Page 1

∏ £∂™™∞§π∞ online

∞fi ÙÔ 1898 K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ AÓ. ËÏ. 06.38'- ‰. 20.09’

ŒÙÔ˜ 116ÔÓ

∏«

™ÂÏ‹ÓË 26 ∏ÌÂÚÒÓ

AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘ 35.299

www.e-thessalia.gr

¶ÂÌÙË 24 ∞ÚÈÏÈÔ˘ 2014 ◆ TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1 ú ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ ÔÛ›·˜, ™¿‚‚· ™ÙÚ·ÙËÏ¿ÙÔ˘

» TV ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ (e-thessalia.gr). ™ÙËÓ ÂÎÔÌ‹ « Î·È ™ÔÚ» ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 18.00 ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ·ıÏËÙÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË.

∞fi ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔ˘˜ Û ‚¿ÚÔ˜ 68¯ÚÔÓ˘

¡¤· ÏËÛÙ›· ÛÙÔ μfiÏÔ

¡›ÎË ∞Ó¤‚ËΠÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹, 2-1 Ù· ÷ÓÈ¿ ■ ÛÂÏ. 25, 26

¤· ÏËÛÙ›· Ì ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔ˘˜ ¿ÁÓˆÛÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÙ˜ Î·È ı‡Ì· Ì›· ËÏÈÎȈ̤ÓË Á˘Ó·›Î·, Ë ÔÔ›· ‰È·Ì¤ÓÂÈ ÌfiÓË, ÛËÌÂÈÒıËΠٷ ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ. ª›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÌÂÙ¿ ÙË ÏËÛÙ›· Ì ı‡Ì· 82¯ÚÔÓË ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ. ¢‡Ô ʤÚÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÏËÛÙ›·˜, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛ˘. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ë ›‰È· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ÏËÛÙ¤˜ ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ Î·È ÌÔÓ·¯ÈÎÒÓ ·ÙfïÓ. ■ ÛÂÏ. 13

¡

∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ·Ú‰Â˘ÙÈΤ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ■ ÛÂÏ. 17

ª‹Î·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ¯ı˜ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÔÈ ‰‡Ô ‰Ú¿ÛÙ˜ Î·È ÙËÓ ¤È·Û·Ó ÛÙÔÓ ‡ÓÔ

∫ÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È Î·Ù·Ï‹„ÂȘ ·fi ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ■ ÛÂÏ. 16 £·Ó. ÃÂÈ̈ӿ˜ ÛÙË «£»

ÕÁÓˆÛÙÔÈ ¤ÎÏ„·Ó 25 Ù¿Ì·Ù·

√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ◊ÙÙ· ÛÙ· æ·¯Ó¿ 1-0, ÂϤˆ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ Î·È ·ÛÙÔ¯›·˜ ■ ÛÂÏ. 24

ΔËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ¤‚·Ï·Ó ÛÙfi¯Ô ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ‰È·ÚÚ‹ÎÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔ¯ı¤˜ ÙË

·fi ÙË ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘

ª∂°∞§∏ ¶ƒ√™º√ƒ∞

∫√À¶√¡π

1Ë ∫˘ÎÏÔÊÔÚ›·

Ó‡¯Ù· ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Î·È Ó· ·Ú¿ÍÔ˘Ó 25 ÂÚ›Ô˘ Ù¿Ì·Ù· ÈÛÙÒÓ, Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔÔıÂÙË̤ӷ ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜. ■ ÛÂÏ. 13

À„ËÏ‹ ˘ÁÚ·Û›· Î·È ÛÎfiÓË ·fi ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÂÏ. 13 ■

ΔÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi CD

°ÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ë ∑ˆÔ‰fi¯Ô˜ ¶ËÁ‹ ÛÙË °ÔÚ›ÙÛ·

∏ ¶√π∏™∏ ™Δ∏ ª√À™π∫∏ ∫∞π √π §∞´∫√π ¢∏ªπ√Àƒ°√π

∂™Δ√À¢π∞¡Δπ¡∞

ª¶∞ª¶∏™ Δ™∂ƒΔ√™ ∞¡¢ƒ∂∞™ ∫∞Δ™π°π∞¡¡∏™

ªÂ ‰‡Ô ÎÔ˘fiÓÈ· Î·È ª√¡√ 2 ¢ÚÒ ∏ ·Ú·Ï·‚‹ Á›ÓÂÙ·È ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ‹ Ì ¤Ó· ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ™ÙËÓ 9Ë ÛÂÏ›‰· fiÏ· ÛÙ· 24210 23303-4 Î·È ı· ÙÔ ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ì ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜ Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ CD

■ ÛÂÏ. 20

°¡ø™Δ√¶√π∏™∏

Δ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÔÙÈÎÒÓ «ª∞Δπ ª∞Δπ» Û·˜ ÁÓˆÛÙÔÔÈÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ Ӥ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜

ñ ¢øƒ∂∞¡ ™∫∂§∂Δ√À™ √ƒ∞™∂ø™* ñ À°ƒ√ ∫∞£∞ƒπ™ª√À ª∂ º∞∫√À™ ∂¶∞º∏™ ª√¡√ 12ú -2ú ∂∫¶Δø™∏ ª∂ Δ∏¡ ∂¶π™Δƒ√º∏ Δ∏™ ¶∞§π∞™ ºπ∞§∏™ ñ ¡∂∞ ª√¡Δ∂§∞ °À∞§πø¡ ∏§π√À ª√¡√ ª∂ 45ú ñ ¡∂∞ ª√¡Δ∂§∞ ™∂ ¶∞π¢π∫∞ °À∞§π∞ ∏§π√À ª√¡√ ª∂ 35ú

Θ ™Â 6 ¿ÙÔȘ  ‰fiÛ

Δ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÔÙÈÎÒÓ «ª∞Δπ ª∞Δπ» Û·˜ ÂÁÁ˘ÒÓÙ·È ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÈfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ÔÊı·ÏÌÈÎÔ‡˜ Ê·ÎÔ‡˜ Î·È ÛÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ‚‚·ÈÒÓÔ˘Ó Â›Û˘ ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ıÂÛ›ÛÂÈ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ÁÈ· Ù· ÔÙÈο ›‰Ë ·fi ÙÔÓ ÂοÛÙÔÙ ηٷÛ΢·ÛÙ‹. * πÛ¯‡ÂÈ Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÔÊı·ÏÌÈÎÒÓ Ê·ÎÒÓ.

-10ú ÂÈϤÔÓ ¤ÎÙˆÛË Û Á˘·ÏÈ¿ ËÏ›Ô˘ & ÔÚ¿Ûˆ˜ Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÎÔ˘fiÓÈ (ÈÛ¯‡ÂÈ Ì¤¯ÚÈ 30/04/2014) ∂ÚÌÔ‡ 179∞ μfiÏÔ˜ Î·È Û ¿ÏϘ fiÏÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ΔËÏ. 2421024212 ªÂ ÂÎÙ›ÌËÛË ¶···Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘

∂ÈÙÔ›¯ÈÔ˜ Ϥ‚ËÙ·˜ ·ÂÚ›Ô˘ ·fi 630ú

ΔÔ 45% ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·Ô˘Û›·˙ ·fi ÙȘ Ù¿ÍÂȘ ■ ÛÂÏ. 15

∞fi ÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘

40 ™ÂÏ›‰Â˜

À„›ÛÙ˘ ÛËÌ·Û›·˜ ÔÈ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ ■ ÛÂÏ. 12 ™ÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ÂÍÂÚ‡ÓËÛË Ù˘ ʇÛ˘ ■ ÛÂÏ. 2 ∞ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌÌ¤ÓˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ¡. ¶‹ÏÈÔ ■ ÛÂÏ. 18


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

Δ˘ Δ√À§∞™ ∫∂∫∞Δ√À

¶∂ª¶Δ∏ 24 ∞¶ƒπ§π√À 2014

¡·Ù¿Û· ƒÂÌ¿Ë, ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓË Û ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÁÚ·Ê›Ô

™ÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ÂÍÂÚ‡ÓËÛË Ù˘ ʇÛ˘ ∫¿ı ‰ÚfiÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚ›·... ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·-™Ù·ı·Ú¿ (ÂΉfiÛÂȘ ÿˆÓ˜)

¡¤· πˆÓ›·

™˘ÓÔÈΛ· ∞. ¶¤ÙÚÔ˘ Î·È ¶·‡ÏÔ˘ (οو ·fi ÙËÓ Ô‰fi ∫˘Ú›ÏÏÔ˘) Î·È ∞Á›Ô˘ ™˘Ú›‰ˆÓÔ˜ (¿Óˆ ·fi ÙËÓ Ô‰fi ∫˘Ú›ÏÏÔ˘). ∞fi ÙËÓ Ô‰fi μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ (ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜) ¤ˆ˜ ÙËÓ Ô‰fi ª·ÓfiÏË ∞Ó‰ÚfiÓÈÎÔ˘ (ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜, ·ÊÔ‡ ‰È·ÁÚ¿„Ô˘Ó ¤Ó· ÙfiÍÔ), ·Ú¿ÏÏËÏË Ù˘ Ô‰Ô‡ ƒ·È‰ÂÛÙÔ‡ (Δ.∫. 384 45). ∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘. √ ∂ÏÏ‹ÛÔÓÙÔ˜ Â›Ó·È Ô ÔÚıÌfi˜ Ô˘ Â›Ó·È ‰Â̤ÓÔ˜ Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ì˘ıÔÏÔÁ›· Î·È ÈÛÙÔÚ›·. μÚ›ÛÎÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ∞Û›· Î·È ÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÂÓÒÓÂÈ ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤Ï·ÁÔ˜ Ì ÙËÓ ¶ÚÔÔÓÙ›‰· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ μfiÛÔÚÔ Î·È ÙÔÓ ∂‡ÍÂÈÓÔ fiÓÙÔ. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ì˘ıÔÏÔÁ›· “Â›Ó·È Ô fiÓÙÔ˜ Ô˘ Ó›ÁËÎÂ Ë ŒÏÏË”. ¶ÔÚıÌfi˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·. ∏ ηÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈ˙ ÔÏÏ·Ï¿ ÔʤÏË Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô Î·ı¤Ó·˜ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘. ∞fi ÂΛ ¤Ú·Û·Ó ÔÈ ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú˘ÛfiÌ·ÏÏÔ ‰¤Ú·˜ Î·È ¤Ó· Ï‹ıÔ˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ·ÔÈÎÈÒÓ ÔÚÁ·ÓÒıËΠÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘. ∞fi ÙÔÓ ∂ÏÏ‹ÛÔÓÙÔ ¤Ú·ÛÂ Ô •¤Ú͢, Ô ª¤Á·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÔÈ ÛÙ·˘ÚÔÊfiÚÔÈ. √È μ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ÊÚfiÓÙÈ˙·Ó ¿ÓÙÔÙ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‹ Ô¯‡ÚˆÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÔÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ Â›¯·Ó ÙËÓ ›‰È· ̤ÚÈÌÓ·. √ÓÔÌ·ÙÔıÂÛ›·: ∂›Ó·È ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÔÓÔÌ·ÙÔıÂۛ˜, ÙfiÙ Ô˘ Ë ¡¤· πˆÓ›· ‹Ù·Ó Û˘ÓÔÈΛ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶·Á·ÛÒÓ (μfiÏÔ˘) Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ›‰È· ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·. ∞ӷʤÚÂÙ·È ÛÙÔ ∫ÙËÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi ¢È¿ÁÚ·ÌÌ· 300 ηÙÔÈÎÈÒÓ ÂÓ Ùˆ ¶ÚÔÛÊ˘ÁÈÎÒ ™˘ÓÔÈÎÈÛÌÒ •ËÚÔοÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ∂Ó μfiψ ÙË 18 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1930. ΔfiÙ ¤ÊÙ·Ó ¤ˆ˜ ÙËÓ Ô‰fi ª·È¿Ó‰ÚÔ˘, ·ÏÏ¿ Ì ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ¤ÊÙ·Û ‚fiÚÂÈ· ¤ˆ˜ ÙȘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜.

√‰fi˜ ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘

™˘ÓÔÈΛ· ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜. ∞fi ÙËÓ Ô‰fi ∞Ó··‡Ûˆ˜ ¤ˆ˜ ÙËÓ Ô‰fi πÎÔÓ›Ô˘, ·Ú¿ÏÏËÏË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ˘ §Ô‡ÏË (Δ.∫. 384 46). ∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘. ΔÚÂȘ ÂÚÌËÓ›˜: 1Ë. ∂Ï›‰·: “∏ ÚÔÛ‰ÔΛ· ¢¯¿ÚÈÛÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ” (§ÂÍÈÎfi °. ª·ÌÈÓÈÒÙË), 2Ë ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ·ÚÂÙ‹. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶·‡ÏÔ˜ ÛÙÔÓ “⁄ÌÓÔ Ù˘ ·Á¿˘” , ÔÈ ‚·ÛÈΤ˜ ·ÚÂÙ¤˜ ÙÔ˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡ ›ӷÈ: ¶›ÛÙË, ÂÏ›‰· Î·È ·Á¿Ë (∞’ ∫ÔÚÈÓı›Ô˘˜, ÎÂÊ. π°’, ÛÙ. 13). 3Ë ŸÓÔÌ· ·Á›·˜ Á˘Ó·ÈÎfi˜: ¶›ÛÙȘ, ∂Ï›˜, ∞Á¿Ë Î·È Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘˜ ™ÔÊ›·: ÕÁȘ ·fi ÙËÓ πÙ·Ï›·. ª·ÚÙ‡ÚËÛ·Ó Â› ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ (117-138). ∏ ¶›ÛÙȘ ‰Ò‰Âη ÂÙÒÓ, Ë ∂Ï›‰· ‰¤Î· Î·È Ë ∞Á¿Ë ÂÓÓ¤·. ∏ ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘˜ ™ÔÊ›· ·¤ı·Ó ԉ˘ÚÔ̤ÓË ÛÙÔÓ Ù¿ÊÔ ÙÔ˘˜. ∂ÔÚÙ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ 17 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. √ÓÔÌ·ÙÔıÂÛ›·: ∞fiÊ·ÛË ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ √ÓÔÌ·ÙÔıÂÛ›·˜ √‰ÒÓ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ 388/26-5-1958, Â› ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞ϤÍ. ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˘.

√‰fi˜ ∂Ï›‰Ô˜

™√Àμ§∞Δ∑π¢π∫√ °Ú‹ÁÔÚ·... ºıËÓ¿... ¡fiÛÙÈÌ· ™√Àμ§∞∫π (ηϷ̿ÎÈ) §√À∫∞¡π∫√ (ηϷ̿ÎÈ) ∫√Δ√¶√À§√ (ηϷ̿ÎÈ) ª¶πºΔ∂∫π (ÌÂÚ. ¯ÂÈÚ.) ¶∞¡™∂Δ∞ (ÌÂÚ. 3 ÙÂÌ.) ™√ÀΔ∑√À∫∞∫π ¶∞Δ∞Δ∂™ (ÙËÁ. ÊÚ.)

ERY LIV 24.00 E D .00 12

1,00 ú 1,00 ú 1,20 ú 4,00 ú 4,00 ú 1,00 ú 1,50 ú

ΔÀƒ√™∞§∞Δ∞ Δ∑∞Δ∑π∫π √À°°∞ƒ∂∑∞ ƒø™π∫∏

}

Ó¤· ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ‰È·ÎÔÒÓ Â›Ó·È Ë ÂÍÂÚ‡ÓËÛË Ù˘ ʇÛ˘. ∏ ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ÙË Ê‡ÛË, Ù· ÙÔ›· ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ·ıÏËÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ô˘ ‰›ÓÂÈ Â›Ó·È Ë ÚfiÙ·ÛË, Ë ÔÔ›· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Û˘Ó¯Ҙ Ô·‰Ô‡˜. ∏ ª·ÁÓËÛ›· ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·: ΔÔ ¶‹ÏÈÔ. ŒÓ· ‚Ô˘Ófi ÌÔÓ·‰ÈÎfi, ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi, Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÈ ÔÏϤ˜ ÂÌÂÈڛ˜.

∏ ¡·Ù¿Û· ƒÂÌ¿Ë, Ó·ڋ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜, Â‰Ò Î·È ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∞fi ÙfiÙ ˙ÂÈ ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰·. Ÿˆ˜ ÂÍËÁ›, ÂÈÛÎÂÙfiÙ·Ó Û˘¯Ó¿ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Ù˘ ¿ÚÂÛ Ôχ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ Á›ÓÂÈ ÌfiÓÈÌË Î¿ÙÔÈÎfi˜ Ù˘. ∂Ú-

Á¿˙ÂÙ·È Û ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÁÚ·Ê›Ô, ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰·, Ô˘ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· ÂȯÂÈÚ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ: °È· ÓÙfiÈÔ˘˜ Î·È Í¤ÓÔ˘˜. “ΔËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ÛÙÈÁ̤˜ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ Ù˘ ΔÛ·Áηڿ‰·˜ Î·È ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘, Ì ٷ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÌÂÈÚ›·˜ ÙÔ˘ Ù·ÍȉȈÙÈÎÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ Pelion Explorer. Œ¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· Â˙ÔÔÚ›·, Ô‰ËÏ·Û›· ‚Ô˘ÓÔ‡, ÙÔÍÔ‚ÔÏ›·, ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ È·Û›·, ı·Ï¿ÛÛÈÔ kayak, ηٷ‰‡ÛÂȘ, canyoning, ·Ó·ÚÚ›¯ËÛË, ηٷÚÚ›¯ËÛË, flying fox Î·È ÛÎÈ ‚Ô˘ÓÔ‡ Ì ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË Î·È ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·” ÙÔÓ›˙ÂÈ. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È, ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÔÈÔÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ „˘¯È΋ ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË, ÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ·Ó¿Ù·ÛË Î·È ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Û‚·ÛÌfi Î·È ÙËÓ ·Á¿Ë ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. “∂Ï¿Ù ӷ ˙‹ÛÂÙ ÙËÓ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, Ì·˙› Ì ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ì Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·, οÓÔÓÙ·˜ Â˙ÔÔÚ›·, Ô‰ËÏ·Û›· ‚Ô˘ÓÔ‡, ÙÔÍÔ‚ÔÏ›·, ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ È·Û›·, ı·Ï¿ÛÛÈÔ kayak, ηٷ‰‡ÛÂȘ, canyoning, ·Ó·ÚÚ›¯ËÛË, ηٷÚÚ›¯ËÛË, flying fox Î·È ÛÎÈ ‚Ô˘ÓÔ‡” Â›Ó·È ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Û‡ÓıËÌ· ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ. ∏ Î. ƒÂÌ¿Ë ÛË-

[∂§§∞¢∞]

ÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ “·Î¤Ù·” ÂÈÏÔÁ‹˜, Û ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ¤Ó· “·Î¤ÙÔ” ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ‚Ô˘ÓÔ‡ - ı¿Ï·ÛÛ·, ÁÈ· ¤Ó· ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 55 ¢ÚÒ. ∞ÎfiÌË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Ë Â˙ÔÔÚ›· ̤۷ ·fi ÌÔÓÔ¿ÙÈ·, Ì ÌÔÓ·‰È΋ ÔÌÔÚÊÈ¿, ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 9 ¢ÚÒ Î·È Â›Ó·È “„ËÏ¿ ÛÙËÓ ÚÔÙ›ÌËÛË” ÔÏÏÒÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∂ÈϤÁÔÓÙ·˜ οÔÈÔ ·fi Ù· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· “·Î¤Ù·” ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó‰˘·ÛÙ› ‰È·ÌÔÓ‹ Û ·Ú·‰ÔÛȷο ηٷχ̷ٷ, ‰È·ÙÚÔÊ‹ Î·È Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÛÙË Ê‡ÛË. ∏ ¡·Ù¿Û· ƒÂÌ¿Ë ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÂÓËÌÂÚˆÙÈο fiÙÈ fiÏÔ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ ÌÂ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. “•ÂÎÈÓ‹Û·Ì 5 & 6 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ì Â˙ÔÔÚ›· ÛÙÔ ‰È¿ÛËÌÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ ΔÛ·Áηڿ‰· ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË, ÈÎ-ÓÈÎ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ ¡Ù·ÌÔ‡¯·Ú˘ Î·È ·Ó·ÚÚ›¯ËÛË ÛÙËÓ ÙÔÔıÂÛ›· ÷ÏfiÚÂÌ·. ™˘Ó¯›Û·Ì Ì ·È¯Ó›‰È· ·Ó·„˘¯‹˜, ÙÔÍÔ‚ÔÏ›· Î·È flying fox. ™ÙȘ 12 & 13 ∞ÚÈÏ›Ô˘ οӷÌ Ô‰ËÏ·Û›· ‚Ô˘ÓÔ‡ Î·È ÈÎ-ÓÈÎ ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜, fiˆ˜ Â›Û˘ Â˙ÔÔÚ›· ÛÙȘ Û˘ÓÔÈ˘ Ù˘ ΔÛ·Áηڿ‰·˜. ΔÔ ¶¿Û¯· 18 Ì 21 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ¤ÁÈÓ ÂÎÌ¿ıËÛË ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡, Û˘Ó¯›Û·Ì Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ¯·Ì¤ÓÔ˘ ıËÛ·˘ÚÔ‡ ̤۷ ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰·, ο-

O ∫∞πƒ√™

°È· Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ÚԂϤÔÓÙ·È ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ Î·È ·fi ÙȘ ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ó¤˜ ÒÚ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ËÂÈÚˆÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì ÙÔÈο ¤ÓÙÔÓ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. √È ¿ÓÂÌÔÈ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ı· Ó¤Ô˘Ó ·fi ÓfiÙȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ̤ÙÚÈÔÈ Ì¤¯ÚÈ ÈÛ¯˘ÚÔ› Î·È ÙÔÈο ۯ‰fiÓ ı˘ÂÏÏÒ‰ÂȘ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 8 ¤ˆ˜ 25 ‚·ıÌÔ‡˜, ÂÓÒ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË Î·È Ù· ¢ˆ‰ÂοÓËÛ· ÔÈ Ì¤ÁÈÛÙ˜ ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ 25 Ì 26 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘.

Ó·Ì È·Û›· ÚÔ˜ ÙÔ ‚Ô˘Ófi, Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ì Û ÔÌ·‰Èο ·È¯Ó›‰È· Î·È Î¿Ó·Ì ÙÔÍÔ‚ÔÏ›·. ™ÙȘ 26 & 27 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÂÙÔÈÌ·˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋ ηٿ‚·ÛË ÛÙÔ Ê·Ú¿ÁÁÈ ÙÔ˘ ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ˘ (canyoning) Î·È Â˙ÔÔÚ›· ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰·. ŸÏ˜ ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ó‰˘·ÛÙÔ‡Ó Ì ‰È·ÙÚÔÊ‹ Î·È ‰È·ÌÔÓ‹. ∫·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ì ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ Î¿ÓÔÓÙ·˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, fiˆ˜ ı·Ï¿ÛÛÈÔ Î·ÁÈ¿Î, ·Ó·ÚÚ›¯ËÛË, Â˙ÔÔÚ›· Î·È È·Û›·” ϤÂÈ. ∏ ›‰È· ¯·›ÚÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙË ‰È·ÌÔÓ‹ Ù˘ ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰·. “ª¤Û· Û ϛÁË ÒÚ· ÌÔÚ›˜ Ó· ·˜ fiÔ˘ ı¤ÏÂȘ. Èڛ˜ Ù·Ï·ÈˆÚ›·, ¿Á¯Ô˜ Î·È ¿ÓÙ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙË Ê‡ÛË. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙË ÛÎÏËÚ‹ Î·È ·Á¯ˆÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. °È· Ó· ¿ˆ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔ˘ ‚ÚÈÛÎfiÌÔ˘Ó· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ì›· ÒÚ· Î·È ϤÔÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿” ÙÔÓ›˙ÂÈ. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÓÈÒÛÂÈ. ∏ ‰Ú¿ÛË Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Ù˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ôχ. ™˘ÓÈÛÙ¿ Û fiÏÔ˘˜ ÙËÓ Â·Ê‹ Ì ÙË Ê‡ÛË ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ “fiÛÔ Î·Ïfi Ì·˜ οÓÂÈ” . ∫·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ÂÈϤÁÔ˘Ó ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜: ¢Ú¿Û˘ Î·È ÁÓˆÚÈÌ›·˜ Ì ÙË Ê‡ÛË Î·È ÙȘ ÔÌÔÚÊȤ˜ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜.

[£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜, ·˘ÍË̤Ó˜ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ÔÚÂÈÓ¿, Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 08...20ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 12...20ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜, ·˘ÍË̤Ó˜ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 06...21ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 11...21ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 05...20ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 10...20ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜.. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 06...21ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 10...21ÔC.

¶§∞Δ∞¡π¢π∞ ¶∏§π√À 1,50 ú

¶˘Ú¿ÛÛÔ˘ ∫25 (·ÏÈ¿ „·Ú¿‰Èη) TËÏ.: 24210 20.322 ñ CU vodafone: 6958 852.800 WHAT’S UP: 6980 200.329 ñ WIND F2G: 6930 515.246

∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 143 (ŒÓ·ÓÙÈ ∂.æ.∞.) ÎÈÓ.: 6972012615 & 6944903392, ÙËÏ.: 2428097127

£∞¡∞™∏™ ™¶Àƒ√À ÙËÏ.: 24280 93404, 6975025602

™∞Ã√™ πø∞¡¡∏™ Parking-™˘ÓÙËÚ‹ÛÂȘ & ÂÈÛ΢¤˜ ™Î·ÊÒÓ ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘ - ∂ıÓÈ΋ √‰fi˜ μfiÏÔ˘-ΔÛ·Áηڿ‰·˜ ΔËÏ.: 24280 92289, ∫ÈÓ.: 6944 452930 e-mail: info@triton-volos.gr ñ www.triton-volos.gr


3

™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ¶∂ª¶Δ∏ 24 ∞¶ƒπ§π√À 2014

¢ËÌÔÛÎfiËÛË

ÀÔ¯ÚˆÙÈ΋ Ë „‹ÊÔ˜

¢ËÌÔÛÎfiËÛË Ù˘ Metron Analysis “¤ÙÚÂÍ” ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Ì ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ. √È ÂÚˆÙÒÌÂÓÔÈ ¤ÚÂ ӷ ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜, Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÈÔ ı· „‹ÊÈ˙·Ó ·Ó ›¯·Ì ·‡ÚÈÔ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó ·Ó¿ÌÂÛ· Û “‰›‰˘Ì·” ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿ Î·È ª¤Ô ÁÈ· ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ∫˘Úȷ΋. ™Â οÔÈÔÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi ÂÓÙÔÏÔ‰fi¯Ô ¿ÂÈ ÙÔ Ì˘·Ïfi Ì·˜, ·ÏÏ¿ ı· ‹Ù·Ó ·Ú·ÎÈÓ‰˘ÓÂ˘Ì¤ÓÔ Ó· ÙÔ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ. ∫∞Δ. Δ∞™

ΔÔ˘ ¡›Î·Ó‰ÚÔ˘ ·fi ÙËÓ “∏ÌÂÚËÛ›·”

™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ¶˘ÚÂÙÒ‰ÂȘ Â›Ó·È ÔÈ ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜ ÛÙ· Û˘Ó‰Èοٷ ÁÈ· ÙÔ ÁÈÔÚÙ·ÛÌfi Ù˘ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿˜. ªÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ Î·È Û οı ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó·Áη›· ·Ó¿·˘Ï· ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ÁÈ· Ó· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó ÔÈ “Ì·Ù·Ú›Â˜” , ÛÙ· Û˘Ó‰Èοٷ ηٷÚÙ›˙Ô˘Ó ‹‰Ë ÙÔ Ï¿ÓÔ ÁÈ· ÙÔ ÁÈÔÚÙ·ÛÌfi, Ì ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Ó· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈÂ›Ù·È ÙȘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯›˜ Ë̤Ú˜. øÛÙfiÛÔ, ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ “ÛÙÔ›¯ËÌ·” ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈÎ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ ·fi ÙËÓ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ™ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·ÂÚÁȷΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ¿ÓÂÚÁÔÈ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËηÓ. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ϤÔÓ Â›Ó·È ·Ó ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Ô Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ Î·È Ô ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ·fi Ù· Û˘Ó‰Èοٷ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÛÙÔ ÁÈÔÚÙ·ÛÌfi Ù˘ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿˜ Ó· ÌË ‰Ô‡ÌÂ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜...

∞ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ™Â Ï‹ÚË ÂͤÏÈÍË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ë ‰È·‰Èηۛ· ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ˘ ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ· ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌÌ¤ÓˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ ÂıÓÈÎfi Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô, Ù· ¯ˆÚÈ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ, Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› Î·È ·Ô̤ÓÔ˘Ó ϤÔÓ ÔÚÈṲ̂ӷ Û fiÏË ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Ù· ÔÔ›· ¿ÌÂÛ· ı· ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓıÔ‡Ó. ∫˘Ú›·Ú¯Ë ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Â›Ó·È Ë ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∫·Ù¿ ÎÔÈÓ‹ ÔÌÔÏÔÁ›· Î·È ‰È·›ÛÙˆÛË, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‹Ù·Ó ÔÍ˘Ì¤ÓÔ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ™ËÈ¿‰Ô˜, fiÔ˘ ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· Ú›ÍÂÈ ÙÔ “‚¿ÚÔ˜” Ô ¢‹ÌÔ˜. ∏ ‰¤ÛÌ¢ÛË Â›Ó·È fiÙÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ӷ Ô¯‹Ì·Ù· Î·È ‰ÂÓ ·Ô̤ÓÂÈ ·Ú¿ Ë ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ Ù˘. μ.∫.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ ∫∞ª¶√Àƒ∞∫∏

ΔÚ¤ÌÔ˘Ó ÙËÓ ·Ô¯‹ √ ÚÒÙÔ˜, Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Êfi‚Ô˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ÏËÓ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ˘Ôı¤Ùˆ, ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁÒÓ Â›Ó·È Ë ·Ô¯‹. ∏ ·Ô¯‹ Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È fi¯È ·Ï¿ Ó· ηٷÁÚ·Ê› Û ˘„ËÏ¿ Â›‰·, ·ÏÏ¿ Ó· ‰È·Ï‡ÛÂÈ Î¿ı ۯ¤‰ÈÔ, ‚·ÛÈÎfi ‹ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi, Î·È Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÛÔÎ Û fiÏ· Ù· ÎÔÌÌ·ÙÈο ÂÈÙÂÏ›Ô. ™˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ Î·È ÂΛÓÔ˘ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘. ∏ ·Ô¯‹ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηٷÁÚ¿„ÂÈ ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ÔÛÔÛÙ¿ ÛÙȘ ËÏÈ˘ 18-24 Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ Ó· ‰È·‚·ÛÙ› fi¯È ·Ï¿ ˆ˜ ¤Ó‰ÂÈÍË ·‰È·ÊÔÚ›·˜ ‹ ·Ô‰ÔÎÈÌ·Û›·˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ ‚fiÌ‚· ÛÙ· ıÂ̤ÏÈ· ÙÔ˘ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÍ·ÈÚ› ηӤӷ ÎfiÌÌ·. √‡Ù ٷ ·ÏÈ¿ Ô‡Ù ٷ Ó¤·. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌÔÓԉȿÛÙ·ÙÔ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÈ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ -Î·È ·˜ ÙÔ ÂÎÌ˘ÛÙËÚ‡ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ô‡Ù ·Ïfi Ô‡Ù ‡ÎÔÏÔ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ›. ∞fi ÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ı· ·¤¯Ô˘Ó ÔÈ Ó¤ÔÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ËÏÈÎȷΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, fiˆ˜ fiÛÔÈ Â›Ó·È ·fi 24 ̤¯ÚÈ 35 ‹ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ. ∞·ÓÙÔ‡Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ¿Ó ӷ „ËÊ›ÛÔ˘Ó ÔÈ ÊÙˆ¯Ô›, ·ÏÏ¿ ÙÔ ›‰ÈÔ ··ÓÙÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ Ù¿Í˘, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ÏÔ‡ÛÈÔÈ. ∞Ô¯‹ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÔÈ ‰ÂÍÈÔ›, ÔÈ ÎÂÓÙÚÒÔÈ, ÔÈ ·ÚÈÛÙÂÚÔ›, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈÔ› Ì ÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡˜. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ. √È ÌÔÚʈ̤ÓÔÈ, ·ÏÏ¿ Î·È fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‰È‰·¯ı› ÌfiÓÔ ÙË ‚·Û΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ¢ÂÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó Î·Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˘Ì· ̤۷ ·fi ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó Ì‹Ó˘Ì· Ô‡Ù ·¤¯ÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ Î¿ÏË. ∞ÏÒ˜ ÓÈÒıÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ Î¿Ï˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ϤÔÓ. (∞fi ÙËÓ “∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›·”)

Èڛ˜ η̛· Î¿Ï˘„Ë ¶ÂÚ›Ô˘ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ŒÏÏËÓ˜ Â›Ó·È ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ˜. ∞˘Ùfi ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· fiÛ· ›Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ Õ‰. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, Ô˘ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ·fi 1,9 ¤ˆ˜ 2,4 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ôϛ٘ Â›Ó·È ¯ˆÚ›˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë. √ ·ÚÈıÌfi˜ Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ ·Ó ·Ó·ÏÔÁÈÛÙ› ηÓ›˜ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘Ùfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· Î¿Ï˘„Ë. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ‚¤‚·È· fiÙÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÚÔˆı› ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ηٷÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ·Ó·ÛÊ·Ï›ÛÙˆÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi, fiˆ˜ ıÂÙÈο ÌÔÚ› Ó· ÎÚÈı› Î·È Ë ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Î. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë fiÙÈ Ë Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙˆÓ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ “ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘”, ηıÒ˜ ηÏÂ›Ù·È Ó· ‚ÚÂÈ Ï‡ÛÂȘ ¤ˆ˜ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ. ª·Î¿ÚÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ·. £· Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜ Ô˘ Â›Ó·È Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο “ÍÂÎڤ̷ÛÙÔÈ” . °. ΔÛ.

¢ÂÓ ˙Ô˘Ó Ì·ÎÚÈ¿ Ù˘ ∏ ÚÒËÓ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ª·ÚÈϤӷ ∫Ô¿ “ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛ” ÛÙË ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ºÒÙË ∫Ô˘‚¤ÏË ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ “¶ÚÔԉ¢ÙÈ΋˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜” Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙË ¿ÏÏË ÂΉԯ‹ ÙˆÓ ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚÒÓ ·Ó·˙ËÙ‹ÛˆÓ, ·fi ÂΛÓË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ÙÔ˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˘ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘. ∏ ª·ÚÈϤӷ ∫Ô¿ Ô˘ ÙË ÁÓˆÚ›Û·Ì fiÏÔÈ ·Ú¯Èο ˆ˜ ÔÏÈÙÈ΋ Ê›ÏË Î·È ÁÚ·ÌÌ·ÙÂȷ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ·‡ÚÈÔ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ Î·È ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ „‹ÊÔ ÁÈ· ÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜. ΔÔ Âȯ›ÚËÌ· ı· Â›Ó·È ˆ˜ ÛÙËÓ Grand Place ÛÙȘ μڢͤÏϘ, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó Ì·ÎÚÈ¿ Ù˘. ™˘ÌÌÂÚ›˙ÔÓÙ·È ¿ÓÙˆ˜ ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ Ù˘ Î·È ÚÒËÓ Û‡ÓÙÚÔÊÔ› Ù˘ ÛÙÔ ¶∞™√∫. ∫∞Δ. Δ∞™

ÀfiÛ¯ÔÓÙ·È ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ ªÂÙ¿ ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ¿‰ÈΘ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ ·fi ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Â›‰ÔÌ·, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰È·Ì‹Ó˘Û ¯ı˜ fiÙÈ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ ÛÙ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘. ªÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜, Â¿Ó Ì¤ÓÂÈ ·‰È¿ıÂÙÔ Î¿ÔÈÔ ÔÛfi ·fi Ù· 525 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ›, ı· ÏËÊıÔ‡Ó ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ˘fi„Ë Î·È ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ 2014, ηْ ·Ú¯‹Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ¿ÓÂÚÁÔ˘˜, ÂÍ‹ÁËÛ ˘„ËÏfi‚·ıÌÔ Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ. ∏ ·Ú¤Ì‚·ÛË ·˘Ù‹ ı· ·ÔηıÈÛÙÔ‡Û ÙËÓ ·‰ÈΛ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ ·ÚÎÂÙÔ› Î·È ·ÊÔÚ¿ fiÛÔ˘˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ¿ÓÂÚÁÔÈ ÙÔ 2013.

¶ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ì ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ô¯‹˜ ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ Ù· ÎÔÌÌ·ÙÈο ÂÈÙÂÏ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Ì ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ì ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË “ηÙÂ›ÁÔÓ-ÂÎÏÔÁÈÎfi” Ô˘ ÂÛÙ¿ÏË ÚÔ˜ ÙȘ ÂÚÈʤÚÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÔÚ›˙ÂÙ·È ÔÈÔÈ ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÈ Â›‰Ô˘˜ ‚‚·ÈÒÛÂȘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó fiÛÔÈ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÙÔ ·Û΋ÛÔ˘Ó. ¶¿ÓÙˆ˜, ΢ÚÒÛÂȘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ· ‰ÂÓ ·Û΋ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘˜ ‰Èη›ˆÌ·. ∏ „‹ÊÔ˜ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙfiÛÔ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Ù˘ 18˘ ª·˝Ô˘ 2014 Î·È Ù˘ 25˘ ª·˝Ô˘ 2014 (Â·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, fiÔ˘ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›), fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘. √ ÂÎÏÔÁ¤·˜ Ô˘ ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ· ‰ÂÓ ·ÛΛ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ˘ ÂÎϤÁÂÈÓ ÙÈ̈ÚÂ›Ù·È ÌÂ Ê˘Ï¿ÎÈÛË ·fi ¤Ó· Ì‹Ó· ̤¯ÚÈ ¤Ó· ¤ÙÔ˜. °È’ ·˘Ùfi fiÛÔÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ó ÒÛÙ ӷ ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê· ‹ ÛÙÔȯ›·, Ì ٷ ÔÔ›· Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÙËÓ ·Ú¿ÏÂÈ„Ë ¿ÛÎËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜. °. ΔÛ.

ÕÏÏÔÈ ÂÍ‹ÁÁÂÈÏ·Ó ·Ô¯‹ Î·È ¿ÏÏÔÈ ‰ÂÓ ÚÔÛ‹Ïı·Ó √È Î·ıËÁËÙ¤˜ ›¯·Ó ÚÔÎËÚ‡ÍÂÈ ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, ·ÏÏ¿ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ô˘Û›·˙·Ó. ∞˘Ùfi ÚÔ·ÙÂÈ Ì ‚¿ÛË Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ¯ı˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÔ›· Û ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi Â›Â‰Ô ÛÙÔ 2,3% Î˘Ì¿ÓıËÎÂ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ÛÙË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ΋ڢÍÂ Ë √§ª∂, ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Û ·Ó·Ï‹ÚˆÛË ÙˆÓ ˆÚÒÓ Ô˘ ¯¿ıËÎ·Ó ÛÙȘ ηٷϋ„ÂȘ. ™ÙË ª·ÁÓËÛ›· ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ¤Êı·Û ÙÔ 9%, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·Ô˘Û›Â˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·fi ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ï‹ÚˆÛË ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó Û ۯÔÏ›· ÙˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ∂ΛÓÔÈ Ô˘ ·Ô˘Û›·˙·Ó ‹Ù·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜, ÙÔ 50% ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰ÂÓ ÚÔÛ‹Ïı ¯ı˜ ÛÙ· ıÚ·Ó›·. ∏ fiÏË ÂͤÏÈÍË ·ÛÊ·ÏÒ˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· ÙËÓ √§ª∂ Î·È ÙȘ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ù˘. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ¤Û¢Û ӷ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Î·È Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. ™. ∫‰›ÎÔÁÏÔ˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙËÓ √§ª∂ ÛÙÔÓ Î·Ù‹ÊÔÚfi Ù˘ Î·È Ì ·›ÛıËÌ· ¢ı‡Ó˘ ÛÙ¿ıËÎ·Ó ‰›Ï· ÛÙÔ Ì·ıËÙ‹” . ŸÌˆ˜ Ù· ÂÈÎÚÈÙÈο Û¯fiÏÈ· ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. ∫·È Û¯ÔÏÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Â¤ÎÚÈÓ·Ó ÙË ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ Û¯fiÏÈÔ ÛÙÔ euro2day.gr, fiÔ˘ ·ÚıÚÔÁÚ¿ÊÔ˜ ¤ÁÚ·„Â: “ŸÙ·Ó Ù· Û¯ÔÏ›· ÙÂÏÔ‡Ó ˘fi ηٿÏË„Ë ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÏËÚÒÓÔÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο, ·Ó Î·È “οıÔÓÙ·È” . ™‹ÌÂÚ· Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó, ÒÛÙ ӷ Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ¯·Ì¤Ó˜ ÒÚ˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜, ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È. °È·Ù› Ó· ÙÔ˘˜ ¿ÚÔ˘Ì ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿;” . °È· Ó· ‰Ô‡Ì ·Ó Ë fiÏË ÂͤÏÈÍË ı· ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›ÛÂÈ; °. ΔÛ.

∞ÎfiÌ· „¿¯ÓÔÓÙ·È ∂Ï¿¯ÈÛÙ˜ Ë̤Ú˜ ·¤ÌÂÈÓ·Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ Î·È fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ ¡. ΔÛÈÏÈÌ›Áη ı· ÎÏ›ÛÂÈ Ï›Á· ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜. ¢˘ÛÙÔΛ· ÛÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Î·È ÔÈ ÏfiÁÔÈ ·Û›ÁÓˆÛÙÔÈ, Ì ÙÔ ¶∞™√∫ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Ó· ÌËÓ Â›Ó·È Î·È Ôχ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ. ∫∞Δ. Δ∞™

°. ΔÛ.

ΔÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ ª·Ú·ÁÎÔ‡ ·fi ÙÔ “ŒıÓÔ˜”

¶ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ ηÈ

Δ∏™ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞™

√§∂™ ÔÈ ‰ËÌÔÛȇÛÂȘ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ¡¶¢¢ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 20 ∂Àƒø + º¶∞.


∞fi„ÂȘ 4

¶∂ª¶Δ∏ 24 ∞¶ƒπ§π√À 2014

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

O Ì·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ, ÚÒÙÔ˜ ÛÙËÓ ·È‰È΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ· √ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

“ªÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Û˘ÚÌfi ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÔÈËÌ¿ÙˆÓ ·fi Â›‰ÔÍÔ˘˜ ÔÈËÙ¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÚÎÔ‡ÓÙ·È Ó· Ù· ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜, Ú¿ÁÌ· ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ı· ÙÔ˘˜ ¤ÎÚÈÓÂ, ·ÏÏ¿ Ó· Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ì¤Ûˆ ‚È‚Ï›ˆÓ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ÂȉÈÎÒÓ, Ì ΤډԘ Ê˘ÛÈο ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ‰È¿ Ù˘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜, Ì ÙÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· ¿ÓÙ· ·ÈÓ‡ԢÓ, fiÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· Â›Ó·È Î·È ‚Ú·‚Â˘Ì¤Ó· (‰ÂÓ Â›‰·ÌÂ Î·È Î·Ó¤Ó· Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ) Î·È ÔÙ¤ ‰ÂÓ Î·Ù·ÎÚ›ÓÔ˘Ó. ∫·È fiÙ·Ó Ï¤Ì Ô›ËÛË Û‹ÌÂÚ· ÂÓÓÔԇ̠ÙË ÌÔÓÙ¤ÚÓ· Ì ÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ÛÙ›¯Ô Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Û·È Ì¿ÁÔ˜ ÁÈ· Ó· ÌÂȘ ÛÙÔ ÓfiËÌ¿ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ ÌÈÏ¿ÌÂ Ê˘ÛÈο ÁÈ· ηٷÍȈ̤ÓÔ˘˜ ÔÈËÙ¤˜ Ô˘ Î·È Ì ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÛÙ›¯Ô ‰›ÓÔ˘Ó ˘¤ÚÔ¯· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ·›ı·Ó· ÚfiÛˆ· fiˆ˜ ÁÈ· οÔÈÔ ÁÓˆÛÙfi ÌÔ˘ Ô˘ ͤÚÔÓÙ·˜ ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ÂÎÏ‹ÛÛÂÈ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÔÌËÚÈÎÒÓ Ï¤ÍˆÓ! ∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÚԇ̠ÁÈ·Ù› Ë Ó¤· Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ‰›ÓÂÈ ¿ÂÈÚ˜ ¢ηÈڛ˜ „·Í›Ì·ÙÔ˜. Î·È Ë ÌÔÓÙ¤ÚÓ· Ô›ËÛË ¿ÂÈÚ˜ ¢ÎÔϛ˜ ÁÚ·„›Ì·ÙÔ˜, ŸÌˆ˜ ÙÔ˘˜ ‰È·Ê‡ÁÂÈ ‹ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏϘ ʈӤ˜ Ô˘ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÎÚ›ÛË ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ô›ËÛË Ì ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÛÙ›¯Ô, Ô˘ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÁÈ· “ÂȉÈÎÔ‡˜” (Î·È ·Ó ›ӷÈ), ÂÓÒ Ô ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Â›Ó·È Ó· Û˘ÁÎÈÓ› Î·È Î·ÏÏÈÂÚÁ› ·Ó Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Î·È ÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ÎÔÈÓfi. ¢˘Ô Û¯ÂÙÈο ¿ÚıÚ· Ô˘ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ô›ËÛË ı· ÌÔÚÔ‡Û ηÓ›˜ Ó· ‰È·‚¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ÙÚ›ÌËÓË ÂÚÈÔ‰È΋ ¤Î‰ÔÛË ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È Ù¯ÓÒÓ “™‡Á¯ÚÔÓË ™Î¤„Ë”, Ì ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ʇÏ. ·ÚÈı. 96 Î·È Ì ı¤Ì· “∞fi„ÂȘ - ªÈÎÚ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÌÔÓÙ¤ÚÓ· Ô›ËÛË” ÙÔ˘ μ·Û›ÏË §·ÌÓ¿ÙÔ˘, ªÂÙ¿ ÏÔÈfiÓ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Û˘ÚÌfi ÛÙËÓ Ô›ËÛË, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚıËη ÈÔ ¿Óˆ, Ó¤Ô˜ Û˘ÚÌfi˜ ÂÓ¤ÛÎË„Â: ΔÔ ÁÚ¿„ÈÌÔ ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ Î·È ¿Û˘ ʇÛ˘ ‰ÈËÁËÌ¿ÙˆÓ Û·Ó ÌÈ· ˆÊ¤ÏÈÌË ÚÔÛÊÔÚ¿ Û ·È‰È¿ ¿Û˘ ËÏÈΛ·˜ ·Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋. ∫·È ÙÔ ·Ú¿‰ÔÍÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔÏÌÔ‡Ó Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙÔ› ·fi ÙÔ˘˜ Â›‰ÔÍÔ˘˜ ÔÈËÙ¤˜ Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÈËÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂÈÙ˘¯›· Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ÙË Ó¤· ÂÍfiÚÌËÛË Â›Ó·È ‰È¿Ï·ÙÔ˜ È· Î·È Ù· ‚Ú·‚›· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӷ Ì ۛÁÔ˘ÚË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ‰È¿ Ù˘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÂȉÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÌË, ÛÙȘ ‚È‚ÏÈÔ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ, Ô˘ ÌÂÁ¿ÏÔ ÚfiÏÔ ·›˙ÂÈ Ê˘ÛÈο Î·È Ô ÂΉÔÙÈÎfi˜ Ô›ÎÔ˜. ¶·Ú·Ì‡ıÈ· Ó· ‰Ô˘Ó Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘! ¶·Ú·Ì‡ıÈ· Ì ¿Û˘ ʇÛˆ˜ Ê˘ÛÈΤ˜ Î·È ÌÂÙ·Ê˘ÛÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. ¶·Ú·Ì‡ıÈ· Û ˆÚ·›· ‚È‚Ï›· Ì ¤Á¯ÚˆÌË ˆÚ·›· ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË ·fi ÛÔ˘‰·Ṳ̂ÓÔ˘˜ (∞™∫Δ), ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ·Û¯ÔÏË̤ÓÔ˘˜ Ì ٷ ÂÈηÛÙÈο. º˘ÛÈο, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÍ·ÈÚԇ̠ÎÈ Â‰Ò ÙÔ fiÛÔ ‚ÔËı¿ Ë Ó¤· Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ ÙÔ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Ì ¢ÎÔÏ›· fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ·Ú·Ì‡ıÈ ‹ ÙÔ˘ ‰ÈËÁ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÌË ‰Â¯Ùԇ̠fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ ÌÈ· ÂÚÁ·Û›· Î·È ÌÈ· ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘˜ ÛÊÚ·Á›‰·. ∫·È ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÌË ‰Â¯Ùԇ̠fiÙÈ fiˆ˜ Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘ÌÂ Â›Ó·È ÌÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿ Ô˘ οÙÈ ÚÔÛı¤ÙÂÈ È‰›ˆ˜ ÁÈ· Ó· ·Á·‹ÛÂÈ ÙÔ ·È‰› ÙÔ ‚È‚Ï›Ô. ∫·È ϤÁÔÓÙ·˜ ·È‰› ÂÓÓÔÒ Ù· ÌÈÎÚ¿, ÁÈ·Ù› Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ‰‡ÛÎÔÏÔ È· Ó· ÍÂÎÔÏÏ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙȘ ÔıfiÓ˜. ∂Ô̤ӈ˜ Î·È ÌfiÓÔ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· ÌÚ¿‚Ô ÁÈ·Ù› οÙÈ Â›Ó·È ÌÚÔÛÙ¿ Û ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó Ù›ÔÙÂ. ÕÏÏÔ fï˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi Î·È ¿ÏÏÔ Ó· ·›ÚÓÔ˘Ì ·¤Ú· ¤Ú· ·fi fiÛÔ Ú¤ÂÈ. ÿÛˆ˜ Û’ ·˘Ùfi Ó· ÌË ÊÙ·›ÓÂ Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ fiÙ·Ó Î·ÏÔ‡ÓÙ·È, ÂÂȉ‹ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ ‚È‚Ï›Ô, Ó· οÓÔ˘Ó Î·È Û¯ÂÙÈΤ˜ ÔÌÈϛ˜ Û ۯÔÏ›· Î·È ¿ÏϘ ÂΉËÏÒÛÂȘ. º˘ÛÈο ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ Ô˘ Ë ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘˜ ÚÔ‹ÏıÂ

·fi Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓȘ ÌÂϤÙ˜ Î·È ¤Ú¢Ó˜ ¯ˆÚ›˜ ÙˆÓ ÚÔÛfiÓÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÛÔ˘‰ÒÓ. ΔÔ Ï¤Ì ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ηÓ›˜ ÓÔÌ›˙ˆ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ› ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÛÔ˘‰¤˜ ÁÈ· ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ·fi‰ÂÈÍË ÌÈ·˜ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘. ™‹ÌÂÚ· ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ, Î·È fiˆ˜ ϤÁÂÙ·È Ù˘ “ÁÂÓÈ¿˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ” , ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ Ì ÛÔ˘‰¤˜ Û Â͈ÙÂÚÈο Î·È ÂÛˆÙÂÚÈο Û ¤Ó· Ê¿ÛÌ· ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ Ê·ÓÙ·ÛÙÔ‡ÌÂ Î·È Ì ·ÍÈfiÏÔÁÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜, fiˆ˜ ÓÙÔÎÙÔÚ¿ Î.Ï., Ô˘ Ê˘ÛÈο ‚Ô‹ıËÛ·Ó Î·È ÛÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ·ÔηٿÛÙ·ÛË. ª¤Û· Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Ê¿ÛÌ· ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ·˘Ù¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡. ŒÙÛÈ Ì ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ Î·È Î·Ù¢ı‡ÓÛÂȘ ÁÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ¢·ÈÛıËÙÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ ·È‰È΋ „˘¯‹ fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Â›Ó·È ÙÔ ·Ú·Ì‡ıÈ. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ·ÔÎÔÌ›˙ÂÈ ÙÔ ·È‰› ÙËÓ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛË Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ë Ì·Á›· ÙÔ˘ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ¿˜ ÙÔ Â›Ù ·fi ‰È¿‚·ÛÌ· ›Ù ÈÔ ˙ÂÛÙ¿ ·fi ·Ê‹ÁËÛË Î·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ̤۷ Û ÔÈËÙÈ΋ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ ·ÚÌÔÓ›·, ·ÏÏ¿ Ó· ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÈ Ì ÎÚ›ÛÂȘ Î·È ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘ ·fi Ù· ÚÒÙ· ·ÎfiÌ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. ªÈ· ·fi‰ÂÈÍË Â›Ó·È Ô ¿ÌÂÛÔ˜ fiıÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Î·È ·˘Ùfi οÙÈ Ì¤Û· Û ¤Ó· Ó‡̷ “·Ú·Ì˘ıÈÔ‡” ›Ù Ì ÏfiÁÈ· ›Ù Ì ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Î·È ÚÔ¿ÓÙˆÓ ÙËÓ ¤Á¯ÚˆÌË Ô˘ Û˘ÁÎÈÓ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‹ ·ÎfiÌ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È Û ̛· ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË. ∞Ó Î·È fiÏË ·˘Ù‹ Ë ‚·ıÈ¿ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÂÚÁ·Û›· Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Á‡Úˆ ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ·Ú·Ì‡ıÈ, ·ÏÏ¿ Î·È Û’ fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ·È‰È΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ· Â›Ó·È ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ì·˜, ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ Ô‡ÌÂ, fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â ‰Ôı› Î·È ·ÏÈfiÙÂÚ· ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ÛÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘˜. ∂›¯· ÙËÓ Ù‡¯Ë Ó· ¤¯ˆ ÁÔÓ›˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ Ô˘ ·Ó Î·È ˘ËÚÂÙÔ‡Û·Ó ÛÙË Ì·ÎÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1930, ›¯·Ó ÌÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ηϋ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË. ªÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ ˘‹Ú¯·Ó ˆÚ·Èfiٷٷ ‚È‚Ï›· Ì ·Ú·Ì‡ıÈ· fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘ ÕÓÙÂÚÛÂÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·È‰È΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·. ª¿ÏÈÛÙ· ‹Û·Ó Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ ÂΉfiÛˆÓ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ‰È΋˜ ¤Î‰ÔÛ˘ Ì ٛÙÏÔ, ·Ó ı˘Ì¿Ì·È ηϿ, “√ £ËÛ·˘Úfi˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ” Ì ı·˘Ì¿ÛÈ· ‡ÏË. ◊ÌÔ˘Ó· Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ÛÙ· ̤۷ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1930, Î·È ¿ÓÙ· ı˘Ì¿Ì·È fiÛÔ Ù·ÎÙÈΤ˜ ‹Û·Ó ÔÈ ·ÊËÁ‹ÛÂȘ ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ ÛÙËÓ ¶ÚÒÙË Î·È ¢Â˘Ù¤Ú· Δ¿ÍË ·fi ÙȘ ‰·ÛοϘ Ì·˜. ¶¤Ú· Ê˘ÛÈο ·fi ÙËÓ ˆÚ·›· Û¯ÂÙÈ΋ ‡ÏË Ô˘ ›¯·Ó Ù· ·Ó·ÁÓˆÛÌ·Ù¿ÚÈ·. ª‹ˆ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·Ú·Ì‡ıÈ· Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·Ó Ì¤Ûˆ Ù˘ ÔÈËÙÈ΋˜ ·ÚÌÔÓ›·˜, fiˆ˜ ÂΛÓÔ ÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô “∞ÁÚÔÙÈÎfi” ÙÔ˘ ∑·¯·Ú›· ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘ “™ÙÔ ÛÙ¿‚ÏÔ ·fi„ ‹Úı ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ / ·ٷÍ ·’ ÙÔ ·Ú¿ı˘Úfi ÙÔ˘ / ›‰Â ÙËÓ ·ÁÂÏ¿‰·, ÙÔ ÌÔÛ¯¿ÚÈ / ÙÔ ‚fi‰È Ô˘ Ì·ÛÔ‡Û ÙÔ Û·Ófi ÙÔ˘ - ™ÙÔÓ Î‹Ô Ì·˜ ·Ó‹Û˘¯· ÁÏÈÛÙÚÔ‡Û / ·Ó¤‚ËΠÂ¿Óˆ ÛÙË Û˘ÎÈ¿ Ì·˜ / Â̤ÙÚËÛ ٷ Ï›Á· Úfi‚·Ù¿ Ì·˜ / ›‰Â ÙÔ Á¿È‰·Úfi Ì·˜ Î·È ÁÂÏÔ‡ÛÂ...” ∞ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ˆÚ·›Ô ÙÔ˘ π. ¶ÔϤÌË “√ ¯ÔÚfi˜ Ù˘ ¯ÂÏÒÓ·˜ “ªÈ· ÊÔÚ¿ ÎÈ ¤Ó· ηÈÚfi / ¤ÛÙËÛ’ Ô Ï·Áfi˜ ¯ÔÚfi / Î·È Ù’ ·Ë‰fiÓÈ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û / Ì ʈӋ ÌÂψ‰È΋...” . Œ¯ˆ ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘ Ù¤ÛÛÂÚ· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È ¤Ó· Ù˘ ∞’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Ô˘ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈο ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÚÈÓ ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1930 Î·È ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 1932: Δ· ·Ó·ÁÓˆÛÙÈο, °’ Ù¿Í˘ ∫Ô˘ÚÙ›‰Ô˘ - ∫ÔÓȉ¿ÚË, ¢’ Ù¿Í˘ ¢ËÌÔÛı. ∞Ó‰Ú¿‰Ë (ŒÎ‰. ¢ËÌËÙÚ¿ÙÔ˘), ™Δ’ Ù¿Í˘ “∏ ∑ˆ‹ Ì·˜” ∂. ¶··Ìȯ·‹Ï - Ã. ∞ÓÙˆÓ¿ÙÔ˘ (¤Î‰. ¢ËÌËÙÚ¿ÙÔ˘), ∞Ó·ÁÓÒÛÌ·Ù· ηı·Ú¢ԇÛ˘ ™Δ’ Ù¿Í˘ °.∞. ª¤Á·, ¡ÂÔÂÏÏËÓÈο ∞Ó·ÁÓÒÛÌ·Ù· ∞’ Ù¿Í˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ∑·¯. ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘ - ∂. ΔÚÔ˘Ï›ÓÔ˘. ŸÏ· ÂΉfiÛÂȘ Â› ∂§§∏¡π∫∏™ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞™ (΢‚. μÂÓÈÙ˙¤ÏÔ˘) Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Â› ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ (1931) Ô˘ ÙfiÛÔ Û˘ÓÂÙ¤ÏÂÛ ÛÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ 1929-1932. ∂›Ó·È Ó· ı·˘Ì¿˙ÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔ ÙÈ ¤¯ÂÈ ÛÙ·¯˘ÔÏÔÁËı› ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ì˘ıÔÏÔÁ›·, ÙÔ˘˜ ∞ÈÛÒÂÈÔ˘˜ ̇-

°ÂÚÌ·ÓÔ› ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ‚·Ó‰¿ÏÈÛ·Ó (ηٿ Ï¿ıÔ˜) ÙÂıˆÚ·ÎÈṲ̂ÓÔ ÙˆÓ ª∞Δ ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ £Ô˘ÚÈÁÁ›·˜ ·Ú¤Ï·‚ ̛· ηÈÓÔ‡ÚÈ·, Á˘·ÏÈÛÙÂÚ‹, ÙÂıˆÚ·ÎÈṲ̂ÓË “·‡Ú·” - ÙÔ fi¯ËÌ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÁÈ· Ó· Ú›¯ÓÂÈ ÓÂÚfi Û ‰È·‰Ëψ٤˜ - Î·È Î¿ˆ˜ ¤ÚÂ ӷ ÙË ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÚÈÓ ÙËÓ Âȉ›ÍÂÈ ÛÙ· ·ÓÒÙÂÚ· ÎÏÈÌ¿ÎÈ·. ŒÙÛÈ, ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ó· ÂÍÔÌÔÈÒÛÔ˘Ó Û˘Óı‹Î˜ “Ì¿¯Ë˜” , ·ÏÏ¿ Ì¿ÏÏÔÓ ÙÔ ·Ú¿Î·Ó·Ó... ∏ Âȯ›ÚËÛË ÂÍÔÌÔ›ˆÛ˘ ¤ÁÈÓ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ: √Ì¿‰· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ı· ¤ÚÂ ÂÈÙÂı› ÛÙÔ fi¯ËÌ· ˆ˜ fi¯ÏÔ˜, Ú›¯ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ ÌÈÎÚ¿ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ™Â Û˘Óı‹Î˜, ‰ËÏ·‰‹, ÚÔ˘Ù›Ó·˜ ÁÈ· ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ fi¯ËÌ·, fiˆ˜ ı· ÂÚ›ÌÂ-

ıÔ˘˜, Ù· ·Ú·‰ÔÛȷο Ì·˜ ·Ú·Ì‡ıÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÕÓÙÂÚÛÂÓ Î.¿., Î·È ·ÎfiÌ· ·’ fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ ÁÚ·ÊÙ› ·fi ÙÔ˘˜ ηٷÍȈ̤ÓÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Ì·˜ ÔÈËÙ¤˜ Î·È Â˙ÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ÁÈ· ÌÈ· ÛˆÛÙ‹ ·È‰·ÁÒÁËÛË Ù˘ ·È‰È΋˜ „˘¯‹˜. ŒÓ·˜ ıËÛ·˘Úfi˜ Ô˘ ̤۷ ÛÙË ˙ÂÛÙ·ÛÈ¿ Ô˘ ¤‰ÈÓÂ Ë ÁÓˆÚÈÌ›· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Ì·˙› ÙÔ˘, ÙÔ ÂÊfiÏÈ˙ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ·Á¿Ë ÚÔ˜ ÙË ıÚËÛΛ·, ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ÙËÓ ·ÙÚ›‰·, ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ (Ê˘ÛÈÎfi Î·È ˙ˆÈÎfi), ÙÔÓ ¿Û¯ÔÓÙ· Û˘Ó¿ÓıÚˆÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙË ÁÓÒÛË fiÙÈ ¿ÓÙÔÙ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË Ë ˙ˆ‹. ªÔÚ› Ó· Ï›ÂÈ Â‰Ò Ë ¤Á¯ÚˆÌË ÂÈÎfiÓ· fï˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙfiÛÔ ˆÚ·›· ÛΛÙÛ·, ·ÎfiÌ· Î·È ·fi ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ÂÈηÛÙÈÎÔ‡˜, Ô˘ Â›Ó·È ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎfiٷٷ. ¢È¿‚·Û· ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ì·˜, ¢È·‰ÚÔ̤˜ 13/4/2014 - ∂Î·›‰Â˘ÛË, ÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˘ ¢ÈËÌÂÚ›‰·˜ “∞ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì ٷ Ì·ÁÈο Ê›ÏÙÚ· ÙˆÓ ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ” Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ 4 Î·È 5 ∞ÚÈÏ›Ô˘. º˘ÛÈο ‹Ù·Ó οÙÈ ÙÔ ·Ó·¿ÓÙÂ¯Ô Ë ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ù‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ì ÙȘ Û˘Ó¤ÂȤ˜ Ù˘, Ô˘ η٤ÎÏ˘Û ÙË ÌÂÛ·›· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ù¿ÍË Ô˘ ˙Ô‡Û ÛÙ· ÂÏ¿ÁË Ù˘ ηٷӷψÙÈ΋˜ Â˘Ù˘¯›·˜. ªÈ·˜ Â˘Ù˘¯›·˜ Ô˘ ¿ÌÂÛ· ÂËÚ¤·˙Â Î·È ÙËÓ ·È‰È΋ „˘¯‹ Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜ ·˘Ù‹˜ ∂›Ó·È fï˜ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÙÔ ·È‰› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Â‡ÎÔÏ· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ¶ÈÛÙ‡ˆ, ·Ó fi¯È ¿ÓÙ· ‡ÎÔÏ·, fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔ˘ Ï›ÂÈ Ë Â˘·ÈÛıËÛ›· ÁÈ· οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ fiÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÙË ¯·Ú¿ ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ ÙÔ˘ ‚ϤÂÈ Ó· ÙËÓ ·ÓÙÈη٤ÛÙËÛÂ Ë ıÏ›„Ë. ¢ÂÓ ÌÈÏ¿Ì ‚¤‚·È· ÁÈ· Ó‹È·. ∂¿Óˆ Û’ ·˘Ùfi ›‰·Ì ÔÈ· χÛË ¤‰ˆÛÂ Ë ‰ÈËÌÂÚ›‰· Ù˘ 4˘ Î·È 5˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘. ªÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ‹ıÂÏ· Ó· ÛËÌÂÈÒÛˆ fiÙÈ Û ٤ÙÔȘ ÌÔÚʤ˜ ÎÚ›ÛÂȘ Î·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜ ·ÎfiÌ· ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·ÓıÚÒˆÓ, fiˆ˜ ‹Û·Ó ÔÈ ÚfiÛÊ˘Á˜, Î·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ πÙ·ÏÔÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ∫·ÙÔ¯‹˜ Ì ÙË ÌÂÁ¿ÏË ›ӷ ÙÔ˘ 1941. øÛÙfiÛÔ Û ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Î·È Û ηÈÚfi ÂÈÚ‹Ó˘ Ë ΔÚ›ÙË ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ Δ¿ÍË ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È È‰›ˆ˜ Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘. £˘Ì¿Ì·È ÛÙ· ̤۷ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1930 Î·È ÌÂÙ¿, ÛÙËÓ ÎÏÂÈÛÙ‹ ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÌÔ˘ ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ ÛÙȘ 8 ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÔÈ 6 ‹Û·Ó ÔÚÊ·ÓÂ̤Ó˜. √È 5 ·fi ·Ù¤Ú˜ Î·È Ë Ì›· ·fi ÌËÙ¤Ú·. ∫·È Û ÓÂfiٷ٘ ËÏÈ˘ Î·È Ì ¤Ó· οÚÔ ·È‰È¿. ∂‡ÎÔÏ· ÔÈ ÂÚÈÔ˘Û›Â˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏ·˙·Ó ¯¤ÚÈ· ÁÈ·Ù› Ô˘‰ÂÌ›· ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ˘‹Ú¯Â ÛÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ¿ ·Ó ÙËÓ ¤‚ÚÈÛΠÌÈ· ·Ûı¤ÓÂÈ·. ÕÓÙ ÙÒÚ· Ó· Ù· ‚Á¿ÏÂÈ ¤Ú· ÌÈ· ¯‹Ú· Ì ÙÔ ÌÂÚÔο̷ÙÔ! º˘ÛÈο ‰ÂÓ Â›Ó·È ›‰È˜ ÔÈ Ì·ÎÚÈÓ¤˜ ÂΛӘ ÔÈ ÂÔ¯¤˜ ÁÈ· Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ì ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÎÚ›ÛË Ô˘ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛ ·ÛÙÚ·È·›· ÙȘ ηٷÎÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ Ì ÙfiÛÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Â¤Ù˘¯·Ó. ∫·È fï˜ ÂΛӷ Ù· ·È‰¿ÎÈ· Ù˘ ‰È΋˜ ÌÔ˘ ÁÂÓÈ¿˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Ó˘, Ì ٷ ›‰È· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ô˘ Ù˘ ¤Ù˘¯Â Ô ÎÏ‹ÚÔ˜ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰·, fiÙ·Ó ‚Ú¤ıËΠ۠·Ó¿ÁÎË, ¤ÙÚÂÍ ¯ˆÚ›˜ Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔ fiÏÔ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Ó· ÙËÓ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ›. §›Á˜ ÔÈ ÁÚ·Ì̤˜ Ù˘ ÁÓÒÛ˘, ÔÏÏÒÓ ÌfiÓÔ Ù˘ ¶ÚÒÙ˘ Î·È ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡. ¡·È, Ì ٷ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÎÈ· Î·È ·Ú·Ì˘ı¿ÎÈ· Ô˘ fï˜ ¤Î·Ó·Ó ÙÔ ı¿Ì· ÙÔ˘˜!” .

∂Ì›˜ ÔÈ ·fiÁÔÓÔÈ ‚·Û·ÓÈÛÌ¤ÓˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ √ Î. μ·Û. ∫·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“™˘¯Ó¿ ÂÈηÏԇ̷ÛÙ ÙÔ fiÌÔÚÊÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ì ٷ ·ÁÓ¿ ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÙÔ˘˜ ÁÓ‹ÛÈÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∫·È ıˆÚԇ̠¢ÏÔÁ›· £ÂÔ‡ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË, ÙËÓ ÚÔÔÏÂÌÈ΋ Î·È ·˜ ÌËÓ ˘‹Ú¯·Ó ÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ¢ÎÔϛ˜ Î·È Ù· ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÛËÌÂÚÈÓ¿ ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù·. ∫·È ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ‡ÌÓÔ˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ fiÛÔ ·ÁÓ‹ Î·È ¿‰ÔÏË ‹Ù·Ó Ë ÚÔÔÏÂÌÈ΋ ÂÔ¯‹. ŸÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ·, fiˆ˜ ÁÚ¿ÊÙËΠÁÈ’ ·˘Ù‹Ó “...ÌÔÛ¯Ô̇ÚÈ˙Â Ë ·ÁÔÚ¿ ·fi Ù· „ËÙ¿ Î·È Ù· ÎÔÎÔÚ¤-

Ó ηÓ›˜. ∏ Â›ıÂÛË ¤ÁÈÓ Ì ÙÚ›· ̤۷, ·˘Á¿, Ì·Ï¿ÎÈ· ÙÔ˘ Ù¤ÓȘ Î·È ÁÂÌ¿Ù· ÛÎÏËÚ¿ Ï·ÛÙÈο ÌÔ˘Î¿ÏÈ·. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù· ¤ÚÈ¯Ó·Ó Ì ‰‡Ó·ÌË ÛÙËÓ ÌÚÔÛÙÈÓ‹ ΢ڛˆ˜ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙÔȯ›˙ÂÈ ÌÂÚÈΤ˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ Î·È ˙˘Á›˙ÂÈ ÂÚ›Ô˘ 33 ÙfiÓÔ˘˜. ∫¿Ô˘ fï˜ Ô ˙‹ÏÔ˜ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ·ԉ›¯ıËΠ˘ÂÚ‚¿ÏψÓ: ΔÔ fi¯ËÌ· ‚Á‹Î ·fi ÙË ‰ÔÎÈÌ·Û›· Ì ˙ËÌȤ˜, ÙÚÂȘ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ·ÚÎÂÙ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÙÒÚ· ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Î·È ÙÔ ÔÈÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ ˙ËÌȤ˜. ºÙ·›ÂÈ ÙÔ ÙÔÈÎfi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· ‹ Ë (·˘ÛÙÚȷ΋) ηٷÛ΢¿ÛÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›·; Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ Spiegel, ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ÔÌÔÛÔӉȷÎÔ‡ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› ÔÙ¤ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ˙ËÌȤ˜ Û ·ÚfiÌÔÈ· Ô¯‹Ì·Ù·.

ÙÛÈ·, ÓÔÛÙÈÌfiٷٷ Ù· ÊÚÔ‡Ù· Î·È Ï·¯·ÓÈο ¯ˆÚ›˜ ÏÈ¿ÛÌ·Ù· Î·È Ê¿Ú̷η, ‰ËÌËÙÚȷο Î·È ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈο ÚÔ˚fiÓÙ·, ¯ˆÚ›˜ ÓÔı›·, ¯ˆÚ›˜ ÚfiÛıÂÙ·, ‰›¯ˆ˜ ‡ÔÙ˜ Î·È ÌÔÏ˘Ṳ̂Ó˜ Ô˘Û›Â˜ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ÃÚfiÓÈ· ¢ˆ‰È·ÛÙ¿, Ì ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ¤ÓÓÔÈ· ÔÈÎÔÏÔÁÈο. ŒÙÚˆÁ˜ ÙÔ ÊÚÔ‡ÙÔ Î·È Â˘ˆ‰›·˙Â, ·Ó¤Ó˜ Î·È ¤ÓȈı˜ ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ Ó· ÛÔ˘ ÁÂÌ›˙ÂÈ Ù· ÛÙ‹ıÈ·, ¤ÈÓ˜ ÓÂÚfi ·fi Ù· ·˘Ï¿ÎÈ· ‹ Ù· ËÁ¿‰È· Î·È Â›¯Â˜ ÙË ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ fiÙÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÌÔÏ˘Ṳ̂ÓÔ” . ∫·È ‹Ù·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ¤ÙÛÈ. ŸÌˆ˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙfiÙÂ, ÔÈ ÚfiÁÔÓÔ› Ì·˜, ÌÔÚ› Ó· ˙Ô‡Û·Ó Û’ ¤Ó· ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ô˘ ·˘ÙÔ› ›¯·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ì ȉÚÒÙ· Ôχ, ›¯·Ó ‚·Û·ÓÈÛÙÈ΋ ÔÚ›· ˙ˆ‹˜. ∫·È Â›Ó·È Û¯ÂÙÈÎfi ÙÔ fiÙÈ Ô Ì¤ÛÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ˙ˆ‹˜ ‹Ù·Ó Ù· 50-55 ¯ÚfiÓÈ·, fiÙÈ Ë Ï˘ÁÚ¿ Î·È Î·ÎÔı˘ÌÈ¿ ‹Ù·Ó ¤ÎÊÚ·ÛË ˙ˆ‹˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿, fiˆ˜ Î·È Ë ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ “Á·Ï‹ÓË” Î·È ÈÛÔÚÚÔ›· Ô˘ ‹Ù·Ó Ë Û˘ÓÈÛٷ̤ÓË ÌÈ·˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ¯ˆÚ›˜ ›¯ÓÔ˜ ·˘Ù·Ú¯ÈÛÌÔ‡ Î·È ÚˆÙÔηı‰ڛ·˜. ∞Ï‹ıÂÈ· ÛΤÙÂÙ·È Î·Ó›˜ ÙÔÓ ·ÁÚfiÙË Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’30 ¯ˆÚ›˜ Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ó· ÔÚÁÒÓÂÈ ÔÏËÌÂÚ›˜ ÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ ÙÔ˘, Ì ·fi‰ÔÛË ÌfiÓÔ 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, Ó· ıÂÚ›˙ÂÈ Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔÓ Î·˘ÙÂÚfi ‹ÏÈÔ ÙÔ ÛÈÙ¿ÚÈ ÒÚÈÌÔ È·. ªÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÒÚ· 10 ËÌÂÚÒÓ, ÙfiÙ ‰‡Ô Î·È ϤÔÓ ÌËÓÒÓ. ¡· Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰Ô‡ÏÔ˜ Ù˘ Á˘, ¯ˆÚ›˜ ˆÚ¿ÚÈÔ, ‰›¯ˆ˜ ÂÚ›ı·Ï„Ë, ‰›¯ˆ˜ Ù· ·Ó·Áη›· ÌÈ·˜ ˘ÔÊÂÚÙ‹˜ ¤ÛÙˆ ˙ˆ‹˜ Î·È ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· οو ·fi ÙÔ Ì¿ÙÈ Î·È ÙÔ ‚Ô‡Ú‰Ô˘Ï· ÙÔ˘ ÙÛÈÊÏÈο. ∞ÁÓ‹ ÂÔ¯‹, Ù›ÌÈÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ·ÏÏ¿ ‚·Û·ÓÈṲ̂ÓÔÈ. Δ· ÛÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ ·˘Ù¿, fi¯È ÁÈ·Ù› ÓÔÛÙ·ÏÁԇ̠ӷ Í·Ó·Á˘Ú›ÛÔ˘Ì Û ٤ÙÔȘ ‚·Û·ÓÈÛÙÈΤ˜ ÂÔ¯¤˜, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· ÌÈ·˜ ÂÔ¯‹˜ Ô˘ ›¯Â ¯›ÏÈ· ηϿ, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÙË ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ΔfiÛÔ ÛÎÏËÚ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ¿ÊËÓ Ӓ ·Ó·Û¿ÓÂȘ, Û ÁÂÚÓÔ‡Û ·fi Ù· 50 ¯ÚfiÓÈ·, Ô˘ ‰ÂÓ ¿ÊËÓ ÂÚÈıÒÚÈ· Ó· ¯·Ú›˜ ·Ó¤ÌÂÏ· Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÁËÚ·ÙÂÈ¿˜, ·ÊÔ‡ Û¿ÓÈ· ¤ÊÙ·Ó˜ Û’ ·˘Ù¿. √È 90¿Úˉ˜ ÂÚ›Ô˘ Û‹ÌÂÚ· οÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘, fiˆ˜ Ô ˘ÔÊ·ÈÓfiÌÂÓÔ˜ ˙‹Û·Ì ٷ ‚·Û·ÓÈÛÙÈο ÂΛӷ ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜, ÂÚ·Ù‹Û·Ì ÛÙ· ηÎÔÙÚ¿¯·Ï· ÛηÏÔ¿ÙÈ· Ù˘, ‰ÒÛ·ÌÂ Î·È ‹Ú·Ì ÙÔ “¿ÚˆÌ·” ÌÈ·˜ ÂÔ¯‹˜ Ô˘ Ù· ›¯Â fiÏ· Î·È ÔÏÏ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ·ÓfiıÂ˘Ù· ·ÓËÁ‡ÚÈ· Î·È ˙ˆ‹, Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ì ¿Á¯Ô˜, Ï˘ÁÚ¿, ·ÎfiÌË Î·È ›ӷ. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó ÏÔÈfiÓ fiÏ· ÙfiÙÂ, fiÌÔÚÊ· Î·È ˆÚ·›·. ∫ÔÓÙ¿ ÛÙÔ ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÛÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· Ù˘ ·Ófiı¢Ù˘ ʇÛ˘, Ô ‚·Û·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·ÁÚfiÙË ÙÔ˘ ÌÂÓ ¿ÓÙÚ· ÛÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·Û‡ÌÊÔÚ˜ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜, Ù˘ ‰Â Á˘Ó·›Î·˜ - ·ÁÚfiÙÈÛÛ·˜ ÂÎÙfi˜ Ù˘ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹˜ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ Ù˘ Î·È Ë ‰È΋ Ù˘ ·˘ÙfiÓÔÌË ÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË Ï›ÁˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ ÔÈ 150 ·ÚÁ·ÏÂÈÔ› ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ¤ÛÔ‰Ô. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ·ÁÚfiÙË - ÎÔÏ›Á·, ÛÙ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· Ù˘ 10ÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1920 ¯ÚfiÓÈ·, Ó· ÙÈ ÁÚ¿ÊÂÈ Ô ˘ÔÊ·ÈÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ “¶ÂÚÈÔ¯‹ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ÛÙÔ ·ÁÚÔÙÈÎfi ΛÓËÌ·” . “...∏ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙÔ ıÂÛÛ·ÏÈÎfi οÌÔ ‹Ù·Ó ·ÔÁÔËÙ¢ÙÈ΋. ¶¿Óˆ ·fi ÙÔ 90% ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ‹Ù·Ó ·ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔÈ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ÂÏÔÓÔÛ›·, Ë Ê˘Ì·Ù›ˆÛË, Ô Ù‡ÊÔ˜ Î·È ¿ÏϘ ·Ûı¤ÓÂȘ ·Ô‰ÂοÙÈ˙·Ó ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ¯ˆÚÈÎfi. ΔÔ ‰ÈÓfi ıÂÛÛ·ÏÈÎfi ¯ˆÚÈfi ˙Ô‡Û Û ÚˆÙÔÊ·Ó›˜ ¿ıÏȘ Û˘Óı‹Î˜. √È ¯ˆÚÈÎÔ› ‰·Ó›˙ÔÓÙ·Ó ·Ú¿ ÙˆÓ ÙÔÎÔÁÏ‡ÊˆÓ Ì ÙfiÎÔ˘˜ ̤¯ÚÈ Î·È 300%. ∫·È Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ Î·È ÔÈ ÂÚÈÔ˘Û›Â˜ ÙÔ˘˜ ‹ ηٿۯÔÓÙ·Ó ‹ ˆÏÔ‡ÓÙ·Ó” . ∞˘Ù‹ Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁfiÓÔ˘ Ì·˜ ‹Ù·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ ‚·Û·ÓÈÛÙÈ΋. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ›ٷÈ. ªfiÓÔ Ô˘ οı ÊÔÚ¿ ÂÈηÏԇ̷ÛÙ ÁÈ· fi,ÙÈ Î·Ïfi ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, Ô˘ fï˜ ›¯Â Î·È Ôχ ÛÎÏËÚ¿‰· Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ‚¿Û·Ó·. ª·Î¿ÚÈ Ó· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Û˘˙¢¯ı› Ë ·ÁÓfiÙËÙ· Ù˘ ·Ï·È¿˜ ÂÔ¯‹˜ Ì ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË Ù¯ÓÈ΋. ΔfiÙÂ Î·È ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ı· ›¯·Ó ¿ÏÏË Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÈÌË ÌÔÚÊ‹ Î·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ı· ›¯Â ÂÊÈÎÙÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜” .

°ÂÁÔÓfi˜ Ë ÚÒÙË ÔÌ¿‰· ‚Ô‹ıÂÈ·˜ Û ı‡Ì·Ù· ··ÁˆÁ‹˜ ·fi Â͈Á‹ÈÓÔ˘˜ √È ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ¤ÂÛ·Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ı‡Ì·Ù· ··ÁˆÁ‹˜ ·fi Â͈Á‹ÈÓÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÔÌ¿‰· ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙÔ Ã¤ÈÛÙÈÓÁΘ Ù˘ μÚÂÙ·Ó›·˜. Ÿˆ˜ ÂÍ‹ÁËÛÂ Ë Δ˙Ô¿Ó ™¿ÌÂÚÛÎÂ˚Ϙ, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ fiÏ˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜, ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ó· Ô˘Ó ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ‹ Ó· ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ı· ÁÂÏ¿ÛÂÈ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË Mirror, Ë ÔÌ¿‰· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È “The Anomalous Mind Management, Abductee, Contactee Helpline” . ™Â ·˘Ù‹Ó ÌÔÚÔ‡Ó Â›Û˘ Ó· ‚ÚÔ˘Ó Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ Î·È ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ·Ï¿ ‹Úı·Ó Û Â·Ê‹ Ì ÂÍËÁ‹ÈÓ˜ ÌÔÚʤ˜ ˙ˆ‹˜.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ¶ÔÈ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÈϤÁÂÙÂ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË; ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¡È˙¿Ì˘ ÙÔÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜

“∂ÈϤÁˆ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ Î˘Ú›ˆ˜ ÂÓËÌÂÚˆÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È Ù· ‰ÂÏÙ›· Âȉ‹ÛˆÓ. ∂›Û˘, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ Î·È Î·Ï¤˜ Ù·Èӛ˜. ∫˘Ú›ˆ˜, fï˜, ÙȘ ÂÓËÌÂÚˆÙÈΤ˜ ÂÎÔÌ¤˜” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

¶∂ª¶Δ∏ 24 ∞¶ƒπ§π√À 2014

/5

√È Î¿‰ÔÈ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ŒÓ· ·fi Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈ ÎÔÚ‡Ó˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ο‰Ô˘˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. ∫·È ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ì ÈÔ Û·Ê›˜: ™ÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÛÔ¯¤˜ ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ο‰Ô˘˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ Ú‡̷ÙÔ˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Úfi‚ÏËÌ· fiÙ·Ó ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ÏˆÊÔÚ›·, ·ÊÔ‡ ÛÙ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛËÌ›· Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ӷ Ó· “η‚·ÏÔ‡Ó” ÙȘ ÎÔÚ‡Ó˜ Î·È Ó· ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È ÛÙÔ ¿ÏÏÔ Ú‡̷. μ‚·›ˆ˜, ÔÈ Î¿‰ÔÈ Â›Ó·È ·Ó·Áη›ÔÈ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓıÔ‡Ó. øÛÙfiÛÔ, ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ‚ÚÂı› Ì›· χÛË ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÌÏÔοÚÂÈ Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·. °. ΔÛ.

™Î˘ÏÔη‚Á¿‰Â˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÛԢηÓÙ¿Ó·˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜

“¢ÂÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. √ ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ‰È·ı¤Ùˆ ÙÔÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ. °È· ÙËÓ ÂÓË̤ڈۋ ÌÔ˘ ÂÈϤÁˆ ¿ÓÙ· ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È fi¯È ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË” .

∞Ó‰Ú¤·˜ ∞Ó‰ÚÂfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó·Ï˘Ù‹˜ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜

“¢ÂÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ Î·ıfiÏÔ˘ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. ∫·Ù¿ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÌÔ˘ Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË ϤÔÓ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ “ÛÎÔ˘›‰È·” Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô ·Ú·ÌÈÎÚfi˜ ¤ÛÙˆ ÏfiÁÔ˜ Ó· Ù· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ” .

÷ڿϷÌÔ˜ ª·Ì˙¤Ï˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“∂ÈϤÁˆ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÌfiÓÔ ·ıÏËÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜, Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È Ì¿ÛÎÂÙ, Î·È ‚‚·›ˆ˜ ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂÎÔÌ¤˜. Δ· ˘fiÏÔÈ· ‰ÂÓ Ì ÂӉȷʤÚÔ˘Ó Î·ıfiÏÔ˘” .

EÈ̤ÏÂÈ·: BA°°E§H™ KAPAMANH™ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 24210 95753 fax: 24210 32828, 23470

°πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95753, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

™Â ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÂÍÂÏ›¯ÙËÎ·Ó ·‰¤ÛÔÙ· Î·È ‰ÂÛÔ˙fiÌÂÓ· Û΢ÏÈ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙˆÓ ªËÏÂÒÓ. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÚ¿ÛÂÈ ··Ú·Ù‹ÚËÙÔ ·fi ÂÈÛΤÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â¤ÏÂÍ·Ó Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ÙÔ ÁÈÔÚÙÈÓfi ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙËÓ ·Ó¤ÌÔÚÊË Ï·Ù›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜, Ù· ·‰¤ÛÔÙ· Û΢ÏÈ¿ “¤ÎÔ‚·Ó” ·Ì¤ÚÈÌÓ· ‚fiÏÙ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ÙÔ Î·Îfi ‰ÂÓ ¿ÚÁËÛ ӷ Û˘Ì‚Â› fiÙ·Ó ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÂÈÛΤÙ˜ Ì ٷ ‰ÂÛÔ˙fiÌÂÓ· ˙Ò· ÙÔ˘˜. √È Û΢ÏÔη‚Á¿‰Â˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙË ‰˘ÛÊÔÚ›· ÂÈÛÎÂÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó ÙÂÏÈο Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÍÔ‰fi ÙÔ˘˜ ÛÙË ÁÚ·ÊÈ΋ Ï·Ù›· ÙˆÓ ªËÏÂÒÓ ·Ó‹ÌÂÚ· ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. √È ›‰ÈÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ Ù· ·‰¤ÛÔÙ· ˙Ò· ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ÙˆÓ ªËÏÂÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ÔÈ Û΢ÏÔη‚Á¿‰Â˜ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ¿ÓÂÙ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ‰›¯ˆ˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜. μ.∫.

ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÏÂÈ„˘‰Ú›·˜ μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ·ÎfiÌË ÛÙËÓ ¿ÓÔÈÍË, ·ÏÏ¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·fi ÙÔÓ ¿Ó˘‰ÚÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ‹‰Ë ÔÚ·Ù¿ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. ∞ÁÚfiÙ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ‹‰Ë ÙËÓ ·ÁˆÓ›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ÔÛÔÙ‹ÙˆÓ ÓÂÚÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÙˆÓ ÎÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. ∫·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÓÙ·ı› Ì ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ıÂÚÌÔÎÚ·ÛÈÒÓ. ∏ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ·Ó ı· ¤ÚÂ ӷ ÏËÊıÔ‡Ó Ì¤ÙÚ· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Î·È ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·. øÛÙfiÛÔ, ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË, ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ο-

∂ÈΛӉ˘Ó· ÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Ô‰fi˜ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·. μϤÂÙ ÙÔ ‰ÚÔÌ¿ÎÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÛÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈÎfi ‰È¿˙ˆÌ·, ̤¯ÚÈ Î·È Ï¢΋ ¿ÌÌÔ ¤¯Ô˘Ó Ú›ÍÂÈ ÁÈ· Ó· ·Ó‚ÔηÙ‚·›ÓÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì˯·Ó¿ÎÈ· Î·È Ô‰‹Ï·Ù· ·fi ÎÂÈ. º˘ÛÈο Î·È ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘. §›ÁÔ ÈÔ Î¿Ùˆ ¤¯ÂÈ ·ÓÔȯÙ› Î·È ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˜ ÁÈ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ì ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. ∏ ΛÓËÛË ÙˆÓ Â˙ÒÓ ·fi ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛËÌÂ›Ô Â›Ó·È ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙË Ì¤Ú·-Ó‡¯Ù· Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ô ÊˆÙÈÛÌfi˜ ۯ‰fiÓ ·Ó‡·ÚÎÙÔ˜. ∂›Ì·ÛÙÂ Ù˘¯ÂÚÔ› Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ıÚËÓ‹ÛÂÈ ı‡Ì·Ù· Î·È ÂΛ.

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

ÓÔ˘Ì fiÏÔÈ Â›Ó·È Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ì Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÌÂÈÒÛÔ˘Ì ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛË Î·ÙÔÈÎËÌ¤ÓˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ. ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, ı· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ. °È’ ·˘Ùfi fiÏÔÈ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ì ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ì ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. ∫·È Ë Ï‡ÛË Â›Ó·È Ì›·: ¶ÚÔÛ¤¯Ô˘Ì ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ì ‹ ·Ï¿ ·ÔʇÁÔ˘Ì ÙË Û·Ù¿ÏË ÙÔ˘ ·Á·ıÔ‡ Ô˘ ϤÁÂÙ·È ÓÂÚfi. °. ΔÛ.

