Page 1

K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· ·fi ÙÔ 1898

¶·Ú·ÛÎÂ˘Ë 23 ™ÂÙÂÌ‚ÚÈÔ˘ 2011 ◆ TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1 ú

ŒÙÔ˜ 114ÔÓ AÓ. ËÏ. 07.13'- ‰. 19.21ã ™ÂÏËÓË 26 ËÌÂÚˆÓ AÚÈıÌÔÛ º˘ÏÏÔ˘ 34.527 † ™‡ÏÏË„Ë πˆ·ÓÓÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚÔÌÔ˘ 40 ™ÂÏ›‰Â˜

¶∞¶∞¡¢ƒ∂√À-μ∂¡π∑∂§√™:

¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ √ÈÎÔÓÔÌ›· ºfi‚ÔÈ ÁÈ· Ó¤· ‡ÊÂÛË ÎÏÔÓ›˙Ô˘Ó ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜ ■ ÛÂÏ. 33

™Ù›ÁÎÏÈÙ˜ ∏ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ‚˘ı›˙ÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙËÓ ‡ÊÂÛË ■ ÛÂÏ. 7 ŸÏÈ ƒÂÓ ¢ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ì ¯ÚÂÔÎÔ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ‹ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ ■ ÛÂÏ. 9

¿ÏÏÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ μÔ˘ÏÂ˘Ù¤˜ ¶∞™√∫

∂ÎÏÔÁ¤˜ ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË ÂıÓÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ ¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Î·È ·Ó·‚Ú·ÛÌfi˜ ÛÙËÓ ∫.√. ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ‰È·ÌËÓ‡Ô˘Ó Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ·›ÚÓÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙËÓ

¢

οÏË ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË ÂıÓÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜, ÂÓÒ ¤ÓÙÔÓÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜, ·ÓËÛ˘¯›· Î·È ·Ó·‚Ú·ÛÌfi˜ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ √Ì¿‰· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÍÂϛ͈Ó. ■ ÛÂÏ. 7, 8

¶Ú¿ÛÈÓ˜ ‚ÔϤ˜ ηٿ ªfiÛÈ·ÏÔ˘

■ ÛÂÏ. 7

ªfiÓÈÌÔ ÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ ÛÙ· ·Î›ÓËÙ· ■ ÛÂÏ. 6

∂Âȉ‹ ·ÚÓ‹ıËΠӷ ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù·, ÙËÓ ÎÏ›‰ˆÛ·Ó ÛÙËÓ ÙÔ˘·Ï¤Ù·

¢ÂÓ ¤Ù˘¯Â Ë Ë̤ڷ ¯ˆÚ›˜ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ■ ÛÂÏ. 29

ª›· ËÏÈÎȈ̤ÓË, ÌÔÓ·¯È΋ Á˘Ó·›Î·, ÛÙËÓ ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË (ʈÙfi) ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·-

°È· μfiÏÔ-¶‹ÏÈÔ ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Ë ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ■ ÛÂÏ. 30

∫Ô˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔÈ Ï‹ÛÙ„·Ó 80¯ÚÔÓË ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ¤ÂÛ ı‡Ì· ·‰›ÛÙ·ÎÙˆÓ ÏËÛÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÈÊÓȉȿ˙ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ ÛÙÔÓ ‡ÓÔ, Ì ‚›· ηٿÊÂÚ·Ó Ó· Ù˘ ·ÔÛ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 3.500 ¢ÚÒ. °È· ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÂÓËÌÂÚÒıËÎÂ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ΔËÓ ¤Ú¢ӷ ·Ó¤Ï·‚ ·Ú¯Èο ÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ªËÏÂÒÓ, Ô˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛÂ Î·È Ù· ÚÒÙ· ÛÙÔȯ›·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ˘fiıÂÛË ¤Ú·Û ÛÙËÓ Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘, Ô˘ ›¯Â ÂÍȯÓÈ¿ÛÂÈ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÌÂÙ¿ ·fi ÔχÌËÓË Î·È ‰‡ÛÎÔÏË ¤Ú¢ӷ. ■ ÛÂÏ. 13

™ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·fi ÊÔÈÙËÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜

¢È¢ڇÓÂÙ·È ÙÔ Ì¤ÙˆÔ ÙˆÓ Î·Ù·Ï‹„ˆÓ

∞ıÒ· Ë Á˘Ó·›Î· Ô˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÏfiÁˆ ÎÈÓËÙÔ‡ ■ ÛÂÏ. 31

¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ˘‰Ú¿ÚÁ˘ÚÔ˜ ÛÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ■ ÛÂÏ. 15 ∫Ï›ÓÂÈ ÔÚÈÛÙÈο Ë ÚÒËÓ ∫√¡Δπ, ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÔÈ 85 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ■ ÛÂÏ. 12

¢È¢ڇÓÂÙ·È ÙÔ Ì¤ÙˆÔ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Ô˘ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó

Û ηٿÏË„Ë ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ηıÒ˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ª¤ÙˆÔ ∞ÁÒÓ· ™Ô˘‰·ÛÙÒÓ, ϤÔÓ Î·È ÔÈ ÊÔÈÙËÙÈÎÔ› Û‡ÏÏÔÁÔÈ ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÙÂÏÔ‡Ó Û ηٿÏË„Ë, fiˆ˜ ÈÚÔÙ·Í›·˜, ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ, √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡, ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó Î·Ù¿ÏË„Ë ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜. ∏ ηٿÏË„Ë ÛÙËÓ ¶Ú˘Ù·Ó›·, ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂Ú¢ÓÒÓ Î·È ÙȘ ¿ÏϘ ÎÚ›ÛÈ̘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ϤÔÓ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. ■ ÛÂÏ. 14

™∏ª∂ƒ∞ ª∞∑π ª∂ Δ∏

¡¤Â˜ ‰ÈÒÍÂȘ Û 14 ÔÌ¿‰Â˜

Stage ¢ÈηÈÒıËÎ·Ó 18 Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ■ ÛÂÏ. 13

■ ÛÂÏ. 20

√È ÌÈÎÚÔ› Ì·˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ı· ‚ÚÔ˘Ó ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·

ÙË Ó¤· ÊıÈÓÔˆÚÈÓ‹ Û˘ÏÏÔÁ‹

¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ 201-205 Δ∏§. 24210 21612 ñ μ√§√™

™Â ·fiÁÓˆÛË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÔÈÎÔ‰fiÌÔÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ■ ÛÂÏ. 16


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

ΔÔ˘ μ∞°°∂§∏ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏

karamanis@e-thessalia.gr

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2011

πˆ¿ÓÓ˘ ƒÔ‡ÌÔ˜, ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∂£π∞°∂ μfiÏÔ˘

«∏ ÊıÈÓÔˆÚÈÓ‹ ‚ÚÔ¯‹ ÍÂÎÔ˘Ú¿˙ÂÈ ÙË ÁË»

A¶√æ∂π™ ¶fiÛÔ ·¤¯ÂÈ Ë ∂˘ÚÒË ΔÔ˘ Δ∞∫∏ £∂√¢øƒ√¶√À§√À ªÈ· ÚÒÙË ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ Ë ∂˘ÚÒË ·¤¯ÂÈ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fiÛ· Ì›ÏÈ· ¤¯ÂÈ Ë ∞‰ÚÈ·ÙÈ΋ ·fi ÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ¿ÎÚÔ Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜ Ò˜ οÔÈÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ·ÎÚˆÙ‹ÚÈÔ Ù˘ πÙ·Ï›·˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿ ¤¯ÂȘ ÙËÓ ¶°¢ª, ÙË ÏÂÁfiÌÂÓË Î·È ·Î·ÙÔÓfiÌ·ÛÙË, ÙË ™ÂÚ‚›·, ÙË ™ÏÔ‚ÂÓ›· Î·È ÙËÓ ∫ÚÔ·Ù›·. ΔËÓ ∞Ï‚·Ó›· ÌËÓ ÙËÓ È¿ÓÂȘ ÛÙÔ ÛÙfiÌ· ÛÔ˘ ̤Ú˜ Ô˘ ›ӷÈ, ÁÈ·Ù› Ì ÙfiÛË Ì·˘Ú›Ï· Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÛÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÙËÓ ÎÔ˘‚·Ï¿˜ οÔ˘ ̤۷ ÛÔ˘. °È· Ó· ËÛ˘¯¿ÛÂȘ fï˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ηٷϋÍÂȘ ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ˆ˜ fiϘ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ·ÒÙ·ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ÌÈ· Î·È Ë ∂˘ÚÒË ·¤¯ÂÈ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fiÛÔ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÌÈ· Ù‹ÛË. ∞Ó ‚¤‚·È· Î·È ÒÚ˜ ÒÚ˜ ÛÔ˘ ’Ú¯ÂÙ·È Ó· ¿ÚÂȘ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ’ÎÂÈ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË Î·È Ó· ÙËÓ ·˜ ·ÏÏÔ‡. ¶Ô‡ Â›Ó·È ÙÔ ·ÏÏÔ‡ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ ı¤Ì·, ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi˜ Ô ¿ÙÈÌÔ˜ Ô ¯¿ÚÙ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ô‡Ù ¤Ó· ÙfiÛÔ ‰· ÎÂÓfi. ∞fi ÌÈ·Ó ¿ÏÏË ¿Ô„Ë ‚¤‚·È· Ë ∂ÏÏ¿‰· ·¤¯ÂÈ ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË fiÛÔ ·¤¯Ô˘Ó Ù· 300 ‰ÈÛ. ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ Ì·˜ ¯Ú¤Ô˘˜ ·fi ÙÔ ¤Ó· Î·È Î¿ÙÈ ÙÚÈÛ. ÙÔ˘ ÁÂÈÙÔÓÈÎÔ‡ Ì·˜ ÈÙ·ÏÈÎÔ‡. ™’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È Î·È ÙfiÛÔ ÌfiÓÔ˜. ªÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ Û’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË fï˜ Â›Ó·È Î·È Ù· ÂÚ›ÊËÌ· ÛÚÂÓÙ, ¤ÙË ÊˆÙfi˜ ÌÂÙ·ÊÚ·Ṳ̂ӷ Û ¢ÚÒ, Ô˘ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· ‰Èο Ì·˜ ÂÈÙfiÎÈ· ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ·fi ·˘Ù¿ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜. ŸÌˆ˜, ÛΤÊÙÂÛ·È, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›· ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÈ Ë °·ÏÏ›·. 60%, ϤÂÈ, ÙˆÓ °¿ÏÏˆÓ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ¿ÏÏÔ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· Ì·˜ ‰·Ó›˙Ô˘Ó Î·È Ë “ªÔÓÙ” ÚÔ¯ı¤˜ Ì·˜ ›¯Â ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Î·È ‚·ı˘ÎfiÎÎÈÓÔ˘˜ ÛÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË Ù˘ ηٷ¯Úˆ̤Ó˘ ÌÈ˙¤ÚÈ·˜. ¶ÏËÓ fï˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ·Ï¿. ¢ÈfiÙÈ Î·È Ô ™ÙÚÔ˜-∫·Ó, ·Ó Î·È Ê·ÏÏÔÎÚ¿Ù˘ ÙÔ˘ ¯ÂÈÚ›ÛÙÔ˘ ›‰Ô˘˜, › ÚÔ¯ı¤˜ ˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÁÚ·Ê› ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ ·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ›̷ÛÙ ÛÔ‚·ÚÔ› - ÔÈ °¿ÏÏÔÈ Î·È ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ÂÓÓÔÔ‡ÛÂ. £· ÌÔ˘ ›Ù ÔÈÔ˜ ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÛËÌ·Û›· ÌÂÙ¿ Ù· ·›Û¯Ë; √ÏÔÈ ÙÔ˘ Á‡ÚÈÛ·Ó ÙËÓ Ï¿ÙË, ÌfiÓÔ Ô˘ ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔχÎÚÔÙË Û˘ÓÔ˘Û›· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó 13 ÂηÙ. ı·٤˜. ◊Ù·Ó Î·È ÌÈ· ¿ÏÏË ÂÎÔÌ‹ ÚÔ¯ı¤˜ Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ı¤Ì· ÙÔ˘˜ ÂÛ¤Ó· Î·È Â̤ӷ ·Ó·ÁÓÒÛÙË. ΔÈ ˆÚ·›· Ô˘ ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È fiÙ·Ó ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· Û¤Ó· Î·È ÛÙ· ͤӷ. •ÂΛÓËÛ·Ó ÂÓ ¯ÔÚÒ Î·Ù·¯ÂÚÈ¿˙ÔÓÙ¿˜ Ì·˜, ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó ¤ÂÈÙ· ·fi Ì›· ÒÚ· ˆ˜ ·˘Ù¿ Ô˘ Ì·˜ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘ÌÂ Â›Ó·È ·‰‡Ó·Ù·. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ˙ËÙ¿˜ ·fi ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· Ó· οÓÂÈ Û ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ fi,ÙÈ ‰ÂÓ ¤Î·Ó Û ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ·. £· ÙË ‰È·Ï‡ÛÂȘ. ◊Ù·Ó ÙÚÔÌ·Á̤ÓÔÈ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ Î. §Â¤Ó Ô˘ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰È·Ï‡ÛÂÈ ÙÔ Â˘ÚÒ. ΔÔ˘˜ ÙÚÔÌ¿˙ÂÈ Ë Ì·‡ÚË Ù‡¯Ë Ì·˜; ∏ ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÙÔ‡˜ ÙÚÔÌ¿˙ÂÈ, Ë ‰È΋ ÙÔ˘˜ ‰È¿Ï˘ÛË Ô˘ ÙË ‚ϤÔ˘Ó Ó· ¤Ú¯ÂÙ·È. ∞Ó ÏÔÈfiÓ ·Ú¯›ÛÂȘ Î·È ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ÙÔ Ì·‡ÚÔ Úfi‚·Ùfi ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙË, ÛΤ„Ô˘ ÌfiÓÔ ˆ˜ Ë ·fiÛÙ·ÛË Ô˘ Û ¯ˆÚ›˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË Â›Ó·È ÎÈ ·˘Ù‹ ı¤Ì· ÔÙÈ΋˜ ÁˆÓ›·˜.

˘ÂÚÁÂÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ Â›Ó·È Ë ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË Ô˘ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜. º˘Ù¿ Î·È ‰¤ÓÙÚ· ‰ÚÔÛ›˙ÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÙÂٷ̤ÓË ÍËÚÔıÂÚÌÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. ΔÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô Â›Ó·È fiÙÈ Ë ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË ÂΉËÏÒÓÂÙ·È Ì ‹ÈÔ Ú˘ıÌfi Î·È fi¯È Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ηٷÈÁ›‰·˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¤¯ÂÈ Â˘ÂÚÁÂÙÈ΋ Â›‰Ú·ÛË Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· ‹‰Ë ‰È„·Ṳ̂ӷ Î·È Ù·Ï·ÈˆÚË̤ӷ ‰¤ÓÙÚ· Ì ÌÂÁ¿ÏÔ fiÁÎÔ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔηÏ› ˙ËÌȤ˜ Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔʤ˜ ÛÙÔ Ê˘ÙÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ. “∏ ÊıÈÓÔˆÚÈÓ‹ ‚ÚÔ¯‹ ÍÂÎÔ˘Ú¿˙ÂÈ Ê˘Ù¿ Î·È ‰¤ÓÙÚ·” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ‰Ú πˆ¿ÓÓ˘ ƒÔ‡ÌÔ˜, ÚÒËÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Î·È Ó˘Ó ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ŒÚ¢ӷ˜ (∂£π∞°∂) μfiÏÔ˘.

ΔÔÓˆÙÈ΋ ·Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ ÁÈ· Ù· Ê˘Ù¿ Î·È ÙÔ˘˜ ΋Ô˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ë ‹È· ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË Ô˘ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Î·È ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. “∏ ‹È· ÊıÈÓÔˆÚÈÓ‹ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË Ô˘ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ‰Ú πˆ¿Ó. ƒÔ‡ÌÔ˜ “¤¯ÂÈ Â˘ÂÚÁÂÙÈ΋ Â›‰Ú·ÛË ÛÙ· Ê˘Ù¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÛÙȘ ÁÏ¿ÛÙÚ˜ ÙˆÓ ·˘ÏÒÓ Î·È ÙÔ˘˜ ΋Ô˘˜ Ì·˜, Ù· ÔÔ›· ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ ÔÙ›˙ÔÓÙ·È ÙÔ‡ÙË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô. ∂ȉÈο ÁÈ· Ù· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Ë ‚ÚÔ¯‹ Â›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ Â˘ÂÚÁÂÙÈ΋ Î·È ··Ú·›ÙËÙË, ÌÂÙ¿ ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÍËÚÔıÂÚÌÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ›¯·Ì ·Ê‡ÛÈη ˘„ËϤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È Ù· Ê˘Ù¿ Î·È Ù· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·, Â˘Ù˘¯Ò˜ fi¯È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi, ‰ÈfiÙÈ ‰ÚfiÛÈÛ ÂÁη›Úˆ˜. ∏ ‚ÚÔ¯‹ Ô˘ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È Ì ‹ÈÔ Ú˘ıÌfi ÙÔ‡ÙË ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÈηÓÔÔÈ› Î·È ‰ÚÔÛ›˙ÂÈ ÙÔ Ê˘ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ‰Ú πˆ¿Ó. ƒÔ‡ÌÔ˜. ∂˘ÂÚÁÂÙÈ΋ Â›Ó·È Ë Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛ˘ Î·È ÛÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ ÂÏÈ¿˜ Î·È Ì‹ÏÔ˘ ΢ڛˆ˜. “∏ ÊıÈÓÔˆÚÈÓ‹ ‚ÚÔ¯‹ ÍÂÎÔ˘Ú¿˙ÂÈ Ê˘Ù¿ Î·È ‰¤ÓÙÚ·. ∂ȉÈο, fï˜, Ù· ‰¤ÓÙÚ·, Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ fiÁÎÔ Î·È Â›Ó·È Ù·Ï·ÈˆÚË̤ӷ Î·È ‰È„·Ṳ̂ӷ ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÍËÚÔıÂÚÌÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙȘ ˘„ËϤ˜ ÁÈ· Ì‹Ó· ™Â٤̂ÚÈÔ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. ∂˘ÂÚÁÂÙÈ΋ Â›Ó·È Ë Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜ ÛÙ· ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ηıÒ˜ ÙÔ‡ÙË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ôχ ÓÂÚfi ÁÈ· Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› ÛˆÛÙ¿ Ô Î·Úfi˜ Î·È Ó· Â›Ó·È ÂÌÔÚ‡ÛÈÌÔ˜. ΔÔ ÓÂÚfi Ù˘ ¿Ú‰Â˘Û˘ ‰ÂÓ Â·ÚΛ ÛÙÔÓ Î¿ÌÔ,

‰ÈfiÙÈ ÔÈ ÂÏȤ˜ ı¤ÏÔ˘Ó ˘„ËÏ‹ ˘ÁÚ·Û›· Î·È ‹È· ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË. ∏ ÂÏÈ¿ ı¤ÏÂÈ ÓÂÚfi οı ̤ڷ ÁÈ· Ó· Â›Ó·È Ô Î·Úfi˜ Ù˘ ÂÌÔÚ‡ÛÈÌÔ˜ Î·È ¿ÚÈÛÙÔ˜ ÔÈÔÙÈο. ∏ ‹È· ÊıÈÓÔˆÚÈÓ‹ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË Â›Ó·È ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· “‰ÒÚÔ” ȉȷ›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙȘ ÂÏ·ÈÔηÏÏȤÚÁÂȘ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ÔÙ›˙ÔÓÙ·È. ΔËÓ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÂÓ·ÁˆÓ›ˆ˜ ÔÈ ¶ËÏÈÔÚ›Ù˜ ·Ú·ÁˆÁÔ›. ∂›Û˘, Ë ‹È· ÊıÈÓÔˆÚÈÓ‹ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË Â˘ÓÔ› Î·È Ù· ÚÔ˜ Û˘ÁÎÔÌȉ‹ Ì‹Ï·. ∂›Ó·È ¢ÂÚÁÂÙÈ΋ Î·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÙËÓ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó Â›Û˘ ÂÓ·ÁˆÓ›ˆ˜ Î·È ÔÈ ÌËÏÔ·Ú·ÁˆÁÔ› ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô ÚÒËÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Î·È Ó˘Ó ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∂£π∞°∂ μfiÏÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ, ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÈ· Ù· Ê˘Ù¿ Î·È ÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ ı· Â›Ó·È Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ ‹ ¤ÛÙˆ Ó· ÂΉËψıÔ‡Ó ÎÈ ¿ÏϘ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ Ì‹Ó· ‹ ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. “ΔÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·È ‹È· Î·È Ì·Î¿ÚÈ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó, ‰ÈfiÙÈ Ù· Ê˘Ù¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÛÙÔ˘˜ ΋Ô˘˜ Î·È ÙȘ ·˘Ï¤˜ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Î·ÏÏȤÚÁÂȘ ‰¤¯ÔÓÙ·È Ì ÂÚÈÛÛ‹ ¢¯·Ú›ÛÙËÛË ÙÔ‡ÙË ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙËÓ Â˘ÂÚÁÂÛ›· ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡, ηıÒ˜ ˙ˆÓÙ·ÓÂ‡Ô˘Ó Í·Ó¿. Δ·Ï·ÈˆÚ‹ıËÎ·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î·È ÙÒÚ· ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÓÂÚfi, Ôχ ÓÂÚfi. ª·Î¿ÚÈ ·˘Ù‹ Ë ÊıÈÓÔˆÚÈÓ‹ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË Ô˘ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Ó· ›¯Â ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È¿ÚÎÂÈ·. ∞˜ ÂÏ›ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ Ê˘ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ì Ӥ˜, ‹Ș ¿ÓÙ·, ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ Ì‹Ó·” ηٷϋÁÂÈ Ô ‰Ú πˆ¿Ó. ƒÔ‡ÌÔ˜.

O ∫∞πƒ√™

∞fi “Δ∞ ¡∂∞”

@ ÛÙÔ Internet

w ww.e-thessalia.gr

[∂§§∞¢∞] °È· Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË, ÙȘ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜ Î·È Ù· ¢ˆ‰ÂοÓËÛ· ÚԂϤÔÓÙ·È ÙÔÈΤ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ, Ì ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ‚·ıÌÈ·›· ‚ÂÏÙ›ˆÛË. ™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ· Ï›Á˜ ÓÂÊÒÛÂȘ Ô˘ ÙȘ ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ó¤˜ Î·È ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÛÙ· ËÂÈÚˆÙÈο ı· Â›Ó·È ÙÔÈο ·˘ÍË̤Ó˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·fi ‚fiÚÂȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ 3 Ì 4 Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô 5 ÙÔÈο 6 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌÈÎÚ‹ ¿ÓÔ‰Ô.

[£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ÈÛ¯˘ÚÔ›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 11...27ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 16...27ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ÈÛ¯˘ÚÔ›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 10...26ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 14...26ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 9...26ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 14...26ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 10...26ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 15...26ÔC.


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2011

™ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ

“Soft imperialism”

÷ÔÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙÔ Ú¿ÁÌ· ϤÔÓ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÌËÓ ÂϤÁ¯ÂÙ·È. ¢ÈÔÈÎËÙÈο ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ù›ÔÙ·, ·ÊÔ‡ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Â›Ó·È Û ηٿÏË„Ë. ¶¤ÓÙ ΔÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È Â›Û˘ Û ηٿÏË„Ë, ÔfiÙ ٷ Ì·ı‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú·. ŸÛ· ΔÌ‹Ì·Ù· ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ù· Ì·ı‹Ì·Ù·, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÔ˘‰ÒÓ, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ˜. ª¤¯ÚÈ Ô‡ ı· ¿ÂÈ ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË;

“∞·Ïfi ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÌfi “soft imperialism” ·ÔηÏÔ‡Ó Ì ΢ÓÈÛÌfi ÔÈ ·ÛÙÔ› ÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔÈ ÙË ÏÂÁfiÌÂÓË ÚÔ·Á¿Ó‰· ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ˙ˆ‹˜ Ô˘ ηÙÔÚıÒÓÂÈ Ó· ‰ÈÂÈÛ‰‡ÛÂÈ Û οı ÙÔ̤· ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘ Î·È Ó· ·ÏÏÔÈÒÛÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ ÙË Û˘Ó›‰ËÛ‹ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌ· Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘, ̤¯ÚÈ Î·È Ù· fiÓÂÈÚ¿ ÙÔ˘. ∞̤ÙÚËÙ˜ ÂÍ·ÚÙ‹ÛÂȘ ÙÚfiÔ˘ ˙ˆ‹˜, ¯ˆÚ›˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÓfiËÌ· Î·È ·ÏËıÈÓ‹ ÚÔÔÙÈ΋, fi¯È ÌfiÓÔ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ‰¤ÛÌÈÔ ÙÔÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ, ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó Î·È ÌÈ· ÌfiÓÈÌË ËÁ‹ ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓˆÓ “·Ó·ÁÎÒÓ” ÙÔ˘, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ËÁ‹ ·ÁÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÙÈ΋ Ù¿ÍË” . Δ· ·Ú·¿Óˆ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ·Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙË ÙÔ˘ “ƒÈ˙ÔÛ¿ÛÙË” ¶. ∞ϤË, ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ¡∂ ÙÔ˘ ∫∫∂ ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ‡ÏÔÁ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙˆÓ ÙËÏÂˆÏ‹ÛÂˆÓ Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi ÙÔÓ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ ∫∫∂. ∂ÎÙfi˜, ÎÈ ·Ó ¤¯Ô˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÓfiËÌ· ÁÈ· ÙÔÓ ÌÂÙ·ÏÏÂÚÁ¿ÙË, ÙÔÓ Ù·¯˘ÌÂÙ·ÊÔÚ¤· ÙˆÓ 400 ¢ÚÒ, ÙËÓ Î·ı·Ú›ÛÙÚÈ· ÙˆÓ 300 ¢ÚÒ ÔÈ Û˘Û΢¤˜ ˘‰ÚÔÌ·Û¿˙, Ô ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ·ÙÔÌÈ΋˜ ÂÎÁ‡ÌÓ·Û˘ Î·È fiϘ ÔÈ ·ÌÂÚÈηÓȤ˜ Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÙËÏÂˆÏ‹ÛÂˆÓ Î·È ·fi ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ‰›·˘ÏÔ. ∂ÎÙfi˜ ÎÈ ·Ó Ë ‰È·ÊÔÚ¿ Â›Ó·È ÛÙËÓ ¿Óˆ ¿ÎÚË Ù˘ ÔıfiÓ˘, ÛÙÔ ÏÔÁfiÙ˘Ô...

º.™.

ΔÔ˘ ∫. ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘

™˘Ì„ËÊÈÛÌfi˜ Ì ·Î›ÓËÙ·

°È· ¤Ó· fi¯ËÌ·... ΔËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ 4Ã4 Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÚÈÓ ·fi ‰˘Ô ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· Ë ÚÒËÓ ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙÔ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘ ˙ËÙ› ·fi ÙË ¢∂À∞ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ë ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ¢∂À∞, Ë ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ÂÈηÏÂ›Ù·È ‰ÈΤ˜ Ù˘ ·˘ÍË̤Ó˜ ·Ó¿ÁΘ Î·È fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„‹ ÙÔ˘˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙÔ fi¯ËÌ·. ¢‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ¤¯ÔÓÙ˜ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ¤Î·Ó·Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi fi¯ËÌ·, ˆÛÙfiÛÔ ϤÔÓ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÙÔ ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó. ∏ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓË, ηıÒ˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ÂÈÛÙÚ·Ê› ÙÔ fi¯ËÌ· ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ ÊÚ¿ÁÌ·, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ. ªÔÚ›, ‚‚·›ˆ˜, ÙÔ ÎÂÓfi Ó· Î·Ï˘Êı› ·fi ¤Ó· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi fi¯ËÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Â›Ó·È ·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÏÏ· ‰È·ı¤ÛÈÌ· Ô¯‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· Î·È ˙ËÙÔ‡Ó ›Ûˆ ¤Ó· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ô˘ ÚÔÛʤÚıËΠ·fi ÙËÓ ÚÒËÓ ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛÎÔfi.

∞ÔηٿÛÙ·ÛË... ∑ËÌȤ˜ Û fiÏÔ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Ô‰ÔÔÈ›·˜ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙȘ ÈÛ¯˘Ú¤˜ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ Ô˘ ÂΉËÏÒıËÎ·Ó Ù· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· 24ˆÚ·. ªÂ ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ ‰fiıËΠ·Ì¤Ûˆ˜ ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙ· Û˘ÓÂÚÁ›· Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó Î·Ù¿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ¿ÌÂÛ· ÙȘ ˙ËÌȤ˜. ÕÏϘ ÂÔ¯¤˜, Ë ÚÒÙË Î›ÓËÛË ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ ‹Ù·Ó Ë Û‡ÓÙ·ÍË ˘ÔÌÓ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË. ™ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜, ·Ó fi¯È fiϘ, ‚‚·›ˆ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ˘ÔÏÔÁÈ˙fiÙ·Ó Î·Ù¿ ÙÔ ‰ÔÎÔ‡Ó Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ï‹ÚˆÓÂ. ¶Ï¤ÔÓ, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¿ÏÏ·Í ÚÈ˙Èο. √È “ÛÙÚfiÊÈÁÁ˜” ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÔÚÈÛÙÈο, Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ˘ÔÌÓËÌ¿ÙˆÓ ·ÔÙÂÏ› Ì¿Ù·ÈË ˘fiıÂÛË Î·È ÔÈ ¢‹ÌÔÈ Ú¿ÙÙÔ˘Ó ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ. ¢›ÓÔ˘Ó ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙ· Û˘ÓÂÚÁ›· ÙÔ˘˜ Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ˙ËÌȤ˜, ·Ï¿ Î·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ¿ÌÂÛ·... μ.∫.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ¢·Ó›Î·

∞Ϥη °È· ÙËÓ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ÏÔÈfiÓ. °È·Ù› οÓÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ ÙËÓ ·Ú·‰ÔÍfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ηÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡. ΔÔÓ ÎÚ·ÙÈÎÔ‰›·ÈÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ÙˆÓ ÌÂÁ·ÏÔηگ·ÚÈÒÓ ·ÏÏ¿ ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ Ú·¯ÔÎÔηÏÈ¿˜, ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ̤¯ÚÈ Ù· Ó‡¯È·. ¢ËÏ·‰‹ Ô ˘‰Ú·˘ÏÈÎfi˜ Ô˘ ÌÔ˘ ¿Ú·Í ÙÚÈ¿ÓÙ· euros ÁÈ· ÙÔ Î·˙·Ó¿ÎÈ ÌÔ˘, Ô ÌÔÁÈ·Ù˙‹˜ Ô˘ ¤‚·„ ٷ ÙÚÈ¿ÓÙ· ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο Ù˘ ÂıÂÚ¿˜ ÌÔ˘ Î·È Ô ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ ÌÔ˘ Ì ÂÓ‹ÓÙ· ÙËÓ ÒÚ·, fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ·ÁÓÔÔ‡Ó ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙˆÓ ·ԉ›ÍˆÓ, ·ÚÎÂÙÔ› ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ „ËÊ›˙Ô˘Ó ÙÔ ∫fiÌÌ·, Â›Ó·È ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â¯ıÚÔ› ÙˆÓ ÛÎÏËÚ¿ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ ÌÈÛıÔÛ˘ÓÙ‹ÚËÙˆÓ; ¶Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó, ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó, ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ٷ Ï·ÌfiÁÈ· - ÊÚÔÓÙÈÛÙ¤˜, ÌÔÁÈ·Ù˙‹‰Â˜, Ì˯·ÓÈÎÔ›, ÎÔÌÌÒÙÚȘ Î·È ¤Ó· ÛˆÚfi ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ - Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· fiÔÈ· ·Á·ı¿ ÚÔÛʤÚÂÈ ·˘Ù‹ Ë ¯ÒÚ·; ª’ ·˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È ÙÔ ∫fiÌÌ·; ªÂ ÙÔ˘˜ ÂÎÌ·˘ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ Î·È Ù· ÎÏÂÊÙÚfiÓÈ·; Ÿˆ˜ Â›Û˘ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ∫∫∂ - ÛÙ· ¤ÚÁ· Î·È fi¯È ÛÙ· ÏfiÁÈ· - Ì ÙÔ ·ÏËıÈÓfi ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÚÔÏÂÙ·ÚÈ¿ÙÔ. ΔÔ˘ Ìfi¯ıÔ˘, ÙÔ˘ ȉÚÒÙ· Î·È ÙÔ˘ fiÓÔ˘. ΔÔ ÔÔ›Ô fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ Î·Ù‚·›ÓÂÈ Û ·ÂÚÁ›Â˜. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ˘ÔÙ·Á̤ÓÔ Î·È ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙË̤ÓÔ, ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Ì¤Ú·-Ó‡¯Ù· ÁÈ· ¤Ó· „ˆÚÔÎfiÌÌ·ÙÔ. Ÿˆ˜, Ù¤ÏÔ˜, ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ ÙËÓ Ï¿ÙË Ô˘ ‚¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÏ·Ù›· ÙÔ˘ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÊÔÚÙˆı› ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘, ›Ûˆ˜ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È Î·ÏÔÂÚÓ¿ÂÈ Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ˘fiÏÔÈ˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. Ÿˆ˜, ·‰˘Ó·ÙÒ Ó· ηٷÓÔ‹Ûˆ ÙËÓ ÊÈÏÈ΋ ÙÔ˘ Û¯¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ Ì·ÓÙÚ¿‰Â˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ÚÔÏÂÙ¿ÚÈˆÓ Ô‰ËÁÒÓ Ô˘ Ì ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ƒ·ÁÎÔ‡ÛË ÂÏ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ›Ûˆ˜ ÎÈ ·˘ÙÔ› ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ Ù·Í›. ∫·È ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÈÛÙ¤„ˆ ÙËÓ ¿ÚÓËÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ Ù¤ÏÔ˘˜ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜. ¢ËÏ·‰‹, ∞Ϥη ÌÔ˘, οÓÂȘ ˆ˜ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂȘ ÙËÓ Â˙‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ª· ‚¿˙ˆ ÛÙÔ›¯ËÌ·, fiÙÈ ÔÎÙÒ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· ȉÈÔÎً٘ ·ÁfiÚ·Û·Ó Ù· ÙÔ‡‚Ï· ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ÊÔÚÔÎÏÔ‹, ÙËÓ ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ º¶∞ Î·È Ù· Ê·ÎÂÏ¿ÎÈ·. ∂ÁÒ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÌÈÛfi ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ·ÏÏ¿ ‰ËÏÒÓˆ ÙÔ Ï‹Ú˜ ÂÈÛfi‰ËÌ¿ ÌÔ˘ Â›Ì·È Ô Ì·Ï¿Î·˜ ¯ÔÚËÁfi˜ οÔÈÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ ÛÔ˘ „ËÊÔÊfiÚÔ˘ Û·ÈÔÎÔÈÏ·Ú¿ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙËÓ fiÏË Î·È ¤Ó· ÂÍÔ¯ÈÎfi. ª’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Û‡ÌÌÂÙÚË, ·Ú¿ÏÔÁË ÔÏÈÙÈ΋ ÛÔ˘ ·Ï›ÊÂȘ Ì ‚Ô‡Ù˘ÚÔ ÙÔ „ˆÌ› ÙÔ˘ ¯ıÚÔ‡ ÛÔ˘. °È·Ù› ÛÙÔ ˙‡ÁÈ Î·Ù·Ï‹ÁÂȘ Ó· Â›Û·È Ì ÙÔÓ ÔÓÙÈÎfi ÎÈ fi¯È Ì ÙÔÓ ÛÎÏËÚ¿, ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ, ·Ïfi, ÔÓÂ̤ÓÔ Ï·fi! ∞fi tovima.gr

∂‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· Û¤ÚÓÔÓÙ·È Û ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÙÚ·¤˙È· ¢™ Ù˘ ¢∂À∞ªμ, ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, ÙÔ˘ √§μ Î.¿., ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ ·ÚÂÏıfiÓÙˆÓ ÂÙÒÓ ‰›¯ˆ˜ Ê˘ÛÈο Ó· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈ΋ ‰È·ÎÔ‹ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘, Ô‡ÙÂ Ê˘ÛÈο Ó· ¤¯Ô˘Ó ·Ô‰ÒÛÂÈ ÔÈ ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌÔ› Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÓÂÎÙ¤ÏÂÛÙÔÈ. ™¯Â‰fiÓ 900.000 ¢ÚÒ ¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ ÛÙË ¢∂À∞ªμ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, ¿Óˆ ·fi ÙÔ 300.000 ¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ §È̤ÓÔ˜ Î.¿. ∫·ıÒ˜ ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ Ô˘‰¤ÔÙ ı· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó, ·˜ ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÔÈ ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ ¢∂À∞ªμ Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÙË ‰È·‰Èηۛ· Û˘Ì„ËÊÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ Ì ·Î›ÓËÙ· ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ô˘ ¯ÚˆÛÙ¿ÓÂ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ·Î›ÓËÙ· ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ π¿ÛÔÓÔ˜-∫·ÚÙ¿ÏË, ÛÙËÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ÂΛ Ô˘ ˘‹Ú¯Â ÙÔ ™Ù¤ÎÈ ¶·È‰ÈÔ‡ Î.Ï. √ √§μ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÛÙË ÏÈÌÂÓÈ΋ ˙ÒÓË ·fi ÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ªÔ˘ÚÌÔ˘Ï‹ıÚ·. ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È Ë ·Í›· οÔÈˆÓ ·fi ÂÎÙÈÌËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÔÓÙ·È ÛÙË ¢∂À∞ªμ Î·È ‰È·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜. ∞Ï¿ Î·È Û‡ÓÓÔÌ·. ∞.º.

