞ÁÁ¤ÏˆÓ μ‹Ì·” Ì ÷ڿ ∫ÂÊ·Ï¿, ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, ™·Ì› ∞Ì›ÚË

¶ÔÈÔÙÈÎfi Ù·Í›‰È Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ™Δ√ ÁÓˆÛÙfi “ÙfiÔ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ Î·È ¢‡Û˘” , Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “∞ÁÁ¤ÏˆÓ μ‹Ì·” , Ô Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∫ÔÚ·‹˜ ¢·Ì¿Ù˘ Î·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·ÏÈÛÛfi‚·˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ¤Ó·Ó ·ÎÏÔ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ì ÁÂÓÈÎfi Ù›ÙÏÔ “∞Ó·¿ÓÙ¯˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ¢È·ÛÙ·˘ÚÔ‡ÌÂÓ˜ Ì·ÙȤ˜” , ÔÈ Ôԛ˜ ‰›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ. ™ÙÔ ÚÒÙÔ ·fi Ù· ÂÓÓ¤· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ÛÙȘ 5 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë Ã·Ú¿ ∫ÂÊ·Ï¿ Ì ÙÔÓ ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë Î·È ÙÔÓ ™·Ì› ∞Ì›ÚË ÛÙÔ È¿ÓÔ. √È ÙÚÂȘ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ·Ó·ÓÂÒÓÔ˘Ó ÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ

ÎÔÈÓfi ÁÈ· ‰˘Ô ·ÎfiÌË ‚Ú·‰È¤˜, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ (26 Î·È 27/11), ÛÙȘ 23.15. ™Â ÌÈ· ÊÈÏfiÍÂÓË ·›ıÔ˘Û· ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 70 ·ÙfiÌˆÓ ı· ÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ó ‰ËÌÔÊÈÏ›˜ ÌÂψ‰›Â˜, ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ·fi ÙÔÓ ÎÚÈÙÈÎfi Î·È ÈÛÙÔÚÈÎfi Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ °ÈÒÚÁÔ ªÔÓÂÌ‚·Û›ÙË. √ Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ “If I can dream” ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ μ¿ÏÙÂÚ ∂ÚÏ ªÚ¿Ô˘Ó. “∫È ·ÊÔ‡ ÛÙ¤ÎÔÌ·È ÛÙ· fi‰È· ÌÔ˘ / ÎÈ ·ÊÔ‡ ÂÚ·Ù¿ˆ / ÎÈ ·Ó ÌÔÚÒ Ó· ÔÓÂÈÚ‡ÔÌ·È / ÌÔÚÒ Ó· ˙ËÙ¿ˆ: / ·Ê‹ÛÙ Ì ӷ οӈ ÙÔ fiÓÂÈÚÔ Ú·Á-

Ì·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÙÒÚ·!” , ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ Ë ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈ΋ ∫ÂÊ·Ï¿ Î·È Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ Ì·ÂÛÙÚ›· ηٷʤÚÓÂÈ Ó· ·Ú·Û‡ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ı·٤˜ Û ¤Ó· ÔÈÔÙÈÎfi Ù·Í›‰È Û˘ÁÎÈÓ‹ÛˆÓ. ΔÔ ÎÔÈÓfi ·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ Ì ·Á¿Ë ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ¡Ô¤Ì‚ÚË, fiˆ˜ Î·È Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, fiÙ·Ó Ë Û¿ÓÈ· ÂÚÌËÓ‡ÙÚÈ· ·ÚÔ˘Û›·˙ ÛÙÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ·˘Ùfi ÎÙ›ÚÈÔ, ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “ªÈ· ÷ڿ ÛÙÔ ÊÔ˘·ÁȤ” . ∫¿ı ‚Ú¿‰˘, Ë ·›ıÔ˘Û· ‹Ù·Ó ·ÛÊ˘ÎÙÈο ÁÂÌ¿ÙË Î·È ÔÈ ı·٤˜ ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙÔ‡Û·Ó Ì ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi.

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

¢·Ó¿Ë ª·Ú›ÙÛ· §À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

— ™‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ Giorgio de Chirico, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÂÓ·ÚÎÙ‹ÚÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ “¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ 2010”, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ı· ·ÔÓÂÌËıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ÙÔ˘ 2Ô˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ∞ÛÚfiÌ·˘Ú˘ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ “¢ËÌ‹ÙÚ˘ §¤ÙÛÈÔ˜” Î·È ı· ÂÁηÈÓÈ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÎı¤ÛÂȘ: “ÕÓıÚˆÔ˜ ›ӷÈ...”: ŒÎıÂÛË ÙˆÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ Ô˘ ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔ 2Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi ∞ÛÚfiÌ·˘Ú˘ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ “¢ËÌ‹ÙÚ˘ §¤ÙÛÈÔ˜”. “∞ÈÛı¿ÓÔÌ·È...”: ŒÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ “º√πμ√™”. “ÕÏÔÁÔ˜ ÙfiÔ˜”: ŒÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· ∫·ÙÛ¿ÎÔ˘, ̤ÏÔ˘˜ Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ §¤Û¯Ë˜ §¿ÚÈÛ·˜. ∞fi ÙȘ 26 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ ÙȘ 3 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· ÂÁη›ÓÈ· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·ÎfiÌË ÂÎı¤ÛÂˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ §¤Û¯Ë˜. — ªÂ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· “¶ÚÔÊ‹Ù˘” Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∑·Î √ÓÙÈ¿Ú Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 26 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÈ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù˘ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜. √È ÚÔ‚ÔϤ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ (∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË Î·È ∞Ó··‡Ûˆ˜) ÛÙË ¡. πˆÓ›· οı ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 9:30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ¢È¿ıÂÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ 8:30 Ì.Ì. — ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ‰È‹ÌÂÚÔ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ - ·ÊȤڈ̷ ÛÙËÓ 90¯ÚÔÓË ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ (1920-2010) Î·È ÛÙËÓ ·‰È¿ÏÂÈÙË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÎÔÈÓˆÓ›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. — ªÂı·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 26 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 21:00 ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶·ÏÈ¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ μfiÏÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û˘Ó·˘Ï›· Ì ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù· Ù˘ ·ÏÈ¿˜ Ï·˚΋˜ ·ÛÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ Î·È Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘. — ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 27 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 10.30 ÙÔ Úˆ›, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ËÌÂÚ›‰· Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ΔÌ‹Ì· πÛÙÔÚ›·˜, ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜ (π∞∫∞) ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ı¤Ì·: “§‡ÎÂÈÔ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘ Î·È §·˚Îfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜”, ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ “¢. ™·Ú¿ÙÛ˘” ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ ÛÙÔ ∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ “¢. ™·Ú¿ÙÛ˘” ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜). — ™ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘ “∏Ï›Ô˘ ª¤Ï·ıÚÔÓ” (°ÎÏ·‚¿ÓË 37 Ì ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ÙˆÓ ∞ÊÒÓ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ. √È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÎı¤ÛÔ˘Ó ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6932 119479. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó. — ∏ ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· Bar Theater Company ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “∂ÁÒ... Ë ¿ÏÏË” Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ μ¿ÌÌ· ¡˘ÎÙfi˜ (π¿ÛÔÓÔ˜ 155) Î·È ÒÚ· 9.30 Ì.Ì. ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢·ÎÙ˘Ï¿˜. ¶È¿ÓÔ: μ¿Ûˆ ∑·ÁfiÚË. ∂ÚÌËÓ‡ԢÓ: ÿÚȘ ¶·ÓÙ·˙¿Ú·, ∏Ú·ÎÏ‹˜ ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢·ÎÙ˘Ï¿˜. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “∂ÁÒ... Ë ¿ÏÏË” Â›Ó·È ‚·ÛÈṲ̂ÓË Û ÙÚÂȘ ÂȉÈο ‰È·Û΢·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ı·ÙÚÈÎÔ‡˜ ÌÔÓÔÏfiÁÔ˘˜ Î·È Ï·ÈÛÈÒÓÂÙ·È ·fi ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È.

¢Y™KO§O

Δ∂á∂™

25

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È‹ÌÂÚˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ

Su-Doku

EΉËÏÒÛÂȘ

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 24 N√∂ªμƒπ√À 2010


26

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 24 N√∂ªμƒπ√À 2010

∞fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ‚È‚Ï›Ô˘ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘

∂√™ μfiÏÔ˘: 80 ¯ÚfiÓÈ· ‰Ú¿Û˘ Î·È ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫. ∞ÎÚ›‚Ô˘ Δ√ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ πÛÙÔ-

Ú›·˜ Î·È ΔÂÎÌËÚ›ˆÛ˘ μfiÏÔ˘ (¢∏.∫.π.) Î·È ÔÈ ÂΉfiÛÂȘ “ªÂÙ·›¯ÌÈÔ” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÂΉ‹ÏˆÛË - ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∞ÎÚ›‚Ô˘ “¶ÔÈÔ˜ ı˘Ì¿Ù·È ÙÔÓ ∞ÏÊfiÓ˜” Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 8:00 Ì.Ì., ÛÙÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ”. °È· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó Ù· ̤ÏË Ù˘ §¤Û¯Ë˜ ∞Ó¿ÁÓˆÛ˘ ÙÔ˘ 5Ô˘ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›· ¶·Úı¤ÓË Î·È ∞ÓÙÒÓ˘ ªÈ¯·ÏfiÔ˘ÏÔ˜, ÂÓÒ ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ƒÔÛÛ¿Ó· ¶ÒÔÙ· Î·È ∂ϤÓË ™Ù·ÌÔ‡ÏË ı· Û˘ÓÔÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔÓ Û˘ÁÁڷʤ·. ∞ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ı· ‰È·‚¿ÛÂÈ Ô Ì·ıËÙ‹˜ π¿Îˆ‚Ô˜ Δ¯ÓfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ÚÔ‚ÏËı› ˘ÏÈÎfi Ì ÛÎËÓ¤˜ ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ∞ÏÊfiÓ˜ ÃÔ¯¿Ô˘˙ÂÚ.

£Â·ÙÚÈÎfi ÌÔÓfiÚ·ÎÙÔ ÁÈ· ÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô ·fi Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ™Ô‡Ú˘ Δ√ ı·ÙÚÈÎfi ÌÔÓfiÚ·ÎÙÔ “√ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó·ÎÚ›ÓÂÙ·È” ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙÔ Ì·ıËÙÈÎfi ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ - §˘Î›Ԣ ™Ô‡Ú˘ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 17 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ◊Ù·Ó ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ, ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 1973. ŒÓ· ¿ÎÚˆ˜ Û·Ù˘ÚÈÎfi ΛÌÂÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÙ·ÂÙ›· Ù˘ ÃÔ‡ÓÙ·˜, Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ £·Ó¿ÛË °·Ú˘Ê¿ÏÏÔ˘ Î·È ∞‰¿Ì ¶ÚÈ¿ÁÁÂÏÔ Ó· ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÊÔÈÙËÙ‹ °. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ·Ó·ÎÚÈÙ‹ - ·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˘. ΔË ÛÎËÓÔıÂÙÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· ›¯Â Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ΔÛfiÁη˜. ∏ ¯ÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ï·ÈÛ›ˆÛ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ª›ÎË £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË, Û ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ηıËÁ‹ÙÚÈ·˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ ΔÛ·Ù¿Ï·. ∂›Û˘ ¤Ó· ÏÔ‡ÛÈÔ ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÚÔ‚·ÏÏfiÙ·Ó ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ٷ ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙÔ˘ ¡Ô¤Ì‚ÚË ÙÔ˘ 1973. ΔÔ ÔÙÈÎfi ·˘Ùfi ˘ÏÈÎfi ÂÈÌÂÏ‹ıËÎÂ Ë ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ ¢¤ÛÔÈÓ· ÃÚÔÓÔÔ‡ÏÔ˘. ªÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ÛÙÔ ªÓËÌÂ›Ô ∏ÚÒˆÓ ¶ÂÛfiÓÙˆÓ, ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ù˘ ™Ô‡Ú˘, fiÔ˘ ·Ó·ÁÓÒÛÙËÎ·Ó Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÙÔ˘ ÍÂÛËΈÌÔ‡ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ Î·È Î·Ù·Ù¤ıËÎ·Ó ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ - ÙÚȘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ πˆ¿ÓÓ˘, ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ §˘Î›Ԣ ™Ô‡Ú˘

ª

∏ “¢È·‚ÔÏÔÁ˘Ó·›Î·” ÙÔ˘ ∫·ÚÏ ™¤Ó¯ÂÚ ÛÙÔ “∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ” ™Δ∞ Û‡ÓÔÚ· ‰˘Ô ÎÚ·ÙÒÓ, ̤۷

 ÙÔÓ ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÙÚfiÔ ÁÈfiÚÙ·ÛÂ Ô ∂√™ μfiÏÔ˘ Ù· 80 ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÔ˘Û›·˜ Î·È ‰Ú¿Û˘ ÛÙ· ·ıÏËÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. ¶ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÏÔÈfiÓ ÛÙËÓ ·ÛÊ˘ÎÙÈο ÁÂÌ¿ÙË ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘, Ô ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ √ÚÂÈ‚·ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ì ٛÙÏÔ: “∂√™ μfiÏÔ˘ - ªÈ· ÔÚ›· 80 ¯ÚfiÓˆÓ ...1930-2010”.

√È ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ Ó˘Ó Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂√™ μfiÏÔ˘ Î·È ÓÂÔÂÎÏÂÁ¤ÓÙ· ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. °ÈÒÚÁÔ ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓË, ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ Â› 12 ¯ÚfiÓÈ· Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ¡›ÎÔ ª·ÛÌ·Ù˙›‰Ë, Ì·˙› Ì fiÏ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ÌÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË ·ÓÙ¿ÍÈ· Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. √È ÔÌÈÏËÙ¤˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, Ë ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ Î. ÕÓÓ· ¶ÂÙÛÈ¿‚· ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ Ô˘ ¤Î·Ó ÙËÓ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, Ô ÂÈÌÂÏËÙ‹˜ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Î·È Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫ˆÛÙ·ÓÙ¿Ú·˜ ™Ù·ı·Ú¿˜, Ô ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi˜ Î. °ÂÒÚÁÔ˜ ∞Ú·¯ˆ‚›Ù˘, Ë ˘‡ı˘ÓË ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ª·Ú›· ™·ÓÔ‡, ηٿÊÂÚ·Ó Î·È Í‡ÓËÛ·Ó ÌӋ̘ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ÎÚ¿ÙËÛ·Ó ·Ì›ˆÙÔ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓˆÓ ÁÈ· ÌÈ¿ÌÈÛË ÂÚ›Ô˘ ÒÚ·. ∞ӷʤÚıËÎ·Ó ·Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙÔ˘˜ ÛÙ˘ÏÔ‚¿Ù˜ ÙÔ˘ ∂√™ μfiÏÔ˘ ¢·˘›‰ §Â‚‹, ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ë Î·È ∞ı·Ó¿ÛÈÔ ΔÛ·Ô‡ÛË, ÛÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ∂√™ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ¤Ô˜ ÙÔ˘ 1940-41, ÛÙÔ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ÛÙÔ ÔÚÂÈ‚·ÙÈÎfi ηٷʇÁÈÔ. ª›ÏËÛ·Ó ·Ó·Ï˘ÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÙË ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌ›·, ÙËÓ ÔÚÂÈ‚·Û›·, ÙËÓ ·Ó·ÚÚ›¯ËÛË, ÂÓÒ È-

‰È·›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Â›Ù¢ÁÌ· ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ª·ÁÁ›ÙÛË Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙˆÓ ÂÙ¿ „ËÏfiÙÂÚˆÓ ÎÔÚ˘ÊÒÓ ÙˆÓ ËÂ›ÚˆÓ Ù˘ Á˘. Δ¤ÏÔ˜, ˘‹ÚÍ ȉȷ›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∂√™ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ Ë ÂΉ‹ÏˆÛË ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ·ÓÔÚ¿Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ·fi ÙÔÓ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ∫ˆÛÙ·ÓÙ¿Ú· ™Ù·ı·Ú¿. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Û˘ÓÙfiÓÈÛÂ Ë ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ù˘ “£” ∂ϤÓË ¶··ı·Ó·Û›Ô˘. ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· “ÎÈ‚ˆÙfi ÌÓ‹Ì˘” Ù˘ Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓ˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ∂√™ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ Ì·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·. ªÈ·˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠ·-

Ï¿ Î·È ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÎfi ÙÔ̤·, ·ÏÏ¿ ‹Ú ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Û fiÏ· Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ‰›· Û Ôχ ‰‡ÛÎÔϘ Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÔ¯¤˜. ∂›Ó·È ‰Â ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ Û fiÏ· Ù· ̤ÏË Ô˘ ¤Ú·Û·Ó ‹ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÎfiÌË ÛÙËÓ ÔÚÂÈ‚·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ∂√™ μfiÏÔ˘ Û’ ·˘Ù¿ Ù· 80 ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ 1930 ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù›ÌËÛ·Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ Î·È ·ˇı˘Ó·Ó ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜, Ô ÓÂÔÂÎÏÂÁ›˜ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ∞ϤÎÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘, Ô ÓÂÔÂÎÏÂÁ›˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘. ¶·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó Â›Û˘, Ô ÂÎ ÙˆÓ ·Ï·ÈfiÙÂÚˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. °Â-

ÒÚÁÈÔ˜ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â fiÓÙ·˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ÛÙÔ Ù¿ÁÌ· ¯ÈÔÓÔ‰ÚfiÌˆÓ ÙÔ˘ ¤Ô˘˜ 1940-41, Ô ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÓÂÔÂÎÏÂÁ›˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ √ÚÂÈ‚·Û›·˜ Î·È ·Ó·ÚÚ›¯ËÛ˘ Î.Î. °ÂˆÚÁÔ‡Ï˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ Î·È £Âfi‰ˆÚÔ˜ ΔÛ·‚‰·Ú›‰Ë˜, Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌ›·˜ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫·Ú·ÌÔ‡˙˘ (·¤ÓÂÈÌ ̿ÏÈÛÙ· Î·È ϷΤٷ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂√™ μfiÏÔ˘), ̤ÏË ÙˆÓ ‰ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∂√™ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ, ·ıÏËÙ¤˜, ÚÔÔÓËÙ¤˜ Î·È Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘. √Á‰ÔÓÙ¿¯ÚÔÓÔ˜ ¤ÁÈÓ ÙÔ 2010 Ô ∂√™ μfiÏÔ˘. ŒÓ·˜ ÔÁ‰ÔÓÙ¿¯ÚÔÓÔ˜ fï˜ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙË Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤ÓË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘, Ì ÙÔ ÛÊÚ›ÁÔ˜ Î·È ÙË ‰‡Ó·ÌË ÂÓfi˜ ÂÊ‹‚Ô˘. ŒÓ·˜ ÔÁ‰ÔÓÙ¿¯ÚÔÓÔ˜ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¤ÚÁÔ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. ∞ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏ› ʈÙÂÈÓfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ۈ̷Ù›Ԣ, Ó· ÁÂÓÓ¿ Î·È Ó· ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÙÔ˘, Ì· Î·È Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ›, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÍÂʇÁÂÈ ·fi Ù· fiÚÈ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Á˘. ∂.∞.¶.

∞ÓÔ›ÁÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ

“¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜” Ì ÔÌ·‰ÈΤ˜ Î·È ·ÙÔÌÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ∏ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘, ÁÈ· ¤ÌÙË

Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, “¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ 2010”. °È· ‰‡Ô ۯ‰fiÓ Ì‹Ó˜ Ë º.§.μ. ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ¤Ó· ÏÔ‡ÛÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÂΉËÏÒÛÂȘ Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ “¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ 2010”, ı· Á›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 8 Ì.Ì., ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ Giorgio de Chirico. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ı· ·ÔÓÂÌËıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ÙÔ˘ 2Ô˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ∞ÛÚfiÌ·˘Ú˘ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ “¢ËÌ‹ÙÚ˘ §¤ÙÛÈÔ˜” Î·È ı· ÂÁηÈÓÈ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÎı¤ÛÂȘ: “ÕÓıÚˆÔ˜ ›ӷÈ...” ŒÎıÂÛË ÙˆÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ Ô˘ ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ 2Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi ∞ÛÚfiÌ·˘Ú˘ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ “¢ËÌ‹ÙÚ˘ §¤ÙÛÈÔ˜”. “∞ÈÛı¿ÓÔÌ·È...” ŒÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ “º√πμ√™”. “ÕÏÔÁÔ˜ ÙfiÔ˜” ŒÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· ∫·ÙÛ¿ÎÔ˘, ̤ÏÔ˘˜ Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ §¤Û¯Ë˜ §¿ÚÈÛ·˜. ∞fi ÙȘ 26 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ ÙȘ 3 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· ÂÁη›ÓÈ· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·ÎfiÌË ÂÎı¤ÛÂˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ §¤Û¯Ë˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: - ΔÂÙ¿ÚÙË, 24 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÒÚ· 20:00 24/11/2010 - ∞ÔÓÔÌ‹ ÙˆÓ ‰È·ÎÚ›ÛÂˆÓ ÙÔ˘ 2Ô˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ∞ÛÚfiÌ·˘Ú˘ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ “¢ËÌ‹ÙÚ˘ §¤ÙÛÈÔ˜” 24/112010 - 08/12/2010 - “ÕÓıÚˆÔ˜ ›ӷÈ...”

ŒÎıÂÛË ÙˆÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ Ô˘ ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ 2Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi ∞ÛÚfiÌ·˘Ú˘ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ “¢ËÌ‹ÙÚ˘ §¤ÙÛÈÔ˜”. πÛfiÁÂÈÔ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Δ¤¯Ó˘ Giorgio De Chirico, ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 3, μfiÏÔ˜. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: 10:00-13:00 Î·È 18:0021:00, ™¿‚‚·ÙÔ 10:00-13:00, ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿ 24/11/2010 - 08/12/2010 - “∞ÈÛı¿ÓÔÌ·È...” ŒÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ “º√πμ√™”. ∂ÎıÂÙ‹ÚÈÔ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Δ¤¯Ó˘ Giorgio de Chirico, ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 3, μfiÏÔ˜. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: 10:00-13:00 Î·È 18:0021:00, ™¿‚‚·ÙÔ 10:00-13:00, ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. 24/11/2010 - 30/11/2010 - “ÕÏÔÁÔ˜ ÙfiÔ˜” ŒÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· ∫·ÙÛ¿ÎÔ˘, ̤ÏÔ˘˜ Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ §¤Û¯Ë˜ §¿ÚÈÛ·˜. ∏ÌÈÒÚÔÊÔ˜ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Δ¤¯Ó˘ Giorgio de Chirico, ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 3, μfiÏÔ˜. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: 10:00-13:00 Î·È 18:0021:00, ™¿‚‚·ÙÔ 10:00-13:00, ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. - ¶·Ú·Û΢‹, 26 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010, ÒÚ· 20:00. 26/11/2010 - 01/12/2010 - “∞Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ·ÏËıÈÓfi ÚfiÛˆÔ” - ŒÎıÂÛË ºˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ Ù˘ ¡·Ù¿Û·˜ ∫·Ú·Î·ÙÛ¿ÓË, ̤ÏÔ˘˜ Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ §¤Û¯Ë˜ μfiÏÔ˘. ∂ÎıÂÙ‹ÚÈÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ˘, I¿ÛÔÓÔ˜ 108 & ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, μfiÏÔ˜. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜:18:30 - 22:30.

- ¢Â˘Ù¤Ú·, 29 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010, ÒÚ· 21:00. 29/11/2010 - 05/12/2010 - “¶·Ú·Û΋ÓÈ·” ŒÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ÙÔ˘ ¡ÈÎfiÏ· ÃÚ˘ÛÔ‡, ̤ÏÔ˘˜ Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ §¤Û¯Ë˜ μfiÏÔ˘. ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ ª·ÓÈÙÔ‡, ™ÙÂÓfi °Ú·‚È¿˜ 16, μfiÏÔ˜. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: 18:00 - 24:00 - ΔÂÙ¿ÚÙË, 1 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010, ÒÚ· 20:00 01/12/2010 - 08/12/2010 - “μ & W” ŒÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ÙÔ˘ ª¿ÈÎÏ-μ›ÓÙÔÓ ΔÚ·ÎfiÛ·, ̤ÏÔ˘˜ Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ §¤Û¯Ë˜ μfiÏÔ˘. ∏ÌÈÒÚÔÊÔ˜ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Δ¤¯Ó˘ Giorgio de Chirico, ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 3, μfiÏÔ˜. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: 10:00-13:00 Î·È 18:0021:00, ™¿‚‚·ÙÔ 10:00-13:00, ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿ - ¶·Ú·Û΢‹, 3 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010, ÒÚ· 20:00 03/12/2010 - 09/12/2010 - “¢ÂÓ ÊÙ·›ÂÈ Î·Ó›˜...” ŒÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ΔÛÈÔ˘‚¿Î·, ̤ÏÔ˘˜ Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ §¤Û¯Ë˜ μfiÏÔ˘ Î·È Î›ÌÂÓ· ÙÔ˘ ™Ù¤ÚÁÈÔ˘ ¡Ù¤ÚÙÛ·. ∂ÎıÂÙ‹ÚÈÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ˘, I¿ÛÔÓÔ˜ 108 & ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, μfiÏÔ˜. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÎıÂÙËÚ›Ô˘: 18:30 - 22:30. ¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË: ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ http://www.photovolos.gr/ E: info@photovolos.gr ÃÔÚËÁÔ›: ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ http://www.volos.gr/, Park Hotel http://www.amhotels.gr/ ÃÔÚËÁÔ› ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: ¢È·‰ÈÎÙ˘·Îfi ºˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfi fmag http://www.fmag.gr.

Û ÌÈ· ηχ‚·, ηÙÔÈΛ ¤Ó·˜ ·ÛıÂÓÈÎfi˜ ¿ÓÙÚ·˜ Ì ÙË ÁÔËÙ¢ÙÈ΋ Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘. ∫·ıÒ˜ Ë ÂÚÈÔ¯‹ Â›Ó·È ¤Ú·ÛÌ· Ï·ıÚÂÌfiÚˆÓ, ÂΛÓÔ˜ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔ ‰ÈfiÏÔ˘ Â›˙ËÏÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ ÎÏÂÊÙ·Ô‰fi¯Ô˘. ŒÓ·˜ Ó·Úfi˜ ÙÂψÓÔʇϷη˜, Ô˘ ·ÔηÏÂ›Ù·È “∫˘ÓËÁfi˜”, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ‰È·ÏÂ˘Î¿ÓÂÈ ÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ ÂÚËÌÈ΋˜ ηχ‚·˜. ŸÙ·Ó Ô ¿ÓÙÚ·˜ ÙÔ Ì·ı·›ÓÂÈ, ›ıÂÈ ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ Ó· ÚȯÙ› ÛÙÔÓ Î˘ÓËÁfi, ÒÛÔ˘ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓıÔ‡Ó Ù· ÎÏÔÈÌ·›· ·fi ÙÔ ˘fiÁÂÈÔ. ∞ÚfiÛÌÂÓË ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ë ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÏÔ΋˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “¢È·‚ÔÏÔÁ˘Ó·›Î·” ÙÔ˘ Δ˘ÚÔϤ˙Ô˘ Û˘ÁÁڷʤ· ∫·ÚÏ ™¤Ó¯ÂÚ, Ô˘ ·Ó‚·›ÓÂÈ ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Ì‹Ó· ÛÙÔ “∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ” ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˘, Û ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË °ÈÒÚÁÔ˘ ¢Â¿ÛÙ·. Δ· ÛÎËÓÈο Î·È Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ÂÈÌÂÏ‹ıËÎÂ Ë §·ÏԇϷ ÃÚ˘ÛÈÎÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô °È¿ÓÓ˘ ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜. ΔÔÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÎÚ·Ù¿ Ë Ó¤· ËıÔÔÈfi˜ ∂˘‰ÔΛ· ƒÔ˘ÌÂÏÈÒÙË, Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ “∞ÌÊÈı¿ÙÚÔ˘”. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ËıÔÔÈÔ› ªÈ¯¿Ï˘ ªËÙÚÔ‡Û˘ (ÕÓÙÚ·˜) Î·È ¡ÈÎfiÏ·˜ ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘ (∫˘ÓËÁfi˜). ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ 1914, ¤Ó· Û˘ÁÎ·Ï˘Ì̤ÓÔ ‡ÌÓÔ ÛÙÔ ÊÂÌÈÓÈÛÌfi, Ô˘ ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ ÛÙÔȯ›· ÌÈ·˜ ÈÎÚ‹˜ Έ̈‰›·˜. ∞ÊÔ‡ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ·fi ÙȘ ÛÙÂÓˆÔ‡˜ ÙÔ˘ ÛÎËÓÔıÂÙË̤ÓÔ˘ ·Ú¯Èο ¤ÚˆÙ·, ÔÈ ÙÚÂȘ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È Û ÌÈ· ·Ú¿ÓÔÌË Û¯¤ÛË ÌÂ Î·Ù·Ï˘ÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. ∏ Á˘Ó·›Î· ‰ÂÓ ı· ‰ÈÛÙ¿ÛÂÈ Ó· ÂΉÈÎËı› Ì ÛÙ˘ÁÓfi ÙÚfiÔ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ Ù˘. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·Ó¤‚ËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÚÈÓ ·fi ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔÓ ∂ÍÒÛÙË ÙÔ˘ “£Â¿ÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ¡fiÙÔ˘”. ¢. ª·Ú›ÙÛ·

ΔÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ “∫·ÏÈÊfiÚÓÈ· ¡ÙÚ›ÌÈÓ” °π∞ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜,

̤¯ÚÈ 5 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ı· ·›˙ÂÙ·È Ë ÎˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ μ·Û›ÏË ∫·ÙÛÈÎÔÓÔ‡ÚË “∫·ÏÈÊfiÚÓÈ· ¡ÙÚ›ÌÈÓ” ÛÙÔ “£¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ª‡ÏÔ˘”. ΔÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ÛÎËÓÔı¤ÙËÛÂ Ô °È¿ÓÓ˘ πÔÚ‰·Ó›‰Ë˜, ·Ú¤ÛÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Î·È ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› ÂÓÙ˘ˆÛȷο Ë ÚÔۤϢÛË ÙˆÓ ı·ÙÒÓ. ΔÔ “∫·ÏÈÊfiÚÓÈ· ¡ÙÚ›ÌÈÓ” ÚÔηÏ› ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Î·È ·Ú¤ÛÂÈ Ôχ Ô Û·ÚÙ·ÚÈÛÙfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï·˚ÎÒÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· ÌËÓ ¿Ó ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi Î·È Ó· ηٷʇÁÔ˘Ó Û ¤Ó· new age ÎÔÈÓfi‚ÈÔ ÛÙËÓ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ·. ŸÌˆ˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÌÂÙ¿ ·fi ÍÂηډÈÛÙÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ‰ÂÓ ı·’ÚıÔ˘Ó fiˆ˜ Ù· ı¤ÏÔ˘Ó... ΔÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÔÈ: ™Ù¤ÏÈÔ˜ ∫·Ï·˚Ù˙‹˜ (¡Ù›ÓÔ˜), ∞ÓÙÒÓ˘ ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ (ÕÚ˘), ∞ÚÂÙ‹ ¡Ù¿ÏÈÔ˘ (∫È΋) Î·È πˆ¿ÓÓ· ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ï‹ (°ÈÔ‡ÏË).


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 27

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 24 N√∂ªμPI√À 2010

K§EI™IMO TH™ 23∏™ N√∂ªμƒπ√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

1.451,69

-0,61

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALAPIS (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) FOLLI - FOLLIE (K√) FORTHNET (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) INTRACOM HOLDINGS (∫√) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MARFIN POPULAR BANK (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ¢√§ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫∞∂ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√) Ã∞§∫√ƒ (∫∞)

0,83 4,53 19,47 3,89 5,81 17,5 0,42 5,97 10,03 0,44 1,28 5,18 3,8 0,59 1,17 0,75 3,8 0,71 2,15 3,6 1,95 3,5 1,28 11,94 0,58 6,56 1,02 3,25 5,35 5,3 3,97 4,55 1,3 0,53 2,9 4,6 2,94 8,6 0,33 0,24 7,48 4,19 10,85 12,4 12,4 6,67 3,08 4,6 2,77 2,4 2,91 2,82 15,5 8,98 0,65 0,56

-1,19 -0,22 0,36 -1,52 -2,52 0,57 16,67 -0,67 0,3 -2,22 2,4 -0,77 -1,3 -4,84 -0,85 -1,32 -1,3 -1,39 -1,38 0,28 -8,02 -0,85 -11,72 -1 -4,92 -3,39 -1,92 -2,69 -2,73 -2,93 0,51 -0,22 -1,52

2,22 -1,34 -1,94 9,09 -2,09 -0,48 -0,73 -0,08 2,48 2,62 -1,91 -1,08 -6,1 0,42 -1,69 4,44 -2,92

330.184 3.081.407 114.447 1.018.349 24.893 161.439 9.624.031 3.970 8.668 166.629 6.045 98.342 8.964 2.755.250 881.449 261.375 6.322 281.276 5.495 149.498 361.236 45.934 151.146 176.987 11.475 5.360.936 13.638 128.508 84.193 386.335 5.239 34.552 12.997 7.180 410.841 2.041 1.169.825 18.805 130.600 24.482 129.991 204.438 682 1.062 542.530 2.806.973 1.287.975 195 18.029 15.988 479.675 64.486 41.223 1.070 25.863 35.290

0,81 4,46 19,1 3,86 5,71 17,5 0,35 5,91 9,95 0,43 1,25 5,1 3,73 0,59 1,16 0,73 3,73 0,7 2,09 3,53 1,95 3,44 1,28 11,87 0,57 6,56 1,02 3,25 5,35 5,22 3,9 4,53 1,28 0,53 2,81 4,5 2,94 8,6 0,31 0,21 7,46 4,12 10,85 12,02 12,15 6,45 3,04 4,6 2,77 2,34 2,89 2,7 15,24 8,88 0,63 0,54

0,84 4,6 19,72 4,03 5,96 17,7 0,43 6 10,08 0,45 1,29 5,31 3,85 0,62 1,2 0,76 3,8 0,74 2,17 3,67 2,18 3,53 1,41 12,15 0,6 6,79 1,05 3,42 5,51 5,56 4,02 4,61 1,32 0,54 2,95 4,64 3 8,94 0,36 0,24 7,6 4,25 10,99 12,45 12,56 6,82 3,16 4,6 3 2,43 3,08 2,82 15,65 9,02 0,65 0,57

80.000

6,8

6,9

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF °∂¡.¢∂π∫ Ã∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ

6,83 15,17

-0,15

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ A.S. COMPANY (∫√) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) CPI (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) DIONIC (∫√) EURODRIP (∫O) EUROLINE AEEX (∫√) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) INFO - QUEST (∫√) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PROFILE (∫√) QUALITY & RELIABILITY (∫√) REDS (∫O) RILKEN (K√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPACE HELLAS (∫√) SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√)

0,34 0,5 0,93 0,33 1,36 0,22 0,45 0,44 0,42 0,35 0,4 0,37 1,01 0,9 1,45 0,49 8,8 1,16 0,91 0,89 0,53 1,22 0,43 0,73 1,71 5,03 0,82 3,52 1,04 2,36 2,46 0,41 0,43 0,73 0,69 2,48 0,37 1,45 0,35 0,76

-2,86

5.810

0,32

0,35

1,09

50.093

0,91

0,97

-1,45 -4,26 -2,22 -4,55

7.055 83.060 4.310 830 61.842

1,36 0,22 0,43 0,43 0,42

1,39 0,23 0,45 0,45 0,44

-2,63 -0,98

2.963 65.967 21.225

0,36 0,35 1,01

0,4 0,38 1,03

1,11

140 480 8.300 6.380 3.110

1,45 0,48 8,67 1,13 0,9

1,46 0,49 8,81 1,17 0,92

-5,36 7,02 -6,52

38.044 14.767 96.314

0,51 1,11 0,43

0,58 1,23 0,46

-1,72

500

1,71

1,74

-1,36 2,08 -0,23

-2,22

425

3,24

3,52

1,72

8,96 1,47

42.250 1.910 8.775 100 50 1.543

2,29 2,23 0,38 0,43 0,73 0,62

2,37 2,61 0,43 0,43 0,73 0,72

-2,63

19.750

0,36

0,38

-1,3

10.500 4.690

0,34 0,76

0,37 0,76

-2,38

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø VELL GROUP ∞.∂. (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μ∞ƒ¢∞™ (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢π∞™ ∞∂∂à (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ƒ∂μ√´§ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ BANK (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√)

0,24 0,34 1,64 0,6 0,36 0,56 0,51 0,99 0,7 0,37 0,8 0,67 0,84 1,04 0,33 0,68 6,2 0,6 1,61 1,07 1,22 0,32 0,35 0,39 0,63 0,69 0,68 0,54 0,6 0,5 1,76 30,14 1,02 0,33 0,55 1,87 0,32 0,34 0,55 3,42 0,42 0,81 0,21 0,29 1,08 0,61 0,34 0,58 4,92 1,65 0,6 1,41 0,97 0,91 0,27 4,19 0,49 2,75 0,74 0,46 0,6 0,47 0,57 0,53 0,4 0,25 1,52 0,52 0,74 0,56 0,95 0,38 0,61 0,74 0,4 0,61 0,57 2,79 0,85 0,48 4,06 0,7 2,66 0,39 0,69 0,57 0,51 0,67 0,3 1,24 0,38 2,82 0,34 0,38 1,26

-14,29

3,45 5,88 1,82

301.650 188 7.810 530 6.800 550

0,23 0,34 1,6 0,58 0,32 0,55

0,27 0,34 1,64 0,61 0,36 0,56

-2,94

4.453

0,98

1,03

-2,63 -2,44 7,69 -18,11 10

90 61 400 1.550 7.545 12

0,37 0,74 0,63 0,77 1,02 0,33

0,37 0,8 0,7 0,85 1,15 0,33

-2,97 -1,64 -0,62 -1,83

105 104.322 1.103 9.750

5,79 0,6 1,55 1,01

6,2 0,62 1,68 1,1

10.002

0,3

0,33

-0,92

20.550 7.300 5.550 20.284 4.092 1.050 20 4.873 2.223 300 2.230 370 3.072 4.730 807 61.192 2.225 34.060 10.379 1.600 10.338

0,6 0,65 0,67 0,52 0,58 0,5 1,76 29,8 1,02 0,33 0,52 1,87 0,3 0,34 0,52 3,38 0,41 0,73 0,21 0,27 1,02

0,63 0,69 0,69 0,54 0,6 0,5 1,76 30,3 1,04 0,33 0,56 1,87 0,33 0,35 0,55 3,43 0,44 0,81 0,23 0,29 1,18

-3,33 -2,96 -1,2

10.601 322 1.290

0,56 4,92 1,6

0,6 5,18 1,68

60

1,35

1,41

3,41 -10 -1,41 2,08 1,1 1,37 -4,17 -1,64

15.500 4.260 2.128 2.200 1 11.137 3.000 6.500

0,88 0,26 4,15 0,47 2,75 0,74 0,46 0,59

0,92 0,28 4,19 0,49 2,75 0,77 0,47 0,61

7,04 4

3.000 950 1.970 13.500

0,4 0,25 1,42 0,5

0,41 0,25 1,56 0,52

-1,75

1.129

0,52

0,56

2,7

3.575

0,35

0,38

-1,33 -9,09 -4,69 9,62 0,72 -4,49 -2,04

89.071 2.000 124.164 100 7.796 1.070 8.282

0,72 0,4 0,59 0,56 2,53 0,81 0,46

0,75 0,4 0,64 0,57 2,84 0,87 0,5

1,45

1.800

0,7

0,7

20.562

0,65

0,71

92.760 45.499 74.322 1.900 690

0,66 0,29 1,19 0,37 2,72

0,69 0,31 1,26 0,38 3,15

8,62 -1,43 -1,82 -1,64 0,57 -0,53 -1,92 3,13 -1,79

-5,56 1,85 -2,33 5,19

-4,29 2,48 8,57 -4,08

-4,55

637

1,19

1,3

1.110 3.914

7,6 0,65

7,6 0,66

5,13 8,33

2.000 11

0,4 0,65

0,42 0,65

-5,26

2.473 1.232

0,7 0,18

0,74 0,18

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) CROWN HELLAS CAN (∫O) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) ELMEC SPORT (∫√) INFORMER (∫√) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√)

7,6 0,66 10,7 0,41 0,65 0,46 0,33 0,72 0,18 0,88

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) SATO AE (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) UNIBIOS (∫√) VIVARTIA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) VIVERE (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) §∞ªæ∞ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√)

0,87 0,19 0,15 0,15 0,1 12,56 0,39 0,35 0,18 2,96 1,02 2,1 0,44 7,23 0,23 1,24 6,72 4,64 14 0,17 61 1,81 0,38 18,04 0,29 0,1 0,1 0,44 1,24 0,38 0,12 0,27 0,34 12,85 4,11 0,14 0,12

9,88 -9,52 7,14

142.690 2.100 16.000 2.277 82.500 1.035 5.060 2.000 48.173

0,75 0,18 0,15 0,14 0,09 12,56 0,36 0,35 0,17

0,89 0,19 0,15 0,15 0,1 12,56 0,42 0,35 0,18

-0,47

1.486

2,1

2,11

2,48

11.400

1,21

1,24

-4,33

1.840 500 4.000

4,62 14 0,17

4,66 14 0,17

3,43 8,57 -0,5

2.750 4.490 350 1.270 81.996 22.782

1,77 0,37 17,6 0,28 0,09 0,09

2,1 0,38 18,13 0,29 0,1 0,1

-7,69

15.310 726

0,12 0,26

0,13 0,28

-0,7 1,48

470 1.120

12,5 4,05

12,94 4,45

54.662

0,12

0,12

8.107

0,05

0,06

1.375

1,5

1,5

12.999

0,2

0,21

23.500

0,07

0,07

-5 -11,11

7.101 7.638 660

0,18 0,08 0,06

0,21 0,09 0,06

-11,11

120

0,08

0,08

-10

1.800

0,09

0,09

-10

1.000

0,18

0,18

-5 4,69

13.380 1.716 33.961 13.094

0,19 2,82 0,16 0,38

0,2 2,96 0,17 0,41

-7,89

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC (∫√) COMPUCON (∫O) FASHION BOX (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) PLIAS (∫∞) RIDENCO (∫√) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) μπ√Δ∂ƒ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫√) ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ¡∂§ (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ™π¢ª∞ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√)