ŒÍˆ ·fi ÙËÓ ÎÚ‚·ÙÔο̷ڷ... ŒÍÈ ÛÙÔ˘˜ 10 ‰ÂÓ ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È Î·Ï¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi È·ÙÚÈ΋ ¤Ú¢ӷ, Ì ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Ó· ηٷϋÁÂÈ fiÙÈ Ì›· ·fi ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Èٛ˜ Â›Ó·È Ù· ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ ‹ Ë ¯Ú‹ÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ. √È ÂȉÈÎÔ› ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ ·ÚÈÔ˘˜ ÂÓfi¯Ô˘˜ ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ¤Í˘ÓˆÓ ÎÈÓËÙÒÓ, tablet Î·È ¿ÏÏˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ gadget ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ·ÎfiÌ· Î·È 1-2 ÒÚ˜ ÚÈÓ ÎÔÈÌËıÔ‡ÌÂ. ΔÔ ÌÏ ʈ˜ Ô˘ ÂÎ¤ÌÂÈ Ë ÔıfiÓË ÌÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ˘ÓËÏ›· Î·È Î·ıÈÛÙ¿ ‰˘ÛÎÔ-

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

√ ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙ·˜ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ “ªÂ ¿ÚÈÛÙ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÊÈÏÔÙ¤¯ÓËÛ˘ ÙÔ˘ ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙ· ÙÔ˘ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, Â¤ÛÙÚ„ ·fi ÙË μÔ˘‰·¤ÛÙË Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ªÈ¯. ∫Ô˘ÓÙÔ‡Ú˘, fiÔ˘ ›¯Â ÌÂÙ·‚› Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ °. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ Î·È ÙÔÓ Ï·ÔÁÚ¿ÊÔ ∫›ÙÛÔ ª·ÎÚ‹. ◊‰Ë Ô ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙ·˜ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ ÁÈ· ¯‡Ù¢ÛË, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÙÔ ÚfiÏ·ÛÌ· ·fi Á‡„Ô, ·fi ÙÔÓ ª¤ÌÔ ª·ÎÚ‹ Ô˘ ÙÔÓ ÊÈÏÔÙ¤¯ÓËÛÂ. ™’ ·˘ÙfiÓ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ηıÈṲ̂ÓÔ˜ Û’ ¤Ó· Ì·Ô‡ÏÔ, ÂÓÒ ÎÚ·Ù¿ ÙË Ã¿ÚÙ· Î·È ‰›Ï· ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Ù· ¯·ÚÙÈ¿ ÙÔ˘, ¤Ó· ÌÔ˘ÛÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ Î·È ¿ÏÏ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, Ô ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙ·˜ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ‡„Ô˜ 2,70 Î·È Ì ÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ 3,10 ̤ÙÚ·, ı· ÛÙËı› ÛÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË Ï·Ù›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔÔ ¤ÚÁÔ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 1985, ÒÛÙ ٷ ·ÔÎ·Ï˘Ù‹ÚÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÙËÓ 25Ë ª·ÚÙ›Ô˘ 1985” . ŒÓ· ÔχÙÈÌÔ Ï‡Έ̷ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ “ªÂ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “¶∏§π√, πÛÙÔÚ›·, §·ÔÁÚ·Ê›· ΔÔ˘ÚÈÛÌfi˜” ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÚfiÛÊ·Ù· ¤Ó· ηϷ›ÛıËÙÔ ‚È‚Ï›Ô-χΈ̷ ÙÔ˘ Û˘ÌÔÏ›ÙË ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ¡›ÎÔ˘ ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ·ÓÂÎÙ›ÌËÙË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ΔÔ ı·˘Ì¿ÛÈÔ Ï‡Έ̷ ÂÚȤ¯ÂÈ ÌÈ· ·Ù¤ÏÂȈÙË ÛÂÈÚ¿ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÒÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ, ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·Ó¿ÁÏ˘Ê· ÙË Ê˘ÛÈ΋ ÔÌÔÚÊÈ¿ Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜. ΔÔ Ï‡Έ̷ ÂÚȤ¯ÂÈ ·ÎfiÌ· ÂÎÙÂٷ̤ӷ ΛÌÂÓ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋ ÛËÌ·Û›· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜,

ÏfiÙÂÚË ÙËÓ ¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ‡ÓÔ˘. ∏ ¤Ú¢ӷ ¤ÁÈÓ Û 2.149 ÂÓ‹ÏÈΘ. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Ô Ì¤ÛÔ˜ ÂÓ‹ÏÈη˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È 7,5-8,5 ÒÚ˜ ‡ÓÔ˘ οı Ӈ¯Ù· Î·È ÔÈ 7 ‹ ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ÒÚ˜ Û˘Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì Ï‹ıÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ˘Á›·˜. ∏ ‰ËÌÔÛÎfiËÛË ·ÔÎ¿Ï˘„ fiÙÈ 59% ÙˆÓ ÂÓËÏ›ÎˆÓ ÎÔÈÌ¿Ù·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi 7 ÒÚ˜ ÙË Ó‡¯Ù·. ΔÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛÔÛÙfi ÚÈÓ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ fiÙ·Ó Â›¯Â ‰ÈÂÍ·¯ı› Ë ›‰È· ‰ËÌÔÛÎfiËÛË ‹Ù·Ó 39%. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·‡ÍËÛË Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Â›Ó·È Ôχ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈο, ÂÂȉ‹ ÔÈ ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ·fi 7 ÒÚ˜ ‡ÓÔ˘ ÙË Ó‡¯Ù· Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì Ï‹ıÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ·¯˘Û·ÚΛ·˜, ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ηÚΛÓÔ˘. ∏ ‰ËÌÔÛÎfiËÛË ¤‰ÂÈÍ Â›Û˘ fiÙÈ 79% ÙˆÓ ÂÓËÏ›ÎˆÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› gadgets Ô˘ ÂÎ¤ÌÔ˘Ó ÌÏ ʈ˜ ‰˘Ô ÒÚ˜ ÚÈÓ ÎÔÈÌËı›, ÂÓÒ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛÔÛÙfi ¤Ú˘ÛÈ ‹Ù·Ó ηٿ 20% ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ. ŸÏÔ ·˘Ùfi Û˘ÓÂÒ˜ Ì·˜ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ ·Ïfi Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·: ª·ÎÚÈ¿ ÙÔ ÎÈÓËÙ¿ Î·È ÂÓ Á¤ÓÂÈ ÔÈ ¤Í˘Ó˜ Û˘Û΢¤˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ‚·ÙÔο̷ڷ. ∞ÚΛ ÙÔ ¿Á¯Ô˜ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛ˘ ÙˆÓ Î·ıËÌÂÚÈÓÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ, ·˜ ÌËÓ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È Ù· “Ù¿ÌÏÂÙ” .

Δ. ∫.

24 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1984

ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ Ì·˜, ÁÈ· ÙȘ ·Ó·Ûηʤ˜ ÛÙÔ ™¤ÛÎÏÔ, ÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ, ÙȘ ¶·Á·Û¤˜, ÙËÓ πˆÏÎfi, ÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Î.Ï., ηıÒ˜ Î·È ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÈÛÙÔÚÈο ÚfiÛˆ· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜, Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Î·È ÙËÓ ÚfiÔ‰fi ÙÔ˘” . ∂Í·ÁˆÁ¤˜ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ “∞fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË °ÂˆÚÁ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ Î·Ù¿ ÙÔÓ Ì‹Ó· ª¿ÚÙÈÔ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÍ‹¯ıËÛ·Ó 3.000 ÂÚ›Ô˘ ÙÔÌ·ÙÔÔÏÙÔ‡ ÁÈ· ∞ÏÁÂÚ›·, μÔ˘ÏÁ·Ú›·, ™·Ô˘‰È΋ ∞Ú·‚›·, ¢. °ÂÚÌ·Ó›·, ∫Ô˘‚¤ÈÙ, ¢·Ó›· Î·È π·ˆÓ›·. ∂›Û˘, ÂÍ‹¯ıËÛ·Ó 735 ÙfiÓÓÔÈ Ú¿ÛÈÓ˘ Î·È Ì·‡Ú˘ ÂÏÈ¿˜ ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ì‹Ó·. ªÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÂÍ‹¯ıËÛ·Ó ÚÔ˜ ∏¶∞, μÔ˘ÏÁ·Ú›·, °·ÏÏ›·, ∞˘ÛÙÚ·Ï›· Î·È πÙ·Ï›·” .

ÛÙȘ ÂÈÛfi‰Ô˘˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÂÈ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ ÙˆÓ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓÒÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ, ¢ÓÔ› Î·È “¿ÏϘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜” . ∞˘Ùfi ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Û ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶·È‰Â›·˜ ¶. ªÒÚ·ÏË, Ô˘ ÂÛÙ¿ÏË Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÓÔ̿گ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √ ªÒÚ·Ï˘ ˙ËÙ› Ì ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈfi ÙÔ˘ Ó· ÏËÊı› ̤ÚÈÌÓ·, ÒÛÙ “Ó· ÂÎÔÓËı› ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â·ÚÎÔ‡˜ ʈÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÈÛfi‰ˆÓ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ” ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙˆÓ ¡ÔÌ·Ú¯ÈÒÓ” .

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Êˆ˜ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ““√ ·ÓÂ·Ú΋˜ ‹ Î·È ·Ó‡·ÚÎÙÔ˜ ʈÙÈÛÌfi˜

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ 1827... ª›· ̤ڷ ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∫·Ú·˚ÛοÎË ÛÙÔ º¿ÏËÚÔ, ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋ ‹ÙÙ· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ·fi ÙÔÓ ∫ÈÔ˘Ù·¯‹ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Ó·Ï¿ÙÔ˘, ÛËÌÂÚÈÓfi ¡¤Ô ∫fiÛÌÔ. 1935... ∂ÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÛÙÚ·ÙËÁÔ› ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ¶·ԇϷ˜ Î·È ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜ ∫ÔÈÌ‹Û˘. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ‹Ù·Ó Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÛÙË ¢›ÎË ÙˆÓ ŒÍÈ Î·È Â›¯·Ó Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÎfi ∫›ÓËÌ· Ù˘ 1˘ ª·ÚÙ›Ô˘ 1935.

1967... ΔÔ ‰È·ÛÙËÌfiÏÔÈÔ ™ÔÁÈÔ‡˙ 1 Û˘ÓÙÚ›‚ÂÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÛÙË °Ë, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÛÎÔÙˆı› Ô ÎÔÛÌÔÓ·‡Ù˘ μÏ·ÓÙÈÌ›Ú ∫ÔÌ¿ÚÔÊ. ∂›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ ÓÂÎÚfi˜ Ù˘ ÂÔÔÈ›·˜ ÙÔ˘ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. 1981... ∏ IBM ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ÙÔÓ IBM PC. 1990... ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ Î·È ¢˘ÙÈ΋ °ÂÚÌ·Ó›· ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· ÂÓˆıÔ‡Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈο ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ¤ÙÔ˘˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

¶∂ª¶Δ∏ 24 A¶PI§IOY 2014

∞ÎÙÔÏÔ˝·

¶ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛÂ Ë Eurostat ÁÈ· ÙÔ 2013

ÀÁÚÔÔÈË̤ÓÔ ·¤ÚÈÔ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‰ÈÂÙ›·

™Ù· 3,4 ‰ÈÛ. ú ÙÔ ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ· ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ 1,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ

∏ ÂͤٷÛË ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ LNG (˘ÁÚÔÔÈË̤ÓÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘) ÛÙ· ÏÔ›· Ù˘ ·ÎÙÔÏÔ˝·˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Â˘Ú›·˜ Û‡Û΄˘ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ·ÎÙÔÏÔ˝·˜ Î·È ÂÌÏÂÎfiÌÂÓˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ˘ÁÚÔÔÈË̤ÓÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È ∞ÈÁ·›Ô˘ ¤ÂÈÙ· ·fi ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ªÈÏÙÈ¿‰Ë μ·Ú‚ÈÙÛÈÒÙË. ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ ÛËÌ›ˆÛÂ: “∂›¯·Ì ̛· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ LNG ·fi Ù· ÏÔ›· Ù˘ ·ÎÙÔÏÔ˝·˜. ∂Ì›˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ›̷ÛÙ ÚˆÙÔfiÚÔÈ Û ·˘Ùfi ı¤Ì·, ηıÒ˜ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ Ù˘ ·ÎÙÔÏÔ˝·˜ ÙÔÓÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÎÙÔÏÔ˝·˜ Ì ¢ÂÚÁÂÙÈΤ˜ ÂȉڿÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË Ì ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÁÈ· Ì›ˆÛË Ù˘ ÂÎÔÌ‹˜ Ú‡ˆÓ Î·È ¯Ú‹ÛË Î·˘Û›ÌˆÓ ÊÈÏÈÎÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ” . √ ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜ μ·Ú‚ÈÙÛÈÒÙ˘ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ: “¶·Ú¿ÏÏËÏ· Û˘Ó¿‰ÂÈ Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÁˆÁÒÓ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË Ó· ‰È¢ÎÔÏ˘Óı› ·˘Ù‹ Ë ‰È·‰Èηۛ·, ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Ù· ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈο ÂÌfi‰È· Î·È Û˘ÓÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ” . ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ‰È¢ı‡ÓÛÂˆÓ ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ıÂÛÌÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ·fi ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ·ÎÙÔÏÔ˝·˜, ÂÎÚfiÛˆÔÈ ·fi ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ÓÔ˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ (√§¶), ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ªÂÙÛfi‚ÈÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ (∂ª¶), Ù˘ Poseidon Med, Ù˘ Qatar Energy Î·È ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ∫ÔÂÏÔ‡˙Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, “ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û‡Û΄˘ ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ Ë ‚Ô‡ÏËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ LNG ÛÙ· ÏÔ›· Ù˘ ·ÎÙÔÏÔ˝·˜, Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ı¤Ì·Ù· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘, ÂÓÒ Ù¤ıËΠˆ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ̤۷ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‰ÈÂÙ›· ¤Ó· ÏÔ›Ô Ù˘ ·ÎÙÔÏÔ˝·˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› LNG” .

∞£∏¡∞, 23.

ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ· ‡„Ô˘˜ 3,4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛÂ Ë Eurostat, ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙËÓ Ô‰fi Ù˘ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ÙÔ ÔÔ›Ô -Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›·- ·Ó‹Ïı ÛÙÔ 175,1% ÙÔ˘ ∞∂¶, ÂÓÒ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ·Ó‹Ïı ÛÙÔ 12,7% ÙÔ˘ ∞∂¶ - Ì·˙› Ì ٷ ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›·, ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· °ÂÓÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 23,109 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È ÂÍ·ÈÚÔ˘Ì¤Ó˘ Ù˘ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, Ô‰‹ÁËÛ ÛÙÔ ·Ú·¿Óˆ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÁÈ· ÙÔ ÏÂfiÓ·ÛÌ·. ∂›Û˘, ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ·Ó‹Ïı Û 318,703 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È ÙÔ ∞∂¶, Û ·ÁÔÚ·›Â˜ ÙÈ̤˜, ‹Ù·Ó ¤Ú˘ÛÈ 182,054 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ΔÔ ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ· Â›Ó·È Ì ‚¿ÛË ÙË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Ù˘ Eurostat, ÂÓÒ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 1,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. √ ÃÚ. ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÏÂÔÓ¿ÛÌ·ÙÔ˜ (Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη) Â›Ó·È ·Ôχو˜ Û˘Ì‚·Ùfi Ì ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜, ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÙˆÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÙË

● ∞ÓÔ›ÁÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô‰fi˜ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜

Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÌË ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜. ∏ Eurostat, ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘, ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ· Ù· ÔÔ›· fï˜ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ·fi ÌfiÓ˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ¤Ú˘ÛÈ ¤ÏÏÂÈÌÌ· 19,272 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.

¡ˆÚ›ÙÂÚ·, Ë Eurostat ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ηٿ ÙÔ 2013, ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 12,7% ÙÔ˘ ∞∂¶, ÂÓÒ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ ·Ó‹Ïı ÛÙÔ 175,1% ÙÔ˘ ∞∂¶. ™ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (-12,7% ÙÔ˘ ∞∂¶) Ë Eurostat Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘ ÙÔ ÔÛfi ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ÂÓÒ ·Ê·ÈÚÔ‡ÌÂÓ˘ Ù˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ 2,1% ÙÔ˘ ∞∂¶.

ΔÔ ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ· ¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ 2013 ÛÙÔ 1,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ 0,8% ÙÔ˘ ∞∂¶ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ‰‹ÏˆÛ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ¤Ó·Ú͢ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ ÚÔÙ›ıÂÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ¤ÛÙˆ Î·È Û Ù¯ÓÈÎfi Â›‰Ô, ηٿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ √Ì¿‰·˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ (Euro Working Group), ÙËÓ ¶¤-

ÌÙË (Û‹ÌÂÚ·). ÕÏψÛÙÂ, Ë √Ì¿‰· ∂ÚÁ·Û›·˜ ı· ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· ÁÈ· ÙÔ Eurogroup Ù˘ 5˘ ª·˝Ô˘, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›·, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÔÏÈÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °È¿ÓÓË ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·, ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Ù˘ ∂˘ÚˆÔÌ¿‰·˜ Ù˘ 27˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012, Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÎÙÈÌ¿ ˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÏËÚÔ› fiϘ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë Û˘˙‹ÙËÛË. Ÿˆ˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ 90%, ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ (compliance rate). ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ηٿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ √Ì¿‰·˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ¤Ó· ÙÂÙÚ·Û¤ÏÈ‰Ô ˘fiÌÓËÌ· Ì ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜ ÙÔ˘ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈ‹ıËΠÙËÓ ΔÚ›ÙË, ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °È¿ÓÓË ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·, ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∫ˆÛÙ‹ ÷Ù˙ˉ¿ÎË, ÙÔÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, ÃÚ‡Û·ÓıÔ §·˙·Ú›‰Ë Î·È Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¶∞™√∫, º›ÏÈÔ ™·¯ÈÓ›‰Ë Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ ¶ÚˆÙfi··. √È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ ‚·ÛÈÎÔ› ¿ÍÔÓ˜ ¤¯Ô˘Ó ηٿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ‚·ÛÈÛÙ› Û ÌÂϤÙ˜ ÙÔ˘ π√μ∂ Î·È ÙÔ˘ ∫∂¶∂, ÙȘ Ôԛ˜ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË.

∞£∏¡∞, 24.

“ΔÔ 2014 ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ÎÂÓfi” ∞£∏¡∞, 24.

Δ√ ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ· 2013 ¯ˆÚ›˜

ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 3,4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ (Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÛÙ· 1,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ) ›Â Ô Î. ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·˜ Î·È Â·Ó¿Ï·‚ ˆ˜ ÙÔ 2014 ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ÎÂÓfi. √ Î. ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÏÂÔÓ¿ÛÌ·ÙÔ˜ (Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη) Â›Ó·È ·Ôχو˜ Û˘Ì‚·Ùfi

Ì ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜, ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÙˆÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÌË ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜. ∂ÈϤÔÓ, ·ÓÒÙ·ÙÔ Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ˆ˜ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ı· ηٷÙÂı› ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙÔ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ¶Ï·›ÛÈÔ ¢ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ 2015 -2018 Î·È fiÙÈ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ·˘Ù¿ ı· ÂÓËÌÂÚˆı› Ë μÔ˘Ï‹ ·Ó·Ï˘-

ÙÈο Î·È ÁÈ· Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ÌÂÁ¤ıË ÙÔ˘ 2013 Î·È ÙÔ˘ 2014. “Œ¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ Ù¤ÛÛÂÚ· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ô‰ËÁ‹ıËΠ۠ªË¯·ÓÈÛÌfi ™Ù‹ÚÈ͢ Î·È ÛÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ 1Ô˘ ’ªÓËÌÔÓ›Ô˘’. ªÂÙ¿ ·fi Ù· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ·, ÁÈ· Ù· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Î·È ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ¯ÚfiÓÈ·, Ë ¯ÒÚ· Î·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ۷ÊÒ˜ ηχÙÂÚË ı¤ÛË” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·˜ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ:

“Δ· ˘„ËÏ¿, ‰È·¯ÚÔÓÈο ’‰›‰˘Ì·’ ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ÂÍ·Ï›ÊÔÓÙ·È. ™‹ÌÂÚ·, Ë ∂ÏÏ¿‰· ˘ÂÚηχÙÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÛÙfi¯Ô˘˜. ∂ÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ, ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÏÂÔÓ¿ÛÌ·Ù·, ÁÈ· 2Ë Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿. ¶ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÏÂÔÓ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙÔ 2013, ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·fi ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ, ˘„ËÏfiÙÂÚ· ·fi ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ Eurostat.”

∫√¶∂§∞™ ¢. ∂À£Àªπ√™ * ªÂϤÙ˜ - ηٷÛ΢¤˜ * ÂÌfiÚÈÔ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ * ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ‡‰Ú¢Û˘ * ‰›ÎÙ˘· Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ μ∞§∞øƒπΔ√À 6, ¡. πø¡π∞ μ√§√À Δ∏§. 24210 60673, ∫π¡. 6945796990

1Ô. ¶∞ƒ∞¢√™π∞∫√™ º√Àƒ¡√™ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 106 ΔËÏ. 25805 2Ô. √ ¶∞§π√™ º√Àƒ¡√™ Δ∏™ °∂πΔ√¡π∞™ ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 54-ª. ∞Û›·˜ ΔËÏ. 65536-¡. πø¡π∞ 3Ô. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ §π∞¡π∫∏™ ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 14 ΔËÏ. 65255 - ¡. πø¡π∞

∂¡∞ƒ•∏ π∞Δƒ∂π√À

∫∞ƒ¢∞™∏ ª∞ƒπ∞

°∞™Δƒ∂¡Δ∂ƒ√§√°√™ - ∏¶∞Δ√§√°√™ ÚÒËÓ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· °·ÛÙÚÂÓÙÂÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¡ÔÛÔÎ. μfiÏÔ˘ ª¤ÏÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ °·ÛÙÚÂÓÙÂÚÔÏfiÁˆÓ Î·È ∏·ÙÔÏfiÁˆÓ (EBGH) ª∂ ƒ∞¡Δ∂μ√À ¢∂ÀΔ. - ¶∞ƒ. 8 .Ì. - 12 Ì. ∞¶√°∂Àª∞: Δ∂Δ∞ƒ. & ¶∞ƒ. 5 Ì.Ì. - 9 Ì.Ì.

¶∞∫∂Δ√ ™Δ√ ™¶πΔπ

∞§√¡¡∏™√À 1 & π∞™√¡√™ 3Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§.: 24210 35464 ∫π¡.: 6973046825

∂§∞Ãπ™Δ∏ ¶∞ƒ∞°°∂§π∞ 5ú ∞¶√ 12.30 ¤ˆ˜ 22.30 Δ∏§. 24210 38402 ñ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ 49 ñ μ√§√™


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

¶∂ª¶Δ∏ 24 ∞¶ƒπ§π√À 2014

“ªÂÁ¿ÏË ÛÙÚÔÊ‹ ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ¯¿ÚË ÛÙȘ ı˘Û›Â˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ”

Σαμαράς: Απομακρυνόμαστε από την κρίση ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ Â›Ó·È ‚ÈÒÛÈÌÔ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞£∏¡∞, 23.

“∏

ÛËÌÂÚÈÓ‹ Â›ÛËÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÏÂÔÓ¿ÛÌ·ÙÔ˜, ÈÛÙÔÔÈ› ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÛÙÚÔÊ‹ Ô˘ ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›·, ¯¿ÚË ÛÙȘ ı˘Û›Â˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ” ÙÔÓ›˙ÂÈ Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜. “∞ÔÌ·ÎÚ˘ÓfiÌ·ÛÙ ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È ıÂÌÂÏÈÒÓÔ˘Ì ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ¡¤·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ∏ ·Ú·¿Óˆ ‰‹ÏˆÛË ™·Ì·Ú¿ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â ÛÙÔ ª·Í›ÌÔ˘ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·.

● ∞ÈÛÈfi‰ÔÍË ‰‹ÏˆÛË ™·Ì·Ú¿

͢Á›·ÓÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ·fi ÙÔ 2010, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ÂȉfiÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÏËÊı› ˘fi„Ë ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÁÈ· ÙÔ 2014. Ÿˆ˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜, Ë ÙÚfiÈη ˘ÔÏfiÁÈÛ ÙÔ ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ Âͤ‰ˆÛ Ë

Eurostat ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· (-12,7% ÙÔ˘ ∞∂¶) Î·È ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ (175,1% ÙÔ˘ ∞∂¶) ÙÔ 2013. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ, ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÏÂÔÓ¿ÛÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÙfiÎˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔ 4% ÙÔ˘ ∞∂¶. ∂ÈϤÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÈÚÂı› ÔÚÈ-

Ṳ̂Ó˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2013 Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔ 9,5% ÙÔ˘ ∞∂¶, ÒÛÙ ӷ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿Ù·È Î·Ï‡ÙÂÚ· Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÈÚÂı› Ù· ÂÊ¿·Í ̤ÙÚ· ÛÙ‹ÚÈ͢ ÚÔ˜ ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜, ÔÈ Ôԛ˜ ¤ÊÙ·Û·Ó ÙÔ 10,8% ÙÔ˘ ∞∂¶, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ fiÛ· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌʈÓËı› ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜. ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È, Â›Û˘, Ù· Î¤Ú‰Ë Â› ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ·fi ÙȘ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ, Ù· ÔÔ›· ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔ 1,5% ÙÔ˘ ∞∂¶. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÂfiÌÂÓ· ‚‹Ì·Ù·, Ô ™¿ÈÌÔÓ √’ ∫fiÓÔÚ ·Ú¤ÂÌ„Â ÛÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ Eurogroup ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, °ÂÚÔ‡Ó ¡Ù¿ÈÛÂÏÌÏÔ˘Ì, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2014. ¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘ 2013 ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ÛÙȘ 25 ∞ÚÈÏ›Ô˘, fi-

Ù·Ó Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ı· ‰ÒÛÂÈ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Â› Ù˘ ÔÔ›·˜ ÂÏ‹ÊıË Ë Î·Ù·Ú¯‹Ó ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ‰·Ó›ˆÓ ‡„Ô˘˜ 8,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ¿ÏÏË ÂÚÒÙËÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ (175,1% ÙÔ˘ ∞∂¶) Â›Ó·È ‚ÈÒÛÈÌÔ, Ô ™. √ ∫fiÓÔÚ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ Ì ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ¤ÓÙ ¤ˆ˜ ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ·, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ·ÈÛıËÙ‹ Ì›ˆÛ‹ ÙÔ˘. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi, ÁÈ· ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹, ÈÛÙÔÔÈ› fiÙÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ Â›Ó·È ‚ÈÒÛÈÌÔ, ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ÈÛÙ‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È fiÙÈ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚË Â͢Á›·ÓÛË ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ™. √’ ∫fiÓÔÚ Ï¤ÁÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “¡·È, ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ Â›Ó·È ‚ÈÒÛÈÌÔ” Δ¤ÏÔ˜, ÂÚˆÙËı›˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ̤ÚÈÛÌ· Ô ™. √’ ∫fiÓÔÚ Â› fiÙÈ Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÌʈÓËı› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ∂ÏÏËÓÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜.

“ªÂÙ¿ ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· ¯ÚfiÓÈ· Ë ∂ÏÏ¿‰· ÛÙ¿ıËΠfiÚıÈ·, ÛÙ· fi‰È· Ù˘, Î·È ·ÙÂÓ›˙Ô˘Ì ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ È·, Ì Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÂÍÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ ª·Í›ÌÔ˘. “ŸÏ· Ù· ¿ÏÏ·, fiˆ˜ ͤÚÂÙÂ, Â›Ó·È Î·ÓÔÓÈṲ̂ӷ ÛÙȘ Û˘Ìʈӛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì οÓÂÈ” ·¿ÓÙËÛÂ, ÂÚˆÙËı›˜ ·Ó Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÌÂÙÚ¿ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜. “£· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë Û˘˙‹ÙËÛË Î·È ı· ‰Ô‡Ì fiÙ ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ. ™ËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ fiÙÈ ÂÙ‡¯·Ì ÙÔ ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ· fiÙÈ ËÁ·›ÓÔ˘Ì Ôχ ηϿ. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›·” Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ۯÂÙÈο. ™Â ¿ÏÏË ÂÚÒÙËÛË ÔÈ· ı· Â›Ó·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ·¿ÓÙËÛÂ: “£· ‰Ô‡Ì” . ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ÛÙÔ 1,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ (0,8% ÙÔ˘ ∞∂¶) ÂÎÙÈÌ¿ Ë ÙÚfiÈη ÙÔ ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÁÈ· ÙÔ 2013, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ™¿ÈÌÔÓ √’ ∫fiÓÔÚ. ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÙËÓ ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË ÚfiÔ‰Ô Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ Â-

¢‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˘ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘

ªÂ ÙÔ ÏÂfiÓ·ÛÌ· Î·È ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ‚Á·›ÓÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ∞£∏¡∞, 23.

● ∫¿ÔÈÔÈ Ï˘Ô‡ÓÙ·È ·ÓÙ› Ó· ¯·›ÚÔÓÙ·È Â›Â Ô ∂˘¿Á. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜

“∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ Eurostat ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ· ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÙÔ Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Â›Ù¢ÁÌ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡, ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ı˘ÛÈÒÓ ÙÔ˘. ªÂ ÙÔ ÏÂfiÓ·ÛÌ· Î·È ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜, ‚Á·›ÓÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ì ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈÎfiÙËÙ·. ∫¿ÔÈÔÈ, fï˜, Ï˘Ô‡ÓÙ·È ·ÓÙ› Ó· ¯·›ÚÔÓÙ·È. ∞˘Ù¿ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·

Î·È Ì ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ‚Á·›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛȷο ¯·ÌËÏfi Î·È ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì· Â›Ó·È Ë ÂÈÛËÌÔÔ›ËÛË Ù˘ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜”. ΔË ‰‹ÏˆÛË ·˘Ù‹ ¤Î·ÓÂ, ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) Û ۯÂÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘, Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜.

Δ۷ηÏÒÙÔ˜

ΔÔ ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ· ‰ÂÓ Ï‡ÓÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ∞£∏¡∞, 23.

ΔÔ ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ· ‰ÂÓ Ï‡ÓÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ô˘ ·˘Í‹ıËΠÙÔ 2013 Î·È ·Ó‹Ïı ÛÙÔ 175% ÙÔ˘ ∞∂¶, ÙÔÓ›˙ÂÈ Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ∂˘ÎÏ›‰Ë˜ Δ۷ηÏÒÙÔ˜, ˘‡ı˘ÓÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞. √ Î. Δ۷ηÏÒÙÔ˜ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ› fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÈÙ˘¯›· ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÏÂfiÓ·ÛÌ· 2,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ê¤ÙÔ˜ Î·È 9 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ 2016, Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “·˘ÙÔ› fï˜ ÔÈ “¿ıÏÔÈ” ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ıËÎ·Ó Î·È ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ¿Óˆ Û ·›Û٢٘ ı˘Û›Â˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡” . ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜, ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, “Ù· Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ÏÂÔÓ¿ÛÌ·Ù· ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÌÈ· ÊÙˆ¯‹ ¯ÒÚ· ı· ÌÂٷʤÚÂÈ ‰È·ÚÎÒ˜ fiÚÔ˘˜ ÛÙȘ ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚ˜, ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Ù· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÔÛ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜” . ΔÔ ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. Δ۷ηÏÒÙÔ, ‰ÂÓ Ï‡ÓÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜, Ô˘ ·˘Í‹ıËΠÙÔ 2013 Î·È ·Ó‹Ïı Û 175% ÙÔ˘ ∞∂¶, Î·È ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Ô ™Àƒπ∑∞ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔ‡ÚÂÌ·.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

¶∂ª¶Δ∏ 24 A¶PI§IOY 2014

∫·ÙËÁfiÚËÛ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi fiÙÈ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓˆÌ·Ï›·

ΔÛ›Ú·˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ™·Ì·Ú¿ “√È ÂÈΛÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ì ӷ Á›ÓÔ˘Ó ÌÈ· ·Û·Ú¤Ï· ‚ϷΛ·˜, „‡‰Ô˘˜ Î·È Û˘ÎÔÊ·ÓÙ›·˜” ∞£∏¡∞, 23.

ÙÔ μ‡ÚˆÓ· ¶Ôχ‰ˆÚ·

∫·Ù·ÁÁÂϛ˜ ¶Ôχ‰ˆÚ· ÁÈ· Â›ıÂÛË Û ˘Ô„‹ÊÈÔ ∞£∏¡∞, 23.

™∂ ηٷÁÁÂÏ›· ÁÈ· ‰ÔÏÔÊÔÓÈ΋ ·fiÂÈÚ· ˘Ô„ËÊ›Ô˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ô μ‡ÚˆÓ ¶Ôχ‰ˆÚ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ÛÎÏËÚ‹ ÁÏÒÛÛ· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ∏Û·˝·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜ ‰¤¯ıËΠÂ›ıÂÛË ·fi “ÙÚ·ÌÔ‡ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ™·Ì·Ú¿” ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ Î. ¶Ôχ‰ˆÚ·: “ΔÚ·ÌÔ‡ÎÔÈ ÙÔ˘ ™·Ì·Ú¿ (ηٿ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘˜), ÁÓ‹ÛÈÔÈ ÚÔ·ÏÔÊfiÚÔÈ ¯Ù‡ËÛ·Ó ·ÚfiÎÏËÙ·, ‡Ô˘Ï·, ‚¿Ó·˘Û· Î·È Ì ‰ÔÏÔÊÔÓÈΤ˜ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔÓ ¿ÍÈÔ Û˘ÁÁڷʤ· Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ ∏Û·˝· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë. √ ∏Û·˝·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, Â›ÏÂÎÙÔ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ∂˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ì·˜, Â›Ó·È ¤Ó· ÂχıÂÚÔ Î·È ·‰Ô‡ÏˆÙÔ Ó‡̷. ∞ÚÔÛ·ÓËÙÔ Û οı ¯Ô‡ÓÙ· ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Î·È ÂΛӢ ÙˆÓ ÙÚ·ÌÔ‡ÎˆÓ ÙÔ˘ ™·Ì·Ú¿. ∏ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· Ô˘ ·ÛÎÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚ· Ì ÔÈΛÏÔ˘˜ Â΂ȷÛÌÔ‡˜, ·’ ¿ÎÚÔ˘ Û ¿ÎÚÔ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÙÒÚ· Î·È Ì ڷ‚‰Ô‡¯Ô˘˜, ‰ÂÓ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ. £· ÓfiÌÈ˙ ηÓ›˜ fiÙÈ Ô ™·Ì·Ú¿˜ ı· Û‚fiÙ·Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ ·Í›ˆÌ¿ ÙÔ˘, ¤ÛÙˆ Î·È ÚÔÛ¯ËÌ·ÙÈο. ¢ÂÓ ÙÔ ÌÔÚ› ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÙÔ ·Í›˙ÂÈ”.

“∂

● ¡¤· ˘Ú¿ ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ηٿ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ·ÓˆÌ·Ï›· ÛÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ô˘ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ·fi ÙË ÌÈ˙¤ÚÈ· Ù˘ ÌÓËÌÔÓȷ΋˜ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ ÔÌ·ÏfiÙËÙ·” . ™’ ¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ: “ΔÔ ·ÏÈfi Û¿ÈÛÂ, ηÎÔÊÔÚÌ›˙ÂÈ, ‰ËÏËÙËÚÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙË ¯ÒÚ·. ¢·ÓÂÈÛÙ¤˜, ·ÁÔÚ¤˜, ͤÓÔÈ ÚÔÛٿ٘, Ï·›Ì·ÚÁ· funds, ‰È·ÏÂÎfiÌÂÓÔÈ Î·È ÙÚ·Â˙›Ù˜, ¤¯Ô˘Ó ¤ÛÂÈ ¿Óˆ ÛÙÔ ÛÒÌ· Ù˘ ·-

ÙÚ›‰·˜ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∫·È Ë ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Â›Ó·È Ë ·Ú¿Ù·ÍË Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ·ÂÏÈÛ›· Î·È ÙËÓ ÔÚÁ‹ Û ‰‡Ó·ÌË ·ÏÏ·Á‹˜ Î·È ·Ó·ÙÚÔ‹˜. ¡· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓˆÌ·Ï›·, Ó· ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Î·È ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·” . ∂›Û˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë ∫Ú‹ÙË ı· ʤÚÂÈ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·ÏÏ·Á‹ Î·È Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï˜ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ “Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ì fiÚÙ˜ Î·È ·Ú¿ı˘Ú· ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜” fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο .

“Œ¯Ô˘Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ -‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ù· ‰ÈÏÒÛÔ˘Ì ÌÚÔÛÙ¿ Û ηӤӷ ÈÛ¯˘Úfi, ÓÙfiÈÔ ‹ ͤÓÔ. Œ¯Ô˘Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ -›ڷ, ÁÓÒÛË, ˆÚÈÌfiÙËÙ·, ·›ÛıËÌ· ¢ı‡Ó˘. Œ¯Ô˘Ì ÙÔ ÁÓÒıÈ Û’ ·˘ÙfiÓ -ͤÚÔ˘ÌÂ Î·È ‰È·ÎËÚ‡ÛÛÔ˘Ì fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ۈًÚ˜ ÎÈ fiÙÈ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ηÌÈ¿ ·ÏÏ·Á‹ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ” , ›Â Ô Î. ΔÛ›Ú·˜. ∂›Û˘ Ì›ÏËÛ ÁÈ· “΢‚¤ÚÓËÛË ÂıÓÈ΋˜ ÛˆÙËÚ›·˜ Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜” ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· οÓÂÈ fiÙÈ ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ Ù˘ ÁÈ· Ó· ηı›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÛηÌÓ› fiÛÔÈ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛοӉ·ÏÔ Ù˘ ÔÈÎÂÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÙȘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ ÙÒ¯Â˘ÛË. ∫·È ı· ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ fiÏ· Ù· fiÏ· Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, Î·È Ù˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÁÈ· Ó· ÂÍ·Ï›„ÂÈ ÙÔ Î·ÚΛӈ̷ Ù˘ ‰È·ÏÔ΋˜ Ô˘ ·Ú·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÙÔ ÛÒÌ· Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜, ˘ÔÓÔ̇ÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ıÂÛÌÔ‡˜, ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Û ۤڂȘ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ. Δ¤ÏÔ˜, ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ “¤¯Ô˘Ì ÙÚÂȘ οÏ˜ ·ÏÏ¿ ÌÈ· ÂÈÏÔÁ‹. ¡· ÓÈ΋ÛÔ˘ÌÂ. ¡· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì ÙË Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹. ¡· Á˘Ú›ÛÔ˘Ì ÛÂÏ›‰·” .

∞¿ÓÙËÛË ∫‰›ÎÔÁÏÔ˘ √ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜, ™›ÌÔ˜ ∫‰›ÎÔÁÏÔ˘, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ·¿ÓÙËÛË Û fiÛ· ›Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜, Û ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ πÂÚ¿ÂÙÚ·, ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ “ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·ÓˆÌ·Ï›· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ˘ÔÓÔ̇ÛÂÈ ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘ Ô˘ ·Ó·Î¿ÌÙÂÈ Î·È ·Ú·ÏËÚ› ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Ù· ηٷʤÚÓÂÈ...” .

● ™Ô‚·Ú¤˜ ηٷÁÁÂϛ˜ ·fi

›Ó·È ηÈÚfi˜ Ó· ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó Ù· „¤Ì·Ù·. ∂›Ó·È ηÈÚfi˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙȘ Ù‡¯Â˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ì·˜. ∂›Ó·È ηÈÚfi˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ٷ ‰Â‰Ô̤ӷ. ∞˜ ‰Ô‡Ì ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ηٿ̷ٷ” ·Ó¤ÊÂÚ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (¯ı˜) Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û ·ÓÔȯً Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙË πÂÚ¿ÂÙÚ· §·ÛÈı›Ô˘ ·Ó‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ Î·È Î·ÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi fiÙÈ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓˆÌ·Ï›· ÂÓÒ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ô ¿ÍÔÓ·˜ ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓ›ˆÓ ‰ÈÂÌ‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙËÓ ›‰È· ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· √ Î. ΔÛ›Ú·˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· “Ì·ÏˆıÈ¿” Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ô ÎÚËÙÈÎfi˜ Ï·fi˜ “ÛÙÔ˘˜ Êı·Ṳ́ÓÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, ÛÙ· Êı·Ṳ́ӷ ÎfiÌÌ·Ù· Ô˘ Ì·˜ ¤ÊÂÚ·Ó ˆ˜ ‰Ҕ , Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ. “√È ÂÈΛÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ì ӷ Á›ÓÔ˘Ó ÌÈ· ·Û·Ú¤Ï· ‚ϷΛ·˜, „‡‰Ô˘˜, Î·È Û˘ÎÔÊ·ÓÙ›·˜” , ›Â Î·È Ì›ÏËÛ ÁÈ· “ÌÈ· Â›‰ÂÈÍË ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô ıËÚÈ҉˘ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ÛÙËÓ ·¿ÙË, ÛÙÔ ÌÔÓÙ¿˙, ÛÙË ‰È·ÛÙÚ¤‚ψÛË, ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÌÈ·˜ Ù¯ÓËÙ‹˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ Îϛ̷ÙÔ˜ ·ÓˆÌ·Ï›·˜. ∫·È ÌÈ· ·fi‰ÂÈÍË Êfi‚Ô˘ ·fi ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÙÚ¤ÌÔ˘Ó ÙËÓ ÔÌ·Ï‹, ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋, Ì ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË, Î·È Î·Ù·Ê‡ÁÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÎÚ·›· ÎÈÓ‰˘ÓÔÏÔÁ›·” . √ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ηÙËÁfiÚËÛ ÙÔÓ “Î. ™·Ì·Ú¿ Î·È ÙËÓ ·Ú¤· ÙÔ˘ - fiˆ˜ ›Â- fiÙÈ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ÙËÓ ·ÓˆÌ·Ï›·, ÂȉÈÒÎÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓˆÌ·Ï›·, ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓˆÌ·Ï›· ·fi ÙȘ ıÂÛÌÈΤ˜ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÏÏËÓÈÎfi Û›ÙÈ. ∞ӈ̷ϛ· ÛÙȘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜” fiˆ˜ ÈÛ¯˘Ú›ÛıËÎÂ Î·È ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “·Ú·ÙÂٷ̤ÓË ·ÓˆÌ·Ï›·” .

∫fiËÎÂ Ë ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∞¯Ì¤Ù ∫Ô˘ÚÙ ∞£∏¡∞, 23.

∞¶√™Àƒ£∏∫∂ Ë ˘Ô„ËÊÈfiÙË-

Ù· ÙÔ˘ ∞¯Ì¤Ù ∫Ô˘ÚÙ, ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›· Î·È £Ú¿ÎË, ÌÂÙ¿ ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ

ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ËÁ¤ÙË Ù˘ ÂıÓÈÎÈÛÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ °ÎÚ›˙ˆÓ §‡ÎˆÓ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, ¡Ù‚Ϥ٠ª·¯ÙÛÂÏ›. ¶ËÁ¤˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙË ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂÒÓ ÙÔ˘, ˙ËÙ‹ıËÎÂ Ë ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘, οÙÈ Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ ¤Ú·ÍÂ Î·È ·Ú·ÈÙ‹ıËΠ·fi ÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ, Û ÓÂÒÙÂÚË ·Ó¿ÚÙËÛ‹

ÙÔ˘ ÛÙÔ Twitter, Ô ∞¯Ì¤Ù ∫Ô˘ÚÙ ‰È·„‡‰ÂÈ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ fiÙÈ ·Ú·ÈÙ‹ıËÎÂ, ϤÁÔÓÙ·˜: “£¤Ïˆ Ó· ‰È¢ÎÚÈÓ›Ûˆ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ÔÙ¤ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÌÔ˘ Ì›· Ù¤ÙÔÈ· ·Ú·›ÙËÛË. ∞ӷ̤ӈ Î·È ÂÁÒ Ì ÂӉȷʤÚÔÓ ÙË ÛÙ¿ÛË Î·È ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·fi Ù· ¿ÏÏ· ÎfiÌÌ·Ù·. ªÂÙ¿ ÙÈÌ‹˜” . ∏ ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ ˙ËÙ‹ıËΠÌÂÙ¿

ÙË ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÂÍËÁÔ‡Ó Î‡ÎÏÔÈ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Á‹Î·Ó ÔÈ Â›Ì·¯Â˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ·Ú¤ÛÙËÛ·Ó ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Î·È ·fi ÙË ¡¢ Î·È ·fi ÙÔ ¶∞™√∫. √ ∞¯Ì¤Ù ∫Ô˘ÚÙ, Ô˘ ·Ó‹ÚÙËÛ ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÛÙȘ 26 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ‰ËÏÒÓÂÈ Î·È ı·˘Ì·ÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ºÈÏ›·-πÛfiÙËÙ·-∂ÈÚ‹ÓË (DEB), ÙÔ ÔÔ›Ô ›-

‰Ú˘ÛÂ Ô ∞¯Ì¤Ù ™·‰›Î. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î·È ÙÔ www.komotinipress.gr, Ô ∫Ô˘ÚÙ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ˆ˜ ÛÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ Ì “fiÏË ÙÔ˘ ÙËÓ ‰‡Ó·ÌË” ÙÔ ÎfiÌÌ· DEB. ∫‡ÎÏÔÈ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÍÂηı·Ú›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Â›Ó·È ÍÂοı·ÚË Î·È ‰ÂÓ ˘·ÎÔ‡ÂÈ Û ÚfiÛηÈÚ˜ ÌÈÎÚÔÔÏÈÙÈΤ˜ ‹ ¿ÏÏÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜.

8‹ÌÂÚ˜ ÂΉÚÔ̤˜ ·fi ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÙËÓ Travel Service Airlines ÛÙȘ 26/04/2014:

™ÙËÚ›ÍÙ ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈfi Ì·˜ Î·È ÂÚ¿ÛÙ ÙËÓ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ∂˘ÚÒË, Ì ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÙÈ̤˜ Î·È ·Î¤Ù·... ● μÂÚÔÏ›ÓÔ & ¶Ú¿Á·, ·fi 339,00 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ì ÚˆÈÓfi ● ¶Ú¿Á· & μȤÓÓË, ·fi 359,00 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ì ÚˆÈÓfi ● ●

¶Ú¿Á· & ∫·ÚÏfi‚È μ¿ÚÈ, ·fi 279,00 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ì ÚˆÈÓfi

¶Ú¿Á· & μȤÓÓË & μÔ˘‰·¤ÛÙË, ·fi 379,00 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ì ÚˆÈÓfi

√‰ÈΤ˜ ÂΉÚÔ̤˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË & ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿...

¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 116 & ΔÔ¿ÏË ΔËÏ.: 24210 24247

∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË 4‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ·fi 175,00 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ∞ÂÚÔÔÚÈο ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Ì Air Germania, Fly Niki, Austrian, Monarch...

¤ÙÛÈ ·Ï¿...

¶·Î¤Ù· F&D μ·˘·Ú›· Î·È ªfiÓ·¯Ô ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ¶ÚÔÛÊÔÚ¿ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ 3 - 4Ë̤Ú˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·... ∫Ï›ÛÙ ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ Û·˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ 30/04/2014 Î·È ÎÂÚ‰›ÛÙ ̤¯ÚÈ Î·È 20%. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÏËÚÔÊÔڛ˜ & ·Ó·Ï˘ÙÈο ¤ÓÙ˘·: Four Ways Travel 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 187 & °·Ì‚¤Ù·, 38221, μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210 21607 & 24210 34213 www.fourways.gr

ÙÛÈÔ˘Ú¿‰ÈÎÔ

πˆÏÎÔ‡ 330 ÙËÏ. 6937773409

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ¡. •∏ƒ√ª∂ƒπΔ∏™ MD, PhD, MSc AÁÁÂÈÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜

ñ ªÂÙÂÎ·›‰Â˘ÛË ÂȘ Klinik fur Gefa‚chirurgie, Technische Universitat Munchen ñ ª¤ÏÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∞ÁÁÂȷ΋˜ & ∂Ó‰·ÁÁÂȷ΋˜ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋˜ ñ ª¤ÏÔ˜ Ù˘ European Society for Vascular Surgery ñ ª¤ÏÔ˜ Ù˘ Deutsche Gesellschaft fur Phlebologie ñ ª¤ÏÔ˜ Ù˘ Hellenic Society for Ultrasound in Medicine and Biology ñ ªaster in Endovascular Techniques ñ À‡ı˘ÓÔ˜ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¢È¿ÁÓˆÛ˘ & £ÂÚ·›·˜ ºÏ‚ÈÎÒÓ ¶·ı‹ÛÂˆÓ μÈÔÎÏÈÓÈ΋˜ ∞ıËÓÒÓ Website: www.vasculartreatment.gr ¢È‡ı˘ÓÛË π·ÙÚ›Ԣ: ñ ™ÂÌÈÙ¤ÏÔ˘ 2∞, ∞ı‹Ó· - ÙËÏ. 6932403597 Î·È 2107474888 ñ ΔÔ¿ÏË 56, μfiÏÔ˜ - ÙËÏ. 2421025235


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

¶∂ª¶Δ∏ 24 A¶PI§IOY 2014

∞ÓÔȯÙfi ·Ê‹ÓÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ˘„ËÏfi‚·ıÌÔ ·Ú¿ÁÔÓÙ·

¶ÚÔ˜ ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ ÛÙ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ Â›‰ÔÌ· ∂›¯·Ó ÚÔËÁËı› ¤ÓÙÔÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÁÈ· ¿‰ÈΘ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ

√ ¯¿ÚÙ˘ 14.165 ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÁÈ· ÙÔ 2014 ∞£∏¡∞, 24.

∞£∏¡∞, 24.

ÓÔȯÙfi ·Ê‹ÓÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÁÈ· ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ ÛÙ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÌÂÙ¿ Î·È ÙȘ ¤ÓÙÔÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÁÈ· ¿‰ÈΘ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ, Û‡Ìʈӷ Ì ˘„ËÏfi‚·ıÌÔ ·Ú¿ÁÔÓÙ·. ªÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜, Â¿Ó Ì¤ÓÂÈ ·‰È¿ıÂÙÔ Î¿ÔÈÔ ÔÛfi ·fi Ù· 525 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ›, ı· ÏËÊıÔ‡Ó ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ˘fi„Ë Î·È ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ 2014, ηْ ·Ú¯‹Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ¿ÓÂÚÁÔ˘˜, ÂÍ‹ÁËÛÂ. ∏ ·Ú¤Ì‚·ÛË ·˘Ù‹ ı· ·ÔηıÈÛÙÔ‡Û ÙËÓ ·‰ÈΛ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ ·ÚÎÂÙÔ› Î·È ·ÊÔÚ¿ fiÛÔ˘˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ¿ÓÂÚÁÔÈ ÙÔ 2013.

“£¤ÏÔ˘Ì ӷ ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ì Ï‹Úˆ˜ Î·È ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 525 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ̤ÚÈÛÌ· ·fi ÙÔ ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ·” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘„ËÏfi‚·ıÌÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ŒÙÛÈ, ¿ÊËÛ ·ÓÔÈÎÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ‚ÂÏÙȈÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË- ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ÛÙȘ 30 πÔ˘Ó›Ô˘-, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÍ·ÈÚ¤ÛˆÓ, ·Ô̤ÓÂÈ Î¿ÔÈÔ ÔÛfi ·‰È¿ıÂÙÔ. √ ÂÓ ÏfiÁˆ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ “ı· ÏËÊıÔ‡Ó ˘fi„Ë Î·È ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ 2014, ηْ ·Ú¯‹Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ (Û.Û. Ù· ÁÂÓÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÚÈÛÌ· ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ Ô˘ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ÙÔ 2013)” . ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ·ÎfiÌË ‰‡Ô ÂӉ¯fiÌÂÓ·: ‹ Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ Î·Ù¿ 500 ¢ÚÒ ÙÔ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈÎfi fiÚÈÔ ÙˆÓ 6.000 ¢ÚÒ (ÙÔ Â›‰ÔÌ·, ¿ÓÙˆ˜, ı· ·ÔÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·

● ∂Ӊ¯fiÌÂÓÔ ‚ÂÏÙÈÒÛÂˆÓ ÁÈ· Ï‹ÚË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜

ηٿ ÙÔ ÚfiÙ˘Ô Ù˘ ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÛÙÔ˘˜ ¤ÓÛÙÔÏÔ˘˜), ‹ Ó· Ï¿‚ÂÈ ˘fi„Ë ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ ı· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ÂʤÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ (ÙÔ ‰Â‡-

ÙÂÚÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚÔ). ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ·fi ÙË ªÂÁ¿ÏË

¶¤ÌÙË Î·È ¤ˆ˜ ÙȘ 12.30 Û‹ÌÂÚ· (ΔÂÙ¿ÚÙË) ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ›¯·Ó Û˘ÌÏËÚˆı› ËÏÂÎÙÚÔÓÈο 345.000 ·ÈÙ‹ÛÂȘ, ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó ÔÈ

85.000 ·ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Ó Û ÔÛfi 65 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ¶ÂÚ›Ô˘ 130.000 ·ÈÙ‹ÛÂȘ ·ÔÚÚ›ÊıËηÓ, ÂÓÒ ¿ÏϘ 130.000 ·ÈÙ‹ÛÂȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·Ó·ÌÔÓ‹ ÁÈ· ÂÈ·ڈÛË. ∂›Û˘, ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 37 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ô˘ ·Ó·ÏÔÁ› ÛÙÔ˘˜ ¤ÓÛÙÔÏÔ˘˜ ı· ‰Ôı› ÛÙȘ 9 ª·˝Ô˘. ™Â Û¯fiÏÈÔ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ ∫∫∂ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ٷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ı¤ÙÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ ’ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ̤ÚÈÛÌ·’ Ô˘ ÚÔ‹Ïı ·fi ÙËÓ ·Ê·›Ì·ÍË ÙÔ˘ Ï·Ô‡, ·ÔÎÏ›ÂÈ ‰Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÓÂÚÁÔ˘˜, ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Î·È ¿ÏϘ ηÙËÁÔڛ˜ ·fi Ù· Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ˙Ô˘Ó ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜”. “∂Ȃ‚·ÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÙÔÓ ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ Ù˘ ∂∂ Î·È ÙÔ˘ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·ÎÔ˘Ê›ÛÔ˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο Ù· Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù·” ηٷϋÁÂÈ ÙÔ ∫∫∂.

¶ƒ√™§∏æ∂π™ ÌfiÓÈÌÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ - Ô˘ Ì¿ÏÈÛÙ· ı· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ 14.000 ̤۷ ÛÙÔ 2014 ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙÔ ∫˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘. ΔË ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ϤÔÓÙÔ˜ ·ÔÛ¿ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì 2.139 ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó, fiˆ˜ ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ (¯ı˜) ÙÔ Mega, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ Ì 2.000 ÚÔÛÏ‹„ÂȘ, ÙÔ ∂ÚÁ·Û›·˜ Ì 1.493 ÚÔÛÏ‹„ÂȘ, ÙÔ ¢ËÌfiÛÈ·˜ Δ¿Í˘ Ì 1.120 ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Î·È ÙÔ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ Ì 1.119 ÚÔÛÏ‹„ÂȘ. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, η̛· ÚfiÛÏË„Ë ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙ· ˘Ô˘ÚÁ›· ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘, ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ª·Î‰ÔÓ›·˜ - £Ú¿Î˘. ◊‰Ë, ÛÙÔ ∞™∂¶ ¤¯Ô˘Ó Êı¿ÛÂÈ ÔÈ ÚÒÙ˜ ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÌfiÓÈÌˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÙȘ ÂÊÔڛ˜ Î·È ÙËÓ ∂§™Δ∞Δ, ÂÓÒ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏϘ ÁÈ· ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÀÁ›·˜, Ì ·È¯Ì‹ ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ª∂£, Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·, ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ηٷÔϤÌËÛ˘ Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁ›· “Ì›· ÚfiÛÏË„Ë ÁÈ· οı 5 Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ” Î·È “Ì›· ÚfiÛÏË„Ë ÁÈ· οı ̛· ·fiÏ˘ÛË” Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙȘ 14.165, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ 13.583 ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ ÛÙÂÓfi ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· Î·È √È 582 ÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·.

ªÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿ ·fi ÙË « ∏ ¶√π∏™∏ ™Δ∏ ª√À™π∫∏ ∫∞π √π §∞´∫√π ¢∏ªπ√Àƒ°√π ∏ ÂÎÙfiÓˆÛË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÙÔ ΔÚ·ÁÔ‡‰È. ∏ ¤ÎÊÚ·ÛË, ÔÈ ÛΤ„ÂȘ, ÔÈ Ï‡ÛÂȘ, Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙÔ ∞‡ÚÈÔ. ΔÔ ∞¯, Ô ·Ó·ÛÙÂÓ·ÁÌfi˜, Ë ¯·Ú¿ Î·È Ë Ï‡Ë Û›ı· ¤ÌÓ¢Û˘ ÁÈ· οı ÌÔÚÊ‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜. √È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› ¿ÓÙ· ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔ “¶·ÚÒÓ” ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÁÈ·Ù› ÌfiÓÔ Ì¤Û· ·fi ÙȘ ÎÔÈӈӛ˜, ÌÔÚ›˜ Ó· À¿Ú¯ÂȘ. ∞Ó‰Ú¤·˜, ª¿Ì˘ ª¿ÚÙÈÔ˜ 2014

1Ë ∫˘ÎÏÔÊÔÚ›·

ªÂ ‰‡Ô ÎÔ˘fiÓÈ· Î·È 2 ¢ÚÒ ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi CD

» ª√À™π∫∏ ∞¡¢ƒ∂∞™ ∫∞Δ™π°π∞¡¡∏™

1.¶ƒ∞™π¡√ & °∞§∞∑π√ √ƒÃ∏™Δƒπ∫√ 2.∏ ª∂Δ∞¡∞™Δπ™ ¶√π∏™∏ ∞§∂•∞¡¢ƒ√À ¶∞¶∞¢π∞ª∞¡Δ∏/ª¶.Δ™∂ƒΔ√™ 3.¢∞∫ƒÀ ™Δ√ °À∞§π ∏§. ∫∞Δ™√À§∏™ /ª¶.Δ™∂ƒΔ√™ 4.∂¡∞ ºπ§π °π∞ ∫∂π¡√¡ §.¶∞¶∞¢√¶√À§√™ /∂§.μ∞ƒ∂∞§∞/∞¶.ª√™π√™ 5.√ ¡√™Δ∞§°√™ ¶√π∏™∏ ∏§.∫∞Δ™√À§∏™/ª¶.Δ™∂ƒΔ√™ 6.Δ∏™ ª∞¡∞™ ¶√π∏™∏ ∂§∂¡∏ §∞Ã∞¡π¢√À/∞¶.ª√™π√™ 7.∞¶√¡∏ ∑ø∏ ™Δ.•∞ƒÃ∞∫√™/§.¶∞¶∞¢√¶√À§√™ /ª¶.Δ™∂ƒΔ√™ 8.ºΔøÃ√§√°∂π∞ ™Δ.•∞ƒÃ∞∫√™/§.¶∞¶∞¢√¶√À§√™ /ª¶.Δ™∂ƒΔ√™ 9.√ª√ƒº∏ & ¶∞ƒ∞•∂¡∏ ¶∞Δƒπ¢∞ ¢.§∞°π√™/√¢.∂§ÀΔ∏™ /∞¶.ª√™π√™ 10.Δ∏¡ ¶√ƒΔ∞ ∞¡√π°ø ª.£∂√¢øƒ∞∫∏™/Δ.§∂πμ∞¢πΔ∏™/ ∞.∫∞Δ™π°π∞¡¡∏™ 11.√ ª∞ƒ∫√™ À¶√Àƒ°√™ ª.μ∞ªμ∞∫∞ƒ∏™/ª¶.Δ™∂ƒΔ√™/√§√π 12.¢∂¡¢ƒ√ Δ√ ¢∂¡¢ƒ√ ª.£∂√¢øƒ∞∫∏™/°.ƒπΔ™√™/ª¶.Δ™∂ƒΔ√™ ∂¶∞π•∞¡ √π ª√À™π∫√π °π∞¡¡∏™ Δ™∂ƒΔ√™ ¶π∞¡√ /∫Àƒπ∞∫√™ °∫√Àμ∂¡Δ∞™ μπ√§π, μπ√§∞/∫ø™Δ∞™ °∂¢π∫∏™ ª¶√À∑√À∫π,ª∞¡Δ√§π¡√,§∞√ÀΔ√/ ∞¶√™Δ√§√™ ª√™π√™ ∫π£∞ƒ∞/ºπ§π¶¶√™ ƒ∂Δ™π√™ ª¶∞™√/ ∞¡¢ƒ∂∞™ ∫∞Δ™π°π∞¡¡∏™ ™∞¡Δ√Àƒπ,∫π£∞ƒ∞ ∏Ã√Ã∞º∏™∏-∏Ã√§∏æπ∞/°πøƒ°√™ ∑∞°√ƒ∏™ ∞440 ART WORK °πøƒ°√™ Ã∞Δ∑∞∫∏™

ΔÔ Ê¤ÚÓÔ˘ÌÂ Î·È ÛÙÔ Û›ÙÈ Û·˜ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ٷ ÁÚ·Ê›· Ù˘ «£»

(π¿ÛÔÓÔ˜-∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2), ÙËÏ. 24210 23303-4 *ÃÔÚËÁfi˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ “¶∞§ª√™”


¶ÔÏÈÙÈ΋ 10

¶∂ª¶Δ∏ 24 A¶PI§IOY 2014

ΔÔ ∂ıÓÈÎfi §·¯Â›Ô

∫·Ù¤ıÂÛ ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô Ù˘ °™∂μ∂∂ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â ¯ı˜ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ π. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·

™Δ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, Ë̤ڷ 13Ë, Ù˘¯ÂÚ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ÔÈ: 32 Î·È 117. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Â›Ó·È: ºÔÚÔÏÔÁËÙ¤ÔÈ §·¯ÓÔ›. √ ·ÚÈıÌfi˜ 32187 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 50.000,00 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 117525 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000,00 ¢ÚÒ. √È ·ÚÈıÌÔ› 32209 Î·È 117547 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 5.000,00 ¢ÚÒ. √È ·ÚÈıÌÔ› 32174 32920 117258 Î·È 117512 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 2.000,00 ¢ÚÒ. ∞ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔÈ §·¯ÓÔ›. ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 32103 32148 32152 32272 32782 32806 117120 117144 117441 117486 117490 117610 ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 32013 32021 32022 32054 32082 32086 32090 32098 32121 32124 32149 32154 32179 32195 32215 32217 32227 32268 32304 32309 32312 32330 32331 32336 32340 32341 32348 32354 32358 32377 32390 32406 32407 32414 32437 32442 32451 32457 32461 32492 32503 32506 32519 32539 32589 32591 32618 32627 32675 32678 32688 32708 32726 32741 32748 32750 32775 32778 32787 32821 32829 32865 32880 32882 32933 32943 32957 32966 32972 32974 117013 117016 117026 117046 117064 117079 117086 117088 117113 117116 117125 117159 117167 117203 117218 117220 117271 117281 117295 117304 117310 117312 117351 117359 117360 117392 117420 117424 117428 117436 117459 117462 117487 117492 117517 117533 117553 117555 117565 117606 117642 117647 117650 117668 117669 117674 117678 117679 117686 117692 117696 117715 117728 117744 117745 117752 117775 117780 117789 117795 117799 117830 117841 117844 117857 117877 117927 117929 117956 117965 Δ¤ÏÔ˜, ·fi 240,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 32000 ¤ˆ˜ 32999 Î·È ·fi 117000 ¤ˆ˜ 117999 Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î·. Δ· ·Ú·¿Óˆ Î¤Ú‰Ë ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ·Î¤Ú·È· ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ· (10/10) ÙˆÓ 40,00 ¢ÚÒ. ∏ ∂¶√ª∂¡∏ ∫§∏ƒø™∏ £∞ °π¡∂π ™Δπ™ 24 ∞¶ƒπ§π√À 2014.

ΔÚÈ¿ÓÙ· ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ 4172/2013 ÂÁη›Úˆ˜ ÁÈ· Ó· ͤÚÔ˘Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ˆ˜ ı· ÂÓÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. 17. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ Ô˘ ı· ·ÛΛ ÚÔÏËÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ‰ÈÂÍfi‰Ô˘˜, χÛÂȘ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È fi¯È ÔÈÓ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ (·˘Ùfi˜ Ô ÚfiÏÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰Ôı› Û Ӥ˜ ‰Ô̤˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜, ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ ̤ۈ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ∂™¶∞). 18. ∂Ó·ÚÌfiÓÈÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ (√∂, ∂∂) Ì ‰ÈÏÔÁÚ·ÊÈο ‚È‚Ï›· ÁÈ· ÙÔ 2014 ‰ÈfiÙÈ Ì ÙËÓ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ‰È·ÓÔÌ‹ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Ì 33% Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÏÔÈÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ π∫∂, ∂¶∂, ∞∂.

∞£∏¡∞, 23.

Δ

ÚÈ¿ÓÙ· ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ η٤ıÂÛ ÙÔ ¶ÚÔ‰ÚÂ›Ô Ù˘ °™∂μ∂∂ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (¯ı˜) Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, π. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·. ªÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °™∂μ∂∂, °. ∫·‚‚·ı¿˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÙÔ ¶ÚÔ‰ÚÂ›Ô Ù˘ °™∂μ∂∂ η٤ıÂÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ˘ÂÚÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Ô‰ËÁËıÔ‡Ó Ë ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÛÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ. √ Î. ∫·‚‚·ı¿˜ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ‰ÈÂÍ‹¯ıË Û ıÂÙÈÎfi Îϛ̷ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ÙËÓ ·ÔÙ‡ˆÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ Î·È ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ. √È ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Ù˘ °™∂μ∂∂ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È ÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: 1. ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ ÁÈ· οı ÁÂÓÈ΋ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ·Ú¿‚·ÛË ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ 2500 Euro, ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù‹ÚËÛ˘ ·ÏÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ fiÛÔ Î·È ‰ÈÏÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ, Ë ÔÈÓ‹ Â›Ó·È ÂÍÔÓÙˆÙÈ΋ Î·È ‰˘Û·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂÁ¿ÏË ÁÈ· ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÚÂ›Ù·È Ë ·Ú¯‹ Ù˘ ·Ó·ÏÔÁÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘fi„Ë Ë ‚·Ú‡ÙËÙ· Ù˘ οı ·Ú¿‚·Û˘. Δ· ÚfiÛÙÈÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÍÂοı·Ú· Ô˘ÛÈÒ‰Ë ·Ú¿‚·ÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ. 2. ™ÙȘ ÌË ÂÎÈÙfiÌÂÓ˜ ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ∫º∂ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È Î¿ı ›‰Ô˘˜ ‰·¿Ó˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ·ÁÔÚ¿ ·Á·ıÒÓ ‹ Ï‹„Ë ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·Í›·˜ ¿Óˆ ÙˆÓ Euro 500 ÂÊfiÛÔÓ Ë ÂÍfiÊÏËÛË ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ̤ÛÔ˘ ÏËڈ̋˜. £ÂˆÚԇ̠fiÙÈ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ¯·ÌËÏfi, Î·È ÙÔ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÛÙË ÌÈÎÚ‹ Âȯ›ÚËÛË, (ȉȷ›ÙÂÚ· Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Î·È ÙˆÓ ·ÔÌ·ÎÚ˘ÛÌ¤ÓˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ) ı· Â›Ó·È ‰˘Û·Ó¿ÏÔÁÔ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ˆÊ¤ÏÂÈ·˜. ¶Ú·ÎÙÈο, Ë ‰È¿Ù·ÍË Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì ·ÏÔÁÚ·ÊÈο ‚È‚Ï›·, ‰ÈfiÙÈ ¤Ó· ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ ÌÔÚ› Ó· ÂÍÔÊÏËı› Ì ÙÌËÌ·ÙÈΤ˜ ηٷ‚ÔϤ˜ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ¿ÏÏ· ÌÔÚ› Ó· ÂÍÔÊÏËı› ·ÎfiÌË Î·È Û ÂÚÈÛÛfi-

ºˆÙfi ·Ú¯Â›Ô˘

ÙÂÚ· ¤ÙË, ·Ó ÙÔ ÔÛfi Â›Ó·È ˘„ËÏfi. ¶ˆ˜ ı· ·Ó·ÌÔÚʈı› ÙÔ ÔÛfi, ·fi ÔÈfiÓ, ÔÈÔ ¤ÙÔ˜ Î·È Ì ÔÈ· ‰È·‰Èηۛ·; 3. £· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÛÙ› ÂÊÈÎÙfi˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ·ÙÔÌÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô Ï‹Ú˘ Û˘Ì„ËÊÈÛÌfi˜ ˙ËÌÈÒÓ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ·˘ÙÒÓ Û ÂfiÌÂÓ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ (¤ˆ˜ 5 ¤ÙË) fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Û ¿ÏϘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ (·ÊÔÚ¿ ¯Ú‹ÛÂȘ ¤ˆ˜ 2013). ¶ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ Ì ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ·ÏÁ‚ÚÈÎÔ‡ ·ıÚÔ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ. ¶·ÚfiÌÔÈÔ Ì¤ÙÚÔ Ó· ÈÛ¯‡ÛÂÈ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ¯Ú‹ÛË 2014 (¡. 4172/2013) Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÙÂÎÌ·ÚÙfi ÙÚfiÔ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. 4. ΔÔ Ì¤ÙÚÔ ÙˆÓ ·ԉ›ÍÂˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ÌÈÛıˆÙÔ‡˜. 5. £· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·fiÏ˘Ù· Û·Ê‹˜ Ë ‰È·‰Èηۛ· Î·È ÔÈ Ù¯ÓÈΤ˜ ÙÔ˘ ¤ÌÌÂÛÔ˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁËÙ¤·˜ ‡Ï˘. ™Â ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË, Ô ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÂÓ·fiÎÂÈÙ·È ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ÂοÛÙÔÙ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Èı·Ófiٷٷ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ fiÏË ‰È·‰Èηۛ·. 6. ™ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ù˘ ÂÓ‰ÈÎÔÊ·ÓÔ‡˜ ÚÔÛÊ˘Á‹˜, ··ÈÙÂ›Ù·È Ë Û‡ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ Ô˘ ı· ÂϤÁ¯Ô˘Ó Ù· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Û ÙÔÈÎfi ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Â›‰Ô. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÚÔÛˆËı› ıÂÛÌÈο Î·È Ô ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜, ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë ¿Ô„Ë Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜.

7. √È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈϤÁÔ˘Ó ·fi Ô‡ ı· Á›ÓÂÙ·È Ë ·Ê·›ÚÂÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ (√∞∂∂) Û ÂÚ›ÙˆÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ Û ÂÙ·Èڛ˜ ¤Ú·Ó Ù˘ ·ÙÔÌÈ΋˜. ∏ °™∂μ∂∂ ıˆÚ› fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÓÔÌÈΤ˜ ÔÓÙfiÙËÙ˜. 8. ¡· ÂÍ·ÈÚÂıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ʷΤÏÔ˘ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛ˘ ÂÓ‰ÔÔÌÈÏÈÎÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ fiϘ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÙËÚÔ‡Ó ·ÏÔÁÚ·ÊÈο ‚È‚Ï›·. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ Â›Ó·È ‰˘Û·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂÁ¿ÏÔ ÁÈ· ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·ÌÊ›‚ÔÏ·. 9. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ì ÙÔÓ Ó¤Ô ÓfiÌÔ ÔÈ ÔÈÓÈΤ˜ ‰ÈÒÍÂȘ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËı› Ë Èı·ÓfiÙËÙ· Â·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡ Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË ·‡ÛË Ù˘ ÔÈÓÈ΋˜ ‰›ˆÍ˘ Û ÂÚ›ÙˆÛË Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡ Î·È Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÚÔÛٛ̈Ó. 10. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÂÎÚfiıÂÛÌ˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ·Ú·ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÊfiÚÔ˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÚÁËı› Ë Ú‡ıÌÈÛË Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÂÈϤÔÓ ÚfiÛÙÈÌÔ Ì ÙÔ ÈÛfiÔÛÔ ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘. 11. ∏ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ¤Î‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú·ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ¤¯ÂÈ Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÛÙ· Úfiı˘Ú· Ó¢ÚÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ∂Ù¿ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·Ú·ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÊfiÚˆÓ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ Î·Ó›˜ ÙÈ ÈÛ¯‡ÂÈ Ì ÙȘ ·Ú·ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ, ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ Î·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÚԂ› Û ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛË.

12. √È ÙÚÈÌËÓÈ·›Â˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ ʤÙÔ˜ Î·È ÌËÓÈ·›Â˜ ·fi 01/01/2015 ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È fiÚÈÔ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ 300,00Euro, ·ÁÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÙÚÈÌËÓÈ·›·˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙËÓ ÌË ÂÈ‚ÔÏ‹ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. 13. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ Ì ÙËÓ Îϛ̷η ÙˆÓ ÌÈÛıˆÙÒÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ (ÌÏÔοÎÈ·, ̤¯ÚÈ 3 ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÎÏ ) Ó· Â›Ó·È ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡ Î·È fi¯È ·Ó·ÁηÛÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘. 14. ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛˆÓ, ı· Ú¤ÂÈ Ë Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙȘ 28/07/2014 ·fi 30/06/2014 Î·È Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÁÈ· fiÏ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ¤ÙË ÛÙ·ıÂÚ‹ (Ì ·ÓÔÈÎÙfi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·) ·fi 01/02 οı ¤ÙÔ˘˜ (Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο 2 Ì‹Ó˜ ·¤ÌÂÈÓ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ÚÔıÂÛÌ›· Î·È ·ÎfiÌË ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜). 15. ΔÔ º¶∞ ÙˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ì ¿‰ÂȘ ·fi ÙÔ 2006 Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ÎfiÛÙÔ˜ Î·È fi¯È Ó· ¯·ı› ̤۷ ·fi ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ·˘ÙÔ·Ú¿‰ÔÛ˘, ÔÈ Ôԛ˜ ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ÁÈ· 31/12/2014. ∏ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ¤¯ÂÈ ˘ÔʤÚÂÈ Î·È ˘ÔʤÚÂÈ ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌË, ÁÈ· Ó· ·ÓÙ¤ÍÂÈ Î·È Ù¤ÙÔÈÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÏËڈ̋˜ ÔÛÒÓ º¶∞ ̤۷ ·fi ÙÔ ÙÚÈÎ Ù˘ ·˘ÙÔ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿. 16. ∂›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛË, - Ì ·ÏÔÔ›ËÛË-, ÙˆÓ “ÓÔÌÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ” ÛÙËÓ ‰È¿Ù·ÍË ÁÈ· ÙËÓ ·fiÛ‚ÂÛË ÙˆÓ ÂÈÛÊ·ÏÒÓ ·-

Δ· ·Ú¿‰ÔÍ· ÙˆÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ ∂ÎÙfi˜ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Ô˘ ¯Ú‹˙Ô˘Ó ÓÔÌÔıÂÙÈ΋˜ ıÂÚ·›·˜, ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· ·Ú¿‰Ô͘ Ù˘¯¤˜ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙȘ ÂÊÔڛ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: ● Δ· ÚfiÛÙÈÌ· ÙˆÓ 100 ¢ÚÒ ÁÈ· ÂÎÚfiıÂÛÌË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÏËÍÈ·Ú¯È΋˜ Ú¿Í˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ● ’∞ÓÂÚÁÔÈ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÈÌfiÚʈÛ˘ Î·È Î·Ù¿ÚÙÈÛ˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÙȘ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ Ì ∞¶À ‹ ∞∂¢ Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ Îϛ̷η ÙˆÓ ÂÏ¢ı¤ÚˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ● √È ÙfiÎÔÈ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ ‰ÂÓ Î·Ù·Ó¤ÌÔÓÙ·È ÈÛfiÔÛ· Û ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Û˘Ó‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ Î·È ÙÂÎÌ‹ÚÈ· ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎÔ‡ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜. ¶ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë Î·Ù·ÓÔÌ‹ ‚¿ÛÂÈ Û˘Ó·›ÓÂÛ˘ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ Î·È ÁÈ· Ù· Ôχ ÌÈÎÚ¿ ÔÛ¿ (¤ˆ˜ 250 Euro) Ó· ··ÏÏ·¯ıÔ‡Ó Ù· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ·fi ÙË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘˜. Δ¤ÏÔ˜, Ë °™∂μ∂∂ η٤ıÂÛÂ Î·È ÌÈ· ‰ÂÛÌË ·ÎfiÌË ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÊÔÚÔÏÔÁÈο ı¤Ì·Ù· Ô˘ fï˜ ‰ÂÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ „ËÊÈÛı¤ÓÙ˜ ÓfiÌÔ˘˜.

∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞

SPECIAL PRICE FOR ALL ∂π¢∏ √π∫π∞∫∏™ Ã∏™∏™ - ∞¶√ƒƒÀ¶∞¡Δπ∫∞ ∫∞§§À¡Δπ∫∞ - ∂π¢∏ ¢øƒø¡ - ∂¶√Ãπ∞∫∞

∫∞£∂ ∂μ¢√ª∞¢∞ ¡∂∂™ ¶∞ƒ∞§∞μ∂™ √§√ Δ√ Ã√¡√ Ã∞ª∏§∂™ Δπª∂™ ∫∞𠶃√™º√ƒ∂™ 1Ô. Δ. √π∫√¡√ª∞∫∏ 54 - ¢√¡ ¢∞§∂∑π√À - μ√§√™ 2Ô. ¡∂√ ¶∞ƒ√¢√™ ∫√§Ãπ¢∞™ 6¢ (∞°∏™∞¡¢ƒ√À) ∞§À∫∂™ μ√§√À

∫∞º∂ - Δ∞μ∂ƒ¡∞ - √À∑∂ƒπ - æ∏™Δ∞ƒπ∞

∞¡¢ƒπ∫∂™-¶∞π¢π∫∂™ ∫√ªªø™∂π™

Δ. √π∫√¡√ª∞∫∏ 51¢ ñ Δ∏§. 24210 30053

“Δ√ ¶∞ƒ∫√”

∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘

À¶∂À£À¡∏ ∫∞Δ/Δ√™ §πΔ™∞ æÀƒƒ∞

email: coffeehousevolos@gmail.com

Δ∏§. 24210 59046 °. ¢∏ª√À 35 & ∫√À¡Δ√ÀƒπøΔ√À ñ μ√§√™

ÙËÏ.: 24210 58463 what’s up: 6977 792310


¶ÔÏÈÙÈ΋ 11

¶∂ª¶Δ∏ 24 ∞¶ƒπ§π√À 2014

™Â ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜

● ΔÔ ∫∫∂ οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÌÓËÌfiÓÈ· ‰È·ÚΛ·˜

∫∫∂ ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·Ê·›Ì·Í˘ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÙÔ ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ· ∞£∏¡∞, 24.

∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·Ê·›Ì·Í˘ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ· Û ۯfiÏÈfi Ù˘ Ë ∫∂ ÙÔ˘ ∫∫∂ ÚÔÂȉÔÔÈÒÓÙ·˜ fiÙÈ ·˘Ù‹ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› “Ì ٷ ÌÓËÌfiÓÈ· ‰È·ÚΛ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÂÔÙ›·˜ Ù˘ ∂∂” . Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ∫∫∂ “·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ÎÚ‡‚Ô˘Ó ·fi ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi ÙfiÛÔ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ì ÙȘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÁÈ· “ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛË” ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ô˘ ‰‹ıÂÓ ı· ·Ó·ÎÔ˘Ê›ÛÂÈ ÙÔ Ï·fi, fiÛÔ Î·È Ù· ¿ÏÏ· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ∂∂ Ô˘ ˘ÂÚ·Û›˙ÔÓÙ·È ·˘Ùfi ÙÔ ·ÓÙȉڷÛÙÈÎfi ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ· Î·È ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ¯Ú¤Ô˜” . “∏ ··ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ·fi Ù· ÌÓËÌfiÓÈ· ‰È·ÚΛ·˜, ÙËÓ ·ÓÙÈÏ·˚΋ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÙÔ ¯Ú¤Ô˜, Ô˘ ‰Â ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ·ÏÏ¿ ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ Ú‹ÍË Ì ٷ ‰ÂÛÌ¿ Ù˘ ∂∂ Î·È ÙˆÓ ÌÔÓÔˆÏ›ˆÓ, ÈÛ¯˘ÚÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∫∫∂ Î·È Ù˘ ÚfiÙ·Û‹˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÊÈÏÔÏ·˚΋ ‰È¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË” ÎÏ›ÓÂÈ ÙÔ Û¯fiÏÈfi ÙÔ˘ Ë ∫∂ ÙÔ˘ ∫∫∂.

°ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜: Œˆ˜ Î·È 2,4 ÂηÙ. Ôϛ٘ Â›Ó·È ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔÈ ∞ ∞£∏¡∞, 24.

fi 1,9 ¤ˆ˜ 2,4 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ôϛ٘ Â›Ó·È ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔÈ ÂÎÙÈÌ¿ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜, ÂÓÒ Û ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜. ∏ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·Ê¿ÏÈÛÙˆÓ ·ÔÙÂÏ› Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Õ‰ˆÓÈ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë ÙÔ “ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘” ηıÒ˜ ηÏÂ›Ù·È Ó· ‚ÚÂÈ Ï‡ÛÂȘ ¤ˆ˜ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ.

∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ Û˘ÓÔÏÈο ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙˆÓ, Ô Î. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Û 3 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ “ÕÙÏ·˜” , ı· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ηٷÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙˆÓ ÛÙË ¯ÒÚ·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÎÙÈÌÒÓÙ·È ·fi 1,9 ¤ˆ˜ 2,4 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·. ◊‰Ë ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ·Ê› ÙÔ 80% ›Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “Ë Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙˆÓ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ηıÒ˜ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ηÏÂ›Ù·È Ó· ‚ÚÂÈ Ï‡ÛÂȘ ¤ˆ˜ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ” . °È· ÙÔÓ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó 13 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙ· Ù·Ì›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ·fi Ù· ÛοӉ·Ï· Î·È ÙȘ Ì›˙˜ ÁÈ· Ù· ÂÍÔÏÈÛÙÈο, ÒÛÙ ӷ Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ù· Ù·ÎÙÈο ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁ›· ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙˆÓ, ηıÒ˜ Ù· ¤ÎÙ·ÎÙ· ηχÙÔÓÙ·È Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÂÓÙ¿Â˘Úˆ ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· Î·È ÙÔ ¤Ó· ¢ÚÒ ÛÙȘ Û˘ÓÙ·Á¤˜, ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ı· ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ˘Á›·˜ › “fiÙÈ ›Û¯˘Â ı· ÈÛ¯‡ÂÈ” .

ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË √ ›‰ÈÔ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÀÁ›·˜, ‹‰Ë, fiˆ˜ ›Â, 73 ÔÏ˘È·ÙÚ›· ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ÙËÏÂʈÓÈÎÒÓ Ú·ÓÙ‚ԇ,

● √ Î. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Û 3 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ “ÕÙÏ·˜”, ı· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ηٷÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙˆÓ ÛÙË ¯ÒÚ·

ÂÓÒ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·È ÔÈ 100 ÌÔÓ¿‰Â˜, fiˆ˜ ›¯Â ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ›. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ Ôϛ٘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηÏÔ‡Ó ÁÈ· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÂÈÛΤ„ÂˆÓ ÛÙ· 5„‹ÊÈ· ÙËÏÂʈÓÈο ÓÔ‡ÌÂÚ·: 14554, 14784, 14884, 14900 Î·È ÙȘ ÒÚ˜ 7.00- 19.00. Ÿˆ˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ ۋÌÂÚ· Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜, ÔÈ Ôϛ٘ ı· ¯ÚÂÒÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Ì ̛· ·ÛÙÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ÁÈ· οı ÙËÏÂÊÒÓËÌ· Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ¤Ó· Ú·ÓÙ‚ԇ ·Ó¿ ÙËÏÂÊÒÓËÌ·, ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó.

¶ÚÔÛÏ‹„ÂȘ √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ › Â›Û˘ fiÙÈ Ù· ÎÂÓ¿ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ÁÈ·-

ÙÚÔ‡˜, ı· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó, ηٷگ¿˜ Ì 900 ı¤ÛÂȘ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÒÓ È·ÙÚÒÓ Ô˘ ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó, ΢ڛˆ˜, Û ÌÔÓ¿‰Â˜ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Î·È ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ. ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì· ÁÈ· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ı· Â›Ó·È Ë ÚfiÛÏË„Ë 1.000 ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ‚¿ÛË ÁÈ· ÙÔ ¶∂¢À Î·È ı· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó, ÒÛÙ ӷ ·ÂÁÎψ‚ÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ·fi ÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÊÚÔÓÙ›‰· ˘Á›·˜ Î·È Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·. ∂›Û˘, ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ ÚÔ¯ˆÚ¿ Ë ÚÔ΋ڢÍË ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË 700 ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ È·ÙÚÒÓ.

∂ÎÏÔÁ¤˜

ÛÂȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì Èı·Ófi ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È Ê‹Ì˜ ÁÈ· ÌÂٷΛÓËÛ‹ ÙÔ˘ Û ¿ÏÏÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, Ô Î. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ › “‰ÂÓ Í¤Úˆ ÁÈ· ÔÈÔ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÌÈÏ¿Ù” Î·È ÚÔÛ¤ıÂÛ ˆ˜ “·˘Ùfi Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ˆ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ¡¢ ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ¤¯Ô˘Ì Ôχ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ó· οÓÔ˘Ì ·ÎfiÌË”. ™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ‰Â Ù· fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙÔ˘ Â˘Úˆ„ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘, ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “Ô Î. ΔÛ›Ú·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ı· Í‚ڷÎÒÛÂÈ ÙËÓ Î. ª¤ÚÎÂÏ, ÂÍ‚ڷÎÒıË Ô ›‰ÈÔ˜ ·fi ÙÔÓ ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó” .

¶ÚÔÛÊÔÚ¿ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Ÿˆ˜ ›Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ - ΢ڛˆ˜ ÔÁÎÔÏÔÁÈÎÒÓ - ·fi Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ˘˜, › “‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ηӤӷ Úfi‚ÏËÌ· Ó· ·ԉ¯ıԇ̠·˘Ù¤˜ ÙȘ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ·fi ÙȘ ȉȈÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Î·È Ó· ÙȘ Â·ÈÓ¤ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·˘Ù‹” . ∏ ȉȈÙÈ΋ Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ı· ‰È·ı¤ÛÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó 11.500 Û˘Û΢·Û›Â˜ Ê·Ú̿ΈÓ, Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·Í›·˜ 2 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Û ÓÔÛÔÎÔÌ›· Ô˘ ı· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙· Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ÙÔ˘ π™∞ Î·È ÙÔ˘ ™º∂∂.

● ΔÔ ÏÂfiÓ·ÛÌ· Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ›Â Ô Î. ∫Ô˘‚¤Ï˘

º. ∫Ô˘‚¤Ï˘ ΔÔ ÏÂfiÓ·ÛÌ· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ˘ÂÚÊÔÚÔÏfiÁËÛË ∞£∏¡∞, 24.

ΔËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ ÏÂfiÓ·ÛÌ· Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È fi¯È ÛÙËÓ “˘ÂÚÊÔÚÔÏfiÁËÛË” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Û ۯfiÏÈfi Ù˘ Ë ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿, Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ·. °È· ÙË ¢∏ª∞ƒ “Ù· ÌÂÁ¿Ï· ˙ËÙÔ‡ÌÂÓ·, Â›Ó·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË, Ë Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙȘ ÌÓËÌÔÓȷΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜. ªÈ· Ó¤· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋” . ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË “Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÏÂÔÓ¿ÛÌ·ÙÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È fi¯È ÛÙËÓ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ‰··ÓÒÓ, Û ˘ÊÂÛȷο ̤ÙÚ· Î·È Û ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÏÔÁÈÛÙÈ΋” . ™ÙÔ Û¯fiÏÈfi ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘ ‰ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„Â fiÙÈ Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÏÂÔÓ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÂÂÙ‡¯ıË Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ¢∏ª∞ƒ, ÂÓÒ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ “·˘Ù‹ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È Ì ÂÏ·ÙÂÈ·ÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ Î·È ÌÂıԉ‡ÛÂȘ, Ô˘ ˘·ÎÔ‡Ô˘Ó Û ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ ÛÙԯ‡ÛÂȘ” .

Δ¤ÏÔ˜, ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚˆÙ‹-

¡π∫√§∞√™ ∞§. ∫∂¡Δπ√°§√À μπ√Δ∂áπ∞ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫ø¡ æÀ°∂πø¡ ∞ƒΔ√¶√ππ∞™ - ∑∞Ã∞ƒ√¶§∞™Δπ∫∏™ ∂•√¶§π™ª√π ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δø¡ ∞¡√•∂π¢øΔ∂™ ∫∞Δ∞™∫∂À∂™ μπ√Δ∂áπ∞: ∞’ μπ.¶∂. μ√§√À Δ∏§. 24210 95387

∫√ªªøΔ∏ƒπ√

™π™∫√™

™ÈÓÒ˘ 20 ¡. πˆÓ›· - ΔËÏ.: 2421 066315 ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË-¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 7 μfiÏÔ˜ - ΔËÏ.: 2421 020443

πˆÏÎÔ‡ 16 WHAT’S UP: 6975 068 824

VIS TRAVEL μÀ∑∞¡Δπ¡∏ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À¶√§∏ (1 ¤ˆ˜ 4/5) ™À¡∞¡Δ∏™∏ ª∂ Δ√¡ ¶∞Δƒπ∞ƒÃ∏ HOTEL A’ ηÙËÁ. - ∏ÌȉȷÙÚÔÊ‹ ŸÏ· Ù· ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È

VIS TRAVEL

¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ - ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞Δ∞: ∞¡Δø¡√¶√À§√À 3 (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜) - ΔËÏ.: 24210-31059 - 31060


12 M·ÁÓËÛ›·

¶∂ª¶Δ∏ 24 A¶PI§πOY 2014

ΔÔÓ›˙ÂÈ ÛÙË “£” Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ £·Ó¿Û˘ ÃÂÈ̈ӿ˜, ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ∂ÏÈ¿˜

∏ ∫ÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ·Ó·ÙÈÎfi˜ ÊÈÏÔÂ˘Úˆ·˚ÛÙ‹˜, ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÓÂfiÙÂÚ˘ ÁÂÓÈ¿˜, Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ £·Ó¿Û˘ ÃÂÈ̈ӿ˜, ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ∂ÏÈ¿˜, ‰ËÏÒÓÂÈ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙË “£” fiÙÈ “ÔÈ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ Â›Ó·È ˘„›ÛÙ˘ Î·È Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜” . √ ›‰ÈÔ˜ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ·fi ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ô˘ ı· Ï¿‚ÂÈ Ë ∂ÏÈ¿ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙË ¯ÒÚ·. ∂ÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ¤Ó· ‰È„‹ÊÈÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ, ˆ˜ ÔÛÔÛÙfi, ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÈ¿ ı· Ù·Ú·ÎÔ˘Ó‹ÛÂÈ ÙÔÓ ‹‰Ë Û·ıÚfi ‰ÈÔÏÈÛÌfi, ı· ·Ó·Î·Ù¤„ÂÈ ÙËÓ ÙÚ¿Ô˘Ï· Î·È ı· οÓÂÈ fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÙËÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡Ó - ηÏfiÈÛÙ· ‹ ·fi Û˘ÌʤÚÔÓ - Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Ì·˙› Ù˘. “À¿Ú¯ÂÈ ˙ˆ‹ Î·È ÌÂÙ¿ ÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜, ̤¯ÚÈ ÙfiÙ fï˜ ÙË ÌÔ›Ú· Ù˘ ∫ÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ÙËÓ ÎÚ·Ù¿Ì ÂÌ›˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ì·˜” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ.

º

“ΔÔ ¶∞™√∫ Â›Ó·È Â‰Ò” ‰ËÏÒÓÂÈ Î·È ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ·Ó Î·È Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÚÚÈÎÓˆı›, “ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ӷ ·ÔÙÂÏԇ̠ÙË Ú·¯ÔÎÔηÏÈ¿ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜. ¢ÂÓ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ÂÚÈ·˘ÙÔÏÔÁÒ, ·ÏÏ¿ ÌÔ˘ ›·Ó ˆ˜ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Â›Ì·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· ÙÔ Î¿Óˆ. ◊Úı· ÏÔÈfiÓ ÛÙÔ ¶∞™√∫ Û ÌÈ· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ÂÔ¯‹, ÙÔ 2012. ŒÌÂÈÓ· ·Ú¿ ÙËÓ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË ÙÒÛË ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ ÙÔ˘ fiÙ·Ó ¿ÏÏÔÈ ¤ÁÈÓ·Ó Î·Ófi˜. ∂, ‰ÂÓ ı· ÙÔ ·Ê‹Ûˆ Ó· ‰È·Ï˘ı› ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘. ¶¿Óˆ Û ¤Ó· ‰˘Ó·Ùfi ¶∞™√∫ ı· ÚÈ˙ÒÛÂÈ Î·È ı· ıÂÚȤ„ÂÈ Ë ∂ÏÈ¿” ‰ËÏÒÓÂÈ. ÷ڷÎÙËÚ›˙ÂÈ “ηٿÙ˘ÛÙË ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË” ÙË ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ·Ófi‰Ô˘ ÙˆÓ ¿ÎÚˆÓ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÂÓÒ ‰›ÓÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹, Ì ÙË ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ Ë „‹ÊÔ˜. “¶Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ Ì·˜ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ˆ˜ Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ·‡ÂÈ Ó· Â›Ó·È ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎfi˜ fiˆ˜ ¿Óˆ-οو Û˘Ó¤‚·ÈÓ ٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. μ¿ÛÂÈ Ù˘ Û˘Óı‹Î˘ Ù˘ §ÈÛÛ·‚fiÓ·˜ ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ¯Ú›˙ÂÙ·È ϤÔÓ ÈÛfiÙÈÌÔ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙˆÓ ÀÔ˘ÚÁÒÓ, ÂÓÒ ÂÎϤÁÂÈ Î·È ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, Ô Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Â›Ó·È È· Û ı¤ÛË Ó· ¯·Ú¿ÛÛÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Û‹ÌÂÚ·, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÙ¤ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∂.∂. ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌÈ· ÁÈÁ·ÓÙÈ·›· ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÛÎÔÙÂÈÓÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔ˘ Â˘ÚˆÛÎÂÙÈÎÈÛÌÔ‡. ∞ÎÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ÂıÓÈÎÈÛÙÈο, ·ÎÚÔ-

‰ÂÍÈ¿ ̤¯ÚÈ Î·È ÓÂÔÓ·˙ÈÛÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ‰˘Ó·ÌÈο Î·È Ì ۇÌÌ·¯Ô ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ‡ Ì¿ÏÏÔÓ Û·ÛÙÈṲ̂ÓÔ˘ Î·È ÌÂÚ‰Â̤ÓÔ˘ ∂˘Úˆ·›Ô˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È Ê˘ÛÈο ÁÈ· ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ì ÓÈÒÛÂÈ ÛÙÔ ÂÙÛ› Ì·˜ Î·È Â‰Ò ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ÎfiÌÌ·Ù· Ù‡Ô˘ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ηÈ, ΢ڛˆ˜, ÙËÓ Î·Ù¿Ù˘ÛÙË ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹” ‰ËÏÒÓÂÈ Î·È ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ “fiϘ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·ÎÚ·›Â˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ ·fi Ê·Ó·ÙÈÎÔ‡˜. ∞fi ÌÔ˘Ù˙·¯ÂÓÙ›Ó Ô˘, Û·˜ ‰È·‚‚·ÈÒÓˆ, ı· Û‡ÛÔ˘Ó Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ‰·ÁΈÙfi. °È’ ·˘Ùfi Ë ‰È΋ Ì·˜ „‹ÊÔ˜, Ë „‹ÊÔ˜ fiÏˆÓ ÂÌ¿˜ Ô˘ ÈÛÙ‡ԢÌ Û ÌÈ· Âӈ̤ÓË ∂˘ÚÒË, Ô˘ ÈÛÙ‡ԢÌ ÛÙËÓ ÚfiÔ‰Ô, ÛÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË, ÛÙËÓ ÈÛfiÙËÙ· ·ÔÎÙ¿ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÛËÌ·Û›·. ªÂ fiÏÔ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ „‹ÊÔ Î·È Ì ¤Ó· ı·̷ÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ˘¤Ú ÙˆÓ ÊÈÏÔÂ˘Úˆ·˚ÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ‚¿ÏÔ˘Ì ÌÈ· ÁÈ· ¿ÓÙ· Ù¤ÏÔ˜ ÛÙȘ ʈӤ˜ ÙÔ˘ Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡, Ù˘ ÔÈÛıÔ‰ÚfiÌËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ Ì›ÛÔ˘˜ Î·È Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ì ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÈ·˜ Âӈ̤Ó˘ Î·È ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘” ‰‹ÏˆÛÂ.