Èڛ˜ ̷ۤϷ ∞fi 1˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ fiÙÈ ı· ÙÂı› Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ô ∂ÓÈ·›Ô˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÀÁ›·˜ (∂√¶ÀÀ), ˆÛÙfiÛÔ ÙÒÚ· ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ù· “ÎÚ˘Ê¿ ¿ÚıÚ·” ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. ¢ÂÓ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ˘˜, ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏfiÁÔ˘˜, ·ÎÙÈÓÔÏfiÁÔ˘˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·ÎÔ‡˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ, ›Ù fiÙÈ Ô ∂√¶ÀÀ ı· Û˘Ó¿„ÂÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ì ȉȈÙÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·, ›Ù fiÙÈ ı· Ù· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘˜ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ. ∫·È ¿ÓÙ ÙÒÚ· Ó· ÛÙ›ÏÂȘ ÙÔ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô ÙÔ˘ π∫∞, Ô˘ ·›ÚÓÂÈ 500 ¢ÚÒ, Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ Ì·Û¤Ï·, Ô˘ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 1.000... ªÂ ÙËÓ ·ÏÈ¿ ı· Âı¿ÓÂÈ, Ì ÙfiÛ· ¯·Ú¿ÙÛÈ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ. ¢∏ª√.™.

¶ÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ªÈÎÚ‹ ‹Ù·Ó Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ·fi ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›·. √ ÙÔÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÂͤÊÚ·Û ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÁÈ· Ù· ¯·ÌËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿, ¤Û¢Û fï˜ Ó· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÂÈ ˆ˜ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘Û¯¤ÚÂÈ· ·ÔÙÂÏ› ‚·ÛÈÎfi ·ÓÙÈΛÓËÙÚÔ ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· ÁÈ· ¤Ó·Ó ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi. ∂ÓÈÛ¯˘ÙÈο ÛÙËÓ ¿Ô„Ë ·˘Ù‹, Ë ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓ› Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ √§ª∂ ÁÈ· 48ˆÚË ·ÂÚÁ›· Î·È ˙ËÙ¿ ¿ÏÏÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, fiˆ˜ Ó· ηıÈÂÚˆı› οı ‚‰ÔÌ¿‰· Ì›· Ë̤ڷ ·È‰Â›·˜ Ì ÂΉËÏÒÛÂȘ. ∂Ô̤ӈ˜, ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ‰ÂÓ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ ı· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó Û ¿ÏϘ ÌÔÚʤ˜, ÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜... º.™.

∞.º.

¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ΔÔ ∫¤ÓÙÚÔ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘, ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· Ë “·Ôı‹ÎË” ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ¢È¤ıÂÙ ÙÚÂȘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, Ô˘ ηÓ›˜ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ·ÍÈÔÔÈÔ‡ÛÂ Î·È ‰ÂÓ ÂÓÂÚÁÔÔÈÔ‡ÛÂ, ÂÓÒ Î¿ı ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹, “ÌÂÙ¤ıÂÙ” ÂΛ ÚÔÛˆÈÎfi Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Û ӷ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È. Ãı˜, ÔÈ ÙÚÂȘ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘, ·¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÛÔ˘‰·›· ‰Ô˘ÏÂÈ¿, fiÙ·Ó ÙÔ˘˜ ‰Ôı› Ë ÛËÌ·Û›· Ô˘ Ú¤ÂÈ, fiÙ·Ó ÙÔ˘˜ ·Ó·ÙÂı› ÂÚÁ·Û›·. ∏ Û‡ÏÏË„Ë ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ÏÔÁfiÙ˘Ô Ô˘ ı· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙÔ ¶‹ÏÈÔ, Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ¯ı˜ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô Ô˘ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜. Ãı˜ ÔÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Ô ‰‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ “˘ÏÈÎfi” ÁÈ· Ó· ·Ú¿ÁÂÈ ¯ˆÚ›˜ Ó· Íԉ‡ÂÈ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¯ˆÚ›˜ ÎfiÛÙÔ˜. ™ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ›ӷÈ, Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ fiϘ ÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ.

°ÎÚ›ÓȘ øÚ·›Â˜ ÔÈ È‰¤Â˜, ˆÚ·›Ô ÙÔ Ó¤Ô ÏÔÁfiÙ˘Ô ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜, ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Ù˘ fiÏ˘. ∏ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ¿Ú¯ÈÛ Ì ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤Ó˜ ÁÎÚ›ÓȘ. ∏ ηı·ÚÈfiÙËÙ· Î·È ÁÂÓÈο Ë ÂÈÎfiÓ· Ù˘ fiÏ˘, Ù¤ıËΠÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜. “ΔÔ˘ÚÈÛÌfi Ì ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÈÎfiÓ·, ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔÛÂÏ·ÛÔ˘Ì” , ÂÈÒıËΠ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠˆ˜ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Â›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙÔ. ∏ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î. ™Ô‡Ï· ª·ÚÙ˙ÈÒη Ù· “¿ÎÔ˘Û” ·‰›Îˆ˜, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ù· ηϿ... ∫∞Δ. Δ∞™

™¿ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÌÔÍ Œ¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Û¿ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÌÔÍ. ™ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙÂ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÙÚfiÈη ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· Ó· Ì·˜ ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙË ‰fiÛË, ÙÚ¤ÌÂÈ ÙÔ Ê˘ÏÏÔÎ¿Ú‰È ÙÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ fiÔÈÔ Ì¤ÙÚÔ Î·È ·Ó ¿ÚÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ·˘ÙÔ› ı· Â›Ó·È ÚÒÙÔÈ Ô˘ ı· ˙ËÌȈıÔ‡Ó. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· Û›ÁÔ˘ÚÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· Î·È Â›Ó·È ·fiÌ·¯ÔÈ, ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ “¯Ù˘Ô‡Ó” ·Ï‡ËÙ·; ◊ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Îfi„Ô˘Ó Î¿ı ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È Ó· ÎÏÂÈÛÙÔ‡Ó Û›ÙÈ ÙÔ˘˜; ªËÓ Í¯Óԇ̠¿ÏψÛÙÂ, ˆ˜ ϤÔÓ ·fi ÙË Û‡ÓÙ·ÍË, Û˘ÓÙËÚÔ‡ÓÙ·È fi¯È ÌfiÓÔ Ù· ·È‰È¿, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÂÁÁfiÓÈ·... º.™.

ΔÔ˘ ¶. ª·Ú·ÁÎÔ‡


∞fi„ÂȘ 4

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2011

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

Δ· ¿ÏÏ· “ÚÔÛfiÓÙ·”

¶Ô‰‹Ï·ÙÔ Î·È Ô‰ËÏ¿Ù˜ Â›Ó·È ·ÚÔÛٿ٢ÙÔÈ

√ Î. μ·Û. ¶·Ï·Ìˉ¿˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∞ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Ó¤ÔÈ Ì·˜ Ó· “ÌÔ˘Ó” ÛÙ· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, Ó· ¿ÚÔ˘Ó ¤Ó· Ù˘¯›Ô, Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Í¤Ó˜ ÁÏÒÛÛ˜, Ó· “ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó” ·‡ÚÈÔ ÙË ˙ˆ‹. ¢›ÓÔ˘Ó ¤Ó·Ó ηıËÌÂÚÈÓfi ·ÁÒÓ· Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ ηı‹ÎÔÓÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜. ªÂÙ¿ ÙÔ Ù˘¯›Ô, ÌÂÙ¿ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜, Ë Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ·ÔηٿÛÙ·ÛË. √ ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜, ÙÔ ÂχıÂÚÔ Â¿ÁÁÂÏÌ·, Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÌÈ·˜ ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˘ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Û‹ÌÂÚ·, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷÓÙ‹ÛÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, Ù· Ù˘¯›· Î·È ÔÈ ÁÓÒÛÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿, ÁÈ· Ó· ÂÈÙ‡¯Ô˘Ì ÛÙË ˙ˆ‹. ™‹ÌÂÚ· “··ÈÙÔ‡ÓÙ·È” Î·È ¿ÏÏ· “ÚÔÛfiÓÙ·” ÂÈÚfiÛıÂÙ·, ·ÓÔÚıfi‰ÔÍ· ı· Ù· ¤ÏÂÁ·, Ô˘ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ “È¿ÓÔ˘Ó” Î·È Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·. ∞˜ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ηٿ ̤ÚÔ˜ ÙÔ “̤ÛÔÓ”, ÙÔ “‚›ÛÌ·” , fiˆ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ô ÎÏ·ÛÈÎfi˜ Ù‡Ô˜ ÙÔ˘ ‚ÔϤ̷ÙÔ˜. ∞˜ ‰Ô‡Ì ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ÙÔ˘ ıÚ·Û‡, ÙÔ˘ η¿ÙÛÔ˘, ÙÔ˘ ηٷÊÂÚÙ˙‹, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó “ÌÂÈ” ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜. ªÔÚ› Ó· ¤¯ÂȘ Û‹ÌÂÚ· Ù˘¯›· Î·È ÁÓÒÛÂȘ ÔÏϤ˜. ¢ÂÓ Â›Û·È ıÚ·Û‡˜, ‰ÂÓ “Ì·›ÓÂȘ” , ‰ÂÓ ÙÔÏÌ¿˜, ı· Ì›ÓÂȘ ·Ê·Ó‹˜ Î·È ÛÙ¿ÛÈÌÔ˜. Œ¯ÂȘ ηٿÛÙËÌ·, οÓÂȘ ÂÌfiÚÈÔ, ‰Â ‰È·ı¤ÙÂȘ η·ÙÛÔÛ‡ÓË, ‰ÂÓ Â›Û·È Î·Ù·ÊÂÚÙ˙‹˜, “¤Û‚ËÛ˜” , ÙÔ ¤ÎÏÂÈÛ˜ ÙÔ Ì·Á·˙›. ∞ÚÈÛÙÔ‡¯ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ÌÂÙÚÈfiÙËÙ·˜, ÁÈ·Ù› ‰Â ‰È¤ıÂÙ·Ó ÙȘ ÂÈÚfiÛıÂÙ˜ “·ÚÂÙ¤˜” Ô˘ ı¤ÏÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ÛÎÏËÚ‹ Î·È ·ÓÂϤËÙË ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜. √È ‚·ıÌÔ›

√ Î. ∂˘ı‡ÌÈÔ˜ ™˘Ú‚·Ó›‰Ë˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“¢Â ı· ÛÙ·Ì·Ù‹Ûˆ Ó· Áڿʈ Û˘Ó¯Ҙ ÁÈ· ÙËÓ ·‰È·ÊÔÚ›· Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÂÓÒ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈÏËÊı› ‹ οÓÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ó, ÙÔÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Î›Ó‰˘ÓÔ Ô˘ ‰È·ÙÚ¤¯Ô˘Ó ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÔÈ ¿ÌÔÏÏÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì Ô‰‹Ï·ÙÔ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜. ∂›Ó·È ÔÊı·ÏÌÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Û˘Ó¯Ҙ ÔÈ Ô‰ËÏ¿Ù˜ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó Î·È ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì·˙› Ì ٷ ÏÔÈ¿ ÙÚÔ¯ÔÊfiÚ· ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ì ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ú›ÛÎÔ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ̤ÙÚ· ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜, ÂÎÙ¿ÎÙˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÂÚÈÎÔÒÓ ÌÈÛıÒÓ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Î.Ï. ˆıÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÊıËÓfiÙÂÚÔ Ì¤ÛÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ. °È· Ó· ÙÔ ԇ̠Ϸ˚ο ¿Óˆ ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜, ·Ó‰ÚÒÓ Î·È Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì Ô‰‹Ï·ÙÔ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÎÔÚfiȉÔ. ∫·È Â›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ ÌfiÏȘ ıÚËÓ‹ÛÔ˘Ì οÔÈÔ ı‡Ì· (Ô ÌË Á¤ÓÔÈÙÔ), ÙfiÙ ÔÈ ·‰È·ÊÔÚÔ‡ÓÙ˜ ˘‡ı˘ÓÔÈ Ó· ‰Ô‡Ì Ô‡ ı· ÎÚ˘ÊÙÔ‡Ó. ∂Ô̤ӈ˜ Ì ÙÔÓ ¤Ó· ‹ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ ·fi Ù· ÓÙÔ˘‚¿ÚÈ· Ô˘ ÔÚıÒÛ·ÙÂ Û·Ó ‰‹ıÂÓ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘˜ Î·È ‰ÒÛÙ ¯ÒÚÔ ÛÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ Ô‰ËÏ·ÙÈÛÙÒÓ. ∂›Ó·È ÙÚÔÌÂÚ‹ Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ΛÓËÛ˘ Ì Ô‰‹Ï·ÙÔ, ‚¤‚·È· Ôχ ¢¯¿ÚÈÛÙÔ. ŸÌˆ˜ ·fi ÙË Ì›· Â›Ó·È Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ‰˘Û¿ÚÂÛÙÔ ÏfiÁˆ Ù˘ ·‰È·ÊÔÚ›·˜ Î·È ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ Ô‰ËÏ·ÙÒÓ ·fi ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ·Ú¯fiÓÙˆÓ. ∂ΛÓÔ Ô˘ ·Ô̤ÓÂÈ Â›Ó·È Ó· ¿ÚÂÙ ̤ÙÚ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ÙËÓ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ· ·fi ÙËÓ Î›ÓËÛË Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜. ¶·ÚÂÌÈÙfiÓÙˆ˜ ·Ó·Ê¤Úˆ fiÙÈ ¤Ú˘ÛÈ Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ 300 Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ ÁÈ· Ó· Ù· ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÏ¿Ù˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· ›ӷÈ: ¶Ô‡ Î·È Ò˜ Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÔ˘Ó; ÕÚ· ÎÈÓËı›Ù ÂÁη›Úˆ˜. ¶ÚԂϤ„ÙÂ Î·È ÛÒÛÙ ˙ˆ¤˜ ‰ÈÔÚıÒÓÔÓÙ·˜ Ù· Ï¿ıË Û·˜. “ΔˆÓ ÊÚÔÓ›ÌˆÓ Ù· ·È‰È¿ ÚÈÓ ÂÈÓ¿ÛÔ˘Ó Ì·ÁÂÈÚ‡ԢӔ”.

·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙÔ˘ ‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜, ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Û ‰Â‡ÙÂÚË ÌÔ›Ú· Î·È ÂÈÛÎÈ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙË ÊˆÙÂÈÓ‹ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔ Ù·Ï¤-

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

ª·ıËÙ‹˜ ‚ڋΠ‚¿˙Ô Ì ·ÎÚˆÙËÚÈ·Ṳ̂ӷ ‰¿ÎÙ˘Ï· ŒÓ·˜ Ì·ıËÙ‹˜ ÛÙË °·ÏÏ›· ·Ó·Î¿Ï˘„ ¤Ó· Á˘¿ÏÈÓÔ ‚¿˙Ô Ô˘ ÂÚÈ›¯Â Ù¤ÛÛÂÚ· ·ÎÚˆÙËÚÈ·Ṳ̂ӷ ‰¿ÎÙ˘Ï· -Û ÌÂÚÈ΋ ·ÔÛ‡ÓıÂÛË- ‰È·ÙËÚË̤ӷ ̤۷ Û ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯Ô ‰È¿Ï˘Ì· Î·È Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ͢ÏÔ˘ÚÁfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÈÓ ·fi 30 ¯ÚfiÓÈ· Ù· ›¯Â ¯¿ÛÂÈ Û ÂÚÁ·ÙÈÎfi ·Ù‡¯ËÌ·. √ ÂÙ¿¯ÚÔÓÔ˜ Ì·ıËÙ‹˜ ‚ڋΠÙÔ ‚¿˙Ô ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· fiÙ·Ó ¤·È˙ ›Ûˆ ·fi ÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÙÔ˘ ÛÙËÓ fiÏË ™ÈÏ›ª·˙·Ú¤Ó, ÓÔÙ›ˆ˜ ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. “ªÂ ÙÔÓ Î·ÈÚfi ÙÔ ‚¿˙Ô ‚Á‹Î ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Î·È Ù· ‰¿ÎÙ˘Ï· ‚Ú¤ıËÎ·Ó Û ۯÂÙÈο ηϋ ηٿÛÙ·ÛË” ›Â Ë ÂÎÚfiÛˆÔ˜. √ ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ·ÁÔÚÈÔ‡ οÏÂÛ ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ӷ ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ÙËÓ ÚԤϢÛË ÙÔ˘ Â˘Ú‹Ì·ÙÔ˜. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Δ‡Ô˘ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ‰¤¯ÙËΠ¤Ó· ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ·fi ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ô ·Ô‡˜ ‹Ù·Ó ͢ÏÔ˘ÚÁfi˜ Î·È ˙Ô‡Û ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Û¯ÔÏ›Ô, ÂÓÒ ·fi ÂÚÁ·ÙÈÎfi ·Ù‡¯ËÌ· ÚÈÓ ·fi 30 ¯ÚfiÓÈ· ›¯Â ¯¿ÛÂÈ Ù¤ÛÛÂÚ· ‰¿ÎÙ˘Ï¿ ÙÔ˘. ΔËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·Ù‹ Ë Â·Ó·Û˘ÁÎfiÏÏËÛË ÙˆÓ ‰·ÎÙ‡ÏˆÓ Ì ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË ÎÈ ¤ÙÛÈ Ô Í˘ÏÔ˘ÚÁfi˜ Ù· ÙÔÔı¤ÙËÛ Û ¤Ó· ‚¿˙Ô ÁÂÌ¿ÙÔ Ì ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯Ô ‰È¿Ï˘Ì· Î·È Ù· ¤ı·„ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘, ›Â Ë ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. √ ͢ÏÔ˘ÚÁfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÎfiÌË ÛÙË ˙ˆ‹, ·ÏÏ¿ ηÙÔÈΛ ϤÔÓ Û ¿ÏÏË ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÚÔÛ·ı› Ó· ¤ÚıÂÈ Û Â·Ê‹ Ì·˙› ÙÔ˘.

ΔÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Ì·Ú ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ∏ √‡ÛÈ ƒ¤ÂÓÙ˜ Â›Ó·È È‰ÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘ Ì·Ú Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ - ›Ûˆ˜ Î·È ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ΔÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ fiÏË μ¿ÚÂÏ Î·È ¤¯ÂÈ Û˘ÓÔÏÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË... 4,5 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ·. “∫¿ÔÙ ›¯· 12 ÂÏ¿Ù˜ Ô˘ ÛÙ¤ÎÔÓÙ·Ó fiÚıÈÔÈ Ì¤Û·

ÓÙÔ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì·˜. ŒÙÛÈ ‚ϤÔ˘Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ÌÂÙÚÈfiÙËÙ˜ ÛÙ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Ó· οÓÔ˘Ó ÌÈ· ˙ËÏÂ˘Ù‹

ÎÈ ‹Ù·Ó ۯ‰fiÓ Ï‹Ú˜” ϤÂÈ Ë ƒ¤ÂÓÙ˜. ªÈ· Ì¿Ú·, ÌÈ· ·ÓÙÏ›· Ì‡Ú·˜ ÎÈ ¤Ó·˜ ÌÈÎÚfi˜ ÓÂÚÔ¯‡Ù˘... ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Ì·Ú. “ªÔÚ›˜ Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ‰‡Ô Ì ÙÚÈ· ÛηÌÓÈ¿ ̤۷ ÛÙÔ Ì·Ú, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ηڤÎϘ ‹ ¤Ó· ÙÚ·¤˙È” ÂÍËÁ›. ∏ ƒ¤ÂÓÙ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈË ÁÈ· ÙÔ ·Ó ÙÔ Ì·Ú Ù˘ Â›Ó·È ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÙ¤ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙˆÓ ÚÂÎfiÚ °Î›Ó˜. ∞˘Ù‹ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ¿ Ù˘ ı· ÁÈÔÚÙ¿ÛÂÈ Ù· 20¿ ÁÂÓ¤ıÏÈ¿ ÙÔ˘. ∏ ȉ¤· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ Û‡˙˘ÁÔ Ù˘ ƒ¤ÂÓÙ˜. ΔÔ ˙¢Á¿ÚÈ Â›Ó·È È‰ÈÔÎً٘ ÂÓfi˜ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ ÁÈ· „¿ÚÈ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ Ì·Ú. ΔÔ Ì·Ú ÙÔ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó fiÙ·Ó ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÂÏ¿Ù˜ ÛÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÈÔ˘Ó ÌÈ· Ì‡Ú· ÚÈÓ ·fi ÙÔ ‰Â›ÓÔ ÙÔ˘˜ ‹ ¤Ó· ¯ˆÓ¢ÙÈÎfi ÔÙfi ÌÂÙ¿.

•‡ÏÈÓÔÈ ¿ÛÛ·ÏÔÈ Û ·ÓıÚÒÈÓ· ÎÚ·Ó›· ·fi ÙË Ï›ıÈÓË ÂÔ¯‹ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˘˜ Δ· Â˘Ú‹Ì·Ù· Â›Ó·È ÌÔÓ·‰Èο, Û ÛËÌÂ›Ô Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ™Ô˘Ë‰Ô‡˜ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ·Ó·¿ÓÙÂ¯Ë ·Ó·Î¿Ï˘„Ë: •‡ÏÈÓÔÈ ¿ÛÛ·ÏÔÈ ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔÈ Û ·ÓıÚÒÈÓ· ÎÚ·Ó›·, Ô˘ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∂Ô¯‹ ÙÔ˘ §›ıÔ˘. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰‡Ô ÎÚ·Ó›· Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Û·Ó ·ÎfiÌ· ÙÔ˘˜ ͇ÏÈÓÔ˘˜ ·ÛÛ¿ÏÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÍ›¯·Ó ̤۷ ·fi ÌÈ· Ô‹ ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘˜” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ·Ó·ÛηÊÒÓ, ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜ ºÚ¤ÓÙÚÈΠÿÏÁÎÚÂÓ, ÛÙËÓ ·ÁÁÏfiʈÓË ÛԢˉÈ΋ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· The Local. ∏ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë, Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È Î·È Ì ¿ÏÏ· Â˘Ú‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ÔÛÙ¿ ¿ÁÚÈˆÓ ˙ÒˆÓ, ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋ ı¤ÛË Kanaljorden, ÛÙËÓ fiÏË ªfiÙ·Ï· Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ™Ô˘Ë‰›·˜. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ¯ÚÔÓÔÏfiÁËÛ˘ Ì ¿Óıڷη - 14 - ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Ù· ÎÚ·Ó›· Â›Ó·È ËÏÈΛ·˜ 8.000 ÂÙÒÓ. “∞fi fiÛÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, Ë ·Ó·Î¿Ï˘„Ë Â›Ó·È ÌÔÓ·‰È΋ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. Δ›ÔÙ· ·ÚfiÌÔÈÔ ‰ÂÓ ¤-

Î·È ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÔÚ›· ÛÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÛÙ›‚Ô. ΔÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Ô˘ ‚Á·›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ fiÏË ÈÛÙÔÚ›·, Â›Ó·È fiÙÈ fiÏ· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ·. ∫·È Ù· Ù˘¯›· Î·È ÔÈ Í¤Ó˜ ÁÏÒÛÛ˜ Î·È Ù· ¿ÏÏ· “ÚÔÛfiÓÙ·” , Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Î·È Î·ıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜” .

∞¿ÓÙËÛË Û ۯfiÏÈ· √ Î. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›Ó˘, Úfi‰ÚÔ˜ ¡√.¢.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“£· ‹ıÂÏ· Ó· Û·˜ ÁÓˆÚ›Ûˆ, fiÙÈ ˘‹ÚÍ· ¿ÓÙ· ¿ÓıÚˆÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÛÎËÓ›Ô˘ Î·È ÔÙ¤ ÙÔ˘ ·Ú·ÛÎËÓ›Ô˘. ŸÛÔÈ Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ʋ̘, ‹ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÌÔ˘, ‹ ÙȘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó ÛÎfiÈÌ·. ∞fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ›¯· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Â›Ì·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÁÈ· ηӤӷ ÏfiÁÔ. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‚Ú›ÛÎÔÌ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∞˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙÒÓ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÒÓ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È ‰ÈÂΉÈÎÒ ı¤ÛË Â˘ı‡Ó˘ ÛÙÔ Ó¤Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜. ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ηٷ͛ˆÛË Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·ÔηٿÛÙ·ÛË. √ ‰ÚfiÌÔ˜ Ô˘ Â¤ÏÂÍ· Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹Ûˆ ‹Ù·Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ô ·ÓÙ›ıÂÙÔ˜ Î·È ·˘ÙfiÓ ı· Û˘Ó¯›Ûˆ Ì ıÚËÛ΢ÙÈ΋ Â˘Ï¿‚ÂÈ· Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÒ” .

¯ÂÈ ‚ÚÂı› Ô˘ Ó· Â›Ó·È ÙfiÛÔ ·ÏÈfi” , ‰ËÏÒÓÂÈ Ô Ã¿ÏÁÎÚÂÓ. √È ¿ÛÛ·ÏÔÈ, Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔÈ ÛÙË ‚¿ÛË ÙˆÓ ÎÚ·Ó›ˆÓ, ¤ÊÙ·Ó·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘˜. ™Â ÌÈ· ¿ÏÏË ÂÚ›ÙˆÛË, ¤Ó· ÎÚÔÙ·ÊÈÎfi ÔÛÙfi ·fi ¿ÙÔÌÔ Ô˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËΠfiÙÈ ‹Ù·Ó Á˘Ó·›Î· ‚Ú¤ıËΠ̤۷ Û ÎÚ·Ó›Ô ÌÈ·˜ ¿ÏÏ˘ Á˘Ó·›Î·˜. √ ÿÏÁÎÚÂÓ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÎÚ·Ó›· ‹ ÙÌ‹Ì·Ù· ÎÚ·Ó›ˆÓ ·fi 11 ¿ÙÔÌ·, ¿Ó‰Ú˜ Î·È Á˘Ó·›Î˜, Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ËÏÈ˘, ·fi ‚Ú¤ÊË ¤ˆ˜ ÌÂÛ‹ÏÈΘ. Δ· ÔÛÙ¿ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Û ̤ÚÔ˜ Ô˘ ηٿ ÙÔ˘˜ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÌÈ· Ú˯‹ Ï›ÌÓË Ù˘ Ï›ıÈÓ˘ ÂÔ¯‹˜, Ë ÔÔ›· Èı·ÓfiÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÔ ˆ˜ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ù·Ê‹˜. “∂›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Ë Ï›ÌÓË ‹Ù·Ó ÈÂÚfi˜ ÙfiÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ÂÚ¢ÓËÙ‹˜. √È ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔÈ ‰ÈÂÚ¢ÓÔ‡Ó ‰‡Ô ıˆڛ˜ ÁÈ· Ó· ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÏfiÁÔ Ô˘ ÔÈ ¿ÛÛ·ÏÔÈ ‹Ù·Ó ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔÈ ÛÙ· ÎÚ·Ó›·, ÚÈÓ ·˘Ù¿ ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ˘ı̤ӷ Ù˘ Ï›ÌÓ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÚÒÙË, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ›‰Ô˜ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈ΋˜ Ù·Ê‹˜, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· Ù· ÎÚ·Ó›· ·Ê·ÈÚ¤ıËÎ·Ó ·fi Ù· ÓÂÎÚ¿ ÛÒÌ·Ù·, Ù· ÔÔ›· ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ·ÏÏÔ‡. ŸÙ·Ó ÔÈ Ì·Ï·ÎÔ› ÈÛÙÔ› ¤ÏȈ۷Ó, Ù· ÎÚ·Ó›· ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ¿Óˆ Û ·ÛÛ¿ÏÔ˘˜ Î·È Ú›¯ÙËÎ·Ó ÛÙË Ï›ÌÓË. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ıˆڛ· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ÎÚ·Ó›· - ÙÚfi·È·, Ô˘ ÚÔ‹Ïı·Ó ·fi Ì¿¯Â˜ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ·Ô›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. “ªÔÚ› Ó· ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ·ԉ›ÍÂÈ Î·Ó›˜ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ Ì¿¯Ë˜” , ÂÍËÁ› Ô Ã¿ÏÁÎÚÂÓ. ¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ú›ÍÔ˘Ó Êˆ˜ Û ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο, fiˆ˜ ÙÔ ·Ó Ù· ÔÛÙ¿ Â›Ó·È ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· ÓÙfiÈˆÓ Ï·ÒÓ ‹ ·ÓıÚÒˆÓ ·fi ÈÔ Ì·ÎÚÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ∂›Û˘, ÔÈ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó, ̤ۈ ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·ÎÒÓ ·Ó·Ï‡ÛÂˆÓ Ì DNA, ·Ó Ù· ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ¿ÙÔÌ· Ù˘ ›‰È·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ‹ Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. √È ·Ó·Ûηʤ˜ ÛÙË ı¤ÛË Kanaljorden -500 ̤ÙÚ· ·fi ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ù˘ fiÏ˘ ªfiÙ·Ï·- ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ 2009. ∏ ı¤ÛË ¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ·fi ÙË ªÂÛÔÏÈıÈ΋ ¶ÂÚ›Ô‰Ô.

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ ñ TËÏ. 800-11-35000


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ∞ÚÎÔ‡Ó ·ÁÎfiÛÌȘ Ë̤Ú˜ Û·Ó ·˘Ù‹, “¯ˆÚ›˜ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ”, ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û˘Ó›‰ËÛË ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘; ∏Ï›·˜ °È·ÔÎÏ¿ÚÈ ÔÈÎÔ‰fiÌÔ˜

“¢ÂÓ ·ÚΛ Ô ÂÔÚÙ·ÛÌfi˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÓÔÔÙÚÔ›·. ΔÔ ‚ϤÂÙ fiÙÈ ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ÊfiÚÙÔ. ¢ÂÓ ¯ˆÚ¿Ó ٷ ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ÙË Ú‡·ÓÛË Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ ÂϤÁ¯Ô˘” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2011

/5

ÕıÏȘ ˙·ÚÓÙÈÓȤÚ˜ ™Â οÔȘ ͇ÏÈÓ˜ ˙·ÚÓÙÈÓȤÚ˜ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ “ÎÔÛÌÔ‡Ó” Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘˜ fiˆ˜ ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∂ÚÌÔ‡ ™˘Ú›‰Ë, Ù· Ê˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÚ·ı›, Û ¿ÏϘ ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ ¯ÒÌ·, Û ¿ÏϘ ÛÎÔ˘›‰È· Î.Ô.Î. ∏ ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›·, ·¤¯ÂÈ fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ·Ô̤ÓÔ˘Ó ‰‡Ô χÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ◊ ı· ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ó ÙȘ ͇ÏÈÓ˜ ˙·ÚÓÙÈÓȤÚ˜ Û η˘ÛfiÍ˘Ï· ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó Î¿ÔȘ ·Ó¿ÁΘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ÚÈÓ ·ÓËÊÔÚ›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ∞ӈ̷ÏÈ¿ ‹ ı· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ηٷÛÙË̷ٿگ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ó· ÍÔ‰¤„Ô˘Ó ¤ÓÙ ‰ÂοÚ˜ ÁÈ· Ó· Ê˘Ù¤„Ô˘Ó ÌÂÚÈο Ê˘Ù¿. ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÈÎfiÓ· Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ˙·ÚÓÙÈÓȤÚ˜ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ÂÌÔÚÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜, ‰ÂÓ ÙÈÌÔ‡Ó ÙËÓ fiÏË Ô‡Ù ÚÔÛ‰›‰Ô˘Ó οÔÈ· ·Í›· Û ÂÌÔÚÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ Î·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. ∞.º.

°ÈÒÚÁÔ˜ ªfiÛ¯Ô˜ ȉȈÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜

“∂ÁÒ ‰Â ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· Ù¤ÙÔÈÔ˘˜ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡˜. √Ùȉ‹ÔÙÂ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ ¤ÊÙÂÈ ÛÙÔ ÎÂÓfi. ¢ÂÓ ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÓÔÔÙÚÔ›· ·Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ ˘Ô‰ÔÌ‹ Î·È Ì¤ÙÚ· ÌfiÓÈÌ· Ô˘ ı· Ì·˜ ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó. ¡fiÌÔ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì Ì fiÔÈÔÓ ÙÚfiÔ” .

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ¡ÙfiÎÔ˘ Ì·ı‹ÙÚÈ·

“Δ›ÔÙ· ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Î·È ÛˆÙËÚ›· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. ∞˘ÙÔ› ÔÈ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ› ‰ÂÓ ·Í›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÎfiÔ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ·Ê‹ÛÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·È Ó· ¿ÚÂÈ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ‹ Ô‰‹Ï·ÙÔ. ∂›Ó·È ·Ó›·ÙË Ë ÂÚ›ÙˆÛ‹ Ì·˜ Î·È Â›Ì·ÛÙ ηڷ‚ÔÏÂ̤ÓÔÈ Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ” .

∫ÒÛÙ·˜ ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜

“∂›Ó·È ·Ó·Áη›· Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Î·È ÔÈ ÓÔÔÙÚÔ›Â˜ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Â‡ÎÔÏ·. ¢Â ÓÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·ÏÏ·Á‹ Ì ٛÔÙ·” .

“§›ÌÓ˜” ™Â η΋ ηٿÛÙ·ÛË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÚÎÂÙ¿ ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÛËÌ›· ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÔÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, fiˆ˜ ·ԉ›¯ÙËΠÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ·fi ÙȘ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ Ô˘ ÂΉËÏÒıËÎ·Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÛÙËÓ fiÏË. §fiÁˆ ÙˆÓ ·ÚÎÂÙÒÓ Î·ÎÔÙ¯ÓÈÒÓ Î·È ÊıÔÚÒÓ, ÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜ Û¯ËÌ¿ÙÈ˙Â Î·È ¿ÏÈ “Ï›ÌÓ˜” Û ÛËÌ›· ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜, ÙfiÛÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, fiÛÔ Î·È ÛÙȘ Û˘ÓÔÈ˘, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ Â˙Ô‡˜. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÔÏÏÒÓ Ô‰ËÁÒÓ, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Î·È ÌË, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ μfiÏÔ˘ Ó· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÂÈ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¿ÌÂÛË ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË Î·È ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛˆÓ. ∂›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙÔ Ì ÙËÓ ÚÒÙË ¤ÓÙÔÓË ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË ÙÔ ÓÂÚfi Ó· ÏÈÌÓ¿˙ÂÈ Û ÛËÌ›· ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ Î·È Ë ·Ó¿ÁÎË ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Â›Ó·È ϤÔÓ Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ÂÈÙ·ÎÙÈ΋, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ó· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. μ.∫.

∞ÓÔÈÎÙ‹ ·Á›‰· ÁÈ· Â˙Ô‡˜ ª¤Û· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛËÌ›·, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÓÔÈÎÙ¤˜ ·Á›‰Â˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â˙Ô‡˜. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Û¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ Â˙Ô› Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ Ô‰fi πˆÏÎÔ‡ Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·Ó¤‚Ô˘Ó ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ π¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∏›ÚÔ˘. ΔÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∏›ÚÔ˘ Â›Ó·È Û·Ó “‚ÔÌ‚·Ú‰ÈṲ̂ÓÔ” ÙÔ›Ô, Ì “Ì·ÏÒÌ·Ù·”

ªÂ ÌÈ· ¿ÏÏË Ì·ÙÈ¿ È· Ú·ÁÌ·ÙÈο ·Û˘Ó‹ıÈÛÙË Î·Ú›Ó· ÛοÊÔ˘˜ ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ ˙¤‚Ú·˜. ªÈ· ·ÓÙ›ıÂÛË ÛÙ· fiÚÈ· Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜, Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ÂÚÓ¿ ··Ú·Ù‹ÚËÙË Î·È ·›˙ÂÈ Ì ÙË ÛΤ„Ë Ì·˜, Ô˘ ÚÛ·ı› Ó· Û˘Ì‚È‚¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. Ÿˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È Ì ¤Ó· ·˘ıÂÓÙÈÎfi ‹ Î·È ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÈÌÔ ¤ÚÁÔ Ù¤¯Ó˘.

ª

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

›ÛÛ·˜ Î·È ÌÂÙfiÓ. ∏ ÂÈÎfiÓ· ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Â›Ó·È Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ·. ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ οÙÈ ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ Î·È ÈÔ Â‡ÎÔÏË Ë Î›ÓËÛË ÙˆÓ Â˙ÒÓ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÏfiÁˆ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ·˘Ù‹˜, fiÙ·Ó ‚Ú¤ÍÂÈ Ï›ÁÔ, ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛËÌÂ›Ô Á›ÓÂÙ·È Û¯Â‰fiÓ ·‰È¿‚·ÙÔ. £. ∫. μ.

