Page 1

K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· ·fi ÙÔ 1898 ŒÙÔ˜ 115ÔÓ

AÓ. ËÏ. 07.43'- ‰. 18.35’

™ÂÏ‹ÓË 9 ∏ÌÂÚÒÓ

ΔÂÙ·ÚÙË 24 √ÎÙˆ‚ÚÈÔ˘ 2012 ◆ TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1 ú

AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘ 34.856

∞ηΛԢ, ∞Ú¤ı· Ì·ÚÙ., ª¿ÚÎÔ˘, ™Â‚·ÛÙÈ·Ó‹˜

40 ™ÂÏ›‰Â˜

°È· ÙÈ̤˜, ·ÁÔÚ¤˜, ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·, ÎÏÂÈÛÙ¿ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Î.¿.

ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ Ù· ÂÚÁ·Ûȷο

¢ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È Ë Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹

ªÓËÌfiÓÈÔ ·ÓÙÔ‡ ªÂ›ˆÛË ÌÈÛıÒÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÒÏËÛË Ù˘ ¢∂ ∏ - ∞‡ÍËÛË 25% Û ·ÛÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜, ÙÚ¤Ó· - μÂÓ˙›ÓË ÛÙ· ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚΠ٠- ∂χıÂÚÔ ˆÚ¿ÚÈÔ

∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜: £· ÛÒÛÔ˘Ì ÙË ¯ÒÚ· fiÛÔÈ ÙÔ ÙÔÏÌ‹ÛÔ˘Ì «√È ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È» μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ÚÔÙÂÎÙÔÚ¿ÙÔ, ˘¤Ú ÔÏÈÙÈ΋˜ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ χÛ˘

✃ ¢ηÈÚÈ· ‰È·ÎÔˆÓ ■ ÛÂÏ. 8, 9

™Δ∏¡ ∂§§∞¢∞

ªÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜

¢È·ÎÔ¤˜ Ì 48 ú ÂȘ ‡Û · ÁÈ 4 ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂËÛ›ˆ˜ ÂÚ ËÌ ú 0 Î·È 10-2 ÁÈ· ËÌȉȷÙÚÔÊ‹

ÌÔÚ›Ù ӷ ÚÔÌËı¢Ù›Ù ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û·˜ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙË ■ ÛÂÏ. 10

ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ·

Ô £fi‰ˆÚ·˜ ÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

ΔÒÚ· ηÈ

DELIVERY ·fi

7.30-11.30 Ì.Ì. πˆÏÎÔ‡ 14 ΔËÏ. 24210-38470

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›· Ù˘ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ¡· ÙÂÚÌ·ÙÈÛÙ› Ë “ÔÌËÚ›·” ÙˆÓ

«¶˘Ú¿» ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË

ªÂ 5 ÎÔ˘fiÓÈ·

«√ÌËÚ›·» ·ÙfiÌˆÓ Ì ·Ó·ËÚ›· ÛÙ· ∫∂¶∞

∫Ô˘‚¤Ï˘ Ÿ¯È ÛÙȘ ··Ú¿‰ÂÎÙ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÙÚfiÈη˜

¯ˆÚ›˜ ÎÏ‹ÚˆÛË

·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ÙÈ̤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙ· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· Ù˘ ¢∂∏ Î·È ÛÙ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· fiÏˆÓ ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ Ì·˙È΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·Ù¿ 25%, ÚԂϤÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ÌÓËÌfiÓÈÔ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ¯ı˜ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ì ÙȘ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ʤÚÔ˘Ó ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì ÂÈÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ۯ‰fiÓ Û fiÏÔ˘˜ Ùo˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜. ■ ÛÂÏ. 6, 7

ªÏfiÎÔ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ■ ÛÂÏ. 12

·ÙfiÌˆÓ Ì ·Ó·ËÚ›· (∞ÌÂ∞) ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ¶ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ (∫∂¶∞) ˙‹ÙËÛ·Ó ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ‰Âο‰Â˜ ̤ÏË ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ∞ÌÂ∞, Ù˘ÊÏÒÓ, ¯ÚÔÓ›ˆ˜ ·Û¯fiÓÙˆÓ ·fi ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ·Ó·ÈÌ›· Î·È ÓÂÊÚÔ·ıÒÓ, Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ¤Íˆ ·fi ÙÔ ∫∂¶∞ μfiÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È ·¤ÎÏÂÈÛ·Ó Û˘Ì‚ÔÏÈο, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÚÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∫∂¶∞ Î·È Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ. ■ ÛÂÏ. 15

∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ϤÔÓ, Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ μfiÏÔ˘ ∞ıËÓ¿ ª·˚Ú¿ÌË ■ ÛÂÏ. 13

ª·ıËÙ¤˜ ÂÚ·ÙÔ‡Ó 5 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ¤ˆ˜ ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô

ÕıÏÈ· ηٿÛÙ·ÛË ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÕÏÛÔ˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜

μ·Ó‰·ÏÈÛÌÔ› Î·È ÂÈÎfiÓ˜ ÂÁηٿÏÂȄ˘ ∂ÈÎfiÓ˜ ÂÁηٿÏÂȄ˘, ÂÈΛӉ˘Ó˜ ÊıÔÚ¤˜ Û ηٷ-

Û΢¤˜ Ù˘ ·È‰È΋˜ ¯·Ú¿˜, ·Ú·ÙË̤ÓÔ Ú¿ÛÈÓÔ, ηÙÂÛÙÚ·Ì̤ӷ ʈÙÈÛÙÈο, ‚ÚÒÌÈÎÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÙË Ï›ÌÓË, Â›Ó·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¿ıÏÈ·˜ ηٿÛÙ·Û˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Û ¤ÎÙ·ÛË ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÕÏÛÔ˜ μ·Ï·¯‹ (ÚÒËÓ ÂÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ ¡. πˆÓ›·˜), Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ¤ÎÙ·Û˘ 132 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ. ■ ÛÂÏ. 13

■ ÛÂÏ. 19

∂ÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠÙÔ 2Ô ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ ■ ÛÂÏ. 16 ∂Ή‹ÏˆÛË ∫∫∂ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ■ ÛÂÏ. 12


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

Δ˘ ™√ºπ∞™ ª∞Àƒ∞¡Δ∑∞

mavrantza@e-thessalia.gr

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 24 √∫Δøμƒπ√À 2012

πˆ¿ÓÓ· μÂ‰Ô˘Ú¿, Úfi‰ÚÔ˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ºÚÔÓÙÈÛÙËÚ›ˆÓ ª¤Û˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘

A¶√æ∂π™

«ªÂ›ˆÛË ÂÁÁÚ·ÊÒÓ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ÒÚ˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜»

¢‡ÛÎÔÏÔ˜ ¯ÂÈÌÒÓ·˜ TÔ˘ ¡π∫√À °. •À¢∞∫∏ ™ÙËÓ ∞ı‹Ó· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÛË Ù˘ ‰Èψ̷ÙÈ΋˜ ·ÔÌfiÓˆÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‚È¿˙ÂÙ·È Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙË Û˘Ìʈӛ· Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÎÙ·ÌÈ¢ı› Ë ‰·ÓÂȷ΋ ‰fiÛË ÙˆÓ 31,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∏ ¯ÚÔÓÈ΋ ›ÂÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ Îϛ̷, ÌÈ· ·›ÛıËÛË Â›ÁÔÓÙÔ˜, ·ÔÛ·Ṳ̂ÓË ·fi ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜: ·˜ ÎÏ›ÛÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ë ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË, ÎÈ ·˜ Â›Ó·È fi,ÙÈ Ó· ’Ó·È, ı· οÓÔ˘Ì fi,ÙÈ ›ÙÂ. ∏ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· fï˜ Â›Ó·È Ôχ ¯ÂÈÚfiÙÂÚË. ΔÔ ÂÌÚÔÛıÔ‚·Ú¤˜ ·Î¤ÙÔ ÂÚÈÎÔÒÓ Î·È ˘ÂÚÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ -9 ‰ÈÛ. Û ̛· ¯ÚÔÓÈ¿- Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÔÛ‡ÚÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ê˘‰·ÙˆÌ¤ÓË ·ÁÔÚ¿ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 5% ÙÔ˘ ∞ηı¿ÚÈÛÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ¶ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, ¤Ó· ‰˘Û‚¿ÛÙ·ÎÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÁÈ· ¿ÙÔÌ· Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∂›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÌÊ›‚ÔÏÔ ·Ó ÔÈ ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·, Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ô˘ Ù· ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙȘ ‹‰Ë ÂÍÔ˘ıÂӈ̤Ó˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ÌÈÛıˆÙÔ‡˜, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Î·È ÌÈÎÚÔÂ·ÁÁÂÏ̷ٛ˜. Δ· ÌÂÁ¿Ï· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Î·È ÙÔ Ì·‡ÚÔ ¯Ú‹Ì· ‰ÂÓ ı›ÁÔÓÙ·È - Î·È ·˘Ùfi ÙÔ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‰È·ÚÎÒ˜ ÔÈ ËÁ¤Ù˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰·ÓÂÈÛÌfi. ∏ Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ÓË ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ·fi ÙËÓ fi„ÈÌË Û˘Ì¿ıÂÈ· Í¤ÓˆÓ ËÁÂÙÒÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›ÛÂÈ ÙË ‰ÂÈÓ‹ ı¤ÛË Ù˘ ÙÚÈÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘: Èı·Ófiٷٷ ı· „ËÊ›ÛÂÈ Ù· ̤ÙÚ· ÛÙË μÔ˘Ï‹, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· Ù· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔÛÒˆÓ ·fi ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È ÙË ¢∏ª∞ƒ ‰ÂÓ ı· Ù˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÈϤÔÓ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË - ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ı· Ù˘ ÚÔÛı¤ÛÂÈ ÙË Ú·Á‰·›· ÊıÔÚ¿ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Î·È ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ηٿÚÚ¢ÛË ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ ÙÔ˘, Î·È ÙËÓ ·ÛÙ¿ıÂÈ· Ù˘ ¢∏ª∞ƒ. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ·ÛÙ¿ıÂÈ· fï˜ ‰ÂÓ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ÙfiÛÔ ·fi Ù· ÎÔÌÌ·ÙÈο ÁÚ·Ê›· Î·È ÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ fiÛÔ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÎÔË ÎÔÈÓˆÓ›·. ™‡Á¯˘ÛË, Êfi‚Ô˜, ·Ú·›ÙËÛË, ·fiÁÓˆÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ‚›· ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÛÙ·‰È·Î¿ ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ - Ë ¤ÏÏÔÁË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Î·È Ë Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ· ˘Ô¯ˆÚÔ‡Ó. ∏ ¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·, Ì ÙȘ ·˘ÍË̤Ó˜ ˘ÏÈΤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ, ı· ÂȉÂÈÓÒÛÂÈ ÙËÓ ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·. ◊‰Ë ÛÂ Û˘ÓÂχÛÂȘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· ÌËÓ ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÏfiÁˆ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÔÏÏÒÓ ÂÓԛΈÓ. √È ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ˙ˆÙÈÎÒÓ ˘ÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, .¯. ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Î·È Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›·, ÛˆÚ‡ÔÓÙ·È Î·È ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È. ∞Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ: ÔÈ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ı· ·ÔÚÚÔÊÔ‡Ó ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 35% ÙÔ˘ ∞∂¶, ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ 42% Ô˘ Â›Ó·È Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∫·È ·˘Ùfi ÙÔ 35% ÏÔÁ·ÚÈ¿˙ÂÙ·È ϤÔÓ ÛÙÔ Û˘ÚÚÈÎӈ̤ÓÔ ∞∂¶, Ô˘ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ Ù· 171 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ·fi Ù· 210 ‰ÈÛ. ÙÔ˘ 2007. ªÂ ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È ÙfiÛÔ ·fiÙÔ̘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ηӤӷ ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ. ΔÔ ‡ÛÙ·ÙÔ Ï‹ÁÌ· Ô˘ ·ÂÈÏ› Ù· ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›· ÛÙÚÒÌ·Ù· Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, Ô˘ ı· ÚÔηϤÛÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Î‡Ì· ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÒÓ ÁÈ· ·Î›ÓËÙ· ÌË Â͢ËÚÂÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ. √È ÙÚ¿Â˙˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ‰È·ÁÚ¿„Ô˘Ó Ù· ÂÈÛÊ·Ï‹ ‰¿ÓÂÈ· ‰È¿ Ù˘ ÙÈÙÏÔÔ›ËÛ˘ Î·È ÒÏËÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ∏ Û˘ÓÂ·ÁfiÌÂÓË ··Í›ˆÛË Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ˘ÂÚÊÔÚÔÏfiÁËÛ‹ Ù˘, ı· ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÏË‚ÂÈÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ∞ÓÂÚÁ›·, Ì›ˆÛË ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, ˘ÂÚÊÔÚÔÏfiÁËÛË, ··Í›ˆÛË ‹ ηٿۯÂÛË Î·ÙÔÈΛ·˜: √È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ Â›Ó·È ·Úfi‚ÏÂÙ˜. (∞fi ÙËÓ “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹”)

›ˆÛË ÂÁÁÚ·ÊÒÓ Ì·ıËÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ‰È‰·Ûηϛ· Û ÏÈÁfiÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Â›Ó·È Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ʤÙÔ˜ ÛÙË ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ì¤Û· ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ÎÚ›Û˘. “∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ì ÌÂÈÒÛÂÈ ÙȘ ÙÈ̤˜ ηٿ 20%, ÂÓÒ Û οÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ë ¤ÎÙˆÛË Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë Î. πˆ¿ÓÓ· μÂ‰Ô˘Ú¿, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ºÚÔÓÙÈÛÙËÚ›ˆÓ ª¤Û˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘.

ª

¢ÈÙÙ‹ Ë Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÛÙ· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ·, ηıÒ˜ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Â›Ó·È Î·È ıÂÙÈο, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÚÓËÙÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚÈÔ‡¯Ô˘˜. √È Ù¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ʤÙÔ˜, ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, Â›Ó·È ÚˆÙfiÁÓˆÚ˜ Ì ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙˆÓ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚ›ˆÓ Ó· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ì οı ÙÚfiÔ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙË ÌfiÚʈÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ‚ÈÒÓÂÈ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ŒÙÛÈ, ·fi ÙË Ì›· ÏÂ˘Ú¿ ¤¯Ô˘Ì Ì›ˆÛË ÛÙȘ ÂÁÁڷʤ˜, Ô˘ Ì¿ÏÈÛÙ· ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ 10% ÁÈ· ʤÙÔ˜, Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÂÈϤÁÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ÒÚ˜ οÔÈ· Ì·ı‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÙÔ˘˜ ¯ÚËÛÈ̇ÛÔ˘Ó ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ‹ÓȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË fï˜, ·ÚÎÂÙÔ› Â›Ó·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ô˘ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Ù· ȉȷ›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Ô˘ οÓÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Û ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ·, ÂÓÒ ‰ÂÓ ÛΤÊÙÔÓÙ·È Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó, ¤ÛÙˆ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚ›Ô˘, ÁÈ· ÙË ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÙÔ˘˜. “À¿Ú¯ÂÈ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÁÁÚ·ÊÒÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙ· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ·, Ù˘ ٿ͈˜ ÙÔ˘ 10%. ÿÛˆ˜ ‚¤‚·È·, ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Ó· ÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó Î·È ÌÂÙ¿ Ù· ÚÒÙ· ‰È·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·, ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ó Â¿Ó ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ó. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ì›ˆÛË ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜. ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ Ù¿ÍˆÓ, ÂÓÒ ϤÔÓ ‰ÂÓ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È Ì·ı‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ÂÈϤÁÔ˘Ó ÌfiÓÔ Ì·ı‹Ì·Ù· Ô˘ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÛÙËÓ ∫·Ù‡ı˘ÓÛË” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë Î. μÂ‰Ô˘Ú¿. ∫·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ fï˜ ÛÙ·‰È·Î¿ “Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈÔ‡Ó ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· ‰È·‚¿ÛÔ˘Ó Î·È ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, οÔÈ·

[£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

O ∫∞πƒ√™

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ÈÛ¯˘ÚÔ›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 06...23ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 13...23ˆC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ÈÛ¯˘ÚÔ›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 03...21ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 11...21ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 02...20ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 10...20ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 04...20ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 11...20ÔC.

Ì·ı‹Ì·Ù·” . ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ›‰È·, “ÔÏÏ¿ Â›Ó·È Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó Ù· ȉȷ›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù·, Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÎÔÛÙÔ‚fiÚ· Î·È ÂÁÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ·. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ı¤ÏÂÈ Ó· ÌÔÚʈıÔ‡Ó Ù· ·È‰È¿ Ù˘ Î·È ‰›ÓÂÈ ·Í›· ÛÙȘ ÛÔ˘‰¤˜. £· ÛÙÂÚËı› ¿ÏÏ· Ú¿ÁÌ·Ù·, fï˜ ÙÔ ·È‰› ‰ÂÓ ı· ÛÙÂÚËı› ÙË ÌfiÚʈÛË” . ∂Ó Á¤ÓÂÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î. μÂ‰Ô˘Ú¿, “ÛÙ· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ì ¢ηÈÚÈ·Îfi Ì¿ıËÌ·. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Ì·˜, ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ›̷ÛÙÂ Î·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ı¤ÏÔ˘Ì ٷ ·È‰È¿ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÈÙ˘¯›Â˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Î·È ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÂÚ›ÙÚ·Ó· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ˆ˜ Ù· ·È‰È¿ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· ÁÈ· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈηıÈÛÙԇ̠ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁԇ̠·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο” . ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘Ì ˆ˜ ÁÈ· ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ‰È‰¿ÎÙÚˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÂȈı›. “¶·ÚfiÏÔ Ô˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ÙÈ̤˜ Ì·˜ ‹Ù·Ó ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙ˜, ʤÙÔ˜ ÚÔ¯ˆÚ‹Û·Ì Û Ì›ˆÛË Ù˘ ٿ͈˜ ÙÔ˘ 20%, ÂÓÒ Û οÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ë ¤ÎÙˆÛË Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË” . ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ºÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ Î·È Î·Ù¿ fiÛÔ ·˘Ùfi ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù›ıÂÙ·È Î·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, Ë Î. μÂ‰Ô˘Ú¿ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ: “¶Ï¤ÔÓ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ºÚÔÓÙÈÛÙËÚ›Ô˘ Ù›ıÂÙ·È Î·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Û ÈÔ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË Î·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ‚¿ÛË. ªÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ fiÏ˘, ı· ‚ÔËıԇ̠ٷ ·È‰È¿ Ô˘ ÈÛÙÔÔÈË̤ӷ ¤¯Ô˘Ó ÛÔ‚·Úfi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·. Δ· ·È‰È¿ ·˘Ù¿ ı· Ù· ÂÓÙ¿ÛÛÔ˘Ì ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÈÁÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹ ı· ‚ÔËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ·” ηٷϋÁÂÈ Ë ›‰È·.

[∂§§∞¢∞]

°È· Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›·, ÙȘ ™ÔÚ¿‰Â˜, ÙËÓ ∂‡‚ÔÈ·, ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ™ÙÂÚ¿, ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ΢ڛˆ˜ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ, ÙȘ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ÙËÓ ∫Ú‹ÙË Î·È Ù· ¢ˆ‰ÂοÓËÛ· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÓÂÊÒÛÂȘ Ì ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ηٷÈÁ›‰Â˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ÛÙÔ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ∞ÈÁ·›Ô ı· Ó¤Ô˘Ó ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› 3 Ì 5 ÌÔÊfiÚ. ™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ· ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› 3 Ì 5 Î·È ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ∞ÈÁ·›Ô ÚfiÛηÈÚ· ÙÔÈο 6 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ÂÓ ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹.

§·Ú›Û˘ 17 º¿ÚÛ·Ï· Δ∏§∂ºø¡∞ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™

6936894871 ñ 6989262025

T. OÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 68, BfiÏÔ˜, TËÏ. 24210 30908


3

™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 24 √∫Δøμƒπ√À 2012

∞Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ

√È ‚Ú¿¯ÔÈ Î·È Ë ·‰È·ÊÔÚ›·

Ÿ¯È Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·Ó. √È ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·Ó·‚Ï‹ıËÎ·Ó ÏfiÁˆ ÌÏÔηڛÛÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ηٿÏË„Ë ÛÙË °ÂˆÔÓÈ΋. Δ· ›‰È· ÚÔÊ·ÓÒ˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó Î·È ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË. ™ÙËÓ ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋ ∞Ú¯‹ Ù· ÁÓÒÚÈ˙·Ó ·˘Ù¿, ·ÏÏ¿ Ì¿ÏÏÔÓ Â›Ó·È „‡¯Ú·ÈÌÔÈ, ·ÊÔ‡ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë ÂÈÛÙÔÏÈ΋ „‹ÊÔ˜, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· ÙȘ 31 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘.

ŒÁÁÚ·ÊÔ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÛÙ›ÏÂÈ Ë ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· Ó· ÛÙ›ÏÂÈ ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ˜ Î·È Ó· ηٷÁÚ¿„Ô˘Ó Ù· ÂÈΛӉ˘Ó· ÛËÌ›· ηٿÙˆÛ˘ ‚Ú¿¯ˆÓ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ‹ ÙÔ˘˜. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ··ÓÙ‹ÛÂÈ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ Ó· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ı¤Ì·, ¯ˆÚ›˜ Â·Ú΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Î·È ÚÔÛˆÈÎfi. ¶¿ÓÙˆ˜ ‹‰Ë ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËÎ·Ó ‰‡Ô ‚Ú¿¯ÔÈ, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ı· Á›ÓÂÈ Î·Ù¿ÙˆÛË Î·È ÙÚ›ÙÔ˘ ·fi Ù· Ú·Ó‹ Û ‡„Ô˜ ‰Âη¤ÓÙ ̤ÙÚˆÓ. Ÿˆ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙfiÓÈÛ·Ó ·ÚÌfi‰ÈÔÈ, Ô ‚Ú¿¯Ô˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤ÛÂÈ ¿ÌÂÛ·, ηıÒ˜ ·ÎfiÌË Î·È Ë ‰fiÓËÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ ·fi Ù· Ô¯‹Ì·Ù· ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Â›‰Ú·ÛË...

º.™.

ΔÔ˘ ¶. ª·Ú·ÁÎÔ‡ ·fi ÙÔ “ŒıÓÔ˜”

∞˜ È¿ÛÔ˘Ó ÙfiÔ... ªÂ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ‰ˆÚÂ¿Ó ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ¿ÔÚ˜, ÙÂÎÌËÚȈ̤ӷ Î·È Ì fiÏ· Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο, ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. ™ÙȘ 1.000 ÂÚ›Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ÛÙȘ 800 ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. √È ·ÚÌfi‰È˜ ÀËÚÂۛ˜ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ·Ó ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Î·È Ë ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ÂÓ¤ÎÚÈÓ fiÛ˜ ÏËÚÔ‡Û·Ó Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ·. ª·Î¿ÚÈ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÂÈÏÔÁ‹˜ Ó· ÌË ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Ï¿ıË Î·È ÌÂÚÔÏË„›Â˜ Î·È Ù· ‰ˆÚÂ¿Ó ÙÚfiÊÈÌ· Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Û fiÛÔ˘˜ Ù· ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ·Ó¿ÁÎË. ∫ÔÓÙÔÏÔÁ›˜, ̷οÚÈ Ó· È¿ÛÔ˘Ó ÙfiÔ. ∫·È ÂΛ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ·˜ ‚È·ÛÙÔ‡Ó Ï›ÁÔ. ∞fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¿ÓÔÈÍË ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÙË ‰È·‰Èηۛ· Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ Ì‹Ó· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ‰È·ÓÔÌ‹. ¶Ôχ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÎÈ ·Ó Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Â›Ó·È Ù· ÛˆÛÙ¿ Î·È Ï¤Ó ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÔÈ ·Ó¿ÁΘ. ∞˜ Û‡ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÎÈ ·˜ È¿ÛÂÈ ÙfiÔ Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·... μ.∫.

ªÂ ÙÔ ˘Ô‰ÂοÌÂÙÚÔ √ÈÎÂÈÔıÂÏÒ˜ Ê·ÓÙ·˙fiÌ·ÛÙÂ, ηıÒ˜ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ı· ‹ıÂÏ ӷ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ› Ë ·fiÏ˘ÙË Â¿ÚÎÂÈ¿ ÙÔ˘ fiÙ·Ó ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÈ· ÂÚÁ·Û›·, Ô ∫ÒÛÙ·˜ ÷Ϥ‚·˜ ‰¤¯ÙËΠӷ Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ Û ¤Ó· ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ÀÁ›·˜, ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ Ô›ÎˆÓ ·ÓÔ¯‹˜ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ-·fiÎÂÓÙÚÔ. √ ¡fiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Ô›ÎˆÓ ·ÓÔ¯‹˜ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘, Ô Î. ÷Ϥ‚·˜ ·Ó¤Ï·‚ ӷ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ ÔÈÎÂÈÔıÂÏÒ˜ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ. ŒÙÛÈ ÏÔÈfiÓ “ÏfiÁˆ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÁÓÒÛ˘ Î·È ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜ ̤ÙÚËÛ ÙȘ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ (ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô›ÎˆÓ ·ÓÔ¯‹˜) Î·È ‰È·›ÛÙˆÛ ÙË ÌË Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÔÚÈ˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·ÔÛÙ¿ÛˆӔ . ΔÔ ÁÈ·Ù› ‰¤¯ÙËΠӷ Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› ·˘Ù‹ Ë ·ÔÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ Â›ÛËÌÔ Î›ÌÂÓÔ Ô˘ ÎÔÈÓÔÔÈÂ›Ù·È Û ¤ÓÙ ˘ËÚÂۛ˜, Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤Û· Û ·˘Ù‹ ÙË Ì·‡ÚË Ì·˘Ú›Ï· ¤Î·Ó Ôχ ÎfiÛÌÔ Ó· ÁÂÏ¿ÛÂÈ. √ ∫ÒÛÙ·˜ ÷Ϥ‚·˜ ¿ÏψÛÙ ¤¯ÂÈ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Î·È ˆ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜, ÔfiÙ ϛÁÔ ı· ÓÔÈ¿ÛÙËÎÂ. ∫∞Δ. Δ∞™

™˘Ó¿ÓÙËÛË ™˘Ó¿ÓÙËÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ·Ú¤Ï·Û˘ Ù˘ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ı· Â›Ó·È ˘Ô„È·Ṳ̂ÓÔÈ, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ¤¯Ô˘Ì ٷ ÂÚ˘ÛÈÓ¿ ·Ú·ÙÚ¿ÁÔ˘‰·... º.™.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ΔÔ˘ ∫ÒÛÙ· °È·ÓӷΛ‰Ë

Δ· ÙÚ›· ÚfiÛˆ· Ù˘ ¢ı‡Ó˘ ŸÙ·Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ë ÙÚfiÈη ¤ÁÚ·Ê·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, ˘‹Ú¯·Ó ÚˆÙÔÛ¤Ïȉ· Ô˘ ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ·Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ‰ÒÚˆÓ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. ¢ÂÓ Û˘Ó¤ÙÚ¯ ηӤӷ˜ ÏfiÁÔ˜ ¤Ú· ·fi ÙËÓ ·ÁˆÓ›· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ›‰·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ‚Ô‡ÙËÍ·Ó Ó· ÙËÓ È¿ÛÔ˘Ó. ŒÙÛÈ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ¿ÓÙ·; ∏ ÌÂÁ·ÏÔ·ÛÙÈ΋ Ù¿ÍË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÌÔÚ› Ó· ‰ÂÈ ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ù˘ Û ʈÙÔÁڷʛ˜, ηÚÊÈÙۈ̤Ó˜ Â¿Óˆ Û ڢıÌ›ÛÂȘ. ΔÔ ı¤Ì· Ì ٷ ‰ÒÚ· Ì·˙‡ÙËΠfiÙ·Ó Ô ΔfiÌÛÂÓ ¤Î·Ó ̛· ÎÔÌ„‹ off the record ‰‹ÏˆÛË, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô˘‰¤ÔÙ ÂÙ¤ıË. ∂·Ó‹ÏıÂ, ÂÏ·ÊÚÒ˜, ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ. ΔÒÚ· ‰ÂÓ Û˘˙ËÙÂ›Ù·È Î·Ó. √È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ‚·ıȤ˜, ÒÛÙ ÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ηӤӷ Úfi‚ÏËÌ· ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ‰ÒÚÔ˘. ¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ı· ÏËÚÒÓÔ˘Ó. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂÎÔÌ‹ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ¶ÚÂÙÂÓÙ¤ÚË, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·Ú·‰¤¯ıËΠfiÙÈ Ë ÙÚfiÈη ÎÈÓÂ›Ù·È Û·Ó Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ. √È Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ı· ··ÈÙ‹ÛÔ˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÔχÛÂȘ Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÎfiÛÙÔ˜. ΔÔ Ó¤Ô ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ηıÂÛÙÒ˜ ı· ‹Ù·Ó ηٷÚ·¸ÓÙÈÎfi ÁÈ· Ù· Ù·Ì›· ÙÔ˘˜. ªÂÙ¿ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °™∂∂ › fiÙÈ Î·È Ô √Δ∂ ı· ›¯Â ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô fiÊÂÏÔ˜, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÂÓË̤ڈÛ˘. ∏ ÙÚfiÈη ÂÈηÏÂ›Ù·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¢¤ÏÈÎÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÌÔÈÚ¿˙ÂÈ ÎÔ˘È¿ ÛÙË Á·Ï¤Ú·. ª›· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÈÛÔ‰ÒÓÂÈ ÂÚÁ·Ûȷο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. ∂›Ó·È Ë ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ ÁÓˆÛÙfi Âȯ›ÚËÌ· Ì ÙÔ ª·ÁÎÏ·ÓÙ¤˜ Î·È ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ¯·Ú¿ÛÛÂÙ·È Û ̿ÚÌ·ÚÔ. (∞fi ÙÔ protagon.gr)

º.™.

•¤¯·ÛÂ... √ ÚÒËÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ∫Ô˘ÚÙ›Ó·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ·¤Íˆ Î·È ·Ó·Î·ÙˆÙ¿ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ‹ıÂÏ ӷ Û˘ÏϤÍÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ̤ۈ ÂÂÚÒÙËÛ˘, ˙‹ÙËÛ ӷ ÂÓËÌÂÚˆı› ÙÈ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙË ‰È¿ÓÔÈÍË Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞Ï·Ì¿Ó·˜. ∏ ·¿ÓÙËÛË Ô˘ ‰fiıËΠ·fi ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Î. ªfiÛ¯Ô ‹Ù·Ó ·ÔÎ·Ï˘ÙÈ΋ ÙÔ˘ Ì¿¯·ÏÔ˘ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ÛÙÔ ¢‹ÌÔ, Â› ıËÙ›·˜ ÙÔ˘ Î. ∫Ô˘ÚÙ›Ó· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ËÁÂÙÈ΋ ı¤ÛË. °È· ÙËÓ ∞Ï·Ì¿Ó·˜ ηӤӷ˜ ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ ̤۷ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ, ÙÈ ¤¯ÂÈ ÏËÚÒÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜, ÙÈ fi¯È, ÙÈ ¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ, ·Ó ¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ Î·È Û ÔÈÔÓ. ΔÔ Δ·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ›¯Â “¯¿ÛÂÈ ÙËÓ Ì¿Ï·”, ÂÓÒ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¿ÊËÛ ӷ ÂÚ¿ÛÂÈ Ë Ôχ ÎÚ›ÛÈÌË ÚÔıÂÛÌ›· ÙˆÓ 18 ÌËÓÒÓ Î·È ·Î˘ÚÒıËÎ·Ó ÔÈ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ¯ÒÚˆÓ ÁÈ· ÙȘ ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂȘ. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ·›ÛÙÂ˘Ù· ÛÎËÓÈο ¤ÁÈÓ·Ó ÌfiÏȘ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÙÂÙÚ·ÂÙ›· fiÔ˘ Ô Î. ∫Ô˘ÚÙ›Ó·˜ ‹Ù·Ó “ÚÒÙÔ ‚ÈÔÏ›” ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹. ΔÒÚ· fï˜ ÏÔÁÈο Î·È Â‡ÏÔÁ· ͤ¯·Û ٷ ¿ÓÙ·. °È· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, ÙÔ “Ì¿¯·ÏÔ” ı· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ¶·Ú·Î·Ù·ıËÎÒÓ Î·È ¢·Ó›ˆÓ ÁÈ· ÙȘ ηٷ‚ÔϤ˜ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Î·È Û ÔÈÔ˘˜. ∫∞Δ. Δ∞™

258% ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ‚È‚Ï›· 7,4 Â›Ó·È Ù· ‚È‚Ï›· ·Ó¿ ÊÔÈÙËÙ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ó¿ ÊÔÈÙËÙ‹ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 164,43 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ó¿ ‚È‚Ï›Ô Â›Ó·È 22,27 ¢ÚÒ. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÛÙ· È·ÙÚÈο ÙÌ‹Ì·Ù· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÈÌ‹˜ ÛÙ· ‚È‚Ï›·, ÌÂٷ͇ ÊıËÓfiÙÂÚÔ˘ Î·È ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚÔ˘, Êı¿ÓÂÈ ÛÙÔ 258%... •ÂÎÈÓÔ‡Ó Ì 318,64 ¢ÚÒ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶·ÙÚÒÓ, Êı¿ÓÔ˘Ó ÛÙ· 389,20 ¢ÚÒ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È “·ÔÁÂÈÒÓÔÓÙ·È” ÛÙ· 1.138,85 ¢ÚÒ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ¢∏ª√.™.

∏ ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔ›ËÛË ™ˆÛÙ¿ ¤Ú·ÍÂ Î·È ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ πˆÏÎÔ‡ Î. ∞ıËÓ¿ ª·˚Ú¿ÌË. ŒÓ· ÚÔÛˆÈÎfi ı¤Ì·, fiˆ˜ ·˘Ùfi Ù˘ ÓfiÌÈÌ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰È¯¿˙ÂÈ ÙËÓ ›‰È· ·fi ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÛÙÔ Î¿ÙˆÎ¿Ùˆ ‰ÂÓ Â›¯Â ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜, ηıÒ˜ Ô˘‰¤ÔÙ ·ÓÙÈÙ¿¯ıËΠÛÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ù˘. ™ˆÛÙ¿ ˆÛÙfiÛÔ ÛΤÊıËÎÂ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ fiÙÈ ¤Ó· ÚÔÛˆÈÎfi ı¤Ì· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÙ·È ÔÏÈÙÈÎfi. £¤ÏËÛ ӷ ‰È·Ê˘Ï¿ÍÂÈ Î·È ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘, ·ÏÏ¿ Ê·ÓÙ·˙fiÌ·ÛÙÂ Î·È Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ù˘. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤‰ÂÈÍ ÂÚ›ÛÎÂ„Ë Î·È ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ¿ÏÏÔ˘˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ Ù˘ ˘fiıÂÛË Ù˘ Î. ª·˚Ú¿ÌË -Î·È ‰ÂÓ ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ÚÒËÓ ‰ËÌÔÙÈ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ºˆÙÂÈÓ‹ ∫ÔÎÎÈÓ¿ÎË -ÁÈ· Ó· ȤÛÔ˘Ó ÒÛÙ ӷ ÙÔ˘˜ “οÙÛÂÈ” Î·È Î·Ó¤Ó· ÔÊ›ÙÛÈÔ. ªÈ· ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔ›ËÛË ¿Ó¢ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ‹Ù·Ó ·˘Ù‹ Ù˘ Î. ∞ıËÓ¿˜ ª·˚Ú¿ÌË, Ô˘ ¿ÚÁËÛ ÌÂÓ Ó· Á›ÓÂÈ ÁÈ·Ù› Ì ÌÂÁ¿ÏË ˘ÔÌÔÓ‹ Î·È ÂÈÌÔÓ‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙Â Ë ›‰È· ÙËÓ ÂÚÈ¤ÙÂÈ¿ Ù˘, ·ÏÏ¿ Ô˘ ÙÂÏÈο ¤Ï·‚ ÙË ÛˆÛÙ‹ ·fiÊ·ÛË.

¶·ÁÎfiÛÌȘ “·ÁÚÈfiÙÈΘ” ÚˆÙÔÙ˘›Â˜ ΔËÏÂʈÓÔ‡Ó ·fi ÙÔ ÚÒËÓ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô ∞ÁÚÈ¿˜ ÛÙË ¢∂À∞ªμ Î·È ˙ËÙÔ‡Ó Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÔÌ‚Ú›ˆÓ. ™ÙË ¢∂À∞ªμ ηÓ›˜ fï˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ·ÎfiÌË ÙË ‰È·ı‹ÎË ÙÔ˘ Î·È ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ηı·Ú›ÛÔ˘Ó Ù· fiÌ‚ÚÈ· ηıÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ‚·ÛÈ΋ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ· ...ÛÙÔ ·Ú¿ÍÂÓÔ ·˘Ùfi ¯ˆÚÈfi. ™Â ¤ÏÂÁ¯Ô Ô˘ ›¯Â ÚÔËÁËı› ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ Ì¤Û· ·fi Ù· fiÌ‚ÚÈ·, Ô ÚÒËÓ ‰‹ÌÔ˜ ›¯Â ÂÚ¿ÛÂÈ Ù· ηÏ҉ȷ ÙÔ˘ ʈÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜, ÂÓÒ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó Î·È ‚fiıÚÔÈ, Ô˘ ·‰ÂÈ¿˙Ô˘Ó Â›Û˘ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. ¢È·ÈÛو̤ӷ ÁÂÁÔÓfiÙ· ·fi ÂϤÁ¯Ô˘˜ fiÏ· ·˘Ù¿, fiˆ˜ Ì·˜ ‰È·‚‚·›ˆÛ·Ó ·fi ÙËÓ ∂ȯ›ÚËÛË. ΔÔ˘˜ ÚÔ¤ÙÚ„·Ó ÏÔÈfiÓ ·fi ÙË ¢∂À∞ªμ Ó· ηϤÛÔ˘Ó ÁÈ· Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘˜ “ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘˜” Ô˘ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ۯ‰›·˙·Ó Î·È Î·Ù·Û··˙·Ó ·˘Ù¿ Ù· ÛÔ˘‰·›· ¤ÚÁ· ·Ì¤ÚÈÌÓÔÈ Î·È ·ÙÈÌÒÚËÙÔÈ. ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘ÌÔϛ٢ÛË ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, Â›Ó·È Ë ÚÒËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÏÔÈfiÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜ Î·È Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÈηÏÂ›Ù·È ¿ÁÓÔÈ· ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛˆÓ. √È Â˘ı‡Ó˜ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û “ÔÌÂÚÙ¿” Â›Ó·È ÌÔÈÚ·Ṳ̂Ó˜. √‡Ù ηÓ›˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÁοÛÂÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ηı·Ú›ÛÔ˘Ó fiÌ‚ÚÈ· ÛÙ· ÔÔ›· ÂÚÓÔ‡Ó Î·Ï҉ȷ ʈÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜. √È ¿ÓıÚˆÔÈ “ÂÁÎÏËÌ·ÙÔ‡Û·Ó” Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜. ΔÒÚ· ÙÔ˘˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Ô ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜... ∫∞Δ. Δ∞™

™Â ηÏfi Îϛ̷ ™Â ȉȷ›ÙÂÚ· ηÏfi Îϛ̷ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÌÂÙ¿ Ù· ÂÁη›ÓÈ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰È‰·ÎÙËÚ›Ô˘ Ô˘ ı· ÛÙÂÁ·ÛÙ› ÙÔ 2Ô ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ μ·Á. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜ Î·È Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∫ˆÓ. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜. ∫·È ÔÈ ‰˘Ô ÙfiÓÈÛ·Ó ˆ˜ Ì ηϋ ‰È¿ıÂÛË, Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ, Ì ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ó· ÌË ¯¿ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Î·È Ó· ηٷı¤ÙÂÈ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Î·È Ó¤Ô˘ ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ÛÙË ™Ô‡ÚË. °.•.

∏ ÈÛ¯‡˜ ÂÓ ÙË ÂÓÒÛÂÈ ΔÂÏÈο ‰ÂÓ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤Ô˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ·fi ÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂ÛÙ›·Û˘ Î·È ¢È·ÛΤ‰·Û˘ ÔÈ 31 ηٷÛÙË̷ٿگ˜ ηʤ Ì·Ú. Ãı˜ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ΛÓËÛ˘ π. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∞. ∞ı·Ó·Ûfi Î·È Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ó· ·ÔÛ‡ÚÂÈ Ô ÚÒÙÔ˜ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ·›ÙËÛ˘ ÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô Î·È Ó· ÌË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ‰È·Û·ÛÙÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜. ª¿ÏÈÛÙ· ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ô Î. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ÛÙËÓ ŒÓˆÛË, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ηʤ, Ì·Ú. ¢∏ª√.™. ΔÔ˘ ∏Ï›· ª·ÎÚ‹ ·fi ÙËÓ “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹”


∞fi„ÂȘ 4

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 24 √∫Δøμƒπ√À 2012

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

∏ ÂÍ·›ÚÂÛË ÛÙÔ ‰fiÁÌ· ¡Ù·‚Ô‡ÙÔÁÏÔ˘ √ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î. ¡›ÎÔ˜ ΔÔÔ‡˙˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“√ ÈÔ ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ¿ÓÙÚ·˜ Î·È ÚԂ‚ÏË̤ÓÔ˜ ‰Èψ̿Ù˘ ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ªÂÛÔÁ›Ԣ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ˜ ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ Î. ∞¯Ì¤Ù ¡Ù·‚Ô‡ÙÔÁÏÔ˘. ∏ ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ô˘ ÂÓÛÙÂÚÓ›˙ÂÙ·È Ô ΔÔ‡ÚÎÔ˜ À¶∂• ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ “ΔÔ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi ‚¿ıÔ˜ Î·È Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ı¤ÛË Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜” , fiÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ó·‚›ˆÛ˘ ÙÔ˘ √ıˆÌ·ÓÈÎÔ‡ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ÙˆÓ ÁÂÈÙfiÓˆÓ. ªÂÁ·ÏÂ‹‚ÔÏ· Û¯¤‰È· Û ¤Ó·Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· ÌÂÙ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ ÎfiÛÌÔ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο Ù¿Ú·Í·Ó Ù· ‡‰·Ù· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ think tanks ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È ÁˆÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ! ∏ ÚÒÙË Ú¿ÍË ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ·Ó·Û‡ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ˙ˆÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ÙˆÓ √ıˆÌ·ÓÒÓ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¿ÏÏË ·fi ÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË “ÔÏÈÙÈ΋ ÌˉÂÓÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ” ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÁÂÈÙfiÓˆÓ. ¶ÔÏÏÔ› ·ÊÂÏ›˜ ÚÔÌ·ÓÙÈÎÔ› “·Ó·Ï˘Ù¤˜” ÚÔ¤‚Ï„·Ó ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ Û ÌÈ· ‰‡Ó·ÌË ÂÈÚ‹Ó˘ Î·È Â˘ËÌÂÚ›·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ¤Ó· ÚfiÙ˘Ô ÈÛÏ·ÌÈ΋˜ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ‹ ·ÎfiÌË Î·È ¤Ó· ÚfiÙ˘Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Â˘Ì¿ÚÂÈ·˜, ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Î·Ï‹˜ ÁÂÈÙÔÓ›·˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹, ·ÏÏ¿ Î·È Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ! ∏ ÊÚ¿ÛË fï˜ “ºÔ‚Ô‡ ÙÔ˘˜ ¢·Ó·Ô‡˜ Î·È ‰ÒÚ· ʤÚÔÓÙ˜” ›¯Â ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡, ÙÔ˘ ΔÔ‡ÚÎÔ˘ À¶∂•. ∞˘Ùfi Ô˘ ÂÓÓÔÔ‡ÛÂ Ô Î. ¡Ù·‚Ô‡ÙÔÁÏÔ˘, Î·È Ô˘ ηٿϷ‚·Ó ·ÚÁfiÙÂÚ· ÔÈ ÙÔ˘ÚÎÔÏ¿ÁÓÔÈ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜ Î·È ÔÈ ÚÔÌ·ÓÙÈÎÔ› ‰ÈÂıÓÈÛÙ¤˜, ‹Ù·Ó ˆ˜ ̤ۈ Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˜, Ë ΔÔ˘ÚΛ· ı· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Û¯¤ÛÂȘ ÌˉÂÓÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜. ª¤Ûˆ Ù˘ ·Ó·˙ˆÔÁÔÓË̤Ó˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ˘ÂÚÔÏ›·˜ (ÔÛÔÙÈο ÌfiÓÔ) ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂÒÓ Ù˘, Ë ΔÔ˘ÚΛ· ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ù˘ ˆ˜ ¢›Î·ÈÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ “¶ÔÏÈÙÈ΋ ÌˉÂÓÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ” !, ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ‰ËÏ·‰‹ ‰fiÁÌ· ¡Ù·‚Ô‡ÙÔÁÏÔ˘. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜ ÔÈ Û¯Â‰È·ÛÌÔ› ÙÔ˘˜ ÍÂ¤Ú·Û·Ó ηٿ Ôχ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡. ΔÔ ÚÒÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ô˘ ·ÓÙ¤‰Ú·Û ‹Ù·Ó ÙÔ πÛÚ·‹Ï Ô˘ ‹Úı Û ¢ı›· Ú‹ÍË Ì ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙÔ˘ Î. ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙËÓ Èı·Ó‹ ÁÈÁ¿ÓÙˆÛË Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜. ª¤Ûˆ ÛÙÂÓ‹˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔ˘˜ ∫Ô‡Ú‰Ô˘˜ ÙÔ˘ πÚ¿Î, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙËÓ ∫‡ÚÔ ÛÙ· ¯Ú˘ÛÔÊfiÚ· ‰›· Ù˘ ∞Ó. ªÂÛÔÁ›Ԣ, ÔÈ πÛÚ·Ëϛ٘ ‰È·¯ÒÚÈÛ·Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ Î·È Î·Ù¤ÛÙËÛ·Ó Û·Ê¤˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÙË ‰È·Ù¿Ú·ÍË Ù˘ ÈÛÔÚÚÔ›·˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ∏ ∫‡ÚÔ˜ ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓË ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÁˆÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ‰›Ô Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔ πÛÚ·‹Ï ·Ó٤ٷÍ ÛıÂÓ·Ú‹ ¿Ì˘Ó· ÛÙÔ ÓÂÔÛÔ˘ÏÙ·ÓÈÛÌfi ÙˆÓ Î.Î. ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó Î·È ¡Ù·‚Ô‡ÙÔÁÏÔ˘ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ ÚÔ˜

·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÎÔÈÙ·ÛÌ¿ÙˆÓ ˘‰ÚÔÁÔÓ·ÓıÚ¿ÎˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∏ ÂfiÌÂÓË, ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈο, ¯ÒÚ· Ô˘ ·ÓÙ¤‰Ú·Û ‹Ù·Ó Ë μÔ˘ÏÁ·Ú›·. ∏ ‡·ÚÍË ÌÂÁ¿Ï˘ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈ΋˜ ÌÂÈÔÓfiÙËÙ·˜ ÛÙË ‚fiÚÂÈ· ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ƒÔ‰fi˘, ηıÒ˜ Î·È Ë ·Ó˘·ÚÍ›· ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ ÎÔ˘ÌÌÔ˘ÓÈÛÌÔ‡, ¤‰ˆÛ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙË ªπΔ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ·ÚfiÌÔÈ· ‰Ú¿ÛË Ì ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ £Ú¿ÎË. ŒÓÙÔÓË ‰ËÏ·‰‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÎÙÔ˘ÚÎÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ Ô˘ ÛÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· Ê˘ÏÂÙÈ΋ Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ· Ì ÙÔ˘˜ ·Ó·ÙÔϛ٘ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ Î. ªÔÚ›ÛÔÊ ·ÓÙ¤‰Ú·Û ¤ÓÙÔÓ· Î·È fi͢Ó ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, Û ‚·ıÌfi Ô˘ Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› Ë ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ Ú·ÎÙfiÚˆÓ Ù˘ ªπΔ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· Û‡ÓÔÚ¿ Ì·˜. ∏ ÂfiÌÂÓË Ú¿ÍË ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ‰Èψ̷ٛ· ÙˆÓ ΔÔ‡ÚÎˆÓ ‹Ù·Ó Ë ¤ÓıÂÚÌË ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË ÏÂÁfiÌÂÓË “∞Ú·‚È΋ ÕÓÔÈÍË” . ∞˘Ù‹ Ë Ï¿ıÔ˜ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Î. ¡Ù·‚Ô‡ÙÔÁÏÔ˘ ¤¯ÂÈ Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ÛÙ· Úfiı˘Ú· ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Ì ÙË ™˘Ú›·, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙÔ ÛÙÂÓfiÙÂÚÔ Û‡ÌÌ·¯Ô Ù˘ ™˘Ú›·˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ˜ ·fi ÙÔ πÚ¿Ó! ŒÓ·˜ ‰È̤وÔ˜ ·ÁÒÓ·˜ ¤Ó·ÓÙÈ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÚ·ÙÒÓ ÌfiÓÔ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ ˆ˜ ı· ÁÔÓ·Ù›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Á›ÙÔÓ˜ ÂÍ’ ·Ó·ÙÔÏ‹˜ ÚÒÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÌÂÙ¿ ÛÙÚ·ÙȈÙÈο. ∫·È Û·Ó Ó· ÌËÓ ¤ÊÙ·Ó·Ó fiÏ· ·˘Ù¿, ¿ÏÏÔÈ ‰‡Ô ÔÓÔΤʷÏÔÈ ÚԤ΢„·Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜ ÂÈÙÂÏ›˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔÈ ·fi ÙÔ πÚ¿Î Î·È ÙËÓ ∞ÚÌÂÓ›·. ∂‰Ò Î·È 20 ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ·, ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ ¶fiÏÂÌÔ ÙÔ˘ ∫fiÏÔ˘, ÔÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ ÛÙÚ·ÙËÁÔ› Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Û·Ó ÂȉÚÔ̤˜ ηٿ ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ πÚ¿Î ÁÈ· Ó· ΢ÓËÁ‹ÛÔ˘Ó ∫Ô‡Ú‰Ô˘˜ ·ÓÙ¿ÚÙ˜. ª›· Û˘Ó‹ı˘ Ù·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡, Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ‚¤‚·È· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ·ÔÙÂÏÔ‡Û fï˜ ηϋ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ÔϤÌÔ˘. ªÂ ÌÈ· Û¯ÂÙÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ϤÔÓ, Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Ù˘ μ·Á‰¿Ù˘, ·Ó Î·È ·‰‡Ó·ÌË Î·È ÂÏÏÈÒ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË, ··ÁfiÚ¢Û ÛÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜ Ó· ‰È·Û¯›ÛÔ˘Ó Í·Ó¿ Ù· Û‡ÓÔÚ· Î·È ‰ÈÂÌ‹Ó˘Û ˆ˜ ı· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› ÙÔ˘ ·ÙÚÒÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜! ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ú¿ÍË ÙÔ˘ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÙÔ˘ ‰fiÁÌ·ÙÔ˜ ¡Ù·‚Ô‡ÙÔÁÏÔ˘ ‹Ù·Ó Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ Î·È ·‰‡Ó·Ì˘ ∞ÚÌÂÓ›·˜ Ó· ˘ԉ¯ı› ÛÙÔ ¤‰·Êfi˜ Ù˘ ÂÈϤÔÓ Û˘ÛÙÔȯ›Â˜ ÙÔ˘ ÚˆÛÈÎÔ‡ ˘ÂÚ-fiÏÔ˘, ÙÔ˘ ·ÓÙÈ·ÂÚÔÔÚÈÎÔ‡ S-400 Triumph. ŒÓ· fiÏÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÁÎψ‚›ÛÂÈ Î·È Ó· ηٷÚÚ›„ÂÈ ÙÔ˘ÚÎÈο ·ÂÚÔÛοÊË Î·È ˘Ú·‡ÏÔ˘˜ Û ·fiÛÙ·ÛË ÙÂÙÚ·ÎÔÛ›ˆÓ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ! ΔÔ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi ‚¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ¡Ù·‚Ô‡ÙÔÁÏÔ˘ ‰ËÏ·‰‹ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠ۠ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÂÚÈ·ÎψÛË Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ̤ۈ ÙÔ˘ Ï¿ıÔ˘˜ Ù˘ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ˘ ‰Èψ̷ÙÈ΋˜ Â›ıÂÛ˘ Û fiϘ ÙȘ ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜. ªÔÓ·‰È΋ ÂÍ·›ÚÂÛË ÛÙÔÓ Î·ÓfiÓ· Î·È ¿ÏÈ Ë ∂ÏÏ¿‰·! Δ· ÊÔ‚Èο Û‡Ó‰ÚÔÌ· Î·È Ë ÚˆÙÔÊ·Ó‹˜ ˘Ô¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‰Èψ̷ٛ·˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔÓ Î. ¡Ù·‚Ô‡ÙÔÁÏÔ˘ fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ ÂÚ›ÙÚ·Ó· ˆ˜ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ∂Ï-

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

√È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ “‚È‚ÏÈÔÊ¿ÁÔÈ” ÛÙȘ ∏¶∞ Â›Ó·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Á˘ÌÓ·Û›Ô˘ √È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ “‚È‚ÏÈÔÊ¿ÁÔÈ” ÛÙȘ ∏¶∞ Â›Ó·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Á˘ÌÓ·Û›Ô˘, ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ÙÚÈ·ÓÙ¿Úˉ˜ Î·È Ë ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛÙËÓ ËÏÈÎȷ΋ ÔÌ¿‰· 30 Î·È Î¿ÙÈ, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÌÈ· ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ë ÔÔ›· ‰fiıËΠÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·. ΔÔ 78% ÙˆÓ ∞ÌÂÚÈηÓÒÓ ‰È¿‚·Û·Ó ¤Ó· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‚È‚Ï›Ô ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ Î·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 83% ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ Â›Ó·È ·fi 16 ¤ˆ˜ 29 ÂÙÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛÎfiËÛË ÙÔ˘ ÂÚ¢ÓËÙÈÎÔ‡ ÈÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ Pew. ∏ ‰ËÌÔÛÎfiËÛË ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ Pew Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ ÙˆÓ ∞ÌÂÚÈηÓÒÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ‰È¿‚·ÛÌ·, ηıÒ˜ Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ‚È‚Ï›· (e-books) ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ÙÔ›Ô, ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÈÎÒÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ. ΔÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙËÓ ËÏÈΛ· Â›Ó·È 88% ÛÙËÓ ËÏÈÎȷ΋ ÔÌ¿‰· 18 Ì 24, ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓÔ ·fi 86% ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· 16 Ì 17 ÂÙÒÓ. √È ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· 3039 ÂÙÒÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ì 84%. ΔÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi -68%- Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È ÛÙËÓ ËÏÈÎȷ΋ ÔÌ¿‰· ¿Óˆ ÙˆÓ 65 ÂÙÒÓ. ∏ ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Î·Ï‡ÙÂÈ Ù· ·Ú·‰ÔÛȷο ‚È‚Ï›·, Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο Î·È Ù· ˯ËÙÈο. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ∞ÌÂÚÈηÓÒÓ Ô˘ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ‚È‚Ï›·, Â-

Ï¿‰· Ì ·¤Ú· ¿ÏÏ˘ ÂÔ¯‹˜, √ıˆÌ·ÓÈ΋˜... √ Êfi‚Ô˜, Ë ‰ÂÈÏ›·, Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÈηÓÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÎÔÌÌ·ÙÔÎÚ·Ù›·˜ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¤¯Ô˘Ó Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙË ÊÈÏ·Ó‰ÔÔ›ËÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÔ˘Ó Ì¤Ú· Ì ÙË Ì¤Ú· ÙÔ ˙ˆÙÈÎfi Ì·˜ ¯ÒÚÔ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi ÂÂÎÙ·ÙÈÛÌfi ÙÔ “Ô͢ÁfiÓÔ” Ô˘ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ fiÏÔÈ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Ú·ÏÈÛÙ¤˜ Á›ÙÔÓ˜. ΔÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ Â˘ı›˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Ì ÙË ™˘Ú›·, Â›Ó·È Ë fi͢ÓÛË Ù˘ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ‹ ÛÙË £Ú¿ÎË. ∏ ÌÂÙ·ÛÙ¿ıÌ¢ÛË ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ·ÚÌ¿ÙˆÓ Ì¿¯Ë˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÎÔ‡ ·fi ÙË £Ú¿ÎË ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· Ì ÙË ™˘Ú›·, ı· ¤ÊÂÚÓ Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰˘Û¯ÂÚ‹ Û¯¤ÛË ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· Û ÂÚ›ÙˆÛË ıÂÚÌÔ‡ ÂÂÈÛÔ‰›Ô˘ Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∫·È ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜ ı· ‹Ù·Ó Ë ÌÂÁ¿ÏË ‰È·ÛÔÚ¿ ÙÔ˘ ™ÙfiÏÔ˘ ÙÔ˘˜ Û fiÏË ÙËÓ ∞Ó. ªÂÛfiÁÂÈÔ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ Û˘Úȷ΋˜ ÎÚ›Û˘. £· ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏÔ Ò˜ Î·È ·Ó¤ÊÈÎÙÔ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÙfiÔ ÈηÓfi ·ÚÈıÌfi ÛηÊÒÓ ÂÈÊ·Ó›·˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ¤Ó· Û˘Ì‚¿Ó ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÂÈı˘ÌÒ ıÂÚÌfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Ì ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·. ŸÌˆ˜ Û ̛· Û¯¤ÛË ÎÚ·ÙÒÓ, fiÔ˘ ÙÔ casus belli ·ÔÙÂÏ› ıÂ̤ÏÈÔ Ï›ıÔ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙˆÓ ΔÔ‡ÚΈÓ, Ë ÌË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÏfiÁˆ ‰È·ÛÔÚ¿˜ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÂϤÁ¯Ô˘ ·ÎfiÌË Î·È ÂÓfi˜ ıÂÚÌÔ‡ ÂÂÈÛÔ‰›Ô˘, ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Êfi‚Ô fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈÙÂÏÒÓ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ΋˜ ¯ÒÚ·˜. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ô Î. ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ô Î. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙË Û·Ó›‰· ÛˆÙËÚ›·˜ ÙÔ˘ ÈÛÏ·ÌÈÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ Ù˘ ÕÁ΢ڷ˜. ΔÔ À¶∂• Î·È ÙÔ À¶∂£∞ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Âȉ›ÍÔ˘Ó ·ÏÒ˜ Ú·ÏÈÛÌfi, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜, ÒÛÙ ӷ Û˘ÚÚÈÎÓÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÌÂÁ·ÏÔ˚‰Â·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Î. ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó Î·È Ó· ¿„ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÂÍ·›ÚÂÛË ÛÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ·ÓˆÏÂıÚ›· ÙÔ˘ ‰fiÁÌ·ÙÔ˜ ¡Ù·‚Ô‡ÙÔÁÏÔ˘...” .

¢Ô˘ÏÂÈ¿ ‹ ‰Ô˘Ï›· √ Î. ¡›ÎÔ˜ ™fiÎÔÏÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ΔÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ‹Ù·Ó οÔÙ ·˘Ùfi Ô˘ Û ηٷ͛ˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈο, ÔÈÎÔÓÔÌÈο, Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ·›ı·ÓÔ ÙÚfiÔ ·fi ‰ÂÍÈÔÙ¯ӛ·, ·fi ÁÓÒÛÂȘ, ·fi ÂÌÂÈڛ˜, ·fi Ù¯ÓÈ΋, ·fi ¢ÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ·fi ˙ˆÙÈÎfiÙËÙ·, ·fi ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ·Á¿Ë ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô˘ οÓÂȘ, ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô˘ ÂȉÈÒÎÂȘ Ó· οÓÂȘ ÛÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘, ̤۷ ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ‰È¿ÏÂ͘ Ó· ÂÍ·Û΋ÛÂȘ. ™‹ÌÂÚ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ¿ÏÏ·Í·Ó Î·È Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ¤ÁÈÓ ‰Ô˘Ï›· ̤۷ ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ ÛÙȘ ϤÍÂȘ Î·È ÛÙȘ ÓÔËÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È, ‰È·ÊÔÚÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ÓÔ‹Ì·Ù· ·fi ¤Ó·Ó ÙfiÓÔ ‹ ÌÈ· Û˘ÏÏ·‚‹ Ù˘ ›‰È·˜ Ϥ͢.

ΛÓÔÈ Ô˘ Â›Ó·È ÓÂfiÙÂÚÔÈ ·fi 30 ÂÙÒÓ Â›Ó·È Èı·ÓfiÙÂÚÔ Ó· Ù· ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘˜ (41%) ‹ Û ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ (55%) ·Ú¿ Û ¿ÏÏË ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÌÔÚÊ‹ (23%) ‹ Û tablet (16 %). ™Â ÌÈ· ¿ÏÏË ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÈÔ, ÙÔ 60% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ Î¿Ùˆ ÙˆÓ 30 ÂÙÒÓ ·¿ÓÙËÛ·Ó fiÙÈ Â›¯·Ó ‰·ÓÂÈÛÙ› ·fi ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¯ÚfiÓÔ.

ªÂ ‚Ú·‚Â›Ô ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ÛÙËÓ ÎˆÌˆ‰›· ÙÈÌ‹ıËÎÂ Ë ¡ÙÂΔ˙¤ÓÂÚȘ ªÂ ÙËÓ ˘„ËÏfiÙÂÚË ‰È¿ÎÚÈÛË ÛÙȘ ∏¶∞ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÂÓfi˜ ËıÔÔÈÔ‡ ÛÙËÓ ÎˆÌˆ‰›· ÙÈÌ‹ıËÎÂ Ë ŒÏÂÓ ¡ÙÂΔ˙¤ÓÂÚȘ, Ë ∞ÌÂÚÈηӛ‰· ËıÔÔÈfi˜ Î·È ·ÎÙÈ‚›ÛÙÚÈ· ÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÔÌÔÊ˘ÏÔʛψÓ. ¶·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ª·ÚÎ ΔÔ˘¤ÈÓ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÌÂÚÈηÓÈ΋ ∫ˆÌˆ‰›· ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∫¤ÓÂÓÙÈ, Ë ¡ÙÂΔ˙¤ÓÂÚȘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËΠˆ˜ ÚˆÙÔfiÚÔ˜ Á˘Ó·›Î· ΈÌÈÎfi˜, ÙÔ ÛfiÔ˘ Ù˘ ÔÔ›·˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÙÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÙÔ›Ô Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ª¿ÏÈÛÙ·, ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˘˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó·Ó ÙËÓ ÙÔÏÌËÚ‹ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ËıÔÔÈÔ‡ ÚÈÓ ·fi 15 ¯ÚfiÓÈ· Ó· ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌÔÊ˘ÏÔÊÈÏ›· Ù˘. ΔÔ ‚Ú·‚Â›Ô ª·ÚÎ ΔÔ˘¤ÈÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÏÎÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ Û˘ÁÁڷʤ· ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·, Â›Ó·È Ë ˘„ËÏfiÙÂÚË ‰È¿ÎÚÈÛË ÁÈ· ΈÌÈÎfi ÛÙȘ ∏¶∞.

ΔÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· Â›Ó·È ϤÔÓ ‚ÈÔÔÚÈÛÙÈÎfi Ì ϛÁ˜ ·ÔÏ·‚¤˜ Î·È ÔÏÏ‹ ÂÚÁ·Û›·, ·ÊÈÂÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÒÚ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜, Ì Ôχ ÎfiÔ Î·È Ìfi¯ıÔ, ÔÏÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜, ÌÂ Û˘Óı‹Î˜ ¿Û¯Ë̘, Ì ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È Â›ÔÓË ··Û¯fiÏËÛË Â›Ù ¯ÂÈÚˆÓ·ÎÙÈ΋ ›Ù ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋. ¶ÚˆÈÓfi ͇ÓËÌ·, ÙÚ¤ÍÈÌÔ, ¿Á¯Ô˜, ÛÙÚ˜ Ó· Ù· ÚÔÏ¿‚ÂȘ fiÏ·, ¤ÓÙ·ÛË, ·ÚÂÍËÁ‹ÛÂȘ, ·Ú·ÊÚ¿ÛÂȘ, ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·, „‡ÙÈΘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ, ·ÓÙÈÛ˘Ó·‰ÂÏÊÈÎfiÙËÙ·, ÂÎÓ¢ÚÈÛÌfi˜, ·ÂÈϤ˜, ÂÚÂıÈÛÙÈÎfiÙËÙ·, ˘ÔÌÔÓ‹ Î·È ¿ÏÏ· ÔÏÏ¿ Î·È fiÏ· Ì·˙› οÓÔ˘Ó ¤Ó· ÎÚ¿Ì· Û˘Ì·Á¤˜ ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘, Ô˘ ÙÂÏÈο ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È ·Í›˙ÂÈ ‹ fi¯È ÙfiÛÔ˜ ÎfiÔ˜, ÁÈ· Ï›Á· ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ÂÓȯڤ˜ ·ÌÔÈ‚¤˜ fiÙ·Ó Ù· ¤ÛÔ‰· Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi Ù· ¤ÍÔ‰· Î·È Ë ·ÎÚ›‚ÂÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤Ó· ¿ÓÈÛÔ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌfi ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ηı¤Ó·. ∏ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ¤ÁÈÓ ‰Ô˘Ï›·, fiÙ·Ó ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ Ú˘ıÌfi, ÂÍ·ÓÙÏÂ›Û·È Û¯Â‰fiÓ Î¿ı Ë̤ڷ, Û ·Ô‰˘Ó·ÌÒÓÂÈ, Û ÂÍÔ˘ıÂÓÒÓÂÈ Î·È ÙÂÏÈο ÛÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·Ó·ÛÊ¿ÏÂȘ Î·È Î·Ù¿ıÏÈ„Ë ÂȉÈο ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı› ¤Ó· ÊÚÂÓ‹ÚË Ú˘ıÌfi ÙڤϷ˜ Î·È Ë ˙ˆ‹ ÛÔ˘ Ó· ·ÊÈÂÚÒÓÂÙ·È ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿, ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ, ÛÙËÓ ÂÔ̤ÓË ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‹ ۯ‰fiÓ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ù· ›‰È· Ù˘ ·˘ÚÈ·Ó‹˜ Ë̤ڷ˜. ¢Ô˘Ï‡ԢÌ ÁÈ· Ó· ˙ԇ̠‹ ˙ԇ̠ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ï‡ԢÌ οÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜ ‰Ô‡ÏÔ ÁÈ· Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì οÔȘ ·Ó¿ÁΘ ‹ ÁÈ· Ó· ·Ú¿ÁÔ˘Ì ¤ÚÁÔ Ô˘ ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ ı· ·ÍÈÔÔÈËı› ÔÙ¤ ‹ ı· ÂÎÙÈÌËı› οÔÙÂ, ‹ ÔÙ¤, fiÙ·Ó ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·˘Ùfi fiÏ· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ‰Â‰Ô̤ӷ, ¿Ú· ÓÔÌ›˙ÔÓÙ·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο Î·È ÂÈ‚·ÏÏfiÌÂÓ· Ó· ÚÔÛʤÚÂȘ. ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ÙÂÏÈο Ô ÈÔ Ù˘¯ÂÚfi˜; ∞˘Ùfi˜ Ô˘ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Î¿ı Ë̤ڷ Î·È ‰ÂÓ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù›ÔÙ·, ‹ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È Â›Ó·È ¿ÓÂÚÁÔ˜ Î·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ÂȉÈÒÎÂÈ ‚ϤÔÓÙ·˜ ˆ˜ fiÏ· Â›Ó·È ¯ˆÚ›˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÓfiËÌ· Î·È ˙ˆÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ Ù· ˘ÏÈο ·Á·ı¿, fiÙ·Ó ·˘Ù¿ Â›Ó·È ÛÙÂÚÂfiÙ˘· ÌÈ·˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ Ù· ¿ÓÙ·, ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ ÂӉȷʤÚÔÓ Ô˘ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÛÙÔ Ì¿ÙÈ ÙÔ˘ ηٷӷψً. ∏ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Á›ÓÂÙ·È ·˘ÙÔÛÎÔfi˜ Î·È fiÓÂÈÚÔ Î¿ı ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ·Ó·ÚÚȯËı› Û Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ·ÍÈÒÌ·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ·Í›ˆÛË Ó· Â›Û·È ÏÔ‡ÛÈÔ˜ Ì ¤Ó· Û›ÙÈ ÛÙËÓ fiÏË, ÛÙÔ ÂÍÔ¯ÈÎfi, Ì ٷ fiÓÂÈÚ· Ù˘ ηٷӷψÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÂÌÌÔÓ‹ Û fiÏÔ˘˜ Ì·˜, ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÂÏÈο ̤¯ÚÈ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ηı¤Ó· ·fi ÂÌ¿˜ ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ Î·È ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ú·Ó›‰· ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜, ¿Óˆ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È fi¯È ÛÙË ‰Ô˘Ï›·, Ô˘ Û ϛÁÔ Á›ÓÂÙ·È ·Ó·ÙÚÔ‹ Î·È ÙÂÏÈο ÔÈ fiÚÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó fiÚÔÈ ÁÈ· Ó· Ì·˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ó fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ÂχıÂÚ· ¿ÙÔÌ·, Ì ·Í›Â˜ Î·È È‰·ÓÈο, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi fiÛÔ ı· ‹ıÂÏ ηÓ›˜ Ó· Â›Ó·È ‰Ô‡ÏÔ˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÛÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ Û ¿ÏÏ· ÂӉȷʤÚÔÓÙ· Ô˘ ı· ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹” .

∏ ŒÏÂÓ ¡ÙÂΔ˙¤ÓÂÚȘ, Ô˘ ηٿÁÂÙ·È ·fi ÙË ¡¤· √ÚÏ¿ÓË, ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙ‹ ·fi ÙÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÛfiÔ˘ “ŒÏÂÓ” , Ì ÙËÓ ›‰È· ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÌÈ·˜ ȉÈÔÎÙ‹ÙÚÈ·˜ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›Ԣ. ∂›Ó·È Ë Ù¤Ù·ÚÙË Á˘Ó·›Î· Ô˘ ‚Ú·‚‡ÂÙ·È ·fi ÙÔ 1998 Ô˘ ηıÈÂÚÒıËÎÂ Ô ıÂÛÌfi˜. ΔÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô Â›¯Â ·ÔÓÂÌËı› Ô ÎˆÌÈÎfi˜ °Ô˘›Ï º¿ÚÂÏ, ÂÓÒ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÈÌËı› Ì ·˘Ùfi, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÔÈ ™ÙÈ‚ ª¿ÚÙÈÓ, ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ ¶Ú¿ÈÔÚ Î·È ªÈÏ ∫fiÛÌÈ.

∞ÁÔÚ¿ÎÈ ·¤ÎÙËÛÂ Ë ∞ÓÙ¤Ï ∏ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ· ∞ÓÙ¤Ï ·¤ÎÙËÛ ¤Ó· ·ÁÔÚ¿ÎÈ ÌÂÙ¤‰ˆÛ·Ó Ù· ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘. ¢ÂÓ ˘‹ÚÍ οÔÈ· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ Î·È Ô ÂÎÚfiÛˆfi˜ Ù˘, ÎÏËı›˜ Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ, ·¿ÓÙËÛ “ηӤӷ Û¯fiÏÈÔ” . ∏ 24¯ÚÔÓË, ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì Ù˘ ÔÔ›·˜ Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “21” ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙˆÓ charts Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, οÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ›‰È· ÌÈ· ·fi ÙȘ ‰È·ÛËÌfiÙÂÚ˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚȘ Ù˘ Ô, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ fiÙÈ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ·È‰› Ì·˙› Ì ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Ù˘ ™¿ÈÌÔÓ ∫fiÓÂÎÈ. ΔÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ¤ÁÚ·„ ÛÙÔ Twitter ÁÈ· Ó· ‰È·„‡ÛÂÈ ÙȘ ʋ̘ fiÙÈ ·ÓÙÚ‡ÙËÎÂ: “¢ÂÓ ·ÓÙÚ‡ÙËη...Zzzzzzz” . ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, Ë ∞ÓÙ¤Ï ··Û¯ÔÏ› ÙÔÓ Δ‡Ô ÂÂȉ‹ ˘¤ÁÚ·„Â Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÁÈ· Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂÈ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÔ˘ Δ˙¤È̘ ªÔÓÙ Ì ٛÙÏÔ “Skyfall” . ∂›Û˘, ¤ÁÚ·„ ÙÔ Û¿Ô˘ÓÙÚ·Î Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ Ì·˙› Ì ÙÔ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË Ù˘ ¶ÔÏ ŒÁÔ˘ÔÚı.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ¶ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ù¿ÍË ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÔηıÈÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘; ÕÓÓ· - μÈÎÙÒÚÈ· ¡·˝Ô˘ Ì·ı‹ÙÚÈ·

“∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ˆ˜ ÂÂȉ‹ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÎÈÓÔ‡Ì·È ÛÙÔ˘˜ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘, Ù· ÙÚ·Â˙Ôηı›ÛÌ·Ù· Û ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ·ÎfiÌË Î·È Ó· ÂÚ·Ù‹ÛÂȘ. ∂ȉÈο Â¿Ó ¤¯ÂȘ Ô‰‹Ï·ÙÔ, ÙfiÙÂ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ. £ÂˆÚÒ ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Î·ıÈÛÌ¿ÙˆÓ” . ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∫ÂÛÌÂÙ˙‹˜ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙ‹˜

“¢ÂÓ ıˆÚÒ ˆ˜ ı· ¤ÚÂ ӷ ÂÈÎÚ·Ù› ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ù¿ÍË Î·È ÁÈ· Ó· Â›Ì·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜, ‰ÂÓ Ì ÂÓԯϛ ηıfiÏÔ˘ ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ‰ÈfiÙÈ Î·È ÂÁÒ ÂΛ ›Óˆ ÙÔÓ Î·Ê¤ ÌÔ˘. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÎÚ›ÓÔ˘Ì οÙÈ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο, fiÙ·Ó ÁÈÓfiÌ·ÛÙ ̤ÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡” .

∫·ÙÂÚ›Ó· ™¿¯Ô˘ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜

“ŸÙ·Ó Ù· ÙÚ·Â˙Ôηı›ÛÌ·Ù· Â›Ó·È Î·Ï·›ÛıËÙ·, ‰ÂÓ Ì ÂÓÔ¯ÏÔ‡Ó Î·È ıˆÚÒ ˆ˜ ηÏÒ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂΛ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È. ∞ÏÒ˜, ıˆÚÒ ˆ˜ ı· ¤ÚÂ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ηÓÔÓÈÛÙÈ΋ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ô˘ Ó· ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ηٷÛÙË̷ٿگ˜ Ó· Â›Ó·È fiÏ· ÔÌÔÈfiÌÔÚÊ·” .

Õ΢ ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜

“Ÿ¯È, ‰ÂÓ ıˆÚÒ ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈ‚ÏËı› οÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ù¿ÍË. ∂¿Ó ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÏËÚÒÓÔ˘Ó Î·È Â›Ó·È Î·ıfiÏ· ÂÓÙ¿ÍÂÈ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ÓfiÌÔ, ‰ÂÓ Ì ÂÓԯϛ ηıfiÏÔ˘ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù›. ÕÏψÛÙÂ Î·È ÂΛÓÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÌ›˜ ÂÚÓ¿Ì fiÌÔÚÊ·” .

EÈ̤ÏÂÈ·: ™√ºπ∞ ª∞Àƒ∞¡Δ∑∞ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 24210 95753 fax: 24210 32828, 23470

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

°πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95753, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 24 √∫Δøμƒπ√À 2012

/5

÷ÚÙ› ÙÚ›Ù˘¯Ô ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ ÁÈ· ¤Ó· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ Δ·Í›‰Â„ Ì ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ Ì ÙÔ “ªÔ˘ÓÙ˙Ô‡ÚË” ·fi Ù· ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· ̤¯ÚÈ ÙȘ ªËÏȤ˜, ·fiÏ·˘Û ÙÔ ÙÔ›Ô Î·È ÙȘ ÔÌÔÚÊȤ˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ˆÛÙfiÛÔ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ fiÙÈ Ï‹ÚˆÛ ¤Ó· “·ÏÌ˘Úfi” ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ (18 ¢ÚÒ ÌÂÙ’ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÓ‹ÏÈΘ Î·È 10 ÁÈ· Ù· ·È‰È¿), ·Ú·Ù‹ÚËÛÂ Ô ÔÏ›Ù˘ Î·È ÙÔ ÂÍ‹˜: ΔÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ Ù˘ Δƒ∞π¡√™∂ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¤Ó· ·Ïfi ¯·ÚÙ¿ÎÈ, ·ÏÏ¿ ¤Ó· ÙÚ›Ù˘¯Ô, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ¯·ÚÙÈÔ‡, ¤Á¯ÚˆÌÔ... ¢ËÏ·‰‹ Ì·˙› Ì ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘ ›¯·Ó ¤ÍÈ ÛÙÂϤ¯Ë ÁÈ· ‰‡Ô ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·... ∫·È ‰ÈÂÚˆÙ¿Ù·È Ô ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÔÏ›Ù˘, fiÛÔ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ÛÙËÓ Δƒ∞π¡√™∂ ·˘Ù‹ Ë ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·. ™ÎÂÊı›Ù fiÛ· Ù¤ÙÔÈ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÂΉ›‰ÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È fiÛÔ ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ Δƒ∞π¡√™∂. ¢ËÏ·‰‹ ÙÔ ∞ÛÙÈÎfi ‹ ÙÔ ÀÂÚ·ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó οÙÈ ÌÈÎÚ¿ ¯·ÚÙ¿ÎÈ· ÁÈ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·, Â›Ó·È ÙfiÛÔ Ì›˙ÂÚÔÈ; ◊ ÛÙËÓ Δƒ∞π¡√™∂ ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ·, ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ Îfi‚ÔÓÙ·È ÌÈÛıÔ› Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ÌÂ Ù˘ÔÁÚ·Ê›·; ¢∏ª√.™.

™ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È... Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘

Œ¯ÂÈ Î·È Ù· ηο ÙÔ˘ Ô ›ÛÎÈÔ˜

“¡ÂÎÚ‹” ›¯Â Ì›ÓÂÈ ÁÈ· ¤Ó· Ì‹Ó· ·fi ʈÙÈÛÌfi Ë Ô‰fi˜ ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË, ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ·fi °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘ ¤ˆ˜ ƒÔ‡ÌÂÏ˘, fiÔ˘ ÔÈ Û˘ÌÌÔڛ˜ ¤ÎÏ„·Ó Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ·fi 25 ʈÙÈÛÙÈο ÛÒÌ·Ù·. ∏ Δ¯ÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÚÔ¤‚Ë ÛÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚÈÔ¯‹ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ∫·ÏÔη›ÚÈ ¯ˆÚ›˜ ʈÙÈÛÌfi ¤Ú·ÛÂ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Ô‰fi ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ·fi ÙËÓ πˆ¿ÓÓÔ˘ ∫·ÚÙ¿ÏË ¤ˆ˜ ÙËÓ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡. ŸÛÔÈ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ‹ Ó· ηÙ¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜ ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· ‹ ‰È¤Û¯È˙·Ó ÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. øÛÙfiÛÔ ϤÔÓ “„˘¯‹” ‰ÂÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ› ÛÙÔ ¿ÚÎÔ Î·È ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙȘ ‚Ú·‰ÈÓ¤˜ ÒÚ˜, ÔfiÙÂ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÂÈΛӉ˘ÓË. ∫∞Δ. Δ∞™

£¤ÏÔ˘Ó ›Ûˆ ÙÔ˘˜ ηıÚ¤ÊÙ˜ Ô˘ ...¤Û·Û·Ó £· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ηٿÏË„Ë ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ 1Ô˘ ∂¶∞§ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· Ù· ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘˜. ¶ÔÏϤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ ÛÙÔ ∂¶∞§ Â›Ó·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈΤ˜ ÏfiÁˆ η΋˜ ηٷÛ΢‹˜ Î·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ‰··ÓÒÓÙ·È ‰Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ ÁÈ· ÂÈÛ΢¤˜. ¶ÔÏϤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ fï˜ Â›Ó·È Î·ÙÂÛÙÚ·Ì̤Ó˜ ÁÈ·Ù› ÙȘ ‰È¤Ï˘Û·Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ¯Ú‹ÛÙ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜, Ô˘ ¯ı˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó fiÙÈ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ηٿÏË„Ë ÁÈ·Ù› ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ı¤ÏÔ˘Ó ÛÙ· wc ηıÚ¤ÊÙ˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤Û·Û·Ó Î·È ÊˆÙÈÛÙÈο Ù· ÔÔ›· ÌÂÙ¤ÙÚ„·Ó Û Ì¿Ï˜ ÙÔ˘ ÌfiÔ˘ÏÈÓÁÎ. Œ¯ÂÈ ·-

ÚÂ ӷ ‚Ϥ·Ù ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÚÔ¯ı¤˜, ÚÈÓ ·fi ÙȘ ‚ÚÔ¯¤˜ Ô˘ fiÛÔ Ó· Â›Ó·È ÙÔ Î·ı¿ÚÈÛ·Ó ÏÈÁ¿ÎÈ. ∏ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ¿ÏÏ·Í ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ, ÌfiÓÔ Ë ‰˘ÛÔÛÌ›· Ô˘ ·Ó·‰›‰ÂÙ·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ fiÍÈÓË Î·È ‰˘Ó·Ù‹. √ οÙÔ¯fi˜ ÙÔ˘ ›¯Â ÙË Ê·ÂÈÓ‹ ȉ¤· Ó· ÙÔ ...·ÚÔÏ›ÛÂÈ ÛÙ·ı̇ÔÓÙ¿˜ ÙÔ Î¿Ùˆ ·fi ¤Ó·Ó „ËÏfi Ï¿Ù·ÓÔ, ÁÈ· Ó· ÙÔ ÚÔÛٷ٤„ÂÈ ·fi ÙȘ ·ÎÙ›Ó˜ ÙÔ˘ ËÏ›Ô˘. ∂›¯Â ÙËÓ È‰¤·, Ó· ÙÔ ·ÚοÚÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ô˘ÏÈÒÓ, ¯ˆÚ›˜ η̛· ÂÓÙÂÚÈ΋ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ∞Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ ‹Ù·Ó ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·.

Œ

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

ÓÙÔ¯¤˜ Î·È Ë ÎÔÈÓ‹ ÏÔÁÈ΋... ∫∞Δ. Δ∞™

¢ˆÚÂ¿Ó Î·˘ÛfiÍ˘Ï· Û ¿ÔÚÔ˘˜ 290 ÙfiÓÔ˘˜ η˘ÛfiÍ˘Ï· ·fi ÍÂÚ¿ ‰¤ÓÙÚ· Î·È ÎÏ·‰È¿ ı· ˘ÏÔÙÔÌ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ∫Ô˘Ú› Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÂÓ Û˘Ó¯›· Ì ‰ËÌÔÚ·Û›· Ó· Ù· Ô˘Ï‹ÛÂÈ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ó· ‚¿ÏÂÈ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÔÛfi ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘. ™ÙȘ ÛΤ„ÂȘ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ £·Ó. ™·ÚÚ‹ Â›Ó·È ÌÈ· ÔÛfiÙËÙ· ÙˆÓ Î·˘ÛfiÍ˘ÏˆÓ Ó· ‰Ôı› ‰ˆÚÂ¿Ó Û ¿ÔÚ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ˆ˜ ÌÈ· ΛÓËÛË ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÂÓ Ì¤Ûˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È Ì ‰Â‰Ô̤ÓË ÙËÓ ÙÈÌ‹ - ʈÙÈ¿ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘. ™Î¤„ÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ú¿ÍË Î·È Ó· ÌË Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ÏfiÁÈ·...

°.•.

¶·Ú¿ÛÙ·ÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜

30ÂÙ›·˜

∂ÎϤÁÔÓÙ·È ·fi„Â Î·È ÔÈ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ ¡. πˆÓ›·˜ - ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ “∂›ÎÔÛÈ ÙÚÂȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÎÏÔÁ›˜ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ı· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ οÏ˜, ÁÈ· Ó· ÂÎϤÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ ÙˆÓ fiÏÂÒÓ ÙÔ˘˜. ÀÔ„‹ÊÈÔÈ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· Â›Ó·È ÔÈ ∞ÓÙÚ¤·˜ μ·Ï·¯‹˜ Î·È ¡›ÎÔ˜ ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ÔÈ ™. ƒ¿Ô˜ Î·È °. °ÏÒÛÛ·˜” .

¶ÂÙÔ‡Ó ÛÎÔ˘›‰È· ¢ÂÓ ¤Ú·Û Ôχ˜ ηÈÚfi˜ ·fi ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË Î·ı·ÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÎÔ›Ù˘ ÙÔ˘ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ· Î·È Î¿ÔÈÔÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÂÙÔ‡Ó ¿ÏÈ ¿¯ÚËÛÙ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È ÛÎÔ˘›‰È·. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·fi ¿Ô„Ë ·ÈÛıËÙÈ΋˜ Î·È ˘ÁÈÂÈÓ‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û ÂÚ›ÙˆÛË ÌÈ·˜ ÏËÌ̇ڷ˜. ™›ÁÔ˘Ú· ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·Û˘Ó›‰ËÙÔ˘˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó Ì¤ÙÚ·. °. ΔÛ.

24 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1982

ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘” . ªÂ Ï·ÌÚfiÙËÙ· ı· ÂÔÚÙ·ÛÙ› Ë Â¤ÙÂÈÔ˜ Ù˘ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ “ªÂ ÌÂÁ¿ÏË Ï·ÌÚfiÙËÙ· Î·È ÂÈÛËÌfiÙËÙ· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÁÈÔÚÙ·ÛÙ› ÛÙÔ μfiÏÔ Ë ÂıÓÈ΋ Â¤ÙÂÈÔ˜ Ù˘ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ Úˆ› Ù˘ 26˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Ì ·ÔÎÔڇʈ̷ ÙËÓ ·Ú¤Ï·ÛË ·Ó‹ÌÂÚ· Ù˘ ÂÂÙ›Ԣ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ·Ó·ËÚÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ, Û¯ÔÏ›ˆÓ, ÛˆÌ¿ÙˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜, ÚÔÛÎfiˆÓ Î.Ï.” .

Û·Ó ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡˜ ÙËÏÂÁÚ·Ê‹Ì·Ù·, Ì ٷ ÔÔ›· ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ŒÓˆÛË ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 30/10/82 ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Û Ï·ÛÙÈÎÔ‡˜ ο‰Ô˘˜ Î·È Ù· Ï·ÛÙÈο ‚·Ú¤ÏÈ· ÙˆÓ 150 ¯ÈÏÈÔÁÚ¿Ì̈Ó, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÌËı‡ÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜, Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ Î·È ÌÂÌÔӈ̤ÓÔ˘˜” .

∏ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ‚·ÚÂÏÈÒÓ Î·È Î¿‰ˆÓ ·’ ÙÔ˘˜ ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ “∞fi ÙËÓ ŒÓˆÛË °ÂˆÚÁÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ ¶ËÏ›Ô˘ - μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÁÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È fiÙÈ ÂÛÙ¿ÏË-

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ 1929... “ª·‡ÚË ¶¤ÌÙË” ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹-

∂›ÎÔÛÈ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·È‰È¿ Âı·›ÓÔ˘Ó ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ·fi ›ӷ “∂›ÎÔÛÈ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·È‰È¿ Û’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Âı·›ÓÔ˘Ó ÚÈÓ ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ ¤ÓÙ ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ›ӷ Î·È Î·ÎÔ˘¯›·. ∂Ù·ÎfiÛÈ· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ·È‰È¿ ˘ÔÛÈÙ›˙ÔÓÙ·È, ÂÓÒ Û ÔÎÙ·ÎfiÛÈ· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¿ÙÔÌ· ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔÈ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜. ΔÂÙÚ·ÎfiÛÈ· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·È‰È¿ Û’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÁÈ·ÙÚfi Î·È Ê¿Ú̷η. ∏ ηٷÔϤÌËÛË Ù˘ ›ӷ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ‹Ù·Ó ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ Û˘˙ËÙ‹ıËΠÚfiÛÊ·Ù· ·fi ÙË Û‡ÓÔ‰Ô Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜

º.™.

¶·Ú¿ÛÙ·ÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹-

¶Úfi

√È ‰ÈÔÚÈ˙fiÌÂÓÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÛÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡˜ ¡ÔÌÔ‡˜ “∞fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ· Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ‰ÈÔÚÈ˙fiÌÂÓˆÓ 3.045 Ó¤ˆÓ ηıËÁËÙÒÓ, fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÔÈ °ÂÓÈΤ˜ ∂ÈıˆڋÛÂȘ Ù˘ ª¤Û˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘, ÛÙȘ Ôԛ˜ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È. ªÂ ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ·˘ÙÔ‡˜ ηχÙÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ ÎÂÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ £ÂÔÏfiÁˆÓ, º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Î·È Ù¯ÓÈÎÒÓ, ÛÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· ‰ÈÔÚÈÛÌfi” .

ÛÂÈ ÂÓÙfi˜ ËÌÂÚÒÓ Ë ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ∂Î·›‰Â˘Û˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. √ ÏfiÁÔ˜; √È ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› ηıËÁËÙÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· ÎÂÓ¿ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Û °˘ÌÓ¿ÛÈ· Î·È §‡ÎÂÈ·, ÌÔÏÔÓfiÙÈ ¤Ú·Û ÂÓ¿ÌÈÛË Ì‹Ó·˜ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ. £· ‰ÒÛÂÈ Î¿ÔÈ· χÛË Ë ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË;

ÚÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢. ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ “ÎÚ·¯” ÛÙȘ ∏¶∞, Ô˘ ı· Û˘ÁÎÏÔÓ›ÛÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∫·Ù·ÙÚÔÌ·Á̤ÓÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÂÓÙÔϤ˜ ÛÙÔ˘˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Ó· ˆÏ‹ÛÔ˘Ó Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÙÈÌ‹. √ ·ÓÈÎfi˜ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ ÂÎÔ›ËÛË 19.000.000 ÌÂÙÔ¯ÒÓ. ª¤Û· Û ϛÁ˜ ÒÚ˜ ¯¿ÓÂÙ·È ÂÂÓ‰˘Ì¤ÓË ˘ÂÚ·Í›· 23 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ. ª¤Û· ÛÙË Ì¤Ú· ÎÏ›ÓÔ˘Ó 50.000 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. 1960... ¶·ÓËÁ˘ÚÈο ÂÔÚÙ¿˙ÂÙ·È Ë ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ¯ÈÏÈÔÛÙÔ‡ ÏÔ›Ô˘ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ÓËÔÏfiÁÈ·. 1970... √ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ηٷÚÚ›-

ÙÂÈ ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚÂÎfiÚ ÙÔ˘ ¿ÏÌ·ÙÔ˜ Â› ÎÔÓÙÒ Ì 5.49 Ì. ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ∫·Ú·˚ÛοÎË. ΔÔ ÚÂÎfiÚ ı· ·ÓÙ¤ÍÂÈ ÁÈ· 22 ¯ÚfiÓÈ· ˆ˜ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Î·È ı· ÙÔ Î·Ù·ÚÚ›„ÂÈ ÙÔ 1992 Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶·Ï¿Î˘ Ì 5.52 Ì. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ¤Ó·˜ ¤ÏÏËÓ·˜ ·ıÏËÙ‹˜ Á›ÓÂÙ·È Î¿ÙÔ¯Ô˜ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÚÂÎfiÚ. 1982... √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª¤Ë˜ ÂÎϤÁÂÙ·È ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ıËÓ·›ˆÓ, Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ÙÔ˘ ∫∫∂. 1987... ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Û˘ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÁÈ· ÙȘ ˘ÔÎÏÔ¤˜. ∑ËÙÂ›Ù·È Ë ·Ú·›ÙËÛË ΔfiÌÚ·.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 24 O∫Δøμƒπ√À 2012

ΔÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ÁÈ· ÙÈ̤˜, ·ÁÔÚ¤˜, ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Î·È ÎÏÂÈÛÙ¿ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· - √ÏÔ

¢Ú·Ì·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ªÂ›ˆÛË ÌÈÛıÒÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÒÏËÛË Ù˘ ¢∂∏ - ∞‡ÍËÛË 25% Û ·ÛÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜, ÙÚ¤Ó· ∞£∏¡∞, 24.

·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ÙÈ̤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙ· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· Ù˘ ¢∂∏ Î·È ÛÙ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· fiÏˆÓ ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ Ì·˙È΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ (ÙÔ˘ √∞™∞, ÙÔ˘ ª∂Δƒ√ Î·È ÙÔ˘ √™∂), “ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·Ù¿ 25%” , ÚԂϤÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ÌÓËÌfiÓÈÔ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ¯ı˜ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ì ÙȘ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÔÈ Ôԛ˜ ı· ʤÚÔ˘Ó ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì ÂÈÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ۯ‰fiÓ Û fiÏÔ˘˜ Ùo˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜. ¶ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó “ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ” (prior actions) ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ‰fiÛ˘ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜.

ΔÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ (6. Efficient Network Industries and Services) ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·˘ÙÔ‡ÛÈÔ Û‹ÌÂÚ· “ΔÔ μ‹Ì·” Î·È ÂÚȤ¯ÂÈ (ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ) ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜:

Ì ÙȘ √‰ËÁ›Â˜ 2009/73/EC Î·È 2009/72/EC.

¢È·‚‚·›ˆÛË fiÙÈ ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡ ı· ·ÓÙ·Ó·ÎÏÔ‡Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜

∞‡ÍËÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ 25% ΔÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2013 ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ·‡ÍËÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ “ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·Ù¿ 25%” ÁÈ· Ù· ·ÛÙÈο ψÊÔÚ›· (√∞™∞) Î·È Ù· ÙÚ¤Ó· (√™∂).

ªÂ›ˆÛË ÌÈÛıÒÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÒÏËÛË Ù˘ ¢∂∏ ™ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ‚·ÛÈÎfi ̤ÙÚÔ Â›Ó·È Ë ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Î·È Ë È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ¢∂∏. “ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ı· ÔÚ›˙ÂÈ ÔÈ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ¢∂∏ ı· ȉȈÙÈÎÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È Ì¤Û· Û ÔÈÔ ¯ÚÔÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ” , ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ 3. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÚԂϤÂÙ·È Ë ÂÎfiÓËÛË ÌÂϤÙ˘ ÁÈ· ÙȘ ·ÌÔÈ‚¤˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÚÔ·ÁˆÁÒÓ ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Â˘ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛË Ì ÙȘ Ú·ÎÙÈΤ˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È Û ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

μÂÓ˙›ÓË Î·È ÛÙ· ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ

Ù˘ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ·ÌÔÈ‚¤˜ ÁÈ· οı ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓË ˘ËÚÂÛ›·.

™ÂÈÚ¿ ·ÚÂÌ‚¿ÛˆÓ, fiˆ˜ Ë ¿ÚÛË ÙˆÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ, ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‚ÂÓ˙ÈÓ¿‰ÈÎˆÓ Î·È ·fi ÌÂÁ¿Ï· ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ. Δ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ‚ÂÓ˙ÈÓ¿‰Èη ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· η٤¯Ô˘Ó ‹ Ó· ÓÔÈÎÈ¿˙Ô˘Ó ‚˘ÙÈÔÊfiÚ·.

∞ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÏÈÌÔ˘˙ÈÓÒÓ-minibus

π‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ÏÈ̤ӈӷÂÚÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ

∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ì›· ÔÏÈÛÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, Ë ÔÔ›· ı· ÌÂÁÈÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ı· ÚÔÛٷهÛÂÈ ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜, Ù· ¢¿ÏˆÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ. √È ·Ú·Î¿Ùˆ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ÛÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ Ì›·˜ Â·Ó¿Ï˄˘ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ 2012 Î·È ÛÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡ ÙÔ̤· Û ¤Ó· ‰˘Ó¿ÌÂÈ ÌÔ¯Ïfi ¢ËÌÂÚ›·˜. ŒÙÛÈ, Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ, ÚԂϤÂÙ·È: - ¡ÔÌÔı¤ÙËÛË ¤ˆ˜ Ù· Ù¤ÏË ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÙÔ˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÌÂÙ·-

ªÂ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ù˘ ۇ̂·Û˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘, ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô π‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÏÈÌ¤ÓˆÓ ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2013. ∏ ‰È·‰Èηۛ· “ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ” ÚԂϤÂÙ·È Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ Ê¤ÙÔ˜. √Û· ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· ‰ÂÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈËıÔ‡Ó ı· ˘¿ÁÔÓÙ·È Û ÂÓÈ·›Ô ‰ËÌfiÛÈÔ ÊÔÚ¤·.

∂Ï·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙËÓ ·ÎÙÔÏÔ˝· ¶ÚԂϤÂÙ·È ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ıÂÛÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ Ô˘ ‰È¤ÂÈ Ù· ·ÎÙÔÏÔ˚ο ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·. ¶ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È (ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2013) ·ÏÏ·Á¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ Â¿Ó‰ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ, ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÛÙ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Î·È ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ. ¶·Ú·Ïϋψ˜ ¤ÙÂÚË ·Ú¤Ì‚·ÛË ı· ·Ó·ıˆÚ› ÙÔ ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ‰È¤ÂÈ ÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÏÈÌÂÓÂÚÁ·ÙÒÓ.

∂Ï·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ ÏÈ·ÓÂÌfiÚÈÔ ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ “ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜” ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘. ¶ÚÈÓ ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ ‰fiÛ˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÓÔÌÔıÂÛ›· Ô˘ ı· ·ÔÛ˘Ó‰¤ÂÈ ÙȘ ÒÚ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ·fi ÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Û Ï‹ÚË ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ˆÚ·Ú›Ô˘.

ÕÓÔÈÁÌ· Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ ∫·Ù·ÚÁÂ›Ù·È ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ ‰fiÛ˘ Ë ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ ÁÈ· ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ÛÂÈÚ¿˜ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ ÂÓÒÈÔÓ Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ (ÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ 1954). ¶ÚÈÓ ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ ‰fiÛ˘ ÚԂϤÂÙ·È ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ Ì ÂȉÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÛË ÙˆÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Û οı Â¿ÁÁÂÏÌ· ͯˆÚÈÛÙ¿. ªÂ ÛÙfi¯Ô ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· οı Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¤ÓˆÛË ı· Ú¤ÂÈ ˘Ô¯ÚˆÙÈο Ó· ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÈ Û ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·

∞›ÚÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ÛÙȘ ¿‰ÂȘ ÁÈ· ÏÈÌÔ˘˙›Ó˜ Î·È ÌÈÎÚ¿ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ψÊÔÚ›· οو ÙˆÓ 12 ı¤ÛˆÓ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘:

∂Ó¤ÚÁÂÈ·

ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ·ÂÚ›Ô˘, - Ë Î·Ù¿ıÂÛË ·›ÙËÛ˘ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ¢∂™º∞ ÛÙË ƒ∞∂ ÛÙ· ٤ٷÚÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2012, - Ô ‰È·¯ˆÚÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ó· ÈÛÙÔÔÈËı› ·fi ÙË ƒ∞∂ ¤ˆ˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2013.

∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ¢∂∏ - ¢∂™º∞ - ΔÔ Ó¤Ô ÌÓËÌfiÓÈÔ ÚԂϤÂÈ fiÙÈ ¤ˆ˜ ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2012 Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Ù˘ ¢∂∏ Ì ÛÙfi¯Ô ·Ê’ ÂÓfi˜ Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ› Ë È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛ‹ Ù˘ Î·È ·Ê’ ÂÙ¤ÚÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ¿ÏϘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ·ÂÏ¢ıÂڈ̤Ó˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡. - ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ (·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘) ı· ÂÍÂȉÈ·ÛÂÈ ÔÈ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ¢∂∏ ı· ȉȈÙÈÎÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È Û ÈÔ ¯ÚÔÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ Â›Û˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÂ¤Ó‰˘ÛË ·fi ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È ·fi ÏÈÁÓ›ÙË, ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·fi ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ËÁ¤˜ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÙÂÏÔ‡Ó ˘fi ÙËÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ¢∂∏. ∂›Û˘, ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ı· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙÔ˘ ∞¢ª∏∂. - ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÛ̇ÂÙ·È fiÙÈ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Î·È ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡ ı· Û˘Ó¿‰ÂÈ Ï‹Úˆ˜

∏ÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ÂÈÎÔÈӈӛ˜ ∏ ÌÂÙ¿‚·ÛË ·fi ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁÈ΋ ÛÙËÓ „ËÊȷ΋ ÙËÏÂÔÙÈ΋ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ı· ·Ô‰ÂÛ̇ÛÂÈ ¤Ó· ÛËÌ·-

ÓÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ú·‰ÈÔÊ¿ÛÌ·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÂχıÂÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ó¤ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ. ΔÔ „ËÊÈ·Îfi ̤ÚÈÛÌ· ÌÔÚ› Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙfiÛÔ ÙËÓ ÙËÏÂÔÙÈ΋ ·ÁÔÚ¿ fiÛÔ Î·È ÙȘ ·Û‡ÚÌ·Ù˜ ÂÈÎÔÈӈӛ˜, Ó· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Ó· ·Ú¿Û¯ÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Â‡ÚÔ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. √ Ô‰ÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ‹ ÙËÓ ∂∂ΔΔ ÚԂϤÂÈ: - ΔË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÁÈ· ÙȘ Û˘¯ÓfiÙËÙ˜ Î·È ÙȘ ¢ڢÂÎÔÌ¤˜, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi, ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·˜ Î·È ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ „ËÊÈ·Îfi ̤ÚÈÛÌ· ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ (¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2012), - ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË Ù˘ ··Ú·›ÙËÙ˘ ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓÔ‡˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ Â˘Ú˘ÂÎÔÌ‹˜ (ª¿ÚÙÈÔ˜ 2013), - ÙËÓ ÂÎΛÓËÛË ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ (800 Mhz) Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ 2010/267/EC Î·È ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ú·‰ÈÔÊ¿ÛÌ·ÙÔ˜ (¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2012), - ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ‰È·Û˘ÓÔÚÈ·ÎÔ‡ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ Ì ÙȘ ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜, - ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË Ù˘ ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓÔ‡˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÈ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÁÈ· ÙËÓ „ËÊȷ΋ ÌÂÙ¿‚·ÛË Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈο Ô˘‰¤ÙÂÚË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ 800 ªHz ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÌÂÙ¿‚·ÛË, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ú·‰ÈÔÊ¿ÛÌ·ÙÔ˜ (ª¿ÚÙÈÔ˜ 2013), - ÙËÓ ÂÎΛÓËÛË Ù˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ¯Ú‹Û˘ ¢ڢÂÎÔÌÒÓ (ª¿ÚÙÈÔ˜ 2013), - ÙËÓ ÂÎΛÓËÛË Ù˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË ÙˆÓ Û˘¯ÓÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ (800 MHz), Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÔÏÈÙÈ΋˜ Ú·‰ÈÔÊ¿ÛÌ·ÙÔ˜ (πÔ‡ÓÈÔ˜ 2013). √È ÚÔıÂƯ̂˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·ıˆÚËıÔ‡Ó Û‡Ìʈӷ Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ¤ÂÈÙ· ·fi Û¯ÂÙÈÎfi ·›ÙËÌ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜.

∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ı· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ‚·ıÌÈ·›· ·ÔÚÚ‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÏËÓ ÙˆÓ Â˘¿ÏˆÙˆÓ ηٷӷψÙÒÓ ¤ˆ˜ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2013. £· ‰ËÌÔÛȇÛÂÈ ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· Ó· ÚÔÛ·ÚÌfiÛÂÈ ÙȘ ÙÈ̤˜ ¯·ÌËÏ‹˜ Ù¿Û˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ¯Ú‹ÛË, ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2012 Ì ÈÛ¯‡ ·fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2013. ∂›Û˘, ı· ÂΉÒÛÂÈ ¿ÏÏË ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË ¤ˆ˜ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘ ÙÔ˘ 2013, Ì ÈÛ¯‡ ·fi ÙÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2013, ÁÈ· Ó· ·Ó·ıˆڋÛÂÈ ÙȘ ÙÈ̤˜ Ù˘ ¯·ÌËÏ‹˜ Ù¿Û˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ¯Ú‹ÛË Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ·Ó¿ÎÙËÛË ÎfiÛÙÔ˘˜. ∞ÎfiÌË, ı· ηٷÚÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ - ÏËÓ ÙˆÓ Â˘¿ÏˆÙˆÓ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2013. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ‚¤ÏÙÈÛÙ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ¯Ú¤ˆÛË ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ËÁÒÓ ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÏÈÁÓ›ÙË (¶ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2013). °È· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ Ù˘ ¢∂∏ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÛÙËÓ ÙÚfiÈη ÌÂϤÙË ÂȉÈÎÔ‡ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÂÈ ÙȘ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ·ÔÏ·‚¤˜ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ù˘ ¢∂∏ Ì ÙȘ ‚¤ÏÙÈÛÙ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ, Û˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ·ÚfiÌÔȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ ÎÂÊ·Ï‹Ó ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·. ¶·ÚfiÌÔÈ· Û‡ÁÎÚÈÛË ı· Á›ÓÂÈ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ (٤ٷÚÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ 2012).

μ˘ÙÈÔÊfiÚ· ¶ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‰fiÛ˘ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ ÛÙËÓ ¯Ú‹ÛË ÊÔÚÙËÁÒÓ È‰ÈˆÙÈ΋˜ Î·È ‰ËÌfiÛÈ·˜ ¯Ú‹Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ‰È·ÓÔÌ‹ η˘Û›ÌˆÓ, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÙÚ· ÁÈ· Ó· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ: - Û ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· Ú·Ù‹ÚÈ· η˘Û›ÌˆÓ Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ‹ Ó· ÂÓÔÈÎÈ¿˙Ô˘Ó ‚˘ÙÈÔÊfiÚ· οı ÌÂÁ¤ıÔ˘˜, ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË Ó· ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÂÚ› ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ η˘Û›ÌˆÓ, - Û ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· Ú·Ù‹ÚÈ· η˘Û›ÌˆÓ Ó· ÌÈÛıÒÛÔ˘Ó ‚˘ÙÈÔÊfiÚ· ‰ËÌÔÛ›·˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ÁÈ· ‰È·ÓÔÌ‹ η˘Û›ÌˆÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÏËÚÔ‡Ó ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ȉȈÙÈÎÒÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, - Û ‚˘ÙÈÔÊfiÚ·, ¿Û¯ÂÙ· ·fi ÙËÓ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, Ó· ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· ‰È˘ÏÈÛÙ‹ÚÈ· Î·È ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÂψÓ›ˆÓ ÁÈ· Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Î·‡ÛÈÌ· ˘fi ÙËÓ ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÂˆÓ˘Ì›·, ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË Ù˘ Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜. °È· ÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÔÙ›·˜, ÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Ï·ıÚÂÌÔÚ›Ô˘ Î·È ÙËÓ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ ÛÙË ‰È·ÓÔÌ‹ η˘Û›ÌˆÓ, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÚÈÓ ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ: - ı· ÂΉÒÛÂÈ ÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ Î·È Ù· ÂfiÌÂÓ· ‚‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ̤ÙÚËÛ˘ ÂÈÛÚÔÒÓ -ÂÎÚÔÒÓ Û fiÏ· Ù· ‚ÂÓ˙ÈÓ¿‰Èη, - ı· ÂΉÒÛÂÈ ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ GPS, fiˆ˜ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙÔ ¿ÚıÚÔ 320 ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ 4072/2012.

ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ΔÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÛÈ·ÎÒÓ ÂÈ‚·ÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı›. ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Â›Ó·È Ì¤ÙÚ· Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ˘„ËÏfiÙÂÚ· Â›‰· ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Î·È ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ÂȉÈο Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ Ô‰ÈΤ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ (ÏÈÌÔ˘˙›Ó˜ Î·È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ·ÁÔÚ¿), Ó·˘ÙÈÏȷΤ˜ Î·È ÏÈÌÂÓÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ÙËÓ ·ÂÚÔÔÚ›·. ∞ӷ̤ÓÔÓÙ·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙˆÓ ·Úfi¯ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ. ∂›Û˘, Ë ‚·ıÌÈ·›· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 24 O∫Δøμƒπ√À 2012

ÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ì ÙȘ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜

Ì Ӥ˜ ‰˘Û‚¿ÛÙ·¯Ù˜ ÂÈÙÒÛÂȘ μÂÓ˙›ÓË ÛÙ· ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ - ∂χıÂÚÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ·ÓÙÔ‡ - Δ¤ÏÔ˜ ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ÛÙ· Û˘Ì‚fiÏ·È· √‰ÈΤ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ΔÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2012 Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ˘ÈÔıÂÙ› fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ‚‹Ì·Ù· ÁÈ·: - ¡· ·Ê·ÈÚÂıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ÛÙËÓ ÂÓÔÈΛ·ÛË ËÌÈÊÔÚÙËÁÒÓ Î·È ‚·Ó, - Ó· ÂÈÙÚ·Ô‡Ó ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Û ÍÂÓԉԯ›· Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο Ú·ÎÙÔÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÔÈΛ·ÛË ‚·Ó Î·È Ù˙È 4X4. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù·ÎÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË: - £· Ú¤ÂÈ Ó· ηıÔÚ›ÛÂÈ Ì›· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÁÈ· ÙÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ ÙÔ̤·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ÂÚ› ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· ÁÈ· ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ·ÚÔ¯‹˜ ÂÈ‚·ÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ı· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ·Ù¤˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ (¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2012), - ı· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙÔÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÓfiÌÔ Ô˘ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ›ÛÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Úfi¯Ô˘˜ Ô‰ÈÎÒÓ ÂÈ‚·ÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ (ª¿ÚÙÈÔ˜ 2013).

£·Ï¿ÛÛȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Î·È ÏÈÌ¿ÓÈ· ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ: i. Û ÂͤÏÈÍË ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÙÔÏÔ˝·, ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ó· ÂÓ‰˘Ó·Ìˆı› Ë ÚÔÔÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ‰›ÓÂÙ·È ÚÔÛÔ¯‹, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÛÙËÓ Â˘ÂÏÈÍ›· ÙˆÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· Ù· ÏÔ›· Ô˘ ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙȘ Ì›ÓÈÌÔ˘Ì ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛ˘ Î·È ÛÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Î·È ÛÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ ÁÈ· Ù· ·ÎÙÔÏÔ˚ο ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·. ∞˘Ù‹ Ë ‰È·‚ԇϢÛË ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÙÚÔÔÔ›ËÛË (ª¿ÚÙÈÔ˜ 2013). ii. √ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ™‡Ì‚·Û˘ ¡·˘ÙÈ΋˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ (ÙÔ˘ 2006) ÒÛÙ ÔÈ fiÔȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Á›ÓÔ˘Ó Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÂÚÁ·Ûȷο Ó· Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Ì ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. 2. ∞ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘Ô‚ÏËı› ÁÈ· Ù· ÏÈÌ¿ÓÈ· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ˘ÈÔıÂÙ› ÌÈ· 5ÂÙ‹ ÂıÓÈ΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ÏÈÌ¤ÓˆÓ Ì ÙÔ Î‡ÚÈÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÁÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Î·È ¤Ó· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ. ∏ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ı· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙȘ ·Ú¯¤˜ Î·È ÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ TEN-T fiˆ˜ Ë ÔÌ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜, Ë ÌÂٷΛÓËÛË ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ·Á·ıÒÓ Î·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋, ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È Â‰·ÊÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, Ë ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ™˘ÓÔ¯‹˜ Î·È Û ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛË Ì ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ (¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2012). 3. ™Â ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛË Ì ÙË Ó¤· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ì ٷ ÏÈÌ¿ÓÈ· Î·È ÙÔ ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏÈ̤Ó˜, ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ∞ÍÈÔÔ›ËÛ˘ π‰ÈˆÙÈ΋˜ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÌÈ· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ ̤ۈ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂˆÓ Ì ÙÂÏÈÎfi ÛÎÔfi ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ (ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2013) Î·È ı· ÚÔÎËÚ‡ÍÂÈ ÙÔ˘˜ ηٿÏÏËÏÔ˘˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ (ª¿ÚÙÈÔ˜ 2013). 4. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ı· Í·Ó·‰Â› ÙÔ ÓÔÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÛÙ· ÏÈÌ¿ÓÈ· (¤ˆ˜ ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2012) Î·È ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÏÈÌ¤ÓˆÓ Î·È ı· ÛÙ›ÏÂÈ ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ÚfiÙ·Û˘ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ (¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2012). ∏ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ı· Â›Ó·È Û‡Ìʈӷ Ì ٷ Â˘Úˆ·˚ο ÎÂÎÙË̤ӷ Î·È ·Ú¤¯ÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Â›ÁÂÈ·˜ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ Î·È Ó· ηıÔÚ›ÛÂÈ ¤Ó· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÁÈ· Ù· ÏÈÌ¿ÓÈ· Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÙÂÚÌ·ÙÈÎÔ‡. √È ·ÏÏ·Á¤˜ ÓÔÌÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È (ª¿ÚÙÈÔ˜ 2013). 4-5 ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙËÓ Û˘Ì‚·ÙfiÙËÙ· Ì ÙËÓ ÎÔÈÓÔÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· Î·È ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ÂÚ› ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÚÔÔÔÈ› ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi §È̤ÓÔ˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Î·È ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi §È̤ÓÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2012)

∞ÂÚÔÔÚ›· - ∞ÊfiÙÔ˘ ηٷÙÂı› Ë ∂ıÓÈ΋ ¶ÔÏÈÙÈ΋ ∞ÂÚÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ, ÙÔ Δ∞π¶∂¢ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ηٿÏÏËϘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ·ÂÚÔÏÈÌ¤ÓˆÓ (¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2012), - Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ÓÔÌÔıÂÛ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ À¶∞, Ô˘ ı· ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÛÂÈ ÙÔÓ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi Ù˘ ÚfiÏÔ Î·È ı· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÙÔÓ Ï‹ÚË ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ÌÂٷ͇ Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘ Î·È Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘

·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ı· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÂȉfiÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ÂÓ·¤ÚÈ·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ (EU 691/2010) (¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2012). Δ· ‰ËÌfiÛÈ· ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· Ô˘ ‰ÂÓ ı· ȉȈÙÈÎÔÔÈËıÔ‡Ó, ı· ÂÓÔÔÈËıÔ‡Ó ˘fi Ì›· ‰ËÌfiÛÈ· ÂÙ·ÈÚ›· Î·È Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛ‹ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ ı· ‰È·¯ˆÚÈÛÙÔ‡Ó Ï‹Úˆ˜ ·fi ÙËÓ À¶∞. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó¤· ÓÔÌÔıÂÛ›·. (π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2013).

ΔÔ̤·˜ ÏÈ·ÓÈÎÔ‡ ÂÌÔÚ›Ô˘ ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ, Ù· ÂÈÏÂÁ̤ӷ ̤ÙÚ· ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙÔ Ó· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÌÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Áο̷ ·Á·ıÒÓ Ó· ˆÏÂ›Ù·È ·fi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Î·È ϤÔÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÂÌfiÚÔ˘˜. Δ· ̤ÙÚ· ‰ÂÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÌfiÓÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ (fiˆ˜ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ, ÙˆÓ ÂÎÙÒÛÂˆÓ Î·È Ù˘ ÂÙÈΤٷ˜) ·ÏÏ¿ Î·È Û ÙÔÌ›˜ fiˆ˜ ÔÈ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Î·È ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ˘Á›·˜ Ô˘ ¿ÙÔÓÙ·È ÛÙÔ ÏÈ·ÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ. ™˘Ó‰˘·Ṳ̂ӷ, Ù· ̤ÙÚ· ÛÙԯ‡ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹. ¶ÚÈÓ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË: ·. ∫·Ù·ÚÁ› ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ÒÏËÛË ÙÚÔʛ̈Ó. ‚. ∂ÈÙÚ¤ÂÈ Û ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÁÂÓÈÎÔ‡ ÂÌÔÚ›Ô˘ ÙËÓ ÒÏËÛË Î·È ¿ÏψÓ, ¤Ú·Ó ·fi ÙÚfiÊÈÌ·, ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ˘fiÎÂÈÓÙ·È Û ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈΤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ. Á. ∂ÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙ· ÛÔ‡ÂÚ-Ì¿ÚÎÂÙ ÙËÓ ÒÏËÛË ÚÔÛ˘Û΢·Ṳ̂ÓÔ˘ ÎÚ¤·ÙÔ˜, Ù˘ÚÈÔ‡ Î·È „·ÚÈÔ‡, ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ ÙËÓ ÒÏËÛË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÁÈ· ‚Ú¤ÊË. ‰. ∞ÔÛ˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ (fiˆ˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÓfiÌÔ 1037/1971 Î·È ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· ) ·fi ÙȘ ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. ƒ˘ıÌ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÓfiÌÔ ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÙ·È Û·Ê¤˜ fiÙÈ ÙÔ “Û¿ÛÈÌÔ” Ù˘ ‚¿Ú‰È·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Û fiÏ· Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÏÈ·ÓÈÎÔ‡ ÂÌÔÚ›Ô˘. (™˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ fiÛˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÂ Û˘Ó¯¤˜ ˆÚ¿ÚÈÔ). ∂ÈϤÔÓ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË : - ∂Ê·ÚÌfi˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ¢·ıÒÓ ·Á·ıÒÓ ÛÙ· ÊÔÚÙËÁ¿ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ¯Ú‹Û˘ Ì ٷ ÊÔÚÙËÁ¿ ȉȈÙÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘. - ¢ÈÂÓÂÚÁ› ÌÂϤÙË Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ˘·›ıÚÈÔ ÂÌfiÚÈÔ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜.

- √ÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÈ΋˜ ·fiÊ·ÛË ∞2-3391/2009 Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ Î·È ÙËÓ ·Ú·‰›‰ÂÈ ÛÙËÓ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ÂÓ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È ÛÙËÓ Ô‰ËÁ›· (√ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 2012). ∏ ·Ó·ıˆÚË̤ÓË ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ù›ıÂÙ·È ÂÓ ÈÛ¯‡ ¤Ó· Ì‹Ó· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜. - ¶ÚÔ¯ˆÚ¿ ÛÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÏÔÔ›ËÛ˘ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÌ›˜ fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÚ·ÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ‰È·ÓÔÌ‹ Î·È Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ.

∫ÏÂÈÛÙ¿ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Î·È ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ∫·Ù¿ÚÁËÛË ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË Î·È ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ú˘ıÌÈÛÌ¤ÓˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ (ÎÏÂÈÛÙ¿ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·) 1.¶ÚÈÓ ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÚÔÔÔÈ› Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ··Ï›„ÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Û Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô 9.2.1 ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘. 2. °È· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· 9.2.2 ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì¤Û· ÛÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2012 ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÚÔÛ¯¤‰È· ·ÏÏ·Á‹˜ Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. ∏ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚË ÙÔ˘ 2012. 3. ΔÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2012 ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÌÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ 3919/2011. ∂Λ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È: H Ï›ÛÙ· Ì fiϘ ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÓfiÌÔ. 1. ∏ Ï›ÛÙ· Ì fiϘ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÍÂÙ·ÛÙ› ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. 2. °È· ·˘Ù¤˜ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ˆ˜ Â›Ó·È Û‡ÌʈÓ˜ Ì ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ∞ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ 3919/2011, ηıÒ˜ Î·È Ì ÙËÓ ¿Ô„Ë Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡.

™È‰ËÚfi‰ÚÔÌÔÈ ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·fiÛ¯ÈÛË Ù˘ ROSCO (ÌÔÓ¿‰· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ √™∂) Î·È Ù˘ °∞π∞√™∂, ı· ÌÂٷʤÚÂÈ ÙËÓ ÂÓÔÈΛ·ÛË ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÚÔ¯·›Ô˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ·fi ÙÔÓ ŸÌÈÏÔ √™∂ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ¤Ó· ·Ó·ıˆÚË̤ÓÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ Δƒ∞π¡√™∂ (¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2012). ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙÔ ÓfiÌÔ ÙfiÛÔ ÒÛÙ ٷ Ù¤ÏË ¯Ú¤ˆÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ¿‰ÂÈ·˜ ‹ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ ·ÛÊ·Ï›·˜ ‰ÂÓ ı· ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi ̤ÛÔ fiÚÔ. ŸÏÔÈ ÔÈ ¿ÚÔ¯ÔÈ ı· Ï¿‚Ô˘Ó ÈÛÙÔÔÈËÙÈο ·ÛÊ·Ï›·˜ ÛÙË ‚¿ÛË ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤ÓˆÓ, ·ÏÒÓ Î·È ‰È·Ê·ÓÒÓ Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ ÁÈ· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· [¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2012]. ΔÔ ÙÚÔ¯·›Ô ˘ÏÈÎfi Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ Δƒ∞π¡√™∂ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ Û ÔÓÙfiÙËÙ· Ô˘ ı· ÙÔ ÂÎÌÈÛıÒÛÂÈ ˘fi ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÌÂÈÔ‰ÔÙÒÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÒÓ (¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2012). ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ıÂÛ›˙ÂÈ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ·Ú¯‹ ÁÈ· ÙȘ ÂÈ‚·ÙÈΤ˜, ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈΤ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ (π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2013). Δ· Û˘Ì‚fiÏ·È· Ô˘ ı· Û˘Ó·ÊıÔ‡Ó ÙÔ 2014 ‹ ·ÚÁfiÙÂÚ· ı· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Ì ‰È·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜. ∏ ∂ıÓÈ΋ ∞Ú¯‹ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ı· ÔÚ›ÛÂÈ ¤ÓÙ ÂÍÂÙ·ÛÙ¤˜ ÁÈ· Ì˯·ÓÔ‰ËÁÔ‡˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi ηÓÔÓÈÛÌfi, ÂÓÒ ı· ÂΉÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ Ì˯·ÓÔ‰ËÁÒÓ (ª¿ÚÙÈÔ˜ 2013). ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÛȉËÚÔ‰ÚfïÓ, ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Û οı ÂÙ·ÈÚ›· Ó· ¤¯ÂÈ ÚfiÛ‚·ÛË Û ˘ËÚÂۛ˜ Ì˯·ÓÔ‰ËÁÒÓ Î·È ÂÍÂÙ·ÛÙÒÓ (∞Ú›ÏÈÔ˜ 2013). Δ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Û √∞™∞, √™∂ Î·È Δƒ∞π¡√™∂ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·Ù¿ 25% (ª¿ÚÙÈÔ˜ 2013).

3.¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÓÒÛÂˆÓ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÓÔÌÔıÂÙÈο ÛÙËÓ Î¿ı Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¤ÓˆÛË Ó· ‰ËÌÔÛȇÂÈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. i. ΔÔÓ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi οı Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ¤ÓˆÛ˘. ii. TȘ ·ÌÔÈ‚¤˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ οı ¤ÓˆÛ˘. iii. T· ÔÛ¿ ÙˆÓ ÈÛ¯˘fiÓÙˆÓ ÙÂÏÒÓ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ Ù‡Ô Î¿ı ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ Ë Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¤ÓˆÛË Î·ıÒ˜ Î·È Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜. iv. ™Ù·ÙÈÛÙÈο Î·È Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈο ÛÙÔȯ›· Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ Î˘ÚÒÛˆÓ, ¿ÓÙ· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„ÈÓ ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ. v. ™Ù·ÙÈÛÙÈο Î·È Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ·Ú¿ÔÓ· ‹ ·ÈÙ‹Ì·Ù· ·fi ηٷӷψ٤˜ Î·È ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·fiÚÚȄ˘ ‹ ·Ô‰Ô¯‹˜ ÙÔ˘ οı ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‹ ·Ú·fiÓÔ˘. vi. √ÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÎÒ‰Èη ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜, ÂÊfiÛÔÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. viii. Δ· “·Û˘Ì‚›‚·ÛÙ·” ηıÒ˜ Î·È Î¿ı ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ̤ÏË ÙˆÓ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ Î·È ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ˆ˜ ÂÚ›ÙˆÛË “Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ” . 5. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÛ˘Ó‰ÂıÔ‡Ó ÔÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ·ÌÔÈ‚¤˜ ÁÈ· ·ÚÔ¯¤˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·fi ÙËÓ ÊÔÚÔÏfiÁËÛË Î·È ÙËÓ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ Û ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ. ∞. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÂΉ›‰ÂÈ ÚÔ‰ÚÈÎfi ‰È¿Ù·ÁÌ· Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÈ ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÏËڈ̤ӈÓ/ ÚÔηıÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÔÛÒÓ ÁÈ· οı ‰ÈηÛÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‹ ·ÚÔ˘Û›· ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì ¤Ó· ÔÛfi ·Ó·ÊÔÚ¿˜. μ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ (Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË) ÚÔˆı› ÙËÓ ·ÔÛ‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ Ì˯·ÓÈÎÒÓ Î·È ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ ·fi ÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÓfiÌÈ̘ ·ÌÔÈ‚¤˜/ ÔÛ¿ ·Ó·ÊÔÚ¿˜. ∏ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ·˘Ù‹ Ù›ıÂÙ·È ¤Ó· ÈÛ¯‡ Û·Ó Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ·fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2013. 6. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ·Ó·ÏÔÁÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙȘ Ôԛ˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ. - ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÂÈηÈÚÔÔÈ› ÙËÓ ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙ· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2012, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ·Úfi¯Ô˘˜ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÚÔÛfiÓÙ·. - ΔÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÙ·È ÛÙÔ ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂÈ ¿‰ÈΘ ‹ ‰˘Û·Ó¿ÏÔÁ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ·fi Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÚÔÛfiÓÙ·, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi Ù· ΢ÚÈfiÙÂÚ· Ú˘ıÌÈṲ̂ӷ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·. (¢ÈÎËÁfiÚÔÈ, Ì˯·ÓÈÎÔ›, ÏÔÁÈÛÙ¤˜, ÔÚΈÙÔ› ÂÎÙÈÌËÙ¤˜, ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ› ÂÈıˆÚËÙ¤˜ ÎÏ).

∂ÈϤÔÓ Ì¤ÙÚ· ¶ÚÈÓ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË ˘ÈÔıÂÙÂ›Ù·È ÓÔÌÔıÂÛ›· ÁÈ·: - ∫·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 42 ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη ¢ÈÎËÁfiÚˆÓ 3026/1954 Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ ÛÙËÓ Û‡ÓÙ·ÍË Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ ÁÈ· ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÓÔÌÈÎÒÓ ڿ͈Ó. - ∞Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 41 ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη ¢ÈÎËÁfiÚˆÓ 3026/1954 ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰›‰ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÈÎÔ‡ ÙÔ̤· Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡Ó ¤ÏÂÁ¯Ô Ù›ÙÏˆÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜. - ¶ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη ¢ÈÎËÁfiÚˆÓ (ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi ‰È¿Ù·ÁÌ· 3026/1954) ηٷٛıÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2012 Î·È Ù›ıÂÙ·È ÂÓ ÈÛ¯‡ ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2012. √ Ó¤Ô˜ ÎÒ‰Èη˜ Ú¤ÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ó· ηٷÚÁ› ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË Ù˘ ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘, Ó· ηٷÚÁ› Ù· ËÏÈÎȷο fiÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó›ÛÔ‰Ô ÛÙÔ ‰ÈÎËÁÔÚÈÎfi Â¿ÁÁÂÏÌ· Î·È Ó· ·ÔÛ·ÊËÓ›˙ÂÈ ÙË Ê‡ÛË ÙˆÓ ‰ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ ·ÌÔÈ‚ÒÓ. - Œˆ˜ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2013 Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ì¤ÙÚ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ Î·Ù¿ 50% ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜, fiˆ˜ ÌÂÙÚ¿Ù·È ·fi ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰Â›ÎÙË Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ΔÚ¿Â˙·˜. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË “Doing Business” Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ÁÈ· ÙÔ 2014. - ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· Ú˘ıÌÈṲ̂ӷ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ ÌÂϤÙË Ô˘ Ó· ·ÊÔÚ¿ ÙȘ 20 ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜, Ë ÔÔ›· ı· ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ‚·ıÌfi ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„ÈÓ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ó¤ˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Î·ıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ. (¶ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2013).


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 24 O∫Δøμƒπ√À 2012

∂ÌÏÔ΋ ÛÙ· ÂÚÁ·Ûȷο Î·È ÌËӇ̷ٷ ™·Ì·Ú¿, μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Î·È ∫Ô˘‚¤ÏË

¢ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È Ë Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹ ∞£∏¡∞, 23.

ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ Ú¿ÍÂȘ ·fi ÙËÓ ÙÚfiÈη ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ¯ÒÚ· Ó· Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‰fiÛË ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜. ™Â Ì‹Ó˘Ì¿ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÌÏÔ΋ Ô˘ ÚԤ΢„ ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ·Ú¯ËÁÒÓ, Ì ÙÔ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfi “ԯȔ ·fi μÂÓÈ˙¤ÏÔ Î·È ∫Ô˘‚¤ÏË ÛÙȘ Ӥ˜ ÂÒ‰˘Ó˜ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ Ô˘ ··ÈÙ› Ë ÙÚfiÈη ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, ‰ÈÂÌ‹Ó˘Û fiÙÈ ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Â›Ó·È Ë ÛˆÙËÚ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÙfiÓÈÛ “ı· ÛÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiÛÔÈ ÙÔ ÙÔÏÌ‹ÛÔ˘Ì” ÂÓÒ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ë ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È.

‰È¿ÏÔÁÔ Ô˘ ›¯Â Ì ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, › fiÙÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ·Î¤ÙÔ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰fiÓ ÎÏ›ÛÂÈ, fiÙÈ Ë ÙÚfiÈη ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Î¿ÔÈ· ‚‹Ì·Ù· ›Ûˆ ÛÙ· ÂÚÁ·Ûȷο Î·È fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ʤÚÂÈ ÙË Û˘Ìʈӛ· ÛÙË μÔ˘Ï‹, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· Ô Î. ∫Ô˘‚¤Ï˘ ·˜ οÓÂÈ fiÙÈ ÓÔÌ›˙ÂÈ.

™·Ì·Ú¿˜: £· ÛÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiÛÔÈ ÙÔ ÙÔÏÌ‹ÛÔ˘Ì ∏ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÌÏÔ΋ ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ. “£· ÛÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiÛÔÈ ÙÔ ÙÔÏÌ‹ÛÔ˘Ì” ›Â Î·È ‰ÈÂÌ‹Ó˘Û Û ‰Ú·Ì·ÙÈÎÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ı· “ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÛÙ·ıÂÚ¿” ÙÔ ÙÈÌfiÓÈ. “°ÓˆÚ›˙ˆ Ôχ ηϿ ÙÈ ‰È·Î˘‚‡ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂› 3 Ì‹Ó˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ì ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Î¿Ùˆ ·fi ÙȘ ÈÔ ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢fiÌ·ÛÙ ÛÎÏËÚ¿ ÁÈ· Ó· ‚ÁÂÈ Ë ¯ÒÚ· ·fi ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô. Œ¯Ô˘Ì ‹‰Ë Î·È ÛÙ· ÂÚÁ·Ûȷο Î·È Û ¿ÏÏ· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÔÏϤ˜, ¿Ú· ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÙÚfiÈη Î·È Ë ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ·˘Ù‹ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È” ›Â Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ∫·È ÚfiÛıÂÛÂ: “ΔÔ ÌfiÓÔ ÌÔ˘ ¿ÓÙ· ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Â›Ó·È Ë ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘. ∞fi ·˘Ù‹ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ›Ûˆ ‰ÂÓ Î¿Óˆ. ∫·È ‰ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ÛÎÂÊÙÒ Î·Ó ÙÈ ı· Û˘Ì‚Â› ·Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÒÚ· ‰ÂÓ ÎÚ·Ù‹Ûˆ ÛÙ·ıÂÚ¿ ÙÔ ÙÈÌfiÓÈ” “∫ÔÈÙ¿˙ˆ ÌfiÓÔ ÌÚÔÛÙ¿ ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÂÓfiÙËÙ·. £· ÛÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fiÛÔÈ ÙÔ ÙÔÏÌ‹ÛÔ˘Ì” η٤ÏËÍÂ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜.

μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜: ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ÚÔÙÂÎÙÔÚ¿ÙÔ ¡· ÎÈÓËı› Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ì¤Ûˆ˜, ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÎÈfiÏ·˜ ÒÚ˜, Û ˘„ËÏfi ÔÏÈÙÈÎfi Â›Â‰Ô Ì ÙÔ˘˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛÂ Ô ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ -fiˆ˜ › ÌÂÙ¿ ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ·Ú¯ËÁÒÓ- ¤Ó· “ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ Ï·›ÛÈÔ Ô˘ Ó· ÌÔÚ› Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÛÙË μÔ˘Ï‹ Î·È ÛÙÔÓ Ï·fi” “ΔÔ ˙‹ÙËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È È· Ù¯ÓÈÎfi, Â›Ó·È ÔÏÈÙÈÎfi” ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÙÔ ·Î¤ÙÔ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Î·È ˆ˜ fiÙ·Ó ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔÓ Ï·fi ÚfiÛıÂÙ˜ ı˘Û›Â˜, ·˘Ù¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· È¿ÓÔ˘Ó ÙfiÔ. “ª¤Û· ÛÙȘ Ï›Á˜ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ù· ÈÔ ÎÚ›ÛÈÌ· Î·È Â˘·›ÛıËÙ· ÛÙÔȯ›· ÌÈ·˜ Û˘Ìʈӛ·˜ Ô˘ ÌfiÓÔ ·Ó Â›Ó·È ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· οÓÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÛÙÚÔÊ‹ ÁÈ· ÙËÓ

¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË” ›Â Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜. ∫·È ÚfiÛıÂÛÂ: “∞˘Ùfi Ô˘ ı· Û˘ÌʈÓËı› ÔÏÈÙÈο Û ˘„ËÏfi Â›Â‰Ô Ú¤ÂÈ Ó· ›ıÂÈ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, Î·È ÙÔ˘˜ ÎÚ›ÛÈÌÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Î·È ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ fiÙÈ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÔÚÈÛÙÈ΋ Î·È ·ÛÊ·Ï‹ χÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜, ·ÏÏÈÒ˜ ı· Í·Ó·¤ÛÔ˘Ì Û ηٿÛÙ·ÛË ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ Î·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÙÔ ·ÓÙ¤¯ÂÈ Ë ¯ÒÚ·” ∂ÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Ï˘ı› ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó Î·È Ó¤· ̤ÙÚ·. “√ ۯ‰ȷÛÌfi˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ‡ÊÂÛË ÙÔ 2013 Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·Ôχو˜ Ú·ÏÈÛÙÈÎfi˜ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ·˘ÙfiÌ·ÙˆÓ ÚfiÛıÂÙˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ” ÛËÌ›ˆÛÂ. °È· Ù· ÂÚÁ·Ûȷο, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Ì¤Ùˆ· fiˆ˜ ·˘Ùfi ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ, Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó Ù›ÔÙ· ÛÙÔÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi Ì·˜ ÛÙfi¯Ô Î·È ‰ÂÓ Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜” √ ›‰ÈÔ˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· “Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù·” Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ fï˜ ˆ˜ “˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÒÚ· ÂÚÈıÒÚÈ· Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÔÚÈÛÙÈ΋ Î·È ÂÊ·ÚÌfiÛÈÌË Ï‡ÛË, Ù· ̤ÙÚ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ó·ÏÔÁÈο Î·È ÈÛÔÚÚÔË̤ӷ ¯ˆÚ›˜ ÔÚÈ˙fiÓÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÂ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È ÊÔÚÔÏÔÁ›·” ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ıˆÚ› ·˘ÙÔ-

ÓfiËÙÔ ˆ˜ “ı· Á›ÓÂÈ Û‚·ÛÙ‹, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙ· ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ÛÙÔȯ›·, Ë ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ¿ Ì·˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ” ∞˘Ù‹ -›ÂÚ¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜... ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ÚÔÙÂÎÙÔÚ¿ÙÔ, ·˘Ùfi Ó· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚Ô˘Ó ¿Ú· Ôχ ηϿ ÔÈ ÂÙ·›ÚÔÈ Î·È Ë ÙÚfiÈη“ √ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ “Ë ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ·˜ ‰ÂÓ Ì·˜ ‚ÔËı¿” ηıÒ˜ “·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ Ù·ÌÂȷ΋ ›ÂÛË Î·È ·Ó‚¿˙ÂÈ ÙÔÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ” Î·È ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ Ê·ÓÙ·˙fiÙ·Ó ·˘Ù‹ ÙË ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ, ·Ó¤ÊÂÚ fï˜ ˆ˜ “Û›ÁÔ˘Ú· Ô Î·ı¤Ó·˜ Ô˘ ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ù· ı¤Ì·Ù· ·˘Ù¿ ı¤ÏÂÈ Ó· οÓÂÈ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Ì ÙÔÓ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÙÚfiÔ”. “∂Ì›˜ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ›̷ÛÙ ÂıÓÈο Âӈ̤ÓÔÈ fiÙ·Ó Û˘˙ËÙԇ̠̠ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜” ›Â.

∫Ô˘‚¤Ï˘: ∞·Ú¿‰ÂÎÙ˜ ·ÍÈÒÛÂȘ √È ·ÍÈÒÛÂȘ Ù˘ ÙÚfiÈη ÛÙ· ÂÚÁ·Ûȷο Â›Ó·È ” ··Ú¿‰ÂÎÙ˜“‰‹ÏˆÛÂ Ô ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘ ÂÍÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ Ù˘ Û‡Û΄˘ ÙˆÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ÛÙË μÔ˘Ï‹, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ” ·ÓÙ›ıÂÙÔ“Î·È ” ·ÓÙ›·ÏÔ“ Ÿˆ˜ ›Â Ô Î. ∫Ô˘‚¤Ï˘, Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó·

¡˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ÙËωȿÛÎÂ„Ë ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú· - ÙÚfiÈη˜ ∞£∏¡∞, 23.

√§√∫§∏ƒø£∏∫∂, Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·, Ë ÙËωȿÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °È¿ÓÓË ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú· Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ Î·È Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜, Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙÔ Eurogroup. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ‰ÂÓ Î·Ù¤ÏËÍ·Ó Û ·fiÊ·ÛË ÁÈ· Ù· ÂÚÁ·Ûȷο, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ ˙ËÙÔ‡Ó ÙË Û˘Ìʈӛ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ó¤· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ›Ûˆ˜ Î·È ·‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·).

‰Â¯ÙÔ‡Ó ‹ Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ. “Δ· fiÛ· Ë ÙÚfiÈη ÂÈ̤ÓÂÈ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ ÂÚÁ·Ûȷο Ì ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ·ÓÙ›ıÂÙÔ, ÔÈ ·ÍÈÒÛÂȘ Ù˘ Ì ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ·ÓÙ›·ÏÔ” ›Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ. ΔfiÓÈÛÂ, Ì¿ÏÈÛÙ·, ˆ˜ ·˘Ù‹ ı· Â›Ó·È Ë “ÛÙ·ıÂÚ‹ Î·È ·ÌÂٷΛÓËÙË ¿Ô„‹ ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜” “Δ· ÂÚÁ·Ûȷο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Â›Ó·È ‹‰Ë ·ÔÛ·Úıڈ̤ӷ Î·È ÔÈ ·ÍÈÒÛÂȘ Ù˘ ÙÚfiÈη Â›Ó·È Ë ÂÈÏÔÁ‹ Ó· ÈÛÔ‰ˆıÔ‡Ó fiÛ· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÌ›ÓÂÈ” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î. ∫Ô˘‚¤Ï˘ Î·È ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ “Ù· fiÛ· ˙ËÙ¿ Ë ÙÚfiÈη ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· Û¯¤ÛË Ì ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi fiÊÂÏÔ˜ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·” “∂ȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó ¤Ó· ‰›Ô fiÔ˘ ı· Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ηıËψ̤ÓË Ë ·ÌÔÈ‚‹ ÂÚÁ·Û›·˜” ›Â Î·È ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·Ó ‰ÂÎÙ¤˜ ÔÈ ·ÍÈÒÛÂȘ Ù˘ ÙÚfiÈη ı· ·˘Í·ÓfiÙ·Ó Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÔχÛˆÓ, ı· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·ÓÂÚÁ›·, ı· ÂÈ‚·Ú˘ÓfiÙ·Ó Ë ‹‰Ë ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ‡ÊÂÛË. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ, Ô ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘ › fiÙÈ “Ë Û˘˙‹ÙËÛË Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË”

∂ÚÁ·Ûȷο: ∏ Û˘Ìʈӛ· Ô˘ ·ÔÚÚ›ÊıËΠ∂ÈϤÔÓ “̤و·” ¤Ú·Ó ·˘ÙÔ‡ ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛˆÓ, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÔ›ÍÂÈ ÛÙ· ÂÚÁ·Ûȷο, Ì ‚¿ÛË ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Û˘Ìʈӛ·˜ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη Ô˘ ·Ú¤‰ˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ˘˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙË μÔ˘Ï‹ fiÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ¢∏ª∞ƒ ‰È·Ù‡ˆÛ·Ó ÙË ‰È·ÊˆÓ›· ÙÔ˘˜. √È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÚԂϤÔ˘Ó: -∫·ıÔÚÈÛÌfi Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ °ÂÓÈ΋˜ ™˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ™‡Ì‚·Û˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, fï˜ Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ Û˘ÓÔÌÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂȘ ·fi °™∂∂ Î·È ™∂μ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·˘Í‹ÛÂȘ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈΤ˜ Û fiÛÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì¤ÏË ÙÔ˘ ™∂μ. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ¿ÚÛË Ù˘ ηıÔÏÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ∂°™™∂. -∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÙÚfiÔ˘ ·ÌÔÈ‚‹˜ ÙˆÓ Î·ÙÒÙ·ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ·fi ÙËÓ 1Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2013 -∞Ó¿·˘ÛË 11 ˆÚÒÓ ÙËÓ Ë̤ڷ - ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂ Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ۇ̂·ÛË Î·È fi¯È Ì ·ÙÔÌÈ΋. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ, Û‡Ìʈӷ Ì ·ÎÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜, Ô °È¿ÓÓ˘ μÚÔ‡ÙÛ˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ÛÂÓ¿ÚÈÔ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô: -°È· ¿Óˆ ·fi 16 ¯ÚfiÓÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Ë ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ı· Â›Ó·È 12 ÌÈÎÙÔ› ÌÈÛıÔ›, fiˆ˜ ‹Ù·Ó Ë ·Ú¯È΋ ÙÔ˘ ÚfiÙ·ÛË, ·ÏÏ¿ ÙÔ Ï·ÊfiÓ ÁÈ· ÙÔ ÌfiÓÔ˘˜ ÙˆÓ 6 ÂÈϤÔÓ ÌÈÛıÒÓ ·ÓÙ› Ó· Â›Ó·È 2.000 ¢ÚÒ, Ó· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 1.600 ¢ÚÒ ¤ˆ˜ 1.800 ¢ÚÒ.

∫‡ÎÏÔÈ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, ¤ÏÂÁ·Ó: “∂Ì›˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ ˆ˜ Ì ÙË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ϤÂÈ ˆ˜ ı· οÓÂÈ Ì¤Û· ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÒÚ˜ fiÏ· fiÛ· ·Ó¤Ï·‚ ӷ οÓÂÈ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ, ÒÛÙ ·‡ÚÈÔ Ó· ÌÔÚ› Ó· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ı· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ı· Á›ÓÂÙ·È ‰ÂÎÙfi ˆ˜ ·ÍÈfiÈÛÙÔ ‰ÈÂıÓÒ˜ Î·È ı· ‰›ÓÂÈ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÚÔÔÙÈ΋ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜” ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜, ·ÎÏÔÈ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¤ÏÂÁ·Ó Ì ¤ÎÏËÍË ˆ˜ ¿ÎÔ˘Û·Ó Ù· fiÛ· ›Â Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÁÈ· ÙȘ ··Ú¿‰ÂÎÙ˜ ·ÍÈÒÛÂȘ Ù˘ ÙÚfiÈη Î·È fiÙÈ ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ÔÏÈÙÈ΋ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË. √È ›‰ÈÔÈ Î‡ÎÏÔÈ ÙfiÓÈ˙·Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ··ÓÙÔ‡Ó ÛÙȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÂÚ› “ÙÔÏÌËÚÒÓ” Î·È ˆ˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ì ÙfiÏÌË Î·È ÂıÓÈ΋ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Î·È ı· ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· Ó· ‚ÁÂÈ Ë ¯ÒÚ· ·fi Ù· ·‰È¤ÍÔ‰·, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È·Ï˘ıÔ‡Ó Ù· ÂÚÁ·Ûȷο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ΔfiÏÌË Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Â›Ó·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ ·Í›ˆÛË Ù˘ ¢∏ª∞ƒ, ÛËÌ›ˆÓ·Ó. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ·Ú¯ËÁÒÓ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ¤Ó·Ó ηْ ·Ú¯‹Ó Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û Û “¿ÁˆÌ·” ÙˆÓ ÙÚÈÂÙÈÒÓ, ‰È¢ı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ. Ÿˆ˜ ‰ÈÂÊ¿ÓË Î·È ·fi ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ºÒÙË ∫Ô˘‚¤ÏË, Ë ¢∏ª∞ƒ ·¤ÚÚȄ ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜, ÂÓÒ Ô ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ › ˆ˜ Ù· ÂÚÁ·Ûȷο Ú¤ÂÈ Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ “·ÎÚ·›Ô ÛËÌ›Ԕ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘. ∫·Ù¿ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÂÈηϤÛÙËΠÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ÙË ÛÙ¿ÛË ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó Ù¤ÙÔÈ· ̤ÙÚ·, ÂÓÒ ÛÙ¿ıËΠÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ¿ÏÏ· ̤ÙÚ·. ™ÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÚ›Ù˘ (¯ı˜) Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °È¿ÓÓË ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú· ÛÙÔ ÂÓÙ¢ÎÙ‹ÚÈÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È Û˘ÓÔÌÈÏÔ‡Û·Ó Ì ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜. To Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ “Á·Ï¿˙ÈÔ˘˜” ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ‹Ù·Ó fiÙÈ ÌÈ· Û˘Ìʈӛ· ı· ¤ÚÂ ӷ ›¯Â ÂÈÙ¢¯ı› ·fi ¯ı˜ Î·È fiÙÈ ÙÔ ·ÒÙÂÚÔ fiÚÈÔ Â›Ó·È Ë ¶¤ÌÙË, ÔfiÙ Á›ÓÂÙ·È ÙÔ Euro-Working Group. ∫·Ù¿ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ›¯Â ÌÂÙ¿ ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ·Ú¯ËÁÒÓ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ì ËÁ¤Ù˜ Ù˘ ∂∂ Î·È ÙÔ Úˆ› Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ (Û‹ÌÂÚ·) ı· ¤¯ÂÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜. ¶Èı·Ó‹ ıˆÚÂ›Ù·È Î·È ÌÈ· Ó¤· Û‡ÛÎÂ„Ë ·Ú¯ËÁÒÓ ÂÓÙfi˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Û ۇÓÙÔÌÔ

™ÊÔ‰Ú¤˜ ÂÈÎÚ›ÛÂȘ ·fi Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ∞£∏¡∞, 23.

∂¡Δ√¡∂™ Î·È Î·˘ÛÙÈΤ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ

·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÁÈ· ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ Î·È ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿. √ ™Àƒπ∑∞ Ì›ÏËÛ ÁÈ· “ÏÂÔÓÙ·ÚÈÛÌÔ‡˜ ηÙfiÈÓ ÂÔÚÙ‹˜” ÂÓÒ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÔÈ Î.Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Î·È ∫Ô˘‚¤Ï˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Û˘ÌʈӋÛÂÈ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ÌÓËÌÔÓȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÙÚfiÈη ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÔ› ÂÙ·›ÚÔÈ ·ÏÏ¿ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜” ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·: “√È ÏÂÔÓÙ·ÚÈÛÌÔ› ∫Ô˘‚¤ÏË Î·È μÂ-

ÓÈ˙¤ÏÔ˘, ηÙfiÈÓ ÂÔÚÙ‹˜, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Û˘ÌʈӋÛÂÈ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ÌÓËÌÔÓȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, ¤¯Ô˘Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ·ÓÙ›ÎÚÈÛÌ·” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ™Àƒπ∑∞. “Δ· ‹‰Ë „ËÊÈṲ̂ӷ ̤ÙÚ· ÁÈ· Ù· ÂÚÁ·Ûȷο ¤¯Ô˘Ó ηÙ‰·Ê›ÛÂÈ Î¿ı ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ‰Èη›ˆÌ·, ¤¯Ô˘Ó ÛÙ›ÏÂÈ ÛÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ‚˘ı›˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙËÓ ‡ÊÂÛË ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·” ÙÔÓ›˙ÂÈ. ∫·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “ΔÒÚ· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÛˆÙ‹Ú˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ·˘ÙÔ› Ô˘ ÙȘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ‰È·Ï‡ÛÂÈ Î·È ÛÎÔÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜” “∞˘ÙÔ› Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·¤Ó·ÓÙÈ

ÛÙËÓ ÙÚfiÈη ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÔ› ÂÙ·›ÚÔÈ, ·ÏÏ¿ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ··ÏÏ·Á‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, Î·È ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘” ηٷϋÁÂÈ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜, ÔÈ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÙÚfiÈη, Ì ÙË “‰‹ıÂÓ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË - ‰‹ıÂÓ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË” ÚÔÛʤÚÂÈ “¿ÏÏÔıÈ” ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· „ËÊ›ÛÂÈ fiÏ· Ù’ ¿ÏÏ· “ÚÔ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ӷ ̤ÙÚ· Ô˘ Û·ÚÒÓÔ˘Ó Î·È ÈÛÔ‰ÒÓÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ì·˜” °È· “ı¤·ÙÚÔ ÛÎÈÒÓ” Ù˘ Û˘Á΢-

‚¤ÚÓËÛ˘ οÓÂÈ ÏfiÁÔ Ë ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹, Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ, Ë ÔÔ›· “Ì ÏÂÎÙÈÎÔ‡˜ ÏÂÔÓÙ·ÚÈÛÌÔ‡˜” ¤¯Ô˘Ó “‹‰Ë ‰ÒÛÂÈ ’ÁË Î·È ‡‰ˆÚ’ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÎÔÁχÊÔ˘˜” “ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È ÙÔ ˆ˜ ı· ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ÂÍÔÓÙˆÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Î·È ÌÓËÌÔÓ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜ ÛÙÔ Ï·fi” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ ∫∫∂. √È √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ∫Ô˘‚¤ÏË Î·È μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ·Ê‹ÓÔ˘Ó “ÚfiÛηÈÚ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ” ÂÓÒ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ “Ù·ÌÂ›Ô ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛË Î·È „‹ÊÈÛË ÙˆÓ ·‰È¤ÍÔ‰ˆÓ ̤ÙÚˆÓ”.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 24 O∫Δøμƒπ√À 2012

ΔÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ, ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ›, Èı·Ó¤˜ ·Úfi‚ÏÂÙ˜ ÂÚÈÏÔΤ˜

ΔÔ ·Ú·Û΋ÓÈÔ Ù˘ Û‡Û΄˘ ÙˆÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ∞£∏¡∞, 23.

ÈÏ‹ ÂÌÏÔ΋ ÛËÌÂÈÒıËΠ·ÈÊÓȉȷÛÙÈο ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ Ì ·Úfi‚ÏÂÙ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÔ¯‹ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ì Èı·Ó¤˜ ¢ڇÙÂÚ˜ ÂÚÈÏÔΤ˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. √È ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ë ÙÚfiÈη ÛÙ· ÂÚÁ·Ûȷο ı¤Ì·Ù· ·ÏÏ¿ Î·È Ô ÂȉÈÎfi˜ ÏÔÁ·ÚÈÛÌfi˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ˙ËÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ì·˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· Á›ÓÂÙ·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË fiÚˆÓ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ (¯. ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ º¶∞) ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ Û Â›Â‰Ô ·Ú¯ËÁÒÓ ·ÏÏ¿ ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ÎÚ›ÛÈÌ˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜.

¢

ÁÓˆÛÙfi, fï˜ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÔÏÈÙÈÎÔ› ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘‚·Ó ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ô Î. º. ∫Ô˘‚¤Ï˘ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤ÂÈÙ· ·fi ÙȘ ÛÎÏËÚ¤˜ ‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ ¤Î·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ··Ú¿‰ÂÎÙ˜ ÙȘ ·ÍÈÒÛÂȘ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Î·È ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ‰Â¯Ù› ÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Ô˘ ˙ËÙ› ÛÙ· ÂÚÁ·Ûȷο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙËÓ ÎÔ˘‚¤ÓÙ· Ô˘ ¤Î·Ó Ì ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÂÓÙ¢ÎÙ‹ÚÈÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Î. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·. “Δ· ̤ÙÚ· ı· ¤ÚÂ ӷ ›¯·Ó „ËÊÈÛÙ› ¯ı˜. ΔÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È Ó· Ï‹ÍÂÈ Ë Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ” , ›Â Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ Ë̤Ú˜ ı· ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¡¢ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó·

ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙȘ ‰È·ÚÚÔ¤˜ ηٿ ÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›·. ΔÔ ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô Î. ∫Ô˘‚¤Ï˘ Û˘Ó‰ڛ·˙ Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ¤ÓÙÔÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ı· ÚԤ΢Ù ·fi ·˘Ù‹ ÙË Û‡Û΄Ë. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·. ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û‡Û΄˘ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Ì‹Î ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ì ¤Ó· ‰ÈÛ¤ÏÈ‰Ô ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ÙȘ ‚ÂÏÙȈ̤Ó˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ›¯Â Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη. “∫·Ïfi ‰ÂÓ Â›Ó·È;” ÚÒÙËÛ ۇÌʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ fiÙ·Ó ‰È¿‚·Û ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ. “∂›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙÔ” , ¤Û¢Û ӷ ÙÔ˘ ··ÓÙ‹ÛÂÈ Ô Î. ∫Ô˘‚¤Ï˘. √ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Âȯ›ÚËÛ ӷ ·›ÍÂÈ Û˘Ì‚È‚·ÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÌÔÏÔÓfiÙÈ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜, fiˆ˜ ›Â Î·È ÛÙË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ıˆÚÔ‡Û ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙË Î·È ÚÔÎÏËÙÈ΋ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ·˘Ù‹ ·fi ÙËÓ

ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÙÚfiÈη˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ¤ıÂÛ ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰‡Ô ÎÚ›ÛÈÌ· ˙ËÙ‹Ì·Ù·: Ù˘ ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ù˘ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Î·È Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÛÙÔ Ï·fi Î·È ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÌÈ·˜ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ Î·È ÔÚÈÛÙÈ΋˜ χÛ˘. ∏ ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÁÈ· Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη Î·È fiÙÈ ·Ê‹ÓÂÈ ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·ÎfiÌ· Î·È Ù˘ ·Ô¯ÒÚËÛ‹˜ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. º·›ÓÂÙ·È fï˜ fiÙÈ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÈÔ „‡¯Ú·È̘ ÛΤ„ÂȘ Î·È ˘‹ÚÍ “‰È·ÚÚÔ‹” ·fi ÙËÓ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ fiÙÈ Ë ¢∏ª∞ƒ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È fiÙÈ ÂÏ›˙ÂÈ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Ë Û˘Ìʈӛ· ÛÙËÓ ÙËωȿÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ Î. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú· Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη. ∞Ó ÛÙ· ÂÚÁ·Ûȷο ı¤Ì·Ù· ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î¿ÔȘ ·ÌÔÈ‚·›Â˜ ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ, ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÔÓÙ·È fiÚÔÈ Î·È ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ı· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ·ÏÏ¿ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ë ∂∫Δ, ı¤ÙÂÈ Â˘ı¤ˆ˜ ı¤Ì· ÂίÒÚËÛ˘ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ·ÂÛÙ¿ÏË ÂÁÁڿʈ˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ·fi ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Û ‰ÈÂıÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ‰ÂÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Û ӷ ÙËÓ ı¤ÛÂÈ ÛÙÈ ÙÚ·¤˙È ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ Ì ÙÔ˘˜ Î.Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ Î·È ∫Ô˘‚¤ÏË Î·ıÒ˜ ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÌÈ· ‚fiÌ‚· ÛÙ· ıÂ̤ÏÈ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ™Â ·˘Ù‹ ÙË Ê¿ÛË, Ô˘ ¤ÊÙ·ÛÂ Ô ÎfiÌÔ˜ ÛÙÔ ¯Ù¤ÓÈ, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·™Ô∫ Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÓËÌÂÚÒıËΠÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·, ÚÔοÏÂÛ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË Î·È fiÙ·Ó ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ıËΠfiÙÈ ˘‹Ú¯Â Ù¤ÙÔÈÔ ı¤Ì· ¤‰ˆÛ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ. ∞fi ÙÔ ÂÚȯÔÌÂÓfi ÙÔ˘ Á›ÓÂÙ·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Î·Ó¤Ó· ÂÏÏËÓÈÎfi ÎfiÌÌ· ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂÈ Û ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· Û˘Ìʈӛ· Ë ÔÔ›· ı· ¤‚·˙ Û ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÙË ¯ÒÚ·.

√ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜, Û ¤Ó· ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi ÙËÏÂÔÙÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· ‰È·‚‚·›ˆÛ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi fiÙÈ ÙÔ ÌfiÓÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ÛÙȘ ÛÎÏËÚ¤˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη Â›Ó·È Ë ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘. ¶ÚfiÛıÂÛ Â›Û˘ fiÙÈ ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ÌfiÓÔ ÌÚÔÛÙ¿ Î·È fiÙÈ ˙ËÙ› ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÂÓfiÙËÙ·. “£· ÛÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fiÛÔÈ ÙÔ ÙÔÏÌ‹ÛÔ˘ÌÂ!” , ‰‹ÏˆÛÂ. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ˘˜ Â˘Úˆ·›Ô˘˜ ËÁ¤Ù˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÈÎÔ‡˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ì·˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·Î·Ì„›·˜ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ÂÎı¤ÛÂÈ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ·‰È¤ÍÔ‰Ô Ô˘ Ù›ÓÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. π. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙËωȿÛÎÂ„Ë Ì ÙÔ˘˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÎÏ›ÛÂÈ fiÏ· Ù· ·ÓÔȯٿ ̤و·. ¶¿ÓÙˆ˜, ÔÈ Î.Î. ™·Ì·Ú¿˜ Î·È ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜, ‰È·ÌËÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ ·Î¤ÙÔ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛÂÈ Î·È fiÙÈ Û οı ÂÚ›ÙˆÛË ı· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÔfiÙÂ Ô Î·ı¤Ó·˜ ı· ÙÂı› ÚÔ ÙˆÓ Â˘ı˘ÓÒÓ ÙÔ˘. ¶¿ÓÙˆ˜, Ï›Á˜ ÒÚ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· Ô˘ Ï·ÓÈfiÙ·Ó ÁÈ· ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÔÈ ÙfiÓÔÈ ¤ÂÛ·Ó ·fi fiÏÔ˘˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙË ¢∏ª∞ƒ Î·È ‰ÈÂÊ¿ÓË Ë ÚÔÔÙÈ΋ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη Î·È Ó· ÛÙËÚȯÙÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ ‰fiÛ˘. ŒÂÈÙ· ·fi ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ, Ô Î. ∂˘. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Î·È Û˘˙ËÙÔ‡Û Ì ÙÔ˘˜ Î.Î. ¶. ∫Ô˘ÎÔ˘ÏfiÔ˘ÏÔ, ÃÚ. ¶ÚˆÙfi··, °. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿ÓË, º. ™·¯ÈÓ›‰Ë Î·È ÙËÓ Î˘Ú›· ºÒÊË °ÂÓÓËÌ·Ù¿. ∏ Û˘˙‹ÙËÛË ‰ÈÂÎfiË ·fi ¤Ó· ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿ , Ô ÔÔ›Ô˜ ‹ıÂÏ ӷ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì ÙÔÓ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ. “∂›Û·È ÛÙË μÔ˘Ï‹;” , ÚÒÙËÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ‹Á ·fi ÙÔ ÎÔÈÓfi Ì·ÏÎfiÓÈ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡. ΔÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ

ΔÔ Î›ÌÂÓÔ Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ

√È fiÚÔÈ Ù˘ ·Ï¿ ÁÂÚÌ·ÓÈο ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÔÙ›·˜ ∞£∏¡∞, 23.

Δ√ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔ-

ÌÈÎÒÓ ¤‚·Ï ˙‹ÙËÌ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ÎÏ οÙÈ Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ¤ıÂÛÂ Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Î·È Û˘˙ËÙ‹ıËΠÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ·Ú¯ËÁÒÓ. ΔÔ ÛËÌ›ˆÌ· ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Ô˘ ÛÙ¿ÏıËΠÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı¤ÙÔ˘Ó ˆ˜ ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÙÔÓ ‰ÈÔÚÈÛÌfi ͤÓÔ˘ ÂÈÙÚfiÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ:

∂ÓÈÛ¯˘Ì¤ÓË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ÂϤÁ¯Ô˘ °È· Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ë ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÈÔıÂÙËı› ÌÈ· ·˘ÛÙËÚ‹ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ (Ì ÂÎÔ‡ÛȘ ·˘ÙÔ‰ÂÛ̇ÛÂȘ). ¶·ÚÂÎÎÏ›ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÈÛÔÚÚÔÔ‡ÓÙ·È Ì ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜. √È ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó Ì ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ÚÈÓ ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‰fiÛ˘. ● ∫ÏÂÈÛÙfi˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ Ì Â͈ÙÂÚÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË: √ ÎÏÂÈÛÙfi˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËΠ·fi ÙÔ Eurogroup Ù˘ 20‹˜ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ˆ˜ ÔÈ fiÚÔÈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ·Ô-

ÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, Î·È ı· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ì ÙËÓ ÂÁηı›‰Ú˘ÛË ÌÈ·˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ (ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·fi ÙËÓ ∂∫Δ). Ÿˆ˜ Û˘ÌʈӋıËΠÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ, ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ı· Â͢ËÚÂÙÂ›Ù·È Î·Ù¢ı›·Ó ·fi ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi. ΔÔ EFSF Î·È ÙÔ ¢¡Δ ÂÎÙ·ÌÈÂ‡Ô˘Ó ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ Û˘ÌʈÓËı¤ÓÙˆÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ Î·Ù¢ı›·Ó ·fi ÙÔÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Î·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ ı· ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Â›Û˘ Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi. ● ∏ ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ: ªÈ· ‰È·ı¤ÛÈÌË ËÁ‹ ÂÛfi‰ˆÓ (fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘ º¶∞) ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙÔ˘ ·ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÏÂÔÓ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÌÂٷʤÚÂÙ·È ·Ó¿ Ì‹Ó· ÛÙÔÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi (ˆ˜ ÂÏÏËÓÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜). ΔÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÏÂÔÓ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ı· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› ·fi ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ. √ §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ Î·È Ë ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ·fi Ù· ¤ÛÔ‰· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙÔ ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ· Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ı· ÂÍÈÛÔÚÚÔËı› ·fi ÙË Ì›ˆÛË ÛÙȘ ÚˆÙÔÁÂÓ›˜ ‰·¿Ó˜ ‹ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÚˆÙÔÁÂÓÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ. ∂ÊfiÛÔÓ Î·Ù¿ ÙË

‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÂÈϤÔÓ ÎÂÓ¿ ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· Ù· ηχ„ÂÈ Ì ٷ ‰Èο Ù˘ ̤۷. ● ∞˘ÙfiÌ·Ù˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ‰··ÓÒÓ: ∏ ∂ÏÏ¿‰· ÂÁηıȉڇÂÈ ¤Ó·Ó ·Ïfi ηÓfiÓ· ÁÈ· ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ‰·¿Ó˜. ªÂ ÙË Û˘Ìʈӛ· Ù˘ ÙÚfiÈη˜, Ù· Ù·ÌÂȷο ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· (·ÚÂÎÎÏ›ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi) Ô‰ËÁÔ‡Ó ·˘ÙfiÌ·Ù· Û ÂÚÈÎÔ¤˜ ‰··ÓÒÓ ÔÈ Ôԛ˜ ηٷӤÌÔÓÙ·È ÂÍ›ÛÔ˘ Û fiÏ· Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‰··ÓÒÓ (·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÌÂÚ›‰Èfi ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi). ● ∂͈ÙÂÚÈ΋ ÂÔÙ›· ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡: ªÔÚ› Ó· ˙ËÙËı› ·fi ¤Ó·Ó Â͈ÙÂÚÈÎfi ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi fiˆ˜ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ó· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÌÔÚÊ‹ ÂÈϤÔÓ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ (·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ÂÔÙ›· ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ Î·È ÙÔÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ ·fi ÔÚÈṲ̂ӷ ÔÌÔÛÔӉȷο ÎÚ¿ÙË). ● ™˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ Â͈ÙÂÚÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·: ¶ÈÔ ¤ÓÙÔÓË, ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÂÈÛÙÚ¿Ù¢ÛË Â͈ÙÂÚÈ΋˜ Ù¯ÓÈ΋˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÒÛÙÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ó· ‚ÂÏÙȈı› Ë ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ‰ÔÌ‹, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÙÔ̤ˆÓ Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÊfiÚˆÓ, Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜, ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘, ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙˆÓ ¢È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ Δ·Ì›ˆÓ, ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ ¤ÙÛÈ

ÒÛÙ ӷ ˘Ô‚ÔËıËı› ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. °È· Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ·˘Ùfi˜ Ô ÛÙfi¯Ô˜, ı· ÂÓÈÛ¯˘ı› ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ Task Force ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¤˜ Ù˘ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó: i) ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, Ô ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ı¤ÛˆÓÎÏÂȉȿ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÚ·ÙÈ΋ Ì˯·Ó‹ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÂÎÙ¤ÏÂÛË Î·È ÂÔÙ›· ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜, ȉȷ›ÙÂÚ· Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈΤ˜ ÚÔ¤˜ (‰·¿Ó˜ Î·È ¤ÛÔ‰·) Î·È ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ‹ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ (ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÙ¿ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ Â˘Úˆ·›Ô˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ÒÛÙ ӷ ÂÚÈÔÚÈÛÙ› Ë ÂÍ¿ÚÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›·) Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ı¤ÛÂȘ-ÎÏÂȉȿ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË Û˘ÌÌfiÚʈÛË Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙÚfiÈη, ·ÓÙÈηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ¤ÏÏËÓ˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘˜. ii) ™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ·›ÎÙ˜: ÙËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Û· ‰ÈÌÂÚ‹ ‚Ô‹ıÂÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÊÔÚ›˜ Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó fiˆ˜ Ë ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ΔÚ¿Â˙·, Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ΔÚ¿Â˙· ∂ÂÓ‰‡ÛˆÓ, Ô √√™∞ ÎÏ. ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Â›Ó·È Â˘ÚfiÛ‰ÂÎÙ˜. ● ª¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘: °È· Ó· ‚ÂÏÙȈı› Ë ·-

Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜, ·˘Ù¿ Ù· ̤ÙÚ· ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÏËÚˆıÔ‡Ó ·fi ·Ó·Ù˘Íȷο ̤ÙÚ· Î·È Ì¤ÙÚ· ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘. √ ηıÔÚÈÛÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË Â›Ó·È Ë ·Ó¿ÎÙËÛË Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘. μÚ·¯˘ÚfiıÂÛÌ·, ÔÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË fiÚˆÓ ÙˆÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ Δ·Ì›ˆÓ ÁÈ· Ù· 181 ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ˘„ËÏ‹˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÌÈ· ‰ËÌfiÛÈ· ΔÚ¿Â˙· ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÂÏ› ˘fi ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÌÔÚ› Â›Û˘ Ó· ÂÈÛ¢Ûı› ÁÈ· Ó· ˘ÔÛÙËÚȯıÔ‡Ó ÔÈ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Ù· ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜.

¶¿ÁηÏÔ˜ ηٿ ΔÛ›Ú·, ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ Î·È μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ∞£∏¡∞, 23.

™∫§∏ƒ∏

Â›ıÂÛË ÛÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ Î·È ÚÔÛˆÈο ÛÙÔÓ Î. ΔÛ›Ú· ÂÍ·¤Ï˘ÛÂ Ô Î. ¶¿ÁηÏÔ˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ μ‹Ì· 99,5. ∂› fiÙÈ “ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ Î·È ™Àƒπ∑∞ Ì·˙›, ¯¤ÚÈ-¯¤ÚÈ” ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù·Ú·¯¤˜ Ì ÎÔÈÓ¿ Û˘Óı‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ÙÔ “¤Íˆ ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË” . ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÁÈ· ÙÔÓ Î. ΔÛ›Ú· Ô Î. ¶¿ÁηÏÔ˜ ›Â: “ŒÓ·˜ Ù‡Ô˜ Ô˘ ϤÂÈ ÛÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ’‚¿ÏÙ οو Ù· ÌÔχ‚È· Î·È ·ÎÔ‡ÛÙ ̷˜, ÁÈ·Ù› ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜’, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÂÏÔ›Ô˜; ∂̤ӷ ·˘Ùfi ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· ÌÔ˘ ÚÔηÏ›. °È· ÙË Û¯¤ÛË ΔÛ›Ú· Î·È ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ: “∏ „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ıˆÚÒ fiÙÈ Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÌÈ·˜ ȉȿ˙Ô˘Û·˜ ÂÏ·ÊÚfiÙËÙ·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô Î. ΔÛ›Ú·˜. ∞ÊÔ‡ Â›Ó·È „¢ÙÔÙÛ·ÌÔ˘Î¿‰Â˜, ÁÈ·Ù› Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ Î. ΔÛ›Ú· ‰ÂÓ ÔÚıÒÓÔ˘Ó ÙÔ ·Ó¿ÛÙËÌ¿ ÙÔ˘˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜ Ó· ÙÔ˘˜ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ ¯¤ÚÈ-¯¤ÚÈ, Ì·˙› Î·È ÔÈ ‰‡Ô, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ٷڷ¯¤˜ Î·È ·Ó·ÛÙ·ÙÒÛÂȘ Ì ÎÔÈÓ¿ Û˘Óı‹Ì·Ù· fiˆ˜ ÙÔ ’ŒÍˆ ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË’;” . °È· ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÛËÌ›ˆÛÂ: “∂›Ì·È ¢¯¿ÚÈÛÙ· ¤ÎÏËÎÙÔ˜, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÂÚ›ÌÂÓ· fiÙÈ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÎfiÌÌ· Ì ÙȘ ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙȘ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘, ÙÔ ¶∞™√∫ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ÎÈ ¤Ó· ÎfiÌÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿, Ì ¿ÏϘ ‚Ϥ„ÂȘ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡˜, fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ Î. ∫Ô˘‚¤ÏË. ∂›Ó·È ÙÚ›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù· Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÚԤϢÛË, ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÌÂÈڛ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ Ù· Û˘Ó‰˘¿ÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ì ¤Ó·Ó ·ÚÌÔÓÈÎfi ÙÚfiÔ. ∂›Ó·È ¤Ó· Â›Ù¢ÁÌ· Ô˘ ·fi ÙÔÓ ™·Ì·Ú¿ Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ÕÓÔÈ͢ ‰ÂÓ ÙÔ ÂÚ›ÌÂÓ·. º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ˆÚÈÌ¿ÛÂÈ ÎÈ ¤Ó·˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ô˘ ˆÚÈÌ¿˙ÂÈ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ, fiˆ˜ ÎÈ ¤Ó·˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ô˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ” . °È· ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È ÙÔÓ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ Â›Â: “°È·Ù› ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ; ¡· ¿Ó fiÏÔÈ, ·ÏÈÔ›, ηÈÓÔ‡ÚÈÔÈ ·fi ¤Íˆ, ·fi Á‡Úˆ. ∞fi ·˘Ùfi ÙÔ ·ÓÔȯÙfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ó· ‚ÁÂÈ Î¿ÙÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ ı· ‹Ù·Ó ·˘Ùfi, ÌÔÚ› ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ¶∞™√∫ Ì ‹ÏÈÔ fi¯È ÔÚÙÔηϛ, ·ÏÏ¿ ÎfiÎÎÈÓÔ, Ì ‚ԇϘ. Ÿ¯È Ó· ÂÎÙÔÓˆıÔ‡ÌÂ, ·ÏÏ¿ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ì ÔÏÈÙÈο. ∞ÓÙ’ ·˘ÙÔ‡, Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Ì¿˙„ ÙË ÛÙÂÓ‹ ÙÔ˘ ·Ú¤·, ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘, ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ·¤ÎÏÂÈÛ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, ·‰È·ÊfiÚËÛ ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜ Î·È ÙÒÚ· ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È Ï¤ÂÈ ’‚ÔËı‹ÛÙ ÌÂ’. ¶ÔÈÔÓ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘ÌÂ; ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ Î·Ó›˜. ∂‰Ò ¤Ê˘Á ÙÔ ¶∞™√∫, ‰Â ʇÁÔ˘Ì ÂÌ›˜” .

∂¡∞ƒ•∏ π∞Δƒ∂π√À

°ÚËÁfiÚÈÔ˜ ¡. ª·ÓÔ‡‰Ë˜ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ √ÚıÔ·È‰ÈÎfi˜ ∂ȉÈ΢ı›˜ ÛÙÔ ¶¡ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ Î·È ÛÙÔ DUKE University USA. ªÂÙÂÎ·È‰Â˘ı›˜ ÛÙÔ Kantonsspital Liestal, ∂§μ∂Δπ∞, ÛÙÔ Universitatsklinikum Carl Gustav Cavus, ¢Ú¤Û‰Ë, °∂ƒª∞¡π∞ Î·È ÛÙÔ McGill University, ªfiÓÙÚ·Ï, ∫∞¡∞¢∞™. ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ 9.00-13.30 & 18.00-21.00 ÂÎÙfi˜ ·ÔÁ‡̷ÙÔ˜ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 65-°·˙‹, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ΔËÏ.: 24210 26166 Δ∫ 38333 - μfiÏÔ˜ ∫ÈÓ.: 6936 979400 E-mail: gregmanou@yahoo.com


¶ÔÏÈÙÈ΋ 10 ¡¤ÔÈ ÙÚÈÁÌÔ› ÛÙÔ ¶∞™√∫

¢ÂÓ „ËÊ›˙Ô˘Ó Ù· ̤ÙÚ· ∫·ÛÛ‹˜ Î·È ¶·Ú·ÛÙ·Ù›‰Ë˜ ∞£∏¡∞, 23.

Δ∏¡ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Ó· ÌËÓ „Ë-

Ê›ÛÂÈ Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÂȂ‚·›ˆÛÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘˜ ¶∞™√∫ Î. ªÈ¯¿Ï˘ ∫·ÛÛ‹˜ Û ڷ‰ÈÔʈÓÈ΋ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ “™ÙÔ ∫fiÎÎÈÓÔ 105,5” . √ Î. ∫·ÛÛ‹˜ Â¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘, Ì›· Ë̤ڷ ¤ÂÈÙ· ·fi ÙË ‰È·ÁÚ·Ê‹ ™Ù·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓË ·fi ÙËÓ ¡¢ Î·È ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔ›ËÛË ªÈ¯ÂÏÔÁÈ·ÓÓ¿ÎË. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ·Ó¤ÊÂÚÂ: “¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ϤÌ ¿ÏÏ· ÚÔÂÎÏÔÁÈο ÎÈ ¿ÏÏ· ÌÂÙÂÎÏÔÁÈο. ™’ ·˘Ùfi ı· Ì›ӈ ÎÈ Ë ÛÙ¿ÛË ÌÔ˘ ηٿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈ΋ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ì ‚·ÛÈÎfi ÏfiÁÔ ·˘ÙfiÓ. ¶¤Ú·Ó ÙÔ˘ fiÙÈ, fiˆ˜ Û·˜ ›·, Ù· ̤ÙÚ· Â›Ó·È ¿‰Èη ÎÈ ·ÎÔ˘ÌÔ‡Ó ¿ÏÈ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜, ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÙȘ ›‰È˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, Ô˘ ˘ÔʤÚÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ¿Ú· Ôχ” . √ Î. ∫·ÛÛ‹˜ ÚfiÛıÂÛÂ: “¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÏϿ͈ Û fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙȘ ÛΤ„ÂȘ ÌÔ˘ ËÁ·›ÓÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ „‹ÊÈÛË, ‰ÈfiÙÈ ıˆÚÒ fiÙÈ Â›Ó·È Ôχ ¿‰Èη Ù· ̤ÙÚ· ·˘Ù¿” . ∂›Û˘ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ ÙËÓ ÔÚıfiÙËÙ· Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ Ó· „ËÊÈÛÙ› ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·Î¤ÙÔ: “¢ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó ÛÒ˙ÂÙ·È Ë ¯ÒÚ· Î·È ÛÙË

Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠·˘Ùfi ÙÔ Âȯ›ÚËÌ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· „ËÊ›˙ÔÓÙ·È ÙfiÛÔ ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. £· ¤ÚÂ ӷ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ¿ÏϘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ÎÈ ¿ÏϘ ËÁ¤˜ ÂÛfi‰ˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó ·˘Ù¿ Ù· ̤ÙÚ·, ·ÚfiÙÈ Î¿ÔÈ· ›¯· „ËÊÈÛÙ› Ì ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Û‡Ì‚·ÛË” . ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· ·ÓÔȯÙfi ¿ÊËÛ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÌËÓ „ËÊ›ÛÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ·Î¤ÙÔ Ì¤ÙÚˆÓ Î·È Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¶·Ú·ÛÙ·Ù›‰Ë˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ˆ˜ “‚È·ÛÌfi Û˘Ó›‰ËÛ˘” ÙË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú· fiÙÈ ı· ÂÈÓ¿ÛÔ˘Ì ·Ó ‰ÂÓ „ËÊÈÛÙ› ÙÔ ·Î¤ÙÔ Ì¤ÙÚˆÓ, ˘ÂÓı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ „‹ÊÈÛ ԇÙ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ªÓËÌfiÓÈÔ. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ ÙÔ˘ ™∫∞´ › fiÙÈ Á›ÓÂÙ·È ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ·Î¤ÙÔ Ì¤ÙÚˆÓ Î·È ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ Ò˜ ÎÏ›ÓÂÈ Î·È ÙÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ì ÙË ÏÂÁfiÌÂÓË Ï›ÛÙ· §·ÁοÚÓ٠›¯Â ÙÔÓ›ÛÂÈ fiÙÈ ·‰˘Ó·Ù› Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ Î·È Ó· „ËÊ›ÛÂÈ Î¿ÔÈ· ·fi Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Ó¤Ô ·Î¤ÙÔ, fiˆ˜ ÔÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ √°∞ Î·È ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ.

T∂Δ∞ƒΔ∏ 24 OKTøμƒπ√À 2012

∫˘ÎÏÔÊÔÚ› Ë ‚ÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∫. ™ÙÂÊ·ÓfiÔ˘ÏÔ˘

√ ÌÔÓ·¯ÈÎfi˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜... ÛÙÔ¯·˙fiÌÂÓÔ˜ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ÙÔÓ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÂÎÙfi˜ ¡¢: “∞Ó ¤ÌÂÓ· ÌÔÚ› ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ó· ›¯· Á›ÓÂÈ ·Ú¯ËÁfi˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ¤¯ÂÈ Ù· Ú›Ûη Ù˘. ŒÂÈÙ· Ë ¡¢ ‹Ù·Ó ·ÏÏÈÒ˜ Ì ÙÔÓ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Î·È ·ÏÏÈÒ˜ Ì ÙÔÓ ªËÙÛÔÙ¿ÎË. ŸÔÈÔÓ ·ÏÈfi ÎÈ ·Ó ÚˆÙ‹ÛÂȘ ı· ÛÔ˘ ÙÔ ÂÈ. √ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ‹Ù·Ó ËÁ¤Ù˘...”

∞£∏¡∞, 23.

“...™

 ̛· Ë̤ڷ ı· ¤¯ˆ ͯ·ÛÙ›” , ›¯Â ÂÈ Ô ∫ˆÛÙ‹˜ ™ÙÂÊ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ Ï›ÁÔ ÚÈÓ Ê‡ÁÂÈ ·fi ÙËÓ ¶ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÙÔ 2005 ÁÈ· Ó· ‰È·„¢ÛÙ› Û‹ÌÂÚ·, ÂÊÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, fiÔ˘ Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ‚ÈÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘, ÙÈÌÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ∞¯·ÈfiÔÏÈÙÈÎfi Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘. ™ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ μÔ˘Ï‹˜ fiÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ΔÚ›Ù˘ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ¡›ÙÛ·˜ §Ô˘Ï¤ “∫ˆÛÙ‹˜ ™ÙÂÊ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ - √ ÌÔÓ·¯ÈÎfi˜ Úfi‰ÚÔ˜” ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÔÏÈÙÈÎÔ› Ê›ÏÔÈ Î·È ·ÓÙ›·ÏÔÈ, ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ› Î·È ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜. √È ·ÊËÁ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ ¡›ÙÛ· §Ô˘Ï¤ Ë ÔÔ›· ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô “∫ˆÛÙ‹˜ ™ÙÂÊ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜- √ ÌÔÓ·¯ÈÎfi˜ Úfi‰ÚÔ˜” Â›Ó·È ·ÔÎ·Ï˘ÙÈΤ˜. √ Î.™ÙÂÊ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÍÔÌÔÏÔÁ‹ıËÎÂÈ Ôχ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ÛÙË ‚ÈÔÁÚ¿ÊÔ ÙÔ˘. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Â› ¯ÚfiÓÈ· ¤Î·Ó ¤ÚˆÙ· Ì ÂΉȉfiÌÂÓ˜ Á˘Ó·›Î˜. “ΔfiÙ ‹Ù·Ó Ô˘ ÌÔ˘ ·ÁfiÚ·Û·Ó Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ, Ì ÎÔÓÙfi ·ÓÙÂÏfiÓÈ, Ê˘ÛÈο. ∂›¯Â 19 ÙÛ¤˜ ̤۷ Î·È ¤Íˆ... ™ÙÔ˘˜ ¯ÔÚÔ‡˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ‹ ÛÙ· ¿ÚÙÈ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ ÔÈ Ê›ÏÔÈ ¤·ÈÚÓ·Ó ÙȘ ηχÙÂÚ˜ Ó· ¯ÔÚ¤„Ô˘Ó Î·È Â̤ӷ ÌÔ˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÔÈ ¿Û¯Ë̘. ¢ÂÓ ÂÚˆÙ‡ÙËη ÔÙ¤ ·˘Ùfi Ô˘ ϤÙ “ηٷÎÔ‡ÙÂÏ·” ¢ÂÓ Â›¯· Ù‡¯Ë Ì ÙȘ Á˘Ó·›Î˜, Ô‡Ù ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÚˆÙ‡ÏÔ˜ ‹ÌÔ˘Ó. ÿÛˆ˜ ÊÙ·›ÂÈ Ô˘ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ¤Î·Ó· ¤ÚˆÙ· Â› ÏËڈ̋, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙÂ Î·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ó¤ÔÈ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ◊Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· “‚Á¿ÏÂȘ” ÎÔ¤Ï· ÛÙËÓ Â·Ú¯›·. À‹Ú¯Â ΛӉ˘ÓÔ˜ Ó· ÙËÓ ÂÎı¤ÛÂȘ” ™Â ¿ÏÏÔ ÛËÌ›Ô, Ô Î. ™ÙÂÊ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ ·ÔηχÙÂÈ ¤Ó· ¿ÁÓˆÛÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Ô˘ ›¯Â Ì ÙË °È¿ÓÓ· ∞ÁÁÂÏÔÔ‡ÏÔ˘ fiÙ·Ó ÙÔ 2004 ¤Ï·‚ ÚfiÛÎÏËÛË ÁÈ· ‰Â›ÓÔ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘. “∏ ΢ڛ· ∞ÁÁÂÏÔÔ‡ÏÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ Ì·˜ οÏÂÛ ÁÈ· ‰Â›ÓÔ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ÛÙÔ æ˘¯ÈÎfi. ™ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ›¯Â ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ›Ó·Î·. “ΔÈ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ë ·Ë‰›·; ¢ÂÓ

ΔÔ ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ÙÔ˘ ∫. ªËÙÛÔÙ¿ÎË ÌÂÙ¿ ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË

ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Î·ıfiÏÔ˘...” “ ª· Â›Ó·È ¶ÈοÛÔ Î‡ÚÈ ¶Úfi‰ÚÂ...”” .

ΔÈ „‹ÊÈ˙Â Ô ∫. ™ÙÂÊ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÍÔ‰fi ÙÔ˘ ·fi ÙË ¡¢ √ ∫ˆÛÙ‹˜ ™ÙÂÊ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ ·fi ÙfiÙ Ô˘ ¤Ê˘Á ·fi ÙËÓ ¡¢ ‰ÂÓ Í·Ó·„‹ÊÈÛ ¢ÂÍÈ¿. ŸÛÔ ÎÈ ·Ó ·˘Ùfi ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Û·Ó „¤Ì·, ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘ ÙËÓ ¤‰ˆÛ ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙËÓ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿. “∂‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ·Ó‹Îˆ Ô˘ıÂÓ¿. æ‹ÊÈÛ· ÙÔÓ §ÂˆÓ›‰· ÛÙËÓ ∂˘Úˆ‚Ô˘Ï‹, ÙË ¢·Ì·Ó¿ÎË fiÙ·Ó ‹Ù·Ó Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ Î·È Ê˘ÛÈο ÙÔ ¶∞™√∫. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ÙÈ ı· „ËÊ›ÛÔ˘Ì ÙÒÚ·...”

ΔÈ Ï¤ÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ∫. ªËÙÛÔÙ¿ÎË “¢ÂÓ Â›¯· η̛· ÛΤ„Ë Ó· ʇÁˆ ·fi ÙËÓ ¡¢. ◊Ù·Ó ÙÔ ÎfiÌÌ· ÌÔ˘. √ ªËÙÛÔÙ¿Î˘ ‹Ù·Ó ÍÂÓfiÊÂÚÙÔ˜” , ÂÍÔÌÔÏÔÁÂ›Ù·È Ô Î. ™ÙÂÊ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙË ¡›ÙÛ· §Ô˘Ï¤ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ·Ó·-

ŸÙ·Ó Ë 17 ¡Ô¤Ì‚ÚË ÛÎfiÙˆÛ ÙÔÓ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, ÌÈÏ‹Û·Ì ÛÙËÓ μÔ˘Ï‹ fiÏÔÈ ÔÈ ·Ú¯ËÁÔ› ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. √ ªËÙÛÔÙ¿Î˘ Ì ‹Ú ÙËϤʈÓÔ, Ó· Ì ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ Ù¿¯·, Î·È Ï¤ˆ “ Ù¿¯·”ÁÈ·Ù› ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ó· Ì ڈًÛÂÈ ·Ó ı¤Ïˆ Ó· Á˘Ú›Ûˆ ›Ûˆ ÛÙËÓ ¡¢. ΔÔ˘ ·¿ÓÙËÛ· ·ÚÓËÙÈο Î·È ÛÙ·Ì¿ÙËÛ È· οı ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂٷ͇ Ì·˜.

“¢ÂÓ ÙÔ ÂÚ›ÌÂÓ·...” ϤÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ™ÙȘ Âȉ‹ÛÂȘ ÙˆÓ 8, ÚÒÙÔ Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi ı¤Ì· ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ¯ÒÚ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÁÈ· ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ·. “ ∞˘Ùfi Â›Ó·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Î·È ·fi ÙÔ “‚˘ı›Û·Ù ÙÔ ÃÔÚ·” Ô˘ ›¯Â ÂÈ Ô Ì·Ì¿˜ ÙÔ˘. ∂΂ȿ˙ÂÈ ÙÔ Ï·fi Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. °È· Ó· Â›Ì·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜, ‰ÂÓ ÙÔ ÂÚ›ÌÂÓ·. ∫¿ÔÙ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ¤Ì·ÈÓ·Ó ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·fi ·ÙÚȈÙÈÛÌfi, ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi, ·Á¿Ë Î·È ÚÔÛÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·. ™‹ÌÂÚ· Ì·›ÓÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ÏÔ˘Ù›ÛÔ˘Ó ‹ Ó· χÛÔ˘Ó ÙÔ ‚ÈÔÔÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘˜ Úfi‚ÏËÌ·... Œ¯Ô˘ÌÂ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÔÁfiÓÔ˘˜ Û·Ó ÙÔÓ °ÈˆÚÁ¿ÎË, Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Â›Ó·È ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ó· ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡˜.

∂ÈÛÙÔÏ‹ ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ÈÁ·›Ô˘ ÂÂÛÙÚ¿ÊË ˆ˜ ··Ú¿‰ÂÎÙË

∑ËÙ› “·ÔÁÚ·Ê‹” ·ÏÏÔ‰·ÒÓ Î·È ÛÙ· ∞∂π Ë ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ ∞£∏¡∞, 23.

ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 - π¿ÛÔÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-23303

∏ ...¤Ú¢ӷ Ù˘ “ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜” ÁÈ· ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ ÛÙË ¯ÒÚ·, ÌÂÙ¿ Ù· ÓËÈ·ÁˆÁ›· ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÙÒÚ· Î·È ÛÙ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·. ∂ÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù˘ “ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜” ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˘ ‚Ú‹Î·Ó ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË Ù· ̤ÏË ÙˆÓ Ú˘Ù·ÓÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ÈÁ·›Ô˘, Ì ÙËÓ ÔÔ›· Î·È ÙÔ˘˜ ˙ËÙÔ‡Û ¿ÌÂÛË ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ÊÔÈÙËÙÈΤ˜ ÂÛٛ˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜. ¶ÚÔۂ‚ÏË̤ÓÔÈ ·fi ÙÔ ··Ú¿‰ÂÎÙÔ fiˆ˜ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó ‡ÊÔ˜ Ù˘ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ ·˘Ù‹˜, Ù· ̤ÏË ÙˆÓ Ú˘Ù·ÓÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó. “ΔÔ ‡ÊÔ˜ Ù˘ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ ‹Ù·Ó ··Ú¿‰ÂÎÙÔ, ¤Û‚ËÛ· ÙÔ Ì‹Ó˘Ì·, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÛÙÔȯ›·” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ·ÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ Î. ¡›ÎÔ˜ ™Ô˘Ï·Î¤ÏÏ˘. “°È· ÂÌ¿˜ fiÏÔÈ ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Â›Ó·È ›ÛÔÈ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ›‰È˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Î·È Ù· ›‰È· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·” ϤÂÈ Ô Î. ™Ô˘Ï·Î¤ÏÏ˘. ΔÔ ›‰ÈÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ÙÔ ¤ÛÙÂÈÏÂ Î·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ÂÓÒ ÙÔ ı¤Ì· ÚÔοÏÂÛ ·Ó·ÛٿوÛË ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÙËÓ ·Î·‰ËÌ·˚΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ù˘ §¤Û‚Ô˘. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹, fiÙÈ ÛÙȘ

ÊÔÈÙËÙÈΤ˜ ÂÛٛ˜ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜, ηıÒ˜ ÔÏϤ˜ ηχÙÔÓÙ·È ·fi ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜... ∏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ Â›Ó·È Ë ·Ú·Î¿Ùˆ: “¶·Ú·Î·ÏÒ Ó· Ì ÂÓËÌÂÚÒÛÂÙ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È-ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙË ÊÔÈÙËÙÈ΋ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ·ÚÈıÌfi ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ. ¶ÂÚÈ̤ӈ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ Û·˜ Û ·˘Ùfi ÙÔ e-mail. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜, μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, §·˚Îfi˜ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ - ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹” .

ÕÚÛË Ù˘ ·Û˘Ï›·˜ ªÂ ·fiÏ˘ÙË ÏÂÈÔ„ËÊ›· (220 „‹ÊÔÈ Û ۇÓÔÏÔ 220 „ËÊÈÛ¿ÓÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ) Ë √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ηÙfiÈÓ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋˜ „ËÊÔÊÔÚ›·˜ ÙËÓ ¿ÚÛË Ù˘ ·Û˘Ï›·˜ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ∏Ï›· ∫·Ûȉȿ-

ÚË, ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È °ÈÒÚÁÔ˘ °ÂÚÌÂÓ‹. ¶ÚÔËÁ‹ıËΠıÂÙÈ΋ ÂÈÛ‹ÁËÛË Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÛË Ù˘ ·Û˘Ï›·˜ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È °ÂÚÌÂÓ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ ƒ·Ê‹Ó·˜ Î·È ∫·ÛȉȿÚË ÁÈ· Û˘Ó¤ÚÁÂÈ· Û ÏËÛÙ›· Î·È ÂÈΛӉ˘ÓË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ‚Ï¿‚Ë ÙÔ 2007. ¶·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÏfiÁÔ Ô ∏Ï›·˜ ∫·ÛȉȿÚ˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë ¿ÚÛË Ù˘ ·Û˘Ï›·˜ ̤۷ Û ٤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›· Ú¿ÍË, ˘ÔÎÈÓÂ›Ù·È ·fi ͤӷ ΤÓÙÚ· ÂÍÔ˘Û›·˜ Î·È Â›Ó·È ÔÏÈÙÈ΋ ‰›ˆÍË. ∏ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ›¯Â ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Â›Û˘ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙËÓ ¿ÚÛË Ù˘ ·Û˘Ï›·˜ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·˜ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜, ∫ÒÛÙ· ª·ÚÌ·ÚÔ‡ÛË, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÈÒÎÂÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ ηٿ ÌÈÎÚÔˆÏËÙÒÓ ÛÙÔ ªÂÛÔÏfiÁÁÈ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 11

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 24 √∫Δøμƒπ√À 2012

∞ӷʤÚÂÈ Ë ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ΔÚ¿Â˙· - ÕÓÔ‰Ô˜ 11 ı¤ÛÂˆÓ ÛÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË

ΔÔ §·˚Îfi §·¯Â›Ô

∂Ï΢ÛÙÈÎfiÙÂÚË Ë ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ

™Δ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ (43Ë) ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, ÎÏËÚÒıËÎÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ 76385. √ ·ÚÈıÌfi˜ 76385 Ù˘ 9˘ ÛÂÈÚ¿˜, ™Ù¯. °’, ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 524.985 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 76385 Ù˘ 9˘ ÛÂÈÚ¿˜, ™Ù¯. ∞+μ+¢+∂, ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 580.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 76385 Ù˘ 10˘ ÛÂÈÚ¿˜, ™Ù¯. ∞-∂, ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 425.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 76385 Ù˘ 8˘ ÛÂÈÚ¿˜, ™Ù¯. ∞-∂, ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 425.000 ¢ÚÒ. ™Â fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ ÛÂÈÚ¤˜ 75.000, 11.175, 63.825 √ ·ÚÈıÌfi˜ 36282 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 52198 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000 ¢ÚÒ. ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 980 5358 7077 12255 19142 23359 26508 31815 39183 43429 48191 58943 64282 68325 71109 ŸÏÔÈ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ·ÚÈıÌÔ› ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È. ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 2392 8349 10362 14418 16090 18019 21576 28771 34689 37741 41987 46303 51015 54432 56064 61056 62510 66215 66392 72842 74161 78637 ∞fi 350 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 159 1771 3343 4064 4736 5780 6372 6396 7868 8960 9651 11043 11574 13026 13837 15309 16877 17308 18230 18901 20063 20614 21165 22067 22738 24280 25521 27279 28060 29432 30263 31064 32526 33277 34008 34740 36251 36429 37170 38352 39724 40455 41236 42738 44180 45061 45692 47380 49052 49383 50204 51766 52327 52579 53050 53771 55183 56611 58372 59524 60275 61577 61658 61939 63341 64733 65484 67153 67864 69046 69527 70198 71760 72231 73393 75024 76375 77135 77886 79388 ∞ÚÈıÌfi˜ ¶ÚfiÛıÂÙ˘ ∫Ï‹ÚˆÛ˘: 85 ·) ∞fi 40,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û 85 ‚) ∞fi 20,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û 5 Á) ∞fi 10,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 76000 ¤ˆ˜ 76999, ·fi 36000 ¤ˆ˜ 36999 Î·È ·fi 52000 ¤ˆ˜ 52999. Δ· ·Ú·¿Óˆ Î¤Ú‰Ë ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ·Î¤Ú·È· ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ· ÙˆÓ 10,00 ¢ÚÒ. ¶ƒ√™√Ã∏: ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÔÏÏ·ÏÔ‡ ΤډԢ˜ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Δ√ ª∂°∞§ÀΔ∂ƒ√ Δ· Î¤Ú‰Ë ·Ú·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ Δ∂Δƒ∞ª∏¡√ ∏ ÂfiÌÂÓË ÎÏ‹ÚˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ΔƒπΔ∏ 30 √∫Δøμƒπ√À 2012.

ƒˆÛÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ·ÁÔÚ¤˜ ÂÍÔ¯ÈÎÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ∞£∏¡∞, 23.

ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ η٤ÁÚ·„·Ó ÙËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚfiÔ‰Ô ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û˘ÌÂÚȤϷ‚Â Ë ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ΔÚ¿Â˙· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË “Doing Business 2013” Ô˘ ¤‰ˆÛ ۋÌÂÚ· (¯ı˜) ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Ù· ÂÌfi‰È· ÁÈ· ÙÔ “ÂȯÂÈÚ›Ӕ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ˆÛÙfiÛÔ Ë ¯ÒÚ· Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙ· 10 ÎÚ¿ÙË Ô˘ η٤ÁÚ·„·Ó ÙÔ 2012 ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜.

∏ ∂ÏÏ¿‰· ηٷٿÛÛÂÙ·È ϤÔÓ ÛÙËÓ 78Ë ı¤ÛË Û ۇÓÔÏÔ 185 ÎÚ·ÙÒÓ, ÂÓÒ ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ 89Ë ı¤ÛË. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ë ¤ÎıÂÛË “Doing Business 2013” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ηıÔ‰ËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ‚ÂÏÙ›ˆÛ ÙÔ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ÙÔÓ Ù·¯‡ÙÂÚÔ Ú˘ıÌfi ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¤ÍÈ ÂÙÒÓ. ŒÙÛÈ, Â›Ó·È ϤÔÓ Â˘ÎÔÏfiÙÂÚÔ Ó· ÂΉÒÛÂÈ Î·Ó›˜ Ì›· ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ·, Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ ¤¯ÂÈ ÂÓÈÛ¯˘ı› Î·È ¤¯Ô˘Ó ıÂÛÌÔıÂÙËı› ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜, ÂÓÒ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ¤¯ÂÈ Â¤ÏıÂÈ ÛÙÔÓ ¶Ùˆ¯Â˘ÙÈÎfi ∫Ò‰Èη. “ª¤ÚÔ˜ Ù˘ χÛ˘ ÛÙÔ ˘„ËÏfi ¯Ú¤Ô˜ Â›Ó·È Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ Â˘Ú›· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË fiÙÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ¤Ó· ÈÔ ÊÈÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Ô˘ÛÈ҉˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ¤ÎıÂÛË, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ˆÛÙfiÛÔ ˆ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ Ì›· Ó¤· Âȯ›ÚËÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ¶Ôψӛ· ηٷٿÛÛÂÙ·È ÚÒÙË ‰ÈÂıÓÒ˜ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜ ηٿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ¤ÙÔ˜, ηıÒ˜ ÂÓ›Û¯˘Û ÙËÓ Â˘ÎÔÏ›· ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚÂ›Ó ÛÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Ùˆ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÛÙËÓ ÏËڈ̋ ÊfiÚˆÓ, ÛÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ Â›Ï˘ÛË ıÂÌ¿ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Ì ÙËÓ ·ÊÂÚÂÁÁ˘fiÙËÙ· ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ¶Ôψӛ·, ÔÈ 9 ¿ÏϘ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÔ‰Ô ÛÙËÓ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Â›Ó·È ÔÈ ™ÚÈ §¿Óη, √˘ÎÚ·Ó›·, √˘˙ÌÂÎÈÛÙ¿Ó, ªÔ˘ÚÔ‡ÓÙÈ, ∫fiÛÙ· ƒ›Î·, ªÔÁÁÔÏ›·, ∂ÏÏ¿‰·, ™ÂÚ‚›· Î·È ÙÔ ∫·˙·ÎÛÙ¿Ó. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ Ù· ÂÍÔ¯Èο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·,

·Í›·˜ ÌÂٷ͇ 100.000 Î·È 200.000 ¢ÚÒ Û ÓËÛÈ¿ Ù˘ ¯ÒÚ· Ì·˜, Î·È ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙÔ˜ Û ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÙˆÓ ƒÒÛˆÓ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ∂ÏÏËÓÔÚˆÛÈÎÔ‡ ºfiÚÔ˘Ì ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ∂ÏÏËÓÔÚˆÛÈÎfi ∂ÌÔÚÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ì ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÎÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈο ÁÚ·Ê›· Ù˘ ƒˆÛ›·˜. ™ÎÈ·ÁÚ·ÊÒÓÙ·˜ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ ÚÔÊ›Ï Î·È ÙȘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ƒÒÛˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ ÛÙÔ ÙÔ̤· ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ë Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ƒˆÛÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ªÂÛÈÙÈÎÒÓ °Ú·Ê›ˆÓ Anna Lupashko, ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ

‰›ÓÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ ÎÏÈÌ·ÙÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, ÙÔ̤·˜ fiÔ˘ Ë ∂ÏÏ¿‰· fiˆ˜ ÙfiÓÈÛ ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·, ÔÈ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Ô˘ ·ÔÎÔÌ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È Î·ıÒ˜ Û ı¤Ì·Ù· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ¯·ÌËÏ‹ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ‰ÂÛÌÒÓ ÊÈÏ›·˜ ÎÏ. ™Â ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÛÙÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ (¶√ªπ¢∞) ™ÙÚ¿ÙÔ˜ ¶·Ú·‰È¿˜, ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ηı›ÛÙ·Ù·È ·ÎfiÌË ÈÔ ÂÏ΢ÛÙÈ΋ Î·È ÁÈ· ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÚÔÛÈÙÒÓ ÙÈÌÒÓ, ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· Ù˘ ÎÚ›Û˘.

∞¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ‰Âο‰Â˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ƒˆÛÈÎÒÓ ÌÂÛÈÙÈÎÒÓ °Ú·Ê›ˆÓ Ô Î. ¶·Ú·‰È¿˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Û ·Î›ÓËÙ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ‰ÈÂıÓ‹ Ê‹ÌË, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÁÎÚÈıÔ‡Ó Ì ·ÓÙ›ÛÙÔȯ¤˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Û ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙˆÓ μ·ÏηӛˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. √ Î. ¶·Ú·‰È¿˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Î›ÓËÙÚ· fiˆ˜ ¿‰ÂÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÛÙËÓ ¯ÒÚ· Ì·˜ Û ƒÒÛÔ˘˜ ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·ıÒ˜ Â›Û˘ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È fiÏË Û¯Â‰fiÓ Ë ∂ÏÏ¿‰· ˆ˜ ·Ú·ÌÂıfiÚÈÔ˜ ÂÚÈÔ¯‹. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∫·Ù·Û΢·ÛÙÈÎÒÓ Î·È √ÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·„ÈÌ¿Ï˘ Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Û ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ › fiÙÈ ϤÔÓ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ηıÒ˜ ÔÈ ÙÈ̤˜ ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î¿Ùˆ ÙÔ˘˜ ÎfiÛÙÔ˘˜. ÷ÈÚÂÙÈÛÌfi ·‡ı˘Ó·Ó Â›Û˘ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÔÚˆÛÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¢‹Ì·˜, Ô Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ú¤Û‚Ë Ù˘ ÚˆÛÈ΋˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ Eugene Yorkov, Ô ÁÁ ¢ÈÂıÓÒÓ ™¯¤ÛÂˆÓ Î·È ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ª›¯·ÏÔ˜. ΔÔ ºfiÚÔ˘Ì ¤¯ÂÈ ÌÔÚÊ‹ ıÂÛÌÈÎÒÓ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ڈÛÈο ÁÚ·Ê›· Î·È ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, ¤¯ÂÈ ÙÂı› ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ηıÒ˜ Ù˘ ¶ÚÂۂ›·˜ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ Î·È ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ƒˆÛÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ªÂÛÈÙÈÎÒÓ °Ú·Ê›ˆÓ, Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ (¶√ªπ¢∞) Î·È Ù˘ FIABCI.

∞ȯ̤˜ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ∂Δ∂ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜

™˘Ó¿ÓÙËÛË ƒ¿È¯ÂÓÌ·¯ Ì ÷Ù˙ˉ¿ÎË ∞£∏¡∞, 23.