∏ ∫ÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿, Ë ™ÔÛȷωËÌÔÎÚ·Ù›· ΔÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎfi ∫fiÌÌ· “Û·ÚÒÓÂÈ” ÛÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÈ¿, ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤ÙÛÈ. ∏ ∫ÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù·ÎÂÚÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÌÂ

● “À¿Ú¯ÂÈ ˙ˆ‹ Î·È ÌÂÙ¿ ÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜, ̤¯ÚÈ ÙfiÙ fï˜ ÙË ÌÔ›Ú· Ù˘ ∫ÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ÙËÓ ÎÚ·Ù¿Ì ÂÌ›˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ì·˜” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô £·Ó¿Û˘ ÃÂÈ̈ӿ˜

ÙÚÂȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ÙËÓ ∂ÏÈ¿, ÙË ¢∏ª∞ƒ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙÔ “¶ÔÙ¿ÌÈ” Ó· ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙËÓ „‹ÊÔ fiÛˆÓ ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÌÂÛ·›Ô ¯ÒÚÔ. “ªfiÓÔ Ë ¢∏ª∞ƒ Î·È ÙÔ ¶ÔÙ¿ÌÈ Â›Ó·È ÎfiÌÌ·Ù·. ∏ ∂ÏÈ¿, Ù˘ ÔÔ›·˜ ›¯· ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ó· Â›Ì·È È‰Ú˘ÙÈÎfi Û٤ϯԘ ·ÊÔ‡ Â›Ì·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ 58 Ô˘ ˘¤ÁÚ·„·Ó ÙËÓ È‰Ú˘ÙÈ΋ Ù˘ ÚÔ΋ڢÍË, ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·Ú¿Ù·ÍË, ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Û˘Û›ڈÛ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ÎÈÓ‹ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ·Û¿˙ÔÓÙ·È ÙË Û˘ÁÎÂ-

ÎÚÈ̤ÓË È‰ÂÔÏÔÁ›·, Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô‡ÙÂ Ë Û·Ì·ÚÈ΋ ¢ÂÍÈ¿ Ô‡ÙÂ Ë ·Ó‡ı˘ÓË “∞ÚÈÛÙÂÚ¿” ÙÔ˘ ΔÛ›Ú·. ™Â ¤Ó·Ó ȉ·ÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ, ¶∞™√∫, ¢∏ª∞ƒ, ÙÔ ¶ÔÙ¿ÌÈ, fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Û‹ÌÂÚ· οو ·fi ÙËÓ ÔÌڤϷ Ù˘ ∂ÏÈ¿˜. £· ›¯·Ì ÌÈ· ·Ó›Û¯˘ÚË ∫ÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿, Ì ıÂfiÚ·Ù· ÔÛÔÛÙ¿. ÀÂÓı˘Ì›Ûˆ ˆ˜ fiÙ·Ó ÍÂΛÓËÛÂ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ 58 ›‰·Ó ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ fiÔ˘ ÌÈ· Âӈ̤ÓË ∫ÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ¯Ù˘Ô‡Û 28% Î·È 30%, ÍÂÂÚÓÒÓÙ·˜ ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ™Àƒπ∑∞. £· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙·Ì ¿Ú· ÌÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚË ÏÈÙfiÙËÙ· Î·È ÙȘ ÂıÓÔÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈΤ˜ ·Ê¤ÏÂȘ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ë ¢∏ª∞ƒ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. ∂¤ÏÂÍ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ‰ÈÎfi Ù˘ “ÙÚ›ÙÔ fiÏÔ” ·Ú¤· Ì οÔÈÔ˘˜ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ¢ÂÓ ÙÔԇ̷ÛÙ fï˜. £· Û˘Ó¯›ÛÔ˘ÌÂ, fiÛÔÈ Â›Ì·ÛÙÂ, Ì ÛÙfi¯Ô ÌÈ· ÂÌÊ·ÙÈ΋ Â›‰ÔÛË ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. ŸÛÔ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi Î·È ·Ó Ê·Ó› ·˘Ùfi Ô˘ ı· Û·˜ ˆ ·fi ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ∂ÏÈ¿˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙË ¯ÒÚ·” ‰‹ÏˆÛÂ. ¶ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ô ‰ÈÎfi˜ ÙÔ˘ ȉÂÔÏÔÁÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ¤‚Á·˙ ¿ÓÙ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi Ù· ‰‡ÛÎÔÏ· Î·È ¤¯ÂÈ ·¿ÓÙËÛË ·¤Ó·ÓÙÈ Û fiÛÔ˘˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ Ë ∂ÏÈ¿ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· Ù¤¯Ó·ÛÌ· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÁÈ· Ó· ‰È·Ûˆı›. “ª· ·Ó ÙÔ ¶∞™√∫ ÓÔÈ·˙fiÙ·Ó Ó· “‰È·Ûˆı›” ı· ¿ÊËÓ ÙÔÓ ∫ˆÛÙ¿ÎË ∫·Ú·-

Ì·ÓÏ‹ Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ÙÔ Ê›‰È ·fi ÙËÓ ÙÚ‡· ÙÔ 2009. £· ÙËÓ ¤Î·Ó Ì ÂÏ·ÊÚ¿ ˉËÌ·Ù¿ÎÈ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ·Ó·Áη›Ô ÌÓËÌfiÓÈÔ ÙÔ 2010 - ·Ó·Áη›Ô ÂÍ ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÙÚ·ÁÈ΋˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, οÙÈ Ô˘ ·¤‰ÂÈÍÂ Î·È Ë ÚfiÛÊ·ÙË ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘. £· ÙËÓ ÎÔ¿Ó·Á ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ· Î·È ı· ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ·˘Í‹ÛÂÈ Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ÎÚÈÙÈοÚÔÓÙ·˜ ÂÎ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÔ‡˜ Î·È ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ Û˘Ó¯Ҙ ı¤ÛÂȘ fiˆ˜ οÓÔ˘Ó Û¯Â‰fiÓ fiÏ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ÎfiÌÌ·Ù·. ¶ÔÏÏ¿ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ηٷÏÔÁ›ÛÂÈ ÛÙÔ ÎfiÌÌ· Ì·˜. ∞fi ÙÔ 2010 Î·È ÌÂÙ¿ fï˜ Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ ÎfiÌÌ· Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÎÏfiÓËÙÔ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘. ΔÔ ÌfiÓÔ ÎfiÌÌ· Ô˘ ϤÂÈ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi. ΔÔ ÌfiÓÔ ÎfiÌÌ· Ô˘ Â¤ÏÂÍ ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È ÙÔÓ ·ÎÔÏÔ˘ı› ·‰È·ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ·ÒÏÂȘ ÁÈ·Ù› ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ¿ÏÏË Ï‡ÛË ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. ªË ˙ËχÂÙ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ô˘ ·Ú·Ì˘ıÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì success story ‹ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È Ï·ÁÔ‡˜ Î·È ÂÙÚ·¯‹ÏÈ· ÁÈ· Ó· ÊÔ˘ÛÎÒÛÔ˘Ó Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜. ∫¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ı· ¤ÚıÂÈ Î·È ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜. ΔÔ ¶∞™√∫ Â›Ó·È Â‰Ò ÏÔÈfiÓ. ¶¿Óˆ Û ·˘Ùfi ı· ÛÙËÚȯÙ› ÔÏfiÎÏËÚË Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ ·Ó›Û¯˘Ú˘ ∫ÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜. ªÈ·˜ ∫ÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Ô˘ ı· οÓÂÈ ÚˆÙ·ıÏËÙÈÛÌfi, Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË” η٤ÏËÍÂ.

ŒÎ·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÂÁηٿÏÂÈ„Ë Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ “¢ÚfiÌÔÈ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ∞Ó·ÙÚÔ‹˜ Î·È ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜”

∂›ÛÎÂ„Ë ª·ÚÁ·Ú›ÙË ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Î·È ÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ∞¡Δπª∂Δø¶∏ Ì ÌÈ· ÔϤıÚÈ·

ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ηٷÛÙÚ¤ÊÂÈ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ·ÓıÚÒÈÓ˜ ˙ˆ¤˜, Ô˘ ˘Ô‚·ıÌ›˙ÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜, ·ÎfiÌË Î·È Û ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ fiˆ˜ Ë ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· Î·È Ë ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÙÔ “ÓÔÈÎÔ·ÚÂÌ·” ÙÔ˘ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ¤¯ÂÈ ·Ê‹ÛÂÈ ÙÔ ÛÎÏËÚfi ·ÔÙ‡ˆÌ¿ ÙÔ˘ Î·È ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ Û ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Î·È ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÂÓfiÙËÙ˜ ÙȘ Ôԛ˜ ÂÈÛΤÊıËÎÂ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ “¢ÚfiÌÔÈ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ∞Ó·ÙÚÔ‹˜ Î·È ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜” , ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ª·ÚÁ·Ú›Ù˘ ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘.

ΔfiÓÔÈ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, Û˘ÏÏÂÁ̤ÓÔÈ Â‰Ò Î·È ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰·, ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔÈ‚·Á̤ÓÔÈ Û ηÚfiÙÛ˜ ÊÔÚÙËÁÒÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ·ÎÈÓËÙÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ η˘Û›ÌˆÓ. ªË¯·ÓÔÏÔÁÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ Û Ï‹ÚË ÂÁηٿÏÂÈ„Ë, Ô¯‹Ì·Ù· ‰›¯ˆ˜ ÈӷΛ‰Â˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜, ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙ·, ¯ˆÚ›˜ Ù¯ÓÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô, Ì ·ÛÎÂ›˜ ηÚfiÙÛ˜, ¤ÌÊÔÚÙ· ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ·Ì·ÍÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜. ∂ÈÎfiÓ˜ ÓÙÚÔ‹˜, ˘ËÚÂۛ˜ ÙÚÈÙÔÎÔÛÌÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, ·ÏÏ¿ Ì ·Ó¿ÎÚÈ‚· ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈο Ù¤ÏË, ηٷÚÚ›ÙÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Â͈ڷ˚ÛÌÔ‡˜ Ù˘ ·ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Ô˘ Â·›ÚÂÙ·È ÁÈ· ˘ÏÔÔ›ËÛË ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·, ‰È·Ê‡Ï·ÍË Î·È ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜.

● ΔfiÓÔÈ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, Û˘ÏÏÂÁ̤ÓÔÈ Â‰Ò Î·È ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰·, ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔÈ‚·Á̤ÓÔÈ Û ηÚfiÙÛ˜ ÊÔÚÙËÁÒÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ·ÎÈÓËÙÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ η˘Û›ÌˆÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿

™ÙȘ 18 ª·˝Ô˘ Ô μfiÏÔ˜ ı· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË Ô˘ Ú¤ÂÈ. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ı· Â›Ó·È ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË Ù˘ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, Ù˘ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. £· Â›Ó·È ¤Ó· ˯ËÚfi Ì‹Ó˘-

Ì· Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ë ÂÓÙÔÏ‹ ÁÈ· ÌÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ ·ÏÏ·Á‹, ÁÈ· ÌÈ· ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘” . ∏ ˘Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ‹Ù·Ó ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋, ÂÓÒ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Î·È

ηٷÛÙË̷ٿگ˜ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙËÓ ÚÔÛÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ οÙÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Ù· Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ê˘ÛÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ Î·È Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÌÈ· ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË. √‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô fi¯È ÌfiÓÔ ÂÁηٷÏÂÈÌ̤ÓÔ, ·ÏÏ¿ Ì ÔÏϤ˜ ÊıÔÚ¤˜ Î·È ·˘ÍË̤ÓË ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·, ¤ÏÏÂÈ„Ë ¯ÒÚˆÓ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ·ÎfiÌË Î·È ÂÏÈÁÌÒÓ, ·Ô˘Û›Â˜ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ó¿‰ÂÈ͢ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È Ù˘ Á·ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜, Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, Ù˘ ÚÔÒıËÛ˘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ÌÔÚÊÒÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î.¿., ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· ÙˆÓ ¿Ï˘ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Û ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Î·È ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· Î·È ÂÍ·ÓÙÏÔ‡Ó ÙËÓ ˘ÔÌÔÓ‹ Î·È ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ.

“∂ȉÈο ÁÈ· ÙÔ Ì›˙ÔÓ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÌÚÔÛÙ¿ Û ¤Ó· ÛÙÔ›¯ËÌ· Ô˘ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ. ∞˘Ùfi Ù˘ ‚ÈÒÛÈÌ˘ Î·È ‰›Î·È˘, ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÔÈÎÔÏÔÁÈο, ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. °È· Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ù· ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· ·fi Úfi‚ÏËÌ·, ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ, ÚÔÙ›ÓÔ˘ÌÂ, ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜, ÌÈ· Ó¤· ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, ‰ÂÓ ı· ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙÔ ‰ËÌfiÙË Ì¤Û· ·fi ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ, ı· ¤¯ÂÈ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ı· ‰È·ÙËÚ› ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ı· Â›Ó·È ÊÈÏÈ΋ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÚÔÙ¿ÛÛÔÓÙ·˜ ‰‡Ô ·Ú¯¤˜: ΔËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÚfiÏ˄˘ Î·È ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ÚÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È ÙÂÏÈ΋ ‰È¿ıÂÛË” .

¢π∞πΔ√§√°√™ - ¢π∞Δƒ√º√§√°√™ ∂Í·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤Ó· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ÁÈ·: ñ ÕÙÔÌ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ ñ ∂Á·Ԣ˜ ñ £ËÏ¿˙Ô˘Û˜ ñ ∞ıÏËÙ¤˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ / ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ ñ ªÂÙÂÁ¯ÂÈÚËÙÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ñ ŸÏ˜ ÙȘ ·ıÔÏÔÁÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ñ §ÈÔ̤ÙÚËÛË ñ ∞Ó¿Ï˘ÛË Û‡ÛÙ·Û˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ñ ª¤ÙÚËÛË Ì˘È΋˜ Ì¿˙·˜ ñ ª¤ÙÚËÛË ÔÛÔÛÙÔ‡ ˘ÁÚÒÓ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÛÏ·¯ÓÈÎÔ‡ Ï›Ô˘˜ ñ ∂ÎÙ›ÌËÛË ÔÛÙÈ΋˜ ˘ÎÓfiÙËÙ·˜, ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ μ·ÛÈÎÔ‡ ªÂÙ·‚ÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È ∏ÌÂÚ‹ÛÈˆÓ £ÂÚÌȉÈÎÒÓ ∞Ó·ÁÎÒÓ, ËÏÈΛ· ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌÔ‡

ΔÔ¿ÏË 70 - μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 24211 06980 ÎÈÓ.: 6947 238324

πˆÏÎÔ‡ 7 & ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ - μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210-26436, Email: themiskalatzis@yahoo.com øÚ¿ÚÈÔ Î·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¢Â˘Ù¤Ú·: 10.00 - 16.00, ΔÂÙ¿ÚÙË: 09.00 - 15.00 ΔÚ›ÙË, ¶¤ÌÙË: 09.00 - 14.00 / 17.00 - 21.00 ¶·Ú·Û΢‹: 09.00 - 21.00, ™¿‚‚·ÙÔ: 8.30 - 17.00

°ÎÏ·‚¿ÓË 27, μfiÏÔ˜, ΔËÏ.: 24210 21220


M·ÁÓËÛ›· 13

¶∂ª¶Δ∏ 24 A¶PI§πOY 2014

∂ÈÛ‹Ïı·Ó ¯ı˜ ÛÙËÓ ÔÈΛ· Ù˘ ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ·ÈÊÓȉȿ˙ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ

∫Ô˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔÈ Ï‹ÛÙ„·Ó 68¯ÚÔÓË ÛÙÔ μfiÏÔ

¡

¤· ÏËÛÙ›· Ì ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔ˘˜ ¿ÁÓˆÛÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÙ˜ Î·È ı‡Ì· Ì›· ËÏÈÎȈ̤ÓË Á˘Ó·›Î·, Ë ÔÔ›· ‰È·Ì¤ÓÂÈ ÌfiÓË, ÛËÌÂÈÒıËΠٷ ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ. ª›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÌÂÙ¿ ÙË ÏËÛÙ›· Ì ı‡Ì· 82¯ÚÔÓË ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ. ¢‡Ô ʤÚÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÏËÛÙ›·˜, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛ˘. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ë ›‰È· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ÏËÛÙ¤˜ ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ Î·È ÌÔÓ·¯ÈÎÒÓ ·ÙfïÓ. ΔȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜, ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÎÔ˘ÎԇϘ, ÂÈÛ‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙ· Û›ÙÈ· ·ÈÊÓȉȿ˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ‡ÓÔ Ù· ı‡Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À

ªÂ ‚›· - ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ - ·Ó·Áο˙Ô˘Ó Ù· ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙË̤ӷ ËÏÈÎȈ̤ӷ ¿ÙÔÌ· Ó· ÙÔ˘˜ ·Ôηχ„Ô˘Ó ÙÔ ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù·. ™˘Ó‹ıˆ˜ ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÛÙÔ¯ÔÔÈÔ‡Ó Ù· ı‡Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ·˘Ù¿ Î·È ¤¯Ô˘Ó ‚ÔÏȉÔÛÎÔ‹ÛÂÈ ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÙÔ˘˜. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÏËÛÙ›· ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÂÈÛ‹Ïı·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ 68¯ÚÔÓ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÌÂÙ¿ ·fi ‰È¿ÚÚËÍË. ™˘ÌÂÚÈʤÚıËÎ·Ó Ì ‚›· ÛÙË Á˘Ó·›Î·, ÙËÓ ·ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ·Ó Î·È ·ÊÔ‡ ¤„·Í·Ó fiÏÔ ÙÔ Û›ÙÈ ‚Ú‹Î·Ó Î·È ‹Ú·Ó 500 ¢ÚÒ, ηıÒ˜ Î·È ÚÔÛˆÈο ¤ÁÁÚ·Ê·. ºÂ‡ÁÔÓÙ·˜ ¤ÎÔ„·Ó ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Ù˘ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ÙËÏÂʈÓÈ΋˜ Û˘Û΢‹˜ Ù˘ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÂȉÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·Ì¤Ûˆ˜ Î·È ¤ÙÛÈ Ó· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó Ó· ‰È·Ê‡ÁÔ˘Ó. √È ¤Ú¢Ó˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ‚Ú›-

ÛÎÔÓÙ·È Û Ï‹ÚË ÂͤÏÈÍË ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi Î·È ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÁÓÒÛÙˆÓ - ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ - ‰Ú·ÛÙÒÓ Ô˘ ‰È¤Ú·Í·Ó ÙË ÏËÛÙ›· Û ‚¿ÚÔ˜ Ë̉·‹˜ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÂÓË̤ڈÛË ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ‰‡Ô ‰Ú¿ÛÙ˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ Î·Ï˘Ì̤ӷ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘˜ Ì ÔÏÔÚfiÛˆ˜ ÎÔ˘ÎԇϘ Î·È Á¿ÓÙÈ·, ‰È¤ÚÚËÍ·Ó ÔÈΛ· 68¯ÚÔÓ˘ Ë̉·‹˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ì ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÛˆÌ·ÙÈ΋˜ ‚›·˜ ·ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ·Ó ÙËÓ 68¯ÚÔÓË Î·È ·ÊÔ‡ ÂÚ‡ÓËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ ÔÈΛ·˜, ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 500 ¢ÚÒ, ¤Ó· ÙÚ·Â˙ÈÎfi ‚È‚ÏÈ¿ÚÈÔ, ÙÔ ¢ÂÏÙ›Ô ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Δ·˘ÙfiÙËÙ·˜ Ù˘ 68¯ÚÔÓ˘, Ì›· ‚¤Ú· Î·È ¤Ó· ‰·¯Ù˘Ï›‰È. ¶ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰ÈÂÓÂÚÁ› Ë Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ μfiÏÔ˘. ∏ ÏËÛÙ›· Ì ı‡Ì· ÙËÓ 82¯ÚÔÓË ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ ÂÍȯÓÈ¿ÛÙËΠ̤۷ Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÚÈÒÓ

● ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÏËÛÙ›· ÔÈ ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÂÈÛ‹Ïı·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ 68¯ÚÔÓ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÌÂÙ¿ ·fi ‰È¿ÚÚËÍË

ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ ‰È¿Ú·Í‹ Ù˘, ηıÒ˜ Ë ¤Ú¢ӷ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ‹Ù·Ó ÌÂıÔ‰È΋ Î·È ÂÌÂÚÈÛٷو̤ÓË. √È ‰Ú¿ÛÙ˜, ÙÚ›· ¿ÙÔÌ· Ó·ڋ˜ ËÏÈΛ·˜ - 22, 27 Î·È 34 ÂÙÒÓ ·fi ÙÔ μfiÏÔ - Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÙÔ Úˆ› Ù˘ ª. ¶¤ÌÙ˘. √È ÙÚÂȘ

‰Ú¿ÛÙ˜ Ì·˙› Ì 39¯ÚÔÓÔ Û˘ÓÂÚÁfi ÙÔ˘˜ - Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·˙ËÙÂ›Ù·È Î·È Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÎÎÚÂÌ› ¤ÓÙ·ÏÌ· ÙÔ˘ ·Ó·ÎÚÈÙ‹ - ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Ù˘ ª. ΔÚ›Ù˘ ‰È¤ÚÚËÍ·Ó ÔÈΛ· 82¯ÚÔÓ˘ Ë̉·‹˜, fiÔ˘ Ì ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ Î·È ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÛˆÌ·ÙÈ΋˜ ‚›·˜ ·fi ÙÔÓ ¤Ó· ‰Ú¿ÛÙË, ·-

Ê·›ÚÂÛ·Ó ·fi ÙËÓ ËÏÈÎȈ̤ÓË ¤Ó· ÔÚÙÔÊfiÏÈ Ì ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 4.000 ¢ÚÒ. ™Â ÓÔÌfiÙ˘Ë ¤Ú¢ӷ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠÛÙËÓ ÔÈΛ· ÙÔ˘ 22¯ÚÔÓÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ‰‡Ô Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈο Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó Ì·¯·›ÚÈ·, Ô ˘·ÏÔıÚ·‡ÛÙ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 3.000 ¢ÚÒ, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·Ê·ÈÚÂı¤ÓÙÔ˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ô‰fiıËΠÛÙËÓ ËÏÈÎȈ̤ÓË. √È Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ·Ó·ÎÚÈÙ‹ μfiÏÔ˘ ÎÚ›ıËÎ·Ó ÚÔÊ˘Ï·ÎÈÛÙ¤ÔÈ Î·È ¯ı˜ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜.

ŒÎÏ„·Ó Ù¿Ì·Ù· ·fi ÙË ªÔÓ‹ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ΔËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜

™ÎÈ¿ıÔ˘ ¤‚·Ï·Ó ÛÙfi¯Ô ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ‰È·ÚÚ‹ÎÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔ¯ı¤˜ ÙË Ó‡¯Ù· ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Î·È Ó· ·Ú¿ÍÔ˘Ó 25 ÂÚ›Ô˘ Ù¿Ì·Ù· ÈÛÙÒÓ Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔÔıÂÙË̤ӷ ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜. ∏ ÎÏÔ‹ ¤ÁÈÓ ·ÓÙÈÏËÙ‹ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ·fi ÙÔÓ ÈÂÚ¤·, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Á ÛÙË ªÔÓ‹. ∂ÓË̤ڈÛ ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÛÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡Ó ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi Ù· ÎÏÂÌ̤ӷ Ù¿Ì·Ù· Â›Ó·È ·ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛÙ˘ ·Í›·˜, ηıÒ˜ Ô ÈÂÚ¤·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ ·Ó ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ¯Ú˘Û¿, ·ÛË̤ÓÈ· ‹ ·Ï¿ ÌÂÙ·ÏÏÈο Ù¿Ì·Ù·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙË ªÔÓ‹ ‰ÂÓ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÌÔÓ·¯Ô›, ÔfiÙ ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ηٿÊÂÚ·Ó ·ÓÂÓfi¯ÏËÙÔÈ Ó· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙË ªÔÓ‹ Î·È Ó· ¿ÚÔ˘Ì fi,ÙÈ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó.

ª¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ΔÚ›ÙË Ë ‰˘Û¿ÚÂÛÙË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÛÙÔ μfiÏÔ

Δ·Ï·ÈˆÚÔ‡Ó ˘„ËÏ‹ ˘ÁÚ·Û›· Î·È ·ÊÚÈηÓÈ΋ ÛÎfiÓË ∫√ƒÀºø¡∂Δ∞π Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÂÂÈ-

Ûfi‰ÈÔ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ·ÊÚÈηÓÈ΋˜ ÛÎfiÓ˘ ÚÔ˜ ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. Ÿˆ˜ Á›ÓÂÙ·È ‹‰Ë ·ÓÙÈÏËÙfi Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ë ÔÚ·ÙfiÙËÙ· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο, ÂÓÒ Î·È ÔÈ Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ï·ÛÔ‚ÚÔ¯ÒÓ. ∏ £ÂÛÛ·Ï›· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ ¯¿ÚÙË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ªÂÙˆÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È ÔÛfiÙËÙ˜ ÛÎfiÓ˘ ·fi ÙËÓ ·ÊÚÈηÓÈ΋ ‹ÂÈÚÔ Î·È Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Â‰Ò Î·È Ì¤Ú˜ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÂÈ‚·ÚË̤ÓË. ΔÔ ›‰ÈÔ ÛÎËÓÈÎfi ÚԂϤÂÙ·È Ó· ‰È·ÙËÚËı› ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË 29 ∞ÚÈÏ›Ô˘. øÛÙfiÛÔ - Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi - Ù· ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È· (PM 10) ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ fiÚÈÔ. ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË, ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÂÓÙÔÓfiÙÂÚÔ Û οÔȘ ÂÚÈÔ¯¤˜. ∏ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÎfiÓ˘ ı· ÎÔÚ˘Êˆı› ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ıÔÏfi ÙÔ›Ô. √È ·˘ÍË̤Ó˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÛÎfiÓ˘ ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ı· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Ï›ÁÔ - ›Ûˆ˜ ·fi ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ - ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ ˘„ËÏfi ÔÛÔÛÙfi ˘ÁÚ·Û›·˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ηٿ ÙfiÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ï·ÛÔ‚ÚÔ¯ÒÓ, ÂÓÒ Ë ÔÚ·ÙfiÙËÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔÈο ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 8 ¤ˆ˜ 24 ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙË μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰·, ·fi 10 ¤ˆ˜ 25 ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·, ·fi 12 ¤ˆ˜ 25 ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· ËÂÈÚˆÙÈο Î·È ·fi 15 ¤ˆ˜ 23 ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË, ·ÏÏ¿ ÛÙ· ¢ˆ‰ÂοÓËÛ· ÔÈ Ì¤ÁÈÛÙ˜ ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ 25 Ì 26 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘. √È ¿ÓÂÌÔÈ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ı· Ó¤Ô˘Ó ·fi ÓfiÙȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ̤ÙÚÈÔÈ Ì¤¯ÚÈ ÈÛ¯˘ÚÔ› Î·È ÙÔÈο ۯ‰fiÓ ı˘ÂÏÏÒ‰ÂȘ, ÂÓÒ ÛÙ· ‚ÔÚÂÈfiÙÂÚ· ÂÏ¿ÁË ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ı· Ó¤Ô˘Ó ÈÛ¯˘ÚÔ› ¤ˆ˜ ۯ‰fiÓ ı˘ÂÏÏÒ‰ÂȘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ¿ÓÂÌÔÈ. ™ÙÔ πfiÓÈÔ

● ΔÔ ÏÔ‡Ó· ·ÚÎ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ Î·È ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘

§ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘

¶fiÏÔ˜ ¤Ï͢ ÙÔ ÏÔ‡Ó· ·ÚÎ ÛÙÔ μfiÏÔ ¶√§√ ¤Ï͢ ÌÈÎÚÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ● ∏ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÎfiÓ˘ ı· ÎÔÚ˘Êˆı› Û‹ÌÂÚ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ıÔÏfi ÙÔ›Ô

ÔÈ ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ̤ÙÚÈÔÈ Ì¤¯ÚÈ ÈÛ¯˘ÚÔ›, ·ÏÏ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ı· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó Û ‰˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ı· ÂÍ·ÛıÂÓ‹ÛÔ˘Ó. §›Á˜ ÓÂÊÒÛÂȘ Ô˘ ÙȘ ıÂṲ́˜ ÒÚ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÔfiÙÂ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ‚ÚÔ¯‹˜ ‹ ηٷÈÁ›‰·˜, ηıÒ˜ Î·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ÙÔÈο ÔÚ·ÙfiÙËÙ· ÚԂϤÂÙ·È ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË. °È· Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË, ÛÙÔ μfiÏÔ, ÚԂϤÂÙ·È Û˘ÓÓÂÊÈ¿ Ì ˘„ËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ ˘ÁÚ·Û›·˜ - ÛÙȘ 3 Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ë ˘ÁÚ·Û›· ÛÙÔ 92% Î·È ÛÙȘ 3 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ 55%. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ̤¯ÚÈ 19 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘. ¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ÙȘ ‚Ú·‰ÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Ó· ÛËÌÂȈı› ‚ÚÔ¯‹. °È· ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÚԂϤÂÙ·È Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ηÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ. ΔÔ ˘„ËÏfi ÔÛÔÛÙfi ˘ÁÚ·Û›·˜, ·ÎfiÌË Î·È 94% - ı· Â›Ó·È ÙÔ Î‡ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡. ∏ Úfi‚ÏÂ„Ë ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË 29 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ∏ ªÂÙˆÚÔÏÔÁÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÚԂϤÂÈ Û˘Ó¯‹ Û˘ÓÓÂÊÈ¿, ˘„ËÏfi ÔÛÔÛÙfi ˘ÁÚ·Û›·˜, ·ÛıÂÓ‹ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË Î·È ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ 22 ‚·ıÌÔ‡˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È· (PM 10) ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ fiÚÈÔ ÙˆÓ 50 ÌÈÎÚÔÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ ·Ó¿ ΢‚ÈÎfi ̤ÙÚÔ ·¤Ú·.

∞fi ÙÔ ÛÙ·ıÌfi ̤ÙÚËÛ˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ Ú‡·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÛÙ· ÙÚ›· ÛËÌ›· ̤ÙÚËÛ˘ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÁÈ· ¯ı˜ ΔÂÙ¿ÚÙË 23 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ‰ÂÓ ÍÂ¤Ú·Û ٷ 36 ÌÈÎÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ (ÛËÌÂ›Ô ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˜) Ë Ì¤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ ‹Ù·Ó 57 ÌÈÎÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ·Ó¿ ΢‚ÈÎfi ̤ÙÚÔ ·¤Ú· Î·È Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË 26, Ì ̤ÛÔ fiÚÔ Ù· 36 ÌÈÎÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·. ™ÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜, Ë Ì¤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ ‹Ù·Ó 39 Î·È Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË 16, Ì ̤ÛÔ fiÚÔ Ù· 23 ÌÈÎÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ·Ó¿ ΢‚ÈÎfi ̤ÙÚÔ. ™ÙÔ º˘ÙfiÎÔ, Ë Ì¤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ ‹Ù·Ó 26 Î·È Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË 7, Ì ̤ÛÔ fiÚÔ Ù· 13 ÌÈÎÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ·Ó¿ ΢‚ÈÎfi ̤ÙÚÔ ·¤Ú·. Δ. ∫.

ÌÂÁ¿ÏˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÌÈ· ÓfiÙ· ¯·Ú¿˜ Î·È ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÏÔ‡Ó· ·ÚÎ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ‹‰Ë ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. ¶·È‰È¿ Î·È ÂÓ‹ÏÈΘ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÛÙÈÁ̤˜ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ Î·È „˘¯·ÁˆÁ›·˜ ÛÙ· ·ÚÎÂÙ¿ ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ ÏÔ‡Ó· ·ÚÎ, Ì ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ Ù·„› Ó· ͯˆÚ›˙ÂÈ, ηıÒ˜ ‹Úı ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ μfiÏÔ ·fi ÙËÓ πÙ·Ï›· Î·È ÎÂÓÙÚ›˙ÂÈ ‹‰Ë ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ. ªÈÎÚÔ›, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÙÔ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘, ηıÒ˜ ·ÔÙÂÏ› fiÏÔ ¤Ï͢ Ì ٷ Û‡Á¯ÚÔÓ· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘. √È ÂÈÛΤÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘Ó Î·È Ó· „˘¯·ÁˆÁËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÈÛ›Ó· Ì ÙȘ ‚¿ÚΘ, ÛÙÔ ÙÚÂÓ¿ÎÈ, ÛÙ· Û˘ÁÎÚÔ˘fiÌÂÓ·, ÛÙÔ fiÎÂÌÔÓ Î·È ÛÙÔÓ ∞Ï·ÓÙ›Ó, ÛÙÔ Ì›ÓÈ Î·ÚÔ˘-

˙¤Ï, ÛÙÔ Î·Ú¿‚È Ô˘ Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÂÓ‹ÏÈΘ Î·È ‚‚·›ˆ˜ ÛÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ Ù·„› Ô˘ ‹Úı ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ μfiÏÔ ·fi ÙËÓ πÙ·Ï›· Î·È ÎÂÓÙÚ›˙ÂÈ ‹‰Ë ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÌÈÎÚÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÓ. ΔÔ ÏÔ‡Ó· ·ÚÎ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ Î·È ·ÚÁ¿

ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 25 ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ª·˝Ô˘ Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ù˘ fiÏ˘ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Â˘¯¿ÚÈÛÙ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÔÈ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ÂÏ΢ÛÙÈΤ˜ Î·È ÚÔÛÈÙ¤˜ Î·È fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¤ÎÙˆÛ˘ ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 30% ÁÈ· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ÂΉÚÔ̤˜


14 M·ÁÓËÛ›· ¶ÂÚÈԉ›· ∞. ¡¿ÓÔ˘ Û πˆÏÎfi Î·È ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ¶∂ƒπ√¢∂π∞ ÛÙËÓ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Î·È Û ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔÓ πˆÏÎfi Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ¯ı˜ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ §·˚΋˜ ™˘Û›ڈÛ˘ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô ∞. ¡¿ÓÔ. ™ÙËÓ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ· Ê¿ÓËÎ·Ó ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ∂.∂. Î·È ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ˘ÏÔÔÈ› Ë ÙˆÚÈÓ‹ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ÙfiÛÔ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ì ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚ·Ù‹ÁËÛË Ù˘ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ۇ̂·Û˘, fiÛÔ Î·È Ì ÙȘ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ÂÙڤϷÈÔ Î·È ÂÊfi‰È· Ô˘ ‰˘ÛÎÔÏÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜. ∞ÛÊ·ÏÒ˜ ÛÙÔ ÊfiÓÙÔ ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ Ù˘ ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÚËÙ¿ Î·È Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο, ¯ˆÚ›˜ ·ÔÛȈËÙÈο ‹ ·Ú·ı˘Ú¿ÎÈ·, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙ· ÏfiÁÈ· ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ Ú¿ÍË ¤¯ÂÈ Ù·¯ı› ·¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ ∫∫∂, ÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Ù˘ §·˚΋˜ ™˘Û›ڈÛ˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ, ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÛÙÔ Û˘Ó‰ÈοÙÔ ÙˆÓ √Δ∞. ™ÙȘ ÀËÚÂۛ˜ ÛÙÔÓ πˆÏÎfi ‰fiıËΠÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Á›ÓÂÈ Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙ· ÂÓÙ¿ÌËÓ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ∏ ı¤ÛË ÙÔ˘ ∫∫∂ ‹Ù·Ó Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ÌfiÓÈÌË Î·È ÛÙ·ıÂÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, Ó· ¿„ÂÈ ÙÔ ·›Û¯Ô˜ Ù˘ ÓfiÌÈÌ˘ ÛÎÏ·‚È¿˜ ÙˆÓ 400ú, Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÌÈÛıÔ‡ ÛÙ· 751ú. ∞¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙ· ÂÓÙ¿ÌËÓ· ¤¯Ô˘Ó ÙfiÛÔ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ ÓÔÌÔıÂÙÔ‡Ó Ù· ̤ÙÚ· ˘¤Ú ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯¿ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂÁ·ÏÔÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ, fiÛÔ Î·È ÙÔ ™Àƒπ∑∞ Ô˘ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ Î·È ÙÔ˘ ª. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿ ·Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙË ‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ· ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ì fi,ÙÈ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ·ÚfiÓ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ È‰›ˆ˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ.

™‡ÏÏË„Ë ÔÊÂÈϤÙË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ™À¡∂§∏º£∏ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ

μfiÏÔ 62¯ÚÔÓÔ˜ ‰ÈfiÙÈ ˆ˜ ̤ÏÔ˜ ÔÌfiÚÚ˘ıÌ˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ‰ÂÓ Â›¯Â ηٷ‚¿ÏÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÔÊÂÈϤ˜, ‡„Ô˘˜ 56.430,92 ¢ÚÒ. √ Û˘ÏÏËÊı›˜ Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· μfiÏÔ˘ ÁÈ· Ù· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ. ∂›Û˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ μfiÏÔ, 36¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜, ‰ÈfiÙÈ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Û Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ηٷ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ì ÔÈÓ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ ‰‡Ô ÌËÓÒÓ Î·È 10 ËÌÂÚÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ÔÈÓ‹ 200 ¢ÚÒ ÁÈ· ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη √‰È΋˜ ∫˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ (∫.√.∫.).

¶∂ª¶Δ∏ 24 A¶PI§πOY 2014

°È· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ¤ÚÁˆÓ ̤ۈ ∂™¶∞

∏ÚÒ ¢ÈÒÙË

™˘Ó¿ÓÙËÛË ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË - ¡. ΔÛÈÏÈÌ›Áη Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ÂÈÛΤÊıËΠ¯ı˜ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ¡›ÎÔ˜ ΔÛÈÏÈÌ›Áη˜. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔÓ Î. ΔÛÈÏÈÌ›Áη ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ηٷ‚Ï‹ıËΠٷ ÙÚ›· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ÙÔ˘ ∂™¶∞, ÙfiÛÔ ·fi Ù· ÙÔÌ·ο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ, fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜.

Δ

∂›Û˘, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ Ó¤·˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2014-2020, Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ˘ÏÔÔ›ËÛË ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓˆÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ȉȷ›ÙÂÚ· ÎÚ›ÛÈ̘ ÙȘ ÂÈΛÌÂÓ˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ·ÊÔ‡ Ë ÂfiÌÂÓË ÂÓÙ·ÂÙ›· Û˘Ì›ÙÂÈ, fiˆ˜ ›Â, Ì ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ∂™¶∞, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÎÚÈıÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ fiÏ˘ Î·È Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Û˘ÓÔÏÈο. √ Î. ΔÛÈÏÈÌ›Áη˜ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÁfiÓÈÌË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂٷ͇ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ. ∂›Û˘, ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘. √ Î. ΔÛÈÏÈÌ›Áη˜ Û˘Óԉ¢fiÙ·Ó ·fi ÙËÓ ˘Ô„‹ÊÈ· ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ Δ˙. ΔÛ·Ï›ÎË Î·È ¿ÏÏ· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ™˘ÌÔÏÈÙ›·” . ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÙÔ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, fiÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢.∂. Î. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ Î·È Ì¤ÏË Ù˘.

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ §¿ÚÈÛ·˜ ΔÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ ÙÔ˘ “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ™˘ÌÔÏÈÙ›·”

● √ Î. ΔÛÈÏÈÌ›Áη˜ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÁfiÓÈÌË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂٷ͇ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜

ÛÙËÓ ¶.∂. §¿ÚÈÛ·˜, ·ÚÔ˘Û›·Û ¯ı˜ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ¡›ÎÔ˜ ΔÛÈÏÈÌ›Áη˜ οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· ¤Ó· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ·ÁÒÓ· Î·È Ó›Î˘. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ, fiÚ·Ì¿ ÙÔ˘, ÂÍ·Ú¯‹˜, ÎÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÓÛÙÂÚÓ›ÛÙËÎ·Ó fiÏÔÈ ÔÈ Û˘ÓÔ‰ÔÈfiÚÔÈ ÙÔ˘ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Ù·Í›‰È Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜, ‹Ù·Ó Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈ΋˜, ÔÏ˘Û¯È‰Ô‡˜ Î·È ÚÔԉ¢ÙÈ΋˜. ªÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ı· Û˘Ó·ÚÌfi˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ‚ÈÔ¿Ï˘ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÁÓÒÛ˘ Î·È ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜. ªÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‚ÔÏ¢Ù› ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋, Ô‡Ù ÙËÓ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ‚ÔÏ¢ÙÔ‡Ó. √ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ¤ıÂÛ ˆ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÛÙË §¿ÚÈÛ· ΤÓÙÚÔ ÌÂÙ·ÌÔۯ‡ÛÂˆÓ Î·Ú‰È¿˜. “∏ ÂÈÏÔÁ‹ Ì·˜ Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ó· Á›ÓÂÈ ·fi ÙÔ ¿Á·ÏÌ· ÙÔ˘ πÔÎÚ¿-

ÙË, ·Ù¤Ú· Ù˘ π·ÙÚÈ΋˜, ¤Ú· ·fi ÙÔÓ ˘„ËÏfi Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi Ù˘, ÛÎÔ‡ÂÈ Î·È ÛÙË ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ÛÙ·ıÂÚÔ‡ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ Ì·˜ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ·Ó¿‰ÂÈ͢ Ù˘ fiÏ˘ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Û Â›ÎÂÓÙÚÔ È·ÙÚÈÎÔ‡ Û˘Ó‰ÚÈ·ÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, Ì ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Û˘Ó‰ڛˆÓ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ·ÚÔ˘˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙfiÛÔ Ì ÙË π·ÙÚÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, fiÛÔ Î·È Ì ٷ ‰‡Ô ÓÔÛËÏ¢ÙÈο ȉڇ̷ٿ Ù˘” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ΔÛÈÏÈÌ›Áη˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ˘ÂÓı‡ÌÈÛ ˆ˜ “Â› Ì·ÎÚfi ‰È¿ÛÙËÌ· η٤‚·Ï· Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·fi ÙÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÌÔ˘ ÌÂÙÂÚ›˙È. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÛÙË §¿ÚÈÛ· ∫¤ÓÙÚÔ˘ ªÂÙ·ÌÔۯ‡ÛÂˆÓ ∫·Ú‰È¿˜. ™·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓˆ ˆ˜ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ÍÂÂÚ·ÛÙ› Ù· ÔÈΛÏÔ˘ ›‰Ô˘˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈο Έχ̷ٷ Ô˘ ›¯·Ó ˘¿ÚÍÂÈ Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘

¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙԇ̠ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÒÛÙ ӷ ÙÂı› Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, Â’ ˆÊÂÏ›· ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ¢ÂÛÌ¢fiÌ·ÛÙÂ Î·È ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ˆ˜ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ªÂÙ·ÌÔۯ‡ÛÂˆÓ ı’ ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÌÈ· ·fi ÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¤˜ Ì·˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ Ì¿¯Ë˜. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔ› ͤÚÔ˘Ì ӷ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡ÌÂ Î·È Ó· ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ı¤ÙÔ˘ÌÂ. ∂›Ó·È ˘Ô¯Ú¤ˆÛ‹ Ì·˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜ Ô˘ ÔÚ·Ì·ÙÈ˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ’ ·˘Ù‹” . √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÛÙËÓ ¶.∂. §¿ÚÈÛ·˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ∞ÏÂÍ¿ÎÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ∞ϤÍÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ∞Ú›Ï˘ ™ˆÙ‹Ú˘, ∞ÚÌ·Ó›‰Ë-∂ÏÈÛÛ·›Ô˘ °È·ÓÓԇϷ, μ·Ï·Ú‹˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, μÏ·¯ÔÌ‹ÙÚÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, °·Ì‚ÚԇϷ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, °È·ÓÓԇϷ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, °Ú·Ì̤ÓÔ˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, °Ú›‚·˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, ¢ÂÏ‹¯·˜ ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜, ¢ÔÌÔ‡˙˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∫·Ú·Ì¿ÙÛ·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ∫·Ú‚Ô‡ÓË º·Ó‹, ∫Ô˘ÙÛÔÌ¿ÚÎÔ˘ ¢‹ÌËÙÚ·, ªËÓ¿˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜, ª·ÚÏ·ÁÈ¿ÓÓ˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ªÔ˘˙¿Ó· ∂ϤÓË, ªÔ˘ÚÓfi‚· ¡ÈÎÔϤÙÙ·, ™›ÌÔ˜ μ·Û›Ï˘, ™ÙÂÚÁÈÔ‡Ï˘ ∏Ï›·˜, ™ˆÙËÚ›Ô˘ ∂ϤÓË, ΔËÁ¿ÓË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·, ΔÛÈ·Ï‹˜ πˆ¿ÓÓ˘, Δ‡Ì·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜.

∂›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ∫. ∫˘Ú·Ó¿ÎË ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜

™Ù‹ÚÈÍË Î·È Î›ÓËÙÚ· ÛÙȘ ªÌ∂ Δ√ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÈ-

ÛΤÊıËΠ¯ı˜ ΔÚ›ÙË Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫˘Ú·Ó¿Î˘, Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡ÂÔÏ·›·˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ §·˚ÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ì ÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÔ-πÙ·ÏÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ °ÈÒÚÁÔ ª·Ï·Ì¿ÎË. √ Î. ∫˘Ú·Ó¿Î˘ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ª·Û‰¿ÓË ÁÈ· ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ù˘ ¡ÂÔÏ·›·˜ ÙÔ˘ ∂§∫ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙÔÓ ÂÈÌÂÏËÙËÚÈ·Îfi ıÂÛÌfi, ηıÒ˜ Ù· ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌfiÓÔ ˆ˜ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Ì ÎÈÓ‹ÛÂȘ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. √ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙfiÓÈÛ ÙË ÛËÌ·Û›· ÛÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ηıÒ˜ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó 26 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ Î·È 25 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÂÈ-

∞™º∞§π™Δπ∫√ °ƒ∞º∂π√

● √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡ÂÔÏ·›·˜ ÙÔ˘ ∂§∫ ∫. ∫˘Ú·Ó¿Î˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∂˘ÚÒ˘

¯ÂÈÚ‹ÛÂȘ, ¿Ú· ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ‚ÚÂı› ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ ÎÈÓËÙÚÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡ÂÔÏ·›·˜ ÙÔ˘ ∂§∫ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∂˘ÚÒ˘ Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË Â˘ÂÏÈÍ›·, ¤Ó· ·Î¤ÙÔ ÚÔÙ¿ÛˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È ·Ú·‰fiıËΠÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Ì‹Ó· ÛÙÔÓ ∂˘Úˆ·›Ô Â›ÙÚÔÔ ∞ÓÙfiÓÈÔ Δ·Ó›ÓÈ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ·Ó·-

ÁηÈfiÙËÙ· Ù˘ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋˜ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÛÙ· ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ·, ηıÒ˜ Â›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ ÊÔÚ¤·˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ. √ Î. ª·Û‰¿Ó˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÂÎÙÂÓÒ˜ ÛÙ· ̤ÙÚ· ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛ˘ Î·È ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ÚÔˆı› ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ¢ÈÔ›ÎËÛË, ÛÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Î·È Ù· ˘Ô˘ÚÁ›·. Ÿˆ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ √∞∂∂ Î·È ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘, ÙÔ

Ã∞ƒπΔ∞∫∏ ¢∞¡∞∏ °∂¡π∫∂™ ∞™º∞§π™∂π™

(·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ηÙÔÈÎÈÒÓ, ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ÛηÊÒÓ, ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ)

∞™º∞§π™∂π™ ∑ø∏™ ¶·Ú¤¯Ô˘Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·Î¤Ù· ÁÈ· ÙË ÓÔÛÔÎÔÌÂȷ΋ Î·È Â͈ÓÔÛÔÎÔÌÂȷ΋ Û·˜ Î¿Ï˘„Ë

ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 8 ñ μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax: 24210 23494 - ∫ÈÓ.: 6945192251 e-mail: da.har@hotmail.com ñ www.asfaliesharitakidanai.4ty.gr

˘‡ı˘ÓÔ˜ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ∫·ÏÈ·ÎÔ‡‰·˜ ÎÈÓ.: 6984 282 869 ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 1 (ÏËÛ›ÔÓ √.∞.∂.¢.) μfiÏÔ˜ ÙËÏ.: 24211 05630/what’s up: 6985 833 559 delivery: 08.00-15.00 - 17.00-19.00

∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ Û Ú·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ Û 90 ‰fiÛÂȘ. √ Î. ª·Û‰¿Ó˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· χÛÂȘ Î·È Ì¤ÙÚ· ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ÂÈ‚›ˆÛ˘ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó. √ Î. ∫˘Ú·Ó¿Î˘ ¤Ï·‚ ÁÓÒÛË ÁÈ· Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ·’ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ ÙÔ˘ 2014 ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó 438 ‰È·Áڷʤ˜ Î·È 214 Ӥ˜ ÂÁÁڷʤ˜. √ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ª·Ï·Ì¿Î˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÂÍ·ÁˆÁÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙËÓ πÙ·Ï›·, ηıÒ˜ 78 ¯ÒÚ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‰ÈÌÂÚÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ì ÙÔ ∂ÏÏËÓÔ-πÙ·ÏÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ, ‰›ÓÂÙ·È Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÍ·¯ıÔ‡Ó Ù· ÙÔÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Û fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ¯ÒÚ˜. ª¤Ûˆ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∂Í¿ÁÔ˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ∂ÏÏ¿‰·” ÙÔ ∂ÏÏËÓÔ-πÙ·ÏÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÙˆÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ·˘ÙÒÓ ÁÈ· Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ Ù· ÂÏÏËÓÈο ÚÔ˚fiÓÙ·.

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ §¿ÚÈÛ·˜ ™Δ∏¡ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ˘Ô„Ë-

Ê›ˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ¶∂ §¿ÚÈÛ·˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ ¯ı˜ Ë ˘Ô„‹ÊÈ· ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∏ÚÒ ¢ÈÒÙË, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘ “¢ÚfiÌÔ˜ ∞Ó·ÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›·” . ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Â›Ó·È: ∂Ï›‰· ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, °È¿ÓÓ˘ ∞Ú˙ÔÌ·Ó›‰Ë˜, £¿ÓÔ˜ μ·ıÚ¿Î˘, ™Ù·‡ÚÔ˜ £. °·Ï¿ÙÔ˜, °ÈÒÚÁÔ˜ °ÎfiÁÎÔ˜, ª·ÓÒÏ˘ °ÎÔ˘ÓÙÔ‚¿˜, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ÃÚ. ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ∞ÁÁ¤Ï· ¢ËÌfiÙÛÈÔ˘ - ∑·¯·Ú‹, ∞Ó‰Ú¤·˜ ∫. ¢È‚Ú¿Ì˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∑È¿ÓÓ·˜, £Âfi‰ˆÚÔ˜ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, ™‡ÚÔ˜ ∫·‚·ÏÏÈÂÚ¿ÙÔ˜, ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ∫·Ú·Ì·ÁÏ›‰Ë˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ú·Ó›Î·˜, μ·Û›Ï˘ ∫·„¿Ï˘, ÕÓÓ· ∫ÔÎοڷ, ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ∫Ô˘ÙÛÔΤڷ˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ªÏÈ·¯Ô‡Ù·˜, ∞Ó·ÛÙ·Û›· (™Ô‡Ï·) ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, ™‡ÚÔ˜ ¶ÔÙ·ÌÈ¿ÓÔ˜, ¢‹ÌËÙÚ· ƒÈ˙Ô‡ÏË, £ÂÔ‰ÒÚ· (¡ÙÔÚ›Ó·) ™·Ì·ÚÙ˙‹, ∞ÚÂÙ‹ (ƒ›Ù·) ™·ÓÔ‡ÏË, ∞ı·Ó·Û›· (¡¿ÓÛ˘) ™ÂÙÛÈÒÙË, £·Ó¿Û˘ ΔÛ·ÏfiÔ˘ÏÔ˜, μ·ÁÁ¤Ï˘ ΔÛÈηډÒÓ˘, °È¿ÓÓ˘ ÷˚‰¿Ï˘, ÃÚ˘ÛԇϷ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ Î·È ¶·‡ÏÔ˜ æ·ı¿˜.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙË ¢∂À∞ªμ ÁÈ· ÙÔ ÓÂÚfi “Δ√ ÓÂÚfi Â›Ó·È ‰ËÌfiÛÈÔ ·Á·ıfi, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·¯ˆÚËı› Î·È Ó· ȉȈÙÈÎÔÔÈËı›” . ™ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ‰È·›ÛÙˆÛË Î·Ù¤ÏËÍ·Ó ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “¢ÚfiÌÔ˜ ∞Ó·ÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›·” Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÈÒÚÁÔ ™Ù·ÌÔ˘Ï‹, Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙË ¢∂À∞ªμ. ΔÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Û˘Ófi‰Â˘Â Î·È Ë μÔÏÈÒÙÈÛÛ· ˘Ô„‹ÊÈ· Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂÙ‹˜ Ì ÙÔ ™Àƒπ∑∞ ¢‹ÌËÙÚ· ª·ÓÒÏË. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ °ÈÒÚÁÔ˜ ™Ù·ÌÔ˘Ï‹˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ë ·Ô˘Û›· ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Î·È Ë ·Ó˘·ÚÍ›· ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÌÂȈ̤Ó˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ‚Ô‡ÏËÛ˘ ÁÈ· ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, οÓÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ·ÎfiÌË ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·. ΔfiÓÈÛÂ, Â›Û˘, fiÙÈ ÛÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ “¢ÚfiÌÔ˘ ∞Ó·ÙÚÔ‹˜” ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋, Â›Ó·È Ë ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Î·Ï‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÊıËÓÔ‡ ÓÂÚÔ‡ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ.


M·ÁÓËÛ›· 15

¶∂ª¶Δ∏ 24 A¶PI§πOY 2014

™Ù· 36 Û¯ÔÏ›· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·fi ¯ı˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ï‹ÚˆÛË ¯·Ì¤ÓˆÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ˆÚÒÓ

ΔÔ 45% ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·Ô˘Û›·˙ ·fi ÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ 9% Î˘Ì¿ÓıËÎÂ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙȘ ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ÙÚ›ˆÚ˜ ÛÙ¿ÛÂȘ, ˆ˜ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û¯ÔÏ›ˆÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó·Ï‹ÚˆÛË ¯·Ì¤ÓˆÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ˆÚÒÓ ÏfiÁˆ ηٷϋ„ˆÓ. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· °˘ÌÓ¿ÛÈ· Î·È §‡ÎÂÈ· - fiÔ˘ Á›ÓÂÙ·È Ë ·Ó·Ï‹ÚˆÛË ¯·Ì¤ÓˆÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ˆÚÒÓ - ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó Î·ÓÔÓÈο. øÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ÚÔÛ‹Ïı ÙÔ 50% ۯ‰fiÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ¶ÔÏÏÔ› Ì¿ÏÈÛÙ· Ì·ıËÙ¤˜ - fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› - ¤Ê˘Á·Ó ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÚÈÓ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙÔ Ì¿ıËÌ·. ∞ÚÎÂÙ¤˜ ·fi ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ‹Ù·Ó ÌÈÛÔ¿‰ÂȘ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·Ô˘ÛÈÒÓ Ì·ıËÙÒÓ.

∏ ·Ó·Ï‹ÚˆÛË ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Ò˜ Î·È ¶·Ú·Û΢‹˜ Î·È ·ÊÔÚ¿ Û 36 Û¯ÔÏ›· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·Ô˘Û›Â˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·fi ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ï‹ÚˆÛË ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó Û ۯÔÏ›· ÙˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Û ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiˆÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, Ù· ̤ÏË ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ÙˆÓ ∂§ª∂ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙË §¿ÚÈÛ· Î·È ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÂ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ŒÁÈÓÂ, ÁÈ· ¤Ó· ÂÚ›Ô˘ ‰›ˆÚÔ, ·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÌÂ Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ηٿÏË„Ë Î·È Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ·˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ·. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÔÛÔÛÙfi ÌfiÏȘ 9% Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË, ÂÓÒ ÔÛÔÛÙfi 45% ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ‰ÂÓ ‹Á ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. ∞Ó¿ÏÔÁË Â›Ó·È Ë ÂÈÎfiÓ· Î·È ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡˜ ¡ÔÌÔ‡˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ- Î·È Û¯ÔÏÈ¿ÛÙËΠ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ηıËÁËÙ¤˜ - Ë ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î. μ·ÛÈÏÈ΋ ∑ȿη ‹Ù·Ó ·ÛıÂÓ‹˜ Î·È ‰ÂÓ ‰¤¯ÙËΠÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ∂§ª∂. √È Î·ıËÁËÙ¤˜, ̤ÏË ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ÙˆÓ ∂§ª∂ £ÂÛÛ·Ï›·˜, η٤Ϸ‚·Ó Û˘Ì‚ÔÏÈο ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ Î·È ·Ú·¯ÒÚËÛ·Ó Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜

fiÙÈ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÛÙÔÓ ·˘Ù·Ú¯ÈÎfi, ÙÈ̈ÚËÙÈÎfi, fiˆ˜ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó, ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Á›ÓÂÙ·È Ë ·Ó·Ï‹ÚˆÛË ÙˆÓ ¯·Ì¤ÓˆÓ ˆÚÒÓ. ¶ÚfiÛıÂÛ·Ó fiÙÈ Ù¿ÛÛÔÓÙ·È ˘¤Ú Ù˘ ·Ó·Ï‹ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ¯·Ì¤ÓˆÓ ˆÚÒÓ ‰È‰·Ûηϛ·˜ - ¿ÏψÛÙ οı ¯ÚfiÓÔ ‰›ÓÔ˘Ó ·ÁÒÓ· ÁÈ’ ·˘Ùfi, fiˆ˜ ›·Ó - ·ÏÏ¿ ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È. √È Î·ıËÁËÙ¤˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó “ÁÂÏÔ›·” ÙËÓ Â›‰ÂÈÍË ˘ÁÌ‹˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Î·È Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙfiÓÈÛ·Ó fiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËηÓ, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÔÈ ÌÈÛÔ›. ΔÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢™ Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ΔÛÈÙÔ‡ÌË ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÁÈ· ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ˘‹Ú¯·Ó ÎÂÓ¿ ηıËÁËÙÒÓ Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ¤Î·Ó·Ó ÌÈ· Ë̤ڷ ηٿÏË„Ë ÁÈ· Ó· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËıÔ‡Ó. ΔËÓ Ë̤ڷ ·˘Ù‹ ı· ÙËÓ ·Ó·ÏËÚÒÛÔ˘Ó Ì ̿ıËÌ· Ì›·˜ ÌfiÓÔ Ë̤ڷ˜, ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹, fiÙ·Ó Î·ÓÔÓÈο Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÏËÚˆıÔ‡Ó ÎÂÓ¿ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ‰‡Ô ÌËÓÒÓ.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ∂§ª∂ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ∂§ª∂ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ “ÌfiÓÔ ÙÔ 1/3 ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÚÔÛ‹Ïı ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ‰Âο‰Â˜ ηıËÁËÙ¤˜ ‰ÂÓ ÚÔÛ‹Ïı·Ó ÛÙËÓ Î·ÚÈηÙÔ‡Ú· ·Ó·Ï‹ÚˆÛ˘. ∫Ô˘‚¤ÓÙ· ‰ÂÓ Ï¤ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÁÈ· ÙȘ 400 ¯·Ì¤Ó˜ ÒÚ˜ ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· ∂¶∞§ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ù· ÓËÛÈ¿ Î·È ÚÔÛ·ı› Ì ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο ÎfiÏ·

● ™ÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô ·fi ÙËÓ ·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙˆÓ ∂§ª∂ ÛÙË §¿ÚÈÛ·

Ó· ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· Ù· Ó¤· ÎÏÂÈ̷ۛٷ Û¯ÔÏ›ˆÓ Î·È ÙËÓ ÂÂÚ¯fiÌÂÓË ÛÊ·Á‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙËÓ ∞’ §˘Î›Ԣ” . ∫·È ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È: “¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ·ÎfiÌ· Î·È ÙÒÚ· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÎfi Ï·fi ÔÈÔ˜ ÊÙ·›ÂÈ ÁÈ· ÙȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯·Ì¤Ó˜ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÒÚ˜, ·Ó fi¯È ÔÈ ·ÔχÛÂȘ 2.000 ηıËÁËÙÒÓ Î·È Ù· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÎÂÓ¿ Û ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ. £· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ·Ï‡ԢÌ ÁÈ· ¤Ó· ‰ËÌfiÛÈÔ ‰ˆÚÂ¿Ó Û¯ÔÏÂ›Ô ÁÈ· fiÏ· Ù· ·È‰È¿ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ÂÎÊÔ‚ÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· ÙˆÓ ÂοÛÙÔÙ ˘Ô˘ÚÁÒÓ” . ∂Í¿ÏÏÔ˘ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë √§ª∂ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ - ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ - fiÙÈ “·ÓÙ› Ó· ·ÔÏÔÁÂ›Ù·È ÙÔ À¶∞π£ Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ·ÎfiÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÂÓ¿ Û ̷ı‹Ì·Ù·, ·ÓÙ› Ó· ·ÔÏÔÁÂ›Ù·È ÁÈ· Ù· ÎÂÓ¿ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ·ÓÙ› Ó·

·ÔÏÔÁÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙ· ∂¶∞§ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‰È‰¿¯ıËÎ·Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÒÚ˜ ·ÎfiÌ· Î·È Û ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒ˜ ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓ· Ì·ı‹Ì·Ù·, ÙÔÏÌ¿ Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ› ¢ı¤ˆ˜ ÙÔ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈο ηÙÔ¯˘ÚˆÌ¤ÓÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· Î·È ÛÙÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ·ÁÒÓ·. ∏ ˘ÔÎÚÈÛ›· Î·È Ô Î·Ù‹ÊÔÚÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ù¤ÏÔ˜” .

∂ÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÁÔÓ›˜ ·fi ÙËÓ √§ª∂ ™Â ·ÓÔÈÎÙ‹ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ √§ª∂ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È: “∏ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ÂÈ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ ·Ú¿ÏÔÁË, ·ÓÙÈÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ Î·È ·ÓÙÈ·È‰·ÁˆÁÈ΋ ·fiÊ·Û‹ Ù˘ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ·fi ÂʤÙÔ˜ ÙÔ Ó¤Ô ÓfiÌÔ ÁÈ· ÙÔ §‡ÎÂÈÔ (¡. 4186/2013), Ô˘ ÚԂϤÂÈ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ÂÍÂ-

Ù¿ÛÂȘ ·fi ÂʤÙÔ˜ ÛÙËÓ ∞’ §˘Î›Ԣ Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÏÂÁfiÌÂÓ˘ “ΔÚ¿Â˙·˜ £ÂÌ¿ÙˆÓ” ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ıÂÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ. Œ¯Ô˘Ì ‹‰Ë ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ fiÙÈ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ı· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Ì·ı‹ÙÚȘ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ, fiˆ˜: ∞‡ÍËÛË Ù˘ Ì·ıËÙÈ΋˜ ‰È·ÚÚÔ‹˜ Î·È ‚›·ÈË ÂÍÒıËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È Ì·ıËÙÚÈÒÓ ÛÙËÓ ÚfiˆÚË ¿Ù˘Ë Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÌÂÙ¿ ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È ÛÙËÓ ·Ï‹ÚˆÙË Î·È ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÈ΋ Ì·ıËÙ›·, ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÌÔÚʈÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ, ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ, °ÂÓÈÎÔ‡ Î·È ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡, Û ¤Ó· ·¤Ú·ÓÙÔ Ó·ÚÎÔ¤‰ÈÔ ·ÏÏÂ¿ÏÏËÏˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ∞ÓÒÙ·ÙË ∂Î·›‰Â˘ÛË, ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÛÙ· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ·ÎÚ·›·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¤¯ÂÈ·˜ Î·È ÛÎÏËÚ‹˜ ‰ÔÎÈÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ∂›Û˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ “Ë ‰È‰·ÎÙ¤· ‡ÏË ¤¯ÂÈ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚÔ¯ÂÈÚfiÙËÙ· ÙfiÛÔ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ, fiÛÔ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ¤ÎÙ·Û‹ Ù˘. ™Â ÔÚÈṲ̂ӷ Ì·ı‹Ì·Ù· Ë Î¿Ï˘„‹ Ù˘ ··ÈÙ› ‰‡Ô Û¯ÔÏÈΤ˜ ¯ÚÔÓȤ˜ ·ÓÙ› ÁÈ· Ì›·. ™Ô‚·Úfiٷٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Î·È ÙÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ÚÔ·ÁˆÁ‹˜ ·fi Ù¿ÍË Û ٿÍË, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·˘ÍËÌ¤ÓˆÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ı¤ÙÂÈ. ∞Ó ÂÊ·ÚÌÔÛÙ›, ı· ÂÎÙÈÓ¿-

ÍÂÈ ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ·ÔÙ˘¯›· Î·È ÙË Ì·ıËÙÈ΋ ‰È·ÚÚÔ‹ ·fi ÙÔ §‡ÎÂÈÔ Û Ôχ ˘„ËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿. ¶·Ú¿ ÙȘ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ Ì·˜ ·˘Ù¤˜, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÙÂÏÈο ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ù˘ ÚÔ΋ڢ͢ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ∂™¶∞ Î·È ·Ó¿ıÂÛ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÛÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ‰È·ı¤ÙÔÓÙ·˜ 1.570.000 ¢ÚÒ ÁÈ· “ÂȉÈÎÔ‡˜ Î·È ÂÈÙÚÔ¤˜” ! ΔÔ ÔÛfi ·˘Ùfi ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ‰·¿ÓË ÁÈ· ÚfiÛÏË„Ë ¿Óˆ ·fi 1.000 ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ, Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÎÂÓÒÓ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ. ΔÔÓ›˙Ô˘Ì - ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÊÔÚ¿ ÙËÓ Ï‹ÚË ·ÓÙ›ıÂÛ‹ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÛÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ Û ‰È·ÚΤ˜ ÂÍÂÙ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ, Ì ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ̤۷ ·fi ÙËÓ “ΔÚ¿Â˙· £ÂÌ¿ÙˆÓ” Î·È Ì ÙË ‰ÂÛÔÙ›· ÙˆÓ ÙÂÛÙ Î·È ÙˆÓ Ù˘ÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÛÙËÓ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·” . ∫·È Ë √§ª∂ ηٷϋÁÂÈ: “¢ÈÂΉÈÎԇ̠ÂÓÈ·›Ô 12¯ÚÔÓÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó Û¯ÔÏ›Ô. ∞·ÈÙԇ̠ӷ Í·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÔÈ ÙÔÌ›˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ Ô˘ ηٷÚÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· Δ∂∂ Î·È Ó· Â·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ fiÏÔÈ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ô˘ ‰›‰·ÛÎ·Ó Û ·˘Ù¤˜ Î·È Ù¤ıËÎ·Ó Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ‹ ·ÔχıËηÓ. ∫·Ó¤Ó·˜ Ì·ıËÙ‹˜ Î·È Î·Ó¤Ó·˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ‰ÂÓ ÂÚÈÛÛ‡ÂÈ” . ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

ªÂ 1.000 ÂÚ›Ô˘ ¢ÚÒ, 526 ÎÈÏ¿ ˙¿¯·ÚË Î·È 250 ÎÈÏ¿ Ï¿‰È

√È ª¿ÁÓËÙ˜ Ù˘ ‰È·ÛÔÚ¿˜ ÂÓ›Û¯˘Û·Ó ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏÂ›Ô °π∞ Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÔÈ ª¿ÁÓËÙ˜

Ù˘ ‰È·ÛÔÚ¿˜ ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·‰‡Ó·ÌˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, ÊÚÔÓÙ›˙ÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¶·ÓÙÔˆÏ›Ԣ. ∏ ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘˜, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÁÈ· ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Î·È Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË, ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ë Ï‹Ú˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· 560 ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ Î¿ÚÙ· ÂˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓÔ˘ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È ÙÚfiÊÈÌ· ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏ›Ô. ∫¿ıÂ Û˘ÌÔÏ›Ù˘ Ô˘ ÏËÚÔ› ÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜

ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ (Ì ‚·ÛÈÎfiÙÂÚË ÙÔ ¯·ÌËÏfi ÂÈÛfi‰ËÌ·) ÌÔÚ› Ó· ˘Ô‚¿ÏÂÈ ·›ÙËÛË ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ (ÛÙÔ ÚÒËÓ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜) Î·È ·ÊÔ‡ Á›ÓÂÈ Ë ·Ó·Áη›· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¤Ú¢ӷ, Ó· ¿ÚÂÈ ÙËÓ Î¿ÚÙ· ÂˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛ Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜, ¶·È‰Â›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î. ∞. ¶·ÓÙÛ¿˜, “ÙÔ Î‡Ì· ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ Ô˘ ‰È¤ÙÚÂÍ ÙËÓ ÙÔÈ΋ Ì·˜ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠ۠¤ÌÚ·ÎÙË Î·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜, Ô˘ Û ÙÔ‡Ù· Ù· “¤ÙÚÈÓ· ¯ÚfiÓÈ·” ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·‰ÈÂÍfi‰ˆÓ, Â›Ó·È ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔÈ Ó· ÚÔÛÙÚ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈΤ˜ ‰Ô̤˜ ÙÔ˘

¢‹ÌÔ˘ ‹ ·ÏÏÔ‡. ∏ Ì·˙È΋ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜ Î·È Ë ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¶·ÓÙÔˆÏ›Ԣ Ì·˜ ¤‰ˆÛ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ì ηٷÎfiÚ˘Ê·, ·fi ¤Ú˘ÛÈ ¤ˆ˜ ʤ-

ÙÔ˜, fi¯È ÌfiÓÔÓ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÚÔÛÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ÂȉÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÂˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜. ∞Í›˙Ô˘Ó ıÂṲ́˜ ¢¯·ÚÈÛٛ˜ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î. ∞¯ÈÏϤ· ¶··ÚÛ¤ÓÔ, Ù· ˘fiÏÔÈ· ̤ÏË

ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È fiÏ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ “∫ÔÈÓÔ‡ ÙˆÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ” , Ô˘, ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿, ‰È·ı¤ÙÔÓÙ·˜ 1.000 ÂÚ›Ô˘ ¢ÚÒ ÂÓ›Û¯˘Û·Ó Ù· Ú¿ÊÈ· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¶·ÓÙÔˆÏ›Ԣ Ì 526 ÎÈÏ¿ ˙¿¯·ÚË Î·È 250 ÎÈÏ¿ Ï¿‰È. ∞Ó Û ·˘Ù¿ ÚÔÛÙÂı› Î·È ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ-

΋ ÔÛfiÙËÙ· ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Ô˘ ÛÙ¿ÏıËΠ·fi ÙȘ μڢͤÏϘ ·fi ÙÔÓ Î. ¡ÈÎfiÏ·Ô μ·Ú‰¿ÎË Á›ÓÂÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜ ·ÓÙÈÏËÙfi ˆ˜ ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ Ù˘ ‰È·ÛÔÚ¿˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÚˆÁÔ› Î·È Û˘Ì·Ú·Ûٿ٘ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ Ì·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Í›˙Ô˘Ó ıÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·” .

FOR ANY TRAVEL NEED

F/B ¶ƒøΔ∂À™ ∞¡∞Ãøƒ∏™∂π™ ∞¶√ μ√§√ ¢ƒ√ª√§√°π∞ ª∂Ãπ 26/05

¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 15.00 ™∫π∞£√ °§ø™™∞

ΔƒπΔ∏ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ ¶∂ª¶Δ∏ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 15.00 ∂¶π™Δƒ√º∏ 8.15 15.00 ™∫π∞£√ ™∫π∞£√ ™∫π∞£√ ∞¶√ °§ø™™∞ ™¶√ƒ∞¢∂™ 16.00 °§ø™™∞ ™∫√¶∂§√ ™∫π∞£√ ™∫√¶∂§√ ∞§√¡¡∏™√ °§ø™™∞ ∞§√¡¡∏™√ ™∫√¶∂§√ ∞§√¡¡∏™√

™∞μμ∞Δ√ 15.00 ™∫π∞£√ ™∫√¶∂§√ ∞§√¡¡∏™√

∫Àƒπ∞∫∏ 18.00 ™∫π∞£√ ™∫√¶∂§√

Δƒ√¶√¶√π∏™∂π™ ¢ƒ√ª√§√°πø¡ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ ¶∂ª¶Δ∏ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 30/4 01/05 02/05 26/05 15.00 15.00 ∂¶π™Δƒ√º∏ ™∫π∞£√ ¶ƒøΔ√ª∞°π∞ ™∫π∞£√ ∞¶√ °§ø™™∞ 01/05/2014 °§ø™™∞ ™¶√ƒ∞¢∂™ ∞ƒ°π∞ ™∫√¶∂§√ ∞§√¡¡∏™√ Δπª∂™: ∂¶πμ∞Δ∂™ - ∂.π.Ã. (∞¶√): Δπª∂™: ∂¶πμ∞Δ∂™ - ∂.π.Ã. (∞¶√): μ√§√ - ™∫π∞£√: 20ú 49ú μ√§√ - ™∫√¶∂§√: 23ú 54ú μ√§√ - °§ø™™∞: 21ú 52ú μ√§√ - ∞§√¡¡∏™√: 23ú 54ú

∫∂¡Δƒπ∫√ ¶ƒ∞∫Δ√ƒ∂π√ VIS TRAVEL, ANTø¡√¶√À§√À 3 (ª∂Δ∞•À ¶∞ƒ∞§π∞™ ∫∞π π∞™√¡√™)

¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™-∫ƒ∞Δ∏™∂π™-∂π™πΔ∏ƒπ∞ Δ∏§. (24210) 31059-60, FAX (24210) 34835


M·ÁÓËÛ›· 16 √ ¶. ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜ ÁÈ· ·ÔÏ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ·fi ¢√∂¶∞¶¢∏¶∂£∂ √ ∞¡∂•∞ƒΔ∏Δ√™ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜

ª·ÁÓËÛ›·˜ ¶¿ÚȘ ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜ η٤ıÂÛ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ & ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ηٷÁÁÂÏ›· ÙˆÓ ·ÔÏ˘Ì¤ÓˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ¡¶¢¢ “¢ËÌÔÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¶·È‰ÈÔ‡, ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ & ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ - ¢∏.¶∂.£∂.” ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ªÂ ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ: “∂›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ·ÚÚ˘ı̛˜, Ó· Ô‰ËÁÔ‡Ó ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Û ¿‰ÈÎË ·fiÏ˘ÛË Î·È Ó· ÙÔ˘˜ Â͈ıÔ‡Ó Û ̷ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÔ˘˜ Î·È ÎÔÛÙÔ‚fiÚÔ˘˜ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜. ∂Âȉ‹ - Î·È ÂȉÈο ̤۷ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÎÚ›ÛË Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘ÌÂ Ë ¶ÔÏÈÙ›· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ·‰È·ÊÔÚ›· Î·È ÎˆÏ˘ÛÈÂÚÁ›·, ·ÏÏ¿ Ó· ÂȉÈÒÎÂÈ ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· Ì ÔÚıÔÏÔÁÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ, Û·˜ ·Ú·Î·ÏÒ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÙ ¿ÌÂÛ· Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙË Û˘ÓËÌ̤ÓË ·Ó·ÊÔÚ¿” .

∞Ó·˙ËÙÂ›Ù·È Δ˘Ó‹ÛÈÔ˜ Ô˘ ÂÍ··ÙÔ‡Û ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ ∞£∏¡∞, 23.

°π∞ ÙËÓ ÂÍ·¿ÙËÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ

102 ·Ó¤ÚÁˆÓ Ì ÙÔ ÚfiÛ¯ËÌ· Ù˘ ‡ÚÂÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙËÓ ·ÔÎfiÌÈÛË ·Ú¿ÓÔÌÔ˘ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÔ‡ ÔʤÏÔ˘˜ Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ ÙȘ 62.000 ¢ÚÒ Î·ÙËÁÔÚÂ›Ù·È ¤Ó·˜ 59¯ÚÔÓÔ˜ Δ˘Ó‹ÛÈÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·˙ËÙÂ›Ù·È ‚¿ÛÂÈ ∂Ú˘ıÚ¿˜ ∞ÁÁÂÏ›·˜ ·fi ÙËÓ πÓÙÂÚfiÏ. ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¶ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¤Ú¢ӷ ¤‚·Ï·Ó Ù¤ÏÔ˜ ÛÙË ‰Ú¿ÛË ·Ú¿ÓÔÌÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ¢ڤÛˆ˜ ÂÚÁ·Û›·˜, Ô˘ fiˆ˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ·¤ÊÂÚ ÛÙÔÓ 59¯ÚÔÓÔ ˘‹ÎÔÔ Δ˘ÓËÛ›·˜ ¤ÛÔ‰· ÔÏÏÒÓ ‰Âο‰ˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ.√ ‰Ú¿ÛÙ˘ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2012 ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ „¢‰‹ ÂÏÏËÓÈο ÛÙÔȯ›· Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ›‰Ú˘Û ÓÔÌÈÌÔÊ·Ó‹ ÂÙ·ÈÚ›· ¢ڤÛˆ˜ ÂÚÁ·Û›·˜, Ì ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û ∞ı‹Ó· Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ¯ÚËÌ·ÙÈ΋˜ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ˘ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘. ªÂÙ¿ ÙËÓ “·Ï›Â˘ÛË” ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ, Ô˘ ÁÈÓfiÙ·Ó Ì¤Ûˆ ·ÁÁÂÏÈÒÓ Î·È ·Ó·ÚÙ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÏËıÔÊ¿ÓÂÈ·˜, ÙÔ ·Ú¿ÓÔÌÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Û‡Ó·Ù Ì ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ¤Ó· ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ-ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Í›ˆÓ ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ 600 ¢ÚÒ, ˘ÔÛ¯fiÌÂÓÔ ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Û ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi.

¶∂ª¶Δ∏ 24 A¶PI§IOY 2014

¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ

∫ÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È Î·Ù·Ï‹„ÂȘ ÙˆÓ ¢Ë̷گ›ˆÓ ·fi ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· “Ó¤· ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ‰È·ı¤ÛÈ̈Ӕ

¢

˘Ó·ÌÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ Î¿ÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· “‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ Ó¤·˜ “‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜” ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ Î·È ˘fi ·fiÏ˘ÛË ˘·ÏϋψÓ. ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È Î·È Î·Ù¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Î·Ù·Ï‹„ÂˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¢Ë̷گ›ˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∞‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 25 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÙˆÓ ªÂÏÒÓ ÙˆÓ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ÙˆÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓÌÂÏÒÓ Ù˘ ¶.√.∂.-√.Δ.∞. ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜, ÛÙȘ 11.00 ÙÔ Úˆ›, ¤Íˆ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘. ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ì ¢ı‡ÓË ÙˆÓ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ÙˆÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜, ηٿÏË„Ë fiÏˆÓ ÙˆÓ ¢Ë̷گ›ˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÂΉÔı› η̛· ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÂÈÌÂÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ. £· ˙ËÙËı› Â›Û˘ ¿ÌÂÛ· ·fi ÙËÓ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘

● ¢˘Ó·ÌÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ

∞.¢.∂.¢.À. Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜, ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘. ™Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË, Ë ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ¶.√.∂.-

√.Δ.∞., ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ¿ÏϘ √ÌÔÛÔÓ‰›Â˜, ı· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹. ∂›Û˘, Ë ¶.√.∂.-√.Δ.∞ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÚÔ¯ˆÚ› ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÓ¤ÚÁÂȘ:

¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË °ÂÓÈÎÒÓ ™˘ÓÂχۈÓ, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜-̤ÏË Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË, Û˘˙‹ÙËÛË Î·È ÙË Ï‹„Ë ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ̤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Ù˘ “·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘” ÛÙËÓ Ú¿ÍË. ™‡ÁÎÏËÛË ¤ÎÙ·ÎÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ Î·È Ì ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘˜ Ó· ÁÓˆÛÙÔÔÈÔ‡Ó ÙË ÌË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ¡. 4250/2014, ÒÛÙÂ Ô Î¿ı ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Ó· ÌËÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2014, Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÈÌÂÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ. ∫¿ÏÂÛÌ· ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ “·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘” Ó· ÌËÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û η̛· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘. “∫·Ó¤Ó·˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ Ó· ÌË ‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Û “·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ” Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÛÙËÓ ·fiÏ˘ÛË” fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜.

∫·Ù·Û¯¤ıËΠÂÚ›Ô˘ 1,5 ÎÈÏfi ¯·Û›˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜

™˘ÏÏ‹„ÂȘ ÁÈ· ‰È·Î›ÓËÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ÛÙË §¿ÚÈÛ· ™À¡∂§∏º£∏ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ·fi

·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ §¿ÚÈÛ·˜, ¤Ó·˜ 63¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜, Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ÁÈ· ηÏÏȤÚÁÂÈ· Î·È ‰È·Î›ÓËÛË Î¿ÓÓ·‚˘, ÌÂÙ¿ ·fi ηٿÏÏËÏË ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÁÈ· ‰È·Î›ÓËÛË ÔÛÔÙ‹ÙˆÓ Î¿ÓÓ·‚˘ ·fi ÙÔ

∞¶√™Δ√§√™ ∞. ∫∞º∂Δ™√À§∏™ MD, FEBU Ã∂πƒ√Àƒ°√™ √Àƒ√§√°√™ - ∞¡¢ƒ√§√°√™

Δ. ∂ÈÌÂÏËÙ‹˜ Royal Bournemouth Hospital U.K. ªÂÙÂÎ·È‰Â˘ı›˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ MIAMI (University of Miami School of Medicine, FL, USA) ∫ԇ̷ 40, §¿ÚÈÛ· - Ù.Î. 41222 ΔËÏ. & Fax: 2410 231109 ∫ÈÓ. 6980722880 akafetsoulis@yahoo.com

Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ·, ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛ·Ó ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô, ηٿ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó ¤Ó· ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÛÈÁ·ÚÈÏ›ÎÈ Î·È ¤Ó· ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ. ™Â ÓÔÌfiÙ˘Ë ¤Ú¢ӷ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ÔÈΛ·˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Û ¤Ú¢ӷ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ Û ÎÔÓÙÈÓfi ÛËÌÂ›Ô Ì ˘ÎÓ‹ ‚Ï¿ÛÙËÛË Â͈ÙÂÚÈο ·˘Ù‹˜, ‚Ú¤ıËÎ·Ó Â›Û˘ Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó ÔÛfiÙËÙ· οÓÓ·‚˘, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ 1.318,5 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ, ÌÈ· ÁÏ¿ÛÙÚ· Ì ‰‡Ô ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ· ‰ÂÓ‰Ú‡ÏÏÈ· οÓÓ·‚˘ - ‡„Ô˘˜ 16 Î·È 58 ÂηÙÔÛÙÒÓ - ηıÒ˜ Î·È ÛfiÚÔÈ Î¿ÓÓ·‚˘, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ 232 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ‰‡Ô Ë̉·Ô› Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ì›· 33¯ÚÔÓË Î·È ¤Ó·˜ 32¯ÚÔÓÔ˜, ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ÁÈ· ‰È·Î›ÓËÛË Î¿ÓÓ·‚˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ ‰‡Ô Ë̉·Ô› Â¤‚·ÈÓ·Ó Û π.Ã. ÂÈ‚·ÙÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ

● ∞fi ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ ηٷۯ¤ıËÎÂ Î·È ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔÈ ÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÂÈΛÌÂÓÔ ¤ÏÂÁ¯Ô ¤Ù·Í·Ó ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ Ì›· Ó¿ÈÏÔÓ Û˘Û΢·Û›· Ì οÓÓ·‚Ë, ‚¿ÚÔ˘˜ 47,5 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ. ªÂÙ¿ ·fi ¤ÏÂÁ¯Ô Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠÛÙÔ ·Ú·¿Óˆ fi¯ËÌ·, ‚Ú¤ıËΠÂÈÌÂÏÒ˜ ÎÚ˘Ì̤ÓË Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËΠ·ÎfiÌË Ì›· Ó¿ÈÏÔÓ Û˘Û΢·Û›·

Ì οÓÓ·‚Ë, ‚¿ÚÔ˘˜ 26,4 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ 32¯ÚÔÓÔ˘ ηٷۯ¤ıËΠ¤Ó· ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ. √È Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ı· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ Î. ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ §¿ÚÈÛ·˜, ÂÓÒ ÙËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ §¿ÚÈÛ·˜.

∏ÏÂÎÙÚÔÓÈο ‰ÈÎfiÁÚ·Ê· Î·È ÛÙÔ ∂ÏÂÁÎÙÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 23.

™Δ√ ∂’ ΔÌ‹Ì· ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ηٷ٤ıËΠ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ÷Ú. ∞ı·Ó·Û›Ô˘, ÁÈ· ÓÔÌÔ·Ú·Û΢·ÛÙÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·, Û¯¤‰ÈÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ηٿıÂÛË ‰ÈÎÔÁÚ¿ÊˆÓ (e-justice) ÛÙÔ ∂ÏÂÁÎÙÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ηٿıÂÛË ‰ÈÎÔÁÚ¿ÊˆÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ‹‰Ë ÛÙ· ¶ÔÈÓÈο, ÛÙ· ¶ÔÏÈÙÈο Î·È Ù· ¢ÈÔÈÎËÙÈο ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ‰È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ ı· ηıÔÚ›ÛÂÈ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ¤Ó·Ú͢ ÙÔ˘ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Î·ıÈÂÚÒÓÂÙ·È Ë ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ηٿıÂÛË ‰ÈÎÔÁÚ¿ÊˆÓ Î·È Ë ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÒÓ Î·È ÏÔÈÒÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ ÛÙÔ ∞ÓÒÙ·ÙÔ ¢ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ. √È ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ (‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘) ·ÊÔ‡ ÂÈϤÍÔ˘Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ÙÔ ∂ÏÂÁÎÙÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ, ı· Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó Ù· ‰›· (“ÎÔ˘Ù¿ÎÈ·” ) Ô˘ ÙÔ˘˜ ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÎÚ›‚ˆÛË ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È ı· ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÔÁÚ¿ÊÔ˘ ‹ ÛÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÒÓ ‹ ı· ·ÈÙËıÔ‡Ó ÙË Ï‹„Ë ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÒÓ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ∂ÏÂÁÎÙÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Ô˘ ı· ‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ηٿıÂÛË, ı· ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙÔÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ¤ÏÂÁ¯Ô (ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ˘ÔÁÚ·Ê‹, Î.Ï.), ı· ·Ú¤¯ÂÈ Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜, ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ Ù˘ οı ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·˜, ı· ·Ú¤¯ÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ·ÔÊ¿ÛˆÓ, Î.Ï.


M·ÁÓËÛ›· 17

¶∂ª¶Δ∏ 24 A¶PI§πOY 2014

¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÓÂÚfi ÁÈ· fiÙÈÛÌ· ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ¿ÓÔÌ‚ÚÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·

∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ÁÈ· ·Ú‰Â˘ÙÈΤ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi  ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ÔÈ ·Ú‰Â˘ÙÈΤ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ ÛÙÔÓ Î¿ÌÔ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. √ ¿ÓÔÌ‚ÚÔ˜ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÂÈÌÒÓ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ¿ÓÔÈÍË ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÌËÓ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÙÔ‡Ó Ù· ˘fiÁÂÈ· ‡‰·Ù· Î·È Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÓÂÚfi ÛÙÔÓ Î¿ÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ¿Ú‰Â˘ÛË ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÎÙ¿ÛˆÓ. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÔÙ›˙Ô˘Ó ·ÎfiÌË Ì ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ˘‰·ÙÈο ·Ôı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂÚÛÈÓÔ‡ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, Ë ÛÙ¿ıÌË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÌÂÈÒÓÂÙ·È ‰Ú·Ì·ÙÈο. ∂›Û˘, Ë ¿ÓÙÏËÛË ÓÂÚÔ‡ ·fi ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚¿ıÔ˜ ÂÈʤÚÂÈ ÂÈϤÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜. ªÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ϤÔÓ ÂÏ›‰· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ù˘ ¿ÓÔÈ͢, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÔÙÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ Ê˘Ù›˜ Î·È Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ¤ÛÙˆ Ë ¿ÓÙÏËÛË ÓÂÚÔ‡.

ª

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™ karamanis@e-thessalia.gr

ªÂ ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÛÙÚ·Ì̤ÓÔ ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ·Ú‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ηıÒ˜ ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ì ÙȘ Ê˘Ù›˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÓÂÚfi ÁÈ· ÙÔ fiÙÈÛÌ· ÙˆÓ ÂÎÙ¿ÛˆÓ. √ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ‹Ù·Ó ¿ÓÔÌ‚ÚÔ˜, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÌÂȈı› ‰Ú·Ì·ÙÈο Ë ÛÙ¿ıÌË ÙˆÓ ˘fiÁÂÈˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ Î·È Ó· ÂÍ·ÓÙÏÔ‡ÓÙ·È ‹‰Ë Î·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÔχÙÈÌ· ·Ôı¤Ì·Ù·. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô͇ÓÂÙ·È ‹‰Ë ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ¿ÓÔÈÍË, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·È ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ Û ‚·ıÌfi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi ÁÈ· ÙȘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ë ÛÙ¿ıÌË ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ˘‰·ÙÈÎÒÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ Ó· ηÙ‚·›ÓÂÈ ‰Ú·Ì·ÙÈο. √ ΛӉ˘ÓÔ˜ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋˜ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ÁÈ· ÙȘ ·Ú‰Â˘ÙÈΤ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ, fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ‚·Ì‚¿ÎÈ,

● √È ·Ú·ÁˆÁÔ› ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ·Ú‰Â‡Ô˘Ó ÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȤ˜ ÙÔ˘˜ Ì ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ˘‰·ÙÈο ·Ôı¤Ì·Ù· Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Î·È ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ

ÙÔ Î·Ï·ÌfiÎÈ, Ë ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÓÙÔÌ¿Ù·, ÙÔ ÙÚÈʇÏÏÈ Î·È Ù· Ù‡ÙÏ·, Â›Ó·È ϤÔÓ ÔÚ·Ùfi˜. ™ÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ë ·ÓËÛ˘¯›· Â›Ó·È ϤÔÓ ¤ÓÙÔÓË, fiˆ˜ Î·È Ô ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜, ηıÒ˜ ÛÙ· ̤۷ ۯ‰fiÓ Ù˘ ¿ÓÔÈ͢ ÔÈ Î·ÏÏȤÚÁÂȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ·ÚÎÂÙfi ÓÂÚfi, ÙÔ ÔÔ›Ô, ˆÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÔÙ›˙ÔÓÙ·È.