“¶ÔÓÔΤʷÏÔ˜” ÙÔ ¿ÚÎÈÓ ™Â “ÔÓÔΤʷÏÔ” ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ¤¯ÂÈ ÂÍÂÏȯı› Ë Î›ÓËÛË ·fi ÙȘ Ô‰Ô‡˜ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË (ÌÂٷ͇ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜-°È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘) Î·È ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ (·fi ¶·Á·ÛÒÓ Ì¤¯ÚÈ ∑¿¯Ô˘) ÏfiÁˆ ÙˆÓ π.Ã. Ô˘ ·ÚοÚÔ˘Ó Âη٤ڈıÂÓ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· ‰‡Ô Ú‡̷ٷ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È... ÂÓ¿ÌÈÛË ‹ Î·È ¤Ó·. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·˘ÙÔΛÓËÙ· ‰È·Û¯›˙Ô˘Ó ÙȘ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ Ô‰Ô‡˜, ÂÓÒ Ë ‰È¤Ï¢ÛË Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË, ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› Î·È ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ∫¿ÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›·. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, Ó· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Û οÔÈ· ÛËÌ›· ÙÔ ¿ÚÎÈÓ ÌfiÓÔ ·fi ÙË Ì›· ÏÂ˘Ú¿, ÒÛÙÂ

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

EÈ̤ÏÂÈ·: ∫. Δ∞™™√¶√À§√À ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂§∂¡∏ πø∞¡. ™Δ∞ª√À§∏ °πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

∫ÔÈÓÔÙÈο ¤ÚÁ· ÛÙÔ ™¤ÛÎÏÔ, ∑·ÁÔÚ¿, ªÔ‡ÚÂÛÈ “ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÈÚÔÙ·Í›·˜ √ÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÂÁÎÚ›ÓÂÙ·È Ë ÂȉfiÙËÛË Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ™¤ÛÎÏÔ˘, Ì ÔÛfi 200.000 ‰Ú¯. ÚÔ˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ¤ÚÁÔ˘ ÙÛÈÌÂÓÙÔÛÙÚÒÛˆ˜, ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ Ô‰ÒÓ. ∂›Û˘, ÂÁÎÚ›ıËΠÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 100.000 ‰Ú¯. ÛÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ∑·ÁÔÚ¿˜, ηıÒ˜ Î·È 200.000 ÛÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ÁÈ· Ù· ›‰È· ¤ÚÁ·” . ∫·È ÔÈ ·Ó·ÏÊ¿‚ËÙÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ı· ·ÔÎÙÔ‡Ó ¿‰ÂÈ· Ô‰ËÁ‹Ûˆ˜ “√È ·ÁÚfiÙ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ô‰ËÁÔ›, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È ·Ó›Î·ÓÔÈ ÚÔ˜ ·Ó¿ÁÓˆÛË Î·È ÁÚ·Ê‹ ı· ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û ÚÔÊÔÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ·‰Â›·˜ Ô‰ËÁ‹Ûˆ˜ ÁˆÚÁÈÎÔ‡ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜. ∞˘Ùfi ÔÚ›˙ÂÈ ÎÔÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È °ÂˆÚÁ›·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ı· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ˘‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ·Ó¿ÁÓˆÛË Î·È ÁÚ·Ê‹” . ΔÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Î·È ÔÈ fiÚÔÈ ‰fiÌËÛ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ “ªÂ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÈÚÔÙ·Í›·˜ ÚÔ˜ ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ÙfiÛÔ ÛÙÔ Û˘Ó¯¤˜, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ·ÓÙ·¯fiıÂÓ ÂχıÂÚÔ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ηٷÛ΢·˙fiÌÂÓÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÔÚfiÊˆÓ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÎÈ fi¯È ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘

Ë Î›ÓËÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ó· Â›Ó·È ÔÌ·Ï‹. º.™.

¶·Ó¿ÎÚÈ‚· Ù· ‚È‚Ï›· ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Œ¯Ô˘Ó fiÏ· Ù· ¿ÏÏ· ¯·Ú¿ÙÛÈ· ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙˆÓ ø‰Â›ˆÓ, ¤¯Ô˘Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Î·È Ù· ·Ó¿ÎÚÈ‚· ‚È‚Ï›· ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‚È‚Ï›·, Ô˘ fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙfi˜ ‚ÔÏÈÒÙ˘ ÌÔ˘ÛÈÎԉȉ¿ÛηÏÔ˜, ÛÙȘ ∏¶∞ ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ Ù˘ ÙÈÌ‹˜ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ˆÏÔ‡ÓÙ·È Â‰Ò. ∫·È Ó· ÛÎÂÊı› ηÓ›˜, ÚÔÛı¤ÙÂÈ, fiÙÈ Ë ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ÙfiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏË ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. ¶ÔÏÏÔ› ÁÔÓ›˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Ù· ‚È‚Ï›· ·˘Ù¿ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ̤ۈ ›ÓÙÂÚÓÂÙ, ˆÛÙfiÛÔ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ ÙÈÌ‹˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏË, ηıÒ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜. ª‹ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÌÔ˘ÛÈÎԉȉ¿ÛηÏÔÈ Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ‚È‚Ï›ˆÓ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, Ô˘ Ó· Â›Ó·È ÊıËÓfiÙÂÚ· Î·È ›Ûˆ˜ ηχÙÂÚ· ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓˆÓ; ¢∏ª√.™.

23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1981

ÌÂÁ›ÛÙÔ˘ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ˘ ‡„Ô˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜” . ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍ· Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ “ªÂ Ù·¯‡ Î·È ·‰È¿ÙˆÙÔ Ú˘ıÌfi, ·fi Ì‹Ó˜ ÙÒÚ·, Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ È‰ÈˆÙÒÓ ÛÙ· Δ·¯˘‰ÚÔÌÈο Δ·ÌÈÂ˘Ù‹ÚÈ· Î·È ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Û¯ÂÙÈο Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÌfiÓÔ Î·Ù¿ ÙÔ ÚÒÙÔ 20‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Â.Â., ÔÈ È‰ÈˆÙÈΤ˜ ηٷı¤ÛÂȘ ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ 16.754.000 ‰Ú¯., ¤Ó·ÓÙÈ 10.224.000 ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚ˘ÛÈÓÔ‡ ¤ÙÔ˘˜” .

·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ·fiÛ˘ÚÛË ÙˆÓ Ì‹ÏˆÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ‰È¿ ̤ÛÔ˘ Ù˘ ∂ÓÒÛˆ˜ °ÂˆÚÁÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ∑·ÁÔÚ¿˜, ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂Ó˜ ·fi ÙËÓ ∂√∫. ◊‰Ë ‰fiıËÎ·Ó ÂÓÙÔϤ˜ ÛÙȘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÌÂıfi‰Â˘ÛË Î·È ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ fiÏ˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ·ÔÛ‡ÚÛˆ˜ fiˆ˜ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÛÌfi Ù˘ ∂√∫” .

™‡ÓÙÔÌ· ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ·fiÛ˘ÚÛË ÙˆÓ Ì‹ÏˆÓ “∞fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË °ÂˆÚÁ›·˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ 1821... ∏ ÕψÛË Ù˘ ΔÚÈÔÏÈÙÛ¿˜. ∂ÏÏËÓÈΤ˜

1995... ™ÙËÓ ¶¿ÙÌÔ ÊÙ¿ÓÂÈ Ô √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi˜

‰˘Ó¿ÌÂȘ, ˘fi ÙËÓ ·Ú¯ËÁ›· ÙÔ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˘ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙÚ›ÌËÓË ÔÏÈÔÚΛ· ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ΔÚ›ÔÏË, fiÔ˘ ›¯·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› 40.000 ΔÔ‡ÚÎÔÈ. 1915... √ μ·ÛÈÏÈ¿˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÂÍ·Ó·Áο˙ÂÈ ÙÔÓ ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ μÂÓÈ˙¤ÏÔ Û ·Ú·›ÙËÛË. √È Û‡ÌÌ·¯ÔÈ ·Ô‚È‚¿˙Ô˘Ó ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ·Ú·‚È¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ô˘‰ÂÙÂÚfiÙËÙ·. 1956... ΔÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘, Ô˘ ·Ú¤ÌÂÓ ÎÏÂÈÛÙfi ·fi ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ∫·ÙÔ¯‹˜, ·ÓÔ›ÁÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÙȘ fiÚÙ˜ ÙÔ˘ Ì Ӥ˜ ·›ıÔ˘Û˜.

¶·ÙÚȿگ˘ μ·ÚıÔÏÔÌ·›Ô˜ ∞’ ÁÈ· ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ù˘ ÂÂÙ›Ԣ ÙˆÓ 1.900 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Ù˘ ∞ÔÎ¿Ï˘„˘ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË. 2000... √ ¶‡ÚÚÔ˜ ¢‹Ì·˜ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙÔ 3Ô ÙÔ˘ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ ÔÏ˘ÌÈ·Îfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ 85 ÎÈÏÒÓ Ù˘ ¿ÚÛ˘ ‚·ÚÒÓ ÛÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ™›‰ÓÂ˚ ÛËÎÒÓÔÓÙ·˜ 175 ÎÈÏ¿ ÛÙÔ ·Ú·Û¤, 215 ÛÙÔ ˙ÂÙ¤ Î·È 390 ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Î·È ÈÛÔÊ·Ú›˙ÂÈ ÙÔ ÚÂÎfiÚ ÙÔ˘ ¡·˝Ì ™Ô˘ÏÂ˚Ì¿ÓÔÁÏÔ˘. ΔËÓ ›‰È· ̤ڷ Ë ∫·ÙÂÚ›Ó· £¿ÓÔ˘ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙÔ ·ÚÁ˘Úfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙÔ ·ÁÒÓÈÛÌ· ÙˆÓ 100 Ì., Ì ¯ÚfiÓÔ 11.12.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2011

™ÙËÓ ÙÚÔÔÏÔÁ›· ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Â¤ÎÙ·Û˘ Ù˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘

ªfiÓÈÌÔ ÙÔ ÂȉÈÎfi Ù¤ÏÔ˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ∂˘ÓÔ˚Τ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÁÈ· Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ Î·È Â˘·ı›˜ ÔÌ¿‰Â˜ ∞£∏¡∞, 22

ª ∞£∏¡∞, 22

∏ ÚÒÙË ÚÔÛÊ˘Á‹ ηٿ Ù˘ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ÂȉÈ΋˜ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË Î·Ù¿ ÙÔ˘ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ÂÈÙˉ‡̷ÙÔ˜ ηٷ٤ıËΠÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜, ÂÓÒ Ì¤Û· ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜, ·Ó fi¯È Î·È ·‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·), ı· ηٷı¤ÛÂÈ Î·È Ô ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ıËÓÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ı· ηٷı¤ÛÂÈ ·›ÙËÌ· Ó· Û˘˙ËÙËı› ¿ÌÂÛ· Ë ˘fiıÂÛË ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ∞ÓˆÙ¿ÙÔ˘ ∞Î˘ÚˆÙÈÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ “ÚfiÙ˘˘ ‰›Î˘” fiˆ˜ ÚԂϤÂÈ Ô ¡. 3900/2010. ∞ÎfiÌË, Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ı· ·Ó·ÚÙ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ˘fi‰ÂÈÁÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜. ¶¿ÓÙˆ˜, “ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ” ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ÚÔÛÊ˘ÁÒÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηٷÙÂı› Î·È ‹‰Ë ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ‰ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ˘ÚÂÙˆ‰Ò˜ ÁÈ· ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ÚÔÛÊ˘ÁÒÓ. ™ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ÚÔÛ¤Ê˘Á ÙËÓ ¶¤ÌÙË (¯ı˜) Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ∞ıËÓÒÓ ÕÁÁÂÏÔ˜ ΔÛÈÁÎÚ‹˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·Ù¿ Ù˘ ·fi 2.8.2011 ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ (¶√§.1167) Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙË “‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ ‚‚·›ˆÛË Î·È Â›ÛÚ·ÍË Ù˘ ÂȉÈ΋˜ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÛÙ· Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ·, Ù˘ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ Û ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ Î·È ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ÂÈÙˉ‡̷ÙÔ˜” √ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë Â›Ì·¯Ë ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË Â›Ó·È ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋, ·Ú¿ÓÔÌË Î·È ·ÓÙ›ıÂÙË ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ™‡Ì‚·ÛË ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘ (∂™¢∞).

™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ¿ÏϘ ¢·ı›˜ ÔÌ¿‰Â˜ (¯ ÔχÙÂÎÓÔÈ) ı· ÂÈ‚·Ú˘ÓıÔ‡Ó Ì ÌÂȈ̤ÓÔ Ù¤ÏÔ˜ (0,5 ¢ÚÒ/ÙÌ) ÂÊfiÛÔÓ Â›Û˘ ÏËÚÔ‡Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· (¯ ÂÈÛfi‰ËÌ· ¤ˆ˜ 30.000 ¢ÚÒ) ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Î·È ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹, › fiÙÈ Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 1 Ù˘ ÙÚÔÔÏÔÁ›·˜ “ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë 17Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ οı ¤ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜” . ΔÔ Ù¤ÏÔ˜, ÚfiÛıÂÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜, ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ Î·È ÙÔ 2012 Î·È ÌÂÙ¿ “ı· ÂÓۈ̷وı› ÛÙÔ ÂıÓÈÎfi ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, fiÔ˘ ı· Â·ÓÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ” Î·È “ı· ÙÔ ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ì ÛÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ Ì·˜ Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· ÙȘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ” . ∏ ·Ó·ÊÔÚ¿ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÚÔοÏÂÛ ¤ÓÙÔÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·fi Ù· ¤‰Ú·Ó· ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘. ∂Π̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ¡¢ Ô Î. ∫ÂÊ·ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘ οÏÂÛ ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ó· ÌËÓ Î¿ÓÂÈ ‰ÂÎÙ‹ ÙËÓ ÙÚÔÔÏÔÁ›·, ηıÒ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Ù· ÎfiÌÌ·Ù·. ∞Ó ÂÈ‚¿ÏÏÂÙÂ Ó¤Ô ÊfiÚÔ ÛÙ· ·Î›ÓËÙ· Ì ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ÛÙÔ ‰ÈËÓÂΤ˜, Ó· Ì·˜ ÙÔ ›ÙÂ, ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∞fi ÙÔ ™Àƒπ∑∞ Ô ¶·Ó. §·Ê·˙¿Ó˘ ·Ú·Ù‹ÚËÛ fiÙÈ Ì ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·ÏÏ·Á‹ ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ú¿Ù·Û˘ ÙÔ˘ ¯ÚÔÓÈÎÔ‡ ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘˜ Ù¤ÏÔ˘˜. ∏ ÙÚÔÔÏÔÁ›· Ô˘ ı· „ËÊÈÛı› ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ΔÚ›ÙË ÔÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ·Ó ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ‰ÂÓ Î·Ù·‚ÏËı› ̤ۈ ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ Ù˘ ¢∂∏, ı· ‚‚·ÈÒÓÂÙ·È Ì¤Û· Û ٤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜ ·fi ÙËÓ ÌË ÏËڈ̋ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÂÊÔÚ›·.

∞·ÏÏ·Á‹ ÁÈ· ηÙËÁÔڛ˜ ·Ó¤ÚÁˆÓ ™ÙË ÓÔÌÔÙ¯ÓÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ô˘ Â¤ÊÂÚ ÛÙË

Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ˆ˜ ··ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È Ï‹Úˆ˜ ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÔÈ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ¿ÓÂÚÁÔÈ Ô˘ ÏËÚÔ‡Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ÁÈ· ·Î›ÓËÙÔ Ô˘ ȉÈÔηÙÔÈÎÔ‡Ó (¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Î˘ÚÈfiÙËÙ· ‹ ÂÈηÚ›·) ÔÈ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ¿ÓÂÚÁÔÈ Ô˘ Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙ· ÌËÙÚÒ· ÙÔ˘ √∞∂¢ ‹ ÛÙÔ˘˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ ÚÔÛÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔ˜ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ∂˘Ú¤Ûˆ˜ ¡·˘ÙÈ΋˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ‹ ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ËÌÂÚËÛ›ˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ ∞ıËÓÒÓ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ‹ ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ·ÓÂÚÁ›·˜ Ù¯ÓÈÎÒÓ Ù‡Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ Ô˘ ÂȉÔÙ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ÊÔÚ›˜ Î·È ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ηٿ ÙÔ˘˜ ¤ÍÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì‹Ó˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰Ò‰Âη Ô˘ ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È Î¿ı ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔ ¤ÙÔ˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜.

™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· Ó· ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Ù˘ ··ÏÏ·Á‹˜ ı· Ú¤ÂÈ Î·Ù·Ú¯¿˜ ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙÔ˘ ·Ó¤ÚÁÔ˘ ηٿ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ¤ÙÔ˘˜ Ó· ÌËÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 12.000 ¢ÚÒ. ΔÔ fiÚÈÔ ·˘Ùfi ÚÔÛ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ 4.000 ¢ÚÒ ÁÈ· οı ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓÔ Ù¤ÎÓÔ. ∂›Û˘ ‰ÂÓ ··ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È ·fi ÙÔ ÂȉÈÎfi Ù¤ÏÔ˜ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘, Â¿Ó ‰È·ı¤ÙÂÈ ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ·Í›·˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 150.000 ¢ÚÒ, Ë ÔÔ›· ÚÔÛ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ 10.000 ¢ÚÒ ÁÈ· οı ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓÔ Ù¤ÎÓÔ ‹ ·Ó ÙÔ È‰ÈÔηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔ ·Î›ÓËÙÔ ¤¯ÂÈ ÙÈÌ‹ ˙ÒÓ˘ ¿Óˆ ·fi 3.000 ¢ÚÒ ‹ ¤¯ÂÈ ¤ÎÙ·ÛË ¿Óˆ ·fi 120 Ù.Ì ÚÔÛ·˘Í·ÓfiÌÂÓË Î·Ù¿ 20 Ù.Ì ÁÈ· οı ·È‰› ̤¯ÚÈ Ù· 200 Ù.Ì.

ªÂȈ̤ÓÔ Ù¤ÏÔ˜ ÁÈ· ηÙËÁÔڛ˜ ¢·ıÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙËÓ ÙÈÌ‹ ˙ÒÓ˘ Î·È ÙËÓ ·-

Ï·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÙÔ ÂȉÈÎfi Ù¤ÏÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ Ì›ÓÈÌÔ˘Ì ÙˆÓ 0,5 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ÁÈ· ¤Ó· ·Î›ÓËÙÔ Ô˘ ȉÈÔηÙÔÈÎÂ›Ù·È Î·È ·Ó‹ÎÂÈ Î·Ù¿ ΢ÚÈfiÙËÙ· ‹ ÂÈηÚ›· Û ÔχÙÂÎÓÔ Ì ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÈÛfi‰ËÌ· ηٿ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ̤¯ÚÈ 30.000 ¢ÚÒ ‹ Û ·Ó¿ËÚÔ. øÛÙfiÛÔ, Î·È Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ ÌÂȈ̤ÓÔ Ù¤ÏÔ˜, ÂÊfiÛÔÓ Ô ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¤¯ÂÈ ·Í›· ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 150.000 ¢ÚÒ, Ë ÔÔ›· ÚÔÛ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ 10.000 ¢ÚÒ ÁÈ· οı ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓÔ Ù¤ÎÓÔ ‹ ·Ó ÙÔ È‰ÈÔηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔ ·Î›ÓËÙÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÙÈÌ‹ ˙ÒÓ˘ ¿Óˆ ÙˆÓ 3.000 ¢ÚÒ ‹ ÙÔ ·Î›ÓËÙÔ Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi 120 Ù.Ì Ì ÚÔÛ·‡ÍËÛË 20 Ù.Ì ÁÈ· οı ·È‰› Î·È Ì¤¯ÚÈ 200 Ù.Ì. ΔÔ ÂÈϤÔÓ ÙˆÓ 120 Ù.Ì. ÂÌ‚·‰fi ÙÔ˘ ȉÈÔηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ¢·ı›˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÛ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ 20 Ù.Ì. ÁÈ· οı ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓÔ ·È‰› Î·È Ì¤¯ÚÈ Ù· 200 ÙÌ. ı· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ηÓÔÓÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ·Ú¯È΋ Ú‡ıÌÈÛË ÚÔ¤‚ÏÂ ˆ˜ ÁÈ· ÙȘ ¢·ı›˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ÂȉÈÎfi˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ (0,50 ¢ÚÒ ÙÔ Ù.Ì.), ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ‰fiÌËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ (Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ÙÈÌ‹˜ ˙ÒÓ˘ ¿Óˆ ÙˆÓ 3.000 ¢ÚÒ ·Ó¿ Ù.Ì.), Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË ˆ˜ ȉÈÔηÙÔÈÎÂ›Ù·È ·fi ÔχÙÂÎÓÔ, ¿ÓÂÚÁÔ ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÙÔÓ √∞∂¢ (1/131/8 ÁÈ· ÙÔ 2011 ‹ 1/1-30/4 ÁÈ· ÙÔ 2012), ‹ ¿ÙÔÌÔ ·Ó¿ËÚÔ ‹ ‚·Ú˘ÓfiÌÂÓÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈο ·fi ·Ó¿ËÚÔ.

Δ¤ÏÔ˜ 3 ú/ÙÌ ÁÈ· Ù· ÂÎÙfi˜ ˙ÒÓ˘ Δ¤ÏÔ˜ ÁÈ· Ù· ËÏÂÎÙÚÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓ· ·Î›ÓËÙ·, ÛÙ· ÔÔ›· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÈÌ‹ ˙ÒÓ˘, ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Â› 3 ¢ÚÒ ÁÈ· οı ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ̤ÙÚÔ.

¶ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ÛÙÔ ™Ù∂ ÁÈ· ÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ ÛÙ· ·Î›ÓËÙ·

fiÓÈÌÔ Î·ı›ÛÙ·Ù·È ÙÔ ÂȉÈÎfi Ù¤ÏÔ˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ηıÒ˜ ÛÙËÓ ÙÚÔÔÏÔÁ›· Ô˘ ı· ηٷı¤ÛÂÈ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Â¤ÎÙ·Û˘ Ù˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜, οÙÈ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ Ô ÊfiÚÔ˜ ·ÔÎÙ¿ ÌfiÓÈÌÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ™ÙȘ ¢ÓÔ˚Τ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÂÈʤÚÂÈ Ë ÙÚÔÔÏÔÁ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· Ï‹ÚË ··ÏÏ·Á‹ ηÙËÁÔÚÈÒÓ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ·Ó¤ÚÁˆÓ ‚¿ÛÂÈ ÂȉÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ (.¯. ÂÈÛfi‰ËÌ· ¤ˆ˜ 12.000 ¢ÚÒ).

√Í›· ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÛÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ∞£∏¡∞, 22.

∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˘ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Ù˘ ÚfiıÂÛ˘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÙÔ ÂȉÈÎfi Ù¤ÏÔ˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛÙÔ ÂıÓÈÎfi ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ·Ú·Ù›ÓÔÓÙ·˜ Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ¤Ú·Ó ÙÔ˘ 2012, ˘ÚÔ‰fiÙËÛ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ÙÚÔÔÏÔÁ›·˜ ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜. ∏ Ú‡ıÌÈÛË, Ì·˙› Ì ÂΛÓËÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·ı·›ÚÂÛË ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, ı· ÙÂı› Û ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ „ËÊÔÊÔÚ›· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË. √ ÂÈÛËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô˘ÛÂÏ¿˜ ¢ı‡˜ ÂÍ ·Ú¯‹˜ ¤Û¢Û ӷ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂÈ ˆ˜ “‰ÂÓ Â¤ÏÂÍ ӷ ÂÈÛËÁËı› Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Â˘Ù˘¯‹˜ Ô˘ ÂÈÛËÁÂ›Ù·È ÙËÓ ÙÚÔÔÏÔÁ›·” Î·È Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙËÓ ··ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ Î·È ÙˆÓ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ·Ó¤ÚÁˆÓ ·fi ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ Â-

∂¡∞ƒ•∏ π∞Δƒ∂π√À

£∂√¢√™π√™ °. ¡π∫∞™ Ã∂πƒ√Àƒ°√™ √Àƒ√§√°√™ ¶∞¶∞°√À 2 & ∞¡∞¶∞À™∂ø™ Δ∏§.: 24210-80828 ∫π¡.: 6976055727

ȉfiÌ·ÙÔ˜. ∞ÚÁfiÙÂÚ·, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÓÙÈÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ì¤¯ÚÈ Î·Ù·„‹ÊÈÛ‹˜ ÙÔ˘, ÚfiÙÂÈÓ·Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ, fiˆ˜ ÁÈ· ÙȘ ÔÈÎÔ‰Ô̤˜ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ ‹ ˘ÚfiÏËÎÙ˜ Î·È ÛÂÈÛÌfiÏËÎÙ˜ ÔÈÎÔ‰Ô̤˜, ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂΉÔı› ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÂÈÛ΢·ÛÙÈο ‰¿ÓÂÈ· (∞ÓÙˆÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ∫·ÙÚ›Ó˘), ÁÈ· ÙȘ ÔÈÎÔ‰Ô̤˜ Ô˘ ÎÙ›ÛÙËÎ·Ó ÚÈÓ ÙÔ ’55 ‹ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ӷ ÔÚÂÈÓ¿ ¯ˆÚÈ¿ (∫ÂÁΤÚÔÁÏÔ˘). ΔËÓ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË fiÛˆÓ ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Ì ÙËÓ ¢∂∏ Ì ÔʤÏË ‡„Ô˘˜ 500 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÚfiÙÂÈÓ·Ó ÔÈ Î.Î. ∞ÌÔÈÚ›‰Ë˜ Î·È ∞ÓÙˆÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. √ ›‰ÈÔ˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂˘. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ÛÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ù˘ ÙÚÔÔÏÔÁ›·˜, ÂÈÛ‹Á·Á ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ: “¢ÂÓ ÏËÚÒÓÂÈ Ô‡Ù ÌÈÛfi ¢ÚÒ Ô ¿ÓÂÚÁÔ˜, ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ¿ ÙÔ˘ ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ‰ÂÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 12.000 ¢ÚÒ Û˘Ó 4.000 ¢ÚÒ ÁÈ· οı ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓÔ Ù¤ÎÓÔ Î·È ÂÊfiÛÔÓ Ë ·Í›· Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙȘ 150.000 ¢ÚÒ, Ë ÔÔ›· ÚÔÛ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ 10.000 ¢ÚÒ ÁÈ· οı ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓÔ Ù¤ÎÓÔ. º˘ÛÈο, ‰ÂÓ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÍ·›ÚÂÛË ·˘Ù‹ ¿ÓÂÚÁÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Î›ÓËÙÔ Ì ÙÈÌ‹ ˙ÒÓ˘ ¿Óˆ ÙˆÓ 3.000 ¢ÚÒ” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜. ∂Í‹ÁËÛ ‰Â ˆ˜ “‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÌÂÈÒÛÔ˘Ì ÙË ¯·ÌËÏ‹ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙˆÓ 3 ‹ 4 ¢ÚÒ, ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Ï‹ıÔ˜ ȉÈÔÎÙËÛÈÒÓ,

Î·È Ë ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ı· ·Ó·ÙÚÂfiÙ·Ó Ï‹Úˆ˜” . ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ˆ˜ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ “ÌÂÙ¿ ÙÔ 2012 ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ÂıÓÈÎfi ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·” , fiÔ˘ “ı· ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÈÛ¿ÁÔ˘ÌÂ Î·È ¿ÏϘ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ·, Ô˘ ·ÔÙ˘ÒÓÔ˘Ó Ï‹Úˆ˜ ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ηÈ, ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÓ, ÙËÓ ·ÁÔÚ·›· ·Í›· Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜” . ∏ ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ù˘ ÙÚÔÔÏÔÁ›·˜ ÚÔοÏÂÛ ¤ÓÙÔÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, Ë ÔÔ›· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· Î·È Ô ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ··ÁÔÚÂ‡Ô˘Ó ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘Û›·˜ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙˆÓ ÙÚÔÔÏÔÁÈÒÓ. “∞ÔÚÒ Ì ÙÈ ıÚ¿ÛÔ˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Â‰Ò Î·È Ï¤Ó ˆ˜ Ô ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ··ÁÔÚ‡ÂÈ ÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ‰È¿Ù·Í˘” ·¿ÓÙËÛÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ μ. ∫ÂÁΤÚÔÁÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜, ˆÛÙfiÛÔ, ÂͤÊÚ·ÛÂ Î·È ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ÛÙ· fiÛ· ›Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÙÔ ·ÙÂϤÛÊÔÚÔ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ¯·ÌËÏfiÙÂÚˆÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂˆÓ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜. “√ Ó¤Ô˜ ÊfiÚÔ˜, Ô ¤ÎÙÔ˜ ÛÙ· ·Î›ÓËÙ·, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÚÔÛˆÈο ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ÂÈÛËÁËÙ‹˜ Ù˘ ¡¢ ÃÚ. ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·˜. “£· ·Ê˘‰·ÙÒÛÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÙËÓ ‹‰Ë ÛÙÂÁÓ‹ ·ÁÔÚ¿ Î·È ı· ‚·ı‡ÓÂÈ Î·È ¿ÏÏÔ ÙËÓ ‡ÊÂÛË. £· ·Ô‰Âȯı› ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜, ·ÊÔ‡, Û‡Ìʈӷ Ì ÚfiÛÊ·ÙË ¤ÎıÂÛË Ù˘ ΔÚ·¤˙˘

Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ë ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛ˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ. “∫·Ù·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ÔÛ¿, fiÔ˘ Ù· ¤ÛÔ‰· Â›Ó·È ·˘ÍË̤ӷ, ·fi ÙÔ ∂Δ∞∫ ÙÔ˘ 2009 Î·È ·fi ÙÔÓ º∞¶ ÙÔ˘ 2010 Î·È ÙÔ˘ 2011. ∞ÔÙÂÏ› ÔÌÔÏÔÁ›· ·ÔÙ˘¯›·˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÛÙÔȯÂȈ‰Ò˜ ÙËÓ Î·Ï¿˙Ô˘Û· ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ Î·È ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÙÔÓ ·ÓÈÎfi Î·È ·Ó·ÎÔÏÔ˘ı›· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ·ÊÔ‡ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ôχ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¯ÈÎÒ˜ ·Ó·ÎÔÈÓˆı¤ÓÙ˜ - ÂÍ·Ï¿ÛÈÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·‰‡Ó·ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÈÏ¿ÛÈÔ˘˜ ÁÈ· Ù· ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ· ·Î›ÓËÙ·” ·Ó¤ÊÂÚÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ô ÂÈÛËÁËÙ‹˜ Ù˘ ¡¢. “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ϤÔÓ Î·Ì›· ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‰È·ÙÂÙ·Á̤ÓË ˘ËÚÂÛ›· Î·È ÚÔ¯ˆÚ¿ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÂÓfi˜ Û˘ÓÂȉËÙÔ‡ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘, Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ì·˜” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ¡. ∫·Ú·ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ (∫∫∂). “∏ Â›ÛËÌË ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ϤÂÈ ˆ˜ Ù· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ¤ÛÔ‰· Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· 26,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÛÙ· 26,8 ‰ÈÛ. °È· 300 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Á›ÓÂÙ·È fiÏË ·˘Ù‹ Ë Ê·Û·Ú›·; ∞ÔÎÚ‡ÙÂÙ fiÙÈ ÙÔ ÂÙ¿ÌËÓÔ ·˘Ùfi, ‰ÒÛ·Ì ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜ 31,1 ‰ÈÛ.” . “∞˜ ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ô Ï·fi˜ ˘ÈÔıÂÙÔ‡Û ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ∫∫∂ Î·È ‰ÂÓ Ï‹ÚˆÓÂ. ΔËÓ ÂÔ̤ÓË ı· ¤-

ÚÂ ӷ ÂÈÛ¿ÁÔ˘Ì η‡ÛÈÌ·. ªÂ ÙÈ ı· ÏËÚÒÓ·ÌÂ Î·È ÔÈÔ˜ ı· Û·˜ ¤‰ÈÓ ÂÙڤϷÈÔ;” ·¿ÓÙËÛÂ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ¶. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘. “√ÏÈṲ̂ÓË” Ì ¤Ó· ÌÔ˘Î¿ÏÈ Á¿Ï· Î·È Ì›· ÊÚ·Ù˙fiÏ· „ˆÌ› η٤Êı·ÛÂ Ë §È¿Ó· ∫·Ó¤ÏÏË (∫∫∂), ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙË ‰È΋ Ù˘ ·ÓÙ·¿ÓÙËÛË: “0,60 ÙÔ „ˆÌ› Î·È ÙÔ Á¿Ï· 2 ¢ÚÒ. ™Â ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ, ÌÈ· ÙÂÙÚ·ÌÂÏ‹˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È 950 ¢ÚÒ ÌfiÓÔ ÁÈ’ ·˘Ù¿” . “◊ÚıÂ Ë Î. ∫·Ó¤ÏÏË Â‰Ò Î·È ÛÙÔ ¿ÎÚÔÓ ¿ˆÙÔÓ Ù˘ ÁÂÏÔÈfiÙËÙ·˜ Ì·˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ ÙË ÊÚ·Ù˙fiÏ·, ·ÊÔ‡ ¤Î·Ó ÙÔ Ì¿ÓÈÔ ÛÙËÓ ÈÛ›Ó· Ù˘” ·Ú·Ù‹ÚËÛ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô Õ‰ˆÓȘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ (§∞√™). ∂› Ù˘ Ô˘Û›·˜, Ô ÂÈÛËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ §∞√™ ª¿Î˘ μÔÚ›‰Ë˜, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ Ë Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ “‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÏÔÁÈ΋ Î·È ËıÈ΋, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÊÔÚÔ‰ÔÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· Î·È ‰ÂÓ ı¤ÙÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜” . √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ ηÙËÁfiÚËÛ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ˆ˜ “οÓÂÈ ÓÔÈοÚˉ˜ fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ÎÂÚ·Ì›‰È, Ì ÛÈÙÔÓÔÈÎÔ·ÚË ÙËÓ ÙÚfiÈη Î·È ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Û·˜ (...). √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ú¤ÛÎÂÙ·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ Û ÌÔÓÔÏfiÁÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ÔÚÔÏÔÁ›·˜. Œ¯ÂÙ fiÏÂÌÔ Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÙÔ˘˜ ÌÈÛıˆÙÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ (...). √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ̤ÓÂÈ Á·ÓÙ˙ˆÌ¤ÓÔ˜ ÛÙËÓ Î·Ú¤ÎÏ· ÙÔ˘, ÂÍ·Ê·ÓÈṲ̂ÓÔ˜” ·Ó¤ÊÂÚÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2011

™˘Ó¯›˙Ô˘Ì ÙȘ ı˘Û›Â˜ ‹ Ô‰ËÁԇ̷ÛÙ ÛÙË ¯ÚÂÔÎÔ›· ‰ÈÂÌ‹Ó˘Û ¯ı˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜

¶··Ó‰Ú¤Ô˘: ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ∏ ηٿÛÙ·ÛË Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÎÚ›ÛÈÌË ÙfiÓÈÛÂ Ô ∂. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∞£∏¡∞, 22.

“¢

ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜” , ‰ÈÂÌ‹Ó˘Û ۋÌÂÚ· (¯ı˜) Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙ· ̤ÙÚ· Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË. “√ ¿ÏÏÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Â›Ó·È ‰ÚfiÌÔ˜ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ Ì ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È ‚·ÚȤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Û οı ÓÔÈÎÔ΢ÚÈfi, Û οı ŒÏÏËÓ· Î·È ∂ÏÏËÓ›‰·” ÚfiÛıÂÛÂ, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë Ì¿¯Ë Ì ÙȘ “ÌÂÁ¿Ï˜ ı˘Û›Â˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡” . ∑‹ÙËÛÂ, Ì¿ÏÈÛÙ·, Ó· Á›ÓÂÈ ·ÎfiÌ· Ì›· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÎÏÂȉÒÛÔ˘Ó ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ 21˘ πÔ˘Ï›Ô˘.

¢ËÌfiÛÈ·˜ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ.

™˘Ó¿ÓÙËÛË μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ¶·Ô‡ÏÈ· “¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÎÚ›ÛË, Ë ÎÚ›ÛË ı· Â›Ó·È Ë ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ ÙÔ˘ 2000”, ·Ó¤ÊÂÚ Û ‰Ú·Ì·ÙÈÎÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∫¿ÚÔÏÔ ¶·Ô‡ÏÈ·

ÛÙÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ª¤Á·ÚÔ. “∏ ηٿÛÙ·ÛË Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÎÚ›ÛÈÌË Î·È ÌÔÚÒ Ó· ˆ Î·È ÂÈΛӉ˘ÓË. °È·Ù› ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Ó¢ÚÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË, ÌÈ· Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Ó¢ÚÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›·” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÁÈ· Ù· Ó¤· ̤ÙÚ· Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¯ı˜ (ÚÔ¯ı¤˜). “ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· Î·È Úfi‚ÏËÌ·

§·ÁοÚÓÙ

∏ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ¿Ù·ÎÙ˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ √À∞™π°∫Δ√¡, 22.

™ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÙËÓ ¶¤ÌË ·fi ÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ Ë ÁÂÓÈ΋ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ¢¡Δ ∫ÚÈÛÙ›Ó §·ÁοÚÓÙ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È ‰‡-

“¢›ÓÔ˘Ì ÌÈ· Ì¿¯Ë ‰‡ÛÎÔÏË. ∂›Ó·È ÌÈ· Ì¿¯Ë Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜, fiÏÔÈ Ì·˙›. ∂›Ó·È ÌÈ· Ì¿¯Ë Ô˘ ‰›ÓÔ˘ÌÂ Â‰Ò Î·È ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. ∂›Ó·È ÌÈ· Ì¿¯Ë Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ. ªÈ· Ì¿¯Ë Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ı˘Û›Â˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡” , ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ηٿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ì ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙȘ ÂÚÈʤÚÂȘ πÔÓ›ˆÓ ¡‹ÛˆÓ Î·È ∫Ú‹Ù˘. √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “̤۷ Û ¤Ó· ‰ÈÂıÓ¤˜ Îϛ̷ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Î·È ‰˘ÛÌÂÓ¤˜, ¤¯Ô˘Ì ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ÔÏÏ¿ ÂÌfi‰È·, Ù· ÔÔ›· Ì ÙȘ ı˘Û›Â˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ ÍÂÂÚÓ¿Ì” . Ÿˆ˜ ›Â, “›̷ÛÙ ÛÙË Ì¤ÛË ÂÓfi˜ ‰ÚfiÌÔ˘ Î·È ı· ‹Ù·Ó Ôχ ·ÚÓËÙÈÎfi Ó· ·Ê‹Ó·Ì ÛÙË Ì¤ÛË ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ı· ˘‹Ú¯·Ó ı˘Û›Â˜, ·ÏÏ¿ ı· ‹Á·ÈÓ·Ó Î·È ¯·Ì¤Ó˜” . √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·ÎfiÌ· Ì›· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÎÏÂȉÒÛÔ˘Ó ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ 21˘ πÔ˘Ï›Ô˘, “Ô˘ Ì·˜ ‰›ÓÔ˘Ó Î·È ¤Ó· Ó¤Ô ·Î¤ÙÔ ‰È¿ÛˆÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÏ·ÊÚ·›ÓÔ˘Ó ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi, ÁÈ· fiÏÔ˘˜” . “∫·È ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜” , Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ, “ÂÌ›˜ ËÁ·›ÓÔ˘Ì È· Ì ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Û ¤Ó· ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ·, ‰ËÏ·‰‹, ‰ÂÓ ·Ú¿ÁÔ˘Ì È· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù·” . √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ fiÙÈ “·˘Ù‹ ı· Â›Ó·È ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ·Ó¿Û·, Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ Î·È ÌÈ· ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÚÔÔÙÈ΋ ÛÙË ¯ÒÚ·” . “•¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ ı· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏ·, ·ÏÏ¿ ÙÒÚ· Â›Ó·È Ë ÈÔ Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋ Ì¿¯Ë Î·È ·˘Ù‹Ó ı· ÙËÓ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ Î·È ı· Ù· ηٷʤÚÔ˘ÌÂ Û˘ÏÏÔÁÈο, fiÏÔ˜ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜” , η٤ÏËÍÂ. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ›¯Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜, ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ΔÚ›ÙË ÛÙËÓ °ÂÚÌ·Ó›·, fiÔ˘ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ¤ÓˆÛ˘ ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ ‚ÈÔÌ˯¿ÓˆÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ªÈ¯¿ÏË ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, °ÈÒÚÁÔ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ∏Ï›· ªfiÛÈ·ÏÔ, ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁfi º›ÏÈÔ ™·¯ÈÓ›‰Ë, ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ¶·ÓÙÂÏ‹ Δ˙ˆÚÙ˙¿ÎË Î·È ÙÔÓ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ∞ÍÈÔÔ›ËÛ˘

∞ÛΛ ÛÊÔ‰Ú‹ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ËÁ¤Ù˜

™Ù›ÁÎÏÈÙ˜: ∏ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ‚˘ı›˙ÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙËÓ ‡ÊÂÛË ∞£∏¡∞, 22.

™ÊÔ‰Ú‹ ÎÚÈÙÈ΋ ·ÛΛ ÛÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ËÁ¤Ù˜ Ô ÓÔÌÂÏ›ÛÙ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ Δ˙fi˙ÂÊ ™Ù›ÁÎÏÈÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ù˘ 21˘ πÔ˘Ï›Ô˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÛÔ‚·Ú‹ ¤ÏÏÂÈ„Ë ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜. ∏ ÂÈ‚›ˆÛË ÙÔ˘ ¢ÚÒ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙȘ Ú¿ÍÂȘ Î·È fi¯È ·fi Ù· ÏfiÁÈ·, ϤÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∞ÎfiÌË, ÂÈÎÚ›ÓÂÈ ÛÊÔ‰Ú¿ ÙËÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓË Û fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÔÏÈÙÈ΋ ÛÎÏËÚ‹˜ ÏÈÙfiÙËÙ·˜, Ô˘ “‚Ô˘ÏÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÈÔ ‚·ıÈ¿ ÛÙËÓ ‡ÊÂÛË” . ∏ ÏÈÙfiÙËÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ·¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜, ÙÔÓ›˙ÂÈ Û ·ÔÎÏÂÈÛÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔ ™∫∞´ , Î·È ÂÍËÁ› fiÙÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ Â›Ó·È ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÈÌÔ ÌfiÓÔ ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ı· ·ÔηٷÛÙ·ı› Û‡ÓÙÔÌ· Ë ·Ó¿Ù˘ÍË.

ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Â›Ó·È ˆ˜ ÔÈ Ôϛ٘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜ ı˘Û›Â˜, Ô ÎfiÛÌÔ˜ - Î·È ‰Èη›ˆ˜ - ÓÔÌ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ÎÚ›ÛË Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ, ‰ËÏ·‰‹ Ë ÂÚÈÎÔ‹ ÌÈÛıÒÓ, Û˘Óٿ͈Ó, ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ, Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÚÔÔÙÈÎÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù· Ó¤· ·È‰È¿. ∞ÏÏ¿, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÎÚ›ÛË. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ôχ ÛÎÏËÚ‹ Ô˘ οÓÔ˘Ì ӷ ÚÔÛٷ٢ıÔ‡ÌÂ Î·È Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ì ÙËÓ ÎÚ›ÛË. °È·Ù› Ë ÎÚ›ÛË ı· Â›Ó·È Ë ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ ÙÔ˘ 2000. ¢ËÏ·‰‹, Ë Ï‹Ú˘ ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÙˆÓ ıÂÛÌÒÓ, ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡ Î·È Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‚¿Û˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∫·È ·˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ - Ë ∂˘Úˆ˙ÒÓË ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Î·È ıÂÛÌÈÎfi Â›Â‰Ô Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó ÔÈ ÎÚ›ÛÈ̘ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ. ∫·È Ë Ó¢ÚÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Û ÌÂÁ¿Ï˜ ¯ÒÚ˜, ¯ÒÚ˜ Ô˘ ËÁÔ‡ÓÙ·È Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘, ÁÈ· ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ÍÂÛ¿ÂÈ Â¿Óˆ Ì·˜. ∂Ì›˜ Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ·Ôχو˜ Û˘ÓÂ›˜ ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ì·˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÏËÚÒÛÔ˘Ì fiϘ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ‹ ¿ÏÏÔıÈ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ì·˜. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ›̷ÛÙÂ Ô ·Ô‰ÈÔÔÌ·›Ô˜ ÙÚ¿ÁÔ˜. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ Â΂ȷ˙fiÌ·ÛÙ ·fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È Ó· Ù·ÂÈÓˆÓfiÌ·ÛÙÂ, ÂÂȉ‹ ¤¯Ô˘Ì ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·” ÙfiÓÈÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜.

ÛÎÔÏÔ, › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, Î·È ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ¿Ù·ÎÙ˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜, fiˆ˜ Ë ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹, ηıÒ˜ Â›Ó·È ÎÔÈÓ‹ Ë ÌÔ›Ú· ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ Ó· ‰ÂÛÌ¢ıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÛÙ‹ÈÚÍË ÙˆÓ ·‰‡Ó·ÌˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ. ™Â Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ Δ‡Ô˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Û΄˘ ÙÔ˘ ¢¡Δ Î·È Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Ë Î. §·ÁοÚÓÙ ÚˆÙ‹ıËÎÂ Â¿Ó ıˆÚ› ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÏ›‰· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Â¿Ó Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ÔÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ·˘Ù‹ Ù˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜. ∏ °·ÏÏ›‰· ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ ·¿ÓÙËÛ ˆ˜ ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Î¿ÔÈ· ··Ú·›ÙËÙ· Û˘ÛÙ·ÙÈο Î·È ÂÛÙ›·Û ÛÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜.

™ÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ “Ú¿ÛÈÓˆÓ” ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ô ∏Ï. ªfiÛÈ·ÏÔ˜ ∞£∏¡∞, 22.

“£ÂÚÌfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ” ÌÂٷ͇ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Î. ∏Ï›· ªfiÛÈ·ÏÔ˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙÔ ∂ÓÙ¢ÎÙ‹ÚÈÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜. ™‡Ìʈӷ Ì ·ÚÈÛٷ̤ÓÔ˘˜ Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î. ™Ô‡Ï· ªÂÚÂÓÙ›ÙË ·ÏÏ¿ Î·È Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ μ’ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î. π. ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë˜ ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó ÏÂÎÙÈο ÛÙÔÓ Î. ªfiÛÈ·ÏÔ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÏÂÔÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ôԛ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ÂÍÂϤÁË ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÌfiÏȘ ÙÔ 2009 Î·È ‰ÂÓ ¯·›ÚÂÈ ÚÔÓÔÌ›ˆÓ. √ Î. ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë˜ ÙÔ˘ › fiÙÈ “·˘Ù¿ Ô˘ ›˜ Â›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙ·” Î·È fiÙÈ “ÚÔÛ‚¿ÏÏÂȘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜” . ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË Û˘Á΢ڛ·, ·ÔÏÔÁԇ̷ÛÙ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÎÈ ¤Ú¯ÂÛ·È ÂÛ‡ Î·È ÌÈÏ¿˜ ÁÈ· ‚Ô˘Ï¢ÙÈο ÚÔÓfiÌÈ·” . ¶ÈÔ ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓË Ë Î. ªÂÚÂÓÙ›ÙË Â› ÛÙÔÓ Î. ªfiÛÈ·ÏÔ: “ΔÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ¤¯ÂȘ ÂÛ‡ ‰Ò; ∂›Û·È ·ÓÂÈı‡ÌËÙÔ˜ ÛÙÔ ∂ÓÙ¢ÎÙ‹ÚÈÔ. ∂‰Ò Â›Ó·È ¯ÒÚÔ˜ ...ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯ˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ” . ªÂÙ¿ ÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Î. ªfiÛÈ·ÏÔ˜ ·Ô¯ÒÚËÛÂ Î·È Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ Î. °. ∂ÏÂÓfiÔ˘ÏÔ, ·fi ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, οıÈÛ ÁÈ· Ï›ÁÔ ÛÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È Î·ÙfiÈÓ ·Ô¯ÒÚËÛÂ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈṲ̂ÓÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ‹Ù·Ó Ù· Û¯fiÏÈ· ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·Ó ÂÓÔ¯ÏË̤ÓÔÈ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ Î. ªfiÛÈ·ÏÔ˘ ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ “‰ÂÓ ÌÔÚ› ÔÈ ÎËÔ˘ÚÔ› Ó· ‚Á·›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÚÔÓfiÌÈ·” . ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÌÂÙ¤‚Ë Î·È Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î. º. ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ˜ ÁÈ· Ó· ηÙÂ˘Ó¿ÛÂÈ Ù· Ó‡̷ٷ, ÂÓÒ Ô ›‰ÈÔ˜ ʤÚÂÙ·È Ó· Û¯ÔÏ›·Û Û fiÛÔ˘˜ ÙÔÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ·Ó: “∂ÁÒ Â›Ì·È ¤Ó·˜ Ï·˚Îfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Â›Ì·È Ì ÙÔ˘˜ Ï·˚ÎÔ‡˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜” ...


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8 ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›·

∏ ¡ÙfiÚ· ˘¤Ú ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÂıÓÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2011

μÔ˘ÏÂ˘Ù¤˜ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÂıÓÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ ‹ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙËÓ Î¿ÏË

¶∞™√∫: ™ÎÏËÚ‹ ÎÚÈÙÈ΋ ÂÎ ÙˆÓ ¤Ûˆ «¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜, ‰ÂÓ Ì·˜ ÈÛÙ‡ÂÈ Î·Ó›˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË» ÙfiÓÈÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∞£∏¡∞ 22.-

 Îϛ̷ ·Ó·‚Ú·ÛÌÔ‡ ¤ÁÈÓ ÙËÓ ¶¤ÌÙË (¯ı˜) Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ∫Δ∂ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, fiÔ˘ ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ƒ¤·˜ Î·È ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘ ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÁÈ· Ù· Ó¤· ̤ÙÚ·, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÂÎÙÔÓˆı› Ë ¤ÓÙ·ÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ √Ì¿‰·. ∞fi ¯ı˜ (ÚÔ¯ı¤˜) ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ, ›¯·Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·È ·ÓÙȉڿÛÂȘ Î·È Ó· ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·È ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ¤ÊÙÂÈ ¿ÏÈ Û ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ÛÙ· ¯·ÌËÏ¿ Î·È ÌÂÛ·›· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. ¶ÔÏÏÔ›, Ì¿ÏÈÛÙ·, ¤¯Ô˘Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· Û˘Ó¤ÏıÂÈ Ë ∫.√.

∞£∏¡∞, 22.

∫ƒπΔπ∫∏ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÛΛ Ë Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜ ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ μ∏ª∞ 99,5 ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ (¯ı˜), Ë ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ¤Î·Ó ·˘Ù¿ Ô˘ ¤ÚÂÂ Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¤ÊÙÔ˘Ó Â› ‰Èη›ˆÓ Î·È ·‰›ÎˆÓ” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ Î·È ˙‹ÙËÛ ۯËÌ·ÙÈÛÌfi ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÂıÓÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. ∏ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜ ÚfiÙÂÈÓ ·ÓÙ› Ó· ÙÂıÔ‡Ó ÂÎÙfi˜ “30.000 ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ì ÙÚfiÔ ÙÛ··ÙÛÔ‡ÏÈÎÔ, Ó· ÂÈ‚·Ú˘ÓıÔ‡Ó ÔÈ ÌÈÛıÔ› Ì ¤Ó· 2%, ̤¯ÚÈ Ó· ·ÍÈÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÛˆÛÙ¿ ·˘ÙÔ› ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ” . ∞ÎfiÌË, ηÙËÁfiÚËÛ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ٷ ̤ÙÚ· Û ÌÈ· “ÎfiÏÏ· ∞4” Î·È ÁÈ· ÙÔ fiÙÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤¯ÂÈ ¯·ı›. ∂¤ÎÚÈÓÂ, ‰Â, ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ÁÈ· Ï·˚ÎÈÛÌfi Î·È ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ “ÛÙˆÓ æ·ÚÒÓ ÙËÓ ÔÏfiÌ·˘ÚË Ú¿¯Ë ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜”. ∏ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜ Ù¿¯ıËΠ˘¤Ú ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÂıÓÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜: “√ ™·Ì·Ú¿˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹, Ô ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ·ÍÈÔÈÛÙ›·, Ô μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ‰ÂÓ ÙËÓ Â›¯Â ÔÙ¤. ŸÏÔÈ Ì·˙› fï˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ¿ÏÏË ÂÈÎfiÓ·”.

∏ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÛÙÔÓ ∫Δ∂ ‰È‹ÚÎÂÛ ÂÚ›Ô˘ 5 ÒÚ˜ Î·È ÙÔÓ ÏfiÁÔ ‹Ú·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 30 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÂÈÎÚÈÙÈÎÔ› ÚÔ˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ, Ì¿ÏÈÛÙ·, ‰ÂÓ ‰›ÛÙ·Û·Ó Ó· ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó Ú˘ıÌ›ÛÂȘ fiˆ˜ ÔÈ ·ÔχÛÂȘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ÂÓÒ Î¿ÔÈÔÈ Ì›ÏËÛ·Ó ·ÓÔÈÎÙ¿ ÁÈ· ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ªÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ, Ë μ¿Ûˆ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ë ÔÔ›· ‹Ú ÙÔÓ ÏfiÁÔ Î·È Â›Â: «6 ‰fiÛÂȘ, 6 ÊÔÚ¤˜ ÛÒÛ·Ì ÙÔÓ ÙfiÔ. ¶fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÎfiÌ·; À¿Ú¯ÂÈ Ï‹Ú˘ ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜... ¶ÏÂfiÓ·ÛÌ· ÙÔ 2012 Ì ‡ÊÂÛË ·ÔÎÏ›ÂÙ·È». «¢ÂÓ Â›Ì·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Ó· ‰Â¯ıÒ ·ÔχÛÂȘ. •Â¯¿ÛÙ ÙÔ» ‹Ù·Ó ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏÂ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô˘ÛÂÏ¿˜. √ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ¿ÓÙˆ˜, ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·›˙ÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯·ÚÙ› Ù˘ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ Ù˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ù˘. «¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜, ‰ÂÓ Ì·˜ ÈÛÙ‡ÂÈ Î·Ó›˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË» ›Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. √ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ «ÔÈ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ ˙ËÙÔ‡Ó ÌÂÙ’ ÂÈÙ¿Ûˆ˜ ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·» Î·È ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·˜ Ù· ̤ÙÚ· › fiÙÈ Ë ÂÚÁ·Ûȷ΋ Âʉڛ· Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ·fi‰ÔÛ˘ ̤ÙÚÔ, Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 200 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ Â› fiÙÈ Ù· 5.000 ¢ÚÒ Â›Ó·È Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ë ∞ı‹-

Ó· Ó· ÙÔÓ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ˘„ËÏfiÙÂÚ·. Δ· ÏÂÁfiÌÂÓ· μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ΔfiÓÈ·˜ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘, Ô˘ ›Â: “∂›Ó·È ·È‰·ÁˆÁÈÎfi ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ Âʉڛ·˜ ÂÊfiÛÔÓ ¤¯ÂÈ ÌÈÎÚfi ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi fiÊÂÏÔ˜; °È· Ó· Ì·˜ Û˘ÓÂÙ›ÛÂÈ Ë ª¤ÚÎÂÏ; ŒÙÛÈ fiˆ˜ ¿Ì ÙÚ¤¯Ô˘Ì Ì 200 ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô” ∏ ªÈϤӷ ∞ÔÛÙÔÏ¿ÎË ÂÌÊ·Ó›ÛıËΠÂÈÎÚÈÙÈ΋ ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ «·ÌÊÈÛ‚ËÙÂ›Ù·È Ë ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ì·˜ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ·˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ·ÛÙÔ¯›Â˜ Î·È Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ. ™Â 2 ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ Î¿Ó·Ì η̛· ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË. ¶Ò˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· οÓÔ˘Ì ÙÒÚ· Ì ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ÙÈ̤˜ Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙËÓ ·Ó‡ı˘ÓË ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Ó· Ì·˜ ηÙËÁÔÚ› ÁÈ· ÍÂÔ‡ÏËÌ·;».

«ΔÔ ÈÔ Ô‰˘ÓËÚfi Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ÂÍ¿ÓÙÏËÛ ٷ ·Ôı¤Ì·Ù· ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·“ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ¡›ÎÔ˜ ™·Ï·ÁÈ¿ÓÓ˘». «¢‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Ë ∫.√. ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ù· „ËÊ›˙ÂÈ fiÏ·. √Ê›ÏÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ‰ÒÛÂÈ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, fiˆ˜ ‰›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜, fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·» ÙfiÓÈÛ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ™ÂÚÚÒÓ ªÈ¯¿Ï˘ ΔÛÂϤ˘. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ‹Á·Ó ¤Ó· ‚‹Ì· ·Ú¿ ¤Ú· Î·È ˙‹ÙËÛ·Ó ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÂıÓÈ΋˜ ·Ó¿Á΢. «°ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë Ú¿ÍË Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜, ıˆÚÒ ÂȂ‚ÏË̤ÓË ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ÂıÓÈ΋˜ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ô˘ Ó· ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ·

΢‚¤ÚÓËÛË ÂıÓÈ΋˜ ÛˆÙËÚ›·˜, ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ù· ‰‡Ô ÎfiÌÌ·Ù·» ›Â Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ §ÈÓÙ˙¤Ú˘. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ∏Ï›·˜ √‰˘ÛÛ¤·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ¿Ô„Ë ˆ˜ «Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË ÂıÓÈ΋˜ ·Ó¿Á΢ Î·È Û ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Úfi‚ÏËÌ· ÛÙË ¯ÒÚ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂÎÏÔÁ¤˜». «™ÙÔ Ì¤ÛÔ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ Â›Ó·È Û·Ó Ó· ÎÈÔÙ¤„·ÌÂ. ™ÙË Ì¤ÛË fï˜ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿˜ ÁÈ·Ù› ‚Ô˘ÏÈ¿˙ÂȘ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ ΢‚¤ÚÓËÛË ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢» ‰‹ÏˆÛÂ Ô ∫ÒÛÙ·˜ °Â›ÙÔÓ·˜. ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì·, Î·È Ì ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÛÙÚ·Ì̤ÓÔ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Ô ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Ì›ÏËÛ ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ Â› ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, fiÔ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË «‰ÂÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁÂ›Ù·È ¿ÁÓÔÈ·, ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË Î·È Î·Ì›· Ì η̛· ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· ÙÚÈ‚‹» Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ÓË ÛÙ¿ÛË. «∏ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ı· ÛËÎÒÛÂÈ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜, ı· ¿ÚÂÈ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ... £· ‰˘Û·ÚÂÛÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ı· ÈÎÚ¿ÓÔ˘Ì ÚfiÛηÈÚ· ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ηıËÌÂÚÈÓÔ‡ Ìfi¯ıÔ˘, Ô˘ ·›ÚÓÔ˘Ó ¯·ÌËÏ¿ Î·È ÌÂÛ·›· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·, Î·È ÂÏ›˙Ô˘Ì ۇÓÙÔÌ· ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÔÈ ∂ÏÏËÓ›‰Â˜ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó fiÙÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜... ∂ÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ó· ÛËÎÒÓÔ˘Ó ¤Ó·Ó ÛÙ·˘Úfi Ì·ÚÙ˘Ú›Ô˘, ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ÎÔÈÓfi˜ ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹˜, ‰ÂÓ ı· ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÙË ¯ÒÚ· Ó· ηٷÚÚ‡ÛÂÈ» ›Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ.

°È· ηٿÚÁËÛË 70.000 ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜

¶ÚÔ·Ó·ÁÁÂÏ›· - «‚fiÌ‚·» ·fi £Âfi‰ˆÚÔ ¶¿ÁηÏÔ ∞£∏¡∞ , 22.

Δ∏¡ ηٿÚÁËÛË 70.000 ı¤ÛÂ-

ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜,

ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏÂ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¶¿ÁηÏÔ˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û ‰‡Ô ÂÏ‚ÂÙÈΤ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, ÂÓÒ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÔÈ ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ “ÎϤ‚Ô˘Ó ÌfiÓÈÌ· ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜” . ™ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÛÙÔÓ ·ÂÛÙ·Ï̤ÓÔ ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ, Ô Î. ¶¿ÁηÏÔ˜ ÂÚˆÙ‹ıËΠÁÈ· ÙÔ Â¿Ó ı· ηٷÚÁËıÔ‡Ó 100.000 ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È ·¿ÓÙËÛÂ: “ΔÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È 70.000, fi¯È ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË, ·ÏÏ¿ ÛÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ” . ™Â ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ηıÒ˜ ‰ÈfiÁÎˆÛ·Ó ˘¤ÚÌÂÙÚ· ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· Ô Î. ¶¿ÁηÏÔ˜ ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “K·Ù’ ·Ú¯¿˜ Î·È ·˘ÙÔ› (ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ›) ˙Ô˘Ó ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. √È ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Â›Ó·È ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÈϤÔÓ ÔÈ ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÎϤ‚Ô˘Ó ÌfiÓÈÌ· ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. ¶.¯. ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ· 1.500 ¢ÚÒ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙÔ. ŒÙÛÈ fiÏÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·-

ÒÏÂÈ· ÂÛfi‰ˆÓ. ΔÔ ¤¯ˆ ‹‰Ë ÂÈ, fiÏÔÈ Ì·˙› ‰··Ó‹Û·Ì ٷ ¯Ú‹Ì·Ù·” . ∫ÏËı›˜ Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ù˘ °∂¡√¶ ¢∂∏ Î·È ÙȘ ·ÂÈϤ˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÂÈÛÚ·¯ı› ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ·Ó ÙÔ Û˘Ó‰ÈοÙÔ ·ÓÙÈÙ·¯ı› ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜, ÙfiÙ ı· ÏÔÁÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË. ∂›Â, Â›Û˘, fiÙÈ ‰È·ÊˆÓ› Ì ÙËÓ ÂÍ·›ÚÂÛË ·fi ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜. “¢ÂÓ Û˘ÌʈÓÒ Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÍ·›ÚÂÛË. ∏ ∂ÎÎÏËÛ›· ‰ÈÂΉÈΛ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ù˘ Î·È ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ì›· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿. £· ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi Ó· ÏËÚÒÛÂÈ, fiˆ˜ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ. £· ¤ÚÂ ӷ ‰ÒÛÂÈ Î·È ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Û’ ·˘Ùfi” . ∂›Û˘, ÂͤÊÚ·Û ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ʤÚÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙË ¢∂∏ Ë ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ÙÈÌ‹ Ù˘ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È ÛÙÔ ‰¤Î·ÙÔ Ù˘ ·Í›·˜ Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Ù˘.

™ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘, Ì ٛÙÏÔ “ŸÏÔÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó, ·ÎfiÌË Î·È Ë ∂ÎÎÏËÛ›·” Ô Î. ¶¿ÁηÏÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη Î·È ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ڋÍË ‹ ·Ó·ıÂÒÚËÛË Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·fi ÙËÓ ÙÚfiÈη, ·ÏÏ¿ Ì›· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ Ì·˜ Î·È Ì›· ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË. ∏ ‡ÊÂÛË Â›Ó·È ‚·ı‡ÙÂÚË ·fi fi,ÙÈ Â›¯Â ÚÔ‚ÏÂÊı› Î·È Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ¤ÛÔ‰· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ¶¿ÁηÏÔ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ

“˘¿Ú¯Ô˘Ó Â›Û˘ ÔÏÈÙÈο ÂÌfi‰È· ÛÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÏ·ÙÂÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÊÔ˘ÛÎÒÛÂÈ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·, ÙË ‚·ÛÈ΋ ·ÈÙ›· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜. ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ¶ÂÔÓ‹, ÙÔ ÎfiÌÌ· Ì·˜ ¤Î·Ó ¤Ó· ‚‹Ì· ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ÂÍ·ÁÔÚ¿˜ „‹ÊÔ˘ Ì ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì (ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË), ·ÏÏ¿ Ë ›ÂÛË Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Î·È ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜”.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2011

μϤÂÈ ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÙÔ 2012

∞ÈÛÈfi‰ÔÍÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ ¢¡Δ ŒÚÂ˘Ó¿ ÙÔ˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÙȘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ·‡ÍËÛ˘ Î·È Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· 30ÂÙ›· √À∞™π°∫Δ√¡, 22.

¡

¤· ˘Ô¯ÒÚËÛË, ÁÈ· ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿, ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÂʤÙÔ˜ ÙÔ Î·Ù¿ ÎÂÊ·Ï‹Ó ÂÈÛfi‰ËÌ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Û‡Ìʈӷ Ì ¤ÎıÂÛË Ô˘ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û ۋÌÂÚ· (¯ı˜) ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô (¢¡Δ). ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔ Î·Ù¿ ÎÂÊ·Ï‹Ó ∞∂¶ (˘ÔÏÔÁÈṲ̂ÓÔ Û ÌÔÓ¿‰Â˜ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘, fiˆ˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ ÙÔ Δ·Ì›Ô) ı· Û˘ÚÚÈÎÓˆı› ÛÙ· 27.843,94 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ·fi 28.433,86 ‰ÔÏ¿ÚÈ· Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ 2010 - ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›ˆÛË 2,07%. ΔÔ 2009 ‹‰Ë ÙÔ ∞∂¶ ›¯Â Û˘ÚÚÈÎÓˆı› ηٿ 3,84% ÛÙ· 29.570,77 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ·fi 29.978,29 ‰ÔÏ¿ÚÈ· Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ 2008 - ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ ¢¡Δ.

°È· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿, ˆÛÙfiÛÔ, ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ÚԂϤÂÈ ·Ó¿Î·Ì„Ë ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ηٿ ÎÂÊ·Ï‹Ó ∞∂¶ ÛÙ· 28.503,47 ‰ÔÏ¿ÚÈ·. ∫·È ÙÔ 2014 ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ 2008 Î·È Ó· Êı¿ÛÂÈ ÛÙ· 30.490,58 ‰ÔÏ¿ÚÈ·. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ 30‹ ı¤ÛË ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÎÂÊ·Ï‹Ó ∞∂¶ ˘ÔÏÔÁÈṲ̂ÓÔ Û ÌÔÓ¿‰Â˜ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ Î·È ÛÙËÓ 29Ë Û ·fiÏ˘ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜. √ˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ¢¡Δ, Ë ∂ÏÏ¿‰· ÍÂÂÚÓ¿ ηٿ 14.631,41 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÙÔ Ì¤ÛÔ Î·Ù¿ ÎÂÊ·Ï‹Ó ∞∂¶ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ô˘ Â›Ó·È ÌfiÏȘ 13.802,45 ‰ÔÏ¿ÚÈ·. ªÈ· ¢¯¿ÚÈÛÙË “ÚÔ‚ÔÏ‹” ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ - ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ô˘ ÚÔÔȈӛ˙ÂÙ·È ˘¤Ú‚·ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ - ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ Úfi‚ÏÂ„Ë fiÙÈ ÙÔ 2016, Û ÌÈ· ÂÓÙ·ÂÙ›· ‰ËÏ·‰‹, ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ηٿ ÎÂÊ·Ï‹Ó ∞∂¶ ı· ¤¯ÂÈ ÂÎÙÈÓ·¯ı› ÛÙ· 33.370,70 ‰ÔÏ¿ÚÈ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ, Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ‚‚·›ˆ˜ ÛÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ı· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙÔ Â˘ÚÒ - ‰ÈfiÙÈ ·Ó Â·ÏËı¢ıÔ‡Ó ÔÈ ∫·ÛÛ¿Ó‰Ú˜ Î·È ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ ˘ÔÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘... Ó¤·˜ ‰Ú·¯Ì‹˜ ÁÈ· Ó· “ÙÔÓˆı› Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜” Î·È ÁÈ· Ó· “ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜” , Ë ¤ÎÙˆÛË ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ù˘ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ı· Â›Ó·È ÓÔÌÔÙÂÏÂȷ΋.

∫‡ÎÏÔÈ Â˘ËÌÂÚ›·˜ Î·È Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ Δ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1980 Î·È ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÔÏϤ˜ Û˘ÁÎÚ›ÛÂȘ Î·È ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ù· 8.509,56 ‰ÔÏ¿ÚÈ·, Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ Î·Ù¿ ÎÂÊ·Ï‹Ó ∞∂¶ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÙËÓ ¯ÚÔÓÈ¿ ÂΛÓË ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Û ÌÔÓ¿‰Â˜ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘. ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· “‰ÔÏ¿ÚÈ· ÂÔ¯‹˜” , Ô˘ ›¯·Ó Û·ÊÒ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË “·Í›·” ·fi ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹. ∂ÙÛÈ, ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ Î·Ó›˜ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ (1981-1989) ·Ú¤Ï·‚ ÙÔ Î·Ù¿ ÎÂÊ·Ï‹Ó ∞∂¶ ·fi Ù·

9.082,40 ‰ÔÏ¿ÚÈ· Î·È ÙÔ ·Ú¤‰ˆÛ ÛÙ· 12.672,93 ‰ÔÏ¿ÚÈ·. ΔÔ ·Ó¤‚·Û ‰ËÏ·‰‹ ηٿ 46,83% Û ÌÈ· ÔÎÙ·ÂÙ›·. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ªËÙÛÔÙ¿ÎË (1990-1993) ·Ú¤Ï·‚ ÙÔ Î·Ù¿ ÎÂÊ·Ï‹Ó ∞∂¶ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÛÙ· 13.075,17 ‰ÔÏ¿ÚÈ· Î·È ÙÔ ·Ú¤‰ˆÛ ÛÙ· 14.047,53 ‰ÔÏ¿ÚÈ·. ΔÔ ·Ó¤‚·Û ‰ËÏ·‰‹ ηٿ 7,44% Û ÌÈ· ÙÚÈÂÙ›· ·ÊÔ‡ fï˜ ÙÔ 1992 ηÙÂÁÚ¿ÊË Ë ÌÔÓ·‰È΋ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙÔ˘ ηٿ ÎÂÊ·Ï‹Ó ∞∂¶ ·fi ÙÔ 1980, ÂÍ·ÈÚÔ˘Ì¤Ó˘ ‚‚·›ˆ˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ. ™ËÌÂȈ٤ÔÓ fiÙÈ Ë Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË ¡¢-™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ ˘fi ÙÔÓ Δ˙·ÓÓ‹ Δ˙·ÓÓÂÙ¿ÎË Î·È Ë ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋ ÙÔ˘ •ÂÓÔÊÒÓÙ· ∑ÔÏÒÙ· Ô˘ ÙË ‰È·‰¤¯ıËÎÂ Î·È Ë ÔÔ›· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛÂ, fiˆ˜ fiÏÔÈ ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È, Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÙÔ˘ 1989 Ì›˙ÔÓ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ Î·È ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ó, ·Ú¤Ï·‚·Ó ÙÔ Î·Ù¿ ÎÂÊ·Ï‹Ó ∞∂¶ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÛÙ· 12.672,93 ‰ÔÏ¿ÚÈ· Î·È ÙÔ ·Ú¤‰ˆÛ·Ó ÛÙ· 13.075,17 ‰ÔÏ¿ÚÈ·. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ∞Ó‰Ú¤· ¶··Ó‰Ú¤Ô˘

ÙËÓ ÙÚÈÂÙ›· 1993-1996 ·Ú¤Ï·‚ ÙÔ ∞∂¶ ÛÙ· 14.047,53 ‰ÔÏ¿ÚÈ· Î·È ÙÔ ·Ú¤‰ˆÛ ÛÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ™ËÌ›ÙË ÛÙ· 15.488,39 ‰ÔÏ¿ÚÈ·, ·Ó‚·Ṳ̂ÓÔ Î·Ù¿ 10,26%. √ ∫ÒÛÙ·˜ ™ËÌ›Ù˘, fï˜, ·Ú¤Ï·‚ ÙÔ ∞∂¶ ÛÙ· 15.488,39 ‰ÔÏ¿ÚÈ· Î·È ÙÔ ·Ú¤‰ˆÛ ÛÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÛÙ· 24.059,28 ‰ÔÏ¿ÚÈ·, ·Ó‚·Ṳ̂ÓÔ ‰ËÏ·‰‹ ηٿ ÙÔ Î·Ù¿ ÎÂÊ·Ï‹Ó ∞∂¶ ÙÔ 2004 ·˘ÍË̤ÓÔ Î·Ù¿ 55,34% ‹ ηٿ 8.570,89 ‰ÔÏ¿ÚÈ·, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ı· ¤ÏÂÁ ηÓ›˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ô˘ ›¯·Ó Î·È ·˘Ù‹Ó Ô˘ ›¯·Ó Ù· ¤ÙË 1982 ‹ 1983 grosso modo. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ·Ú¤‰ˆÛ ÙÔ 2009 ÛÙÔ °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÙÔ ∞∂¶ ÛÙ· 29.570,77 ‰ÔÏ¿ÚÈ·, ·ÊÔ‡ ›¯Â Êı¿ÛÂÈ ÛÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ Î·Ù·ÁÚ·Ê¤Ó ·fi ÙÔ ¢¡Δ Â›Â‰Ô ÙˆÓ 29.978,29 ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÙÔ 2008 Ô˘ ͤÛ·ÛÂ Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜ - ‰ÈfiÙÈ Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ ÂÈÙ‡-

ƒÂÓ: ¢ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ì ¯ÚÂÔÎÔ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ‹ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ √À∞™π°∫Δ√¡, 22.

∏ ∂∂ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó·

ÌËÓ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ ‹ ¯ÚÂÔÎÔ›·, ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ∂›ÙÚÔÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ ŸÏÈ ƒÂÓ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ Â›Ó·È “·¿ÙË Ó· ÈÛÙ‡ÂÈ Î·Ó›˜” ˆ˜ ·ÎfiÌË Î·È Ì›· ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË ¯ÚÂÔÎÔ›· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ Ì ÓÔÈÎÔ΢ÚÂ̤ÓÔ ÙÚfiÔ. √ÔÈÔ‰‹ÔÙ ·fi ·˘Ù¿ Ù· ÂӉ¯fiÌÂÓ· ı· ›¯Â ·Ó˘ÔÏfiÁÈÛÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô ∂›ÙÚÔÔ˜ -¿Ô„Ë ÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÚ›˙ÂÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È Ë ∞˘ÛÙÚ›·, Ô˘ ÎÚ›ÓÂÈ ˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ· ·˘Ùfi Ë Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÈÔ Û˘Ìʤ-

ÚÔ˘Û· ·fi Ì›· ÂÏÏËÓÈ΋ ¯ÚÂÔÎÔ›·. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ ¶¤ÌÙË (¯ı˜) ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘ Ù˘

G20 ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ, Ô ºÈÓÏ·Ó‰fi˜ Â›ÙÚÔÔ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ “Â›Ó·È ·¿ÙË Ë ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ ÌÈ· ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË ¯ÚÂÔÎÔ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ Ì ÓÔÈÎÔ΢ÚÂ̤ÓÔ ÙÚfiÔ”. √È ∂˘Úˆ·›ÔÈ, ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Â›ÙÚÔÔ˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÌÈ· “·ÓÂͤÏÂÁÎÙË ¯ÚÂÔÎÔ›·”, Ô‡ÙÂ Î·È ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË, ÂÂȉ‹ ·˘Ùfi “ı· ÚÔηÏÔ‡Û ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˙ËÌÈ¿” Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Ì ÛÔ‚·Úfi ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›·. “∏ ∂∂ ‰ÂÓ ı· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” Â¤ÌÂÈÓÂ Ô ŸÏÈ ƒÂÓ.