“AÓ ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ï‹ ı¤ÏËÛË Î·È ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ΔÚ¿Â˙· ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ (∂Δ∂) Û ۇÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ıÂÙÈο Ó¤· ·ÚÔ¯‹˜ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∫. ÷Ù˙ˉ¿Î˘ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Task Force Ã. ƒ¿È¯ÂÓÌ·¯. O °ÂÚÌ·Ófi˜ ¿ÊËÛ ·È¯Ì¤˜ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ∂Δ∂ ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜, ϤÁÔÓÙ·˜: Ê˘ÛÈο Î·È Û˘ÌÌÂÚ›˙ÔÌ·È ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘ ÂÈÙÚfiÔ˘ Ã·Ó Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ∏ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Ì ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ΔÚ¿Â˙· ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·ÚÔ¯‹˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ ÚÔ˜ ÙȘ ªÌ∂, Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Û Ù¯ÓÈÎfi Â›‰Ô, fiˆ˜ ›Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜, ÂÓÒ fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ó Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Ë Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ‰ÂÓ ·ÔÚÚ¤ÂÈ ·fi ÙËÓ ËÁÂÛ›· Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜, ·ÏÏ¿ ·fi ηÙÒÙÂÚ· ÛÙÂϤ¯Ë ηıÒ˜ ·Ó·Î‡ÙÔ˘Ó ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ ÎÏÂȉ› ÁÈ· ÙË Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ·ÔÙÂÏ› Ë Û˘Ìʈӛ· Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη, ÂÓÒ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Task Force ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ‚ÚÂı›

χÛË ÛÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Á›ÓÔÓÙ·È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ “Î·È Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ¤¯Ô˘Ì οÔÈ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·” fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ. √ ›‰ÈÔ˜ ¿ÓÙˆ˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÎÚ›ÓÂÈ ˆ˜ ı· ÂÍÂÏȯı› Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ∂Δ∂ Î·È ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· fiÙÈ Ë √Ì¿‰· ¢Ú¿Û˘ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ‚ÚÂı› ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ ÛÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ Î·È Ó· ÂÈÛÚ‡ÛÂÈ Ú¢ÛÙfi ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÚÈÓ ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2012 ÁÈ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο Û¯¤‰È· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌʈÓËı›. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ fiÙÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙȘ ªÌ∂ ı· ˘ÏÔÔÈË-

ı› ηÓÔÓÈο Î·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ı· ¤ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, fiˆ˜ ÚԂϤÂÈ ÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ·, ÂÓÒ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜. Δ¤ÏÔ˜, ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÛÙËΠӤ· ÂÚÈÎÔ‹ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·ıÒ˜ Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Û¯ÔÏ›·Û Û ۯÂÙÈΤ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ fiÙÈ Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÂÓÓ·̋ÓÔ˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ˘ÂÚÛ˘ÁÎÚ¿ÙËÛË 2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÓÓ¤· Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. Ÿˆ˜ ÂÍ‹ÁËÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜, Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ‰··Ó‹ÛÂÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÔÛfi “·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁΘ fiˆ˜ ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ ÔÈ Ôԛ˜ ı· Ú¤ÂÈ ·Ó·ÁηÛÙÈο Ó· Î·Ï˘-

ÊıÔ‡Ó” , ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ Ó· ÂÓÓÔËı› fiÙÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ı· ÎÚÈı› fiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ı· Â›Ó·È ÙÂÏÈο Ë ÂÚÈÎÔ‹ ÙÔ˘ ¶¢∂. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Î·ıȤڈÛ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÓÈ·›ˆÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ¿ÌÂÛË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÙÔ˘ ∂μ∂∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ª›¯·ÏÔ˜, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ ÙÔ˘ ∂˘ÚˆÂÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ “EUActions For Business” fiÛÔ Î·È Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ ÙÔ˘ ∂˘ÚˆÂÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, Ô˘

Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙȘ μڢͤÏϘ. √ Î. ª›¯·ÏÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Â›Ó·È ¿ÌÂÛË ·Ó¿ÁÎË Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÓÈ·›Ô Â˘Úˆ·˚Îfi ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ηıÒ˜ ÔÈ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂΛӘ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘ ÓfiÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÛÎÏËÚ¤˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Î·È ÈÛ¯˘Úfi ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi ·fi ¿ÏϘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ Ì ¯·ÌËÏÔ‡˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜. ™Â ÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¤ÓˆÛË, fiˆ˜ Ë Â˘Úˆ·˚΋, ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÔÓÙ·È ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹Ì·ÙÔ˜, ›Â Ô Î. ª›¯·ÏÔ˜.

∫ÏÂÈÛÙ‹ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· Ì›· ÒÚ· Ë ÂıÓÈ΋ μfiÏÔ˘ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ ∫§∂π™Δ∏ ÁÈ· ÌÈ· ÒÚ· Û‹ÌÂÚ·

A.CISSE - ¶·Ó›Û¯˘ÚÔ Ì¤ÓÙÈÔ˘Ì A.CISSE ·Ó›Û¯˘ÚÔ Ì¤ÓÙÈÔ˘Ì ÈÂÚÔ‡ ‰¿ÛÔ˘˜, 20ÂÙ‹˜ ÂÌÂÈÚ›·. §‡ÛÂȘ Û fiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÂÚÁ·Ûȷο, ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο, ¯ÚfiÓȘ ·ı‹ÛÂȘ, Ù‡¯Ë. ∂·Ó·ÊÔÚ¿ ÚÔÛÒˆÓ, χÛÈÌÔ Ì·Á›·˜. ∞ÔÙÂϤÛÌ·Ù· 100% ÂÓÙfi˜ 48 ˆÚÒÓ. ¢ˆÚÂ¿Ó Ê˘Ï·ÎÙ¿. ¢¤¯ÔÌ·È ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·. ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘Ôı¤ÛÂȘ ·fi ∂ÏÏ¿‰· - Â͈ÙÂÚÈÎfi. ΔËÏ. 24210 26893, 6984047899, μfiÏÔ˜.

ÙÔ Úˆ› Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·fi ÙȘ 10 ¤ˆ˜ ÙȘ 11 ı· Â›Ó·È Ë ∂ıÓÈ΋ Ô‰fi˜ μfiÏÔ˘ - ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ ÏfiÁˆ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ˘ ·ÔÎÔÏÏËı¤ÓÙÔ˜ ‚Ú¿¯Ô˘ ·fi ÙÔ ‚fiÚÂÈÔ Ú·Ó¤˜ Ù˘ Ô‰Ô‡ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ·Ôı‹Î¢Û˘ η˘Û›ÌˆÓ “ª·Ìȉ¿ÎË” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ‰È·ÎÔ‹˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜, Ë Î›ÓËÛË Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ı· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙÔ μfiÏÔ, ̤ۈ ÙÔ˘ ÎfiÌ‚Ô˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘.


ª·ÁÓËÛ›· 12

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 24 √∫Δøμƒπ√À 2012

°È· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ÔÎÙÒ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜

ªÏfiÎÔ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÙÂÏÈο ¯ı˜ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ÔÎÙÒ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ηıÒ˜ 150 ÂÚ›Ô˘ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ηٿÏË„Ë ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ °ÂˆÔÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜, ‰ÂÓ Â¤ÙÚ„·Ó Ù· ̤ÏË Ù˘ ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Î·È Ù˘ ∂ÊÔÚ¢ÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ó· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó Î·È Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ οÏ˜. ∞ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÌÏÔοÚÈÛÌ· ¤ÁÈÓÂ Î·È ÛÙË §¿ÚÈÛ· ·fi ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ù˘ π·ÙÚÈ΋˜ Î·È Ù˘ μÈÔ¯ËÌ›·˜. ŒÙÛÈ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÌÂÙ·Ù›ıÂÓÙ·È ÁÈ· ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË, ÂÓÒ ·Ó ˘¿ÚÍÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ Úfi‚ÏËÌ·, ÙfiÙ ı· Á›ÓÔ˘Ó Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ „ËÊÔÊÔÚ›· ÛÙȘ 31 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘.

¢

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

∞fi Ôχ ÓˆÚ›˜ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Î·È Ù˘ °ÂˆÔÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ›¯·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘. °‡Úˆ ÛÙȘ 8 ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó Ù· ̤ÏË Ù˘ ÂÊÔÚ¢ÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜, ηıÒ˜ Î·È Î¿ÔÈÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Ô˘ Âȯ›ÚËÛ·Ó Ó· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÁÈ· Ó· ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ οÏ˜, ·ÏÏ¿ Ì¿Ù·È·, ηıÒ˜ ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ··ÁfiÚÂ˘Û·Ó ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô. √È ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÊÒÓ·˙·Ó Û˘Óı‹Ì·Ù· ηٿ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÎÚÂÌ¿ÛÂÈ Î·È ·Ófi. ªÂÙ¿ ·fi Ì›· ÒÚ· ÂÚ›Ô˘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ·fi ÙË °ÂˆÔÓÈ΋, ÂÓÒ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ¤ÌÂÈÓ·Ó ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ΔÌ‹Ì·Ù· ηٷϋ„ÂȘ ̤¯ÚÈ Î·È ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË. √ ·ÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ªÈ¯¿Ï˘ ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿Î˘, Ô˘ ‚Ú¤ıËΠ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙË °ÂˆÔÓÈ΋, ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ô ÓfiÌÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ›. 줂·È· ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ÌÏÔηÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË, ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÂÈÛÙÔÏÈ΋ - ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ „‹ÊÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ¤ÁÈÓÂ Î·È Û ¿ÏÏ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÊÔÚ¢ÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫fiÏÏÈ·˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “ÌÂÙ·‚‹Î·Ì ÛÙË °ÂˆÔÓÈ΋, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ì·˜ ›·Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ Î·Ù¿ÏË„Ë ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÂÈÛ¤ÏıÔ˘ÌÂ. ŒÙÛÈ ·Ô¯ˆÚ‹Û·ÌÂ Î·È ı·

¿Ì ÛÙË °ÂˆÔÓÈ΋ ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ì ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Î·Ù¤ÛÙË ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Á›ÓÔ˘Ó” . √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Â›Ó·È 18, ÂÓÒ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÎÏÂÎÙfiÚˆÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ 420. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ·fi οı ™¯ÔÏ‹ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎÏÂÁÔ‡Ó ¿Óˆ ·fi ‰‡Ô ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÛÙȘ ÔÎÙÒ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ̤ÏË ¢∂¶. ™ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ Û¯ÔϤ˜ (∂ÈÛÙËÌÒÓ ÀÁ›·˜, ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÈ΋, ∞ÓıÚˆÈÛÙÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ, °ÂˆÔÓÈ΋), ÂÓÒ ÂÛˆÙÂÚÈο ̤ÏË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó Î·È Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Û οÔÈ· Û¯ÔÏ‹, fiˆ˜ ÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÙÔ Δ∂º∞∞.

™ÙË §¿ÚÈÛ· ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÊÔÈÙËÙÈÎÔ› Û‡ÏÏÔÁÔÈ Ù˘ π·ÙÚÈ΋˜ Î·È μÈÔ¯ËÌ›·˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ˆ˜ “¯ı˜ ÂȯÂÈÚ‹ıËÎÂ Ë ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂÎÏÔÁÒÓ ÁÈ· ÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ΔÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Â›Ó·È ¤Ó· ·˘Ù·Ú¯ÈÎfi, ·ÓÙȉËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó’ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ηٷÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Ú¿ÍË fiÏ· Ù· ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈο, Û˘ÏÏÔÁÈο fiÚÁ·Ó· ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ¡fiÌÔ ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, ÁÈ· Ù· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹, ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÓfiÌÔ˘, ‚ڋΠÙË Ì·˙È΋ ·¿ÓÙËÛË ÊÔÈÙËÙÒÓ Î·È Î·ıËÁËÙÒÓ. ∞ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ

μÈÔ¯ËÌ›·˜ Î·È π·ÙÚÈ΋˜ §¿ÚÈÛ·˜, ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ ¶.£. Î·È ÊÔÈÙËÙÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì·Ù·ÈÒÛ·Ì ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ¤ÂÈÙ· ÌÂÙ¿ ·fi ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË. ÀÏÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÈÎÒÓ Ì·˜ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ÂÌ›˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ÌÏÔοÚÔ˘Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Î·È Ó· ·ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· ÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ “ÙˆÓ fiψӔ , ·ÓÙÈ·Ï‡ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi Ù˘ ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊÈ΋ ÁÈ· fiÏ· Ù· ‰ËÌfiÛÈ·, ÎÔÈÓˆÓÈο ·Á·ı¿” .

∞˘ÍË̤Ó˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ∫ÔÌ‚ÈÎfi˜ Â›Ó·È Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ (‹ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘), ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂϤÁ¯ÂÈ ÙÔÓ Ú‡Ù·ÓË, ·ÏÏ¿ Î·È ı· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÌÂÁ¿Ï· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, fiˆ˜ Ë Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ, ·ÎfiÌË Î·È ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ™¯ÔÏÒÓ. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¯·Ú¿ÛÛÂÈ ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ȉȷ›ÙÂÚ˘ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛·˜ ÙÔ˘, ÂÔÙ‡ÂÈ Î·È ÂϤÁ¯ÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Î·È ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∂›Û˘ ÂÈϤÁÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi ‰ÈÂıÓ‹ ÚfiÛÎÏËÛË Î·È Ì ·˘ÍË̤ÓË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜

¢›ˆÚË ·Ô¯‹ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ μfiÏÔ ∞¶∂Ã√À¡ Î·È Û‹ÌÂÚ· ·fi Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ·fi ÙȘ 9 .Ì. ¤ˆ˜ 11 .Ì. ÔÈ

‰ÈηÛÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÛÙÔ μfiÏÔ, Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· Ù· Ó¤· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ·. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó “ÔÈ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈÎ¿ÙˆÓ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Î·È ı· ÂÓÙ·ıÔ‡Ó Ì οı ÙÚfiÔ Î·È Ì¤ÛÔ, ÂÊfiÛÔÓ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ë ÙÚfiÈη ÂÈÌ›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË Î·È „‹ÊÈÛË ÙˆÓ ‚¿Ú‚·ÚˆÓ ·˘ÙÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÈÛÔ¤‰ˆÛ˘ οı ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ·ÎÔ˘ÛÙ› Ë ÊˆÓ‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È fi¯È ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ. ∏ ·fiÊ·Û‹ Ì·˜ ·˘Ù‹ ÛÙԯ‡ÂÈ Ó· ·Ó·‰ÂȯıÔ‡Ó Î·È Ó· ‰ËÌÔÛÈÔÔÈËıÔ‡Ó Í·Ó¿: - ∏ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ Ì·˜ Û ÔÏÈÙÈΤ˜ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÂÍ·ıÏ›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. - ∏ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, Î·È ÔÈ ÂȉÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì·˜, Ô˘ ·ÁÓÔÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. - Δ· ÎÂÓ¿ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ ¢ÈηÛÙÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ ηıÈÛÙÔ‡Ó ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË ÙËÓ ¿ÌÂÛË Î¿Ï˘„Ë Ì¤ÚÔ˘˜ ·˘ÙÒÓ, Ì ÚfiÛÏË„Ë ÙˆÓ ÂÈÙ˘¯fiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. - ∏ ··Ú¿‰ÂÎÙË Î·È ÂÈÏÂÎÙÈ΋ ·‰Ú¿ÓÂÈ· ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ - Ô‰ÔÈÔÚÈÎÒÓ ÙˆÓ ÂÈÌÂÏËÙÒÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ·ÙÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ Ì¤ÛˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. ∏ ‰Ú¿ÛË Ì·˜ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ·Ú¯‹, ÔÈ ·Ú·¤Ú· ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ Ì·˜ ı· ηıÔÚÈÛÙÔ‡Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ Î·È ı· Â›Ó·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ Ì·˜ Î·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ” .

™˘ÓÂÏ‹ÊıË 32¯ÚÔÓo˜ ÁÈ· ÌË ·fi‰ÔÛË º.¶.∞. ™À¡∂§∏º£∏, ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ μfiÏÔ, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ 32¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜, Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Âȯ›ÚËÛ˘, ÁÈ· ÌË ·fi‰ÔÛË ºfiÚÔ˘ ¶ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ˘ ∞Í›·˜ (º.¶.∞.). ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô 32¯ÚÔÓÔ˜ ÚÔÛ‹Ïı ·˘ıÔÚÌ‹Ùˆ˜ ÛÙËÓ Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ μfiÏÔ˘ Î·È Û˘ÓÂÏ‹ÊıË, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â ηٷ‚¿ÏÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ÔÛfi ·Ó·ÏÔÁÔ‡Ó Û º.¶.∞. Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 83.546,45 ¢ÚÒ. √ Û˘ÏÏËÊı›˜ ı· Ô‰ËÁËı› ÛÙÔÓ Î. ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ μfiÏÔ˘.

● √È ÊÔÈÙËÙ¤˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ›¯·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ °ÂˆÔÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ Î·È ÌÏÔοÚÈÛ·Ó ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜

ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ÙÔ˘ ∞.∂.π. ÂÎϤÁÂÈ ÙÔÓ Ú‡Ù·ÓË. ™ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ı· ¤¯ÂÈ ‰Âη¤ÓÙ ̤ÏË, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· ÔÎÙÒ ı· Â›Ó·È ÂÛˆÙÂÚÈο, ‰ËÏ·‰‹ ı· ÂÎÏÂÁÔ‡Ó ·fi Ù· ›‰È· Ù· ̤ÏË ¢∂¶, ¤Ó·˜ ı· Â›Ó·È ÊÔÈÙËÙ‹˜ Î·È ¤ÍÈ Â͈ÙÂÚÈο ̤ÏË. μ·ÛÈΤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÚÔÙ·ı› Î·È Ó· ÂÎÏÂÁ› ¤Ó· ÚfiÛˆÔ ˆ˜ Â͈ÙÂÚÈÎfi ̤ÏÔ˜ Â›Ó·È Ë Â˘Ú›· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË, Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‹ ÙȘ Ù¤¯Ó˜, Ë ‰È¿ÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋, ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ˙ˆ‹ Û ÂıÓÈÎfi ‹ ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›Â‰Ô Î·È Ë ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ Û ı¤ÛË Â˘ı‡Ó˘. ∞˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÛÙÔ ·ÓÂÈ-

ÛÙ‹ÌÈÔ ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Ó· ÂÎÏÂÁÔ‡Ó Ù· ÔÎÙÒ ÂÛˆÙÂÚÈο ̤ÏË. √È ÊÔÈÙËÙ¤˜ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ÂÎϤÍÔ˘Ó ÂÎÚfiÛˆÔ, ÂÓÒ Â›Ó·È Û ÂͤÏÈÍË Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ˘Ô„ËÊÈÔÙ‹ÙˆÓ ·fi fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ¤ÍÈ ı¤ÛÂȘ ÁÈ· Ù· Â͈ÙÂÚÈο ̤ÏË. Δ· ¤ÍÈ Ì¤ÏË ı· ÔÚÈÛÙÔ‡Ó ·fi Ù· ÂÛˆÙÂÚÈο ̤ÏË Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÂÎÏÂÁ›. ø˜ Ú‡Ù·Ó˘ ÂÎϤÁÂÙ·È Î·ıËÁËÙ‹˜ ÚÒÙ˘ ‚·ıÌ›‰·˜, ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ˘ ·ÚÔ˘˜ Ù˘ Ë̉·‹˜ ‹ Ù˘ ·ÏÏÔ‰·‹˜, Ì ÂÏÏËÓÈ΋ Èı·Á¤ÓÂÈ·, ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·, ÌÂÙ¿ ·fi ‰ÈÂıÓ‹ ÚfiÛÎÏËÛË. √ Ú‡Ù·Ó˘ ÂÎϤÁÂÙ·È ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ÙÔ˘

∞.∂.π. ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ‹ ÙÚÈÒÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Ì ÂÓÙ·ÂÙ‹ ıËÙ›· ¯ˆÚ›˜ ‰Èη›ˆÌ· Â·ÓÂÎÏÔÁ‹˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ™‡ÁÎÏËÙÔ˜ Ì 21 ̤ÏË, ·ÏÏ¿ Ì ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜, ΢ڛˆ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. Δ· ̤ÏË Ù˘ ™˘ÁÎÏ‹ÙÔ˘ ›ӷÈ: Ô Ú‡Ù·Ó˘, ÔÈ ÎÔÛÌ‹ÙÔÚ˜, ¤Ó·˜ ηıËÁËÙ‹˜ Ô˘ ÂÎϤÁÂÙ·È ·fi ÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Î¿ı ۯÔÏ‹˜, ¤Ó·˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ ÚÔÙ˘¯È·ÎÒÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ, ¤Ó·˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ, ¤Ó·˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ‰È‰·ÎÙfiÚˆÓ Î·È ¤Ó·˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ.

º·ÛÈÛÌfi˜ Î·È ·ÛÙÈ΋ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·, fiˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËÎ Û ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë ¡.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂

Œ¯Ô˘Ó ›‰ÈÔ Ù·ÍÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ “∏ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË Ú¤ÂÈ Ó·

‰È·Ê˘Ï¿ÍÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ·˘ÙÔÙ¤ÏÂÈ· Î·È Ó· ‚¿ÏÂÈ ÏÒÚË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ·ÓıÚÒÔ˘ ·fi ¿ÓıÚˆÔ, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ¯ÚÔÓÔÓÙԇϷÔ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙfiÛÔ ÙÔ Ê·ÛÈÛÌfi, fiÛÔ Î·È ÙË Ì‹ÙÚ· Ô˘ ÙÔÓ ÁÂÓÓ¿ÂÈ, ÙËÓ ·ÔÙÚfi·È· ·ÛÙÈ΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ù˘ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘” , ÙÔÓ›ÛÙËÎ·Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ı¤Ì·: “√ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ¢Â‡ÙÂÚÔ˜ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ¶fiÏÂÌÔ˜, Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ Û‹ÌÂÚ·, ÛÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›· Ë ‰È¤ÍÔ‰Ô˜” , Ô˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô Ë ¡.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂. ªÂÙ¿ ÙÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î. °. §Ô‡Ì· Î·È ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡, Ì›ÏËÛÂ Ô Î. ÃÚ. ª·ÏˆÌ¤ÓÔ˜, Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ Ù˘ π‰ÂÔÏÔÁÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ∫∂ ÙÔ˘ ∫∫∂, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ˆ˜ “Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÙÔ˘ ªÂÛÔÔϤÌÔ˘ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ·ÔÙÂÏ› Ì›· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÍÂηı·ÚÈÛÙÔ‡Ó ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· fiˆ˜ ÔÈ· Â›Ó·È Ë Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ ÂÈÚ‹Ó˘ Î·È ÔϤÌÔ˘ ÛÙÔÓ Î·ÈÙ·ÏÈÛÌfi, ÔÈ· Â›Ó·È Ë Û¯¤-

● ∂Ή‹ÏˆÛË Ì ı¤Ì·: “√ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ¢Â‡ÙÂÚÔ˜ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ¶fiÏÂÌÔ˜, Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ Û‹ÌÂÚ·, ÛÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›· Ë ‰È¤ÍÔ‰Ô˜”, Ô˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô Ë ¡.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂

ÛË Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ì ÙÔ Ê·ÛÈÛÌfi Î.¿. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ μ’ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠fiÙÈ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ fiÏÂÌÔ˜ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈÎfi˜ ¿Ú· ¿‰ÈÎÔ˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ. √ Ù·ÍÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ÙÔ˘ ÛÙÏÂÚ ‹Ù·Ó Ô ›‰ÈÔ˜ Ì ·˘ÙfiÓ Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜ ÙÔ˘ ΔÛfiÚÙÛÈÏ Î·È ÙˆÓ ∏¶∞ ÙÔ˘ ƒÔ‡˙‚ÂÏÙ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ·fi ÙËÓ

ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ™Ô‚ÈÂÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ Î·È ÙˆÓ ÂıÓÈÎÔ·ÂÏ¢ıÂÚˆÙÈÎÒÓ ÎÈÓËÌ¿ÙˆÓ ‹Ù·Ó ‰›Î·ÈÔ˜ Î·È ÂȂ‚ÏË̤ÓÔ˜. ∏ ™Ô‚ÈÂÙÈ΋ ŒÓˆÛË ¤¯ÔÓÙ·˜ ηٷÚÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ·ÓıÚÒÔ˘ ·fi ¿ÓıÚˆÔ Â›¯Â ηٷÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ÙÔ Î›ÓËÙÚÔ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÌÔ›Ú·ÛÌ· Î·È ÙÔ Í·Ó·ÌÔ›Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ÀÔ¯ÚÂÒıËΠ۠¤Ó·Ó fiÏÂÌÔ Ô˘ ÚÔοÏÂÛÂ Ô ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÌfi˜ Î·È Ô˘ Ë ›‰È· ‰ÂÓ ÙÔÓ ‹-

ıÂÏÂ. ∫È fï˜ Ë Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ Ï·ÒÓ ‹Ù·Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Î·È ·ÔÙ¤ÏÂÛ ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÈÛÙÔÚÈο ηÙÔÚıÒÌ·Ù·. ∏ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÙÔ˘ ÌÂÛÔÔϤÌÔ˘ fï˜ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ÚÔÛʤÚÂÙ·È Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÏÂÁfiÌÂÓË “ıˆڛ· ÙˆÓ ¿ÎÚˆÓ” . ∏ ÏÂÁfiÌÂÓË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ù˘ μ·˚Ì¿Ú˘ (1918-1933) ·¤‰ÂÈÍ ¤ÌÚ·ÎÙ· fiÙÈ ÙÔ ¤Ó· ¿ÎÚÔ, Ô Ê·ÛÈÛÌfi˜, Î·È Ë Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋ “̤ÛË Ô‰fi˜” ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ “‰˘Ô ¯¤ÚÈ· Ô˘ ÙÔ ëÓ· Ó›‚ÂÈ Ù’ ¿ÏÏÔ Î·È Ù· ‰˘Ô Ì·˙› ÙÔ ÚfiÛˆÔ” . ∏ ›‰È· Û¯¤ÛË ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Î·È Û‹ÌÂÚ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ·ÛÙÈο ÎfiÌÌ·Ù·. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÛÎÔfi, ÙËÓ ÂÚÈÊÚÔ‡ÚËÛË ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. º·ÛÈÛÌfi˜ Î·È ·ÛÙÈ΋ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ¤¯Ô˘Ó Ô ›‰ÈÔ Ù·ÍÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ. ∞˘Ù¿ Ù· ‰‡Ô ¿ÎÚ· ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÂΛ fiÔ˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È Î·ı·Ú¿ Ù· ·ÓÙÈÙÈı¤ÌÂÓ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ Ù¿ÍˆÓ. ∂Λ Ê·›ÓÂÙ·È Î·ı·Ú¿ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ‰‡Ô ¿ÎÚ· Â›Ó·È Ë ÂÚÁ·Û›· Î·È ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ...” . ∞ÓÙ. ºˆÎ›‰Ë˜


ª·ÁÓËÛ›· 13

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 24 √∫Δøμƒπ√À 2012

ÕıÏȘ ÂÈÎfiÓ˜ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ¡. πˆÓ›·˜, ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¯ÒÚÔ Ú·Û›ÓÔ˘ ÙÔ˘ ¶.™.

μ·Ó‰·ÏÈÛÌÔ› Î·È ÂÁηٿÏÂÈ„Ë

ÈÎfiÓ˜ ÂÁηٿÏÂȄ˘, ÂÈΛӉ˘Ó˜ ÊıÔÚ¤˜ Û ηٷÛ΢¤˜ Ù˘ ·È‰È΋˜ ¯·Ú¿˜, ·Ú·ÙË̤ÓÔ Ú¿ÛÈÓÔ, ηÙÂÛÙÚ·Ì̤ӷ ʈÙÈÛÙÈο, ‚ÚÒÌÈÎÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÙË Ï›ÌÓË, Â›Ó·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¿ıÏÈ·˜ ηٿÛÙ·Û˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Û ¤ÎÙ·ÛË ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÕÏÛÔ˜ μ·Ï·¯‹ (ÚÒËÓ ÂÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ ¡. πˆÓ›·˜), Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ¤ÎÙ·Û˘ 132 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∞¡Δø¡∏™ ∂. ºø∫π¢∏™

√ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ·Ó Î·È ¤ÁÈÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ηٷÙÌËı› ÁÈ· Ó· ÌÂȈı› ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ηٷÛ΢¤˜ fiˆ˜ Ë Ï›ÌÓË Ì ÙÔ ·Ó·„˘ÎÙ‹ÚÈÔ, Ë Î·ÊÂÙ¤ÚÈ· πˆÓ›·, ÙÔ ·ÓÔȯÙfi ı¤·ÙÚÔ, ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ, ¯ÒÚÔÈ ·ıÏÔ·È‰ÈÒÓ Î·È ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÎÈ fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ·‰˘Ó·Ù› Ó· ÙÔ ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÂÈÛΤ„ÈÌÔ Î·È ·ÛʷϤ˜. √È ·ÛÙÔ¯›Â˜ ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·˘Ù‹˜ ¤ÎÙ·Û˘, ‚·Ú·›ÓÔ˘Ó Î·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ˘Ô‚·ıÌ›˙ÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜. √È ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÎÚ›˙Ô˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ fiÛÔÈ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ú·Û›ÓÔ˘ Î·È ·Ó·„˘¯‹˜ ÙÔ˘ ¿ÚÎÔ˘, Â›Ó·È ·ÔÁÔËÙ¢ÙÈΤ˜. ΔÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÙÔ˘ ¿ÚÎÔ˘, ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÎÙ·Û‹ ÙÔ˘, Â›Ó·È ˘Ô‚·ıÌÈṲ̂ÓÔ Î·È Û ·ÚÎÂÙ¿ ÛËÌ›· ¤¯ÂÈ ÂÁηٷÏÂÈÊı› ÛÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘. ∫·Ù·Û΢¤˜ fiˆ˜ ηӷ‰¿ÎÈ·, ‰Ô¯Â›· ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, ʈÙÈÛÙÈο ÛÒÌ·Ù·, ÛËÌ¿ÓÛÂȘ, ‰›ÎÙ˘· Î.¿. ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÂÎÙÂٷ̤Ó˜ ÊıÔÚ¤˜, ‰›¯ˆ˜ ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ·Ú¤Ì‚·ÛË ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ‹ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘. ÕıÏÈ· ÂÈÎfiÓ· Î·È ÛÙË Ï›ÌÓË Ì ÙȘ ¿Ș fiÔ˘ Ë Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· Â›Ó·È ·Û‡Ì‚·ÙË Ì ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∏ ·È‰Èο ¯·Ú¿ fï˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÂÌÊ·Ó‹ ÛËÌ¿‰È· ÂÁηٿÏÂȄ˘, ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ÌÂ-

● ΔÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÙÔ˘ ¿ÚÎÔ˘, ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÎÙ·Û‹ ÙÔ˘, Â›Ó·È ˘Ô‚·ıÌÈṲ̂ÓÔ Î·È Û ·ÚÎÂÙ¿ ÛËÌ›· ¤¯ÂÈ ÂÁηٷÏÂÈÊı› ÛÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘, fiˆ˜ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ÛÙ· ʈÙÔÁÚ·ÊÈο ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘·

Ù·ÙÚ·› Û ·È‰È΋ χË, ηıÒ˜ ÔÈ ÊıÔÚ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÎÏËı› ÛÙ· ÛÙ·ıÂÚ¿ ͇ÏÈÓ· ·È¯Ó›‰È·, ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· Î·È ÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. °ÔÓ›˜ Ô˘ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È Ì ٷ ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÙÔ ¿ÚÎÔ, ηډÈÔ¯Ù˘Ô‡Ó fiÙ·Ó Ù· ‚ϤÔ˘Ó Ó· ·›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ·È‰È΋ ¯·Ú¿ Î·È ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë Û ÌÈ· ·Ï‹ ‚fiÏÙ· ¯ˆÚ›˜ ·È¯Ó›‰È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜. ∞ÔÙÚÂÙÈο ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› fï˜ ÙÔ ¿ÚÎÔ Î·È ÁÈ· ÂÚÈ·ÙËÙ¤˜, ÁÈ· ·ıÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÁÂÓÈο fiÛÔ˘˜ ı· ‹ıÂÏ·Ó Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó

ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ¿Úη ¿ÏÏˆÓ ÌÂÁ·ÏÔ˘fiψÓ. ™ÙÔ μfiÏÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∫·ÓÔÓÈÛÙÈ΋˜ ∞fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙȘ ·Ú¯¤˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡-ÂÚÈ·ÛÙÈÎÔ‡ Ú·Û›ÓÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ - ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ, Ë ·Ô‰ÂÎÙ‹ ÁË ÁÈ· ¿Úη fiÏ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û˘ÓÔÏÈο Û 496 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·) ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ú·Û›ÓÔ˘ ÛÙ· ·Ú¿ÏÈ· ÙˆÓ ¶·Á·ÛÒÓ, ‚) ÙÔ ¶¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ¶Â‰›Ô˘ ÙÔ˘ ÕÚˆ˜, Á) ¯·Ú·ÎÙËÚÈṲ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ú·Û›ÓÔ˘ ¤Ó·ÓÙÈ ∂∂§ (34 ÛÙÚÂ,), ‰) ¿ÚÎÔ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘ (34 ÛÙÚ.), Â)

¿ÚÎÔ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘ (54 ÛÙÚ.), ÛÙ) ¿ÚÎÔ ∞Ó·‡ÚÔ˘ (41 ÛÙÚ.), ˙) ¯ÒÚÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ÕÏÛÔ˘˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞. μ·Ï·¯‹ (132 ÛÙÚ.). √È ·Ó¿ÁΘ Û ¿Úη fiÏ˘ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ ¶.™. μfiÏÔ˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Ì ÚfiÙ˘Ô 5,5 Ù.Ì./οÙÔÈÎÔ Ô˘ ÔÚ›˙Ô˘Ó Ù· ÛÙ·ıÂÚfiÙ˘·. ªÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ·Ú·‰Ô¯‹ ·˘Ù‹, ÔÈ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 853 ÛÙÚ., ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ‰ËÏ·‰‹ ¤ÏÏÂÈÌÌ· 375 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ÂÓÒ fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ Î·È ·fi ÙÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi, Ô‡Ù ٷ ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ¿Úη ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi Ó· ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó Û ‚·ÛÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË.

Δ· ‰˘Ô ̤و· ‰Ú¿Û˘ Ù˘ Δ¯ÓÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘

™Ùfi¯Â˘ÛË ÛÙ· ¤ÚÁ· ∂™¶∞ Î·È ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ∏ Δ¯ÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹-

ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ú¤ÂÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ó· ÎÈÓËı› Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Û ‰˘Ô ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙËÓ ˆÚ›Ì·ÓÛË Î·È ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ì ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi Â˘Úˆ·˚ο ΢ڛˆ˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÛÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¿ÙÔÓÙ·È Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∞˘Ùfi ÙfiÓÈÛÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û‡Û΄˘ Ô˘ ›¯Â ¯ı˜ Ì ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘˜ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ Δ¯ÓÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ º. §·ÌÚÈÓ›‰Ë, ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯ˆÓ °. ∫·Ô˘Ó¿ Î·È °. °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ· Î·È ÙÔ˘ ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ™. ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ Â·ÊÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Ì ÙȘ ÂÈÙÂÏÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙÂϯÒÓ ·Ó¿ ¢È‡ı˘ÓÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¿ÌÂÛ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ‰Ú¿Û˘ Î·È ·˘ÛÙËÚfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘. ∞fi Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ Δ¯ÓÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ˙‹ÙËÛ ӷ ÂÓÙ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ

● ∞fi ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â ¯ı˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Ì ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘˜ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ Δ¯ÓÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜

ÚÔÛ¿ıÂÈ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ‰Ú¿Û˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ·ÊÂÓfi˜ ÌÂÓ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ Î¿ı ‰˘Ó·Ù‹ ËÁ‹ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ¤ÚÁˆÓ Î·È ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ı· ‚ÔËıÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ Â·ÓÂÎΛÓËÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Û ÂÚ›Ô‰Ô Ì¿ÏÈÛÙ· ‚·ıÈ¿˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ÙfiÓÈÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÈÙ·¯˘Óı› Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ∂™¶∞, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¤ÁηÈÚË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ Ó¤-

·˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2014-2021, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô ¢‹ÌÔ˜, ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ηٿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÛÙÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎfi, Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓˆÓ ϤÔÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, fiˆ˜ ›Â, Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· ·Ú¿Û¯ÂÈ Ù¯ÓÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Δ¯ÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ¢ı‡Ó˘ Î·È ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· ÂÈÙÂϤÛÂÈ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¢È‡ı˘ÓÛË. ΔÔ ¿ÏÏÔ, ÂÍ›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ̤وÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· Ú¤ÂÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ó· ‚ÂÏÙȈı› Ë ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ Δ¯ÓÈ-

∞fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘

∞Ó·ÎÏ‹ıËΠ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˘ ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘ Û ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ·Ó·Î¿ÏÂÛ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ô ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ ›¯Â ‰Èη›ˆÌ· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Â› 8 ¯ÚfiÓÈ· ·Ú·¯ˆÚÔ‡Û Ì ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ·fiÊ·ÛË ‰ˆÚÂ¿Ó ÙÔ ÓÂÚfi ÁÂÒÙÚËÛ˘ ·fi ÙÔ ÎÙ‹Ì· ÙÔ˘. ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·Ó·Î¿ÏÂÛ ÔÌfiʈӷ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, Ì ÙË Ï¢΋ „‹ÊÔ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î. ¡ÔÌÈÎÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ˆ˜ ÚÒËÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜ „‹ÊÈÛ ˘¤Ú ÙˆÓ ·ÈÙÈ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Î. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ¿ÓÔÈÍÂ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÒÛÙÂ Ô ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ Ϥ-

΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Â›Ó·È ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ (Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂȘ, ËÏÂÎÙÚÔʈÙÈÛÌfi˜ Î.Ï.), ·Ú¿ ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÚÁ·ÙÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. £· Ú¤ÂÈ, ·Ú¿ÏÏËÏ·, Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó Ï‡ÛÂȘ ÛÙ· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈο ¤ÚÁ· Ô˘ ÎÏËÚÔÓfiÌËÛÂ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ (.¯. Áηڿ˙ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ, £ÂÔͤÓÈ·), Ì ÙÚfiÔ Ô˘ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·È Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. “∂›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙÂ Û˘ÏÏÔÁÈο, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο Î·È Ì ·˘ÍË̤ÓÔ ·›ÛıËÌ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘” ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙ· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ Δ¯ÓÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜, ÁÈ· Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ fiÙÈ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› ÛÙÔ ¤·ÎÚÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ - ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi, ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Î·È ÂÚÁ·ÙÔÙ¯ÓÈÎfi - ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È Èı·ÓfiÙËÙ· ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ. √ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ º. §·ÌÚÈÓ›‰Ë˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ Ë ÀËÚÂÛ›· ‚Ú¤ıËΠ·ÓÙÈ̤وË Ì “¤ÎÚËÍË” ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ Îϛ̷η ÂÓfi˜ Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ - ·ÈÙËÌ¿-

ÙˆÓ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈˆÓ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ÂÈÙ·ÎÙÈÎÒÓ - ÁÈ· ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË. Ÿˆ˜ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ, Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ϤÔÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È ÈÔ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο, ¿ÓÙ· ̤۷ ·fi ‰È·Ê·Ó›˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È ÓÔÈÎÔ΢ÚÂ̤ÓË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜ Î·È Ù˘ fiÏ˘. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Û˘˙‹ÙËÛË Û ȉȷ›ÙÂÚ· ÁfiÓÈÌÔ Îϛ̷, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ Δ¯ÓÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ °. °›‰·Ú˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Û˘ÓÔÙÈο ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ÀËÚÂÛ›·, ÂÓÒ ÔÈ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó ·Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔÓ Î.™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ Î¿ı ÙÔ̤·. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ Î. °›‰·ÚË, ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÔÈ ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ: ∫ÙÈÚ›ˆÓ À·›ıÚÈˆÓ ÃÒÚˆÓ °. ™ˆÙ‹Ú˘, ™˘ÓÙËÚ‹ÛÂˆÓ ¢. º·Ï·ÁÁ¿Ú˘, √‰ÔÔÈ›·˜ ∞Ï. §Ô˘ÎÈÔ‡‰Ë˜, ºˆÙÂÈÓ‹˜ ™ËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ∫. Δ·Ù¿ÎÔ˜, ¶ÔÈÔÙÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘ Î·È Δ¯ÓÈ΋˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ∂Ï. ¶ÚÔ‚È¿, À‰Ú·˘ÏÈÎÒÓ Î·È ∂ÁÁÂÈÔ‚ÂÏÙȈÙÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ ∂Ï. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Î·È Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∏ÏÂÎÙÚÔʈÙÈÛÌÔ‡ ∞Ï. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ Î·È £. ∞Á·ıfi˜.

ÔÓ ·fi ÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ 450.000 ¢ÚÒ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ¡ÔÌÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ë ·fiÊ·ÛË Ô˘ ¤Ï·‚Â Ô ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˜ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ 2010, ¤Ú¯ÂÙ·È Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÓÂÚfi ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘. ∂ÈϤÔÓ Ë ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ¤Ú¯ÂÙ·È Û ·ÓٛʷÛË Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ›¯Â Û˘ÛÙ·ı› ‰Ô˘Ï›· ·ÓÙÏÈÔÛÙ·Û›Ô˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÔÎÙÒ ÂÙÒÓ Ô˘ ¤ÏËÍ ÛÙȘ 14 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2012. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ¢. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ·Û΋ÛÂÈ Î·Ù¿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ·fi ÙȘ 10 πÔ˘Ó›Ô˘ 2011 ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ ΔÚÈÌÂϤ˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ˙ËÙ› Ó· ÙÔ˘ ηٷ‚¿ÏÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 450.663 ¢ÚÒ, ÓÔÌÈÌfiÙÔη ·fi ÙËÓ Â›‰ÔÛË Ù˘ ·ÁˆÁ‹˜ “ÁÈ· ÙËÓ ·˘ı·›ÚÂÙË Î·È ·Ú¿ÓÔÌË ¯Ú‹ÛË ÓÂÚÔ‡ Ù˘ ÁÂÒÙÚËÛ‹˜ ÙÔ˘ ÁÈ· Ù· ¤ÙË 2003 ¤ˆ˜ Î·È 2010” . ∏ ˘fiıÂÛË ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› Ó· ÂΉÈηÛÙ› ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ.

∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ϤÔÓ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ μfiÏÔ˘ ∞ıËÓ¿ ª·˚Ú¿ÌË √π “ÂÚÈ¤ÙÂȘ” Ù˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ Â-

ȯ›ÚËÛ˘ ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Î·Ù’ Â·Ó¿ÏË„Ë ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô‰‹ÁËÛ·Ó ¯ı˜ Û ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔ›ËÛË ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ∞ıËÓ¿ ª·˚Ú¿ÌË. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ Î. ∞ıËÓ¿˜ ª·˚Ú¿ÌË Â›Ó·È Ë ÙÚ›ÙË Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜, ÂÓÒ Â›¯Â ÚÔËÁËı› Î·È Ë ·Ú·›ÙËÛË Ù˘ Î. ºˆÙÂÈÓ‹˜ ∫ÔÎÎÈÓ¿ÎË ·fi ÙË ı¤ÛË Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘, Â›Û˘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ Ù· “·ÓÔȯٿ” ı¤Ì·Ù· ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Âȯ›ÚËÛË ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ °. ∫Ô˘ÚÙ›Ó·˜ Î·È ¡. ÷˘ÙÔ‡Ú·˜, ÂÓÒ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ı· ÂÍÂÙ·˙fiÙ·Ó ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜ Ì ÂÈÛ‹ÁËÛË ÁÈ· ·Ó¿ÎÏËÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜, ÌÂÙ¿ ·fi ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘. ∏ Î. ª·˚Ú¿ÌË Ô˘ Ô˘‰¤ÔÙ ›¯Â ‰È·ÊˆÓ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ì ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜, Ì ¯ıÂÛÈÓ‹ Ù˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ‰ÂÓ ÙË Û˘Ó‰¤ÂÈ ÔÏÈÙÈο Î·È „˘¯Èο Ù›ÔÙ· Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹. ∏ ›‰È· Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘ ∞. ºÔÈÓÈÎfiÔ˘ÏÔ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔ›ËÛ‹ Ù˘. “√È ÔÏÈÙÈÎÔ› Î·È „˘¯ÈÎÔ› ‰ÂÛÌÔ› Ì ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÔÏÈÙ›·˜” ¤¯Ô˘Ó ·fi ηÈÚfi ÎÔ›. ¢ÂÓ ÌÔÚÒ ϤÔÓ Ó· Û˘ÌÔÚ‡ÔÌ·È Ì ÌÈ· ·Ú¿Ù·ÍË, Ë ÔÔ›· Ì ‚Ú›ÛÎÂÈ ·ÓÙ›ıÂÙË ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ Ù˘. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ Û·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓˆ ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔ›ËÛ‹ ÌÔ˘. ∂ÈϤÔÓ ·Ú·ÈÙÔ‡Ì·È ·fi οı ÂÈÙÚÔ‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯·” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹.

∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘ Ù˘ ∂ÈÛÎÔ‹˜ ∞ª∂™∞ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ô Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘

ÏfiÊÔ˘ Ù˘ ∂ÈÛÎÔ‹˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·˙fiÙÔÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·Û˘Ó›‰ËÙÔÈ ·fi ·Ú¿ÓÔ̘ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜. ™Â Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÂÁÎÚ›ıËÎÂ Ë ÌÂϤÙË “∞Ó·‰·ÛÒÛÂȘ Î·È ÌÈÎÚ¿ Ù¯ÓÈο ¤ÚÁ· ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Î·È ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÛÙ· ÂÚÈ·ÛÙÈο ‰¿ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ™·Ú·ÎËÓfi˜, °ÔÚ›ÙÛ· Î·È ∂ÈÛÎÔ‹. ∏ ÌÂϤÙË ·˘Ù‹ Ì·˙› Ì ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Û˘Ó·ÚÌÔ‰›ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Û˘ÁÎÚÔÙ› ¤Ó· Ï‹ÚË Ê¿ÎÂÏÔ, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·Ù¤ıÂÛÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ 2007-2013. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ Â›Ó·È Ë ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ¤ÚÁÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 480.000ú, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ‹‰Ë ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ô Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÂÁηÙÂÛÙË̤Ó˘ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜, ÂÓÒ ÂÎÎÚÂÌ› Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ Ì¿˙ˆÓ, Ë ÔÔ›· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Ì‹Ó· Ì ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ·fi ÙËÓ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË, ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ·Ó¿ıÂÛ˘ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ÂÚÁÔÏ·‚›·˜, Ô˘ ˘ÏÔÔÈ› Ë ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜.


M·ÁÓËÛ›· 14 ∞Ó·Û‡ÛÙ·ÛË ¢.™. ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞¡∞™À™Δ∞£∏∫∂ ÙÔ ¢.™. Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘, ηÙfiÈÓ ·Ô¯ÒÚËÛ˘ ÏfiÁˆ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ̤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢™ Ù˘ ∂§ª∂, ∞ϤͷӉÚÔ˘ ∞Ú‚·ÓÈÙ¿ÎË. ΔÔ ¢™ Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ϤÔÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™ˆÎÚ¿Ù˘ ™·‚ÂÏ›‰Ë˜ Úfi‰ÚÔ˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™ÙÂÚÁÈԇϷ˜ Á. ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ÷ÚÌ¿Ó˘ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, ∂˘·Óı›· ∑ˆ˚ÙÔÔ‡ÏÔ˘ Ù·Ì›·˜, ª·Ú›· °È·ÓÓÔ˘Ï‹ ̤ÏÔ˜, ∫ÒÛÙ·˜ §·Áfi˜ ̤ÏÔ˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ÷ÏÎÈ·‰fiÔ˘ÏÔ˜ ̤ÏÔ˜.

°ÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙË Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›· ∂∫Δ∞∫Δ∏ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ-

Ô‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 5 Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙË Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›· £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ì ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ı¤Ì· ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ÙÔ˘˜ ηٿ 25%. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ë ÂÚÁÔ‰ÔÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓË Ó· ¤ÛÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ Î·Ù¿ 20%. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ Ì›ˆÛË Î·È ˙ËÙÔ‡Ó ÂȯÂÈÚËÛȷ΋ ۇ̂·ÛË Ì 0% ·˘ÍÔÌÂÈÒÛÂȘ ÁÈ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. ∂ÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿, ÙË ÛÙ¿ÛË Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔχÌËÓ˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ∞ÛÚÔ‡ÚÁÔ˘.

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ª·Ú›Ó·˜ ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË ∏ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ª·Ú›Ó· ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË, ·ÚÔ˘Û›· ÌÂÏÒÓ Ù˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÂÈÛΤ„ÂȘ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 20-10-2012 ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 21-10-2012 ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ Î·È ÙÔ §·‡ÎÔ, fiÔ˘ Û˘ÓÔÌ›ÏËÛ Ì ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Î·È ÂÓËÌÂÚÒıËΠÁÈ· fiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó. ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· 22-10-2012 Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ÂÓËÌÂÚÒıËΠÁÈ· ÙȘ ·fi„ÂȘ-ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚÔˆıÔ‡ÌÂÓË È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÂÚÔÏÈÌ¤ÓˆÓ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î·È ™ÎÈ¿ıÔ˘, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÂͤÊÚ·Û ÙË ı¤ÛË Ù˘, fiÙÈ fiϘ ÔÈ È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ Ô˘ Ù˘¯fiÓ Á›ÓÔ˘Ó, ı· Ú¤ÂÈ, ¯ˆÚ›˜ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ, Ó· Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÙÔ ÁÂÓÈÎfi-‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó Ù‡¯ÂÈ Ù˘ ¤ÁÎÚÈÛ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 24 O∫Δøμƒπ√À 2012

∂Ή‹ÏˆÛË ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ ·fi ÙË “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ”

∑ÔÊÂÚfi ÙÔ›Ô ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÂÚ›Ô˘ 3.500 ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ·fi ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, fiÙ·Ó ÔÈ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ‹Ù·Ó ÂÚ›Ô˘ 180. ΔÔ ÙÔ›Ô ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË Á›ÓÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ ˙ÔÊÂÚfi, fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË. Δ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Â‡ÚÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÌfiÓÈÌÔ ¿Á¯Ô˜ ÁÈ· ÔÚÈÛÙÈ΋ ÌÂÙ¿ıÂÛË ÛÙÔÓ ÙfiÔ ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘˜, ·Ó·Ï‡ıËÎ·Ó Û ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ ·fi ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ” .

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

∫ÂÓÙÚÈÎfi˜ ÔÌÈÏËÙ‹˜ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ‹Ù·Ó Ô ·ÈÚÂÙfi˜ ÙÔ˘ ∫À™¶∂ Î·È ÂÎ Ó¤Ô˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÚ¿Ù˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·¿ÓÙËÛ ÛÙ· ‰È·‰Ô¯Èο ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Î·È ÓËÈ·ÁˆÁÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¿ÏÏˆÓ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ·Ú¢ڤıËηÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙ· ˘ËÚÂÛȷο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙȘ 7 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ∞fi Ù· ÂÓÙ·ÌÂÏ‹ ˘ËÚÂÛȷο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· Ù· ‰‡Ô ̤ÏË Â›Ó·È ·ÈÚÂÙ¿ Î·È ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜. ∞Ú¯Èο Ô Î. ªÚ¿Ù˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ÚfiÏÔ ÙˆÓ ·ÈÚÂÙÒÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ıÂÛÌfi Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙÔ 1926, Î·È ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔ 95% ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ. ∞Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔ ∫À™¶∂ ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÙÔÌ‹ Ì ÙË ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË Ù˘ ÌÔÚÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÛÙȘ ·ÔÛ¿ÛÂȘ, ·ÊÔ‡ 10.000 ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ·ÔÛ¿ÛÙËÎ·Ó Ì ‚¿ÛË Ù· ÌfiÚÈ¿ ÙÔ˘˜ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÙËÎ·Ó ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ¯ˆÚ›˜ ÙÔ˘˜ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ÌÂÛ¿˙ÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. “ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ù· ˘ËÚÂÛȷο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ı· ¯ÂÈ-

ÚÈÛÙÔ‡Ó Ôχ ÎÚ›ÛÈÌ· ı¤Ì·Ù· Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎϤÁÔÓÙ·È ¿ÙÔÌ· Ô˘ Ó· ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·˘ı·ÈÚÂÛ›· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È Ó· ÂÁÁ˘ÒÓÙ·È ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ·, ˘ÂÚ·ÛÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÙÔ Î·ÏÒ˜ ÓÔÔ‡ÌÂÓÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡. ÕÏψÛÙ ˙ԇ̠۠ηıÂÛÙÒ˜ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, Ù· ÂÚÁ·Ûȷο ı˘Ì›˙Ô˘Ó “˙Ô‡ÁÎÏ·” Î·È Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÈÚÂÙÔ‡ ı· Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Ì·˙Èο ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜” . ∂ÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, Ô Î. ªÚ¿Ù˘ ¤‰ˆÛ ÙȘ ÂÍ‹˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ: ∞ÔχÛÂȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ: “¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ ‰ÂÛ̇ÔÓÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ „ËÊ›˙ÂÙ·È Î·È ÚÔ¯ˆÚ¿, ‰ÂÓ Ì·˜ ÂÁÁ˘¿Ù·È Ù›ÔÙ· Ù¤ÙÔÈÔ. ¡·È ÌÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ ÂÌ›˜ ‰ÂÓ ÂÊËÛ˘¯¿˙Ô˘Ì Û ·˘Ùfi” . ∞‡ÍËÛË ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ˆÚ·Ú›Ô˘: “∂ÓÒ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ ‰ÂÛ̇ÙËΠÛÙË ¢√∂ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ·‡ÍËÛË ˆÚ·Ú›Ô˘, ¤Ó· Ì‹Ó· ÌÂÙ¿ ÙÔ ·Ó·›ÚÂÛÂ. ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ ÁÈ· fiÙ ÛΤÙÔÓÙ·È ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘. ΔÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ˆÚ¿ÚÈÔ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Â›Ó·È 30 ÒÚ˜ Î·È ÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi 24-21 ÒÚ˜ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È

ÛÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ˆÚ¿ÚÈÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙ·ÂͤÏıÂÈ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ÁÈ·Ù› Ë ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÒÚ· ‰ÂÓ Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ·È Ì ÒÚ· ÂÚÁ·Û›·˜ Û ÁÚ·Ê›Ԕ . ∫ÂÓ¿ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ: “∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÎÂÓ¿ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÙ· Û¯ÔÏ›·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÈÛÙÒÛÂȘ ÁÈ· ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ. ∞fi ÙȘ 4.400 ÈÛÙÒÛÂȘ Ô˘ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË, ·¤ÌÂÈÓ·Ó ÌfiÓÔ 200. ∞¤ÌÂÈÓ·Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÌfiÓÔ ÔÈ ÈÛÙÒÛÂȘ ·fi ÙÔ ∂™¶∞. √È Û˘Óı‹Î˜ ı· ¯ÂÈÚÔÙÂÚ‡ÛÔ˘Ó ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ηıÒ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ‰È·ÚÚÔ¤˜ ÛÙÔÓ Δ‡Ô ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ÌÓËÌfiÓÈÔ, ÔÈ ÈÛÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ ı· ÌÂȈıÔ‡Ó ÛÙȘ 2.000, ·fi 15.000 Ô˘ ‹Ù·Ó ʤÙÔ˜. ∂Ô̤ӈ˜ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ı· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ “ÎfiÏ·ÛË” . ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Û¯ÔÏ›ˆÓ: “°È· ʤÙÔ˜ ‰ÂÓ Â·ÚΛ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ¤ÍÔ‰·, ÂÓÒ Ù· Û¯ÔÏ›· ÛÙË μfiÚÂÈÔ ∂ÏÏ¿‰· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÎÙÒ Ì‹Ó˜ ı¤ÚÌ·ÓÛË”. ªÂÙ·ı¤ÛÂȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ: “¢ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ʤÙÔ˜, ηıÒ˜ ÈηÓÔÔÈ‹ıËΠÌfiÓÔ ÙÔ 25%. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ÌÂÙ·ı¤ÛÂˆÓ Î·È Ó· ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ó· οÓÔ˘Ó ·›ÙËÛË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ ·Ó ˘ËÚ¤ÙËÛ·Ó ÛÙËÓ ÔÚÁ·ÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË, ÁÈ· Ó· ÍÂÌÏÔοÚÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·” .

● ∫ÂÓÙÚÈÎfi˜ ÔÌÈÏËÙ‹˜ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ‹Ù·Ó Ô ·ÈÚÂÙfi˜ ÙÔ˘ ∫À™¶∂ Î·È ÂÎ Ó¤Ô˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÚ¿Ù˘

¶ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ: “√ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰ÂÛ̇ÙËΠӷ ·ÓÔ›ÍÂÈ Í·Ó¿ Ë ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÙˆÓ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ Î·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰ÂÓ ¤Î·Ó ٛÔÙ· ÛÙËÓ Ú¿ÍË” . ∞ÔÛ¿ÛÂȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ: “πηÓÔÔÈ‹ıËΠÙÔ 84% ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ÂÓÒ ¤Ú˘ÛÈ ‹Ù·Ó 75%. ΔÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ‹Ù·Ó fiÙÈ ¤ÁÈÓ·Ó Ì fiÚÔ˘˜ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜” . ªfiÓÈÌÔÈ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ›: “º¤ÙÔ˜ ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÌfiÏȘ ¤ÓÙ ‰¿ÛηÏÔÈ, ÂÓÒ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ıËÎ·Ó 1.500. ™ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ¯¿ıËÎ·Ó 3.500 ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ Û ‰·ÛοÏÔ˘˜ Î·È ÓËÈ·ÁˆÁÔ‡˜, ÂÓÒ ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÌfiÏȘ 180 ¿ÙÔÌ·. ¢ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È

ÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ· Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ› ∞™∂¶ ÁÈ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â›Ó·È ÔÈ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜” . √ ·ÈÚÂÙfi˜ ÙÔ˘ ¶À™¶∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË, Î. º›ÏÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “‹Ú·Ì ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ˆ˜ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ” ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ì ÙÔÓ È‰È·›ÙÂÚÔ ÚfiÏÔ Î·È ÙË ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ·ÈÚÂÙÒÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÎfiÓÙÚ· ÛÙȘ ÂÏ·ÙÂȷΤ˜ ÏÔÁÈΤ˜, ¿ÓÙ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Î·È ‰›Ï· ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·”.

°È· ÙÔ 2013 ÌÂÙ·Ù›ıÂÙ·È Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ

∞Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÂÚÁÔÏ·‚›· ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘

™Ô‚·Ú¤˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ÛÙȘ Ô‰ÈΤ˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡

ÕıÏÈ· Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·

°π∞ ÙÔ 2013 ÌÂÙ·Ù›ıÂÙ·È Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙȘ Ô‰ÈΤ˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ Ì ÙÔ ·ÛÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô, ÂÓÒ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÛÊ·ÏÙÔÛÙÚÒÛÂȘ. ΔÔ ‰›ÎÙ˘Ô Ô‰ÒÓ ÛÙȘ ‚fiÚÂȘ Û˘ÓÔÈ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÔÈ Ô‰Ô› Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÁÔÏ·‚›· ÙˆÓ Û˘Ó‰¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ·. ∞Ó¿‰Ô¯Ô˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ‹Ù·Ó ÎÔÈÓÔÚ·Í›· Ô˘ ‰ÂÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙÔ ¤ÚÁÔ ·fi ÙÔ 2007 Î·È ÚfiÛÊ·Ù· ÎËÚ‡¯ıËΠÔÚÈÛÙÈο ¤ÎÙˆÙË, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ÛÙÔ ˘fi ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô. ΔÔ ¤ÚÁÔ ‹Ù·Ó ÂÓÙ·Á̤ÓÔ ·Ú¯Èο ÛÙÔ °’ ∫¶™ Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È ·fi ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË 1.102.067,62ú Ù˘ Û˘Ì‚·ÙÈ΋˜ ‰·¿Ó˘ ÙÔ˘ ·ÔÚÚÔÊ‹ıËΠÌfiÓÔ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Î·È ÙÂÏÈο ·ÂÓÙ¿¯ıËΠÛÙȘ 3/5/2010 Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ηٷÛ΢·Ûı¤ÓÙÔ˜ ¤ÚÁÔ˘ ¤ÁÈÓ ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Ô˘ ÂÚÈÎÏ›ÂÙ·È ·fi ÙȘ Ô‰Ô‡˜ ∞ÏΛ˘ - ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ - ∞ÚÈ¿‰Ó˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ Ô‰Ô› ∞ÏΛ˘, ∫·Ï˘„Ô‡˜, ∂˘Ú˘‰›Î˘, ∞ÚÈ¿‰Ó˘, ∞Ù·Ï¿ÓÙ˘. ªÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ·Ó·‰fi¯Ô˘ Ë Δ¯ÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÚÔ¯ˆÚ› ÛÙ·‰È·Î¿ Ì ‚¿ÛË Î·È ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÛÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ÂÎÎÚÂÌÔًوÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ Î. ºÒÙË §·ÌÚÈÓ›‰Ë ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ∫∫∂. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ì ›‰ÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ·ÛÊ·ÏÙÔÛÙÚÒıËÎ·Ó ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ Ô‰Ô‡ ¶˘ı›·˜ Î·È Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞‰Ú¿ÛÙÔ˘, ÂÓÒ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ¯ÒÚÔ˜ Ú·Û›ÓÔ˘ ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∞fiÏψÓÔ˜ Î·È ∞ÚÈ¿‰Ó˘. Œ¯Ô˘Ó ‰Â ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ¤ÚÁÔ “¢È¿ÓÔÈÍË Î·È Î·Ù·Û΢‹ Ô‰ÒÓ ÛÙÔÓ ∂ÓÈ·›Ô ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘” (Ë ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËΠ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ), Ë Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ Ô‰Ô‡ ™Â̤Ï˘, Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞Ù·Ï¿ÓÙ˘ (·fi ∞‰Ú¿ÛÙÔ˘ ¤ˆ˜ ∏Ú·ÎϤˆ˜) Î·È Ù˘ ∞‰Ú¿ÛÙÔ˘ (·fi ∞Ù·Ï¿ÓÙ˘ ¤ˆ˜ π¤ˆÓ) ÔÈ Ôԛ˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2013.

¶∞ƒ∞¢∂Ã∂Δ∞π Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙËÓ ¿ıÏÈ· ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· Î·È ÚÔ¯ı¤˜, ̤ۈ ·¿ÓÙËÛ˘ Ô˘ ‰fiıËΠÛÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ∫∫∂, Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ºÒÙ˘ §·ÌÚÈÓ›‰Ë˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÂÚÁÔÏ·‚›· ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. √ Î. §·ÌÚÈÓ›‰Ë˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ ··ÈÙ›, ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Û‚·ÛÌÔ‡ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ, ÌÈ· ·Ó·‚·ıÌÈṲ̂ÓË ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ΔËÓ Â·ÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÂÎÙÂٷ̤Ó˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Â͈ڷ˚ÛÌÔ‡, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÚÁÔÏ·‚›·˜ Ô˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ë ÀËÚÂÛ›· ¶Ú·Û›ÓÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘, Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙÂ Ô ¯ÒÚÔ˜ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ì›· ¢ÚÂ‹ ÂÈÎfiÓ·. ™‹ÌÂÚ· Ë Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Ô Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË ·fi ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ Ù¿ÊˆÓ, ηıÒ˜ ÛÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÁηٷÏÂÈÊı› ·ÎfiÌË Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÙÚÔÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ 2012, ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÙÔ ¤ÚÁÔ “∂ÚÁ·Û›Â˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ¡ÂÎÚÔÙ·Ê›Ԣ Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ” ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 20.000 ú, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ÌÂϤÙË Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ı· ¤ÚıÔ˘Ó ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ʇϷ͢ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, Ë ÌÔÓ·‰È΋ ›ÛÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘, Ë Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ, Â›Ó·È ·ÓÔȯً ·fi ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹ ¤ˆ˜ ÙË ‰‡ÛË ÙÔ˘ ËÏ›Ô˘ Î·È ÂϤÁ¯ÂÙ·È ·fi ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘. ™ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÁÈ· ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡, ÔÈ ‰Â Û¯ÂÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ı¤Ì·Ù· Ù·ÊÒÓ Î·È ÂÎÙ·ÊÒÓ ‰›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ, ÛÙË ı¤ÛË “∫Ô‡ÎÔ˜” .

∞ÂÚÁÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÙÚ·Â˙Ô¸¿ÏÏËÏÔÈ ∂π∫√™πΔ∂Δƒ∞øƒ∏ ·ÂÚÁ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÙÚ·Â˙Ô¸¿ÏÏËÏÔÈ, fiˆ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· Ù˘ √Δ√∂, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·ÈÊÓȉȷÛÙÈ΋ ηٿıÂÛË ÙÚÔÔÏÔÁ›·˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Ë ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ ÀÁ›·˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ∂√¶ÀÀ. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë √Δ√∂ ÂÓÂÚÁÒÓÙ·˜ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ 4075/2012 ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∂ÓÈ·›Ô˘ Δ·Ì›Ԣ ÀÁ›·˜ ΔÚ·Â˙Ô¸·ÏÏ‹ÏˆÓ (∂ΔÀΔ) Û‡Ìʈӷ Î·È Ì ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÈ΋ ÌÂϤÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ‹‰Ë ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∞Ó·ÏÔÁÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹, “¤Ú¯ÂÙ·È ÌÈ· ÙÚÔÔÏÔÁ›· - Ï·ÈÌËÙfiÌÔ˜ Ù˘ ˘Á›·˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙Ô¸·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜, Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÎÔfi ÙË ÏËÛÙ›· ÙˆÓ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ”. “∂›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·ÏÏ¿ Î·È Ì fiÛ· ¿ÏÏ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÂÚÈ‚fiËÙ· ̤ÙÚ· Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜, Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙Ô¸·ÏÏ‹ÏˆÓ ÛÙÔ¯ÔÔÈÂ›Ù·È ÌÂıÔ‰Â˘Ì¤Ó· Î·È ·ÚÔÎ¿Ï˘Ù·, Ì ÛÎÔfi Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó Ù· Û¯¤‰È· Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÁÈ· ÙȘ ΔÚ¿Â˙˜” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë √Δ√∂ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘.


M·ÁÓËÛ›· 15

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 24 O∫Δøμƒπ√À 2012

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›· Ù˘ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘

“√ÌËÚ›·” ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì ·Ó·ËÚ›· ÛÙ· ∫∂¶∞ · ÙÂÚÌ·ÙÈÛÙ› Ë “ÔÌËÚ›·” ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì ·Ó·ËÚ›· (∞ÌÂ∞) ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ¶ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ (∫∂¶∞) ˙‹ÙËÛ·Ó ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ‰Âο‰Â˜ ̤ÏË ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ∞ÌÂ∞, Ù˘ÊÏÒÓ, ¯ÚÔÓ›ˆ˜ ·Û¯fiÓÙˆÓ ·fi ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ·Ó·ÈÌ›· Î·È ÓÂÊÚÔ·ıÒÓ, Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ¤Íˆ ·fi ÙÔ ∫∂¶∞ μfiÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È ·¤ÎÏÂÈÛ·Ó Û˘Ì‚ÔÏÈο, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÚÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∫∂¶∞ Î·È Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ.

¡

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

∫Ú·ÙÒÓÙ·˜ ·Ófi Î·È ÛËÌ·›Â˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔÓ “·Ó¿ÏÁËÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÙˆÓ ∫∂.¶.∞. Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ̷ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹ Û ϛÛÙ˜ “ÔÌËÚ›·˜” , Ô˘ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙˆÓ ∞ÌÂ∞ Î·È ÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·Ê·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘˜. ∫·È ÙÔ‡ÙÔ ÁÈ·Ù›, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÂÁÎψ‚ÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜ Î·È Ù˘ ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ·˜ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘˜ Û ϛÛÙ˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜, ·ÚÔ¯¤˜ fiˆ˜ ÂȉfiÌ·Ù· ·Ó·ËÚ›·˜, Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È Ë ÈÛ¯‡˜ ÙˆÓ ‚È‚ÏÈ·Ú›ˆÓ ˘Á›·˜ ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È” . Δ· ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·ËÚ›· ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: -¡ÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· Ù· Â› Ì‹Ó˜ ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ӷ ∞ÌÂ∞ ÛÙȘ Ï›ÛÙ˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÙˆÓ ∫∂.¶.∞. Î·È ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ‰È·‰Èηۛ· Â·ÓÂͤٷۋ˜ ÙÔ˘˜ - Ì ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ: - ™˘Ó¤¯ÈÛË ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ·Ó·ËÚ›·˜. - ∞˘ÙfiÌ·ÙË ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ Áӈ̿Ù¢Û˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ï‹ÍÂÈ. - ¶·Ú¿Ù·ÛË ÈÛ¯‡Ô˜ ÛÙ· ‚È‚ÏÈ¿ÚÈ· ˘Á›·˜. -∞Ó·ÁÓÒÚÈÛË Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Ó¤ˆÓ ηÙËÁÔÚÈÒÓ ·Ó·ËÚ›·˜,

ÛÔ‚·ÚÒÓ Î·È ÌË ·Ó·ÛÙÚ¤„ÈÌˆÓ Î·È ·˘ÙfiÌ·ÙË ÔÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛË Áӈ̿Ù¢Û˘ ·Ó·ËÚ›·˜ ·˘ÙÒÓ. -∏ Áӈ̿Ù¢ÛË ·Ó·ËÚ›·˜ Ó· ·ÔÙÂÏ› ÂÓÈ·›Ô ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ·ÚÔ¯¤˜. -∂ȉÈ΋ ̤ÚÈÌÓ· ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÓËÛȈÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ. -ΔËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙˆÓ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ Ó· ÚÔ‚·›ÓÔ˘Ó Û ηْ Ô›ÎÔÓ ÂͤٷÛË ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì ‚·ÚÈ¿ ·Ó·ËÚ›·. -ªÂ›ˆÛË ÙÔ˘ ηıÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ (15) ÁÈ· ÌË ÎÔÈÓ¤˜ Î·È ‰È·‰Â‰Ô̤Ó˜ ·Ûı¤ÓÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛˆÓ. -∫·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ 46,14ú ·fi ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ·ÈÙÔ‡ÓÙˆÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Î·È ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ·Ó·ËÚ›·˜. ¢˘Ó·ÌÈÎfi “·ÚÒÓ” ¤‰ˆÛ·Ó ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Î·È Ù· ·È‰È¿ Ì ·Ó·ËÚ›·. “∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ ÂÌ›˜, ·Ó¿ËÚÔÈ Î·È ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜, ¿ÙÔÌ· Ì ÓÔËÙÈ΋ ·Ó·ËÚ›·, Ì ·˘ÙÈÛÌfi, Ì ۇӉÚÔÌÔ Down, Ì ÂÁÎÂÊ·ÏÈ΋ ·Ú¿Ï˘ÛË, ‚·ÚȤ˜ Î·È ÔÏÏ·Ϥ˜ ·Ó·Ëڛ˜, Ù· ¿ÙÔÌ· Ì οı ·Ó·ËÚ›·, ÔÈ ¯ÚfiÓÈ· ¿Û¯ÔÓÙ˜,

Û‡ÛÛˆÌÔ ÙÔ ÂıÓÈÎfi ·Ó·ËÚÈÎfi ΛÓËÌ·, Ó· ηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì ·fiÏ˘Ù· ۷ʤ˜, Ì ÙÔÓ ÈÔ ÍÂοı·ÚÔ ÙÚfiÔ, Û οı ·ÚÌfi‰ÈÔ ÊÔÚ¤· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙ›·˜, fiÙÈ Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·ËÚ›· Î·È ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ Ì·¯fiÌ·ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ¿ Ì·˜. Δ¤ÏÔ˜ È· Û ÓÔÔÙÚÔ›Â˜ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ·Ó·ËÚ›·˜, Ù· ∫∂¶∞, Û ۇÁ¯ÚÔÓË ª·ÎÚfiÓËÛÔ, ÂȯÂÈÚÒÓÙ·˜ Ó· ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô ÙÔ˘ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎÔ‡ ·ÔÛ¿ÛÌ·ÙÔ˜, Ù· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·ËÚ›· Î·È ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜, Ì fiÏÔ ÙÔ˘˜ ÙÔ ‰‹ıÂÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ‰··ÓÒÓ, ÁÈ· ÙËÓ Â˘·ı‹ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì ·Ó·ËÚ›·. ∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ù¤ÏÔ˜” ÙfiÓÈÛÂ Ë Î. ƒ¿ÓÈ· ∫·Ú·ÓÈÎfiÏ·, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °ÔÓ¤ˆÓ ¶·È‰ÈÒÓ Ì ·Ó·Ëڛ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë Î. ∫·Ú·ÓÈÎfiÏ·, Ë ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì ·Ó·ËÚ›· ηı˘ÛÙÂÚ› ÛÙ· ∫∂¶∞ ·fi 8 ̤¯ÚÈ 14 Ì‹Ó˜... ΔÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi Îfi‚ÔÓÙ·È ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È Ù· ÂȉfiÌ·Ù· Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ¿Û¯ÔÓÙ˜, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ó· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙË-

ıÔ‡Ó, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ Áӈ̷Ù‡ÛÂȘ Î·È ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, ‰ÂÓ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Ù· ‚È‚ÏÈ¿ÚÈ· ˘Á›·˜ ÙˆÓ ·Û¯fiÓÙˆÓ... “Œ¯Ô˘Ì ¯ÔÚÙ¿ÛÂÈ “ı·” ” , ÚfiÛıÂÛÂ Ë Î. ∫·Ú·ÓÈÎfiÏ·. “À¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙȘ ÂÈÙÚÔ¤˜ Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó 8 Ì‹Ó˜ ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ, ·ÎfiÌË Î·È ¤Ó· ¤ÙÔ˜, ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË ¤Ó· ÂÓÙ¿ÌËÓÔ Î·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ, ‰ÈfiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Û ·˘Ù‹ ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÙˆÓ 500-600 ¢ÚÒ Î·È Î¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÛÙÔ Â›‰ÔÌ·” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ∞ÓÙÒÓ˘ ª¤ÎÔ˜, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¶·Û¯fiÓÙˆÓ ·fi ªÂÛÔÁÂȷ΋ ∞Ó·ÈÌ›· ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô˘ ·ÚÈıÌ› 100 ̤ÏË, ÂÓÒ ÔÈ ¿Û¯ÔÓÙ˜ Êı¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ 150. “√ ·Ó¿ËÚÔ˜ Â›Ó·È ·Ó¿ËÚÔ˜, fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ›ӷÈ. √È “Ì·˚ÌÔ‡‰Â˜” ·Ó¿ËÚÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰ÈÎfi Ì·˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ·. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó, fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ Á›ÓÔ˘Ì ÙÚÔÊ‹ ÛÙ· Û·ÁfiÓÈ· Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜, Ù˘ ‰‹ıÂÓ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜, Ù˘ ‰‹ıÂÓ ·ÍÈÔÎÚ·Ù›·˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó·ËÚ›· ÁÈ· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÛfi‰ˆÓ ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. ∂›Ó·È ‰Â›ÁÌ· ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ô Û‚·ÛÌfi˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÌÂÈÔÓfiÙËÙ˜ Î·È ‰Â›ÁÌ· ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ-

● ¢Âο‰Â˜ ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·ËÚ›· Î·È ¯ÚÔÓ›ˆ˜ ¿Û¯ÔÓÙ˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËÎ·Ó Û˘Ì‚ÔÏÈο ¯ı˜ ÛÙÔ ∫∂¶∞ μfiÏÔ˘

·˜, fiÙÈ ÂÌ›˜ ˘¿Ú¯Ô˘ÌÂ, ›Ù ÙÔ ı¤ÏÔ˘Ó, ›Ù fi¯È. ¢ÂÓ ÌÔÚ› ÙÔ ∫∂¶∞ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È Ó· ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÂÚ›Ô˘ 60.000 ·Ó¿ËÚÔ˘˜ ÛÙȘ Ï›ÛÙ˜ ˆ˜ fiÌËÚÔ˘˜. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Â̤ӷ ‹ ÙÔÓ Î¿ıÂ Ù˘ÊÏfi, ÙÔÓ Î¿ı ·Ú·ÏËÁÈÎfi, Ó· ÙÔ˘ Îfi‚ÂÈ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ ‚È‚ÏÈ¿ÚÈÔ ˘Á›·˜. ∞ÚÓÂ›Ù·È Ó· ÙÔ ·Ó·ÓÂÒÛÂÈ, ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∫∂¶∞” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. §. ¶·Ú·Û΢¿˜, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ Δ˘ÊÏÒÓ. “√È ÓÂÊÚÔ·ı›˜, ·Ú’ fiÙÈ Â›Ó·È ÈÛÙÔÔÈË̤ÓË Ë ·Ó·ËÚ›· Ì·˜ Ì ÔÛÔÛÙfi 80% ÂÎ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘, ˘¿Ú¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈ· Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÛÙÔ ∫∂¶∞. ª·˜ ˙ËÙ¿Ó ¤Ó· “οÚÔ” ¯·ÚÙÈ¿ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔ¤ÏÂÁ¯Ô. ∫È ·˘-

ÕÚ¯ÈÛ·Ó ÔÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂ÛÙ›·Û˘ ¢È·ÛΤ‰·Û˘

ªÂ ¤Ó·Ó ÂȉÈÎfi ÁÈ·ÙÚfi ı· Ì›ÓÂÈ Û ϛÁ˜ Ë̤Ú˜ Ë øƒ§

¶Ú¿ÛÈÓÔ ÛÙËÓ Ô‰fi ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜

™∂ Ó¤· ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ

•∂∫π¡∏™∞¡ ÔÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ·Ù·Ú¯ÒÓ ÂÛÙ›·Û˘-‰È·ÛΤ‰·Û˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·Ó¿ ‰ÚfiÌÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË Ó¤· ∫·ÓÔÓÈÛÙÈ΋ ¢È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· Ù· ÙÚ·Â˙Ôηı›ÛÌ·Ù·. Ãı˜ ÙÔ Úˆ› Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó 22 ηٷÛÙË̷ٿگ˜ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Î·È Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, Ô ‰È¿‰ÚÔÌÔ˜ ‰È¤Ï¢Û˘ Â˙ÒÓ Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ·fi Ù· 2,5 ÛÙ· 2 ̤ÙÚ·, ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ Ù˙·ÌÈÒÓ ÛÙ· ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈο ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ó· ·˘ÍËı› ·fi ÙÔ 1,80 ÛÙ· 2 ̤ÙÚ·, Ó· ÂÈÙÚ·› ‰›ÚȯÙË Ù¤ÓÙ· Û ÙÚ›· ·Ú·Ïȷο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¶Ú·Û›ÓÔ˘ ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ÌÂϤÙ˘ ÁÈ· ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÔÈ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ·Ó·‚·ıÌÈÛÙ› ·ÈÛıËÙÈο ÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ̤وÔ. ™‹ÌÂÚ· ÔÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÛÙȘ 11 .Ì. Ì ÙÔ˘˜ ηٷÛÙË̷ٿگ˜ ÂÛÙ›·Û˘-‰È·ÛΤ‰·Û˘ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘ Î·È √ÁÏ Î·È ÛÙȘ 2 Ì.Ì. Ì ÙÔ˘˜ ηٷÛÙË̷ٿگ˜ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘, ΔÔ¿ÏË, ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ Î·È Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË. Ãı˜ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∫·Ù·ÛÙËÌ·Ù·Ú¯ÒÓ Î. ∞. ∞ı·Ó·Ûfi˜ Ì ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Î. π. °ÚËÁÔÚ›Ô˘, Ô˘ ËÁ‹ıËΠΛÓËÛ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ó¤Ô˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÌËÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤Ô˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È Ó· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· 31 ̤ÏË Ô˘ ›¯·Ó ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ, ̤۷ ·fi ÙËÓ ŒÓˆÛË. ∂›Û˘ ÔÈ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ı· Û˘ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÂÈÙÚÔ¤˜ ·Ó¿ ‰ÚfiÌÔ, Ô˘ ı· ÂȂϤÔ˘Ó ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ∫·ÓÔÓÈÛÙÈ΋˜ ¢È¿Ù·Í˘ Ô˘ ı· Û˘ÌʈÓËı› Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Î·È ı· ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ŒÓˆÛË ÁÈ· fiÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ· ·Ó·Î‡ÙÂÈ. ∂ÊfiÛÔÓ Î¿ÔÈÔ˜ ηٷÛÙË̷ٿگ˘ ·ÚÂÎÙÚ¤ÂÙ·È, ı· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È ÂÁÁڿʈ˜ ·fi ÙËÓ ŒÓˆÛË Î·È ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÂÙ·È, ÙfiÙ ı· ηٷÁÁ¤ÏÏÂÙ·È ·fi ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ŒÓˆÛË ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ‰ËÌÔÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›·. ™¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ¤Ï·‚ ÚÔ¯ı¤˜ Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘. ∞fi ÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ·Ù·Ú¯ÒÓ ı· ÚÔ¤ÏıÂÈ ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ ÚÔÙ¿ÛˆÓ, Ô˘ ı· ηٷÙÂı› ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ, fiˆ˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÛÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË, ÂÊfiÛÔÓ Ô ¢‹ÌÔ˜ ·ÚÓËı› ÙȘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ı· ˙ËÙËı› ·Ú¿Ù·ÛË ‰‡Ô ¯ÚfiÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ Ó¤·˜ ∫·ÓÔÓÈÛÙÈ΋˜ ¢È¿Ù·Í˘ ÁÈ· Ù· ÙÚ·Â˙Ôηı›ÛÌ·Ù·. √È Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ı· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó ·Ó·Ï˘ÙÈο ÁÈ· ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÙfiÛÔ ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ μfiÏÔ˘, fiÛÔ Î·È Î¿ı ‰ËÌÔÙÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Í¯ˆÚÈÛÙ¿. ¢∏ª√.™.

Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÚÂȘ-Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜. ∫·È Ó· Â›Ó·È ÂÓÙ¿ÍÂÈ Ù· ¯·ÚÙÈ¿. ¢ÈfiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È, ı· Ì·˜ ͷӷʈӿÍÔ˘Ó. ∞Ó Â›Ó·È ÂÓÙ¿ÍÂÈ, ı· Ì·˜ ÂȉÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÓÙÂ-¤ÍÈ Ì‹Ó˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¤¯Ô˘Ì ¯¿ÛÂÈ ÙȘ οÚÙ˜, ÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ··ÏÏ·Á¤˜, ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ. °È’ ·˘Ùfi Î·È Â›Ì·ÛÙÂ Â‰Ò Û‹ÌÂÚ·, Ó· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËıÔ‡ÌÂ, Û 39 fiÏÂȘ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∫·ı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó ÔÈ ÂÈÙÚÔ¤˜, ‰ÈfiÙÈ ÂÚÓÔ‡Ó ÌÈ·‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ ÙÔ Ì‹Ó· 10-15 ¿ÙÔÌ· οı ÊÔÚ¿. ¡· Û˘Ó‰ÚÈ¿˙Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÈ ÂÈÙÚÔ¤˜ Î·È Ó· ÂÚÓÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¿ÙÔÌ·” ˙‹ÙËÛÂ Ô Î. μ. °È·ÓÓ¿ÎÔ˜, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¡ÂÊÚÔ·ıÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜.

¡¤· ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∫Ú·˘Á‹ ·ÁˆÓ›·˜

ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÙË ·fi ÓÂÊÚÔ·ı›˜ ÌÂıÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ô‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙÔ˘ ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎÔ‡ șٷ fiÚÈ¿ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó Êı¿ÛÂÈ ÔÈ ÓÂÊÚÔ·‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙÔ˘ È·ı›˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÙÚÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. Ÿˆ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔÓ›Ï·Ó ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÀÁ›·˜ Î·È ÙÔÓ ˙Ô˘Ó, Û ϛÁ˜ Ë̤Ú˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÂ›Ù·È Ô Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ÚÔ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Ù˘ øƒ§ Î·È ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó. ¤ÙÛÈ Ë ∫ÏÈÓÈ΋ ı· Ì›ÓÂÈ Ì ¤Ó· ÁÈ·ÙÚfi. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏΔÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÏˆÓ Ù· ÂÍ‹˜ ·ÈÙ‹Ì·Ù·: “1. ¶ÚfiÛÏË„Ë È·∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û˘Ó‰ڛ·Û ÚÈÓ ÌÂÚÈΤ˜ ËÙÚÒÓ ¡ÂÊÚÔÏfiÁˆÓ ÛÙË ªÔÓ¿‰· Ì·˜, ‰ÈfiÙÈ Ì¤Ú˜ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û Ӥ¤¯Ô˘Ó ·ÔÌ›ÓÂÈ ÙÚÂȘ È·ÙÚÔ› ÓÂÊÚÔÏfiÁÔÈ Â˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·Û ÂηÙfiÓ ¤ÓÙ ·ÈÌÔηı·ÚfiÌÂÓÔ˘˜, Û ӷ‰Â›ÍÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›ÙÚÂȘ ‚¿Ú‰È˜ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜. Ÿˆ˜ Î·È ¤ÏÏÂÈÔ˘ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. „Ë È·ÙÚÒÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Û fiϘ Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÙȘ ÎÏÈÓÈΤ˜ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Ì·˜. Á·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î. §ÂˆÓ›‰·˜ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ÙÔ Î‡2. ∫‡ÚÈ ˘Ô˘ÚÁ¤, Â›Û˘ ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÚÈÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Ë ·Ô‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙÔ˘ ¡ÔÛÔ- ● ¡¤Â˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· Ó· Ì·, ˘¿Ú¯ÂÈ Ì ٷ ˘¿Ú¯ÔÓÙ· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÎÔÌ›Ԣ ·fi È·ÙÚÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, ȉ›ˆ˜ Û ·Ó·‰ÂȯıÔ‡Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÛÙË ª.Δ. ¡ÂÊÚÔ‡. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ·ÎfiÌ· Ù· ÎÏÈÓÈΤ˜, fiˆ˜ Ë øƒ§, Ë √Êı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋, ÎÔÈÓˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· (‰¤Î· ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi) Ë √˘ÚÔÏÔÁÈ΋, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ¶·È‰È·ÙÚÈ΋ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·ÎfiÌË Â‰Ò Î·È ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ϤÔÓ. ™Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ ·Ô¯ˆÚ› Ì Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÔÓ¿‰· Ì·˜. ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ ÂÈÎÚ·Ù› ·Ó·ÛÙ¿ÙˆÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË Ô ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÂȉÈÎÔ‡˜ 3. ∂›Û˘, ÔÏÏÔ› ÓÂÊÚÔ·ı›˜, Î·È ÂȉÈο ÌÂÙ·ÛË ÁÈ· ÙÚÂȘ ÏfiÁÔ˘˜: ¶ÚÒÙÔÓ, ÏfiÁˆ Ù˘ ηıȤÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Ù˘ øƒ§, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÌÔÛ¯Â˘Ì¤ÓÔÈ, ÓÔÛËχÔÓÙ·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ÚˆÛ˘ Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ·Ó·ÊÔÚ¿˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·ÁÂ›Ù·È ¤ÓÙÔÓÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È ÛÙË μ’ ¶·ıÔÏÔÁÈ΋, fiÙ·Ó ÂÊËÎfiÌË Î·È Î·ÚÎÈÓÔ·ı›˜ Ó· ˘Ô¯ÚÂÒÓÔÓÙ·È Ó· Ù˘ ∫ÏÈÓÈ΋˜ Î·È Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘. ÌÂÚ‡ÂÈ, Ë ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÏÈ¿ Ù¤Ú˘Á·, ÏËÚÒÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘˜, ‰Â‡ÙÂÚÔÓ, Ïfi√ ›‰ÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ÎÈÛ Ôχ η΋ ηٿÛÙ·ÛË. Áˆ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÙÚ›ÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ˆ˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Î·È Î¿ÔÈ4. £· ı¤Ï·Ì ӷ Û·˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ì ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔÓ, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ‰È·‰Ô¯ÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙȘ ÙÈ̤˜ Ô˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ Ô‰Ô‡, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË Â›Ó·È ÚÔ˜ Ì·˜ Î·È ÙËÓ ·fiÁÓˆÛ‹ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÈÊÓȉȷÛÙÈ΋ ÙˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ. Û˘˙‹ÙËÛË. ¶¿ÓÙˆ˜ ÙÔ ÈÔ Èı·Ófi Â›Ó·È Ó· Á›ÓÂÈ ·fiÊ·ÛË Ì ·Ú. ÚˆÙ. 40890/28-09-2012 ÙÔ˘ ∂√ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ º·Ú̷΢ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ηÏ› ÙË ÌÂıÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. √¶ÀÀ ÁÈ· Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Û΢·Û ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ™ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÛÌ¿ÙˆÓ Ì ‚¿ÛË ÙË ‰Ú·ÛÙÈ΋ Ô˘Û›·, ¯ˆÚ›˜ η̛· ÙÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁˆÓ, ÒÙ· Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¿, ÙȘ ·ÚÁ›Â˜ Î·È ÙȘ ˘Âڈڛ˜ ÛËÂÍ·›ÚÂÛË. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·fiÛÙ ӷ ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. Ì›ˆÛ ˆ˜ ÂÍÔÊÏ‹ıËÎÂ Î·È Ô ª¿ÈÔ˜. Ê·ÛË ıˆÚ› ˆ˜ ÂÈÚ·Ì·Ùfi˙ˆ· ÙÔ˘˜ ∞ÏÏ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÔÈ ÙÚÂȘ ¯ÚfiÓÈ· ¿Û¯ÔÓÙ˜, ·ÊÔ‡ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÌ‹Ó˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Û ıÂÚ·¢ÙÈΤ˜ ·ÁˆÁ¤˜ ÂÍÔÊÏËı›. À¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ¯·ÌËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ Ô˘ ÂÈϤÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Ï·Ì‚¿ÓÂÈÓ Ì¤¯ÚÈ Î·È 300ÁÂÙ·È Î¿ı ÊÔÚ¿ Î·È ÂȉÈο ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·400 ¢ÚÒ ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ¯ÚËÌÔÛ¯Â˘Ì¤ÓÔ˘˜. ∂Ӊ¯fiÌÂÓË ·ÏÏ·Á‹ Ì·ÙÈÎfi ÔÛfi Ô˘ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· Ù˘ ‚·ÛÈ΋˜ Ê·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ·Ó·ÛÔη√ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ÙÔ˘ 2Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ ˘Ô¯ÚÂÒÙ·ÛÙ·ÏÙÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Ì ÁÂÓfiÛËÌ· ·Ó·∞ÁÚÈ¿˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ √‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÂȘ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÛÔηٷÛÙ·ÏÙÈο, ·˘ÙfiÌ·Ù· ı· ¤ıÂÙ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 24 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 6 Ì.Ì. ÛÙÔ 2Ô ÓÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ. Û ΛӉ˘ÓÔ ÙfiÛÔ ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ∞ÁÚÈ¿˜ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÔÌÈÏ›· Ì ı¤Ì·Ù·: ™ÙÔÌ·ÙÔ˘ ÌÔۯ‡̷ÙÔ˜, fiÛÔ Î·È ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÙÈ΋ ˘ÁÈÂÈÓ‹ & ÚfiÏË„Ë ÛÙ· ·È‰È¿, ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈÎÒÓ ÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ Û‡·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ, √ÚıÔ‰ÔÓÙÈ΋ ıÂÚ·›·. ªÂ Ó¤Ô ‰ÂÏÙ›Ô ÓÔÏfi ÙÔ˘ Ì ·Úfi‚ÏÂÙ˜ Î·È ÌÔÈÚ·›Â˜ √ÌÈÏËÙ¤˜ ı· Â›Ó·È ÔÈ Î.Î: ºÈÏ›Ô˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˜, °ÂÓÈÎfi˜ √‰ÔÓÙ›·Û˘Ó¤ÂȘ ÙËÓ ·fiÚÚÈ„Ë ÙÔ˘ ÌÔۯ‡ªÂ Ó¤Ô ‰ÂÏÙ›Ô ÙÈÌÒÓ ı· ÚÔÌËı‡ÔÙÚÔ˜, ºÈÏ›Ô˘ μÈ‚‹, ∂ȉÈÎfi˜ √ÚıÔ‰ÔÓÙÈÎfi˜, ∫·„¿Ï˘ £Âfi‰ˆÚÔ˜, Ì·ÙÔ˜, ›Ûˆ˜ Î·È ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ” . ÓÙ·È ·fi Û‹ÌÂÚ· Ù· Ê¿Ú̷η ·fi ÙȘ ∂ȉÈÎfi˜ √ÚıÔ‰ÔÓÙÈÎfi˜. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚË ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜ ·Ôı‹Î˜ Ù· Ê·Ú̷Λ·. ¶¿ÓÙˆ˜ ÛÙÔÓ

∂Ή‹ÏˆÛË ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ÁÈ· ÙË ÛÙÔÌ·ÙÈ΋ ˘ÁÈÂÈÓ‹


M·ÁÓËÛ›· 16 μÚ¿‚¢ÛË Ì·ıËÙÒÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·fi ÙË Eurobank ™Δ∏ƒπ∑√¡Δ∞™ ¤ÌÚ·ÎÙ· ÙËÓ ¶·È‰Â›· ÁÈ· 10Ë Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿, Ë Eurobank ‚Ú¿‚¢Û ÚÔ¯ı¤˜ ¢Â˘Ù¤Ú· 22 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ÙÔ˘˜ ·ÚÈÛÙÔ‡¯Ô˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Ì·ı‹ÙÚȘ ÙˆÓ ¡ÔÌÒÓ §¿ÚÈÛ·˜, ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ΔÚÈοψÓ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¯ÔÚËÁÈÒÓ “∏ ªÂÁ¿ÏË ™ÙÈÁÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ ¶·È‰Â›·” . ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∏ ªÂÁ¿ÏË ™ÙÈÁÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ ¶·È‰Â›·” Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ 2003, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜, ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ·ÔÙÂÏ› Ì›· ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ¯ÔÚËÁÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Eurobank, Ô ÔÔ›Ô˜ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛË ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ¶·È‰Â›·˜, ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Ù˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È ÙÔ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ΔÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ê¤ÙÔ˜ ÁÈ· 10Ë ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È Ì¤Û· ·fi ·˘Ùfi ¤¯Ô˘Ó ‚Ú·‚¢ı› ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 11.800 ·ÚÈÛÙÔ‡¯ÔÈ, ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ÂÈ‚Ú¿‚¢ÛË ÙÔ˘ οı ·ÚÈÛÙÔ‡¯Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 1.000 ¢ÚÒ. Δ· ‚Ú·‚›· Ù˘ Eurobank ÁÈ· ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤Ï·‚·Ó ÔÈ ÂÍ‹˜: ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›· ·fi ÙÔ 1Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, °·ÏÔ‡ÛË ª·Ú›· ·fi ÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, °ÂÚÔÁÈ¿ÓÓË °·Ú˘Ê·ÏÈ¿ ·fi ÙȘ §˘ÎÂȷΤ˜ Δ¿ÍÂȘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘, ¢ËÌ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›· ·fi ÙÔ 5Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘, ¢ËÌ·Ú¤ÏÈ· ÷ÚÈÙ›ÓË-¢‹ÌËÙÚ· ·fi ÙÔ 2Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ∫·ÙÛÈÁÈ¿ÓÓË ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ·fi ÙÔ 4Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘, ∫ÔÓÙ·Í‹ ∞Ó·ÛÙ·Û›· ·fi ÙÔ 3Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘, ∫Ú·ÛÛ¿ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ·fi ÙȘ §˘ÎÂȷΤ˜ Δ¿ÍÂȘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ °ÏÒÛÛ·˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, §·‚·ÓÙÛÈÒÙ˘ ª¿ÚÎÔ˜ ·fi ÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, §Ô˘ÊfiÔ˘ÏÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ ·fi ÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, §ˆÚ›Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ·fi ÙÔ 8Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘, ª¿ÈÓÔ˘ ¢‹ÌËÙÚ· ·fi ÙÔ °ÂÓÈÎfi ∂ÛÂÚÈÓfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘, ª·ÏÏÈ·ÚÔ‡ ∂˘·ÁÁÂÏ›· ·fi ÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ¡·ÛÈԇϷ˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ·fi ÙÔ 2Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘, ¡Ùԇ̷ ª·Ú›· ·fi ÙȘ §˘ÎÂȷΤ˜ Δ¿ÍÂȘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ™Ô‡Ú˘, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›· ·fi ÙÔ 7Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘, ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ ÷ڛÎÏÂÈ· ·fi ÙȘ §˘ÎÂȷΤ˜ Δ¿ÍÂȘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ·fi ÙÔ 6Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘, ¶·ÙÛ‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ·fi ÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ™ÙÚ·ÙËÁÔÔ‡ÏÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›· ·fi ÙÔ 1Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘, ΔÛÈ·Ì¿ÏÔ˘ πÔοÛÙË ·fi ÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ∞ÁÚÈ¿˜, ºÈÏ·Ú¤ÙÔ˘ ºÈÏ¿ÚÂÙÔ˜ ·fi ÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ÷Ù˙ËıˆÌ¿ ª·Ú›·-∂˘·ÁÁÂÏ›· ·fi ÙÔ °ÂÓÈÎfi ªÔ˘ÛÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘.

T∂Δ∞ƒΔ∏ 24 OKTøμƒπ√À 2012

ΔÔ ¤ÚÁÔ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ıËΠ·fi ÙÔ ∂™¶∞ Ì ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 500.000 ú

∂ÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠÙÔ 2Ô ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÛÙÂÁ·ÛÙ› ÙÔ 2Ô ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘, ·Ú·‰fiıËΠ¯ı˜ ÛÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ Î·È Ì·ıËÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ù˘ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤ÚÁÔ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 500.000 ¢ÚÒ, ÙÔ ÔÔ›Ô ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ıËΠ̠fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂™¶∞. ΔËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ÙˆÓ ÂÁηÈÓ›ˆÓ Ù¤ÏÂÛÂ Ô ™Â‚·ÛÌÈfiÙ·ÙÔ˜ ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜, ÂÓÒ ÙËÓ ÎÔÚ‰¤Ï· ¤ÎÔ„·Ó Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Î·È Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. μ·Á. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜.

Œ

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™ xinos@e-thessalia.gr

™ÙÔ Ó¤Ô ÎÙ›ÚÈÔ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› 2 ·›ıÔ˘Û˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜, Ì›· ·›ıÔ˘Û· ‡ÓÔ˘ Î·È ÍÂÎÔ‡Ú·Û˘, 4 WC ÓË›ˆÓ, 1 WC ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ-∞ÌÂ∞, ÌÈ· ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ‰‡Ô ·ÔıË΢ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ. ∏ Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Â›Ó·È 381,70 Ì2 Î·È Ë ‰fiÌËÛË 295,00 Ì2. ΔÔ ÎÙ›ÚÈÔ ¤¯ÂÈ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Â›ÛÔ‰Ô ·fi ÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ™ÙÔ ˘fiÁÂÈÔ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÙÚÂȘ ¯ÒÚÔÈ, Ï‚ËÙÔÛÙ¿ÛÈÔ, ¯ÒÚÔ˜ ·Ôı‹Î¢Û˘ η˘Û›ÌÔ˘ Î·È ·ÔıË΢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜. ΔÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ˘ÔÁ›Ԣ Â›Ó·È 106,60Ì2. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÙÂÏÂÙ‹˜ ÙˆÓ ÂÁηÈÓ›ˆÓ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “™‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ì ÙË ¯·Ú¿ Ó· ·Ú·‰›‰Ô˘Ì ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô, Ô˘ ÙfiÛÔ Â›¯Â ·Ó¿ÁÎË Ë ÂÚÈÔ¯‹. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010 Ë ÚÒËÓ ¡Ô̷گȷ΋ ∞Ú¯‹ Î·È ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛÂ Ë ·ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·. ∂›Ó·È ¤Ó· ¤ÚÁÔ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 500.000 ¢ÚÒ Ô˘ ˘ÏÔÔÈ‹ıËΠ̠fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂™¶∞. ¶·Ú·‰›‰Ô˘Ì ÛÙ· ·È‰È¿ Ì·˜ ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ Û ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· ‰‡ÛÎÔÏË ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÔ ·ÓÒ‰˘Ó· ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ÂÚ›Ô‰Ô. ™’ ·˘Ù‹ ÏÔÈfiÓ ÙËÓ ÙÚ·ÁÈ΋ Û˘Á΢ڛ· ÂÈϤÁÔ˘Ì ÙȘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ÒÛÙ ӷ ·Ú·‰›‰Ô˘Ì ¤ÙÔÈÌ· ¤ÚÁ· fiˆ˜ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi, ¤ÚÁ· Ô˘ ·Ó˘„ÒÓÔ˘Ó ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ·È‰Â›· Î·È ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û¯ÔÏ›Ԕ . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. μ·Á. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙfiÓÈÛÂ:

● ΔËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ÙˆÓ ÂÁηÈÓ›ˆÓ Ù¤ÏÂÛÂ Ô ™Â‚·ÛÌÈfiÙ·ÙÔ˜ ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜, ÂÓÒ

ÙËÓ ÎÔÚ‰¤Ï· ¤ÎÔ„·Ó Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Î·È Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. μ·Á. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜

“∏ ηٷÛ΢‹ Î·È ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ 2Ô˘ ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ ‹Ù·Ó ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ÍÂΛÓËÛ Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ ÚÒËÓ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜. ºÈÏÔ‰ÔÍԇ̠‰Â ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ô˘ Û·˜ ·Ú·‰›‰Ô˘Ì ۋÌÂÚ·, Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜, ÁÔÓ›˜ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ˆ˜ ¤Ó· Ê˘ÙÒÚÈÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜, ˆ˜ ¤Ó·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ı‡Ï·Î·˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ˙ˆ‹˜. ∂ÈϤÔÓ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘ÌÂ, ˆ˜ Ì ηϋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ·ÎÔ‡Ú·ÛÙ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ, ηٷʤڷÌ ӷ Û·˜ ·Ú·‰Ò-

ÛÔ˘Ì ۋÌÂÚ· ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ·, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ Â›¯·Ì ÙfiÙÂ, ۯ‰ȿÛÂÈ, Ê·ÓÙ·ÛÙ› Î·È ÔÚ·Ì·ÙÈÛÙ›” . ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ¤ÚÁˆÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “ªÂ ÛÂÈÚ¿ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Î·È ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ Î·È Ì ΢ڛ·Ú¯Ô ̤ÏËÌ¿ Ì·˜ Ô ∞ÏÌ˘Úfi˜ Ó· ηٷÛÙ› ÌÈ· fiÏË ·Ô‰ÔÙÈ΋ Ô˘ ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ› ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË fiÏË Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Î·È ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ì ‚ÈÒÛÈÌÔ ÙÚfiÔ, Ì›· ÂÓÂÚÁÂȷ΋ fiÏË, ηٷʤڷÌÂ: -ΔËÓ ·Ó¿Ï·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ Ô˘

ÌfiÏȘ ÍÂΛÓËÛÂ Î·È ı· ÂÈÛÎÂÊÙԇ̠ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÒÛÙ ӷ ‰Ô‡Ì ÙËÓ ÔÚ›· ˘ÏÔÔ›ËÛ‹˜ Ù˘, Ì›· ·Ó¿Ï·ÛË Ô˘ ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙË ÛÙ¤Á·ÛË ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Ó¤ˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ. -ΔȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ıˆÚ¿ÎÈÛË, ̤ۈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∂ÍÔÈÎÔÓÔÌÒ” ÙÔ˘ 1Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È §˘Î›Ԣ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. -ΔȘ ·ÚfiÌÔȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ηٷÙÂı› Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ʿÛË ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ∂¶∞§ Î·È ÙÔ 1Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ηıÒ˜ Î·È Ì›· ÛÂÈÚ¿ ¿ÏÏˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÌÈ·˜ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÈÏÂÁ› ˆ˜ ÈÏÔÙÈÎfi˜ ¢‹ÌÔ˜ Ì ٷ ‰Â›ÁÌ·Ù· ÁÚ·-

Ê‹˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·. -ΔÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÙˆÓ ∂ȉÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÙÌ‹Ì· ¤ÓÙ·Í˘ ÙÔ˘ 2Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, Ì ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜, Ì˯·Ó¤˜ ÁÚ·Ê›Ԣ, Û˘Û΢¤˜ ‹¯Ô˘ Î·È ÂÈÎfiÓ·˜, ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎÔ‡˜ ›Ó·Î˜, ¤ÈÏ·, ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡˜ Ê˘ÛÈÎÔıÂÚ·›·˜, Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜, ·ıÏÔ·È‰ÈÒÓ, „˘¯ÔÎÈÓËÙÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Î.¿. -ΔË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÌÈ·˜ ÌÔÓ·‰È΋˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜ ¤Î‰ÔÛ˘, ÙÔ˘ 2Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ì ٛÙÏÔ “Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ §›ıÔ˘ ¤ˆ˜ Î·È Ù· ¡ÂfiÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·” . -ΔËÓ ÚÔÛı‹ÎË ·›ıÔ˘Û·˜ ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ‚ÔËıËÙÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ ÙˆÓ 1Ô˘ Î·È 4Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. -ΔËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙ¤Á˘ ÛÙÔ 5Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi Î·È ÙÔ 3Ô ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ÙfiÛˆÓ ¿ÏÏˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘, Ì ÂÏ·Èԯڈ̷ÙÈÛÌÔ‡˜, ·ÏÏ·Á‹ ·Ú·ı‡ÚˆÓ Î·È ÌÔÓÒÛÂȘ Ù·Ú·ÙÛÒÓ Û fiÏ· Ù· Û¯ÔÏÈο ÎÙ›ÚÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜. ∂ÈϤÔÓ, ‚Ú›ÛÎÔÌ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ Â˘¯¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË Ó· Û·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛˆ, ˆ˜ Â›Ó·È Û ÂͤÏÈÍË Ì›· Ó¤· ÌÂϤÙË, Ô˘ ı· ı¤ÛÂÈ ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ·ÎfiÌË Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ԣ, Ô˘ ı· ηχ„ÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ Î·È Ì·ıËÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Ù˘ ™Ô‡Ú˘” . ™Ù· ÂÁη›ÓÈ· ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô ·ÓÙÈÂÚÈÊÂȿگ˘ Î. ∞ÚÁ. ∫Ô¿Ó·˜, Ô ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. ∞ÚÁ. ªÔÙfi˜, Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. ÃÚ. μÔ‡ÏÁ·Ú˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ Δ.∫. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ Î. ∞Ï. ∫·Ú·Ì¿Û˘, ÔÈ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î.Î. ™·ÚÚ‹˜, ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ΔÛÔ‡ÙÛ·˜ Î·È ΔÛ·Ì›Ú·˜, ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ› Î·È ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ.