∂ÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ù˘¯›Ô Í¤ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ ∞¶√ ÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∫Ú·ÙÈÎÔ‡ ¶È-

ÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ °ÏˆÛÛÔÌ¿ıÂÈ·˜ Ù˘ 10˘ Î·È 11˘ ª·˝Ô˘ 2014 ÙÔ˘ ÂÍÂÙ·ÛÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ 1Ô˘ °∂§ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫‡ÚÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: °È· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Î·È ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ ·‰È¿‚ÏËÙÔ˘ ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ó· ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ·Ó Û˘Ì›ÙÔ˘Ó ÔÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∫Ú·ÙÈÎÔ‡ ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ °ÏˆÛÛÔÌ¿ıÂÈ·˜ Ì ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ οÔÈÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ÍÂÓfiÁψÛÛÔ˘ Ù˘¯›Ô˘, ηıÒ˜ Î·È ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÌÂٷΛÓËÛ˘ Ì ٷ ̤۷ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÚÔ˜ Î·È ·fi ÙÔ ÂÍÂÙ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ Ë̤Ú˜ ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· Ó· ηٷÚÙÈÛÙ› ·Ó¿ÏÔÁ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ó· ÌË Ê¤ÚÔ˘Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÂÍÂÙ·ÛÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ ‹ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ Û˘Û΢‹ ÚÔÛˆÈ΋˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Ó· ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ Úfi‚ÏËÌ¿ ÙÔ˘˜. ÀÔ¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ó· ʤÚÔ˘Ó ÂÈηÈÚÔÔÈË̤ӷ ·Ú·ÛÙ·ÙÈο, ‰ËÏ. Ù·˘ÙfiÙËÙ·, ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ, ηÚ٤Ϸ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘. ∞Ó ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÛÙÔȯ›· ÛÙ· ·Ú·ÛÙ·ÙÈο ·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÙÔ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹. °È· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÓË̤ڈÛË ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ÙËϤʈÓÔ 2421072198 (Î. ÃÚ˘Û·ÓıfiÔ˘ÏÔ) ‹ ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ 6973253186 (Î. •¿ÊË ∫ˆÓ/ÓÔ).

∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi Ù˘ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ Ë ÔÔ›· ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔÓ Î¿ÌÔ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ·Ú‰Â‡Ô˘Ó ÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȤ˜ ÙÔ˘˜ Ì ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ˘‰·ÙÈο ·Ôı¤Ì·Ù· Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Î·È ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ, Ù· ÔÔ›· Û‡ÓÙÔÌ· ı· ÂÍ·ÓÙÏËıÔ‡Ó. Δ· ˘fiÁÂÈ· ‡‰·Ù· ‰ÂÓ ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÙËÎ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ Ù˘ ¢-

Ú‡ÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ¶›Ó‰Ô, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÓÂÚfi ÁÈ· ÙÔ fiÙÈÛÌ· ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÎÙ¿ÛˆÓ. ∂ÈϤÔÓ, ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› Â›Ó·È ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔÈ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÓÂÚfi ÁÈ· ÙËÓ ¿Ú‰Â˘ÛË ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÎÙ¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ Ó· ·ÓÙÏÔ‡Ó ÓÂÚfi ·fi ÙȘ ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚¿ıÔ˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÈʤÚÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜, Ì ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ·fi ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÙÔ˘ ·Ó¿ÏÔÁÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜. ªÔÓ·‰È΋ ÂÏ›‰· ϤÔÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ·Ú‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜, ÔÈ ·Ú‰Â˘ÙÈΤ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ÂΉËψıÔ‡Ó ÛÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ¿ÓÔÈ͢, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ¤ÛÙˆ ‹ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ¿ÓÙÏËÛ˘ ÓÂÚÔ‡ ·fi ÌÂÁ¿ÏÔ ‚¿ıÔ˜ ÛÙȘ ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ.

“¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÓÂÚfi” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ·ÁÚfiÙ˘ ·fi ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi Î. ¢ËÌ. ¡·Ó¿˜ “ÁÈ· ÙÔ fiÙÈÛÌ· ÙˆÓ ·Ú‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ ÛÙÔÓ Î¿ÌÔ, ηıÒ˜ Î·È Ô ÊÂÙÈÓfi˜ ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ‹Ù·Ó ¿ÓÔÌ‚ÚÔ˜. ™˘Ó¤ÂÈ· Â›Ó·È Ó· ÌËÓ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ÌËÓ ·Ó·ÏËÚˆıÔ‡Ó ¤ÛÙˆ Ù· ˘fiÁÂÈ· ‡‰·Ù·. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙfiÛÔ Ô ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ fiÁÎÔ˜ ÓÂÚÔ‡, fiÛÔ Î·È Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ›ÂÛË. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ÔÙ›ÛÔ˘Ì ÙȘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ì·˜ Ì ٷ ˘‰·ÙÈο ·Ôı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ∞Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ ʤÙÔ˜ ÙË Ó¤· ηÏÏÈÂÚÁËÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ‰È·ÈÛÙÒÛ·Ì fiÙÈ Ë ÛÙ¿ıÌË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÁÈ· ¿Ú‰Â˘ÛË ‹Ù·Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Â›Â‰Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÙËÓ ·Ê‹Û·Ì ¤Ú˘ÛÈ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ, ÛÙ·ıÂÚ‹. ∞Ó·Áη˙fiÌ·ÛÙ ӷ ·ÓÙÏԇ̠ÓÂÚfi ·fi ÌÂÁ¿ÏÔ ‚¿ıÔ˜ Î·È ÂÈϤÔÓ Ó· ÔÙ›˙Ô˘Ì ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÒÚ·, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÂÈϤÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜. ∏ ÌfiÓË Ï‡ÛË Â›Ó·È ÔÈ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ¿ÓÙÏËÛË” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ¡·Ó¿˜.

¶·Ú¤Ì‚·ÛË ª·Ú›Ó·˜ ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË ÛÙË μÔ˘Ï‹

ڤ̂·ÛË ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÏÈÌÂÓÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓË ¶ËÏ›Ô˘ ı· ηٷı¤ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ª·Ú›Ó· ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË. ™¯ÂÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ ·¤ÛÙÂÈÏ ÛÙË ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ô ∞ÏÈ¢ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¶·Ú¿ÎÙÈˆÓ ∞ÏȤˆÓ μfiÏÔ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Û ÏÈÌÂÓÈÎfi Ê˘Ï¿ÎÈÔ ı· ¤¯ÂÈ ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢Û˘ ÛÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ. √È ·ÏÈ›˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›-

˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë Ó¤· ‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ Ê˘Ï·Î›ˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î·È ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ˘Ô‚È‚¿˙ÂÈ ÙÔ ÏÈÌÂÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓË Û ÂÔ¯ÈÎfi ÏÈÌÂÓÈÎfi Ê˘Ï¿ÎÈÔ. ∂›Û˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ›‰È·˜ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ȉڇÂÙ·È ÙÔ ÏÈÌÂÓÈÎfi Ê˘Ï¿ÎÈÔ °ÏÒÛÛ·˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó, ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ¤ˆ˜ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ë ·fiÛÙ·ÛË Û ӷ˘ÙÈο Ì›ÏÈ· Â›Ó·È 112. ™ÙË ÌÈÛ‹ ۯ‰fiÓ ·fiÛÙ·ÛË È‰Ú‡ÂÙ·È ÙÔ ÏÈÌÂÓÈÎfi Ê˘Ï¿ÎÈÔ ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓË ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ Ó· Ì›ÓÂÈ ¯ˆÚ›˜ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË, ηıÒ˜ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ÌfiÓÔ ÏÈÌÂÓÈÎfi˜, ¯ˆÚ›˜ Ù· ̤۷ ÁÈ· ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË Î·È ÂÈÙ‹ÚËÛË ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ·Ó‡·ÚÎÙÔ˘ ÏÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘. ∏ ·Ú¿ÓÔÌË ·Ï›· ı·

°π∞ Ù· ÂÚ·Á̤ӷ ÙˆÓ ¤ÍÈ ÚÒÙˆÓ Â‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ı· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·fi Ù· ̤ÏË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÛÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘. ∏ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË 29 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÛÙË Ì›· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÛÙËÓ ÈÛfiÁÂÈ· ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ¤ÏÏÂȄ˘ ··ÚÙ›·˜, Ë °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ı· Â·Ó·ÏËÊı› ÙËÓ 30‹ ∞ÚÈÏ›Ô˘, Ë̤ڷ ΔÂÙ¿ÚÙË, ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· Î·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ (Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 99 ·Ú. 3 ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη ¢ÈÎËÁfiÚˆÓ). Δ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ Û˘Ó¤Ï¢Û˘, fiˆ˜ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË, ›ӷÈ: ∂ÓË̤ڈÛË ÁÈ· ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢.™. ÛÙȘ ¤ÍÈ (6) ÚÒÙ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘. §‹„Ë ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ۇ̂·ÛË Ì ÙÚ¿Â˙˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ “¡√ª√™” Î·È “∂¶π£∂øƒ∏™∏ ™À°∫√π¡ø¡π∞∫√À ¢π∫∞π√À”, ·fi 01/05/2014. ΔÚfiÔ˜ Î¿Ï˘„˘ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜.

√ ÁÈÔÚÙ·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÛÙË ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ∏ ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ªÂÁ·ÏÔÌ¿Ú-

∑ËÙ› Ó· ÌËÓ ˘Ô‚·ıÌÈÛÙ› Ô ÏÈÌÂÓÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓË ¶ËÏ›Ô˘ ∞¡∞º√ƒ∞ - ·-

™˘Ó¤Ï¢ÛË ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

ÔÚÁÈ¿ÛÂÈ, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È Ë ¯Ú‹ÛË ‰˘Ó·Ì›Ùȉ·˜ ı· Â›Ó·È ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË. ∫·È ηٷϋÁÔ˘Ó: “∂È‚¿ÏÏÂÙ·È, ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÙÔ ÏÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓË ˆ˜ ¤¯ÂÈ Î·È Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› ÒÛÙ ӷ ‰È·Ê˘Ï¿ÍÔ˘Ì ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÙË ‰È΋ Ì·˜”. ∏ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ηٷı¤ÙÂÈ Ì ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ Î·È ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ∞ÏÈ¢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¶·Ú¿ÎÙÈˆÓ ∞ÏȤˆÓ μfiÏÔ˘. ∏ Î. ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË ˙ËÙ› ·fi ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙË Û˘ÓËÌ̤ÓË ·Ó·ÊÔÚ¿, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÏÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ì ÂÈϤÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi, ÒÛÙ ӷ ‰È·Ê˘Ï·¯Ù› Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.

Ù˘ÚÔ˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÙÔ˘ ΔÚÔ·ÈÔÊfiÚÔ˘ ÂÔÚÙ¿ÛÙËΠ·ÓËÁ˘ÚÈο ÛÙË ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. √ Û‚. ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜ ¯ÔÚÔÛÙ¿ÙËÛÂ Î·È ÔÌ›ÏËÛ ÛÙËÓ ∞ÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔ˘ ∂ÛÂÚÈÓÔ‡ ÛÙÔÓ π. ¡. ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∞ÁÚÈ¿˜, ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÁ›·˜ Î. ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹, Ù˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ª·Ú›Ó·˜ ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË, ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Î·È Ï‹ıÔ˘˜ ÎfiÛÌÔ˘. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÛÂÚÈÓÔ‡, ÙÂϤÛÙËÎÂ Ë §ÈÙ¿Ó¢ÛË Ù˘ πÂÚ¿˜ ∂ÈÎfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi. ∞Ó‹ÌÂÚ· Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜ Ô Û‚·ÛÌÈfiÙ·ÙÔ˜ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ÛÙÔÓ π.¡. ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ μfiÏÔ˘. ΔÔ £Â›Ô §fiÁÔ Î‹Ú˘ÍÂ Ô ·Ú¯ÈÌ. ™ÂÚ·ÊÂ›Ì ∫ÔÓÙ·ÎÙÛ‹˜.

∂ÁÁ˘Ë̤ӷ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ˘ÁÚ·ÂÚÈÔΛÓËÛ˘ ∫ˆÛÙ·Ú¿˜ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï Δ¯ÓÈÎfi˜ ÀÁÚ·ÂÚÈÔΛÓËÛ˘, ΔËÏ.: 6945 440 965

ª√Δ√ƒ μ∂Δ∂ƒ∞¡√π ∂¶∂ ∞ÀΔ√∫π¡∏Δ∞ - ∞¡Δ∞§§∞∫Δπ∫∞ - ™À¡∂ƒ°∂π√ ∂¢ƒ∞: ¢∂ƒμ∂¡∞∫πø¡ 11 - μ√§√™ Δ∏§.: 24210 66473 FAX 24210-85592 E∫£∂™∏: §∂øº. ∞£∏¡ø¡ 144 - 148 μ√§√™ Δ∏§.: 24210 86200 FAX: 24210 90129 e-mail: motorveterani@motorveterani.gr

P. ºÂÚ·›Ô˘ 95 & KÔ˘Ù·Ú¤ÏÈ· ñ BfiÏÔ˜ ñ TËÏ.: 24210 70002


M·ÁÓËÛ›· 18

¶∂ª¶Δ∏ 24 A¶PI§IOY 2014

√ ∞Ï. ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÁÚ·Ê‹ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ

∞fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜

™∂ ÂÚÒÙËÛË Ô˘ η٤ıÂÛ·Ó 12

ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌÌ¤ÓˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi Ù· ¯ˆÚÈ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ÚÔ¯ˆÚ› ‹‰Ë Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È ¯ˆÚ›˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ȉȈÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·, Ë ÔÔ›· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Î·È ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ Ù· ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ӷ Ô¯‹Ì·Ù·. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Ì ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰Ú¿Û˘ Â›Ó·È Ë ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ÌËÓ ÂÁηٷÏ›Ô˘Ó Ù· Ô¯‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™

∂È‚¿Ú˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈ· ·ÓÙÈ·ÈÛıËÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ë ÔÔ›· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi Ù˘ ˆ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋, ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó Ù· ·ÚÎÂÙ¿ ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ӷ Ô¯‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·Ó ÙfiÛÔ Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Î·È Û ÔÈÎfi‰·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· Ô¯‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ›¯·Ó Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÂÁηٷÏÂÈÊı› ·fi ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙÔ˘˜ Î·È Û˘Ó¤ÂÈ· ‹Ù·Ó Ì ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙˆÓ ÂÙÒÓ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ¿ÌÔÚʘ ϤÔÓ Ì¿˙˜ ÛȉÂÚÈÎÒÓ Î·È Ó· ÛÎÔ˘ÚÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠÂ·ÓÂÈÏËÌ̤ӈ˜ ÙfiÛÔ ·fi ÌÔÓ›ÌÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜, fiÛÔ Î·È ·fi ÂÈÛΤÙ˜ ΢ڛˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ë ÔÔ›· ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛÂ Î·È ˘ÏÔÔÈ› ‹‰Ë ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌÌ¤ÓˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ·fi Ù· ‰ÈÔÈÎËÙÈο Ù˘ fiÚÈ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ∞ÓÙȉËÌ·Ú¯›· ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ë

● ™ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌÌ¤ÓˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÚÔ¯ˆÚ› ‹‰Ë Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘

‰Ú¿ÛË ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ˘ ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‹‰Ë Û Ï‹ÚË ÂͤÏÈÍË. Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ù· ¯ˆÚÈ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌÌ¤ÓˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ϤÔÓ ·Ô̤ÓÔ˘Ó ÂÚ›Ô˘ ‰¤Î· Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ù· ÔÔ›· ı· ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓıÔ‡Ó ¿ÌÂ-

Û·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ‰¤ÛÌ¢ÛË. ∏ ‰Ú¿ÛË ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ˘ ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÁηٷÏÂÈÊı› ·fi ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙÔ˘˜ ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Ì ȉȈÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·, ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˘ ۇ̂·Û˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ. Δ· Ô¯‹Ì·Ù· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È

Î·È ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·, Ë ÔÔ›· Ù· Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË ÛȉÂÚÈÎÒÓ. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰Ú¿Û˘ Â›Ó·È Ë ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ‰¤ÛÌ¢ÛË fiÙÈ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ӷ Ô¯‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. “∏ ‰Ú¿ÛË Ù˘ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ˘ ÙˆÓ ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌÌ¤ÓˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. μ·Á. ¡·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜ “‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Ï‹ÚË ÂͤÏÈÍË. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· ·ÏÈ¿ Ô¯‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÁηٷÏÂÈÊı› ·fi ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙÔ˘˜ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËÎ·Ó ‹‰Ë Î·È Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó ϤÔÓ ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· ‰¤Î·, Ù· ÔÔ›· ı· ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓıÔ‡Ó Î·È ·˘Ù¿ ¿ÌÂÛ·. ΔÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ˘ ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ȉȈÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·, Ë ÔÔ›· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘. ∏ fiÏË ‰Ú¿ÛË ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi ¤ÛÙˆ ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙË

¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹. ∏ ȉȈÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Î·È ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ Ù· ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ӷ Ô¯‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË ÛȉÂÚÈÎÒÓ. ∫˘Ú›·Ú¯Ë ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¿ Ì·˜ Ì ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰Ú¿Û˘ Â›Ó·È Ë ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ·¢ı‡ÓÂÈ ·˘ÛÙËÚ¤˜ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ·ÏÈÒÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ Ù· ÂÁηٷÏ›Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ·Ó Î·È fiÙ·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ÙȘ Ôԛ˜ ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó. “™˘ÛÙ‹ÓÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ·ÏÈÒÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û¯ÂÙÈο Ô Î. ¡·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜ “Ó· ÌËÓ Ù· ÂÁηٷÏ›Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ∞Ó Î·È fiÙ·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó Û¯ÂÙÈο ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÓfiÌÈ̘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ. ∏ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Â›Ó·È ˘fiıÂÛË fiÏˆÓ Ì·˜” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘.

‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È Ô Î. ∞Ï. ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ÂÚˆÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ∂ÚÁ·Û›·˜: 1. ¶ÔÈÔÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·ÔÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·; 2. ¶ÔÈ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·„ÂÈ ·Ó¿ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÊÔÚ¤· ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Ô˘ ·ÔÁÚ¿ÊËÛ·Ó Î·È ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Ô˘ ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó Ó· ·ÔÁÚ·Ê›; 3. ™Â ÔÈ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 5 ¤ÙË ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙÔÈÛÙ› ÂÚÈÙÒÛÂȘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Û ı·ÓfiÓÙ˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜; ¶ÔÈÔ˜ Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ˆ˜ ¿Óˆ ÂÚÈÙÒÛˆÓ; ™Â ÔȘ ÂÚÈʤÚÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È Î·Ù·ÓÂÌË̤Ó˜; ¶ÔÈÔ ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ˙ËÌ›·˜ ÁÈ· οı ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÊÔÚ¤· ·Ó¿ ¤ÙÔ˜ ͯˆÚÈÛÙ¿ Î·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÙÒÓ Û οı ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi; 4. ¶fiÛ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Û ϿıÔ˜ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ Î·È ¤ÏÏÂÈ„Ë ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛ˘ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÚ·¯ı› Ù· ÔÛ¿ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ‹ ÙÔ˘˜ ÎÏËÚÔÓfiÌÔ˘˜ Î·È Û fiÛ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰È·ÈÛÙÒıËΠ‰fiÏÔ˜ Î·È Â›ÛÚ·ÍË ÙˆÓ ÔÛÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜; 5. ∞fi Ù· ηٷ‚ÏËı¤ÓÙ· ÔÛ¿ Û ÌË ˘·ÚÎÙÔ‡˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, fiÛ· ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÎÙËı›, fiÛ· ¤¯Ô˘Ó ηٷÏÔÁÈÛÙ› ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ÙˆÓ ı·ÓfiÓÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ‹ ÙˆÓ ÎÏËÚÔÓfiÌˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È fiÛ· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ó· ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó; 6. Œ¯ÂÈ ÂÂÎÙ·ı› Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ (°§∫) Ë ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙˆÓ ÏËÍÈ¿Ú¯ˆÓ Ó· ·Ó·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÔÓ ∞ºª fiÛˆÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ô‚ÈÒÛÂÈ Î·È Ó· ‰È·‚È‚¿˙Ô˘Ó ·ÚÌfi‰È· ÙË Û¯ÂÙÈ΋ Ú¿ÍË; ∂Ê·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ë ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË; ¶ÔÈ· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù¿ Ù˘; ∂›Û˘ ÂÚˆÙÔ‡Ó ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ: 1. √È Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ ÀËÚÂۛ˜ Ù˘ ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·ÔÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ÂȉÔÌ·ÙÔ‡¯ˆÓ; ¶ÔÈ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·„ÂÈ ·Ó¿ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·; 2. ™Â fiÛ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·Ó·ËÚÈÎÒÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ·ԉ›¯ÙËΠηٷ‚ÔÏ‹ Û ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÔÛÔÛÙfi ·Ó·ËÚ›·˜; °È· fiÛ· ¤ÙË Î·Ù·‚¿ÏÏÔÓÙ·Ó; ™Â ÔȘ ÂÚÈʤÚÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜; 3. ∞fi Ù· ηٷ‚ÏËı¤ÓÙ· ÔÛ¿, fiÛ· ¤¯Ô˘Ó ηٷÏÔÁÈÛÙ› ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂȉÔÌ·ÙÔ‡¯ˆÓ; ¶fiÛ· ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÎÙËı› Î·È fiÛ· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ó· ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó; Œ¯Ô˘Ó ·Ó·˙ËÙËı› Ù˘¯fiÓ Â˘ı‡Ó˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙˆÓ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ;

∞ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌÌ¤ÓˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ

√ÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ·Û‡ÚÌ·ÙÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘

™˘ÓÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· √§√∫§∏ƒøª∂¡√ ·Û‡ÚÌ·ÙÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· ÚfiÎÂÈÙ·È Û‡ÓÙÔÌ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Î. £·Ó. ºÏ¤ÚË. ∂ÈϤÔÓ, ÛÙÔ˘˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Â›Ó·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ‰È·‰ËÌÔÙÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ı· Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌfi, ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. “™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î. £·Ó¿Û˘ ºÏ¤Ú˘, “›̷ÛÙ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¢·ÈÛıËÙÔÔÈË̤ÓÔÈ Î·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓ˜ ·Ú¯¤˜ Î·È ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚfiÏË„Ë ÁÈ· ÙË ‰È·Ê‡Ï·ÍË ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ Ì·˜ ÏÔ‡ÙÔ˘. ™’ ·˘Ù‹ Ì·˜ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ Ù‡¯Ë Ó· Û˘ÌÚ¿ÙÙÔ˘Ó ÔÏϤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi Î·È ·˘Ù·¿ÚÓËÛË, fi-

ˆ˜ Ë ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ٷ ÂÈÙÂÏ›· ÙÔ˘˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡, (¿ÓÙ· ÎÔÓÙ¿ Ì·˜ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Î·Ù·ÛÙ¿ÛˆÓ), Ë ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›·, Ë ¢·ÛÈ΋ ÀËÚÂÛ›·, Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÙÔ §ÈÌÂÓÈÎfi, Ë ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ¢ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜, ÙÔÓ ÂÓÙÂÙ·Ï̤ÓÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ, ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ˘ËÚÂÛ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜, ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ì ÙÔ˘˜ ÂÌÂÈÚfiÙ·ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ¤˜, ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÙÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È Ù· ÙÔÈο ∫ÔÈÓÔÙÈο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· Î·È ¿Óˆ ·’ fiÏ· ÙÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Ì·˜ Î·È ÙȘ ÂıÂÏÔÓÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∏ ¶ÔÏÈÙÈ΋ ¶ÚÔÛÙ·Û›· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌÂÓË Î·Ù¿ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ, ‰ڷÈÒÓÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜ ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË, ˆ˜ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ȉڇıËΠηÈ

˘¿Ú¯ÂÈ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Â˜ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ÂÈ˙ËÙ› ÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ Ù˘. √ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·fi ÙȘ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚ˜ ·Ú¯¤˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ Ì·˙ÈÎÒÓ ÂÎÙ¿ÎÙˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛˆÓ, ȉ›ˆ˜ ·Ó Ï¿‚Ô˘Ì ˘fi„Ë ÙÔ Û˘ÓˆÛÙÈÛÌfi ÛÙÂϯÒÓ, ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ηٷÎχ˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÙfiÔ Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜. ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜, fï˜, ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù· ·ÎÚ·›· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Î·È ÔÈ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÎÙ¿ÎÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ, Ô Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜, ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È, ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ Î·È ÍÂοı·ÚÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜, ÚÈÓ, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÌÈ·˜ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜. ∞ÚˆÁfi˜ Ì·˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ›ӷÈ, ·ÊÂÓfi˜, Ë Û˘Ó¯‹˜ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜, Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÚÁ·Ï›· ÚfiÏ˄˘ Î·È ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ·-

ÎÚ·›ˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ Ì·˙ÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ¤ÎÙ·ÎÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Î·È, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘, ÙÔ ·ÓÂÙ˘Á̤ÓÔ ·›ÛıËÌ· ¢ı‡Ó˘ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ºÏ¤Ú˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Ôχ ηÏfi ‰ÚfiÌÔ Î·È Û˘Ó¯Ҙ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÙȘ ˘ÏÈÎÔÙ¯ÓÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ Ù˘ Î·È Û‡ÓÙÔÌ· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ‰ÈÎfi Ù˘ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ·Û‡ÚÌ·ÙÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ·. -¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∂ÙÔÈÌfiÙËÙ·˜. -∂ÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ¤ÁηÈÚ· Î·È ¿ÚÙÈ· Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÌÓËÌfiÓÈ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ê˘ÛÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ. -™˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙ· fiÚÁ·Ó· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ì·˜. -™˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ¶ÔÏÈÙÈΤ˜ ¶ÚÔÛٷۛ˜ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÛÎÔfi ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÂÌÂÈÚ›·˜. -∫·Ù·‚¿ÏÂÈ Î¿ı ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ Ù˘ fiÔ˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·

΢ڛˆ˜ Ì ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ Ù˘ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Ì·˜. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÙÈfiÙÂÚË ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Â›Ó·È Û˘Ó¯‹˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ì ÙË ı¤ÛË Î·È ÙÔ ÚfiÏÔ ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, ÙˆÓ ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÒÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ÂÚÈÔÏÔ‡Ó ÛÙ· ‰¿ÛË Ì·˜ ‰›ÓÔÓÙ¿˜ Ì·˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ ¿ÌÂÛ˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘. ™ÙÔ˘˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· ‰ËÌÔÙÈ΋ ıËÙ›·” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ºÏ¤Ú˘ “Â›Ó·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ‰È·‰ËÌÔÙÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ı· Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌfi, ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰ËÏ·‰‹ ÂÓfi˜ ÌfiÓÈÌÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ηٿÚÙÈÛË, ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ Î·È ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜ ÒÛÙ ӷ ·Ó·‚·ıÌÈÛÙ› ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙÔ˘ ÂıÂÏÔÓÙ‹ ÔÏ›ÙË Î·È Ù˘ ·˘ÙÔÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ” .

CAFFEBAR

¶·ÏÈfi ¶ÚÔÍÂÓÂ›Ô ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 37/μfiÏÔ˜/24210 22222

theflower∂‰¤Ì

™ÙÔÏ›˙Ô˘Ì ٷ fiÓÂÈÚ¿ Û·˜! ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 117 - ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ ¡. πˆÓ›· ΔËÏ. 2421081403 ñ Web: www.TheFlowerEdem.com


M·ÁÓËÛ›· 19

¶∂ª¶Δ∏ 24 A¶PI§πOY 2014

ªÂ ÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ ÙˆÓ Ù›ÙÏˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜

∞˘Ï·›· ÛÙË ™¯ÔÏ‹ ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Δ

Ô ™¿‚‚·ÙÔ, 12Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘, ‹Ù·Ó Ë ·˘Ï·›· Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜ ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜, Ô˘ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛÂ Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ë ∂Ù·ÈÚ›· ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¢È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘, ÁÈ· ٤ٷÚÙË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù¿ Ù˘, Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ·fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Î·È Á›ÓÔÓÙ·Ó Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ Â› ‰›ˆÚÔ, Ù· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Û˘ÓÔÏÈο 64 Ì·ıËÙ¤˜, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ 31 ÛÙËÓ ∞’ Ù¿ÍË, 16 ÛÙË μ’ Ù¿ÍË Î·È 17 ÛÙË °’ Ù¿ÍË.

Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· ‰›‰·Í·Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ªÔ˘ÙÛÈ¿Ú·˜, ÃÚ›ÛÙÔ˜ •ÂÓ¿Î˘ Î·È ∫·Ì‚ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˜, Û˘ÓÂÈÎÔ˘ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜: ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ª·˘ÚÔÌ¿ÙË, √˘Ú·Ó›· ™ÙÚ·Ù‹, ∞ı·Ó¿ÛÈÔ ªÂÏ¿ÎÔ, ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ªÏ·ÙÛ‹, ™ÂÚ·ÊÂ›Ì ™·Ófi Î·È ¡ÈÎfiÏ·Ô μ¤Ë. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ¤Î·Ó·Ó ·fi ÌÈ· ‰È¿ÏÂÍË ÔÈ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔÈ ª·ÁÓËÛÈÒÙ˜ ηıËÁËÙ¤˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, ÔÌfiÙÈÌÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Î·È ÂÚ¢ÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ CERN Î·È ¢‹ÌËÙÚ· ƒËÁÔÔ‡ÏÔ˘, ·ÛÙÚÔÊ˘ÛÈÎfi˜ ηıËÁ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ √ÍÊfiډ˘. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ê¤ÙÔ˜, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Î·È Á›ÓÔÓÙ·Ó Â› ‰›ˆÚÔ Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ, ÂÓÒ Ï·ÈÛÈÒıËÎ·Ó Î·È Ì ÌÈ· ·ÛÙÚÔ‚·‰È¿, ·ÛÙÚÔÓÔÌÈΤ˜ ηٷÛ΢¤˜, ‚›ÓÙÂÔ, ÚÔÛÔÌÔÈÒÛÂȘ Î·È ÔÈΛϘ ÚÔ‚ÔϤ˜. ΔËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ·ÔÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ Ù›ÙÏˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù›ÌËÛ·Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. §Ô˘Î¿˜ ∑·¯Â›Ï·˜ Î·È Ë ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¡·Ù¿Û· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ÂÓÒ ·Ú¢ڛÛÎÔÓÙÔ Î·È fiÏÔÈ Û¯Â‰fiÓ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ.

● ÷ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ÔÈ ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙÔÈ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ ÂÙÔ‡Ó Ù· η¤Ï· ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ·¤Ú· (ʈÙfi: °È¿ÓÓ˘ ™ÎÔÙÂÈÓÈÒÙ˘)

π‰È·›ÙÂÚË ÂÓÙ‡ˆÛË ¤Î·ÓÂ Ô Ì·ıËÙ‹˜ Ù˘ ∂’ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ºÈÏ›Ô˘ ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¿ÏÈ, fiˆ˜ Î·È ¤Ú˘ÛÈ, η٤ÎÙËÛ ÙÔ ¿ÚÈÛÙ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Û˘ÌÌ·ıËÙÒÓ ÙÔ˘, ÙÂÏÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙË μ’ Ù¿ÍË Î·È ÚÔ·ÁfiÌÂÓÔ˜ ÛÙË °’ Ù¿ÍË. √È Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÔÈ Ì·ı‹ÙÚȘ Ù˘ °’ Ù¿Í˘ Ô˘ ·ÔχıËηÓ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙÚÈÂÙ‹ ÊÔ›ÙËÛË ÛÙË ™¯ÔÏ‹ ‹Û·Ó ηٿ ÛÂÈÚ¿ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ÔÈ: ¡Ù·˚ÏÈ¿Ó˘ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜, ƒ¤Ô˘ ∂ϤÓË, ∂˘·ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ªÔ˘ÚÙ˙‹˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜,

¶Ô‡ÏÈÔ˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜, ∑Ò˘ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, ™Á·Ú‰ÒÓË ∞ÔÛÙÔÏ›· ƒ·Ê·¤ÏÏ·, ∂˘·ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, ¶··ıÂÔ‰ÒÚÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˜, ∞ÎÚÈ‚ÔÁÈ¿ÓÓ˘ πˆ¿ÓÓ˘, °Î¤Î·˜ ∏Ï›·˜, ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ¶¤ÙÚÔ˜, ΔÛÈ·Ó¿‚·˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, ª˘Ú›ÓÙ˙Ô˜ ÷ڿϷÌÔ˜, ∑·‚fi˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ª·˘ÚÔÌ¿Ù˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ Î·È ª·ÓÔ‡ÛË °ÂˆÚÁ›·. √È Ì·ıËÙ¤˜ ·˘ÙÔ› ¤Ï·‚·Ó ÙÈÌËÙÈο ·fi ÌÈ· Ï¢΋ ÌÏÔ‡˙· Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Î·È ·fi ¤Ó· ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎfi η¤ÏÔ Ì ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ‰Â Ù˘

ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ù‹ÚËÛ·Ó ÙÔ ¤ıÈÌÔ Î·È ¤Ù·Í·Ó ÛÙÔÓ ·¤Ú· Ù· η¤Ï· ÙÔ˘˜, Ì ¤Ó· “˙‹Ùˆ” ! √È Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÔÈ Ì·ı‹ÙÚȘ Ù˘ μ’ Ù¿Í˘, Ô˘ ÚÔ‹¯ıËÛ·Ó ÛÙË °’ Ù¿ÍË Â›Ó·È Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ÔÈ: ∫·ÙÛÈ·‚ÚÈ¿ ¶·Ú·Û΢‹, ¶·¿˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ºÈÏ›Ô˘ ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜, °ÂÚÌ¿ÓË μ·ÛÈÏÈ΋, ™È¿ÛÔ˜ ÃÚ›ÛÙÔ˜, ¡¿ÛÈÔ˘ μÈÚÁÈÓ›·, §˘¯Ó·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ¶··ÏÂÍ·Ó‰Ú‹˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ™·Ú·ÓÙˆÓ›‰Ë˜ ™Ù·‡ÚÔ˜, ª·ÓÙ˙›Ú˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˜, ¶¿ÙÚ·˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜, ∫·Ô‡Ú˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ¶··ÏÂÍ·Ó‰Ú‹˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, §¿ÌË ∫Ú˘ÛÙ·Ï›·, ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ∂ÈÚ‹ÓË Î·È ¶·ÓÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ - °¿ÙÛÈÔ˘ ∫ÏÂÔ¿ÙÚ·. Δ¤ÏÔ˜, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÔÈ Ì·ı‹ÙÚȘ Ù˘ ∞’ Ù¿Í˘, Ô˘ ÚÔ‹¯ıËÛ·Ó ÛÙË μ’ Ù¿ÍË Â›Ó·È Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ÔÈ: ∞ÔÛÙÔÏ¿Î˘ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï, ¶Ô˘ÚÓ¿Ú· ¢ˆÚÔı¤·, ªËÙڿη˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, æ¿ÏÙ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ - ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ∫Ô¤Ó §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ, ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ πˆ¿ÓÓ˘ - ÕÚ˘, ΔÛÈԇη˜ ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ ª·ÓˆÏ›‰Ô˘ - ÃÚÔÓ¿ÎË ŒÏÏË, ª·ÚÌ¿ÎÔ˜ ™˘Ú›‰ˆÓ, ™ÙÚÔ‡ÌÂÏÔ˜ ™Ù¤ÏÈÔ˜, °ÂˆÚÁ·ÓÙ˙¿˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜, ªÔ˘ÛÙÚÔ‡Ê˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ™Ô˘ÏÈÎÈ¿˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ™·ÓÔ˘‰¿Î˘ ÷ڛ‰ËÌÔ˜, ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, μ·‰·ÚÏ‹˜ ÕÁÁÂÏÔ˜, ¶·¿˜ ÃÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ˜, Δ¤ÎÔ˜

¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ £ÂÔÊ¿Ó˘, Δ˙·ÊfiÏÈ· ∞Ó·ÛÙ·Û›·, ¡Ù›Î·˜ ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜, ƒ·Û‚¿ÓË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·, ∫Ô˙·Ó›Ù˘ ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜, ΔfiÏÈÔ˜ ∏Ï›·˜, ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜ π¿ÛÔÓ·˜, ∞ÎÚ›‚Ô˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, μ›ÙÛ· ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, ¶··ÛÙ¤ÚÁÈÔ˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜, £ˆÌ·˝‰Ë˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜, ∫Ô˘ÚÂÏ¿ ª·Ú›·, ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˜. ∞ÔÓÂÌ‹ıËηÓ, Â›Û˘, ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ıÔÈ ¤·ÈÓÔÈ ÙˆÓ ·ÛÙÚÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ, ÛÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ Ì·ıËÙ¤˜: ∞ÔÛÙÔÏ¿ÎË ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï, ™Ô˘ÏÈÎÈ¿ °ÂÒÚÁÈÔ Î·È ™·ÓÔ˘‰¿ÎË Ã·Ú›‰ËÌÔ Ù˘ ∞’ Ù¿Í˘, ª·ÓÙ˙›ÚË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ, §˘¯Ó·ÚfiÔ˘ÏÔ ¡ÈÎfiÏ·Ô, ∫·ÙÛÈ·‚ÚÈ¿ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È °ÂÚÌ¿ÓË μ·ÛÈÏÈ΋ Ù˘ μ’ Ù¿Í˘, °Î¤Î· ∏Ï›·, ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ ¶¤ÙÚÔ, ¡Ù·˚ÏÈ¿ÓË ∞ÓÙÒÓÈÔ Î·È ∑ÒË μ·Û›ÏÂÈÔ, Ù˘ °’ Ù¿Í˘.

™‡ÏÏË„Ë ƒÔ˘Ì¿ÓÔ˘ ÁÈ· ÎÏÔ‹ ™À¡∂§∏º£∏ ÛÙË §¿ÚÈÛ·

20¯ÚÔÓÔ˜ ·ÏÏÔ‰·fi˜, ˘‹ÎÔÔ˜ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜, ÁÈ· ÎÏÔ‹ Û ‚¿ÚÔ˜ Ë̉·Ô‡. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ô 20¯ÚÔÓÔ˜ ÌÂÙ¤‚Ë Û ¯ÒÚÔ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÂÈ‚·ÙÒÓ ÙÔ˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ™È‰ËÚÔ‰ÚfiÌˆÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ (√.™.∂.), fiÔ˘ Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ·Ê·›ÚÂÛ ·fi 53¯ÚÔÓÔ Ë̉·fi ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÛÙ·˘Úfi Ô˘ ÊÔÚÔ‡ÛÂ. ∏ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ‹Ù·Ó ¿ÌÂÛË, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÓÙÔÈÛÙ› Ô ˘‹ÎÔÔ˜ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘ Î·È Ó· Û˘ÏÏËÊı›. ΔÔ ·Ê·ÈÚÂı¤Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Î·Ù·Û¯¤ıËÎÂ Î·È ·Ô‰fiıËΠÛÙÔ ÓfiÌÈÌÔ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô ÙÔ˘. √ Û˘ÏÏËÊı›˜ ı· Ô‰ËÁËı› ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· §¿ÚÈÛ·˜, ÂÓÒ ÙËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰ÈÂÓÂÚÁ› Ë Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ·Ï›·˜ §¿ÚÈÛ·˜.

§√À¡∞ ¶∞ƒ∫ ™Δ√ μ√§√!!! ·fi 20/4 ¤ˆ˜ 25/5

∂§∞Δ∂ ¡∞ ¢π∞™∫∂¢∞™∂Δ∂ ™Δ∏¡ ¶§∞Δ∂π∞ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√À ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ - ¶. ª∂§∞

∞¡√πÃΔ∞ ∞¶√ Δπ™ 9 Δ√ ¶ƒøπ ∂ø™ ∞ƒ°∞ Δ√ μƒ∞¢À ∂∫¶Δø™∏ 30% ™∂ √§∂™ Δπ™ √ƒ°∞¡øª∂¡∂™ ∂∫¢ƒ√ª∂™! ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ ™Δ√ 6984668025, ÎÔ˜ ∫ø™Δ∞™

ºÙ¿ÛÙ ÛÙÔ È‰·ÓÈÎfi Û·˜ ‚¿ÚÔ˜ Ì ۈÛÙ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹, fi¯È Ì ÛÙ¤ÚËÛË! ∂Û›˜ ÌÔÚ›Ù ӷ Ù· ηٷʤÚÂÙÂ... ∂Ì›˜ ÌÔÚԇ̠ӷ Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘ÌÂ!

ÕÚÙÂÌȘ ª˘Ù¿ÎÔ˘ ¢È·ÙÚÔÊÔÏfiÁÔ˜ - ¢È·ÈÙÔÏfiÁÔ˜ Δ∏§.: 24210-22190 | ∫π¡.: 6970 144 885 π¿ÛÔÓÔ˜ 98 | artemis-diaita@hotmail.com


M·ÁÓËÛ›· 20 ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ‚È‚Ï›Ô˘ ∏ πÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ô ΔÔ̤·˜ æ·ÏÙÈ΋˜ Δ¤¯Ó˘ Î·È ªÔ˘ÛÈÎÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ £ÂÔÏÔÁÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ μfiÏÔ˘ Î·È Ë ∂ΉÔÙÈ΋ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙËÓ Â›ÛËÌË ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ “⁄ÌÓÔÈ ÙÔ˘ ¶¿ıÔ˘˜ Î·È Ù˘ ∞Ó¿ÛÙ·Û˘ ·fi Ó·Ô‡˜ Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂ÈÙfiȘ ˯ÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ∫ˆÛÙ‹ ¢Ú˘ÁÈ·Ó¿ÎË, 19912002)” ÛÙÔ ™˘Ó‰ÚÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (ÛÙ· ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη), ÌÂı·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 26 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÒÚ· 11 ÙÔ Úˆ›. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ÏËÚÔÊÔڛ˜: ymnoipathosanastasis.blogspot.gr.

¶∂ª¶Δ∏ 24 A¶PI§πOY 2014

ªÔ˘ÛÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ø‰Â›Ô μfiÏÔ˘

¶·ÓËÁ‡ÚÂȘ Û ӷԇ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹

°ÈÔÚÙ‹ ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ ÛÙË °ÔÚ›ÙÛ· Δ∏¡ ÀÂÚ·Á›· £ÂÔÙfiÎÔ ∑ˆÔ‰fi¯Ô ¶ËÁ‹ ÙÈÌ¿ Ë ∂ÎÎÏËÛ›· Ì·˜ ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 25 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÛÙËÓ πÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ·ÓËÁ˘Ú›˙Ô˘Ó ÔÈ πÂÚÔ› ¡·Ô›: - ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ §fiÊÔ˘ °ÔÚ›ÙÛ˘: ΔËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹, ÛÙȘ 7 Ì.Ì., ı· ÙÂÏÂÛÙ› Ô ª¤Á·˜ ¶·ÓËÁ˘ÚÈÎfi˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜, ¯ÔÚÔÛÙ·ÙÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ Û‚. ÌËÙÚÔÔÏ›ÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ·Ù›Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÎËÚ‡ÍÂÈ ÙÔ £Â›Ô §fiÁÔ. ∞Ó‹ÌÂÚ· Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜ ı· ÙÂÏÂÛÙ› ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ £Â›· §ÂÈ-

ÙÔ˘ÚÁ›·, ÈÂÚÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÌ. πÁÓ·Ù›Ô˘ ∞Ó·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÔÌÈÏ‹ÛÂÈ. - ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ μ˘˙›ÙÛ˘: ΔËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ı· ÙÂÏÂÛÙ› Ô ª¤Á·˜ ¶·ÓËÁ˘ÚÈÎfi˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜, ÚÔÂÍ¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÌ. ∞ÌÊÈÏÔ¯›Ô˘ ª‹ÏÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÎËÚ‡ÍÂÈ ÙÔ £Â›Ô §fiÁÔ. ∞Ó‹ÌÂÚ· Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜ ı· ÙÂÏÂÛÙ› ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÈÂÚÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÌ. ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘ ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ÈÂÚÔ΋ڢÎÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı·

✃ ¢ηÈÚÈ· ‰È·ÎÔˆÓ ™Δ∏¡ ∂§§∞¢∞ ªÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜

¯ˆÚ›˜ ÎÏ‹ÚˆÛË

ªÂ 5 ÎÔ˘fiÓÈ·

¢È·ÎÔ¤˜ Ì 48 ú ÂȘ ‡Û ÁÈ· 4 ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂËÛ›ˆ˜ ÂÚ ËÌ ú 5 -2 10 È Î· ÁÈ· ËÌȉȷÙÚÔÊ‹

ÌÔÚ›Ù ӷ ÚÔÌËı¢Ù›Ù ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û·˜ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜

ÔÌÈÏ‹ÛÂÈ. ¶·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ, Â›Û˘, Ë πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ¶·Ó·Á›·˜ §·ÌˉÒÓÔ˜, ÛÙËÓ §·ÌÈÓÔ‡. ΔËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜, ÛÙȘ 6 Ì.Ì., ı· ÙÂÏÂÛÙ› Ô ª¤Á·˜ ¶·ÓËÁ˘ÚÈÎfi˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜, ÚÔÂÍ¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ËÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ·Ú¯ÈÌ. ∂ÈÊ·Ó›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘. ∞Ó‹ÌÂÚ· Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜ ı· ÙÂÏÂÛÙ› ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÈÂÚÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÌ. ª·Í›ÌÔ˘ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÎËÚ‡ÍÂÈ ÙÔ £Â›Ô §fiÁÔ.

∏ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÚÔÛ΢ÓËÙÒÓ ÛÙË °ÔÚ›ÙÛ· ∞fi ÙÔ ∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠۯÂÙÈο ˆ˜ “ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜ Ù˘ ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 24/4/2014 ·fi ÒÚ· 16:00 Î·È Ì¤¯ÚÈ 23:00 Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 15/4/2014 ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜, ı· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ù˘ “∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ μfiÏÔ˘ ∞.∂.” ·fi ÙËÓ ·ÊÂÙËÚ›· ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘ ÛÙÔ ÏfiÊÔ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜, ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÚÔÛ΢ÓËÙÒÓ. ™ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÔÈ Î¿ÚÙ˜ ÂχıÂÚ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ ∞ÌÂ∞. ηıÒ˜ Â›Û˘ ÔÈ Î¿ÚÙ˜ ÌÂȈ̤ÓÔ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ ÙˆÓ ÔÏ˘Ù¤ÎÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ. ΔÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ Â›Ó·È ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ Ú¿ÛÈÓÔ˘” .

Δ√ “ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ jazz ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌÔ‡” ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ø‰Â›Ô˘ μfiÏÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢.√.∂.¶.∞.¶.¢∏.¶∂.£∂. ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 25/4, ÛÙȘ 20.30, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· “ŒÚÛË ™·Ú¿ÙÛË” ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ø‰Â›Ô˘ μfiÏÔ˘ ÙËÓ 3Ë Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ jam session ‚Ú·‰È¿. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÌÔ˘ÛÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÛÙfi¯Ô ¤¯ÂÈ Ó· ʤÚÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Û ÌÈ· ·˘ıfiÚÌËÙË Î·È ·ÚÔÂÙԛ̷ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË. Δ· jam sessions ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ø‰Â›Ô μfiÏÔ˘ ÙËÓ Ë̤ڷ ¶·Ú·Û΢‹ ·fi ÙȘ 20:30 - 22:00, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· “ŒÚÛË ™·Ú¿ÙÛË” Î·È ÛÙȘ ÂÍ‹˜ ËÌÂÚÔÌËӛ˜: 25 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 6 ª·˝Ô˘, 20 ª·˝Ô˘. À‡ı˘ÓÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜: ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶··ÁÈ·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ (ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ 6959262444). ΔËϤʈÓÔ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ ¢.ø.μ. 2421036992.


M·ÁÓËÛ›· 21

¶∂ª¶Δ∏ 24 A¶PI§πOY 2014

™ÙÔÓ ·fiË¯Ô Ù˘ Â›Û΄˘ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË

ΔÔ 4Ô §‡ÎÂÈÔ ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ

ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Comenius Ô˘ ÂÎÔÓ› ÙÔ 4Ô °∂§ μfiÏÔ˘ Ì ٛÙÏÔ “Learning and motivation for a healthier future life” ηıËÁËÙ¤˜ Î·È Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ù·Í›‰Â„·Ó ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ·fi 6/4 ¤ˆ˜ 11/4 ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·˘Ù‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ηıËÁËÙ¤˜ Î·È Ì·ıËÙ¤˜ ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·.

™ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ 4Ô °∂§ μfiÏÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Û¯ÔÏ›· ·fi ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›·, ÙËÓ πÙ·Ï›·, ÙËÓ πÛ·Ó›·, ÙËÓ ¶Ôψӛ· Î·È ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·. ΔÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Û ·˘Ù‹ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·ÊÔÚÔ‡Û ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ Ù˘ οı ¯ÒÚ·˜. ŒÙÛÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ·Ú·‰ÔÛȷο ·È¯Ó›‰È· ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ, ÔÈ fiÚÔÈ ÙÔ˘˜, ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì·ıËÙ¤˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ ¯ˆÚÒÓ ¤·ÈÍ·Ó Ù· ·È¯Ó›‰È·, ÂÓÒ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ì ·ÁÒÓ˜ ‚fiÏÂ˚ Î·È Ì¿ÛÎÂÙ. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô, ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·-

ÙÔ˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÚÈËÁ‹ıËÎ·Ó ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Î·È ·Ú·Ù¤ıËΠÁ‡̷ ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔ Ì ÌÂÚ¿ÎÈ ·fi ÙȘ

ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËÎ·Ó Û Û›ÙÈ· Ì·ıËÙÒÓ Ù˘ ¶fiÏ˘ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ‰ÈÔÚ-

Á·ÓÒıËÎ·Ó ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ˘Ô‰Ô¯‹˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ ÛÙ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÌÓËÌ›· Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘. ŒÙÛÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Î·È Ì·ıËÙ¤˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÂÈÛΤÊÙËÎ·Ó ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ ÈÔ‰ÚfiÌÔ˘, ÙËÓ ∞Á›· ™ÔÊ›·, ÙÔ ªÏ Δ˙·Ì›, ÙÔ ΔÔ ∫·›, ÙÔ ˘‰Ú·ÁˆÁ›Ô, ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ Δ·Í›Ì, ÙÔ ∫··Ï› ΔÛ·ÚÛ›, ÙÔ ¿ÚÎÔ Ì ÌÈÓÈ·ÙÔ‡Ú˜ ÙˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚˆÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û fiÏË ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, ÙÔ ÏfiÊÔ ÙÔ˘ ¶ÈÂÚ §ÔÙ›... ø˜ ·ÔÎÔڇʈ̷ Ù˘ ˙ÂÛÙ‹˜ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ ‹Ù·Ó Ë ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ ÛÙÔ μfiÛÔÚÔ, Ô˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Î·È ÙËÓ ·Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÙ‹ÚÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΛ ·Ú·ÌÔ-

Ó‹˜ ¤ÁÈÓÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ì ÙÔÓ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë Î·È ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹ ∂ÏÏËÓfiʈÓ˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ·ÚÈÔ ™Ù·‡ÚÔ °ÈˆÏÙ˙fiÁÏÔ˘, Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο Û¯ÔÏ›· Î·È ÙȘ Èı·Ó¤˜ ·ÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ Ì·ıËÙÒÓ Ù˘ ÂΛ ÔÌÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Ì ۯÔÏ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÁÈ· ÙfiÓˆÛË Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘ Î·È Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜. ª·ıËÙ¤˜ Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜ Â¤ÛÙÚ„·Ó ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔÈ ·fi ÙȘ ÏÔ‡ÛȘ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÂÌÂÈڛ˜ Ô˘ ·ÔÎfiÌÈÛ·Ó, ÙËÓ Ôχ ˙ÂÛÙ‹ ÊÈÏÔÍÂÓ›· Î·È ÙËÓ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· Á·ÛÙÚÔÓÔÌ›· Ì ÔÈÎÈÏ›· Ê·ÁËÙÒÓ, ÁÏ˘ÎÒÓ, Ì·¯·ÚÈÎÒÓ.

∞fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Û ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘

ΔÚÈ‹ÌÂÚÔ ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔ £ÂfiÊÈÏÔ ∏ ‰È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢.√.∂.¶.∞.¶.-¢∏.¶∂.£∂. ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ 9, 10 & 11 ª·˝Ô˘ 2014 ÛÂÈÚ¿ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÂÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ŒÏÏËÓ· Ï·˚ÎÔ‡ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ÙÔ˘ £ÂfiÊÈÏÔ˘ ÷Ù˙ËÌȯ·‹Ï. √ £ÂfiÊÈÏÔ˜ ÁÈ· ÙÚÈ¿ÓÙ· ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ÂÚÈÏ·Ó‹ıËΠÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÔÓÙ·˜ ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙ· Î·È ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·Ú·Î·Ù·ı‹ÎË ·Ì¤ÙÚËÙ· ¤ÚÁ·

Ì ÙË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ‰È΋ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÏË„Ë Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜. √ £ÂfiÊÈÏÔ˜ ·ÔÙ‡ˆÛÂ Û˘ÏÏÔÁÈο ‚ÈÒÌ·Ù·, ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ·Û¯Ôϛ˜, ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ Î·È ¤ıÈÌ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ fiˆ˜ Ù· ‚›ˆÛÂ Î·È ÙÔÓ ÂËÚ¤·Û·Ó ·ԂϤÔÓÙ·˜, fiˆ˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› Ù˘ Ï·˚΋˜ Ù¤¯Ó˘, ÛÙË ÌÔÚÊÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ‰ÂÛÌÒÓ Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹ÎÔ˘Ó Î·È fi¯È ÛÙËÓ ·ÙÔÌÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹, fiˆ˜ ·Ú·Ù‹ÚËÛÂ Î·È Ô °È¿ÓÓ˘ ΔÛ·ÚÔ‡¯Ë˜ Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘.

ªÂ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·˘Ù‹ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢.√.∂.¶.∞.¶.-¢∏.¶∂.£∂. ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ÙÔÓ›ÛÂÈ ÙË ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ £ÂfiÊÈÏÔ˘ ÷Ù˙ËÌȯ·‹Ï, ÙÔ fiÛÔ Â›Î·ÈÚÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ·, ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ÙÔ ·ÚfiÓ, ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Î·È ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ∞ÏÏ¿ ·ÎfiÌË Û fiÛÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Î·È Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ¤Ù˘¯Â Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘, Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÌÈ· Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋ ÂÎÎÂ-

∏ÚÒˆÓ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ 3, ¶·Ú·Ï›· ∞ÁÚÈ¿˜ (ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ™Ô˘ÙÚ·Ï›), μfiÏÔ˜ - ΔËÏ.: 24280 91.005

ÃÂÈÚÔÔ›ËÙÔ ™Ô˘‚Ï¿ÎÈ ÃÔÈÚÈÓfi & ∫ÔÙfiÔ˘ÏÔ ÃÂÈÚÔÔ›ËÙÔ ªÈÊÙ¤ÎÈ À. ηٿÛÙËÌ·: ∞ÈÌÈÏ›· °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë

24210 29616 6984866138

À‡ı˘ÓÔ˜ ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜:

°È¿ÓÓ˘ ∫·ÏÏ›·˜

∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 48, μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210 35324 What’s Up: 6984 144120 ¢È·ÓÔÌ‹ ηْ Ô›ÎÔÓ ·fi 12.00 Ì. ¤ˆ˜ 1.00 .Ì.

ÓÙÚÈ΋ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔ Ì‡ıÔ Á‡Úˆ ·fi ·˘Ù‹, ÙËÓ ¿ıÏÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘ ηٿÛÙ·ÛË, ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ Û˘Ó‹ıÈ˙ ӷ ÓÙ‡ÓÂÙ·È ¿ÏÏÔÙ ˆ˜ ªÂÁ·Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜ Î·È ¿ÏÏÔÙ ˆ˜ ‹Úˆ·˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘, Ì ÂÍÔÏÈÛÌfi Î·È ÎÔ˘ÛÙÔ‡ÌÈ· Ô˘ ¤ÊÙÈ·¯ÓÂ Ô ›‰ÈÔ˜, ÙÔ fiÙÈ Û˘¯Ó¿ ˙ˆÁÚ¿ÊÈ˙ ÙÔ›¯Ô˘˜ ηÊÂÓ›ˆÓ ‹ ÛÈÙÈÒÓ ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ¤Ó· È¿ÙÔ Ê·ÁËÙfi, ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ ¤ÊÙ·Û·Ó Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Ó· ÂÎÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ §Ô‡‚ÚÔ ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ë-

ÌÂÚ›‰·˜, Ô‰ÔÈÔÚÈο, ‰Ú¿ÛÂȘ Á¢ÛÈÁÓˆÛ›·˜, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÍÂÓ·Á‹ÛÂȘ. ™ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ÙÚÈË̤ÚÔ˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Ë ·Ó·‚›ˆÛË ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ‰ÚÒÌÂÓÔ˘ ÙˆÓ “ª¿Ë‰ˆÓ” ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ Ì ÙË Û˘Óԉ›· ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ¯ÔÚ¢ÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ. ΔÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Û‡ÓÙÔÌ·.

∞ÊȤڈ̷ ÛÙÔ ª. £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË Δ∏ ¢Â˘Ù¤Ú· 5 ª·˝Ô˘, ÛÙȘ 8.30

ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Ë ∞ÔÏÏÒÓÂÈÔ˜ ÃÔÚˆ‰›· Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ ı· ‰ÒÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Û˘Ó·˘Ï›·-·ÊȤڈ̷ ÛÙÔ ª›ÎË £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË, ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ÂÓ ˙ˆ‹ ŒÏÏËÓ· Û˘Óı¤ÙË, ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ (™Ù·‰›Ô˘ Î·È ª·Ó‰ËÏ·Ú¿). ∏ ·Ó‰ÚÈ΋ ∞ÔÏÏÒÓÂÈÔ˜ ÃÔÚˆ‰›· Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ 40 ¯ÚfiÓÈ· ‰Ú¿Û˘ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¯ÔÚˆ‰È·ÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡. ∂›Ó·È ·fi ÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ·Ó‰ÚÈΤ˜ ¯ÔÚˆ‰›Â˜ Ô˘ ·¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ë ÌfiÓË ·Ó‰ÚÈ΋ ÛÙÔ μfiÏÔ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¤ÙÛÈ ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ Ù˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ΔË ÃÔÚˆ‰›· ·fi ÙÔ 1986 ‰È¢ı‡ÓÂÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜. ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ ÛÙË Û˘Ó·˘Ï›· Ù˘ ¯ÔÚˆ‰›·˜ ÙÔ˘ ª›ÎË £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË: “¶ÔÈÔ˜ ÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘” , “ŸÌÔÚÊË fiÏË” , “¡‡¯Ù· ̤۷ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘” , “ΔÔ „ˆÌ› Â›Ó·È ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È” , “ÕÛÙ·ÙÔ Ô˘Ï›” , “¢¤Î· ·ÏÏËοÚÈ·” , “∫·È ‰ÂÓ Ì›ÏËÛ ηÓ›˜” , “ΔÔ ÙÚ·›ÓÔ Ê‡ÁÂÈ ÛÙȘ ÔÎÙÒ” , “ªÈ· Ó˘¯ÙÂÚ›‰· ÛÙË ÛÎÂ‹” , “ªÔÈÚ·›ÔÈ” , “μÚ·‰˘¿˙ÂÈ” , “ªÂÓÂ͉¤ÓÈ· ‹Ù·Ó Ù· ‚Ô˘Ó¿” , “Δ˘ ÍÂÓËÙÈ¿˜” , “¶·Ú¿ÔÓÔ” , “ªÂ Ù· ·ÛÙÂÚ¿ÎÈ” , “™ÙÚ¿Ù· ÙË ÛÙÚ¿Ù·” , “¢fiÍ· Ùˆ £ÂÒ” , “§›ÁÔ ·ÎfiÌ· ı· ȉԇÌ” , “∫¿ÔÙ ı¿ÚıÔ˘Ó” , “◊ÛÔ˘Ó· ·Ú¿ÔÓÔ”, “ΔÔ ·ÏÏËοÚÈ ¤¯ÂÈ Î·ËÌfi” , “™ ·˘Ù‹ ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿” , “∞Á¿Ë ÌÔ˘ ·Á¿Ë ÌÔ˘” , “∫Ô˘Ú¿ÛÙËη Ó· Û ÎÚ·ÙÒ” , “∂ÈÛÙÔÏ‹” , “∫·ËÌfi˜” , “™ÙÚÒÛ ÙÔ ÛÙÚÒÌ·” , ΔÔ ÂÚÈÁÈ¿ÏÈ” , “ŒÓ· ÙÔ ¯ÂÏȉfiÓÈ” , “Δ˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘” .


ª¶∞™∫∂Δ

¶∂ª¶Δ∏ 24 ∞¶ƒπ§π√À 2014

∂ÈÙ˘¯›· ÛËÌ›ˆÛ ÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ÙÔ˘ °™μ “∏ ¡›ÎË” ÛÂÏ. 27

Y¶EY£YNO™ Y§H™: EY£YMH™ XOYTA™

μ’ ∂£¡π∫∏

πÛfi·ÏÔÈ ∫¤Ú΢ڷ -ºˆÛÙ‹Ú·˜ Î·È ∏Ú·ÎÏ‹˜∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜ ÛÂÏ. 26

™ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ë ¡›ÎË Ô˘ ΤډÈÛ 2-1 Ù· ÷ÓÈ¿ Û ̷٘ “ıÚ›ÏÂÚ” ÛÂÏ. 25

μ. ∫√∫∫∞™

“∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙÔÓ ƒ‹Á·” ÛÂÏ. 23

¶√¢√™º∞πƒ√

™‹ÌÂÚ· ÔÈ ËÌÈÙÂÏÈÎÔ› ÛÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ ÛÂÏ. 23

ŸÏ· ÛÙÚ·‚¿ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ. Ô˘ ¤¯·ÛÂ Î·È ÛÙ· æ·¯Ó¿ Ì 1-0

ÛÂÏ. 24


¶∂ª¶Δ∏ 24 ∞¶ƒπ§π√À 2014

∂π¡∞π Δ∞ ™Δ√πÃ∂π∞ ¶√À Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ∑√À¡ Δ∏¡ √ª∞¢∞ Δ√À ƒ∏°∞ ™Àªºø¡∞ ª∂ Δ√¡ μ∞§∞¡Δ∏ ∫√∫∫∞

¶∞√∫

™ÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ÂÈÌÔÓ‹

ÀÔÌÔÓ‹ Û˘ÛÙ‹ÓÂÈ Ô ™·‚‚›‰Ë˜

Ô ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÈ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÙÔ˘ ¢ı›· Ì ÙÔÓ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô Ó· ‰ÈÂΉÈΛ Ì ·ÍÈÒÛÂȘ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·È¯Ó›‰È· ÔÈ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜, οÙÈ Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙË ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ÙËÓ ÂÈÌÔÓ‹ Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ Î·È ÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ. ∞˘Ùfi ‰‹ÏˆÛÂ Ô ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ μ·Ï¿ÓÙ˘ ∫fiÎη˜ Û ̛· ÂӉȷʤÚÔ˘Û· Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÛÙÔ asrigasferaios.blogspot.gr.

Δ

ªÂ Ì‹Ó˘Ì¿ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ

√ 22¯ÚÔÓÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙfiÂÚ Î·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È ˆ˜ ‰ÂÍ› Ì·Î, Ì›ÏËÛ ÁÈ· Ù· ÂÍ‹˜ ı¤Ì·Ù·: °È· ÙËÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÙÔ˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹: “∂›Ì·È Á¤ÓÓËÌ· ıÚ¤ÌÌ· ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ ÎÔÏÂÁ›Ô˘ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘. ™Â ËÏÈΛ· 15 ÂÙÒÓ ‹Á· ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË ™¤ÛÎÏÔ˘ ÛÙËÓ ∞’ ÙÔÈ΋ fiÔ˘ Î·È ·Ú¤ÌÂÈÓ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·. ªÂÙ¿ ‹ÚıÂ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ fiÔ˘ ·Ú¤ÌÂÈÓ· ÁÈ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Î·È ·ÁˆÓ›ÛÙËη ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ˘‹ÚÍ ÙÔ ‚‹Ì· Û ÔÌ¿‰· Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ ·ÏÏ¿ οÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô ÌÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔ˘ Â¤ÙÚ„·Ó Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ì ÂÈÙ˘¯›· Ë ·ÚÔ˘Û›· ÌÔ˘ ÂΛ Î·È ÂÓ Ù¤ÏÂÈ ‹Úı· ÛÙÔÓ ƒ‹Á·” . °È· ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÛÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜: “√ ÂÚ¯ÔÌfi˜ Î·È Ô ÂÁÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÌÔ˘ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ¤ÁÈÓ Û ÈηÓÔÔÈËÙÈο Ï·›ÛÈ· Î·È Û ·˘Ùfi Û˘ÓÙ¤ÏÂÛÂ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Î. ª·Î¿ÏË Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›¯·ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Í·Ó¿ ÛÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ. ∞ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi Îϛ̷ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ‚Ô‹ıËÛ Ôχ ÒÛÙ ӷ ÂÁÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÒ ÁÚ‹ÁÔÚ·” . °È· ÙȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·È ¯Ó›‰È·: “£ÂˆÚÒ fiÙÈ fiÏË Ë ÔÌ¿‰· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ηϤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓ Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È fiÏË ÙËÓ ¯ÚÔÓÈ¿, ¯¿ÚË ÛÙÔÓ §¿ÎË ª·Î¿ÏË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë Î·È ·˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È ·fi Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ì·˜. ΔÒÚ· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Â̤ӷ ‰ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ Â› ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ı· ˆ Â›Ó·È fiÙÈ fiÏ· Â›Ó·È ı¤Ì· ÛÎÏËÚ‹˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Î·È ÂÈÌÔÓ‹˜, οÙÈ Ô˘ ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Á‹‰Ô, Ù›ÔÙ· ·Ú·¿Óˆ” . °È· ÙÔ ÔÈÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ó ‰˘ÛÎÔϤ„ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ: “√ ªÂÓ›ÛÎÔ˜, Ô ŒÍ·Ú¯Ô˜ Î·È Ô ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È Ê˘ÛÈο Ô ªÚ¤Û‚ÈÙ˜ Ù˘ ∞∂∫ ¤ÛÙˆ Î·È Û ÊÈÏÈÎfi. ∂›Ó·È Ôχ ηÏÔ› ·›¯Ù˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÌÂÈÚ›· Î·È Ô Î·ı¤Ó·˜ ›¯Â Ù· ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘. ∞Ó ÌÔÚÒ fï˜ Ó· ˆ ÁÈ· οÔÈÔ Ï›ÁÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ·˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó Ô ŒÍ·Ú¯Ô˜ ÁÈ·Ù› ‰È·ı¤ÙÂÈ Ôχ ηϋ Ù¯ÓÈ΋ ηٿÚÙÈÛË” . °È· ÙÔ ·Ó ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ˆ˜ ÚfiÙ˘Ô:

“™·Ó ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· Ó·È Î·Ïfi˜ ÛÙ· ·Ì˘ÓÙÈο ÙÔ˘ ηı‹ÎÔÓÙ·, ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ ϤÔÓ Î·È ÔÈ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ› ÛÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÈıÂÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ı· ¤ÏÂÁ· fiÙÈ Û·Ó ÚfiÙ˘Ô ÌÔ˘ Â›Ó·È Ô ∑ÂÚ¿Ú ¶ÈΤ, Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ Î·È Ù· ‰˘Ô. ∫·Ïfi˜ ·Ì˘ÓÙÈο Î·È Î·Ïfi˜ Ù¯ÓÈο, Û˘ÓÂÒ˜ ‚ÔËı¿ Î·È ÛÙÔ ÂÈıÂÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ” . °È· ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘ ı¤ÛË: “¢ÂÓ Â›Ó·È ·Ó ÚÔÙÈÌÒ Ó· ·ÁˆÓ›˙ÔÌ·È Î¿Ô˘, fiÔ˘ Î·È ·Ó ÌÔ˘ ˙ËÙËı› ı· ·›Íˆ. ∞ÏÒ˜ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÌÔ˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ˆ˜ ÛÙfiÂÚ” . °È· ÙÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Ô ƒ‹Á·˜: “£ÂˆÚÒ fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ¯ÚfiÓÔ Ì ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È. ÕÚ· Î·È fiÏÔÈ fiÛÔÈ ÙËÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó. °È· ̤ӷ Ë ÔÌ¿‰· Ì·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù·‚¿ÓÈ. ∫·È ÚÔÛˆÈο ÌfiÓÔ Ì¤Ûˆ Ù˘ ÔÌ¿‰Ô˜ ÌÔÚÒ Ó· ÊÙ¿Ûˆ ÈÔ „ËÏ¿, fiÙ·Ó ·˘Ù‹ ËÁ·›ÓÂÈ Î·Ï¿ fiˆ˜ Î·È Á›ÓÂÙ·È ÙÒÚ·” .

ºÈÏÈÎfi Ì ÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ƒÂfi ¤¯ÂÈ Ô ƒ‹Á·˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, ·ÏÏ¿ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ı· Ì›ÓÔ˘Ó ¿Ú·ÁÔÈ, ηıÒ˜ ÎÏ›ÛÙËΠÊÈÏÈÎfi Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜. ΔÔ Ì·Ù˜ ·˘Ùfi ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‹ÌÂÚ· Î·È ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. £· Â›Ó·È ¤Ó· ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÙÂÛÙ ÁÈ· ÙÔÓ ƒ‹Á· ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÒÓ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. £˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ı· ·Ó·ÌÂÙÚËı› ηٿ ÛÂÈÚ¿ Ì ÙÔÓ ∞ÌÂψÓÈ·Îfi ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜, ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· ¢ÔÌÔÎÔ‡ ÂÓÙfi˜, ı· ¿ÚÂÈ ÛÙ· “¯·ÚÙÈ¿” ÙÔ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶˘ÚÁÂÙfi Î·È ÛÙÔ ÊÈÓ¿Ï ı· Ù·Íȉ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ∫‡ÌË ÁÈ· Ó· ÎÔÓÙÚ·ÚÈÛÙ› Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÌ¿‰·.

ª¶∂¡ºπ∫∞-°π√Àμ∂¡Δ√À™ ∫∞π ™∂μπ§§∏-μ∞§∂¡£π∞ “™À°∫ƒ√À√¡Δ∞π” °π∞ Δ√ °π√Àƒ√¶∞ §π°∫

ŒÊÙ·ÛÂ Ë ÒÚ· ÙˆÓ ËÌÈÙÂÏÈÎÒÓ Œ Ó·˜ ÚfiˆÚÔ˜ ÙÂÏÈÎfi˜ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ªÂÓʛη Î·È °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ Î·È ¤Ó·˜ ÈÛ·ÓÈÎfi˜ “ÂÌʇÏÈÔ˜” ÌÂٷ͇ ™Â‚›ÏÏ˘ Î·È μ·Ï¤ÓıÈ· Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ... ·˙Ï Ù˘ ËÌÈÙÂÏÈ΋˜ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ. √È ‰‡Ô ·ÁÒÓ˜ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ì ÎÔÈÓ‹ ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ ÙȘ 22.05.

ªÔÚ› Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Ï¿Ì„Ë ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ¯¿ÚË. √È Ù¤ÛÛÂÚȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ÚÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο ÊÈÏÔ‰ÔÍÔ‡Ó Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ Î·È Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙÔ ‚·Ú‡ÙÈÌÔ ÙÚfi·ÈÔ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ ΔÔÚ›ÓÔ ÛÙȘ 14 ª·˝Ô˘. ΔÔ ¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô ˙¢Á¿ÚÈ·, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› Î·È ÚfiˆÚÔ˜ ÙÂÏÈÎfi˜, ·ÊÔ‡ ªÂÓʛη Î·È °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ù· Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‡·. ªÔÚ› Ó· “˘Ô‚È‚¿ÛÙËηӔ ·fi ÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, ·ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· fiÙÈ Â›Ó·È ¤Ó· Ûηϛ ¿Óˆ ·fi ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÙË Ù¿ÍÂÈ Â˘Úˆ·˚΋ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. •Â¤Ú·Û·Ó ¯ˆÚ›˜ ÌÂÁ¿ÏË ‰˘ÛÎÔÏ›· Ù· ÂÌfi‰È· ÙˆÓ ÕÏÎÌ··Ú Î·È §ÈfiÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÂÓÒ Â›Ó·È ¿ÍÈÔ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ fiÙÈ ÛÙ· ¤ÍÈ ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÒÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ·, ÌÂÙÚÔ‡Ó Î·È ÔÈ ‰‡Ô ·fi ¤ÓÙ ӛΘ Î·È ÌÈ· ÈÛÔ·Ï›·. ∞ÁˆÓÈÛÙÈο, Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· (fi¯È ÔÏÏ¿ ‚¤‚·È·), ‰ÂÓ Ï›Ô˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô “ÌÔ-

23

ÓÔÌ¿¯Ô˘˜” . √È “·ÂÙÔ›” Ù˘ §ÈÛÛ·‚fiÓ·˜ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ™›Ï‚ÈÔ Î·È ™¿Ï‚ÈÔ, ÂÓÒ ·ÌÊ›‚ÔÏÔ˜ Â›Ó·È Î·È Ô º¤ÈÛ·. ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ “ÌÈ·ÓÎÔÓ¤ÚÈ” , ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ·ÒÓ Â›Ó·È Ô ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ ¶¤Â. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó·ÓÙËı› ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜

ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ (ÌÈ· ÛÙÔ Î‡ÂÏÏÔ ÚˆÙ·ıÏËÙÚÈÒÓ Î·È ÌÈ· ÛÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ √À∂º∞) Î·È ·ÓËÁ‡ÚÈÛ·Ó ·fi ÌÈ· ÚfiÎÚÈÛË. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ÛÙÔ “¡Ù· §Ô˘˙” (22.05 ∞¡Δ1) ı· Â›Ó·È Ô ΔÔ‡ÚÎÔ˜ ∫Ô˘Ó¤ÈÙ Δ۷ΛÚ. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ˙¢Á¿ÚÈ Â›Ó·È Ô “ÂÌʇÏÈÔ˜”

™Â‚›ÏÏË-μ·Ï¤ÓıÈ· (22.05 Novasports 2), οÙÈ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Û›ÁÔ˘Ú· ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÈÛ·ÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi. ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∞Ó‰·ÏÔ˘Û›·˜ ¿ÊËÛ ÂÎÙfi˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜ ÙËÓ ¶fiÚÙÔ, ÂÓÒ ÔÈ “Ó˘¯ÙÂÚ›‰Â˜” ·¤ÎÏÂÈÛ·Ó Ì ÛÔ‡ÂÚ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙË μ·ÛÈÏ›·, οÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰ÒÚÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ô˘ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙËÓ ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô 12Ë ı¤ÛË ÛÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË Ù˘ √À∂º∞. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÎÔÓÙÚ¿ÚÔÓÙ·È ÛÂ Â˘Úˆ·˚΋ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. ™Ù· ‰‡Ô ÊÂÙÈÓ¿ ÙÔ˘˜ ·È¯Ó›‰È· ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, Ë μ·Ï¤ÓıÈ· ̤ÙÚËÛ ÌÈ· ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ó›ÎË Ì 3-1 Î·È ÌÈ· ÈÛÔ·Ï›· 0-0 ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ™Â‚›ÏÏ˘. ∞ÁˆÓÈÛÙÈο, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó “ÔÓÔÎÂÊ¿ÏÔ˘˜” ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÚÔÔÓËÙ¤˜. ∏ ™Â‚›ÏÏË ı· ·Ú·Ù·¯ı› ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ ∫fiÎÂ, ÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ∫ÚÈÛÙÔÊfiÚÔ Î·È ΔÛÂÚÓ›ÛÂÊ, ÂÓÒ ·ÌÊ›‚ÔÏÔ˜ Â›Ó·È Ô ªÔÚ¤ÓÔ. ∂ÎÙfi˜ Ï¿ÓˆÓ ÁÈ· ÙË μ·Ï¤ÓıÈ· Â›Ó·È ÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ Õς˜, ƒÔ˘›˜, ∫fiÛÙ· Î·È ™ÂÓÙ¤ÚÔ˜. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÛÙÔ “™¿ÓÙÛÂı ¶Èı¯Ô˘¿Ó” ı· Â›Ó·È Ô ™ÏÔ‚¤ÓÔ˜ ¡Ù·Ì›Ú ™ÎfiÌÈÓ·. ™˘ÓÔÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ËÌÈÙÂÏÈÎÒÓ: ¶¤ÌÙË 24/4 ªÂÓʛη-°ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ ™Â‚›ÏÏË-μ·Ï¤ÓıÈ· ¶¤ÌÙË 1/5 °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜-ªÂÓʛη μ·Ï¤ÓıÈ·-™Â‚›ÏÏË

Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ¶∞√∫ Ô π‚¿Ó ™·‚‚›‰Ë˜ Û˘ÓÈÛÙ¿ „˘¯Ú·ÈÌ›· Î·È ˘ÔÌÔÓ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘: “ªÂÙ¿ ÙȘ ¿ÁȘ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ı· ‹ıÂÏ· Ó· ·¢ı˘ÓıÒ Û fiÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ¶∞√∫. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚԇ̠ÙËÓ ÂÏ›‰· Ì·˜ fiÙÈ Ë ˘ÔÌÔÓ‹ Ì·˜ fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ı· ÂÈ‚Ú·‚¢ı› Î·È fiÏ· ı· ¿Ì ηْ ¢¯‹. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ı˘ÌfiÌ·ÛÙ fiÏÔÈ fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ì οı ‰˘ÛÎÔÏ›·. ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Â›Ó·È ˆ˜ fiϘ ÔÈ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ì·˜ ÍÂÂÚÓÈÔ‡ÓÙ·È ·Ó ÙȘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÛÙˆÈο ˆ˜ ıÂfiÛÙ·ÏÙË ‰ÔÎÈÌ·Û›·. ∞˜ ›̷ÛÙ ‹ÚÂÌÔÈ, ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ı¤ÛÂÈ Î·ı˘ÛÙÂÚ›. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ì ˘ÔÌÔÓ‹ Î·È „˘¯Ú·ÈÌ›·, ηıÒ˜ fiÙ·Ó Ì·˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÌfiÓÔ Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ¯¿ÓÔ˘Ì ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Á·Ï‹ÓË Ì·˜ Î·È ÌÂÙ·ÙÚÂfiÌ·ÛÙ Û ‡ÎÔÏË Ï›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Ì·˜. Œ¯Ô˘Ì ¤Ó·Ó ÛÙfi¯Ô Î·È fiÏÔÈ Ì·˙› ı· ÙÔÓ ÂÙ‡¯Ô˘Ì ·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ „‡¯Ú·ÈÌÔÈ Î·È ·ÊÔÛȈ̤ÓÔÈ Û’ ·˘ÙfiÓ. √È Û·Û̈‰ÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·‰‡Ó·ÌÔ˘˜, ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ “Û‚‹ÓÔ˘Ó” . ¡· ı˘Ì¿ÛÙ fiÙÈ Ô ¶∞√∫ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ¤Ó·˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜. Œ¯ÂÈ Í¯ˆÚÈÛÙ‹ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Î·È ÌÂÁ·Ï›Ô, Â›Ó·È ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Î·È Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ù˘ ›‰È·˜” .

¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™

¶ÚÔÔÓ‹ıËÎÂ Ô ∞Ì¤ÓÙ Ÿˆ˜ ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó, Ô ªÂ¯ÓÙ› ∞Ì¤ÓÙ Â·Ó‹Ïı Û ÊÔ˘Ï Ú˘ıÌÔ‡˜ ÚÔÔÓ‹ÛÂˆÓ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. √ ∞ÏÁÂÚÈÓfi˜ ›¯Â ÚÔÊ˘Ï·¯ı› ÚÔ¯ı¤˜, ˆÛÙfiÛÔ ¯ı˜ ÚÔÔÓ‹ıËΠηÓÔÓÈο Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ Î·È Ù¤ıËΠÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ì ÙÔÓ ¶∞√∫. ™Ù· ıÂÙÈο Â›Ó·È ˆ˜ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÛÂÚ› ̤ڷ, Ô ∫ψӷڛ‰Ë˜ ¤‚Á·Ï ¿ÓÂÙ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÂÍ›ÛÔ˘, ÂÓÒ ¡Ù›Ó·˜ Î·È ª·˚Ú¿ÌÈ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó... ÛÙ·ıÂÚ¿ Ó· ÚÔÔÓÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ Î·È Ê˘ÛÈο ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÙÂı› ÓÔÎ-¿Ô˘Ù. ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· ÙȘ 17:00 ÛÙÔ √∞∫∞, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· “ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó” ÔÈ Ú¿ÛÈÓÔÈ ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ·ÁÒÓ·.

£· οÓÂÈ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ Ë ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ∏ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÚÔÛı‹Î˜ ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ ÌÈ·˜ Î·È Ë FIFA ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ‰ÒÛÂÈ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÛÙËÓ ÔÈÓ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈ‚ÏËı› ÛÙÔ˘˜ ∫·Ù·Ï·ÓÔ‡˜. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÚÈÓ Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi, Ë ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÙÈ̈ڋıËΠ̠··ÁfiÚ¢ÛË ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÒÓ ÁÈ· ‰˘Ô ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË ·Ó‹ÏÈÎˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ. ŸÌˆ˜ Ì ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË Ù˘ FIFA, Ë ÔÈÓ‹ ·ÔÎÙ¿ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ̤¯ÚÈ Ó· ÂΉÈηÛÙ› Ë ¤ÊÂÛË Î¿ÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ì‚Â› Û‡ÓÙÔÌ·.


24

¶∂ª¶Δ∏ 24 ∞¶ƒπ§π√À 2014

√ ¢π∞πΔ∏Δ∏™ À¶√Ã∂ø™∂ ™∂ ∏ΔΔ∞ 1-0 Δ√¡ √§Àª¶π∞∫√ μ. ∞¶√ Δ√¡ ∏ƒ∞∫§∏, ∂¡ø √ °∫√Àƒª∞ ∂Ã∞™∂ ¶∂¡∞§Δπ ™Δ√ 95’

“ÃÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜” ∫ÔÌ›Ó˘ ÛÙ· æ·¯Ó¿ ÂÓ ÙÔÓ ı¤ÏÂÈ Ë Ì¿Ï·, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ‰È·ÈÙËÛ›· Û οı ·È¯Ó›‰È οÓÂÈ fiÙÈ ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ Ù˘ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘. ™ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ÛÙ· æ·¯Ó¿ Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÌ›Ó˘ ·fi ÙËÓ £ÂÛÚˆÙ›· (·ÍÈÔÏÔÁË̤ÓÔ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ) ‰È¤Ú·Í ¤ÁÎÏËÌ· ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ·Î˘ÚÒÓÔÓÙ·˜ ÂÓٷοı·ÚÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ªÂÏ›ÛÛË ÛÙÔ 79’, ˘Ô¯ÚÂÒÓÔÓÙ·˜ Û ‹ÙÙ· ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ì 1-0. ™·Ó Ó· ÌËÓ ¤ÊÙ·Ó ·˘Ùfi, ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÏÂÙfi ÙˆÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂˆÓ Ô °ÎÔ‡ÚÌ· ·ÛÙfi¯ËÛ Û ¯Ù‡ËÌ· ¤Ó·ÏÙÈ, Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ¯¿ÓÂÈ ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¢ηÈÚ›· Ó· ÈÛÔÊ·Ú›ÛÂÈ. ΔÔ ÁÎÔÏ Ô˘ ¤ÎÚÈÓ ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÛËÌ›ˆÛ ÛÙÔ 50’ Ô ∫ÚËÙÈÎfi˜, ÛÙË ÌÔÓ·‰È΋ ¢ηÈÚ›· Ô˘ ›¯Â Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È.

¢

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ∞˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ‹ÙÙ· ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙ· Ï¤È ÔÊ, Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ó· ˘Ô¯ˆÚÔ‡Ó ÛÙËÓ 4Ë ı¤ÛË Ù˘ ηٿٷ͢, ·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ 9 ‚·ıÌÔ‡˜, ‰‡Ô fiÓÙÔ˘˜ ›Ûˆ ·fi ÙËÓ Û˘ÌÔÏ›ÙÈÛÛ· ¡›ÎË. ¢¤Î· ‚·ıÌÔ‡˜ ¤¯Ô˘Ó Ë ∫¤Ú΢ڷ Î·È Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ·¯ÓÒÓ. √ ¡›ÎÔ˜ ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ÛÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÙÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÂÓÒ ·Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ˆ˜ ·˘Ù‹ Ë Ó›ÎË ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË ÁÈ· ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ æ·¯ÓÒÓ Â› ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, Û ¤ÓÙ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ.

Δ· Ï¿Ó· ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ √ ¡›ÎÔ˜ ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ·Ú¤Ù·Í ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ÙÔÓ °Î›ÙÎÔ, ÂÓÒ Ô °È·ÏÔ‡Û˘ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· ÌÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi, ηχÙÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰ÂÍ› ¿ÎÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ÙˆÓ “Â-

Ú˘ıÚÔχΈӔ , Ì ÙÔÓ ∫·ÚÚ¿ Ó· ·›˙ÂÈ ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿, ·fiÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›· ∫·ÙÛÈ·ÚÔ‡. ΔÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ·Ì˘ÓÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÔÈ ∞Ú‚·Ó›Ù˘ Î·È ªÂÏ›ÛÛ˘. ™ÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ƒfiη˜ Î·È ¶ÈÓ‰ÒÓ˘ ˆ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ› ¯·Ê, Ì ÙÔÓ ∫ÚÈÛÙfiÌ·Ï Ó· ·›˙ÂÈ Î·È ·˘Ùfi˜ ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ·. √ πˆ¿ÓÓÔ˘ ¤·ÈÍ ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿, Ô ªfiӯ ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹, Ì ÙÔÓ °ÎÔ‡ÚÌ· Ó· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘. ™Â Û¯¤ÛË ‰ËÏ·‰‹ Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ºˆÛÙ‹Ú· Ù· Ó¤· ÚfiÛˆ· ÛÙËÓ 11·‰· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ‹Ù·Ó ÙÚ›· (°È·ÏÔ‡Û˘, ∞Ú‚·Ó›Ù˘, ¶ÈÓ‰ÒÓ˘).

Èڛ˜ Ê¿ÛÂȘ ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ “√ °È¿ÓÓ˘ ÊÔ‚fiÙ·Ó ÙÔ ıÂÚÈfi Î·È ÙÔ ıÂÚÈfi ÙÔ °È¿ÓÓË” . ∫¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ Î‡ÏËÛ ÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, Ì ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ̤ÙÚÈ· ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÂÈΛӉ˘Ó˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÛٛ˜. Δ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ 45ÏÂÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÔÈ ‰˘Ó·Ù¤˜ ÌÔÓÔÌ·¯›Â˜, Ù· ÔÏÏ¿ Ï¿ıË ÛÙȘ ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÂȘ Î·È Ë ÌÂÁ¿ÏË Ó¢ÚÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ˘‹Ú¯Â ÛÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ. √ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ›¯Â ÌÈ· ÂÏ·ÊÚ¿ ηÙÔ¯‹ Ì¿Ï·˜, ‰›¯ˆ˜ fï˜ Ó· ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂÈ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ °Î›ÙÎÔ˘, ÂÓÒ Î·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ÙÔ ›‰ÈÔ Úfi‚ÏËÌ·.

ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ (Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÔÌ¿‰· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰Â¯ı› Ù¤ÚÌ· Û fiÏ· Ù· ·È¯Ó›‰È·) Î·È ·fi ÂΛ Î·È ¤Ú· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ¤ÁÈÓ·Ó ‰‡ÛÎÔÏ· ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜. ÕÌÂÛË ‹Ù·Ó Ë Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ ·fi ÙÔÓ ¿ÁÎÔ. ¶¤Ú·Û ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔÓ ª¿ÚÈÔ ªÚ¤Ûη ÛÙÔ 59’ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ¶ÈÓ‰ÒÓË, ÂÓÒ ÛÙÔ 64’ Ô °È¿ÓÓ˘ ∫·ÙÛ›Î˘ Ì‹Î ÛÙÔ Ì·Ù˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ªfiÓ¯Â, Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È, ϤÔÓ, Ì ‰È¿Ù·ÍË 44-2. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ·Ó¤Ï·‚·Ó ÙÔÓ Ï‹ÚË ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡, ‹Ù·Ó ‰È·ÚÎÒ˜ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË, ˆÛÙfiÛÔ, Ë ˘ÂÚÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ¯ˆÚ›˜ Ô˘Û›·, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ÂÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˘. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ, ¿ÓÙˆ˜, fiÛÔ ÂÚÓÔ‡ÛÂ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Á‡ÚÈ˙·Ó ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÈÔ ›Ûˆ, ÂÓÒ Ô £ˆÌ¿˜ °Ú¿Ê·˜ ¤‚Á·˙ ·fi ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÂÈıÂÙÈÎÔÁÂÓ›˜ ·›ÎÙ˜, Ú›¯ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Ì·Ù˜ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡˜. ™ÙÔ 58’ Ô ªfiӯ ¤Î·Ó ÙÔ Á¤ÌÈÛÌ·, Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ΔÔ ·È¯Ó›‰È, ‰ÂÓ Â›¯Â ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ Ú·ÁÌ·ÙÔÚ˘ıÌfi, Ì ÔÏÏ¿ Ê¿Ô˘Ï Ô›ËÛ ¿ÛÙÔ¯Ë ¤ÍÔ‰Ô, Ë Âη٤ڈıÂÓ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ì¿Ï· ÛÙÚÒıËΠÛÙÔÓ ÁÚ‹ÁÔÚË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ∫ÚÈÛÙfiÌ·Ï, Ì ÙÔÓ ™ÎfiÚÂÚ: 50’ Ù˘ Ì¿Ï·˜. ¢ÂÓ ˘‹ÚπÛ·Ófi Ó· ÛÔ˘Ù¿ÚÂÈ, Ì ∫ÚËÙÈÎfi˜ ¯·Ó ÎÂÓÔ› ¯ÒÚÔÈ, Ì ·ÙË Ì¿Ï· Ó· ÂÚÓ¿ ¿ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌË ÌÔÓˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· ÙÔ˘ ∫›ÙÚÈÓ˜: ÚÔ‡Ó ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˘, ÁÈ· Ó· √¯¿ÓÙ˙·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Â˘Î·È¯·ı› ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â˘Î·È¶·ÏËÁÂÒÚÁÔ˜, 62. ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ 1. °Î›ÙÎÔ˜ ڛ˜. ∏ ÌÔÓ·‰È΋ ηϋ Ú›· ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜66. ¶·ÏËÁÂÒÚÁÔ˜ 15. °È·ÏÔ‡Û˘ ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›™ÙÔ 65’ ¤Ó· Ì·ÎÚÈÓfi °ÎÔ‡ÚÌ·, ªÂÏ›ÛÛ˘, 84. ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˜ 27. ∫·ÚÚ¿˜ ¯ÚÔÓÔ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ƒfiη ‰ÂÓ ‚Ú‹ªfiÓ¯Â, °È·ÏÔ‡Û˘, 6. Δ˙·Ó‹˜ 8’. √ ∫ÚÈÛÙfiÌ·Ï ÂÎÙ¤4. ªÂÏ›ÛÛ˘ ΠÙÔÓ ÛÙfi¯Ô, Ì ÙË ∫·ÙÛ›Î˘ ÏÂÛ ÎfiÚÓÂÚ, Ô πˆ¿ÓÓÔ˘ 4. ª·ÎÔÌ‹ÙÚÔ˜ Ì¿Ï· Ó· ʇÁÂÈ ¤Íˆ 5. ∞Ú‚·Ó›Ù˘ ‹Ú ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿ Ì ·fi ÙÔ ‰ÂÍ› ‰ÔοÚÈ ÙÔ˘ 2. ¶·ÙÛ·Ù˙fiÁÏÔ˘ 21. ƒfiη˜ ¢È·ÈÙËÙ‹˜: ÙË Ì¿Ï· Ó· ʇÁÂÈ ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˘. 15. ΔÛÈÌfiÓÙ˙È ∫ÔÌ›Ó˘ 8. ¶ÈÓ‰ÒÓ˘ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ΔÔ ÛÎËÓÈÎfi ‰ÂÓ ¿ÏÏ·Í 19. ªÔ˘Ì¿Ï (£ÂÛÚˆÙ›·˜) (10. ªÚ¤Ûη 59’) ‰ÔοÚÈ ÙÔ˘ ∞ı·Ó·ÛfiÎ·È ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· ÏÂÙ¿ (5. ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ 81’) 6. ∫ÚÈÛÙfiÌ·Ï Ô˘ÏÔ˘. ∞fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡, Ì ÙÔÓ μÔËıÔ›: 8. ¡ÙÂϤÎÔ˜ ÂΛÓÔ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤62. ªfiӯ ∏Ú·ÎÏ‹ Ó· ÚÔÛ¤¯ÂÈ ·∫¿ÏÊÔÁÏÔ˘ ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ̤(22. ΔÛÔ‡ÙÛ˘ 46’) ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ù· ·Ó·(7. ∫·ÙÛ›Î˘ 65’) (£ÂÛÚˆÙ›·˜), ÚÔ˘˜ ¤ÁÈÓ ¤Ó· ‰˘Ó·Ùfi ÛÙ·ÏÙÈο ÙÔ˘ ηı‹ÎÔ11. °ÎÌ·ÁÎÈÓÙ› 88. πˆ¿ÓÓÔ˘ °Ô˘ÚÁÈÒÙ˘ ·È¯Ó›‰È, ¿Ù¯ÓÔ Î·È ÓÙ· Î·È ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi (33. √¯¿ÓÙ˙· 76’) (33. ¡ÈÎÔÏÈ¿˜ 74’) (ºıÈÒÙȉ·˜) ¯ˆÚ›˜ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· Ó· Ȥ˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¯Úfi7. ∫ÚËÙÈÎfi˜ 13. °ÎÔ‡ÚÌ· ÁÎÔÏ, ÙfiÛÔ ·fi Ï¢ÓÔ, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ú¿˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, fiÛÔ ÙÔ˘ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÁÎÔÏ Î·È ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ∏Ú·Ù˘ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ˘. ™ÙÔ 74’ ÎÏ‹. Ô ªÚ¤Ûη ¤Î·Ó ˆÔ‡ÚÁËÛ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Î·È ·fi ÂΛ Ú·›· ΛÓËÛË, ‚ڋΠ¯ÒÚÔ, ÛÔ‡Ù·Î·È ¤Ú· “Ù·ÌÔ˘ÚÒıËΔ ÛÙËÓ Ú ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Ì ÙË ∞fiÊ·ÛË ÛοӉ·ÏÔ ¿Ì˘Ó·, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ Ì¿Ï· Ó· ʇÁÂÈ ¿Ô˘Ù. ·fi ∫ÔÌ›ÓË ÔχÙÈÌÔ ÁÎÔÏ. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÙÔ ·È¯Ó›- ™ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ Ù¤ÚÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ °È· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ 79’ fiÔ˘ Ô ‰È ÛËÌ·‰Â‡ÙËΠ·fi ÙËÓ ·fiÊ·- ∏Ú·ÎÏ‹ Ë ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·- ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ∫ÔÌ›Ó˘ ηٷ‰›Î·Û ÛË ÙÔ˘ ‰È·ÈÙËÙ‹ ∫ÔÌ›ÓË Ó· ·Î˘- ÎÔ‡ ÔÏÈÁÒÚËÛÂ Î·È ÙÔ Ï‹ÚˆÛÂ. ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Û ‹ÙÙ· Ì ÙËÓ ·ÚÒÛÂÈ Î·ÓÔÓÈÎfi ÁÎÔÏ ÙÔ˘ √Ï˘- √ °ÎÌ·ÁÎÈÓÙ› ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ ÙÔÓ fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Ó· ·Î˘ÚÒÛÂÈ ÂÓÙ·ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔ 79’, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔ ª·ÎÔÌ‹ÙÚÔ ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ οı·ÚÔ ÁÎÔÏ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχ¯·Ì¤ÓÔ ¤Ó·ÏÙÈ ÙÔ˘ ª¿ÚÈÔ ÏÂ˘Ú¿, ·˘Ùfi˜ ¿Û·Ú ÛÙÔÓ ·- ΈӔ . √ ∫·ÙÛ›Î˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ ʿ°ÎÔ‡ÚÌ· ÛÙÔ 95’, ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÏÂ- Ì·ÚοÚÈÛÙÔ ∫ÚËÙÈÎfi, Ô ÔÔ›Ô˜ Ô˘Ï, Ô ªÂÏ›ÛÛ˘ ÛÎfiÚ·Ú Ì Ùfi ÙˆÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ·- ̤۷ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ √Ï˘- ÚÔ‚ÔÏ‹ ·fi ηÓÔÓÈ΋ ı¤ÛË, fiÁÒÓ·. √ ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ·¯ÓÒÓ Â›¯Â ÌÈ·ÎÔ‡ Ì Ï·Û¤ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ Ìˆ˜ Ô ∫ÔÌ›Ó˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÙËÓ Ù‡¯Ë Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÁÎÔÏ ÛÙÔ 50’ ÛÎÔÚ. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ‰¤¯ıË- η̛· ·Ú¿‚·ÛË ·Î‡ÚˆÛ ÙÔ ÛÙË ÌÔÓ·‰È΋ ¢ηÈÚ›· Ô˘ ‰ËÌÈ- Î·Ó ÁÎÔÏ Î·È ÛÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ Ì·Ù˜ ÁÎÔÏ, ηıÒ˜ ÂÊˇÚÂ Ê¿Ô˘Ï!, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô ‚ÔËıfi˜ Ô˘ ‹ÏÂÁ¯Â ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ æ·¯ÓÒÓ

Hƒ∞∫§∏™ æ. - O§Àª¶π∞∫√™

1

Δ√¡π™∂ √ ¶ƒ√¶√¡∏Δ∏™ Δ√À √§Àª¶π∞∫√À μ. ¡π∫√™ ¶∞¡Δ∂§∏™

“™Ù· ‰‡ÛÎÔÏ· Ê·›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÌ¿‰Â˜” ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙ· æ·¯Ó¿ ·fi ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ , ¡›ÎÔ˜ ¶·ÓÙÂÏ‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¿ÓÙˆ˜ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘, ˆ˜ ÙÔ Îϛ̷ ı· ·Ó·ÛÙÚ·Ê› Î·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹: “ªÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ οӷÌÂ, ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ì·˜ ·‰ÈΛ. ™ÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ‹Ù·Ó Ôχ ÎÏÂÈÛÙfi, ¯ˆÚ›˜ ¢ηÈڛ˜. ŸÔÈ· ÔÌ¿‰· ÂÙ‡¯·ÈÓ ÚÒÙË ÁÎÔÏ ı· ΤډÈ˙Â. ∞fi ÌÈ· ·‰Ú¿ÓÂÈ· ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ‰Â¯Ù‹Î·Ì ÁÎÔÏ. ªÂÙ¿ ›¯·Ì ÙËÓ Î·ıÔÏÈ΋ ˘ÂÚÔ¯‹, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤Ú·Ì ӷ ÛÎÔÚ¿ÚÔ˘ÌÂ. ∂›¯·Ì ÙËÓ ·Ù˘¯›· Ó· ¯¿ÛÔ˘Ì ÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ, ·ÏÏ¿ ·˘Ù¿ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ΔÔ ÁÎÔÏ ‹Ù·Ó ¤Á΢ÚÔ, ·ÏÏ¿ Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ÎÚ›ÓÂÈ ÎÈ ·˘Ùfi˜ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ. ∂ÁÒ ÎÚ·ÙÒ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ Ô-

‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ÌÔ˘. £ÂˆÚÒ ˆ˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ·Ó·ÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÙÔ Îϛ̷. ∏ ‹ÙÙ· ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ú›ÍÂÈ ÙË „˘¯ÔÏÔÁ›· Ì·˜. ∂ÈÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ì ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ì·˜ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ Î·È Â˘ÂÏÈÛÙÒ ˆ˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÂÈ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô. ™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ æ·¯ÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘. √È ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ·. ∂›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ˆ˜ ı· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì ¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ӛΘ Î·È ı’ ·Ó¤‚Ô˘Ì ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·, ·Ú¯‹˜ ÁÂÓÔ̤Ó˘ ·fi ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹” .

°Ú¿Ê·˜: ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ʷ‚ÔÚ› ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹, £ˆÌ¿˜ °Ú¿Ê·˜ ÙfiÓÈÛ ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ ·È¯Ó›‰È: “∂›¯·Ì ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÌÈ· Ôχ ηϋ Î·È ¤ÌÂÈ-

ÚË ÔÌ¿‰·. ◊Ì·ÛÙ·Ó Ôχ ηϿ ‰È·‚·Ṳ̂ÓÔÈ. ΔÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ‹Ù·Ó ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙÈÎfi. ™ÙÔ ‚’ ̤ÚÔ˜ ÂÙ‡¯·Ì ÁÎÔÏ Û ÌÈ· ·ÓÙÂ›ıÂÛË Ô˘ οӷÌÂ. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ‰È·¯ÂÈÚÈÛًηÌ Ôχ ηϿ ÙÔ ·È¯Ó›‰È. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ›¯Â ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Ù˘ Ì¿Ï·˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›¯Â ÙȘ ¢ηÈڛ˜. ªÔÚ› Ë ÈÛÔ·Ï›· Ó· ‹Ù·Ó ‰›Î·ÈÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË ¿‰ÈÎÔ ÙÔ 1-0 Ô˘ ÂÙ‡¯·ÌÂ. ∂Ì›˜ Û ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ʷ‚ÔÚ›, fiÔÈ· ÎÈ ·Ó Â›Ó·È Ë ‚·ıÌÔÏÔÁ›·. º·‚ÔÚ› Â›Ó·È ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Ì›· ·fi ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È Î·È Ô μfiÏÔ˜. ™ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ë ·Ó·Ú¯›· ¤ı·ÓÂ. ∂Ì›˜ ¿Ì Û ÌÈ· ÏÔÁÈ΋ Î·È ÌÈ· ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ô˘ ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ Â›Ó·È Ë ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË. ∂›¯·Ì Ӓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÚfiÛÙÂÚ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜. ÕÚ· Ô‰ËÁ‹Û·Ì ÙÔ Ì·Ù˜ ÂΛ Ô˘ ¤ÚÂÂ, fiÓÙ·˜ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ. ∂‡¯ÔÌ·È ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ Î·È ÛÙÔÓ Î. ¶·ÓÙÂÏ‹ ηϋ ÂÈÙ˘¯›·” .

0

‰ÂÓ Â›‰Â οÙÈ ÙÔ ÂÈÏ‹„ÈÌÔ. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ‰ÂÓ ÙÔ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ¿‰ÈÎË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰È·ÈÙËÙ‹, ΢ӋÁËÛ ÙÔ ÁÎÔÏ Ù˘ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ˘ ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ 95’, ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÏÂÙfi ÙˆÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛˆÓ, ΤډÈÛ ¤Ó·ÏÙÈ. √ °È·ÏÔ‡Û˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ Ï¿ÁÈÔ ¿Ô˘Ù, Ë Ì¿Ï· ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Ô ∫ÚËÙÈÎfi˜ ÙË ‚ڋΠ̠ÙÔ ¯¤ÚÈ, Ì ÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹ Ó· ηٷÏÔÁ›˙ÂÈ ÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ. ΔËÓ ÂÛ¯¿ÙË ÙˆÓ ÔÈÓÒÓ ·Ó¤Ï·‚ ӷ ÂÎÙÂϤÛÂÈ Ô ª¿ÚÈÔ °ÎÔ‡ÚÌ·, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ÙË Ì¿Ï· ÛÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰ÔοÚÈ ÙÔ˘ ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˘, Ì ÙË Ì¿Ï· Ó· ÌËÓ ÂÚÓ¿ ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ Ù¤ÚÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹. ∞›ÛÙ¢ÙË ¯·Ì¤ÓË Â˘Î·ÈÚ›·, Ì ÙÔÓ °ÎÔ‡ÚÌ· Ó· Á›ÓÂÙ·È Ô ÌÔÈÚ·›Ô˜ ·›ÎÙ˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ¤ÏËÍ Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Ì 1-0, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÒÙË Ó›ÎË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÁÈ· ÙÚ›ÙÔ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙ· Ï¤È ÔÊ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›ÛÂÈ ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›·.

“ΔÔ ¤ÁÎÏËÌ· ‹Úı ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË” ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Î·Ù¿ Ù˘ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫ÔÌ›ÓË Âͤ‰ˆÛÂ Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· ·ÏÏÔ›ˆÛË ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ æ·¯ÓÒÓ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¶∞∂: “ΔÔ ¤ÁÎÏËÌ· ‹Úı ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË. ∫‡ÚÈÔÈ Ù˘ ∫∂¢, ·Ó ›ÛÙ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ Ì ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi (Û.Û. ¯ıÂÛÈÓfi) ‰È·Û˘ÚÌfi Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜, Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·. √ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ∫ÔÌ›Ó˘ ·fi ÙËÓ £ÂÛÚˆÙ›· ·Î‡ÚˆÛ ÂÓٷοı·ÚÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ô˘ ÙÔ Â›‰Â fiÏË Ë ∂ÏÏ¿‰·. ª›· ·fiÊ·ÛË Ô˘ ·ÏÏÔ›ˆÛ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ (Û.Û. ¯ıÂÛÈÓÔ‡) ·ÁÒÓ·. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ Ê¿ÛË ‰ÂÓ ı· ԇ̠ٛÔÙ· ¿ÏÏÔ. ¡· ›ÛÙ fï˜ Û›ÁÔ˘ÚÔÈ, fiÙÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË Super League ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ ÔÌ¿‰·, ÈÛÙÔÚ›·, ÎfiÛÌÔ Î·È Â›Ó·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜. À.°. ∂ÍËÁ‹ÛÙ ̷˜, ˆ˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ·˘Ùfi ÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚ› Î·Ó ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ù˘ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ Ó· ¤¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈ· Û˘Ó¯fiÌÂÓË Â‡ÓÔÈ·. À.°.2 ∂Û›˜ Ô˘ ˘ËÚÂÙ›Ù ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·, Ô˘ ¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÔ Î·È ·ÈÙ›· ·Ê¿ÓÈÛ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Û ̛· Ó‡¯Ù·, ·Ó ¤¯ÂÙ ϛÁÔ ‹ıÔ˜ ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ‰ÈˆÁÌfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿” .


T∂Δ∞ƒΔ∏ 23 ∞¶ƒπ§π√À 2014

25

ª∂ ¶∂¡∞§Δπ Δ√À ∞¡π∂Δ∂ ™Δ√ 94’ ∏ ¡π∫∏ “¢∞ª∞™∂” 2-1 Δ∞ Ã∞¡π∞ ™∂ ™À°∫§√¡π™Δπ∫√ ∞°ø¡∞ ª∂ ∂ãƒπ∫∏ ¢π∞πΔ∏™π∞

√ ÕË °ÈÒÚÁ˘ ¤‚·Ï ÙÔ... ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ * ∞΢ÚÒıËΠηÓÔÓÈÎfi ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ∞ÓȤÙÂ, ·fi ı¤ÛË ÔÊÛ¿ÈÓÙ ÙÔ Ù¤ÚÌ· ÙˆÓ ∫ÚËÙÈÎÒÓ ÕË °ÈÒÚÁ˘ ¤‚·Ï ÙÔ... ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ Î·È Ë ¡›ÎË ÂÈÎÚ¿ÙËÛÂ ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ Ì 2-1 Û’ ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ÌÂ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi ÊÈÓ¿ÏÂ. ™ÙÔ 89’ Ô §Ô˘Î›Ó·˜ “οÚʈÛ” ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ÔÌ¿‰· (›¯Â ÚÔËÁËı› ÙÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ Δ˙ÈÒÚ· ÛÙÔ 45+1’), ·ÏÏ¿ ÛÙÔ 94’ Ô ∞ÓȤÙ Ì ¤Ó·ÏÙÈ ¯¿ÚÈÛ ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” ÛÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, Ô˘ ÙÔ ¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜. ºÔ‚ÂÚ¿ ·Ú¿ÔÓ· ·fi ÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ Î·È ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡˜ ÃÔ˘ÏÈ¿Ú· Î·È ¶˘Ï·ÚÈÓfi ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ Ì ·ÔÎÔڇʈ̷ ÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi Ù¤ÚÌ· ÙÔ˘ ∞ÓȤÙ (51’) Ô˘ ‰ÂÓ Ì¤ÙÚËÛ ÔÙ¤ Î·È ÙÔ ÁÎÔÏ ÔÊÛ¿ÈÓÙ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ·Ó ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ºˆÙfi: ¶∞¡. °π∞¡¡∞ƒ√™ ¢˘Ó·ÌÈ΋ ‰ÈÂΉ›ÎËÛË Ù˘ Ì¿Ï·˜ ÌÂٷ͇ ∞ÓȤÙÂ Î·È °Îԇ̷

Δ¿Ì· ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó ÛÙË ¡›ÎË, ηıÒ˜ ›Ûˆ˜ ‹Ù·Ó Ë ¯¿ÚË ÙÔ˘ Ô˘ Ì·˙› Ì ÙÔ ›ÛÌ· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ∞ϤÎÔ˘ μÔÛÓÈ¿‰Ë ÚÔÛٿل·Ó ÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ·fi ÌÈ· ¯ıÚÈ΋ ‰È·ÈÙËÛ›· Ô˘ ¤Î·Ó fi,ÙÈ ÌÔÚÔ‡Û ÁÈ· Ó· Ù˘ ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” . ™ÙÔ 51’ ηÓÔÓÈÎfi Ù¤ÚÌ· ÙÔ˘ ∞ÓȤÙ ˘ԉ›¯ıËΠÔÊÛ¿ÈÓÙ ·fi ÙÔÓ ‚ÔËıfi ÃÔ˘ÏÈ¿Ú·, ÂÓÒ ÛÙÔ 89’ Ô ¤ÙÂÚÔ˜ ‚ÔËıfi˜ ¶˘Ï·ÚÈÓfi˜ ˘¤‰ÂÈÍ ·Ó‡·ÚÎÙÔ Ê¿Ô˘Ï ˘¤Ú ÙˆÓ ∫ÚËÙÈÎÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô... ÂÓÛÙÂÚÓ›ÛÙËÎÂ Ô Î. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜. ∞fi ÙÔ Ê¿Ô˘Ï ·˘Ùfi ÚÔ‹ÏıÂ Ë ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË ·fi ÙÔÓ §Ô˘Î›Ó·, ·ÏÏ¿ Ô ‚’ ‚ÔËıfi˜ ‰ÂÓ Â›‰Â... Ù¤ÛÛÂÚȘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ã·Ó›ˆÓ Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓË ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ 1-1. ∂ÈϤÔÓ Ô Ú¤ÊÂÚÈ ·fi ÙËÓ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›· ηٷÏfiÁÈ˙ ‡ÎÔÏ· ÙÔ Ê¿Ô˘Ï ¤Íˆ ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë, ÂÓÒ ¯·Ú›ÛÙËΠ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔÓ °Îԇ̷ Î·È ‰ÂÓ ÙÔÓ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· Ì ÎfiÎÎÈÓË Î¿ÚÙ·. ∞˘Ùfi Ì·ÚÙ˘Ú¿ Î·È Ë Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ªÔ˘Ú¿Ù ™ÂÚÔÈ¿Ó Ó· ÙÔÓ ·ÔÛ‡ÚÂÈ ÊÔ‚Ô‡ÌÂÓÔ˜ Èı·Ó‹ ·Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘. ΔË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ˘ ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi “¿ÁˆÛ” , ·ÏÏ¿ ÙfiÙÂ Ô ÕË °ÈÒÚÁ˘ ‹ Ì¿ÏÏÔÓ Ô Ã·Ù˙ËËÛ·˝·˜ ¤‚·Ï ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ˘Ô›ÙÔÓÙ·˜ Û ¤Ó·ÏÙÈ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÍÈÔÔ›ËÛÂ Ô ∞ÓÙfiÓÈÔ ∞ÓȤÙ ͷӷ‚¿˙ÔÓÙ·˜ “ʈÙÈ¿” ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ. ∂‰Ò ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› ÛËÌÂȈı› Ë ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ù˘ ¡›Î˘, Ô˘ Û’ ¤Ó· ·ÎfiÌË Ì·Ù˜ ¤‰ˆÛ·Ó ‚ÚÔÓÙÂÚfi “·ÚÒÓ” Î·È ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘˜ ÔÌ¿‰· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ÂÈÙ˘¯›·. ∂›Û˘ ÂȉÈ΋˜ ÌÓ›·˜ ·Í›˙ÂÈ Ô ª·ÓÒÏ˘ ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ˘ ÙÚÂȘ ÛˆÙ‹ÚȘ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ Û η›ÚÈ· ÛËÌ›· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÁÏÈÙÒÓÔÓÙ·˜ ÙË ¡›ÎË ·fi Èı·Ó‹ ·Ú·‚›·ÛË.

Δ· Ï¿Ó· ÙˆÓ ÚÔÔÓËÙÒÓ ªÈ· ¤ÎÏËÍË ÂÈʇϷÍÂ Ô ∞ϤÎÔ˜ μÔÛÓÈ¿‰Ë˜ ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÂÓ‰Âο‰· Ì ÙÔÓ ¡›ÎÔ ™Ô˘Ï›‰Ë ·ÓÙ› ÙÔ˘ ∑·Ó ∞ηÛÔ‡. ∏ ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Û·Ê‹˜, ‰ËÏ·‰‹ Ó· οÓÂÈ ÈÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÙË ÌÂÛ·›· ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ‹, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ÎÏÂÈÛÙ‹ ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘. ŒÙÛÈ Î¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· οıÈÛÂ Ô ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂ-

Ú¿ ÙÔ˘˜ ∑Ô˘ÏÈÒÙË, ƒÂÂÙÛ¿, °ÈÒÙ· Î·È ™Ô˚Ϥ‰Ë. ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ› ¯·Ê ‹Ù·Ó ÔÈ ¶ÈÓȤÈÚÔ Î·È ™Ô˘Ï›‰Ë˜ (Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ›¯Â ÈÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ÚfiÏÔ), ·fi ÙȘ Ù¤Ú˘Á˜ ÂȯÂÈÚÔ‡Û·Ó ÔÈ ª·ÓÔ˘Û¿Î˘ (‰ÂÍÈ¿) Î·È πÛ·¿Î (·ÚÈÛÙÂÚ¿), Ì ÙÔÓ ∞ÓȤÙ ӷ ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi ÎÚ›ÎÔ Ì ÙÔÓ Δ˙ÈÒÚ·, Ô˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙËÓ ÂÈıÂÙÈ΋ ·È¯Ì‹. ™ÙÔ ·ÓÙ›·ÏÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô 4-23-1 Â¤ÏÂÍÂ Î·È Ô ªÔ˘Ú¿Ù ™ÂÚÔÈ¿Ó. ΔÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ‹Ù·Ó Ô £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ ∑ÓÙÚ¿ÊÎÔ‚ÈÙ˜ (‰ÂÍÈ¿), ª·ÓˆÏ¿ (·ÚÈÛÙÂÚ¿), ÷Ù˙ËËÛ·˝· Î·È ¶Èı·ÚÔ‡ÏË (Û¤ÓÙÂÚ Ì·Î) ÛÙ· ÌÂÙfiÈÛıÂÓ. ™ÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ °Îԇ̷˜, ¶fiÙÛÈ (·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎÔ› ¯·Ê), μ·ÛÈÏfiÁÈ·ÓÓË, ¶¿ÁηÏÔ (‰ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·), ÂÓÒ Ô ∫ÔÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔÊ Û˘ÓÂÈÎÔ˘ÚÔ‡Û ÙÔÓ ª·Ú·ÁÎÔ˘‰¿ÎË ÛÙËÓ Â›ıÂÛË.

NIKH - XANIA

2

™ÎfiÚÂÚ: 45+1’ Δ˙ÈÒÚ·˜, 94’ ÂÓ. ∞ÓȤÙ 89’ §Ô˘Î›Ó·˜

30. ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜ 2. ∑Ô˘ÏÈÒÙ˘ 8. ™Ô˚Ϥ‰Ë˜ 25. ƒÂÂÙÛ¿˜ 29. °ÈÒÙ·˜ 16. ¶ÈÓȤÈÚÔ 21. ™Ô˘Ï›‰Ë˜ (10. ƒÔÓοÙÔ 78’) 11. ª·ÓÔ˘Û¿Î˘ (13. °ÎfiÙÔ‚Ô˜ 87’) 14. πÛ·¿Î (15. ªÈÙÛ¿ÎÔ˜ 69’) 20. ∞ÓȤÙ 66. Δ˙ÈÒÚ·˜

∫›ÙÚÈÓ˜: ™Ô˘Ï›‰Ë˜, ™Ô˚Ϥ‰Ë˜ °Îԇ̷˜, μ·ÛÈÏfiÁÈ·ÓÓ˘

ŒÎÏÂÈÛ ȉ·ÓÈο ÙÔ ·’ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ‰ÂηϤÙÔ˘ ¤ÁÈÓ ÙÔ ÚÒÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ¯ıÂÛÈÓÔ‡ ·ÁÒÓ·. √ ª·ÓÔ˘Û¿Î˘ ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿ Û¤ÓÙÚ·, ÔÈ ·Ì˘ÓfiÌÂÓÔÈ ‰ÂÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘Ó·Ó Ì·ÎÚÈ¿ ÙËÓ Ì¿Ï·, Ô˘ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔÓ ™Ô˘Ï›‰Ë. √ ¤ÌÂÈÚÔ˜ ̤ÛÔ˜ ÛÙfi·ÚÂ Î·È ÛÔ‡Ù·Ú Ì ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi, ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ Ó· ‚ÚÂÈ ÛÙfi¯Ô. ™ÙÔ 14’ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ¤¯·Û ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¢ηÈÚ›·. ªÂÙ¿ ·fi ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ∞ÓȤÙÂ Ë Ì¿Ï· ÛÙÚÒıËΠÛÙÔÓ πÛ·¿Î, Ô˘ ¤È·Û ÛÔ˘Ù, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤Ú·Û ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÂηÙÔÛÙ¿ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰ÔοÚÈ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‹ÚıÂ Ë ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ Ó· ·ÂÈÏ‹ÛÔ˘Ó. ™ÙÔ 17’ Ô ¶fiÙÛÈ ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ê¿Ô˘Ï, Ì ÙÔÓ °ÈÒÙ· Ó· ·Ú·¯ˆÚ› ÎfiÚÓÂÚ ÚÔ ÙÔ˘ ¶¿ÁηÏÔ˘. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ·Ó¤Ï·‚ ÙÔ ÎfiÚÓÂÚ, Ô ª·ÓˆÏ¿˜ ΤډÈÛ ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿, Ì ÙÔÓ ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë Ó· ·ÔÁÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ‰ÂÍ› “·Ú·ı˘Ú¿ÎÈ” ·Ú·¯ˆÚÒÓÙ·˜ ÎfiÚÓÂÚ. ªÂÁ¿Ï˜ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ÂÈʇϷÍ ÙÔ 21Ô ÏÂÙfi. ¶ÚÒÙ· Ô ™Ô˚Ϥ‰Ë˜ ¤È·ÛÂ Û˘ÚÙfi ‰È·ÁÒÓÈÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÛÂ Ô £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ Ê¿Û˘ Ô ª·Ú·ÁÎÔ˘‰¿Î˘ ¿Û·Ú ÁÈ· ÙÔÓ ¶¿ÁηÏÔ, fï˜ Ô ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜ ¤-

1

21. £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˜ 27. ∑ÓÙÚ¿ÊÎÔ‚ÈÙ˜ 24. ª·ÓˆÏ¿˜ (8. ∫·ÌÏÈÒÓ˘ 71’) 4. ÷Ù˙ËËÛ·˝·˜ 6. ¶Èı·ÚÔ‡Ï˘ ¢È·ÈÙËÙ‹˜: 5. °Îԇ̷˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ (25. §Ô˘Î›Ó·˜ 80’) (∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·˜) 14. ¶fiÙÛÈ 20. μ·ÛÈÏfiÁÈ·ÓÓ˘ μÔËıÔ›: 23. ¶¿ÁηÏÔ˜ ÃÔ˘ÏÈ¿Ú·˜, 71. ∫ÔÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔÊ ¶˘Ï·ÚÈÓfi˜ (∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·˜) (7. ™Î¿ÚÔ˜ 56’) 9. ª·Ú·ÁÎÔ˘‰¿Î˘

ÂÛ ۈًÚÈ· ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ·¤Û·Û ÙËÓ Ì¿Ï·. ¶Ôχ ηϋ Ê¿ÛË ÁÈ· ÙË ¡›ÎË ÛÙÔ 29’. √ ∞ÓȤÙ ÂÏ›¯ıËΠϛÁÔ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ·fi ÙÔ ËÌÈ·ÎÏÈÔ ÛÔ‡Ù·ÚÂ, fï˜ Ë Ì¿Ï· ¤Ú·Û ϛÁÔ ¿Óˆ ·fi Ù· ÁÎÔÏfiÛÙ. √È ∫ÚËÙÈÎÔ› ·ÓÙÂÈÙ¤ıËÎ·Ó Î·È ·›ÏËÛ·Ó ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ Ì ÈÛ¿ÚÈıÌ· ÎfiÚÓÂÚ ÙÔ˘ μ·ÛÈÏfiÁÈ·ÓÓË, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› Ô Ã·Ù˙ËËÛ·˝·˜. ∂›Û˘ ÛÙÔ 32’ Ô ™Ô˚Ϥ‰Ë˜ ÚfiÏ·‚ ӷ ‰ÈÒÍÂÈ ÚÔ ÙÔ˘ ª·Ú·ÁÎÔ˘‰¿ÎË. √È Î·Ï¤˜ ÛÙÈÁ̤˜ ‰È·‰¤¯ÔÓÙ·Ó Ë Ì›· ÙËÓ ¿ÏÏË Î·È ÛÙÔ 36’ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ∫ÔÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔÊ ·fi ÙÔ ËÌÈ·ÎÏÈÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÛÙÔÓ °ÈÒÙ·, ÂÓÒ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÏÂÙfi Ô ∞ÓȤÙ ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ê¿Ô˘Ï Î·È Ô ª·ÓÔ˘Û¿Î˘ ÁÈ· Ï›ÁÔ ‰ÂÓ ¤È·Û ÎÂÊ·ÏÈ¿ ·fi ÙË ÌÈÎÚ‹ ÂÚÈÔ¯‹. §›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ Ë ¡›ÎË ¤ÊÙ·Û ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÁÎÔÏ. ¶ÚÒÙ· ÛÙÔ 40’ fiÙ·Ó ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ¤Î·Ó·Ó ˆÚ·›· ÔÌ·‰È΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ì ÙÔÓ ¶ÈÓȤÈÚÔ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔÓ ∞ÓȤÙ ÎÈ ÂΛÓÔ˜ Ì ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔÓ Δ˙ÈÒÚ·. øÛÙfiÛÔ Ô Ã·Ù˙ËËÛ·˝·˜ ·Ó¤ÎÔ„Â ÙÔÓ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÊÔÚ Ù˘ ¡›Î˘. √ Δ˙ÈÒÚ·˜ ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙËÛÂ Î·È ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘. ◊Ù·Ó ÙÔ 42’ fiÙ·Ó ‰¤¯ıËΠۤÓÙÚ· ·ÎÚȂ›·˜ ·fi ÙÔÓ ™Ô˚Ϥ‰Ë Î·È ¤È·Û ÎÂÊ·ÏÈ¿ Ô˘ ¤Ú·Û ϛÁÔ ¿Ô˘Ù.

∫·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÂÓfi˜ ÏÂÙÔ‡ ÎÚ¿ÙËÛÂ Ô Î. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ÎÈ ·˘Ùfi ÛÙ¿ıËΠ·ÚÎÂÙfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ∞ϤÎÔ˘ μÔÛÓÈ¿‰Ë Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÙÔ ÛÎÔÚ. ∂Ù¿ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ·¤ÌÂÓ·Ó Ì¤¯ÚÈ Ó· Û˘ÌÏËÚˆı› Ô ÂÈϤÔÓ ¯ÚfiÓÔ˜, fiÙ·Ó Ô ¶ÈÓȤÈÚÔ ‚ڋΠÙËÓ „˘¯Ú·ÈÌ›· Ó· “ÙÚ˘‹ÛÂÈ” ÙÔ Ù¯ÓËÙfi ÔÊÛ¿ÈÓÙ ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ì ˘¤ÚÔ¯Ë „ËÏÔÎÚÂÌ·ÛÙ‹ ¿Û·. ΔÂÏÈÎfi˜ ·Ô‰¤ÎÙ˘ ‹Ù·Ó Ô Δ˙ÈÒÚ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙfi·ÚÂ Î·È Ì ÚÔ‚ÔÏ‹ Ó›ÎËÛ ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙÔÓ £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ 10.

™˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi ÊÈÓ¿ÏÂ

“∑ÂÛÙ¿” Ì‹ÎÂ Ë ¡›ÎË ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë Î·È ÛÙÔ 51’ ¤‚·ÏÂ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ Ì¤ÙÚËÛ ÔÙ¤. ªÂÙ¿ ·fi Ï¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ÷Ù˙ËËÛ·˝·, Ë Ì¿Ï· ¤ÊÙ·Û ÛÙÔÓ πÛ·¿Î, Ô˘ ¤ÛÙÚˆÛ ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÓȤÙ ÎÈ ÂΛÓÔ˜ “ÎÂÚ·˘ÓÔ‚fiÏËÛ” ÙÔÓ £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ. øÛÙfiÛÔ Ô ·’ ‚ÔËıfi˜ Î. ÃÔ˘ÏÈ¿Ú·˜ ˘¤‰ÂÈÍ Û ı¤ÛË ÔÊÛ¿ÈÓÙ ÙÔÓ ÛÎfiÚÂÚ ÍÂÛËÎÒÓÔÓÙ·˜ ı‡ÂÏÏ· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚÈÒÓ. Ÿˆ˜ Ê¿ÓËΠÙfiÛÔ ‰È¿ Á˘ÌÓÔ‡ ÔÊı·ÏÌÔ‡, fiÛÔ Î·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ Ê·ÎÔ‡, Ô ∞ÓȤÙ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ ›‰È· ¢ı›· Ì ÙÔ˘˜ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ ÁÎÔÏ ¤ÚÂ ӷ ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ. ∏ Ê¿ÛË ·˘Ù‹ ¤ÊÂÚ ¤ÓÙ·ÛË ÛÙÔ Ì·Ù˜, Ô˘ ¤ÁÈÓ ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛÙÔ 54’ fiÙ·Ó Ô °Îԇ̷˜ ¤Î·Ó ·ÓÙÈ·ıÏËÙÈÎfi Ê¿Ô˘Ï ÛÙÔÓ ∞ÓȤÙÂ, ·ÏÏ¿ Ô Î. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠ·Ï¿ ÛÙËÓ Î›ÙÚÈÓË Î¿ÚÙ·. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ô‚¿ÏÏÂÈ ·¢ı›·˜ ÙÔÓ ·Ì˘ÓÙÈÎfi ¯·Ê ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ, ηıÒ˜ ¯Ù‡ËÛ ÙÔÓ πÛ·Ófi ̤ÛÔ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ÚfiıÂÛË Ó· ‚ÚÂÈ ÙËÓ Ì¿Ï· Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ì·ÎÚÈ¿. ∏ ¤ÓÙ·ÛË ÌÂٷʤÚıËÎÂ Î·È ÛÙÔ˘˜ ¿ÁÎÔ˘˜ Ì ÙÔÓ ªÔ˘Ú¿Ù ™ÂÚÔÈ¿Ó Ó· ÂÈÙ›ıÂÙ·È ÊÚ·ÛÙÈο ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ¡›Î˘ (56’). ΔÂÏÈο Ì ÙËÓ Â¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ „˘¯Ú·ÈÌÔÙ¤ÚˆÓ Ù· Ó‡̷ٷ ËÚ¤ÌËÛ·Ó Î·È ÙÔ Ì·Ù˜ Û˘Ó¯›ÛÙËΠηÓÔÓÈο. √ ªÔ˘Ú¿Ù ™ÂÚÔÈ¿Ó ¤Î·Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÈÔ ÂÈıÂÙÈ΋ ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ™Î¿ÚÔ Î·È ∫·ÌÏÈÒÓË ·ÓÙ› ÙˆÓ ∫ÔÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔÊ Î·È ª·ÓˆÏ¿, ÂÓÒ Ô ∞ϤÎÔ˜ μÔÛÓÈ¿‰Ë˜ ·¿ÓÙËÛ Ì ÙÔ˘˜ ªÈÙÛ¿ÎÔ Î·È ƒÔÓοÙÔ.

√ ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜ ÂÓ‹ÚÁËÛ ۈًÚÈ· ÛÙÔ 63’, fiÙ·Ó ¤ÂÛ ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÙÔ˘ ÁˆÓ›· Î·È ·ÔÛfi‚ËÛ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Û ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ª·Ú·ÁÎÔ˘‰¿ÎË, ÂÓÒ Ó¤· ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ μ·ÛÈÏfiÁÈ·ÓÓË ‰ÂÓ ·ÓËÛ‡¯ËÛ ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ ÛÙÔ 68’. √ °Îԇ̷˜ “ÊϤÚÙ·Ú” ¿ÏÈ Ì ÙËÓ ÎfiÎÎÈÓË ÛÙÔ 75’, fiÙ·Ó ¤Î·Ó ‰˘Ó·Ùfi Ì·ÚοÚÈÛÌ· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ªÈÙÛ¿ÎÔ˘. øÛÙfiÛÔ Î·È ¿ÏÈ Ô Î. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ·ÚÓ‹ıËΠӷ ÙÔÓ ·Ô‚¿ÏÂÈ Ì ‰Â‡ÙÂÚË Î›ÙÚÈÓË. √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË Î·È Â›¯·Ó ‰‡Ô ÛÔ˘Ù Ì ÙÔÓ μ·ÛÈÏfiÁÈ·ÓÓË (76’) ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÏfiηÚÂ Ô ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜ Î·È Ì ÙÔÓ ¶¿ÁηÏÔ (81’), Ô˘ ¤Ê˘Á ϛÁÔ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰ÔοÚÈ. ¶¿ÓÙˆ˜ Î·È ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ 80’, ·ÏÏ¿ Ô £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÛÂ Û˘ÚÙfi ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ∞ÓȤÙÂ. “ÕÁÚÈ·” ÔÌÔÚÊÈ¿ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ˜ ÂÓ·ÏÏ·Á¤˜ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ ¤ÎÚ˘‚ ÙÔ ÊÈÓ¿Ï Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘. ™’ ·˘Ùfi Û˘Ó¤‚·ÏÂ Î·È Ô ‚’ ‚ÔËıfi˜ ¶˘Ï·ÚÈÓfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ “·Ó·Î¿Ï˘„” Ê¿Ô˘Ï Û ηÓÔÓÈÎfi Ì·ÚοÚÈÛÌ· Ï›ÁÔ ¤Íˆ ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈÔ¯‹. ΔËÓ ˘fi‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ‚ÔËıÔ‡ ·Û¿ÛÙËÎÂ Ô Î. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È ÓˆÚ›ÙÂÚ· ›¯Â ηٷÏÔÁ›ÛÂÈ Ì ¢ÎÔÏ›· Ê¿Ô˘Ï ˘¤Ú ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ. ΔËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ·Ó¤Ï·‚Â Ô ¶¿ÁηÏÔ˜ Ì ٤ÛÛÂÚȘ ·›ÎÙ˜ ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ Ó· Â›Ó·È ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ. øÛÙfiÛÔ Ô ·ÓÂΉȋÁËÙÔ˜ Î. ¶˘Ï·ÚÈÓfi˜ ‰ÂÓ Î·Ù·ÏfiÁÈÛ ÙËÓ ÂÍfiÊı·ÏÌË ·Ú¿‚·ÛË ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ §Ô˘Î›Ó· Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ Ó· ÈÛÔÊ·Ú›ÛÂÈ Û 1-1. ¶¿ÓÙˆ˜ Ô ÛÎfiÚÂÚ ‰ÂÓ ·ÓËÁ‡ÚÈÛ ÙÔ Ù¤ÚÌ· Û ¤Ó‰ÂÈÍË Û‚·ÛÌÔ‡ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ¡›Î˘, Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·ÓËÁ‡ÚÈÛ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ·fi ÙË °’ ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋. ¶ÚÔ˜ ÛÙÈÁÌ‹Ó ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ “¿ÁˆÛ·Ó” , ·ÏÏ¿ ÁÚ‹ÁÔÚ· Û˘Ó‹Ïı·Ó Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ·ÚÔÙÚ‡ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ∞ϤÎÔ˘ μÔÛÓÈ¿‰Ë Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó, fiÂÚ Î·È ÂÁ¤ÓÂÙÔ ÙÂÏÈο. ΔÔ ¯ÚÔÓfiÌÂÙÚÔ ¤‰ÂȯÓ ÙÔ 93Ô ÏÂÙfi, fiÙ·Ó ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ, Ô Ã·Ù˙ËËÛ·˝·˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ÌËÓ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Ë Ì¿Ï· ÛÙÔÓ ƒÔÓοÙÔ Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ “ηډȿ” Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘. √ Î. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÌËÓ Î·Ù·ÏÔÁ›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÍfiÊı·ÏÌË ·Ú¿‚·ÛË, Ì ÙÔÓ ·Ì˘ÓÙÈÎfi ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ó· ÙÚ·‚¿ÂÈ Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘. ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Û ÂΛÓË ÙËÓ ÒÚ· ‹Ù·Ó ÔÈÔ˜ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ó· “‚Á¿ÏÂÈ Ù· οÛÙ·Ó· ·fi ÙË ÊˆÙÈ¿” . ΔËÓ Ì¿Ï· ‹ÚÂ Ô ∞ÓȤÙ ÌÂÙ¿ ·fi Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔÓ Δ˙ÈÒÚ· Î·È ÙËÓ ¤ÛÙËÛ ÛÙËÓ ¿ÛÚË ‚ԇϷ. ªÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈο ı·ÚڷϤ· ·fiÊ·ÛË ·fi ÙÔÓ πÛ·Ófi, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ·ÛÙÔ¯‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ¤Ó·ÏÙÈ Ô˘ ›¯Â ÂÎÙÂϤÛÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. ∂Ó ÙÔ‡ÙÔȘ Ô ∞ÓȤÙ ›¯Â ÙÔ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ Ó· ÂÎÙÂϤÛÂÈ ÎÈ ·˘Ùfi ÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ Î·È Ì ÂÚ›ÛÛÈ· „˘¯Ú·ÈÌ›· ¤ÛÙÂÈÏ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÁˆÓ›· ÙÔ˘ £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˘ Ô˘ ¤ÌÂÈÓ “¿Á·ÏÌ·” , ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÁÈ·Ù› ÂÚ›ÌÂÓ ÙËÓ Ì¿Ï· ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË ÌÂÚÈ¿. ΔÔ ÙÂÏÈÎfi 2-1 ˘ÚÔ‰fiÙËÛ ¤ÎÚËÍË ¯·Ú¿˜ ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ·ÓËÁ˘Ú›˙Ô˘Ó Í¤ÊÚÂÓ· ÛÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ùfi ʤÚÓÂÈ ÙË ¡›ÎË ÌfiÓË ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ ÌÂÙ¿ ·fi Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Î·È ÙËÓ Î¿ÓÂÈ Ó· ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ› ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·...


26

¶∂ª¶Δ∏ 24 ∞¶ƒπ§π√À 2014

∂Àƒø§π°∫∞

πÛÔÊ¿ÚÈÛ·Ó ÔÈ “·ÈÒÓÈÔÈ” ¶√§À ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ, ·Ó Î·È Ï›ÁÔ ¤ÏÂÈ„Â Ó· “·˘ÙÔÎÙÔÓ‹ÛÂÈ” , ·ԉ›¯ÙËÎÂ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ 73-72 Ù˘ Δ™™∫∞ ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË ÛÙÔ √∞∫∞. ŒÙÛÈ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ Û 2-2 Î·È ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ (19:00) ı· ÂȉÈÒÍÂÈ ÙËÓ ÔÏÈ΋ ·Ó·ÙÚÔ‹ Î·È ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔ º¿ÈÓ·Ï ºÔÚ Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη˜. ª·ÙÛÈÔ‡ÏȘ Ì 15, §¿ÛÌ Ì 14 Î·È °ÎÈÛÙ Ì 12 fiÓÙÔ˘˜ ͯÒÚÈÛ·Ó ·fi ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ï›ÁÔ ¤ÏÂÈ„Â Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ ÙÔ Ì·Ù˜ °Ô˘›Ì˜ Î·È ª›ÙÛÔÊ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜. ª·˘ÚÔÎÂÊ·Ï›‰Ë˜ Î·È °ÎÈÛÙ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Ì·Ù˜ ÛÙÔ +9 (63-54), ÛÙ· 3:12 ÁÈ· ÙË Ï‹ÍË. √ °Ô˘›Ì˜ ·Ê˘Ó›ÛÙËΠÛÙË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ Î·È Ì›ˆÛ ÛÙÔÓ fiÓÙÔ (63-62). √ √‡ÎÈÙ˜ ΤډÈÛÂ Ê¿Ô˘Ï, ·ÏÏ¿ ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÒÙË ı· ¤ÚÂ ӷ ·ÛÙÔ¯‹ÛÂÈ Î·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ‚ÔÏ‹ Ì 2,9’’ Ó· ·Ô̤ÓÔ˘Ó. øÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ÙÔ ¤Ú·ÍÂ, ¤Î·Ó ÙÔ ÛÎÔÚ 64-62 ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ºÚÈÙ˙fiÓ Ó· ÈÛÔÊ·Ú›ÛÂÈ 64-64 Î·È ÙÔ Ì·Ù˜ Ó· ¿ÂÈ ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË. ∂Λ Ì›ÏËÛÂ Ë ¿Ì˘Ó· ÙˆÓ “Ú·Û›ÓˆÓ” ÂÓÒ ºÒÙÛ˘ Î·È ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë˜ ¤ÁÚ·„·Ó ÙÔ 73-71. ªÔÈÚ·›Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ Δ™™∫∞ Ô °Ô˘›Ì˜ Ô˘ ·ÛÙfi¯ËÛ Û ‚ÔÏ‹ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û ̷ÎÚÈÓfi ÛÔ˘Ù, Ì ÙÔ˘˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜” Ó· ·ÓËÁ˘Ú›˙Ô˘Ó ÙË Ó›ÎË Ì 73-72. √ ¿ÏÏÔ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚˆÏ›Áη Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ì ¿Ì˘Ó· ·fi ·ÙÛ¿ÏÈ ÂÁÎÏÒ‚ÈÛ ÙË ƒÂ¿Ï Î·È Ó›ÎËÛ Ì 71-62, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ÙË ÛÂÈÚ¿ Û ¤ÌÙÔ ·È¯Ó›‰È. ¶Ï¤ÔÓ ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙË ª·‰Ú›ÙË ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó fi,ÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ¿ÏÏË ÔÌ¿‰·, Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ·fi ÙÔ 0-2 Î·È Ó· ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË. °È· ·ÎfiÌ· ¤Ó· ·È¯Ó›‰È Ô ¡Ù¿ÛÙÔÓ ‹Ú ÛÙȘ Ï¿Ù˜ ÙÔ˘ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ΢ÚÈ·Ú¯ÒÓÙ·˜ ȉȷ›ÙÂÚ· οو ·fi ÙÔ Î·Ï¿ıÈ ÙˆÓ πÛ·ÓÒÓ. √ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Ì ÂÙ¿ ÂÈıÂÙÈο ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ Î·È Ì 10 fiÓÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›Ô‰Ô Ô‰‹ÁËÛ ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚ‹ ÙÔ˘˜ Ó›ÎË. √È ·›ÎÙ˜ Ù˘ ƒÂ¿Ï ‹Ù·Ó ¯ˆÚ›˜ Ê·ÓÙ·Û›· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘˜ Î·È ¿ÛÙÔ¯ÔÈ ·fi Ì·ÎÚÈÓ‹ ·fiÛÙ·ÛË. Δ· Ê¿Ô˘Ï Ô˘ ÙÔ˘˜ ¯¿ÚÈ˙·Ó ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ‰ÂÓ ¤ÊÙ·Ó·Ó, ηıÒ˜ Ë ¿Ì˘Ó· ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Û·Ó fiÙ ‡ÎÔÏ·, fiÙ ‰‡ÛÎÔÏ·. ªÂ ÙËÓ Ï¿ÙË ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô ÔÈ πÛ·ÓÔ› ÍÂΛÓËÛ·Ó Ó· ¯¿ÓÔ˘Ó ‚ÔϤ˜, ·ÓÔȯٿ ÛÔ˘Ù Î·È ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ. ªÂ ÙÔÓ ™·ÓÔ‡ÏË Î·È ÙÔÓ ¡Ù¿ÛÙÔÓ Ó· ÌÈÏÔ‡Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤ÊÙ·Û ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ÂÓÓÈ¿ fiÓÙÔ˘˜ Î·È ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛ Û ·˘Ù¿ Ù· Â›‰· ·ÓËÁ˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ 2-2 ÛÙË ÛÂÈÚ¿.

¢∏§ø™∂ √ Δ∂áπ∫√™ Δ∏™ ¡π∫∏™ ∞§∂∫√™ μ√™¡π∞¢∏™ ¶√À ∞º∏™∂ ∞πê∂™ °π∞ Δ∏ ¢π∞πΔ∏™π∞

“∂˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ Ì ÙÔ 50-50” ∏ ‰È·ÈÙËÛ›· ÙÔ˘ ¯ıÂÛÈÓÔ‡ ·ÁÒÓ· ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÙÔ˘ ∞ϤÎÔ˘ μÔÛÓÈ¿‰Ë, ÌÈ· Î·È Ï›ÁÔ ¤ÏÂÈ„Â Ó· ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. “¢›Î·È· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È „ËÏ¿ Ë ¡›ÎË” ·Ú·‰¤¯ıËÎÂ Ô ªÔ˘Ú¿Ù ™ÂÚÔÈ¿Ó, Ô˘ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ™·Ê¤˜ ·È¯Ì¤˜ ÁÈ· ÙË ‰È·ÈÙËÛ›· ¿ÊËÛÂ Ô ∞ϤÎÔ˜ μÔÛÓÈ¿‰Ë˜ ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ¡›Î˘ Ì ٷ ÷ÓÈ¿. “¢ÂÓ ·Û¯ÔÏÔ‡Ì·È Ì ÙÔ˘˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Û‹ÌÂÚ· (Û.Û. ¯ı˜) Ó· ÌËÓ ÌÈÏ‹Ûˆ. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ‰ÂÓ ÌÂÙÚ¿ÂÈ, ‡ÎÔÏÔ Ê¿Ô˘Ï ÛÙËÓ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË Î·È Ù· ÷ÓÈ¿ ¤Ù˘¯·Ó ÁÎÔÏ ÔÊÛ¿ÈÓÙ. ªÂ 50-50 ı· ›̷ÛÙ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ. ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÙÔ ÂÍËÁ‹Ûˆ, Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û˘¯Ó¿ ˘ÎÓ¿, ı· ÙÔ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙԇ̠̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜. ∫ÂÚ‰›Û·Ì ÌÈ· ÛÔ˘‰·›· ÔÌ¿‰· Ô˘ ‰ÂÓ ·Ú¿ÙËÛ ÙÔ ·È¯Ó›‰È, ÙÔ ¿Ï„ ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜” ‹Ù·Ó ÙÔ Û¯fiÏÈfi ÙÔ˘. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ٷ ÷ÓÈ¿ ‰‹ÏˆÛÂ: “°È· ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi (Û.Û. ¯ıÂÛÈÓfi) ·È¯Ó›‰È, Ì›· ·ÎfiÌË ÛÔ˘‰·›· Ó›ÎË, ‚ϤÔ˘Ì fiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Â›Ó·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂȘ. ªÂ ÔÏÏ‹ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È fi¯È Ì ه¯Ë, ÁÈ·Ù› ÎÈÓ‰˘Ó‡۷Ì ӷ ¯¿ÛÔ˘Ì ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ªÂ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË ÛÙÔ ÊÈÓ¿ÏÂ, ‹Ú·Ì ¿ÏÏË Ì›· Ó›ÎË Ô˘ Ì·˜ ¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Î·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ ¿Ì ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ¡· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ Ù· ·È‰È¿ ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿ıÂÛË Î·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ¯·ÌËÏ¿ Ë “Ì¿Ï·” Î·È ËÚÂÌ›· ÁÈ· Ó· ‰Ô‡Ì ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ·ÓÙ›·ÏÔ. ∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ÛÚÒ¯ÓÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ·, fiÙ·Ó ¿Ì ӷ ÎÔÏÏ‹ÛÔ˘ÌÂ. ∞˘Ù¿ Â›Ó·È Ù· ·È¯Ó›‰È· ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ” . ∂ÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙÔ ·Ó ·ÓËÛ˘¯Â› Èı·Ó‹ ¤·ÚÛË ·fi ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Ô Î. μÔÛÓÈ·‰‹˜ ‹Ù·Ó ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfi˜: “£· ›̷ÛÙÂ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ, ·È¯Ó›‰È Ì ·È¯Ó›‰È Ó· Âı¿ÓÔ˘Ì ÛÙÔ Á‹‰Ô, ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Î·Ù‡ı˘ÓÛ‹ Ì·˜ ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ·. ∏ ¡›ÎË ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ¤·ÚÛË, ı· Â›Ó·È ÛÔ‚·Ú‹ Î·È ı· ‚ϤÂÈ Î¿ı ̷٘ Û·Ó ÓÙ¤ÚÌÈ. ª·Î¿ÚÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Ù‡¯Ë Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ì·˜ Î·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘-

Ì ηÙËÁÔÚ›·. ¶Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ë ¡›ÎË ¤Î·Ó οÙÈ Ô˘ ηÓ›˜ ‰ÂÓ Ê·ÓÙ·˙fiÙ·Ó Î·È Â›Ó·È ϤÔÓ ÚÒÙË” . ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·fi‰ÔÛË Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜ Ô ¤ÌÂÈÚÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙfiÓÈÛÂ: “™ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰ÂοÏÂÙÔ, Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ì ϛÁÔ ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹, Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ı· οÓÔ˘Ì ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÒÛÙ ӷ ›̷ÛÙ ηχÙÂÚÔÈ. √ ™Ô˘Ï›‰Ë˜ Û‹ÌÂÚ· (Û.Û. ¯ı˜) Ì·˜ ¤‰ˆÛ ·Ó¿Û˜, ›¯Â ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·. ¢›ÓÔ˘Ì ‚¿ÛË ÛÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË, ÛÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹, ÙËÓ ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË Î·È ¤¯Ô˘Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ϤÔÓ Ó· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ì ·›ÎÙ˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÊÔ‚fiÌ·ÛÙ ̋ˆ˜ Ë ÔÌ¿‰· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÚfiÛˆÔ” . ∂›Û˘ Ô Î. μÔÛÓÈ¿‰Ë˜ ÂͤÊÚ·Û ٷ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ¤Ó·Ó Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ô˘ ›¯Â ÛÙÔÓ ∞fiÏψӷ ™Ì‡ÚÓ˘, ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ∞ÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ, Ô˘ ¤¯·Û ÙÔÓ ÁÈÔ ÙÔ˘ ÙÔ ¶¿Û¯·.

™ÂÚÔÈ¿Ó: ¢›Î·È· Û’ ·˘Ù‹ ÙË ı¤ÛË Ë ¡›ÎË ™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙˆÓ Ã·-

Ó›ˆÓ ÁÈ· ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ·fi‰ÔÛË ¤‰ˆÛÂ Ô ªÔ˘Ú¿Ù ™ÂÚÔÈ¿Ó. “£¤Ïˆ Ó· ‰ÒÛˆ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÌÔ˘, ·›Í·Ì ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÌÈ· Ôχ ηϋ ÔÌ¿‰· ¯ˆÚ›˜ Ó· ÊÔ‚ËıÔ‡ÌÂ Î·È ‰ÒÛ·Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Â·˘Ùfi Ì·˜, ¯ˆÚ›˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜ ÚÔÛ·ı‹Û·Ì ̤¯ÚÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÏÂÙfi. ¢ÂÓ Ù· ηٷʤڷÌ ·ÏÏ¿ Â›Ì·È Ôχ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ¶·Ú·Î·Ù·ı‹ÎË ·˘Ù¿ Ù· ·È¯Ó›‰È· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÒÛÙÂ Ë ÔÌ¿‰· Ì·˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ˘„ËÏfi Â›‰Ԕ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ÎÚËÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÏÂÍÂ Î·È ÙÔ ÂÁÎÒÌÈÔ Ù˘ ¡›Î˘: “°È· ÙË ¡›ÎË μfiÏÔ˘, ı¤Ïˆ Ó· ˆ ÛÙÔ Ê›ÏÔ ÌÔ˘, ÙÔÓ ∞ϤÎÔ μÔÛÓÈ¿‰Ë fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Â›Ó·È Ôχ ηϋ Î·È ‰›Î·È· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·˘Ù‹ ÙË ı¤ÛË, Ù˘ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ù˘, ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹, ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô‰›‰Ô˘Ì ÙÔ ‰›Î·ÈÔ. ∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠Ôχ ÁÈ· ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· Î·È ı· ·ÓÙ·Ô‰ÒÛÔ˘Ì ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ” .

™Ô˚Ϥ‰Ë˜: ¡È΋۷ÌÂ Î·È ÙË ‰È·ÈÙËÛ›· ªÂ ÙË ‰È·ÈÙËÛ›· Ù· ›¯Â Î·È Ô ÕÚ˘ ™Ô˚Ϥ‰Ë˜ ·Ú¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ÷ÓÈ¿. “¡· ‰ÒÛˆ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÌÔ˘. °˘Ú›Û·Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ Ì·˜ ÛÙÚ¿‚ˆÛ ÛÙÔ 90’. ∏ ÔÌ¿‰· ¤·ÈÍ Ì ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË, ÓÈ΋۷ÌÂ Î·È ÙË ‰È·ÈÙËÛ›·. ªÂ ÁÎÔÏ ÔÊÛ¿ÈÓÙ Î·È Ê¿Ô˘Ï Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù· ÷ÓÈ¿ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ·Ó ·ÏÏ¿ Á˘Ú›Û·Ì ÙÔ Ì·Ù˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô 24¯ÚÔÓÔ˜ ·ÚÈÛÙÂÚfi˜ Ì·Î Ù˘ ¡›Î˘ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “Δ· ÷ÓÈ¿ ‹Ù·Ó Ôχ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο, ÂÌ›˜ ›¯·ÌÂ Î·È Ù‡¯Ë Ô˘ Â›Ó·È Ì ÙÔ˘˜ ‰˘Ó·ÙÔ‡˜. £· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ¿Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ∞’ ∂ıÓÈ΋” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ ‰ËÏÒÛÂȘ ¤Î·ÓÂ Ô º·ÌÚ›ÙÛÈÔ ¶fiÙÛÈ, Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ٷ ÂÍ‹˜: “•¤Ú·Ì fiÙÈ ı· ·›ÍÔ˘Ì Ì ̛· ÔÌ¿‰· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÏÏ‹ ‰‡Ó·ÌË, Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘. ¢ÂÓ Ù· ηٷʤڷÌÂ. ∂Ì›˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ̤¯ÚÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·È¯Ó›‰È. ™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ηϋ” .

Δ™∞ª¶π√¡™ §π°∫

¶ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· Ë ƒÂ¿Ï, 1-0 ÙËÓ ª¿ÁÂÚÓ ªπ∫ƒ√ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ·¤ÎÙËÛÂ Ë ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ ÁÈ· ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. Ãı˜ ÛÙÔ “ªÂÚÓ·Ì¤Ô˘” ÂÈÎÚ¿ÙËÛ Ù˘ ª¿ÁÂÚÓ ªÔÓ¿¯Ô˘ Ì 1-0 ¯¿ÚË Û ٤ÚÌ· Ô˘ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ªÂÓ˙ÂÌ¿ ÛÙÔ 19Ô ÏÂÙfi. ∏ Ú‚¿Ó˜ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË ÛÙÔ Á‹Â‰Ô “∞ÏÈ¿Ó˙ ∞Ú›Ó·” ÙÔ˘ ªÔÓ¿¯Ô˘.

ΔÔ §√ΔΔ√ √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ §√ΔΔ√: 2, 6, 20, 34, 40, 43. Bonus: 37

To EXTRA 5 √π ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Extra 5 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 10, 11, 18, 24, 29 Î·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË 7, 15, 18, 20, 32.

¶∞ƒ∞Ãøƒ∏™∞¡ π™√¶∞§π∂™ Ãøƒπ™ Δ∂ƒª∞Δ∞ ™∂ ºø™Δ∏ƒ∞ ∫∞π ∞π°π¡π∞∫√ ∞¡Δπ™Δ√πÃ∞

“°Î¤Ï˜” ÁÈ· ∫¤Ú΢ڷ Î·È ∏Ú·ÎÏ‹ ª  ٷ ·È¯Ó›‰È· Ù˘ 4˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Û˘Ó¯›ÛÙËÎ·Ó ¯ı˜ Ù· Ï¤È ÔÊ Ù˘ Football League. ªÂÁ¿ÏË ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓË ‹Ù·Ó Ë ¡›ÎË, Ô˘ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ2-1 ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ Î·È ·Ó¤‚ËΠÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹, ÂÓÒ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤¯·Û Ì 1-0 ÛÙ· æ·¯Ó¿ ·fi ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ∏Ú·ÎÏ‹. πÛfi·Ï· ¯ˆÚ›˜ Ù¤ÚÌ·Ù· ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó Ù· ·È¯Ó›‰È· ∫¤Ú΢ڷºˆÛÙ‹Ú·˜ Î·È ∏Ú·ÎÏ‹˜-∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜.

∫¤Ú΢ڷ-ºˆÛÙ‹Ú·˜ 0-0 ¢ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ο̄ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ºˆÛÙ‹Ú· Ë ∫¤Ú΢ڷ Ô˘ ¤¯·Û ‰‡Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ‹Ù·Ó ηχÙÂÚÔÈ ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ·ÚÎÂÙ¤˜ ¢ηÈڛ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÓÙ›·ÏË ÂÛÙ›·. ™ËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ·fi fiϘ, ·˘Ù‹ ÙÔ˘ 54Ô˘ ÏÂÙÔ‡, fiÙ·Ó Ô ∫fiÓÙÔ˜ ¤Î·Ó ÙÔ ÛÔ˘Ù Ì ÙËÓ Ì¿Ï· Ó· ηٷϋÁÂÈ ÛÙÔ ‰ÔοÚÈ ÙÔ˘ °È·ÓÓÈÒÙË. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú·, Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Δ·‡ÚÔ˘

ηٿÊÂÚ ӷ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ì·ÎÚÈ¿ ÙȘ ·ÂÈϤ˜ ·fi ÙËÓ ÂÛÙ›· Ù˘, ·ÔÛÒÓÙ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi, Ô˘ ÙË ‰È·ÙËÚ› fï˜ ·ÚÎÂÙ¿ ¯·ÌËÏ¿ ÛÙËÓ ÂȉÈ΋ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·. ∫∂ƒ∫Àƒ∞: ∫Ô˘Ù˙·‚·Û›Ï˘, μÏ¿¯Ô˜, ¶·Ú·Û΢·˝‰Ë˜, ∑ÔÚÌ¿˜, ¡·ÁÈ¿Ú (72’ ∫·Ú·‰¤ÌËÙÚÔ˜), ™Ô˘¿Ó˘, ∫fiÓÙÔ˜ (59’ ª¤ÚÈ·Ó), ƒ·Ù¿Î˘. ºø™Δ∏ƒ∞™: °È·ÓÓÈÒÙ˘, ƒÔ˘ÁοϷ˜, ™Â¯ÔÏ¿ÚÈ (46’ §‡Ú·˜), ∫·Î·Ú¿˜, Δ·ÛÔ‡Ï˘, ΔÂÁÔ‡Û˘, ∑È¿Ì·Ú˘, ∞¯Â›Ì·ÛÙÔ˜, ™Ì˘ÚÏ‹˜, °·ÚÔ˘Ê·ÏÈ¿˜, ªÔ˘ÛÙfiÁÈ·ÓÓ˘ (76’ ∂̤η).

∏Ú·ÎÏ‹˜-∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜ 0-0 πÛfi·ÏÔÈ ¯ˆÚ›˜ Ù¤ÚÌ·Ù· ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ÛÙÔ “∫·˘Ù·ÓÙ˙fiÁÏÂÈÔ” ∏Ú·ÎÏ‹˜ Î·È ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜, Ì ÙÔÓ “°ËÚ·Èfi” Ó· ̤ÓÂÈ Ôχ ›Ûˆ ÛÙËÓ ÎÔ‡ÚÛ· Ù˘ ·Ófi‰Ô˘. ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ ¶ÈÂÚ›·˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘, ηٿÊÂÚ Û ¤Ó· ·ÎfiÌ· ·È¯Ó›‰È Ó· ¿ÚÂÈ ‚·ıÌfi Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ “˙ˆÓÙ·Ó‹” ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ¿ÓÔ‰Ô˜, ·Ó Î·È ·Îfi-

Ì· ¤¯ÂÈ Ì·ÎÚ‡ ‰ÚfiÌÔ ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘. ™ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi Ì·Ù˜, Ô ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜ Ì‹Î ÈÔ ‰˘Ó·Ù¿ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ·ÏÏ¿ Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÈÛÔÚÚfiËÛ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ, ¤¯ÔÓÙ·˜ Î·È ·ÏÏ·Á̤ÓË „˘¯ÔÏÔÁ›· ·fi ÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ˆÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÙÔ ÁÎÔÏ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ¤‰ÈÓ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ӛ΢, Ô‡Ù ÎÈ fiÙ·Ó Ô ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜ ¤ÌÂÈÓ Ì ‰¤Î· ·›ÎÙ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ô‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ º·Ì›ÓÈÔ Ì ‰Â‡ÙÂÚË Î›ÙÚÈÓË Î¿ÚÙ· ÛÙÔ 77’ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ªÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ÙÔÓ “°ËÚ·Èfi” , ·˘Ù‹ Ì ÙÔÓ ∑¿¯ÔÚ· ÛÙÔ 79’ fiÙ·Ó Ô ∫ÚÔ¿Ù˘ ÛËÌ¿‰Â„ ÙÔ ‰ÔοÚÈ ÙÔ˘ ª·Ó˙¿ÓÔ Ì ·¢ı›·˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ê¿Ô˘Ï. ∏ƒ∞∫§∏™: ÃÔ˘¿ÓÙÂÚÛÔÓ, ¶··ÛÙÂÚÈ·Ófi˜, ™·‚‚›‰Ë˜, ªÔ˘ÎÔ˘‚¿Ï·˜, ¶Ô˘ÚÙÔ˘Ï›‰Ë˜, √ÓÔ˘¿ÙÛÈ, ΔÛÈÏÈ·Ó›‰Ë˜ (78’ ÃÈÔÓ›‰Ë˜), §›Ì·, ∫ÔÓÙÔ‰‹ÌÔ˜, ª·ÙÛԇη˜ (67’ ∑¿¯ÔÚ·), Δ¿È (46’ ™È·ÙÚ·‚¿Ó˘).

∞π°π¡π∞∫√™: ΔfiÏÈÔ˜, ™·Ì·Ú¿˜, §ÈfiÏÈÔ˜, §·˙·Ú›‰Ë˜, °È·˙ÈÙ˙fiÁÏÔ˘ (56’ °ÂˆÚÁ›Ô˘), ÷Ù˙‹˜, ªÂÏfiÓ, ª·Ó˙¿ÓÔ (69’ ∑Ô‡ÚÎÔ˜), º·Ì›ÓÈÔ, ¶¤ÓÙ· (80’ ¢‹ÌÔ˘), ∫Ô˘ÙÛÔÛ‡ÚÔ˜.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (4Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ¡›ÎË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 2. ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3. ∫¤Ú΢ڷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 4. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. . . . . . . . . . . . . . . . . 9 5. ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 6. ÷ÓÈ¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7. ∏Ú·ÎÏ‹˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 8. ºˆÛÙ‹Ú·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (∫˘Úȷ΋ 27/4) 16.00 ÷ÓÈ¿-∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜ 16.00 ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ.-∫¤Ú΢ڷ 18.00 ºˆÛÙ‹Ú·˜-¡›ÎË 20.00 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-∏Ú·ÎÏ‹˜


¶∂ª¶Δ∏ 24 ∞¶ƒπ§π√À 2014

Δ√Àƒ¡√À∞ ª¶∞™∫∂Δ ¢π√ƒ°∞¡ø™∂ ∏ ¡π∫∏ ™Δ∏ ª¡∏ª∏ Δ∏™ Ãπ™Δ√º√ƒπ¢√À

Œ·ÈÍ·Ó ÁÈ· ÙË ºÒÊË Â ·fiÏ˘ÙË ÂÈÙ˘¯›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ 1Ô ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ì¿ÛÎÂÙ ÊÈÏ›·˜ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ Î·È ‹Ù·Ó ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ ºÒÊ˘ ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ›‰Ô˘. √È ·ÁÒÓ˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÙË MÂÁ¿ÏË E‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ¤ÓÙ ۈ̷Ù›· Ù˘ fiÏ˘ Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ·È‰ÈÒÓ.

ª

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· Ô °.™. μfiÏÔ˘ “∏ ¡›ÎË” ÂÈı˘Ì› Ó· ÙËÓ Î·ıÈÂÚÒÛÂÈ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ ıÂÛÌfi˜ ÁÈ· Ó· Ì·˜ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙËÓ ºÒÊË ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ›‰Ô˘, ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ÚfiÛÊÂÚ ÔÏÏ¿ ÛÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Ì¿ÛÎÂÙ. ΔÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ‰È‹ÚÎËÛ ٤ÛÛÂÚȘ Ë̤Ú˜ Î·È ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ∞Ó¿Ï˄˘, Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘, Ù˘ ∞.∂.μ. ¢ÈÌËÓ›Ô˘, ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ Î·È ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó Ì ٷ ÙÌ‹Ì·Ù· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ËÏÈÎȷΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ¶·›‰ˆÓ, ¶·Ì·›‰ˆÓ, ª›ÓÈ, Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ Î·È ¶·ÁÎÔÚ·Û›‰ˆÓ. ™˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Û˘ÓÔÏÈο ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 200 ·È‰È¿ Î·È ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó fiÌÔÚÊÔ ı¤·Ì· ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ‹Ù·Ó ÌÈ· ÚÒÙ˘ ٿ͈˜ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Ó· ·›ÍÔ˘Ó ÂÈϤÔÓ ·ÁÒÓ˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, ÂÓÒ ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ÎÚÈÙ¤˜ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ‚Ô‹ıËÛ·Ó Î·Ù¿ Ôχ ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ. ΔÔ 1Ô ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ì¿ÛÎÂÙ ÊÈÏ›·˜ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÙËÓ ª. ¶¤ÌÙË Ì ÙÔ˘˜ ÙÂÏÈÎÔ‡˜ Î·È ÙȘ ·ÔÓÔ̤˜ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎÒÓ ‰ÈÏˆÌ¿ÙˆÓ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ·ıÏËÙ¤˜. ΔȘ ·ÔÓÔ̤˜ ¤Î·Ó·Ó ÔÈ Î.Î. ∞ϤÎÔ˜ ªÂÙ·ÊÙÛ‹˜, ÷ڿϷÌÔ˜ ª·ÓÙÔ‡‰Ë˜, ∞¯ÈÏϤ·˜ ΔÛÈÚÁԇϷ˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·ÙÛ·Ï‹˜, ªÈ¯¿Ï˘ ∫·Ô˘ÚÓÈÒÙ˘, ηıÒ˜ Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˜ ªÏ¿Ó·˜ Î·È ¶¤ÙÚÔ˜ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜. ΔÔ ÙÌ‹Ì· ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ °.™. μfiÏÔ˘ “∏ ¡›ÎË” ı¤ÏÂÈ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ ıÂÚÌ¿ fiϘ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Û ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÌÔÚÊË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. ∂›Û˘, ¢¯·ÚÈÛÙ› ȉȷ›ÙÂÚ· ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∫∂¢ ∂™∫∞£ Î. ∞¯ÈÏϤ· ΔÛÈÚÁԇϷ, ÙÔÓ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ¢È·ÈÙËÙÒÓ ∫·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙˆÓ ∫ÚÈÙÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ÷ڿϷÌÔ ª·ÓÙÔ‡‰Ë, ÙÔ˘˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Î·È ÎÚÈÙ¤˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ·ÊÈÏÔÎÂÚ‰Ò˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿, fiˆ˜ Î·È ÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. °È· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞Ó¿ÏË„Ë-ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34-6 ¡›ÎË-∞∂μ¢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-27 ¡›ÎË-∞Ó¿ÏË„Ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-23 ∞∂μ¢-ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25-12 ¡›ÎË-ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23-20 ∞∂μ¢-∞Ó¿ÏË„Ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32-28

ΔÂÏÈÎfi˜ ∞∂μ¢-∞Ó¿ÏË„Ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12-11

TV ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ∞¡Δ1 22.05 ªÂÓʛη-°ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ -∑- (°ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ) NOVASPORTS 1 18.00 ∫∞√¢-¶·ÓÂÏ¢ÛÈÓÈ·Îfi˜ -∑- (∞1 Ì¿ÛÎÂÙ) 00.45 ™Â‚›ÏÏË-μ·Ï¤ÓıÈ· -ª- (°ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ) NOVASPORTS 2 22.05 ™Â‚›ÏÏË-μ·Ï¤ÓıÈ· -∑- (°ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ) EUROSPORT 15.00 ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÛÓÔ‡ÎÂÚ ∑21.00 ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÛÓÔ‡ÎÂÚ ∑EUROSPORT 2 16.30 ∫·˚Ú¿Ù ∞ÏÌ¿ÙÈ-¡ÙÈÓ·Ìfi ªfiÛ¯·˜ ∑- (Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Û¿Ï·˜) 19.00 ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·-∞Ú¿˙ ¡·ÍÈ‚¿Ó -∑(Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Û¿Ï·˜) 21.00 ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÛÓÔ‡ÎÂÚ ∑√Δ∂ SPORT 4 03.15 ÕÚÛÂÓ·Ï ™·Ú·ÓÙ›-√˘ÓÈfiÓ ∂Û·ÓÈfiÏ· -∑- (∫fi· §ÈÌÂÚÙ·‰fiÚ˜) √Δ∂ SPORT 5 18.30 μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ -∑- (‚’ ÙÂÏÈÎfi˜ ∞1 fiÏÔ) 21.00 ∂Ú˘ıÚfi˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜-ΔÛÈÌfiÓ· -∑(∞‰ÚÈ·ÙÈ΋ §›Áη Ì¿ÛÎÂÙ)

∞1 ª¶∞™∫∂Δ

“∫Ô˘ÙÛÔ˘ÚÂ̤ÓË” Ë 25Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ˘¿Ú¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ·

ª›ÓÈ

ªÈÎÚfi˜ ÙÂÏÈÎfi˜

¡›ÎË-∞∂μ¢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35-49 ∞Ó¿ÏË„Ë-ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË . . . . . . . . . . . . . . . . .37-13 ¡›ÎË-ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34-35 ∞Ó¿ÏË„Ë-∞∂μ¢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32-40 ∞∂μ¢-ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38-16 ∞Ó¿ÏË„Ë-¡›ÎË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43-26

∞Ó¿ÏË„Ë-ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË . . . . . . . . . . . . . . . . .30-36

ªÈÎÚfi˜ ÙÂÏÈÎfi˜ ¡›ÎË-ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39-23

ΔÂÏÈÎfi˜ Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ

27

∞∂μ¢-∞Ó¿ÏË„Ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30-20

¶·Ì·›‰Â˜ ¡›ÎË-∞∂μ¢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30-36 ∞Ó¿ÏË„Ë-ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . 36-35 ∞∂μ¢-ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51-39 ∞Ó¿ÏË„Ë-¡›ÎË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-46 ¡›ÎË-ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-30 ∞Ó¿ÏË„Ë-∞∂μ¢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-47

ΔÂÏÈÎfi˜ ¡›ÎË-∞∂μ¢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-27

¶·›‰Â˜ ∞Ó¿ÏË„Ë-∞∂μ¢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42-46 ¡›ÎË-∞∂μ¢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36-43 ¡›ÎË-∞Ó¿ÏË„Ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42-45

ΔÂÏÈÎfi˜ ∞∂μ¢-∞Ó¿ÏË„Ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48-34

¶·ÁÎÔÚ·Û›‰Â˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¡›ÎË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59-23 ¡›ÎË-∞Ó¿ÏË„Ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14-13 ∞Ó¿ÏË„Ë-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37-25

ΔÂÏÈÎfi˜ ¡›ÎË-∞Ó¿ÏË„Ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14-47

∞£§∏Δ∂™ Δ√À ª∂Δ∂πÃ∞¡ ™Δ√¡ ¶√¢∏§∞Δπ∫√ ∞°ø¡∞ “°Àƒ√™ §πª¡∏™ ∫∞ƒ§∞™”

∞ÍÈfiÏÔÁË ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ÕÎÚ·ÙÔ˘  ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ô Ô‰ËÏ·ÙÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ·ÙÔÌÈ΋˜ ¯ÚÔÓÔ̤ÙÚËÛ˘ Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “°‡ÚÔ˜ §›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜” Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙ· ∫·Ó¿ÏÈ·. √È Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÍÂ¤Ú·Û·Ó ÙȘ 80 Î·È Ô Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Û fiϘ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Ì ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÕÎÚ·ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ª›ÓÈ: 1. °Ô‡Ù·˜ ∞. (¶.°.™ §¿ÚÈÛ·˜), 2. ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹˜ ∞. (∞.™. ÕÎÚ·ÙÔ˜), 3. ¢ÔÍ·Ú¿˜ ∂. ([¶.°.™ §¿ÚÈÛ·˜). ¶·Ì·›‰Â˜: 1. ™Ù·‡ÚÔ˘ £. (∞.™ ÕÎÚ·ÙÔ˜), 2. ™ÂÎÏÂÈ˙ÈÒÙ˘ ∂. (¶.°.™ §¿ÚÈÛ·˜), 3. ΔÚ¤ÌÌ·˜ ∞. (¶.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜). ∫ÔÚ·Û›‰Â˜: 1. ™Ô‡ÏÈÔ˘ ™. (¶.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜), 2. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ™. (∞.™ ÕÎÚ·ÙÔ˜), 3. ΔÛ·‚·Ï›· ∑. (¶.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜). ¶·›‰Â˜: 1. μÔÚÚ¤˜ °. (∞.™ ÕÎÚ·ÙÔ˜), 2. ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ¶. (∞.™. ÕÎÚ·ÙÔ˜), 3. ¡Ù·ÓÔ‚·Û›Ï˘ ∫. (¶.√.∫·Ú‰›ÙÛ·˜).

ª

ŒÊË‚ÔÈ: 1. ™Ô‡ÏÈÔ˜ ∑. (¶.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜), 2. ªÔ˘Ûٿη˜ ∫. (∞.™. ÕÎÚ·ÙÔ˜), 3. ∫Ïfiη˜ ™. (∞.™. ÕÎÚ·ÙÔ˜). ¡Â¿Óȉ˜: 1. ΔÛÔÔ‡ÔÁÏÔ˘ ™. (¶.°.™ §¿ÚÈÛ·˜), 2. μ·ÚÂÙ·›Ô˘ Ã. (¶.°.™ §¿ÚÈÛ·˜), 3. ª¿ÚÎÔ˘ ∂. (∞.™. ÕÎÚ·ÙÔ˜). ÕÓ‰Ú˜: 1. ™ËÊ¿Î˘ ¶. (¶.™.∫ÚfiÓÔ˜), 2. ∑Ô‡Ó·ÚÂÏ˘ ¡. (∞.™. ÕÎÚ·ÙÔ˜), 3. ΔÛÔÔ‡ÚÔÁÏÔ˘ μ. (¶.°.™ §¿ÚÈÛ·˜). ª¿ÛÙÂÚ: 1. ¶·Û¯·ÏfiÔ˘ÏÔ˜ ¶. (¶.√. μfiÏÔ˜), 2. μ·ÚÏ¿Ì˘ μ. (¶.√.∫·Ú‰›ÙÛ·˜), 3Ô˜ ™·ÎÂÏÏ·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ μ. (¶.√. μfiÏÔ˜). ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Ô‰ËÏ·ÙÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ “ÕÎÚ·ÙÔ˜” μfiÏÔ˘ ı· ‹ıÂÏ ӷ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫ÂÚ·Û›·˜ Î. ∫˘ÚÈ·˙‹ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ÁÈ· ÙË Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ÙÔ ÛfiÓÛÔÚ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ Â›Ó·È Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Gatsoulis, ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ∂∫∞μ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„‹ ÙÔ˘.

¶¤ÌÙË ÛÙ· ·ÚΤ Ù˘ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ, ηıÒ˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÔÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ù˘ 25˘ Ë̤ڷ˜. ∏ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, ¿ÓÙˆ˜, ı· Â›Ó·È “ÎÔ˘ÙÛÔ˘ÚÂ̤ÓË” , ηıÒ˜ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-ƒ¤ı˘ÌÓÔ Î·È ¡. ∫ËÊÈÛÈ¿√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ “·ÈÒÓÈÔÈ” ÁÈ· Ù· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ô˘ ı· “ÛÊ˘Ú›ÍÔ˘Ó” Ù· Ì·Ù˜ Ù˘ 25˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶¤ÌÙË 24/4 ¢∫° “∫Ú·¯Ù›‰Ë˜” 18.00 ∫∞√¢-¶·ÓÂÏ¢ÛÈÓÈ·Îfi˜: ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, ¶Ô˘ÚÛ·Ó›‰Ë˜ °., μ·Ú‰¿ÏÔ˜ (ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜ ∞ÛÏ·Ó›‰Ë˜). ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈÔ 18.00 ÕÚ˘-ΔڛηϷ: °ÎfiÓÙ·˜, °Îԇ̷˜, •ÂÓÈο΢ (¢ÚÔÛfiÔ˘ÏÔ˜). ¢° ¡. ™Ì‡ÚÓ˘ 18.00 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-∞fiÏÏˆÓ ¶.: ∫·Ú·Î·ÙÛÔ‡Ó˘, ∫·Ï‰›Ú˘, ª›Î·˜ (∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜). ¢° πÏÈÛ›ˆÓ 18.00 ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜-¶∞√∫: ¶ËÏÔ˝‰Ë˜, ª‹Ù˘, ¢È·Ì¿ÓÙ˘ (¶·Ï¿ÙÔ˜) ¢∞∫ ∫·Ó‹ıÔ˘ 18.00 ÿηÚÔ˜ ÷ÏΛ‰·˜∫ÔÏÔÛÛfi˜ ƒfi‰Ô˘: ∞Ó·ÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, ∞ÊÂÓÙÔ˘Ï›‰Ë˜, ¶Ô˘ÚÛ·Ó›‰Ë˜ ∫. (∫ÔÚ·Û›‰Ë). ΔÚ›ÙË 29/4 √∞∫∞ 19.15 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-ƒ¤ı˘ÌÓÔ: ¶··¤ÙÚÔ˘, ª·Ï·Ó‰Ú‹˜, £ˆÌfiÔ˘ÏÔ˜ (∫·ÚÔ‡Û˘). ∫° ∑ËÚ›Ó˘ 17.00 ¡. ∫ËÊÈÛÈ¿-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜: Δ·Ó·Ù˙‹˜, ¢ÂÛÏ‹˜, Δ˙·ÊϤÚ˘ (√ÚÊ·Ófi˜).

ª¶∞™∫∂Δ

™Â ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ÛÙË §ÈıÔ˘·Ó›· Ë ∂ıÓÈ΋ ™Â ÊÈÏÈÎfi ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ì¿ÛÎÂÙ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙ· Ù¤ÏË ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Ë ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰·, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ηχÙÂÚ˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Ù˘ ÁÈ· ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ Ù˘ πÛ·Ó›·˜, Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 30 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Ì 14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ΔÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙȘ 16 ˆ˜ ÙȘ 18 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙË §ÈıÔ˘·Ó›·, ÂÓÒ, ÂÎÙfi˜ Ù˘ “ÔÈÎÔ‰¤ÛÔÈÓ·˜” ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” Ë ™ÏÔ‚ÂÓ›· Î·È Ë ¡¤· ∑ËÏ·Ó‰›·.


28

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

EΉËÏÒÛÂȘ Δ∂á∂™ — ªÈ· ı·ÙÚÈ΋ ‰Ú¿ÛË Û ÙÚÂȘ Ú¿ÍÂȘ ̠ΛÌÂÓ· (ÔÈËÙÈο Î·È Â˙¿) Ù˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ °ÒÁÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· “∂› ™ÎËÓ‹˜” ÛÙÔ Lab Art Ù· ‰È‹ÌÂÚ· 29-30 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È 6-7 ª·˝Ô˘. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ٛÙÏÔ “¢Â ̤ÓÂÈ Î·Ó›˜ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË;” ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÔÈËÙÈÎÔ‡ Ù˘ “∂ÁÒ” , ηıÒ˜ Î·È Ì ÙȘ fi„ÂȘ Ù˘ ıËÏ˘ÎfiÙËÙ·˜, Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ÌÔÓ·ÍÈ¿˜, fiˆ˜ ·ÔÙ˘ÒÓÔÓÙ·È ÛÙ· ΛÌÂÓ¿ Ù˘. √È fiÚÙ˜ ÙÔ˘ Lab Art (www.labart.gr ÙËÏ 2421 ™‹ÌÂÚ· Î·È ÒÚ· 7.00 ÙÔ 403454) ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÛÙȘ 21:30. ∂›ÛÔ‰Ô˜: 5 ¢ÚÒ. ·fiÁÂ˘Ì· ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ —ŒÎıÂÛË ∞ÛÙ¤ÚË °Î¤Î·. ∑ˆÁÚ·ÊȤ˜ Î·È ¯·Ú¿ÍÂȘ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›ÁÈ· Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ª¿ÓÔ˘ ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘ ·ÚÔ˘Ô˘ Public Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ E§§H’s cafe (°ÎÏ·‚¿ÓË 29). ∏ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜ “√ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ¤ˆ˜ 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ∞ÓÔȯٿ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈfiÓÔ˜ Â›Ó·È ÌÔÓ·¯ÈÎfi Ófi: flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ E§§H’s. ˙ÒÔ” Ù˘ ª·Á‰·ÏËÓ‹˜ —£· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÛÙÔ Paschalis art house ÛÙË £ˆÌ¿ (ÂΉ. °·‚ÚÈËÏ›ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· Ù¤ÛÛÂÚȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ηٷÛ΢‰Ë˜, ∞ı‹Ó· 2014) ·fi ¤˜ Ì ʈ˜, ΛÓËÛË Î·È ‹¯Ô, ÔÎÙÒ ÌÈÎÚ¤˜ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÙË £ÂÔ‰ÔÛ›· ƒ¿ÙÔ˘, Û˘Óı¤ÛÂȘ, fiÔ˘ Ì ‡ÏË Ù· ·ÏÈ¿ ͇Ϸ, ÙÔ ¯ÚÒÌ· ‰·ÛοϷ, ÌÔ˘ÛÂÈÔ·ÈÎ·È ÙȘ ÚËÙ›Ó˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÂÎÏËÎÙÈΤ˜ ÌÈÎÚ¤˜ Û˘Ó‰·ÁˆÁfi, Î·È ÙËÓ ∂ϤÓË ı¤ÛÂȘ Î·È ‰Ò‰Âη ÌÈÎÚ¤˜ ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ Ì ηıËÌÂÚÈ÷Ù˙ˉËÌËÙÚ›Ô˘, ¢º ÊÈÓ¤˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ, ·Ϥ˜ Î·È fiÌÔÚʘ. O Vago Ì¿˜ ÂÏfiÏÔÁÔ. ªÈ· ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÍËÁ› fiÙÈ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ì ٛÙÏÔ plate ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ı· οÓÂÈ forme 1, ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È Ó· ·Ó·‰ÂȯÙ› Ë ‰È·‰ÈÎ·Ë ∂ϤÓË μ·ÚԢ͋. Û›· Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ “ΔÔ Δ·Í›‰È” . ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ¤ˆ˜ 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: ¢Â˘Ù¤Ú· - ΔÂÙ¿ÚÙË - ¶¤ÌÙË ¶·Ú·Û΢‹ ·fi ÙȘ 11.00 .Ì. ¤ˆ˜ ÙȘ 9.00 Ì.Ì. ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ - ·ÚÁ›Â˜ ·fi ÙȘ 10.00 .Ì. ¤ˆ˜ ÙȘ 10.00 Ì.Ì. ΔÚ›ÙË ÎÏÂÈÛÙ¿. ΔËϤʈӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 24280 90054, 6933411998.

¢π∞º√ƒ∞ — √ ∞’ ™ÔÚÔÙÈÌÈÛÙÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ - ΔÔ̤·˜ ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈηȈ̿وÓ, Û·˜ ÚÔÛηÏ› ÛÙË ‰È¿ÏÂÍË Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ì ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔÓ ÔÌfiÙÈÌÔ Î·ıËÁËÙ‹ ¡. πÛÙÔÚ›·˜, ·Î·‰ËÌ·˚Îfi Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ™‚ÔÏfiÔ˘ÏÔ, Ì ı¤Ì· “∏ π‰¤· Ù˘ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∫ÔÈÓˆÓ›·˜” , ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÛÙȘ 20:00, ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Park. ΔÈÌ‹ ÚfiÛÎÏËÛ˘: 5ú. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ √∞∂∂ (Δ∂μ∂ - Δ™∞) ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 4 ª·˝Ô˘ οÓÂÈ ÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË ·ÚÙÔÎÏ·Û›· ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÛÙË ªÔÓ‹ Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¡ËÏ›·˜. Δ· ̤ÏË ÙÔ˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ̤ÏË Ó· ¤¯Ô˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÙËÓ Î¿ÚÙ· ̤ÏÔ˘˜.