¯ıËÎÂ, Ê¢, ¯¿ÚË ÛÙËÓ ˘ÂÚ¯Ú¤ˆÛ‹ ÙÔ˘˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·‡ÍËÛË 22,90% Û ÌÈ· ÂÓÙ·ÂÙ›·. ΔËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÈÂÙ›· ÙÔ ∞∂¶ Û˘ÚÚÈÎÓÒıËΠηٿ 5,84%. ∞›ÛıËÛË - Î·È ÔÈÔÓ› ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ˘˜ ÓÔÛÙ·ÏÁÔ‡˜ Ù˘ ‰Ú·¯Ì‹˜ - ÚÔηÏ› Ë ·Ú·Ù‹ÚËÛË fiÙÈ ÙË ‰ÂηÂÙ›· Ô˘ ÔÈ ∂ÏÏËÓ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ Â˘ÚÒ (2002-2011) ›‰·Ó ÙËÓ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰‡Ó·ÌË Ó· ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ 39,47%! ∫È ·˘Ùfi ·Ú¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚÈÂÙ›· Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ηٿ ÎÂÊ·Ï‹Ó ∞∂¶, Ô˘ ‰ÂÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È ‚‚·›ˆ˜ ÛÙÔ Â˘ÚÒ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÙÔ ¢¡Δ ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ηٿ ÎÂÊ·Ï‹Ó ∞∂¶ (Û ÌÔÓ¿‰Â˜ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘) ÚÈÓ ·fi ÙÔ 1980. √̈˜, Ë ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÙÔ 1982 ÛÙËÓ ∂√∫, Ë ÔÔ›· ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ ÌÂÙÂÍÂÏ›¯ıËΠ۠∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÓˆÛË ÙÔ 1993, ˘ÂÚÙÚÈÏ·Û›·Û ÙÔ Î·Ù¿ ÎÂÊ·Ï‹Ó ∞∂¶ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ÂÎÙÈÓ¿ÛÛÔÓÙ¿˜ ÙÔ ·fi Ù· 9.082,40 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÛÙ· 27.843,94 ‰ÔÏ¿ÚÈ·.

∞ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Â˘ÚÒ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Deutsche Bank ∞£∏¡∞, 22.

Δ√ ¢ÚÒ Â›Ó·È ˘ÁȤ˜, ·ÏÏ¿ Ë ∂˘-

Úˆ˙ÒÓË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ˘fi ›ÂÛË ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ‰‹ÏˆÛ ÙËÓ ¶¤ÌÙË (¯ı˜) Ô ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ Deutsche Bank °Èfi˙ÂÊ ÕÎÂÚÌ·Ó. ªÈÏÒÓÙ·˜ Û ÂȉÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ‚Ú¿‚¢ÛË ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ˘ ÙÔ˘ ÿڂ·ÚÓÙ Î·È ÚÒËÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘ ¢¡Δ ∫¤ÓÂı ƒÔÁÎfiÊ, Ô ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ Deutsche Bank ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÙÔ Â˘ÚÒ Â›Ó·È ˘ÁȤ˜, ˆÛÙfiÛÔ ‚Ú¤ıËΠ˘fi ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ÏfiÁˆ ÙˆÓ ‰˘Ûı˘ÌÈÒÓ ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÛÙËÓ ˙ÒÓË ÙÔ˘ ¢ÚÒ. √ ›‰ÈÔ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙ·‰È·Î¿ Ù›ıÂÓÙ·È ÔÈ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ë È‰¤· fiÙÈ Ë ‚·ı‡ÙÂÚË ÂÓۈ̿وÛË Â›Ó·È ·Ó·Áη›· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Â›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ¤‰·ÊÔ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ËÁÂÙÒÓ. ¶¿ÓÙˆ˜, Ô ‚Ú·‚¢ı›˜ ∫¤ÓÂı ƒÔÁÎfiÊ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô˘ ·Ú¯ÒÚËÛ ÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÿÓÙÂÏÛÌÏ·Ù ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ Â›Ó·È Èı·Ófi Ë ∂˘Úˆ˙ÒÓË Ó· ¯¿ÛÂÈ ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜-̤ÏÔ˜ Ù˘ ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ Ó· ‰È·ÙËÚËı› ˆ˜ ¤¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ·. “£ÂˆÚÒ fiÙÈ Ë Èı·ÓfiÙËÙ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ 50%, fiÙÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜-̤ÏÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ÙË ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋ ¤ÓˆÛË” ›Â, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‰›ÓÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÙÔ˘ 25% Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙÔ Â˘ÚÒ ¤Ó· ·fi Ù· ÎÂÓÙÚÈο ÎÚ¿ÙË̤ÏË ÙÔ˘ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜. “ΔÔ ÈÔ Èı·Ófi ÛÂÓ¿ÚÈÔ Â›Ó·È Ë ÂÈ‚›ˆÛË ÌÈ·˜ ÌÂÙ·ÌÔÚʈ̤Ó˘ Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ˘ ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋˜ ¤ÓˆÛ˘” ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ƒÔÁÎfiÊ Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÛÙ›·Û ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 10 ∂§™Δ∞Δ

∞Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ù· ÂÈηÈÚÔÔÈË̤ӷ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2011

“∏ ΢‚¤ÚÓËÛË, ·ÓÙ› Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙȘ ‰·¿Ó˜, Â¤ÏÂÍ ÙË ‚·ÚÈ¿ ÊÔÚÔÏÔÁ›·” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ™Ù. ¢‹Ì·˜

ªÂÙˆÈ΋ ·fi ÙË ¡.¢. ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ∞£∏¡∞, 22.

∞£∏¡∞, 22.

∞¡∞§À™∏, Ô˘ ı· ÂÚȤ¯ÂÈ Ù·

ϤÔÓ ÚfiÛÊ·Ù· Î·È ÛËÌ·ÓÙÈο ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ı· ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (Û‹ÌÂÚ·) Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ (∂§™Δ∞Δ) ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘. ∏ ·Ó¿Ï˘ÛË, Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ ‰ËÌÔÛȇ̷ÙÔ˜, ı· ʤÚÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›·” Î·È ÛÙԯ‡ÂÈ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ù· ÈÔ ÚfiÛÊ·Ù· Î·È ÛËÌ·ÓÙÈο ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ÙÚfiÔ Û·Ê‹ Î·È ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ. ΔÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·, ÁÚ·Ì̤ÓÔ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È ·ÁÁÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ·, ı· ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ¯Ú‹ÛÙ˜ Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÂÈηÈÚÔÔÈË̤ӷ ÛÙÔȯ›·, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, ηıÒ˜ Î·È ÈÔ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛ̘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ. £· ·Ú¤¯ÂÈ ‰Â ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÚÈÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ‰Â›ÎÙ˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙ·ÙÈÛÙÈΤ˜ ¯ÚÔÓÔÛÂÈÚ¤˜ Ô˘ ηٷÚÙ›˙ÔÓÙ·È, ΢ڛˆ˜, ·fi ÙËÓ ∂§™Δ∞Δ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÛÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ· Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ workshop ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ñ ÌÂÏÒÓ, Ì ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÎÒ‰Èη ÔÚı‹˜ Ú·ÎÙÈ΋˜ Ù˘ Eurostat. Δ¤ÏÔ˜, Ë ∞Ú¯‹ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÈÏoÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì ‚¿ÛË Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ·ÓˆÙ¤ÚÔ˘ workshop. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ÙË ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛË fiÙÈ Ë ¡¢ ‰ÂÓ ˙‹ÙËÛ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó ¤ÚıÂÈ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ÂϤÁÍÂÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó Ù· ·ÔÏ˘ı¤ÓÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢™ Ù˘ ∂§™Δ∞Δ, ¤Î·ÓÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡¢, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ∞ÓÙÒÓ·ÚÔ˜.

ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ ÌÂÙˆÈ΋˜ Â›ıÂÛ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ô˘ ·Ó‚¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· ‰¤ÛÌË ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi Ù˘ ÚfiıÂÛ˘ Ù˘ ¡.¢. Ó· ·Ó·‚·ıÌ›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î. ™Ù. ¢‹Ì·, Ô˘ Â¤ÎÚÈÓ Ì ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË.

™Â ÌÈ· ·fi ÙȘ Û¿ÓȘ ‰ËÌfiÛȘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘, Ô Î. ¢‹Ì·˜, ηÙfiÈÓ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î. ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Î·È ÂÈÙ¤ıËΠÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÁÈ· ·ÙÔÏÌ›·, ·‰Ú¿ÓÂÈ· Î·È ·Ó·‚ÏËÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜. ŸÌˆ˜, ·Ú¿ ÙÔ˘˜ ˘„ËÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ë ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÈÎÔÛÈÙÂÙÚ¿ˆÚ·, ·ÔʇÁÂÈ Ó· ı¤ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ÂÓÒ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Î·È “Ï¢΋ ·ÂÚÁ›·” ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ù˘ ¡.¢. Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ‰ÈÛÙ·ÎÙÈÎÔ› Ó· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. “ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û˘Ó¤ÏıÂÈ ·ÎfiÌË ·fi ÙÔ ÛÔÎ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÛÎÏËÚÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÈ, Ì ÙËÓ ›‰È· ÚÔ¯ÂÈÚfiÙËÙ·, Ó¤·. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË, ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ Ì‹Ó˜, ›¯Â Âȉ›ÍÂÈ ·ÙÔÏÌ›·, ·‰Ú¿ÓÂÈ· Î·È ·Ó·‚ÏËÙÈÎfiÙËÙ·” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ¢‹Ì·˜. √ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ·ÓÙ› ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹, Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ‰Ú·ÛÙÈο ÙȘ ‰·¿Ó˜, ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È Î¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎfi Î·È ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi, Â¤ÏÂÍ ÙË ‚·ÚÈ¿ ÊÔÚÔÏÔÁ›·, Ô˘ Û ÂÚ›Ô‰Ô ‡ÊÂÛ˘ ‰ÂÓ ·Ô‰›‰ÂÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ¢‹Ì·, Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÚÔηÏ› ÂÈϤÔÓ ‡ÊÂÛË, ·˘Í¿ÓÂÈ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Î·È ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Î·È ‰ÈÒ¯ÓÂÈ ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ.

Ô˘ ıˆÚ› ˆ˜ Â›Ó·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ Î·È ÙfiÓÈÛÂ: “¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, fï˜, Ë ÌfiÓË ·Ï‹ıÂÈ· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Â›Ó·È ˆ˜ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È ÀÔ˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ÂÈΛӉ˘ÓÔ ‰›‰˘ÌÔ ÁÈ· ÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÎfi Ï·fi” .

“¶¿ÙÔ˜ ÛÙÔ ‚·Ú¤ÏÈ ‰ÂÓ Ì‹Î”

“∂Í¿ÏÏÔ˘, Ë ›‰È· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È fiÙÈ Ù· Ó¤· ̤ÙÚ· ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙËÓ Âȉ›ӈÛË Ù˘ ‡ÊÂÛ˘. ªÈ· ‡ÊÂÛË, fï˜, Ô˘, fiˆ˜ ›·, Ë ›‰È· ÚÔοÏÂÛ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ¢‹Ì·˜ Î·È Â› ˆ˜ ϤÔÓ Â›Ó·È Î·ÈÚfi˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË -ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Ù˘- Ó· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ì¤ÙÚ· ¿ÌÂÛ˘ ·Ó¿Î·Ì„˘, ÁÈ· Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÈ ‚·ı‡ÙÂÚË ‡ÊÂÛË Î·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ¯ÂÈÚÔÙ¤Ú¢ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜.

ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∫.√. Ù˘ ¡.¢. Î. ∫. Δ·ÛԇϷ˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÙÚÔÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÌfiÓÈÌÔ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙ· ·Î›ÓËÙ·, ÂÈÙ¤ıËΠ̠ÛÊÔ‰ÚfiÙËÙ· ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ¤ÓÙ·Û˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈϤÍÂÈ Ë ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË. ª¿ÏÈÛÙ· Ì ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÈıÂÙÈÎfi ‡ÊÔ˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ¤Ó· ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Û “ÌfiÓÈÌË ÂÚÁ·Ûȷ΋ Âʉڛ·” , ÁÈ· ¤Ó·Ó ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. ∂˘. μÂÓÈ˙¤ÏÔ,

“∏ Ó¤· ηٷÈÁ›‰· ̤ÙÚˆÓ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÂÏÈο fiÙÈ ¿ÙÔ˜ ÛÙÔ ‚·Ú¤ÏÈ ‰ÂÓ Â›¯Â ÌÂÈ” ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÙÔÌ¿گ˘ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î. ÃÚ. ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·˜ Î·È ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ì ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ŒÎıÂÛË ÙÔ˘ ¢¡Δ, ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ı· ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙÔ 189% ÙÔ˘ ∞∂¶ ÙÔ 2012, ·fi 127% Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ 2009. “ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·; ∫¿ı ‰fiÛË ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ Ó· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi Ó¤·, ÂÒ‰˘Ó·, ̤ÙÚ·. ∞fi Ӥ˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜, ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÌÈÛıÒÓ Î·È Û˘Óٿ͈Ó, Ì·˙ÈΤ˜ ·ÔχÛÂȘ. ª¤ÙÚ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÔÈ ·ÛÙÔ¯›Â˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜” ›Â. ∂ÈÎÚÈÙÈÎfi˜ ‹Ù·Ó Î·È Ô ¤ÙÂÚÔ˜ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÙÔÌ¿گ˘ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î. π. μÚÔ‡ÙÛ˘, Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÔÈ “ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ, fi¯È ÌfiÓÔ Â›Ó·È ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜, ·ÏÏ¿ Û˘ÓÙËÚÔ‡Ó ÙËÓ ‡ÊÂÛË Î·È ¤¯Ô˘Ó ʤÚÂÈ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi ÛÙ· Úfiı˘Ú· Ù˘ ÂÍ·ıÏ›ˆÛ˘” Î·È Â·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ‰Ú·ÛÙÈ΋˜ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ.

¶·Ú¿ ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Ô˘ ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ÙÔ Î·Ù·„ËÊ›˙Ô˘Ó

¶ÚÔ˜ ÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· ԉ‡ÂÈ ÙÔ Ó/Û ÁÈ· Ù· ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·Ù· ∞£∏¡∞, 22.

À¶∂ƒæ∏ºπ™Δ∏∫∂ Â› Ù˘ ·Ú-

¯‹˜ ·fi ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‰ËÌÔ„ËÊÈÛÌ¿ÙˆÓ. Δ· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ‰‹ÏˆÛ·Ó ˆ˜ ÙÔ Î·Ù·„ËÊ›˙Ô˘Ó, Ì ·ÚÈÔ ÙÔ Âȯ›ÚËÌ· fiÙÈ ÙÔ ÓÔÌÔı¤ÙËÌ· Â›Ó·È ¤Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi Ù¤¯Ó·ÛÌ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂͤÊÚ·Û·Ó ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ‰È·Ù‡ˆÛË ÙˆÓ ÂÚˆÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·Ù·. ∂ÈÛËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÙÔ ÓÔÌÔı¤ÙËÌ· Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ÿÚ˘ ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë˜, Î·È ··ÓÙÒ-

∫·„¿Ï˘ ¢. £Âfi‰ˆÚÔ˜ √ÚıÔ‰ÔÓÙÈÎfi˜ ¶Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ Î·È ÂȉÈ΢ı›˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ Manchester (∞ÁÁÏ›·˜) ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 91 - 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ (∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ΔËÏ. 24210-31053, 6988-884083

ÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, › fiÙÈ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ‰ÂÓ Ô‰ËÁÂÙÂ›Ù·È Î·È fiÙÈ ÙÔ ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· ‰ÂÓ ˘ÔηıÈÛÙ¿ ÙË Ï·˚΋ ÂÓÙÔÏ‹, ·Ú¿ ·ÊÔÚ¿ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˙‹ÙËÌ·. “¢È·ÁÈÁÓÒÛΈ Ì›· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÓÙ› Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜, Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì Â› Ù˘ Û˘Á΢ڛ·˜” ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ηٷÏfiÁÈÛ “ÊÔ‚›·” ÛÙ· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ¤Ó·ÓÙÈ ÂÓfi˜ ıÂÛÌÔ‡ ¿ÌÂÛ˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. Ÿˆ˜, Ì¿ÏÈÛÙ·, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ·Ó ‰ÈÂÍ·¯ı› ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2011 ı· ·ÊÔÚ¿ ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, “ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋” , Î·È ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ë μÔ˘Ï‹. “∞Ó Î¿ÔÈÔ˜ ¤ÏÂÁÂ, ‰ÂÓ Ì·˜ ·Ú¤ÛÂÈ Ô ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ·˯› ÙÔ Ó‡̷ Ù˘ ‰È¿Ù·Í˘ ‹ ‰ÂÓ ÙÔ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÛˆÛÙ¿, Ó· ÙÔ Âͤٷ˙· Ì·˙› Û·˜. §¤ÂÈ, fï˜, ÁÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο Ù¯ӿÛÌ·Ù· Î·È ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘, ‰ËÏ·‰‹ ˘Ô‚·ıÌ›˙Ô˘Ì ¤ÙÛÈ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë˜. ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÂÈı˘Ì› ÙË Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ٷ ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ·ÓÔȯÙfi˜ Û ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ·fi ÙÔÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ.

∏ ÂÈÛËÁ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ª·Ú›· ∫˘ÚÈ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Î·Ï‡ÙÂÙ·È ¤Ó· ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi ÎÂÓfi, ηıÒ˜ ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë Úfi‚ÏÂ„Ë ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ÁÈ· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ Â› „ËÊÈṲ̂ÓÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘, ÔÙ¤ ‰ÂÓ ‹Úı ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜. ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ‰È¢ڇÓÂÙ·È Ë ¿ÌÂÛË Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯È΋ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·. ΔËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÂͤÊÚ·Û·Ó Ë ¡¢, ÙÔ ∫∫∂ Î·È Ô ™Àƒπ∑∞, ÂÓÒ Ô §∞√™ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ì ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÙË ÌÔÚÊ‹ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ „ËÊ›ÛÂÈ Î·È ˙‹ÙËÛ ·ÏÏ·Á¤˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ı¤ÛË. √ ÂÈÛËÁËÙ‹˜ Ù˘ ¡¢, ∞Ó. ¡ÂÚ¿ÓÙ˙˘, ÂÓÒ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ıÂÛÌÈ΋ Û˘Ìʈӛ· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ ÛÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ¤Ú¯ÂÙ·È ¿Î·ÈÚ· ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·ÔÙÂÏ› “‰È¿Ê·ÓÔ Ì·Ó‰‡·, ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜” . “∫·Ó¤Ó· ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· ‰Â ÌÔÚ› Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ÙË ¯ÒÚ· ·fi ÙË ‰˘Û¯ÂÚ‹ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È” ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î. ¡ÂÚ¿ÓÙ˙˘. ø˜ ¤Ó· ̤ÛÔ ÁÈ· Ó· ÍÂʇÁÂÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ “Î·È Û ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Â›Ó·È ·ÓÒ‰˘Ó· Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ˆ˜ ÏÂÈÔ„ËÊfiÓ ÎfiÌÌ·” ÂÎÙ›ÌËÛÂ Î·È ÙÔ ∫∫∂ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, ‰È¿ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ·ÁÔÚËÙ‹ ÙÔ˘ ∞.™Î˘Ï-

Ï¿ÎÔ˘, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÈ ÙÔ Ï·fi ·fi ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË. “¢ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È „¢‰·›ÛıËÛË fiÙÈ ¤ÙÛÈ ı· ‚Áԇ̠·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ∂›Ó·È Û ÂͤÏÈÍË Ë ÚÔ·Á¿Ó‰· fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÊÙ·›ÂÈ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È ı· Á›ÓÂÈ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ¯ÂÈÚ·ÁˆÁËı› Ë ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ™Î˘ÏÏ¿ÎÔ˜. ∂Π̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ §∞√™ Ô ∞ı. ¶Ï‡Ú˘ ÙfiÓÈÛÂ, fiÙÈ ·Ó Î·È ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ Ù¿ÛÛÂÙ·È ˘¤Ú ÙˆÓ ‰ËÌÔ„ËÊÈÛÌ¿ÙˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ‰¤ÛÌ¢ÛË ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÁÈ· ÙÔ ÔÈ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ı· Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙÔ ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· Î·È ·ÎfiÌË Ó· ÌÔÚ› οı ÎfiÌÌ· Ó· ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ ¤Ó· ÂÚÒÙËÌ·, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ı· Â›Ó·È ÔÏÏ·Ï¿ Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·.

“£¤ÏÂÙ ӷ ‚Á¿ÏÂÙ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο fiÙÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ı¤ÏÂÈ Ù· ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·Ù· Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ‚¿ÏÂÙ ٷ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ë ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶∞™√∫” ›Â Ô Î. ¶Ï‡Ú˘. ΔË ı¤ÛË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, fiÙÈ Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ıÂÛÌÔıÂÙ› ÙË Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯È΋˜ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È fiÙÈ ı¤ÙÂÈ ¤Ó· ·Ôχو˜ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓÔ ·fi ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ï·›ÛÈÔ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ‰ËÌÔ„ËÊÈÛÌ¿ÙˆÓ, ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ÂȉÈÎfi˜ ·ÁÔÚËÙ‹˜ μ·Û›Ï˘ ªÔ˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜. ∞ÎfiÌË, ·fi Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÂÎÊÚ¿ÛÙËΠÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Î·È ·ÓÙ›ÚÚËÛË, ÁÈ· ÙËÓ Úfi‚ÏÂ„Ë Ó· ÌËÓ ÚÔÛÌÂÙÚÒÓÙ·È Ù· “ÏÂ˘Î¿” „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ˆ˜ ¤Á΢ڷ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 11

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2011

∞ӷʤÚÂÈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÂÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÛÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ

¡· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ Ë ∫‡ÚÔ˜ ÙȘ ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ... ΔÔ ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi ÛοÊÔ˜ Piri Reis ÁÈ· ÛÂÈÛÌÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ªÂÛfiÁÂÈÔ ∞£∏¡∞, 22.

“¡

· ÌËÓ Íԉ‡ÂÈ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ Ù˘ ÁÈ· Ó· ÚÔηÏ› ¤ÓÙ·ÛË Ì ÙÚfiÔ Ô˘ ı· ˙ËÌÈÒÛÂÈ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ Â›Ï˘Û˘, ·ÏÏ¿ Ó· Âȉ›ÍÂÈ ‚Ô‡ÏËÛË ˘¤Ú Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘ Î·È ÙÔ˘ Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡ Î·È Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ ÙȘ ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ, Â›Ó·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÔ΢Úȷ΋ ÏÂ˘Ú¿” ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ΢ÚȷΤ˜ ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ·Ó·˙‹ÙËÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘.

ÚÈηÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ™ÙËÚ›˙Ô˘ÌÂ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Ìʈӛ· Ô˘ ˘¤ÁÚ·„Â Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ì ̛· ¯ÒÚ· ÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ Î·È ÙȘ ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ” ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÁÚ¿ÊÂÈ fiÙÈ Ô ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ·¿ÓÙËÛ ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ “¤¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ΔÔ˘ÚÎÔ·ÚÈÔÈ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÂΛ Î·È ı· ÙÔ˘˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ӷ Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó” ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “Ô √Ì¿Ì· ‰ÂÓ ˘Ô¯ÒÚËÛÂ Î·È ¤ÙÛÈ ˘ÔÁÚ¿ÊËΠÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË Ë Û˘Ìʈӛ· Ô-

ÚÈÔı¤ÙËÛ˘ Ù˘ ˘Ê·ÏÔÎÚË›‰·˜” ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi ÛοÊÔ˜ Piri Reis ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÔχÛÂÈ ÁÈ· ÛÂÈÛÌÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ªÂÛfiÁÂÈÔ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (Û‹ÌÂÚ·). ΔÔ ÛοÊÔ˜ ı· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÏÔ›· ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ ÔÏÂÌÈÎÔ‡ Ó·˘ÙÈÎÔ‡. ∏ ΔÔ˘ÚΛ· ¤¯ÂÈ ÂΉËÏÒÛÂÈ Û Ôχ ˘„ËÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË Ù˘ ÛÙȘ ¤Ú¢Ó˜ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ Ë ∫˘Úȷ΋ ¢Ë-

ÌÔÎÚ·Ù›· ÛÙËÓ Î˘Úȷ΋ ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∑ÒÓË. ªfiÏȘ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, Ë ΔÔ˘ÚΛ· ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔ Î·ÙÔ¯ÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ˘Ê·ÏÔÎÚË›‰·˜ Î·È ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ¿Ú¯È˙·Ó ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· ˘‰ÚÔÁÔÓ¿ÓıڷΘ. ∞›ÏËÛ ·ÎfiÌ· Ë ÕÁ΢ڷ fiÙÈ ı· ·ÔÎÏ›ÛÂÈ ÙȘ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ Î·È ÈÛÚ·ËÏÈÓ¤˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ·fi ¤ÚÁ· ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜, Ë ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ë ∫‡ÚÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó “·ÓÙÂÏÒ˜ ·Ú¿ÓÔÌË” ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi “˘Ê·ÏÔÎÚË›‰·˜” Ì ÙÔ Î·ÙÔ¯ÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ “Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·˘Ù‹ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙË ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¢›Î·ÈÔ Î·È ÛÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ. ∏ ÂÓ ÏfiÁˆ ’Û˘Ìʈӛ·’ Â›Ó·È ¿Î˘ÚË Î·È ¿Ó¢ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘”. ¶¿ÓÙˆ˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Δ·Ó¤Ú °ÈÏÓÙ›˙ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌ· ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ÎÏÈ̿ΈÛË Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ªÂÛfiÁÂÈÔ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÁˆÙÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹.

“ŒÙÛÈ, ı· ηٷÛÙ› ‰˘Ó·Ùfi˜ ¤Ó·˜ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi˜ Ô˘ ı· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ªÂÛfiÁÂÈÔ Û ¯ÒÚÔ ÂÈÚ‹Ó˘, ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ë ‰›Î·ÈË Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ï·Ô‡˜ Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ ÎÔÈÓÔ› ȉÈÔÎً٘ ÙÔ˘ ¡ËÛÈÔ‡” ÚÔÛı¤ÙÂÈ. ÀÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë “Û˘Ìʈӛ·” ÂÚ› “˘Ê·ÏÔÎÚË›‰·˜” ÌÂٷ͇ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ Î·È ÙˆÓ Î·Ù¯fiÌÂÓˆÓ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ “Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ˘fi„Ë Ù· ÓfiÌÈÌ·, ›Û· Î·È ·‰È·›ÚÂÙ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ΔÔ˘ÚÎÔ·ÚÈÔÈ, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Î·È ÔÈ ∂ÏÏËÓÔ·ÚÈÔÈ, Â› ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ Ù˘ ˘Ê·ÏÔÎÚË›‰·˜ ÙÔ˘ ¡ËÛÈÔ‡” ∞ӷʤÚÂÙ·È Â›Û˘ fiÙÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì· ı· Â›Ó·È Ë ·ÚÔ¯‹ ·‰ÂÈÒÓ ÁÈ· ¤Ú¢Ó˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Î·È Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∞ÓÒÓ˘ÌË ∂Ù·ÈÚ›· ¶ÂÙÚÂÏ·›ˆÓ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ Î·Ù¯fiÌÂÓˆÓ. ø˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·fiË¯Ô Ù˘ “Û˘Ìʈӛ·˜” Ë ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· “ƒ·ÓÙÈοϔ ÁÚ¿ÊÂÈ fiÙÈ Î·Ù¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ƒÂÙ˙¤ Δ·Á› ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∏¶∞ ª¿Ú·Î √Ì¿Ì· › fiÙÈ “Ë ¤Ú¢ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ·ÌÂ-

ª·¯ËÙÈο ·Ú·‚›·Û·Ó ÙÔÓ Î˘ÚÈ·Îfi ¯ÒÚÔ Î·È ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÎÔÓÙ¿ Û Ù‹ÛË ÙˆÓ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ ∞ÂÚÔÁÚ·ÌÌÒÓ

∂Ó·¤ÚÈÔ “fiÏÂÌÔ Ó‡ڈӔ ΋ڢÍÂ Ë ΔÔ˘ÚΛ· ∞£∏¡∞, 22.

¶√§∂ª√ ÓÂ‡ÚˆÓ ¤¯ÂÈ ÂÍ·Ô-

χÛÂÈ Ë ΔÔ˘ÚΛ· ηٿ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘. ª·¯ËÙÈο ·Ú·‚›·Û·Ó ÙÔÓ Î˘ÚÈ·Îfi ÂÓ·¤ÚÈÔ ¯ÒÚÔ Î·È ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÎÔÓÙ¿ Û Ù‹ÛË ÙˆÓ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ ∞ÂÚÔÁÚ·ÌÌÒÓ Ô˘ ηÙ¢ı˘ÓfiÙ·Ó ÚÔ˜ ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·ÚÂÓԯϛ ÂÏÈÎfiÙÂÚ· Ù˘ Noble Energy Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ “ÔÈÎfiÂ‰Ô 12”. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ÙÔ ϋڈ̷ ÙÔ˘ ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜ ÙˆÓ ∫∞, ›¯Â ÔÙÈ΋ Â·Ê‹ Ì ٷ ÙÔ˘ÚÎÈο Ì·¯ËÙÈο, ÌÂÙ¿ ·fi ÂȉÔÔ›ËÛË ·fi ÙÔ˘˜ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ÂÓ·¤ÚÈ·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜, Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ù˘ Ù‹Û˘, fï˜, ‰ÂÓ Ù¤ıËΠÔÙ¤ Û ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ΛӉ˘ÓÔ. “™¯ÂÙÈο Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ fiÙÈ ·ÚÂÓԯϋıËΠ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ ÙˆÓ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ ∞ÂÚÔÁÚ·ÌÌÒÓ ÛÙÔÓ Î˘ÚÈ·Îfi ÂÓ·¤ÚÈÔ ¯ÒÚÔ Î·ıÈÛÙԇ̠۷ʤ˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÚÂÓԯϋıËÎÂ, Ô‡ÙÂ Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ù˘ Ù‹Û˘ Ù¤ıËΠ۠ΛӉ˘ÓÔ” ›Â Ô Î. ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘. ∞˘Ù‹ Ë Ó¤· ÚfiÛÎÏËÛË ¤Ú¯ÂÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ Ó·˘ÙÈ΋ ¿ÛÎËÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ¯ı˜ ÙÔ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi Ó·˘ÙÈÎfi ·ÓÔÈÎÙ¿ Ù˘ §ÂÌÂÛÔ‡, ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÓÔËÙfi ·ÎÏÔ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ∫‡ÚÔ. ∞˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ¤Î·Ó·Ó ¿ÛÎËÛË ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚÈÔ¯‹ ı¤ÏÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÂÓfi˜ “·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡” Ù˘ ªÂÁ·ÏÔÓ‹ÛÔ˘. ª¤Û· ·fi ÙËÓ ›‰È· ÏÔÁÈ΋, ÙÔ˘ÚÎÈο ÂÏÈÎfiÙÂÚ· Ì ¤‰Ú· ÙËÓ ∫ÂÚ‡ÓÂÈ·, ·ÚÂÓfi¯ÏËÛ·Ó Î·È ÙÔ ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜

Ô˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ› ÙËÓ Âͤ‰Ú· ÁÂÒÙÚËÛ˘ ÛÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô “∞ÊÚÔ‰›ÙË” ¯ˆÚ›˜ Ó· Û˘Ì‚Â› οÔÈÔ ıÂÚÌfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ë ∂ıÓÈ΋ ºÚÔ˘Ú¿ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ·˘ÍË̤ӷ ̤ÙÚ· ÁÈ· fiÛÔ Î·ÈÚfi ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ ·Ú·‚È¿ÛÂȘ Î·È ·Û΋ÛÂȘ, Ì Â¿Ó‰ÚˆÛË ÙˆÓ Ê˘Ï·Î›ˆÓ Î·È ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÍfi‰Ô˘˜ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÛÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ¿ÌÂÛ˘ Â¤Ì‚·Û˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “ºÈÏÂχıÂÚÔ˜” Ù· ÙÔ˘ÚÎÈο Ì·¯ËÙÈο ¤Ú·Ó ÙˆÓ ·Ú·‚È¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÂÓ·¤ÚÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ Î·È ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ ÙÔ˘ FIR, ¯ı˜ ·Ú·‚›·Û·Ó Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ Î·È ÂÚÈÔ¯¤˜ ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤Ó˜ ·fi ÙȘ ‚ÚÂÙ·ÓÈΤ˜ μ¿ÛÂȘ ∞ÎÚˆÙËÚ›Ô˘. ∞ÔÎÔڇʈ̷ Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÚÔÎÏËÙÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Ù˘ ÔÏÂÌÈ΋˜ ·ÂÚÔÔÚ›·˜ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜, ‹Ù·Ó Ë ÚÔÎÏËÙÈ΋ ϤÔÓ Î·È ÁÈ· ÙȘ ∏¶∞, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÚˆÈÓ‹ Ù‹ÛË ÂÏÈÎÔÙ¤ÚÔ˘ Ù˘ ¡oble ∂nergy, ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ §ÂÌÂÛÔ‡ ÚÔ˜

ÙËÓ Ï·ÙÊfiÚÌ· ÁÂÒÙÚËÛ˘ “¡oble ∏omer Ferrington” fiˆ˜ Î·È ÛÙËÓ Ù‹ÛË ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘. ™ÙËÓ Ù‹ÛË ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÚÔ˜ ÙËÓ Ï·ÙÊfiÚÌ·, ‰‡Ô ÙÔ˘ÚÎÈο ÔÏÂÌÈο ÂÏÈÎfiÙÂÚ· Û Ôχ ¯·ÌËÏfi ‡„Ô˜ - 3.000 Ô‰ÒÓ Â-

Ú›Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÛÙȘ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ÂÏÈÎÔÙ¤ÚÔ˘ Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÁÈ· 20 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÂÚ›Ô˘ ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ Ï·ÙÊfiÚÌ·, ÂÙÒÓÙ·˜ Ï¿È Î·È Î¿Ùˆ ·fi ·˘Ùfi. ΔÔ Û˘Ì‚¿Ó ¤ÁÈÓ ¿Óˆ ·fi ‰ÈÂıÓ‹ ‡‰·Ù·, ÂÓÒ Ù· ÙÔ˘ÚÎÈο ÂÏÈÎfiÙÂÚ· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËÎ·Ó Û ·fiÛÙ·ÛË ÂÚ›Ô˘ 60 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚˆÓ ·fi ÙËÓ Ï·ÙÊfiÚÌ·. ™ÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ÓËÔÏÔÁ›Ô˘ ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ, Â¤‚·ÈÓ·Ó ‰ÈÌÂϤ˜ ϋڈ̷ - ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Î·È πÛÚ·ËÏ›Ù˘, fiˆ˜ Î·È ¤ÓÙ ÂÈ‚¿Ù˜ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ˘ËÎÔfiÙËÙ·˜, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜. “Δ· ÙÔ˘ÚÎÈο ÏÔ›· ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 12 fiÔ˘ Ù· ÈÛÚ·ËÏÈÓ¿ Î·È ÂÏÏËÓÔ΢Úȷο ÛοÊË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó

¤Ú¢Ó˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ÙÔ˘ÚÎÈ΋ “™·Ì¿¯” Î·È ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ·˘Ùfi ı· Û˘Ì‚Â› “Â¿Ó Ë ˘Ê·ÏÔÎÚË›‰· ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÎÚ·›ˆÓ ÛËÌ›ˆÓ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘, ÙÔ˘ ƒÈ˙ÔηÚ·ÛÔ‡ Î·È Ù˘ ∞ÌÌfi¯ˆÛÙÔ˘ ÏËÊı› ˘fi„Ë Ò˜ 12 Ì›ÏÈ·”. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰·, Ë “Û˘Ìʈӛ· ÂÚ› ˘Ê·ÏÔÎÚË›‰·˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ¤Ú¢Ó˜ Û ·fiÛÙ·ÛË Ì¤¯ÚÈ 12 ÌÈÏ›ˆÓ ·fi Ù· Û‡ÓÔÚ· (·ÎÙ¤˜) Ù˘ ” Δ¢μ∫“ŒÙÛÈ Ë ∞ÓÒÓ˘ÌÔ˜ ∂Ù·ÈÚ›· ¶ÂÙÚÂÏ·›ˆÓ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ı· Ï¿‚ÂÈ ¿‰ÂÈ· ÂÚ¢ÓÒÓ ÛÙ· ·ÓÔȯٿ Ù˘ ” Δ¢μ∫“Û ·fiÛÙ·ÛË 12 ÌÈÏ›ˆÓ.

“∫ÏÂȉ›” Ë Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙËÓ ˘Ê·ÏÔÎÚË›‰· ϤÂÈ Ô ŒÚÔÁÏÔ˘ ∞°∫Àƒ∞, 22.