£· ‚¿ÏÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ì ÙËÓ ÎÔ‹ ÙˆÓ ÍËÚÒÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ

“ºÚ¤ÓÔ” ÛÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ˘ÏÔÙfiÌËÛË ÛÙÔ ∫Ô˘Ú› “ºƒ∂¡√” ÛÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ˘-

ÏÔÙfiÌËÛË ÂȯÂÈÚ› Ó· ‚¿ÏÂÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÛÙÔ ·ÈÛıËÙÈÎfi ‰¿ÛÔ˜ ∫Ô˘Ú›, Ì ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ ÍËÚÒÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ ÌÂÙ¿ ÙË Û‡ÓÙ·ÍË Û¯ÂÙÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘ ·fi ‰·ÛÔÏfiÁÔ. ∞fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÚÙÈÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ‰¤ÓÙÚˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÎÔ› ·fi ¿ÁÓˆÛÙÔ˘˜, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ·Ó˘ÔÏfiÁÈÛÙ˜ ˙ËÌȤ˜ ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜. “£· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ·Ú¿ÓÔÌË ˘ÏÔÙfiÌËÛË ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ∫Ô˘Ú›, ηıÒ˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù›ÓÂÈ Ó· ÍÂʇÁÂÈ. ªÂ ÙËÓ ˘ÏÔÙfiÌËÛË ÙˆÓ ÍÂÚÒÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ ‰Ú˘fi˜ ı· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙË Ê˘ÛÈ΋ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ô ¢‹ÌÔ˜ ·fi ÙËÓ ÒÏËÛË ÙˆÓ Í‡ÏˆÓ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÛÔ‰Ô” ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î. £·Ó. ™·ÚÚ‹˜. °È· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÂÎÌ›ÛıˆÛ˘ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÙˆÓ ÍËÚÒÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ∫Ô˘Ú› Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÛÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛ‹ Ù˘, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “™·˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÌ›ÛıˆÛË ÙÔ˘ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎÔ‡ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘

ÙˆÓ ÍËÚÒÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ ∫Ô˘Ú› ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙ·¯ı› ·fi ȉÈÒÙË ‰·ÛÔÏfiÁÔ, ÌÂÙ¿ ·fi ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ›Ó·Î·˜ ˘ÏÔÙÔÌ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÍËÚÒÓ Î·È Î·Ù·Î›ÌÂÓˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ ‰Ú˘fi˜, ηıÒ˜ Î·È ÍËÚÒÓ ÎÏ¿‰ˆÓ ˘ÁÈÒÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ ‰Ú˘fi˜, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Í‹Ú·ÓÛ˘, ˘Ô‚Ô‹ıËÛ˘ Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ·Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ Î·È ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋˜ ıˆÚ¿ÎÈÛ˘ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜. √È ˘ÏÔÙƠ̂˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Û fiÏË ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜. ªÂ ÙȘ ˘ÏÔÙƠ̂˜ ı· ·ÔÏÂÈÊıÔ‡Ó 290 ÙfiÓÔÈ Î·˘ÛfiÍ˘ÏˆÓ ÍËÚÒÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ ‰Ú˘fi˜” . °È· ÙÔ ı¤Ì· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙȘ 6.30 Ì.Ì. ∑ËÙÔ‡ÌÂÓÔ, ˆÛÙfiÛÔ, ÁÈ· ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ì ÙË Ï‹„Ë Ù˘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˘ ·fiÊ·Û˘, Â›Ó·È Ó· ‚¿ÏÂÈ “ÊÚ¤ÓÔ” ÛÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ˘ÏÔÙfiÌËÛË ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ∫Ô˘Ú›, ηıÒ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ‰¤ÓÙÚˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÎÔ› ·fi ¿ÁÓˆÛÙÔ˘˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Î·˘ÛfiÍ˘Ï·. “°ÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÌÂ

● ∞fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÚÙÈÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ‰¤ÓÙÚˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÎÔ› ·fi ¿ÁÓˆÛÙÔ˘˜, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ·Ó˘ÔÏfiÁÈÛÙ˜ ˙ËÌȤ˜ ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ˘ÏÔÙfiÌËÛË, ηıÒ˜ Â›Ó·È ˘·ÚÎÙfi Î·È Á›ÓÂÙ·È ˙ËÌÈ¿ ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜. ™Â ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ ÂΛÓÔÈ Ô˘ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ Ó˘ÎÙÂÚÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Î·È Ì·˙› Ì ٷ ÍÂÚ¿ ÎÏ·‰È¿ Îfi‚Ô˘Ó Î·È Ù· ˘ÁÈ‹ ‰¤ÓÙÚ· ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ·Ó˘-

ÔÏfiÁÈÛÙ˜ ˙ËÌȤ˜. ∞˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ¢·Û·Ú¯Â›Ô˘. ∞ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ ηı·Ú›ÛÔ˘Ì ÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ·fi Ù· ÍÂÚ¿ ÎÏ·‰È¿ Î·È ‰¤ÓÙÚ·, ηıÒ˜ Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ı· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙËÓ ·Ó·-

˙ˆÔÁfiÓËÛ‹ ÙÔ˘” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î. ™·ÚÚ‹˜. √È 290 ÙfiÓÔÈ Î·˘ÛfiÍ˘ÏˆÓ Ô˘ ı· ˘ÏÔÙÔÌËıÔ‡Ó ı· Ô˘ÏËıÔ‡Ó Î·ÙfiÈÓ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ‰ËÌÔÚ·Û›·˜ ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. “ªÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·È ÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ı· ÚÔÛٷهÛÔ˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ı· ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi ¤ÛÔ‰Ô Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÔÈ fiÚÔÈ ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË ‰È·ÚÎÒ˜ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ™·ÚÚ‹˜. √ ›‰ÈÔ˜, ¿ÊËÛ ·ÓÔÈÎÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ‰ˆÚÂ¿Ó ÔÛfiÙËÙ˜ η˘ÛfiÍ˘ÏˆÓ ÛÙȘ ¿ÔÚ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. “À¿Ú¯ÂÈ ·˘Ù‹ Ë ÛΤ„Ë, ηıÒ˜ ÔÏÏÔ› Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó Í‡Ï·. £· Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ·fiÚˆÓ Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó ‰ˆÚÂ¿Ó Î·˘ÛfiÍ˘Ï· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· Á›ÓÂÈ Ë ‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘˜” ÙfiÓÈÛÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ: “∂ÎÙÈÌÒ fiÙÈ Û οı ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ·fiÚˆÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰Ôı› ÌÈ· ÔÛfiÙËÙ· ÂÓfi˜ ÙfiÓÔ˘ η˘ÛfiÍ˘ÏˆÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÛΤ„Ë, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ·ÚÌfi‰ÈÔ Ó· Ï¿‚ÂÈ ·fiÊ·ÛË Â›Ó·È ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ” . °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 17

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 24 O∫Δøμƒπ√À 2012

ªË‰ÂÓÈ΋ Ë ˙‹ÙËÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÛÙ· Ú·Ù‹ÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

°È· ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ¤ˆ˜ 30/6/2012

¶¤Ú˘ÛÈ 10 ÙfiÓÔ˘˜, ʤÙÔ˜ 300 Ï›ÙÚ·...

ƒ‡ıÌÈÛË ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ·fi ÙÔÓ √∞∂∂

ª

ˉÂÓÈ΋ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ˙‹ÙËÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ·ÚfiÙÈ Ô Î·ÈÚfi˜ „‡¯Ú·ÓÂ Î·È ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ ϤÔÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Î·È ÌÔÓÔ„‹ÊȘ ÙÈ̤˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜. Δ· Ù˙¿ÎÈ· ı· ¿ÚÔ˘Ó Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ʈÙÈ¿ ʤÙÔ˜, ÂÓÒ ¤Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ÂÁηıÈÛÙÔ‡Ó ¯ˆÓÈ¿ ÁÈ· ͢ÏfiÛÔÌ˜, ·ÎfiÌË Î·È Ì¤Û· ·fi ·Ó·ÌÔÓ¤˜ ÁÈ· ·ÁˆÁÔ‡˜ ·ÔÚÚÔÊËÙ‹ÚˆÓ...

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

√È ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È Ë „‡¯Ú· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ‰ÂÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜, ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ηıÒ˜ ‰È·Ó‡Ô˘Ì ‹‰Ë ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. √ ηÈÚfi˜ ÙËÓ ÚÒÙË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì οÔÈ· ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈο ÛÂÓ¿ÚÈ·, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ „˘¯Úfi˜, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ʤÙÔ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ·fi Ù· η‡ÛÈÌ· Ô˘ ı· ηٷӷÏÒÛÔ˘Ó. ™Ù· Ú·Ù‹ÚÈ· η˘Û›ÌˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÔÈ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ Ò˜ ÌˉÂÓÈΤ˜ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ÌÂÚÈΤ˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Ï›ÙÚ·. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ¤Ú˘ÛÈ Ù¤ÙÔÈ· Ë̤ڷ, Ô˘ Â›Û˘ ›¯·Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, Ú·Ù‹ÚÈÔ Î·˘Û›ÌˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ›¯Â ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ‰¤Î· ÙfiÓˆÓ, ÂÓÒ Ê¤ÙÔ˜ ÌfiÏȘ 300 Ï›ÙÚ·... ª¿ÏÈÛÙ· Ô Ú·ÙËÚÈÔ‡¯Ô˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÂٷʤÚÂÈ ·ÎfiÌË ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÔÛfiÙËÙ· ÛÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¿ÚÂÈ Î·È ¿ÏϘ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ Î·È Ó· ÌËÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· οÓÂÈ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÌfiÓÔ ÁÈ· 300 Ï›ÙÚ·... ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ÂȉfiÙËÛË Ô˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· (°’ ˙ÒÓË) ÁÈ· ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ı· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 67,2 ̤¯ÚÈ 268,8 ¢ÚÒ. Ãı˜ Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ‡ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Û ÛÙ· Ú·Ù‹ÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·fi 1,34 Î·È ¤Êı·Ó ̤¯ÚÈ Î·È 1,38 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ.

™˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ·fi ÙËÓ ∂¡∫∞ “∏ ·‰˘Ó·Ì›· Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ Ó· ÂϤÁÍÂÈ ÙÔ Ï·ıÚÂÌfiÚÈÔ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ, “ÊÔÚÙÒÓÂÙ·È” ÛÙȘ Ï¿Ù˜ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ. √È ÙÈ̤˜ ʤÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ÊÙ¿ÛÂÈ Û Â›‰· ÚÂÎfiÚ ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈο ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ŒÓˆÛË ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ μfiÏÔ˘. ΔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÁÈ· ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ÒÛÙÂ Î·È Ó· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌԇ̠¯Ú‹Ì·Ù· Î·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ì ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘; ∏ ∂¡∫∞ μfiÏÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÂÈ: “∏ ÙÈÌ‹

“Δ∏¡ ÒÚ· Ô˘ ÔÈ Ôϛ٘ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÁΘ, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ οÓÂÈ ‰ˆÚ¿ÎÈ· Û ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Â˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. ¶ÚÔ¯ˆÚ¿ ÛÙË ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË Ì›·˜ ‰È·‰Èηۛ·˜, ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ “∞ÚÈ¿‰ÓË” , ÁÈ· ÙËÓ ¿Ù·ÍË, ˘ÔÙ›ıÂÙ·È, Ù˘ ·¿Ù˘ ÙˆÓ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ Û˘Óٿ͈Ӕ , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ŒÓˆÛË ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ μfiÏÔ˘. ∫·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “√˘ÛÈ·ÛÙÈο Ë ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ ·Ú·Î¿ÌÙÂÈ Ù· §ËÍȷگ›·, ÚÈÌÔ‰ÔÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Î·È ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ Ì ¤Ó· ÂÈϤÔÓ ¯·Ú¿ÙÛÈ. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ·Ó·¯ÚÔÓÈÛÙÈ΋ Î·È ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· - ‰ÒÚÔ Û ¤Ó· (·ÎfiÌ· ÎÏÂÈÛÙfi) Â¿ÁÁÂÏÌ·, ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ô˘ ı· ÈÛÙÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ¿‰ÂÈ·˜ Á¿ÌÔ˘, ‰È·˙˘Á›Ô˘ ‹ Ù·Ê‹˜ Ì ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÏ›ÙË 50 ¢ÚÒ! ∏ ηٷÁÚ·Ê‹ Î·È ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ Ù˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Â›Ó·È ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙˆÓ §ËÍȷگ›ˆÓ. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÔÏÔÁ›ˆÓ Î·È §ËÍȷگ›ˆÓ ¤¯ÂÈ Ì˯·ÓÔÚÁ·Óˆı› Î·È ÌÔÚ› Ì ‚¿ÛÂÈ ÙÔ ¡fiÌÔ 3996/2011, ¿ÚıÚÔ 81, Ó· ÚÔ‚ÏÂÊı› Ë ˘Ô¯Ú¤ˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÏËÍȷگ›ˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ó· ·ÔÛÙ¤ÏÏÔ˘Ó ·Ì¤Ûˆ˜, Ì ¤Ó· ·Ïfi Ì‹Ó˘Ì· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ԣ, ÛÙ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· fiϘ ÙȘ ÏËÍÈ·Ú¯ÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ Ô˘

● √È ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È Ë „‡¯Ú· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ‰ÂÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘

ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÂ›Ù·È ¤ÛÙˆ Î·È ÔÚȷο ·fi Ú·Ù‹ÚÈÔ Û Ú·Ù‹ÚÈÔ Î·È Â›Ó·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÁÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÔÛfiÙËÙ˜. ∏ ¤Ú¢ӷ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË. ΔÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ˙ˆËÚfi ÎfiÎÎÈÓÔ Î·È fi¯È ıÔÏfi. ∂ÌÈÛÙ¢fiÌ·ÛÙÂ Î·È ÂÈϤÁÔ˘Ì ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ. ¢ÂÓ ÂÌÈÛÙ¢fiÌ·ÛÙ ÙÔ ÌÂÙÚËÙ‹ ÙÔ˘ ‚˘ÙÈÔÊfiÚÔ˘ ‹ ÙÔÓ Â͈ÙÂÚÈÎfi ۈϋӷ ¤Ó‰ÂÈ͢ Ù˘ ÛÙ¿ıÌ˘ Ù˘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ Ì·˜. ÀÔÏÔÁ›˙Ô˘ÌÂ, Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ·, fiÛ· Ï›ÙÚ· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯԇÓ, Û οı ÂηÙÔÛÙfi ‡„Ô˘˜ Ù˘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜, ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ (.¯. 2,00 ̤ÙÚ·) Â› ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ï¿ÙÔ˜ Ù˘ (.¯. 1,00 ̤ÙÚÔ) Â› 10 Ï›ÙÚ· ‰ËÏ·‰‹: 2 x 1 x 10 = 20 Ï›ÙÚ·. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· Û οı ÂηÙÔÛÙfi ‡„Ô˘˜ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ ÂÛˆÙ. ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 1,00Ã1,00 ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó 10 Ï›ÙÚ·. °È· ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÂÛˆÙ. ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 1,00Ã1,00 ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó 10 Ï›ÙÚ·/ÂηÙÔÛÙfi. °È· ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙԇ̠¿ÙÔÌ·, Ù· ÔÔ›· Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙË ‰È·‰Èηۛ·. ªÂÙÚ¿ÌÂ, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ‚˘ÙÈÔÊÔÚ¤·, ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·fi ÚÈÓ

Ë ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ Ì·˜ Î·È ÙÔ ‡„Ô˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ·ÊÔ‡ ηٷÛÙ·Ï¿ÍÂÈ Ô ·ÊÚfi˜ (56 ÏÂÙ¿). ∏ ̤ÙÚËÛË Á›ÓÂÙ·È ‚¿˙ÔÓÙ·˜ οıÂÙ· ÛÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÌÈ· ‚¤ÚÁ· Î·È ÌÂÙÚÒÓÙ·˜ ÙÔ ‡„Ô˜, ̤¯ÚÈ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ Â›Ó·È ‚ÚÂÁ̤ÓË. ΔËÓ ÔÛfiÙËÙ· Ô˘ ·Ú·Ï¿‚·Ì ÙË ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ·Ó ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ˘„ÒÓ ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË ·Ú·Ï·‚‹ Û ÂηÙÔÛÙ¿, Ì ٷ Ï›ÙÚ· ·Ó¿ ÂηÙÔÛÙfi Ù˘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ Ì·˜ .¯. (95ÂÎ.-15ÂÎ.)Ã10Ï›ÙÚ·. ¶ÏËÚÒÓÔ˘Ì ÂÊfiÛÔÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ·fi‰ÂÈÍË ·Ú·Ï·‚‹˜-ÏËڈ̋˜ ÙÔ ‡„Ô˜ Ô˘ ÌÂÙÚ‹ıËΠÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ Ù· Ï›ÙÚ·. ¶ÚÔÛ¤¯Ô˘Ì ӷ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËڈ̤ӷ fiÏ· Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ ÛÙÔȯ›· (ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ Î·È ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË, ÔÛfiÙËÙ·, ÒÚ· ·Ú¿‰ÔÛ˘ Î.Ï.). ™Â οı ¿ÏÏË ÂÚ›ÙˆÛË ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ì ÙȘ ϤÍÂȘ “Ì οı ÂÈʇϷÍË” . ŒÙÛÈ ‰È·ÙËÚԇ̠fiÏ· Ù· ÓfiÌÈÌ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ Ì·˜. ∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ (¡. 54678/1986) ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∞ÏÏ¿, ¤Ú· ·’ ·˘Ùfi, ¤Ó· ηϿ Û˘ÓÙËÚË̤ÓÔ Î·È Ú˘ıÌÈṲ̂ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ı¤Ú-

Ì·ÓÛ˘ ÂÁÁ˘¿Ù·È ·ÛÊ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ˜ η˘Û›ÌÔ˘, ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÂÎÔÌ‹ Ú‡ˆÓ, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi‰ÔÛË. √ ηٿÏÏËÏÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Â›Ó·È Ô ∞Ú›ÏÈÔ˜-ª¿ÈÔ˜ Î·È ·˘Ù‹ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Ù¯ÓÈÎÔ‡˜, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ˙ËÙԇ̠ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ʇÏÏÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘, ÒÛÙ ӷ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Î·Ï‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ¢ÂÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ì ÙÔÓ Î·˘ÛÙ‹Ú· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¯ˆÚ›˜ η‡ÛÈÌ·, ÁÈ·Ù› ¤ÙÛÈ Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Ë ·ÓÙÏ›· Î·È ÙÔ ÌÂÎ. ∏ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ˙¤ÛÙË Â›Ó·È ÔÏ˘‰¿·ÓË Î·È ·Óı˘ÁÈÂÈÓ‹. ∫Ï›ÓÔ˘Ì ٷ ÛÒÌ·Ù· ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ, ÎÏ›ÓÔ˘Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· fiÙ·Ó ·Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘ÌÂ, Ú˘ıÌ›˙Ô˘Ì ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Û ÏÔÁÈο Â›‰· (18 - 19∞C). ŒÓ·˜ ‚·ıÌfi˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌ›· 8% Û ÂÙڤϷÈÔ. ¢ÂÓ Î·Ï‡ÙÔ˘Ì ٷ ıÂÚÌ·ÓÙÈο ÛÒÌ·Ù· Ì ηχÌÌ·Ù·, ÁÈ·Ù› ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο Ë ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜. °È· Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ì ÙȘ ·ÒÏÂȘ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ Î·È Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì 15-40% ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜: 1. ∫Ï›ÓÔ˘ÌÂ Ù˘¯fiÓ ¯·Ú·Ì¿‰Â˜ Û fiÚÙ˜ Î·È ·Ú¿ı˘Ú· Ì ÌÔÓˆÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi, ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙ˜ Ù·Èӛ˜ ‹ ÛÈÏÈÎfiÓË. 2. ∞ÂÚ›˙Ô˘Ì ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ ÙȘ ˙ÂÛÙ¤˜ ÒÚ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜ ÚÈÓ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ì ÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË. 3. ∫Ï›ÓÔ˘Ì ٷ ÂÍÒÊ˘ÏÏ· (·ÓÙ˙Ô‡ÚÈ·) Î·È ÙȘ ÎÔ˘ÚÙ›Ó˜ ÙȘ Îڇ˜ Ó‡¯Ù˜ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·, ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Ë ˙¤ÛÙË Ì¤Û· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ. 4. ¶ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ıÂÚÌÔÌfiÓˆÛË ÛÙËÓ ÔÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Î·È ·ÓÙÈηıÈÛÙԇ̠ٷ ·Ú¿ı˘Ú· Ì ÌÔÓ¿ Ù˙¿ÌÈ· Ì Ӥ· ıÂÚÌÔÌÔÓˆÙÈο Ì ‰ÈÏ¿ Ù˙¿ÌÈ·. ™Â 2-3 ¯ÚfiÓÈ· ı· ¤¯Ô˘Ì οÓÂÈ ·fiÛ‚ÂÛË. 5. °È· ˙ÂÛÙfi ÓÂÚfi ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ËÏÈ·Îfi Û˘ÏϤÎÙË Î·È fi¯È ÂÙڤϷÈÔ ‹ Ú‡̷. ΔÔ ÂÙڤϷÈÔ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∂ÍÔÈÎÔÓÔÌԇ̠¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ÚÔÛٷهԢÌ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ” .

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ μfiÏÔ˘

¡¤Ô ¯·Ú¿ÙÛÈ Ì ÙËÓ “∞ÚÈ¿‰ÓË” ÂΉ›‰Ô˘Ó. ∂›Û˘, Î·È ¿ÏÈ, Ì ÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ÓÔÌÔıÂÛ›· Ù· §ËÍȷگ›· Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ӷ Ó· ·ÔÛÙ¤ÏÏÔ˘Ó Û ÌËÓÈ·›· ‚¿ÛË ÛÙËÓ ∂§™Δ∞Δ fiϘ ÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÁÂÓÓ‹ÛÂȘ, Á¿ÌÔ˘˜, ı·Ó¿ÙÔ˘˜ Î.Ï., Û ‹‰Ë ˘¿Ú¯Ô˘Û· Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Ï·ÙÊfiÚÌ·. ™ÙÔȯ›· Ù· ÔÔ›·, ·fi fi,ÙÈ ÚÔ·ÙÂÈ, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÍÈÔÔÈËı› ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·! ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈο Ë ‰‹ÏˆÛË Ù˘ οı ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ˘fiıÂÛË ÌÂÚÈÎÒÓ ÏÂÙÒÓ ÛÙ· ∫∂¶ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û‡Ó‰ÂÛË Ì fiϘ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·. Δ· ∫∂¶ ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó ·fi ÏÂÔÓ¿˙ÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi ¿ÏÏˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∞fi Ù· ·Ú·¿Óˆ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ó, Ô˘ ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ·Ú¿ÓÔÌ·, ‰ÂÓ Ï‡ÓÂÙ·È Ì Ӥ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ Î·È Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ¿ÏÏ· Ì ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ‰ÔÌÒÓ Ô˘ ‹‰Ë ÏËÚÒÓÔ˘Ì” .

°È· ÙÔ ·Ï¿ÙÈ ∂Í¿ÏÏÔ˘, Û ¿ÏÏË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ∂¡∫∞ μfiÏÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “∞ÓÂÂͤÚÁ·ÛÙÔ (ÌË Ú·ÊÈ-

Ó·ÚÈṲ̂ÓÔ) ı·Ï·ÛÛÈÓfi ·Ï¿ÙÈ. ∂›Ó·È ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·Ï¿ÙÈ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜. ΔÔ ·ÓÂÂͤÚÁ·ÛÙÔ ı·Ï·ÛÛÈÓfi ·Ï¿ÙÈ ÂÚȤ¯ÂÈ ÂÎÙfi˜ ·fi Ó¿ÙÚÈÔ, 92 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ̤ٷÏÏ· Î·È È¯ÓÔÛÙÔȯ›· (οÏÈÔ, ·Û‚¤ÛÙÈÔ, Ì·ÁÓ‹ÛÈÔ ÎÏ) Û ȉ·ÓÈ΋ ·Ó·ÏÔÁ›· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ô ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Ì·˜ ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛˆÛÙ¿. ΔÔ ÎÔÈÓfi ·Ï¿ÙÈ: ™˘Ó‹ıˆ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙÔ ÎÔÈÓfi ·Ï¿ÙÈ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ·ÓÙÔ‡ ÙÔ ÔÔ›Ô: - Œ¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚË fi„Ë, - ¤¯Ô˘Ó ·Ê·ÈÚÂı› Ù· ÔχÙÈÌ· ÌÂÙ·ÏÏÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ÛÙË Ê˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ÌÔÚÊ‹ Î·È ¤¯Ô˘Ó ·ÔÌ›ÓÂÈ ÌfiÓÔ 2 ÛÙÔȯ›·, - ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È Î·Ù¿ 40% ·fi Ó¿ÙÚÈÔ (Na) Î·È Î·Ù¿ 60% ·fi ¯ÏÒÚÈÔ (Cl), - Â›Ó·È ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ÓÔ Û ӿÙÚÈÔ Î·Ù¿ 40% ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈ΋ ÌÔÚÊ‹, - ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÙÂı› ¯ËÌÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ fiˆ˜ ÙÔ ˘ÚÈÙÈÎfi ¿Ï·˜ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ (Ô˘ ÚÔηÏ› ÙË ÓfiÛÔ ∞ÏÙÛ¯¿ÈÌÂÚ) Î.¿. ÁÈ· ÙË Ï‡ηÓÛË Î·È ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÚÔ‹˜ ÙÔ˘, - Û οÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ÈÒ‰ÈÔ Î·È Î¿ÏÈÔ ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌ· ÎÈ ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù›ÔÙ· ·fi ÙËÓ ·Ú¯È΋ ıÚÂÙÈ΋ ÙÔ˘ ·Í›·.

∂ÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ˘Á›· Ì·˜: ∫·Ù·Ó·ÏÒÓÔ˘Ì ÂÚ›Ô˘ 10 gr ·Ï¿ÙÈ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜, ·ÓÙ› ÙˆÓ 4 gr ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ. ΔÔ 70-80% ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·Ï·ÙÈÔ‡ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ӷ ÙÚfiÊÈÌ· Î·È ¤ÙÔÈÌ· Ê·ÁËÙ¿. ∏ ˘„ËÏ‹ Ï‹„Ë Ó·ÙÚ›Ô˘ Â›Ó·È Ë ‚·ÛÈÎfiÙÂÚË ·ÈÙ›· Ù˘ ˘¤ÚÙ·Û˘ Î·È ÙˆÓ Î·Ù·ÎÚ·Ù‹ÛˆÓ. ÕÙÔÌ· Ì ˘¤ÚÙ·ÛË ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÛÙÂÊ·ÓÈ·›· ÓfiÛÔ, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎfi. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÙÔ ·ÓÂÂͤÚÁ·ÛÙÔ (ÌË Ú·ÊÈÓ·ÚÈṲ̂ÓÔ) ı·Ï·ÛÛÈÓfi ·Ï¿ÙÈ ¤¯ÂÈ ıÂÙÈ΋ Â›‰Ú·ÛË ÛÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡: - ™Ù·ıÂÚÔÔÈ› ÙÔÓ Î·Ú‰È·Îfi ·ÏÌfi, Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ›ÂÛË ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ Ì·˙› Ì ÙÔ ÓÂÚfi Î·È ‰ÂÓ ÚÔηÏ› ηٷÎÚ¿ÙËÛË ˘ÁÚÒÓ, - ÂÍÈÛÔÚÚÔ› Ù· Â›‰· ۷ί¿ÚÔ˘ ÛÙÔ ·›Ì·, ‚ÔËıÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜, - ‰˘Ó·ÌÒÓÂÈ Ù· ÔÛÙ¿ Î·È ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÛÙÂÔfiÚˆÛË. ΔÔ 27% ÙÔ˘ ·Ï·ÙÈÔ‡ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ÔÛÙ¿, - ‚ÔËı¿ ÙËÓ ·ÔÚÚfiÊËÛË ÙˆÓ ıÚÂÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÛÙËÓ ÂÓÙÂÚÈ΋ Ô‰fi, - Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi, ÈÛ¯˘Úfi ·ÓÙÈÈÛÙ·ÌÈÓÈÎfi, - Â›Ó·È ˙ˆÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‹ ÂÚˆÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË, - ÚÔÛٷهÂÈ Ù· ÂÁÎÂÊ·ÏÈο

·ÙÙ·Ú·, ‰Ú¿ÛË.

¤¯ÂÈ

·ÓÙÈ·ÏÏÂÚÁÈ΋

¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ - ∞ÓÙ› ÁÈ· ·Ï¿ÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠͇‰È, ÏÂÌfiÓÈ, Ì·¯·ÚÈο Î·È ·ÚˆÌ·ÙÈο ‚fiÙ·Ó· ÁÈ· Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ì ÙË Á‡ÛË ÙˆÓ ÙÚÔÊÒÓ. - ¢È·‚¿˙Ô˘Ì ÛÙȘ ÂÙÈΤÙ˜ ÙˆÓ Û˘Û΢·ÛÌ¤ÓˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÙËÓ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Û ·Ï¿ÙÈ. - ∫·Ù·Ó·ÏÒÓÔ˘Ì ÊÚÔ‡Ù· Î·È Ï·¯·ÓÈο ‰ÈfiÙÈ ÙÔ Î¿ÏÈÔ Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ‚ÔËı¿ÂÈ ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Ó· ·Ô‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ÂÈϤÔÓ Ó¿ÙÚÈÔ. - ¶ÚÔÙÈÌ¿Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ı·Ï·ÛÛÈÓÔ‡ ÌË Ú·ÊÈÓ·ÚÈṲ̂ÓÔ˘ ·Ï·ÙÈÔ‡. £· ÙÔ ‚Úԇ̠۠ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ì ‚ÈÔÏÔÁÈο Î·È Û ÌÂÁ¿Ï· Ì¿ÚÎÂÙ, Û ÌÔÚÊ‹ ¯ÔÓÙÚÒÓ ÎfiÎÎˆÓ Î·È ÙÔ ÙÚ›‚Ô˘Ì Û ̇ÏÔ ÈÂÚÈÔ‡. ™ÙËÓ ÂÙÈΤٷ ÙÔ˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ÁÚ¿ÊÂÈ “ÌË Ú·ÊÈÓ·ÚÈṲ̂ÓÔ” , ‰ËÏ·‰‹ fi¯È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ÓÔ. Œ¯ÂÈ Ê˘ÛÈ΋, ¤ÓÙÔÓË Á‡ÛË, ÁÈ’ ·˘Ùfi ‚¿˙Ô˘Ì ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÔÛfiÙËÙ· ÛÙÔ Ê·ÁËÙfi. - √È ÊÚ¤ÛÎȘ, Ê˘ÛÈΤ˜ Î·È ·ÓÂÂͤÚÁ·ÛÙ˜ ÙÚÔʤ˜ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ì·˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË ÌfiÓË Ï‡ÛË ÁÈ· ÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ Ì·˜ ˘Á›·”.

¡∂∞ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ú‡ıÌÈÛ˘ ÙˆÓ ÏË-

ÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ‰›ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ √∞∂∂ Ì ÙË ‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ÙÔ˘ ¡. 4087/2012 (º∂∫ 196/Δ∞/16-10-2012). ∏ Ú‡ıÌÈÛË ·ÊÔÚ¿ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ˜ ¤ˆ˜ 30/6/2012 ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜, Ì ¢ÓÔ˚ÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, ··ÏÏ·Á‹ ·fi Ù¤ÏË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ̤¯ÚÈ Î·È 100%, ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ·Ó·ÁηÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Î.Ï, ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ ›Ù ÚÔÛˆÚÈÓfi ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌfi, ›Ù Ӥ· Ú‡ıÌÈÛË. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ‰›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÍ‹˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜: ¶ÚÔÛˆÚÈÓfi˜ ¢È·Î·ÓÔÓÈÛÌfi˜ (ÕÚıÚÔ 3 ·Ú. · ÙÔ˘ ¡. 4087/2012) ¶ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ: ÀÔ‚ÔÏ‹ ·›ÙËÛ˘ ¤ˆ˜ 31/12/2012, Ì ¤ÎÙˆÛË 40% ÛÙ· Δ.∫. - ÀÔ‚ÔÏ‹ ·›ÙËÛ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ 1/1/2013, ¯ˆÚ›˜ ¤ÎÙˆÛË ÛÙ· Δ.∫. - ƒ‡ıÌÈÛË ÔÊÂÈÏÒÓ ¤ˆ˜ 30/6/2012. - ∫·Ù·‚ÔÏ‹ ··ÈÙËÙÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ·fi 1/7/2012 ¤ˆ˜ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·ÈÙ‹Ûˆ˜. - ∫·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÚÒÙ˘ ‰fiÛ˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ Ì‹Ó· Ù˘ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ·›ÙËÛ˘. ∏ ‰fiÛË ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ 20% Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÙˆÓ 150ú. - ∫·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÚÂ¯Ô˘ÛÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡. - §‹ÍË ÙÔ˘ ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ 31/12/2013. - √ ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ¯¿ÓÂÙ·È Ì ÙË ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ¤ÛÙˆ Î·È ÌÈ·˜ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ‰ÈÌËÓÈ·›·˜ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ Î·È ‰fiÛ˘. - ΔÔ ‰Èη›ˆÌ· ¤ÓÙ·Í˘ ÛÙÔ ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌfi ·ÛÎÂ›Ù·È ¿·Í. ¶ÚÔÛÔ¯‹! ∞ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û ÈÛ¯‡ ÂÓÂÚÁ‹ Ú‡ıÌÈÛË ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÚÔÛˆÚÈÓfi ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌfi. ƒ‡ıÌÈÛË (ÕÚıÚÔ 3 ·Ú. ‚ ÙÔ˘ ¡. 4087/2012) ¶ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ: ÀÔ‚ÔÏ‹ ·›ÙËÛ˘ ¤ˆ˜ 31/12/2012. ƒ‡ıÌÈÛË ÔÊÂÈÏÒÓ ¤ˆ˜ 30/6/2012. ∫·Ù·‚ÔÏ‹ ··ÈÙËÙÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ·fi 1/7/2012 ¤ˆ˜ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·ÈÙ‹Ûˆ˜. ∂ÍfiÊÏËÛË: i. ÂÊ¿·Í ‹ ¤ÍÈ (6) ‰fiÛÂȘ Ì ¤ÎÙˆÛË 100% ÛÙ· Δ.∫. ii. ·fi ÂÊÙ¿ (7) ¤ˆ˜ ‰¤Î· (10) ‰fiÛÂȘ Ì ¤ÎÙˆÛË 75% ÛÙ· Δ.∫. ∫·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÚÒÙ˘ ‰fiÛ˘ ‹ Ù˘ ÂÊ¿·Í ÂÍfiÊÏËÛ˘ ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ Ì‹Ó· Ù˘ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ·›ÙËÛ˘. - ∏ ‰fiÛË ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÔÊÂÈÏ‹˜. ∫·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÚÂ¯Ô˘ÛÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘. ∏ Ú‡ıÌÈÛË ¯¿ÓÂÙ·È Â¿Ó ‰ÂÓ Î·Ù·‚ÏËıÔ‡Ó ‰‡Ô Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ‰ÈÌËÓÈ·›Â˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Î·È ‰fiÛÂȘ. - ΔÔ ‰Èη›ˆÌ· ¤ÓÙ·Í˘ ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ·ÛÎÂ›Ù·È ¿·Í. ¶ÚÔÛÔ¯‹! ∞ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û ÈÛ¯‡ ÂÓÂÚÁfi ÚÔÛˆÚÈÓfi ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌfi ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË. °È· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Î·È ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷο ΔÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ˘¿ÁÔÓÙ·È. √ √∞∂∂ ηÏ› ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙȘ ÈÔ ¿Óˆ ¢ÓÔ˚Τ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÂÍfiÊÏËÛ˘ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜: - ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ÁÈ· ·ÚÔ¯¤˜ ·ÛıÂÓ›·˜. - ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·. - ¢Èη›ˆÌ· ηٿٷ͢ Û ηÙÒÙÂÚË Î·ÙËÁÔÚ›·. -∞Ó·ÛÙÔÏ‹ ·Ó·ÁηÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ¤ˆ˜ 31/12/2013.


M·ÁÓËÛ›· 18 ™ÙË μÔ˘Ï‹ ÔÈ Â˙ÔfiÚÔÈ Ù˘ ∫›ÓËÛ˘ ∂Ï›‰·˜ ¶ÔÏÈÙÒÓ ™Δ∏¡ ∞ı‹Ó· ¤Êı·Û·Ó ¯ı˜ ÙÔ ·-

fiÁÂ˘Ì· Ù· ̤ÏË Ù˘ ∫›ÓËÛ˘ ∂Ï›‰·˜ ¶ÔÏÈÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÊÔ‡ ‰È·Ó˘ÎÙ¤ÚÂ˘Û·Ó Û ÛÎËÓ¤˜ ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·, Û‹ÌÂÚ· ı· ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ٷ ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù·, ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó, ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó. ™ÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ¯ı˜ ‰Âο‰Â˜ ¿ÓıÚˆÔÈ, ˆÛÙfiÛÔ, ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹, Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÙÔ˘˜ ÂÌfi‰ÈÛ·Ó ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ. ΔÂÏÈο, Ì ·Ú¤Ì‚·ÛË ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ, ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¿ËÎÂ Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÂȉÒÛÔ˘Ó ÙÔ „‹ÊÈÛÌ· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î. ∂˘. ªÂ˚Ì·Ú¿ÎË. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ∫›ÓËÛ˘ ∂Ï›‰·˜ ¶ÔÏÈÙÒÓ Î. ∫. ∫fiÁÈ·˜ ‰‹ÏˆÛ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ô ·ÁÒÓ·˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ›. “™Ù›ϷÌ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì·, fiÙÈ Ë ¶ÔÏÈÙ›· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¤Ì‚ÂÈ Î·È Ó· ‰ÒÛÂÈ Ï‡ÛË ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¯ÓÒÓ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜” , ‰‹ÏˆÛÂ. √ Î. ∫fiÁÈ·˜ ·Ó¤ÊÂÚ ·ÎfiÌË fiÙÈ “Ô Î. ªÂ˚Ì·Ú¿Î˘ Ì·˜ ‰¤¯ıËÎÂ Î·È ˙‹ÙËÛÂ Û˘ÁÓÒÌË ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ô˘ ›¯·Ì” . √È ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ ¤ÛÙËÛ·Ó ÛÎËÓ¤˜ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙ¤ÚÂ˘Û·Ó ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› ı· ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì fiÏ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó, ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜ Î·È ¤ÌÔÚÔÈ.

æ‹ÊÈÛÌ· Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÛÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ Ô˘ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó Â˙‹ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Δ∏ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË Î·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë

ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó Â˙‹ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘ Ì „‹ÊÈÛÌ· Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËΠηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Î·È ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: -ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜, Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ù›ÌÈ· ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó Û’ ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚ· ‰˘ÛÌÂÓ¤˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. -∫¿ı ̤ڷ Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ, Á›ÓÂÙ·È Î·È ÈÔ Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Ë ÂÚÈÔÚÈÛÙÈ΋ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ¤¯ÂÈ ˘Âڂ› Ù· fiÚÈ¿ Ù˘. ∂›Ó·È ϤÔÓ ·˘Ù·fi‰ÂÈÎÙÔ fiÙÈ Ù· Ï·˚ο ÌÈÎÚ¿ Î·È ÌÂÛ·›· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ÎÈ ¿ÏÏÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜, ÎÈ ¿ÏϘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜, ÎÈ ¿ÏÏ· Ù¤ÏË. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÏϘ ·ÓÙÔ¯¤˜, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÏÏ· ÂÚÈıÒÚÈ·. -∏ ÌfiÓË ·¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË Â›Ó·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË, ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋, Ì fiÚÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È ÈÛÔηٷÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ‚·ÚÒÓ. -∫·Ïԇ̠ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ¿ÚÂÈ ¿ÌÂÛ· ̤ÙÚ· ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ·˘Ù‹ Ë ··Ú¿‰ÂÎÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. -÷ÈÚÂÙ›˙Ô˘Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜, Ô˘ ÔÚ‡ÔÓÙ·È Â˙‹ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÁÈ· ÌÈ· ηχÙÂÚË ˙ˆ‹.

T∂Δ∞ƒΔ∏ 24 OKTøμƒπ√À 2012

°ÔÓ›˜ Î·È Ì·ıËÙ¤˜ Û °˘ÌÓ¿ÛÈ· Î·È §‡ÎÂÈ· Ù˘ M·ÁÓËÛ›·˜ ÏfiÁˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ

∑ËÙÔ‡Ó ÂÓÈÛ¯˘ÙÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·fi °˘ÌÓ¿ÛÈ· Î·È §‡ÎÂÈ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ΢ڛˆ˜ ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, ˙ËÙÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ÏfiÁˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ÙÔ˘˜ Ó· ηχ„Ô˘Ó Ù· ‰›‰·ÎÙÚ· Ù˘ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÛÙÔ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. ∞fi ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰È¿ıÂÛË Ó· ‰È‰¿ÍÔ˘Ó ‰ˆÚ¿Ó, ˆÛÙfiÛÔ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÙÔ ı¤Ì· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ·, ηıÒ˜ Ë ∂§ª∂ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë Ù¤ÙÔÈˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ.

ΔÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚ›Ô˘ ̤۷ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘˙ËÙËı› ÛÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ë ÔÔ›· ¤Ú˘ÛÈ Â›¯Â ηχ„ÂÈ Ù¤ÙÔȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ·Ó·Ï‹ÊıËÎ·Ó ÛÙ· Û¯ÔÏ›·. º¤ÙÔ˜ Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍËı›. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ì ÙËÓ ∂§ª∂ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÍÈ °˘ÌÓ¿ÛÈ· Î·È §‡ÎÂÈ· Ù˘ fiÏ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, Ô˘ ˙‹ÙËÛ·Ó ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ηٿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î¿Ï˘Ù ٤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ·Ó¿ÁΘ - Î·È fiÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿Ï˜ - ̤ۈ ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ Ù˘ ÂÓÈÛ¯˘ÙÈ΋˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜, Ô˘ ϤÔÓ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ·Ú¿ ÌfiÓÔ Û ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, fiˆ˜ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ŒÙÛÈ Ë ÌfiÓË Ï‡ÛË Â›Ó·È Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÂıÂÏÔÓÙÈο Ì·ı‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ˆÚ·Ú›Ô˘. °ÔÓ›˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ì·ıËÙ¤˜ ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚˆÙÔ‡Ó, fiÙ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÂÈÛËÌ·›ÓÔ-

ÓÙ·˜ Î·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ 6Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ™È¿·˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “ÁÔÓ›˜ Î·È Ì·ıËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ì·ı‹Ì·Ù· ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡

¶√§À ÓÂÚfi ·ÏËÛ ÛÙ’ ·˘Ï¿ÎÈ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Î·È Ù· ΢ÎÏÔ-Ê-ÔÚȷο, ÁÈ· ·‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜, ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ¿Ê·ÓÙ·, ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜. ¢ÂÓ “¤‚Á·ÈÓ·Ó” , ‰ÂÓ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÛÙÔ Êˆ˜, ‰ÂÓ Í¤Úˆ ÁÈ·Ù› ·ÎÚÈ‚Ò˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ÁÚ¿ÊÂÈ Î·Ó›˜, ÛÙȘ ̤Ú˜ Ô˘ ÂÚÓ¿ÌÂ. ◊ Ì‹ˆ˜ Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ‡ÎÔÏÔ; ¡· ·›ÚÓÂÈ Î·Ó›˜ ·Ì¿ÚÈ˙· Ù· ¿ÓÙ· Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜ Î·È Ó· ÁÂÌ›˙ÂÈ ÛÂÏ›‰Â˜, ›Ù ¤ÓÙ˘˜ ›Ù ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜, Ì ·¤Ú·ÓÙ˜ Ù·˘ÙÔÏÔÁ›Â˜, Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÈ- Î·È ·Ô-‰Â›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÛÔÊ›· ÙÔ˘ ÁÚ¿ÊÔÓÙÔ˜ Î·È ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ó Î·Ù¿ ηÓfiÓ· ÙÔ ÂÎ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ ·ÓÙ›ıÂÙÔ... ¶Ôχ ÓÂÚfi ·ÏËÛÂ Î·È ·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. À¿Ú¯Ô˘Ó 100 (!) ÚÔ-··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· (‰ËÏ·‰‹ ÚÈÓ ·fi Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ·...) Ô˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó ˆ˜ ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓË ‰·ÌfiÎÏÂÈÔ˜ Û¿ıË, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ıÚfi· Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· Î·È fiÚÎÔÈ ·ÌÔÈ‚·›·˜ ·Á¿˘, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ó·-, ·Ú¿-, ηٿ-, ‰È·-·ÚıÚˆÙÈο ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈο Ì·ÓÈʤÛÙ·, ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ! ΔȘ Û¿ÚΘ Ì·˜ ÙÚÒÌÂ, Î·È Â˘Ù˘¯Ò˜ Ô˘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ηϿ ÎÚ·Ù› Î·È ‰ÂÓ ˘Ô¯ÚˆÓfiÌ·ÛÙ ӷ ο„Ô˘Ì fi,ÙÈ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÌ›ÓÂÈ. ∂‰Ò, ÛÙËÓ fiÏË ·˘Ù‹ Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ, ÚÔÛ·ıÔ‡ÌÂ, fiÛÔ ÂÚÓ¿ÂÈ ·’ ÙÔ ¯¤ÚÈ Ì·˜, Ó· οÓÔ˘Ì ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· Ï›ÁÔ Î·Ï‡ÙÂÚ·. ª¿¯Â˜ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿, Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ Ì¿¯Â˜, ·Ó¿ÌÂÛ· Û ̛· Êı›ÓÔ˘Û· ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ô˘ ÎÚ·ÙÈ¤Ù·È ·’ Ù· Ì·ÏÏÈ¿ Ù˘ Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙÔ‡Ó Î¿ÔÈ· Â›‰· ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ¢ËÌÔÛȇ۷Ì ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶¤ÌÙË Ì›· ÂÈÛÙÔÏ‹ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·ÚˆÙÈfiÌ·ÛÙ·Ó ÁÈ·Ù› ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ÁˆÓ›· √ÁÏ Î·È 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, fiÔ˘ ·fi ÚÈÓ ÙÔ 1989 ̤¯ÚÈ ÙÔ 2009, ·Ó ‰ÂÓ Î¿Óˆ Ï¿ıÔ˜, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ¤Ó· parking 40 ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ì ÌËÓÈ·›· Ì›ÛıˆÛË. ΔÔ parking ·˘Ùfi Ï›ÂÈ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂΛ fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¤ÏÏÂÈ„Ë ı¤ÛÂˆÓ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ·˘Ù‹ ı¤ÏËÛ ӷ ··ÓÙ‹ÛÂÈ Ô Ï·Ï›ÛÙ·ÙÔ˜ Î. ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Û ̛· ·fi ÙȘ ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ÙÔ˘ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi, Û ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Î·È ·ÓÙ› Ó· Ì·˜ ÂÍËÁ‹ÛÂÈ ÙÈ Î·È

ˆÚ·Ú›Ô˘, ÒÛÙ ӷ ηχ„Ô˘Ó Ù· ÎÂÓ¿. ΔÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì·˜ ·ÓÙÏ› Ì·ıËÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi ·fi ÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹, fiÔ˘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÂÚÁ·ÙÈΤ˜, Ï·˚Τ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ô˘ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È ÏfiÁˆ Ù˘

Ò˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ‰ÂÓ ·ÍÈÔÔÈÂ›Ù·È Ë ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, ÚÔÙ›ÌËÛ ӷ ÂÈÙÂı› ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ì·˜ (Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ¿Ì˘Ó· Â›Ó·È Ë Â›ıÂÛË...) Î·È Ó· ·Ó·ÊÂÚı› Û ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ·Ó “Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜” ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ›¯Â ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ Ë √Ì¿‰· ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁˆÓ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ (Ã. ™Î˘ÚÁÈ¿ÓÓ˘, °. ΔÔ˘ÏÔ˘Ì¿ÎÔ˜, ¡. ΔÚ›Ì˘) ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 1989!! ÕÏÏ· ÏfiÁÈ· Ó’ ·Á·ÈfiÌ·ÛÙÂ, ‰ËÏ·‰‹. ∂ΛÓÔ Ô˘ ÂÌ¿˜ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Â›Ó·È Ó· Í·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ·˘Ùfi˜ Ô ˙ˆÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ÛÙËÓ ÁˆÓ›· √ÁÏ-28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ (∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜). °È·Ù› ÔÈ Û‡ÓıÂÙ˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È Â˙ÒÓ ÛÙËÓ fiÏË Ô‰ËÁÔ‡Ó Û˘Ó¯Ҙ Î·È ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· Û Ì›ˆÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·Ú¿ ÙÔ

ÎÚ›Û˘. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÛÙ›ÏÂÈ Î¿ÔÈ· ÂÁ·ÎÏÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÈÛ¯˘ÙÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ·, ÂÓÒ Â›Ì·ÛÙ ÛÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì·” .

ÎÚ¿ÛÂ‰Ô Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Â›Ó·È Ù· Ô¯‹Ì·Ù· Ó· ÛÙ·ıÌÂ‡Ô˘Ó Û ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ parking ÂÎÙfi˜ Ô‰Ô‡ - ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ·ÏÏÈÒ˜, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏË Ï‡ÛË. ¶ÚfiÛÊ·Ù· ˘ÏÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È Ì›· ·fiÊ·ÛË Ô˘ ›¯Â ÏËÊı› ÙÔ 2008 Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÂȉÈο ÁÈ· ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ·fi °·ÏÏ›·˜ ̤¯ÚÈ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ Î·È ÛÙȘ Ô‰Ô‡˜ √ÁÏ, °·Ì‚¤Ù· Î·È ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘, ·fi ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ̤¯ÚÈ π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ÂΛ ˘‹Ú¯Â ·Ï·ÈfiÙÂÚË ·fiÊ·ÛË Î·È Û¯ÂÙÈΤ˜ ÈӷΛ‰Â˜, Ô˘ ηٷÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ÓÙ·Ó. ∏ ·Ú¤Ì‚·ÛË ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ì ÙÔÔı¤ÙËÛË ÂȉÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ Ï·ÈÛ›ˆÓ, Ô˘ ı· ÔÌÔÚʇÓÔ˘Ó ÙËÓ fiÏË ÂÈÎfiÓ·.

√ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ 4Ô˘ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘ Î. ¡›ÎÔ˜ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Â›Ó·È Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ë ∂§ª∂ Ò˜ ı· ÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ Ì ·˘Ùfi ÙÔ ˙‹ÙËÌ·. ∂Ì›˜ ¤¯Ô˘Ì ̷ıËÙ¤˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ô˘ Ì·˜ ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘ÌÂ, ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ‚¤‚·È· fiÙÈ Î·È ¤Ú˘ÛÈ Â›¯Â ·Ú·Û¯Âı› Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ‚Ô‹ıÂÈ·. ∫·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ‰Ô‡Ì ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ 2Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ª·Ó‰Ú¿Î˘ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ “Û˘˙ËÙԇ̠̠ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ì·ı‹Ì·Ù· ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ÔÚ·Ú›Ô˘, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁΘ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. ∂ÓÈÛ¯˘ÙÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù· Ù˘ ŒÎıÂÛ˘ Î·È ÙˆÓ ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ” ›Â. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·fi ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂§ª∂ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÛÙ· ¢ËÌÔÙÈο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ·, ÒÛÙ ӷ ÙÔÓÈÛÙ› Ë ·Ó¿ÁÎË Ó· ÌË Û˘Á¯ˆÓ¢Ù› ηӤӷ Û¯ÔÏ›Ô, ÂÓÒ ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Î·È ·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ∂§ª∂ ÁÈ· ÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ÈÙÚÔ¤˜ ¶·È‰Â›·˜ Û οı ¢‹ÌÔ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

¢ÈfiÙÈ Î¿Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÚοÚÔ˘Ó Î·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‚ÔÏÈÒÙÈη Ì˯·ÓÔΛÓËÙ· ‰›ÙÚÔ¯·, Ô˘ fiÛÔ ¯Ú‹ÛÈÌ· Â›Ó·È ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ̤۷ ÛÙËÓ fiÏË, ¿ÏÏÔ ÙfiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏ· Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Ì ηÓfiÓ˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ∫·È Ô‡ ı· ·ÚοÚÔ˘Ó Ù· ‰›ÙÚÔ¯· ·Ó Ù· ÙÂÙÚ¿ÙÚÔ¯· ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÙÈı¤ÌÂÓÔ˘˜ ÓfiÌÈÌÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜; ª‹ˆ˜ Â¿Óˆ ÛÙ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ‹ ÙÔ˘˜ Â˙Ô‰ÚfiÌÔ˘˜; ª· ÂΛ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÂχıÂÚ· ÔÈ Â˙Ô›. ΔÔ ë¯Ô˘Ì ÂÈ Î·È Í·Ó·› Î·È Í·Ó·Ì·Ù·›: ∏ ÛÙ¿ıÌ¢ÛË Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Á˘, ÌÈ·˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ô˘ Â›Ó·È ·Ôχو˜ ÔÚÈÔıÂÙË̤ÓË, fiÓÙÔ-fiÓÙÔ, ̤۷ ÛÙȘ fiÏÂȘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙ· ΤÓÙÚ· ÙˆÓ fiψÓ, fiÔ˘ ¤ÏÎÔÓÙ·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ·Ó·„˘¯‹˜ Î·È ÏÔÈ¿. ∫·È ÁÈ· ÙËÓ ÛÙ¿ıÌ¢ÛË ÙˆÓ Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È, ϤÔÓ, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ì¤ÚÈÌÓ· - ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·Ú·ÁÁÂÏı› Ô‰ËÏ·ÙÔÛÙ¿ÛÈ·. ¡· ı˘Ì›Ûˆ fiÙÈ Î·È ÙÔ 2007 ›¯·Ì ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÌÂÚÈο “ÈÏÔÙÈο” ÛÙËÓ Ô‰fi ∂ÚÌÔ‡, ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ¡ÈÎfiÏ·Ô, Û‹ÌÂÚ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÔÈ ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ‚ȉˆÌ¤Ó˜ ·ÎfiÌË ÛÙȘ ϿΘ. Δ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ı· Â›Ó·È ÈÔ ...ÛÙÈ‚·Ú¿ Î·È ÈÔ ...‰˘ÛΛÓËÙ·, ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ‰Â Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘. ∂Ì›˜, Ô ¢‹ÌÔ˜, Ë μÈÒÛÈÌË ∫ÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ˆ˜ ¤ÓÓÔÈ· Î·È ˆ˜ ¢È‡ı˘ÓÛË ·ÚÌfi‰È· ÁÈ· Ù· ΢ÎÏÔÊÔÚȷο ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ‰ÂÓ ı· ¿„Ô˘Ì ӷ ÚÔÛ·ıÔ‡ÌÂ, ̤۷ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ·ÛÊ˘ÎÙÈÎfi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ ÙȘ ˙ˆ¤˜ Ì·˜. √È ‰˘ÛÎÔϛ˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È ÔÈ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÈÛ¯˘Ú¤˜, ÙÔ Í¤ÚÔ˘Ì ÎÈ ÂÌ›˜ ÎÈ ÂÛ›˜. μ‹Ì·Ù· Á›ÓÔÓÙ·È, ·ÚÁ¿ Î·È ‚·Û·ÓÈÛÙÈο, ·ÏÏ¿ Á›ÓÔÓÙ·È. ∞, Ó·È! ΔÚÔÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È ÙÔ Ê·Ó¿ÚÈ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË-∞ı·Ó·Û¿ÎË ÎÈ ¤ÁÈÓ ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÙÔ ÙÌ‹Ì· °·Ú¤Ê˶ÔÏ˘Ì¤ÚË Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞ı·Ó·Û¿ÎË. ΔÔÓ ÓÔ˘ Û·˜! ¢ÂÓ ÌÔÚ›, ı· ¤ÚıÔ˘Ó Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ̤Ú˜, ÙÔ ÓÂÚfi ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Î˘Ï¿ÂÈ ÛÙ’ ·˘Ï¿ÎÈ· ÙÔ˘ ∫fiÛÌÔ˘. ªÂ ÌÈ· ·ÈÛÈfi‰ÔÍË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ·È‰ÈÒÓ Ì Ô‰‹Ï·Ù·, °ÂÈ· Û·˜.


M·ÁÓËÛ›· 19

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 24 O∫Δøμƒπ√À 2012

ª·ıËÙ¤˜ ·fi ÙÔ˘˜ ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜ ÂÚ·ÙÔ‡Ó ¤ÓÙ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ‰›Ï· ·fi πÃ Î·È ÓٷϛΘ

Èڛ˜ ψÊÔÚÂ›Ô ÁÈ· ÙÔ 10Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Â˙‹ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È 150 Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙȘ Û˘ÓÔÈ˘ ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ Î·È ÙÔ˘ ∫··ÎÏ› ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙÔ 10Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ™·Ì¿Ó·Á· ¢ÈÌËÓ›Ô˘, ηıÒ˜ ʤÙÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÌÂÈ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚·ÈÓ ¤Ú˘ÛÈ. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË ÂÓfi˜ ÓfiÌÔ˘ Ô˘ Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜.

ΔÔ 10Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ Â͢ËÚÂÙ› Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙÔ ™¤ÛÎÏÔ, ÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ Û˘ÓÔÈ˘ ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ Î·È ÙÔ˘ ∫··ÎÏ›. ¶¤Ú˘ÛÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ›¯Â ‚¿ÏÂÈ ¤ÍÙÚ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ï‹ÚˆÓ·Ó ÙÔ ÌÈÛfi ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ Ì·ıËÙÈÎÔ‡ ‰ÂÏÙ›Ô˘, ‰ËÏ·‰‹ 60 ÏÂÙ¿. º¤ÙÔ˜, fï˜ ·ÊÂÓfi˜ ÔÈ Î·Ï¤˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘ ·fi ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Û˘ÓÂÙ¤ÏÂÛ·Ó, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÌÂÈ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ¤ÍÙÚ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§. øÛÙfiÛÔ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙÔ› ¿ÏÏÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Â˙‹, ÂÓÒ ÏfiÁˆ Ù˘ ¯ÂÈÚÔÙ¤Ú¢Û˘ ÙˆÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó. Ãı˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ô˘ ¤‚Ú¯ fiÏÔ ÙÔ Úˆ›, ‰Âο‰Â˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó Â˙‹ ·fi ÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î. ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ ÙfiÛÔ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§, fiÛÔ Î·È Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Ï‡Û˘ ̤ۈ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ‰ÂÏÙ›Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ô Ì·ıËÙ‹˜ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÂÈ Î¿ÔÈÔ ÔÛfi

ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ÏˆÊÔÚ›Ô, ·ÏÏ¿ Ô ¢‹ÌÔ˜ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ¤Ó· ¢ÚÒ ÙËÓ Ë̤ڷ ÛÙÔ ∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ ÁÈ· οı ·È‰› Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÈ. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÓfiÌÔ˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰ÂÏÙ›ˆÓ ÁÈ· ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ì·ıËÙÒÓ

°˘ÌÓ·Û›Ô˘ Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó 2,5 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È fï˜ fiÙÈ Ë ·fiÛÙ·ÛË ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ Î·È ÙÔ˘ ∫··ÎÏ› Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi 2,5 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·, ÔfiÙ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÎÒÏ˘Ì· Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰ÂÏÙ›ˆÓ.

“√ ÓfiÌÔ˜ ϤÂÈ ÁÈ· Ù· 2,5 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·, ÙÔÓ›˙ÂÈ fï˜ Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ fi‰Â˘Û˘, ‰ËÏ·‰‹ Ó· Â›Ó·È Ô ÓfiÌÔ˜ ‚·Ùfi˜. øÛÙfiÛÔ, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ Ô‰Ô‡ ¢ÈÌËÓ›Ô˘, Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Î·È Â›Ó·È ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÈ· Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È Î·Ó›˜ Â˙fi˜. Œ¯Ô˘Ì ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Î·È Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈ fiÙÈ ı· ‰Ô˘Ó ÙÔ ˙‹ÙËÌ·. ∞ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ¿ÌÂÛ· χÛË, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Â˙‹ 4-5 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÙËÓ Ë̤ڷ Î·È Ì¤Û· Û ٤ÙÔȘ Û˘Óı‹Î˜” ›Â Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. √ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ 15ÌÂÏÔ‡˜ Ì·ıËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μ·ÁÁ¤Ï˘ ΔÛÈÌÚ›‰Ë˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ∫··ÎÏ› Î·È ÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜, ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Â˙‹ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‰È·Û¯›˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ‰ÚfiÌÔ Ô˘ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·. “¶ÂÚ·ÙÔ‡ÌÂ Î·È ‰›Ï· Ì·˜ ÂÚÓÔ‡Ó π.Ã. Î·È ÓٷϛΘ. ∂›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. £· Ú¤ÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ӷ ÌÂÈ Î¿ÔÈÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ÁÈ· Ó· Ì·˜ ÌÂٷʤÚÂÈ, fiˆ˜ Î·È ¤Ú˘ÛÈ” ÙfiÓÈÛÂ Ô Ì·ıËÙ‹˜. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

™¯Â‰È¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ μfiÏÔ

ª¤ÙÚ· ¯ˆÚ›˜ ˘ÂÚ‚ÔϤ˜, ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¤Ï·ÛË ∂π¢π∫√ ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi Û¯¤‰ÈÔ, ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ ˘ÂÚ‚ÔϤ˜ Î·È ·Ú·ÔÌ¤˜ Û ·ÛÙ˘ÓÔÌÔÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓË fiÏË, ÂÎÔÓÔ‡Ó ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ∞Ú¯¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ·Ú¤Ï·Û˘ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ∫˘Úȷ΋ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ™Â Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜, ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠfiÙÈ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÂÈ ÌÈ· ÂıÓÈ΋ Â¤ÙÂÈÔ ÌÓ‹Ì˘, Ô‡ÙÂ Ê˘ÛÈο Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ·˘ÙfiÎÏËÙ˜ “ÔÌ¿‰Â˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜” Ù˘ ·Ú¤Ï·Û˘, Ë ÔÔ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘

fiÏ˘, ΢ڛˆ˜ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ (Ì·ıËÙ¤˜, ÂÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ›, ·ıÏËÙÈÎÔ› Û‡ÏÏÔÁÔÈ Î.¿.). ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ, ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙ· ̤ÙÚ· Ù¿Í˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¤Ï·ÛË, ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ·Ú¤Ï·ÛË Ù˘ ÚÔÛ¯ԇ˜ ∫˘Úȷ΋˜, ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÈÛ‹ÌˆÓ ı· ÔÚÈÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ ·fi Ù¤ÓÙ· Î·È fi¯È ·fi ͇ÏÈÓË Âͤ‰Ú· Î·È ˆ˜ ¤ÚÈÍ ÙˆÓ ÂÈۋ̈Ó, ı· ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó ÓÂÎÚ¤˜ ˙ÒÓ˜ Ì ·˘ÍË̤ÓË, ·ÏÏ¿ ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔ-

DROPS cocktail / bar fiÏÔÈ ÔÈ Î·Ê¤‰Â˜ 2,50ú ·ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ 64 ñ ÙËÏ.: 24210 34180

ÌÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· Ì ÔÏÈÙÈ΋ ÂÚÈ‚ÔÏ‹. °È· Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÏÈÌÂÓÈÎÔ› Î·È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, ÂÓÒ Ô ¯ÒÚÔ˜ ÙˆÓ ı·ÙÒÓ Ù˘ ·Ú¤Ï·Û˘ ı· ¤¯ÂÈ ÔÚÈÔıÂÙËı› ¤ÁηÈÚ·. ¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›ÌÂÙÚÔ Ù˘ ·Ú¤Ï·Û˘, Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÚÔÏËÙÈÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ, ÂÓÒ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· ÛÙËÓ Ô‰fi π¿ÛÔÓÔ˜, ÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î.·., ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙ·ıÌÔ› Ù˘ ∂§∞™ ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ¿ÌÂÛË Ë Û˘Ó‰ÚÔÌ‹

Û ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰È·Û·Ṳ́Ó˜ ÛÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ Ô‰fi ·ÏÏ¿ Î·È Û οıÂÙ˜. ∂›Û˘, ı· ÙÂıÔ‡Ó Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ΢ÎÏÔÊÔÚȷο ̤ÙÚ· Ô˘ ı· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙȘ ÚÔ¤˜ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ô˘ ı· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi Û¯¤‰ÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ÔÌ¿‰Â˜ Â˙ÒÓ Î˘Ú›ˆ˜, ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ú·Ï›·. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙË §¤Û¯Ë ºÚÔ˘Ú¿˜ μfiÏÔ˘ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ·Ú¤Ï·ÛË ÁÈ·

ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÍÂȉ›Î¢ÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ı· Á›ÓÂÈ ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ Ë̤Ú˜. Δ¤ÏÔ˜, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÎÚ›ÓÂÙ·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÒÙË Ë̤ڷ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋˜ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÎÈÓËÙ‹˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ·ÈÌÔÏË„›·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙÔÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Î. ∞. ∞Ï·Ì¿Ó· Ó· Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ·ÈÌÔ‰fiÙ˜. ∞ÓÙ. ºˆÎ›‰Ë˜

¢. μfiÏÔ˘: ¶ÚÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÙ¿ ΤÓÙÚˆÓ ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞Δπ∫∏ ۇ̂·ÛË Ì ÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜, £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ “ÿ‰Ú˘Ì· ¡ÂÔÏ·›·˜ Î·È ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘” ˘¤ÁÚ·„Â Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, Ì ÛÎÔfi ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÁÂÓÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ̤ۈ ÙˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶·ÓÙÛ¿˜, ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙË Ó¤· ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ù˘ ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÌ‹Ì· ÛÙÔ Ó¤Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÚÔ¯ÒÚËÛ ÂÁη›Úˆ˜ Û fiϘ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ‰È¿ ‚›Ô˘ Ì¿ıËÛ˘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÂÓËϛΈÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÂÙ¿ ∫¤ÓÙÚ· ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘, Ù· ÔÔ›· ¯ˆÚÔÙ·ÍÈο Î·È ÏËı˘ÛÌȷο ηχÙÔ˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ÿ‰Ú˘Ì· ¡ÂÔÏ·›·˜ Î·È ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ - ™¢∂ (∞Ó··‡Ûˆ˜Ã›ڈÓÔ˜, ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· μfiÏÔ˘), ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ¡¤ˆÓ μfiÏÔ˘ ¢π∞À§√™ (ΔÔ¿ÏË-¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, - ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· μfiÏÔ˘), ∫Ù›ÚÈÔ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ∫Ù›ÚÈÔ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ∂¶∞§ ∞ÁÚÈ¿˜, °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, 1Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ “¡. ΔÛÔÔÙfi˜” . ∏ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ۇ̂·ÛË, Ë ÔÔ›· Ï‹ÁÂÈ ÙËÓ 31Ë.1.2015, ˘ÔÁÚ¿ÊËΠÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËıÔ‡Ó fiÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ‰È·‰Èηۛ· ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √È Ôϛ٘ Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ì ‰‹ÏˆÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜, ÌÂÙ¿ ·fi ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ı· ·ÊÔÚÔ‡Ó ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ fiˆ˜: √ÈÎÔÓÔÌ›· - ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ¶ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ - ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ¡¤Â˜ Δ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜, °ÏÒÛÛ· Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·, ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Î·È Ù¤¯ÓË, ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ¢¿ÏˆÙ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Î.Ï. Δ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ∂™¶∞ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÂÚ› Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜.


M·ÁÓËÛ›· 20 ∏ ¢∏ª∞ƒ ÁÈ· ÚÔÒıËÛË ¤ÚÁˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ¡∞ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ·: “∏ ηٷÛ΢‹ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‰ÚfiÌÔ˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ∂-65” - “∏ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ∞ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘” - “∏ ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÛË Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÙÔ˘ √™∂ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜” Î·È “∏ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ √™∂ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·” . ªÂ ·˘Ùfi ÙÔ ·›ÙËÌ· ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ ¶¿ÚȘ ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞Ó·ÁÓˆÛÙ¿Î˘, °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫˘Ú›ÙÛ˘ Î·È £ˆÌ¿˜ æ‡ÚÚ·˜, ˙ËÙÔ‡Ó ÙË Û‡ÁÎÏËÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ÒÛÙ ӷ ÎÏËıÔ‡Ó ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Î·È Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı› Ë ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¤ÚÁˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: “™ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ‚·ıÈ¿˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ÁÈ· ¤ÌÙË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ÌÂ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË ‡ÊÂÛË 25% Î·È ϤÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·ÓÂÚÁ›· ¿Óˆ ·fi 30%, Ê·›ÓÂÙ·È Î·ı·Ú¿ fiÙÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ Î·È ¿ÌÂÛˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· Î·È Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ı· ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È Û ¤Ó· ÂÓÙ·ÂÙ¤˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜.∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ¤¯ÂÈ Î·Ù’ ·Ú¯‹Ó Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ¤ÚÁˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙȘ Û·Ê›˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ÙÔ̤ˆÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÚÔÔÙÈ΋˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ηٷÌÂÚÈÛÌÔ‡ ÂÚÁ·Û›·˜ (ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜ ÙÔ̤·˜, ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ - ·Ó¿Ù˘ÍË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÙÔ̤ˆÓ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜ Î·È ˘„ËÏ‹˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ™ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› Î·È ˆÚÈÌ¿ÛÂÈ Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË Î¿ÔÈˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ: 1. ∏ ηٷÛ΢‹ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‰ÚfiÌÔ˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ∂65. 2. ∏ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ∞ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘. 3. ∏ ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÛË Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÙÔ˘ √™∂ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ (£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË). 4. ∞ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ √™∂ ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· (ÚfiÁÚ·ÌÌ· Jessica). ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “∞fi ÙÔ °∂∞ Î·È ÙËÓ À¶∞ ÂÎÔÓÂ›Ù·È ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ‰È·‰ÚfiÌˆÓ Î·È ÙˆÓ ÙÚÔ¯Ô‰ÚfiÌˆÓ ÙÔ˘ ∞ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ÒÛÙ ӷ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÌÂÁ¿Ï· ·ÂÚÔÛοÊË Ì Ï‹Ú˜ ÊÔÚÙ›Ô. ∞˘Ùfi ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÈÛ¯˘Úfi ΛÓËÙÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Î·È ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÛÙ· 35 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Î·È ı· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ‹ ·fi Ù· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÙÔ˘ ∂™¶∞ ‹ ·fi Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜” .

T∂Δ∞ƒΔ∏ 24 OKTøμƒπ√À 2012

∞ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ΔÔÈÎÔ‡ √ÚÁ¿ÓÔ˘ ÁÈ· ¤ÓÙÔÓ· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·

™Â ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· Ë ™ÎÈ¿ıÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·  Ï‹ÚË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ¤ÓÙÔÓˆÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÂÎÙ¿ÎÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ™ÎÈ¿ıÔ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘Ó·ÚÌÔ‰›ˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ∞Ú¯ÒÓ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ΔÔÈÎÔ‡ √ÚÁ¿ÓÔ˘ (™Δ√) ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. °È· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÏËÌÌ˘ÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÚÂÌ¿ÙˆÓ Î·È ÊÚ·ٛˆÓ, Ì ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË Ó· ‰›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈ˙fiÌÂÓ˜ ˆ˜ ÂÈΛӉ˘Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È Ë Ô‰fi˜ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË ÛÙËÓ fiÏË Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Ô ΔÚÔ‡ÏÔ˜ Î·È Ë ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Û Ï‹ÚË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ¯ÈÔÓfiÙˆÛ˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™ karamanis@e-thessalia.gr

™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ™Δ√ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ·Ú¢ڤıËÎ·Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯÔÈ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ÙÔ˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜ Ë ÂÈÙ·ÎÙÈ΋, fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËÎÂ, ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘Ó·ÚÌÔ‰›ˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ∞Ú¯ÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ¤ÓÙÔÓˆÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÂÎÙ¿ÎÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ, Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ¯ÂÈÌÒÓ·, ÂÓÒ ÙÔÓ›ÛÙËÎÂ Ë ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙ·ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ Î·È Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. π‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ Û˘Ó·ÚÌÔ‰›ˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ∞Ú¯ÒÓ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ‰Ôı› ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, Ù· ÔÔ›· ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ·fi ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Î·Ù·ÈÁ›‰ˆÓ Î·È ÏËÌÌ˘ÚÒÓ ÛÙÔ ÓËÛ› ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·. ∞fi ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠfiÙÈ Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÌÂÚÈÌÓÔ‡Ó Û¯ÂÙÈο

Ì ÙÔÓ Ù·ÎÙÈÎfi ηı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÚÂÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÁˆÁÒÓ ·ÔÚÚÔ‹˜ ÙˆÓ fiÌ‚ÚÈˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ÏËÌÌ˘ÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ì ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Î·Ù·ÈÁ›‰ˆÓ Î·È ÈÛ¯˘ÚÒÓ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂˆÓ ÛÙÔ ÓËÛ›. μ·Ú‡ÙËÙ· ‰›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈ˙fiÌÂÓˆÓ ˆ˜ ÂÈΛӉ˘ÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÏËÌÌ˘ÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë Ô‰fi˜ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË ÛÙËÓ fiÏË Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ‰‡Ô ÛËÌ›· ÛÙÔÓ ΔÚÔ‡ÏÔ Î·È Ë ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹.

™ÙȘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ηıÒ˜ Î·È Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÓËÛ›, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÎÙÂÏÂÛÙ› fiϘ ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÁÈ· ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈ΋ ıˆÚ¿ÎÈÛË ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ı· Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· Ì ΢ڛ·Ú¯Ô Î·È ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ ÏËÌÌ˘ÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ. ∂ÈϤÔÓ, ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙˆÓ Û˘Ó·ÚÌÔ‰›ˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ∞Ú¯ÒÓ, fiˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËÎÂ Î·È ·Ô-

Ê·Û›ÛÙËΠÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ™Δ√ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, Ù· ÔÔ›· ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó ·fi ¯ÈÔÓfiÙˆÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Ô ÛÙfiÏÔ˜ ÙˆÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Ï‹ÚË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜, ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ¯ÈÔÓfiÙˆÛ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙÔ Â›Â‰Ô ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘Ó·ÚÌÔ‰›ˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ÙˆÓ ∞Ú¯ÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·-

ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ¤ÓÙÔÓˆÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÂÎÙ¿ÎÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·ÚÌÔ‰›ˆ˜ ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ˆ˜ ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi. “∫·ıÔÚ›Û·Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Î·È ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. ªÔÛ¯·‰Ò ΔÛÔÏÔ‚›ÎÔ˘ - ∫·ÓÙ·Ú¿ÎË “ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ·fi ¤ÓÙÔÓ· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Î·È ¤ÎÙ·ÎÙ˜ ·Ó¿ÁΘ. ∂›Ì·ÛÙ ·Ó¤ÙÔÈÌÔÈ Î·È Û Â›Â‰Ô ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi, ηıÒ˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹Û·ÌÂ Î·È ˘ÏÔÔÈ‹Û·Ì ‹‰Ë fiϘ ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ı· Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ηı·ÚÈÛÌÔ‡˜ ÚÂÌ¿ÙˆÓ Î·È ÊÚ·ٛˆÓ, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ ÂÈΛӉ˘Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÏËÌÌ˘ÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ÂÚÈÔ¯¤˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë Ô‰fi˜ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË ÛÙËÓ fiÏË Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ‰‡Ô ÛËÌ›· ÛÙÔÓ ΔÚÔ‡ÏÔ Î·È Ë ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹. ™Â Ï‹ÚË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Â›Û˘ ÙfiÛÔ ÔÈ ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜, fiÛÔ Î·È Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ¯ÈÔÓfiÙˆÛ˘. √È Ôϛ٘ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ‹‰Ë ÚÔ¯ˆÚ‹Û·Ì ÛÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Î·È ı· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·, Û ·fiÏ˘ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ Û˘Ó·ÚÌfi‰È˜ ∞Ú¯¤˜ Î·È ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ” ηٷϋÁÂÈ Ë ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ™ÎÈ¿ıÔ˘.

ªÂ GPS Ë Î›ÓËÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ª∂ GPS ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ϤÔÓ Ù· Â-

ÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ô¯‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ ‰È·‰Èηۛ·˜. √ ¢‹ÌÔ˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÚÈÓ ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô Ì‹Ó˜ Û ۇ̂·ÛË Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·, Ë ÔÔ›· ÚÔÌ‹ı¢Û ٷ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂϤÁ¯Ô˘ ΛÓËÛ˘ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ÂÓÒ ·fi ¯ı˜ ÍÂΛÓËÛÂ Î·È ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó GPS Û fiÏ· Ù· Ô¯‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Á‡Úˆ ÛÙ· 30 Î·È Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÎÂÓÙÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ÙȘ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘Ó, ÙȘ ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÛÙ·ı̇ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Î·˘Û›ÌˆÓ. ª¤Û· ·fi ÙË Û˘Ó¯‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË ·Ú¤¯ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ-

ÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜, Ë ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ‰··ÓÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ì ÙȘ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜. ◊‰Ë ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÊ·ÚÌfiÛÙËΠÁÈ· οÔÈÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÈÏÔÙÈο Î·È ϤÔÓ ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È Û fiÏ· Ù· Ô¯‹Ì·Ù·. ∏ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “·ÍÈÔÔÈԇ̠ٷ Û‡Á¯ÚÔÓ· „ËÊȷο Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÂÚÁ·Ï›·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· οÓÔ˘Ì ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÔ¯‹. ¶ÚÔ¯ˆÚԇ̠·fi ¯ı˜ ÛÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ GPS ÛÙ· Ô¯‹Ì·Ù· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘ÌÂ Î·È Û‡ÓÙÔÌ· ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÓÈ·›Ô˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË Ù˘ Ó¤·˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌ·ÛÙ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ƒÔÏÔÁÈ-

Ô‡, ηıÒ˜ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ. √È ÂÚÁ·Û›Â˜, ·Ó ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó Ì ηÓÔÓÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜, ÌÔÚ› Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙȘ ·Ú¯¤˜

ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ∂›Û˘ Û˘Ó‰ڛ·Û ¯ı˜ Ë √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹, fiÔ˘ Ù· ı¤Ì·Ù· ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜. ∂›Û˘ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙÔ

¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, fiÔ˘ ı· Û˘˙ËÙËı› ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂˆÓ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ‹‰Ë Û ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ÒÛÙ ӷ ÌË Á›ÓÂÈ Î·Ì›· Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË Û¯ÔÏÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ‰fiıËΠ¤ÌÊ·ÛË Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ∫·Ó·Ï›ˆÓ, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÂÏÈο Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÂÓ ÚfiÙÂÈÓ ÙË Û˘Á¯ÒÓÂ˘Û‹ ÙÔ˘.

CAFE BAR BISTROT ™. ™˘Ú›‰Ë 77 μfiÏÔ˜ ÙËÏ. 24210 22266

e-mail:cafe4epoxes@gmail.com


M·ÁÓËÛ›· 21

T∂Δ∞ƒΔ∏ 24 OKTøμƒπ√À 2012

1.800 ÂÚ›Ô˘ ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯Â˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘

¢ˆÚÂ¿Ó ‰È·ÓÔÌ‹ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Û ¿ÔÚÔ˘˜ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰ˆÚÂ¿Ó ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÙÚÔʛ̈Ó, ÙÔ ÔÔ›Ô ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó, Û 1.000 ÂÚ›Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡¯Â˜ ¿ÔÚ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÚÔ¯ˆÚ›, ·fi Ù· ̤۷ ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. ∞ÚÌÔ‰›ˆ˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ ÂÓËÌÂÚÒıËΠÚfiÛÊ·Ù· ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ fiÙÈ Û‡ÓÙÔÌ· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ú·Ï¿‚ÂÈ ÔÛfiÙËÙ˜ Ù˘ÚÈÔ‡, ÙȘ Ôԛ˜ ı· Û˘ÓÙËÚ› ̤¯ÚÈ ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÛÙ· „˘Á›· ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ ÛÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, 800 ÂÚ›Ô˘ ¿ÔÚ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ˘¤‚·Ï·Ó ·›ÙËÛË Î·È ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ˆÚÂ¿Ó ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÙÚÔʛ̈Ó.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™ karamanis@e-thessalia.gr

√ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰ˆÚÂ¿Ó ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2012, ‡„Ô˘˜ 23,3 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ Ô˘ ı· ‰ÔıÔ‡Ó Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 745.000 ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·, ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÚfiÛÊ·Ù· ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó. ∞Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊËÎ·Ó fiϘ ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ·Ó¿‰Ô¯Ô˘˜, ¤Ó·˜ ·Ó¿ ÚÔ˚fiÓ, Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ÌÂÙ¿ ·fi ÙË ‰È·‰Èηۛ· ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 745.000 Î·È ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ 730 ÊÔÚ›˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ˘ÏÔÔÈËı› Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÒÚ·. √ ηٿÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ı· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÒÛÙÂ Ë ‰È·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ó¿‰Ô¯Ô˘˜ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÌËÓÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2013. ¢ÈηÈÔ‡¯Â˜ ÙˆÓ Â˘ÂÚÁÂÙÈÎÒÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ¿ÔÚ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ, ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ‹ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ, Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ó· ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó

ÓfiÌÈÌ· ÛÙË ¯ÒÚ·, ‚¿ÛÂÈ ÙÂÎÌËÚÈˆÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ, Ù· ÔÔ›· ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Î·È ÂϤÁ¯ıËÎ·Ó ·fi ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ¶ÂÚÈʤÚÂȘ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÙȘ 1.000 ÂÚ›Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯Â˜ ¿ÔÚ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÔÈ Ôԛ˜ ˘¤‚·Ï·Ó Û¯ÂÙÈ΋ ·›ÙËÛË ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¿ÓÔÈÍË Î·È ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ·Ó ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ·, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ·fi Ù· ̤۷ ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, Ì ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ‰È·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÙÚÔʛ̈Ó, Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È Ù˘Ú›, ÁÚ·‚Ȥڷ, Ú‡˙È Î·È Ì·Î·ÚfiÓÈ·, ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÂÓËÌÂÚÒıËΠÚfiÛÊ·Ù· ·ÚÌÔ‰›ˆ˜ ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· fiÙÈ ÛÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯¤˜ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ú·Ï¿‚ÂÈ ÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ Ù˘ÚÈÔ‡, ÙȘ Ôԛ˜ ı· Û˘ÓÙËÚ› ̤¯ÚÈ ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· „˘Á›· ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. “∂›Ì·ÛÙ ·Ó¤ÙÔÈÌÔÈ” , ÂÈÛËÌ·›-

ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ™Ù. ª·Ï·Ì¿Ù˘, “Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ηıÒ˜ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ì ‹‰Ë Ù· ÚÒÙ· ÙÚfiÊÈÌ· ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ·. ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ‹Ù·Ó ¤ÓÙÔÓÔ. ÀÔ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÔÏϤ˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯Â˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙȘ 1.000 ÂÚ›Ô˘. Ÿˆ˜ ÂÓËÌÂÚˆı‹Î·Ì ÚfiÛÊ·Ù· ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ·, ÛÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯¤˜ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ì ÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ Ù˘ÚÈÔ‡, ÙȘ Ôԛ˜ ı· Û˘ÓÙËÚԇ̠̤¯ÚÈ ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· „˘Á›· ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ηıÒ˜ ‹Úı·Ì ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ΔÔ Ù˘Ú› ‰ÂÓ ı· ‰È·ÓÂÌËı› ÚÈÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ¤ÁÎÚÈÛË ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· Î·È ÂÂȉ‹ Â›Ó·È Â˘·ı¤˜ ÚÔ˚fiÓ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È „˘ÁÂ›Ô ¤ÚÂ ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ¯ÒÚÔ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ·Ú·Ï¿‚Ô˘ÌÂ Î·È Ù· ¿ÏÏ· ÚÔ˚fiÓÙ·, fiˆ˜ Ì·-

ª∂ ηٿÏË„Ë ı· “··ÓÙ‹-

ηÚfiÓÈ· Î·È Ú‡˙È. ∂›Ó·È ÔÏϤ˜ ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ù· ÙÚfiÊÈÌ·” ηٷϋÁÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘.

™ÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ™ÙȘ 800 ÂÚ›Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯Â˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰ˆÚÂ¿Ó ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ¿ÔÚ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. √È Û¯ÂÙÈΤ˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¿-

ÓÔÈÍË Î·È ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÊıÈÓÔÒÚÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÁˆfiÓÔ˘˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ·Ó¤ÙÔÈÌË ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ‰È·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÙÚÔʛ̈Ó, fiˆ˜ Ù˘Ú›, ÁÚ·‚Ȥڷ, ̷ηÚfiÓÈ· Î·È Ú‡˙È, ÛÙȘ ‰ÈηÈÔ‡¯Â˜ ¿ÔÚ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ.

ªÂ ·È¯Ì‹ ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜

∫·Ù¿ÏË„Ë ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ 4Ô˘ ∂¶∞§ ¡. πˆÓ›·˜ ™∂ ηٿÏË„Ë ‰È·ÚΛ·˜ ¤¯Ô˘Ó

ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ 4Ô˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, Ô˘ Â›Ó·È ∂ÛÂÚÈÓfi Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· º˘ÙfiÎÔ˘. √È Ì·ıËÙ¤˜ ı¤ÙÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· ˙ËÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ˘ÏÈÎÒÓ ÛÙ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ˆÚ¿ÚÈÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ∏ ηٿÏË„Ë ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÍÂΛÓËÛÂ Â‰Ò Î·È ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜, ·ÏÏ¿ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÁÈ· ‰‡Ô Ë̤Ú˜, ÒÛÙ ӷ ‰ÔıÔ‡Ó Î¿ÔȘ ‚‚·ÈÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ 304 ¶∂μ Î·È ÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÂÏÈÎÔÙ¤ÚˆÓ ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ. øÛÙfiÛÔ, ·fi ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘

Í·Ó¿Ú¯ÈÛÂ Ë Î·Ù¿ÏË„Ë Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÙÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ, ·Ó ‰ÂÓ ÌÔ˘Ó Û˘ÓÂÚÁ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÁÈ· ÂÈÛ΢¤˜, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË. ΔÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 15ÌÂÏÔ‡˜ Ì·ıËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¡›ÎÔ˜ ªÔÓÔÁÂÓ‹˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ù· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Ó· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó Ì ÂÍÔÏÈÛÌfi, Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·Ú¤Ì‚·ÛË Û ¤Ó· ڤ̷ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô fiÙ·Ó ‚Ú¤¯ÂÈ, ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÊÂÚÙ¤˜ ‡Ï˜ Î·È ¯·Ï›ÎÈ· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, Ì ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÚfiÎÏËÛ˘ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ‰È΢ÎÏÈÛÙ¤˜, ηıÒ˜ Î·È Ó· ÂȉÈÔÚıˆıÔ‡Ó Ù· Û·Ṳ̂ӷ Ù˙¿ÌÈ· ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜.

¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ·ÏÏ·Á‹˜ ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. “™ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Â›Ó·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó ÛÙȘ 22.35, ÂÓÒ ÂÌ›˜ ˙ËÙ¿Ì ӷ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÙȘ 10 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÓˆÚ›ÙÂÚ· Û›ÙÈ Î·È Ó· ÍÂÎÔ˘Ú¿˙ÔÓÙ·È, ηıÒ˜ ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¿Ó ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜” ÙfiÓÈÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ ∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ Ó· ÌÂÙ·‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· º˘ÙfiÎÔ˘ ψÊÔÚÂ›Ô Î·È ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ï‹ÁÂÈ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È fi¯È ÛÙȘ 20.35 Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ¤ÏËÍ ¯ı˜ Ë Î·Ù¿ÏË„Ë

™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ 1Ô˘ ∂¶∞§ ¡. πˆÓ›·˜ Ì ÙËÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘

ÛÙÔ 1Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. Ãı˜ Ì·ı‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó, ÂÓÒ ·fi Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·ÓÔÓÈο.

Ô˘ ÙÔ˘˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Î·È ÂÏ›˙Ô˘Ì ˆ˜ ·fi (Û‹ÌÂÚ·) ΔÂÙ¿ÚÙË ı· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË” .

™ÙÔ 1Ô °∂§ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜

™ÙÔ 2Ô ∂¶∞§ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜

™ÙÔ 1Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Û˘Ó¯›ÛÙËÎÂ Î·È ¯ı˜ Ë Î·Ù¿ÏË„Ë, ÂÓÒ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÌÂÙ¤‚Ë Î·È Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¢Ô‰ÔÓÙÛ¿Î˘ Ô ÔÔ›Ô˜ Ì›ÏËÛ Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÁÈ· Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤ıÂÙ·Ó, fiˆ˜ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ì 28 Ì·ıËÙ¤˜. √ ›‰ÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “Û˘˙ËÙ‹Û·Ì Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù·

ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙÔ 2Ô ∂¶∞§ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. Ãı˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Û˘Ó¤Ï¢ÛË, fiÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ 430 ÂÚ›Ô˘ „‹ÊÈÛ·Ó ÔÈ 300. ∞fi ·˘ÙÔ‡˜, ÔÈ 250 ÂÚ›Ô˘ „‹ÊÈÛ·Ó ˘¤Ú Ù˘ Û˘Ó¤¯ÈÛ˘ Ù˘ ηٿÏ˄˘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

ÛÔ˘Ó” ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ 1Ô˘ ∂¶∞§ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, Â¿Ó ‰ÂÓ Ï˘ıÔ‡Ó Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ô˘ η٤ıÂÛ·Ó ¯ı˜ ÛÙËÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘. ∏ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ‰ÂÛ̇ÙËΠfiÙÈ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·˘ÙÔ„›· ÁÈ· Ó· ÔÚÈÛÙ› ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ˙ËÌÈÒÓ ÛÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜, ·ÏÏ¿ ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÁÈ· Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÏ· Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù·, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË Î·ıÚÂÙÒÓ ÛÙȘ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜. ¢ÈÔÚ›· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ¤‰ˆÛ·Ó ¯ı˜ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ μfiÏÔ˘ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ 1Ô˘ ∂¶∞§ N. πˆÓ›·˜. √È ›‰ÈÔÈ ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·˘ÙÔ„›· ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÛÙÔ º˘ÙfiÎÔ, Ó· ηٷÁÚ·ÊÔ‡Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Î·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ·ÔηٿÛÙ·Û˘. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο, fiˆ˜ ‰ÈÂÌ‹Ó˘Û·Ó, ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ηٷϋ„ÂȘ. Ãı˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙËÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, Ë ÔÔ›· ‰ÂÛ̇ÙËΠӷ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Û˘ÓÂÚÁ›Ԣ ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÙÔ„›· ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ. √È Ì·ıËÙ¤˜ ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó ÔÈ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È Ó· ‚·ÊÔ‡Ó ÔÈ ·›ıÔ˘Û˜ Ô˘ Â›Ó·È Û ¿ıÏÈ· ηٿÛÙ·ÛË, ηıÒ˜, fiˆ˜ ÂÍ‹ÁËÛ·Ó, ÔÈ ÛÔ‚¿‰Â˜ ¤ÊÙÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÙÔ›¯ÔÈ Â›Ó·È Ì·˘ÚÈṲ̂ÓÔÈ. ∂›Û˘, ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ıÔ‡Ó Ù· ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù· Î·È Ó· ÌÔÓˆıÔ‡Ó, Ó· ÂÈÛ΢·ÛÙÔ‡Ó fiÛ· Ù˙¿ÌÈ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ıÔ‡Ó Ù· ʈÙÈÛÙÈο Î·È Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχÌÌ·Ù·, ηıÒ˜ Î·È Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Î·ıÚ¤Ù˜ ÛÙȘ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜. ∂ÈϤÔÓ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ ÙÔ˘˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ÂÏÏÈ‹˜. “™ÎÂÊı‹Î·Ì ÚÈÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì Û ηٿÏË„Ë, Ó· Û˘Ó·ÓÙËıԇ̠̠ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Î·È Ó· ÂÎı¤ÛÔ˘Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì·˜ ÁÈ· Ó· Ù· χÛÔ˘Ì Ì ‰È¿ÏÔÁÔ” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ 15ÌÂÏÔ‡˜ ∞ÚÓÙ›Ù ΔÛÂÓÔÏ¿ÚË. ∏ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ‰ÂÛ̇ÙËΠӷ Á›ÓÂÈ ·˘ÙÔ„›· Î·È Ó· ÙÂı› ¤Ó· ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ, fï˜ ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ Â·Ú΋ ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÁÈ· Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÏ· Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜.

flÚ˜: 12 - 4:30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È 8 - 12 ÙÔ ‚Ú¿‰˘


°À¡∞π∫∂π√ μ√§∂´

T∂Δ∞ƒΔ∏ 24 O∫Δøμƒπ√À 2012 Y¶EY£YNO™ Y§H™: EY£YMH™ XOYTA™

∂ÈÙ˘¯›Â˜ Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜ ÛÙ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÛÂÏ. 27

Δ™∞ª¶π√¡™ §π°∫

°È· ÙË Ó›ÎË Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙË ªÔÓÂÏȤ ÛÂÏ. 23

ªÂ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ª·ÁԇϷ˜ ÁÈ· ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ÛÂÏ. 25

°.™. ∞§ªÀƒ√À

√ ∫. ∫Ô‡ÙÛÈη˜ ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÛÂÏ. 26

Δ∑√À¡Δ√

√ °È¿ÓÓ˘ ∫·ÊÂÓÙ·Ú¿Î˘ Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÛÂÏ. 27

ªÂ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ë ¡›ÎË ·›˙ÂÈ Ì ÙÔÓ μ·Ù·ÓÈ·Îfi ÛÂÏ. 24


T∂Δ∞ƒΔ∏ 24 O∫Δøμƒπ√À 2012

23

£∂§∂π ™∏ª∂ƒ∞ √ √§Àª¶π∞∫√™ ™Δ√ ¶∞πáπ¢π ª∂ Δ∏¡ ª√¡¶∂§π∂ ™Δ∏ °∞§§π∞ °π∞ Δ√ Δ™∞ª¶π√¡™ §π°∫

¡›ÎË ÁÈ· Ó· ÂÏ›˙ÂÈ... ËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ “ŒÌÈÚÂ˚Ù˜” ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÕÚÛÂÓ·Ï ı¤ÏÂÈ Ó· Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ªÔÓÂÏȤ (¡∂Δ 21.45), ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 3˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ Ê¿Û˘ ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. ∏ Ó›ÎË Â›Ó·È ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚÔχÎÔ˘˜” ÁÈ· Ó· ÂÏ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÛÙ· ÙÚ›· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ¤ÛÙˆ ÙËÓ 3Ë ı¤ÛË Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ.

Δ

√ §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ∑·ÚÓÙ›Ì ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ Ì ÚÔÛÂÎÙÈ΋ Ù·ÎÙÈ΋ ·Ì˘ÓÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· „¿ÍÔ˘Ó ÙÔ ÁÎÔÏ Ì ηϤ˜ ·ÓÙÂÈı¤ÛÂȘ. ∂›Û˘, Ô ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ‰›ÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÛÙËÌ¤ÓˆÓ Ê¿ÛˆÓ, οÙÈ Ô˘ Ê·ÓÂÚÒıËΠÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÔ˘ ÔÌÈÏ›· ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜. ªÔÈÚ·Ṳ̂Ó˜ Â›Ó·È ÔÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜, ·Ó Ô ∫¿ÚÔÏ ‹ Ô ª¤ÁÈÂÚÈ ı· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÙÒÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ “Stade de la Mosson” . ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú·, ÙËÓ ·Ì˘ÓÙÈ΋ ÙÂÙÚ¿‰· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó - ·fi ‰ÂÍÈ¿ ÚÔ˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ - ÔÈ ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜, ª·ÓˆÏ¿˜, ∫ÔÓÙÚ¤Ú·˜ Î·È ÃÔϤÌ·˜. ø˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ¯·Ê ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Ô ª·ÓÈ¿Ù˘ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ªÔÓÙ¤ÛÙÔ, ÂÓÒ ÙÚ›ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ı· Â›Ó·È Ô ª·Û¿ÓÙÔ. ™ÙËÓ Â›ıÂÛË ı· ·›ÍÔ˘Ó ÔÈ ºÔ˘ÛÙ¤Ú, ∞ÌÓÙÔ‡Ó Î·È Δ˙ÂÌÔ‡Ú. £¤ÛË ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Û¯‹Ì·, fï˜, ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó Ô °ÎÚ¤ÎÔ Î·È Ô ¡ÙÈ·ÎÈÙ¤. √ πÙ·Ïfi˜ ı· Â›Ó·È ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ·, ·Ó Ô ª·ÓÈ¿Ù˘ ·›ÍÂÈ ÛÙÔ ‰ÂÍ› ¿ÎÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ‹ ÛÙ· ¿ÎÚ· Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ·ÓÙ› ÙÔ˘ ∞ÌÓÙÔ‡Ó, fiˆ˜ ›¯Â Û˘Ì‚Â› ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ÕÚÛÂÓ·Ï. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ∞ÊÚÈηÓfi˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ˆ˜ ‰ÂÍ› Ì·Î, οÙÈ Ô˘ ›¯Â Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›·, Î·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, fï˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰ÂÓ ÙÔÓ ÂÌÈÛÙ‡ÙËÎÂ Ô ∑·ÚÓÙ›Ì. ∞Ó ·›ÍÂÈ Ô ¡ÙÈ·ÎÈÙ¤ ÛÙ·

‰ÂÍÈ¿, ÙfiÙ Èı·ÓfiÙËÙ·, Ô ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜ ı· Ì›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ, ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ˆ˜ ·ÚÈÛÙÂÚfi Ì·Î Î·È Ô ÃÔϤÌ·˜ ¿ÂÈ ÛÙ· ¯·Ê (οÙÈ Ô˘ ¤Î·Ó Û ·ÚÎÂÙ¿ Ì·Ù˜ Ô ∂ÚÓ¤ÛÙÔ μ·Ï‚¤Ú‰Â). ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ¯ı˜ ÛÙË °·ÏÏ›· Î·È ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜: ∫¿ÚÔÏ, ª¤ÁÂÚÈ, ÃÔϤÌ·˜, ª·ÓˆÏ¿˜, ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜, °ÎÚ¤ÎÔ, ºÔ˘ÛÙ¤Ú, ªÔÓÙ¤ÛÙÔ, ª·ÓÈ¿Ù˘, º¤ÈÛ·, ¡ÙÈfiÁÔ, ∞ÌÓÙÔ‡Ó, ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘, ¶¿ÓÙÂÏÈÙ˜, Δ˙ÈÌÔ‡Ú, §˘ÎÔÁÈ¿ÓÓ˘, ª·Û¿ÓÙÔ, ∫ÔÓÙÚ¤Ú·˜ Î·È ¡ÙÈ·ÎÈÙ¤. ∂ÎÙfi˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÔÈ ™Èfi‚·˜, πÌ·Á¿Û·, ºÂÙÊ·Ù˙›‰Ë˜ Î·È ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘.