∂∫¢ƒ√ª∂™ —∂›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙ·ÙÔ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë Î.Î. μ·ÚıÔÏÔÌ·›Ô ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ô §·ÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μÏ¿¯ˆÓ μfiÏÔ˘ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 3 ª·˝Ô˘ 2014. ∂’ ¢ηÈÚ›· Ù˘ Û˘Ó·ÓÙ‹Ûˆ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È 4‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË 1 - 4 ª·˝Ô˘, Ì ·Ú¿ÏÏËϘ ÂÈÛΤ„ÂȘ Û fiÏ· Ù· ∂ÏÏËÓÔÚıfi‰ÔÍ· Î·È μ˘˙·ÓÙÈÓ¿ ªÓËÌ›· Ù˘ ¶fiÏ˘. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËÏ. 6983748531 (ªÂÏÔ̤ÓË ∂˘ı˘ÌÈ¿‰Ô˘) ‹ ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô VIS TRAVEL (∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3, Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ Î·È ÙËÏ. 2421031059-60). —∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙȘ 11-12/5/2014 ÛÙÔ ¡˘ÌÊ·›Ô - ¶Ú¤Û˜ Ì ‰È·ÌÔÓ‹ ÛÙË ºÏÒÚÈÓ·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ §¤Û¯Ë˜, ™. ™˘Ú›‰Ë 30, ‚’ fiÚÔÊÔ˜, ÙËÏ. 24210- 23935, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 10 .Ì.- 12 Ì. —√ ÃÔÚ¢ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙ· ∑·ÁÔÚÔ¯ÒÚÈ· ∏›ÚÔ˘ ·fi 9 ¤ˆ˜ 11 ª·˝Ô˘. ΔÈÌ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ 100 ¢ÚÒ (Ô‡ÏÌ·Ó, ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ì ËÌȉȷÙÚÔÊ‹ Î·È ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·). ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ∫·ÙÛ¿ÓÔ˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·, ÙËÏ. 6974461197. —√È “º›ÏÔÈ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªÔÓ‹˜ ¶·Ó·Á›·˜ °ÔÚÁÔ¸ËÎfiÔ˘ - μfiÏÔ˘” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ‰È‹ÌÂÚË ÚÔÛ΢ÓËÌ·ÙÈ΋ ÂΉÚÔÌ‹ Ì ·Ú¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ŸÚÔ˘˜ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 5 Î·È ΔÚ›ÙË 6 ª·˝Ô˘. ΔÈÌ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ 80 ¢ÚÒ ÁÈ· fiÏ· (ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋). ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜: ΔËÏ. 24210 57228 Î·È 6948487550 (Î. ∞fiÛÙÔÏÔ ªÈ¯ÂÏ‹). —∏ ∫ÚËÙÈ΋ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ· μfiÏÔ˘ ÙÔ “∞Úο‰È” ÁÈ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ‰È‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙȘ 3 & 4 ª·˝Ô˘, Û ¶¿ÚÁ· - ™‡‚ÔÙ· - ∞¯¤ÚˆÓÙ·, ‰È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢ÛË ÛÙËÓ ¶¿ÚÁ·. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô “IONIS TOURS” , ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 20, ÙËÏ. 24210 34712. —∏ ÂÈÙÚÔ‹ ÂΉÚÔÌÒÓ ÙÔ˘ ∫∞¶∏ μfiÏÔ˘ - ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ - ∞ÁÚÈ¿˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∫∞¶∏ ÙÚÈ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ Û μÔ˘ÏÁ·Ú›· - ™fiÊÈ· - ª¿ÓÛÎÔ - ªÔÓ‹ ƒ‹Ï·˜ 6 ¤ˆ˜ 8 ª·˝Ô˘. ΔÈÌ‹ 100 ¢ÚÒ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ì ËÌÈ·‰È·ÙÚÔÊ‹ Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 5* ÛÙË ™fiÊÈ·. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙȘ 22 ª·˝o˘ 10 .Ì. - 12 Ì. ÛÙ· ∫∞¶∏. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËÏ. 6945471475 Î. μ·ÁÁ. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ Î·È ÛÙËÓ Î. μԇϷ ¶·ÙÚÒÓË ÙËÏ. 2428091327. —√ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶∞¡” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: - ™¿‚‚·ÙÔ 26/4 μfiÚÂÈÔ ¶‹ÏÈÔ - ∫·ÓÈfiÓÈÁÎ ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ˜ ΔÛ·Áηڿ‰·˜, ηٿ‚·ÛË ÙÔ˘ Ê·Ú·ÁÁÈÔ‡ Ì ÛÙÔϤ˜ Î·È Û¯ÔÈÓÈ¿, ø.¶. 4.00, ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ £ˆÌ¿ 27/4 ªÂÙ¤ˆÚ· ∫·Ï·Ì¿Î·˜ Â˙ÔÔÚÈ΋, ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ - ∞Ó··˘Û¿˜ - μ·ÚÏ·¿Ì - ªÂÁ. ªÂÙ¤ˆÚÔ - ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ, ø.¶. 6.00, μ.¢. 2/5, ∫˘Úȷ΋ 4/5 μfiÚÂÈÔ ¶‹ÏÈÔ ·Ï‹ Â˙ÔÔÚ›·, ªԇʷ ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ - ΔÔ˘ÚÎfiÁÈ·ÓÓË - ¡ÂÔ¯ÒÚÈ, ø.¶. 4.00, μ.¢. 1/5, ∫˘Úȷ΋ 11/5 μÂÏ‚ÂÓ‰fi˜ ∫Ô˙¿Ó˘ - Â˙ÔÔÚÈ΋, ªÔ˘¯¿ÚÈ· ∫Ô˙¿Ó˘ (ÁˆÏÔÁÈÎÔ› Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ›), ø.¶. 4.00, μ.¢. 1/5, ∫˘Úȷ΋ 11/5 ŸıÚ˘˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÔÚÂÈ‚·ÙÈ΋ Ì π.Ã. ΔÛ·Ù¿ÏÈ - °ÂÚ·ÎÔ‚Ô‡ÓÈ, ø.¶. 8.00, μ.¢. 3/5. ∂ΉÚÔÌ‹ ÛÙÔÓ ¶fiÓÙÔ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ (21-31/7 11 Ë̤Ú˜). ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÁÚ·Ê›Ô. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜: °Ú·ÊÂ›Ô Û˘ÏÏfiÁÔ˘: ™fiψÓÔ˜ 2, ÙËÏ. 24210-24290, ÒÚ˜ Úˆ› ¢-¶: 10.00-12.00, ·fiÁÂ˘Ì· ¢Â˘Ù., ΔÂÙ¿ÚÙ., ¶·Ú·ÛÎ. 6.00 - 8.00, ÎÈÓËÙfi Û˘ÏÏfiÁÔ˘ 6976904236. —√ ∂ΉÚÔÌÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ “¡¤· ∑ˆ‹” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ Û ¶·Ó·Á›· •ÂÓÈ¿-∞¯›ÏÏÂÈÔ, ÛÙȘ 11 ª·˝Ô˘. ™ÙËÓ ¶·Ó·Á›· •ÂÓÈ¿ ı· ÙÂϤÛÂÈ ÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË ·ÚÙÔÎÏ·Û›· ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘. ∂Ó Û˘Ó¯›·, ÌÂÙ¿‚·ÛË ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ ÁÈ· Ì¿ÓÈÔ Î·È Á‡̷. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ “¡¤·˜ ∑ˆ‹˜” , ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1 (ÁÚ·ÊÂ›Ô ∞3) Î·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 35915, 6944368171, 2421044050 Î·È 6947052311. —√ ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ªÂÏÂÁÚ›ÓÔ˘ ∫ÔÚfi˘ ªËÏÂÒÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ Û ªÂÙ¤ˆÚ· - ¶ÂÚÙÔ‡ÏÈ - ∂Ï¿ÙË, ÛÙȘ 10 ª·˝Ô˘, Ë̤ڷ ™¿‚‚·ÙÔ. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 33062, 33972, 6989-868142 Î·È 6973-404380. —√ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ “ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê” μfiÏÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› 4‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ (¶‡ÏÔ˜, ªÂıÒÓË, ∫ÔÚÒÓË, ∫·Ï·Ì¿Ù·) ·fi 27-30 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È Ì ‰È·ÌÔÓ‹ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ ÙÔ “Costa Navarino” . ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ì ÌÈÎÚ‹ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹, ÙËÏ. 2421030121 Î·È 6944-410944.

¶∂ª¶Δ∏ 24 A¶PI§π√À 2014

∏ fiÂÚ· ÙÔ˘ ªfiÙÛ·ÚÙ ·fi ÙË ªÂÙÚÔfiÏÈÙ·Ó ŸÂÚ· ¡¤·˜ ÀfiÚ΢

“ŒÙÛÈ Î¿ÓÔ˘Ó fiϘ” ÛÙÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ”

T

Ë ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ªetropolitan Opera Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛÂ Ô ŸÌÈÏÔ˜ ∞¡Δ∂¡¡∞ ÁÈ· ÌÈ· ÙÚÈÂÙ›· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ∫‡ÚÔ, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ fiÂÚ·˜ ¤Ó· ͯˆÚÈÛÙfi ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ı¤·Ì·, Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÈÔ Î·Ù·ÍÈˆÌ¤ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ Ï˘ÚÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜. ΔÔ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó·ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ Ô˘ ··›ÙËÛ ÂȉÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ˘ “¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¶·È‰ÈÔ‡, ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ - ¢ËÌÔÙÈÎfi ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi £¤·ÙÚÔ” (¢√∂¶∞¶-¢∏¶∂£∂), Ì ÙÔÓ ŸÌÈÏÔ ∞¡Δ∂¡¡∞ Î·È ÙË ªÂÙÚÔfiÏÈÙ·Ó ŸÂÚ· Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢. ªÂ ÙËÓ ÂÎÏËÎÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “Cosi fan tutte” (“ŒÙÛÈ Î¿ÓÔ˘Ó fiϘ” ), ÙÔ˘ Wolfgang Amadeus Mozart ÌÂı·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 26 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19:55 Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÙÔ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “The Met: Live in HD” . ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· fiÂÚ· Û ‰‡Ô Ú¿ÍÂȘ, ÁÚ·Ì̤ÓË ¿Óˆ Û ÏÈÌÚ¤ÙÔ ÙÔ˘ §ÔÚ¤ÓÙÛÔ ÓÙ· ¶fiÓÙÂ. ∞ÔÙÂÏ› ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ‰Â›ÁÌ· Ù˘ fiÂÚ·˜ Ìԇʷ, ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ‡ı˘Ì˘ fiÂÚ·˜. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·ÊËÁÂ›Ù·È ÌÈ· Ôχ ÙÔÏÌËÚ‹ - ÁÈ· Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ - ÈÛÙÔÚ›· ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ÂÚˆÙÈÎÒÓ Û˘ÓÙÚfiÊˆÓ (˘‹ÚÍ·Ó Ê‹Ì˜ fiÙÈ Ô Mozart Î·È Ô ¶fiÓÙ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·Ó Û οÔÈÔ ·ÏËıÈÓfi Û˘Ì‚¿Ó Ô˘ ›¯Â Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· ÛÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ Ù˘ μȤÓÓ˘ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 1788). ªÔÏÔÓfiÙÈ ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ (1790) ÁÓÒÚÈÛ ıÂÙÈ΋ ˘Ô‰Ô¯‹ ·fi ÙÔ ‚ÈÂÓÓ¤˙ÈÎÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ, ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› Â› ÂÓ¿ÌÈÛË ·ÈÒÓ· ÙÔ ıˆÚÔ‡Û·Ó “ÂÈΛӉ˘ÓÔ” ÁÈ· ÙËÓ Î˘Ú›·Ú¯Ë ËıÈ΋ Î·È Â›Ù ·¤Ê¢Á·Ó Ó· ÙÔ ·Ó‚¿ÛÔ˘Ó, ‹ ÚÔÙÈÌÔ‡Û·Ó ÌÈ· ÈÔ “·Ê˘‰·ÙˆÌ¤ÓË” ÂΉԯ‹. ŒÚÂ ӷ ÊÙ¿ÛÂÈ Ë ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1950 ÁÈ· Ó· Í·Ó·‚Ú› ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙÔ ÔÂÚ·ÙÈÎfi ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ, fï˜ ·fi ÙfiÙ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ‰ËÌÔÊÈÏ›˜ Î·È ÔÏ˘·ÈÁ̤Ó˜ fiÂÚ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ô Ferrando Î·È Ô Guilelmo Â›Ó·È ·ÚÚ·‚ˆÓÈ·Ṳ̂ÓÔÈ Ì ÙȘ ·‰ÂÏʤ˜ Fiordiligi Î·È Dorabella, ÁÈ· ÙËÓ ›ÛÙË Î·È ÙËÓ ·ÊÔÛ›ˆÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ÂÂÈṲ̂ÓÔÈ. √ Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘˜ Don Alfonso ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ fiϘ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Â›Ó·È ¿Ûٷ٘ Î·È ÛÙÔȯËÌ·Ù›˙ÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ·ԉ›ÍÂÈ. √ Ferrando Î·È Ô Guilelmo ·ÚÈÛÙ¿ÓÔ˘Ó fiÙÈ Î·Ù·Ù¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi Î·È Ê‡ÁÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔÓ fiÏÂÌÔ, ·ÏÏ¿ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÌÂÙ·ÌÊÈÂṲ̂ÓÔÈ Î·È ·Ú¯›˙ÂÈ Ô ¤Ó·˜ Ó· ÔÏÈÔÚΛ ÙË ÌÓËÛÙ‹ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘. √È ‰‡Ô Á˘Ó·›Î˜ ˘Ô·ÙÔ˘Ó ÙÂÏÈ-

ο ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÌÓËÛÙ‹Ú˜. Œ¯ÔÓÙ·˜ ¯¿ÛÂÈ ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÔÈ ‰‡Ô ¿Ó‰Ú˜ ·ÔηχÙÔÓÙ·È. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË, ·ÏÏ¿ fiÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‰È‰·¯Ù› ·fi ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÌÂÈÚ›· Î·È ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó Ì ·˘Ùfi Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë, ¤ÙÛÈ Ô Ferrando Î·È Ô Guilelmo Û˘Á¯ˆÚÔ‡Ó ÙȘ ‰‡Ô ·‰ÂÏʤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÈÛÙ›· ÙÔ˘˜. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ Â›Ó·È ‰È¿Ê·ÓË Î·È ·fiÏ˘Ù· ÈÛÔÚÚÔË̤ÓË Î·È Î˘Úȷگ› ¤Ó· ÁÏ˘ÎfiÈÎÚÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ·, ÂÓÒ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ÈÔ fiÌÔÚʘ ÛÎËÓ¤˜ ·Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó ÔÙ¤. √ Ì·¤ÛÙÚÔ˜ James Levine ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË fiÂÚ· ÙÔ˘ Mozart Á‡Úˆ ·fi ÙȘ ‰ÔÎÈ̷ۛ˜ ÙˆÓ ‰ÂÛÌÒÓ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ·. Δ· Ó·ڿ ·ÛÙ¤ÚÈ· Ù˘ Met ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜: ∏ Susanna Phillips Î·È Ë

Isabel Leonard Â›Ó·È ÔÈ ·‰ÂÏʤ˜ ºÈÔÚÓÙÈÏ›Ù˙È Î·È ¡ÙÔÚ·Ì¤Ï·, Ô Matthew Polenzani Î·È Ô Rodion Pogossov Â›Ó·È ÔÈ ·Á·Ë̤ÓÔÈ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ë Danielle de Niese ÂÚÌËÓ‡ÂÈ ÙËÓ ·Ó¤Í˘ÓË ¡ÙÂÛ›Ó·. ¶ÚÔÒÏËÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ: - ¢›·˘ÏÔ˜, ΔÔ¿ÏË 14 ÙËÏ 24210-25363. flÚ˜ ÚÔÒÏËÛ˘: ΔÚ›ÙË & ¶¤ÌÙË: 10:00-15:00, ΔÂÙ¿ÚÙË & ¶·Ú·Û΢‹: 15:00-21:00, ™¿‚‚·ÙÔ: 10:00-14:00. - ∫ÈÓËÌ·ÙÔı¤·ÙÚÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” . flÚ˜ ÚÔÒÏËÛ˘: ª›· ÒÚ· ÚÈÓ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒÏËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÂÈÛÎÂÊı›Ù ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË: www.metingreece.com.

“ΔÔ ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈÎÔ ·Ú·Ì‡ıÈ” ÙÔ˘ Christopher Wheeldon ÛÙÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ”

¶·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì·Ï¤ÙÔ˘ H ∂¡ΔÀ¶ø™π∞∫∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì·Ï¤ÙÔ˘ “ΔÔ ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈÎÔ ·Ú·Ì‡ıÈ” ÙÔ˘ Christopher Wheeldon ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙȘ 21:15 ÛÙÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” Û ·¢ı›·˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛË ·fi ÙÔ Covent Garden ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘. ª›· Ó¤· ÛÔ˘‰·›· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ Royal Ballet, ÙÔ ‰È·ÛËÌfiÙÂÚÔ ı›·ÛÔ Ì·Ï¤ÙÔ˘ Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ μÚÂÙ·Ó›·˜, Ì ¤‰Ú· ÙË Royal Opera House ÛÙÔ Covent Garden ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛÂ Ô ŸÌÈÏÔ˜ ANTENNA ÁÈ· ÙË ÛÂ˙fiÓ 2013-14, ÌÂÙ·‰›‰ÔÓÙ·˜ ¤ÓÙÂ Û˘ÓÔÏÈο ÛÔ˘‰·›Â˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÙ¿ıËÎÂ Î·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̠ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢√∂¶∞¶¢∏¶∂£∂ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘.ΔÔ Royal Ballet ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· ¢Ú›·˜ Îϛ̷η˜ ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÂÁ¿Ï· ÎÏ·ÛÈο Ì·Ï¤Ù·, ¤ÚÁ· ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ ÙÔ˘ Frederick Ashton Î·È ÙÔ˘ Kenneth MacMillan, ηıÒ˜ Î·È Ó¤Â˜ ·Ú·ÁˆÁ¤˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰È·ÛËÌfiÙÂÚÔ˘˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ ¯ÔÚÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. √È ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÌÂÙ·‰›‰ÔÓÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “Royal Opera House live cinema” ¤¯Ô˘Ó ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÈÙ˘¯›· Î·È ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ê·Ó·ÙÈÎfi ÎÔÈÓfi ÙfiÛÔ ÛÙÔ ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ, fiÛÔ Î·È Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ªÂÙ¿ ·fi ÙÔ ÂÍ·›ÛÈÔ - ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ - Ì·Ï¤ÙÔ ÙÔ˘ “∏ ∞Ï›ÎË ÛÙË ÃÒÚ· ÙˆÓ £·˘Ì¿ÙˆÓ” , Ô Christopher Wheeldon Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ì ÙÔ ÛÎËÓÔÁÚ¿ÊÔ Bob Crowley Î·È ÙÔ Û˘Óı¤ÙË Joby Talbot ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ Ì·Ï¤-

ÙÔ, Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È Û’ ¤Ó· ·fi Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚÔÌ¿ÓÙ˙· ÙÔ˘ ™·›ÍËÚ, ÙÔ “ÃÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈÎÔ ¶·Ú·Ì‡ıÈ” . ∏ ÈÛÙÔÚ›· ·ÊËÁÂ›Ù·È ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘ ̤۷ ·fi ÙËÓ ¿Û‚ÂÛÙË ˙‹ÏÂÈ·, ÙËÓ ÂÁηٿÏÂÈ„Ë ÂÓfi˜ ·È‰ÈÔ‡ ÎÈ ¤Ó·Ó ¤ÚˆÙ· Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ·Ó¤ÏȉԘ. ∫È fï˜, ̤۷ ·fi ÙȘ Ù‡„ÂȘ Î·È ÙË ÌÂÙ¿ÓÔÈ· - Î·È fiÙ·Ó ¤Ó· ¿Á·ÏÌ· ˙ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ Û·Ó ·fi ı·‡Ì· - ¤Ú¯ÂÙ·È ¤Ó· Ù¤ÏÔ˜ Û˘Á¯ÒÚÂÛ˘ Î·È Û˘ÌÊÈÏ›ˆÛ˘. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ‰˘Ó·Ùfi ˘ÏÈÎfi ÁÈ· ¤Ó· Ì·Ï¤ÙÔ, Ì ÏÔ΋ Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ·ÂÈÎfiÓÈÛË ÙˆÓ ¤ÓÙÔÓˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ ·Ó¿ÌÂÛ· Î·È Ì¤Û· ÛÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜, Î·È ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ ı›·ÛÔ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ, fi¯È ÌfiÓÔÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ. ªÔ˘ÛÈ΋: Joby Talbot. ™ÎËÓÈο: Bob Crowley. ¢È‡ı˘ÓÛË ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜: David Briskin. ÃÔÚÔÁÚ·Ê›·: Christopher Wheeldon. ¶ÚÔÒÏËÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ: - ¢›·˘ÏÔ˜, ΔÔ¿ÏË 14 ÙËÏ. 24210-25363. flÚ˜ ÚÔÒÏËÛ˘: ΔÚ›ÙË & ¶¤ÌÙË: 10:00-15:00, ΔÂÙ¿ÚÙË & ¶·Ú·Û΢‹: 15:00- 21:00, ™¿‚‚·ÙÔ: 10:00-14:00. - ∫ÈÓËÌ·ÙÔı¤·ÙÚÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” . flÚ˜ ÚÔÒÏËÛ˘: ª›· ÒÚ· ÚÈÓ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒÏËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ, ÂÈÛÎÂÊı›Ù ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË www.rohballet.gr/.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ ªÔ˘ÛÈ΋ Ú¤ÁΠ·fi ÙËÓ Δ˙·Ì¿Èη Î·È ÊÔÏÎ ·fi ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ •∂∫π¡∏™∂ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ‰È·-

‰ÚÔÌ‹ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜ ÁÎfiÛÂÏ ˆ˜ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÔÚˆ‰›·˜ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘, ÙË Ì·ÎÚÈÓ‹ Δ˙·Ì¿Èη. ΔÔ 1978, fiÙ·Ó Î˘ÎÏÔÊfiÚËÛÂ Ô ÚÒÙÔ˜ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˜, ÙÔ “Pick to hits” , ‹Ù·Ó 23 ¯ÚfiÓˆÓ, ÂÓÒ ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· ÂΉfiıËΠÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì “What the man a deal wid” ÌÂ Û˘Óı¤ÛÂȘ fiˆ˜ ÙÔ “Malcolm X” , ÙÔ ÔÔ›Ô Ë¯ÔÁÚ·Ê‹ıËΠˆ˜ ÓÙÔ˘¤ÙÔ Ì ÙÔÓ Earl Sixteen. √ ÓÔÓfi˜ Ù˘ ÛfiÔ˘Ï Ú¤ÁΠ√˘›ÓÛÙÔÓ ª·Î ÕÓÔ˘Ê, ÁÓˆÛÙfi˜ Î·È ˆ˜ ∂ϤÎÙÚÈÎ ¡ÙÚÂÓÙ, ¤Ú¯ÂÙ·È ÌÂı·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ (26 ∞ÚÈÏ›Ô˘) Ì·˙› Ì ÙÔ °¿ÏÏÔ ‚ÈÚÙÔ˘fi˙Ô ·ÎÔÚÓÙÂÔÓ›ÛÙ· º›ÍÈ ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ Gazarte (μÔ˘Ù¿‰ˆÓ 32-34, °Î¿˙È) ÁÈ· Ó· Ì·˜ ˘ÂÓı˘Ì›ÛÂÈ fiÙÈ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ Â›Ó·È Û˘ÓÒÓ˘ÌË Ì ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Î·È ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·. Õڈ̷ ·fi ÙË §·ÙÈÓÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋ ·Ó·‰›ÓÔ˘Ó ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, fiˆ˜ ÙÔ “Paris Rocking” Î·È Ô ‡ÌÓÔ˜ “Garden of love” , Ì ÌÂψ‰ÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·fi ÙË ÛfiÔ˘Ï, Ù· ÌÏÔ˘˙ Î·È ÙËÓ ·ÊÚÔÌ›Ù. ∏ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ª·Î ÕÓÔ˘Ê ÛÙÔ °Î¿˙È ·ÔÙÂÏ› ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÍ¿ÌËÓ˘ ÂÚÈԉ›·˜ ÙÔ˘, Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ª·ÚÙ›Ô˘ Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙË ™Î·Ó‰ÈÓ·‚›·, ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ÙËÓ √˘ÁÁ·Ú›·, ÙË ƒˆÛ›·, ÙËÓ ∫ÔÏÔÌ‚›·, ÙË μÚ·˙ÈÏ›· Î·È ÔÏϤ˜ ·ÎfiÌË ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ (3 ª·˝Ô˘) ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È Û˘Ó·˘Ï›· ÛÙÔ Gazarte Ì ÙÔÓ ΔÔÌ ª¿ÍÙÂÚ, ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹ Ù˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋˜ ÊÔÏÎ. £· Û˘ÌÚ¿ÍÂÈ Ì ÙÔÓ È·Ó›ÛÙ· Î·È Û˘Óı¤ÙË ™Ù·‡ÚÔ §¿ÓÙÛÈ·, ÙË ª·ÚȤٷ º·ÊÔ‡ÙË, ÙË ª·Ú›˙· ƒ›˙Ô˘, ÙÔ ™Ù¿ıË ¢Ú¿ÎÔ Î·È ÙËÓ ∫·ÙÂÚ›Ó· ¡ÙÔ‡Ûη.

∂°∫∞π¡π∞ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ „ËÊȉˆÙÔ‡ Ù˘ §˘‰›·˜ ¡·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 25 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7.30 Ì.Ì., ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙÔ Ì‡ÏÔ ª·ÙÛfiÔ˘ÏÔ˘. ∏ ηÏÏÈÙ¤¯ÓȘ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “¢È·‰ÚÔ̤˜ æËÊȉˆÙÔ‡” ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤ÚÁ· ·fi ÙÚÂȘ ÔÌ¿‰Â˜ „ËÊȉˆÙÒÓ. ∏ ÚÒÙË ÔÌ¿‰· Â›Ó·È ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓË ·fi ÙÔÓ ∫˘ÎÏ·‰›ÙÈÎÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÏÔ‡ÛÈÔ˜ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÔÌ¿‰· ·ÊÔÚ¿ ÚfiÛˆ· Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ (fiˆ˜ º·ÁÈÔ‡Ì), ÂÓÒ Ë ÙÚ›ÙË ÔÌ¿‰· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘ „ËÊȉˆÙÔ‡. ∏ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi „ËÊȉˆÙfi Ì ÙË ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ Î·È ¤¯ÂÈ ¤ÓÙÔÓ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔÓ ∫˘ÎÏ·‰›ÙÈÎÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ÛÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ º·ÁÈÔ‡Ì. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ·ÓÔȯً ·fi ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 25 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 3 ª·˝Ô˘ 2014 ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ·fi 10:00 ¤ˆ˜ 14:00 Î·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ·fi 18:30 ¤ˆ˜ 21:00.

29

ªÂ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÛÙÔ μfiÏÔ

∂ÔÚÙ·ÛÌfi˜ Ù˘ ∏̤ڷ˜ ÃÔÚÔ‡

°

È· ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ı· ÂÔÚÙ·ÛÙ› Ë ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ÃÔÚÔ‡ ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ÃÔÚÔ‡ μfiÏÔ˘ Ì ¤Ó· ÏÔ‡ÛÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ¤ÎÊÚ·Û˘ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Ù˘ ΔÂڄȯfiÚ˘. °È· ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÂÔÚÙ·ÛÌfi, ÂÓÙ·Á̤ÓÔ ÛÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢√∂¶∞¶ - ¢∏¶∂£∂ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ÃÔÚÔ‡ ÚÔÛηÏ› ÙÔ ÃÔÚÔı¤·ÙÚÔ “off art” Ì ‰‡Ô ·Ú·ÁˆÁ¤˜ Î·È ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ¯ÔÚÔ‡ Ì ÙË ¯ÔÚÔÁÚ¿ÊÔ ƒÔ‡Ï· ∫·Ú·Ê¤ÚË.

∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÃÔÚÔı¿ÙÚÔ˘ “∫ÔÚ›ÙÛÈ· ÁÈ· Û›ÙÈ” ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 26 Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 27 ∞Ú›ÏË ÛÙËÓ ¶·ÏÈ¿ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ÛÙȘ 21.00. ÃÔÚÔÁÚ·Ê›·: ƒÔ‡Ï· ∫·Ú·Ê¤ÚË, ¯ÔÚfi˜: ∞Ó·ÛÙ·Û›· ∞Ú·Ì·Ù˙‹, ∫·ÙÂÚ›Ó· ÃÔÓ‰ÚÔ‡, ƒÔ‡Ï· ∫·Ú·Ê¤ÚË. ∫ÔÛÙÔ‡ÌÈ·: Fab Jonkers/ off art, μ›ÓÙÂÔ:°ÈÒÚÁÔ˜ ªÂÙ·ÍÈÒÙ˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘, ºˆÙÈÛÌÔ›: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘. ™Ù· “∫ÔÚ›ÙÛÈ· ÁÈ· Û›ÙÈ” ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠3 Á˘Ó·›Î˜ Î·È ÔÏÏ¿ ·Ô‡ÙÛÈ·, ÚÔ‡¯· Î·È ·ÍÂÛÔ˘¿Ú, ·Ú¯Èο ̤۷ ·fi Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ÚfiÙ˘· Î·È ÎÏÈÛ¤, Ô˘ ·ÓÙ·Ó·ÎÏÔ‡Ó ÙÔ Ê‡ÏÔ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÂÓ Ù¤ÏÂÈ, ̤۷ ·fi ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ·Ï‹ıÂÈ·. ªÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÁÂÌ¿ÙË ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Î·È ·ÎÚ·›· ‰Ú·Ì·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓË ÂȉÈο ·fi ÙÔ˘˜ ALOOVE. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi Â›Ó·È 7ú. ∂ÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÌÔÚ›Ù ӷ ÚÔÌËı¢Ù›Ù ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ÌÈ· ÒÚ· ÚÈÓ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. ∏ performance ¯ÔÚÔ‡, “Ë ¢¿ÊÓË & ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ” ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ Δ˙fiÚÙ˙ÈÔ ÓÙ ∫›ÚÈÎÔ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 29 ∞Ú›ÏË ÛÙȘ 21.00. ∂›Ó·È ¤Ó· ÂÈηÛÙÈÎfi Î·È ¯ÔÚ¢ÙÈÎfi Ù·Í›‰È ·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ Ô›ËÌ· ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË ∫ÚÈÙÛÈÓÈÒÙË, ÌÈ· ·Ú·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ̇ıÔ˘. ™ÎËÓÔıÂÛ›· / ÃÔÚfi˜ / ∞Ê‹ÁËÛË / ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÛÏ¿ÈÓÙ: ƒÔ‡Ï· ∫·Ú·Ê¤ÚË, ™‡ÓıÂÛË / ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ / ΔÚ·ÁÔ‡‰È: ƒÔ‡Ï· ¶›ÎÔ˘Ï·. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó. ΔÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ¯ÔÚÔ‡ Î·È ·˘ÙÔ-

ªÔ˘ÛÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË °. ª‹ÙÛË Î·È ¡. ªÂÚÁÈ·Ï‹ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿

ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ÃÔÚÔ‡ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 26 Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 27 ∞ÚÈÏ›Ô˘. £· ÙËÚËı› ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÃÔÚÔ‡ (ÙËÏ. 2421054244 & 6945165453). ∏ ¯ÔÚÔÁÚ¿ÊÔ˜ ƒÔ‡Ï· ∫·Ú·Ê¤ÚË ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË §¿ÚÈÛ·. Œ¯ÂÈ ˙‹ÛÂÈ Î·È ¤Î·Ó ÛÔ˘‰¤˜ ¯ÔÚÔ‡ ÛÙË ¢·Ó›·, °ÂÚÌ·Ó›· Î·È √ÏÏ·Ó‰›·. Œ¯ÂÈ ‰›ψ̷ ÎÈÓËÛÈÔÓ·Ó¿Ï˘Û˘ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÈÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ Cary Rick, ÙÔ˘ ªÔ-

Ó¿¯Ô˘, Ù˘¯›Ô (Bachelor) ηıËÁ‹ÙÚÈ·˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ¯ÔÚÔ‡ Ì ÂȉÈÎfiÙËÙ· ÙÔÓ ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌfi Î·È ÙËÓ Û‡ÓıÂÛË, Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞η‰ËÌ›·˜ ÃÔÚÔ‡ ÙÔ˘ ƒfiÙÂÚÓÙ·Ì, Ù˘ √ÏÏ·Ó‰›·˜ Î·È ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ·fi ÙËÓ ›‰È· ·Î·‰ËÌ›· ÛÙË ¯ÔÚÔıÂÚ·›·. ∂›¯Â ηıËÁËÙ¤˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ¯ÔÚÔ‡ ( ª·Ï¤ÙÔ, Graham, Cunnigham, Limon), Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ™ÎËÓ‹˜ £Â·ÙÚÈÎÔ‡ ÃÔÚÔ‡ (Wigman, Laban), fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È Ù¯ÓÈΤ˜ ı¿ÙÚÔ˘ Î·È ¯ÔÚÔ‡ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ È·ˆÓÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜.

¢. ª·Ú›ÙÛ·

ŒÎıÂÛË „ËÊȉˆÙÔ‡ ÛÙÔ Ì‡ÏÔ ª·ÙÛfiÔ˘ÏÔ˘

¶∂ª¶Δ∏ 24 A¶PI§π√À 2014

“ŒÏ· ÛÙË ı¤ÛË ÌÔ˘”Û ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ Lab Art

£¤·ÙÚÔ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ ÛÙ›ÁÌ· Ù˘ „˘¯È΋˜ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜ ∏ ∞™Δπ∫∏ ÌË ∫ÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›·

“¢›Ô‰Ô˜ ∞Ì∫∂” ÚÔÛηÏ› ÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· ¢Ú·Ì·ÙÈ΋˜ “ŒÎÊÚ·Û˘ Î·È £ÂÚ·›·˜ “¶·ÏÌfi˜” ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù¯ÓÒÓ Î·È ÂÈÚ·Ì¿ÙˆÓ “Lab Art” (∑¿¯Ô˘ - ¡¤· √‰fi˜ - ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· ΔÛ·Ï·¿Ù·) ÁÈ· Ì›· Î·È ÌÔÓ·‰È΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “ŒÏ· ÛÙË ı¤ÛË ÌÔ˘” , Ì›· ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ ÛÙ›ÁÌ· Ù˘ „˘¯È΋˜ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜. ΔÔ ı¤·ÙÚÔ Playback ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÙË ‰ÂηÂÙ›· 1970 ˆ˜ ̤ıÔ‰Ô˜ ÂÌ„‡¯ˆÛ˘ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û˘ Ì ÛÎÔfi Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ‚‹Ì· Û ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Î·È ÏËı˘ÛÌÔ‡˜ Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÔϤÌÔ˘˜, Ê˘ÛÈΤ˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜ ‹ Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ·ÔÌfiÓˆÛ˘ Î·È ·ÏÏÔÙÚ›ˆÛ˘. ™ÙÔ ı¤·ÙÚÔ “Playback” , ÌÈ· ÔÌ¿‰· ËıÔÔÈÒÓ, ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓˆÓ ÂȉÈο ÛÙÔÓ ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌfi, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ·›ÍÂÈ ÛÙË ÛÙÈÁÌ‹ Î·È ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ ‰Â‰Ô̤ÓÔ Î›ÌÂÓÔ, ·ÊËÁ‹ÛÂȘ, ÈÛÙÔڛ˜ ˙ˆ‹˜, ‹ ·Ï¿, ÛΤ„ÂȘ Î·È Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÙˆÓ ı·ÙÒÓ. ™’ ·˘Ùfi ‚ÔËı¿ÂÈ Ô Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ Ô˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ› Ì ÙÔ˘˜ ı·٤˜, Ô ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ Î·È Ô ÊˆÙÈÛÙ‹˜ Ô˘ ·˘ÙÔۯ‰ȿ˙Ô˘Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰· “Playback æ” È‰Ú‡ıËΠÙÔ 2004 Î·È ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Â·Á-

ÁÂÏ̷ٛ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ (ËıÔÔÈÔ‡˜, ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜, ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜) Î·È „˘¯ÔıÂÚ·Â˘Ù¤˜. ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Â›Ó·È Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ¤Ó· ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›· ÁÈ· ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ô˘ Â›Ó·È ÎÔÈÓˆÓÈο ·ÔÎÏÂÈṲ̂ÓÔ ÏfiÁˆ οÔÈ·˜ „˘¯È΋˜ ‰È·Ù·Ú·¯‹˜, ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ‹ ȉȷ›ÙÂÚ˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜, ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÛÙ›ÁÌ· Î·È ÙÔ Ú·ÙÛÈÛÌfi. ∂›Ó·È ÌÈ· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· οı ¿ÙÔÌÔ Ó· ‚ÚÂÈ ÙË ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ Î·È Ó· ʤÚÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ. ª¤Û· Û ÌÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË Playback, Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ ·ÔÎÙ¿ ÛËÌ·Û›·, Á›ÓÂÙ·È ÔχÙÈÌË

ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÁÂÊ˘ÚÒÓÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓfi Ì ÙÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi, ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈο ·ÔÎÏÂÈṲ̂ÓÔ ¿ÙÔÌÔ Î·È ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·. ª¤¯ÚÈ ÙÒÚ· Ë ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ ·›ÍÂÈ: - ™Â Û¯ÔÏ›·, ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, ÓÔÛÔÎÔÌ›·, ÌÔÓ¿‰Â˜ „˘¯È·ÙÚÈ΋˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘, ΤÓÙÚ· ËÏÈÎȈ̤ӈÓ, ΤÓÙÚ· ·ÂÍ¿ÚÙËÛ˘, Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜, Û˘Ó¤‰ÚÈ·, οı ÊÔÚ¿ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ Ù· ı¤Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÎÔÈÓfi. - ™ÙÔ ı¤·ÙÚÔ, Ì ÂχıÂÚÔ ı¤Ì·, Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Î¿ı ‚Ú¿‰˘ ·fi ÙÔ ÎÔÈÓfi. ™ÎËÓÔıÂÛ›·-™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜: §¿ÌÚÔ˜ °ÈÒÙ˘. ªÔ˘ÛÈ΋: ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫·Ó¿‚˘. ¶·›˙Ô˘Ó ÔÈ ËıÔÔÈÔ›: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª¤ÁÈÔÁÏÔ˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶·ÛÛ¿˜, ¢‹ÌËÙÚ· ª¿ÁÈÔ˘, ª·Ú›· ª·Ú·ÁÎÔÔ‡ÏÔ˘, ÕÚÙÂÌȘ ÷Ù˙Ë·ÚÁ˘Ú›Ô˘. ºˆÙÈÛÌÔ›: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ™·Ï·¿Ù·˜. ∂ÈÛÈÙ‹ÚÈÔ: 5 ú (Ù· ¤ÛÔ‰· ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ ∫.∏.¶.√.™). ¶ÚÔÒÏËÛË ÂÈÛÈÙ‹ÚȈÓ: ∫¤ÓÙÚÔ ∏̤ڷ˜ “∫.∏.¶.√.™” ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 23· Ì ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ ÙËÏ. 24210 31993, ÛÙÔ μÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘ Î·È ÛÙÔ Î·Ê¤ ∂ϤʷÓÙ·˜.

ª∂£∞Àƒπ√ ™¿‚‚·ÙÔ 26 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ô °È¿ÓÓ˘ ª‹ÙÛ˘ Î·È Ô ¡›ÎÔ˜ ªÂÚÁÈ·Ï‹˜ ·fi ÙÔ˘˜ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ π¯ÓËÏ¿Ù˜ ·ÓÙ·ÌÒÓÔ˘Ó ÁÈ· ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi live ÛÙÔ §˘¯Ó¿ÚÈ (∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘). Δ· ‚‹Ì·Ù· ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ª‹ÙÛË ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ËÚˆÈΤ˜ ÂÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÚÔÎ. ∂Ì‚ÏËÌ·ÙÈÎfi ÚfiÛˆÔ Ù˘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Û˘ÓÔ‰ÔÈfiÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ ¶·˘Ï›‰Ë, ¤‰ˆÛ Ì ÙȘ Ì·ÁΤÙ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· οÌÔÛ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ÛÊ˘ÁÌfi ÛÙ· •‡ÏÈÓ· ™·ıÈ¿, ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ô˘ ÊÒÙÈÛ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚÔÎ. Œ„·Í ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜ . Œ¯ÂÈ ÛÙÔ Û·Î›‰Èfi ÙÔ˘ ‰‡Ô ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ‰›ÛÎÔ˘˜, ÙÔ “™˘Ó¯¤˜ ˆÚ¿ÚÈÔ” ÙÔ 1997 Î·È ÙÔ “∫È ¤ÙÛÈ ¯ˆÚ›˜ Ó· ‚È¿˙ÔÌ·È” ÙÔ 2004, ÂÓÒ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ÚÔÛˆÈÎfi˜ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˜ ÙÈÙÏÔÊÔÚÂ›Ù·È “∏ ÌfiÓË ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È Ô ‰ÚfiÌÔ˜” . √ °È¿ÓÓ˘ ª‹ÙÛ˘ ÛÙ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›˙ÂÈ ÙȘ ·Ï‹ıÂȘ Î·È Ù· „¤Ì·Ù·, ÙÔ Êˆ˜ Ô˘ ÙÚ¤¯ÂÈ, Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· Ô˘ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó. ∂ÍÔÌÔÏÔÁÂ›Ù·È ÙȘ ÛÙÈÁ̤˜ Î·È Ù· ‚ÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘. ª·˜ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÛÙ· °È¿ÓÓÂÓ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì¤Û· ÙÔ˘. ªÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Á¿Ë, ÙË ÊÈÏ›·, ·ÏÏ¿ Û·Ó ÛËÌ·‰Â̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÁÂÓÈ¿ ÙˆÓ Beat ÙÚ·ÁÔ˘‰¿... “∏ ÌfiÓË ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È Ô ‰ÚfiÌÔ˜” . ™ÙÔ ‰›ÛÎÔ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙȘ ÎÈı¿Ú˜ Î·È Ù· ʈÓËÙÈο Ô ∂˘Á¤ÓÈÔ˜ ¢ÂÚÌÈÙ¿ÛÔÁÏÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Ë ∂Ï¢ıÂÚ›· ∞Ú‚·ÓÈÙ¿ÎË Û ÌÈ· Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ “Û˘Ó¿ÓÙËÛË” Ì ÙÔ ª‹ÙÛË ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È “¢ÂÓ Í¤Úˆ” Ô˘ ¤¯ÂÈ Í¯ˆÚ›ÛÂÈ ‹‰Ë ÛÙ· Ú·‰Èfiʈӷ. √ ¡›ÎÔ˜ ªÂÚÁÈ·Ï‹˜ Â›Ó·È Ô È‰Ú˘Ù‹˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ ÙˆÓ ªÔ˘ÛÈÎÒÓ π¯ÓËÏ·ÙÒÓ Î·È Ì·˙› Ì ÙÔ ¡¤ÛÙÔÚ· ∫fiÎηÏË (ÓÙÚ¿ÌÂÚ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜) ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÎÔÚÌfi Ô˘ Û˘Óı¤ÙÂÈ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·. √È ªÔ˘ÛÈÎÔ› π¯ÓËÏ¿Ù˜ ÌÂÙÚ¿Ó ‰‡Ô Â›ÛË̘ ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜, Ì ÙËÓ ÙÚ›ÙË Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ÛηÚÈ¿. ∏ ÚÒÙË Î˘ÎÏÔÊfiÚËÛ ÚÈÓ ·fi ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· Ì ٛÙÏÔ “∂›Ì·È fi,ÙÈ ‰ÂÓ Â›Ì·È” Î·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ 2011 Ì ٛÙÏÔ ìÕÚ¯ÈÛ ӷ Ê˘Û¿î (Î·È ÔÈ ‰‡Ô ‰›ÛÎÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Û ÛÙ›¯Ô˘˜ & ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ªÂÚÁÈ·Ï‹). ªÂ ÎÚÈÙÈ΋ Ì·ÙÈ¿ Û ı¤Ì·Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÔÏÈÙÈο, ·ÏÏ¿ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· Ï›ÂÈ ÙÔ ÂÚˆÙÈÎfi ÛÙÔȯ›Ô, Ù· ÌÔ˘ÛÈο ÙÔ˘˜ ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ¿ÓÙÚÂÌ· ÚÔÎ Î·È ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, Ì ÙÚfiÔ Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ó· Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ Ì·Ï¿ÓÙ˜ Ì ٷ ÌÏÔ˘˙ Î·È Ù· ‰˘Ó·ÌÈο ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ¤Ó· ËÏÂÎÙÚÈÎfi ˙Â˚Ì¤ÎÈÎÔ... ™ÙËÓ, ¿Óˆ ·fi ‰ÂηÂÙ‹ ϤÔÓ, ÔÚ›· ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ªÔ˘ÛÈÎÒÓ π¯ÓËÏ·ÙÒÓ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Î·È ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ Û˘Ó·˘ÏÈÒÓ Û ‰È¿ÊÔÚ· ̤ÚË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ηıÒ˜ Î·È ÔÏϤ˜ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜, Ì ·ÛÙ›Ú¢ÙË Â› ÛÎËÓ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ͤÚÔ˘Ó Ó· ÌÂÙ·‰›‰Ô˘Ó ÙfiÛÔ ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÎÔÈÓfi... √ °È¿ÓÓ˘ ª‹ÙÛ˘ Î·È Ô ¡›ÎÔ˜ ªÂÚÁÈ·Ï‹˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ¤Ó· live ÂÊ’ fiÏ˘ Ù˘ ‡Ï˘ Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙˆÓ ‰‡Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏϤ˜ ‰È·Û΢¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷʤÚÂÈ Ó· ÙȘ οÓÔ˘Ó “‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜” Ì ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘˜ ‡ÊÔ˜. ™¿‚‚·ÙÔ 26 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙÔ §˘¯Ó¿ÚÈ, ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘ ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË, ÙËÏ. ÎÚ·Ù‹ÛÂˆÓ 6948108255 Î·È 2428092168, ¤Ó·ÚÍË 22.30.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 30

¶∂ª¶Δ∏ 24 ∞¶ƒπ§π√À 2014

K§EI™IMO TH™ 23∏™ ∞¶ƒπ§π√À ∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø

°ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

1230,2

-2,42

7,38 0,949 0,11 0,338 2,11 0,387 0,679 23,4 0,396 0,155 1,59 1,66 0,321 0,046 0,19 11,48 0,82 0,343 0,207 0,47 0,314 0,236 0,509 0,5 2 0,272 1,03 0,799 1,89 0,594 0,327 1,1 1,78 3,88 6,4 0,895 1,29 1,76 0,302 3,05 0,254 1,48 8,32 0,42 2,73 0,398 8,44 4,88 9 24,91 1,05 0,368 3,3 5,7 4,39 0,41 0,025 3,73 0,3 0,455 0,212 0,794 11,25 0,42 1,44 0,9 1,7 0,787 1,06 2,1 0,72 0,366 0,801 0,615 1,89 3,8 0,46 1,99 2,29 2,2 0,668 1,57 0,321 3,22 1,76 0,369 2,62 0,675 2,34 1,1 5,87 17,05 0,942 0,249 0,744 0,236 0,418 17,93 1,6 0,469 3,8 12,5

-0,27 3,15 -2,65 0,90 -8,26 -3,25 -0,88 0,00 3,39 0,00 0,00 -4,05 2,23 0,00 0,00 -6,13 -1,20 -6,03 0,00 0,00 -4,56 0,00 0,79 0,40 0,00 -4,90 0,00 -1,96 -3,08 0,00 -0,61 0,00 1,71 -0,51 -2,88 1,70 -2,27 0,00 -2,58 -4,09 0,00 -5,13 -3,14 -0,71 -0,37 4,74 -2,99 -1,41 -0,33 -0,76 1,94 0,00 0,61 -0,70 -3,09 0,00 0,00 -2,86 0,00 0,00 -5,78 0,51 -2,93 -4,55 -2,70 0,00 0,00 0,00 -1,85 -3,67 -10,00 8,28 -1,48 -0,32 0,53 2,43 5,02 0,51 0,00 2,33 -0,30 0,00 0,00 -1,83 -1,12 0,00 0,77 -26,95 -0,85 0,00 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,82 0,00 0,00 -4,52 -2,34

O°KO™ ∂§∞à ª∂°.

∫Àƒπ∞ ∞°√ƒ∞ ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) A.S. COMPANY (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) JUMBO (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) UNIBIOS (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) CPI (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§μ∂ ∞.μ.∂.∂. (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ EUROBANK ERGASIAS (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂§§∏¡. Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞-Ã.∞. (∫√) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) FOLLI-FOLLIE (∫√) F.G. EUROPE (∫O) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) FLEXOPACK (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) √Δ∂ (∫√) À°∂π∞ (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) INTRAKAT (KO) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) INTRACOM HOLDINGS (∫√) REDS (∫O) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) KLEEMAN HELLAS (KO) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) §∞ªæ∞ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶∞) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) LOGISMOS (∫√) COCA-COLA HBC AG (∫√) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) ª∂Δ∫∞ (∫√)

16935 700 40 67953 22 525 28535903 0 2280 0 0 16058 5 0 0 84281 2000 11202 0 0 72422 0 90 195 0 21028 0 62668 2090 0 1800 0 1205 142456 56328 1470 4000 0 15090 901189 0 4230 21464 3227164 132 1 75512 5503 198213 73623 9074 0 2500 35341 32536 0 48500 200726 0 0 2952 470 1033132 75962 1800 300 4100 0 20900 234971 582 190061 74245 5605 800 110 22840 1000 0 9105 122 0 0 1427 500 0 1752 9051 7650 280 1983 121 0 0 0 0 0 87016 0 0 454 40327

7,3 0,92 0,102 0,311 2,11 0,368 0,679 0 0,364 0 0 1,65 0,321 0 0 11,46 0,82 0,329 0 0 0,308 0 0,5 0,49 0 0,265 0 0,771 1,89 0 0,297 0 1,71 3,85 6,38 0,879 1,27 0 0,3 3,05 0 1,48 8,15 0,413 2,64 0,398 8,38 4,88 8,9 24,5 1,02 0 3,26 5,66 4,31 0 0,022 3,71 0 0 0,205 0,756 11,25 0,42 1,42 0,9 1,67 0 1,05 2,09 0,72 0,242 0,801 0,6 1,83 3,71 0,422 1,95 0 2,16 0,61 0 0 3,09 1,76 0 2,61 0,675 2,3 1,1 5,75 17,05 0 0 0 0 0 17,81 0 0 3,8 12,5

7,4 0,949 0,11 0,356 2,11 0,41 0,699 0 0,4 0 0 1,72 0,321 0 0 12,37 0,829 0,345 0 0 0,33 0 0,509 0,5 0 0,279 0 0,83 1,93 0 0,327 0 1,78 3,92 6,62 0,899 1,35 0 0,32 3,21 0 1,57 8,47 0,437 2,73 0,398 8,72 4,95 9,03 25,05 1,06 0 3,3 5,79 4,54 0 0,027 3,85 0 0 0,214 0,797 11,61 0,44 1,48 0,9 1,7 0 1,07 2,19 0,74 0,436 0,819 0,626 1,89 3,8 0,468 2 0 2,22 0,668 0 0 3,25 1,76 0 2,64 0,849 2,35 1,1 5,99 17,05 0 0 0 0 0 18,45 0 0 3,81 12,83

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø MEVACO (∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) ª√ç√™ (∫√) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) √§£ (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) √¶∞¶ (∫√) AUTOHELLAS (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∞¶√ÀΔ™∞¡∏™ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) √§¶ (∫√) PAPERPACK (∫√) ¢∂∏ (∫√) °∂∫∂ (∫∞) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) PROFILE (∫√) QUALITY & RELIABILITY (∫√) QUEST ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) SPACE HELLAS (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) Δ BANK (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) Ã∞§∫√ƒ (∫∞) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√)

1,19 0,52 1,98 0,603 4,19 1,65 0,226 8,75 0,323 0,409 0,443 6,48 0,156 0,804 0,316 0,367 0,238 25,2 1,7 11,6 9,8 0,32 0,496 2,25 7,7 5,47 1,25 17,6 1,05 11,35 6,6 0,18 0,915 0,605 5,52 7,9 1,86 1,93 1,49 0,269 0,149 0,048 15,32 4,2 22,35 9,78 1,7 1,19 0,168 0,911 1,01 0,304 0,652 0,119 0,195

0,00 -2,26 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,69 -6,38 21,01 0,00 -3,57 0,00 9,99 0,00 -2,65 -1,65 0,80 1,19 -0,85 -2,00 0,00 -2,55 -2,17 -0,65 0,00 -0,79 -1,12 0,00 -1,13 0,00 0,00 -0,54 3,95 0,00 -1,25 -1,59 -1,03 0,00 0,00 -2,61 0,00 -0,65 -3,45 -2,95 0,00 -3,95 0,00 0,00 0,00 -8,18 0,00 -0,61 0,00 0,00

O°KO™ ∂§∞à ª∂°.

50 1140046 230 0 26012 0 0 64437 8839 300 0 161199 0 45129 1194 100 7078 3865 301 832199 2833 0 130 700 355 250 2420 4235 304 380369 70 0 120 267078 10 19422 10592 25408 0 0 351978 0 1488 78075 41676 0 14980812 76926 0 0 10 0 63491 0 0

1,19 0,518 1,87 0 4,1 0 0 8,66 0,323 0,409 0 6,48 0 0,672 0,266 0,367 0,236 24,9 1,65 11,38 9,8 0 0,496 2,18 7,6 5,4 1,25 17,5 1,02 11,25 6,6 0 0,89 0,577 5,52 7,81 1,86 1,89 0 0 0,148 0 15,28 4,16 22 0 1,68 1,19 0 0 1,01 0 0,651 0 0

1,19 0,54 1,98 0 4,2 0 0 8,9 0,348 0,409 0 6,79 0 0,804 0,316 0,367 0,247 25,5 1,7 11,8 10 0 0,51 2,3 7,7 5,47 1,25 18,05 1,05 11,5 6,6 0 0,915 0,615 5,52 8,24 1,9 1,95 0 0 0,153 0 15,75 4,35 23,24 0 1,77 1,26 0 0 1,01 0 0,666 0 0

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap NBGAM ETF °¢ Ã.∞. NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30

3,913 13,61 7,88

-3,14 -1,95 0,00

18934 302 0

3,913 13,61 0

3,992 13,78 0

5,8 3,9 0,22 0,68 1,41 7,2 210,1 1,59 0,297 8,11

0,00 0,26 0,00 -11,46 0,00 0,00 0,05 0,00 19,76 -18,08

30 14400 0 2298 465 0 49 0 1 2

5,8 3,89 0 0,658 1,41 0 210 0 0,297 8,11

5,8 3,93 0 0,799 1,41 0 214,9 0 0,297 8,11

0,085 0,16 0,033 0,094 1,43 0,15 0,12 0,023 0,116 0,186 0,019 0,05 0,096 0,394 0,53 0,15 0,48 3,97 0,085 0,117 0,08 0,14 0,044 0,348 0,328 1 0,026 0,598 0,14 0,088 0,04

1,19 0,00 0,00 -6,00 0,00 -6,25 0,00 0,00 0,00 3,91 0,00 0,00 -11,11 -1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,85 0,00 3,10 0,00 0,00 0,00

2637 0 2564 50048 0 1000 0 0 0 2000 0 0 19000 265 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 3203 0 1000 0 0 0

0,085 0 0,03 0,093 0 0,15 0 0 0 0,186 0 0 0,095 0,35 0 0 0 0 0,085 0 0 0 0 0 0 1 0 0,598 0 0 0

0,085 0 0,033 0,094 0 0,15 0 0 0 0,186 0 0 0,103 0,4 0 0 0 0 0,085 0 0 0 0 0 0 1 0 0,598 0 0 0

Ã∞ª∏§∏ ¢π∞™¶√ƒ∞ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√)

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ∞∂°∂∫ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ALTEC (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) μπ√Δ∂ƒ (∫√) COMPUCON (∫O) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) DIONIC (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§§∏¡π∫∂™ πãÀ√∫∞§/ƒ°∂π∂™ (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) EUROMEDICA (KO) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) FORTHNET (∫√) Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√)

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø ∫§ø¡∞Δ∂• (¶√) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) LAVIPHARM (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡∂§ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¡π∫∞™ (∫√) NUTRIART (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) ™∞√™ (∫√) SATO AE (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) ™π¢ª∞ (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) SPRIDER STORES (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√) Δƒ√¶∞π∞ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (∫√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞)

O°KO™ ∂§∞à ª∂°.

0,08 0,132 0,206 0,14 0,109 0,1 0,73 0,1 0,096 0,64 0,059 0,01 0,062 0,125 0,178 0,049 0,106 0,239 0,26 0,26 0,39 0,54 0,101 2,3 0,78 0,132 0,08 0,12 0,9 0,348 0,016 0,031 0,038 0,006 0,345 0,08 2 0,05 0,86 0,18 0,12 0,12

0,00 0,00 0,00 0,72 -6,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7,46 0,00 0,00 0,00 -12,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,51 0,00 0,00 14,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14,69 0,00 0,00

0 0 0 3000 90073 0 0 0 0 0 0 0 207 0 0 0 5300 0 0 0 0 0 13500 0 0 1463 0 6000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0

0 0 0 0,14 0,106 0 0 0 0 0 0 0 0,054 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,101 0 0 0,132 0 0,12 0 0 0,016 0 0 0 0 0 0 0 0 0,18 0 0

0 0 0 0,14 0,11 0 0 0 0 0 0 0 0,07 0 0 0 0,12 0 0 0 0 0 0,104 0 0 0,132 0 0,12 0 0 0,016 0 0 0 0 0 0 0 0 0,18 0 0

3,33 1,16 0,043 0,297 0,098

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

6,3 1,8 0,962 1,5 1,35 0,56 3,2 1,38 1 0,95 1,77 2,29 2,52 3,66

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

263 0 0 0 0 0 0 5500 0 0 0 0 0 0

6,3 0 0 0 0 0 0 1,38 0 0 0 0 0 0

6,3 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0 0 0 0

1,63 1,03 0,96

-3,55 -1,90 -2,93

2632530 377995 1907766

1,61 1,02 0,943

1,7 1,06 0,998

¶ƒ√™ ¢π∞°ƒ∞º∏ Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√) ALSINCO (KO) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) PC SYSTEMS (∫√)

™∂ ∞¡∞™Δ√§∏ CROWN HELLAS CAN (∫O) DIVERSA (∫√) EUROLINE AEEX (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) VIVERE (∫√) ∞§À™π¢∞ (∫√) ∞§À™π¢∞ (¶√) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ (∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) §∞¡-¡∂Δ (KO) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ™∞√™ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√) BETANET (∫√)

13,50 2,86 1,41 1,12 0,64 0,99 2,19 1,20 0,67 0,12 0,08 0,01 0,10 0,76 1,76 0,08 0,14 0,05 0,14 0,04 0,08 0,03 0,12 0,10 0,12 0,26 0,39 0,54 0,78 0,08 0,12 0,06

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) ¡Δ√¶§∂ƒ (∫√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) ENVITEC (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROXX (∫√) º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) MEDITERRA (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√) DIVERSA (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) VIDAVO (∫√)

WARRANTS ALPHA Δƒ∞¶∂∑∞ (Δ¶¢) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (Δ¶¢) Δƒ. ¶∂πƒ∞πø™ (Δ¶¢)


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 31 K§EI™IMO TH™ 22∞™ ∞¶ƒπ§π√À

¶∂ª¶Δ∏ 24 ∞¶ƒπ§π√À 2014

ENEP°HTIKO MEPI¢IA KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/14 ALLIANZ ∞.∂.¢.∞.∫. ALLIANZ ∞/∫ ¢È·¯ÂÈÚ›Ûˆ˜ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ALLIANZ ∂ÈıÂÙÈ΋˜ ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ªÂÙÔ¯ÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ALLIANZ ªÂÙÔ¯ÒÓ ∞Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓˆÓ ∞ÁÔÚÒÓ EMEA

ENEP°HTIKO MEPI¢IA KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/14

ENEP°HTIKO MEPI¢IA KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/14

EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND

76265,18

7537,18

10,1185

0,4

10,1185

10,0173

2,53

Triton ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ∂˘ÚÒ μÚ·¯˘¯ÚfiÓÈ·˜ ¢È¿ÚÎÂÈ·˜

46952771,99

22448277,73

2,0916

0,03

2,1021

2,0916

0,86

EUROBANK (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK

4496058

468490,09

9,5969

-0,02

9,5969

9,405

1,06

Triton ∂ÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂˘ÚÒ ∞Ó·Ù˘ÁÌ¤ÓˆÓ XˆÚÒÓ

13650637,59

2100432,65

6,499

0,21

6,5802

6,499

6,04

Triton ªÈÎÙfi

23567787,26

3080018,29

7,6518

0,53

7,8048

7,6518

1,96

13772268,5

3494163,58

3,9415

0,97

4,0499

3,9415

0,92

3430714,95

524579,92

6,5399

0,02

6,5399

6,4745

0,83

EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS

82258879,01

7025546,14

11,7085

0,15

11,7085

11,4743

0,9

12403398,94

3883714,2

3,1937

0,8

3,3055

3,1618

9,63

EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE 4.5% EQUITY FORMULA $ FUND

22722807,17

3006691,48

7,5574

0,6

7,5574

7,4063

1,58

45571165,29

4322568,15

10,5426

0,24

10,5426

10,3317

2,31

2803931,35

293472,51

9,5543

0,33

9,5543

9,3632

1,68

∞.∂.¢.∞.∫. ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡

Triton ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡

1079009,57

195470,79

5,5201

0,98

5,7133

5,4649

-7,96

EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE 5.5 % EQUITY FORMULA ? FUND

ALLIANZ ªÂÙÔ¯ÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

10396021,98

1845116,24

5,6343

0,88

5,8315

5,578

10,12

EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK

ALLIANZ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙ. (Unit Linked)

35000579,43

6398787,82

5,4699

0,48

5,7434

5,4152

15,41

EUROBANK (LF) Special Purpose Equity Formula Bonus I

11937573,42

1132495,77

10,5409

0,18

10,5409

10,3301

2,01

∞/∫ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ √ÌÔÏfiÁˆÓ

216157215,6

107941823,3

2,0025

0,17

2,0025

2,0025

13,3

ALLIANZ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

10949443,81

950301,7

11,5221

0,73

11,9254

11,4069

18,4

EUROBANK (USD) (LF) EQUITY - GLOBAL EQUITIES FUND

959049,28

1059345,38

0,9053

0,97

0,9053

0,8872

0,09

∞/∫ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

748972956,8

146435751,6

5,1147

0,63

5,1147

5,1147

19,57

ALLIANZ √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

17479156,39

2475422,37

7,0611

0,37

7,167

7,0081

23,54

6960102,98

5678890,68

1,2256

0,62

1,2256

1,2072

1,95

137456,97

191493,74

0,7178

0,63

0,7178

0,7035

-1,97

∂£¡π∫∏ ASSET MANAGEMENT ∞.∂.¢.∞.∫.

EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND

1493703,69

1495743,26

0,9986

1,24

0,9986

0,9836

0,01

NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/A

579935,08

479,9

1208,44

0,51

1208,44

1208,44

1,4

EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - NEW FRONTIERS

1114253,77

82098,19

13,5722

0,8

13,5722

13,3007

8,36

NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/B

41085264,89

33904,22

1211,8

0,51

1211,8

1211,8

1,41

EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BRIC

ALPHA ASSET MANAGEMENT ∞.∂.¢.∞.∫. ALPHA Bancassurance EE100 ™‡ÓıÂÙÔ ∞∫

26028684,37

2511724,39

10,3629

0,25

10,6738

10,3111

1,85

ALPHA Bancassurance EE101 ™‡ÓıÂÙÔ ∞∫

15530068,43

1351875,05

11,4878

0,06

ALPHA Best of Strategies ™‡ÓıÂÙÔ ∞ÌÔÈ‚·›Ô ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ

19851426,45

1930239,49

10,2844

0,01

11,8324

11,258

11,12

10,5929

10,1816

1,72

ALPHA Blue Chips ∂ÏÏËÓÈÎfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi

274403164

24046415,04

11,4114

ALPHA Energy ªÂÙÔ¯ÈÎfi

9041056,8

811849,5

11,1364

0,89

11,5255

11,2973

12,3

0,44

11,2478

11,025

4,91

ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ªÂÙÔ¯ÈÎfi

23690174,73

5848618

4,0506

1,18

4,0547

4,0425

5,56

ALPHA Euro (?) ∂Ù·ÈÚÈÎÒÓ √ÌÔÏfiÁˆÓ

84738212,07

15251840,78

5,5559

0,05

5,5837

5,5142

2,88

ALPHA FoFs Cosmos Stars Commodities ªÂÙÔ¯ÈÎfi

8788468,99

1488518,95

5,9042

0,13

5,9632

5,8452

6,53

ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars BRIC ªÂÙÔ¯ÈÎfi

11153225,43

1389269,27

8,0281

0,48

8,1084

7,9478

-2,94

ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Europe ªÂÙÔ¯ÈÎfi

38993488,37

3115004,66

12,518

1,29

12,6432

12,3928

0,37

ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Silk Route Asia ªÂÙÔ¯ÈÎfi

30491445,42

1745531,46

17,4683

0,24

17,643

17,2936

1,59

ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars USA ªÂÙÔ¯ÈÎfi

23663985,19

2189280,28

10,809

1,04

10,9171

10,7009

0,3

ALPHA Global Allocation ªÈÎÙfi

51601693,07

3846975,53

13,4136

0,48

13,5477

13,2795

1,75

ALPHA Global Blue Chips ªÂÙÔ¯ÈÎfi

15012524,22

1243266,93

12,0751

1

12,1959

11,9543

0,22

ALPHA Global ∞Ó·‰˘ÔÌ¤ÓˆÓ ∞ÁÔÚÒÓ √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi

3806392,94

443483,19

8,5829

0,16

8,6258

8,5185

3,93

ALPHA Select ¡ÔÙÈÔ-∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ ªÂÙÔ¯ÈÎfi

11197881,3

1372482,39

8,1589

0,01

8,2405

8,0773

-5,49

ALPHA ∞¡ø ™‡ÓıÂÙÔ ∞∫

24735056,52

2413526,55

10,2485

0,11

10,7609

10,0435

1,49

ALPHA ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂۛ̈Ó

266182712,2

20336380,25

13,089

0,02

13,089

13,089

1,08

ALPHA ∂ÏÏËÓÈÎfi ªÈÎÙfi

91032861,76

9540749,46

9,5415

0,91

9,6369

9,4461

20,84

ALPHA ∂ÏÏËÓÈÎfi √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi

157075795,6

16045173,29

9,7896

0,48

9,8385

9,7162

28,74

ALPHA ∂ÈıÂÙÈ΋˜ ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ∂ÏÏËÓÈÎfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi

55169874,13

4033720,68

13,6772

0,86

13,814

13,5404

14,42

ALPHA ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ∫Ú·ÙÈÎÒÓ √ÌÔÏfiÁˆÓ

26946839,94

3244496,18

8,3054

0,06

8,3469

8,2431

4,38

ALPHA ¡·˘ÙÈÏ›· ªÂÙÔ¯ÈÎfi

13576991,65

2678622,72

5,0686

0,47

5,1193

5,0179

-5,05

7399601

2140994,25

3,4562

0,01

3,4562

3,4562

1,08

∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

68371086,95

5955927,06

11,4795

0,74

11,5943

11,3647

10,25

∂ƒª∏™ √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ¢ÈÂıÓ¤˜ (∂˘ÚÒ)

33387385,15

8304040,52

4,0206

0,24

4,0206

3,9904

13,49

∂ƒª∏™ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂۛ̈Ó

ALPHA TRUST ∞.∂.¢.∞.∫. ALPHA TRUST ECLECTIC Fund of Funds – Balanced ALPHA TRUST EUROSTAR ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Alpha Trust Global Leaders ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund

31738508,8

2624465,34

12,0933

0,01

12,0933

11,8514

1,52

NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/A

261627,83

176,54

1481,97

0,47

1481,97

1481,97

0,51

19926635,41

5006322,73

3,9803

0,6

3,9803

3,9405

2,69

NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/B

60603040,39

40167,1

1508,77

0,47

1508,77

1508,77

0,52

EUROBANK Click ™‡ÓıÂÙÔ

99021492,7

23491209,2

4,2153

0,26

4,3207

4,131

1,62

NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/A

3339499,06

2680,81

1245,71

-0,04

1245,71

1245,71

1,39

EUROBANK Dollar Plus ¢È·¯ÂÈÚ›Ûˆ˜ ¢È·ıÂۛ̈Ó

8692393,93

936981,35

9,277

0,29

9,2771

9,2771

0,43

NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/B

21934890,96

17139,29

1279,8

-0,04

1279,8

1279,8

1,39

45449162,29

3318466,23

13,6958

-0,01

13,9697

13,4219

1,6

NBGAM ETF Greece & Turkey 30 - ªÂÙÔ¯ÈÎfi

3048208,16

388550

7,8451

-0,65

7,8451

7,8451

6,12

2145839,8

167388,7

12,8195

0,36

12,8195

12,6913

-9,67

NBGAM ETF °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ Ã.∞. - ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

4102662,17

294878

13,9131

0,96

13,9131

13,9131

8,63

EUROBANK All Weather ™‡ÓıÂÙÔ EUROBANK Balanced Blend Fund of Funds ªÈÎÙfi

EUROBANK Double Click ™‡ÓıÂÙÔ EUROBANK Emerging Europe ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ EUROBANK Equity Blend Fund of Funds ªÂÙÔ¯ÈÎfi

21787645,98

6172849,63

3,5296

1,21

3,5296

3,4943

-0,07

¢∏§√™ Small Cap (ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙ.)

58561155,07

35130053,21

1,667

0,25

1,667

1,6503

10,5

EUROBANK Global Bond √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡

58015974,84

15077749,03

3,8478

0,11

3,8478

3,8189

3,45

¢∏§√™ (Blue Chips ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙ.)

132015512,2

20448794,23

6,4559

0,98

6,4559

6,3913

10,02

EUROBANK Global Equities ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡

31599227,79

18290510,14

1,7276

0,98

1,7276

1,7103

-0,05

¢∏§√™ (ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙ.)

62737283

4562731,98

13,7499

0,69

13,7499

13,6124

16,31

EUROBANK Greek Equities ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

37119391,54

4596898,01

8,0749

0,8

8,0749

7,9942

9,15

¢∏§√™ DELTA Bonus - ™‡ÓıÂÙÔ ∞ÌÔÈ‚·›Ô ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ

90887090,05

9370915,07

9,6988

0,13

10,1837

9,6988

2,88

370686,51

233418,58

1,5881

0,41

1,5881

1,5881

-0,28

¢∏§√™ Eurobond - √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi

159586160,5

21897223,33

7,288

0,02

7,288

7,288

4,38

34997356,71

3579738,79

9,7765

-0,03

9,7765

9,6787

2,01

¢∏§√™ GLOBAL TITANS (ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡)

8061442,89

2547505,12

3,1644

0,95

3,1644

3,1328

0,43 0,88

EUROBANK I (LF) - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK I (LF) - SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN

6552860,83

5003776,72

1,3096

0,08

1,3096

1,3096

2

¢∏§√™ MONEY PLUS - ¢È·¯.¢È·ıÂۛ̈Ó

29020723,12

2283079,44

12,7112

0,02

12,7112

12,7112

EUROBANK I (LF) CASH FUND (EUR)

6730425,44

4685006,48

1,4366

0,05

1,4366

1,4366

1,45

¢∏§√™ SYNTHESIS Best Blue Fund of Funds √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi

20296566,67

1824689,94

11,1233

0

11,1233

11,0121

1,11

EUROBANK I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND

2635322,44

1426369,24

1,8476

0,84

1,8476

1,8476

9,75

¢∏§√™ SYNTHESIS Best Green Fund of Funds ªÈÎÙfi

58706667,45

5744175,54

10,2202

0,23

10,2202

10,118

0,88

EUROBANK I (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE

6895430,58

8286079,57

0,8322

0,19

0,8322

0,8322

-8,56

¢∏§√™ SYNTHESIS Best Red Fund of Funds ªÂÙÔ¯ÈÎfi

21816986,36

2021571,45

10,7921

0,87

10,7921

10,6842

0,3

EUROBANK I (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES

3482233,71

3624333,41

0,9608

1

0,9608

0,9608

0,46

¢∏§√™ SYNTHESIS Best Yellow Fund of Funds ªÈÎÙfi

47744750,76

4741403,85

10,0697

0,44

10,0697

9,969

0,64

EUROBANK I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES

682776,56

1773961,19

0,3849

0,79

0,3849

0,3849

10,44

¢∏§√™ USD Bond (√ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡)

15635822,64

2744716,23

5,6967

0,37

5,6967

5,6967

1,68

Eurobank I (LF) Equity-Institutional Portfolios

874919,17

2209279,33

0,396

1,05

0,396

0,396

8,61

4968727,4

574795,33

8,6443

0,28

8,6443

8,6443

-0,03

EUROBANK I (LF) Equity-Middle East North Africa Fund EUROBANK I (LF) FoF - Dynamic Fixed Income

66823,31

14,2359

1,49

14,2359

14,2359

16,97

230727,49

10,4911

0,25

10,4911

10,4911

4,47

EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND

4267367,91

3383454,75

1,2612

0,62

1,2612

1,2612

2,1

EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - BRIC

7598954,58

9905105,26

0,7672

0,64

0,7672

0,7672

-1,65

16189,77

15235,13

1,0627

1,25

1,0627

1,0627

0,3

EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUROBANK I (LF) GLOBAL BOND

¢∏§√™ ∂ÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ √ÌÔÏ. ∂ÛˆÙ.

133967338,9

8395810,86

15,9565

0,37

15,9565

15,9565

29,03

¢∏§√™ ∂ÈÎÔ˘ÚÈ΋˜ ™‡ÓÙ·Í˘-ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙ.

18152784,86

1257640,02

14,434

0,38

14,434

14,2897

12,65

¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

10345854,74

2872316,17

3,6019

0,63

3,6019

3,5659

8,18

924299,06

138747,62

6,6617

4,41

6,6617

6,5951

9,13

32976684,1

2599732,59

12,6846

0,71

12,6846

12,6212

2,62

30650640,26

4100317,03

7,4752

0,4

7,4752

7,4004

11,61

12,94

¢∏§√™ ¶Ú¿ÛÈÓË ∂Ó¤ÚÁÂÈ· ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¢∏§√™ ™ÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ΔÔÔıÂÙ‹ÛˆÓ- ªÈÎÙfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡

2447561,05

223734,97

10,9396

0,13

10,9396

10,9396

4,22

EUROBANK I (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND

14398579,31

1156739,61

12,4476

0,2

12,4476

12,4476

8,49

EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND

7512332,32

387480,76

19,3876

0,51

19,3876

19,3876

27,12

842571,91

83855,25

10,0479

0

10,0479

10,0479

0,05

∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙ.)

¢∏§√™ ™˘ÏÏÔÁÈÎfi (ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡)

∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ASSET MANAGEMENT ∞.∂.¢.∞.∫.

5334901,36

533299,95

10,0036

0,55

10,1286

9,9036

0

11260676,53

891940,91

12,6249

0,23

12,8458

12,4987

11,57

EUROBANK I (LF) Money Market Fund - Reserve

11443470,34

1722994,96

6,6416

0,73

6,8408

6,5752

7124736,24

2475391,59

2,8782

0,53

2,9358

2,8494

-2,84

EUROBANK I (LF) SP Best Performers

22351944,56

1842428,87

12,1318

0,54

12,1318

11,8892

4,87

∂˘Úˆ·˚΋ ¶›ÛÙË Eurobond ∫Ú·ÙÈÎÒÓ √ÌÔÏfiÁˆÓ ∞Ó·Ù. ÈÚÒÓ Û EUR

3065238,65

2086123,82

1,4693

0,01

1,5868

1,4693

3,82

87791690,28

5607789,32

15,6553

0,64

15,9684

15,4987

11,81

EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II

10992102,39

1117282,35

9,8382

0,4

9,8382

9,7398

3,61

∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EUROINVEST ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

3485915,27

1788144,27

1,9495

0,68

2,1055

1,9495

17,85

15160945,21

1500095,33

10,1067

0,4

10,1067

10,0056

2,54

∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ European Opportunities ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡

6207257,18

2884514,97

2,1519

1,23

2,2165

2,1304

2,42

611991,32

58587,46

10,4458

0,02

10,4458

10,4458

1,34

∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ Global Opportunities ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡

8897488,19

2451879,44

3,6288

0,9

3,7195

3,5925

1,68

26123,15

2105,64

12,4063

0,15

12,4063

12,4063

0,92

∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ High Yield ∂Ù·ÈÚÈÎÒÓ √ÌÔÏfiÁˆÓ Û EUR

Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers II

28400362,33

2779890,99

10,2164

0,06

10,2164

10,2164

1,82

∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∂Ù·ÈÚÈÎÒÓ √ÌÔÏfiÁˆÓ Investment Grade Û EUR

10,0066

0,01

10,0066

9,9065

0

ALPHA TRUST New Strategy ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

42265690,03

6746125,24

6,2652

0,19

6,3905

6,2025

6,69

EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND

12575120,54

2597981,08

4,8403

0,13

4,925

4,7919

3,15

EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS

GENIKI Euro Money Market Fund - Short Term

951292,23 2420588,94

¢∏§√™ ¢ÔÏ·ÚÈ·Îfi (USD) √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡

4685060,21

818971,78

5,7207

0,01

5,7207

5,6635

0,29

GENIKI √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

24694937,75

2323382,87

10,6289

0,5

10,8149

10,5226

28,19

INTERLIFE ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

11794846,23

966720,89

12,2009

0,52

12,4144

12,0789

12,1

EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BEST PERFORMERS III FUND

10611634,07

1060466,27

S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ Global Fund of Funds ªÂÙÔ¯ÈÎfi

9218726,42

729223,77

12,6418

1,02

12,8946

12,5154

0,08

EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BLUE CHIPS PROTECT III

11459738,74

1160715,53

9,873

0,36

9,873

9,7743

3,83

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞.∂.¢.∞.∫.

TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds

9581075,63

913942,6

10,4832

0,43

10,4832

10,4832

1,18

EUROBANK Win-Win ™‡ÓıÂÙÔ

31282594,67

2468697,75

12,6717

0,21

12,9251

12,4183

3,98

17824363,62

1189409,86

14,9859

0,72

15,2482

14,836

14,08

4678017,94

1723100,77

2,7149

1

2,7149

2,6878

9,89

INTERAMERICAN (LF) FUNDS OF FUNDS BRIC

10969124,55

15281519,35

0,7178

0,63

0,725

0,7106

-1,97

PIRAEUS Total Return Fund of Funds

Interamerican ∞Ó·Ù˘ÁÌ¤ÓˆÓ ∞ÁÔÚÒÓ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡

10045156,82

568673,23

17,6642

1,05

17,8408

17,4876

0,24

¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ China Growth ªÂÙÔ¯ÈÎfi

41532143,57

8354180,03

4,9714

0,84

5,0211

4,9217

8,39

¶∂πƒ∞πø™ Eurozone ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡

449329,81

44178,42

10,1708

0,05

10,1708

10,1708

0

∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁˆÓ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ATTICA WEALTH MANAGEMENT A.∂.¢.∞.∫.

EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

Attica Dynamic Asset Allocation Fund of Funds MÈÎÙfi

2381346,32

933309,53

2,5515

0,37

2,5898

2,526

1,85

INTERAMERICAN ∞Ó·Ù˘Û. ∂Ù·ÈÚÈÒÓ ªÂÙÔ¯. ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

Attica Real Estate ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡

1296506,82

138214,57

9,3804

0,33

9,5211

9,2866

5,75

Interamerican (LF) Cash Fund EUR

Attica ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Attica ªÈÎÙfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡

28550,15

199,75

-0,05

200,2494

199,75

0,39

3004693,07

9324,17

322,25

0,53

324,6669

322,25

-0,47

¶∂πƒ∞πø™ Fund of Funds ªÂÙÔ¯ÈÎfi

854190,1

409693,35

2,0849

0,11

2,0901

2,0849

0

1232273,71

448581,32

2,747

-0,54

2,7676

2,747

-8,72

9462896,45

3693064,17

2,5623

1,34

2,5815

2,5623

2,99

10777363,39

917643,54

11,7446

0,99

11,8327

11,7446

0,17

3,6615

0,8

INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund

702434,68

869999,44

0,8074

0,19

0,8155

0,8074

-8,85

¶∂πƒ∞πø™ Fund of Funds √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi

3598389,89

315095,08

11,42

0,04

11,4486

11,42

2,06

2,953

2,8803

2,09

INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund

2429801,69

2686913,46

0,9043

0,98

0,9133

0,9043

0,09

¶∂πƒ∞πø™ US ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡

12341465,51

1742532,73

7,0825

0,7

7,1356

7,0825

1,32

¶∂πƒ∞πø™ ∞.∫ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ μÚ·¯˘ÚfiıÂÛÌˆÓ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ (∂Àƒø)

0,68

3,0482

3,0058

4,55

INTERAMERICAN (LF) Equity - Turkish Equity Fund

370873,17

33527,02

11,0619

-0,09

11,1725

11,0619

4,15

0,8

0,999

0,9744

9,75

INTERAMERICAN (LF) Fund of Funds - New Frontiers

3188828,04

234806,96

13,5806

0,8

13,7164

13,5806

8,36

∞ΔΔπ∫∏™ √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

9084943,63

1692199,01

5,3687

0,44

5,4009

5,3258

27,27

INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE

1434146,79

113356,31

12,6517

0,66

12,7782

12,5252

6,92

INTERAMERICAN (LF) Money Market Fund - Reserve CPB ASSET MANAGEMENT ∞.∂.¢.∞.∫.

7840206,42

780216,15

10,0488

0

10,0488

10,0488

0,05

INTERAMERICAN Double Click ™‡ÓıÂÙÔ

12947749,88

1009319,57

12,8282

-0,01

13,0848

12,5716

1,48

INTERAMERICAN ¢È·¯ÂÈÚ›Ûˆ˜ ¢È·ıÂۛ̈Ó

46372480,76

4899018,74

9,4657

0,02

9,4752

9,4184

0,94

7662844,9

262636,52

29,1766

0,31

29,3225

28,9578

0,97

3431285

988851,36

3,47

0,02

3,5741

3,3659

2,48

CPB Eurobond √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi

3524094,02

865226,13

4,073

0,01

4,1952

3,9508

5,34

CPB Premium Selection Fund of Funds ªÂÙÔ¯ÈÎfi

5538949,15

1673850,58

3,3091

1,24

3,4084

3,2098

-0,96

INTERAMERICAN ¢˘Ó·ÌÈÎfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙ.

104023847,6

5749534,35

18,0926

0,78

18,2735

17,9117

8,49

20174999,58

4539064,27

4,4447

0,02

4,5336

4,3558

0,79

INTERAMERICAN ∂ÏÏËÓÈÎfi ªÈÎÙfi

30959540,84

1649505,34

18,769

0,89

18,9567

18,5813

17,88

128499,43

38073,43

3,375

0,31

3,4763

3,2738

1,66

Interamerican ¡¤· ∂˘ÚÒË ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡

15338393,72

1618777,01

9,4753

0,38

9,5701

9,3805

-9,57

37615905,81

16622015,95

2,263

0,87

2,3309

2,1951

8,17

INTERAMERICAN ™Ù·ıÂÚfi √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.∂.¢.∞.∫.

INTERAMERICAN ¢ÔÏ·Ú›Ô˘ (USD) √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi

162369153,4

6420648,46

25,2886

0,36

25,415

25,0989

26,46

PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN

1620434,48

170569,8

9,5001

0,76

9,5001

9,5001

4,88

PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN

421071,05

43000

9,7924

0,78

9,7924

9,7924

5,15

3035786,5

2,6297

0,03

2,6297

2,6297

1,69

65749441

50460880,97

1,303

0,07

1,303

1,2932

1,93

GENIKI ASSET MANAGEMENT ∞.∂.¢.∞.∫. ∞/∫ Euro Plus ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂۛ̈Ó

114433188,1

79721261,84

1,4354

0,05

1,4354

1,4354

1,41

73600,98

47727,77

1,5421

0,78

1,5421

1,5267

-2,31

EUROBANK (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND

85332,63

57572,6

1,4822

0,39

1,4822

1,4674

-0,59

ING ∞.∂.¢.∞.∫.

24488768,74

13762586,89

1,7794

0,83

1,7794

1,7616

9,57

ING ∞/∫ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ μÚ·¯˘ÚfiıÂÛÌˆÓ ¢È·ıÂۛ̈Ó

EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND

914585,7

81787,48

11,1825

-0,09

11,1825

11,0707

4,16

EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $

230246,18

20098,5

11,4559

-0,09

11,4559

11,3413

4,14

EUROBANK (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE

4219552,58

5225777,13

0,8074

0,17

0,8074

0,7993

-8,86

EUROBANK (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES

11361663,27

12561694,26

0,9045

0,98

0,9045

0,8955

0,1

EUROBANK (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES

19814278,09

52346293,84

0,3785

0,77

0,3785

0,3747

10,09

1731776,5

4394489,03

0,3941

1,03

0,3941

0,3902

8,15

EUROBANK (LF) Equity-Middle East North Africa Fund

1039085,39

72504,22

14,3314

1,48

14,3314

14,0448

16,76

EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND

49829005,65

40649865,76

1,2258

0,62

1,2258

1,2135

1,95

EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BRIC

10139431,53

14126646,61

0,7178

0,63

0,7178

0,7034

-1,97

EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - NEW FRONTIERS

3810515,19

280657,69

13,5771

0,8

13,5771

13,3056

8,36

EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE

1454438,34

114957,69

12,6519

0,66

12,6519

12,4621

6,92

EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE $

1020015,79

80542,31

12,6643

0,66

12,6643

12,4743

6,92

Eurobank (LF) Fund of Funds Global High

2657844,29

247493,45

10,739

0,72

10,739

10,6316

Eurobank (LF) Fund of Funds Global Low

22652245,84

2176243,44

10,4089

0,15

10,4089

10,3048

2,35 1,87

Eurobank (LF) Fund of Funds Global Medium

8831815,69

825037,49

10,7047

0,33

10,7047

10,5977

3,26

EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND

40904803,79

40962254

0,9986

1,24

0,9986

0,9886

0,02

1397505,8

128073,67

10,9117

0,13

10,9117

10,8299

4,07

EUROBANK (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND

40573648,77

3274693,99

12,3901

0,19

12,3901

12,2972

8,3

EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND

37428276,79

1959311,4

19,1028

0,5

19,1028

18,9595

26,71

EUROBANK (LF) INCOME PLUS $ FUND

32496042,68

37043133,84

0,8773

0,32

0,8773

0,8773

EUROBANK (LF) Money Market Fund - Reserve

57549323,05

5727347,58

10,0482

0

10,0984

10,0482

0,45 0,05

EUROBANK (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER

1241297,07

126928,9

9,7795

0,02

9,7795

9,5839

1,33

16976928,49

1550586,75

10,9487

0,03

10,9487

10,9487

¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

4663890,52

955162,25

4,8828

0,02

4,8828

4,8828

0,67

¶∂πƒ∞πø™ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ºÔÚ¤ˆÓ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

849680,09

150492,23

5,646

0,7

5,6742

5,646

15,52

¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ¢ÈÂıÓ¤˜ Fund of Funds ªÈÎÙfi

17983544,36

5726363,38

3,1405

0,71

3,1562

3,1405

11,72

¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ¢ÈÂıÓ¤˜ ∂Ù·ÈÚÈÎÒÓ √ÌÔÏfiÁˆÓ

11111041,58

1498551,62

7,4145

0,08

7,433

7,4145

0,44

¶∂πƒ∞πø™ ¢ÈÂıÓ¤˜ ∫Ú·ÙÈÎÒÓ √ÌÔÏfiÁˆÓ

16491491,72

4993124,75

3,3028

0,11

3,3111

3,3028

4,4

¶∂πƒ∞πø™ ¢˘Ó·ÌÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

18186610,82

14788735,93

1,2298

0,39

1,239

1,2298

12,13

¶∂πƒ∞πø™ £ÂÛÌÈÎÒÓ ∂ÂÓ‰˘ÙÒÓ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

634909,65

120688,68

5,2607

0,84

5,3659

5,1555

8,34

¶∂πƒ∞πø™ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

94986262,44

14509240,68

6,5466

0,9

6,5957

6,5466

11,77

¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ªÈÎÙfi ¢ÈÂıÓ¤˜

40713015,14

5683435,36

7,1635

0,57

7,1993

7,1635

1,03

¶∂πƒ∞πø™ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

7273002,65

2822012,58

2,5772

0,58

2,5901

2,5772

16,44

¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ªÈÎÙfi ∂˘Úˆ·˚Îfi

21481459,63

8409287,56

2,5545

0,83

2,5673

2,5545

3,07

7700331,93

977599,04

7,8768

0,05

7,8965

7,8768

2,08

20594892,38

2270297,18

9,0715

0,34

9,0942

9,0715

22,41

¶∂πƒ∞πø™ √ÌÔÏfiÁˆÓ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜

7983281,18

EUROBANK (LF) EQUITY - DYNAMIC POLISH FUND

EUROBANK (LF) GLOBAL BOND FUND

5702872,99

PIRAEUS INVEST - EUROPEAN EQUITY

3,6799

0,03

EUROBANK (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT

PIRAEUS INVEST - EUROPEAN BOND

0,02

3,03

EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND

2

0,78

0,9842

EUROBANK (LF) CASH FUND (EUR)

2,58

4,2219

3,6762

6627322,83

EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN

3,9289

4,2852

2,9094

12319850,88

BANCPOST (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA BONUS (RON) FUND

3,9878

0,04

606427,39

20080832,81

CPB ∂ÏÏËÓÈÎfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi

0,09

4,2219

8460159,74

12125532,68

CPB USD Global Bond Fund of Funds √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi

3,9289

2229325,06

∞ΔΔπ∫∏™ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

CPB Smart Cash ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂۛ̈Ó

962633,7 3525042,52

24613580,52

Attica √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡

CPB Euro Global Bond Fund of Funds √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi

3782118,91 14882230,86

¶∂πƒ∞πø™ √ÌÔÏfiÁˆÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ 1839285,62

203362,56

9,0444

0,02

9,2253

8,8635

0,76 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ∞.∂.¢.∞.∫. Δ.Δ. - ∂§Δ∞ Europlus √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡

3439397,37

871036,7

3,9486

0,12

3,9585

3,9387

2,93

4233083,88

790253,02

5,3566

0

5,3566

5,3566

-0,04

Δ.Δ. - ∂§Δ∞ High Yield √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡

22411691,95

5709083,66

3,9256

0,15

3,9393

3,9158

3,45

ING ∞/∫ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

75123918,38

8649985

8,6849

1

8,8586

8,6849

10,29

Δ.Δ. - ∂§Δ∞ ¢ÔÏ·Ú›Ô˘ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ (USD)

3277462,02

606095,43

5,4075

0,3

5,4075

5,4075

0,46

ING ∞/∫ ªÈÎÙfi

10943318,54

3265139,45

3,3516

0,65

3,4019

3,3516

18,31

Δ.Δ. - ∂§Δ∞ £ÂÛÌÈÎÒÓ ∂ÂÓ‰˘ÙÒÓ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

1264766,04

120000

10,5397

0,7

10,5397

10,5397

21,51

Δ.Δ. - ∂§Δ∞ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Δ.Δ. - ∂§Δ∞ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

INTERNATIONAL ∞.∂.¢.∞.∫.

7718230,65

9422289,57

0,8191

1,06

0,8232

0,815

9,46

20980362,35

7282036,75

2,8811

0,66

2,8883

2,8739

19,26

750942,59

105570,59

7,1132

0,02

7,1132

7,1132

1,13

Δ.Δ. - ∂§Δ∞ √ÈÎÔÏÔÁÈÎfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡

1514494,78

304909,83

4,967

3,18

4,9918

4,9422

7,69

INTERNATIONAL ∂ÏÏËÓÈÎfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi

7864350,89

4190490,16

1,8767

0,72

1,9705

1,8579

5,53

Δ.Δ. - ∂§Δ∞ √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

20289198,35

5583297,2

3,6339

0,36

3,6339

3,6248

22,46

INTERNATIONAL ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ √ÌÔÏfiÁˆÓ

4719311,21

850721,71

5,5474

-0,1

5,6583

5,4919

7,24

Δ.Δ. - ∂§Δ∞ ÃÚËÌ·Ù·ÁÔÚ¿˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ (EUR)

317711894,8

109533133,4

2,9006

0,03

2,9006

2,9006

0,94

INTERNATIONAL ªÈÎÙfi

3186078,77

1317416,41

2,4184

0,43

2,5393

2,3942

5,49

INTERNATIONAL ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂۛ̈Ó

MetLife Alico ∞.∂.¢.∞.∫. ALICO ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALICO ªÂÙÔ¯ÈÎfi ªÂÛ·›·˜ & ªÈÎÚ‹˜ ∫ÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ GMM World Balanced Fund MetLife Alico Fund of Funds ∂ÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ∞ÍÈÒÓ

6667574,03

421150,61

15,8318

0,73

16,6234

15,6735

-0,18

27494564,51

2953823,89

9,3081

0,44

9,7735

9,215

6,65

3716955,28

522874,37

7,1087

0,67

7,1798

7,0376

2,3 3,78

840695,21

72036,77

11,6704

0,24

12,2539

11,5537

MetLife Alico Fund of Funds ªÂÙÔ¯ÈÎfi

11395914,89

2689873,56

4,2366

1,45

4,4484

4,1942

0,62

MetLife Alico ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂۛ̈Ó

8631571,72

621426,32

13,8899

0,02

14,0288

13,751

0,73

24293930,22

1717328,82

14,1463

0,08

14,4292

14,0048

1,92

MetLife Alico ∂Ù·ÈÚÈÎÒÓ √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ MetLife Alico ∂˘Úˆ·˚Îfi ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂۛ̈Ó

2902501,69

825859,98

3,5145

0,01

3,5496

3,4794

0,04

MetLife Alico ∫Ú·ÙÈÎÒÓ √ÌÔÏfiÁˆÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡

38361555,06

2129544,24

18,014

0,1

18,3743

17,8339

3,11

MetLife Alico ªÂÙÔ¯ÈÎfi ¢Â›ÎÙË À„ËÏ‹˜ ∫ÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÃÚËÌ·Ù. ∞ıËÓÒÓ

22673476,44

9303548,78

2,4371

1,17

2,559

2,4127

6,36 -4,74

MetLife Alico ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ∞Ó·‰˘ÔÌ¤ÓˆÓ ∞ÁÔÚÒÓ

1132414,01

342056,08

3,3106

0,04

3,4761

3,2775

16323251,94

886915,07

18,4045

0,69

19,3247

18,2205

1,8

3784233,31

346779,52

10,9125

0,32

11,1308

10,8034

0,93

PROTON Greek Recovery Fund ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

2782265,25

421918,38

6,5943

1,01

6,8581

6,5284

7,28

PROTON √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

2155611,73

148061,9

14,5589

0,57

14,7773

14,4133

25,94

MetLife Alico ªÈÎÙfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ MetLife Alico √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¢ÔÏ·ÚÈ·Îfi

∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ ªÈÎÙfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡

113836,92

8594,13

13,2459

0,74

13,9082

12,981

2,64

∂ÏÏËÓÈÎfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi ªÂÁ¿Ï˘ & ªÂÛ·›·˜ ∫ÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘

9413928,52

6421269,89

1,4661

0,94

1,5394

1,3928

6,48

∂ÏÏËÓÈÎfi √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

2922760,04

260036,34

11,2398

0,43

11,4646

11,0712

26,93

173756,52

93064,67

1,8671

0,93

1,9418

1,8484

7,72

4664337,38

359432,59

12,9769

0,29

13,6257

12,7174

2,67

1224024,79

503291,57

2,432

0,8

2,4442

2,4223

14,92

Triton American ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡

10653090,03

2958115,46

3,6013

1,56

3,7003

3,6013

1,15

Triton ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ªÂÙÔ¯ÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

44215537,87

1322984,43

33,4211

0,93

34,3402

33,4211

8,96

∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞∫ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ ªÈÎÙfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ PROBANK ∞.∂.¢.∞.∫. N.P. Insurance, ¡¤Ô˜ ¶ÔÛÂȉÒÓ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ TRITON ASSET MANAGEMENT ∞.∂.¢.∞.∫.

