Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË

www.e-thessalia.gr

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 06.38 - ¢. 20.09’ ™∂§∏¡∏ 10 ∏ª∂ƒø¡

∂Δ√™ 112√¡ ™∞μμ∞Δ√ 24 ∞¶ƒπ§π√À 2010

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.106 † ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ ÔÛ›·˜ Ù˘ ı·˘Ì·ÙÔ˘ÚÁÔ‡, ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÓÂÔÌ.

™ÙÔ ¢¡Δ Ì 30% Ì›ˆÛË ÛÙÔ Â›‰ÔÌ· ·‰Â›·˜ Î·È ÙÔ ‰ÒÚÔ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ■ ÛÂÏ.7

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 40 ™∂§π¢∂™

800-11-35000

ΔÚ›· ·ÁοıÈ· ÛÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ: ∏ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Î·È Ë ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜

√ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙËÓ ∂.∂. Î·È ÙÔ ¢¡Δ

¡¤· ÂÔ¯‹

ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· √È fiÚÔÈ Ù˘ ª¤ÚÎÂÏ, ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ™ÙÚÔ˜-∫·Ó Î·È ÙÔ˘ ŸÏÈ ƒÂÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢

Δ

¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜

N¤· √‰‡ÛÛÂÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÛÌfi ƒ‡·ÓÛË ÛÙËÓ ªÔ˘ÌÔ˘Ï‹ıÚ· Ì ÓÂÚ¿ Ô˘ ‹Úı·Ó ·fi ÙËÓ ∫¿ÚÏ· ∂ÎÙÂٷ̤ÓË Ú‡·ÓÛË ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠ¯ı˜ ·fi ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ªÔ˘ÌÔ˘Ï‹ıÚ·˜. ■

ËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ ∂∂ Î·È ¢¡Δ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ì ‰‹ÏˆÛË ·fi ÙÔ ∫·ÛÙÂÏfiÚÈ˙Ô, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Â›Ó·È ÂıÓÈ΋ Î·È ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÂÈۋ̈˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ì·˜ ÛÙËÓ ∂∂ ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢, Ô˘ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ì”. ∫·È ÚfiÛıÂÛÂ: μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÔÚ›·, ÌÈ· Ó¤· √‰‡ÛÛÂÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÛÌfi.“∏ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆ-

ŒÓÙÔÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÁÈ· ÙË ª∂Δ∫∞ ΔÚÂȘ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ - ¢È·ÁÚ·Ê‹ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹ ·fi ¶∞™∫∂ ƒ·Á‰·›Â˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÂ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi Â›Â‰Ô ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ÚԤ΢„ ÛÙË ª∂Δ∫∞ Î·È ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÁÈ· ÌÂÚÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË, ·ÎfiÌË Î·È ÌÂٷΛÓËÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Û ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. ΔÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘, Ì ÌÈ· ÛÎÏËÚ‹ ÙÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, “ÙË Ó¤· ÚÔÎÏËÙÈ΋ Î·È Â΂ȷÛÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Ù˘ ª∂Δ∫∞”, ÂÓÒ ˙ËÙ› ·fi ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô Ó· ·Ó·ÏÔÁÈÛÙ› ÙË ıÂÛÌÈ΋ ÙÔ˘ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ¶∞™∫∂, Û ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó‰ڛ·Û‹ Ù˘ ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙË ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ Ù˘ ª∂Δ∫∞ μ·Á. ΔÛÈÙÛÈÎÏ‹. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ¯ı˜, ÙÚÂȘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙË ª∂Δ∫∞ ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ÔÈÎÂÈÔıÂÏÒ˜ ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·, ·Ó Î·È Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÙÔ˘˜ ÙÔ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡Ó. ■ ÛÂÏ.13

μÚ¿‚¢ÛË Ì·ıËÙÚÈÒÓ 1Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¡. πˆÓ›·˜ ÁÈ· ‚È‚ÏÈÔÊÈÏ›· ■ ÛÂÏ.18

¢‡Ô Ì‹Ó˜ ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ÛÙÔ ¢√À∫

¶ÚÒÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ Û ȉÈÔÎÙ‹ÙË ÁÈ· ·‰¤ÛÔÙÔ ÛÎ˘Ï› ÛÙÔ μfiÏÔ

¢‡Ô Ì‹Ó˜ ۯ‰fiÓ ¤¯Ô˘Ó Ó· ‰Ô˘Ó ÙÔ “¯ÚÒÌ·” ÙÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ 170 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ■ ÛÂÏ.13

√ ∞ÚÈÛÙ. ∫·Ì¿Ú·˜ ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÙÔÓ ¶∞√ Î·È ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÙÂÏÈÎfi Ì ÙÔÓ ÕÚË ■ ÛÂÏ.21

■ ÛÂÏ.14

√ ¢. ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›Ó˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ¡√¢∂ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ■ ÛÂÏ.15

™˘Ó¤‚Ë ÂΛÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÚÂÂ, ˘‡ı˘ÓÔ˜ Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘

Ô˜ ÙÔ˘ ŸÏÈ ƒÂÓ. ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ÂÓÈ·›Ô˜, fiÙÈ Û ·˘ÙfiÓ Û˘ÌÚ¿ÙÙÔ˘Ó Ë ∂∂ Î·È ÙÔ ¢¡Δ, ·ÏÏ¿ Î·È fiÙÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È Ì›·”. √ ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜-∫·Ó ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ı· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› “ÁÚ‹ÁÔÚ·” ÛÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. “∏ ∂ÏÏ¿‰· Ú¤ÂÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙÔ ¢¡Δ, ÚÈÓ ÏËÊıÔ‡Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ Ô˘ ı· Ï¿‚ÂÈ” ‰‹ÏˆÛÂ Ë °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ. ■ ÛÂÏ.6,7,8,9,10

ΔÔ ∂∫μ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÁÈ· «Ó¤· ÚÔÎÏËÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿»

ÛÂÏ.12

™·Ì·Ú¿˜

∫∫∂

™˘ÛÙÚ¿Ù¢ÛË ÁÈ· Ó· ·Ó·ÙÚ·› Ë ·ÓÙÈÏ·˚΋ ÔÏÈÙÈ΋ §∞√™

¶ÈÎÚfi ‰ÒÚÔ, ÔÌÔÏÔÁ›· ‹ÙÙ·˜, ·ÏÏ¿ ··ÈÙÂ›Ù·È ·˘ÙÔÛ˘ÁÎÚ¿ÙËÛË ™Àƒπ∑∞

∂Î ÚÔÌÂϤÙ˘ ¤ÁÎÏËÌ· ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

Δ˘ ¢∂™¶√π¡∞™ ™∞∫∂§§∞ƒπ√À

™∞μμ∞Δ√ 24 ∞¶ƒπ§π√À 2010

“ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ·ÔÙÂÏ› ÛÙ·ıÂÚ‹ ·Í›·”

A¶√ΔÀ¶øª∞Δ∞ ¶ÔÏÈÙÈ΋ ¯ÚÂÔÎÔ›· ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¯ÚÂÔÎÔ›· Ì·˜ ›ӷÈ, Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜, ÁÂÁÔÓfi˜. ∞Ó ‰ÂÓ ÂÈÛ˘Ì‚Â› Î·È Ù˘Èο, ·˘Ùfi ı· ÙÔ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ì·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¿ÛË ı˘Û›· ı· Û‡ÛÔ˘Ó, ÂÎfiÓÙ˜ ¿ÎÔÓÙ˜, Ó· ÙÔ ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó, ÁÈ·Ù› ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‰È·Î˘‚‡ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ηÈ, Û οÔÈÔ ‚·ıÌfi, Ë ÈÛÔÚÚÔ›· ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ΔÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜! Δ· 300 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÙÔ˘ ™Δ∞Àƒ√À ∫√Δ™πƒ∞ skotsiras@yahoo.gr ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ì·˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ ‚fiÌ‚· ÛÙ· ıËÛ·˘ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈ· ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÙÔ˘ ·ÓÂÙ˘Á̤ÓÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Î·Ó›˜ ‰ÂÓ Û˘Ì‚È‚¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ fiÙÈ Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÎÚ·Á›. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¯ÚÂÔÎÔ›· Ì·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó· ̈Úfi Ô˘ ÙÔ ÂÁη٤ÏÂȄ οÔÈÔ˜ ÎÚ˘Ê¿ ÛÙËÓ fiÚÙ· Ì·˜, ¤Ó·˜ ÁÂÓÓ‹ÙÔÚ·˜ Ì ¿ÁÓˆÛÙ· Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘. √ ·Ó‡ı˘ÓÔ˜ ·˘Ùfi˜ ÁÔÓ¤·˜ Â›Ó·È Ë ›‰È· Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ù¿ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ΔÔ ÓÙÚÔÈ·ÛÙÈÎfi Á¤ÓÓËÌ¿ Ù˘ ÙÔ ¤ÊÂÚ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·ÛÂÏÁÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ÛÒÌ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ Úfi‚·ÏÂ, ‚¤‚·È·, Î·È È‰È·›ÙÂÚË ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ‚È·ÛÌfi Ù˘. ª¿ÏÏÔÓ Ù· ‹ıÂÏÂ Î·È Ù· ¤·ıÂ! £·ÌÒıËΠ·fi Ù· ‰ÒÚ· ÙÔ˘ “Á·ÌÚÔ‡”: ¢ÈÔÚÈÛÌÔ› ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ÚÔ˘ÛʤÙÈ· οı ÏÔÁ‹˜, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· Û¿Ù·ÏË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË, ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË Ù˘ ·Ó·ÍÈÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ù˘ ÎÏÂÙÔÎÚ·Ù›·˜, ‰ÂÏ·ÛÌfi˜ ÛÙË ‰È·ÊıÔÚ¿, ·ÓÔ¯‹ ÛÙËÓ ·ÓÔÌ›·, ÎÔÈÓÔÙÈο “·Î¤Ù·” ÁÈ· ÏÈ¿ÙÛÈÎÔ Î·È Ù· ÏÔÈ¿ Î·È Ù· ÏÔÈ¿. ¶Ò˜ Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ı› Ë “Ó‡ÊË” Ì ٤ÙÔÈ· “Úԛη” Ô˘ Ù˘ ÚÔÛʤÚıËÎÂ; ∞˜ ÌÔ˘ Û˘Á¯ˆÚÂı› Ó· Â·Ó·Ï¿‚ˆ ¤Ó· ·fiÛ·ÛÌ· ·fi ÙÔ ¿ÚıÚÔ ÌÔ˘ “ŒÁÎÏËÌ· Î·È ÙÈ̈ڛ·” (20/2/2010), Ô˘ ‚¿˙ÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ “Â› ÙÔÓ Ù‡ÔÓ ÙˆÓ ‹ÏˆÓ”: “Δ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· Î·È ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ ·ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó ·ÏÒ˜ ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· Ì·˜ Ó· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ÛÙÔȯÂȈ‰Ò˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰Èη›Ô˘. ∏ ¯ÚÂÔÎÔ›· Ì·˜ Â›Ó·È ÚÒÙ· ·’ fiÏ· ÔÏÈÙÈ΋. ™˘Ó¤ÂÈ¿ Ù˘ Â›Ó·È Ë ¯ÚÂÔÎÔ›· Ì·˜ Û fiÏ· Ù· ¿ÏÏ· ‰›·: ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÛÙËÓ ÂÚ›ı·Ï„Ë, ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛË, ÛÙË ¯ˆÚÔÙ·Í›·, ·ÓÙÔ‡. ∏ ·ÚÔ‡Û· ηٿÚÚ¢ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Û˘ÓÔ„›˙ÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ·ÔÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÔÏÈÙ¢ÙÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ‰‡Ô ˘ÏÒÓˆÓ ÙÔ˘, Ô˘ Â›Ó·È Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ÂÍÔ˘Û›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, Ô˘ ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙˆÓ ·ÓÙÈηÈÙ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù˘ ÛÙfi¯ˆÓ ˘ÔÙÈÌ¿ Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Û˘Á΢ڛ·˜”.

ÙȘ 23 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1696 ¤ı·Ó·Ó ‰‡Ô ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜, Ô ªÈÁÎ¤Ï ÓÙ £ÂÚ‚¿ÓÙ˜ Î·È Ô √˘›ÏÈ·Ì ™·›ÍËÚ. ∫·ıÈÂÚÒıËΠÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ·fi ÙËÓ √˘Ó¤ÛÎÔ Ë Ë̤ڷ ·˘Ù‹ ˆ˜ Ë ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ μÈ‚Ï›Ô˘, Ô ÂÔÚÙ·ÛÌfi˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·ÓËÁ˘ÚÈο ¯ı˜ ¶·Ú·Î¢‹, Û οı ÁˆÓÈ¿ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ¶·Ú¿ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ Î·È ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ Ù· ‚È‚Ï›· Û‹ÌÂÚ· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ μ·ÛÈÏÂÈ¿, Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μÈ‚ÏÈÔˆÏÒÓ, ÷ÚÙÔˆÏÒÓ Î·È ∂ΉÔÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙËÓ ·›ÁÏË Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÏÔÁ›. ∞˘Ù¿ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ¯·Ú›˙Ô˘Ó ÛÙÔ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎfi ÎÔÈÓfi Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Î·È ¯·Ï¿ÚˆÛË Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ ·˘Ùfi ÎÚ›ÓÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ó·Áη›Ô ·fi ÔÙ¤.

O ∫∞πƒ√™

√ Î. μ·ÛÈÏÂÈ¿˜ Ì›ÏËÛ ·Ú¯Èο ÁÈ· ÙÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∏̤ڷ˜ μÈ‚Ï›Ô˘.“ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ·ÔÙÂÏ› ÛÙ·ıÂÚ‹ ·Í›· Î·È ·ÛʷϤ˜ ηٷʇÁÈÔ Î˘Ú›ˆ˜ Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÎÚ›Û˘, ·ÏÏ¿ Î·È ‰›Ô‰Ô ‰È·Ê˘Á‹˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¤ÓÙÔÓÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜. √È Ï¿ÙÚÂȘ ÙÔ˘ οı ›‰Ô˘˜ ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ μÈ‚Ï›Ô˘, Ë ÔÔ›· ηıÈÂÚÒıËΠ·fi ÙËÓ Unesco ÚÈÓ ·fi ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·”. √ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ·Ó¤Î·ıÂÓ ·Á·Ô‡Û ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. μ·ÛÈÏÂÈ¿ Ë ·Ï‹ıÂÈ· ·˘Ù‹ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙË ·Ú¿ ÙȘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı›. “∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎfi ÎÔÈÓfi. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Î·È ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÌÈ· ‰›Ô‰Ô ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Ô˘ ¿ÏÏ· ̤۷ (.¯. Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË) ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ˘˜ ·Ú¤¯Ô˘Ó. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚfi˜ ÛÙ· ›‰È· Â›‰·”. √ Î. μ·ÛÈÏÂÈ¿˜ Ì›ÏËÛ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÁÈ· ÙȘ ¯ÚÔÓÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ηٿ ÙȘ Ôԛ˜ Ë ·Ó¿ÁÓˆÛË “·Óı›˙ÂÈ”, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„Â Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋.“ΔÔ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎfi ÎÔÈÓfi ÔÈΛÏÏÂÈ. √È ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ËÏÈ˘ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ (ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, ¶¿Û¯·, ηÏÔη›ÚÈ) Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ԇ̠fiÙÈ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ËÏÈ˘. £· ¤ÏÂÁ· fiÙÈ Ù· Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfi-

[∂§§∞¢∞]

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜” ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ ÙÔÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ·˘ÍË̤Ó˜ ÙȘ ıÂṲ́˜ ÒÚ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 9...24ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 13...24ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ ÙÔÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ·˘ÍË̤Ó˜ ÙȘ ıÂṲ́˜ ÒÚ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 7...23ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 12...23ÔC.

¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ·ÎfiÌ· Î·È ÙÒÚ· Ô˘ ›̷ÛÙ ÛÙÔ Ì¿ÙÈ ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÓ·, Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ‰Â›ÎÙ˜ ÂÎÙfi˜ ÂϤÁ¯Ô˘, ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Ì·˜ ÚÔÛˆÈÎfi ‰ÂÓ ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛˆÓ. Δ· ‰‡Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÎfiÌÌ·Ù· ÂÍÔ˘Û›·˜ ·Ó·ÏÒÓÔÓÙ·È Û ·ÏÏËÏÔηÙËÁÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ ÊÙ·›ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ¿ıÏÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı›. ∂ӉȷʤÚÔÓÙ·È ‰ËÏ·‰‹ ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÁÈ· ÙÔ Î·Ù·Ú·Ì¤ÓÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Î·È fi¯È ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. ∂›Û˘, Ë ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿, Ô¯˘ÚˆÌ¤ÓË ÛÙÔ˘˜ ̇ıÔ˘˜ Ù˘, Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¢ÓÔ› ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÂÈı·Ú¯›·, ÂȉÂÈÓÒÓÔÓÙ·˜ ‰Ú·Ì·ÙÈο ÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ·Ó¿Î·Ì„˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì·˜ Û οÔÈÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÔÚ›˙ÔÓÙ·. ŸÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÌÈ· ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙËÓ ·˘ÙÔηٷÛÙÚÔÊ‹, ·Ú·Û˘Ṳ́ÓË ·fi ÔÏÈÙÈ΋ Ù‡ÊψÛË. ªÔÏ·Ù·‡Ù·, ¤ÛÙˆ Î·È ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ô˘ ÎÚ·Ù¿ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ‰Ú¿ÛÂÈ, ¯ˆÚ›˜ ηÌÈ¿Ó ·Ó·‚ÔÏ‹, ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ˘¤ÚÙ·ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜ Î·È Ó· ¿ÚÂÈ, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, Ì Ó‡̷ Ú·ÏÈÛÌÔ‡, ÙȘ ‰¤Ô˘Û˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ∏ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔ “Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢” Â›Ó·È ·Ó·fiÊ¢ÎÙË. ∏ ÎÔÈÓˆÓ›·, Â›Û˘, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹ ·Ú¿ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ì ÙË Û˘Ó·›ÓÂÛ‹ Ù˘ ÛÙË ÌÔÓ·‰È΋ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓË Ï‡ÛË. ŸÙ·Ó ı· ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ Ë ı‡ÂÏÏ·, ÙfiÙ ÌÔÚ› Ó· χÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ù˘ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù¿ÍË, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤Ó· Ó¤Ô ÔÏÈÙÈÎfi ÙÔ›Ô ¿Óˆ Û ˘ÁÈ›˜ ‚¿ÛÂȘ. ΔÒÚ· fï˜ Â›Ó·È Ë ÒÚ· Ù˘ Ì¿¯Ë˜ Ì ٷ ηÙÂ›ÁÔÓÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ Ù˘. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ë ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÙÈ̈ڛ· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÓfi¯ˆÓ.

ÙÂÚÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ˆÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Î·È Ù· ÈÛÙÔÚÈο ‰ÈËÁ‹Ì·Ù· fiˆ˜ Î·È ÔÈ ÓÔ˘‚¤Ï˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ôχ „ËÏ¿ ÛÙËÓ ÈÂÚ·Ú¯›·. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, Ë ÂοÛÙÔÙ ÂÈÏÔÁ‹ Â›Ó·È ˘fiıÂÛË ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋. ∞Í›˙ÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Ó· ÂÈÛËÌ·Óı› fiÙÈ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎfi ÎÔÈÓfi ¤¯ÂÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÈıÌËÙÈ΋ ·‡ÍËÛË”. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. μ·ÛÈÏÂÈ¿ ÔÈ ÏfiÁÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·‚¿˙ÂÈ ‚È‚Ï›· ÔÈΛÏÏÔ˘Ó.“ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ‰È¢ڇÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓÒÛÙË. ∂ÈϤÔÓ, ÙÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ì ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙȘ ‚ÚÂÈ ·ÏÏÔ‡ ·ÔÙ˘ˆÌ¤Ó˜. ∂Í¿ÙÂÈ ÙË Ê·ÓÙ·Û›· ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ˆı› ÛÙÔ Ó· Ï¿ÛÂÈ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ‚ϤÂÈ Ó· ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È. ŸÏ· ·˘Ù¿ Û˘ÓÙÂÏÔ‡Ó ÛÙÔ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ¢¯¿ÚÈÛÙ· οÔȘ ÒÚ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜ ÙÔ˘”. √ Î. μ·ÛÈÏÂÈ¿˜ ηٷϋÁÂÈ, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ¤¯ÂÈ ¤ÚıÂÈ ÁÈ· Ó· Ì›ÓÂÈ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Î·È Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· Ô˘ ÙȘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· “ÛÙÂÚÔ‡Ó” ¤‰·ÊÔ˜ ·fi Ù· ‚È‚Ï›· Ô Î. μ·ÛÈÏÂÈ¿˜ ··ÓÙ¿. “Δ›ÔÙ· ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË ÙÔ ›‰ÈÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· Ì ·˘Ùfi Ô˘ ÙÔ˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Û¯¤ÛË ÚÔÛˆÈ΋. √È ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ·fi ηӤӷ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ÚÔÌËÓ‡ÂÈ fiÙÈ ·˘Ùfi ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ·Í›·”.

™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ ÙÔÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ·˘ÍË̤Ó˜ ÙȘ ıÂṲ́˜ ÒÚ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 7...21ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 11...22ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ ÙÔÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ·˘ÍË̤Ó˜ ÙȘ ıÂṲ́˜ ÒÚ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 7...21ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 12...22ÔC.

°È· Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ÚԂϤÔÓÙ·È ÚfiÛηÈÚ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ Ì ‚ÚÔ¯¤˜ ÙÔÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ÌÈÎÚ‹˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ·Ú¯Èο ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ ¯ÒÚ·, ÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ Î·È ÙËÓ ∫Ú‹ÙË Î·È ·fi ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›· Î·È ÙË £Ú¿ÎË. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ÛÙ· ‰˘ÙÈο 4 Ì 6 Î·È ÛÙÔ πfiÓÈÔ ÙÔÈο 7 ÌÔÊfiÚ Î·È ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο 3 Ì 5 ÌÔÊfiÚ. ∂Í·Ûı¤ÓËÛË ·fi ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙ· ‰˘ÙÈο. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ÂÓ ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ ñ TËÏ. 8 0 0 - 1 1 - 3 5 0 0 0


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

™∞μμ∞Δ√ 24 ∞¶ƒπ§π√À 2010

∞ÓËÛ˘¯Â›

∞ÚÔÎ¿Ï˘Ù· ∫‡ÚÈ ¢È¢ı˘ÓÙ¿ √ ̷ηڛÙ˘ Ô μ·Û›Ï˘ ∞˘ÏˆÓ›Ù˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤ÏÂÁÂ Î·È Í·Ó¿ÏÂÁ “‚Ú Ô‡ ¿ÌÂ, Ô‡ ¿ÌÂ...”; ™ÙÔ ¢¡Δ ¿Ì ·ÏÏ¿ Ì ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÌÂÁ¿ÏË Î·È ÂÓÒ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¤¯Ô˘Ì ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÂÈ ‹‰Ë. ŸÌˆ˜ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ÊÔ‚¿Ù·È Î·È ÙÔÓ ¶·Ó·ÁȈٷÎfiÔ˘ÏÔ Ô˘ ˙ËÙ¿ ¤ÎÙ·ÎÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÁÈ· Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ Ë Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, ÙËÓ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· Ú›ÍÔ˘Ì ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ Î·È ÙÔÓ ™·Ì·Ú¿ Ô˘ ıˆÚ› ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· ÙËÓ ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘ ¢¡Δ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ΔÂÏÈÎÒ˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÛˆıÔ‡ÌÂ;

°.•.

√ ¯ˆÚÈÎfi˜

√ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ª¿ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌ›· ∏ ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ ª¿ÓÔ˘ ¤ÁÈÓ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ∞˜ ÙËÓ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘ÌÂ Î·È ˘fi ÙÔ Ú›ÛÌ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÂͤÏÈ͢, Ù˘ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢. ¢‹ÏˆÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô ™Ù. ª¿ÓÔ˜: ™‡Ìʈӷ Ì ÙË Eurostat ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ 2009 ‹Ù·Ó ηٿ 2 Î·È ϤÔÓ ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi fi,ÙÈ ÈÛÙ¢fiÙ·Ó Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ∏ ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ΢Úȷگ› ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙË ÊÏ˘·Ú›·, ÙËÓ ·Û¿ÊÂÈ· Î·È ÙËÓ ·ÌÊÈÛËÌ›· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ∏ ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ηıÔ‰ËÁ› fiÛÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ˆ‹ Û Ú¿ÍÂȘ ÚÔ¿ÛÈÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Ê·ÓÙ¿˙Ô˘Ó ˆÊ¤ÏÈ̘ ÛÙÔÓ Î·ı¤Ó· ¯ˆÚÈÛÙ¿, ·ÏÏ¿ fiϘ Ì·˙› ÂÈÛ‡‰Ô˘Ó ÙËÓ ¤Ï¢ÛË ÂΛÓÔ˘ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÚÔÛٷ٢ÙÔ‡Ó. ΔÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ spreads ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ÚÔÂÍÔÊÏÔ‡Ó ϤÔÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ‹ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙ¿ÛË ÏËÚˆÌÒÓ. ªÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂͤÏÈÍË ı· Â›Ó·È Î·Ù·ÛÙÚÂÙÈ΋ Î·È ‰ÂÓ ‰È·„‡‰ÂÙ·È Ì ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Ì ¿ÌÂÛ˜ Ú¿ÍÂȘ. ΔÈ ÌÔÚ› Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ; ¡· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Î·È Ó· ˙ËÙËı› ·Ì¤Ûˆ˜ Ë ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ∂∂/¢¡Δ. ¡· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ (¯ˆÚ›˜ Ì·ÎÚfiÛ˘ÚÙ˜ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ) ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÂÚÈÎÔ‹ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ ‡„Ô˘˜ 5 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, ‹ 10 ·Ó ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· Û˘ÓÂÓÓÔËı› Ì ÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿. ∂‰Ò Î·È ÙÒÚ·. ¡· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù·ÓÔÔ‡Ó ÙËÓ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ¡· ··ÓÙ¿ ‰˘Ó·ÌÈο, ¿ÊÔ‚· (΢ڛˆ˜ ¿ÊÔ‚·) Î·È ÙÂÎÌËÚȈ̤ӷ Û fiÛ· ·ÛÙ‹ÚÈÎÙ· Î·È ·Ú·Ï·ÓËÙÈο ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ¡.¢., ∫∫∂, ™Àƒπ∑∞ Î·È ªª∂. ¡· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ, ¯ˆÚ›˜ ‰Â‡ÙÂÚË ÛΤ„Ë, ÙË ÊÔ‚È΋ ·ÓÔ¯‹ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ·Ú·ÓÔÌ›·˜.

∂˘ı‡Ó˜ ™ÙÔÓ ·fiË¯Ô Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÚÔÛÊ˘Á‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ ÔÈ Î.Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ™·Ì·Ú¿˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó ˘Ú¿ Û·Ó Ù· ÎÔÎfiÚÈ·. ¶ÔÈÔ˜ ÊÙ·›ÂÈ Ô˘ ¿Ì ÛÙÔ ¢¡Δ; ¶ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. Δ· ¤Î·Ó ÂÏ·ÊÚÒ˜ Ì¿¯·ÏÔ. ¢Â˘ÙÂÚ¢fiÓÙˆ˜ fï˜ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ › ÔÏÏ¿, ¤Ú·Í ϛÁ· ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ Î·È ÊÙ¿Û·ÌÂ Â‰Ò Ô˘ ÊÙ¿Û·ÌÂ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: ¢ÂÓ ı· ·Ó¤‚·ÈÓ·Ó Ù· ÛÚÂÓÙ, fiÙ·Ó Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·ÚÔÌÔ›·˙ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì ÙÈÙ·ÓÈÎfi; º.™.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ΔËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 2013. ¶·Ú¿ ÙȘ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Ë ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÕÓÙ˙ÂÏ· °ÎÂÚ¤ÎÔ˘ ηٿ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ Â›Î·ÈÚ˘ ÂÚÒÙËÛ˘ Ô˘ η٤ıÂÛÂ Ô Î. ¡¿ÎÔ˜, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ÚÒËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜, ÙÔ Û¯fiÏÈÔ Ù˘ Î. °ÎÂÚ¤ÎÔ˘ fiÙÈ “ı· Â›Ó·È Â˘ı‡ÓË ¿ÏÏˆÓ ·Ó ÙÂÏÈο ‰ÂÓ Â˘Ô‰ˆı› ÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔ Îϛ̷ Î·È Ë ‰È¿ıÂÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘”, ·Ê‹ÓÂÈ ·Ú¿ı˘ÚÔ ÁÈ· ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡. √ Î. ¡¿ÎÔ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ·ÚÓËÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ‰ÂÓ ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Û ·Ï¿ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ¯·Ì¤ÓË ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÙË ª·ÁÓËÛ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ı· ÂͤıÂÙ ·ÓÂ·ÓfiÚıˆÙ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ‰ÈÂıÓÒ˜ Û ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· ÎÚ›ÛÈÌË ÂÚ›Ô‰Ô ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘.

ΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ §·ÎfiÔ˘ÏÔ˘

...∏ ÂÚ›ÙˆÛË ¶·˘Ï›‰Ë ʤÚÓÂÈ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡.¢. ·ÓÙÈ̤وÔ Ì ÙÔ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ¿ ÙÔ˘ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô. “∞˘ÙÔ› Ô˘ Ï‹ÁˆÛ·Ó ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË” ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ·ÎfiÌË Ì ÙËÓ ÎÔÓοډ· ÙÔ˘ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ̤ÏÔ˘˜. ΔÔ˘˜ ‰Â›¯ÓÂÈ, ·ÏÏ¿ ÔÓfiÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‚ÁÂÈ ·ÎfiÌË ·fi Ù· ÚÔ‰ÚÈο ¯Â›ÏË. ∫·È Ô “Ê¿ÎÂÏfi˜”ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ··Û¯fiÏËÛ ηӤӷ ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ. √È ÈÔ ÔÏÏÔ› ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó Î·Ì·ÚˆÙÔ› η̷ڈÙÔ› Î·È ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ. ΔÔ ··ÁÔÚ¢ÙÈÎfi Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ¤ÎÔ‚Â ÙË ÊfiÚ·, ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. √ÛÔ ·ÚÁÔ‡Ó ·˘Ù¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÙfiÛÔ Î·ÎÔÊÔÚÌ›˙Ô˘Ó. ∏ ¡.¢. ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù›ÔÙ ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë “ÂÔ¯‹ ™·Ì·Ú¿”. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÚfiÛˆ·. ∞ÏÏ¿ ÛÙÔ Î¿‰ÚÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓÙ· ÔÈ ÈÔ Î·ÏÙ ÊÈÁÔ‡Ú˜ Ù˘ ‡ÛÙÂÚ˘ ηڷ̷ÓÏÈ΋˜ ÂÔ¯‹˜. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ï›ÊÙÈÓÁÎ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘. ∞ÏÏ¿ Úˆ› Î·È ‚Ú¿‰˘ ÛÙ· ηӿÏÈ· ˯› Ë ÚËÙÔÚÈ΋ Ù˘ ·Ú·ÎÌ‹˜. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È È‰ÂÔÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ù¤ÚˆÛË. ∞ÏÏ¿ ÛÙÚÈÌÒ¯ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÍ ·‰È·ÈÚ¤ÙÔ˘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· Ì ÙÔÓ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË. ∞ÏÏ¿ Ô‡Ù ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ √¡¡∂¢ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÎϤÍÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ó· ʇÁÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∞ÏÏ¿ ÌfiÓÔ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ηÙ‰¿ÊÈÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚fiÏˆÓ Ô˘ ÙË ‰¤ÓÔ˘Ó Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ù˘. √È Î·˘Ù¤˜ ·Ù¿Ù˜ ÌÂÙ·Î˘Ï›ÔÓÙ·È ·fi ÚÔÛ˘Ó¤‰ÚÈÔ Û ÚÔÛ˘Ó¤‰ÚÈÔ, ·Ó¿ ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·. ∫·È Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ó· Á›ÓÂÈ fiˆ˜ ¤ÏÂÁÂ Ë °ÎfiÏÓÙ· ª¤ÈÚ ÁÈ· ÙÔÓ ªˆ˘Û‹: “¶ÂÚȤÊÂÚ ÙÔ˘˜ πÛÚ·Ëϛ٘ Â› Û·Ú¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ¤ÚËÌÔ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ‡˜ ‹Á ÛÙÔ ÌfiÓÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ª¤Û˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÙڤϷÈÔ”. (Δ∞ ¡∂∞)

ΔÔ ÚÒÙÔ æ˘¯Ú·ÈÌ›· ∏ ¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÌÈ· Ó¤· ÂÔ¯‹ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÌÈ· Ó¤· ÌÂÙ·Ôϛ٢ÛË. °È·Ù› ‰ÂÓ ı· ›̷ÛÙ ÂÌ›˜ Ô˘ ı· ÔÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÚ›· Î·È Ù‡¯Ë. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ı· ÂÏÂÁ¯fiÌ·ÛÙ ÁÈ· ηıÂÙ› Ô˘ ı· οÓÔ˘ÌÂ. √ ÛÙfi¯Ô˜ ÂÓÙÂÏÒ˜ ÏÔÁÈÛÙÈÎfi˜, Ó· ¤ÛÂÈ ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· Î·È ¯Ú¤Ô˜. Ÿ¯È ¯ˆÚ›˜ ı˘Û›Â˜. ™Â ÔÈÔ ‚·ıÌfi; ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ Î¿ÔÈ· ·Ó·¯ÒÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ı· Ù· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ. ∂Ó Ù¤ÏÂÈ Ì‹Î·Ì ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜. ∫·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È „˘¯Ú·ÈÌ›·, ·˘ÙÔÛ˘ÁÎÚ¿ÙËÛË. ÕÏψÛÙ ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ· ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ Ù· ηٷʤÚÓÔ˘Ó.

√È ·ÓÙȉڿÛÂȘ ΔÔ ¢¡Δ ¤¯ÂÈ ‰·ÈÌÔÓÔÔÈËı›, Â›Ó·È Û˘ÓÒÓ˘ÌÔ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰È¿Ï˘Û˘, Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. £· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔÓ Î¿‚Ô ÙÔ˘ ¢¡Δ ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘; ∞˘Ùfi ı· ‹Ù·Ó ÙÔ ÈÔ Î·Ïfi ÛÂÓ¿ÚÈÔ. ∫·È ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙfiÙ ı· ‹Ù·Ó ‹Ș. ŸÌˆ˜ Ë ÂÌÂÈÚ›· ‰Â›¯ÓÂÈ ·ÓÙ›ıÂÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ¶Ò˜ ı· ·ÓÙȉڿÛÔ˘ÌÂ, ·Ó ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ ¢¡Δ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÌÂÈÒÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, ηٿÚÁËÛË Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ, ·ÔχÛÂȘ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, ÌÂÈÒÛÂȘ Û˘Óٿ͈Ó; ¶Ï¤ÔÓ ÂÚ¿Û·Ì ÙÔÓ ƒÔ˘‚ÈÎÒÓ· Î·È ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ οı ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ·˘Ù¿ Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·. ΔÔ ¢¡Δ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ¿Ú‰ËÓ Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË. ΔÔ ¶∞™√∫ ÌÔ˘‰È¿˙ÂÈ, Ë ¡.¢. ·Ó·ı·ÚÚ‡ÂÈ Î·ÈÚÔÛÎÔÈο, ÙÔ ∫∫∂ Î·È Ô ™Àƒπ∑∞ ÔÓÂÈÚ‡ÔÓÙ·È ÌÂÁ·ÏÂÈÒ‰ÂȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. ∏ ÙÚ¿Ô˘Ï· ·Ó·Î·Ù‡ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ·Ïfi ÔÏ›ÙË ÔÚÁÈṲ̂ÓÔ, ·Ì‹¯·ÓÔ Î·È ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜. º.™.

∫Ô˘Ú¿ÁÈÔ ŒÏÏËÓ˜ ∫Ô˘Ú¿ÁÈÔ ŒÏÏËÓ˜. ΔÔ˘ Î. ŸÏÈ ƒÂÓ; Ÿ¯È ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹, ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË, ÙÔ˘ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË, ÙÔ˘ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ¤Ó‰ÔÍˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ Ì·˜ Ô˘ Ì·˜ ‚ϤÔ˘Ó ·fi ÂΛ „ËÏ¿ Î·È ÎÏ·›ÓÂ Î·È ·˘ÙÔ› ÁÈ· ÙÔ Î·Ù¿ÓÙËÌ¿ Ì·˜... º.™.

°È· Ó· ‰Ô‡Ì ÙÒÚ· Ô˘ ¤ÂÛ ÙÔ ÚÒÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ ÁÈ· ÂÁηٿÏÂÈ„Ë Û·ÏÔ˘, fiÛÔÈ ı· ÙÔÏÌ‹ÛÔ˘Ó Ó· Ú¿ÍÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ, ÁÂÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ·‰¤ÛÔÙ·. μϤÂÙ ÙÔ ÌÈÎÚÔÙÛ› Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi ÙÔ˘ Û·ÏÔ˘ Úfi‰ˆÛ ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË ÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÒÚ· ı· ÎÏËı› Ó· ÏËÚÒÛÂÈ 300 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ Ú¿ÍË ÙÔ˘. √È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ÂÓÙfi˜ 15ÓıË̤ÚÔ˘ ÙÔÔı¤ÙËÛË 1.000 ·ÎfiÌË ÌÈÎÚÔÙÛ› Û ·‰¤ÛÔÙ· Î·È ‰ÂÛÔ˙fiÌÂÓ·, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔÈËıÔ‡Ó. ™ÎÂÊÙ›ÙÂ, ‰Â, fiÙÈ ÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Î·È Ù· 1.500 ¢ÚÒ, ·ÎfiÌË Î·È ÂÍ¿ÌËÓË Ê˘Ï¿ÎÈÛË ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙË ¡ÔÌÔıÂÛ›·.

∞Ï‹ÚˆÙÔÈ ¢ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ÙÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ӷ ÈÛÙ‡ԢÌ ˆ˜ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ μfiÏÔ˘ οÓÂÈ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ¢ÂÓ ÂÍËÁÂ›Ù·È ·ÏÏÈÒ˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿, ¤ÛÙˆ Î·È Ì ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË, ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· Û ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi Î·È ¢ËÌÔÙÈÎfi ƒ·‰ÈfiʈÓÔ, ·ÏÏ¿ ÔÈ 170 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ¢√À∫ ‰ÂÓ Â›‰·Ó ÙÔ “¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜”. ÀÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ‰˘Ô Ì‹Ó˜ ·Ï‹ÚˆÙÔÈ, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ ÛÔ‚·Ú¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜...

“∞‰È¿ıÂÙË” ¶Ï‹ÁÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË Ê¤ÙÔ˜ Ù˘ ·ÎÙÔÏÔ˚΋˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË- ™ÔÚ¿‰Â˜- ∫˘ÎÏ¿‰Â˜- ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ. μϤÂÙÂ, Ù· Û·˝ÓÈ· ÛÙ· Û˘Ó·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁ›·, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ó “·‰È¿ıÂÙË” ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÁÚ·ÌÌ‹, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÙËÓ Û˘ÌÂÚȤϷ‚·Ó ÛÙÔÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÎËÚ˘¯Ù› ÁÈ· ÙȘ 25 ª·˝Ô˘. ¶·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤Ú˘ÛÈ Ù· ÓËÛÈ¿ Ì·˜ ·Ó¿Û·Ó·Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·fi ÙÔ ·˘ÍË̤ÓÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi Ú‡̷ Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. °.•.

™ÙÔ ∫·ÛÙÂÏfiÚÈ˙Ô ΔÔ ÊfiÓÙÔ Ì ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Ù· fiÌÔÚÊ· ·ÈÁ·ÈÔÂÏ·Á›ÙÈη Û›ÙÈ· Ô˘ ›¯Â ›Ûˆ ÙÔ˘ ÛÙÔ ∫·ÛÙÂÏfiÚÈ˙Ô Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ì¿ÏÏÔÓ ÚÔ˚‰¤·˙ ˆ˜ ı· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ οÙÈ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ı· ¤ÏÂÁ οÔÈÔ Ù˘ÔÔÈË̤ÓÔ Â˘¯ÔÏfiÁÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ·ÎÚÈÙÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÌÈ· ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÔÏÈÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË. ª¿ÏÈÛÙ· ·ÚÔÌÔ›·Û ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ÙÔ Î·Ú¿‚È Ô˘ ·Ó·˙ËÙ¿ ¤Ó· ‹Û˘¯Ô ÏÈÌ¿ÓÈ ÁÈ· Ó· ·Á΢ÚÔ‚ÔÏ‹ÛÂÈ. ª‹ˆ˜ ÂÓÓÔÔ‡Û ÙÔ ∫·ÛÙÂÏfiÚÈ˙Ô; °È·Ù› ¤ÙÛÈ, fiˆ˜ ¿Ó ٷ Ú¿ÁÌ·Ù·, ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ı· È¿ÛÔ˘Ó Ù· ‚Ô˘Ó¿ Î·È Ù· ·ÎÚÈÙÈο ÓËÛÈ¿, Ì‹ˆ˜ Î·È ÁÏÈÙÒÛÔ˘Ó ·fi Ù· ¯Ú¤Ë Î·È ÙËÓ ÂÚÁ·Ûȷ΋ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·... ∂Λ Ó· ÌËÓ ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ Î·Ó›˜. º.™.


∞fi„ÂȘ 4

™∞μμ∞Δ√ 24 ∞¶ƒπ§π√À 2010

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

ΔÔ ÙÚ‡ÈÔ Ì·˜ Èı¿ÚÈ √ Î. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∫·ÙÛÈ·‚ÚÈ¿˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“¶·Ú·ÙËÚԇ̠ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙȘ ÂÓ·ÁÒÓȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓÒÓÙˆÓ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ‰·ÓÂÈο Û ÏÔÁÈΤ˜ ÙÈ̤˜! ΔÔ “¤ÚÁÔ” ÙÔ ¤¯Ô˘Ì ͷӷ‰Â› Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ·. ∂›Ù ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ô ªËÙÛÔÙ¿Î˘, ›ÙÂ Ô ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ›ÙÂ Ô ™ËÌ›Ù˘, ›ÙÂ Ô ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ Ô Ó¤Ô˜, ›Ù ÙÒÚ· Ô ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ô Ó¤Ô˜, ¤¯Ô˘Ì ٷ ›‰È· ÌÔÙ›‚·: §ÈÙfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔÓ Ôχ Ï·fi, ¯Ï›‰· Î·È ˘ÂÚÏÔ˘ÙÈÛÌfi ÁÈ· Ï›ÁÔ˘˜ Î·È ·Ó·˙‹ÙËÛË ÂÚÂÈÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ‰·ÓÂÈÎÒÓ, ΢ڛˆ˜ ÛÙË ¢‡ÛË. °È· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ٷ ‰·ÓÂÈο ˘ÔıË·ԢÌ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ΔÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ Èı¿ÚÈ, ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÂΛÓÔ ÙÔ Èı¿ÚÈ ÙˆÓ ¢·Ó·˝‰ˆÓ. ∂›Ó·È ÙÚ‡ÈÔ Î·È ‰Â ÁÂÌ›˙ÂÈ ÔÙ¤... ¶Ò˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÁÂÌ›ÛÂÈ, ·ÊÔ‡: * ªfiÏȘ Ì·˙¢ÙÔ‡Ó Ï›Á· ¯Ú‹Ì·Ù· οÔÈÔÈ ÂÈÙ‹‰ÂÈÔÈ Ù· “ÙÚÒÓ”, Ù· ÔÈÎÂÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, ‰ËÏ·‰‹, Î·È ‰ÂÓ ÙÈ̈ÚÂ›Ù·È Î·Ó¤Ó·˜; ∂›‰·Ì ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ Î·È Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· Ó· ηٷÏËÛÙ‡ÔÓÙ·È Î·È Ô˘‰Â›˜ Ó· ‰›ÓÂÈ ÏfiÁÔ. * √È ‰ÈÎÔ› Ì·˜ ÏÔ‡ÛÈÔÈ, ÂÏÏ›„ÂÈ ·ÙÚȈÙÈÛÌÔ‡, ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·, Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Â‰Ò, ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi; * ∞Ó·ıÚ¤ÊÔ˘Ì ٷ ·È‰È¿ Ì·˜ ¯ˆÚ›˜ ηËÌfi Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î¿ÙÈ; ªÔ˘ ¤ÏÂÁ ʛÏÔ˜ ˆ˜ Û˘Ì‚Ô‡Ï¢ ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ Ó· Â›Ó·È ÂÈÌÂÏ‹˜ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Î·È ‹Ú ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË: ¶ÂÚÓ¿ˆ ÙËÓ ÈÔ fiÌÔÚÊË ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘. ÕÛ Ì ӷ ¯·ÚÒ ÙËÓ ÍÂÓÔÈ·ÛÈ¿. ¶Ò˜ ·˘Ùfi˜ Ô ¤ÊË‚Ô˜ ı· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ÔÏ›ÙË; ŒÙÛÈ ·Ó·ıÚ¤ÊÔÓÙ·È Ù· ·È‰È¿ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ÙË °·ÏÏ›·; ¢Â ÓÔÌ›˙ˆ. * ΔÔ ÓÔÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ·Ôı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙÔ “ÂȯÂÈÚ›Ӕ , ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ Âȯ›ÚËÛË Ì ÙȘ Ӥ˜ ȉ¤Â˜ Î·È Î·ÏÏÈÂÚÁ› ÙË ‰È·ÏÔ΋ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÛÈÙÈ΋ ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Âȯ›ÚËÛË; * ΔÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Â›Ó·È ÛÙÚ‚Ïfi, ÒÛÙ ӷ ˆÊÂÏÂ›Ù·È Ë ·Ú··È‰Â›· Î·È ÔÈ ÂΉfiÙ˜ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Ù˘ ·Ú··È‰Â›·˜; * ŸÏ· Â›Ó·È ÛÈΤ Î·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·ÛʷϤ˜ ‰È¤ÍÔ‰Ô Î·È fiÓÂÈÚÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ·ÔηٿÛÙ·ÛË, ·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· Û·Ú·ÓÙ¿Úˉ˜ Î·È Û·Ú·ÓÙ·ÂÓÙ¿Úˉ˜ Â›Ó·È Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ, Ó· ˘Ô··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÂΛ Î·È Ó· ÙËÓ “οÓÔ˘Ó” , ÚÔ˜ Ù· ÚÔÛÔ‰ÔÊfiÚ· ¿ÚÂÚÁ· Ì ÙÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ Î¤Ú‰Ô˜; * ™Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ıÂÛÌÔıÂÙË̤ӷ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ‰Â Á›ÓÂÙ·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â͇ÚÂÛË Ù˘ ηχÙÂÚ˘ ÂÈÏÔÁ‹˜, ·ÏÏ¿ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· “ÂÚ¿ÛÔ˘Ó” ÔÈ ÚÔ·ÔÊ·ÛÈṲ̂Ó˜ ÂÈÏÔÁ¤˜, Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Î·È ËÌÂÙ¤ÚÔ˘˜; * √È ‰ËÌfiÛȘ ‰·¿Ó˜ Î·È ÚÔÌ‹ıÂȘ Â›Ó·È ¯ÚÔÓ›ˆ˜ Î·È ÛηӉ·Ïˆ‰Ò˜ ‰ÈÔÁΈ̤Ó˜ Î·È Î·Ó¤Ó·˜ ‰Â ‚ϤÂÈ... ΔÔ Èı¿ÚÈ ÙˆÓ ¢·Ó·˝‰ˆÓ ›¯Â ÌÈ· ÙÚ‡·. ΔÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ Èı¿ÚÈ ¤¯ÂÈ ÔÏϤ˜ Î·È ·Ôı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·, ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÙË ÛˆÊÚÔÛ‡ÓË, ÙÔÓ ˘ÁÈ‹ ·ÙÚȈÙÈÛÌfi. ∫·È ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ: ∏ ‰È·¯Â›ÚÈÛ‹ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ·ÊÂı› ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ·Ó›Î·ÓˆÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ, Ô˘ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÙËÎ·Ó Â‰Ò Î·È ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ì·˜ η٤ÛÙÚ„·Ó. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ·ÔÁÔËÙ¢ÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÂÈΛӉ˘ÓË ÔÚ›· Û ÎÈÓÔ‡ÌÂÓË ¿ÌÌÔ, Ì·˜ ̤ÓÂÈ ÌfiÓÔ Ë Â›ÎÏËÛË: √ £Âfi˜ Ó· ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘. ∂›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ ÈÛ¯˘Úfi˜, Ô˘ ‰Â Ì·˜ ‰È¤„¢Û ÔÙ¤ Î·È ‰ÂÓ ı· Ì·˜ ‰È·„‡ÛÂÈ. ∞ÏÏ¿ Î·È ·˘Ùfi˜ ‰˘ÛÎÔχÂÙ·È Ó· Â¤Ì‚ÂÈ. √È ÔÏÈÙÈÎÔ› Â›Ó·È ÙfiÛÔ... Ô˘ ·Ì¤Ûˆ˜ ı· Ô˘Ó fiÙÈ ÂÂÓ¤‚Ë ‡ÛÙÂÚ· ·fi ‰È΋ ÙÔ˘˜... ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË!!! ∫·È, ÂÓÓÔ›ٷÈ, ı· Ì·˜ Á˘Ú›ÛÔ˘Ó ¿ÏÈ ÛÙ· ›‰È·”.

¶ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ ÎÈÓËÙÒÓ √ Î. μ·Û. ¶·Ï·Ìˉ¿˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∞Á·ËÙÔ› Ê›ÏÔÈ, ‰È·‚¿ÛÙ Ì ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ ÛËÌ›ˆÌ·. ¶ÚÔÛʤÚÂÈ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜, ·¯Ú›·-

∏ Ï·˚΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ™Ù·ÁÈ·ÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ∫Ú‡·˜ μÚ‡Û˘ √ Î. μ·ÁÁ¤Ï˘ °·Ï·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, οÙÔÈÎÔ˜ ™Ù·ÁÈ·ÙÒÓ, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ò˜ ÙÒÚ· ÙÔ ÓÂÚfi ÙˆÓ ™Ù·ÁÈ·ÙÒÓ ·fi ÙȘ ËÁ¤˜ Ù˘ ∫Ú‡·˜ μÚ‡Û˘ ÙÚ¿‚ËÍ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ·Ú·Î›ÌÂÓˆÓ ∫ÔÈÓÔًوÓ, ¢‹ÌˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È È‰ÈˆÙÒÓ. ¶ÚÈÓ ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ¤ÁÈÓ §·˚΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, fiÙ·Ó ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙ‹ Ë ÚfiıÂÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Ó· ÂÎÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ ÓÂÚfi ÙˆÓ ËÁÒÓ ÚÔ˜ ÙȘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ Ù˘ ¢∂À∞ªμ Î·È Ó· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ¯ˆÚÈfi Ì ÓÂÚfi ·fi ÙȘ ËÁ¤˜ Ù˘ ∞‰¿ÌÂÓ·˜. √Ìfiʈӷ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Ó· ‰Â¯ÙÔ‡Ó ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·Ú¤Ì‚·ÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ËÁ¤˜ Â›Ó·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ fiÚÔ˜ ÙˆÓ ™Ù·ÁÈ·ÙÒÓ, Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Â›Ó·È ¿ÚÈÛÙË Î·È ÁÓˆÛÙ‹ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È Ë ÔÛfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÌfiÏȘ Â·ÚΛ ÁÈ· Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ. ¶ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ ̤Ú˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Â·Ó‹ÏıÂ, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÌÂÙ¿ ·fi ÚfiÙ·ÛË Î¿ÔÈÔ˘ ÂÂÓ‰˘Ù‹, ÁÈ· ÂÌÊȿψÛË Ì¤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÙˆÓ ™Ù·ÁÈ·ÙÒÓ. ΔÔ ΔÔÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÂÓËÌÂÚÒıËΠ·fi ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ÁÈ· ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÂÂÓ‰˘Ù‹, ÙÔ ·ÓÙ›ÙÈÌÔ ·Ó¿ ΢‚ÈÎfi ̤ÙÚÔ Î·È ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ÁÈ· ÂÌÊȿψÛË Î·È ÎÏ‹ıËΠӷ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ¿Ô„Ë. ¢‡Ô Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ΔÔÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ì ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ÁÈ· ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì·. ∞·›ÙËÛ ӷ Á›ÓÂÈ Î·È ÌÈ· Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi, ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Î·È ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÙÔÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÏÂÁ› ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Úfi‰ÚÔÈ ‹ ̤ÏË ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ·ÔÎfiÌÈÛ ¿ÏÏË Ì›· ·ÚÓËÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË. ∂Âȉ‹ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ΔÔÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÓˆÌÔ‰ÔÙÈÎfi

ÛÙ˜ Ó· ›ӷÈ, Û ÂȉÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ì Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙÔ ÎÈÓËÙfi Ì·˜ ÙËϤʈÓÔ. ªÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ÙÔ ÎÈÓËÙfi Ì·˜, Ô˘ ‰ÂÓ Ù· ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ: 1. √ ·ÚÈıÌfi˜ ·Ó¿Á΢ ÁÈ· fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Â›Ó·È 112. ∞˘Ùfi˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÌÔÚ› Ó· ÏËÎÙÚÔÏÔÁËı› ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÛÔ˘ Â›Ó·È ÌÏÔηÚÈṲ̂ÓÔ. ¶ÚÔÛ¿ıËÛÂ! 2. ∫Ï›‰ˆÛ˜ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ͯÓÒÓÙ·˜ Ù· ÎÏÂȉȿ ̤۷, ÂÓÒ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘, fiÔ˘ Ê˘Ï¿˜ ¿ÏÏ·; £· ÙËÏÂʈӋÛÂȘ Ì ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÛÔ˘ Û οÔÈÔÓ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÏËÛÈ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÙÔ control ÙˆÓ ÎÏÂȉÈÒÓ Î·È ÂÛ‡ ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÛÔ˘ ÛÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÔÈ ·ÛÊ¿ÏÂȘ. ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÔÚÙ-Ì·Áο˙. ¢ÔΛ̷ۤ ÙÔ! 3. ∂Í·ÓÙÏ‹ıËÎÂ Ë Ì·Ù·Ú›· ÙÔ˘ ÎÈÓËÙÔ‡ ÛÔ˘; ŸÏ· Ù· ÎÈÓËÙ¿ ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ÚÂ˙¤Ú‚· ÊfiÚÙˆÛ˘ Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜ ÙÔ˘˜, Ô˘ ÏËÎÙÚÔÏÔÁÒÓÙ·˜ *3370#, ·˘ÙfiÌ·Ù· ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È ‰›ÓÔÓÙ¿˜ ÛÔ˘ ·ÎfiÌË Î·È 50% ÚfiÛıÂÙÔ Á¤ÌÈÛÌ·. ŸÙ·Ó ı· Â·Ó·ÊÔÚÙ›ÛÂȘ ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÛÔ˘, ·˘ÙfiÌ·Ù· ı· Â·Ó·ÊÔÚÙÈÛÙ› Î·È Ë ÚÂ˙¤Ú‚·. 4. ΔÈ Ó· οÓÂȘ ·Ó ÛÔ˘ ¤ÎÏ„·Ó ÙÔ ÎÈÓËÙfi; √È ¤ÌÔÚÔÈ ÎÈÓËÙÒÓ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÎÚ˘Ê‹ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›·, ÒÛÙÂ Ô ÎϤÊÙ˘ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ Î·È Ó· ηٷӷÏÒÓÂÈ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔ ı‡Ì· Ù˘ ÎÏÔ‹˜, Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ¿ÏÏÔ ÎÈÓËÙfi Î·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Î·È ·˘Ùfi Ó· ηٷӷÏÒÓÂÈ. ∂›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ serial number ÙÔ˘ ÎÈÓËÙÔ‡ ÛÔ˘. ™ËÌ›ˆÛ¤ ÙÔÓ Î·È Ê‡Ï·Í¤ ÙÔÓ Î¿Ô˘. ∞Ó ÛÔ˘ ÎϤ„Ô˘Ó ÙÔ ÎÈÓËÙfi, ÂȉÔÔ›ËÛ ÙÔÓ ·ÚÔ¯¤· ÛÔ˘ Î·È ‰ÒÛÙÔ˘ ·˘Ùfi ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÛÔ˘ ı· ÌÏÔηÚÈÛÙ› ÙÂÏ›ˆ˜ ·ÎfiÌË Î·È ·Ó Ô ÎϤÊÙ˘ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙËÓ Î¿ÚÙ· SIM. ¶Èı·ÓfiÓ Ó· ÌËÓ ·Ó·ÎÙ‹ÛÂȘ ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÛÔ˘, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ı· ¤¯ÂȘ ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙÈ Ô ÎϤÊÙ˘ ‰ÂÓ ı· ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÔÙ¤. ΔÔ ™∏ª∞¡Δπ∫√Δ∂ƒ√ Â›Ó·È fiÙÈ ·Ó fiÏÔÈ ÙÔ ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ·˘Ùfi, Ë ÎÏÔ‹ ÎÈÓËÙÒÓ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÙÔ ÙÂÏ›ˆ˜ ¿¯ÚËÛÙÔ”.

ÌfiÓÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ‰‡Ô ÙÔÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ, Ô Î. °È¿ÓÓ˘ ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È Ô Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Ù‹˜ (Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î. £·Ó¿Û˘ ªfiη˜ ‰ÂÓ Û˘ÌÊÒÓËÛÂ) Î·È Ë ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ¶ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË √Ì¿‰· ¢Ú¿Û˘ ‹Ú·Ó ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ó· ηϤÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Û §·˚΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË, ÒÛÙ ӷ ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Î·È Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘˜. ∏ §·˚΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̠·fiÏ˘ÙË ÂÈÙ˘¯›·, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 19 ª·ÚÙ›Ô˘, ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ÙˆÓ ™Ù·ÁÈ·ÙÒÓ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÔÌfiʈӷ Ó· ·ÚÓËı› ÙËÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Î·È Ó· ÈÛ¯˘ÚÔÔÈ‹ÛÂÈ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ ı¤Ì· ·Ó·ÎÈÓËı›. ΔÔ „‹ÊÈÛÌ· Ù˘ §·˚΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ˘ÔÁڷʤ˜ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ ÂÈÛ˘Ó¿ÙÔÓÙ·È. ¢Ôı›Û˘ Ù˘ ¢ηÈÚ›·˜, ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Û˘˙‹ÙËÛ·Ó Î·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ ÙˆÓ ·˘Ï·ÎÈÒÓ ¿Ú‰Â˘Û˘, ÏfiÁˆ ηÙÔÏÈÛı‹ÛÂˆÓ ·fi ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÏËÌ̇Ú˜, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ηÏÔηÈÚÈÓ‹˜ ηÏÏÈÂÚÁËÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜, ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ fiÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡, Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Î·Ù¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙ· „ËÏfiÙÂÚ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‡‰Ú¢Û˘ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ™ÙË §·˚΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È Ê˘ÛÈÎÔ¯ËÌÈÎÒÓ ·Ó·Ï‡ÛÂˆÓ ÙÔ˘ fiÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡, Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Ù·ÎÙÈο Û ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ, ÌÂÙ¿ ·fi ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ¶ËÏÈÔÚ›ÙÈ΢ √Ì¿‰·˜ ¢Ú¿Û˘ ÙˆÓ ™Ù·ÁÈ·ÙÒÓ Î·È Ì ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. °È· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÈÛÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ¿ÚÈÛÙË, ·fi οı ¿Ô„Ë, ÔÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ∏ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÎÚ›ıËΠ··Ú·›ÙËÙË, ÏfiÁˆ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· οÓÂÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ÓÔÌÔıÂÛ›· (À2/2600/2001∫À∞ Î·È º∂∫892/μ/2001ÔÈ), Ë ÔÔ›·, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ÙÔÓ ˘Ô¯ÚÂÒÓÔ˘Ó ÚËÙ¿ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ∏ ∞.¶.√. ¢Ú¿Û˘ ¤¯ÂÈ ˘Ô‚¿ÏÂÈ ‰‡Ô ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ ¯ˆÚ›˜ fï˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·” .

ŒÍ·ÚÛË ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ √ Î. ÃÚ. ™ÂÚÈÒÙ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ΔÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi ÛÙȘ ÌÂÁ·ÏÔ˘fiÏÂȘ ∞ı‹Ó·-£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ fiÏÂȘ Î·È ¯ˆÚÈ¿ Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌÈ· ¤Í·ÚÛË Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ·ÓËÛ˘¯Â› ÙÔ˘˜ ÊÈÏ‹Û˘¯Ô˘˜ Ôϛ٘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›·, Ô˘ ‚ϤÂÈ fiÙÈ Ë ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÓÙÔ‡ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Á·Ï‹Ó˘ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô˘ ÓÈÒıÔ˘Ó ÙËÓ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÂÙÛ› ÙÔ˘˜, fiÙ·Ó ¤ÊÙÔ˘Ó ı‡Ì·Ù· ·˘Ù‹˜. ¶ÔÏÏ¿ Ù· ·›ÙÈ· Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ì ΢ÚÈfiÙÂÚÔ ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·, Ô˘ Â›Ó·È Ë Î‡ÚÈ· ËÁ‹ Ù˘. √ ¿ÓÂÚÁÔ˜, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿ÏÏÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ó· ˙‹ÛÂÈ, ·Ó·ÁηÛÙÈο ηٷʇÁÂÈ Û Ú¿ÍÂȘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏϘ ·fi ÙȘ ÎÏÔ¤˜, ‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ, ÏËÛÙ›˜, ·Ú·Á¤˜ ÙÛ·ÓÙÒÓ Î·È ÊfiÓÔ˘˜, ·ÎfiÌË ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÚÔ˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘. ª¤Û· Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Îϛ̷ Ù˘ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô ÚÔ˜ ·Ó‡ÚÂÛË fiÚˆÓ, ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Ô˘ ‚ÈÒÓÂÈ ÙÔ 15%-20% ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ÕÏÏÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, Ô˘ Ì·˜ ‹Úı·Ó ·fi fiÏ· Ù· ̤ÚË Ù˘ °Ë˜, Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Î·È ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜, Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ¿ÓÂÚÁÔÈ Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó, ¤ÛÙˆ Î·È Ì ·Ú·‚·ÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ, Û ÌÈ· ¯ÒÚ· Ô˘ ‹Úı·Ó ÁÈ· ÌÈ· ηχÙÂÚË ˙ˆ‹ Î·È ‚ϤÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó Î·È ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Î·Ù·Ê‡ÁÔ˘Ó Û ÂÁÎÏËÌ·ÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ, Ì ӷÚΈÙÈο ÂΛ Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ¿ÊıÔÓÔ ¯Ú‹Ì· Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ηٷʇÁÔ˘Ó Î·È ÛÙËÓ ÔÚÓ›·, Ô˘ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ˜ ÎÏ¿‰Ô˜ Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔÈÔ˘ÙÔÙÚfiˆ˜ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Ô Î‡ÎÏÔ˜ Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂÓÙ¿ÛÂȘ. ŒÙÛÈ, ÏÔÈfiÓ, Ë ¤Í·ÚÛË Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Ó· η٤¯ÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Ì¤Û· Û ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ÛÙÂÚÂ›Ù·È ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÓÙfi-

ÈÔ ÏËı˘ÛÌfi, fiÛÔ Î·È Ì ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Ì·˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ ÁÈ· ·Ó‡ÚÂÛË Î·Ï‡ÙÂÚ˘ Ù‡¯Ë˜ Î·È fiÏÔÈ Ì·˙› Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ ·˙Ï Ù˘ ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤Ó˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ∫·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ Ô˘ Ì·ÛÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ¯ÚÂÔÎÔ›· Î·È ¯Ù˘¿ ÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ ¢¡Δ Î·È ·Ï›ÌÔÓÔ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÙÔ˘ ¢¡Δ, Ì ÎÂÎÙË̤ӷ ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ÌÂÁ¿Ï˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È ¿ÏÏ· ÂȉfiÌ·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·fi ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜, Ô˘ ˙Ô‡Û Ì ‰¿ÓÂÈ· Î·È Ì·˜ ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙ· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ¯¿ÏÈ· Ù˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜”.

ΔÚÒ˜ ∂›Ó’ ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ Ì·˜, ÙˆÓ Û˘ÊÔÚÈ·Ṳ̂ӈÓñ ›Ӓ ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ Ì·˜ Û·Ó ÙˆÓ ΔÚÒˆÓ. ∫ÔÌÌ¿ÙÈ Î·ÙÔÚıÒÓÔ˘ÌÂ- ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·›ÚÓÔ˘Ì’ Â¿Óˆ Ì·˜- ÎÈ ·Ú¯›˙Ô˘Ì ӿ¯Ô˘Ì ı¿ÚÚÔ˜ Î·È Î·Ï¤˜ ÂÏ›‰Â˜. ª· ¿ÓÙ· οÙÈ ‚Á·›ÓÂÈ Î·È Ì·˜ ÛÙ·Ì·Ù¿. √ ∞¯ÈÏχ˜ ÛÙËÓ Ù¿ÊÚÔÓ ÂÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ‚Á·›ÓÂÈ Î·È Ì ʈӤ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ Ì·˜ ÙÚÔÌ¿˙ÂÈ. ∂›Ó’ ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ Ì·˜ Û·Ó ÙˆÓ ΔÚÒˆÓ. £·ÚÚԇ̠ˆ˜ Ì ·fiÊ·ÛÈ Î·È ÙfiÏÌË ı’ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì Ù˘ Ù‡¯Ë˜ ÙËÓ Î·Ù·ÊÔÚ¿, Î’ ¤Íˆ ÛÙÂÎfiÌÂı· Ó’ ·ÁˆÓÈÛıÔ‡ÌÂ. ∞ÏÏ’ fiÙ·Ó Ë ÌÂÁ¿ÏË ÎÚ›ÛȘ ¤ÏıÂÈ, Ë ÙfiÏÌË Î’ Ë ·fiÊ·Û›˜ Ì·˜ ¯¿ÓÔÓÙ·È, Ù·Ú¿ÙÙÂÙ·È Ë „˘¯‹ Ì·˜, ·Ú·Ï‡ÂÈ ÎÈ ÔÏfiÁ˘Ú· ·’ Ù· Ù›¯Ë ÙÚ¤¯Ô˘Ì ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ÁÏ˘ÙÒÛÔ˘Ì Ì ÙËÓ Ê˘Á‹. ŸÌˆ˜ Ë ÙÒÛȘ Ì·˜ Â›Ó·È ‚‚·›·. ∂¿Óˆ, ÛÙ· Ù›¯Ë, ¿Ú¯ÈÛÂÓ ‹‰Ë Ô ıÚ‹ÓÔ˜. ΔˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ì·˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÎÏ·ÈÓ Î’ ·ÈÛı‹Ì·Ù·. ¶ÈÎÚ¿ ÁÈ· Ì·˜ Ô ¶Ú›·ÌÔ˜ Î’ Ë ∂ο‚Ë ÎÏ·›ÓÂ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶. ∫·‚¿Ê˘ ∞ÊÈÂڈ̤ÓÔ Û fiÛÔ˘˜ (Ô˘ ÊÔ‚¿Ì·È fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ) ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ӷ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘˜! ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∞. ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ¶Ò˜ ÎÚ›ÓÂÙ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·;

∫·ÙÂÚ›Ó· ∞ÁÚ¿Ù˙ÈÔ˘ ÁÈ·ÙÚfi˜

“∂›Ì·È ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈ΋. §¤Ó fiÙÈ Ë ÂÏ›‰· Âı·›ÓÂÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›·, οÙÈ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ¢¡Δ ‰ÂÓ ÙÔ ‚Ϥˆ ıÂÙÈο. ¶ÈÛÙ‡ˆ ı· ˘‹Ú¯·Ó ηχÙÂÚ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ Û·Ó Ôϛ٘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÂÓËÌÂÚˆı‹Î·Ì”.

ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ȉȈÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜

“£ÂÙÈο. ºÙ¿Û·Ì Û ٤ÙÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ ›¯·Ì ‹Ù·Ó ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ ‰Â›ÁÌ·Ù· ÁÚ·Ê‹˜ Î·È fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ οÓÂÈ fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÔÚ›. ∂Ï›˙ˆ Û ÌÈ· ıÂÙÈ΋ ¤Î‚·ÛË”.

¢‹ÌËÙÚ· ªÂıÂÓ›ÙÔ˘ ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·

“Δ· Ó¤· ̤ÙÚ· Â›Ó·È ·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓ· Î·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· Â›Ì·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍË. ¶·ÚfiÙÈ ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ¤Ó· ÛÂÓ¿ÚÈÔ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹˜ Â›Ó·È Èı·Ófi, ıˆÚÒ fiÙÈ ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ı· ¤ÚÂ ӷ ¤¯Ô˘Ó ¯ÂÈÚÈÛÙ› ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ ¿ÏÏÔ˘ ›‰Ô˘˜ ̤ÙÚ·”.

μ·Û›Ï˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜

“ªfiÓÔ ÂÏ›˙ˆ. ¢ÂÓ ı· ‹ıÂÏ· Ó· ˆ fiÙÈ Â›Ì·È Ô‡Ù ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ Ô‡Ù ··ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. Δ· Ó¤· ̤ÙÚ· Â›Ó·È ·ÌÊ›ÚÚÔ· Î·È ‰ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ı· ¤¯Ô˘Ó. ΔÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ‰È·Ó‡ÂÈ Ì›· ÎÚ›ÛÈÌË ÂÚ›Ô‰Ô Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ Ó· ÈÂÛÙԇ̔.

EÈ̤ÏÂÈ·: ¢∂™¶√π¡∞ ™∞∫∂§§∞ƒπ√À ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E. I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂ΉfiÙ˘

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

AÚ¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˘

Kø™TA™ T™AM¶AZH™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

™˘ÌÔÏ›Ù˘ Ì¿˜ ‹Ú ¯ı˜ ÙËϤʈÓÔ ÁÈ· Ó· Ì·˜ ÂÈÛÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ fiÙÈ “¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Û‚·ÛÌfi˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Â˙Ô‡˜”. Ÿˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ, “ηٿ ηÈÚÔ‡˜ Á›ÓÔÓÙ·È Î·Ì¿ÓȘ ·fi ‰‹ÌÔ˘˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ· ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¿ÎÔ˘Û· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ηÌ¿ÓÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â˙Ô‡˜” Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ: “ª¤Û· ÛÙËÓ fiÏË ÎÈÓԇ̠Â˙fi˜. ŸÌˆ˜ Ë ˙ˆ‹ ÌÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ‰‡ÛÎÔÏË, ȉȷ›ÙÂÚ· ÙÒÚ· ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ¢ÈfiÙÈ Ù· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ηٷϷ̂¿ÓÔÓÙ·È fi¯È ·fi ÙÔ˘˜ Â˙Ô‡˜, ·ÏÏ¿ ·fi ·˘ÙÔΛÓËÙ· ‹ ·fi οÔÈÔ˘˜ ηٷÛÙË̷ٿگ˜. ™¯Â‰fiÓ fiÏ· Ù· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ·ÎfiÌË Î·È Ù· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· Â›Ó·È Î·ÙÂÈÏËÌ̤ӷ. ¶Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Ì ‰‡Ô ̤ÙÚ· Ï¿ÙÔ˜, Í·ÊÓÈο Á›ÓÔÓÙ·È ÙÔ˘ ÌÈÛÔ‡ ̤ÙÚÔ˘. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË Î¿ı ÙfiÛÔ Ô˘ ·¢ı‡ÓÔÌ·È ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÁÈ· Ó· ÂÈÏËÊı› οÔÈÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ηٿÏ˄˘ Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ˆ ۯ‰fiÓ Ï‹ÚË ·‰È·ÊÔÚ›·. √ ‰‹ÌÔ˜ ÓÔÌ›˙ˆ, fiˆ˜ ·˘Ùfi˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· οÓÂÈ Ì›· ÌÂÁ¿ÏË Î·Ì¿ÓÈ·, ÒÛÙ ӷ “ηı·Ú›ÛÔ˘Ó” Ù· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Î·È Ó· ·Ô‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ Â˙Ô‡˜”.

ªËÓ ÂÁηٷÏ›ÂÙ ÙÔ ÏÔ›Ô!!! ªËÓ ÂÁηٷÏ›ÂÙ ÙÔ ÏÔ›Ô!!! ¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

£. ∫. μ.

∫fi„ÈÌÔ ÎÏ·‰ÈÒÓ §·ÎÎÔ‡‚·

™ÙÔ Îfi„ÈÌÔ ÎÏ·‰ÈÒÓ Ô˘ Á¤ÚÓÔ˘Ó ÂÈΛӉ˘Ó· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÊÔÚ¤·˜. ™ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ¿ÓÔÈ͢ ÔÈ Â˙Ô› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰Ô˘Ó fiÙÈ Ù· ÎÏ·‰È¿ ·fi Ù· ‰¤ÓÙÚ· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ Î·È Á›ÚÂÈ, ÂÓÒ ·ÎfiÌË Î·È ÔÈ Ê˘ÏψÛȤ˜ ÙÔ‡˜ ‰˘ÛÎÔÏÂ‡Ô˘Ó Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ó· ÂÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ¿Óˆ ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ. ¶ÂÚ›ÔÈÎÔÈ Ì·˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ó ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ: ΔÔ ÚÒÙÔ ÛËÌÂ›Ô Â›Ó·È ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ Î·È ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ °. ∫·ÚÙ¿ÏË Î·È ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·.

∂ÈΛӉ˘ÓË ÁÈ· πÃ Î·È ‰›Î˘ÎÏ· Â›Ó·È Ë Ï·ÎÎÔ‡‚· Ô˘ ¤¯ÂÈ Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂÌÊ·Ó‹˜, ·ÊÔ‡ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰›Ï· ÛÙÔ Î·¿ÎÈ ÙÔ˘ ÊÚÂ·Ù›Ô˘ Ù˘ ·Ô¯¤Ù¢Û˘. √È ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙˆÓ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓˆÓ Ô‰ËÁÒÓ ·fi ÙÔ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ ÛËÌÂ›Ô ÏËı·›ÓÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿, ηıÒ˜ ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· ·‰È·ÊÔÚÔ‡Ó Ó· Ú¿ÍÔ˘Ó ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ. ¶Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ ·fi ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÂÓfi˜ Û˘ÓÂÚÁ›Ԣ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙË Ï·ÎÎÔ‡‚·, Ú›¯ÓÔÓÙ·˜ Ï›ÁË ¿ÛÊ·ÏÙÔ.

∂ÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó 100 ¿ÙÔÌ· ™˘Ó¯›˙ÂÈ ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ù˘ Ë ¶Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ̤ۈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ó¢ÌÔÓÔÏfiÁÔÈ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, ÂÓÒ ÙÔ˘˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÚfiÏË„Ë. Ãı˜ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ ¶Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁÈ΋˜ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ¶Ú‡Ù·ÓË Î. °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿ÓË ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ, fiÔ˘ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 100 ÂÚ›Ô˘ ¿ÙÔÌ·. ∫·È ‚¤‚·È· Î·È Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ‰ÂÓ ¤ÏÂÈ„·Ó ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ οÙÔÈÎÔÈ

°.•.

¤·Û¯·Ó ·fi ¿ÛıÌ·, ¯ÚfiÓÈ· ·ÔÊÚ·ÎÙÈ΋ Ó¢ÌÔÓÔ¿ıÂÈ·. ΔÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÂÎÙÂÏ› Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·˘Ùfi Ô˘ ϤÌ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÊÚÔÓÙ›‰· ˘Á›·˜ ÂÏÏ›„ÂÈ Ù˘ ηÓÔÓÈ΋˜...

∫·È ¤Ó· ıÂÙÈÎfi

30ÂÙ›·˜

¢‡Ô ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ› ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ηٷ„‹ÊÈÛ·Ó ÙÔÓ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹;

“∂ηÙfiÓ Â‚‰ÔÌ‹ÓÙ· ÂÓÓ¤· „‹ÊÔ˘˜ ‹ÚÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÛÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÚÒÙË „ËÊÔÊÔÚ›· ÛÙËÓ μÔ˘Ï‹, ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ¯ˆÚ›˜ Ô ›‰ÈÔ˜ Ó· „ËÊ›ÛÂÈ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜ ·Ú¤ÛÙËÛ·Ó 296 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ·fi fiÏ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù·, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ „‹ÊÈÛ·Ó 204, ÂÓÒ Ù· ̤ÏË Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ·Ú¤ÛÙËÛ·Ó ·ÏÏ¿ ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó”. ∏ ¡.∂. Ù˘ ¡. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÁÈ· Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ 304 ¶∂μ

“∏ ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙË ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ·¤ÛÙÂÈÏ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ıÓÈ΋˜ ∞̇Ó˘ ∞‚¤ÚˆÊ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ 993/79 Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Î·È ‰›Î·ÈÔ Î·È ˙ËÙ› Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛı› Ô ¡fiÌÔ˜”.

ÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÛÙȘ ÙÛ¤˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. √È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ‰ÂÓ ·‡ÍËÛ·Ó Û¯Â‰fiÓ Î·ıfiÏÔ˘ Ù· ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚ· π.Ã. ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓ˜ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӈÓ. ∂Λ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÚÔ¤‚ÏÂ·Ó ·˘Í‹ÛÂȘ ̤¯ÚÈ Î·È 30% ÛÙ· ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚ·, ÙÂÏÈο ·˘Ù¤˜ ‹Ù·Ó 3%. 줂·È· ÌË Ï¤ÌÂ Î·È ÔÏÏ¿, ÁÈ·Ù› ·ÎfiÌË Â›Ì·ÛÙ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ 2010.

¶ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ªÂ ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔ ¢¡Δ Ó· Â›Ó·È ϤÔÓ ‰Â‰Ô̤ÓË, Ô ÔÏÈÙÈÎÔ› ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ÛΤÙÔÓÙ·È ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ™Â ÔÈÔÓ ı· ¤ÛÔ˘Ó ÔÈ Â˘ı‡Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË ‰˘ÛÌÂÓ‹ ÂͤÏÈÍË; ªÂ ÔÈÔÓ ı· ÛÙÚ·‚ÒÛÔ˘Ó ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ; ∂ÓÓÔÂ›Ù·È ˆ˜ Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË Ê¤ÚÂÈ Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ Â˘ı‡Ó˘ ÁÈ· ÙË ¯ÚÂÔÎÔ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ŸÌˆ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ˆ˜ Î·È ÔÈ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ› ·fi ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÔÈ Î·Ù¿ÏÏËÏÔÈ. ªÂ ‰È΋ Ù˘ ¢ı‡ÓË Ù· ÛÚÂÓÙ ÂÎÙÈÓ¿¯ıËÎ·Ó Î·È ϤÔÓ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰·ÓÂÈÛÙԇ̠̠ÏÔÁÈο ÂÈÙfiÎÈ·, ÔfiÙ ηٷʇÁÔ˘Ì ¿ÚÔÓ-¿ÚÔÓ ÛÙÔ ¢¡Δ. 줂·È· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ‰ˆ Î·È ¤Ú· ÌÈ· Û˘˙‹ÙËÛË, ·Ó ˘‹Ú¯Â ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·Ó¤‚Ô˘Ó Ù· ÛÚÂÓÙ. ŸÌˆ˜ ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ ‰ÂÓ ı· ÎÚ›ÓÔ˘Ó Ì ٷ “·Ó” ·ÏÏ¿ Ì ‚¿ÛË Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·...

¡· Î·È ÌÈ· ıÂÙÈ΋ Â›‰Ú·ÛË Ô˘ ›¯Â Ë ÔÈ-

¶Úfi

º.™.

24 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1980

¯Ù¿ ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ Ù˘ Ó‹ÛÔ˘ ª›ÓÙÔÚÔ. √È ˘ËÚÂۛ˜ ‰È·ÛÒÛˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó fiÙÈ ·Ú¯Èο ˘‹Ú¯·Ó Êfi‚ÔÈ fiÙÈ Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ ı· ¤ÊÙ·Ó ÙÔ˘˜ 400, ·ÏÏ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÂȂ‚·ÈÒıËΠfiÙÈ ÂÚ›Ô˘ 900 ¿ÙÔÌ· ‰È·ÛÒıËηӔ. ∏ ¯ÂÈÚfiÙÂÚË Ì¤Ú· ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ ¯ı˜ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·

·ı·Ó ÔÌ·‰Èο ηÚΛÓÔ. ∫·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ·ÓÈÎfi ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. Δ· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ηÎÔ‹ıÔ˘˜ ÌÂÏ·ÓÒÌ·ÙÔ˜, fiˆ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ë Î·ÎÔ‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ‰ÂÚÌ·ÙÈÎÔ‡ ηÚΛÓÔ˘ Ô˘ ÚÔÛ¤‚·Ï ÙÔ˘˜ Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ Ù˘ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ·˜, ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Ì ‰È·ÊÔÚ¿ ÔÎÙÒ ËÌÂÚÒÓ ÙÔ ¤Ó· ·fi ÙÔ ¿ÏÏÔ”.

“ΔÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô “ƒÒ¸ÙÂÚ” ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ ·fi ÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· fiÙÈ Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ Ë̤ڷ ‹Ù·Ó Ì›· ·fi ÙȘ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ı˘Ì¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ·̷ÙÔ˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ‚›·˜, Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÒÚ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ú·ÎÙÔÚ›Ô, 21, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ¿ÙÔÌ· ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô 24ˆÚÔ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·ÈÌ·ÙËÚÒÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ”. ∫·ÚΛÓÔ˜ ÚÔÛ¤‚·Ï ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ˘ÚËÓÈÎÔ‡ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘

“∞ÌÂÚÈηÓÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Û ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ˘ÚËÓÈÎÒÓ fiÏˆÓ ÛÙËÓ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ· ¤-

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

/5

∞Ó¿ÁÎË Û‚·ÛÌÔ‡ Î·È ÛÙÔ˘˜ Â˙Ô‡˜

¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£∞¡∞™∏™ X. ™AMAPA™

™∞μμ∞Δ√ 24 ∞¶ƒπ§π√À 2010

¶¿Óˆ ·fi 70 ¿ÙÔÌ· Ó›ÁËÎ·Ó Û ӷ˘¿ÁÈÔ ÛÙȘ ºÈÏÈ›Ó˜

“¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 70 ¿ÙÔÌ· ÈÛÙ‡ÂÙ·È fiÙÈ ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ó·˘¿ÁÈÔ ÙÔ˘ ÊÈÏÈÈÓ¤˙ÈÎÔ˘ ÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡ ÏÔ›Ô˘ Ô˘ ‚˘ı›ÛÙËΠ¯Ù˜ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘Û‹ ÙÔ˘ Ì ¤Ó· Ù¿ÓÎÂÚ, ÛÙ· ·ÓÔÈ-

¶ÚÈÓ 60 ¯ÚfiÓÈ·... ‰‡Ô ÂÚÈÔ¯¤˜, Ë ∞Ú·‚È΋ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË Î·È Ë ÀÂÚÈÔÚ‰·Ó›·, Û˘Á¯ˆÓ‡ÙËÎ·Ó Û ÌÈ· Ó¤· ¯ÒÚ· Ì ÙÔ fiÓÔÌ· πÔÚ‰·Ó›·. ¶ÚÈÓ 20 ¯ÚfiÓÈ·...Ô ÔÌÔÛÔӉȷÎfi˜ ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ äÏÌÔ˘Ù ∫ÔÏ Î·È Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ °ÂÚÌ·Ó›·˜ §fiÙ·Ú ÓÙ ªÂ˙È¤Ú Û˘Ì-

ÊÒÓËÛ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋˜ ¤ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ‰˘Ô °ÂÚÌ·ÓÈÒÓ ·fi ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ï›Ô˘. ¶ÚÈÓ 10 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙÔ πÚ¿Ó, ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ¿ÏϘ ‰‡Ô ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Ô˘ Ù¿ÛÛÔÓÙ·Ó Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÒÓ. ™˘ÓÔÏÈο ›¯Â ·Ó·ÛÙ·Ï› Ë ¤Î‰ÔÛË 10 ÂÓÙ‡ˆÓ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

∞£∏¡∞, 23.

Δ∏§∂ºø¡π∫∏

ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÂÚ›Ô˘ ›ÎÔÛÈ ÏÂÙÒÓ Â›¯Â Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ì ÙË °ÂÚÌ·Ó›‰· ∫·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ. ∏ ∞. ª¤ÚÎÂÏ Î¿ÏÂÛ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÌÂÙ¿ ÙË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ÂÓfiÛˆ Ô ›‰ÈÔ˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ۇÛÎÂ„Ë ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∫·ÛÙÂÏfiÚÈ˙Ô˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Î·È ÙÔÈÎÔ› ÊÔÚ›˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÙËÏÂʈÓÈ΋˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô˘ ›¯Â Ì ÙËÓ Î. ª¤ÚÎÂÏ, Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛ ÁÈ· ÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ªË¯·ÓÈÛÌÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ™Ù‹ÚÈ͢, fiˆ˜ Û˘ÌʈӋıËΠÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÙÔ˘˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó fiÙÈ, Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÌÔÚ› Ó· ÏËÊı› ¿ÌÂÛ·, ÌfiÏȘ ÔÈ ÙÚ¤¯Ô˘Û˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ì ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹, ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Î·È ÙÔ ¢¡Δ ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÌÂ Û˘Ìʈӛ· Â› ÂÓfi˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÔÈ ÊÔÚ›˜ ·˘ÙÔ› ÂȂ‚·ÈÒÛÔ˘Ó fiÙÈ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ·ÂÈÏ‹ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘. ∏ ÕÁÁÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ı· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ÌfiÓÔ ·Ó ·ÂÈÏËı› “Ë ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¢ÚÒ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘” Î·È Â¿Ó Ë ∞ı‹Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ¤Ó· “·ÍÈfiÈÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·” ∂ÈϤÔÓ, ÙÔ Úˆ› Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ‰¤¯ÙËÎÂ Ì‹Ó˘Ì· ·fi ÙÔÓ πÛ·Ófi ÔÌfiÏÔÁfi ÙÔ˘ Î·È ÚÔ‰Ú‡ÔÓÙ· Ù˘ ∂∂, ÃÔÛ¤ §Ô˘›˜ £··Ù¤ÚÔ. “∏ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ Â›Ó·È ·ÓÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Ù˜ ‹ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÌÔ‰ÈÛÙ› ·fi ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿, ÙËÓ ·‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È ÙȘ ÂÏ·ÙÂȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛÙË Û‡Û΄Ë. √ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÙfiÓÈÛÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰›ÓÂÈ ‰‡ÛÎÔÏË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ “‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿Ì ԇÙ ÏÂÙfi ÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·” ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ˘Ô‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÂÏ‹ÊıË, ηٿ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ Î·È ·ÊÔ‡ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ›¯Â ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·fi„ÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ÛÙËÓ ÔχˆÚË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¿Ù˘Ô˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ô˘ Û˘ÓÂÎÏ‹ıË ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ™ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÚÔÛÊ˘Á‹ ÚfiÙÂÈÓÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË ÂÓÒ ¿ÏÏÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ›, ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ £ ¶¿ÁηÏÔ˜, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‚È·ÛÙ› Ó· ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÚÈÓ ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ. ∏ ·Ó·ÁÁÂÏ›· ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÛÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ ¤ÁÈÓ ÌÈ· Ë̤ڷ ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Ì ÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ¢¡Δ ¡ÙÔÌÈÓÈÎ ™ÙÚÔ˜∫·Ó, ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ.

¶ÚÔÛÊ˘Á‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·fi ÙÔ ∫·ÛÙÂÏfiÚÈ˙Ô

¶¿ÙËÛ ÙÔ “ÎÔ˘Ì›”... ª›ÏËÛ ÁÈ· “Ì›· Ó¤· √‰‡ÛÛÂÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÛÌfi”, ÚfiÛıÂÛ fï˜ fiÙÈ “ͤÚÔ˘Ì ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ πı¿ÎË Î·È ¤¯Ô˘Ì ¯·ÚÙÔÁÚ·Ê‹ÛÂÈ Ù· ÓÂÚ¿” ∞£∏¡∞, 23.

Δ

ËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ˙ËÙ¿ Ë ∂ÏÏ¿‰·, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·fi ÙÔ ∫·ÛÙÂÏfiÚÈ˙Ô. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·¤ÛÙÂÈÏ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔ Eurogroup, ÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Î·È ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙·.

√ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ù· ¯ıÂÛÈÓ¿ (ÚÔ¯ıÂÛÈÓ¿) ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ 2009, ÛÙÔ 13,6%, › ·fi ÙÔ ·ÎÚÈÙÈÎfi ÓËÛ› fiÙÈ Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË ¿ÊËÛ ›Ûˆ Ù˘ “¤Ó· ÛοÊÔ˜ ¤ÙÔÈÌÔ Ó· ‚˘ıÈÛÙ›” Î·È Ì›· ÔÈÎÔÓÔÌ›· “ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓË ÛÙÔ ¤ÏÂÔ˜ Ù˘ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ÔÚ¤ÍÂˆÓ Ù˘ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔ›·˜” . “∞fi ÙËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú· ÛËÎÒÛ·Ì ٷ Ì·Ó›ÎÈ· Î·È Ì ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ‚·Ïı‹Î·Ì ӷ ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ì ·˘Ùfi ÙÔ ·ÚÓËÙÈÎfi Îϛ̷” ›Â Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, “‹Ú·Ì ‰‡ÛÎÔÏ· ̤ÙÚ· Ô˘ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ fiÓÂÛ·Ó” Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· “Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Ì·Ú·ıÒÓÈÔ” , fiˆ˜ ›Â, ‰ÈÂΉÈ΋۷ÌÂ Î·È Î·Ù·Ê¤Ú·Ì ̛· ÈÛ¯˘Ú‹ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂∂ ÁÈ· ¤Ó· ÚˆÙfiÁÓˆÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ∂∂ Ì˯·ÓÈÛÌfi. “∫·È ÂÌ›˜ Î·È ÔÈ ÂÙ·›ÚÔÈ Ì·˜ ÛÙËÓ ∂∂, ÂÏ›˙·Ì fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ·fiÊ·ÛË ı· ·ÚÎÔ‡Û ÁÈ· Ó· ËÚÂÌ‹ÛÂÈ Î·È Ó· Û˘ÓÂÙ›ÛÂÈ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Ì ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÂÈÙfiÎÈ·. ¡· ˘¿ÚÍÂÈ, ‰ËÏ·‰‹, Ë ··Ú·›ÙËÙË ÓËÓÂÌ›·, ÒÛÙ ӷ ·ÊÈÂÚˆıԇ̠ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ì·˜, ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ¯ÒÚ·, ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì·˜ ‚ÈÒÛÈÌË, ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋” ÚfiÛıÂÛÂ. “√È ·ÁÔÚ¤˜ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËηÓ. ∂›Ù ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ›ÛÙ„·Ó ÛÙË ‚Ô‡ÏËÛË Ù˘ ∂∂, ›Ù ÁÈ·Ù› οÔÈÔÈ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔ›·” ›Â Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ·ÂÈÏ› Ó· ·Ô‰ÔÌ‹ÛÂÈ ÙȘ ı˘Û›Â˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Î·È ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÔÚ›· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜.

“¢ÂÓ ı· ÙÔ ÂÈÙÚ¤„Ô˘ÌÂ. ◊ÚıÂ Ë ÛÙÈÁÌ‹, ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ Ì·˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜, ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ó· Ì·˜ ÙÔÓ ‰ÒÛÂÈ Ë ·fiÊ·ÛË Ô˘ ‹Ú·Ì fiÏÔÈ Ì·˙› ÔÈ ËÁ¤Ù˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÁÈ· Ó· ÛÙËÚȯı› Ë ∂ÏÏ¿‰·” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ. “∂›Ó·È ·Ó¿ÁÎË, ·Ó¿ÁÎË ÂıÓÈ΋ Î·È ÂÈÙ·ÎÙÈ΋, Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÂÈۋ̈˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ì·˜ ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢, Ô˘ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ì ÛÙËÓ ∂∂” ÙfiÓÈÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ‰ÒÛÂÈ ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ ÔÈ ÂÙ·›ÚÔÈ Ì·˜ “ı· Ì·˜ ·Ú¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ ·¿ÓÂÌÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ô˘ ı· Ì·˜ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ó· Í·Ó·¯Ù›ÛÔ˘Ì ÙÔ ÛοÊÔ˜ Ì·˜ Ì ÁÂÚ¿ Î·È ·ÍÈfiÈÛÙ· ˘ÏÈο” . ª›ÏËÛ ‰Â ÁÈ· “Ì›· Ó¤· √‰‡ÛÛÂÈ· ÁÈ· ÙÔÓ

∂ÏÏËÓÈÛÌfi” , ÚfiÛıÂÛ fï˜ fiÙÈ “ͤÚÔ˘Ì ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ πı¿ÎË Î·È ¤¯Ô˘Ì ¯·ÚÙÔÁÚ·Ê‹ÛÂÈ Ù· ÓÂÚ¿” . “√ ÙÂÏÈÎfi˜ Ì·˜ ÛÙfi¯Ô˜, Ô ÙÂÏÈÎfi˜ Ì·˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ Â›Ó·È Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÂÈÙËÚ‹ÛÂȘ Î·È ÎˉÂÌÔӛ˜. ” ¡· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÔ˘Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡, ÙÔÓ Î¿ı ŒÏÏËÓ· Î·È ∂ÏÏËÓ›‰· ·fi ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ, Ú·ÎÙÈΤ˜ Î·È Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔÓ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ·ÓÙÔ‡, Â‰Ò Î·È ‰ÂηÂٛ˜. ” ¡· ‰ÒÛÔ˘Ì Ô͢ÁfiÓÔ ÂΛ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÛÊ˘Í›·, ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÂΛ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·‰ÈΛ·, ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÂΛ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÎÔÙ¿‰È, ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ ÂΛ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·, Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË ÁÈ· fiÏÔ˘˜” η٤ÏËÍÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ·fiÏ˘Ù· ‚¤‚·ÈÔ˜, fiˆ˜ ›Â, fiÙÈ ı· Ù· ηٷʤÚÔ˘ÌÂ.

∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ spread ÙÔ˘ ‰ÂηÂÙÔ‡˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ ¤ÂÛ ÛÙȘ 518 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘, ·fi 608 ÙËÓ ¶¤ÌÙË. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈο ÎÚ·ÙÈο ÔÌfiÏÔÁ· ¤Ó·ÓÙÈ ·ı¤ÙËÛ˘ ÏËÚˆÌÒÓ (CDS) ˘Ô¯ˆÚÔ‡Û ÛÙȘ 584,9 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘. ΔÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È 2%, ¤ÊÙ·Û ‰Â ¤ˆ˜ ÙÔ +4%. H ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ù· ¤ÎÙ·ÎÙ· ‰¿ÓÂÈ· ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ı· ·Ô‰ÂÛÌ¢ıÔ‡Ó ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ, Î·È fiϘ ÔÈ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓ˜ Ï¢ڤ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Â·Ê‹ Î·È ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó. “Δ· ¿ÓÙ· ı· Á›ÓÔ˘Ó Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ Ô˘ Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Ó· ÌÔÚ› Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› fiÛÔ Û‡ÓÙÔÌ· (¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È) Î·È fiÛÔ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” , ›Â Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ∞. ∞ÏÙ·Ê¿˙. ΔÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÛÙ· ‰¿ÓÂÈ· ı· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› “Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Ù‡Ô Ô˘ ÂÂÍÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·˘Ùfi ÙÔ Ì‹Ó·, ·ÏÏ¿ ηıÒ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÁÓˆÛÙ‹ Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ÂÎÙ·Ì›Â˘Û˘, Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ÂÈ ÔÈÔ ı· Â›Ó·È ÙÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ ÂÈÙfiÎÈÔ” ÚfiÛıÂÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ. ∏ ·Ó·ÁÁÂÏ›· ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÛÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ ¤ÁÈÓ ÌÈ· Ë̤ڷ ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Ì ÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ¢¡Δ ¡ÙÔÌÈÓÈÎ ™ÙÚÔ˜-∫·Ó, ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ, Î·È ÂÓÒ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÌÂÈÎÙfi ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù¯ÓÔÎÚ·ÙÒÓ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ Î·È ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ÁÈ· ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ Î·È ÂϤÁ¯Ô˘˜.

ΔËÏÂʈÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ª¤ÚÎÂÏ

™∞μμ∞Δ√ 24 ∞¶ƒπ§π√À 2010

∞£∏¡∞, 23.