0,05 0,1 1,5 0,59 0,39 0,08 0,21 0,24 0,07 0,58 0,16 0,19 0,08 0,06 3,7 0,08 0,45 0,09 0,18 0,55 0,05 0,07 0,18 0,3 0,19 2,9 0,17 0,39 0,29 0,93 0,09

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST (∫√) VIDAVO (∫√) ENVITEC (∫√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROXX (∫√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) MEDITERRA (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) ¡Δ√¶§∂ƒ (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√) DIVERSA (∫√) º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√)

0,89 3,96 1,64 1,4 0,59 2,9 1,14 1,85 2,47 2,34 2,52 2,16 2,86 3,44

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂∂à KO HITECH SNT ∞∂ MICROLAND COMPUTERS(∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∞.∂. ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(¶√) ∞§º∞-μ∏Δ∞ μ∞™π§√¶√À§√™ ∞.∂. ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞.∂.°.∞. ∞Δ∂ƒªø¡ ∞.∂(∫√) ∞º√π ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞Δ∂(∫√) μETANET ABEE ¢π∂∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ∂∫¢√™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ ∞.∂. ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂(∫O) §∞¡ ¡∂Δ ∞.∂ (∫√) ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ∞∂(∫∞) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞.∂. ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞∂ (¶√) ™∞√™ º∂ƒƒÀ™ Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡(∫√) øª∂°∞ ∞∂∂à (∫√)

1,07 0,62 0,64 1,53 2,19 1,2 35,73 0,67 0,12 0,12 0,06 0,1 0,6 0,08 0,14 0,05 0,12 0,1 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88

-16,67

-4,55

-2,5


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 24 N√∂ªμƒπ√À 2010

K§EI™IMO TH™ 22A™ ¡√∂ªμƒπ√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. π√¡π∫∏ ∑ø∏™ ™À¡Δ.¶ƒ√°ƒ.√ª√§.∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

21.855.688,84 4.965.061,72 4,4019 19.453.399,95 2.828.450,49 6,8778 106.018.886,59 14.863.136,36 7,1330 12.620.289,64 2.143.156,19 5,8886 292.936.144,38 107.941.823,29 2,7138 22.074.125,64 2.927.906,23 7,5392 14.223.664,58 2.478.667,71 5,7384 6.283.756,36 1.436.447,04 4,3745 9.214.951,29 1.415.920,49 6,5081 105.022.721,89 12.989.311,82 8,0853 37.547.408,96 5.864.652,75 6,4023 4.827.169,76 1.563.860,81 3,0867 12.695.004,58 1.398.004,58 9,0808 2.324.188,89 253.806,18 9,1573 158.814.568,58 12.361.142,95 12,8479 8.476.618,63 684.543,61 12,3829 3.489.447,57 659.551,34 5,2906 8.233.333,78 1.805.277,94 4,5607 6.355.467,46 1.953.370,77 3,2536 8.211.068,41 2.390.399,20 3,4350 8.924.209,86 1.348.527,46 6,6177 25.983.298,78 3.320.234,19 7,8257 10.108.635,22 5.473.568,76 1,8468 3.310.279,98 269.388,78 12,2881

-0,26% 4,4899 4,3139 -12,58% -0,18% 6,9810 6,8262 -17,27% -0,29% 7,1687 7,0795 -21,09% -0,15% 5,9917 5,8297 -15,53% -0,73% 2,7138 2,7138 -23,62% -0,14% 7,5392 7,4827 -16,46% -0,25% 5,7384 5,6954 -19,90% 0,03% 4,4007 4,3395 -18,48% -0,12% 6,6057 6,5081 -14,65% -0,07% 8,0853 8,0853 -8,87% -0,29% 6,4663 6,3703 -19,35% -0,31% 3,3336 3,0867 -22,29% -0,34% 9,0808 9,0127 -12,72% -0,34% 9,1573 9,1573 -12,29% -0,22% 12,9121 12,7515 -15,38% -0,22% 12,6306 12,2591 -26,16% -0,08% 5,3964 5,2377 -10,27% -0,17% 4,5607 4,5379 -13,06% -0,18% 3,3187 3,1885 -15,19% -0,05% 3,4350 3,4092 -7,15% -0,17% 6,7004 6,6177 -13,50% -0,11% 7,9040 7,7474 -21,06% 0,03% 1,8468 1,8422 -4,30% -0,25% 12,4724 12,1652 -15,98%

81.518.709,26 27.769.614,39 3.478.372,30 141.245.692,35 30.411.900,73 7.567.570,20 25.658.303,80 27.803.654,56 13.623.087,63 7.371.319,32 25.913.958,50 11.570.909,90 19.994.382,91 36.918.005,63 310.495.596,52 5.730.640,25 26.799.059,83 51.251.733,60 112.393.793,73 47.745.926,19 14.276.390,25 387.357,02 6.418.524,55 969.840,35 11.969.680,74 1.013.751,22 1.372.067,01 3.133.216,04 12.641.809,79 3.536.519,19 2.245.797,37 117.784.363,48 56.914.377,60 13.363.582,89 51.589.118,63 94.341.589,18 54.314.340,80 12.669.219,93 49.941.109,87 11.386.364,19 50.925.201,91 25.109.888,94 5.611.472,69 3.277.197,80 288.584,53 8.283.316,48 35.563.835,85 27.688.095,66 3.284.497,54 4.068.876,38 3.253.221,45

16,4806 12,5761 10,5378 4,6136 7,0767 7,5231 7,9154 8,2526 7,9113 3,9159 7,3725 6,9969 3,0170 5,2715 6,0338 5,9305 9,4820 10,9047 8,1840 10,0303 11,4057 1.244,4400 1.239,4500 1.151,7000 1.181,7800 957,6800 1.015,5100 4,5459 3,5710 3,1079 7,9690 3,2812 10,7651 10,4878 9,4045 3,1823 9,5187 28,7714 1,1218 1,1190 9,6037 10,4003 10,4761 3,2993 3,0056 4,9115 2,6299 3,3590 3,9325 202,9200 3,2867

0,25% 0,16% 0,64% 0,18% 0,20% 0,08% -0,13% -0,38% -0,18% 0,00% -0,03% 0,15% 0,10% 0,27% -0,02% 0,01% -0,01% 0,28% -0,46% 0,03% -0,08% 0,05% 0,05% 0,04% 0,04% 0,03% 0,03% -0,32% 0,08% -0,02% 0,09% 0,21% 0,28% 0,32% 0,22% 0,15% 0,10% 0,45% 0,03% 0,04% 0,22% 0,05% 0,05% 0,52% 0,01% -0,01% 0,04% 0,20% 0,38% -0,02% 0,18%

16,8102 12,8276 10,7486 4,6367 7,1121 7,5607 8,3112 8,5002 8,1486 3,9844 7,5937 6,9969 3,0351 5,2715 6,0338 5,9305 9,9561 11,4499 8,5932 10,5318 11,4057 1.244,4400 1.239,4500 1.151,7000 1.181,7800 957,6800 1.015,5100 4,5686 3,6246 3,1545 8,0885 3,3632 10,9804 10,6976 9,4045 3,1823 9,7091 28,9153 1,1218 1,1190 9,6037 10,4003 10,4761 3,3653 3,0056 4,9115 2,6562 3,4598 3,9817 203,9346 3,3853

16,3158 12,4503 10,4324 4,5790 7,0236 7,4667 7,7571 8,0875 7,7531 3,8767 7,2251 6,9444 2,9929 5,2715 6,0338 5,9305 9,4820 10,9047 8,1840 10,0303 11,4057 1.244,4400 1.239,4500 1.151,7000 1.181,7800 957,6800 1.015,5100 4,5118 3,5710 3,1079 7,9690 3,2156 10,5498 10,2780 9,2164 3,1584 9,3283 28,5556 1,1134 1,1190 9,4116 10,3223 10,4761 3,2828 2,9906 4,8869 2,6036 3,2582 3,9325 202,9200 3,2210

AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 6.104.297,16 3.092.515,51 1,9739 ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 3.357.425,06 562.128,69 5,9727 ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 19.865.789,19 5.482.464,51 3,6235 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 28.285.610,25 2.120.952,12 13,3363 ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. 12.037.079,80 4.555.652,74 2,6422 ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 12.183.188,16 2.074.455,82 5,8730 ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 270.541.963,28 29.240.742,62 9,2522 ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. 15.160.119,11 2.709.986,92 5,5942 ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 17.537.489,75 1.707.490,51 10,2709 ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 42.488.781,59 6.151.800,00 6,9067 ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. 33.447.817,49 1.187.561,82 28,1651 ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. 35.887.908,31 3.237.170,69 11,0862 GENIKI ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ. ∂™øΔ. 24.529.314,25 5.718.985,20 4,2891 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ. ∂™øΔ. 871.673,36 184.422,42 4,7265 CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 10.938.354,36 7.188.019,16 1,5217 ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 61.222.843,43 14.754.334,30 4,1495 ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. 1.703.014,56 1.935.026,77 0,8801 ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.421.351,53 9.665.543,99 0,9747 ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 745.133,92 151.905,40 4,9052 ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 56.244.833,42 39.786.906,60 1,4137 ¢∏§√™ BLUE CHIPS 124.092.883,47 18.531.936,17 6,6962 ¢∏§√™ TOP-30 19.673.636,85 16.562.207,13 1,1879 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 4.247.538,47 279.525,00 15,1956 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) 143.571,17 181,31 791,8800 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) 10.849.966,35 13.679,93 793,1300 ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 529.255,90 182.763,18 2,8959 ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ 86.834.567,70 6.784.088,53 12,7997 ∂ƒª∏™ ¶ƒøΔ√¶√ƒ√™ 7.895.624,63 4.220.762,34 1,8707 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) 6.721.079,60 1.433.739,10 4,6878 EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 44.314.075,88 5.708.525,80 7,7628 EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. 5.474.577,10 2.242.301,22 2,4415 INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 143.381.160,61 7.618.714,56 18,8196 INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. 48.345.163,14 11.323.289,78 4,2695 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND 21.376.138,46 60.041.033,69 0,3560 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 1.296.837,82 3.326.170,35 0,3899 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND 1.003.673,23 124.282,94 8,0757 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR 79.432.702,44 9.858.241,29 8,0575 EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR 46.599.610,87 6.120.387,49 7,6138 EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT 41.633.109,54 4.965.619,90 8,3843 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE 4.468.601,10 3.772.023,35 1,1847 EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE 477.443,19 397.726,85 1,2004

-2,19% -2,31% -2,42% -1,97% -1,66% -1,83% -1,86% -2,15% -1,81% -2,43% -2,19% -1,98% -1,91% -2,01% -1,93% -1,68% -1,84% -2,07% -1,93% -1,66% -1,82% -1,75% -2,09% -0,68% -0,68% -1,83% -1,77% -1,54% -1,77% -1,58% -1,96% -1,64% -1,57% -1,60% -1,94% 0,15% 0,15% 0,14% -0,05% -1,60% -1,61%

2,0726 6,2713 3,8047 14,0031 2,7347 6,0786 9,3447 5,6501 10,3736 6,9412 28,7284 11,3079 4,3749 4,8210 1,5750 4,1495 0,8801 0,9893 4,9788 1,4137 6,6962 1,1879 15,1956 791,8800 793,1300 2,9249 13,1837 1,9268 4,8284 7,7628 2,4415 19,0078 4,3122 0,3560 0,3899 8,0757 8,0575 7,6138 8,3843 1,1847 1,2004

1,9344 -32,96% 5,9130 -35,76% 3,5873 -36,52% 13,2029 -30,64% 2,6158 -22,72% 5,8143 -29,04% 9,1597 -27,56% 5,5383 -31,37% 10,1682 -26,30% 6,8514 -36,94% 27,8834 -30,18% 10,9753 -22,35% 4,2462 -28,17% 4,6792 -26,05% 1,5217 -30,37% 4,1080 -26,27% 0,8713 -24,48% 0,9650 -25,83% 4,8561 -27,56% 1,3996 -28,31% 6,6292 -30,54% 1,1760 -30,28% 15,1956 -31,57% 791,8800 -28,97% 793,1300 -28,95% 2,8380 -30,53% 12,6717 -29,41% 1,8520 -26,76% 4,6409 -29,78% 7,6852 -25,12% 2,4171 -27,10% 18,6314 -25,38% 4,2268 -26,29% 0,3524 -25,15% 0,3860 -27,37% 7,9949 -4,62% 7,9769 -4,59% 7,6138 -8,73% 8,3843 -7,17% 1,1729 -19,51% 1,2004 -18,94%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN INCOME √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

4.946.333,41 2.208.123,60 330.084,56 30.615.298,17 4.297.444,20 1.005.905,04 3.241.581,20 3.369.072,27 1.721.970,88 1.882.392,05 3.514.935,10 1.653.730,85 6.627.322,83 7.003.353,04 51.459.275,19 966.307,21 2.826.307,86 4.699.967,02 13.733.287,92 4.760.178,35 1.251.694,13 311,27 5.178,53 842,10 10.128,55 1.058,55 1.351,11 689.247,14 3.540.146,70 1.137.924,27 281.817,04 35.896.931,63 5.286.940,64 1.274.202,26 5.485.591,96 29.645.393,89 5.706.046,79 440.340,84 44.516.997,22 10.175.428,57 5.302.641,85 2.414.342,86 535.644,92 993.287,20 96.015,00 1.686.511,35 13.523.115,27 8.242.891,70 835.227,70 20.051,46 989.823,00

1,28% 2,98% 14,55% 2,42% 2,44% 12,75% -7,06% -12,85% -18,75% -0,48% -9,84% 2,72% -4,41% 13,69% 5,68% 3,44% 0,47% 3,18% -5,46% -0,33% 5,88% 2,38% 2,43% -0,62% -0,58% -2,26% -2,23% 1,91% 1,93% -0,62% -1,36% 0,60% 1,02% 0,18% -2,56% 2,25% -1,36% 8,57% -0,06% 0,13% -1,79% -3,12% -2,93% 0,06% 1,34% 1,92% -8,58% 1,06% 7,04% -2,94% 0,05%

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫

ENEP°HTIKO

EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC TOP 20 ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§.ª∂Δ.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

618.200,88 66.582,67 9,2847 314.614,40 33.233,43 9,4668 2.387.316,96 257.084,51 9,2861 8.976.174,31 3.169.535,43 2,8320 1.718.434,79 1.051.735,87 1,6339 15.531.935,96 7.117.333,82 2,1823 8.058.419,32 5.146.751,83 1,5657 40.880.147,05 4.409.195,56 9,2716 10.660.882,03 6.343.513,20 1,6806 47.150.464,65 1.441.230,86 32,7154 2.831.945,18 448.437,31 6,3151 4.398.835,29 1.546.707,80 2,8440 10.567.939,97 17.218.078,00 0,6138 35.349.900,62 4.998.787,64 7,0717 5.021.281,66 8.779.736,17 0,5719 25.781.616,16 3.950.134,62 6,5268 6.261.880,52 2.554.377,29 2,4514 20.023.963,67 13.971.417,34 1,4332 12.727.296,30 8.022.733,61 1,5864 1.078.694,51 1.265.192,65 0,8526 360.400,88 173.565,74 2,0765 4.230.181,49 607.764,18 6,9602

-0,16% 9,2847 9,0990 -15,37% -0,14% 9,4668 9,4668 -14,28% -0,16% 9,2861 9,1004 -15,37% -1,72% 2,9736 2,8037 -29,38% -1,42% 1,7156 1,6176 -29,17% -1,87% 2,1823 2,1714 -25,54% -1,68% 1,5657 1,5579 -27,52% -1,95% 9,3643 9,0862 -33,02% -1,71% 1,6974 1,6470 -25,78% -1,72% 33,6151 32,7154 -30,19% -2,24% 6,4888 6,3151 -35,51% -1,41% 2,9222 2,8440 -33,24% -1,67% 0,6261 0,6138 -29,27% -1,81% 7,2131 7,0717 -30,68% -1,77% 0,5819 0,5605 -30,95% -2,21% 6,6410 6,3963 -33,14% -1,85% 2,4514 2,4269 -24,66% -2,09% 1,5049 1,4189 -31,22% -1,97% 1,6657 1,5547 -33,82% -1,40% 0,8697 0,8441 -23,13% -1,83% 2,1596 2,0557 -27,15% -1,88% 7,2386 6,8906 -25,68%

16.808.286,33 1.293.518,01 12,9942 3.314.551,56 428.322,94 7,7384 7.516.269,31 1.370.379,67 5,4848 10.701.635,30 978.485,40 10,9369 15.285.874,19 1.443.769,72 10,5875 14.815.751,05 1.160.539,96 12,7663 3.647.809,48 610.069,42 5,9793 8.044.773,45 1.538.419,94 5,2292 4.080.974,89 1.809.988,04 2,2547 1.098.362,98 139.834,82 7,8547 19.103.023,36 5.716.559,72 3,3417 29.313.638,90 8.260.930,80 3,5485 1.120.350,81 134.167,55 8,3504 3.383.156,75 388.550,00 8,7071 629.103,90 538,50 1.168,2500 36.202.051,93 30.472,20 1.188,0400 734.308,04 698,16 1.051,7800 43.171.086,66 40.980,16 1.053,4600 41.977,40 43,99 954,1800 4.568.214,41 4.779,40 955,8100 1.029.290,87 350.254,94 2,9387 726.500,57 154.574,33 4,7000 4.408.671,76 2.866.113,57 1,5382 2.571.496,86 944.345,99 2,7230 3.868.505,00 1.479.026,74 2,6156 1.441.151,91 549.510,55 2,6226 47.786.400,58 35.980.481,94 1,3281 8.174.992,80 517.254,87 15,8046 14.684.150,56 1.083.087,20 13,5577 45.224.320,36 3.881.582,75 11,6510 8.756.833,01 12.424.908,26 0,7048 4.246.894,81 5.907.236,72 0,7189 12.088.248,20 12.588.577,02 0,9603 14.896.621,66 15.623.234,99 0,9535 4.050.871,91 262.116,46 15,4545 1.149.845,34 73.145,00 15,7201 646.939,68 29.870,67 21,6580 3.096.113,91 356.054,35 8,6956 662.292,58 73.493,64 9,0116 3.664.758,51 419.053,29 8,7453 671.904,07 73.757,96 9,1096 1.369.006,86 156.629,30 8,7404 533.220,35 58.587,46 9,1013 138.779.393,90 16.433.957,96 8,4447 705.104,35 78.950,81 8,9309 41.801.707,52 5.835.961,32 7,1628 29.059.709,19 2.740.905,67 10,6022 22.269.866,57 2.080.350,65 10,7049 14.583,33 12.138,18 1,2014 43.170,21 37.138,44 1,1624 281.757,65 184.813,37 1,5246 6.071.790,44 2.946.241,08 2,0609 5.619.256,04 2.750.186,00 2,0432 3.581.172,45 930.384,94 3,8491 1.875.954,64 618.603,20 3,0326 9.132.127,40 6.168.986,14 1,4803 14.016.220,87 5.285.157,18 2,6520 23.169.622,54 4.203.452,09 5,5120 13.333.788,22 4.531.226,48 2,9426 29.675.246,16 13.831.923,17 2,1454 748.400,15 38.132,00 19,6266 3.574.110,48 12.372,10 288,8800 1.809.873,09 357.187,94 5,0670

-0,13% -0,72% -0,21% -0,13% -0,07% -1,81% -0,25% -0,03% -1,01% -0,98% -0,73% -1,06% -0,78% -3,25% -0,40% -0,40% -0,38% -0,38% -0,76% -0,76% -1,15% -0,84% -0,73% 0,04% -0,50% -0,42% -0,46% -0,72% -0,46% -0,69% -0,45% -0,44% -0,69% -0,69% -2,01% -2,11% -2,20% 0,20% 0,20% 0,29% 0,29% 0,20% 0,21% 0,18% 0,18% 0,59% -0,18% -0,21% -1,12% -1,12% -0,24% -1,22% 0,01% 0,33% -0,73% -0,34% -0,16% 0,15% -0,27% -0,23% -2,33% -0,64% -0,22%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ∫À¶ƒπ∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ. ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA $ EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

∂™øΔ∂ƒπ∫√À

13,6439 8,0092 5,5396 11,0463 10,6934 12,8940 6,0989 5,2292 2,2547 7,9725 3,3417 3,5485 8,3504 8,7071 1.168,2500 1.188,0400 1.051,7800 1.053,4600 954,1800 955,8100 2,9681 4,7470 1,5843 2,8047 2,6810 2,7013 1,3281 15,8046 13,6933 11,7675 0,7048 0,7189 0,9603 0,9535 15,4545 15,7201 21,6580 8,6956 9,0116 8,7453 9,1096 8,7404 9,1013 8,4447 8,9309 7,1628 10,6022 10,7049 1,2014 1,1624 1,5246 2,1639 2,1454 4,0416 3,1236 1,4951 2,7249 5,6636 3,0235 2,1883 19,9701 294,6576 5,2190

12,8643 7,75% 7,6610 18,41% 5,4300 22,37% 10,8275 7,04% 10,4816 3,98% 12,6386 3,19% 5,9195 8,16% 5,1769 8,70% 2,2322 -3,69% 7,7762 6,98% 3,3083 -2,80% 3,5130 -6,51% 8,2669 -16,50% 8,7071 -1,89% 1.168,2500 4,79% 1.188,0400 4,83% 1.051,7800 -4,14% 1.053,4600 -4,10% 954,1800 -3,46% 955,8100 -3,43% 2,8799 -26,96% 4,6060 -2,76% 1,5228 4,38% 2,6958 15,70% 2,5894 9,88% 2,5964 9,54% 1,3148 5,48% 15,6466 17,91% 13,4221 3,76% 11,5345 17,24% 0,6978 6,11% 0,7189 7,23% 0,9507 16,67% 0,9535 18,02% 15,3000 44,11% 15,7201 46,04% 21,4414 40,88% 8,5217 -4,12% 9,0116 -3,65% 8,5704 -3,87% 9,1096 -3,40% 8,5656 -2,10% 9,1013 -1,17% 8,2758 -4,44% 8,9309 -3,62% 7,0912 -6,57% 10,3902 0,03% 10,4908 1,26% 1,2014 -16,25% 1,1624 -17,09% 1,5246 1,53% 2,0197 -7,43% 2,0023 9,56% 3,7721 2,67% 2,9416 1,09% 1,4507 3,87% 2,6520 4,60% 5,5120 13,07% 2,9426 6,04% 2,1454 3,88% 19,2341 26,20% 288,8800 3,67% 4,9657 -7,07%

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

13.715.071,70 23.856.096,90 6.439.401,74 207.577.639,72 8.749.209,30 1.787.042,35 6.009.870,25 49.051.861,84 4.238.927,24 56.708.551,84 60.833.094,39 187.226.431,67 3.695.669,23 11.224.965,97 19.837.972,97 304.139.121,37 7.380.490,24 219.946.939,44

2.069.122,14 6,6284 1.896.655,04 12,5780 1.117.972,01 5,7599 18.338.504,40 11,3192 1.261.516,36 6,9355 502.850,67 3,5538 1.099.108,05 5,4680 6.407.717,63 7,6551 693.072,88 6,1161 17.190.293,15 3,2989 15.591.500,91 3,9017 96.052.711,62 1,9492 776.026,40 4,7623 2.085.174,39 5,3832 3.691.122,55 5,3745 83.662.393,17 3,6353 884.219,95 8,3469 91.869.488,03 2,3941

0,02% 6,6417 6,4958 1,84% 0,04% 12,7038 12,4522 2,07% -0,02% 5,7599 5,7023 -1,49% 0,03% 11,3192 11,3192 2,55% 0,00% 6,9355 6,9355 0,45% 0,07% 3,5574 3,5396 -1,71% 0,02% 5,4680 5,4133 -1,00% 0,02% 7,6628 7,6168 3,64% 0,07% 6,1314 6,0855 5,56% 0,01% 3,2989 3,2989 0,92% 0,07% 3,9212 3,8822 0,23% 0,03% 1,9492 1,9492 2,79% 0,02% 4,7623 4,7385 2,62% 0,00% 5,3832 5,3832 0,83% 0,03% 5,3745 5,3745 0,73% 0,03% 3,6353 3,6171 2,46% 0,01% 8,5138 8,1800 2,35% 0,04% 2,3941 2,3941 3,78%

50.619.481,08 29.530.468,13 22.197.490,60 9.876.740,07 1.168.640,15

4.329.118,22 11,6928 2.518.079,05 11,7274 19.938.658,46 1,1133 9.176.182,53 1,0763 441.442,69 2,6473

0,00% 11,6928 11,6928 0,50% 0,02% 11,7274 11,7274 1,31% 0,02% 1,1133 1,1133 1,35% 0,04% 1,0763 1,0763 2,35% 0,02% 2,6473 2,6473 7,53%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS $ EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN)

∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.291.929,34 1.292.839,83 1.192.966,43 11.909.075,19 39.091.948,23 63.885.847,84

333.884,15 150.017,35 126.004,36 1.302.620,92 6.067.816,99 9.047.856,43

∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

22.092.954,36 2.299.616,55 9,6072 10.368.366,76 1.221.593,82 8,4876 4.150.651,70 526.572,58 7,8824 5.233.102,40 656.355,29 7,9730 548.432.517,74 146.435.751,63 3,7452 27.505.369,83 9.110.853,84 3,0190 4.213.263,45 823.939,33 5,1136 57.621.802,28 4.966.056,45 11,6031 27.235.039,16 5.549.621,48 4,9075 11.911.396,74 1.257.640,02 9,4712 9.629.641,29 1.080.541,99 8,9119 8.824.928,90 2.967.069,59 2,9743 19.441.738,38 3.381.943,50 5,7487 3.083.369,63 2.075.465,41 1,4856 33.547.306,34 2.620.979,49 12,7995 6.430.295,90 1.551.022,27 4,1458 27.346.698,64 3.340.830,68 8,1856 11.985.280,32 4.845.044,64 2,4737 11.227.398,88 4.748.936,48 2,3642 776.792,36 120.000,00 6,4733 999.357,66 150.492,23 6,6406 11.131.540,20 3.844.393,22 2,8955 2.913.840,61 1.106.762,28 2,6328 2.578.382,92 474.196,84 5,4374 794.929,53 451.357,47 1,7612 13.862.599,13 6.776.790,42 2,0456 1.935.380,83 252.189,43 7,6743

-0,65% 9,7033 9,5111 -16,23% -1,19% 8,6361 8,4027 -20,56% -1,09% 8,0203 7,8036 -21,18% -1,18% 8,0727 7,8933 -20,89% -1,41% 3,7452 3,7452 -21,59% -0,71% 3,0190 2,9888 -17,09% -1,41% 5,1903 5,0625 -24,70% -1,23% 11,6031 11,4871 -23,86% -0,49% 4,9075 4,8584 -9,40% -0,48% 9,4712 9,3765 -9,84% -0,50% 8,9119 8,9119 -13,10% -0,50% 2,9743 2,9446 -10,28% -1,19% 5,9212 5,6912 -24,24% -1,03% 1,6044 1,4856 -25,17% -0,92% 12,9275 12,6715 -22,71% -0,97% 4,3531 4,1043 -24,21% -0,49% 8,3493 8,1856 -8,59% -1,16% 2,5108 2,4737 -27,70% -0,91% 2,3878 2,3406 -28,54% -1,31% 6,5380 6,4086 -24,29% -1,25% 6,7070 6,5742 -24,04% -1,04% 2,8955 2,8810 -19,73% -0,68% 2,7118 2,5538 -12,24% -1,51% 5,6005 5,3287 -25,69% -1,23% 1,7700 1,7542 -24,70% -0,85% 2,0456 2,0405 -13,62% -0,71% 7,6743 7,6743 -19,86%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN

19.735.691,29 6.420.855,74 4.134.151,18 2.803.121,43 1.727.492,40 12.321.250,01 53.057.118,84 37.550.429,87 22.957.394,90 37.949.930,07 2.009.918,55 10.825.226,43 722.393,28

1.132.180,79 577.347,31 359.432,59 249.151,73 310.794,71 1.825.990,45 4.997.169,67 5.963.724,87 8.419.839,91 3.553.574,72 555.476,61 4.147.004,21 72.911,60

17,4316 11,1213 11,5019 11,2507 5,5583 6,7477 10,6174 6,2965 2,7266 10,6794 3,6184 2,6104 9,9078

-0,12% 0,01% 0,05% -0,02% -0,29% -0,66% 0,03% -0,24% -0,54% -0,39% -0,29% -0,31% -0,14%

18,3032 11,6774 12,0770 11,8132 5,6695 6,8152 10,7236 6,2965 2,7675 10,6794 3,7631 2,6365 9,9078

17,2573 10,8989 11,2719 11,0257 5,5027 6,6802 10,5112 6,2335 2,6993 10,6260 3,5822 2,5843 9,9078

-2,02% -2,25% -0,60% 3,29% 2,21% 4,84% 2,04% 2,58% -3,23% 6,22% 11,70% -5,09% -0,92%

19.027.398,89 5.360.992,41 3,5492 3.592.177,06 259.041,63 13,8672 32.000.278,84 3.211.292,71 9,9649 29.454.120,00 3.842.092,03 7,6662 51.385.823,51 5.446.995,35 9,4338 16.276.185,15 2.513.367,53 6,4758 81.307.523,92 4.450.321,27 18,2700 5.926.881,62 2.155.849,24 2,7492 5.554.422,29 520.183,93 10,6778 4.710.210,75 1.283.253,85 3,6705 16.289.965,21 1.963.218,46 8,2976 50.881.326,02 17.562.455,31 2,8972 50.712.083,67 61.225.512,54 0,8283 52.611,35 61.643,52 0,8535 33.964.336,21 37.575.774,91 0,9039 17.056.989,65 18.278.894,03 0,9332 31.761.932,87 35.136.511,56 0,9040 342.832,80 34.516,93 9,9323 996.570,51 100.000,00 9,9657 175.496,83 12.935,88 13,5667 1.332.178,95 409.362,32 3,2543 45.104.622,11 15.495.270,13 2,9109 1.754.012,45 592.262,29 2,9615 3.466.231,19 367.850,70 9,4229

0,36% 3,7267 -0,04% 14,5606 0,24% 10,0645 0,50% 7,7429 0,09% 9,5281 -0,58% 6,5406 0,68% 18,4527 -0,06% 2,8042 0,52% 10,8914 -0,14% 3,6705 -0,12% 8,2976 0,36% 2,8972 0,41% 0,8283 0,42% 0,8535 0,46% 0,9039 0,47% 0,9332 0,46% 0,9130 0,78% 9,9323 0,78% 9,9657 0,58% 13,5667 0,15% 3,2543 0,37% 3,0564 0,12% 3,1096 0,13% 9,5642

3,5137 13,7285 9,8653 7,5895 9,3395 6,4110 18,0873 2,7217 10,5710 3,6338 8,2146 2,8682 0,8200 0,8535 0,8858 0,9332 0,8950 9,7833 9,9657 13,3632 3,2380 2,7654 2,8134 9,3522

4,27% 8,63% 14,49% 13,22% 9,68% 5,53% 23,28% 1,88% 6,78% 7,98% 3,33% 13,77% 13,20% 14,35% 16,90% 17,96% 16,90% -0,68% -0,34% 12,85% 5,60% 9,21% -1,28% 4,20%

15.307.473,69 4.316.993,02 3,5459 1.673.510,48 167.571,58 9,9868 71.057.800,94 7.766.808,71 9,1489 29.321.757,92 3.340.106,17 8,7787 4.651.600,40 788.055,88 5,9026 44.289.908,41 13.854.696,21 3,1967 47.597.460,95 45.682.010,08 1,0419 1.957.154,72 1.856.441,98 1,0543 6.224.956,98 708.424,83 8,7870 3.917.328,44 1.258.283,10 3,1132 22.475.418,05 10.543.924,83 2,1316 2.711.931,25 1.048.626,65 2,5862 5.389.633,06 534.266,65 10,0879

0,36% 3,5814 3,5104 10,98% 0,14% 10,4861 9,8869 8,50% -0,07% 9,1489 9,0574 0,68% -0,08% 8,7787 8,6909 0,73% -0,06% 6,0797 5,7255 0,08% 0,29% 3,1967 3,1647 6,61% 0,16% 1,0419 1,0315 6,20% 0,17% 1,0543 1,0543 6,67% -0,15% 8,9627 8,7870 -5,65% 0,08% 3,1132 3,0976 2,98% -0,71% 2,2382 2,0890 -13,41% -0,21% 2,7155 2,5345 -7,22% 0,14% 10,2140 10,0122 9,99%

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. ALPHA TRUST EUROPEAN FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO MARFIN EMERGING OPPORTUNITIES FOFs ª∂Δ√Ãπ∫√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ ∂ƒª∏™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

√ª√§√°π∞∫∞ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(8) NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(8) ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

8.166.646,60 6.576,92 1.117.111,25 1.893.569,44

793.587,21 5,64 960,57 184.061,53

10,2908 1.166,7400 1.162,9700 10,2877

0,10% -4,64% -4,66% 0,12%

10,2908 1.166,7400 1.162,9700 10,3906

10,1879 0,10% 1.166,7400 1,16% 1.162,9700 1,06% 10,2105 3,21%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,3496 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .0,84795 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4553 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .9,3865 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .112,5 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,3338 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .8,207 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,3799 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,3789

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3604 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,85473 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5149 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,4616 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113,4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3445 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,2727 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3909 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3899

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3294 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,83523 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3435 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,2457 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110,81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,0839 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3592 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3582

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø)

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ SOLIDUS MID RISK GREEK MUTUAL FUND-∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

ENEP°HTIKO

3,8694 8,6179 9,4677 9,1424 6,4425 7,0609

-1,35% -1,46% -0,14% -0,83% -1,13% -1,10%

4,0629 9,0488 9,6571 9,4624 6,7646 7,1315

3,8307 -38,51% 8,5317 -30,58% 9,3730 -3,12% 9,0510 -20,67% 6,3781 -25,39% 6,9903 -22,77%

A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3523 .........................................................1,3361 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,84965 .......................................................0,83947 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4702 .........................................................7,3807 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,4053 .........................................................9,2926 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112,72 .........................................................111,38 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3365 .........................................................1,3205 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,2234 .........................................................8,1249 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3827 .........................................................1,3661 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3817 .........................................................1,3651

◗ OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


OÈÎÔÓÔÌ›· 29

TETAPTH 24 NOEMBPI√À 2010

ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˙ËÙ› ÛÙÔȯ›· Î·È ÂÈηÏÂ›Ù·È ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ

ŒÓ·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ‰ÂÓ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÁÈ· Ù· ¯Ú¤Ë ÙÔ˘ 1,7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 23.

M

fiÏȘ ¤Ó· ÛÙ· ‰‡Ô ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· ›¯·Ó ‰ËÌÔÛȇÛÂÈ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙȘ ·ÓÂÍfiÊÏËÙ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜, ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓˆÓ Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ·ÓÂÚ¯fiÙ·Ó ÛÙ· 1,722 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∏ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ fiÏ· Ù· ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· Î·È ÔÈ ÊÔÚ›˜ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ‰ËÌÔÛÈÂ‡Ô˘Ó Ù· ¯ÚˆÛÙÔ‡ÌÂÓ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘˜ (ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙˆÓ 90 ËÌÂÚÒÓ) ·ÔÚÚ¤ÂÈ ·fi ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›·, ·fi Ù· 1543 ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ·, ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ¤¯Ô˘Ó ‰ÒÛÂÈ Ù· 1064. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·fi ÙÔ˘˜ 1034 √Δ∞ ¤¯Ô˘Ó ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔȯ›· ÔÈ 652 Î·È Â›Û˘ ÌfiÏȘ 24 ·fi Ù· 60 ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·. √ ·ÚÈıÌfi˜ ‰Â ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÌÂÈÒıËΠ۠897, ÂÓÒ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ›ÏÂÈ ÛÙÔȯ›· ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi Ù· ÌÈÛ¿ ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· (706).ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ·ÓÂÍfiÊÏËÙ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ πÔ˘Ï›Ô˘ ·ÓÂÚ¯fiÓÙÔ˘Û·Ó Û 1,946 ‰ÈÛ., ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Û 2,225 ‰ÈÛ. Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Û 1,722 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.

∞£∏¡∞, 23.

¶ÚfiÙ·ÛË ÚÔ˜ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ·¤ÛÙÂÈÏÂ, Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ e-mail, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÔÔ›·˜ ‰‡Ó·ÓÙ·È, fiÛÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó, Ó· οÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ sabbatical, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· 2 ‹ 3 ¤ÙË ·fi ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜, Ì Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘˜ ·fi 40% ¤ˆ˜ 50%. ™ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ ›¯·Ó fiÙ·Ó ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó. ¶ÚԂϤÂÙ·È Â›Û˘ Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ‰ÒÚˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, ¶¿Û¯· Î·È ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ηÏÔηÈÚÈÓ‹˜ ¿‰ÂÈ·˜, ¿ÓÙ· Ì ‚¿ÛË ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘˜ ÌÈÛıfi. ∞Ó·Ï˘ÙÈο, Ë ÚfiÙ·ÛË ÚԂϤÂÈ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ οÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ¤Ó· ¤ÙÔ˜ Ì›ˆÛË ·Ô‰Ô¯ÒÓ Î·Ù¿ 40%, ÁÈ· 2 ¤ÙË 45% Î·È ÁÈ· ÙÚ›· ¤ÙË 50%. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ‰‡Ó·Ù·È Ó· ÂÚÁ·ÛÙ› ÔÔ˘‰‹ÔÙ ·ÏÏÔ‡ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÚ¿Â˙·. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘ÙfiÓ Ë ÙÚ¿Â˙· ÂȉÈÒÎÂÈ ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ Ù˘ ‰··ÓÒÓ Î·È ·fi Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ fiÛˆÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜.

ªÂȈ̤ӷ 78% Ù· ηı·Ú¿ Î¤Ú‰Ë Ù˘ Alpha Bank ÛÙÔ ÂÓÓÈ¿ÌËÓÔ

¢‡ÛÎÔÏÔ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰›ÌËÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ŒÛÔ‰· 10,395 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˙¤„ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔ ‰›ÌËÓÔ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ - ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ‹ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û Ӥ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ‰··ÓÒÓ ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ Ù˘¯fiÓ ·ÔÎÏ›ÛÂȘ Î·È Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÂÓ Ù¤ÏÂÈ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÛÙÔ 9,4% ÙÔ˘ ∞∂¶. Δ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ‰ÂοÌËÓÔ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˘ÛÙ¤ÚËÛË ÂÛfi‰ˆÓ 891 ÂηÙ. ·ÎfiÌ· Î·È ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ·Ó·ıˆÚË̤ÓÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘. ªÂ ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ 2011, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÚÈfiÚÈÛ ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ ·fi Ù· 52,7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ô˘ ÚÔ¤‚ÏÂ ÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ, Û 51,388 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ì ÙÔ Ú˘ıÌfi ·‡ÍËÛ˘ ÛÙÔ 6%. ™ÙÔ ‰ÂοÌËÓÔ, fï˜, ›¯·Ó ÂÈÛÚ·¯ı› 40,993 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ì ·‡ÍËÛË 3,7%, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ¤ÛÂÈ ¤Íˆ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ı· Ú¤-

¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·˜ Û ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ù˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜

∞£∏¡∞, 23.

ÂÈ Ó· ÂÈÛÚ·¯ıÔ‡Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰›ÌËÓÔ 10,395 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ™ÙÔ Ì¤ÙˆÔ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ, ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì›ˆÛË 11,2% ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ù˘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˘ ηٿ 9%, Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·Ê‹ÓÂÈ ÂÚÈıÒÚÈÔ ‰ÈÔÚıˆÙÈÎÒÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·ÔÎÏ›ÛÂˆÓ ÛÙ· ¤ÛÔ‰·. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ‚¤‚·È·, Ù· ÛÙÔȯ›· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ı· ··ÈÙË-

ıÔ‡Ó ÚfiÛıÂÙ˜ ‰·¿Ó˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙÔÓ √∞∂∂, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙÔ ‰ÂοÌËÓÔ Â›¯Â ·ÔÚÚÔÊ‹ÛÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÁÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ ÈÛÙÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÛÙÔ ‰ÂοÌËÓÔ, ÌÂÈÒıËΠηٿ 30,2% ¤Ó·ÓÙÈ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ ÁÈ· ÔÛÔÛÙfi 33,2%. °È· Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÔÈ ·ÔÎÏ›ÛÂȘ ÙË Ï‡ÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·Ì-

Ì· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ (¶¢∂). √È ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘ ¶¢∂ ÛÙÔ ‰ÂοÌËÓÔ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó Û 6,047 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Ì›ˆÛË 24,6% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÚ˘ÛÈÓfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ÂÓÒ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ‰È·ÌÔÚʈıÔ‡Ó ÛÙ· 8,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÒÛË 11,3%. ΔÂÏÈο, ÙÔ ¶¢∂ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ·ÎfiÌ· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ·.

™˘Ó¯›ÛÙËÎÂ Ë ÙÒÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ΔÙ∂

™ÙÚÔÊ‹ ÛÙ· ÌÈÎÚ¿ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙÔ ÁãÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 ∞£∏¡∞, 23.