√È ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ̤¯ÚÈ ÔÛÔ‡ ÈÛfiÙÈÌÔ˘ ÙˆÓ 15000 ¢ÚÒ. πÛÔÙÈ̛˜ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÓÔÌÈÛÌ¿ÙˆÓ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ¢ÚÒ. ¡√ªπ™ª∞ ¢√§§∞ƒπ√ ∏¶∞(USD) ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™(CHF) ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞(CAD) ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™(SEK) ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™(NOK) ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™(DKK) §πƒ∞ Δ√Àƒ∫π∞™(TRY) °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™(JPY) ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™(AUD) §πƒ∞ ∞°°§π∞™(GBP) §∂π ƒ√Àª∞¡π∞™(RON) ƒ∞¡Δ ¡√Δ.∞ºƒπ∫∏™(ZAR) ¢√§§∞ƒπ√ Ã√¡°∫-∫√¡°∫(HKD) º√ƒπ¡Δ √À°°∞ƒπ∞™(HUF) ∑§√ΔÀ ¶√§ø¡π∞™(PLN) ™∂∫∂§ / ™∂∫∞§πª π™ƒ∞∏§(ILS) ¢√§§∞ƒπ√ ™π°∫∞¶√Àƒ∏™(SGD) §πΔ∞ §π£√À∞¡π∞™(LTL) ∫√ƒø¡∞ Δ™∂Ãπ∞™(CZK)

•∂¡∞ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπ∞ ∞°√ƒ∞ ¶ø§∏™∏ 1,40968 1,24298 1,55387 9,25548 8,42866 7,60836 3,09286 144,14774 1,51882 0,83955 4,60183 15,11257 11,15421 329,32460 4,48608 5,16329 1,86084 3,69450 29,38113

1,35712 1,19662 1,49593 8,91032 8,11434 7,32464 2,91442 138,77226 1,46218 0,80825 4,33377 14,23223 10,51070 292,39100 3,98297 4,58423 1,65215 3,28016 26,08605

™À¡∞§§∞°ª∞ ∞°√ƒ∞ ¶ø§∏™∏ 1,41107 1,24420 1,55540 9,26456 8,43693 7,61583 3,06312 144,28920 1,52031 0,84038

1,35573 1,19540 1,49440 8,90124 8,10607 7,31717 2,88468 138,63080 1,46069 0,80742

11,04696

10,40344

◗ OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


EÈηÈÚfiÙËÙ· 32 ŒÚ¢ӷ ∂μ∂£

μÚfi¯Ô˜ ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ Û ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ¢ËÌfiÛÈÔ

“ΔÔ Û¯¤‰Èfi Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ” ΔÔ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ¶··ÙfiÏÈ·*

£∂™™∞§√¡π∫∏, 23.

“μƒ√Ã√™” ÁÈ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ¢ËÌfiÛÈÔ. ∞˘Ùfi ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ adñhoc ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÓۈ̷ÙÒıËÎ·Ó ÛÙ· ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ “μ·ÚfiÌÂÙÚÔ˘ ∂μ∂£” , Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠηٿ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘ ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÂÚ¢ÓÒÓ Î·È ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂˆÓ Palmos Analysis, ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÔ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢∂μ∂£ (Û ‰Â›ÁÌ· 800 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È 700 ηٷӷψÙÒÓ). ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ, Ì›· ÛÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ÓÔÌfi (ÔÛÔÛÙfi 25%) ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜: ÂÍ ·˘ÙÒÓ, ÙÔ 42% ÔÊ›ÏÂÈ ÛÙÔ π∫∞, 64% ÛÙÔÓ √∞∂∂ ‹ ¿ÏÏÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Ù·Ì›Ô, 45% ÙÔÓ º¶∞ Î·È 40% ¿ÏÏÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Ì›· ÛÙȘ ¤ÓÙ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Î¿ÔÈ· ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÊfiÚÔ˘, ›Ù º¶∞ (ÔÛÔÛÙfi 76%) ›Ù ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ (28%). ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜, Ë ¤Ú¢ӷ ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Ë ÙÈÌ‹ ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Î·È fi¯È Ë ÔÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, ·ÔÙÂÏ› ϤÔÓ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ·ÁÔÚ¿˜ (Ì ÔÛÔÛÙ¿ 22% Î·È 7% ÁÈ· ÙËÓ ÙÈÌ‹ Î·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·). ¶¿Óˆ ·fi ‰‡Ô ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ηٷӷψ٤˜ (69%) ÛÙÔ ¡ÔÌfi £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÂÍ›ÛÔ˘ ÙËÓ ÙÈÌ‹ Î·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˆ˜ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·ÁÔÚ¿˜ ηٷӷψÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙȘ ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, Ì ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ Ï‹ÁÌ· Ó· ‰¤¯ÔÓÙ·È ÔÈ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ¤Ó‰˘Û˘˘fi‰ËÛ˘, ÂÛÙ›·Û˘-„˘¯·ÁˆÁ›·˜ Î·È ÂȉÒÓ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· Ù· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ›ӷÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ, Ë ·ÔÏËڈ̋ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÚ¿Â˙˜: ¤Ó· ÛÙ· ÂÙ¿ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ (14%) ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·‰˘Ó·Ù› Ó· ·ÔÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎfi ‰¿ÓÂÈÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ, ÂÓÒ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Úfi‚ÏËÌ· ·ÔÏËڈ̋˜ ηٷӷψÙÈÎÔ‡ ‰·Ó›Ԣ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙÔ 8% ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡. ¶ÂÚ›Ô˘ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ 10 ηٷӷψ٤˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·‰˘Ó·Ì›· ·ÔÏËڈ̋˜ Ù˘ ÈÛÙˆÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ οÚÙ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ, ÌfiÓÔ ÙÔ 16% ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÍ¿ÌËÓÔ ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÌÂÈÒıËÎ·Ó ·ÓÂ·›ÛıËÙ· (10%) ‹ ·ÈÛıËÙ¿ (6%), ηıÒ˜ Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· (53%) ıˆÚ› fiÙÈ ·˘Í‹ıËÎ·Ó ·ÈÛıËÙ¿ (28%) ‹ ·ÓÂ·›ÛıËÙ· (25%). ¶ÂÚ›Ô˘ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ (28%) ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ‰È·›ÛÙˆÛ ηÌÈ¿ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹. ªfiÓÔ ÙÔ 27% ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ıˆÚ› fiÙÈ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ, Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠˆ˜ ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ·fi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ÌfiÓÔ ÙÔ 27% ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ ¡ÔÌfi £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ·fi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2014, ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË “¶Ôχ” (8%) ‹ “∞ÚÎÂÙ¿” (19%). ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ë ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· (58%) ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË “§›ÁÔ” (32%) ‹ “∫·ıfiÏÔ˘” (26%).

¶∂ª¶Δ∏ 24 A¶PI§πOY 2014

Δ∞ ÙÂÏÂ˘Ù·›·

‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈ·, Ù· ÔÔ›· ·Ú¯Èο ÙÔ Â¤ÏÂÁ·Ó ˆ˜ ÙÔÓ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ÚÔ˜ Ù· ªÂÙ¤ˆÚ· ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÛÙ·ıÌfi. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ, ÌfiÓÔÓ ÙÔ 20% ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÌÂÙ·‚·›ÓÂÈ ϤÔÓ ÛÙ· ªÂÙ¤ˆÚ·, ÂÓÒ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ fiÏË, ·ÔÙÂÏÒÓÙ·˜ ÌÈ· ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ËÁ‹ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿, ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË ‚‚·›ˆ˜ fiÙÈ Ë fiÏË ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ·ÎfiÌË Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘˜. √È ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÙÔ‡Ó. ¶·Ú·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÚÔÛÂÁÁÈÛÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÎÙ›ÌËÛË, Ì ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ 2012, ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ì 50 ÂÚ›Ô˘ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈ· Î·È Ì¤ÛÔ fiÚÔ ÂÈ‚·ÙÒÓ ÂÚ›Ô˘ 1.800 ¿ÙÔÌ·, ÌfiÓÔ Ù· 360 ·’ ·˘Ù¿ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÚÔ˜ Ù· ªÂÙ¤ˆÚ·, ÂÓÒ Ù· ˘fiÏÔÈ· 1.440 ÂÚȉȷ‚·›ÓÔ˘Ó ·ÓÔÚÁ¿ÓˆÙ· ÙËÓ

fiÏË. ∂¿Ó ÂȉÈÒηÌÂ Ô Î¿ı ÂÈÛΤÙ˘ Ó· ‰··Ó‹ÛÂÈ ÛÙËÓ fiÏË 50ú, ÙfiÙ ÙÔ ¿ÌÂÛÔ ÂÙ‹ÛÈÔ fiÊÂÏÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È (1.440 à 50 à 50) 3.600.000ú, ‰ËÏ·‰‹, ÂÚ›Ô˘ 150 Ӥ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, Ë ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ·Ú¿Ù·Í‹ Ì·˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ‚‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜: μ‹Ì· ÚÒÙÔ. √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜, ÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Û٤ϯԘ Ì ÂÁÓˆṲ̂Ó˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. μ‹Ì· ‰Â‡ÙÂÚÔ. ªÂ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË fiÏÔÈ fiÛÔÈ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· Ù˘ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ηı‹ÎÔÓÙ· ·Ó¿ ÙÔ̤· ‰Ú¿Û˘. ªÂ Û˘Ó·fiÊ·ÛË ¢‹ÌÔ˘, ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÔÚ›˙ÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ∑ÒÓË. Δ· fiÚÈ¿ Ù˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙË Ê¤ÚÔ˘Û· ÂÌÔÚÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· Î·È ÙË ‰È·Ê‡Ï·ÍË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ fiÏ˘. ™ÙË ∑ÒÓË ·˘Ù‹: - Δ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÂÈÛΤÙ˜

Ù˘ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÓÔȯٿ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Â›Û΄˘, Ì ¢ı‡ÓË ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘. - °È· fiÛÔ ¯ÚfiÓÔ ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ fiÏË, ‰ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÊÔÚÙÔÂÎÊÔÚÙÒÛÂȘ ‹ ÂÊԉȷÛÌfi˜ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ, Ì ¢ı‡ÓË ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘. - √È Î¿‰ÔÈ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ¿‰ÂÈÔÈ, Ï˘Ì¤ÓÔÈ Î·È Ë ÂÚÈÔ¯‹ Á‡Úˆ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ηı·Ú‹, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙȘ Ë̤Ú˜ Â›Û΄˘ Ù˘ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜, Ì ¢ı‡ÓË Ù˘ ∞ÓÙȉËÌ·Ú¯›·˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜. - ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∑ÒÓ˘, Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙȘ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ Ô‰Ô‡˜, ηı·Ú›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÈÊ¿ÓÂȘ ÙˆÓ ÙÔ›¯ˆÓ Î·È ˘Ô¯ÚÂÒÓÔÓÙ·È ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌÌ¤ÓˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ fi„Ë ÙÔ˘˜, Ì ¢ı‡ÓË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜. μ‹Ì· ÙÚ›ÙÔ. ªÂ ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·ÔÊ¿ÛÂȘ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ı¤Ì·Ù· Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ Î·È ı¤Ì·Ù· ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜, Ô˘ ÙÔÓÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÚÔÊ›Ï Ù˘ fiÏ˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·: ·) √È ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ‰È·‰ÚÔÌÒÓ Δ∞•π, ÁÈ· ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ Ù˘ fiÏ˘, ·ÔÙ˘ÒÓÔÓÙ·È Ì ·fiÏ˘ÙË Û·Ê‹ÓÂÈ· Û Â›ÛËÌÔ ÙÈ-

ÌÔηٿÏÔÁÔ ÂÈÎ˘ÚˆÌ¤ÓÔ ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ‚) ∂ÎÙ˘ÒÓÂÙ·È Ã¿ÚÙ˘, Ô˘ ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ̤۷ ÛÙËÓ fiÏË, ÛÙ· ÔÏÈÙÈÛÙÈο ·ÍÈÔı¤·Ù·, ÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ Î·È ·Ú·ı·Ï¿ÛÛȘ ÂÚÈÔ¯¤˜. √ ÿÚÙ˘ ÂÎÙ˘ÒÓÂÙ·È Û ‰‡Ô ÁÏÒÛÛ˜, Ì ÚfiÛÊ·Ù˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÂÈηÈÚÔÔÈË̤ÓË ·ÔÙ‡ˆÛË. ™ÙÔ Ã¿ÚÙË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚÈο ̤۷ (·ÊÂÙËÚ›· - ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi˜), Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÈÛΤ„ÂȘ (Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ̤· ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ - ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ - ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÒÓ ·ÎÙÒÓ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ÙÚ¤ÓÔ˘ ªËÏÂÒÓ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ - ∫Δ∂§ - Δ∞•π - ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ¶Ú·ÎÙfiÚˆÓ). Á) ∫·Ù·ÚÙ›˙ÔÓÙ·È ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÈÛΤ„ÈÌˆÓ ¯ÒÚˆÓ (ªÔ˘Û›Ԣ - ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ) Î·È Ì¤ÛˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ (.¯. ÙÚÂÓ¿ÎÈ ªËÏÂÒÓ), ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ӷ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Â›Û΄˘ Ù˘ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ (¢ı‡ÓË ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ - ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ÙÚ¤ÓÔ˘ ªËÏÂÒÓ). ‰) ™˘ÌʈÓÂ›Ù·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· “Ù‡ˆÓ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎÒÓ” ÙÔÈ΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘ Î·È card postal Ù˘ fiÏ˘ Î·È Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘. Â) ΔÔ ·Ú·¿Óˆ ˘ÏÈÎfi ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, ÙˆÓ ‰È·‰ÚÔÌÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÍÈÔı¤·ÙˆÓ ·Ó·ÚÙ¿Ù·È ÛÙÔ

‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ÒÛÙ ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙Ô˘Ó ¤ÁηÈÚ· ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜. ŸÏ˜ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Û ¤Ó· ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ, Ì ÙËÓ ·ÌÔÈ‚·›· ‰¤ÛÌ¢ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ fiÏ˘. Δ· ÔʤÏË ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÚÁ·Óˆ ̤ÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Â›Ó·È ÔÏÏ· Ï¿ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∞ Í›˙ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÔ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· Ù˘ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜, ‚ÂÏ ÙÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ· Û›·˜ ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ, ÙËÓ ÂÛÙ›·ÛË Î·È ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜. ŒÙÛÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ‚ÈÒÛÈ̘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ·fi Ù¤ÏË, ÂÓÒ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ô ÏÔÎÏËڈ̤ӷ Î·È Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Ù˘ fiÏ˘, Ë ÔÔ›· Û‹ÌÂÚ· Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ Î·Ù·ÎÂÚÌ·ÙÈ Ṳ̂ÓË. Δ¤ÏÔ˜, ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÔÚıÔÏÔÁÈο ¤Ó· ÙÌ‹Ì· Ù˘ fiÏ˘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ¤Ó·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ÎÔÚÌfi˜, Ô˘ ÌÂ Û˘Ó·ÈÓÂÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜, ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯Èο ÁÈ· ÎÚ›ÛÈÌ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. *ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “∂ÈÏÔÁ‹ E˘ı‡Ó˘ - ¶¿Ì MÚÔÛÙ¿”

ºÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì ۋÌÂÚ· fiÏÔÈ Ì·˙› ¤Ó· ‰˘Ó·ÙfiÙÂÚÔ ·‡ÚÈÔ ÁÈ· ÙË ª·ÁÓËÛ›· Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ Î·È ÙË £ÂÛÛ·Ï›· Ô˘ ÔÓÂÈÚ¢fiÌ·ÛÙ ΔÔ˘ £·Ó. ∞ÎÚ›‚Ô˘, ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∏ ÂfiÌÂÓË Â-

ÓÙ·ÂÙ›· ı· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÎÚ›ÛÈÌË ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Â›ÁÂÈ ÌÈ· ¿ÏÏÔ˘ Ù‡Ô˘ ·Ó¿Ù˘ÍË Ô˘ ı· ·ÍÈÔÔÈ› Ù· Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜. ∫·Ïԇ̷ÛÙ ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ÌÈ· ¢ηÈÚ›· Î·È ÂÏ›‰· ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜ ÁÈ· ÌÈ· ηχÙÂÚË ÔÚ›·. ¡· ·ÏÏ¿ÍÔ˘ÌÂ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÔ‡˜,

ÚfiÛˆ· Î·È Î·ÙÂÛÙË̤Ó˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ, Ó· ‚Úԇ̠ıÂÙÈ΋ ‰È¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È Ó· Ô‰ËÁËıԇ̠ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, Ì fiÚıÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ì ¤Ó· ‰›¯Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜. ∏ Ó¤· ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ™˘ÌÔÏÈÙ›·” Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ηډÈÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi (Î·È ¿Óˆ ·’ fiÏ· ¿ÓıÚˆÔ) ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ §¿ÚÈÛ·˜ Î. ¡›ÎÔ ΔÛÈÏÈÌ›Áη ÛÙÂϯÒÓÂÙ·È Ì ӤԢ˜ Î·È ¿Êı·ÚÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ (4) ¡ÔÌÔ‡˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∂ȉÈÒÎÂÈ ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹

Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÚÔԉ¢ÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Î¿ı ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÒÛÙ Ì fiÚ·Ì·, ÁÓÒÛË Î·È Û¯Â‰È·ÛÌfi Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È Ó· ‚ÚÂÈ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ¿ Ì·˜ ÙË ı¤ÛË Ô˘ Ù˘ ·Í›˙ÂÈ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ. £ÂˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ, ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ı¤ÛË Ë ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜, Û·˜ ˙ËÙÒ Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˙› Û‹ÌÂÚ·, ¤Ó· ‰˘Ó·ÙfiÙÂÚÔ ·‡ÚÈÔ ÁÈ· ÙË ª·ÁÓËÛ›· Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ Î·È ÙË £ÂÛÛ·Ï›· Ô˘ fiÏÔÈ ÔÓÂÈÚ¢fiÌ·ÛÙÂ. ∏ ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋ ÂÔ¯‹, Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ, ··ÈÙ› ·ÁÒÓ· Î·È ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ∏ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¤¯ÂÈ

ÔÏÏ¿ ÂÚÈıÒÚÈ· ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ó·ÍÈÔÔ›ËÙ·. ∂›ÁÂÈ fï˜ ÌÈ· ¿ÏÏÔ˘ Ù‡Ô˘ ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Ì·˜, Ô˘ ı· ·ÍÈÔÔÈ› Ù· Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ηٿÏÏËÏ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔÈ ÁÈ· Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È. ™‹ÌÂÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ‚¿ÏÔ˘Ì ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ¡¤· ∂Ô¯‹ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ªÂ ·›ÛıËÌ· ¢ı‡Ó˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÌÔ˘ ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›·, ·ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ˆ ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙȘ ÂÈΛÌÂÓ˜ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÌÔ˘ ˆ˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ì ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ™˘ÌÔÏÈÙ›·” Î·È ˙Ë-

ÙÒ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Û·˜. £¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ¡›ÎÔ ΔÛÈÏÈÌ›Áη Î·È ÙËÓ ˘Ô„‹ÊÈ· ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ™ÔÚ¿‰ˆÓ ¡‹ÛˆÓ Î. Δ˙Ô‡ÏÈ· ΔÛ·Ï›ÎË ÁÈ· ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ô˘ ÌÔ˘ ¤Î·Ó·Ó Ó· ÌÂ Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚Ô˘Ó ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘ Î·È ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ·Ó ¤ÙÛÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Û˘ÓÙ·¯ıÒ Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜. ™ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì·˜ ·˘Ùfi, ÂÁÒ ÚÔÛˆÈο, ÔÈ Û˘Ó˘Ô„‹ÊÈÔ› ÌÔ˘ Î·È fiÛÔÈ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Û ÚÔÛηÏԇ̠ӷ Ì·˜ ÛÙËÚ›ÍÂȘ. ¢ÂÛÌ¢fiÌ·ÛÙ fiÙÈ ı· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÛÔ˘ Î·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÛÔ˘.

πÛ¯˘Ú¤˜ ȤÛÂȘ ‰¤¯ıËÎ·Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÌÂÙ¿ ·fi ÙÚÂȘ ·ÓÔ‰ÈΤ˜ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ

∞ÒÏÂȘ 2,42% η٤ÁÚ·„ ÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 23.

π™ÃÀƒ∂™ ȤÛÂȘ ‰¤¯ıËÎ·Ó ÔÈ

ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ó· ˘Ô¯ˆÚ› ÌÂÙ¿ ·fi ÙÚÂȘ ·ÓÔ‰ÈΤ˜ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·Îfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ ›¯Â ηٷÁÚ¿„ÂÈ ¿ÓÔ‰Ô 6,21%. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·ÎÔ› ·Ó·Ï˘Ù¤˜ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÈ·ڈÛË ÙÔ˘ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÏÂÔÓ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ Eurostat Ë ÔÔ›· ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÂÍÔÊÏËı› Â‰Ò Î·È Ì‹Ó˜ ·fi ÙË ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ·ÁÔÚ¿, Ë ÔÔ›· ·˘Ù‹ ÙËÓ ÒÚ· ÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ù˘ ÛÙȘ ·˘Í‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÈÎÒÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Î·È ÛÙȘ ÔÌÔÏÔÁȷΤ˜ ÂΉfiÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÔÚÚÔÊÔ‡Ó ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ·fi

ÙËÓ ·ÁÔÚ¿. O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ¯·ÌËÏ¿ Ù˘ Ë̤ڷ˜, ÛÙȘ 1.230,20 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ·ÒÏÂȘ Û ÔÛÔÛÙfi 2,42%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 115,02 ÂηÙ. ¢ÚÒ. √ ‰Â›ÎÙ˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÛËÌ›ˆÛ ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 2,60%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ˘Ô¯ÒÚËÛ Û ÔÛÔÛÙfi 1,34%. ¶ÙˆÙÈο ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó fiϘ ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ Î·È ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ Jumbo (-6,13%), Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ (-4,09%), Ù˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ (3,95%), Ù˘ πÓÙÚ·ÏfiÙ (-3,67%), Ù˘ ª˘ÙÈÏËÓ·›Ô˜ (-3,57%), Ù˘ Δ¤ÚÓ· ∂ÓÂÚÁÂȷ΋ (-3,45%), Ù˘ Eurobank Properties (3,14%) Î·È Ù˘ Frigoglass (3,09%).

∞fi ÙÔ˘˜ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¤ÁÚ·„ ÌfiÓÔ Ô ‰Â›ÎÙ˘ ÙˆÓ ª¤ÛˆÓ ∂ÓË̤ڈÛ˘ (+2,23%), ÂÓÒ ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÒÏÂȘ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ ÙˆÓ ∞ÛÊ·ÏÂÈÒÓ (-5,13%), ÙˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÒÓ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ (4,82%), ÙˆÓ ¶ÚÒÙˆÓ ÀÏÒÓ (3,12%) Î·È Ù˘ ∞ΛÓËÙ˘ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜ (-3,01%). ∞ÓÔ‰Èο ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó 34 ÌÂÙÔ¯¤˜, 87 ÙˆÙÈο Î·È 20 ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: ªÔ˘˙¿Î˘ (Î) +21,01%, ¶ÂÚÛ‡˜ +19,76%, πÓÙÂ¿Ï +14,79%, Spider +14,29% Î·È ¡¿Î·˜ +9,99%. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡Ï˘ -26,95%, °ÂÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· 18,08%, μ·Ú‚·Ú¤ÛÔ˜ -14,69%, ¶·ÚÓ·ÛÛfi˜ -12,40% Î·È Attica ™˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ -11,46%. ªÂ ·ÒÏÂȘ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÔÈ Â˘Úˆ-

·˚ÎÔ› ‰Â›ÎÙ˜, ‰ÈÔÚıÒÓÔÓÙ·˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ·ÓÔ‰ÈÎfi ÛÂÚ›, ·ÔÙÈÌÒÓÙ·˜ ·ÚÓËÙÈο ÙË Ó¤· Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË Ù˘ ÌÂÙ·ÔÈËÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ∫›Ó·˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ô ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi˜ FTSE 100 ˘Ô¯ÒÚËÛ ηٿ 0,10% ÛÙȘ 6.675 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ô ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi˜ DAX ¤¯·Û 0,58% ÛÙȘ 9.544 ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È Ô Á·ÏÏÈÎfi˜ CAC 40 ÛËÌ›ˆÛ ·ÒÏÂȘ 0,74% ÛÙȘ 4.451 ÌÔÓ¿‰Â˜. √ Û‡ÓıÂÙÔ˜ ·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ Stoxx Europe 600 η٤ÁÚ·„ ÙÒÛË 0,6% ÛÙȘ 335,05 ÌÔÓ¿‰Â˜. ∞fi ÙÔ˘˜ 18 ‰˘ÙÈÎÔÂ˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ‰Â›ÎÙ˜ ÔÈ 15 ÛËÌ›ˆÛ·Ó Û‹ÌÂÚ· ·ÒÏÂȘ. ¢È¤ÎÔ„·Ó ÙÔ 6‹ÌÂÚÔ ·ÓÔ‰ÈÎfi ÛÂÚ› Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ› ‰Â›ÎÙ˜, ‰ÈÔÚıÒÓÔÓÙ·˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù· ·ÔÁÔËÙ¢ÙÈο ÛÙÔȯ›· ·fi ÙËÓ AT&T Î·È ÙËÓ Amgen, ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙËÓ ·ÈÊÓ›‰È· ÙÒÛË ÛÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ·ÎÈ-

Ó‹ÙˆÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ô ‰Â›ÎÙ˘ Dow Jones ˘Ô¯ÒÚËÛ ηٿ 0,08% ÛÙȘ 16.501,65 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ô Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ Nasdaq ÛËÌ›ˆÛ ·ÒÏÂȘ 0,83% ÛÙȘ 4.126,97 ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È Ô ‰Â›ÎÙ˘ S&P 500 ¤ÎÏÂÈÛ ÙˆÙÈο ηٿ 0,22% ÛÙȘ 1.875,39 ÌÔÓ¿‰Â˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÛÙÔȯ›·, ·fi ÙȘ 134 ÂÙ·ÈÚ›˜ ÙÔ˘ S&P 500 Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ 75% ÂÍ ·˘ÙÒÓ ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ ÙˆÓ ·Ó·Ï˘ÙÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ, ηıÒ˜ Ë ÚÔ‹ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ı· ÎÚ›ÓÂÈ ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ·Ó ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÏfiÁÔ˘˜ Û˘Ó¤¯ÈÛ˘ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘.


33

¶∂ª¶Δ∏ 24 ∞¶ƒπ§π√À 2014

¶ÚÔ˜ Ó·˘¿ÁÈÔ ÔÈ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓ›ˆÓ Ì ÙÔ πÛÚ·‹Ï;

™˘Ìʈӛ· Û˘ÌÊÈÏ›ˆÛ˘ ÷̿˜ Î·È PLO °∞∑∞, 23.

™˘Ìʈӛ· Û˘ÌÊÈÏ›ˆÛ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó, ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘, Ë Ã·Ì¿˜ Î·È Ë √ÚÁ¿ÓˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ∞ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ¶·Ï·ÈÛÙ›Ó˘ (PLO), ÔÈ ‰‡Ô ·ÓÙ›·Ï˜ ·Ï·ÈÛÙÈÓȷΤ˜ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ, ¤ÂÈÙ· ·fi Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯·Ó ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË §ˆÚ›‰· Ù˘ °¿˙·˜, ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙȘ ‚›·È˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ. √È ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î˘‚¤ÚÓËÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ̤۷ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ¤ÓÙ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ˘ÔÛ¯¤ıËÎ·Ó ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ Î·È ÚÔ‰ÚÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙ· ¶·Ï·ÈÛÙÈÓȷο ∂‰¿ÊË Ì¤Û· Û ¤ÍÈ Ì‹Ó˜, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ï¿‚ÂÈ „‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ·fi ÙËÓ ·Ï·ÈÛÙÈÓȷ΋ μÔ˘Ï‹. √È ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙ· ¶·Ï·ÈÛÙÈÓȷο ∂‰¿ÊË Â›¯·Ó Á›ÓÂÈ ÙÔ 2006, Ì ÙË Ó›ÎË Ù˘ ÷̿˜, Î·È ÔÈ ÚÔ‰ÚÈΤ˜ ÙÔ 2005, Ì ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ ∞Ì¿˜. ∏ ÷̿˜ Î·È Ë º·Ù¿¯, ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ¶·Ï·ÈÛÙ›Ó˘ (PLO), ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Û˘Ìʈӛ˜ Û˘ÌÊÈÏ›ˆÛ˘ ÛÙÔ ∫¿ÈÚÔ (∞Ú›ÏÈÔ˜ª¿ÈÔ˜ 2011), Î·È ÛÙË ¡Ùfi¯· (ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ

ÙÔ˘ 2012), ÒÛÙ ӷ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÙ› Ë ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ‰È·Ì¿¯Ë. ŸÌˆ˜ Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙˆÓ Û˘ÌʈÓÈÒÓ ·˘ÙÒÓ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÓÂÎÚfi ÁÚ¿ÌÌ·. ∏ ÷̿˜ ΢Úȷگ› ÛÙË °¿˙· ·fi ÙÔ 2007, ÂÓÒ Ë º·Ù¿¯ ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ Ÿ¯ıË. ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ¤ÁÈÓ Û ̛· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓ›ˆÓ (‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ Ÿ¯ı˘) Î·È ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô. ΔÔ πÛÚ·‹Ï ·Î‡ÚˆÛÂ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ì ÙÔ˘˜ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ˘˜ Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜. ∏ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ã·Ì¿˜ - º·Ù¿¯ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔηϤÛÂÈ Ó¤Ô ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙȘ ‹‰Ë ‡ıÚ·˘ÛÙ˜ ÂÈÚËÓ¢ÙÈΤ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ. ΔÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÈÛÚ·ËÏÈÓÔ‡ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ·Î˘ÚÒıËÎ·Ó ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ô˘ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂÍ·¤Ï˘Û ÌÈ· ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ÂȉÚÔÌ‹ ÛÙË ‚fiÚÂÈ· §ˆÚ›‰· Ù˘ °¿˙·˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ Û˘ÌÊÈÏ›ˆÛ˘ ÌÂٷ͇ Ù˘ ÷̿˜ Î·È Ù˘ º·Ù¿¯, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ÔÈ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÷̿˜. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 12 ·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔÈ Ôϛ٘ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÂȉÚÔÌ‹ -·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜

Î·È ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ 5 ¤ˆ˜ 12 ÂÙÒÓ. √ ÈÛÚ·ËÏÈÓfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂΉÒÛÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Î¿ÔÈ· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· ÙËÓ Â›ıÂÛË, Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ‰‡Ô Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÙfiÍ¢ÛË ÚÔ˘ÎÂÙÒÓ ·fi ¶·Ï·ÈÛÙÈÓ›Ô˘˜ Ù˘ °¿˙·˜ ηٿ ÙÔ˘ ÓfiÙÈÔ˘ πÛÚ·‹Ï. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, Ô ÈÛÚ·ËÏÈÓfi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ªÂÓÈ·Ì›Ó ¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘ ›¯Â ηÙËÁÔÚ‹ÛÂÈ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓȷ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ª·¯ÌÔ‡ÓÙ ∞Ì¿˜ fiÙÈ ÚÔÙÈÌ¿ “Ó· Ù· ‚ÚÂÈ” Ì ÙË Ã·Ì¿˜ ·Ú¿ Ì ÙÔ πÛÚ·‹Ï. √ ¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÌÈ·˜ Û˘Ìʈӛ·˜ Û˘ÌÊÈÏ›ˆÛ˘ ÌÂٷ͇ ÷̿˜ Î·È PLO, ‰ÈÂÚˆÙ‹ıËÎÂ: “£¤ÏÂÈ (Ô ∞Ì¿˜) ÂÈÚ‹ÓË Ì ÙË Ã·Ì¿˜ ‹ ÂÈÚ‹ÓË Ì ÙÔ πÛÚ·‹Ï;” . “ªÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ ¤Ó·, ·ÏÏ¿ fi¯È Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ. ∂Ï›˙ˆ Ó· ÂÈϤÍÂÈ ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ” ÚfiÛıÂÛÂ. ∞˯ÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘, Ô ÈÛÚ·ËÏÈÓfi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Õ‚ÈÁÎÓÙÔÚ §›ÌÂÚÌ·Ó ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹ ·fi ÙÔÓ ∞Ì¿˜ ÌÈ· Û˘Ìʈӛ·˜ Û˘ÌÊÈÏ›ˆÛ˘ Ì ÙË Ã·Ì¿˜ ı· ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› “Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï Î·È Ù˘ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓȷ΋˜ ∞Ú¯‹˜” .

√ÌËڛ˜ Î·È ·ÏÏËÏÔηÙËÁÔڛ˜ ÂÓ Ì¤Ûˆ ÚˆÛÈÎÒÓ ·ÂÈÏÒÓ

∞Ó·˙ˆ˘ÚÒÓÂÙ·È Ë ÊˆÙÈ¿ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ √˘ÎÚ·Ó›· ∫π∂μ√, 23.

√È ÂÓÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ √˘ÎÚ·Ó›· ÎÏÈÌ·ÎÒıËÎ·Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, Ì ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÚÒÛÔ˘˜ Ì·¯ËÙ¤˜ Ó· ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÔÌ‹ÚÔ˘˜ Î·È ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙÔ ∫›Â‚Ô Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·Ú¯›˙ÂÈ Í·Ó¿ ÙȘ ·ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ηٿ ÙˆÓ ·˘ÙÔÓÔÌÈÛÙÒÓ, ·‰È·ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙȘ ÚˆÛÈΤ˜ ·ÂÈϤ˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ Â¤Ì‚·Û˘. √ μÈ·ÙÛÂÛÏ¿‚ ¶ÔÓÔÌ·ÚÈfiÊ, Ô ·˘ÙÔ·Ó·ÎËÚ˘Á̤ÓÔ˜ “‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡” Ù˘ fiÏ˘ ™Ï·‚È¿ÓÛÎ, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ¤ÓÔÏ˘ ÊÈÏÔÚˆÛÈ΋˜ ÂͤÁÂÚÛ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ô ·ÌÂÚÈηÓÔ˚ÛÚ·ËÏÈÓfi˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ™ÈÌfiÓ √ÛÙÚfiÊÛÎÈ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·È¯Ì·ÏˆÙ›ÛÙËΠÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ˘fi ÎÚ¿ÙËÛË. “ÃÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ·È¯Ì·ÏÒÙÔ˘˜. ÃÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ¤Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·-

Ù¢ÙÈÎfi ¯·ÚÙ›” ›Â Ô ¶ÔÓÔÌ·ÚÈfiÊ ÛÙÔÓ ÚˆÛÈÎfi ÂȉËÛÂÔÁÚ·ÊÈÎfi ÈÛÙfiÙÔÔ gazeta.ru. √ √ÛÙÚfiÊÛÎÈ, ÂÈÎÔÓÔÏ‹Ù˘ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ô˘ ¤Î·Ó ÚÂÔÚÙ¿˙ ÛÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›· ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ÈÛÙÔÙfiÔ˘ ViceNews, ·È¯Ì·ÏˆÙ›ÛÙËΠ̷˙› Ì ٤ÛÛÂÚȘ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘, fiÙ·Ó ÊÈÏÔÚÒÛÔÈ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘˜ Û ÛËÌÂ›Ô ÂϤÁ¯Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Time, ÌÈ· ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‹Ù·Ó ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ̤ÏË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. √È Ù¤ÛÛÂÚȘ ·fi ÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ô˘ ·È¯Ì·ÏˆÙ›ÛÙËÎ·Ó ·Ê¤ıËÎ·Ó ÂχıÂÚÔÈ ÙËÓ ΔÚ›ÙË. √ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi˜ ÈÛÙfiÙÔÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙˆÓ ∏¶∞ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ÙÔ˘ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·

¢π∫∏°√ƒπ∫√™ ™À§§√°√™ μ√§√À °∂¡π∫∏ ™À¡∂§∂À™∏ ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 98 ·Ú. 1 ‰. · ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη ¢ÈÎËÁfiÚˆÓ, ÛÂ Δ·ÎÙÈ΋ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙËÓ 29Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2014, Ë̤ڷ ΔÚ›ÙË Î·È ÒÚ· 13.00, ÛÙËÓ ÈÛfiÁÂÈ· ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ¤ÏÏÂȄ˘ ··ÚÙ›·˜, Ë °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ı· Â·Ó·ÏËÊı› ÙËÓ 30‹ ∞ÚÈÏ›Ô˘, Ë̤ڷ ΔÂÙ¿ÚÙË, ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· Î·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 99 ·Ú. 3 ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη ¢ÈÎËÁfiÚˆÓ. £∂ª∞Δ∞ 1) ∂ÓË̤ڈÛË ÁÈ· ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢.™. ÛÙȘ ¤ÍÈ (6) ÚÒÙ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘. 2) §‹„Ë ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ۇ̂·ÛË Ì ÙÚ¿Â˙˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ “¡√ª√™” Î·È “∂¶π£∂øƒ∏™∏ ™À°∫√π¡ø¡π∞∫√À ¢π∫∞π√À” , ·fi 01/05/2014. ΔÚfiÔ˜ Î¿Ï˘„˘ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ √ °ÂÓ. °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ §¿˙·ÚÔ˜ ¢ËÌ. °·˚Ù¿Ó˘ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ∞ı·Ó. ª·Î·ÏÈ¿ÓÔ˜

ÙÔ˘ √ÛÙÚfiÊÛÎÈ. ™˘ÓÔÏÈο ÂÚ›Ô˘ 16 ¿ÙÔÌ· ¤¯Ô˘Ó ··¯ı› ·fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙÔÈÎÒÓ ªª∂. √ ΔÔ˘ÚÙÛ›ÓÔÊ, ËÁ¤Ù˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ¶·ÙÚ›‰·, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ô ƒÔ‡Ì·Î ‹Ù·Ó ̤ÏÔ˜, ‰È¤Ù·Í ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙËÓ “·ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ Âȯ›ÚËÛË” ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ·˘ÙÔÓÔÌÈÛÙÒÓ. ∏ Ô˘ÎÚ·ÓÈ΋ ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë ‰È·Ù·Á‹ Ù˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¡ÙÔÓ¤ÙÛÎ Î·È ÙÔ˘ §Ô˘¯¿ÓÛÎ. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ›¯·Ó ‰È·ÎÔ› ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ·ÊfiÙÔ˘ Ôϛ٘ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘ Ô˘ÎÚ·ÓÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Î·È Ì·¯ËÙ¤˜ η٤Ϸ‚·Ó ÔÏÏ¿ ÙÂıˆÚ·ÎÈṲ̂ӷ Ô¯‹Ì·Ù·.

√È Ì·¯ËÙ¤˜ ÛÙÔ ™Ï·‚È¿ÓÛÎ ·Ó¤Ï·‚·Ó Â›Û˘ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· Ù· ˘Ú¿ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÂÓfi˜ Ô˘ÎÚ·ÓÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ ÙËÓ ΔÚ›ÙË. ΔÔ ∞ÓÙfiÓÔÊ AN-30 ‰¤¯ıËΠ˘Ú¿, ·ÏÏ¿ ÚÔÛÁÂÈÒıËΠ̠·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÕÌ˘Ó·˜ ÛÙÔ ∫›Â‚Ô. ŒÂÈÙ· ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ë ƒˆÛ›· Î·È Ë √˘ÎÚ·Ó›· ·ÏÏËÏÔηÙËÁÔÚ‹ıËÎ·Ó Î·È ¿ÏÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·‚›·ÛË Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Û˘Ìʈӛ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ÂÓÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÂÙ‡¯ıË ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙË °ÂÓ‡Ë. ΔÔ ÚˆÛÈÎfi ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Â¤ÎÚÈÓ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ¢‡ÛË ··ÈÙ› ÌÔÓfiÏ¢ڷ ÙÔÓ ·ÊÔÏÈÛÌfi ÙˆÓ ÊÈÏÔÚˆÛÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, ÂÓÒ ÎÏ›ÓÂÈ Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÙȘ “ÚÔÎÏËÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ” ·fi ̤ÏË ÙÔ˘ Ô˘ÎÚ·ÓÈÎÔ‡ ˘ÂÚÂıÓÈÎÈÛÙÈÎÔ‡ ¢ÂÍÈÔ‡ ΔÔ̤·.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∂À∞ªμ ¢π∂À£À¡™∏ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ & ¢π√π∫∏Δπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ °ƒ∞º∂π√ ¶ƒ√ª∏£∂πø¡

¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ∫Ô¿ÓÔ˘ ∂ÏÈÛÛ¿‚ÂÙ ΔËϤʈÓÔ: 24210-75152, 75150 - Fax: 24210 75183 μfiÏÔ˜, 23/04/2014 ∞Ú. ¶ÚˆÙ.: 4501 ¶∂ƒπ§∏æ∏ ¢π∞∫∏ƒÀ•∏™ ¶ƒ√Ã∂πƒ√À ¢π∞°ø¡π™ª√À °π∞ Δ∏¡ “¶ƒ√ª∏£∂π∞ ™ø§∏¡ø¡ & ∂•∞ƒΔ∏ª∞Δø¡ PE ∞¶√£∏∫∏™ ¢∂À∞ªμ 2014” , ¶ƒ√Ω¶√§√°π™ª√À 59.413,90 ∂ ¶§∂√¡ º¶∞ √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢.∂.À.∞.ª.μ. ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ Úfi¯ÂÈÚÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ì ÛÊÚ·ÁÈṲ̂Ó˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Î·È Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Î·Ù·Î‡ÚˆÛ˘ ÙË ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÙÈÌ‹ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÛˆÏ‹ÓˆÓ & ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ PE ·Ôı‹Î˘ ¢∂À∞ªμ 2014, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 59.413,90 ¢ÚÒ (ϤÔÓ º.¶.∞.). √È Ê¿ÎÂÏÔÈ ÙˆÓ ÚÔÛÊÔÚÒÓ Ì·˙› Ì fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ı· ηٷٛıÂÓÙ·È ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ¢.∂.À.∞.ª.μ., Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Ô‰fi ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 141 Î·È ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 06/05/2014 Î·È ÒÚ· 11:00’ (Ï‹Í˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÚÔÛÊÔÚÒÓ). √È ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, fiÙ·Ó ÂÈϤÁÂÙ·È Ë Ù·¯˘‰ÚÔÌÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚȤگÔÓÙ·È ÛÙË ¢.∂.À.∞.ª.μ. ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ë̤ڷ ·fi ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ‹ÙÔÈ ¢Â˘Ù¤Ú· 05/05/2014. ™ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ӷ Ê˘ÛÈο Î·È ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹, ÂÌÔÚ›· Î·È ‰È¿ıÂÛË Ù˘ ¿Óˆ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜. ∏ ÂÁÁ‡ËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È Û ÔÛÔÛÙfi 5% Â› Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛı›۷˜ ‰·¿Ó˘, Ì ÙÔ º.¶.∞., ‰ËÏ·‰‹ 3.653,95 ¢ÚÒ. ∏ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ı· Î·Ù·Î˘Úˆı› ÛÂ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·, Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ÎÚÈı› ·Ô‰ÂÎÙ‹ Î·È ı· ¤¯ÂÈ ÙË ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÙÈÌ‹ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ·Ú¤¯ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜ ÛÙ· ÙËÏ. 24210 75150 & 75152, ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ: °Î¤Î·˜ ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜ (ÁÈ· ÙȘ Δ¯ÓÈΤ˜ ¶ÚԉȷÁڷʤ˜), ∫fi·ÓÔ˘ ∂ÏÈÛÛ¿‚ÂÙ (ÁÈ· ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ¢È·Î‹Ú˘Í˘). √ ¢∏ª∞ƒÃ√™ μ√§√À ø™ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ ¢.™. ¢∂À∞ªμ ¶∞¡√™ ™∫√Δπ¡πøΔ∏™

°¡ø™Δ√¶√π∏™∂π™ °∞ªø¡ °ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô Ãƒ∏™Δ√™ ª∞¡√™ ÙÔ˘ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï Î·È Ù˘ ∂ϤÓ˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ºÔ‡ÓÙ·, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ ∞Ì·ÚÔ‡ÛÈÔ ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙËÓ 111 ¶.ª. ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È Ë •∂¡π∞ ¶§√™∫∞ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È Ù˘ μ¿È·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ΔÛÔ˘Ì‹, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙËÓ 111 ¶.ª. ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi. ------------------°ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô ¶∞¡∞°πøΔ∏™ ∫∂º∞§∞™ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘˙ÒË Î·È Ù˘ ∫ÏÂÈÒ˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ΔÂÚÓÈÒÙË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Ë ∂À£Àªπ∞ ∫∞ƒ∞∫∞™Δ∞¡π∞ ÙÔ˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ Î·È Ù˘ ∂ϤÓ˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ¶··Ú›˙Ô˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙ· ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ¡. πˆÓ›·˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ------------------°ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô °∂øƒ°π√™ ª∂Δ∞ºΔ™∏™ ÙÔ˘ £ÂÔÊ¿ÓË Î·È Ù˘ °ÂˆÚÁ›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ª·ÓÙ˙ÒÚ·, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Ë μπ√§∂ΔΔ∞ °√À§∞ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È Ù˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫·Ï·Ìԇη, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË §¿ÚÈÛ· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ. ------------------°ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô °∂øƒ°π√™ °π∞¡¡∞∫∏™ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ Î·È Ù˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ §·ÁÔ‡, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ Î·È Ë ∂πƒ∏¡∏ ∑ø°∞ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È Ù˘ μ·Ú‚¿Ú·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ μ·Û‰Âο, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ∫ÔÚfiË ªËÏÂÒÓ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. ------------------°ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô ¶∞¡∞°πøΔ∏™ Ãπ§¡Δ∂¶∞Δ√°§√À ÙÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ Î·È Ù˘ ºˆÙÂÈÓ‹˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∑Ô˘ÌÔ˘ÏÈÔ‡, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Ë ª∞ƒπ∞-∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∏ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È Ù˘ πˆ¿ÓÓ·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ™·Ú·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ------------------°ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô ¡π∫√§∞√™ μ√À°π√À∫§∞∫∏™ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È Ù˘ ∞ÁÏ·˝·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ª·Óԇη, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË §¿ÚÈÛ· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Ë ∂§∂¡∏ μ∞§∞Ã∏ ÙÔ˘ π·ÎÒ‚Ô˘ Î·È Ù˘ °·Ú˘Ê·ÏÏÈ¿˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ æˆÊÔÁÈÒÚÁÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™-™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ∫∞π ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ™∫√¶∂§√À

¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘ ∞ı. ΔËϤʈÓÔ: 2424022202 - Fax: 2424023992 Δ·¯. ¢/ÓÛË: ™ÎfiÂÏÔ˜ - Δ·¯. ∫Ò‰.: 37 003 ∏ÏÂÎ. ¢/ÓÛË: dasaskop@apdthest.gov.gr

™ÎfiÂÏÔ˜ 15-4-2014 ∞ÚÈı. ¶ÚˆÙ. 979/173865/12 (Ù·˘Ù¿ÚÈıÌË Ì ÙËÓ Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡) ∞¡∞∫√π¡ø™∏ √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÛË ÙÔ˘ ∞¡¢ƒπΔ™√¶√À§√À πø∞¡¡∏ ÂΉfiıËÎÂ Ë Ì ·ÚÈıÌfi 979/173865/12/15-3-2014 Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 14 ÙÔ˘ ¡. 998/79, ÁÈ· ¤ÎÙ·ÛË ÂÌ‚·‰Ô‡ 10.587,68 Ù.Ì. Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË “μƒøª√§πª¡√™” Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ·ÓˆÙ¤Úˆ ¤ÎÙ·ÛË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: ·) ÙÔ ÙÌ‹Ì· (∞1) ·˘Ù‹˜ Ì ÛÙÔȯ›· °-¢-∂-∑-∏-£-π-∫-§-ª-¡-•-√-ƒ2¶2-√2-‚-·-° ÂÌ‚·‰Ô‡ 4.626,25 Ù.Ì., ˆ˜ ÌË ‰·ÛÈ΋ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ·Ú. 6· ÙÔ˘ ¡. 998/79, ÌË ˘·ÁfiÌÂÓË ÛÙȘ ÚÔÛٷ٢ÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·˘ÙÔ‡, ‚) ÙÔ ÙÌ‹Ì· (∞2) ·˘Ù‹˜ Ì ÛÙÔȯ›· μ-·-‚-μ ÂÌ‚·‰Ô‡ 4,70 Ù.Ì., ˆ˜ ÌË ‰·ÛÈ΋ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ·Ú. 6· ÙÔ˘ ¡. 998/79, ÌË ˘·ÁfiÌÂÓË ÛÙȘ ÚÔÛٷ٢ÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·˘ÙÔ‡, Á) ÙÔ ÙÌ‹Ì· (μ) ·˘Ù‹˜ Ì ÛÙÔȯ›· ƒ1-™1-Δ1-•2-¡2-√2-¶2-ƒ2-√-¶ƒ-™-Δ-À-º-Ã-æ-ø-∞1-μ1-°1-¢1-∂1-25-24-23-∑1-∏1-£1-π1-∫1-§1ª1-¡1-•1-√1-¶1-ƒ1 ÂÌ‚·‰Ô‡ 4.441,55Ù.Ì., ˆ˜ ÌË ‰·ÛÈ΋ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ·Ú. 6· ÙÔ˘ ¡. 998/79, ÌË ˘·ÁfiÌÂÓË ÛÙȘ ÚÔÛٷ٢ÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·˘ÙÔ‡, ‰) ÙÔ ÙÌ‹Ì· (°1) ·˘Ù‹˜ Ì ÛÙÔȯ›· π2-∫2-§2-15-14-13-12-11-10-98-7-6-Á-‚-√2-¡2-•2-Δ1-À1-˙-Â-22-21-20-19-18-17-16-π2 ÂÌ‚·‰Ô‡ 1.388,98 Ù.Ì., ˆ˜ ÌË ‰·ÛÈ΋ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ·Ú. 6· ÙÔ˘ ¡. 998/79, ÌË ˘·ÁfiÌÂÓË ÛÙȘ ÚÔÛٷ٢ÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·˘ÙÔ‡, Â) ÙÔ ÙÌ‹Ì· (°2) ·˘Ù‹˜ Ì ÛÙÔȯ›· ‚-Á-5-4-3-2-1-ª2-∞-μ-‚ ÂÌ‚·‰Ô‡ 21,86 Ù.Ì., ˆ˜ ÌË ‰·ÛÈ΋ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ·Ú. 6· ÙÔ˘ ¡. 998/79, ÌË ˘·ÁfiÌÂÓË ÛÙȘ ÚÔÛٷ٢ÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·˘ÙÔ‡, ˙) ÙÔ ÙÌ‹Ì· (°3) ·˘Ù‹˜ Ì ÛÙÔȯ›· ˙-º1-Ã1-æ1-ø1-∞2-μ2-°2-¢2∂2-∑2-∏2-£2-22-21-‰-Â-˙ ÂÌ‚·‰Ô‡ 104,34 Ù.Ì., ˆ˜ ÌË ‰·ÛÈ΋ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ·Ú. 6· ÙÔ˘ ¡. 998/79, ÌË ˘·ÁfiÌÂÓË ÛÙȘ ÚÔÛٷ٢ÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·˘ÙÔ‡. ∏ Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ı· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Â› ¤Ó· Ì‹Ó· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ∫·Ù¿ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·È ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ, ·ÓÙfi˜ ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÓÓÔÌÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ‹ ÓÔÌÈÎÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘, ÂÓÙfi˜ ‰‡Ô ÌËÓÒÓ ·fi Ù˘ ÎÔÈÓÔÔÈ‹Ûˆ˜ ‹ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ‰ËÌÔÛȇۈ˜ ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜. √ ¢∞™∞ƒÃ∏™ ™∫√¶∂§√À ¶∞¶∞°π∞¡¡∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ¢·ÛÔÏfiÁÔ˜ Ì ‚·ıÌfi μ’


34

¶∂ª¶Δ∏ 24 ∞¶ƒπ§π√À 2014


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

¶∂ª¶Δ∏ 24 ∞¶ƒπ§π√À 2014

ENOIKIAZONTAI

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÂÌ‚·‰Ô‡ 120 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ (‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ) ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Î·È ı¤ÛË ¿ÚÎÈÓ. ΔËÏ. 6947-320936. (682)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰˘¿ÚÈ, 66 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì Ï‹ÚË ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Î·È ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÌÂÏÔ΋ˆÓ ¡. πˆÓ›·˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6977-895959. (388)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ‰˘Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·-ÁÚ·Ê›· (‰˘¿ÚÈ & ÙÚÈ¿ÚÈ) Û ÓÂfi‰ÌËÙË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ (‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ), ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Î·È ı¤ÛË ¿ÚÎÈÓ. ΔËÏ. 6947-320936. (681)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÙÂÛÛ¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 105 Ù.Ì., Ì Ì¿ÓÈÔ Î·È W.C., ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ Û ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 8ÂÙ›·˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÊÚÂÛÎÔ‚·Ì̤ÓÔ, Ì ·ÙÔÌÈÎfi η˘ÛÙ‹Ú· Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Î·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. ¢È·ı¤ÙÂÈ ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ, °·˙‹ 190. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· 24210-24427 Î·È 6942-061419. (100)

¶ø§OYNTAI ¶ø§∂πΔ∞π Âȯ›ÚËÛË Ì ¿‰ÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ “∑·¯·ÚÔÏ·ÛÙÂ›Ô Ì ·Ú·Û΢·ÛÙ‹ÚÈÔ ÁÏ˘ÎÒÓ Î·È ÙÚÔʛ̈Ӕ . ¶Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË Ì ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË Ê‹ÌË Î·È ÂÏ·Ù›·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-56566. (071)

¶ø§√À¡Δ∞π ÌÂÏ›ÛÛÈ· Î·È ·Ú·Ê˘¿‰Â˜. ΔËÏ. 6973-539369 §¿ÚÈÛ·. (829)

¶ø§∂πΔ∞π ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ˘„ËÏÒÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈÎÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ Î·È ¯·ÌËÏ‹˜ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ηٷӿψÛ˘. ¢È·ÌÂÚ¤˜ - 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ· - ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ù˙¿ÎÈ - Áηڿ˙ - ·Ôı‹ÎË - ·ÙÔÌÈÎfi˜ Ϥ‚ËÙ·˜ ·ÂÚ›Ô˘. ΔËÏ. 6972691669. (905)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

¶∞¡π√¶√À§√™ ∞¶√™Δ√§√™ ™Àªμ√À§√™ ∞°√ƒ∞™ ∫∞π ¶ø§∏™∏™ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 29 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ΔËÏ. 2421035335/31231 Fax: 2421031232 ∫ÈÓ.: 6932221749 e-mail: info@paniopoulos.gr www.paniopoulos.gr

(803)

¶ø§√À¡Δ∞π ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ› ηӷ¤‰Â˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Pleasures seaside cafe and more. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ 58, ÙËϤʈÓÔ 2421030260. (134)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267 ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ·Î›ÓËÙ·: ªÔÓÔηÙÔÈ˘, ÔÈÎfi‰·, ‰È·Ì/·Ù·, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈÎfi‰·/ηÙÔÈ˘/ÂÍÔ¯Èο, ·ÍÈfiÏÔÁ· ÎÙËÌ·ÙÔ-ÔÈÎfi‰· Î·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·... À‡ı˘ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˙‹ÏÔ, ·Á¿Ë Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·. (818)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ μ√§√™ 24210 22142 6937775383 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘, 26 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, 18.000 ∂ π. Δ˙¿ÓÔ˘, ÏËÛ›ÔÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, ÚÂÙÈÚ¤, 22 Ù.Ì., 17.000 ∂ √͢ÁfiÓÔ, 30 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., 5ÂÙ›·˜, Ì ¿ÚÎÈÓ, 33.000 ∂ ∫‡ÚÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 30 Ù.Ì., Ì ¿ÚÎÈÓ, 1Ô˜ fiÚ., 35.000 ∂ °·˙‹-¶ÂÚÚ·È‚Ô‡, 30 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, 30.000 ∂ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜, μÏ·¯¿‚·, 30 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., 30.000 ∂ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ‰ÒÌ·, 12 Ù.Ì., 6.000∂ °¿ÙÛÔ˘, ‰‡Ô ÈÛfiÁÂȘ ÁηÚÛÔÓȤÚ˜, 34 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË, Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û ‰˘¿ÚÈ, ÙÈÌ‹ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ì·˙› 15.000 ∂ ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜-ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ÔÈΛ· 80 Ù.Ì. Ì ηÏÔÚÈÊ¤Ú Î·È ·˘Ï‹ ηÙÔÈ΋ÛÈÌË 35.000 ∂ ¡. πˆÓ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 2Ô˜ fiÚ., 35 Ù.Ì., Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ, ÏËÛ›ÔÓ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘, 33.000 ∂ ¢À∞ƒπ∞ ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, 50 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., 5ÂÙ›·˜, 55.000 ∂ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, 55 Ù.Ì., 8ÂÙ›·˜, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, 3Ô˜ fiÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜, 55.000 ∂ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ÏËÛ›ÔÓ ∞Ó·‡ÚÔ˘, 3ÂÙ›·, 1Ô˜ fiÚ., ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ¿ÚÎÈÓ, 60.000 ∂ ¶·Ú·Ï›·-∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, 55 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 2Ô˜ fiÚ., 55.000 ∂ ¶·Ú·Ï›·-∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, 75 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., 105.000 ∂ ¶ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ï›·˜, 42 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., 35.000 ∂ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 80 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., 2 ÎÚ‚/Ú˜, 40.000 ∂ ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘, 53 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., 38.000 ∂ ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 52 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., 57.000 ∂ μÔ˘ÙÛ¿, 52 Ù.Ì, 1Ô˜ fiÚ., 7ÂÙ›·˜, 38.000 ∂ μÔ˘ÙÛ¿, 53 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., 5ÂÙ›·˜, 48.000 ∂ √͢ÁfiÓÔ, 50 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., 35.000 ∂ ∑¿¯Ô˘, 55 Ù.Ì., 8ÂÙ›·˜, 2Ô˜ fiÚ., 45.000 ∂ ¡. πˆÓ›·, μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 3Ô˜ fiÚ., 55 Ù.Ì., 48.000 ∂ ¡. πˆÓ›·, ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, 62 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., Ì ¿ÚÎÈÓ, 50.000 ∂ ¡. πˆÓ›·, ÏËÛ›ÔÓ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘-∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·. ƒÂÙÈÚ¤, 3Ô˜ fiÚ., Ì ¿ÚÎÈÓ, 7ÂÙ›·˜, 55 Ù.Ì. 55.000 ∂ °¿ÙÛÔ˘, ‰‡Ô ÈÛfiÁÂȘ ÁηÚÛÔÓȤÚ˜, 34 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜, ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û ‰˘¿ÚÈ, ÙÈÌ‹ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ì·˙› 15.000 ∂ Δƒπ∞ƒπ∞ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 80 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., 40.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, 78 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., 48.000 ∂ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, 90 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., 62.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË, 5ÂÙ›·˜, 75 Ù.Ì., 70.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿-∫·ÛÛ·‚¤ÙË, 7ÂÙ›·˜, 78 Ù.Ì., ƒ+·Ôı., 90.000 ∂ ∫·Ú·˚ÛοÎË, 5ÂÙ›·˜, 4Ô˜ fiÚ., ÁˆÓÈ·Îfi ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, 96 Ù.Ì., ƒ+·Ôı., 130.000 ∂ ¶·Ú·Ï›·-∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, 76 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., 105.000 ∂ ¶·Ú·Ï›·-∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ 115 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., 140.000 ∂ °·Ì‚¤Ù·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, 83 Ù.Ì., ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi, ·Ôı‹ÎË, 105.000 ∂ ∫‡ÚÔ˘, 5ÂÙ›·˜, 87 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., Ù˙¿ÎÈ, ƒ+·Ôı., 105.000 ∂ ∂Ù¿ ¶·Ï·Ù¿ÓÈ·, 105 Ù.Ì., 2Ô˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· 3˘ ÎÚ‚/Ú·˜, Ì ¿ÚÎÈÓ ÈÏÔÙ‹, 60.000 ∂ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, 65 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., 50.000 ∂ •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜, 12ÂÙ›·˜, 3Ô˜ fiÚ. 85.000 ∂ μÔ˘ÙÛ¿, 96 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚ., 5ÂÙ›·˜, ı¤·, 95.000 ∂ £ÂÈÚÒÓ, 85 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., 15ÂÙ›·˜, 73.000 ∂ ¡. πˆÓ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ, ¢-

(802)

ηÈÚ›·, 78 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., Ì ƒ+·Ôı., 60.000 ∂ ¡. πˆÓ›·, μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 85 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, 3Ô˜ fiÚ., 75.000 ∂ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 90 Ù.Ì., ÚfiÛÔ„Ë ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ·˘Ï‹, Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, 145.000 ∂ Δ∂™™∞ƒπ∞ ¶·Ú·Ï›·, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, 115 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., ÁˆÓÈ·Îfi, 140.000 ∂ ¶·Ú·Ï›·, ÕÓ·˘ÚÔ˜, 105 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÎÈÓ, 220.000 ∂ ¶·Ú·Ï›·, ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜, 130 Ù.Ì., ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, 300.000 ∂ ∫·Ú·˚ÛοÎË, 96 Ù.Ì., 5ÂÙ›·˜, Û·Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, Ù˙¿ÎÈ, º/∞, ƒ+·Ôı., 130.000 ∂ ∫‡ÚÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 3Ô˜ fiÚ., 105 Ù.Ì., 135.000 ∂ ∑¿¯Ô˘, 5Ô˜ fiÚ., 112 Ù.Ì., 8ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi, 2 WC, ·Ôı‹ÎË, 130.000 ∂ μÔ˘ÙÛ¿, 96 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚ., 5ÂÙ›·˜, ı¤·, 95.000 ∂ ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜, 100 Ù.Ì., Û 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 120.000 ∂ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, 85 Ù.Ì., Û 160 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 85.000 ∂ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, 70 Ù.Ì., Û 185 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 50.000 ∂ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 10ÂÙ›·˜, 150 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ-·˘Ï‹, 155.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜, ∞ÌÂÏ¿ÎÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 160 Ù.Ì., Û 5.000 Ù.Ì., ÔÈÎfi‰Ô, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 150.000 ∂ √‰fi˜ º˘ÙfiÎÔ˘, ¿Óˆ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡, ÓÂfi¯ÙÈÛÙË ÔÈΛ·, 110 Ù.Ì. Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘, Ì 30 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, Û 633 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 155.000 ∂ º˘ÙfiÎÔ-§Ô˘Ì¿Ú‰·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 135 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.000 Ù.Ì., Ì ı¤· 280.000 ∂ ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 90 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Û 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 160.000 ∂ ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 50Ì. ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 100 Ù.Ì., Ì ˘fiÁÂÈÔ 70 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì., 175.000 ∂ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÚÒÙË ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 95 Ù.Ì., Ì ·˘Ï‹ 145.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 132 Ù.Ì., Û 239 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 110.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·, 90 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÓÂfi¯ÙÈÛÙÔ, 130.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 86 Ù.Ì., Ì ¿ÚÎÈÓ, 108.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿, ∞ÛÙ¤ÚÈ·, 80 Ù.Ì. Û 430 Ù.Ì., ÔÈÎfi‰Ô, ı¤·, 75.000 ∂ ¡. πˆÓ›·, ¤ÙÚÈÓË, 78 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 185 Ù.Ì., ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, 65.000 ∂ ¡. πˆÓ›·, ÁˆÓȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, 130 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 230 Ù.Ì., Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, 100.000 ∂ ¡. πˆÓ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÏËÛ›ÔÓ ¶ÔÏ˘ÎÏ·‰ÈÎÔ‡, 125 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì., 175.000 ∂ ∞Á¯›·ÏÔ˜, 85 Ù.Ì., Û 2.700 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ì ÁÂÒÙÚËÛË, 50.000 ∂ ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, 80 Ù.Ì., Ì ·˘Ï‹ 50 Ù.Ì., Ì ηÏÔÚÈʤÚ, 35.000 ∂ ¶ÏËÛ›ÔÓ °ÂˆÔÓÈ΋˜, ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ·, Û 170 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 30.000 ∂ ªËϛӷ, 70 Ù.Ì., Û 180 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 50.000 ∂ ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, 80 Ù.Ì., Û 3.000 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 80.000 ∂ √π∫√¶∂¢∞ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ∞ÁÚÈ¿˜, 6.500 Ù.Ì., ¢ηÈÚ›·, 60.000 ∂ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, 185 Ù.Ì., 48.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, 4.000 Ù.Ì., 30.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡, 3.500Ù.Ì., ¢ηÈÚ›·, 60.000 ∂ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, 150 Ù.Ì., ™.¢. 2,7 ÚfiÛÔ„Ë 17Ì. Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ, 230.000 ∂ πˆÏÎÔ‡-¶·ÓÙ·˙fiÔ˘ÏÔ, 530 Ù.Ì., 180.000 ∂ ∞Á. ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, 700 Ù.Ì., 75.000 ∂ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, 633 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 55.000 ∂ ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη, 6.700 Ù.Ì., Ì ı¤·, 65.000 ∂ ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη, 4.000 Ù.Ì., Ì ı¤·, 110.000 ∂ ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη, ∫Ô˘ÁÈ¿ÙÈη, 9.500 Ù.Ì., Ì ı¤·, 110.000 ∂ º˘ÙfiÎÔ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, 683 Ù.Ì., Ì ı¤·, 60.000 ∂ ¢ÈÌ‹ÓÈ, 7.500 Ù.Ì., Â›‰Ô, Ì ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ·, ʈ˜, ÓÂÚfi, ÂÚ›ÊÚ·ÍË, 85.000 ∂ ¢ÈÌ‹ÓÈ, 4.000 Ù.Ì., 60.000 ∂ ÕÓˆ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡, 2.000 Ù.Ì., Â›‰Ô, 60.000 ∂ ∫·Ú·Á¿Ù˜-∫·ÛÛ·‚¤ÙË, 450 Ù.Ì., ÙÚÂȘ fi„ÂȘ, ™.¢. 0,8 180.000 ∂ ™Ô˘ÙÚ·Ï›, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 1.050 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 550.000 ∂ ªËϛӷ, 4.000 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 110.000 ∂ ªËϛӷ, 180 Ù.Ì., 25.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ, 720 Ù.Ì., Ì ı¤·, ÏËÛ›ÔÓ •ÂÓ›·, 70.000 ∂ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, 668 Ù.Ì., ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô, ÏËÛ›ÔÓ •ÂÓ›·, 250.000 ∂ ¡. πˆÓ›·, Ù¤ÚÌ· ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘, 350 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 85.000 ∂ ¡. πˆÓ›·, 157 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ÁË¤‰Ô˘ ¡›Î˘, ÁˆÓÈ·Îfi, 40.000 ∂ ∂ıÓÈ΋ Ô‰fi˜, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÚÈÓ ÙË ‰È¿‚·ÛË ÚÔ˜ ™¤ÛÎÏÔ, 10.000 Ù.Ì., 80.000 ∂ ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, 625 Ù.Ì., 100Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 23.000 ∂ ™Ô˘ÙÚ·Ï›, 6.500 Ù.Ì., 60.000 ∂ ¡Â¿ÔÏË, 360 Ù.Ì., 6.500 ∂ ∞Ï˘Î¤˜, 2.000 Ù.Ì., ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡, ÁˆÓÈ·Îfi, 20.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜, ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, 2.000 Ù.Ì., 20.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜, ∞ÌÂÏ¿ÎÈ·, 1.800 Ù.Ì., 17.000 ∂ ¶ÏËÛ›ÔÓ °ÂˆÔÓÈ΋˜ Û¯ÔÏ‹˜, 630 Ù.Ì., ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡, Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi, 14.000 ∂. ™¤ÛÎÏÔ, 9.000 Ù.Ì., ·Ì˘Á‰·ÏȤ˜, 20.000 ∂. ∫Ô˘ÁÈ¿ÙÈη, 2.000 Ù.Ì., 10.000 ∂ ∫‹È· ∞ӷηÛÈ¿˜, 220 Ù.Ì., 20.000 ∂ ∫‹È· ∞ӷηÛÈ¿˜, 500 Ù.Ì., 48.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, 4.000 Ù.Ì., 30.000 ∂ ªËϛӷ, 1.000 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, 70.000 ∂ ÕÊËÛÛÔ˜, 1.000 Ù.Ì., 18.000 ∂ ªËϛӷ, 120 Ù.Ì., 7.000 ∂ ∞Á¯›·ÏÔ˜ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ, 22.000 Ù.Ì., Ì ÁÂÒÙÚËÛË, 65.000 ∂ ∞˝‰›ÓÈ, 20.000 Ù.Ì., Ì ÁÂÒÙÚËÛË, 900 ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, 50.000 ∂ ∞Á¯›·ÏÔ˜, 2.700 Ù.Ì., Ì ÁÂÒÙÚËÛË, Ì ÔÈΛ· 80 Ù.Ì., 50.000 ∂ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 40 Ù.Ì., 100.000 ∂ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, 55 Ù.Ì.+55 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, 55.000 ∂ •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜, 90 Ù.Ì., 25.000 ∂ ∞ıËÓÒÓ, 200 Ù.Ì., 175.000 ∂ (819)

KTISIS ™Àªμ√À§√π ∞∫π¡∏Δø¡ ¶∞´∑∞¡√™ μ∞™. - ¶√§À°∂ƒπ¡√™ ∞¶. ™¶Àƒπ¢∏ 38 - NAKOS CENTER - 1Ô˜ √ƒ√º√™ 6945 125 805 www.ktisis-realestate.com μπ§∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜, 534 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 248 Ù.Ì. 2. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, 390 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì. 3. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, 450 Ù.Ì. Û ¤ÎÙ·ÛË 4.100 Ù.Ì. 4. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, 580 Ù.Ì. Û ¤ÎÙ·ÛË 4.000 Ù.Ì. 5. ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘, ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi 284 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. 6. ÕÊËÛÔ˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4 ÛÙÚ., Ì ÔÈΛ· 7. °Ï‡Ê·, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ‚›Ï· 800 Ù.Ì. Û ÎÙ‹Ì· 20 ÛÙÚ. 8. ªÔ‡ÚÂÛÈ, ·ÈÁ˘ÙÈÒÙÈÎÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi 270 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.440 Ù.Ì. 9.ΔÛ·Áηڿ‰·, ÓÂfi‰ÌËÙË ‚›Ï· Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 10. ÕÁÈÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ·ÈÁ˘ÙÈÒÙÈÎÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi 245 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 950 Ù.Ì. 11. §ÂÊfiηÛÙÚÔ, 2 ˘¤Úԯ˜ ÔÈ˘ 200 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË Û ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4ÛÙÚ. 12. ª·Ï¿ÎÈ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈΛ· 117 Ù.Ì. Û ÎÙ‹Ì· 2.100 Ù.Ì. Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ ·ÈÁÈ·Ïfi 13. ∫ÔÚfiË, 2 ·Ú·ı·Ï¿ÛÛȘ ÔÈ˘ 355 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 720 Ù.Ì. Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ ·ÈÁÈ·Ïfi 14. ª¿Ú·ıÔ˜, 245 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 685 Ù.Ì. Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ 1. ™˘Ú›‰Ë & ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 160 Ù.Ì., Ì 70 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Î·È 56 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ 2. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ & ™˘Ú›‰Ë, ÌÂÛ·›Ô ηٿÛÙËÌ· 108 Ù.Ì., Ì 50 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 3. ∫fiÌ‚Ô˜ §·Ú›Û˘ & ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜, 10 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ÎfiÌ‚Ô (220.000 ∂) 4. ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ηٿÛÙËÌ· 110 Ù.Ì. 5. ¶Ï·Ù›· ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, 120 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ (190.000 ∂) 6. ∫∂¡Δƒπ∫√Δ∞Δ√ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ÛÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, 255 Ù.Ì. + 255 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ 7. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô 33 Ù.Ì. (25.000 ∂) 8. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ & Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË, ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 43 Ù.Ì. (59.000 ∂) 9. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘, ÁÚ·ÊÂ›Ô 63 Ù.Ì., (54.000 ∂) 10. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ηٿÛÙËÌ· 44 Ù.Ì., (99.000 ∂) 11. ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 160 Ù.Ì. 12. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ & ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË ÁÚ·ÊÂ›Ô 32 Ù.Ì. (21.000 ∂) ! 13. ¡. πˆÓ›·, ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì., (59.000 ∂) 14. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË ÏËÛ›ÔÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ, 37 Ù.Ì. ηٿÛÙËÌ· Ì 36 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ (74.000 ∂) 15. ÕÓ·˘ÚÔ˜, ηٿÛÙËÌ· 107 Ù.Ì. (139.000 ∂) 16. ¡. πˆÓ›·, ηٿÛÙËÌ· 60 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, (79.000 ∂) 17. °ÎÏ·‚¿ÓË ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, 60 Ù.Ì., ηٿÛÙËÌ· 18. °·˙‹, ηٿÛÙËÌ· 168 Ù.Ì., ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ ÚÔ˜ 300∂/Ì‹Ó·, (59.000 ∂) 19. ¡Â¿ÔÏË, ·ÔıË΢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 354 Ù.Ì., Ì ¿‰ÂÈ· ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ ‡„Ô˜ (170.000 ∂) 20. §·ÌÚ¿ÎË, 159 Ù.Ì. Û ı¤ÛË ÚÔ‚ÔÏ‹˜ (290.000 ∂) 21. ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, 84 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ȉ·ÓÈο Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË (84.000 ∂) 22. ∫·ÚÙ¿ÏË 88, ‰˘¿ÚÈ ÚÔÛfi„ˆ˜, 65 Ù.Ì. (75.000 ∂) 23. π. ∫·ÚÙ¿ÏË & 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 61 Ù.Ì., (94.000 ∂) 24. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 127 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ˘fiÁÂÈÔ (310.000 ∂) ªπ™£ø™∂π™ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫ø¡ Ãøƒø¡ 1. π¿ÛÔÓÔ˜ & ªfiÚÂÏ, 210 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ‡„Ô˜ Û ı¤ÛË ÚÔ‚ÔÏ‹˜. 2. ΔÚÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙËÓ ∫·ÚÙ¿ÏË, 880 Ù.Ì. Û ı¤ÛË ÚÔ‚ÔÏ‹˜ 3. ∞Ôı‹ÎË 33 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ & ∫·ÚÙ¿ÏË (200 ∂) 4. ∞ÁÚÈ¿, ηٿÛÙËÌ· 47 Ù.Ì., (390 ∂) 5. ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘ & ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 108 Ù.Ì. (440 ∂) 6. ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 32, ηٿÛÙËÌ· 30Ù.Ì. (250 ∂) 7. ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ & ∫ˆÛÙ·ÓÙ/ˆ˜, ηٿÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 65 Ù.Ì. (200 ∂) 8. ™˘Ú›‰Ë 38, nakos center, 25 Ù.Ì. (190 ∂) ∞∫π¡∏Δ∞ μ√À¡√ & £∞§∞™™∞ 1. ∫ÔÚfiË, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ȉȈÙÈ΋ ·Ú·Ï›· (178.000 ∂) 2. ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ªԇʷ˜, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 54 Ù.Ì. Û 2.440 ÔÈÎfiÂ‰Ô ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· (87.000 ∂) 3. ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 12 ÛÙÚ. Ì ÚfiÛÔ„Ë ·ÈÁÈ·ÏÔ‡ ÛÙËÓ Ͽη 4. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ËÌÈÙÂÏ‹˜, ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ ‡ÊÔ˘˜, 192 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 195 Ù.Ì. (195.000 ∂) 5. ÕÁ. μÏ¿ÛÈÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 8.700 Ù.Ì., (350.000 ∂) 6. ÕÊËÛÛÔ˜, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.000 Ù.Ì., (72.000 ∂) 7. ¢Ú¿ÎÂÈ·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 26 ÛÙÚ Â› Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘(120.000 ∂) 8. ª¿Ú·ıÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. Ì ı¤·(45.000 ∂) 9. ∫ÔÚfiË ÔÈÎfiÂ‰Ô 7.050 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 10. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ¤ÙÚÈÓÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi 235 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 208 Ù.Ì., Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (319.000 ∂) 11. ÕÊËÛÛÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤·, (80.000 ∂) 12. ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. Ì ı¤· (150.000 ∂) 13. ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (549.000 ∂) 14. ¶·Ú·Ï›· ¶ÂÏÂÁÚ›ÓÔ, ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 101 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 270 Ù.Ì. (180.000 ∂) 15. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.200 Ù.Ì., 30 ̤ÙÚ· ·fi ·Ú·Ï›· (250.000 ∂) 16. •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 123 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 228 Ù.Ì. (105.000 ∂) 17. ª·Ï¿ÎÈ, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ï›·˜ (122.000 ∂) 18. ÕÊËÛÔ˜ ÚÔ˜ ∞ʤÙ˜, ·ÁÚÔÙ/Ô 9.655 Ù.Ì., Ì ·Ó·Ê·›ÚÂÙË ı¤· (189.000 ∂) 19. ªËϛӷ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 685 Ù.Ì., Ì ÔÈΛ· 40 Ù.Ì. (79.000 ∂) ! 20. §·‡ÎÔ˜, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 50 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. (69.000 ∂) 21. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.200 Ù.Ì., Ì ı¤· (59.000 ∂) 22. ∫ÈÛÛfi˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.175 Ù.Ì. (29.000 ∂) ! 23. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Â›Â‰Ô ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6.242 Ù.Ì., Ì ı¤·, ȉȈÙÈ΋ ·Ú·Ï›· & ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 24. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.420 Ù.Ì., (150.000 ∂) 25. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.013 Ù.Ì., (58.000 ∂) 26. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì., (75.000 ∂) 27. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.422 Ù.Ì. Û ÎÔÌ‚ÈÎfi ÛËÌÂ›Ô 28. ∞ÚÁ˘Ú·›Èη ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ, ¤ÙÚÈÓË ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔÎ/· 53 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 340 Ù.Ì. (47.000 ∂) ! 29. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÈÛfiÁÂÈÔ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 54 Ù.Ì. Ì ΋Ô (58.000 ∂) 30. ÕÁÈÔ˜ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, 142 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.160 Ù.Ì. (72.000 ∂) 31. ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, 63 Ù.Ì. Ì ¿ÚÈÛÙË ı¤· (115.000 ∂) 32. ¡∏∂™, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. (59.000 ∂) 33. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., (125.000 ∂)

34. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜, ªÔ‡ÛÁȘ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 2,5 ÛÙÚ/Ù· (25.000 ∂) ! 35. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 520 Ù.Ì., Ì ı¤· (120.000 ∂) 36. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ηÙÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 350 Ù.Ì. (100.000 ∂) 37. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿-¶ÂÏÂÁÎÚ›ÓÔ, ηÙÔÈΛ· 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. (260.000 ∂) 38. ΔÛ·Áηڿ‰·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì. (129.000 ∂) 39. ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 96 Ù.Ì. Û ‰‡Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· Â›‰· Ì ¿ÚÈÛÙË ı¤· (125.000 ∂) 40. ∫ÔÚfiË √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. (45.000 ∂) 41. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 234 Ù.Ì. Ì ı¤· (110.000 ∂) 42. §·‡ÎÔ˜, ¤ÙÚÈÓÔ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ È‰È·›ÙÂÚÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ 205 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.560 Ù.Ì. 43. §·ÌÈÓÔ‡, 950 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, (50.000 ∂) 44. ÕÊËÛÔ˜, ÁÈ·› 195 Ù.Ì. Ì ı¤· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. (145.000 ∂) 45. ¢Ú¿ÎÂÈ·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 839 Ù.Ì., (80.000 ∂) 46. ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.558 Ù.Ì., Ì ı¤·, (89.000 ∂) 47. ÕÓˆ °·Ù˙¤·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 10.000 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·È Û ÙÚ›· ÙÌ‹Ì·Ù· 48. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹, ÔÈÎfiÂ‰Ô 348 Ù.Ì., (55.000 ∂) 49. ªԇʷ, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.034 Ù.Ì. (80.000 ∂) 50. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 460 Ù.Ì. Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· (50.000∂) 51. ∫¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 138 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 195 Ù.Ì. (159.000 ∂) 52. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 51 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 280 Ù.Ì., (65.000 ∂) 53. ΔÛ·Áηڿ‰·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 3.350 ÙÌ Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤·, (320.000 ∂) 54. ªԇʷ, ÈÛfiÁÂÈÔ ‰˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfi‰Ô, 8ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ (95.000 ∂) 55. ¶ÈӷοÙ˜ ı¤ÛË §·ÁÔÛËÏÈ¿, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.884 Ù.Ì. ,Ì ı¤·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ (27.000 ∂) 56. ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 102 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ı¤·, (220.000 ∂) 57. ∞. §Â¯ÒÓÈ·, ÌÔÓÔÎ/· 127 Ù.Ì. , Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 107 Ù.Ì., (120.000 ∂) 58. °ÏÒÛÛ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ·ÁÚÔÙ/Ô 4.350 Ù.Ì. (99.000 ∂) 59. °ÏÒÛÛ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ·ÁÚÔÙ/Ô 9.653 Ù.Ì. (105.000 ∂) 60. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 318 Ù.Ì., (45.000 ∂) 61. §Â‡Î· ∞ÊÂÙÒÓ, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.078 Ù.Ì. (19.000 ∂) ∂À∫∞πƒπ∞ ! 62. ΔÚ›ÎÂÚÈ, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 670 Ù.Ì. (75.000 ∂) 63. ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÙÂÛÛ¿ÚÈ 96 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤·, (219.000 ∂) 64. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 650 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, (60.000 ∂) 65. ƒ¿¯Â˜ - ¢‹ÌÔ˜ ™Ù˘Ï›‰Ô˜, 86 Ù.Ì. ̤۷ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 550 Ù.Ì., Ì ı¤·, (86.000 ∂) 66. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 110 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 360 Ù.Ì., Ì ı¤· (210.000 ∂) 67. ΔÛ·Áηڿ‰·, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4,5 ÛÙÚ. (285.000 ∂) 68. ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ·, ¤ÙÚÈÓÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi 230 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (180.000 ∂) 69. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿-ÿÓÈ·, ·ÁÚÔÙ/Ô 37 ÛÙÚ. (169.000 ∂) 70. ¶ÈӷοÙ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.487 Ù.Ì. (89.000 ∂) 71. ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.750 Ù.Ì., Ì ı¤· & ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ,300 Ì. ·fi ·Ú·Ï›·(80.000 ∂) 72. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 84 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 132 Ù.Ì., Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· (168.000) 73. ÕÊËÛÛÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤·, (175.000 ∂) 73. ª·Ï¿ÎÈ, ÁηÚÛÔÓȤڷ 31 Ù.Ì., ÂÈψ̤ÓË Ì ı¤·, (40.000 ∂) 74. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 850 Ù.Ì., Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Î·È Í‡ÏÈÓÔ ÔÈΛÛÎÔ (110.000 ∂) 75. ΔÛ·Áηڿ‰·, ÌÔÓÔÎ/· 68 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.004 Ù.Ì. (139.000 ∂) 76. ªԇʷ, ÈÛfiÁÂÈÔ ÙÚÈ¿ÚÈ 65 Ù.Ì. Ì ΋Ô 89 Ù.Ì., 8ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ (104.000 ∂) 77. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 28 ÛÙÚ. 78. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÎÂÓÙÚÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 522 Ù.Ì., (75.000 ∂) 79. ª·Ï¿ÎÈ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì., Ì ı¤·, 150 Ì ·fi ·Ú·Ï›· (70.000 ∂) 80. ∫·Ù˯ÒÚÈ, ·ÁÚÔÙ/Ô 7.000 Ù.Ì. Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, ·Ôı‹ÎË ÓfiÌÈÌË Î·È ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ (60.000∂) ! 81. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 90 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 161 Ù.Ì., (179.000 ∂) 82. ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 129 Ù.Ì. Ì ÈÛ›Ó· Î·È ¿ÚÈÛÙË ı¤· (190.000 ∂) 83. ªËϛӷ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., 1Ô ÛÙÔ Î‡Ì·, (100.000 ∂) 84. ΔÛ·Áηڿ‰·, ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÌÔÓÔÎ/· 170 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. (250.000 ∂) 85. º·Î›ÛÙÚ·, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 70 Ù.Ì., Û ·ÁÚÔÙ/Ô 4 ÛÙÚ. Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· (309.000 ∂) 86. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ¶··ÁÈ·Ó·›Èη, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1.543 Ù.Ì. Ì ÔÈΛÛÎÔ 46 Ù.Ì. Î·È ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· (50.000 ∂) 87. ÃÔÚ¢Ùfi, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 94 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 170 Ù.Ì., (138.000 ∂) 84. ΔÛ·Áηڿ‰·, ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÌÔÓÔÎ/· 120 Ù.Ì., ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÚÈÒÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ÔÈÎÈÒÓ 85. ΔÛ·Áηڿ‰·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÔÓÔÎ/· 125 Ù.Ì. (200.000 ∂) ! 86. ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 640 Ù.Ì. Û ¿ÛÊ·ÏÙÔ, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (65.000 ∂) ! 87. ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÓÔÌÈÌÔÔÈË̤ÓË ÌÔÓÔÎ/· ÛÙÔ Î‡Ì· 117 Ù.Ì., Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 800Ù.Ì. (148.000 ∂) ! 88. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 72 Ù.Ì., Ì 2 ÔÈÎfi‰· 637 Ù.Ì. Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· (124.000 ∂) 89. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 165 Ù.Ì., Û Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 480 Ù.Ì., Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (279.000 ∂) 90. ªËϛӷ, ª·Ú·ıÈ¿˜, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ·ÁÚÔÙ/Ô 1.971 Ù.Ì., 1Ô ÛÙÔ Î‡Ì·, Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (250.000 ∂) 91. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ·ÁÚÔÙÂÌ/Ô 30 ÛÙÚ. Û ˘¤ÚÔ¯Ë ·Ú·Ï›· •∂¡ø¡∂™ - •∂¡√¢√Ã∂π∞ 1. ∞¶√μ√™ ∞º∏™√À, 1090 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.530 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 2. ¶ÈӷοÙ˜, ˘ÚÁfiÛÈÙÔ-·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 290 Ù.Ì. 3. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ •ÂÓÒÓ·˜ -∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi 318 Ù.Ì. 4. ªËϛӷ ÍÂÓÒÓ·˜ 250 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.560 Ù.Ì., ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ 5. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÍÂÓÒÓ·˜ 600 Ù.Ì. (185.000 ∂) 6. ™ÎfiÂÏÔ˜, •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 100 ÎÏÈÓÒÓ Ì ı¤· & ÈÛ›Ó· 7. ªÔ‡ÚÂÛÈ, ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· 1.555 Ù.Ì. Û 13 ÛÙÚÂÌ. 8. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÌÈÎÚfi •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 864 Ù.Ì. Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 9. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÈÎÚfi •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 648 Ù.Ì. Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 10. ΔÛ·Áηڿ‰· ÌÈÎÚfi •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 600 Ù.Ì., Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ 11. ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ •ÂÓÒÓ·˜ 310 Ù.Ì., Ì ÈÛ›Ó· 12. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 850 Ù.Ì. ¶∂ƒπ™™√Δ∂ƒ∞ ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ™Δ∏¡ π™Δ√™∂§π¢∞ ª∞™ www.ktisis-realestate.com (798)

∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ “ÔÈÎÔ-‰ÔÌ‹” ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 54-μ√§√™ ΔËÏ. 6980321766 ¶ø§√À¡Δ∞π: - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 120 Ù.Ì., Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘. - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 120 Ù.Ì., Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘. - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì., Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘. - •ÂÓÒÓ·˜ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ÛÙ· ÿÓÈ· ¶ËÏ›Ô˘. - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Â› Ù˘ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì., Ì ·˘Ï‹, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡, 57.000∂. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 168 Ù.Ì., Â› Ù˘ ™Ù·ı¿, 125.000∂. - ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, 4¿ÚÈ· Û ÓÂÔ·Ó·ÁÂÈÚfiÌÂÓË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ΔÈÌ‹ ¤ÎÏËÍË! - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫‡ÚÔ˘, ∞/£ º/∞, A/C, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. - °Î·ÚÛÔÓȤڷ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. - ΔÚÈ¿ÚÈ 8ÂÙ›·˜ Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·/ı Ê/·, ·Ôı‹ÎË, parking. - ¢˘¿ÚÈ 5ÂÙ›·˜ Â› Ù˘ §. μ‡ÚˆÓÔ˜. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 42 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂.√., ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÛÙËÓ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔ §fiÊÔ Ù˘ ∂ÈÛÎÔ‹˜, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. - ¶ˆÏÂ›Ù·È 3¿ÚÈ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ¯ˆÚ¿ÊÈ 28 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. - ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈÎfi‰· 130 Ù.Ì. Î·È 335 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π: - ¢‡Ô (2) ÁÚ·Ê›· 55 Ù.Ì. ÙÔ Î·ı¤Ó·, πˆÏÎÔ‡-∞Óı. °·˙‹. - ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÙÚÈ¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ì ÎÏÂÈÛÙ‹ ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. - 4¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ ∞/£, A/C, Ù˙¿ÎÈ, ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ·Ôı‹ÎË. - 3¿ÚÈ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫‡ÚÔ˘ A/C, ∞/£ º/∞, Ù˙¿ÎÈ, ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ·Ôı‹ÎË. - °Î·ÚÛÔÓȤڷ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Î·È ÂÈψ̤ÓË, ∞/£ º/∞, ∞/C, internet, ÛÙËÓ Ô‰fi π¿ÛÔÓÔ˜ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. - 3¿ÚÈ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘-ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, º/∞, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ï‹Úˆ˜. - ¢˘¿ÚÈ· Î·È ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Â› Ù˘ §·Ú›Û˘ (‰›Ï· ÛÙË ¢∂∏) ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ·/ı Ê/·, a/c, fiÚÙ· ıˆÚ·ÎÈṲ̂ÓË. - ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È ·Ôı‹Î˜ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. (822)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ μ∞§∞∫∏™ £∂√¢øƒ√™ ™. ™˘Ú›‰Ë 120 ° ΔËÏ. 24210-38016 ∫ÈÓ. 6946-568438 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1) μfiÏÔ˜ 55 Ù.Ì. ‰˘¿ÚÈ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi Î·È ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 30.000 ¢ÚÒ Â˘Î·ÈÚ›·! 2. μfiÏÔ˜ 35 Ù.Ì. ÁηÚÛÔÓȤڷ ÎÂÓÙÚÈ΋, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Î·È ÌÈÛıˆÌ¤ÓË 22.000 ¢ÚÒ Â˘Î·ÈÚ›·! 3) μfiÏÔ˜ 83 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 15ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË (ÂÚÈÔ¯‹ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜) 75.000 ¢ÚÒ. 4) μfiÏÔ˜ 72 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË (ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·) 100.000 ¢ÚÒ. 5) μfiÏÔ˜ 95 Ù.Ì. Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË 65.000 ¢ÚÒ. 6) μfiÏÔ˜ 103 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì Ù˙¿ÎÈ, 2 Ì¿ÓÈ· Î·È 3 ¿ÚÎÈÓ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË 100.000 ¢ÚÒ. 7) μfiÏÔ˜, 125 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË 95.000 ¢ÚÒ. 8) μfiÏÔ˜ (∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ·Ú·Ï›·), 65 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 60.000 ¢ÚÒ. √π∫√¶∂¢∞ 1) ∞Ï˘Î¤˜ 400 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë, Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2) ∞Ï˘Î¤˜ 190 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 3) ÕÊËÛÛÔ˜ 2.425 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 4) ª¿Ú·ıÔ˜ 319 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ‰Â‡ÙÂÚÔ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· 40.000 ¢ÚÒ Â˘Î·ÈÚ›·! 5) ª¿Ú·ıÔ˜, 392 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 45.000 ¢ÚÒ Â˘Î·ÈÚ›·! 6) ª¿Ú·ıÔ˜ 432 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. 7) ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 1.962 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤· 50.000 ¢ÚÒ Î·È 785 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 40.000 ¢ÚÒ. 8) ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘ 226 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ Ï·Ù›· 25.000 ¢ÚÒ. √π∫π∂™ 1) ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈΛ· (ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·) 200 Ù.Ì. Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·). 2) ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈΛ· 70 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 3) ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ¤ÙÚÈÓË 95 Ù.Ì. Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· 75.000 ¢ÚÒ. 4) ¡¤· πˆÓ›· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 167 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ÁˆÓÈ·Îfi 70.000 ¢ÚÒ. 5) ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. Ì 65 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 3.000 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. 6) ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì. Ì 130 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 3.300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - °ƒ∞º∂π∞ 1) μfiÏÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 31 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ Ì μ·Û¿ÓË. 2) μfiÏÔ˜ (π¿ÛÔÓÔ˜) Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 150 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 3) μfiÏÔ˜, ÁÚ·ÊÂ›Ô 43 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 40.000 ¢ÚÒ. 4) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· 104 Ù.Ì. (¶·Á·ÛÒÓ) Û ηϋ ÙÈÌ‹ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. 5) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· 25 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÁÚ·Ê›Ô. 6) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ·, ÁˆÓÈ·Îfi 270 Ù.Ì. Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Î·È ·Ù¿ÚÈ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. (810)


36

¶∂ª¶Δ∏ 24 ∞¶ƒπ§π√À 2014

°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ °∞§§π∞™ 10/1Ô˜ ∫π¡. 6977 639025 Δ∏§. & FAX: 24210 23742 e-mail: theoharg@otenet.gr realestateinvestmentstheoharis.gr °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ηıÒ˜ Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ·Î›ÓËÙ¿ Ì·˜ ÂÈÛÎÂÊı›Ù ·Ú·Î·ÏÒ ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ì·˜:

realestateinvestmentstheoharis.gr (821)

-----------------------------------™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ Email: info@stefanatos.gr ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ: 6937435222

μ√§√™ - ¶∏§π√ - ¡∏™π∞ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜, ·Ï·È¤˜ Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ÔÈ˘, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· Î·È ÔÈÎfi‰· Û fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ, ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È Ù· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙË ÛÂÏ›‰· Ì·˜ www.realestate.stefanatos.gr, ‹ Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 9 .Ì. - 19:30 Ì.Ì. Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 9 .Ì. - 13:30 Ì.Ì Â› Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32. (824)

------------------------------------

M∞GNESIA Real Estate ¶·Ú·Û΢‹ I. ΔÛÔ˘ÎÓ›‰· ªÂÛÈÙÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô §ÒÚË 4, Δ.∫. 38221, μ√§√™ ΔËÏ / Fax.: 2421022009 ∫ÈÓ.: 6942467768 Email: vivi.tsouknida@gmail.com www.magnesiarealestate.gr ª∂∑√¡∂Δ∂™ - ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ - μπ§∂™ 1. ªÂ˙ÔÓ¤Ù·, ªÔ‡ÚÂÛÈ, ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 67 Ù.Ì. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ËÈ¿‰·, §·‡ÎÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 147 Ù.Ì. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ËÈ¿‰·, §·‡ÎÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 60 Ù.Ì. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ËÈ¿‰·, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 150 Ù.Ì. 5. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ËÈ¿‰·, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 78 Ù.Ì. 6. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, μfiÏÔ˜, ∞Ó¿ÏË„Ë, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 224 Ù.Ì. 7. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ËÈ¿‰·, §·‡ÎÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 160 Ù.Ì. 8. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, μfiÏÔ˜, ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 78 Ù.Ì. 9. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, μfiÏÔ˜, ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 95 Ù.Ì. 10. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ∞ÏÌ˘Úfi˜, ¶·Ú·Ï›· , ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 100 Ù.Ì. 11. μ›Ï·, ™ËÈ¿‰·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 146 Ù.Ì. 12. μ›Ï·, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 170 Ù.Ì. 13. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ÃÔÚ¢Ùfi, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 135 Ù.Ì. 14. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ∑·ÁÔÚ¿, ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 127 Ù.Ì. 15. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ÎfiÂÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 63 Ù.Ì. 16. ªÂ˙ÔÓ¤Ù·, ™Ô˘ÙÚ·Ï›, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 114 Ù.Ì. 17. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ¤ÙÚÈÓË, ∞ʤÙ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 180 Ù.Ì. 18. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 80 Ù.Ì. 19. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ¡. πˆÓ›·, ¶¤ÙÚÔ˘ & ¶·‡ÏÔ˘, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 100 Ù.Ì. 20. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 210 Ù.Ì. 21. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ªËÏȤ˜, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 180 Ù.Ì. 22. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, μfiÏÔ˜, ¡. πˆÓ›· - ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi, ˆÏ›ٷÈ,122 Ù.Ì. 23. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ÎfiÂÏÔ˜, ¶·Ï. ∫Ï‹Ì·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 63,2 Ù.Ì. 24. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ™Ù·ÁÈ¿Ù˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 69 Ù.Ì. 25. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ÎfiÂÏÔ˜, °ÏÒÛÛ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 175 Ù.Ì. 26. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ÎfiÂÏÔ˜, ÃÒÚ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 50 Ù.Ì. 27. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ªËÏȤ˜, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 180 Ù.Ì. 28. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ªËÏȤ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 63 Ù.Ì. 29. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 180 Ù.Ì. 30. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ªËÏȤ˜, ªԇʷ ∫ÔÚfiË, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 120 Ù.Ì. 31. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ¡. πˆÓ›·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 55 Ù.Ì. 32. ªÂ˙ÔÓ¤Ù·, ªËÏȤ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 127 Ù.Ì. 33. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ™Ô˘ÙÚ·Ï›, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 125 Ù.Ì. 34. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 147 Ù.Ì. 35. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 116 Ù.Ì. 36. ªÂ˙ÔÓ¤Ù·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 134 Ù.Ì. 37. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ªËÏȤ˜, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 70 Ù.Ì. 38. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ªËÏȤ˜, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 75 Ù.Ì. 39. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜, ¶·Ï·È¿ ÃÒÚ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 85 Ù.Ì. 40. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ËÈ¿‰·, ªÔ˘ÚÙÈ¿˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 65 Ù.Ì. 41. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, μfiÏÔ˜, ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 75 Ù.Ì. 42. ªÂ˙ÔÓ¤Ù·, ∞ÚÙ¤Ìȉ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 90 Ù.Ì. 43. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ∞ÚÙ¤Ìȉ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 35 Ù.Ì. 44. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ∞ÚÙ¤Ìȉ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË,75 Ù.Ì. 45. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 100 Ù.Ì.