∏ ∂ÏÏ¿‰· ˙ËÙ¿ ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›-

ËÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢, Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÛÙȘ 25 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÙËÓ ÂÍÂȉ›Î¢ÛË Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ ·fi ÙÔ Eurogroup ÛÙȘ 11 ∞ÚÈÏ›Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û Eurogroup, ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Î·È ∂∫Δ. ∏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ Eurogroup ∑·Ó∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ, ÙÔÓ Â›ÙÚÔÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Ù˘ ∂∂, ŸÏÈ ƒÂÓ Î·È ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂∫Δ ∑·Ó-∫ÏÔÓÙ ΔÚÈÛ¤. ∞ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÈÛÙÔÏ‹ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ·ÔÛÙ·Ï› Î·È ÛÙÔ ¢¡Δ. ΔÔ ·›ÙËÌ· ı· ·ÍÈÔÏÔÁËı› ·fi ÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Î·È ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ô‰¤ÛÌ¢ÛË ÙˆÓ ¤ÎÙ·ÎÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiˆ˜ › ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (Û‹ÌÂÚ·)Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ŸÏÈ ƒÂÓ, ∞Ì·ÓÙ¤Ô˘ ∞ÏÙ·Ê¿˙. “™Â ÚÒÙË Ê¿ÛË, Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Î·È Ë ∂∫Δ ı· ÂΉÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÁÓÒÌË ÙÔ˘˜ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Î·È ÌfiÏȘ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌË Ë ÁÓÒÌË ÙÔ˘˜, ÙÔ Eurogroup ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÂÈۋ̈˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡”, ‰‹ÏˆÛÂ. “¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔıÂƯ̂˜”, ÛËÌ›ˆÛÂ, ·ÏÏ¿ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ fiÙÈ “‰ÂÓ

Δ· ÂfiÌÂÓ· ‚‹Ì·Ù· ÌÂÙ¿ ÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢

∏ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ “‰›¯Ù˘” Ù˘ ∂∂ Î·È ÙÔ˘ ¢¡Δ

● ∏ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ¢¡Δ ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ

Â›Ó·È ı¤Ì· ˆÚÒÓ, Ô‡Ù ‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ, ·ÏÏ¿ ËÌÂÚÒÓ”. Δ· ¤ÎÙ·ÎÙ· ‰¿ÓÂÈ· ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ı· ·Ô‰ÂÛÌ¢ıÔ‡Ó ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ, ηıÒ˜ fiϘ ÔÈ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓ˜ Ï¢ڤ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Â·Ê‹ Î·È ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÚÔÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ∂∂ Ì ÙÔ ¢¡Δ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÚ·Ùˆı›, Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ô˘

¤¯ÂÈ Û˘ÌʈÓËı›, ∂∫Δ, ¢¡Δ Î·È ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ı· Û˘ÓÙ¿ÍÔ˘Ó ¤Ó· fiÚÈÛÌ· Ô˘ ı· ‚‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ú¤ÂÈ Ó· ˘·¯ı› ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Eurogroup (‰ËÏ·‰‹ ÔÈ 16 ¯ÒÚ˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘) ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÈ΢ÚÒÛÔ˘Ó ÔÌfiʈӷ ÙÔ fiÚÈÛÌ·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ ÌÔÚ› Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Î·È Ì ÙËωȿÛ΄Ë.

∂ÊfiÛÔÓ ÂÁÎÚÈı› ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ·›ÙËÌ· Î·È ÚÈÓ ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌÔ ‰·ÓÂÈÛÌfi, Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ÌÔÚ› Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌ· ‰¿ÓÂÈ·-“Á¤Ê˘Ú˜” (bridge loans), ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηχ„ÂÈ Â›ÁÔ˘Û˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ. ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· Û¯fiÏÈÔ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, › ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (¯ı˜) ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ∂∫Δ. √ Î. ΔÚÈÛ¤ ÌÂÙ·‚·›ÓÂÈ ÛÙȘ ∏¶∞, fiÔ˘ ı· ·Ú¢ÚÂı› ÛÙËÓ Â·ÚÈÓ‹ Û‡ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ¢¡Δ Î·È Ù˘ ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ‰‹ÏˆÛ “¤ÙÔÈÌË Ó· ‰Ú¿ÛÂÈ ¿ÌÂÛ·”, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· fiÙÈ ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Ù˘ ·fi ηı‹ÎÔÓ Î·È “ÁÈ· ÙÔ ÂıÓÈÎfi Ù˘ Û˘ÌʤÚÔÓ”, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ª›¯·ÂÏ ŸÊÂÚ. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ¿ÓÙˆ˜ ˘ÂÓı‡ÌÈÛ ٷ ÂӉȿÌÂÛ· ÛÙ¿‰È· Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiˆ˜ Ì›· ÂͤٷÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ÁÈ· ÙË ‰È·›ÛÙˆÛË ·Ô˘Û›·˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Ï‡ÛÂˆÓ Î·È Ì›· ÔÌfiʈÓË ·-

fiÊ·ÛË ÙˆÓ ËÁÂÙÒÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ˙ÒÓ˘ ÙÔ˘ ¢ÚÒ.

∏ ÂÈÛÙÔÏ‹ H Ï‹Ú˘ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Â›Ó·È Ë ÂÍ‹˜: “ΔÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¤ÛÙÂÈÏ ۋÌÂÚ· ÛÙÔ Eurogroup, ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹, Î·È ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÈÛÙÔÏ‹: ¶ÚÔ˜ ¶Úfi‰ÚÔ Eurogroup ∫‡ÚÈÔ Jean-Claude Juncker ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂›ÙÚÔÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ ∫‡ÚÈÔ Olli Rehn ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ¶Úfi‰ÚÔ ∫‡ÚÈÔ Jean-Claude Trichet ∞Á·ËÙÔ› ∫‡ÚÈÔÈ, ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∞fiÊ·ÛË ÙˆÓ ∞Ú¯ËÁÒÓ ∫Ú·ÙÒÓ Î·È ∫˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Ù˘ 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘ 2010 ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiÙ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, Î·È ÙËÓ Â·ÎfiÏÔ˘ıË ∞fiÊ·ÛË ÙˆÓ ÀÔ˘ÚÁÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ Ù˘ 11˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2010, Ë ∂ÏÏ¿‰· ˙ËÙ¿ ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢. ªÂ ÂÎÙ›ÌËÛË, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘”.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

™∞μμ∞Δ√ 24 ∞¶ƒπ§π√À 2010

ΔÚ›· “η˘Ù¿” ı¤Ì·Ù· ÛÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ - ™ÙÚÔ˜-∫·Ó

™ÙÔ ¢¡Δ Ì 30% Ì›ˆÛË ÛÙÔ Â›‰ÔÌ· ·‰Â›·˜ Î·È ÙÔ ‰ÒÚÔ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ∞ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ·ÔχÛÂˆÓ Î·È Î·Ù¿ÚÁËÛË ÎÏ·‰ÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ, Ì ¿ÁˆÌ· ÙÔ˘ ηÙÒÙ·ÙÔ˘ ËÌÂÚÔÌÈÛı›Ô˘ Î·È ÌÈÛıÔ‡

¡Ù. ™ÙÚÔ˜ - ∫·Ó: ¡· ÌËÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ

Δ˘ ∂πƒ∏¡∏™ ∫∞ƒ∞¡∞™√¶√À§√À

√À∞™π°∫Δ√¡ ,23.

Δ

ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ‰ÂηÂÙ›·˜ - οÙÈ Ô˘ Ô‰ËÁ› Û ·ÎfiÌË ÈÔ ÌÂȈ̤Ó˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ. ΔÚ›ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ Â›Ó·È ÔÈ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ Ù˘ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, fiÔ˘ ÙÔ ¢¡Δ ‰ÂÓ ··ÈÙ› ·ÏÒ˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· ÙÔ 2010. £¤ÏÂÈ ·ÎfiÌË Ï‹ÚË ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ·ÔχÛÂˆÓ Î·È Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ÎÏ·‰ÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ, Ì ¿ÁˆÌ· ÙÔ˘ ηÙÒÙ·ÙÔ˘ ËÌÂÚÔÌÈÛı›Ô˘ Î·È ÌÈÛıÔ‡ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› ·fi ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ °ÂÓÈ΋ ™˘ÏÏÔÁÈ΋ ™‡Ì‚·ÛË ∂ÚÁ·Û›·˜. ™Ù· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ fiÙÈ ÓÔÌÈο ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ÎÏ·‰ÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ, ÔÈ Ù¯ÓÔÎÚ¿Ù˜...·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎfi Û ı¤Ì·Ù· ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜, Ì ÂÌÂÈÚ›· ·fi ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜, Ô˘ “·¤‰ÂÈÍ” ˆ˜ ·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È! ¶¤Ú· ·fi ·˘Ù¿ Ù· ÙÚ›· ÂÓÙÂÏÒ˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ “·ÁοıÈ·” , ÛÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ¤¯ÂÈ ÛËÌÂȈı› Î·È ÌÈ· Û˘ÓÔÏÈ΋ ‰È·ÊˆÓ›·: √È ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÌÈ· “ÂÌÚÔÛıÔ‚·Ú‹” ÔÏÈÙÈ΋ - fiϘ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È Ù· ̤ÙÚ· ‰ËÏ·‰‹ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ

- Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË ÚÔÒıËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿, ı· ÂÈı˘ÌÔ‡Û ٷ ¿ÓÙ· Ó· ÚÔˆıËıÔ‡Ó ÁÈ· Ù· ‰˘Ô ÂfiÌÂÓ· ¤ÙË, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· “̤و·” Ó· ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ¤Ó· - ¤Ó·, Ì ÙÔ Âȯ›ÚËÌ· fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÎÏËı› ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¤ÎÚËÍË. ∫¿ÔÈÔÈ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÌÔÚ› Ó· ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ô ÁÓˆÛÙfi˜ ÁÈ· ÙËÓ Â˘Á¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ı· ÂȉÔı› Û οÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜...Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ Î. ™ÙÚÔ˜ - ∫·Ó. ∫¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ˆÛÙfiÛÔ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÎÏ›ÂÙ·È, fiˆ˜ ÍÂηı¿ÚÈÛ ÎÈ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ·Ó·¯ÒÚËÛ˘ ÙÔ˘ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ “‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ‚¿˙Ô˘Ì ÎfiÎÎÈÓ˜ ÁÚ·Ì̤˜” . ¶¿ÓÙˆ˜, ·˘Ùfi Ô˘ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙÈ˙ ¤ÓÙÔÓ· ÙȘ μڢͤÏϘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ, ‹Ù·Ó Ë Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ô˘ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠÛÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi. ∫È ·˘Ùfi ‰ÈfiÙÈ fiˆ˜ ¤ÏÂÁ·Ó ·ÓÒÙÂÚ˜ ÎÔÈÓÔÙÈΤ˜ ËÁ¤˜, Ù¯ÓÈο Ë ¯ÚÂÔÎÔ›· Â›Ó·È ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÓÒ

Δ∏ Û‡ÛÙ·ÛË ÂÓfi˜ Ù·Ì›Ԣ Ô˘ ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ı· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÎÚ›ÛÂˆÓ ÚfiÙÂÈÓÂ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ (¢¡Δ), ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜-∫·Ó. √ ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë Û‡ÛÙ·ÛË ÂÓfi˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ Ù·Ì›Ԣ ı· ·Ó·Ï‹ÚˆÓ “ηٿ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ, fiÙ·Ó ı· ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó, ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ, Ù¯ÓÈΤ˜ Î·È ÌË, ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ” “™ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙÚ¿Â˙˜, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÚÈÌ ÁÈ· ηÙËÁÔڛ˜ ηٷı¤ÛÂˆÓ ‹ ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ.”, ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ” Û ÂÚ›ÙˆÛË Î·È Ó¤·˜ ÎÚ›Û˘, ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ“ ” ¶¿ÓÙˆ˜, ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù¤ÙÔÈˆÓ ÎÚ›ÛÂˆÓ ı· Ú¤ÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ó· ÙÔ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ Î·È ÁÂÓÈÎÒ˜ ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ·ÍÈÒÓ, Ô˘ ÂÍÔÌÔÈÒÓÔÓÙ·È Ú·ÎÙÈο Ì ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜“ÚfiÛıÂÛÂ.

¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ÙÔ ‰È·‚fiËÙÔ ÓÙfiÌÈÓÔ, Ì ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Ó· ‚¿ÏÏÂÙ·È Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ Â˘ÚÒ Ó· ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ ÛÙÔ Î·ÙÒÙ·ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ¤ÙÔ˘˜. √È ›‰È˜ ËÁ¤˜ ¤ÏÂÁ·Ó ˆ˜ “ÌÈÏԇ̠ϤÔÓ ÁÈ· ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ - fi¯È ·ÏÒ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜” .

Ú›· “η˘Ù¿” ı¤Ì·Ù· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÈÂͤÏıÂÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ, ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜ - ∫·Ó, ηٿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ, ηıÒ˜ ÛÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ¯ÒÚ· ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ù¯ÓÔÎÚ·ÙÒÓ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ Î·È Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ‰ÂÓ ‚Ú¤ıËΠ“Û˘Ì‚È‚·ÛÙÈ΋” χÛË. ΔÔ ¤Ó· ˙‹ÙËÌ· ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. ΔÔ ¢¡Δ ÂÈ̤ÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ¿ÌÂÛ·, ÂÓÙfi˜ ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ 2010, Î·È ˙ËÙ¿ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙË Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 30% ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ·‰Â›·˜ Î·È Î·Ù¿ 30% ÙÔ˘ ‰ÒÚÔ˘ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ. ªÈ· Ù¤ÙÔÈ· Ì›ˆÛË, ϤÓ ÔÈ Ù¯ÓÔÎÚ¿Ù˜, ı· Ô‰ËÁÔ‡Û Û ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÙ‹ÛÈˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ηٿ ÂÚ›Ô˘ 6%. ∏ “ÊfiÚÌÔ˘Ï·” Ô˘ Â¤ÏÂÍ·Ó ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ¤¯ÂÈ Î·ı·Ú¿ ÓÔÌÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· - ÂÂȉ‹ ÙÔ Â›‰ÔÌ· ·‰Â›·˜ Î·È ÙÔ ‰ÒÚÔ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ¤¯ÂÈ ıÂÛÌÔıÂÙËı› Ì ÓfiÌÔ Î·È ¿Ú· ÓÔÌÔıÂÙÈο ÌÔÚ› Î·È Ó· ÌÂȈı›, ¯ˆÚ›˜ ¿ÏϘ ‰È·‰Èηۛ˜. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ “·ÁοıÈ” ÛÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈÎfi Ì ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, fiÔ˘ ÙÔ ¢¡Δ ··ÈÙ› ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ·fi ÙÔ 2011 ‹ ÙÔ 2012 ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ - ·ÓÙ› ÙÔ˘ 2018 Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ‹ ÙÔ˘ 2013 Ô˘ ı· ‰Â¯fiÙ·Ó Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ. ∂ÈϤÔÓ, ··ÈÙ› Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘ Ó· Á›ÓÂÈ Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ ‚›Ô˘ - Î·È fi¯È Ù˘

¶ÚÒÙ· ÔÈ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ì ÙÔ ¢¡Δ Î·È ÌÂÙ¿ Ë ‚Ô‹ıÂÈ· ϤÂÈ Ë ª¤ÚÎÂÏ

“£· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó Î¿ÔȘ Ë̤Ú˜”... μ∂ƒ√§π¡√ ,23.

∏ °∂ƒª∞¡π¢∞ ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜

∞ÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ù˘ Ì ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô ÚÈÓ ÔÚÈÛÙ› ÙÔ ÔÛfi Ù˘ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ Ô˘ ı· Ï¿‚ÂÈ Ë ∞ı‹Ó· ‹ ÚÈÓ ÏËÊıÔ‡Ó ¿ÏϘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ªÈÏÒÓÙ·˜ Û ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢ ·fi ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ë ∞ÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÔÚÈÛÙ› ÙÔ ÔÛfi Ù˘ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ Î·È ‰ÂÓ ı· ÏËÊıÔ‡Ó ¿ÏϘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÚÈÓ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ. ΔfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ‚Ô‹ıÂÈ· ı· ÂÍ·ÚÙËı› ·fi “Ôχ ·˘ÛÙËÚÔ‡˜ fiÚÔ˘˜” , ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÂÓfi˜ ·ÍÈfiÈÛÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔ-

ÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È Ë ¤ÁÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Î·È ÙÔ ¢¡Δ. “ªfiÓÔ fiÙ·Ó ·˘Ù¿ Ù· ‰‡Ô ‚‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı›, ı·

ÌÔÚԇ̠ӷ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÓ›Û¯˘ÛË, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ Î·È ÙÔ ÙÈ Â›‰Ô˘˜ ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È fiÛË (ı· ‰Ôı›)” ÚfiÛıÂÛÂ. ∏ °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ Ùfi-

ÓÈÛ fiÙÈ “ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó Î¿ÔȘ Ë̤Ú˜” ÚÈÓ ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙÔ ¢¡Δ. ∂·Ó¤Ï·‚Â, ¿ÓÙˆ˜, ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙË ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË Ù˘ ˙ÒÓ˘ ÙÔ˘ ¢ÚÒ. “∂›Ì·È Û Ï‹ÚË Û˘Ìʈӛ· (Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ) °ÎÔ˘›ÓÙÔ μ¤ÛÙÂÚ‚ÂÏÂ, fiÙÈ Ë ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÔÌ›ÛÌ·Ùfi˜ Ì·˜ Â›Ó·È ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Û˘ÌʈÓԇ̠Â›Û˘ fiÙÈ ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ì›ˆÛ˘ ‰··ÓÒÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·Ôχو˜ ·ÍÈfiÈÛÙ˜” ÙfiÓÈÛÂ. ∞Ó·Ï˘Ù¤˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ë ∞ÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ ÛÎÏËÚ¿ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ fiÙÈ Ë ·ÚÔ¯‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÌÂÌÔӈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ μfiÏ-

ÊÁηÓÁÎ ™fiÈÌÏ ı· Û˘Ó·ÓÙËı› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ì ÙÔ˘˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ·Î¤ÙÔ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °ÈfiÂÚÁÎ ∞ÛÌÔ˘ÛÂÓ. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Â›Ó·È Î·È Ë ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÁÎÚÈı› Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ÛÙÔ ·Î¤ÙÔ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. √ “ΛӉ˘ÓÔ˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘” Ù˘ ÎÚ›Û˘ ·˘Í‹ıËÎÂ, ‰‹ÏˆÛÂ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Î·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜, ∞ÍÂÏ μ¤ÌÂÚ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÏϤ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ “ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó Ôχ ˘„ËÏ¿ ‰ËÌfiÛÈ· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù·” .

¢ÂÓ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì Úfi‚ÏËÌ· ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÛÙȘ 19 ª·˝Ô˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∞£∏¡∞, 23.

∏ ∂§§∞¢∞ ‰ÂÓ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Î·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÛÙȘ 19 ª·˝Ô˘, ‰È·‚‚·›ˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÂΛÓË “¯ˆÚ›˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·” ı· ¤¯ÂÈ Ù· 9 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Û ‰·ÓÂȷο ÎÂÊ¿Ï·È· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙfiÓÈÛÂ Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÚÔÛÊ˘Á‹ ÂÏ‹ÊıË ÌÂÙ¿ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Â›ıÂÛË ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiˆÓ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ÔÌfiÏÔÁ·, Ë ÔÔ›· ÂÎÙfiÍ¢Û ٷ spread ¿ˆ ·fi ÙȘ 600 ÌÔÓ¿‰Â˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ·fi ÙË Moody’s. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡, Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÎÚ›ÓÂÈ fiÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË “¤Û¯·Ù˘ χÛ˘” (ultima ratio) Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú·, Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ Î·È ı· ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó fiÓÙˆ˜ Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡. ΔË ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ı· Ï¿‚ÂÈ ÙÔ Eurogroup, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È ı· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ·›ÙËÌ·. ¶ÚÔ˜ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ›¯Â ‹‰Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔÓ Â›ÙÚÔÔ ŸÏÈ ƒÂÓ, ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ Eurogroup ∑·Ó-∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ, ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ ∂∫Δ §Ô˘Î¿ ¶··‰‹ÌÔ Î·È ÔÌÔÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘. √ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ › fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ “η̛· ¤Ó‰ÂÈÍË ‰˘ÛÎÔÏ›·˜” ÁÈ· ÙÔ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Ë ¤ÁÎÚÈÛË ·fi Ù· ÂıÓÈο ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈ·, fiÔ˘ ·˘Ùfi Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ -ȉ›ˆ˜ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ fiÙÈ Î·Ù¿ ÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÂı› ı¤Ì· ·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘, ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ‹ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ¢¡Δ, Î·È ÙÔ Â¿Ó ı· ÛÙ·Ï› ÂÈÛÙÔÏ‹ Î·È Û ·˘Ùfi, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ › fiÙÈ ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Ù˘ ÛÙ‹ÚÈ͢. √È ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ¢¡Δ, Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ, Â›Ó·È “Û Ôχ ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi Â›‰Ԕ . ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ Â·Ê¤˜ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ, Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÂȂ‚·›ˆÛ fiÙÈ ı· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ Î. ™ÙÚÔ˜-∫·Ó, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÏÔ‡˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘˜ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘ ¢¡Δ-¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ΔÚ¿Â˙·˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8 ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘: ◊ÙÙ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜

™∞μμ∞Δ√ 24 ∞¶ƒπ§π√À 2010

ŒÓÙÔÓ˜ ÂÈÎÚ›ÛÂȘ ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿ ηٿ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘

“∫·ÙfiÚıˆÌ·” ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Â›Ó·È Ë ÎÚ›ÛË ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ¶Âٷψً˜: ªÓËÌÂ›Ô ıÚ¿ÛÔ˘˜ Ë ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¢

“¶π∫ƒ√ ‰ÒÚÔ” ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋˜ Â-

ÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È “‹ÙÙ·” Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. √ Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ Û˘Ó¤ÛÙËÛ ·˘ÙÔÛ˘ÁÎÚ¿ÙËÛË Î·È ·ÔÊ˘Á‹ ÂÍ·ÏÔÙ‹ÙˆÓ fiˆ˜ ›Â, ÂÓÒ ·Ó·ÚˆÙ‹ıËΠÁÈ·Ù› ¤Î·Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·fi ÙÔ ∫·ÛÙÂÏfiÚÈ˙Ô. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·fi ÙÔ ·ÎÚÈÙÈÎfi ∫·ÛÙÂÏfiÚÈ˙Ô ÔÌÔÏfiÁËÛ ÙËÓ ‹ÙÙ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÛÙË Ì¿¯Ë Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ™˘Ó¤ÛÙËÛ ÚÔ˜ οı ηÙ‡ı˘ÓÛË ·˘ÙÔÛ˘ÁÎÚ¿ÙËÛË Î·È Â› fiÙÈ ÔÈ ÂÍ·ÏfiÙËÙ˜ Û Ú¿ÍÂȘ ‹ ÏfiÁÈ· ÙÒÚ·, ı· ˙ËÌÈÒÛÔ˘Ó ÂÈϤÔÓ ÙÔÓ ÙfiÔ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·˘Ù¤˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ·ÓÙÔ¯¤˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ›Â Ô Î.∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ Î·È Î·Ù¤ÏËÍ ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ “‹Ù·Ó ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÈÎÚfi ‰ÒÚÔ ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘”.

ΔÛ›Ú·˜: ª·˜ ÛÚÒ¯ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ¿‚˘ÛÛÔ ÙÔ˘ ¢¡Δ

∞£∏¡∞, 23.

“H ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ·ÊÔ‡ ¤ÍÈ

Ì‹Ó˜ ÙÒÚ· ¤Î·Ó·Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ fi,ÙÈ ‰ÂÓ ¤ÚÂ ӷ οÓÔ˘Ó Î·È Ì·˜ ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÁÎÚÂÌÔ‡, Ì ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ·fiÊ·ÛË Ì·˜ ÛÚÒ¯ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ¿‚˘ÛÛÔ ÙÔ˘ ¢¡Δ” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÂÎ ÚÔÌÂϤÙ˘ ¤ÁÎÏËÌ· ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ¶·Ú¿ Ù· ÊÙËÓ¿ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο ÎfiÏ· Û ·¿ÓÂÌ· ÏÈÌ¿ÓÈ·, Ë ·Ï‹ıÂÈ· ‰ÂÓ ÎÚ‡‚ÂÙ·È. ∫·È Ë ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ Ú›¯ÓÂÙ·È ·‚Ô‹ıËÙË ÛÙË ÊÔ˘ÚÙÔ‡Ó· Ù˘ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜. √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ôχو˜ η̛· ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ٤ÙÔȘ ÂÈÏÔÁ¤˜. ÕÏÏ· ›·Ó ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi ÁÈ· Ó· ÂÎÏÂÁÔ‡Ó Î·È ¿ÏÏ· οÓÔ˘Ó. ∫·È ÙÒÚ· Ô‡ÙÂ Î·Ó ÙÔÏÌÔ‡Ó ÁÈ· ÌÈ· ÙfiÛÔ ÎÚ›ÛÈÌË ·fiÊ·ÛË Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘, ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ‰È΋˜ ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜. ŸÛÔ Ì·ÎÚÈ¿ fï˜ Î·È Ó· ¿ÂÈ Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙË Ï·˚΋ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·. ∏ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙË Ì’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜. ∫·È Ì ÙÔ Ï·fi ·¤Ó·ÓÙÈ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¿ÂÈ Ì·ÎÚÈ¿. ∫·È Ô Ï·fi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚˆÙËı› ÁÈ· ÙÔ ·Ó ÂÈ΢ÚÒÓÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ‚›·ÈË ÌÂÙ·Ôϛ٢ÛË, ÁÈ· ÙÔ ·Ó ·Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙË ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜ Î·È ÙËÓ ÂίÒÚËÛË Ì¤ÚÔ˘˜ Ù˘ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜ ÙÔ˘ Û ˘ÂÚÂıÓÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. ∏ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢¡Δ ·ÔÙÂÏ› ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ‰È¤ÍÔ‰Ô ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ. ∂Ì›˜ ÂÈ̤ÓÔ˘Ì fiÙÈ Ë ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜. À¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜. ΔÔÓ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙËÓ Î·Ïԇ̠ӷ ·ÁˆÓÈÛÙ› ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ”.

∞£∏¡∞, 23.

¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ Â¤ÎÚÈÓ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ·˘Ù‹ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ı· ÚÔˆı‹ÛÂÈ Ï‡ÛÂȘ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ “ı· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÌÈ·Ó ÒÚ· ·Ú¯‡ÙÂÚ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙÔÓ ·ÛÊ˘ÎÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ¢¡Δ”.

™ÙË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ: “™˘Ó¤‚Ë ÙÂÏÈο ÂΛÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÚÂÂ: ∞ÈÊÓȉȷṲ̂ÓÔ˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ ·‡ÚÈÔ, Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÌÂÙ·ı¤ÛÂÈ Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ¢ı‡Ó˜ Î·È ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚıËΠԇÙ ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ “ηÙfiÚıˆÌ·”, Ô˘ ϤÁÂÙ·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÍ¿ÚÙËÛË ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ ·fi ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·Ì›Ô. √‡Ù ηٿϷ‚ ÁÈ·Ù› ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ “‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËηӔ fiÏÔ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ: ÁÈ·Ù› ›¯·Ó, ·ÏÔ‡Ûٷٷ, ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘, ÙȘ ·ÓÙÈÊ·ÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ù˘, ÙËÓ ·ÚÔÈÌÈÒ‰Ë ‰ÈÁψÛÛ›· Ù˘ Î·È ÙȘ ·›Û٢٘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Ù˘. ΔÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ: Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ¯ÚˆÌ¿ÙÈÛ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì·˜ ·Ôχو˜ ··ÈÛÈfi‰ÔÍ·, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· Ӥ˜ “√‰‡ÛÛÂȘ”, Ô˘ ¤Ó·˜ £Âfi˜ ͤÚÂÈ fiÛÔ Î·ÈÚfi Ô ›‰ÈÔ˜ ÚԂϤÂÈ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó. ŸÌˆ˜, ·˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ô ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜, fiÙÈ, fiˆ˜ ¤ÁηÈÚ· ÚÔÙ›ӷÌ ¿ÏÏÔ Ì›ÁÌ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ¤ÙÛÈ Î·È ÙÒÚ·, ı· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ì χÛÂȘ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ı· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÌÈ·Ó ÒÚ· ·Ú¯‡ÙÂÚ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙÔÓ ·ÛÊ˘ÎÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ¢.¡.Δ. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ Î·È Ù· ̤۷ Î·È ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ù˘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ∫·È Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË, fi¯È ÌfiÓÔ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ·ÁÔÚÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ù˘ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘. ΔÔ ¶∞™√∫ ‰ÂÓ Â›¯Â ™¯¤‰ÈÔ ÂÍ ·Ú¯‹˜. √‡Ù ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·¤ÎÙËÛÂ. √‡Ù ÙÒÚ· ¤¯ÂÈ. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÂӉȷʤÚÂÈ ÙÔ ¶∞™√∫ Â›Ó·È Ó· Ï‹ÍÂÈ ÙË ¡¢. £˘Ì›˙ˆ fiÙÈ ÂÁÒ Â›¯· ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ ÂÍ ·Ú¯‹˜ ÁÈ· ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ¢ı‡Ó˜, ·fi ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ÔÏÈÙÈΤ˜. ¶Ô˘, Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ‰ÂÓ ıÂÚ¿Â˘Û·Ó

ÔÓ ·ÔÎ·Ï˘ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿, fiÙ·Ó Ô ÂÎÚfiÛˆfi˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ “·Ú¤Ï·‚ ·fi ÙËÓ ¡¢ ÎÚ›ÛË ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜” . ŸÛÔ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¡¢ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ·ÎfiÌ· ÙȘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ·ÊÔ‡ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·, ¤Ú· ·fi ¢¯ÔÏfiÁÈ·, ‰ÂÓ ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó Ù›ÔÙ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ. ŒÛÙˆ Î·È ÙÒÚ·, Ë ¡¢ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÏËÊı› Î·È ·Ú·‰Â¯Ù› ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ¢ı‡Ó˘ Ù˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ”

∞¿ÓÙËÛË ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˘

ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜... ∞ÏÏ¿ Ë ÎÚ›ÛË ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi “ηÙfiÚıˆÌ·” ÙÔ˘ ¶∞™√∫... ŸÌˆ˜, ÙÔ ¶∞™√∫ Â›Ó·È È· ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ Ì·˜. ΔÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È Ó· ‚Áԇ̠·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÌÈ·Ó ÒÚ· ·Ú¯‡ÙÂÚ·. ΔÔ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Î·È ı· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ì”

∞¿ÓÙËÛË ¶Âٷψً √ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Âٷψً˜ ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿, ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë ‰‹ÏˆÛË ·˘Ù‹ “·ÔÙÂÏ› ÌÓËÌÂ›Ô ıÚ¿ÛÔ˘˜, ÂÌ·ÈÁÌÔ‡ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÌÓËÛ›·˜” √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ô ∞. ™·Ì·Ú¿˜ “Ì›ÏËÛÂ Û·Ó Ó· ÌËÓ ˘‹ÚÍ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ¡¢

Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙË ¯ÒÚ· ÛÙÔ ¯¿Ô˜ ̤۷ Û ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·” Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÔÈ ¤ÏÏËÓ˜ “ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È Î·Ï¿ fiÙÈ Ë ¡¢, ˆ˜ ΢‚¤ÚÓËÛË, ÂͤıÚ„ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ Û·Ù¿Ï˘, Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜, Ù˘ ·‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜, ÙˆÓ ÛηӉ¿ÏˆÓ, ÙˆÓ ·ıÚfiˆÓ, ÂÏ·ÙÂÈ·ÎÒÓ ÚÔÛÏ‹„ˆÓ. ∫·Ù¤ÛÙËÛ ÙË ¯ÒÚ· ‰ÈÂıÓÒ˜ ·Ó·ÍÈfiÈÛÙË Î·È ·Ó˘fiÏËÙË” ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ °. ¶Âٷψً, Ë ¡¢ “ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ· ‰Â, ÂÁη٤ÏÂÈ„Â (ÙË ¯ÒÚ·) ÛÙËÓ Ù‡¯Ë Ù˘. ÕÊËÛ fï˜ ” Úԛη“ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi ¤Ó· ¤ÏÏÂÈÌÌ· 13,6%. Δ· ¯ıÂÛÈÓ¿ ÛÙÔȯ›· Ù˘ Eurostat ÂȂ‚·›ˆÛ·Ó Ì ÙÔÓ ϤÔÓ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ Ù· ÚÔÂÎÏÔÁÈο „‡‰Ë Ù˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÊˆÚË ÂÍ·¿ÙËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡” ∫·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ: “∏ ÔÌÔÏÔÁ›· Ù˘ ·ÔÙ˘¯›·˜ ÂÎÊÚ¿ÛÙËΠ̠ÙÔÓ Ϥ-

√ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡¢ ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ‰È· ÙÔ˘ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘, ÂÈÙ›ıÂÙ·È ÛÙË ¡¢ ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ, Ì ÚÔ¤Ù·ÛÌ· Ô͇ÙËÙ·˜, ÙȘ ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ¶∞™√∫, ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ì·›ÓÂÈ ˘fi ÙËÓ ÂÈÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ ¢¡Δ” ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ¶. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ “fi,ÙÈ Î·È Ó· οÓÂÈ Ô ÚÔ·Á·Ó‰ÈÛÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏÔÈÒÛÂÈ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, Ô˘ Â›Ó·È ÔÚ·Ù‹ Î·È ·ÓıÔÌÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓË: ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Â›Ó·È ·˘Ù‹, Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÙË ¯ÒÚ· ÛÙÔ ¢¡Δ. ∏ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Î·È Ë ÎÚ›ÛË ÙˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ 30 ÂÙÒÓ. ∏ ÎÚ›ÛË, fï˜, ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓ ÙˆÓ Ï·ıÒÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú·Ï›„ÂˆÓ ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡. ŸÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ηٷϿ‚ÂÈ, ϤÔÓ, fiÙÈ Ë ÎÚ·˘Á·Ï¤· ·‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡, Ô‰‹ÁËÛ ÙË ¯ÒÚ· ÛÙÔ ¢¡Δ”.

∞£∏¡∞, 23.

™ÎÏËÚ‹ Â›ıÂÛË ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÙËÓ ∂∂ Î·È ÙÔ ¢¡Δ

∫∫∂: ∫ÏÈ̿ΈÛË ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ÙˆÓ ÌÔÓÔˆÏ›ˆÓ ηٿ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ë ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ∫¿ÏÂÛÌ· ÛÂ Û˘ÛÙÚ¿Ù¢ÛË “ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ ·ÓÙÈÏ·˚΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜” ∞£∏¡∞, 23.

™∫§∏ƒ∏ Â›ıÂÛË Û ΢‚¤Ú-

ÓËÛË, ∂∂ Î·È ¢¡Δ ÂÍ·¤Ï˘Û ÙÔ ∫∫∂ ηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ Ï·fi ÛÂ Û˘ÛÙÚ¿Ù¢ÛË Ì ÙÔ ∫∫∂ “ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ ·ÓÙÈÏ·˚΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜” ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ·fiÊ·ÛË ÚÔÛÊ˘Á‹˜ “·ÔÙÂÏ› ÂÈÏÔÁ‹ Û˘ÌÌ·¯›·˜ Ì ÛÎÔfi Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó Ù· Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÔ˘ÙÔÎÚ·Ù›·˜, ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÈÛ¯˘Ú¿ ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù·,

ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ Î·È Ó¤· ¿ÁÚÈ· ̤ÙÚ· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡” ¶ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ “Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ì ÙËÓ ∂∂ Î·È ÙÔ ¢¡Δ, ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÎÏÈ̿ΈÛË ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ÙˆÓ ÌÔÓÔˆÏ›ˆÓ ηٿ ÙÔ˘ Ï·Ô‡” ΔÔ ∫∫∂ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “‹Ù·Ó Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ÚÔۯ‰ȷṲ̂ÓË” ηıÒ˜ Î·È ˆ˜ “fiÏ· fiÛ· ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÔÈ Û‡ÌÌ·¯Ô› Ù˘ Â›Ó·È ÚÔÛ¯ËÌ·ÙÈο Î·È ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÙÈο”

“∂›Ó·È „‡ÙÈÎÔ˜ Ô ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù·, ÁÈ·Ù› ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ¯·Ú›˙ÂÈ 17,5 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ ÙÚ·Â˙›Ù˜, ‰Âο‰Â˜ ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ì ÙÔÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÓfiÌÔ Û ‚ÈÔÌ‹¯·ÓÔ˘˜, ÂÊÔÏÈÛÙ¤˜, ÌÂÈÒÓÂÈ ÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, ·˘Í¿ÓÂÈ Ù· ÚÔÓfiÌÈ¿ ÙÔ˘. ¢›ÓÂÈ ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÁÈ· ¡∞Δ√ÈÎÔ‡˜ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÁÈ· ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ ∫·ÙÔ¯‹˜ ÂÎÙfi˜ Û˘ÓfiÚˆÓ” ηٷϋÁÂÈ ÙÔ ∫∫∂.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

™∞μμ∞Δ√ 24 ∞¶ƒπ§π√À 2010

∏ °·ÏÏ›· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∞£∏¡∞, 23.

°È· ·ÚÓËÙÈ΋ ÙÚÔ‹ οÓÂÈ ÏfiÁÔ Ë ∞¢∂¢À ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘

°™∂∂: ¢˘Û¿ÚÂÛÙË Î·È ÂÒ‰˘ÓË ÂͤÏÈÍË Ë ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi “∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Î·È ÎÏÈ̿ΈÛË ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÂÏ›‰·” ∞£∏¡∞, 23.

¢

˘Û¿ÚÂÛÙË Î·È ÂÒ‰˘ÓË ÂͤÏÈÍË ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °™∂∂, Î. °È¿ÓÓ˘ ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜, ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢. ” ∞Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰˘Û¿ÚÂÛÙË Î·È ÂÒ‰˘ÓË ÂͤÏÈÍË, ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÓfi˜ ÚˆÙÔÊ·ÓÔ‡˜ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÎÙÚԯȷÛÌÔ‡ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁËı› Ë ¯ÒÚ· ·fi ÌÈ· ¿ÊÚÔÓ· ÔÏÈÙÈ-

΋“‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜. ” ΔÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ· ¤¯ÂÈ Î·ı‹ÎÔÓ Î·È ·˘Ùfi ı· Ú¿ÍÂÈ, ̤۷ Û ÚˆÙÔÊ·Ó›˜ Î·È ·ÓÙ›ÍÔ˜ Û˘Óı‹Î˜, Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË Î·È Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÎÏ›ÓË ÙˆÓ ¡ÂÔÊÈÏÂχıÂÚˆÓ ··ÈÙ‹ÛˆӓÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ·ÚÓËÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË

°È· ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ “ÓÙfiÌÈÓÔ” ÚÔÂȉÔÔÈ› Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ Bundesbank ∞£∏¡∞, 23.

√ ¢π√π∫∏Δ∏™ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ÕÍÂÏ μ¤ÌÂÚ, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢™ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ (∂∫Δ) ÂÎÙ›ÌËÛ ÛÙÔ ÂÚÈ-

¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∞¢∂¢À, Î. ™‡ÚÔ˜ ¶··Û‡ÚÔ˜, ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢¡Δ. ” Δ· ‰Â‰Ô̤ӷ ÛÙÔ ‰›¯Ù˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ˘ÎÓÒÓÔ˘Ó ÙȘ ·ÂÈϤ˜ Î·È ÙȘ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∂Âȉ‹, fï˜, ÛÙ· ‰›¯Ù˘· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ù· ‚Úfi¯È·, ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È Ë ¯ÒÚ· Î·È Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ó· ÌËÓ ‰È·Ï˘ıÔ‡Ó“‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘

∞¢∂¢À. ” ∏ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Î·È Ë ÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÂÏ›‰· Î·È ‚‚·ÈfiÙËÙ· ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜“ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î. ™. ¶··Û‡ÚÔ˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÛÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË ÛÙȘ 6:30 Ì.Ì. ÛÙ· ¶ÚÔ‡Ï·È·, ηÏ› Ë ÂÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ ∞¢∂¢À ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋

ıÒÚÈÔ Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘ Ù˘ “√Ì¿‰·˜ ÙˆÓ 20” (G20) ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ fiÙÈ, ÌÔÚ› Ó· “Â›Ó·È ÌÂÙ·‰ÔÙÈ΋” (...) “ȉ›ˆ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ” ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÙˆÓ Ï›ÁˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ“Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ” ÔÏÏ¿ Â˘Úˆ·˚ο ÎÚ¿ÙË ¤¯Ô˘Ó ˘¤ÚÔÁη ÎÚ·ÙÈο Â͈ÙÂÚÈο ¯Ú¤Ë ÎÈ ÂÔ̤ӈ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ÂÏÏ›ÌÌ·Ù·“ √ ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ Î·ÙÔÓfiÌ·Û ¢ı¤ˆ˜, ÏËÓ ˘ÔÓfiËÛ ۷ÊÒ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ·Ó·Ï˘Ù¤˜, ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Ì ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË Ô˘ ¤Î·ÓÂ,

·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿, ‰ËÏ·‰‹ ˆ˜ ” ˘¿Ú¯Ô˘Ó Â›Û˘ ÎÈ ¿ÏÏ· ÎÚ¿ÙË Ì ̛· Ôχ ¢·›ÛıËÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË“ √ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ, ¿ÓÙˆ˜, fiÙÈ ” Ë Ù·¯Â›· Â¤Ì‚·ÛË Ù˘ ∂∂, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ¢¡Δ“(...) ” ı· ·ÔÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ÓÙfiÌÈÓÔ“ÁÈ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ̤ÏË Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, ÌÂÙ¿ ·fi ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ·›ÙËÌ·, ÓˆÚ›ÙÂÚ· Û‹ÌÂÚ·, ÂÚ› ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢ ∂∂/¢¡Δ.

ΔÈ Ï¤Ó ™∂μ Î·È ∂μ∂∞ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi

“¡· ÌËÓ ÙË ‰Ô‡Ì ˆ˜ ÙÈ̈ڛ·, ·ÏÏ¿ ˆ˜ ·Ó·Áη›· ıÂÚ·›·” ∞£∏¡∞, 23.

“Δ∏¡ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔ Ì˯·ÓÈ-

ÛÌfi Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ¢¡Δ, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÙË ‰Ô‡Ì ˆ˜ ÙÈ̈ڛ· ·ÏÏ¿ ˆ˜ ·Ó·Áη›· ıÂÚ·›·“‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂μ, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˜. ” ∂›Ó·È“ÚÔÛı¤ÙÂÈ, ” ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¢ηÈÚ›· Ó· ηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈο Â˘Úˆ·˚΋ ¯ÒÚ·. ∞fi ÂÌ¿˜ Î·È ÌfiÓÔ ÂÌ¿˜, ·fi ÙË ‰È΋ Ì·˜ ‚Ô‡ÏËÛË Î·È Û˘Ó›‰ËÛË, ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Ó· ÌËÓ ÙË ¯¿ÛÔ˘Ì“ ” √ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ‹ÏÈ˙ fiÙÈ ı· ·ÔʇÁ·Ì ÙÂÏÈο ÙÔ ÛÎfiÂÏÔ ÙÔ˘ ¢¡Δ“ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂.μ.∂.∞., ∫. ª›¯·-

·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∞¢∂¢À, Ë ÚÔÛÊ˘Á‹ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È ÙÔ ¢¡Δ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› Ó¤· ‚¿Ú‚·ÚË Â›ıÂÛË ÛÙ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Ó¤· ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ” √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘ÌÂ Î·È ı· ÎÏÈÌ·ÎÒÛÔ˘Ì ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì·˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· ·ÓÙÈÏ·˚ο ̤ÙÚ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ù˘ ∂∂ Î·È ÙÔ˘ ¢¡Δ“ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë ∞¢∂¢À.

ÏÔ˜. ” ¶Ï¤ÔÓ Â˘¯‹ fiÏˆÓ Ì·˜ Â›Ó·È ÙÔ ÂÚÈ‚fiËÙÔ ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰›¯Ù˘ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ó· ÌË ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ‰›¯Ù˘ Ô˘ ı· ·Áȉ‡ÛÂÈ Û ıÔÏ¿ ÓÂÚ¿ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì·˜“ÚÔÛı¤ÙÂÈ. √ Î. ª›¯·ÏÔ˜ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ: ” √È Ï·Óı·Ṳ̂Ó˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ fiÏˆÓ ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ Î·È Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ÌË ÂÍ·ÈÚÔ˘Ì¤Ó˘, Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Î·È ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ“.

∏ °∞§§π¢∞ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∫ÚÈÛÙ›Ó §·ÁοÚÓÙ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ Ù˘ ·fi ÙËÓ √˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ì ÙÔ ·›ÙËÌ¿ Ù˘ “ÍÂΛÓËÛ” ÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ∂∂ Î·È ÙÔ˘ ¢¡Δ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·˘Ùfi ·Ó¤ÌÂÓ·Ó ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜. “∏ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÍÂΛÓËÛÂ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·Ó¤ÌÂÓÂ Ë ·ÁÔÚ¿ ÂÓ Ì¤Ûˆ ·ÓËÛ˘¯›·˜ Î·È ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ë §·ÁοÚÓÙ ÌÂÚÈο ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ G20 ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ.

¶¿ÁηÏÔ˜: √‡Ù ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË ÕÚË... ∞£∏¡∞ ,23.

“∫√∫∫π¡∂™ ÁÚ·Ì̤˜ ‚¿˙ÂȘ fi-

Ù·Ó Â›Û·È Û ı¤ÛË ÈÛ¯‡Ô˜, ÂÌÂȘ ÙÒÚ· ·ÈÙÔ‡ÌÂı·” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ £fi‰ˆÚÔ˜ ¶¿ÁηÏÔ˜, Ï›Á˜ ÒÚ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÚÔÛÊ˘Á˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÛÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ ∂∂ Î·È ¢¡Δ. ªÈψÓÙ·˜ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ªega o Î. ¶¿ÁηÏÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ϤÔÓ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ Íԉ‡ԢÌ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi fiÛ· ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ¤Î·Ó ·Ó·ÊÔÚ¿ Û ‰ËÌfiÛÈÔ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Ô˘ ¤¯ÂÈ Ù˙›ÚÔ 100 ÂÎ. ¢ÚÒ Î·È ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· 400 ÂΠ¢ÚÒ.”∞˘Ùfi ‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ô˘ıÂÓ¿, Ô‡Ù ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË ∞Ú˓› ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. √ Î. ¶¿ÁηÏÔ˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó Ì ÓfiËÌ· fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ, ÂÎÙ›ÌËÛ ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ Δ·ÌÂ›Ô ‰ÂÓ ı· ‚·ÏÂÈ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ¤ıÂÛ Û ¿ÏÏ· ÎÚ¿ÙË, ‰ÈfiÙÈ ÛÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È Ë ∂.E.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 10 ΔÔ ∂ıÓÈÎfi §·¯Â›Ô ∞£∏¡∞, 23. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, Ë̤ڷ 17Ë, Ù˘¯ÂÚ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ÔÈ: 131 Î·È 145. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Â›Ó·È: ºÔÚÔÏÔÁËÙ¤ÔÈ §·¯ÓÔ›. Ο αριθμός 145540 κερδίζει 50.000,00 ευρώ. Ο αριθμός 131926 κερδίζει 10.000,00 ευρώ. Οι αριθμοί 131948 και 145562 κερδίζουν από 5.000,00 ευρώ. Οι αριθμοί 131659 131913 145273 και 145527 κερδίζουν από 2.000,00 ευρώ. ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 131011 131521 131545 131842 131887 131891 145135 145159 145456 145501 145505 145625 Από 500 ευρώ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 131007 131043 131048 131051 131069 131070 131075 131079 131080 131087 131093 131097 131116 131129 131145 131146 131153 131176 131181 131190 131196 131200 131231 131242 131245 131258 131278 131328 131330 131357 131366 131414 131417 131427 131447 131465 131480 131487 131489 131514 131517 131526 131560 131568 131604 131619 131621 131672 131682 131696 131705 131711 131713 131752 131760 131761 131793 131821 131825 131829 131837 131860 131863 131888 131893 131918 131934 131954 131956 131966 145028 145031 145041 145061 145079 145094 145101 145103 145128 145131 145140 145174 145182 145218 145233 145235 145286 145296 145310 145319 145325 145327 145366 145374 145375 145407 145435 145439 145443 145451 145474 145477 145502 145507 145532 145548 145568 145570 145580 145621 145657 145662 145665 145683 145684 145689 145693 145694 145701 145707 145711 145730 145743 145759 145760 145767 145790 145795 145804 145810 145814 145845 145856 145859 145872 145892 145942 145944 145971 145980 Δ¤ÏÔ˜, ·fi 240,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 131000 ¤ˆ˜ 131999 Î·È ·fi 145000 ¤ˆ˜ 145999 Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î·.

¶ÔÚ›· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ·fi Ù· ¶ÚÔ‡Ï·È· ηٿ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘

™ABBATO 24 A¶PI§I√À 2010

™ÙÚÔ˜-∫·Ó: ΔÔ ¢¡Δ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ «ÁÚ‹ÁÔÚ·» ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

∫ÔÈÓ‹ ‰‹ÏˆÛË ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, ∂∫Δ Î·È Eurogroup ÁÈ· ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ ΔÈ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ∞£∏¡∞, 23.

ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜-∫·Ó ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ı· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› “ÁÚ‹ÁÔÚ·” ÛÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. “∂›Ì·ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ‰Ú¿ÛÔ˘Ì ÁÚ‹ÁÔÚ·” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ™ÙÚÔ˜-∫·Ó Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘. “§¿‚·Ì ÙÔ ·›ÙËÌ· ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™˘ÓÂÚÁ·ÛًηÌ ÛÙÂÓ¿ Ì ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Â‰Ò Î·È ÔÏϤ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ¤¯Ô˘ÌÂ Â‰Ò Î·È ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ ·ÔÛÙ›ÏÂÈ Â› ÙfiÔ˘ ¤Ó· ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Î·È ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË” ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ·ÎfiÌ· ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË.

™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙÔ Mega, ËÁ¤˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ı· Ï¿‚ÂÈ ·fi ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô 12 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ì ÂÈÙfiÎÈÔ 2,64%. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Eurogroup, Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Î·È Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ÎÔÈÓ‹ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ë ‰È΋ ÙÔ˘˜ ·fiÊ·ÛË ı· ÏËÊı›” ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË “Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·”. ™ÙÔ ÎÔÈÓfi ·Ó·ÎÔÈÓˆı¤Ó ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ∑·Ó-∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ, Ù˘ ∂∫Δ Î·È Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ “Ù· ÎÚ¿ÙË - ̤ÏË Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡, Ô˘ ÂÈı˘Ì› Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË”. √È ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·Ù’ ·Ú¯¿˜ fiÙÈ ·˘Ù‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ë ·ÔÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ·Ó·ÎÔÈÓˆı¤Ó ˘ÔÓÔ› Û·ÊÒ˜ ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, fiÔ˘ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ μfiÏÊÁηÓÁÎ ™fi˚ÌÏ ·ÎÔÏÔ˘ı› οˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ “ÁÚ·ÌÌ‹” ·fi ÙËÓ Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ ∞ÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ‰ËÏ·‰‹ ¢ı‡˜ ÂÍ ·Ú¯‹˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙËÓ Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ. ∂›Û˘ ηٿ ÙÔ˘˜ ·Ó·Ï˘Ù¤˜, ÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ›‰È· ·ÔÛÙÚÔÊ‹ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÎÏËıÔ‡Ó ÔÈ ·Ú¯ËÁÔ› ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ› Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Î·È fi¯È ·Ï¿ ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘. ∫·ıÈÛÙ¿ ۷ʤ˜, Â›Û˘, fiÙÈ Ë ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ ı· ÂÎÙ·ÌÈ¢ı› Â›Ó·È “Û˘Ó¿ÚÙËÛË” ÙÔ˘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢fiÌÂÓÔ˘ Ì ÙËÓ ∞ı‹-

Ó· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ∂∫Δ, Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Î·È Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜. Δ¤ÏÔ˜, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÔÛÙÚÔÊ‹ ·˘Ù‹Ó ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ÚÒÙ· Ë ∂∫Δ ÎÈ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ı·

ÎÚ›ÓÔ˘Ó, Â¿Ó ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ·›ÙËÌ· “Â›Ó·È ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓÔ” ηÈ, ηÙfiÈÓ, ÔÈ ·Ú¯¤˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ı· “ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó” ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi Ù˘ ÛÙ‹ÚÈ͢.

ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¯ı˜ ‚Ú¿‰˘ ·fi ÙË ƒfi‰Ô

«ªÂÌ„ÈÌÔÈÚ›· Ù¤ÏÔ˜, ÒÚ· ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿» ∞£∏¡∞, 23.

“¢ÂÓ Â›Ó·È ÒÚ· ÁÈ· ÌÂÌ„ÈÌÔÈڛ˜ ÁÈ· ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ‚Ô‹ıÂÈ·˜. ∂›Ì·ÛÙ ˘fi ÂÈÙ‹ÚËÛË, ˘fi ÎˉÂÌÔÓ›· ÁÈ· Ó· ›̷ÛÙ ÂÈÏÈÎÚÈÓ›˜, Î·È ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ¿ÚÔ˘Ì ÛÙ· ‰Èο Ì·˜ ¯¤ÚÈ· ÙȘ Ù‡¯Â˜ Ì·˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Û ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙË ƒfi‰Ô. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ‚Ô‹ıÂÈ·˜, Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÔÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Ù˘ Eurostat ÁÈ· ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ‹Ù·Ó Ë ÛÙ·ÁfiÓ· Ô˘ ͯ›ÏÈÛ ÙÔ ÔÙ‹ÚÈ, ÒÛÙ ÙÂÏÈο Ë ¯ÒÚ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙËÓ ÂÓÂÚ-

ÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢. “¶‹Ú·Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂›Ó·È ÈÛÙÔÚÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ì ٷ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. ¶‹Ú·Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ô˘ Ì·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì Ì ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ËÚÂÌ›· ÁÈ· ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÏÏ·Á¤˜”. ™¯ÂÙÈο Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ Eurostat ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Ô‡Ù ÌÔÚÔ‡Û·ÌÂ, Ô‡Ù ı¤Ï·Ì ӷ Ù· ÎÚ‡„Ô˘ÌÂ, ÁÈ·Ù› ı· ‹Ù·Ó ÌÈ· ˆÚÔÏÔÁȷ΋ ‚fiÌ‚· ÛÙ· ıÂ̤ÏÈ· Ù˘ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ·, Ù· ıÂ̤ÏÈ· Ô˘ Í·Ó·¯Ù›˙Ô˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·”.

√ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ¿ÛÎËÛ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÊÔÚ¿ ÛÎÏËÚ‹ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ¡¢ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2004-2009: “›̷ÛÙ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÌÈ· ¿Ó¢ fiÚˆÓ Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È Ó· ·Ó·ÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÙË ‰˘ÛÈÛÙ›·. ∞Ó ‰ÂÓ Â›¯·Ì ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÔÚ›·, ı· ‹Ì·ÛÙ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ Û ¯ÚÂÔÎÔ›·, ·ÎfiÌ· Î·È Û ·‰˘Ó·Ì›· ÏËڈ̋˜ ÌÈÛıÒÓ Î·È Û˘Óٿ͈Ó. ∫·È ·˘Ùfi ÙÔ ·ÔÙÚ¤„·Ì ÔÚÈÛÙÈο” ∞ÎfiÌË Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ οÏÂÛ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó Ù¤ÏÔ˜ ÛÙÔ Îϛ̷ Êfi‚Ô˘ Î·È ·ÓÈÎÔ‡. “∞ÓÙ› Ó· „¿¯ÓÔ˘Ì ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜ ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ì fiÏÔÈ Ì·˙›” η٤ÏËÍÂ.

¶Ò˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ Ù· ͤӷ ªª∂

∞£∏¡∞, 23.

¶ÔÚ›· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ηٿ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠۋÌÂÚ· (¯ı˜) ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì ·ÊÂÙËÚ›· Ù· ¶ÚÔ‡Ï·È·. ™˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ ™Àƒπ∑∞, Ë ∞¡Δ∞ƒ™À∞, ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ۈ̷Ù›·, ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ¿ÏϘ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ù˘ Â͈ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜. ™ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ·Á¿ÏÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË ÛÙËÓ ·Ï·È¿ μÔ˘Ï‹, ÔÌ¿‰· 15 ·ÙfiÌˆÓ ·ÔÂÈÚ¿ıËÎ·Ó Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ª∞Δ Ì ڛ„Ë ‰·ÎÚ˘ÁfiÓˆÓ.∏ ÔÚ›· Û˘Ó¯›ÛÙËΠ¯ˆÚ›˜ ¿ÏÏ· ÂÂÈÛfi‰È·.

√À∞™π°∫Δ√¡, 23.

ø˜ ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰ÔÎÈÌ‹ Ù˘ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢ÚÒ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Û˘ÓÔ¯‹˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÙÔ Bloomberg, ÂÓÒ Ë Wall Street Journal ÂȯÂÈÚ› Ó· ʈٛÛÂÈ Ù˘¯¤˜ ÙÔ˘ ·Ú·ÛÎËÓ›Ô˘. ™ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ÊÈÏÔÍÂÓ› ·fi„ÂȘ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ BlackRock, Ô˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ˆ˜ Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ú¤¯ÂÙ·È ·fi ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, ›Ûˆ˜ fi¯È fï˜ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ. ΔÔ Bloomberg ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Â›Û˘ fiÙÈ ˆ˜ ÙȘ 19 ª·˚Ô˘ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ 8,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ spread ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ 500 ÌÔÓ¿‰ˆÓ ‚¿Û˘, Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ ¢ÚÒ ÙÔ 1999.

Wall Street Journal “ÀÔ·ÙÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ›ÂÛË ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ Ô ∂ÏÏËÓ·˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ı·

˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ∂.∂. Î·È ÙÔ ¢¡Δ Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ¤ÎÙ·ÎÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰·. ∂ÈηÏÂ›Ù·È ∂ÏÏËÓ˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ Ô˘ “‹ÏÈ˙·Ó Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙË Ï‹„Ë Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ˆ˜ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ” ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Ì ÙÔÓ ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜-∫·Ó. ∏ Wall Street Journal ÊÈÏÔÍÂÓ› Â›Û˘ ‰‹ÏˆÛË ∂ÏÏËÓ· ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘ Ô˘ Ú›¯ÓÂÈ Êˆ˜ ÛÙÔ ·Ú·Û΋ÓÈÔ Î·È ·ÈÙÈÔÏÔÁ› ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ΛÓËÛË ÙÔ˘ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘: “√ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ › ˆ˜ ‹Ù·Ó Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û ·˘Ù‹ ÙË ÌÈ˙¤ÚÈ·, ηıÒ˜ ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ÛÙÔȯËÌ¿ÙÈ˙·Ó ˘¤Ú Ù˘ ¯ÚÂ0ÎÔ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. °È’ ·˘Ùfi ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ı¤ÛÂÈ Ù¤ÏÔ˜ [Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË] Û‹ÌÂÚ·. °È· ÂÌ¿˜ ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜”. ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ‰˘ÛÈÛÙ›· ÁÈ· ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡. ∂ÈηÏÂ›Ù·È ·Ú·ÙËÚËÙ¤˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ô˘ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ˆ˜ Ë ÚÔ‹ ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ı· Â›Ó·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋,

΢ڛˆ˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· ÎÚ¿ÙË-̤ÏË, fiˆ˜ Ë °ÂÚÌ·Ó›· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÁÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙȘ ÂÎÙ·ÌȇÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿.

Financial Times “∏ ∂ÏÏ¿‰· ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·Î¤ÙÔ ‰È¿ÛˆÛ˘ 30 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ - √È ·ÁÔÚ¤˜ ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙÔ‡Ó...” Â›Ó·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜. “√ [∂ÏÏËÓ·˜] Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‹ÏÈ˙ fiÙÈ ı· ·¤Ê¢Á ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ˆ˜ Ù· ̤۷ ª·˚Ô˘, ÒÛÙ ӷ ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ÁÈ· Ù· [Ó¤·] ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ·...” ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ Financial Times. “∞Ó·Ï˘Ù¤˜ ÂͤÊÚ·˙·Ó Êfi‚Ô˘˜ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ›Ûˆ˜ Û‡ÓÙÔÌ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂıÂÏÔÓÙÈ΋˜ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘, ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ÔÛ¿ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·” ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰·, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ¿ÓÙˆ˜ ˆ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈ· ‰È·‰Èηۛ· Û ÂͤÏÈÍË.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 11

™ABBATO 24 A¶PI§I√À 2010

∞ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË §Ô‚¤Ú‰Ô˘ - ΔÛ›Ú· ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Î·È ¢¡Δ

«∞Ó¿ÁÎË ¿ÌÂÛˆÓ ·ÚÂÌ‚¿Ûˆӻ ∞£∏¡∞, 23.

Δ

ËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ··Ú¤ÁÎÏÈÙ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜, ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û Â›Î·ÈÚË ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ ∞ϤÍË ΔÛ›Ú· ÁÈ· ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫√ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ηÙËÁfiÚËÛ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi fiÙÈ ·Ó¤¯ÂÙ·È Ó· ÙÔ˘ ˘·ÁÔÚÂ‡Ô˘Ó Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÔÈ Ù¯ÓÔÎÚ¿Ù˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ Î·È Ì›ÏËÛ ÁÈ· “·Ï¯ËÌ›˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÂÎ ÚÔ ÌÂϤÙ˘ ¤ÁÎÏËÌ¿ Ù˘” .

√ Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ‰˘Ó·Ì›ÙË ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi” Î·È ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ¿ÌÂÛˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Û ¤Ó· ¯ÚÂÔÎÔË̤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ·. “¶Ú¤ÂÈ Ì ·˘Ù·¿ÚÓËÛË Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È Ù˘ ∂∂, ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ··Ú¤ÁÎÏÈÙ· ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο, Ë ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÚ›·, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù‡¯Ë”, ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˜. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Â¤ÎÚÈÓ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ fiÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ·ÓÙ›ÚÚËÛË Î·È ·ÚÓÂ›Ù·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ Î·È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ χÛÂȘ. “∞Ó ‰ÂÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙԇ̠‹ ÂÙ¿ÍÔ˘Ì ¤Íˆ ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙·, ÙfiÙ ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÂfiÌÂÓË Ï‡ÛË ‹ ÙÔ ‚‹Ì·; ∞Ó Ë ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ÏËÚÒÛÂÈ ÛÙȘ 19 ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ ÙÔ 10ÂÙ¤˜ ÔÌfiÏÔÁÔ Î·È Ùˆ¯Â‡ÛÂÈ; ∞Ó ‰ÂÓ ÌÈÏ¿Ì Ì ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ì·˜, ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÎÚ·ÙÒÓ Î·È ‰ÈÂıÓÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì·; ∂ÁÒ ‰ÂÓ ÙÔ Ï¤ˆ, ÁÈ·Ù› ı· ÌÔ˘ ›Ù fiÙÈ ‰ËÌ·ÁˆÁÒ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ›Ù fï˜ ÂÛ›˜. ¶ÔÏϤ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È fiÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ·ÓÙ›ÚÚËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÏÔÁÈ΋. ŸÔÈÔ˜ ·ÚÓÂ›Ù·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÚ›· Ú¤ÂÈ Ó· ϤÂÈ Î·È ÔÈ· Â›Ó·È Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ χÛË. ÿıËÎÂ Ë Â˘Î·ÈÚ›· ÂÈÙ‹ÚËÛ˘, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ¯·ı› Î·È ·˘Ù‹ Â‰Ò Ë Â˘Î·ÈÚ›·”. “ΔfiÛÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Ò˜ ·Ó¤¯ÂÛÙ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÂÍ¢ÙÂÏÈÛÌfi; ¶Ò˜ ·Ó¤¯ÂÛÙ ÂÛ›˜ ¤Ó·˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi˜, ÂÎÏÂÁ̤ÓÔ˜ Ì ÈÛ¯˘ÚfiÙ·ÙË Ï·˚΋ ‚¿ÛË, Ó· Û·˜ ˘·ÁÔÚÂ‡Ô˘Ó Î·È Ó· ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÔÈ Ù¯ÓÔÎÚ¿Ù˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ Ù· ¿ÚıÚ· ÙÔ˘

ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ Î·È ÙÈ ı· οÓÂÙ Ì ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi;”, ·ÓÙ¤ÙÂÈÓÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫√ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞. “√ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ÌÔÚ› Ó· Û˘Á¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙȘ Áοʘ Î·È ÙËÓ ·Ì¤ÏÂÈ·. ŸÌˆ˜, ÙÔ ÂÎ ÚÔÌÂϤÙ˘ ¤ÁÎÏËÌ· ‰ÂÓ ÙÔ Û˘Á¯ˆÚ¿”, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ Î·È Ì›ÏËÛ “ÁÈ· ·Ï¯ËÌ›˜, ·ÓÙÈÊ¿ÛÂȘ Î·È „¤Ì·Ù· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ù¤ÏÔ˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›¯Â ÚԉȷÁÚ¿„ÂÈ ·fi ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹

ÛÙÔ ¢¡Δ. “¶ÔÈÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ› Û·˜ ·Ó·Áο˙Ô˘Ó Ó· οÓÂÙ ·Ï¯ËÌ›˜; §¤Ù ÁÈ· ‚·ÛÈ΋ Û‡ÓÙ·ÍË Î·È ÂÓÓÔ›Ù ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙÚÈÒÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ. §¤Ù ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÂÓÓÔ›Ù Ï‹ÚË ·fiÛ˘ÚÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ·fi ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË. ¶Â›Ù Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·Óٿ٠fiÙÈ Â›Ó·È ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi ·˘Ùfi Ô˘ Û·˜ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· οÓÂÙÂ. ¢ÈfiÙÈ ÙÔ Û‡ÓÙ·ÁÌ¿ Ì·˜ Î·È ÔÈ ÓfiÌÔÈ Ï¤Ó fiÙÈ Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÈ-

ÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÏÂËÌÔÛ‡ÓË. ∂›Ó·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ‰Èη›ˆÌ·. ∫·È ÂÛ›˜ ¿Ù ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ۇÁÎÚÔ˘ÛË ÁÂÓÂÒÓ. ÀÈÔıÂÙ›Ù ÙËÓ ÈÔ ·ÎÚ·›· ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚË ÔÏÈÙÈ΋”, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫√ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Î·È Î·Ù¤ÏËÍ ϤÁÔÓÙ·˜: “∞Ó Û·˜ ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙË Â˘·ÈÛıËÛ›· Î·È Â˘ıÈÍ›·, Á˘Ú›ÛÙ ÙÔ˘˜ ›Ûˆ ·˘Ùfi ÙÔ Û¯È˙ÔÂȉ¤˜ Û¯‹Ì· Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ‹ ·Ú·ÈÙËı›ÙÂ. ∞ÏÏÈÒ˜, ÙÔ ÔÚÙÚ¤ÙÔ Û·˜ ı· Â›Ó·È ‰›Ï· Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙË ¯ÒÚ· Û ¯ÚÂÔÎÔ›· Î·È ¿ÓÔÈÍ·Ó ÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ ÊÚÂÓÔÎÔÌ›Ԣ” . √ Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, “‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ‰˘Ó·Ì›ÙË Ô˘ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÈÛÔÚÚÔ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜”, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË “¿ÌÂÛ˘ Î·È Î·›ÚÈ·˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘ ÙÒÚ·”, ·ÊÂÓfi˜, fiˆ˜ ›Â, “ÁÈ· Ó· ‰È·ÛÒÛÔ˘Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ Â›Ó·È ˘fi ηٿÚÚ¢ÛË Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÁÈ· Ó· ‚ÔËıËı› ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰È¿ÛˆÛ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜”. “ŸÛÔ ·‰Ú·ÓÔ‡ÌÂ, ÙÔ ¯ÂÈÚÔÙÂÚ‡ԢÌÂ. ∂›Ó·È ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ¯ÚÂÔÎÔË̤ÓÔ, ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈÎfi Î·È ÂÈ‚·ÚË̤ÓÔ Â› ÔÏϤ˜ ‰ÂηÂٛ˜ ·fi ÂÏ·ÙÂȷΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Î·È Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È ÁÈ· ·˘Ùfi ¤¯Ô˘Ì fiÏÔÈ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Ì·˜. ∂›Ó·È Úfi‚ÏËÌ· ·Ì¤ÏÂÈ·˜, ·Ó·ÏÁËÛ›·˜, ¢ı˘ÓÔÊÔ‚›·˜ Î·È ·‰Ú¿ÓÂÈ·˜. ¶Ú¤ÂÈ ÙÒÚ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì χÛÂȘ”, ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˜. Δ¤ÏÔ˜, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ·¤ÚÚȄ ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ÙȘ ·ÈÙÈ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ΔÛ›Ú· fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰¤¯ıËΠ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢¡Δ ÁÈ· ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ “ÁÈ· ÌÔÌʤ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË”.

∑ËÙ¿ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÕÌ˘Ó·˜ ·fi ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ÁÈ· Ì›ˆÛË ÂÍÔÏÈÛÌÒÓ

BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜: ¶Ú¿ÍÂȘ, fi¯È ˘ÚÔÙ¯Ӌ̷ٷ... ∞£∏¡∞, 23.

∏ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÍÔÏÈÛÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ·ÏÏ¿ ˙ËÙ¿ Ú¿ÍÂȘ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ “Î·È fi¯È ˘ÚÔÙ¯Ӌ̷ٷ ÚËÙÔÚÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ì˘Ó·˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û Â›Î·ÈÚË ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ §∞√™, °ÈÒÚÁÔ˘ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË. “∂›Ì·ÛÙ ¿ÓÙ· ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÔ˘Ì ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÍÔÏÈÛÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. ¢ÂÓ ÙÚ¤ÊÔ˘Ì fï˜ „¢‰·ÈÛı‹ÛÂȘ, Ô‡Ù ·ÚÎÔ‡Ó ÚËÙÔÚÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜. ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È Ú¿ÍÂȘ”, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜. “Œ¯Ô˘Ì ·Ó¿ÁÎË ·fi Ú¿ÍÂȘ Î·È fi¯È ˘ÚÔÙ¯Ӌ̷ٷ ÚËÙÔÚÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ·fi ÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÏÂ˘Ú¿. ∂›Ì·ÛÙ ηÏfiÈÛÙÔÈ, fi¯È fï˜ ·ÊÂÏ›˜ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ì fiÛ· Ú¤ÂÈ, Ì ¿ÍÔÓ· ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¢›Î·ÈÔ, fï˜ ‰ÂÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË Î·Ï‹ ı¤ÏËÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜”, ‰È¢ÎÚÈÓ›Û·ÌÂ Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜. Ÿˆ˜ ÚfiÛıÂÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ì˘Ó·˜ “‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ‚Ϥ·Ì ·fi ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜, Ú·ÎÙÈΤ˜, ·ÂÚÔÔÚÈ-

Τ˜ Î·È Ó·˘ÙÈΤ˜ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ó· ›̷ÛÙ Û ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË. À¿Ú¯ÂÈ ¿ÓÙ· Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜, Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ıÂÛÌÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙË ΔÔ˘ÚΛ· Ó· ÂÍ·¯ı› ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ. Œ¯Ô˘Ì Ï‹ÚË ÁÓÒÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Ë ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ·Ì˘ÓÙÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Î·È ‰ÂÓ ÙÚ¤ÊÔ˘Ì „¢‰·ÈÛı‹ÛÂȘ Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌfi ‰˘Ó¿ÌˆӔ. Δ¤ÏÔ˜, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜ Î·È ÈÛ¯˘Ú‹ ÂıÓÈ΋ Û˘Ó·›ÓÂÛË ÛÙ· ı¤Ì·Ù· Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ¿Ì˘Ó·˜, “ȉȷ›ÙÂÚ· ÙÒÚ· Ô˘ ÂÈÛÂÚ¯fiÌ·ÛÙ Û ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÂÌÈ΋ ÎÚ›ÛË” Î·È ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “ÛÙ·ıÂÚ‹, ¢·Ó¿-

ÁÓˆÛÙË Â͈ÙÂÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë ¯ÒÚ· Ì·˜”. “£¤ÏÔ˘Ì ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈÚ‹Ó˘ Î·È Ô È‰ÚÒÙ·˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ Ó· ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË, ˘Á›·, ·È‰Â›·, Ӥ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. °È· ÂÌ¿˜, ¤Ó· Ó· Â›Ó·È ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Ì·˜ Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÂÍÔÏÈÛÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜. ∏ ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ·ÂÈÏ‹˜. ¶ÔÏÏ¿ Â›Ó·È Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Î·È ÔÏÏÔ› Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ·ÏÏÔ‡ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂Ì›˜ fï˜ ·ÓÙȉÚÔ‡ÌÂ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÌÈ· ·˘ÛÙËÚ‹ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ·Ì˘ÓÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ì ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ fiÊÂÏÔ˜”. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ οÏÂÛ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· Â›Ó·È Ôχ ÚÔÛÂÎÙÈ΋ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ηıÒ˜, fiˆ˜ ›Â, Ë ÛÙ¿ÛË Î·È ÔÈ Ú·ÎÙÈΤ˜ Ù˘, fiˆ˜ Ë Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ‰È¤Ï¢ÛË Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ÛËÌ·›·˜ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ™Ô‡ÓÈÔ, ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ÂÈÚ‹ÓË. √ Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎfi˜ ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ΔÔ‡ÚÎÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞Ì˘Ó·˜, ∂ÁÎ .ª·Á›˜, ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÍÔÏÈÛÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·ÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÙËÓ Â-

ÍÂÙ¿ÛÂÈ Û ‚¿ıÔ˜ Î·È Ó· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔÛÂÎÙÈ΋ ÂÓÒ ÛÙ¿ıËΠȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ΔÔ˘ÚΛ· ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ 2010 Ó· ‰··Ó‹ÛÂÈ 4 ‰ÈÛ. ÁÈ· ÂÍÔ-

ÏÈÛÌÔ‡˜ ÂÓÒ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2023 ÚԂϤÂÙ·È Ó· Êı¿ÛÔ˘Ó ÛÙ· 50 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ¿ÚÈ·. “∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÈ· Á¤Ê˘Ú˜ ÂÈÚ‹Ó˘”, ÚfiÛıÂÛÂ Ô Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘.

∞¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙÔ ∫∫∂ ∞fi ÙÔ ™Àƒπ∑∞ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ΔËÓ ΔÚ›ÙË 20 ∞Ú›ÏË ‹Ú·Ì ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, ˆ˜ ™Àƒπ∑∞ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ó· ηϤÛÔ˘Ì fiϘ ÙȘ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Î·È Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ı ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ/Ë, ¿ÓÂÚÁÔ/Ë Ó¤Ô Î·È Ó¤· Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ·Ï¤„ÂÈ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· ÚfiÛÊ·Ù· ·ÓÙÈÏ·˚ο ̤ÙÚ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÒÛÙ ӷ Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· ÂÈÙÚÔ‹ Ô˘ ı· Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô. ªÂÚÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Î·È ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ıÂÙÈο. ÕÏϘ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ. ΔÔ ∫∫∂, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, ·ÓÙ› Ó· ÌÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ Ì οı ÙÚfiÔ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·ÔÙÚ·› Ë ¯ÂÈÚfiÙÂÚË Â›ıÂÛË Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È Ë ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓ›· Û˘ÓÔÏÈο ·fi ÙË ÌÂÙ·Ôϛ٢ÛË, ÚÔÙ›ÌËÛ ӷ ··ÓÙ‹ÛÂÈ Ì ÌÈ· ¯˘‰·›· ηٷÁÁÂÏ›· ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi Δ‡Ô, Ì ‰È·ÛÙÚ‚ÏÒÛÂȘ Î·È „¤Ì·Ù· Î·È Ó· ηÙËÁÔÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ™Àƒπ∑∞ ˆ˜ Û˘Ó˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÂÚÁ·ÙÈÎfi ΛÓËÌ·. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ Ô˘ıÂÓ¿, Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË Ì·ÎÚÔÛÎÂÏ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘, ÙÔ ∫∫∂ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ¶Ò˜ ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È fï˜ ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, fi¯È ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ì·˜, ·ÏÏ¿ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜; ΔÔ ∫∫∂ ¤¯ÂÈ Â˘ı‡ÓË ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ÙÔ˘ ·¢ı‡Ó·Ì ÁÈ· ÎÔÈÓ‹ ‰Ú¿ÛË. ∞Ó ‰È·ÊˆÓ›, ·˜ ÙËÓ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·È ·˜ Â·Ó¤ÏıÂÈ Ì ÌÈ· ¿ÏÏË ‰È΋ ÙÔ˘ ÚfiÙ·ÛË. ∏ ÌÔÓÔˆÏȷ΋ ÙÔ˘ ÛÙ¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ Â›ıÂÛ˘ Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ‰ÂÓ ˆÊÂÏ› Ô‡Ù ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, Ô‡Ù ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË. ∂Ì›˜ ÈÛÙ‡ԢÌ ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ì fiϘ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙ· ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ۈ̷Ù›· ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ ıÂÛÌÔ‡˜ Î·È fi¯È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ì ÛÙË ‰È¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ. √È ∂ÈÙÚÔ¤˜ ∞ÁÒÓ· Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔ˘ÌÂ, ÛÎÔfi ¤¯Ô˘Ó, ¤Ú·Ó ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Ó· Û˘ÛÂÈÚÒÛÔ˘Ó Î·È ¤Ó·Ó ¢ڇÙÂÚÔ ÎfiÛÌÔ Ô˘ Ï‹ÙÙÂÙ·È ·fi Ù· ̤ÙÚ· (¿ÓÂÚÁÔ˘˜, ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Ô˘˜, ÓÔÈÎÔ΢ڤ˜, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Î.Ï.).


M·ÁÓËÛ›· 12 ∞˘Í¿ÓÔÓÙ·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ∏ ∂§§∂πæ∏ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜

ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ϤÔÓ Î·È ÛÙ· ‰ÈηÛÙÈο ÈÓ¿ÎÈ· ÙˆÓ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ªÔÓÔÌÂÏÔ‡˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘. ŒÓ· ÔÛÔÛÙfi, ÌÈÎÚfi ¤ÛÙˆ, ·ÊÔÚ¿ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ, ÌÈÎÚÒÓ ‹ ÌÂÛ·›ˆÓ, Ô˘ ÏfiÁˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ‰ÈηÛÙÈ΋ ·›ıÔ˘Û· ÏfiÁˆ “ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÔÊÂÈÏÒÓ Â›Ù ÚÔ˜ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ, ›Ù ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Û·Ó” . ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ªÔÓÔÌÂÏÔ‡˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ÈÓ¿ÎÈÔ ‹Ù·Ó ·Ó·ÁÂÁÚ·Ì̤Ó˜ ÁÈ· Ó· ÂΉÈηÛÙÔ‡Ó 89 ˘Ôı¤ÛÂȘ. √È 12 ·fi ·˘Ù¤˜ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ˘Ôı¤ÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÌÈÎÚÔÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ·Ú·¤ÌÔÓÙ·Ó Ó· ‰ÈηÛÙÔ‡Ó “ÁÈ· ¯Ú¤Ë ÚÔ˜ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ” , ηٷ‰ÈοÛÙËÎ·Ó ÙÚÂȘ ·fi ·˘ÙÔ‡˜, ÂÓÒ ˘‹Ú¯·Ó Î·È ¿ÏϘ ÙÚÂȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ “ÁÈ· ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ Û ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜” . ™ÙËÓ ÚÒÙË Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ·Ú·ÂÌÔ̤ӈÓ, ‰ËÏ·‰‹ “ÁÈ· ¯Ú¤Ë ÚÔ˜ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ” ¤Ó·˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ηٷ‰ÈοÛÙËΠ۠ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ÂÍ·ÁÔÚ·˙fiÌÂÓË ÚÔ˜ 10 ¢ÚÒ ÙËÓ Ë̤ڷ Ì ÙËÓ ¤ÊÂÛË Ó· ¤¯ÂÈ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· “ÁÈ· ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È ÁÈ· ÔÊÂÈÏ‹ ¿Óˆ ÙˆÓ 10.000 ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 20052008” . ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ηٷ‰ÈοÛÙËΠ۠4 Ì‹Ó˜ ÂÍ·ÁÔÚ·˙fiÌÂÓË ÚÔ˜ 10 ¢ÚÒ ÙËÓ Ë̤ڷ Î·È Ë ¤ÊÂÛË Ó· ¤¯ÂÈ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· “ÁÈ· ¯Ú¤Ë ÚÔ˜ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 20072008 Î·È ÁÈ· ÔÛfi ¿Óˆ ÙˆÓ 10.000 ¢ÚÒ” . ™Â Ì›· ÙÚ›ÙË ÂÚ›ÙˆÛË ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ηٷ‰ÈοÛÙËΠ“ÁÈ· ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹” Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ “ÁÈ· ÙË ÌË ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ º¶∞ ‡„Ô˘˜ 43.800 ¢ÚÒ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2006” Û ÔÈÓ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ 15 ÌËÓÒÓ ÂÍ·ÁÔÚ·˙fiÌÂÓË ÚÔ˜ 10 ¢ÚÒ ÙËÓ Ë̤ڷ Î·È Ë ¤ÊÂÛË Ó· ¤¯ÂÈ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Î·ÙËÁÔÚ›· “Ù˘ ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ” ηٷ‰ÈοÛÙËÎ·Ó ÙÚÂȘ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜. ™ÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›ÙˆÛË ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛÂÈ ·fi ÙÔ 2005, ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜- ‚ÈÔÙ¤¯Ó˘ ªÂÙ¿ÏÏÔ˘ Ô˘ ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈfi ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› “ÁÈ· ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ‰ÒÚÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ÙÔ 2009” Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ÂÚ›ÙˆÛË È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÛÙ›·Û˘ “ÁÈ· ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ‰ÒÚÔ˘ ¶¿Û¯· Î·È ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 2008-2009”. £. ∫. μ.

“™‹ÎˆÛ·Ó” ∞Δª ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜ £∂™™∞§√¡π∫∏, 23.

∞°¡ø™Δ√π, ÛÙȘ 3:30 Ù· ÍËÌÂ-

ÚÒÌ·Ù·, ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ·˘ÙfiÌ·ÙË Ù·ÌÂÈÔÏÔÁÈÛÙÈ΋ Ì˯·Ó‹ (∞Δª), Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔÔıÂÙË̤ÓË Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Ù˘ •˘ÏÔ‡ÔÏ˘, ÛÙËÓ ·ÏÈ¿ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢-™ÂÚÚÒÓ. ΔËÓ ˘fiıÂÛË ·˘Ù‹ ‰ÈÂÚ¢ÓÔ‡Ó ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ·Ú¯¤˜.

™∞μμ∞Δ√ 24 ∞¶ƒπ§π√À 2010

ÕÓÔÈÍ ÙÔ ı˘ÚfiÊÚ·ÁÌ· ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ· Î·È ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÓÂÚ¿ ·fi ÙÔÓ ¶ËÓÂÈfi

ƒ‡·ÓÛË ÛÙËÓ ªÔ˘ÌÔ˘Ï‹ıÚ·

ÎÙÂٷ̤ÓË Ú‡·ÓÛË ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠ¯ı˜ ·fi ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ªÔ˘ÌÔ˘Ï‹ıÚ·˜ ·fi ÛÎÔ˘Úfi¯ÚˆÌ· ÓÂÚ¿ Ô˘ ›¯·Ó ¤ÓÙÔÓË ‰˘ÛÔÛÌ›· Î·È ¿ÊÚÈ˙·Ó.

™‡Ìʈӷ Ì fi,ÙÈ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ·fi ÚÔ¯ı¤˜ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ı˘ÚfiÊÚ·ÁÌ· Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ Î·È fiÏ· Ù· ‚ÚÒÌÈη ÓÂÚ¿ ·fi ÙÔÓ ¶ËÓÂÈfi ÔÙ·Ìfi ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔ “ͤÏ˘Ì·” ¯ˆÚ·ÊÈÒÓ, ¤Êı·Û·Ó ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È Ì¤Ûˆ Ù˘ Û‹Ú·ÁÁÔ˜, ¤ÂÛ·Ó ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ. ∏ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÂÓÙfiÈÛ·Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Î·È fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¿ÚÂÈ ‰Â›ÁÌ·Ù· ÁÈ· Ó· Ù· ¿ÂÈ ÛÙÔ ÃËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ÁÈ· ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÂÓÙÔÈÛÙ› ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘. ÕÁÓˆÛÙÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÎfiÌË ÁÈ· fiÛÔ Î·ÈÚfi ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ·ÓÔÈÎÙfi ÙÔ ı˘ÚfiÊÚ·ÁÌ· ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô˘ ÙÔ ÂϤÁ¯ÂÈ, ·ÊÔ‡ Á›ÓÔÓÙ·È ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘. °È· ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Âͤ‰ˆÛ ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ë ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, Ë ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ÌÂ-

ٷ͇ ¿ÏψÓ, Î·È Ù· ÂÍ‹˜: “°È· ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÊÔÚ¿ Ú˘·Ṳ̂ӷ ÓÂÚ¿ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ ¯‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ∫·Ì›· ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ¢·›ÛıËÙÔ˘ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡ ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È. ∂ÓÒ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙Ô˘Ó Û˘Ó¯Ҙ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ ÁÈ· Ó· ȤÛÔ˘Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÂÎÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ∞¯ÂÏÒÔ˘ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ÁÈ·Ù› ‰‹ıÂÓ ‰Â ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ù· ÓÂÚ¿ Ù˘, Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û˘Ó¯Ҙ ÓÂÚ¿ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¯‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi! ∫·Ó¤Ó·˜ ÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜, η̛· ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘

˘‰¿ÙÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. ªfiÓË ÊÚÔÓÙ›‰· Â›Ó·È Ë ÂÎÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ∞¯ÂÏÒÔ˘, Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó· ¤ÚÁÔ ÌË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, ÁÈ· Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó fiÏÔÈ ÁÈ·Ù› Ì ٤ÙÔȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ (fiˆ˜ Î·È Ë ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 2004) ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó Ù· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· Ô˘ Ì·˜ ·Ó¿ÁÎ·Û·Ó Û‹ÌÂÚ· Ó· ÚÔÛʇÁÔ˘Ì ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·Ì›Ԕ . ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ì ¿ÏÏË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ Úfi‚ÏË-

Ì· Ù˘ ·ÂÚÔÚ‡·ÓÛ˘ Î·È ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “ۯ‰fiÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ϤÔÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ˘ÂÚ‚¿ÛÂȘ ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ ÛÙÔ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· μfiÏÔ˘, fiˆ˜ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÛÙ·ıÌfi ̤ÙÚËÛ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. Ãı˜ ›¯·Ì ̤ÛÔ fiÚÔ 63 ÌÈÎÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ·Ó¿ ΢‚ÈÎfi ̤ÙÚÔ ·¤Ú· Î·È Ì¤ÁÈÛÙÔ 823(!!!), ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Ù‡Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ̤ÛÔ fiÚÔ 55 Î·È Ì¤ÁÈÛÙÔ 301. ∂›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ÍÂʇÁÂÈ ·fi οı ¤ÏÂÁ¯Ô. ∫·Ó›˜ ‰Â Ì·˜ ϤÂÈ ÁÈ·Ù› ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ·˘Ù¤˜ ÔÈ ˘ÂÚ‚¿ÛÂȘ. ™Â ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· οÔÈ· ÌÂÁ¿ÏË ËÁ‹ Ú‡·ÓÛ˘. ŸÌˆ˜, ÀÔ˘ÚÁ›Ô, ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Î·È ¡ÔÌ·Ú¯›· ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ·‰È·ÊÔÚ›·. ∞ÎfiÌ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηıÔÚÈÛÙ› ÔÈ ÙÈ̤˜ ÂÈÊ˘Ï·Î‹˜ Î·È Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡, Ϙ Î·È ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Â›Ï˘ÛË Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ȉȷ›ÙÂÚ˘ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜. √È Ôϛ٘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ͤÚÔ˘Ó ÙÈ ·Ó·Ó¤Ô˘Ó Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ˙ËÙ¿Ì ÙË Û‡Ó‰ÂÛË “ÔÓ Ï¿ÈÓ” ÙˆÓ ÛÙ·ıÌÒÓ Ì¤ÙÚËÛ˘ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ Î·È Ù˘ ¢∂À∞ªμ. £¤ÏÔ˘Ó Â›Û˘ Ó· ͤÚÔ˘Ó ÔÈÔ˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙÔÓ ·¤Ú· ÙÔ˘˜; À¿Ú¯ÂÈ ÔÏÈÙÈ΋” .

∂Ή‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ ÛÙÔ˘ “°ÂˆÚÁԇϷ”

√ ™ÙÚ·Ùfi˜ Ù›ÌËÛ ÙÔÓ ÚÔÛÙ¿ÙË ÕÁÈÔ ª∂ οı ϷÌÚfiÙËÙ· ÁÈÔÚÙ¿ÛÙËΠ¯ı˜ ÛÙËÓ 32Ë Δ·ÍÈ·Ú¯›· ¶Â˙Ô-

Ó·˘ÙÒÓ ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô °ÂˆÚÁԇϷ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· Ë ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÚÔÛÙ¿ÙË ÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙÔ‡ •ËÚ¿˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ Ù¤ÏÂÛË Ù˘ Â›ÛËÌ˘ ‰ÔÍÔÏÔÁ›·˜ ÔÈ Â›ÛËÌÔÈ ÍÂÓ·Á‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘ ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÔÏÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·. ªÂÙ¿ ÙËÓ Ù¤ÏÂÛË Ù˘ ‰ÔÍÔÏÔÁ›·˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙËÎÂ Ë ËÌÂÚËÛ›· ‰È·Ù·Á‹

ÙÔ˘ ∞Ú¯ËÁÔ‡ °ÂÓÈÎÔ‡ ∂ÈÙÂÏ›Ԣ ™ÙÚ·ÙÔ‡, ÛÙËÓ ÔÔ›·, ÌÂٷ͇ ¿Ïψ, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ “Ë ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ ™ÙÚ·Ùfi •ËÚ¿˜ ·ÊÔ‡ Â›Ó·È Ô ÚÔÛÙ¿Ù˘ ÙÔ˘ Î·È ¤‰ˆÛ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ›ÛÙË” . ¡· ·Ó·ÊÂÚı› ˆ˜ fiÏÔÈ ÔÈ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔÈ ÍÂÓ·Á‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ ÔÏÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë 32 Δ∞•À¶¡ Î·È ‰‹ÏˆÛ·Ó ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Ṳ̂ÓÔÈ ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜.

∏ ·Ú¤Ì‚·ÛË ¶. ª·ÚοÎË ÁÈ· ËÌÈ˘·›ıÚÈÔ˘˜ ™∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡

ÁÚ·Ê›Ԣ ÙÔ˘ §∞√™ Î. ¶. ª·ÚοÎË ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ù· ÂÍ‹˜: “ΔËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÁÈ· ÙËÓ ·fiÛ˘ÚÛË Ù˘ ‰È¿Ù·Í˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ı· ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·Ó ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ËÌÈ˘·›ıÚÈÔ˘˜ Ù· ÎÙ›ÚÈ· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· Ë ·›ÙËÛË ıÂÒÚËÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ¿‰ÂÈ·˜ ÁÈ· Û‡Ó‰ÂÛË Ì ٷ ‰›ÎÙ˘· ÎÔÈÓ‹˜ ˆÊÂÏ›·˜ ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙȘ 30 πÔ˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ 2010, ÈÛÙÒÓÂÙ·È Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ §∞.√.™, ¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ËÌÈ˘·›ıÚÈÔ˘˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹, Ô Î. ª·Úο΢ ‹Ù·Ó Ô ÌfiÓÔ˜ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, Ô˘ ·Ú·Ù‹ÚËÛ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ‰È¿Ù·ÍË ÛÙËÓ Ô˘Û›· ı· ·Ó·ÁοÛÂÈ, Û ̛· ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÚ›Ô‰Ô, fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÂΉÒÛÂÈ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ¿‰ÂȘ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÔÈÎÔ‰Ô̤˜ ÙÔ˘˜, ̤¯ÚÈ ÙȘ 30 πÔ˘Ï›Ô˘, ÒÛÙ ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Â¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ˘¤Ú‚·ÛË. ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ fiϘ ÔÈ È‰ÈˆÙÈΤ˜ ÔÈÎÔ‰Ô̤˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ, ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ, Î·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Û ̛· ÙfiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ·, ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ Ó· ˘Ô¯ÚÂÒÓÔÓÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÔÈÎÔ‰Ô̤˜. ∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ˘Ô¯ÚÂÒıËΠÙÂÏÈο Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· fiÛˆÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ô Î. ª·Úο΢ Î·È ·¤Û˘Ú ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰È¿Ù·ÍË” .

¡¤· Û‡ÏÏË„Ë ÁÈ· ·Ú¯·ÈÔηËÏ›· ÛÙ· °Ú‚ÂÓ¿ °ƒ∂μ∂¡∞, 23.

Ãı˜, ηٿ ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÛÙÔ ÓËÛ›

∞Ó·‚›ˆÛ ÙÔ ¤ıÈÌÔ ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÈÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ· ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ √ ∂√ƒΔ∞™ª√™ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚ-

Á›Ô˘ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ Á›ÓÂÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ï›ÁÔ ÈÔ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ fiÏË. ΔÔ Úˆ›, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, Á›ÓÔÓÙ·È ÈÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜ Á‡Úˆ ·fi ÙË Ï›ÌÓË ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Â͈ÎÏ‹ÛÈ. √È ÈÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜ ÙË Ì¤Ú· ·˘Ù‹ Á›ÓÔÓÙ·Ó ·fi ·ÏÈ¿, fiˆ˜ ı˘Ì¿Ù·È Î·È Ô ·¿- °ÈÒÚÁ˘ ƒ‹Á·˜ ÛÙÔ ¢’ Ù‡¯Ô˜ “™ÎÈ¿ıÔ˘ §·˚Îfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜” . ŒÙÛÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÛÙÔ ÓËÛ› ÁÈÔÚÙ¿ÛÙËÎÂ Ô ÕÁÈÔ˜ - °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÛÙȘ 23 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2010 Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÈ ÈÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜, Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Î·È ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜ ¤ÓÙÂη (11) È›˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‹Ú·Ó Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ‰ÈÏÒÌ·Ù· Î·È ÌÂÙ¿ÏÏÈ·: ∞˚‚·ÏÈÒÙ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ Ì ÙÔÓ ›Ô ÙÔ˘ ∞ÓÙˆÓ›ÙÛ· ∏Ï›·, ·ÂÏÏÔ, ‰›ψ̷ Î·È ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ¶Â˙¿ÙÈÎÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ Ì ÙÔÓ ›Ô ÙÔ˘ ¶Â˙¿ÙÈÎÔ˘ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï, ‰›ψ̷ Î·È ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘.

¶·Ú›ÛÛ˘ ÷ڿϷÌÔ˜ Ì ÙÔÓ ›Ô ÙÔ˘ ∞ÓÙˆÓ›ÙÛ· ¢ËÌ‹ÙÚË, ‰›ψ̷ Î·È ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ¶ÔÏ˘¯ÚfiÓ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ Ì ÙÔÓ ›Ô ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘¯ÚfiÓË ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ‰›ψ̷ Î·È ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ÷ÏÎÈ¿˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ›Ô, ‰›ψ̷ Î·È ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ·fi

ÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘. μÔÁÈ·Ù˙‹˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ Ì ÙÔÓ ›Ô ÙÔ˘ μÔÁÈ·Ù˙‹ ªÈ¯¿ÏË, ‰›ψ̷ Î·È ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘. πˆ¿ÓÓÔ˘ πˆ¿ÓÓ˘ Ì ÙÔÓ ›Ô ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË, ‰›ψ̷ Î·È ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘. °ÂˆÚÁ›Ô˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ Ì ÙÔÓ ›Ô Ù˘ μ·ÏÌ¿ ∂ϤÓ˘, ‰›ψ̷ ηÈ

ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘. √È ˘fiÏÔÈÔÈ ÙÚÂȘ ·Ó·‚¿Ù˜ ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ Ì ÙÔÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÙÚfiÔ (¤ÙÚÂÍ·Ó Ù’ ¿ÏÔÁ¿ ÙÔ˘˜ Ì ۷̿ÚÈ·) Î·È Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ºÂÚÁ·‰‹˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ›Ô, ·ÂÏÏÔ, ‰›ψ̷ Î·È ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ∞ÓÙˆÓ›ÙÛ·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ Ì ÙÔÓ ›Ô ÙÔ˘ ¶ÏˆÌ·Ú›ÙË ∫˘Ú. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ‰›ψ̷ Î·È ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ™Ù¿ÌÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ›Ô, ‰›ψ̷ Î·È ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘. Δ· ‚Ú·‚›· ·¤ÓÂÈÌ·Ó: Ô . °ÂÒÚÁÈÔ˜ ™Ù·Ì·Ù¿˜, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∫˘Ú. ¶ÏˆÌ·Ú›Ù˘, Ô ¡Ô̷گȷÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. ºÒÙ˘ ∑ÂÌ¤Î˘, Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ∑Ï·ÙÔ‡‰Ë˜, Ô Ù. ¢ËÌÔÙÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙˆÓ ∫˘ÓËÁÒÓ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·ÓÙ·Ú¿ÎÈ·˜ Î·È Ô °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ™Î·ÊÒÓ ∞Ó·„˘¯‹˜ Î·È £·Ï·ÛÛ›ˆÓ ™ÔÚ Î. ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ªÂÏ·¯ÚÔÈÓfi˜.

¡∂∞ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ·Ú¯·ÈÔηËÏ›·˜ ÛÙÔ ÓÔÌfi °Ú‚ÂÓÒÓ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘, ηıÒ˜ Û‹ÌÂÚ· ˘‹ÚÍÂ Î·È ‰Â‡ÙÂÚË Û‡ÏÏË„Ë ¿ÓÙÚ·, 41 ¯ÚfiÓÔ˘, ηÙÔ›ÎÔ˘ °Ú‚ÂÓÒÓ, Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ì·˙› Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ‰‡Ô Û ·Ú¿ÓÔÌË ·Ó·Ûηʋ Û ·ÁÚÔÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ªÔÓ·¯ÈÙ›Ô˘ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˘ ∑ȿη, Ô˘ ¤ÊÂÚ ÛÙÔ Êˆ˜ ‰˘Ô ·ÁÁ›·, Ô˘ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ¯·ÏÎÔ‡. ∏ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË °Ú‚ÂÓÒÓ Â›¯Â Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ Â’ ·˘ÙÔÊÒÚˆ ÙÔÓ ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‰Ú¿ÛÙ˜ Î·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¤Ú¢Ó˜ ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙˆÓ ‰‡Ô Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ, ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÔÏÏ¿ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, Ô˘ ÂÌ›ÙÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÓfiÌÔ ÂÚ› ·Ú¯·ÈÔًوÓ, ·ÏÏ¿ Î·È fiÏ·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ì›· Û¿ı· Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ 69 ÂηÙÔÛÙÒÓ Ì ̋ÎÔ˜ Ï¿Ì·˜ 47 ÂηÙÔÛÙÒÓ, ¤Ó· ¯¿ÏÎÈÓÔ „¤ÏÈÔ [‚Ú·¯ÈfiÏÈ] ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ 6 ÂηÙÔÛÙÒÓ, ‚¿ÛË ¯¿ÏÎÈÓ˘ ÊÈ¿Ï˘ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ 5,5 ÂηÙÔÛÙÒÓ, ¯¿ÏÎÈÓË Û˘Ì·Á‹˜ ‚¿ÛË ¯¿ÏÎÈÓÔ˘ ·ÁÁ›Ԣ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ 8 ÂηÙÔÛÙÒÓ, ÙÚÂȘ ¯¿ÏÎÈÓ˜ ÙÔÍÔÙ¤˜ fiÚ˜, ¯¿ÏÎÈÓË ÂÚfiÓË ÂÏÏÈ‹˜ ÛÙÔ Ì˘ÙÂÚfi ¿ÎÚÔ Ù˘, ¯¿ÏÎÈÓË ·ÌÊÈΈÓÈ΋ ¯¿ÓÙÚ· Ì Ô‹ ÛÙË Ì›· ÏÂ˘Ú¿, ‰‡Ô Û˘Ì·Á‹ ¯¿ÏÎÈÓ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ï·‚ÒÓ, ¯¿ÏÎÈÓÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Èı·ÓfiÓ ÂÓÒÙÈÔ Î·È ÛȉÂÚ¤ÓÈ· ·È¯Ì‹ ‰fiÚ·ÙÔ˜ Ì‹ÎÔ˘˜ 8,5 ÂηÙÔÛÙÒÓ.