ªÂȈ̤Ó˜ ηٿ 4,3% ‹Ù·Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ (Û ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜) ÙÔ Á’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009, Ì ‚¿ÛË Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ë ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. °È· ÙÔ ·’ Î·È ÙÔ ‚’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010, Ì ‚¿ÛË Ù· ·Ó·ıˆÚË̤ӷ ÛÙÔȯ›·, ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ÌÂÈÒıËÎ·Ó Ì ÂÙ‹ÛÈÔ Ú˘ıÌfi 1,8% Î·È 4,7% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ 2009 Ë Ì¤ÛË Ì›ˆÛË ‹Ù·Ó 3,7% ¤Ó·ÓÙÈ ·‡ÍËÛ˘ ηٿ 1,7% ÙÔ 2008. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙÔ Á’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009 ‹Ù·Ó 5,2% ÁÈ· Ù· “Ó¤·” ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ‰ËÏ. ËÏÈΛ·˜ ¤ˆ˜ 5 ÂÙÒÓ (¤Ó·ÓÙÈ ÌÈÎÚ‹˜ ·‡ÍËÛ˘ ηٿ 1,2% ÙÔ ·’ ÙÚ›ÌËÓÔ Î·È Ì›ˆÛ˘ ηٿ 5,4% ÙÔ ‚’ ÙÚ›ÌËÓÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ıˆÚË̤ӷ ÛÙÔȯ›·) Î·È 3,7% ÁÈ· Ù· “·Ï·È¿”, ‰ËÏ. ËÏÈΛ·˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 5 ÂÙÒÓ (·’ Î·È ‚’ ÙÚ›ÌËÓÔ 2010: -3,6% Î·È -4,3%, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·). °È· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ÂÓÓ¤· ÌËÓÒÓ ÙÔ˘ 2010, Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ 2009 ‹Ù·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÁÈ· Ù· “·Ï·È¿” (-3,9%) ·fi fi,ÙÈ ÁÈ· Ù· “Ó¤·” ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· (-3,1%). ∏ ‰È·›ÛÙˆÛË ·˘Ù‹ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ 2009 (“·Ï·È¿”: -4,8%, “Ó¤·”: -2,0%), ·ÏÏ¿ Ë Ù¿ÛË ·˘Ù‹ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÓÙÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ·fi ÙÔ ‚’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ΔÙ∂, Ë ¤ˆ˜ ÚfiÛÊ·Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÁÈ· Ù· ·Ï·È¿ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ ÙË Û¯ÂÙÈο ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË “·ÓıÂÎÙÈÎfiÙËÙ·” ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ÓÂfi‰ÌËÙˆÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ, ηıÒ˜

Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ù· ÔÔ›· ηٿ ηÓfiÓ· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË ·fi ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜. ∞˘Ù‹ Ë “·ÓıÂÎÙÈÎfiÙËÙ·” ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ÓÂfi‰ÌËÙˆÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ‚’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010. ∞fi ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ηٿ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ Á’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 ‹Ù·Ó ÌÂȈ̤Ó˜ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ Á’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009 ηٿ 3,1% ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, 9,7% ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, 5,9% ÛÙȘ ¿ÏϘ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ Î·È 2,7% ÛÙȘ ÏÔÈ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. °È· ÙÔ ·’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯÔÈ ·Ó·ıˆÚË̤ÓÔÈ ÂÙ‹ÛÈÔÈ Ú˘ıÌÔ› Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÛÙȘ ›‰È˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ‹Ù·Ó 1,0%, 3,5%, 2,3% Î·È 2,2%, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ ‚’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 ‹Ù·Ó 2,1%, 6,0%, 4,7% Î·È 9,5%, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∞˘Ù¿ Ù· ÛÙÔȯ›· ˘Ô‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÂÓÓ¤· Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ 2010 ‹Ù·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË (̤ÛË ÂÙ‹ÛÈ· ÌÂÙ·‚ÔÏ‹: -6,4%) Î·È ÙȘ ÏÔÈ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ (4,9%) ÔÈ Ôԛ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ‹ ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ÏËÚ¤ÛÙÂÚË ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔ̤ӈÓ, ÛÙËÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÁÈ· ÙȘ ÙÈ̤˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ‰‡Ô Ó¤ÔÈ ›Ó·Î˜, fiÔ˘ ÛÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÁÈ· Ù· ‹‰Ë ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤Ó· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ (∞ı‹Ó·, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ¿ÏϘ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ, ÏÔÈ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜) ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ë ‰È¿ÎÚÈÛË ÌÂٷ͇ Ó¤ˆÓ (¤ˆ˜ 5 ÂÙÒÓ) Î·È ·Ï·ÈÒÓ (¿Óˆ ÙˆÓ 5 ÂÙÒÓ) ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ.

¢Â›ÎÙ˜ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Â› ÔÈÎÈÛÙÈÎÒÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ √È Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜-ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Â› ÔÈÎÈÛÙÈÎÒÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Ì ÙË ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¤Êı·Û·Ó ÙÔ Á’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 ÙȘ 16,0 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜, ¤Ó·ÓÙÈ 18,5 Î·È 24,4 ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÙÔ ‚’ Î·È ÙÔ ·’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 (·Ó·ıˆÚË̤ӷ ÛÙÔȯ›·), ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ™Â ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ 2009 Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·˘ÙÒÓ ¤Êı·Û ÙȘ 74,6 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ (ÔÚÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›·), ‰ËÏ·‰‹ ÌÂÈÒıËΠηٿ 35,7% ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ 2008 (116,0 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜). √ fiÁÎÔ˜ ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ (Ì ‚¿ÛË ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ) ‹Ù·Ó ÌÂȈ̤ÓÔ˜ ηٿ 1,4% ÙÔ Á’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ Á’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009 (·’ Î·È ‚’ ÙÚ›ÌËÓÔ 2010: +44,7% Î·È +2,2% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Û‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ıˆÚË̤ӷ ÛÙÔȯ›·). °È· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ 2009 Ô fiÁÎÔ˜ ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Ì ‚¿ÛË Ù· ÔÚÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ÌÂÈÒıËΠ̠̤ÛÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Ú˘ıÌfi 38,9%, ¤Ó·ÓÙÈ Ì›ˆÛ˘ ηٿ 23,5% ÙÔ 2008. Δ¤ÏÔ˜, Ë ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÔÈÎÈÛÙÈÎÒÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Ì ÙË ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ ÌÂÈÒıËΠÙÔ Á’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 Ì ÂÙ‹ÛÈÔ Ú˘ıÌfi 8,6% (·’ Î·È ‚’ ÙÚ›ÌËÓÔ 2010: +38,8% Î·È -8,3% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Û‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ıˆÚË̤ӷ ÛÙÔȯ›·), ¤Ó·ÓÙÈ Ì¤Û˘ ÂÙ‹ÛÈ·˜ Ì›ˆÛ˘ ηٿ 40,0% ÙÔ 2009.ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô fiÁÎÔ˜ Î·È Ë ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÌÂÈÒıËÎ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi fi,ÙÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ΔÙ∂, ÙË ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ·ÁÔÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ ÚÔ˜ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘ ÂÌ‚·‰Ô‡ Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ˘ ·Í›·˜.

∫·Ù¿ 78% ÌÂÈÒıËÎ·Ó Ù· ηı·Ú¿ Î¤Ú‰Ë Ù˘ Alpha Bank ÛÙÔ ÂÓÓÈ¿ÌËÓÔ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·˘ÍËÌ¤ÓˆÓ ÚԂϤ„ÂˆÓ Î·È Ù˘ ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÛ˘ ÙˆÓ ¯ÔÚËÁ‹ÛˆÓ, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÙËÓ ΔÚ›ÙË. ∏ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ ·Ó‹Ïı Û 75,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Û Â›‰· ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ (‹ 137,7 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÚÈÓ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿), ÂÓÒ ÔÈ ÚԂϤ„ÂȘ ¤ÊÙ·Û·Ó Ù· 644 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∞Ó·Ï˘Ù¤˜ Û ÚfiÛÊ·ÙË ‰ËÌÔÛÎfiËÛË ÙÔ˘ Reuters ·Ó¤ÌÂÓ·Ó Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ Î¤Ú‰Ë ‡„Ô˘˜ 71 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ΔÔ Â‡ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂˆÓ Â›¯Â ‰È·ÌÔÚʈı› ÌÂٷ͇ 68 Î·È 73,6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ Alpha, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·, ÙË ƒÔ˘Ì·Ó›·, ÙË ™ÂÚ‚›·, ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· Î·È ÙËÓ ∫‡ÚÔ, Ù· ηı·Ú¿ ¤ÛÔ‰· ÙfiÎˆÓ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ·‡ÍËÛË 5,2% ÛÙÔ ÂÓÓÈ¿ÌËÓÔ, Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË, ÛÙ· 1,37 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.

∞ÒÏÂȘ 33% ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ∞£∏¡∞, 23.

ΔÚ›ÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ÙˆÙÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÁÈ· ÙÔ Ã.∞. ‰È¢ڇÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ·ÒÏÂȘ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ¿Óˆ ·fi 33%. ∏ Û˘Ó¤ÂÈ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¿ÚÂÈ ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ‰fiÛË, ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ πÚÏ·Ó‰›· Î·È Ë ·ÓËÛ˘¯›· Ó· ˘·¯ıÔ‡Ó Û ÌÓËÌfiÓÈÔ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Î·È πÛ·Ó›·, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈṲ̂ÓË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ μÔÚ›Ԣ Î·È ¡ÔÙ›Ô˘ ∫ÔÚ¤·˜, ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ÙÔ Ã.∞. Î·È ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ›Ûˆ. √ ÁÂÓÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ ˘Ô¯ÒÚËÛ ÛÙȘ 1.451,45 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ·ÒÏÂȘ 0,61%.∞ÓËÛ˘¯ËÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Â›Ó·È fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È È· Ë ∂ıÓÈ΋ Û ¯·ÌËÏ¿ 7,5 ÂÙÒÓ, ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ΔÚ›ÙË, ÛÙ· 6,56 ¢ÚÒ Ì ·ÒÏÂȘ 3,39% Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ fiÁÎÔ 5,360 ÂηÙ. ÙÂÌ·¯›ˆÓ. √ ÏfiÁÔ˜ Ù˘ ÙÒÛ˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Î·ı·Ú¿ Ì ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ªÂÁ¿Ï˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ·ÒÏÂȘ ÁÈ· ÙËÓ MIG Ô˘ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙ· 0,59 ¢ÚÒ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙÒÛË 1,91%, ÛÙ· ∂§¶∂, ÙÔÓ ∂ÏÏ¿ÎÙˆÚ·. ∞ÒÏÂȘ ÂÚ›Ô˘ ηٿ 2% ÛËÌ›ˆÛÂ Ë Motor Oil, 1,91% Ë ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, 1,69% ÙÔ Δ.Δ. ∫¤Ú‰Ë 2,62% ÁÈ· ÙÔÓ √Δ∂, Ô˘ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ Î·È ˘„ËÏÔ‡˜ fiÁÎÔ˘˜ (2,8 ÂηÙ. ÙÂÌ¿¯È· ÙËÓ ΔÚ›ÙË), √¶∞¶ 2,48%, Coca Cola Î·È μÈÔ¯¿ÏÎÔ. ∞fi ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ô˘ ‰È·ÎÈÓ‹ıËηÓ106 ˘Ô¯ÒÚËÛ·Ó Î·È 51 ¤ÌÂÈÓ·Ó ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙ˜.


30

OÈÎÔÓÔÌ›·

∞˘ÍË̤ÓÔ˜ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∞£∏¡∞, 23.

™Δ√ 20%, ÂÚ›Ô˘, ·ÓÂÚ¯fiÙ·Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜

ÙÔ˘ 2007 Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÓÒ Ô Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ (Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÂıÓÈÎfi ‰È¿ÌÂÛÔ ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÂÈÛfi‰ËÌ·) ·Ó‹Ïı Û 13,4% ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛÂ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ (∂§™Δ∞Δ) ÁÈ· Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· 2003-2006, ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 66% ÙˆÓ ÊÙˆ¯ÒÓ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÊÙˆ¯Ô› ÁÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÚ›· ¤ÙË (2004-2007), ÂÓÒ Ô Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ Â›Ó·È ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˜ ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ (14% Î·È 12,8%, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·). ™Ù· ·È‰È¿ 0-17 ÂÙÒÓ (·È‰È΋ ÊÙÒ¯ÂÈ·) ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 12,8%, ÛÙ· ¿ÙÔÌ· ËÏÈΛ·˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 65 ÂÙÒÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Û 20,8% Î·È ÛÙ· ¿ÙÔÌ· ËÏÈΛ·˜ 18- 24 ÂÙÒÓ Û 13,6%.

¢È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ Ù˘ ¢∂∏ ÁÈ· ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ΔÈÌÔÏfiÁÈÔ ∞£∏¡∞, 23.

°π∞ ÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ √ÈÎÈ·ÎÔ‡ ΔÈÌÔÏÔÁ›Ô˘ Î·È ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÁÈ· ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜ Û’·˘Ùfi, Ë ¢∂∏ ∞∂ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: √È ÂÏ¿Ù˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Â›Ó·È: 1) Δ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ (∫ˆ‰ÈÎfi ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¶ÏËڈ̋˜ Î·È ∞‡ÍÔÓÙ· ∞ÚÈıÌfi ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡) 2) Δ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ÙÔ˘˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ ∞ºª ÙÔ˘˜ (Î·È ÙÔ˘/Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÂÊfiÛÔÓ Â›Ó·È ¤ÁÁ·ÌÔÈ) ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ·ÚÔ¯‹ Ú‡̷ÙÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÏÏ·Á‹ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜: * ¢ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ À‡ı˘Ó˘ ¢‹ÏˆÛ˘ ∂ÁηٷÛÙ¿ÙË (À¢∂) ·ÎfiÌ· Î·È Â¿Ó ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ Ï‹ÍÂÈ. * ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹˜ ηٿ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘. ΔÔ ‡„Ô˜ ·˘Ù‹˜ ‰ÂÓ ı· ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 20 ¢ÚÒ Î·È ı· ÂÈÌÂÚ›˙ÂÙ·È Û ¤ÍÈ (6) ÈÛfiÔÛ˜ ‰ÈÌËÓÈ·›Â˜ ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ Ì ÂÓۈ̿وۋ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜. * ™ÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÂΛӘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ ηٷ‚ÔÏ‹ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û˘Ì„ËÊÈÛÌfi˜ ̤ۈ ÈÛfiÔÛ˘ ›ÛÙˆÛ˘ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡.

¢È·‚ԇϢÛË ÁÈ· ÙÔ Û/Ó ∂ıÓÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∞£∏¡∞, 23.

™∂ ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË Ù¤ıËΠ·fi Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 23/11 ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 30/11/2010 ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ÁÈ· ÙËÓ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ∞Ó¿Ù˘ÍË. ™ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· http://www.opengov.gr/ypoian/?p=130 6 ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÚÙËı› ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘, Ë ·ÈÙÈÔÏÔÁÈ΋ ¤ÎıÂÛË, Ë ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ηıÒ˜ Î·È ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ·. ™ÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î. ª. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: “ªÂ ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ (∂Δ∂∞¡), ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙË ÌÂÙÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ Δ∂ª¶ª∂, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘, ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Î·È ˘ÁÈÔ‡˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÙÔ›Ô˘ ÛÙË ¯ÒÚ·. ΔÔ ∂Δ∂∞¡ ı· ÚÔÛʤÚÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Î·È ÛÙÔ¯Â˘Ì¤ÓË ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ì ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ Î·È ÛÙȘ ηÈÓÔÙfi̘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì Â͈ÛÙÚÂÊ‹ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È Û ÂΛӘ Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ˘ËÚÂۛ˜ ˘„ËÏ‹˜ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ˘ ·Í›·˜. °È· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ∂Δ∂∞¡ ‰ÂÓ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Ó¤· ÎÂÊ¿Ï·È· Î·È ‰ÂÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÙ·È Ô ÎÚ·ÙÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜” .

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 24 ¡√∂ªμƒπOY 2010

∞ÓÂÚÁ›· ÛÙÔ 20% ÙÔ 2011 ÚԂϤÂÈ Ô °. ∫·ÛÈÌ¿Ù˘

ÀÔÎÈÓËÙ¤˜ ›Ûˆ ·fi ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ‚ϤÔ˘Ó Ù· ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ· ¶ ∞£∏¡∞, 23.

Ï‹Ú˜ ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ı· ʤÚÂÈ ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÚÔˆı›ٷÈ, fiˆ˜ ÂÎÙÈÌ¿ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È μÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Î·È Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·ÛÈÌ¿Ù˘. √ Î. ∫·ÛÈÌ¿Ù˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ Ù· ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ· Â›Ó·È Î¿ıÂÙ· ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙË ÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÔÔ›ËÛË - fiˆ˜ ÙËÓ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó Î¿ÔÈÔÈ - Ô˘ ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ì ÙȘ ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ. Ÿˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ, ı· ÚÔ·„ÂÈ ¤Ó· Ï‹Ú˜ ·‰È¤ÍÔ‰Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· Ô‰ËÁ› Û ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ οı ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ÌÈ· ·‰fiÎÈÌË Ú·ÎÙÈ΋ Ô˘ ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Î·È Û›ÁÔ˘Ú· - fiˆ˜ ÂÎÙÈÌ¿ - ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ¿Ô„Ë Ù˘ “ÙÚfiÈη˜” , ·ÏÏ¿ οÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÙÔ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó Î·È Ê˘ÛÈο ı· ·Ô‰Âȯı› ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Ï¿ıÔ˜. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ·ÔχÛÂȘ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ÌÔÈÚ·›Ô, fiÙ·Ó Î¿ÔȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ fiÚÈÔ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜, Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ·ÔχÛÂȘ.

πηÓÔÔ›ËÛË ∂™∂∂ £ÂÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂™∂∂ μ. ∫ÔÚΛ‰Ë˜ ÙËÓ Â›Ù¢ÍË Û˘Ìʈӛ·˜ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÚÁ·Û›·˜ ΢ڛ·˜ §Ô‡Î·˜ ∫·ÙÛ¤ÏË. “∂›Ó·È ıÂÙÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ˘Ô˘ÚÁÔ› ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ÚÔ-

‚·ÛÙÔ‡Ó ÙË Û˘Ìʈӛ· ÙˆÓ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∂Ù·›ÚˆÓ” .

™Ù‹ÚÈÍË ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜

Û·ıÔ‡Ó Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ˘ÂÚ‚ÔÏÈΤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÙÚfiÈη˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ∫ÔÚΛ‰Ë˜ ÌÂÙ¿ ·fi Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì ÙËÓ Î. ∫·ÙÛ¤ÏË Î·È ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ “Ë ÙÚ›ÙË ÂÈηÈÚÔÔ›ËÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ ‰Â ÛËÌ·›ÓÂÈ ÌfiÓÔ ÚÔÒıËÛË Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÏÏ·Á‹ οÔÈˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ fiÚˆÓ ÙÔ˘” . ÷ÈÚÂÙ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÛÙ¿ÛË Ô˘ Ù‹ÚËÛÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂™∂∂ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “fiÔÈÔ˜ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ı› ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ” .

“∂Ó ÚÔÎÂÈ̤ӈ, Ë Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÎÂÚ‰‹ıËΠÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ ·˘Ù¤˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ˆ˜ ÂȉÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ ˘fi ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Î·È ÁÈ· ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·” , Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ. ∫·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜, Ô Î. ∫ÔÚΛ‰Ë˜ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ “Ë Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ Â¤ÎÙ·Û˘ ÙˆÓ ÎÏ·‰ÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È, fiÔ˘ ·Ó·˙ËÙÂ›Ù·È Ì›· χÛË ÎÔÈÓ‹˜ ·Ô‰Ô¯‹˜ Î·È ˙ËÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙËÓ ÙÚfiÈη Ó· ÛÂ-

“ΔËÓ ¿Û¯ËÌË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÚÓ¿ Û‹ÌÂÚ· Ë ·ÁÔÚ¿ Ì ÙË ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ÙÒÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘, ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· ηÙ‚¿˙Ô˘Ó Û˘Ó¯Ҙ ÚÔÏ¿, ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· ÂȉÂÈÓÒÛÔ˘Ó Ù· Ó¤· ‚·ÚÈ¿ ÊÔÚÔÏÔÁÈο ̤ÙÚ· Î·È ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ “ʈÙÈ¿” ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ÙÔ˘ º.¶.∞.” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Î·È ∂ÌfiÚˆÓ ¡ÔÌÔ‡ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °ÈÒÚÁÔ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. “Δ· ̤ÙÚ· Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· Ï‹ÍÔ˘Ó Î·È ÙȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ì·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ô˘ ı· ‚˘ıÈÛÙ› Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‡ÊÂÛË” , ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ·¢ı˘ÓfiÌÂÓË ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ϤÂÈ fiÙÈ “¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi οı ¿ÏÏË ÊÔÚ¿, Ó· ÛÙËÚȯıÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ η̛· ˘ÂÎÊ˘Á‹ Î·È Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÔÈ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÙfiÛÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈο Ì ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ‚·ÚÈ¿˜ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÂÈ‚ÏËı› fiÛÔ Î·È ·Ó·Ù˘Íȷο Ì ÂÂÓ‰˘ÙÈο ΛÓËÙÚ·”. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο, ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ “fiˆ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Û‹ÌÂÚ·, Û ϛÁÔ Î·ÈÚfi ÔÈ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÚÂÏıfiÓ, Ì fiϘ ÙȘ ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ì·˜ Û˘ÓÔ¯‹ Ô˘ ÙfiÛÔ ÛÎÏËÚ¿ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È” .

flÚÈÌË Ë ·ÁÔÚ¿ e-ÂÌÔÚ›Ô˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ·ÓÔ‰ÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ËÌÂÚ‹ÛÈˆÓ ÚÔÛÊÔÚÒÓ

∞‡ÍËÛË 75% ÛÙÔÓ Ù˙›ÚÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ ∞£∏¡∞, 23.

™Δ√ÔÛfi ÙˆÓ 1,4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ı· ·Ó¤ÏıÂÈ ÙÔ 2010 Ë Û˘-

ÓÔÏÈ΋ ·Í›· ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ·‡ÍËÛË 75% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2009 ÔfiÙÂ Î·È ·Ó‹Ïı Û 0,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ Ô ÂÙ‹ÛÈÔ˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ·Í›·˜ ·ÁÔÚÒÓ ·Ó¿ ÂÈÁÚ·ÌÌÈÎfi (online) ηٿÛÙËÌ· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÛÙ· 1.500 ¢ÚÒ. ∞˘Ù¿ Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÚÔ·ÙÔ˘Ó, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·fi ÂÙ‹ÛÈ· ¤Ú¢ӷ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙÔ ‰›ÌËÓÔ ™Â٤̂ÚÈÔ˜ - √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 2010 Û 1.106 ÂÈÁÚ·ÌÌÈÎÔ‡˜ (on-line) ŒÏÏËÓ˜ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘ (ELTRUN) ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ. √ Ù˘ÈÎfi˜ ŒÏÏËÓ·˜ ÂÈÁÚ·ÌÌÈÎfi˜ ηٷӷψً˜ Â›Ó·È “‚·Ú‡˜” ¯Ú‹ÛÙ˘ ÙÔ˘ ›ÓÙÂÚÓÂÙ, ·ÊÔ‡ ÙÔ 37% ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ¿Óˆ ·fi 30 ÒÚ˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. ¶¤Ú· ·fi ÙÔ˘˜ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ›ÓÙÂÚÓÂÙ (ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·, ·Ó·˙‹ÙËÛË Âȉ‹ÛÂˆÓ Î.Ï.) ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È Î·È ¿ÏϘ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ¯Ú‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈÁÚ·ÌÌÈÎÔ‡˜ ηٷӷψ٤˜, Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ٷ ̤۷ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘, fiˆ˜ ʤÈÛÌԢΠ(facebook) 42%, ·Ó¿ÚÙËÛË / ·Ó¿ÁÓˆÛË Û ÈÛÙÔÏfiÁÈ· (blogs) 31%, Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ (chat / instant messaging) 21%, Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÂÈÁÚ·ÌÌÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ (forums) 23%. √È ÂÈÁÚ·ÌÌÈÎÔ› ηٷӷψ٤˜ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó Û˘¯Ó¿: ›‰Ë ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ (63%), ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ›‰Ë (50%), ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ù·ÍȉÈÒÓ (42%), ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ (32%), ‚È‚Ï›· (32%). ∞Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È fï˜ Î·È Ó¤Â˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, fiˆ˜ ›‰Ë ÛÈÙÈÔ‡ Î·È ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ (26%), ¤Ó‰˘ÛË Î·È ˘fi‰ËÛË (21%), ηÏÏ˘ÓÙÈο (10%). ™ÎÈ·ÁÚ·ÊÒÓÙ·˜ ÙÔ ÚÔÊ›Ï ÙˆÓ ÂÈÁÚ·ÌÌÈÎÒÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔȯ›· ˘„ËÏ‹˜ ˆÚÈÌfiÙËÙ·˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ 50% ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÂÈÁÚ·ÌÌÈο ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÙÚ·Â˙È΋ (ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜), ÂÓÒ ÙÔ 42%

ÚÔÛ·ı› Ó· ‚ÚÂÈ Û˘¯Ó¿ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ËÌÂÚ‹ÛȘ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ (ÌÈ· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓË Ù¿ÛË). ¢ÂÓ Â›Ó·È ·ÌÂÏËÙ¤· Ë Û˘¯Ó‹ ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘˜ Ì ÂÈÁÚ·ÌÌÈΤ˜ ‰ËÌÔڷۛ˜ (16%) Î·È ı¤Ì·Ù· ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ (16%). ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ϤÔÓ ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ Û ÌÈ· ÒÚÈÌË ·ÁÔÚ¿ B2C ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÂÌÔÚ›Ô˘, ·ÊÔ‡ ÙÔ 51% ·ÁfiÚ·Û·Ó Ì¤Ûˆ ›ÓÙÂÚÓÂÙ ¿Óˆ ·fi ¤ÓÙ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ·’ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 ÂÓÒ Ô ÂÙ‹ÛÈÔ˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ·Í›·˜ ·ÁÔÚÒÓ ·Ó¿ ÂÈÁÚ·ÌÌÈÎfi ηٷӷψً Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÛÙ· 1500 ¢ÚÒ. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Í›· ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ ·fi ŒÏÏËÓ˜ ηٷӷψ٤˜ ı· Êı¿ÛÂÈ ÙÔ 2010 ÛÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛfi ÙÔ˘ 1,4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ (ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·‡ÍËÛË 75% ·fi ÙÔ 0,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ 2009).

∂˘¯ÚËÛÙ›· Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜ √È ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ¤Ó·˜ ηٷӷψً˜ ·fi ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ηٿÛÙËÌ· ›ӷÈ: ¢¯ÚËÛÙ›· (76%), ÔÏÏÔ› Î·È ·ÛÊ·Ï›˜ ÙÚfiÔÈ ÏËڈ̋˜ (69%) Î·È ÌÂÁ¿ÏË Áο̷ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ (65%). ŒÎÏËÍË ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Â›Ó·È ¯·ÌËÏ¿ Ù· ÔÛÔÛÙ¿ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙˆÓ Ì˯·ÓÒÓ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ (14%) Î·È ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈΤ˜ ηÌ¿ÓȘ (10%), ›Ûˆ˜ ÁÈ·Ù› Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË. 줂·È· ÙÔ 38% ı· ·ÁfiÚ·˙ ۛÁÔ˘Ú· ·fi ¤Ó· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ηٿÛÙËÌ· ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ‰ÂÓ Î¿Ï˘Ù οÔÈÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ·Ó ›¯Â ηϤ˜ ÙÈ̤˜ ‹/ Î·È ÚÔÛÊÔÚ¤˜, Ô˘ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·Í›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ϤÔÓ Ë ÙÈÌ‹ ÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ·. ¶·Ú¿ ÙË ÛÔ‚·Ú‹ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÂÈÁÚ·ÌÌÈÎÔ› ηٷ-

ӷψ٤˜ Â›Ó·È ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎÔ› / η¯‡ÔÙÔÈ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ÁÚ¿ÊÂÙ·È Û ·˘Ù¿ (51%), ·ÊÔ‡ ÌfiÓÔ ÙÔ 18% ıˆÚ› fiÙÈ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È Ë ÂÈÎfiÓ· ÌÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙ· ‰›ÎÙ˘· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘ (social-media) Î·È ÌfiÓÔ 10% ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ‹ ·fi “Ê›ÏÔ˘˜” ÛÙ· ÎÔÈÓˆÓÈο ‰›ÎÙ˘· ÚÈÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÂÈÁÚ·ÌÌÈ΋ ·ÁÔÚ¿. ∏ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÁÈ· Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· (ȉȷ›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÂÌÔÚ›Ô˘) ‚·Û›˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘˜ ·fi ·ÍÈfiÈÛÙÔ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÊÔÚ¤· (66%), ÛÙ· ıÂÙÈο Û¯fiÏÈ· ·fi Ê›ÏÔ˘˜ (61%) Î·È ÛÙË ıÂÙÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÈÁÚ·ÌÌÈÎÔ‡˜ ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ (55%). ∏ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÙÚ·Â˙È΋ ¤¯ÂÈ ϤÔÓ Êı¿ÛÂÈ Û ˘„ËÏ¿ Â›‰· ˆÚÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È ÂËÚ¿˙ÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÂÈÁÚ·ÌÌÈÎÔ‡ ηٷӷψً ÛÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ηӿÏÈ. ª¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· ÙÔ 51% ÙˆÓ ÂÈÁÚ·ÌÌÈÎÒÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Ë ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹ ÙÚ·Â˙È΋ (e-banking site) Â›Ó·È ÏfiÁÔ˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÚ¿Â˙·˜, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ 50% Â›Ó·È Ë ‚¿ÛË ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÏËÊı› ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ e-gambling (.¯. ÛÙÔ›¯ËÌ·, fiÎÂÚ, η˙›ÓÔ Ì¤Ûˆ ›ÓÙÂÚÓÂÙ) Â›Ó·È ÌÈ· ÌÈÎÚ‹, ·ÏÏ¿ ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓË ·ÁÔÚ¿. ΔÔ 31% ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÂÈÁÚ·ÌÌÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ¤¯ÂÈ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÙÔ ·’ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 ÂÓÂÚÁ¿, ¤ÛÙˆ Î·È ÌÈ· ÊÔÚ¿, Û ·È¯Ó›‰È e-gambling (ÙÔ 12% Ì¿ÏÈÛÙ· Û˘¯Ó¿) Ì ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Í›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ·˘Ù‹˜ Ó· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ 2010 ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· 300 ÂηÙ. ¢ÚÒ. °È· ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ ÙÔ˘ ›ÓÙÂÚÓÂÙ Ô˘ ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó on-line ·ÁÔÚ¤˜, ÔÈ Î‡ÚÈÔÈ ÏfiÁÔÈ Â›Ó·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ (85%), ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› Û˘Ó‹ıÂÈ· (56%) Î·È Ë ÌË Î·ÙÔ¯‹ ÈÛÙˆÙÈ΋˜ οÚÙ·˜ (30%). ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ÙÔ 12% ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÂÈÁÚ·ÌÌÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ.


¢ÈÂıÓ‹ 31

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 24 N√∂ªμƒπ√À 2010

¡ÂÎÚÔ› ‰˘Ô ¡ÔÙÈÔÎÔÚ¿Ù˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ·fi ‚ÔϤ˜ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÎÔ‡

¶ÔÏÂÌÈÎfi Îϛ̷ ÌÂٷ͇ μ. - ¡. ∫ÔÚ¤·˜ ∞ÓËÛ˘¯Â› Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ· - ŒÎÙ·ÎÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ¡∂∞ À√ƒ∫∏, 23.

ÙÔ “ÎfiÎÎÈÓÔ” ¤¯ÂÈ Êı¿ÛÂÈ Ë ¤ÓÙ·ÛË ÛÙË ∫ÔÚ·ÙÈ΋ ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ, ηıÒ˜ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› ÙÔ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÎfi Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∫ÔÚ¤·˜ ‚ÔÌ‚¿Ú‰ÈÛ ÓÔÙÈÔÎÔÚ¿ÙÈÎÔ ÓËÛ› ÛÙ· ‰˘ÙÈο Û‡ÓÔÚ· ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÚ·ÙÒÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ∫ÔÚ¤·˜ Ó· ·ÓÙ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó Ù· ˘Ú¿ Î·È Ó· ı¤ÛÔ˘Ó ÛÂ Û˘Ó·ÁÂÚÌfi ÙËÓ ÔÏÂÌÈ΋ ·ÂÚÔÔÚ›·.

∞fi ÙÔ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌfi ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ‰‡Ô ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ¿ÏÏÔÈ 20, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ÙÚÂȘ Â›Ó·È Ôϛ٘. øÛÙfiÛÔ Ë ¶ÈÔÓÁÈ¿ÓÁΠηÙËÁÔÚ›, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘, ÙË ™ÂÔ‡Ï fiÙÈ ¿ÓÔÈÍ ÚÒÙË ˘Ú ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ¿ÛÎËÛ˘, Ë ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË, ·Ó·Áο˙ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ. ∏ μfiÚÂÈ· ∫ÔÚ¤· ›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ÌË ‰ÈÂÍ·¯ı› Ë ¿ÛÎËÛË ÚÔÂȉÔÔÈÒÓÙ·˜ Ì ·ÓÙ›ÔÈÓ·. “¶·Ú¿ ÙȘ Â·ÓÂÈÏËÌ̤Ó˜ ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ Ì·˜, Ë ¡fiÙÈ· ∫ÔÚ¤· ÂÎÙfiÍ¢Û ‰Âο‰Â˜ ‚Ï‹Ì·Ù· ·fi ÙË 1 .Ì. [...] Î·È ·Ó·Ï¿‚·Ì ·Ì¤Ûˆ˜ ÈÛ¯˘Ú‹ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË” , ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ۇÓÙÔÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ‚ÔÚÂÈÔÎÔÚ¿ÙÈÎÔ˘ Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ Âȉ‹ÛÂˆÓ KCNA, ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È Â¿Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÒÏÂȘ ÛÙË ‚ÔÚÂÈÔÎÔÚ·ÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜, Ë ™ÂÔ‡Ï ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛÂ, ·Ú¯Èο, fiÙÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Û “Û˘Ó‹ıÂȘ” ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ Î·È ÔÈ ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈΤ˜ ‚ÔϤ˜ ÙÔ˘ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÎÔ‡ Ù˘ ÛÙfi¯Â˘·Ó ÚÔ˜ ‰˘ÛÌ¿˜ Î·È fi¯È ÚÔ˜ Ù· ‚fiÚÂÈ· Û‡ÓÔÚ·. ªÂ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ fï˜, ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÕÌ˘Ó·˜ Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∫ÔÚ¤·˜ ·Ú·‰¤¯ıËΠfiÙÈ ÌÔÓ¿‰Â˜ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÎÔ‡ ÂÎÙfiÍÂ˘Û·Ó ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈο ˘Ú¿ ·ÓÔȯٿ ÙˆÓ ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÒÓ ·ÎÙÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √ ¡ÔÙÈÔÎÔÚ¿Ù˘ Úfi‰ÚÔ˜, §È ªÈÔ˘ÓÁÎ-Ì·Î, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÛÎÏËÚ‹ ÁÚ·ÌÌ‹ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ¶ÈÔÓÁÈ¿ÓÁÎ ·’ fiÙ·Ó ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÚÈÓ ·fi ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë ·¿ÓÙËÛË Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·˘ÛÙËÚ‹. ∏ ¡. ∫ÔÚ¤· ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ ÙÔ μÔÚÚ¿ fiÙÈ ı· ‰Â¯ı› ·ÓÙ›ÔÈÓ· ·Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û Ӥ˜ ‚È·ÈÔÚ·Á›Â˜. “√ ÛÙÚ·Ùfi˜ Ì·˜ ı· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛıÂÓ·Ú¿ Û οı Ӥ· ÚfiÎÏËÛË” , ·Ó¤ÊÂÚ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ÓÔÙÈÔÎÔÚ·ÙÈ΋ ÚÔ‰ڛ·. √ ¡ÔÙÈÔÎÔÚ¿Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ §È ÃÔÓÁÎ-∫È, ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ “ı· οÓÂÈ fi,ÙÈ ÌÔÚ› ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙËÓ Âȉ›ӈÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Î·È ÁÈ· Ó· ÂÌÔ‰›ÛÂÈ Î¿ı Ӥ· ÚfiÎÏËÛË ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” . ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚÔ “ıÂÚÌfi” ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Ù˘ ∫ÔÚ¤·˜ ÙÔ 1953.

ΔÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÙÔ˘ ÂÂÈÛÔ‰›Ô˘ ∏ Â›ıÂÛË ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ÓËÛ› Yeonpyeong, ÌfiÏȘ 120 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·fi ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ™ÂÔ‡Ï Î·È, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ͤӷ Ú·ÎÙÔÚ›·, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 200 Ô‚›‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó Ï‹ÍÂÈ ÙÔ ÓËÛ›. ∞˘ÙfiÙ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ Ô‚›‰Â˜ ¤ÂÛ·Ó Û ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ‚¿ÛË, ÂÓÒ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˜ Ì·›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÊˆÙȤ˜ Ô˘ ͤÛ·Û·Ó ÛÙÔ ÓËÛ› ¤ÂÈ-

Ù· ·fi ÙÔ˘˜ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÔ‡˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ÂÂÈÛÔ‰›Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ·˘ÙfiÙ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜, ÂÚ›Ô˘ 60 Ì 70 Û›ÙÈ· ÂÏ‹ÁËÛ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÔ‡˜, ÂÓÒ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ¤Ó· ‰ËÌfiÛÈÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÂÏ‹ÁË ·fi Ù· ‚ÔÚÂÈÔÎÔÚ¿ÙÈη ˘Ú¿. ∂›Û˘ fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi Ë ·ÚÔ¯‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÎÔ›, ÂÓÒ Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÂÎΤӈÛ˘ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. √È ‰‡Ô ∫Ôڤ˜, Ù¯ÓÈο, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÎfiÌË Û ÂÌfiÏÂÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ηıÒ˜ Ë Û‡ÁÎÚÔ˘Û‹ ÙÔ˘˜ ¤ÏËÍ ÌfiÓÔ Ì ÌÈ·Ó ÂίÂÈÚ›·, ÂÓÒ Ë ¤ÓÙ·ÛË ·Ó¤‚ËΠηٷÎfiÚ˘Ê· ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, fiÙ·Ó Ë ™ÂÔ‡Ï Î·ÙËÁfiÚËÛ ÙË μfiÚÂÈ· ∫ÔÚ¤· fiÙÈ ÙÔÚ›ÏÈÛ ¤Ó· ÛοÊÔ˜ ÙÔ˘ ÔÏÂÌÈÎÔ‡ Ù˘ Ó·˘ÙÈÎÔ‡, ÛÎÔÙÒÓÔÓÙ·˜ 46 Ó·‡Ù˜.

¢ÈÂıÓ›˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ √ ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ √∏∂ ª·Ó ∫È ªÔ˘Ó ηٷ‰›Î·Û ÙËÓ Â›ıÂÛË Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∫ÔÚ¤·˜ Î·È ¤Î·Ó ¤ÎÎÏËÛË ÁÈ· “¿ÌÂÛË Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË” , ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙË ‚·ı‡Ù·ÙË ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘. “√ ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Â›Ó·È ‚·ı‡Ù·Ù· ·Ó‹Û˘¯Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÏÈ̿ΈÛË Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ ÛÙËÓ ÎÔÚ·ÙÈ΋ ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ, Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËΠۋÌÂÚ· ·fi ÙËÓ Â›ıÂÛË Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∫ÔÚ¤·˜ ÛÙÔ ÓËÛ› °ÂÔÁÂfiÓÁÎ. ∏ Â›ıÂÛË ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÛÔ‚·Ú¿ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ¤ÂÈÙ·

·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Ù˘ ∫ÔÚ¤·˜. √ ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ηٷ‰Èο˙ÂÈ ÙËÓ Â›ıÂÛË Î·È Î·Ï› ÁÈ· ¿ÌÂÛË Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ √∏∂. √ ª·Ó ∫È ªÔ˘Ó ÂͤÊÚ·Û Â›Û˘ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ª·ÚÎ §È·Ï °ÎÚ¿ÓÙ, ÂÓÒ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˙ËÙËı› Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Î¿ÔÈ·˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘. “√È ∏¶∞ ηٷ‰Èο˙Ô˘Ó ÛıÂÓ·Ú¿ ÙËÓ Â›ıÂÛË Î·È Î·ÏÔ‡Ó ÙË μfiÚÂÈ· ∫ÔÚ¤· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ Â¯ıÚÈ΋ ‰Ú¿ÛË” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô §Â˘Îfi˜ √›ÎÔ˜ Î·È ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ “ÔÈ ∏¶∞ Â›Ó·È ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿Ì˘Ó· Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ù˘ ∫ÔÚ¤·˜ Î·È ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘ Î·È Ù˘ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹” . ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ Î·ÙÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÔÈ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ‰ÚÂ‡Ô˘Ó ÛÙË ¡fiÙÈ· ∫ÔÚ¤· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÔ¯‹ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÓÂÚÁ‹ ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙË ¡fiÙÈ· ∫ÔÚ¤· ‰ÚÂ‡Ô˘Ó 28 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÌÂÚÈηÓÔ› ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜. ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Î·Ù·‰›Î·Û “Ì Ûı¤ÓÔ˜” ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi, ‰È¿ ÛÙfiÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ‰Èψ̷ٛ·˜, ∫¿ıÚÈÓ ÕÛÙÔÓ. “∞ÓËÛ˘¯Ò ‚·ıÈ¿ ÁÈ· Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ÁÂÁÔÓfiÙ· ÛÙËÓ ÎÔÚ·ÙÈ-

∏ ∂ÏÏ¿‰· ηٷ‰Èο˙ÂÈ ÙËÓ Â›ıÂÛË ∞£∏¡∞, 23.

√ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ °ÚËÁfiÚ˘ ¢ÂÏ·‚¤ÎÔ˘Ú·˜ Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Ì ·ÓËÛ˘¯›· ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ÎÔÚ·ÙÈ΋ ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ Î·È ÙËÓ ÂÈıÂÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔ-

΋ ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ı‡Ì·Ù· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÓÔÙÈÔÎÔÚ·ÙÒÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ Î·È ·Ì¿¯ˆÓ” , ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘. “∏ ÂÈÚ‹ÓË Î·È Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙËÓ ÎÔÚ·ÙÈ΋ ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Ô˘ÛÈÒ‰ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ [...] ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÚÔÛÂÎÙÈο Ù˘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ” . √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ ∫›Ó·˜, ÃfiÓÁÎ §¤È, οÏÂÛ ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Ó· “Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó” ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Â›Ó·È ÂȂ‚ÏË̤ÓË Ë ·Ó¿ÁÎË Î·È Ù· ‰‡Ô ̤ÚË Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙȘ ÂÍ·ÌÂÚ‹˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ô˘ ÛÙfi¯Ô ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ˘ÚËÓÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ¶ÈÔÓÁÈ¿ÓÁÎ. ∏ ∫›Ó· Û˘ÌʈÓ› Ì ÙȘ ∏¶∞ fiÙÈ Ô ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌfi˜ ÂÓfi˜ ÓÔÙÈÔÎÔÚ¿ÙÈÎÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ·fi ÙË μfiÚÂÈ· ∫ÔÚ¤· ‹Ù·Ó ¤Ó· ‰˘Û¿ÚÂÛÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Î·È fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·˘ÙÔÛ˘ÁÎÚ¿ÙËÛË, ‰‹ÏˆÛ ۋÌÂÚ· Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ·ÂÛÙ·Ï̤ÓÔ˜ ÁÈ· ÙË μfiÚÂÈ· ∫ÔÚ¤· ™Ù›‚ÂÓ ªfiÛÁÔ˘ÔÚı. “∫·È ÔÈ ‰‡Ô Û˘ÌʈÓԇ̠fiÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ Û˘ÚÚ¿ÍÂȘ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÈı˘ÌËÙfi Î·È ÂͤÊÚ·Û· ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÌÔ˘ fiϘ ÔÈ Ï¢ڤ˜ Ó· Âȉ›ÍÔ˘Ó ·˘ÙÔÛ˘ÁÎÚ¿ÙËÛË Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Û˘ÌʈÓÔ‡ÌÂ Î·È Û ·˘Ùfi” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ªfiÛÁÔ˘ÔÚı ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ô˘ ›¯Â Ì ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÎÈÓÂ˙ÈÎÔ‡ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈ-

Ú¿ Ù˘ μÔÚ›Ԣ ∫ÔÚ¤·˜, Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ˙ˆÒÓ ÛÙË ¡fiÙÈ· ∫ÔÚ¤·. “∏ ∂ÏÏ¿‰· ηٷ‰Èο˙ÂÈ ·ÂÚ›ÊÚ·ÛÙ· ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·˘Ù‹ Ô˘ ˘ÔÓÔ̇ÂÈ ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË Î·È ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ¢ÂÏ·‚¤ÎÔ˘Ú·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È Î·ÏˆÛÔÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ∫ÔÚ¤·˜ - ÁÈ· ·ÔÎÏÈ̿ΈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ Î·È Î·Ï› ÙË ‚ÔÚÂÈÔÎÔÚ·ÙÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ·Ó¿ÏÔÁ·”.

ÎÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË μfiÚÂÈ· ∫ÔÚ¤·. ¶¿ÓÙˆ˜ Ë ∫›Ó· ÂͤÊÚ·Û ·ÏÒ˜ ÙËÓ “·ÓËÛ˘¯›·” Ù˘ Î·È ·¤Ê˘Á ӷ ηٷ‰ÈοÛÂÈ ÙËÓ Â›ıÂÛË Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∫ÔÚ¤·˜. ∫·È Ë ƒˆÛ›· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ Â›ıÂÛË ˆ˜ “··Ú¿‰ÂÎÙË” ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ ۋÌÂÚ· ηٿ Ù˘ ÎÏÈ̿ΈÛ˘ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÛÙËÓ ∫ÔÚ·ÙÈ΋ ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ. √ ƒÒÛÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ™ÂÚÁÎ¤È §·‚ÚfiÊ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ¤ÓÙ·ÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÂÓ¤¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜. “∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, ·˘Ùfi Ó· ÌËÓ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÎÏÈ̿ΈÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘” , ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ËÁ‹ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô πÓÙÂÚÊ·Í Î·È Î¿ÏÂÛ·Ó ÁÈ· ‰Èψ̷ÙÈ΋ Â›Ï˘ÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ π·ˆÓ›·˜, ¡·fiÙÔ ∫·Ó, ˙‹ÙËÛ ۋÌÂÚ· ·fi ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ÙÔ˘ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó fiϘ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Û˘Ì‚¿Ó Î·È Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙÔ‡Ó ÁÈ· “οı ÂӉ¯fiÌÂÓÔ” . “∑‹ÙËÛ· ·fi ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Ó· οÓÔ˘Ó fiϘ ÙȘ ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜ Ô˘ ı· Ì·˜ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ì ‰˘Ó·ÌÈο Û οı ÂӉ¯fiÌÂÓÔ” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ∫·Ó ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤ÎÙ·ÎÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÈ΋ ηÙÔÈΛ·. √ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ π·ˆÓ›·˜ °ÈÔÛ›ÙÔ ™ÂÓÁÎfiÎÔ˘ ‰‹ÏˆÛ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ·fi ÙÔ ΔfiÎÈÔ fiÙÈ Ë π·ˆÓ›· “ηٷ‰Èο˙ÂÈ ¤ÓÙÔÓ·” ÙËÓ Â›ıÂÛË Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∫ÔÚ¤·˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÓÔÙÈÔÎÔÚ¿ÙÈÎÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. √ °ÂÚÌ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, °Î›ÓÙÔ μÂÛÙÂÚ‚¤ÏÂÚ, ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Î·È Û˘Ó¤ÛÙËÛ ÚÔ˜ fiϘ ÙȘ Ï¢ڤ˜ „˘¯Ú·ÈÌ›· Î·È ÌÂÙÚÈÔ¿ıÂÈ·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë Â›ıÂÛË Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡ ·ÂÛÙ·Ï̤ÓÔ˘ ÁÈ· ÙË μfiÚÂÈ· ∫ÔÚ¤· ™Ù›‚ÂÓ ªfiÚÁÔ˘ÔÚı ·fi ÙÔ ΔfiÎÈÔ ÁÈ· ÙÔ ¶ÂΛÓÔ, fiÔ˘ ı· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ∫ÈÓ¤˙Ô˘˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ ÁÈ· ÙÔ ˘ÚËÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∫ÔÚ¤·˜, Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë Ù˘ ‡·Ú͢ ‚ÔÚÂÈÔÎÔÚ·ÙÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌÔ‡ Ô˘Ú·Ó›Ô˘. ∞ÓËÛ˘¯›· Î·È ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜. ∏ ›‰ËÛË ÙÔ˘ ¤ÓÔÏÔ˘ ÂÂÈÛÔ‰›Ô˘ ÂËÚ¤·ÛÂ Î·È ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜, Ì ÙÔ ÁÔ˘fiÓ Ó· ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ¯·ÌËÏfi ÂÓfi˜ ÌËÓfi˜ Î·È ÙÔ È·ˆÓÈÎfi ÁÂÓ Ó· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÙÒÛË. ∂›Û˘ Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ÙÚ¿Â˙· Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∫ÔÚ¤·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÌÈ· Â›ÁÔ˘Û· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Ù˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¢È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÈ Ù· ÂÈÙfiÎÈ¿ Ù˘.

¢ÔÎ›Ì·Û·Ó ÙÔ ¯¿È Ô˘ “Û‚‹ÓÂÈ” ÙȘ ηΤ˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ∞ª™Δ∂ƒ¡Δ∞ª, 23.

∫∞∫∂™ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ, Ù¤ÏÔ˜. ΔÔ... Ê¿ÚÌ·ÎÔ Ô˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ËÁ‹ ¤ÌÓ¢Û˘ ÁÈ· Û˘ÁÁÚ·Ê›˜, ÛÂÓ·ÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‚ڋΠÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ˆÛÙfiÛÔ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ËıÈ΋ ÙÔ˘ ‰È¿ÛÙ·ÛË. ∂Ú¢ÓËÙ¤˜ ·fi ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÂÍ·Ê·Ó›ÛÔ˘Ó ÙȘ ηΤ˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ê¿Ú̷η Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ beta-blockers (μ-·Ó·ÛÙÔÏ›˜), Ù· ÔÔ›· Û˘Ó‹ıˆ˜ ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È Û ·ÛıÂÓ›˜ Ì ηډȷο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ¶ÂÈÚ¿Ì·Ù· Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Û ˙Ò· ¤‰ÂÈÍ·Ó ‹‰Ë fiÙÈ Ù· Ê¿Ú̷η ·˘Ù¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú¤Ì‚Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô ÂÁΤʷÏÔ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Î·È ·Ó·‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙȘ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÙÚÔÌ·ÎÙÈÎÒÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ. ™Ù· ÂÈÚ¿Ì·Ù· Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Ô ¢Ú. ª¤ÚÂÏ ∫ÈÓÙ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ ÕÌÛÙÂÚÓÙ·Ì ‰ÔΛ̷Û ٷ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ê¿Ú̷η Û 60 ¿ÓÙÚ˜ Î·È Á˘Ó·›Î˜. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ˘¤‚·Ï ÙÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ÛÙËÓ ÂÍ‹˜ ‰ÔÎÈÌ·Û›·: ΔÔ˘˜ ¤‰ÂÈÍ ÙÚÔÌ·ÎÙÈΤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ·Ú·¯ÓÒÓ ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÔ˘˜ ÚÔηÏÔ‡Û ËÏÂÎÙÚÔÛfiÎ Ôχ ÌÈÎÚ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜. ∞fi ÙÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ˙ËÙ‹ıËΠӷ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÂÓÂÚÁ¤˜ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘˜ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÌÈ· ÈÛ¯˘Ú‹ ·ÚÓËÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ·Ú¿¯Ó˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÓfi¯ÏËÛË Ô˘ ¤ÓȈı·Ó. ΔËÓ ÂÔ̤ÓË, ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÈÛ·Ó Û ‰˘Ô ÔÌ¿‰Â˜: ™Â ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‹Ú·Ó ÙÔ Ê¿ÚÌ·ÎÔ Î·È Û ÂΛÓÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¯ÔÚËÁ‹ıËΠ„¢‰ÔÊ¿ÚÌ·ÎÔ, ÂÓÒ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙȘ ›‰È˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ Ì ÙȘ ·Ú¿¯Ó˜. √È ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ η٤ÁÚ·„·Ó ÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ Êfi‚Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Î·È ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó fiÙÈ, ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÛÙËÓ ÔÔ›· ¯ÔÚËÁ‹ıËΠÙÔ Ê¿ÚÌ·ÎÔ, Ô Êfi‚Ô˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ‹Ú ÙÔ „¢‰ÔÊ¿ÚÌ·ÎÔ. ªÈ· ̤ڷ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÎÈ ÂÓÒ Ë Â‹ÚÂÈ· ÙÔ˘ Ê·ÚÌ¿ÎÔ˘ ›¯Â ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ, ÔÈ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó Í·Ó¿. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ‰ÂÓ ¿ÏÏ·Í·Ó. ŒÙÛÈ, fiÛÔÈ Â›¯·Ó ¿ÚÂÈ ÙÔ Ê¿ÚÌ·ÎÔ ¤‰ÂÈÍ·Ó Ó· ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, οı ÊÔÚ¿ Ô˘ οÔÈÔ˜ ʤÚÓÂÈ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ ÌÈ· ¤ÓÙÔÓË Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο ·Ó¿ÌÓËÛË, Ô ÂÁΤʷÏÔ˜ ·Ó·‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙËÓ ·Ó¿ÌÓËÛË. ΔÔ Ê¿ÚÌ·ÎÔ ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û ·˘Ù‹ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Î·È ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙÔÓ ÂÁΤʷÏÔ Ó· ÙËÓ ·Ó·ÓÂÒÛÂÈ.

™ÙËÓ Ú¿ÍË £ÂˆÚËÙÈο, Ì ÙÔ Ê¿ÚÌ·ÎÔ ·˘Ùfi ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Û‚‹ÛÔ˘Ó ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ·fi ÙÚ·˘Ì·ÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ·- ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÂÁÎÏËÌ·ÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ- Ô˘ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÚÈÓ ·fi ¯ÚfiÓÈ·. ªÔÚ› Â›Û˘ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ·ÛıÂÓ›˜ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ÊÔ‚›Â˜ ÙÔ˘˜, ÙȘ ÂÌÌÔÓ¤˜ ÙÔ˘˜, ‰È·ÙÚÔÊÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜, ·ÎfiÌË Î·È ÙȘ ÂÚˆÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·ÔÁÔËÙ‡ÛÂȘ... √È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, fï˜, ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÛË ÙˆÓ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ ·Ó·ÌÓ‹ÛˆÓ. ∫·È ‚ÚÂÙ·ÓÔ› ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó fiÙÈ Ù›ıÂÓÙ·È ÔÚÈṲ̂ӷ ‰‡ÛÎÔÏ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ËıÈ΋˜ ʇÛˆ˜. “∏ ‰È·ÁÚ·Ê‹ ηÎÒÓ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È fiˆ˜ fiÙ·Ó ‰ÈÒ¯ÓÔ˘Ì οÙÈ ÙÔ ·ÓÂÈı‡ÌËÙÔ, ¤Ó· Û˘Ú› ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ™˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì’ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜, Ì ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Ì·˜ ηıÒ˜ ·˘Ùfi Ô˘ ›̷ÛÙÂ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙȘ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ Ì·˜” , ÂÈÛ‹Ì·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ¢Ú. ¡Ù¿ÓÈÂÏ ™ÔÎfiÏ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂȉÈ·ÂÙ·È Û ˙ËÙ‹Ì·Ù· È·ÙÚÈ΋˜ ËıÈ΋˜ ÛÙÔ University of London.


¢ÈÂıÓ‹ 32 º·‚ÔÚ› Ô ™ÙÚÔ˜-∫·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ¶∞ƒπ™π, 23.

ª∂°∞§√ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙËÓ ÎÔ‡ÚÛ· ÁÈ·

ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ¤¯ÂÈ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜-∫·Ó ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙›. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ‰ËÌÔÛÎfiËÛ˘ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇıËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ·, ·Ó ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Á›ÓÔÓÙ·Ó ÙÒÚ· Ô ™ÙÚÔ˜-∫·Ó ı· Û˘ÁΤÓÙÚˆÓ ÙÔ 29% ÙˆÓ „‹ÊˆÓ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ, ÂÓÒ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ı· ΤډÈ˙ ÙÔÓ Ó˘Ó ¤ÓÔÈÎÔ ÙÔ˘ ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ÌÂÁ¿ÚÔ˘ Ì ‰È·ÊÔÚ¿ 18 ÔÛÔÛÙÈ·›ˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ (59% ¤Ó·ÓÙÈ 41%). ™‡Ìʈӷ Ì ÙË Ì¤ÙÚËÛË, Ô ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙› ¯¿ÓÂÈ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÙÂÚÔ Á‡ÚÔ Î·È ·fi ÙË ª·ÚÙ›Ó √ÌÚ› Î·È ÙÔÓ ºÚ·ÓÛÔ‡· √Ï¿ÓÙ, ÂÓÒ ¤Ú¯ÂÙ·È ÈÛfi·ÏÔ˜ ÌfiÓÔ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙË ™ÂÁÎÔÏ¤Ó ƒÔ·ÁÈ¿Ï. √È ÚÔ‰ÚÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ 2012. √ ™ÙÚÔ˜-∫·Ó, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ıËÙ›· ÛÙÔ ¢¡Δ Ï‹ÁÂÈ ÙÔ 2012 ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ·ÎfiÌË ·Ó ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ °·ÏÏ›·˜.

ΔÔ Wi-Fi “ÛÎÔÙÒÓÂÈ” Ù· ‰¤ÓÙÚ· Ã∞°∏, 23.

Δ√ ∞™Àƒª∞Δ√ ÿÓÙÂÚÓÂÙ “·ÚÚˆÛÙ·›ÓÂÈ” Ù· ‰¤ÓÙÚ·, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÓˆÌ·Ï›Â˜ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘Í‹ ÙÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢ӷ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ, Ë ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· Ô˘ ÂÎ¤ÌÔ˘Ó Ù· ·Û‡ÚÌ·Ù· ‰›ÎÙ˘· (Wi-Fi) Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂÈ‚Ï·‚‹˜ ÁÈ· Ù· ‰¤ÓÙÚ· Î·È Ù· Ê˘Ù¿ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔÓ ·ÛÙÈÎfi ÈÛÙfi. ∂Ú¢ÓËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Wageningen ÛÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›· ·¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Ë “·Ûı¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ Wi-Fi” Ï‹ÙÙÂÈ fiÏ· Ù· Ê˘ÏÏÔ‚fiÏ· ‰¤ÓÙÚ· ÛÙÔÓ ‰˘ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ·ÈÌÔÚÚ·Á›· Î·È ÚˆÁ̤˜ ÛÙÔ ÊÏÔÈfi ÙÔ˘˜. ΔËÓ ¤Ú¢ӷ ›¯Â ·Ú·ÁÁ›ÏÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Ù˘ fiÏ˘ Alphen aan den Rijn, ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi “·ÓÂÍ‹ÁËÙˆÓ ·ÓˆÌ·ÏÈÒÓ” ÛÙ· ‰¤ÓÙÚ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. √È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ·¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ù· ‰¤ÓÙÚ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛ‚ÏËı› ·fi οÔÈ· ·Ûı¤ÓÂÈ· Î·È ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó, ¤ÂÈÙ· ·fi Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ·Ú·Ù‹ÚËÛË, fiÙÈ Ù· ·Û‡ÚÌ·Ù· ‰›ÎÙ˘· “ÂÓÔ¯ÔÔÈÔ‡ÓÙ·È” ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¶ÚfiÛıÂÙ˜ ¤Ú¢Ó˜ ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Û fiÏÔ ÙÔÓ ‰˘ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ. ™ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›·, ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 70% ÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ ÛÙȘ ·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù· ›‰È· Û˘ÌÙÒÌ·Ù·, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ 10% Ô˘ ›¯Â ηٷÁÚ·Ê› ÚÈÓ ·fi ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, Ù· ‰¤ÓÙÚ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ‰¿ÛË -fiÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿Ï˘„Ë Wi-Fi- ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ‹ ηıfiÏÔ˘. ∂ÎÙfi˜ ·fi Ù· ËÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈο ‰›· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù· ·Û‡ÚÌ·Ù· ‰›ÎÙ˘· LAN Î·È Ù· ‰›ÎÙ˘· ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜, ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ Ú‡ÔÈ Ô˘ ÂÎ¤ÌÔ˘Ó Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ·.

√È ÂÈÙÒÛÂȘ √È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÂÍ¤Ù·Û·Ó 20 ‰¤ÓÙÚ· (ÌÂϛ˜) Ù· ÔÔ›· ÂͤıÂÛ·Ó Â› ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ËÁ¤˜ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜. ŸÛ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÂÓÙfi˜ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Wi-Fi ˘¤ÛÙËÛ·Ó ¯ÚˆÌ·ÙÈΤ˜ ·ÏÏÔÈÒÛÂȘ ÛÙ· ʇÏÏ· ÙÔ˘˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙË Ó¤ÎÚˆÛË Ù˘ ¿Óˆ Î·È Î¿Ùˆ ÂȉÂÚÌ›‰·˜ ÙÔ˘˜. “∞˘Ùfi Ô‰ËÁ› ÛÙ·‰È·Î¿ ÛÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ Ê‡ÏψӔ , ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ¿, Ë ¤Ú¢ӷ η٤‰ÂÈÍ fiÙÈ Ë ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ÙˆÓ ·Û‡ÚÌ·ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÛÙ›ÏÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Î·Ï·ÌÔÎÈÒÓ. √È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÙfiÓÈÛ·Ó fiÙÈ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÌÂϤÙ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂȂ‚·ÈˆıÔ‡Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Î·È Ó· ηıÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛ̘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ·Û‡ÚÌ·Ù˘ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ ÛÙ· ‰¤ÓÙÚ·.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 24 ¡√∂ªμƒπOY 2010

™Â ¿ÌÂÛË ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙȘ οÏ˜ ÂÈ̤ÓÂÈ Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Î·È ÙÔ ™ÈÓ º¤ÈÓ Î·Ù¤ıÂÛ ÚfiÙ·ÛË ÌÔÌÊ‹˜

ª¿¯Ë ÂÈ‚›ˆÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÈÚÏ·Ó‰È΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â˘Úˆ-‰È¿ÛˆÛË ¢√Àμ§π¡√, 23.

¢

˘Ó·ÌÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÊˆÓ¤˜ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ πÚÏ·Ó‰Ô‡ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ ∂∂-

¢¡Δ. √ ªÚ¿È·Ó ∫fiÔ˘ÂÓ ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÂÙ·È ÛÙËÓ ¿ÌÂÛË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂÎÏÔÁÒÓ, ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Î·È “‰Â›¯ÓÂÈ” οÏ˜ ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ Û ۇÁÎÚÔ˘ÛË ·ÎfiÌË Î·È Ì ÙÔ˘˜ Û˘Á΢‚ÂÚÓÒÓÙ˜ ¶Ú·Û›ÓÔ˘˜. ™Â ¿ÌÂÛË ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙȘ οÏ˜ ÂÈ̤ÓÂÈ Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Î·È ÙÔ ™ÈÓ º¤ÈÓ Î·Ù¤ıÂÛ ‹‰Ë ÚfiÙ·ÛË ÌÔÌÊ‹˜. √ ªÚ¿È·Ó ∫fiÔ˘ÂÓ ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ηÙfiÈÓ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰È·Ï‡ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ, ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙȘ οÏ˜ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2011 ·ÊfiÙÔ˘ ı· ¤¯ÂÈ ÂÁÎÚÈı› Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ ¤ÍÈ ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. ΔËÓ ΔÚ›ÙË ¿ÊËÛ ӷ ÂÓÓÔËı› fiÙÈ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ, ·ÚÓÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Î·È ÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· ÙˆÓ Û˘Á΢‚ÂÚÓÒÓÙˆÓ ¶Ú·Û›ÓˆÓ Ó· Ô‰ËÁËı› Ë ¯ÒÚ· Û ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. Δ· ÓÔÌÔÛ¯¤‰È· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ 2011 ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌ· ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ, ‰‹ÏˆÛ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Ô ªÚ¿È·Ó ∫fiÔ˘ÂÓ. Δ· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙȘ οÏ˜, ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·Ó¤‚·Ï ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸Ôı¤ÛË ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Ë πÚÏ·Ó‰›· ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙËÓ ∂∂ Î·È ÙÔ ¢¡Δ. “∏ μÔ˘Ï‹ ·˘Ù‹ ı· ¤ÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ ‰È·Ï˘ı› ·fi ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. √ ªÚ¿È·Ó ∫fiÔ˘ÂÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÛÙË μÔ˘Ï‹” ‰‹ÏˆÛ·Ó ÙËÓ ΔÚ›ÙË ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢fiÌÂÓÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ™ÈÓ º¤ÈÓ, ηٷı¤ÙÔÓÙ·˜ ÚfiÙ·ÛË ÌÔÌÊ‹˜ ηٿ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. √ πÚÏ·Ó‰fi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ›¯Â ÙÔ Úˆ› ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ˘˜ ËÁ¤Ù˜ ÙˆÓ Î‡ÚÈˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, º¿ÈÓ °Î¤ÈÏ Î·È ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫fiÌÌ·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿˜ ÙÔ˘ Ó· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙȘ οÏ˜. √ ËÁ¤Ù˘ ÙÔ˘ º¿ÈÓ °Î¤ÈÏ ŒÓÙ· ∫¤ÓÈ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ó· ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ‚‰ÔÌ¿‰· ·ÓÙ› Ù˘ 7˘ ¢ÂÎÂÌÚ›Ô˘, ˆÛÙfiÛÔ Ô ªÚ¿È·Ó ∫fiÔ˘ÂÓ ·ÚÓ‹ıËÎÂ. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ÎÚ›ÛË ¯Ù‡ËÛ “ÎfiÎÎÈÓÔ” ÛÙËÓ πÚÏ·Ó‰›· ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, ÙËÓ ÂÔ̤ÓË Ù˘ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢, Ì ‰‡Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ó· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ‰ÂÛ̇ÔÓÙ·È Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· ÙÔÓ ªÚ¿È·Ó ∫fiÔ˘ÂÓ. ∞fi ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Ë ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÛÙ‹ÚÈ͢

Ù˘ πÚÏ·Ó‰›·˜ ·fi ÙËÓ ∂∂ Î·È ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·Ì›Ô. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜, ÔÈ Û˘Á΢‚ÂÚÓÒÓÙ˜ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ ˙‹ÙËÛ·Ó ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË Î·È ¤ÁÎÚÈÛË ÂÓfi˜ ÙÂÙÚ·ÂÙÔ‡˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ 2011, ÒÛÙ ӷ ÚÔ·„ÂÈ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ÈÛ¯˘Ú‹ ÏÂÈÔ„ËÊ›·. ∏ ÈÚÏ·Ó‰È΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÙÔ ÙÂÙÚ·ÂÙ¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÏÈÙfiÙËÙ·˜, ÂÓÒ Ë „ËÊÔÊÔÚ›· ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ· ÙȘ 7 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘.

ΔÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∫fiÔ˘ÂÓ ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÈ Ô ÈÚÏ·Ó‰ÈÎfi˜ Δ‡Ô˜

√ ÈÚÏ·Ó‰ÈÎfi˜ Δ‡Ô˜ ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ªÚ¿È·Ó ∫fiÔ˘ÂÓ, ¤ÂÈÙ· ·fi ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2011, ηÏÒÓÙ·˜ ˆÛÙfiÛÔ Û ÂıÓÈÎfi Û˘Ó·ÁÂÚÌfi ̤¯ÚÈ ÙfiÙ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÂÓfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ı· Â͢ËÚÂÙ› ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ Û¯¤‰ÈÔ ‰È¿ÛˆÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˘ ÙÔ˘ ·ÚÈÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Irish Examiner ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË Ï‡Ë ÙÔ˘ Ô˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÈÚÏ·Ó‰È΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘, ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÏÈÙfiÙËÙ·˜, ̤¯ÚÈ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, ÁÈ· Ó· ÚÔÎËÚ‡ÍÂÈ ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. “√ ªÚ¿È·Ó ∫fiÔ˘ÂÓ Â›Ó·È Ù˘ÊÏfi˜, Á·ÓÙ˙ÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÁÈ· ÙÔ ’ÂıÓÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ’, ÂÓÒ fiÛÔÈ ÙÔÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ” ÁÚ¿ÊÂÈ. “Δ· ÔÓÙ›ÎÈ· ÂÁηٷÏ›Ô˘Ó ÙÔ ÏÔ›Ô” ϤÂÈ ·fi ÙËÓ

ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë Irish Daily Mail, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô ªÚ¿È·Ó ∫fiÔ˘ÂÓ ·Ó·ÁοÛıËΠӷ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ¤ÂÈÙ· ·fi ·Ú·Î›ÓËÛË ÙˆÓ ¶Ú·Û›ÓˆÓ ÚÔ˜ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË, ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÂÙ·›ÚˆÓ ÛÙÔÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û˘Ó·ÛÈÛÌfi. ¢‡Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ , ÔÈ „‹ÊÔÈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È ÎÚ›ÛÈ̘ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó fiÙÈ ·ÔÛ‡ÚÔ˘Ó ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰·. “ŸÌˆ˜, ˘¿Ú¯ÂÈ Â›Û˘ ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË: ı· Á›ÓÔ˘Ó ÂÎÏÔÁ¤˜, Ô Ï·fi˜ ı· ÂÎÊÚ·Ûı›” ÁÚ¿ÊÂÈ Ë Irish Daily Mail “‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜” ÙÔ ·ÚÓËÙÈÎfi ÚÂÎfiÚ ÛÙË ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ªÚ¿È·Ó ∫fiÔ˘ÂÓ. “√È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ηٷ‰›Î·Û·Ó ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›· ÛÙË ¯ÚÂÔÎÔ›·. √ Ï·fi˜ Ù·ÂÈÓÒıËÎÂ, Ë ˘fiÏË„Ë Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Î˘Ï›ÛıËΠÛÙË Ï¿ÛË” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ë Irish Sun. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ Irish Times, ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· “·ÓÔÈÎÙ‹ ÂͤÁÂÚÛË” ÛÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ºÈ¿Ó· º¤ÈÏ, ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ πÚÏ·Ó‰Ô‡ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ “ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ¤Ó·Ó ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, ·Ú¿ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·Ó·Ù·Ú·¯‹” ÂÎÙÈÌ¿ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰·, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÏÈÙfiÙËÙ·˜. “∏ ·fiÚÚÈ„Ë ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Û ·ÎfiÌË ¤Ó· Ï‹ÁÌ· ÁÈ· ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ˘fiÏË„Ë Ù˘ πÚÏ·Ó‰›·˜” Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰·. ∏ Irish Independent ıˆÚ› Â›Û˘ fiÙÈ “Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÈÔıÂÙËı›” . “√ÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ÛΤ„Ë ÛÙÂÚÂ›Ù·È ÓÔ‹Ì·ÙÔ˜” ÁÚ¿ÊÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰·, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ı· ÚÔÙÈÌÔ‡Û ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ ªÚ¿È·Ó ∫fiÔ˘ÂÓ.

™ÙȘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ŒÚ¢ӷ˜ ∂ÏÏ¿‰·˜

“ª·Ó‰‡· ·ÔÚ·ÙfiÙËÙ·˜” ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ë ∂∂ μƒÀ•∂§∂™, 23.

“√ ª∞¡¢À∞™ ·ÔÚ·ÙfiÙËÙ·˜” ÙÔ˘ ÿ-

ÚÈ ¶fiÙÂÚ, ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ¯¿ÚË ÛÙȘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜ Û ∂ÏÏ¿‰·, °ÂÚÌ·Ó›·, ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ Î·È ΔÔ˘ÚΛ· Ô˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹. ∞˘Ùfi ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ·fi ÙȘ μڢͤÏϘ Ô Δ˙fiÓ·ı·Ó ΔÔÓÙ, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚfiÔ˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ÁÈ· ÙÔ „ËÊÈ·Îfi ıÂÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ, ¡¤ÏÈ ∫ÚÔ˘˜. ªÂ ÙË ¯Ú‹ÛË Ó·ÓÔÙ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· Î·È ÙÔ ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ ¤Ù˘¯·Ó Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó ÙË ÚÔ‹ ÙÔ˘ ʈÙfi˜, ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Û Â͈ÙÈΤ˜ ÙÚÈۉȿÛٷ٘ Û˘Û΢¤˜ fiˆ˜ “Ì·Ó‰‡Â˜ ·ÔÚ·ÙfiÙËÙ·˜” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ, ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÙ‡¯ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó ·fiÚ·Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘ ·fi ¤Ó· ¯ÈÏÈÔÛÙfiÌÂÙÚÔ, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜, ˆÛÙfiÛÔ, ÙËÓ Î·Ù·Ú¯‹Ó ÔÚıfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂËÚ·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÔÙÈÎÒÓ È‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Ì ÙÚfiÔ˘˜ Ô˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ·‰‡Ó·ÙÔÈ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ PHOME (ºˆÙÔÓÈο ªÂÙ·-˘ÏÈο), ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È

ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ·fi ÙÚ›· Â˘Úˆ·˚ο ·ÓÂÈÛÙËÌȷο ȉڇ̷ٷ, ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ŒÚ¢ӷ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙÔ Δ¯ÓÔÏÔÁÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ Ù˘ ∫·ÚÏÛÚԇ˘ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, Î·È ÙÔ Imperial College ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ÙÔ˘ ∏ӈ̤ÓÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ. ∂Ù·›ÚÔ˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ¶·ÓÂÈ-

ÛÙ‹ÌÈÔ Bilkent ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, ¯¿ÚË ÛÙËÓ Û˘Ìʈӛ· ÂÚ¢ÓËÙÈ΋˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ì ÙËÓ ∂∂. √È ÂÚ¢ÓËÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ PHOME ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2008 Î·È ı· ÂÚ·ÙˆıÔ‡Ó ÙÔ 2011. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÂ

∏̤ڷ ¤ÓıÔ˘˜ ÛÙËÓ ∫·ÌfiÙ˙Ë ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ 345 ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ Ô‰Ô·Ù‹ıËÎ·Ó ¶¡√ª ¶∂á, 23.

∏ª∂ƒ∞ ¤ÓıÔ˘˜ ÎËÚ‡¯ıËÎÂ Ë ΔÚ›ÙË ÛÙËÓ ∫·ÌfiÙ˙Ë ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘Ï¿-

¯ÈÛÙÔÓ 345 ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ Ô‰Ô·Ù‹ıËÎ·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÙÔ˘ ¡ÂÚÔ‡ Û ÓËÛ› ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ¶ÓÔÌ ¶ÂÓ¯. ∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¿ÏÏÔÈ, ÂÚ›Ô˘ 400, ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÂÂÈÛÔ‰›Ô˘. ŸÏ· ÍÂΛÓËÛ·Ó fiÙ·Ó ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¿ÓıÚˆÔÈ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ‰È·Û¯›ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ Á¤Ê˘Ú· Ô˘ ÂÓÒÓÂÈ ÙÔ ÓËÛ¿ÎÈ ∫Ô¯ ¶ÈÙ˜ Ì ÙË ÛÙÂÚÈ¿. §fiÁˆ ÙÔ˘ Û˘ÓˆÛÙÈÛÌÔ‡ οÔÈÔÈ ÏÈÔı‡ÌËÛ·Ó Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÚÔÎÏËı› ·ÓÈÎfi˜ Î·È Ó· Ô‰Ô·ÙËıÔ‡Ó. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ∫·ÌfiÙ˙˘ Ã·Ó ™ÂÓ ‰È¤Ù·Í ¤Ú¢ӷ ÁÈ· Ù· ·›ÙÈ· Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜, ÂÓÒ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔ Û˘Ì‚¿Ó ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÚ·Áˆ‰›· Ô˘ ¤ÏËÍ ÙË ¯ÒÚ· ÌÂÙ¿ ÙȘ Ì·˙ÈΤ˜ ‰ÔÏÔÊÔӛ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ∂Ú˘ıÚÔ‡˜ ÃÌÂÚ ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1970. √È ∞Ú¯¤˜ ›¯·Ó ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ fiÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ‰‡Ô ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¿ÓıÚˆÔÈ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÙÔ˘ ¡ÂÚÔ‡. ¶ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ı‡Ì·Ù·, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ BBC, ¤ı·Ó·Ó ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·, ηıÒ˜ fiÙ·Ó ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ·ÓÈÎfi˜ È¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ËÏÂÎÙÚÔÊfiÚ· ηÏ҉ȷ Ù˘ Á¤Ê˘Ú·˜ ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ¤ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÓÂÚfi.

1,88 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ·fi Ù· ÔÔ›· Ë ∂ÈÙÚÔ‹ Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ 1,43 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ¤Ú¢ӷ˜ ÁÈ· Δ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ۯ‰›·Û·Ó Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó “ʈÙÔÓÈο ÌÂÙ·-˘ÏÈο” Ù· ÔÔ›· ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ ÊˆÙfi˜. √ “Ì·Ó‰‡·˜ ·ÔÚ·ÙfiÙËÙ·˜” Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ·fi Ôχ ÌÈÎÚ¤˜ Ú¿‚‰Ô˘˜ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ ÌfiÏȘ ÔÏ›ÁˆÓ ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ Ó·ÓÔ̤ÙÚˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Û ‰ÔÌ‹ Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ۈÚfi ·fi ͇Ϸ. √È Ú¿‚‰ÔÈ Ù·ÎÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÚÔÛÂÎÙÈο ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Î¿Ì„Ô˘Ó ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Ù· ʈÙÂÈÓ¿ ·̷ٷ. ∞ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ʈÙfi˜, ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηÙ¢ı‡ÓÔ˘Ó Ù· ʈÙÂÈÓ¿ ·̷ٷ Á‡Úˆ ·fi ¤Ó·Ó fiÁÎÔ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ̤ÙÚÔ˘ ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ô fiÁÎÔ˜ Ó· ηı›ÛÙ·Ù·È ·fiÚ·ÙÔ˜ ÛÙȘ ÙÚÂȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Û ̋ÎË Î‡Ì·ÙÔ˜ ʈÙfi˜ ·Ú·Ï‹ÛÈ· ÚÔ˜ ÂΛӷ Ô˘ Â›Ó·È ÔÚ·Ù¿ ·fi ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹, ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙˆÓ ÂÚ¢ÓËÙÒÓ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÂÂÎÙ·ı› ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÛÙË ÔÚ·Ù‹ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜, ÂÓÒ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ.


EÈηÈÚfiÙËÙ· 33

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 24 N√∂ªμƒπ√À 2010

¢ˆÚÂ¿Ó ΔÌ‹Ì·Ù· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ∏ °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¢È¿ μ›-

Ô˘ ª¿ıËÛ˘ (°.°.¢.μ.ª.) Î·È ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ¢È·ÚÎÔ‡˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ∂ÓËÏ›ÎˆÓ (π.¢.∂∫.∂.) ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó Î·È ˘ÏÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∂Î·›‰Â˘ÛË ÂÓËÏ›ÎˆÓ ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË ‚·ÛÈÎÒÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙȘ ¡¤Â˜ Δ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ◊ÚˆÓ2” Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÂÓËÏ›ÎˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ·Ú¯¿ÚÈˆÓ ÛÙËÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋, ÛÙË ¯Ú‹ÛË ∏/À Î·È ÙȘ Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∂Î·›‰Â˘ÛË ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛË” Î·È Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô (∂™¶∞ 2007-13) Î·È ·fi ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ. ·) ™Â ÔÈÔ˘˜ ·¢ı‡ÓÂÙ·È: ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÓ‹ÏÈΘ Ôϛ٘ (¿Óˆ ÙˆÓ 18 ÂÙÒÓ) Ô˘ Â›Ó·È ·Ú¯¿ÚÈÔÈ ÛÙËÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋. ‚) ¶ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜: - °ÂÓÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜. - ∏ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Windows. - ∏ ¯Ú‹ÛË ÎÂÈÌÂÓÔÁÚ¿ÊÔ˘ (Word). - ∏ ¯Ú‹ÛË ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ Ê‡ÏÏˆÓ (Excel). - ∏ ¯Ú‹ÛË ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂˆÓ (Powerpoint). - ¶ÏÔ‹ÁËÛË ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô, ·Ó·˙‹ÙËÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜. - ∏ ¯Ú‹ÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ԣ (e-mail). - ™‡Á¯ÚÔÓ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ (·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ÈÔ› ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Î.Ï.). ∏ ÊÔ›ÙËÛË Â›Ó·È ¢øƒ∂∞¡. Á) ¢È¿ÚÎÂÈ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜: ∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È 50 ÒÚ˜. ª·ı‹Ì·Ù· ı· Á›ÓÔÓÙ·È ‰‡Ô (2) ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, ·fi 2,5 ÒÚ˜ οı ÊÔÚ¿, ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜. Δ· ΔÌ‹Ì·Ù· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È Û ‰È¿ÛÙËÌ· 10 ‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ (2,5 ÌËÓÒÓ ÂÚ›Ô˘). ‰) ŒÓ·ÚÍË ΔÌËÌ¿ÙˆÓ: Δ· ÚÒÙ· ΔÌ‹Ì·Ù· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010. Â) ΔfiÔ˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜: Δ· ΔÌ‹Ì·Ù· ı· Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘. √È ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔÈ ı· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó Û ΔÌ‹Ì·, Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Û οÔÈÔ ÎÔÓÙÈÓfi Û¯ÔÏÂ›Ô Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ (ÂÊfiÛÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹). ÛÙ) ¶ÈÛÙÔÔ›ËÛË: √È ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔÈ Ô˘ ı· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ÂÈÙ˘¯Ò˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ı· Ï¿‚Ô˘Ó ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÂÈÌfiÚʈÛ˘ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘. ˙) ∞ÈÙ‹ÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜: ∞ÈÙ‹ÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ‰/ÓÛË: ∑¿¯Ô˘ Î·È ∞Ó··‡Ûˆ˜ (·Ï·Èfi ÎÙ›ÚÈÔ ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˘), ÙËÏ. 24210 43007, ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: 11.00-14.00 ηıËÌÂÚÈÓ¿ (ÂÎÙfi˜ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ 10.30-13.30) Î·È ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ΤÓÙÚ·.

ÀÂÚ„‹ÊÈÛ·Ó ¶∞™√∫, ¡¢, ηٿ „‹ÊÈÛ·Ó Ù· ¿ÏÏ· ÎfiÌÌ·Ù·

¢ÂÎÙfi Â› Ù˘ ·Ú¯‹˜ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ∞£∏¡∞, 23.