∏ “Û˘Ìʈӛ·” ΔÔ˘ÚΛ·˜ -

ΔÔ˘ÚÎÈ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∫‡ÚÔ˘ (ηÙ¯fiÌÂÓË ∫‡ÚÔ˜) ÁÈ· ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ “¯ˆÚÈÎÒÓ ˘‰¿ÙˆÓ” Â›Ó·È ÙÔ “ÎÏÂȉ›” ÁÈ· ÌÂÙ¤ÂÈÙ· Û˘Ìʈӛ˜, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ΔÔ˘ÚÎÔ·ÚÈÔ˜ ËÁ¤Ù˘ ¡ÙÂÚ‚›˜ ’∂ÚÔÁÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ·˘Ù‹ ı· ÂÁÎÚÈı› Ù¿¯ÈÛÙ· ·fi ÙËÓ “μÔ˘Ï‹”. √È ΔÔ˘ÚÎÔ·ÚÈÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÛÙÔÓ ˘Ôı·Ï¿ÛÛÈÔ ÏÔ‡ÙÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ∫‡ÚÔ, ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ’∂ÚÔÁÏÔ˘. ∫·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ›¯·Ó ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙËÓ ÂÏÏËÓÔ΢Úȷ΋ ÏÂ˘Ú¿, ÂÓÒ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ë ÙÔ˘ÚÎÔ΢Úȷ΋ ÏÂ˘Ú¿ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ Ù˘ ÁÈ· χÛË ÛÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi. Ÿˆ˜ ›Â, ‰ÂÓ ‚ϤÂÈ ÙËÓ ›‰È· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ∂ÏÏËÓÔ·ÚÈÔ˘˜. √ Î. ŒÚÔÁÏÔ˘ ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËΠfiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÎÚËÍË ÛÙË Ó·˘ÙÈ΋ ‚¿ÛË ÛÙÔ ª·Ú› Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ¢. ÃÚÈÛÙfiÊÈ· ¤ÁÈÓ ·ÎfiÌ· ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÚÔ˜ ÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› Û ÔÛÔÛÙ¿ 15-20%, οÙÈ Ô˘ ÙÔÓ ·Ó·Áο˙ÂÈ Û “„¢ÙÔËÚˆÈÛÌÔ‡˜”. √ ŒÚÔÁÏÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠÛÙ· ÎÂÓÙÚÈο ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √∏∂ Ì ÙÔÓ ∞Ï‚·Ófi Úfi‰ÚÔ ™·Ï› ªÂÚ›Û·, ÙÔÓ ∂Ì›ÚË ÙÔ˘ ∫·Ù¿Ú, ™Â›¯Ë ÷̿ÓÙ ªÈÓ Ã·Ï›Ê ∂Ï Δ¿ÓÈ Î·È ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙÔ˘ ∞˙ÂÚÌ·˚Ù˙¿Ó.


M·ÁÓËÛ›· 12

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2011

¶ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ··ÁfiÚ¢ÛË ÂÙÚÂÏ·ÈÔΛÓËÛ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ

ŒÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ 85 ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Ô˘ Ì·›ÓÔ˘Ó Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ·fi ¢Â˘Ù¤Ú·

¡∞ ÂÍÂÙ·ÛÙ› ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·-

ËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ·fiÊ·Û‹ Ù˘ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÙÔ μfiÏÔ (ÚÒËÓ ∫√¡Δπ) ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ Ë È‰ÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›· ArcelorMittal Construction Hellas ∞.∂., fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ ÂÛÙ¿ÏË Û ªª∂. §›Á˜ Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÚÈÌÂÚ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ ÂÚÈıÒÚÈ· Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Ù˘ ÂÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ›¯·Ó ·Ó·ÊÂÚı› Û ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ÛÂÓ¿ÚÈ· Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·fi Ó¤Ô Û¯‹Ì· ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ.

·ÁfiÚ¢Û˘ Ù˘ ÂÙÚÂÏ·ÈÔΛÓËÛ˘ π.Ã. Û fiÏÂȘ Ì ·˘ÍË̤ӷ Â›‰· Ú‡·ÓÛ˘, Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘, ÙÔ À¶∂∫∞ Ó· ¿ÚÂÈ ı¤ÛË ÁÈ· Ù· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο Î·È ÏËı˘ÛÌȷο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· Ù· Ù·Í›, ÂÓÒ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Â¿Ó Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÛË Ù˘ ÂÙÚÂÏ·ÈÔΛÓËÛ˘ π.Ã. ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. Δ· ·Ú·¿Óˆ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘ Û˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ‰‹ÏˆÛÂ: “∏ ¿ÚÛË Ù˘ ··ÁfiÚ¢Û˘ Ù˘ ÂÙÚÂÏ·ÈÔΛÓËÛ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÛË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ‰ÂÓ Â›Ó·È ˙‹ÙËÌ· Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ ·Ó Î·È Î·Ù¿ fiÛÔ Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ fiˆ˜ Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ, Ë Â¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ù· Â›‰· ·¤ÚÈ·˜ Ú‡·ÓÛ˘ Û ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È· Î·È ÔÍ›‰È· ·˙ÒÙÔ˘. ∂ÎÊÚ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËıÔ‡Ó. ∑‹ÙËÛ· ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶∂∫∞ Ó· ·Ó·Ì›ÓÂÈ ÙË ÁÓÒÌË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ¿ÚÂÈ ı¤ÛË ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ÏËı˘ÛÌÈ·ÎÒÓ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ù· Ù·Í›. ∑‹ÙËÛ· Â›Û˘ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ› ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· ÂÂÎÙ·ı› Ë ··ÁfiÚ¢ÛË Ù˘ ÂÙÚÂÏ·ÈÔΛÓËÛ˘ Î·È Û ¿ÏϘ fiÏÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ Ú‡·ÓÛ˘” . ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘ ÙˆÓ ‚·Ú¤ˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ, ÙˆÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ Ù·Í›, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÙÚÂÏ·ÈÔΛÓËÛ˘. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ecocity Î. £. ∑·ÊÂÈÚfiÔ˘ÏÔ˜ fiˆ˜ Î·È Ë Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· π·ÙÚÈ΋˜ ∫. ∫·ÙÛÔ˘ÁÈ¿ÓÓË ÙfiÓÈÛ·Ó fiÙÈ ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ Û˘Óı‹Î˜ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ¿ÚÛË Ù˘ ··ÁfiÚ¢Û˘ Ù˘ ÂÙÚÂÏ·ÈÔΛÓËÛ˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ÓÔı›·˜ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ Î·È ÙˆÓ ‹‰Ë ·˘ÍËÌ¤ÓˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ·¤ÚÈ·˜ Ú‡·ÓÛ˘. ∂ÂÛ‹Ì·Ó·Ó ‰Â fiÙÈ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ··ÁÔÚ¢ı› Ë ÂÙÚÂÏ·ÈÔΛÓËÛË ÛÙȘ fiÏÂȘ Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜ Î·È ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·˘ÍËÌ¤ÓˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ Ú‡·ÓÛ˘. ™ÙÔ ˘fiÌÓËÌ· Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ∞¶£ - ΔÌ. ªË¯·ÓÔÏfiÁˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ (∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ∂Ê·ÚÌÔṲ̂Ó˘ £ÂÚÌÔ‰˘Ó·ÌÈ΋˜) Î. ∑‹Û˘ ™·Ì·Ú¿˜ ıˆÚ› fiÙÈ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ù˘ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ù˘ ¿ÚÛ˘ Ù˘ ··ÁfiÚ¢Û˘ Ù˘ ÂÙÚÂÏ·ÈÔΛÓËÛ˘ Ô‰ËÁ› Û Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη, Û ÂÏ·ÊÚ¿ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ Û ·ÛÙÈÎfi Â›Â‰Ô Î·È Û ÔÚȷ΋ ‰È·Î‡Ì·ÓÛË (ÌÈÎÚfiÙÂÚË Ì›ˆÛË ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·‡ÍËÛË ·Ó¿ÏÔÁ· ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÔÚ›˙ÔÓÙ·) ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ ·˙ÒÙÔ˘.

∫Ï›ÓÂÈ ÔÚÈÛÙÈο Ë ÚÒËÓ ∫√¡Δπ

Δ

˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘. ∫·Ù·ÓÔԇ̠fiÙÈ Ë ·fiÊ·ÛË ‰È·ÎÔ‹˜ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Â›Ó·È Â·¯ı‹˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Ì·˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌ›Ô, ı· ı¤Ï·Ì ӷ ‰È·‚‚·ÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ ı· Û‚·ÛÙÔ‡ÌÂ Î·È ı· ÂÎÏËÚÒÛÔ˘Ì fiϘ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ì·˜, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È fiÙÈ ı· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙԇ̠̠fiÏ· Ù· ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ· ̤ÚË, ÒÛÙ ӷ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ‰È·‰Èηۛ· Ì ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ fiψÓ. ∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Î·È ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜” .

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∞¡Δø¡∏™ ∂. ºø∫π¢∏™ fokidis@e-thessalia.gr

∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÙÚÈÌÂÚ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙȘ 19 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011 ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Ì·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÔÈ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Â›Ó·È ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ı˜: √ Î. Pascal Genest, ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ArcelorMittal Construction, Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠fiÏ· Ù· ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ· ̤ÚË, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÀÊ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÚÁ·Û›·˜, ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ Î·È ÙÔÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ, Û ÌÈ· ·ÓÔÈÎÙ‹ Û˘˙‹ÙËÛË, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ÂͤıÂÛ ·Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ. Ÿˆ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Î. Genest, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÚÔÙÔ‡ ηٷϋÍÂÈ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·fiÊ·ÛË, ÂÍ¿ÓÙÏËÛ fiϘ ÙȘ Èı·Ó¤˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ χÛÂȘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ̤ۈ Ù˘ ÌËÙÚÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ¤¯ÂÈ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÙÔ μfiÏÔ Ì 25 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 3 ¯ÚfiÓÈ·, ˆ˜ ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·ÓÙÈÛÙÚ·Ê› Ë ·ÚÓËÙÈ΋ ÔÚ›· ÙÔ˘ Î·È Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ Û ‚ÈÒÛÈÌË ÙÚԯȿ. ∞fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó fiÏ· Ù· ̤۷ Ô˘ ‰È¤ıÂÙÂ: ¶ÚÔ¯ÒÚËÛ Û Â¤Ó‰˘ÛË Û ̛· Ó¤· ÁÚ·ÌÌ‹, ˘ÈÔı¤ÙËÛÂ

● M ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ¯ı˜ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ArcelorMittal ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ·fiÊ·Û‹ Ù˘ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÙÔ μfiÏÔ

Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, η٤‚·Ï ÛÔ‚·Ú¤˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜, ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ·Ó¤Ù˘Í ÛËÌ·ÓÙÈο ÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘. ŸÌˆ˜, ·Ú¿ ÙȘ Â›ÔÓ˜ Î·È Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂Ó˜ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ Ì·˜, Ë Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÚÔÔÙÈ΋ ·Ó¿Î·Ì„˘ Î·È Ë Î·ı·Ú‹ ·Í›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Â›Ó·È ϤÔÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÚÓËÙÈ΋. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ·Ú·ÙÂٷ̤Ó˘ ‡ÊÂÛ˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ë ÔÔ›· ¤ÊÂÚ ÙË ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙÔ˘ ηٷÛ΢·ÛÙÈÎÔ‡ ÎÏ¿‰Ô˘, ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ·fiÙÔÌ˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÒÚÈÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, Ë ÔÔ›· Ô‰‹ÁËÛ Û ÏÂÔÓ¿˙Ô˘Û· ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÛÂ

Û¯¤ÛË Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ŸÏÔÈ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘, ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÍÂοı·Ú· fiÙÈ ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ϤÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‚ÈÒÛÈÌÔ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ, ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÂÓ‰˘Ù¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂΉËÏÒÛÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·. ∏ ArcelorMittal Construction ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙȘ ÚÔÛÊÔÚ¤˜, ÂÊfiÛÔÓ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Î·È Û·Ê›˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› ˆ˜ fiÏÔÈ ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó, fiÙÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘¯¤ÚÂÈ· Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ Ù· ¤ÙÔÈÌ· ÚÔ˚fiÓÙ· ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ù˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÂÎÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ

ŒÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ∫ÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ·ÓÙȉڿÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ÚÒËÓ ∫√¡Δπ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, fiˆ˜ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ, ·fi ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¢Â˘Ù¤Ú· ı· ÙÂıÔ‡Ó Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ̤¯ÚÈ 30 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. “∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ ÂΉfiıËΠ‰ÂÓ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi οÔÈÔÓ Î·È ÂÚȤ¯ÂÈ ·Ó·ÎÚ›‚ÂȘ ÛÙȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Ù˘ ÁÈ· ÙȘ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ù˘ ÙÚÈÌÂÚÔ‡˜. ∂Ì›˜ ‰ÂÓ Â›·Ì fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜, ·ÏÏ¿ ÂÏ¿Ù˜ Ô˘ ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì·˜ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ·Ú·ÁÁÂϛ˜, ·ÏÏ¿ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙÔ›¯Ô˜ ·fi ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË. ∂Ì›˜ ÛÙ›ϷÌ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì·˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔÓ Î. Genest Î·È ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡ÛÂ Ë ·Ó˘fiÁÚ·ÊË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ™˘Ó¯›˙Ô˘Ì ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Î·È ı· ÎÏÈÌ·ÎÒÛÔ˘Ì ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ì·˜” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ Î. ΔÚÈ·ÓÙ. ∫·Ú·Ù˙ÈÒÏ˘.

™˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÂÎÙ¿ÎÙˆ˜ Û‹ÌÂÚ· Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘-∂ÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜

¶ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜ ÁÈ· ÙÔ ·Ì‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ∂∫Δ∞∫Δ∏Û‡ÁÎÏËÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÛÙȘ 7 Ì.Ì. Û‹ÌÂÚ· ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÔ¸·ÏÏËÏÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ ÌÈ· ÒÚ· ÓˆÚ›ÙÂÚ· (6 Ì.Ì.) ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ì ı¤Ì·Ù·: -√ÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ·Ì‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˘ Û˘ÏÏ·ÏËÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ∂∫μ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· (∏ÚÒÔ) ÛÙȘ 28 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ (7 Ì.Ì.) -∂ÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ Î·È Ï‹„Ë ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó °™∂∂ Î·È ∞¢∂¢À ÛÙȘ 5 Î·È 19 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂∫μ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “◊ÚıÂ Ë ÒÚ·, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· “ıÂÚ›ÛÂÈ fi,ÙÈ ¤ÛÂÈÚ” Ì ÙÔ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ ÙˆÓ ¿‰ÈÎˆÓ Î·È ‰˘Û‚¿ÛÙ·ÎÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÂÈΛӉ˘Ó˘ Î·È Ï·Óı·Ṳ̂Ó˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜. ∞˘Ùfi ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÔ¸·ÏÏËÏÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘, ηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Û ̷˙È΋ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ·Ì‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 28 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì., ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∏ÚÒÔ˘ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· (ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ), Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÎÊÚ·ÛÙ› Ë Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤ÓË ÔÚÁ‹ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Ï·Ô‡ Î·È ı· ‰Ëψı› Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ·ÓÙ›ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·‰ÈΛ·. ∏ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ·Ì‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˘ Û˘ÏÏ·ÏËÙËÚ›Ô˘ - Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ∂∫μ - ÎÏ›‰ˆÛ ÛÙËÓ Â˘Ú›· Û‡ÛÎÂ„Ë ™ˆÌ·Ù›ˆÓ Î·È ∞ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ, Ô˘ Û˘ÁοÏÂÛ ÙÔ ∂∫μ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘. √Ìfiı˘ÌË ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ÂÎ-

ÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈˆÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ Â›Ó·È Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙÔ‡Ó ·ÁˆÓÈÛÙÈο Ë ·ÁˆÓ›· Î·È Ë ·fiÁÓˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ·ÓËÏ‹ ÎÏÔ‹ ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ‡ÊÂÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ Î·È Ó· ÛÙ·Ï› ÙÔ Ì‹Ó˘Ì·, Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙȘ Ì·‡Ú˜ ÙÚ‡˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ› ˘·›ÙÈÔÈ. ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· ·˘Ùfi, Ô˘ Û˘Ì˘ÎÓÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÔÊ·Ó‹ ‰È·›ÛÙˆÛË: “¢ÂÓ ÊÙ·›Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË-∞ÚÓÔ‡ÓÙ·È ¿Ú· Î·È Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙË Ó‡ÊË” , ı· ÊÙ¿ÛÂÈ Ò˜ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÛÙËÓ ÙÚfiÈη, ı· ÛÙ·Ï› ‰Â ·ÎfiÌË ÈÔ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο, Ì ÙȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ·ÓÂÚÁ·ÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ (°™∂∂, ∞¢∂¢À) ÛÙȘ 5 Î·È 19 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. °È· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ÂÈΛÌÂÓÔ˘ ·Ì‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˘ Û˘ÏÏ·ÏËÙËÚ›Ô˘, Ë ™‡ÛÎÂ„Ë ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó, ηٿ ¯ÒÚÔ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜, ÁÂÓÈΤ˜ ÂÓËÌÂÚˆÙÈΤ˜ Û˘ÓÂχÛÂȘ, Ó· ÚÔËÁËıÔ‡Ó ‰Â ÂÍ·ÓÙÏËÙÈ΋ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ Î·È ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ηÌ¿ÓÈ· ·fi ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ∂∫μ Î·È ÙˆÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È Û fiÏË ÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÎÔÈÓˆÓ›·, Ë ÔÔ›· Î·È ¤¯ÂÈ ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜, ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÏÏˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ó· ·ÓÙȉڿ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ Ù˘ ÙÂÏÌ¿ÙˆÛË, ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, ÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ù˘.

¶ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ Û ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÁÈ· «·ÏÏ·˚Îfi ÊÙ‡ÛÈÌÔ» ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÔ¸·ÏÏËÏÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ Î·È ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ μÔ˘-

Ï‹˜ “ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ›‰È·˜ ηٷÛÙÚÔÊÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, fiˆ˜ ·˘Ù‹ Í·Ó·-ÂÎÊÚ¿ÛıËΠ¯ı˜, Ì ÙË Ó¤· ηٷÈÁ›‰· ̤ÙÚˆÓ Î·È ¯·Ú·ÙÛÈÒÓ. ΔÔ ÔÁÎÚfiÌ ·ÔχÛˆÓ, Ë Ó¤· ηٷϋÛÙ¢ÛË ÌÈÛıÒÓ Î·È Û˘Óٿ͈Ó, Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘, Ù· ÎÂÊ·ÏÈο ¯·Ú¿ÙÛÈ·, Û·Ê‹ ‰Â›ÁÌ·Ù· ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ Î·È ˘ÔÙ·Á‹˜ ÛÙȘ ·ÍÈÒÛÂȘ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Î·È ÙˆÓ ΔÚ·Â˙ÈÙÒÓ, ı· ··ÓÙËıÔ‡Ó Î·È ·fi ÙÔ Ï·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÎÏËÚ¿. ∞Ó ı¤ÏÔ˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο Ó· ÛÒÛÔ˘Ó ÙË ¯ÒÚ·, ·˘ÙÔ› Ô˘ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÓÔÌÔıÂÙÔ‡Ó ÙÔÓ ·Ê·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ù˘, ·˜ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÚÒÙ· ·fi ÙÔ˘˜... ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜. - ∞ÔÔÈÔ‡ÌÂÓÔÈ ÙË ¯Ïȉ¿ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. - ∫Ô˘ÙÛÔ˘Ú‡ÔÓÙ·˜ (ÛÙ· ›‰È· fiÚÈ· ηٷϋÛÙ¢Û˘ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ·ÏÔ‡ Ï·Ô‡) Î·È ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·¯˘ÏÔ‡˜ ÌÈÛıÔ‡˜. - •ÂÎÈÓÒÓÙ·˜, ÚÈÓ ÙËÓ “ÂÚÁ·Ûȷ΋ Âʉڛ·” , ·fi ÙË “‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋, ÚÒÙ· Âʉڛ·” , ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÙË ıÂÌÂÏ›ˆÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ fi¯È Ì ‰‡Ô ÙÂÙÚ·Âٛ˜, ·ÏÏ¿ Ì ÂÓÓÈ¿ Î·È Ì ‰¤Î·, fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÏÔ‡˜ ÌÈÛıˆÙÔ‡˜... ˘ËÎfiÔ˘˜ ÙÔ˘˜! (∞Ï‹ıÂÈ·, ÁÈ·Ù›, Ù¿¯·, ÔÈ ÂÎÔ‡ÛÈÔÈ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ› ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ Ï·Ô‡, ¢ı‡˜ ˆ˜ ·›ÚÓÔ˘Ó ÙË Ï·˚΋ ÂÙ˘ÌËÁÔÚ›· ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜, Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÙË ÌÂÙÔ˘ÛÈÒÓÔ˘Ó Û ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfiÙ·ÙË “Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ™˘ÏÏÔÁÈ΋ ™‡Ì‚·ÛË” Î·È ÛηӉ·Ïˆ‰Ò˜ ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯· “Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË” ; ∫·È ÁÈ· Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì ·˘Ùfi ÈÔ ÏÈ·Ó¿: ΔÔ ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ∫›ÓËÌ·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋˜ Ì¿¯Ë˜ Ô˘

● ŒÎÙ·ÎÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Û‹ÌÂÚ· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ EKB

‰›ÓÂÈ Ë ¯ÒÚ·, ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› Î·È ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ÁÈ· ÙË... ÛˆÙËÚ›· Ù˘, ¶ƒ√Δ∂π¡∂π: -ΔË Ì›ˆÛË, ηٿ 1/3, ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ (·fi 300 Ó· Á›ÓÔ˘Ó 200). -ΔË Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 50% ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÒÓ, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙÔÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, ÙÔ˘˜ ÀÔ˘ÚÁÔ‡˜, ÙÔ˘˜ μÔ˘ÏÂ˘Ù¤˜. - ΔË Ì›ˆÛË ÛÙÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. - ΔÔ ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi Î·È ¡ÔÌÔıÂÙÈÎfi Â·Ó¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ·fiÎÙËÛ˘ “‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜” Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ (ÂȉÈÎÒ˜ ‰Â ÙÔ˘ ÛηӉ·Ïˆ‰Ò˜ ÌÈÎÚÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘ ıÂÌÂÏ›ˆÛ‹˜ Ù˘) ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÈÚÂÙÔ‡˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡! - ΔË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ. - ΔË Ì›ˆÛË Û ¤Ó·, ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ∞ÓÙÈÚÔ¤‰ÚˆÓ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘. ΔÔ˘˜ ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡ÌÂ: AÓÙ› Ó· ÂÍ·-

ÓÙÏÔ‡Ó ÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi... ÙÛ·ÌÔ˘Î¿ ÙÔ˘˜ Â¿Óˆ ÛÙ· ÁÂÚÔÓÙ¿ÎÈ· Î·È ÛÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜, ÛÙÔ˘˜ ·ÏÔ‡˜ ÂÚÁ¿Ù˜ Î·È ÛÙȘ ÂÚÁ¿ÙÚȘ, Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ Î·È ÙÔ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ Ó· ÙÔÓ ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ó ÚÒÙ· Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ηٿÎÏ‚·Ó fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜, Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Ï˘Ì·›ÓÔÓÙ·Ó ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÎÔÚ‚·Ó¿, Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ıËÛ·‡ÚÈ˙·Ó Ù· ÏÂÊÙ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ∂Ï‚Âٛ˜, ˙ÒÓÙ·˜ ÚÔÎÏËÙÈο Û·Ó ∫ÚÔ›ÛÔÈ. ΔÔ˘˜ ÚÔÂȉÔÔÈԇ̠·ÎfiÌË fiÙÈ: ∞Ó ÙÔÏÌ‹ÛÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ú¿ÍË ÙÔÓ Â΂ȷÛÌfi ÙÔ˘˜, Ó· Îfi„Ô˘Ó ÙÔ Ú‡̷ ·fi fiÔÈÔÓ ÔÏ›ÙË ·‰˘Ó·Ù› Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ ÙÔ˘˜ ̤ۈ Ù˘ ¢∂∏, ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÙËÓ ·ÓÂÚÁ·ÙÈ΋ Î·È ·ÏÏ·˚΋ ÔÚÁ‹. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È Ô Ï·fi˜ ı· ÙÔ˘˜ ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó Î·Ù¿ÏÏËÏ·. ÿÛˆ˜ ÙfiÙ ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó, fiÙÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ¤ÛÙ·˙·Ó ¿Óˆ ÙÔ˘˜ ÙfiÛÔÓ Î·ÈÚfi, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó... ÛٿϘ ‚ÚÔ¯‹˜, ·ÏÏ¿ Ù· Û¿ÏÈ· ·’ ÙÔ ·ÏÏ·˚Îfi ÊÙ‡ÛÈÌÔ!” .


M·ÁÓËÛ›· 13

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2011

ΔÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ‰È·Ù¿ÛÛÂÈ ÙËÓ Â·Ó·ÚfiÛÏË„‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘

¢ÈηÈÒıËÎ·Ó 18 Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ Stage ∞ÂÈÏ‹ ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Ì ÔÈÓ‹ 1.800 ¢ÚÒ ÙËÓ Ë̤ڷ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚÔÛʇÁÔÓÙ˜

Δ

Ô ªÔÓÔÌÂϤ˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ (‰È·‰Èηۛ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ) ‰ÈηÈÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ 18 ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÌÂ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Stage, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘. ∏ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Â›Ó·È ¿ÌÂÛ· ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ·˘Ù‹, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ‰ÂÓ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ, ηÏÂ›Ù·È Ó· ÏËÚÒÓÂÈ 100 ¢ÚÒ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜ ÁÈ· οı ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔÛʇÁÔÓÙ˜, ‰ËÏ·‰‹ 1.800 ¢ÚÒ. ∏ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÙˆÓ 18 ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Â›¯Â Û˘˙ËÙËı› 22/11/2010 Î·È Ë ·fiÊ·ÛË ÂΉfiıËΠÂÓÓ¤· Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿, ÛÙȘ 12 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2011. ∫·ı·ÚÔÁÚ¿ÊËÎÂ Î·È ÎÔÈÓÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜. ΔÔ ÛÎÂÙÈÎfi ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ ÔÈ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ Î¿Ï˘Ù·Ó ÙÚ¤¯Ô˘Û˜ ·Ó¿ÁΘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À

√È ·ÈÙÔ‡ÓÙ˜, fiˆ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹, ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÌÂ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ô˘ ·Ú·Ù¿ıËÎ·Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰È·‰Ô¯Èο. ÀËÚ¤ÙËÛ·Ó Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ı¤ÛÂȘ Î·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙÔ 2007 ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ 2010. ™ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈο Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ù˘ ۇ̂·Û˘ οı ÚÔÛʇÁÔÓÙ· ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Î·È Ë ı¤ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÚÁ¿ÛÙËÎÂ. ∂›Ó·È Ë ÚÒÙË ·fiÊ·ÛË Ô˘ ÎÂÚ‰›˙ÂÙ·È Û ÙÔÈÎfi Â›Â‰Ô ·fi Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Stage ÌÂÙ¿ ·fi ÚÔÛÊ˘Á‹ ÂӉȷÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ Ì ¿ÌÂÛË ÂÎÙ¤ÏÂÛË. °È· ÙȘ 21/11/2011 ¤¯ÂÈ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› Î·È Ë Û˘˙‹ÙËÛË Ù˘ ·ÚÈ·˜ ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Ì ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Stage Î·È ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘. ™ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ù˘ ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÎÚÔ·Ì·ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ٷ ¤ÁÁÚ·Ê· ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ: √È ·ÈÙÔ‡ÓÙ˜ ÚÔÛÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ·fi ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÌÂ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ̤ۈ ÙÔ˘ √∞∂¢, ÛÙÔ

Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·fiÎÙËÛ˘ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ ÂÌÂÈÚ›·˜ ·Ó¤ÚÁˆÓ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÔ̤· Î·È ÙˆÓ √Δ∞. √ ÂÚÁÔ‰fiÙ˘ ÙÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹ ÂÓ ÚÔÎÂÈ̤ӈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ì ٷ ·ÚÌfi‰È· fiÚÁ·Ó¿ ÙÔ˘, ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜, ηıfiÚÈ˙Â Î·È ¤ÏÂÁ¯Â Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘, ηıfiÚÈ˙ ÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ ÙÔ̤· Ô˘ ηı¤Ó·˜ ··Û¯ÔÏ‹ıËÎÂ. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ - Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ - ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ Î·È ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ. ◊Ù·Ó ‰Â ·˘Ùfi Ô˘ ÂˆÊÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ô √∞∂¢, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ Ù˘È΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙË Û‡Ó·„Ë Û˘Ì‚¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, Ô˘‰ÂÌ›· ¿ÏÏË Û¯¤ÛË ¤¯ÂÈ Ì ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜. ∫·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ÂÚÁ·Û›· Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡Û ηı¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔÛʇÁÔÓÙ˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ÂÚ›ÙˆÛË Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÁÚ·ÌÌ·ÙÂȷ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ (¯Ú‹ÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÎÔÈÓÔ‡, ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÚÔÌËıÂÈÒÓ). ∏ ÂÚ›-

● ∂›Ó·È Ë ÚÒÙË ·fiÊ·ÛË Ô˘ ÎÂÚ‰›˙ÂÙ·È Û ÙÔÈÎfi Â›Â‰Ô ·fi Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Stage ÌÂÙ¿ ·fi ÚÔÛÊ˘Á‹ ÂӉȷÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ Ì ¿ÌÂÛË ÂÎÙ¤ÏÂÛË

ÙˆÛË ¿ÏÏ˘ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘, Â›Û˘ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·ÙÂȷ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ì ¯Ú‹ÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌfi Ú·ÓÙ‚ԇ ·ÛıÂÓÒÓ, ‰È·‚›‚·ÛË Î·È Î·Ù·¯ÒÚËÛË ·Ú·ÂÌÙÈÎÒÓ, ·Ú¯ÂÈÔı¤ÙËÛË, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ Î·È ·Ú¿‰ÔÛ˘ ·ÎÙÈÓÔÁÚ·ÊÈÒÓ Û ·ÛıÂÓ›˜. ÕÏÏË ÚÔÛʇÁÔ˘Û· ˘ËÚÂÙÔ‡Û Û ı¤ÛË Û‡ÓÙ·Í˘ ÂÁÁڿʈÓ, ΛÓËÛ˘ ÙÔ˘ Úˆ-

ÙÔÎfiÏÏÔ˘ Î·È Î·Ù·¯ÒÚËÛË ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ, ÂÓÒ ¿ÏÏË ·ÛÎÔ‡Û ηı‹ÎÔÓÙ· ÛÙÔÓ ·ÍÔÓÈÎfi ÙÔÌÔÁÚ¿ÊÔ, ÛÙËÓ Û‡ÓÙ·ÍË fiÏˆÓ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÂÁÁڿʈÓ, ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ È·ÙÚÈÎÒÓ ÔÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ, ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌfi Ú·ÓÙ‚ԇ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ·ÛıÂÓÒÓ ÁÈ· “ÙÚ›ÏÂÍ” , ¤Î‰ÔÛË ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ, Û‡ÓÙ·ÍË ÂÚ·ÁÌ¤ÓˆÓ ·ÍÔÓÈÎÔ‡ ÙÔÌÔÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ “ÙÚ›ÏÂÍ” .

∫·È ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ù˘ ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ: ∞Ó Î·È ÔÈ ·ÈÙÔ‡ÓÙ˜ ÚÔÛÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ·fi ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ ÂÌÂÈÚ›·˜, ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ··Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙÚÂ¯Ô˘ÛÒÓ Î·È ·Ôχو˜ Ù·ÎÙÈÎÒÓ, ÚԂϤ„ÈÌˆÓ Î·È ˘·Ú¯Ô˘ÛÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ. ª›· ·fi ÙȘ ÚÔÛʇÁÔ˘Û˜, Ë Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ· ª¿Î·, Ô˘ ÂÚÁ¿ÛÙËΠÁÈ· ¤ÓÙ ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ì ÙËÓ ÂȉÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ‚ÔËıÔ‡ ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏfiÁÔ˘, ÙfiÓÈÛ ¯ı˜ ÛÙË “£” ˆ˜ “ÎÂÚ‰›Û·Ì ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ÔÚÈÛÙÈÎÒÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÛÙÔ ªÔÓÔÌÂϤ˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Ì·˜ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ Î·ıÂÛÙÒ˜, ̤¯ÚÈ Ó· ‚ÁÂÈ Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ·ÁˆÁ‹˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÌÔÓÈÌfiÙËÙ· Î·È Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· Ì·˜. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· fï˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘ÌÂ, Â›Ó·È fiÙÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÚÔÊ·ÛÈ˙fiÌÂÓË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·‰˘Ó·Ì›·, ‰ÂÓ Ì·˜ ÙÔÔıÂÙ› ÛÙ· ηı‹ÎÔÓÙ¿ Ì·˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì οÔȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ÁÈ· Ó· ‰Ô‡Ì Ò˜ ı· ¯ÂÈÚÈÛÙԇ̠ÙÔ ı¤Ì·. £ÂÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÛÙ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ̤ÙÚ· ¤Ù˘¯·Ó ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Stage Î·È ·fi ¿ÏÏ· ¡ÔÛÔÎÔÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜”.