M·ÁÓËÛ›· 13

™∞μμ∞Δ√ 24 ∞¶ƒπ§π√À 2010

ΔÔ ∂∫μ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÁÈ· “Ó¤· ÚÔÎÏËÙÈ΋ Î·È Â΂ȷÛÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿”

ŒÓÙÔÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ª∂Δ∫∞ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ: ΔÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô Ó· ·Ó·ÏÔÁÈÛÙ› ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘ - ∏ ¶∞™∫∂ ‰È¤ÁÚ·„ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ - ΔÚÂȘ ÔÈÎÂÈÔıÂÏ›˜ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ

ƒ

·Á‰·›Â˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÂ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi Â›Â‰Ô ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ÚԤ΢„ ÛÙË ª∂Δ∫∞ Î·È ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÁÈ· ÌÂÚÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË, ·ÎfiÌË Î·È ÌÂٷΛÓËÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Û ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. ΔÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ Ì ÌÈ· ÛÎÏËÚ‹ ÙÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ı¤ÙÂÈ ÚÔ ÙˆÓ Â˘ı˘ÓÒÓ ÙÔ˘ ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù˘ ª∂Δ∫∞, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ “ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ·Ó·ÏÔÁÈÛÙ› ÙË ıÂÛÌÈ΋ ÙÔ˘ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ˆ˜ ·ÈÚÂÙÔ‡ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔ ∂∫μ ˙ËÙ› Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¿ÌÂÛ· Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ ÙÔÈÎÔ› ÊÔÚ›˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ¶∞™∫∂, Û ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó‰ڛ·Û‹ Ù˘ ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙË ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ Ù˘ ª∂Δ∫∞ μ·Á. ΔÛÈÙÛÈÎÏ‹. ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™

™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ¯ı˜, ÙÚÂȘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙË ª∂Δ∫∞ ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ÔÈÎÂÈÔıÂÏÒ˜ ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·, ˆÛÙfiÛÔ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÙÔ˘˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ “ÙÔ˘˜ ˙ËÙ‹ıËΠ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ·fiÊ·ÛË” . ∂›Û˘, ÔÈ ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ª∂Δ∫∞ ÂȉÔÔ›ËÛÂ, ¯ı˜, ‰˘Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜ Ó· ÌËÓ ¿Ó ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú·, ηıÒ˜ ‰È·ÎfiÙÂÙ·È Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ÚÔ¯ı¤˜, Ë ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘, οÏÂÛÂ, Û ‰È·‚ԇϢÛË ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ηٷı¤ÙÔÓÙ·˜ ÛÂÈÚ¿ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÌÂٷΛÓËÛË ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜, ÌÂȈ̤ÓÔ ˆÚ¿ÚÈÔ, ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ÂÚÁ·Û›·, ·ÏÏ¿ Î·È Ì›ˆÛË ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ∏ ¤ÎÙ·ÎÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ∂ÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ªÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ ∫·Ù·Û΢ÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (ª∂Δ-∫∞) μfiÏÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·ÔÚÚÈÊı› Ë ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÌÂÚÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË Î·È ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ÂÚÁ·Û›·, ÂÓÒ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ‰ÂÓ Ù¤ıËΠ۠„ËÊÔÊÔÚ›· Ì ÙËÓ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›· ˆ˜ ·ÔÙÂÏ› ‰È¢ı˘ÓÙÈÎfi ‰Èη›ˆÌ·. ŸÏ· Ù· ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· ¤¯Ô˘Ó ÚÔηϤÛÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, ηıÒ˜, ¯ı˜ Ë ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Âͤ‰ˆÛ ÌÈ·

ÛÎÏËÚ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›·, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∏ ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂∫μ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙË Ó¤· ÚÔÎÏËÙÈ΋ Î·È Â΂ȷÛÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Ù˘ ª∂Δ∫∞, Ô˘ ÂÎÊÚ¿ÛÙËΠ̠ˆÌfi, ÙÂÏÂÛÈÁÚ·ÊÈÎfi ÙÚfiÔ, ·ÍÈÒÓÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi, Ô‡Ù ϛÁÔ Ô‡Ù Ôχ, ›Ù ӷ ‰Â¯Ù› Ó· Ô‰ËÁËı› Û ÂÚÁÔÙ·Íȷο ÛÎÏ·‚Ô¿˙·Ú· ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡, ›Ù ӷ ÂÙ·¯Ù› ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, Ì ÙË ÁÓˆÛÙ‹ È· “ηڷ̤Ϸ” Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ¤ÚÁˆÓ,... ˆ˜ ¿ÏÏÔıÈ. ∏ Ó¤· ·˘Ù‹ Ù·ÎÙÈ΋ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Ô˘ fiˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÚfiÛÊ·ÙˆÓ ·ÔχÛÂˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ Ì·˜, ‰Â›¯ÓÂÈ Ì ·ÚÔÎ¿Ï˘ÙÔ, È·, ÙÚfiÔ, ÙÔ Ò˜ ·˘Ù‹ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙËÓ “ÂÚÁ·Ûȷ΋ ·Í›·” , ÁÈ· ÙÔ ·˘Á¿ÙÈÛÌ· ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ Ù˘, ·‰È·ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, Â›Ó·È ¤Ú· ÁÈ· ¤Ú· ··Ú¿‰ÂÎÙË Î·È Î·Ù·‰ÈηÛÙ¤·. ∏ ª∂Δ∫∞... ÔÊ›ÏÂÈ Ó· Û˘ÌÂÚÈÊÂÚı› ·Ó·ÏfiÁˆ˜ Î·È fi¯È Ì ·ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË Î·È ˆÌfiÙËÙ·. ¡· “·ÁÒÛÂÈ” ·Ì¤Ûˆ˜ οı ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù˘ ·fiÊ·ÛË Î·È Ó· ηı›ÛÂÈ, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙÚ·¤˙È Ì ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜, ηıÒ˜ ‹‰Ë ÎˆÏ˘ÛÈÂÚÁ› ÛÙÔ ÔÌfiʈÓÔ ·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì·˙› ÙÔ˘˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÚÂȘ ·Ú¿ÓÔ̘ Î·È Î·Ù·¯ÚËÛÙÈΤ˜ ·ÔχÛÂȘ. ΔÔ ‰Â ™ˆÌ·Ù›Ô, ¤ÛÙˆ Î·È ÙÒÚ·, ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ·Ó·ÏÔÁÈÛÙ› ÙË

ıÂÛÌÈ΋ ÙÔ˘ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ˆ˜ ·ÈÚÂÙÔ‡ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ Ô˘ ‚¿ÏÏÔÓÙ·È, ÛÙÂÎfiÌÂÓÔ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÔÚıÒÓÔÓÙ·˜ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi ÏfiÁÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÔ‡˜ ηÈÛ·ÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È fi¯È Ó· ηٷ›ÓÂÈ ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘, „ÂÏÏ›˙ÔÓÙ·˜ ÌfiÓÔ. ΔÔ ∂∫μ, ‰ÂÓ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ··ı¤˜, ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·˜, Û‹ÌÂÚ· ÎÈfiÏ·˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ÁÈ· ÙȘ Ӥ˜ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÂÁÁڿʈ˜ ¿ÌÂÛË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÁÈ· fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ÛÔ‚·Ú¿ ı¤Ì·Ù·” . ¡· ·Ó·ÊÂÚı› ˆ˜ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ª∂Δ∫∞ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ Î·È ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∂∫μ, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘ (10.30.Ì.). Ãı˜, ¿ÓÙˆ˜, ÛÙÔ ∂∫μ, ÎÏ‹-

ıËÎÂ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ª∂Δ∫∞ Î·È Û˘˙ËÙ‹ıËΠÂÎÙÂÓÒ˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›. ŒÁÈÓ·Ó, ‰Â, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ Ó· ‰ÂÛÌ¢ÙÔ‡Ó ˆ˜ ı· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· “¿ÁˆÌ·” ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÌÂÚÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË, ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ÂÚÁ·Û›·, ÌÂٷΛÓËÛË ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È ·ÔχÛÂȘ.

¢È·Áڷʤ˜ ™ÙÔ ÌÂٷ͇, fiˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Û ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó‰ڛ·Û‹ Ù˘ Ë ¶∞™∫∂, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù˘ ª∂Δ∫∞, μ·Á. ΔÛÈÙÛÈÎÏ‹. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ƒ∞ μfiÏÔ˘, ÙfiÓÈÛ ۯÂÙÈο Ì ÙË ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ fiÙÈ “ÙÔÓ Ï˘› ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÙÔ˘ ‰fiıËΠË

¢ηÈÚ›· Ó· ·ÔÏÔÁËı›” , ÂÓÒ ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “Ì ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÁÈ· ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ¤Ù˘¯Â Ó· ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› Î·È ÙÔ 70% ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο οıÂÙ·È ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ” . ¶ÚÔ ÙˆÓ ˘ÏÒÓ ‰È·ÁÚ·Ê‹˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ÙË ¢∞∫∂ Î·È Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ Ù˘ ª∂Δ∫∞, ¶·Ó. ΔÛÂÚÁԇϷ˜. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∂∫μ °. ∫›ÙÛÈÔ˜, “ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ‰È·ÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ·ÓÔȯÙfi, ηıÒ˜ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ͤÓÔ ÛÒÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË” .

ΔÔ ¡∞ƒ ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ¡¤Ô ∞ÚÈÛÙÂÚfi ƒÂ‡Ì· ª·ÁÓËÛ›·˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “ΔÔ “η̿ÚÈ Ù˘ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜” , Ë ª∂Δ∫∞, ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ¿ÌÂÛ· fiˆ˜ ÎÔÈÓÔÔ›ËÛ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 22/04 ÂÓ‹ÓÙ· (50!!!) Ӥ˜ ·ÔχÛÂȘ. ∫·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Ó· ÌËÓ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ Û˘Ó‰È·ÏÏ·Á‹˜ Ì ÙËÓ ÂÚÁÔ‰ÔÛ›·, ·ÏÏ¿ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ· ‰È·ÚΛ·˜. ¡· ‰ÒÛÔ˘Ì ÌÈ· ÚÒÙË Ì·˙È΋ ·¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ÂΉ›Î·ÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÙˆÓ ∫. μÔÁÈ·Ù˙‹, μ. ∫·Ï·Ù˙‹, Î·È ∞. ¶·˘Ï›‰Ë ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ÂÚÁÔ‰ÔÛ›· Ù˘ ª∂Δ∫∞ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 29/04”.

Δ· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó 170 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi

¢‡Ô Ì‹Ó˜ ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ÛÙÔ ¢√À∫ μfiÏÔ˘ ¢À√ Ì‹Ó˜ ۯ‰fiÓ ¤¯Ô˘Ó Ó·

‰Ô˘Ó ÙÔ “¯ÚÒÌ·” ÙÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ 170 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ·Ú¿ ÙȘ Û˘Ó¯›˜ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÁÈ· ηٷ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜, Ë ÔÔ›· ·Ú¿ÏÏËÏ· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ÌËÓ˘Ù‹ÚÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ··Ú¿‰ÂÎÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·ıÒ˜ Û ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ 170 ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· Î·È ÙËÓ ·‰È·ÊÔÚ›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜” ÙÔÓ›˙ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ Î·È ¢È·‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ √Δ∞ ¡ÔÌÔ‡

ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. μ·ÁÁ. ª·ÚÌÔ˘‰¿Î˘. ™ÙÔ˘˜ 170 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ ¢√À∫ ÔÊ›ÏÂÙ·È Ô ÌÈÛıfi˜ ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘, ÂÓÒ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ‰˘Ô Ì‹Ó˜ ·Ï‹ÚˆÙÔÈ, ηıÒ˜ ÎÏ›ÓÂÈ Î·È Ô Ì‹Ó·˜ ∞Ú›ÏÈÔ˜. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ηٷ‚Ï‹ıËÎ·Ó Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi Î·È ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ƒ·‰ÈfiʈÓÔ, ÂÓÒ ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¢√À∫ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ·Ï‹ÚˆÙÔÈ. ∫·È ·˘Ùfi ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ·Ú¤Ì‚ÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Ë ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ¿ÌÂÛË Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ηٷı¤ÛÂÈ Î·È ÌËÓ˘Ù‹ÚÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜

ª·ÚÙ›Ô˘ ηٿ ÙˆÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ ÙÔ˘ ¢√À∫. ΔËÓ ¤ÓÙÔÓË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ Î·È ¢È·‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ √Δ∞ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. μ·ÁÁ. ª·ÚÌÔ˘‰¿Î˘. ª¿ÏÈÛÙ·, Ô ›‰ÈÔ˜ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛÂ, ¯ı˜, Ì ÙÔ ÏÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ¢√À∫ Î·È ÂÓËÌÂÚÒıËΠfiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ÓÂfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ 170 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢√À∫. “ª·˜ ÂÌ·›˙Ô˘Ó ‰È·ÚÎÒ˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ¤ÁηÈÚ· Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢√À∫. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ÌfiÓÔ ˆ˜ ··Ú¿‰ÂÎÙË

ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ›, ηıÒ˜ 170 ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛÔ‚·Úfi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·, ÂÓ Ì¤Ûˆ Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ·‰È·ÊÔÚ› Î·È ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ¿ÌÂÛ· χÛË” ‰‹ÏˆÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô Î. ª·ÚÌÔ˘‰¿Î˘. °È· ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ì ÙÔ˘˜ 170 ·Ï‹ÚˆÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÚˆÙ‹ıËÎÂ Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ Î. ¡Ù›Ó· ¶··ÛÙÂÊ¿ÓÔ˘, Ë ÔÔ›·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰ÂÛÌ¢Ù›, ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó. ∂›Ó·È οÙÈ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Î·È Â˘ÂÏÈÛÙÒ fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ Â-

‚‰ÔÌ¿‰·˜ ı· ÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ” ÚÔÛ¤ıÂÛÂ. ∂ÚˆÙËı›۷ ·Ó ı· ηٷ‚ÏËı› Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È Ô ÌÈÛıfi˜ ∞ÚÈÏ›Ô˘, Ë Î. ¶··ÛÙÂÊ¿ÓÔ˘ ÂÈÊ˘Ï¿¯ÙËΠӷ ··ÓÙ‹ÛÂÈ, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ “‰ÂÓ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ” . °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

√ £·Ó. ¡¿ÎÔ˜ ÁÈ· ·ÎÙ‹ÌÔÓ˜ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ √ μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘

¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜ η٤ıÂÛÂ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘, ÂÚÒÙËÛË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. °ÈÒÚÁÔ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î. ∫·ÙÂÚ›Ó· ª·Ù˙ÂÏ‹, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Î·È ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ÙˆÓ ıÈÁÔÌ¤ÓˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ·ÎÙËÌfiÓˆÓ Î·È ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ Ù˘ ÚÒËÓ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜ Ô˘ ı›ÁÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ Â·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ Ï›ÌÓ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ô Î. ¡¿ÎÔ˜, ·Ú¿ ÙȘ ıÂÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ë Â·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜ ı· ÂËÚ¿ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ÙÔ ÂÓ Á¤ÓÂÈ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÔÏÏÒÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È fiÌÔÚˆÓ ‰‹ÌˆÓ. √È ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ·ÎÙ‹ÌÔÓ˜ Ô˘ ›¯·Ó ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ› ˆ˜ Ù¤ÙÔÈÔÈ Ì ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ ηٿ ÙËÓ Î·ÏÏÈÂÚÁËÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 1999-2000 Î·È ÙÔ˘˜ ›¯Â ·Ú·¯ˆÚËı› Ì ÙȘ ›‰È˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó, ˆ˜ ÌÈÛıˆÙ¤˜, ηıÒ˜ Î·È Ó· ‚fiÛÎÔ˘Ó Ù· ˙Ò· ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ÚÒËÓ Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ·, ÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙȘ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ¤ÚÈÍ Ù˘ ˘fi Â·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË Ï›ÌÓ˘ Î·È Û‹ÌÂÚ· ·Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ì ·ÚÈ· ··Û¯fiÏËÛË ÙËÓ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›· Ô˘ ‚fiÛÎÔ˘Ó Ù· ˙Ò· ÙÔ˘˜ Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜, ÛÙȘ ›‰È˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ‹ÌÂÚ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Ô Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú·˜ ˘‰¿ÙˆÓ, ı· ·ˆÏ¤ÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ Â·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÍ·ÛÎÔ‡Ó ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ˙Ô˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ Î·È ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È ÏÔÈfiÓ ÂȂ‚ÏË̤ÓË ·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÎÔÓËı› ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Î·È ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜ Ô˘ ı›ÁÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜ Û‡Ìʈӷ Î·È Ì fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ˘’ ·ÚÈıÌ. 41/17-3-2009 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ™˘ÌÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. √ Î. ¡¿ÎÔ˜ ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÀÔ˘ÚÁÔ‡˜ fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ˙ËÙ› Ó· Ì¿ıÂÈ ÙÈ Ì¤ÙÚ· ÚÔÙ›ıÂÓÙ·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Î·È ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÙˆÓ ıÈÁÔÌ¤ÓˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ·ÎÙËÌfiÓˆÓ Î·È ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ Ù˘ ÚÒËÓ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜ Ô˘ ı›ÁÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ Â·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ Ï›ÌÓ˘.


M·ÁÓËÛ›· 14

™∞μμ∞Δ√ 24 ∞¶ƒπ§π√À 2010

ΔÔ ÌÈÎÚÔÙÛ› “Úfi‰ˆÛ” ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË Ô˘ ›¯Â ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙÔ ÙÂÙÚ¿Ô‰Ô

¶ÚÒÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ ÁÈ· ·‰¤ÛÔÙÔ ÛÙÔ μfiÏÔ ™‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ·Ú¤Ì‚·ÛË Û 15Ô Î·È 24Ô ¢ËÌ. ™¯ÔÏ›· ∏ ¶√ƒ∂π∞ ηٷÛ΢‹˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ Û˘ÛÙÂÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ 15Ô˘ Î·È 24Ô˘, ÂÍÂÙ¿ÛÙËΠ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ·ÓÙÈÓÔÌ¿Ú¯Ë Î. ∏Ï›· •ËÚ·ÎÈ¿ Î·È Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ·ÎfiÌË Ù˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ™Ô‡Ï·˜ ª·ÚÙ˙Òη Î·È ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Î·È ÎˉÂÌfiÓˆÓ Î. °ÈÒÚÁÔ˘ ∞¯Ï·‰ÈÒÙË Î·È Ù˘ ÃÚÈÛÙ›Ó·˜ ª·Ïȯ҂·. ΔÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ·˘Ùfi ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Û˘ÓÔÈΛ· ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë. ™ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·˘Ùfi ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÂÚÁÔÏ·‚›· ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÎÔÈÓ‹ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛˆÓ, ÂÓÒ ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ÙÚÂȘ ·ÎfiÌË ·›ıÔ˘Û˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Î·È ÔÈ ·Ó·Áη›ÔÈ ‚ÔËıËÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ fiˆ˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È Ï‡ÓÔ˘Ó ÙÔ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ‰‡Ô ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ Î·È ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °ÔÓ¤ˆÓ ¤ıÂÛ·Ó Â›Û˘ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ˘ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ù˘ ·˘Ï‹˜, ÙÔ ‰¿Â‰Ô Ù˘ ÔÔ›·˜ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ÙȘ ÊıÔÚ¤˜ Ù˘ Ôχ¯ÚÔÓ˘ ¯Ú‹Û˘. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛ·Ó, ¯Ú‹˙ÂÈ ¿ÌÂÛ˘ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÁÈ·Ù› ÂÁ΢ÌÔÓ› ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Ì·ıËÙ¤˜. √ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ Î. ∏Ï›·˜ •ËÚ·ÎÈ¿˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ¿ÌÂÛ˜ ÂÈÛ΢¤˜ ÛÙÔ ‰¿Â‰Ô Ù˘ ·˘Ï‹˜, Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜, Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÙ·¯ı› ÌÂϤÙË ·Ó¿Ï·Û˘ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ› Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ‹ Ù˘ ›Ù ·fi ÂӉ¯fiÌÂÓ· ˘fiÏÔÈ· ·fi ÙÔ ÔÛfi Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ÂÚÁÔÏ·‚›·˜, ›Ù Ì ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·È ·Ó‹ÎÂÈ ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·” . √ Î. •ËÚ·ÎÈ¿˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ °ÔÓ¤ˆÓ “Ô ÔÔ›Ô˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ, Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ˆ˜ ÂÈÙÚÔ‹ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘” . ∏ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Î. ™Ô‡Ï· ª·ÚÙ˙Òη ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “Ô ¢‹ÌÔ˜ ‰ÈÂΉÈΛ ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ™¯ÔÏÈÎÒÓ ∫ÙÈÚ›ˆÓ ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ·Ó¿Ï·Û˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ·Ú¿ ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ù˘ Û˘Á΢ڛ·˜ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘Ì” .

Δ

Ô ÚÒÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ Û ȉÈÔÎÙ‹ÙË ‰ÂÛÔ˙fiÌÂÓÔ˘ Û·ÏÔ˘, Ô˘ ÙÔ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â, Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ªÂÙ¿ ·fi ηٷÁÁÂÏ›· Ô Û·ÏÔ˜ ÂÓÙÔ›ÛÙËΠ۠ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ Ù˘ fiÏ˘ ·fi ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ·ÊÔ‡ ¤ÁÈÓÂ Ô Û¯ÂÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ì ÂȉÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ·, ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË ÙÔ˘ ̤ۈ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔÙÛÈ, Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi ÙÔ˘ ˙ÒÔ˘. °· ÙÔ ı¤Ì· ÂÓËÌÂÚÒıËÎÂ Ë ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋ ÀËÚÂÛ›· Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ë ÔÔ›· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÚfiÛÙÈÌÔ, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 300 ¢ÚÒ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· 1.000 ·ÎfiÌË ÌÈÎÚÔÙÛ› ÁÈ· ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛ˘- Û‹Ì·ÓÛ˘ ‰ÂÛÔ˙fiÌÂÓˆÓ Î·È ·‰¤ÛÔÙˆÓ ˙ÒˆÓ, ÚÔ¯ˆÚ¿ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™, xinos@e-thessalia.gr

√ Û·ÏÔ˜ Ô˘ ÂÁηٷÏ›ÊıËΠ·fi ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ú¿ÙÛ·˜ Î·È ÂÓÙÔ›ÛÙËΠÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Ó· ÂÚÈʤÚÂÙ·È Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫·Ó¿ÚË, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÂÚÈԛΈÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂȉÔÔ›ËÛ·Ó ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. À¿ÏÏËÏÔÈ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔÈ Ì ÂȉÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ· (ÛοÓÂÚ), ÂÂÍÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‹Ù·Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ηٷÁÂÁÚ·Ì̤ӷ ÛÙÔ ÌÈÎÚÔÙÛ› ÙÔ˘ Û·ÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ‹Ù·Ó ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi ÙÔ˘, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·˜ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË ÙÔ˘, ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Î·ÙÔÈΛ·˜ Î·È ÙÔ ÙËϤʈÓfi ÙÔ˘. √ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î. ÃÚ. ΔÛ·ÌÚÈÓfi, “ÂȉÔÔÈ‹ıËΠÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ, ˆÛÙfiÛÔ ·ÚÓ‹ıËΠfiÙÈ Ô Û·ÏÔ˜ ‹Ù·Ó ‰ÈÎfi˜ ÙÔ˘. ªÔÚ› Ó· ÌËÓ ·Ú·‰¤¯ÙËΠfiÙÈ ÙÔ ˙ÒÔ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›· ÙÔ˘, ÏËÓ fï˜ Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔÙÛ› ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·‰È¿„¢ÛÙÔ Ì¿ÚÙ˘Ú·” , ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∫·ÓÔÓÈÛÙÈ΋ ∞fiÊ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘, ÛÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË ÙÔ˘ Û·ÏÔ˘, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÈ‚ÏËı› ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÚfiÛÙÈÌÔ 300 ∂ ·fi ÙËÓ ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋ ÀËÚÂÛ›· Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ë ÔÔ›· ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ÂÓËÌÂÚˆı› Û¯ÂÙÈο. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∫·ÓÔÓÈÛÙÈ΋ ∞fiÊ·ÛË ÔÈ ·Ú·‚¿Ù˜ Ô˘ ÂÁηٷÏ›Ô˘Ó Ù· Û΢ÏÈ¿ ÙÔ˘˜ ¤ÎıÂÙ· ‹ ·‰¤ÛÔÙ· ÙÈ̈ÚÔ‡ÓÙ·È ÌÂ Ê˘Ï¿ÎÈÛË Ì¤¯ÚÈ ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ‹ Ì ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ÔÈÓ‹ ·fi 300 ̤¯ÚÈ 1.500 ¢ÚÒ ‹ Î·È Ì ÙȘ ‰˘Ô ÔÈÓ¤˜. ∂›Û˘, ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ›‰È·˜ ∫·ÓÔÓÈÛÙÈ΋˜ ∞fiÊ·Û˘, ÔÈ ·Ú·‚¿Ù˜ Ô˘

•∂∫π¡∏™∂ ·fi ÚÔ¯ı¤˜, 22 ∞-

ÚÈÏ›Ô˘, Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÈ·›· ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ 2010, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ¯ı˜ ·fi ÙËÓ ŒÓˆÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ ¶ËÏ›Ô˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∂∞™ ¶ËÏ›Ô˘ “ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Î·È Ù·¯‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ¤ÓÙÂ Û˘ÓÂÚÁ›·, Ù· ÔÔ›· ı· ÂÚÈԉ‡ÛÔ˘Ó ÛÙ· ‰ËÌÔÙÈο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: ΔÔ ÚÒÙÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Ì ¤‰Ú· Ù· ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· ı· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ ‹ÙÔÈ ·fi ÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ ªËÏȤ˜. ∫·Ù˯ÒÚÈ, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, μfiÏÔ˜, ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, πˆÏÎfi˜, ∞ÁÚÈ¿ 26 Î·È 27 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÕÁÈÔ˜ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ 28,29 Î·È 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ÕÁÈÔ˜ μÏ¿ÛÈÔ˜, ¶ÈӷοÙ˜ 3 Î·È 4 ª·˝Ô˘. μ˘˙›ÙÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ¡¤· πˆÓ›· 5 ª·˝Ô˘. ªËÏȤ˜ 6, 7 Î·È 8 ª·˝Ô˘. ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ 10 Î·È 11 ª·˝Ô˘. ÀfiÏÔÈÔÈ ÛÙȘ 12,13, 14 Î·È 15 ª·˝Ô˘. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ı· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ ·fi ÙÔ ¶Ô˘Ú› ̤¯ÚÈ ÙÔ ¡ÂÔ¯ÒÚÈ Î·È ÙȘ ∞ʤÙ˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: ¶Ô˘Ú› ·fi 22 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙÔ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi ηٿÛÙËÌ·. ∑·ÁÔÚ¿ ÛÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi ÛÙȘ 24,26, 27, 28, 29 Î·È 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ∞Ó‹ÏÈÔ, ∫ÈÛÛfi˜, ÕÁÈÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 3 Î·È 4 ª·˝Ô˘ ÛÙÔ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi ∞ÓËÏ›Ô˘. ΔÛ·Áηڿ‰·, ªÔ‡ÚÂÛÈ, •Ô˘Ú›¯ÙÈ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ηٿÛÙËÌ· ΔÛ·Áηڿ‰·˜ ÛÙȘ 5, 6 ª·˝Ô˘. ∞ʤÙ˜

‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ù·˘ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο Ù· Û΢ÏÈ¿ ÙÔ˘˜, ÙÈ̈ÚÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ì ÙȘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÔÈÓ¤˜. “ΔÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÌÈÎÚÔÙÛ› Û ·‰¤ÛÔÙ· Î·È ‰ÂÛÔ˙fiÌÂÓ· ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ·Ô‰›‰ÂÈ Î·ÚÔ‡˜. √È È‰ÈÔÎً٘ ÙˆÓ ÛÎ‡ÏˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ÂÁηٷÏ›Ô˘Ó ÙÔ Î·ÙÔÈΛ‰Èfi ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ϤÔÓ ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ı· Â›Ó·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎÔ› Î·È ı· ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó “ÙÛÔ˘¯ÙÂÚ¿” Úfi-

ÛÙÈÌ·, ·ÊÔ‡ ı· ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ̤ۈ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔÙÛ›” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ΔÛ·ÌÚÈÓfi˜.

∞ÎfiÌË 1.000 ÌÈÎÚÔÙÛ› ™ÙÔ ÌÂٷ͇, fiˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ÛÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· 1.000 ·ÎfiÌË ÌÈÎÚÔÙÛ› ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛ˘- Û‹Ì·ÓÛ˘ ‰ÂÛÔ˙fiÌÂÓˆÓ Î·È ·‰¤ÛÔÙˆÓ ˙ÒˆÓ, ÚÔ¯ˆÚ› Ë

™˘ÓÂÚÁ›· Ù˘ ∂∞™ ¶ËÏ›Ô˘ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿

•ÂΛÓËÛÂ Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÂÓÈ·›· ÂÓ›Û¯˘ÛË ·ÁÚÔÙÒÓ

ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙȘ 7, 8 Î·È 10 ª·˝Ô˘. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ, ∫·Ï·Ì¿ÎÈ, §·ÌÈÓÔ‡ ÛÙÔ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô ÛÙȘ 11,12,13 ª·˝Ô˘. ΔÔ ÙÚ›ÙÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ı· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ·fi ÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙË ™˘Î‹ Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: ªËϛӷ ÛÙÔ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi ηٿÛÙËÌ· ÛÙȘ 23 Î·È 24 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ¶ÚÔ̇ÚÈ ÛÂ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙÔÓ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi ÛÙȘ 26,27,28 Î·È 29 ∞ÚÈÏ›Ô˘. §·‡ÎÔ˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ÛÙȘ 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È 3 Î·È 4 ª·˝Ô˘. ™˘Î‹ ÛÙÔ ∫∂∫ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÛÙȘ 5, 6 Î·È 7 ª·˝Ô˘. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, •˘Ófi‚Ú˘-

ÛË Î·È ªÂÙfi¯È ÛÙȘ 8, 10, 11, 12, 13 Î·È 14 ª·˝Ô˘. ΔÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ı· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔÔ ¤ÌÙÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ı· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, Ù˘ °ÏÒÛÛ·˜ Î·È ÙÔ˘ ∫Ï‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: ™ÙËÓ °ÏÒÛÛ· ÛÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÛÙȘ 26,27, 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ∫Ï‹Ì· ÛÂ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙÔÓ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi ÛÙȘ 29 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ™ÙË ™ÎfiÂÏÔ ÛÂ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙÔÓ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi ÛÙȘ 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 3,4,5 Î·È 7 ª·˝Ô˘. ΔÔ ¤ÌÙÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Ì ¤‰Ú· ÙËÓ ŒÓˆÛË ÛÙ· ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· ÁÈ· ÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ ÛÙȘ

26, 27 Î·È 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘. °È· ÙË ™ÎÈ¿ıÔ ÛÙȘ 29, 30, 3, 4, 5 Î·È 6 ª·˝Ô˘. °È· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ ·›ÙËÛ˘ ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο: - °È· ÙËÓ ÂÓÈ·›· ‰‹ÏˆÛË ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ‚È‚ÏÈ¿ÚÈÔ ÙÚ·¤˙˘, Ù·˘ÙfiÙËÙ·, ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ·, ÙÔ ‚È‚ÏÈ¿ÚÈÔ ÙÔ˘ √°∞, ∂9 ‹ Û˘Ì‚fiÏ·È·, ·fiÊ·ÛË ¤ÓÙ·Í˘ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ó¤ˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ, ‚‚·›ˆÛË ·fi ÙËÓ ∞Δ∂ ÁÈ· ÙÔ ‰È¿‰Ô¯Ô ÚfiˆÚ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔÙfi‰ËÛ˘, ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎfi. -°È· ÙÔ˘˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜: ªËÙÚÒÔ ÎÙËÓÈ·ÙÚ›Ԣ, ‚‚·›ˆÛË ÎÙËÓÈ·ÙÚ›Ԣ. - °È· ÙËÓ ÂÍÈÛˆÙÈ΋ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È: μ‚·›ˆÛË ÌÔÓ›ÌÔ˘ ηÙÔ›ÎÔ˘ ̤¯ÚÈ 5 ª·˝Ô˘ 2010, ʈÙÔÙ˘›· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜, ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÛÂÏ›‰·˜ ‚È‚ÏÈ·Ú›Ô˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘, ∂1 2010, ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ¢∂∏ ‹ √Δ∂ 2010, Â¿Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÈÛıˆÙ¤˜ ˘ËÚÂۛ˜, ‚‚·›ˆÛË Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ËÌÂÚÔÌÈÛı›ˆÓ 2009, Â¿Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÌÔÚÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ∂3 Î·È ‚‚·›ˆÛË ¤Ó·Ú͢ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÂÈÙˉ‡̷ÙÔ˜, ·fiÊ·ÛË ¤ÓÙ·Í˘ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ó¤ˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ, ‚‚·›ˆÛË ·fi ÙËÓ ∞Δ∂ ÁÈ· ÙÔ ‰È¿‰Ô¯Ô ÚfiˆÚ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘.

¢È‡ı˘ÓÛË ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, Û ÚÒÙË Ê¿ÛË Ë ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ›¯Â ÚÔÌËı¢Ù› 360 ÌÈÎÚÔÙÛ›, Ù· ÔÔ›· ‰fiıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ, Ô˘ Ù· ‰È¤ıÂÛ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·‰¤ÛÔÙˆÓ Î·È ‰ÂÛÔ˙fiÌÂÓˆÓ ˙ÒˆÓ. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ˙‹ÙËÛË ·Ó¿ÁηÛ ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÚÔÌ‹ıÂÈ· 1.000 ·ÎfiÌË ÌÈÎÚÔÙÛ›, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÔÈÎfiÛÈÙˆÓ Û΢ÏÈÒÓ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó ÙÔÓ ÎÙËÓ›·ÙÚfi ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔÙÛ› ÁÈ· ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Û·ÏÔ˘ ÙÔ˘˜. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ·fi Ù· 1.000 ÌÈÎÚÔÙÛ› Ù· 200 ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Û ·‰¤ÛÔÙ· Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· Û ‰ÂÛÔ˙fiÌÂÓ·, Ì ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Ó· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Û 15 ÂÚ›Ô˘ Ë̤Ú˜. “ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛ˘”, ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ΔÛ·ÌÚÈÓfi˜, ÁÈ· Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ: “£· Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ ÔÈ Ôϛ٘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÛÔ˙fiÌÂÓÔ Û·ÏÔ Ó· ¿Ó ÛÙÔÓ ÎÙËÓ›·ÙÚÔ ÁÈ· ÙËÓ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ˙ÒÔ˘ ÙÔ˘˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ 1.000 ÂÈϤÔÓ ÌÈÎÚÔÙÛ›, ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ı· Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË Ì ‰Èο ÙÔ˘˜ ¤ÍÔ‰· Î·È ‰ÂÓ ı· ¯ˆÚ¿ η̛· ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ ·ÌÂÏ‹ÛÔ˘Ó, ηıÒ˜ ı· ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó Ù· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· ·fi ÙË ¡ÔÌÔıÂÛ›· ÚfiÛÙÈÌ·” .

¶·Ú·ÈÙÂ›Ù·È ·fi ÂÓÙÂÙ·Ï̤ÓÔ˜ ۇ̂ÔÏÔ˜ μÔÚ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ Δ∏¡ ··ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ·fi Ù· ηı‹ÎÔÓÙ· ÙÔ˘ ÂÓÙÂÙ·Ï̤ÓÔ˘ ÓÔ̷گȷÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ˙ËÙ› Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ÛÙÔ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô ÓÔ̷گȷÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. º. ∑Â˚Ì¤Î˘. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ· Ô Î. ∑Â˚Ì¤Î˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ: “¶·Ú·Î·ÏÒ Ôχ Ì ·fiÊ·Û‹ Û·˜ fiˆ˜ Ô ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ó· ÂÈ΢ÚÒÛÂÙ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÌÔ˘ Ó· ··ÏÏ·ÁÒ ·fi Ù· ηı‹ÎÔÓÙ· Ô˘ ÂˆÌ›ÛÙËη ·fi ÙȘ 11 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2007 Ì ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ Û·˜ ÛÙȘ 28/9/2007 º∂∫ 2014 Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ÙÈÌ‹ Ô˘ ÌÔ˘ οӷÙ ¯Ú›˙ÔÓÙ¿˜ Ì “ÂÓÙÂÙ·Ï̤ÓÔ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ” . ∂Èı˘ÌÒ Ó· Û˘Ó¯›Ûˆ ÙË ıËÙ›· ÌÔ˘ ˆ˜ ÓÔ̷گȷÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Û‚fiÌÂÓÔ˜ ÙË Ï·˚΋ ÂÓÙÔÏ‹ Î·È ıˆÚÒ ˆ˜ ¤ÙÛÈ ı· ÌÔÚ¤Ûˆ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÒ Ì·˙› Û·˜ ηχÙÂÚ· Î·È ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙÂÚ·. ™·˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙ˆ fiÙÈ Û·˜ ¤ıÈÍ· ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì· Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÌÔ˘ ÛÙȘ 29 ª·˝Ô˘ 2009 “ۯ‰fiÓ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÚÈÓ” fiÔ˘ ·Ó·Ï‡ˆ Î·È ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÙÔ ˙ËÙÒ. ¶Èı·ÓÒ˜ ıˆڋ۷Ù ·Ó¿ÍÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÙȘ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ÌÔ˘ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·¤Ó·ÓÙ› ÌÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· Ô˘ Û·˜ ·Ó·Ê¤Úˆ. ∂Âȉ‹ ÁÈ· ̤ӷ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È ÛÔ‚·Ú¿ Î·È ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙËÓ ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛ‹ ÌÔ˘, ·Ú·Î·ÏÒ Ó· ÚԂ›Ù ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi Û fi,ÙÈ Ô ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ” .


M·ÁÓËÛ›· 15

™∞μμ∞Δ√ 24 ∞¶ƒπ§π√À 2010

∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘: ∞¿ÓÙËÛË ˘. ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÁÈ· ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ™∂ ÂÚÒÙËÛË ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ Â-

ϤÁ¯Ô˘ ÙÔ˘ μÔ˘ÏÂ˘Ù‹ ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∫ÒÛÙ· ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ı¤Ì· ÙËÓ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Î·È ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ∂§°∞, Ë ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∫·Ù. ª·Ù˙ÂÏ‹ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∞fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ Î·Ù·‚ÔϤ˜ ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ÁÈ· ˙ËÌȤ˜ ·fi ÙÔÓ ∂.§.°.∞. √ ∂.§.°.∞. ÌÔÚ› Ó· ·Ô˙ËÌÈÒÛÂÈ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÁÈ· ˙ËÌȤ˜ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ηÓÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘, ÂÊfiÛÔÓ, ‚‚·›ˆ˜, ÚÔËÁËı› Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ ·fi ˘ÚËÓÔÙÚ‹ÙË Û ÂÏ·ÈÔηÏÏȤÚÁÂȘ ¤ÍÈ ÓÔÌÒÓ (μÔȈٛ·˜, ∂‡‚ÔÈ·˜, ª·ÁÓËÛ›·˜, ºıÈÒÙȉ·˜, ºˆÎ›‰·˜ Î·È Ã·ÏÎȉÈ΋˜) ÛÙȘ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ÙÔ˘ ∂§°∞, ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ·fi ÙȘ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ∂§°∞ Û fiϘ ÙȘ ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÛÙÔ˘˜ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ˜ ÓÔÌÔ‡˜ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠÂÓÙÔÓfiÙ·ÙË ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ηÈ, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÛÙ· ÚÒÙ· ÛÙ¿‰È· ÙÔ˘ ηÚÔ‡ (ÂÈÙÚ·¤˙ȈÓ, ΢ڛˆ˜, ÔÈÎÈÏÈÒÓ). ¶ÏËÚÔÊÔÚȷο ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰Ôı› ÔÈ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙˆÓ ¤ÍÈ ÓÔÌÒÓ ÂÂȉ‹ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ‰›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î·Ù·ÛÙÚÔʤ˜ ÔÈ Ôԛ˜ ‹‰Ë ηχÙÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ηÓÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ∂§°∞. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∞Ó·ıÂÒÚËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ∂§°∞, ı· Â·Ó·‰È·Ù˘ˆıÔ‡Ó ÔÈ Î·Ï˘ÙfiÌÂÓÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ ‚¿ÛÂÈ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ Î·È ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ.

¢›·˘ÏÔ˜: ¡¤· ÙÌ‹Ì·Ù· ÁÈ· ECDL Î·È ∏/À

“™ÙÔ›¯ËÌ·” ÁÈ· ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ N¢ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·

ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ¡√¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô ¢. ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›Ó˘

Δ

ËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ¡√¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›Ó˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ·‰‹ÚÈÙË ·Ó¿ÁÎË ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ, ‰Â, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ˆ˜ “ÛÙËÓ ·Ó·ÁÂÓÓËÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ Ë ·Ú¿Ù·ÍË, Ù· Ó¤· ÚfiÛˆ·, ÔÈ Ó¤Â˜ ȉ¤Â˜ Î·È Ú·ÎÙÈΤ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ··Ú·›ÙËÙ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÂÈÙ˘¯›·” . √È ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙË ¡√¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙȘ 29 ª·˝Ô˘ Î·È Ô Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ ı· ÂÎÏÂÁ› ·fi ÙË ‚¿ÛË. ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

™ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÛÙ· ÙÔÈο ªª∂ Ô Î. ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›Ó˘ ÙfiÓÈÛ ·Ú¯Èο: “•ÂÎÈÓÒ Ì›· ÚÔÛ¿ıÂÈ·, Ë ÔÔ›· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ŸÏÔÈ Í¯ˆÚÈÛÙ¿ ̤ÏË Î·È Ê›ÏÔÈ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ Ì·˜, Ì ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜, ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛ‹ ÌÔ˘ ·˘Ù‹, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Ì ÙÈÌ¿ ȉȷ›ÙÂÚ· Î·È ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ªÈ· ÛÙ‹ÚÈÍË Ô˘ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›, ÂÈ΢ÚÒÓÂÈ, ÓÔÌÈÌÔÔÈ› ÙËÓ ÚfiıÂÛ‹ ÌÔ˘ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ۈ ÙÔ ·Í›ˆÌ· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡√¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∏ ÊÈÏÔ‰ÔÍ›· ÌÔ˘ Ó· ÚÔÛʤڈ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Ì·˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË, ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡√¢∂, ·ÛÊ·ÏÒ˜ Î·È ‰ÂÓ ÚԤ΢„Â Ù˘¯·›· Î·È Û›ÁÔ˘Ú· fi¯È ·ÚÔÛ‰fiÎËÙ·. ÃÚfiÓÈ· ÙÒÚ· Ë ·ÚÔ˘Û›· ÌÔ˘ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘, ·fi fiÔÈ· ı¤ÛË ÎÚÈÓfiÙ·Ó ÛÎfiÈÌÔ, ‹Ù·Ó ÂÓÂÚÁ‹, ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, ·ÓȉÈÔÙÂÏ‹˜. ∂›¯Â ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ÛÎÔfi ÙËÓ Ï‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ, Ô˘ fiÏÔÈ Ì·˙› ·Ï‡·Ì ӷ ÈηÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜” . ¶ÚfiÛıÂÛ ‰Â fiÙÈ “Ë ÂÓ·Û¯fiÏËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ٷ ÎÔÈÓ¿, ‰ÂÓ ·ÔÛÎÔ› Û οÔÈ· ȉÈÔÙ¤ÏÂÈ· ·fi ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘. ¢ÂÓ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÔʤÏË ·fi ÙÔ ÎfiÌÌ·, ÂÈı˘Ì› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ Ó¤Ô Úfi‰ÚÔ ∞ÓÙÒÓË

™·Ì·Ú¿ ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ “Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, Ì ÚˆÙÂÚÁ¿ÙË ÙÔÓ Úfi‰Úfi Ì·˜, ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿, ‰›ÓÂÈ ÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· Ó· ÎÚ·ÙËı› Ë ∂ÏÏ¿‰· „ËÏ¿. ∞ÏÏ¿ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÁÈ· Ó· ·Ó·Û˘ÁÎÚÔÙËı› ÙÔ ÎfiÌÌ·, Û Ӥ˜ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ‚¿ÛÂȘ” ÁÈ· Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ fiÙÈ “Ê˘ÛÈο ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÙ¤ Â›Ó·È ·‰‹ÚÈÙË ·Ó¿ÁÎË Ë ·Ó·Ó¤ˆÛË ÛÙÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi” . √ Î. ∫ÔÏ˘Ó‰›Ó˘ › ·ÎfiÌË fiÙÈ “‰ÂÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ› Î·È ‰ÂÓ ˘ÔÙÈÌ¿ ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ Úfi‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡√¢∂, Ô˘ ¿ÓÙˆ˜ ‰ÈÂΉÈΛ ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘. ∞Ó·Ê·›ÚÂÙÔ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ‰Èη›ˆÌ·. øÛÙfiÛÔ, Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Û ÌÈ· ·Ó·ÁÂÓÓËÙÈ΋

ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ Û‡ÛÛˆÌË Û‹ÌÂÚ· Ë ·Ú¿Ù·ÍË Î·Ù·‚¿ÏÏÂÈ, Ó¤· ÚfiÛˆ·, Ӥ˜ ȉ¤Â˜, Ӥ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ··Ú·›ÙËÙ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÂÈÙ˘¯›·” . √ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù¿¯ıËΠ˘¤Ú ÂÓfi˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ı· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙfi ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ȉȷ›ÙÂÚ· Û ·˘Ù‹ ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ·Ó·‚Ú·ÛÌÔ‡. “ΔÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·¤Ù˘¯Â Ï‹Úˆ˜ Î·È ·˘Ùfi ηٷ‰Â›¯ıËΠ·fi ÙËÓ ›‰È· ÙË ˙ˆ‹. ™‹ÌÂÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ì ÁÈ· ÌÈ· ¿ÏÏË ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ‰È·‰Èηۛ·, Ô˘ ÚÒÙ· ·fi fiÏ· ı· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ¿ÌÂÛË Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ∂-

Ì›˜ ›̷ÛÙ ÔÈ ÈÌ¿ÓÙ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÍÂοı·ÚÔ˘ Î·È ·ÍÈfiÈÛÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ Î·È ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∫·È ÈÛÙ¤„Ù Ì ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ì ٷ ·Ú·‰ÔÛȷο Û¯‹Ì·Ù· ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ¯ˆÚ›˜ ÌÈ· Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Ó·ÓˆÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, Ô˘ Ì·˜ ÙÈÌÒÚËÛÂ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ‰Â¯ÙÔ‡ÌÂ, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ Ù· ›‰È· ÚfiÛˆ·, ÙȘ ›‰È˜ ÓÔÔÙÚÔ›Â˜, ÙȘ ›‰È˜ Ú·ÎÙÈΤ˜. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì ΔÔÈΤ˜ Î·È ¡√¢∂, fiÔ˘ ÙÔÈÎÔ› ÌÂÁ·ÏÔ-·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÛÙ‹ÓÔ˘Ó ÙÔ ·ÈÁÓ›‰È, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ÎÔÌ̷ٿگ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜. ¶Ú¤ÂÈ ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ› ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜, ÂΛÓÔÈ Ô˘ ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· fiÏË ÙË “‚ÚÒÌÈÎË” , ÎÔ˘Ú·ÛÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿, Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ Î·È Ù· ·Ú¿ÔÓ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ·˘Ù¿ Ó· ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó Ì Û‚·ÛÌfi. ¡· ÌËÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ·ÊÈÛÔÎÔÏÏËÙ¤˜, ·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ, ‰È·ÓÔÌ›˜ ˘ÏÈÎÔ‡, ·ÎfiÌ· Î·È “ÛfiÓÛÔÚ˜” ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘˜. ∞ÏÏ¿ ÈÛfiÙÈÌ· Î·È ÚԂ‚ÏË̤ӷ ÛÙÂϤ¯Ë” . ∂›Û˘, Ô Î. ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›Ó˘ ÙfiÓÈÛ “ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈΤ˜ ÙÔ̤˜ Î·È ÁÂÓÓ·›Â˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ” , ÂÓÒ ¤ıÂÛ ˆ˜ ‰‡Ô ÛÙÔȯ‹Ì·Ù· ÙËÓ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ Î·È Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. Δ¤ÏÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ˆ˜ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Ô Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡√¢∂ ı· ÂÎÏÂÁ› ·fi ÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜.

¡∂∞ ÙÌ‹Ì·Ù· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ ˘Ô-

ÏÔÁÈÛÙÒÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ¡¤ˆÓ μfiÏÔ˘ “¢›·˘ÏÔ˜” . √È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÌÔÚÔ‡Ó (ÌÂÙ¿ ·fi ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ) Ó· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË Ù˘ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ECDL. £· Á›ÓÂÙ·È Î¿ı ΔÚ›ÙË Î·È ¶¤ÌÙË 16.00 ¤ˆ˜ 19.00. £· ‰È‰·¯ıÔ‡Ó ÔÈ ‚·ÛÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ Ô˘ ˙ËÙ› ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÛÙÔ˘˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ∞™∂¶. ™ÙËÓ ÂÎÌ¿ıËÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¢ÈÏÒÌ·ÙÔ˜ ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ Û ÀÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ECDL (European Computer Driving License) ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÓfiÙËÙ˜: ∞) Windows xp, μ) Word, °) Excel Î·È ¢) Internet & Outlook Express. Δ· ÙÌ‹Ì·Ù· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÂÓËÏ›ÎÔ˘˜ ÙÂÏ›ˆ˜ ·Ú¯¿ÚÈÔ˘˜, Ô˘ ÙÔ˘˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë Ï‹„Ë Ù˘ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÂÚÁ·Û›·˜. ∂›Û˘, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ‰‡Ô Ó¤· ÙÌ‹Ì·Ù· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ, Ô˘ ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ı· ÂÎ·È‰Â˘ÙÔ‡Ó ÛÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ∂›Ó·È Ù·¯‡Ú˘ıÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· Î·È ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ÂÓ‹ÏÈΘ ·Ú¯¿ÚÈÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë ÈÛÙÔÔ›ËÛË ECDL. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· ı· Á›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ΔÂÙ¿ÚÙË 10.00 ¤ˆ˜ 12.00 (Úˆ›) ‹ ¶·Ú·Û΢‹ 18.00-20.00. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›·: ΔÔ¿ÏË 14, ÙËÏ. 24210 25363. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: 10.00-22.00, ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ Î·È ¶·Ú·Û΢‹.

ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÙˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜

∂∞∞∫: ∞ÓÙȉڿÛÂȘ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÛÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ ¢¡Δ “£∞ Á›ÓÔ˘Ì ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ Î·È ‰ÂÓ

·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ì ӤԢ˜ ¢ÂΤ̂Úˉ˜ ÙÔ˘ 2008” ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙˆÓ ∂ÓÈ·›ˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∞ÚÈÛÙÂÚÒÓ ∫ÈÓ‹ÛÂˆÓ (∂∞∞∫) ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢, fiÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·Ì›Ô. Ãı˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÛÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ 3Ô˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÙˆÓ ∂∞∞∫ Ô˘ ʤÙÔ˜ Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤Ó˜ ÛÙË Û¯¤ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Ì ÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÎÚ›ÛË. √È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ fï˜ ·fi ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÙÚ¤¯Ô˘Ó Î·È Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi Ó· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ˆ˜ ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ. √È ÊÔÈÙËÙ¤˜ Â›Ó·È ·Ó‹Û˘¯ÔÈ Î·È ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÛÙÔ ¢¡Δ. ΔÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ∂∞∞∫ Î·È ÊÔÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfi-

ÓˆÓ °ÈÒÚÁÔ˜ §ÈfiÓÙÔ˜ › ˆ˜ “Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰¤¯ÂÙ·È ‰ÈÏ‹ Â›ıÂÛË ·fi ÙËÓ ÂÈÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔ ¢¡Δ. £· Á›ÓÔ˘Ì ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ Î·È ÔÈ Ó¤ÔÈ ¢ÂΤ̂Úˉ˜ ÙÔ˘ 2008 Â›Ó·È ÚÔ ÙˆÓ ˘ÏÒÓ. °È· ÂÌ¿˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÂÓÔÚ¯ËÛÙÚÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈ΋ Â›ıÂÛË Ê¤ÚÓÔÓÙ·˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ·Ó·‰È·ÚıÚÒÛÂȘ ·fi ÙËÓ ·È‰Â›· ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·. ª¤ÙÚ· Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ʇÁÔ˘Ó. Δ· ̤ÙÚ· ·˘Ù¿ Ì·˜ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÙË ˙ˆ‹, Ì·˜ ηٷÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ” .

∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ ∂∞∞∫ Î·È ÊÔÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ∏/À ΔËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¡›ÎÔ˜ ¶Ï¤ÛÛ·˜ ÙfiÓÈÛÂ: ªÂ ÙËÓ ÂÈÙ‹ÚËÛË ·fi ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ÙÚfiÈη ·ÂÈÏÂ›Ù·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘, ÚfiÓÔÈ·˜, ˘Á›·˜. £· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì ÙÈ Û˘Ó¤‚Ë Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜, fiÔ˘ ÂÂÓ¤‚Ë ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·Ì›Ô. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÎÔÚ˘Ê·›Ô ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Â›Ó·È Ë ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹, fiÔ˘ ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Ù· ¿ÓÙ·, ¿ÁˆÛ·Ó ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ηٷı¤ÛÂȘ Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜

Ô‰ËÁ‹ıËΠ۠·fiÏ˘ÙË ¤Ó‰ÂÈ· Î·È ÊÙÒ¯ÂÈ·. ™ÙËÓ √˘ÁÁ·Ú›· Â›Û˘ ‰È·Ï‡ıËΠfiÏÔ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ÚfiÓÔÈ·˜, ÂÓÒ Â›¯·ÌÂ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ÔÛÔÛÙÒÓ Ù˘ ∞ÎÚÔ‰ÂÍÈ¿˜. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ·‰‡Ó·ÌÔ ÎÚ›ÎÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. Δ· ̤ÙÚ· Ô˘ ¿ÚıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ·ÔÙ˘ÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË. Δ· ÓÈÒıÔ˘Ó Ô Ó¤Ô˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜, Ô ÊÔÈÙËÙ‹˜. ΔÒÚ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· ‰˘ÛÎÔϤ„Ô˘Ó, ·ÊÔ‡ ı· ¤ÚıÔ˘Ó ÈÔ ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ· Ì ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·Ì›Ô. ∏ fiÏË ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ÂÚ› ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ϤÔÓ Ë ÎÈÓ‰˘ÓÔÏÔÁ›· οÔȈÓ, ·ÏÏ¿ Ë Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ Ì·˜. ºÔ‚¿Ì·È fiÙÈ Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È ÌfiÓÔ Ì ÙÔ˘˜ Ì·˙ÈÎÔ‡˜ ·Ó˘Ô¯ÒÚËÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ì·˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË” . √È ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÂÎÙ›ÌËÛ·Ó ˆ˜ Ì ٷ ̤ÙÚ· ÙÔ˘ ¢¡Δ ı· ·ÂÈÏËı› Ë ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÚÈÎÔ‹˜ ÛÙȘ ‰·¿Ó˜. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

ΔÔ ∫∫∂ ÁÈ· ÂÁ·ÎÏÈÔ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ √∞∂∂ Δ√ ∫∫∂ Û ÂÚÒÙËÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ì ı¤Ì· “¡· ÌËÓ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ë ¿‰ÈÎË Î·È ·Ú¿ÓÔÌË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘ 113/2009 Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ √∞∂∂” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “∏ ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ∂Ï¢ı¤ÚˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ (√∞∂∂), Ì ÙËÓ ˘’ ·ÚÈıÌ. 133/24-11-2009 ÂÁ·ÎÏÈfi Ù˘, ηٿÚÁËÛ Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ 305/2002, Ô˘ ÚԂϤÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÛÙÔÓ √∞∂∂, ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó Û ÂÚÈÔ¯¤˜ οو ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ (2.000) ηÙÔ›ÎˆÓ Î·È ÏËÚÔ‡Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ Ô ¡fiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. ªÂ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ Ë ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √∞∂∂ ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ Ù· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ·‰È·ÊÔÚÒÓÙ·˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ, ·ÊÂÓfi˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Úfi‚ÏËÌ· ÂÈ‚›ˆÛ˘ Û ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓˆÓ, Ô˘ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙ· ˘„ËÏ¿ ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚ· ÙÔ˘ √∞∂∂, Ô˘ Û˘Ó¯Ҙ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ fiÙÈ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙË Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ 305/2002, Ô˘ ÛÎÔfi ¤¯ÂÈ Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË ÌÈÎÚÒÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È Ì Âڋ̈ÛË. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÂÍfiÊı·ÏÌ· ¿‰ÈÎË Î·È ·Ú¿ÓÔÌË, ÒÛÙ ·ÎfiÌ· Î·È Ô ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Ì fiÚÈÛÌ· Ô˘ ÂΉfiıËΠÛÙȘ 23-32010, ˙ËÙ› Ó· ÌËÓ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ›, Ó· ·Ó·ÎÏËı› Î·È Ó· ÌËÓ ÈÛ¯‡ÛÂÈ, ˆ˜ ÌË Û‡ÓÓÔÌË Ë ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ 113/2009 Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ √∞∂∂, ηıÒ˜ Â›Û˘ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÔÈ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ Ô˘ η٤‚·Ï·Ó ÔÈ ˘Ô¯ÚˆÙÈο ·ÛÊ·ÏÈÛı¤ÓÙ˜ ÛÙÔÓ √∞∂∂ ·fi 1-11-2009. ∂ÚˆÙ¿Ù·È Ô Î. ˘Ô˘ÚÁfi˜, ÙÈ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· οÓÂÈ ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ¿‰ÈÎË Î·È ·Ú¿ÓÔÌË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘ 113/2009 Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ √∞∂∂” .

∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÂÊËÌÂڛ˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∏ ¢π√π∫∏™∏ Ù˘ 5˘ À¶∂ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌÂÓË ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ È·ÙÚÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ °ÂÓÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ ¿ÌÂÛË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÔÌ¿‰·˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙÔÓ ÀÔ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ 5˘ À¶∂ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ ΔÛ¿ÙÛÔ, ÙÔÓ ¢/ÓÙË Ù˘ π·ÙÚÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ °ÂÓÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ §¿ÚÈÛ·˜ Î. °ÂÒÚÁÈÔ ∫Ô˘ÎÔ‡ÏË Î·È ÙÔÓ ¢/ÓÙË Ù˘ π·ÙÚÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ §¿ÚÈÛ·˜ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ∫·Ú·Ì‹ÙÛÔ, ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· Â›Ó·È Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Î·È ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ ÙˆÓ È·ÙÚÈÎÒÓ ÂÊËÌÂÚÈÒÓ ÛÙȘ ªÔÓ¿‰Â˜ ÀÁ›·˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÊËÌÂÚÈ·ÎÔ‡ ÚÔÙ‡Ô˘. ∏ ÔÌ¿‰· ÂÚÁ·Û›·˜ ı· ˘Ô‚ÔËıÂ›Ù·È ·fi fiÏ· Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù· ÔÔ›· ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ıÂÙÈο ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 15 ª·˝Ô˘ 2010. ∞Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È Â›Û˘ fiÙÈ ÙȘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯›˜ Ë̤Ú˜, Ô °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î. ¡›ÎÔ˜ ¶Ôχ˙Ô˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÈÛΤ„ÂÒ˜ ÙÔ˘ ÛÙË §¿ÚÈÛ· ı· ÂÈÛÎÂÊı› ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Î·È Ì ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ ÙˆÓ È·ÙÚÒÓ fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó.


M·ÁÓËÛ›· 16 ∂Ή‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ∂∫¢∏§ø™∏ Ì ı¤Ì· “¢È·‰›ÎÙ˘Ô

Î·È ¤ÊË‚ÔÈ - ∞ÛÊ·Ï‹˜ ÏÔ‹ÁËÛË - ™˘ÌÙÒÌ·Ù· ηٿ¯ÚËÛ˘ ¶·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ·”, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘ (7.30 Ì.Ì.) ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∞¯ÈÏÏ›Ԣ, ÙÔ ΔÔÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¶ÚfiÏ˄˘ ¶·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ (Δ√™¶¶∞), ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. √ÌÈÏËÙ¤˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ı· Â›Ó·È ÔÈ: μÂÚfiÓÈη ™·Ì·Ú¿ - ¢È‰¿ÎÙˆÚ ªË¯·ÓÈÎfi˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, ™˘ÓÙÔÓ›ÛÙÚÈ· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∞ÛÊ·ÏÔ‡˜ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È ∂ÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ¢Ú¿Û˘ Saferinternet.gr, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÚÌ¿˜ - π·ÙÚfi˜, ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ªÔÓ¿‰·˜ ∂ÊË‚È΋˜ ÀÁ›·˜ (μ’ ¶·È‰È·ÙÚÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ¶·›‰ˆÓ “¶. & ∞. ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡” ), ÷ڿϷÌÔ˜ ™Ù·¯Ù¤·˜, ¢È‰¿ÎÙˆÚ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÎfi˜, ™¯ÔÏÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ΔÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Ó¤Ô ÈÛ¯˘Úfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Ô˘ Â¤ÊÂÚ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÙÔ̤· Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ù˘ ‰È·ÛΤ‰·Û˘, Ù˘ Ì¿ıËÛ˘ Î·È Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ˘. ∏ ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈ· ÒÛÙ ÂËÚ¤·Û Ì ηıÔÚÈÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ÙÔÌ›˜. ∏ ·ÌÂÛfiÙËÙ·, Ë Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È Ë ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÛÂ Û˘Ó¯‹ ‚¿ÛË ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÂÈʤÚÂÈ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿. ∏ ÂÓË̤ڈÛË ÁÔÓÈÒÓ Î·È ÂÊ‹‚ˆÓ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÈÔ ÈÛÔÚÚÔË̤ÓË Î·È ÔÚıÔÏÔÁÈÎfiÙÂÚË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÒÛÙ ӷ ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó Ù˘¯fiÓ ·ÚÓËÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ (.¯. ηٿ¯ÚËÛË, ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË, ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ· Î.Ï.). ΔÔ Δ√™¶¶∞ ÚÔÛηÏ› Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË fiÛÔ˘˜ ÂÓ‹ÏÈΘ (ÁÔÓÈÔ‡˜ -ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜) ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ÂÊ‹‚Ô˘˜ Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ¿Óˆ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÛÊ·ÏÔ‡˜ Î·È ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÊ‹‚Ô˘˜.

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ‚È‚Ï›Ô˘

“Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ÔÌ·‰È΋˜ ÂÈÙ˘¯›·˜” ·fi ÙË ™Ì·ÚԇϷ ¶·ÓÙÂÏ‹ ¶∞ƒ√À™π∞™Δ∏∫∂

¯ı˜ ÛÙÔ Public ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ™Ì·ÚԇϷ˜ ¶·ÓÙÂÏ‹ “Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ÔÌ·‰È΋˜ ÂÈÙ˘¯›·˜”. √ÌÈÏËÙ¤˜ ‹Ù·Ó Ô ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜, Ô ·ÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ªÈ¯¿Ï˘ ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿Î˘ Î·È Ë Î. ∞ÚÂÙ‹ §Â‚ÂÓÙ¤ÚË, Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÔÌÒÓ˘Ì˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ∏ ™Ì·ÚԇϷ ¶·ÓÙÂÏ‹ Â›Ó·È ‰È‰¿ÎÙˆÚ æ˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Survey Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜. ¢›‰·Í ·fi ÙÔ 2002 Ò˜ ÙÔ 2009 ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ·fi ÙÔ 1991 ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ™¯¤ÛˆÓ. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ¤ÁÈÓÂ, Â›Û˘, ȉȷ›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô “ªÔ˘ ·Ú¤Ûˆ” , Ì ı¤Ì· ÙËÓ ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛË.

™∞μμ∞Δ√ 24 ∞¶ƒπ§π√À 2010

°È· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÚԂϤÂÙ·È ·‡ÍËÛ‹ ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ 40%

ŒÓ·ÚÍË ·Ê›ÍÂˆÓ Ù‹ÛÂˆÓ ÙÛ¿ÚÙÂÚ ÛÙËÓ ∞Á¯›·ÏÔ

ª

 ‰‡Ô Ù‹ÛÂȘ Ù˘ ·ÂÚÔÔÚÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Transavia France ÍÂÎÈÓ¿ Û‹ÌÂÚ· Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÛÂ˙fiÓ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, Ë ÔÔ›· ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ù· Ù¤ÏË √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ∏ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Â›Ó·È ˆ˜ ʤÙÔ˜ ÔÈ Ù‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·Ù¿ 30-40%, fiˆ˜ ‚¤‚·È· Î·È ÔÈ ·Ê›ÍÂȘ ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ.

“∞˘Ï·›·” ÛÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÛÂ˙fiÓ Î¿ÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ ·ÂÚÔÏÈÌÂÓ¿Ú¯Ë Î. ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘, Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔÛÁÂȈıÔ‡Ó ÛÙÔ ÙÔÈÎfi ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ‰‡Ô Ù‹ÛÂȘ ÙÛ¿ÚÙÂÚ Ù˘ Transavia France. √ ›‰ÈÔ˜ ÂÚˆÙËı›˜, ·Ó ‰È·‚ϤÂÈ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Ù‹ÛˆÓ, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·Ê›ÍÂˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ Ì¤¯ÚÈ Î·È 30% Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ. 줂·È· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi ·‡ÍËÛ˘ Ô˘ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· Û˘Ì‚Â›, ·Ó Ï¿‚ÂÈ Î·Ó›˜ ˘fi„Ë ÙÔ˘ fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘, ·’ fiÔ˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È ÙÔ Î‡ÚÈÔ Ú‡̷ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ, Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ‹Ù·Ó ¤ÓÙÔÓË ¤Ú˘ÛÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ÂÓÒ ϤÔÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛËÌ¿‰È· ·Ó¿Î·Ì„˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ. ªÂÙ¿ ÙȘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ Ì ÙȘ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Air Berlin Î·È Ryan Air Ô Î. ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ fiÙÈ Â‚‰ÔÌ·‰È·›ˆ˜ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó 11-12 Ù‹ÛÂȘ ·fi ÙȘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı›Û˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù‹ÛÂȘ ÙÛ¿ÚÙÂÚ. ™ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÛÂ˙fiÓ ı· ›¯Â ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÌÂÚÈΤ˜ ̤Ú˜ ÚÈÓ Ì Ù‹ÛË ·fi √ÏÏ·Ó‰›·, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Î·Ù¤ÛÙË ‰˘Ó·ÙfiÓ ÏfiÁˆ Ù˘ ËÊ·ÈÛÙÂȷ΋˜

Ù¤ÊÚ·˜ Ô˘ ·Î‡ÚˆÛ ÁÈ· Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ fiϘ ÙȘ Ù‹ÛÂȘ. ™ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ë ÚÒÙË Ù‹ÛË ÙÛ¿ÚÙÂÚ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ· ÙȘ 2 ª·˝Ô˘. °È· ÙËÓ ¿ÊÈÍË ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ·ÂÚÔÏ¿ÓˆÓ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ Ë ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Â›Ó·È fiÙÈ ı· Î˘Ì·Óı› ÛÙ· ÂÚ˘ÛÈÓ¿ Â›‰·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ô Î. ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘ ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ Ù· Ù¤ÏË ª·˝Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙÔÓ ·ÂÚÔÛÙ·ıÌfi Ù˘ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Ô˘ ı· Û˘Ì‚¿Ï-

ÏÔ˘Ó ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Û˘ÓÔÏÈο ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ›¯·Ó ‰È·ÎÔ› ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÚ›Ô˘ Ì‹Ó˜ ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ˜ ·Î‡ÚˆÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÌʈÓÈÒÓ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ Ì ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜. ΔÂÏÈο ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î·È ÙËÓ ˘Ë-

ÚÂÛ›· ÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÂÚÔÔÚ›·˜ Ô˘ ÂȂϤÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ, ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 5.000.000 ¢ÚÒ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·Ó, ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÙËÎÂ Î·È ¤ÙÛÈ Û ¤Ó· Ì‹Ó· ÂÚ›Ô˘ Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ·ÂÚÔÛÙ·ıÌÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 8.000 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ·›ÍÂÈ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÚÔ˜ ÙË ª·ÁÓËÛ›·, ·ÏÏ¿ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∂ÓÒ ÛÙ· ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚ· ÙˆÓ π.Ã. ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ

ªÂÈÒıËÎ·Ó ÔÈ ·ÛÊ¿ÏÂȘ ˙ˆ‹˜ ª∂πø™∏ ̤¯ÚÈ Î·È 25% ÂÌÊ·-

Ó›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÛÊ¿ÏÂȘ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ˙ˆ‹˜, ηıÒ˜ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎÔ› Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈÔ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘. ∂›Û˘ ·Ú¿ ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚˆÓ ÛÙ· π.Ã., ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010, ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ì¿ÏÏÔÓ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ, ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ‰‡ÛÎÔÏ˘ ı¤Û˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÚȤÏıÂÈ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ. ΔÔ 2009 ÔÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÒÓ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ ÙÔ 2010 ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Û ¯ÚÔÓÈ¿ ÌÂÁ¿Ï˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚˆÓ ÛÙ· π.Ã. ø˜ ·ÈÙ›· ÂÈÛ‹Ì·Ó·Ó ÙË ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ı· ¤ÚÂ ӷ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂÈ Ì ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 500.000 ÁÈ· οı ı¿Ó·ÙÔ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ ı· ÚÔηÏÔ‡Û ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ Ù˘. ª¤¯ÚÈ Î·È ÚÈÓ Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· Ë ÂÙ·ÈÚ›· ı· Ï‹ÚˆÓ 500.000 ¢ÚÒ Û˘ÓÔÏÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ ı·ÓfiÓÙ˜.

◊Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi ÂfiÌÂÓÔ ÏÔÈfiÓ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ó· ıÂÏ‹ÛÔ˘Ó Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó Ù· ÎÂÊ¿Ï·È¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÂ Ù˘¯fiÓ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ. √È ÚԂϤ„ÂȘ Ì¿ÏÈÛÙ· ¤ÏÂÁ·Ó fiÙÈ Ì¤Û· ÛÙÔ 2010 Ù· ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚ· ÙˆÓ π.Ã. ı· ·‡Í·Ó·Ó ̤¯ÚÈ Î·È 30% ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÓÔΤʷÏÔ ÛÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ı· ¤ÚÂ ӷ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔ ÔÛfi ÁÈ· Ó· Â›Ó·È Î·Ï˘Ì̤ÓÔÈ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ. ◊Úı fï˜ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ·Ó¤ÙÚ„ ٷ Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘˜. °È·Ù› Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ Û˘ÌȤ˙ÔÓÙ·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ÌÈ· ·‡ÍËÛË Î·È ÙˆÓ ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚˆÓ ı· ‰˘Û¯¤Ú·ÈÓ ȉȷ›ÙÂÚ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ Î·È ı· ·‡Í·Ó ٷ ÎfiÛÙË ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ·ÛÊ·ÏÈÛÙ¤˜, ÙÂÏÈο ÛÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ 2010 ‰˘Ô-ÙÚÂȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ¯·ÌËÏÔ‡ ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚÔ˘ ·‡ÍËÛ·Ó ÙËÓ ÙÈÌ‹ ηٿ 8% Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ. ∞ÏÏ¿ ̤¯ÚÈ ÂΛ. √È ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ¤Î·Ó·Ó ·˘-

Í‹ÛÂȘ ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡, ‰ËÏ·‰‹ ÂÚ›Ô˘ 3%. ™‡Ìʈӷ Ì ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ‰ÂÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Û ·˘Í‹ÛÂȘ ·ÊÂÓfi˜ ÁÈ·Ù› ·ÓÙÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÙÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ Î·Îfi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Îϛ̷ ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ˘‹Ú¯Â Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ Ó· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó Û ¿ÏϘ ÈÔ ÌÈÎÚ¤˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ì ¯·ÌËÏfi ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚÔ, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÂÈ‚·Ú˘ÓıÔ‡Ó È‰È·›ÙÂÚ·. øÛÙfiÛÔ ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ‰ÂÓ ·˘Í‹ıËÎ·Ó Ù· ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚ·, Ë ‰˘ÛÎÔÏ›· ÔÏÏÒÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ π.Ã. Ó· Û˘ÓÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ fi¯ËÌ¿ ÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ʤÚÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÈΛӉ˘ÓË ÂÈÏÔÁ‹ Ó· ÌËÓ Ù· ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ·ÛÊ·ÏÈÛÙ¤˜ ·ÓÂÏÏ·‰Èο Ù· ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙ· π.Ã. ·ÁÁ›˙Ô˘Ó Ù· 400.000 Î·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ·‡ÍËÛË. ΔÔ ›‰ÈÔ ‚¤‚·È· ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· Ù· ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙ· Ô¯‹Ì·Ù· ÛÙË Ì·ÁÓËÛ›· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ 5%, ÔÛÔÛÙfi ȉȷ›ÙÂÚ· ˘„ËÏfi. ™ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ˙ˆ‹˜ Ù· Ú¿ÁÌ·-

Ù· Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ·ÚÓËÙÈο. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ·ÛÊ·ÏÈÛÙ¤˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ‰Ô˘Ó Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ·fi ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. ªÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ù· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó Î¿Ô˘. ΔËÚÔ‡Ó ÛÙ¿ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ Â›Ó·È ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎÔ› ÛÙ· ÂÂÓ‰˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ˙ˆ‹˜. ™ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÛÈÙÈÒÓ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙ¤˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ˆ˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· ·ÏÏ·Á‹, ·ÊÔ‡ fiÛÔÈ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÛÙÂÁ·ÛÙÈο ‰¿ÓÂÈ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó Î·È ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜. √ ÎÏ¿‰Ô˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ¿ÓıËÛË Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, Â›Ó·È Ë ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ÂÏ¢ı¤ÚˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ, fiˆ˜ ÁÈ·ÙÚÒÓ, ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ, Ô‰ÔÓÙÈ¿ÙÚˆÓ ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Ì ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘˜. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

™Àƒπ∑∞: ∏ ∏ÚÒ ¢ÈÒÙË ÁÈ· Δ¤ÌË - ∞¯ÂÏÒÔ ª∂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜

Î·È ÙȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Ô˘ ¤Î·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ·fi ÙË §¿ÚÈÛ· Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ (À¶√ª∂¢π) Î. °È¿ÓÓ˘ ª·ÁÎÚÈÒÙ˘, Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ ÎÔÈÏ¿‰·˜ ÙˆÓ ΔÂÌÒÓ, ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÛÙÔ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô, Ù˘ Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ Î·È ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ∞¯ÂÏÒÔ˘, Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ §¿ÚÈÛ·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∏ÚÒ ¢ÈÒÙË ÛËÌ›ˆÛÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ (À¶√ª∂¢π), ‰¤ËÛ ӷ ¿ÚÂÈ ı¤ÛË, ÁÈ· ÙÔ Ù› Á›ÓÂÙ·È Ì ÙȘ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ, Ô˘ ÂÏ‹ÁËÛ·Ó ·fi ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ ÎÔÈÏ¿‰·˜ ÙˆÓ ΔÂÌÒÓ ·fi Ù· ̤۷ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÂÌ̤ۈ˜ ı¤ÛË fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÙˆÛË ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ì·ÎÚ·›Ô Ê˘ÛÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔî, ·ÏÏ¿ fiÙÈ ˘ÂÈÛ‹ÏıÂ Ô ·ÓıÚÒÈÓÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜. ªÔÚ› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô À¶√ª∂¢π Ó· ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·È ÛÙËÓ Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ fiÚˆÓ Ù˘ ۇ̂·Û˘ Ì ÙËÓ ∞˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˜ ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ ÛΤÏÔ˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· Ù¤ÏË ‰È¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ, fï˜ ÂÈÊ˘Ï·ÛÛfiÌ·ÛÙ ÁÈ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ·˘Ù‹ ı· ¤¯ÂÈ. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì η̛· ·˘Ù·¿ÙË ϤÔÓ, Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÂÈÛfi‰Ô˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ˘fi ÙËÓ ÂÈÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ, fiÙÈ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î¿ÙÈ ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. °È¿ÓÓË ª·ÁÎÚÈÒÙË ÁÈ· ÙÔÓ ∞¯ÂÏÒÔ, Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ: “√ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜, Û Ï‹ÚË Û‡ÓÙ·ÍË Ì ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÙÔ˘ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ, ˘Ô˘ÚÁfi ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ƒ¤·, Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙË ‰ÈÁψÛÛ›· ÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ∞¯ÂÏÒÔ˘. ΔÈ ˘ÔÓÔ› fiÙ·Ó ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÚÔηٿÏË„Ë ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ (™Ù∂); ∏ ÔÏÔ̤ÏÂÈ· ¤Ï·‚ ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·fiÊ·ÛË Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Û‚·ÛÙ‹. ∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ò˜ Ó· Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ ¿Ú·Á ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡; ◊Ù·Ó ÂȘ ÁÓÒÛÈÓ Ù˘ fiÙÈ ÂÓÒ Ë ›‰È· ‰È·ÚÚËÁÓ‡ÂÈ Ù· ÈÌ¿ÙÈ¿ Ù˘ fiÙÈ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ Î·È ÙÔ˘ ™Ù∂ ı· Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈΤ˜, Ô Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi˜ Ù˘ ì·›˙ÂÈ ÙÔ ¯·ÚÙ›î Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘ Ì fiÛÔ˘˜ ÚÔˆıÔ‡Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ; ∂Ì›˜ ÂÈ̤ÓÔ˘Ì fiÙÈ Â¿Ó ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Û οÙÈ, ·˘Ùfi Â›Ó·È Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Î·Ù·Û΢‹˜ ÌÈÎÚÒÓ Î·È ÌÂÛ·›ˆÓ ÊÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ı· ÛÙÔȯ›ÛÔ˘Ó, Î·È ÓˆÚ›ÙÂÚ· ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó Î·È ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· Î·È ·Ù¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ¿Ú‰Â˘ÛË ÙˆÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ì Û‚·ÛÌfi ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ ·ÂÈÊfiÚÔ ·Ó¿Ù˘ÍË”.


M·ÁÓËÛ›· 17

™∞μμ∞Δ√ 24 ∞¶ƒπ§π√À 2010

H ƒ. ∑‹ÛË ÁÈ· ·ÎÙ‹ÌÔÓ˜ Î·È ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜ ∫¿ÚÏ·˜ ∞¡∞º√ƒ∞ η٤ıÂÛ ÛÙË μÔ˘-

Ï‹ Ë ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, ÚÔ˜ ÙËÓ ÀÔ˘ÚÁfi ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î· ∫·ÙÂÚ›Ó· ª·Ù˙ÂÏ‹, ‰È·‚È‚¿˙ÔÓÙ¿˜ Ù˘ Î·È Û¯ÂÙÈÎfi ˘fiÌÓËÌ· Ù˘ “ŒÓˆÛ˘ £ÈÁÔÌ¤ÓˆÓ ¢ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ∞ÎÙËÌfiÓˆÓ Î·È ∫ÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ §›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜” Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ·ÎÙËÌfiÓˆÓ Î·È ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ˘Ô‚ÏËı¤Ó ˘fiÌÓËÌ·, Û ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È „‹ÊÈÛÌ· ÙÔ˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÓÔÌÔıÂÙÈ΋˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ ·fi Ù· Û˘Ó·ÚÌfi‰È· ÀÔ˘ÚÁ›· ÁÈ· ÙË ‰È¢ı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ Î·È ·ÎÙËÌfiÓˆÓ ÙˆÓ ·Ú·Î¿ÚÏÈˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ. ΔÔ‡ÙÔ ·ÊÔÚ¿ ·ÎÙ‹ÌÔÓ˜ Î·È ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ˆ˜ ÌÈÛıˆÙ¤˜, Ì ‚¿ÛË Î·È Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ ηٿ ÙËÓ Î·ÏÏÈÂÚÁËÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 1999 2000, ÛÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ΔÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÂÊ¿·Í ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ¯ÚËÌ·ÙÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙ· 20 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ Î·Ù¿ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ‰Â, ˙ËÙÂ›Ù·È Î·È Ë ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ˙ËÌÈ¿˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È·ÙËÚÔ‡Û·Ó ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÙȘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ fiÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚ· Ô Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú·˜ ˘‰¿ÙˆÓ ÁÈ· ‚ÔÛ΋. ∂ÈÚfiÛıÂÙ·, ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ıˆÚÂ›Ù·È Î·È Ë Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË ÂͤٷÛË Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ Ó¤ˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ˘ ¤ÓÙ·Í˘, ÙÔ˘˜ Ì ¢ÓÔ˚ÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, ÛÙÔ ∂.¶. “∞ϤͷӉÚÔ˜ ª·ÏÙ·Ù˙‹˜” . Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, Ì ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÙËÎ·Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· „ËÊ›ÛÌ·Ù· ·fi Ù· ¢ËÌÔÙÈο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ∫¿ÚÏ·˜ Î·È ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙÔ ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ, fï˜ Î·È ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·Ú¤ÏıÂÈ ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ¯ÚfiÓÔ˘ ·fi ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ „ËÊÈÛÌ¿ÙˆÓ, η̛· ÂͤÏÈÍË ‰ÂÓ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ Â›Ï˘Û˘ ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È, fiÙÈ Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ·ÊÔÚ¿ ‰ËÌfiÙ˜ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ¢È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫¿ÚÏ·˜, ÛÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘, ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi μ¤ÓÂÙÔ Î·È ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· °Ï·Ê˘ÚÒÓ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, Î·È Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ·˘ÙÒÓ, ηıÒ˜ Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Â›Ó·È ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ Î·È ·ÎÙ‹ÌÔÓ˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ˘fi Â·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË Ï›ÌÓ˘. ∑ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÏÔÈfiÓ ·ÔÙÂÏ› Ë ¿ÌÂÛË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ∫¿ÚÏ·˜ Î·È ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘ Î·È Ë ¡ÔÌÔıÂÙÈ΋ ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ, ηٿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ, Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜, ÂͤÏÈÍË Ô˘ ı· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÂÚ› ‰Èη›Ô˘ ·›ÛıËÌ· ÙˆÓ ıÈÁÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ı· ·ÔÙÚ¤„ÂÈ ÙȘ fiÔȘ ·ÚÂÓ¤ÚÁÂȘ ÌÔÚ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÂÍ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ ÓÔÌ›ÌˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ.

∂ÓÒ ·Û΋ıËΠ‰›ˆÍË ÛÙÔ˘˜ √˘ÎÚ·ÓÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜

§·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÔ‰Ô¯‹˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘

ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ YÔ‰Ô¯‹˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·fi ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÔÈ 32 Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ (15 ¿ÓÙÚ˜ Î·È 17 Á˘Ó·›Î˜), ËÏÈΛ·˜ ·fi 14 ̤¯ÚÈ 52 ÂÙÒÓ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ 28 Â›Ó·È ™ÔÌ·ÏÔ›, ÔÈ ÙÚÂȘ ∞ÊÁ·ÓÔ› Î·È ¤Ó·˜ πÓ‰fi˜. ª¿ÏÈÛÙ·, Ë Ì›· Á˘Ó·›Î· Â›Ó·È ÂÙ¿ ÌËÓÒÓ ¤ÁÎ˘Ô˜, Ô˘ ̤¯ÚÈ ¯ı˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÂÍÂÙ·ÛÙ› ÔÙ¤ ·fi ÁÈ·ÙÚfi Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÌÂٷʤÚıËΠÁÈ· ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘. ƒÂÔÚÙ¿˙: £∞¡∞™∏™ ∫. μ√°π∞Δ∑∏™

ª·˙› Ì ÙË Á˘Ó·›Î· ·˘Ù‹ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ Î. §ÂˆÓ›‰·˜ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, Ô˘ ÚfiÛıÂÛÂ: “¶¿ÚıËÎ·Ó Ì¤ÙÚ· ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÚÔÊ‹ ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ∂› ÙfiÔ˘ ÁÈ·ÙÚfi˜ Î·È Ì›· ÓÔÛËχÙÚÈ· ÙÔ˘˜ ÂÍ¤Ù·Û·Ó fiÏÔ˘˜ Î·È ÂÂȉ‹ ‰È·ÁÓÒÛÙËÎ·Ó Î¿ÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û ¤ÓÙ ·fi ·˘ÙÔ‡˜, ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ¤Ó· ·È‰› ·fi ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó Â›¯Â οٷÁÌ· ÛÙ· ¯¤ÚÈ. ∏ ¤ÁÎ˘Ô˜ ÂÍÂÙ¿ÛÙËΠ·fi Á˘Ó·ÈÎÔÏfiÁÔ. ∂›Û˘, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó Ù· ··Ú·›ÙËÙ· Ê¿Ú̷η Ô˘ ›¯·Ó ·Ó¿ÁÎË, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó· ˘ÔÙ˘҉˜ Ê·Ú̷ΛÔ. ŸÏÔÈ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, ‰ÂÓ ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó fiÙÈ ‹Ù·Ó ÂÍ·ıÏȈ̤ÓÔÈ Î·È ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó ÁÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ·Ï¿ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ʇÁÔ˘Ó ·fi ÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË” . ™ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÔ‰Ô¯‹˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ·›˙ÂÈ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ √Ì¿‰· ¢È¿ÛˆÛ˘, Ô˘ ÚÔÂÙԛ̷Û ÙÔ ¯ÒÚÔ ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ˜ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· ¤Êı·Ó·Ó ÂΛ Ù· 32 ¿ÙÔÌ·. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÚ›Ô˘ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ÈÛÙÈÔÏÔ˚Îfi ÛοÊÔ˜ Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ 32 ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÂÏÏÈÌÂÓ›ÛÙËΠÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ, ÌÂÙ¿ ·fi Ì›· ‰‡ÛÎÔÏË Âȯ›ÚËÛË ÙˆÓ ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ. ™ÙÔ ÈÛÙÈÔÏÔ˚Îfi Â¤‚·ÈÓ·Ó 32 Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, 15 ¿ÓÙÚ˜ Î·È 17 Á˘Ó·›Î˜, ËÏÈΛ·˜ ·fi 14 ¤ˆ˜ 52 ÂÙÒÓ. ∞fi ÙÔ˘˜ 32, ÔÈ 28 ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ™ÔÌ·ÏÔ›, ÔÈ ÙÚÂȘ ∞ÊÁ·ÓÔ› Î·È ¤Ó·˜ πÓ‰fi˜. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ 17 Á˘Ó·›Î˜, Ë Ì›· Â›Ó·È ¤ÁÎ˘Ô˜. ™ÙÔ ÛοÊÔ˜ ‹Ù·Ó Î·È ÔÈ

ÙÚÂȘ √˘ÎÚ·ÓÔ› Ï·ıÚÔÌÂÙ·ÊÔÚ›˜, ‰‡Ô ¿ÓÙÚ˜ - ËÏÈΛ·˜ 57 Î·È 28 ÂÙÒÓ - Î·È Ì›· Á˘Ó·›Î·, ËÏÈΛ·˜ 33 ÂÙÒÓ. √È ÙÚÂȘ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Î·È ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ÛÙÔ μfiÏÔ. ΔÔ ÈÛÙÈÔÏÔ˚Îfi ÂÓÙÔ›ÛÙËΠӷ ϤÂÈ ·Î˘‚¤ÚÓËÙÔ, ÏfiÁˆ ‚Ï¿‚˘, ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘, 20 ÂÚ›Ô˘ Ó·˘ÙÈο Ì›ÏÈ· ÓfiÙÈ· Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ™Î¿ÓÙ˙Ô˘Ú·. ¶ÏˆÙ¿ ÙÔ˘ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÛοÊÔ˜, ·ÏÏ¿ Ë fiÏË Âȯ›ÚËÛË ÙÂÏÈο ·ԉ›¯ıËΠ‰‡ÛÎÔÏË ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ‰˘ÛÌÂÓÒÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ªÂÙ¿ ·fi ÔÏÔÓ‡¯ÙÈ· Âȯ›ÚËÛË - Î·È Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ì˯·ÓfiÙÚ·Ù·˜ - ÙÔ ÈÛÙÈÔÏÔ˚Îfi Ô‰ËÁ‹ıËΠÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘. Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ÚÒÙ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ, ÔÈ ÙÚÂȘ √˘ÎÚ·ÓÔ› ·Ú¤Ï·‚·Ó ÙÔ˘˜ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ·fi Ù· ÙÔ˘ÚÎÈο ·Ú¿ÏÈ· (∞˚‚·Ï›) ÚÈÓ ·fi ÙÚÂȘ ÂÚ›Ô˘ Ë̤Ú˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·-

ʤÚÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √È Ï·ıÚÔÌÂÙ·ÊÔÚ›˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ˆ˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ù· °ÈÔ‡Ú· (!), ÂÓÒ ÔÈ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ˆ˜ ı· Ï‹ÚˆÓ·Ó ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 5.000 ¢ÚÒ Ô Î·ı¤Ó·˜. √È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔ μfiÏÔ ·ÚÁ¿ ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ì ÙÔ “∂ÍÚ¤˜ ™ÎÈ¿ıÔ˜” Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ - Û˘Óԉ›· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ - ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÔ‰Ô¯‹˜, ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ. √È ÏÈÌÂÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È, ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ª·˝Ô˘ -™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 ÂÓÙfiÈÛ·Ó 12 ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ì ÈÛÙÈÔÏÔ˚ο ÛοÊË. ™ÙȘ ÙÚÂȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÈ Ï·ıÚÔÌÂÙ·ÊÔÚ›˜ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ‰È·Ê‡ÁÔ˘Ó. ŸÛÔÈ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Â›Ó·È √˘ÎÚ·ÓÔ› Î·È ‚Ú¤ıËÎ·Ó ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË. ∏ ÓÔÌÔıÂÛ›· ÚԂϤÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ·˘ÛÙËÚ¤˜ ÔÈÓ¤˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ™Â ‰‡Ô ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ¤ÚÛÈ, ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Â›¯Â ÂÈ‚¿ÏÂÈ Î¿ıÂÈÚÍË 12 ÂÙÒÓ Û ηı¤Ó· ·fi ÙÔ˘˜ Ï·ıÚÔÌÂÙ·ÊÔÚ›˜.

√È ÂÚÈÔϛ˜ ÙˆÓ ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ ı· Â›Ó·È Û 24ˆÚË ‚¿ÛË Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ·ÔÙÚ·› Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ì¤Ûˆ ı¿Ï·ÛÛ·˜.

¢ÈÒÍÂȘ Ãı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÔÈ ‰‡Ô √˘ÎÚ·ÓÔ› Î·È Ë Û˘Ì·ÙÚÈÒÙÈÛÛ¿ ÙÔ˘˜, Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÙÔ˘˜ 32 Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ·fi ¿ÓÙÚ˜ ÙÔ˘ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘. ∂Λ Ô ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÙÔ˘˜ ¿ÛÎËÛ ‰›ˆÍË “ÁÈ· ·Ú¿ÓÔÌË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ηٿ Û˘ÚÚÔ‹ Î·È Û˘Ó·˘ÙÔ˘ÚÁ›·” , ηıÒ˜ Î·È “ÁÈ· ·Ú¿ÓÔÌË Â›ÛÔ‰Ô ÛÙËÓ ¯ÒÚ·” Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú¤ÌÂÌ„Â Ó· ·ÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ·Ó·ÎÚÈÙ‹. √È ‰‡Ô √˘ÎÚ·ÓÔ› Î·È Ë Û˘Ì·ÙÚÈÒÙÈÛÛ¿ ÙÔ˘˜ ˙‹ÙËÛ·Ó Î·È ‹Ú·Ó ·Ó·‚ÔÏ‹ Î·È ¤ÙÛÈ ı· ·ÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÎÚ¿ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜. °È· ÙÔ˘˜ 32 Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÂΉfiıËΠÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË Ì ÙËÓ ÔÔ›· “‰È·Ù¿¯ıËΠ·Ô¯‹ ·fi ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË” .

∞fi ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÙËÓ ΔÚ›ÙË Û ¤ÎÙ·ÎÙË ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË

¢È·‰Ô¯ÈΤ˜ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¢À√ ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ̤۷ Û ‰‡Ô ̤Ú˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙËÓ ΔÚ›ÙË ı· Á›ÓÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË, ÂÓÒ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ¤ÎÙ·ÎÙË, ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÿÓÈ· - ∫ÈÛÛfi˜, ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘. ∏ ·Ú¯‹ fiˆ˜ ÚԷӷʤÚıËΠÁ›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ΔÚ›ÙË 27 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Ù· ÂÍ‹˜ ı¤Ì·Ù·: ŒÁÎÚÈÛË ÓÔ̷گȷÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰·ÛÔÔÓ›·˜ ¤ÙÔ˘˜ 2010, ∞Ó·ÁηÛÙÈ΋ ··ÏÏÔ-

ÙÚ›ˆÛË ¤ÎÙ·Û˘ 133,65 Ù.Ì., ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ÃÚ˘Û. ¡¿ÛÈÔ˘ ∫Ô˘ÎÔÁÈ¿ÓÓË, ÛÙÔ √.Δ. 334 ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∫·˙·Ó¿ÎÈ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, Â› ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∫ÔÓ‰‡ÏË - ∑¤Ú‚·, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË Û¯ÔÏÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ¤Á·ÛË ÙÔ˘ 9Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ Î·È 9Ô˘ ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, °ÓˆÌÔ‰fiÙËÛË Â› Ù˘ ªÂϤÙ˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ∂ÈÙÒÛÂˆÓ (ª.¶.∂.) Ù˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ·ÚÙÔÔÈ›·˜ Ù˘ “CLIVANEXPORT - ™Δ∂º∞¡√À ∞.∂.” ÛÙËÓ Õ μπ¶∂ μfiÏÔ˘, °ÓˆÌÔ‰fiÙËÛË Â› Ù˘ ªÂϤÙ˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ∂ÈÙÒÛÂˆÓ (ª.¶.∂.) ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “À‰ÚÔÏË„›Â˜ - ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÓÂ-

ÚÔ‡ Û ÔÈÎÈÛÌfi Î·È ÔÈÌÓÈÔÛÙ¿ÛÈ· Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∞Ó¿‚Ú·˜ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜” , ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ۇ̂·ÛË ÌÂٷ͇ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ⁄‰Ú¢Û˘ Õډ¢Û˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÁÈ· ÙË “§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ (ÊÚ¿ÁÌ·, ‰›ÎÙ˘· Î·È Ù·¯˘‰È˘ÏÈÛÙ‹ÚÈ·) ÁÈ· ÙËÓ ‡‰Ú¢ÛË ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ·fi ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ” , ΔÚÔÔÔ›ËÛË ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ¡.∞. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2010, √ÚÈÛÌfi˜ ˘ÔÏfiÁÔ˘ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹ Î·È ¤ÁÎÚÈÛË ∫∞∂ ˆ˜ ‰ÂÎÙÈÎÔ‡ Ã∂¶, ŒÁÎÚÈÛË Û˘Ó‰¤ÛÂˆÓ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ Ù˘ ¡∞ª Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· COSMOTE,

ŒÁÎÚÈÛË ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜. Ÿˆ˜ fï˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ¯ı˜, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÛÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ, Ì ‰‡Ô ı¤Ì·Ù· Û˘˙‹ÙËÛ˘: °ÓˆÌÔ‰fiÙËÛË Â› Ù˘ ªÂϤÙ˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ∂ÈÙÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “ΔÚÔÔÔ›ËÛË ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ “ÿÓÈ· - ∫ÈÛÛfi˜” ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘” , ŒÁÎÚÈÛË Û‡Ó·„˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘, ÌÂٷ͇ Ù˘ ¡∞ª, Ù˘ Δ∂¢∫ Î·È Ù˘ ∂∫¶√§, Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ “¶ÔÏÈÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ¢Ú›·˜ ·‹¯ËÛ˘ ÛÙÔ ÓÔÌfi, ¤ÙÔ˘˜ 2010” .

∞ÓÙ›ıÂÙÔÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ™Ù·ÁÈ·ÙÒÓ ÛÙËÓ ÂÌÊȿψÛË ÓÂÚÔ‡ ¶∞¡ø ·fi 50 οÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÚÒËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ™Ù·ÁÈ·ÙÒÓ ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·Ù¿ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î. μ·Û›ÏË ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô˘ “ÁÈ· ·fiÂÈÚ· ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÁÈ· ÂÌÊȿψÛË ÙÔ ÓÂÚfi ÙˆÓ ™Ù·ÁÈ·ÙÒÓ” . √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ™Ù·ÁÈ·ÙÒÓ fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ·˘Ù‹ Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È “Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Ï·˚΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÛÙȘ 19 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó: “ΔÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi ·Á·ıfi, ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Î·È ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ì ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó Î·È ÁÈ· ηӤӷ ÏfiÁÔ Ó· ÙÔ ¿ÚÂÈ ·fi ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ. ∫·Ó›˜ ‰Â ÓÔÌÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ÙÔ ÓÂÚfi ÙˆÓ ™Ù·ÁÈ·ÙÒÓ, Ô‡ÙÂ Ô ¢‹ÌÔ˜, Ô‡Ù ȉÈÒÙ˘ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ı· ÛÙ·ıԇ̠·ÓÙÈ̤وÔÈ Û fiÔÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÛÊÂÙÂÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ì·˜. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Û˘ÓÙ¿¯ıËΠÙÔ „‹ÊÈÛÌ· ·˘Ùfi. ΔÔ „‹ÊÈÛÌ· ı· ÎÔÈÓÔÔÈËı› ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜” . √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “·fi ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ™Ù·ÁÈ·ÙÒÓ ·ÓÙÈÙ¿¯ıËÎ·Ó ÙÔ ı¤Ì· ıˆÚÂ›Ù·È Ï‹Í·Ó” . ™ËÌÂȈ٤ÔÓ fiÙÈ È‰ÈˆÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ›¯Â ηٷı¤ÛÂÈ ÚfiÙ·ÛË ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ “ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ËÁ‹˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ™Ù·ÁÈ·ÙÒÓ” .