46. ªÂ˙ÔÓ¤Ù·, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 130 Ù.Ì. 47. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 75 Ù.Ì. 48. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ∞ʤÙ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 228 Ù.Ì. 49. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜, ¶·Ï·È¿ ÃÒÚ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 75 Ù.Ì. 50. μ›Ï·, ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 170 Ù.Ì. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ∑·ÁÔÚ¿, ∞Á. ΔÚÈ¿‰·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 2.300 Ù.Ì. 2. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 6.200 Ù.Ì. 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 19.000 Ù.Ì. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 4.100 Ù.Ì. 5. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, •˘Ófi‚Ú˘ÛË, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 12.637 Ù.Ì. 6. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη-∫ÔÁÈ¿ÙÈη, ˆÏ›ٷÈ, 4.100 Ù.Ì. 7. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ™ÎfiÂÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 6.800 Ù.Ì. 8. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ™ÎfiÂÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 8.000 Ù.Ì. 9. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ∞ÚÙ¤Ìȉ·, ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 5.000 Ù.Ì. 10. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ∞ÚÙ¤Ìȉ·, ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 5.050 Ù.Ì. 11. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ∞ÚÙ¤Ìȉ·, ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 35.000 Ù.Ì. 12. ∫Ù‹Ì·, ∞ÁÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 1.464 Ù.Ì. 13. ∫Ù‹Ì·, ∞ÚÙ¤Ìȉ·, §Â¯ÒÓÈ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 1.439 Ù.Ì. 14. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ™ÎfiÂÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 7.000 Ù.Ì. 15. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ™ÎfiÂÏÔ˜ , ÃÒÚ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 7.000 Ù.Ì. 16. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, §Ô˙›ÓÈÎÔ, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 5.600 Ù.Ì. 17. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ™ÎfiÂÏÔ˜, ∫Ï‹Ì·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 4.126 Ù.Ì. 18. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ™ËÈ¿‰·, §‡ÚË, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 10.000 Ù.Ì. 19. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ªÔ˘ÚÙÈ¿˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 4.130 Ù.Ì. 20. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ∞ʤÙ˜, §ÂÊfiηÛÙÚÔ, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 5.600 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfi‰Ô, μfiÏÔ˜, ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 150 Ù.Ì. 2. √ÈÎfi‰Ô, ªÔ‡ÚÂÛÈ, ¶·¿ ¡ÂÚfi, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 1.000 Ù.Ì. 3. √ÈÎfi‰Ô, ªÔ‡ÚÂÛÈ, ¶·¿ ¡ÂÚfi, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 1.812,8 Ù.Ì. 4. √ÈÎfi‰Ô, ∞ÁÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 2.800 Ù.Ì. 5. √ÈÎfi‰Ô, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 3.300 Ù.Ì. 6. √ÈÎfi‰Ô, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 5.000 Ù.Ì. 7. √ÈÎfi‰Ô, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 165 Ù.Ì. 8. √ÈÎfi‰Ô, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ∞‰¿ÌÂÓ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 4.000 Ù.Ì. 9. √ÈÎfi‰Ô, ªËÏȤ˜, ªԇʷ, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 4.200 Ù.Ì. 10. √ÈÎfi‰Ô, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 3.165 Ù.Ì. 11. √ÈÎfi‰Ô, ∞ÁÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 3.400 Ù.Ì. 12. √ÈÎfi‰Ô, ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 101.000 Ù.Ì. 13. √ÈÎfi‰Ô, ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 25.000 Ù.Ì. 14. √ÈÎfi‰Ô, ∞ÁÚÈ¿, ™Ô˘ÙÚ·Ï›, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 2.278 Ù.Ì. 15. √ÈÎfi‰Ô, ªËÏȤ˜, ¶ÈӷοÙ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 1.400 Ù.Ì. 16. √ÈÎfi‰Ô, ªËÏȤ˜, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 1.100 Ù.Ì. 17. √ÈÎfi‰Ô, μfiÏÔ˜, ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 600 Ù.Ì. 18. √ÈÎfi‰Ô, ™ÎfiÂÏÔ˜, ¡¤Ô ∫Ï‹Ì·-°ÏÒÛÛ·, ˆÏ›ٷÈ, 2.242 Ù.Ì. 19. √ÈÎfi‰Ô, μfiÏÔ˜, ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 2.200 Ù.Ì. 20. √ÈÎfi‰Ô, ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË,500 Ù.Ì. 21. √ÈÎfi‰Ô, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 500 Ù.Ì. 22. √ÈÎfi‰Ô, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, , 230 Ù.Ì. 23. √ÈÎfi‰Ô, ™ÎfiÂÏÔ˜, ŒÏÈÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 230 Ù.Ì. 24. √ÈÎfi‰Ô, ™ÎfiÂÏÔ˜, °ÏÒÛÛ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË,1.000 Ù.Ì. 25. √ÈÎfi‰Ô, μfiÏÔ˜, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 350 Ù.Ì. 26. √ÈÎfi‰Ô, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ∫¿Ï·ÌÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 2.700 Ù.Ì. 27. √ÈÎfi‰Ô, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 150 Ù.Ì. 28. √ÈÎfi‰Ô, ªÔ‡ÚÂÛÈ, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 5.280 Ù.Ì. 29. √ÈÎfi‰Ô, ∞ÚÙ¤Ìȉ·, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 3.750 Ù.Ì. 30. √ÈÎfi‰Ô, ªËÏȤ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 1.100 Ù.Ì. 31. √ÈÎfi‰Ô, ΔÚÈΤÚÈ, ∫fiÙÙ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 270 Ù.Ì. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 100 Ù.Ì. 2. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 72 Ù.Ì. 3. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 133 Ù.Ì. 4. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ΤÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 45 Ù.Ì. 5. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 132 Ù.Ì. 6. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 132 Ù.Ì. 7. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 90 Ù.Ì. 8. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 85 Ù.Ì. 9. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ƒ. ºÂÚÚ·›Ô˘, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 113 Ù.Ì. 10. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÒÏËÛË,112 Ù.Ì. 11. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 74 Ù.Ì. 12. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, §. μ‡ÚˆÓÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 160 Ù.Ì. 13. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 45 Ù.Ì. 14. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 83 Ù.Ì. 15. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÕÓ·˘ÚÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 72 Ù.Ì. 16. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 42 Ù.Ì. 17. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÓÂfi‰ÌËÙÔ, 1Ô˘ ÔÚ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ôı‹ÎË 12 Ù.Ì. Î·È ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ¡¤· πˆÓ›·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 44,5 Ù.Ì. 18. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ¡. πˆÓ›·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 87 Ù.Ì. 19. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜, ¶·ÏÎÈÔ¯ˆÚ·Ê›Ó·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 40 Ù.Ì. 20. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, ªÔ‡ÚÂÛÈ, ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 60 Ù.Ì. 21. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 48 Ù.Ì. 22. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 92 Ù.Ì.

23. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ªËÏȤ˜, μ˘˙›ÙÛ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 59,6 Ù.Ì. 24. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 65 Ù.Ì. 25. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ÈÛÔÁ›Ԣ, μfiÏÔ˜, °ÔÚ›ÙÛ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 83 Ù.Ì. 26. °Î·ÚÛÔÓȤڷ, μfiÏÔ˜, ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 30 Ù.Ì. 27. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ∞ÚÙ¤Ìȉ·, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 75 Ù.Ì. 28. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ΔÔ¿ÏË, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 65 Ù.Ì. 29. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ΤÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 65 Ù.Ì. 30. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 52 Ù.Ì. 31. °Î·ÚÛÔÓȤڷ, μfiÏÔ˜, ΤÓÙÚÔ, ∂ÚÌÔ‡, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 38 Ù.Ì. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∞ - ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ 1. ∂ȯ›ÚËÛË ∫·Ê¤ - ª·Ú , ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 50 Ù.Ì. 2. °Ú·Ê›Ô, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ∂ƒª√À, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 35 Ù.Ì. 3. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ, ¡.∞. ¶‹ÏÈÔ, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 960 Ù.Ì. 4. °Ú·Ê›Ô, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ∂ÚÌÔ‡, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 19,8 Ù.Ì. 5. °Ú·Ê›Ô, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, π¿ÛÔÓÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 150 Ù.Ì. 6. ∞Ôı‹ÎË, μfiÏÔ˜, ∫·ÏÏÈı¤·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 300 Ù.Ì. 7. ∫Ù›ÚÈÔ ∂·ÁÁ. ÃÒÚˆÓ, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 1.000 Ù.Ì. 8. •ÂÓԉԯ›Ô, ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 650 Ù.Ì. 9. •ÂÓԉԯ›Ô, ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 500 Ù.Ì. 10. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 150 Ù.Ì. 11. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, ™ÎÈ¿ıÔ˜ - ¶·Ú·Ï›·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 165 Ù.Ì. 12. •ÂÓԉԯ›Ô, ™ÎfiÂÏÔ˜, ¡¤Ô ∫Ï‹Ì·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 295 Ù.Ì. 13. ∫Ù›ÚÈÔ ∂·ÁÁ. ÃÒÚˆÓ, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 3.600 Ù.Ì. 14. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, ¡∂∞ πø¡π∞, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 67 Ù.Ì. 15. ™‡ÌÏÂÁÌ· ∂·ÁÁ. ÃÒÚˆÓ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘, ™ÎfiÂÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË 16. ∞Ôı‹ÎË, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 78 Ù.Ì. 17. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, 150 Ù.Ì., Ì Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, ÚÔ˜ ÒÏËÛË 18. μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ÃÒÚÔ˜, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 860 Ù.Ì. 19. ∫Ù›ÚÈÔ ∂·ÁÁ. ÃÒÚˆÓ, ∞ÏÌ˘Úfi˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 200 Ù.Ì. ªπ™£ø™∂π™ 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÓÂfi‰ÌËÙÔ, μfiÏÔ˜, √͢ÁfiÓÔ, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 350 ¢ÚÒ, 55 Ù.Ì.,4Ô˘ ÔÚ. 2. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÓÂfi‰ÌËÙÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, ¡¤· πˆÓ›·, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 45 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. 3. °Ú·Ê›Ô, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 150 ¢ÚÒ, 30 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. 4. °Ú·Ê›Ô, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 250 ¢ÚÒ, 55 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ. 5. °Ú·Ê›Ô, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 250 ¢ÚÒ, 55 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. 6. ∞›ıÔ˘Û·, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 1.000 ¢ÚÒ, 220 Ù.Ì. 7. °Ú·Ê›Ô, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 350 ¢ÚÒ, 74 Ù.Ì., 5Ô˘ ÔÚ. 8. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ÃÒÚÔ˜ Bar- Club, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 1.000 ¢ÚÒ, 150 Ù.Ì. 9. ∞›ıÔ˘Û· Bar- Club, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 1.000 ¢ÚÒ, 140 Ù.Ì. 10. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 250 ¢ÚÒ, 58 Ù.Ì. 11. ∂ÓÈ·›Ô˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 3Ô˘ÔÚ, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, π∞™√¡√™, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 500 ¢ÚÒ, 150 Ù.Ì. 12. °Ú·ÊÂ›Ô 1Ô˘ ÔÚ., μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, π∞™√¡√™, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 700 ¢ÚÒ, 150 Ù.Ì. 13. ∞›ıÔ˘Û·, μfiÏÔ˜, ∫·ÏÏÈı¤·, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 350 ¢ÚÒ, 300 Ù.Ì. 14. °Ú·Ê›Ô, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, °∞∑∏, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 150 ¢ÚÒ, 25 Ù.Ì. 15. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ÔÚ., ¡¤· πˆÓ›·, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 200 ¢ÚÒ, 95 Ù.Ì. 16. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 1.200 ¢ÚÒ, 460 Ù.Ì. 17. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, ÈÛÔÁ›Ԣ, μfiÏÔ˜, ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 200 ¢ÚÒ, 45 Ù.Ì. 18. °Ú·Ê›Ô, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, π∞™√¡√™, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 500 ¢ÚÒ, 150 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ. 19. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 1Ô˘ , μfiÏÔ˜, ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 150 ¢ÚÒ, 27 Ù.Ì. 20. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚ., μfiÏÔ˜, ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 250 ¢ÚÒ, 65 Ù.Ì. 21. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 1.500 ¢ÚÒ, 100 Ù.Ì. (826)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien ΔËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 ∫ÈÓ.: 697-3022534 E-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

∂À∫∞πƒπ∂™ 1.ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì 100 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ı¤·, ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ (160.000∂). 2. 4 ÛÙÚ¤Ì. ∫ÔÚfiË ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì 2 ÔÈ˘ 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 220.000∂. 3. 9 ÛÙÚ¤Ì. ÕÊËÛÛÔ˜ 350Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ı¤·, 150.000∂. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫√ƒ√¶∏, 27.500∂. 5. ¶ˆÏÂ›Ù·È ‹ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Î·ÊÂÙ¤ÚÈ· 500 Ù.Ì., Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞. 6. ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 33 ÛÙÚ¤Ì.700 ‰¤ÓÙÚ· (60.000∂) ÕÓˆ °·Ù˙¤·-∞Á. ΔÚÈ¿‰·. 7. √ÈΛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË 240 Ù.Ì., Û 520 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ì ı¤·, ª∏§π∂™ (200.000∂). 8. ∂À∫∞πƒπ∞: ™∫π∞£√™ Ì·Á·˙› ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 55 Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Î‡Ì·, 150.000. 9. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ∫. °∞Δ∑∂∞ 90 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈṲ̂ÓÔ, Ì ı¤·, 100 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 60.000∂. μπ§∂™-√π∫π∂™ 1. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ 100 Ù.Ì. Û 1.700 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, μ˘˙›ÙÛ·. 2. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, ÙÂÙÚ·ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 400 Ù.Ì., Ì ı¤· Î·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì., §Â¯ÒÓÈ·. 3. √ÈΛ· 150 Ù.Ì., ˘ÂÚÏÔ‡Í, Ì 300 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ª∏§π∂™. 4. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È 6 ÁÚ·Ê›· 130 Ù.Ì. Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, πˆÏÎÔ‡-π¿ÛÔÓÔ˜. √π∫√¶∂¢∞ 1. 5 ÛÙÚ¤Ì. Ì ÔÌfiÓ·, 300Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, ÛÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 2. 4 ÛÙÚÂÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô 100Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞.

3. √π∫√¶∂¢√ 600 Ù.Ì., Ì ı¤·, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¡∏§∂π∞™. 4. 500Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 50 Ù.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ μ˘˙›ÙÛ·˜. 5. 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ∫ÔÚfiË, 17.000∂. 6. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 1,5 ÛÙÚ. ÔÈÎfi‰Ô, 1.500Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 30.000∂. 7. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 11 ÛÙÚ¤Ì., Ì ı¤·, ÛÙ· ÿÓÈ· (35.000∂). 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 2,5 ÛÙÚ¤Ì., Ì ı¤·, Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜, ª∏§π∂™. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ ·) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ∞¡∞§∞ªμ∞¡√Àª∂ ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡. Δ∏§. 24210-35540 °π∞ √§√ Δ√ ¶∏§π√ ª¶ƒ√À™∞§∏™ (816)

ZHTOYNTAI ∑∏Δ∂πΔ∞π ·fiÊÔÈÙÔ˜ §˘Î›Ԣ. ∑ËÙ¿Ì ÁÓÒÛÂȘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ͤÓ˜ ÁÏÒÛÛ˜: ∞ÁÁÏÈο, ÁÂÚÌ·ÓÈο. ∏ÏÈΛ· ¤ˆ˜ 25 ÂÙÒÓ. ∂ÌÂÈÚ›· Û ÏÈıÔÁÚ·ÊÂ›Ô ı· ÂÎÙÈÌËı›. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 2421078350. (104) ∑∏Δ∂πΔ∞π Ó·Úfi˜ ÚÂÛ„ÈÔÓ›ÛÙ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 4 ·ÛÙ¤ÚˆÓ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. ¶ÚÔÛfiÓÙ·: ¶Ï‹Ú˘ ÁÓÒÛË Ù˘ ·ÁÁÏÈ΋˜, ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÂÌÂÈÚ›·, ÁÓÒÛË ∏/À Ì ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, π.Ã. ΔËÏ. 6956096409 Î·È 2428099042. °È· ·ÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ mail: info@despotiko.gr (114) ∑∏Δ∂πΔ∞π ÎÔ¤Ï· ¢·ÚÔ˘Û›·ÛÙË ¤ˆ˜ 30 ÂÙÒÓ ÁÈ· service Î·È ÌÔ˘Ê¤ ÛÙÔ cafe ideal. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËÏ.: 6976-401869 Î. ∫ÒÛÙ·˜, ηٿ ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ ÒÚ˜. (151) ∑∏Δ∂πΔ∞π Á˘Ó·›Î· ÁÈ· ÎÔ˘˙›Ó· Û Ԣ˙ÂÚ›. ¶ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÂÈı˘ÌËÙ‹. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-52345. (171)

∑∏Δ√À¡Δ∞π ¿ÙÔÌ· ÁÈ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ Î·È Ù˘ ¢ÂÍ›·˜ (fi¯È ÓÙ›ÏÂÚ, fi¯È Û˘Ó¤Ù·ÈÚÔÈ). ΔËÏ. ÁÈ· Ú·ÓÙ‚ԇ 6976-776064. (894)

π¢ƒÀ™∏ §∂™Ã∏™ ∂§§∏¡ø¡ ∞§∂•π¶ΔøΔπ™Δø¡ ª∞°¡∏™π∞™ °›ÓÔÓÙ·È ÂÁÁڷʤ˜ ÌÂÏÒÓ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ™. ™˘Ú›‰Ë 66. ΔËÏ. 6981-867882. (807)

XAPOY§A °A§ANOY - KOPBE™H EI¢IKH ¶AI¢A°ø°O™ ¢Èψ̷ÙÔ‡¯Ô˜ OÚıÔʈÓÈ΋˜ Î·È §ÔÁÔ·È‰Â›·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ N¿ÓÙ˘. ¢¤¯ÂÙ·È ÌfiÓÔ Â› Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂÈ. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 229, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ TËϤÊ.: 24210 26.542 (790)

∞°√ƒ∞∑ø ·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ™Δ∞Àƒ√™ ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™, πˆÏÎÔ‡ 17 (¤Ó·ÓÙÈ √Δ∂). ∞·Ú·›ÙËÙ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-36355. (791)

∞¡∞∫À∫§ø™∏ - ∞ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È ·ÏÈ¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 43 μ - ΔÔ¿ÏË μfiÏÔ˜ Î·È §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 73 ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ (ÁˆÓ›·) ¡. πˆÓ›· ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6980-380461. Î·È 6981072274 (792)

∞™Δƒ√§√°√™ª∂¡Δπ√Àª-ª∞¡Δ∏™ ∞™Δƒ√§√°π∫∂™ & ¶¡∂Àª∞Δπ∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ˙ˆ‹ ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Î·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ¯ˆÚ›˜ χÛË...濯ÓÂÙÂ Â‰Ò Î·È Ôχ ηÈÚfi ÌÈ· χÛË ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Û·˜; √ ÎÔ˜ ALHAGIE ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ˘‡ı˘Ó·, Ì ٷ¯‡ÙËÙ· Î·È 100% ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∂ÁÁ˘Ë̤ӷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Û 48 ÒÚ˜. ¶ÚԂϤÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ·. μfiÏÔ˜, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. flÚ˜ ÂÚÁ·Û›·˜: 7 .Ì .- 9 Ì.Ì. ΔËÏ.: 6989-415457, 2421105711, 6943-726481. (053)

¶∞§∞π√¶ø§∂π√ ∞ÁÔÚ¿˙ˆ ·ÓٛΘ, ·Ï·È¿ ¤ÈÏ·, ÌÔ˘Ê¤‰Â˜, ÛÈÊÈÓȤÚ˜, ÓÙÔ˘Ï¿˜, ÙÚ·Â˙·Ú›Â˜, ÎfiÌÔ˘˜, ÁÚ·Ê›·, ‚È‚Ï›·, ‰›ÛÎÔ˘˜, Ú·ÙÔÌ˯·Ó¤˜, ¯·ÏÈ¿, ÛÙÂÚÂÔʈÓÈο, Ù˙Ô˘Î-ÌÔÍ, ÌÈÌÂÏfi Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ÌÈÎÚÔ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ∞ÛËÌÈο, ›Ó·Î˜, ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÛÙÔϤ˜. ∫·ı·Ú›˙ˆ, ·‰ÂÈ¿˙ˆ ˘fiÁÂÈ·, Ù·¯Â›· Â͢ËÚ¤ÙËÛË. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 2421107392 Î·È 6936-487875, Î. °ÈÒÚÁÔ˜. (653)

¶∞§∞π√¶ø§∏™ ·ÁÔÚ¿˙ˆ fiÏ· Ù· ·ÏÈ¿ ›‰Ë. À·ÏÈο - ÌÈÌÂÏfi - ÎÂÓÙ‹Ì·Ù· - ·ÛËÌÈο - ÛÎÂ‡Ë - Â¿ÚÁ˘Ú· - ‰›ÛÎÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌfiʈӷ - ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜, ·ÏȤ˜ ÛÙÔϤ˜ - ›Ó·Î˜ - ‚È‚Ï›· - ·ÏÈ¿ ÎfiÌÈΘ. ∞‰ÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ·ÏÈ¿ ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ӷ Û›ÙÈ·-·Ôı‹Î˜. ¶ÏËÚÒÓˆ ÌÂÙÚËÙÔ›˜, ΢ڛ· ¢·Ó¿Ë. ªÂ ÎÚ·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·. ΔËÏ. 2410552885, 6946-704279. (152)

™YNOIKE™IA §À¢π∞ ∫∂¡Δƒπ∫∏™ ∂§§∞¢∞™. °ÓˆÚÈ̛˜ ÂÈ¤‰Ô˘. ∂¯¤Ì˘ı·, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. 54¯ÚÔÓË Û˘Ó/¯Ô˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓË, ÁÔËÙ¢ÙÈÎfiÙ·ÙË, Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋. 52¯ÚÔÓË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ·ıÏËÙÈ΋, ÎÔÌ„‹, ¢ÁÂÓÈ΋, Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓË. 47¯ÚÔÓË ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, ¿„ÔÁ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘, ÛÔ‚·Ú‹, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ¢¯¿ÚÈÛÙË, ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋. 38¯ÚÔÓË ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ‰È·˙/ÓË, ÏÂÙ‹, ÊÈÓÂÙÛ¿ÙË, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ∞∂π, ·Î›ÓËÙ·. 46¯ÚÔÓË ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ¢ÁÂÓ¤ÛÙ·ÙË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ÂÏ΢ÛÙÈÎfiÙ·ÙË, ÎÔÈÓˆÓÈ΋. ∂Èı˘ÌÔ‡Ó ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. 2410-549797, 6944518366. (831)

«2» ¢À√ ∞¡£ƒø¶√π, ªπ∞ ∑ø∏ ªÂٷ͇ ‰‡Ô ·ÓıÚÒˆÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÁÂÓÓËıÔ‡Ó Ù· ÈÔ fiÌÔÚÊ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·. ∂Ì›˜ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ì Ì ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ ÙÚfiÔ Ó· Ù· ‚ÈÒÛÂÙÂ, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÌÈ· ·Ï‹ ÁÓˆÚÈÌ›·. °Ú·ÊÂ›Ô °ÓˆÚÈÌÈÒÓ ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 15 & π¿ÛÔÓÔ˜, μfiÏÔ˜. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 2421403021, ÎÈÓËÙfi: 6936 162068 ηÙfiÈÓ Ú·ÓÙ‚ԇ. (830)

¢IAºOPA

∂¶π™∫∂À∞∑ø ∫Ô˘ÊÒÌ·Ù·-·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘-PVC, ÚÔÏ¿, Û›Ù˜, ÂÚÁ·Û›Â˜ ËÏÂÎÙÚÔÛ˘ÁÎfiÏÏËÛ˘. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6937-414688. (828)

∞°√ƒ∞∑ø ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È ÙÈÌ·ÏÊ‹. ∫Ú·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·. BIG-BEN ¡Δ∂§∂¢∏ª√™ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 79, (ÌÂٷ͇ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) μ√§√™. ΔËÏ. 24210-27705 Î·È ÎÈÓËÙfi 6972-002809. (793)

(832)

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™-™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ∫∞π ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ™∫√¶∂§√À ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘ ∞ı. ΔËϤʈÓÔ: 2424022202 - Fax: 2424023992 Δ·¯. ¢/ÓÛË: ™ÎfiÂÏÔ˜ - Δ·¯. ∫Ò‰.: 37 003 ∏ÏÂÎ. ¢/ÓÛË: dasaskop@apdthest.gov.gr ™ÎfiÂÏÔ˜ 15-4-2014 ∞ÚÈı. ¶ÚˆÙ. 224/26367 (Ù·˘Ù¿ÚÈıÌË Ì ÙËÓ Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡) ∞¡∞∫√π¡ø™∏ √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÛË ÙˆÓ §∞ƒÀ°°∞∫∏ ¢∏ª∏Δƒπ√À ∫∞π §∞ƒÀ°°∞∫∏ ™Δ∞ª∞Δπ√À ÂΉfiıËÎÂ Ë Ì ·ÚÈıÌfi 224/26367/15-4-2014 Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 14 ÙÔ˘ ¡. 998/79, ÁÈ· ¤ÎÙ·ÛË ÂÌ‚·‰Ô‡ 8.677,56 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË “ª∞ƒ∫” Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ °ÏÒÛÛ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ·ÓˆÙ¤Úˆ ¤ÎÙ·ÛË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÌË ‰·ÛÈ΋ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ·Ú. 6· ÙÔ˘ ¡. 998/79, ÌË ˘·ÁfiÌÂÓË ÛÙȘ ÚÔÛٷ٢ÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·˘ÙÔ‡. ∏ Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ı· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Â› ¤Ó· Ì‹Ó· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ∫·Ù¿ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·È ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ, ·ÓÙfi˜ ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÓÓÔÌÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ‹ ÓÔÌÈÎÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘, ÂÓÙfi˜ ‰‡Ô ÌËÓÒÓ ·fi Ù˘ ÎÔÈÓÔÔÈ‹Ûˆ˜ ‹ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ‰ËÌÔÛȇۈ˜ ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜. √ ¢∞™∞ƒÃ∏™ ™∫√¶∂§√À ¶∞¶∞°π∞¡¡∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ¢·ÛÔÏfiÁÔ˜ Ì ‚·ıÌfi μ’


37

¶∂ª¶Δ∏ 24 ∞¶ƒπ§π√À 2014

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¢∏ª√™ μ√§√À √ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ Δ√À ¢∏ª√Δπ∫√À ™Àªμ√À§π√À

μfiÏÔ˜ 23/4/2014

∞¶ƒπ§π√™

¢∏ª√™π∂À™∏ Δ∏™ ∞ƒπ£. 405/16-4-2013 ∞¶√º∞™∏™ Δ√À ¢∏ª√Δπ∫√À ™Àªμ√À§π√À (¿ÚıÚÔ 79 ·Ú. 4 ÙÔ˘ ¡. 3463/2006) ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ 16˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2014 ¤Ï·‚ ÙËÓ ˘’ ·ÚÈı. 405/2013 ·fiÊ·ÛË Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ù· ÂÍ‹˜: ∂ÁÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ˘’ ·ÚÈı. 63/2014 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛÒÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ “¢.√.∂.¶.∞.¶.-¢∏.¶∂.£∂.” Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂÁÎÚ›ıËÎÂ Ë 1Ë ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ·˘ÙÔ‡, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2014, fiˆ˜ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ·fiÊ·ÛË, ˆ˜ ÂÍ‹˜:

24

∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ ÔÛ›·˜. ΔˆÓ 70 ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ “™˘Ó›ÛÙËÛÈ ÙËÓ Â·˘ÙÔ‡ ·Á¿ËÓ ÂȘ ËÌ¿˜ Ô £Âfi˜, fiÙÈ ¤ÙÈ ·Ì·ÚÙˆÏÒÓ fiÓÙˆÓ ËÌÒÓ ÃÚÈÛÙfi˜ ˘¤Ú ËÌÒÓ ·¤ı·Ó” (ƒˆÌ. Â’ 8). ∂¿Ó ¢ÂÚÁÂÙ‹ÛˆÌÂÓ ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔÓ Ô˘ ·Í›˙ÂÈ, Ë Â˘ÂÚÁÂÛ›· Ì·˜ Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ Ì›· Ú¿ÍȘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ∂¿Ó fï˜ ¢ÂÚÁÂÙ‹ÛˆÌÂÓ ÙÔÓ ¤ÓÔ¯ÔÓ, ÙÔÓ ·Ó¿ÍÈÔÓ, Ì ÛÎÔfiÓ Ó· ÙÔÓ Ê¤ÚˆÌÂÓ ÂȘ Û˘Ó·›ÛıËÛÈÓ Î·È ‰ÈfiÚıˆÛÈÓ, ·˘Ùfi Â›Ó·È Ú¿ÍȘ ·Á¿˘. ΔÔÈ·‡ÙËÓ ÏÔÈfiÓ ·Á¿ËÓ ¤‰ÂÈÍÂÓ Ô £Âfi˜ ÚÔ˜ ËÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∂ΛÓÔ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÏËÓ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛÈÓ Î·È ÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ù˘ ·›ÚÔ˘ ·Á¿˘ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔÓ, ÙÔ ·Ú·ÛÙÚ·ÙË̤ÓÔÓ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ¿ ÙÔ˘, Â›Ó·È fiÙÈ Ô ÀÈfi˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡, Ô ∫‡ÚÈÔ˜ πËÛÔ‡˜ ÃÚÈÛÙfi˜, ‰¤¯ıË Ó· ·Ôı¿ÓË ‰È¿ ÙËÓ ÛˆÙËÚ›·Ó fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, Î·È ‰È’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ϤÔÓ ÂÓfi¯Ô˘˜ Î·È ·Ó·Í›Ô˘˜. ¢ÂÓ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÙËÓ ı˘Û›·Ó ÙÔ˘ ÌfiÓÔÓ ‰È’ ÔÏ›ÁÔ˘˜, Ô˘ ı· ÂÊ·›ÓÔÓÙÔ ¿ÍÈÔÈ Ù˘ ¢ÂÚÁÂÛ›·˜ ·˘Ù‹˜. ∞¤ı·Ó ‰È’ fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔÓ Î·È ‰È’ ·˘ÙÔ‡˜ ·ÎfiÌË ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÔÙ¤ÚÔ˘˜ ·Ì·ÚÙˆÏÔ‡˜. ¢ÈfiÙÈ ı¤ÏÂÈ fiÏÔ˘˜ Ó· ÛÒÛË, fiÏÔ˘˜ Ó· ʤÚË ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘, Ó· ¯·Ú›ÛË ÂȘ fiÏÔ˘˜ ÙËÓ Û˘Á¯ÒÚËÛÈÓ Î·È Ù· ·ÓÂÎÙ›ÌËÙ· ‰ÒÚ· Ù˘ ·›ÚÔ˘ ·Á¿˘ ÙÔ˘.

√π∫√¡. ∂Δ√™ 2014 ∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞ƒ. ∞¶√º∞™∏™ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ∏ª∂ƒ. ∞¡∞ª√ƒº. ¡¶¢¢ ¢∏ª√À μ√§√À ¢∏ª√Δπ∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ ∂∫¶∞π¢∂À™∏™ ¶∞π¢π√À, ∞£§∏Δπ™ª√À ∫∞π ¶√§πΔπ™ª√À - ¢∏.¶∂.£∂. 1Ë ∞¡∞ª√ƒºø™∏ ¶ƒ√Ω¶√§√°π™ª√À

π∂ƒ∞ ª∏Δƒ√¶√§π™ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ π∂ƒ√ ¶ƒ√™∫À¡∏ª∞ ∑ø√¢√Ã√À ¶∏°∏™ §√º√À °√ƒπΔ™∏™ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ π∂ƒ∞™ ¶∞¡∏°Àƒ∂ø™

√ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ Δ√À ¢∏ª√Δπ∫√À ™Àªμ√À§π√À ∞¶√™Δ√§√™ º√π¡π∫√¶√À§√™

ª¡∏ª√™À¡√ ŒÓ·˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ¤Ú·Û ˙ÒÓÙ·˜ Ì ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ˘ÈÔ‡ Î·È ·‰ÂÏÊÔ‡

¢∏ª∏Δƒπ√À ¶∞¶∞ƒƒ∏°∞ °È· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘ ÙÂϤ۷Ì ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ¶··ÚÚ‹Á· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ μfiÏÔ˘ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 5 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2014, Û ÛÙÂÓfi ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ·ÎÏÔ. ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∞ÁÁÂÏÈ΋ μ¤ÚÁÔ˘ √ ˘Èfi˜: ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ ¶··ÚÚ‹Á·˜ √È ÁÔÓ›˜: ∫ÒÛÙ·˜ Î·È πˆ¿ÓÓ· ¶··ÚÚ‹Á· √ ·‰ÂÏÊfi˜: ∞ϤͷӉÚÔ˜ ¶··ÚÚ‹Á·˜

¢∏ª√Δπ∫∏ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ À¢ƒ∂À™∏™ - ∞¶√Ã∂Δ∂À™∏™ ª∂π∑√¡√™ ¶∂ƒπ√Ã∏™ μ√§√À ¢π∞∫√¶∏ ¡∂ƒ√À ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 24/4 ·fi 10.00 ¤ˆ˜ 14.00 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ‰È·ÎÔ‹ ÓÂÚÔ‡, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ÂÚÈÎÏ›ÂÙ·È ·fi ÙȘ Ô‰Ô‡˜ π¿ÛÔÓÔ˜ - ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Î·È ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÏfiÁˆ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‡‰Ú¢Û˘. ∂∫ Δ∏™ ¢∂À∞ªμ

™ÙȘ 24 & 25 ∞¶ƒπ§π√À 2014, Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜ Ù˘ ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜, ÂÔÚÙ¿˙ÂÈ ÙÔ πÂÚfi ÚÔÛ·ÓËÌ· Ù˘ ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ ÛÙÔ ÏfiÊÔ °ÔÚ›ÙÛ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·: ¶∂ª¶Δ∏ 24 ∞¶ƒπ§π√À 2014 ¶ÂÚ› 10:30 .Ì. ¿ÊÈÍË Ù˘ ÈÂÚ¿˜ ÂÈÎfiÓÔ˜ Ù˘ ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜. 11:00 .Ì. πÂÚ¿ ¶·Ú¿ÎÏËÛË. 7:00 Ì.Ì. ª¤Á·˜ ¶·ÓËÁ˘ÚÈÎfi˜ ∞Ú¯ÈÂÚ·ÙÈÎfi˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜ ÌÂÙ’ ·ÚÙÔÎÏ·Û›·˜ Î·È £Â›Ô˘ ÎËÚ‡ÁÌ·ÙÔ˜ ¯ÔÚÔÛÙ·ÙÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ™Â‚·ÛÌȈٿÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ Ì·˜ Î.Î. πÁÓ·Ù›Ô˘. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ∞¶ƒπ§π√À 2014 7:30 .Ì. ŸÚıÚÔ˜ Î·È ¶·ÓËÁ˘ÚÈ΋ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÈÂÚÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÔÛ. ∞Ú¯ÈÌ. πÁÓ·Ù›Ô˘ ∞Ó·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È ı· ÎËÚ‡ÍÂÈ ÙÔ £Â›Ô §fiÁÔ. 5:00 Ì.Ì. ∂ÛÂÚÈÓfi˜ Î·È πÂÚ¿ ¶·Ú¿ÎÏËÛË. 6:00 Ì.Ì. ∞Ó·¯ÒÚËÛË Ù˘ ÈÂÚ¿˜ ÂÈÎfiÓÔ˜. ∂∫ Δ√À π∂ƒ√À ¡∞√À

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ ŸÏÔ˘˜ fiÛÔÈ Ì·˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙÔ ‚·Ú‡ ¤ÓıÔ˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ÔÏ˘·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ ÎfiÚ˘, ·‰ÂÏÊ‹˜ Î·È ı›·˜

∂πƒ∏¡∏™ ∫∞ƒ∞¢∏ª√À ıÂÚÌ¿ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ. √È ÁÔÓ›˜: ÃÚ‹ÛÙÔ˜ - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ∫·Ú·‰‹ÌÔ˘ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ - ∫ÏÂÔ¿ÙÚ· ∫·Ú·‰‹ÌÔ˘, °ÂˆÚÁ›· ∫·Ú·‰‹ÌÔ˘ - ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¶·ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ √ ·ÓÈ„Èfi˜: ÃÚ‹ÛÙÔ˜ Δ· ¯Ú‹Ì·Ù· ·ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ ‰fiıËÎ·Ó ÛÙÔ ›‰Ú˘Ì· ÕÛÚ˜ ¶ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜.

Δ∂§∂Δ∞π

“√ ¡∞ƒ∫π™™√™” ¶√§Àª∂ƒ∏ 107 μ√§√™ - Δ∏§. 24210 34552

(809)

TH™ ¢EYTEPA™

EÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË


38 / °È· οı ÒÚ· ¶∂ª¶Δ∏ 24 A¶PI§IOY 2014

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 24 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ΔÛÈfiÏη ∞ÔÛÙÔÏ›·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 181 °·Ì‚¤Ù· ÙËÏ. 24210-58580, ÷ÚÌ¿ÓË ∑ËÓÔ‚›·˜ ∂ÚÌÔ‡ 158 ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÙËÏ. 24210-23530, ∫ÔÎΈӛ‰Ë μ·ÛÈÏ›Ԣ °ÎÏ·‚¿ÓË 40 (ÌÂٷ͇ ∂ÚÌÔ‡ - ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜) ÙËÏ. 24210-37633 Î·È ™ÎÚ›Ì· ∞ÔÛÙÔÏ›·˜ §ÂˆÊ. °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 41 (¶·Ï·È¿) ÙËÏ. 24210-23394. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ™Ù·˘Ú·ÓÙÒÓË ™Ù·˘ÚԇϷ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 138 - ∫. ¶·Ï·Ì¿ ÙËÏ. 24210-71321. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ΔÛ·Ú‰›ÓË ∂ÈÚ‹Ó˘ º˘ÙfiÎÔ˘ 1 - ∏Ú. ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ (fiÈÛıÂÓ ·Ï. ÓÂÎÚÔÙ·Ê›Ԣ) ÙËÏ. 24210-67008. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ Ë ÎÏÈÓÈ΋ ∂§¶π™. .

T∏§∂ºø¡∞ EO¶YY μ√§√À °IA P∞¡Δ∂μ√À ∞¶√ 8.00 - 14.30, Δ∏§.: 24210 32222

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ∫˘Ú›ÏÏÔ˘ ·fi μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ¤ˆ˜ ∞Á. ºˆÙÂÈÓ‹˜. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ª˘ÙÈÏ‹Ó˘, ¯ÒÚÔ˜ ¿ÚÎÈÓ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜. ∞‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ·fi √ÁÏ-°·Ì‚¤Ù· ¤ˆ˜ ∫·Ú·˚ÛοÎË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ∫·Ú·˚ÛοÎË ·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ¤ˆ˜ °·ÏÏ›·˜.

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 1535 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

10:00, 12:00, 13:12, 13:48, 14:48, 16:45, 18:00, 19:30. ∫˘Úȷ΋: 8:30, 12:05, 20:05. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi Δ. §Â¯ÒÓÈ·-¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:20, ·Ó¿ 20Ï, Ï‹ÍË 23:00. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:05, ·Ó¿ 20Ï, Ï‹ÍË 23:00. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 30Ï, Ï‹ÍË 23:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:15, 22:00. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:15, 22:00. ∫˘Úȷ΋: 8:00, 9:30, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:15, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 8:45. , 11:40, 13:45 ∞.ª.., 16:30, 21:14. ™¿‚‚·ÙÔ: 8:45., 14:40. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 10:30, 14:05, 16:30, 19:00, 21:15. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:45, 10:30, 14:05. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 8:30, 11:00, 14:10, 16:15, 18:15, 21:10. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:15, 11:30, 14:10. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:20, 13:15, 14:10. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·: 9:30*, 10:30*, 11:30*, 15:30@, 16:30. ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:45*, 10:45*, 11:45*, 16:15@, 17:15. ™ËÌ›ˆÛË:* ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ - ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ -∫. ∞ÊÂÙËÚ›·. ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - π¿ÛÔÓÔ˜ - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ™Ù·‰›Ô˘ - £ËÛ¤ˆ˜ - ∞fiÏψÓÔ˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ¶·Á·ÛÒÓ - 7 ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ - ∞Ó··‡Ûˆ˜ - ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ - πÎ¿ÚˆÓ ¢ÈÛÙfiÌÔ˘ - ∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ - ∫ÔÚ‰ÂÏÈÔ˘ - ¶··Ú‹Á· - ªfiÙÛ·ÚË §·Ú›Û˘ - ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ - ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ªfiÙÛ·ÚË - ¶··Ú‹Á· - ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ - ∞Ó··‡Ûˆ˜ - 7 ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ- ¶·Á·ÛÒÓ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ∞fiÏψÓÔ˜ - £ËÛ¤ˆ˜ - ™Ù·‰›Ô˘ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ - §. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - °. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10 (·fi ÕÓ·˘ÚÔ), ·Ó¿ 12 Ï., Ï‹ÍË 22:00. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:50 (·fi ¶·Ï·È¿), ·Ó¿ 14Ï., Ï‹ÍË 22:00. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:30 (·fi ÕÓ·˘ÚÔ), ·Ó¿ 18Ï., Ï‹ÍË 22:00.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡

Δ√ øƒ∞ƒπ√ Δø¡ ¶ƒ∞Δ∏ƒπø¡ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ∂π¡∞π ∂§∂À£∂ƒ√.

EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 5.30-7.30-10.25-12.25-15.25-17.25-19.2521.25-23.25. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 4.37-6.37-8.37-11.30-14.30-16.30-18.3020.18-22.30. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.00-7.20-8.30-9.41-10.46-I.C. 11.20-11.50-12.52-I.C. 14.20-14.50-IC 16.19-16.45-17.38-I.C. 18.24-19.00-I.C. 20.09-21.09-I.C. 22.19-23.34-4.18. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: I.C. 5.11-5.37-6.40-I.C. 7.04-8.009.20-I.C. 10.04-10.22-I.C. 12.04-12.58-14.25-I.C. 15.04-15.3716.17-17.14-I.C. 18.04-18.37-20.45-21.47-23.00. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 5.20-I.C. 6.33-I.C. 8.26-I.C. 11.26-I.C. 13.26I.C. 16.26-I.C. 19.26-00.43. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: I.C. 7.18-I.C. 10.18-I.C. 12.18-I.C. 14.18-I.C. 16.15-I.C. 18.18-I.C. 19.17-23.55. §∞ƒπ™∞-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 4.24-6.50-18.01. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 8.19-20.58. §∞ƒπ™∞-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 4.18-14.50 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-§∞ƒπ™∞: 7.25-15.43 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

¢ƒ√ª√§√°π∞ «∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.» ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘:2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢/ÓÛË : astvolou@otenet.gr °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:45, ·Ó¿ 10Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï, Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:00, ·Ó¿ 15Ï., Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 12 Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 7:00, ·Ó¿ 15Ï., Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:20 ·Ó¿ 20Ï., Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:50, ·Ó¿ 10Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:45, ·Ó¿ 12Ï, Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00, ·Ó¿ 20Ï, Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË: 5:45, ·Ó¿ 10Ï, Ï‹ÍË 22:45. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:30, ·Ó¿ 10 Ï, Ï‹ÍË 22:45. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:10, ·Ó¿ 15 Ï., Ï‹ÍË 22:45. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:30, 13:55. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00. ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:03, 12:03, 13:15, 13:45, 14:48, 16:45, 18:00, 19:36, 21:04. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30,

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡

19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00.

∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ XEIMEPINH™ ¶∂ƒπ√¢√À 11/9/2013-15/6/2014 °Ú·ÌÌ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 02.00*, 04.45, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. °Ú·ÌÌ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 04.45, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó·: 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. ™∏ª∂πø™∂π™: 1. ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 02.00 μ√§√™-∞£∏¡∞ ∂∫Δ∂§∂πΔ∞π ª√¡√ ∫Àƒπ∞∫∏ μƒ∞¢À (ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ¢Â˘Ù¤Ú·˜). 2. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ BfiÏÔ˘-AıËÓÒÓ: 02.00, 04.45, 09.00, 12.00, 15.00 & 18.00 express. 3. T· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· BfiÏÔ˘-AıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.30 & 21.00 ̤ۈ AÏÌ˘ÚÔ‡. 4. T· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30 Aı‹Ó·-BfiÏÔ˜ & 13.30 BfiÏÔ˜-Aı‹Ó· ̤ۈ AÁ›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ¶·Ú·Û΢‹ & K˘Úȷ΋. °Ú·ÌÌ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·fi μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞, ™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 05.45, 08.00, 10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.30. ∞fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: 08.15, 11.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 23.00. * ŸÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μ√§√À-£∂™™∞§√¡π∫∏™-μ√§√À EXPRESS. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞, ™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30,17.00,19.00,21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 12.45 (ÂÎÙfi˜ Δ∂Δ∞ƒΔ∏™ & ™∞μμ∞Δ√À). ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00 (ÂÎÙfi˜ ΔƒπΔ∏™ & ™∞μμ∞Δ√À). ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00. ∫Àƒπ∞∫∏: 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.15, 15.00. ™∞μμ∞Δ√: 09.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (ÂÎÙfi˜ TÚ›Ù˘ & TÂÙ¿ÚÙ˘): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15.30 (ÂÎÙfi˜ TÚ›Ù˘ & TÂÙ¿ÚÙ˘). ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15.30. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ™∞μμ∞Δ√À £∞ ¶∞ƒ∞ª∂π¡∂π ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶Δ.-™∞μ.): 14.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 14.15,

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ

∂/°-√/° ∞¶√§§ø¡ ∂§§∞™ ∞¶√ 22/4-5/6 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ & Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ΔƒπΔ∏ & ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ.

PA¢IOTA•I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 27777

∂/°-√/° ∂ƒ∞Δø ∞¶√ 16-25/4 & 27/4 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, ΔƒπΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√.

PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . 24210 61000 A°PIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 92502 BE§E™TINOY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24250 22725 ANø §EXøNIøN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 93389 TAXIPLON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18222

FLYINGCAT 6 ∞¶√ 11-27/4/2014 ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 12.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ - ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ ª∞°¡∏™π∞™ ∫∞𠙶√ƒ∞¢ø¡ Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ 24213 52405 °ƒ∞º∂π√ ∞¡Δπ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52712 24213 52713 °ƒ∞º∂π√ ¡√ªπ∫√À ™Àªμ√À§√À . . . . . . . . . .24213 52525 °ƒ∞º∂π√ ΔÀ¶√À & ¢∏ª. ™Ã∂™∂ø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 70927 24213 52538 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 TH§EºøNIKO KENTPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ . . . . . . . . . . . . . . .2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY . . . . . . . . . . . .2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 EKAB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . .2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . .2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421055555 OTE BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13888 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10400 EXPRESS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1154 HELLAS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944121288 X¿ÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172

TA•I

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ N. MA°¡∏™π∞™ ª∂§∏ Δ√À ™øª∞Δ∂π√À μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “∞ÁÁÂϤÙÔ˜” , ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50μ, ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚·Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË, §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50 & ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210 61114, °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89 & ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ÙËÏ. 24210 52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295 & ΔÚÈÎÔ‡Ë, ÙËÏ. 24210 43333, ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210 44954. ∫·Ï·ÓÙ˙‹ ∂ϤÓË, ∞Ó··‡Ûˆ˜ 69, ÙËÏ. 24210 81524, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘, “∫Ô˘Ù›Ó·” , 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35, ÙËÏ. 24210 24070, §È‚ÔÁÈ¿ÓÓË £ÂÔÊ·Ó›·, “μÔ‡ÏÁ·ÚË” , ¶·Á·ÛÒÓ 76 & ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ, ÙËÏ. 24210 33022, §˘Ú›ÙÛË √.∂. “∏ °·Ï‹ÓË” , ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 & μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210 44444, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™.-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £. √.∂. “∏ ∞Ó¿ÛÙ·ÛȘ” , πˆÏÎÔ‡ 285, ÙËÏ. 24210 41000, ª¿ÏÏ·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210 20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜”, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞ & ƒÔ˙Ô‡, ÙËÏ. 24210 28341, ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜, ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 10, ÙËÏ. 24210 51222, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚÔ˘ πˆ¿ÓÓ˘ & ™π∞ √.∂., 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 53, ÙËÏ. 24210 28555, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “ΔÂÏÂ˘Ù·›· ºÚÔÓÙ›‰·”, πˆÏÎÔ‡ 323, ÙËÏ. 24210 40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223 & ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÙËÏ. 24210 48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜”, πˆÏÎÔ‡ 98∞ & §. μ‡ÚˆÓÔ˜, ÙËÏ. 24210 51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜”, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 & º. πˆ¿ÓÓÔ˘, ÙËÏ. 24210 34552, μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: (ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘”, ∞¯ÈÏϤˆ˜ 97, ÙËÏ. 24220 23332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, μfiÏÔ˘ 22, ÙËÏ. 24220 23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘”, ∞ıËÓÒÓ 33, ÙËÏ. 24220 23214. ∑·ÁÔÚ¿: ∫Ô˘Ú¤Ï·˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜, ÙËÏ. 24260 23255. ™ÎÈ¿ıÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “∏ °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ ∞ÁÁ¤ÏˆÓ” , ÙËÏ. 24270 21748. ª∏ ª∂§∏ Δ√À ™øª∞Δ∂π√À 1.ΔÚfiÌ·ÓÙ˙˘ ª·ÓÒÏ˘, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 251, ÙËÏ. 24210 49561. 2. ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” , ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210 69609. 3. ΔÛԇη˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ “¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ΔÛԇη” , ¶·Á·ÛÒÓ 88∞, ÙËÏ. 24210 76119.

øÚÔÛÎfiÈÔ

√ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ™˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË ‰ÈfiÁΈÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜. 2. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙÔ... Û¯ÂÙÈÎfi. 3. ∞fi Ù· ÔÏÏ¿... Ï›Á· - ¶Ï‹Ú˘ ‹ ÒÚÈÌË (Ì ¿ÚıÚÔ). 4. ∏ ËÁ‹ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙË μ¤ÚÓË - ∞ӷʤÚÔÓÙ·È ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ °ÂˆÁÚ·Ê›·˜ (ÁÂÓ.). 5. “∂Û‡... Ô˘ ‰È·ÎÔÓ›˜, ¤¯ÂȘ ·Ï‡ÚÈ Î·È Ô˘Ï›˜” (ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÚÔÈÌ›·). 6. ªÂÁ¿ÏÔ ÂÏ¿Ùو̷. 7. ΔËÓ ÏËÛ›·ÛÂ Ô ¢›·˜ ÌÂÙ·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜ Û ·ÎÓÔ (ÁÂÓ.) - •ÂÓÈ΋ Û˘ÓÙÔÌÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÁˆÁÚ·ÊÈÎÔ‡ Ï¿ÙÔ˘˜. 8. ∂›‰Ô˜ ¯·ÌËÏÔ‡ ˘„ÒÌ·ÙÔ˜ (Ì ¿ÚıÚÔ). 9. ∞fi ÙÔ ÌÈÛfi... ÌÈÛfi - ¶ÏÂ˘Ú¿ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). ∫∞£∂Δ∞ 1. ∫·Ù¿ ηÓfiÓ· Ôχ¯ÚˆÌÔ˜. 2. §¤ÁÂÙ·È Î·È Î·ÂÙ¿ÓÈÔ˜ (·ÈÙ.). 3. ªÈÛfi... ÎÈÏfi - ™˘Ó¤ıÂÛ ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ‰Ú¿Ì· “°·Ï¿ÙÂÈ·” (·ÈÙ.). 4. ∏ Ì¿˙· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ - §›ÌÓË Ù˘ ∞Û›·˜. 5. ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·‰¤Ó˜ Ì·˜ (·ÈÙ.) - ÷ڷÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ¤ÂÈÙ· ·fi Û‡ÁÎÚÈÛË. 6. √ ¤Ó·˜ ·fi... ‰‡Ô (ηı.) - ªÔ˘ÛÈ΋ ÓfiÙ·. 7. ∞ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ 5‚’ οıÂÙ· - ªÔÓ¿‰· ËÏÂÎÙÚÂÁÂÚÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 8. “√... Î·È Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘” , ÂÚ›ÊËÌÔ˜ ›Ó·Î·˜ ÙÔ˘ ƒ¤ÌÚ·ÓÙ.

∂/°-√/° ¶ƒøΔ∂À™ ∞¶√ 23/4-26/5 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 15.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ΔƒπΔ∏ & ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 15.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 16.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 15.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 18.00, ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. * ΔÂÙ¿ÚÙË 30/4: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 15.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. * ¶¤ÌÙË 1/5: ¶ƒøΔ√ª∞°π∞-∞ƒ°π∞. * ¶·Ú·Û΢‹ 2/5: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 15.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ

TÛ·Áηڿ‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 MËÏȤ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY . . . . . . . . . . . . . .2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ . . . . . . . . . . . 2421080865 I¢IøTIKO KTEO . . . . . . .2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . .2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ A‰¤ÛÔÙˆÓ ZÒˆÓ N. IˆÓ›·˜ . . . . . .2428073111 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073702 ºπ§√∑øI∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞: . . . . . . . .24280 99973, 6938060539 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. . . . . . . . . . . . .2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). . . . . . . . . .2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ . . . . . . . . . . . .8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÚ·›·˜ ∂Í·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ∞ÙfiÌˆÓ ∫∂£∂∞ ¶π§√Δ√™: ...................................24210 80246 - 23430 ∫∂£∂∞ ∂•√¢√™: ................................2410 2545597 - 251853 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ 24210 24628 KPATIKO™ AEPO§IMENA™ NEA™ A°XIA§OY ..................................................24280 76886

9. ∫·Ù·ÎÏ›˜ ÚÔÛ¢¯Ô̤ÓÔ˘ - ¶fiÏË ÙÔ˘ μÂÏÁ›Ô˘. ∏ §À™∏ Δ√À ™Δ∞Àƒ√§∂•√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ¶√§À£∂™π∞ 2. ∞¶√§ÀΔ√ 3. ¶§ - ∏ ª∂™Δ∏ 4. ∞∞ƒ - √ƒπø¡ 5. °ƒπ∞ 6. ∞Ã∞ƒπ™Δπ∞ 7. §∏¢∞™ - §∞Δ 8. √ °∏§√º√™ 9. ™√ - μ∞™∏. ∫∞£∂Δ∞: 1. ¶∞¶∞°∞§√™ 2. √¶§∞ƒÃ∏°√ 3. §√ - ƒπ∞¢∏ 4. À§∏ - ∞ƒ∞§∏ 5. £Àª√ - π™√™ 6. ∂Δ∂ƒ√™ - º∞ 7. π™√™ - μ√§Δ 8. Δøμπ∞™ 9. ∞ª∏¡ - ∞Δ.

∫ƒπ√™ ŸÛÔ ÂÚÓ¿ÂÈ Ô Î·ÈÚfi˜ ‰Â›¯ÓÂÙ fiÏÔ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË Ê‡ÛË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 16-30-22-34-56-77. Δ∞Àƒ√™ ∏ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ Û·˜ Â›Ó·È ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ·Ú¤· Û·˜. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ¤¯ÂÙ ÌÈ· ¤ÓÙÔÓË ÂÈı˘Ì›· Ó· ÛÙڷʛ٠ÚÔ˜ ÙË Ê‡ÛË Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÏÔÁ›·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 8-60-44-34-56-7. ¢π¢Àª√π ∫·Ïfi ı· ‹Ù·Ó Ó· ·ÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ ÙȘ ÂÈfiϷȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Û ı¤Ì·Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ‹ ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ˘Á›· Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 13-24-39-50-4-55. ∫∞ƒ∫π¡√™ ªËÓ Î¿ÓÂÙ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· Û·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÌÂÏÏÔÓÙÈο. ∂Û›˜ Ô˘ ÁÂÓÓËı‹Î·Ù ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ ÓÈÒıÂÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ Û ·ÏÏ·Á¤˜ Û¯¤ÛÂˆÓ ‹ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 76-50-44-32-3-45. §∂ø¡ ª›· Â›Ó·È Ë Ï‡ÛË, ÛˆÛÙ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹ Î·È Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋. ∫·Ïfi ı· ‹Ù·Ó Ó· ·ÔʇÁÂÙ ÂÎÚ‹ÍÂȘ ı˘ÌÔ‡. Œ¯ÂÙ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·ÚÎÂÙfi ÛÙÚ˜ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· Â͈ÙÂÚÈ·ÛÂÙ ٷ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 8-60-55-45-67-81. ¶∞ƒ£∂¡√™ ªËÓ ·ÚÓ›ÛÙ ӷ ‰Â¯Ù›Ù ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, ÂÚÈϤÎÔÓÙ·˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ Û·˜ Û¯¤ÛÂȘ. ◊ÚıÂ Ô Î·ÈÚfi˜ Ó· ‰Â›ÍÂÙ ¤ÌÚ·ÎÙ· ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Û·˜ ÚÔ˜ ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 23-10-33-23-45-6.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ¢È·ÊˆÓ›Â˜ Ì ¿ÙÔÌ· ÙÔ˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ Û·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Â›Ó·È Ôχ Èı·Ó¤˜ ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÂÓÓËı› ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ‰ÂηË̤ÚÔ˘. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 9-70-66-54-45-4. ™∫√ƒ¶π√™ √È ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ ı· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ·Á¯ˆÙÈΤ˜ ÏfiÁˆ οÔÈˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. ∞Ó ÂÚÁ·ÛÙ›Ù ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È ˙‹ÏÔ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÙ ӷ ÎÂÚ‰›ÛÂÙ ÙË Ì¿¯Ë ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 58-40-33-23-21-2. Δ√•√Δ∏™ ∫¿ÓÙ ÙÔÓ Ó· ηٷϿ‚ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù›ÔÙ· Ó· ÊÔ‚Ëı›. ¢ÒÛÙ ÙfiÔ ÛÙËÓ ÔÚÁ‹ Î·È ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ Û˘ÌÊÈÏȈı›Ù Ì οÔȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 32-9-54-98-5-44. ∞π°√∫∂ƒø™ ∞Û¯ÔÏËı›Ù ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ÙÔ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi Û·˜ ÎfiÛÌÔ Î·È ‚¿ÏÙ ÌÈ· Ù¿ÍË ÛÙË ˙ˆ‹ Û·˜ Î·È ÙË Û¯¤ÛË Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 12-35-4-6-2-7. À¢ƒ√Ã√√™ ∏ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Î·È Ë ·Ó¿ÁÎË Û·˜ Ó· ÍÂʇÁÂÙ ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÚÔ˘Ù›Ó· ÌÔÚ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÌÂ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ‹ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-22-12-3-5. πãÀ∂™ Œ¯ÂÙ ¯¿ÛÂÈ ÙÔÓ ‡ÓÔ Û·˜ Ì οÔÈ· ı¤Ì·Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ʇÛˆ˜ Ô˘ Û·˜ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡Ó ·Ê¿ÓÙ·ÛÙ·, ·Ó οÓÂÙ fï˜ Ï›ÁÔ ˘ÔÌÔÓ‹ Î·È ‰ÂÓ ÙÚ·‚‹ÍÂÙ ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙ· ¿ÎÚ· fiÏ· ı· Ù·ÎÙÔÔÈËıÔ‡Ó Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 12-5-364-7-51.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

¶∂ª¶Δ∏ 24 A¶PI§IOY 2014

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

Trauma Beyblade: Metal fusion °Ô‡ÓÙÈ Ô ÙÚ˘ÔÎ¿Ú˘‰Ô˜ ºª live (∂) Live U ªÂϤÙËÛ¤ ÙÔ! ºª live ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ª›Ï· ∏ ÚÔ‰ÔÛ›· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ıÏËÙÈΤ˜ Âȉ‹ÛÂȘ ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∫Ï‹ÚˆÛË Δ˙fiÎÂÚ NCIS “¡Ò ÁÈ· ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰·” Without a trace Fringe Supernatural “ΔÔ ·›Ì· ÙˆÓ ÂÓfi¯ˆÓ”

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.15 07.15 07.45 08.15 10.00 13.00 14.45 16.30 16.45 18.40 19.45 20.45 20.50 20.55 21.00 22.00 00.15 01.15 02.15 03.15

06.00 07.00 10.00 12.50 13.00 13.30 13.40 14.50 15.00 16.00 16.10 17.40 17.50 18.50 20.00 21.30 22.05 24.00 01.30 03.30

Δ· ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ· ¶ÚˆÈÓfi ∞¡Δ1 ΔÔ ÚˆÈÓfi ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ TV Quiz ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ TV Quiz ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ TV Quiz ΔÔ ∫·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ μ·Ï˜ Ì ‰Ò‰Âη ıÂÔ‡˜ ªÚÔ‡ÛÎÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ Pre-game show ªÂÓʛη-°ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ Europa League live §fiÏ· ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜

05.45 06.45 10.00 13.10 14.00 15.00 16.30 16.40 17.40 18.50 20.00 21.15 22.20 23.30 00.50 01.00 05.00

111111111111111111111111111

06.00 10.00 11.45 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.50 18.00 20.00 21.00 21.55 22.15 23.15 00.15 01.15 02.15 03.15 04.15

¶ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ΔÒÚ· ŒÚÚˆÛÔ... Ó· Â›Û·È ÁÂÚfi˜ Magazino eXceL!ent America’s nest top model ΔÔ Î¿ÛÙÚÔ ÙÔ˘ Δ·Î¤ÛÈ Violetta Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ™∫∞´ ÛÙȘ 6 Hawaii Five-0 ∂ȉ‹ÛÂȘ ECO ¡ews CSI ª·˚¿ÌÈ CSI §·˜ μ¤Áη˜ The good wife Californication ∂ÊÈ¿ÏÙ˘ ¤Ú· ·fi Ù· Û‡ÓÔÚ· ª·ÁÂÈÚ‡ˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈο (∂) Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· (∂)

Dennis Ô ÙÚÔÌÂÚfi˜ ∂xtreme ‰ÂÈÓfiÛ·˘ÚÔÈ μen 10 Marsupilami Power rangers Ben 10 £ÂÛÛ·Ï›· over Extreme ‰ÂÈÓfiÛ·˘ÚÔÈ Sonic Ô ÛηÓÙ˙fi¯ÔÈÚÔ˜ ∂xtreme ‰ÂÈÓfiÛ·˘ÚÔÈ Dennis Ô ÙÚÔÌÂÚfi˜ Voopa Marsupilami ∂ȉ‹ÛÂȘ ™ÙË ¯ÒÚ· ÙˆÓ §ˆÙÔÊ¿ÁˆÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ £ÂÛÛ·Ï›· over ¡ew view ¢ËÌÔÙÈÎÔ› ¯ÔÚÔ› ™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ· ∫fiÓÙÚ· ‰È·‰ÚÔ̤˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ¤ÁÂÚÛȘ ªÂÙ·Ê˘ÛÈο Î·È ·ÓÂÍ‹ÁËÙ· ∞ÓÔȯÙÔ› ÔÚ›˙ÔÓÙ˜

¶H§IO 48 UHF

07.00 08.00 10.15 11.00 11.15 12.00 13.00 16.00 17.35 17.45 18.30 20.00 21.00 23.00 24.00 02.00 02.45 03.40 04.30 04.45

111111111111111111111111111

07.00 08.00 09.30 10.30 12.00 13.00 14.40 16.10 17.10 17.15 18.00 19.00 19.05 19.50 21.00 21.30 23.00 24.00 01.30 03.00 03.05 04.30

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ªË ÌÔ˘ ÂȘ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ∞ÛÙÚÔÂϤÎÈ· ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· °ÂÁÔÓfiÙ· ¢ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ °ÂÁÔÓfiÙ· ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂) ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ªË ÌÔ˘ ÂȘ

111111111111111111111111111

06.15 07.15 09.00 11.35 12.20 13.15 13.30 18.00 18.43 19.00 20.30 22.30 23.00 24.00 03.00 04.00 05.00 05.45

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

09.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 00.50 00.00

√ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ∏ ¿Ì˘Ó· ÙˆÓ ˙ÒˆÓ ΔÂÙÚ¿‰È· ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘ ∂È‚›ˆÛË ÛÙÔ˘˜ ¶fiÏÔ˘˜ º˘Ù¿ Î·È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ıÂÚ·›˜ ∏ ·Ï‹ıÂÈ· ÁÈ· ÙȘ ÛÙ·˘ÚÔÊÔڛ˜ ÷ÚÙÔÁÚ·ÊÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ∫·È ÁÏÒÛÛ· ÂÁ¤ÓÂÙÔ... ∞’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ¶fiÏÂÌÔ˜ (1914-1918) “™Ù·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ· ˙ˆ‹˜” μÔ˘Ï‹ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ∞’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ¶fiÏÂÌÔ˜ (1914-1918) (∂)

06.00 111111111111111111111111111

07.00 08.00 10.30 11.30 14.50 15.00 17.00 17.05 18.00 19.30 20.30 21.10 22.30 00.50 00.55 01.00

∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ¶Â˜ ÙÔ ÛÙÔÓ ASTRA ASTRA market ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ¶¿Ì ÛÙÔ›¯ËÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÓËÌÂÚˆÙÈÎfi Ì·Áη˙›ÓÔ ∫Ò‰Èη˜ Ì˘ÛÙËÚ›ˆÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ı¤·ÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ªÂÙ·Ê˘ÛÈο Î·È ·ÓÂÍ‹ÁËÙ· ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛˆÓ

ŒÚˆÙ·˜ Ì ÂȉfiÙËÛË √°∞ Happy day ÛÙÔÓ Alpha Shop TV £˘Ú›‰· ÙËÏÂÒÏËÛ˘ ™ÊËÓ¿ÎÈ· (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ϤÓË ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ÕÎÔ˘ ÙÈ Â›·Ó! ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È (∂) ¶¿Ì ·Î¤ÙÔ ªËÓ ·Ú¯›˙ÂÈ ÙË ÌÔ˘ÚÌÔ‡Ú· (∂) ∞˘ÙÔ„›· ÕÎÔ˘ ÙÈ Â›·Ó! (∂) Shop TV (∂) 10Ë ÂÓÙÔÏ‹ £˘Ú›‰· ÙËÏÂÒÏËÛ˘ ∂ÈÎfiÓ˜

£E™™A§IA TV

111111111111111111111111111

08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 12.00 12.30 13.00 13.30 16.00 16.30 17.00 17.10 18.00 19.00 20.00 20.30 21.00 22.00 23.00 23.30 00.30 01.00

μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ¶ÚˆÈÓfi mou ∏ ÒÚ· Ë Î·Ï‹ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™·‚‚·ÙÔÁÂÓÓË̤Ó˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ™ÙÔ ·Ú¿ ¤ÓÙ 50-50 ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫ÏÂÌ̤ӷ fiÓÂÈÚ· ªÔÓÙ¤ÚÓ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Celebrity game night ∂ȉ‹ÛÂȘ “√ §fiÚÂÓ˜ Ù˘ ∞Ú·‚›·˜” ºÈÏÔ‰Ô͛˜

07.45 09.45 10.00 11.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 21.30 23.00 24.00 02.30

∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ÃÚÒÌ·Ù· ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· ŒÚ¢ӷ ·ÁÔÚ¿˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÃÒÛÙ˜ ŸÏÔ ˘Á›· ∂ȉ‹ÛÂȘ √˘‰¤Ó ÎÚ˘ÙfiÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÃÒÛÙ˜ (∂) ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

Starfish ŸÏ· ηϿ ¢ËÌÔڷۛ˜ Charmed Starfish ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢ËÌÔڷۛ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ŸÏ· ηϿ Asi Sex and the city Rookie blue ¢ËÌÔڷۛ˜ Charmed Just for laughs Rookie blue ¢ËÌÔڷۛ˜

111111111111111111111111111

07.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.10 16.20 18.00 19.10 19.20 19.30 20.10 20.45 22.00 22.45 00.50 01.00 01.15

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ∂ÈηÈÚfiÙËÙ· Δ· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ∂Ȫ¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ-¢ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· “°Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ” ∂ȉ‹ÛÂȘ 4Greece Art beat ª¤Û· ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈο ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ÛÙË ¯ÒÚ· ÙˆÓ ∫ÂÓÙ·‡ÚˆÓ 25Ô˜ ªÂÛËÌ‚ÚÈÓfi˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ “Domino” 4Greece Art beat ∂Ȫ¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰·

¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú.

∏ ÂÚÈ‹ÁËÛË ÛÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ ·Ú¯›˙ÂÈ Ì ÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ¯ÏˆÚ›‰· Î·È ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ÔÌÔÚÊȤ˜ ÙÔ˘, Ù· ¯ˆÚÈ¿, Ù· ͈ÎÏ‹ÛÈ· Î·È Ù· ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∞ӷʤÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ΔÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ·ÎÌ‹ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Ù˘ “™¯ÔÏ‹˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘” ·fi ÙÔÓ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë ∫·ÏÏ›ÓÈÎÔ, fiÔ˘ ÊÔ›ÙËÛ·Ó ÛÔ˘‰·›Â˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ fiˆ˜ Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ Î·È Ô °ÚËÁfiÚÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿˜.

¢Δ 20.10

¡Ò ÁÈ· ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2007, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ΔÔÌ ™¿ÓÙÈ·Î. ¶·›˙Ô˘Ó: ™ÙÈ‚ ∫·Ú¤Ï, Δ˙ÔÓ °ÎÔ‡ÓÙÌ·Ó, ªfiÚÁÎ·Ó ºÚ›Ì·Ó.

∞fi ÙËÏÂÔÙÈÎfi ·ÛÙ¤ÚÈ Û ηӿÏÈ ÙÔ˘ ª¿Ê·ÏÔ, Ô Œ‚·Ó ª¿ÍÙÂÚ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ, ˆ˜ ÓÂÔÂÎÏÂÁ›˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÛÙÔ ∫ÔÁÎÚ¤ÛÔ, ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÌÈ· ηχÙÂÚË Ù‡¯Ë. °È· ÙÔÓ ‹Úˆ¿ Ì·˜ fï˜ Â›Ó·È ¿ÏÏ· Ù· Û¯¤‰È· ÙÔ˘ £ÂÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÂÓÙÔÏ‹ Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÌÈ· ÎÈ‚ˆÙfi. ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ Œ‚·Ó ̤ÓÂÈ ÂÌ‚ÚfiÓÙËÙË ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Ô ›‰ÈÔ˜, ÍÂÂÚÓÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÔ˘ ‰˘ÛÈÛÙ›·, ÓÈÒıÂÈ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· ÙË Ê¤ÚÂÈ Û ¤Ú·˜ Ì fiÔÈÔ ÎfiÛÙÔ˜, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ÛÒÛÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ ÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·!

STAR 22.00

√ §fiÚÂÓ˜ Ù˘ ∞Ú·‚›·˜ ∂È΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1962, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¡Ù¤È‚ÈÓÙ §ÈÓ. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶›ÙÂÚ √’ ΔÔ˘Ï, ÕÏÂÎ °Î›Ó˜, ÕÓÙÔÓÈ ∫Ô˘›Ó, √Ì¿Ú ™·Ú›Ê, ÕÓÙÔÓÈ ∫Ô˘¤ÈÏ, ∫ÏÔÓÙ ƒ¤ÈÓ˜.

√ §fiÚÂÓ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ó·Úfi˜, ȉ·ÏÈÛÙ‹˜ μÚÂÙ·Ófi˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜, Ô˘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ∞’ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘ ˘ËÚÂÙ› ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÙÔ˘ Ú›ÁÎÈ· ºÂ˚˙¿Ï, ÙÔ˘ ËÁ¤ÙË Ù˘ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ·Ú·‚ÈÎÒÓ Ê˘ÏÒÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ΔÔ‡ÚΈÓ. ªÂÙ¿ ·fi ÔÏϤ˜ ÓÈÎËÊfiÚ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ, Ô §fiÚÂÓ˜ Ô‰ËÁ› 50 ¿ÓÙÚ˜ ÙÔ˘ ºÂ˚˙¿Ï ̤۷ ·fi ÙËÓ ¤ÚËÌÔ ¡ÂÊÔ‡ÓÙ, Â› ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙÂı› ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÎÔÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ fiÏ˘ ÕηÌ·, Ô˘ η٤¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ı¤ÛË.

MEGA 01.00

£Â¿Ì·Ù·

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS

Su - Doku

Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„ÈÓ Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. ¢Y™KO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘

EYKO§O

EYKO§O

∞Ó·ÙÔÏÈο ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ÛÙË ¯ÒÚ· ÙˆÓ ∫ÂÓÙ·‡ÚˆÓ

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: ∞¶√ 24-30/4/14 ∞I£√À™∞ 1 ƒπ√ 2 (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ - ª∂Δ/¡√): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17:15. CAPTAIN AMERICA: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:15-22:00. ∞I£√À™∞ 2

∏ Δπ¡∫∂ƒª∂§ ∫∞π √π ¶∂πƒ∞Δ∂™ 3D (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ - ª∂Δ/¡√): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17:30. ∫Àƒπ∞ƒÃπ∞: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:30-22:15. ∞I£√À™∞ 3 LEGO (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ - ª∂Δ/¡√): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17:45. Δ√ ∞∫ƒøΔ∏ƒπ Δ∏™ μπ∞™ (¶√§πΔπ∫√ £ƒπ§∂ƒ): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:45-22:30. ∞I£√À™∞ 4

∏ Δπ¡∫∂ƒª¶∂§ ∫∞π √π ¶∂πƒ∞Δ∂™ (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ - ª∂Δ/¡√): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË 17:00.

SNOWPIERCER: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË 19:00-21:40. SPIDER-MAN 2: ΔÂÙ¿ÚÙË 30/4/14: 00:10.


40

¢Â›ÁÌ·Ù·ÁÚ·Ê‹˜

¶¤ÌÙË 24 AÚÈÏ›Ô˘ 2014

ΔÔ˘ ÿÚË ™·‚‚›‰Ë

“∏ ¿ÌÂÛË ¤ÁÓÔÈ¿ ÌÔ˘ Â›Ó·È Ë ÚfiÛ‚·ÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙË Ú¢ÛÙfiÙËÙ·” , ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ Bloomberg Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜. ™Â μڢͤÏϘ Î·È ºÚ·ÁÎÊÔ‡ÚÙË ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·ÏÏ¿ Û˘ÓÔÏÈο ÁÈ· ÂΛӘ ÙÔ˘ ¡fiÙÔ˘. ¶ÚÈÓ ·fi Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È “·Î¤ÙÔ” ̤ÙÚˆÓ Ô˘ ı· ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘: ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ó¤Ô ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÈÙÏÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ‰·Ó›ˆÓ (ABS) Î·È Ë ∂∫Δ ı· ÚÔÛʤÚÂÈ ÚfiÛıÂÙË Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ˘fi ÙÔÓ fiÚÔ Ó· ÙË ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÛÔ˘Ó Û ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ™ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ Û˘Óı‹Î˜ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· ·ÒÏÂÈ·˜ Ô‡Ù ÌÈÛÔ‡ ÏÂÙÔ‡ ·fi Ù· ÎÂÊ¿Ï·È· Ô˘ Ù˘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È. ∫È fï˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂӉ›ÍÂȘ fiÙÈ ·ÎfiÌ· ÌÈ· ¢ηÈÚ›· ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ı· ¿ÂÈ ¯·Ì¤ÓË. ∏ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ı· ·ÊÂı› ÛÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ “Ù˘ÊÏfi ¯¤ÚÈ” Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, Ô˘ ı· Ù· οÓÂÈ... ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ·. ∂›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi fiÛ· Ó¤· ÛÔ˘‚Ï·Ù˙›‰Èη ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÎÚ›Û˘. °ÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ô ÎÏ¿‰Ô˜ Ù˘ ÂÛÙ›·Û˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÏËıÒÚ· Ó¤ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ™¯Â‰fiÓ Û fiϘ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ‚›·˜ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ¤Ú·Ó Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ. ∞ÓÔ›ÁÔ˘Ó Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ‹‰Ë ÎÔÚÂṲ̂Ó˜ Î·È ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Û‡ÓÙÔÌ· Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó. °È· Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó Î·Ù·Ó·ÏÒıËΠÛËÌ·ÓÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ·fi ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ “Ï›Ô˜” Ô˘ ˘‹Ú¯Â ÛÙËÓ ¿ÎÚË. ∞ÔÙ·ÌȇÛÂȘ ·fi ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ¯¿ıËΠ‹ ÙÔ “ÎÔÌfi‰ÂÌ·” ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËÎ·Ó ÛÙË Ì·ÁÈ¿ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ fiÓÂÈÚÔ ÌÈ·˜ ÌÈÎÚ‹˜ ÚÔÛˆÈ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘, fiÔ˘ “‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÊÂÓÙÈÎfi ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÔ˘” . ™ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·ÍÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ӥ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ȉ¤Â˜ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∞ÎfiÌ· Î·È ·˘Ù¤˜ Ô˘ ı· ÂÙ‡¯Ô˘Ó Î·È ı· ÛÙÂÚÈÒÛÔ˘Ó, ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÌÂÛ·›Ô˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜, Ô˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û ‰Âο‰Â˜ ‹ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ¶Ô˘ıÂÓ¿ ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Û¯¤‰È· ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Û ÌÂÛ·›Ô˘ ‹ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ì ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ‹ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ¤¯ÂÈ ¿ÌÂÛË ·Ó¿ÁÎË ÂÓfi˜ ۯ‰›Ô˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘, Ô˘ ı· ηÙ¢ı‡ÓÂÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ¤Ú·Ó ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÎÏ¿‰ˆÓ (ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜, ÙÚfiÊÈÌ·, ˘ËÚÂۛ˜) Û ·ÌÈÁÒ˜ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÔÚ› Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ Î·È ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·‰È¿‚ÏËÙ˜, ÒÛÙ ٷ fiÔÈ· ÎÂÊ¿Ï·È· Ó· ÌËÓ Î·Ù·Ï‹ÍÔ˘Ó ¿ÏÈ ÛÙȘ ÙÛ¤˜ Ï·ÌfiÁȈÓ. ∞˘Ùfi Ô˘ ÌÔÚ› Î·È Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Â›Ó·È Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË Î·È Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË Û ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË. ªÂ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË Î·ıÔ‰‹ÁËÛË Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ “¯¤ÚÈ” Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÌÔÚ› Ó·... ‚ÚÂÈ ÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘. (∞fi ÙËÓ “∏ÌÂÚËÛ›·”)

∂˘Î·ÈÚ›· ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈ·ڈÛË ÙÔ˘ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÏÂÔÓ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ Eurostat ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ Ù˘ Â˘ÚˆÔÌ¿‰·˜ ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2012. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Î·È ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÔÈÎÔÓƠ̂˜, fiˆ˜ Ë ÂÏÏËÓÈ΋, ·fi ÙË ‚·Ú‡ÙÂÚË, ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÙȘ ÎÔÈӈӛ˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¡fiÙÔ˘, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ÔÈ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÌÈ· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ, Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂȉڿÛÔ˘Ó ÈÔ Û˘ÓÂÎÙÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜, ÈÔ Î·ıÔÚÈÛÙÈο ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ÚÔÙ¿ÛÛÔÓÙ·˜ Ì›· Ù·ÎÙÈ΋ ·Ó·ÌÔÓ‹˜, ÔÈ ËÁ¤Ùȉ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ¤‰ÂÈÍ·Ó Ó· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. ∞ÓÙ› Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ˘ÂÚ·ÛÈ˙fiÌÂÓ˜ ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ˘fiıÂÛË Î·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ

Ô˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó Ô͢ÁfiÓÔ ÛÙȘ ÔÈÎÔÓƠ̂˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Ӥ˜ ÚÔÛ‰Ô˘ ÛÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·‰Ú·ÓÔ‡Û·Ó Ì ÙÔ Êfi‚Ô ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ, ÂÓÒ ¤ÌÂÓ·Ó Ó· ÍÔÚΛ˙Ô˘Ó ·Ï¿ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ·ÓÙÈÂ˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. ™ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ fï˜ ÙÔ˘ ª·˝Ô˘ Ô˘ ı· Â›Ó·È ÔÚfiÛËÌÔ ÛÙË Û¯¤ÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ì ÙÔ˘˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ ıÂÛÌÔ‡˜, Â¿Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï· ÔÛÔÛÙ¿ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÁ›ÚÔ˘Ó Î·È ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È. ™ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ‰ÂÓ “ÌÈÏÔ‡Ó” ÓfiÌÔÈ, ηÓÔÓÈÛÌÔ›, Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘ ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÔÓÙ·È ·fi Ù· ΤÓÙÚ· ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ fiÛÔ Ë ·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜, Û ÌÈ· ∂˘ÚÒË fiÔ˘ Ë ÔÏÈÙÈ΋ Î·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÈÛÔÚÚÔ›·. √ ÛÙfi¯Ô˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ¿ÏÏÔ˜ ·fi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, Ô˘ ı· ÂÁÁ˘ÒÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘˜ ÌÈ· ˙ˆ‹ Ì ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Î·È Êfi‚Ô˘˜, ·ÏÏ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÏ›‰Â˜.

ªfiÏÈ·ÛÌ· ∏ ∂ÛÙÔ˘‰È·ÓÙ›Ó· ÎÚ·Ù¿ Ì ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ Ó‹Ì· ÌÈ·˜ Ì·ÎÚ¿˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘. ΔÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û¯‹Ì· Ì ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ∞ÓÙÚ¤· ∫·ÙÛÈÁÈ¿ÓÓË ÂÚÓ¿ Ì ·Ó¿ÏÔÁË ‰ÂÍÈÔÙ¯ӛ· ·fi ÙË Ì›· ·Ú·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ¿ÏÏË. ªÂÙ¿ ÙË Û‡ÌÚ·ÍË Ì ÙÔÓ ª¿ÌË ΔÛ¤ÚÙÔ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ¯ÂÈÌÒÓ· ÛÙÔ μfiÏÔ ‹ÚıÂ Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ CD Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ Ë “£” . ∞ÎÔÏÔ˘ı› Ë Â˘Úˆ·˚΋ ÂÚÈԉ›· ÙÔ˘ ∞ÓÙ. ∫·ÙÛÈÁÈ¿ÓÓË Ì ÙÔ °. ¡Ù·Ï¿Ú· Ô˘ ı· ηٷϋÍÂÈ ÛÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ ‰È¿ÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÛÙË ™Ô˘Ë‰›· ÁÈ· ÙË ÌÂÏÔÔÈË̤ÓË ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË. ª¤Û· ·fi ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰›ÓÂÙ·È Ë Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó ÌÈ· ∂ÏÏ¿‰· ÂÁηډȈÙÈ΋. ŸÌˆ˜, ηıÒ˜ ÔÈ ÌÂψ‰›Â˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ú›˙˜ Î·È Á›ˆÛË, ÂÏÏËÓÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·, ·ÎfiÌË ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È Ó· ˘ËÚÂÙÂ›Ù·È Ë ‚·ı‡Ù·ÙË Î·È ‰È·Ú΋˜ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÌÈ· Ù¤¯ÓË Ï·˚΋ Î·È ˘„ËÏ‹. ª¤Û· ÛÙÔÓ ›ÏÈÁÁÔ ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ Ì·˜ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ÂÏȉÔÊfiÚÔ ÌfiÏÈ·ÛÌ· Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ·Ó·‚χ˙ÂÈ ·ÈÛıËÙÈÎfi˜ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi˜ ÏÔ‡ÙÔ˜. ∫È ·fi ÂΛ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰‡Ó·ÌË, ¤Ú¯ÂÙ·È ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·.

ʈÙfi: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °È¿ÓÓ·ÚÔ˜

Ÿ¯È ¿ÏÏ· ÛÔ˘‚Ï·Ù˙›‰Èη...

TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË P¿ÏÏË, rallis@e-thessalia.gr

T‡Ô˜

∫ÔÚ˘ÊÒÓÂÙ·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘ fiÏ˘ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·. Δ· ·È¯Ó›‰È· ÎÚ‡‚Ô˘Ó Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ, ·Ó·ÙÚÔ¤˜. ª¿Ï· Â›Ó·È Î·È Á˘Ú›˙ÂÈ.

✒¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞: ⁄Ô˘Ï· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÛÙË £Ú¿ÎË. ✒∂£¡√™: 7 Û·ÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ✒∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: ¢Â‡ÙÂÚË Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ̤ÚÈÛÌ·. ✒∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞: ™ÙËÓ Î·Ù¿„˘ÍË Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2018 Î·È ‚¿ÏÂ. ✒H AÀ°∏: ª¤ÚÎÂÏ ‹ ™Àƒπ∑∞. ✒∏ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞ Δø¡ ™À¡Δ∞∫Δø¡: ∏ ›‰ËÛË Ô˘ ‰ÂÓ Ì¿ı·ÌÂ. ✒∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: ™·Ì·Ú¿˜: Èڛ˜ ‰·ÓÂÈο ·fi ÙÔ 2015. ✒ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™: “¢ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ÏÂfiÓ·ÛÌ·” - “ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛË ¯Ú¤Ô˘˜” Ì ÌÓËÌfiÓÈ· ‰È·ÚΛ·˜ Ù˘ ∂∂. ✒Δ∞ ¡∂∞: Δ· ÙÂÎÌ‹ÚÈ· ÁÈ· ¯·ÌËÏ¿ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·.

24-04-14  
24-04-14  
Advertisement