∑·ÚÓÙ›Ì: ΔÂÏÈÎfi˜ Ì ªÔÓÂÏȤ §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ∑·ÚÓÙ›Ì Î·È ƒ¿ÊÈÎ Δ˙ÂÌÔ‡Ú Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó... “¡·È ÙÔ ·È¯Ó›‰È

Ì ÙËÓ ªÔÓÂÏȤ Â›Ó·È ÙÂÏÈÎfi˜” , ·Ú·‰¤¯ıËÎ·Ó Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Î·È Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ó›Î˘ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ¤¯Ô˘Ó ÂÏ›‰Â˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÁÈ· ÚfiÎÚÈÛË ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. “¡·È Â›Ó·È ¤Ó·˜ ¿Ú· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜. ∞Ó ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÙfiÙ ı· ¤¯Ô˘Ì Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙÔÓ ÚÒÙÔ Ì·˜ ÛÙfi¯Ô, ‰ËÏ·‰‹, ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ∑·ÚÓÙ›Ì Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ ӷ ·Ôηχ„ÂÈ Ù· Ï¿Ó· ÙÔ˘... “™¤‚ÔÌ·È ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÌÔ˘. ¶ÚÒÙ· ı· ÙÔ Ì¿ıÔ˘Ó ·˘ÙÔ›” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜, Û·ÊÒ˜ ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ·Ó¿ÏÔÁÔ Û¯‹Ì· Ì ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ÕÚÛÂÓ·Ï, ·ÏÒ˜ Û¯Ô-

Ï›·Û fiÙÈ ı· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÌfiÓÔ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ·fi ÙÔ ·È¯Ó›‰È. √ ƒ¿ÊÈÎ Δ˙ÈÌÔ‡Ú - ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ - Û¯ÔÏ›·Û ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔ˘˜ °¿ÏÏÔ˘˜: “¡·È ·˘Ùfi ÙÔ ·È¯Ó›‰È Â›Ó·È ÙÂÏÈÎfi˜. ª·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ì ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ÁÈ· ·˘Ùfi ı¤ÏÔ˘Ì ÙË Ó›ÎË” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ·ÏÁÂÚÈÓfi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ı· Â›Ó·È Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ıÔ‡Ó ÙȘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ Ù˘ ªÔÓÂÏȤ. ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ıÂÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ Û οı ·È¯Ó›‰È Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙË °·ÏÏ›· Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ó· ·›ÚÓÂÈ ÙË Ó›ÎË Ô Δ˙ÂÌÔ‡Ú Â˘¯‹ıËΠӷ ÙÚÈÙÒÛÂÈ ÙÔ Î·Ïfi... £˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ô Δ˙ÂÌÔ‡Ú ¤¯ÂÈ Ê‡ÁÂÈ ÓÈÎËÙ‹˜ ˆ˜ ·›ÎÙ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘ ÎfiÓÙÚ· ÛÙË ™ÔÛfi ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ¤ÚÛÈ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙË ª·ÚÛ¤ÈÁ.

√ ∞°π∞• À¶√¢∂Ã∂Δ∞π Δ∏¡ ª∞¡Δ™∂™Δ∂ƒ ™. ∫∞π ∏ ¡Δ√ƒΔª√À¡Δ Δ∏ ƒ∂∞§ °π∞ Δ√ Δ™∞ª¶π√¡™ §π°∫

™Ô˘‰·›· ·È¯Ó›‰È· ÛÙÔÓ 4Ô fiÌÈÏÔ ∂

ӉȷʤÚÔ˘Û˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 3˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ Ê¿Û˘ ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, Ì ٷ ·È¯Ó›‰È· ÕÚÛÂÓ·Ï-™¿ÏÎÂ, ª›Ï·Óª¿Ï·Á·, ÕÁÈ·Í-ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ Î·È ¡ÙfiÚÙÌÔ˘ÓÙ-ƒÂ¿Ï ª·‰Ú. Ó· ͯˆÚ›˙Ô˘Ó. ∞Ó·Ï˘ÙÈο:

Û ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙË ª·ÚÛ¤ÈÁ, ·ÏÏ¿ ¤¯·Û ÙÔÓ ¡ÂÓ¤ Ì ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi. √ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÚÔÛÙ¤ıËΠÛÙË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ·fiÓÙˆÓ ‰›Ï· ÛÙÔ˘˜ ™·ÓÙfiÌ Î·È ªfiÙ·. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶fiÚÙÔ-¡ÙÈÓ·Ìfi ∫. ¡ÙÈÓ·Ìfi ∑.-¶·Ú› ™.∑.

μ·ıÌÔÏÔÁ›· 2Ô˜ fiÌÈÏÔ˜

1Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ΔË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÈÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ˘ÂÚÔ¯‹ Ù˘ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÌÈÏÔ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ¤¯ÂÈ Ë ¶fiÚÙÔ ˘ԉ¯fiÌÂÓË ·fi„ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙËÓ ¡ÙÈÓ·Ìfi ∫Ȥ‚Ô˘. √È “‰Ú¿ÎÔÈ” ÌÂÙÚÔ‡Ó ‰‡Ô ӛΘ Û ÈÛ¿ÚÈıÌ· Ì·Ù˜ Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙȘ οÓÔ˘Ó ÙÚÂȘ. ∂ÎÙfi˜ Ï¿ÓˆÓ Â›Ó·È ÔÈ ÕÏÂÍ ™¿ÓÙÚÔ Î·È ∂Ì›ÓÙÈÔ ƒ¿Ê·ÂÏ. ∏ ¡ÙÈÓ·Ìfi ∫Ȥ‚Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ -12 ÛÙÔ Ô˘ÎÚ·ÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‹ÙÙ· Ì 3-1 ·fi ÙË ª¤Ù·ÏÈÛÙ. ™ÙÔ ¿ÏÏÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘, Ë ¡ÙÈÓ·Ìfi ∑¿ÁÎÚÂÌ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙËÓ ¶·Ú› ™ÂÓ ∑ÂṲ́Ó. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ, ÚÒÙÔÈ Î·È Ì ‰È·ÊÔÚ¿ ÂÙ¿ ‚·ıÌÒÓ ·fi ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙÔ ÎÚÔ·ÙÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó Ù¤ÏÔ˜ Û ¤Ó· ÛÂÚ› ÔÎÙÒ ËÙÙÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. ∏ ¶·Ú› ÌÂÙ¿ ÙÔ 1-0 Â› Ù˘ ƒ¤È̘ ¤È·-

·‰fiÔ˘ÏÔ˘, Ô˘ Ù·Ï·ÈˆÚÂ›Ù·È ·fi ·ÓÂÌÔ‚ÏÔÁÈ¿ Î·È Ô ÃÔ˘Ì ™Ù¤‚ÂÓ˜, ·ÏÏ¿ ÂÙÔÈÌÔfiÏÂÌÔ˜ Â›Ó·È Î·È ¿ÏÈ Ô °ÈÔ‡ÏÈ·Ó ¡ÙÚ¿ÍÏÂÚ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ªÔÓÂÏȤ-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÕÚÛÂÓ·Ï-™¿ÏÎÂ

™ÙÔ ¿ÏÏÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ô˘ ÌÂÙ¤¯ÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, Ë ÕÚÛÂÓ·Ï ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙË ™¿ÏΠÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÂÎΛÓËÛ·Ó ˆ˜ Ê·‚ÔÚ› Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙËÓ ÎÔ‡ÚÛ· ÛÙÔÓ 2Ô fiÌÈÏÔ. √È ‰‡Ô ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ·Ú¯‹˜ ÁÂÓÔ̤Ó˘ ·fi ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÛÙÔ “Emirates” ı· ÎÚ›ÓÔ˘Ó Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÔÈ· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ı· ¿ÚÂÈ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÈ¿ Î·È ÔÈ· ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÛÂÈ ·ÎfiÌË Î·È Ó· Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ “16” . √ ∞ÚÛ¤Ó μÂÓÁÎ¤Ú ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ηıÒ˜ ÂÎÙfi˜ Ì¿¯Ë˜ Â›Ó·È ÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ¡ÙÈ·Ì›, °Ô˘fiÏÎÔÙ, ΔÛ¿ÌÂÚÏÂ˚Ó, ƒÔÛ›ÙÛÎÈ, °ÎÈÌ˜, ™¤˙ÓÈ Î·È º·ÌÈ¿ÓÛÎÈ, ÂÓÒ ·ÌÊ›‚ÔÏÔ˜ Â›Ó·È Ô ∫ÔÛÈÂÏÓ›, fiˆ˜ Î·È Ô ·Ó¤ÙÔÈÌÔ˜ °Ô˘›ÏÛÈÚ. ™ÙË ™¿ÏΠı· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ¿ÏÈ Ë ·Ô˘Û›· ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ¶·-

1. ÕÚÛÂÓ·Ï . . . . .5-2 2. ™¿ÏΠ. . . . . . . 4-3 3. ªÔÓÂÏȤ . . . .3-4 4. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ . .2-5

....6 ....4 ....1 ....0

3Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ΔÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ª¿Ï·Á· ÛÙËÓ ·ÚıÂÓÈ΋ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Ù›ıÂÙ·È ÛÂ... ΛӉ˘ÓÔ, ηıÒ˜ ÁÈ· ÙËÓ 3Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ·Ó·ÌÂÙÚ¿Ù·È Ì ÙË ª›Ï·Ó ÛÙÔ “™·Ó ™›ÚÔ” . √ ª·ÛÈÌÈÏÈ¿ÓÔ ∞ϤÁÎÚÈ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ∞ÌÈ¿ÙÈ Î·È ƒÔÌ›ÓÈÔ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ô ª·ÓÔ˘¤Ï ¶ÂÏÂÁÎÚ›ÓÈ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ ΔÔ˘Ï·Ï¿Ó, ªÔ˘ÔÓ·ÓfiÙÂ Î·È ª·Ù›ÛÙ·. ™ÙÔ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi Ì·Ù˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ (19.00), Ë ∑ÂÓ›Ù „¿¯ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ù˘ ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÕÓÙÂÚϯ٠Ô˘ ·Ó·˙ËÙ› ÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ Ó›ÎË ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿Óˆ-

ÛË ·fi ÙÔ 2005. √ §Ô˘ÙÛÈ¿ÓÔ ™·Ï¤ÙÈ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ Â‰Ò Î·È ÔÏÏÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›· ¡Ù¿ÓÈ. √È ™Ô˘¿Ú˜ Î·È ™ÈÚÈ¿Î Â›Ó·È ÔÈ ‰‡Ô ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·Ô˘Û›Â˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ μ¤ÏÁÔ˘˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ª›Ï·Ó-ª¿Ï·Á· ∑ÂÓ›Ù-ÕÓÙÂÚϯÙ

4Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ªÔÚ› ÌÂÙ¿ ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ 4Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÛÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, Ë ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ Î·È Ë ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ Ó· Ê¿ÓÙ·˙·Ó Ù· ·ÎÏfiÓËÙ· Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË, fï˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Ë ªÔÚÔ‡ÛÈ· ¡ÙfiÚÙÌÔ˘ÓÙ ‰Â›¯ÓÂÈ ÈηӋ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎÏËÍË Î·È Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ÙÔ ·ԉ›ÍÂÈ ˘ԉ¯fiÌÂÓË ÙÔ˘˜ “ÌÂڤӯ˜” Ô˘ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙË ı¤· ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ ÛÙȘ ӛΘ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó 4 ‚·ıÌÔ‡˜, ÌfiÓÔ Â‡ÎÔÏÔ ‰Â ı· ›ӷÈ. ™·Ó Ó· ÌËÓ ¤ÊÙ·ÓÂ Ë ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ‰˘ÛÎÔÏ›· ÙÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂȘ ÙËÓ ·Ú¤· ÙÔ˘ ∫ÚÈÛÙÈ¿ÓÔ, Ô °ÈÔ‡ÚÁÎÂÓ ∫ÏÔ Èı·ÓfiÓ Ó· ÛÙÂÚËı› ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙˆÓ πÏÎ¿È °ÎÔ˘ÓÙÔÁοÓ, ª¿ÚÈÔ °Î¤ÙÛÂ

Î·È ª·ÚÛ¤Ï ™Ì¤ÏÙÛÂÚ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ·ÌÊ›‚ÔÏÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ∑ÔÛ¤ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ ı· ‰ÂÈ ÙÔÓ ™¿ÌÈ ∫ÂÓÙ›Ú· Ó· Ù›ıÂÙ·È Î·È ¿ÏÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ˘˜ ∞ÚÌÂÏfi·, ª·ÚÛ¤ÏÔ Î·È ∫ÔÂÓÙÚ¿Ô, Ì ÙÔ˘˜ ™¤Ú¯ÈÔ ƒ¿ÌÔ˜ Î·È ª›Î·ÂÏ ∂ÛÈ¤Ó Ó· ηχÙÔ˘Ó ÙÔ ‰ÂÍ› Î·È ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ¿ÎÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· ÛÙÔ ÕÌÛÙÂÚÓÙ·Ì, Ô ÕÁÈ·Í ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Â›ÛËÌÔ ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ. √È ‰‡Ô ·ÓÙ›·ÏÔÈ „¿¯ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘˜ Ó›ÎË ÛÙË ÊÂÙÈÓ‹ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó Û ÙÚԯȿ ÚfiÎÚÈÛ˘. √È “Ôϛ٘” ı· Ú¤ÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó, Ì ÙÔ˘˜ ™›Ï‚·, ª·˚ÎfiÓ, ÿ‚È °Î·Úı›· Î·È ƒfiÓÙÁÔ˘ÂÏ Ó· ¯¿ÓÔ˘Ó Èı·Ófiٷٷ ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÎÔ‡Ú·ÛË ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· 15 ·›ÎÙ˜ ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÙÒÓ ∞ÁÁÏ›·˜ ›¯·Ó ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ì ÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÔÌ¿‰Â˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÕÁÈ·Í-ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™. ¡ÙfiÚÙÌÔ˘ÓÙ-ƒÂ¿Ï ª·‰Ú.

TV ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ¡∂Δ 21.45 ªÔÓÂÏȤ-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ∑- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) 24.00 ¡ÙfiÚÙÌÔ˘ÓÙ-ƒÂ¿Ï ª·‰Ú. -ª- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 1 19.00 ∑ÂÓ›Ù-ÕÓÙÂÚϯ٠-∑(ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) 21.45 ¡ÙfiÚÙÌÔ˘ÓÙ-ƒÂ¿Ï ª·‰Ú. -∑- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 2 21.45 ÕÚÛÂÓ·Ï-™¿ÏΠ-∑- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) 00.10 ¢˘Ó·Ìfi ∑¿ÁÎÚÂÌ-¶·Ú› ™ÂÓÙ ∑ÂÚÌ¤Ó -ª- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 3 21.45 ÕÁÈ·Í-ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™. -∑(ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) 23.45 ¶fiÚÙÔ-¢˘Ó·Ìfi ∫Ȥ‚Ô˘ ª- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 4 21.45 §ÂÙfi ÚÔ˜ ÏÂÙfi ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ -∑NOVASPORTS 7 21.45 ª¿Ï·Á·-ª›Ï·Ó -∑- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) √Δ∂ SPORT 1 15.00 ¶ÚÔԉ¢ÙÈ΋-∏Ú·ÎÏ‹˜ ∑- (∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜) 18.00 ¶·ÓËÏÂÈ·Îfi˜-¶·Ó·¯·˚΋ -∑- (∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜)

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ Austrian Boys ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ μ·˙¿Î· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ÂÓÒ Î·ÏˆÛÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ™Ô‡ÏË ¶··‰fiÔ˘ÏÔ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, Âͤ‰ˆÛ·Ó ÔÈ Austrian Boys. ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: “ΔÔ ¢.™ ÙˆÓ Austrian Boys ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ μ·˙¿Î· ÁÈ· ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ÚfiÛÊÂÚ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜, ÁÈ· ÙÔ Ú›ÛÎÔ Ô˘ ‹Ú ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î·È ÂÚÁ¿ÛÙËΠ۠ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ ¤‰Ú· ›¯Â Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂¶√. √ °ÈÒÚÁÔ˜ μ·˙¿Î·˜ ‚Ô‹ıËÛ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜ ÛÙËÓ ÈÔ ÎÚ›ÛÈÌË ÂÚ›Ô‰Ô ÁÈ· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ Î·È ÁÈ· ·˘Ùfi ı· ÙÔÓ ÂÎÙÈÌÔ‡Ì·È ÁÈ· ¿ÓÙ·. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ı· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ Ô·‰Ô‡ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÁÈ·Ù› Ôχ ·Ï¿ Â›Ó·È Î·È ·˘Ùfi˜ ¤Ó·˜ ·fi ÂÌ¿˜. ¶Ï¤ÔÓ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜ ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ¿ÏÏË Ê˘ÛÈÔÁӈ̛·, Ô ™Ô‡Ï˘, ÚÈÓ 5 ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ›¯Â ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜ ÙÔ˘ ›¯·Ì ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Ì·˜ ı· Í·Ó·Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó, οÙÈ Ô˘ ¤ÁÈÓ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜. ∂˘¯fiÌ·ÛÙ ̷˙› Ì ÙÔÓ ™Ô‡ÏË Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ÔÌ¿‰Ô˜ Ì·˜ Î·È Ó· ÙÔ˘ ¢¯Ëıԇ̠ÌfiÓÔ Ó›Î˜” .

ª¶∞™∫∂Δ

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ™¢∫ª ∞fi ÙÔÓ ™¢∫ª Ï¿‚·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ ÂÍ‹˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· 29 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 8 Ì.Ì. ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÂÈÌÔÚʈÙÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ (™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 7 5Ô˜ ŸÚÔÊÔ˜). √È fiÔȘ ·Ô˘Û›Â˜ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ ·ÈÙÈÔÏÔÁËıÔ‡Ó ¤ÁηÈÚ· ÛÙÔ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ”


24

T∂Δ∞ƒΔ∏ 24 O∫Δøμƒπ√À 2012

∞∂∫

ÕÚ¯ÈÛ ÙȘ ‰ÔÎÈ̤˜ Ô §›ÓÂÓ ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿ Δ√ ·Ì˘ÓÙÈÎfi Û¯‹Ì· Ù˘ ΔÔ‡Ì·˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ¶∞√∫ ¤ÊÂÚ ‚ÂÏÙ›ˆÛË, ·ÏÏ¿ fi¯È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÁÈ· ÙËÓ ∞∂∫. ∫È ÂÂȉ‹ ·˘Ùfi Â›Ó·È Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ·Ó·Áη›Ô ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿, Ô Œ‚·ÏÓÙ §›ÓÂÓ ¿Ú¯ÈÛ ‹‰Ë Ó· ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÚfiÛˆ· ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ “ÙÂÏÈÎÔ‡” Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜. ∞Ó Î¿ÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ë ∞∂∫ ·fi ÙË (ÌÈ· ·ÎfiÌ·) ‹ÙÙ· ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì· Â›Ó·È Ë Ù·ÎÙÈ΋ Ù˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛË. ∏ ÚÔۋψÛË ÛÙÔ Ï¿ÓÔ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Û ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi ‚·ıÌfi -Ì ÂÍ·›ÚÂÛË Ê˘ÛÈο ÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ÁÎÔÏ. ™ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿ fï˜ Ë “ŒÓˆÛË” ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ›Ûˆ ·fi ÙËÓ Ì¿Ï·. ¶Ú¤ÂÈ - Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ - Ó· ÙË ‚¿ÏÂÈ ÛÙ· ‰›¯Ù˘· Î·È Ó· ¿ÚÂÈ ‚·ıÌÔ‡˜. ¶ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÏÔÈfiÓ, Ô Œ‚·ÏÓÙ §›ÓÂÓ ÍÂΛÓËÛ ‹‰Ë Ó· ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈıÂÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ΔfiÛÔ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ·, fiÛ· Î·È ÛÙ· ÚfiÛˆ·. ŒÙÛÈ, Ì ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÎÈfiÏ·˜ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ (¤ÂÈÙ· ·fi ÙÔ ÚÂfi Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜) Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ¤‰ÂÈÍ ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ·ÏÏ·Á¤˜. ŒÛÙˆ ÎÈ ·Ó ·˘Ù‹ ‰È·ÈÛÙÒıËΠ۠¿ÛÎËÛË Ù·ÎÙÈ΋˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÏÔÈfiÓ (fiÙ·Ó Î·È Â¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ Î·Ï‹ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· Ù˘ Ì¿Ï·˜ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ·fi Ù· ¿ÎÚ·) Ô §›ÓÂÓ ÂÊ¿ÚÌÔÛ ¤Ó· ȉÈfiÙ˘Ô 4-3-3. ∫È ÂÓÒ ‰È·Ù‹ÚËÛ ›‰È· Ù· ¿ÎÚ· (∫ÔÓÙÔ¤˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ∞ÚÎÔ‡‰·˜ ‰ÂÍÈ¿) ‰ÔΛ̷Û ÙÔÓ ªÔ˘Á·˝‰Ë ·ÓÙ› ÙÔ˘ ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì‹ ˆ˜ ·ÚÙÂÓ¤Ú ÙÔ˘ °È¿ÁÎÔ ÛÙ· ÛÙfiÂÚ. ™Â ÚfiÏÔ “ηı·Úfi·ÈÌÔ˘” ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡ ¯·Ê ‹Ù·Ó Ô º¤ÙÛ˘ (Ô˘ Ù· ‹Á ·ÚÎÂÙ¿ ηϿ ÛÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì·), ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ˆ˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ› ̤ÛÔÈ ÔÈ §·Áfi˜ (·ÚÈÛÙÂÚ¿) Î·È ∫ÔÚ‰¤ÚÔ (‰ÂÍÈ¿), ÂÓÒ ÛÙ· “ÊÙÂÚ¿” ¤ÌÂÈÓ ‰ÂÍÈ¿ Ô μÏ¿¯Ô˜, ·ÏÏ¿ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎÂ Ô ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘. ø˜ ÚÔˆıË̤ÓÔ˜, ‰Â, ·ÁˆÓ›ÛÙËÎÂ Ô ºÔ˘ÚÙ¿‰Ô. ∂ȉÈο ·˘Ùfi ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÂÈ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÙÔ˘ ∞ÊÚÈηÓÔ‡ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË Ù˘ Â›ıÂÛ˘. ∫È ·˘Ùfi ‰ÈfiÙÈ Ô ∫·ÙÛÈÎÔΤÚ˘ ¤·ÈÍ ÌÂÓ Û‹ÌÂÚ· Ì ÙÔ˘˜ ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈÎÔ‡˜, ·ÏÏ¿ ÂÊfiÛÔÓ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Â·Ó¤ÏıÂÈ Ï‹Úˆ˜ ·fi ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ˆ˜ ÊÔ˘ÓÙ·ÚÈÛÙfi˜.

ŒÙÔÈÌÔ˜ Ó· ‚ÁÂÈ ÛÙË... Û‡ÓÙ·ÍË Ô ƒÈ‚¿ÏÓÙÔ √ 40∞ƒ∏™ ϤÔÓ ƒÈ‚¿ÏÓÙÔ, ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ∫·ÌÔ˘ÛÎfiÚ Ù˘ ∞ÁÎfiÏ·˜, ·ÔÎ¿Ï˘„ ÛÙÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÛÙÔ Twitter fiÙÈ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÙÔ˘ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÛÙÔÓ ÒÌÔ (¯¿ÓÂÈ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ), Èı·ÓÒ˜ ı· ÛËÌ¿ÓÂÈ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÏ˘ÂÙÔ‡˜ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘.: “¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛÎÂÊÙÒ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘ Î·È Î·Ù¿ fiÛÔ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›Ûˆ Ó· ·ÁˆÓ›˙ÔÌ·È ‹ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹Ûˆ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÌÔ˘ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÚÔοÏÂÛ ·ÚÎÂÙfi fiÓÔ. £· Ì›ӈ ÂÎÙfi˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ 10 Ë̤Ú˜ Î·È ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· οӈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ¯ËÌÂÈÔıÂÚ·›˜, ÔfiÙÂ Ë ÛÂ˙fiÓ Ù¤ÏÂȈÛ ÁÈ· ̤ӷ. £· ‰Ô‡Ì ·Ó ·ÁˆÓÈÛÙÒ Î·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘...” .

∏ ¡π∫∏ ∞¡Δπª∂Δø¶π∑∂π ∂∫Δ√™ ∂¢ƒ∞™ Δ√¡ μ∞Δ∞¡π∞∫√ °π∞ Δ√ ∫À¶∂§§√ ∂§§∞¢√™

ªÂ ÙÔÓ “·¤Ú·” ÙÔ˘ Ê·‚ÔÚ› ÙËÓ ∫·ÙÂÚ›ÓË “ÂÎÛÙÚ·Ù‡ÂÈ” Û‹ÌÂÚ· Ë ¡›ÎË, Ô˘ ı· ·Ó·ÌÂÙÚËı› Ì ÙÔÓ μ·Ù·ÓÈ·Îfi ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∞’ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ªÂ ÙÔÓ “·¤Ú·” Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ·›˙ÂÈ Û ·ÓÒÙÂÚË Î·ÙËÁÔÚ›· ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË, Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈο ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ Football League. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 14.30 Î·È Â›Ó·È “ÓÔÎ ¿Ô˘Ù” , ‰ËÏ·‰‹ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÈÛÔ·Ï›·˜ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ËÌ›ˆÚË ·Ú¿Ù·ÛË Î·È ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó Î·È ¤Ó·ÏÙÈ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ª›·˜ ÚÒÙ˘ ٿ͈˜ ¢ηÈÚ›· Ó· ·Ì‚χÓÂÈ ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‹ÙÙ· ·fi ÙËÓ ∫·‚¿Ï· ¤¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ¡›ÎË, Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔÓ μ·Ù·ÓÈ·Îfi ∫·ÙÂÚ›Ó˘ ÛÙÔ Á‹‰fi ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∞’ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ¢ÂÓ ¯ˆÚ¿ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ˆ˜ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÔÈÔÙÈÎfiÙÂÚÔ Û‡ÓÔÏÔ, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ Ù˘ Ì›·˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ, ·ÚfiÙÈ Â›Ó·È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ Ê·‚ÔÚ› Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘. ∞˘Ùfi fï˜ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘ÔÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ ∫·ÙÂÚ›Ó˘. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÛÙÔÓ ıÂÛÌfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ÂÏÏÔ¯Â‡Ô˘Ó ÔÈ ÂÎÏ‹ÍÂȘ Î·È Ì›· η΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÌÔÚ› Ó· ʤÚÂÈ ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi, ȉȷ›ÙÂÚ· ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÛÙËÓ ∞’ Ê¿ÛË ÔÈ ·ÁÒÓ˜ Â›Ó·È “ÓÔÎ ¿Ô˘Ù” . ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ÓÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÛÙÔÓ μ’ Á‡ÚÔ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙÔÓ ÓÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ ˙¢Á·ÚÈÔ‡ ∫·ÛÛÈfiË-∞Ó·Á¤ÓÓËÛË °È·ÓÓÈÙÛÒÓ. º˘ÛÈο ÁÈ· ÙË ¡›ÎË ÚÔ¤¯ÂÈ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi ¶ÂÚÈÎÏ‹ ∞ Ì·Ó·Ù›‰Ë Ó· ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· οÓÂÈ Î¿ÔȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÍÂÎÔ˘Ú¿ÛÂÈ ·›ÎÙ˜ Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù·ÔÓË̤ÓÔÈ ·fi Ù· Û˘Ó¯‹ ·È¯Ó›‰È· ÛÙË Football League. ª¿ÏÈÛÙ·, ÔÈ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ª‹ÙÛ˘, ªfi˙ÈÓÙ·Ú Δ¿ÓÙÈÙ˜ Î·È ÕÁÁÂÏÔ˜ μ¤ÚÙ˙Ô˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó Î·È ÂÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÌÈ· Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÌÈÎÚÔÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ. √ 42¯ÚÔÓÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÚÔÙ›ÌËÛ ӷ ÙÔ˘˜ ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂÈ, ÂÓÒ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· Ô˘ ı· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ, ¤Ó· Èı·Ófi Û¯‹Ì· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ΔÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ Ô ∏Ï›·˜ μÔ‡Ú·˜, ‰ÂÍÈfi˜ ÔÈÛıÔʇϷη˜ Ô ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ æÈ¿ÓÔ˜ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚfi˜ Ô £Ô‰ˆÚ‹˜ ¶··‰fiÔ˘ -

ÏÔ˜, ÂÓÒ ÔÈ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™·Ì·Ú¿˜ Î·È μ·Û›Ï˘ ∫·Ú·Ù˙¿˜ ı· Â›Ó·È ÔÈ ‰‡Ô ÛÙfiÂÚ. ™ÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ Ô ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ƒÈ˙ÔÁÈ¿ÓÓ˘ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ˆ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi ¯·Ê, Ì·˙› Ì ¤Ó·Ó ÂÎ ÙˆÓ π‚¿Ó Δ¿ÛÈÙ˜ ‹ ∏Ú·ÎÏ‹ ƒfi·. ∏ ÙÚÈ¿‰· ÙˆÓ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎÒÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ª·ÓÒÏË ™ÎԇʷÏË Î·È °ÎÔÓۿς˜ √˘¤ÏÈÓÁÎÙÔÓ Ô˘ ı· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ·fi ‰ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ Δ¿ÛÔ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ Ô˘ ı· ·›˙ÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ·, ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÚÔˆıË̤ÓÔ μ›ÎÙÔÚ·˜ °È¿ÎÔÌ. ™ÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ Â›Ó·È Î·È ÔÈ: Δ¿ÛÔ˜ ∫·Ú·ÎÔ‡ÙÛ˘, ∞Ó‰Ú¤·˜ ªÎÚÙÛÈ·Ó, ÕÁÁÂÏÔ˜ ∞ÚÁ‡Ú˘, °ÈÒÚÁÔ˜ §·˙·Ú›‰Ë˜, ¡›ÎÔ˜ ¶Ô˘ÚÙÔ˘Ï›‰Ë˜, ∫ÒÛÙ·˜ ºÏ›ÁÎÔ˜ Î·È ™ˆÙ‹Ú˘ ÿÌÔ˜.

¶I£ANE™ ™YN£E™EI™ BATANIAKO™

¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ∏Ï›·˜ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë˜ μ·ÚÙ˙ÈÒÙ˘ °È·Ï·Ì›‰Ë˜ ΔÛÈÒÌ˘ ΔÛÈη‰¤Ú˘ ΔÛÈÙϷΛ‰Ë˜ ª·Ó›Î·˜ ¶ÔÙÔ˘Ú›‰Ë˜ Δ˙ÈÒÚ·˜

°H¶E¢O μ∞Δ∞¡π∞∫√À flÚ· 14.30 ¢È·ÈÙËÙ‹˜: ª·Ûٿη˜ (ª·Î‰ÔÓ›·˜) μÔËıÔ›: ¶·ÙÛÈ¿˜, ¶ÂÚÈÎÏ›‰Ë˜ (ª·Î‰ÔÓ›·˜) 4Ô˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜: ∞ÁÁÂÏ¿Î˘ (ª·Î‰ÔÓ›·˜)

¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: §. ª›Ï˘

NIKH

μÔ‡Ú·˜ æÈ¿ÓÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ∫·Ú·Ù˙¿˜ ™·Ì·Ú¿˜ ƒÈ˙ÔÁÈ¿ÓÓ˘ Δ¿ÛÈÙ˜ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ™ÎԇʷÏ˘ √˘¤ÏÈÓÁÎÙÔÓ °È¿ÎÔÌ ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: ¶. ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë˜

√ μ·Ù·ÓÈ·Îfi˜ ΔËÓ ¤ÎÏËÍË ı· ΢ÓËÁ‹ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ô μ·Ù·ÓÈ·Îfi˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙË ¡›ÎË. ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∫·ÙÂÚ›Ó˘ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¤Ó· Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·ÓÒÙÂÚ˘ ηÙËÁÔÚ›·˜, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó Ô ıÂÛÌfi˜ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·. ŸÌˆ˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÂÈÙ˘¯›·˜ ı· ÙÔÓˆı› ÙÔ ËıÈÎfi ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ μ·Ù·ÓÈ·ÎÔ‡, Ô˘ ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ Ù˘ Football League 2 ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙÔ 1-1 ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙË ¢fiÍ· ∫Ú·ÓԇϷ˜. °È· ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Ì·Ù˜ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ §ÂˆÓ›‰·˜ ª›Ï˘ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÏËÓ ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ∫·Ú˘ÔÊ›ÏÏË Ô˘ Â›Ó·È ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜.

∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Ù˘ ¶∞∂ ∏ ¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘ Âͤ‰ˆÛ ¯ı˜ ‰‡Ô ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ. ∫·Ù’ ·Ú¯¿˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÁÈ· ÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi “·ÚÒÓ” Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÛÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ÛÙ·‰›Ô˘ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∫·‚¿Ï·. ∂›Û˘ ¤Î·Ó ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ó¤Ô˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘ ·Ó¤Ï·‚Â Ô Î. ¶ÈÂÚ‹˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈο: “∏ ¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘, Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ‚ÚÔÓÙÂÚfi ·ÚÒÓ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi

™Ù¿‰ÈÔ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÌÈ· fiÌÔÚÊË Î·È ˙ÂÛÙ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ∏ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙËÓ ÎÂÚΛ‰· Î·È Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÛÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ¶∞∂, Â›Ó·È ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜” Î·È “∏ ¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘ ÁÓˆÛÙÔÔÈ› fiÙÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô Î. ¶ÈÂÚ‹˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘.

™Â ·ÔÏÔÁ›· Ë ¡›ÎË ∏ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ Football LeagueFootball League 2 οÏÂÛ Û ·ÔÏÔÁ›· ÁÈ· ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 25/10/2012 Î·È ÒÚ· 10.30 ÙËÓ ¶∞∂ ¡›ÎË ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 1, 2, 3, 5, 6, 13, 14, 15, 25 Î·È 30 ÙÔ˘ ¶ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ¡›ÎË-∏Ú·ÎÏ‹˜ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ÛÙȘ 10/10/2012.

¶ÚfiÛÎÏËÛË Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ °.™. μfiÏÔ˘ “∏ ¡›ÎË” Î·È Ë ¢ÈÔÈÎÔ‡Û· ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘, ÚÔÛηÏ› Ù· ̤ÏË Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ Û ÌÈ· ·ÓÔȯً Û˘Ó¿ÓÙËÛËÛ˘˙‹ÙËÛË Á‡Úˆ ·fi Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔ ÙÌ‹Ì· ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 24 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2012 Î·È ÒÚ· 19.00 ÛÙÔ Blue Sport Cafe (∫˘Ú›ÏÏÔ˘-ª˘ÙÈÏ‹Ó˘).

°π∞ Δ√ ¶∞πáπ¢π ¶√À ¢π¡∂π Δ∏¡ ¶∂ª¶Δ∏ √ ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™ ª∂ Δ∏ §∞Δ™π√ °π∞ Δ√ °π√Àƒ√¶∞ §π°∫

ΔËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÓ‰Âο‰· „¿¯ÓÂÈ Ô ºÂÚ¤ÈÚ· ËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ Û‡ÓıÂÛË „¿¯ÓÂÈ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ Ô ∑ÂÛÔ˘¿Ï‰Ô ºÂÚ¤ÈÚ·, ÁÈ· ÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ·È¯Ó›‰È (¶¤ÌÙË 20:00) Ì ÙËÓ §¿ÙÛÈÔ. ∫·È Ë ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ‰˘ÛÎÔχÂÙ·È Ôχ.

Δ

∞ÊÔ‡ ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ¤¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙÔ‡˜ “Ï·‚ˆÌ¤ÓÔ˘˜” , ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˘˜ Î·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈο... ÏÂÈ„fi ÚfiÛÙÂÚ ÁÈ· Ù¤ÙÔÈÔ˘ Ù‡Ô˘ ·È¯Ó›‰È·. ∫·È Ù·... ÎÔ˘ÎÈ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¯È΋ ÂÓ‰Âο‰·, Â›Ó·È ÌÂÙÚË̤ӷ...

ΔÔ Û¯‹Ì·, fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ ı· Â›Ó·È ÙÔ 4-2-3-1. √ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ ı· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Î·È ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË (10 ÙÔ Úˆ›) Ó· ‰ÂÈ ÔÈÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ı· ¤¯ÂÈ ÂÙÔÈÌÔfiÏÂÌÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú·, ı· ¤¯ÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ·fiÓÙ˜. √È ªÔ˘ÌÛfiÓÁÎ, μ‡ÓÙÚ·, ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏfiÔ˘ÏÔ˜, ™Ô Î·È ∫Ô˘›ÓÛÈ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· ÂÎÙfi˜ ÂÓÒ ÔÓÔΤʷÏÔ˜ ¤È·Û ÙÔÓ 65¯ÚÔÓÔ Ù¯ÓÈÎfi Ì ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ª·˘Ú›·, ™Â˚Ù·Ú›‰Ë Î·È μÂÏ¿ÛΘ Ô˘ ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó. ¢ËÏ·‰‹, ÔÈ Û›ÁÔ˘Ú˜ ·Ô˘Û›Â˜ ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” ı· Â›Ó·È ¤-

ÓÙÂ Î·È ·ÎfiÌË ÙÚÂȘ ·›ÎÙ˜ ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú·, Ô ∫·ÚÓ¤˙˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· Î·È ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó·, ·fi ‰ÂÍÈ¿ ÚÔ˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÔÈ ÂÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ª·Ú›ÓÔ˜, ¶›ÓÙÔ, μÂÏ¿ÛΘ, ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ‰‡Ô, Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Û›ÁÔ˘Ú· ·Ó¿Û˜. √ ™Â›Ù·Ú›‰Ë˜ Ì¿ÏÏÔÓ ı· ÚÔÊ˘Ï·¯Ù› ÏfiÁˆ ÎfiˆÛ˘ ÁÈ· ·˘Ùfi Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ô ª·Ú›ÓÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, Ô μÈÙfiÏÔ ·ÚfiÙÈ Â›Ó·È ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜ ÌÈ·˜ Î·È ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÌÔӛ̈˜ ÂÓÂÓ‹ÓÙ· ÏÂ-

Ù¿, Â›Ó·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ Î·È ·Ó·ÁηÛÙÈο ı· ÛÊ›ÍÂÈ Ù· ‰fiÓÙÈ·. ∂ÎÙfi˜ ·Ó Ô ºÂÚ¤ÈÚ· ı˘ÌËı› ÙÔÓ §·Áfi... ¢›Ï· ÛÙÔÓ πÛ·Ófi ı· ·›ÍÂÈ ¤Ó·˜ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜, Ô ∑¤Î·. ∂ÎÙfi˜ ·Ó ·ÁˆÓÈÛÙ› Ô ™Â˚Ù·Ú›‰Ë˜ ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· Î·È ·›ÍÂÈ Ô ª·Ú›ÓÔ˜ ‰›Ï· ÛÙÔÓ μÈÙfiÏÔ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÌÚÔÛÙ¿ Î·È ‰ÂÍÈ¿ Ô ∑¤Î·. ∏ ÙÚÈ¿‰· ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ΔÔÙÛ¤ Ô˘ ı· Â›Ó·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ı· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ™ÈÛÔÎfi, ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ Î·È ºÔÚÓ·ÚfiÏÈ. ∂ÎÙfi˜ ·Ó ·ÓÙ› ÙÔ˘ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘-

·ÓÔ‡ ·›ÍÂÈ Ô ∑¤Î· (Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ‰ÂÍ› Ì·Î Ô ™Â˚Ù·Ú›‰Ë˜ Î·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ô ª·Ú›ÓÔ˜). √ ª·˘Ú›·˜ ‰ÈÂΉÈΛ Î·È ·˘Ùfi˜ ı¤ÛË ·ÏÏ¿ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ¤Ó· ÌÈÎÚfi Úfi‚ÏËÌ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ı· ÌÔÚ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ. 줂·È·, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔ˘˜ πÙ·ÏÔ‡˜, ·ÊÔ‡, ÏÔÁÈο, Ë §¿ÙÛÈÔ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Ù˘ Ì¿Ï·˜ Î·È ı· Ȥ˙ÂÈ. √ ª·˘Ú›·˜ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Î·È ·Ì˘ÓÙÈο, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË ÌÈ· Î·È Â›Ó·È Ù·¯‡Ù·ÙÔ˜.


T∂Δ∞ƒΔ∏ 24 O∫Δøμƒπ√À 2012

Δ√¡π∑∂π √ ™. ¶∞¶∞¢√¶√À§√™ °π∞ Δ√ ™∏ª∂ƒπ¡√ ∂∫Δ√™ ∂¢ƒ∞™ ¶∞πáπ¢π Δ√À √§Àª¶π∞∫√À ª∂ Δ√¡ ∞™Δ∂ƒ∞ ª∞°.

“∫Ú‡‚ÂÈ ...·Á›‰Â˜ ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ” ™ ÙËÓ ∂ÏÂ˘Û›Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ª·ÁԇϷ˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÒÙ˘ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. √ ·ÁÒÓ·˜ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 14.30 Â›Ó·È “ÓÔÎ ¿Ô˘Ù” , ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ÛÙË ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ ÓÈÎËÙ‹˜ ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡, ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ËÌ›ˆÚË ·Ú¿Ù·ÛË Î·È ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ı· ¯Ù˘ËıÔ‡Ó Î·È ¤Ó·ÏÙÈ. √ ™Ô‡Ï˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÎÔ˘Ú¿ÛÂÈ ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ηıÒ˜ Ë ÔÌ¿‰· ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ¤ÓÙÂη Ô˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ¤‚‰ÔÌÔ Â›ÛËÌÔ ·È¯Ó›‰È Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Û ‰È¿ÛÙËÌ· 24 ËÌÂÚÒÓ Î·È fiˆ˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi Ë ÎÔ‡Ú·ÛË ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ·fi Ù· Û˘Ó¯‹ ·È¯Ó›‰È·. ¶fiÛÔ Ì¿ÏÈÛÙ·, fiÙ·Ó ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ¤¯Ô˘Ó ÂÏÏÈ‹ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·, Ë ÔÌ¿‰· Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ Ó¤· Î·È ·ÎfiÌË “¯Ù›˙ÂÙ·È” . √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÙË Ó›ÎË-ÚfiÎÚÈÛË, ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¤Ó·Ó ·ÓÙ›·ÏÔ fi¯È ȉȷ›ÙÂÚ· ÈÛ¯˘Úfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ˆÛÙfiÛÔ, ı· ·Ï¤„ÂÈ Ì ¿ıÔ˜ ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÙËÓ ¤ÎÏËÍË. ∫È fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ™Ô‡Ï˘ ¶··‰fiÔ˘ ÏÔ˜, ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÔÈ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÎÚ‡‚Ô˘Ó ‰˘ÛÎÔϛ˜: “√ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ÌÈ· ÔÌ¿‰·, Ë ÔÔ›· ÚÈÓ ·fi ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ ¤·È˙ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ›¯Â ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ó· ÌËÓ Ú›ÍÂÈ ‚·Ú‡ÙËÙ· Î·È ÛÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ. £· ¿Ì ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ª·ÁԇϷ˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË, Û’ ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ÙÔ ÔÔ›Ô ıˆÚÒ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ, Û ۯ¤ÛË Ì ·˘Ùfi Ô˘ ‰ÒÛ·Ì Ì ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∞˘Ù¿ Ù· Ì·Ù˜ ÎÚ‡‚Ô˘Ó “·Á›‰Â˜” . ™›ÁÔ˘Ú· ı· ·›ÍÔ˘Ó Î·È Î¿ÔÈ· ¿ÏÏ· ·È‰È¿, ηıÒ˜ ı· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ì ӷ ÍÂÎÔ˘Ú¿ÛÔ˘Ì ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜” . √ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ‰ËÏÒÓÂÈ Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜, ÂÓÒ ¤ÌÂÈÓ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ˘‹Ú¯Â ÈÎÚ›· ÁÈ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÌÈ· Î·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¿ÍÈ˙ ÙË Ó›ÎË: “∂›Ì·È Ôχ ÛÙÂÓÔ¯ˆÚË̤ÓÔ˜ Ô˘ Ë ÔÌ¿‰· ¤¯·Û ‰‡Ô ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ·Í›˙·Ì ÙË Ó›ÎË. øÛÙfiÛÔ, Â›Ì·È Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ÁÈ·Ù› ̤۷ Û Ôχ Û‡ÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ηٿϷ‚·Ó ·Ú¿ ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ̤۷ ·fi Ì›· ÌfiÏȘ ÚÔfi-

ÓËÛË, ·ÏÏ¿ Î·È fiÏ· fiÛ· ›·Ì ‰ÒÓ˘, ªfiÚ·˜, ∫ÔÏËÌ‹ÙÚ·˜, ¡·ÛÙÔ ÍÂÓԉԯ›Ô, ÚÈÓ ·fi ÙÔ ·ÈÔ˘Ì›‰Ë˜ Î·È ∫ÔÙ˙·ı·Ó¿Û˘. ¶I£ANE™ ™YN£E™EI™ ¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi. ∞˘Ùfi ∂ÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÔÈ °Î›Ù‰Â›¯ÓÂÈ ˆ˜ Â›Ó·È Î·ÏÔ› ‰¤ÎÙ˜ ÎÔ˜, °·Ï¿Ó˘, ªÔÏ¿ÙÈ, ∫·ÙÛÈ·Úfi˜, ™Δ∞¢π√ A™TEPA™ MA°. O§YM¶IAKO™ B. ∞ÓȤÙÂ, ¡Ù‚¿ÏȘ, ∫fiÌÓÔ˜ Î·È ∫¿Î·È ‡ÎÔÏ· ı· ÌÔÚÒ Ó· ÂÚ¿Ûˆ ∂§∂À™π¡∞™ ÙË ‰È΋ ÌÔ˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÛÙËÓ ÔÌ¿Û¯ÈÔ. flÚ·: 14.30 ‰·. ∞ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ¯¿Ó·ÌÂ, Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ¤·ÈÍÂ Ë ÔÌ¿‰· Ì ¿ÊËÛ ·√ ∞ÛÙ¤Ú·˜ ª·ÁԇϷ˜ fiÏ˘Ù· ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ. ŸÙ·Ó fiªÂ ‹ÙÙ· ÍÂΛÓËÛ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ¢È·ÈÙËÙ‹˜: ̈˜ ·Ó·ÙÚ¤ÂȘ ̤۷ ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ Football ™Ê·ÎÈ·Ó¿Î˘ ÙÔ ÛÎÔÚ Î·È ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ League 2 Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜ ª·ÁԇϷ˜ Î·È ™Ù·˘Ú¿Î˘ ªËÙÛ¤·˜ (∂¶™ ∞ıËÓÒÓ) ÂÙ˘¯·›ÓÂȘ ‰‡Ô ÁÎÔÏ ÂÎÙfi˜ ¤Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·fi ÙÔÓ ¶·™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ ™ÙÚ·ÙÔÌ‹ÙÚÔ˜ ‰Ú·˜ ı· Ú¤ÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ó· ʇӷÈÁÈ¿ÏÂÈÔ Ì 2-0. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ∫·ÚÚ¿˜ ªÈÌ›Ú˘ ÁÂȘ ÓÈÎËÙ‹˜ ·fi ÙÔ Á‹‰Ԕ . μÔËıÔ›: ¢fiÛ˘, ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú·, ∞ÓÙÒÓ˘ ¶ÚÈfiÓ·˜, ÙfiÓÈ°ÎfiÙÔ‚Ô˜ √ ™Ô‡Ï˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó·π·ÙÚÔ‡ Û ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ∫Ô˘ÙÛfiÁÈ·ÓÓÔ˜ ʤÚıËÎÂ Î·È ÛÙÔ “‰¤ÛÈÌÔ” Ô˘ ˘¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˜ ∞ÏÂ͛Ԣ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Î·È ÙÔ˘˜ (∂¶™ ∞ıËÓÒÓ) ¿Ú¯ÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ÔΔÛÈ¿ÙÛÈÔ˜ ª·Ú›ÓÔ˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Ì ¿ıÔ˜, Ì ̿‰·˜: “ΔÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ¤ÎÏËÍË. ∏ Ù¯ÓÈ΋ ËÁ™ÙÔÁÈ¿ÓÔÊ ∫ÔÚÓÂÏ¿ÙÔ˜ Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ 4Ô˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜: ¶·¿˜ Û›· ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ۠ηӤӷ ıÂÛË Ù˘ ÙÔÓ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ Œ‚ÂÚÂÙ ∫·ÎÚ›‰Ë˜ √ÁÈ·ÚÌ›ÓÙ ÃÚ˘Û¿Ê˘ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ÙÔÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ Î·È ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·Ù›· §ÂÏÔ‡‰·. √ ÙÂ(∂¶™ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘) °ÂÓÁο ¶¤ÙÙ·˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ∂›Ó·È ÌÈ· ÔÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÛÙËÓ ÂÈ∫fiÏÂÊ ¶¿ÏÏ·˜ Ì¿‰· Ô˘ ÙËÓ ¤¯ˆ ·Á·‹ÛÂÈ ·fi ÁÔÓ·Ù›‰· ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ÈÁÈ¿ÙËÓ ÚÒÙË ıËÙ›· ÌÔ˘ ˆ˜ ÚÔÔÏÂÈÔ Î·È ˘Ô‚Ï‹ıËΠ۠ȷÙÚÈΤ˜ ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: ÓËÙ‹˜ ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ, ÚÈÓ ·fi ÍÂÙ¿ÛÂȘ, Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÔA. ¶ÚÈfiÓ·˜ ™.¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·. Œ¯ˆ ¢¯¿ÚÈÛÙ˜ Ô›ˆÓ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÁÓˆÛÙ¿ Û‹ÌÂÚ· Δ·ӷÌÓ‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ˘Ù¿ÚÙË. ¿Ú¯ÂÈ “‰¤ÛÈÌÔ” Ì ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È Â›Ó·È ÈÔ Û¯‹Ì· Ô˘ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ Î·È ™Â ·ÔÏÔÁ›· ‡ÎÔÏÔ ÁÈ· ̤ӷ Ó· ‰Ô˘Ï¤„ˆ Û’ ·˘ÙfiÓ ÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ ÙÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ı· ÙȘ ¿ÚÂÈ ÎÏ‹ıËÎÂ Ë ¶∞∂ ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ. ∞Ó ‹Ù·Ó ÌÈ· ¿ÏÏË ÔÌ¿‰·, Û‹ÌÂÚ·, ÚÈÓ ÙÔÓ ·ÁÒÓ·. ›Ûˆ˜ Ó· ÌËÓ ¤·ÈÚÓ· ÙÔ Ú›ÛÎÔ Î·È ÙËÓ ·™Â ·ÔÏÔÁ›· ÎÏ‹ıËÎ·Ó ÔÎÙÒ ¶∞∂ Ù˘ ∞Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÚÈÛοÚÔ˘Ì ÌÈ· Èı·Ó‹ fiÊ·ÛË Ó· ·Ó·Ï¿‚ˆ, ˆ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜, Football League ÁÈ· ·Ú·ÙÒÌ·Ù· ÛÙ· ÂÓ‰Âο‰·, ·˘Ù‹ ı· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ó· ηÔÔ›· ˘¤ÂÛ·Ó ÛÙȘ ¤ÓÙ ÚÒÙ˜ ·ÙÔ˘˜: ™Ù·˘Ú¿ÎË Î¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ·, ı›Ûˆ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ. ∂›·, ˆÛÙfiÛÔ, ·Ì¤Ûˆ˜ ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∞Ó¿™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú· Î·È ∫·ÚÚ¿ ÛÙ· ¿ÎÚ· Ù˘ ¿ÙÔ “Ó·È” . ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ì˘Ó·˜ (‰ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·), ΔÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ, ı· μfiÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·ÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÛÙËÓ °ÎfiÙÔ‚Ô˜, ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ·Ï¤„Ô˘Ì fï˜ fiÏÔÈ Ì·˙› Î·È ÈÛÙ‡ˆ ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ μ’ ¿Ì˘Ó·˜, ΔÛÈ¿ÙÛÈÔ˜ Î·È ™ÙÔÁÈ¿ÓÔÊ ·Ì˘fiÙÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· Ù· ηٷʤÚÔ˘ÌÂ. Î·È °’ ∂ıÓÈ΋˜ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¶¤ÌÙË ÙÔ ÓÙÈο ¯·Ê, ÛÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ ‰ÂÍÈ¿ ı· Úˆ›. ·ÁˆÓÈÛÙ› Ô ¶·¿˜, ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ô °ÂÓ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Áο, Ì ÙÔÓ √ÁÈ·ÚÌ›ÓÙ ӷ ·›˙ÂÈ ›Ûˆ ∞ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· Ù˘ Football League ¤¯ÂÈ Î·Ï¤ÛÂÈ Û ··fi ÙÔÓ ÚÔˆıË̤ÓÔ ∫fiÏÂÊ. ∞ÚÎÂÙ¿ Ó¤· ÚfiÛˆ· ı· ¤¯ÂÈ Ë ÂÓ‰ÂοÔÏÔÁ›· ÙËÓ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ™ÙËÓ 20ÌÂÏË ·ÔÛÙÔÏ‹ ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÁÈ· ‰· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·ÈÎ·È ÙÔÓ ¶. °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ (ÂÎÚfiÛˆÔ˜) ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ £¤Ì˘ ¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ª·ÁԇϷ˜, Û ۯ¤ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 1, 2, 3, 5, 6, °Ô˘ÛÔ‡Ï˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ¿ÓÙˆ˜ ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ ÛË Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÛÙÔ 8, 11, 12, 13, 14, 15, 25 Î·È 30 ÙÔ˘ ¶ÂÈ›Ûˆ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Î·È ›Ì·Ù˜ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚı·Ú¯ÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη (¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÛˆ˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙ› ·fi ÙËÓ 18·‰·, ηıÒ˜ Ú·˚Îfi. √ ™Ô‡Ï˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ‰ÂÓ ¿ÏÔ˘È- ¶∞∂ ∫·ÏÏÈı¤· 15-10-2012). Î·È ÔÈ ƒfiη, ª·Î·ÁÈfiÎÔ, °fiÁÔÏÔ˜, ¶ÈÓÓÔÈÍ ٷ “¯·ÚÙÈ¿” ÙÔ˘, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ·’ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÙË Ì¿¯Ë ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ Ú›¯ÓÔÓÙ·È ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ 24-25/10 ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ Football League Î·È Football League 2, ηıÒ˜ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÔÈ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡. √È ·ÁÒÓ˜ Â›Ó·È ÌÔÓÔ› Î·È Î¿ÔȘ ·fi ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ı· ÚÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË ı· ·›ÍÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, Â›Û˘ Û ÌÔÓÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜, ÂÓÒ Î¿ÔȘ ¿ÏϘ ÂÚÓÔ‡Ó ·¢ı›·˜ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË Ê¿ÛË. ™ÙËÓ ÙÚ›ÙË Ê¿ÛË Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ... ÎfiÏÔ Î·È ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ Super League, ·ÏÏ¿ ÂΛ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ Â›Ó·È ‰ÈÏÔ›. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·:

ΔÂÙ¿ÚÙË 24/10 3. √‰˘ÛÛ¤·˜ ∫ÔÚ‰.¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜ (14:30). 4. ∫·ÛÛÈfiË-°È·ÓÓÈÙÛ¿ (14:30). 5. ¶ÚÔԉ¢ÙÈ΋-∏Ú·ÎÏ‹˜ (15:00). 7. ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫·Ú‰.∏Ú·ÎÏ‹˜ æ. (14:30). 8. ÷ÓÈ¿-ºˆÎÈÎfi˜ (14:30). 9. ∫·Ï·Ì¿Ù·-£Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ (14:30). 10. ∂ÈÛÎÔ‹-μ‡˙·˜ (14:30). 11.¶·Ó·ÈÁÈ¿ÏÂÈÔ˜¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ (15:30). 12. ∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜-∫·ÏÏÔÓ‹ (15:00). 13. ΔËÏ˘ÎÚ¿Ù˘-∫·‚¿Ï· (14:30).

14. ¶·ÓËÏÂÈ·Îfi˜-¶·Ó·¯·˚΋ (18:00). 15. μ·Ù·ÓÈ·Îfi˜-¡›ÎË μ. (14:30). 16. ∞Î. ¶Ï·Ù·ÌÒÓ·-∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ (14:30). 17. ∂ıÓ. ™È‰ËÚÔοÛÙÚÔ˘∂·ÓÔÌ‹ (14:30). 19. ¢fiÍ· ∫Ú·ÓԇϷ˜-¶ÈÂÚÈÎfi˜ (14:30). 20. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ª·Á√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. (14:30). 22. ºˆÛÙ‹Ú·˜-∑¿Î˘ÓıÔ˜ (14:30).

¶¤ÌÙË 25/10 1. ƒÔ‡‚·˜-∂ıÓÈÎfi˜ °·˙. (14:30). 2. ∞¯·ÚÓ·˚Îfi˜-§¿ÚÈÛ· (14:30). 6. ∫fiÚÈÓıÔ˜-∞fiÏÏˆÓ ™Ì. (16:00).

18. °Ï˘Ê¿‰·-¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ (15:30). 21. ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿-∫·ÏÏÈı¤· (18:15). 23. Δ‡ÚÓ·‚Ô˜-√ÈÎÔÓfiÌÔ˜ (14:30).

2Ë Ê¿ÛË (ÌÔÓÔ› ·ÁÒÓ˜ 30, 31/10 Î·È 01/11) 24. ¡ÈÎËÙ‹˜ 20 - ¡ÈÎËÙ‹˜ 12 25. ¡ÈÎËÙ‹˜ 18 - ¡ÈÎËÙ‹˜ 3 26. ¡ÈÎËÙ‹˜ 17 - ¡ÈÎËÙ‹˜ 23 27. ¡ÈÎËÙ‹˜ 9 - ¡ÈÎËÙ‹˜ 10 28. ¡ÈÎËÙ‹˜ 13 - ¡ÈÎËÙ‹˜ 11 29. ¡ÈÎËÙ‹˜ 4 - ¡ÈÎËÙ‹˜ 15 30. ¡ÈÎËÙ‹˜ 22 - ¡ÈÎËÙ‹˜ 8

25

ΔÔ˘˜ ËıÈÎÔ‡˜ ·˘ÙÔ˘ÚÁÔ‡˜ Ù˘ ‚ÔÌ‚ÈÛÙÈ΋˜ Â›ıÂÛ˘ ÛÎÈ·ÁÚ¿ÊËÛÂ Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ¤·˜ ΔÔ˘˜ ËıÈÎÔ‡˜ ·˘ÙÔ˘ÚÁÔ‡˜ Ù˘ ‚ÔÌ‚ÈÛÙÈ΋˜ Â›ıÂÛ˘ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ Ô˘ ‰È·ÙËÚ› ÛÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù· ÚÈÓ ·fi ÂÚ›Ô˘ ¤ÍÈ Ì‹Ó˜, ÛÎÈ·ÁÚ¿ÊËÛ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ “¢›ÎË ÛÙÔ ™∫∞π” Ô Ì¤¯ÚÈ ¤Ú˘ÛÈ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ¶¤ÙÚÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ¤·˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ô Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ¤·˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ٷ ÂÍ‹˜: °È· ÙË ‚ÔÌ‚ÈÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ ÙÔ˘: “Œ¯ˆ ηٷı¤ÛÂÈ ÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÎfi ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÁÈ· ÙËÓ ‚ÔÌ‚ÈÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ ÌÔ˘ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ Î·È ËıÈÎÔ‡˜ ·˘ÙÔ˘ÚÁÔ‡˜ Ù˘ Â›ıÂÛ˘. √È ËıÈÎÔ› ·˘ÙÔ˘ÚÁÔ› Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ηÙÔÓÔÌ¿˙ÂÙ ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ Û·˜ ·fi ÙȘ ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ ÂÈÎÔÈӈӛ˜ Ô˘ ‚Á¿˙ÂÙÂ. ∏ ‚ÔÌ‚ÈÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ ÌÔ˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ” . °È· ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· Ù˘ ∂¶√ Î·È Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂¶™ ªÂÛÛËÓ›·˜ Î. ÕÚË ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ: “¢ÂÓ ¤¯ˆ η̛· Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ Î. ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ ¤ÂÈÙ· ·fi Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÁÂÁÔÓfiÙ·. ◊ÌÔ˘Ó ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÙÔ˘ Î. ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˘ ÚÈÓ ·fi ÙÔ ·È¯Ó›‰È •·Óı˘-√Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ˆ ÙÈ Â›·Ì” . ™ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ¶¤ÙÚÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ¤·˜ ¤Î·Ó ·Ó·ÊÔÚ¿ Û ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Î·È ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘: “¶ÚÈÓ ‚Áˆ ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ ÌÔ˘ ›·Ó Ó· ÌËÓ ‚Áˆ Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÛÒÛˆ ÂÁÒ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ªÔ˘ ›·Ó fiÙÈ Ô £ˆÌ·˚‰Ë˜ Â›Ó·È ÙÔ˘ ∞Ï·ÊÔ‡˙Ô˘ Î·È Ô ¢Ô˘Î¿ÎÔ˜ ÙÔ˘ ™·ÚÚ‹ Î·È ÙÔ˘ ª·ÚÈÓ¿ÎË. À¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· Û¿ÈÙ ÙÔ diaititis.gr Ô˘ Ì·˙› Ì ÙÔ SoccerPlus, Ù· ‰È·‚¿˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜. √ ·ÚÈÔ˜ ¢Ô˘Î¿ÎÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ diaititis.gr ·›ÚÓÂÈ ÙËϤʈӷ ÙÔ˘˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú·ÙËÚËÙ¤˜ Î·È ÁÚ¿ÊÂÈ ÙȘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ ÙÔ˘˜. ªÂ ¤·ÈÚÓ·Ó ÙËϤʈÓÔ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Î·È ÌÔ˘ ¤ÏÂÁ·Ó fiÙÈ ı· Ì οÓÔ˘Ó ‰ÈÂıÓ‹ ‰È·ÈÙËÙ‹. ŸÏÔÈ Í¤ÚÂÙ ÔÈÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Â›Ó·È ·˘ÙÔ›. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¤Ì‚ÂÈ Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ Î·È Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÁÈ· Ó· ‰Ô‡Ì ÔÈÔÈ ‚Á¿˙Ô˘Ó Ù›ÌÈ· ÙÔ „ˆÌ› ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈÔÈ fi¯È. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ì ¤ÁÚ·Ê ˘ÔÙÈÌËÙÈο “ÊÔ‡ÚÓ·ÚË” , ·ÏÏ¿ ÁÈ· Â̤ӷ Â›Ó·È ÙÈÌ‹ ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· Ô˘ οӈ” .

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. ∞fi ÙÔÓ ∞.™. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ 1937 Ï¿‚·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “√ ∞.™. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ 1937, Û˘Á¯·›ÚÂÈ ÙÔÓ μ·Û›ÏÂÈÔ ª¤Î·, ̤ÏÔ˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÙˆÓ ∞η‰ËÌÈÒÓ Ì·˜ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰ÈÂıÓ‹ ‰È¿ÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Poseidon Cup (Full Kumite Karate), Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËΠÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ °Ï˘Ê¿‰·˜ ÛÙȘ 12 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Ì ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· Î·È ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∫·Ú¿ÙÂ. √ μÔÏÈÒÙ˘ Ì·ıËÙ‹˜, ηÙÂÙ¿ÁË ÙÚ›ÙÔ˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ -45 ÎÈÏÒÓ (ËÏÈ˘ 12-13 ÂÙÒÓ). √ μ·Û›Ï˘ ª¤Î·˜, ÂÎÙfi˜ ·fi Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÙˆÓ ∞η‰ËÌÈÒÓ Ì·˜, Â›Ó·È Î·È ·ıÏËÙ‹˜ Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ ηڿÙ ÙÔ˘ Û˘ÌÔÏ›Ù˘ Ì·˜ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫ÔÛÌ›‰Ë. ∂›Û˘, Ô ∞.™. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ 1937, ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛˆÓ, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ë Î˘Ú›· ªÂÛ¿ÈÎÔ˘-ªfiÏ· ª·Ú›·.


26

T∂Δ∞ƒΔ∏ 24 O∫Δøμƒπ√À 2012

Δ∞∂∫μ√¡Δ√

¢È·ÎÚ›ÛÂȘ ·ıÏËÙÒÓ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜-μfiÏÔ˘ ∂¶πΔÀÃ∏ª∂¡∏ ‹Ù·Ó Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Ô ∞.√. Δ∞∂∫μ√¡Δ√ ¡. πˆÓ›·˜μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ·›‰ˆÓ-ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ, ηٷÎÙÒÓÙ·˜ ‰˘Ô ÌÂÙ¿ÏÏÈ· Ì ÙËÓ ΔÂÌ¤ÏË ª·Ú›· Î·È ÙÔÓ ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ °ÈÒÚÁÔ ÛÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ -47 ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ Î·È 45 ·›‰ˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. √È ‰˘Ô ·ıÏËÙ¤˜ η٤ÎÙËÛ·Ó ÙÔ ·ÛË̤ÓÈÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÓÙ ·ÁÒÓ˜ Ô ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜ Î·È ÙÚÂȘ Ë ΔÂÌ¤ÏË. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ·ÚfiÏÔ Ô˘ ‹Ù·Ó Ë ‰Â‡ÙÂÚË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Û Â›ÛËÌÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜, ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚfi ÙÔ˘˜ ·˘Ùfi, ˘fi ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘˜ πˆ¿ÓÓË ™Ù·Ì·Ù›Ô˘. ∞ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË ‹Ù·Ó Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ·ıÏËÙÒÓ-·ıÏËÙÚÈÒÓ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. √ ¢·Ì·Ï¿˜ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ‰˘Ô ·ÁÒÓ˜, ¤¯·Û ÛÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ ÚÈÓ Ù· ËÌÈÙÂÏÈο. √ ¶·ÛÈÔ‡‰Ë˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Î·È ¤¯·Û ÛÙÔÓ Í·ÊÓÈÎfi ı¿Ó·ÙÔ ÛÙÔÓ 3Ô Á‡ÚÔ. ∏ ∫Ô˘ÎÔ˘‚›ÓÔ˘ μ·ÛÈÏÈ΋ Â›Û˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Î·È ¤¯·Û ÛÙÔÓ 3Ô ·ÁÒÓ·, ÂÓÒ ÌÂÙ›¯·Ó Î·È ÔÈ: ª·ÚÛÔ˘‚·Ó›‰Ë ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·, μÏ¿¯Ô˜ º›ÏÈÔ˜, ª¿ÚÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›· Î·È §¤ÙÛÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. ªÂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ∞.√. Δ∞∂∫μ√¡Δ√ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜-μfiÏÔ˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ: “™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ·Í›˙Ô˘Ó Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó, ÁÈ· ÙËÓ Ôχ ηϋ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ô˘ η٤Ϸ‚·Ó ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ πˆ¿ÓÓË ™Ù·Ì·Ù›Ô˘, Ô˘ Ì ÙËÓ ˘ÔÌÔÓ‹, ÂÈÌÔÓ‹ ÙÔ˘ Î·È ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜, ¯·Ú›˙ÂÈ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁfi Ì·˜. ∂›Û˘ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÂÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¯ˆÚ›˜ ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë fiÏË Ì·˜ ‰Â ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·”.

√ ™.¢.À.μ. ÛÙÔÓ ÎÏ·ÛÈÎfi ª·Ú·ıÒÓÈÔ ª∂ ÔÏ˘ÏËı‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ fiˆ˜ οı ¯ÚÔÓÈ¿ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¢ÚÔ̤ˆÓ ÀÁ›·˜ μfiÏÔ˘ ÛÙÔÓ ÎÏ·ÛÈÎfi ª·Ú·ıÒÓÈÔ ∞ı‹Ó·˜ Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙȘ 11 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙˆÓ 42 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙÔÓ ª·Ú·ıÒÓ· ˆ˜ ÙÔ ∫·ÏÏÈÌ¿ÚÌ·ÚÔ ™Ù¿‰ÈÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÙˆÓ 5 Î·È ÙˆÓ 10 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ. ™ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ·ÁÒÓ˜ ı· ÌÂÙ¤¯ÂÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÚÂÎfiÚ ÙˆÓ 26.000 ·ıÏËÙÒÓ. ªÂ ÙÔÓ ™‡ÏÏÔÁÔ ı· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙ¤˜: ª·Ú·ıÒÓÈÔ˜: ¶·Ï¿ÓÙ˙·˜ ∫ÒÛÙ·˜, ∞Ì·Ù˙›‰Ë˜ ¡›ÎÔ˜, μÔ˘ÚÏÔÁÈ¿ÓÓ˘ ∞ÚÁ‡Ú˘, μ·Î¿Ï˘ ™ˆÙ‹Ú˘, ¡·Ô‡Ì μ·Û›Ï˘, ™Ù·Ù‹Ú˘ ∫ÒÛÙ·˜, ∫ÈÛÛÔÓ¤ÚÁË ÃÚÈÛÙ›Ó·, °Ô˘ÏÈÒÙ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ¶Ô‡ÚÁÈ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘, ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ∫ÔÙÚÒÓ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˜, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ∫·Ú·‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ™Ù¿ı˘, ∫›ÙÛÈÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, °¿Î˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘. 10 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·: ™·ÏÙ·ÁÈ¿ÓÓË ¢‹ÌËÙÚ·, ∫·Ó·Ú¿ ÃÚÈÛÙ›Ó·, ∫˘ÚÈ·˙‹˜ ∫ÒÛÙ·˜, ∫˘ÚÈ·˙‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ∫˘ÚÈ·˙‹˜ ªÈ¯¿Ï˘, °ÂÚ·Ì›Ó˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ªÈ¯·ÏfiÔ˘ÏÔ˜ √‰˘ÛÛ¤·˜, ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ¶¿ÁÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ΔÛÒÏ˘ ºÒÙ˘, ∞ÎÚ›‚Ô˜ ÿÚ˘, ∞ÏÌ·ÓÔ‡‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∂ÛÌ¿Ô˘È ∂˘Ù‡¯ÈÔ˜, ∂ÛÌ¿Ô˘È ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ™È¿Ú·˜ ∫ÒÛÙ·˜, ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜, μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë˜ ™Ù·‡ÚÔ˜, °È·ÓÓԇϷ˜ ∞¯ÈÏϤ·˜, ¶·ÙÛ·ÚÔ‡¯·˜ ∏Ï›·˜, ¶·ÙÛ·ÚÔ‡¯·˜ °ÈÒÚÁÔ˜, ¶··ÁÁÂÏ‹˜ ™‡ÚÔ˜, πˆ¿ÓÓÔ˘ ¡›ÎÔ˜. ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ̤ÏË Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ì ÙÔ Ô‡ÏÌ·Ó Ô˘ ı· Ó·˘ÏÒÛÂÈ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜, Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ¤ÁηÈÚ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔÈ ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™., ‹ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210-71770 (∫ÒÛÙ·˜ ∫˘ÚÈ·˙‹˜).

ÏÏ·Á‹ ÚÔÔÓËÙ‹ ›¯·Ì ÛÙÔÓ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. √ £fi‰ˆÚÔ˜ ∞Ó‰ÚÔ˘ÙÛfiÔ˘ÏÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ·ÚÂÏıfiÓ ·fi ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ¿Ù˘ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫Ô‡ÙÛÈη˜ Ô˘ ı· ÓÙÂÌÔ˘Ù¿ÚÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ Û·‚‚·ÙÈ¿ÙÈÎÔ Ì·Ù˜ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ÕÚË ªÂÏÈÛ۷ٛΈÓ. ¢È¿Ï·Ù· Â›Ó·È Ù· ¯·ÌfiÁÂÏ· ÛÙÔÓ ∞.™. πˆÏÎfi˜. ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ÕÚË °È·ÓÓÔ‡ÙÛÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ Â˘¯¿ÚÈÛÙË ¤ÎÏËÍË ÛÙË μ’ ∂¶™£ ÌÂÙÚÒÓÙ·˜ ¤ÓÙ ӛΘ Î·È Ì›· ÈÛÔ·Ï›· ÛÙȘ ¤ÍÈ ÚÒÙ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜.

™ÙÔÓ ·ÏÌfi ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ∂˘¯¿ÚÈÛÙË ¤ÎÏËÍË Ô ∞.™. πˆÏÎfi˜

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

∫Ô‡ÙÛÈη˜ ·ÓÙ› ∞Ó‰ÚÔ˘ÙÛfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙÔÓ °™∞ ƒ·Á‰·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÚԤ΢„·Ó ÛÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ·ÊÔ‡ χıËÎÂ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ £fi‰ˆ ÚÔ ∞Ó‰ÚÔ˘ÙÛfiÔ˘ÏÔ, ÂÓÒ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔÛÏ‹ÊıËÎÂ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫Ô‡ÙÛÈη˜. °È· ‰È·ÊfiÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ë ÔÚ›· ÙÔ˘ °˘ÌÓ·ÛÙÈÎÔ‡ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞’ ∂¶™£ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË. ∏ ÔÌ¿‰· ÌÂÙÚ¿ ·fi ‰‡Ô ӛΘ, ÈÛÔ·Ï›Â˜ Î·È ‹ÙÙ˜, ¯¿ÓÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ‰‡Ô ·È¯Ó›‰È· ̤۷ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, ·fi ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ ÙË 2Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Î·È ÙÔÓ ™·Ú·ÎËÓfi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋. ŒÙÛÈ, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ £fi‰ˆÚÔ˜ ∞Ó‰ÚÔ˘ÙÛfiÔ˘ÏÔ˜ Â¤ÏÂÍ·Ó ÙË Ï‡ÛË ÂÓfi˜ Û˘Ó·ÈÓÂÙÈÎÔ‡ “‰È·˙˘Á›Ô˘” ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë „˘¯ÔÏÔÁ›· ÛÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì·. √È ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ¯ÒÚÈÛ·Ó ÊÈÏÈο Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ó· ÂΉ›‰ÂÈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË fiÔ˘ ¢¯·ÚÈÛÙ› ÙÔÓ Î. ∞Ó‰ÚÔ˘ÙÛfiÔ˘ÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÈÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, ÂÓÒ ÙÔ˘ ‡¯ÂÙ·È Î·Ï‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙË ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ÚÔÔÓËÙÈ΋ ÙÔ˘ ηÚȤڷ. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Ì ÁÚ·Ù‹ ÙÔ˘ ‰‹ÏˆÛË ÙfiÓÈÛ ٷ ÂÍ‹˜: “ªÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ٤ÏÔ˜ ÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ı· ‹ıÂÏ· Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÁÈ· ÙȘ ÊÈÏfiÙÈ̘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó fiÛÔ ‹ÌÔ˘Ó ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÙÔ ¢.™. ÁÈ· ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ·¤Ó·ÓÙ› ÌÔ˘ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È Í¯ˆÚÈÛÙ¿ ÙÔÓ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔÓ ÃÚ‹ÛÙÔ ªÂÏÂÁÚ›ÓË ÁÈ·Ù› ¤Î·Ó ٷ ¿ÓÙ· ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔ˘ ÈÔ Â‡ÎÔÏË. ∫¿ÔÈÔÈ Â͈ÁÂÓ›˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ‰ÂÓ ¿-

√ ∫. ∫Ô‡ÙÛÈη˜ (·ÚÈÛÙÂÚ¿) Â›Ó·È Ô Ó¤Ô˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ °™∞ ·ÓÙ› ÙÔ˘ £. ∞Ó‰ÚÔ˘ÙÛfiÔ˘ÏÔ˘ ÊËÛ·Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ fiˆ˜ ı· ı¤Ï·ÌÂ Î·È ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· ‰ÂÓ ‹Ú·ÌÂ Î·È Ù· ÂÈı˘ÌËÙ¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ∫·Ï‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ Î·È ˘Á›· ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜” . ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ °™∞ ‚ڋΠÙÔÓ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÙË ÙÔ˘ Î. ∞Ó‰ÚÔ˘ÙÛfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∫Ô‡ÙÛÈη, ÂÓfi˜ ¤ÌÂÈÚÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ Ì ÔÏ˘ÂÙ‹ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ˘˜ ¿ÁÎÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ ∂¶™£, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ¶∞∂ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô Ó¤Ô˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·ÛÙÈÎÔ‡ ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ ÚÔÔÓËÙÈ΋ ÙÔ˘ ηÚȤڷ ÛÙÔÓ ΔÔÍfiÙË μfiÏÔ˘, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÚÁ¿ÛÙËΠÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ˆ˜ ‚ÔËıfi˜ ÙÔ˘ ª¿ÚÈÔ ªfiÓÈÙ˜, ÛÙÔÓ ∞ÁÚÔÙÈÎfi ∞˚‰ÈÓ›Ô˘, ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ, ÛÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi ÁÈ· Ì›· ÂÓÙ·ÂÙ›· Ì ÌÔÓÔÂÙ¤˜ ‰È¿ÏÂÈÌÌ·, fiÔ˘ ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ‚ÔËıfi˜ ÙÔ˘ °ÎÂÚÓÙ ¶ÚfiÎÔ ÛÙË ¡›ÎË. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë ÙÚÈÂÙ‹˜ ıËÙ›· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ Î·È Ë ÙÂÙÚ·ÂÙ‹˜ ÛÙËÓ μ’ ¶∞∂ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÔÌ¿‰· ‹Ù·Ó Ô ∂ıÓÈÎfi˜ μfiÏÔ˘ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰Ô‡-

Ï„ ÙȘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ 2009-10 Î·È 201011. √ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ·ÔÙÂÏ› Ì›· Ó¤· ÚfiÎÏËÛË ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ Î. ∫Ô‡ÙÛÈη, Ô˘ Ì›ÏËÛ ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÛÙË “£” : “∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ °˘ÌÓ·ÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È Ë ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙÔ˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔ Ó· ·›˙ÂÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ Û fiÔÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ·Ó ÌÂÙ¤¯ÂÈ. ∂ÊfiÛÔÓ ÙÒÚ· Â›Ó·È ÛÙËÓ ∞’ ∂¶™£ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÂΉÈΛ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô. ªÔÚ› Ë ÔÌ¿‰· Ó· Â›Ó·È Ï›ÁÔ ›Ûˆ ‚·ıÌÔÏÔÁÈο ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ·ÏÏ¿ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ˘ÏÈÎfi ÁÈ· Ó· ·Ó·Î¿Ì„ÂÈ. °ÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌfiÓÈÌ· Ì›· ÈÛ¯˘Ú‹ ÔÌ¿‰·. ∞ÎfiÌË ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ ÚfiÛˆ· Î·È Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ, ·ÏÏ¿ ı· ÌÈÏ‹Ûˆ Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ‰ÈfiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ì ‰‡Ô ‰‡ÛÎÔÏ· ·È¯Ó›‰È·, Ì ÙÔÓ ÕÚË ÁÈ· ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∂¶™£ Î·È ÙËÓ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∏ ÚÔÛÔ¯‹ Ì·˜ Â›Ó·È ÛÙÚ·Ì̤ÓË Û ·˘Ù¿” .

√ ∞.™. πˆÏÎfi˜ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ Â˘¯¿ÚÈÛÙË ¤ÎÏËÍË Ù˘ μ’ ÙÔÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. ¶¤Ú˘ÛÈ ÛÒıËΠÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹, ·ÏÏ¿ ʤÙÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Ô˘ ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ó ʤÚÂÈ ÛÙË 2Ë ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜, ÌfiÏȘ ‰‡Ô fiÓÙÔ˘˜ ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ∞ÛÙ¤Ú· ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘. √ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ πˆÏÎÔ‡ Â›Ó·È ¤ÓÙ ӛΘ Î·È Ì›· ÈÛÔ·Ï›· ÛÙȘ ¤ÍÈ ÚÒÙ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ΤډÈÛ·Ó Î·È ÛÙ· ÙÚ›· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì·Ù˜ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ·¤Ó·ÓÙÈ Û ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜, fiˆ˜ Ô ¢È·ÁfiÚ·˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ, Ë ŒÓˆÛË ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ/∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ Î·È Ë ¢¿ÊÓË, ÂÓÒ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÌÂÙÚÔ‡Ó ‰‡Ô ӛΘ Â› ÙÔ˘ ÕÓıÈÌÔ˘ °·˙‹ Î·È ÙÔ˘ ¶ËϤ· Î·È ·Ú·¯ÒÚËÛ·Ó Ì›· ÈÛÔ·Ï›· ÛÙÔÓ ∞.™. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ...Ì˘ÛÙÈÎfi Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜, ·ÚÌÔ‰ÈfiÙÂÚÔ˜ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Â›Ó·È Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ πˆÏÎÔ‡ ÕÚ˘ °È·ÓÓÔ‡ ÙÛÔ˜: “√È ÂÈÙ˘¯›Â˜ Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Â˜. ¶ÚÔ‹Ïı·Ó ·fi ÙË ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ, Ë ÔÔ›· ‚Á·›ÓÂÈ ÛÙ· Â›ÛËÌ· ·È¯Ó›‰È·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÚÈÛÙÔ Îϛ̷ ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ·, ¯¿ÚË ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿ÓÙ· ‰›Ï· Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜. √ ∞.™. πˆÏÎfi˜ Â›Ó·È Ì›· ·Á·Ë̤ÓË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Î·È ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì›· ÁÚÔıÈ¿” .

∞ÁÒÓ˜ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ΔÚÂȘ ·ÁÒÓ˜ ÁÈ· ÙËÓ ‚’ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂¶™£ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 27 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ‹˜: °Ë. ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 14.00, ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹. π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 15.00, ÕÚ˘ ªÂÏ.°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ, 15.00, £ËÛ¤·˜-¢‹ÌËÙÚ· ∂˘Í.

∂¡ø √ ™À§§√°√™ Δ∂§∂™∂ Δ√¡ ∫∞£π∂ƒøª∂¡√ ∞°π∞™ª√ °π∞ Δ∞ Δª∏ª∞Δ∞ À¶√¢√ª∏™ Δ√À

ƒÂÎfiÚ ÂÁÁÚ·ÊÒÓ ÛÙËÓ ∞¶√μ  ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi Îϛ̷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ˜ ÂÙ‹ÛÈÔ˜ ∞ÁÈ·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜. ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ô Î. ΔÛÔÏ¿ÎÔ˜ ™Ù·‡ÚÔ˜, ·ÊÔ‡ ηψÛfiÚÈÛ ÙÔ˘˜ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˘˜ Î·È Ù· Ó·ÚfiÙÂÚ· ̤ÏË Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜, ¤‰ˆÛ ÙÔ ‚‹Ì· ÛÙÔÓ ·Ù¤Ú· ¡ÈÎfiÏ·Ô Ô ÔÔ›Ô˜ Ù¤ÏÂÛ ÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∞ÁÈ·ÛÌÔ‡. ª¿ÏÈÛÙ·, ÁÓˆÛÙfi˜ ÁÈ· Ù· ·ıÏËÙÈο ÙÔ˘ ·ÈÛı‹Ì·Ù·, Ô Ó·Úfi˜ ÈÂÚ¤·˜ › ÛÙ· ·È‰È¿ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜: “™·˜ ‡¯ÔÌ·È Ó· ›ÛÙ fiÏÔÈ ˘ÁÈ›˜ Î·È Ó· Ì›ÓÂÙ ̷ÎÚÈ¿ ·fi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜. ªÂ ·˘Ù¿ Ô˘ ͤڈ, Â›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜, fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· Û·˜ ı· ʤÚÂÈ ÔÏϤ˜ ӛΘ, ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÈÛı·Óı›Ù ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ Î·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ. £· ʤÚÂÈ fï˜ Î·È ‹ÙÙ˜, Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ì¿ıÂÙ ӷ ÙȘ ‰¤¯ÂÛÙÂ, ÁÈ·Ù› ¤ÙÛÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ÛÙËÓ ˙ˆ‹. ∂›ÛÙÂ Ù˘¯ÂÚÔ› Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÛÙ Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ Î·È ¯·›ÚÔÌ·È Ô˘ ‚Ϥˆ ‰›Ï· Û·˜, ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ·Á·Ô‡Ó

™ÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô ·fi ÙÔÓ ∞ÁÈ·ÛÌfi Ù˘ ∞¶√μ (ËÁ‹ apob.gr) Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙÔÓ ·È‰ÈÎfi ·ıÏËÙÈÛÌfi” . ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿, ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ Î. ΔÛÔÏ¿ÎÔ˜ ‹Ú ͷӿ ÙÔÓ ÏfiÁÔ Î·È Â› ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ Ó·ÚÔ‡˜ ·ıÏËÙ¤˜: “∂˘¯‹ ÌÔ˘ ›ӷÈ, Ó· ÌËÓ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ›, Ó· ¤¯ÂÙ ˘Á›· Î·È Ó· ·›˙ÂÙ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ¯ˆÚ›˜ Ó· Û·˜ ··Û¯ÔÏ› Ù›-

ÔÙ·. ΔÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Â›Ó·È ‰È·ÛΤ‰·ÛË Î·È ÌfiÓÔ ¤ÙÛÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙÂ. ∏ ‰È΋ Û·˜ “‰Ô˘ÏÂÈ¿” Â›Ó·È Ó· οÓÂÙ ηϤ˜ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Î·È Ë ‰È΋ Ì·˜ Ó· χÓÔ˘Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È” ™ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ÙfiÓÈÛÂ: “√È ‰˘ÛÎÔϛ˜ ·˘Ù‹ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿, ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÂÌ¿˜ fiÛÔ Î·È ÂÛ¿˜. ªÂ ÙÔ Ó¤Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi

™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Ô˘ ··ÚÙ›˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÁÔÓ›˜, ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ì ÔÌ·Ï¿, ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ÙË ¯ÚÔÓÈ¿, ÂÈχÓÔÓÙ·˜ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ı· Û˘Ì‚Â› Î·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ›ÛÙÂ Ù˘ÈÎÔ› ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Û·˜, Ó· Ì·˜ ÛÙËÚ›˙ÂÙ ÛÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ì·˜ Î·È Ó· ÎÚ›ÓÂÙ ٷ Ï¿ıË Ì·˜. ∏

fiÚÙ· Ì·˜ ı· Â›Ó·È ·ÓÔȯً ÁÈ· οı ÛΤ„Ë, ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ‹ ÚfiÙ·ÛË” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ μfiÏÔ˘, ¤¯ÂÈ Î¿ı ÏfiÁÔ Ó· ...¯·ÌÔÁÂÏ¿, ηıÒ˜ ›‰Â, ÂÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ÛÎÏËÚfiÙÂÚ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ô˘ ‚ÈÒÓÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, Ó· ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙȘ 170 ÂÁÁڷʤ˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏ› ÚÂÎfiÚ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ‰ÂηÂÙ›·˜. 줂·È·, Ô Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÌÂıÔ‰Â˘Ì¤Ó˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢.™. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÂΛÓÔ˘˜, Ô˘ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο. ªÂ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ʤÙÔ˜ (Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó), Ô Î¿ı Ó·Úfi˜ ·ıÏËÙ‹˜ ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰ˆÚÂ¿Ó ¤Ó· ۷Λ‰ÈÔ Ï¿Ù˘, ÌÈ· Ì¿Ï· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Î·È ÌÈ· ÊfiÚÌ· ·ıÏËÙÈ΋. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ, ¤·ÈÍÂ Î·È Ë ·Í›· ÙˆÓ ÂÙ‹ÛÈˆÓ ‰È‰¿ÎÙÚˆÓ ÁÈ· οı ·ıÏËÙ‹, Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È ·fi ÙȘ ÊıËÓfiÙÂÚ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ (www.apob.gr).


T∂Δ∞ƒΔ∏ 24 O∫Δøμƒπ√À 2012

™∫√¶√μ√§∏

∂ÈÙ˘¯›Â˜ μÔÏȈÙÒÓ ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ∂ıÓÈÎÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÒÓ ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙȘ 29 Î·È 30 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ∂ıÓÈÎÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÒÓ Ú·ÎÙÈ΋˜ ÛÎÔÔ‚ÔÏ‹˜ I.P.S.C. - ‹ÏÈÓÔ˘ Î·È ÛÙ·ıÂÚÔ‡ ÛÙfi¯Ô˘, ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ∞ıËÓÒÓ (√.∞.∫.∞) “™‡ÚÔ˜ §Ô‡Ë˜” . ΔÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë ™∫.√.∂. √ ŸÌÈÏÔ˜ ¶Ú·ÎÙÈ΋˜ ™ÎÔÔ‚ÔÏ‹˜ μfiÏÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ì ÂÙ¿ ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘, ÙÔ˘˜ ÕÁÁÂÏÔ ∞ÁÚ·ÊÈÒÙË, °ÈÒÚÁÔ ΔÛÔ˘ÎÓ›‰·, ¡›ÎÔ ¶¤ÙÛË, ∫›ÌˆÓ· ∑·¯·Ú›Ô˘, μËÛÛ·Ú›ˆÓ· ∫Ú¿ÏÏË, °È¿ÓÓË ∫˘ÚȷοÎË, ∞ÓÙÒÓË ¶ÚˆÙfi··. ªÂ ÙÔ ¤Ú·˜ ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ¤‰ˆÛ·Ó ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË Ù˘¯›Ô˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∂Î·È‰Â˘Ù‹. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ √.¶.™.μ. ÎÚ›ıËÎ·Ó ÂÈÙ˘¯fiÓÙ˜ Î·È ¤Ú·Û·Ó ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ.

ª¶∞™∫∂Δ

¡¤· ÙÔ˘ B.C. Volos ™Â ηÓÔÓÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ B.C. Volos Ì ٷ ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÙÌ‹Ì·Ù· Ó· ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ù· ÊÈÏÈο ·È¯Ó›‰È· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÂÓ’ fi„ÂÈ Ù˘ ¤Ó·Ú͢ ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. ΔËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô˘ Ì·˜ ¤Ú·ÛÂ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∂ÊË‚ÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¤·ÈÍ Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, Ë ÔÌ¿‰· ÙˆÓ °˘Ó·ÈÎÒÓ Ì ÙÌ‹Ì· ·ÁÔÚÈÒÓ Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÎÔ‡ Ì ÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘, ηıÒ˜ Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ‰ÈÏfi Ì ÙÔ ∂ÊË‚ÈÎfi. √È ˘‡ı˘ÓÔÈ ÙÔ˘ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔ˘Ó Â›Û˘ ÙËÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ Û fiÏ· Ù· Â›‰· Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ª·Î‰ÔÓÈÎÔ‡ Î·È Â‡¯ÔÓÙ·È Î·Ï¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ , ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 20/10 ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜ ÛÙÔÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ù˘ ª·ıËÌ·ÙÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜. √È ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙÔ B.C. Volos Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Î·È ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›Ù ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ ÙËϤʈӷ 6946284232 (cosmote), 6971565892 (what’s up), 6974890112 (what’s up), ÛÙËÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ 6987048486 (what’s up) Î·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.bcvolos.gr. “∂Ï¿Ù ӷ ·›ÍÂÙÂ Î·È Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÂÙ Ì ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ Ì ηٷÍȈ̤ÓÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÙ ÙÔÓ Ì·Á¢ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ Ù˘ ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘” ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÙÔ B.C. Volos.

∂™∫∞£

™‹ÌÂÚ· Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙËÓ ∂™∫∞£, Û‹ÌÂÚ· ÛÙË 1 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì¿ÛÎÂÙ Á˘Ó·ÈÎÒÓ.

To EXTRA 5 √È ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Extra 5 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 15, 16, 24, 28, 34 Î·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË 8, 16, 18, 29, 31.

27

√ μ√§πøΔ∏™ ¶∞ƒ∞°√¡Δ∞™ ∞¡∂§∞μ∂ Δ∞ “∏¡π∞” Δ∏™ √ª√™¶√¡¢π∞™ Δ∑√À¡Δ√

ª¶∞ƒΔ™∂§√¡∞

¡¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ô °. ∫·ÊÂÓÙ·Ú¿Î˘

∫·Ù·ı¤ÙÂÈ ÌËÓ‡ÛÂȘ ÁÈ· ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·

°È¿ÓÓ˘ ∫·ÊÂÓÙ·Ú¿Î˘ Â›Ó·È Ô Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ Δ˙Ô‡ÓÙÔ (∂√Δ), fiˆ˜ ÚԤ΢„ ·fi ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ¢.™. √ μÔÏÈÒÙ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ›¯Â ‰È·ÙÂϤÛÂÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∂√Δ, ÂÓÒ ‹Ù·Ó ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. Â› ÚÔ‰ڛ·˜ ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ™·ÌÚ‹.

∂›Ó·È ηıËÁËÙ‹˜ º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ΔÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÈÔ ÂÍÂϤÁË ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, Ô˘ ˘¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, ‰È· ‚›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ, Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ ¿ÚÙÈ· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ·ÁÒÓˆÓ Î·È ÙË ¯¿Ú·ÍË ·ıÏËÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÙ· π‰Ú‡Ì·Ù· ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘. √ Î. ∫·ÊÂÓÙ·Ú¿Î˘, Ì ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô˘ ·Ó·ÚÙ‹ıËΠÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ Δ˙Ô‡ÓÙÔ ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÙÔ ¿ıÏËÌ· οÓÂÈ Ì›· Ó¤· ·Ú¯‹ Î·È fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ ı· Â›Ó·È Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ¯·Ú›˙ÂÈ ÌÂÙ¿ÏÏÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û ÌÂÁ¿Ï˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ›Â: “∫¿ÓÔ˘Ì ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÍÂΛÓËÌ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Ù˙Ô‡ÓÙÔ, Ì ¤Ó· ¢.™. ‚Á·Ï̤ÓÔ Ì¤Û· ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ŸÏ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ˘ËÚÂÙԇ̠fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·. √ ηı¤Ó·˜ ·fi ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ı¤ÛË, ›Ù ÂÎÚÔÛˆÒÓÙ·˜ οÔÈÔ ÛˆÌ·Ù›Ô, ›Ù ˆ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜, ›Ù ˆ˜ ·ıÏËÙ‹˜ ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ ¤Ó· ÏÈı·Ú¿ÎÈ ÛÙÔ ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ· ÙÔ˘ Ù˙Ô‡ÓÙÔ. ŸÏÔÈ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈÎÔ› Ì ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Î·È Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó fiÏ· Ù· ̤ÚË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ¶Ï¤ÔÓ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó, ÒÛÙ ÙÔ ¿ıÏËÌ· Ó· ‚¿ÏÂÈ ÙÔÓ ‹¯Ë ÙˆÓ ÂÈÙ˘¯ÈÒÓ ·ÎfiÌË ÈÔ „ËÏ¿. À¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ˘ÏÈÎfi, ˘¿Ú¯ÂÈ Ë fiÚÂÍË, ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÌÂÚ¿ÎÈ Î·È ·˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ ı· ·ÓÙÈ·Ú·‚¿ÏÔ˘Ì ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ·ıÏËÙÈÛÌfi˜. ∂Ì›˜ ‰Â›Í·ÌÂ Î·È ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ¯·Ú›˙Ô˘Ì ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÌÂÙ¿ÏÏÈ· Î·È ·˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ οÓÔ˘ÌÂ Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∞˘Ù‹ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË, ·Ú¯‹˜ ÁÂÓÔ̤Ó˘ ·fi ÙÔ ‰È·Û˘ÏÏÔÁÈÎfi ·›‰ˆÓ ∞’ Î·È μ’ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· Ù˘ ÛÙÔ Ù˙Ô‡ÓÙÔ. £¤ÏÔ˘Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Ï¢Úfi Ì·˜ ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹, ÁÈ·Ù› ÌfiÓÔ Â¿Ó Â›Ì·ÛÙ Âӈ̤ÓÔÈ ı· ¿Ì ÌÚÔÛÙ¿”

√ °È¿ÓÓ˘ ∫·ÊÂÓÙ·Ú¿Î˘

∏ Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢.™. ΔÔ Ó¤Ô ¢.™. Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠ¯ı˜ Û ÛÒÌ·, ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶Úfi‰ÚÔ˜: °È¿ÓÓ˘ ∫·ÊÂÓÙ·Ú¿Î˘. °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜: ª·Ú›Ó· ¡Ù·ÌÔÙÛ›‰Ô˘. ∞’ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜: ¢ÈÔÓ‡Û˘ ∏ÏÈ¿‰Ë˜. μ’ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜: ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ º˘ÛÈÎfiÔ˘ÏÔ˜. °’ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ªÏԢΛÂ. ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜: μ·Û›Ï˘ ∏ÏÈ¿‰Ë˜. Δ·Ì›·˜: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ μ¿ÁÈ·˜. ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ Δ·Ì›·˜: πˆ¿ÓÓ˘ ∞Ó·ÓÈ¿‰Ë˜. ª¤ÏË: ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ °Ú¿„·˜, ™¿‚‚·˜ ÷Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘, ∞ÚıÔ‡ÚÔ˜ ∫·‚·Ê›‰Ë˜, ª¿È· ∏ÏÈ¿‰Ô˘, £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ¢¤ÛÔÈÓ· ¶·˘Ï›‰Ë, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ §ÂÌfiÓ˘.

√ §∂™ Δ∏™ √π √ª∞¢∂™ ∫∂ƒ¢π™∞¡ ™Δ√À™ ∞°ø¡∂™ ¶√À ∂¢ø™∞¡

∂ÈÙ˘¯›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÚÁÒ Ô “ÙÚ›· ÛÙ· ÙÚ›·” ¤Î·Ó·Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ‚fiÏÂ˚ ÙÔ˘ ∞.™. ∞ÚÁÒ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ¤ÊÂÚ ÌÂÁ¿ÏË ÈηÓÔÔ›ËÛË ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›· ÙfiÛÔ ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜, fiÛÔ Î·È ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ˘Ô‰ÔÌ‹˜. ∏ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ Ó·ӛ‰ˆÓ Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜ ›¯Â ¤Ó· ‡ÎÔÏÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ °.™. º·ÚÛ¿ÏˆÓ ÁÈ· ÙËÓ 3Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∂ÈÎÚ¿ÙËÛ Ì 3-0 ÛÂÙ, ·ÓËÁ˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË ÛÙË ÛÂÈÚ¿ Ó›ÎË Ù˘. √ °.™. º·ÚÛ¿ÏˆÓ ¿Ï„ ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ·ÔÙ¤ÏÂÛ·, ·ÏÏ¿ Ë ∞ÚÁÒ ¤È·Û ˘„ËÏ¿ ÛÙ¿ÓÙ·Ú ·fi‰ÔÛ˘ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËΠÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” , ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ “fiÏ·” ÙÔ Ôχ ηÏfi ÛÂÚ‚›˜ Î·È ÙȘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ. Δ· ÛÂÙ ‹Ù·Ó 25-18, 25-20, 25-16. ™ÙÔ ¿ÏÏÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ë ¡›ÎË ËÙÙ‹ıËΠÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·fi ÙÔÓ ∞.√. ™Ô˘ÊÏ·Ú›ˆÓ Ì 0-3 ÛÂÙ. ªÂ ‚¿ÛË Ù· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, Ë ÚÒÙË ı¤ÛË ı· ÎÚÈı› fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, ÙÔ ¿ÏÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙË §¿ÚÈÛ· ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ∞.√. ™Ô˘ÊÏ·Ú›ˆÓ Î·È Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜. ΔÔÓ ·ÁÒÓ· ‰È·ÈÙ‹ÙÂ˘Û·Ó Ì ÂÈÙ˘¯›· Ë Î. Δfiη ∞ÈηÙÂÚ›ÓË Î·È Î. ª·Ú¤‰Ë ª·Á‰·ÏËÓ‹ ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ‰È·ÈÙËÙÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∞.™. ∞ƒ°ø (™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜, °ÂˆÚÁÔ˘Ï¿˜): ∫·ÏÂÛÔÔ‡ÏÔ˘, ¶·ÚÈÛ¿ÎË, ¶fiÏË, ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, ¶·Ô‡ÏÈ·, μÔ‡ÏÁ·ÚË, ∫·ÏÔÊÔÚ›‰Ë, ª¿‰·, ªÏ¿ÙÛË, ¢ÂÏËÔÁÏ¿ÓË, ΔÛ›ÙÚ·. °.™. º∞ƒ™∞§ø¡: (°ÎÚÈÙ˙¿Ï˘): ∫·ÙÛÈ·Ô‡ÓË, ¡ÈÎÔÏÔÔ‡ÏÔ˘, ¶·Ó·ÁȈÙÔÔ‡ÏÔ˘, ¢·ÛηÏÔÔ‡ÏÔ˘, ∫·ÏÔÁÂÚÔÔ‡ÏÔ˘, ªÔ˘Ù›Ó·, ª‹Ù·, £ÂÔ¯¿ÚË,

Δ

∏ ÔÌ¿‰· Ó·ӛ‰ˆÓ Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜ ∑ËÛÔÔ‡ÏÔ˘, ™Ù·˘ÚÔÌ‹ÙÚÔ˘, ∞ÁÁÂÏÔÔ‡ÏÔ˘, °ÎÚÈÙ˙¿ÏË. ŒÙÛÈ, Ë ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÛÙÔÓ 2Ô fiÌÈÏÔ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠˆ˜ ÂÍ‹˜:

1. ∞.√. ™Ô˘ÊÏ·Ú›ˆÓ . . . .9-0 2. ∞.™. ∞ÚÁÒ . . . . . . . . . .6-3 3. ¡›ÎË . . . . . . . . . . . . . . .3-7 4. °.™. º·ÚÛ¿ÏˆÓ . . . . .1-9

....6 ....5 ....3 . . . .0

ªÂ ÙÔ ‰ÂÍ› ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙȘ ÊÂÙÈÓ¤˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Î·È ÔÈ ·ÁÎÔÚ·Û›‰Â˜ Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜, Ô˘ ΤډÈÛ·Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 21 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÔÓ ∞.√. ™Ô˘ÊÏ·Ú›ˆÓ Ì 3-0 ÛÂÙ (27-25, 25-8, 25-12). ∏ ∞ÚÁÒ ‹Ú ‰‡ÛÎÔÏ· ÙÔ ÚÒÙÔ ÛÂÙ, ·ÊÔ‡ ÍÂΛÓËÛ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì Ôχ ¿Á¯Ô˜ Ô˘ ›¯Â Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ Ï¿ıË. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· fï˜ ¤È·Û ηٷÏËÎÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË Î·È ‰ÂÓ ¿ÊËÛ ηӤӷ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ·Ó¿ÍÈ· ÙÔ ÚÔ˙ ʇÏÏÔ ·ÁÒÓ·.