¶·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ Ë ¶·Ó·Á›· º˘ÙfiÎÔ˘ ¶√§À¶§∏£∏™Î·È Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋

ÚԂϤÂÙ·È Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ ÛÙËÓ ·Ó‹Á˘ÚË Ù˘ ªÂÛÔÂÓÙËÎÔÛÙ‹˜ ÛÙËÓ ¶·Ó·Á›· º˘ÙfiÎÔ˘. ∫·È ÙÔ‡ÙÔ, ‰ÈfiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ º˘ÙfiÎÔ˘, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘, ¡. πˆÓ›·˜ Î·È μfiÏÔ˘, Û‡‰Ô˘Ó οı ¯ÚfiÓÔ Ó· ÚÔÛ΢ӋÛÔ˘Ó ÙËÓ ÙÈÌ›· οڷ Î·È ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂÚ·Û›ÌÔ˘ ÙÔ˘ ¡¤Ô˘, Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ·fi ÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË Á˘Ó·ÈΛ· πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. Ÿˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ, ÏÔÈfiÓ, ¤ÙÛÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜, Ë ÔÌ‹ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 27 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 3 Ì.Ì., Ì ÙË Û˘Óԉ›· ÙÔ˘ ∏ÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªÔÓ‹˜ ºÏ·ÌÔ˘Ú›Ô˘ . ™˘ÌÂÒÓ Î·È Ï‹ıÔ˘˜ ÈÛÙÒÓ Î·È ‰È¿ ̤ÛÔ˘ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ∫·ÏÔÁÚ›ÙÛ·˜, ¶·ÏÈ¿ÌÂÏˆÓ Î·È ∫Ô˘ÙÚ›ÙÛ·˜, Ì ÂӉȿÌÂÛ˜ ÛÙ¿ÛÂȘ ¢ÏÔÁ›·˜ Î·È ‰Â‹ÛÂˆÓ ÛÙ· ÎÙ‹Ì·Ù·, ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙȘ 6 Ì.Ì., ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ º˘ÙfiÎÔ˘, fiÔ˘ Ì ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘ ·ÙÚfi˜ ¶¤ÙÚÔ˘ ∫·˚̷οÌË, ı· Á›ÓÂÈ ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ ÙÂÏÂÙ‹ ˘Ô‰Ô¯‹˜ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ∞Ú¯ÒÓ Î·È Ï‹ıÔ˘˜ ÈÛÙÒÓ. £· Â·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ·ÓËÁ˘ÚÈÎfi˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜, ·ÚÙÔÎÏ·Û›·, ÂÚÈÊÔÚ¿ Ù˘ ÙÈÌ›·˜ οڷ˜ Î·È Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ¤ÚÈÍ ÙÔ˘ π. ¡·Ô‡ Î·È √ÏÔÓ˘ÎÙ›·, ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÙÂϤÛÂÈ Ô °¤ÚÔÓÙ·˜ ™˘ÌÂÒÓ. ΔËÓ Â·‡ÚÈÔ, ΔÂÙ¿ÚÙË 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ı· Á›ÓÂÈ ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ·ÁÈ·ÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ Â˘fi‰ˆÛË Ù˘ ÁˆÚÁÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ∂ÛÂÚÈÓfi˜, ·Ú¿ÎÏËÛË Î·È ËÌÈ·ÁÚ˘Ó›·. ΔËÓ ¶¤ÌÙË, Ù¤ÏÔ˜, ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, Ô ÕÁÈÔ˜ ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. °È· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ ÛÙË ÌÂÙ¿‚·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ º˘ÙfiÎÔ Î·È ÛÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹, ı· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÏˆÊÔÚ›· Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ¡Ô 2.


M·ÁÓËÛ›· 18

™∞μμ∞Δ√ 24 ∞¶ƒπ§π√À 2010

“ºÚ¤ÓÔ” ˘. ¶·È‰Â›·˜ ÛÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÓËÈ·ÁˆÁ›ˆÓ ·fi ¢‹ÌÔ˘˜

™Â ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ 1Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÁÈ· ÙÚ›· ·È‰È¿

“√Ãπ” › ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÛÙËÓ ›‰Ú˘ÛË È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÓËÈ·ÁˆÁ›ˆÓ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÊÔ›ÙËÛË ÛÙ· ¡ËÈ·ÁˆÁ›· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ó›Ô˘. ΔÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ¤¯ÂÈ Ù›ÙÏÔ “∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ ÁÈ· ¯ÔÚ‹ÁËÛË ¿‰ÂÈ·˜ ›‰Ú˘Û˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ” Î·È ÙÔÓ›˙ÂÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ˆ˜ “Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÁÓˆÌÔ‰ÔÙÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·Ô‰ÂÎÙfi ·fi Î. ˘Ô˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜, ÔÈ ¢‹ÌÔÈ Î·È ÔÈ ∫ÔÈÓfiÙËÙ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· È‰Ú‡Ô˘Ó È‰ÈˆÙÈο Û¯ÔÏ›·, ÁÈ·Ù› ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂˆÌÈÛÙ› ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Î·È ·Ú¤¯ÂÈ ·È‰Â›· Ì ÂÓÈ·›· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· Î·È ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Î·È ÔÈ ¢‹ÌÔÈ Î·È ÔÈ ∫ÔÈÓfiÙËÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ˘Ôı¤ÛÂȘ. ∂›Û˘ Û·˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ì ÙËÓ ·ÚÈı. 156/2009 ·ÙÔÌÈ΋ ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎÒ˜ ÂÈÙÚÂÙ‹ Ë ›‰Ú˘ÛË È‰ÈˆÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ‹ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ·fi ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ‹ ÎÔÈÓÔÙÈΤ˜ ÎÔÈÓˆÊÂÏ›˜ ‹ ÌË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÛÙ·ı› ·fi ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ·’ ‚·ıÌÔ‡. ŒÂÈÙ· ·fi Ù· ·ÓˆÙ¤Úˆ Û·˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ì ٷ ˘Ô‚ÏËı¤ÓÙ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘” . √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∑›ÎÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ Á›ÓÂÙ·È Û·Ê¤˜ fiÙÈ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È fi¯È ÌfiÓÔ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ¢‹ÌÔÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó È‰ÈˆÙÈο ÓËÈ·ÁˆÁ›·. ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· ı· ÂÓËÌÂÚÒÛˆ ÁÈ· ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘” . ΔËÓ 1Ë πÔ˘Ó›Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË ÊÔ›ÙËÛË ÙˆÓ ÓË›ˆÓ ÛÙÔ Ó¤Ô ‰È‰·ÎÙÈÎfi ¤ÙÔ˜. √ Î. ∑›ÎÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÔÈ ÎÙÈÚȷΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ Â·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ÊÔ›ÙËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÓË›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ ÚÔÓË›ˆÓ. ∂›Û˘ Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶·È‰Â›·˜ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÂÔÙ›· ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Ù˘ οı ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜: ∂ȉÈο Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Á˘ÌÓ¿ÛÈ·, ∂ȉÈο Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο χÎÂÈ·, ∂ȉÈΤ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜, ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ∂ȉÈ΋˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ (∂∂∂∂∫). ™ÙËÓ ÂÔÙ›· ÙˆÓ ˆ˜ ¿Óˆ °Ú·Ê›ˆÓ ˘¿ÁÔÓÙ·È Â›Û˘ Î·È Ù· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· ÁÈ· ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ Δ∂∂ ∞’ Î·È μ’ ‚·ıÌ›‰·˜ Û ∂ȉÈο ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο °˘ÌÓ¿ÛÈ· Î·È ∂ȉÈο ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο §‡ÎÂÈ·. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

È’ ·˘Ù¤˜ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Â›Ó·È „˘¯·ÁˆÁ›·, Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿, ‚Ô‹ıËÌ· ÁÈ· ηϋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÏfiÁÔ˘. ŒÙÛÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÌfiÓÈ̘ ı·ÌÒÓ˜ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˘ ‰·ÓÂÈ˙fiÌÂÓ˜ ‚È‚Ï›· ΢ڛˆ˜ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο Î·È ·Ú·Ì‡ıÈ·. ΔÔ 1Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ μÈ‚Ï›Ô˘ ‚Ú¿‚¢Û ÙÚÂȘ Ì·ı‹ÙÚȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ·ԉ›¯ıËηÓ...‚È‚ÏÈÔÊ¿ÁÔÈ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ‰È·‚¿ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ ÂÚ›Ô˘ 35 - 40 ‚È‚Ï›·, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ÎÚ·Ù¿ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˘.

“£Â·ÙÚÔÙ·Í›‰È·” ·fi ÙËÓ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ™ÎËÓ‹ Δ√ ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ ‚Ȉ̷ÙÈÎÒÓ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ

Ù˘ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋˜ ™ÎËÓ‹˜ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ·ÎÏÔ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Ì ı¤Ì· “μ·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÌÂıfi‰Ô˘ ™Ù·ÓÈÛÏ¿‚ÛÎÈ” , ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÙËÓ ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “∏ ˙ˆ‹ Â›Ó·È ˆÚ·›·” . ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ·Ó¤‚·ÛÌ· ÙˆÓ ÌÔÓfiÚ·ÎÙˆÓ “√ ª·Î·Ú›Ù˘” ÙÔ˘ μ. ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË, “ª·‡ÚË ·ÚËÁÔÚÈ¿” Î·È “¢›‰ÔÓÙ·È Ì·ı‹Ì·Ù· Ù·ÁÎfi” ÙÔ˘ ¡. §¿ÛηÚË Û ̛· ÂÓÈ·›· ·Ú¿ÛÙ·ÛË. ∏ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ™ÎËÓ‹ ʤÙÔ˜ ‰È¢ڇÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ Ù˘ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ÛÙËÓ ·È‰È΋ ËÏÈΛ· ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο Î·È ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈο ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ù· “£Â·ÙÚÔÙ·Í›‰È·” , ¤Ó· ı·ÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÁÈ· ·È‰È¿. ΔÔ ¤ÚÁÔ ı· ·›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÌfiÓÔ ¤ÍË ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: ¶·Ú·Û΢‹ 7, ™¿‚‚·ÙÔ 8, ∫˘Úȷ΋ 9 ª·˝Ô˘ Î·È ¶·Ú·Û΢‹ 14, ™¿‚‚·ÙÔ 15, ∫˘Úȷ΋ 16 ª·˝Ô˘ ÛÙȘ 9.00 Ì.Ì. ÛÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔı¤·ÙÚÔ “∞Ãπ§§∂π√” (∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 1), ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘.

μÚ¿‚¢ÛË Ì·ıËÙÚÈÒÓ ÁÈ· ‚È‚ÏÈÔÊÈÏ›·

°

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

™ÙÔ 1Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfiÙÂÚË Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Ì ÙÔ ‚È‚Ï›Ô. ŒÙÛÈ ÚÈÓ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ۯÔÏÈ΋ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Ô˘ ϤÔÓ Â›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË Ì ÙÔÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ·ÚÈıÌfi ‚È‚Ï›ˆÓ, DVD Î·È ¿ÏÏˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÈ·˜ Ù¿Í˘ ʤÙÔ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο ‚È‚Ï›· Ù˘ Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î. ∑¤Ë. Ãı˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ ÂΉ‹ÏˆÛË, fiÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÙÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÂÓÒ ‚Ú·‚‡ÙËÎ·Ó Î·È ÙÚÂȘ Ì·ı‹ÙÚȘ ÁÈ· ÙË ‚È‚ÏÈÔÊÈÏ›· ÙÔ˘˜. ∏ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î. ¢ÈÔÓ˘Û›· ª¿ÛÛÈÔ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÛÙȘ ÙÚÂȘ Ì·ı‹ÙÚȘ Ô˘ ‚Ú·‚‡۷Ì ÁÈ· ÙË ‚È‚ÏÈÔÊÈÏ›· ÙÔ˘˜, ÙȘ ‰ÒÛ·Ì ¤Ó· ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎfi ‚Ú·‚Â›Ô Î·È ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô. √È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Ì·ı‹ÙÚȘ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÚÔ¤‚ËÎ·Ó ÛÙÔ ‰·ÓÂÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ‚È‚Ï›ˆÓ ·fi ÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Ì·˜. ∏ Û¯ÔÏÈ΋ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Â›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË Ï‹Úˆ˜. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Â›¯Â ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Î·È ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÒÛÙ ӷ ·ÚÔÙÚ‡ÓÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË. ∂›Û˘ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·“TEENAGERS NEWS” Â›Ó·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ô˘ ÂΉ›‰Ô˘Ó ¤Ó·˜ ηıËÁËÙ‹˜ Ì·˙› Ì ÂÓÓÈ¿ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ μ’ Δ¿Í˘ ÛÙÔ 1Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÎÔÈÓˆÓÈο ı¤Ì·Ù·, Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÔχÏ¢ÚË ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Î·È ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ fiÏË Û¯ÔÏÈ΋ ‰Ú¿ÛË. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ˆ˜ fiÏ· Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙËÓ ÒÏËÛË Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ “÷ÌfiÁÂÏÔ ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÔ‡” . ªÂ ÌÂÚ¿ÎÈ, Ê·ÓÙ·Û›· Î·È ¤ÓÙÔÓÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ì·˙› Ì ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÂΉÒÛÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÙÚ›· ʇÏÏ· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ٷ ·ÓÙ›Ù˘· Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ·Ó¿Ú·ÛÙ· ·fi Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÁÔÓ›˜. ÕÏψÛÙ ÛÙËÓ ÚˆÙfiÙ˘Ë ÂΉÔÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Û¯ÔÏÈο Ó¤·, ·ÏÏ¿ Î·È ÊϤÁÔÓÙ· ÎÔÈÓˆÓÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·. ∏ 14Û¤ÏÈ‰Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·fi Û¯ÔÏÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, fiˆ˜ Ë ÂΉÚÔÌ‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÛÙÔ ¶ÂÚÙÔ‡ÏÈ, „˘¯·ÁˆÁ›· Î·È Û¯fiÏÈ· ÁÈ· ¤ÚÁ· Ù˘ Ù¤¯Ó˘, fiˆ˜ Ë Í¯ˆÚÈÛÙ‹ Ù·ÈÓ›· Avatar, ¯ÈÔ˘ÌÔÚÈÛÙÈο ·Ó¤Î‰ÔÙ·, ·ıÏËÙÈΤ˜ Âȉ‹ÛÂȘ. ∫˘Ú›ˆ˜ Á›ÓÂÙ·È ÂÌ‚¿ı˘ÓÛË Û ÛËÌ·ÓÙÈο ÎÔÈÓˆÓÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Î·È ı¤Ì·Ù· ˘Á›·˜, fiˆ˜ Ô Î·ÚΛÓÔ˜ ÙÔ˘ Ì·ÛÙÔ‡, Ë Ï¢¯·ÈÌ›·, ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ·. ∂›Û˘ Û ÌÈ· Û¯ÔÏÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ú·ÏËÊı› Ë ıÂÌ·-

Ù· ÂÓfi˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∂2 Δ¿Í˘ Ì ˘‡ı˘ÓË ÙË ‰·ÛοϷ Î. ª·Ú›· ™˘ÚÔ‡ÏË. √È Ì·ıËÙ¤˜ ·Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó Ì ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË Î·È ÌÂϤÙË ‚È‚Ï›ˆÓ Ù˘ Î. ∑¤Ë. √È ÙÚÂȘ Ì·ı‹ÙÚȘ Ô˘ ‚Ú·‚‡ÙËÎ·Ó Â›Ó·È Ë ∂˘·ÁÁÂÏ›· ∫·Î·ÏÔ‡ÏË Ù˘ ™Δ’ Δ¿Í˘ Î·È ÔÈ Ì·ı‹ÙÚȘ Ù˘ μ’ Δ¿Í˘ ºÚÂȉÂÚ›ÎË ºÔ‡ÓÙ· Î·È ¢¤ÛÔÈÓ· ∫·Ú·ÁÂÒÚÁÔ˘. ∏ ∂˘·ÁÁÂÏ›· ∫·Î·ÏÔ‡ÏË Ì·˜ › fiÙÈ Ù˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ‰È·‚¿˙ÂÈ Ôχ Ù· ‚È‚Ï›·, ȉ›ˆ˜ Ù· ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο. ª¿ÏÈÛÙ· ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ Î·È ‰‡Ô ‰Èο Ù˘ ‚È‚Ï›·. “¢È·‚¿˙ˆ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô Î¿ı ‚‰ÔÌ¿‰·, ΢ڛˆ˜ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ô˘ ¤¯ˆ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ. ¢È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ‚È‚Ï›· ‚ÔËıÈ¤Ì·È ÛÙÔ Ó· Áڿʈ ηχÙÂÚ·. ¶ÈÛÙ‡ˆ

fiÙÈ Ù· ·È‰È¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ‚È‚Ï›·, ÁÈ·Ù› ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÁÚ¿ÊÔ˘Ó Î·È Î·Ï¤˜ ÂÎı¤ÛÂȘ” . √È ‰‡Ô ÌÈÎÚ¤˜ Ì·ı‹ÙÚȘ Ù˘ μ’ Δ¿Í˘ Ì·˜ ÙfiÓÈÛ·Ó Ì ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ ‡ÊÔ˜ ˆ˜ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ ·Ú·Ì‡ıÈ·. ª·ı·›ÓÔ˘Ó Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ª·˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ˆ˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ ÛÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Î·È ÂÈϤÁÔ˘Ó ÌÔÓ¤˜ ÙÔ˘˜ Ù· ‚È‚Ï›·. √ ˘‡ı˘ÓÔ˜ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î. ∞ÓÙÒÓ˘ ª‹ÏÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ‚Ú·‚‡ÙËÎ·Ó ÔÈ Ì·ı‹ÙÚȘ Ô˘ ‰È¿‚·Û·Ó Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‚È‚Ï›· ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜. √È ÙÚÂȘ Ì·ı‹ÙÚȘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ‰È¿‚·Û·Ó Á‡Úˆ ÛÙ· 35-40 ‚È‚Ï›·. ŒÓ· ‚È‚Ï›Ô Î¿ı ‚‰ÔÌ¿‰·. ∂›Ó·È

Ù·ÎÙÈÎfiٷ٘ ÂÈÛΤÙÚȘ ÛÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ™ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ 853 Û‡Á¯ÚÔÓ· ‚È‚Ï›·, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÈÔ ·ÏÈ¿ ‚È‚Ï›· Ì ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÛÙËÓ ·Ï·ÈfiÙËÙ· ÙfiÌÔ Ó· ÂΉfiıËΠÙÔ 1913. ∏ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Â›Ó·È ¤Ó·˜ ¯ÒÚÔ˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÁÓÒÛ˘, fiÔ˘ Ù· ·È‰È¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘˜ ¢¯¿ÚÈÛÙ·. ∂›Û˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ô ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜.

™ÙÂÓ‹ Û¯¤ÛË ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì›ÏËÛ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘-

Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞ÓÙÒÓ˘ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘. ∂ÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û¯¤ÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙˆÓ „ËÊÈ·ÎÒÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ Ô Î. ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ÙfiÓÈÛÂ: “∞˘Ùfi Ô˘ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ Î·Ó›˜ ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ÚÔ˜ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô, fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙÔ ¯ÒÚÔ, ‰ËÏ·‰‹ Û¯ÔÏ›Ô, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›, ÎÔÈÓˆÓ›·, Â›Ó·È fiÙÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È Ôχ ηχÙÂÚ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. À¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ηٷÎÏ˘ÛÌfi˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô. ΔÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Â›Ó·È ¤Ó·˜ ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Û fiÏÔ ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô ÙÔ˘ Î·È Ù˘¯¤˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Û ¯ÒÚÔ˘˜, fiˆ˜ ÛÙÔ 1Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ¶¿Óˆ ·’ fiÏ· Ë ·Ó¿ÁÓˆÛË Â›Ó·È ‰È·ÛΤ‰·ÛË. ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È “‰È·‚¿˙ˆ, ÁÈ·Ù› ÂÚÓ¿ˆ ηϿ Î·È Â˘¯·ÚÈÛÙȤ̷È. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô fiÙÈ ÛÙȘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÎÚ›Û˘ Ë ·Ó·ÁÓˆÛÙÈ΋ Ù¿ÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› ηٷÎfiÚ˘Ê·”. √ ›‰ÈÔ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ë ÔÏÈÙ›· Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Û¯ÔÏÈÎÒÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ Î·È ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË. 줂·È· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÊÔÚ›˜, fiˆ˜ ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μÈ‚Ï›Ô˘, Ô˘ ̤۷ ·fi ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Û˘ÁÁڷʤˆÓ Î·È ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊˆÓ Ê¤ÚÓÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ.

∞fi ÙË ‚’ Ù¿ÍË ÙÔ˘ 1Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

ŒÛÔ‰· Ì·ıËÙÈ΋˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÁÈ· ÙÔ “÷ÌfiÁÂÏÔ ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÔ‡”

ÙÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi, Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ÁÓˆÛÙÈο Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. √ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ 1Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ì ÙËÓ ÂȉÈÎfiÙËÙ· Ù¯ÓÔÏfiÁÔ˘-ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÎÔ‡ Î·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ¤Î‰ÔÛ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Î. £·Ó¿Û˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë ÂΉÔÙÈ΋ ·˘Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ¤¯ÂÈ ÂÙ‡¯ÂÈ ¯¿ÚË ÛÙÔ Ôχ η-

Ïfi Îϛ̷ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ¢ËÏ·‰‹ ˘‹Ú¯·Ó Ù· ηٿÏÏËÏ· ÂÚÂı›ÛÌ·Ù·, Ë ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÚԉȿıÂÛË ÁÈ· Ó· ÂΉ›‰ÂÙ·È ·˘Ù‹ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰·. ÕÏψÛÙÂ Â›Ó·È ÌÈ· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ô˘ ÌÂ

ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ù˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ̤۷ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ¶ÚfiÛıÂÛ ̿ÏÈÛÙ· ˆ˜ Â›Ó·È ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ fiÙÈ Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ “÷ÌfiÁÂÏÔ ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÔ‡” . ∂ÓıÔ˘ÛÈÒ‰ÂȘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙfiÓÈÛ·Ó ˆ˜ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÂÌÂÈڛ˜ Î·È ·ÔÎÙÔ‡Ó ÁÓÒÛÂȘ ·fi ÙË

Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜. “∂›Ó·È ÌÈ· Ôχ fiÌÔÚÊË ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ì ÛËÌ·ÓÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù·. ªÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Â›Û˘ Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘ÌÂ Î·È ÌÔÚԇ̠ӷ Á›ÓÔ˘Ó Â˘Û˘Ó›‰ËÙÔÈ Ôϛ٘. ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· Â›Ó·È Ë ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ì·˜” ÙfiÓÈÛÂ Ë Ì·ı‹ÙÚÈ· ª·ÚÈ¿ÓÓ· °ÂˆÚÁ›Ô˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Û˘ÌÌ·ıËÙ‹˜ Ù˘ ∏Ï›·˜ μ·Ï·ÌÔ‡Ù˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ ÙÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ù· ·ıÏËÙÈο, ÂÓÒ ÂÛÙ›·Û ÛÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹ ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ̤ۈ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Î·È ÔÈ Ôϛ٘ ¢ڇÙÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ ÔχÙÈÌÔ ·Á·ıfi. √È ÂÓÓÈ¿ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ μ1 Δ¿Í˘ Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ ÌÈÎÚÔ› ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “Teenagers News” , Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ∞Ì·Ï›· ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ∏Ï›·˜ μ·Ï·ÌÔ‡Ù˘, ™‡ÚÔ˜ μ·Ï·ÌÔ‡Ù˘, ª·ÚȷϤӷ °·Ï¿ÓË, ∞ÏÂÍ›· °¿ÙÔ˘, ª·ÚÈ¿ÓÓ· °ÂˆÚÁ›Ô˘, ¡›ÎÔ˜ °ÂˆÚÁ¿Î·˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ °ÂˆÚÁÔÛfiÔ˘ÏÔ˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¢ËÌ¿ÎÔ˜. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


ª¶∞™∫∂Δ

¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ÛÙËÓ ·˘Ï·›· Ù˘ ∞1 Á˘Ó·ÈÎÒÓ

™∞μμ∞Δ√ 24 A¶ƒπ§π√À 2010

ÛÂÏ. 23

¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ÕÚ˘ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÂÏ. 20

√ √§Àª¶π∞∫√™ μ. ª∂ ¡π∫∏ ∞Àƒπ√ ™Δ∏¡ ∫∞§∞ª∞Δ∞ ∞¡∂μ∞π¡∂π ∫∞π ª∞£∏ª∞Δπ∫∞ ™Δ∏ ™√À¶∂ƒ §π°∫∞

“™ÊÚ·Á›˙ÂÈ” ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô... ∞Ú. ∫·Ì¿Ú·˜: ÕÍÈÔ˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ Ô ¶∞√,ÌÔÚ› Î·È ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ ÛÂÏ. 21

¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ·Ó·ÚÚ›¯ËÛ˘ ¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ Û μfiÏÔ Î·È ∞ÏÌ˘Úfi ÛÂÏ. 23

°

È· ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ªÂÛÛËÓ›·˜, ÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù·, ·Ó·¯ˆÚ› Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 8.30 ÙÔ Úˆ› Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ·˘ÚÈ·Ó‹˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÌ¿‰·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 31˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ΢ÓËÁ‹ÛÔ˘Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó Ì ÙËÓ ˘fiıÂÛË ¿ÓÔ‰Ô.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™

ªÔÚ› Ë ∫·Ï·Ì¿Ù· Ó· ·›˙ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ù˘ “¯·ÚÙ›” , Ì‹ˆ˜ Î·È Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ù· Ï¤È ¿Ô˘Ù, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·, ˆÛÙfiÛÔ, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ¯·Ï·Úfi˜ ÛÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË. √ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ˙ËÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚfi ÙÔ˘˜ ·˘Ùfi, Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÙÔ Ì·Ù˜ Î·È Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Ì¤Û· ÛÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù·. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Î·È ·Ó ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÛÔ‚·ÚÔ› Î·È ÂÈı·Ú¯Ë̤ÓÔÈ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó Úfi‚ÏËÌ· Ó· ·ÔÛ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜. ΔË ÛÙÈÁÌ‹ Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ Ô ·ÓÙ›·Ïfi˜ ÙÔ˘˜ ı· ·Ú·Ù·¯ı› Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ ·Ô˘Û›Â˜ ‚·ÛÈÎÒÓ ·ÈÎÙÒÓ. ∏ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë ÔÌ¿‰·, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·›ÍÔ˘Ó Ì ‰‡Ô ÂÈıÂÙÈΤ˜ ·È¯Ì¤˜ (4-4-2), ¯ˆÚ›˜ ¿ÓÙˆ˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÔÈÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô ·ÚÙÂÓ¤Ú ÙÔ˘ ∏Ï›· ™ÔÏ¿ÎË ÛÙËÓ Â›ıÂÛË. ∞Ó Ë ÔÌ¿‰· ·›ÍÂÈ Ì ÈÔ Â˘¤ÏÈÎÙÔ Û¯‹Ì·, ›Ûˆ˜ ÚÔÙÈÌËı› ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ™È·ÏÌ¿, ¶ÏÈ¿Áη. ™Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· Ô ∞ÌÚ¿ÌÔ‚ÈÙ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÂÎÏ‹ÍÂȘ ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· Î·È ÛÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹, Ì ÙÔÓ ∂˘ı‡ÌË ∫ÔÙ›ÙÛ· Ó· Â›Ó·È ÙÔ Ó¤Ô ÚfiÛˆÔ ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰·, ηıÒ˜ ı· ÎÏËı› Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ ¡›ÎÔ æ˘¯ÔÁÈfi, ·›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‰ÂÍÈfi˜ ÔÈÛıÔʇϷη˜. √È ˘fiÏÔÈÔÈ ÙÚÂȘ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ı· Â›Ó·È ÔÈ °È¿ÓÓ˘ ∑·Ú·‰Ô‡-

η˜ (·ÚÈÛÙÂÚfi˜ Ì·Î), ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞Ú‚·Ó›Ù˘, ª·ÓÒÏ˘ §È·¿Î˘ (ÛÙfiÂÚ). ™ÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ §Â¿ÓÙÚÔ ÕÏ‚·ÚÂ˙, ÷‚Ȥ √˘Ì›ÓÙ˜, μÈı¤ÓÙ ªfiÓ¯Â Î·È ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ ª¿ÚÙÈÓ˜, ÂÓÒ Ô ª·ÓÒÏ˘ ∫ËÔ˘Úfi˜ ı· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› Û ¤Ó· ·ÎfiÌË ·È¯Ó›‰È ÙËÓ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎË” ÂÛÙ›·. √ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ Û˘ÌÂÚȤϷ‚ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ 20 ·›ÎÙ˜, ηıÒ˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÛÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù· ı· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó Î·È ÔÈ ∫ÔÏ›ÙÛÈ, ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜, ∫fiÚÌÔ˜, ∫·ÚÏfiÔ˘ÏÔ˜, π·Îˆ‚¿Î˘, ªÔ˘ÏÔ‡Ù Î·È ∫·Ì¿Óٷ˘.

∏ ÚÔ˚ÛÙÔÚ›· ∂ÓÓ¤· ÊÔÚ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÌÂÙÚËı› ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ªÂÛÛËÓ›·˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Î·È ∫·Ï·Ì¿Ù· ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞’ Î·È μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜, Ì ÙË “ª·‡ÚË £‡ÂÏÏ·” Ó· ÌÂÙÚ¿ ¤ÓÙ ӛΘ, ‰‡Ô ‹ÙÙ˜, ÂÓÒ ‰‡Ô Ì·Ù˜ ¤ÏËÍ·Ó ÈÛfi·Ï·. ΔÔ ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ·˘ÚÈ·ÓÔ‡˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1972-73 ÁÈ· ÙËÓ ∞’ ∂ıÓÈ΋, Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ó· ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Ì 1-0, ÂÓÒ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Î·È ¿ÏÈ ÛÙËÓ ∞’ ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ‹ÙÙ· Ì 2-1. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ÂΛÓÔ Â›¯Â Û˘˙ËÙËı›, ηıÒ˜ Ë ∫·Ï·Ì¿Ù· ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙËÓ ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ...¤ÚÈÍ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋. ¶¤Ú·Û·Ó 19 ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó Í·Ó¿ ·ÓÙ›·ÏÔÈ ∫·Ï·Ì¿Ù· Î·È √Ï˘ÌÈ·Îfi˜. ™ÙȘ 8 ª·˝Ô˘ 1994 Ë “ª·‡ÚË £‡ÂÏÏ·” Û˘Ó¤ÙÚÈ„Â Ì 4-1 ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” , Ì ÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÈÔ ‚·ÚÈ¿ ‹ÙÙ· ·fi ÙÔ˘˜ ªÂÛÛ‹ÓÈÔ˘˜. ΔËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2001-2002 Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ì ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶·Ú¿Û¯Ô Ó›ÎËÛ Ì 2-0 ÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù·, Ì ÁÎÔÏ Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰ÂοÏÂÙÔ ÔÈ ¶·ÓÙÂÏÈ¿‰Ë˜ Î·È ∞ÓÙÂÌ¿Ú.

ΔËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ËÙÙ‹ıËÎ·Ó Ì 2-0 ÛÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù·. ∞ͤ¯·ÛÙÔ ı· Ì›ÓÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2004-05. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÚÔËÁ‹ıËΠ̠2-0 ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ì ٤ÚÌ·Ù· ÙˆÓ ªÔ˘ÓÙÔ‡ÚË Î·È ªÔ˘¤ÏÂ, ˆÛÙfiÛÔ, Á‡ÚÈÛ ËÙÙË̤ÓÔ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÌÈ· Î·È Ë ∫·Ï·Ì¿Ù· Ì ÁÎÔÏ ÙˆÓ ª·ÚÎÔÚ¿, §·ÌÚÔÁÂÒÚÁÔ˘ Î·È ∫·Ï·ÓÙ˙‹ ηٿÊÂÚ ӷ Á˘Ú›ÛÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜. ∞˘Ù‹ Ë ‹ÙÙ· ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·Ú·ÈÙËı› ·fi ÙÔÓ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ” ¿ÁÎÔ Ô ™ÙÚ¿ÙÔ˜ μÔ˘Ù۷ΤÏ˘. ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ∫·Ï·Ì¿Ù·˜ Û’ ÂΛÓÔ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ‹Ù·Ó Ô ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘. ΔÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2006 ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ÈÛfi·Ï˜ 1-1, Ì ÙÔÓ ¡Ù·Ó›ÏÔ ƒÈÌ¤ÈÚÔ Ó· ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ÛÎÔÚ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ÙÔÓ ªÈÏfiÛÎÔ‚ÈÙ˜ Ó· ÈÛÔÊ·Ú›˙ÂÈ Û 1-1. ΔËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2007-08 Ë ∫·Ï·Ì¿Ù· Ì ÁÎÔÏ ÙÔ˘ §Ô˘ÙÛÈ¿ÓÔ Â›¯Â ¿ÚÂÈ ÙË Ó›ÎË Ì 1-0, ÂÓÒ ÙÔ ÂÚÛÈÓfi Ì·Ù˜ ¤ÏËÍ ÈÛfi·ÏÔ 0-0. º¤ÙÔ˜, ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ›¯Â ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ì 3-0, Ì ÙÔÓ ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ ª¿ÚÙÈÓ˜ Ó· ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ ‰‡Ô ÁÎÔÏ (ÙÔ ¤Ó· Ì ¤Ó·ÏÙÈ), ÂÓÒ ÙÔ ÛÎÔÚ Â›¯Â ·ÓÔ›ÍÂÈ Ô ¡ÙÔÌ·ÁÎfiÈ ∞ÌÚ¿ÌÔ‚ÈÙ˜.

∞‡ÚÈÔ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ¡¤ÔÈ ªÂ ÛÙfi¯Ô Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ·‹ÙÙËÙÔ ÛÂÚ› ÙˆÓ 13 ·ÁÒÓˆÓ Ë ÔÌ¿‰· ¡¤ˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ·‡ÚÈÔ ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ™ÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘ ÛÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù· ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÌ¿‰· ÁÈ· ÙËÓ 31Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ¡¤ˆÓ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ª¿Ó‰·ÏÔ˘ ÌÂÙÚÔ‡Ó ‰¤Î· ӛΘ Î·È ÙÚÂȘ ÈÛÔ·Ï›Â˜ Û 13 ·È¯Ó›‰È·, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÚ›·. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù·.


20

™∞μμ∞Δ√ 24 A¶ƒπ§π√À 2010

∂·Ê¤˜ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂¶™£ Ì ∂¶√ Î·È ‰È·ÈÙËÛ›·

¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™-∞ƒ∏™ ∞¡∞ª∂Δƒø¡Δ∞π ™Δπ™ 20.30 ™Δ√¡ Δ∂§π∫√ Δ∏™ ¢π√ƒ°∞¡ø™∏™

™∂πƒ∞ Â·ÊÒÓ Ì ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ∂¶√

ÌÂÁ¿ÏË ÒÚ· ¤ÊÙ·ÛÂ. √ ÙÂÏÈÎfi˜ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 20.30 ÛÙÔ √∞∫∞, Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÕÚË. ∏ ‰›„· Î·È ÙÔ ¿ıÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÙÚÔ·›Ô˘ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜, Ì ÙËÓ Î·ıÂÌÈ¿ Ó· ¤¯ÂÈ 23.500 ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘. Δ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÊÙÂÚ¿ Î·È Ë ÌÂٷΛÓËÛË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÙÔ˘ ÕÚË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â› ÔÙ¤ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

Î·È Ù˘ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ ›¯·Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂¶™£ Î. Δ¿ÛÔ˜ ª·Ù˙ȿη˜, ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. Î. ª. °·ÚÌ‹˜, ηıÒ˜ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ Δ∂¢/∂¶™£ Î. ™‡ÚÔ˜ ∫·ÓÔ‡Ï˘. √È μÔÏÈÒÙ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ∂¶™£ Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Î·È Ù˘ ‰È·ÈÙËÛ›·˜. ª¿ÏÈÛÙ· Ô Î. ∫·ÓÔ‡Ï˘ ˙‹ÙËÛ Ì ÙÔ˘˜ Î.Î. μ·ÛÛ¿Ú· Î·È ΔÂÚÔ‚›ÙÛ·, ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ÛÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ηٿ ÙȘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ Ӥ˜ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ.

Ã∞¡Δª¶√§

™Ù· Ì·Ú¿˙ ·Ófi‰Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ∞2 Ú›¯ÓÔÓÙ·È Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÙÔ˘ ∂‡Ú˘ÙÔ˘ ™Δ∏ “Ì¿¯Ë” ÙˆÓ Ì·Ú¿˙ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ ∞2 ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ú›¯ÓÂÙ·È ·˘Ùfi ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ë ÔÌ¿‰· ¯¿ÓÙÌÔÏ ÙÔ˘ ∂‡Ú˘ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔÔ ‰È‹ÌÂÚÔ 24-25 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÔÈ μÔÏÈÒÙÈÛÛ˜ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ “∞Ù¤Ú̈Ӕ ÛÙÔ ∫ÈÏΛ˜, fiÔ˘ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ ÎfiÓÙÚ· Û º›ÏÈÔ μ¤ÚÔÈ·˜, ¶ÚÔÛÔÙÛ¿ÓË ¢Ú¿Ì·˜ Î·È ∞̇ÓÙ· ºÏÒÚÈÓ·˜. √È Ù¤ÛÛÂÚȘ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚȘ ÙˆÓ ∂ÓÒÛÂˆÓ ∫. ∂ÏÏ¿‰·˜, ª·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È £Ú¿Î˘, ÁÈ· ‰‡Ô Ë̤Ú˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÌÂÙÚ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜, ·Ó Î·È Ô º›ÏÈÔ˜ ı· Ù·Íȉ¤„ÂÈ ÛÙÔ ∫ÈÏΛ˜ Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ 1˘ ı¤Û˘ ÛÙ· Ì·Ú¿˙. √È μÂÚÔÈÒÙÈÛÛ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Û·Ó ÛÙ· “ÌÂÁ¿Ï· Û·ÏfiÓÈ·” ¤¯ÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ÛÙÔ ·ÏÌ·Ú¤ ÙÔ˘˜, ʤÙÔ˜ ÛÙÔÓ 2Ô fiÌÈÏÔ (·’ ˘Ô-fiÌÈÏÔ˜) ¤ÎÏ„·Ó ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ¤¯ÔÓÙ·˜ 13 ӛΘ Û 14 Ì·Ù˜ Ì 407-257 Ù¤ÚÌ·Ù·. øÛÙfiÛÔ, ·˘Ùfi ‰ÂÓ ·Ôı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙÔÓ ∂‡Ú˘ÙÔ, Ô˘ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi. √È ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚȘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ∫ÈÏΛ˜ Ì ԉËÁfi ÙȘ ÂÚÛÈÓ¤˜ ÂÌÂÈڛ˜ ÙÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙ· Ì·Ú¿˙ ÁÈ· 2Ë Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿. √È ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙÔ˘ ∂‡Ú˘ÙÔ˘, μ·ÁÁ¤Ï˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ Î·È ∞ÚÂÙ‹ ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ô˘, ı· ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ·ıÏ‹ÙÚȘ: ∞ÁÔÚ›ÙÛ· ∫·ÙÛ¤ÏÔ˘, ∂‚›Ù· ™Ù·ÌÔÔ‡ÏÔ˘, ¢ÒÚ· Δ˙Ô˘Ì¤Úη, ŒÏÂÓ· °È·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ™·Î·Ù˙‹, πˆ¿ÓÓ· ¶·Ô‡ÏÈ·, ºˆÙÂÈÓ‹ ªÚ·ÙÛÈÒÙË, ∞ÔÛÙÔÏ›· ¢ÂÏËÎÒÛÙ·, ™ÔÊ›· ª·ÚÁ·Ú›ÙË, ƒ¿ÓÈ· ™·Î·Ú›ÎÔ˘, ÃÚ˘ÛԇϷ ¡È˙¿ÌË, ™ÙÂÊ·Ó›· ª·ÓÙÒÏ·, ª·Ú›· μÏ¿¯Ô˘, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ·‰ÂÚʤ˜ μ›Î˘, ª·Ú›Ó· Î·È º·Ó‹ ¡Ô‡Ï·. ∂ÎÙfi˜ Ï¿ÓˆÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ë ∫·ÙÂÚ›Ó· ¶ÚÔÊ·ÓÙ‹ Î·È Ë ÃÚ˘Û¿ÓıË ∫ˆÛÙ‹Ú·, ÏfiÁˆ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ΔËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙÔ ∫ÈÏΛ˜ ı· Û˘ÓÔ‰¤„ÂÈ Û‡ÛÛˆÌÔ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∂‡Ú˘ÙÔ˘. ∂ÈÎÂÊ·Ï‹˜ ı· Â›Ó·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, Î. §ÂˆÓ›‰·˜ ∑·Ê›Ú˘, ÂÓÒ ÙÔ “·ÚÒÓ” ı· ‰ÒÛÔ˘Ó Â›Û˘ ÔÈ Î.Î. °È¿ÓÓ˘ ¶ÚÔÊ·ÓÙ‹˜, £·Ó¿Û˘ ¶·ÓÙ¤˜ Î·È ™Ù¤ÏÈÔ˜ ∑Ô‡˙Ô˘Ï·˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™¿‚‚·ÙÔ 24/4 flÚ· 18.00, ∂‡Ú˘ÙÔ˜ μfiÏÔ˘-¶ÚÔÛÔÙÛ¿ÓË ¢Ú¿Ì·˜. flÚ· 19.30, ∞̇ÓÙ·˜ ºÏÒÚÈÓ·˜-º›ÏÈÔ˜ μ¤ÚÔÈ·˜. ∫˘Úȷ΋ 25/4 ¶Úˆ› flÚ· 10.30, ∞̇ÓÙ·˜ ºÏÒÚÈÓ·˜-∂‡Ú˘ÙÔ˜ μfiÏÔ˘. flÚ· 12.00, º›ÏÈÔ˜ μ¤ÚÔÈ·˜-¶ÚÔÛÔÙÛ¿ÓË ¢Ú¿Ì·˜ ∞fiÁÂ˘Ì· flÚ· 18.00, ∂‡Ú˘ÙÔ˜ μfiÏÔ˘-º›ÏÈÔ˜ μ¤ÚÔÈ·˜ flÚ· 19.30, ¶ÚÔÛÔÙÛ¿ÓË ¢Ú¿Ì·˜-∞̇ÓÙ·˜ ºÏÒÚÈÓ·˜.

“¢›„·” ÁÈ· ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∏

ΔÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ Ô˘ ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” η٤ÎÙËÛ·Ó ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ‹Ù·Ó ÙÔ 2004, ÂÓÒ ÔÈ “ΛÙÚÈÓÔÈ” , Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Û ٤ÛÛÂÚȘ ÙÂÏÈÎÔ‡˜ Ù· ÔÎÙÒ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ¤¯Ô˘Ó ÛÙÂÊı› ∫˘ÂÏÏÔ‡¯ÔÈ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ì›· ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘˜, ÙÔ 1970.

¡ÈfiÏÈ·˜: ∂›Ì·ÛÙ ʷ‚ÔÚ› “∂›Ì·ÛÙ ÙÔ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ·Ù› ›̷ÛÙ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ¡›ÎÔ˜ ¡ÈfiÏÈ·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi ÙÂÏÈÎfi. “∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ¶∞√. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ¿ÚÔ˘Ì ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ÁÈ· Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ¯ÚÔÓÈ¿ Ôχ ηϿ. √ ÛÙfi¯Ô˜ ÂÍ’ ·Ú¯‹˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ÓÙ·ÌÏ. ¶ÚÈÓ ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ηٷÎÙ‹Û·Ì ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ·‡ÚÈÔ (ÛËÌ. Û‹ÌÂÚ·) ‰›ÓÔ˘Ì ¿ÏÏÔ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È. ¢ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ Ù· Ï¿ıË Î·È fiÛÔ ÏÈÁfiÙÂÚ· ÙfiÛÔ Î·Ï‡ÙÂÚ·. ∂›Ó·È Ì·Ù˜ Ô˘ ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ. ∞Ó ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ηϋ ÛÙÈÁÌ‹ Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘ÌÂ, ÂÓÒ Î·Î‹ Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ Í¯¿ÛÔ˘Ì” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ʷ‚ÔÚ› ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘: “∂›Ì·ÛÙ ÙÔ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ·Ù› ›̷ÛÙ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜. ∂›Ó·È ÛÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÂÈ ÌfiÓÔ. ∂›Ó·È ¤Ó· Ì·Ù˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ÛÔ‚·ÚÔ› Î·È ÂÈı·Ú¯Ë-

̤ÓÔÈ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ‚ÚÂıԇ̠ÚÔ ÂÎϋ͈˜. ¶¿ÓÙ· ÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· Ê·‚ÔÚ›. ∫È ·˘Ùfi ÙÔ ‰Â›¯ÓÂÈ Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ì·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÎÙ‹ÛÂÈ fi,ÙÈ ∫‡ÂÏÏÔ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙÂÎfiÌ·ÛÙ ÙÈ Î¿Ó·Ì ÚÈÓ ·ÏÏ¿ ÙÈ Î¿ÓÔ˘Ì ÙÒÚ·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ Ôχ ÛÔ‚·ÚÔ›. ∂›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È” . * √ °ÈfiÛÔ˘ ™·ÚȤÁÎÈ ı· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi ÙÂÏÈÎfi. ªÂÙ¿ ·fi Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ¶ÂÈı·Ú¯È΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜, ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠfiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ı¤Ì· Ì ÙȘ οÚÙ˜ ÙÔ˘ μ¿ÛÎÔ˘ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÎÏËı› Ó· ÂÎÙ›ÛÂÈ ÙËÓ ÙÈ̈ڛ· ÙÔ˘ -ÂÊfiÛÔÓ ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·- ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ÛÂ˙fiÓ.

∫Ô‡ÂÚ: £· ‰ÒÛÔ˘Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚfi Ì·˜ ·˘Ùfi ΔËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ Ô ÕÚ˘ ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ŒÎÙÔÚ ƒ·Ô‡Ï ∫Ô‡ÂÚ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘. ª¿ÏÈÛÙ·, Ô ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ˘ÔÛ¯¤ıËΠfiÙÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ Î·-

χÙÂÚÔ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” Ó· ·ÊÈÂÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÙÚfi·ÈÔ ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÕÚË. “ΔÔ ÚÒÙÔ Ô˘ ÚÔηÏ› ¤Ó·˜ ÙÂÏÈÎfi˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Î·È ÊÈÏÔ‰Ô͛˜. ŸÏÔÈ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ì ÌÂÈ Û’ ¤Ó· ÎÔÈÓfi ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘ÌÂ Â‰Ò Î·È, fiÙ·Ó ÊÙ¿ÓÂȘ Û’ ¤Ó· ÙÂÏÈÎfi, ηٷϷ‚·›ÓÂȘ fiÙÈ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ¯¿ÛÂÈ. ∞Ó ÚfiÛı¤ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ Î›ÓËÙÚÔ ÁÈ· ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ‹Úı ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÌÔÚ›Ù ӷ Ê·ÓÙ·ÛÙ›Ù ÙÔ ¿ıÔ˜, ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Î·È fiÛÔ Ôχ ÙÔ ı¤ÏÔ˘ÌÂ. £· ‰ÒÛÔ˘Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ì·˜ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÙÔ ·ÊÈÂÚÒÛÔ˘Ì ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì·˜” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ∫Ô‡ÂÚ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: “Œ¯Ô˘ÌÂ, fï˜, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ˆ˜ ·›˙Ô˘Ì Ì ÙÔÓ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Ìԇ̠¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ì·Ù˜. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙË Ù·ÎÙÈ΋, fï˜ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ Â›Ó·È ÙÔ Î›ÓËÙÚÔ. Œ¯Ô˘Ì ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË. ∂Ï›˙Ô˘Ì ӷ Á›ÓÂÈ ÌÈ· ÁÈÔÚÙ‹ ÁÈ· ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, Ó· ‰Ô‡Ì ¤Ó· ˘ÂÚı¤·Ì· Î·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÂÌ›˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ٷ ¿ÓÙ·, Ó· ›̷ÛÙ ÂÂÈṲ̂ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ Î¿ı ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·, ÁÈ·Ù› ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÙÂÏÈÎÔ› ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û ٤ÙÔȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. ∞˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÔ˘ÌÂ Â›Ó·È Ó· ÂÍ·ÚÙËı› ÙÔ ·È-

¯Ó›‰È ·fi Ù· ‰Èο Ì·˜ fi‰È·” . ∞fi ¯ı˜ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙËÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÎÔÚ˘ÊÒÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ˆ˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ “ηڷ‚¿ÓÈ” ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ ÕÚË ÚÔ˜ ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ÛÙÔ √∞∫∞. ∏ ÌÂٷΛÓËÛË, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ Ì 330 ψÊÔÚ›·, ·ÚÎÂÙ¿ ‚·Ó, ÔÏÏ¿ πÃ Î·È Ù‹ÛÂȘ ÙÛ¿ÚÙÂÚ, ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Ì οı ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ô˘ ÂÈÌÂÏ‹ıËΠÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡. * √ Δ¿ÛÔ˜ ∫¿ÎÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∫¤Ú΢ڷ˜ ı· Â›Ó·È Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡. μÔËıÔ› ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È ÔÈ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¢¿ÏÏ·˜ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚ˘ Δ¿ÙÛ˘ ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∏›ÚÔ˘. Δ¤Ù·ÚÙÔ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô ªÈ¯¿Ï˘ ∫Ô˘ÎÔ˘Ï¿Î˘ ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ. ¶Èı·Ó¤˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ: ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™: Δ˙fiÚ‚·˜, μ‡ÓÙÚ·, ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ™·ÚȤÁÎÈ, ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘, ™ÈÌ¿Ô, ∑ÈÏÌ¤ÚÙÔ, ¡›Ó˘, ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜, §¤ÙÔ, ™ÈÛ¤. ∞ƒ∏™: ™ËÊ¿Î˘, ¡¤ÙÔ, μ·ÁÁ¤ÏÈ, ¡·ÛÔ‡ÙÈ, ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ °ÎÈ¿ÚÔ, ¡·ÊÙ›, ¶Ú›ÙÙ·˜, ÷‚›ÙÔ, ∫¿Ï‚Ô, ∫fiÎÂ, ∫¿ÌÔÚ·.

√ π™¶∞¡√™ º√ƒ £∂øƒ∂πΔ∞π ∞ªºπμ√§√™ °π∞ Δ√¡ ∞°ø¡∞ ª∂ Δ∏¡ ∫√∑∞¡∏ §√°ø Δƒ∞Àª∞Δπ™ª√À

“¶ÔÓÔΤʷÏÔ˜” Ì ™¿ÓÙÛ˜... ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ °Îfi̘ ™¿ÓÙÛ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ¡›Î˘. √ πÛ·Ófi˜ ¤¯ÂÈ ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÌÊ›‚ÔÏË ÁÈ· ÙÔÓ ·˘ÚÈ·Ófi ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜. ∞Ó·‚Ï‹ıËÎÂ Ë ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ §ÂˆÓ›‰· °·Ú‰ÈÎÈÒÙË, ÂÓÒ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ı· ÂΉÈηÛÙ› Ë ÚÔÛÊ˘Á‹ ÙÔ˘ ºÒÙË Δ¿ÛÛÔ˘. ∂¿Óˆ ÛÙÔÓ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ °Îfi̘ ™¿ÓÙÛ˜ ¤¯ÂÈ “¤ÛÂÈ” ÙÔ È·ÙÚÈÎfi ÙÈÌ Ù˘ ¡›Î˘. √ πÛ·Ófi˜ Û¤ÓÙÂÚ ÊÔÚ Â›¯Â ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ› ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ·fi Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ٷ ΔڛηϷ. °È· Ó· ÌËÓ ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÚfiˆÚ· ÙÔ ıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ì Â›‰ÂÛÌÔ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ. ∏ ·ÈÌÔÚÚ·Á›·, fï˜, ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÛʇÚÈÁÌ· Ù˘ Ï‹Í˘ ‰È·ÎÔÌ›ÛÙËΠÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. ∂Λ ÙÔ˘ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó Ù¤ÛÛÂÚ· Ú¿ÌÌ·Ù· Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ¤Î·Ó ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·.

√ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ™¿ÓÙÛ˜ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ ÙÔÓ ª¿ÚÈÔ˜ ŸÌˆ˜ ÙfiÛÔ ÙËÓ ¶¤ÌÙË, fiÛÔ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ô˘ ‰ÔΛ̷Û ӷ ÚÔÔÓËı› ·ÈÛı¿ÓıËΠÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ Êfi‚Ô˜ Ó¤·˜ ·ÈÌÔÚÚ·Á›·˜. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ ¤ÓÙÔÓ· ÙÔÓ Ãfiگ ª¿ÚÈÔ˜. √ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ °Îfi̘ ™¿-

ÓÙÛ˜ ıˆÚÂ›Ù·È fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë ¡›ÎË ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÎÚÔ‡Û˘ Î·È ·Ó Ï›„ÂÈ ·fi ¤Ó· ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È, ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·ÒÏÂÈ·. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹, ηıÒ˜

·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹. ∂ÎÙfi˜ “Ì¿¯Ë˜” Û›ÁÔ˘Ú· ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ºÒÙ˘ Δ¿ÛÛÔ˜, Ô˘ οÓÂÈ ıÂÚ·›· ÛÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓÔ ÙÔ˘ ÒÌÔ, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ı· ÎÚÈı› ÙÔ ·Ó ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ¿‰ÂÈ· ·fi ÙË ÌÔÓ¿‰· ÙÔ˘˜ ÔÈ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ ¶¤ÙÚÔ˜ ∫·Ú˘ÒÙ˘ Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫·ÙÛ›‚ÂÏÔ˜. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· Ù· Ó¤· Â›Ó·È Â˘¯¿ÚÈÛÙ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó Úfi‚ÏËÌ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡. √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘ Ô˘ ˘¤ÛÙË ÙÚ¿‚ËÁÌ· ÛÙË Á¿Ì· Â›Ó·È ϤÔÓ ¤ÙÔÈÌÔ˜, Ô ™ÂÚ·ÊÂ›Ì ªˆ˘Û›‰Ë˜, Ô˘ ›¯Â ÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙÔ fi‰È ¤·ÈÍ ÁÈ· ¤Ó· ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÛÙÔ ÊÈÏÈÎfi Ì ÙËÓ ∞∂ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Î·È Ô Ãfiگ ª¿ÚÈÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ, fiˆ˜ Î·È ÙÔÓ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ °Î·Ï ‚¤˙ Ô˘ ÍÂ¤Ú·Û ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÛÙË Ì¤ÛË. ¶Ôχ ηχÙÂÚ· ÛÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È Î·È Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜. √ μÔÏÈÒÙ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÏfiÁˆ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔÓ ÌËÓ›ÛÎÔ ¤¯·Û ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ì ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË °È·Ó-

ÓÈÙÛÒÓ Î·È ΔڛηϷ, ·ÏÏ¿ ϤÔÓ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ı· Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÁÈ· ÙËÓ Î˘ÚȷοÙÈÎË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË.

∞Ó·‚Ï‹ıËΠÙÔ˘ °·Ú‰ÈÎÈÒÙË ™Â ·Ó·‚ÔÏ‹ Ô‰ËÁ‹ıËÎÂ Ë ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ §ÂˆÓ›‰· °·Ú‰ÈÎÈÒÙË. √ ÔÌÔÁÂÓ‹˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ¤Î·Ó ÚÔÛÊ˘Á‹ ˙ËÙÒÓÙ·˜ ¯Ú‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ÛÙË ¡›ÎË. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· Ì ÙÔÓ Î. °·Ú‰ÈÎÈÒÙË, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· ÔÊÂÈÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘. ∂ÓÙfi˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ı· Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙ‹ Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ÂΉÈηÛÙ› Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ˘fiıÂÛË. ¶¿ÓÙˆ˜ Ë ¶∞∂ ¡›ÎË ¤¯ÂÈ ÎÈ ¿ÏÏÔÓ “ÔÓÔΤʷÏÔ” ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ Ô ºÒÙ˘ Δ¿ÛÛÔ˜, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ˙ËÙ¿ 20.000 ¢ÚÒ. ∏ ˘fiıÂÛË ı· ÂΉÈηÛÙ› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú·.


™∞μμ∞Δ√ 24 A¶ƒπ§π√À 2010

21

T.V.

ΔÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÊÂÙÈÓfi Ù›ÙÏÔ ÌÔÚ› Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È Ô ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜ ∫·Ì¿Ú·˜

√ ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜ ∫·Ì¿Ú·˜ fiÙ·Ó ·ÁˆÓÈ˙fiÓÙ·Ó ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ‘70

√ ∞ƒπ™Δ∂π¢∏™ ∫∞ª∞ƒ∞™ ªπ§∞ °π∞ Δ√¡ ¶∞¡∞£∏¡∞π∫√ ∫∞π Δ√¡ ™∏ª∂ƒπ¡√ Δ∂§π∫√ ∫À¶∂§§√À ª∂ Δ√¡ ∞ ƒ∏

ÕÍÈÔ˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜, ·ÏÏ¿ ı¤ÏÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·ÎfiÌË... ™ÙÔ μfiÏÔ ÙÔ È‰Ú˘ÙÈÎfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ¶·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ √ ÂÚ›ÌÂÓ ¤ÍÈ ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ·. º˘ÛÈÎfi ÏÔÈfiÓ ‹Ù·Ó Ó· ÙÔ ·ÓËÁ˘Ú›ÛÂÈ Ì ÙË „˘¯‹ ÙÔ˘. √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, ÍÂÂÚÓÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÍ¿¯ÚÔÓË ÂÚ›Ô‰Ô “·ÓÔÌ‚Ú›·˜” ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ϤÔÓ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹, ÚÔÂÙÔÈÌ·˙fiÌÂÓÔ˜ ‚¤‚·È· ÁÈ· ÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi ÙÂÏÈÎfi ·ÁÒÓ· ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ÕÚË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.

Δ

Δ˘ ∂§∂¡∏™ ∞. ¶∞¶∞£∞¡∞™π√À ¶Ò˜ ‰È·ÁÚ¿ÊËÎÂ Ë ÊÂÙÈÓ‹ ÙÔ˘ ÔÚ›·; ¶Ô‡ ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” ; ¶Ô‡ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÓ›Û¯˘ÛË; ¶Ô‡ ı· ÎÚÈı› Ô ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ÙÂÏÈÎfi˜ Ì ÙÔÓ ÕÚË; ∂Ș ÂÎ ÙˆÓ ϤÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Û’ ·˘Ù¿ Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·, Â›Ó·È ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ·, Ô ‚ÂÙÂÚ¿ÓÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜ ∫·Ì¿Ú·˜, Ì›· ·fi ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰fi͘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Î·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ “‹ÚˆÂ˜” Ù˘ ͤÊÚÂÓ˘ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÙÔ 1971 Ô˘ ¤ÊÙ·Û ̤¯ÚÈ ÙÔ √˘¤ÌÏÂ˚. ∏ Û˘˙‹ÙËÛË Ì·˙› ÙÔ˘ ¿ÓÙ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ. ∫‡ÚÈ ∫·Ì¿Ú· ÂÚÈ̤ӷÙ ÙÔÓ ÊÂÙÈÓfi Ù›ÙÏÔ; ∞¶√ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· ˆ˜ ›¯Â ·Ó·Ù˘¯ı› ¤Ó· Îϛ̷ ¢ÊÔÚ›·˜, Ô˘ ·˘Í‹ıËΠÌÂÙ¿ ÙȘ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ ÙÔ˘ Δ˙ÈÌÚ›Ï ™ÈÛ¤ ηٿ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ Î·È ÙÔ˘ §¤ÙÔ Î·Ù¿ ‰Â‡ÙÂÚÔ. ŸÙ·Ó ÍÂΛÓËÛ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ Ó›Î˜, fï˜ Ë ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ¤ÂÈı Ì ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ·ÚÔ˘Û›· Ù˘. Œ·È˙ ı· ¤ÏÂÁ· “ÙÛÔÌ¿ÓÈη” . ªÂ ηÌÈÓ¿‰Â˜ Î·È ...ÁÈÔ˘ÚÔ‡ÛÈ·. Èڛ˜ ·Ú¯‹, ̤ÛË Î·È Ù¤ÏÔ˜. ∞Ï¿, ÛÙËÚÈ˙fiÙ·Ó ÛÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ Î·È ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ Ù˘ ÌÔÓ¿‰ˆÓ. ∫·È ÌÂÙ¿; ∏ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ·ԉ›¯ıËÎÂ Î·Ù·Ï˘ÙÈ΋ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. √È ¡ÈfiÏÈ·˜ Î·È μ·˙¤¯· Ô˘ ‰È·‰¤¯ÙËÎ·Ó ÙÔÓ ΔÂÓ ∫¿ÙÂ, ÙËÓ ÌÂÙ·ÌfiÚÊˆÛ·Ó ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ¢ÂÓ ı· ÎÚ›Óˆ ·Ó Â›Ó·È Î·ÏÔ› ‹ ηÎÔ› ÚÔÔÓËÙ¤˜, ·˘Ùfi fï˜ Ô˘ ÌÔÚÒ Ì ‚‚·ÈfiÙËÙ· Ó· ˆ Â›Ó·È ˆ˜ ¤Ù˘¯·Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi √ª∞¢∞. ¶ÚfiÛÂÍ·Ó Î·È ÙË ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·, ¤Î·Ó·Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿ “Ì˘ÚÌËÁÎÈÔ‡” . ∂Ó¤ÓÂ˘Û·Ó ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜, ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó ÛÙȘ “‚ÂÓ٤٘” , ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙË-

Û·Ó ÙËÓ ¿Ì˘Ó·, ηٿÊÂÚ·Ó Ó· “ÂÓÒÛÔ˘Ó” ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜. ∫·È ÙÔ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ; ∞ÍÈÔÔ›ËÛ·Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙÔÓ ™ÈÛ¤, ÛÙ·Ì·ÙÒÓÙ·˜ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙȘ ¿Û˜ “ηÌÈÓ¿‰Â˜” . √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ¤‚·Ï ÙË Ì¿Ï· οو Î·È ¤·ÈÍ ·fi Ù· ¿ÎÚ·. ∫·È Ë “·¯›ÏÏÂÈÔ˜ Ù¤ÚÓ·” ; ∂¡¡√∂πΔ∞π Ê˘ÛÈο ÙËÓ ¿Ì˘Ó·. ∂Λ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ¤·Û¯Â Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· “˘ÔʤÚÂÈ” . ŸÌˆ˜, ·Ú¿ ÙȘ ÂÈÔÏ·ÈfiÙËÙ˜ Î·È Ù· ‡ÎÔÏ· ÁÎÔÏ Ô˘ ‰¤¯ÙËÎÂ, ·Ó·‰Â›¯ÙËÎÂ Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∞˘Ùfi ÓÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ϤÂÈ ·ÚÎÂÙ¿. 줂·È·, Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ¤¯ÂÈ Ôχ ÌÂÁ¿Ï· ÂÚÈıÒÚÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘. ∞‰˘Ó·Ì›Â˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¤˜. ÕÏψÛÙÂ, ·Ú¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘, Ë ¶∞√ ‹Ù·Ó Ë ÔÌ¿‰· Ì ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¯·Ì¤Ó˜ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ÁÎÔÏ Î·È Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‰ÔοÚÈ·. ÕÚ·, ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ Ù˘.

ΔÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ „ËÏ¿; ¶ƒøΔ√ Î·È ÈÔ ‚·ÛÈÎfi, ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ËÚÂÌ›· Î·È Ê˘ÛÈο ÂÓ›Û¯˘ÛË. ∫˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó·. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó’ ·ÔÎÙËıÔ‡Ó ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏÔÈ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ›. ŒÓ·˜ ¤ÌÂÈÚÔ˜ ÛÙfiÂÚ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë ÊÂÙÈÓ‹ “·ÔÎ¿Ï˘„Ë” Ô μ‡ÓÙÚ· Ó· ·›ÍÂÈ ·fi ‰ÂÍÈ¿ fiÔ˘ Â›Ó·È Î·È Ë Ê˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ı¤ÛË. ∂›Û˘, ıˆÚÒ ˆ˜ Ë ÔÌ¿‰· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› Î·È Ì ¤Ó·Ó ÈηÓfi ̤ÛÔ, ·ÊÔ‡ Ô ∑ÈÏÌ¤ÚÙÔ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Î·È ı· Â›Ó·È Î·È Ôχ ηٷÔÓË̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔ ÂÂÚ¯fiÌÂÓÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï fiÔ˘ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ μÚ·˙ÈÏ›·˜. ∂›·Ù ··ÈÙ›Ù ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ËÚÂÌ›·. ΔÈ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ “ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ̤وÔ” Ù˘ ¶∞∂; §›Á˜ ̤Ú˜ ÚÈÓ ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi, ͤÛ·Û ӤԘ “fiÏÂÌÔ˜” ... ¶√Δ∂ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ·Ó·Ù·Ú·¯¤˜. ¶fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ ÚÈÓ ·fi ¤Ó· ÙÂÏÈÎfi. ÕÏψÛÙÂ, Ù· Ú·ÎÙÈο ÙˆÓ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇıËÎ·Ó ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ê¤È-‚ÔÏ¿Ó ÁÈ· Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ·ÓÙÔ‡. ∂›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ, ¿ÌÂÛ· Ì¿ÏÈÛÙ·, Ù· “Û·ıÈ¿ Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙ· ıËοÚÈ·” . √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ËÚÂÌ›· Ô˘ Ó· ÂÌÓ¤ÂÈ Û‚·ÛÌfi Î·È ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Û fiÏÔ˘˜.

∫∞¡√∂ ∫∞°π∞∫

™ÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Î‡ÂÏÏÔ ÌÂÙ¤¯ÂÈ Ô ¡√μ∞ ™ÙÔÓ ™¯ÔÈÓÈ¿ ÙÔ˘ ª·Ú·ıÒÓ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ¯ı˜ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ∫∞¡√∂∫∞°π∞∫ ÙÔ˘ ¡√μ∞ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ, Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi ∫ˆËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÈÔ ÙÔ˘ ™¯ÔÈÓÈ¿, ·fi 23/4-25/4/2010. √ ¡√μ∞ ·›ÚÓÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Ì ÂÓÓ¤· ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ Ô˘ ı· ·ÁˆÓÈÛıÔ‡Ó Û ÌÔÓÔı¤ÛÈ·, ‰Èı¤ÛÈ· Î·È ÙÂÙÚ·ı¤ÛÈ· ÛοÊË, ÛÙȘ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ 200, 500 Î·È 1000 ̤ÙÚ·. √È ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ·ıÏ‹ÙÚȘ Â›Ó·È ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ: °È·ÓÓ·ÎԇϷ˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜, ¶·ÓÔ˘‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ƒÔ˘ÛÏ¿Ó, ∫Ô˘ÙÂÓÙ¿ÎË ∞ÚÈ¿‰ÓË, ¶·Ú‰¿ÏË ¡›ÎË, ™‡ÚÌÔ˘ ºÈÏ›ÙÛ·, ¶Ô˘ÚÓ¿Ú· ª·Ú›·, ªÏËÁÈ¿ÓÓÔ˘ μÈÔϤٷ, ªËÙڿη ™Ù·˘ÚԇϷ. ΔËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó Ô ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫·ÏÏÈÒÚ·˜, Ë ‚ÔËıfi˜ ÂÊfiÚÔ˘ Î. ª¿ÚÁ·ÚË ∂˘ÛÙ·ı›· Î·È Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Î. °ÎÂfiÚÎÈ ∞ÂÙÒÊ. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¡√μ∞ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ °ÂÚÔ‚·Û›Ï˘ Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘˜ ‡¯ÔÓÙ·È Î·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›·.

£· οÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÓÙ·ÌÏ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜; £∂§ø Ó· ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ı· Ù· ηٷʤÚÂÈ, ·Ó Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÙÔÓ ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ Ê·‚ÔÚ›, ·ÔÙÂÏ› ÌÂÁ¿ÏÔ ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ·. °È·Ù› ÙÔ Ï¤Ù ·˘Ùfi; ∂¶∂π¢∏ Ô ÕÚ˘ ¤¯ÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ Ù›ÙÏÔ ·fi ÙÔ 1970 Î·È ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ôχ ‰È„·Ṳ̂ÓÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË. √ ∫Ô‡ÂÚ ÙÔÓ ¤¯ÂÈ “Û˘ÌÌ·˙¤„ÂÈ” Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Î·È ÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ·›ÎÙ˜ ÈηÓÔ‡˜ ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ Ó· οÓÔ˘Ó ÙË ˙ËÌÈ¿. ™‹ÌÂÚ· Ì¿ÏÈÛÙ· ı· ·›ÍÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ Û 23,5 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË Û˘ÌÚˆÙÂ‡Ô˘Û·. √ ÙÂÏÈÎfi˜ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ Â›Ó·È ¤Ó· ·È¯Ó›‰È Ô˘ ı· ÎÚÈı› ÛÙË ‰‡Ó·ÌË Î·È ÛÙÔ ¿ıÔ˜. ¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ı· ‰Ô‡Ì ¤Ó· Ôχ ηÏfi ·È¯Ó›‰È Î·È ÂÏ›˙ˆ Ó· ÌË Á›ÓÔ˘Ó ÂÂÈÛfi‰È·. ∂‡¯ÔÌ·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË ‚¤‚·È· ·˘Ùfi˜ Ó· Â›Ó·È Ô ...¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜. Œ¯ÂÙ οÔÈ· ηϿ Ó¤· Ó· Ì·˜ ›Ù Ô˘ ‰ÂÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó fï˜ ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi; ºÀ™π∫∞ Î·È ¤¯ˆ. °ÓˆÚ›˙ÂÙ ˆ˜ ¤¯ˆ ȉȷ›ÙÂÚË ·‰˘Ó·Ì›· ÛÙÔ μfiÏÔ. ŒÙÛÈ ·ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ·fi ÙËÓ fiÏË Û·˜ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ¶·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ. ŒÙÛÈ, ÛÙ· Ù¤ÏË ª·˝Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈ΋ Ì·˜ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÛÙÔ μfiÏÔ. ŸÏ˜ ÔÈ ·ÏȤ˜ “ηڷ‚¿Ó˜” ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ì ڷÓÙ‚ԇ ÛÙÔÓ fiÌÔÚÊÔ ÙfiÔ Ì·˜. ∞Ú¯›˙Ô˘Ì ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ÙˆÓ ‚ÂÙÂÚ¿ÓˆÓ ¿ÛˆÓ, ÛÙԯ‡ÔÓÙ·˜ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ì ¤ÓÙÔÓË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰Ú¿ÛË, ηıÒ˜ Î·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ì Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ì·˜ ÛÙËÓ ÔÈÔÙÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ∞Ó fiÏ· ¿Ó ηϿ, ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ì ӷ ÌÔ‡ÌÂ Î·È ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ, Ë ÔÔ›· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ¤ÓÙÔÓË ‰Ú¿ÛË Û fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË Ì ‚·ÛÈÎfi ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ‹ Ù˘ ÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·. £· Ù· ԇ̠ÏÔÈfiÓ ·fi ÎÔÓÙ¿, ÙÔÓ ª¿ÈÔ ÛÙËÓ fiÏË Û·˜...

™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ALPHA 20.30 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-ÕÚ˘ -∑- (ÙÂÏÈÎfi˜ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜) ™∫∞´ 23.00 μ·Ï¤ÓıÈ·-§· ∫ÔÚÔ‡ÓÈ· -∑- (¶ÚÈ̤ڷ ¡ÙÈ‚È˙ÈfiÓ) ∂Δ1 16.00 ∂˘Úˆ·˚Îfi ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∂ÓfiÚÁ·Ó˘ °˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜ -∑∂Δ3 15.00 ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜-∂ıÓÈÎfi˜ -∑- (μ’ ∂ıÓÈ΋) ™¶√ƒ+ 15.00 º›ÏÈÔ˜ μÂÚ.-¢Ô‡Î·˜ -∑- (∞1 ¯¿ÓÙÌÔÏ) 20.30 ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·-ª¿Ï·Á· NOVASPORTS 1 14.45. ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °.-ΔfiÙÂÓ·Ì -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) 16.45 ¶∞√∫-∫ÔÏÔÛÛfi˜ -∑- (∞1 Ì¿ÛÎÂÙ) 19.30 ÕÚÛÂÓ·Ï-ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™. -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) 00.10 ∂ÛÙÔ˘ÓÙÈ¿ÓÙ˜-ƒ›‚ÂÚ ¶Ï¤ÈÙ ñ∑(¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∫Ï·Ô˘ÛÔ‡Ú·) NOVASPORTS 2 13.00 ™ÈÌ›Ú-Δ™™∫∞ ªfiÛ¯·˜ -∑- (ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ƒˆÛ›·˜) 19.00 ÿÓÙÂÚ-∞Ù·Ï¿ÓÙ· -∑- (∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ) 24.00 §ÔÚÈ¿Ó-ªÔÚÓÙfi -∑- (ÚˆÙ¿ıÏËÌ· °·ÏÏ›·˜) NOVASPORTS 3 13.00 ª·˚¿ÌÈ-μÔÛÙÒÓË -ª- (Ï¤È ÔÊ ¡μ∞) 21.00 ™¿ÚÏÔÙ-√ÚÏ¿ÓÙÔ -∑- (Ï¤È ÔÊ ¡μ∞) 23.30 ¶∞√∫-∫ÔÏÔÛÛfi˜ -ª- (∞1 Ì¿ÛÎÂÙ) NOVASPORTS 4 10.35 ÷˚Ï¿ÓÙÂÚ˜-÷ÚÈΤÈÓ˜ -∑- (Ú¿ÁÎÌÈ) 12.40 °Ô˘¿Ú·Ù·¯˜-ªÚ·ÌϘ -∑- (Ú¿ÁÎÌÈ) 20.00 §ÔÚÈ¿Ó-ªÔÚÓÙfi -∑- (ÚˆÙ¿ıÏËÌ· °·ÏÏ›·˜) NOVASPORTS 7 12.25 ∂˘Úˆ·˚Îfi ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ºfiÚÌÔ˘Ï· 3 -∑14.00 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ ñ∑(∞1 ‚fiÏÂ˚ Á˘Ó·ÈÎÒÓ) CONNX TV SPORTS 1 19.00 ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·-ÃÂÚ¤ı -∑- (¶ÚÈ̤ڷ ¡ÙÈ‚È˙ÈfiÓ) 21.00 ™·Ú·ÁfiÛ·-ƒÂ¿Ï ª·‰Ú. -∑- (¶ÚÈ̤ڷ ¡ÙÈ‚È˙ÈfiÓ) CONNX TV SPORTS 2 14.00 Õ·¯ÂÓ-°ÎÚfiÈÙÂÚ ºÈÚÙ -∑- (μ’ °ÂÚÌ·Ó›·˜) 16.30 °ÎÏ¿ÓÙÌ·¯-ª¿ÁÂÚÓ ªÔÓ. -∑(ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) 19.30 μ¤ÚÓÙÂÚ-∫Ôψӛ· -∑- (ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) CONNX TV SPORTS 3 21.45 ¶·Ï¤ÚÌÔ-ª›Ï·Ó -∑- (∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ)

∫Ôχ̂ËÛË

™ÙË ¡. πˆÓ›· ÍÂÎÈÓ¿ ÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· §˘Î›ˆÓ ∞Ú¯›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ ÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÎÔχ̂ËÛ˘ §˘Î›ˆÓ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 400 Ì·ıËÙÒÓ §˘Î›ˆÓ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ∫‡ÚÔ. ∞Ó¿ÌÂÛ¿ ÛÙ· ·È‰È¿ Ô˘ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó, Â›Ó·È Î·È ·ÚÎÂÙÔ› ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔÛ‰ÒÛÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· Ô˘ ı· ÎÔÏ˘Ì‹ÛÔ˘Ó. ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ, ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ Úˆ›, ÂÓÒ ÛÙȘ 5Ì.Ì ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÙÂÏÂÙ‹ ¤Ó·Ú͢. ∏ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋. √È μÔÏÈÒÙ˜ ·ıÏËÙ¤˜ Ô˘ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Â›Ó·È ÔÈ: ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ¡›ÎÔ˜ ∫Ú·Ù‹Ú·˜, ™‡Ï‚È· ∫·Ú·ÛÌ¿ÓÔÁÏÔ˘, ¡ÙÈ¿Ó· ∫·Ì·ÙÂÚÔ‡ Î·È ª·Ú›· ¶·ÓÙ·˙‹ ÙÔ˘ ¡√μ∞, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ™Ù¤ÏÈÔ˜ ª˘ÏˆÓ¿˜, ÃÚ˘ÛԇϷ ∫ÂÊ·Ï¿, ª·Ú›· ∞Ï·ÓÙ‹, ∫ÒÛÙ·˜ ∞¸Ê·ÓÙ‹˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∂˘·ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜, §Ô›˙Ô˜ ƒ·Ê·‹Ï Î·È °È¿ÓÓ˘ ÷Ù˙ˉËÌËÙÚ›Ô˘ ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ.


22

™∞μμ∞Δ√ 24 A¶ƒπ§π√À 2010

Δ· ÚÔÁÓˆÛÙÈο Ù˘ “£” ™Δ∞¡Δ∞ƒ

229. ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °.-ΔfiÙÂÓ·Ì . 1 1.35 291. ÷ÚÙ˜-ª·‰¤ÚÁÔ˘ÂÏ . . . . . 1 2.00 388. ª·ÁÈfiÚη-ª¿Ï·Á· . . . . . . 1 1.40 408. ÕÁÈ·Í-º¤ÁÂÓÔÚÓÙ . . . . . . . 1 1.35 ¢π¶§∞

215. ªfi¯Ô˘Ì-™ÙÔ˘ÙÁÎ¿Ú‰Ë . . 2 1.70 235. äÚÙ·-™¿ÏΠ. . . . . . . . . . 2 1.80 378. ª¤ÚÓÏÈ-§›‚ÂÚÔ˘Ï . . . . . 2 1.50 419. ÃÂÙ¿ÊÂ-™Â‚›ÏÏË . . . . . . . . 2 2.35 π™√¶∞§π∂™

324. ÕÚÛÂÓ·Ï-ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™. . Ã3.30 370. Δ˙¤ÓÔ·-§¿ÙÛÈÔ . . . . . . . . . à 3.00 386. ΔÔ˘ÏÔ‡˙-√Û¤Ú . . . . . . . . . à 3.00 447. √Û·ÛÔ‡Ó·-ªÈÏÌ¿Ô . . . . à 3.20 ¢π¶§∂™ ∂À∫∞πƒπ∂™

234. ¡˘ÚÂÌ‚¤ÚÁË-¡ÙfiÚÙÌÔ˘ÓÙ 1à 1.50 329. ¡·ÓÛ›-ªÔÓÂÏȤ . . . . . . Ã2 1.30 385. §·Ó˜-μ·ÏÂÓÛÈ¤Ó . . . . . . 1à 1.22 390. ÃȯfiÓ-μ·ÁÈ·‰ÔÏ›‰ . . . . . . Ã2 1.47 UNDER-OVER

246. ÷Ï-™¿ÓÙÂÚÏ·ÓÙ . . . . under 1.70 332. ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-ÕÚ˘ . under 1.65 365. °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜-ª¿ÚÈ . . . over 1.55 342. μ·Ï¤ÓıÈ·-§· ∫ÔÚÔ‡ÓÈ· over 1.50

À¶∞ƒÃ√À¡ ¢À¡∞Δ∞ ™∏ª∂π∞ °π∞ ¡∞ ™Δ∏ƒπã√À¡ √π ¶∞π∫Δ∂™ Δ√À ™Δ√πÃ∏ª∞Δ√™

¶ÔÓÙ¿ÚÈÛÌ· Û ÔÌ¿‰Â˜ Ì ΛÓËÙÚÔ ÓËÙÚÔ. ∂ÈÏÔÁ‹ Ì ڛÛÎÔ, ·ÏÏ¿ ÚÔÛÔ‰ÔÊfiÚ· Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ù˘ ªÔÓÂÏȤ, ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ·‰È¿ÊÔÚË Î·È Ì ÔÏϤ˜ ·Ô˘Û›Â˜, ¡·ÓÛ›. ∏ §ÈÏ, Ë √Û¤Ú Î·È Ë ªÔÚÓÙfi ‰ÂÓ ı· ¯¿ÛÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Î¿Ï˘„Ë, ÂÓÒ Ë ªÔ˘ÏfiÓ ÌÔÚ› Ó· ÊÚÂÓ¿ÚÂÈ ÙË ™ÔÛfi (“Ô).

Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ·È¯Ó›‰È ·fi ÙÔ ÎÔ˘fiÓÈ ÙÔ˘ ÛÙÔȯ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘Ùfi ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. •Â¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÔÈ ÙÂÏÈÎÔ› ∫˘¤ÏÏÔ˘ Û ∂ÏÏ¿‰· Î·È √ÏÏ·Ó‰›·, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °.-ΔfiÙÂÓ·Ì, ƒfiÌ·-™·ÌÓÙfiÚÈ·. ŒÙÛÈ, Ë Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ‰ÂÏÙ›Ô˘ Ì·˜ “˘Ô¯ÚÂÒÓÂÈ” Ó· ÛÙÚ·Êԇ̠·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ Û ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ΛÓËÙÚÔ, ›Ù ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È „ËÏ¿ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·, ›Ù ¯·ÌËÏ¿. ∞fi Â‰Ò Î·È ¤Ú· Î·È ÂÊfiÛÔÓ Ù· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ÚÔ˜ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘˜, ÙÔ Î›ÓËÙÚÔ ı· Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ó· ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ì ٷ ¯Ú‹Ì·Ù¿ Ì·˜ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ¤ÔÓÙ·È.

πΔ∞§π∞ √È ¯·ÌËÏÔ› “¿ÛÔÈ” ÙˆÓ °ÈÔ‡‚Â Î·È ¡¿ÔÏÈ, Â› ÙˆÓ ª¿ÚÈ Î·È ∫¿ÏÈ·ÚÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ·›ÚÓÔ˘Ó ·È¯Ó›‰È Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ô˘ Ó· ÌËÓ ÙÔ˘˜ ¢ÓÔ›. ∏ ·ÛÙ·ı‹˜ Δ˙¤ÓÔ· ·Ï‡ÂÈ ÁÈ· ÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ Î·È Ë ‚ÂÏÙȈ̤ÓË §¿ÙÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍ‹ Ù˘, ÔfiÙ ÙÔ “‰ÈÏfi” ¤¯ÂÈ ‚¿ÛË. √ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ Ù˘ √˘ÓÙÈÓ¤˙ ·fi ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ “‚Á¿˙ÂÈ” ÙËÓ 7Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ηٿٷ͢ ÛÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ. ¢ÂÓ ÂÌÈÛÙ¢fiÌ·ÛÙ ÙË ƒfiÌ· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ™·ÌÓÙfiÚÈ·, Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ °¤ÓÔ‚·˜ Ó· Â›Ó·È ÈηӋ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎÏËÍË. ÿÓÙÂÚ Î·È ºÈÔÚÂÓÙ›Ó· ÏÔÁÈο ı· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ”.

∂§§∞¢∞

¶Àƒ∞™√™

∞Ó·Ó¤ˆÛÂ Ô ¡Ô‡ÛÈ·˜ ¶∞π∫Δ∏™ ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô ™‡ÚÔ˜ ¡Ô‡ÛÈ·˜, ηıÒ˜ ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ·Ó·ÓÂÒÛÔ˘Ó ÙËÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜. √ 32¯ÚÔÓÔ˜ ¤ÌÂÈÚÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜, Ô˘ ʤÙÔ˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎÂ Î·È ˆ˜ ‰ÂÍÈfi˜ ÔÈÛıÔʇϷη˜ ηْ ·Ó¿ÁÎË Û ÔÚÈṲ̂ӷ ·È¯Ó›‰È·, ¤¯ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ 23 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È 5 ÁÎÔÏ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜. ™˘ÓÔÏÈο, ¤¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙ› 1819 ÏÂÙ¿. ∏ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ıˆÚÂ›Ù·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô §¿Î˘ ª·Î¿Ï˘ ÂÈÛËÁ‹ıËΠÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘. £˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙË §·Ì›· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜, ÁÈ· ÙËÓ 27Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÙÔÓ 4Ô fiÌÈÏÔ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜.

ª¶∞™∫∂Δ

¡›ÎË ÙÔ˘ πˆÓÈÎÔ‡ √ πˆÓÈÎfi˜ ¡. πˆÓ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‹Ù·Ó Ô ÓÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ÓÙ¤ÚÌÈ ÛÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô Ì¿ÛÎÂÙ. °È· ÙË 2Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ̠50-47 ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ “·ÚıÂÓÈ΋” ÙÔ˘ ÂÈÙ˘¯›· ÁÈ· ʤÙÔ˜. ™‹ÌÂÚ· Ô ÌÂÓ πˆÓÈÎfi˜ ÎÔÓÙÚ¿ÚÂÈ ÛÙ· ΔڛηϷ ÙËÓ ¶Ú¿ÛÈÓË °ˆÓÈ¿, Ë ‰Â ¡›ÎË ÙËÓ √χÌÈ· ÛÙË §¿ÚÈÛ·. √È Û˘Óı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ: πø¡π∫√™ (∫Ô˘Ù›Ó·˜): ∞ÚÙÂÌÈÛ›Ô˘, °ÂÚÔÎÒÛÙ·, μÂÓ˙ÈӷοÎË, ΔÛ›ÚÔ˘, ∞ÓÙˆÓ›Ô˘, ªÔ˘Ú‰Ô˘ÎÔ‡Ù·, ∫Ô˘ÙÛ‹, μÔ˘ÛÈ¿ÎË, ª·ÓÔ‡ÙÛË (™¿Î˘ ∫Ô˘Ù›Ó·˜) ¡π∫∏ (∫˘ÏÂÚÈÒÙ˘) ¶··‚·˝ÙÛË, æËÏÂÈÒÙË, ¶·ÛÈ¿, ª˘ÚÈÓÙ˙‹, ƒËÁ¿ÎË, ªÚ¿¯Ô˘, μÏ‹ÙÛÈÔ˘, ™·Î·‚¿Ï·, ™ÎÚ¤Ù·, ºÂÊϤ.

∏ ηÓÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη˜ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ(·Ú¯›˙Ô˘Ó Ù· Ï¤È ÔÊ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË) Î·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÛÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Î·È ÕÚ˘ ı· ·Ó·ÌÂÙÚËıÔ‡Ó ÛÙÔ √∞∫∞, Ì ÙÔ˘˜ “ΛÙÚÈÓÔ˘˜” Ó· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ٤ٷÚÙË ÊÔÚ¿ Û ÙÂÏÈÎfi Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÔÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ· (¤¯Ô˘Ó ηٷÎÙ‹ÛÂÈ Ì›· ÊÔÚ¿ ÙÔ ÙÚfi·ÈÔ ÙÔ 1970). √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Â›Ó·È ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ (΢ÂÏÏÔ‡¯Ô˜ ÛÙ¤ÊıËΠÁÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ ÙÔ 2004) Î·È ı¤ÏÂÈ Ó· οÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ÓÙ·ÌÏ. £· ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ì ÛÙÔ “Ô, ηıÒ˜ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ı· χÛÔ˘Ó ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË Î·È ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÛÙ· ¤Ó·ÏÙÈ. ¢‡Ô ·È¯Ó›‰È· ·fi ÙËÓ μ’ ∂ıÓÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎÔ˘fiÓÈ. √ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ ‰ÂÓ ¯¿ÓÂÈ ·fi ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi, Ì ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ Ó· Â›Ó·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË Ó›ÎË (“¿ÛÔ˜”). √ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ ÌÔÚ› Ó· Ì›ÓÂÈ “fiÚıÈÔ˜” ÛÙËÓ ∫·ÙÂÚ›ÓË Ì ÙÔÓ ¶ÈÂÚÈÎfi (“Ô).

°∂ƒª∞¡π∞ ∏ μ¤ÚÓÙÂÚ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘ÎÔÏfiÙÂÚË ·ÔÛÙÔÏ‹, ηıÒ˜ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙË ∫Ôψӛ· (“¿ÛÔ˜”). ∏ ™¿ÏΠı¤ÏÂÈ ÙË Ó›ÎË ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ Ã¤ÚÙ· ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ Î·È ÌÔÚ› Ó· ÙËÓ ¿ÚÂÈ (“‰ÈÏfi”). ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ı· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ‰ÒÚÔ ·fi

π™¶∞¡π∞

ÙËÓ °ÎÏ¿ÓÙÌ·¯, Ë ÔÔ›· ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ª¿ÁÂÚÓ ªÔÓ. Ì ÙÔ˘˜ μ·˘·ÚÔ‡˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙÔÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Ì ÙËÓ §ÈfiÓ ÛÙË °·ÏÏ›· (Ã2). ¢ÂÓ ›ıÂÈ Ë ¡ÙfiÚÙÌÔ˘ÓÙ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·È¯Ó›‰È· Î·È Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙË ¡˘ÚÂÌ‚¤ÚÁË Ô˘ Ì¿¯ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ı· ¤¯ÂÈ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ (1Ã). ¢˘Ó·Ùfi˜ Ô “¿ÛÔ˜” Ù˘ §Â‚ÂÚÎÔ‡˙ÂÓ Î·È ÙÔ “‰ÈÏfi” Ù˘ ™ÙÔ˘ÙÁοډ˘.

∞°°§π∞ ÿÚË ÛÙÔ ÁÎÔÏ ÙÔ ™ÎfiÔ˘Ï˜ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÚÈÓ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Î·È ÙˆÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛˆÓ, Ë °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ fi¯È ÌfiÓÔ Î¤Ú‰ÈÛ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÙÔ˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ÙË Û˘ÌÔÏ›ÙÈÛÛ· ™›ÙÈ, ·ÏÏ¿ ·Ú¿ÏÏËÏ· ¤ÌÂÈÓ “˙ˆÓÙ·Ó‹” ÛÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘, ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ΔÛ¤ÏÛÈ ÛÙÔÓ ¤Ó· ‚·ıÌfi. ºÈÏÔÍÂÓ› ÙËÓ ΔfiÙÂÓ·Ì, Ë ÔÔ›· Ó·È ÌÂÓ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ‰‡Ô ÛÂÚ› ӛΘ Û ÌÂÁ¿Ï· ÓÙ¤ÚÌÈ, ·ÏÏ¿ ̤۷ ÛÙÔ “√ÏÓÙ ΔÚ¿ÊÔÚÓÙ” ¤¯ÂÈ ÏÈÁÔÛÙ¤˜ ÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÛ¿ÛÂÈ ÙÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· (“¿ÛÔ˜”). ∂‡ÎÔÏ· Ë ΔÛ¤ÏÛÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ™ÙfiÔ˘Î, ÂÓÒ Î·È Ë

∏ ƒ¤ÈÓÙ˙ÂÚ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ¤Ó· ‚·ıÌfi ÁÈ· Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ù˘ ™¤ÏÙÈÎ. ªÔÚ› Ó· Ù· ηٷʤÚÂÈ ÛÙÔ ∂‰ÈÌ‚Ô‡ÚÁÔ Î·È Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÂÈ (“Ô). ™ÙË Ì¿¯Ë Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Ë Ã·ÚÙ˜ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚‹Ì·. ÀÔ‰¤¯ÂÙ·È ÙË ª·‰¤ÚÁÔ˘ÂÏ Î·È Â›Ó·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË Ó›ÎË (“¿ÛÔ˜”). ªÂ 1à ηχÙÔÓÙ·È ÔÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ™ÂÓÙ ª›ÚÂÓ-∫ÈÏÌ¿ÚÓÔÎ Î·È ºfiÏÎÂÚÎ-ÿÌÈÏÙÔÓ.

°∞§§π∞ ∏ ª·ÚÛ¤ÈÁ ‚·‰›˙ÂÈ ÔÏÔÙ·¯Ò˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ÌÂÙ¿ ÙÔ 1992, ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Ó· ÓÈ΋ÛÂÈ ÙË ™ÂÓÙ ∂ÙȤÓ. ¶ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· Û ¡È˜, §·Ó˜ Î·È ¶·Ú› ™.∑., ÔÈ Ôԛ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙȘ °ÎÚÂÓfiÌÏ, μ·ÏÂÓÛÈ¤Ó Î·È ƒÂÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ·Ó Î·È ÌfiÓÔ ÔÈ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ¤¯Ô˘Ó Λ-

ªÂ ÙÔ ‰ÂÍ› ÔÈ ·›‰Â˜ ÙÔ˘ ¡√μ∞ • ÂΛÓËÛ ¯ı˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ë ËÌÈÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ·›‰ˆÓ, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·›ÚÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ¡√μ∞ Î·È √.À.∫.μ. √È ‰‡Ô ‚ÔÏÈÒÙÈΘ ÔÌ¿‰Â˜ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ ∞’ fiÌÈÏÔ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ¶∞√∫, ¡.√. Ã›Ô˘ Î·È ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË §·Ì›·˜. ™ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ı· ÚÔÎÚÈıÔ‡Ó ÔÈ ‰‡Ô ÚÒÙÔÈ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘, Ì ÙËÓ Î¿ı ÔÌ¿‰· Ó· ‰›ÓÂÈ Û˘ÓÔÏÈο ¤ÓÙ ·ÁÒÓ˜.

∞‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ ¶∞√∫ Î·È ÛÙȘ 6 Ì.Ì. ı· ·Ó·ÌÂÙÚËı› Ì ÙÔÓ √.À.∫.μ. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Î. μ·Û›Ï˘ ∞Ï·Ì¿ÓÔ˜ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ ˘‰·ÙÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜: ªÔ˘ÓÙÔ‡ÎÔ˜ £, §¿Ì˘ ∫., ∫Ô‡ÚÙ˘ ∞., ªÈ¯·ËÏ›‰Ë˜ ª., ª›ÏÙÔ˜ °., °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ °., Δ˙È¿ÓÓ˘ ∞., ºÈÏ›Ô˘ º., ∫ÔÓÙÔ‚¿˜ ∂., ΔÛÈ¿Ì˘ ∞., ∑·Ì¿Ó˘ £., √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜ ™., °È·Ï›‰Ë˜ §., ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›‰Ë˜ ∏., º˘ÓÙÈΛ‰Ë˜ °., μ·ÏÈ¿ÓÙ˙·˜ ¶., μ·ÏÈ¿ÓÙ˙·˜ ∑., ¢È·Ì¿ÓÙ˘ ∞., ªÔ˘Ú¤ÏÈ·˜ ∞.

¡√μ∞∞Ó·Á¤ÓÓËÛË §. 14-7

√Ï˘ÌÈ·Îfi˜-√.À.∫.μ. 20-5

√π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 1, 6, 13, 30, 32

√È ·›‰Â˜ ÙÔ˘ ¡√μ∞ ÍÂΛÓËÛ·Ó Ì ӛÎË ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜, ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ì 14-7 Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ §·Ì›·˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi Ôχ ηϋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË. ™‹ÌÂÚ· Ô ¡√μ∞ ı· ·›ÍÂÈ ÛÙȘ 11.30 ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∞Á. ∫ÔÛÌ¿ Ì ÙÔÓ ¡.√. Ã›Ô˘, ÂÓÒ ÛÙȘ 7.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi.

√ √.À.∫.μ. ÍÂΛÓËÛ Ì ÙÔ ...·ÚÈÛÙÂÚfi ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ¯ı˜ ÙËÓ ‹ÙÙ· Ì 20-5 ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ·ÓÒÙÂÚÔ˜ Î·È Î¤Ú‰ÈÛ ‰›Î·È·, fiˆ˜ Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÎÔÚ. ™‹ÌÂÚ· Ô √.À.∫.μ. ı· ‰ÒÛÂÈ ‰‡Ô ·È¯Ó›‰È·, Ù· ÔÔ›· ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∞Á. ∫ÔÛÌ¿ Î·È fi¯È

√π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ SUPER 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 6 2 4 ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 7 7 8 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 1 2 4.

™∫øΔπ∞

√§§∞¡¢π∞ ΔÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì›ÛÔ˘˜ ÕÁÈ·Í-ºÂÁÂÓÔÚÓÙ ı· ÎÚ›ÓÂÈ ÔÈ· ÔÌ¿‰· ı· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ √ÏÏ·Ó‰›·˜. √ ÙÂÏÈÎfi˜ Â›Ó·È ‰ÈÏfi˜. ÕÏÏ·Í ÂȉÈο Ë ‰È¿Ù·ÍË ·˘ÙÔ‡ ÁÈ· Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ. ŒÙÛÈ ÛÙÔ ÕÌÛÙÂÚÓÙ·Ì ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÌfiÓÔ Ô·‰Ô› ÙÔ˘ ÕÁÈ·Í, Ô˘ “η›ÁÔÓÙ·È” Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÂΉ›ÎËÛË ·fi ÙË º¤ÁÂÓÔÚÓÙ, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ...¯Ù‡ËÛ ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ Δ‚¤ÓÙ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÁÈ· Ó· ÌËÓ ¿ÚÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ô ÕÁÈ·Í. ΔÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ ı· Ù· ¤¯ÂÈ fiÏ·, ·ÏÏ¿ Ô ÕÁÈ·Í ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ (“¿ÛÔ˜”). ∫·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›· Û fiÏÔ˘˜

■ ¡π∫∏™∞¡ ª∂ 14-7 Δ∏¡ ∞¡∞°∂¡¡∏™∏ §∞ªπ∞™ °π∞ Δ∏¡ ∏ªπΔ∂§π∫∏ º∞™∏ Δ√À ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞Δ√™ ¶√§√

ΔÔ EXTRA 5 ΔÔ SUPER 3

ªfiÏÙÔÓ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙËÓ ¶fiÚÙÛÌÔ˘ı. ªÔÚ› Ë ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ Ó· οÓÂÈ ÙËÓ ¤ÎÏËÍË ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ÕÚÛÂÓ·Ï (Ã2).