“∂

Ì›˜ ÙÚ·‚¿Ì ̛· ÎfiÎÎÈÓË ÁÚ·ÌÌ‹ Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ÚÔÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙÔ ÍÂıÂÌÂÏ›ˆÌ· ÙÔ˘ ÂÏ·ÙÂÈ·ÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ·‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È ÙÔ Ú¿ÙÙÔ˘Ì ¯ˆÚ›˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi ÚfiÛËÌÔ. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È ¿ÏψÛÙÂ Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜ ·ÔχÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·. ∫·È ÙÔ Ï¤ˆ ÁÈ·Ù› Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ·˘Ù‹ Ë ·Ú·ÊÈÏÔÏÔÁ›· Î·È Ë ·Ú·Ô›ËÛË. ¢ÂÓ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ì ·fiÏ˘ÛË Î·Ì›· ÓfiÌÈÌË ÚfiÛÏË„Ë”. ªÂ ÙË ÊÚ¿ÛË ·˘Ù‹ ¤‰ˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, °È¿ÓÓ˘ ƒ·ÁÎÔ‡Û˘, ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· ÙˆÓ ÚÔı¤ÛˆÓ, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÏËÊı› ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ÁÈ· ÙÔ Û˘ÌÌ¿˙ÂÌ· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ ˘fi „‹ÊÈÛË ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· ÙËÓ “∫·Ù¿ÚÁËÛË Î·È Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·” . ΔÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ‹ ÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË 79 Û˘ÓÔÏÈο ˘ËÚÂÛÈÒÓ, Á›ÓÂÙ·È ‰ÂÎÙfi Â› Ù˘ ·Ú¯‹˜ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ Î˘‚ÂÚÓÒÓ ÎfiÌÌ· Î·È ÙËÓ ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, ÂÓÒ Î·Ù·„ËÊ›˙ÂÙ·È ·fi Ù· ˘fiÏÔÈ· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘. ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ fï˜ Ù˘ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ ‚Ú¤ıËÎÂ Ë ‰È¿Ù·ÍË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ηٷÚÁÂ›Ù·È Ë ∞°ƒ√°∏ ∞.∂. Î·È ·ÔχÔÓÙ·È ÂÚ› ÙÔ˘˜ 266 ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ô˘ ÚÔÛÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÙËÓ 1Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 Ì ٷ¯‡Ù·Ù˜ ‰È·‰Èηۛ˜, ÂÈÏ‹„È̘, ·‰È·Ê·Ó›˜ Î·È Ì ÎÔÌÌ·ÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ηٿ ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›·. -¢ÂÓ ·ÔχÔÓÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ‰‹ıÂÓ Ì›· ÔÏÈÙÈ΋˜ ‰›ˆÍ˘, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ·Ú¯ÒÓ Î·È ‰Èη›Ô˘, ›Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜, ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ¿ÚÓËÛË Û˘ÓÔÏÈο fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÔ›·˜ Ë ¡¢ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·‡ÚÈÔ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ „ËÊÔÊÔÚ›· Â› ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘. °È· ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ‰È¿Ù·Í˘ οÓÂÈ ÏfiÁÔ Î·È ÙÔ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, Ô˘ ÔÌÈÏ› ÁÈ· ·Ú·‚›·ÛË Ù˘ ·Ú¯‹˜ Ù˘ ÈÛfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 4 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿Á-

∞£∏¡∞, 23.

ª∂ ΛÌÂÓ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô,

ÔÈ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ Ã¿Ú˘ ÷Ù˙ËÌȯÂÏ¿Î˘, °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ ΔۿηÏÔ˜ Î·È ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ ·Ú·‰¤¯ÔÓÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È Ì¤ÏË Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ “™˘ÓˆÌÔÛ›· ¶˘Ú‹ÓˆÓ Ù˘ ºˆÙÈ¿˜” Î·È ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó fiÙÈ “¤ÂÙ·È Û˘Ó¤¯ÂÈ·” . ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ì ÎÔÈÓ‹ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Indymedia, ÔÈ ΔۿηÏÔ˜ Î·È ∞ÚÁ˘ÚÔ‡, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Ó· Ô˘Ó ÔÙȉ‹ÔÙ ÛÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ·Ó·ÎÚÈÙ‹, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ‰‡Ô ÂÌÚËÛÙÈÎÒÓ ‰ÂÌ¿ÙˆÓ Û ÂÙ·ÈÚ›˜ Ù·¯˘ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÛÙÔ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ Ì ·Ú·Ï‹Ù˜ ÙËÓ ÚÂۂ›· ÙÔ˘ ªÂÍÈÎÔ‡ Î·È ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Eurojust ÛÙË Ã¿ÁË. ∞ӷʤÚÔ˘Ó, Â›Û˘, fiÙÈ Ù· ‰¤Ì·Ù· Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‰ÚÈ΋ ηÙÔÈΛ· ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙› ÛÙË °·ÏÏ›· Î·È ÙËÓ ÚÂۂ›· ÙÔ˘ μÂÏÁ›Ô˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ‰ËÏÒÓÔ˘Ó “·È¯Ì¿ÏˆÙÔÈ ÙÔ˘ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘” Î·È “ÂÚ‹Ê·Ó· ̤ÏË Ù˘ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ™˘ÓˆÌÔÛ›· ¶˘Ú‹ÓˆÓ Ù˘ ºˆÙÈ¿˜” . “¢ÂÓ ÌÂÙ·ÓÈÒÓÔ˘Ì ÁÈ· Ù›ÔÙ· Î·È ÛÙËÚ›˙Ô˘Ì fiϘ ÙȘ ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ Î·È ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ‹˜ Ì·˜, ηıÒ˜ ÎÈ ·˘Ù¤˜

Ì·ÙÔ˜ Î·È ¿ÓÈÛË ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÌÂٷ͇ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÏËÊı› Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ Î·È ÛÙËÓ ›‰È· ˘ËÚÂÛ›·, ·ÏÏ¿ ‰È·ÊˆÓ› Î·È Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ∞°ƒ√°∏™, ÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Ì ‚¿ÛË ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ‰›Î·ÈÔ. -¶Ú¤ÂÈ Ó· ÌÔ˘Ó Î·ÓfiÓ˜ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‚›Ô Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓ. ΔËÓ ‡ÛÙ·ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ӷ ˘ÂÚ·Û›˙ÂÛÙ ¤Ó· ÂÏ·ÙÂÈ·Îfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ·‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜, ‹Ù·Ó Ë ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Î. ƒ·ÁÎÔ‡ÛË, ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙË ¡¢ fiÙÈ ÛÙ· ÂÓÙ¤ÌÈÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ “ÎÏËÚÔ‰fiÙËÛ” 60.000 Ó¤Ô˘˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, 100.000 Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 50.000 Û˘Ì‚¿ÛÂȘ stage. √ ÂÈÛËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ °ÈÒÚÁÔ˜ ∞Ú‚·ÓÈÙ›‰Ë˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ Â› ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘, ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ˆ˜ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÔÚıÔÏÔÁÈ-

΋˜ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· Ì ÛÎÔfi ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ‡ÚÔ˘˜ ÙÔ˘, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·fi ÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ 78 ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ·ÓˆÓ‡ÌˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, ÂÍÔÈÎÔÓÔÌÔ‡ÓÙ·È ÂÙËÛ›ˆ˜ ÂÚ› Ù· 10,5 ÂÎ. ¢ÚÒ. √ ÂÈÛËÁËÙ‹˜ Ù˘ ¡¢ ¶ÚÔÎfi˘ ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Ù›ıÂÙ·È ˘¤Ú Ù˘ ·Ú¯‹˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ -‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Î·È Ë ¡¢ ˆ˜ ΢‚¤ÚÓËÛË ‰ÚÔÌÔÏÔÁÔ‡Û ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ‹ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË 255 ÊÔÚ¤ˆÓ-, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ Â› Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ‰È·Ù¿ÍˆÓ. ∏ ÂÈÛËÁ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ∫∫∂ ¢È·Ì¿ÓÙˆ ª·ÓˆÏ¿ÎÔ˘ ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ Ì ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ·˘Ùfi “·ÓÔ›ÁÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÔχÛÂȘ Î·È ‰Ú·ÛÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ fiÛˆÓ ·Ô̤ÓÔ˘Ó Ì ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ··Í›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ·ÔÛÎÔ›ٷÈ

Ë È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘, Ì ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ıˆÚ¿ÎÈÛË Ù˘ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î·È Ù˘ ÏÔ˘ÙÔÎÚ·Ù›·˜” . “ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi ·ÎfiÌË ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ” , Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Î·Ì›· ۇ̂·ÛË ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ó·Óˆı›, ÂÓÒ Î·È ÔÈ ÌÂٷٷÛÛfiÌÂÓÔÈ ı· Â›Ó·È ÛÙÔÓ ÚÔı¿Ï·ÌÔ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, ·ÊÔ‡ Ì ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ì ٛÔÙ ‰ÂÓ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·È. ∞fi ¯ı˜ ÔÈ ÌÂٷٿÍÂȘ ÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Î·È “¶∞™√∫ Î·È ¡¢ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ‰È·¯ÚÔÓÈο fiÌËÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Û˘ÎÔÊ·ÓÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ¿¯ÚËÛÙÔ˘˜, ‹ ÚÔ˚fiÓ ÚÔ˘ÛÊÂÙÈÔ‡” . √ ÂÈÛËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ §∞√™ ÕÁÁÂÏÔ˜ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ˆ˜ ¿ÙÔÏÌÔ Î·È Î·ÙÒÙÂÚÔ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, “ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ¿ÏˆÛ˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ·fi Ù· ‰‡Ô ÎfiÌÌ·Ù· ÂÍÔ˘Û›·˜, ηıÒ˜ Ô ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ‹Ù·Ó ÚÔ˚fiÓ ·ı¤ÌÈÙ˘ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹˜, ¯ˆÚ›˜ Ô˘‰Â›˜ Ó· ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ οı ·ÓÙÈ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ÚfiÛÏ˄˘” . ÀÂÓı‡ÌÈÛ ̿ÏÈÛÙ· fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ›¯Â ‰ÂÛÌ¢ı› ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ÁÈ· ηٿÚÁËÛË 200 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. √ ·ÁÔÚËÙ‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ μ·Û›Ï˘ ªÔ˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ì ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Î·È fiÛ· ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·È ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ·Ó·ıˆÚË̤ÓÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, ‚Á·›ÓÂÈ ÛÙÔ ÛÊ˘Ú› Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ÏÔ‡ÙÔ˜, ÔÈ ‰ËÌfiÛȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Î·È ÛÙÔ¯ÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÌÂıÔ‰Â˘Ì¤Ó· ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔ› ÙÔ˘˜, “Ì ÙÔ ÍÂÔ‡ÏËÌ· ÙˆÓ ¢∂∫√, ÙËÓ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙˆÓ ÙÂÌ¤ÏˉˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψӔ.

ªÂ ÂÈÛÙÔϤ˜ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇıËÎ·Ó ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô

ΔË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ “¶˘Ú‹Ó˜” ·Ú·‰¤¯ıËÎ·Ó ÙÚÂȘ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ·fi Â‰Ò Î·È ¤Ú·, Î·È ÔÈ Ôԛ˜ Ì·˜ ¤Î·Ó·Ó Î·È ı· Ì·˜ οÓÔ˘Ó ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ˘˜” . ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ ‰‡Ô ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ “Δ›ÔÙ· ‰ÂÓ ÙÂÏ›ˆÛÂ. √ fiÏÂÌÔ˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È” , ÂÓÒ Ë ÂÈÛÙÔÏ‹ ʤÚÂÈ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ “™˘ÓˆÌÔÛ›· ¶˘Ú‹ÓˆÓ Ù˘ ºˆÙÈ¿˜- ∫ÔÌ¿ÓÙÔ ¶Ú·ÎÙÈ΋ £ÂˆÚ›·” . ™Â ͯˆÚÈÛÙ‹ ÂÈÛÙÔÏ‹, Ô Ã¿Ú˘ ÷Ù˙ËÌȯÂÏ¿Î˘ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·-

Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ¢ı‡ÓË ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ·ÊÔ‡ ·¢ı‡ÓÂÈ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÛÙÔ˘˜ “Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ ·ÓÙ¿ÚÙ˜ fiÏ˘” °ÂÚ¿ÛÈÌÔ ΔۿηÏÔ Î·È ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∞ÚÁ˘ÚÔ‡, οÓÂÈ ÚÔÛˆÈ΋ ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ “˘fiıÂÛË Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘” , ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ¿ ÙÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛı› ÁÈ¿Êη Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ·fi ÙËÓ ∂§.∞™. “¢ËÏÒÓˆ ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÌÔ˘ Ó· ÛÙ·ıÒ ·‰È¿ÏÏ·-

ŒÎÚËÍË ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ∞£∏¡∞, 23.

∞ÀΔ√™Ã∂¢π√™ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi Áη˙¿ÎÈ·, ÂÍÂÚÚ¿ÁË ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÚ›Ù˘ ¤Íˆ ·fi ÁÚ·Ê›· ÛÙÔÓ Ù¤Ù·ÚÙÔ fiÚÔÊÔ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ∞ÌÂÚÈ΋˜ 10, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ ∞ÙÙÈ΋˜-¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÔÎÈÓÂ˙ÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘.

ÎÙÔ˜ ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÙÔ˘ ·ÓÙ¿ÚÙÈÎÔ˘ fiÏ˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô ÎÚ·ÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÙËÓ 23-9-2009 ηٿÊÂÚ ӷ ‰¤ÛÂÈ ÛÊȯٿ Ù· ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘ Î·È Ó· ÂÙ¿ÍÂÈ ÙÔ ÛÒÌ· ÌÔ˘ ̤۷ Û ¤Ó· ÌÔ˘ÓÙÚÔ‡ÌÈ” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “∞Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ ÚÔÛˆÈο Î·È Ï‹Úˆ˜ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË (¢ı‡ÓË Ô˘ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ¤¯ˆ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÂÓÒÈÔÓ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Â‰Ò Î·È Ì‹Ó˜) ÁÈ· ÙÔ ÚÔ·Ú·Û΢·ÛÙÈ΋˜ ʇÛ˘ ÛÊ¿ÏÌ· ÌÔ˘ Ó· ÌÂٷʤڈ ¤ÛÙˆ Î·È ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ¤Ó·Ó Ì˯·ÓÈÛÌfi Û›ÙÈ ÌÔ˘, Ô˘ fiÓÙ·˜ ÓfiÌÈÌÔ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÙfiÔ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÂÙÂÚfiÎÏËÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ Ô˘‰ÂÌ›· Û¯¤ÛË ¤¯Ô˘Ó Ì ÙËÓ ˘fiıÂÛË” . πÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È ‰Â fiÙÈ Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‰ÂÓ Â›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ Ù‹˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ‹Ù·Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ô˘ ·˘Ùfi ıˆÚÔ‡Û fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ›¯Â ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎÔ̤ÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË.

∂ıÂÏÔÓÙÈ΋ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›· ·fi ÙÔ ƒÔÙ·ÚÈ·Ófi ŸÌÈÏÔ μfiÏÔ˘ √ ƒÔÙ·ÚÈ·Ófi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÙÔ˘ ¢·ÈÛıËÛ›·, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ì ·›Ì· ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘. ∏ ÎÈÓËÙ‹ ÌÔÓ¿‰· ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘ ·fi ÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙË 1 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ fiÛÔÈ ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó, Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ·›Ì·. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÙfiÛÔ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ƒÔÙ·ÚÈ·ÓÔ‡ √Ì›ÏÔ˘, fiÛÔ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ‚ÔÏÈÒÙ˜ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ·˘Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ηıÒ˜ ÙÔ ·›Ì· Â›Ó·È ·Ú·¿Óˆ ·fi ·Ó·Áη›Ô ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· Û˘Ó·ÓıÚÒˆÓ Ì·˜. ÕÏψÛÙÂ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ Ë Â˘·ÈÛıËÛ›· ÙÔ˘ ƒÔÙ·ÚÈ·ÓÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÚ¿Â˙·˜ ·›Ì·ÙÔ˜. √ ƒÔÙ·ÚÈ·Ófi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ ȉڇıËΠÙÔ 1938 Î·È Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÙÔ˘ ¢·ÈÛıËÛ›·, fiˆ˜ Ì ÙË ‰ˆÚ¿ È·ÙÚÈÎÒÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ È·ÙÚÂ›Ô ÛÙÔ ›‰Ú˘Ì· “ÕÛÚ˜ ¶ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜” , Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ·ÈÌÔοı·ÚÛ˘ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, ˘ÔÙÚÔʛ˜ Û ¿ÔÚÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÊÔÈÙËÙ¤˜, ‚Ô‹ıÂÈ· Û ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·ËÚ›·.

√ÌÈÏ›· ƒÔÓÙÔ‡ÏË ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· ÙË Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË “Δ√ ¶∞.™√.∫. ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ

ÔÈÎÈÏÔÙÚfiˆ˜ ÙÔ ‡ÛÙ·ÙÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ™Â ÚfiÛÊ·ÙË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘, Ô ∞ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Û˘, ·ÚÈÔ˜ ¶¿ÁηÏÔ˜, › ·ÓÂÚ˘ıÚ›·ÛÙ· fiÙÈ ÔÈ ¤ÓÛÙÔÏÔÈ, ‰ËÏ·‰‹ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ŒÓÔϘ ¢˘Ó¿ÌÂȘ, ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋, §ÈÌÂÓÈÎfi ™ÒÌ· Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ·ÓÙÈ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡. ª‹ˆ˜ ‹Ù·Ó ·Ú·ÁˆÁÈÎfi˜ Ô Î. ¶¿ÁηÏÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ÎÚ›Ûˆ˜ ÙˆÓ πÌ›ˆÓ; ◊Ù·Ó ·Ú·ÁˆÁÈÎfi˜ Ô Î. ¶¿ÁηÏÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘ √ÙÛ·Ï¿Ó; ◊Ù·Ó ·Ú·ÁˆÁÈÎfi˜ Ô Î. ¶¿ÁηÏÔ˜ fiÙ·Ó Â› ÙËÓ ÂÚÈÏ¿ÏËÙË ÊÚ¿ÛË “Ù· Ê¿Á·Ì fiÏÔÈ Ì·˙›” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ §∞.√.™. Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ §¿ÚÈÛ·˜ Î. ∞ÛÙ¤ÚÈÔ˜ ƒÔÓÙÔ‡Ï˘ Û ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· ÙËÓ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: “√È ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ηٿ ·Ú¿ÓÔÌÔ ÙÚfiÔ Î¿ÓÔ˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ „˘¯ÒÓ Î·È ·ÓıÚÒˆÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·Á·ÛÙ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙÔ Â›ÛËÌÔ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È Ì ÙȘ Â›ÛË̘ ÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜. μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û “ÂÌfiÏÂÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË” , ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ ÂÈÛ‚¿ÏÂÈ Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ Í¤ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ Êı¿ÛÂÈ ÔÙ¤ Û ÂÏÏËÓÈÎfi ¤‰·ÊÔ˜ ·fi ÙÔ μ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ Î·È ÌÂÙ¿ ηÈ, Ì¿ÏÈÛÙ·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ì ÔÏÂÌÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË. ∂Ì›˜, ÏÔÈfiÓ, ÂÈÛËÁԇ̷ÛÙ ÛÊÚ¿ÁÈÛÌ· ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ Ì·˜ ‰˘Ó¿ÌˆӔ.


34

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 24 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

Δ™∞ª¶π√¡™ §π°∫

™·ÚˆÙÈ΋ Ë ƒÂ¿Ï ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ Ë 5Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ 5-8 ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Ì ÙË ƒÂ¿Ï Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ Û˘ÓÙÚ›‚ÔÓÙ·˜ 40 ÙÔÓ ÕÁÈ·Í ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜, ÂÓÒ Ë ƒfiÌ· ¤Î·Ó ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·ÙÚÔ‹ ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ 3-2 ÙËÓ ª¿ÁÂÚÓ, ·Ó Î·È ¤¯·Ó 0-2. ΔËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ “16” ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÔÈ ª¿ÁÂÚÓ (5Ô˜ fiÌÈÏÔ˜), ΔÛ¤ÏÛÈ, ª·ÚÛ¤ÈÁ (6Ô˜ fiÌÈÏÔ˜) Î·È ƒÂ¿Ï, ª›Ï·Ó (7Ô˜ fiÌÈÏÔ˜). Δ· ˘fiÏÔÈ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ı· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÔȘ ÔÌ¿‰Â˜ ı· Ù· ¿ÚÔ˘Ó ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ Ê¿Û˘ ÙˆÓ Ơ̂ψÓ. Ãı˜ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Ù· οوıÈ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·: 5Ô˜ ŸÌÈÏÔ˜ ƒfiÌ·-ª¿ÁÂÚÓ . . . . . . 3-2 (49’ ªÔÚȤÏÔ, 81’ ¡Ù ƒfiÛÈ, 84’ ÂÓ. ΔfiÙÈ-33’, 39’ °ÎfiÌÂ˙) μ·ÛÈÏ›·-∫ÏÔ˘˙ . . . . . 1-0 (15’ ∞ÏÌÂÚ¿Ú˜) ∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· 1. ª¿ÁÂÚÓ . . . . . 13-6 12 2. ƒfiÌ· . . . . . . . . . 9-10 9 3. μ·ÛÈÏ›· . . . . . . . 8-8 6 4. ∫ÏÔ˘˙ . . . . . . . . . 5-11 3 6Ô˜ ŸÌÈÏÔ˜ ™·ÚÙ¿Î-ª·ÚÛ¤ÈÁ . . . 0-3

(18’ μ·ÏÌÔ˘ÂÓ¿, 54’ ƒÂÌ›, 68’ ªÚ·ÓÙ¿Ô) ΔÛ¤ÏÛÈ-∑›ÏÈÓ· . . . . . . . 2-1 (51’ ™Ù¿ÚÈÙ˙, 86’ ª·ÏÔ˘ÓÙ¿-19’ ª¤ÏÔ) ∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· 1. ΔÛ¤ÏÛÈ . . . . . . . 14-3 15 2. ª·ÚÛ¤ÈÁ . . . . . . 11-3 9 3. ™·ÚÙ¿Î . . . . . . . 5-9 6 4. ∑›ÏÈÓ· . . . . . . . . . 2-17 0 7Ô˜ ŸÌÈÏÔ˜ ÕÁÈ·Í-ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ 0-4 (36’ ªÂÓ˙ÂÌ¿, 44’ ∞ÚÌÂÏfi·, 70’, 81’ ÂÓ. ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ) √Û¤Ú-ª›Ï·Ó . . . . . . . . 0-2 (65’ πÌÚ·˝ÌÔ‚ÈÙ˜, 90’ ƒÔÓ·ÏÓÙ›ÓÈÔ) ∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· 1. ƒÂ¿Ï ª·‰Ú. . . 11-2 13 2. ª›Ï·Ó . . . . . . . . . 7-5 8 3. ÕÁÈ·Í . . . . . . . . . 4-10 4 4. √Û¤Ú . . . . . . . . . . 3-8 3 8Ô˜ ŸÌÈÏÔ˜ ªÚ¿Áη-ÕÚÛÂÓ·Ï . . 2-0 (83’, 90’ ª·Ù¤Ô˘˜) ¶·ÚÙÈ˙¿Ó-™·¯Ù¿Ú . . . 0-3 (52’ ™ÙÂ·Ó¤ÓÎÔ, 59’ Δ˙¿ÓÙÛÔÓ, 68’ ∂ÓÙÔ˘¿ÚÓÙÔ) ∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· 1. ™·¯Ù¿Ú . . . . . . 10-6 12 2. ÕÚÛÂÓ·Ï . . . . . . 15-6 9 3. ªÚ¿Áη . . . . . . 5-9 9 4. ¶·ÚÙÈ˙¿Ó . . . . . 1-10 0

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ™∫√¶∂§√À Πληροφορίες: Γαβριηλίδης Κ. Τηλέφωνο: 2424022202 Fax: 2424023992 Ταχ. Δ/νση: Σκόπελος Ταχ. Κώδ.: 37 003 Ηλεκ. Δ/νση: dasaskop@thessalia.gov.gr Σκόπελος 15-11-2010 Αριθ. Πρωτ. 2760/08 (ταυτάριθμη με την πράξη χαρακτηρισμού)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Σκοπέλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτηση του ΛΑΪΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟY του ΑΝΔΡΕΑ εκδόθηκε η με αριθμό 2760/08/15-11-2010 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 8.303,07 τ.μ. και βρίσκεται στη θέση “ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ” του Δημοτικού Διαμερίσματος Σκοπέλου του Δήμου Σκοπέλου Νομού Μαγνησίας, με την οποία η ανωτέρω έκταση χαρακτηρίζεται ως εξής: α) το τμήμα Α αυτής με στοιχεία 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-Α21-Α22Α23-Α24-Α25-Α3 εμβαδού 1.734,75 τ.μ. ως μη δασική του άρθρου 3 παρ. 6α του Ν. 998/79, μη υπαγόμενη στις προστατευτικές διατάξεις αυτού, β) το τμήμα Β αυτής με στοιχεία Α9-Α15-Α16-Α17-Α18-Α19-Α20Α21-11-10-9-8-7-6-5-4-3-12-13-14-15-16-17-Α9 εμβαδού 2.673,96 τ.μ., ως δασική του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 998/79, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γ) το τμήμα Γ αυτής με στοιχεία 1-2-3-12-13-14-15-16-17-18-19-2021-22-23-24-Α8-Α7-Α6-1 εμβαδού 2.673,96 τ.μ., ως δάσος του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 998/79, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δ) το τμήμα Δ αυτής με στοιχεία 18-19-20-21-22-23-24-18 εμβαδού 712,13 τ.μ., ως δάσος του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 998/79, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ε) το τμήμα Ε αυτής με στοιχεία Α11-25-Α28-Α29-Α30-Α31-Α11 εμβαδού 140,22 τ.μ. ως μη δασική του άρθρου 3 παρ. 6α του Ν. 998/79, μη υπαγόμενη στις προστατευτικές διατάξεις αυτού, ζ) το τμήμα Ζ αυτής με στοιχεία 25-Α12-Α13-Α27-Α28-25 εμβαδού 90,42 τ.μ. ως δασική του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 998/79, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η) το τμήμα Η αυτής με στοιχεία Α1-Α2-Α14-Α1 εμβαδού 28,69 τ.μ. ως δασική του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 998/79, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η πράξη χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σκοπέλου. Κατά της παρούσας επιτρέπονται αντιρρήσεις, παντός έχοντος έννομο συμφέρον φυσικού ή νομικού προσώπου, εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεως ή της τελευταίας δημοσιεύσεως στις εφημερίδες. Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ α.α. Αθανάσιος Παπαγιάννης Δασολόγος με βαθμό Α’

∂ÚÒÙËÛË ¶··‰ËÌÔ‡ÏË ÁÈ· ÙË ‰È·Ê˘Á‹ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ Ù˘ Siemens ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ∞£∏¡∞, 23.

ÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙË ‰È·Ê˘Á‹ ÙÔ˘ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ Ù˘ Siemens ºfiÏÎÂÚ °ÈÔ˘ÓÁÎ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ÂÓÒ ÙÔ˘ ›¯Â ÂÈ‚ÏËı› ··ÁfiÚ¢ÛË ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙË ¯ÒÚ· Î·È Î·Ù’ Ô›ÎÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜, η٤ıÂÛ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ÃÚ. ¶·Ô˘ÙÛ‹ Î·È ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Ã. ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶··‰ËÌÔ‡Ï˘. ΔÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ÂÚÒÙËÛ˘ ÙÔ˘ Î. ¶··‰ËÌÔ‡ÏË ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: “√ Î. ºoÏÎ °ÈÔ˘ÓÁÎ, ÎÔÚ˘Ê·›Ô Û٤ϯԘ Ù˘ ÌËÙÚÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ù˘ Siemens Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢™ Ù˘ πÓÙÚ·ÎfiÌ, ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÁÈ· ‰ˆÚÔ‰Ô˘ Î·È Í¤Ï˘Ì· Ì·‡ÚÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ì ÂÓÂÚÁfi ··ÁfiÚ¢ÛË ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙË ¯ÒÚ· Î·È Î·Ù’ Ô›ÎÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi, ¤Ê˘ÁÂ Û·Ó Î‡ÚÈÔ˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ● ªÂÙ¿ ÙÔ˘˜ Î. ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ Î·È Î. ∫·Ú·‚¤Ï· Â› ΢‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ Ù˘ ¡¢, Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Â› ΢‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ ¶∞™√∫ Ô˘ ˆ˜ ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ‰‹ÏˆÓ ·ÂÚ›ÊÚ·ÛÙ· ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÁÈ· ÙË ‰È·Ï‡ηÓÛË ÙÔ˘ ÛηӉ¿ÏÔ˘ Î·È ÙËÓ ÙÈ̈ڛ· ÙˆÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ, ‰È¤Ê˘Á ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ ÙˆÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ

∂ÎÏÔÁÒÓ. ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÎfi ÛοӉ·ÏÔ Ù˘ Siemens Ô‰ËÁÂ›Ù·È Û ¤Ó· ÊÈ¿ÛÎÔ Û˘ÁÎ¿Ï˘„˘ Î·È Û˘Ì„ËÊÈÛÌÔ‡. ● ∂ÚˆÙÒÓÙ·È ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ›: ● 1. ¶Ò˜ ÂÍËÁ›Ù fiÙÈ ÂÓÒ Ô Î. °ÈÔ˘ÓÁÎ ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ ˆ˜ fiÊÂÈÏ ÙÔ ·ÚÒÓ ÛÙÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¶¿ÚÔ˘ ÙËÓ ÔÚÈṲ̂ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÁÈ· ÙÔ Ì‹Ó· ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ, ‰ÂÓ ıÔÚ˘‚‹ıËÎ·Ó Î·ıfiÏÔ˘ ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ·Ú¯¤˜; ªÂ ÔÈÔ Ì¤ÛÔ Î·È Î¿Ùˆ ˘fi ÔȘ Û˘Óı‹Î˜ ‰È¤Ê˘Á ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi; ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÓÈηÓfiÙËÙ· ‹ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·; ● 2. ¶ÔÈÔ˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ˘ËÚÂÛȷΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙËÓ Î·Ù¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ¢Èη›Ô˘ Î·È ÙËÓ Ï‹ÚË ˘ÔÓfiÌ¢ÛË Ù˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘; ● 3. À¿Ú¯ÂÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË Ó· ‰È·Ï¢ηÓı› ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ Siemens ‹ Ì‹ˆ˜ Ë ·ÔÎ¿Ï˘„Ë Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ fiÛÔ ‰ÂÓ Û˘ÌʤÚÂÈ ÙËÓ ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ¿ÏÏÔ ÙfiÛÔ ‰ÂÓ Û˘ÌʤÚÂÈ Î·È ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË;”.

¡¤Ô “fi¯È” ÛÙËÓ ·ÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË ÙˆÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ Ù˘ “∞ÎÚfiÔÏȘ” ∞ÚÓËÙÈο ·¿ÓÙËÛ ÁÈ· ¿ÏÏË Ì›· ÊÔÚ¿ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∂ÊÂÙÒÓ ÛÙËÓ ·›ÙËÛË ¿ÚÛ˘ Ù˘ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ÎÚ¿ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ηÈ

ÙÔ˘ ˘ÈÔ‡ ¶ÚÈÓȈٿÎË, ÂÎ ÙˆÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋˜ “∞∫ƒ√¶√§π™”, Ô˘ ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ‰ÔÌË̤ÓÔ˘ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ ÙˆÓ 280 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ Ô˘ η٤ÏËÍ “˘ÂÚÙÈÌÔÏÔÁË̤ÓÔ” Û ٤ÛÛÂÚ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·. √È ∂ʤÙ˜, Ì ÙÔ ˘’ ·ÚÈıÌfiÓ 2394/2010 ‚Ô‡ÏÂ˘Ì· ‰ÂÓ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤˆ˜ ∂ÊÂÙÒÓ ª·Ú›·˜ ª·ÏÔ‡¯Ô˘ Ô˘ ÂÈÛËÁ‹ıËΠӷ Á›ÓÂÈ ‰ÂÎÙ‹ Ë ·›ÙËÛË ÌfiÓÔÓ ÙÔ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˘ ¶ÚÈÓȈٿÎË Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ¯ÚËÌ·ÙÈ΋˜ ÂÁÁ‡ËÛ˘ ‡„Ô˘˜ 200.000 ¢ÚÒ, Ù˘ ··ÁfiÚ¢Û˘ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙË ¯ÒÚ· Î·È Ù˘ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹˜ ÙÔ˘ οı ̋ӷ ÛÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘. ΔÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ıˆÚ› Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿„ÂÈ Ó· ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÔÈ ÏfiÁÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰È·Ù¿¯ıËÎÂ Ë ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘˜.√È ™ÔÊÔÎÏ‹˜ Î·È £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¶ÚÈÓȈٿ΢ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ·ÔÊ˘Ï¿ÎÈÛ˘ - fiˆ˜ Î·È Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ Ù˘ ∞∫ƒ√¶√§π™ °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜ ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ·¿ÙË Î·Ù’ Â¿ÁÁÂÏÌ· Û ‚¿ÚÔ˜ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛÒÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘ “˘fi ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈΤ˜”.

£. ¶¿ÁηÏÔ˜: ∂˘Ù˘¯›· ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ

Δ¤ÛÛÂÚȘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÓÂÎÚÔ› Û Óٷϛη

∞£∏¡∞, 23.

∞£∏¡∞, 23.

∂˘Ù˘¯›· ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î. £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¶¿ÁηÏÔ˜ ÛÙÔÓ Û‡ÓÙÔÌÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi Ô˘ ·‡ı˘Ó ·fi„ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÂÙ‹ÛÈˆÓ ‚Ú·‚›ˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ “∫Ô‡ÚÔ˜ 2010”. “ΔÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Â›Ó·È Â˘Ù˘¯›· ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ. Ÿ¯È ÁÈ· ÙËÓ Î·Î‹ ÙÔ˘ ÏÂ˘Ú¿, ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ¢ηÈÚ›· Ó· οÓÔ˘Ì ÚÈ˙È΋ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË” ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ¶¿ÁηÏÔ˜.ΔÔ “·ÚÒÓ” ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ §¤Û¯Ë˜ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÁÈ· Ù· ‚Ú·‚›· “∫Ô‡ÚÔ˜ 2010” ¤‰ˆÛ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ Î. ¶¿ÁηÏÔ Î·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ΔÔ ÚÒÙÔ ‚Ú·‚›Ô, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Î·ÈÓÔÙÔÌ›·, ·ÂÓÂÌ‹ıË ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· “MLS ÏËÚÔÊÔÚÈ΋”, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Û·Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÏÔËÁÒÓ. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‚Ú·‚›Ô, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ ÛÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÛÙ›‚Ô ‰fiıËΠÛÙË Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· “º·ÚÌ·Ù¤”, ÛÙÔÓ Úfi‰Úfi Ù˘ Î. μ·Û›ÏË ∫¿ÙÛÔ Î·È ÛÙËÓ ‰È¢ı. Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Î. ¡¤ÏË ∫¿ÙÛÔ˘.ΔÔ ÙÚ›ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ‰fiıËΠÛÙËÓ √ÚÁ¿ÓˆÛË WWF, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ΔÔ ‚Ú·‚Â›Ô ·Ú¤Ï·‚Â Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ Î. μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ∫·Ú·‚¤Ï·˜.

Δ¤ÛÛÂÚȘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÓÂÎÚÔ› ̤۷ Û ͇ÏÈÓÔ ÎÈ‚ÒÙÈÔ ÛÙÔ Ú˘ÌÔ˘ÏÎÔ‡ÌÂÓÔ Ì¤ÚÔ˜ Óٷϛη˜ ÛÙËÓ ∞ÌÊÈÏÔ¯›·. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ·ÎÈÓËÙÔÔÈË̤ÓÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜, ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ‚Ú‹Î·Ó ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ͇ÏÈÓ· ÎÈ‚ÒÙÈ·, Û ¤Ó· ·fi Ù· ÔÔ›· ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ù· ÙÒÌ·Ù·. ∂Ó‰¤¯ÂÙ·È Ù· ¿ÏÏ· ÎÈ‚ÒÙÈ· Ó· ¤ÎÚ˘‚·Ó Â›Û˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, Ô˘ fï˜ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ‰È·Ê‡ÁÔ˘Ó. ∏ Ú˘ÌÔ‡Ïη ʤÚÂÈ ÈÙ·ÏÈΤ˜ ÈӷΛ‰Â˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Â›¯Â ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙËÓ ¶¿ÙÚ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÊÔÚÙˆı› Û ÏÔ›Ô ÁÈ· ÙËÓ πÙ·Ï›·. ™Â ÂͤÏÈÍË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ú¢ӷ ·fi ÙȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÂÓÒ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜ ÎÏ‹ıËΠȷÙÚÔ‰ÈηÛÙ‹˜ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ Ù· ·›ÙÈ· ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘˜. ¶Èı·ÓÔÏÔÁÂ›Ù·È fiÙÈ Ù· ı‡Ì·Ù· ‹Ù·Ó πÚ·ÓÔ› Î·È ¤ı·Ó·Ó ·fi ·ÛÊ˘Í›·.

∂ÀÃ∂Δ∏ƒπ√ Στην αγαπημένη μας εγγονή ΒΕΡΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, που πήρε το πτυχίο της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος Ξάνθης, της ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία και κάθε επιτυχία στη ζωή της. Ο παππούς και η γιαγιά της Γιάννης και Βαρβάρα Παπαναστασίου

ANAKOINΩΣH ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂.