∏ Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ÏËÛÙÒÓ ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ ÌÔÓ·¯ÈÎÒÓ ·ÙfiÌˆÓ ‚ڋΠÌÈÌËÙ¤˜ Ô˘ ¯Ù‡ËÛ·Ó ÛÙËÓ ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË

∫Ô˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔÈ Ï‹ÛÙ„·Ó 80¯ÚÔÓË ¢∂¡ ¤Ú·Û·Ó ηϿ-ηϿ ÙÚÂȘ

Ì‹Ó˜ ·fi ÙËÓ ÂÍ¿ÚıÚˆÛË Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ô˘ ›¯·Ó ÛÙ‹ÛÂÈ ·‰›ÛÙ·ÎÙÔÈ ∞Ï‚·ÓÔ›, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È¤Ú·Í·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 20 ÏËÛÙ›˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ ÌÔÓ·¯ÈÎÒÓ ·ÙfiÌˆÓ Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÓıÚˆÔÎÙÔӛ˜ Î·È Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‚Ú‹Î·Ó ÌÈÌËÙ¤˜. ÕÁÓˆÛÙÔÈ, ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ, ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜ Î·È ÙË Ó‡¯Ù· Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ÚÔ˜ ¶¤ÌÙË Î·Ù·ÁÚ¿ÊËΠÙÔ ÚÒÙÔ ı‡Ì· ÙÔ˘˜. ª›· ËÏÈÎȈ̤ÓË, ÌÔÓ·¯È΋ Á˘Ó·›Î·, ÛÙËÓ ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ¤ÂÛ ı‡Ì· ·‰›ÛÙ·ÎÙˆÓ ÏËÛÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÈÊÓȉȿ˙ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ ÛÙÔÓ ‡ÓÔ, Ì ‚›· ηٿÊÂÚ·Ó Ó· Ù˘ ·ÔÛ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 3500 ¢ÚÒ. °È· ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÂÓËÌÂÚÒıËÎÂ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ΔËÓ ¤Ú¢ӷ ·Ó¤Ï·‚ ·Ú¯Èο ÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ªËÏÂÒÓ, Ô˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛÂ Î·È Ù· ÚÒÙ· ÛÙÔȯ›·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ˘fiıÂÛË ÂÚÓ¿ ÛÙËÓ Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘, Ô˘ ›¯Â ÂÍȯÓÈ¿ÛÂÈ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÌÂÙ¿ ·fi ÔχÌËÓË Î·È ‰‡ÛÎÔÏË ¤Ú¢ӷ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÁÈ· ‰‡Ô ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ‰ÚÔ‡Û·Ó ÔÈ ÏËÛÙ¤˜ ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ -ÌÔÓ·¯ÈÎÒÓ ·ÙfïÓ. ∂›¯·Ó ÏËÛÙ¤„ÂÈ 20 ¿ÙÔÌ·, Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ¿ÓÙ· ÙÚfiÔ Î·È Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È fiÙÈ ÛÎfiÙˆÛ·Ó ¿ÏÏ· Ù¤ÛÛÂÚ·. ∏ ÂÍȯӛ·ÛË ÙˆÓ ÂÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÛÙÔ›¯ËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ∏ ÂÍȯӛ·ÛË ¤ÁÈÓ ÚÈÓ ·fi ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜. ø˜ ·Ú¯ËÁfi˜

● ∏ 80¯ÚÔÓË ÂÂȉ‹ ·ÚÓ‹ıËΠӷ ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù·, ÙËÓ ÎÏ›‰ˆÛ·Ó ÛÙËÓ ÙÔ˘·Ï¤Ù·

ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ¤Ó·˜ 25¯ÚÔÓÔ˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ‚›·ÈÔ˜. ◊Ù·Ó ÎÔÓÙfi˜ Î·È Ì·˙› Ì ÙÔÓ 39¯ÚÔÓÔ Û˘ÓÂÚÁfi ÙÔ˘, Â›Û˘ ∞Ï‚·Ófi, ʤÚÔÓÙ·Ó Ó· ›¯·Ó ‰È·Ú¿ÍÂÈ Ì·˙› ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ÏËÛÙ›˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ ·ÙfïÓ. ºÔÚÔ‡Û·Ó ¿ÓÙ· ÎÔ˘ÎԇϘ, Á¿ÓÙÈ· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì·‡Ú· ÚÔ‡¯·. ∂›¯·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ˆ˜ ÙÔ ‰›‰˘ÌÔ “ÎÔÓÙfi˜ - „ËÏfi˜” . ŸÏÔÈ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÊ˘Ï·ÎÈÛÙ› Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË Ê˘Ï·Î‹. ª¤Û· Û ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ‚Ú‹Î·Ó ÌÈÌËÙ¤˜. ÕÏÏ· ¿ÙÔÌ·, ·Ó¤Ï·‚·Ó Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘˜. Ãı˜ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù·, ÛÙËÓ ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË, ‰‡Ô ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ¿ÓÙÚ˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ Î·Ï˘Ì̤ӷ Ù·

ÚfiÛˆ¿ ÙÔ˘˜ Ì ÎÔ˘ÎԇϘ Î·È ÊÔÚÒÓÙ·˜ Á¿ÓÙÈ·, ÂÈÛ‹Ïı·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ 80¯ÚÔÓ˘ Á˘Ó·›Î·˜. √È ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ÂÈÛ‹Ïı·Ó ÛÙË ÌÔÓÔη-

ÙÔÈΛ· Ù˘ ËÏÈÎȈ̤Ó˘ ·fi ·Ú¿ı˘ÚÔ Î·È ÙËÓ ¤È·Û·Ó ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ÛÙÔÓ ‡ÓÔ. ∏ Á˘Ó·›Î·, fiˆ˜ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi, ·ÈÊÓȉȿÛÙËΠ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚˆÓ ÛÙÔ ÚÔÛΤʷÏfi Ù˘. √È ‰Ú¿ÛÙ˜ ··›ÙËÛ·Ó ·fi ÙË Á˘Ó·›Î· Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ¯Ú˘Û·ÊÈο. ∂ΛÓË ·ÚÓ‹ıËÎÂ Î·È ÙfiÙ Ì ‚›· ÙË ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙËÓ ÙÔ˘·Ï¤Ù·, fiÔ˘ Î·È ÙËÓ ÎÏ›‰ˆÛ·Ó. ªÂ ÙËÓ ËÛ˘¯›· ÙÔ˘˜ ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ¤„·Í·Ó ÙÔ Û›ÙÈ Î·È ÙÂÏÈο ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó Î·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 3500 ¢ÚÒ Î·È ¯Ú˘Û·ÊÈο ·Í›·˜ 2000 ¢ÚÒ. ºÂ‡ÁÔÓÙ·˜ ‹Ú·Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ Ù˘ ËÏÈÎȈ̤Ó˘, ¤ÎÔ„·Ó ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÔ˘ ÛÙ·ıÂÚÔ‡ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ Î·È ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ÙË Û˘Û΢‹. ∏ Á˘Ó·›Î· ÊÔ‚‹ıËÎÂ Î·È ÛÔηڛÛÙËΠ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi. º¤ÚÂÙ·È Ó· ·Ú¤ÌÂÈÓ ÎÏÂȉˆÌ¤ÓË ÛÙËÓ ÙÔ˘·Ï¤Ù· Â› ·ÚÎÂÙ¤˜ ÒÚ˜. ΔËÓ ËÏÈÎȈ̤ÓË Â-

ÓÙfiÈÛ ÁÂÈÙfiÓÈÛÛ·, Ë ÔÔ›· ÌÂÙ¤‚Ë ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. •ÂÎÏ›‰ˆÛ ÙËÓ 80¯ÚÔÓË ·fi ÙËÓ ÙÔ˘·Ï¤Ù· Î·È ÂȉÔÔ›ËÛ ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ∞fi Ù· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÛÙÔȯ›· ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Î¿ÔÈÔ˜ Ó· ·ÓÙÂÏ‹ÊıË ÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÙ˜ ›Ù ӷ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È, ›Ù ӷ ÂͤگÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ËÏÈÎȈ̤Ó˘. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ Â›Ó·È ÂÚËÌÈ΋ Î·È ÙÒÚ· Ô˘ ¤Ú·Û ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ÌfiÓÈÌÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·È ÎÏ›ÓÔÓÙ·È ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ‹ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ÂΛ ÁÈ· ÂÔ¯ÈΤ˜ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. £ÂˆÚÔ‡Ó ˆ˜ ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó, Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ·Ó ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÂΛÓË Î·È ÙÂÏÈο ÙËÓ Ï‹ÛÙ„·Ó ·ÈÊÓȉȿ˙ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ ÛÙÔÓ ‡ÓÔ Ù˘, Ó‡¯Ù·. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

ΔÚÂȘ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢.™. μfiÏÔ˘ ™À¡√§π∫∞ ÙÚÂȘ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¢Â˘Ù¤Ú·. ∏ ÚÒÙË ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, fiÔ˘ ı· ÙÂıÔ‡Ó ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË ÔÈ ·ÔÏÔÁÈÛÌÔ› ÙˆÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌˆÓ Ô˘ Û˘ÓÂÓÒıËÎ·Ó Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ (¡¤· πˆÓ›·, ∞ÈÛˆÓ›·, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, πˆÏÎfi˜, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ∞ÚÙ¤Ìȉ· Î·È ∞ÁÚÈ¿), ÂÓÒ ı· ÙÂı› ÚÔ˜ „‹ÊÈÛË Î·È Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ 2010 ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ·Ï·ÈÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ¢È·‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó‰ڛ·ÛË, Ë ÔÔ›· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 5:30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ÂÁÎÚ›ÓÔ˘Ó ‹ Ó· ·ÔÚÚ›„Ô˘Ó ÙËÓ ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙȘ 31/12/2010, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÂÁÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi ¤Ó·Ú͢ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜. ∫·ÙfiÈÓ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ÙÚ›ÙË Ù·ÎÙÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, fiÔ˘ ·Ú¯Èο ı· Á›ÓÂÈ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ÚfiÙ·Û˘ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. £· ÏËÊı› Â›Û˘ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ „ËÊȷ΋ Û‡ÁÎÏÈÛË Î·È ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ Î·È ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Ì ÛÎÔfi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ™Ù¤Á˘ ÀÔÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓ˘ ¢È·‚›ˆÛ˘. ∞ÎfiÌ· ı· Û˘˙ËÙËı› Ë ¤ÁÎÚÈÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ۇ̂·Û˘ ÁÈ· ÙË Û›ÙÈÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙË Û›ÙÈÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. £· Û˘˙ËÙËı› Ë ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÂȯÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÔÚfiÊˆÓ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¶ÔÏ˘ÎÏ·‰ÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 185.000 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ı· ÙÂı› Î·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ·fi‰ÔÛ˘ ÛÙÔ 5Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚÒËÓ ¶ÔÏ˘ÎÏ·‰ÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÚÈÒÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. Δ¤ÏÔ˜ ı· ÏËÊı› ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Ó¤ˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ ·ÛÙÈ΋˜ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘.


ª·ÁÓËÛ›· 14 ªÂ ÌÈÛfi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù· ∂ȉÈο ™¯ÔÏ›· ª∂ ÙÔ ÌÈÛfi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi

ÚÔÛˆÈÎfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù· ∂ȉÈο ™¯ÔÏ›· ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÓÒ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÎfiÌË ‰Ò‰Âη ‰·ÛοÏÔ˘˜ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ fiÏ· Ù· ÎÂÓ¿. ∏ ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Ó· ·ÔÛÙ›ÏÂÈ 32 ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÂȉÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ ÁÈ· Ù· ∂ȉÈο ™¯ÔÏ›· Î·È Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ¤ÓÙ·Í˘. ΔÂÏÈο ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ·¤ÛÙÂÈÏ 20 ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜. “ΔÔ˘˜ ÙÔÔıÂÙ‹Û·Ì ÛÙ· ÂȉÈο Û¯ÔÏ›·, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÎÂÓ¿ ÙfiÛÔ ÛÙ· ∂ȉÈο ™¯ÔÏ›· fiÛÔ Î·È ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ¤ÓÙ·Í˘, ı· Ú¤ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ó· Ì·˜ ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ‰Ò‰Âη ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜” ÙfiÓÈÛÂ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ Î. °È¿ÓÓ˘ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ 21 ηıËÁËÙ¤˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Ì ÂÓÈ·›Ô ·Ó·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÂÓÒ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ¶À™¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙÔ ¶À™¶∂ ηıËÁËÙ¤˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ·ÁÁÏÈÎÒÓ Î·È ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙfiÛÔ ÙÔ ÚˆÈÓfi ˆÚ¿ÚÈÔ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ fiÛÔ Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÔÏÔ‹ÌÂÚˆÓ. ∞Ó ‰È·ÙÂıÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ·, Ë ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ı· Á›ÓÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. ∂ÎÙfi˜ fï˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÂÏÏ›„ÂȘ ‚ÔËıËÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, fiˆ˜ ÏÔÁÔıÂÚ·¢ÙÒÓ, ÛÙ· ∂ȉÈο ¢ËÌÔÙÈο Ù· ÔÔ›· ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ÏÂÈ„fi ÚÔÛˆÈÎfi. °È· ÙË ‚’ Ê¿ÛË ·ÔÛ¿ÛÂˆÓ ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, ÂÓÒ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Î·È Ë ÙÚ›ÙË Ê¿ÛË ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ ‰·ÛοψÓ. ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ‹ÓȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2011 Î·È ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÁÓÒÛË ÙˆÓ ÁÚ·ÙÒÓ ÙÔ˘˜ ‰ÔÎÈÌ›ˆÓ Ì Â›‰ÂÈÍË Û ʈÙÔÙ˘›·, Ï‹ÁÂÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 30 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ù· ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó Â›‰ÂÈÍË ÁÚ·ÙÒÓ ÂȉÈÎÒÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ (ͤÓ˜ ÁÏÒÛÛ˜ - Û¯¤‰È· - ÌÔ˘ÛÈ΋), ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ “∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ” Î·È “°Ú·ÊÈÛÙÈΤ˜ ∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜” ÙˆÓ ∂¶∞§ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ (¢È‡ı˘ÓÛË √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ¢ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ∂ÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ‹ ¢È‡ı˘ÓÛË §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÀÔ‰ÔÌÒÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ¡¤ˆÓ Δ¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ, ΔÌ‹Ì· °’). º.™.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2011

¶Úfi‚ÏËÌ· Î·È Ì ÙË ÌË ÚfiÛÏË„Ë Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ηıËÁËÙÒÓ

¢È¢ڇÓÂÙ·È ÙÔ Ì¤ÙˆÔ ÙˆÓ Î·Ù·Ï‹„ˆÓ

¢

È¢ڇÓÂÙ·È ÙÔ Ì¤ÙˆÔ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Ô˘ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û ηٿÏË„Ë ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ηıÒ˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ª¤ÙˆÔ ∞ÁÒÓ· ™Ô˘‰·ÛÙÒÓ, ϤÔÓ Î·È ÔÈ ÊÔÈÙËÙÈÎÔ› Û‡ÏÏÔÁÔÈ ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÙÂÏÔ‡Ó Û ηٿÏË„Ë, fiˆ˜ ÈÚÔÙ·Í›·˜, ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ, √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡, ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó Î·Ù¿ÏË„Ë ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜.

∏ ηٿÏË„Ë ÛÙËÓ ¶Ú˘Ù·Ó›·, ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂Ú¢ÓÒÓ Î·È ÙȘ ¿ÏϘ ÎÚ›ÛÈ̘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ϤÔÓ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. Ãı˜ 80 ÂÚ›Ô˘ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ·fi ÙÔ μfiÏÔ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ ·ÓÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∏ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÊÔÈÙËÙÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÈÚÔÙ·Í›·˜ ∫·ÙÂÚ›Ó· ∫ÔÌÓÈÒÙË ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ Â›Ó·È ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ÛÙ· ΔÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ηٿÏË„Ë, Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ηٿÏË„Ë ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ, fiÔ˘ Ô Ó¤Ô˜ ÓfiÌÔ˜ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ›, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Â›Ó·È Ë ‰È·ÈÛÙˆÙÈ΋ Ú¿ÍË. §fiÁˆ Ù˘ ηٿÏ˄˘ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ ÁÈ· ÙËÓ ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋ ∞Ú¯‹ Ó· ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÛÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Î. ¶¿ÁηÏÔ Ù· ÛÙÔȯ›· Ì ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Âʉڛ·˜ Ô˘ ÚÔˆı› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. ª¿ÏÈÛÙ· Ô ·ÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘ Î. ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿Î˘ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Á‡Úˆ ÛÙ· 320 ¿ÙÔÌ·, ÂÓÒ Ì·˜ Ï›Ô˘Ó ·ÎfiÌË 140 ¿ÙÔÌ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÚÁ·ÓfiÁÚ·ÌÌ·. ¶·ÚfiÌÔȘ ÂÏÏ›„ÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ˘¿Ú-

ÛÈÔ‡¯Ô˘˜ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ˜, ÂÓÒ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÌÂÚÈÓfi ÂÍ¿ÌËÓÔ. Δ· ΔÌ‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷÚÙ›ÛÔ˘Ó ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÔ˘‰ÒÓ Ì fiÏ· Ù· Ì·ı‹Ì·Ù·, ÂÓÒ ÔÈ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ Ì ·ÁˆÓ›· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ·Ó ı· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó Ê¤ÙÔ˜. ™ÙÔ μfiÏÔ ¤ÓÙ ΔÌ‹Ì·Ù·, ÈÚÔÙ·Í›·˜, √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi, πÛÙÔÚÈÎfi, ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ, ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ, ı· Â›Ó·È Û ηٿÏË„Ë Ì¤¯ÚÈ Î·È Ù· ̤۷ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. Ãı˜ Ô Ú‡Ù·Ó˘ Î. °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ÛÙ· ̤ÏË ¢∂¶ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ Â›Û˘ ÛÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜ Î. ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, fiÔ˘ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÙË ‰È·ÈÛÙˆÙÈ΋ Ú¿ÍË.

™‡ÓÔ‰Ô˜ ∫ÔÛÌËÙfiÚˆÓ

● ∞‰‡Ó·ÙÔ ÁÈ· ÙËÓ ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ó· ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÛÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Î. ¶¿ÁηÏÔ Ù· ÛÙÔȯ›· Ì ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ

¯Ô˘Ó Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÌ›˜. ªÂ ÙË ¯·ÔÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·-

Ù› ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·Ï› ·ÎfiÌË Î·È ÔÈ ÈÛÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚·-

•ÂÎÈÓ¿ ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ μfiÏÔ Ë Û‡ÓÔ‰Ô˜ ∫ÔÛÌËÙfiÚˆÓ Î·È ¶ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙˆÓ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÒÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋. ∂›Û˘ ·‡ÚÈÔ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ·È‰·ÁˆÁÈÎfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÛÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∞ÂÚÁ›· ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Î·È ÔÚ›· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ·fi ÙÔ ¶∞ª∂

™ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ¯ı˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›, Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÊÔÈÙËÙ¤˜ ™ÙÔ 25 - 35% Î˘Ì¿ÓıËÎÂ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ÌÈÛıÔÏÔÁÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·Ô‰Ô¯¤˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÔÚ›· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ¯ı˜ ·fi ÙÔ ¶∞ª∂ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ∞ÁÒÓ· ™¯ÔÏ›ˆÓ μfiÏÔ˘. √È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ˆ˜ Ô ÌÈÛıfi˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ÌÈÛıÔÏÔÁ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È, ı· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÌËÓÈ·›ˆ˜ ÛÙ· 1000 ¢ÚÒ. ∫ÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËÎ·Ó ¯ı˜ ·fi ÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ì ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ó· ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. √ ÙÔÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¢·ÛÎ¿ÏˆÓ Î·È ¡ËÈ·ÁˆÁÒÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ 24ˆÚË ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁ›· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·Ó‹Ïı ÛÙÔ 35%, ÂÓÒ Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ ‹Ù·Ó 24,60% Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓËÈ·ÁˆÁÔ‡˜ 12,78%. ∏ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Î·È ÙˆÓ ÓËÈ·ÁˆÁÒÓ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. ∂-

● ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È ÔÚ›· ‰È·Ì·ÚÙ˘-

Ú›·˜ ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ¯ı˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›, ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È Ì·ıËÙ¤˜

Λ ·ÏÏ¿ Î·È Û ¿ÏÏ· ÛËÌ›· ÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ ¯ˆÚÈṲ̂ÓÔÈ Û ÎÏÈÌ¿ÎÈ· ÌÔ›Ú·Û·Ó ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ 5000 ÂÈÛÙÔϤ˜, fiÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ·›ÙÈ· Ù˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ¢ËÌfiÛÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ªÔ‡ÛÈÔ˜, › ˆ˜ ÌÔÈÚ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÂ Û˘ÌÔϛ٘ Ê˘ÏÏ¿‰È· Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙËÓ ∂Î·›‰Â˘ÛË Î·È ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi. ∞˘Ùfi Ô˘ Ì·˜ ¤Î·Ó ÂÓÙ‡ˆÛË, Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ Ôϛ٘ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙÔ fiÛÔ ÔÚı‹ ΛÓËÛË Â›Ó·È Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÁÈ· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Î·È ÂΛÓÔÈ Ó· ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿

ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÌÈ·˜ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÔÈÔÙÈ΋˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘. ∏ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ·ÂÚÁ›·, Ô ›‰ÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ¿ÁÁÈÍ ÙÔ 35%. “¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ ·fi ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÔÛÔÛÙfi. √Ê›ÏÔ˘Ó ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙËÓ ·ÙÔÌÈ΋ ÙÔ˘˜ ¢ı‡ÓË Î·È Ó· ¯·Ú¿ÍÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˙› ÌÈ· Ó¤· Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ı· ··ÓÙ¿ÂÈ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙË

‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· Ô‰ËÁ› ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂÍ·ıÏ›ˆÛË” ÙfiÓÈÛÂ. ª¿ÏÈÛÙ· Ô Î. ªÔ‡ÛÈÔ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÌÈÛıÔÏÔÁ›Ô˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· Ì›ˆÛË 20% ÛÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, Ô ÌÈÛıfi˜ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Ì 15 ¯ÚfiÓÈ· ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ı· ¤ÛÂÈ ÛÙ· 1000 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·, ÂÓÒ ÙÔ˘ ÚˆÙÔ‰ÈÔÚÈ˙fiÌÂÓÔ˘ οو ·fi Ù· 800 ¢ÚÒ. ◊‰Ë ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ÙÔ 25% ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘˜ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô 1,5 Ì‹Ó·. “∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ Ì ÌÈÛıÔ‡˜ ›ӷ˜. √È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ ¤¯ÔÓÙ˜ Î·È Î·Ù¤¯ÔÓÙ˜” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο.

¶ÔÚ›· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È ÔÚ›· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ¯ı˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›, ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È Ì·ıËÙ¤˜. ∏ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙÔ ¶∞ª∂ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ªÂÙÒÔ˘ ∞ÁÒÓ· ™Ô˘‰·ÛÙÒÓ Î·È ÙÔ˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ∞ÁÒÓ· ™¯ÔÏ›ˆÓ μfiÏÔ˘. ∞ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ ‹Ù·Ó Ó· ÌËÓ ÏËÚˆıÔ‡Ó Ù· ¯·Ú¿ÙÛÈ· Î·È Ó· ÛÙ·ÏÔ‡Ó ‚È‚Ï›· Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜ ÛÙ· Û¯ÔÏ›·. ΔÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î. §›Ï· ¶¤ÙÚÔ˘ ÛËÌ›ˆÛÂ

ˆ˜ “Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Á›ÓÂÙ·È, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ì ¿ÏÏÔ ÛÙ· ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. ŸÛÔ ¿ÂÈ Î·È ¯ÂÈÚÔÙÂÚ‡ÂÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÂÓÒ ÙÔ ‚ÈÔÙÈÎfi Ì·˜ Â›Â‰Ô ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ ÛÙÔ ‚¿Ú·ıÚÔ. ¢ÂÓ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ì ¿ÏÏÔ. ™˘ÓÔÏÈο ¤¯Ô˘Ì ¯¿ÛÂÈ ¤ÓÙ ÌÈÛıÔ‡˜, ÂÓÒ Ì ٷ Ó¤· ̤ÙÚ· ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ӷ ·›ÚÓÔ˘Ì 1000 ¢ÚÒ. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ì ¿ÏÏ· ¯·Ú¿ÙÛÈ·. Δ· Û¯ÔÏ›· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‚È‚Ï›· Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜, ÂÓÒ Ù· ÔÏÔ‹ÌÂÚ· Û¯ÔÏ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ¤Ó· ‰¿ÛηÏÔ, ÂÓÒ ı· ¤ÚÂ ӷ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô” . ΔÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ª∞™ §Â˘Ù¤Ú˘ ª·ÚÌ·ÁÈ¿ÓÓ˘ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ “Ô Ï·fi˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ‰¤¯ÂÙ·È Â›ıÂÛË ÌÂÙ¿ Î·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ·, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÙÔÓ Î·Ïԇ̠ӷ ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÙËÓ ¿ÏË ÙÔ˘. √È ÊÔÈÙËÙ¤˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙË ÊÔ›ÙËÛË, ÙË ÛÙ¤Á·ÛË, Ù· ¿ÛÔ Î·È Ó· η٤‚Ô˘Ó Û ÌÈ· ÁÂÓÈ΋ ¿ÚÓËÛË ÏËÚˆÌÒÓ. √ ·ÁÒÓ·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÓÙÔ¯‹” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ 1Ô˘ ∂¶∞§ μfiÏÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫·ÛÔ‡Ì˘ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ “Û ÔÏÏ¿ Û¯ÔÏ›·, fiˆ˜ ÛÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ‚È‚Ï›· Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜. ™ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ô˘ ÊÔÈÙÒ ¤¯Ô˘Ì ÌfiÓÔ ÂÙ¿ ‚È‚Ï›·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì ٷ ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ Ì·˜ Î·È ·˘Ù¿ Ô˘ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ, ‰ËÏ·‰‹ ‚È‚Ï›·, ηıËÁËÙ¤˜ Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó ·È‰Â›·” . ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 15

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2011

™Ù· Â›‰· ÙÔ˘ 1,6 ¤ˆ˜ Î·È 1,9 Ì ·ÓÒÙ·ÙÔ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ fiÚÈÔ ÙÔ 1 ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ

¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ˘‰Ú¿ÚÁ˘ÚÔ˜ ÛÙÔ ÓÂÚfi ¶ ÔÛfiÙËÙ· ˘‰Ú·ÚÁ‡ÚÔ˘ ÛÙ· Â›‰· ÙÔ˘1,6 ¤ˆ˜ Î·È 1,9, Ì ·ÓÒÙ·ÙÔ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ fiÚÈÔ ÙÔ 1, ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ·Ó·Ï‡ÛÂˆÓ ÛÙÔ fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ù˘ ºÙÂÏÈ¿˜, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ˘‰ÚÔ‰ÔÙÂ›Ù·È Ë fiÏË Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘. Δ· ‰Â›ÁÌ·Ù· ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÔÈ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·fi ȉȈÙÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Ë ÔÔ›· ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ·Ú¤Ï·‚ ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ∏ ÔÛfiÙËÙ· ˘‰Ú·ÚÁ‡ÚÔ˘ Â›Ó·È ÌÂȈ̤ÓË Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÊ›ÏÂÙ·È, ηٿ ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ÛÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ˘ÂÚ¿ÓÙÏËÛ˘ ÏfiÁˆ Ù˘ Ï‹Í˘ Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ·Ó·Ï‡ÛÂˆÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙÔ °ÂÓÈÎfi ÃËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™

¶¿Óˆ ·fi ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ fiÚÈÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ÔÛfiÙËÙ· ˘‰Ú·ÚÁ‡ÚÔ˘ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‡‰Ú¢Û˘ Ù˘ ºÙÂÏÈ¿˜, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ˘‰ÚÔ‰ÔÙÂ›Ù·È Ë fiÏË Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ·Ó·Ï‡ÛÂˆÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·fi ȉȈÙÈÎfi ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi Î·È ·Ú·‰fiıËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ÛÙÔ fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ù˘ ºÙÂÏÈ¿˜ ·ÓȯÓ‡ÂÙ·È ÔÛfiÙËÙ· ˘‰Ú·ÚÁ‡ÚÔ˘ ÛÙ· Â›‰· ÙÔ˘ 1,6 ¤ˆ˜ Î·È 1,9 Ì ·ÓÒÙ·ÙÔ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ fiÚÈÔ ÙÔ 1. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ·Ó·Ï‡ÛÂˆÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÔÛfiÙËÙ· ˘‰Ú·ÚÁ‡ÚÔ˘ ÛÙÔ fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi Ù˘ ºÙÂÏÈ¿˜ ·fi 1,9 ¤ˆ˜ Î·È 2,4. √Úȷ΋ ·fiÎÏÈÛË ¤‰ÂÈÍ·Ó ÔÈ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ȉȈÙÈÎfi ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡

™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Ì ÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË ÙÈÌ‹ ˘‰Ú·ÚÁ‡ÚÔ˘ Ó· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ 2,6. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÂÈϤÔÓ fiÙÈ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂˆÓ Ô˘ ÂΉËÏÒıËÎ·Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÛÙÔ ÓËÛ› Ë ÛÙ¿ıÌË ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÊÔÚ¤· ı· ·˘ÍËı› ÛËÌ·ÓÙÈο, Ù· ÂÙÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ˘‰¿ÊÔ˘˜ ı· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ì ÓÂÚfi Î·È ı· ÌÂȈı› ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ˘‰Ú·ÚÁ‡ÚÔ˘, ¯ˆÚ›˜, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ıˆÚÂ›Ù·È Èı·Ófi Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÔ˘ 1, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ fiÚÈÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Û ÂͤÏÈÍË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ‰È·‰Èηۛ· ÂÎfiÓËÛ˘ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ, Ù¯ÓÈÎÒÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ¿ÌÂÛ· Ó· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË Û ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙˆÓ ‰‡Ô Ó¤ˆÓ ˘‰Ú¢ÙÈÎÒÓ ÁˆÙÚ‹ÛÂˆÓ Ì ÙȘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜. ªÂ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ı· ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÂÙ·È ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‡‰Ú¢Û˘ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ·Ú›ÛÙ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi. “™‡Ìʈӷ Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ·Ó·Ï‡ÛÂˆÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ȉȈÙÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Î·È Ï¿‚·Ì ¯ı˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. ¡›Î.

¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›·, Ô˘ ˘‰ÚÔ‰ÔÙ› ÙËÓ fiÏË Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ì 17 ‚Ú‡Û˜.

™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™ÎÈ·ıÈÙÒÓ

● ¶¿Óˆ ·fi ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ fiÚÈÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ÔÛfiÙËÙ· ˘‰Ú·ÚÁ‡ÚÔ˘ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‡‰Ú¢Û˘ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘

¶ÏˆÌ·Ú›Ù˘ “ÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ˘‰Ú·ÚÁ‡ÚÔ˘ Ô˘ ·ÓȯÓ‡ÂÙ·È ÛÙÔ fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ù˘ ºÙÂÏÈ¿˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ·fi 1,6 Î·È 1,9. ∂›Ó·È ¿Óˆ ·fi ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ fiÚÈÔ, ˆÛÙfiÛÔ Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi fiÙÈ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È ÌÈ· Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ˘‰Ú·ÚÁ‡ÚÔ˘, Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ˘ÂÚ¿ÓÙÏËÛ˘ ÏfiÁˆ Ù˘ Ï‹Í˘ Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ∂›Û˘, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂˆÓ ı· ·˘ÍËı› Ë ÛÙ¿ıÌË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ÂÎÙÈÌԇ̠fiÙÈ Ô ˘‰Ú¿ÚÁ˘-

ÚÔ˜ ı· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ” ηٷϋÁÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ⁄‰Ú¢Û˘ ∞Ô¯¤Ù¢Û˘ (¢∂À∞) ™ÎÈ¿ıÔ˘ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·fi ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ ºÙÂÏÈ¿˜ ÁÈ· fiÛË, ·Ú·Û΢‹ Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÔÙÒÓ Î·È ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ï¿ÙÚ·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ¿ÊÔ‚· ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÁÈ· fiÛË ÙÔ ÓÂÚfi ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙÔ˘

ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ™ÎÈ·ıÈÙÒÓ ¢‡Ô ∞ϤͷӉÚÔÈ Û ۯÂÙÈ΋ ÙÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ “Â›Ó·È ÂÌÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô‡ÙÂ Ù˘¯·›Ô Ô‡Ù ÂÚÈÛÙ·ÛÈ·Îfi Ô‡Ù ÌÔÚ› Ë Â›Ï˘Û‹ ÙÔ˘ Ó· ·ÊÂı› ÛÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡. ªÔÚ› ÔÈ ÔÛfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ˘‰Ú·ÚÁ‡ÚÔ˘ Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó ÛÙ· ÂÈÙÚÂÙ¿ fiÚÈ· ηٿ ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ı· Â·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔÈ. ∏ ʇÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó ϤÔÓ ÂÊËÛ˘¯·ÛÌfi, Ô‡Ù ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÚÎԇ̷ÛÙ ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ·˘Ù‹ Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚‹˜, ¤ÁηÈÚË Î·È ÏÂÙÔÌÂÚ‹˜. ¶ÚÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ Â›Ó·È ·‰‹ÚÈÙË ·Ó¿ÁÎË ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ó· ‰ÒÛÂÈ Î·Ù’ ·Ú¯‹Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È Ó· ¿ÚÂÈ ¿ÌÂÛ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Î·È Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. ∫·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÙË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ó· Û˘ÓÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘”.

∫·Ù¿ 4.878 ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÙÔ 2011 ÔÈ Ë̤Ú˜ ÓÔÛËÏ›·˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2011

™ÙÔ NÔÛÔÎÔÌÂ›Ô BfiÏÔ˘... ÏfiÁˆ ÎÚ›Û˘ ∫∞Δ∞ 4.878 ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ÔÎÙ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011 Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ 2010 ÔÈ Ë̤Ú˜ ÓÔÛËÏ›·˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ˘Á›·˜, ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ÓÔÛËÏ¢ÙÈο ȉڇ̷ٷ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÛÙÔ ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ÔÈ ÌÂÚ›‰Â˜ Ê·ÁËÙÔ‡ ÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ 47.283 Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Ó· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙÔÓ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Ì ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ÁÈ· Û›ÙÈÛË. Δ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÁÈ· ÙȘ Ë̤Ú˜ ÓÔÛËÏ›·˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ ÙÔ˘ 2010 Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2011. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÔÎÙ¿ÌËÓÔ ÙÔ 2010 ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Ô˘ ÓÔÛËχÙËÎ·Ó ÛÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙÔ˘˜ 56.107, ÂÓÒ Ê¤ÙÔ˜ ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙÔ˘˜ 60.985, ‰ËÏ·‰‹ 4.878 ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ¤ÚÛÈ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·‡ÍËÛË ÛÙȘ Ë̤Ú˜ ÓÔÛËÏ›·˜ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÙÔ ÊÂÙÈÓfi πÔ‡ÓÈÔ Î·Ù·ÁÚ¿ÊËÎ·Ó 896 ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ë̤Ú˜ ÓÔÛËÏ›·˜ ÛÂ

● ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·‡ÍËÛË ÛÙȘ Ë̤Ú˜ ÓÔÛËÏ›·˜ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡

Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ ÂÚÛÈÓfi, ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ‹Ù·Ó 635 Î·È ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ¿ÁÁÈÍ·Ó ÙȘ 1.608. ∂ӉȷʤÚÔÓÙ· fï˜ Â›Ó·È Ù· ÛÙÔȯ›· Î·È Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÌÂÚ›‰Â˜ Ê·ÁËÙÔ‡. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ 2010 ÔÈ ÌÂÚ›‰Â˜ Û ÚfiÁÂ˘Ì·, Á‡̷ Î·È ‰Â›ÓÔ ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙȘ 199.665, ÂÓÒ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ʤÙÔ˜ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙȘ 152.382, ‰ËÏ·‰‹ Ë Ì›ˆÛË ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙȘ 47.283. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2010 ÔÈ ÌÂÚ›‰Â˜ Û ÚfiÁÂ˘Ì· ‹Ù·Ó 6.562, Û Á‡̷ 9.943 Î·È Û ‰Â›ÓÔ

7.054, ÂÓÒ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÁÈ· ÙÔ 2011 ‹Ù·Ó 6.060, 7.679 Î·È 5.624. ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ì›ˆÛË ÛÙȘ ÌÂÚ›‰Â˜ ηٷÁÚ¿ÊËΠÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, ‰ËÏ·‰‹ 9.816 ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ÙÔ 2011 Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2010. √ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ¢ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î. °È¿ÓÓ˘ ¡ÙfiÎÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÙÔ ÎÏÂȉ› ÛÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÌÂÚ›‰ˆÓ Ì ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë Ù˘ ·Ó¿Á΢ ÁÈ· Û›ÙÈÛË, Â›Ó·È Ë ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÌÂÚ›‰ˆÓ Û ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÁÈ·ÙÚÔ‡˜. ¶Ï¤ÔÓ ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó, fiÛÔÈ ·ÛıÂÓ›˜

ÓÔÛËχÔÓÙ·È Û οı ∫ÏÈÓÈ΋ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÛÈÙÈÛÙÔ‡Ó, οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Ó¤‚·ÈÓ ٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÔÏϤ˜ ÌÂÚ›‰Â˜ ÂÚ›ÛÛ¢·Ó. ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Ô˘ ÂÊËÌÂÚ‡ԢÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ‚Á‹Î ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ˆ˜ Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÌÂÚ›‰ˆÓ ı· ·ÁÁ›ÍÂÈ ÙȘ 94.566, ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· οı ̋ӷ 9.457 ÏÈÁfiÙÂÚ˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û ۇÛÎÂ„Ë Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙËÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ ·fi ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜. ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó

ÔÏÏ¿ ¿ÙÔÌ·, ÂÓÒ ‰‡Ô ‹Ù·Ó Ù· ÎÂÓÙÚÈο Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·, ÚÒÙÔÓ, fiÙÈ ÛÙ· ‚·Ú¤· Î·È ·Óı˘ÁÈÂÈÓ¿ ı· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÔÈ ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜ Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ‹Ù·Ó ˆ˜ Ù· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ ı· ‰È·Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ¶·ÚÔ¯‹˜ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÀÁ›·˜, ÂÓÒ ‰ÈÔÈÎËÙÈο ı· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô. ™¯ÂÙÈο Ì ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ, ÙËÓ Âʉڛ· Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ı¤Ì·Ù· Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¡¤ÏË ÃÔÓ‰ÚÔÁÈ¿ÓÓË ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ fiÏ· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·‚¤‚·È· Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ ‰Â‰Ô̤ÓÔ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∫ø¡/¡√™ ∂. ∂À™Δ∞£π√À ÃÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ √˘ÚÔÏfiÁÔ˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ √˘ÚÔÏÔÁÈ΋˜ ∫ÏÈÓÈ΋˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ §¿ÚÈÛ·˜

∫¿ÙÔ¯Ô˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Ù›ÙÏÔ˘ FEBU °ÎÏ·‚¿ÓË 29 - ∂ÚÌÔ‡, 38221 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. π·ÙÚ. 24210 76177, ∫ÈÓ. 6944 466 817

∂ÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÁÈ· ÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ∏ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË Ù˘ ∂ÈÛ·Á-

ÁÂÏ›·˜ μfiÏÔ˘ Î. ¡›ÎË ªfiÏÏË ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙÔ Ê¿ÎÂÏÔ Ì ٷ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ Ô˘ ‰È·Ù¿ÛÛÂÈ Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁËı› ·fi ¶Ù·ÈÛÌ·ÙÔ‰›ÎË ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ∏ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ ‰È·Ù¿ÛÛÂÙ·È Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi Δ‡Ô ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ. ∑ËÙ¿ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó Ù· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ·Ó·Ï‡ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÂÓÂÚÁËı› Ì ÂÓÙÔÏ‹ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ¡· ÏËÊıÔ‡Ó Î·Ù·ı¤ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ⁄‰Ú¢Û˘ Î·È ∞Ô¯¤Ù¢Û˘, Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËı› ÙÈ ¤¯ÂÈ Ú¿ÍÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ÂÓ Á¤ÓÂÈ ÔȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó ÌÂÙ¿ ÙË ‰È·›ÛÙˆÛË fiÙÈ ÛÙÔ ÓÂÚfi ˘¿Ú¯ÂÈ ˘‰Ú¿ÚÁ˘ÚÔ˜ Î·È Â›Ó·È ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÚÔ˜ fiÛË. ∞ÎfiÌË ˙ËÙÂ›Ù·È Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËı› ÔÈ· ̤ÙÚ· ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜. √ Ê¿ÎÂÏÔ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰Ôı› Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ ¶Ù·ÈÛÌ·ÙÔ‰›ÎË Ì ÙË ÛËÌ›ˆÛË Ó· ‰Ôı› ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÏfiÁˆ Ù˘ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·˜ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Î·È Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ˘Á›·˜ ηÙÔ›ÎˆÓ Î·È ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ªÂ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ηÙÂ›ÁÔÓÙÔ˜, ıˆÚËÙÈο Ë ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ Ú¤ÂÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ 20Ë̤ÚÔ˘. Δ. ∫.


M·ÁÓËÛ›· 16 ¢È·Ì¿¯Ë °. ∫·Ô˘Ó¿ Ì ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™Δ∞ “¯·Ú·ÎÒÌ·Ù·” ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ Î.