√ ¿ÛÔ˜ Ù˘ μ·Ï¤ÓıÈ· Ì ÙË §· ∫ÔÚÔ‡ÓÈ· ÈÛÙ‡ԢÌ ˆ˜ ı· Â·ÏËı¢Ù›. ª·˙› ·›ÚÓÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔÓ “¿ÛÔ” Ù˘ ª·ÁÈfiÚη. ∏ ÃȯfiÓ ¤¯ÂÈ ·Ô˘Û›Â˜ Î·È Â›Ó·È ·‰È¿ÊÔÚË ‚·ıÌÔÏÔÁÈο. ∏ μ·ÁÈ·‰ÔÏ›‰ ·›˙ÂÈ ÙËÓ ‡·ÚÍ‹ Ù˘. ∞Ó Î·È ‰ÂÓ ÙË ıˆÚԇ̠ÔÌ¿‰· Ô˘ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÔÓÙ¿ÚÂÈ Î·Ó›˜, Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ∫ÏÂ̤ÓÙ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Î·È Ë ˘¤Ú Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛË ı· Ì·˜ ˆı‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Ã2. ¶Èı·Ó‹ ÈÛÔ·Ï›· ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ √Û·ÛÔ‡Ó· Ì ÙËÓ ªÈÏÌ¿Ô. “¢ÈÏfi” Ë ™Â‚›ÏÏË ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ÃÂÙ¿ÊÂ.

ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, fiÔ˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó ¯ı˜ Ù· Ì·Ù˜ Ù˘ 1˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙȘ 10.30 .Ì. ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË §·Ì›·˜, ÂÓÒ ÛÙȘ 6.30 Ì.Ì. ı· ·›ÍÂÈ Ì ÙÔÓ ¶∞√∫. ∞‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ı· ‰ÒÛÂÈ ‰‡Ô Ì·Ù˜, Â›Û˘, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› ÙÔÓ ¡.√. Ã›Ô˘, ÂÓÒ ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ì ÙÔÓ Û˘ÌÔÏ›ÙË ¡√μ∞. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √.À.∫.μ, £ˆÌ¿˜ ªÂÊÛÔ‡Ù, ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ ˘‰·ÙÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜: ¶¿ÎÔ˜ ª¿ÓÔ˜, ¢·ÓÈËÏ›‰Ë˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, πˆ¿ÓÓÔ˘ ¡›ÎÔ˜, ∞ÁÈÒÙ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ΔÛÈÌÔÁÈ¿ÓÓ˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, ÷Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ∫·ÏÈÙ˙·›Ô˜ ∞Ó·ÛÙ¿Û˘, ΔÛȷӿη˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ∞ÚÁ‡Ú˘ ¡›ÎÔ˜, •ËÚfi˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ∫·Ú·˝ÛÎÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ª·ÚÌ¿ÎÔ˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜, ÷Ù˙Ë·ÔÛÙfiÏÔ˘ ¡›ÎÔ˜, ∫˘ÚÈ·˙‹˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜, ∞ÏÂ͛Ԣ ™‡ÚÔ˜. ™˘ÓÔ‰fi˜ Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Â›Ó·È Ô Î. £·Ó¿Û˘ ∫·ÏÈÙ˙·›Ô˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Û‹ÌÂÚ·

Î·È ·‡ÚÈÔ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™¿‚‚·ÙÔ ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ∞Á. ∫ÔÛÌ¿ 2Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ 10.30 √.À.∫.μ.-∞Ó·Á¤ÓÓËÛË §·Ì›·˜ 11.30. ¡.√. Ã›Ô˘-¡√μ∞ 12.30 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¶∞√∫ 3Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ 17.30 ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË §·Ì›·˜-¡.√. Ã›Ô˘ 18.30 ¶∞√∫-√.À.∫.μ. 19.30 ¡√μ∞-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ∫˘Úȷ΋ ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ∞Á. ∫ÔÛÌ¿ 4Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ 09.00 √.À.∫.μ.-¡.√. Ã›Ô˘ 10.00 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-∞Ó·Á¤ÓÓËÛË §·Ì›·˜ 11.00 ¶∞√∫-¡√μ∞ 5Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ 16.00 ¡.√. Ã›Ô˘-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 17.00 ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË §·Ì›·˜-¶∞√∫ 18.00 ¡√μ∞-√.À.∫.μfiÏÔ˘


™∞μμ∞Δ√ 24 A¶ƒπ§π√À 2010

∂¶™£

¶ƒ∞°ª∞Δ√¶√π∂πΔ∞π Δ√ ™∞μμ∞Δ√∫Àƒπ∞∫√ ™∂ μ√§√ ∫∞π ∞§ªÀƒ√

ΔÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ·Ó·ÚÚ›¯ËÛ˘ ¡ÔÙÈÔÓ·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ ™

Ó¤ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó Ó¤Ô˘˜ Ê›ÏÔ˘˜. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÎÏÂÈÛÙ‹ ›ÛÙ· ·Ó·ÚÚ›¯ËÛ˘ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÂÓÒ ÛÙÔ fiÚÔ˜ ŸıÚ˘˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ê˘ÛÈΤ˜ ›ÛÙ˜, fiÔ˘ ·ıÏÔ‡ÓÙ·È ÔÏÏÔ› ·ıÏËÙ¤˜ Ù· Û·‚‚·ÙÔ·Úȷη. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¤Ú· ·fi ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ì ÙËÓ ·Ó¤ÌÔÚÊË ŸıÚ˘, Ô˘ Ì·˙› Ì ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Â›Ó·È ·fi ÙȘ ÈÔ fiÌÔÚʘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜” . ΔÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ÂÎÚÔÛÒËÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÷Ϥ‚·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÊÔ‡ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙËÓ ∂√√∞ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ·˘Ùfi˜ Ô ·ÁÒÓ·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, ÂÓÒ ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ì ÙËÓ ·Ú¿ÏÏËÏË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ ·˘Ùfi ÙÔ Ôχ fiÌÔÚÊÔ ¿ıÏËÌ·, ÁÈ·Ù› Ú·ÁÌ·ÙÈο ·Í›˙ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÔ” . ∂Π̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÙÔ “·ÚÒÓ” ¤‰ˆÛ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Ù˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î. £fi‰ˆÚÔ˜ ΔÛ· ‚‰·Ú›‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙ¿ıËΠÛÙËÓ ¿„ÔÁË

Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù˘¯ı› Ì ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜: “∂Í·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ¿ÚÈÛÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì Ì ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ¯¿ÚË ÛÙȘ ‰‡Ô Ôχ ˆÚ·›Â˜ ›ÛÙ˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ô μfiÏÔ˜ Î·È Ô ∞ÏÌ˘Úfi˜ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ϤÔÓ ıÂÛÌfi˜ Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ·ÁÒÓ˜ ‰Ò. ∏ ÔÚÂÈ‚·Û›· Î·È Ë ·Ó·ÚÚ›¯ËÛË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰È¿‰ÔÛË Ô˘ Ù˘Á¯¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ·ÏÏ¿ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ·Ó¤ÌÔÚÊÔ, fiÛÔ Î·È ·ÛʷϤ˜ ÛÔÚ, ÙÔ ÔÔ›Ô Ì¤Ûˆ Ù¤ÙÔÈˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜” › ·Ú¯Èο Ô Î. ΔÛ·‚‰·Ú›‰Ë˜ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “£· ‰È·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÂÚ›Ô˘ 80 ·ıÏËÙ¤˜ ·fi ∂ÏÏ¿‰·, ™ÎfiÈ·, μÔ˘ÏÁ·Ú›· Î·È ™ÂÚ‚›· Î·È ÙÔ ı¤·Ì· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Â›Ó·È ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜. ∫·Ïԇ̠ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ “·ÚÒÓ” Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô Ë̤Ú˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ¤ÊÔÚÔ˜ ÔÚÂÈ‚·Û›·˜ ÙÔ˘ ∂√™ μfiÏÔ˘ Î. ∫ÒÛÙ·˜ §·Ô‡‰Ë˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ٤ÙÔȘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ˆ˜ “ÌÈ· ηϋ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙËÓ ÔÚÂÈ‚·Û›· Î·È ÙËÓ ·Ó·ÚÚ›¯ËÛË. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ì¤Ûˆ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ì·ı·›ÓÂÈ Ó· ·Á·¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙË Ê‡ÛË

Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÂÍ·ÛΛ ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘. ∫·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙÔ “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÌÈ· Á‡ÛË ·fi ÙÔ ·ÁÒÓÈÛÌ· Ù˘ ·Ó·ÚÚ›¯ËÛ˘. ∂›Ó·È ¤Ó· ˘¤ÚÔ¯Ô ¿ıÏËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô Û‡ÓÙÔÌ· ı· Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› Î·È ÛÙÔ Î·ÏÂÓÙ¿ÚÈ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ” . ∂›Û˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë ÊÂÙÈÓ‹ Â›Ó·È ÛËÌ·‰È·Î‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÈ· ÙÔÓ ∂√™ μfiÏÔ˘ ηıÒ˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È 80 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ ÙÔ˘, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ¤¯ÂÈ ÁÚ·ÊÙ› ‚È‚Ï›Ô Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. Δ¤ÏÔ˜, Ô ¤ÊÔÚÔ˜ ÔÚÂÈ‚·Û›·˜ ÙÔ˘ ∂√™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ªÔ˘ÎÒÚÔ˜ Ì›ÏËÛ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ∞Ú¯Èο ÙÔ Úˆ› ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ·fi ÙȘ 8.30 ÛÙÔ “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ·ÁÒÓÈÛÌ· Ù˘ ¢˘ÛÎÔÏ›·˜, ÂÓÒ ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ ÛÙȘ 18.30 ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ı· ÊÈÏÔÍÂÓËı› ÙÔ ·ÁÒÓÈÛÌ· Ù˘ Δ·¯‡ÙËÙ·˜. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ı· Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· ÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÛÙÔ ·ÁÒÓÈÛÌ· Boulder (·Ó·ÚÚ›¯ËÛË Û ¯·ÌËÏfi ‡„Ô˜), Û ÂȉÈο ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË ›ÛÙ· Ô˘ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ‰ˆ Î·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ÌfiÓÈÌ· ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓË ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ∫Ô˘Ú›.

√ √§Àª¶π∞∫√™ ¶∞π∑∂π ™∏ª∂ƒ∞ ª∂ Δ√¡ ¶∞¡πø¡π√ ™Δ∏¡ Δ∂§∂ÀΔ∞π∞ ∞°ø¡π™Δπ∫∏ Δ∏™ ∞1 °À¡∞π∫ø¡

™ÙË ¡. ™Ì‡ÚÓË ¤ÊÙÂÈ Ë ·˘Ï·›· ™

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ΔÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ù˘ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ‰›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜. ™ÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡. ™Ì‡ÚÓ˘ ÛÙȘ 4.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ Û’ ¤Ó· Ì·Ù˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ. √È “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈ-

ΔÔÓ ∞ÁÚÔÙÈÎfi ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È Û‹ÌÂ-

∞’ ∂¶™£

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™

‹ÌÂÚ· ¤ÊÙÂÈ Ë ·˘Ï·›· ÁÈ· ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ, Û’ ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ·‰È¿ÊÔÚÔ ‚·ıÌÔÏÔÁÈο, ·ÊÔ‡ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. ∏ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡. ™Ì‡ÚÓ˘ Ì ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ ÙȘ 16.30, ÂÓÒ ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋.

ΔÔÓ ∞ÁÚÔÙÈÎfi ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ô £ËÛ¤·˜ Ú· Ô £ËÛ¤·˜, Ì ÙÔÓ £·Ó¿ÛË ª¤ÎÔ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘, ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞’ ∂¶™£, ÂÓÒ ·‡ÚÈÔ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Ô ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ƒ‹Á·˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¡.∞. ¡›Î˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ Ù˘ ∂¶™£ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜:

ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ·˘Ùfi ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ·Ó·ÚÚ›¯ËÛ˘ ¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰ÈÂÍ·¯ı› Î·È ÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÛÙÔ ·ÁÒÓÈÛÌ· Boulder. ΔË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÔÈ ¢‹ÌÔÈ μfiÏÔ˘ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ∂√™ μfiÏÔ˘ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ √ÚÂÈ‚·Û›·˜ Î·È ∞Ó·ÚÚ›¯ËÛ˘.

™ÙË ª·ÁÓËÛ›· Â›Ó·È ÛÙÚ·Ì̤ӷ Ù· ‚ϤÌÌ·Ù· ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ Ù˘ ·Ó·ÚÚ›¯ËÛ˘, ηıÒ˜ ÛÙ· ÎÏÂÈÛÙ¿ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈ· “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ∫Ô˘Ú› ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ·Ó·ÚÚ›¯ËÛ˘ ¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ Î·È ÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÛÙÔ ·ÁÒÓÈÛÌ· Boulder. ΔÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙË ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÔÈ ¢‹ÌÔÈ μfiÏÔ˘ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÔÈ ∂√™ μfiÏÔ˘ Î·È ∂√™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ √ÚÂÈ‚·Û›·˜ Î·È ∞Ó·ÚÚ›¯ËÛ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È fiÌÔÚÊÔ ı¤·Ì· ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜. Ãı˜ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ ÔÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ·Ú·¯ÒÚËÛ·Ó Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ‰‡Ô ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. ¶ÚÒÙÔ˜ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. μ·ÁÁ¤Ï˘ ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ÛÙ· ·ıÏ‹Ì·Ù· Ù˘ ÔÚÂÈ‚·Û›·˜ Î·È Ù˘ ·Ó·ÚÚ›¯ËÛ˘: “ø˜ ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÎÈ ÂÁÒ ÚÔÛˆÈο ˆ˜ ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ √ÚÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ‰›ÓÔ˘Ì ȉȷ›ÙÂÚË ‚·Ú‡ÙËÙ· ÛÙËÓ ÔÚÂÈ‚·Û›· Î·È ÙËÓ ·Ó·ÚÚ›¯ËÛË. √ ∂√™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ¤¯ÂÈ ·Ó·‰Â›ÍÂÈ Ù· ‰‡Ô ·ıÏ‹Ì·Ù· ̤ۈ ÔÏÏÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ‚ÁÔ˘Ó

23

Û·Ó ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙ· “ÌÂÁ¿Ï· Û·ÏfiÓÈ·” Ù˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿˜ ÛÙË ¡. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ· ·fi ÙË º∂∞ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ∫˘Úȷ΋. ™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË ·¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ‚·ıÌfi ·fi ÙȘ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎȤ˜, ÔÈ Ôԛ˜ Û‹ÌÂÚ· ı· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ ÚÔ˙ ʇÏÏÔ ÛÙ· “¯·ÚÙÈ¿” ·fi Ù· ÷ÓÈ¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÛ˘Úı›. ∂¿Ó ¯¿ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ı· ÈÛÔ‚·ıÌ›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ 33 fiÓÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ˘ÂÚÙÂÚ› ÛÙËÓ ÈÛÔ‚·ıÌ›· ¤¯ÔÓÙ·˜ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Î·È Ù· ‰‡Ô ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·È¯Ó›‰È·

°È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ‰È·‰ÈηÛÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ª¿ÏÈÛÙ·, ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ¶¿ÚÈ §fiÙÊÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È Û ÔÚÈṲ̂ӷ Ó¤· Î·È Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯· ÎÔÚ›ÙÛÈ·, fiˆ˜ Ë Ó¿Óȉ· μ·ÁÁÂÏ›ÙÛ· ∫ˆÛÙԇϷ Î·È ÔÈ ÎÔÚ·Û›‰Â˜ ÕÓÓ· ª·Ú›· ∫Ô¿ÓÔ˘ Î·È Ã·ÚԇϷ ¶·Û¯·Ï›‰Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ¯Ú‹ÛÈ̘ ÂÌÂÈڛ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ΔÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ, ÏÔÈfiÓ, ÁÈ· ÙȘ “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” “Â›Ó·È ¯ˆÚ›˜ ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ÛËÌ·Û›·, ·ÏÏ¿ ı· ·ÁˆÓÈÛÙԇ̠̠ÛÎÔfi Ó· ¢¯·ÚÈÛÙËıԇ̠ÙÔ

·È¯Ó›‰È” ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ë ∞ÛËÌ› Ó· ∫Ô˘ÙÛÔ˘ÓÔ‡ÚË Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ: “Ÿˆ˜ ÎÈ ÂÌ›˜, ¤ÙÛÈ Î·È Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ Â›Ó·È ·‰È¿ÊÔÚÔ˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ Á›ÓÂÈ ¤Ó· ·ÓÔÈÎÙfi Ì·Ù˜ ¯ˆÚ›˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜. £· ·›ÍÔ˘Ì ÂχıÂÚÔ Ì¿ÛÎÂÙ Î·È ÂÏ›˙Ô˘Ì ӷ ·Ê‹ÛÔ˘Ì Ôχ ηϤ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ÛÙÔ ÊÈÓ¿Ï” . ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Ë 25¯ÚÔÓË Û¤ÓÙÂÚ Û¯ÔÏ›·ÛÂ: “◊Ù·Ó ÌÈ· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ¯ÚÔÓÈ¿. ¶·›˙·Ì Ì ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ ‹Ù·Ó ÂÍ ·Ú¯‹˜ Ë ·Ú·ÌÔÓ‹. ΔÔ “ÎÏÂȉ›” ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ì·˜ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ‹Ù·Ó Ô ÛÙÂÓfi˜ ‰ÂÛÌfi˜ Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ Û·Ó ÔÌ¿‰·. ™Ù· ‰‡ÛÎÔÏ· ÔÈ ·›ÎÙÚȘ Ì›ӷÌ Âӈ̤Ó˜ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ¤¯ÂÈ ·›ÛÈÔ Ù¤ÏÔ˜ ÁÈ· Ì·˜”. ∞Ô‡Û· ı· Â›Ó·È ¡›ÎË ∑¤Ú‚·, Ë ÔÔ›· ˘¤ÛÙË Ú‹ÍË ÚfiÛıÈÔ˘ ¯È·ÛÙÔ‡ Î·È ı· Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ÂÚ›Ô˘. ŒÙÛÈ Ô ¶¿ÚȘ §fiÙÊÈ ı· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÙȘ: §›ÓÙÈ· ª›ÏÎÔ‚·, ∞Ê ÓÙԇϷ ª·Á·ÏÈÔ‡, ª·ÓÙÒ æ˘¯ÔÁÈÔ‡, ∂‡Ë ∫˘ÚÈ·Ù˙›‰Ô˘, ∞ÛË Ì›Ó· ∫Ô˘ÙÛÔ˘ÓÔ‡ÚË, ªfiÓÈη °Î·‚ÚÈÏfiÊÛη, ∞ÁÁ¤Ï· £·Ó· ÛÔ‡ÏË, μ·ÁÁÂÏ›ÙÛ· ∫ˆÛÙԇϷ. ∂ϤÓË ¢ËÌËÙÚ¤ÏÈ·, ÃÚÈÛÙ›Ó· §˘ÌÂÚ›‰Ô˘, ÕÓÓ· ª·Ú›· ∫Ô ¿ÓÔ˘ Î·È Ã·ÚԇϷ ¶·Û¯·Ï›‰Ô˘.

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™¿‚‚·ÙÔ 16.30 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜

∫˘Úȷ΋ 12.00 ¢∞™∞§-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ 12.00 ¶. º¿ÏËÚÔ∞fiÏÏˆÓ ¶ÙÔÏ. 12.00 ÕÚ˘-º∂∞ ∂ÛÂÚ›‰Â˜√Ï˘ÌÈ¿‰· 20-0 ·.·. ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ï.-÷ÓÈ¿ 20-0 ·.·. ƒÂfi: ∞ıËÓ·˚Îfi˜

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (25Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1.AıËÓ·˚Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . .46 2. EÛÂÚ›‰Â˜ . . . . . . . . . . . . .38 3. ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ . . . . . . . . .38 4. ÕÚ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 5. ¢∞™∞§ . . . . . . . . . . . . . . . . 35 6. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ . . . . . . . . . . . . .35 7. ∞fiÏÏˆÓ ¶ÙÔÏ. . . . . . . . .35 8. º∂∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 9. ¶. º¿ÏËÚÔ . . . . . . . . . . . . .33 10. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . .32 11. ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ï. . . . . . . . . 31 12. √Ï˘ÌÈ¿‰· §. . . . . . . . . .26 13. ÷ÓÈ¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . * Δ· ÷ÓÈ¿ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÛ˘Úı› ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∞ıËÓ·˚Îfi˜, ¢∞™∞§, ∂ÛÂÚ›‰Â˜ Î·È ∞fiÏÏˆÓ ¶Ù. ¤¯Ô˘Ó ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ, ÂÓÒ Ô ∞ıËÓ·˚Îfi˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÙÔ ÚÂfi ÙÔ˘.

™¿‚‚·ÙÔ °Ë. ∞ÁÚÈ¿˜ 5Ì.Ì: £ËÛ¤·˜-∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ (÷ς·Ù˙¿ÎÔ˜, ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∑·¯fiÔ˘ÏÔ˜) °Ë. ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜ 5Ì.Ì: π¿ÛˆÓ ∞.ª-√ÚÌ›ÓÈÔ (¢. ∫ÚËÙÈÎfi˜, ∫·˝‰Ë˜, ΔÛÈÁÁÈÓ¤˜) °Ë. §Â¯ˆÓ›ˆÓ 5Ì.Ì: ∞.∂. §Â¯ˆÓ›ˆÓ-°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (∞. ¢·Ïԇη˜, ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, ∞ÁÚ¤‚˘) °Ë. ¶ÙÂÏÂÔ‡ 5Ì.Ì: ¶ÚˆÙÂۛϷԘ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ (∫Ô‡ÛÙ·˜, °. ∫ÚËÙÈÎfi˜, ∫Ô˘ÚÛÔ‚›Ù˘) °Ë. ¡Â¿ÔÏ˘ 5Ì.Ì: ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó·Ï›ˆÓ (™ÎÔ˘Ï¿˜, Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜, ª·ÚÌ¿ÎÔ˘) ∫˘Úȷ΋ °Ë. ™ÎÈ¿ıÔ˘ 1Ì.Ì: ™ÎÈ¿ıÔ˜-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ (∞. ¢·Ïԇη˜, °È¿ÓÓ˘, ™·Îο˜) °Ë. ™Ô‡Ú˘ 5Ì.Ì: ∞›·˜ ™Ô‡Ú˘-∞ÂÙfi˜ (ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘, °. ∫ÚËÙÈÎfi˜, ªˆÚ·˝ÙÔ˘) °Ë. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ 5Ì.Ì: ƒ‹Á·˜-¡.∞ ¡›Î˘ (Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜, ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, ¶·ÏÈÔ‡Ú·˜) °Ë, ™¤ÛÎÏÔ˘ 5Ì.Ì: ∞ÎÚfiÔÏË∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ (¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë˜, ∞ÁÚ¤‚˘)

μ’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ °Ë. ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ 5Ì.Ì: ∞ÛÙ¤Ú·˜™·Ú·ÎËÓfi˜ (∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘, ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘, ¶Ï·Ù‹˜) °Ë. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ 5Ì.Ì: ¢‹ÌËÙÚ·-ÕÚ˘ ªÂÏ.(¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, ª·Ï¿Ê·˜, ΔÛ·ÎÔ‡Ì˘) °Ë. °·Ù˙¤·˜ 5Ì.Ì: ∞∂ 2002-¢fiÍ· (ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë˜, ªÔ˘Î¿ÚÔ˜, ¢ËÌËÙÚ¿Î˘) °Ë. ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ 5Ì.Ì: ª˘ÚÌȉfiÓ˜-ÃÏfiË (¶·ÏÈÔ‡Ú·˜, ΔÛ·ÁÁ¿Ú˘, ª·˚Ú¿Ì˘) ∫˘Úȷ΋ °Ë. ∫·˙·Ó¿ÎÈ 11.30.Ì: ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·-™ÎfiÂÏÔ˜ (¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, μÂÚÙfiÔ˘ÏÔ˜, ∫·˝‰Ë˜) °Ë. μ·Û‰¤ÎÂÈÔ 11.Ì: ∏Ú·ÎÏ‹˜ μfiÏÔ˘-¢¿ÊÓË (¢. ∫ÚËÙÈÎfi˜, ∞ÁÚ¤‚˘, ¶Ï·Ù‹˜) °Ë. μÔËı. ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ 11 .Ì: ¶ËϤ·˜-∂ıÓÈÎfi˜ (ª·ÙÛԇη˜, ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, ªˆÚ·˝ÙÔ˘) °Ë. ªËÏÂÒÓ 5Ì.Ì: ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜-ªÈÎÚÔı‹‚˜ (¶ÚÒ˚·˜, ¢ËÌËÙÚ¿Î˘, ªÂÙ·ÍÈÒÙ˘) ∫ÈÛÛfi˜- πˆÏÎfi˜ 0-3 ·.·.

°’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ °Ë. ∂Ú¤ÙÚÈ·˜ 5Ì.Ì: ∞Á¯›·ÏÔ˜-¢ËÌËÙÚÈ¿˜ (∫·ÙÛ·Úfi˜, μÏ¿¯Ô˜, °fiÚÁÔÚ˘) °Ë. ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ 5Ì.Ì: ¢È·ÁfiÚ·˜-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ (÷ڂ¿Ï·˜, ∞Ó‰ÚÈÒÙ˘, °·Ï¿Ù˘) ∫˘Úȷ΋ °Ë. ∫ÚÔΛԢ 5Ì.Ì: ÕÚ˘ ∞Óı.-¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ (°ÂˆÚÁ›Ô˘, ΔÛ·ÎÔ‡Ì˘, ∞ÛÏ¿ÓÔÁÏÔ˘) °Ë. ∑·ÁÔÚ¿˜ 5Ì.Ì: ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜-ΔÔÍfiÙ˘ (ΔÛ·ÁÁ¿Ú˘, ª·Ï¿Ê·˜, ª·˚Ú¿Ì˘) °Ë. ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ 5Ì.Ì: ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£.-∞›·˜ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘ (∑·¯fiÔ˘ÏÔ˜, ¶Ï·Ù‹˜, ∫·Ú·Î›ÙÛÔ˜) °‹. ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ 5Ì.Ì: ∞¶√‚-∞fiÏÏˆÓ ∫ÚÔΛԢ (ªԇηÚÔ˜, ™ÙÚÔ‡ÁÁ˘, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘) ƒÂfi: °∞™ ™ËÈ¿‰·˜


∂∫£∂™∂π™

— ºÂÁÁ›Ù˜, ηıÚ¤ÊÙ˜, „¢ÙÔ·Ú¿ı˘Ú· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Û ¤ÎıÂÛË ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ - ‰ˆÚ¿ ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘ ∫Ô˘˚ÎÔ‡ÌË ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô §·˚΋˜ Δ¤¯Ó˘ Î·È πÛÙÔÚ›·˜. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ πÔ˘Ó›Ô˘ 2010. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÏËÓ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, 10.00 - 16.00. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ 24280 99505. — ΔÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· √Ì›ÏÔ˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ªÈ¯·ËÏ›‰Ë “£ÂÛÛ·ÏÈ΋ ÁË” ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈ›·˜ ¡. & ™. ΔÛ·Ï·¿Ù·. ΔËϤʈӷ 210 3256921-3, 24210 29844 (ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙȘ ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ 10.00 - 18.00, ÂÎÙfi˜ ΔÚ›Ù˘). — ŒÎıÂÛË Ì ٛÙÏÔ future-TOPias Ù˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›·˜ - ∑ˆ‹˜ ™Ô˘ÏÈÒÙÔ˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙÔ ∫·Ê¤ ÙˆÓ Δ¯ÓÒÓ μ¿ÌÌ· ¡˘ÎÙfi˜ (π¿ÛÔÓÔ˜ 155), ÛÙÔ μfiÏÔ, ¤ˆ˜ 30/4. — ΔÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô - ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË “ÃÚ˘ÛԇϷ ∑ÒÁÈ·” ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙ·ıÂÚ¿ οı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ¶·Ú·Û΢‹ 11.00-13.00 Î·È ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙ· ÙËϤʈӷ ÙÔ˘ ¢∏.∫.π. (ÙËÏ. 24210 39644, 21664, fax: 24210 22927). — ™ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘ “∏Ï›Ô˘ ª¤Ï·ıÚÔÓ” (°ÎÏ·‚¿ÓË 37 Ì ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜), ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ÙˆÓ ∞ÊÒÓ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ. √È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÎı¤ÛÔ˘Ó ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6932 119479. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó.

¢π∞º√ƒ∞

— ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ø‰Â›Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙfiÛÔ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÂÈÛ‹ÁËÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ô ‰¿ÛηÏÔ˜ Î·È ÂÌ„˘¯ˆÙ‹˜ ª·ÓÒÏ˘ ºÈÏÈ¿Î˘ ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, Î·È ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÈı˘Ì›· ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ ÁÈ· ÌÈ· Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘, ÙÔÓ ÊÈÏÔÍÂÓ› Û ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ Î‡ÎÏÔ ·ÚÔ˘Û›·Û˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ 7 - 9 ª·˝Ô˘ Ì ı¤Ì·: “∫ÔÈÓˆÓÈÎfi £¤·ÙÚÔ & ªÔ˘ÛÈÎÔÎÈÓËÙÈ΋” Ì ÙÔ ª·ÓfiÏË ºÈÏÈ¿ÎË (‰¿ÛηÏÔ˜ - ÂÌ„˘¯ˆÙ‹˜ ‰È‰¿ÛÎˆÓ ÛÙË ªÂÙÂÎ·›‰Â˘ÛË ¡ËÈ·ÁˆÁÒÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫Ú‹Ù˘). ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËÏ. Ù˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ ÙÔ˘ ø‰Â›Ô˘ 24210-65212 Î·È 6947196558. — ™‹ÌÂÚ· Î·È ÒÚ· 7.30-9.30 .Ì. ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÛÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ “ÕÁÈÔÈ ¶¿ÓÙ˜” £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. — ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ̤ÏË Ù˘ ∂ÓÒÛˆ˜ ¶ÔÓÙ›ˆÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙËÓ 5/5, Ë̤ڷ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ÒÚ· 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ ∂ÓÒÛˆ˜, £Ú¿Î˘ 126 Ì ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ 4Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, “¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫·ÙÛÈÚ¤ÏÔ˜” , ÚÔÛηÏ› ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË - Û˘˙‹ÙËÛË Ì ηÏÂṲ̂ÓË ÙË ÏÔÁÔıÂÚ·‡ÙÚÈ· Î. ∂ϤÓË ™Ù˘Ï›‰Ô˘ Ì ı¤Ì· “¢È·Ù·Ú·¯¤˜ ÏfiÁÔ˘, ÁÚ·Ê‹˜, ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. ™˘Û¯ÂÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ Ì ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·ÙÔ˜, Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¤ÓÙ·Í˘”, ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 26 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7:30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ (£ÂÛÛ·Ï›·˜ 2 - ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ ¡. πˆÓ›·). — ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Â‚‰ÔÌ·‰È·›Â˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ Û˘Ó¿ÍÂȘ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ ∂ÓÒÛˆ˜. ΔËÓ 26Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘, Ë̤ڷ ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì., ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ (∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Î·È ∞Óı. °·˙‹) Ô ÚˆÙÔÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔ˜ . ªÈ¯·‹Ï μ·˝Ô˘ ı· ÂÈÛËÁËı› ÙÔ ı¤Ì· “¢ÂÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙԇ̠ÙËÓ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ ˆ˜ ‚¤‚·ÈÔ ÁÂÁÔÓfi˜” ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· Â·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Û˘˙‹ÙËÛË. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚË.

∂∫¢ƒ√ª∂™

— √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ “√ ¶∞¡” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: ∫˘Úȷ΋ 25/4: ¶·ÚÓ·ÛÛfi˜-ÔÚÂÈÓ‹ Â˙ÔÔÚ›· ∞. ∞Ú·¯ˆ‚›ÙÈη §È‚¿‰È·-∫ˆÚ‡ÎÂÈÔ ÕÓÙÚÔ - ¢ÂÏÊÔ›, ø.¶.: 4, μ.¢.: 1/5 μ. ∞ÁfiÚÈ·ÓË-¢ÂÏÊÔ› ø.¶.: 7, μ.¢.: 2/5, ™·‚.-∫˘Ú. 1-2/5 (¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿): ŸÚÔ˜ ¶·ÁÁ·›Ô ∫·‚¿Ï·˜-Â˙ÔÔÚÈ΋/ÔÚÂÈ‚·ÙÈ΋. ∞. ™·‚.: ªÂÛÔÚfiË-μÔÛÎÔ‚Ú‡ÛË-ªÂÛÔÚfiË (4 ÒÚ.-1/5)‰È·ÌÔÓ‹ ÛÙÔ ¢·ÛÈÎfi ÈÚÈfi ¶·ÁÁ·›Ô˘, ∫˘Ú.: ∫·‚¿Ï·-ªÔÓÔ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ (4 ÒÚ.-1/5) μ. ™·‚.: ªÂÛÔÚfiË-∫·Ù·Ê‡ÁÈÔ ∂√™ ∫·‚¿Ï·˜ (4,5 ˆÚ-2/5)-‰È·ÌÔÓ‹ ÛÙÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ. ∫˘Ú.: ∫·Ù·Ê‡ÁÈÔ-ÎÔÚ˘Ê‹ ΔÚ›ÎÔÚÊÔ-ªÔÓ‹ ∂ÈÎÔÛÈÊÔ›ÓÈÛÛ·˜ (5ˆÚ.-2/5). ∫˘Úȷ΋ 9/5: ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ-ÔÚÂÈÓ‹ Â˙ÔÔÚ›· ¶Ô˘Ú›-μ¤ÓÂÙÔ, ø.¶.: 9, μ.¢.: 3/5 (ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿ÚÎÂÈ·). ™·‚.-∫˘Ú.-¢Â˘Ù. 22-23-24/5 (∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜): °Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ·-¶¿ÈÎÔ ª·Î‰ÔÓ›·˜-™ÎÚ· Â˙ÔÔÚÈ΋/ÂÚÈËÁËÙÈ΋. ∂›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔÓ ·Ú¯·ÈÔÏ. ¯ÒÚÔ Ù˘ μÂÚÁ›Ó·˜, ‰È·ÌÔÓ‹ Û ÍÂÓÒÓ· ÛÙË °Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ·, ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÁϤÓÙÈ Ì ¯¿ÏÎÈÓ· Ó¢ÛÙ¿, ‹Ș Â˙ÔÔڛ˜ ÛÙÔ ¶¿ÈÎÔ, Â›ÛÎÂ„Ë Û ÙÔÈο ÔÈÓÔÔÈ›·, ηٷÚÚ¿ÎÙ˜ ™ÎÚ·. ™·‚. 26/6-∫˘Ú. 3/7: ™ÂÚ‚›·Â˙ÔÔÚÈ΋/ÂÚÈËÁËÙÈ΋. 9/‹ÌÂÚÔ Â˙ÔÔÚÈÎfi ·ÓfiÚ·Ì· ÙˆÓ ÈÔ ÊËÌÈÛÌ¤ÓˆÓ ÏÔ˘ÙÚÔfiÏÂˆÓ Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜ Ì spa, ÏÔ‡ÛÈ· ‚Ï¿ÛÙËÛË, ‚·Úο‰Â˜, ‹Ș ‰·ÛˆÌ¤Ó˜ Â˙ÔÔڛ˜ Û ˘„fiÌÂÙÚÔ Î·È ÂÚÈËÁ‹ÛÂȘ. ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ™fiψÓÔ˜ 2 (μ-18), ÙËÏ. 24210 24290, οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ì¤Ú· ÙÔ Úˆ› 10.00-12.00 Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ¶·Ú·Û΢‹˜ 18.00-20.00 ∂›Û˘, Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 6976904236. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ √∞∂∂ (Δ∂μ∂) μfiÏÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ, fiˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ, ·ÚÙÔÎÏ·Û›· ÛÙËÓ ¶·Ó·Á›· •ÂÓÈ¿ Â› ¢ηÈÚ›· Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 25Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2010. ∫·ÙfiÈÓ Ê·ÁËÙfi ÛÙÔ ¶ËÁ¿‰È ¶ÙÂÏÂÔ‡ Î·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ηʤ ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ∫Ô˘Ú› ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi. ¢ËÏÒÛÂȘ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1, ÙËÏ. 24210 23789, 10 .Ì. 12Ì., ÂÎÙfi˜ ™·‚‚¿ÙÔ˘. — ΔÔ ΔÔÈÎfi ¶·Ú¿ÚÙËÌ· ÙˆÓ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÚÈ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ √˘Ú·ÓÔ‡ÔÏË (ÂÚ›ÏÔ˘˜ ∞Á›Ô˘ ŸÚÔ˘˜) - ∫·‚¿Ï· - •¿ÓıË - ¢Ú¿Ì· ·fi 17 ª·˝Ô˘ ̤¯ÚÈ 19 ª·˝Ô˘. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ̤¯ÚÈ 7/5 ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 56920, ÎÈÓ. 6944283653. — ∏ ∏ÂÈÚˆÙÈ΋ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ· ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 25/4 ÛÙËÓ π.ª. ¢·Ì¿ÛÙ·˜-°ÔÚÁÔfiÙ·ÌÔ-§·Ì›·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜, ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 168· Î·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 1. ∫·ÛÛÈ·Ó‹ ª·ÏÙ·Ù˙‹ 24210 55808, 2. πˆ¿Ó. ∑ˆ˝‰Ë˜ 24210 58768, 3. ∞ÓÙÈÁ. ¡¿ÚË 24210 70631. — √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ £ËϤˆÓ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ 2‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙȘ 15-16 ª·˝Ô˘, ÛÙ· ∑·ÁÔÚÔ¯ÒÚÈ·-πˆ¿ÓÓÈÓ·. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜-ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3, ÙËÏ. 24210 31059-30 Î·È 22501. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂Ï·ÛÛÔÓÈÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 9 ª·˝Ô˘, ÁÈ· Ù· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙÔ ¡¤Ô ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ì ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜ Ô‡ÏÌ·Ó (·fi μfiÏÔ -∞ı‹Ó· Ì ÂÈÛÙÚÔÊ‹), ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ Î·È Ï‹ÚË ÍÂÓ¿ÁËÛË ÛÙÔ ªÔ˘Û›Ô. ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μfiÏÔ 07.00 Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ™˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÌfiÓÔ 20 ú (ÁÈ· ËÏÈ˘ ¿Óˆ ·fi 65 18 ú). ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ∫ˆÓ. ™ÎÚÈ¿·˜ 6974-881944.

“√ ∫Ô˘ÓÂÓ¤˜” ÛÙËÓ ¶. ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·fi ÙÔ˘˜ “™ÎËÓÔ‚¿Ù˜”

ÓÔ›ÁÂÈ ÛÙȘ 12 ª·˝Ô˘ Ë ·˘Ï·›· Ù˘ ¶·ÏÈ¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ ·fi ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· “™ÎËÓÔ‚¿Ù˜” Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ¶ÚÂÙÂÓÙ¤ÚË “√ ∫Ô˘ÓÂÓ¤˜”. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÁÓ‹ÛÈ· ÂÏÏËÓÈ΋ Έ̈‰›·, ÌÂ Û˘Ó¯›˜ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ Î·È Û·ÚÙ·ÚÈÛÙÔ‡˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˘˜, Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÎÏ·ÛÈÎfi Ï·ÙÚÂ̤ÓÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’60. ªÈ· Έ̈‰›· Ô˘ ¤ÁÚ·„Â Ô ÚÔÈÎÈṲ̂ÓÔ˜ ∫ÒÛÙ·˜ ¶ÚÂÙÂÓÙ¤Ú˘ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘, ÙÔ 1978.

∂›¯·Ó ÚÔËÁËı› Ôχ ÂÙ˘¯Ë̤Ó˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ı·ÙÚÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ, fiˆ˜ ÙÔ “÷ÚÔ‡ÌÂÓÔ ÍÂΛÓËÌ·”, “Δ˙¤ÓË, Δ˙¤ÓË”, “∫¿ÙÈ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ӷ ·ÏÈοÚÈ·”, “ªÈ·˜ ÂÓÙ¿Ú·˜ ÓÈ¿Ù·”, √ ÙÚÂÏÔÂÓËÓÙ¿Ú˘” Î.¿., ÂÓÒ ·fi ÙÔ 1969 ¤ÁÚ·Ê ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, Ì ÛÂÈÚ¤˜ Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·, fiˆ˜: ∏ °ÂÈÙÔÓÈ¿, Δ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ∑‚‰·›Ô˘, ∂ΛӘ ÎÈ ÂÁÒ Î.¿. ΔÔ ¤ÚÁÔ “√ ∫Ô˘ÓÂÓ¤˜” , fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Û¯ÔÏ›·ÛÂ Ô ª¿ÚÈÔ˜ ¶ÏˆÚ›Ù˘: “‰È·ı¤ÙÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙ¤ÚÂË ÛÎËÓÈ΋ Ù¯ÓÈ΋, ‡ÛÙÚÔÊÔ ‰È¿ÏÔÁÔ, ¢ÚËÌ·ÙÈο ÂÂÈÛfi‰È·. ∞ÏÏ¿ Î·È - ÙÔ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ - ÛˆÛÙ‹ ‰È·ÁÚ·Ê‹ Ù˘ ڈ̤È΢ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, fiÔ˘ Ë ÎˆÌˆ‰›· ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ÔÙ¤ ÎÏÔÙÛÔ·ÙÈÓ¿‰·, Ë Û¿ÙÈÚ· ‰ÂÓ ÍÂ¤ÊÙÂÈ ÔÙ¤ ÛÙË ¯˘‰·ÈfiÙËÙ·. ŒÚÁ· Û·Ó ·˘Ùfi Û¤‚ÔÓÙ·È Î·È ÙË ÏÔÁÈ΋ Î·È ÙË ÛÎËÓ‹ Î·È ÙÔ ÎÔÈÓfi, ¤¯Ô˘Ó “·Ï‹ıÂÈ·” - Ô˘, ¯ˆÚ›˜ Ù˘, Ë ÎˆÌˆ‰›· ηٷÓÙ¿ ηÎfi ÙÛ›ÚÎÔ - Î·È “Û˘Ì¿ıÂÈ·” ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ù·Ï·›ˆÚÔ˘˜ Î·È Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡ÓÙ˜ ‹Úˆ¤˜ ÙÔ˘˜. £· ÚÔÛı¤Ûˆ, ·ÎfiÌ·, Î·È ÌÈ· ϤÍË Ô˘, Û‹ÌÂÚ· ÌÔÈ¿-

˙ÂÈ “·ÏÈÔÌÔ‰›ÙÈÎË” ·ÏÏ¿ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â›Ó·È: ¢Á¤ÓÂÈ·, Ô˘ ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ÙÔ ‹ıÔ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ ÙÔ˘˜. ™’ fiÛ· ¤ÁÚ·„Â, Ô ∫ÒÛÙ·˜ ¶ÚÂÙÂÓÙ¤Ú˘ ÁÂÏ¿ÂÈ Ì ٷ ¿ıË Î·È Ù· ·ı‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ - ‰ÂÓ Û·Úο˙ÂÈ Ì ηÎÂÓÙÚ¤¯ÂÈ·. ∂˘ı˘Ì› ÙÔ ı¤·ÙÚÔ - ‰ÂÓ ÙÔ Â˘ÙÂÏ›˙ÂÈ. Δ¤ÚÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓfi - ‰ÂÓ ÙÔ Â΂·Ú‚·ÚÒÓÂÈ. ∫È ·˘Ùfi, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÈÎÚfi ¯¿ÚÈÛÌ·, Û’ ¤Ó·Ó ηÈÚfi Î·È Û’ ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ, fiÔ˘ ÙÔ Á¤ÏÈÔ ·›ÚÓÂÈ Û˘¯Ó¿

ÌÔÚÊ‹ ‚È·ÛÌÔ‡ Î·È ÂÎÊ·˘ÏÈÛÌÔ‡”. ™ÎËÓÔı¤Ù˘ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÌ„˘¯ˆÙ‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ “™ÎËÓÔ‚¿Ù˜” Ô Ôχ ÁÓˆÛÙfi˜ ÛÙÔ ı·ÙÚfiÊÈÏÔ ÎÔÈÓfi Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ÂÚ·ÛÙ‹˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ‹ ·ÏÏÈÒ˜ ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˘ ËıÔÔÈfi˜ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi 15 ¯ÚfiÓÈ·.... ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Â›Û˘ ηٿ ÛÂÈÚ¿ ÂÌÊ·Ó›Ûˆ˜ ÔÈ: ™fiÊË ∏ÏÈ¿‰Ë, ¡ÈÎfiÏ·˜ ¶Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ∂È-

Ú‹ÓË ™ÎÔ˘Ï‹, ¡›ÎÔ˜ ¶·ÏÈÔ‡Ú·˜, ª·ÚÈ¿Ó· ∏ÏÈ¿‰Ë, ∂ϤÓË ∫·‚‚·‰›·, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ú·Ù˙fiÁÏÔ˘, ªËÏ›ÙÛ· ¡›ÎÔÏÈÙ˜. ™ÎËÓÈο-∫ÔÛÙÔ‡ÌÈ·: √Ì·‰È΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ºˆÙÔÁÚ¿ÊÔ˜: £¿ÓÔ˜ ª·ÎÚ‹˜ ∏ ÔÌ¿‰· ¢¯·ÚÈÛÙ› ıÂÚÌ¿ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ ºÔÈÓÈÎfiÔ˘ÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ì¤ÚÈÛÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘. ∂›Û˘ ¢¯·ÚÈÛÙ› ÙÔÓ π·ÙÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰È·ÚÎÒ˜ ·Ú¯fiÌÂÓË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∂˘¯·ÚÈÛÙ› ıÂÚÌ¿, ÙËÓ ˘‡ı˘ÓË ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¡ÂfiÙËÙ·˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡˜ Î. ∂˘Û‚›· (μԇϷ) ΔÔ˘ÏÔ‡‰Ë Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ¯ÒÚÔ, ÁÈ· ÙȘ Úfi‚˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. Δ¤ÏÔ˜ Ë ÔÌ¿‰· ¢¯·ÚÈÛÙ› ÚÔηٷ‚ÔÏÈο, ÙÔ ı·ÙÚfiÊÈÏÔ ÊÈÏÔı¿ÌÔÓ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ ı· ¤ÏıÂÈ Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÈ ÙË ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. ΔÔ ¤ÚÁÔ ı· ·›˙ÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙËÓ ¶·ÏÈ¿ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋, ÛÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ·fi ÙȘ 12 Ò˜ Î·È ÙȘ 18 ª·˝Ô˘. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ı· Â›Ó·È ÂχıÂÚË.

ΔÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∑ÔÚ˙ ºÂÓÙÒ Û ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ¶·ÏÈ¿ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋

“ƒ¿ÊÙ˘ ∫˘ÚÈÒÓ” ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· “£Ú˘·ÏÏ›‰·” ∂¶∞¡∂ƒÃ∂Δ∞π ‰˘Ó·ÌÈο Î·È Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË

Ó· Ì·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ‰˘Ó·Ù¤˜ ‰fiÛÂȘ Á¤ÏÈÔ˘ Î·È ‰È·ÛΤ‰·Û˘. ∏ £Ú˘·ÏÏ›‰·! ∏ Û›ı· Ô˘ ·Ó¿‚ÂÈ ÙË ÊˆÙÈ¿, Ë ·ÊÔÚÌ‹. ∏ ÔÌ¿‰· ÁÂÓÓ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ·Á¿Ë ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÁÈ· ÙÔ ı¤·ÙÚÔ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘˜ ÁÈ· ¤ÎÊÚ·ÛË Ì ÙÔ ı·ÙÚÈÎfi ÏfiÁÔ. ¶ÚÈÓ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Ë ÔÌ¿‰· Û˘ÛÙ‹ıËΠÛÙÔ ı·ÙÚÈÎfi ÎÔÈÓfi Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∞ϤÎÔ˘ ™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˘ “√ Ê›ÏÔ˜ ÌÔ˘ Ô §Â˘ÙÂÚ¿Î˘”. ∏ £Ú˘·ÏÏ›‰· ÏÔÈfiÓ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ Ù˘ ¶·ÏÈ¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ ·fi ÙȘ 2 ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 7 ª·˝Ô˘ Ì ÙËÓ ÎˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ ∑ÔÚ˙ ºÂÓÙÒ “ƒ¿ÊÙ˘ ∫˘ÚÈÒÓ”. √ ∑ÔÚ˙ ºÂÓÙÒ (1862 - 1921) ˘‹ÚÍ ·Ó·Óˆً˜ Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ·ÛÙÈ΋˜ Έ̈‰›·˜ Î·È Ô‰‹ÁËÛ ÙÔÓ ÎˆÌÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙËÓ ÙÂÏÂÈfiÙËÙ·, Ì ¤ÚÁ· Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤ÍÔ¯· ‰Â›ÁÌ·Ù· ı·ÙÚÈ΋˜ Ù¯ÓÈ΋˜. ªÂÁ¿ÏÔ˜ Ì¿ÛÙÔÚ·˜ Ù˘ Έ̈‰›·˜ ·ÚÂÍËÁ‹ÛˆÓ, ηٿÊÂÚÂ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÊÚÂÓ‹ÚÂȘ ÛÎËÓÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜, Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÌÂÛÔ·ÛÙÔ‡˜ ‹Úˆ¤˜ ÙÔ˘ Û ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ·ÚÔ͢ÛÌÔ‡ Ô˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ·Ú·ÏfiÁÔ˘. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· Û ›ÓÙÚÈÁΘ,

Û˘˙˘ÁÈΤ˜ ·ÈÛٛ˜ Î·È ‰È·ÛΉ·ÛÙÈΤ˜ ·Ó·ÙÚÔ¤˜, fiÔ˘ Ô ºÂÓÙÒ Ì ·Ó·ÙÚÂÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË, ·Î·Ù¿·˘ÛÙÔ Ú˘ıÌfi Î·È ·Ù¤ÏÂȈÙÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Û·ÙÈÚ›˙ÂÈ Ù· ÌÈÎÚÔ·ÛÙÈο Î·È ·ÛÙÈο ‹ıË, ÙË ÛÂÌÓÔÙ˘Ê›· Î·È ÙËÓ ˘ÔÎÚÈÛ›· Ù˘ ÂÔ¯‹˜, ÂÓÒ Ô ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ı·ً˜ ÂÎÏ‹ÛÛÂÙ·È fiÙ·Ó ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó Î·ıfiÏÔ˘ ·fi ÙÔ Û‹ÌÂÚ·. ◊ڈ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ ªÔ˘ÏÈÓfi, Ë Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘, Ë ÂıÂÚ¿ ÙÔ˘, Ë Âڈ̤ÓË ÙÔ˘, Ô Û‡˙˘Áfi˜ Ù˘ Î·È Ë Âڈ̤ÓË ÙÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Ô Û‡˙˘ÁÔ˜ Ù˘ Â-

ڈ̤Ó˘ ÙÔ˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ Ù˘ Âڈ̤Ó˘ ÙÔ˘ ªÔ˘ÏÈÓfi. ª¤Ú‰ÂÌ·; ∫·È fi¯È ÌfiÓÔÓ ·˘Ùfi... Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ ªÔ˘ÏÈÓfi ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ Âڈ̤ÓË ÙÔ˘ ˆ˜ ·ÛıÂÓ‹ ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· ÍÂÁÂÏ¿ÛÂÈ ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘, Ô ›‰ÈÔ˜ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ ÙÔ ƒ¿ÊÙË ∫˘ÚÈÒÓ, ÁÈ· Ó· ÍÂÁÂÏ¿ÛÂÈ ÙÔ Û‡˙˘ÁÔ Ù˘ Âڈ̤Ó˘ ÙÔ˘ Î·È Ô Ì¿ÙÏÂÚ ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ªÔ˘ÏÈÓfi. ª‡ÏÔ˜; °È· ÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, Ó·È, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ı·٤˜, fi¯È. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· ¿ÓÙ· Î·È Ù· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‰ÂfiÓÙˆ˜! ΔÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó Ì ÛÂÈÚ¿ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ Ù· ̤ÏË Ù˘ £Ú˘·ÏÏ›‰·˜: §¿˙·ÚÔ˜ °ÈԇϷ˜, ¡ÈÎÔϤٷ μ·˝ÙÛË, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ §¿·˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÷Ù˙ËΈÙԇϷ˜, ∂Ï¢ıÂÚ›· ™·‚‚¿ÎË, ™ÔÊ›· ª·ÓÔ‡ÛÔ˘, º¿Ó˘ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹˜, ª·Ï·Ì›ÙÛ· §Èı·‰ÈÒÙË, °ÈÔ¯¿Ó· ΔÛÈ¿Úη. ΔË ÛÎËÓÔıÂÛ›· Î·È ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÂÈÌÂÏ‹ıËÎ·Ó Ù· ̤ÏË Ù˘ £Ú˘·ÏÏ›‰·˜ ÂÓÒ Ù· ÛÎËÓÈο Î·È Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ÂÈÌÂÏ‹ıËÎÂ Ë ∫·ÙÂÚ›Ó· ÷Ù˙ÔÔ‡ÏÔ˘. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı· ·Ó¤‚ÂÈ ·fi ÙȘ 2 ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 7 ª·˝Ô˘ Ì ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ ÛÙȘ 21.30 Î·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ı· Â›Ó·È ÂχıÂÚË.

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

EΉËÏÒÛÂȘ

∏ Έ̈‰›· ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ¶ÚÂÙÂÓÙ¤ÚË Û ·ÎÏÔ ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ

¢Y™KO§O

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

Su-Doku

24

™∞μμ∞Δ√ 24 A¶ƒπ§π√À 2010


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ ΔÈÌËÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ∏ ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ı¤Ì· “ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ª¤Û· ª·˙È΋˜ ∂ÓË̤ڈÛ˘” ÛÙȘ 24 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7.30 Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ΔÚÈÎη›ˆÓ (¢Ë̷گ›Ô) ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ Ù˘ ∂™∏∂∞ Î. ¶¿ÓÔ˘ ™fiÌÔÏÔ˘ Î·È Ù˘ ∂™∏∂£™Ù∂∂ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ¶ÂÏÂÎÔ‡‰·. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ÙÈÌËıÔ‡Ó ÔÈ ·Ï·›Ì·¯ÔÈ - Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (̤ÏË Ù˘ ∂™∏∂£™Ù∂∂), ÁÈ· ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ÙÔ˘˜ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ Ù‡Ô, Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î·È Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ÷ÈÚÂÙÈÛÌfi˜ Î. ∏Ï›· μÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓË, ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ΔÚÈοψÓ. ÷ÈÚÂÙÈÛÌÔ› ÂÈÛ‹ÌˆÓ √ÌÈÏ›· ÙÔ˘ Î. °È¿ÓÓË ™ÈԇϷ, Á.Á. Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ∂‡‚ÔÈ·˜ (∂™∏∂£™Ù∂∂) Ì ı¤Ì·: “ΔÔÈÎfi˜ Δ‡Ô˜ Î·È ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË” . √ÌÈÏ›· ÙÔ˘ Î. ∂˘ı˘Ì›Ô˘ §ÒÏË, ·Ï·›Ì·¯Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘, Ì ı¤Ì·: “√È “·ÙÚȈÙÈΤ˜” ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È Ô ∂˘ı‡ÌÈÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜” . √ÌÈÏ›· ÙÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˘ ™fiÌÔÏÔ˘, ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ ∏ÌÂÚËÛ›ˆÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰ˆÓ ∞ıËÓÒÓ (∂™∏∂∞) Ì ı¤Ì·: “ToÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ª¤Û· ª·˙È΋˜ ∂ÓË̤ڈÛ˘” . μÚ·‚‡ÛÂȘ ·Ï·›Ì·¯ˆÓ - Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Û˘ÓÙÔÓ›ÛÂÈ Ô Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ª¯ÏÈ‚¿ÓÔ˜, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Δ‡Ô˘ Ù˘ ¡.∞. ΔÚÈοψÓ. ™ÙÔ ÊÔ˘·ÁȤ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¤ÎıÂÛË ‚È‚Ï›ˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ - ÌÂÏÒÓ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ∂‡‚ÔÈ·˜. √È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Ô˘ ı· ÙÈÌËıÔ‡Ó Â›Ó·È: §¿˙·ÚÔ˜ ∞ÚÛÂÓ›Ô˘ (¡. §¿ÚÈÛ·˜), ÕÁÁÂÏÔ˜ ∞Û‚ÂÛÙ¿˜ (¡. ª·ÁÓËÛ›·˜), ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ μÏ¿¯Ô˜ (¡. ª·ÁÓËÛ›·˜), ∞ÚÁ‡Ú˘ °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ (¡. ª·ÁÓËÛ›·˜), °ÂÒÚÁÈÔ˜ °ÎfiÁÎÔ˜ (¡. ΔÚÈοψÓ), ª·Ú›· ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ (¡. §¿ÚÈÛ·˜), ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ (¡. ª·ÁÓËÛ›·˜), πˆ¿ÓÓ˘ ∂˘·ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ (¡. ª·ÁÓËÛ›·˜), ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∫·ÙÛ·ÓÔ‡Ï˘ (¡. §¿ÚÈÛ·˜), √Ú¤ÛÙ˘ ∫·˘¯›ÙÛ·˜ (¡. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜), ª·Ú›· ∫ÔÚÎÔÓÙ˙¤ÏÔ˘ (¡. ª·ÁÓËÛ›·˜), ∂˘ı‡ÌÈÔ˜ §ÒÏ˘ (¡. ΔÚÈοψÓ), °ÂˆÚÁ›· ª·ÎÚ‹ (¡. ª·ÁÓËÛ›·˜), πˆ¿ÓÓ˘ ª·ÓÙ›‰Ë˜ (¡. ª·ÁÓËÛ›·˜), ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ª¿ÙÛÈÔ˜ (¡. ª·ÁÓËÛ›·˜), ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ªÚ¿‚Ô˜ (¡. ΔÚÈοψÓ), ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¡¿ÎÔ˜ (¡. §¿ÚÈÛ·˜), ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¡Ù·˚fiÁÏÔ˘ (¡. ª·ÁÓËÛ›·˜), ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜ (¡. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜), ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ¶··‰ÔÁÂÒÚÁÔ˜ (¡. ΔÚÈοψÓ), ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ¶··ÎÒÛÙ·˜ (¡. ª·ÁÓËÛ›·˜), ™Ù˘ÏÈ·Ófi˜ ¶Ô‡ÛÈÔ˜ (¡. §¿ÚÈÛ·˜), μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ƒ·¯ˆ‚›ÙÛ·˜ (¡. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜), ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ™·Ì·Ó›ÎÔ˜ (¡. ΔÚÈοψÓ), μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ™·ÚÁÈÒÙ˘ (¡. ΔÚÈοψÓ), ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ™Ô˘ÛÔ˘Ú‹˜ (¡. ª·ÁÓËÛ›·˜), ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ Δ˙ÈÙ˙¤Ï˘ (¡. §¿ÚÈÛ·˜), ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ΔÛÈ¿Ú· (¡. ª·ÁÓËÛ›·˜), ª·Ú›· ΔÛÔÔÙÔ‡ (¡. ª·ÁÓËÛ›·˜) Î·È ∑‹Û˘ Δ˘¯ÂÚfi˜ (¡. §¿ÚÈÛ·˜).

K‡ÎÏÔ˜ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ‰È·ÏÔÁÈÛÌÔ‡ ¡∂√™ ·ÎÏÔ˜ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ¢È·ÏÔÁÈÛÌÔ‡ Î·È ∞˘ÙÔ-

ÁÓˆÛ›·˜ Ì ÙËÓ ÚˆÙÔÔÚȷ΋ ̤ıÔ‰Ô Ù˘ ™·¯¿Ù˙· °ÈfiÁη ÍÂÎÈÓ¿ ÛÙÔ μfiÏÔ, ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· 26-4, ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· 8 Ì.Ì. ÛÙËÓ Ô‰fi ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 169, Ì ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô. ∏ ™·¯¿Ù˙· °ÈfiÁη Â›Ó·È Ì›· ÌÔÓ·‰È΋ ÂÌÂÈÚ›· ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ Î·È ·Ê‡ÓÈÛ˘, ‚ÔËı¿ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ù· ηıËÌÂÚÈÓ¿ ‰‡ÛÎÔÏ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ó· ‚ÈÒÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ¯·Ú¿ Î·È ÈηÓÔÔ›ËÛË Î·È Ó· ·ÔÎÙ¿ ·fiÏ˘ÙË ÈÛÔÚÚÔ›· ÛÂ Ê˘ÛÈÎfi, ‰È·ÓÔËÙÈÎfi, Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi Â›‰Ô. ΔËϤʈӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 6945186237, 6972927884.

¡¤Ô ¢.™. ∂ÓÒÛˆ˜ ¶·Ï·ÈÒÓ ¶ÚÔÛÎfiˆÓ ¢π∂•∏ã∏™∞¡ ÚÔ¯ı¤˜ ΔÂÙ¿ÚÙË ÔÈ ·Ú¯·ÈÚÂۛ˜

Ù˘ ∂ÓÒÛˆ˜ ¶·Ï·ÈÒÓ ¶ÚÔÛÎfiˆÓ ÙÔ˘ 9Ô˘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. √È ÂÎÏÂÁ¤ÓÙ˜ Û˘Ó‹Ïı·Ó Û ÛÒÌ· ·˘ıËÌÂÚfiÓ. Δ· fiÚÁ·Ó· Ù˘ ∂ÓÒÛˆ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ: ªÈ¯. §Ô‡Û˘-Úfi‰ÚÔ˜, ∫ˆÓ. ¶·ÏÈÔ‡Ú·˜-·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, ∞. ¶··Â˘·ÁÁ¤ÏÔ˘-ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜, ™Ù·Ì. ∫ÔÎÒÛ˘-Ù·Ì›·˜, πˆ. ™·Ì·Ú¿˜-˘‡ı˘ÓÔ˜ ÂÓÙ¢ÎÙËÚ›Ô˘, ¡ÂÛÙ. ºÚ·ÁΛÛÎÔ˜-¤ÊÔÚÔ˜ ‰Ú¿ÛˆÓ, ¡ÈÎ. ∫·ÌÈÓ¿Ú˘-Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜. ∂ÎϤÎÙÔÚ˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜: ºÈÏ‹ÌˆÓ °È·ÏÔ‡Ú˘, ªÈ¯. §Ô‡Û˘. ∂ÏÂÁÎÙ¤˜: ∞. ª·ÎÚ‹˜, ∞. ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘.

™∞μμ∞Δ√ 24 A¶ƒπ§π√À 2010

25

∞ÊȤڈ̷: ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È Ë ÂͤÏÈÍ‹ Ù˘

∏ fiÂÚ· ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›·: ¶ÚˆÙfiÙ˘Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ı¿ÙÚÔ˘

ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 16Ô˘ ·ÈÒÓ· Ë ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË ÚÔοÏÂÛ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›·, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙ ÛÙË °·ÏÏ›· Î·È ÙËÓ πÙ·Ï›·, ÌÈ· ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ÔÏ˘ÊˆÓÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ªÔ˘ÛÈÎÔ› fiˆ˜ Ô ΔfiÌ·˜ ªfiÚϸ, √ÚÏ¿ÓÙÔ °Î›ÌÔÓ˜, Ô ªÂÚÓÙ Î·È ¿ÏÏÔÈ Ì ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ˘ÈÔı¤ÙËÛ·Ó ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ ·ÓÙ›ÛÙÈ͢, fiÔ˘ ÙÔ fiÚÁ·ÓÔ ¤·È˙ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÚfiÏÔ Ì ÙÔ Ï·Ô‡ÙÔ.

T˘ §πΔ™∞™ ¶∞ƒπ™∞∫∏

ΔÔ 1601 fiÙ·Ó Ô ∫·ÙÛ›ÓÈ ¤ÁÚ·„ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô “¡¤· ªÔ˘ÛÈ΋” , ‰ËÌÔÛȇÙËÎ·Ó ‰‡Ô Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ·fi ÕÚȘ, Ë ÌÈ· ÙÔ˘ ƒfiÌÂÚÙ Δ˙fiÔ˘Ó˜ Î·È Ë ¿ÏÏË ÙÔ˘ ∫¿ÌÈÔÓ. √È ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÏËÛ›·˙·Ó Ì ÙÔ ÛÙÈÏ Ôχ ÚÔ˜ ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÌÔÓˆ‰›·, ·ÏÏ¿ ‰È·ÙËÚÔ‡Û·Ó ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ú˘ıÌfi ¤Ó· ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ·ÁÁÏÈÎfi. ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ¤Ó· ›‰Ô˜ ı¿ÙÚÔ˘ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È “ª¿Ûη” Î·È Ô˘ Ë Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ªÂÛ·›ˆÓ·, ·Ó¤Ù˘Í ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È solo Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ Úfi‰ÚÔÌÔ Ù˘ fiÂÚ·˜. ΔÔ 16Ô ·ÈÒÓ· Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ›¯Â ÛÔ˘‰·›· ı¤ÛË ÛÙȘ ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. Δ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ™·›ÍËÚ ÂÚÈ›¯·Ó ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, Ï˘ÚÈÎÔ‡˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘˜ Î·È ¯ÔÚÔ‡˜. ∏ “ª¿Ûη” ‹Ù·Ó ¤Ó· ›‰Ô˜ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ Ì ÔÈ‹Ì·Ù· Ô˘ Ù· ·¿ÁÁÂÏÓ·Ó Î·È Ù· ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û·Ó Ì ¯ÔÚÔ‡˜ Î·È Ì ·ÓÙƠ̘̂. ªÂ ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ Ô˘ ‹Úı·Ó ·fi ÙË °·ÏÏ›· ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ 17Ô˘ ·ÈÒÓ·, Ë “ª¿Ûη” ÙÔ Â›‰Ô˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘, ¤ÌÔÈ·˙ Ì ÙÔ Ì·Ï¤ÙÔ, ͯÒÚÈ˙ fï˜ ·fi ·˘Ùfi ·fi ÙË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ¤‰ÈÓ·Ó ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÛÙÔ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi ΛÌÂÓÔ. ™ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ π¿Îˆ‚Ô˘ ÙÔ˘ ∞’ (1603-1625 ‚·ÛÈÏÈ¿ ™ÎˆÙ›·˜ Î·È ∞ÁÁÏ›·˜) Ë “ª¿Ûη” ‹Ù·Ó Ë Â›ÛËÌË ‰È·ÛΤ‰·ÛË Ù˘ ·ÁÁÏÈ΋˜ ·˘Ï‹˜. ∏ ÛÎËÓÔıÂÛ›· ‹Ù·Ó ÌÂÁ·ÏÔÚÂ‹˜. ªÂÁ¿ÏÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ fiˆ˜ Ô ÃÔÏÏ ª¿ÈÓ Î·È ÿÓÈÁÎÔ Δ˙ÔÓ˜, ۯ‰›·˙·Ó Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· Î·È ¤Î·Ó·Ó ÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ·›˙ÂÈ ÚfiÏÔ ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi. √ ∞ÏÊfiÓÛÔ ºÂÚ·ÌfiÛÎÔ Î·È Ô ΔfiÌ·˜ ∫¿ÈÔÓ ˘‹ÚÍ·Ó ÔÈ ÚÒÙÔÈ Û˘Óı¤Ù˜ Ù˘ ı·ÙÚÈ΋˜ Ì¿Ûη˜. √ ÚÒÙÔ˜ Ô˘ ¤·È˙Â Î·È ‚ÈfiÏ· ‰ËÌÔÛ›Â˘Û ÙÔ 1609 ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÂȉÈο ÁÈ· ÙÔ ı¤·ÙÚÔ “ª¿Ûη”. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜, ¿ÓıÚˆÔ˜ Ì Ôχ ٷϤÓÙÔ Î·È Ì ÔÏϤ˜ ÂȉfiÛÂȘ, ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙËÓ Ô›ËÛË, ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋, ÙÔ ı¤·ÙÚÔ Î·È ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋, ÂÓÒ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ‹Ù·Ó Î·È ÁÈ·ÙÚfi˜. ΔÔ 1618 ‰ËÌÔÛ›Â˘Û ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ô˘ ÂͤÊÚ·˙ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏ˘ÊˆÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ - fiˆ˜ Ô μÈÓÙÛ¤ÓÙÛÔ °Î·ÏÈÏ¤È ÛÙË ºÏˆÚÂÓÙ›· - Î·È ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ Ó· ÂÓÒÛÂÈ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ÙËÓ Ô›ËÛË. √ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ §·ÓȤ (1588-1666), ÌÔ˘ÛÈÎfi˜, ÔÈËÙ‹˜ Î·È ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜, ÂÈÛ‹Á·Á ÙÔ ÚÂÙÛÈÙ·Ù›‚Ô (ÌÔÓÔʈÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ··ÁÁÂÏ›· Û ÂχıÂÚÔ Ú˘ıÌfi) Ô˘ ›¯Â ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÛÙËÓ πÙ·Ï›· Û ÌÈ· “ª¿Ûη” ÙÔ˘ Benejonson Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “Lovers made men”. √ ∫¿ÚÔÏÔ˜ Ô ∞’ (‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ ª. μÚÂÙ·Ó›·˜ (1625-49) ‚Ô‹ıËÛ Ôχ ÙË Ó¤· ÌÔÚÊ‹ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÙˆÓ Ô˘ÚÈÙ·ÓÒÓ, fiϘ ÔÈ Û˘Óı¤ÛÂȘ Î·È Ù· ÌÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó· οËÎ·Ó Î·È ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Óı¤Ù˜ Ù˘ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜

ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÙË ÊÙÒ¯ÂÈ·. ∂Áη٤ÏÂÈ„·Ó ÙË ıÚËÛ΢ÙÈ΋ Ù¤¯ÓË Î·È ·Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó Ì ÙËÓ ÎÔÛÌÈ΋ ˙ˆ‹, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ŸÂÚ·. ™ÙȘ 23 ª·˝Ô˘ 1656 Ô °Ô˘›ÏÏÈ·Ì ¡Ù·‚ÂÓ¿ ·Ó¤‚·Û ÌÈ· fiÂÚ· Ì ‰È·ÏfiÁÔ˘˜ Û Úfi˙· ·Ó·Î·ÙÂ̤ÓÔ˘˜ Ì ʈÓËÙÈ΋ Î·È ÂÓfiÚÁ·ÓË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ Henry Lawes. ΔÚÂȘ Ì‹Ó˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· ·Ó¤‚·Û ¤Ó· ¿ÏÏÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ›¯Â fiÏÔ ÌÔ˘ÛÈ΋. ŸÙ·Ó Â·Ó‹ÏıÂ Ë ‰˘Ó·ÛÙ›· ÙˆÓ ™ÙÈÔ‡·ÚÙ ¿Ú¯ÈÛ ÙfiÙÂ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È. √ ∫¿ÚÔÏÔ˜ Ô μ’ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ °¿ÏÏÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÌÈ· ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ·fi 24 ‚ÈÔÏÈ¿. ΔÔ 1667 Ô §Ô˘› °ÎÚ·Ì‡ ·Ó¤Ï·‚ ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ Î·È ·Ó¤‚·Û fiÂÚ˜. ΔÔ 1673 ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Ô ∫·Ì¤Ú Î·È ·Ó¤‚·ÛÂ Î·È ¿ÏÏ· ÌÔ˘ÛÈο ¤ÚÁ·. √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ οÏÂÛÂ Î·È ÈÙ·ÏÔ‡˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. ŸÏ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ Á·ÏÏÈΤ˜ Î·È ÈÙ·ÏÈΤ˜ ÂȉڿÛÂȘ ÂÌfi‰ÈÛ·Ó ÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙËÓ È‰ÈÔÚÚ˘ıÌ›· Ù˘, ̤¯ÚÈ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ë È‰ÈÔÊ˘˝· ÂΛÓË Ô˘ ıÂÌÂÏ›ˆÛ ÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË. ◊Ù·Ó Ô ŒÓÚ˘ ¶¤ÚÛÂÏ (Henry Purcell 1658-1695). °ÂÓÓ‹ıËÎÂ

ÙÔ 1658 ÛÙÔ √˘ÂÛÙÌ›ÓÛÙÂÚ. ΔË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ÌfiÚʈÛË ‹Ú ̤۷ ÛÙË ¯ÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈÎÔ‡ ·ÚÂÎÎÏËÛÈÔ‡. ™Â ËÏÈΛ· 22 ¯ÚfiÓˆÓ, ¤ÁÚ·„ ÙËÓ ÚÒÙË fiÂÚ· “¢È‰Ò Î·È ∞ÈÓ›·˜” Ô˘ ¤Î·Ó ÌÂÁ¿ÏË ÂÓÙ‡ˆÛË. ΔÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÚfiÓÔ ¤ÁÈÓ ÔÚÁ·Ó›ÛÙ·˜ ÛÙË ªËÙÚÔÔÏÈÙÈ΋ ∂ÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ √˘ÂÛÙÌ›ÓÛÙÂÚ. ∞fi ÙfiÙ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ӷ ÁÚ¿ÊÂÈ ÁÈ· ÙÔ ı¤·ÙÚÔ, ¿Ú¯ÈÛ ӷ Û˘Óı¤ÙÂÈ Î·Óٿ٘ (ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ıÚËÛ΢ÙÈο) Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘. ∞fi Ù· ¤ÚÁ· ·˘Ù¿ ͯˆÚ›˙Ô˘Ó ‰Ò‰Âη ÛÔÓ¿Ù˜ ÁÈ· ‰‡Ô ‚ÈÔÏÈ¿ Ì ‚¿ÛË ·ÚÈıÌË̤ÓË. ™ÙÔ ı¤·ÙÚÔ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ 1686 Î·È ÚÔÛ·ı› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÂıÓÈ΋ fiÂÚ·. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÔÏϤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ 1961 ÙÔ ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ¿ ÙÔ˘ “√ ‚·ÛÈχ˜ ∞ÚıÔ‡ÚÔ˜” ۠ΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ Dryden Î·È Ì ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ πÙ·ÏÔ‡˜ Ô˘ Â›Ó·È ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔÈ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. ∞fi ÙÔ˘˜ πÙ·ÏÔ‡˜ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ μÂÓÂÙÛÈ¿ÓÔ˘˜ ΢ڛˆ˜ Ô ¶¤ÚÛÂÏ ¤Ì·ı ÔÏÏ¿. ∞fi ·˘ÙÔ‡˜ ‹Ú ÙÔ Basso Ostinato (Â›ÌÔÓÔ Ì¿ÛÔ) Û ÊfiÚÌ· Chacone (Û‡ÓıÂÛË Ì ·ÚÁ‹ ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ÊfiÚÌ·) Î·È ÙÔ Lamento (ıÚ‹ÓÔ˜) ÙÂÏÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ù˘ ¢È‰Ô‡˜. ¶¿Óˆ fï˜ ·fi fiϘ ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜, ÌÈ· ÁÓ‹ÛÈ· Î·È ·ÁÁÏÈ΋ ÚˆÙÔÙ˘›·, ÌÈ· ڈ̷Ϥ· ȉÈÔÛ˘ÁÎÚ·Û›·, ÁÂÌ¿ÙË ¿ıÔ˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÂÚÈÊÚÔÓ› ·ÎfiÌ· Î·È ÙȘ ÈÔ ÛÎÏËÚ¤˜ ·ÚÌÔӛ˜, Ô˘ ͤÚÂÈ Ó· ÌÂÙ·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÂχıÂÚ· ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÈÍË. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ˙ˆÓÙ·Ófi Î·È ‰˘Ó·Ùfi Ú˘ıÌfi, ÙÚ·ÁÈÎfi ‚¿ıÔ˜ Ô˘ ÚÔηÏ› Û˘ÁΛÓËÛË. Œ¯ÂÈ Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ÈηÓfiÙËÙ· ÛÙÔ ·Ó¿Ï·ÊÚÔ ÁÚ¿„ÈÌÔ, ÌÈ· ÂÎÊÚ·ÛÙÈ΋ ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È ÌÈ· ÎÔÌ„fiÙËÙ· ‡ÊÔ˘˜ Ô˘ ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙÔÓ ÂÚ¯ÔÌfi ÙÔ˘ ‰È·‰fi¯Ô˘ ÙÔ˘ ÷›ÓÙÂÏ. √ ¶¤ÚÛÂÏ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ‰‡Ô fiÂÚ˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ, ¤ÁÚ·„ ηÓٿ٘, Û˘Óı¤ÛÂȘ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ¿ÂÈÚ˜ ÛÎËÓÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ÈÓÙÂṲ́Ù˙È, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ¯ÔÚˆ‰›Â˜ Î·È Û˘ÌʈÓÈο ÈÓÙÂÚÏÔ‡‰È· Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Έ̈‰›Â˜. ™Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ¶¤ÚÛÂÏ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔÏÌ‹Ì·Ù· ·ÚÌÔÓÈο, Ù· ÔÔ›· Û˘ÓËı›˙ÂÈ Ôχ Î·È Ù· ÔÔ›· ‰›ÓÔ˘Ó Ôχ ¯ÚÒÌ· Û fi,ÙÈ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ. °È· Ó· ηٷϿ‚ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÙÔÓ ¶¤ÚÛÂÏ, Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·‚¿ÛÂÈ Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ÛÙ· ·ÁÁÏÈο, Ô ÙfiÓÔ˜ ȉÈfiÙÚÔÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ ÙÔÓ ·Ó¿ÁηÛ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÌÂψ‰ÈÎÔ‡˜ ÂÏÈÁÌÔ‡˜ Î·È Ú˘ıÌÔ‡˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ ·Ó ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÛÙË Á·ÏÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ¯¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÎÊÚ·Û‹ ÙÔ˘˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ô ¶¤ÚÛÂÏ ¤ı·Ó Ôχ Ó¤Ô˜ ÙÔ 1695, 37 ÂÙÒÓ, ÚÈÓ ·ÎfiÌ· ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ‰Â›ÁÌ·Ù· Ù˘ ÌÂÁ·ÏÔÊ˘˝·˜ ÙÔ˘. ÕÊËÛ fï˜ ¿Ú· ÔÏÏ¿ ¤ÚÁ·, ΢ڛˆ˜ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈο Ô˘ ›¯·Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â›‰Ú·ÛË ÛÙÔÓ Ã·›ÓÙÂÏ, fiÙ·Ó ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›·. √ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙˆÓ ÕÁÁÏˆÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ ˘‹ÚÍÂ Î·È Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜.

¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙÔ £Â·ÙÚÈÎfi ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ

“ºÈfiÚÔ ÙÔ˘ §Â‚¿ÓÙ”: ¶ÚÂÌȤڷ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ∫∂ƒ¢π™∂ ÙȘ ηډȤ˜ ÙˆÓ ı·ÙÒÓ, ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘, ÙÔ “ºÈfiÚÔ ÙÔ˘ §Â‚¿ÓÙ” Î·È ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹ıËΠıÂÚÌ¿ ·fi ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. •ÂΛÓËÛ ¯ı˜ ¶·Ú·Û΢‹, ÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘, ÙÔ £Â·ÙÚÈÎfi ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Ù·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ fiÛÔ˘˜ ›¯·Ó ÙËÓ Ù‡¯Ë Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ˘¤ÚÔ¯Ë ËıÔÁÚ·ÊÈ΋ Έ̈‰›· ÙÔ˘ °Ú. •ÂÓfiÔ˘ÏÔ˘, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi Ù· ¿Á¯Ë Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÁÂÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ηډȤ˜ ÙÔ˘˜, Ì ¿ÚˆÌ· ∑·Î˘ÓıÈÓ‹˜ ÌÔ˘Á·ÚÈÓÈ¿˜ Î·È ÙË ÁÏ˘ÎÈ¿ ÓÔÛÙ·ÏÁ›· Ù˘ ·ÏÈ¿˜ ∞ı‹Ó·˜. ∏ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È ·ÚfiÛÌÂÓË, Ô Ú˘ıÌfi˜ ¤ÓÙÔÓÔ˜, ÔÈ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ ‰È·‰¤¯ÔÓÙ·È Ë Ì›· ÙËÓ ¿ÏÏË, ÔÈ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÙÚÂÙÈ΋

‰È¿ıÂÛË Î·È ÙÔ Á¤ÏÈÔ ·‚›·ÛÙ· Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. √È ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 24/4, ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ 21.15 Î·È ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 25/4, Ì ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ 20.30, ÂÓÒ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË ÚÔۤϢÛË ·fi ÙÔ ı·ÙÚfiÊÈÏÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ô˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ϤÔÓ ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ‹˜ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ·˘Ù‹˜, Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Ì Û‚·ÛÌfi Î·È ·Á¿Ë ·fi fiÏ· Ù· ·È‰È¿ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ı·ÙÚÈÎÔ‡ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘, Ì ¿ÍÈÔ˘˜ Û˘Ì·Ú·Ûٿ٘ ÙËÓ ∂ȯ›ÚËÛË ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÙË ¡∂§∂ ª·ÁÓËÛ›·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ∞ϤÎÔ˜ ∫·Ú·Ì¿Û˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫·Ú·˙Ô‡˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¡Ùԇη˜, ÿȉˆ ∞ÁÁÂ-

ÏÔ‡‰Ë, ∂Ï¢ıÂÚ›· ªÔ˘ÎÔ˘‚¿Ï·, ª·Ú›· °È·Ù·Á¿Ó·, ∂‡Ë ™·Ì·Ú¿, ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ¶··Ó¿ÙÛÈÔ˜, ¢‹ÌËÙÚ· ™ÙÂÊ·Ó‹, ŒÏÂÓ· ª·ÓÙ‹, °È¿ÓÓ˘ ∫·ÌÔ˘Ú›‰Ë˜, °È¿ÓÓ˘ ∫·ÏfiÁËÚÔ˜, ™ÔÊ›· °ÎÔ˘ÓÙ‹, ¢ËÌ. ¡¿ÓÔ˜, ∞ÔÛÙÔÏ›· ªÂÏÈη˝‰Ô˘, ∫˘Úȷ΋ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, ª·ÚÈ¿ÓÓ· °ÂˆÚÁ›Ô˘. ∏ ÛÎËÓÔıÂÛ›· Â›Ó·È ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ¡¿ÓÔ˘, ‚ÔËıfi˜ ÛÎËÓÔı¤ÙË Â›Ó·È Ë ª›Ó· ÷Ù˙ËÏ‹, ηٷÛ΢‹ ÛÎËÓÈÎÒÓ ∫ÒÛÙ·˜ ∑Ô‡˘-¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶·˘Ï›‰Ë˜, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÛÎËÓÈÎÔ‡ ∂‡Ë ™·Ì·Ú¿, ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ë ª·ÚÈ¿ÓÓ· ™·Ì·ÚÙ˙‹, ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ªÂϤÙ˘, ÂÓÒ ÙÔÓ ‹¯Ô Î·È ÙÔ˘˜ ʈÙÈÛÌÔ‡˜ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫ÔÏÒÓ˘.