∞.™. ∞ƒ°ø (™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜, °ÂˆÚÁÔ˘Ï¿˜): ¢È¿ÏÏ·, ∫Ô˘ÙÛÔ˘Ó›‰Ë, ∫·ÛÙ¿ÓÔ˘, °ÂˆÚÁÔ˘Ï¿, ∫·ÙÛfiÁÈ·ÓÓÔ˘, °¿ÎË, ª. ∑·ÊÂÈÚ›Ô˘, ∞ÈÎ. ∑·ÊÂÈÚ›Ô˘, §ˆÚ›‰·, ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË, °Î·Ï¿ÎÔ˘. ∞.√. ™√Àº§∞ƒπø¡ (∫Ô˘ÎÔ‡Ï˘): ∫·Ì¿ÓË, μÔ˘ÚÙÔ‡Ú·, ª¿ÓË, ºÈÏ›Ô˘, §›ÙÛÈÔ˘, °ÂˆÚÁ¿ÎË, ÃÚ˘ÛÔÔ‡ÏÔ˘, ªÔ˘ÚÓÙ¤ÓË, §·¯·Ó¿, ¡Ù·¯Ì›ÚË, ΔÛ·ÊÙ·Ú›‰Ô˘, ∫·˝Ë. Δ¤ÏÔ˜, ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜ ÚÔÎÚ›ıËÎ·Ó ¯ˆÚ›˜ ·ÁÒÓ· ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ΔÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔÓ ™¶∞ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” , ·ÏÏ¿ Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ·Ú·ÈÙ‹ıËÎÂ. ŒÙÛÈ Ë ∞ÚÁÒ ‹Ú ÙÔ Ì·Ù˜ ÛÙ· “¯·ÚÙÈ¿” Î·È ϤÔÓ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ ∞ÛÎÏËÈfi ΔÚÈοψÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·¤ÎÏÂÈÛ ÙË ºı›· Ì 32 ÛÂÙ.

™¿ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÎÏËı› ·fi ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙËÓ πÛ·Ó›·, ηıÒ˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·, Ë ÔÔ›· ÚfiÛÎÂÈÙ·È ÛÙË ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘, ·Ó¿ÚÙËÛ ¿ÚıÚÔ fiÔ˘ Û˘ÁÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ §·Ó˜ ÕÚÌÛÙÚÔÓÁÎ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‚Ú¤ıËΠÓÙÔ·ÚÈṲ̂ÓÔ˜, Ì ÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·. ΔÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ΛÌÂÓÔ Ì¿ÏÈÛÙ· ›¯Â Î·È ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ §ÈÔÓ¤Ï ª¤ÛÈ Ó· ÊÈÏ¿ÂÈ Ì›· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Û‡ÚÈÁÁ·. √È ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙˆÓ “ÌÏ·Ô˘ÁÎÚ¿Ó·” ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó Ì‹Ó˘ÛË ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ ª·‰ÚÈϤÓÔ˘˜. ªÔÚ› ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ó· ¤ÌÂÈÓ ·Ó·ÚÙË̤ÓÔ ÁÈ· Ï›ÁË ÒÚ· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·, ˆÛÙfiÛÔ ÚÔοÏÂÛ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ, ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·, fiÛÔ Î·È ·fi ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜. ª¿ÏÈÛÙ· ·fi Ë ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· Ì ÙÔÓ ª¤ÛÈ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÔÏÏÒÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ΔÔ Î‡ÚÈÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ‹Ù·Ó ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô Û˘ÓÙ¿ÎÙ˘ ·Ó·ÚˆÙÈfiÙ·Ó ·Ó Ë ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ·ÔÙÂÏ› ›‰È· ÂÚ›ÙˆÛË ÓÙfiÈÓÁÎ, fiˆ˜ Ë ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ Ô‰ËÏ¿ÙË §·Ó˜ ÕÚÌÛÙÚÔÓÁÎ. ŸÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Û˘Ì‚¿Ó ı· ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ÂÂÈÛfi‰È· ·ÎfiÌ· Î·È ›Ûˆ˜ Î·È ÛÙȘ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·›ıÔ˘Û˜.

ªπ§∞¡

ΔÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ Ô·‰ÒÓ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ªÈ· ‰˘Û¿ÚÂÛÙË ¤ÎÏËÍË ÂÚ›ÌÂÓ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ª›Ï·Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔfiÓËÛË Î·È ÂÓÒ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·Ó Ó· ·ÔÛ˘ÚıÔ‡Ó ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ fiÔ˘ ı· Ì›ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ. ªÂÚ›‰· Ô·‰ÒÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ηٿÊÂÚ ӷ ÏËÛÈ¿ÛÂÈ Ù· ‚ÔËıËÙÈο Á‹‰· Î·È Ó· Û˘ÓÔÌÈÏ‹ÛÂÈ Û ˘„ËÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ Ì οÔÈÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙÚfiÔ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜. ∂˘Ù˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÂÂÈÛfi‰È· Î·È “·Ú·ÙÚ¿ÁÔ˘‰·” . ∏ ‹ÙÙ· ·fi ÙË §¿ÙÛÈÔ Ì 3-2, ‹Ù·Ó Ë ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ª›Ï·Ó ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÛÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ. √È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Ó ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜, Ô‡Ù ӷ ¤ÚıÔ˘Ó Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∞˘Ùfi, ˆÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ª›Ï·Ó. ªÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÚÔfiÓËÛ˘ ÌÂÚ›‰· Ô·‰ÒÓ Ù˘ ª›Ï·Ó ηٿÊÂÚ ӷ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È Ó· Û˘ÓÔÌÈÏ‹ÛÂÈ Û ¤ÓÙÔÓÔ ‡ÊÔ˜ Ì ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. ∞˘Ùfi ÎÚ¿ÙËÛ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ·fi ÌÈÛ‹ ÒÚ· Î·È fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë “Gazzetta dello sport” ÔÈ Ô·‰Ô› ‹Ù·Ó ¤Í·ÏÏÔÈ ·fi ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÔÏÏÒÓ ·ÈÎÙÒÓ, ÙfiÛÔ Ì¤Û· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô fiÛÔ Î·È ¤Íˆ ·fi ·˘Ùfi. “¶Ú¤ÂÈ Ó· ›ÛÙ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ª›Ï·Ó ̤۷ Î·È ¤Íˆ ·fi ÙÔ Á‹‰Ô. ¢ÂÓ ı· ·Ó¯Ùԇ̠¿ÏϘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜” , ‹Ù·Ó οÔȘ ·fi ÙȘ ÊÚ¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÎÔ‡ÛÙËηÓ. ∂˘Ù˘¯Ò˜ Ù· “Ó‡̷ٷ” ‰ÂÓ Ô͇ÓıËÎ·Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Î·È ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ¿ÏÏ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. √È ·›ÎÙ˜, ˆÛÙfiÛÔ, Ù˘ ª›Ï·Ó Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‹Ú·Ó ¤Ó· “ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ” Î·È ·Ó ‰ÂÓ Û˘ÌÌÔÚʈıÔ‡Ó, ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ÁÈ· ·˘Ù¿ Ô˘ ı· Û˘Ì‚Ô‡Ó ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ.


28

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

EΉËÏÒÛÂȘ ∂∫£∂™∂π™ — ŒÎıÂÛË ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ £ÂÔÏfiÁÔ˘ Ì ٛÙÏÔ “æ˘¯‹˜ ÂÚÈ‚fiÏÈ” ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ Ò˜ ÙȘ 2 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: ¢Â‡ÙÂÚ· Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 10:00 - 13:30 Î·È ΔÚ›ÙË ¶·Ú·Û΢‹ 10:00 - 13:30 Î·È 18:30 - 21:00. — ŒÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ªÈ¯·ËÏ›‰Ë ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 3 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô Ã¿ÚÙ·.

ª√À™π∫∏ — ΔÔ Volume Festival Showcase ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 26 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ ΔÛ·Ï·¿Ù·. ∂ÈÛÈÙ‹ÚÈ·: ¶ÚÔÒÏËÛË 12 ú, ÛÙËÓ fiÚÙ· 14ú fiÏÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ™ËÌ›· ÚÔÒÏËÛ˘: Elefantas coffee bar (T¿ÎË √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 70), Casablanca cinephile store (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 193), ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Ì ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘), Sports House (∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 61, ÌÂٷ͇ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ∂ÚÌÔ‡). ÃÔÚËÁfi˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: ∂ÊËÌÂÚ›‰· “∏ £ÂÛÛ·Ï›·” . — ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 27 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ ı· ÌÂÙ·‰Ôı› Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ªÂÙÚÔfiÏÈÙ·Ó ŸÂÚ· Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢, “√ı¤ÏÏÔ˜” ÙÔ˘ μ¤ÚÓÙÈ. ¶ÚÔÒÏËÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÛÙÔ “¢›·˘ÏÔ” 10.00 - 22.00 Î·È ™¿‚‚·ÙÔ Úˆ› ·fi ÙȘ 11.00 - 13.00, ηıÒ˜ Î·È Ì›· ÒÚ· ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ∞¯›ÏÏÂÈÔ˘. £· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ 20 Î·È ÊÔÈÙËÙÈο ÙˆÓ 15ú. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ∫˘Úȷ΋ 27-28 ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘ (ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ª1) ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¤ÎıÂÛË Ì ı¤Ì· “™Ù·ÙÈÎfi˜ ÌÔÓÙÂÏÈÛÌfi˜ Î·È ÈÛÙÔÚÈ΋ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË”. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· Â›Ó·È ·ÓÔȯً: ™¿‚‚·ÙÔ 10.0014.00 Î·È 17.00-21.00 Î·È ∫˘Úȷ΋ 10.0018.00.

¶∞ƒ∞¢√™π∞∫√π Ã√ƒ√π — ∏ ∫ÚËÙÈ΋ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ· ÙÔ “∞Úο‰È” ηÏ› fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¯ÔÚÔ‡˜ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ٷ ÙËϤʈӷ: 6978773107 °ÈÒÚÁÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ (‰¿ÛηÏÔ˜), 6976654011 ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ∫··Ú¿Î˘ (Úfi‰ÚÔ˜). Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· ı· Á›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ¶·Ú·Û΢‹ 17.00 - 21.00 ÁÈ· ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Ô‰fi ªËÏ›Ó˘ Ì ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ (ÏËÛ›ÔÓ ∑·¯·ÚÔÏ·ÛÙ›Ԣ ΔÛÔ˘Î¿ÏË). — √ ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi˜ - ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ - ÃÔÚ¢ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞Á›·˜ ∫˘Úȷ΋˜ μfiÏÔ˘, ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ ÂÎÌ¿ıËÛË ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ¯ÔÚÒÓ. ¢Èη›ˆÌ· ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ¤¯Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ ·fi 6 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ Î·È ÔÈ ÂÓ‹ÏÈΘ ¿Óˆ ÙˆÓ 18. À‡ı˘ÓË: Î. ∫Ô˘ÚÂ̤ÓÔ˘ ∞ÔÛÙÔÏ›·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÂÁÁڷʤ˜ ÙËÏ. 6993188579. — ™ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ “¢È·Ù‹ÚËÛ˘ Î·È ¶ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ¶·Ú¿‰ÔÛ˘ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ƒˆÌ˘Ï›·˜” (μfiÚÂÈ·˜ £Ú¿Î˘) ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¯ÔÚ¢ÙÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÌÈÎÚÒÓ ·È‰ÈÒÓ, ÂÊ‹‚ˆÓ Î·È ÂÓËϛΈÓ, ŒÎıÂÛË ÙÔ˘ ʈÙÔÚÂfiÚÙÂÚ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ™Ù·ÛÙ· ÔÔ›· ‰È‰¿ÛÎÔÌ·Ù›Ô˘ “μ·ÏοÓÈ· - μfiÏÔ˜: ∂‰Ò Ô˘ ÔÓÂÈÚ‡ÓÙ·È ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ¯ÔÂÙ·È Ô ‰Ú¿ÎÔ˜” ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ¤ˆ˜ ÙËÓ ¶·ÚÔ› (μfiÚÂÈ·˜ £Ú¿Î˘) Ú·Û΢‹ 26 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ˙ˆÎ·È ·’ fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿ÁÚ·ÊÈ΋˜ Î·È ÌÈÎÚÔÁÏ˘ÙÈ΋˜ “ªÂÏÈÛÛÔΤÚÈ ‰·. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·” ÛÙËÓ Ô‰fi ∫ÚÔΛԢ 29. ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ∫˘ÚÈ¿ÎÔ ∫˘ÙÔ‡‰Ë 6936913434, 6947001360.

¢π∞º√ƒ∞ — ΔÔ ∫∞¶∏ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ÙˆÓ ∏ÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ Î·È ÚÔÛηÏ› Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Ó· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì. ÛÙÔ ∂ÎıÂÛÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ (¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜). ∫¿ÚÙ˜ ·fi Ù· ·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∫∞¶∏. — √ ∞ıÏËÙÈÎfi˜ Î·È ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫·Ù˯ˆÚ›Ô˘ “ÃÂ›ÚˆÓ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜” ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 27 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 19.00, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· “Grand Pilio” ÙÔ˘ “Portaria Hotel & Spa” , ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÔÌÈÏ›· Ì ı¤Ì·: “∞ϤͷӉÚÔ˜ Ô ª¤Á·˜: °ÓÒ̘ Î·È Î·Ù·Áڷʤ˜ ÙÔ˘ ¯ı˜ Î·È ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ·” Ì ÔÌÈÏ‹ÙÚÈ· ÙËÓ Î. ∞ÁÁÂÏÈ΋ ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË - °ÂˆÚÁ¿Î·.

∂∫¢ƒ√ª∂™ — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·Î‰fiÓˆÓ μfiÏÔ˘ “√ ª¤Á·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜” ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉÚÔÌ‹ Û μÂÚÁ›Ó· - ¶¤ÏÏ· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 4/11. °È· Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÙËÓ Ù·Ì›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ªÂÏÈÙÛÈÒÙË μ¤Ù·, ÛÙÔ ÙËÏ.6945825115 ‹ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ∫ˆÛٛη ÕÓÓ· ÙËÏ. 6973995120. — √ ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ªÂÏÂÁÚ›ÓÔ˘ ∫ÔÚfi˘ ªËÏÂÒÓ, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ Û °Ú·‚È¿ - ¢ÂÏÊÔ‡˜-∞Ú¿¯ˆ‚· - ¢›ÛÙÔÌÔ ÛÙȘ 17/11, Ë̤ڷ ™¿‚‚·ÙÔ. ΔËϤʈӷ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜: 24210 33062, 24210 33972, 24230 22836, 6973404380 Î·È 6989868142. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ “∞·ÓÙ·¯Ô‡ ª·ÎÚ˘ÚÚ·¯ÈˆÙÒÓ” °. ∫·ÓÈÛΤÚ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 4/11 ÛÙ· ΔڛηϷ. ΔÈÌ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ηْ ¿ÙÔÌÔ: 15 ¢ÚÒ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ: 2421067920 Î·È 6973871341 (Î. ∫Ô˘ÊÔÁÈ¿ÓÓ˘ ¡ÈÎ.). — ΔÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÚÈ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· Î·È ÙËÓ √¯Ú›‰· ÛÙȘ 26 - 28/10. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ™Ù¤ÚÁÈÔ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ÛÙÔ ÙËÏ. 6932-222440. — √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ £ËϤˆÓ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÙȘ 3 Î·È 4 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÂΉÚÔÌ‹ Û •¿ÓıË - ∫·‚¿Ï·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ƒ∞¶¶√™, ÙËÏ. 24210 35865. — √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶∞¡” , ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ: ∫˘Úȷ΋ 28/10, ÕÏÏË ªÂÚÈ¿-∫. ∫·Ù˯ÒÚÈ-¶·Ó·Á›· ªÂÁ·ÏÔÁÂÓÔ‡˜-¶ÔÚÙ·ÚÈ¿∫·Ù˯ÒÚÈ-ÕÏÏË ªÂÚÈ¿. ∫˘Úȷ΋ 4/11 ∞ÌÂÏ¿ÎÈ· §¿ÚÈÛ·˜-™ÙfiÌÈÔ ÔÚÂÈÓ‹ Â˙ÔÔÚ›· (‰È¿Û¯ÈÛË). ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜, ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜: °Ú·Ê›· ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ™fiψÓÔ˜ 2, ÙËÏ. 24210 24290, ÎÈÓËÙfi Û˘ÏÏfiÁÔ˘ 6976904236.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 24 √∫ΔøBPπ√À 2012

ŒÎıÂÛË ÁÈ· ÙÔ ÓËÛ› Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ

“∞Ë-™ÙÚ¿Ù˘ - ºˆÙÔÁÚ·ÊÈο ›¯ÓË”

ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È ¡ËÛȈÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢√∂¶∞¶ - ¢∏¶∂£∂ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ “ª‹Ó· ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜” Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ Δ˙fiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ Ì ٛÙÏÔ “∞Ë-™ÙÚ¿Ù˘-ºˆÙÔÁÚ·ÊÈο ›¯ÓË (1940-1970)”. ∏ ¤ÎıÂÛË, Ô˘ ı· ÂÁηÈÓÈ·ÛÙ› ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 2 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 20.00, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ·fi ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‰›‰·ÎÙÔ˘ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ μ·Û›ÏË ª·ÓÈοÎË.

√ μ·Û›Ï˘ ª·ÓÈο΢ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1907 ÛÙÔÓ ∞Ë-™ÙÚ¿ÙË. ÕÚ¯ÈÛ ӷ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈο Ì ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1930. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘ ÙˆÓ ÂÍÔÚ›ÛÙˆÓ ÛÙÔÓ ∞Ë-™ÙÚ¿ÙË ÙÔ‡ Â¤ÙÚ„ ӷ ÂȉÔı› Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ÛÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·. √ ª·ÓÈο΢ ¿ÊËÛ ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙÔ ÓËÛ› Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ¤˙ËÛ·Ó ÂΛ. ∏ ¶ÔÏÈÙ›· ÙÔ 1997, ‰È¿ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î. ∫ˆÛÙ‹ ™ÙÂÊ·ÓfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È Ù˘ ÙfiÙ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞ÈÁ·›Ô˘ Î. ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ ¶··˙ÒË, ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ, ÁÈ· Ó· ÌË ¯·ı› fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ÔχÙÈÌÔ ˘ÏÈÎfi, Ó· ÙÔ ·Ó·‰Â›ÍÂÈ, οÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡ χΈ̷ Î·È ÔÌfiÙÈÙÏË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ¤ÎıÂÛË. √ μ·Û›Ï˘ ª·ÓÈο΢ ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚ ӷ ‰ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÁÓˆÛÙfi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘. ¶¤ı·Ó ÙÔ 1998. ΔÔ 1999 ÂΉfiıËΠÙÔ ‚È‚Ï›Ô “∞Ë-™ÙÚ¿Ù˘ºˆÙÔÁÚ·ÊÈο ÿ¯ÓË” Ì ϷÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi, ÌÂÙ¿ ·fi ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·-ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ Ì ٛÙÏÔ “πÛÙÔÚÈ΋, ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∂˘ÛÙÚ·Ù›Ô˘” , Ì ˘‡ı˘ÓÔ ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ Î. °. ¡ÈÎÔϷοÎË. ΔÔ 2000 ÔÚÁ·ÓÒıËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ë ¤ÎıÂÛË ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛıËΠÙÔ ‚È‚Ï›Ô. ∏ ¤ÎıÂÛË Ù·Í›‰Â„ ÛÙË §‹ÌÓÔ, ÛÙÔ ∏Ú¿-

● ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ·fi ÙÔ 1940 ¤ˆ˜ ÙÔ 1970 ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ̤۷ ·fi ÙÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‰›‰·ÎÙÔ˘ μ·Û›ÏË ª·ÓÈοÎË

ÎÏÂÈÔ, ÙË ª˘ÙÈÏ‹ÓË, ÙÔ ΔÂÏfiÁÏÂÈÔ ÿ‰Ú˘Ì· ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÛÙÔ ™‡‰Ó¸ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ÈÁ·›Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ٷ ÂΉÔÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÛÙËÓ ÚÒËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∞Ë-™ÙÚ¿ÙË, ÁÈ· Ó· ·ÔÙÂÏ› Ë ¤Î‰ÔÛË Ì¤ÛÔ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. °È· fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÔχÙÈÌÔ˜ ‚ÔËıfi˜ ˘‹ÚÍÂ Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘, μ‡ÚˆÓ ª·ÓÈο΢, Ô Ô-

Ô›Ô˜ Î·È ı· ÚÔÏÔÁ›ÛÂÈ ÛÙ· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘. ™Ù· ÂÁη›ÓÈ· ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó Ë ∞Ó. ηıËÁ‹ÙÚÈ· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔÌ‹Ì· πÛÙÔÚ›·˜, ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜ Î. ƒ›ÎË μ·Ó ªÔ‡Û¯ÔÙÂÓ, Ë ¢Ú. πÛÙÔÚ›·˜ Î. Δ·ÛԇϷ ¢ÂÚ‚ÂÓÈÒÙÔ˘ Î·È Ô Î. μ‡ÚˆÓ ª·ÓÈο΢. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·Ûı› ̤¯ÚÈ ÙȘ 15 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘.

™Â ÔÌÈÏ›· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ

∏ Ù¤¯ÓË ÙˆÓ ÌÓËÌ›ˆÓ ÙÔ˘ ÎÔÈÌËÙËÚ›Ô˘ ª∂°∞§∏ ‹Ù·Ó Ë ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË

Î·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ™ÎÈ·ıÈÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌÈÏ›· Ù˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ - ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˘ Î. ™˘Ú·˚ÓÒ˜ ∫ÔÚˆÓÈÔ‡ - ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘, Ì ı¤Ì· “∏ ™ÎÈ¿ıÔ˜ Ô˘ ¯¿ÓÂÙ·È” . ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ “∏ ™ÎÈ¿ıÔ˜” ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 21 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ πÂÚÒÓ ¡·ÒÓ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ‚·ÛÈṲ̂ÓË Û ÚfiÙ·ÛË Ù˘ Î. ¢ÂÏËÁ¿ÓÓË ÕÓÓ·˜, ̤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢™ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘. ∏ Î. ∫ÔÚˆÓÈÔ‡ - ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘, ·ÚÔ˘Û›·Û ÙË ÌÂϤÙË Ô˘ ›¯Â ÂÎÔÓ‹ÛÂÈ ÁÈ· Ù· ÌÓËÌ›· ȉȷ›ÙÂÚ˘ Δ¤¯Ó˘ ÙÔ˘ ÎÔÈÌËÙËÚ›Ô˘, ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÓÂÔÎÏ·ÛÈο ÌÓËÌ›· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ô˘ ηχÙÔ˘Ó ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 19Ô˘ ¤ˆ˜ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·È. Ô˘ Â›Ó·È Ë ÂÔ¯‹ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ Î·È Ù˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ˘ ÛÙËÓ Δ¤¯ÓË, ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¡ÂÔÎÏ·ÛÈÎÈÛÌÔ‡, Ô˘ ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ¤ÙÛÈ ÁÈ·Ù› ÔÈ ÂÈηÛÙÈΤ˜ Δ¤¯Ó˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÚfiÙ˘· Ù˘ ÎÏ·ÛÈ΋˜ ÂÔ¯‹˜ ÙˆÓ 5Ô˘ Î·È 4Ô˘ .Ã. ·È. ∏ Î. ∫ÔÚˆÓÈÔ‡ - ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ·Ó¤Ï˘Û ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÌÓËÌ›ˆÓ Î·È ÙËÓ ÚÔ¤ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜ ÚÔÂÎÙ›ÓÔÓÙ·˜ ÙË ÛËÌÂÈÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ Ë ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ¿ÁÓˆÛÙ˘, ÛÂ

● ªÂÁ¿ÏË ‹Ù·Ó Ë ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË Î·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ™ÎÈ·ıÈÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌÈÏ›· Ù˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ - ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˘ Î. ™˘Ú·˚ÓÒ˜ ∫ÔÚˆÓÈÔ‡ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘

ÔÏÏÔ‡˜, ÏÂ˘Ú¿˜ ÙˆÓ ∫ÔÈÌËÙËÚ›ˆÓ, ·˘Ù‹Ó ‰ËÏ·‰‹, ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ °Ï˘ÙÈ΋˜ Î·È Ë Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ·˘ÙÒÓ ÌÓËÌ›ˆÓ, ÁÈ· ÙË ™ÎÈ¿ıÔ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› ˆ˜ ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ πÔ‡ÓÈÔ, Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ “∏ ™ÎÈ¿ıÔ˜” , ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ Î. ∫ÔÚˆÓÈÔ‡ - ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘, ¤¯ÂÈ ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ·›ÙËÌ· ÚÔ˜ ÙËÓ 5Ë ∂ÊÔÚ›· ¡ÂÔÙ¤ÚˆÓ ªÓËÌ›ˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·˘Ù¿ Ó· ΢Ú˯ıÔ‡Ó ‰È·ÙËÚËÙ¤·. “∞ÔÙÂÏ› ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ ™‡ÏÏÔÁfi Ì·˜, Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÌÓËÌ›ˆÓ, ˆ˜ ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ Ì·˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜, Ù· Ô-

Ô›· ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È, ·ÊÂÓfi˜ ·fi ÙËÓ ¿ÁÓÔÈ· ÙˆÓ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ·fi ÙȘ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ηٷÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Î·È Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È Ì Ӥ·. ΔÔ ¢™ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¢¯·ÚÈÛÙ› ıÂÚÌ¿, ÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙˆÓ πÂÚÒÓ ¡·ÒÓ ÁÈ· ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ηÈ, ȉȷ›ÙÂÚ·, ÙËÓ Î. ∫ÔÚˆÓÈÔ‡ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘, ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË Î·È ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, ·ÊÔ‡, ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜, fiÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Â˘·ÈÛıËÙÔÔÈË̤ÓÔÈ Û ı¤Ì·Ù· Ù˘ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜, fiˆ˜ Ë Î. ∫ÔÚˆÓÈÔ‡ - ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘, “∏ ™ÎÈ¿ıÔ˜ ‰ÂÓ ı· ¯¿ÓÂÙ·È” ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘.

∏ Î. ™˘Ú·˚ÓÒ ∫ÔÚˆÓÈÔ‡ - ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ, fiÔ˘ ÙÂÏ›ˆÛ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÙÂÏ›ˆÛ ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô “ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê” ηÈ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÂÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ, ÁÚ¿ÊÙËΠÛÙË ºÈÏÔÛÔÊÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ·’ fiÔ˘ ‹Ú ÙÔ Ù˘¯›Ô ÙÔ˘ πÛÙÔÚÈÎÔ‡ - ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜. ¢ÈÔÚ›ÛÙËÎÂ, ˆ˜ ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜, ÛÙË ª¤ÛË ∂Î/ÛË Î·È ˘ËÚ¤ÙËÛ ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ÙÔ ¢Â‡ÙÂÚÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∞ÚÚ¤ÓˆÓ μfiÏÔ˘, ÙÔ ¢Â‡ÙÂÚÔ §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘, ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ Augsburg Ù˘ ÙfiÙ ¢. °ÂÚÌ·Ó›·˜, ÙÔ ¶ÚÒÙÔ §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘, ÙÔ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘, ÙÔ ∞‚ÂÚÒÊÂÈÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ - §‡ÎÂÈÔ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›·˜ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ŒÎÙÔ §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘, ·fi fiÔ˘ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ıËÎÂ. ªÈÏ¿ÂÈ Î·È ÁÚ¿ÊÂÈ ÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ Î·È Á·ÏÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ πÂÚ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ∫¤Ó˘·˜, fiÔ˘ ‰È‰¿ÛÎÂÈ, ÂıÂÏÔÓÙÈο, ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ÛÙÔ˘˜ ÈÂÚÔÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ £ÂÔÏÔÁÈÎÔ‡ ™ÂÌÈÓ·Ú›Ô˘, ª·Î¿ÚÈÔ˜ Ô °’, ÛÙÔ ¡·˚ÚfiÌÈ. Œ¯ÂÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ §ÈÌÓÈ¿˜, ÁÈ· ÙÔ Â͈ÎÏ‹ÛÈ ¶·Ó·Á›· ¡ÙÔ˘Ì¿Ó Î·È ÁÈ· ¿ÏÏ· ÌÓËÌ›·. ªÂϤÙ˜ Ù˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÔÛÈ¢Ù› Û ¤Á΢ڷ ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÂÚÈÔ‰Èο.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 24 √∫ΔøBPπ√À 2012

™Â ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ ∞. ¡ÙÂÏ¿ÎÔ˘ Î·È ∞Ó. ª. ∫¿ÏÓÙ· ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· “∞¯›ÏÏÂÈÔ”

¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ Û˘Ó‡·ÚÍË Ù¯ÓÒÓ «S

o far, now here” Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Ô˘ ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ∞›ıÔ˘Û· Δ¤¯Ó˘ “∞¯›ÏÏÂÈÔ” (∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ Î·È π¿ÛÔÓÔ˜), ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 26 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 20.00, Ì ¤ÚÁ· ÙˆÓ ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ¡ÙÂÏ¿ÎÔ˘ Î·È ∞ÓÙÚ¤· ª¿ÚÙÈÓ ∫¿ÏÓÙ·.

¡¤Â˜ ÂΉfiÛÂȘ

“√ ∞ÁˆÁÈ¿Ù˘” ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· ¡·ÛÈÒη Δ√ ÚÒÙÔ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ŒÎÙÔÚ· ¡·ÛÈÒη “√ ∞ÁˆÁÈ¿Ù˘” (∂ΉfiÛÂȘ ∞Ó¤ÌË) ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 25 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19:00 ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ΔÚÈÎη›ˆÓ ÛÙ· ΔڛηϷ. °È· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ΔÚÈÎη›ˆÓ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ §¿·˜ Î·È Ë ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ ∂ϤÓË Δ˙·‚¤ÏÏ·-∑·Ìڿη. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Û˘ÓÙÔÓ›ÛÂÈ Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ §¿˙·ÚÔ˜ ª¿Ì·Ï˘. “√ ∞ÁˆÁÈ¿Ù˘” Â›Ó·È Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÔÏÏ¿ ÛÙÔȯ›· ·fi Ù· ‚ÈÒÌ·Ù· Î·È ÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·. ∫ÂÓÙÚÈÎfi˜ ‹Úˆ·˜ Â›Ó·È Ô ¶¿ÓÔ˜ £Ò‰Ô˜, Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· ¡·ÛÈÒη, Ô ·ÁˆÁÈ¿Ù˘ Ô˘ Ó˘¯ıËÌÂÚfiÓ ‰È¤Û¯È˙ ٷ, ¤ÚËÌ· Û‹ÌÂÚ·, ÌÔÓÔ¿ÙÈ· Ù˘ ∞ÚÁÈı¤·˜ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ÚÔ˚fiÓÙ· ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ªÔ˘˙·Î›Ô˘. Ÿˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÛÙÔÓ ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, “̤۷ ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÂÓfi˜ ÂηÙÔÓÙ¿¯ÚÔÓÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, ÙÔ˘ Ì¿ÚÌ·¶¿ÓÔ˘ ÙÔ˘ £Ò‰Ô˘, ÂÚÓ¿ÂÈ Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ·ÈÒÓ· Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜. √È ‚·ÏηÓÈÎÔ› Î·È ÔÈ ·ÁÎfiÛÌÈÔÈ fiÏÂÌÔÈ, ÔÈ ‰ÈÎÙ·ÙÔڛ˜ Î·È Ù· ÎÈÓ‹Ì·Ù·, ÔÈ ÂÌʇÏÈÔÈ fiÏÂÌÔÈ Î·È ÔÈ ‰È¯·ÛÌÔ›, ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Î·È ÔÈ ÂıÓÈΤ˜ ÙÚ·Áˆ‰›Â˜, fiϘ ÔÈ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‰‡ÛÌÔÈÚÔ˘ Ï·Ô‡ ÂÎÙ˘Ï›ÛÛÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓÒÛÙË fiˆ˜ ı· ‰È·‚¿˙ÂÈ ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜. π‰È·›ÙÂÚ· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ ∞ÚÁÈı¤·˜ ÙˆÓ ∞ÁڿʈÓ. ∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ù· ‹ıË Î·È Ù· ¤ıÈÌ· ÂÓfi˜ ÊÙˆ¯Ô‡ ·ÏÏ¿ ÂÚ‹Ê·ÓÔ˘ Î·È ÛÎÏËÚÔÙÚ¿¯ËÏÔ˘ ÔÚÂÛ›‚ÈÔ˘ Ï·Ô‡. ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ÌfiÓÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi fï˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ›. ΔÔ È‰È·›ÙÂÚÔ ÁÓÒÚÈÛÌ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È fiÙÈ fiϘ ÔÈ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, Á›ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Ì¤Û· ·fi ÙȘ ‚Ȉ̷ÙÈΤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙˆÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜.

√ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¡ÙÂÏ¿ÎÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤ÚÁ· ·fi ÙË ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ÙÔ˘ ÛÔ˘‰ÒÓ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ∂Ê·ÚÌÔÛÌ¤ÓˆÓ Δ¯ÓÒÓ ÙÔ˘ Sandberg Institute (2008-2010) ÙÔ˘ ÕÌÛÙÂÚÓÙ·Ì Î·ıÒ˜ Î·È ¤ÚÁ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ Ô˘ ˙ÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ. Δ· ¤ÚÁ· ·˘Ù¿ ÂÛÙÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙ· “·Ú·‰ÔÛȷο” ‰›· ÙˆÓ ÂÊ·ÚÌÔÛÌ¤ÓˆÓ Ù¯ÓÒÓ, ÙËÓ ÎÂÚ·ÌÈ΋, ÙÔ Á˘·Ï› Î·È ÙÔ ‡Ê·ÛÌ·. √ ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô ∞. ¡ÙÂÏ¿ÎÔ˜ Ù· ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÙfiÛÔ Ì ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Ì ÙȘ ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÈηχ„ÂȘ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ / Ù¯ÓÈÎÒÓ Ì ÙȘ ∫·Ï¤˜ Δ¤¯Ó˜. ™ÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÂÈÎfiÓˆÓ Î·È ËÁÒÓ ·fi ·Ó·ÏÔÁÈο Î·È „ËÊȷο ·Ú¯Â›·, ÛÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È ÙËÓ ÂÎ Ó¤Ô˘ Ù·ÍÈÓfiÌËÛË / ·Ú¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜. √ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¡ÙÂÏ¿ÎÔ˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙ· ∫·Ó¿ÏÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙÔ 1979 Î·È ÛÔ‡‰·Û ÛÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË ∞η‰ËÌ›· Gerrit Rietveld (2002-2006) ÙÔ˘ ÕÌÛÙÂÚÓÙ·Ì, fiÔ˘ ˙Ô‡ÛÂ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ¢È·ÎÚ›ıËΠ̠‚Ú·‚›· ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘

● √È ‰‡Ô Ó¤ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÛÙËÓ ∞›ıÔ˘Û· Δ¤¯Ó˘ “∞¯›ÏÏÂÈÔ”

Û ÂÎı¤ÛÂȘ ÛÙÔ ÕÌÛÙÂÚÓÙ·Ì, ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ Î·È ÙÔ ªfiÓ·¯Ô. √ ∞ÓÙÚ¤·˜ ª¿ÚÙÈÓ ∫¿ÏÓÙ·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ¤ÈÏ· Î·È ÊˆÙÈÛÙÈο Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÙÚÈÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ ·fi Ù· ·ÚÓËÙÈο ¿ÏÏˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· ˘ÏÈÎÒÓ. “¶·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ ·˘Ù¿ Ù· “¿¯ÚËÛÙ·” ˘ÏÈο Î·È „¿¯ÓÔÓÙ·˜ Èı·ÓÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡Ì·È Û Ӥ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ηÈ

ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÙËÓ Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜. Δ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÙÔ˘ ∞ÓÙÚ¤· ∫¿ÏÓÙ· ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ upcycling ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Â›Û˘ ·fi ¤ÓÙÔÓË ¯ÚˆÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∂ÈϤÔÓ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙÔ studio ÙÔ˘ ÛÙËÓ Ô‰fi ƒÔ˙Ô‡ 37· (ÁˆÓ›· Ì ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜). √ ∞ÓÙÚ¤·˜ ∫¿ÏÓÙ·˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1980 ÛÙÔ μfiÏÔ. ™Ô‡‰·Û ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ¢È·ÎfiÛÌËÛ˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ π∂∫ μfiÏÔ˘.

ªÂÙÂÎ·È‰Â‡ÙËΠÛÙËÓ πÙ·Ï›·, Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Û ÔÌ·‰ÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢π∂∫ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙË §¿ÚÈÛ·, Û ÔÌ·‰ÈΤ˜ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ Î·È ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË “∏ Δ¤¯ÓË ÛÙËÓ fiÏË” Î·È ·ÚÔ˘Û›·Û ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ÙÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË “PATCHWORK FURNITURE & WOOD LIGHTS” ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜. ∏ ¤ÎıÂÛË Â›Ó·È ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢.√.∂.¶.∞.¶. - ¢∏.¶∂.£∂ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ - ÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ˜ Δ¤¯Ó˘ ÃÚ‡Û· ¢Ú·ÓÙ¿ÎË, ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘, “... ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ÚˆÙÔÙ˘›· Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ Û˘Ó‡·Ú͢, ÛÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ‰‡Ô Ó¤ˆÓ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ô˘ ÂÎı¤ÙÔ˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Û ÂÓÈ·›Ô Û‡ÓÔÏÔ, fiÔ˘ Û˘Ó‰È·Ï¤ÁÔÓÙ·È Â˘ÚËÌ·ÙÈο ÔÈ ∫·Ï¤˜ Ì ÙȘ ∂Ê·ÚÌÔṲ̂Ó˜ Δ¤¯Ó˜, ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Ì ÙÔ ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈÎfi...” . ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ¤ˆ˜ ÙȘ 4 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: ηıËÌÂÚÈÓ¿ 18:00 21:00, ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη 11:00 13:00 Î·È 18:00 - 21:00.

√È ‰È·ÎÚÈı›Û˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ı· ÂÎÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ “¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ 2012”

√È ÓÈÎËÙ¤˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ “¢ËÌ‹ÙÚ˘ §¤ÙÛÈÔ˜” TO ™¿‚‚·ÙÔ 20 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘,

ÛÙȘ 11 .Ì., Û˘Ó‰ڛ·ÛÂ Ë ∫ÚÈÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ 4Ô˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ “¢ËÌ‹ÙÚ˘ §¤ÙÛÈÔ˜”, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙË ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ Ì ٛÙÏÔ “∏ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ∞Á·Ò...”, Û‡Ìʈӷ Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ §¤Û¯Ë˜. ™ÙËÓ ∫ÚÈÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÔÈ: 1. ∞ÚÙ›ÎÔ˜ μ·Û›Ï˘, Úfi‰ÚÔ˜ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘. 2. μÚÂÙÙ¿ÎÔ˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜, ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˜, ÂÈÌÔÚʈً˜ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫Ô˙¿Ó˘ ºˆÙÔ‰›Ô‰Ô˜. 3. ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˜ §¤ÔÓÙ·˜, ηıËÁËÙ‹˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ π.∂.∫. ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÂÈÌÔÚʈً˜ Ù˘ ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ∫¶¡μ ¢›·˘ÏÔ˜. 4. Δ˙›Ì·˜ πˆ¿ÓÓ˘, Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ §¤Û¯Ë˜ μfiÏÔ˘. ªÂÙ¿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·Û‹ Ù˘, Ë ∂ÈÙÚÔ‹ η٤ÏËÍ ӷ ·ÔÓ›ÌÂÈ ÙȘ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ˆ˜ ÂÍ‹˜: 1Ô μÚ·‚Â›Ô ™Δ∞Àƒ√™ ™Δ∞ª∞Δπ√À Èڛ˜ Ù›ÙÏÔ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 2Ô μÚ·‚Â›Ô ™¶Àƒ√™ ∑∂ƒμ√À¢∞∫∏™ Èڛ˜ Ù›ÙÏÔ Ã·ÓÈ¿ 3Ô μÚ·‚Â›Ô ™¶Àƒ√™ ∑∂ƒμ√À¢∞∫∏™ Èڛ˜ Ù›ÙÏÔ Ã·ÓÈ¿ 1Ô˜ Œ·ÈÓÔ˜ ™¶Àƒ√™ ∑∂ƒμ√À¢∞∫∏™ Èڛ˜ Ù›ÙÏÔ Ã·ÓÈ¿

● ™Â £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È Ã·ÓÈ¿ ÔÈ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ÙÔ˘ 4Ô˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ “¢ËÌ‹ÙÚ˘ §¤ÙÛÈÔ˜”, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙË ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘

2Ô˜ Œ·ÈÓÔ˜ ™Δ∞Àƒ√™ ™Δ∞ª∞Δπ√À Èڛ˜ Ù›ÙÏÔ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 3Ô˜ Œ·ÈÓÔ˜ ∫ø¡™Δ∞-

¡Δπ¡√™ ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À ∫∂ƒ∫Àƒ∞ 2009 ºÏÒÚÈÓ· ∂›Û˘ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·È 40 ·Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ Ì ¤ÚÁ· ʈÙÔÁÚ¿-

∞fi ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ “∞Á›Ô˘ πˆÛ‹Ê”

∏ÌÂÚ›‰· ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ “ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê” μfiÏÔ˘, Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ÒÚ· 19:00, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ (™. ™˘Ú›‰Ë 130) ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ™˘˙‹ÙËÛË ™ÙÚÔÁÁ˘Ï‹˜ ΔÚ·¤˙˘ Ì ı¤Ì· ÙËÓ “¶ÚfiÏË„Ë” . √ÌÈÏËÙ¤˜ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜: ÃÚ‹ÛÙÔ˜ μÂÓ¤Ù˘, Ì·ÈÂ˘Ù‹Ú·˜ - Á˘Ó·ÈÎÔÏfiÁÔ˜ (¶ÚfiÏË„Ë ÙÔ˘ Á˘Ó·ÈÎÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηÚΛÓÔ˘), ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ¢Ú›‚·˜, ˆÙÔÚÈÓÔÏ·Ú˘ÁÁÔÏfiÁÔ˜ (μ·ÚËÎÔ˝· ÛÙËÓ ·È‰È΋ ËÏÈΛ· - ¶ÚfiÏË„Ë - ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË), πÔ˘Ï›· ª·ÓÙ¤ÏÔ˘, ·È‰›·ÙÚÔ˜ (ΔÈ ÙÔ ÓÂÒÙÂÚÔÓ ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ÂÌ‚ÔÏ›ˆÓ;) Î·È ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˘, Ó¢ÌÔÓÔÏfiÁÔ˜, (™˘¯Ó¤˜ ÏÔÈÌÒÍÂȘ ÙÔ˘ ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎÔ‡).

ÊˆÓ ·fi ÙÔ μfiÏÔ, ÙË ™ÎÈ¿ıÔ, ÙËÓ ∫Ú‹ÙË, ÙË ºÏÒÚÈÓ·, ÙËÓ ∂Ï·ÛÛfiÓ·, ÙË μ¤ÚÔÈ·, ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ™ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi “∏ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ·Á·¿Ì” ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ‹Ù·Ó Ó· ·ÂÈÎÔÓÈÛÙ› Ë È‰È·›ÙÂÚË Û¯¤ÛË ·Á¿˘ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, ›Ù Ì ÙÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ Â›Ù Ì ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ıÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û˘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ì ÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È ÙË ˙ˆ‹. ∫¿ı ‰È·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ˘Ô‚¿ÏÂÈ ¤ˆ˜ Ù¤ÛÛÂÚ· ¤ÚÁ· Û˘ÓÔÏÈο, ¤Á¯ÚˆÌ· ‹ ·ÛÚfiÌ·˘Ú·, Û ¤ÓÙ˘Ë ÌÔÚÊ‹. Δ· ‚Ú·‚›· Ô˘ ı· ·ÔÓÂÌËıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜ ›ӷÈ: 1o ‚Ú·‚›Ô: ºÈÏÔÍÂÓ›· ¤ÍÈ ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂˆÓ Ì ÚˆÈÓfi ÁÈ· ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ÛÙÔ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Park Hotel. 2o ‚Ú·‚›Ô: ºÈÏÔÍÂÓ›· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂˆÓ Ì ÚˆÈÓfi ÁÈ· ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ÛÙÔ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Park Hotel. 3o ‚Ú·‚›Ô: ºÈÏÔÍÂÓ›· ‰‡Ô ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂˆÓ Ì ÚˆÈÓfi ÁÈ· ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ÛÙÔ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Park Hotel. √È ¤·ÈÓÔÈ ı· Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ·Ó·ÌÓËÛÙÈο ‰ÒÚ· Î·È ÔÈ ·Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ ·fi ·Ó·ÌÓËÛÙÈο ‰ÈÏÒÌ·Ù·. √È ‰È·ÎÚÈı›Û˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ı· ÂÎÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ “¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ 2012” . ΔËÓ Ë̤ڷ ÙˆÓ ÂÁηÈÓ›ˆÓ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Î·È Ë ·ÔÓÔÌ‹ ÙˆÓ ‚Ú·‚›ˆÓ ÙÔ˘ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡.

29

∂ÁÎÂÊ·ÏÈÎfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ˘¤ÛÙË Ë ªÔÓÛÂÚ¿ ∫·Ì·ÁȤ ∞£∏¡∞, 23.

∏ ∫·Ù·Ï·Ó‹ ÛÔÚ¿ÓÔ

ªÔÓÛÂÚ¿ ∫·Ì·ÁȤ ÓÔÛËχÂÙ·È ·fi ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Û ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ù˘ μ·ÚÎÂÏÒÓ˘ ·ÊÔ‡ ˘¤ÛÙË ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎfi ·ÁÁÂÈ·Îfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÓfi˜ Ù·ÍȉÈÔ‡ Ù˘ ÛÙË ƒˆÛ›·. ∏ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ∫·Ì·ÁȤ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. ∏ 79¯ÚÔÓË ÛÔÚ¿ÓÔ Â¤ÛÙÚ„ ·fi ÙË ƒˆÛ›· ÛÙËÓ πÛ·Ó›· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂٷʤÚıËΠ̠·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ™·ÓÙ ¶¿Ô˘. ªÔÏÔÓfiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯·Û ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ Ù˘ fiÙ·Ó ˘¤ÛÙË ÙÔ ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎfi, ›¯Â ÈÏ›ÁÁÔ˘˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¤ÂÛÂ Î·È ¤Û·Û ÙÔ ‚Ú·¯ÈfiÓÈfi Ù˘. ∏ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ· “¤¯ÂÈ ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ Ù˘, ÌÈÏ¿ÂÈ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ Î·Ó¤Ó· ·fi Ù· ¯·Ú›ÛÌ·Ù¿ Ù˘” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÁÈ· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Â› ¤ÓÙ Ë̤Ú˜.

∏ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ Ô›ÓÔ˘ ∏ ο‚· “√ÈÓÔÌ¿ıÂÈ·” ÁÈ·

ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· 30/10 - 30/11 ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ (¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 72 - μfiÏÔ˜) ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤ÚË °Î¤Î· “μ·Î¯Â›·”. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ·Ó·Ï˘ÙÈο ı· ›ӷÈ: ΔÚ›ÙË 30/10: ∂Áη›ÓÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Î·È ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ·Ú·ÁˆÁÔ‡ §¿˙·ÚÔ˘ ∫·ÚÈ›‰Ë ·fi ÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹. ΔÚ›ÙË 6/11: ∏ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ÙÔ˘ Ô›ÓÔ˘ ¡Ô 5 (Á¢ÛÈÁÓˆÛ›· ÎÚ·ÛÈÒÓ). ¶¤ÌÙË 15/11: ∏ ¿ÊÈÍË ÙÔ˘ Beaujolais Nouveau (‰ÔÎÈÌ‹ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÂÚ˘ıÚÔ‡ ÎÚ·ÛÈÔ‡ ÙÔ˘ 2012). ΔÚ›ÙË 20/11: ∏ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ÙÔ˘ Ô›ÓÔ˘ ¡Ô 6 (Á¢ÛÈÁÓˆÛ›· ÎÚ·ÛÈÒÓ) ¶·Ú·Û΢‹ 30/11: §‹ÍË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Î·È ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÎÚ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ÎÙ‹Ì·ÙÔ˜ μÚ˘ÓÈÒÙË ·fi ÙËÓ ∞ȉ˄fi. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ı· Â›Ó·È ·ÚfiÓ Ô ∞ÛÙ¤Ú˘ °Î¤Î·˜, ÂÓÒ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·È Î¿ÔȘ ¿ÏϘ ‚Ú·‰È¤˜ Ì ‰ÚÒÌÂÓ· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ‰ˆÚ¿Ó.


M˘ıÈÛÙfiÚËÌ· 30

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 24 O∫Δøμƒπ√À 2012

“¢˘Ô ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿” °È¿ÓÓ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ 25. À‹Ú¯Â ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ‚·Ú¤ÏÈ, ¿Óˆ ·fi ‰˘Ô ̤ÙÚ· Ë ‰È¿ÌÂÙÚÔ˜, ÎÔÌ̤ÓÔ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ª‹Î ̤۷ Ë ÕÓÓ·, ÚÒÙË Î·È Î·Ï‡ÙÂÚË, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë ª·Ú›· Ì ÙË º·›‰Ú·, ¿ÏÏ· ‰˘Ô ÈÙÛÈÚ›ÎÈ·, ÂÁÁÔÓ¿ÎÈ· ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË, Î·È Ë ∫¿ÙÈ·. ÃÔÚÔË‰Ô‡Û·Ó fiÏÔÈ Ì·˙›, ÌÈÎÚÔ› Î·È ÌÂÁ¿ÏÔÈ - ÂÁÒ, ·fi ÎÂÈ fiÔ˘ ηıfiÌÔ˘Ó, ‰È¤ÎÚÈÓ·, οı ÙfiÛÔ, ÌÈ· ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ù˘ ÕÓÓ·˜, ÌÈ· Ù˘ ª·Ú›·˜ Î·È ÌÈ· Ù˘ ∫¿ÙÈ·˜ ‹ ‰˘Ô Î·È ÙÚ›· Ì·˙›... ΔÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û·Ó Ë Î¿ı ÌÈ· fiÔÈÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ù˘ ÂÚ¯fiÙ·Ó - ÌÈ· ¯·Û̈‰›· - ·›˙ÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÁÂÏÒÓÙ·˜. ∂›¯· ·ÔÌ›ÓÂÈ Ó· ÙȘ ¯·˙‡ˆ. ¡· ¤ÊÙ·ÈÁ·Ó ÌÔÓ¿¯· ÔÈ ·Ó·ı˘ÌÈ¿ÛÂȘ Ô˘ ›¯·Ó ٤ÙÔÈ· ΤÊÈ·, Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·Ó ·È‰È¿ Í·Ó¿; √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¤‚Á·Ï ÙÛ›Ô˘ÚÔ, Ê˘Ï·Á̤ÓÔ ·fi Ù· ¤ÚÛÈ ÂȉÈο ÁÈ· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ, Î·È Î¿ÙÛ·Ì ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÔÈ ÙÚÂȘ Ì·˜, Ì ÙÔÓ ∏Ï›· - ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ Á˘Ó·›Î˜ ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ÎÈ Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË, Ô £‡ÌÈÔ˜, Ó· ÂȂϤÂÈ ÛÙÔ ¿ÙËÌ·. “∂›Û·È ÌÂÁ¿ÏÔ ·Ú¯›‰È” ‹Ù·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ Ô˘ ÌÔ˘ ›Â Ô ÚÒËÓ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜. “∂Ó Ì¤ÚÂÈ ÛˆÛÙfi, ÁÈ·Ù› ¤ÏÂÈ„· Î·È Ù·Í›‰È” ÙÔ˘ ·¿ÓÙËÛ·. “ΔÔ ’Ì·ı· ÎÈ ·˘Ùfi. ∞fi Ô‡ ÎÈ Ò˜ Ô‡;” . “√˘ÙÔ›Â˜” . “°·ÌȤ۷È. ∂Û‡, ∏Ï›·; ™˘ÁÓÒÌË, ‰ÂÓ ÂÓÓÔÒ ·Ó Á·ÌȤ۷È...” . “∞˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô fi¯È” ›Â Ô ∏Ï›·˜, ·Ôχو˜ ÛÔ‚·Ú¿. “∂ÁÒ Â›Ì·È ·Ó¿Ô‰Ô˜, Á·ÌÈfiÌÔ˘Ó· ÚÈÓ - ¤¯ˆ Á·ÌËı› ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘ fiÛÔ ‰ÂÓ Ê·ÓÙ¿˙ÂÛ·È” . “∫·È;” . “¢Â ‚·ÚȤ۷È... ™˘Ó‹ıÂÈ· ›ӷÈ. ∞ÚΛ, Ô‡ Î·È Ô‡, Ó· Á·Ì¿˜ ÎÈ ÂÛ‡, ÁÈ· Ó· ÈÛÔÚÚÔ›˜” . “°È· Á˘Ó·›Î˜ ÌÈÏ¿ÙÂ;” ¤Î·Ó· Ó’ ·ÛÙÂÈ¢ÙÒ. “¶ÔÈÔ˜ ÙȘ Á·Ì› ÙȘ Á˘Ó·›Î˜...” ÌÔ˘ ·¿ÓÙËÛÂ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘. “∞˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÙÔ ¿·Ó, ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜. °È’ ¿ÏÏ· ϤÌ ÙÒÚ·. ¡· ÌËÓ ·›ÍÔ˘Ì ÌfiÓÔÈ ÎÈ ÂÌ›˜ ÌÈ· ÊÔÚ¿, ÌÂٷ͇ Ì·˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙ· fi‰È· Î·È ÛÙȘ ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜ Ì·˜; §¤ÁÂ, fï˜, ηٿ Ô‡ ‹Á˜;” . “¶‹Ú· Ù· ‚Ô˘Ó¿. ™’ ¤Ó· ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ. ΔÔ ’¯Ô˘Ó ηٷϿ‚ÂÈ ‰È¿ÊÔÚÔÈ ¿ÛÙÂÁÔÈ, ¤¯Ô˘Ó ÛÙ‹ÛÂÈ ÂΛ ÌÈ· ÎÔÈÓfiÙËÙ·” . “∫·È;” . “Δ· ›‰È· Ûηٿ: ϷΈÌÔ› Î·È ÓÙ·‚·Ù˙ÈÏ›ÎÈ·” . √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, Û·Ó Ó· ÙÔ ÛΤÊÙËΠϛÁÔ, Î·È ‡ÛÙÂÚ· “ΔÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ¤¯ÂÈ Û¯Â‰fiÓ ÂÚËÌÒÛÂÈ. ¶¿Óˆ ·fi ÙȘ ÌÈÛ¤˜ Ù¿ÍÂȘ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙ¤˜ Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ·fi ‰¤Î·, ›ÎÔÛÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ Ôχ. ∫·È, ·Ú’ fiÏ’ ·˘Ù¿, ¤ÛÙˆ Î·È Ì ÙfiÛÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜, Á›ÓÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÊ·Á‹. ∏ οı ٿÍË ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi Î·È ÙÔ˘˜ ÌÚ¿‚Ô˘˜ ÙÔ˘, Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·. ŒÙÛÈ Î·È ÛÙ·Ì¿ÚÔ˘Ó Î¿ÔÈÔ ·È‰› Ó· ’Ó·È ·ÏÏÈÒÙÈÎÔ, οˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ‹ ·‰‡Ó·ÌÔ, ÙÔ˘ Á·ÌÔ‡Ó Ù· Ú¤ÎÈ·, ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ›˜, Â›Ó·È ÈηÓÔ› Ó· ÙÔ ‚·Û·Ó›ÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ı·Ó¿ÙÔ˘. ∫È ÂÛ‡ Ϙ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜... ΔÈ ÂÚÈ̤ÓÂȘ; ∞ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜ Ù˘ ˙Ô‡ÁÎÏ·˜, ηÓÔÓÈο” . “™ÙË ˙Ô‡ÁÎÏ·, ÓÔÌ›˙ˆ, Â›Ó·È ÌÈ· ¯·Ú¿” ›Â Ô ∏Ï›·˜. “∂Λ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÓfiÌÔÈ, ηÓfiÓ˜. ∞˘Ùfi˜ Ô˘ ÙÚÒÂÈ ÙÔÓ ·‰‡Ó·ÌÔ Â›Ó·È Ô Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰˘Ó·Ùfi˜, ÂÓÒ Â‰Ò... ª·›ÓÔ˘Ó ÛÙË Ì¤ÛË Ë ÔÓËÚÈ¿, Ë ÂÈıÒ, ÔÈ ·Ó›ÂÚ˜ Û˘ÌÌ·¯›Â˜ ηÈ, ΢ڛˆ˜, ÙÔ ¯Ú‹Ì·, Ô˘ ÂÍ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ. °È’ ·˘Ùfi ÙÂÏÈο Â›Ó·È ÔÈ ÙÂÓÂΤ‰Â˜, ÔÈ ¿¯ÚËÛÙÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ Ì·˜ οÓÔ˘Ó ÎÔ˘Ì¿ÓÙÔ, ÎÈ fi¯È ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ. ™ÙË ˙Ô‡ÁÎÏ· ‰ÂÓ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ÔÙ¤ ·˘Ùfi” . “™·Ó Ó· ’¯ÂȘ ‰›ÎÈÔ” ·ÔÊ¿ÓıËÎÂ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘. “ÃÂÈÚfiÙÂÚ· ÎÈ ·fi ˙Ô‡ÁÎÏ·, ÏÔÈfiÓ, Ôχ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·. ∞ÏÏ¿, ÙÈ Ó· οÓÔ˘ÌÂ; ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠·Ú¿ Ó· ˙‹ÛÔ˘ÌÂ

fiÛÔ Ì·˜ Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓÔ, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹. ÕÓÙÂ, ‚¿Ï ӷ Èԇ̔ . ∂›¯Â ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Î·È Ì·Ù·Ú›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÛÙ·ÛË, ÎÈ Â›¯Â ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ Ú·‰ÈÔηÛÂÙfiʈÓÔ Ó· ·›˙Ô˘Ó ·ÏȤ˜ ηۤÙ˜ - Ï›ÁÔ ·fi ∫·˙·ÓÙ˙›‰Ë, ÈÔ Ôχ ªÈıÈÎÒÙÛË Î·È ªËÙÚÔ¿ÓÔ - ‹, ÈÔ ÛˆÛÙ¿, ÕÎË ¶¿ÓÔ˘, οÔÈ· ÙÔ˘ ∑·Ì¤Ù·, ΔÛÈÙÛ¿ÓË Î·È μ·Ì‚·Î¿ÚË... “∞˜ ÙÔÓ ÙÚÂÏfi ÛÙËÓ ÙڤϷ ÙÔ˘ Î·È ÌË ÙÔÓ Û˘ÓÂʤÚÂȘ...” . √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÛËÎÒıËΠ¿Óˆ ÎÈ ¤ÊÂÚ ‰˘Ô, ÙÚÂȘ ÛÙÚÔʤ˜. ∫·ıÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙË ı¤ÛË ÌÔ˘ ¿Ú¯ÈÛ· Ó· ÙÔ˘ ¯Ù˘¿ˆ ·Ï·Ì¿ÎÈ·. ¡· ÛÔ˘, fï˜, ÎÈ Ë ÕÓÓ·, Ë ª·Ú›· ÎÈ Ë º·›‰Ú·, Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ ‚¿ıÔ˜, ·Ó·„ÔÎÔÎÎÈÓÈṲ̂Ó˜ ÎÈ ÔÈ ÙÚÂȘ ÙÔ˘˜, ÁÂÏÒÓÙ·˜ ·ÎfiÌË... √ ∏Ï›·˜ ÛËÎÒıËΠ·fi ÙÔ ÙÚ·¤˙È Î·È ÙȘ ÏËÛ›·ÛÂ. ∂ÁÒ, ¿ÏÈ, ¤ÛÙËÛ· ·˘Ù›. “¶Ò˜ ‹Ù·Ó;” ÙȘ ÚÒÙËÛÂ. “∫¿ÙÈ ·fi ¢ÈfiÓ˘ÛÔ” ÙÔ˘ ·¿ÓÙËÛÂ Ë ª·Ú›·. “μ›ÓÙÂÔ-ÁΤÈÌ” ›Â Ë ÕÓÓ·. ∫È Ë º·›‰Ú· “∫È ¿ÏÏÔ, Ì·Ì¿, ı¤ÏÂÈ ÎÈ ¿ÏÏÔ...” ‚¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ÎÏ¿Ì·Ù·. “∞Á¿Ë ÌÔ˘, ‰ÂÓ ÌÔÚÒ, ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ˆ - ı· Û¿ÛÂÈ Ë Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘” . “¶¿Ì ÔÈ ‰˘Ô Ì·˜;” Ù˘ ÚfiÙÂÈÓÂ Ë ÕÓÓ·. “∞̤!” Ë ÌÈÎÚ‹ - Î·È Ó· ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ, Ò˜ Ù’ ·ÊÙÈ¿. ΔȘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ì - ÂÁÒ ·fi ·fiÛÙ·ÛË, ·fi ÙÔÓ ıÚfiÓÔ ÌÔ˘ - Ó’ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È ¯ÔÚÔˉÒÓÙ·˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜. ∫È fiÙ·Ó ¤ÌÂÈÓ·Ó ÔÈ ‰˘Ô ÙÔ˘˜, Ë ª·Ú›· Î·È Ô ∏Ï›·˜, Ù›ÔÙ’ ·Ôχو˜, ¿ÎÚ· ÛȈ‹ Î·È ·ÎÈÓËÛ›· - ÎÈ Ô‡Ù ¤Ó· ‚ϤÌÌ·. ÕÓÙÂ, ̷Ͽη ÌÔ˘, ̛Ϸ Ù˘, ˜ Ù˘ οÙÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, fi,ÙÈ Ûηٿ... “¶Ò˜ ÓÈÒıÂȘ ‰Ò;” ‰¤ËÛÂ Î·È ÙË ÚÒÙËÛ ÙÂÏÈο. “ŒÎ·Ó· Ï¿ıÔ˜, Ù’ ÔÌÔÏÔÁÒ” ÙÔ˘ ·¿ÓÙËÛÂ Ë ª·Ú›·, ·›˙ÔÓÙ·˜ Ì ÙȘ ϤÍÂȘ Î·È ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ. “¡fiÌÈÛ·, fiˆ˜ ÎÈ Ë ∫¿ÙÈ·, fiÙÈ Ô ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ‹Ù·Ó ÛÙÔ ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Â‰Ò” . “™˘ÌʈÓÒ” Ù˘ ›Â Ô ∏Ï›·˜. “∞ÊÔ‡, ÒÚ˜ÒÚ˜, ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È ÁÈ·Ù› Ó· Ù’ ·Í›˙ˆ” . ªÂÙ¿... ‰ÂÓ Í·Ó·Ì›ÏËÛ·Ó. Δ· ÎÂÊ¿ÏÈ· Û·Ó ÂÚÈÛÎfiÈ·, Ó· ηÙÔÙÂ‡Ô˘Ó ÙÚÈÁ‡Úˆ ÙÔÓ ¯ÒÚÔ, Ó· ÙÔÓ Û·ÚÒÓÔ˘Ó. ŸÙ·Ó Â¤ÛÙÚ„·Ó ‡ÛÙÂÚ· ·fi οÌÔÛË ÒÚ· Ë ÕÓÓ· Ì ÙË º·›‰Ú· Ï·¯·ÓÈ·Ṳ̂Ó˜, Ì ̿ÁÔ˘Ï· ηٷÎfiÎÎÈÓ·, Ô ∏Ï›·˜ ¤‰ÂÈÍ Ӓ ·Ó·ÎÔ˘Ê›ÛÙËÎÂ. ™ÙÚ¿ÊËΠ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÕÓÓ· “∂ΛÓÔ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô, Ô˘ ÌÔ˘ ›¯Â˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ, ÛÏË ∞fi μÂÏÔ‡‰Ô, ÓÔÌ›˙ˆ... Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË. ΔÈ Ï¤ÂÈ;” . “√˘, ÙÒÚ·...” ÙÔ˘ ·¿ÓÙËÛÂ. “¶Ò˜ ‰È¿ÔÏÔ

ÌÔ˘ ’ÚıÂ Î·È Ì¤Ó· ΛÓË ÙËÓ ÒÚ·; ∂›Ó·È ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ÈÔ Ôχ, fi¯È... ∞ӷʤÚÂÙ·È ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ, ¿ÏÏ· ‹ıË ‰‹ıÂÓ ÎÈ ¤ÙÛÈ. §¤ÂÈ ÁÈ· ÛÊ·ÏÈ¿Ú˜, ÁÈ· ÙȘ ·Á›‰Â˜ Ô˘ ÛÙ‹ÓÔ˘Ì ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜ Î·È Ô˘ Ì·˜ ÛÙ‹ÓÔ˘Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ, ÁÈ’ ·‰È¤ÍÔ‰· Ô˘, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Î·È ÌË, Ù· ÍÂÂÚÓ¿Ì ÌÈ·˜ ÎÈ Ë ˙ˆ‹ Ì·˜ Ê·›ÓÂÙ·È ·Ó·fiÊ¢ÎÙË... ÁÈ· ÌÈ· Á˘Ó·›Î· ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓË Ì ÌÈ· ¿ÏÏË Á˘Ó·›Î· ÔÏÏ¿” . ∏ ª·Ú›· ›¯Â ¿ÚÂÈ ÙË º·›‰Ú· ÎÈ Â›¯·Ó ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı›. ∫È Ô ∏Ï›·˜ “∂›Û·È ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓË Ì ÙË ª·Ú›·;” . ∏ ÕÓÓ· ÙÔÓ ÎÔ›Ù·Í ηÙ¢ı›·Ó ÛÙ· Ì¿ÙÈ·. “∂›Ì·È, Ó·È. ∂Û‡;” . √ ∏Ï›·˜ ·¤Û˘Ú ÙÔ ‚ϤÌÌ·, ÙÔ ¿ÊËÛ ӷ ÙÚÈÁ˘Ú›ÛÂÈ - ÛÙ· ÔÙ‹ÚÈ· Ô˘ ÂÚÈʤÚÔÓÙ·Ó ÌÈÛÔ·‰ÂÈ·Ṳ̂ӷ, ÌÂÙ¤ˆÚ·, ÛÙË º·›‰Ú· Ô˘ ÛÙÚÔ‚ÈÏÈ˙fiÙ·Ó Ì¤¯ÚÈ Ô˘ ˙·ÏÈ˙fiÙ·Ó ÎÈ ¤ÂÊÙ ÛÙ· ¯ÔÚÙ¿ÚÈ· ÁÂÏÒÓÙ·˜, ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ù˘ ∫¿ÙÈ·˜, Ô˘ Û˘Ó¤¯È˙ ӷ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Î¿ı ÙfiÛÔ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ‚·Ú¤ÏÈ... “∂ÁÒ ÌÔÚÒ Î·È Ó· ʇÁˆ” ·¿ÓÙËÛ ÙÂÏÈο. “∞Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹, ‰ÂÓ ÙÔ ’¯ˆ Û ٛÔÙ·. ÿÛˆ˜ Ó· Ú¤ÂÈ ÎÈfiÏ·˜, ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÈÛÔÚÚÔ›·˜, ‰È΋˜ ÌÔ˘” . “¢Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. °È· ̤ӷ... ̘ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÌÔ˘ Â›Ó·È fiÏ·. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ÂÚ›ÙˆÛË Ó· Á›ÓÂÈ Î¿ÙÈ, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· - ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ›ӷÈ, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ›̷È... ÃÒÚÈ· Ô˘... ∞fi ÙÔ Ó· ÛοÛÂÈ Ì‡ÙË Î¿ÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜, ηχÙÂÚ· ÂÛ‡, Ô˘ Û ÁÔ˘ÛÙ¿Úˆ. £¤Ïˆ Ó· ˆ... ÙÔ ‰Ú¿Ì· ÌÔ˘ ÂÁÒ ı· ÙÔ ˙‹Ûˆ ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜, ›Ù ʇÁÂȘ ÂÛ‡ ›Ù Ì›ÓÂȘ. O∫;” . “™ÂÎϤÙÈ·;” ›Â Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ·ÏÒÓÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÌÔ˘ ÙÔ ÔÙ‹ÚÈ ÙÔ˘. ΔÔ ÙÛÔ‡ÁÎÚÈÛ·. “ªÂ ÙÚÂÏ·›ÓÂÈ ·˘Ùfi” ÙÔ˘ ›·. “¢ËÏ·‰‹ Ô˘ ·ÎfiÌ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó, Ô˘ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó Ù· Á·ÌË̤ӷ, ·Ú’ fiÏ· fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó” . “ªËÓ Â›Û·È Ì·Ï¿Î·˜...” ÌÔ˘ ·¿ÓÙËÛÂ. “∞ÊÔ‡ ÙÔ ’¯ÂȘ ‰ÂÈ ÙfiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ ¯ÒÚÈ· fiÛ· ¤¯ÂȘ ‰È·‚¿ÛÂÈ. Δ· ÛÂÎϤÙÈ· Â›Ó·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ô˘ ı· Âı¿ÓÔ˘Ó, Ì·˙› Ì ÙȘ ηÙÛ·Ú›‰Â˜” . ΔËÓ ‹Ú ÙÔ Ì¿ÙÈ ÌÔ˘, ÂÚÓÔ‡Û ÁÈ· Ó· ¿ÂÈ ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· “∫¿ÙÈ·...” ÙË ÊÒÓ·Í· - Î·È ÏËÛ›·ÛÂ. ΔËÓ ÙÚ¿‚ËÍ· ÎÔÓÙ¿ ÌÔ˘, ÙËÓ ¤‚·Ï· Ó· ηı›ÛÂÈ ÛÙ· fi‰È· ÌÔ˘, Ù˘ Á¤ÌÈÛ· ÎÈ ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ... “∂Ș ˘Á›·Ó” ›· - ÎÈ ·¢ı‡ÓıËη ÚÒÙ· ÚÔ˜ ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË. ◊Úı ·Ì¤Ûˆ˜ ÎÔÓÙ¿ Ì·˜ ÎÈ Ë º·›‰Ú· - Ó· ˙‹Ï¢Â, ¿Ú·ÁÂ, ÙÔ ÛηÙfi, ·fi ÙÒÚ·; ªÂ ÎfiÔ Ôχ Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡Û· Ù· Á¤ÏÈ· ÌÔ˘. Δ˘ ›¯·Ó Ú¿„ÂÈ ÎÈ ¤Ó· ÊÔ˘ÛÙ·Ó¿ÎÈ, ÔÈ ÙÚÂϤ˜, ·fi ÙÔ ‡Ê·ÛÌ· ÌÈ·˜ ·ÏÈ¿˜ ÎÔ˘ÚÙ›Ó·˜, Ô˘ ¤ÁÂÚÓ ÛÙÔ ÙÂÏ›ˆÌ· ÚÔ˜ fiϘ ÙȘ ¿ÓÙ˜ ÎÈ Ë ı·Ì¿‰· ÙÔ˘ Ù‡ÊψÓ ·ÎfiÌË Î·È ÙÔÓ ‹ÏÈÔ, fï˜ Ë ÌÈÎÚ‹ ÙÔ ÊÔÚÔ‡ÛÂ Û·Ó Ó· ‹Ù·Ó ÚÈÁΛÈÛÛ· - ·fi Ô‡ Ûηٿ ÙÔ ’¯Â

ÍÂÛËÎÒÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙ˘Ï¿ÎÈ, ÙÔ ÎˆÏÔÎfiÚÈÙÛÔ; ΔÔ Î·ÚÔ˘Û¤Ï Â›¯Â ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÂÈΛӉ˘Ó· ÙÔÓ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘, Ô ÎfiÛÌÔ˜ fiÏÔ˜ ÙÚ·Ì·ÏÈ˙fiÙ·Ó. ◊È· ¿ÏÏË ÌÈ· ÁÔ˘ÏÈ¿ Ì·˜ Î·È ÛÙ·ÓÈ¿Úˆ. ∏ º·›‰Ú· ¿ψÛ ÙÔ ¯ÂÚ¿ÎÈ Ù˘... ∫Ú·ÙÔ‡Û ÌÈ· ·ÓÂÌÒÓË Î·È ÌÔ˘ ÙËÓ ÚfiÛÊÂÚÂ. “ΔÈ fiÌÔÚÊË Ô˘ ›ӷÈ...” Ù˘ ›·. “™’ ¢¯·ÚÈÛÙÒ Ôχ. £¤ÏÂȘ Ó· ηı›ÛÂȘ ÎÈ ÂÛ‡; Œ¯ˆ ‰˘Ô fi‰È·” . “Ÿ¯È, ‰Â ı¤Ïˆ” › fiÏÔ Ó¿˙È ÎÈ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËÎÂ. “¡· ÌËÓ ¿ˆ ̤۷, Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ;” ÚÒÙËÛÂ Ë ∫¿ÙÈ·. “¢ÂÓ ¤¯ÂȘ Ó· ·˜ Ô˘ıÂÓ¿” Ù˘ ·¿ÓÙËÛÂ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘. “£· Ì›ÓÂȘ ‰Ò, Ó· ÔÌÔÚʇÓÂȘ ÙËÓ Ì·ÎÔ˘ÚÔ·Ú¤· Ì·˜. ª¤Û· fiϘ... ı· ¤ÊÙÂÙÂ Ë ÌÈ· ¿Óˆ ÛÙËÓ ¿ÏÏË, ÙÈ ‰È¿ÔÏÔ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ı· οÓÂÙÂ;” . “∞˘ÙfiÓ ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ÁÈ·Ù› Ì·˜ ÙÔÓ ¤ÎÚ˘‚˜ ÙfiÛÔ Î·ÈÚfi;” Ì ÚÒÙËÛÂ Ë ∫¿ÙÈ· ÁÂÏÒÓÙ·˜. “ª· ÁÈ·Ù› Ì ÊÔ‚¿Ù·È, ÎÔ‡ÎÏ· ÌÔ˘, ı¤ÏÂÈ Î·È ÚÒÙËÌ·;” Ù˘ ·¿ÓÙËÛÂ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ·ÓÙ› ÁÈ· ̤ӷ. “Δ¤ÙÔÈÔÓ ÔÌÔÚÊ¿ÓÙÚ· ÙÔÓ ‚¿˙ÂȘ Û›ÙÈ ÛÔ˘;” . ∫È ÂÓÙÂÏÒ˜ Í·ÊÓÈο ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ¤Ó· Ì·ÏfiÓÈ, ÎfiÎÎÈÓÔ. ΔÔ ÂÚȤÊÂÚÂ Ë º·›‰Ú· fiÏÔ Î·Ì¿ÚÈ - ·ÏÏ¿ Î·È ÛÔ‚·Ú‹, Û·Ó Î¿ÙÈ Ó· ÙËÓ ··Û¯ÔÏÔ‡ÛÂ. ™Î¤ÊÙËη, ÙÒÚ·, ÂÁÒ... Û·Ó Ó· ¤„·¯Ó ÌÈ· χÛË ÛÙÔ ‰›ÏËÌÌ¿ Ù˘. ◊ıÂÏ ¿Ú· Ôχ Ó· ÙÔ ‰ÂÈ Ó· ·ÔÁÂÈÒÓÂÙ·È, Ó· ÂÙ¿ÂÈ ÂχıÂÚÔ ·ÏÏ¿, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ‰ÂÓ ¿ÓÙ¯ ӷ Ù·’ ·Ê‹ÛÂÈ Ë ›‰È·. ∫È ¤ÙÛÈ... Û·Ó Ó· ‹Á·ÈÓ Á˘Ú‡ÔÓÙ·˜, Ó· Ù˘ Û˘Ì‚Â› οÔÈÔ ·Ù‡¯ËÌ· Î·È Ó’ ·Ó·ÁηÛÙ› Ó’ ·ÓÔ›ÍÂÈ Ù· ¯¤ÚÈ· Ù˘. ¶ÏËÛ›·Û ÙÂÏÈο ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÌÔ˘ “∫Ú·Ù‹ÛÂÈ Ï›ÁÔ;” ÌÔ˘ ˙‹ÙËÛÂ. ŒÛÊÈÍ· Ù· ‰¿¯Ù˘Ï¿ ÌÔ˘ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ÎψÛÙ‹ ÁÈ· ÌÈ·, ‰˘Ô ÛÙÈÁ̤˜ Î·È Ù’ ¿ÊËÛ· ¿ÏÈ Ó· ¯·Ï·ÚÒÛÔ˘Ó... ΔÔ ÎfiÎÎÈÓÔ Ì·ÏfiÓÈ Ù·Ï·ÓÙ‡ÙËΠÁÈ· Ï›ÁÔ ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙÔ ÎÈ ‡ÛÙÂÚ· ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÂÙ¿ÂÈ. ∏ º·›‰Ú· ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙÔ‡ÛÂ, ¯ÔÚÔˉԇÛ ‚Á¿˙ÔÓÙ·˜ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ ÎÚ·˘ÁԇϘ ·ÏÏ¿, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿, ¤‚·Ï ٷ ÎÏ¿Ì·Ù·. “ª·ÏfiÓÈ... £¤Ïˆ Ì·ÏfiÓÈ...” ¤ÏÂÁ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ Ï˘ÁÌÔ‡˜ Ù˘. ΔÔ ÎfiÎÎÈÓÔ Ì·ÏfiÓÈ ÂÙÔ‡Û ϤÔÓ „ËÏ¿, ÙÔ ·Ó¿Ï·ÊÚÔ ·ÂÚ¿ÎÈ ÙÔ ·Ú¿ÛÂÚÓ ·ÚÁ¿ Û’ ¿ÏÏË ÁÂÈÙÔÓÈ¿, Û’ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜. ΔËÓ ‹Ú· ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÌÔ˘. “•¤ÚÂȘ Ò˜ Ì·˜ ‚ϤÂÈ ·fi ÎÂÈ ¿Óˆ;” Ù˘ ›·. “¶ÈÔ ÌÈÎÚÔ‡˜ ÎÈ ·’ ·˘Ù‹Ó” Î·È Ù˘ ¤‰ÂÈÍ· ÌÈ· Ô‰ÔÓÙÔÁÏ˘Ê›‰·. ∞¤ÌÂÈÓ ÁÈ· ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ·ÔÚË̤ÓË Î·È ÛÎÂÊÙÈ΋, Ó· ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ÌÈ· ÙËÓ Ô‰ÔÓÙÔÁÏ˘Ê›‰· Î·È ÌÈ· ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi. ⁄ÛÙÂÚ· ‹‰ËÛ οو ÎÈ ¤Ê˘Á ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜, ÙÚ·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜. “∏ ÎfiÚË ÛÔ˘;” Ì ÚÒÙËÛÂ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘. “ªÂÙ·Ó¿ÛÙÚÈ·, ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·. ŸÏ· ¿ÏÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹, ÙÔ ›‰ÈÔ ¤ÚÁÔ Í·Ó¿ •·ÓıfiÔ˘ÏÔ˜, ª¿Úı· μÔ‡ÚÙÛË Î·È Ù· ÙÔÈ·‡Ù·” . “ŸÔÈ· Î·È Ó· ’Û·È, fi,ÙÈ Î·È Ó· ’Û·È, οÓ ÌÔ˘ ·fi„Â Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿...” Ë Ã·ÚԇϷ. “¢ÂÓ ÛÔ˘ ˙ËÙ¿ˆ Ó· Ì’ ·Á·‹ÛÂȘ, Ï›ÁË ˙ËÙÒ ·ÚËÁÔÚÈ¿” ÙË Û˘Ófi‰Â„Â Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘. “∞Ó Â›Ó·È Ë ÌÔ›Ú· ÌÔ˘ ۷ηÙÂ̤ÓË, ‰ÂÓ ÊÙ·›ÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜, Ô‡Ù ÎÈ ÂÛ‡, fi,ÙÈ ·Á·¿ˆ ÂÁÒ Âı·›ÓÂÈ Î·È Í·Ó·Ú¯›˙ˆ ·’ ÙËÓ ·Ú¯‹...” fiÏÔÈ Ì·˙›, ¯ÔÚˆ‰›· - ·ÎfiÌË ÎÈ Ë ÕÓÓ·, Ô˘, οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹, ÏËÛ›·Û ÙÔ ÛÙfiÌ· Ù˘ ÛÙÔ ·ÊÙ› ÌÔ˘ Î·È ÌÔ˘ „Èı‡ÚÈÛ “∂›Û·È Ôχ ηÏfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜, ÙÔ Í¤ÚÂȘ;” . ∫È, ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ›Ûˆ, ÛÙË ı¤ÛË Ù˘ Í·Ó¿“¶Ò˜ Ûηٿ ¿ÓÙÂ͘ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎˆÏÔ˙ˆ‹ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·; ª· ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, ·ÔÚÒ” . ΔÔ ÎfiÎÎÈÓÔ Ì·ÏfiÓÈ Â›¯Â È· ¯·ı›.

(∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi ʇÏÏÔ)


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 31

T∂Δ∞ƒΔ∏ 24 O∫Δøμƒπ√À 2012

K§EI™IMO TH™ 23∏™ √∫Δøμƒπ√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

873,51

-2,29

0,30 2,26 0,581 0,055 1,31 0,046 0,374 0,253 16,85 0,22 0,398 0,066 0,144 5,00 1,40 0,603 3,01 2,18 4,70 1,03 0,377 0,794 1,28 4,95 1,18 3,65 0,711 0,438 0,702 4,39 0,99 1,27 0,567 2,36 1,99 0,129 0,235 0,662 0,18 0,35 0,854 0,689 5,30 1,28 0,475 0,14 0,155 1,70 0,955 0,226 0,322 0,31 17,03 0,178 1,78 0,45 0,67 0,359 0,576 0,34 3,54 0,565 0,95 0,304 0,062 0,41 1,54 0,383 4,89 4,42 0,454 0,162 0,37 2,37 0,342 0,59 0,989 0,629 1,32 0,53 0,31 0,822 14,27 1,72 1,49 6,60 3,76 0,615 1,70 0,393 0,328 4,50 4,48 0,64 0,79 0,55 0,915 0,374 0,28 0,30 0,141 0,40 1,74 10,60 0,371 1,16 1,60 1,98

-0,33 -1,31 -3,17 10,00 0,00 0,00 -1,32 -6,64 -1,81 0,00 5,57 13,79 -0,69 0,40 0,00 -0,99 3,08 -1,80 -6,75 -3,74 -3,33 -4,45 -2,29 0,00 0,00 -0,55 29,27 -4,78 0,00 4,77 1,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,17 -3,36 0,00 0,00 0,23 -1,29 -0,56 -9,86 -0,21 -6,04 0,00 -2,86 -9,05 -4,24 0,00 0,98 -2,69 17,11 0,00 0,00 0,00 8,13 0,00 0,00 -2,21 0,00 0,00 0,00 -1,59 -9,69 -2,53 0,00 -1,41 -3,91 -7,35 0,62 0,00 -2,07 12,87 -1,67 -1,10 0,00 -4,35 0,19 -7,46 -6,38 -1,38 -3,37 -1,97 -3,79 -2,34 0,82 0,00 0,00 2,50 -1,10 -3,66 0,00 -5,84 -4,68 -0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 1,27 -1,14 -0,56 -9,51 0,87 0,00 -0,50

O°KO™ ∂§∞à ª∂°.

∫Àƒπ∞ ∞°√ƒ∞ A.S. COMPANY (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) CPI (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) CYPRUS POPULAR BANK (∫√) DIONIC (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) EURODRIP (∫O) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTRACOM HOLDINGS (∫√) INTRAKAT (KO) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) KLEEMAN HELLAS (KO) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) LOGISMOS (∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PAPERPACK (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PROFILE (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) QUALITY & RELIABILITY (∫√) QUEST ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) REDS (∫O) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) SPACE HELLAS (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) UNIBIOS (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§μ∂ ∞.μ.∂.∂. (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫∞∂ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√)

26.043 3.073.015 242.963 67.722 7.350 0 180 70.620 290.558 0 9.129 103.063.567 156.661 6.268 53.890 3.578 910 105.061 36.593 5.226 365.564 6.649 47.406 162.409 19.032 4.265 51 3.846.907 0 10 750 1.631 0 60.808 0 0 10.160 11.001 0 0 5.560 2.234 3.710 10 8.874 17.229 0 30.400 1.080 50 0 344 36 548.221 0 0 0 17.867 0 2.650 58.702 0 0 0 7.768 2.869 193.668 0 1.861 590.131 21.105 7 1.465 4.269.650 53.750 2.000 16.149 13.392 25.939 790 18.359 4.550 2.914 328.302 58.298 134.253 684.609 5.867 90 6.031 2.209 18.775 14.974 0 18.357 49.097 13.808 0 0 0 0 700 447.965 49.670 60 409 0 1.655

0,295 2,24 0,58 0,051 1,31 0,00 0,37 0,251 16,80 0,00 0,377 0,06 0,143 4,96 1,39 0,549 2,99 2,12 4,60 1,01 0,373 0,79 1,28 4,80 1,15 3,56 0,711 0,438 0,00 4,39 0,98 1,26 0,00 2,31 0,00 0,00 0,235 0,661 0,00 0,00 0,83 0,63 5,19 1,28 0,453 0,13 0,00 1,66 0,951 0,213 0,00 0,305 16,80 0,163 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 0,32 3,47 0,00 0,00 0,00 0,057 0,41 1,53 0,00 4,60 4,36 0,441 0,162 0,37 2,36 0,315 0,59 0,98 0,625 1,30 0,516 0,31 0,81 14,26 1,71 1,48 6,60 3,76 0,564 1,70 0,38 0,327 4,45 4,45 0,00 0,79 0,548 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 1,71 10,28 0,369 1,10 0,00 1,92

0,31 2,36 0,629 0,057 1,35 0,00 0,384 0,285 17,23 0,00 0,40 0,073 0,151 5,00 1,40 0,603 3,05 2,28 5,04 1,03 0,391 0,829 1,33 5,08 1,23 3,78 0,711 0,481 0,00 4,39 0,99 1,27 0,00 2,37 0,00 0,00 0,239 0,684 0,00 0,00 0,878 0,689 5,42 1,28 0,479 0,149 0,00 1,87 1,05 0,226 0,00 0,31 17,10 0,192 0,00 0,00 0,00 0,364 0,00 0,34 3,69 0,00 0,00 0,00 0,065 0,41 1,64 0,00 4,94 4,65 0,507 0,162 0,37 2,47 0,388 0,605 1,02 0,65 1,38 0,532 0,339 0,90 14,48 1,78 1,53 7,00 3,88 0,62 1,70 0,405 0,328 4,59 4,64 0,00 0,829 0,58 0,939 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 1,77 10,79 0,371 1,16 0,00 1,99

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶∞) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∞¶√ÀΔ™∞¡∏™ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ BANK (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) Δƒ∞¶∂∑∞ EUROBANK ERGASIAS (∫√) À°∂π∞ (∫√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√) Ã∞§∫√ƒ (∫∞) Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À (∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√)

2,99 0,59 0,411 0,29 3,37 0,31 0,54 0,965 0,225 0,366 0,767 0,445 0,685 0,321 0,731 0,22 1,65 0,439 7,72 0,499 6,70 0,238 0,919 0,539 3,75 0,495 0,24 0,544 1,30 14,89 13,35 4,95 3,70 0,37 0,333 0,446 0,63 1,46 3,12 0,799 4,20 0,08 2,86 0,855 0,329 1,25 0,36 1,36 0,048 0,168 2,55 1,46 0,23 15,18 6,50 1,27 0,345 0,135 0,643 0,66 0,036 0,71

-2,61 -2,48 9,89 0,35 -3,99 -0,32 1,89 -1,63 -6,25 -3,43 2,27 -7,48 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,37 -1,35 -5,39 0,00 -4,96 -0,42 -8,10 4,66 -3,35 0,00 -3,61 -0,73 1,56 0,00 -1,11 1,02 -3,90 0,00 0,00 -0,22 0,64 0,00 -1,27 -2,80 -0,71 -4,76 -4,03 -10,00 -0,60 -2,34 0,00 -4,90 0,00 0,00 -2,30 -4,58 0,00 -2,57 -6,47 -4,51 -4,96 6,30 9,91 0,00 -20,00 0,00

O°KO™ ∂§∞à ª∂°.

6.094 3.250 10 536 235 6.340 23.683 480 640 26.458.508 1.210 1.755 0 1.250 0 0 500 273 24.790 0 233.958 6.050 45 840 195.023 0 14.720 78.163 575 660 5.084 2.650.793 1.304.718 0 0 75.753 14.789.757 12 1.036 14.872 1.600 625 1.811 1 19.672 191.446 230 113.893 0 0 158.677 2.000 0 38.002 1.790 2.257.030 149.644 50 1.636 58.215 10.000 0

2,91 0,59 0,411 0,261 3,37 0,31 0,53 0,965 0,217 0,365 0,73 0,433 0,00 0,303 0,00 0,00 1,65 0,312 7,72 0,00 6,62 0,228 0,882 0,491 3,72 0,00 0,237 0,533 1,30 14,55 13,34 4,82 3,65 0,00 0,00 0,425 0,61 1,46 3,03 0,793 4,19 0,08 2,84 0,855 0,328 1,24 0,265 1,34 0,00 0,00 2,55 1,45 0,00 14,90 6,33 1,26 0,345 0,135 0,529 0,646 0,036 0,00

3,10 0,59 0,411 0,29 3,51 0,348 0,568 0,97 0,24 0,388 0,767 0,528 0,00 0,347 0,00 0,00 1,65 0,439 8,10 0,00 7,07 0,238 1,07 0,539 3,87 0,00 0,24 0,578 1,30 14,94 13,63 5,07 3,92 0,00 0,00 0,48 0,659 1,46 3,20 0,833 4,30 0,084 3,00 0,855 0,34 1,31 0,36 1,47 0,00 0,00 2,65 1,51 0,00 15,72 6,75 1,33 0,372 0,135 0,643 0,69 0,036 0,00

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 NBGAM ETF °¢ Ã.∞.

3,28 7,84 9,09

-2,09 -0,76 -2,15

8.921 2 322

3,28 7,84 9,09

3,40 7,84 9,26

4,11 0,195 0,057 0,00 3,65 0,163 3,50 0,576 8,32 3,63 0,69 2,10 14,00 110,00 0,84 16,90 0,12 0,12 2,05 0,093

0,00 18,90 18,75 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 -13,78 0,00 -0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 893 1.300 0 10.000 0 330 10 0 1.274 0 90 0 0 0 200 0 0 550 0

4,11 0,195 0,057 0,00 3,65 0,00 3,49 0,576 0,00 3,40 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 16,90 0,00 0,00 2,05 0,00

4,11 0,195 0,057 0,00 3,65 0,00 3,50 0,576 0,00 3,90 0,00 2,12 0,00 0,00 0,00 16,90 0,00 0,00 2,05 0,00

0,041 0,121 0,039 1,07 0,091 0,06 0,048 0,00 0,47 1,30 0,79 0,627 0,121 0,64 0,086 0,60 0,10 0,032 0,03

0,00 0,00 8,33 0,00 -1,09 0,00 -20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,31 0,00 -2,27 0,00 19,05 0,00 -3,23

0 0 21.488 0 5.000 0 2.000 0 0 0 4.176 100 54.783 0 8.661 0 1.000 0 21.890

0,00 0,00 0,038 0,00 0,09 0,00 0,048 0,00 0,00 0,00 0,79 0,627 0,12 0,00 0,085 0,00 0,10 0,00 0,03

0,00 0,00 0,04 0,00 0,092 0,00 0,048 0,00 0,00 0,00 0,79 0,627 0,122 0,00 0,087 0,00 0,10 0,00 0,031

Ã∞ª∏§∏ ¢π∞™¶√ƒ∞ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) RILKEN (K√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) §∞ªæ∞ (∫√) §∞¡-¡∂Δ (KO) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√)

SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) SPRIDER STORES (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) μπ√Δ∂ƒ (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ¢√§ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§§∏¡π∫∂™ πãÀ√∫∞§/ƒ°∂π∂™ (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶√) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡∂§ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) ™∞√™ (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) ™π¢ª∞ (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)

O°KO™ ∂§∞à ª∂°.