°Àª¡∞™Δπ∫√™ ™À§§√°√™ μ√§√À ΓΡΑΦΕΙΑ - ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ: ΙΩΛΚΟΥ - ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ. & ΦΑΞ: 2421040703 ΤΜΗΜΑΤΑ: ΣΤΙΒΟΣ - ΜΠΑΣΚΕΤ - ΒΟΛΕΪ ΡΥΘΜΙΚΗ & ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΟΛΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου καλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση, την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2010 και ώρα 5 μ.μ. στα Γραφεία του Συλλόγου, Ιωλκού - Αχιλλοπούλου, με τα παρακάτω θέματα: 1. Διοικητικός Απολογισμός. 2. Οικονομικός Απολογισμός. 3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής. 4. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής. 5. Διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή 15μελούς Διοικητικού Συμβουλίου και 3μελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα στον ίδιο χώρο στις 6 μ.μ. Δηλώσεις υποβολής υποψηφιοτήτων θα γίνονται δεκτές καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 5-8 μ.μ. μέχρι την Τρίτη 7/12/2010. Για το Γυμναστικό Σύλλογο Βόλου Ο Πρόεδρος α.α. Ο Γεν. Γραμματέας Α. Κουρουπάκης Κων/νος Παράνομος Αντιπρόεδρος

¢π∞∫√¶∏ ∏§∂∫Δƒπ∫√À ƒ∂Àª∞Δ√™ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος: ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 26 ¡√∂ªμƒπ√À 2010 ∞¶√ øƒ∞ 10.00-14.00 ¢∏ª√™ μ√§√À: ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ - ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ - ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ - ΜΑΓΝΗΤΩΝ. ∞¶√ øƒ∞ 08.00-14.30 ¢∏ª√™ ∞ƒΔ∂ªπ¢∞™: Κ. ΛΕΧΩΝΙΑ - ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ. Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες, πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 24 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γκαρσονιέρα 30 τ.μ., πλήρως ανακαινισμένη στο κέντρο του Βόλου (πλησίον Πανεπιστημίου). Πληρ. τηλ. 24210-28559 ή 6972148144. (620) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π οροφοδιαμέρσιμα 106 τ.μ. 1ου ορόφου σε μονοκατοικία, αυτόνομο, φωτεινό με θέα, φρεσκοβαμμένο, ολοδική του ταράτσα, 3 υπνοδωμάτια παρκέ, μεγάλο σαλόνι και τραπεζαρία, 2 wc, μπόιλερ, χωρίς κοινόχρηστα, στην περιοχή Χρυσοχοΐδη, 340 Ε. Πληρ. τηλ. 24240-34049, 24240-33657. (689)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π στην οδό Λώρη, μεταξύ Ερμού και Δημητριάδος, ανεξάρτητο, διώροφο νεοκλασικό κτίριο, πρόσφατα ανακαινισμένο, για οποιαδήποτε επαγγελματική στέγη, συνολικά 220 τ.μ. Τηλ. 6945 191585, 6932 447867. (392)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π τριάρι διαμέρισμα στον 3ο όροφο, διαμπερές, με φυσικό αέριο, αυτόνομη θέρμανση, στην οδό Ρ. Φεραίου 86 - Αθ. Διάκου. Τιμή 300 Ε. Τηλ. 24260-49519, 49611, 49612. (690)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ισόγειο διώροφης οικοδομής τριών δωματίων, κουζίνας κ.τ.λ. με βεράντα, αυλή, ανεξάρτητο, Ιωλκού με Ψυχάρη πλησίον στάσης. Τιμή 250 ευρώ. Πληρ. τηλ. 24210-42502. (666)

¶ø§OYNTAI μfiÏÔ˜, ¡¤· πˆÓ›·, ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριάρι 4 ετών, οροφοδιαμέρισμα 1ου ορόφου 94 τ.μ., με αποθήκη, εντοιχιζόμενη κουζίνα, τζάκι, θωρακισμένη πόρτα “πλαίσιο” , κουφώματα “exalco” , τέντες, μεγάλες βεράντες, διαμπερές, άνετο, αυτονομία, επί της Μυριοφύτου στη Ν. Ιωνία. Τηλ. 6932-553653. (480)

¶ø§∂πΔ∞π Διαμέρισμα 102 τ.μ. στον 3ο όροφο, γωνιακό, ανατολικό, με εξαιρετική ποιότητα κατασκευής, ιταλική κουζίνα Elledue, θερμοδυναμικό τζάκι Piazzetta, δύο μπάνια. Τηλ. 6972 691669, 6976 515081. (623)

∞§À∫∂™ Δƒπ∞ƒπ∞ κοντά στην πλαζ, 30μ. από θάλασσα, καινούργια υπό κατασκευή διαμερίσματα, 2 υπνοδωμάτια, σαλόνι-κουζίνα wc, τζάκι, υπόγεια αποθήκη, πλήρως αυτόνομα χωρίς κοινόχρηστα, από 115.000Ε. ΤΗΛ.6977054597 και 6974334218. (010)

ª√¡√ °π∞ π¢πøΔ∂™ Δ∏§. 6936-850192/24210-34437 1. ΜΕΖΟΝΕΤΑ Δ’-Ε’ ορ. 155 τ.μ., με απεριόριστη θέα, υπερσύγχρονης κατασκευής Τζάνου 12 πλησίον Νοσοκομείου. 2. ΜΕΖΟΝΕΤΑ Β’ ορ. 130 τ.μ. με άριστη διαρρύθμιση & θέα, με πλήρη αυτονομία θέρμανσης, θέση στάθμευσης & μεγάλη αποθήκη υπογείου, Τζάνου 12 (ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ: 257.000 ευρώ). 3. ΜΕΖΟΝΕΤΑ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150 τ.μ.+40 τ.μ., γωνιακή με θέα το Πήλιο, πολυτελούς κατασκευής, στη Ν. Δημητριάδα, Αταλάντης & Εστίας. Τιμή: 260.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). 4. ΜΕΖΟΝΕΤΑ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 130 τ.μ., πολυτελούς κατασκευής, στη Ν. Δημητριάδα, Εστίας-Αφροδίτης. ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ: 197.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). (549)

¶ø§√À¡Δ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός. Τηλ. 24210-78325, 6973380076. (189)

στην Αγριά με μοναδική θέα τη θάλασσα πολυτελούς κατασκευής βίλα λίγων ετών 225 τ.μ. σε οικόπεδο 518 τ.μ. μεγάλος χώρος υποδοχής, 5 υ/δ, 3 μπάνια, γραφείο, αυτόνομη κουζίνα, βοηθητικοί χώροι, χώροι στάθμευσης, λογική τιμή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (172)

¶ø§∂πΔ∞π μεζονέτα καινούργια 215 τ.μ. σε οικόπ. 228 τ.μ. με απεριόριστη θέα, φυσικό αέριο, parking, τζακούζι, σε τιμή ευκαιρίας. Thomas Real Estate §π∞∫√∫∞¶∏™ £øª∞™ TËÏ. 24210-39110, 6982-389108 - 6948-943919 (574)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ °. ∞¡£∏™ - ∫. ∫∞¡Δπ∫√™ ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡∂™ ª∏Ã∞¡π∫√π ∞¡Δø¡√¶√À§√À 181 μ√§√™ Δ∏§. 24210-47518, 47939 ∫π¡. 6978/773321

¶ø§√À¡Δ∞π: Διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής και άψογης λειτουργικότητας-θέσεις στάθμευσης-αποθήκες στο υπόγειο. Περιοχές Αγ. ΚωνσταντίνουΜεταμορφώσεως-Οξυγόνο, από 1.380 ¢ÚÒ/Ì2. Δεκτές ανταλλαγές με ακίνητα. (177)

∞§À∫∂™ ª∂∑√¡∂Δ∞ Μπροστά στη θάλασσα, πρώτη, απέραντη θέα στο Παγασητικό και το Πήλιο, σε τρία επίπεδα 265 τ.μ., δύο είσοδοι, δύο υπόγεια parking, playroom, spa, τζάκι, μεγάλα μπαλκόνια, αυλή, 3 υπνοδωμάτια και 3 μπάνια, ταράτσα με πέργκολα και ΒΒQ, πωλείται υπό κατασκευή. Μόνο σοβαρές προτάσεις. ΤΗΛ 6974334218. (027)

¶ø§√À¡Δ∞π: 1) α’ όροφος διαμέρισμα 87,17 τ.μ. με αποθήκη και γκαράζ. 2) γ’ όροφος διαμέρισμα 87,17 τ.μ. με αποθήκη και γκαράζ στη διεύθυνση Πολέμη-Καρβούνη. Επίσης πωλείται δυάρι α’ ορόφου 50 τ.μ. με γκαράζ στη διεύθυνση Ισιδώρου. Πληρ. τηλ. 6945-996095 και 2421035535. (269)

¶ø§∂πΔ∞π ΒΟΛΟΣ, οικόπεδο 401 τ.μ. με Σ.Δ. 2,1 πρόσωπο 22 μ. βάθος 17 μ με θέα από τον πρώτο όροφο και για πάντα. Λογική τιμή, εξαιρετική επένδυση. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 (573)

¶ø§∂πΔ∞π μονοκατοικία 130 τ.μ. στις Αλυκές μπροστά στη θάλασσα, σε 161 τ.μ. οικόπεδο. Πληρ. τηλ. 6972-296846, 2421081151, mail: mpaganas.gr (479)

∞§À∫∂™ ª∂∑√¡∂Δ∂™ κοντά στην πλαζ, 30μ. από θάλασσα, 188 τ.μ. και 200 τ.μ. σε τρία επίπεδα, ταράτσα με φανταστική θέα, πέργκολα και BBQ, τζάκι, 3υπνοδωμάτια, 3 μπάνια, ξενώνας, καινούργιες υπό κατασκευή, άριστη κατασκευή, από 230.000Ε. ΤΗΛ.6974334218 (009)

¶ø§∂πΔ∞π στην αναπτυσσόμενη περιοχή της Καλλιθέας στη Ν. Ιωνία, νεόδμητη μεζονέτα 183 τ.μ. με θέα το Πήλιο, ιδανικής διαρρύθμισης, 4 υ/δ, τζάκι, ξεχωριστή κουζίνα, parking, αποθηκευτικοί χώροι. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (173)

¶ø§∂πΔ∞π πλησίον Παγασών διαμπερές διαμέρισμα 1ου ορόφου 3άρι 81 τ.μ. με αυτόνομη κουζίνα, χώρος υποδοχής, 2 υ/δ, μπάνιο αποθηκευτικοί χώροι σε πολύ λογική τιμή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (174)

¶ø§∂πΔ∞π ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 175 Ù.Ì. ÛÙË ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÚÔÛÂÁ̤Ó˘ ηٷÛ΢‹˜, ¿ÓÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜ Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È open plan ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÂÓÙÔȯÈṲ̂ӷ ËÏÂÎÙÚÈο, 4 ‰ˆÌ¿ÙÈ·, 2 Ì¿ÓÈ·, ·›ıÚÈÔ, ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·˘Ï‹, fiϘ ÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·Ó¿ÁΘ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (176)

¶ø§∂πΔ∞π ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 161 Ù.Ì. Û ‹Û˘¯Ô ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡, ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÂÓÈ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì Ù˙¿ÎÈ, 4 ˘/‰ fiÏ· Ì Ì·ÏÎfiÓÈ·, 2 Ì¿ÓÈ·, ‚ÔËıËÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (192)

¶ø§∂πΔ∞π στην περιοχή Ανακασιάς εξαιρετική μονοκατοικία 225 τ.μ. με φανταστική θέα την πόλη με το λιμάνι, δεύτερο καθιστικό, εξοπλισμένη κουζίνα, 3 υ/δ (το ένα master), 2 μπάνια, χώρος φιλοξενίας, όμορφα διαμορφωμένο εξωτερικό περιβάλλον, parking 2 αυτοκινήτων. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (194)

¶ø§∂πΔ∞π Μονοκατοικία στις Μηλιές 60 τ.μ., σε 410 τ.μ. οικόπεδο με απρόσκοπτη θέα στον Παγασητικό κόλπο. Μεσιτικό γραφείο “ΙΑΣΩΝ” Μακαρώνα Κωνσταντία Κανάρη 8 Βόλος 24210-22824, 6973-585390 (188)

¶ø§∂πΔ∞π ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 180 Ù.Ì. Ì 4 ˘/‰, 3 w.c., Û ÔÈÎÔ. 140 Ù.Ì., ¿ÚÈÛÙË Î·Ù·Û΢‹, ı¤· ¶‹ÏÈÔ, °ÔÚ›ÙÛ·, parking, ·Û·ÓÛ¤Ú, ·Ó·ÙÔÏÈ΋, ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 230.000 ∂. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 (682)

¡. ∞°Ãπ∞§√™

ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 128 Ù.Ì. ¶ˆÏÂ›Ù·È ·ÍÈfiÏÔÁË, ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙË ÌÔÓÔÎ/Λ· 128 Ù.Ì. Û˘Ó 50 Ù.Ì. ËÌÈ-ÈÛfiÁÂÈÔ, Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 343 Ù.Ì., Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›· Ì Ù˙¿ÎÈ, ηıÈÛÙÈÎfi, ÎÔ˘˙›Ó·, 2 ˘/‰, Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÙÚ›ÙÔ˘ Î.Ô.Î. ªÈ· Ì·ÙÈ¿... ¯›ÏȘ ϤÍÂȘ !!! (¯ˆÚ›˜ ÌÂÛÈÙÈ΋ ·ÌÔÈ‚‹). ªÂÛ›Ù˘ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” 697.4647.587 - 24280 78.267 (688)

∂À∫∞πƒπ∞ ·) ¶ø§∂πΔ∞π ‰˘¿ÚÈ 64 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ۯ‰fiÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¿ÚÈÛÙË Â¤Ó‰˘ÛË. ‚) ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰˘¿ÚÈ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ 38 Ù.Ì., 52 Ù.Ì., 54 Ù.Ì., 58 Ù.Ì. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 (683)

∂À∫∞πƒπ∞ ¶ø§∂πΔ∞π ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 110 Ù.Ì., Ì 3 ˘/‰, 2 w.c., Û ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 (684)

∫∞™™∞μ∂Δ∏ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ

¶ø§∂πΔ∞π ÔÚÔÊ/ÛÌ· 144 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤, Ì 3 ˘/‰, 2 w.c., Ù˙¿ÎÈ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ôı., ¿ÚÎÈÓ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 (685)

∞•π√§√°∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 3 ÔÈÎfi‰·, ¡. πˆÓ›·, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 205 Ù.Ì. Ì Û.‰. 2,10 Ì ÚfiÛÔ„Ë Û ¿ÚÎÔ, ∞Ï˘Î¤˜ 2 ÔÈÎfi. ÙˆÓ 400 Ù.Ì., ª¿Ú·ıÔ 430 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. 95.000 ∂. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 300 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 100 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· 55.000 ∂. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 2 ˆÚ·Èfiٷٷ ÁˆÓȷο ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 520 Î·È 700 Ù.Ì.. ªÂÛ›Ù˘ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” 697.4647.587 - 24280 78.267 (686)

ÃÚ˘Û‹ ¢ηÈÚ›· !!! ÛÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ˆÏÂ›Ù·È 6 ÛÙÚ¤Ì. ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ/ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÎÙ›˙ÂÈ 240 Ù.Ì. (ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· 2 ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ÙˆÓ 120 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË Î·È Û 3 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÂÚÈ‚fiÏÈ), 55.000 ∂. ™ÙÔ‡È ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, 4 ÛÙÚ¤Ì. ÂÚÈ‚fiÏÈ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‚›Ï˜ (ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· 2 ηÙÔÈ˘ ÙˆÓ 100 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË Î·È Û 2 ÛÙÚ¤Ì. ÂÚÈ‚fiÏÈ). ªÂÛ›Ù˘ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” 697.4647.587 - 24280 78.267 (687)

∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À ¶·Á·ÛÒÓ 131 ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - μfiÏÔ˜ www.athanasiourealestate.com

TËÏ. 24210-48017 Î·È 6974-707033 Πωλούνται κεντρικά ακίνητα Διαμερίσματα (παλαιά - καινούρια). Μονοκατοικίες και οικόπεδα εντός και εκτός πόλεως. Κτήματα και αγροτεμάχια παραθαλάσσια και χερσαία. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με πείρα του αντικειμένου άνω των 35 ετών. Εμπιστευθείτε μας. (178)

∫Δ∏ª∞Δπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-25846, FAX 24210-20267 ¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. Οικόπεδο 211 τ.μ. στην Πινδάρου - Μακρινίτσης. 2. Οικόπεδο στην Ανακασιά 632 τ.μ., με παλαιά πέτρινη οικία. Β. ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ 1. Οικόπεδο 500 τ.μ. στην Κουκουράβα. 2. Οικόπεδο 1.000 τ.μ. με θέα στην Κουκουράβα. 3. Οικόπεδο 4.028 τ.μ. στη θέση Αληγαριές (πάνω από τον περιφερειακό Άλλης Μεριάς). °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. Γκαρσονιέρα 27 τ.μ., Χατζηαργύρη 51, τιμή 25.000 Ε. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. Ισόγειο κατάστημα 120 τ.μ., στη Νεάπολη. 2. Οικόπεδο 158 τ.μ., με μαγαζί 77 τ.μ., στη Ν. Ιωνία (Ελλησπόντου). 3. Κατάστημα 165 τ.μ. με πατάρι 120 τ.μ., 3 πάρκιν υπόγεια. Είναι νοικιασμένο 1.200 ευρώ το μήνα. ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. Οικόπεδο 12 στρεμ. Αγ. Παρασκευή. 2. Οικόπεδο 485 τ.μ., στα Κήπια. 3. Αγροτεμάχιο 8 στρεμ., με ελιές στον Ξηρόκαμπο. 4. Αγροτεμάχιο 14 στρέμ. στη Μελιά φάτσα στον παλαιό δρόμο Βόλου - Λάρισας 83 μ. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1.Οικόπεδο στα Πλατανίδια 2 στρέμματα οικοδομήσιμο 50 μ. από τη θάλασσα. 2. Οικόπεδο 1.055 τ.μ. στο Κατηχώρι. 3. Οικόπεδο στα Καλά Νερά (Ζερβόχια) 406 τ.μ. κτίζει 128 τ.μ 4. Μονοκατοικία διώροφη 300 τ.μ. σε οικόπεδο 750 τ.μ. στη Χρυσή Ακτή στο κύμα. 5. Χρυσή Ακτή 4,5 στρέμματα με θέα. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. Μονοκατοικία στον Αγ. Γεώργιο Βελεστίνου με οικόπεδο. 2. Μονοκατοικία τριώροφη 260 τ.μ. στη Δημάρχου Γεωργιάδου. 3. Μονοκατοικία διώροφη περιοχή Επτά Πλατάνια. 4. Μονοκατοικία 110 τ.μ. με σοφίτα στο Βελεστίνο. 5. Μονοκατοικία 87 τ.μ. σε οικόπεδο 536 τ.μ. στην Αγία Παρασκευή. 6. Μονοκατοικία στην Πορταριά με οικόπεδο 400 τ.μ. £. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1. Διαμέρισμα ρετιρέ 117 τ.μ. με αποθήκη και γκαράζ στη Σταθά-Γαλλίας. 2. Διαμέρισμα 160 τ.μ. στα Λεχώνια. (213)

-----------------------------------™ET™IKA™ ¢HMHTPIO™ IMMOBILIENBURO KTHMATOME™ITIKE™ ™YNA§§A°E™ Iø§KOY 6 BO§O™ TH§.: 24210 37043 KINHTO: 6977 269693 FAX: 24210 28678

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ. ı¤·, ÛڈÓÔ˜, 52.000∂. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 34 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚ., ¶·Á·ÛÒÓ, 55.000∂. 3. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 28 Ù.Ì. ∫ÔÚ·‹, 2Ô˜ ÔÚ., 30.000∂. 4. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 21 Ù.Ì. ÎÂÓÙÚÈ΋, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. 5. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. (Ï·Ù›·) ÕÓˆ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. 6. ¢˘¿ÚÈ 48 Ù.Ì. ÎÂÓÙÚÈÎfi, ·ÏÈfi, 1Ô ÔÚ., 47.000∂. 7. ¢˘¿ÚÈ 64 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 7ÂÙ›·˜, ÎÂÓÙÚÈÎfi, 75.000∂. 8. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì. 5Ô˜ ÔÚ., ÚÂÙÈÚ¤, 60.000∂. 9. ¢˘¿ÚÈ 59 Ù.Ì., ηÈÓ., ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 1Ô˘ ÔÚ. 10. ¢˘¿ÚÈ 69 Ù.Ì. ÕÓ·˘ÚÔ˜ (•ÂÓ›·) 1Ô ÔÚ., ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 110.000∂. 11. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜, ηÈÓ. 12. ΔÚÈ¿ÚÈ, μ‡ÚˆÓÔ˜ 73 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., ηÈÓ. 13. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì. ∞¯ÈÏϤˆ˜, 3Ô˜ ÔÚ., ÁˆÓÈ·Îfi. 14. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì. °·ÏÏ›·˜, 4Ô˜ ÔÚ., ηÈÓ. 15. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 130 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ., ÁˆÓÈ·Îfi, ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË. 16. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 112Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., 5ÂÙ›·˜, ÏÔ˘Í, ª·ÁÓ‹ÙˆÓ. 17. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 110 Ù.Ì. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘, ÚÂÙÈÚ¤. 18. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 80 Ù.Ì., ƒÔ˙Ô‡, 4Ô˜ Î·È 5Ô˜ ÔÚ., ÏÔ˘Í. 19. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 90 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤·, 2Ô˜ ÔÚ. Î·È 3Ô˜ ÔÚ. 20. ¶·Ú·ÏÈ·Îfi, ÌÔÓ·‰ÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 170 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 5Ô˜ ÔÚ. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 100 Ù.Ì. ηÈÓ., ¡. πˆÓ›·, 420∂. 2. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 90 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ, 280∂. 3. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ ‰˘¿ÚÈ 58 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ., Ì ı¤·. 4. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì., ηÈÓ., ∫·Ú·Á¿Ù˜. 5. °Ú·ÊÂ›Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi, 58 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ. √π∫√¶∂¢∞ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 158 Ù.Ì. Û.‰. 1,8, 85.000∂.

2. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 177 Ù.Ì. Û.‰. 1,2, 83.000∂. 3. ª·‚›ÏË 158 Ù.Ì. Û.‰. 1,8, 95.000∂. 4. ∫·˙·Ó¿ÎÈ 200 Ù.Ì. Û.‰. 1,2, 90.000∂. 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÁˆÓÈ·Îfi, 270 Ù.Ì., 130.000∂. 6. ™ˆÚfi˜ 620, 600, 590 Ù.Ì., Ì ı¤·. 7. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 760 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ı¤·, 130.000∂. 8. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 2.400 Ù.Ì. Ì ı¤· 60.000∂. 9. ÕÁ. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜ 195 Ù.Ì., 75.000∂. 10. ª·‚›ÏË 180 Ù.Ì., 120.000∂. 11. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 175 Ù.Ì., 90.000∂. 12. ª∂Δ∫∞ ÁˆÓÈ·Îfi 160 Ù.Ì., 65.000∂. 13. ∫Ï‹Ì· (º˘ÙfiÎÔ˘) 1.000 Ù.Ì. Ì ÌÈÎÚfi ηχ‚È. ΔÈÌ‹ 37.000∂. 14. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 435 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ∂∫Δ√™ μ√§√À 1. ªËÏȤ˜ 1.200 Ù.Ì. ÎÂÓÙÚÈÎfi, 135.000, Ì ı¤·. 2. ªԇʷ 400, 500 Î·È 600 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 3. ª·Ï¿ÎÈ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 4.600 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 4. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 3.000 Ù.Ì., 100.000∂, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 5. ÿÓÈ· 350 Ù.Ì., ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. 6. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 350 Ù.Ì., Ì ËÌÈÙÂϤ˜ Ô›ÎËÌ·. 7. ∫¿Ï·ÌÔ˜ 1.700 Ù.Ì., 70Ì. ·fi ÙÔ Î‡Ì·. 8. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.300 Ù.Ì., ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, 80.000∂. 9. ÕÊËÛÔ˜ 2¿ÚÈ, 37 Ù.Ì., Ì ·˘Ï‹, ı¤·, 85.000∂. 10. ªËϛӷ ÔÈΛ· 100 Ù.Ì., ηÙÔÈ΋ÛÈÌË, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. 11. §ÂÊfiηÛÙÚÔ 1.200 Ù.Ì., Ì ı¤·, 50.000∂. 12. ∞ӷηÛÈ¿ 50 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 170 Ù.Ì., ÔÈÎfi‰Ô. 13. ∫. ¡ÂÚ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, ηÈÓÔ‡ÚÁȘ 70 Ù.Ì. Ì 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 14. ªԇʷ 4.500 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÂÏ·ÊÚÈ¿ ÎÏ‹ÛË. 15. ÕÁÈÔ˜ μÏ¿Û˘ ÔÈÎfiÂ‰Ô 760 Ù.Ì., ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, Â›‰Ô, 70.000∂. 16. ¡Ë˜ (™Ô‡ÚË) ‰ÈÒÚÔÊË ‚›Ï·, 135 Ù.Ì. Û 353 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ì ı¤·. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 65 Ù.Ì. Û 100 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηÙÔÈ΋ÛÈÌË, 60.000∂. 2. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 100 Ù.Ì. ηÙÔÈ΋ÛÈÌË, 110.000∂. 3. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 78 Ù.Ì., Û 260 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 4. ∞ÁÚÈ¿ 130 Ù.Ì. Û 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 5. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 80 Ù.Ì. Û 170 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 6. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 60 Ù.Ì. Û 158 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 7. ∫·Ú·˚ÛοÎË 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 100 Ù.Ì. ÔÈΛ·. (215)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÚÔÛfi„ˆ˜ 26 Ù.Ì., 45.000∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 28,5 Ù.Ì., 38.000∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 3Ô˜ ÔÚ., 28 Ù.Ì., 36.000∂. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 33 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., 42.000∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 30 Ù.Ì., 56.000∂. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· 33 Ù.Ì. ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 65.000∂. ¢À∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., Ì ƒ. 80.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Â˘Î·ÈÚ›· 50 Ù.Ì. ÚÔÛfi„ˆ˜ 67.500∂. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 53 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ. ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, 75.000∂. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˜ ÔÚ., 90.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÏËÛ›ÔÓ πˆÏÎÔ‡ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 68 Ù.Ì. Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË ·¤ÚÈÔ ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹ 75.000∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 60 Ù.Ì. ƒ.+∞Ôı., 85.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 81 Ù.Ì. Ì ƒ. 1Ô˜ ÔÚ., 115.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Â˘Î·ÈÚ›· 78 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ., Ì Ù˙¿ÎÈ, 106.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 85 Ù.Ì. 115.000∂. ∫‡ÚÔ˘ 94 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5Ô˜ ÔÚ. ƒ.+∞Ôı. 157.000∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 81 Ù.Ì. Ù˙¿ÎÈ ƒ+∞Ôı. 124.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ πˆÏÎÔ‡ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 68 Ù.Ì. Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË ·¤ÚÈÔ, ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹, 75.000∂. √π∫√¶∂¢∞ ª¿Ú·ıÔ˜ 250 Ù.Ì. Ì ı¤· 45.000∂. ªÂÁ¿ÏË μÂÏ·Óȉȿ 230 Ù.Ì. 43.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ 165 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ ∫ÏÈÓÈ΋˜ °¿ÙÔ˘ 77.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ 230 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 225.000∂. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη 1.075 Ù.Ì. ·ÌÊÈı·ÙÚÈÎfi ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· 215.000∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 150 Ù.Ì. 100.000∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 420 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ¿Óˆ Ù˘ °. ¢‹ÌÔ˘ Û ʷډ‡ ‰ÚfiÌÔ ÛÙÔ Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ™.¢. 0,8 155.000∂. ¶·Á·ÛÒÓ 130 Ù.Ì. 125.000∂. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 250 Ù.Ì. Ì 15Ì. ÚfiÛÔ„Ë ™.¢. 1,8 ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 105.000∂. ∞Á. ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ÏËÛ›ÔÓ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 5.000 Ù.Ì. 220.000∂. ¡. πˆÓ›· μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›· 160 Ù.Ì. 65.000∂. ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ Δ∂¡π™ 130 Ù.Ì. 63.000∂. ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ Lidl 180 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ·, 80.000∂. ¡. πˆÓ›· 271 Ù.Ì. ™.¢. 2,1 ÚfiÛÔ„Ë 17Ì. ¯Ù›˙ÂÈ 565 Ù.Ì., 170.000∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 1.250 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤· 150.000∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.800 Ù.Ì. ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÎÙ›˙ÂÈ 200Ì. 140.000∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.000 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ ÁË¤‰Ô˘ 85.000∂. ∞ÁÚÈ¿-™Ô˘ÙÚ·Ï› 4.000 ÙÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ ÚÔ˜ ∫·ÚÓ¿ÁÈÔ, Ôχ ηÏfi, 160.000∂. ∞ÁÚÈ¿ 9.000 Ù.Ì. Ì ı¤· 220.000∂. ∞ÁÚÈ¿ ÏËÛ›ÔÓ Lidl 500 Ù.Ì. 88.000∂. ÕÊËÛÔ˜ 500 Ù.Ì. Ì ı¤· 75.000∂. ÕÊËÛÔ˜ 1.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 36


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 36 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 35

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383

ªËϛӷ 120 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 15.000∂. ªËϛӷ-∫Ô˘ÎÔ˘Ï¤Èη 730 Ù.Ì. Ì ı¤· ÙÔ ÓËÛ¿ÎÈ ∞Ï·Ù¿˜ 30Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· 85.000∂. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ 1.300 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 150Ì. ¿Óˆ ·Ú·Ï›·, ¢ηÈÚ›·, 23.000∂. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ 3.000 Ù.. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤· 65.000∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1000 Ù.Ì. ›Ûˆ ·fi ∂æ∞ 50.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ ÏËÛ›ÔÓ º·Ú›ÓÙ· 1.500 Ù.Ì. 48.000∂. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ 390 Ù.Ì. Ì ı¤· 40.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ 126 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÒÙÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 25ÂÙ›·˜, Ì ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· Î·È Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 360.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 106 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 200.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 108 Ù.Ì. 5Ô˜ ÔÚ., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 175.000∂. ¡. πˆÓ›· 102 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚ., ÁˆÓÈ·Îfi, ÂηÙfi ÙÂÙÚ., 150.000∂. ¡. πˆÓ›· 115 Ù.Ì. ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¿ÚÎÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 5Ô˜ ÔÚ., ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË, Ì ¿ÚÎÈÓ, 185.000∂. ¡. πˆÓ›· 115 Ù.Ì. ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¿ÚÎÔ 1Ô˜ ÔÚ., 175.000∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 190 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· 260.000∂. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 110 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. 120.000∂. ¡. πˆÓ›· π·ÙÚ›‰Ë 50 Ù.Ì. Û 105 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 43.000∂. ∂•√Ãπ∫∞ §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÁηÚÛÔÓȤڷ 33 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈ·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 65.000∂. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙÔ Î‡Ì· 80 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 170.000∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô-Ù˙¿ÎÈ 130.000∂. ª¿Ú·ıÔ˜ ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. ¢ηÈÚ›· 45.000∂. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ¶. ªÂÏ¿ ÈÛfiÁÂÈÔ, ÁˆÓÈ·Îfi Ì 40 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·, 120.000∂. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·-°·˙‹ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 62 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 115.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘-πˆÏÎÔ‡ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ 68 Ù.Ì. Ê/· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ‰ÈÎËÁÔÚÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô 75.000∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ¶. ªÂÏ¿ ÁˆÓÈ·Îfi, ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ 40 Ù.Ì.+40 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ 120.000∂ ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 450∂. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘ 114 ÙÌ. ÌÂ90 Ù.Ì. ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Û ÔÏ/Λ· ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ· ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 800∂. ΔÈÌ‹ 155.000∂. §ÂˆÊfiÚÔ˜ ∞ıËÓÒÓ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÙÚÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.200 Ù.Ì. Û 2.500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ∂¡√π∫π∞™∂π™ ¶Ôχ ηÏfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 140 Ù.Ì. ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· - ·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Ì ‹ ¿Ó¢ Â›ψÛ˘, Ù˙¿ÎÈ ƒ.+∞Ôı. 800∂. (216)

-----------------------------------¶ƒ√ΔÀ¶√ ∫∂¡Δƒ√ ∞°√ƒø¡ ∫∞π ¶ø§∏™∂ø¡ ∞∫π¡∏Δø¡ ƒ. º∂ƒ∞π√À 105∞ Δ∏§.&FAX 24210-52061, ∫π¡ 6972391647 ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™Δ∂∫∞™ ∏§π∞™

√π∫π∂™ Βόλος (Καλλιθέα) διώροφη οικία 150 τ.μ. σε οικόπεδο 150 τ.μ. με προοπτική. ΦΥΤΟΚΟ, καινούργια ανεξάρτητη μεζονέτα τριών επιπέδων, πολυτελούς κατασκευής 100 τ.μ. Ο κύριος χώρος 73 τ.μ. το ισόγειο με κλειστό γκαράζ σε οικόπεδο 275 τ.μ., με απεριόριστη θέα στο Βόλο. ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ ισόγεια οικία 150 τ.μ. σε οικόπεδο 556,40 τ.μ., με θέα. ΒΟΛΟΣ (Άναυρος) ισόγεια οικία 75 τ.μ. σε οικόπεδο 135 τ.μ. με προοπτική ορόφου. Αγ. Στέφανο, (Σωρός) ημιτελής μεζονέτα τριών επιπέδων 380 τ.μ. στα κτισίματα σε οικόπεδο 600 τ.μ. με φανταστική θέα Βόλο, θάλασσα. Ν. Ιωνία, ισόγεια οικία 60 τ.μ. περίπου σε οικόπεδο 135 τ.μ. μfiÏÔ˜ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 118 Ù.Ì. ¡. πø¡π∞ 1/4 ‰ÈÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, ¤Ó·ÓÙÈ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ Βόλος, (κέντρο) 93,70 τ.μ. 2ου ορόφου. Βόλος, (κέντρο) 88,90 τ.μ. 2ου ορόφου. Βόλος, (κέντρο) 51,10 τ.μ. 2ου ορόφου. Βόλος., (κέντρο) 56,70 τ.μ. 3ου ορόφου. Βόλος, (κέντρο) 26,70 τ.μ. 1ου ορόφου, ακάλυπτο. Βόλος (κέντρο) 34,10 τ.μ. 1ου ορόφου ακάλυπτο. μ√§√™, 150 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫∂¡Δƒ√, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì 200 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ. Βόλος Ν. Δημητριάδα καινούργια διαμερίσματα από 50 τ.μ. έως 100 τ.μ. μfiÏÔ˜, 79 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ê¿ÙÛ· ÛÙË ™Ù·ı¿. μfiÏÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 100 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 100 Ù.Ì., 3Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 135 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ. ∞ÁÚÈ¿, 250 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8. °ƒ∞º∂π∞ μ√§√™ (∫∂¡Δƒ√) 33 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ô‰fi˜ ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË. √π∫√¶∂¢∞ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ 213 τ.μ. μεσαίο με Σ.Δ. 0,8. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 4.654 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο. ∞Ó‹ÏÈÔ, ÔÈÎfi‰· 833 Ù.Ì., 257 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ΚΤΗΜΑΤΑ Μελισσάτικα, 16 στρέμματα με θέα το Βό-

λο, δίνεται και τμηματικά 4, 6, 6 στρέμματα. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÎÙ‹Ì· 4.200 Ù.Ì. Ì ı¤· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ™ÙÔ‡È. μ√§√™ (∞£∏¡ø¡) 9 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ Μπούφα, οικόπεδο 3.328 τ.μ. εντός οικισμού, φάτσα στο κύμα. Μ. Βελανιδιά, οικόπεδο 320 τ.μ., δεύτερο από το κύμα. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ Βόλος (κέντρο) 24,30 τ.μ., 30 τ.μ., 30 τ.μ., 38,90 τ.μ. (217)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

¢IAMEPI™MATA 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 88 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 10ÂÙ›·˜, Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2.¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 180 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (220.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (140.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 2. ª·Á·˙› 70 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·Ú·Ï›· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 3. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 280 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 4. √ÈΛ· 120 Ù.Ì. Û 400 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌË, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 5. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 700 Ù.Ì. μ˘˙›ÙÛ·. 6. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. 7. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 90 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶ÈӷοÙ˜. 8. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 65 Ù.Ì. Û 800 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 100 Ì. ·fi ‰ÚfiÌÔ Ì ı¤· ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ ¡ËÏ›·˜ (90.000 ¢ÚÒ). ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË (ÁÚ·Ê›Ô) 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 56 Ù.Ì. ‰‡Ô ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ (70.000 ∂) ∞Óı. °·˙‹ Ì ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË. OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜. 3. ŒÓ· ÛÙÚ¤ÌÌ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜. 5. 312 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ı¤·, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 6. Οικόπεδο 5.200 τ.μ. με πομόνα, κοντά θάλασσα, Κάτω Λεχώνια. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. Ì ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Ì ı¤·, μ˘˙›ÙÛ·. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.800 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ¢›ÓÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. ∂À∫∞πƒπ∞: ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 650 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. ÛÙÔ ¶∂¢π√¡ ÙÔ˘ ∞ƒ∂ø™. ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 650 Ù.Ì. Û 1 ÛÙÚÂÌ. ÔÈÎfi‰Ô, §∂Ãø¡π∞. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (219)

-----------------------------------SOFIA HALKIA Consulting - Real Estate 38 Sp.Spiridi st P.C. 38 221 VOLOS Tel. +30 24210 35166 Fax +30 24210 35649 Mob. +30 6944504791 www.sofiahalkia.gr

¶ƒ√Δ∞™∏ ∞∫π¡∏Δ√À μ√§√™ ● Σπυρίδη - Δίπλα στην Ερμού: Πωλείται ισόγειο κατάστημα 36 τ.μ. ● Πωλείται διαμέρισμα στην παραλία 153 τ.μ. με αίθριο 150 μ. 285.000Ε ● Πωλείται αποθήκη 176 τ.μ. επί της οδού Αγ. Βασιλείου. ∞∫π¡∏Δ∞ ª∂ ∂π™√¢∏ª∞ μ√§√™ ● Πωλείται ισόγειο κατάστημα στο Βόλο 60 τ.μ. απέναντι από τον Άγ. Νικόλαο. ● Ισόγειο κατάστημα επί της Αναλήψεως 35 τ.μ. με WC. 98.000Ε ● Γωνιακό κατάστημα 78 τ.μ. με 1 wc & υπόγειο 58 τ.μ. 238.000Ε Προκαταβολή 2 ετών μισθώματα. ™∫π∞£√™ ● Κατάστημα 37 τ.μ. στο κέντρο της Σκιάθου. 110.000Ε. Απολύτου μετρητοίς. Χωρίς Φ.Π.Α. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ μ√§√™ ● Άναυρος: Γωνιακό οικόπεδο 225 τ.μ. με Σ.Δ. 2,1%. ● Οικόπεδο 155 τ.μ. επί της Γαμβέτα με Σ.Δ. 2,1%. ● Νεάπολη: Οικόπεδο 475 τ.μ. στον 1ο Παράλληλο της Λαρίσης με Σ.Δ. 1,6 Επαγγελματικό & Σ.Δ. 1,2 Κατοικία. 135.000Ε ∞¡∞∫∞™π∞ ● Οικόπεδα 1300 τ.μ. & 1389 τ.μ. Εντός οικισμού §∂Ãø¡π∞ ● Οικόπεδο 1000 τ.μ. εντός οικισμού. 100.000Ε ● Οικόπεδο 4534 τ.μ. στα Κάτω Λεχώνια

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 24 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

130.000Ε ª¶√Àº∞ ● Οικόπεδο 360 τ.μ. εντός οικισμού 150μ. από τη θάλασσα με δόμηση 152 τ.μ. 57.000Ε ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ ● Οικόπεδο 4650 τ.μ. εντός οικισμού, μπροστά στη θάλασσα. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ ● Πωλείται οικόπεδο 228 τ.μ. άρτιο & οικοδομήσιμο, εντός οικισμού. Κτίζει 182 τ.μ. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ μ√§√™ ● Γκαρσονιέρα στο κέντρο του Βόλου με εισόδημα. ● Νεόδμητο διαμέρισμα 73 τ.μ. 155.000Ε ● Γωνιακό διαμέρισμα 3άρι 82 τ.μ. στον 2ο. Μισθωμένο. 75.000Ε ● Διαμέρισμα 105 τ.μ. επί της Ογλ με προαιρετική θέση parking. 105.000Ε ● Γωνιακό διαμέρισμα δίπλα στην Κασσαβέτη 115 τ.μ., 3 υ/δ, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση, μεγάλες βεράντες, αποθήκη & Parking. 220.000Ε ● Γωνιακό διαμέρισμα στον Άναυρο. 132 τ.μ. στον 2ο με 3 υ/δ, γκαράζ & θέα το Πήλιο. 280.000Ε ¶ø§√À¡Δ∞π ∂•√Ãπ∫∞ ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ● Αυτόνομη μεζονέτα 71 τ.μ. με 2 υ/δ, πάρκινγκ 50 μ. από τη θάλασσα. 120.000Ε. Απολύτου μετρητοίς. Χωρίς Φ.Π.Α. ∞°ƒπ∞ ● Νεόδμητη μεζονέτα 120 τ.μ. μπροστά στη θάλασσα. ● Κατοικία 51 τ.μ. 85.000Ε ∫ƒπ£∞ƒπ∞ ● Κατοικία 64 τ.μ. σε οικόπεδο 220 τ.μ. με θέα τη θάλασσα. 85.000Ε ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ∞°ƒπ∞ ● Διαμέρισμα 45 τ.μ. 300Ε μ√§√™ ● Νεόδμητο γραφείο 52 τ.μ. με όλο το σύγχρονο εξοπλισμό με θέση Parking. Δίπλα στα δικαστήρια. 380Ε ● Γραφείο στον 2ο όροφο με 120 τ.μ. με WC, κουζίνα, 2 A/C, θέρμανση. ● Εξαιρετικό διαμέρισμα στον 1ο σε διώροφη οικοδομή 130 τ.μ. με 3 υ/δ, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση, κήπο & 2 θέσεις parking. ● Γραφείο 200 τ.μ. επί της Δημητριάδος & Σπ. Σπυρίδη κατάλληλο για φροντιστήριο, ιατρείο, ινστιτούτο. ● Α’ ΒΙ.ΠΕ. 8 στρέμματα με κτίριο 2400 τ.μ. ™ÙÔ ·Ú¯Â›Ô Ì·˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ÌÂÁ¿ÏË Áο̷ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. (222)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267

Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (226)

-----------------------------------VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388 KIN. 6942400653- 6947302966 FAX: 24210-21538

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ÷Ù˙Ë˙ÚÁ‡ÚË 31 Ù.Ì., ËÌȈÚfiÊÔ˘ 30ÂÙ›·˜. ¢À∞ƒπ∞ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, 30ÂÙ›·˜. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 42 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁ/ÎË ÛÙ¤ÁË. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 55 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ·Î·Ï‡ÙÔ˘. Δƒπ∞ƒπ∞ πÛȉÒÚÔ˘ 77 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 88 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜ ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 120 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì parking 7ÂÙ›·˜ ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÏÏÈı¤·˜ 130 Ù.Ì. 5ÂÙ›·˜ ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì parking ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. √π∫π∂™ ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Î·È 80 Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û 228 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 90 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 110 Ù.Ì. Û 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì., Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 5ÂÙ›·˜. °·Ì‚¤Ù· 106 ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ª·‚›ÏË ÌÔÓ/ÎÈ·, 78 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. ∂ÈÛÎÔ‹˜ ÌÔÓ/ÎÈ· 71 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓ/ÎÈ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· Û 280 .Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÈÛ›Ó· Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 82 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. K·Ú·Á¿Ù˜ 467 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, 575, 1.381 Î·È 1.683 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·.

¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 256 Ù.Ì. Î·È 500 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 310 Ù.Ì. Ì 20Ì. ÚfiÛÔ„Ë, ‰›ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹ Ì ™.¢. 1,8. ∞Ï˘Î¤˜ 559 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 600 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ 147 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ¶·Ó·ÁÈ¿˜ 4,3 ÛÙÚ. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∫·Ó¿ÏÈ· 10 ÛÙÚ. Î·È 20 ÛÙÚ. Ì ·Ì˘Á‰·ÏȤ˜. ∂¡√π∫π∞™∂π™ √Ï˘ÌÈ¿‰Ô˜ 81 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤ÛË parking Î·È ·Ôı‹ÎË. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫·Ú·˚ÛοÎË 70 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. Ì ·˘Ù. ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿ - ÒÏËÛË - ÂÓÔÈΛ· ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹ Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ· ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (228)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√À £. ∫ÀƒπΔ™∏ ™¶Àƒπ¢∏ 58, 2Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. - FAX: 24210 31036 ∫π¡∏Δ√: 6944-285802

¶ø§√À¡Δ∞π 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 465 Ù.Ì. ‰›Ï· ·fi ÙËÓ Ï·˙ ∞Ï˘ÎÒÓ ÛÙÔ Ó¤Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ªÔÓ·‰ÈÎfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ËÌÈÛfiÁÂÈÔ 140 Ù.Ì. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ Ì ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓÔ ÚÔ˜ 500∂ ÌËÓÈ·›ˆ˜. 3. °ÔÚ›ÙÛ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 117 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ‰‡Ô ·˘ÙÔÙÂÏÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Ô ÚÒÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ÈÛfiÁÂÈÔ parking ‰‡Ô ı¤ÛÂˆÓ ·Ôı‹ÎË 25 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈ· Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙËÓ ·Ú·Ï›·-ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. 4. ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 3¿ÚÈ 85 Ù.Ì. Ì ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 11 ÂÙÒÓ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË. 5. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË Ì °. ¢‹ÌÔ˘ 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË 80 Ù.Ì. 6. ¶ÈӷοÙ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.200 Ù.Ì. Ì ı¤· ÙÔ ·¤Ú·ÓÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡. 7. ∞Á. °È¿ÓÓ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ‰˘¿ÚÈ ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì ı¤· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Û ·fiÛÙ·ÛË 30 ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 8. ¢˘¿ÚÈ 65 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, °·Ì‚¤Ù·, ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 15 ÂÙÒÓ, Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ·ÂÚ›Ô˘. ¶ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Î.Ù.Ï. ΔÈÌ‹ Ôχ ¯·ÌËÏ‹. 9. ΔÚÈ¿ÚÈ 71 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ Ã›Ô˘ ¡. πˆÓ›·˜. ªfiÓÔ 70.000 ¢ÚÒ. 10. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 83 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2007, ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, ¡. πˆÓ›· μfiÏÔ˘. (229)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ REFINSE ∫ÔÚ·‹ 30-3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ΔËÏ. 24210-76407 Fax: 24210-76408 ∫ÈÓËÙfi: 6974-618083

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞Ó¿ÏË„Ë - ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 75 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ 80.000∂ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ ÈÛfiÁÂÈÔ 80ÙÌ 115.000∂ ¡. πˆÓ›· 1Ô˘ fiÚ., 87ÙÌ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 78.000∂ ÕÓ·˘ÚÔ˜ 80 Ù.Ì. 1Ô˘, 2Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÈ· 160.000∂ ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™-ª∂∑√¡∂Δ∂™ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 100Ù.Ì.2ÒÚÔÊË 150.000∂ π. Δ˙¿ÓÔ˘ ÔÈÎfiÂ‰Ô 150Ù.Ì. 180.000∂ 54Ô˘ ™˘ÓÙ·Á. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 220Ù.Ì, 210.000∂ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡ ηÈÓÔ‡ÚÈ· 330Ù.Ì 490.000∂ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ¶·Ú·ÛÎ. 65Ù.Ì/102 ÔÈÎ., 55.000∂ ∞ӷηÛÈ¿ ¶ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË - ı¤· 130ÙÌ 165.000∂ ∞ÁÚÈ¿ ·Ú·Ï›· ·fi 220.000∂ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ ∂ȯ›ÚËÛË °˘Ó·ÈΛ· ›‰Ë-∞ÍÂÛÔ˘¿Ú ∫∂¡Δƒ√ 15.000 ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÁÚ·ÊÂ›Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˘ 50ÙÌ 100.000∂ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 240ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, ÛÙ· ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· ¡.πø¡π∞™ 140ÙÌ200.000 ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÁÚ·ÊÂ›Ô 2Ô˘ 33ÙÌ 45.000∂ √π∫√¶∂¢∞ ¡. πˆÓ›· 203ÙÌ Ì ™.¢ 2.4 ÎÂÓÙÚÈÎfi Ì ¿‰ÂÈ· 220.000∂ ¢Ú¿ÎÂÈ· 600ÙÌ. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, 60.000∂ ÕÓˆ μfiÏÔ˜, 514ÙÌ, ı¤· ·ÓÔÚ·ÌÈ΋, 150.000∂ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 4050, 100Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 200.000∂ ÿÓÈ·, ı¤ÛË πÛÈÒÌ·Ù·, 14.000ÙÌ, 70.000∂ ∞Á. °È¿ÓÓË-¶ËÏ›Ô˘ 5200 Ù.Ì ·ÌÊÈı/Îfi 110.000 (230)

-----------------------------------∫∞ƒ∞∫∞™Δ∞¡π∞™ ¡π∫√§∞√™ ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ 96-μ√§√™ Δ∏§. 24210 51589 ∫ÈÓ. 6972 915553

¶ø§√À¡Δ∞π μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 75 Ù.Ì. 75.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·’ fiÚÔÊÔ˜ 106,5 Ù.Ì. 107.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜, 75 Ù.Ì. 78.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜ ÁηÚÛÔÓȤڷ 28 Ù.Ì. 30.000,00∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - πÛfiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 24 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. 150.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. 200.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 73 Ù.Ì. 200.000,00∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π - μ√§√™, ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ 260 Ù.Ì. - ∞£∏¡∞, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛÔÁ›Ԣ, ÂÚÈÔ¯‹ ª∂Δ™, 55 Ù.Ì., Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ·ÂÚ›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· 400,00∂. (232)

∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213 ¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (205)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725 ∫π¡. 6972-672426

√π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì., 30.000. ª¿Ú·ıÔ˜, 310 Ù.Ì., 80.000. °ÎÈÒÓË, 8 ÛÙÚ. Ì 60 Ù.Ì. ÎÙ›ÛÌ·, 110.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000. ¡. πˆÓ›· ¶ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì., 65.000. ¡. πˆÓ›· §‡ÎÂÈÔ, 120 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 70.000. ¡. πˆÓ›· ™ÙÚ·Ùfi‰Ô, 517 Ù.Ì., 165.000. ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000. §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ·, 280.000. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ·, 130.000. ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì., 70.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 135 Ù.Ì., 40.000. ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·, 200 Ù.Ì., 80.000. ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ, 140 Ù.Ì., 55.000. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ™·ÚÙÈ¿˜, 19 ÛÙÚ. 200.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 400 Ù.Ì., 85.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., 150.000. ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔÈ 85 Ù.Ì., ÔÈÎfi 120 Ù.Ì., 70.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi 140 Ù.Ì., 110.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 130 Ù.Ì., 135.000. ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 200 Ù.Ì., 170.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì., 210.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 65 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 80 Ù.Ì. 63.000. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 135.000. ∂ÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 180 Ù.Ì., 140.000. ¡. πˆÓ›· ÔÙ¿ÌÈ 45 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 60 Ù.Ì., 40.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 140.000. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 400 Ù.Ì., 300.000. ¡Â¿ÔÏË 150 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 300 Ù.Ì., 135.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 50 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 135 Ù.Ì., 80.000. ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜ 75 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 85.000. ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË ¡. πˆÓ›· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 105.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÚÔÛÊ˘ÁÈ΋, 23.000. º¿ÚÛ·Ï· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 250 Ù.Ì. 70.000. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì., 190.000. μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, fiÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì., 120.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, 85 Ù.Ì., 85.000. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘-°˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ, 98 Ù.Ì., 85.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 95 Ù.Ì., 95.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, 43 Ù.Ì., 50.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÁηÚÛ. 30 Ù.Ì., 35.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 78 Ù.Ì., 75.000. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ ¡. πˆÓ›·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì., 200.000. ¶ÚfiÓÔÈ·, ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì., 45.000. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, fiÚÔÊÔ˜ 250 Ù.Ì., 250.000. (206)

ZHTOYNTAI ∑∏Δ∂πΔ∞π σιδερώτρια με πείρα. Πληρ. τηλ. 6944-394052. (668) ∑∏Δ∂πΔ∞π έμπειρη εξωτερική πωλήτρια με προϋπηρεσία. Δίπλωμα οδήγησης απαραίτητο. Παρέχονται βασικός μισθός, ποσοστά, bonus, ασφάλιση, αυτοκίνητο. Πληρ. 10.00-16.00. Τηλ. 2410-555570. (692)

Νέο καφέ-μπιστρό στο κέντρο της πόλης

∑∏Δ∂π Ó¤Ô˘˜-Ӥ˜ έως 35 ετών για μπουφέ-σέρβις. Θα προτιμηθούν απόφοιτοι Λυκείου-τουριστικών επαγγελμάτων. Προϋπηρεσία θα ληφθεί υπόψη. Τηλ. επικοινωνίας: 6978-116953 κα Βάσω, 18.00-22.00 ή 24210-49333. (553)

∑ËÙÂ›Ù·È ΑΡΤΕΡΓΑΤΗΣ έμπειρος, με προϋπηρεσία και πωλείται ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ σε κεντρικό σημείο του Βόλου. Τηλ. 6948 363 365. (653)

™YNOIKE™IA 39¯ÚÔÓË εκπαιδευτικός, προοδευτική, συγκροτημένη, πολύ εμφανίσιμη. 35χρονη δημοσίου, πτυχιούχος, σοβαρή, γοητευτική, ακίνητα. 28χρονη πτυχιούχος, καλής οικογενείας, ψηλή, εντυπωσιακή. 40χρονη ιδ. υπάλληλος, άψογης εμφάνισης, ευχάριστη, κοινωνική, επιθυμούν γνωριμία γάμου. ΛΥΔΙΑ Κεντρικής Ελλάδα. Εχέμυθα και αποτελεσματικά. Τηλ. 2410-549797. (193)

MA£HMATA ∫∞£∏°∏Δƒπ∞ Φιλόλογος, κάτοχος Proficiency και με γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και της γραφής braille, παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου. Τιμές προσιτές. Τηλ. επικοινωνίας: 6986178122. (428)

¢IAºOPA Δƒ∞¶∂∑π∫∞ ¢∞¡∂π∞-Ρυθμίσεις οφειλών, μικροδάνεια 3.000-15.000 αυθημερόν. Στεγαστικά-επαγγελματικάπροσωπικά-συγκέντρωση δανείων με ή χωρίς προσημείωση. Ρυθμίσεις οφειλών (πρόσφατος νόμος) προστασία Α’ κατοικίας. Για ενημέρωση 24210-20237 ή 6932-528388. Προσοχή: δάνεια ΜΟΝΟ μέσω τραπεζών. (186)

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ¶·›ÚÓÂÙ ÙÔ 73% ÂÓÙfi˜ 5’’ ÏÂÙÒÓ ·fi fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ¤¯ÂÙ ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÂÙÚ¿ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË, ·fi 12 ¤ˆ˜ 48 ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ. ªÂ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· & ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË, ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. ∫Ô˜ °∂øƒ°π√À, ÙËÏ. 6988888850 - 6988888804. ƒ·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (292)

∫∂Δ∂ƒ ∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. (191)

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ·˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5’’ϤÙˆÓ ·fi 1.000-100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ-˘¤Ú‚·ÛË ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È Â¯Â̇ıÂÈ·, ÎÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜. ΔËÏ. 6984558843 6970403804. ƒ·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (536)

μÈÔÌ˯·Ó›· ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ∑ËÙ› Δ∂á√§√°√ Δƒ√ºπªø¡ για απασχόληση στο τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου - Χημείου. Αιτήσεις - βιογραφικά να αποσταλούν στην Τ.Θ. 1092 Τ.Κ. 381 11 Βόλος έως τις 30/11/2010. (691)


37

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 24 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

¢IAºOPA ΒΟΛΟΣ

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√

∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (179)

λειτουργεί με κρατική άδεια Ενέχυρα χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β’. Τηλ. 24210-42905. (513)

¢π∞¡√ª∏ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ELIN κατ’ οίκον, με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Πληρ. τηλ. 24210-88894 και 6934-010182. (483)

™¶Àƒ√¶√À§√™ Ã∞ƒπ§∞√™

¢π¶. ¶√§πΔπ∫√™ ª∏Ã∞¡π∫√™ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 101 ¡.π. μfiÏÔ˘ ΔËÏ. 24210-81404, ÎÈÓ. 6974-719512 Αναλαμβάνει υπεύθυνα: - την έκδοση οικ. αδειών - μελέτες, κατασκευές έργων - ρυθμίσεις με τον Ν. 3843/2010 ημιυπαίθριων χώρων υπογείων πιλοτών - επισκευές, αναπαλαιώσεις οικιών και διαμερισμάτων - διάφοροι προϋπολογισμοί ιδ. έργων (317)

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5’’ ϤÙˆÓ ·fi 1.000-100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ - ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ΔÂÈÚÂÛ›· & ˘ÂÚ‰·ÓÂÈÛÌfi, ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Û·˜ ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· & ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη ÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. ΔËÏ. 6980260800, 6983709760. ∂Ú¯fiÌ·ÛÙÂ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (065)

∞°√ƒ∞∑ø ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ παλιά χρυσά κοσμήματα και τιμαλφή. Κρατική άδεια. Κ. Καρτάλη 79, (μεταξύ Σωκράτους Αλεξάνδρας) ΒΟΛΟΣ. Τηλ. 24210-27705 και κινητό 6972-002809. (187)

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢π∂À£À¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ∞§ªÀƒ√À

Ταχ. Δ/νση: Αλμυρός Ταχ. Κώδικας: 37100 Πληροφορίες: Π. Κράβαρη Τηλέφωνο: 2422021273 FAX: 24220-22204 Αλμυρός 17-11-2010 Αριθ. Πρωτ.: 2444/181713

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Αλμυρού ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα του Νικολάου Μπέσσα, κατοίκου Βόλου, εκδόθηκε η με αριθμ. 2443/181708/17-11-2010 πράξη χαρακτηρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 23.200,33 τ.μ. στη θέση “Άνω Γεντζελί”, Δημοτικού Διαμερίσματος Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική που ανήκει στην παρ. 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντίρρηση εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας. Ε.Γ.Γ.Π.Θ. Ο Δασάρχης Αλμυρού Ανδριανός Σπύρος Δασολόγος

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢π∂À£À¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ∞§ªÀƒ√À

Ταχ. Δ/νση: Αλμυρός Ταχ. Κώδικας: 37100 Πληροφορίες: Π. Κράβαρη Τηλέφωνο: 2422021273 FAX: 24220-22204 Αλμυρός 19-11-2010 Αριθ. Πρωτ.: 2478/183216

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ. 38333 Τ.Θ. 311 Πληροφορίες: Ε. Νέτσικας Τηλ.: 2421026271 - 39163 FAX: 2421039162 Βόλος 22-11-2010 Αριθμ. Πρωτ.: 6498/181571

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ταυτάριθμης πράξης χαρακτηρισμού εκτάσεως) Ο Δασάρχης Βόλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα της Παναγούλας Κούλη, κατοίκου Μεσσηνίας, εκδόθηκε η ταυτάριθμη πράξη χαρακτηρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 321,50 τ.μ. στη θέση “Αγ. Παρασκευή” Δημοτικού Διαμερίσματος Τσαγκαράδας του Δήμου Μουρεσίου με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική έκταση που ανήκει στην παραγ. 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μουρεσίου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Βόλου Ντίτορας Νικόλαος Δρ. Δασολόγος

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢π∂À£À¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ∞§ªÀƒ√À Ταχ. Δ/νση: Αλμυρός Ταχ. Κώδικας: 37100 Πληροφορίες: Π. Κράβαρη Τηλέφωνο: 2422021273 FAX: 24220-22204

24

“ΔÔȘ ÏÔ˘Û›ÔȘ ÂÓ Ùˆ Ó˘Ó ·ÈÒÓÈ ·Ú¿ÁÁÂÏÏ ÌË ˘„ËÏÔÊÚÔÓ›Ó, Ìˉ¤ ËÏÈÎ¤Ó·È Â› ÏÔ‡ÙÔ˘ ·‰ËÏfiÙËÙÈ” (∞’ ΔÈÌfiı. ÛÙ’ 17). Μεγάλην αυτοπεποίθησιν και αλαζονείαν δίδει συνήθως ο πλούτος. Επειδή ο πλούσιος έχει όλα τα μέσα της καλοζωίας και επιδείξεως, φαντάζεται ότι η αξία του είναι μεγάλη, ότι έχει θέσιν εξαιρετικήν εις την κοινωνίαν. Εν τούτοις υπενθυμίζει ο λόγος του Θεού, ότι ο πλούτος είναι πράγμα αβέβαιον. Φεύγει από τον ένα και μεταπηδά εις τον άλλον. Αφήνει τον παλαιόν κύριον, διά να προσκολληθή εις κάποιον νεώτερον. Διαρκώς δραπετεύει, διαρκώς ταξιδεύει και δεν έχει μόνιμον και οριστικήν κατοικίαν. Δεν το βεβαιώνει αυτό η πείρα η κοινωνική; Ο χθεσινός πλούσιος καταντά έξαφνα πάμπτωχος. Και ο σημερινός βιοπαλαιστής παρουσιάζεται μίαν ημέραν με πλούτον πολύν, διά να καταλήξη ίσως εις την πτωχείαν και στέρησιν. Δεν πρέπει λοιπόν ο Χριστιανός να στηρίζη τας ελπίδας του εις τον πλούτον. Δεν πρέπει να γίνεται δούλος του χρήματος, ούτε να υπερηφανεύεται διά πράγμα τόσον αμφίβολον και αβέβαιον.

KH¢EIE™ Τη λατρευτή μας κόρη και αδελφή

¶∂§∞°π∞ ∞∫ƒπμ√À

Ετών 55 Λογίστρια κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 24 Νοεμβρίου και ώρα 11 π.μ. από το σπίτι μας που είναι στην οδό Δεληγιώργη αρ. 13 στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης - Βόλου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως συνοδεύσουν την εκφορά της. Βόλος 24 Νοεμβρίου 2010 Η μητέρα: Παρασκευή Η αδελφή: Σοφία Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα τελετών του Ν. Κοιμητηρίου.

Τη λατρευτή μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

∂À™Δ∞£π∞ ∑∞º∂πƒπ¢√À

Αλμυρός 18-11-2010 Αριθ. Πρωτ.: 2462/182398

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Αλμυρού ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα του Χρήστου Ρουχά, κατοίκου Αλμυρού, εκδόθηκε η με αριθμ. 2458/182304/18-11-2010 πράξη χαρακτηρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 19.000,00 τ.μ. στη θέση “Νταγιάς”, Δημοτικού Διαμερίσματος Ευξεινούπολης, του Δήμου Αλμυρού με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική που ανήκει στην παρ. 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντίρρηση εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας. Ε.Γ.Γ.Π.Θ. Ο Δασάρχης Αλμυρού Ανδριανός Σπύρος Δασολόγος

¶EN£H - EYXAPI™THPIA Το λατρευτό μας γιο, αδελφό, εγγονό, ανιψιό και εξάδελφο

∞§∂•∞¡¢ƒ√ μ∂ƒ°π¡∏

Ετών 30 που πέθανε, κηδεύσαμε την Κυριακή 21 Νοεμβρίου και ώρα 4 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Τρικερίου. Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος θερμά ευχαριστούμε. Τρίκερι 24 Νοεμβρίου 2010 Οι γονείς: Δημήτριος - Ευαγγελία Βεργίνη Τα αδέλφια: Γεώργιος Βεργίνης, Ελένη - Ιωάννης Γαλανάκης Οι παππούδες: Αλέκος - Ελένη Βεργίνη Οι θείοι Οι θείες Τα εξαδέλφια Οι λοιποί συγγενείς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Αλμυρού ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα του Aποστόλου Μαλλιαρού, κατοίκου Αθηνών, εκδόθηκε η με αριθμ. 2474/183029/19-11-2010 πράξη χαρακτηρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 2.452,50 τ.μ. στη θέση “Παλαιά Εθνική Οδός” , Δημοτικού Διαμερίσματος Αγ. Θεοδώρων, του Δήμου Πτελεού με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική που ανήκει στην παρ. 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα Πτελεού. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντίρρηση εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας. Ε.Γ.Γ.Π.Θ. Ο Δασάρχης Αλμυρού Ανδριανός Σπύρος Δασολόγος

¡√∂ªμƒπ√™

∫Ï‹ÌÂÓÙÔ˜ ÂÈÛÎ. ƒÒÌ˘, ¶¤ÙÚÔ˘ ÂÈÛÎ. ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›·˜

Την αγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

™√ºπ∞ ™øΔ∏ƒ∂§∏

Ετών 49 κηδεύσαμε χθες Τρίτη 23 Νοεμβρίου και ώρα 4 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Ευχαριστούμε θερμά συγγενείς και φίλους και όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος. Ο σύζυγος: Αγγελής Σωτηρέλης Τα παιδιά: Εύη - Χρήστος Γεωργούλας, Ιάσων Σωτηρέλης Η εγγονή: Έλλη Χρ. Γεωργούλα Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

Ετών 92 κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 24 Νοεμβρίου και ώρα 12η μεσημβρινή στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής - Ζαγοράς. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως συνοδεύσουν την εκφορά της. Βόλος 24 Νοεμβρίου 2010 Τα παιδιά: Έφη και Γιώργος Ζέικος, Αργύρης και Μιράντα Ζαφειρίδη, Αντώνης και Πάτρα Ζαφειρίδη Τα εγγόνια: Εβελίνα, Κώστας, Γιώργος, Χριστόδουλος, Ελένη, Μυρτώ, Γιώργος, Ορέστης, Ιάσονας Τα αδέλφια: Θεοδώρα χήρα Λεων. Αβαράκη, Μαρίκα χήρα Ρ. Χαδούλη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο κέντρο ο “Πατής” Ζαγοράς. Αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στο Γηροκομείο Βόλου.

Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

∂Àºƒ√™À¡∏ ¢∏ª. Ã∞ƒπΔ√À

Ετών 78 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 24 Νοεμβρίου και ώρα 3 μ.μ. από το σπίτι μας που είναι στη Βυζίτσα στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής - Βυζίτσας. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως συνοδεύσουν την εκφορά της. Βυζίτσα 24 Νοεμβρίου 2010 Τα παιδιά: Μαρία και Παναγιώτης Κουτσουραδής, Ιωάννης και Αφροδίτη Χαρίτου Τα εγγόνια: Ευαγγελία, Χρήστος, Ευφροσύνη, Δημήτριος Τ αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην ταβέρνα “Γιωργάρα” Βυζίτσας.

Τον αγαπημένο μας αδελφό και θείο

¶∂Δƒ√ ¢π∞¡∂§§√

Ετών 80 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 24 Νοεμβρίου και ώρα 10 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Κορώπη (Μπούφα). Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως συνοδεύσουν την εκφορά του. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 9.30 π.μ. Κορώπη Μπούφα 24 Νοεμβρίου 2010 Τα παιδιά: Αλκιβιάδης - Μαρία Διανέλλου, Ασημίνα Κων. Διανέλλου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς


38/ °È· οı ÒÚ·

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421060041, 2421081383, 2421081327

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 24210 94200-204 TH§EºøNO °IA PANTEBOY:1535 E•øΔ∂ƒπ∫∞ π∞Δƒ∂π∞ NEOY KTIPIOY: 2421351000

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ·fi πˆÏÎÔ‡-∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¤ˆ˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ·fi ∞Ú. ∑¿¯Ô˘ ¤ˆ˜ 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™. ∞‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ∫˘Ú›ÏÏÔ˘ ·fi ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ¤ˆ˜ ∞Á. ºˆÙÂÈÓ‹˜. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ª˘ÙÈÏ‹Ó˘ (¯ÒÚÔ˜ ¿ÚÎÈÓ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜).

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ΔÂÙ¿ÚÙË 24 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.0000.30): ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 295, ∫fi·ÓÔ˜ ∞Ó··‡Ûˆ˜ 52, ª¿Ú·˜ ∞ıËÓÒÓ 2, £ÂÔ‰ˆÚÔ‡‰Ë˜ ªfiÙÛ·ÚË 23, ¶·Ó·ÁȈٷÎfiÔ˘ÏÔ˜ ∞Ï˘Î¤˜, ∞Ú·‚È¿‰Ë˜ §·Ú›Û˘ 188, ∂ÚÌ‹˜ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 14. ∫·È ·fi ÙȘ 00.30-06.00: ∂ÚÌ‹˜ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 14. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ∫Ô˘ÏÙԇ΢ ∞ÁÚÈ¿, ∂Ì‚·ÏˆÙ‹˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ªÔ˘ÛÈ¿‰Ô˘ §·‡ÎÔ˜, ÷ς·Ù˙‹˜ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∂˘·ÁÁÂÏÈÓfi˜ ∫. °·Ù˙¤·. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ¶ÂÙÚ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ªÔÛ‰ÚfiÌÔ˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ¡ÈÊfiÚÔ˜ ªÈÎÚÔı‹‚˜, °È·ÓÓ¿˜ ∫ÚfiÎÈÔ, ¶·ÏÈ¿˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ¢·˚ÏÈ¿Ó˘ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ ™Ô‡ÚË, ∫¿Ì·ÚË £. ∞ÏÌ˘Úfi˜. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ∞ıËÓ·›Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ª‹ÙÚÔ˘ ∞Ó‹ÏÈÔ, ª¿ÎÚË ŸÏÁ· ªÔ‡ÚÂÛÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ΔÛÈfiÙÚ·˜-¶··‰. ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, °Ô‡Û˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, Δ·Ù·Ú›ÎÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ¶··‰‹Ì·˜ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ΔÛ·ÎÈÚÔÔ‡ÏÔ˘ ÃÏfiË, ∫fi·ÓÔ˜ ∞ÓÙ. 4Ô ¯ÏÌ. μfiÏÔ˘ §¿ÚÈÛ·˜, æÒÌ·˜ ™¤ÛÎÏÔ, ™Ù¿Ó˘ ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ, ΔÛÈÓÙÛ›Ó˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ¶Ú¿·˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ∫·Ú·‰‹ÌÔ˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ¶¿Û¯Ô˜ ¤Ó·ÓÙÈ Ã·Ï˘‚. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

¢ƒ√ª√§√°π∞ “∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.” ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ (ÃÂÈÌÒÓ·˜ 2010) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ :ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ : ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:45™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 7:30, 12:00, 13:55, 19:30

™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00 ∫˘Úȷ΋: 7:30, 13:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35, 21:12 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:00, 20:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ· - ¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 20Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 30Ï.Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00,22:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00, 21:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 10:20, 14:20 ∫˘Úȷ΋˜: 10:00, 14:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15 (∞ӷηÛÈ¿), 9:00, 11:30, 13:45, 14:40, 16:30 (∞ӷηÛÈ¿), 21:05 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 9:00, 11:30, 14:40, 19:45 (∞ӷηÛÈ¿) ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30 (∞ӷηÛÈ¿) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:05, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:00, 17:30, 19:15, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:10, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:45, 19:15, 21:10 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30, 17:30, 20:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:15, 8:30, 11:00, 12:00, 13:50, 14:40, 16:30,18:00, 19:30, 20:20. 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 8:30, 11:30, 13:50, 14:40, 18:00, 20:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 13:00, 18:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 14:15 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 13:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜-°. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 14Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E IA™ONO™ - POZOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421028.555 - 2421024.056 ∞ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ √™∂ ·fi 21/2/2010 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.24 I.C., 7.01, 9.00, 10.58, 12.57, 14.56, 16.57, 19.49, 21.49, 23.48. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 6.02, 8.02, 10.00, 11.58, 13.57, 18.00, 19.38 I.C., 20.50, 22.48. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 06.00, 7.15, 08.00, 10.02, 12.00, 14.00, 15.10, 15.53, 17.56, 20.00, 21.03. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 5.30, 6.08, 8.08, 9.45, 12.15, 13.20, 14.10, 16.00, 17.34, 19.45, 21.45. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ §API™A-£E™™A§ONIKH ‰È·ÚΛ 1 ÒÚ· Î·È 30 ÏÂÙ¿. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.24 I.C. ·¢ı›·˜. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 15.53 I.C. ·¢ı›·˜. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 7.11 I.C., 8.34 I.C.∂., 11.36 I.C., 13.00 I.C., 14.18, 16.14 I.C., 18.09, 20.11 I.C.∂., 00.58, 3.11 I.C. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50 I.C., 7.58 I.C.∂., 9.21, 10.51 I.C., 13.21 I.C., 14.52, 15.53 I.C., 19.29 I.C.∂., 20.30 I.C., 23.59. μ√§√™-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 6.24 I.C., 9.00 I.C., 10.58, 12.57, 14.56 I.C., 16.57. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 7.44, 10.24, 13.31, 14.03, 17.36, 18.22 I.C., 21.00, 21.50. μ√§√™-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 9.00 I.C., 14.56, 21.49 I.C. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ I.C. Â›Ó·È ·¢ı›·˜ ·fi §¿ÚÈÛ·-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ì ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ 1Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi Î·È 2Ë ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì I.C. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 6.42 I.C., 15.22 (̤¯ÚÈ §¿ÚÈÛ·), 20.32 I.C. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ∂π™πΔ∏ƒπ∞ ¶ƒ√¶ø§√À¡Δ∞π ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ Δ√À √™∂ π∞™√¡√™ 17 ∞¶√ 08.00-14.00 ∫∞£∂ ª∂ƒ∞, ∂∫Δ√™ ™∞μμ∞Δ√À, ∫Àƒπ∞∫∏™ & ∞ƒ°πø¡. Δ∏§. 24210 28555, 24210 24056 * ΔÚ¤ÓÔ ¶ËÏ›Ô˘: ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜: ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 11.00, ªËÏȤ˜ 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ

Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/200920/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 04.30 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 07.00 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 12.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 12.30, 15.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞ EXPRESS PEGASUS F/B ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μfiÏÔ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ Î·È ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏ & ™∞μμ∞Δ√: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™ ∞¶√ 1/11/10 ∂ø™ 20/4/11 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CATS ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ∞ÃÀ¶§√ø¡ °ƒ∞ªª∏™ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ∞¶√ 1/11/10 ∂ø™ 31/3/11 ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi μfiÏÔ ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. * 25/12/10 Î·È 1/1/11 ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·.

Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ı· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÓ·ÏÏ·Á‹˜ ·fi Ù· FlyingCat 5, FlyingCat 6 Î·È Flying Dolphin XV. ∫∂¡Δƒπ∫√ ¶ƒ∞∫Δ√ƒ∂π√ HELLENIC SEAWAYS SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33-μ√§√™ TH§. 24210 23400 - 24210 35846 - 24210 23415 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· “FlyingCat 6- FlyngDolphin XXIII” ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ Î·È ∫Àƒπ∞∫∏ ÒÚ˜: 10.00, 13.00 Î·È 19.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¢ƒ√ª√§√°π∞ ∂/°-√/°-Δö ∞§∫À√¡∏ ¶·Ú·Û΢‹ 22/10, 29/10, 5/11: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 13.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ™¿‚‚·ÙÔ 23/10, 30/10, 6/11: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 08.15, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫˘Úȷ΋ 24/10, 31/10, 7/11: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 11.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. º/°-√/° ™ÔÚ¿‰Â˜ ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ¢Â˘Ù¤Ú· 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ΔÚ›ÙË 12.30: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶¤ÌÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶·Ú·Û΢‹ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ∫˘Úȷ΋ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: ÛÙÔ VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (·Ó¿ÌÂÛ· ·fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ). ΔËÏ. 24210 31059, 31060.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. .................................................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. ...............................................................2421070931 - 2421071022 ....................................................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. .....................................................2421070931 - 2421075319 ..................................................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. .............................2421070950 - 2421075318 - 2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. ..........................................2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì................................... 2421070976 - 2421075528 - 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ........................................... 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ. ................................................................. 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ .......................................... 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ. ...........................................................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. ...........................................2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ................................................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ....................................................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ..................................................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ...................................................................2421075521 ¢/¡™∏ ¶ƒ√°. & ∞¡. ........................................................................24210 75514 ΔÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ .........................................................24210 75309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚·Ï., ÈÚÔÙ. Î·È ¶.∂. ......................................................24210 92603 ¢È‡ı. Δ¯Ó. ÀËÚÂÛÈÒÓ ...................................................................24210 70974 ¢È‡ı. ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓ......................................................... 24213 55511 ¢È‡ı. ∫Δ∂√: “ƒ·ÓÙ‚ԇ” ................................................................ 24213 54817 ¢È‡ı. μÈÔÌ.-∂ÓÂÚÁ. Î·È Δ¯ÓÔÏ........................................................ 24210 34080 ¢È‡ı. ∂Ì. Î·È ΔÔ˘Ú.................................................. 24210 70943-24210 75336 ¢È‡ı. ∂ÚÁ·Û›·˜ ........................................................ 24210 70967-24210 75369 ¢È‡ı. ∞ÁÚÔÙ. ∞Ó¿Ù˘Í˘ .................................................................24210 75200 ¢È‡ı. ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ .........................................................................24210 45207 ΔÌ‹Ì· ∞ÏÈ›·˜ ..................................................................................24210 33230 ¢ÈÔ›ÎËÛË ∞ÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ .................................................................... 24210 70923 ¢È‡ı. ÀÁ›·˜................................................................................... 24213 55804 ¢È‡ı. ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ..............................................................................24213 52431 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ. ................................. 24210 70964-24210 75325 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈηȈÌ. & ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ .................................................. 24213 52561 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. ∂Î·›‰Â˘Û˘ ........................................ 24210 39077-24210 39085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. ∂Î·›‰Â˘Û˘........................................................ 24210 47387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. ÀËÚ..................................................... 24210 70921-24210 75323 ¢È‡ı. √ÈÎÔÓ. ÀËÚ. ...................................................24210 70944, 24213 52563 ¢È‡ı. ∂ÌÔÚ›Ô˘ .............................................................................. 24210 38395 ¢È‡ı. ∫¤ÓÙÚ. ∂͢. ¶ÔÏÈÙÒÓ ............................................................24210 31463 ™¢√∂ μfiÏÔ˘: ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ 24210 21433, 24213 56303, ÁÚ·ÌÌ·Ù›· 24210 29400.

øÚÔÛÎfiÈÔ ANIE§

¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ΔËÏ. 6974456215

√ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ª›· ·fi ÙȘ ˘ÚËÓÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. - °ÈÔ˜ ÙÔ˘ ¡ÒÂ. 2. ΔÔ ÌÈÎÚfi fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡ ÛÎËÓÔı¤ÙË ¶Ú¤ÌÈÓÁÎÂÚ. - ∞˘Ù‹ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ (ηı.). 3. ª¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÈÎÔÛÈÙÂÙÚ·ÒÚÔ˘ (ηı.). - “∫¿Ó ÙÔ Û·ÏÔ Û‡ÓÙÂÎÓÔ, Ì· ÎÚ¿Ù· ÙÔ... ÛÔ˘” , ϤÂÈ ÌÈ· ·ÚÔÈÌ›· Ì·˜. 4. °ÓˆÛÙ‹ “Ô‰fi˜” Ù˘ ÎÔÈÏ¿‰·˜ ÙÔ˘ ¶¿‰Ô˘. ™Ô˘Ë‰È΋ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÔÌ¿‰·. 5. Àԉȷ›ÚÂÛË Ù˘ ‚Ô‡·˜ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ™¿ÚÙË. - ¶·Ú¤¯ÂÈ ÂÏ¢ıÂÚ›· ‰Ú¿Û˘ (ÁÂÓ.). 6. ΔÔ ¯ËÌÈÎfi ۇ̂ÔÏÔ ÙÔ˘ ÓÈÎÂÏ›Ô˘. - ¶fiÏË ÙÔ˘ πÚ¿Î, Â¿Óˆ ÛÙÔÓ ∂˘ÊÚ¿ÙË. - ŸÌÔÈ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. - ∞ÔÙÂÏ› Î·È ¤ÎÊÚ·ÛË ÚÔ¸fiıÂÛ˘. 7. √ ÔÏ˘ÏËı¤ÛÙÂÚÔ˜ ‰‹ÌÔ˜ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ∞ÙÙÈ΋˜. - μ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÓfiÙ·. 8. ªÂÁ·ÏfiÛˆÌÔ „¿ÚÈ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). - μÚÂÙ·ÓÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ ÚÔÎ. 9. ∏ ÂͤÁÂÚÛË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ηٿ ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ Î·Ù·ÎÙËÙÒÓ, ÙÔ 1944, ηÙÂÓ›ÁË ÛÎÏËÚ¿ (ÁÂÓ.). 10. ∞·ÓÙ¿ ÛÙ· ·ÓÒÙÂÚ· ÛÙÚÒÌ·Ù· Ù˘ Á‹ÈÓ˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜. - ™˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ˜ ÌÂ˙¤˜ Ô‡˙Ô˘. 11. ∫·Ù¿ ÙÔ ÌÂÛ·›ˆÓ· ÏÂÁfiÙ·Ó ∞ηÚÓ·Ó›·. ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰¤Î· ·ÙÙÈÎÔ‡˜ Ú‹ÙÔÚ˜. 12. ŸÂÚ· ÙÔ˘ ªÔÓÙ‚¤ÚÓÙÈ. - ¡ˆ¯ÂÏ‹˜ ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋. ∫∞£∂Δ∞: 1. ¶Ô›ËÌ¿ ÙÔ˘ “ΔÔ ÎÔÚ¿ÎÈ” . - ŒÓ· ¤Ï·ÁÔ˜. 2. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Ë ÛÎÏËÚfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. - °¿ÏÏÔ˜ Û˘Óı¤Ù˘.

3. ∞ӷʤÚÂÙ·È Î·È ÁÈ· Ì›· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ù·ÈÓ›·. - ™ÎËÓÔı¤Ù˘ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ “¶·Ú¿ı˘ÚÔ Ì ı¤·” . 4. ∞ÁÁÏÈÎfi Û‡ÌʈÓÔ. - ª˘ÛÙ‹ÚÈ·... ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈο. 5. ΔÔ˘ ƒÔ˝‰Ë Ù· “¢ÈËÁ‹Ì·Ù·” . - ¢ÈÛ¤ÁÁÔÓÔ˜ ÙÔ˘ ™ËÌ. 6. ¢È·‰¤¯ıËÎÂ, ÙÔ 1922, ÙÔ˘ ¢ËÌ. °Ô‡Ó·ÚË ÛÙËÓ ·Ú¯ËÁ›· ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜. 7. μÂÏÁÈ΋ fiÏË. - ΔÔ˘ ÌÂÛ·›ˆÓ· Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ·ÈÒÓ·˜. - ™˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ ÛËÌ¿‰È. 8. ªÂÁ¿ÏË Ë ÔÌÔÚÊÈ¿ Ù˘. 9. ™‡Ì‚ÔÏfi ÙÔ˘ ›¯Â ÙÔÓ ‹ÏÈÔ. - ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÓÙȉڿÛÂȘ. 10. “√È ‚ÈÔÏÈÙ˙‹‰Â˜ ¿ÏÏ·Í·Ó, Ì· Ô... Ô ›‰ÈÔ˜” , ϤÂÈ Ì›· ·ÚÔÈÌ›· Ì·˜ - “∫¿ı Ô˘Ï¿ÎÈ Ì ÙË... ÙÔ˘”, ϤÂÈ ¿ÏÏË ·ÚÔÈÌ›·. 11. ∂ÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Î·È Â·Ó¿ÏË„Ë (·ÓÙ›ÛÙÚ.). - ∂ʤÛÈÔ˜ ·Á·ÏÌ·ÙÔÔÈfi˜ Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜. 12. ¶¿ÌÏÔ˘ÙÔ˜ ÊÈÏfiÙ¯ÓÔ˜ ƒˆÌ·›Ô˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ 1Ô˘ .Ã. ·ÈÒÓ·. - Ÿ,ÙÈ Î·È ÙÔ 12‚’ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·. ∏ §À™∏ Δ√À ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À: √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ∫∞ª¶∞¡∞- ∂∫∞™, 2. ∞¢π∞Ãøƒ∏Δ√, 3. Δ∂¡Δ∞ - ∞ÀΔ∞, 4. ∞π∞ - ƒπ√À - ªÀ™, 5. ™∞ƒ∫π√¡ - Δ√¶π, 6. ™πΔ∏ƒ∞, 7. Δ√™∫∞ - π∫∞ƒ√™, 8. ¶∞ - ¢∞¡π∫√π, 9. ∞°√ƒπ - ∞¡√™√™, 10. ∫À - ¡√, 11. ∞√ƒπ™Δπ∞ - ∞Δπ, 12. ¡∂∞ƒ∞π - Ã∞ƒ∞. ∫∞£∂Δ∞: 1. ∫∞Δ∞™Δ∞Δπ∫∞, 2. ∞¢∂π∞ - ∫∞ƒÀ√¡, 3. ªπ¡∞ƒ∂™ - ƒ∂, 4. ¶∞Δ - °∞π∞, 5. ∞Ã∞ƒπ™Δπ∞ - ™ƒ, 6. ¡ø - π√π - ¡Δ∞, 7. ∞ƒÃ√¡Δπ∫∞ - ππ, 9. ¡π∫∏, 9. ∂Δ∞ - πƒ∞¡√π, 10. ∫√Àª¶∞ƒ∞™ - ∞ƒ, 11. √ÀΔ - √¢√¡Δ∞, 12. ™∫∞™Δ√™ - Ãπ√™.

∫ƒπ√™ ¶ÚÔÛÔ¯‹ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ı· ¯ÂÈÚÈÛÙ›Ù ÙÔ ÏfiÁÔ, ÁÈ·Ù› ÌÔÚ› Ó· ÏËÁÒÛÂÙ ÙÔ˘˜ Á‡Úˆ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 64-33-23-12-2-4. Δ∞Àƒ√™ ◊Úı ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ë ÒÚ· Ó· οÓÂÙ ÛÙË ˙ˆ‹ Û·˜ fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ı¤Ï·Ù ÙfiÛÔ Ôχ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 37-10-11-23-12-3. ¢π¢Àª√π ™‹ÌÂÚ· ı· ¤¯ÂÙ ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ Û·˜ ‹ ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ Û·˜ ·ÓıÚÒˆÓ Û fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ οÓÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 25-30-2611-23-9. ∫∞ƒ∫π¡√™ §›ÁÔ ‚·ÚÈ¿ ı· Â›Ó·È Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ÁÈ· ÂÛ¿˜, ı· ›ÛÙ fiÏË ÙËÓ Ë̤ڷ ÎÏÂÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 4-22-13-28-9-4. §∂ø¡ ™‹ÌÂÚ· ı· Û·˜ ‰Ôı› Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÙÛÂοÚÂÙ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Û·˜, οÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÚÂ ӷ ›¯·Ù οÓÂÈ Â‰Ò Î·È Ôχ ηÈÚfi. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6430-22-12-34-3. ¶∞ƒ£∂¡√™ ¶Ôχ ÊÔÚو̤ÓÔ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Û·˜ Û‹ÌÂÚ· Ì Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ‹ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ηϋ ‰‡Ó·ÌË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 4-33-23-1245-8. ∑À°√™ ªË Û·˜ È¿ÓÂÈ ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›· Û‹ÌÂÚ·, ‰Â ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰Â Û·˜ ·Á·Ô‡Ó ÂÂȉ‹ ÔÈ ‰ÈÎÔ› Û·˜ ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó Û ·˘Ù¿ Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ οÓÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 45-6-49-22-13-2. ™∫√ƒ¶π√™ ŸÛÔ Î·È ·Ó Û·˜ ȤÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÙ Û οÔȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÂÛ›˜ ÌË ‚È·ÛÙ›Ù ӷ ¿ÚÂÙ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 46-30-22-12-34-5. Δ√•√Δ∏™ ªËÓ ·Ó‚¿˙ÂÙ ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ Û‹ÌÂÚ·, ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ ˘Ô¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· ı· ÂÙ‡¯ÂÙ fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 35-4-22-12-45-9. ∞π°√∫∂ƒø™ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ Û·˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ Â˘¯¿ÚÈÛÙ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ Î·È ·ÚfiÛÌÂÓ· ΤډË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-40-33-12-3-19. À¢ƒ√Ã√√™ ∞Ê‹ÛÙ ÙȘ ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈΤ˜ ÛΤ„ÂȘ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰›·ÈÙ¿ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 8-12-34-56-9-10. πãÀ∂™ ∏ „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ Û·˜ ηٿÛÙ·ÛË ı· Û·˜ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ó· ‰Â›Ù ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-44-33-23-12-9.

TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H ................................................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO .......................................................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY .......................................................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ .............................................................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY......................................................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY ..................................................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY .................................................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY ........................................................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ ..............................................................................................199 EKAB:..............................................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY.............................................................2421064931 ¢EH BÏZ—¿‚˜ .........................................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ ...............................................................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜ .................................................................................................... 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜..................................................................................2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô .......................................................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) .................................................................................10400 EXPRESS SERVICE.........................................................................................1154 HELLAS SERVICE ..........................................................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ ................................................................................................6944121288 X¿ÓÈ·..................................................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰·.......................................................................................6948475814 MËϛ˜...............................................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY...........................................................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™...................................................... 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY....................................................................24213 54817 I¢IøTIKO KTEO ..............................................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ................................................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ........................................................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ.........................................................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ ...................................................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP. .......................................................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. .......................................................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). ..........................................................................................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ ........................................................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™2410 237811 ¶I§OTO™ ..........................................................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ ................................24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I .....................................................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™.................................................................. 24210 61000 A°PIA™ .............................................................................................24280 92502 BE§E™TINOY.....................................................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN................................................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 24210-43333,∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 2421048600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 2422023214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360. 3.K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524

™Î¿ÎÈ EÈ̤ÏÂÈ·: AÓ‰ÚÈÒÙ˘ E. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘

∂¶π∫∞πƒ√ √™√ ¶√Δ∂

ªÔÚ› ¤Ó· ·È¯Ó›‰È 1.500 ¯ÚfiÓˆÓ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Â›Î·ÈÚÔ ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜; ŒÓ· ·fi Ù· ÂÁ΢ÚfiÙÂÚ· ÂÚÈÔ‰Èο ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ʇÛˆ˜ ÙÔ “Scientific American” ÂȯÂÈÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ·¿ÓÙËÛË. ΔÔ ÙÚ¤¯ÔÓ Ù‡¯Ô˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙÔ ÛοÎÈ. ¶ÂÚȤ¯ÂÈ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ¿ÚıÚ· ‰È¿ÛËÌˆÓ ÛηÎÈÛÙÒÓ Ì· Î·È ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ fiÔ˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·ÔÎÚ˘ÙÔÁÚ·Ê‹ÛÔ˘Ó Ì˘ÛÙÈο ÙÔ˘ ÛηÎÈÔ‡. √È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ Î·Ó›˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ë Ì·ıËÌ·ÙÈ΋ ÏÔÁÈ΋ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË Ê·ÓÙ·Û›·, ÂÓÙ¿ÛÛÔ˘Ó ÙÔ ÛοÎÈ ˆ˜ ¤Ó· ·fi Ù· ‰È·¯ÚÔÓÈÎfiÙÂÚ· ÂÈÙÚ·¤˙È· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÔÙ¤. www.sciam.com

™ÔÊ¿ ÛηÎÈÛÙÈο “™ÙË ˙ˆ‹, fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ ÛοÎÈ, Û‹ÌÂÚ· ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È ‰¿ÛηÏÔ˜, ·‡ÚÈÔ Ì·ıËÙ‹˜” ªÂÓÙ §¿ÚÛÂÓ 1935-2010, ¢·Ófi˜ GM

∞§∏™ª√¡∏Δ∏ ¶∞ƒΔπ¢∞ ªÂÓÙ §¿ÚÛÂÓ - Δ·Ï ªÈ¯·‹Ï Candidates Bled 1965 1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 d5 4.Bf4 Bg7 5.e3 c5 6.dxc5 Qa5 7.Rc1 dxc4 8.Bxc4 0ñ0 9.Nf3 Nc6 10.0ñ0 Qxc5 11.Bb3 Qh5 12.h3 e5 13.Bh2 Rd8 14.Nd2 Qh6 15.Qe2 Bf5 16.Rfd1 Bd3 17.Qf3 Qh4 18.Bg3 Qh5 19.Qxh5 Nxh5 20.Bh2 Nf6 21.Nf3 e4 22.Ng5 Rf8 23.Bd6 h6 24.Bxf8 Rxf8 (‰È¿ÁÚ·ÌÌ·)

ΔÈ ·›˙Ô˘Ó Ù· ÏÂ˘Î¿; μ·ıÌfi˜ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ 3/5

§Y™H 25.Nf3! Re8 [25...exf3 26.Rxd3] 26.Ne1 Ba6 27.Na4 Bb5 28.Nc5 Na5 29.Ba4 Bxa4 30.Nxa4 Re7 31.Rc8+ Kh7 32.Nc5 Nc4 33.b3 Nb6 34.Rb8 Rc7 1ñ0

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 24 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ∑ÔÏÒÙ· ÃÚÈÛÙ›Ó·˜, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 169, ÙËÏ. 2421039587, °È·ÓÓ·ÎÔ‡ ∫ˆÓ. Δ˙¤Ó˘, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 172∂’ (ÚÈÓ ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿), ÙËÏ. 2421036356, Δ˙·ÊϤÚË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ∫‡ÚÔ˘ 5 - μ‡ÚˆÓÔ˜ (ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜), ÙËÏ. 2421046874. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-16.30 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ∫¯·ÁÈ¿ ª·Ú›·˜ - ∫¯·ÁÈ¿ πˆ¿ÓÓ·˜, ™˘ÛÙÂÁ·Ṳ̂ӷ Ê·Ú̷Λ·, ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 33 (Ï·Ù›· ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘), ÙËÏ. 2421022835. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ÷ڷϷÌ›‰Ë ªÈ¯. - ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ∞ÈηÙ., ™˘ÛÙÂÁ·Ṳ̂ӷ Ê·Ú̷Λ·, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 60, ÙËÏ. 2421060651.TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 24 ¡√∂ªμƒπOY 2010

TA ™KAKI™TIKA NEA KONTA ™A™ KA£E TETAPTH KAI ™ABBATO


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 24 ¡√∂ªμƒπOY 2010

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

°·ÌÔ-ÌÂÏ¿‰Â˜ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00

™Ù¿ÓÏÂ˚ ™Ù· ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ· Ù˘ ˙Ô‡ÁÎÏ·˜ ª›ÎÈ ª¿Ô˘˜: ¶·›˙ˆ Î·È Ì·ı·›Óˆ ∫·Ú·‚¤ÏÏ· Ù’ Ô˘Ú·ÓÔ‡ ºÚÔ˘ÙÔ›· ™Â ‹¯Ô ÂχıÂÚÔ ªÔÓfiÁÚ·ÌÌ· “∏ ¤‚‰ÔÌË Ì¤Ú· Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜” ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ª˘ıÔÏÔÁ›· √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ ºÈÓ¤·˜ Î·È ºÂÚÌ √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ¶Ú¿Ô˘ÓÙ ªÈ· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÙË ™fiÓÈ ∫·Ï‹ Ù‡¯Ë ΔÛ¿ÚÏÈ ∞Ù›ı·Û· ÓÈ¿Ù· ∞˘ÙÔ› Ô˘ ‹Ú·Ó Ù· ‚Ô˘Ó¿ ªÂ ı¤· ÙË °Ë √ Ú›ÁÎÈ·˜ ∞ÛıÂÓ›˜ Î·È Ô‰ÔÈfiÚÔÈ ∂Ô¯¤˜ Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ √ ÿÁÎÂÓ ºÏοÈÛÂÚ Î·È ÔÈ fiÏÂÌÔÈ Ù˘ ÌÓ‹Ì˘ “ª·Ï¤Ó·”

* TÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

¶H§IO 48 UHF

07.00 10.00 13.00 13.15 16.00 17.15 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 02.15 03.15 04.15 04.30

¶¿Óˆ ÛÙËÓ ÒÚ· ∫·Ê¤˜ Ì ÙËÓ ∂ϤÓË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È Big Brother ∞ÁÚfiÙ˘ ÌfiÓÔ˜ „¿¯ÓÂÙ·È §Â˜ Î·È ÙÔ ëÍÂÚ˜-best of Sex and the city √È ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˘ ª¤Î· 10Ë ÂÓÙÔÏ‹ ∫fiÎÎÈÓÔ˜ ·ÎÏÔ˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

06.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 18.00 18.30 19.00 20.30 21.45 23.45 01.00

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰·-best of ∂ȉ‹ÛÂȘ “ªÈ· ÙÚ˘ÊÂÚ‹ Û¯¤ÛË” ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÚfiÛˆ· ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È “√ ηٷÊÂÚÙ˙‹˜” Champions ¡∂Δ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Champions NET ƒ¤ÈÓÙ˙ÂÚ˜ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °. ∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ πÓ‰›·˜

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë

06.00 07.00 10.00 13.15 14.00 15.00 16.00 16.50 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 21.50 22.5 0 24.00 00.15 02.00 03.50 04.45 05.00

μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ¶ƒøπ¡√ mou ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Singles 2 ™·‚‚·ÙÔÁÂÓÓË̤Ó˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Master chef (∂) Patty, Ë ÈÔ fiÌÔÚÊË ÈÛÙÔÚ›· Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ∫Ô‡ÎϘ Master chef ∂ȉ‹ÛÂȘ “™Ù· ›¯ÓË ÙÔ˘ ÙÚÔÌÔÎÚ¿ÙË” ™ÙËÓ Îfi„Ë ÙÔ˘ ͢ڷÊÈÔ‡ ∫ÚȘ ÎÚÔ˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ºÈÏÔ‰Ô͛˜

111111111111111111111111111

06.00 10.00 13.00 14.00 14.30 15.00 16.00 17.00 17.45 18.00 19.10 19.40 20.45 21.00 22.00 23.00 00.15 01.00 02.00 03.00 04.30

¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ ™∫∞´ ÙÒÚ· ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ Ten years younger ∞ÛÙÚ·ÊÙÂÚ¿ Û›ÙÈ· Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· America’s next top model Split ends ∂ÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÔ Î¿ÛÙÚÔ ÙÔ˘ Δ·Î¤ÛÈ ª‡ıÔ˜ ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ∂ÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ NCIS: §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ Apocalypse Is it real; ∏ ˙ˆ‹ ÛÙÔÓ ÕÚË CSI ¡¤· ÀfiÚÎË: ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ™˘Ó·Ú·ÛÙÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú The Oprah Winfrey show

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

07.30 08.00 08.30 09.30 09.50 11.00 12.00 12.30 13.00 14.30 15.30 16.30 17.00 17.55 18.30 19.20 19.50 20.30 21.00 21.45 22.00 23.00 00.30 01.30 02.30 03.30 04.30

¶·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓ· ˙Ò· ¶·ÁÂÙÒÓ˜ √ ˘¤ÚÔ¯Ô˜ ‚˘ıÔ‡ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ∞ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ ∞ÚÎÙÈ΋ ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ (∂) ∂ԯȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ıÏËÙÈο √È ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ª·Î §¤ÔÓÙ ∞ÎÚ·›ÔÈ Ù·ÍȉÈÒÙ˜ ∏ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· Ù˘ η̋Ϸ˜: ¢Ë ÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÁÈ· Ó· ‰È·ÚΤÛÂÈ ÕÓıÚˆÔÈ Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ ∂Ú¢ÓËÙ¤˜ ÙˆÓ ÙÚÔÊÒÓ ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ÓȯÓ‡ÛÂȘ √ ı·˘Ì·ÛÙfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ˆÎ·ÓÔ‡ ∞ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ ∞ÚÎÙÈ΋ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ΔÔ Î¿ÏÂÛÌ· Ù˘ ¿ÁÚÈ·˜ ʇÛ˘ ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

06.00 07.00 10.00 12.50 13.00 13.30 14.30 15.30 16.50 17.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 01.10 01.20 02.20 03.20 04.20 04.50 05.20

∫·È ÔÈ ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó „˘¯‹ ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· 10 Ì 1 Ì·˙› ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Kismet Deal ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂ ÙÔ ‰ÂÍ› √ÓÂÈÚÔ·Á›‰· ƒ¿‰ÈÔ ·Ú‚‡Ï· ∂ÁÎÏ‹Ì·Ù· ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂ ·Á¿Ë ∫¿ÚÌ· European poker tour °È· ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Î·È ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun Δ·‡ÚÔ˜ Ì ΔÔÍfiÙË

∞ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÎÔÌÂÓÙ›, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2005, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ¡ÙfiÌÎÈÓ. ¶·›˙Ô˘Ó: ŸÔ˘ÂÓ √˘›ÏÛÔÓ, μÈÓ˜ μÔÓ, ∫Ú›ÛÙÔÊÂÚ °Ô˘fiÎÂÓ.

√ Δ˙¤ÚÂÌÈ Î·È Ô Δ˙ÔÓ, “ÎÔÏÏËÙÔ›” Î·È ·ÌÂÙ·ÓfiËÙÔÈ ÂÚÁ¤Óˉ˜, ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ÎÔÈÓfi ¯fiÌÈ: ËÁ·›ÓÔ˘Ó ·ÚÔÛοÏÂÛÙÔÈ Û Á·Ì‹ÏȘ ‰ÂÍÈÒÛÂȘ Î·È ÙËÓ “¤ÊÙÔ˘Ó” ÛÙÔÓ... ıËÏ˘Îfi ÏËı˘ÛÌfi ÁÈ· ¤Ó· ·ÎfiÌË one - night stand! ŸÏ· ηϿ ̤¯ÚÈ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÈ·˜ ·ÎfiÌË Á·Ì‹ÏÈ·˜ ‰ÂÍ›ˆÛ˘, Ô Δ˙ÔÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ∫ÏÂÚ, Ô˘ fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏË ·fi ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °Ô˘›ÏÈ·Ì ∫Ï›·ÚÈ. ∏ ∫ÏÂÚ ÚÔÛηÏ› ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ê›ÏÔ˘˜ ÛÙËÓ ¤·˘Ï‹ Ù˘ ÁÈ· ÙÔ Û·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Î·È Ô Δ˙ÔÓ, ÚÔ˜ ¤ÎÏËÍË fiψÓ, ‰ÂÓ ·ÚÁ› Ó· ÙËÓ ÂÚˆÙ¢ı›...

STAR 21.00

¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ™Â ·¢ı›·˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛË ·fi ÙÔ √∞∫∞ Ô ·ÁÒÓ·˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ.

ΔÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ·fi„Â Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 5˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. √È ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÔχÙÈÌÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜, ÒÛÙ ӷ ¤¯Ô˘Ó ÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ı¤Û˘ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ Europa League.

¡∂Δ 21.45

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.45

07.30 10.15 11.15 12.30 13.30 15.45 17.45 17.50 19.45 21.00 23.30 00.30 01.30 02.30 04.15

∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· (¡ÙfiÚ·, Ë ÌÈÎÚ‹ ÂÍÂÚ¢ӋÙÚÈ·, ªÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘) ¶ÚˆÈÓ‹ ÌÂϤÙË ¡ËÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ ∫ÔÚ›Ó·, Ë ·ÁÚÈfiÁ·Ù· ∂ȉ‹ÛÂȘ Super Star ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ˙ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ºÒÙ˘-ª·Ú›· live ∂ȉ‹ÛÂȘ “°·ÌÔ-ÌÂÏ¿‰Â˜” ™Â ·fiÛÙ·ÛË ·Ó·ÓÔ‹˜ ∞ÓÂÍȯӛ·ÛÙ˜˘Ôı¤ÛÂȘ Medium “¶·È¯Ó›‰È ·Ú·ÈÛı‹ÛˆӔ “√ Ì¿ÙÛÔ˜ Î·È ÙÔ Ì¤ÓÙÈÔ˘Ì”

ª·Ï¤Ó· ¢Ú¿Ì·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2000, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Δ˙ÈÔ˘˙¤ ΔÔÚÓ·ÙfiÚÂ. ¶·›˙Ô˘Ó: ªfiÓÈη ªÂÏÔ‡ÙÛÈ, Δ˙ÈÔ˘˙¤ ™Ô‡ÏÊ·ÚÔ, §Ô˘ÙÛÈ¿ÓÔ ºÂÓÙÂÚ›ÎÔ.

™Â ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· fiÏË Ù˘ ™ÈÎÂÏ›·˜, ÙÔ 1940, ÌÈ· ÔÌ¿‰· ÂÊ‹‚ˆÓ, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ô ƒÂÓ¿ÙÔ, ÂÚÓÔ‡Ó ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘˜ ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Ë fiÌÔÚÊË ª·Ï¤Ó· ∏ ª·Ï¤Ó·, Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙˆÓ Ê·ÓÙ·ÛÈÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ Ù˘ fiÏ˘, Â›Ó·È ÌÈ· ÁÔËÙ¢ÙÈ΋, ·ÏÏ¿ ·ÊÂÏ‹˜ ‰·ÛοϷ Ô˘ ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ηٷϷ‚·›ÓÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ Ô˘ ·›˙ÂÈ Ë ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÛÙÔÓ ·Ó‰ÚÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi Ù˘ fiÏ˘. ŸÙ·Ó fï˜ Ô ¿Ó‰Ú·˜ Ù˘ ÛÎÔÙÒÓÂÙ·È ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ, Ë ¯‹Ú· È· ª·Ï¤Ó· Á›ÓÂÙ·È ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÌÈ·˜ ·ˆıË̤Ó˘ Ï·ÁÓ›·˜ ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÛοӉ·ÏÔ fiÙ·Ó ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ‚Á·›ÓÂÈ Ì °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÁÈ· Ó· ÂÈ˙‹ÛÂÈ...

∂Δ1 24.00 ¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

06.00 10.30 12.30 16.00 17.30 17.45 18.45 20.00 21.00 21.30 21.45 01.15 01.30 02.00 03.00 04.00 05.00

“∫·ÏË̤ڷ” Ì ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ∞˘ÙÈ¿ ∂‰Ò Î·È ÙÒÚ· ¶Ôχ ÌÏ· ÌÏ· ŸÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ That’s life ™‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ ÕÎË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ Auto ALTER ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË Auto ALTER Hit parade (∂) Eureka Friday night lights Flash Gordon À‰ÚfiÁÂÈÔ˜

111111111111111111111111111

08.00 09.30 10.30 12.00 15.00 17.00 18.00 19.30 21.00 22.00 24.00 00.30 01.30 06.00 07.00

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∞ÛÙÚÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ Ì ÙËÓ ∞ÓÈ¤Ï ∂ȉ‹ÛÂȘ MAD: OK ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢Â‰Ô̤ÓÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶fiÎÂÚ bonus ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹

111111111111111111111111111

21.00 21.30 23.00 23.50 01.15 02.45

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ¶ÔÏÈÙÈÎÔ› ‰È¿ÏÔÁÔÈ (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ªÔ˘ÛÈÎfi ËÌ›ˆÚÔ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· “√ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÂÓfi˜ ∫ÈÓ¤˙Ô˘ Ú¿ÎÙÔÚ·” °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ∂Ó §Â˘ÎÒ ∂ȉ‹ÛÂȘ “ΔÈ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È” ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂)

06.00 07.30 08.15 09.15 10.15 12.00 12.30 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 23.45 00.15 02.30

∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· “™˘Ó ∞ıËÓ¿” ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ¶·È‰Èο £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞fi„ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Puzzle express ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

Apocalypse ¶

10.00 16.00 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 22.10 23.10 00.40

√ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÔ‡ÙÚÔ˜ °Î¿ÏÈ: ÛÙÔ Á˘¿ÏÈÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ ∏ ÓÔËÌÔÛ‡ÓË ÙˆÓ ˙ÒˆÓ ∏ ˙ˆ‹ ÙˆÓ ıËÏ·ÛÙÈÎÒÓ ªËÙÚÔfiÏÂȘ ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ÎfiÛÌÔ˘ “∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·” ∏ ∂˘ÚÒË ÙÔ ªÂÛ·›ˆÓ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË ª·ÚÌ·ÚfiÛ· “°È· Ï›ÁË ÛÙÔÚÁ‹” ∂ȉ‹ÛÂȘ

ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ ÙÔ˘ ÈÔ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ, ÌÈ· ÂÈ΋ ÛÂÈÚ¿ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË.

Δ¤ÏË 1942: √È ƒÒÛÔÈ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÙÔ ™Ù¿ÏÈÓÁÎÚ·ÓÙ Î·È ÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ̤وÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÛÙÔÓ ‚fiÚÂÈÔ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi, ÔÈ ™‡ÌÌ·¯ÔÈ ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ӛΘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ÁÂÚÌ·ÓÈο ˘Ô‚Ú‡¯È·, ÂÓÒ Ë ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· Û˘ÁÎÚ·Ù› ÙËÓ ÔÚÌ‹ ÙÔ˘ ƒfiÌÂÏ ÛÙËÓ ¤ÚËÌÔ Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘! √ ÛÙÏÂÚ ÂÈÛ‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ “∂χıÂÚË ∑ÒÓË” Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷهÛÂÈ ÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ Î·È Ó· ÂÚÈ΢ÎÏÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ∂‚Ú·›Ô˘˜ Û fiÏÔ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË ÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ∑Ô˘ÎfiÊ, fï˜, Ô º‡ÚÂÚ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·Ó›Û¯˘ÚÔ˜ Î·È ˘Ô¯ˆÚ›!

£Â¿Ì·Ù·

£E™™A§IA TV 06.00 06.50 08.00 09.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 16.30 17.10 18.00 19.00

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

√DEON §π¡Δ√ Δ∏§. 2421024311

£∂∞ª∞Δ∞ ∞¶√ 18-24/11/10 ∞π£√À™∞ 1

“SOMEWHERE” Δ∏™ ™√ºπ∞ ∫√¶√§∞ ∫∞§ÀΔ∂ƒ∏ Δ∞π¡π∞ ™Δ√ º∂Δπ¡√ º∂™Δπμ∞§ μ∂¡∂Δπ∞™ ¶ƒ√μ.: 7.30 ∫∞π 10 ∞π£√À™∞ 2

“√ ∞ª∂ƒπ∫∞¡√™” ¶ƒ√μ.: 8 & 10.30

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 18-24/11/10 ∞π£√À™∞ 1 ∏ Δπ¡∫∂ƒª¶∂§ ∫∞π ∏ ª∂°∞§∏ ¡∂ƒ∞´¢√¢π∞™ø™∏ (∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· - ÌÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ) ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.30 ∫˘Úȷ΋: 12.15-14.00-15.45-17.30 Δ√ ∞™Δ∞ª∞Δ∏Δ√ (¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ì ÙÔÓ ¡Ù¤Ó˙ÂÏ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ) ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 21.45-00.00 THE TOWN (¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ì ÙÔÓ ªÂÓ ÕÊÏÂÎ) ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.15 ∞π£√À™∞ 2 (°)§À∫∞∫π∞ 3D (∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· Û 3D ÌÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ) ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.15 ∫˘Úȷ΋: 12.0013.45-15.30-17.15 √ Ã∞ƒπ ¶√Δ∂ƒ ∫∞π √π ∫§∏ƒ√π Δ√À £∞¡∞Δ√À (ª∂ƒ√™ ∞’) ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.00-22.00 ∞π£√À™∞ 3 ∞ƒ£√Àƒ 3: √ ¶√§∂ª√™ Δø¡ ¢À√ ∫√™ªø¡ (∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· - ÌÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ) ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.00 ∫˘Úȷ΋: 12.00-14.00-16.00-18.00 ª∂Δ∞ºÀ™π∫∏ ¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∞ 2 (æ˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ) ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 22.15-00.15 £∞ ™À¡∞¡Δ∏™∂π™ ∂¡∞¡ æ∏§√ ª∂§∞Ãπ¡√ ∞¡¢ƒ∞ (Δ·ÈÓ›· ÙÔ˘ °Ô‡ÓÙÈ ÕÏÂÓ) ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.00 ∞π£√À™∞ 4 √ Ã∞ƒπ ¶√Δ∂ƒ ∫∞π √π ∫§∏ƒ√π Δ√À £∞¡∞Δ√À (ª∂ƒ√™ ∞’) ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.00-20.00-23.00 ∫˘Úȷ΋: 11.30-14.15-17.00-20.00-23.00

™∫∞´ 23.00

™Ù· ›¯ÓË ÙÔ˘ ÙÚÔÌÔÎÚ¿ÙË ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2001, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Δ˙ÔÓ °ÎÏÂÓ. ¶·›˙Ô˘Ó: ∫Ú›ÛÙÔÊÂÚ §·Ì¤Ú, ∫¤ÚÈ ºÔÍ, μ›ÓÛÂÓÙ ƒ¤ÁηÓ.

∏ ÂÈΛӉ˘ÓË ·ÔÛÙÔÏ‹ ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ Ú·ÎÙfiÚˆÓ ÁÈ· ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ÕÌ·Ú, ÙÔ˘ ÈÔ ·‰›ÛÙ·ÎÙÔ˘ ÕÚ·‚· ÙÚÔÌÔÎÚ¿ÙË, ·ÔÙ˘Á¯¿ÓÂÈ. ™Ù·‰È·Î¿, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ú¿ÎÙÔÚ˜ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Û ·ÓÂÍȯӛ·ÛÙ· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù·. √ ÌfiÓÔ˜ Ô˘ ÂÈ‚ÈÒÓÂÈ Â›Ó·È Ô ¤ÌÂÈÚÔ˜ ηٿÛÎÔÔ˜ ΔfiÓÈ ŒÚί·ÚÓÙ, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ÂÂÈṲ̂ÓÔ˜ fiÙÈ Ô ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˘ ÕÌ·Ú ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙȘ ‰ÔÏÔÊÔӛ˜. ∫·Ó›˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓˆÙ¤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘, fï˜, ‰ÂÓ ÙÔÓ ÈÛÙ‡ÂÈ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô ΔfiÓÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ Î·È ÙfiÙ ¤Ó· ¿ÁÚÈÔ Î˘ÓËÁËÙfi Ì ·ÚÔÛ‰fiÎËÙ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ...

MEGA 00.15


40

¢Â›ÁÌ·Ù·ÁÚ·Ê‹˜ TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË P¿ÏÏË, rallis@e-thessalia.gr

TÂÙ¿ÚÙË 24 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010

∏ ∫¿ÚÙ· Î·È ÔÈ ·ÚÓËÙ¤˜ Ù˘

TÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˘

ΑΡΝΗΘΗΚΕ να παραλάβει τη νέα ηλεκτρονική Κάρτα αστυνομικός στο επάγγελμα και παραιτήθηκε από το Σώμα, διαμαρτυρόμενος για το “666” και όλα τα υπόλοιπα...

Ο ΚΑΘΕΝΑΣ έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει, ωστόσο γιατί να βρίσκεται μόνο στη νέα ηλεκτρονική Κάρτα το “666 του αντίχριστου” κατά τον διαμαρτυρόμενο αστυνομικό και να μη βρίσκεται και στην ταυτότητα, που ήδη έχει; ΓΡΑΦΩ για τη νέα Κάρτα του Πολίτη και τα όσα έχουν λεχθεί τελευταία για “Μεγάλο Αδελφό”, για “αντίχριστους” και όλα τα υπόλοιπα, που υποστηρίζουν κάτι θεούσες και κάποιοι αρνητές της πραγματικότητας. Πρόκειται για κάποιους, όπως ένας μοναχός, που μου είχε πει κάποτε, ότι “τα αέρια που βγάζουν τα αεροπλάνα, είναι χημικά, για να σκοτώσουν τους ορθόδοξους χριστιανούς”... ΜΕ την Κάρτα απλουστεύονται γραφειοκρατικές διαδικασίες, που ταλαιπωρούν χρόνια τους πολίτες, όπως ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ), που θα φαίνεται στην Κάρτα και ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ). ΑΝΤΙ να έχουμε βιβλιάρια και πιστοποιητικά μαζί μας, κάθε φορά που θα συναλλασσόμαστε με το Δημόσιο, θα επιδεικνύουμε την Κάρτα του Πολίτη και θα κάνουμε τη δουλειά μας.

∫·ıÒ˜

οι εκλογές του Νοεμβρίου βρέθηκαν μοιραία στη σκιά του Mνημονίου, δεν προηγήθηκε η απαραίτητη συζήτηση για τον “Καλλικράτη” ούτε υπήρξε η ολοκληρωμένη προετοιμασία, παρά τις ενδιαφέρουσες προτάσεις που περιλαμβάνει το σχέδιο για τη διοικητική διάρθρωση της χώρας. Δεν δημιουργήθηκαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να ωριμάσουν πιο γρήγορα οι συνθήκες γύρω από ένα καινούριο μοντέλο διοίκησης. Με απώτερο στόχο η νέα οντότητα εξουσίας να προχωρήσει στην υλοποίηση μιας ουσιαστικής αποκέντρωσης. Με δεδομένο μάλιστα ότι χρειάζεται ένα απαραίτητο χρονικό διάστημα ώστε τα νέα διοικητικά σχήματα να προσαρμοστούν στις καινούριες συνθήκες, που διαμορφώνονται στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι φυσικό να εμφανιστούν και αστοχίες. Σε κάθε περίπτωση πάντως δίνεται η δυνατότητα να μπουν άλλες προτεραιότητες. Ο νέος Δήμαρχος Βόλου Πάνος Σκοτινιώτης έθεσε ως πρωταρχικό στόχο την τακτοποίηση των οικονομικών ζητημάτων, αλλά και την προοπτική συγχώνευσης οργανισμών και επιχειρήσεων για την εύρυθμη λειτουργία του νέου διευρυμένου Δήμου. Οι τοπικές αρχές, που προέκυψαν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές, έχουν να βρεθούν αντιμέτωπες με οικονομικά προβλήματα, αλλά και υποδομές, με τις γνωστές παθογένειες που εμφανίζονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Η εξοικονόμηση πόρων και η καλύτερη οργάνωση, με την τήρηση αυστηρότερων αρχών ελέγχου και διαφάνειας, καθώς και οι συγχωνεύσεις οργανισμών που έχουν απομακρυνθεί από τον αρχικό τους σκοπό, δεν μπορεί παρά να αποβλέπουν στο να δοθεί μεγαλύτερο βάρος σε όλες εκείνες τις υπηρεσίες που έχει περισσότερο ανάγκη ο πολίτης. Από την άλλη μεριά, η διαδρομή των νέων δημάρχων θα είναι συνδεδεμένη σε ένα σημαντικό βαθμό και από την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Οι διαχειριστικές ικανότητες των δημάρχων ή η αποδεδειγμένη εμπειρία των διοικήσεων που πλαισιώνουν τους Δήμους, μπορεί να μην είναι αρκετές να αναζωογονήσουν από μόνες τους έναν τόπο, αν η ύφεση συνεχίζει να βαθαίνει. Ακόμη όμως κι έτσι, μέρος της επιτυχίας των τοπικών αρχών θα κριθεί από την προσπάθεια που θα καταβάλουν για την εξυγίανση των οικονομικών.

Η Ελλάδα και η Ιρλανδία είχαν διαφορετική διαδρομή μέχρι να καταλήξουν στο μηχανισμό στήριξης. Παρόλα αυτά και οι δυο αναδεικνύουν αδυναμίες της ευρωζώνης. Η δανειακή κραιπάλη της Ελλάδας μπορεί να έφερε στο προσκήνιο παιδικές ασθένειες της ΟΝΕ και να αποκάλυψε τα σοβαρά κενά της. Όμως με την τελευταία, σοβαρότερη εμπλοκή της Ιρλανδίας, μιας χώρας όπου είχε προηγηθεί από τη δεκαετία του ’90 ως ένα “οικονομικό θαύμα”, φαίνεται να γίνεται πιο επείγουσα η απόκτηση και οικονομικής, πέρα από τη νομισματική διάσταση. Πρόκειται βέβαια για σοβαρό ζήτημα, που δεν λύνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Με πολλές τεχνικές και θεσμικές πτυχές. Προς την κατεύθυνση αυτή αρχίζουν, έστω και δειλά, να κατατίθενται προτάσεις. Από τη μία πλευρά του νομίσματος φάνηκε ότι το πρόβλημα ήταν ελληνικό. Από την άλλη έδειξε ότι στην ευρωπαϊκή του διάσταση είναι δομικό. Έχει να κάνει με το διαφορετικό επίπεδο ανταγωνιστικότητας των χωρών, αλλά και την ανάγκη διεύρυνσης των δικτύων προστασίας των πολιτών τους. Η κρίση του ευρώ είναι αυτή της ευρωπαϊκής ταυτότητας.

ΔΗΛΑΔΗ με τη νέα Κάρτα, όπως τονίζουν ορισμένοι, θα “φακελωθούμε”, ενώ σήμερα με την ταυτότητα ή το διαβατήριο που έχουμε, δεν είμαστε “φακελωμένοι”; Ο “ΜΕΓΑΛΟΣ αδελφός” θα έρθει με τη νέα Κάρτα και δεν βρίσκεται σήμερα ανάμεσά μας π.χ. με τα τελευταίου τύπου δορυφορικά συστήματα, που ανά πάσα στιγμή μπορούν να σε απαθανατίσουν ακόμη και στην κρεβατοκάμαρά σου;

T‡Ô˜

ΟΣΟΙ αντιτίθενται στην αλλαγή της τωρινής ταυτότητας με την Κάρτα του Πολίτη, αντιτίθενται στον εκσυγχρονισμό των δομών της χώρας. Γιατί με την Κάρτα θα κάνεις ευκολότερα τη δουλειά σου, χωρίς να κουβαλάς π.χ. στο ΙΚΑ το βιβλιάριο ενσήμων ή το εκκαθαριστικό της Εφορίας για τον ΑΦΜ.

¶·˙Ï ·ÛÚfiÌ·˘ÚˆÓ Î·È ¤Á¯ÚˆÌˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ ÂÎı¤ÛÂȘ Ô˘ ÂÁηÈÓÈ¿˙ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙÔ “¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜” ÛÙÔ μfiÏÔ. ªÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ, ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ÛÙÔÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi “¢ËÌ‹ÙÚ˘ §¤ÙÛÈÔ˜” , ·ÏÏ¿ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÊˆÙÔÁÚ¿ÊˆÓ Ì ‰ÈÂıÓ›˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ.

ΑΛΛΩΣΤΕ θα είναι τόσο μικρή η Κάρτα, σαν μια πιστωτική τράπεζας, που δεν θα πιάνει και χώρο και δεν θα χρειάζεται και μεγαλύτερο πορτοφόλι, να την κουβαλάς... dimopoulos@e-thessalia.gr

✒∂£¡√™: “∫·Ù¿ÚÁËÛË ÌÂ... fiÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÎÏ·‰ÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛˆӔ. ✒∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞: “∞Ô¯·ÈÚ¤Ù· ÙËÓ ÙË Û‡Ì‚·ÛË Ô˘ ‹ÍÂÚ˜ ∫·ÓfiÓ·˜ ÔÈ ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜ ·ÓÙ› ÙˆÓ ÎÏ·‰ÈÎÒÓ”. ✒∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: “ŒÚ¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ 45.000 ·ÔχÛÂȘ”. ✒∏ ∞À°∏: “∏ ÙÚfiÈη “ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ” ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ”. ✒∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: “™ÎÏËÚÔ› fiÚÔÈ Î·È ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ”. ✒ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™: “√ÏÔÙ·¯Ò˜ Û Ì›ˆÛË ÌÈÛıÒÓ”. ✒Δ∞ ¡∂∞: “ªÓËÌfiÓÈÔ ¡Ô 3 - ΔÈ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΔ.

™˘Ì‚¿ÛÂȘ

ºfiÚÔÈ

¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË

Και το λέμε αυτό, αφού οι κλαδικές συμβάσεις θα αντικατασταθούν υπό όρους με επιχειρησιακές συμβάσεις, οι οποίες είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα επηρεάσουν σε πολλές περιπτώσεις τόσο τις αποδοχές, όσο και το συνολικό καθεστώς απασχόλησης μεγάλου αριθμού εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Αλλά μη φανταστείτε, και στο Δημόσιο οι αλλαγές είναι σύμφωνες με τις επιταγές της τρόικας...

Φόροι συνολικού ύψους 10,4 δισ. ευρώ θα πρέπει να μπουν στα δημόσια ταμεία μέχρι το τέλος του έτους, για να κλείσει ο προϋπολογισμός χωρίς αποκλίσεις και να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω το φετινό έλλειμμα, που “σκαρφάλωσε στο 9,4% του ΑΕΠ μετά την αναθεώρησή του για το 2009 από τη Γιούροστατ. Κομματάκι δύσκολο ακούγεται, μιας και στο πρώτο δεκάμηνο του 2010 οι δημόσιες εισπράξεις εξακολουθούν να εμφανίζουν “μαύρη τρύπα” της τάξης των 891 εκ. ευρώ.

Στη Ν.Δ. τώρα, το παιχνίδι της “γάτας με το ποντίκι” παίζουν στελέχη της Ρηγίλλης και οι βουλευτές του κόμματος που ανήκουν στον “κύκλο” των τακτικών συνομιλητών της Ντόρας Μπακογιάννη. Με λίγα λόγια, στενοί συνεργάτες του Αντ. Σαμαρά παρακολουθούν στενά τις κινήσεις των επίφοβων προς αποχώρηση βουλευτών, βολιδοσκοπώντας ταυτόχρονα τις προθέσεις εκείνων που θεωρούν ότι βρίσκονται στο μεταίχμιο.

“∂ÈfiÏ·ÈË”

Έρχεται ηλεκτρονική “φάκα” στο πλαίσιο αντιμετώπισης των φαινομένων νοθείας και λαθρεμπορίου καυσίμων, το οποίο ξεπερνά το 1,5 δισ. ευρώ ετησίως. Σύμφωνα με όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας, οι βενζινοπώλες θα πρέπει να εγκαταστήσουν το σύστημα εντός έξι μηνών, αλλά αντιδρούν και ζητούν την επέκταση του μέτρου και στα προηγούμενα στάδια διακίνησης, στα διυλιστήρια και τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών. Προφανώς αυτό να είναι και το ορθό... °.•.

¶ÚÔ¿ÁÁÂÏÔ˜

“¶·ÁÒÓÔ˘Ó”

Προάγγελος των επώδυνων και πρωτοφανών, για τα ελληνικά δεδομένα, αποφάσεων που θα κληθεί να λάβει η κυβέρνηση το προσεχές τρίμηνο, υπό την ασφυκτική πίεση της τρόικας για την έγκριση της τέταρτης δόσης του δανείου, αποτελεί η κατάργηση επί της ουσίας των κλαδικών συμβάσεων εργασίας. Και μπορεί οι διαπραγματεύσεις μεταξύ κυβέρνησης και τρόικας να ήταν μαραθώνιες, αλλά το αποτέλεσμα δείχνει να είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των ελεγκτών...

Έχουμε και λέμε λοιπόν σχετικά με το δημόσιο τομέα: Το 2011 θα “παγώσουν” όλες οι προσλήψεις, εκτός από αυτές που αφορούν την Υγεία, ενώ να μην παραβλέψουμε ότι αρχικά έπεσε στο τραπέζι των συζητήσεων και η εξαίρεση των τομέων Εκπαίδευσης και Σωμάτων Ασφαλείας. Δεδομένη και αδιαπραγμάτευτη είναι η απόφαση για μείωση του προσωπικού στις ΔΕΚΟ, ενώ η κάλυψη των κενών θέσεων στο Δημόσιο θα γίνει με αναγκαστικές μετατάξεις.

Βλέπετε, και για την περαίωση το οικονομικό επιτελείο έτρεφε μεγάλες προσδοκίες, αλλά τα αποτελέσματα δεν τις δικαίωσαν. Και πώς να γινόταν διαφορετικά, από τη στιγμή που ορισμένες από τις προϋποθέσεις βρίσκονται εκτός τόπου και χρόνου; Τα έσοδα από τη συγκεκριμένη ρύθμιση κινούνται μακριά από τους αρχικούς στόχους, με αποτέλεσμα ακόμη και κυβερνητικά στελέχη να μιλάνε τώρα για “επιπόλαιη έμπνευση”...

“º¿Î·”

24-11-10  
24-11-10  

¶ÔÏÂÌÈÎfi Îϛ̷ ÌÂٷ͇ μfiÚÂÈ·˜ - ¡fiÙÈ·˜ ∫ÔÚ¤·˜ 4 Û¯ÔÏ›· ˘fi ηٿÏË„Ë ÛÙÔ μfiÏÔ ¢Â‡ÙÂÚÔ ı‡Ì· Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Û ¤Ó· 48ˆÚÔ ÛÙÔ intern...

Advertisement