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 26

™∞μμ∞Δ√ 24 A¶ƒπ§π√À 2010

K§EI™IMO TH™ 22A™ ∞¶ƒπ§π√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ¢∏§√™ BASE 95 - √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. π√¡π∫∏ ∑ø∏™ ™À¡Δ.¶ƒ√°ƒ.√ª√§.∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

23.688.341,35 5.135.729,12 4,6125 20.923.496,55 2.827.986,72 7,3987 123.625.052,77 15.355.304,28 8,0510 13.972.732,19 2.231.423,46 6,2618 331.891.911,06 107.941.823,29 3,0747 27.310.249,86 3.368.694,84 8,1071 16.686.776,98 2.633.344,03 6,3367 6.899.747,38 1.447.853,93 4,7655 11.360.297,78 1.660.345,92 6,8421 119.301.863,63 14.109.531,84 8,4554 1.269.403,49 120.000,00 10,5784 47.498.016,90 6.765.467,46 7,0207 5.522.684,06 1.607.732,44 3,4351 24.794.696,32 2.665.612,09 9,3017 9.111.729,65 974.493,43 9,3502 187.377.367,46 13.848.738,80 13,5303 14.850.456,00 937.399,29 15,8422 3.605.047,33 659.551,34 5,4659 9.818.902,63 2.043.672,83 4,8045 7.816.723,46 2.297.293,46 3,4026 8.571.254,52 2.446.123,42 3,5040 12.850.242,31 1.851.529,90 6,9403 32.504.917,67 3.781.647,69 8,5954 9.894.455,36 5.440.360,42 1,8187 3.725.073,90 285.584,23 13,0437

-1,48% -1,74% -1,59% -1,74% -2,15% -2,01% -1,73% -1,38% -2,51% -1,15% -0,95% -1,98% -2,24% -1,94% -1,94% -1,80% -1,59% -1,42% -1,96% -2,24% -1,27% -1,86% -2,53% -1,20% -1,95%

4,7048 7,5097 8,0510 6,3714 3,0747 8,1071 6,3367 4,7941 6,9447 8,4554 11,1073 7,0909 3,7099 9,3017 9,3502 13,5980 16,1590 5,5752 4,8045 3,4707 3,5040 7,0097 8,6814 1,8187 13,2394

4,5203 -8,40% 7,3432 -11,01% 7,9906 -10,93% 6,1992 -10,18% 3,0747 -13,46% 8,0463 -10,16% 6,2892 -11,55% 4,7274 -11,19% 6,8421 -10,27% 8,4554 -4,70% 10,4726 -3,26% 6,9856 -11,56% 3,4351 -13,52% 9,2319 -10,60% 9,3502 -10,45% 13,4288 -10,88% 15,6838 -5,53% 5,4112 -7,30% 4,7565 -8,41% 3,3345 -11,30% 3,4777 -5,29% 6,9403 -9,28% 8,5094 -13,30% 1,8142 -5,75% 12,9133 -10,82%

81.513.086,95 27.715.581,31 3.511.240,33 161.306.575,27 32.877.116,38 7.035.857,66 27.814.512,97 31.202.924,19 16.493.009,48 10.628.739,86 31.118.428,59 11.685.923,41 20.431.047,07 36.483.081,00 323.821.345,07 5.629.935,24 27.902.940,52 56.487.953,73 127.628.622,56 53.916.701,60 17.869.626,62 116.643,04 6.607.257,24 663.849,62 14.374.773,50 1.085.885,75 1.390.342,90 32.864.487,55 2.134.301,88 4.976.658,53 13.490.619,16 3.496.556,04 3.328.322,22 123.611.814,48 58.745.152,02 14.674.648,34 55.040.277,11 105.011.659,12 56.530.811,71 11.039.082,77 55.476.225,88 78.026.915,76 41.090.860,61 4.096.123,02 480.923,77 9.546.265,91 69.343.125,93 20.647.559,46 2.885.751,73 4.436.381,65 5.431.052,68

-0,17% -0,06% -0,04% -0,11% -0,03% -0,13% -1,13% -1,78% -1,92% -0,42% -1,44% -0,04% -0,32% 0,16% -0,35% -0,47% -0,79% -0,19% -0,63% -0,21% -0,02% 0,01% 0,01% -0,12% -0,12% -0,13% -0,13% -0,26% -0,18% -0,32% -0,20% -0,53% -0,45% -0,17% -0,29% 0,07% -0,54% 0,13% 0,06% -0,09% -0,05% -0,09% -0,31% -0,12% -1,05% -0,58% 0,23% 0,20% -0,07%

16,7675 12,7586 10,2371 4,5631 7,0141 7,0981 8,5151 9,0508 9,5678 4,0463 7,9295 6,9866 3,1014 5,3528 6,0620 5,8805 9,7979 11,2403 8,9925 10,5194 11,3879 1.240,9800 1.235,6100 1.149,1200 1.178,8300 970,6600 1.029,0400 1.012,9900 1.016,3300 4,5739 3,6307 3,1587 8,2434 3,3313 10,7474 10,5936 9,4274 3,1636 9,6634 28,9162 9,4952 1,1080 10,5605 3,3829 2,9943 4,9271 2,7936 3,4111 4,0220 209,5626 3,4125

16,2743 12,3833 9,9360 4,5289 6,9615 7,0449 7,9474 8,6115 9,1033 3,9369 7,5445 6,9342 3,0582 5,3528 6,0620 5,8805 9,3313 10,7050 8,5215 9,9684 11,3879 1.240,9800 1.235,6100 1.149,1200 1.178,8300 970,6600 1.029,0400 1.012,9900 1.016,3300 4,5170 3,5770 3,1120 8,1216 3,1850 10,3260 10,1782 9,2389 3,1399 9,2844 28,5565 9,3053 1,0997 10,4813 3,2834 2,9644 4,8778 2,7382 3,2123 3,9822 208,5200 3,2468

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) NBG SYN GROWTH STRATEGY II /A (EUR)(2) NBG SYN GROWTH STRATEGY II / B (EUR)(2) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN INCOME √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

4.958.610,76 2.215.751,06 349.849,36 35.350.393,24 4.687.271,21 991.228,06 3.429.841,12 3.550.945,19 1.775.524,75 2.672.743,69 4.042.136,71 1.672.626,21 6.627.322,83 6.815.690,83 53.418.203,49 957.385,15 2.990.264,23 5.276.795,27 14.902.415,71 5.381.706,55 1.569.173,30 93,99 5.347,36 577,70 12.194,15 1.118,71 1.351,11 32.442,91 2.100,00 1.093.504,00 3.771.532,58 1.123.561,92 409.813,61 38.034.375,98 5.575.312,98 1.412.940,66 5.838.347,81 33.193.608,36 5.966.985,87 383.670,57 5.842.524,26 70.421.503,95 3.890.996,47 1.235.037,47 160.610,82 1.937.487,11 25.070.764,75 6.234.773,71 724.670,66 21.275,61 1.639.241,77

16,4387 12,5084 10,0364 4,5631 7,0141 7,0981 8,1096 8,7872 9,2891 3,9767 7,6985 6,9866 3,0829 5,3528 6,0620 5,8805 9,3313 10,7050 8,5643 10,0185 11,3879 1.240,9800 1.235,6100 1.149,1200 1.178,8300 970,6600 1.029,0400 1.012,9900 1.016,3300 4,5511 3,5770 3,1120 8,1216 3,2500 10,5367 10,3859 9,4274 3,1636 9,4739 28,7723 9,4952 1,1080 10,5605 3,3166 2,9943 4,9271 2,7659 3,3117 3,9822 208,5200 3,3131

1,03% 2,43% 9,10% 1,30% 1,53% 6,38% -4,77% -7,20% -4,60% 1,07% -5,85% 2,57% -2,32% 15,45% 6,17% 2,57% -1,12% 1,29% -1,07% -0,45% 5,72% 2,09% 2,11% -0,84% -0,83% -0,94% -0,93% -0,91% -0,89% 2,03% 2,10% -0,49% 0,53% -0,36% -1,12% -0,79% -2,32% 1,65% -1,83% 8,57% -2,89% -1,29% -1,63% 0,59% 0,96% 2,24% -3,86% -0,37% 8,40% -0,26% 0,86%

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ª∂Δ√Ãπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. GENIKI ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ. ∂™øΔ. ALPHA TRUST OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂™øΔ. CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂ƒª∏™ ¶ƒøΔ√¶√ƒ√™ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

7.934.950,10 4.420.259,83 21.619.596,52 34.916.513,88 14.331.497,21 14.865.986,48 169.919.809,92 163.731.586,84 19.102.525,05 19.959.436,96 54.381.322,22 41.055.975,60 43.656.223,03 30.235.295,45 1.200.027,38 15.130.981,26 73.554.671,17 2.017.822,56 10.854.862,05 852.266,52 68.416.285,50 151.810.946,78 23.978.406,22 5.267.684,40 190.374,92 13.483.539,71 1.348.330,13 109.628.354,40 9.611.486,61 8.288.836,53 54.399.546,49

3.194.182,39 569.029,35 4.698.440,22 2.149.134,00 4.736.850,99 2.115.709,81 15.484.134,14 14.913.405,63 2.764.470,43 1.662.741,37 5.956.041,00 1.201.455,40 3.356.492,89 5.799.303,35 215.062,91 8.235.771,32 14.717.126,04 1.949.600,14 9.472.380,27 144.209,42 40.799.672,44 18.847.590,66 16.809.997,61 279.525,00 193,41 13.679,93 385.154,25 6.966.641,97 4.381.231,39 1.420.418,41 5.906.861,66

2,4842 7,7681 4,6014 16,2468 3,0255 7,0265 10,9738 10,9788 6,9100 12,0039 9,1304 34,1719 13,0065 5,2136 5,5799 1,8372 4,9979 1,0350 1,1459 5,9099 1,6769 8,0547 1,4264 18,8451 984,2900 985,6400 3,5008 15,7362 2,1938 5,8355 9,2096

-3,49% -2,92% -4,35% -4,20% -2,60% -3,55% -3,49% -3,23% -3,91% -3,46% -4,36% -3,51% -2,85% -3,62% -3,58% -3,98% -3,21% -3,04% -2,92% -2,30% -3,48% -4,00% -3,87% -3,86% -1,55% -1,55% -3,83% -3,54% -3,14% -3,36% -2,90%

2,6084 8,1565 4,8315 17,0591 3,1314 7,2724 11,0835 11,0886 6,9791 12,1239 9,1761 34,8553 13,2666 5,3179 5,6915 1,9015 4,9979 1,0350 1,1631 5,9985 1,6769 8,0547 1,4264 18,8451 984,2900 985,6400 3,5358 16,2083 2,2596 6,0106 9,2096

2,4345 -15,62% 7,6904 -16,45% 4,5554 -19,39% 16,0843 -15,51% 2,9952 -11,51% 6,9562 -15,10% 10,8641 -14,08% 10,8690 -14,36% 6,8409 -15,23% 11,8839 -13,86% 9,0574 -19,29% 33,8302 -15,29% 12,8764 -8,90% 5,1615 -12,69% 5,5241 -12,70% 1,8372 -15,93% 4,9479 -11,20% 1,0247 -11,19% 1,1344 -12,80% 5,8508 -12,73% 1,6601 -14,97% 7,9742 -16,44% 1,4121 -16,28% 18,8451 -15,13% 984,2900 -11,71% 985,6400 -11,70% 3,4308 -16,02% 15,5788 -13,22% 2,1719 -14,11% 5,7771 -12,59% 9,1175 -11,16%

ENEP°HTIKO

EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS P II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC TOP 20 ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§.ª∂Δ.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

6.552.519,95 2.322.556,20 2,8213 178.576.749,69 7.976.378,17 22,3882 61.221.706,84 11.983.995,53 5,1086 27.716.497,00 65.692.022,79 0,4219 1.855.379,50 4.152.601,67 0,4468 83.267.716,48 10.237.950,36 8,1332 49.845.411,49 6.370.080,62 7,8249 44.769.257,35 5.177.936,92 8,6462 5.013.248,15 3.664.388,17 1,3681 575.509,35 57.209,22 10,0597 2.622.415,14 260.646,51 10,0612 11.640.983,59 3.375.541,88 3,4486 2.148.026,60 1.101.722,77 1,9497 18.513.349,64 7.192.723,15 2,5739 9.969.587,58 5.341.627,36 1,8664 54.687.401,77 4.621.946,13 11,8321 12.908.545,74 6.494.302,50 1,9877 64.999.201,92 1.630.252,53 39,8706 4.015.330,35 499.154,80 8,0443 6.348.273,14 1.749.239,51 3,6292 12.708.086,11 17.378.251,47 0,7313 44.225.029,85 5.123.199,03 8,6323 6.449.152,17 9.210.175,94 0,7002 33.976.037,18 4.146.741,58 8,1934 7.507.847,14 2.615.685,84 2,8703 24.298.757,40 13.842.085,62 1,7554 16.523.617,19 8.279.010,03 1,9958 878.628,39 882.619,88 0,9955 540.505,02 216.255,27 2,4994 5.273.770,84 643.196,84 8,1993

-3,62% 2,8213 2,7931 -15,76% -2,97% 22,6121 22,1643 -11,23% -3,11% 5,1597 5,0575 -11,80% -2,81% 0,4219 0,4177 -11,29% -3,71% 0,4468 0,4423 -16,77% -0,99% 8,1332 8,0519 -3,69% -1,15% 7,8249 7,8249 -6,20% -0,76% 8,6462 8,6462 -4,27% -3,08% 1,3681 1,3544 -7,05% -2,00% 10,0597 9,8585 -8,31% -2,00% 10,0612 9,8600 -8,30% -3,45% 3,6210 3,4141 -14,00% -3,26% 2,0472 1,9302 -15,48% -3,14% 2,5739 2,5482 -12,17% -2,99% 1,8664 1,8477 -13,60% -3,88% 11,9504 11,5955 -14,53% -3,26% 2,0076 1,9479 -12,21% -3,86% 40,8674 39,8706 -14,93% -3,50% 8,2454 8,0443 -17,85% -2,22% 3,7199 3,6292 -14,81% -3,75% 0,7459 0,7313 -15,73% -3,64% 8,8049 8,6323 -15,38% -3,30% 0,7125 0,6862 -15,46% -3,85% 8,3368 8,0295 -16,07% -2,63% 2,8703 2,8416 -11,78% -3,92% 1,8432 1,7378 -15,76% -3,45% 2,0956 1,9559 -16,74% -2,93% 1,0154 0,9855 -10,24% -3,73% 2,5994 2,4744 -12,31% -3,83% 8,5273 8,1173 -12,45%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ∫À¶ƒπ∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ. ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ USD MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

16.731.868,21 1.284.713,47 13,0238 3.176.684,70 412.239,28 7,7059 6.342.564,34 1.144.175,53 5,5433 11.224.466,03 999.810,40 11,2266 18.429.378,56 1.400.407,64 13,1600 3.712.158,68 621.262,55 5,9752 8.122.775,92 1.531.484,56 5,3039 4.140.083,64 1.814.172,48 2,2821 1.043.736,56 134.013,14 7,7883 20.285.495,79 5.858.948,79 3,4623 30.908.299,12 8.432.727,62 3,6653 1.199.459,78 120.000,00 9,9955 779.452,23 652,48 1.194,6000 37.429.058,87 30.816,93 1.214,5600 769.404,11 701,30 1.097,1100 45.021.245,17 40.980,16 1.098,6100 44.006,12 43,99 1.000,3000 4.787.877,31 4.779,40 1.001,7700 4.209.774,98 1.156.474,17 3,6402 2.109.760,59 423.387,07 4,9831 4.314.270,86 2.809.495,24 1,5356 1.836.556,99 699.495,17 2,6255 3.921.527,30 1.471.555,25 2,6649 1.555.209,37 557.561,51 2,7893 55.776.572,25 41.188.089,28 1,3542 8.841.695,55 577.386,11 15,3133 17.823.183,68 1.280.261,13 13,9215 47.898.887,63 4.241.722,81 11,2923 11.159.185,50 15.598.508,61 0,7154 14.453.643,86 15.278.910,18 0,9460 2.953.301,73 335.659,87 8,7985 3.390.933,23 386.102,47 8,7825 1.309.096,90 150.011,03 8,7267 146.382.297,20 17.382.581,44 8,4212 44.509.932,57 6.117.980,78 7,2753 1.939.599,27 597.235,00 3,2476 29.748.576,58 2.784.704,12 10,6829 6.157.013,26 2.869.122,54 2,1460 4.397.923,57 2.116.140,26 2,0783 1.449.845,45 390.742,03 3,7105 1.589.200,62 516.449,71 3,0772 8.892.366,23 5.921.766,08 1,5016 19.808.537,01 6.545.410,36 3,0263 22.645.775,43 4.290.819,32 5,2777 13.544.383,16 4.780.016,77 2,8335 33.149.636,57 14.889.950,48 2,2263 682.439,79 38.847,48 17,5672 3.738.258,55 13.080,84 285,7800 2.099.048,79 381.588,85 5,5008

-0,22% -1,18% -0,13% 0,28% -1,47% -0,93% -0,05% -1,07% -0,24% -0,97% -1,68% 0,00% -0,26% -0,26% -1,01% -1,00% -0,60% -0,60% -0,68% -0,89% -1,39% 0,21% -0,47% 0,35% -0,45% -1,15% -0,44% -1,19% -0,40% -1,20% -0,89% -0,75% -0,89% -0,88% 0,15% -0,47% -0,01% -1,72% 0,26% 0,09% -0,95% -0,29% -0,44% -0,01% -0,72% -0,43% -0,48% -0,49% 0,22%

13,6750 7,9756 5,5987 11,3389 13,2916 6,0947 5,3039 2,2821 7,9051 3,4623 3,6653 9,9955 1.194,6000 1.214,5600 1.097,1100 1.098,6100 1.000,3000 1.001,7700 3,6766 5,0329 1,5817 2,7043 2,7315 2,8730 1,3542 15,3133 14,0607 11,4052 0,7154 0,9460 8,7985 8,7825 8,7267 8,4212 7,2753 3,2476 10,6829 2,2533 2,1822 3,8960 3,1695 1,5166 3,1020 5,4096 2,9043 2,2708 17,8746 291,4956 5,6658

12,8936 7,6288 5,4879 11,1143 13,0284 5,9154 5,2509 2,2593 7,7104 3,4277 3,6286 9,8955 1.194,6000 1.214,5600 1.097,1100 1.098,6100 1.000,3000 1.001,7700 3,5674 4,8834 1,5202 2,5992 2,6383 2,7614 1,3407 15,1602 13,7823 11,1794 0,7082 0,9365 8,6225 8,6069 8,5522 8,2528 7,2025 3,2151 10,4692 2,1031 2,0367 3,6363 2,9849 1,4716 3,0263 5,2777 2,8335 2,2263 17,2159 285,7800 5,3908

7,99% 17,91% 23,68% 9,87% 6,37% 8,09% 10,25% -2,52% 6,08% 0,71% -3,44% -0,05% 7,16% 7,17% 0,00% 0,01% 1,20% 1,22% -9,53% 3,09% 4,21% 11,56% 11,95% 16,50% 7,55% 14,25% 6,55% 13,63% 7,71% 14,93% -2,99% -3,46% -2,25% -4,71% -5,11% 5,38% 1,05% -3,61% 11,44% -1,03% 2,57% 5,36% 19,36% 8,26% 2,11% 7,80% 12,96% 2,56% 0,88%

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ CITI FUND ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

12.836.587,18 1.958.264,82 6,5551 25.796.002,61 2.089.317,22 12,3466 7.175.063,00 1.249.687,73 5,7415 267.471.363,76 24.145.526,67 11,0775 10.959.635,69 1.587.171,66 6,9051 2.886.653,05 808.694,46 3,5695 3.753.154,27 556.759,64 6,7411 7.127.043,54 1.298.583,47 5,4883 58.781.056,21 7.932.666,97 7,4100 4.526.160,93 763.396,56 5,9290 79.973.910,73 24.459.622,55 3,2696 205.086.168,75 53.134.009,74 3,8598 195.294.612,74 102.227.095,89 1,9104 7.680.029,70 1.643.209,07 4,6738 12.660.918,26 2.361.267,37 5,3619 33.157.775,94 6.257.669,22 5,2987 4.806.387,96 1.352.780,91 3,5530 13.096.359,88 1.619.208,23 8,0881 134.963.724,81 57.998.120,20 2,3270

0,11% 6,5682 6,4240 0,71% -0,07% 12,4701 12,2231 0,19% -0,33% 5,7415 5,6841 -1,80% -0,03% 11,0775 11,0775 0,36% -0,16% 6,9051 6,9051 0,01% -0,33% 3,5731 3,5552 -1,28% -0,02% 6,7411 6,7411 0,30% -0,15% 5,4883 5,4334 -0,63% -0,06% 7,4174 7,3730 0,32% -0,11% 5,9438 5,8994 2,33% -0,02% 3,2696 3,2696 0,02% -0,25% 3,8791 3,8405 -0,85% 0,01% 1,9104 1,9104 0,74% 0,01% 4,6738 4,6271 0,72% 0,00% 5,3619 5,3619 0,43% -0,29% 5,2987 5,2987 -0,69% 0,01% 3,5530 3,5352 0,14% -0,41% 8,2499 7,9263 -0,83% 0,01% 2,3270 2,3270 0,88%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. 74.306.241,69 EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) 36.150.879,63 EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS$ USD 40.339.107,13 EUROBANK EFG I(LF) MONEY MARKET INCOME PLUS $ USD 1.500.562,10 EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR 44.337.804,92

6.385.199,48 11,6373 3.116.232,78 11,6008 36.623.432,02 1,1015 1.361.984,25 1,1017 42.488.918,00 1,0435

-0,02% 11,6373 11,6373 0,02% 0,00% 11,6008 11,6008 0,22% 0,01% 1,1015 1,1015 0,27% 0,00% 1,1017 1,1017 0,28% -0,41% 1,0435 1,0435 -0,77%

ENEP°HTIKO

384.629,76 5,3395 171.960,73 10,3950 123.009,01 9,6203 1.340.051,36 10,0312

-2,65% 7,7191 7,2780 -14,86% -2,35% 8,1198 7,9590 -12,07% -1,13% 10,6111 10,4009 -8,39% -2,89% 9,6718 9,4104 -11,03% -2,89% 9,0045 8,7611 -11,51% -2,94% 8,9900 8,7902 -11,90% -2,53% 4,2282 4,2282 -11,47% -2,36% 3,3070 3,2739 -9,18% -2,86% 6,0799 5,9301 -11,79% -2,82% 13,5177 13,3825 -11,29% -1,40% 5,1128 5,0617 -5,61% -1,15% 9,8989 9,7999 -5,77% -1,46% 9,3961 9,3961 -8,37% -1,48% 3,0936 3,0627 -6,68% -2,74% 6,8392 6,5736 -12,50% -2,63% 1,8606 1,7228 -13,23% -2,22% 14,6119 14,3225 -12,64% -2,33% 5,5550 5,2376 -3,28% -1,37% 8,6873 8,5379 -4,66% -2,95% 2,9509 2,9073 -15,03% -2,62% 2,8576 2,8010 -14,49% -3,02% 7,4845 7,3363 -13,33% -3,06% 7,6573 7,5057 -13,28% -2,42% 3,2212 3,1890 -10,71% -2,05% 2,8744 2,7070 -6,98% -3,05% 6,5188 6,2023 -13,51% -2,83% 2,0425 2,0242 -13,11% -1,73% 2,2102 2,2047 -6,67% -2,60% 8,5300 8,5300 -10,92%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À

20.994.501,59 6.604.987,47 4.183.614,64 2.757.494,45 2.012.880,02 17.106.289,25 65.831.489,23 37.633.703,91 23.678.900,49 38.244.842,58 2.203.241,31 15.861.632,80

1.159.946,35 577.347,31 359.432,59 249.151,73 354.458,48 2.287.634,47 6.204.786,26 5.966.404,76 8.445.068,43 3.709.885,65 584.809,85 5.859.861,90

18,0995 11,4402 11,6395 11,0675 5,6787 7,4777 10,6098 6,3076 2,8039 10,3089 3,7674 2,7068

-0,47% -0,37% -0,48% -0,51% -0,38% -1,37% -0,20% -0,28% -0,91% -0,91% -0,53% -1,01%

19,0045 12,0122 12,2215 11,6209 5,7923 7,5525 10,7159 6,3076 2,8460 10,3089 3,9181 2,7339

17,9185 11,2114 11,4067 10,8462 5,6219 7,4029 10,5037 6,2445 2,7759 10,2574 3,7297 2,6797

1,74% 0,56% 0,59% 1,61% 4,42% 16,18% 1,97% 2,77% -0,49% 2,54% 16,30% -1,58%

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. ALPHA TRUST EUROPEAN FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

17.832.454,40 5.049.586,56 3.410.074,75 257.068,63 23.803.039,49 2.491.985,70 28.494.374,53 3.679.328,67 53.713.838,25 5.890.890,84 14.397.438,35 2.268.641,48 82.325.528,73 4.969.803,73 6.336.004,89 2.261.482,51 4.739.983,95 1.283.832,86 17.453.379,44 2.051.075,11 55.792.911,73 19.706.256,16 58.533.257,43 72.315.288,33 36.104.432,58 42.584.157,42 27.533.574,13 32.472.577,57 1.939.599,27 597.235,00 50.867.291,38 17.387.048,26 3.895.690,63 421.242,06

3,5315 13,2652 9,5518 7,7444 9,1181 6,3463 16,5651 2,8017 3,6921 8,5094 2,8312 0,8094 0,8478 0,8479 3,2476 2,9256 9,2481

-0,96% -0,07% 0,11% -0,38% -0,97% 0,36% 0,12% -0,74% 0,17% -0,34% -0,27% -0,26% -0,28% -0,28% -0,47% -0,45% -0,10%

3,7081 13,9285 9,6473 7,8218 9,2093 6,4098 16,7308 2,8577 3,6921 8,5094 2,8312 0,8094 0,8478 0,8564 3,2476 3,0719 9,3868

3,4962 13,1325 9,4563 7,6670 9,0269 6,2828 16,3994 2,7737 3,6552 8,4243 2,8029 0,8013 0,8308 0,8394 3,2151 2,7793 9,1787

3,75% 3,91% 9,74% 14,38% 6,01% 3,42% 11,77% 3,82% 8,61% 5,96% 11,18% 10,62% 9,65% 9,65% 5,38% 9,76% 2,26%

18.789.076,18 5.440.461,86 1.730.954,10 176.884,74 73.793.674,66 7.974.855,61 31.137.295,56 3.491.877,68 6.377.236,84 1.067.686,73 56.101.031,14 17.792.732,93 59.583.640,04 58.183.397,78 8.248.468,89 909.647,31 3.837.212,85 1.227.986,95 31.018.834,42 13.431.464,15 5.077.400,95 1.910.152,02 5.493.858,74 552.165,96

3,4536 9,7858 9,2533 8,9171 5,9729 3,1530 1,0241 9,0678 3,1248 2,3094 2,6581 9,9497

-0,23% 3,4881 -0,51% 10,2751 -0,42% 9,2533 -0,41% 8,9171 -0,42% 6,1521 -0,32% 3,1530 -0,22% 1,0241 -1,02% 9,2492 -0,33% 3,1248 -1,48% 2,4249 -1,04% 2,7910 0,02% 10,0741

3,4191 9,6879 9,1608 8,8279 5,7937 3,1215 1,0139 9,0678 3,0936 2,2632 2,6049 9,8751

8,09% 6,32% 1,83% 2,32% 1,27% 5,15% 4,38% -2,63% 3,36% -6,18% -4,64% 8,48%

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ ∂ƒª∏™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

√ª√§√°π∞∫∞ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(10) NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(10) ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

9.669.392,02 11.546,08 1.453.553,25 1.998.933,94

935.696,76 9,59 1.210,57 198.173,85

10,3339 1.203,4700 1.200,7200 10,0868

-0,21% 0,11%

10,3339 10,2306 0,52% 1.203,4700 1.203,4700 4,34% 1.200,7200 1.200,7200 4,35% 10,1877 10,0111 1,20%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,3311 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8673 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4422 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . .9,591 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .125,11 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,4355 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . .7,8765 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,3337 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,4464

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3417 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,87424 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,6677 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126,11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,447 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,9395 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3444 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,458

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,85429 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3306 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,4471 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123,23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,414 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,7584 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3137 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4247

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø)

∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.053.738,09 1.787.524,74 1.183.385,41 13.442.282,13

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) 43.374.759,32 5.900.120,99 7,3515 ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 84.543.162,66 10.516.053,88 8,0394 ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. 27.297.915,91 2.598.308,77 10,5060 ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 11.989.661,40 1.261.343,62 9,5055 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ 3.622.516,93 409.340,72 8,8496 INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.107.937,47 575.281,89 8,8790 ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 619.158.630,45 146.435.751,63 4,2282 ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ 30.184.527,75 9.127.571,96 3,3070 ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.220.989,02 871.610,54 5,9900 ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ 68.817.609,77 5.090.933,21 13,5177 ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ 27.433.185,02 5.365.635,94 5,1128 ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 12.499.247,77 1.262.688,27 9,8989 ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ 12.002.274,67 1.277.368,49 9,3961 ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. 9.001.821,18 2.909.809,17 3,0936 ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ 23.355.557,80 3.517.394,87 6,6400 ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. 3.854.847,61 2.237.535,95 1,7228 INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 41.819.202,93 2.890.612,48 14,4672 INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.299.797,60 1.568.819,82 5,2905 HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 39.630.379,53 4.641.707,56 8,5379 ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 14.636.698,57 5.034.416,83 2,9073 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 13.955.768,04 4.932.557,02 2,8293 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 889.245,59 120.000,00 7,4104 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 1.140.958,49 150.492,23 7,5815 ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 12.981.557,12 4.029.978,61 3,2212 MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.221.438,61 1.512.691,78 2,7907 PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 3.220.621,08 508.874,82 6,3289 N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 916.645,43 451.034,88 2,0323 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 15.227.405,46 6.889.712,36 2,2102 Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ. 2.151.166,35 252.189,43 8,5300

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ SOLIDUS MID RISK GREEK MUTUAL FUND-∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

-2,23% 5,6065 5,2861 -15,14% -3,37% 10,9148 10,2911 -16,26% -1,32% 9,8127 9,5241 -1,56% -2,08% 10,3823 9,9309 -12,95%

A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,332 .........................................................1,3302 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,86791 .......................................................0,86669 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4474 ...........................................................7,437 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,5977 .........................................................9,5843 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125,2 .........................................................125,02 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4365 .........................................................1,4345 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,882 ...........................................................7,871 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3346 .........................................................1,3328 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4474 .........................................................1,4454

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 27

™∞BBATO 24 A¶ƒπ§π√À 2010

K§EI™IMO TH™ 23H™ ∞¶ƒπ§π√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

1.857,96

-0,15

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ AEGEAN ∞∂ ALAPIS ∞μ∂∂(∫√) ALPHA BANK ∞∂(∫√) COCA COLA EEE (∫√) EUROBANK PROPERTIES FOLLI - FOLLIE ∞.μ.∂.∂.(∫O) FORTHNET AE(∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞∂(∫√) FRIGOGLASS ∞.∂.(∫√) GENIKI BANK (∫√) INTRALOT (∫√) J&P ∞μ∞• ∞∂ ∂ƒ°√§∏¶Δπ∫∏ Δ√Àƒ.∂ª¶.μπ√ª.√π∫. À§π∫.(∫√) JUMBO ∞.∂.(∫√) LAMDA DEVELOPMENT S.A.(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD S & B μπ√ª∏Ã∞¡π∫∞ √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) SPRIDER STORES ∞.∂. ∞¡∂∫ ∞∂(∫√) ∞¡∂∫ ∞∂(¶√) ∞¡∂∫ ∞∂(¶√) ∞Δ∂ μ∞¡∫ μπ√Ã∞§∫√ ∂μ.Ã∞§∫√À & ∞§√Àª(∫∞) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ °ƒ. ™∞ƒ∞¡Δ∏™ ∞μ∂∂(∫√) ¢/∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §∞ª¶ƒ∞∫∏(∫√) ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂ ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√) ∂§μ∞§ ∞∂(∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ ∞∂(∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ ∞∂(∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ ∞∂ (∫√) ∂Δ. À¢ƒ∂À™∂ø™ & ∞¶√Ã∂ÀΔ.(∫√) ∂Δ∞πƒ∂π∞ À¢ƒ∂À™∂ø™ ∫∞π ∞¶√Ã∂Δ∂À™∂ø™ £∂™/¡π∫∏™ ∞∂ π∞™ø ∞.∂.(∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ ∂∞∂(∫√) π¡Δƒ∞∫√ª ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ∫∞Δ. ∞º√ƒ√§√°∏Δø¡ ∂π¢ø¡ ∞∂(∫√) ª∂Δ∫∞ ∞∂(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(¶√) ª√Δ√ƒ √π§ ∂§§∞™ ª¶∞ª¶∏™ μøμ√™ ¢π∂£¡∏™ Δ∂áπ∫∏ ªÀΔπ§∏¡∞π√™ ∞∂ √ªπ§√™ ∂¶πÃ(∫√) √§¶ ∞∂ √¶∞¶ ∞∂ √ƒ°.Δ∏§∂/¡πø¡ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√) √ƒ°∞¡π™ª√™ §πª∂¡√™ £∂™™∞§√¡π∫∏™ ¶§∞π™π√ COMPUTERS A.E.(∫√) ™π¢∂¡√ƒ ∞.∂.(∫√) ™ø§∏¡√Àƒ°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√À ∞∂(∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ ∂§§∞¢√™ ∞Δ∂ Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ ∞μ∂Δ∂ ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(∫√) ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(¶√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∂FG EUROBANK A.E.(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∫À¶ƒ√À (∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ¶∂πƒ∞πø™ ∞.∂(∫√) À°∂π∞ ¢π∞°¡ø™Δπ∫√ £∂ƒ∞¶∂ÀΔπ∫√ ∫∂¡Δƒ√ ∞£∏¡ø¡ AE Ã∞§∫√ƒ ∞∂ (¶ƒø∏¡ μ∂∫Δøƒ)(∫∞)

3,2 0,35 6 20,1 5,91 14,9 0,83 7,9 10,14 0,53 3,33 1,95 6,4 4,23 1,35 1,85 4,79 0,65 0,43 2,3 1,4 1,35 3,75 5,01 4,76 1,24 12,77 11,52 1,2 3,53 7,81 5,89 6,04 4,66 3 1,04 0,77 5,02 10,09 0,79 0,66 9,31 2,81 4,69 12,75 16 8,21 12,82 4,99 3,55 1,04 3,35 4,5 19,94 13 5,63 4,49 5,74 1,04 0,94

2,24 9206 0,00 13637684 1,70 4601693 0,45 653813 -1,50 32063 -3,25 104900 -2,35 147206 0,00 81120 -1,93 63191 0,00 1013191 -1,19 410302 0,52 12205 0,47 285291 5,75 5035 0,00 5798285 -0,54 3432658 0,63 6210 -1,52 94214 0,00 121888 0,00 500 0,00 0 0,00 706689 6,23 198541 -2,72 193872 -1,86 31769 -4,62 59013 -2,96 720937 0,00 9484345 -0,83 12358 -1,94 509158 -0,51 254266 -4,23 239993 -0,66 40437 0,43 18434 -1,64 13302 -0,95 28782 -1,28 324808 -3,83 40532 4,56 30942 1,28 120087 -1,49 31597 0,22 288924 0,36 317636 -2,29 361674 -0,16 4713 -0,19 1401271 -1,08 4093649 2,15 3487 -0,20 3426 -1,39 24679 0,00 42707 -2,62 491939 -2,17 154126 3,16 157520 6,56 1339 -1,05 2964744 -0,88 3025586 1,77 1945716 0,00 129344 0,00 51209

3,08 0,32 5,72 19,62 5,91 14,9 0,83 7,85 10 0,51 3,29 1,94 6,16 3,95 1,31 1,82 4,79 0,64 0,43 2,3 1,4 1,33 3,42 4,96 4,76 1,24 12,54 11,17 1,18 3,52 7,6 5,89 5,9 4,57 2,94 1,04 0,77 5,02 9,7 0,77 0,65 9,13 2,66 4,59 12,65 15,83 8,11 12,1 4,85 3,49 1,02 3,32 4,35 19,3 12,5 5,47 4,41 5,41 1,03 0,93

3,2 0,35 6,4 20,69 6,2 15,59 0,91 8,12 10,3 0,57 3,58 2,03 6,5 4,3 1,43 1,97 4,8 0,7 0,46 2,3 1,4 1,47 4,06 5,29 4,85 1,38 13,39 12,42 1,29 3,99 8,25 6,43 6,2 4,78 3,1 1,12 0,84 5,44 10,48 0,81 0,68 9,99 3,04 5,1 13 16,6 8,6 12,95 5 3,79 1,1 3,69 4,76 20,51 13 6,14 4,73 6,08 1,12 0,98

1,26 0,93 0,48 1,84 0,67 0,51 0,56 0,29 0,8 1,13 3,87 0,93 0,75 1,2 7,6 1,12 1,07 0,39 1,87 0,62 0,4 3 4,24 0,82 2,17 0,54 2,32 0,27 0,61 0,81 1,13 1,01 0,9 3,24 0,47 0,33 1,05

1,35 0,93 0,53 1,85 0,71 0,57 0,62 0,31 0,8 1,13 3,97 0,99 0,78 1,25 7,64 1,23 1,13 0,43 1,99 0,72 0,4 3 4,69 0,87 2,2 0,6 2,32 0,31 0,64 0,81 1,24 1,05 0,93 3,5 0,5 0,39 1,09

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALPHA TRUST ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à ALSINCO A.E ∂π¢ø¡ ∂¡¢À™∏™ -À¶√¢∏™∏™ (∫√) ASPIS BANK ∞¡.Δƒ∞¶∂∑π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ AUTOHELLAS ∞.∂.(∫√) BYTE COMPUTER ∞μ∂∂(∫√) CENTRIC MULTIMEDIA ∞∂ CYCLON ∂§§∞™ ∞∂ DIONIC ∞∂μ∂ EURODRIP ∞.μ.∂.°.∂.(∫√) EUROLINE AEEX (KO) EUROMEDICA ∞.∂.¶∞ƒ√Ã∏™ π∞Δƒπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ F.G EUROPE ∞∂ (∫√) F.H.L ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ª&° ∞μ∂∂(∫√) FASHION BOX ∂§§∞™ ∞∂ FLEXOPACK AEBEP(∫√) INFOQUEST ∞∂μ∂(∫√) INFORM ¶.§À∫√™(∫√) INTRAKAT ∞∂ KLEEMAN HELLAS A.B.E.E(∫√) LAVIPHARM ∞∂(∫√) LOGISMOS ∞∂ MEDICON HELLAS ∞.∂. MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP MEVACO ª∂Δ∞§§√Àƒ°π∫∏ (∫√) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ NEWSPHONE HELLAS SA NEXANS ∂§§∞™ ∞¡.μπ√ª.∂Δ.(∫√) NUTRIART A.B.E.E. PASAL ∞.∂. ∞¡∞¶ΔÀ•∂ø™ ∞∫π¡∏Δø¡ PROFILE ∞∂μ∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂ REDS AE (KO) REVOIL ∞∂ RILKEN μπ√ª. ∫∞§§À¡Δπ∫ø¡(∫√) SCIENS ¢π∂£¡∏™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞.∂∫O) SPACE ∂§§∞™ ∞.∂.(∫√) TRASTOR ∞∂∂¶

1,35 0,93 0,5 1,84 0,68 0,52 0,58 0,3 0,8 1,13 3,92 0,96 0,76 1,25 7,64 1,21 1,07 0,41 1,91 0,67 0,4 3 4,58 0,86 2,2 0,57 2,32 0,27 0,61 0,81 1,15 1,01 0,91 3,45 0,5 0,39 1,09

-2,88 0,00 0,00 -0,54 -1,45 -3,70 1,75 0,00 3,90 0,00 -1,26 -2,04 -1,30 -1,58 0,13 1,68 0,00 2,50 -7,73 -1,47 0,00 0,00 -2,35 2,38 0,00 1,79 0,43 -18,18 3,39 -3,57 -2,54 5,21 1,11 0,00 2,04 -4,88 7,92

680 0 340325 1320 4598 121071 5209 166596 48000 0 2950 3720 12427 64 400 23460 7150 109029 2165 59290 650 0 224 800 7800 1731 267 18122 9000 1300 404840 1100 9530 4790 11296 28905 2500

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø VELL GROUP ∞.∂ YALCO-∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ∞∂(∫∞) ∞. S COMPANY ∂ª¶√ƒπ∫∏ -μπ√ª. ∂Δ.-∏/À (∫√) ∞°ƒ.√π∫√™ ™¶Àƒ√À(∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂Ã(∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ μπ√ª. •À§√À ∞.∂.(∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ ∞μ∂∂(∫√) ∞§√ÀªÀ§ μπ√ª. ∞§√Àªπ¡π√À (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂ ∞ƒΔ√μπ√ª/¡π∞ ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™(∫O) ∞Δ∂ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∞∂ ∞Δ§∞¡Δπ∫ ™√À¶∂ƒª∞ƒ∫∂Δ ∞.∂. (KO) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√) ∞º√π Ã.∫√ƒ¢∂§§√À ∞∂μ∂(∫∞) ∞Ã√¡ ∞.∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) μ∞ƒ¢∞™ ∞∂μ∂∂ μπ√∫∞ƒ¶∂Δ ∞.∂ (∫√) μπ™ ∞∂(∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS A.E.(KO) °∞§∞•π¢π £∞§∞™™π∂™ ∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ (KO) °∂¡.∂ª¶√ƒπ√À & μπ√ª/¡π∞™(∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ ª∂™πΔ∂™ ∞™º∞§π™∂ø¡ ∞∂ ¢∞´√™ ¶§∞™Δπ∫∞ ∞μ∂∂(∫√) ¢π∞™ ∞∂∂Ã(∫O) ¢π∞™ πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ABEE(∫√) ¢π∂£¡∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∞∂∂Ã(∫O) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.∂.(∫√) ¢√Àƒ√™ ∞∂(∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ ¶∞¶∞¶∞¡∞°πøΔ√À ∞μ∂∂∞ (∫√) ∂.¶∞πƒ∏™ ∞μ∂∂ ¶§∞™Δπ∫ø¡(∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ ∞μ∂∂(∫√) ∂∫¢√Δπ∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §πμ∞¡∏ ∂∫Δ∂ƒ ∞∂(∫√) ∂§. ¢. ª√À∑∞∫∏™(∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ ∞∂μ∂(∫√) ∂§μ∂ - ∂¡¢Àª∞Δø¡ ∞∂(∫√) ∂§°∂∫∞ ∞.∂.(∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ ∞.∂.(∫√) ∂§π¡√π§ ∂§§∏¡π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ ¶∂Δƒ∂§∞πø¡ ∞∂ ∂§§.μπ√ª.∑∞Ã∞ƒ∏™ ∞∂(∫∞) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞(∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞(∫O) ∂§Δ√¡ ∞∂μ∂.(∫O) ∂§Δƒ∞∫ ∞∂(∫O) ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∂π™∞°.¢πΔƒ√Ãø¡ & ª∏Ã∞¡ø¡ £∞§∞™™∏™ ∞.∂.∂ ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∏Ã√À ∫∞π ∂π∫√¡∞™ ∞∂ ∂Δ∂ª ∞∂(∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂°∞(∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π ™Àªμ√À§√π Δ∂á√§√°π∞™ ∫∞π ∞¡∞¶ΔÀ•∏™ ∞∂ ∑∞ª¶∞ ∞∂(∫∞) ∑∏¡ø¡ ∞∂ ƒ√ª¶√Δπ∫∏™ ∫∞𠶧∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ ∞.∂. (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ ∞.∂-μπ√ª.ª∞ƒ(∫√) π§À¢∞ ∞∂ πª¶∂ƒπ√ ∞ƒ°ø ∞.M.∂(∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞Δ∂¡∂(∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞Δ∂¡∂(¶√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ ∞∂(∫√) πãÀ√Δƒ√ºπ∞ ™∂§√¡Δ∞ ∞∂°∂(∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ∞.∂. ∂∫¢√™∂π™(∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ BIOM.& •∂¡√¢/∫∂™ ∂¶πÃ.∞.∂. (∫√) ∫§ª ∞∂ ∫√ƒƒ∂™ ∞.∂ ∫ƒ∂.∫∞ ∞∂(∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª ∞μ∂∂(∫√) ∫ƒπ ∫ƒπ ∞μ∂∂ ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ ∞.∂.(∫√) ∫À§π¡¢ƒ√ª. ∫.™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√À(∫O) ∫À§π¡¢ƒ√ªÀ§√™ §√À§∏(∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ ª.∫.¡. ∞.∂.(∫√) §∞¡∞∫∞ª ∞∂(∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ ∞∂(∫O) ªπG R∂∞L ∂SΔ∞Δ∂ ∞.∂. ªπ¡∂ƒμ∞ ∞º√π π&μ §∞¢∂¡∏™ (∫∞) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ ∞∂(∫√) ªÀ§√π ∫∂¶∂¡√À ¡.μ∞ƒμ∂ƒ∏™ -MODA BAGNO ∞∂(∫√) ¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(∫A) ¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(¶∞) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∞.∂.(∫√) ¡∂øƒπ√¡ ∞.∂. (∫√) ¡∏ƒ∂À™ πã/°∂π∂™ Ãπ√À ∞∂.(∫√) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ ∞∂μ∂ DFH SA (∫√) √ªπ§. π¡Δ∂∞§ ∞μ∂∂ ¢∂ & ™π∞(∫√) ¶. ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ∞∂μ∂(∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∞μ∂(∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂.(∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ ∞μ∂∂(∫O) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.μ.∂.∂.(∫√) ™∂§ª∞¡(∫√) ™Δ∂§π√™ ∫∞¡∞∫∏™ ∞μ∂∂ ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ ∞∂μ∂(∫√) ™ø§.§.Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒ√ºπ§ ∞E(∫∞) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ ∞∂(∫√) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ ∞∂(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∞ΔΔπ∫∏™(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∂§§∞¢√™(∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ(∫√) Ã∞π¢∂ª∂¡√™(∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∞§∂Àƒ/¡π∞(∫√)

0,57 0,44 0,64 0,55 1,88 0,79 0,31 0,75 0,85 0,72 1,53 0,65 1,15 0,31 0,49 0,37 0,74 1 1,24 0,34 0,32 0,83 7,5 0,69 1,61 0,79 1,22 0,98 0,39 0,61 0,57 0,43 0,76 0,33 0,38 1,07 0,66 1,29 1,97 0,7 1,14 0,36 0,49 2,49 1,45 0,3 0,62 0,52 0,55 2,83 9,17 1,36 1,5 0,48 0,51 0,42 0,5 0,49 0,79 0,47 4,93 1,29 1,45 5,77 0,6 5,65 1,42 0,61 2,9 1,58 0,47 0,64 0,43 4 1,32 0,69 0,83 0,45 0,61 0,5 1,01 0,53 0,81 0,54 0,45 0,9 3,06 0,73 2,4 0,57 3,58 0,4 1,7 0,92 0,46 0,48 0,42 4,25 1,23 40,89 0,4 1,21 0,46

1,79 0,00 0,00 0,00 0,00 8,22 3,33 4,17 0,00 -7,69 0,00 0,00 9,52 -6,06 4,26 5,71 -1,33 0,00 0,81 -5,56 0,00 0,00 4,75 -1,43 -6,40 0,00 1,67 0,00 2,63 0,00 -1,72 -2,27 0,00 -8,33 -5,00 0,00 3,13 8,40 -1,99 -1,41 1,79 0,00 4,26 -1,97 -0,69 0,00 -4,62 4,00 1,85 -0,70 -6,05 -0,73 -9,09 -2,04 -7,27 5,00 6,38 8,89 0,00 2,17 0,41 2,38 -2,69 -2,04 -3,23 -0,88 0,71 1,67 0,00 -9,71 4,44 0,00 -4,44 0,00 0,00 -1,43 0,00 2,27 0,00 0,00 -9,01 1,92 0,00 1,89 0,00 -2,17 2,00 -7,60 -0,42 -1,72 1,13 -20,00 0,00 -1,08 0,00 0,00 2,44 0,00 0,82 -2,81 0,00 -5,47 0,00

65839 0 17200 0 0 2 12905 1220 60 32900 41086 76797 2 15557 6900 10 561 0 760 14286 23395 1610 500 48474 2339 0 8500 0 21470 19717 2650 1150 0 1991 85430 418 23870 50 6140 13705 4850 500 10314 1061 250 18885 3700 7845 7918 78510 200 20850 2340 19200 206319 12679 1005 4367 8390 13122 1170 4670 11545 4056 10765 304 19560 4314 0 360 150 0 1275 930 0 701 0 2360 3398 0 30 440 0 55314 0 8042 567 77500 700 27460 20 12035 10 2950 0 0 227744 2191 46818 24530 650 2402 0

0,51 0,44 0,64 0,55 1,88 0,79 0,28 0,72 0,85 0,71 1,53 0,65 1,15 0,31 0,44 0,37 0,68 1 1,11 0,32 0,31 0,75 7,49 0,69 1,55 0,79 1,12 0,98 0,37 0,55 0,53 0,43 0,76 0,33 0,38 1 0,65 1,29 1,87 0,69 1,12 0,36 0,47 2,31 1,38 0,29 0,59 0,5 0,53 2,77 9,16 1,34 1,49 0,48 0,5 0,37 0,49 0,45 0,76 0,46 4,91 1,26 1,43 5,73 0,6 5,13 1,36 0,6 2,9 1,58 0,46 0,64 0,41 4 1,32 0,68 0,83 0,4 0,6 0,5 1,01 0,51 0,81 0,53 0,45 0,9 2,93 0,72 2,4 0,55 3,58 0,4 1,7 0,9 0,46 0,48 0,41 4,25 1,15 40,66 0,4 1,17 0,46

0,58 0,44 0,65 0,55 1,88 0,79 0,32 0,75 0,85 0,83 1,53 0,65 1,15 0,33 0,49 0,37 0,77 1 1,24 0,35 0,33 0,83 7,5 0,72 1,62 0,79 1,25 0,98 0,4 0,67 0,59 0,44 0,76 0,36 0,4 1,07 0,7 1,29 2 0,74 1,16 0,36 0,5 2,54 1,45 0,32 0,62 0,52 0,56 2,86 9,78 1,38 1,65 0,5 0,59 0,43 0,5 0,49 0,79 0,5 5 1,29 1,58 5,9 0,62 5,67 1,42 0,61 2,9 1,75 0,47 0,64 0,47 4 1,32 0,69 0,83 0,45 0,62 0,5 1,01 0,54 0,81 0,56 0,45 0,94 3,06 0,83 2,4 0,6 3,58 0,45 1,7 0,92 0,46 0,48 0,44 4,25 1,29 42,89 0,4 1,3 0,46

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø ∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™. ∞∫π¡∏Δ∞ ∞.∂.(∫√) ATTICA GROUP ∞∂(∫√) CPI A.E. ∏§∂∫Δƒ√¡π∫ø¡ ∏/À (∫√) CROWN HELLAS CAN ∞∂(∫√) ELBISCO AE ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫∞) ELMEC SPORT ∞μ∂Δ∂(∫√) EMPORIKI BANK S.A(∫√) INFORMER ∞∂(∫√) INTERFISH πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ∞∂ ∫√ MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ OLYMPIC CATERING A.E.(∫√) PAPERPACK-Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ ∞.μ.∂.∂.(∫√) QUALITY & RELIABILITY ABEE(∫√) SATO ∞∂(∫O) SPIDER ª∂Δ∞§/Ã∞¡π∞(∫√) UNIBIOS ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) VIVARTIA ∞μ∂∂ (∫O) VIVERE AE ∫√ ∞£∏¡∞ ∞Δ∂(∫√) ∞§º∞ - μ∏Δ∞ μ∞™π§√¶√À§√™(∫√) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ μ√À§π∞°ª. ∞•∂(∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ ∞∂ (∫O) μπ√Δ∂ƒ ∞∂(∫√) °∂∫∂ ∞.∂(∫∞) ∂∫¢√™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ ∞.∂.(∫√) ∏ƒ∞∫§∏™ (∞¡.°∂¡.∂Δ.Δ™πª∂¡)(∫√) π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(∫∞) π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(¶A) π√¡π∫∏ (•∂¡√¢√Ã.∂¶πÃ.)(∫√) ∫.∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ & Àπ√π ∞∂μ∂(∫√) ∫∞¶¡√μπ√ª∏Ã∞¡π∞ ∫∞ƒ∂§π∞ ∞∂(∫A) ∫∂∫ƒ√æ •∂¡√¢.Δ√Àƒ.√π∫.§∞Δ.(∫√) ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À ∞μ∂∂ (∫∞) §∞ªæ∞ (∞¡.∂Δ.∂§§.•∂¡√¢√Ã.)(∫O) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞.¡.∂.(∫√) ª√ç√™ ∞∂(∫√) ¶.°.¡π∫∞™ ∞μ∂∂(∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ ∞∂μ∂(∫O) ™À™Δ. ªπ∫ƒ√À¶√§√°π™Δø¡ ∞∂(∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞(∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞(¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• ∞º√π ∞¡∂∑√À§∞∫∏(∫√) Ã.∫.Δ∂°√¶√À§√™ ∂∫¢√™∂π™ ∞∂(∫√) Ã.ª¶∂¡ƒ√Àª¶∏ & Àπ√™ ∞∂(∫√) Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À ∞μ∂∂ (∫√)

7,7 1,43 0,32 7,95 0,35 0,8 3,86 0,39 0,32 1,27 1,47 0,18 0,18 0,23 0,24 0,16 20,46 0,48 0,64 35,73 2,6 0,8 0,21 8 0,6 5,66 0,19 0,4 14 0,21 71 2,85 0,3 19,45 2,89 0,16 1,31 0,18 0,27 17,38 7,69 0,17 0,79 3,48 0,2

0,00 3,62 6,67 0,00 0,00 8,11 0,78 0,00 0,00 1,60 0,00 5,88 0,00 4,55 -7,69 6,67 0,00 9,09 -8,57 0,00 -0,76 -1,24 0,00 2,56 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 5,00 -0,49 0,71 0,00 0,21 2,85 6,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,20 0,00 5,26

210 4480 2000 0 0 64 9777 120 0 2804 0 1270 0 52891 40 24100 262 2850 50 678 1734 2800 170000 30 9302 300 42000 0 50 75450 5 820 0 100 10841 43304 0 6060 0 0 0 780 1328 2020 104673

7,7 1,38 0,31 7,95 0,35 0,8 3,83 0,39 0,32 1,25 1,47 0,18 0,18 0,22 0,24 0,16 20,4 0,48 0,64 35,73 2,57 0,73 0,2 8 0,6 5,59 0,19 0,4 14 0,2 71 2,85 0,3 19,45 2,81 0,16 1,31 0,18 0,27 17,38 7,69 0,16 0,79 3,48 0,2

7,7 1,47 0,32 7,95 0,35 0,8 3,9 0,39 0,32 1,3 1,47 0,18 0,18 0,24 0,24 0,16 20,46 0,48 0,64 35,73 2,62 0,81 0,21 8 0,6 5,8 0,19 0,4 14 0,22 71 2,86 0,3 19,45 2,94 0,17 1,31 0,19 0,27 17,38 7,69 0,18 0,8 3,48 0,21

0,17 0,09 0,98 0,35 0,7 0,3 0,73 0,18 0,09 0,15 3,7 0,11 0,76 0,1 0,14 0,14 0,19 0,8 0,06 0,09 0,22 0,26 0,37 8,26 0,35 0,39 0,24 0,2 0,88 0,13

13,33 0,00 0,00 6,06 1,45 7,14 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00 -9,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,33 0,00 0,00 0,00 5,41 0,00 0,00 0,00 0,00

54878 7226 0 100 19626 53900 0 0 39001 8800 0 14000 3970 0 0 0 0 0 0 0 11800 78600 0 0 0 17007 4700 3280 3639 0

0,16 0,09 0,98 0,35 0,69 0,28 0,73 0,18 0,09 0,14 3,7 0,11 0,76 0,1 0,14 0,14 0,19 0,8 0,06 0,09 0,21 0,25 0,37 8,26 0,35 0,37 0,23 0,2 0,87 0,13

0,17 0,09 0,98 0,35 0,72 0,3 0,73 0,18 0,09 0,16 3,7 0,11 0,8 0,1 0,14 0,14 0,19 0,8 0,06 0,09 0,24 0,26 0,37 8,26 0,35 0,4 0,24 0,2 0,89 0,13

1 2,09 1,53 4,03 2,52 2,47 1,4 1,05 2,1 2,62 2,1 2,15

-0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00

90.000 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0

1 2,09 1,53 4,03 2,52 2,47 1,4 1,05 2,1 2,62 2,1 2,15

1,01 2,09 1,53 4,03 2,52 2,47 1,4 1,05 2,1 2,62 2,1 2,15

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,12 0,1 0,05 0,12 0,1 0,48 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,12 0,1 0,05 0,12 0,1 0,48 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,12 0,1 0,05 0,12 0,1 0,48 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC ∞μ∂∂(∫√) COMPUCON ∂º∞ƒª√°∂™ À¶√§√°π™Δø¡ ∞μ∂∂ HELLAS ONLINE ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ PLIAS ∞¡/ª∏ μπ√ª/∫∏ &∂ª/∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ∫∞Δ/∫ø¡ ∞°∞£ø¡ (KA) ∞∂°∂∫ ∞∂(∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ ∞μ∂¶∂ ∞∂(∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ ∞.∂. (∫∞) ∂¢ƒ∞™∏ - Ã.æ∞§§π¢∞™ ∞Δ∂(∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ ∞.∂.∂.(∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ ∞.∂ ∂§§.πãÀ√∫∞§§. ∞μ∂∂(∫√) ∂§ºπ∫√(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(¶√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ ∫∂º∞§∞π√À & ∂¶∂¡¢À™∂ø¡ ∞∂ π¶¶√Δ√Àƒ ∞∂(∫A) ∫∂ƒ∞ª∂π∞ ∞§§∞Δπ¡∏ AE ∫§ø¡∞Δ∂• √ªπ§. ∂¶πÃ∂πƒ. AE(∫O) ∫§ø¡∞Δ∂• √ªπ§. ∂¶πÃ∂πƒ. AE(¶O) ∫√Àª¶∞™ ∞.∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) ª.π.ª∞π§∏™ ∞∂μ∂(∫√) ª∞ƒ∞∫ ∞μ∂∂ √ªπ§. π¡Δ∂∞§ ∞μ∂∂ ¢∂ & ™π∞(¶√) ¶∂ƒ™∂À™ ¶ƒ√π√¡Δ∞ ∂π¢π∫∏™ ¢π∞Δƒ√º∏™ ∞μ∂∂ -∫√ ¶∂Δ∑∂Δ∞∫∏™ ∞∂(∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ ∞Δ∂(∫√) ƒπ¡Δ∂¡∫√ ∞∂ (∫√) ™π¢∏ƒ∂ª¶√ƒπ∫∏ ª∞∫∂¢√¡π∞™ ∞∂ Δ∂•∞¶ƒ∂Δ ∞∂(∫√)

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST ∞.∂.¶.∂.À. ENVITEC AE EPSILON NET AE EUROXX Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∫∞∫∏ ∞.∂.¶.∂.À. PERFORMANCE TECHNOLOGIES ∞.∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ ∞∂ ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ ∞.∂.μ.∂ ª∂¡ΔπΔ∂ƒƒ∞ ∞μ∂E ¡Δ√¶§∂ƒ ∞μ∂∂ √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™ ∞μ∂Δ∂ º√À¡Δ§π¡∫ ∞μ∂∂

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂∂à KO BETANET ABEE HITECH SNT ∞∂ MICROLAND COMPUTERS(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(¶√) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞∂°∞(∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ ∞.∂(∫√) ∞º√π ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞Δ∂(∫√) ¢π∂∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂(∫O) §∞¡ ¡∂Δ ∞.∂ (∫√) ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ∞∂(∫∞) ¡∞ÀΔπ§π∞∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ §∂™μ√À (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞.∂. ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞∂ (¶√) ™∞√™ º∂ƒƒÀ™ Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡(∫√) øª∂°∞ ∞∂∂à (∫√)


OÈÎÔÓÔÌ›· 28 ∞ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÂÚÁ·Ûȷο ∞£∏¡∞, 23.

™∂ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ˘fi Û˘˙‹ÙËÛË ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ∞. §Ô‚¤Ú‰Ô˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ¤ÚÁÔ˘ (“ÌÏÔοÎÈ·” ) Û ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi ÂÚÁ·Û›· ¤ÍÈ ÌËÓÒÓ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÂÚÁÔ‰fiÙË, ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÂÓÓ¤· Ì‹Ó˜. ∞Ú¯Èο, ÚÔ‚ÏÂfiÙ·Ó ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÚÈÒÓ ÌËÓÒÓ. ªÂÙ¿ ÙÔ ÂÓÓ¿ÌËÓÔ ‰ÂÓ ı· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È “·˘ÙfiÌ·Ù·” Ë Û‡Ì‚·ÛË ¤ÚÁÔ˘, ·ÏÏ¿ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ ˘¤Ú ÙÔ˘ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘. ªÂ ·Ú¤Ì‚·ÛË Û ¿ÏÏË ‰È¿Ù·ÍË ÔÚ›˙ÂÙ·È ϤÔÓ ÛÙÔ 30% Ë ÂÈϤÔÓ ·ÌÔÈ‚‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙËÓ 6Ë Ë̤ڷ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ -ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ÂÓı‹ÌÂÚÔ˘- ·fi 50% ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Î·È ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi Ù˘ ·ÌÔÈ‚‹˜ Ô˘ ·Ú¯Èο ÚÔ‚ÏÂfiÙ·Ó. ∞fi ÙȘ ÂÈϤÔÓ ·ÌÔÈ‚¤˜ ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ªÂ ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÚԂϤÔÓÙ·È Ë Ê˘Ï¿ÎÈÛË ¤ˆ˜ 2 ¤ÙË Î·È Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ Û fiÛÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ ¿‰ÂÈ· ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¶ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ (“ÂÓÔÈΛ·Û˘” ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ) ηıÒ˜ Î·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ¤ÓÙ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÔÓÙ·È ÙËÓ ÎÏ·‰È΋ ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙Ô¸·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È Û ÂÚ›ÙˆÛË Ó·˘·Á›Ô˘ ‹ ¿ÚÓËÛ˘ Ó· ·Ú·¤ÌÂÙ·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ªÂÛÔÏ¿‚ËÛ˘ ¢È·ÈÙËÛ›·˜.

ΔËÓ ∂ıÓÈ΋ ˘Ô‚·ıÌ›˙ÂÈ Ë Moody’s §√¡¢π¡√, 23.

Δ∏¡ ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ˘Ô‚¿ı-

ÌÈÛ ηٿ Ì›· ‚·ıÌ›‰· ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ô Ô›ÎÔ˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Moody’s, ·ÍÈÔÏÔÁÒÓÙ·˜ ÙËÓ ϤÔÓ Ì ∞3 Ì›· Ë̤ڷ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ Reuters, Ë Moody’s ·Ê‹ÓÂÈ Â›Û˘ ·ÓÔÈÎÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜. ¶Èı·Ó‹ Â›Û˘ Â›Ó·È Ë ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Î·È ÙÔ˘ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Î·È Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ ¿ÏÏˆÓ ¤ÓÙ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ.

™∞μμ∞Δ√ 24 ∞¶ƒπ§π√À 2010

∏ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ Ì›ˆÛ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡

ÀÔ¯ÒÚËÛ ÙÔ spread ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ ∞£∏¡∞, 23.

ÙÒÛË ÛËÌ›ˆÛ ÙÔ spread ÛÙ· ÔÌfiÏÔÁ·, Ì›· Ë̤ڷ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÙfiÍ¢ÛË ¿Óˆ ·fi ÙȘ 600 ÌÔÓ¿‰Â˜, ηıÒ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ˘¤‚·Ï Â›ÛËÌÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ ∂∂-¢¡Δ, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi‰ÔÛ˘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ 10ÂÙÔ‡˜ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ˘Ô¯ÒÚËÛ ̤¯ÚÈ ÙȘ 491 ÌÔÓ¿‰Â˜, ÂÓÒ ¿ÓÔÈÍ ÛÙȘ 578, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ Bloomberg. §›ÁÔ ÚÈÓ ÙȘ 15:00 ‹Ù·Ó ÛÙȘ 519, ·fi 609 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙËÓ ¶¤ÌÙË, ÂÓÒ ·ÚÁfiÙÂÚ· ¤Êı·Û ¤ˆ˜ 570. ∏ ·fi‰ÔÛË (ÂÈÙfiÎÈÔ) ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ ˘Ô¯ˆÚ› ÛÙÔ 8,26% (›¯Â ¤ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 7,99%), ÂÓÒ Â›¯Â ·ÓÔ›ÍÂÈ ÛÙÔ 8,88%. ΔËÓ ¶¤ÌÙË, ›¯Â ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Î·È ÙÔ 9%. ™ÙÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â˘ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ 2ÂÙ¤˜ ÔÌfiÏÔÁÔ, ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ Â›Ó·È ÛÙÔ 9,64%, ÂÓÒ Â›¯Â ·ÓÔ›ÍÂÈ ÛÙÔ 10,23%. ΔËÓ ¶¤ÌÙË, ›¯Â ÛηÚÊ·ÏÒÛÂÈ ¿Óˆ ·fi ÙÔ 11%. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ Ù›ÙÏÔ˘ ÛÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó (ÚÔÛ¤Ê˘Á ÙÔ 2008 ÛÙÔ ¢¡Δ Î·È ‹Ú ‰¿ÓÂÈÔ 11,3 ‰ÈÛ.) Â›Ó·È 12,2%. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Ù· 2ÂÙ‹ ÔÌfiÏÔÁ· ¤¯Ô˘Ó ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ·fi Ù· 10ÂÙ‹, ‰Â›¯ÓÂÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ·Ó·Ï˘Ù¤˜, fiÙÈ ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ˆ˜ Â›Ó·È Ôχ Èı·Ó‹ Ì›· ·Ó·‰È¿ÚıˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, οÙÈ Ô˘ ·ÔÎÏ›ÂÈ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. ΔÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚÔ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ (CDS) ˘Ô¯ˆÚ› ÛÙȘ 584,9 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ãı˜, ¶¤ÌÙË, ÛËÌ›ˆÛ ·ÚÓËÙÈÎfi ÚÂÎfiÚ ÛÙȘ 650 ÌÔÓ¿‰Â˜ (ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô CDS ÛÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó Â›Ó·È 665). ΔËÓ ¶¤ÌÙË, ÙÔ spread ÛÙÔ 10ÂÙ¤˜ ÔÌfiÏÔÁÔ Â›¯Â ÂÎÙÔÍ¢ı› ÛÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ·fi ÙÔ 1998, ÛÙȘ 606,17 ÌÔÓ¿‰Â˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›̷ÙÔ˜, ÁÈ· ÙÔ 2009, ·fi ÙËÓ Eurostat ÛÙÔ 13,6% ÙÔ˘ ∞∂¶. ∏ Eurostat ¿ÊËÛ ·ÓÔÈÎÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó¤·˜ ·Ó·-

ıÂÒÚËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ηٿ 0,3% ¤ˆ˜ 0,5% Î·È ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ (115,1%) ηٿ 5% ¤ˆ˜ 7%. ∞fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, Ù· ÂÏÏËÓÈο ÔÌfiÏÔÁ· ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ·ÒÏÂȘ 13% ÂÚ›Ô˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÏËÚÒÛÂÈ ÔÌfiÏÔÁ· ‡„Ô˘˜ 8,1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙȘ 19 ª·˝Ô˘ Î·È ¿ÏÏ· 28,2 ‰ÈÛ. ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2011. ª¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2010, ÔÈ ‰·ÓÂȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Û 30 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.

Δ· Û¯fiÏÈ· ÙˆÓ ·Ó·Ï˘ÙÒÓ √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ÙˆÓ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙÒÓ (™ª∂Ã∞) ∞ϤͷӉÚÔ˜ ªˆÚ·˚Ù¿Î˘ ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ Reuters fiÙÈ “Ù· Ó¤· Â›Ó·È ıÂÙÈο. ŸÔ˘ ¤¯ÂÈ ¿ÂÈ ÙÔ ¢¡Δ, Ù· ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈ· ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ıÂÙÈο. ΔÔ ¢¡Δ ı· ÚÔÛʤÚÂÈ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ì ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÂÈÙfiÎÈÔ, ÂÚ›Ô˘ 3,75%, ÂÓÒ ÔÈ ¯ÒÚ˜ ÙȘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Ì 5% -Ôχ ηχÙÂÚ· ·fi ÙÔ 7% ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ. ∞˘Ùfi ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ

Ó· ·Ì‚Ï˘ÓıÔ‡Ó ÔÈ ȤÛÂȘ ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Î·È ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜” . “¢ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ ··Ú·›ÙËÙ· fiÙÈ ·ÔʇÁ·Ì ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÂÂȉ‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ı· ÙÔ Û˘Óԉ‡ԢÓ. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ô˘ ›‰·Ì ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Â›Ó·È Î·Ù·ÓÔËÙ‹, ·ÏÏ¿ ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ·fi Â‰Ò Î·È ¤Ú· Â›Ó·È ¤Ó· ¿ÏÏÔ ı¤Ì·” , Û¯ÔÏ›·Û ÛÙÔ Reuters Ô ™ÈÓ ª·ÏfiÓÈ ·fi ÙË Nomura. “£· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ôχ ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌ·, ·ÏÏ¿ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ôχ ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎfi˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ fiÚˆÓ Ô˘ ı· ı¤ÛÂÈ ÙÔ ¢¡Δ Û ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÁÈ· ÙËÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË, Î·È Ì ÙÔ fiÙ ı· Á›ÓÔ˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰È·ı¤ÛÈÌ· Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙȘ ¿ÏϘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÔÏÏ¿ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÓÔÈÎÙ¿” , › ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ·Ó·Ï˘Ù‹˜ Ù˘ Citigroup. “ΔÔ ·Î¤ÙÔ ÛÙ‹ÚÈ͢ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ Ï‡ÛÂÈ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘” , ‰ËÏÒÓÂÈ Ô °Î¤Ú¯·ÚÓÙ ™‚¿ÚÙ˜, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ªÂÙÔ¯ÒÓ Ù˘ Unicredit, Ô ÔÔ›Ô˜, ˆÛÙfiÛÔ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ı· ¢ÓÔ‹ÛÂÈ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÙÔ Îϛ̷ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Û ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌÔ Â›‰Ô, ηıÒ˜ ÌÔ-

Ú› Ó· ÌÂÙÚÈ¿ÛÂÈ ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Î‡„ÂÈ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Èı·Ó‹ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜” . “¢ÂÓ Â›Ó·È Â›‰ËÛË Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡” , ÂÎÙÈÌ¿ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ŒÚ¢ӷ˜ ¶·ÁÎfiÛÌÈˆÓ ∞ÁÔÚÒÓ Ù˘ BNP Paribas-Fortis, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ “·ÎfiÌË Î·È ·Ó ‰Ôı› οÔÈ· ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌË Ï‡ÛË, Ë ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ, ηıÒ˜ ‰Â ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ·ÎfiÌË ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜” . “™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÚfiÔ‰Ô˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ı· ‰·ÓÂÈÛÙ› Ë ∂ÏÏ¿‰· Î·È fiÙ ı· ÙÔ ‰·ÓÂÈÛÙ›” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ¶›ÙÂÚ ΔÛ¿ÙÁÔ˘¤Ï Ù˘ Credit Agricole, ÂÓÒ ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ Ë ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏ› Úfi‚ÏËÌ·, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ¤ˆ˜ ÙËÓ Â›ÛËÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË” . øÛÙfiÛÔ, ıÂÙÈ΋ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Â›Ó·È Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ΛÓËÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ë ∞Ï›Ó ™Ô‡ÏÈÓÁÎ ·fi ÙË Fortis Bank, ηıÒ˜ ϤÔÓ, Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ ˘Ô¯ˆÚ› ‰Ú·Ì·ÙÈο” , ÛËÌÂÈÒÓÂÈ, ÂÓÒ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ “ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó Ù· ‰¿ÓÂÈ·, ·Ó Î·È ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ı· ÂÁÎÚÈı› ·fi Ù· ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈ·” .

∞Ó Î·È ¤Êı·Û ӷ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ¤ˆ˜ 4,56%, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ›¯Â ·ÒÏÂȘ

√Úȷ΋ ˘Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ¢Â›ÎÙË ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 23.

ª∂ ÌÈÎÚ‹ ÙÒÛË Î·Ù¿ 0,15%,

ÛÙȘ 1.857,96 ÌÔÓ¿‰Â˜, ¤ÎÏÂÈÛÂ Ô °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 317 ÂηÙÔÌ. ¢ÚÒ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘, Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ ·Ó‹Ïı ̤¯ÚÈ ÙȘ 1.945,62 ÌÔÓ¿‰Â˜. ∏ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ “Ì˯·ÓÈ-

ÛÌÔ‡ ‚Ô‹ıÂÈ·˜” ·Ú¯Èο ¤Ù˘¯Â Ôχ ıÂÙÈ΋˜ ·Ô‰Ô¯‹˜ ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ¤ÊÙ·Û ӷ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ·ÎfiÌË Î·È 4,56% ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, Ì ÙÔ spread Ó· ˘Ô¯ˆÚ› ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 491 ÌÔÓ¿‰Â˜. ŸÌˆ˜, Ë Û‡Á¯˘ÛË Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ Ì Ì·Ú¿˙ ‰ËÏÒÛÂˆÓ Î·È ·Ó·Ï‡ÛÂˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÂÎÙ·Ì›Â˘Û˘ Ù˘ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ¿ÏÏ·Í ÙÔ Îϛ̷

∞fi ÙË SIGMA ∞.∂. - ∏Ïȷο & °ÂˆıÂÚÌÈο ™˘ÛÙ‹Ì·Ù·

∏ÌÂÚ›‰· ÁÈ· ÁˆıÂÚÌÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ μfiÏÔ ∏ Sigma ∞.∂ - ∏Ïȷο & °ÂˆıÂÚÌÈο ™˘ÛÙ‹Ì·Ù·, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ËÌÂÚ›‰· ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô VOLOS PALACE, •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ & £Ú·ÎÒÓ (μfiÏÔ˜), ÙËÓ ΔÚ›ÙË 27 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19:00 Ì ı¤Ì·: “∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙȘ ÁˆıÂÚÌÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ & ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÁˆıÂÚÌÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆӔ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·Ó¿Ï˄˘ Ù˘ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÚÔÛÒ¢Û˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙˆÓ ÛԢˉÈÎÒÓ ÁˆıÂÚÌÈÎÒÓ ·ÓÙÏÈÒÓ ¡πμ∂, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÁÈ· ÁˆıÂÚÌÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÛԢˉÈÎÒÓ ÛˆÏËÓÒÛÂˆÓ Muovitech. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÁˆıÂÚÌÈÎfi ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi, ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·, Ù· ›‰Ë, Ù· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÔʤÏË ÙˆÓ ÁˆıÂÚÌÈÎÒÓ ·ÓÙÏÈÒÓ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜, Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ·Ú·‰Â›Á-

Ì·Ù· ÂÈÙ˘¯ËÌ¤ÓˆÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ Î·È Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ·fi„ÂȘ Ì ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È Ì ™Ô˘Ë‰Ô‡˜ ÂȉÈÎÔ‡˜. ∏ ËÌÂÚ›‰· ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û Ù¯ÓÈΤ˜ Î·È Î·Ù·Û΢·ÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜, Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ (ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, Ì˯·ÓÔÏfiÁÔ˘˜, ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˘˜, ÌÂÙ·ÏÏÂÈÔÏfiÁÔ˘˜), ÁˆÏfiÁÔ˘˜, ÂÙ·Èڛ˜ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ æ‡Í˘ & £¤ÚÌ·ÓÛ˘, ȉÈÔÎً٘ ÎÙÈÚ›ˆÓ, ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙËÓ ËÌÂÚ›‰·, ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Sigma ∞.∂. (www.sigma-geo.gr ) ›Ù Ì ·ÔÛÙÔÏ‹ mail ÛÙÔ: sigma@sigma-sa.com, ›Ù ÙËÏÂʈÓÈο ÛÙÔ: 2421066551 . §fiÁˆ ÙÔ˘ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ı¤ÛˆÓ, ı· ÙËÚËı› ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜.

ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜, Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ÙÔ °ÂÓÈÎfi ¢Â›ÎÙË ÛÙȘ 1.857,96 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ÙÒÛË 0,15% Î·È ÙÔ spread ÛÙȘ 570 ÌÔÓ¿‰Â˜. ΔËÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ Ë ÛÙ¿ÛË Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÌ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ ÛÎÏËÚfiÙËÙ¿ Ù˘, ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ Ó’ ·ÓÔ›ÍÂÈ Ù· ¯·ÚÙÈ¿ Ù˘. ™Â ‚‰ÔÌ·‰È·›· ‚¿ÛË, Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·Îfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ η٤ÁÚ·„ ·ÒÏÂȘ Û ÔÛÔÛÙfi 6,88%, ÂÓÒ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙÒÛË 15,40%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 20 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 906,38 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÔÚȷ΋ ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 0,04%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 40 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 2.094,30 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 0,83 %. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE SMALLCAP 80 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 327,25 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 0,42%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE 140 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 2.049,08 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 0,14%. √ ‰Â›ÎÙ˘ Ftse/Athex International ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 2.401,66 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ·ÒÏÂȘ 0,13%. ∞fi ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ μÈÔ¯¿ÏÎÔ(+6,23%),Ù˘ ΔÈÙ¿Ó (+3,16%) Î·È Ù˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ (+1,77%). ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÒÏÂȘ 2,96% Î·È 2,62% ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜ η٤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ-

¯¤˜ Ù˘ ¢∂∏ Î·È ÙÔ˘ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ Δ·ÌÈ¢ÙËÚ›Ô˘. √È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ÛÊ¿ÏÂȘ: 1.658,91 +0,77%, μÈÔÌ˯·ÓÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÀËÚÂۛ˜: 3.411,56 +2,74%, ∂ÌfiÚÈÔ: 2.296,39 3,04%, ∫·Ù·Û΢¤˜ Î·È ÀÏÈο: 2.932,45 +1,14%, ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘: 2.241,61 -2,49%, ¶ÂÙڤϷÈÔ Î·È ∞¤ÚÈÔ: 2.947,43 0,32%, ¶ÚÔÛˆÈο Î·È √ÈÎȷο ¶ÚÔ˚fiÓÙ·: 3.363,66 -0,88%, ¶ÚÒÙ˜ ‡Ï˜: 2.492,15 -1,69%, Δ·Í›‰È· Î·È ·Ó·„˘¯‹: 2.823,12 -0,23%, Δ¯ÓÔÏÔÁ›·: 885,69 1,33%, ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜: 2.259,86 -1,08%, ΔÚ¿Â˙˜: 1.898,24 +0,09%, ΔÚfiÊÈÌ· Î·È ¶ÔÙ¿: 7.163,23 +0,41%, ÀÁ›·: 3.065,42 -0,04%, ÀËÚÂۛ˜ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜: 3.672,02 2,65%, ÃËÌÈο: 6.452,34 +1,48%, ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜: 2.732,88 -1,17% 87 ÌÂÙÔ¯¤˜ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ·ÓÔ‰Èο, 92 ÙˆÙÈο Î·È 51 ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ :Altec +13,33%, ∂‰Ú·ÛË +12,50%, ∞ÙÙÈΤ˜ ∂ΉfiÛÂȘ +9,52% Î·È Vivere +9,09%. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: ™¤ÏÌ·Ó(ÎÔ) -20,00%,Nutriart 18,18%, ª‡ÏÔÈ §Ô‡ÏË -9,71% Î·È ∂ÏÊ›ÎÔ(ÎÔ) -9,52%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 316,664 ÂηÙ. ¢ÚÒ.

™Ù· Â˘Úˆ·˚ο ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈ· ªÂ Î¤Ú‰Ë ¤ÎÏÂÈÛ·Ó Ù· ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Î·ıËÛ‡¯·Û ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ì›ˆÛ ÙËÓ ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ıÂÙÈÎfi Îϛ̷ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÂˆÊÂÏ‹ıËÎ·Ó ÚÒÙ· ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜: Barclays, HSBC, Commerzbank, BNP Paribas, Banco Santander, RBS ¤ÎÏÂÈÛ·Ó Ì ¿ÓÔ‰Ô. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ Volvo ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÈηÓÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Î·È Ô‰‹ÁËÛ·Ó Û ¿ÓÔ‰Ô ÙË ÌÂÙÔ¯‹ Ù˘. ∏ Ericsson, ÂÓÒ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ Ì›ˆÛË ÎÂÚ‰ÒÓ Î·Ù¿ 25%, ›‰Â ÙË ÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Î·Ù¿ 11% ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÂÚÈıˆÚ›ˆÓ ΤډԢ˜ Ô˘ Û˘Ófi‰Â˘Û·Ó Ù· ÌÂÁ¤ıË Ù˘. ™ÙË ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË, Ô DAX ÛËÌ›ˆÛ ¿ÓÔ‰Ô 1,47% ÛÙȘ 6.259,53 ÌÔÓ¿‰Â˜, Î·È ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Ô FTSE 100 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 5.723,65 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô 1,03%. ™ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Ô CAC 40 ÂÓÈÛ¯‡ıËΠηٿ 0,68% ÛÙȘ 3.951,30 ÌÔÓ¿‰Â˜.


¢ÈÂıÓ‹ 29

™∞μμ∞Δ√ 24 ∞¶ƒπ§π√À 2010

£· ÂÎÙÔ͇ÔÓÙ·È ·fi ˘Ú·‡ÏÔ˘˜ Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ï‹ÍÔ˘Ó ÛÙfi¯Ô˘˜ Û fiÏÔ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË

™˘Ì‚·ÙÈο fiÏ· ˘„ËÏ‹˜ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜ ·ÓÙ› ÁÈ· ˘ÚËÓÈο ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó ÔÈ ∏¶∞ √À∞™π°∫Δ√¡ , 23.

ª

›· Ó¤· ÁÂÓÈ¿ Û˘Ì‚·ÙÈÎÒÓ fiÏˆÓ Ô˘ ı· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÍ¿ÚÙËÛË ÙˆÓ ∏¶∞ ·fi ÙÔ ˘ÚËÓÈÎfi ÙÔ˘˜ ÔÏÔÛÙ¿ÛÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ìʈӛ· Ì ÙË ƒˆÛ›·, Â›Ó·È ˘fi ÂͤٷÛË, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÙˆÓ New York Times. Δ· fiÏ· ˘„ËÏ‹˜ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜ Î·È ÈÛ¯‡Ô˜ ı· ÂÎÙÔ͇ÔÓÙ·È ·fi ˘Ú·‡ÏÔ˘˜ Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ï‹ÍÔ˘Ó ÛÙfi¯Ô˘˜ Û fiÏÔ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi Ì›· ÒÚ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡˜, ÁÈ· Û˘Ì‚·ÙÈΤ˜ ÎÂʷϤ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ Ô˘ ı· ÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È Ì ٷ¯‡ÙËÙ· ÚÔ˜ ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ‹ ÚÔ˜ ‚·ÏÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ ˘Ú·‡ÏÔ˘˜ Û Ù‹ÛË. ª›· ÚÒÙË ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ› ÙÔ 2014 ‹ ÙÔ 2015 Î·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ, Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ÙÔ ÂÚ›ÏÔÎÔ Û‡ÛÙËÌ· ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı›, ÙÔ ÓˆÚ›ÙÂÚÔ ÙÔ 2017 ‹ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÙÔ 2020. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿ÁÓˆÛÙÔ ·ÏÏ¿ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ˘„ËÏfi. ΔËÓ ÙÂÏÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∏¶∞. ∏ ȉ¤· ÁÈ· ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ “ÕÌÂÛÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÃÙ‡ËÌ·” (Prompt Global Strike) ›¯Â ÚÔÙ·ı› ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÏÏ¿ ÔÈ Û¯Â‰È·ÛÌÔ› ‰ÂÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó. ∏ Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË ˘fi ÙÔÓ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· Â·ÓÂͤٷÛ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Î·ıÒ˜, fiˆ˜ ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜, Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ¤ÌÊ·ÛË Û ÌË-˘ÚËÓÈο fiÏ· Ô˘ ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÔÙÚÂÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ∏¶∞ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÈÔ ·ÎÚ·›Â˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·, ÛÙË Û˘Ìʈӛ· Ô˘ ˘¤ÁÚ·„·Ó ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ Ô ª.√Ì¿ÌÓ Î·È Ô ƒÒÛÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ¡ÙÌ›ÙÚÈ ªÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë Úfi‚Ï„Ë, ÌÂÙ¿ ·fi ··›ÙËÛË Ù˘ ƒˆÛ›·˜, fiÙÈ ÔÈ ∏¶∞ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÛ‡ÚÔ˘Ó ¤Ó· ˘ÚËÓÈÎfi fiÏÔ ÁÈ· οı ¤Ó· ·fi Ù· Û˘Ì‚·ÙÈο Ô˘ Ù›ıÂÓÙ·È Û ÂȯÂÈÚËÛȷ΋ ‰Ú¿ÛË. ∞Ó ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ›, ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ·Ó·Ï˘Ù¤˜, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÎÂÊ·ÏÒÓ

ÙˆÓ ∏¶∞ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÌÂȈı› ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ.

™˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ¡∞Δ√ √È ˘Ô˘ÚÁÔ› ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¡∞Δ√ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Ë̤ڷ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ Δ·Ï›Ó Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ÁÈ· ÙË Û¯¤ÛË Ù˘ ∞ÙÏ·ÓÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜ Ì ÙË ƒˆÛ›· Î·È ÁÈ· ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÌÈ·˜ ÛÙ·‰È·Î‹˜ ÌÂÙ·‚›‚·Û˘ ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÛÙȘ ·ÊÁ·ÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, Û ÔÏÈÙÈÎfi Î·È Û ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi Â›‰Ô, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙÚ·› Ë ·Ô¯ÒÚËÛË ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. “∏ Ó¤· Ì·˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ‹‰Ë ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È” , ‰‹ÏˆÛÂ

Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ¡∞Δ√ ∞ÓÙÂÚ˜ ºÔÁÎ ƒ¿ÛÌÔ˘ÛÂÓ ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË. “ΔÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘” ˘fi ÙÔ ¡∞Δ√ “Â›Ó·È Û·Ê¤˜ Î·È ÔÚ·Ùfi: ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ̤۷ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¢ı‡Ó˜ ·fi ·ÊÁ·ÓÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜” , ÙfiÓÈÛÂ. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ πÛ·Ó›·˜ ªÈÁÎ¤Ï ∞Ó¯ÂÏ ªÔÚ·Ù›ÓÔ˜ › fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ¤Ó·Ó “ÔÏÈÙÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ” Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÌÈ· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÚÈÓ ·fi ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ‰È¿ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó Ë ÔÔ›· ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙ· ̤۷ πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙËÓ ∫·ÌÔ‡Ï, ÛÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂΛӢ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ

ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. ™ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÙÔ̤·, ÔÈ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ‰Èψ̷ٛ·˜ ı· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔχÌÔÚÊË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ÌÂÙ¿ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2011, fiÙ·Ó Ë ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ʤÙÔ˜ ·˘Í‹ıËΠ۠100.000 ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Â› Û˘ÓfiÏÔ˘ 150.000 Í¤ÓˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ, ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÌÂÈÒÓÂÙ·È. √È 46 ¯ÒÚ˜ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢‡Ó·Ì˘ ∞ÚˆÁ‹˜ ÛÙËÓ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· (ISAF) ÙÔ˘ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ˘fi Ó·ÙÔ˚΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË - Ù· 28 ̤ÏË Ù˘ ∞ÙÏ·ÓÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜ Ì·˙› Ì ¿ÏÏ· 18 - ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ÙÔ˘ Δ·Ï›Ó. ™‡Ìʈӷ Ì ·ÌÂÚÈηÓfi ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙˆÓ ∏¶∞ ÛϷÚÈ ∫Ï›ÓÙÔÓ, ÚfiÎÂÈÙ·È “Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌË ÔÏÈÙÈ΋ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÂΛ, fi¯È ÌfiÓÔ ‰È΋ Ì·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ Û˘Ó·ÛÈÛÌfi, ˆ˜ Î·È ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ›ÏÂÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ·˘Ùfi, fiˆ˜ Ë π·ˆÓ›· Î·È ¿ÏÏ· ÎÚ¿ÙË” . ∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ·ÊÔÚ¿ ÔÈΛÏÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ fiˆ˜ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·ÚÔ¯‹˜ ÓÂÚÔ‡, Ë ÁˆÚÁ›· Î·È ÔÈ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜, fiÏÔÈ ˘fi ÙÔÓ √∏∂, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ ∫·ÌÔ‡Ï ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙȘ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ÛÙÔ Δ·Ï›Ó fiˆ˜ Î·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙÔ˘ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ∑·ÏÌ¿È ƒ·ÛÔ‡Ï. ™ÙÔÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ÙÔ̤·, Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ¡∞Δ√ οÏÂÛ ÂÎ

Ó¤Ô˘ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙÔ˘˜ 450 ÂÎ·È‰Â˘Ù¤˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÈϤÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Î·È Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó. “£¤ÏÔ˘Ì ӷ Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ‚ÔËı¿Ì ÛÙÔ˘˜ ∞ÊÁ·ÓÔ‡˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ·˘ÙÔ› ÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÔ˘Ì ÛÙ·‰È·Î¿ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÛÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚ·, fiÙ·Ó ·˘Ùfi ηٷÛÙ› ‰˘Ó·Ùfi. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ÂÎ·È‰Â‡Ô˘Ì ∞ÊÁ·ÓÔ‡˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Î·È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜” , Â·Ó¤Ï·‚Â Ô ƒ¿ÛÌÔ˘ÛÂÓ. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ Ê¿Û˘ Ù˘ “ÌÂÙ·‚›‚·Û˘” Â›Ó·È Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ·Ó¿ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Î·ÙfiÈÓ ·Ó¿ Â·Ú¯›·, ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÷̛ÓÙ ∫·Ú˙¿È. √È ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ¡∞Δ√ Ú¤ÂÈ “Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Î·È ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÌÂÙ·‚›‚·ÛË” ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ·˘Ùfi, ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ Ô ƒ¿ÛÌÔ˘ÛÂÓ ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. ∫·Ù¿ ÙȘ ‰È‹ÌÂÚ˜ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ÛÙÔ Δ·Ï›Ó Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ¯ı˜ ¶¤ÌÙË ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÏÏ¿ ı¤Ì·Ù·, fiˆ˜ Ë Â·ÓÂͤٷÛË Ù˘ Û¯¤Û˘ ÙÔ˘ ¡∞Δ√ Ì ÙË ƒˆÛ›·, Ù· ·ÌÂÚÈηÓÈο Ù·ÎÙÈο ˘ÚËÓÈο fiÏ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ı¤Ì· ÙˆÓ ÚˆÛÈÎÒÓ ˘ÚËÓÈÎÒÓ fiψÓ, ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ˘Ú·˘ÏÈ΋˜ ·Û›‰·˜ Î·È ÔÈ ÂÓÙ·ÍȷΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ù˘ μÔÛÓ›·˜ ÛÙÔ ¡∞Δ√.

¢Âο‰Â˜ ÓÂÎÚÔ› ·fi ‚ÔÌ‚ÈÛÙÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ ÛÙÔ πÚ¿Î μ∞°¢∞Δ∏, 23.

ª·Ú¿˙ ÂÎÚ‹ÍÂˆÓ ÛËÌÂÈÒıËΠÙË ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ Â·Ú¯›· ∞ÓÌ¿Ú Î·È ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ πÚ¿Î μ·Á‰¿ÙË, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ∞Ú¯¤˜, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 58 ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È Ó· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙÔ‡Ó ‰Âο‰Â˜ ¿ÏÏÔÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ËÁ‹ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÔÈ ‚ÔÌ‚ÈÛÙÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ ÎfiÛÙÈÛ·Ó ÙË ˙ˆ‹ Û 56 ¿ÙÔÌ· Î·È Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ¿ÏÏˆÓ 112. ŒÎÚËÍË ‚fiÌ‚·˜ ÙÔÔıÂÙË̤Ó˘ Û ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÎÔÓÙ¿ Û Ù˙·Ì› ÛÙË μ·Á‰¿ÙË ÚÔοÏÂÛ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ 20 ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ‰Âο‰ˆÓ ¿ÏψÓ, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ·fi 100 ηٿ ÙȘ ∞Ú¯¤˜. ∏ ‚fiÌ‚· ÂÍÂÚ¿ÁË ÛÙË ÛÈÈÙÈ΋ Û˘ÓÔÈΛ· ÙÔ˘ ™·ÓÙÚ ™›ÙÈ, ¤Ó· ·fi Ù· ıˆÚÔ‡ÌÂÓ· Û·Ó ÚÔ‡ÚÁÈ· ÙˆÓ ÂÍÙÚÂÌÈÛÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ‰ÚÔ‡Û·Ó ÛÙË μ·Á‰¿ÙË Î·È ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi πÚ¿Î. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, ¤ÍÈ ‚fî˜ Ô˘ ÂÍÂÚÚ¿ÁËÛ·Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ›¯·Ó ÙÔÔıÂÙËı› ¤Íˆ ·fi Ù· Û›ÙÈ· ÂÓfi˜ ‰ÈηÛÙ‹ Î·È ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÛÙËÓ fiÏË ∫·ÏÈÓÙ›ÁÈ· Ô˘ ·¤¯ÂÈ ÂÚ›Ô˘ 83 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ‰˘ÙÈο Ù˘ μ·Á‰¿Ù˘. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 33 ¿ÙÔÌ· ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ Â›Ó·È Î·È ¤Ó·˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘ Ô˘ ÂȯÂÈÚÔ‡Û ӷ ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÛÂÈ ÙȘ ‚fî˜. √È ÂÈı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ·fi ÙȘ ϤÔÓ ÔχÓÂÎÚ˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÌËÓÒÓ ÛÙË ¯ÒÚ· ÛÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì¿ÏÈÛÙ· ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙË ‰Ú¿ÛË Ù˘ ∞Ï ∫¿ÈÓÙ· ÛÙË ¯ÒÚ·.

μÔÌ‚ÈÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË ÛÙË μfiÚÂÈ· πÚÏ·Ó‰›· ª¶∂§º∞™Δ, 23.

μfiÌ‚· Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔÔıÂÙË̤ÓË Û ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÂÍÂÚÚ¿ÁË ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÛÙÔ ¡ÈÔ˘Ù·Ô˘Ó¯¿ÌÈÏÙÔÓ, ÛÙËÓ ÎÔÌËÙ›· √ÚÌ¿ Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ πÚÏ·Ó‰›·˜, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ∞fi ÙËÓ ¤ÎÚËÍË ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÂÏ·ÊÚ¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· Î·È ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ˙ËÌȤ˜ Û ·Ú·Î›ÌÂÓ· ÎÙ›ÚÈ·. ª›· ÒÚ· ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤ÎÚËÍË Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ›¯Â ÂȉÔÔÈËı› fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ÓÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ¤Íˆ ·fi ÙÔÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ô˘ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÂ Û˘Ó¯‹ ‚¿ÛË. ΔÔ BBC ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ·ÎfiÌË fiÙÈ ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌÔ› ÚÈÓ ÙËÓ ¤ÎÚËÍË. ™ÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌÂ›Ô Â›¯Â ÂÓÙÔÈÛÙ› Î·È ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚˆı› ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ· Î·È ¿ÏÏË ‚fiÌ‚·. * ŒÎÚËÍË ‚fiÌ‚·˜ Û˘Ó¤‚Ë ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÛÙÔ ∫fiÏÈÛÏ·ÓÙ Ù˘ ÎÔÌËÙ›·˜ Δ·˚ÚfiÓ ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÌÈÎÚ¤˜ ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜.


30 √È ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ¤‰ˆÛ·Ó ·ÓÙÈÎÚÔ˘fiÌÂÓ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·

μÚÂÙ·Ó›·: Èڛ˜ ÍÂοı·ÚÔ ÓÈÎËÙ‹ Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÙËÏÂÌ·¯›· ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ §√¡¢π¡√, 23.

Δ· Í›ÊË ÙÔ˘˜ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛ·Ó Í·Ó¿ ÔÈ ÙÚÂȘ ‚·ÛÈÎÔ› ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· ÙËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁ›· Ù˘ μÚÂÙ·Ó›·˜ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 6˘ ª·˝Ô˘ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÌÔÓÔÌ·¯›· Ô˘ ›¯Â ˆ˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÎfiÚÓÙÔÓ ªÚ¿Ô˘Ó ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Â‰Ò Î·È 13 ¯ÚfiÓÈ·, ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ÙÔÓ ËÁ¤ÙË ÙˆÓ ™˘ÓÙËÚËÙÈÎÒÓ ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ∫¿ÌÂÚÔÓ Î·È ÙÔÓ ¡ÈÎ ∫ÏÂÁÎ ÙˆÓ ºÈÏÂχıÂÚˆÓ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÒÓ Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÏËÍË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÓÙÈÌ¤ÈÙ, ηıÒ˜ ÔÏϤ˜ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ó ¤ÎÙÔÙ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙȘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ, ¤ÛÙˆ Î·È Ì ÔÚȷ΋ ‰È·ÊÔÚ¿. ªÚ¿Ô˘Ó Î·È ∫¿ÌÂÚÔÓ, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ¯·Ì¤ÓÔ ¤‰·ÊÔ˜, ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ∫ÏÂÁÎ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ô ÚÒÙÔ˜, Ô˘ ¤‰ÂȯÓ ÈÔ Ó¢ÚÈÎfi˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÙÔÓ Î·ÙËÁfiÚËÛ fiÙÈ ‰È·ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·ÚÓÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ó· ‰ÂÛÌ¢Ù› ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ˘ÚËÓÈÎÔ‡ ÔÏÔÛÙ·Û›Ô˘ ÙˆÓ ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ Trident. “∞ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ˆ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ÛÔ˘ Ϥˆ, ¡ÈÎ: ÛÔ‚·Ú¤„Ô˘. §Â˜ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ì ٷ ˘Ô‚Ú‡¯È· Trident. ∫·Ù¿Ï·‚ ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙·Ì ·Ó Ë μfiÚÂÈ· ∫ÔÚ¤· Î·È ÙÔ πÚ¿Ó (·ÔÎÙÔ‡Û·Ó ˘ÚËÓÈο fiÏ·)” , ÛËÌ›ˆÛÂ. √ ∫ÏÂÁÎ, Ô˘ ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ˘ÚËÓÈÎÒÓ fiψÓ, ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ÛÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÔÚÁ‹ ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ÛÙ· ‰‡Ô ¿ÏÏ· ÎfiÌÌ·Ù·, ı˘Ì›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Ù· ÛοӉ·Ï· Ì ٷ ·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓ· ‚Ô˘Ï¢ÙÈο ¤ÍÔ‰· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ. √ ∫¿ÌÂÚÔÓ, fï˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó¤ÎÙËÛ ÙËÓ Â˘ÊÚ¿‰ÂÈ¿ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿¯·ÚË ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÓÙÈÌ¤ÈÙ, Â¤ÎÚÈÓ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘. “¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÙÒÚ· ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ı˘ÌÒÓÔ˘Ó Ì ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ϤÓ fiÙÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ηχÙÂÚÔ ·fi fiÏ· Ù· ¿ÏÏ·. ∂ÈÏÈÎÚÈÓ¿, fiÏÔÈ Â›¯·Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ·˘Ùfi”, ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ. ¶·Ú¿ ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ Î·È ÙȘ ȤÛÂȘ, Ô ∫ÏÂÁÎ ¤‰ÂȯÓ ¯·Ï·Úfi˜ Î·È ÌÈÏÔ‡Û ¿ÓÂÙ·. ∫¿ÏÂÛÂ, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Ó· ÌËÓ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÙȘ “ÁÂÏԛ˜” ÈÛÙÔڛ˜ Ô˘ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· “ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÎfi ∞ÚÌ·Á‰‰ÒÓ·” , ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ºÈÏÂÏ¢ı¤ÚˆÓ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÒÓ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÂÓfi˜ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ fiÔ˘ ηӤӷ ÎfiÌÌ· ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÏÂÈÔ„ËÊ›·. √È ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ ÓÙÈÌ¤ÈÙ ¤‰ˆÛ·Ó ·ÓÙÈÎÚÔ˘fiÌÂÓ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ηıÒ˜ Ë Ì›· ¤‚Á·Ï ÓÈÎËÙ‹ ÙÔÓ ∫¿ÌÂÚÔÓ Î·È Ë ¿ÏÏË ÙÔÓ ∫ÏÂÁÎ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ù˘ YouGov ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “Sun” Ô ∫¿ÌÂÚÔÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÔÛÔÛÙfi 36% ¤Ó·ÓÙÈ 32% ÙÔ˘ ∫ÏÂÁÎ Î·È 29% ÙÔ˘ °ÎfiÚÓÙÔÓ ªÚ¿Ô˘Ó. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ‰ËÌÔÛÎfiËÛË, Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ComRes ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ITV News, Ô ∫ÏÂÁÎ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÔÛÔÛÙfi 33%, ÂÓÒ ÔÈ ‰‡Ô ·ÓÙ›·ÏÔ› ÙÔ˘ ÈÛÔ‚·ıÌÔ‡Ó ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË Ì ÔÛÔÛÙfi 30%. *√È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ÙÔ˘ Guardian ı· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Û ·ÓÔȯً Û‡ÛÎÂ„Ë ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÔÈÔÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· ÙÔ˘˜. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰·, ·fi ÙÔ 1945 ¤¯ÂÈ ÛÙËÚ›ÍÂÈ Î·È Ù· ÙÚ›· ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù· ÂÓÒ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ÔÏÈÙÈο ·‰¤ÛÌ¢ÙË Î·È ÂχıÂÚË Ó· ÂÈϤÁÂÈ Ë ›‰È· ÔÈÔÓ ı· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ. ∞ÎfiÌ· ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ‰È·‚ԇϢÛË Â›Ó·È ÛÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜.

ª∂°∞§∏ ¢π∞ƒƒ√∏ ¶∂Δƒ∂§∞π√À ∞¶∂π§∂π Δ√¡ ∫√§¶√ Δ√À ª∂•π∫√À ¡∂∞ √ƒ§∂∞¡∏, 23.

ªÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ·Î·Ù¤ÚÁ·ÛÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ·Ó·‚χ˙Ô˘Ó ·fi ÙÔÓ ˘ı̤ӷ ÛÙÔÓ ∫fiÏÔ ÙÔ˘ ªÂÍÈÎÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙË ÊÔÓÈ΋ ¤ÎÚËÍË Ô˘ ‚‡ıÈÛ ÌÈ· Ï·ÙÊfiÚÌ· ¿ÓÙÏËÛ˘, ÚÔÂȉÔÔÈ› ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ë ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ·ÎÙÔÊ˘Ï·Î‹. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÛÔ‚·Ú‹ ÂÙÚÂÏ·ÈÔÎËÏ›‰·” ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ °·ÏÏÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Ô ª¿ÈÎ √’ª¤ÚÈ, ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜. ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ Ë ÎËÏ›‰· ¤¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ 1,6 ¯ÏÌ, Ï¿ÙÔ˜ 8 ¯ÏÌ, Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È 70 ¯ÏÌ ¤Íˆ ·fi ÙȘ ·ÎÙ¤˜. ™Î¿ÊË ·ÔÚÚ‡·ÓÛ˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó ÙÒÚ· Ó· ÙËÓ ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ÍËÚ¿ Ù˘ §Ô˘È˙È¿Ó·˜, Ù˘ ∞Ï·Ì¿Ì· Î·È ÙÔ˘ ªÈÛÈÛ›È. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÔÈ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙˆÓ 11 ·fi ÙÔ˘˜ 126 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙËÓ Ï·ÙÊfiÚÌ·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÁÓÔÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ΔÚ›ÙË fiÙ·Ó ÛËÌÂÈÒıËΠ¤ÎÚËÍË ÛÙËÓ ˘ÂÚ¿ÎÙÈ· Ï·ÙÊfiÚÌ· “Deepwater Horizon” . ∏ Âͤ‰Ú· ÙÂÏÈο ‚˘ı›ÛÙËΠÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶¤ÌÙ˘. ™ÙËÓ √˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ, Ô §Â˘Îfi˜ √›ÎÔ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ˆ˜ Ô ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· ıˆÚ› “ÚÒÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·” ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜. ¶ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤ÎÚËÍË Ù˘ ΔÚ›Ù˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ Âͤ‰Ú· 2,6 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ï›ÙÚ· η˘Û›ÌÔ˘ ÓÙ›˙ÂÏ, ÂÓÒ ·fi ÙË ÁÂÒÙÚËÛË ·ÓÙÏÔ‡ÓÙ·Ó 8.000 ‚·Ú¤ÏÈ· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ (1.270.000 Ï›ÙÚ·) ÙËÓ Ë̤ڷ. ∏ ·ÎÙÔÊ˘Ï·Î‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÒÚ· ¤Ó· ÚÔÌÔÙÈÎfi ‚·ı˘ÛοÊÔ˜ ÁÈ· Ó· ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ ÙË ÚÔ‹ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ·fi ÙÔÓ ˘ı̤ӷ, Û ‚¿ıÔ˜ 1.500 ̤ÙÚˆÓ. ∏ Ï·ÙfiÚÌ· ·Ó‹Î ÛÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ Transocean, ÙËÓ Â›¯Â fï˜ ÌÈÛıÒÛÂÈ Ë ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ BP, Ë ÔÔ›· ‰È·‚‚·›ˆÛ fiÙÈ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÈ Î¿ı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜.

™∞μμ∞Δ√ 24 ∞¶ƒπ§π√À 2010

∞ƒπ™Δ√Δ∂§∂π√ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™

∞ƒπ™Δ√Δ∂§∂π√ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η παρακάτω Σχολή και το παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (τηλ. Γραμματείας 2310 999288) - Μιας (1) επίκουρου καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Αναισθησιολογία” . ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (τηλ. Γραμματείας 2310 995596) - Μιας (1) καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός - Τόπος και κτισμένο περιβάλλον” . Η προκήρυξη δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 293/13-4-2010 τ. Γ’ και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 21 Ιουνίου 2010. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στις Γραμματείες της παραπάνω Σχολής και του παραπάνω Τμήματος. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα. Θεσσαλονίκη, 20-4-2010 Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΕΡΜΕΙΔΟΥ-ΚΟΣΜΙΔΟΥ

Η παρακάτω Σχολή και το παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (τηλ. Γραμματείας 2310 99 9220) - Μιας (1) αναπληρωτή καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο “Παθολογία - Νεφρολογία” . ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας 2310 99 8120) - Μιας (1) επίκουρου καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο “Δυναμική” . - Μιας (1) αναπληρωτή καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο “Θεωρία Σχετικότητας” . Η προκήρυξη δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 283/12-4-2010 τ. Γ’ και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 21 Ιουνίου 2010. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στις Γραμματείες της παραπάνω Σχολής και του παραπάνω Τμήματος. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα. Θεσσαλονίκη, 20-4-2010 Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΕΡΜΕΙΔΟΥ-ΚΟΣΜΙΔΟΥ

∞ƒπ™Δ√Δ∂§∂π√ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™

∂¡ø™∏ ¶√¢√™º∞πƒπ∫ø¡ ™øª∞Δ∂πø¡ £∂™™∞§π∞™

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η παρακάτω Σχολή του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη της εξής θέσης ΔΕΠ: ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (τηλ. Γραμματείας 2310 99 5187) - Μιας (1) λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο “Χημεία και Ενόργανη Ανάλυση Τροφίμων” . Η προκήρυξη δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 290/13-4-2010 τ. Γ’ και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 21 Ιουνίου 2010. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία της παραπάνω Σχολής. Πληροφορίες στο αντίστοιχο τηλέφωνο. Θεσσαλονίκη, 20-4-2010 Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΕΡΜΕΙΔΟΥ-ΚΟΣΜΙΔΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ. Θεσσαλίας καλεί τα Σωματεία - μέλη σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ε.Π.Σ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Ροζού 17 - Ερμού - Βόλος), την 10/5/2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 με θέμα: “Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός έτους 2009” . Κάθε Σωματείο εκπροσωπείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση διά ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού αντιπροσώπου, οι οποίοι θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με ειδικό έγγραφο - πληρεξούσιο, υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του Σωματείου, το οποίο θα πρέπει να κατατεθεί στην Ένωση μέχρι την 12η στις 6/5/2010. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα 10/5/2010, στον αυτό τόπο και ώρα 20.00. Βόλος 22/4/2010 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ.Θ.