0,00 0,064 0,052 0,109 0,163 0,20 0,12 0,08 0,022 0,27 0,129 0,15 0,048 0,10 1,39 0,668 0,08 0,072 3,62 0,76 0,08 0,288 0,08 0,14 0,05 2,78 0,48 0,026 0,429 0,14 0,088 0,04 0,08 0,132 0,07 0,10 0,409 0,172 0,13 0,08 0,14 0,089 0,125 0,442 0,26 0,111 0,39 0,54 0,02 0,78 0,349 0,879 0,88 0,038 0,08 0,347 0,337 0,328 0,12

0,00 -17,95 4,00 0,00 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,44 -7,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,58 6,56 0,00 0,00 18,67 0,00 0,00 0,00 -17,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 2.560 5.038 0 10.767 4.060 0 0 1.331 0 10.000 250 0 0 2.099 0 82 0 0 0 300 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 429.654 0 0 73.257 7.700 0 0 7.151 0 50 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,064 0,051 0,00 0,16 0,20 0,00 0,00 0,02 0,00 0,129 0,15 0,00 0,00 1,39 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,08 0,288 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,17 0,124 0,00 0,00 0,08 0,00 0,442 0,00 0,111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,064 0,054 0,00 0,165 0,23 0,00 0,00 0,022 0,00 0,129 0,15 0,00 0,00 1,39 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,08 0,288 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,18 0,14 0,00 0,00 0,09 0,00 0,442 0,00 0,111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,028 0,12 4,99 5,40 2,08

16,67 0,00 15,24 19,21 0,00

100 0 666 22 0

0,028 0,00 4,99 5,40 0,00

0,028 0,00 4,99 5,40 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 650

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,743 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,743 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,30

¶ƒ√™ ¢π∞°ƒ∞º∏ ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√)

™∂ ∞¡∞™Δ√§∏

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALAPIS (∫√) ALSINCO (KO) ALTEC (∫√) ALTIUS ∞∂∂à (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BETANET (∫√) COMPUCON (∫O) EUROLINE AEEX (∫√) EUROMEDICA (KO) FASHION BOX (∫√) FORTHNET (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) LAVIPHARM (∫√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√) PC SYSTEMS (∫√) RIDENCO (∫√) SATO AE (∫√)

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø

BETANET (∫√) CROWN HELLAS CAN (∫O) DIVERSA (∫√) EUROLINE AEEX (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) VIVERE (∫√) ∞§À™π¢∞ (∫√) ∞§À™π¢∞ (¶√) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ (∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) §∞¡-¡∂Δ (KO) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ™∞√™ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)

0,06 13,50 2,86 1,41 1,12 0,64 0,99 2,19 1,20 0,67 0,12 0,08 0,01 0,10 0,76 1,76 0,08 0,14 0,05 0,14 0,04 0,08 0,03 0,12 0,10 0,12 0,26 0,39 0,54 0,78 0,08 0,12

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST (∫√) DIVERSA (∫√) ENVITEC (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROXX (∫√) MEDITERRA (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) VIDAVO (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) ¡Δ√¶§∂ƒ (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√) º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√)

0,499 2,29 1,90 0,51 3,04 0,743 2,52 3,65 1,80 1,60 1,01 1,51 1,34 3,30


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 32

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 24 O∫Δøμƒπ√À 2012

K§EI™IMO TH™ 22A™ √∫Δøμƒπ√À

ENEP°HTIKO

ALLIANZ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 11.009.775,62 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.135.158,16 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) 23.082.538,41 ALLIANZ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£E™πªø¡ 4.345.111,24 ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. 8.545.212,31 ALLIANZ A/K ª∂Δ√Ãø¡ ∞¡∞¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ EMEA 2.084.463,02 ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.152.150,86

MEPI¢IA

2.589.792,29 1.099.794,64 6.756.213,89 699.430,30 4.124.543,73 316.633,94 1.982.738,20

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/12 4,2512 6,4877 3,4165 6,2124 2,0718 6,5832 3,6072

1,00% 2,10% 1,62% 0,03% 2,05% 0,33% 2,07%

4,3150 6,7148 3,5873 6,2124 2,1443 6,8136 3,7335

4,2193 -10,73% 6,4228 10,63% 3,3823 0,41% 6,1503 5,28% 2,0511 29,27% 6,5174 9,59% 3,5711 21,12%

ALPHA ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.42.800), URL: www.alphamutual.gr ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 50.895.511,55 13.382.424,55 ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 90.775.317,75 17.810.051,57 ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 22.906.610,62 3.021.801,47 ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. 5.665.976,68 659.489,90 ALPHA ∞¡ø ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 22.150.796,77 2.859.725,75 ALPHA BANCASSURANCE EE100 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 20.540.878,26 2.829.015,94 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 10.344.061,31 1.561.522,46 ALPHA BEST OF STRATEGIES ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 19.424.206,82 2.639.043,63 ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 36.465.986,43 8.512.735,90 ALPHA GLOBAL ALLOCATION ªπ∫Δ√ 38.150.199,99 3.173.251,19 ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒπ™∂ø™ ¢π∞£∂™πªø¡ 120.007.517,86 9.740.633,95 ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 177.004.377,61 26.045.848,17 ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 23.692.505,19 3.122.697,06 ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 19.253.633,60 5.745.839,00 ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.654.938,71 629.413,49 ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 9.297.392,77 878.544,81 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 33.845.493,80 2.936.158,07 ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. 17.884.780,74 1.785.659,04 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. 17.188.268,52 1.981.603,61 ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. 15.054.244,95 2.251.521,90 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. 20.779.942,98 2.354.057,98 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. 33.744.365,60 3.318.230,09 ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. 41.215.235,15 2.407.709,78

3,8032 5,0969 7,5804 8,5915 7,7458 7,2608 6,6243 7,3603 4,2837 12,0224 12,3203 6,7959 7,5872 3,3509 4,2181 10,5827 11,5271 10,0158 8,6739 6,6863 8,8273 10,1694 17,1180

4,21% 3,8222 3,7747 -5,77% -0,01% 5,1224 5,0587 11,68% -0,08% 7,6183 7,5235 5,22% -0,18% 8,6345 8,5271 11,19% 1,75% 8,1331 7,5909 14,66% 1,12% 7,4786 7,1156 10,95% 0,68% 6,8230 6,4918 42,40% 1,59% 7,5811 7,2867 21,02% 3,59% 4,3265 4,2409 14,10% -0,21% 12,1426 11,9022 6,51% 0,04% 12,3203 12,3203 3,84% 2,14% 6,8639 6,7279 30,23% 2,43% 7,6631 7,5113 39,74% 3,43% 3,3543 3,3442 29,31% -0,57% 4,2603 4,1759 11,27% -1,05% 10,6885 10,4769 -0,96% -0,49% 11,6424 11,4118 4,63% 0,29% 10,1160 9,9156 13,95% -0,13% 8,7606 8,5872 7,36% -1,15% 6,7532 6,6194 -1,15% -0,94% 8,9156 8,7390 8,41% -0,36% 10,2711 10,0677 15,33% 0,20% 17,2892 16,9468 12,38%

ALPHA TRUST ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-62.89.300), URL: www.alphatrust.eu ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 25.328.847,90 1.102.984,20 ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 29.444.682,07 3.026.038,13 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 21.353.060,09 4.782.807,85 ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.093.639,75 378.626,48 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.550.483,12 1.693.389,09 ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.433.822,76 939.608,12 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.280.662,56 772.873,09 INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.749.289,20 656.130,82 GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.006.166,77 1.755.422,96 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 4.794.839,38 1.121.427,71 GENIKI EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 5.388.164,88 958.182,62 S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 6.343.666,01 563.941,64

22,9639 9,7304 4,4645 5,5296 2,6872 7,9116 8,1264 7,2383 3,9912 4,2757 5,6233 11,2488

2,17% 2,20% 1,25% -0,23% -0,30% 1,01% 1,15% 0,98% -0,05% 0,09% 0,01% -0,58%

23,4232 9,9250 4,5538 5,6402 2,7409 8,0501 8,2686 7,3650 4,0610 4,3505 5,6233 11,4738

22,7343 9,6331 4,4199 5,4743 2,6603 7,8325 8,0451 7,1659 3,9513 4,2329 5,5671 11,1363

AMUNDI ∂§§∞™ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.13.900-2), URL: www.amundi.com ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 52.471.616,33 6.454.811,65 ∂ƒª∏™ √ª√§√°π∞∫√ ¢π∂£¡∂™ 23.954.089,00 8.387.703,58 ∂ƒª∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 12.408.526,87 3.676.703,75

8,1291 2,8559 3,3749

2,50% 1,48% 0,01%

8,3730 2,8845 3,3749

8,0478 21,97% 2,8416 -18,72% 3,3749 0,71%

ATTICA WEALTH MANAGEMENT (ÙËÏ.: 210-33.96.860), URL: www.atticawealth.gr ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.163.804,93 10.661.292,23 ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.093.138,39 123.867,26 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 3.785.964,21 1.785.736,32 ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 1.543.264,94 441.509,15 ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 22.061.822,92 8.379.418,30 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 19.032.545,70 6.627.322,83 ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS MIKTO 1.784.561,28 718.530,09

0,6719 8,8251 2,1201 3,4954 2,6329 2,8718 2,4836

2,44% -0,35% 4,26% 0,08% -0,11% 0,08% -0,28%

0,6820 8,9575 2,1328 3,4989 2,6724 2,8890 2,5209

0,6652 34,84% 8,7368 16,67% 2,1031 -19,71% 3,4814 0,56% 2,6066 9,81% 2,8488 1,08% 2,4588 -1,45%

∞∂¢∞∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ (ÙËÏ.: 210-33.87.900) ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 347.853.008,40 146.435.751,63 ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂Àƒø¶∞π∫ø¡ √ª√§√°ø¡ 148.752.051,73 107.941.823,29

2,3755 1,3781

2,72% 1,26%

2,3755 1,3781

2,3755 10,24% 1,3781 -17,40%

∞Δ∂ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.47.793), URL: www.ate.gr ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶∞´∫√ ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ EURO ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS

4,0485 2,7954 0,8479 2,1904 6,2096 2,1325 2,9471 7,4347 6,5699 7,3526 3,6984

0,51% 2,18% 1,92% 1,49% -0,32% -0,46% 0,50% 0,03% -0,31% -0,04% -0,31%

4,0485 2,7954 0,8479 2,1904 6,2096 2,1325 2,9471 7,4347 6,5699 7,3526 3,6984

4,0181 -21,76% 2,7674 29,97% 0,8394 35,84% 2,1685 7,27% 6,1475 9,57% 2,1112 8,00% 2,9250 -21,13% 7,4347 2,85% 6,5042 6,35% 7,2975 4,32% 3,6614 4,67%

9.177.126,92 2.266.772,24 38.346.464,69 13.717.797,07 1.673.280,92 1.973.426,45 18.635.379,13 8.507.697,50 9.216.028,74 1.484.148,14 4.172.820,28 1.956.796,43 6.031.420,31 2.046.581,02 3.782.370,26 508.747,37 37.986.411,43 5.781.875,62 11.784.472,18 1.602.760,86 4.737.326,78 1.280.898,85

EUROBANK EFG ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.52.800), URL: www.eurobank.gr EUROBANK WIN-WIN ™À¡£∂Δ√ 40.889.970,43 EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 36.539.441,00 EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.791.153,18 EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 27.286.314,18 EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 58.196.646,21 EUROBANK CLICK ™À¡£∂Δ√ 104.106.276,69 EUROBANK DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 49.889.490,76 INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 13.161.326,53 EUROBANK ALL WEATHER ™À¡£∂Δ√ 41.258.941,41 EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. 3.460.792,64 EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) 15.816.244,64 INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. 78.809.563,83 INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. 29.340.688,26 INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 17.935.632,76 INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 81.019.090,79 INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. 30.093.848,29 INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. 9.691.268,32 INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. 10.111.740,72 INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. 27.970.996,91 EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 31.334.499,55 EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 20.906.198,99

28,80% 34,79% 21,36% 9,49% 9,09% 23,94% 26,62% 23,30% 32,27% 16,61% 0,28% 9,19%

3.831.711,71 25.240.291,66 251.173,06 5.126.351,81 16.507.810,75 28.180.363,62 4.122.052,02 1.131.781,21 3.959.278,48 2.011.177,44 1.276.961,75 8.365.694,12 3.318.605,76 1.902.189,08 6.537.803,44 9.324.878,33 313.774,18 680.880,17 2.534.869,19 10.568.644,88 6.090.192,22

10,6715 1,4477 15,0938 5,3228 3,5254 3,6943 12,1031 11,6289 10,4208 1,7208 12,3858 9,4206 8,8413 9,4289 12,3924 3,2273 30,8861 14,8510 11,0345 2,9649 3,4328

-0,14% -0,41% 0,27% 2,87% -0,09% -0,06% -0,13% -0,09% -0,18% 2,97% 0,03% 4,46% 0,04% 3,49% 2,80% 2,59% -0,30% -0,41% 0,28% -0,49% -0,30%

10,8849 1,4477 15,0938 5,3228 3,5254 3,7867 12,3452 11,8615 10,4208 1,7208 12,3858 9,4677 8,8501 9,5232 12,5163 3,2596 31,0405 14,9995 11,1448 2,9649 3,4328

10,4581 1,4332 14,9429 5,2696 3,4990 3,6204 11,8610 11,3963 10,2124 1,7036 12,3858 9,3499 8,7971 9,3346 12,2685 3,1950 30,6545 14,7025 10,9242 2,9353 3,3985

16,41% 7,92% 14,21% 39,58% 8,00% 13,88% 12,54% 11,03% 11,80% 51,65% 3,80% 12,93% 11,39% 21,92% 36,88% 46,82% -0,57% 8,29% 13,54% 8,19% 10,56%

EUROBANK EFG FUND MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A.(ÙËÏ.:0035-22.60.91.51) EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 8.019.697,90 10.445.204,46 EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 2.981.753,47 3.721.480,63 EUROBANK EFG (USD) (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES 347.736,78 346.403,98 EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 8.640.511,07 9.331.554,85 EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 13.370.430,09 14.232.944,94 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND 14.179.557,49 56.464.508,98 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 1.057.824,30 4.074.307,49 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 2.279.565,33 162.165,23 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ 712.104,02 37.821,78 EUROBANK EFG (LF)- INCOME PLUS $ 41.907.630,24 35.644.545,29 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 21.492.480,01 17.941.165,48 EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 837.270,59 697.653,95 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 3.448.322,33 409.324,29 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 648.407,50 73.493,64 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 5.978.484,91 676.935,87 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 685.713,10 73.757,96 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 1.647.203,27 186.798,01 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 548.948,11 58.587,46

0,7678 0,8012 1,0038 0,9259 0,9394 0,2511 0,2596 14,0571 18,8279 1,1757 1,1979 1,2001 8,4244 8,8226 8,8317 9,2968 8,8181 9,3697

-0,39% -0,39% -0,19% 0,27% 0,29% 2,95% 2,93% 0,33% 0,56% 0,02% 0,04% 0,05% -0,07% -0,07% -0,10% -0,10% -0,09% -0,08%

0,7678 0,8012 1,0038 0,9259 0,9394 0,2511 0,2596 14,0571 18,8279 1,1757 1,1979 1,2001 8,4244 8,8226 8,8317 9,2968 8,8181 9,3697

0,7601 0,8012 0,9837 0,9166 0,9394 0,2486 0,2570 13,9165 18,6396 1,1757 1,1889 1,2001 8,2559 8,8226 8,6551 9,2968 8,6417 9,3697

8,25% 9,27% 9,25% 14,54% 15,52% 42,75% 49,20% 45,81% 47,17% 2,83% 8,13% 8,30% 7,53% 8,01% 6,05% 6,53% 8,03% 8,96%

EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS- BRIC INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FOF-BALANCED BLEND EUROBANK EFG (LF)- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN) EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN BANCPOST (LF) SP EQUITY FORMULA BONUS (RON) POLBANK (LF) SPECIAL PURPOSE-EUR/PLN-FX FORMULA EUROBANK EFG (LF) S.P.-10%EQUITY FORMULA ? EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK EFG (USD)(LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS INTERAMERICAN (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND INTERAMERICAN (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE INTERAMERICAN (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE INTERAMERICAN (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) GLOBAL BOND EUROBANK EFG I (LF) FOF-DYNAMIC FIXED INCOME EUROBANK EFG I (LF) SP BEST PERFORMERS EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

127.954.209,57 738.226,21 36.433.594,90 978.528,24 81.302.930,51 46.316.579,22 39.357.997,04 28.636.976,60 9.302.913,41 541.758,93 36.040.313,46 172.961,82 11.167,38 23.061.159,74 13.943.720,87 374.559,34 20.090.642,36 40.910.435,67 29.909.115,25 31.516.581,08 1.998.955,26 1.909.187,56 50.077.556,21 7.887.674,61 679.662,28 558.543,09 222.279,62 1.796.293,12 7.870.426,97 172.661,09 112.074,84 1.196.095,75 2.394.958,18 1.520.773,05 690.032,94 162.818,37 2.270.102,24 1.108.465,70 4.993.412,58 20.660.105,38 21.232.525,84 3.122.887,72 491.986,97 2.330.516,85 810.372,27 923.470,23 208.186.480,29 25.266.175,30 1.552.164,18 2.387.845,52 1.000,67 7.374.390,08 3.570.743,86 1.305.414,83

13.975.290,66 76.182,30 4.986.050,90 108.001,98 8.987.053,54 5.647.556,46 4.413.361,30 2.727.402,31 874.642,84 50.372,92 43.171.814,76 158.609,49 12.744,51 29.913.368,79 17.180.942,58 371.943,96 26.058.184,76 3.978.461,03 2.919.619,95 29.153.751,48 1.810.397,44 1.352.214,65 39.231.453,03 6.835.315,79 572.375,25 68.782,22 26.105,36 221.169,51 1.133.039,19 138.079,48 94.526,56 441.442,69 198.319,51 96.316,92 57.141,67 115.102,08 259.664,52 124.753,76 495.548,23 2.139.649,79 2.224.049,41 280.209,19 33.810,22 2.517.101,61 58.223,00 82.837,92 20.722.699,62 2.514.811,15 2.021.885,60 236.403,32 100,00 736.278,97 513.748,83 5.193.578,85

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/12 9,1557 9,6903 7,3071 9,0603 9,0467 8,2012 8,9179 10,4997 10,6362 10,7550 0,8348 1,0905 0,8763 0,7709 0,8116 1,0070 0,7710 10,2830 10,2442 1,0810 1,1042 1,4119 1,2765 1,1540 1,1874 8,1205 8,5147 8,1218 6,9463 1,2504 1,1856 2,7095 12,0763 15,7893 12,0758 1,4146 8,7424 8,8852 10,0765 9,6558 9,5468 11,1448 14,5514 0,9259 13,9184 11,1479 10,0463 10,0469 0,7677 10,1007 10,0067 10,0158 6,9504 0,2514

∂£¡π∫∏ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.diethniki.gr ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ 59.233.959,27 10.296.636,78 5,7527 ¢∏§√™ BLUE CHIPS 78.286.631,45 18.793.504,40 4,1656 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 2.739.891,21 294.878,00 9,2916 ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ 32.534.069,89 4.716.958,73 6,8973 ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ 28.178.780,83 6.123.032,11 4,6021 ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 11.085.621,24 1.257.640,02 8,8146 ¢∏§√™ EUROBOND - √ª√§√°π∞∫√ 288.632.091,75 46.999.406,95 6,1412 ¢∏§√™ GLOBAL TITANS 38.120.715,54 13.238.982,87 2,8794 ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 622.338,15 141.795,93 4,3890 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ 3.060.042,10 388.550,00 7,8755 ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 33.958.442,86 5.879.843,92 5,7754 ¢∏§√™ DELTA BONUS - ™À¡£∂Δ√ ∞/∫ 84.408.890,53 10.307.417,19 8,1891 ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 40.122.986,60 37.063.113,31 1,0826 ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ 8.012.920,59 3.138.573,40 2,5530 ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. 30.793.638,20 2.901.050,84 10,6146 ¢∏§√™ MONEY PLUS - ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 21.493.846,27 1.775.884,50 12,1032 ¢∏§√™ ¢√§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 8.467.664,79 725.785,47 11,6669 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ 7.615.586,45 709.960,70 10,7268 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ 62.204.661,06 6.554.895,02 9,4898 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ 26.006.432,59 2.869.157,36 9,0641 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ 15.175.553,04 1.691.803,79 8,9700

-0,06% -0,06% 0,18% 0,31% 0,31% 0,28% 0,21% -0,73% 0,08% 0,09% -0,49% -0,27% -0,48% -0,05% -0,02% 0,17% -0,04% -0,06% -0,08% -0,37% -0,35% -0,15% 0,06% 2,89% 2,89% 0,08% 0,09% 0,08% 0,29% -0,51% -0,52% 0,05% -1,05% -0,83% -1,05% 0,12% -0,09% -0,08% -0,09% -0,10% 0,00% -0,50% -0,28% 0,28% 0,31% -0,50% 0,00% 0,00% -0,39% -0,16% 0,00% 0,03% 0,30% 2,99%

9,1557 9,6903 7,3071 9,0603 9,0467 8,2012 8,9179 10,4997 10,6362 10,7550 0,8348 1,0905 0,8763 0,7709 0,8116 1,0070 0,7787 10,2830 10,2442 1,0810 1,1042 1,4119 1,2765 1,1540 1,1874 8,1205 8,5147 8,2842 6,9463 1,2504 1,1856 2,7095 12,0763 15,7893 12,1966 1,4146 8,7424 8,8852 10,0765 9,9455 9,5468 11,1448 14,5514 0,9352 14,0576 11,2594 10,0965 10,0469 0,7754 10,1007 10,0067 10,0158 6,9504 0,2514

8,9726 9,6903 7,2340 8,9697 8,9562 8,1192 8,8287 10,2897 10,5564 10,7550 0,8265 1,0741 0,8763 0,7555 0,8116 0,9869 0,7633 10,0773 10,0393 1,0702 1,1042 1,3907 1,2765 1,1425 1,1874 7,9581 8,5147 7,9594 6,8942 1,2504 1,1737 2,7095 11,8952 15,5525 11,9550 1,4005 8,7424 8,8852 10,0765 9,4627 9,3559 10,9219 14,2604 0,9259 13,9184 11,1479 10,0463 10,0469 0,7677 10,0249 10,0067 9,8155 6,9504 0,2514

22,16% 22,20% 19,99% 38,86% 38,91% 39,28% 32,69% 11,72% 10,76% 10,93% 7,41% 8,43% 8,23% 6,32% 7,21% 7,33% 6,33% -0,25% 0,52% 8,69% 9,13% 9,72% 16,42% 55,07% 56,05% 17,97% 19,37% 17,97% 44,07% 6,70% 5,79% 11,95% 14,05% 15,15% 14,05% 21,75% 8,00% 8,76% 6,86% 0,93% 0,25% 8,25% 9,29% 14,54% 45,44% 8,25% 0,27% 0,27% 8,23% 1,01% 0,07% 0,16% 33,03% 18,70%

4,61% 5,7527 5,7527 16,90% 2,67% 4,1656 4,1239 31,42% 2,66% 9,2916 9,2916 33,48% 3,71% 6,8973 6,8283 11,97% 2,17% 4,6021 4,5561 21,75% 2,55% 8,8146 8,7265 22,73% 0,06% 6,1412 6,1412 15,94% -0,09% 2,8794 2,8506 -0,55% 0,03% 4,3890 4,3451 -16,96% 0,68% 7,8755 7,8755 48,83% -0,06% 5,7754 5,7754 15,70% 0,11% 8,5986 8,1891 17,84% 2,05% 1,0826 1,0718 43,47% 0,93% 2,5530 2,5275 12,54% -0,16% 10,6146 10,5615 14,50% 0,02% 12,1032 12,1032 2,13% 0,13% 11,6669 11,6669 14,51% -0,03% 10,7268 10,6195 4,37% -0,18% 9,4898 9,3949 6,38% -0,21% 9,0641 8,9735 7,66% -0,67% 8,9700 8,8803 10,09%

∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ ∞.∂. (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.nbg.gr NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) 3.353.055,31 2.821,74 NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) 23.711.378,60 19.430,79 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) 372.161,92 303,53 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) 37.523.452,21 30.072,20 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) 505.149,29 518,38 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) 30.389.174,84 31.113,26

1.188,2900 1.220,3000 1.226,1100 1.247,7800 974,4800 976,7300

0,01% 0,01% -0,93% -0,93% -1,30% -1,30%

1.188,2900 1.220,3000 1.226,1100 1.247,7800 974,4800 976,7300

∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-61.24.914), URL: www.europisti-aedak.gr ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∞¡∂¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ (EUR) 1.560.212,35 188.428,70 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EUROBOND ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∞¡∂¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ (EUR) 1.608.237,75 1.151.054,44 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) 4.799.252,18 1.378.109,08 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 5.086.535,17 3.004.821,57 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. 1.568.798,71 616.979,41 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) 5.225.712,67 1.789.673,93 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 1.129.392,00 374.106,12 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ INVESTMENT GRADE (EUR) 13.639.025,02 3.450.578,74 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ HIGH YIELD ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ (EUR) 2.361.633,36 688.004,38 ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. 1.687.255,65 1.791.586,45

8,2801 1,3972 3,4825 1,6928 2,5427 2,9199 3,0189 3,9527 3,4326 0,9418

-0,19% -0,16% 2,37% -0,19% 0,42% -0,33% -0,36% 0,07% 0,17% 2,91%

8,4043 1,5090 3,5870 1,7436 2,6190 2,9929 3,1095 4,0120 3,4841 1,0171

1.188,2900 5,48% 1.220,3000 5,52% 1.226,1100 11,44% 1.247,7800 11,48% 974,4800 14,20% 976,7300 14,23%

8,2801 1,3972 3,4477 1,6759 2,5173 2,8907 2,9887 3,9527 3,4326 0,9418

4,42% -31,25% 36,36% 16,62% 9,63% 12,83% 6,82% 10,54% 14,34% 15,64%

HSBC (∂§§∞™) ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-36.46.484-91), URL: www.hsbc.gr HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂Àƒø ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ 5.308.075,72 HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂Àƒø μƒ∞ÃÀÃ√¡π∞™ ¢π∞ƒ∫∂π∞™ 17.477.885,84 HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 35.052.766,46 HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. 8.476.683,65 HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. 7.856.537,10 HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. 6.754.612,83 HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À 3.244.258,68 HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.693.639,20

934.095,26 5,6826 8.672.470,79 2,0153 1.384.629,32 25,3156 3.036.914,60 2,7912 1.657.297,42 4,7406 2.321.584,61 2,9095 751.358,33 4,3179 1.315.394,49 6,6091

-0,01% 5,7536 5,6826 8,22% 0,01% 2,0254 2,0153 0,54% 1,69% 26,0118 25,3156 24,54% -0,21% 2,8680 2,7912 11,51% 0,10% 4,8710 4,7406 8,43% -0,20% 2,9895 2,9095 9,80% -0,38% 4,3719 4,3179 4,17% -0,10% 6,7413 6,6091 6,48%

ING ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 801 100 200 300), URL: www.ingim.gr ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 47.617.246,57 ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ 7.577.963,71 ING ∞/∫ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ 5.166.590,79

9.377.052,18 3.842.245,99 957.325,92

5,0781 1,9723 5,3969

1,84% 1,11% -0,01%

5,1797 2,0019 5,3969

5,0781 21,54% 1,9723 14,05% 5,3969 -0,40%

INTERNATIONAL ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.19.000), URL: www.intermf.gr INTERNATIONAL ∂Àƒø¶∞´∫ø¡ √ª√§√°ø¡ 2.859.693,63 INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ 3.570.915,92 INTERNATIONAL ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 1.462.527,00 INTERNATIONAL ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ 6.988.909,66

628.181,41 1.768.407,59 218.016,39 4.411.091,03

4,5523 2,0193 6,7083 1,5844

1,92% 1,17% 0,03% 1,69%

4,6433 2,1203 6,7251 1,6636

4,5068 18,26% 1,9991 -14,46% 6,6748 3,81% 1,5686 13,38%

∫À¶ƒ√À ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-77.65.441) ∫À¶ƒ√À EURO BOND PREMIUM √ª√§√°π∞∫√ 3.518.400,12 ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 147.318,37

1.784.052,91 60.644,29

1,9721 2,4292

0,31% 0,95%

1,9721 2,4778

1,9622 -25,78% 2,4171 -5,67%

∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À EURO BALANCED PREMIUM ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO ∫À¶ƒ√Y EURO EQUITY PREMIUM ª∂Δ√Ãπ∫√

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/12

3.342.616,32 1.500.775,52 11.820.424,85 3.622.202,05 464.352,81 1.369.607,76 2.477.268,14

653.315,36 297.634,00 8.281.115,95 2.474.436,14 142.082,58 411.150,58 789.435,26

5,1164 5,0424 1,4274 1,4638 3,2682 3,3312 3,1380

0,00% 0,03% 2,47% -0,11% -0,50% -0,20% -0,44%

5,1164 5,0424 1,4274 1,4638 3,2682 3,3312 3,1380

5,0908 6,97% 5,0172 2,53% 1,4203 28,64% 1,4565 -10,98% 3,2519 6,08% 3,3145 8,72% 3,1223 4,60%

MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.73.750), URL: www.marfinaedak.gr MARFIN ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ 28.897.564,87 20.718.427,05 1,3948 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 5.511.208,01 1.544.756,21 3,5677 MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ 4.007.630,47 2.544.018,08 1,5753 MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. 127.575.847,57 29.983.868,66 4,2548 MARFIN PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 5.025.965,28 1.721.659,33 2,9193 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ/∫πø¡ EURO HEDGED FOFs ª∂Δ. 18.893.674,91 6.591.131,17 2,8665 MARFIN UNIVERSAL STRATEGY FOFs ªπ∫Δ√ 1.179.971,24 6.656.882,00 0,1773 MARFIN GLOBAL STRATEGY FOFs ªπ∫Δ√ 1.480.969,40 7.894.869,24 0,1876 MARFIN EMERGING ∂ª∂∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.372.269,35 886.850,37 2,6749 MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 5.796.880,65 1.856.682,79 3,1222 MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 2.455.431,04 537.682,19 4,5667

2,30% -0,01% -0,37% 0,03% -0,48% -0,57% 0,00% -0,21% 0,21% -0,06% -0,10%

1,4366 3,6747 1,6226 4,2761 3,0069 2,9525 0,1826 0,1932 2,7551 3,2159 4,7037

1,3530 3,4607 1,5280 4,2335 2,8317 2,7805 0,1720 0,1820 2,5947 3,0285 4,4297

METLIFE ALICO ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.12.300), URL: www.alicomfunds.gr ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 50.388.567,00 2.895.243,63 ALICO ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 7.828.583,18 591.039,76 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 15.850.376,35 1.976.179,16 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 6.672.798,70 489.651,03 ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 15.894.319,05 941.700,85 ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.335.102,49 359.432,59 ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 596.323,97 53.059,24 BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.526.073,98 431.481,28 ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 23.410.398,64 1.722.426,65 ALICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.851.675,67 325.471,02 ALICO ∂Àƒø¶∞´∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 5.585.511,38 1.589.460,05 ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 4.586.511,91 816.644,13 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À FTSE-20 INDEX FUND 16.989.077,54 8.869.893,14 CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 818.605,88 188.437,50 ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂°∞§∏™ ∫∞π ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 5.218.309,45 5.587.000,12 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ 1.445.512,17 369.310,24 PROTON GREEK RECOVERY FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.786.938,31 436.845,48 PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 700.644,86 233.675,69 PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 908.879,49 158.707,57 ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 111.198,16 95.606,50 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 10.260.435,56 2.893.515,03 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ 1.855.081,90 142.164,58 ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 654.638,41 65.206,46

17,4039 13,2454 8,0207 13,6277 16,8783 12,0610 11,2388 5,8544 13,5915 11,8342 3,5141 5,6163 1,9154 4,3442 0,9340 3,9141 4,0906 2,9984 5,7268 1,1631 3,5460 13,0488 10,0395

-0,16% 0,04% 2,62% -0,32% -0,13% -0,07% 0,41% -0,03% -0,07% -0,34% 0,00% 1,42% 3,33% -0,03% 2,56% 0,50% 2,09% 1,59% -0,22% 2,05% -0,56% -0,67% -0,35%

17,7520 13,3779 8,4217 14,3091 17,7222 12,6641 11,8007 5,9715 13,8633 12,0709 3,5492 5,8971 2,0112 4,4094 0,9667 4,1098 4,2542 3,0884 5,8127 1,2096 3,7233 13,7012 10,5415

17,2299 5,99% 13,1129 2,85% 7,9405 22,68% 13,4914 6,19% 16,7095 8,64% 11,8198 4,93% 11,0140 4,64% 5,7959 16,30% 13,4556 8,88% 11,7159 -0,48% 3,4790 0,15% 5,5601 52,09% 1,8962 30,77% 4,3442 -6,60% 0,9340 25,57% 3,8750 2,23% 4,0497 29,34% 2,9384 18,27% 5,6695 -13,73% 1,1515 20,82% 3,5105 10,75% 12,9183 -0,45% 9,9391 7,42%

MILLENNIUM ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-95.48.866), URL: www.millenniumbank.gr MILLENNIUM EURO PLUS ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 2.266.058,88 261.264,66 MILLENNIUM VALUE PLUS ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ 1.922.255,90 1.268.124,90 MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 9.137.362,23 11.968.399,76 MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 5.078.820,88 2.846.541,90 MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.442.193,02 7.008.725,33 MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 4.218.158,99 1.738.396,80 MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.427.299,81 759.803,38 MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 10.125.989,01 5.577.735,75 MILLENNIUM ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ FUND OF FUNDS ª∂Δ. 1.232.564,46 529.393,24

8,6734 1,5158 0,7635 1,7842 1,2045 2,4265 3,1946 1,8154 2,3283

0,00% 5,16% 2,87% -0,43% 2,25% -0,22% 0,29% 1,86% 0,14%

8,8469 1,5461 0,8017 1,8734 1,2647 2,5478 3,3543 1,9062 2,4447

8,4999 -0,12% 1,4855 -14,99% 0,7559 20,88% 1,7485 7,57% 1,1804 47,36% 2,3780 6,10% 3,1307 7,19% 1,7791 24,39% 2,2817 6,90%

PROBANK ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-48.43.591-5), URL: www.probank.gr PROBANK Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 133.057.487,28 PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.634.366,23 PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.575.923,92 N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 596.618,72

4,0036 2,6131 1,6033 1,1552

0,04% -0,31% 2,39% 1,26%

4,0036 2,6131 1,6033 1,1610

3,9836 4,01% 2,5935 13,91% 1,5873 23,89% 1,1506 35,46%

33.234.853,48 2.156.180,05 4.101.454,51 516.473,20

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 13.676.766,72 3.332.411,06 4,1042 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ªπ∫ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 3.782.125,91 7.974.335,54 0,4743 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.629.263,53 3.197.402,16 1,4478 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.380.040,79 1.150.413,42 4,6766 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ ™∂ ∂Àƒø 19.964.781,56 1.910.835,63 10,4482 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.240.392,52 2.185.735,17 4,2276 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 406.568,63 120.000,00 3,3881 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 509.260,75 150.492,23 3,3840 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.557.162,60 262.918,68 9,7261 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 3.728.649,23 354.077,35 10,5306 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 1.777.289,67 161.846,52 10,9813

2,43% 4,1760 4,0221 1,61% 0,4826 0,4648 2,86% 1,4623 1,4333 0,03% 4,6766 4,6766 0,03% 10,4482 10,4482 4,47% 4,2699 4,1853 2,70% 3,4220 3,3542 2,72% 3,4178 3,3502 -0,44% 9,8720 9,6532 -0,13% 10,6622 10,4516 -0,06% 11,0911 10,8989

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (∞¡Δπ¶ƒ.) (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) 3.319.835,96 11.506,49 288,5200 -0,62% 291,4052 PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) 10.100.187,60 49.704,76 203,2000 0,00% 204,2160 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.16.644), URL: www.tteltaaedak.gr Δ.Δ. ∂§Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ (EUR) 251.782.096,91 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.420.877,14 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 10.660.469,46 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 860.953,20 Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.726.605,45 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.184.407,82 Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 598.067,43 AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 754.155,71 AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. 14.550.468,88 AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. 6.481.695,59 AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 4.040.211,99

92.958.352,43 5.507.866,77 6.518.902,86 1.391.755,93 764.266,81 328.142,86 120.000,00 262.648,04 5.619.558,61 1.159.575,83 2.875.454,45

2,7085 1,5289 1,6353 0,6186 3,5676 3,6094 4,9839 2,8714 2,5893 5,5897 1,4051

0,04% 0,03% 1,30% 2,79% -0,04% -0,62% 1,34% 1,38% -0,25% 0,03% 2,95%

2,7085 1,5289 1,6394 0,6217 3,5765 3,6274 4,9839 2,8786 2,5893 5,5897 1,4121

35,18% 6,59% 11,12% 3,94% 6,92% 11,14% 2,84% 3,76% 3,08% 8,14% 9,61%

37,71% 44,25% 22,19% -6,05% 3,39% 25,84% 17,23% 13,70% 10,14% 7,91% 6,13%

288,5200 8,67% 203,2000 -0,51%

2,7085 1,5251 1,6312 0,6155 3,5587 3,5914 4,9839 2,8642 2,5828 5,5897 1,3980

6,00% 16,91% 12,81% 31,65% 6,18% -0,58% 14,82% 14,56% -0,68% -5,50% 28,99%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞. . . . . . . . . . . . . . .1,3005 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .0,81365 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4586 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .8,6174 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .103,84 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,2098 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .7,417 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,2961 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,2662

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,82585 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5705 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,7467 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105,4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2279 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5283 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3155 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2852

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2745 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,79738 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3094 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,4451 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101,76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,1856 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,2687 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2702 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2409

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3014 .........................................................1,2996 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,81422 .......................................................0,81308 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4638 .........................................................7,4534 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,6234 .........................................................8,6114 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103,91 .........................................................103,77 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2106 ...........................................................1,209 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4222 .........................................................7,4118 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,297 .........................................................1,2952 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2671 .........................................................1,2653

◗ OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


EÈηÈÚfiÙËÙ· 33

T∂Δ∞ƒΔ∏ 24 OKTøμƒπ√À 2012

™‡Ó‰ÂÛË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ̠ψÊÔÚÂ›Ô §∂øº√ƒ∂π√ ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§

ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· ÂÎÙÂÏ› ·fi ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È Î¿ı ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Î·È ·ÚÁ›·, ϤÔÓ, Û˘Ó¯‹ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÌÂٷ͇ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ·fi ÙȘ 11 Ì Ò˜ ÙȘ 7 Ì.Ì. ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∏ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, Ô˘ ··ÓÙÔ‡Ó ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ¿ÚÎÈÓ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘˜. ΔÔ ·ÓÙ›ÙÈÌÔ ÙÔ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ ı· Â›Ó·È 0,80 ¢ÚÒ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È, fiÙÈ ÙÔ ÚÒÙÔ, ÚˆÈÓfi ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÛÙȘ 11 ·fi ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÚÔ˜ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ı· ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ μfiÏÔ, ÂÓÒ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· ηٷϋÁÂÈ ÛÙËÓ fiÏË.

∞fi Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÁÈ· ÏËÌ̇Ú˜ •∂∫π¡∞∂π Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÈÚÔÙ·Í›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ‰ÈÂıÓ¤˜ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÁÈ· ÙȘ ÏËÌ̇Ú˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ı· Ï‹ÍÔ˘Ó ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹.

¶·ÓËÁ‡ÚÂȘ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Δ∏ ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ªÂÁ·ÏÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜

¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ª˘ÚԂχÙÔ˘ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ë ∂ÎÎÏËÛ›· ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ 25-26 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ∂›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ ÛÙË ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ı· Â›Ó·È Ô ÔÌÒÓ˘ÌÔ˜ πÂÚfi˜ ¡·fi˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ı· ÙÂÏÂÛÙ› ª¤Á·˜ ¶·ÓËÁ˘ÚÈÎfi˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜, ÚÔÂÍ¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÌ. ¢·Ì·ÛÎËÓÔ‡ ∫ȷ̤ÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÎËÚ‡ÍÂÈ ÙÔ £Â›Ô §fiÁÔ. ΔËÓ ∞ÁÈÒÓ˘ÌÔ Ë̤ڷ ı· ÙÂÏÂÛÙ› ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÈÂÚÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ™Â‚. ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ·Ù›Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÔÌÈÏ‹ÛÂÈ ÂÈη›Úˆ˜.

∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ Ù˘ fiÏ˘ ·fi ÙË ªËÙÚfiÔÏË ™À¡∂Ãπ∑∂Δ∞π Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ηı·ÚÈ-

ÛÌÔ‡ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ·Ù›Ô˘ Î·È ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ∞.™. “¢∏ª∏Δƒπ∞™” . ∏ ÂfiÌÂÓË ‰Ú¿ÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 4/11 ÛÙ· ¿Úη Ù˘ ÃÈÏÈ·‰Ô‡˜ Î·È Ù˘ ∫·ÏÏÈı¤·˜ Ì ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ Ô˘ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ Â˘ÚÂÈÛÌfi ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ∂¶∞ª ª·ÁÓËÛ›·˜ ™∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ∂¶∞ª ª·ÁÓË-

Û›·˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ “ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ··ÈÙ‹ÛÔ˘Ì ·fi ÙȘ ËÁÂۛ˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÛÙÔ ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó, ˆ˜ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ „‹ÊÈÛ˘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·Î¤ÙÔ˘ Î·È fiÛˆÓ ÙÔ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó, ÙËÓ ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙË ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘˜ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÙË ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ȉÈfiÙËÙ· Î·È Ó· ·Ô¯ˆÚ›ÛÔ˘Ó ÔÚÈÛÙÈο ·fi ÙË μÔ˘Ï‹” .

∞ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

∑ËÙ‹Ì·Ù· ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ÂÈ‚›ˆÛ˘ ∞£∏¡∞, 23.

Ú›ÛÈÌ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ÂÈ‚›ˆÛ˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¢ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤Ó˜ ·fi ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ӷ ·ÈÛÈfi‰Ô͘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘˜ Ù· ÂfiÌÂÓ· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜. Δ· ·Ú·¿Óˆ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙË ÌÂϤÙË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ë Pricewaterhousecoopers (PwC) ÂȉÈο ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ¤Ú¢ӷ˜ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹Á·Á ÁÈ· ÙȘ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ (PwC Family Business Survey 2012), Ë ÔÔ›· ηχÙÂÈ 28 ¯ÒÚ˜. ∞fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 33 ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·fi ¤Ó· ¢ڇ Ê¿ÛÌ· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™Â ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›‰Ô, ¤Ó· ˘„ËÏfi ÔÛÔÛÙfi (65%) ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ù˘ PwC ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ Â›¯·Ó ·‡ÍËÛË ÛÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ. ŸÌˆ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÔ ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ. ªfiÏȘ ¤Ó· 33% ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ Â›¯Â ·‡ÍËÛË ˆÏ‹ÛˆÓ, ÂÓÒ Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· (61%) ›¯Â Ì›ˆÛË. ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Î·È Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÂÛˆÙÂÚÈο ÔÈ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (82%) ÔÛÔÛÙfi ‰Ú·Ì·ÙÈο ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔÓ Ì¤ÛÔ fiÚÔ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ‰ÈÂıÓÒ˜ (17%). ∞̤-

Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓ· Â›Ó·È ÙÔ ¯·ÌËÏfi ÂÚÈıÒÚÈÔ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜ (48% ∂ÏÏ¿‰·, 13% ‰ÈÂıÓÒ˜) Î·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ (39% ∂ÏÏ¿‰·, 14% ‰ÈÂıÓÒ˜). ™ÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·fi Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÚÒÙ˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ (76% ∂ÏÏ¿‰·, 54% ‰ÈÂıÓÒ˜) Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ (64% ∂ÏÏ¿‰·, 27% ‰ÈÂıÓÒ˜). ∂›Û˘, fiÏÔÈ ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜ ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰‹ÏˆÛ·Ó Ôχ ·Ó‹Û˘¯ÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÙ¿ıÂÈ· ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ (100%) Î·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ (84%). π‰È·›ÙÂÚ· ÂÈÎÚÈÙÈΤ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙÔ˘˜ (97% ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, 40% ‰ÈÂıÓÒ˜). ∂ÈϤÔÓ, ÙÔ 76% ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. Δ· ‚·ÛÈο

ı¤Ì·Ù· fiÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Â›Ó·È Ë Â˘ÎÔÏfiÙÂÚË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Î·ıÒ˜ Î·È Ë ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÊÔÚÔÏfiÁËÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ, Ù· ·ÚÈ· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È Ë Â˘ÂÏÈÍ›· Î·È Ë Ù·¯‡ÙËÙ· ÛÙË Ï‹„Ë ·ÔÊ¿ÛˆÓ, ÙÔ ¿ıÔ˜ Î·È Ë ‰¤ÛÌ¢ÛË, ÂÓÒ Ë ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Î·È ÔÈ ·Í›Â˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ôχ ÈÛ¯˘Ú¤˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÌË ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ¶·Ú’ fiϘ ÙȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜, ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ó· Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ˘˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ÔÛÔÛÙfi ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ ̤ÛÔ fiÚÔ (94% ∂ÏÏ¿‰·, 76% ‰ÈÂıÓÒ˜). ∂›Û˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ÂÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· ȉÈÔÎً٘ ı· ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ó ÙËÓ Âȯ›ÚËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÁÂÓÈ¿ Î·È ÌfiÓÔ ¤Ó· 9% ÛÎÔ‡ÂÈ Â›Ù ӷ ÙËÓ Ô˘Ï‹ÛÂÈ Â›Ù ӷ ‰È·ı¤ÛÂÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ. ¶·Ú¿ ÙÔ ·ÚÓËÙÈÎfi Îϛ̷ ηÈ

ÙȘ ·ÓÙ›ÍÔ˜ Û˘Óı‹Î˜, ÔÈ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ӷ ·ÈÛÈfi‰Ô͘ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ Ù· ÂfiÌÂÓ· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·. ΔÔ 64% ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó fiÙÈ ı· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÛÙ·ıÂÚ¿, ÙÔ 9% Ì ٷ¯‡Ù·ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜, ÙÔ 24% fiÙÈ ı· ‰ڷȈıÔ‡Ó Î·È ÌfiÏȘ ¤Ó· 3% fiÙÈ ı· Û˘ÚÚÈÎÓˆıÔ‡Ó. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ù˘ PwC, ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ 27% ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ‰ÈÂıÓÒ˜ Î·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·˘ÍËı› Û 39% ̤۷ ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·. ŒÓ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi (60%) ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÎÔÂ‡Ô˘Ó Ó· ÂÂÎÙ·ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ·fi ·˘Ù¤˜ ÙÔ 17% ÛÙË ƒˆÛ›·. ŒÓ· ÔÛÔÛÙfi 37% ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ (·fi ·˘Ù¤˜ ÙÔ 17% ÛÙË μÚ·˙ÈÏ›·), ηıÒ˜ Î·È ¤Ó· 30% ÛÙËÓ ∞Û›· (20% ÛÙËÓ ∫›Ó·), ÂÓÒ ÙÔ 27% ÛÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹.

∞fi Û‹ÌÂÚ·, ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Ó¤Ô ¢ÂÏÙ›Ô ΔÈÌÒÓ º·Ú̿ΈÓ

™Â ÙÚÈ‹ÌÂÚË ·ÂÚÁ›· ÔÈ Ê·Ú̷ηÔıËοÚÈÔÈ ∞£∏¡∞, 23.

Δƒπ∏ª∂ƒ∏ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·-

ÂÚÁ›·, ·fi ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, ΋ڢÍÂ Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ º·Ú̷ηÔıËηڛˆÓ, ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Ó¤Ô ¢ÂÏÙ›Ô ΔÈÌÒÓ º·Ú̿ΈÓ. ΔÔ Ó¤Ô ¢ÂÏÙ›Ô ΔÈÌÒÓ º·ÚÌ¿ÎˆÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú·Û΢·ÛÙ¤˜, Û˘Û΢·ÛÙ¤˜ Î·È ÂÈÛ·ÁˆÁ›˜ ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, ÁÈ· ÙȘ Ê·Ú̷ηÔı‹Î˜ Ë ÈÛ¯‡˜ ÙÔ˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, ÂÓÒ ÁÈ· Ù· ȉȈÙÈο Ê·Ú̷Λ· ·fi ÙËÓ 1Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. √È Ê·Ú̷ηÔıËοÚÈÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÙÔ˘˜ ‰Ôı› ‡ÏÔÁÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó Ù· ·Ôı¤Ì·Ù· ÙÔ˘˜, ·ÊÔ‡ Û ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó- ı· ¯¿ÛÔ˘Ó Û ̛· Ë̤ڷ ÙÔ 15% ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÙÔ˘˜. ∂ÈϤÔÓ, ·Ê‹ÓÔ˘Ó ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÚÔÛʇÁÔ˘Ó ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ·Î˘ÚˆıÔ‡Ó ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ÙÔ˘˜ ı›ÁÔ˘Ó Î·È Î·Ù·ÚÁÔ‡Ó, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó, ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘ Ê·ÚÌ¿ÎÔ˘.

™ˆÚ›· ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ Ï·ıÒÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ÓÔÌÔıÂÛ›· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔ ¢ÂÏÙ›Ô ΔÈÌÒÓ º·Ú̿ΈÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ º·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (™º∂∂), Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ‰ÈfiÚıˆÛË ÙÔ˘˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒ-

ÓÂÈ, Ë ‰È·‰Èηۛ· ·Ó·ÙÈÌÔÏfiÁËÛ˘ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÔÌ·Ï¿ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ Î·È Ó· ÂÍÔÌ·Ï˘Óı› Ô ÂÊԉȷÛÌfi˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ¶¿ÓÙˆ˜, Û‡Ìʈӷ Î·È Ì ÙÔÓ º·Ú̷΢ÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ∞ÙÙÈ΋˜, ‹‰Ë ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÏÏ›„ÂȘ Ê·Ú̿ΈÓ, ÔÈ

Ôԛ˜ “¤¯Ô˘Ó ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Î¿ı ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÚÂÎfiÚ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜” Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÓÙ·ıÔ‡Ó ÌÂÙ¿ Î·È ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ Ê·Ú̷ηÔıËÎÒÓ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ∂ıÓÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ º·Ú̿ΈÓ, Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ “ÔÈ Èı·Ó¤˜ ÂÏÏ›„ÂȘ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Â›Ó·È Û˘Á΢ÚȷΤ˜ Î·È ı· ÂÍÔÌ·Ï˘ÓıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ·, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û οı ·Ó¿ÏÔÁË Ù¤ÙÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË” . √È Ó¤Â˜ ÙÈ̤˜ -ÛËÌÂÈÒÓÂÈ- Â›Ó·È ÌÂÛÔÛÙ·ıÌÈο ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÈÛ¯‡Ô˘Û˜ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È Ì ÂÈʇϷÍË ·fi ÙȘ Ê·Ú̷΢ÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, ÔÈ Ôԛ˜ ·¤Ê˘Á·Ó Ó· ÙÈÌÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÚÔ˚fiÓÙ·, ηٿ ÙËÓ ÚÒÙË Ë̤ڷ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∂√º, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÙÔ ›‰ÈÔ Ó· Û˘Ì‚Â› Î·È ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ Ë̤Ú˜. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ∂√º, Â›Ó·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi Û ·ÏÏ·Á¤˜ ÙˆÓ ‰ÂÏÙ›ˆÓ ÙÈÌÒÓ, ·ÊÔ‡ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó ¿ÌÂÛË Â›ÙˆÛË ÛÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙË ¯ÔÓ‰ÚÈ΋ Î·È ÏÈ·ÓÈ΋ ÒÏËÛË.

∞ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘ ¢∏ª∞ƒ ÛÙÔÓ ∂ÌÔÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ μfiÏÔ˘ ∞¡Δπ¶ƒ√™ø¶∂π∞ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙÔ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¶¿ÚÈ ªÔ˘ÙÛÈÓ¿ Î·È ÙÔ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ¡.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ ¶·ÓÙÂÏ‹ ª·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓË ÂÈÛΤÊıËΠÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 22 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÔÓ ∂ÌÔÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ μfiÏÔ˘ Î·È ¡. πˆÓ›·˜ Î·È Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ΔÛ¤ÏÈÔ, ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ª·Á·ÏÈfi Î·È ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ ¡¿ÛÈÔ. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó Ù· ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Ì·ÛÙ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙÔ˘˜ Î·È ·Ú¤‰ˆÛ·Ó ÂÈÛÙÔÏ‹ Ì ÙȘ ı¤ÛÂȘ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi, ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÙËÓ ¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ·ÚÂÌÔÚ›Ô˘, ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ΢ÚȷοÙÈ΢ ·ÚÁ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. √ Î. ¶¿ÚȘ ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. °È· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ·ÚÂÌÔÚ›Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ηٷı¤ÛÂÈ Ì·˙› Î·È Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ, ÂÏ›˙ÂÈ fiÙÈ ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ·Ú¯›˙ÂÈ Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙÔ˘ ÓfiÌÈÌÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ·ÚÂÌÔÚ›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô, ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹, ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ Î·È ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ·ÓıÚÒˆÓ.

√ ¶. ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ÁÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ √ μ√À§∂ÀΔ∏™ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜

¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ Û ÂÚÒÙËÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜ ¤ıÈÍ ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Î·È ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ÈÁ·›Ô˘. ∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜, Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ı¤Ì· Ù˘ ÚfiÛÏ˄˘ ηıËÁËÙÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜, ÒÛÙ ӷ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÌË ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È Î·ıÒ˜ ηχÙÔ˘Ó ı¤ÛÂȘ ¿ÁÈˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ. ∂›Û˘, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË Û›ÙÈÛË ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ÊÔÈÙËÙÈΤ˜ ÂÛٛ˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜, ηıÒ˜ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ηχÙÔÓÙ·È ·fi ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜.

√È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ π∫∞ ÛÂ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË ÛÙË §¿ÚÈÛ· ∏ ¢π√π∫∏™∏ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ π.∫.∞. ª·ÁÓËÛ›·˜ ηÏ› Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ ·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÈÙÚÔ¤˜ ÂÈÚ‹Ó˘ Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞Δ∞ §¿ÚÈÛ·˜, ÁÈ· Ó· ηٷ‰ÈοÛÔ˘Ó Ì·˙Èο “ÙÔ Ó¤Ô ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈÎfi fiÏÂÌÔ Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ∏¶∞, ÙÔ ¡∞Δ√, Ë ∂∂ Î·È ÔÈ Û‡ÌÌ·¯Ô› ÙÔ˘˜ ηٿ Ù˘ ™˘Ú›·˜ Î·È ÙÔ˘ πÚ¿Ó” . √È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó “Ó· ÌË ÌÂÙ·ÙÚ·› Ë ∂ÏÏ¿‰· Û ÔÚÌËÙ‹ÚÈÔ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ™˘Ú›·˜ Î·È ÙÔ˘ πÚ¿Ó, Ó· ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙË ‚¿ÛË Ù˘ ™Ô‡‰·˜, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ¿ÏϘ ‚¿ÛÂȘ, fiˆ˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ· ÙÔ CAOC-7, ∂˘ÚˆÛÙÚ·ÙËÁ›Ô, Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó Ù· ™ÙÚ·ÙËÁ›· ÙÔ˘ ¡∞Δ√ Î·È Ù˘ ∂∂ ÛÙË §¿ÚÈÛ· Î·È Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·, Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ¤ÓÛÙÔÏÔÈ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ·ÔÛÙÔϤ˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi” . Δ· ψÊÔÚ›· ÁÈ· ÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 17.00 ·fi ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘.


34

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 24 √∫Δøμƒπ√À 2012

™ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ÓÙÈÌ¤ÈÙ ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÚÔ‰ÚÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ

¡›ÎË √Ì¿Ì· ¤Ó·ÓÙÈ ƒfiÌÓÂ˚ ¡. À√ƒ∫∏, 23.

ÈÎËÙ‹˜ ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ Ô ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÎÚ›ÛÈÌÔ debate ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ªÈÙ ƒfiÌÓÂ˚. ∏ ıÂÌ·ÙÈ΋ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ·ÊÔÚÔ‡Û ÛÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ∏¶∞, ¤Ó· ı¤Ì· Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ·‰‡Ó·ÙÔ ¯·ÚÙ› ÙÔ˘ ÚÂÔ˘ÌÏÈοÓÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχıËÎÂ Ô √Ì¿Ì·. ∞ÌÂÚÈηÓÈο ªª∂ Î·È ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ¤Î·Ó·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· Ó›ÎË ÙÔ˘ √Ì¿Ì· - ¤ÛÙˆ ÛÙ· ÛËÌ›· - ÂÓÒ ÂӉȷʤÚÔÓ Â›¯Â Ë ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ Fox News Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ƒÂÔ˘ÌÏÈοÓÔ˘˜: ª›ÏËÛ ÁÈ· ÈÛÔ·Ï›·.

¡

™Â Ì›· ÚÒÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ CBS News, Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: √Ì¿Ì· 53%, ƒfiÌÓÂ˚ 23%, ÈÛÔ·Ï›· 24%. ∫ÏÂȉ› ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ √Ì¿Ì· ‹Ù·Ó Ë ÊÚ¿ÛË: “ªÂÙ¿ ·fi ‰ÂηÂٛ˜ ÔϤ̈Ó, ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ·ÓÔÈÎÔ‰fiÌËÛË Ù˘ ‰È΋˜ Ì·˜ ¯ÒÚ·˜” √ ƒfiÌÓÂ˚ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÂÎ Ó¤Ô˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· Ó· ηÙËÁÔÚ‹ÛÂÈ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙˆÓ ∏¶∞: “∏ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÛΛ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÌÔÓÔ¿ÙÈ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” √ √Ì¿Ì·, η٤ÏËÍ ÛÙËÓ ·ÎÚÔÙÂχÙÈ· ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘, ϤÁÔÓÙ·˜: “£· ÂÚÁ¿˙ÔÌ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÁÈ· Ó· ‰È·Ûʷϛۈ fiÙÈ ÔÈ ∏¶∞ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÙÔ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ ¤ıÓÔ˜ Ù˘ °Ë˜” √ ƒfiÌÓÂ˚ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “ÛÎÔfi˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ‚‚·Èˆıԇ̠fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÓ ÂÈÚ‹ÓË. £¤ÏÔ˘Ì ¤Ó· ÂÈÚËÓÈÎfi Ï·Ó‹ÙË, ı¤ÏÔ˘Ì ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˙Ô˘Ó ÂÈÚËÓÈο Î·È Ó· ͤÚÔ˘Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ¤Ó· Ï·ÌÚfi Î·È ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎfi ̤ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÔϤÌÔ˘˜. √ ·‚Ô˜ Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘, ¤ÂÛ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜. ¢ÂÓ ˙ËÙ‹Û·Ì οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÙÈÌ‹ Ì·˜. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ›̷ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘, Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ÈÛ¯˘ÚÔ›. ∫·È Ë ·Ú¯‹ ÁÈ· ·˘Ùfi Â›Ó·È ÌÈ· ÈÛ¯˘Ú‹ ÂÁ¯ÒÚÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚË” ™Ù· ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ debate ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ƒfiÌÓÂ˚ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ı¤Ì·, ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, Ô˘ ıˆÚ› fiÙÈ Â›Ó·È ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÔ˘ ÛËÌÂ›Ô Î·È Ë ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ fiÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÎÂ-

ÓÙÚÒÛÂÈ Ù· ˘Ú¿ ÙÔ˘ ηٿ ÙÔ˘ √Ì¿Ì·. ª›· ·fi ÙȘ ‰˘Ó·Ù¤˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÙÔ˘ √Ì¿Ì· ‹Ù·Ó fiÙ·Ó Ô ƒfiÌÓÂ˚ ÙÔÓ Î·ÙËÁfiÚËÛ ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ÂÍÔÏÈÛÌÒÓ, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ÏÈÁfiÙÂÚ· ÏÔ›· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ÔÏÂÌÈÎfi Ó·˘ÙÈÎfi. “ªÈÏ‹Û·Ù ÁÈ· ÙÔ ¶ÔÏÂÌÈÎfi ¡·˘ÙÈÎfi Î·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ÏÈÁfiÙÂÚ· ÏÔ›· ·fi fi,ÙÈ Â›¯·Ì ÙÔ 1916. Œ¯Ô˘Ì Â›Û˘ ÏÈÁfiÙÂÚ· ¿ÏÔÁ· Î·È ÍÈÊÔÏfiÁ¯Â˜. Œ¯Ô˘Ì ·˘Ù¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ·ÂÚÔÏ·ÓÔÊfiÚ·. Œ¯Ô˘Ì ·˘Ù¿ Ù· ÏÔ›· Ô˘ ËÁ·›ÓÔ˘Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ÓÂÚfi, Ù· ˘ÚËÓÈο ˘Ô‚Ú‡¯È·” ·¿ÓÙËÛ Ì ÛΈÙÈÎfi ÙÚfiÔ Ô √Ì¿Ì·.

√È ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ ™ÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ πÚ¿Ó, Ô √Ì¿Ì· › fiÙÈ “¤Ó· ˘ÚËÓÈÎfi πÚ¿Ó ·ÔÙÂÏ› ·ÂÈÏ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ì·˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï”

√ ƒfiÌÓÂ˚ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ “›̷ÛÙ 4 ¯ÚfiÓÈ· ÈÔ ÎÔÓÙ¿ Û ¤Ó· ˘ÚËÓÈÎfi πÚ¿Ó. ¢ÂÓ ı· ¤ÚÂ ӷ ¯¿ÛÔ˘Ì ·˘Ù¿ Ù· 4 ¯ÚfiÓÈ·” √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∏¶∞ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ Î˘ÚÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈ‚ÏËı› ÛÙÔ πÚ¿Ó ¤¯Ô˘Ó ·Ú·Ï‡ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √ ƒfiÌÓÂ˚ ··ÓÙ¿ fiÙÈ ÔÈ Î˘ÚÒÛÂȘ ›¯·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ˆÛÙfiÛÔ -˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ- ¤ÚÂ ӷ ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó ÓˆÚ›ÙÂÚ·. ¶ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë ¤Û¯·ÙË Ï‡ÛË Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ˘fi„ÈÓ ÌfiÓÔ Â¿Ó fiϘ ÔÈ ¿ÏϘ χÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÓÙÏËı›. √ √Ì¿Ì· ·¿ÓÙËÛÂ: À¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÂÛÙÂ Û·Ó Ó· ›¯·Ù ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ fi,ÙÈ Î¿Ó·ÌÂ Î·È ÂÌ›˜. √ ›‰ÈÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ù· fiÛ· ‰ËÌÔÛȇÙËÎ·Ó ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÌÈ· ÂÈΛÌÂÓË Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ ∏¶∞ Î·È πÚ¿Ó, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ˘ÚËÓÈÎfi Úfi-

ÁÚ·ÌÌ· Ù˘ Δ¯ÂÚ¿Ó˘, Â›Ó·È “·Ó·ÏËı‹” ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈ ÙÔ πÚ¿Ó ÁÈ· ÙÔ πÛÚ·‹Ï Â›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙ· Î·È ·ˇı˘Ó ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ÚÔ˜ ÙËÓ Δ¯ÂÚ¿ÓË: ªÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·Îfi„Ô˘Ó ÙÔ ˘ÚËÓÈÎfi ÙÔ˘˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‹ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ¤Ó·Ó Âӈ̤ÓÔ ÎfiÛÌÔ. “∞Ó ÙÔ πÛÚ·‹Ï ‰Â¯ı› Â›ıÂÛË, ÔÈ ∏¶∞ ı· ÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙÔ Ï¿È ÙÔ˘” ÙfiÓÈÛ Â›Û˘ Ô √Ì¿Ì·, Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ πÛÚ·‹Ï Â›Ó·È Ô ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ˜ Û‡ÌÌ·¯Ô˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. √ ƒfiÌÓÂ˚ ηÙËÁfiÚËÛ ÙÔÓ √Ì¿Ì· fiÙÈ fiÙ·Ó ÂÈÛΤÊıËΠÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ª¤Û˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜, ‰ÂÓ ÌÂÙ¤‚Ë ÛÙÔ πÛÚ·‹Ï, ÙÔÓ ÈÔ ÎÔÓÙÈÓfi Û‡ÌÌ·¯Ô ÙˆÓ ∏¶∞. √ √Ì¿Ì· ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ fiÙ·Ó Â›¯Â ¿ÂÈ ÛÙÔ πÛÚ·‹Ï ˆ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ¿ÚÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ ‰ˆÚËÙ¤˜, Ô‡ÙÂ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Û οÔÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù·- Ì›· Û·Ê‹ ·È¯Ì‹ ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÚÂÔ˘ÌÏÈοÓÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ¿Ó‰Ú˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·fi ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó. √È ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë „·Ï›‰· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛÂÈ. ∏ ‰ËÌÔÛÎfiËÛË ÙˆÓ Reuters/ Ipsos ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ƒfiÌÓÂ˚ Î·È √Ì¿Ì· ÈÛÔ„ËÊÔ‡Ó ÛÙÔ 46%. ™ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ô ƒfiÌÓÂ˚ ˘ÔÏÂÈfiÙ·Ó Ì›· ÌÔÓ¿‰· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘.

∂Í·ÂÙ‹˜ Ê˘Ï¿ÎÈÛË Û ÁˆÏfiÁÔ˘˜ ·fi ÈÙ·ÏÈÎfi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ™Â ÌÈ· ˘fiıÂÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÚÔηϤÛÂÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, Ë ÔÔ›· ·ÓËÛ˘¯Â› fiÙÈ Ë ÂÈÛÙ‹ÌË ¤¯ÂÈ Î·ı›ÛÂÈ ÛÙÔ Â‰ÒÏÈÔ, ÈÙ·ÏÈÎfi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Î·Ù·‰›Î·Û Û ÂÍ·ÂÙ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛË ¤ÍÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Î·È ¤Ó·Ó ÚÒËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô, Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi fiÙÈ ·¤Ù˘¯·Ó Ó· ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi ÁÈ· ÙÔ ÊÔÓÈÎfi ÛÂÈÛÌfi ÛÙË §’ ÕÎÔ˘ÈÏ· ÙÔ 2009. √È Î·Ù‹ÁÔÚÔÈ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó fiÙÈ ÔÈ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ Â›Ó·È ¤ÓÔ¯ÔÈ ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›·˜ ÂÂȉ‹ ›¯·Ó ÂΉÒÛÂÈ ÌÈ· ηıËÛ˘¯·ÛÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ÚÔÛÂÈÛÌÒÓ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ë ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÈÛÙ‹ÌË Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ÚԂϤÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ˘˜ ÛÂÈÛÌÔ‡˜. ΔÔ ›‰ÈÔ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó·Ó Î·È ÔÈ 5.000 ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ›¯·Ó ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ·ÓÔȯً ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ πÙ·Ïfi Úfi‰ÚÔ Δ˙fiÚÙ˙ÈÔ ¡·ÔÏÈÙ¿ÓÔ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÈÙ·ÏÈο ̤۷,

ÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ §’ÕÎÔ˘ÈÏ· ·ÔÊ¿ÓıËΠÙË ¢Â˘Ù¤Ú· fiÙÈ ÔÈ ÂÙ¿ Â›Ó·È ¤ÓÔ¯ÔÈ ÂÂȉ‹ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó “·Ó·ÎÚȂ›˜, ÂÏÏÈ›˜ Î·È ·ÓÙÈÊ·ÙÈΤ˜” ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ‰ÔÓ‹ÛˆÓ. ø˜ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ η٤ıÂÛ ¤Ó·˜ οÙÔÈÎÔ˜ Ù˘ §’ÕÎÔ˘ÈÏ· Ô ÔÔ›Ô˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ ı· ›¯·Ó ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙËÓ fiÏË ·Ó ‰ÂÓ Â›¯·Ó ·ÎÔ‡ÛÂÈ

ÙËÓ Î·ıËÛ˘¯·ÛÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶Úfi‚ÏÂ„Ë Î·È ÙËÓ ¶ÚfiÏË„Ë ªÂ›˙ÔÓˆÓ ∫ÈÓ‰‡ÓˆÓ, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û·Ê¤˜ ·Ó ÔÈ ÂÙ¿ ı· ·Û΋ÛÔ˘Ó ¤ÊÂÛË.

¶·Ú·›ÙËÛË πÙ·ÏÔ‡ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘ ¶·Ú·ÈÙ‹ıËΠÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘

Δ·¯. ¢/ÓÛË: •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ 1 Δ.∫.: 38333 Δ.£.: 311 ¶ÏËÚÔÊ.: ∑·¯·Ú›·˜ ÿÓÔ˜ ΔËÏ.: 24210-26271 - 39163 Fax: 24210 - 39162 E-mail: dasavol@thessalia.gov.gr μfiÏÔ˜ 18-10-2012 ∞ÚÈıÌ. ¶ÚˆÙ. 5728/215597

∞¡∞∫√π¡ø™∏ (Ù·˘Ù¿ÚÈıÌ˘ ¶Ú¿Í˘ ÷ڷÎÙËÚÈÛÌÔ‡) √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ∫ÔÓ‰‡ÏË, ηÙÔ›ÎÔ˘ ∫Ú‹Ù˘ 63, Δ.∫. 54646 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÂΉfiıËÎÂ Ë Ì ·ÚÈıÌ. 5728/215597/18-10-2012 Ù·˘Ù¿ÚÈıÌË Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 14 ÙÔ˘ ¡. 998/79, ÁÈ· ¤ÎÙ·ÛË Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 839,00 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË “∫Ô˘ÙÛÔÚÔ‰¤Èη-∫¿Ï·ÌÔ˜” , ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ·Ú·¿Óˆ ¤ÎÙ·ÛË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÌË ‰·ÛÈ΋ Ù˘ ·Ú·ÁÚ. 6· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ÙÔ˘ ¡. 998/79 fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ, ÌË ˘·ÁfiÌÂÓË ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ¢·ÛÈ΋˜ ¡ÔÌÔıÂÛ›·˜. ∏ Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ı· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Â› ¤Ó· Ì‹Ó· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÁÓÒÛË Î·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Ù˘¯fiÓ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ÂÓÙfi˜ ‰‡Ô (2) ÌËÓÒÓ ·fi ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘. √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ¡Ù›ÙÔÚ·˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¢Ú. ¢·ÛÔÏfiÁÔ˜

∞¡∞°¡øƒπ™∏ ™øª∞Δ∂π√À ¶∂ƒπ§∏æ∏ ∫∞Δ∞™Δ∞Δπ∫√À ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ˘’ ·ÚÈıÌ. 508/2012 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ªÔÓÔÌÂÏÔ‡˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È ÛˆÌ·Ù›Ô, Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “Δ√Àƒπ™Δπ∫√™ - ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√™ ™À§§√°√™ Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞™” , Ì ¤‰Ú· ÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î·È ÛÎÔÔ‡˜ ÙËÓ ÂÓÈ·›· Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ¯¿Ú·ÍË, ¤Ú¢ӷ, ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ÚÔ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Î.Ï. Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘, fiˆ˜ ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘. μfiÏÔ˜ 23/10/2012 √ ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈÔ˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ∫·Ï·Ê¿Ù˘ ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜

™Ù‹ıÔ˜ ÌÂ ÛÙ‹ıÔ˜

ªÂ ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi fiÙÈ ‰ÂÓ Úfi‚Ï„·Ó ÙÔ ÛÂÈÛÌfi Ù˘ §’ ÕÎÔ˘ÈÏ· ƒøª∏, 23.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ∫∞π ∞°ƒ. À¶√£∂™∂ø¡ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

ΔÚ›Ù˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ “∂ÈÙÚÔ‹˜ ªÂÁ¿ÏˆÓ ∫ÈÓ‰‡ÓˆÓ” Ù˘ πÙ·Ï›·˜, §Ô˘ÙÛÈ¿ÓÔ ª·˚¿ÓÈ, Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ÕÎÔ˘ÈÏ· ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·‰›Î·Û ÙÔÓ ÚÔοÙÔ¯fi ÙÔ˘ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ̤ÏË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ·˘Ù‹˜ Û ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ· οıÂÈÚ͢. “¢ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÒ Ó· ÂÚÁ·ÛÙÒ Ì ËÚÂÌ›· Î·È Á·Ï‹ÓË” , ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ Ansa Ô ª·˚¿ÓÈ. ªÂÙ¿ ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú·ÈÙËıÔ‡Ó, Â›Û˘, Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Î·È Ô Â›ÙÈÌÔ˜ Úfi‰Úfi˜ Ù˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ΛÓËÛË ¤ÌÌÂÛ˘ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÙ¿ ÁˆÏfiÁÔ˘˜ Î·È ÛÂÈÛÌÔÏfiÁÔ˘˜, ÚÒËÓ Ì¤ÏË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù·‰ÈοÛıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ‰ÈηÛÙ‹ Ù˘ ª¿ÚÎÔ ª›ÏÈ.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ∫∞π ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ™∫√¶∂§√À ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: X·Ù˙ËȈ¿ÓÓÔ˘ ™Ù. ΔËϤʈÓÔ: 24240-22202 Fax: 24240-23992 T·¯. ¢/ÓÛË: ™ÎfiÂÏÔ˜ Δ·¯. ∫Ò‰.: 37003 ∏ÏÂÎ. ¢/ÓÛË: dasaskop@apdthest.gov.gr ™ÎfiÂÏÔ˜ 14-9-2012 ∞ÚÈı. ¶ÚˆÙ. 514/88082 (Ù·˘Ù¿ÚÈıÌË Ì ÙËÓ Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡)

∞¡∞∫√π¡ø™∏ √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÛË ÙÔ˘ ™∫§∞μ√À πø∞¡¡∏ ÙÔ˘ ¶∞¡. ÂΉfiıËÎÂ Ë Ì ·ÚÈıÌfi 514/88082/14-9-2012 Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 14 ÙÔ˘ ¡. 998/79, ÁÈ· ¤ÎÙ·ÛË ÂÌ‚·‰Ô‡ 16.518,00 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË “Δƒ∞ÃÀ§π” Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ·ÓˆÙ¤Úˆ ¤ÎÙ·ÛË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÌË ‰·ÛÈ΋ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ·Ú. 6· ÙÔ˘ ¡. 998/79, ÌË ˘·ÁfiÌÂÓË ÛÙȘ ÚÔÛٷ٢ÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·˘ÙÔ‡. ∏ Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ı· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Â› ¤Ó· Ì‹Ó· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ∫·Ù¿ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·È ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ, ·ÓÙfi˜ ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÓÓÔÌÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ‹ ÓÔÌÈÎÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘, ÂÓÙfi˜ ‰‡Ô ÌËÓÒÓ ·fi Ù˘ ÎÔÈÓÔÔÈ‹Ûˆ˜ ‹ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ‰ËÌÔÛȇۈ˜ ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜. √ ¢∞™∞ƒÃ∏™ ™∫√¶∂§√À ¶∞¶∞°π∞¡¡∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ¢·ÛÔÏfiÁÔ˜ Ì ‚·ıÌfi μ’


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 24 √∫Δøμƒπ√À 2012

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì. ¶·ÙÚfiÎÏÔ˘ 3, ÂÚÈÔ¯‹ ÃÈÏÈ·‰Ô‡, Ì ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ·˘Ï‹. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-84984 Î·È 6976-633544. (055) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‰˘¿ÚÈ Ê¿ÙÛ· ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ù˘ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ (28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘-ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜) 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ï‹Úˆ˜ ÂÈψ̤ÓÔ Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È ·ÈÚ-ÎÔÓÙ›ÛÈÔÓ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6936-587693 Î·È 2421038427. (116)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μ√§√™ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 58 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ÚÔÛfi„ˆ˜, Ì ‚ÂÚ¿ÓÙ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÚÂȘ Ì·ÏÎÔÓfiÔÚÙ˜, A/C, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 6, ÙÈÌ‹ 350 ∂. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-76900, 6976-292001. (848)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ¯ÒÚÔ˜ ·Ôı‹Î˘ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¯Ú‹ÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘, 350 Ù.Ì. Î·È ·Ù¿ÚÈ 150 Ù.Ì. ηıÒ˜ Î·È ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÁÈ· ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛË ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ. ΔÈÌ‹ ·fi 200 ∂. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6983776204. (169)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ηٿÛÙËÌ· 300 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ, 300 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, 370 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ ÛÙËÓ Ô‰fi °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘ 46 ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ¿ÚÎÔ. ¢È·ı¤ÙÂÈ ·Û·ÓÛ¤Ú Î·È „‡ÍË/ı¤ÚÌ·ÓÛË. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6942-667270. (859)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 120 Ù.Ì. Ì 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, WC, Ì¿ÓÈÔ, ÎÔ˘˙›Ó·, ηıÈÛÙÈÎfi - Û·ÏfiÓÈ ÛÙȘ ¡¤Â˜ ¶·Á·Û¤˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6977 - 895959. (847)

∂¡√π∫π∞™∂π™ ·) μfiÏÔ˜ ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÙÂÛ/ÚÈ 3 À/¢, 5Ô˜, ·/ı Ê/·, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ 400 ∂Àƒø. ‚) ΔÚÈ¿ÚÈ 10ÂÙ›·˜, Ù˙¿ÎÈ, ·/ı Ê/· 330 ∂Àƒø, ÙÚÈ¿ÚÈ 10ÂÙ›·˜ 3Ô˜, ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË 250 ∂Àƒø. Á) ¢˘¿ÚÈ 10ÂÙ›·˜, ™˘Ú›‰Ë 280 ∂Àƒø. ‰) °Î·ÚÛÔÓȤڷ ۯ‰fiÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· 130 ∂Àƒø. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-26032 6977-615627, 6974-518019 www.euroktima.com (256)

¶ø§OYNTAI ¶ƒ∞°ª∞Δπ∫∞ ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔÓ ÕË °È¿ÓÓË ¶ËÏ›Ô˘. ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 45-55 Ù.Ì. Ì ·¤Ú·ÓÙË ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, Ù˙¿ÎÈ, ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, 40Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6932-488400 Î·È 6974-660520. (732) μ√§√™. ΔÚÈ¿ÚÈ ˆÏÂ›Ù·È 86 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, 5ÂÙ›·˜, ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ. ™ÙËÓ Ô‰fi π. ∫·ÚÙ¿ÏË 76. π‰ÈÒÙ˘. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6937-296520. (248)

§√°ø À°∂π∞™

¶ø§∂πΔ∞π ·ÏÈ¿ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 81 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 171 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¡. ¢¤ÏÙ· ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ΔÈÌ‹ Û˘˙ËÙ‹ÛÈÌË. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 2421078595 Î·È 6976-158678. (117)

¶§∞Δ∞¡π¢π∞ ¶ø§∂πΔ∞π ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 220 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ¿Ú· ÔÏÏ¿ ¤ÍÙÚ·. Δπª∏ ∂À∫∞πƒπ∞™ ÌfiÓÔ 580.000 ∂. ΔËÏ. 6936-747540. (166)

¶ø§∂πΔ∞π Û¿ÓÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 635 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, ·ÓÔȯÙfi ÛÙË ı¤· Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ηÙÔÈΛ· ‹ 2 ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744, 6972 318618 www.kapaikia.gr (833)

¶ø§∂πΔ∞π ÔÈÎfiÂ‰Ô 208 Ù.Ì. Ì ÚfiÛÔ„Ë 16,65 ̤ÙÚ· Î·È ™.¢. 2,1 Û ‹Û˘¯Ô Î·È ·ÓÔȯÙfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ √͢ÁfiÓÔ˘, ‰›Ï· Û ¿ÚÎÔ, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ηÙÔÈΛ· Î·È ¿‰ÂÈ· Û ÈÛ¯‡. √ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ‰¤¯ÂÙ·È Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ Ì ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ›Û˘ ·Í›·˜. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744, 6972 318618 www.kapaikia.gr (835)

¶ø§∂πΔ∞π ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ·ÏÈ¿ - ‰ÈÒÚÔÊË 200 Ù.Ì. Â› Ù˘ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Û 170 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÚ›Ô˘, ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 290.000 ∂. ΔËÏ. 6936-747540. (165)

¶ø§∂πΔ∞π ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 80Ù.Ì. Û 435Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, Ì ¿ÚÎÈÓ. ΔÂÏÈ΋ ÙÈÌ‹ 100.000 ∂Àƒø. ªÂÛÈÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô “π∞™ø¡” ª·Î·ÚÒÓ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›· ∫·Ó¿ÚË 8, ÙËÏ. 24210 22824 ÎÈÓ. 6973-585390 www.iasonmesitiko.gr (845)

¶ø§√À¡Δ∞π ÛÙËÓ ˆÚ·›· ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ μfiÏÔ˘: 1) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, 2) ŒÓ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ™ÙÔ ªÂÙfi¯È ˆÏÔ‡ÓÙ·È 3 ÔÈÎfi‰·: 1) 1/5 ÛÙÚ¤ÌÌ· ̤۷ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi, 2) ó ÛÙÚ¤ÌÌ· Ì ԛÎËÌ·, 3) ™ÙÔ ÃfiÚÙÔ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ 1 ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ Ì 120 ‰¤ÓÙÚ· Ì ·ÏÈfi Ô›ÎËÌ· 8 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÛÙËÓ ¶·Á·ÓÈ¿ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÂÏȤ˜ 1 ÛÙÚ¤ÌÌ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 2423054282 Î·È 24230-54011. (164)

∞§À∫∂™ ∂À∫∞πƒπ∞ ¶ø§∂πΔ∞π ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 101 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, Ù˙¿ÎÈ, ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÔÏÏ¿ ¤ÍÙÚ·, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ. Δπª∏ ∂À∫∞πƒπ∞™ ÌfiÓÔ 175.000 ∂. ΔËÏ. 6936-747540. (167)

¶ø§∂πΔ∞π ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ¿ÚÈÛÙÔ˘ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÙÚÈ¿ÚÈ 82 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¢ڇ¯ˆÚÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi-Û·ÏfiÓÈ, ÌÂÁ¿ÏË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó·, 2 ˘/‰ Ì ͇ÏÈÓ· ·ÙÒÌ·Ù·, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ¿ÓÂÙ· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ‰‡Ô ÂÈÛfi‰Ô˘˜ Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744, 6972 318618 www.kapaikia.gr (832)

¶ø§∂πΔ∞π ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÏÏÈı¤·˜ ¡. πˆÓ›·˜ ÓÂfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 183 Ù.Ì. Û ÙÚ›· Â›‰·, Ì ı¤· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ÙËÓ fiÏË ¤ˆ˜ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘, Û·ÏfiÓÈ-ηıÈÛÙÈÎfi Ì Ù˙¿ÎÈ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó·, 4 ˘/‰, 3 Ì¿ÓÈ·, ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744, 6972 318618 www.kapaikia.gr (831)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. (24210) 28995-34067 ∫π¡. 6944-523583 divanisrealestate@gmail.com www.divanisestate.gr ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÿÓÈ· ÔÈΛ· 75ÙÌ. Û 271ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢4 2. ªËÏȤ˜ ÔÈΛ· 183ÙÌ. Û 830ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π28 3. ª¿Ú·ıÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 480ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £19 4. ªËÏȤ˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÔÈΛ· 63ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 136ÙÌ. ƒ22 5. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 128ÙÌ. Û 155ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ∞18 6. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 7. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ.Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏20 8. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫90 9. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 10. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 11. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ÔÈΛ· ‰›·ÙË 137ÙÌ. Û 423ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô μ12 12. ¡. πˆÓ›· 100ÙÌ. + 100ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 208ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ ∞81 13. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ. Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ4 14. §Â¯ÒÓÈ· ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 78ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û 762ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª1 15. °·ÏÏ›·˜ ËÌÈÙÂϤ˜ 173ÙÌ. Û 147ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ 67 16. ΔÛ·Áηڿ‰· 5 ηÈÓÔ‡ÚȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 75ÙÌ. ¤ˆ˜ 220ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô μ76 17. ™ÎfiÂÏÔ˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· 5 ηÙÔÈÎÈÒÓ 150ÙÌ. Ë Î¿ı ÌÈ· Ì ·ÙÔÌÈ΋ ÈÛ›Ó· Û 4.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ø20 18. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 65ÙÌ. Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ °3

¶ø§∂πΔ∞π ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ ͯˆÚÈÛÙ‹ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Û ¤ÎÙ·ÛË 4.895 Ù.Ì., Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÚfiÛˆÔ 59 ̤ÙÚˆÓ Û ·ÛÊ·Ïو̤ÓË ·ÁÚÔÙÈ΋ Ô‰fi. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744, 6972 318618 www.kapaikia.gr (834)

(841)

19. ¡. πˆÓ›· ÔÈΛ· ÁˆÓȷ΋ 50ÙÌ. Û 97ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏8 20. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 200ÙÌ.ÔÈΛ· ÛÂ150ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô + 100ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ + 200ÙÌ. ·¤Ú·˜ ∏10 21. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∑¿¯Ô˘) 90ÙÌ. Â¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ £3 22. ¡. πˆÓ›· 50ÙÌ. Û 150ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞11 23. ¡. πˆÓ›· ÔÈΛ· 104ÙÌ. Û 170ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢25 24. ™Ù·ı¿ ÔÈΛ· ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË 100ÙÌ. Û 164ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑42 25. ∫·Ù‹Ú·Á·˜ ÔÈΛ· 165ÙÌ. Û 1.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∑25 26. º˘ÙfiÎÔ 75ÙÌ. Û 4.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑26 27. ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘ ÔÈΛ· 102ÙÌ. Û 220ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô 60Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· º4 28. §Â¯ÒÓÈ· Ô 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 86ÙÌ. Û 505ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· º5 29. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 106ÙÌ. Û 2.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∫4 30. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135ÙÌ. Û 2.500ÙÌ. ÔÈÎ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ª5 31. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 314ÙÌ. Û 530ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏25 32. ª¿Ú·ıÔ˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ËÌÈÙÂÏ‹˜ 120ÙÌ. Û 1.330ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∂19 33. ª¿Ú·ıÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ. Û 400ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· μ43 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. ¡. πˆÓ›· ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 7 ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ∫26 2. ¡. πˆÓ›· 74ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞86 3. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ5 4. ΔÔ¿ÏË 77ÙÌ. ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∞83 5. ¡. πˆÓ›· 52ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ ∞7 6. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 198ÙÌ., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·Ôı‹ÎË ∞9 7. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 70ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 8. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 156ÙÌ. 2Ô˘ Î·È 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 9. ¡. πˆÓ›· 97ÙÌ., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢22 10. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. ∞4 11. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 60ÙÌ. Â·Á. ÛÙ¤ÁË 1Ô˘ ÔÚ. ∑12 12. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 112ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ (ÎÂÓÙÚÈÎfi) ∞5 13. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 97ÙÌ. 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È Ù˙·ÎÔ‡˙È ∞5 14. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 103ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂45 15. £Ô˘Îȉ›‰Ô˘ ÁηÚÛÔÓȤڷ 27ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Δ1 16. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ ÁηÚÛÔÓȤڷ 33ÙÌ. º2 17. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 100ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ44 18. ∫Ú›ÙÛÎË 75ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Áηڿ˙ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢12 19. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 58ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ∏11 20. ∫ÔÚ·‹ ÁηÚÛÔÓȤڷ 27ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑17 21. ∞ÏÌ˘Úfi˜ 66ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢26 22. 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ 120ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ 3ÏÔηÙÔÈΛ·˜ ÁˆÓȷ΋ ∏64 23. ∞¯ÈÏϤˆ˜ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Δ2 24. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 63ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫4 25. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 92ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· º11 26. ™˘Ú›‰Ë 96ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ 7 ÂÙÒÓ ∂16 27. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 105ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢71 28. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 49ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °21 29. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 2ÌÈÛ¿ÚÈ 67ÙÌ. 4Ô˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∏66 30. μÏ·¯¿‚· 2¿ÚÈ 52ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢31 31. μÏ·¯¿‚· 3¿ÚÈ 73ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜ ¢31 32. μÏ·¯¿‚· 3¿ÚÈ 73ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ÚÔÛfi„ˆ˜ ¢31 33. ¡. πˆÓ›· 40ÙÌ., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑27 34. ∑·ÏfiÁÏÔ˘ 2¿ÚÈ 54ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 7 ÂÙÒÓ ∏67 √ÈÎfi‰·: 1. §·Ú›Û˘ ÌÂÛ·›Ô 4.400ÙÌ. ∞20 2. ¶·Ï·È¿ (¶·Á·ÛÒÓ) ÔÈÎfiÂ‰Ô 162ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi §24 3. ªËϛӷ 3.034ÙÌ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· §35 4. ∞ıËÓÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ. °36 5. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ10 6. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 4.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∂18 7. ∑·ÁÔÚ¿ 1.200ÙÌ. μ3 8. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 240ÙÌ. Ã10 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22 10. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· Ã22 11. ∫·Ù‹Ú·Á· 348ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂÛ·›Ô Ã40 12. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º55 13. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 947ÙÌ. ¢8 14. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 15. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.000ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ μ11 16. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 467ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∞85 17. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 269ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∞82 18. ªԇʷ 9.000ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· •5 19. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 990ÙÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 300ÙÌ. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ °6 20. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 117ÙÌ. (ÎÙ›˙ÂÈ 250ÙÌ.) ¢3 21. §Â¯ÒÓÈ· 1.100ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· μ68 22. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.500ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· μ77 23. ∞Ï˘Î¤˜ 365ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi μ90 24. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.275ÙÌ. ∞17 25. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 740ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∞16 26. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ¶ËÏ›Ô˘ 900ÙÌ. Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏52 27. ªÔ‡ÚÂÛÈ 2.306ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ °4 28. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (ªÔÛ¯¿ÙÔ) 72ÙÌ. ÌÂ Û˘ÓÙ. ‰fiÌËÛ˘ 0,8 ∏54 29. ªËϛӷ 400ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ÌÂ Û˘ÓÙ. ‰fiÌËÛ˘ 0,8 ∏54 30. ª¿Ú·ıÔ˜ 1.672ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 400ÙÌ. ¢23 31. ª¿Ú·ıÔ˜ 740ÙÌ., 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ∫1 32. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 616ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ï·Èfi ¤ÙÚÈÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ ∫2 33. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 1.836ÙÌ. ‰È·ÌÂÚ¤˜ £4 34. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 472ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ¢13 35. ™ˆÚfi˜ 600ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ∏13 36. §Â¯ÒÓÈ· 707ÙÌ., ¯Ù›˙ÂÈ 186ÙÌ. ∞21 37. ∫·Ù‹Ú·Á·˜ 2.130ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∏43 38. ¡. πˆÓ›· 917ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∏51 39. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 1.950ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ‰›Ï· ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ∏21 40. ¶·Ï·È¿ 140ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ï·Èfi ηٿÛÙËÌ· ∑22 41. ª. μÂÏ·Óȉȿ 2 ÁˆÓȷο 203ÙÌ. Î·È 206ÙÌ. 100Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ∏ 23 42. ∞Ï˘Î¤˜ 30.000ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ, Ú·Ó¤˜, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â. ¯Ú‹ÛË ∏62 43. ∞ıËÓÒÓ 2 ÔÈÎfi‰· 690ÙÌ. Î·È 600ÙÌ. ∑23 44. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ 1.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ •12 45. ¡Ë˜ 7.800ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· π1 46. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 100ÙÌ. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 50ÙÌ. ∞25 47. ¶·¿ ¡ÂÚfi 1.177ÙÌ. Ì ͇ÏÈÓÔ ÛÈÙ¿ÎÈ ¢28

48. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 150ÙÌ. Ì ÔÈΛ· 90ÙÌ. ∂17 49. ª¿Ú·ıÔ˜ 1.267ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∂19 50. ∞Ï˘Î¤˜ 340ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∞24 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. •ÈÓfi‚Ú˘ÛË 10.474ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡20 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 3. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 4. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ 15.817ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∑11 6. ªԇʷ 11.500ÙÌ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ø1 7. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ1 8. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 1.589ÙÌ. ∞23 9. ª¿Ú·ıÔ˜ 12.500ÙÌ., 350Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ∏24 10. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ 5.500ÙÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 1.500ÙÌ. ∑24 11. ªÂÁ. μÂÏ·Óȉȿ 9.405ÙÌ. „ËÏ¿ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· °23 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 124ÙÌ. - 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 106ÙÌ. - ÚÔÔÙÈ΋ 2Ô˘ 114ÙÌ. ∑3 2. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÙ›ÚÈÔ 1.230ÙÌ. Û 1.500ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô + ¿ÏÏ· 600ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ6 3. ∞ıËÓÒÓ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.000ÙÌ. Ì 180ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.900ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £2 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1·. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 45 Ù.Ì. 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 3. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ÈÛfiÁÂÈÔ 55ÙÌ., ·Ù¿ÚÈ 55ÙÌ., ˘fiÁÂÈÔ 55ÙÌ. ¢14 4. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂44 5. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 78ÙÌ. Ì 65ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ∞90 6. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 70ÙÌ.Ì 15ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÌÂÛ·›Ô ∞2 7. ™·Ì¿Ó·Á· ηٿÛÙËÌ· 200ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ, 200ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.250ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô °2 8. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 206ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ηٿÛÙËÌ· ∏2 9. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ηٿÛÙËÌ· 275ÙÌ. Ì ÚÔÔÙÈ΋ ¿ÏÏ· 275ÙÌ. ∂8 10. ∫¤ÓÙÚÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 425ÙÌ., ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ μ41 11. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 1.300ÙÌ. Û 2 ÔÚfiÊÔ˘˜ ÁˆÓÈ·Îfi °7 12. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 35ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∫3 13. ¶·Á·ÛÒÓ 105ÙÌ. + 45ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∑17 14. ΔÔ¿ÏË 40ÙÌ. ηٿÛÙËÌ· ÌÂÛ·›Ô º3 15. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 50ÙÌ. + 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 50ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ ∑19 16. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 22ÙÌ. ª5 17. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 20ÙÌ. ∑25 18. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 42ÙÌ. Ì 15ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ £2 19. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ηٿÛÙËÌ· 35ÙÌ. Ì ·Ù¿ÚÈ ƒ45 20. °·ÏÏ›·˜ 70ÙÌ. Ì 70ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∑28 21. ¡Â¿ÔÏË 120ÙÌ. ¢62 •ÂÓԉԯ›·: 1. ¶‹ÏÈÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 37 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Ì ÈÛ›Ó· ∏14 2. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 60 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ∏14 ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: 1. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Âȯ›ÚËÛË „ËÙÔˆÏ›Ԣ 50ÙÌ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ∂12 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ∞ıËÓÒÓ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 200ÙÌ.Û 976ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ9 2. ∞’ μπ.¶∂. 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.380ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 2.680ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ø10 2. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 3. μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.650ÙÌ. ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞3 4. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 997ÙÌ. Û 5.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô •1 5. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ηٷÛ΢‹ 16.000ÙÌ. Û 64.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª4 ∞Ôı‹Î˜: 1. ÕÓ·˘ÚÔ˜ (ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· ÂÚ›Ô˘) ·Ôı‹ÎË 155ÙÌ. ª5 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10 2. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. (ηٿÛÙËÌ· ªÀ£√™) ∞8 3. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. + 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 270ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË ø99 4. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 100ÙÌ. ÔÈΛ· Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô º1 5. μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.680ÙÌ. ∂4 6. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Î·È Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¢1 7. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂11 8. ª·Û‰¤ÎË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑7 9. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ›ÚÈÔ ¤ÙÚÈÓÔ 700ÙÌ. ∑9 10. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 135ÙÌ. Â. ÛÙ¤ÁË 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂7 11. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Â. ÛÙ¤ÁË 40ÙÌ. ÁˆÓȷ΋ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑10 12. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 103ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂45 13. ∞ıËÓÒÓ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.000ÙÌ. Ì 180ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.900ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £2 14. °·ÏÏ›·˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 67ÙÌ. ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ Î·È ÁÈ· Â. ÛÙ¤ÁË Δ30 15. ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 103ÙÌ. ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ §1 16. ΔÔ¿ÏË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 60ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁÈ· Â. ÛÙ¤ÁË ¡2 17. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 95ÙÌ. + 95ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ¡8 18. 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ 2¿ÚÈ 50ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜ ∂41 19. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 67ÙÌ. + (67ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ, 67ÙÌ. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ∑41 20. ∞’ μπ.¶∂. ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 5.400ÙÌ. ∏65 21. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 135ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞12 22. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 168ÙÌ. Û 4.000ÙÌ. ∫51 23. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 126ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∫51 24. §·Ú›Û˘ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÎÙ›ÚÈÔ 1.444ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.695ÙÌ. ∏44 25. ¡. πˆÓ›· 40ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ 8 ÂÙÒÓ μ52 26. ¡. πˆÓ›· 90ÙÌ. Â. ÛÙ¤ÁË 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚfiÛÔ„Ë ∂13 27. π¿ÛÔÓÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∂14 28. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ ∞ıËÓÒÓ 280ÙÌ. ∏18 29. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ ·Ôı‹ÎË 77ÙÌ. ∞24 30. §Â¯ÒÓÈ· Ô 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 86ÙÌ. Û 505ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· º5 31. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 22ÙÌ. ª5

32. ÕÓ·˘ÚÔ˜ (ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· ÂÚ›Ô˘) ·Ôı‹ÎË 155ÙÌ. ª5 33. ∞ÁÚÈ¿ ηٿÛÙËÌ· 136ÙÌ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÁÈ· ηʤ, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ •9 34. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 800ÙÌ. ∞7 35. ¡. πˆÓ›· ∞‚¤ÚˆÊ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 40ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑27 36. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢27 37. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ηٿÛÙËÌ· 40ÙÌ. Ì 10ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∑50 38. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ Ô ¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 90ÙÌ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ˜ £3 39. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2¿ÚÈ 58ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·¤ÚÈÔ °9 40. ∑·ÏfiÁÏÔ˘ 2¿ÚÈ 54ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 7 ÂÙÒÓ ∏67 41. πˆÏÎÔ‡ „ËÏ¿ ηٿÛÙËÌ· 200ÙÌ. (¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Î·È ÛÙ· 3) ∏31 42. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 78ÙÌ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÎÔ˘˙›Ó· (ÌfiÓÔ È·ÙÚ›Ô) ∏68 43. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 108ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚ. ÁˆÓÈ·Îfi ¢61 44. ªÈ·Ô‡ÏË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 58ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ¢63 ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ¯ˆÚ›˜ ·ÌÔÈ‚‹ ‰ÈfiÙÈ ˆ˜ ÌÂÛÈÙÈÎfi ÁÚ· ÊÂ›Ô ÏËÚˆÓfiÌ·ÛÙ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜. ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (861)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846 FAX 24210-20267 ¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞: 1. √π∫√¶∂¢√ ÛÙËÓ ∞¡∞∫∞™π∞ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. 2. √π∫√¶∂¢√ 800 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∞°. °∂øƒ°π√™ ª¶∞•∂¢ø¡ (ÃÀ™√Ã√´¢∏). 3. √π∫√¶∂¢√ ÛÙÔ ∫ƒ√∫π√ ∞§ªÀƒ√À 2 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙËÓ Ï·Ù›·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√: 1. √π∫√¶∂¢√ 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫√À∫√Àƒ∞μ∞. 2. √π∫√¶∂¢√ 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫√À∫√Àƒ∞μ∞. 3. √π∫√¶∂¢√ 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞§∏°∞ƒπ∂™ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). 4. √π∫√¶∂¢√ 180 Ù.Ì. ÛÙȘ ∞§À∫∂™. °. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞: 1. √π∫√¶∂¢√ 12 ÛÙÚÂÌ. ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. 2. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •∏ƒ√∫∞ª¶√. 3. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ ™Δ∏¡ ∞∫ƒ∏ ¶ƒ√ªÀƒπ√À 1.865 Ù.Ì. 4. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 10 ÛÙÚ¤Ì. ™Δ√ ¢πª∏¡π. ¢. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞: 1. √π∫√¶∂¢√ ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √π∫√¶∂¢√ ÛÙ· ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 3. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ¢πøƒ√º∏ 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃƒÀ™∏ ∞∫Δ∏ ÛÙÔ ∫Àª∞. 4. ÃÀ™∏ ∞∫Δ∏ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì £∂∞. 5. √π∫√¶∂¢√ Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 312 Ù.Ì. ‹ 620 Ù.Ì. 6. √π∫√¶∂¢√ Ì ·Ï·Èfi Û›ÙÈ ÛÙȘ ª∏§π∂™ ¶ËÏ›Ô˘. 7. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙËÓ ∞°ƒπ∞ μ√§√À, ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ 106 Ù.Ì. ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 494,80 Ù.Ì. 8. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙËÓ ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 30 Ù.Ì. ÌÂÙ¿ ˘ÔÁ›Ԣ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 80 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™: 1. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙÔÓ ∞°. °∂øƒ°π√ μ∂§∂™Δπ¡√À Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢∏ª∞ƒÃ√À °∂øƒ°π∞¢√À. 3. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂¶Δ∞ ¶§∞Δ∞¡π∞. 4. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞°π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. 5. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ηڷÁÈ·› ‰ÈÒÚÔÊË 150+150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙÔ˘˜ ∞°π√À™ ∞¡∞ƒ°Àƒ√À™ ∑. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ∏ÌÈ˘fiÁÂÈÔ 89 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∫·Ó¿ÚË 9, ÛÙÔÓ ∞°. ∫ø¡/¡√, Ì 2 ˘/‰, ÎÔ˘˙›Ó·, ·Ôı‹ÎË, 40.000 ¢ÚÒ. ∏. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π: 1. ∞¶√£∏∫∏ ÈÛfiÁÂÈ· 220 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 80 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ μ√§√À. 2. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ∫ø¡™Δ∞¡Δ∞-∞¡Δø¡√¶√À§√À, 70 Ù.Ì., 350 ¢ÚÒ. (864)

-----------------------------------™ET™IKA™ ¢HMHTPIO™ IMMOBILIENBURO KTHMATOME™ITIKE™ ™YNA§§A°E™ Iø§KOY 6 BO§O™ TH§.: 24210 37043 KINHTO: 6977 269693 FAX: 24210 28678 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 32 Ù.Ì., ÛڈÓÔ˜, 4Ô˜ fiÚ., ÏÔ˘Í + ¿ÚÎÈÓ. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 29 Ù.Ì., ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜, 1Ô˘ ÔÚ.+¿ÚÎÈÓ. 3. °Î·ÚÛÔÓȤڷ °·ÏÏ›·˜, 28 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈ·, 23.000∂. 4. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 28 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈ΋, 1Ô˜ fiÚ., ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, 25.000∂. 4. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ƒÔ˙Ô‡-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 28 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., 4ÂÙ›·˜, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. 5. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, 25 Ù.Ì.+¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi, 28.000∂. 6. ¢˘¿ÚÈ 43 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., ηÈÓ., Ì ı¤·, ÂÚÈÔ¯‹ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. 7. ¢˘¿ÚÈ 60 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ı¤·, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, 70.000∂. 8. ¢˘¿ÚÈ 45 Ù.Ì., ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ (ÁˆÓÈ·Îfi) 3Ô˜ fiÚ., ÏÔ˘Í, 60.000∂. 9. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì., ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· (ÚÂÙÈÚ¤) ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, ı¤·, 60.000∂. 10. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì., ηÈÓ., ı¤· Û Ï·Ù›·, 1Ô˜ fiÚ., ÏÔ˘Í. 11. ¢˘¿ÚÈ 72 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, 73.000∂. 12. ¢˘¿ÚÈ 58 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., ÎÂÓÙÚÈÎfi, ÙÈÌ‹ 48.00∂.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 36


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 36 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 35

™ET™IKA™ ¢HMHTPIO™ IMMOBILIENBURO KTHMATOME™ITIKE™ ™YNA§§A°E™ Iø§KOY 6 BO§O™ TH§.: 24210 37043 KINHTO: 6977 269693 FAX: 24210 28678

13. ΔÚÈ¿ÚÈ 90 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÎÂÓÙÚÈ΋ 1Ô˘+2Ô˘ fiÚ., 85.000∂. 14. ΔÚÈ¿ÚÈ 78 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÎÂÓÙÚÈÎfi, ηÈÓ.+¿ÚÎÈÓ, 4Ô˜ fiÚ. 15. ΔÚÈ¿ÚÈ 81 Ù.Ì., ηÈÓ., 2Ô˜ fiÚ., ı¤· Ï·Ù›·. 16. ΔÚÈ¿ÚÈ 74 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚ., ÚÂÙÈÚ¤, ηÈÓ., ı¤·. 17. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., °·ÏÏ›·˜, ηÈÓ. 18. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì., ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË, ηÈÓ., 1Ô˜ fiÚ. 19. ΔÂÛÛ¿ÚÈ, 100 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ÏÔ˘Í, Ì ı¤·. 20. ΔÂÛÛ¿ÚÈ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, 400.000∂, 124 Ù.Ì. 21. ΔÚÈ¿ÚÈ ∫·Ó¿ÚË, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÏÔ˘Í, 105 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ. 22. ¶·Ú·ÏÈ·Îfi 170 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, 5Ô˜ fiÚ., ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 23. ¶·Ú·ÏÈ·Îfi, 130 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., ÔÚ/ÛÌ· (ÂÚÈÔ¯‹ •ÂÓ›·) ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. √π∫√¶∂¢∞ 1. ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 118 Ù.Ì. Û.‰. 2,1, 80.000. 2. ÕÓˆıÂÓ °. ¢‹ÌÔ˘ 120 Ù.Ì., Û.‰. 1,8, 70.000. 3. ª·‚›ÏË 158 Ù.Ì. Û.‰. 1,8, 90.000. 4. ™ˆÚfi˜ 600 Î·È 650 Ù.Ì., Ì ı¤·. 5. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 435 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. 6. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 750 Ù.Ì., ı¤· μfiÏÔ˜, 120.000∂. 7. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 158 Ù.Ì., Û.‰. 1,8. 8. ∫·ÏÏÈı¤· 317 Ù.Ì., 100.000. 9. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 129 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 10. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 95 Ù.Ì., ¯Ù›˙ÂÈ 120 Ù.Ì. 11. √ÁÏ 120 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 110 ¯ÈÏ. ∂. 12. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ (ÎÂÓÙÚÈο) 130 Ù.Ì., Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·. ∂∫Δ√™ μ√§√À 1. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 800 Ù.Ì., ÔÈΛ· 50 Ù.Ì., 25 Ì. ÛÙÔ Î‡Ì·. ΔÈÌ‹ 120.000∂. 2. ÕÁÈÔ˜ μÏ¿Û˘ 3.500 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 90.000∂. 3. ÕÊËÛÛÔ˜ 250 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈÎfi, ı¤· Î·È ‰ÚfiÌÔ. 4. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 1.000 Ù.Ì., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 5. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 2.400 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 6. ªԇʷ 400 Î·È 500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 7. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 8 ÛÙÚ. Ì 150 Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·ÌÌÔ˘‰È¿. 8. ∫¿Ï·ÌÔ˜ 400 Î·È 500 Ù.Ì., 70Ì. ·fi ÙÔ Î‡Ì·. 9. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 3 Î·È 4 ÛÙÚ¤Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 10. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ÛÙÔ Î‡Ì·. 11. ¡Ë˜ ‚›Ï·, 130 Ù.Ì., 350 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 12. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈΛ· 75 Ù.Ì., Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 13. ∫·Ù˯ÒÚÈ 5.200 Ù.Ì., ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, Â›‰Ô. 14. ∫·Ù˯ÒÚÈ 600 Ù.Ì., Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·, Ì ı¤·. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∫·ÏÏÈı¤· 70 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 60.000∂. 2. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 85 Ù.Ì. Û 118 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 3. ÕÁ. μ·Û›Ï˘ 60 Ù.Ì., Û 70 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 50.000∂. ∫Δ∏ª∞Δ∞ 1. ª. μÂÏ·Óȉȿ 660 Ù.Ì., 450 Ù.Ì., 1.000 Ù.Ì., Ì ÓÂÚfi. 2. ª·Ï¿ÎÈ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 4.600 Ù.Ì. 3. ªԇʷ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 4.700 Ù.Ì. 4. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 12 ÛÙÚ., 25.000∂. 5. ªÈÎÚÔı‹‚˜ 28 ÛÙÚ., ÛÙÔÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ. 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 7.500 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 25.000∂. 7. ∞˚‰›ÓÈ 60 ÛÙÚ. Ì ÓÂÚfi ‰ÈÎfi ÙÔ˘. 8. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 22 ÛÙÚ. Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi. 9. ÕÁ. £Âfi‰ˆÚÔ˜ 5 ÛÙÚ. ÂÏȤ˜, 8.000∂. 10. ªÈÎÚÔı‹‚˜ 2 ÛÙÚ., 3 ÛÙÚ., 5 ÛÙÚ., Û ÏÔÁÈΤ˜ ÙÈ̤˜. 11. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ·Ì¤ÏÈ 8.200 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 45.000∂. 12. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÙ‹Ì· 15 ÛÙÚ. Ì ÓÂÚfi, 60.000∂. 13. ∫. §Â¯ÒÓÈ· (ÚÔ˜ ı¿Ï·ÛÛ·) 4.100 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, Ì ·˘Ï‹, 320∂. 2. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 4Ô˜ fiÚ., ÙÚÈÂÙ›·˜, ÏÔ˘Í, ı¤·, ¿ÚÎÈÓ. 3. ¢˘¿ÚÈ ÂÈψ̤ÓÔ, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡, 70 Ù.Ì., 230∂. 4. ¢˘¿ÚÈ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 4Ô˜ fiÚ., ı¤·, 270∂. 5. ¢˘¿ÚÈ ÕÓ·˘ÚÔ˜, 50 Ù.Ì., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 4Ô˜ fiÚ. 6. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì., ÂÈψ̤ÓÔ, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡, 320∂. 7. ¢˘¿ÚÈ 34 Ù.Ì., ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 4Ô˜ fiÚ., ı¤·, 230∂. 8. ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË ‰˘¿ÚÈ 40 Ù.Ì., ÏÔ˘Í Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ‹ ÂÚ›Ô‰Ô. (866)

-----------------------------------¶ƒ√ΔÀ¶√ ∫∂¡Δƒ√ ∞°√ƒø¡ ∫∞π ¶ø§∏™∂ø¡ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∞°¡∏Δø¡ 109-∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ Δ∏§.&FAX 24210-52061, ∫π¡ 6972391647 ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™Δ∂∫∞™ ∏§π∞™

√π∫π∂™ ºÀΔ√∫√, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 100 Ù.Ì. √ ·ÚÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 73 Ù.Ì. ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Ì ÎÏÂÈÛÙfi Áηڿ˙ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 275 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞ ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 556,40 Ù.Ì., Ì ı¤·. μfiÏÔ˜, ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 90 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 135 Ù.Ì. μfiÏÔ˜, 80 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 135 Ù.Ì., ΤÓÙÚÔ, Ô‰fi˜ ∫·Ú·˚ÛοÎË. ¡. πˆÓ›·, ÈÛfiÁÂÈ· ÁˆÓȷ΋ ÔÈΛ· 66Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 75Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 40.000 ¢ÚÒ Î·Ù¿ÏÏËÏË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ÕÊËÛÛÔ˜, 185 Ù.Ì., ÌÂÙ¿ ˘ÔÁ›Ԣ 120 Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 320 Ù.Ì., Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞ÁÚÈ¿, 250 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8.