31

™∞μμ∞Δ√ 24 ∞¶ƒπ§π√À 2010

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ™∫π∞£√À ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 2. Τα άρθρα 168, 170 και 232 του Ν. 3584/2007, όπως και την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν.3146/2003 (προκειμένου για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσιών Ο.Τ.Α.), όπως ισχύουν. 3. Την υπ’ αριθμ. 1/ 2010 απόφαση Δ.Σ. Σκιάθου. 4. Την υπ’ αριθμ. 116/1818/22-01-10 απόφαση Περιφέρειας Θεσσαλίας. 5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 624/03-04-09 ) του Δήμου Σκιάθου. Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Σκιάθου, που εδρεύει στη Σκιάθο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός Αριθμός Ειδικότητα θέσης ατόμων 100 ......................ΥΕ16- Εργατών Καθαριότητας .......................21 101 ..........ΔΕ29-Οδηγών απορριμματοφόρου φορτηγού ...........1 102 .............................ΔΕ24-Ηλεκτρολόγων ...............................1 Για όλες τις θέσεις: Υπηρεσία: ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ, Έδρα Υπηρεσίας: ΣΚΙΑΘΟΣ, Διάρκεια Σύμβασης: 8 μήνες ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ: Με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες με την εξής σειρά: - Για τις θέσεις με κωδικό: 100,101 και 102 1) Προηγούνται οι δημότες του Δήμου Σκιάθου (Α’ βαθμός εντοπιότητας) 2) Έπονται οι δημότες των υπολοίπων Δήμων ή Κοινοτήτων του Νομού Μαγνησίας (Β’ βαθμός εντοπιότητας) 3) Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Νομών της Χώρας (Γ’ βαθμός εντοπιότητα) ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης: 100 Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα: Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 2 παρ. 5 του Ν.2527/97). Κωδικός Θέσης: 101 Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα: ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: - Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή - Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή -Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή - Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή - Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας, και γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Ειδικές Επισημάνσεις - (Συμπληρωματικές διευκρινίσεις για οδηγούς). ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής. β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας, και γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Ειδικές Επισημάνσεις - (Συμπληρωματικές διευκρινίσεις για οδηγούς). ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και εμπειρία επαγγελματία οδηγού αυτοκινήτου τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας και γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Ειδικές Επισημάνσεις - (Συμπληρωματικές διευκρινίσεις για οδηγούς). ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και εμπειρία επαγγελματία οδηγού αυτοκινήτου τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας, και γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Ειδικές Επισημάνσεις - (Συμπληρωματικές διευκρινίσεις για οδηγούς). Κωδικός Θέσης: 102 Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προ-

σόντα: ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α’ και ΣΤ’ ειδικότητας οποιασδήποτε κατηγορίας β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α’ και ΣΤ’ ειδικότητας οποιασδήποτε κατηγορίας, β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α’ και ΣΤ’ ειδικότητας οποιασδήποτε κατηγορίας. β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α’ και ΣΤ’ ειδικότητας οποιασδήποτε κατηγορίας, β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 1) Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για την ειδικότητα ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου - Φορτηγού (κωδικός θέσης 101) νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή η άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα επαγγελματία οδηγού αυτοκινήτου. Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για την ειδικότητα ΔΕ Ηλεκτρολόγων (κωδικός θέσης 102), νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή η άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή προς το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για την ειδικότητα ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (κωδικός θέσης 100), της κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα. Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας καθώς και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα για την απόδειξή της δικαιολογητικά περιγράφονται αναλυτικά στο “Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)” (βλ. αντίστοιχα ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ” και ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 17. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας). 2. Για την ειδικότητα ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου- Φορτηγού (με κωδικό θέσης 101), η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης άδειας οδήγησης Γ’ κατηγορίας. Για την απόδειξη της εμπειρίας βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α (1) ή Ειδικές Περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του ανωτέρω παραρτήματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ στοιχείο 17 Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας). 3. Για την ειδικότητα ΔΕ Ηλεκτρολόγων (με κωδικό θέσης 102), η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης από την παρούσα ανακοίνωση άδειας άσκησης επαγγέλματος. Για την απόδειξη της εμπειρίας βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α (1) ή Ειδικές Περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του ανωτέρω παραρτήματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ στοιχείο 17 Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας). ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟΥΣ Υποψήφιοι οι οποίοι απέκτησαν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου της κατηγορίας Γ’ από την 10η Σεπτεμβρίου 2009 και μετά απαιτείται να προσκομίσουν πλέον της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) μεταφοράς εμπορευμάτων, σύμφωνα με το π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ112/18-6-2008 τ. Α’). Σύμφωνα με το ίδιο π.δ. όσοι υποψήφιοι απέκτησαν μία από την ανωτέρω άδεια οδήγησης μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2009 εξαιρούνται από την υποβολή του ανωτέρω πιστοποιητικού μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2014 την επομένη της οποίας απαιτείται το ανωτέρω πιστοποιητικό. Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται: είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο να εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α. στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου. είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού “95” δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση. Ειδικά για τους επαγγελματίες οδηγούς που εργάζονται ως οδηγοί στο δικό τους αυτοκίνητο αποδεικνύουν την εμπειρία τους με πιστοποιητικό του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε), που βεβαιώνει το χρόνο ασφάλισής τους σε αυτό σε συνδυασμό με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνουν σαφώς ότι οι ίδιοι είναι οδηγοί του αυτοκινήτου τους και διαθέτουν την εμπειρία που δηλώνουν στην αίτησή τους. Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την προκήρυξη απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας, ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας συγκοινωνιών. Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει την βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί: - η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέ-

ρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και - η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την προκήρυξη. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών “περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής” . Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο “Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)” . ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού, εφόσον εκδίδονται. Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης (μαζί με το “Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ))” να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Σκιάθου στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox.ota@asep.gr είτε στο fax: 210 6420953. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σκιάθου, Νικοτσάρα 12, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κ. Καραστατήρα Άννας (τηλ. επικοινωνίας: 2427350122). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση, β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων ➡ Διαγωνισμών Φορέων ➡ Εποχικού (ΣΟΧ), γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι ➡ Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ➡ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων ➡ Διαγωνισμών Φορέων ➡ Εποχικού (ΣΟΧ). ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων βάσει των κριτηρίων του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνωσης), θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας, τους οποίους πρέπει να αποστείλει άμεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox.ota@asep.gr είτε στο fax: 210 6420953. Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου σαράντα ευρώ (40 Ε) που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Πρόσληψη Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ’ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή. Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το “Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)” με σήμανση έκδοσης “15-04-2010” , το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις, ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, iii) τη διαδικασία κατάταξης των υποψηφίων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα ➡ Έντυπα αιτήσεων ➡ Διαγωνισμών φορέων ➡ Εποχικού (ΣΟΧ). Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡ. ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 32 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ENOIKIAZONTAI

¶ø§∂πΔ∞π

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π δυάρι 55 τ.μ., 2ος όροφος, 10ετίας, Ν. Ιωνία, φ. αέριο, Χίου 61, 270 Ε. Πληρ. τηλ. 6951-416276. (109) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα 45 τ.μ. επί της οδού Γαρέφη, πλησίον του Νοσοκομείου Βόλου σε άριστη κατάσταση. Τιμή 300 ευρώ/μήνα. Τηλ. 6946686882. (134) ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δυάρι και τριάρι, σε νεόκτιστη οικοδομή (πρώτη ενοικίαση), στο δεύτερο όροφο, πρόσοψη, Ροζού 84 (δίπλα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο). Πληρ. τηλ. 24210-70504, 6974-467511. (177) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι 60 τ.μ., 6ος όροφος, διαμπερές, αυτόνομη θέρμανση, στην οδό Σταθά 5. Πληρ. τηλ. 24210-25078, 6944-249875. (178)

πρόσωπο σε πάρκο στην περιοχή Καλλιθέα της Ν. Ιωνίας και θέα το Πήλιο, νεόδμητη μεζονέτα 183 τ.μ., εξαιρετικής διαρρύθμισης 4 υ/δ, τζάκι, δεύτερη κουζίνα, θέση parking, βοηθητικοί χώροι. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (593)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ 1ου ορόφου 51 τ.μ. Σπ. Σπυρίδη 28 με Δημητριάδος, Βόλος. Πληρ. τηλ. 24210-21634, κιν. 6938418587. (176)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γκαρσονιέρα 30 τ.μ., Κασσαβέτη 31-Γαζή, 2ου ορόφου. Ενοίκιο 220 Ε. Πληρ. τηλ. 6944612074. (179)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ø¡/Δπ∞ §∞´¡∞ - ª∞∫∞ƒø¡∞ ΔËÏ. 24210-22824 Άγιος Κωνσταντίνος: ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα καινούργιο διαμπερές 92 τ.μ. 3ος με 2 υ/δ μπάνιο, wc, τζάκι, πάρκιν (606)

R∂/ª∞à ¢√ª∏

ΔËÏ. 24210-20008 Υπεύθυνη συνεργ.: Βλάχου Σοφία ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα 100 τ.μ. 3ου ορόφου δίπλα στο στρατόπεδο στη Νέα Ιωνία, σχεδόν επιπλωμένο, 380 Ε. (952)

¶ø§∂πΔ∞π περιοχή Καραγάτς πλησίον Κασσαβέτη μονοκατοικία 85 τ.μ. σε οικόπεδο 133 τ.μ. και Σ.Δ. 2,1. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (594)

¶ø§∂πΔ∞π ευρύχωρο οροφοδιαμέρισμα διπλοκατοικίας 120 τ.μ., περιοχή Πέτρου και Παύλου Ν. Ιωνίας, 3 υ/δ, μεγάλος ενιαίος χώρος σαλόνι-τραπεζαρία, ποσοστά του οικοπέδου σε πολύ καλή τιμή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (595)

¶ø§∂πΔ∞π πλησίον οδού Λαρίσης ακίνητο με πρόσωπο σε 2 δρόμους αποτελούμενο από ισόγεια καταστήματα 320 τ.μ. και ορόφους συνολικής επιφάνειας 457 τ.μ. για γραφεία και κατοικίες. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (596)

¶ø§∂πΔ∞π R∂/ª∞à ¢√ª∏

ΔËÏ. 24210-20008 Υπεύθυνη συνεργ.: Βλάχου Σοφία ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα 50 τ.μ. 1ου ορόφου πλήρως ανακαινισμένο, Αναλήψεως με Κοραή, 350 Ε. (953)

R∂/ª∞à ¢√ª∏

ΔËÏ. 24210-20008 Υπεύθυνη συνεργ.: Βλάχου Σοφία ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μονοκατοικία 90 τ.μ. Κίτσου Μακρή με Γαλλίας, με καλοριφέρ, ηλιακό θερμοσίφωνα, σχεδόν επιπλωμένη, 350 Ε. (954)

¶ø§OYNTAI ™ÙÔÓ ÕË-°È¿ÓÓË ¶ËÏ›Ô˘ ¶ø§√À¡Δ∞π διαμερίσματα 45 τ.μ., 30 μ. από τη θάλασσα, τζάκι, κεντρική θέρμανση και απέραντη θέα στο Αιγαίο. Τιμές ευκαιρίας. Τηλ. 6932-488400 και 6974660520, www.pelionhouses.com (615)

διώροφη μονοκατοικία 180 τ.μ. σε οικόπεδο 161 τ.μ. σε ήσυχο σημείο της περιοχής Χιλιαδούς, μεγάλος ενιαίος χώρος με τζάκι, 4 υ/δ όλα με μπαλκόνια, 2 μπάνια w/c, βοηθητικοί χώροι, ιδανικό για μεγάλη οικογένεια. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (597)

¶ø§∂πΔ∞π στις Αλυκές, περιοχή Αμπελάκια, με αναφαίρετη θέα τη θάλασσα αγροτεμάχιο 4.040 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (598)

¶ø§√À¡Δ∞π μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός, τηλ. 24210-78325, 6973-380076. (203)

™∞μμ∞Δ√ 24 ∞¶ƒπ§π√À 2010

¶ø§∂πΔ∞π κτήμα στην περιοχή Ασπρόγια, φάτσα Αλυκές. Μεγάλη ευκαιρία και επένδυση, με πανοραμική θέα το Βόλο, το Πήλιο και τον Παγασητικό με νερό και ρεύμα. Χτίζει 400 τ.μ. Πληρ. τηλ. 6972-898828. (136) ¶ø§√À¡Δ∞π στο Μάραθο δύο οροφοδιαμερίσματα δυάρια 55 τ.μ. έκαστο. Αμφιθεατρικά κοντά στη θάλασσα. Πληρ. τηλ. 6973-422544, ιδιώτης. (110) ¶ø§∂πΔ∞π επικερδής επιχείρηση που συνεργάζεται με πολυεθνική, απασχολεί ένα άτομο και έχει καθαρά κέρδη 3.500-4.000 Ε μηνιαίως. Πληρ. τηλ. 6974-954379. (204)

¶ø§∂πΔ∞π επικερδής επιχείρηση έναντι Νοσοκομείου λόγω συνταξιοδότησης. Δίδεται και εγγύηση. πληρ. τηλ. 6973-790730. (613)

¶ø§∂πΔ∞π

§πΔ√™ π∞™ø¡ Πωλούνται 100 τροχόσπιτα μεταχειρισμένα από 1.850 Ε. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και καινούργια τροχόσπιτα. Ελέγχονται και μεταφέρονται όλα. Πληρ. τηλ. 2410-541150 και 2410-541451. (869)

¶ø§∂πΔ∞π κατάστημα σούπερ-μάρκετ σε καινούργιο κτίριο, πλήρως ανακαινισμένο με πολύ καλό εισόδημα. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6974458423. (124)

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒπ√À ΔËÏ./Fax °Ú·Ê›Ԣ: 24210 54087 697 74 11 883

αυτόματος πωλητής καφέ. Πολύ καλό μηχάνημα και σε πολύ καλή τιμή, σχεδόν καινούργιο. Πληρ. τηλ. 6955-819574 ώρες 10.00-15.00 και 18.00-22.00. (202)

Πωλούνται οικόπεδα, παλιές μονοκατοικίες, διαμερίσματα, πολυτελούς κατασκευής, χωράφια, βιοτεχνικοί χώροι στο Βόλο και γενικότερα στο Νομό Μαγνησίας. (621)

¶ø§∂πΔ∞π

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383

ο εξοπλισμός κοσμηματοπωλείου στο κέντρο του Βόλου λόγω αναχώρησης, σε τιμή ευκαιρίας 30.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6974-456215 και 6970864447. (472)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ø¡/Δπ∞ §∞´¡∞ - ª∞∫∞ƒø¡∞ Δ∏§. 24210-22824

ÕÁÈÔ˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 105 τ.μ. 2ος όροφος, διαμπερές, 2 μεγάλα υπνοδωμάτια, σαλοτραπεζαρία, μεγάλη κουζίνα και 2 αποθήκες. Τιμή ευκαιρίας. (616)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ °. ∞¡£∏™ - ∫. ∫∞¡Δπ∫√™ ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡∂™ ª∏Ã∞¡π∫√π ∞¡Δø¡√¶√À§√À 181 μ√§√™ Δ∏§. 24210-47518, 47939 ∫π¡. 6978/773321

¶ø§√À¡Δ∞π: Διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής και άψογης λειτουργικότητας-θέσεις στάθμευσης-αποθήκες στο υπόγειο. Περιοχές Αγ. ΚωνσταντίνουΜεταμορφώσεως-Οξυγόνο, από 1.380 ¢ÚÒ/Ì2. Δεκτές ανταλλαγές με ακίνητα. (599)

∞°. ∫ø¡/¡√™ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ρετιρέ διαμέρισμα 112 τ.μ. με 3 υ/δ, 2 wc, διαμπερές, θέα, μεγάλες βεράντες, θάλασσα Γορίτσα Πήλιο σχεδόν καινούριο 8ετίας. Καλή τιμή. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Ξενοφώντος 1 Τηλ. 24210-26032 Κιν. 6977/615627 (603)

μ√§√™ ∂À∫∞πƒπ∞ α) Πωλείται διαμ/μα 108 τ.μ., 3 υ/δ, κλειστό πάρκιν, 4ος, καινούργιο, 4ετίας, γωνιακό ανατολικό. 158.000 Ε. β) Πωλείται διαμ/μα 79 τ.μ., 3ος, 2 υ/δ, μεγάλες βεράντες. 103.000 Ε. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Ξενοφώντος 7 Βόλος Τηλ. 6977-615627 (126)

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 27 Ù.Ì. ÚÔÛfi„ˆ˜ 45.000 ∂. ¶Ú¿ÎÙÈÎÂÚ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· 26 Ù.Ì. 36.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ 25 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 5Ô˜ ÔÚ. 41.000 ∂. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 22 Ù.Ì., ¢ÒÌ· 22.000 ∂. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 39 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ. 45.000 ∂. ¶Ú¿ÎÙÈÎÂÚ 34 Ù.Ì., ÚÔÛfi„ˆ˜ 1Ô˜ ÔÚ. 32.000 ∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 30 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 1Ô˜ ÔÚ. ·Î¿Ï˘ÙÔ˘ 56.000 ∂. ¢À∞ƒπ∞ ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 50 Ù.Ì. 7ÂÙ›·˜ 65.000 ∂. °¿ÙÛÔ˘ 50 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. 50.000 ∂. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 4Ô˜ ÔÚ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 51 Ù.Ì., 90.000 ∂. ∫·ÏÏÈı¤· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2Ô˜ ÔÚ. 56 Ù.Ì., 90.000 ∂. ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì., Ì P. 85.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 50 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 75.000 ∂. π. Δ˙¿ÓÔ˘ 68 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ. ÁˆÓÈ·Îfi 68.000 ∂. μÔ˘ÙÛ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Ôχ ηÏfi Ì ·˘Ï‹ Î·È Ú¿ÛÈÓÔ 57.000 ∂. ¡Â¿ÔÏË 54 Ù.Ì., Ì P. 3Ô˜ ÔÚ., 78.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 68 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. (‰‡Ô ÎÚ‚/Ú˜) Ì ƒ., 106.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì., 65.000 ∂. ¡. πˆÓ›· 62 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3Ô˜ ÔÚ., 88.000 ∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 68 Ù.Ì. Ì ƒ., 106.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 87 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ƒ., ·Ôı‹ÎË, 127.000 ∂. ∫Ú›ÙÛÎË 81 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ƒ. 120.000 ∂. ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3Ô˜ ÔÚ., 78 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ƒ., ·Ôı‹ÎË 137.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 4Ô˜ Î·È 5Ô˜ ÔÚ. Ì ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ì·ÏÎfiÓÈ 110 Ù.Ì., 113.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 82 Ù.Ì, 3Ô˜ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù˙¿ÎÈ, ƒ., ·Ôı‹ÎË, 124.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 4Ô˜ ÔÚ. Ôχ ηÏfi 86 Ù.Ì., ı¤·, 137.000 Â. ∫·Ó¿ÚË 88 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˜ ÔÚ., 158.000 Â. ∫‡ÚÔ˘ 94 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ƒ+·Ôı., 159.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 6Ô˜ ÔÚ., ÚÂÙÈÚ¤ 109 Ù.Ì., 250.000 ∂. ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 4Ô˜ ÔÚ., 130 Ù.Ì., 273.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 5Ô˜ ÔÚ., 105,5 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ƒ., ·Ôı., 211.000 ∂. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 110 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 5Ô ÔÚ. °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜ 107 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 4Ô˜, Ù˙¿ÎÈ, ƒ., ·Ôı., 192.000 ∂. ¡Â¿ÔÏË 110 Ù.Ì, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ƒ., 158.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 105 Ù.Ì., 6Ô˜ ÔÚ., Ù˙¿ÎÈ, ƒ., ·Ôı., 175.000 ∂. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 61 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ƒ., 120.000 ∂. ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ˘fi ·Ó¤ÁÂÚÛË 64, 71 Ù.Ì., 2.000 ÙÔ Ù.Ì. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ °ˆÓÈ·Îfi 114 Ù.Ì. Ì 90 Ù.Ì., ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ 155.000 ∂. (§ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ· Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ÂÓÔ›ÎÈÔ 700 ∂.). √π∫√¶∂¢∞ 130 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÏËÛ›ÔÓ μπ√™∫Àƒ, 32.000 ∂. 150 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ Ù¤ÓȘ ™.¢. 0,8, 52.000 ∂. 185 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ Ù¤ÓȘ ™.¢. 0,8 70.000 ∂. 420 Ù.Ì. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¿Óˆ Ù˘ °.¢‹ÌÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ™.¢. 0,8 220.000 ∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÁˆÓÈ·Îfi 473 Ù.Ì., 273.000 ∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÁˆÓÈ·Îfi 127 Ù.Ì., ™.¢. 2,4 ÏËÛ›ÔÓ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘ 150.000 ∂. ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘ ÁˆÓÈ·Îfi 165 Ù.Ì. ™.¢. 2,1 140.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 250 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 160.000

ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 580 Ù.Ì., Ì ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË 70 Ù.Ì. 260.000 ∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ 300 Ù.Ì., 15 Ì. ÚfiÛÔ„Ë ™.¢. 2,7 480.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ 250 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ ∫˘·Ó‹ ∞ÎÙ‹ ™.¢. 0,8 115.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ ÏËÛ›ÔÓ ÎÏÈÓÈ΋˜ °¿ÙÔ˘ 240 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 120.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ 220 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, 240.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿-™Ô˘ÙÚ·Ï›, 280 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÏËÛ›ÔÓ £ˆÌ¿ ™.¢. 0,8, 135.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ı¤ÛË μ·Úο 240 Ù.Ì., 67.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ÏËÛ›ÔÓ Ì¿ÚÎÂÙ Lead 500 Ù.Ì., ™.¢. 0,7 100.000 ∂. ª·Ï¿ÎÈ 2.000 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÎÙ›˙ÂÈ 1.000 Ù.Ì., 460.000 ‰›‰ÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. ª¿Ú·ıÔ˜ 20 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 319 Ù.Ì., 75.000 ∂. ª¿Ú·ıÔ˜ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· 329 Ù.Ì., 65.000 ∂. §·‡ÎÔ˜ 700 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 17.000 ∂. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ 4.200 Ù.Ì. Ì ı¤· 42.000 ∂. ªÂÙfi¯È 500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi-ªËϛӷ 15.000 ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ - ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 Ù.Ì., Ì 60 Ù.Ì., ˘fiÁÂÈÔ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 220.000 ∂. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ∫. ¡ÂÚ¿ 70 Ù.Ì., 136.000 ∂. ªËϛӷ ¤ÙÚÈÓË ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ·, Ì Ï·Ù¿ÓÈ· 110.000 ∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 75 Ù.Ì. Û 220 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Û ¿ÚÔ‰Ô 115.000 ∂ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË ÙÛÈÔ˘Ú¿‰ÈÎÔ 25.000 ∂. (648)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr ¢IAMEPI™MATA 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 88 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 10ÂÙ›·˜, Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2.¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 3. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 131 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 15 ÂÙÒÓ, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘-ƒ. ºÂÚ·›Ô˘. ª∂∑√¡∂Δ∂™ (∂˘Î·ÈÚ›·) ÙÚÈÒÚÔÊË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· (120.000∂) ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1.¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì., Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 4. ª·Á·˙› 70 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·Ú·Ï›· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 5. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 280 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 6. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 130 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 6 ÛÙÚ. 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, §ÂÊfiηÛÙÚÔ. 7. (∂˘Î·ÈÚ›·) ÔÈΛ· 125 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. 120Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· (260.000∂) ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. 8. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 76 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì. Ì ı¤·, 75.000 ∂, ∫ÔÚÒË. 9. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. 10. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 185 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 11. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·. 12. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 125 Ù.Ì. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ¡. πˆÓ›·. OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹, ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÛÙËÓ ÕÊËÛÔ. 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.700 Ù.Ì. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 3.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∫ÔÚÒÈ. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ªËϛӷ. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. Ì ı¤· 200Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫Ú˘„¿Ó· ∫. °·Ù˙¤·. 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÊËÛÛÔ 15. (∂˘Î·ÈÚ›·) ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. 45.000 ∂, ∞ÚÁ˘Ú¤Èη. 16. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙË μ˘˙›ÙÛ·

17. √ÈÎfiÂ‰Ô 270 Ù.Ì. Ë 540 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. (∂˘Î·ÈÚ›·) ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 20 ÛÙÚ. Ì ı¤·, 110.000 ∂, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (651)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ VOLOS REAL ESTATE Δ™√À∫¡π¢∞™ §∞ª¶ƒ√™ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 - ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388 KIN. 6947302966 FAX: 24210-21538 WEB SITE www.volosrealestate.gr e-mail: ltsouknidas@mail.gr √π∫√¶∂¢∞ ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (™ˆÚfi˜) 617 Ù.Ì. Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. K·Ú·Á¿Ù˜ 467 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 256 Ù.Ì. Î·È 500 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ™.¢. 1.8. ¡. πˆÓ›· 240 Ù.Ì.ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ™.¢. 2,4 Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 2 ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 329 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∞Ï˘Î¤˜ 559 Ù.Ì. Î·È 300 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÛÙÚ. ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ªËϛӷ 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. μ˘˙›ÙÛ· 3 ÔÈÎfi‰· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÎÂÓÙÚÈο ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· √π∫π∂™ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 3ÒÚÔÊË ÌÔÓ/Λ· (˘fiÁÂÈÔ 90 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ 110 Ù.Ì., ·’ ÔÚ. 110 Ù.Ì., ‚’ ÔÚ. 76 Ù.Ì.) Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ˆÏÂ›Ù·È Î·È ¯ˆÚÈÛÙ¿ Û 416 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 10ÂÙ›·˜. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 437 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì., ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. °·Ì‚¤Ù· 106 ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ¿ÌÂÛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË. ª·‚›ÏË ÌÔÓ/ÎÈ·, 2 ˘/‰ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ÌÔÓ/ÎÈ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∂ÈÛÎÔ‹˜ 71 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 140 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2.1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2 ÔÈ˘ 100 Ù.Ì. Î·È 140 Ù.Ì. Û ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ¶ÈӷοÙ˜ 90 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· Î·È 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ªÔ‡ÚÂÛÈ 4ÂÙ›·˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 200 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. °∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™-¢À∞ƒπ∞-Δƒπ∞ƒπ∞-Δ∂™™∞ƒπ∞ πˆÏÎÔ‡ 2Ô˘ ÔÚ. 33 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 48 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 1Ô˘ ÔÚ., 54 Ù.Ì. ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ. ∫‡ÚÔ˘ 3Ô˘ ÔÚ. 51 Ù.Ì. 3ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∑¿¯Ô˘ studio 42 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ. ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ. πˆÏÎÔ‡ 1Ô˘ ÔÚ. 70 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¶·Á·ÛÒÓ 4Ô˘ ÔÚ. 70 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¡. πˆÓ›· 77 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¡. πˆÓ›· 88 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 15ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. ∫ÔÚ·‹ 90 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜ ÚÔÛfi„ˆ˜. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 2Ô˘ ÔÚ. 85 Î·È 132 Ù.Ì. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 90 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ÓÂfi‰ÌËÙÔ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 105 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË 5ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. 30ÂÙ›·˜ ÚÔÛfi„ˆ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 120 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË ‰È·ÌÂÚ¤˜. ¶ø§∏™∂π™ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δø¡ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 2ÒÚÔÊÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· 80+80 Ù.Ì. Â¤Ó‰˘ÛË. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 Ù.Ì. £Ô˘Îȉ›‰Ô˘ 55 Ù.Ì. ηٿÛÙËÌ·. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δø¡ °. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 90 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÁˆÓÈ·Îfi. ∂ÌÔÚÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ “¡∞∫√™ CENTER” ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60 Ù.Ì. μ·ÛÛ¿ÓË-ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 37 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 45 Ù.Ì. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ¢π∞ª/Δø¡ ∂ÚÌÔ‡ 1Ô˜ ÔÚ. 170 Ù.Ì. ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, √ÚÌÈÓ›Ô˘ 2Ô˘ ÔÚ. 81 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ·˘ÙÔÓÔÌ›· º/∞/ À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (653)

(623)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 33

™∞μμ∞Δ√ 24 ∞¶ƒπ§π√À 2010

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. ∫·È º·Í. 2428093680 ∫ÈÓ.6977405931 estate.pelio.eu email - mesitika@pelio.eu ∞°π√™ μ§∞™π√™ 1) ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 5376ÙÌ.ΔÈÌ‹ 20.000 ¢ÚÒ. ∞°π√™ §∞Àƒ∂¡Δπ√™ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 815,75ÙÌ Â› Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘ ÚÔ˜ ÕÁÈÔ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Î·È ÎÙ›˙ÂÈ 107ÙÌ.Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 25,000 ¢ÚÒ. 2) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1753ÙÌ Â› Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘ Ì ı¤· ÎÙ›˙ÂÈ 184,5ÙÌ. ΔÈÌ‹ 45,000 ¢ÚÒ. ∞¡ø §∂Ãø¡π∞ 1) πÛfiÁÂÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 105ÙÌ Î·È Ì ¿‰ÂÈ· ÁÈ· 105ÙÌ ÚÔÛı‹ÎË ÁÈ· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 538ÙÌ Ì ÔÈΛ· 88ÙÌ Ì ·Ôı‹ÎË 42,90ÙÌ Ì ‰ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 141ÙÌ. ŸÏ· Ì·˙›. 3) √ÈÎfiÂ‰Ô 500ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 80.000 ¢ÚÒ. 4) √ÈΛ· ·ÏÈ¿ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 40.000 ¢ÚÒ 5) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 125ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 106ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 160,000 ¢ÚÒ. 6) √ÈÎfiÂ‰Ô 260ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 169ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ΔÈÌ‹ 80.000 ¢ÚÒ. ∞¡ø °∞Δ∑∂∞ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2600ÙÌ ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ·fi ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÚÔ˜ ∞ÁÈ· ΔÚÈ¿‰· ÎÙ›˙ÂÈ 200ÙÌ Ì ηϋ ı¤·. ΔÈÌ‹ 78,000 ¢ÚÒ. μ√§√™ 1) ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 2) ∞Ï˘Î¤˜ ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ÔÈÎfiÂ‰Ô 114ÙÌ ÎÙ›˙ÂÈ 120ÙÌ. ΔÈÌ‹ 40,000 ¢ÚÒ. 3) ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfi‰· 301ÙÌ - 335ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi. 4) ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,000ÙÌ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ. ΔÈÌ‹ 80.000 ¢ÚÒ. 5) ¡¤· πˆÓ›· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 54.75ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 76,45ÙÌ. ΔÈÌ‹ 37.000 ¢ÚÒ. 6) ¡Â¿ÔÏË Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË ÙÔ˘ 2003 ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ηٷÛ΢‹ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÌÔÚԇ̠ӷ ‚Úԇ̠ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Î·È ‰˘¿ÚÈ· ·fi 30.000 ¢ÚÒ ¤ˆ˜ 60.000 ¢ÚÒ. 7) ¡Â¿ÔÏË 7 ÂÙÒÓ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 160,24ÙÌ ËÌÈÙÂÏ‹˜ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜. ΔÈÌ‹ 145,000 ¢ÚÒ. 8) ¡Â¿ÔÏË Â›Ó·È ¤Ó· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 773ÙÌ Ì ‰È¿ÊÔÚ· ÎÙ›ÛÌ·Ù· Û˘Ó 384ÙÌ. ΔÈÌ‹ 390.000 ¢ÚÒ. 9) ¶·Ú¿ÏÈ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110ÙÌ. 10) ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ. ΔÈÌ‹ 130.000 ¢ÚÒ. μÀ∑πΔ™∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 680ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 85,000 ¢ÚÒ. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ 1) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 65ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 140.000 ¢ÚÒ. 2) ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 177ÙÌ ÙÈÌ‹ 30.000 ¢ÚÒ , ÔÈÎfiÂ‰Ô 1139ÙÌ ÙÈÌ‹ 130.000 ¢ÚÒ 200Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500ÙÌ ΔÈÌ‹ 135.000 ¢ÚÒ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Â› Ù˘ ∂.√. 3) √ÈΛ· 78ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 105.60ÙÌ.ΔÈÌ‹ 70.000 ¢ÚÒ. ª∞§∞∫π 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1,024ÙÌ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 80Ì ÎÙ›˙ÂÈ 400ÙÌ. ΔÈÌ‹ 130.000 ¢ÚÒ ¶∞§π√∫∞™Δƒ√ 1)∂À∫∞πƒπ∞ √ÈÎfiÂ‰Ô 1,400ÙÌ ÎÙ›˙ÂÈ 800ÙÌ 700Ì ·fi ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· Â› Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 85.000 ¢ÚÒ. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 1)∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1710ÙÌ ΔÈÌ‹ 70.000 ¢ÚÒ. 2) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.000ÙÌ 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 1) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ı¤· Ôχ ηϋ. ¶ƒøΔ∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ 1) ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1400ÙÌ. 2) ª·Ï¿ÎÈ ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.000ÙÌ. 3) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.000ÙÌ ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1) ÕÓˆ ™·ÚÙÈ¿ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 28,700ÙÌ ÂÊ¿ÙÂÙ·È Ì ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ˘ ·Ôı‹Î˜ ¶··ÁÈ¿ÓÓË. 2) ™¤ÛÎÏÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi 711ÙÌ Â›Ó·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,020ÙÌ ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2003. ΔÈÌ‹ 300.000 ¢ÚÒ. (655)

-----------------------------------“EYES” Real Estate Solutions §·ÌÚ¿ÎË Î·È §·¯·Ó¿ ∫fiÌ‚Ô˜ ∫Δ∂§ - μ√§√™ ΔËÏ. 24210-25219 Fax. 24210-38482 e-mail: eyes@kolimitras.gr ¶ø§√À¡Δ∞π

* ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÌÔÓfi¯ˆÚÔ 34,41 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¶·Á·ÛÒÓ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ (∞∫ 10), Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ı¤Û˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. * ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì 3 ˘/‰ 101,83 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¶·Á·ÛÒÓ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ (∞∫ 14), Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ı¤Û˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ù˙¿ÎÈ Î·È ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/·, * ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì 2 ˘/‰, 86,82 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¶·Á·ÛÒÓ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ (∞∫ 15), Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ı¤Û˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ù˙¿ÎÈ Î·È ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/·. * ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ Ì 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÛÙËÓ Ô‰fi ∞ÏΛ˘, ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ˘fi ÂÚ¿ÙˆÛË, Ì 50 Ù.Ì. Û οı Â›‰Ô. * ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 99 Ù.Ì., 103 Ù.Ì., 108 Ù.Ì., 6Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ (∞∫ 71-72 Î·È ∞∫ 73). * ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 289 Ù.Ì., Û 3 Â›‰·, Û˘ÓÔÈΛ· ∂æ∞, ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘ (∞∫ 226). * ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 93 Ù.Ì., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi, Ì Ù˙¿ÎÈ, ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·Ôı‹ÎË, ·/c, 2 ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ù¤ÓÙ˜, ˘‰ÚÔÌ·Û¿˙, ÚÔÂÁηٿÛÙ·ÛË Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡, ÂÓÙÔȯÈṲ̂Ó˜ Û˘Û΢¤˜, ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ ‰ÒÌ·, ∫··‰ÔΛ·˜ 8 Î·È π·ÛÔÓ›‰Ô˘, ¡¤· πˆÓ›·.

*¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 145 Ù.Ì., ¿ÓÂÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ∫·Û·‚¤ÙË Î·È ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ (∞∫ 149). * ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 84 Ù.Ì., 5 ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 2 ÎÏÂÈÛÙ¤˜, Û ÚÔÓÔÌȷ΋ ı¤ÛË, ¶·Á·ÛÒÓ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ. * ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ÈÛfiÁÂÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 262 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ˜ 392 Ù.Ì., ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, Û Ôχ ηϋ ı¤ÛË. * √ÈÎfiÂ‰Ô 509 Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ-ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡-ÕÁÈÔ˜ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ¢‹ÌÔ˘ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ, Û ηϋ ı¤ÛË. * √ÈÎfiÂ‰Ô 20 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ÛÙÔ §·ÙÔÌ›Ô, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì “Ê¿ÙÛ·” 60 Ì. ÂÚ›Ô˘ Û ·ÛÊ·ÏÙfi‰ÚÔÌÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi Î·È Ì ¤ÙÔÈÌË ÚÔÌÂϤÙË ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ÎÙÈÚ›Ô˘, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ. * √ÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ú˘ÌÔÙÔÌ›·˜ μfiÏÔ˘, ÛÙȘ ‚fiÚÂȘ Û˘ÓÔÈ˘ (√.Δ. 1089 μ)-∫·ÏÏÈı¤·, ÁˆÓÈ·Îfi, Û ‰ÚfiÌÔ Ï¿ÙÔ˘˜ 25 Ì. * √ÈÎfiÂ‰Ô 7.316,93 Ù.Ì., ªÂÏÈ¿Ó ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ¶ËÏ›Ô˘ (°∏ 74 Î·È 75). * √ÈÎfiÂ‰Ô 7.630,35 Ù.Ì., “Ê¿ÙÛ·” Û ‰ÚfiÌÔ ÛÙËÓ ÕÓˆ ™·ÚÙÈ¿-ÂÚÈÔ¯‹ §·ÙÔÌ›Ԣ (°∏ 167). * √ÈÎfiÂ‰Ô 2.157 Ù.Ì., Ì ηٿÙÌËÛË Û 1.004,37 Ù.Ì. Î·È 1.152,51 Ù.Ì. Î·È Ì ¿‰ÂȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÁÈ· 4+4 ·Ú·‰ÔÛȷο Û›ÙÈ·, ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ μfiÏÔ˘, ı¤ÛË “∞ÏÒÓÈ” Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË Ú·ÁÌ·ÙÈο ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi (∞.Δ.). * ∂ÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, Û ‰‡Ô Â›‰·, 50-90 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∫ÔÚÒË (ªԇʷ) ¶ËÏ›Ô˘, ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ¿Óˆ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (∂∫ 80). * ∂ÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ (2), ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 101 Ù.Ì. Ë Î·ıÂÌÈ¿ Û ‰‡Ô Â›‰·, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜, ̠ͯˆÚÈÛÙ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 270 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∫ÔÚÒË (ªԇʷ) ¶ËÏ›Ô˘ (∂∫ 81). * ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋, ËÌÈÙÂÏ‹˜ ηÙÔÈΛ·, Û 3 Â›‰·, 182 Ù.Ì. Ì 2 Ù˙¿ÎÈ· Î·È ¿ÓÂÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË Î·È ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. * ΔÚÂȘ ÌÔÓfi¯ˆÚ˜ ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ ·fi 36,50 Ù.Ì. Ë Î¿ı ̛·, ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·, ¢·‚¿ÎË Î·È ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, Ì ·Ôı‹ÎË. (663)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¡π∫√§∞√™ ™. ∫∞ƒ∞∫∞™Δ∞¡π∞™ ∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ 96 μ√§√™ Δ∏§. 24210-51589 ∫π¡. 6972-915553

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. ∫∂¡Δƒπ∫∞ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ πÛÔÁ›Ԣ 75 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 90.000 ∂. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 106 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 127.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 75 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 90.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 28,40 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 35.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 79,10 Ù.Ì., 95.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 86,75 Ù.Ì., 104.500 ∂. μ. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ πÛÔÁ›Ԣ 47,60 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 23,80, ·Ôı‹ÎË 47,60, ÙÈÌ‹ 180.000 ∂. πÛÔÁ›Ԣ 60,80 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 30,40, ·Ôı‹ÎË 60,40, ÙÈÌ‹ 229.000 ∂. πÛÔÁ›Ԣ 60,32 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 30,25, ·Ôı‹ÎË 72,70, ÙÈÌ‹ 234.000 ∂. πÛÔÁ›Ԣ 110 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi ÙÈÌ‹ 180.000 ∂. °. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ πÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 74 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 170 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ÙÈÌ‹ 165.000 ∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π √ÈÎfiÂ‰Ô 260 Ù.Ì., Ù¤ÚÌ· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË. √π∫√¶∂¢∞ ∫∞π ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ™∂ √§√ Δ√ ¶∏§π√ ∞ƒΔπ∞ ∫∞π √π∫√¢√ª∏™πª∞ (660)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267

Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (665)

-----------------------------------∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À ¶∞°∞™ø¡ 131/∞¡∞§∏æ∂ø™ μ√§√™ - 24210-48017 ∫∞π 6974707033 www.AthanasiouRealEstate.com

¶ø§√À¡Δ∞π ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1671/∂Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¶·ÓÛÈfiÓ (ÙÚÈÒÚÔÊÔ ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi) ÎÙ›ÛÌ· Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ¤ÎÙ·Û˘ 600 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. (11 ‰ˆÌ¿ÙÈ·-‰‡Ô ÛÔ˘˝Ù˜) ·Ó¿ÎÚÈ‚· Î·È ·Ó¤ÌÔÚÊË Â›ψÛË ˘„ËÏ‹˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜. ª·Á¢ÙÈ΋ ı¤·. ¶ÏËÚfiÙËÙ· 100%. 1654/μ›Ï· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ/™ˆÚfi/·Ó¤ÌÔÚÊË. 1656/™Ù· ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη Ôχ fiÌÔÚÊÔ Û›ÙÈ 90 Ù.Ì. Û 124 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 1644/¶·Ï·È¿-ÈÛfiÁÂÈÔ Î·È fiÚÔÊÔ˜ 70+70 Ù.Ì. (¿ÚÔ‰Ô˜ ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘) Û ÔÈÎ. 147 Ù.Ì. 1514/™Ù·ÁÈ¿Ù˜ ‚›Ï· ·Ó¤ÌÔÚÊË 270 Ù.Ì. Û 820 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 1623/ÕÁÈÔ ™Ù¤Ê·ÓÔ ‰ÈÒÚ./Œ¯ÂÈ 5 ‰˘¿ÚÈ· Î·È ÁηÚÛÔÓȤڷ/ÂÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ӷ Ì 1.500 ¢ÚÒ ÌËÓÈ·›ˆ˜. ΔÈÌ‹ 320 ¯ÈÏ. ¢ÚÒ. - 4/¡. πˆÓ›· ‰ÈÒÚÔÊË 110 Ù.Ì. Ôχ ηϋ 160 ¯. ¢ÚÒ. 1633/™ÙËÓ πˆÏÎÔ‡ 105 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 3 ‰ˆÌ., Î.Ï. 1639/™ÙË μ‡ÚˆÓÔ˜ ‰ÈÒÚ. ·Ï·È¿, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 180 Ù.Ì. 1626/™ÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÈÛfiÁÂÈÔ˜ 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 556, 40 Ù.Ì. ¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1669/™ÙËÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· √͢ÁfiÓÔ˘ (Ì¿ÚÎÂÙ μÂÚfiÔ˘ÏÔ˘), 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¤Ó· ÂÚÈÔÈË̤ÓÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·, 2 ˘/‰ Î.Ï. 1667/™ÙËÓ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ (ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ √͢ÁfiÓÔ) ÔÏ˘ÙÂϤ˜ 101 Ù.Ì., μ’ ÔÚfiÊÔ˘, 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË Î.Ï. 1548/ÃÈÏÈ·‰Ô‡, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰˘¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, Ù˙¿ÎÈ/¿ÚÎÈÓ/·Ôı‹ÎË. - ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÈÎÚ¿-ÌÂÁ¿Ï· ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ·. 1555/°. ∫·ÚÙ¿ÏË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË Î.Ï. 1556/ƒÂÙÈÚ¤ ·Ï·Èfi, ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 120 Ù.Ì. - 3 ˘/‰ Î.Ï.

∂›Û˘ ˆÏÔ‡ÓÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÙÔÔıÂۛ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÌÈÎÚ¿ Î·È ÌÂÁ¿Ï· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·. ¶ø§√À¡Δ∞π ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞-∫Δ∏ª∞Δ∞ 1665/(1) ™ÙÔ §·‡ÎÔ ÎÙ‹Ì· 13 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘, ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi, Ì·Á¢ÙÈ΋ ı¤· ÛÙË ªËϛӷ, ΔÚ›ÎÂÚÈ Î.Ï. (2) ™ÙÔ ÃfiÚÙÔ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì. ∫·È Ù· ‰‡Ô ˘¤ÚÔ¯· ÎÔÌÌ¿ÙÈ·. 1668/∫Ù‹Ì· ÂÙ¿ (7) ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ·Ôı‹Î˜ ∫À¢∂¶ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. 1634/1635/™ÙËÓ ∫ÔÚfiÈ ÔÙÈÛÙÈο ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏ· 11,5 Î·È ¤ÙÂÚÔ 6,5 ÛÙÚ¤Ì. 1574/ÃfiÚÙÔ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ 6 ÛÙÚ¤Ì. ÂÊ¿. ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ 1670/™ÙÔÓ ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ (™ˆÚfi) 609 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ı¤· μfiÏÔ Î·È ¶‹ÏÈÔ, ˆÚ·ÈfiÙ·ÙÔ, ÌË ÙÔ ¯¿ÛÂÙÂ. 1647/™ÙÔÓ ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ (™ˆÚfi) ÌÂÛ·›Ô 588 Ù.Ì. ı¤·. 1493/ÈÚÈfi §·ÌÈÓÔ‡ ÌÂÁ¿ÏÔ, ·Ó¤ÌÔÚÊÔ, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 6,5 ÛÙÚ¤Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. 1588/¡¤· πˆÓ›· ÂÚÈÔ¯‹ (¡¤Ô ¢¤ÏÙ·) ‰‡Ô (2) ÔÈÎfi‰· ·fi 332 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ. 1558/™¤ÛÎÏÔ 680 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·. 1394/ΔÛ·Áηڿ‰· 8 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À 24210 48017 ÎÈÓ. 6974707033 (852)

-----------------------------------HOME CARE ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ºÚÔÓÙ›‰· ™ÈÙÈÔ‡, ∫‹Ô˘ §·Ì·‰¿Ú˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘ ΔËÏ. 2426049463 6972443902 www.labadarisrealestate.gr

ENOIKIA™∂π™ ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 200 Ù.Ì. ªÔ‡ÚÂÛÈ ¶ËÏ›Ô˘ ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘ ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È 2 ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ •Ô˘Ú›¯ÙÈ ¶ËÏ›Ô˘ ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ¶ËÏ›Ô˘ ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ¶ø§∏™∂π™ - √π∫√¶∂¢∞ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘ 7,556 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘ 4,300 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘ 1,508 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘ 1,667 Ù.Ì. ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘ 100 Ù.Ì. Ì ·Ï·Èfi ÎÙÈÛÌ· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘ ı¤ÛË ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ˜ 2,409 Ù.Ì. Ì ·Ï·Èfi ÎÙ›ÛÌ· ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘ ı¤ÛË ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ˜ 2,467 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÔÚ›Ô˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 800 Ù.Ì. ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÔÚ›Ô˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 10,028 Ù.Ì. •Ô˘Ú›¯ÙÈ 4,857 Ù.Ì. •Ô˘Ú›¯ÙÈ ÂÓÙfi˜ ÔÚ›Ô˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 4,843 Ù.Ì. •Ô˘Ú›¯ÙÈ ÂÓÙfi˜ ÔÚ›ˆÓ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 1,200 Ù.Ì. •Ô˘Ú›¯ÙÈ ÂÓÙfi˜ ÔÚ›ˆÓ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 4,000 Ù.Ì. ªÔ‡ÚÂÛÈ ÂÓÙfi˜ ÔÚ›ˆÓ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 2,000 Ù.Ì. •Ô˘Ú›¯ÙÈ §ÈÌÓÈÒÓ·˜ ÂÎÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 10 ÛÙÚ. Ì ·Ï·Èfi ÎÙ›ÛÌ· ∫ÈÛÛfi˜ ¶ËÏ›Ô˘ fiÚÈ· ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 4 ÛÙÚ. ∫ÈÛÛfi˜ ¶ËÏ›Ô˘ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 3 ÛÙÚ. ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 4 ÛÙÚ. ∞Ó‹ÏÈÔ ¶Ï¿Î· 4 ÛÙÚ. ÛÙ· fiÚÈ· ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ 1,5 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ΔÛ·Áηڿ‰· 1 ÛÙÚ¤ÌÌ· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ΔÛ·Áηڿ‰· 950 Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË 6 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ı¿Ï·ÛÛ· √π∫π∂™ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘ 80 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘ 150 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∫ÈÛÛfi˜ ¶ËÏ›Ô˘ 80 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∞Ó‹ÏÈÔ 140 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 3 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ªÔ‡ÚÂÛÈ 200 Ù.Ì. 2 ÂÙÒÓ ÔÈΛ· Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. •Ô˘Ú›¯ÙÈ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 160 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1,5 ÛÙÚ. ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ÔÈΛ· Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 2,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ∞°ƒ√∫Δ∏ª∞Δ∞ •Ô˘Ú›¯ÙÈ ¶ËÏ›Ô˘ 10 ÛÙÚ. ÂÎÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ 6 ÛÙÚ. ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ªÂÏ·Ó› 4 ÛÙÚ. ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ §·ÌÈÓÔ‡ 4 ÛÙÚ. ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ §·ÌÚÈÓÔ‡ 1,5 ÛÙÚ. ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ˜ 1,500 Ì. ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ı¤· Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ μ√§√™ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ˆÏÂ›Ù·È 140 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ∞Óı. °·˙‹ 70 Ù.Ì. μ√§√™ ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ÂÚÈÔ¯Ë μπ¶∂. °È· ·ÁÔÚ¤˜ Á›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ì ‰¿ÓÂÈ· ·fi ÙÚ¿Â˙˜. (666)

-----------------------------------Thomas Real Estate §π∞∫√∫∞¶∏™ Ã. £øª∞™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ∂§. μ∂¡π∑∂§√À 52∞-μ√§√™ ΔËÏ. & fax 24210-39110 ÎÈÓ. 6943756537 e-mail:info@thomasrealestategr.com www.thomasrealestategr.com

√π∫√¶∂¢∞ 1. ¶‹ÏÈÔ, ÂÚÈÔ¯‹ ¢Ú¿ÎÂÈ·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜-÷ӛˆÓ 4,5 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 65.000 ∂. 2. ™˘Î‹, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 5,5 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 70.000 ∂. 3. ¢‹ÌÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ÂÚÈÔ¯‹ ¢Ú¿ÎÂÈ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 5.250 Ù.Ì. 50.000 ∂. 4. ΔÛ·Áηڿ‰·, ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ˜ 5.170 Ù.Ì., Â›‰Ô, ÙÈÌ‹ 500.000 ∂. 5. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ “∫·Ï‡‚È·” , ÙÈÌ‹ 1.100.000 ∂. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ - ¶ø§√À¡Δ∞π 1. μfiÏÔ˜, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ Ì ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 78 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ı¤ÚÌ·ÓÛË ·ÙÔÌÈ΋, ÙÈÌ‹ 85.000 ∂. 2. ∫·ÚÙ¿ÏË-ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90 Ù.Ì.,

ηٷÛ΢‹ ë78, 3 ˘/‰, 1Ô˜ fiÚ., ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ¿ÚÈÛÙÔ, ʈÙÂÈÓfi, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Û·ÏfiÓÈ, ¯ÔÏ, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ÙÈÌ‹ 95.000 ∂. 3. Πωλείται μονοκατοικία, Παγασών-Μαγνήτων 250.000 Ε. 4. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2009 ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ Ô‰fi˜ ªÈÏÙÈ¿‰Ô˘, 91 Ù.Ì. Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È ÈÏÔÙ‹ ÁÈ· ı¤ÛË parking, ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 140.000 ∂. 5. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 210 Ù.Ì. (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·), ÙÈÌ‹ 230.000 ∂. 6. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· Ì ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 58 Ù.Ì. ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 310 Ù.Ì. (ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·), ÙÈÌ‹ 450.000 ∂. 7. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ “ΔÚÔ‡ÏÔ˜” ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ (ÁÈ·›) Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 185 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ 1.750 Ù.Ì., ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Â› Ù˘ Â·Ú¯È·Î‹˜ Ô‰Ô‡ ™ÎÈ¿ıÔ˘-∫Ô˘ÎÔ˘Ó·ÚȤ˜ 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (Ï·˙ ΔÚÔ‡ÏÔ˘) Î·È 2 ¯ÈÏ. ·fi ÙȘ ∫Ô˘ÎÔ˘Ó·ÚȤ˜ ηٿÏÏËÏË ÁÈ· ηÙÔÈΛ· ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË (ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·), ÙÈÌ‹ 350.000 ∂. 8. μfiÏÔ˜, ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ-°·ÏÏ›·˜, 92 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ., ÙÈÌ‹ 65.000 ∂. μfiÏÔ˜, °ÎÏ·‚¿ÓË-∂ÚÌÔ‡, 45 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 30.000 ∂. 9. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, 101 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ·Ï·È¿˜ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜, ÙÈÌ‹ 75.000 ∂. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË “Ô˘˙ÂÚ›” Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ ÏfiÁˆ ÌÂÙ·‰ËÌfiÙ¢Û˘. 2. Πωλείται επιχείρηση cafe-bar στο κέντρο του Βόλου, πλήρως εξοπλισμένη. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-¶ø§√À¡Δ∞π 1. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, 2 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 114 Î·È 124 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Û‡ÓÔÏÔ 238 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 192.000 ∂. μπ§∂™-∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¶‹ÏÈÔ, ¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÈÔ¯‹ ÃÔÚ¢Ùfi, ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÂÈψ̤ӷ Ì ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·, ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, 100 ∂ ÙËÓ Ë̤ڷ. •∂¡√¢√Ã∂π∞-¶ø§√À¡Δ∞π 1. ™ÎfiÂÏÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi 3 ÎÙ›ÚÈ· 160 Ù.Ì. ÙÔ Î·ı¤Ó·, ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÁÈ· Á‹Â‰Ô Ù¤ÓȘ, Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ Î·È ÛÈÓÙÚÈ‚¿ÓÈ. (667)

------------------------------------

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746 Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής. (634)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213 ¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (635)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725, ∫π¡. 6972-672426

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì. Ì 30 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ 195.000 √ÈÓfiÓÂ˘Ì·, 190 Ù.Ì. ËÌÈÙÂϤ˜ 90.000 ¢ËÌ·Ú¯. ¡. πˆÓ›· 36 Ù.Ì. ËÌ/ÁÂÈÔ 30.000 μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, ÔÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì. 120.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, ÙÚÈ¿ÚÈ 85 Ù.Ì. 95.000 Αχιλλοπούλου-Γυμναστήριο 98 τ.μ., 85.000. Ευαγγελίστρια Ταχυδρομείο 50 τ.μ. 55.000. Φιλαδελφείας τέρμα, ρετιρέ 80 τ.μ., 130.000. √π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ Μάραθος, 310 τ.μ. 100.000 Γκιώνη, 8 στρ. με 60 τ.μ. κτίσμα 110.000 ∂ÊÔÚ›·, ¡. πˆÓ›· 600 Ù.Ì. 250.000 ª¿Ú·ıÔ˜, 420 Ù.Ì. 100.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000 ¡. πˆÓ›· ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì. 65.000 Ν. Ιωνία Λύκειο, 120 τ.μ. με παλαιά οικία 70.000 Ν. Ιωνία Στρατόπεδο 517 τ.μ 165.000 ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000 §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ· 280.000 ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· 140.000 ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì. 70.000 ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 1.000 Ù.Ì. 300.000 ∫·Ï·Ì¿ÎÈ, ¶Úfi·Ó 3.850 Ù.Ì. 80.000 §·Ú›Û˘ ÂÍÚ¤˜ ۤڂȘ, 16 ÛÙÚ. 180.000 ΒΙΟΣΚΥΡ πρώην 135 τ.μ. 50.000 Αγ. Βαρβάρα 200 τ.μ. 85000 Ν. Ιωνία τέννις 140 τ.μ. 50000 Μελισσάτικα Σπαρτιάς 19 στρέμ. 200.000 Λουζίνικο 23 στρ. 240000. Περιφ/κός Βιοσκύρ, 400 τ.μ. 85.000 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ Βαμβακουργία, 70 τ.μ., οικόπ. 140 τ.μ. 120.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ, 70 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 130 Ù.Ì. 135.000 ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›·, 180 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. 170.000

∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì. 250.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÙÚÈ¿ÚÈ Ì ‰ÒÌ· 63.000 Φιλαδελφείας 80 τ.μ., οικοπ. 160 τ.μ., 135.000 Ε Κουφόβουνο, 50 τ.μ. οικοπ. 85 τ.μ., 80.000 Ελικοδρόμιο, 70 τ.μ. εντός οικ. 180 τ.μ. 140.000 Ν. Ιωνία ποτάμι, 45 τ.μ. 40.000 Ε. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ ¡. πˆÓ›· 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì. 200.000 Μεταμόρφωση όροφος 250 τ.μ. 250.000 (636)

-----------------------------------ME™ITIKO °PAºEIO KøN/NOY £. KYPIT™H ™¶YPI¢H 58, 2Ô˜ OPOºO™ TH§. - FAX 24210 31036 KINHTO: 6944-285802

°È· ÌÈ· ÛˆÛÙfiÙÂÚË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Û·˜, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ NÔÌÔ‡. EÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜. E¿Ó ı¤ÏÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ó· ¤¯ÂÙ ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û·˜. ∑∏Δ√À¡Δ∞𠶃√™ ∞ª∂™∏ ∞°√ƒ∞ ∫∞£∂ ∂π¢√À™ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ Δπª∂™ ¶√À ¡∞ ¶ƒ√ ™∂°°π∑√À¡ Δπ™ ∞¡Δπ∫∂πª∂¡π∫∂™ ∞•π∂™. ¶ø§OYNTAI 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Ì ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 240 Ù.Ì. Ì ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 350 Ù.Ì. 2. ™Ù·ı¿, 3¿ÚÈ Ì ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, 75 Ù.Ì., Ì º/∞. ¢È·ÌÂÚ¤˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. 3. ∞ÏÌ˘Úfi˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. ·fi ȉÈÒÙË. 4. ΔÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 100 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹ ÌÚÔÛÙ¿ - ›Ûˆ ÂÚÈÔ¯‹ °ÎÚËÓ ¶·ÚÎ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. 5. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ Ì °·Ì‚¤Ù·, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ Û 8 ÂÙÒÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·. 6.∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ™ˆÚÔ‡, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·, ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÚÔ˜ ÙÔ μfiÏÔ. 7. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 235 Ù.Ì. ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÈÛfiÁÂÈÔ, 1Ô Î·È 2Ô fiÚÔÊÔ, ÂηÙfi ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›·, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· μfiÏÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. 8. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Û ·˘ÙfiÓÔÌË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÂÓfi˜ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓÁÎ. ∞Ôı‹ÎË 20 Ù.Ì. Î·È ı¤· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ Ì ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 150 Ù.Ì. ‚ϤÂÈ Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜ (‰È·ÌÂÚ¤˜), ·fi Ù· ÌÔÓ·‰Èο Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∫Ù›˙ÂÙ·È ÙÂÙÚ·ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. 10. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., Ì ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ·, 65 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈÎfi. 11. √π∫√¶∂¢√, ∞§À∫∂™ 4,70 Ù.Ì. ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢È·ÌÂÚ¤˜, ÎÙ›˙ÂÈ 376 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 850 ¢ÚÒ ÙÔ Ù.Ì. 12. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 120 Ù.Ì. Û ÛÙ˘Ï ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·˜ Ì ·˘Ï‹, ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·Ôı‹ÎË Î·ÈÓÔ‡ÚÈ·. 13. ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÁηÚÛÔÓȤÚ˜, 34 Ù.Ì. Î·È 16 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. 14. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π 140 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 70 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ¡Â·fiψ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ. 15. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 127 Ù.Ì., Â› Ù˘ ™Ù·ı¿, Û 230 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 16. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· 120 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈ·. 17. ¢πª∏¡π ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÙÚÈÒÓ ÔÚfiÊˆÓ Ì ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· 300 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ¶ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. 18. ∞°. §∞Àƒ∂¡Δπ√™ ∂À∫∞πƒπ∞ ¢π¶§√∫∞Δ√π∫π∞ 180 Δ.ª. ∫∞Δ∞§§∏§√ ∫∞π °π∞ ¢À√ √π∫√°∂¡∂π∂™. 19. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÈΛ· 55 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ı¤· Î·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 20. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.050 Ù.Ì.. ÌfiÓÔ 37.000 ∂, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘. 21. √π∫√¶∂¢√ 355 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ¶Â˘Î¿ÎÈ· ¡. ¶·Á·Û·›, ·ÌÊÈı·ÙÚÈÎfi, Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·. ΔÈÌ‹ ÏÔÁÈ΋. 22. ¶Â˘Î¿ÎÈ· ÔÈΛ· 102 Ù.Ì. ·Ï·È¿ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 350 Ù.Ì., ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË. 23. ¡. πˆÓ›· ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·˜ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 96 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ÂÏ΢ÛÙÈ΋. 24. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ËÌÈ˘fiÁÂÈ· ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Ì ∂ÚÌÔ‡ 29 Ù.Ì. 25. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ËÌÈ˘fiÁÂÈ· ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ 32 Ù.Ì. ªfiÓÔ 14.000 ∂. 26. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ∂ÚÌÔ‡ Ì √ÁÏ 107 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔʘ, ÁˆÓÈ·Îfi. 27. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ·Ú·ÏÈ·Îfi 115 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜. ™Â ÏÔÁÈ΋ ÙÈÌ‹. ∞ӷηÈÓÈṲ̂ÓÔ ÚfiÛÊ·Ù·. 28. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3άρι, 72 τ.μ., Βουτσά, 1ος όροφος, με ατομικό φ/α, πάρκιν, σεπολυκατοικία 9 ετών. 29. ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ μονοκατοικία 5 ετών, 170 τ.μ. και Ξενώνας 50 τ.μ. σε 700 τ.μ. οικόπεδο. A•IO§O°E™ E¶EN¢Y™EI™ 1. ∫¿Ï·ÌÔ˜, ·Ú·ÏÈ·Îfi ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ (ÂÊ¿ÙÂÙ·È Ù˘ ·ÌÌÔ˘‰È¿˜) 17.000 Ù.Ì. μϤÂÈ Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ì 85 Ù.Ì. ÔÈΛ· ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓË ÙÔ 1985. 2. ∞§√¡¡∏™√™ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË ˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÙËÙ‹ÚÈ. ENOIKIA™EI™ 1. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ·Ù¿ÚÈ 70 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ¡Â·fiψ˜ (μÂÏÙÂÙÛ›Ô˘). 2. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ Û ÔÚfiÊÔ˘˜ ·fi 70 Ù.Ì. ¤ˆ˜ 345 ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. 3. ¢À∞ƒπ 55 Ù.Ì. ∂ıÓÈÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Ì £Ú¿Î˘, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Û ‰ÈÒÚÔÊË ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· Ì ·ÙÔÌÈÎfi º/∞. 4. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∞ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 32 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÌfiÓÔ 180,00 ¢ÚÒ. 5. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∞ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ Ì °. ¢‹ÌÔ˘, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, Ì ·ÙÔÌÈÎfi º/∞, ÌfiÓÔ 200.00 ¢ÚÒ. °Nø™H KAI ™YNE¶EIA. (637)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¡π√¶√À§√™ ∞¶√™Δ√§√™ ™Àªμ√À§√™ ∞°√ƒ∞™ ∫∞π ¶ø§∏™∏™ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 29 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ΔËÏ. 2421035335/31231 Fax: 2421031232 ∫ÈÓ.: 6932221749 e-mail: info@paniopoulos.gr www.paniopoulos.gr

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 30 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞2 2. ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘ 32 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∞6

¢À∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 50 Ù.Ì. 100.000 ∂ μ1 2. ∑ÔÚÌ¿ 58 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ5 3. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 47 Ù.Ì. 80.000 ∂ μ7 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÚÂÙÈÚ¤ 70 Ù.Ì. 85.000∂ μ10 5. ∫·ÚÙ¿ÏË 49 Ù.Ì. 63.000 ∂ μ11 6. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ12 7. μÏ·¯¿‚· 54 Ù.Ì. 98.000 ∂ μ13 Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 72 Ù.Ì. 130.000 ∂ °4 2. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 98 Ù.Ì. 130.000 °5 3. ∫·ÚÙ¿ÏË 76 Ù.Ì. 110.000 ∂ °7 4. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 88 Ù.Ì. 100.000 ∂ °9 5. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °11 6. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °14 7. ¶·Á·ÛÒÓ 90 Ù.Ì. 160.000 ∂ °15 8. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 93 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË 180.000 ∂ °20 Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∫·Ú·˚ÛοÎË 170 Ù.Ì. 220.000 ∂ ¢2 2. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 116 Ù.Ì. 140.000 ∂ ¢3 3. ∫·ÙÛ·ÓÙÒÓË 135 Ù.Ì. 190.000 ∂ ¢6 4. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 120 Ù.Ì. 310.000 ∂ ¢7 5. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 104 Ù.Ì. 185.000 ∂ ¢11 6. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ∞Á. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ 122 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¢14 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ. 150 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∑1 2. ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ·Ï·Èfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 125+125 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 511 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑2 3. ¡. πˆÓ›· 85 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 120 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑3 4. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 180 Ù.Ì. Û 245 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑6 5. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 114 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑11 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 180 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∑14 7. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 700.000 ∂ ∑15 8. ∞Ó‹ÏÈÔ 130 Ù.Ì. 80.000 ∂ ∑21 9. §·‡ÎÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 200 Ù.Ì. 140.000 ∂ ∑23 10. ∞ӷηÛÈ¿ 474 Ù.Ì. 650.000 ∂ ∑24 11. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 400.000 ∂ ∑25 12. ª¿Ú·ıÔ˜ 136 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∑26 13. ¶·¿ ¡ÂÚfi ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ 63 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑32 14. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 134 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑34 15. ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘ 340 Ù.Ì. ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 500.000 ∂ ∑35 16. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 102 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑37 17. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¿Óˆ ·fi ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 205 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑38 18. πˆÏÎÔ‡ ¿Óˆ ·fi °. ¢‹ÌÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Î·È ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ 185 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∑40 ηٿÏÏËÏË ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ). 19. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 176 Ù.Ì. ‰ÈÒÚÔÊË Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 250.000 ∂ ∑41 20. Αχιλλοπούλου 82,5 τ.μ. σε οικόπεδο 108,52 τ.μ. 120.000 Ε Ζ42 21. ¶·Ï·È¿ μfiÏÔ˘ ÚÒÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 126 Ù.Ì. Î·È ÈÛfiÁÂÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 50 Ù.Ì. 240.000 ∂ ∑43. 22. °ÏÒÛÛ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ‰‡Ô ‰ÈÒÚÔʘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ˘fiÁÂÈÔ Î·È ÈÛ›Ó˜ 150 Ù.Ì. Ë Ì›· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.100 Ù.Ì. ™À¡. 650.000 ∂ ∑44. √π∫√¶∂¢∞ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 720 Ù.Ì. 73.000 ∂ ∏2 2. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 500 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏7 3. ∞Ï˘Î¤˜ 600 Ù.Ì. 250.000 ∏8 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 6.500 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∏11 5. ÕÊËÛÔ˜ 1.605,7 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∏12 6. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 170 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 270.000 ∂ ∏13 7. ∞ÁÚÈ¿ 750 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏14 8. ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ 4.028 Ù.Ì. 250.000 ∏17 9. §·‡ÎÔ˜ 2.000 Ù.Ì. 35.000 ∂ ∏29 10. º˘ÙfiÎÔ 437 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∏37 11. ∞Ï˘Î¤˜ 341 Ù.Ì. 95.000 ∂ ∏38 12. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∏39 13. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 146 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∏40 14. ΔÛ·Áηڿ‰· 4.131 Ù.Ì. 360.000 ∂ ∏41 15. ¡. πˆÓ›· 730 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏42 16. ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜ ∞Ï˘ÎÒÓ 4.000 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∏46 17. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 5.884 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∏48 18. ∞Ï˘Î¤˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ™√À´¶∞™ 315 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∏52 19. Δ¤ÚÌ· ∫‡ÚÔ˘ 521 Ù.Ì. 350.000 ∂ ∏53 20. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 171 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏56 21. Αγριά 723,62 τ.μ. κατάλληλο για ξενοδοχείο 600.000 Ε Η58 22. Αγριά εκτός σχεδίου 4.000 τ.μ. 250.000 Ε Η59 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∫¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ 6.292 Ù.Ì. 45.000 ∂ Δ6 2. ªËϛӷ 4.018 Ù.Ì. 220.000 ∂ Δ7 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ê‹ÛÔ˘ 6.491 Ù.Ì. 40.000 ∂ Δ8 4. ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ı¤· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 522 Ù.Ì. 180.000 ∂ Δ11 5. ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 4.500 Ù.Ì. 50.000 ∂ Δ12 6. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 5.700 Ù.Ì. 300.000 ∂ Δ13 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 43 Ù.Ì. 35.000 ∂ £2 2. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 150.000 ∂ £3 3. §·Ú›Û˘ ÙÚÈÒÊ. 170 Ù.Ì. 300.000 ∂ £6 4. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 133 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 70 Ù.Ì. 350.000 ∂ £10 5. °. ¢‹ÌÔ˘ 94,2 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. 180.000 ∂ £25 °ƒ∞º∂π∞ 1. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 52 Ù.Ì. 70.000 ∂ π1 ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· - °Ú·Ê›· √§∞ Δ∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ ∞¶√∫§∂π™Δπ∫∏ ¢π∞£∂ ™∏ (642)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏ ∑ø°ƒ∞ºπ∞ §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846, FAX 24210-20267

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ·Ôı‹ÎË Î·È Áηڿ˙ 5ÂÙ›·˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘™ÔψÌÔ‡.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 34


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 34 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 33

KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏ ∑ø°ƒ∞ºπ∞ §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846, FAX 24210-20267

2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì., ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ∂. 3. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 4. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì. ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 120 Ù.Ì., ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì., Ì ̷Á·˙› 77 Ù.Ì., ÛÙË ¡. πˆÓ›· (∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘). ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ¢Ú¿ÎÂÈ· 4 ÛÙÚÂÌ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 5. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ¿ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1.√ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÛÔʛٷ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. £. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ◊ ¶ø§∂πΔ∞π 1. °Ú·ÊÂ›Ô 44 Ù.Ì. ÛÙÔ 2Ô fiÚÔÊÔ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË-°·ÏÏ›·˜. (643)

-----------------------------------KTISIS ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∏ ¶∞´∑∞¡√™ μ∞™. ¶√§À°∂ƒπ¡√™ ∞¶. NAKOS CENTER 1Ô˜ √ƒ√º√™ 6945 125 805 www.ktisis-realestate.com

∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∂™ ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ∫∂¡Δƒπ∫√Δ∞Δ√ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ÛÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, 255 Ù.Ì + 255 Ù.Ì ·Ù¿ÚÈ 2. °ˆÓÈ·Îfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ·127 Ù.Ì , ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 3. √ÈÎfi‰· ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ πˆÏÎÔ‡, 1.000 Ù.Ì ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 155 Ù.Ì (185 ∂/ÙÌ) 4. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ì„¿ÎÔ˘, 730 Ù.Ì (150.000 ∂ ·ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜) 5. ∫Ù›ÚÈÔ Ì ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· πˆÏÎÔ‡ & ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 202 Ù.Ì (185.000 ∂) 6. √ÈÎfiÂ‰Ô πˆÏÎÔ‡ 106, 180 Ù.Ì (205.000 ∂) 7. ∂ÍÔ¯È΋ ∫·ÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 165 Ù.Ì, Û Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 480 Ù.Ì, Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (359.000 ∂) 8. ¢È·ÙËÚËÙ¤Ô ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· , 400 Ù.Ì, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 8 ÛÙÚ (1.100.000 ∂) 9. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.000 Ù.Ì, Û fiÚÔÊÔ, Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÁÈ· 500 Ù.Ì ·ÎfiÌË (500.000 ∂) 10. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 168 Ù.Ì, ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ÁÚ·ÊÂ›Ô (75.000 ∂) 11. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη, 1.275 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (165.000 ∂) 12. ¶¤ÙÚÈÓÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÛÙÔ §ÂÊfiηÛÙÚÔ 150 Ù.Ì, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì (180.000 ∂) 13. √ÈÎfiÂ‰Ô ÚÔ˜ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙ· ∞ÌÂÏ¿ÎÈ· ∞Ï˘ÎÒÓ Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (159.000 ∂) 14. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.100 Ù.Ì ,Ì ı¤·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ (75.000 ∂) 15. ÕÓˆ °·Ù˙¤·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 10.000 Ù.Ì, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·È Û ÙÚ›· ÙÌ‹Ì·Ù· ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ™À¡√π∫π∞ ¶∞§∞πø¡, ËÌÈÙÂÏ‹˜ 240 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 208 Ù.Ì (290.000 ∂) 2. ª˘ÚÌȉfiÓˆÓ, 180 Ù.Ì ·Ï·È¿, (160.000 ∂) 3. ™À¡√π∫π∞ ¶∞§∞πø¡, ËÌÈÙÂÏ‹˜ 340 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 219 Ù.Ì (310.000 ∂) 4. ∞ıËÓÒÓ, 100 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 280 Ù.Ì (170.000 ∂) 5. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, ÔÏ˘ÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 10ÂÙ›·˜ 213 Ù.Ì (340.000 ∂) 6. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 13, 115 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì (163.000 ∂) 7. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì, 50 Ì ·fi ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ· (270.000 ∂) 8. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, 220 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000 Ù.Ì (390.000 ∂) 9. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Ì ÌÔÓ·‰È΋ ı¤·, 185 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 756 Ù.Ì (598.000 ∂) 10. ∞Ï˘Î¤˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏ‹˜, 534 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 248 Ù.Ì 11. ™˘ÎÔ˘ÙÚ‹, 195 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 165 Ù.Ì (220.000 ∂) 12. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 100 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì (165.000 ∂) 13. ¡.πˆÓ›·, ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘, ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 112 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 56 Ù.Ì (139.000 ∂) 14. ∞ÁÚÈ¿, 200Ù.Ì Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 200 Ù.Ì, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.800 Ù.Ì (600.000 ∂) 15. ª·‚›ÏË, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 154 Ù.Ì, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì (260.000 ∂) 16. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, §¤Û‚Ô˘, 100 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì (180.000 ∂) 17. μ‡ÚˆÓÔ˜, 87 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì (180.000 ∂) 18. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ∞ıˆÓÈ΋, 125 Ù.Ì (215.000 ∂) 19. ¡.πˆÓ›·, ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘, ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 112 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 56 Ù.Ì (139.000 ∂) 20. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 230 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì (260.000 ∂) 21. ¡.πˆÓ›·, ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì (210.000 ∂) 22. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ∞Á. ΔÚÈ¿‰·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 125 Ù.Ì Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· (259.000 ∂) 23. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫˘ÓËÁÒÓ, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 420 Ù.Ì (139.000 ∂) 24. ∞ÁÚÈ¿, ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 238 Ù.Ì, Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÓfiÌÈÌÔ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 97 Ù.Ì, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì (590.000 ∂) 25. ¡.¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì , 14ÂÙ›·˜ (225.000 ∂) √π∫√¶∂¢∞ 1. ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘, 271 Ù.Ì , Ì ™.¢ 1,8 (210.000 ∂) 2. ¡.πˆÓ›·, 169 Ù.Ì, Ì ™.¢ 2,4 (140.000 ∂) 3. ∞ÁÚÈ¿, 633 Ù.Ì ÁˆÓÈ·Îfi, (174.000 ∂)

4. ¡.πˆÓ›·, ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜, ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈṲ̂ÓÔ, 200 Ù.Ì, (58.000 ∂) 5. ™Ô˘ÙÚ·Ï›, 450 Ù.Ì (230.000 ∂) 6. ∞ÌÂÏ¿ÎÈ· ∞Ï˘ÎÒÓ, 4.000 Ù.Ì ÚÔ˜ ¤ÓÙ·ÍË, Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (159.000 ∂) 7. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ∞Ï˘ÎÒÓ (™ˆÚfi˜), 639 Ù.Ì , (109.00 ∂) 8. ∞Ï˘Î¤˜, 200 Ù.Ì, (84.000 ∂) 9. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ¿ÚÙÈÔ 2.000 Ù.Ì, Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· (129.000 ∂) 10. ¡.πˆÓ›·, §·Ì„¿ÎÔ˘, 730 Ù.Ì (150.000 ∂ ·ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜) 11. ∞ӷηÛÈ¿ - ∞ˉÔÓÔʈÏȤ˜, 3.000 Ù.Ì Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 12. ∞ÁÚÈ¿, 402 Ù.Ì (140.000 ∂) 13. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, 1.044 Ù.Ì, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤·, (159.000 ∂) 14. ¡.¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜-°ÔÚ›ÙÛ·), ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 410 Ù.Ì (190.000 ∂) 15. º˘ÙfiÎÔ˘ & ÂÚÈÊ/Îfi˜, 108 Ù.Ì, (45.000 ∂) 16. πˆÏÎÔ‡ 106, 180 Ù.Ì (205.000 ∂) 17. ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.275 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (165.000 ∂) 18. ∞Ï˘Î¤˜, ÁˆÓÈ·Îfi 844 Ù.Ì, Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 675 Ù.Ì, 70 ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ Ï·˙ (345.000 ∂) 19. ∞Ï˘Î¤˜, 560 Ù.Ì 20. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹, 380 Ù.Ì (108.000 ∂) ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. °ÎÏ·‚¿ÓË, ËÌÈ˘fiÁÂÈ· 30 Ù.Ì (12.000 ∂) 2. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏ‹˜, 27 Ù.Ì, (59.000) 3. ¡. πˆÓ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 29 Ù.Ì, (40.000 ∂) μ. ¢À∞ƒπ∞ 1. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ & ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘, ÌÂÙ·¯/ÓÔ, 70 Ù.Ì, (69.000 ∂) 2. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, 58 Ù.Ì (120.000 ∂) 3. ¡Â¿ÔÏË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 50 Ù.Ì, (120.000 ∂) 4. ¶·Ï·È¿, 65 Ù.Ì, (130.000) 5. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜, 52 Ù.Ì, (116.000) 6. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ, 25ÂÙ›·˜, 56 Ù.Ì, (55.000) 7. ¡. πˆÓ›·, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 70 Ù.Ì (70.000 ∂) °. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ∫ˆÛÙ·ÓÙ¿, 80 ÙÌ, ·Ï·Èfi Û ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ ÈÛfiÁÂÈÔ (65.000 ∂) 2. ∞ÁÚÈ¿ Û ÓÂfi‰ÌËÙË ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·, ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Ôχ ηϋ˜ ηٷÛ΢‹˜ 97 Ù.Ì (119.000 ∂) 3. ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 92 Ù.Ì (142.000 ∂) 4. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, 96 Ù.Ì (200.000 ∂) 5. °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 81 Ù.Ì (130.000 ∂) 6. ∫·Ú·˚ÛοÎË, 18ÂÙ›·˜, 120 Ù.Ì, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ (187.000 ∂) 7. ¡Â¿ÔÏË, 76 Ù.Ì, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, (150.000 ∂) 8. ¡. πˆÓ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 83 Ù.Ì, (120.000 ∂) 9. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜, 73 Ù.Ì, (158.000) 10. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, ∑·ÏfiÁÁÔ˘, 63 Ù.Ì, (76.000 ∂) 11. °¿ÙÛÈÔ˘, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ÁˆÓÈ·Îfi 103 Ù.Ì (130.000 ∂) 12. ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ, 5ÂÙ›·˜ , 80 Ù.Ì, (133.000 ∂) 13. ª·Û‰¤ÎË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 80 Ù.Ì, (138.000 ∂) 14. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 25ÂÙ›·˜,·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 80 Ù.Ì, (75.000 ∂) 15. ¡.πˆÓ›·, μ·Û‰¤ÎÂÈÔ, 94 Ù.Ì, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ, (130.000 ∂) 16. ƒÔÛÙfi‚, 35ÂÙ›·˜, 123 Ù.Ì, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ (123.000 ∂) 17. ¡.πˆÓ›·, 89 Ù.Ì,3ÂÙ›·˜, (117.000 ∂) ¢. Δ∂™™∞ƒπ∞ 1. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘, 108 Ù.Ì 10ÂÙ›·˜, (140.000 ∂) 2. μ‡ÚˆÓÔ˜, 107 Ù.Ì, Ì ÙÚÂȘ ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜ (150.000 ∂) 3. ΔÚÈÎÔ‡Ë, 100 Ù.Ì Ì 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, (180.000 ∂) 4. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 114 Ù.Ì 30ÂÙ›·˜, (137.000 ∂) 5. ∞ÁÚÈ¿ Û ÓÂfi‰ÌËÙË ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 114 Ù.Ì (230.000 ∂) ¢. ƒ∂Δπƒ∂ 1. π¿ÛÔÓÔ˜ & ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 100 Ù.Ì Ì ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· & ı¤·, (115.000 ∂) 2. ª·È¿Ó‰ÚÔ˘, 108 Ù.Ì, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ , ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ & ·Ôı‹ÎË Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, (170.000 ∂) 3. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ & ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË, 140 Ù.Ì (179.000) 4. ¡¤· πˆÓ›·, 115 Ù.Ì, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ , ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, (190.000 ∂) 5. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜, 133 Ù.Ì, (297.000) μπ§∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜, 534 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 248 Ù.Ì 2. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, 390 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì 3. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, 450 Ù.Ì Û ¤ÎÙ·ÛË 4.100 Ù.Ì ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - °ƒ∞º∂π∞ 1. °ÎÏ·‚¿ÓË ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, 60 Ù.Ì, ηٿÛÙËÌ· 2. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 40 Ù.Ì, (120.000 ∂) ηٿÛÙËÌ· 3. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 127 Ù.Ì ÁˆÓÈ·Îfi 4. ∂ı.∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ηٿÛÙËÌ· 110 Ù.Ì 5. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÁÚ·ÊÂ›Ô 114 Ù.Ì 30ÂÙ›·˜, (137.000 ∂) 6. ∫∂¡Δƒπ∫√Δ∞Δ√ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ÛÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, 255 Ù.Ì + 255 Ù.Ì ·Ù¿ÚÈ ªπ™£ø™∂π™ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫ø¡ Ãøƒø¡ 1. ∫ÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 150 Ù.Ì ÈÛfiÁÂÈÔ, 70 Ù.Ì ·Ù¿ÚÈ & 150 Ù.Ì fiÚÔÊÔ˜ Û ı¤ÛË ÚÔ‚ÔÏ‹˜ 2. ΔÚÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙËÓ ∫·ÚÙ¿ÏË, 880 Ù.Ì Û ı¤ÛË ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ∞∫π¡∏Δ∞ μ√À¡√ & £∞§∞™™∞ 1. ΔÛ·Áηڿ‰·, ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 400 Ù.Ì, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 8 ÛÙÚ (1.100.000 ∂) 2. ÃÔÚ¢Ùfi 144 Ù.Ì, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 780 Ù.Ì Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (320.000 ∂) 3. ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ·, ÂÍÔ¯È΋ ∫·ÙÔÈΛ· 165 Ù.Ì, Û Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 480 Ù.Ì, Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (359.000 ∂) 4. ¶¿ÏÙÛË, ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 50 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.600 Ù.Ì (55.000 ∂) 5. ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 8.700 Ù.Ì, (350.000 ∂) 6. ΔÛ·Áηڿ‰·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.000 Ù.Ì, (98.000 ∂) 7. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ¶∞ƒ∞§π∞, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 107 Ù.Ì (180.000 ∂) 8. ª¿Ú·ıÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì (75.000 ∂) 9. ∫ÔÚÒÈ ÔÈÎfiÂ‰Ô 7.050 Ù.Ì ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 10. ÃÔÚ¢Ùfi, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ (300.000 ∂) 11. ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË, ÔÈÎfiÂ‰Ô 370 Ù.Ì , Ì ı¤·, ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ & ·ÓÙÈÛÙËÚ›ÍÂȘ (219.000 ∂) 12. ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì

™∞μμ∞Δ√ 24 ∞¶ƒπ§π√À 2010

Ì ı¤· (165.000 ∂) 13. ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (549.000 ∂) 14. ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.800 Ù.Ì, ÁˆÓÈ·Îfi (220.000 ∂) 15. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.289 Ù.Ì. ÛÙË μÚ‡ÛË ∞‰¿Ì·ÈÓ·˜ (490.000 ∂) 16. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 3.184 Ù.Ì, (29.000 ∂) 17. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180 Ù.Ì, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 110 Ù.Ì (180.000 ∂) 18. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6.956 Ù.Ì Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (149.000 ∂) 19. ªËÏȤ˜, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 237 Ù.Ì, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 525 Ù.Ì, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (330.000 ∂) 20. ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 63 Ù.Ì (79.000 ∂) 21. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.200 Ù.Ì, Ì ı¤· (105.000 ∂) 22. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10.000 Ù.Ì, Ì ı¤· & ȉȈÙÈ΋ ·Ú·Ï›· (390.000 ∂) 23. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Â›Â‰Ô ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6.242 Ù.Ì, Ì ı¤·, ȉȈÙÈ΋ ·Ú·Ï›· & ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 24. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.420 Ù.Ì, (300.000 ∂) 25. ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 340 Ù.Ì, (90.000 ∂) 26. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, 100 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì, (80.000 ∂) 27. ∞ʤÙ˜ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4.440 & 2.078 & 4.500 Ù.Ì, Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤·, Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 28. ΔÛ·Áηڿ‰·, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 4. 302 Ù.Ì, Ì ı¤·, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 29. ΔÛ·Áηڿ‰· ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.700 Ù.Ì, ( 160.000 ∂) 30. ΔÛ·Áηڿ‰·-ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ˜ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6.025 Ù.Ì, (190.000 ∂) 31. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ , ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, 190 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 228 Ù.Ì (110.000 ∂) 32. ¡∏∂™, ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.000 Ù.Ì (170.000 ∂) 33. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ªÂÏÈ¿Ó, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.317 Ù.Ì (30.000 ∂) 34. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔÓ ∫·ÙËÁÈÒÚÁË, 13.000 Ù.Ì (129.000 ∂) 35. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 800 Ù.Ì (45.000 ∂) 36. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ηÙÔÈΛ· 140 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 350 Ù.Ì (140.000 ∂) 37. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿-¶ÂÏÂÁÎÚ›ÓÔ, ηÙÔÈΛ· 200 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì (349.000 ∂) 38. ÕÓˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì Ì ÌÔÓ·‰È΋ ı¤· (350. 000 ∂) 39. §ÂÊfiηÛÙÚÔ, ¤ÙÚÈÓÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ 150 Ù.Ì, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì (180.000 ∂) 40. √ÈÎfi‰· ÛÙËÓ ∫ÔÚÒË ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 41. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14.500 Ù.Ì (39.000 ∂) 42. §·‡ÎÔ˜, ¤ÙÚÈÓÔ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ È‰È·›ÙÂÚÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ 205 Ù.Ì, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.560 Ù.Ì 43. ∫·Ó¿ÏÈ·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 20 ÛÙÚ. (55.000 ∂) 44. ¶ÙÂÏÂfi˜, 8 ÛÙÚ. Ì ı¤·, (98.000 ∂) 45. ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ÌÔÓÔÎ/· 105 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì, (139.000 ∂) 46. ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÌÔÓÔÎ/· 105 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.600 Ù.Ì, (179.000 ∂) 47. ÕÓˆ °·Ù˙¤·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 10.000 Ù.Ì, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·È Û ÙÚ›· ÙÌ‹Ì·Ù· 48. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹, ÔÈÎfiÂ‰Ô 348 Ù.Ì, (55.000 ∂) 49. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ηÙÔÈΛ· 175 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 850 Ù.Ì (260.000 ∂) 50. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 928 Ù.Ì Â› Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Ô‰Ô‡, Û ı¤ÛË ÚÔ‚ÔÏ‹˜ (90.000 ∂) 51. ªËϛӷ, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ, (45.000 ∂) 52. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.100 Ù.Ì, Ì ı¤·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ (75.000 ∂) 53. ΔÛ·Áηڿ‰·, ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤·, (470.000 ∂) 54. ¶ÈӷοÙ˜ ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔÎ/· 100 Ù.Ì, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤·, (190.000 ∂) 55. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.884 Ù.Ì, Ì ı¤·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ (40.000 ∂) •∂¡ø¡∂™ - •∂¡√¢√Ã∂π∞ 1. ∞¶√μ√™ ∞º∏™√À, 1090 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.530 Ù.Ì ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 2. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÌÈÎÚfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 3. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 120 Ù.Ì (290.000 ∂) 4. ªËϛӷ ÍÂÓÒÓ·˜ 250 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.560 Ù.Ì, ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ 5. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÍÂÓÒÓ·˜ 600 Ù.Ì (230.000 ∂) 6. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÍÂÓÒÓ·˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ˜, (390.000 ∂) 7. ¶ÈӷοÙ˜, ˘ÚÁfiÛÈÙÔ-·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 290 Ù.Ì (644)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278

¶ø§∂πΔ∞π ÕÓˆ μfiÏÔ˜ - ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. μfiÏÔ˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. μfiÏÔ˜ , ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μfiÏÔ˜, ∫ÔÚ·‹, 26 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 25.000 ∂. μfiÏÔ˜, ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 570 Ù.Ì. (41Á) 60.000∂. μfiÏÔ˜, ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 590 Ù.Ì. (156Á) 70.000∂. μfiÏÔ˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì., 40.000 ∂. ¡. πˆÓ›·, πÎ¿ÚˆÓ ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.250 Ù.Ì. 100.000 ∂. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· - ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ·. ∞ÁÚÈ¿, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 400 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 80 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì.ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 70 Ù.Ì., Û 120 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞ÁÚÈ¿, μ·Úο ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 55 Ù.Ì., Û 260 Ù.Ì., ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÁηÚÛÔÓȤڷ ΤÓÙÚÔ 37.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ , μ·Úο ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ú·ÁÈ·› 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ·ÓÂÍ¿ÚÙ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 145, 155, 160, Î·È 200 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 2 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜).

∞ÁÚÈ¿, 2,3 ÛÙÚ¤Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· (μ·Úο). ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 5 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ+ÔÈΛ· 30 Ù.Ì. Ì ı¤· (‰ÚfiÌÔ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜). ∞ÁÚÈ¿ - §‡ÎÂÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì. Î·È 430 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 350 ¤ˆ˜ 700 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 200, 350, 400 Î·È 700 Ù.Ì. (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ 4). ∫. §Â¯ÒÓÈ· - μÚԯȿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ. Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 848 Î·È 1.500 Ù.Ì. ΤÓÙÚÔ. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 2.150 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfi‰· 1.288, 400 Î·È 500 Ù.Ì. ∫. ¡ÂÚ¿ ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞. °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ Û 380 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∞. °·Ù˙¤· ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 90 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. ∫. °·Ù˙¤·, ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚ¤Ì. √ÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¢Ú¿ÎÂÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ¶ÈӷοÙ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ - ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Ì ·˘Ï‹. ∞ʤÙ˜, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ÕÊËÛÔ˜, ¤ÙÚÈÓË Î·ÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· 236 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 510 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËϛӷ, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfi. 700 Ù.Ì. Ì ı¤·. ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘-∂ÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰· - ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÎÙ‹Ì· 5.300 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ı¤ÛË ƒ·˙‹ ÎÙ‹Ì· 16 ÛÙÚÂÌ. Ì ı¤·. μ˘˙›ÙÛ· - ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì. ΤÓÙÚÔ. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁ. ¯Ú‹ÛË). ™ÎfiÂÏÔ˜ - ™Î·‚¤ÓÙ˙Ô˘ ÎÙ‹Ì· 7 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ∞ÁÚÈ¿, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 135 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô (550∂). ∞ÁÚÈ¿, ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 70 Ù.Ì., 60 Ù.Ì., 53 Ù.Ì. Î·È 30 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›·, ποڈÓ, ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 30 Ù.Ì. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË-¡Ë˜, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. (645)

ZHTOYNTAI ∑∏Δ∂πΔ∞π από μεταφορική εταιρεία στο Βόλο άτομο για συντήρηση φορτηγών. Τηλ. 24210-95634-5, κιν. 6932241780. (164) ∑∏Δ∂πΔ∞π από εταιρεία μηχ/κών και μεταλ. κατασκευών, ηλεκτρολόγος να γνωρίζει από αυτοματισμό και PLC. Προϋπηρεσία απαραίτητη. Αποστολή βιογραφικών στην Τ.Θ. 764, Τ.Κ. 38500 Βόλος. (165)

Η εταιρεία “ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ Α.Ε.”

ΖΗΤΕΙ

ˆÏËÙ¤˜ ‹ ˆÏ‹ÙÚȘ

για την περιοχή Μαγνησίας. Προσόντα: Προϋπηρεσία στον χώρο των πωλήσεων, ικανότητα επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης, μεθοδικότητα, ηλικία έως 35 ετών, να διαμένει μόνιμα στην αντίστοιχη περιοχή, επιθυμητή η γνώση Η/Υ και πτυχίο στο marketing/πωλήσεις. Η εταιρεία προσφέρει: Εταιρικό αυτοκίνητο, ικανοποιητικές αποδοχές (μισθό και bonus), προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικά στο papafili@papafili.gr και στο fax: 2741049793. (945)

Η 3π βιομηχανία τροφίμων ΖΗΤΕΙ να προσλάβει

À¶∂À£À¡√/∏ ανάπτυξης περιοχής Μαγνησίας για την ανάπτυξη του τμήματος πωλήσεων. Απαραίτητα προσόντα: 1) Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2-3 χρόνια στις πωλήσεις (θα προτιμηθούν οι έχοντες εμπειρία στα τρόφιμα). 2) Ηλικία έως 35 ετών. 3) Καλή χρήση Η/Υ. 4) Δυνατότητα ταξιδιών. 5) Επιθυμητή γνώση αγγλικών. 6) Τελειόφοιτος/η Λυκείου. Παροχές εταιρίας: 1) Εταιρικό αυτοκίνητο. 2) Εταιρικό τηλέφωνο. 3) Μισθός/bonus. Οι συνεντεύξεις θα δίδονται στην έδρα της εταιρίας που βρίσκεται στο 6ο χλμ. Καρδίτσας - Αθηνών. Βιογραφικά σημειώματα στο fax: 24410-62256. Πληροφορίες στο 24410-62255, email: 3psalads@otenet.gr (162)

Η εταιρεία ΜΕΚ Α.Ε. λόγω της επέκτασης των δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό, ΖΗΤΕΙ

¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ªË¯·ÓÈÎÔ‡˜ με εμπειρία σε εργοτάξια μεταλλικών κατασκευών για εργασία στο εξωτερικό. Οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν βιογραφικό σημείωμα στη γραμματεία της εταιρείας στην Α’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210-95412. (163)

™YNOIKE™IA

∑∏Δ∂πΔ∞π άντρας ή γυναίκα για μπουφέ στην καφετέρια Blue lagoon στις Αλυκές. Πληρ. τηλ. 6976862007. (891)

Από Εμπορική εταιρία ΖΗΤΕΙΤΑΙ

ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ηλικίας έως 30 ετών. Απαραίτητη γνώση αγγλικών, χειρισμός Η/Υ, κάτοχος ΙΧ. Προσφέρονται: μισθός, ασφάλιση, bonus, έξοδα κίνησης, εκπαίδευση. Αποστολή βιογραφικού: thessalyjob@yahoo.gr (137)

∑∏Δ∂πΔ∞π Τεχνολόγος-Ακτινολόγος (χειριστής) απόφοιτος Τ.Ε.Ι. Πληρ. τηλ. 24210-23338 ώρες 9 π.μ. έως 8 μ.μ. (138)

§À¢π∞ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Σχέση - συμβίωση - γάμος. Εχεμύθεια και αποτελεσματικότητα - 59χρονη εκπαιδευτικός, γοητευτική, ανεξάρτητη. - 65χρονος συν/χος ευπαρουσίαστος, ευκατάστατος, υγιέστατος. - 65χρονος καθηγητής, πολύ εμφανίσιμος, χωρίς υποχρεώσεις. - 69χρονος εφοριακός, ακίνητα, ευπαρουσίαστος, εύρωστος. (624)

MA£HMATA ∫∞£∏°∏Δ∏™ Γερμανικών και Βιολογίας, παραδίδει μαθήματα. Τιμές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6959-476527, 2410289217. (127) ª∞£∏ª∞Δ∞ ΑΓΓΛΙΚΩΝ για όλα τα πτυχία και μέσω SKYPE. Εμπειρία 4 χρόνων στην Αγγλία. Φιλικές τιμές. Πληρ. τηλ. 6978-955101 και 2421028946. (612)

º˘ÛÈ΋ - ÃËÌ›· - ª·ıËÌ·ÙÈο. Μαθήματα ιδιαίτερα ή σε ολιγομελή τμήματα ΔΗΜΟΤΙΚΟΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ-ΦΟΙΤΗΤΕΣ και θερινή προετοιμασία. 20ετή εμπειρία. Πληρ. τηλ. 24210-71669 και 6934442391. (626)

∏ ALICO στελεχώνει τη νέα της επιχειρησιακή μονάδα στο Βόλο στον τομέα των πωλήσεων. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν απολυτήριο Λυκείου, ηλικία 28 έως 38 ετών. Τηλ. 24210-30835, κιν. 6944206056. E-mail: dimitra.meletiou@hotmail.com. (205)

∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ του Πανεπιστημίου Αθηνών με φροντιστηριακή πείρα παραδίδει μαθήματα σε μαθητές (Γυμνασίου-Λυκείου). Τιμές οικονομικές. Τηλ. 6973 566992. (622)

¢IAºOPA ∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (601) Δƒ∞¶∂∑π∫∞ ¢∞¡∂π∞ Ãøƒπ™ Ã√¡√Δƒπμ∏ Τέλος οι περιορισμοί χορήγησης δανείων. Αναλαμβάνουμε αναχρηματοδοτήσεις υπαρχουσών οφειλών, χορήγηση νέων δανείων (στεγαστικών, προσωπικών, επιχειρηματικών). Πληροφορίες 6932-528388 (591)

ΒΟΛΟΣ

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ λειτουργεί με κρατική άδεια. Ενέχυρα χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β. Τηλ. 2421042905. (620)

∞ª∂™∏ §À™∏ για μετρητά από όλες τις πιστωτικές σας κάρτες σε 5’ λεπτά έχουν δεν έχουν διαθέσιμο, μέχρι 44 άτοκες δόσεις, ακόμα και με τρίμηνη καθυστέρηση. Ραντεβού στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα, 09.0022.00, κα Ελπίδα 2415001000, 2421500032, 6974533556. (894)

¶·Ú·„˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ΤÓÙÚÔ

∞ƒ∫∞¡∞ ∫˘Ú›· ƒ›Ó· Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ‰Èψ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ·ÛÙÚÔÏfiÁÔÈ, ·Ú·„˘¯ÔÏfiÁÔÈ-ÌÂÙ·Ê˘ÛÈÎÔ›, „˘¯ÔÂÚ¢ÓËÙ·› Ì ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎfi ¯¿ÚÈÛÌ·, ÈÛ¯˘Ú‹ ‰È·›ÛıËÛË, ÂÓfiÚ·ÛË-‰ÈfiÚ·ÛË, ÔÚ·Ì·ÙÈÛÌfi˜. °È· Ù· Ú·ÓÙ‚ԇ Û·˜ ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi: 6989176612. (159)

Ã∂π∞∑∂™Δ∂ ª∂Δƒ∏Δ∞; έχουμε τη λύση. Άμεσα σας δίνουμε μετρητά αν έχετε πιστωτικές κάρτες ακόμα και με υπέρβαση ορίου και εξοφλείτε σε πολλές άτοκες δόσεις. Αυθημερόν εξυπηρέτηση, ραντεβού στο χώρο σας. Τηλέφωνο χωρίς χρέωση από σταθερό και κινητό για όλη την κεντρική Ελλάδα, 8003003707, κος Αγγελάκης. (893)

¡Δ∂¡Δ∂∫Δπμ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ Κέντρο ιδιωτικών Ερευνητών, Α.Υ.Π. αναγνωρισμένη υπηρεσία πληροφοριών. Υπηρεσίες: - Έρευνας και επίλυσης προσωπικών ανηλίκων και V.I.P. προσώπων - Εντοπισμού προσώπων και περιουσιακών στοιχείων - συνδρομή δικαστικών ερευνών, εμποροβιομηχανικών ερευνών (αντικατασκοπίας), Ασφάλειας εκδηλώσεων και εγκαταστάσεων. Συμβουλευτικών παροχών, μελετών ασφαλείας και προστασίας τηλεπικοινωνιών. Τηλ. 2410-663111, 6974372702, 24210-27106 www.spyro.gr (039)

∞ª∂™∞ διαθέσιμα μετρητά από όλες τις πιστωτικές σας κάρτες 1.000-100.000 ακόμα και με υπέρβαση ορίου. Επίσης δάνεια σε υπαλλήλους του δημοσίου, συνταξιούχους, στρατιωτικούς ανεξαρτήτως Τειρεσία. Δάνεια παντός τύπου με επιτόκιο όχι πάνω από 3,6%. Τηλ. 6978-414000, 6957-638377. (160)


35

™∞μμ∞Δ√ 24 ∞¶ƒπ§π√À 2010

¢.∂.À.∞. ∞§ªÀƒ√À ¢∏ª√Δπ∫∏ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ À¢ƒ∂À™∏™ & ∞¶√Ã∂Δ∂À™∏™ ∞§ªÀƒ√À ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 27 - ΑΛΜΥΡΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΗΛ. & FAX: 24220-25897, 26031 e-mail:deyaalm1@otenet.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΕΥΑ ΑΛΜΥΡΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 2. Τα άρθρα 168, 170 και 232 του Ν. 3584/2007, όπως και την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν.3146/2003 (προκειμένου για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσιών Ο.Τ.Α.), όπως ισχύουν. 3. Την παρ. 3 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006, όπως ισχύει (προκειμένου για επιχειρήσεις των ΟΤΑ, της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997). 4. Την υπ’ αριθμ. 1/ 2010 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΑΛΜΥΡΟΥ. 5. Την υπ’ αριθμ. 358/5141-10/2/10 απόφαση Περιφέρειας Θεσσαλίας. 6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ Α’ 147/18-7-1995) ή Κανονισμό της υπηρεσίας μας ή (ΦΕΚ Β’ 1297/26-10-2000) σύστασης της Επιχείρησης. Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΕΥΑ ΑΛΜΥΡΟΥ, που εδρεύει στον Αλμυρό και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Ειδικότητα 750...................ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 751 ..........................ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ: Υπηρεσία: ΔΕΥΑ ΑΛΜΥΡΟΥ, Έδρα Υπηρεσίας: ΑΛΜΥΡΟΣ, Διάρκεια Σύμβασης: 8 ΜΗΝΕΣ, Αριθμός Ατόμων: 2 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ: Με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες με την εξής σειρά: - Για τις θέσεις με κωδικούς: 750, 751 1) Προηγούνται οι δημότες του Δήμου Αλμυρού, που εδρεύει ο φορέας (Α’ βαθμός εντοπιότητας) 2) Έπονται οι δημότες των υπολοίπων Δήμων ή Κοινοτήτων του Νομού Μαγνησίας (Β’ βαθμός εντοπιότητας) 3) Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Νομών της Χώρας (Γ’ βαθμός εντοπιότητας). ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης: 750 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα: ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Δεν απαιτούνται ειδικά - τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997). Κωδικός θέσης: 751 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα: ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Α. Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη Υδραυλικού τουλάχιστον Α’ τάξης 1ης ειδικότητας. Β. Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης ή Σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας, για την έκδοση της άδειας, υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρία. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) α. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνίτη - Υδραυλικού τουλάχιστον Α’ τάξης 1ης ειδικότητας. β. Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος αγαγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας,

¢IAºOPA

μ∞™π§∞∫∞∫∏™ ∞£∞¡∞™π√™

Γεωπόνος Α.Π.Θ. Λ. Βύρωνος 151, Βόλος. Τηλ. 24210-52712. ñ ∂ȉfiÙËÛË ÂÈÙÔΛԢ ∞ÁÔÚ¿˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ °Ë˜ ñ Περιβαλλοντικές Μελέτες ñ ∞‰ÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ™Ù¿‚ÏˆÓ ñ Μέτρηση αγροτεμαχίων με GPS. (107)

∞ª∂™∞ παίρνετε μετρητά μέσω πιστωτικών καρτών των τραπεζών Alpha-ETE-Eurobank-MarfinPostbank-Κύπρου-Αγροτική με ή χωρίς διαθέσιμο υπόλοιπο. Πολλές άτοκες δόσεις. Εξυπηρέτηση πανελλαδικά, κος Λευτέρης 6988-073086. (915)

°ÓˆÛÙÔÔ›ËÛË Á¿ÌÔ˘ Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΥΡΗΣ του Ιωάννη και της Ελένης, το γένος Πανταζή, που γεννήθηκε στη Λάρισα και κατοικεί στο Βόλο και η ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΑΛΑΜΟΓΙΩΡΓΟΥ του Αποστόλου και της Ελένης, το γένος Κατσιούλα, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο, πρόκειται να παντρευτούν στην Πορταριά Μαγνησίας.