μfiÏÔ˜, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 120, 125, 127 Ù.Ì. Û ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. √π∫√¶∂¢∞ ™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 1.230 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ. μfiÏÔ˜, ∫·Ú·Á¿Ù˜ 400 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·. μfiÏÔ˜ (§·Ú›Û˘) 3.500 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ÛÙË §·Ú›Û˘, Ì ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ·. ¡. πˆÓ›·, 89Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì ȉȈÙÈÎfi Áηڿ˙. μfiÏÔ˜, 80Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÚfiÛÔ„Ë ÛÙË ª·ÁÓ‹ÙˆÓ. μfiÏÔ˜, 100Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ 7 ÂÙÒÓ Ì ı¤ÛË ¿ÚÎÈÓ. ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÔÈÎfi‰· 600¿ÚÈ· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫·ÓÙ‹Ú·Á·˜, ‚›Ï· Ê¿ÙÛ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 280 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÕÊËÛÛÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 50 ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ Ï·Ù›·. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, 1.750 Ù.Ì., ÔÈÎ. 200 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈÎfi‰· ·fi 200 Ù.Ì. Î·È ¿Óˆ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ‰Â‡ÙÂÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ μfiÏÔ˜ (ΤÓÙÚÔ) 24,30 Ù.Ì., 30 Ù.Ì., 30 Ù.Ì., 38,90 Ù.Ì. μfiÏÔ, 124 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ÛÙËÓ Ô‰fi 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. μfiÏÔ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ì ·Ù¿ÚÈ 150 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫ÔÚ·‹. μfiÏÔ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ì ·Ù¿ÚÈ 100 Ù.Ì. ¶·Á·ÛÒÓ. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÈÛfiÁÂÈÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, 90 Ù.Ì., Ì ·Ôı‹ÎË 50 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 330 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ∫Δ∏ª∞Δ∞ ∫Ô˘ÁÈ¿ÙÈη 4.400 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Â›‰Ô, Ì ÓÂÚfi, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ. (867)

-----------------------------------™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ.: 6937435222 ∫ÈÓ.: 6980675844 Email: info@stefanatos.gr www.realestate.stefanatos.gr √π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ™ 52 ªÂ˙/Ù· 140ÙÌ & ‰˘¿ÚÈ· 50ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ ™ 57 ªÂ˙/Ù· 148ÙÌ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ∞Ï˘Î¤˜ ™ 280 ªÂ˙/Ù· 155ÙÌ, ÔÈÎ.235ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ ™ 269 ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 125&114ÙÌ ∞ÁÚÈ¿ ™ 41 ªÂ˙/Ù˜ 120ÙÌ & 122ÙÌ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ™ 255 ªÂ˙/Ù· 240ÙÌ,ÔÈÎ605ÙÌ ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ™ 290 ªÔÓ/ÔÈΛ· 120ÙÌ, ˘fiÁÂÈÔ 2¿ÚÈ 60ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4200ÙÌ. ∞Ï˘Î¤˜ (¶·ÓfiÚ·Ì·) ™ 14 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 70ÙÌ, ÍÂÓÒÓ·˜ 21ÙÌ, ™.™˘Ú›‰Ë 133 (∞Ó·Ï‹„ˆ˜) ™ 84 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 76ÙÌ, √ÁÏ ™ 60 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105 ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ™ 246 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 43ÙÌ.∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘ ™ 285 ªÔÓ/Λ· 105ÙÌ, ÔÈÎ. 180ÙÌ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ™ 252 ªÔÓ/Λ· 120ÙÌ,ÔÈÎ. 500ÙÌ ƒÈ˙fiÌ. ™ 228 ªÔÓ/Λ· 76ÙÌ, ÔÈÎ. 120ÙÌ, ∫·ÏÏÈı¤· ™ 261 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 130ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 335ÙÌ ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ™ 202 ªÔÓ/ÔÈΛ· 101ÙÌ, ÔÈÎ. 230ÙÌ ÕÓ. μfiÏÔ˜ ™ 322 √ÈΛ· 300ÙÌ, ÔÈÎ. 500ÙÌ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ ™ 298 ªÔÓ/ÔÈΛ· 96ÙÌ, ÔÈÎ. 200ÙÌ.™·Ì¿Ó. ™ 195 ªÔÓ/Λ· 207ÙÌ, ÔÈÎ. 260ÙÌ, ∞˚‚·ÏÈÒÙ. ™ 21 ªÔÓ/ÔÈΛ· 3 ÂÈ. 400ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ™ 127 √ÈΛ· 72ÙÌ ÈÛfiÁ., 1Ô˜ fiÚ. 72ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ ™ 237 ªÔÓ/Λ·110ÙÌ, ÔÈÎ. 150ÙÌ. ¡Â¿ÔÏË ™ 82 ŸÚÔÊ. ¢ÈÏ/ÔÈΛ·˜ 85ÙÌ, ¡. πˆÓ›· ™ 15 ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 140ÙÌ ª¿Ú·ıÔ˜ ™ 304 ∫Ù›ÚÈÔ 210ÙÌ, ÔÈÎ. 333ÙÌ ª. μÂÏ·Óȉȿ ™ 283 ∫Ù›ÚÈÔ 3 ÁηÚÛ. 25ÙÌ & ‰È·Ì.75ÙÌ Ì ÛÔÊ. 50ÙÌ ∞¯›ÏÏÂÈÔÓ ¶ÙÂÏÂfi˜ (ı¿Ï·ÛÛ·) ™ 256 ∫·Ú·ÁÈ·› 243ÙÌ, Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ & ¿‰ÂÈ· ÚÔÛı‹Î˘ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›·. ™ 266 °Î·ÚÛÔÓȤڷ 35ÙÌ √ÈÓfiÓÂ˘Ì· ™ 169 °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30ÙÌ ÕÓ·˘ÚÔ˜ ™ 259 °Î·ÚÛ/Ú˜ 27,33,40ÙÌ ∞Á¯›·ÏÔ˜ ™ 75 °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, °ÎÏ·‚¿ÓË ™ 292 ¢˘¿ÚÈ 53ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ™ 264 ¢˘¿ÚÈ 68ÙÌ 2Ô˘ ÔÚÔÊ. ∫·ÏÏÈı¤· ™ 276 ¢˘¿ÚÈ 48ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ™ 288 ΔÚÈ¿ÚÈ 102ÙÌ 1Ô˘ ÔÚÔÊ. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ™ 277 ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ™ 305 ΔÚÈ¿ÚÈ 115ÙÌ 1Ô˘ ÔÚÔÊ. ¡. ¢ËÌËÙÚ. ™ 296 ΔÚÈ¿ÚÈ 92ÙÌ 2Ô˘ ÔÚÔÊ. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ™ 50 ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ (ÔÏ˘ÙÂϤ˜) ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ ™ 64 ΔÚÈ¿ÚÈ 88ÙÌ, ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ™ 314 ΔÚÈ¿ÚÈ 103ÙÌ 3Ô˘ ÔÚÔÊ. ¡. πˆÓ›· ™ 300 ΔÚÈ¿ÚÈ109ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡.πˆÓ›· ™ 279 ΔÚÈ¿ÚÈ 98ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ™ 216 ΔÚÈ¿ÚÈ 81ÙÌ, ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ™ 28 ΔÂÛÛ¿ÚÈ 118ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, πˆÏÎÔ‡ √π∫√¶∂¢∞ - ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ∞ 267 √ÈÎ. 180ÙÌ Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎ. ∫·Ú·Á¿Ù˜ ∞ 215 √ÈÎfi‰· 530, 540, 490, 1212, 1408 & 1650ÙÌ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜ ∞ 203 √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ, ¢ÈÌ‹ÓÈ ∞ 204 √ÈÎfi‰· 223ÙÌ, ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ∞ 286 √ÈÎ. 400ÙÌ ¡. ¶·Á·Û¤˜, ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ∞ 205 √ÈÎfi‰· 136ÙÌ ∞ÏÈ‚¤ÚÈ, ¡. πˆÓ›· ∞ 275 √ÈÎfi‰· 303ÙÌ &367ÙÌ (ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·) ∞Ï˘Î¤˜ ∞ 311 √ÈÎfiÂ‰Ô 82ÙÌ ∞ÁÚÈ¿ ∞ 309 √ÈÎfiÂ‰Ô 181ÙÌ ¡. πˆÓ›· ∞ 126 √ÈÎfi‰· 85ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ ∞ 56 √ÈÎfiÂ‰Ô 220ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ ∞ 224 √ÈÎfiÂ‰Ô 820ÙÌ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ∞ 151 √ÈÎfiÂ‰Ô 322ÙÌ, ¶·Ï·È¿ μfiÏÔ˘ ∞ 299 √ÈÎfiÂ‰Ô 808ÙÌ. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ∞ 221 √ÈÎfiÂ‰Ô 181ÙÌ, ∫·Ó¿ÏÈ· ∞ 297 √ÈÎfiÂ‰Ô 308ÙÌ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ ∞ 303 √ÈÎfi‰· 621, 191, 156 & 343ÙÌ ∫·ÏÏÈı¤· (º˘ÙfiÎÔ) ∞ 281 √ÈÎfiÂ‰Ô 432ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˜ ∞ 158 √ÈÎ. 300ÙÌ Î·È 925ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ ∞ 65 √ÈÎfiÂ‰Ô 175,5ÙÌ ¡.¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞ 254 √ÈÎ. 140ÙÌ (ÎÙ›˙ÂÈ 120ÙÌ) °ÔÚ›ÙÛ· ∞ 92 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚ, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ∞ 96 ∞ÁÚÔÙ. 4850ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ∞ 229 ∞ÁÚÔÙ 3 & 4,7ÛÙÚ ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ∞ 278 ∞ÁÚÔÙ 2380ÙÌ ª·Ìȉ¿ÎË ∞Á. ∫˘Úȷ΋ ∞ 260 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 40ÛÙÚ ∞ÏÌ˘Úfi˜ ∞ 262 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ ¢ÈÌ‹ÓÈ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π ∂∞ 282 √ÈÎfiÂ‰Ô 496ÙÌ ∫ÔÚfiË (ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜) ∂∞ 23 ∫Ù›ÚÈÔ 700ÙÌ, ÔÈÎ. 7100ÙÌ, §Â¯ÒÓÈ· ∂∞ 45 ∂·Á/Îfi˜ ¯ÒÚ1000ÙÌ ÔÈÎ. 4,6 ™ÎfiÂÏÔ˜ ∂∞ 28 ¢È·Ì. 118ÙÌ πˆÏÎÔ‡ Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ∂∞ 315 ∂·Á/Îfi˜ ¯ÒÚ1200ÙÌ, 2ÛÙÚ ÔÈÎ, ˘-

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 24 √∫Δøμƒπ√À 2012 ÔÏ. ‰fiÌËÛ˘ 600ÙÌ Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘. ∂∞ 223 ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 78ÙÌ, ¡. πˆÓ›· ΤÓÙÚÔ ∂∞ 291 ∫·Ù. ÈÛÔÁ. 52ÙÌ, ·Ù. 26ÙÌ. π¿ÛÔÓÔ˜ ∂∞ 307 ∫·Ù. 70ÙÌ & ‰˘¿ÚÈ 50ÙÌ ¡Â¿ÔÏË ∂∞ 19 ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 250ÙÌ §·Ú›Û˘ ∂∞ 227 ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 50ÙÌ, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ∂∞ 14 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 95ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë ∂∞ 214 °Ú·ÊÂ›Ô 50ÙÌ, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ∂∞ 219 °Ú·ÊÂ›Ô 38ÙÌ, ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˜ ∂∞ 19 ∫Ù›ÚÈÔ 900ÙÌ, ÔÈÎ. 1610ÙÌ, 250ÙÌ ·Ôı., 400ÙÌ ·Ôı‹ÎË Ì ÎÔÏfiÓ˜ & ˘fiÏÔÈÔ ‰fiÌËÛ˘ 1000ÙÌ √‰fi˜ §·Ú›Û˘ ∂∞ 182 ∫Ù›ÚÈÔ 770ÙÌ, ÔÈÎ. 650ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∂∞ 263 ∂·Á/Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 280ÙÌ ¶. ÕÚˆ˜ ∂∞ 73 ∂·Á/ÎÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 300ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 400ÙÌ, ¢ÂÚ‚ÂӷΛˆÓ. ∂∞ 79 ∫Ù›ÚÈÔ 180ÙÌ, ÔÈÎ450ÙÌ.¡Â¿ÔÏË ∂∞ 74 ∂·Á/Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 280ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 400ÙÌ ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ ∂∞ 253 √ÈÎ. 4700ÙÌ, ÎÙ›ÚÈ· 480ÙÌ ¶ÂÚÈÊÂÚ. ∂∞ 97 ∫Ù›ÚÈÔ 400ÙÌ ÔÈÎ. 2400ÙÌ, ¢ÈÌËÓ›Ô˘ μπ√ª∏Ã∞¡π∫√π - μπ√Δ∂áπ∫√π Ãøƒ√π μà 313 μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ 4000ÙÌ Û ÔÈÎ. 5600ÙÌ ÛÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ (ÁÂÚ/Ê˘Ú˜ ·Ó˘„. ÈηÓfiÙËÙ·˜) μà 287 μÈÔÙ¯ÓÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ 540ÙÌ (¯ˆÚÈṲ̂ÓÔ Û 4 ¯ÒÚÔ˘˜) ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜. μà 29 μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ - μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 530ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1800ÙÌ, ∞’ μπ.¶∂. μà 265 μÈÔÙ¯ÓÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ 1000ÙÌ Û ÔÈÎ 1800ÙÌ ‰›Ï· ∞’ μπ.¶∂. μà 27 μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 2300ÙÌ Ì ÎÙ›ÚÈÔ 232ÙÌ ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi μà 49 ∂·Á/ÙÈÎfi˜ - μÈÔ/Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 460ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 356ÙÌ, §·Ú›Û˘ μà 94 ŒÎÙ·ÛË 9ÛÙÚ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ∞’ μπ.¶∂. μà 206 √ÈÎfiÂ‰Ô 1774ÙÌ, μπ√¶∞ μfiÏÔ˘ μà 312 √ÈÎfiÂ‰Ô 17ÛÙÚ ∂ıÓÈ΋ √‰fi˜ (ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô Ù˘ μ’ μπ.¶∂.) ¶∏§π√ - ∫·ÙÔÈΛ· ¶™ 250 ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Û ÔÈÎ. 25ÛÙÚ ™˘Î‹ ¶™ 87 ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 50ÙÌ, ÔÈÎ. 109ÙÌ ™˘Î‹ ¶™ 243 ¶¤ÙÚ. ÔÈΛ· 60,40ÙÌ, ÔÈÎ. 680ÙÌ, ™˘Î‹ ¶™ 289 ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ ¶ÚÔ̇ÚÈ ¶™ 136 ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ,ÔÈÎfiÂ‰Ô 500ÙÌ ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶™ 208 ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 270ÙÌ, ÕÓˆ °·Ù˙¤· ¶™ 125 ∫·ÙÔÈΛ· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 135ÙÌ, ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ¶™ 53 √ÈΛ· 136ÙÌ ÔÈÎ1000ÙÌ, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ¶™ 85 √ÈΛ· 60ÙÌ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜ ¶™ 209 √ÈΛ· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 220ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 800ÙÌ ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶™ 323 √ÈΛ· 284ÙÌ, ÔÈÎ. 8431ÙÌ ¡. ¶‹ÏÈÔ ¶™ 316 ¶¤ÙÚ. ÔÈΛ· 210ÙÌ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ¶™ 152 ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 78ÙÌ, ÔÈÎ. 108ÙÌ, ªËϛӷ ¶™ 40 ªÂ˙/Ù˜ 120ÙÌ, ÔÈÎ. 200ÙÌ ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ¶™ 218 ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 70ÙÌ, §ÂÊfiηÛÙÚÔ ¶™ 69 ¢ÈÒÚ. ÔÈΛ· 102ÙÌ, ÔÈÎ. 825ÙÌ, ÿÓÈ· ¶™ 91 ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000ÙÌ ªËÏȤ˜ ¶™ 165 ∫·ÙÔÈ˘ 48 ¤ˆ˜ 92 ÙÌ, μ˘˙›ÙÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· - √ÈÎfi‰· ¶∞ 88 √ÈÎfiÂ‰Ô 170ÙÌ ™˘Î‹ ¶∞ 89 √ÈÎfiÂ‰Ô 2770ÙÌ ™˘Î‹ ¶∞ 90 √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ, ∫ÔÚfiË ¶∞ 301 √ÈÎfiÂ‰Ô 120ÙÌ ªËϛӷ ¶∞ 244 √ÈÎ. 5900ÙÌ. ™˘Î‹ (ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡) ¶∞95 √ÈÎfi‰· ·fi 1650ÙÌ ¤ˆ˜ 2770ÙÌ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶∞ 317 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7,5ÛÙÚ ∞Ó‹ÏÈÔ ¶∞ 129 √ÈÎ. 10,7 & 4500ÙÌ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶∞ 306 √ÈÎfiÂ‰Ô 2,5ÛÙÚ ∫ÈÛÛfi˜ ¶∞ 321 √ÈÎfi‰· 2 ‰ÈÏ·Ó¿ 600ÙÌ (¤Î·ÛÙÔ˜) ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ¶∞ 320 √ÈÎfiÂ‰Ô 305ÙÌ ∫ÈÛÛfi˜ ¶∞ 153 √ÈÎ. 2 ÛÙÚ. ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ªËϛӷ ¶∞ 308 √ÈÎfiÂ‰Ô 882ÙÌ °·Ù˙¤· ¶∞ 210 √ÈÎ.1177ÙÌ ¶. ¡ÂÚfi/ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ ¶∞ 130 √ÈÎfiÂ‰Ô 1509ÙÌ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶∞ 132 √ÈÎfi‰· 4133 & 4265 ¶¿Ô˘ ¶∞ 161 √ÈÎ. 1055ÙÌ ΔÛ·ÁÎ. (ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜) ¶∞ 225 √ÈÎfiÂ‰Ô 960ÙÌ, ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 60ÙÌ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ¶∞ 242 √ÈÎfi‰· 1793, 1901 & 1792ÙÌ ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ΔÛ·Áηڿ‰·˜ ¶∞ 282 √ÈÎ 496ÙÌ ªԇʷ ∫ÔÚfiË ¶∞ 310 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2,5ÛÙÚ ∞Ó‹ÏÈÔ ¶∞ 211 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4480ÙÌ, ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶∞ 270 ∞ÁÚÔÙ/¯ÈÔ 8ÛÙÚ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ªÂÙfi¯È) ¶∞ 133 ∞ÁÚÔÙ/¯ÈÔ 11,8ÛÙÚ, Ì ÔˆÚÔÊfiÚ·, ı¤·, ‰ÚfiÌÔ˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜-÷ӛˆÓ(ª¤ÏÈ·) ¶∞ 63 50ÛÙÚ (ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·) ª·Ï¿ÎÈ ¶∞ 154 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,3 ÛÙÚ, ı¤·, §·‡ÎÔ˜ ¶∞ 164 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 51 ÛÙÚ, ªËÏȤ˜ ¶∞ 197 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ, ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶∞ 62 ∞ÁÚÔÙ/¯È· 4ÛÙÚ-7,7ÛÙÚ, ªÂÏ·Ó‹ ¶∞ 02 ∞ÁÚÔÙ 8ÛÙÚ ÌÚÔÛÙ¿ ı¿Ï·ÛÛ·. ÃÔÚ¢Ùfi ¶∞ 86 ∞ÁÚÔÙ/¯ÈÔ 4,7ÛÙÚ,¶ÔÙÈÛÙÈο •ÈÓÔ‚Ú. ¶∞ 251 ∞ÁÚ/¯ÈÔ 3ÛÙÚ ·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ™˘Î‹ ¶∞ 137 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1,5ÛÙÚ ™˘Î‹ ¶∞ 250 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 25ÛÙÚ ™˘Î‹ ¶∞ 36 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ, ∑ÂÚ‚fi¯È· •∂¡√¢√Ã∂π∞ - ∫∞º∂ - ∂™Δπ∞Δ√ƒπ∞ •ÂÓ/¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ. ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜ •ÂÓ/¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ. ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∂μ 319 ¢˘¿ÚÈ 50ÙÌ 1Ô˘ ÔÚÔÊ. ∫‡ÚÔ˘ ∂μ 302 °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜ 40ÙÌ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ¡. ™∫√¶∂§√™ ∫·ÙÔÈΛ· μ™ 104 ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 110ÙÌ, ÈÛ›Ó·, ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶‡ÚÁÔ˜ μ™ 115 ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 75ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ÕÁ. ™˘Ú›‰ˆÓ μ™ 58 √ÈΛ· 120ÙÌ 3 ÂÈ¤‰ˆÓ ÃÒÚ· μ™ 70 √ÈΛ· 70ÙÌ ÃÒÚ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘ μ™ 117 ¶·Ï·È¿ ÔÈΛ· 60ÙÌ, ÔÈÎ. 500ÙÌ ∫·ÏfiÁÂÚÔ˜ μ™ 113 √ÈΛ· 80ÙÌ ÃÒÚ· μ™ 146 √ÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 60ÙÌ °ÏÒÛÛ· μ™ 145 √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 60ÙÌ °ÏÒÛÛ· μ™ 149 ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 78ÙÌ ¶·ÏÈfi ∫Ï‹Ì· μ™ 148 ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 85ÙÌ ¶·ÏÈfi ∫Ï‹Ì· μ™ 192 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 75ÙÌ ¤Î·ÛÙÔ˜ ŒÏÈÔ˜ μ™ 71 ΔÚÈÒÚÔÊË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 180ÙÌ, ÃÒÚ· μ™ 77 ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 72ÙÌ, μÚ¿¯Ô˜ μ™ 109 √ÈΛ· 701ÙÌ ÃÒÚ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘ μ™ 101 √ÈΛ· 122ÙÌ, ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ, ÃÒÚ· μ™ 166 √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 200ÙÌ ÃÒÚ· μ™ 188 √ÈΛ· 70ÙÌ 1Ô˘ ÔÚÔÊ. °ÏÒÛÛ· μ™ 189 ∏ÌÈÙÂÏ‹˜ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 252ÙÌ °ÏÒÛÛ· μ™ 176 √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 120ÙÌ, ÔÈÎ. 5,5ÛÙÚ ¢›ÙÚÔÔ μ™ 102 √È˘ 20ÙÌ ¤Î·ÛÙÔ˜ ÕÁ. ™˘Ú›‰ˆÓ ÃÒÚ· μ™ 232 ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 70ÙÌ ÃÒÚ· μ™ 234 ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÃÒÚ· (¶··ÌÂÏÂÙ›Ô˘) μ™ 178 ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 80ÙÌ, ÔÈÎ. 4ÛÙÚ °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ μ™ 247 ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 81ÙÌ ÃÒÚ· (¶··ÌÂÏÂÙ›Ô˘) μ™ 233 √ÈΛ· 75ÙÌ ÃÒÚ· (¶··ÌÂÏÂÙ›Ô˘) μ™ 177 ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 100ÙÌ, ÔÈÎ. 4ÛÙÚ °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ μ™ 179 √ÈΛ· 100ÙÌ, ÔÈÎ. 4ÛÙÚ °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ μ™ 105 √ÈΛ· 60ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 5,5ÛÙÚ ΔÛÈÌÈÛÈ¿ μ™ 112 ¶·Ï·È¿ ÔÈΛ· 75ÙÌ ÃÒÚ· μ™ 106 √ÈΛ· 110ÙÌ, ÕÁ. ™˘Ú›‰ˆÓ μ™ 76 ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 130ÙÌ, μ·Ú‰ÈfiÏ·

∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· μ™ 143 √ÈÎfiÂ‰Ô 4ÛÙÚ °ÂÚÔÛÙ¿ıË °ÏÒÛÛ· μ™ 190 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6,7ÛÙÚ ¶Ô‡ÓÙ· μ™ 141 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.ÛÙÚ ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ °ÏÒÛÛ· μ™ 168 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4725ÙÌ, μÚˆÌÔÓ¤ÚÈ μ™ 170 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4ÛÙÚ ∞Á. ª·Ú›Ó· μ™ 171 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ ∞Á. ª·Ú›Ó· μ™ 172 ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6ÛÙÚ ∞Á. ª·Ú›Ó· μ™ 174 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10ÛÙÚ ¶·Ï·Èfi Ô›ÎËÌ· 80ÙÌ ∞Ï˘ÎÈ¿˜ μ™ 180 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13ÛÙÚ °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ μ™ 184 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,400ÛÙÚ ∞ÓÙÚ›Ó· ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ μ™ 187 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4074 ™ÎÏËÚ‹ μ™ 271 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 6562 & 3579 Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰fiÌËÛ˘ 200ÙÌ °ÏÒÛÛ· μ™ 235 √ÈÎfiÂ‰Ô 8ÛÙÚ ƒ¿¯Â˜ μ™ 239 √ÈÎfiÂ‰Ô 3642 ∞ÚÌÂÓfiÂÙÚ· μ™ 240 √ÈÎfiÂ‰Ô 5,2 ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ μ™ 248 √ÈÎfiÂ‰Ô 8ÛÙÚ ∞ÚÌÂÓfiÂÙÚ· μ™ 249 √ÈÎfi‰· 5,5 Î·È 5 ÛÙÚ ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ μ™ 181 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ3,8 ÛÙÚ, ¶ÔÙ¿ÌÈ μ™ 186 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 12.5 ÛÙÚ, ™ÎÏËÚ‹ μ™ 191 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4033ÙÌ, §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ μ™ 193 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4100ÙÌ, ¡ËÛ› °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ μ™ 212 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3,5 ÛÙÚ, ∫Ï‹Ì· μ™ 108 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4ÛÙÚ Ì ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ΔÛÈÌÈÛÈ¿ μ™ 114 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4ÛÙÚ °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ μ™ 81 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ, ı¤·, ÕÁ. ƒËÁ›ÓÔ˜ μ™ 110 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4ÛÙÚ ΔÛÈÌÈÛÈ¿ μ™ 111 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6,6ÛÙÚ ΔÛÈÌÈÛÈ¿ ı¤· μ™ 139 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2,5ÛÙÚ °ÏÒÛÛ· (Ô‰¿Ú·) μ™ 116 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5,2ÛÙÚ ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ μ™ 100 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4ÛÙÚ, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ μ™ 43 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 12,5ÛÙÚ, ∞Ï˘ÎÈ¿˜ μ™ 44 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13,5ÛÙÚ, 50Ì ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ μ™ 140 √ÈÎfiÂ‰Ô 7,2ÛÙÚ ¶Ô‡ÓÙ· °ÏÒÛÛ· μ™ 142 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2,5ÛÙÚ §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ μ™ 144 √ÈÎfiÂ‰Ô 1ÛÙÚ §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ (ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ) μ™ 147 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 740ÙÌ ƒ¿¯Â˜ μ™ 150 √ÈÎfiÂ‰Ô 84ÙÌ ÃÒÚ· μ™ 183 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4,2 ÛÙÚ, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ∞ÓÙÚ›Ó· μ™ 72 ŒÎÙ·ÛË 840ÛÙÚ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ μ™ 119 ∫Ù‹Ì· 4ÛÙÚ, ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ƒ¿¯Â˜ μ™ 107 ∫Ù‹Ì· 8ÛÙÚ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ı¤· , μ·ı˘¿˜ μ™ 118 ∫Ù‹Ì· 10ÛÙÚ, ÂÏȤ˜, ηχ‚È, ¢›ÙÚÔÔ μ™ 80 √ÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ ı¤·, ƒ¿¯Â˜ μ™ 120 √ÈÎfiÂ‰Ô 2200ÙÌ, ı¤·, μ·Ú‰ÈfiÏ· ¡. ™∫π∞£√™ - ¡. ∞§√¡¡∏™√™ μ™ 241 √ÈÎfiÂ‰Ô 4ÛÙÚ Ì ¿‰ÂȘ ÔÈÎÔ‰. ¡. ™ÎÈ¿ıÔ˜ μ™ 155 ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 90ÙÌ ¤ˆ˜ 110ÙÌ, ¡. ™ÎÈ¿ıÔ˜ μ™ 162 √ÈΛ· 67ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 204ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ μ™ 222 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5200ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ (869)

-----------------------------------SOFIA HALKIA Consulting - Real Estate 38 Sp. Spiridi st, P.C. 38 221 VOLOS Tel. +30 24210 35166 Fax +30 24210 35649 Mob. +30 6944504791 www.sofiahalkia.gr ∑ËÙÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· & ÌÔÓÔηÙÔÈ˘ ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π √È˘ ñ ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜: ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 153 Ù.Ì. ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 3 ˘/‰, parking ÎÏÂÈÛÙfi, ·Ôı‹ÎË, Ù˙¿ÎÈ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· ñ ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜: ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 64Ù.Ì., 2 ˘/‰, 1 Ì¿ÓÈÔ, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· Ì ·ÙÔÌÈÎfi Ϥ‚ËÙ· ñ ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜: ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 73Ù.Ì. 2 ˘/‰, 1 Ì¿ÓÈÔ, 1wc, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· Ì ·ÙÔÌÈÎfi Ϥ‚ËÙ· ñ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 120Ù.Ì. ÛÙÔÓ 4Ô, ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ı¤· ¶‹ÏÈÔ, 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, Ù˙¿ÎÈ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·. ñ ∂À∫∞πƒπ∞ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰È·ÌÂÚ¤˜ 100Ù.Ì. Ì 2˘/‰, wc, Ì¿ÓÈÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ΔÈÌ‹ 320∂ ∂¡√π∫π∞™∂π™ Ãøƒπ™ ∫√π¡√Ã∏™Δ∞ ñ ¡. πˆÓ›· ÷ÏÎˉÒÓÔ˜: °ˆÓȷ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 115 Ù.Ì. Ì ÈÏÔÙ‹ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ μ·Û‰¤ÎÂÈÔ, Ì ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, 2 ˘/‰, a/c, Ù˙¿ÎÈ Î·È ËÏÈ·Îfi. ñ ¡. πˆÓ›· ƒ·È‰ÂÛÙÔ‡: ¢È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 80Ù.Ì. Ì a/c. ΔÈÌ‹ 260∂ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√𠶃√μ√§∏™ ñ ¡∂√ ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·: πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 100Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ, 2 wc, Â›Û˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ & wc ÁÈ· ∞ÌÂ∞, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· cafe, bar, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ÙÚ·Â˙Ôηı›ÛÌ·Ù· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Î‡Ì· ñ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜: πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 85 Ù.Ì. Ì 60 ·Ù¿ÚÈ, ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ˘fiÁÂÈ·˜ ·Ôı‹Î˘. ΔÈÌ‹ 480∂ ñ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜: 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ‰›Ï· ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ. ñ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜: 1,5 ÛÙÚ¤ÌÌ· Û ÛËÌÂ›Ô ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ‰›Ï· ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ. ΔÈÌ‹ 350∂ ñ ¡∂√ ∞ÏÌ˘Úfi˜: 20 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÂÊ·ÙfiÌÂÓ· ÛÙËÓ ∂.√. ∫ÚfiÎÈÔ˘ - ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ¶ø§∏™∂π™ √È˘ ñ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜: ∂› Ù˘ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË & ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈ· ÁˆÓȷ΋ ηÙÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 254 Ù.Ì. ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ¿ÚÎÔ ñ ™Ù·ı¿: °ˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 113 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, WC, Ù˙¿ÎÈ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ·Ôı‹ÎË & parking. ΔÈÌ‹ 155.000∂ ñ ¡∂√ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË: ¢˘¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 65 Ù.Ì. ÛÙÔ 2Ô fiÚÔÊÔ Ì ˆÚ·›· ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛË. ΔÈÌ‹ 62.000∂ ñ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰È·ÌÂÚ¤˜ 81,5 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô Ì ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·. ªÚÔÛÙ¿ Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ΔÈÌ‹ 69.000∂ ñ ∂À∫∞πƒπ∞ ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰È·ÌÂÚ¤˜ 100ÙÌ Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ͯˆÚÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó· ˘¤ÚÔ¯Ô Û·ÏfiÓÈ Â˘‹ÏÈÔ, ¢¿ÂÚÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‰›Ï· ÛÙ· Û¯ÔÏ›·. ΔÈÌ‹ 70.000∂ ñ ¡∂√ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË: ¶ˆÏÂ›Ù·È 2¿ÚÈ ‰È·ÌÂÚ¤˜

‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 60Ù.Ì. Ì ÂÈÛfi‰ËÌ· 250∂ οو ·fi ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿. ΔÈÌ‹ 46.000∂ ¡. πø¡π∞ ñ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 375 Ù.Ì. Ì ˆÚ·›Ô ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ128.000∂ ñ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰È·ÌÂÚ¤˜ 5ÂÙ›·˜ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 51 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 3Ô Ì 1 ˘/‰, Ê/· Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. ¢›Ï· ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ. ΔÈÌ‹ 52.000∂ ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 440 Ù.Ì. Ì ‰fiÌËÛË 2 Ù.Ì. 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹138.000∂ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈΛ· 43 Ù.Ì. Ì 58 Ù.Ì. ·˘Ï‹, 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 80.000∂ ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ ª¶ƒ√™Δ∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 700Ì Ì ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 214Ì ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì 107Ì ˘fiÁÂÈÔ & ÈÛfiÁÂÈ· ·Ôı‹ÎË 140Ì. ΔÈÌ‹ ¤ÎÏËÍË ÌfiÓÔ 235.000∂ μ√§√™ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ñ ™˘Ú›‰Ë - οو ·fi ÙËÓ ∂ÚÌÔ‡: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 40 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 35Ì. ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∞’ μπ. ¶∂. μfiÏÔ˘ ¤ÎÙ·ÛË 10 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Ì ÎÙ›ÚÈÔ 2.400 Ù.Ì. & ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰fiÌËÛ˘ ¿ÏÏˆÓ 1.200 Ù.Ì. ñ π¿ÛÔÓÔ˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 52 Ù.Ì. Ì 26 Ù.Ì. ñ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘: ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 41,50 Ù.Ì. 78.000∂ Ì ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ· 350∂ ñ μ·ÛÛ¿ÓË& ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁˆÓÈ·Îfi ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 35 Ù.Ì. ¤Ó·ÓÙÈ ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜. ΔÈÌ‹ 35.000∂ ñ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË: ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 45 Ù.Ì. Ì 22,5 ·Ù¿ÚÈ. 70.000∂ √ÈÎfi‰· ñ §ÂÊfiηÛÙÚÔ: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÂÚ›Ô˘ 550Ì. ¿ÚÙÈÔ & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ‰fiÌËÛË 390Ì, 70Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 59.000∂ ñ μfiÏÔ˜: °ˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 394 Ù.Ì. ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 2,7 Ù.Ì. ñ ¶¿ÚÎÔ ∞Ï˘ÎÒÓ: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 215Ù.Ì. 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ™.¢. 0,8. ΔÈÌ‹ 80.000∂ ñ ∞Ï˘Î¤˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 303Ì ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ı¤· fiÏÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 90.000∂ ñ ¡∂√ ∞Ï˘Î¤˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 171Ì ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8, 50Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¿Óˆ ·fi ÙÔ ¿ÚÎÔ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ. ΔÈÌ‹ 64.000∂ ñ ªÂÁ¿ÏË μÂÏ·Óȉȿ: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 4350 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 75Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰, ˘fiÁÂÈ· ·Ôı‹ÎË, ı¤· fiÏÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 115.000∂ ñ ¶Â˘Î¿ÎÈ·: ªÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. Ì 360 Ù.Ì ‰fiÌËÛË. ΔÈÌ‹ 200.000∂ ¡∂√¢ª∏Δ∞ ñ •ÂÓ›·: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÓÂfi‰ÌËÙÔ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 114 Ù.Ì., ÛÙÔ 2Ô, 2˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, wc, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, Ù˙¿ÎÈ, air condition, parking, ·Ôı‹ÎË ñ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 120Ù.Ì. ÛÙÔÓ 4Ô, ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ı¤· ¶‹ÏÈÔ, 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ¿ÚÎÈÓ & 2 ·Ôı‹Î˜. ñ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÓÂfi‰ÌËÙÔ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 160 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, 1 ı¤ÛË parking. ΔÈÌ‹ ηÙfiÈÓ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ñ ¡∂√ ÕÊËÛÛÔ˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙË ÔÈΛ· 42 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹ a/c, Ù˙¿ÎÈ 50Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 80.000∂ ∂À∫∞πƒπ∂™ ñ ¡∂√ ∞ӷηÛÈ¿: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 375Ù.Ì. Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 61Ù.Ì. ı¤· ÙÔ μfiÏÔ. ΔÈÌ‹ 70.000∂ ñ ¡∂√ ÕÁ. μÏ¿ÛÈÔ˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 50Ù.Ì. Û 270Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·. ΔÈÌ‹ ¤ÎÏËÍË 55.000∂ ñ ™˘ÓÔÈΛ· ¶·Ï·ÈÒÓ: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ·. 70.000∂ ñ ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜:¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 105Ù.Ì., 50Ì ·fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·, Ì 2 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ÎÔ˘˙›Ó·, wc, Ù˙¿ÎÈ, Ê/·. ΔÈÌ‹ 85.000∂ ñ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË - °·ÏÏ›·˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰È·ÌÂÚ¤˜ 100Ù.Ì. Ì 2˘/‰, wc, Ì¿ÓÈÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ΔÈÌ‹ 80.000∂ ñ ¡∂√ ∞Ï˘Î¤˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 105 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 210Ù.Ì. Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈ· ηÙÔÈΛ· 29Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, a/c, ηÏÔÚÈʤÚ. ΔÈÌ‹ 160.000∂ ñ ¡∂√ ¡¤· πˆÓ›·: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈ· ÁˆÓȷ΋ ηÙÔÈΛ· 99 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ & Û¯ÔÏÂ›Ô Ì 2˘/‰, ͯˆÚÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ΔÈÌ‹ 110.000∂ ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ∂À∫∞πƒπ∂™ ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ ñ 3,5ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Â›‰·. ΔÈÌ‹ 2.500∂ ñ 530Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Â›‰·. ΔÈÌ‹ 55.000∂ ñ 8.600Ì Â›‰·. ΔÈÌ‹ 75.000∂ ñ £¤ÛË ∞Ì˘Á‰·Ï¤Èη Â›‰· 3.400Ì. ΔÈÌ‹ 25.000∂ ñ £¤ÛË ™¿Ú· ·ÁÚfiÎÙËÌ· ÂÈÎÏÈÓ¤˜ 4.250Ì. ΔÈÌ‹ 6.000∂ ª∏§π∂™ ñ 5ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. ΔÈÌ‹ 5.000∂ ñ £¤ÛË ¢ÚÔ‡˙· ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 38,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. ΔÈÌ‹ 50.000∂ ñ £¤ÛË ¶˘ÚÁ› ·ÁÚfiÎÙËÌ· 500Ì. ΔÈÌ‹ 1.500∂ (873)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267 ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ·Î›ÓËÙ·: ªÔÓÔηÙÔÈ˘, ÔÈÎfi‰·, ‰È·Ì/·Ù·, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈÎfi‰·/ηÙÔÈ˘/ÂÍÔ¯Èο, ·ÍÈfiÏÔÁ· ÎÙËÌ·ÙÔ-ÔÈÎfi‰· Î·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·... À‡ı˘ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˙‹ÏÔ, ·Á¿Ë Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·. (875)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142, 24210-28777 6937-775383 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ∂ÚÌÔ‡ 26 Ù.Ì., Ì 25 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, 24.000∂.

ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘-28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, 4Ô˜, 20 Ù.Ì., Ì 25 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ÂÈψ̤ÓË, 25.000∂. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, 36 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚ., Ì ‰‡Ô ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ w.c., Ì·ÏÎfiÓÈ 25 Ù.Ì., ·Ó·ÙÔÏÈ΋, 36.000∂. √͢ÁfiÓÔ 4Ô˜ ÔÚ., 29 Ù.Ì. ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ Ì ¿ÚÎÈÓ, 36.000∂. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· 25 Ù.Ì., 30.000∂. ª·Ï¿ÎÈ 33 Ù.Ì., ‚ϤÂÈ ı¿Ï·ÛÛ·, 3Ô˜, ·Û·ÓÛ¤Ú, 35.000∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ËÌÈÙÂÏ‹˜ Û 170 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 40.000∂. °Ú·ÊÂ›Ô ·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ 25 Ù.Ì. ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 4Ô˜ fiÚ., ¢ηÈÚ›·, 26.000∂. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÙÔ Î‡Ì· 33 Ù.Ì., 50.000∂. ¢À∞ƒπ∞ ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 57 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., 48.000∂. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 58 Ù.Ì., 8ÂÙ›·˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 3Ô˜ ÔÚ., 70.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 46 Ù.Ì., 72.000∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ÕÁÈÔ˜ ™˘Ú›‰ˆÓ·˜ ¡. πˆÓ›·, 1Ô˜ ÔÚ., Ê/·, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 40.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 73 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ., ı¤·, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 110.000∂. ∂˘Î·ÈÚ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ, 112 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ., ı¤·, ÂÚÈÔ¯‹ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, ÙÚÂȘ ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, Ù˙¿ÎÈ, ‰ÈÏfi ¿ÚÎÈÓ, ÌfiÓÔ 115.000∂. ™Ù·ı¿ 77 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ Ì ¿ÚÎÈÓ, 115.000∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 82 Ù.Ì., ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 143.000. ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô, ÙÚÈ¿ÚÈ 83 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ÚfiÛÔ„Ë Û fiÌÔÚÊÔ ¿ÚÎÔ, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù·Û΢‹, 145.000∂. ∂˘Î·ÈÚ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÙÚÈ¿ÚÈ, μÔ˘ÙÛ¿, 81 Ù.Ì., 79.000∂. ∂˘Î·ÈÚ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÙÚÈ¿ÚÈ, ¡. πˆÓ›·, 83 Ù.Ì., 85.000∂. ¡. πˆÓ›· ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ËÌÈÙÂϤ˜ ÙÚÈ¿ÚÈ (ÛÙ· ÛÔÊ·Ù›ÛÌ·Ù·), 71 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 35.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ¶·Ú·Ï›· ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜, 135 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ, ÌÔÓ·‰ÈÎfi, 320.000∂. ∂˘Î·ÈÚ›·, ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ, 112 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ., ı¤·, ÙÚÂȘ ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, 2 w.c., Ù˙¿ÎÈ, ‰ÈÏfi ¿ÚÎÈÓ, ÌfiÓÔ 115.000∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË-ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘, Ôχ ηϋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ™.¢. 2,4, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, Ê/·, Ù˙¿ÎÈ, ·˘Ï‹ ÂÌÚfi˜ Î·È ›Ûˆ, ÌÈÎÚfi ˘fiÁÂÈÔ Î·È ·Ôı‹ÎË, 168.000∂. ∂•√Ãπ∫∂™ √π∫π∂™ ∂˘Î·ÈÚ›·, ª·Ï¿ÎÈ, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ 40 Ù.Ì.+·Ôı‹ÎË, 25 Ù.Ì., Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È ÁÂÒÙÚËÛË ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 120 Ù.Ì. ÌfiÓÔ 125.000∂. ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ¤ÙÚÈÓË Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌË. ÕÊËÛÔ˜ ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 3.000 Ù.Ì. Ì ÂÏȤ˜, ı¤·, 72.000∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 170 Ù.Ì. ËÌÈÙÂÏ‹˜, 40.000∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì., 120.000∂. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, 65.000∂. √π∫√¶∂¢∞ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 240 Ù.Ì. ™.¢. 2,4, 168.000∂. ÕÁ. ∞ÈηÙÂÚ›ÓË 400 Ù.Ì. 120.000∂. ÕÊËÛÔ˜ ¢ηÈÚ›·, 230 Ù.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›·, Ôχ ηϋ ı¤·, 50.000∂. º˘ÙfiÎÔ 670 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi, Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·, 80.000∂. º˘ÙfiÎÔ 3.600 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ÂÏȤ˜, 65.000∂. º˘ÙfiÎÔ 4.000 Ù.Ì. ı¤·, 50.000∂. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ÌÂٷ͇ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡, Â›‰Ô, ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË, 120.000∂. ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 850 Ù.Ì. Â›‰Ô, 60.000∂. ∫·Ù˯ÒÚÈ 720 Ù.Ì. ¿Óˆ ÔÈÎÈÛÌfi˜ ÏËÛ›ÔÓ ÙÔ˘ •ÂÓ›·, 72.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ 230 Ù.Ì., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 80.000∂. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη 7.000 Ù.Ì. Â›‰Ô, Ì ı¤· ÏËÛ›ÔÓ ™˘Ó‰ÚÈ·ÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ªËÙÚfiÔÏ˘, 77.000∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ 4.000 Ù.Ì. Ì ı¤·. √π∫√¶∂¢∞ ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ ∂˘Î·ÈÚ›·, ª¿Ú·ıÔ˜, 500 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, ™.¢. 1. ΔÈÌ‹ 115.000∂. ª¿Ú·ıÔ˜, 670 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, ™.¢. 1, 180.000∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.048 Ù.Ì. ÂÌÚfi˜ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÎÙ›˙ÂÈ 1.250 Ù.Ì., ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÏÏ·Ϥ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ 950.000∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 600 Ù.Ì. ·fiÛÙ·ÛË 120Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 26.000∂. ∫¿Ï·ÌÔ˜ 700 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 40.000∂. º˘ÙfiÎÔ §Ô˘˙›ÓÈÎÔ 1.850 Ù.Ì., 9.000∂. º˘ÙfiÎÔ §Ô˘˙›ÓÈÎÔ 4.000 Ù.Ì. Ì 140 ÂÏȤ˜, 20.000∂. º˘ÙfiÎÔ §Ô˘˙›ÓÈÎÔ 3.000 Ù.Ì. Û ¿ÛÊ·ÏÙÔ 35.000∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ 2.000 Ù.Ì. ÂÏȤ˜ 20.000∂. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 10.000 Ù.Ì. Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ÁÂÒÙÚËÛË, 23.000∂. ªËϛӷ 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 20.000∂. ¶¿ÏÙÛË 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 35.000∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∂ÚÌÔ‡ 45 Ù.Ì.+25 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, 200.000∂. ™˘Ú›‰Ë, ÎÂÓÙÚÈÎfi, 35 Ù.Ì., ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 750∂, 140.000∂. •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ 90 Ù.Ì., 47.000∂. °·˙‹-ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 87 Ù.Ì.+40 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, 67.000∂. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ΔÚ›· ÁÚ·Ê›· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 24, 26 Î·È 34 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÈ̤˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· 25.000∂, 27.000∂ Î·È 34.000∂. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 100 Ù.Ì., ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ηٿÏÏËÏË ÁÈ· È·ÙÚ›Ô. ™∫π∞£√™ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 32 ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜ 100% ÏËÚfiÙËÙ·, 1.100.000∂. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 55 Ù.Ì., 1.300∂. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 1.200∂. °Ú·ÊÂ›Ô ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘, ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, ‚ϤÂÈ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, 1Ô˜ ÔÚ., 28 Ù.Ì., Ì w.c., 210∂. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÚÈÔ¯‹ •ÂÓ›· ÙÚÈ¿ÚÈ 300∂. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· π¿ÛÔÓÔ˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ 280∂. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 87 Ù.Ì.+40 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, °·˙‹ 420∂. ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ·Î›ÓËÙ· ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË (876)


38 / °È· οı ÒÚ· T∂Δ∞ƒΔ∏ 24 OKTøμƒπ√À 2012

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 24 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ∫ÏÈÌ¿ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ √ÚÌÈÓ›Ô˘ 66 (°. ¢‹ÌÔ˘) - ∞ıËÓ¿˜ - ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÙËÏ. 24210-78708, ∫·ÏÔÁÂÚÔÔ‡ÏÔ˘ ¶·Ó·ÁԇϷ˜ πˆÏÎÔ‡ 188 ÙËÏ. 24210-42642, ª˘ÏÈfiÚ‰Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ª. ªfiÙÛ·ÚË 36 - ÕÛÙÚÔ˘˜ ÙËÏ. 24210-80781 Î·È ΔÛ¿ÙÛÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ - ΔÛ¿ÙÛÔ˘ °ÂˆÚÁ›·˜ Û˘ÛÙÂÁ·Ṳ̂ӷ Ê·Ú̷Λ· ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 102 - 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ (Ú. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) ÙËÏ. 24210-29947. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ƒÔ‡ÛÛÔ˘ ∂ÚÈʇÏ˘ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 139 - π·ÙÚÔ‡ Δ˙¿ÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-24904. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ÃÈÒÙË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ - º˘ÙfiÎÔ˘ 10 ÙËÏ. 24210-82226. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ EO¶YY °IA P∞¡Δ∂μ√À 14884 Î·È 14900

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 1535 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ·fi ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¤ˆ˜ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi °. ¢‹ÌÔ˘, ·fi ∞Ú. ∑¿¯Ô˘ ¤ˆ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜. ∞‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ ·fi ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ ¤ˆ˜ ¢·‚¿ÎË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ª˘ÙÈÏ‹Ó˘, ¯ÒÚÔ˜ ¿ÚÎÈÓ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜.

∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:10 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿) 7:30, 13:55. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:30, 12:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÚÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:03, 12:03, 13:15, 13:45, 14:48, 16:45, 18:00, 19:36, 21:04. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:30, 10:00, 12:00, 13:12, 13:48, 14:48, 16:45, 18:00, 19:30. ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:05, 20:05. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ·-¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:20 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:00 ·Ó¿ 20Ï.Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 30Ï.Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:15, 22:00. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:15,22:00. ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:30, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:15, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 13:45, 16:30 21:14. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 8:45, 14:40. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 10:30, 14:05, 16:45, 19:00, 21:15. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:45, 10:30,14:05. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 8:30, 11:00, 14:10, 16:15,18:15, 21:10. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 11:30, 14:10. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:20, 12:15, 14:10. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜ - °. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:00. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:50 ·Ó¿ 14Ï. Ï‹ÍË 22:00. ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:30 ·Ó¿ 18Ï. 22:00.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ Δ√ øƒ∞ƒπ√ Δø¡ ¶ƒ∞Δ∏ƒπø¡ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ∂π¡∞π ∂§∂À£∂ƒ√.

¢ƒ√ª√§√°π∞ «∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.» ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.grz Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ (2012-2013) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1: ÕÓ·˘ÚÔ˜-¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:45, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00, ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:20 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:50 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:45 ·Ó¿ 13Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:45 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30.

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÚ¤ÓˆÓ μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 5.30-7.30-10.25-12.25-15.2517.25-19.25-21.25-23.25. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 4.37-6.37-8.37-11.30-14.3016.30-18.30-20.18-22.30. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.00-7.20-8.30-9.4110.46-I.C. 11.20-11.50-12.52-I.C. 14.20-14.50-IC 16.19-16.45-17.38-I.C. 18.24-19.00-I.C. 20.0921.09-I.C. 22.19-23.34-4.18. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: I.C. 5.11-5.37-6.40-I.C. 7.04-8.00-9.20-I.C. 10.04-10.22-I.C. 12.04-12.5814.25-I.C. 15.04-15.37-16.17-17.14-I.C. 18.0418.37-20.45-21.47-23.00. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 5.20-I.C. 6.33-I.C. 8.26-I.C. 11.26-I.C. 13.26-I.C. 16.26-I.C. 19.26-00.43. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: I.C. 7.18-I.C. 10.18-I.C. 12.18-I.C. 14.18-I.C. 16.15-I.C. 18.18-I.C. 19.17-23.55. §∞ƒπ™∞-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 4.24-6.50-18.01. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 8.19-20.58. §∞ƒπ™∞-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 4.18-14.50 Ì ·ÓÙ·-

fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-§∞ƒπ™∞: 7.25-15.43 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 °Ú·ÌÌ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi μfiÏÔ: 04.45 express, 07.00, 09.00 express, 10.30, 12.00 express, 13.30, 15.00 express, 16.30, 18.00 express, 21.00. ·fi ∞ı‹Ó·: 07.00, 09.00 express, 10.30, 12.00 express, 13.30, 15.00 express, 16.30, 18.00 express, 20.00 express, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 01.30, 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. °Ú·ÌÌ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·fi μfiÏÔ: 05.45, 08.00, 10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.30 ·fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: 08.15, 11.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 23.00 ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.00, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 18.00, 19.30, 21.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 19.30, 21.30. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.00, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 18.00, 19.30, 21.30. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 18.00, 19.30, 21.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30 ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 12.45 (ÂÎÙfi˜ TÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ™·‚‚¿ÙÔ˘). ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00 (ÂÎÙfi˜ TÚ›Ù˘ Î·È ™·‚‚¿ÙÔ˘). ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00, (KYPIAKH): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.15, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ·: KA£HMEPINA & ∫Àƒπ∞∫∏: 15.00 (ÂÎÙfi˜ TÚ›Ù˘, TÂÙ¿ÚÙ˘). ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: KA£HMEPINA & ∫Àƒπ∞∫∏: 15.30 (ÂÎÙfi˜ TÚ›Ù˘ ηÈ

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞-ΔƒπΔ∏-Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ºÔÚÙËÁ¿: ª¤¯ÚÈ 10 Ì. & 25-26 ÙfiÓÔ˘˜. ∫ƒ∞Δ∏™∂π™: VIS TRAVEL ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 24210 31059, 31060 FAX: 2421034835 e-mail: vistravel@otenet.gr ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™ ∞fi Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 19/9/12-Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 31/10/12 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ - ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ ª∞°¡∏™π∞™ ∫∞𠙶√ƒ∞¢ø¡ Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ 24213 52405 °ƒ∞º∂π√ ∞¡Δπ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52712 24213 52713 °ƒ∞º∂π√ ¡√ªπ∫√À ™Àªμ√À§√À 24213 52525 °ƒ∞º∂π√ ΔÀ¶√À & ¢∏ª. ™Ã∂™∂ø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 70927 24213 52538 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 TH§EºøNIKO KENTPO . . . . . . . . .2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY . . . . . . . . .2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ . . . .2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY . . . . . . . .2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY . . . . . .2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY . . . . . .2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY .2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 EKAB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY . . . .2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜ . . . . .2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . .2421055555 OTE BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13888 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . .2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô . . . . . . . . . . . . . . . .2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) . . . . . . . . . . . . .10400 EXPRESS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . .1154 HELLAS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . .1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944121288 X¿ÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 TÛ·Áηڿ‰· . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 MËϛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745815

YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY . .2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY . . . . . . .24213 54817 I¢IøTIKO KTEO2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ . . . . .2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ . . . . . . . . .2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ A‰¤ÛÔÙˆÓ ZÒˆÓ N. IˆÓ›·˜ . . . . . 2428073111 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073702 ºπ§√∑øI∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞: . . . . . . . .24280 99973, 6938060539 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. 2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.).2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ .8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÚ·›·˜ ∂Í·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ∞ÙfiÌˆÓ ∫∂£∂∞ ¶π§√Δ√™: ...............24210 80246 - 23430 ∫∂£∂∞ ∂•√¢√™: ............2410 2545597 - 251853 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ 24210 24628 KPATIKO™ AEPO§IMENA™ NEA™ A°XIA§OY . . . . . . . . . . . . .24280 76886

TA•I

PA¢IOTA•I . . . . . . . . . . . .24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ . . 24210 61000 A°PIA™ . . . . . . . . . . . . . . .24280 92502 BE§E™TINOY . . . . . . . . . . .24250 22725 ANø §EXøNIøN . . . . . . . . .24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £ˆÌ¿˜ √.∂. “∏ ∞¡∞™Δ∞™π™” , πˆÏÎÔ‡ 285, ÙËÏ. 24210 41000,ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341,¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜, ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 3, μfiÏÔ˜, ÙËÏ. 24210 51222, ÎÈÓ.: 6943617255. ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.2421081524. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ: (AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿: ∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 2421072072. 2. ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 24210-43333. 3.μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267.

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. º·ÚÌ·ÎÂÚfi - ⁄Ê·ÛÌ· Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ÒÌÔ ÊÔڤ̷ÙÔ˜. 2. ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì¿ÛÎÂÙ ÙˆÓ ∏¶∞ - ¶ÚfiÛˆÔ Ô˘ ˙ËÙ› ‚Ô‹ıÂÈ· ‹ ÚÔÛÙ·Û›· - ™˘Ó¯fiÌÂÓ· ÛÙÔ ·ÏÊ¿‚ËÙÔ. 3. ∫Ï¿‰Ô˜ Ù˘ È·ÙÚÈ΋˜ - ∫Ú¤·˜ ÎÔÎÎÈÓÈÛÙfi. 4. ...¶·ÙÛ›ÓÔ: ËıÔÔÈfi˜ - §›ÁÔ ÙÔ... ηÎfi - ™ÙÚ·‚¿. 5. Δ˙¤È̘...: ËıÔÔÈfi˜ - √·‰fi˜ ÙÔ˘ ÛȯÈÛÌÔ‡ - ¶·È‰È΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ™¿ÚÙ˘. 6. ŸÓÔÌ· ·Á›ˆÓ Î·È ·ÙÚÈ·Ú¯ÒÓ (ηı.) - ƒ¤ÈÌÔÓÙ...: ∫·Ó·‰fi˜ ËıÔÔÈfi˜. 7. ¡·˙È¿Ú· - ÕÓÙ·Ì...: ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜. 8. ¶ÔÙ¿ÌÈ Ù˘ ∞ÈıÈÔ›·˜ - μÚfiÌÈÎÔ, ·Î¿ı·ÚÙÔ - ∂Ù·ÈÚÈο ·Ú¯Èο. 9. °¿ÏÏÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î·È ÎÏËÚÈÎfi˜ - ...∫¿ÚÏÔ: Û˘ÓÔÈΛ· ÙÔ˘ ªÔÓ·Îfi. 10. √ÌËÚÈÎfi˜... Չ˘ - ∫·ÙËÁÔÚ›· ÏÈÎ¤Ú Ì ˘„ËÏ‹ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Û ·ÏÎÔfiÏ - ∞Ú¯Èο Û¯ÔÏ‹˜ ¢ÂÏ›‰ˆÓ. 11. ¢Â›¯ÓÂÈ - √ÈÓÔÓÂ˘Ì·ÙÒ‰Ë ÔÙ¿ - ΔÔ 810. 12. πÚÏ·Ó‰fi˜ Ì˘ıÈÛÙÔÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ - À‹ÚÍ ۇ˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ ¡¤ÚˆÓ·. 13. ªÈÎÚfi˜ ÚÔÊ‹Ù˘ Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ ¢È·ı‹Î˘ - ¶·ÏÈfi˜ °ÂÚÌ·Ófi˜ ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ - ∞Ú¯Èο Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÈÓÛÙÈÙÔ‡ÙˆÓ. ∫∞£∂Δ∞ 1. ™¯ÂÙÈÎfi˜ Ì ¤Ó· ÔÛÙfi ÙÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ - ¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÌÈÎÚ·ÛÈ¿ÙÈÎÔ Ê·ÁËÙfi Ì ÎÈÌ¿. 2. Δ· ¯Ú‹Ì·Ù· - ªÔ¯ıÒ. 3. ...∫›ÏÌÂÚ: ‰È¿ÛËÌÔ˜ ËıÔÔÈfi˜ - ¶ÔÏÈÙÈÎfi ‹ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ú‡̷ (ÌÙÊ.) - ∞Ú¯·›Ô˜ ·ÙÙÈÎfi˜ ‰‹ÌÔ˜. 4. º˘ÁfiÔÓÔ˜, ÙÂÌ¤Ï˘ - π‰Ú˘Ù‹˜ ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. 5. ¢ÂÓ ·ÚΛ ÙfiÛÔ - ¢‡Ô ·’ Ù·... ÂÊÙ¿ - ª˘ıÈ΋ ∞ÈÁ‡ÙÈ· ı¿ (ηı.). 6. ...°ÎÔ˘ÓÙfi: È·ˆÓÈÎfi ·Ú¯È¤Ï·ÁÔ˜ - Œ¯ÂÈ Ûˆı› ·˘Ùfi. 7. ∞ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎÔÈ - ΔÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ∂ÁÎÔÁÈ¿Ó. 8. Δ· ¤¯Ô˘Ó Ù·... ÊÒÙ· - ∂ÈÊÒÓËÌ· fiÓÔ˘ - ΔÔ Ê˘Ùfi Ó¿ÚÎÈÛÛÔ˜. 9. ∫È ¤ÙÛÈ Ô ÌËÚfi˜ - μ·Û›Ï˘...: ÛÎËÓÔı¤Ù˘ Î·È ·Ú·ÁˆÁfi˜ - ŸÌÔÈ· Û‡Ìʈӷ. 10. ¢ÂÛÌ¿... ÁÈ· ‚·Ú˘ÔÈÓ›Ù˜ - ∞·Û¯fiÏËÛÂ Î·È ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘˜ - √ ·ÚÈıÌfi˜ 801.

TÂÙ¿ÚÙ˘). * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ™∞μμ∞Δ√À £∞ ¶∞ƒ∞ª∂π¡∂π ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.™∞μ.): 13.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 13.45, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00.

11. §·ÙÈÓÔ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ˜ ¯ÔÚfi˜ - •‡ÏÈÓÔ Î·ÚÊ›. 12. ¡‹·Ú...: ·ıÏËÙÈÎfi ۈ̷ÙÂ›Ô Ù˘ ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹˜ - ¶·ÓÙÔÙÈÓ¤˜ - ŒÓ·˜... §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ˜. 13. ™‹Ì· Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜ - ∞Ú¯‹ ·Ú¯·›Ô˘ ·È¿Ó· - ŒÁÈÓ ∂™∞∫∂ (·Ú¯Èο). ∏ §À™∏ Δ√À ™Δ∞Àƒ√§∂•√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. π√μ√§√ - øªπΔ∏™ 2. ¡μ∞ - π∫∂Δ∏™ - ™Δ 3. π√§√°π∞ - ƒ√™Δ√ 4. ∞§ - ∫√ - ƒ∞πμ∞ 5. ∫∞∞¡ - ™πà - π§∞ 6. ¡∏ºø¡ - ª∞™∂´ 7. ™∫∂ƒΔ™√∑∞ - ∞¡Δ 8. øª√ - ªπ∞ƒ√ - ∞∂ 9. ª¶√™π∂ - ª√¡Δ∂ 10. ∞´™ - ™¡∞¶™ - ™™∂ 11. ¡∞ - ¶π√Δ∞ - øπ 12. Δ∑√´™ - √∫Δ∞μπ∞ 13. πø∏§ - ™ªπΔ - π∂∫. ∫∞£∂Δ∞: 1. INIA∫√™ - ª∞¡Δπ 2. √μ√§∞ - ∫√¶π∞∑ø 3. μ∞§ - ∞¡∂ª√™ - √∏ 4. √∫¡∏ƒ√™ - ¶π§ 5. §π°√ - ºΔ - π™π™ 6. √∫π - ™ø™ª∂¡√ 7. ∂∞ƒπ¡√π - ∞Δ√ª 8. øΔ - ∞à - ∑∞ª¶∞∫π 9. ª∏ƒπ - ª∞ƒ√™ - ΔΔ 10. π™√μπ∞ - √¡ - ø∞ 11. ™∞§™∞ Δ™πμπ 12. ∏™Δ - ∞∂¡∞∂™ - π∂ 13. ™Δ√¶ - πΔ∂ - ∂™∞∫.

∫ƒπ√™ ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ·Ú·Ì›ÓÂÙ ÛÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÚÔÛ΋ÓÈÔ Î·È Ó· ÌËÓ ‰›ÓÂÙ ·ÊÔṲ́˜ ÁÈ· ηÎfi‚Ô˘Ï· Û¯fiÏÈ·. ª·ÎÚÈ¿ Â›Û˘ ·fi ηÎfi‚Ô˘ÏÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÌfiÓÔ Î·Îfi ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û·˜ οÓÔ˘Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-44-32-34-22-12. Δ∞Àƒ√™ ¢ÈÔ¯ÂÙ‡ÛÙ fiÏË Û·˜ ÙËÓ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfiÙËÙ· Û ıÂÙÈΤ˜ ÛΤ„ÂȘ. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÙ ¿ÌÂÛ· Ù· ÂfiÌÂÓ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜ Û¯¤‰È· Î·È ‚È·ÛÙ›Ù ӷ Ù· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 27-3-22-12-38-13. ¢π¢Àª√π ªÂ ÙÔÓ ÕÚË ÛÙÔÓ ΔÔÍfiÙË ÌfiÓÔ Î·Ï¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· ·ÈÛıËÌ·ÙÈο Û·˜, ÔÏÏ¿ Ù·Íȉ¿ÎÈ· Ì ÙÔ ¤ÙÂÚÔÓ Û·˜ ‹ÌÈÛ˘, ηÈÓÔ‡ÚȘ ÁÓˆÚÈ̛˜, ÊÏÂÚÙ, ·Ó·Ó¤ˆÛË ÛΤ„˘ Î·È ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 8-33-20-4-33-21. ∫∞ƒ∫π¡√™ ªÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ‹ ›‰ËÛË Ô˘ ı· ¿ÚÂÙ ı· Û·˜ ·Ó·ÛÙ·ÙÒÛÂÈ Â˘¯¿ÚÈÛÙ· Û‹ÌÂÚ· Î·È ı· Û·˜ ‰ÒÛÂÈ fiÏË ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ, ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙ· ÏfiÁÈ· Ô˘ ϤÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 38-49-29-1033-2. §∂ø¡ ∞Ô‰ÔÙÈ΋ ·ÏÏ¿ Î·È ÎÔ˘Ú·ÛÙÈ΋ ı· Â›Ó·È Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ, ·ÙÂÏ›ˆÙÔ ÙÚ¤ÍÈÌÔ, Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, Â·Ê¤˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ¤¯ÂÈ Ë Ì¤Ú· ·ÏÏ¿ ı· Û·˜ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂÈ Ì ÌÂÁ¿ÏÔ Î¤Ú‰Ô˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-2044-3-11-23. ¶∞ƒ£∂¡√™ ªÈ· Ôχ ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ· ȉ¤· ı· Û·˜ ¤ÚıÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ô˘ ı· Û·˜ Û˘ÓÂ¿ÚÂÈ, ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Û·˜ Â›Ó·È Ó· ÙËÓ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÙÂ, ·Ï¿ ÌËÓ ¯¿ÓÂÙ ¯ÚfiÓÔ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÙ ¿ÌÂÛ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6320-44-39-2-12.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ™‹ÌÂÚ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÙ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ·ÈÛıËÌ·ÙÈο Û·˜. ªËÓ ÂÚÈ̤ÓÂÙ ӷ οÓÔ˘Ó Ù· ¿ÓÙ· ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Á‡Úˆ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 25-30-22-1234-8. ™∫√ƒ¶π√™ ¶Ôχ ηϋ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ÁÈ· Ó· οÓÂÙÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÌÂ Û˘ÓÂÙ·›ÚÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ‚¿ÏÂÙ Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù· Û¯¤‰È¿ Û·˜ Û ÔÌ·‰ÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Î·È fi¯È ÌfiÓÔÈ Û·˜ Î·È ÁÂÓÈο Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÙ fi,ÙÈ Û·˜ ··Û¯ÔÏ›. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-30-22-12-32-14. Δ√•√Δ∏™ ∂ÙÔÈÌ·ÛÙ›Ù ÁÈ·Ù› ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ Ì·›ÓÂÈ Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ οÔÈÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Û·˜ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÙ ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ¿Ú· Ôχ Î·È ÙÒÚ· ˘ÏÔÔÈ›ÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 25-30-11-23-21-17. ∞π°√∫∂ƒø™ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ Û¿˜ ʤÚÓÂÈ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ¯·Ú¿ Î·È ÈηÓÔÔ›ËÛË Î·ıÒ˜ Ô Û‡ÓÙÚÔÊfi˜ Û·˜ ı· Û·˜ ·ÓÙ·Ì›„ÂÈ Ô˘ ÂӉȷʤÚÂÛÙ ÁÈ· ÙË Û¯¤ÛË Û·˜. ŸÛÔÈ Â›ÛÙ ·‰¤ÛÌ¢ÙÔÈ, οÙÈ Ôχ ηÏfi ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙË ˙ˆ‹ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-30-29-33-12-32. À¢ƒ√Ã√√™ ŒÎÊÚ·ÛË Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ Î·È ‰È·ÛΤ‰·Û˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë Û¯¤ÛË Û·˜ ÁÈ· Ó· ›ÛÙ Ôχ ηϿ ¤ÙÛÈ fiÏ· ·˘Ù¿ ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙÔ˘ ‰ÂÛÌÔ‡ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 4-33-21-23-47-19. πãÀ∂™ √ Û‡ÓÙÚÔÊfi˜ Û·˜, Û·˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÂÏ΢ÛÙÈÎÔ‡˜ Û‹ÌÂÚ·, ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù›Ù ÙÔ, ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ôχ fiÌÔÚÊ· Ë ˙ˆ‹ Û·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ë Û¯¤ÛË Û·˜ ı· ‰¤ÛÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 8-33-2312-38-10.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

T∂Δ∞ƒΔ∏ 24 OKTøμƒπ√À 2012

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

£ÂˆÚ›Â˜ Û˘ÓˆÌfiÛ›·˜ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 12.00 13.00 14.40 15.10 15.30 16.00 16.30 17.00 18.15 19.10 19.15 20.00 20.55 21.00 23.00 24.00 02.00 03.00

∏ ÷ڿ Î·È ÙÔ °ÎÔ˘ÓÙÔ‡Ó √ ÌÈÎÚfi˜ ¡ÈÎfiÏ·˜ ÕÚıÔ˘Ú ª¿Úı·, ÙÔ ÛÎ˘Ï¿ÎÈ Ô˘ ÌÈÏ¿ ŒÓ·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜-¤Ó·˜ ÙfiÔ˜ ª·ÙȤ˜ Û ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ∂ÍÈÛÙÔÚÂ›Ó Î·È ÈÛÙÔÚÂ›Ó ª·‡ÚË ¯Ú˘Û·ÏÏ›‰· “ΔÂÏÈÎfi ÍÂηı¿ÚÈÛÌ·” √È ¤ÏÏËÓ˜ Ù˘ ∫¿Ùˆ πÙ·Ï›·˜ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÙÔ˘ ™·Ú¿ÓÙ· ∏ ÌÈÎÚ‹ §Ô˘ÏÔ‡ √ ÌÈÎÚfi˜ Ú›ÁÎÈ·˜ ∂›Ì·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ΔÂÏÂ˘Ù·›· ¤Î‰ÔÛË ΔÔ ¯ÚÔÓÈÎfi Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ∂ÍÈÛÙÔÚÂ›Ó Î·È ÈÛÙÔÚÂ›Ó ∞˘ÙfiÙ˘ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ∞ÛıÂÓ›˜ Î·È Ô‰ÔÈfiÚÔÈ μ›ÔÈ ·Ú¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ∂ÌÊ˘Ï›Ô˘ ∞˘ÙfiÙ˘ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ŒÓ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÚÁ‡ÚË ∞΢‚¤ÚÓËÙ˜ ÔÏÈÙ›˜ “ΔÔ Ì˘ÛÙÈÎfi” ¢È·‚ÔÏÈο Ì˘·Ï¿ ŒÓ·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ¤Ó·˜ ÙfiÔ˜ (∂)

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.00 06.45 07.10 07.40 08.00 09.50 10.20 11.45 12.30 13.00 15.30 17.15 17.50 19.45 20.00 21.00 22.00 00.45 01.45 02.45

Mercy ¶fiÎÂÌÔÓ Xiaolin showdown Mucha lucha º+ª live (∂) Christine Trauma √ Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ Bel Air ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂÛËÌÂÚÈ·Ó‹ ÌÂϤÙË ª›Ï· ∂ȉ‹ÛÂȘ-‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ º+ª live ∂ÍÂÏ›ÍÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ NCIS “£ÂˆÚ›Â˜ Û˘ÓˆÌÔÛ›·˜” ∞ÓÂÍȯӛ·ÛÙ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ Life “∞¯·Ï›ÓˆÙ˜ Ó‡¯Ù˜””

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

06.00 08.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 16.15 17.15 17.45 18.00 18.15 18.30 19.00 20.00 21.00 21.45 23.45 02.00 03.30 04.30

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¡∂Δ ÛÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· ªÂ ı¤· ÙË °Ë ∑Ò· Û ΛӉ˘ÓÔ Challenges ∂ȉ‹ÛÂȘ ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· ∏ Ù¤¯ÓË Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ∂ÂÈÁfiÓÙˆ˜ ÙË Ì·Ì‹ Champions NET ∂ȉ‹ÛÂȘ Champions League Champions NET ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· (∂) ªÂ ı¤· ÙË °Ë (∂) ∑Ò· Û ΛӉ˘ÓÔ (∂)

05.45 06.45 10.00 11.00 11.50 12.50 14.00 15.00 16.00 16.50 17.00 18.00 19.00 20.00 21.15 22.20 23.30 00.30 00.45 01.45 02.45 03.45 05.00

07.00 08.00 10.00 11.30 15.00 17.00 18.00 19.30 20.30 22.30 23.15 02.00 02.45 04.45

¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› Telemarketing ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ¶¿Ì ÛÙÔ›¯ËÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫fiÓÙÚ· Î·È Ú‹ÍË ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ÒÚ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú

Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ΔÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ŒÓ·˜ Ì‹Ó·˜ Î·È Î¿ÙÈ °Ï˘Î¤˜ ·Ï¯ËÌ›˜ ªÔÈÚ·›Ô˜ ¤ÚˆÙ·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÔ˘ÎÈ¿ Î·È Û˘¯ÒÚÈÔ H ntant;a ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢‡Ô ͤÓÔÈ ∂Ú·ÛÙ‹˜ ‰˘ÙÈÎÒÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ ªÔÈÚ·›Ô˜ ¤ÚˆÙ·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Sila ∂˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ Ì·˙› ª·‡Ú· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· ∂ȉ‹ÛÂȘ Master chef LAPD ∞¤ÚÈÓ˜ ÛȈ¤˜ ™Î˘Ï›ÛÈ· ˙ˆ‹ ªÈ· ÛÙÈÁÌ‹, ‰˘Ô ˙ˆ¤˜

06.10 07.00 11.00 11.50 12.00 12.50 13.00 13.30 14.30 14.40 15.40 15.50 17.00 18.00 18.10 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.10 03.10

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

08.30 09.30 10.00 10.30 11.00 12.40 12.50 13.00 14.00 14.30 15.00 15.30 16.45 17.00 17.15 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30

21.45 22.00 22.55 23.00 00.30

ΔÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ù· ·Ú·Ì‡ıÈ· ∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ™¯¤‰ÈÔ ŒÓ·+¤Ó· ªÈ· ̤ڷ Û·Ó ÎÈ ·˘Ù‹ ∂ηÙÔÁÚ·Ê›· (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· Ì˘ÛÙÈο Á·ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ ∞ Ï· ηÚÙ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· °ÂÁÔÓfi˜ ∂ÈÙ˘¯Ë̤ÓÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ ÛÔÚ ŒÎÙË ·›ÛıËÛË ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ¢È·ÎÔ¤˜ √ ˘¤ÚÔ¯Ô˜ ‚˘ıfi˜ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ “ÕÚ˘ - ÕÓÙ‚ÂÚ μÂÏÁ›Ô˘” μfiÏÂ˚ ·ÓÙÚÒÓ ÁÈ· ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ Û˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ηÙÔÁÚ·Ê›· ∞ÓȯÓ‡ÛÂȘ ™Ù· fiÚÈ·

04.10 04.45

∂ΛӘ ÎÈ ÂÁÒ ¶ÚˆÈÓfi ∞¡Δ1 √ÓÂÈÚÔ·Á›‰· Super game Asi ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ Super game ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ Super game ΔÔ ∫·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ FTHIS TV ∂ȉ‹ÛÂȘ £· ‚ÚÂȘ ÙÔ ‰¿ÛηÏfi ÛÔ˘ ∂ÁÎÏ‹Ì·Ù· ∂ȉ‹ÛÂȘ ™Ô˘ÏÂ˚Ì¿Ó Ô ÌÂÁ·ÏÔÚÂ‹˜ Grey’s anatomy Private practice √È ÛÙ¿‚ÏÔÈ Ù˘ ∂ÚȤٷ˜ ∑·˝ÌË ΔËÏ·‚Ô˜ ΔÔ ∫·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Brothers & sisters

¶H§IO 48 UHF

06.00 07.45 08.30 09.30 10.30 11.30 12.30 13.00 16.00 17.55 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.30 03.30 04.30 05.00 05.15

¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ (∂) Everybody loves Raymond The king of queens ª·ÚÁ·Ú›Ù· ÃÔÚ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙË ÛȈ‹ ∂ÓÙÈÌfiÙ·ÙÔÈ ÎÂÚ·Ù¿‰Â˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ϤÓË ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È “∏ ÎfiÌÈÛÛ· Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜” ¡fiÌÔ˜ Î·È Ù¿ÍË: ∂ȉÈ΋ ÔÌ¿‰· ∞ÛÙ˘ÓfiÌÔ˜ ª¤Î·˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ CSI New York Patras aller retour (∂) ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∂ÈÎfiÓ˜ (∂)

07.00 08.00 09.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.25 14.30 16.05 16.10 17.10 17.15 18.00 19.00 19.05 21.00 21.30 23.00 23.50

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ªË ÌÔ˘ ÂȘ ∂Ó ÙÔ‡Ùˆ Á¤Ï· (∂) ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ ÁË (∂) °ÂÁÔÓfiÙ· ∂Ó Ï¢ÎÒ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂)

20.30 21.00 21.45 22.00 23.15 00.15 01.15 02.15 03.00 03.45 04.45

¶ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ΔÒÚ· ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ Deadly 60 ™˘ÓÙ¤ÏÂÈ· (∂) Life ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Top chef Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· (∂) ™∫∞´ Ì ÙÔ ¡›ÎÔ ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ ™˘ÓÙ¤ÏÂÈ· Δ· Ó¤· ÙÔ˘ ™∫∞´ ECO news Blue bloods πÛÙÔڛ˜ ÂÈ‚›ˆÛ˘ ∂˘ı¤ˆ˜ ∞›ı·Ó˜ ÛÙÈÁ̤˜ Entertainment this week America’s next top model ª·ÙȤ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ •ÂÓ¿ÁËÛË ÛÙÔ ˙ˆÈÎfi ‚·Û›ÏÂÈÔ

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

06.00 07.45 09.45 10.00 11.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.30 20.45 21.00 21.30 23.00 00.15 02.30

Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ÃÚÒÌ·Ù· ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ £‡ÌÈÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ Telemarketing Astitvia £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞fi„ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Calla4Cash ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

10.00 16.00 17.00 17.30 18.00 20.00 22.00 22.10 23.10

√ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ (∑) Δ·Í›‰È· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª·ÁÈÎfi˜ Ê·Ófi˜ ∂ȉÈ΋ ÌfiÓÈÌË ÂÈÙÚÔ‹ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ‰È·ÛÔÚ¿˜ ∂ȉÈ΋ ÌfiÓÈÌË ÂÈÙÚÔ‹ ¤Ú¢ӷ˜ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ∏ ·fi‚·ÛË ÛÙË ¡ÔÚÌ·Ó‰›· ºÒÙ· ÔÚ›·˜

Su - Doku ™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„ÈÓ Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË.

¢Y™KO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘

EYKO§O

EYKO§O

¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1997 Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ ¡ÙfiÓÂÚ. ¶·›˙Ô˘Ó: ªÂÏ °Î›ÌÛÔÓ, Δ˙Ô‡ÏÈ· ƒfiÌÂÚÙ˜, ¶¿ÙÚÈÎ ™ÙÈÔ‡·ÚÙ.

√ Δ˙¤ÚÈ ºÏ¤ÙÛÂÚ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ηıËÌÂÚÈÓfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢, Ô‰ËÁfi˜ Ù·Í› ÛÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ·, Ô˘ ¤¯ÂÈ fï˜ ¤Ó· Ì¿ÏÏÔÓ ÂÚ›ÂÚÁÔ ¯fiÌÈ. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ì ÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ ÂÚ›ÏÔη Ò˜ ·›ı·Ó· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· Ù· ¿ÓÙ·: ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·Ú·ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ, Ì˯·ÓÔÚڷʛ˜ Ì˘ÛÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, Â͈Á‹ÈÓÔ˘˜ Î·È ‡ÔÙ· ÂÈÚ¿Ì·Ù· Ù˘ NASA. ¢ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ fï˜ ÂΛ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ‰ËÌÔÛȇÂÈ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ Û’ ¤Ó· ÂÚÈÔ‰ÈÎfi. ™‡ÓÙÔÌ·, ı· ·ÓÙÈÏËÊı› ˆ˜ ·˘Ù‹ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘, ›Ûˆ˜ ·Ԃ› ÌÔÈÚ·›· ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· ÙÔ˘ ÙË ˙ˆ‹.

STAR 22.00

ΔÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ¢Ú·Ì·ÙÈ΋, Á·ÏÏÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2007, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∫ÏÔÓÙ ª›ÏÂÚ. ¶·›˙Ô˘Ó: ™ÂÛ›Ï ÓÙ ºÚ·Ó˜, ¶¿ÙÚÈÎ ªÚÔ‡ÂÏ, Δ˙Ô˘Ï› ¡ÙÂ·ÚÙȤ.

111111111111111111111111111

06.00 10.00 13.00 14.00 14.30 15.00 16.50 17.00 18.00 19.00

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

111111111111111111111111111

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

√ ‰ÂηÂÓÙ¿¯ÚÔÓÔ˜ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ ˙ÂÈ ÛÙÔ ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈÎfi ¶·Ú›ÛÈ. ∂›Ó·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÁÈÔ˜ ÌÈ·˜ ‚ڷ˚΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. ŸÌˆ˜ ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· ÙËÓ ·›ÛıËÛË fiÙÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ô ÌfiÓÔ˜ ÁÈÔ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ·ÏÏ¿ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ·‰ÂÏÊfi. ∑ÂÈ ÌÈ· ‹ÚÂÌË ˙ˆ‹ Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘. Δ›ÔÙ ‰ÂÓ ‰È·Ù·Ú¿ÛÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ËÚÂÌ›·, ηıÒ˜ Ù›ÔÙ ‰ÂÓ ·ÔηχÙÂÙ·È. ŸÌˆ˜, ÙÂÏÈο, ¤Ó· ÙÚÔÌÂÚfi Ì˘ÛÙÈÎfi ı· ‚ÚÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·, ¤Ó· Ì˘ÛÙÈÎfi ÎÚ˘Ì̤ÓÔ ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘...

∂Δ1 24.00

∞¯·Ï›ÓˆÙ˜ Ó‡¯Ù˜ ¢Ú·Ì·ÙÈ΋ Ù·ÈÓ›·, ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2008, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· °ÎÚ¤ÁÎÔÚ Δ˙fiÚÓÙ·Ó. ¶·›˙Ô˘Ó: ª›ÏÈ ªÔÌ £fiÚÙÔÓ, ∫ÈÌ ª¿ÛÈÓÙ˙ÂÚ, °Ô˘ÈÓfiÓ· ƒ¿ÈÓÙÂÚ, ª›ÎÈ ƒÔ˘ÚÎ.

∂ÎÎÂÓÙÚÈÎÔ› ·ÛÙ¤Ú˜ Ù˘ ÚÔÎ, ÌÂÁ·ÏÔ·Ú·ÁˆÁÔ› Ù·ÈÓÈÒÓ, ÚÒËÓ Î·Ù¿‰ÈÎÔÈ Î·È ‰ÈÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔÈ Ï·ÛȤ ·ÚÂÏ·‡ÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ, ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ 1983. ™Ù· ÛÎÔÙÂÈÓ¿ ÛÔοÎÈ· Ù˘ fiÏ˘ ÙˆÓ ∞ÁÁ¤ÏˆÓ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ÔÈ È‰·ÓÈÎfiÙÂÚ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· Ó· ·ÏÏËÏÔÛ˘Ó‰ÂıÔ‡Ó ÔÈ ˙ˆ¤˜ Î·È ÔÈ ÈÛÙÔڛ˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ...

STAR 02.45

£Â¿Ì·Ù·

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 18-24/10/12 ∞I£√À™∞ 1 ª∞¢∞°∞™∫∞ƒ∏ 3: √π ºÀ°∞¢∂™ Δ∏™ ∂Àƒø¶∏™ (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ ª∂Δ/¡√): ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17:00. √ £∂√™ ∞°∞¶∞∂π Δ√ Ã∞μπ∞ƒπ: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:00. ∏ ∞ƒ¶∞°∏ ¡Ô 2: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 21:15-23:15. ∞π£√À™∞ 2 BARBIE ∏ ¶ƒπ°∫π¶π™™∞ ∫∞π ∏ POP STAR (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ ª∂Δ/¡√): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18:15, ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋: 16:30-18:15. √ £∂√™ ∞°∞¶∞∂π Δ√ Ã∞μπ∞ƒπ: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20:00-22:15. ∞π£√À™∞ 3 BRAVE (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ ª∂Δ/¡√): ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17:15. ∞™Δ∂ƒπ• & √μ∂§π• ™Δ∏ μƒ∂Δ∞¡π∞: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:15-21:30-23:45. ∞π£√À™∞ 4 ª∞¢∞°∞™∫∞ƒ∏ 3: √π ºÀ°∞¢∂™ Δ∏™ ∂Àƒø¶∏™ (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ ª∂Δ/¡√): ª√¡√ ™¿‚‚·ÙÔ & ∫˘Úȷ΋: 16:00. ∞™Δ∂ƒπ• & √μ∂§π• ™Δ∏ μƒ∂Δ∞¡π∞ 3D: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18:00-20:15-22:30.


40

¢Â›ÁÌ·Ù·ÁÚ·Ê‹˜

TÂÙ¿ÚÙË 24 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2012

ª·ÓˆÏÈfi˜ ΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ §·ÎfiÔ˘ÏÔ˘

∂›Ó·È ÌÈ· Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Ù’ Â·Ó¿ÏË„Ë ÁÈ· ÙÔ ¶∞™√∫ - ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ¶∞™√∫. ΔÒÚ· ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙË ¡¢: Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ fiÓÔÌ·, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Î·È Û‡Ì‚ÔÏ·. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ˆ˜ ÚfiıÂÛË - ηْ ¿ÏÏÔ˘˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‹‰Ë ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ - ÛÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿. ∂›Ó·È Ë ÈÔ ¿¯ÚËÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ÔÏÈÙÈ΋, ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ·Ï·ÈÔ‡ ∫∫∂ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Ô˘ ¿ÏÏ·˙Â Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÓfiÌ·Ù·. ΔÔ ÈÔ ˆÚ·›Ô Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ Ó¤Ô ÎfiÌÌ· Ô˘ ı· ¿ÚÂÈ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ¡¢ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ·fi ÙËÓ... ›‰È· ÙË ¡¢. ¢ËÏ·‰‹ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ı· Â›Ó·È Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, ·ÏÒ˜ ‰ÂÓ ı· ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ ˆ˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢, ·ÏÏ¿ ˆ˜ οÙÈ ¿ÏÏÔ. £· Â›Ó·È fï˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜, Ì ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ‰›Ï· ÙÔ˘ Î·È ÙȘ ›‰È˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, οÔÈÔÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˆ˜ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ. ¶ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÁÈ· Ó· Â͢ÁÈ·Óı› ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ì˘·Ï¿ Ô ª·ÓˆÏÈfi˜, ·ÏÏ¿ ÚÔ‡¯·. ΔÔ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ‹ ÓÔÌ›˙Ô˘Ó ˆ˜ Â›Ó·È ¤Ó· ¤Í˘ÓÔ ÎfiÏÔ ÒÛÙ ·˘ÙÔ› Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ˆ˜ χÛË; √ÛÔÈ ‰ËÏ·‰‹ ¤ÊÂÚ·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ò˜ Â‰Ò Ó· Â›Ó·È Î·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ı· Ù· ‰ÈÔÚıÒÛÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰ÈÔÚıˆıÔ‡Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ. ∞ÏÒ˜ ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Ì·ÚΛ˙·. øÛÙ ӷ ϤÓÂ, .¯., ‰ÂÓ ÊÙ·›Ì ÂÌ›˜ - ÙÔ Ó¤Ô ÎfiÌÌ· ‰ËÏ·‰‹ -, ÊÙ·›ÂÈ Ë ¡¢ ‹ ÙÔ ¶∞™√∫ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜. ªÂ οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ‹‰Ë ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó ·Ô‰›‰ÔÓÙ·˜ fiÛ· ‰È¤Ú·Í·Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÛÙÔ... ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·! °ÂÏÔÈfiÙËÙ˜. ΔÔ ÔÏÈÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ ÂˆÓ˘Ì›Â˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. ™ÙËÓ ∂˘ÚÒË ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎfiÌÌ·Ù· Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÏÔÁfiÙ˘Ô Â› ‰‡Ô ·ÈÒÓ˜. ∞˘Ùfi Ô˘ Ù· ‰ÈηÈÒÓÂÈ ‹ Ù· ηٷ‰Èο˙ÂÈ Î¿ı ÊÔÚ¿ Â›Ó·È Ù· ÚfiÛˆ·. ¶.¯. Ô ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎfi˜ ‹ÏÈÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ‰ÂÓ ·Ó¤ÎÔ„Â ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔ ¢¡Δ ÙÔ 2009. √ ÊÈÏÂχıÂÚÔ˜ ˘ÚÛfi˜ Ù˘ ¡¢ ‰ÂÓ ÍÂÎfiÏÏËÛ ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ·ÔÎÏ‹ıËΠ“¢ÚÂ‹˜ ·‰Ú¿ÓÂÈ·” ÙÔ 2004. ™˘ÓÂÒ˜, ÙÈ Â›¯Â˜ °È¿ÓÓË, ÙÈ Â›¯· ¿ÓÙ·. ŸÛÔÈ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÓÔÔÙÚÔ›Â˜, ÛÙÂϤ¯Ë, ÔÏÈÙÈ΋ Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Î·¤ÏÔ. ∞˘Ùfi fï˜ Â›Ó·È Ù¤¯Ó·ÛÌ·. ∞ÎfiÌË Î·È ·Ó ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÂÈ, ˆ˜ Ù¤¯Ó·ÛÌ· ı· Â›Ó·È Î·Ù·‰ÈηÛÙ¤Ô Û ‰Â‡ÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ. °È·Ù› ηٷʇÁÔ˘Ó Û Ù¯ӿÛÌ·Ù·; °È·Ù› fiˆ˜ ›Â Ô ·ÌÂÚÈηÓfi˜ ıÂÔÏfiÁÔ˜ ƒ¤ÈÓÔÏÓÙ ¡¿ÈÌÔÚ: “¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ Ó· ‰Â¯ıÔ‡Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó, ÙË ‰‡Ó·ÌË Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Î·È ÙÔ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ Ó· ηٷϷ‚·›ÓÔ˘Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿” . (∞fi «Δ· ¡¤·»)

TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË P¿ÏÏË, rallis@e-thessalia.gr

ΔÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Reuters ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Û ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ fiÙÈ “ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ë fiÚÂÍË ÁÈ· ÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È ·Î›ÓËÙ·” ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘Ô¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Î·È Î·ıÒ˜ ·Ì‚χÓÔÓÙ·È ÔÈ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ. ∞fi ·Ó¿ÏÔÁÔ Ó‡̷ ‰È·Î·Ù¤¯ÂÙ·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÎıÂÛË Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ΔÚ¿Â˙·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù¿ Ù˘ Ë ∂ÏÏ¿‰· ηٷٿÛÛÂÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰¤Î· ¯ˆÚÒÓ, Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi Îϛ̷, ·ÚfiÙÈ ‚¤‚·È· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÂÚÈıÒÚÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛ‹˜ ÙÔ˘. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÚԂϤ„ÂȘ ‰ÈÂıÓÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÙÚfiÈη ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ¤ÂÛ·Ó ÛÙËÓ ÔÚ›· ¤Íˆ, Ì‹ˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ÙÔ ¢¡Δ, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ΔÚ¿Â˙·, Ô˘ ‚ÔËı¿ ΢ڛˆ˜ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ ¯ˆÚÒÓ, ÚÈÓ ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë fiÔÈˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÚÔˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ; ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ Ë ÎÚ·ÙÈ΋ ‰ÔÌ‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÏfiÁˆ ÌÂȈ̤Ó˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË ‹ ¤ÛÙˆ ÙÌËÌ·ÙÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ‰ÔÌÒÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· ηٷÎÂÚÌ·Ù›ÛÙËΠ۠ÔÏÏ¿ ÌÈÎÚ¿, ·ÓÙÈÙÈı¤ÌÂÓ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÂÏ·ÙÂÈ·ÎÔ‡ Î·È Û˘ÓÙ¯ÓÈ·ÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ¶Ò˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰È·ÌÔÚʈı› ÌÈ· Ó¤· ηٿÛÙ·ÛË, ¯ˆÚ›˜ ÁÂÓÈ΋ ·Ó·‰È¿Ù·ÍË ÙˆÓ ÚfiÏˆÓ Î·È ÙˆÓ ÚÔÛfi‰ˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·Ú·ÛÈÙÈÎÒÓ ÓÔÔÙÚÔÈÒÓ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ù˘ ¢ËÌÂÚ›·˜ Ì ‰·ÓÂÈο; ∫·È ‚¤‚·È· ·˘Ù‹ ÙË ‰È¤ÍÔ‰Ô ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙËÓ ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó· ÎfiÌÌ·, ·ÏÏ¿ ·ÚÎÂÙ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·, Ô˘ Ó· Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Û ¤Ó· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ Ï·›ÛÈÔ.

∂‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó ·ÁÒÛÂÈ ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜, ·ÎfiÌË Î·È ÌÈÎÚ¤˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ·Ú·ÁˆÁ¤˜, fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ ÔÈ Î·ÈÓÔ‡ÚȘ ˘Ô‰Ô̤˜. √È ÂÎÔÌ¤˜ ‚È‚Ï›Ô˘ Î·È ÏfiÁÔ˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Â›Ó·È Â›‰Ô˜ ÂÓ ·ÓÂ·ÚΛ· ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ.

ºˆÙfi: §Â˘Ù¤Ú˘ ¶Ï·‚fi˜

ΔÔ ¿Ó˘‰ÚÔ ÙÔ›Ô ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ·˘Ù¿ ÎÈ ¿ÏÏ· ÔÏÏ¿. ∞Ó ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù· Û¯ÔÏÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· fiÛÔ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÛÙËÓ ›‰È· ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ·, ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Î·È ‰ÂÓ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛÙË Ó¤· ÂÔ¯‹, Ì ȉ¤Â˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ‰Ú¿-

ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó, ÙfiÙÂ Ô ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ ÔÌÓ‡ÂÈ ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ù˘ ˆ˜ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·, ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. √‡Ù ٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ Â˘Ì¿ÚÂÈ·˜ ˘‹Ú¯Â ¿ÓÙˆ˜ Ë ¤ÊÂÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜, Ë ‰È¿ıÂÛË Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ÙÔÓ ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó. ∏ ˘Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ‹¯Ë ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È ˆÛÙfiÛÔ Û˘Ó¯‹˜. ŒÙÛÈ fï˜ ÊÙ¿ÓÂÈ ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ ·Ì‚χÓÂÙ·È ÎÈ Ë ÂÚȤÚÁÂÈ· ·ÎfiÌË Î·È ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ºÙ¿ÓÂÈ ÌÈ· ÂÔ¯‹, Ô˘ ÎÈ ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ ·‡Ô˘Ó Ó· ·Ó·ÚˆÙÈÔ‡ÓÙ·È, Ó· “„¿¯ÓÔÓÙ·È” , ηıÒ˜ ‚Ô˘ÏÈ¿˙Ô˘Ó Û ÌÈ· ÂÈΛӉ˘ÓË ÎÈÓÔ‡ÌÂÓË ¿ÌÌÔ: ∞˘Ù‹ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ·›ÛıËÛË Ù˘ Ì·Ù·ÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ ΢ÓÈÛÌÔ‡, Ù˘ ·‰˘Ó·Ì›·˜ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ë Ì¤ÁÈÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ Û˘Ì‚ÔÏ‹ Û ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ô ÙfiÔ˜.

ʈÙfi: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °È¿ÓÓ·ÚÔ˜

T‡Ô˜

∏ ÔÌڤϷ ‚Á‹Î ÚÈÓ ÙË ÊıÈÓÔˆÚÈÓ‹ ÌfiÚ· ÁÈ· Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÙË ‚ÚÔ¯‹. £· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ·Ó¿ ¯Â›Ú·˜ ÂÓ fi„ÂÈ Î·È Ù˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ˘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ;

∫·È ÌÂÙ¿ ÙË ‰fiÛË, ÙÈ; ΔÔ˘ ¶∞¡√À ∫∞∫√Àƒ∏

∏ ÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ‰Ú·Ì·ÙÈÎÒÓ ÙfiÓˆÓ ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °È¿ÓÓË ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·, ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÌË Ï¿‚ÂÈ Ë ¯ÒÚ· ÙË ‰fiÛË Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 16 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ·ÏÒ˜ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¤Ó· ÛÎËÓÈÎfi Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ì οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÎÙ·ÌÈ¢ı› ÌÈ· ‰fiÛË ‰·Ó›Ԣ, ·ÊÔ‡ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ì Û ÂÍÔÓÙˆÙÈο ̤ÙÚ·. ªÈ· ·Ó·‰ÚÔÌ‹ ÛÙ· ÚˆÙÔÛ¤Ïȉ· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘-ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2012 Î·È ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ˘ 2011, ›ıÂÈ ÙÔÓ Î¿ı ‰‡ÛÈÛÙÔ. ∞Ó Î·È Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰fiÛË ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ¤ÁÈÓ ۛÚÈ·Ï ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÈÔ, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ 16˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÛËÌ·Û›·, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ï‹ÁÔ˘Ó ¤ÓÙÔη ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ· Î·È ÔÌfiÏÔÁ·, Ù· ÔÔ›· Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ, Â¿Ó ‰ÂÓ Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ

·fi ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ Î·È ÙÔ ¢¡Δ. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¤¯ÂÈ ‰›ÎÈÔ Ó· ‰Ú·Ì·ÙÔÔÈ› ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ŸÌˆ˜, ÔÈÔ˜ ¤ÊÙ·ÈÍ Ô˘ ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη ‰È‹ÚÎÂÛ·Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘˜ Ì‹Ó˜, ηıÒ˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ Î·È ·ÎfiÌ· Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È; ∞˜ ı˘ÌËıԇ̠ٷ ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ÙˆÓ 18 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ô˘ ı· ·ԉ¯fiÙ·Ó ·Ṳ̂ӈ˜ Ë ÙÚfiÈη Î·È ı· Ì·˜ ·¿ÏÏ·ÛÛ·Ó ·fi Ù· ̤ÙÚ·, ·˜ ı˘ÌËıԇ̠ÙȘ “ÎfiÎÎÈÓ˜ ÁÚ·Ì̤˜” ÁÈ· ÔÚÈ˙fiÓÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÌÈÛıÒÓ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ· ÔÏÏ¿. ΔÂÏÈο, ÊÙ¿Û·Ì Û ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ÙÔ ·Î¤ÙÔ, Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη, ÂÚȤ¯ÂÈ ÌfiÓÔ ÔÚÈ˙fiÓÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÌÈÛıÒÓ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Î·È Î·Ó¤Ó· ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ Ì¤ÙÚÔ. ∞ÎfiÌË, ÔÈ ·Ù¤ÚÌÔÓ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ‚Á‹Î·Ó ÙÂÏÈο Û ‚¿ÚÔ˜ Ì·˜, ·ÊÔ‡, fiÛÔ ÂÚÓÔ‡ÛÂ Ô Î·ÈÚfi˜, ÙfiÛÔ ÙÔ ·Î¤ÙÔ ÌÂÁ¿ÏˆÓÂ. ΔÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ù˘ ‰ÈÂÙ›·˜ 2013-2014 ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ ‚’ ÌÓËÌfiÓÈÔ, Û ÔÛÔÛÙfi 5,5% ÙÔ˘ ∞∂¶. ªÂ ‚¿ÛË ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ∞∂¶ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ (206 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ), Ù· ̤ÙÚ· ı· ·¤-

✒∞¢∂™ª∂ÀΔ√™ ΔÀ¶√™: flÚ· ·ÔÊ¿ÛˆÓ. ✒¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞: ∞Ú¯›˙ÂÈ ÙÔ ‰Ú¿Ì·. ✒∂£¡√™: ∫·Ù·ÚÁÂ›Ù·È ÙÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ ÛÙ· ·Î›ÓËÙ·. ✒∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: ¶·ÁÒÓÔ˘Ó ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÔ› ηÈ... Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ‰·Ó›ˆÓ. ✒∂™Δπ∞: ∞ÔÁ›ˆÛȘ ‹ ηٷÛÙÚÔÊ‹. ✒∏ ∞À°∏: √ ™·Ì·Ú¿˜ ÊÔ‚¿Ù·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ✒∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: ∫·Ù·Ï‡Ù˘ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ Ù· ÂÚÁ·Ûȷο. ✒ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™: ∫·ÌÈ¿ ·Ó·ÌÔÓ‹ - √ÚÁ¿ÓˆÛË ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· “ÌÏfiÎÔ ÛÙ· ÂÍÔÓÙˆÙÈο ̤ÙÚ·”. ✒Δ∞ ¡∂∞: ¶ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÔ› ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ: ¶·ÁÒÓÔ˘Ó Î·È ÙÔ 2013.

‰È‰·Ó 11,33 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ªÂ ‚¿ÛË ÙÔ Ó¤Ô ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ∞∂¶ (200 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ), Ù· ̤ÙÚ· ηÓÔÓÈο ı· ¤ÚÂ ӷ ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó 11 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ŸÌˆ˜, Ì ٷ Ì·ıËÌ·ÙÈο Ô˘ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎ·Ó ÛÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ, Ù· ̤ÙÚ· ÚԤ΢„·Ó 13,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ 6,8% ÙÔ˘ ∞∂¶. ∂›Û˘, ÛÙÔ ‚’ ÌÓËÌfiÓÈÔ Á›ÓÂÙ·È Û·Ê‹˜ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fï˜ fiÙÈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ¿ Ù˘ ı· Â›Ó·È ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο Ô˘‰¤ÙÂÚÔ, ‰ËÏ·‰‹ ¯ˆÚ›˜ ·‡ÍËÛË ‹ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ. ΔÂÏÈο, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Û˘ÌÊÒÓËÛ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη Û ̤ÙÚ· ¿Óˆ ÙˆÓ 2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ªÂ ‚¿ÛË Ù· ÌËӇ̷ٷ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ‰ËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ, ÙË ‰fiÛË ı· ÙË Ï¿‚ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Â›Ó·È ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ÌÂÙ¿. ¶Ò˜ ı· ·ÍÈÔÔÈËı› Ë ‰fiÛË Î·È Ò˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÌÈ· ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÔÚ›· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Â›Ó·È ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÛÙ· ÔÔ›· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÂÈÛÙÈΤ˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ‰›ÓÂÙ·È Ë ÂÓÙ‡ˆÛË, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë Î·È ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÊÔÚ¤˜, ˆ˜ Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ Ù˘ ÂÍ·ÓÙÏÂ›Ù·È ÛÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË Ù˘ Ì›·˜ ‰fiÛ˘ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ, ̤¯ÚÈ Ó· ¤ÚıÂÈ Ë ÂfiÌÂÓË. (∞fi ÙË «¡·˘ÙÂÌÔÚÈ΋»)

24-10-12  

24-10-2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you