∞ÛÊ¿ÏÂȘ

Ã∞Δ∑∏∞°°∂§√À Από το 1974

ΤΩΡΑ ΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 3η ΗΛΙΚΙΑ (με οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας) Διαγνωστικές-τσεκ απ-γιατροί όλων των ειδικοτήτων. ΜΟΝΟ με 16 Ε το μήνα. Τηλ. 6977-988497. (610)

για την έκδοση άδειας, υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρία. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) α. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνίτη - Υδραυλικού τουλάχιστον Α’ τάξης 1ης ειδικότητας. β. Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τίτλο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία διάρκεια τριών (3) ετών τουλάχιστον μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) α. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνίτη - Υδραυλικού τουλάχιστον Α’ τάξης 1ης ειδικότητας. β. Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τίτλο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 1) Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για την ειδικότητα ΔΕ Τεχνίτη - Υδραυλικού (κωδ. θέσης 751) νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή η άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων. Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για την ειδικότητα ΥΕ Εργάτη γενικών καθηκόντων (κωδ. θέσης 750) της κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα. Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας καθώς και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα για την απόδειξή της δικαιολογητικά περιγράφονται αναλυτικά στο “Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)” (βλ. αντίστοιχα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι, ενότητα Ε., υποενότητα ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ και ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ, στοιχείο 17. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας). 2) Για την ειδικότητα ΔΕ Τεχνίτη - Υδραυλικού (κωδ. θέσης 751) η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης από την ανακοίνωση άδειας άσκησης επαγγέλματος. Για την απόδειξη της εμπειρίας βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α1 ή - Ειδικές Περιπτώσεις Απόδειξης Εμπειρίας του ανωτέρω παραρτήματος, Κεφάλαιο ΙΙ, στοιχείο 17, Πιστοποιητικά απόδειξης της εμπειρίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο “Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)” . ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του Νομού, εφόσον εκδίδονται. Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης (μαζί με το “Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)” να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος του Δήμου ή της Κοινότητας στην οποία εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο email: sox.ota@asep.gr είτε στο fax: 210 6420953. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 27 ΑΛΜΥΡΟΣ Τ.Κ. 37100, απευθύνοντάς την στην Γραμματεία υπόψιν κας Χατζηγεωργίου Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 24220-25897). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μόνο μία (1) αίτηση και για θέ-

√ª√™¶√¡¢π∞ ∂¡√π∫π∞∑√ª∂¡ø¡ ¢øª∞Δπø¡ ∫∞π ∂¶π¶§øª∂¡ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ £∂™™∞§π∞™ ∫∞π μ√ƒ∂πø¡ ™¶√ƒ∞¢ø¡ - ¶∏§π√À Γραφεία: Πλατανίδια Άνω Λεχωνίων Βόλου Τ.Κ. 37300 - Τηλ.: 2428093260 - FAX: 24280-94559

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προς όλους τους ιδιοκτήτες ενοικιαζομένων δωματίων και επιπλωμένων διαμερισμάτων κ.λπ. Σας γνωρίζουμε ότι όπως κάθε χρόνο έτσι και το 2010 πρέπει να ανανεώσουμε τους τιμοκαταλόγους. Η ημερομηνία ανανέωσης λήγει στις 31-5-2010. Η Ομοσπονδία μας έχει την ευθύνη να εφοδιάσει τους τοπικούς πρωτοβάθμιους συλλόγους Θεσσαλίας με τιμοκαταλόγους και έντυπα δήλωσης τιμών, για τη διανομή στα μέλη τους. Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Ενοικιαζομένων Δωματίων και Ξενώνων Μαγνησίας, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών του - επιχειρηματιών του κλάδου, θα διαθέτει τιμοκαταλόγους τόσο στα γραφεία του στα Πλατανίδια, Άνω Λεχωνίων, Δήμου Αρτέμιδας, όσο και από το Κέντρο Πληροφόρησης Δήμου Βόλου (INFO), απέναντι από τα γραφεία του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Βόλου και την αφετηρία των Αστικών Λεωφορείων, όπου θα υπάρχει εξυπηρέτηση από τις 1/5/2010 τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες από 9 πρωινή μέχρι 14.00. Απαραίτητη η προσκόμιση φωτοαντιγράφου του σήματος λειτουργίας Ε.Ο.Τ. και η προηγούμενη δήλωση τιμών. Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας Ν. Κλειτσογιάννης Θαν. Σπύρου

σεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση, β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων ➡ Διαγωνισμών Φορέων ➡ Εποχικού (ΣΟΧ), γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι ➡ Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ➡ ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων ➡ Διαγωνισμών Φορέων ➡Εποχικού (ΣΟΧ). ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων βάσει των κριτηρίων του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνωσης), θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας, τους οποίους πρέπει να αποστείλει άμεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox.ota@asep.gr είτε στο fax: 210 6420953. Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου σαράντα ευρώ (40 Ε) που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Πρόσληψη Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ’ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή. Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το “Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)” με σήμανση έκδοσης “15-04-2010” , το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις, ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, iii) τη διαδικασία κατάταξης των υποψηφίων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα ➡ Έντυπα αιτήσεων ➡ Διαγωνισμών φορέων➡ Εποχικού (ΣΟΧ). ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΑ ΑΛΜΥΡΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ


36

™∞μμ∞Δ√ 24 ∞¶ƒπ§π√À 2010

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢π∂À£À¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ∞§ªÀƒ√À

Ταχ. Δ/νση: Αλμυρός Ταχ. Κώδικας: 37100 Πληροφορίες: Σ. Ανδριανός Τηλέφωνο: 24220-21273 FAX: 24220-22204

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Δασάρχης Αλμυρού ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα του Ευαγγέλου Παππά, κατοίκου Πτελεού, εκδόθηκε η με αριθμ. 774/59842/22-4-2010 πράξη χαρακτηρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 4.098,26 τ.μ. στη θέση “Πουρνάρι” Δημοτικού Διαμερίσματος Αχιλλείου του Δήμου Πτελεού, με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική, που ανήκει στην παρ. 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα Πτελεού. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντίρρηση εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας. Ε.Γ.Γ.Π.Θ. Η Δασάρχης Αλμυρού Παναγιώτα Κράβαρη Δασολόγος

MNHMO™YNA Με τη συμπλήρωση τριών ετών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

πø∞¡¡∏ π™. ª∞™§√Àªπ¢∏

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ τελούμε αύριο Κυριακή 25 Απριλίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε τους συγγενείς και φίλους και όσοι τιμούν τη μνήμη του, να παραστούν στο μνημόσυνο και να προσευχηθούν μαζί μας. Η σύζυγος: Καλλιόπη Τα παιδιά: Παντελής-Κυριακή Μασλουμίδη, Δημήτριος Μασλουμίδης, Βασίλειος-Ευαγγελία Μασλουμίδη Τα εγγόνια: Ιωάννα, Γρηγόρης, Ορέστης, Καρολίνα, Καλλιόπη, Μαρία, Καλλιόπη, Ιωάννης Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Σπίτι Γαλήνης του Ιερού Ναού.

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό και θείο

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√ μ∞ƒ¢∞ƒ∏

Ετών 78 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 24 Απριλίου και ώρα 6.00 μ.μ. από το σπίτι μας που είναι στο Μετόχι Αργαλαστής εις τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Μετοχίου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως συνοδεύσουν την εκφορά του. Μετόχι 24 Απριλίου 2010 Η σύζυγος: Γαρυφαλιά Τα παιδιά: Αφροδίτη, Ασημίνα Τα αδέλφια: Ιφιγένεια Βαρδάρη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας τελούμε αύριο Κυριακή 25 Απριλίου και μετά τη Θεία Λειτουργία εις τον Ιερό Ναό Αγ. Δημητρίου, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 24 Απριλίου 2010 Τα παιδιά: Χρήστος - Βασιλική Αλεξάκη, Δήμητρα Αλεξάκη - Λάμπρος Γιανακόπουλος Η εγγονή: Ιωάννα Τα αδέλφια: Γεώργιος - Ελένη Διβάνη, Σπυρίδων Πάγκαλης, Χριστίνα χα Αντ. Διβάνη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

∞¶√™Δ√§√À μ∞™¢∂∫∏

τελούμε αύριο Κυριακή 25 Απριλίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών Παλαιού Κοιμητηρίου, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παρευρεθούν σε αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Η σύζυγος: Μαρία Τα παιδιά: Γεράσιμος - Χρυσάνθη Βασδέκη, Μιχάλης - Δήμητρα Βασδέκη, Σπύρος - Βούλα Βασδέκη, Όλγα/Αναστασία Βασδέκη Τα αδέλφια: Αικατερίνη χα Αναγνώστου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο του Μάκη.

™ΔÀ§π∞¡√À ∞§∫. ª∞ƒ√À°∫∞

τελούμε αύριο Κυριακή 25 Απριλίου, μετά τη Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό Αγίου Μοδέστου Μελισσατίκων, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Μελισσάτικα 24 Απριλίου 2010 Η σύζυγος: Ευαγγελία Τα παιδιά: Αλκιβιάδης Μαρούγκας, Ελένη Μαρούγκα και ο μνηστήρ Οδυσσέας Σιαφαρίκας Τα αδέλφια: Άννα Μαρούγκα, Ευαγγελία - Θωμάς Καραγκούνης, Ευμορφία Κων. Μαρούγκα, Κωνσταντίνος - Χρυσούλα Αθανασάκη, Κυριακή Φωτ. Σκοτεινιώτη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

£øª∞ ¶√À§π√À Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της αγαπημένης μας αδελφής και θείας

ª∞ƒπ∞™ ¢πμ∞¡∏

τελούμε αύριο Κυριακή 25 Απριλίου και μετά τη Θεία Λειτουργία εις τον Ιερό Ναό Αγ. Δημητρίου, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 24 Απριλίου 2010 Τα αδέλφια: Σπυρίδων Πάγκαλης, Βασιλική χα Ηλ. Αλεξάκη, Γεώργιος - Ελένη Διβάνη, Χριστίνα χα Αντ. Διβάνη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Η σύζυγος: Ευγενία Τα παιδιά: Νικολέτα - Ζαφείρης Μπακέας Τα αδέλφια: Βασίλης - Ζωή Καρβούνη, Αικατερίνη - Ιωάννης Παπαδημητρίου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

∂§∂¡∏™ °π∞¡¡∞∫√À§∏

τελούμε αύριο Κυριακή 25 Απριλίου στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Αλυκών, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε συγγενείς και φίλους να παραστούν σε αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Ν. Παγασαί 24 Απριλίου 2010 Τα παιδιά: Μαρία χα Γ. Κοντουδάκη, Φωτεινή - Δημήτριος Μιχαλόπουλος Η εγγονή: Ελένη Τα αδέλφια: Αλεξάνδρα χα Δημ. Θάνου, Βάια χα Απ. Μαργαρίτη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο “Ηλιοδρόμιο” .

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

¢∏ª∏Δƒπ√À ª¶√ª¶√Δ∏

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας και αλησμόνητου συζύγου, πατέρα, αδελφού και θείου

MNHMO™YNA

∞§∂•∞¡¢ƒ√À ∫∞ƒμ√À¡∏

τελούμε αύριο Κυριακή 25 Απριλίου στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε συγγενείς και φίλους να παραστούν σε αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Νέα Ιωνία 24 Απριλίου 2010

Με τη συμπλήρωση των 40 ημερών από το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

μ∞™π§π∫∏™ ∞§∂•∞∫∏

∫∏¢∂π∞

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού και θείου

τελούμε αύριο Κυριακή 25 Απριλίου, μετά τη Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου Βόλου, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 24 Απριλίου 2010 Η σύζυγος: Αριστέα Τα παιδιά: Χρήστος και Ελένη Πουλιού, Αλέξανδρος Πουλιός, Κωνσταντίνος και Φανή Ουρανιάρη Τα αδέλφια Τα εγγόνια: Δημήτριος, Θωμάς Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

τελούμε αύριο Κυριακή 25 Απριλίου και μετά τη Θεία Λειτουργία εις τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βελεστίνου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βελεστίνο 24 Απριλίου 2010 Τα παιδιά: Ράνια - Στάθης Πολίτης, Χρύσα - Χρήστος Σακκάς Τα αδέλφια Τα εγγόνια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο “Ιωαννίδη” .

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

°∂øƒ°π√À °πøΔ∞∫∏

τελούμε αύριο Κυριακή 25 Απριλίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Κλήματος Φυτόκου, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε συγγενείς, φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του, να παραστούν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Νέα Ιωνία 24 Απριλίου 2010 Η σύζυγος: Αγγέλα Τα τέκνα Τα αδέλφια Τα εγγόνια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην ταβέρνα το “Ράντζο” στο Φυτόκο.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της λατρευτής μας αδελφής και θείας

¶∂ƒ™∂º√¡∏™ ∫ƒ∞μ∞ƒπΔ√À τελούμε αύριο Κυριακή 25 Απριλίου, μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Χριστού Βόλου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να παραστούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 24 Απριλίου 2010 Η αδελφή: Ευσταθία χα Οδ. Αντωνίου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο ουζερί “Φυκιάδα” (Γιάννη Δήμου και Ιωλκού).

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της λατρευτής μας μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας

°ƒ∞ªª∞Δ∏™ æ∞ƒ∂§∏

τελούμε αύριο Κυριακή 25 Απριλίου, μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι την γνώρισαν και την αγάπησαν και θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη της να παραστούν στο μνημόσυνο και να προσευχηθούν μαζί μας. Τα παιδιά: Πολυξένη - Παναγιώτης Δαβιδόπουλος, Αποστολία - Νεκτάριος Κορδάτος Τα αδέλφια: Ευάγγελος - Ελένη Βαλομένου, Αθηνά χα Τιμ. Βόμπρα Τα εγγόνια: Ευθύμιος, Παναγιώτης Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο ουζερί “Φυκιάδα” , Γ. Δήμου - Ιωλκού (πρώην “Καπετάνιος” ).

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο της λατρευτής μας μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας

∫Àƒπ∞∫∏™ Δ™√∫√À

τελούμε αύριο Κυριακή 25 Απριλίου μετά τη Θεία Λειτουργία εις τον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 24 Απριλίου 2010 Τα παιδιά: Ιωάννης - Μαρία Τσόκου, Σουλτάνα - Θεοφάνης Βαλαχάς Τα αδέλφια: Ευσταθία χα Μπαξεβανίδου, Ευαγγελία χα Μπαξεβανίδου, Φάνης - Φλώρα Τσόκου Τα εγγόνια: Κυριακή, Ευάγγελος, Νικόλαος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στον “Παρασκευά” έναντι Ιερού Ναού.


37

™∞μμ∞Δ√ 24 ∞¶ƒπ§π√À 2010

MNHMO™YNA Του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

μ∞™π§∂π√À ∫∞§√ÀΔ™∞

ΣΜΗΝΑΡΧΟΥ ε.α. τελούμε αύριο Κυριακή 25 Απριλίου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, ετήσιο μνημόσυνο μετά τη Θεία Λειτουργία. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παρευρεθούν στο μνημόσυνο και να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 24 Απριλίου 2010 Η σύζυγος: Νικολέττα Τα τέκνα: Ανθούλα - Γεώργιος Στριλιγκάς, Σωτήρης - Αγλαΐα Καλούτσα Τα αδέλφια: Αναστάσιος - Αγγελική Καλούτσα, Παντελής - Αικατερίνη Καλούτσα, Ευάγγελος - Ιωάννα Καλούτσα, Αλέξανδρος Άρτεμις Καλούτσα, Κωνσταντίνα - Νικόλαος Αθανασίου, Δημήτριος Δημητρακόπουλος Τα εγγόνια: Πέτρος - Απόστολος, Αικατερίνη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο κέντρο “Μιμίκος” στις Αλυκές Βόλου.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

¡π∫∏™ ∫∞Δ™√ª∞§§√À τελούμε αύριο Κυριακή 25 Απριλίου και μετά τη Θεία Λειτουργία εις τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 24 Απριλίου 2010 Τα παιδιά: Αναστάσιος - Μαρία Ψοφογιώργου Τα εγγόνια: Νικόλαος - Αλέξανδρος, Δημήτριος Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο εστιατόριο “Σαρρή” .

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, υιού, αδελφού, παππού και θείου

Ã∏™Δ√À ¡. ª∞¡πøΔ∏

τελούμε αύριο Κυριακή 25 Απριλίου στον Ιερό Ναό Αγίου Τριανταφύλλου - Αγίας Μαρίνας, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε συγγενείς και φίλους να παραστούν σε αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Ν. Παγασαί 24 Απριλίου 2010 Η σύζυγος: Αγγέλα Τα παιδιά: Μελπομένη - Αλέξανδρος Αναστασόπουλος, Κατερίνα - Αργύρης Σαρμάνης Η μητέρα: Μελπομένη Τα εγγόνια: Γαρυφαλλιά, Θεόδωρος, Δέσποινα Τα αδέλφια: Σοφία - Ιωάννης Τσιμπανάκος, Αντώνης - Μαρία Μαντζούρη, Σωτηρία - Χρήστος Λύτρας Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο κέντρο Αργώ.

∞¡Δø¡π√À ∞ƒ°. ª∞¡£√°π∞¡¡∏

τελούμε αύριο Κυριακή 25 Απριλίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Πορταριάς, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Πορταριά 24 Απριλίου 2010 Η σύζυγος: Γεωργία Τα παιδιά: Αργύρης - Μαρίνα, Βλάσης Οι εγγονές: Γεωργία, Ελένη Τα αδέλφια: Χρυσούλα - Στάθης Στρογγύλης, Αφροδίτη - Στέφανος Χατζής Οι ανιψιές: Άρκη, Μένη, Σοφία, Ασημούλα Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην καφετέρια Λίκνο - Δρόσος.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

ªπÃ∞§∏ ™Δ∞ª. ∫√À´ªΔ∑∏

τελούμε αύριο Κυριακή 25 Απριλίου στον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνα Νεάπολης Βόλου, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε τους συγγενείς και φίλους και όσους τιμούν τη μνήμη της να προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις προσευχές

τελούμε αύριο Κυριακή 25 Απριλίου και μετά τη Θεία Λειτουργία εις τον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνίας, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Νέα Ιωνία 24 Απριλίου 2010 Η σύζυγος: Αφροδίτη Τα παιδιά: Σταμάτης και Αναστασία, Ελευθερία και Νίκος Τα εγγόνια: Φιλαρέτη, Αλέξανδρος Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Βόλος 24 Απριλίου 2010 Τα παιδιά: Λία - Χρήστος Καζάνας, Βασίλης - Χρυσάνθη Κουκουβίνου Τα εγγόνια: Αλκμήνη, Μερσίνα, Φλώρα, Δανάη, Βίκτωρας, Ναταλία Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Πνευματικό Κέντρο της Εκκλησίας.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, αδελφής, γιαγιάς, προγιαγιάς και θείας

∂À∞°°∂§π∞™ ∫√À∫√Àμπ¡√À

τους στον Ύψιστο.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας πατέρα, παππού, προπάππου, αδελφού και θείου

™Δ∂§π√À °π∞¡¡∏ τελούμε αύριο Κυριακή 25 Απριλίου και μετά τη Θεία Λειτουργία, εις τον Ιερό Ναό Δώδεκα Αποστόλων Αγριάς μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Αγριά 24 Απριλίου 2010 Τα παιδιά: Γεώργιος και Αρετή Γιαννή, Ελευθερία και Μιχάλης Οικονόμου Τα εγγόνια: Χρήστος, Στέλιος και Αγγελική, Ειρήνη, Μαρία, Απόστολος Τα αδέλφια Το δισέγγονο Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο σπίτι.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

ª∞ƒπ∞™ ª¶∂§§√À

τελούμε αύριο Κυριακή 25 Απριλίου, μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Αχιλλείου Νίκης Λαρίσης, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Τα παιδιά Τα εγγόνια Τα δισέγγονα Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

24

∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ ÔÛ›·˜, ΔˆÓ 70 ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ “™˘Ó›ÛÙËÛÈ ÙËÓ Â·˘ÙÔ‡ ·Á¿ËÓ ÂȘ ËÌ¿˜ Ô £Âfi˜, fiÙÈ ¤ÙÈ ·Ì·ÚÙˆÏÒÓ fiÓÙˆÓ ËÌÒÓ ÃÚÈÛÙfi˜ ˘¤Ú ËÌÒÓ ·¤ı·Ó” (ƒˆÌ. Â’ 8). Εάν ευεργετήσωμεν έναν άνθρωπον που αξίζει, η ευεργεσία μας είναι μάλλον μία πράξις δικαιοσύνης. Εάν όμως ευεργετήσωμεν τον ένοχον, τον ανάξιον, με σκοπόν να τον φέρωμεν εις συναίσθησιν και διόρθωσιν, αυτό είναι πράξις αγάπης. Τοιαύτην λοιπόν αγάπην έδειξεν ο Θεός προς ημάς τους ανθρώπους. Εκείνο που δείχνει όλην την έκτασιν και το βάθος της απείρου αγάπης του προς τον άνθρωπον, το παραστρατημένον δημιούργημά του, είναι ότι ο Υιός του Θεού, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, εδέχθη να αποθάνη διά την σωτηρίαν όλων των ανθρώπων, και δι’ αυτούς τους πλέον ενόχους και αναξίους. Δεν προσέφερε την θυσίαν του μόνον δι’ ολίγους, που θα εφαίνοντο άξιοι της ευεργεσίας αυτής. Απέθανε δι’ όλον τον κόσμον και δι’ αυτούς ακόμη τους χειροτέρους αμαρτωλούς. Διότι θέλει όλους να σώση, όλους να φέρη κοντά του, να χαρίση εις όλους την συγχώρησιν και τα ανεκτίμητα δώρα της απείρου αγάπης του.

MNHMO™YNA Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας

∞¡¡∞™ ª¶√À™π∞

τελούμε αύριο Κυριακή 25 Απριλίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Τα παιδιά: Χαρίκλεια - Κωνσταντίνος Μάνος Τα αδέλφια: Αγγελική - Βασίλειος Κλειδαράς, Κωνσταντίνος - Μαρίνα Μπούσια Τα εγγόνια: Μαργαρίτης, Άγγελος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην ταβέρνα “Μαλακασιώτη” έναντι Αγ. Παρασκευής.

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

πø∞¡¡∏ ¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒπ√À τελούμε αύριο Κυριακή 25 Απριλίου, μετά τη Θεία Λειτουργία εις τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ιωλκού, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 24 Απριλίου 2010 Η σύζυγος: Φωτεινή Τα παιδιά: Γεώργιος - Αικατερίνη Παπαδημητρίου, Γαρυφαλιά Χρήστος Οικονόμου Τα αδέλφια: Βασιλική χα Κωστοπούλου, Θεόδωρος - Αικατερίνη Μπουκουβάλα, Ευγενία - Ανδρέας Πασχάλης Τα εγγόνια: Ιωάννης, Απόστολος, Μάριος, Φώτης Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

∞£∞¡∞™π√À ∫√À∫√Àμπ¡√À Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, αδελφής, ανιψιάς και θείας

∂πƒ∏¡∏™ Δ∑π∫√À§∞

τελούμε αύριο Κυριακή 25 Απριλίου, στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε συγγενείς και φίλους να παραστούν σε αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Νέα Ιωνία 24 Απριλίου 2010 Ο σύζυγος: Χαράλαμπος Τα παιδιά: Θωμάς - Ιωάννα Τα εγγόνια: Ειρήνη, Χαράλαμπος Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

°∂øƒ°π√À ¡π∫. ª∞ª√ÀÃ∞ τελούμε αύριο Κυριακή 25 Απριλίου και μετά τη Θεία Λειτουργία εις τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μηλίνας μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Μηλίνα 24 Απριλίου 2010 Η σύζυγος: Βιολέτα Τα παιδιά: Αθηνά και Πολυχρόνης Η εγγονή: Μαριλέτα Τα αδέλφια: Μαριάνθη χα Ιάκωβου Αθανασιάδη, Ιωάννα και Γεώργιος Θωμόπουλος, Μαγδαληνή χα Κων. Ασημάκου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην καφετέρια “ΑΡΟΔΟ” Μηλίνας.

∞¶ƒπ§π√™

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ∫∞§√°∏ƒ√À

τελούμε αύριο Κυριακή 25 Απριλίου και μετά τη Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Αλμυρού, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Η σύζυγος: Χαρίκλεια Τα τέκνα: Γεώργιος και Μαρία Καλογήρου, Μιλτιάδης και Ευαγγελία Καλογήρου Τα εγγόνια: Κωνσταντίνος - Κωνσταντίνος - Θεόδωρος Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

τελούμε αύριο Κυριακή 25 Απριλίου μετά τη Θεία Λειτουργία εις τον Ιερό Ναό Υπαπαντής του Χριστού μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Διμήνι 24 Απριλίου 2010 Η σύζυγος: Ελένη Τα παιδιά: Γιώργος - Ασπασία Κουκουβίνου Τα αδέλφια: Ελευθερία χα Πασχάλη, Δήμητρα - Πάρης Καλαφατάκης, Χριστίνα - Χαράλαμπος Μπέης, Αικατερίνη Μπαλντά, Αργυρώ Μπαλντά, Ιωάννης Μπαλντάς Τα εγγόνια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο κέντρο “Γάστρα” στο Διμήνι.


38/ °È· οı ÒÚ· ™∞μμ∞Δ√ 24 ∞¶ƒπ§π√À 2010

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂ‡Ô˘Ó Ë ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È Ë ¶·ıÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ “∞∫∂™ø” .

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421060041, 2421081383, 2421081327

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 24210 94200 Î·È 77500 TH§EºøNO °IA PANTEBOY:1535 E•øΔ∂ƒπ∫∞ π∞Δƒ∂π∞ NEOY KTIPIOY: 24210-94221 Î·È 94222

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi °. ¢‹ÌÔ˘ ·fi πˆÏÎÔ‡ ¤ˆ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ Ì ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ¤ˆ˜ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë. ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ÛÙËÓ Ô‰fi ¡ÈÎËÙ·Ú¿ ·fi ª·ÙÚfi˙Ô˘ ¤ˆ˜ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ¢ÂÚ‹˜ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 315, ∫Ô˙¿ÓË §·Ú›Û˘ 200, ∫ˆÛÙ·Ú¿˜ §·Ú›Û˘ 181, ÷ÚÈÛÌ·˝‰Ë˜ §. ∞ıËÓÒÓ 354, °Î·ÁÈ¿ÓÓ˘ ∞ıËÓÒÓ 17, ÷Ù˙‹˜ ¡¤ÁÚË 6, ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 1, ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 177. ∫·È ·fi ÙȘ 00.30-06.00: ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 177. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): μ·Ú‰¿Î˘ ∞ÁÚÈ¿, ¶·ÏËÎÒÛÙ·˜ ∞. §Â¯ÒÓÈ·, μÔÏÈÒÙ˘ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∞ÏÙ›Ó˘ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ∂Ì‚·ÏˆÙ‹˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ªÔ¸ÛÈ¿‰Ô˘ §·‡ÎÔ˜, ¢‡¯Ù·˜ ΔÚ›ÎÂÚÈ. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ∫¿Ì·ÚË ∂. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ı˘ ™. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ∞Á¯›·ÏÔ˜, ™ÙÚÔ‡ÌÂÏÔ˜ ªÈÎÚÔı‹‚˜, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∫ÚfiÎÈÔ, ΔÛÈ‚ÈÓ›ÎÔ˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ª¤ÏÏÈÔ˜ ¶ÙÂÏÂfi˜, ∫ÔÓÙÈÓfi˜ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜-°Ô‡Ï· ∞¯›ÏÏÂÈÔ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ∞ıËÓ·›Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ª‹ÙÚÔ˘ ∞Ó‹ÏÈÔ, ª¿ÎÚË ªÔ‡ÚÂÛÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ª·ÚÔ‡Ù·˜. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ∫·Ú·ÏÈ¿ÁÎÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ªfiÏÈ·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ¶··‰‹Ì·˜ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ∫·Ú·‰‹ÌÔ˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ™˘ÚÙ·‰ÈÒÙ˘ ÃÏfiË, ªÔ˘Û›Ô˘ ™¤ÛÎÏÔ, ΔÛÈÒÏ˘ ∞ÂÚÈÓfi, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, °Î·Ú·ÁοÓË ∞ÊÔ› 10Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ∫Ô„È·Ï‹˜ 9Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E IA™ONO™ - POZOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421028.555 - 2421024.056 ∞ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ √™∂ ·fi 21/2/2010

μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.24 I.C., 7.01, 9.00, 10.58, 12.57, 14.56, 16.57, 19.49, 21.49, 23.48. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 6.02, 8.02, 10.00, 11.58, 13.57, 18.00, 19.38 I.C., 20.50, 22.48. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 06.00, 7.15, 08.00, 10.02, 12.00, 14.00, 15.10, 15.53, 17.56, 20.00, 21.03. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 5.30, 6.08, 8.08, 9.45, 12.15, 13.20, 14.10, 16.00, 17.34, 19.45, 21.45. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ §API™A-£E™™A§ONIKH ‰È·ÚΛ 1 ÒÚ· Î·È 30 ÏÂÙ¿. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.24 I.C. ·¢ı›·˜. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 15.53 I.C. ·¢ı›·˜. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 7.11 I.C., 8.34 I.C.∂., 11.36 I.C., 13.00 I.C., 14.18, 16.14 I.C., 18.09, 20.11 I.C.∂., 00.58, 3.11 I.C. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50 I.C., 7.58 I.C.∂., 9.21, 10.51 I.C., 13.21 I.C., 14.52, 15.53 I.C., 19.29 I.C.∂., 20.30 I.C., 23.59. μ√§√™-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 6.24 I.C., 9.00 I.C., 10.58, 12.57, 14.56 I.C., 16.57. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 7.44, 10.24, 13.31, 14.03, 17.36, 18.22 I.C., 21.00, 21.50. μ√§√™-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 9.00 I.C., 14.56, 21.49 I.C. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ I.C. Â›Ó·È ·¢ı›·˜ ·fi §¿ÚÈÛ·-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ì ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ 1Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi Î·È 2Ë ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì I.C. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 6.42 I.C., 15.22 (̤¯ÚÈ §¿ÚÈÛ·), 20.32 I.C. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ∂π™πΔ∏ƒπ∞ ¶ƒ√¶ø§√À¡Δ∞π ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ Δ√À √™∂ π∞™√¡√™ 17 ∞¶√ 08.00-14.00 ∫∞£∂ ª∂ƒ∞, ∂∫Δ√™ ™∞μμ∞Δ√À, ∫Àƒπ∞∫∏™ & ∞ƒ°πø¡. Δ∏§. 24210 28555, 24210 24056 * ΔÚ¤ÓÔ ¶ËÏ›Ô˘: ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜: ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 11.00, ªËÏȤ˜ 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∞ıËÓÒÓ & £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ πÛ¯‡Ô˘Ó ·fi ª. ¢Â˘Ù¤Ú· 21/4/2008 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/200920/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞-

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ

¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. Afi BO§O ÁÈ· £E™™A§ONIKH (̤ۈ AÁÈfiηÌÔ˘) 3 ÒÚ˜+15 ÏÂÙ¿: 07.15, 10.15, 14.00, 17.30. Afi £E™™A§ONIKH ÁÈ· BfiÏÔ (̤ۈ AÁÈfiηÌÔ˘) 3 ÒÚ˜+15 ÏÂÙ¿: 08.00, 11.15, 14.15, 18.00. * ŸÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-£ÂÛ/ӛ΢-μfiÏÔ˘ express. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 04.30 μfiÏÔ˜-£ÂÛ/Ó›ÎË ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 07.00 £ÂÛ/Ó›ÎË-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.15, 15.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 12.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 12.30, 15.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CAT 5 ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ™∞μμ∞Δ√, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 16.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô HELLENIC SEAWAYS-SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ - ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33 Δ∏§. 24210 23400, 23415, 35846 ¢POMO§O°IA E•¶PE™ EYBOIA ∞¶√ μ√§√ °π∞ Δƒπ∫∂ƒπ-¶∂À∫π ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·fi 7/4 ¤ˆ˜ 22/5: Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ¢ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 08.20, ·fi μfiÏÔ 14.00. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 08.20, ·fi μfiÏÔ 14.00. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ 08.45, ·fi ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 10.25. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ 08.45, ·fi ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 10.25. ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ 14.00. ΔƒπΔ∏: ∞fi ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 08.20, ·fi μfiÏÔ 14.00. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: ÛÙÔ VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (·Ó¿ÌÂÛ· ·fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ). ΔËÏ. 24210 31059, 31060.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏

T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. .................................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. ...............................................2421070931 - 2421071022 .....................................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. .....................................2421070931 - 2421075319 ....................................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. .....................................2421070950 - 2421075318 ...........................................................................................-2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. ..........................2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì........................................... 2421070976 - 2421075528 ..........................................................................................- 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ........................... 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ................................................... 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ .......................... 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ.............................................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. ...........................2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ................................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ .....................................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. .................................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ....................................................2421075521 ¢/N™H ¶PO°. & AN. ...................................2421070946 - 2421075301 ...........................................................................................-2421075514 TÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ...........................................2421075309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚¿Ï., XˆÚÔÙ. Î·È ¶.E. ........................................2421047623 ¢È‡ı. T¯Ó. YËÚÂÛÈÒÓ ............................2421070974 -24210 75256 ¢È‡ı. MÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È EÈÎÔÈÓ. ..........................................2421083767 ¢È‡ı˘ÓÛË KTEO ................................................................2421095395 ¢È‡ı. BÈÔÌ. - EÓ¤ÚÁ. Î·È T¯ÓÔÏ.........................................2421034080 ¢È‡ı. EÌ. Î·È TÔ˘Ú. ................................2421070943 - 2421075336 ¢È‡ı. EÚÁ·Û›·˜ .........................................2421070967 - 2421075369 ¢È‡ı. AÁÚÔÙ. AÓ¿Ù˘Í˘....................................................2421075200 ¢È‡ı˘ÓÛË KÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜..................................................... 2421045207 TÌ‹Ì· AÏÈ›·˜ ............................................2421033230 - 2421022861 ¢ÈÔ›ÎËÛË AÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ ......................................................2421070923 ¢È‡ı˘ÓÛË YÁ›·˜ .............................................................. 2421020452 ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚfiÓÔÈ·˜ .......................................................2421075233-4 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ. .................2421070964 - 2421075325 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. EÎ·›‰Â˘Û˘ ..........................2421039077-2421039085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. EÎ·›‰Â˘Û˘ .........................................2421047387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. YËÚ .......................................2421070921- 2421075323 ¢È‡ı. OÈÎÔÓ. YËÚ..................................... 2421070944 - 2421075363 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H ..................................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO........................................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY........................................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™..............................................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY ......................................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY...................................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY..................................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY .........................................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ ................................................................................199 EKAB: ................................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY..............................................2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜................................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜.................................................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜ ...................................................................................... 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ ...................................................................2421353100 §ÈÌÂӷگ›Ô.........................................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) ...................................................................10400 EXPRESS SERVICE ..........................................................................1154

øÚÔÛÎfiÈÔ ANIE§

¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ΔËÏ. 6974456215

√ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ¶ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ÙÔÓ Δ˘ÌÊÚËÛÙfi - ™˘ÓÙÔÌÔÁÚ·Ê›· ·Ó¤ÌÔ˘. 2. ΔÔ˘ ∫ˆÛÙ‹ ¶·Ï·Ì¿ “¢ÚfiÌÔÈ” - ™ÎËÓÔı¤Ù˘ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏÂÌÈ΋˜ Û¿ÙÈÚ·˜ “ª∞™” . 3. ∏ ÓËÊ·ÏÈfiÙËÙ· ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ - °Ú¿ÌÌ·Ù· ·fi ÙÔ... ƒÔ˘Ú - ¡ËÛ¿ÎÈ Ù˘ ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘. 4. ŒÓ· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·ÛÙÂÚÔÛÎÔ›· ÙˆÓ ∏¶∞ - ¶·È¯Ó›‰È ‹... ÛÙÔÏ‹. 5. ºÚÔ‡Ù·, Û ÎÔÈÓ‹ ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘˜ - Δ· Û‡Ìʈӷ Ù˘... Ù·¯‡ÙËÙ·˜ - ¶ÚfiıÂÛË. 6. ÃÚÔÓÈÎfi Â›ÚÚËÌ· Ù˘ ·Ú¯·›·˜ (·ÓÙ›ÛÙÚ.) ÿÓÂÈ ÙËÓ ˘ÎÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ (Ú‹Ì·). 7. ªÂ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÌÂÙÚË̤ӷ (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - ™˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜ “ΔÔ ÁÂÚ¿ÎÈ Ù˘ ª¿ÏÙ·˜” . 8. ¶¿ıËÛË ÙˆÓ ¿ÎÚˆÓ. 9. ¶ÔÌ‹ ÚfiÎÏËÛ˘ ‹ ¢¯·ÚÈÛÙ›·˜ - ª˘ıÈÎfi˜ ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ¢›· Î·È Ù˘ ∫Ú‹Ù˘. 10. √ ·ÈÒÓ·˜ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ™Ù·˘ÚÔÊÔÚÈÒÓ - √‰Â‡ÂÈ Û ¤Ó· fiÏÔ - ∞fi Ù· ÚÒÙ· Ù·... ÚÒÙ·. 11. ™˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ·Ú·ıÂÚÈÛÙ¤˜. 12. ΔÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Δ˙¤È̘ Δ˙fi˘˜ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÁÈ·... ˘ÂÎÊ˘Á¤˜. ∫∞£∂Δ∞ 1. ◊Û·Ó Î·È Ù· “¡˘ÌÊ·›·” ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ Ì·˜ ∞fi Ê˘ÙÈο Ó‹Ì·Ù· ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓÔ. 2. Δ›ÙÏÔ˜ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÔ˘ ª. ∞ÓÙÔÓÈfiÓÈ (¯ˆÚ›˜ ¿ÚıÚÔ). 3. μ·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔ˘ πÔ‡‰·, Ô˘ ηٷÔϤÌËÛ ÙËÓ

ÂȉˆÏÔÏ·ÙÚ›· - £· Ù· ‚Ú›Ù ÛÙË... χÛË. 4. ™ÎËÓÔı¤Ù˘ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ “√ ·ÏËıÈÓfi˜ Ê·ÛÈÛÌfi˜” - flÚÈÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜. 5. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ÎÚ‡Ô - ¶Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ËÁÂÌÒÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ›Ù ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ Ô ™fiψÓ. 6. ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ªËÙϘ - ∞ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ. 7. Ÿ,ÙÈ Î·È ÙÔ 10 ·’ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· - ∞ÓÂ·›ÛıËÙÔÈ ‹¯ÔÈ - ™‡Ì‚ÔÏfi ÙÔ˘ ›¯Â ÙÔÓ ‹ÏÈÔ. 8. ΔË ‰ÔÏÔÊfiÓËÛÂ Ô ∫¿ÛÛ·Ó‰ÚÔ˜ - ∫·Ù¿ÏËÍË ·ÚÛÂÓÈÎÒÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ. 9. ∞ÔÙÚ¤ÂÈ ÙÔ... ͤÊÙÈÛÌ· - ŸÌÔÈ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. 10. ¶ÔÙ·Ìfi˜ Ù˘ μÚ·˙ÈÏ›·˜ Î·È Ù˘ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë˜. 11. ª·˜ ϤÓ οÙÈ Û¯ÂÙÈÎfi Ì ÙÔÓ Î·ÈÚfi - ªÔ˘ÛÈ΋ ÓfiÙ·. 12. ª·˙› Ì ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙfi ÙÔ˘... ·Ó·ÛÙ·ÙÒÓÂÈ ∞Ú¯·›Ô˜ ˘ÔıÂÙÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ - ∂Î ‚¿ıÚˆÓ (Â›ÚÚ.). §À™∏ Δ√À ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ª∂Δ∂øƒ√§√°π∞ 2. ∂§∞™Δπ∫∞-∂™ø 3. Δ∞-√√-ΔΔΔ-∞ƒ 4. ∞ºÀ¢∞Δø™∏-√À 5. ¶ƒ∞√™°ƒÀ 6. Δ√-¶π¡√∫π√ 7. øΔπΔπ¢∞-π∞π 8. ™∏ª∞¢√Àƒ∂™ 9. ∏Δ∞-∂À™∂μ∂π∞ 10. ∞ªø™-§∂ª√¡π 11. ∏ƒ√∫∞-π¡ø 12. ª∂™√Àƒ∞¡ø-∞™. ∫∞£∂Δ∞: 1. ª∂Δ∞¶Δø™∏-∂ª 2. ∂§∞ºƒ√Δ∏Δ∞ 3. Δ∞-À∞-πª∞ª∏™ 4. ∂™√¢√-Δ∞-øƒ√ 5. øΔ√∞™¶π¢∂™ 6. ƒπ-π¢√À-√ƒ (°∏) 7. √∫Δø-¡∞À™π∫∞ 8. §∞Δ™π√-ƒ∂¡∞¡ 9. Δ∏-∫π∂μ√ 10. °∂-°π∞™∂ªπ 11. π™∞Àƒ√π-π∂¡∞ 12. ∞øƒ√À-Δ∞§ø™.

∫ƒπ√™ ¶¿ÚÙ ÙȘ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi Û·˜ ¯ÒÚÔ, ÌËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-2022-12-3-5. Δ∞Àƒ√™ ªË ̤ÓÂÙ ÚÔÛÎÔÏÏË̤ÓÔÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ·ÏÏ¿ÍÙ Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-30-22-12-3-52. ¢π¢Àª√π ∞Ú¿ÍÙ ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ Û·˜ ‰›ÓÂÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ÁÈ· Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÙ ٷ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ‹ Ù· Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 26-10-33-24-38-3. ∫∞ƒ∫π¡√™ ∞Ô‰ÔÙÈ΋ ̤ڷ Ì ı·˘Ì¿ÛȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Î·È Î·Ï‹ ‰È¿ıÂÛË. ÕÙÔÌ· ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 42-10-22-33-5-2. §∂ø¡ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ Û·˜ ͢Ó¿ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ, Û·˜ οÓÂÈ Â˘·›ÛıËÙÔ˘˜ Î·È ÈÔ ıÂÙÈÎÔ‡˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-11-239-8. ¶∞ƒ£∂¡√™ √È Ì¤Ú˜ ÛÎÏËÚ¤˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÁÂÓÓËı› ÛÙȘ 21/9, Ôχ Ù˘¯ÂÚ¤˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ 17, 18, 19/9 ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ̤Ú˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 13-9-8-27-1-22. ∑À°√™ ªÔÚ› Ó· ¤¯ÂÙ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ·fi οÔÈ· ¿ÙÔÌ· Û‹ÌÂÚ· Î·È ›Ûˆ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi fi,ÙÈ ÂÚÈ̤ÓÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 13-20-33-45-3-9. ™∫√ƒ¶π√™ £· οÓÂÙÂ Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ Û·˜ Û‹ÌÂÚ·, ÍÂηı·Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 420-11-23-8-6. Δ√•√Δ∏™ ∫¿ÔÈ· ÓÔÌÈ΋ Û·˜ ˘fiıÂÛË ı· Ù·ÎÙÔÔÈËı› Û‹ÌÂÚ· Ì Ôχ ηÏÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 63-30-28-11-2-7. ∞π°√∫∂ƒø™ √È ÂÓÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ¤ÚıÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ·, ı· ·Ô‰ÂȯıÔ‡Ó Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈΤ˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-2011-23-5-4. À¢ƒ√Ã√√™ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ· ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ Û·˜ Û‹ÌÂÚ·. ªÔÈÚ·ÛÙ›Ù ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Û·˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Ì ÙÔ Ù·›ÚÈ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 27-10-33-23-4-22. πãÀ∂™ ™‹ÌÂÚ· ı· ı¤ÏÂÙ ӷ ·ÔÌÔÓˆı›Ù ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Û·˜ ¯ÒÚÔ˘˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 32-10-22-34-5-44.

HELLAS SERVICE ............................................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ ..................................................................................6944121288 X¿ÓÈ·....................................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰· ........................................................................6948475814 MËϛ˜.................................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY...........................................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ ...................................... 2421080865 I¢IøTIKO KTEO ..............................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ................................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ..........................................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ...........................................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ ....................................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP. .......................................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ.........................................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.).........................................................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™.........................................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™2410 237811 ¶I§OTO™ ............................................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ ................24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I .......................................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™................................................... 24210 61000 A°PIA™...............................................................................24280 92502 BE§E™TINOY......................................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN .................................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 2421069609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. AÁÚÈ¿: ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 15 ∞ÁÚÈ¿ ÙËÏ. 2428092443 BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360. 3.K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524

™Î¿ÎÈ EÈ̤ÏÂÈ·: AÓ‰ÚÈÒÙ˘ E. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘

Δ∞ ¢∂∫∞ ª∂°∞§ÀΔ∂ƒ∞ ªÀ™Δ∏ƒπ∞

∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÛÙ‹ÏË ··ÈÙ› ÙË ÁÔÓÈ΋ Û˘Ó·›ÓÂÛË. ∞fi Û‹ÌÂÚ· ·ÓÔ›ÁÔ˘Ì ¤Ó· ÂÙ·ÛÊÚ¿ÁÈÛÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Ì ÙÔ˘˜ ‰¤Î· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ÛηÎÈÛÙÈÎÔ‡˜ ̇ıÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÌԯϢı› ÛÙ· 1500 ¯ÚfiÓÈ· ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘. ™‹ÌÂÚ· ı· ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÂÈÁÚ·ÌÌ·ÙÈο Î·È Î¿ı ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ı· ı›ÁÔ˘ÌÂ Î·È ·fi ¤Ó·Ó Ì ·ÔÎÔڇʈ̷ ÙÔ Ì‡ıÔ ¡Ô1. §ÔÈfiÓ. ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË ÍÂÎÈÓ¿Ì Ì ÙÔ Ì‡ıÔ ÛÙËÓ 10Ë ı¤ÛË, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ÈÔÓÈÒÓ ÛÙÔ ∞‚·Â›Ô ÙÔ˘ ∞ÏȤ¯ÈÓ. ™ÙËÓ 9Ë ı¤ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È “Ô ΔÔ‡ÚÎÔ˜” , Ô ÚÒÙÔ˜ ÛηÎÈÛÙÈÎfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜. ™ÙËÓ 8Ë ı¤ÛË Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÙÔ Ì‡ıÔ ÙÔ˘ º›ÛÂÚ. ∑ÂÈ; ™ÙËÓ 7Ë ı¤ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ¡ÙÈ ªÏÔ˘. ◊Ù·Ó ¿ÓıÚˆÔ˜; ™ÙËÓ 6Ë ı¤ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë Á˘Ó·ÈΛ· ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ ÛοÎÈ. ª‹ˆ˜ ÙÔ ÌËÙÚÈÎfi ¤ÓÛÙÈÎÙÔ Ù˘ ··ÁÔÚ‡ÂÈ Ó· ı˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜; ™ÙËÓ 5Ë ı¤ÛË Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÛηÎȤڷ˜. ™ÙËÓ 4Ë ı¤ÛË: “ªÈ· ·ÚÙ›‰· ÛοÎÈ Â›Ó·È ¤Ó· ÓÔËÙÈÎfi Ù·Í›‰È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ;” ™ÙËÓ 3Ë ı¤ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÛοÎÈ Î·Ù¿ Ù˘ ÓfiÛÔ˘ ∞ÏÙÛ¯¿ÈÌÂÚ. ™ÙËÓ 2Ë ı¤ÛË Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÙÔÓ ∫fiÌË ¡ÙÚ¿ÎÔ˘Ï· ™Î·ÎÈÛÙ‹. ™ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È...;!

ΔÔ ‚‹Ì· ÛÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ÛηÎÈÛÙ¤˜ §fiÁÈ· Ô˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙË ÛηÎÈÛÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·

“ΔÔ ÛοÎÈ fiˆ˜ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋, ÌÈÏ¿ Û fiϘ ÙȘ ÁÏÒÛÛ˜” °Ô˘›Ï¯ÂÌ ∫ÂÌÊ 1895-1991 °ÂÚÌ·Ófi˜, ‰¿ÛηÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÏÂȉÔ·̂·ÏÔ˘

∞§∏™ª√¡∏Δ∏ ¶∞ƒΔπ¢∞

¶ÚÔÊ·ÓÙ‹˜ ™Ù·‡ÚÔ˜- ∞Ó‰ÚÈÒÙ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ 1999 μfiÏÔ˜ ™ÈÎÂÏÈ΋ ÕÌ˘Ó· 1.Â4 Á5 2.π˙3 ‰6 3.‰4 Áx‰4 4.πx‰4 π˙6 5.πÁ3 ·6 6.∞Â2 Â6 7.0ñ0 ∞Â7 8.˙4 0ñ0 9.ƒı1 ∞‰7 10.Â5 ‰xÂ5 11.˙xÂ5 πÂ8 12.∞‰3 Ë6 13.∞ı6 πË7 14.μË4 πÁ6 15.πxÁ6 ∞xÁ6 16.∞Â3 μÁ7 17.∞Ë5 ∞xË5 18.μxË5 ‚5 19.πÂ4 ∞xÂ4 20.∞xÂ4 ¶·Á8 21.Á3 μ·7 22.¶·‰1 π˙5 23.∞x˙5 Âx˙5 24.¶x˙5 ı6 (‰È¿ÁÚ·ÌÌ·)

ΔÈ ·›˙Ô˘Ó Ù· ÏÂ˘Î¿;

§Y™H

25.∞xı6!+- Ì ˘ÂÚÔ¯‹ 1-0

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 24 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ÃÚÈÛÙ¤ÏÏÔ˘ °ÂˆÚÁ›·˜, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 32 (πˆÏÎÔ‡) - 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ (∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜), ÙËÏ.: 24210-23477, ªϤÙÛ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, πˆÏÎÔ‡ 69· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ÙËÏ.: 24210-52200, ∫‡ÚÎÔ˘ - ¡ÈÎÔÏÔÔ‡ÏÔ˘ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘, π¿ÛÔÓÔ˜ 93 - ΔÔ¿ÏË, ÙËÏ.: 24210-24560. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ™Ô‡Ì·ÛË ∞ÚÙÂÌÈÛ›·˜, 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 38, ÙËÏ.: 24210-32622. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ΔÛÈÏfiÁÏÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 179 (∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜), ÙËÏ.: 24210-61444. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

TA ™KAKI™TIKA NEA KONTA ™A™ KA£E TETAPTH KAI ™ABBATO


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

™∞μμ∞Δ√ 24 ∞¶ƒπ§π√À 2010

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

ª·ÛÎÈ¿ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08:00 10.00 10.30 11.00 11.30 12.30 13.30 14.00 14.30 15.00 16.00

19.00 20.00 21.00 23.00 24.00

∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ¢ËÌfiÛÈÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È È‰ÈˆÙÈΤ˜ ·ÚÂÙ¤˜ Mediterraneo ∞ÂÈÓ·‡Ù˜ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Î·È Ë ı¿Ï·ÛÛ· (∂) ¢Â‡ÙÂÚË ·ÙÚ›‰· ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ·È¯Ì‹˜ ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÌÔ˘ (∂) ºˆÙfiÛÊ·ÈÚ· (∂) ∑ÒÓË ·ÛÊ·Ï›·˜ ∏ ÎÂÚΛ‰· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∂ÓfiÚÁ·Ó˘ °˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜ ∞Ó‰ÚÒÓ ΔÂÏÈÎfi˜ √Ì·‰ÈÎÔ‡. ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈ· ∂Ú·ÛÙ¤˜ Ù˘ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·˜ “ª·ÛÎÈ¿” ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

07.00 10.00 10.30 11.00 12.00 12.30 13.00 13.30 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 21.00 22.00 24.00 01.00

™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙË ¡∂Δ ΔÈÌfiÓ Î·È ¶Ô‡Ì· §›ÏÔ Î·È ™ÙÈÙ˜ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ √ ª›ÎÈ Î·È Ë ·Ú¤· ÙÔ˘ ¶·ÈÔÂÚÈ¤ÙÂȘ √ ı·˘Ì·ÛÙfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ Disney “°Ô˘›ÓÈ ÙÔ ·ÚÎÔ˘‰¿ÎÈ: ÕÓÔÈÍË Ì ÙÔÓ ƒˆ” ∂ȉ‹ÛÂȘ ÀÁ›· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ∏ ¿ÏÏË fi„Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ “ŸÙ·Ó Ï›ÂÈ Ë Á¿Ù·” ∂ȉ‹ÛÂȘ ™ÙËÓ ˘ÁÂÈ¿ Ì·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™Ù· ¿ÎÚ· (∂) ªÂ ÙË μ›ÎÈ ºÏ¤ÛÛ·

06.00 07.00 10.00 10.15 12.50 14.00 14.50 15.20 17.18 17.20 18.00 19.00 20.00 21.00 22.30 23.45 00.30 02.15 03.15 04.15 04.45

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

™ÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ ÊÂÁÁ·ÚÈÔ‡ (∂) Mega ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ΔÔ ·È‰› ÌÔ˘ ÎÈ ÂÁÒ ∂Ù¿ ı·Ó¿ÛÈ̘ ÂıÂÚ¤˜ (∂) Mega star ∂ȉ‹ÛÂȘ Traction ∂Ù¿ ı·Ó¿ÛÈ̘ ÂıÂÚ¤˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ¯·Ú¿ ª+ª °Ï˘Î¤˜ ·Ï¯ËÌ›˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Taxi girl: Special edition ∏ ÂΉ›ÎËÛË Ù˘ Í·ÓıÈ¿˜ “μ·ÚÔÌÂÙÚÈÎfi ¯·ÌËÏfi” ∂ȉ‹ÛÂȘ World series of poker ªÂÏ¿‰Â˜ ÁÈ· ‰‡Ô ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ∂Ù¿ ηο Ù˘ ÌÔ›Ú·˜ ÌÔ˘

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.45 12.50 13.00 13.25 13.30 15.00 17.10 18.10 18.20 20.00 21.00 22.00 23.00 01.20 01.30 03.50 04.50 05.20 05.30

∂ÏÏ¿˜ ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô ÛÔ˘ (∂) μfiÙη ÔÚÙÔοÏÈ (∂) π‰È·ÈÙ¤Ú· ÁÈ· ÎÏ¿Ì·Ù· (∂) º›Ï· ÙÔ ‚¿ÙÚ·¯fi ÛÔ˘ (∂) Extreme makeover home edition £· ‚ÚÂȘ ÙÔ ‰¿ÛηÏfi ÛÔ˘ (∂) ªÂ ·Á¿Ë (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂ ·Á¿Ë (∂) ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ (∂) “¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ ·ÊÂÓÙÈÎfi” √ÓÂÈÚÔ·Á›‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ “ºˆÓ¿˙ÂÈ Ô ÎϤÊÙ˘” ∂ȉ‹ÛÂȘ “Merlin” America’s got talent OLA 10 + ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ŒÚˆÙ·˜ ÎϤÊÙ˘ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun Cheek to cheek

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF ¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

06.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.30 12.00 12.30 13.00 16.15 18.45 21.00 22.30 23.30 02.00 03.00

Alter kids Huntik Team Galaxy Winx club Kid songs ª¿ÚÌÈ Gormiti ª¿ÎÔ˘ÁÎ·Ó Hit parade TV Weekend Δ· ·Ú·ÙÚ¿ÁÔ˘‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ Life Style Lipstick jungle √È ‡Ï˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÍ‹ÁËÙÔ˘ Eureka “√ ‰ÈηÛÙ‹˜” ∞’ ̤ÚÔ˜.

¶H§IO 48 UHF

06.00 07.00 08.00 10.00 13.00 13.15 14.00 16.00 16.45 16.50 19.00 20.00 20.30 23.30 01.30 02.45 03.00

ªË Ì·‰¿˜ ÙË Ì·ÚÁ·Ú›Ù· (∂) ŒÚˆÙ·˜ Ì ÂȉfiÙËÛË √°∞ (∂) ∞Ó Ì’ ·Á·¿˜ (∂) ªÂ˜ ÙËÓ Î·Ï‹ ¯·Ú¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂ˜ ÙËÓ Î·Ï‹ ¯·Ú¿ (™) Greek idol (∂) All about Greek idol ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ “∏ Ï¤Û¯Ë ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙfiÚˆÓ” ∂ȉ‹ÛÂȘ Pre game show ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-ÕÚ˘ “√ÚÁ¿ÓˆÛË ‰ÔÏÔÊfiÓˆÓ” √È ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˘ ª¤Î· ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ªÂ˜ ÙËÓ Î·Ï‹ ¯·Ú¿ (∂)

£E™™A§IA TV

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.00

10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.45 15.45 16.45 17.40 17.45 18.45 19.45 21.00 22.45 01.00 03.30

¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· (ª¿ÙÌ·Ó, Yu-Gi-Oh, Δ· ·ÛÙÚfiÏÔÈ· ÙÔ˘ °·Ï·Í›·, ¶fiÎÂÌÔÓ, ¶·Ó‰ÒÚ·, W.i.t.c.h, ¡ÙfiÚ·, Ë ÌÈÎÚ‹ ÂÍÂÚ¢ӋÙÚÈ·, ÕÌÚ· ηٿÌÚ·) ™ÎÔ‡ÌÈ ¡ÙÔ˘ World quest ªÂÓ 10 ªÔÌ Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ √È ÈÁÎÔ˘˝ÓÔÈ Ù˘ ª·‰·Á·ÛοÚ˘ √ ‰·›ÌˆÓ Ù˘ Δ·˙-Ì·Ó›· ∂ȉ‹ÛÂȘ “√È Û˘Ì¤ıÂÚÔÈ” Δ· ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ· Christine ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Royal Pains Trauma ∂ȉ‹ÛÂȘ “º¿ÚÌ· ÛÙfiÚÈ” “ΔÔ ÙÚÂÏfi ΢ӋÁÈ ÙÔ˘ ıËÛ·˘ÚÔ‡” “÷̤ÓÔÈ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·” “Shinobi: ΔÔ Í›ÊÔ˜ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘”

17.10 18.00 19.00 20.05 21.00 21.25 23.00 23.50 01.30 02.30 03.30

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) √È Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ (∂) ªÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· “Pelezinho” √‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ (∂) ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∂‰Ò £ÂÛÛ·Ï›·-∂‰Ò ∂ÏÏ¿‰· (∂) ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ °ÂÁÔÓfiÙ· Û 5’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ∂Ó ÙÔ‡Ùˆ Á¤Ï· °ÂÁÔÓfiÙ· ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· √È Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ (∂) °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Drive time °ÂÁÔÓfiÙ· ¶Ô˘ ı· ¿ÂÈ Ë ‚·Ï›ÙÛ· (∂) ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· ªË ÌÔ˘ ÂȘ (∂) ªÈ· ı¤ÛË ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘

08.30 09.00 10.00 12.00 13.00 13.30 15.00 17.00 18.00 20.00 21.00 21.05 22.00 23.00 00.30 02.30 04.30 04.40

05.30

ΔÔ Î˘Ó‹ÁÈ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË √ ı·˘Ì·ÛÙfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ˆÎ·ÓÔ‡ ∞fi ηډȿ˜ ΔÔ „¿ÚÂÌ· ¢Â‡ÙÂÚË ·Ó¿ÁÓˆÛË ÕÍÈÔÓ ÂÛÙ› ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢È·ÛÔÚ¿ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜-∂ıÓÈÎfi˜ ∞ıÏËÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ¶∞√-ÕÚ˘ √È ÕıÏÈÔÈ “£.μ. º·Ï·ÎÚfi˜ Ú¿ÎÙˆÚ: ∂ȯ›ÚËÛȘ Á˘ Ì·‰È¿Ì” ∫Ï‹ÚˆÛË §√ΔΔ√ ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· (™) ∂ȉ‹ÛÂȘ “ŒÓ· ÁÂÏ·ÛÙfi ·fiÁÂ˘Ì·” “™¯¤‰ÈÔ ÂΉ›ÎËÛ˘” ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ (∂) ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ 2Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫·Ï‡ÙÂÚˆÓ ΔËÏÂÔÙÈÎÒÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ¢Â‡ÙÂÚË ·Ó¿ÁÓˆÛË (∂)

111111111111111111111111111

06.45 07.45 08.45 10.00 10.30 11.00 12.00 13.50 14.30 15.30 16.30 17.30 18.45 19.45 20.45 21.00 22.00 23.00 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00

μ›·ÈÔ˜ Ï·Ó‹Ù˘ √‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙËÓ ∫›Ó· Planet science ¶·Ú¿ ÙÚ›¯· (∂) Eco news ¶ÚÈÓ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Goal ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÔÚ· Δ· ÈÔ ·ÛÙ›· ‚›ÓÙÂÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ™ÎÏËÚÔ› ¿ÓÙÚ˜ ‹ ÎfiÙ˜; ª‡ıÔ˜ ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Sports disasters Top gear (∂) Fight science Man vs Wild ∂ÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ Amstel live: °È·Ù› ¤ÙÛÈ Û·˜ ·Ú¤ÛÂÈ! μ·Ï¤ÓıÈ·-¡ÙÂÔÚÙ›‚Ô §· ∫ÔÚÔ‡ÓÈ· Moto GP ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈο-π·ˆÓ›· ΔÔ ¯ˆÚÈfi Ô˘ „¿¯ÓÂÈ ÙËÓ ·Á¿Ë ∞ÏÏ¿ÍÙ ÙË ˙ˆ‹ Û·˜ ª·ÙȤ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Monkey business

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

07.30 08:15 08.45 09:45 11.30 12:30 15:00 16:00 17:00 18:00 18:30 20.30 21:00 21.30 23:00 23:30 01.00 02.00

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ¶¿Óˆ ·’ Ù· fiÚÈ· Outdoor & Sports ¶¿Ì ٷÌÂ›Ô Δ›ÙÏÔÈ Âȉ‹ÛÂˆÓ ÕÓˆ ∫¿Ùˆ Cineopolis ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞¯ ·ÙÚ›‰· ÌÔ˘ ÁÏ˘ÎÈ¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ “Homer and Eddie” ¶¿Óˆ ·’ Ù· fiÚÈ· (∂) ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

111111111111111111111111111

07.00 08.05 08.40 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 16.00 17.00

07.00 08.00

111111111111111111111111111

12.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.30 21.40 22.40 24.00

∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ∂ÈÙÚÔ¤˜ ∏ ¿Û¯ËÌË ·Ï‹ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ªÈ¯·‹Ï ÕÁÁÂÏÔ˜ “¶·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓÔÈ ÎÔÚ˘‰·ÏÏÔ›” ƒˆÌ·›Ô˜ Î·È πÔ˘ÏȤٷ °Ô˘fiÙÂÚÁÎÂ˚Ù “™Ù¿ÏÎÂÚ” ∂ȉ‹ÛÂȘ

06.00 07.00 08.00 09.30 11.00 12.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 21.00 22.00 24.00 00.30 02.00 04.00

ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ª·ÁÂÈڤ̷ٷ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹ Travel guide ∞ıÏËÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ ∂ȉ‹ÛÂȘ Black & White ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶fiÎÂÚ bonus

£Â¿Ì·Ù· ODEON §π¡Δ√ Δ∏§. 24210 24311

£∂∞ª∞Δ∞ ∞¶√ 22-28/4 ∞π£√À™∞ 1 “∞√ƒ∞Δ√™ ™À°°ƒ∞º∂∞™” ™∫∏¡√£∂™π∞ ƒ√ª∞¡ ¶√§∞¡™∫π ¶ÚÔ‚ÔϤ˜: 7.30 Î·È 10.00 ∞π£√À™∞ 2 “Ã∞ƒπ ª¶ƒ∞√À¡” ª∂ Δ√¡ ª∞´∫§ ∫∂´¡ ¶ÚÔ‚ÔϤ˜: 8.30 Î·È 10.30 Dolby Digital

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∫ÔÈÓˆÓÈ΋ Ù·ÈÓ›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1996, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Δ˙Ô‡ÏÈ·Ó ™Ó¿ÌÂÏ. ¶·›˙Ô˘Ó: ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ª¿Ô˘È, ¡Ù¤ÓȘ ÃfiÂÚ, °Î¿ÚÈ ŸÏÓÙÌ·Ó, °Ô˘›ÏÂÌ ¡Ù·ÊfiÂ.

1971. √ ∑·Ó ªÈÛ¤Ï ª·ÛÎÈ¿, Ó·Úfi˜ ÌÈÁ¿˜ ·fi ÙËÓ ∞˚Ù‹, ÙÚÈÁ˘Ú›˙ÂÈ ·Ï‹ÙÈη ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢ Î·È ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÂÈ ÁÎÚ¿ÊÈÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜, Ì·˙› Ì ÙÔÓ Ê›ÏÔ ÙÔ˘ ª¤ÓÈ. ΔÔÓ ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ó, Ô ÕÓÙÈ °Ô˘fiÚ¯ÔÏ Î·È Ô ‰È¿ÛËÌÔ˜ ¤ÌÔÚÔ˜ ÈÓ¿ÎˆÓ ªÚÔ‡ÓÔ ª›ÛÔÊÌ¤ÚÁÎÂÚ Î·È ÙÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÂÈ Î·È Ó· Ô˘Ï¿ÂÈ ›Ó·Î˜. ™˘Ó·ÓÙ¿ ÙËÓ Δ˙›ÓÈ, ÛÂÚ‚ÈÙfiÚ· Û Ì·Ú Î·È ÂÚ·ÛÈÙ¤¯ÓË ˙ˆÁÚ¿ÊÔ. ∂ÚˆÙ‡ÔÓÙ·È Î·È Ì¤ÓÔ˘Ó Ì·˙›. √ ª·ÛÎÈ¿ Á›ÓÂÙ·È ‰È¿ÛËÌÔ˜ Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ·, ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È Ô ÕÏÌÂÚÙ ª¿ÈÏÔ, ¿ÏÏÔ˜ ·˘ÙÔ‰›‰·ÎÙÔ˜ Ó·Úfi˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÓÙ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È.

∂Δ1 21.00

Merlin ™ÂÈÚ¿ Ê·ÓÙ·Û›·˜, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2008 (·’ ÙËÏÂÔÙ. ÚÔ‚ÔÏ‹), Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∂ÓÙ ºÚ¤ÈÌ·Ó. ¶·›˙Ô˘Ó: Δ˙ÔÓ ÃÂÚÙ, ∫fiÏÈÓ ªfiÚÁηÓ, ªÚ¿ÓÙÏÂ˚ Δ˙¤È̘.

ΔÔ ∫¿ÌÂÏÔÙ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÍÈÊÔÌ·¯›·˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·›ÚÓÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Î·È Ô Ú›ÁÎÈ·˜ ∞ÚıÔ‡ÚÔ˜. ∞ÓÙ›·Ïfi˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ô Î·Îfi˜ ÈfiÙ˘ μ¿ÏÈ·ÓÙ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÎÔfi Ó· ÂÍ··Ù‹ÛÂÈ ÙÔÓ Ú›ÁÎÈ·, ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ηχÙÂÚÔ˘ ÍÈÊÔÌ¿¯Ô˘. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÂÓfi˜ Ì¿ÁÔ˘, Ì›· ÔÏÂÌÈ΋ ·„›‰· Ì ·Ó¿ÁÏ˘Ê· Ê›‰È·. Δ· Ê›‰È·, fï˜, Ì ̛· ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ˙ˆÓÙ·ÓÂ‡Ô˘Ó Î·È ÂÈÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ! √ ª¤ÚÏÈÓ ¤¯ÂÈ ÚÔ·›ÛıËÌ· fiÙÈ Ô ÈfiÙ˘ μ¿ÏÈ·ÓÙ ı· ÂÍ··Ù‹ÛÂÈ ÙÔÓ ∞ÚıÔ‡ÚÔ Î·È Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÂÙ·È ÙÔÓ “ªÂÁ¿ÏÔ ¢Ú¿ÎÔ” Î·È ÙÔÓ ıÂ›Ô ÙÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛٷ٤„Ô˘Ó ÙÔÓ Ú›ÁÎÈ· Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ¿ÓÈÛË Ì¿¯Ë...

∞¡Δ1 21.00

º¿ÚÌ· ÛÙfiÚÈ Δ·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2006, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™ÙÈ‚ ŒÓÙÂÎÂÚÎ.

ŸÙ·Ó Ï›ÂÈ Ë Á¿Ù· ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó Ù· ÔÓÙ›ÎÈ·! ¶¿ÓÙˆ˜, ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË, ·˘Ùfi Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Â›Ó·È ˆ˜ fiÙ·Ó Ï›ÂÈ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ Ù˘ Ê¿ÚÌ·˜, Ù· ˙Ò·, Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ·ÓıÚÒÈÓ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Î·È Û˘Ó‹ıÂȘ, ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ¿ÚÙÈ Î·È ÍÂÊ·ÓÙÒÓÔ˘Ó Ì ÙڤϷ! ∞Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Ô ªÂÓ, Ë ·ÁÂÏ¿‰· - ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ ÎÔ·‰ÈÔ‡, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙË “ʈӋ Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜” . ΔÔ fiÓÂÈÚÔ ÙÔ˘ ªÂÓ Â›Ó·È Ó· ‰ÂÈ, οÔÈ· ̤ڷ, ÙÔÓ ÁÈÔ ÙÔ˘, ŸÙȘ, Ó· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ËÓ›· Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜. ŸÌˆ˜ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÓÔÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ËÁÂÙÈÎÒÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ.

STAR 21.00

μ·ÚÔÌÂÙÚÈÎfi ¯·ÌËÏfi ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1993, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ƒ¤ÓÈ Ã¿ÚÏÈÓ. ¶·›˙Ô˘Ó: ™ÈÏ‚¤ÛÙÂÚ ™Ù·ÏfiÓÂ, ª¿ÈÎÏ ƒÔ‡ÎÂÚ, Δ˙·Ó›Ó Δ¤ÚÓÂÚ.

√ °Î¤ÈÌ °Ô˘fiÎÂÚ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ÔÚÂÈ‚·ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ‰È¿ÛˆÛ˘, Ô˘ ‰Ú· ÛÙ· μÚ·¯Ò‰Ë ŸÚË. ŸÙ·Ó ·ÔÙ˘Á¯¿ÓÂÈ Ó· ÛÒÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÌÈ·˜ Ê›Ï˘ ÙÔ˘ Î·È Á›ÓÂÙ·È Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ Ù˘ ı·Ó¿ÛÈÌ˘ ÙÒÛ˘ Ù˘, Ô °Ô˘fiÎÂÚ Ê‡ÁÂÈ Ì·ÎÚÈ¿, ÂÁηٷÏ›ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÎÔ¤Ï· ÙÔ˘, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· Û˘Ì‚È‚·ÛÙ› Ì ÙȘ “ÂÓÔ¯¤˜” ÙÔ˘. √ÎÙÒ Ì‹Ó˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È ÌÈ· ·ÂÚÔÂÈÚ·Ù›· ¿Óˆ ·fi Ù· μÚ·¯Ò‰Ë ŸÚË, Ì Ï›· 100 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ·. ŸÌˆ˜, Ë ÂÓ·¤ÚÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·ÔÙ˘Á¯¿ÓÂÈ Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ‚·Ï›ÙÛ˜ ¤ÊÙÔ˘Ó Û ÙÚ›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÛËÌ›· ÙˆÓ ‚Ô˘ÓÒÓ.

MEGA 23.45

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 22-28/4/2010 ∞π£√À™∞ 1: ¶ø™ ¡∞ ∂∫¶∞π¢∂À™∂Δ∂ Δ√ ¢ƒ∞∫√ ™∞™ (¶∞π¢π∫√ ª∂Δ/¡√): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.30, ∫˘Úȷ΋: 11.30, 13.30, 15.30, 17.30. ∞√ƒ∞Δ√™ ™À°°ƒ∞º∂∞™ (£ƒπ§∂ƒ ªÀ™Δ∏ƒπ√À): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.30, 22.00, 00.30. ∞π£√À™∞ 2: ∏ ΔπΔ∞¡√ª∞Ãπ∞ (¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∞ º∞¡Δ∞™π∞™) 3D: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.15, 21.45, 00.15, ∫˘Úȷ΋: 12.00, 14.30, 17.00, 19.15, 21.45, 00.15. ∞π£√À™∞ 3: ∏ ¶ƒπ°∫π¶π™™∞ ∫∞π √ μ∞Δƒ∞Ã√™ (¶∞π¢π∫√ ª∂Δ/¡√): ∫˘Úȷ΋: 12.30, 17.00. ∂¶π∫∏ƒÀ™™√¡Δ∞™ Δ∏¡ ¶ƒø∏¡ (∫øªø¢π∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.00, 21.30, ∫˘Úȷ΋: 14.45, 19.00, 21.30. ¶∞ƒ∞¡√π∞ (£ƒπ§∂ƒ): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 23.45. ∞π£√À™∞ 4: KICK-ASS (¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∞ º∞¡Δ∞™π∞™): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.30, 21.00, 23.30, ∫˘Úȷ΋: 13.00, 16.00, 18.30, 21.00, 23.30.

™¯¤‰ÈÔ ÂΉ›ÎËÛ˘ ∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2001, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ΔÈÌ ÃÈÏ. ¶·›˙Ô˘Ó: §¿ÚÈ ª›ÏÂÚ, Δ˙¤ÈÌÈ ∫¤ÓÂÓÙÈ, ÕÏÂÍ §ÈÓ˙.

√ ª·Í Â›Ó·È ¤Ó· ·È‰› Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ù· ‚¿˙Ô˘Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·È‰È¿. ŸÙ·Ó Ì·ı·›ÓÂÈ fiÙÈ Û ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ı· ÌÂÙ·ÎÔÌ›ÛÂÈ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ Û Ӥ· fiÏË ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù›ÔÙ· Ó· ¯¿ÛÂÈ Î·È Î·Ù·ÛÙÚÒÓÂÈ ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· Ó· ÂΉÈÎËı› ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÁÈ· fiÏ· fiÛ· ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ. ªÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ÔÏÏÒÓ Â͈Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ÛÎËÓÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‚Ô‹ıËÛ·Ó Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘, ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Ó¤Ô: ŸÙÈ ÙÂÏÈο ‰ÂÓ ı· ÌÂÙ·ÎÔÌ›ÛÔ˘Ó...!

∂Δ3 00.30


40/

™∞μμ∞Δ√ 24 A¶ƒπ§π√À 2010

μÔ‡ÚÎÔ˜

ºøTO™KIA™EI™

ΔÔ˘ ¢∏ª∏Δƒ∏ ¢∞¡π∫∞

¢ÂÓ ÙÔ ·ÔʇÁ·Ì ÙÂÏÈο Î·È ‚ÚÂı‹Î·Ì ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞˜ ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ӷ ÎÔÏ˘Ì¿ÌÂ...

∞NTI§O°O™

ΔÔ «ÁÂʇÚÈ» ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ¤ÚÁˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó¤Ï·‚Â Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î. ª·ÁÎÚÈÒÙ˘, ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ΔÔ˘ °IøP°OY Δ™π°∫§πºÀ™∏ ıËΠÚÔ¯ı¤˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ·. √ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰ÂÛ̇ıËΠÁÈ· ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÁÈ· Ù· ·Ú‰Â˘ÙÈο Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î.¿., ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ‡ÏÔÁ· ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜. °È· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ë ª·ÁÓËÛ›· ·Ï‡ÂÈ Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÎÔ‡ÛÂÈ Î·Ù’ Â·Ó¿ÏË„Ë ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ‹ ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ÂÓ Ì¤ÚÂÈ. ∞˜ ÂÏ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ ı· ÂÍÂÏȯıÔ‡Ó ¤ÙÛÈ Î·È fiÙÈ ¤ÚÁ· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ı· ÚÔˆıËıÔ‡Ó. ∏ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ, Â›Ó·È ¤ÚÁ· Ô˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÒıËÛË ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÙË ‚·ÚÈ¿ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ù· ¤ÚÁ· Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ ı· χÛÔ˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Ù· ¤ÚÁ· ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ı· ··ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·fi ÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›· Î·È ÙÔ˘˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ. ΔÔ ¤ÚÁÔ fï˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ Ù·Ï·ÈˆÚ‹ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘-¡. πˆÓ›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ “ÁÂʇÚÈ Ù˘ ÕÚÙ·˜” Â‰Ò Î·È ÙÚÂȘ ‰ÂηÂٛ˜ ÂÚ›Ô˘. ÿÛˆ˜, Ó· Â›Ó·È ÙÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ‰ÈÂΉÈΛ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚÂÎfiÚ ÁÈ· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹˜ ÙÔ˘. ™˘ÓÂÒ˜, ÔÈ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÁÈ· Û‡ÓÙÔÌË ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË Ù˘ ÂÚÁÔÏ·‚›·˜-ÛÎÔ‡·, ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÁÈ· ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ·fi ÙËÓ ªÔ˘ÚÌÔ˘Ï‹ıÚ· ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô §·Ú›Û˘, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁηÈÚË Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi °ÔÚ›ÙÛ· ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ·Ú¿Î·Ì„Ë Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜, ÌfiÓÔ ıÂÙÈο ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÚÈıÔ‡Ó. ∞ÚΛ ‚‚·›ˆ˜ ÔÈ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ú¿ÍË, οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ô μfiÏÔ˜ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ô˘ ÙÔ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Î·È ÁÈ· ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. √ÔÈ·‰‹ÔÙ ˘·Ó·¯ÒÚËÛË ı· Â›Ó·È ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙË Î·È ÂÈ˙‹ÌÈ· ÁÈ· ÙËÓ fiÏË, ÂÓÒ Î¿ı ·Ó¿ÏÔÁË ÂÍ·ÁÁÂÏ›· ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÌfiÓÔ ˆ˜ ·Ó¤Î‰ÔÙË ı· ÂÎÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘...

ʈÙÔÁÚ. ¶∞¡. °π∞¡¡∞ƒ√™

¡¤· ÛÂÏ›‰· ¡¤· ÛÂÏ›‰· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Á‡ÚÈÛ ¯ı˜ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜, ηıÒ˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ·fi ÙÔ ·ÎÚÈÙÈÎfi ∫·ÛÙÂÏfiÚÈ˙Ô, ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢. “∂›Ó·È ·Ó¿ÁÎË ÂıÓÈ΋ Î·È ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÂÈۋ̈˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ì·˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢, Ô˘ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ì”, ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ı· ›¯Â ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÂÈÌÂÏÒ˜ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› ÛÙËÓ ÂÌÏÔ΋ Î·È ÙÔ˘ ¢¡Δ...

ºÔ‚›˙ÂÈ μϤÂÙÂ, Ë ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÊÔ‚›˙ÂÈ ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˙ËÙÔ‡Û·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ ·fi ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ó· ÂÍ·ÓÙÏË-

ÎÚ· ÙÔ˘ Ù¿ÊÔ˘ ÛȈ‹. ¶·Ú·Ï˘Û›· ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋. √ÏˆÓ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ. √ÏˆÓ Û¯Â‰fiÓ ÙˆÓ ıÂÛÌÒÓ. ∂› Ù˘ Ô˘Û›·˜ Ù›ÔÙ ‰ÂÓ ¿ÏÏ·ÍÂ. ∫·ÓÂÓfi˜ ÙÔ ·ÊÙ› ‰ÂÓ ›‰ÚˆÛÂ. √ÏÔÈ Ì·˙› ÔÚ¢fiÌ·ÛÙ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹. ¢È·ÈÛو̤ÓÔ ·fi ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹. ∞fi ÙË Ì›· ÔÈ ·Ú‹ÁÔÚ˜ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË Û·›Ï·, ‰È·ÊıÔÚ¿, ‰È·ÏÔ΋, ·Ú·ÎÌ‹. °È’ ·˘Ùfi ÔÈ Í¤Ó˜ ·ÁÔÚ¤˜ ¤Ù·Í·Ó ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ Î·È Ù˘ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Û·Ó ÎÔ˘ÚÂÏfi¯·ÚÙÔ. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·; °ÓˆÛÙfi˜ ÌÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ÌÔ‡ ·ÔÎ¿Ï˘„ fiÙÈ Ë ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· ÙÔ‡ ˙‹ÙËÛ ٷ ›‰È· Ù· ÁÓˆÛÙ¿ ÓÙ·‚·Ù˙ÈÏ›ÎÈ·. °È·Ù› ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ οÚʈÛÂ; ª· ÁÈ·Ù› ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ı· ‹Ù·Ó Ó· ÙÚ·‚¿ÂÈ ·˘Ùfi˜ Î·È fi¯È ÔÈ Â›ÔÚÎÔÈ ÔÚıÔÂÙ·ÏÈ¿ ÛÙÔÓ ·Ó‹ÊÔÚÔ. ª›· Ë ÁÈ·ÙÚÂÈ¿. ªÂ ‰È·‰Èηۛ˜ ÈÏÈÁÁÈÒ‰Ô˘˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜. ÕÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ. ŸÏˆÓ ÙˆÓ ÂÊÔÚÈ·ÎÒÓ. ŸÏˆÓ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙˆÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÒÓ. ∫·È fiÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ ‰˘¿ÚÈ Î·Ù¤ÏËÍ Ì ÂÍÔ¯ÈÎfi Ó· ÊÈÁÔ˘Ú¿ÚÂÈ Ó· ‰Ë̇ÂÙ·È Ë ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ Î·È ›Ûˆ ·fi Ù· Û›‰ÂÚ· Ù˘ Ê˘Ï·Î‹˜ Ó· ·ÁÓ·ÓÙ‡ÂÈ ÙË ‚›Ï· ÙÔ˘. ΔÔ ›‰ÈÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚÈ·ÎfiÛÈÔ˘˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ¢·Ó›Î·, ¤˙¯ÓÂ Ë ·Ó¿Û· ÛÔ˘. ΔÒÚ· ·fi Ô‡ Ù· ‹Ú˜ Î·È ÌÔ˘ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂȘ ÙÔÓ ÏÔ‡ÛÈÔ Î·È ÙÔÓ ¿ÓÂÙÔ; ™ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù· ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ· ÙÔ˘ ¢·Ó›Î·. ™ÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢·Ó›Î·. ∂͈ ·fi ÙË μÔ˘Ï‹ Ô ¢·Ó›Î·˜. ∂ÁÈÓÂ; √¯È. £· Á›ÓÂÈ; √¯È. °È·Ù› fi¯È; ¢ÂÓ Í¤Úˆ. ÀÔı¤Ùˆ. ÀfiıÂÛË ÚÒÙË, ∞fi ·ÓÈηÓfiÙËÙ·. ΔfiÙ ӷ Ì·˜ ·‰ÂÈ¿ÛÔ˘Ó ÙË ÁˆÓÈ¿, ÁÈ·Ù› Ô ÙfiÔ˜ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ ¿ÏÏÔ È·. ∞fi ‚ϷΛ·. ∞ÎfiÌË ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·. ∞fi ÔÌÂÚÙ¿; ΔfiÙ Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì fiÏ·, ·È‰È¿. ΔÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ·Ó·ÙÚȯȷÛÙÈÎfi. ∏ ∂ÏÏ¿‰· Û ÂχıÂÚË ÙÒÛË ÂÂȉ‹ ·˘Ùfi˜ Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÙÔ ÙÔÌ¿ÚÈ ÙÔ˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÁÏÈÙÒÛÂÈ. ∫·ÌÈ¿ ‰È·ÎÔÛ·ÚÈ¿ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Ì·˙› Ì ·Ú·ÙÚ¯¿ÌÂÓÔ˘˜ Î·È ·ÂÚÈÙ˙‹‰Â˜ ÌÂÁ·ÏÔÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜ ‰È·ÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ Ì·˜ ÛÚÒ¯ÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘ ÿÚÔ˘ ÙËÓ ·ÁηÏÈ¿. ºÈÏÔÙÔÌ·ÚÈÛÌfi˜, ·Ú¯ÔÌ·Ó›·, ÚÔÛÙ·Û›·, Ú·‰ÈÔ˘ÚÁ›·, ·Ó·ÏÁËÛ›·. ∏ ¯ÚÂÔÎÔ›· ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ·Íȷ΋. √Ù·Ó ·Ê‹ÓÔ˘Ì ÙÔÓ ‚Ô‡ÚÎÔ Ó· Ì·˜ Ô‰ËÁ›, ÙfiÙ ‚Ô‡ÚÎÔ˜ Ë ¯ÒÚ·. μÔ‡ÚÎÔ˜ fiÏÔÈ ÂÌ›˜! (∞fi Δ√ μ∏ª∞)

ı› οı ÂÚÈıÒÚÈÔ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘. ¢ËÏÒÓÔÓÙ·˜, ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛٷ٢ÙÔ‡Ó ÔÈ Â˘·›ÛıËÙ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ë ‡ÊÂÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ΔÒÚ· È· Â›Ó·È ·ÚÁ¿ ÁÈ· ‰¿ÎÚ˘·, ÌÈ·˜ Î·È Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ ˆ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â...

£· Ì·˜ Ù· ¿ÚÔ˘Ó... ™ÙÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ ·ÚÓËÙÈÎfi Îϛ̷ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÚÔÛı¤ÛÙÂ Î·È ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ÁÈ· Ó· ηٷϿ‚ÂÙ fiÛÔ ÂÎÚËÎÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ÎÔÎÙ¤ÈÏ. ªÂ Ï›Á· ÏfiÁÈ·, fiÛË Î·Ï‹ ı¤ÏËÛË Ó· ¤¯ÂÈ Î·È fiÛË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ì¿ÏÏÔÓ ı· Á›ÓÂÈ Ú¿ÍË Ë Ï·˚΋ ÊÚ¿ÛË, “ı· Ì·˜ ¿ÚÔ˘Ó Î·È Ù· ·ÓÙÂÏfiÓÈ·”. ∫·È ÂÈۋ̈˜ Ì ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi...

¶Ô‰‹Ï·ÙÔ ∞ÏÏ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë ÂΉԯ‹ Ô˘ ϤÂÈ fiÙÈ “ı· Ì·˜ οÓÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ Ô‰‹Ï·ÙÔ”. μϤÂÙ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ô˘ ÙÚ¿‚ËÍ ¯ÂÈÚfiÊÚÂÓÔ Î·È ·Ú·‰›‰ÂÈ ÙȘ ÈӷΛ‰Â˜ ÙˆÓ πÃ, ÏfiÁˆ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ¯Ú‹Û˘. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍËı›

ηٷÎfiÚ˘Ê· Î·È ÙÔ ÂÙ¿ÏÈ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏ› ·ÓÙ›‰ÔÙÔ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ΔÈ ÓÔÌ›˙·ÙÂ, fiÏ· Ù· ¤¯Ô˘Ó ÛÎÂÊÙ› ÛÙËÓ ∂.∂. Î·È ÙÔ ¢¡Δ. ∞ÎfiÌË Î·È ÙËÓ ˘Á›· Ì·˜...

“μ·Ú›‰È·” ∫·Ï¿ ÂΛ ÛÙË ¡.¢. ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿ Ó· ·Û΋ÛÂÈ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Î·È Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÙȘ fiÔȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· Ù· ÎÚ›ÛÈÌ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ¤Ó· ·ÎfiÌË ·fi Ù· ÂÚ›ÊËÌ· “‚·Ú›‰È·” ÙÔ‡ ¤¯ÂÈ ÎϤ„ÂÈ ÙÔÓ ‡ÓÔ, ηıÒ˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ÙÔÓ ˘ԉ¯Ù› ÛÙËÓ ÚÔÛ˘Ó‰Úȷ΋ Û˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë Ù˘ ƒfi‰Ô˘, ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË. ¡·È ηϿ ηٷϿ‚·ÙÂ, ÁÈ· ÙÔÓ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞ÈÁ·›Ô˘ ÌÈÏ¿ÌÂ, ÙÔÓ ∞Ú. ¶·˘Ï›‰Ë.

ÕÏÏÔıÈ °È· Ó· ‰Ô‡Ì ÂΛ ÛÙË ¡.¢. ı· ‚ÚÔ˘Ó Ó¤Ô ¿ÏÏÔıÈ ÁÈ· Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ·fi ÙËÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙÔ μ·ÙÔ¤‰È; °È·Ù› ÙÔ ¶∞™√∫ ·Ô‰¤¯ÙËΠÙÂÏÈο ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ó· ηٷı¤ÛÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ “ÌÏfiÎÔ” ÛÙȘ fiÔȘ ÛΤ„ÂȘ ÁÈ· ·Ô¯ÒÚËÛË. ∂›·ÌÂ, ÔÊ›ÏÂÙ ӷ ÙÔ ț٠ÙÔ “ÈÎÚfi ÔÙ‹ÚÈ” ÙˆÓ ·Ôηχ„ˆÓ... °.•.

tsiglifisis@e-thessalia.gr

2342010 ·fi ÙÔÓ AıËÓ·˚Îfi

T‡Ô ∏ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÛÙÔ 13,6% ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙË Eurostat, Ë ÂÎÙfiÍ¢ÛË ÙˆÓ spread ÛÙȘ 600 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ë ¿Ù˘Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÚÔÛÊ˘Á‹ Û‡ÓÙÔÌ· ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ ÁÈ· ‰·ÓÂÈÛÌfi, ηıÒ˜ Î·È Ë ·ÂÚÁ›· Ù˘ ∞¢∂¢À Î·È ÙÔ˘ ¶∞ª∂, ‹Ù·Ó Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ¯ı˜ ÛÙȘ ·ıËÓ·˚Τ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜.

∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∞¶√°∂Àª∞Δπ¡∏ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ “ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë ¯ÒÚ· ‚Ô˘ÏÈ¿˙ÂÈ, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÚÌÂÓ›˙ÂÈ Û ÂÏ¿ÁË ·Ì˯·Ó›·˜ Î·È ·Ú·Í›·˜, ηıÒ˜ Ô‡Ù ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ¿Ù˘Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ η٤ÛÙË ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÏËÊı› ÌÈ· ÍÂοı·ÚË ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ Ù‡¯Ë Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ó¤· ÂÈ˙‹ÌÈ· ·Ú¿Ù·ÛË ÛÙÔ ıÚ›ÏÂÚ Ù˘ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ‰·ÓÂÈ·ÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜”. ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∂§∂À£∂ƒ√™ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “·˘Í¿ÓÂÈ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì “ÌÏÔοÎÈ”. ªÂÈÒÓÂÈ ‰Ú·ÛÙÈο ÙËÓ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ. ∂Í·ÈÚ› ·fi ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÍÂÓԉԯ›· ÂÈÛÈÙÈÛÌfi. ∫·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ¶Ò˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÓÔÌÈÌÔÔÈ› ÙËÓ “ÂÚÁ·Ûȷ΋ ˙Ô‡ÁÎÏ·” Ô˘ ηًÁÁÂÈÏÂ. ¶˘Ú Î·È Ì·Ó›· Ù· Û˘Ó‰Èοٷ. ∂ÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆӔ. ™ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Ù˘ ı¤Ì· Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· ∂§∂À£∂ƒ√-

ΔÀ¶π∞ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “Û Ӥ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÚÔ˜ Ù· Â¿Óˆ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ¯Ú¤Ô˘˜ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· (Eurostat) Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ¯ı˜ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ. ªÈ· ‰˘ÛÌÂÓ‹ ÂͤÏÈÍË Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÛÎÏËÚ‡ÓÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ¯ÒÚ· Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘„ËÏ¿ ÂÏÏ›ÌÌ·Ù·. ∞ÏÒ˜, ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ¤·ÈÍ·Ó ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈο Ì ÙȘ μڢͤÏϘ”. ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∂™Δπ∞ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ “Ù· ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ıˆÚËıÔ‡Ó Î·È ·Ú‹ÁÔÚ·. Àfi ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ÔÈ ÌfiÓÔÈ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Ì ÙfiÛÔ ˘„ËÏfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· Î·È ¯Ú¤Ô˜. ŸÌˆ˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤ÙÛÈ. √È ¿ÏϘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÙÚԯȿ ·Ó·Î¿Ì„ˆ˜, ÂÓÒ ÂÌ›˜ ›̷ÛÙ Û ÔÚ›· ÂȉÂÈÓÒÛˆ˜. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙ˘”.

∞¢∂™ª∂ÀΔ√™ ΔÀ¶√™: “∞ÔÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÎÙÔÏÔ˝· ÔÈ ÂÚÁ·ÙÔ·Ù¤Ú˜. ªÂ Ӥ˜ ·ÂÚÁ›Â˜ ÛÙ· ÏÈÌ¿ÓÈ·”. Δ√ μ∏ª∞: “⁄ÛÙ·ÙÔ ·˙¿ÚÈ Î·È ÁÈ· ÌÂÈÒÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ. ™Â ‰Ú·Ì·ÙÈÎÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘”. ∏ μƒ∞¢À¡∏: “£· Ì·˜ ÂÍÔÓÙÒÛÔ˘Ó ÁÈ· Ó· Ì·˜... ÛÒÛÔ˘Ó. ¶ÂÚÈÎÔ¤˜ ÌÈÛıÒÓ Û ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ 2012”. ∂£¡√™: “∂‰Ò Î·È ÙÒÚ· ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi. ∞ÁˆÓÈÒ‰ÂȘ ÂÎÎÏ‹ÛÂȘ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ÛÙÔÓ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘”. ∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: “ΔÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ ¢¡Δ ÛÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ. ¢ËÏÒÛÂȘ - ÛÔÎ ·fi ÙÔÓ ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó. °ÎÚ¤ÌÈÛ ÙÔ Ì‡ıÔ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢”. √ §√°√™: “ΔÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ÙÔ˘˜ ‚¿˙ÂÈ ÙÔ ¢¡Δ... ÁÈ· ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·”.

24-04-10  
24-04-10  

ƒ‡·ÓÛË ÛÙËÓ ªÔ˘ÌÔ˘Ï‹ıÚ· Ì ÓÂÚ¿ Ô˘ ‹Úı·Ó ·fi ÙËÓ ∫¿ÚÏ· ™˘ÛÙÚ¿Ù¢ÛË ÁÈ· Ó· ·Ó·ÙÚ·› Ë ·ÓÙÈÏ·˚΋ ÔÏÈÙÈ΋ www.e-thessalia.gr √ ¢. ∫ÔÏ˘Ó‰Ú...

Advertisement