°È¿ÓÓË ∫·Ô˘Ó¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¤ÍÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ‰‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Ô˘ ηًÁÁÂÈÏ·Ó ÛÙÔÓ ™‡ÏÏÔÁÔ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ √Δ∞, ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô. √ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÚfiÏÔ Û˘ÓÔ‰ÒÓ ÛÙ· ψÊÔÚ›· Ô˘ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ∫¿Ô˘ÚÓ·˜ ÛÙÔ 1Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È fiÙ·Ó ÂΛÓÔÈ ·ÚÓ‹ıËηÓ, ÂΛÓÔ˜ ÙÔ˘˜ “ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ” Ì ÙË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ. ™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ˙‹ÙËÛÂ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ ÁÈ· Ó· ηٷÁÁ›ÏÂÈ ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô, Ô˘ ÂÎÙÂÏ› ¯Ú¤Ë Û˘ÓÔ‰Ô‡ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ¿ÚÓËÛ˘ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ˘ËÚÂۛ˜. √È ˘¿ÏÏËÏÔÈ Î·Ù‹ÁÁÂÈÏ·Ó fiÙÈ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘˜ ·›ÏËÛ Ì ÂÚÁ·Ûȷ΋ Âʉڛ· ÁÈ·Ù› ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Ó· Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÙÔ Úˆ› Î·È ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ∫¿Ô˘ÚÓ·˜ ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. √È ›‰ÈÔÈ ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÁÚ·Ù¤˜ ÂÓÙÔϤ˜ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Î·È Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Û ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ Ù· ÎÂÓ¿ ÛÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Ô˘ ÙÔ˘˜ ˙ËÙ‹ıËÎÂ. ΔÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ Î. ¢ÈÔÓ‡Û˘ º·Ï·ÁÁ¿Ú˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÂÓËÌÂÚÒıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ˙ËÙ‹ıËÎÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô, ÒÛÙ ӷ ‰È¢ıÂÙËı› ÙÔ ˙‹ÙËÌ·. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙÔÓ Î. º·Ï·ÁÁ¿ÚË, Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ó· ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó Ì ٷ ȉȈÙÈο ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔΛÓËÙ· οı Úˆ› ÛÙËÓ ∫¿Ô˘ÚÓ·, Ó· ÂÈ‚È‚¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô Ì ٷ ·È‰È¿ Ô˘ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÛÙÔ 1Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, Ó· ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô Î·È ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ó· ÂÈ‚È‚¿˙ÔÓÙ·È Í·Ó¿ ÛÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∫¿Ô˘ÚÓ· ·fi fiÔ˘ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· Á˘Ú›˙Ô˘Ó ÛÙÔ ¢Ë̷گ›Ô. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô Î. ∫·Ô˘Ó¿˜ ·ÓÙ¤‰Ú·Û fiÙ·Ó ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ˘ËÚÂÛ›· Î·È ÙÔ˘˜ ·›ÏËÛ Ì ÂÚÁ·Ûȷ΋ Âʉڛ·. √ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙfiÓÈÛ ¯ı˜ fiÙÈ Á›ÓÔÓÙ·È ÚÔÛ¿ıÂȘ Û›ÏˆÛ‹˜ ÙÔ˘. “∂ÁÒ ÙÔ˘˜ ˙‹ÙËÛ· Ì ηÏfi ÙÚfiÔ Ó· οÓÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ Ú¤ÂÈ ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ì Û ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË Û˘Á΢ڛ· Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ∫¿Ô˘ÚÓ·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ˆ˜ ı˘ÚˆÚÔ› ÛÙÔ ÚÒËÓ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ‰¤¯ıËÎ·Ó ·ÏÏ¿ ÌÂÙ¿ ¿ÏÏ·Í·Ó ¿Ô„Ë. £· ÌÈÏ‹Ûˆ Î·È Ì ÙËÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ Î·È ı· Ï˘ı› ÈÛÙ‡ˆ ÙÔ ı¤Ì·” , ÙfiÓÈÛÂ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Ì ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›·, ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ÂȉÈ΋˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘, Ó· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó Û˘ÓÔ‰Ô› ÛÙ· ψÊÔÚ›·, ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ΔÔÈÎÒÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∂ÓÔÙ‹ÙˆÓ μfiÏÔ˘, ÛÙȘ Ôԛ˜ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜, ¶·È‰Â›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶·ÓÙÛ¿˜, Û ۇÛÎÂ„Ë Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯Ù˜ ¶¤ÌÙË 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ™ÙÚÂÊÙ¿ÚË. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ó· Ï˘ı› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2011

™Â ·fiÁÓˆÛË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÔÈÎÔ‰fiÌÔÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

§¤Û¯Ë... ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ∞

fi ¯ÒÚÔ˜ „˘¯·ÁˆÁ›·˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ¯ÒÚÔ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ Î·ıËÌÂÚÈÓÒÓ Ì·ÚÙ˘Ú›ˆÓ fiÔ˘ ÂÚÓ¿ ¤Ó·˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ‚ÈÒÓÂÈ ÛÙÔ ÂÙÛ› ÙÔ˘ ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÎÚ›Û˘. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙË §¤Û¯Ë ÙÔ˘ ™˘Ó‰ÈοÙÔ˘ √ÈÎÔ‰fïÓ, Ë ÔÔ›· ·fi ÙȘ ̤Ú˜ Ô˘ ÁÓÒÚÈ˙ ÙËÓ ¿ÓıËÛË ÙÒÚ· ϤÔÓ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ¯ÒÚÔ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜. ∏ ÎÚ›ÛË Ô˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÍÂΛÓËÛ ÚÈÓ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· Î·È Û‹ÌÂÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ·fiÁÂÈfi Ù˘. √ ›Ó·Î·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂˆÓ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì¤Û· ÛÙË §¤Û¯Ë ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ϤÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔȯÔÎfiÏÏËÛË ÌÈÎÚÒÓ ÛËÌÂÈˆÌ¿ÙˆÓ ·fi ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ ÔÈÎÔ‰fiÌÔ˘˜ Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ¤Ó· ÌÂÚÔο̷ÙÔ ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÒÏËÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ‹ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ÒÛÙ ·fi Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ù˘ ÒÏËÛ˘ Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÎÈÓËı› ¤ÛÙˆ ÁÈ· ¤Ó· ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· οÔÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ƒÂÔÚÙ¿˙: £∞¡∞™∏™ ∫. μ√°π∞Δ∑∏™

√ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ §ÔÁÁ›ÙÛ˘, 55 ÂÙÒÓ, Â›Ó·È ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ¿ÓÂÚÁÔ˜. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÚÓ¿ ·fi ÙË §¤Û¯Ë ÙÔ˘ ™˘Ó‰ÈοÙÔ˘ √ÈÎÔ‰fiÌˆÓ ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ Ô‰fi ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Ì ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ¢È¿ÎÔ˘ fi¯È ÌfiÓÔÓ ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘, Ô˘ fiˆ˜ ϤÂÈ “οı ÏÂÙfi Ù˘, Â›Ó·È ÙfiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Î·È ·ÚÁfi Ô˘ ηӤӷ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ Ê·ÓÙ·ÛÙ›” , ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ Ì›· ¢ηÈÚ›· ÛÙȘ ÏÈÁÔÛÙ¤˜ ÂÏ›‰Â˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÈ· Ó· ‚ÚÂÈ ÂÚÁ·Û›·. “¢Ô‡Ï„·” ϤÂÈ “ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘, ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ √‰fi ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ™·Ú·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˘, ÛÙ· Ûη„›Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. ∞˘Ù‹ ‹Ù·Ó Î·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÌÔ˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ∞fi ÙfiÙ Ô˘ ÙÂÏ›ˆÛ·Ó ·˘Ù¿ Ù· ¤ÚÁ·, ¤ÌÂÈÓ· ¿ÓÂÚÁÔ˜, ÁÚ¿ÊÙËη ÛÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ∞ÓÂÚÁ›·˜, fï˜ Î·È ·˘Ùfi ÙÂÏ›ˆÛÂ Î·È Û‹ÌÂÚ· ·Ï¿ Â›Ì·È Î·È ÂÁÒ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ η̛· ÚÔÛÙ·Û›·” . ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ, “¤¯ˆ 10.000 ¤ÓÛËÌ· Î·È ı¤Ïˆ Á‡Úˆ ÛÙ· 150 ¤ÓÛËÌ· ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤Ûˆ Ó· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËıÒ ÛÙ· 58 ¯ÚfiÓÈ· ÌÔ˘. ∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔ ‚Ϥˆ. ¶Ô‡ Ó· οӈ ÌÂÚÔο̷ÙÔ Î·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ¤ÓÛËÌÔ fiˆ˜ ı¤Ïˆ ÂÁÒ. ŒÙÛÈ ÔÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ·-

● √ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ §ÔÁÁ›ÙÛ˘, 55 ÂÙÒÓ, Â›Ó·È ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ¿ÓÂÚÁÔ˜

● √ Î. £Âfi‰ˆÚÔ˜ ª·Ï·Î·ÛÈÒÙ˘ Â›Ó·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ÔÈÎÔ‰fiÌÔ˜

● √ ›Ó·Î·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂˆÓ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì¤Û· ÛÙË §¤Û¯Ë ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ϤÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔȯÔÎfiÏÏËÛË ÌÈÎÚÒÓ ÛËÌÂÈˆÌ¿ÙˆÓ ·fi ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ ÔÈÎÔ‰fiÌÔ˘˜

ÊÔ‡ Ô‡Ù ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó, Ô‡ÙÂ Î·È Î¿ÔÈÔ ¤ÚÁÔ” . √ Î. §ÔÁÁ›ÙÛ˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ËÏÈΛ· ÙÔ˘ Â›Ó·È ¤Ó· ·ÚÓËÙÈÎfi ÚÔÛfiÓ, ‰ÈfiÙÈ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ·›ÚÓÂÈ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ¤Ó·Ó 55¿ÚË. ∂‰Ò ˘¿Ú¯Ô˘Ó 25¿Úˉ˜ Î·È 30¿Úˉ˜ ÔÈÎÔ‰fiÌÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÌÂÚÔο̷ÙÔ Â‰Ò Î·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ” . √ÈÎÔ‰fiÌÔ˜, ·ÏÏ¿ ¿ÓÂÚÁÔ˜ Â›Ó·È Î·È Ô Î. μ·Û›Ï˘ ªÔ‡ÛÈ·˜ Ô˘ ÙÒÚ· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙË §¤Û¯Ë. æ‹ÓÂÈ Î·Ê¤ ÂΛÓË ÙËÓ ÒÚ·: “™ÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÚÔο̷ÙÔ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·. ¢ÂÓ ¤¯ÂȘ ·Ú¿ Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÂȘ ÙÔÓ ›Ó·Î· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂˆÓ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô” .

√ ›Ó·Î·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂˆÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Ô˘ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏ· ÔÚ·Ùfi˜ ·’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ı·ÌÒÓ˜ Ù˘ §¤Û¯Ë˜. ∫·ÚÊÈÙۈ̤ӷ Â¿Óˆ ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ·ÚÎÂÙ¿ ÌÈÎÚ¿ ÛËÌÂÈÒÌ·Ù· ·Ó¤ÚÁˆÓ ÔÈÎÔ‰fiÌˆÓ Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÂÚÁ·Û›·, ÎÔÓÙ¿ ÙÔ fiÓÔÌ· Î·È ÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÙÔ˘ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘: “濯ӈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û·Ó ÂÏ·Èԯڈ̷ÙÈÛÙ‹˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ¤Ó· ÛËÌ›ˆÌ· Î·È ÈÔ ‰›Ï· ¤Ó· ¿ÏÏÔ: “∫¿Óˆ ηÏÔ˘ÒÌ·Ù·...” . ¢›Ï· ¤Ó· ¿ÏÏÔ: “¢Ô˘Ï‡ˆ ÛηψÛȤ˜...” Î·È ¤Ó· ·ÎfiÌË: “∫¿Óˆ ÛÔ‚·Ù›ÛÌ·Ù·...” . ª›· ¿ÏÏË Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ηÙËÁÔÚ›· ÛËÌÂÈˆÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ô˘ οÔÈÔÈ Ô˘Ï¿Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓ·: “§fiÁˆ ·ÓÂÚÁ›·˜ ˆÏÂ›Ù·È ÁÂ-

Ú·Ó¿ÎÈ” Î·È ¤Ó· ¿ÏÏÔ “ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÂÚÁ·Ï›·” . √ Î. £Âfi‰ˆÚÔ˜ ª·Ï·Î·ÛÈÒÙ˘ Â›Ó·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ÔÈÎÔ‰fiÌÔ˜, fï˜ ۯ‰fiÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÚÓ¿ ·fi ÙË §¤Û¯Ë. Ÿˆ˜ ϤÂÈ “Î·È ·ÏÈfiÙÂÚ· Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔ‰fiÌˆÓ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ·ÓÂÚÁ›·˜, fï˜ Û ¤Ó· ‹ ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ ÙÂÏ›ˆÓ” Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “£ÂˆÚÒ fiÙÈ Ô‡Ù ÙÔ 2015 ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ë ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. ΔfiÛÔ ‚·ıÈ¿ Â›Ó·È Ë ÎÚ›ÛË Ô˘ ÂÚÓ¿. ∂‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ù›ÔÙ·. ∫·È ·˘Ù¿ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ·, Â›Ó·È ·fi ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜ Ô˘ ›¯·Ó ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÚÔ ÎÚ›Û˘ ¤Ó· ÔÈÎfi‰Ô, ›¯·Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ó· ÙÔ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó Î·È ÙÒÚ· ÌÂ

¯›ÏÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÙÔ ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó. ΔË ÛÙÈÁÌ‹ Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ·Ô‡ÏËÙ·, ·ÊÔ‡ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· Û›ÙÈ·” . “ª·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ¿ÓÂÚÁË” , ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘ Ë Î. μ·ÛÈÏÈ΋ ª·Ï·Î·ÛÈÒÙË Ô˘ οıÂÙ·È Ï›ÁÔ ÈÔ ¤Ú·. ª·˙› Ì ÙÔÓ ¿ÓÙÚ· Ù˘ ¤¯Ô˘Ó ¤ÚıÂÈ ÛÙË §¤Û¯Ë Ó· ÈÔ˘Ó ÙÔÓ Î·Ê¤ ÙÔ˘˜. Ÿˆ˜ ϤÂÈ, “·fi ÙfiÙ Ô˘ ¤ÌÂÈÓ· ¿ÓÂÚÁË - ‰Ô‡Ï¢· Û ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ- ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ· Ó· ‚Úˆ ÂÚÁ·Û›·. ∞ÎfiÌË Î·È Ù· ¤ÓÛËÌ· Ô˘ ›¯· ÎÔÏÏË̤ӷ ̤¯ÚÈ ÙfiÙ ‰ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ı· ÌÔÚ¤Ûˆ Ó· Ù· ·ÍÈÔÔÈ‹Ûˆ. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ¯¿ıËηÓ...”.

∞‰ÂÈ¿˙Ô˘Ó ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ÔÈ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ› ¢‹ÌÔÈ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘

∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· °È· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ¡· ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÙË ¯ÒÚ· Ô˘ ÙÔ˘˜ ‚Ô‹ıËÛ ӷ ÎÙ›ÛÔ˘Ó Ì›· Ó¤· ˙ˆ‹, Ì›· ‰Â‡ÙÂÚË ˙ˆ‹ Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜, ÂΛ ·’ fiÔ˘ ¤Ê˘Á·Ó ÚÈÓ ·fi οÔÈ· ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· ¤Ó· ηχÙÂÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÎÙ˘‹ÛÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·Ó·Áο˙ÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ ŒÏÏËÓ˜ Ó· ʇÁÔ˘Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ΢ڛˆ˜ ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ “¤ÎÙÈÛ·Ó” Ì›· ¿ÏÏË ˙ˆ‹ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÛÙÔ μfiÏÔ. ΔÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì‹Ó·, Ì ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ Î·È ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÂÔ¯‹˜, ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÔÈ ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ∞Ï‚·ÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. £·Ó¿ÛË ºÏ¤ÚË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ∞Ï‚·ÓÒÓ Ô˘ ›¯·Ó ÂÁηٷÛÙ·ı› ÛÙÔ §·‡ÎÔ Î·È ÙÔ ¶ÚÔ̇ÚÈ ·Ó·¯ÒÚËÛ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó Ù· ¤ÍÔ‰· ‰È·‚›ˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰Ô˘ÏÂȤ˜. √È ¿ÓÙÚ˜, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó, ›Ûˆ˜

Ó· ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó fiÙ·Ó Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÂÚÁ·Û›·. £· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÓÙfiÈÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÂÚÁ·Û›·. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜, fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÔ¯ÈΤ˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜, ÔÈ ·ÏÏÔ‰·Ô› ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó. Ÿˆ˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. Ÿˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘, Ô ¢‹ÌÔ˜ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ¤¯ÂÈ ÔÏϤ˜ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ‰ÂÓ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ê˘Á‹ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙË Û˘ÁÎÔÌȉ‹ ÙˆÓ Ì‹ÏˆÓ, ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÛÂÈÚ¿ ·fi Ù· οÛÙ·Ó·, ÂÓÒ fiÏÔ Î·È Î¿ÔÈÔÈ ÌfiÓÈÌÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÂÚÁ·Û›·. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· “·ÓÙ¤¯ÂÈ” ·ÎfiÌË... ∞ÚÎÂÙÔ› ·ÏÏÔ‰·Ô› ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ʇÁÂÈ Î·È ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ §Â¯ˆÓ›ˆÓ. √È ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ¤¯Ô˘Ó ÏÈÁÔÛÙ¤„ÂÈ Î·È ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ʇÁÂÈ fiÛÔÈ ‹Ù·Ó ÂÚ·ÛÙÈÎÔ› Î·È Â›¯·Ó ‚ÚÂÈ ÂÔ¯È΋ ÂÚÁ·Û›·. √È ÌfiÓÈÌÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó, ·ÊÔ‡ -fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈοfiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·È‰È¿ Ô˘ Ë-

● √ÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ∞Ï‚·ÓÒÓ Ô˘ ›¯·Ó ÂÁηٷÛÙ·ı› ÛÙÔ §·‡ÎÔ Î·È ÙÔ ¶ÚÔ̇ÚÈ ·Ó·¯ÒÚËÛ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·

Á·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Ôχ ÁÈ· ÙÔ ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Îfi„Ô˘Ó ÙË ÊÔ›ÙËÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·. ¶ÔÏÏÔ› ·ÏÏÔ‰·Ô›, Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·Ó·ÌÔÓ‹ ÁÈ· Ù· fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¶ÔÏϤ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ô˘ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ϤÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞Ï‚·ÓÒÓ Î. Δ·Ê¿È.

Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. Δ·Ê¿È, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞Ï‚·ÓÔ‡˜ Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË. ŸÛÔÈ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ʇÁÔ˘Ó -ϤÂÈ- ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Ô‡Ù ٷ ‚·ÛÈο. “ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ÛÈÙ¿ÎÈ. ¢ÂÓ ı· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÂÓÔ›ÎÈÔ, ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· ‹ ¿ÏÏ· ¤ÍÔ‰·. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ôχ ¤ÓÙÔÓÔ ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. √È 70 - 80 ÛÙÔ˘˜ 100 ∞Ï‚·ÓÔ‡˜

‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó È· ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ∞Ó Î¿ÓÂȘ ‰‡Ô ‹ ÙÚ›· ÌÂÚÔο̷ٷ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Û·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜” ÙÔÓ›˙ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. Δ·Ê¿È. ∫·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Û›ÙÈ· ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÂÂȉ‹ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ Á˘Ó·›Î˜...” √ Î. Δ·Ê¿È ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ -οÙÈ Ô˘ ›¯Â ÚÔ‚ÏÂÊı› ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ì¿ÏÈÛÙ· Ù˘ ÎÚ›Û˘ˆ˜ ·ÚÎÂÙÔ› ∞Ï‚·ÓÔ›, fiˆ˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ ·ÏÏÔ‰·Ô›, ı· Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú·ÓÔÌ›· ηıÒ˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÔÏÏ¿Ó 150 ¤ÓÛËÌ· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ·Ó·ÓÂÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘˜. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÓÛ‹ÌˆÓ ÌÂÈÒıËΠÛÙ· 120 ¤ÓÛËÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÈ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÔÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞Ï‚·ÓÔ‡˜. ™ÙȘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, Â›Û˘ ¿Ú¯ÈÛÂ Ë Ê˘Á‹ ÙˆÓ ÂÔ¯ÈÎÒÓ ˘·ÏϋψÓ, ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Â›Ó·È Î·È ·ÏÏÔ‰·Ô›, Ì ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜. ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰›ÌËÓÔ ıˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ ı· Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘


M·ÁÓËÛ›· 17

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2011

™Â fiÏÔ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÚÔοÏÂÛÂ Ë ÈÛ¯˘Ú‹ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ

∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Û ·ÁÚÔÙÈ΋ Ô‰ÔÔÈ›· √ ÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ Û fiÏÔ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Ô‰ÔÔÈ›·˜ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÚÔοÏÂÛÂ Ë ÈÛ¯˘Ú‹ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË Ô˘ ÂΉËÏÒıËΠÛÙÔ ÓËÛ› ·fi ÙȘ ‚Ú·‰ÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÚÔ¯ı¤˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ¯ı˜, ¯ˆÚ›˜, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ˙ËÌȤ˜ ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ‚·ÛÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. πÛ¯˘Ú¤˜ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ ÂΉËÏÒıËÎ·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ, ÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ Î·È ÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ˙ËÌȤ˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ¤ÓÙÔÓ˜ ÊıÈÓÔˆÚÈÓ¤˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ ‹Ù·Ó ¢ÂÚÁÂÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ, ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÙÂٷ̤ÓË ÍËÚÔıÂÚÌÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™

πÛ¯˘Úfi Ï‹ÁÌ· ·fi ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË Ô˘ ÂΉËÏÒıËΠÚÔ¯ı¤˜ Î·È ¯ı˜ ÛÙÔ ÓËÛ› Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ‰¤¯ÙËΠÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘ ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Ô‰ÔÔÈ›·˜. ™˘ÓÂÚÁ›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ˘ÚÂÙÒ‰ÂȘ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·fi ¯ı˜ ÙÔ Úˆ›, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ηٷÛÙÚÔʤ˜ ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÛÙȘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜. “∏ ¤ÓÙÔÓË ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. ¡›Î. ¶ÏˆÌ·Ú›Ù˘ “‰È¤Ï˘Û ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘ ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Ô‰ÔÔÈ›·˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ∏ ηٷÛÙÚÔÊ‹ Â›Ó·È ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ Î·È Ì ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ‰ÒÛ·Ì ·Ì¤Ûˆ˜ ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙ· Û˘ÓÂÚÁ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ. ΔÔ Â˘Ù‡¯ËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ ·fi ÙË ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË ‰ÂÓ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ˙ËÌȤ˜ ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ‚·ÛÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ∑ËÌȤ˜, Û ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙË ™ÎÈ¿ıÔ ‚·ıÌfi, ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÈÛ¯˘Ú‹ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË Î·È ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Ô‰ÔÔÈ›·˜

Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î·È Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, Ì ÙȘ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙ· Û˘ÓÂÚÁ›· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÔηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜. “∏ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË ‹Ù·Ó ¤ÓÙÔÓË Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¤ÓÂ·Ó ÛÙÔ ÓËÛ› ÈÛ¯˘ÚÔ› ¿ÓÂÌÔÈ. ∑ËÌȤ˜ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ Ô‰ÔÔÈ›· Î·È Â˘Ù˘¯Ò˜ ·ÔʇÁ·Ì ٷ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î. °. º‡‚Á·˜. “ŒÂÛ ÔÏÏ‹ ‚ÚÔ¯‹ Ì ηٷÚÚ·ÎÙÒ‰Ë Ú˘ıÌfi ·fi ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ̤¯ÚÈ Î·È ¯ı˜ ÙÔ Úˆ›, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÚÔÎÏËıÔ‡Ó ˙ËÌȤ˜ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Ô‰ÔÔÈ›·˜. ∂˘Ù˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›Û·Ì ¿ÏÏ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ‰ÂÓ Â›¯·Ì ˙ËÌȤ˜ ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ˘Ô‰Ô̤˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î. ¶. μ·Ê›Ó˘. πÛ¯˘Ú‹ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË ÂΉËÏÒıËΠ·fi ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ¯ı˜ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ˙ËÌȤ˜ Û fiÏÔ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Ô‰ÔÔÈ›·˜. øÛÙfiÛÔ, Ë ÈÛ¯˘Ú‹ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË ‹Ù·Ó ¢ÂÚÁÂÙÈ΋ ÁÈ· ÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ ÂÏÈ¿˜, Ì‹ÏÔ˘ Î·È Î¿ÛÙ·ÓÔ˘. “∂›¯·Ì ÔÏÏ‹ ‚ÚÔ¯‹” ‰ËÏÒÓÂÈ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î. ∫. §¿-

™¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘

™‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘˜ Ã∂π∞™Δ∏∫∂ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‡ÛÎÂ„Ë ÌÂٷ͇ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÊÔÚ¤ˆÓ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ‰È¢ı¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ¯ÂÈÌ¿ÚÚˆÓ, ·ÚfiÙÈ Ô ¡fiÌÔ˜ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË Â›Ó·È Û·Ê‹˜. ™‡ÛÎÂ„Ë Ì ı¤Ì· ÙËÓ ·ÔÛ·Ê‹ÓÈÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ ¯ÂÈÌ¿ÚÚˆÓ Î·È ÚÂÌ¿ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Î·È ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ∞Ú. ∫Ô¿Ó·, ÙˆÓ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯ˆÓ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ã. ΔÛ·Ì¿˙Ë Î·È Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ º. §·ÌÚÈÓ›‰Ë, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ Î·È ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ∞. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ Î·È °. °›‰·ÚË ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÙËΠÙÔ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ fiˆ˜ ·Ó·Ï‡ÂÙ·È ÛÙËÓ ·fi 29.8.2011 ÂÁ·ÎÏÈÔ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ı¤Ì· ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢Û˘ ÚÂÌ¿ÙˆÓ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛ·Ó ÔÈ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ μfiÏÔ˘, ·fi ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÁ·ÎÏÈÔ Á›ÓÂÙ·È Û·Ê¤˜ fiÙÈ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÊÔÚ¤·˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ¯ÂÈÌ¿ÚÚˆÓ Â›Ó·È Ë ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÔÈ ‰Â ¢‹ÌÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ¶¿ÓÙˆ˜, Û˘ÌʈӋıËΠfiÙÈ ÔÈ ÊÔÚ›˜ Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡, ÂÓ fi„ÂÈ Î·È Ù˘ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ - fiˆ˜ ÁÈÓfiÙ·Ó Î·È ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ - Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó Ì ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘˜. ™ÙÔ

Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂΛӘ Ô˘ ¯Ú‹˙Ô˘Ó ¿ÌÂÛ˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Î·È ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÎÔÈÓ‹ Â›ÛÎÂ„Ë ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙ· ÂÈΛӉ˘Ó· ÛËÌ›· ÙˆÓ ¯ÂÈÌ¿ÚÚˆÓ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·, ∞Ó·‡ÚÔ˘ Î·È •ËÚÈ¿, Û‹ÌÂÚ·, ÒÛÙ ӷ ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó Â› ÙfiÔ˘ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. Δ· ÛËÌ›· ·˘Ù¿ ›ӷÈ: ™ÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ Ë Á¤Ê˘Ú· ÛÙËÓ Â΂ÔÏ‹ ÙÔ˘, ÛÙÔÓ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ· ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ÛÙÔÓ •ËÚÈ¿ Ë Á¤Ê˘Ú· Â› Ù˘ ∞ıËÓÒÓ Î·È ÙÔ Ú¤Ì· ÙÔ˘ μÚ‡¯ˆÓ·.

¢‹ÏˆÛË ∞ÚÁ. ∫Ô¿Ó· √ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. ∞ÚÁ. ∫Ô¿Ó·˜ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ Î.Î. ΔÛ·Ì¿˙Ë Î·È §·ÌÚÈÓ›‰Ë fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ “Â¤ÌÂÈÓ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ fiÙÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÚÂÌ¿ÙˆÓ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î›ÌÂÓË ÓÔÌÔıÂÛ›· Î·È ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Â›Ó·È ÔÈ ¢‹ÌÔÈ, ÂÓÒ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË Î·È ÁÈ· Ù· Ù¯ÓÈο ¤ÚÁ· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ηÙfiÈÓ ÌÂÏÂÙÒÓ” . ™ËÌ›ˆÛ fiˆ˜ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË “fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·¯ˆÚ›ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· “ηı·ÚÈÛÌfi˜” (·fi ÛÎÔ˘›‰È·, ηϿÌÈ·, ‚Ï¿ÛÙËÛË, ÊÂÚÙ¤˜ ‡Ï˜ Î·È ÂÌfi‰È· ÛÙË ÚÔ‹ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ), ·fi ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙˆÓ “Ù¯ÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘” , ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Ô‰ËÁԇ̷ÛÙ Û ϿıÔ˜ ÂÚÌËÓ›˜ Î·È ÂÛÊ·Ï̤ӷ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·. ∂› ·˘ÙÔ‡ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ Ë ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ ‰È·‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÚÂÌ¿ÙˆÓ Î·È Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÈ ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ÛÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÚÂÌ¿ÙˆÓ” .

ÛÎÔ˜ “¤ÂÛ Ôχ ÓÂÚfi Î·È ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÈÁ›‰· ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ˙ËÌȤ˜ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Ô‰ÔÔÈ›·˜. ΔÔ ıÂÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ, ηıÈ˙‹ÛÂȘ Î·È Î·ÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ, ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÷ӛˆÓ - ∑·ÁÔÚ¿˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ηٷÛÙÚ·Ê› ·fi ÙȘ ηٷÈÁ›‰Â˜ Ô˘ ÂΉËÏÒıËÎ·Ó ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¿ÓÔÈÍË. ∂›Û˘, Ë ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË Â˘ÓfiËÛ ÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î. £. ªÚ›˙˘ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fiÙÈ “ÍÂÎÈÓ¿Ì ¿ÌÂÛ· ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Ô‰ÔÔÈ›·˜ Ô˘ ˘¤ÛÙË ˙ËÌȤ˜ ·fi ÙËÓ ÈÛ¯˘Ú‹ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË. ∂˘Ù˘¯Ò˜, ‰ÂÓ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ˙ËÌȤ˜ ÛÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ Ì‹ÏÔ˘ Î·È Î¿ÛÙ·ÓÔ˘, Ì ÙË ‚ÚÔ¯‹ Ó· Âȉڿ ¢ÂÚÁÂÙÈο” . Δ¤ÏÔ˜, ÌÈÎÚ‹˜ ¤ÎÙ·Û˘ ˙ËÌȤ˜ Û ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Ô-

‰ÔÔÈ›·˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÚÔοÏÂÛÂ Ë ÈÛ¯˘Ú‹ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË. “Œ¯Ô˘Ì ÌÈÎÚ‹˜ ¤ÎÙ·Û˘ ˙ËÌȤ˜ Û ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Ô‰ÔÔÈ›·˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. £·Ó. ºÏ¤Ú˘ “Î·È ·fi ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Û˘ÓÂÚÁ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚË ·ÔηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜. øÛÙfiÛÔ, Ë ‚ÚÔ¯‹ Ô˘ ¤ÂÊÙ ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ¯ı˜ ‹Ù·Ó ¢ÂÚÁÂÙÈ΋ ÁÈ· ÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ” .

μÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙË ÓÂÚÔÔÓÙ‹ ÕÏÏ· 25 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿ ‚ÚÔ¯‹ ¤ÂÛ ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Û˘ÓÔÏÈο ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜ ÛÙËÓ fiÏË ¤Êı·Û ٷ 41,4 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿, ‡„Ô˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ÙÔ˘ Ì‹Ó·. ∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË

● √ÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Ô‰ÔÔÈ›·˜ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÚÔοÏÂÛÂ Ë ÈÛ¯˘Ú‹ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË

ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Î˘Ì¿ÓıËΠ¯ı˜ ÛÙÔ˘˜ 17,3 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘ Î·È Ë Ì¤ÁÈÛÙË ÛÙÔ˘˜ 21,4 ‚·ıÌÔ‡˜. ¶Ôχ ‚ÚÔ¯‹ ¤ÂÛÂ Î·È ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ ‚ÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¤ÂÛ ‚ÚÔ¯‹ ¯ı˜ 13 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿ ‡„Ô˜ Î·È ÚÔ¯ı¤˜ 31,6 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿, ÂÓÒ Û˘ÓÔÏÈο ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· Ë ‚ÚÔ¯‹ ÛÙÔ ÓËÛ› ¤Êı·Û ٷ 44,6 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿. ∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ¯ı˜ ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ ‹Ù·Ó 16 ‚·ıÌÔ› Î·È Ë Ì¤ÁÈÛÙË 21,9. √ ηÈÚfi˜ ı· ‚ÂÏÙȈı› Û‹ÌÂÚ· ˆ˜

ÚÔ˜ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ˆÛÙfiÛÔ ÓÂÊÒÛÂȘ ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ·Ó‚› ¤Ó·Ó Ì ‰‡Ô ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘. ∫·Ïfi˜ Ô Î·ÈÚfi˜ Î·È ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ì ÓÂÊÒÛÂȘ fï˜, ΢ڛˆ˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Î·È ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Û ̤ÁÈÛÙ˜ ÙÈ̤˜ Á‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ 25-26 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘. ¡¤· ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ΔÚ›ÙË, Ì ·ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ˆÛÙfiÛÔ ÙËÓ ÙÒÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Î·È fi¯È ÙȘ ‚ÚÔ¯¤˜.


M·ÁÓËÛ›· 18 ™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ™À¡∞¡Δ∏™∂π™ ηٿ ÙfiÔ˘˜ Ì ٷ ̤ÏË Ù˘, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Û‡ÛÊÈÁ͢ ÙˆÓ Û¯¤ÛˆÓ. ™ÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Ù· ÂÍ‹˜ ı¤Ì·Ù·: ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ŒÓˆÛ˘, ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û ÂÚ›Ô‰Ô ÎÚ›Û˘, ÙÔÈο ı¤Ì·Ù· Î·È ˙ËÙ‹Ì·Ù·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÔÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ı˜: ™ÙÔ ÃfiÚÙÔ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 26/09/11 Î·È ÒÚ· 6.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô §‹‰· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˘˜ Ô˘ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÛÙÔ ÃfiÚÙÔ, ÛÙÔÓ ∫¿Ï·ÌÔ, ÛÙÔÓ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿, ÛÙÔ ∫·ÛÙÚ›, ÛÙÔ ªÈÎÚfi, ÛÙÔ §·‡ÎÔ, ÛÙË ªËϛӷ, ÛÙËÓ •˘Ófi‚Ú˘ÛË, ÛÙËÓ ¶¿ÏÙÛË, ÛÙËÓ ∞Á›· ∫˘Úȷ΋ Î·È ÛÙÔ ÓËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ. ™ÙËÓ ∫ÔÚfiË ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 28/09/11 Î·È ÒÚ· 6.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Saily, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˘˜ ÛÙËÓ ÕÊËÛÛÔ, ÛÙËÓ ∫ÔÚfiË, ÛÙÔ˘˜ ∞ʤÙ˜, ÛÙÔ ¡ÂÔ¯ÒÚÈ, ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ ¡ËÏ›·˜, ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ, ÛÙȘ ¶ÈӷοÙ˜, ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÛÙËÓ ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, ÛÙË μ˘˙›ÙÛ· Î·È ÛÙȘ ªËÏȤ˜. ™ÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 03/10/11 Î·È ÒÚ· 6.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∞ÁÏ·˝‰· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˘˜ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ πˆ¿ÓÓË, ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ, ÛÙË ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË, ÛÙÔ ªÔ‡ÚÂÛÈ, ÛÙÔÓ ∫ÈÛÛfi, ÛÙÔ ∫·Ï·Ì¿ÎÈ, ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰·, ÛÙÔ ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ Î·È ÛÙÔ •Ô˘Ú›¯ÙÈ. ™ÙË ∑·ÁÔÚ¿ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 05/10/11 Î·È ÒÚ· 6.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∑·ÁÔÚ¿, ÁÈ· ÙË ∑·ÁÔÚ¿, ÙÔ ÃÔÚ¢Ùfi Î·È ÙÔ ¶Ô˘Ú›. ™ÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 10/10/11 Î·È ÒÚ· 6.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˘˜ ÛÙ· ÿÓÈ·, ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·, ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ, ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Î·È ÛÙÔÓ ÕÓˆ μfiÏÔ. ™ÙÔ μfiÏÔ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 12/10/11 Î·È ÒÚ· 6.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô •ÂÓ›· μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˘˜ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, ÛÙÔÓ μfiÏÔ Î·È ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. ™ÙËÓ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË ı· Á›ÓÂÈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˘˜ ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ, ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, ÛÙËÓ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, Î·È ÛÙË ™Ô‡ÚË. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ “Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ ϤÔÓ fiÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ‚·ıÂÈ¿ ̤۷ Û ÂÚ›Ô‰Ô ÎÚ›Û˘ Î·È ·ÚfiÏÔ Ô˘ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÈ “̤ÏÏÂÈ ÁÂÓ¤Ûı·È” , Ú¤ÂÈ Ó· ÚԂϤ„Ô˘ÌÂ Î·È Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÔ˘Ì ·fi ÌfiÓÔÈ Ì·˜ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÒÓ Ì·˜. °È ·˘Ùfi ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙË Ë ·ÚÔ˘Û›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ªÂÏÒÓ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ. ∏ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Î·È Ì οı ÙÚfiÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ· ÎÔÈÓ¿, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ŒÓˆÛ˘, Â›Ó·È ÙÒÚ· ·Ó·Áη›·, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÙ¤” .

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2011

∫·Ù¿ ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ ¯·Ú·ÙÛÈÒÓ ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›· fiˆ˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂™μ

√È ¤ÌÔÚÔÈ ı· ηٷı¤ÙÔ˘Ó ‰ËÏÒÛÂȘ ÂÈʇϷ͢

¢

È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È ¤ÓÙÔÓ· Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ (∂™μ) ÁÈ· Ù· Ó¤· ¯·Ú¿ÙÛÈ· Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Î·È Ù· ÔÔ›· ¢ı¤ˆ˜ Ï‹ÙÙÔ˘Ó Î·È ÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂™μ ˙ËÙ› ·fi Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, Ó· ηٷı¤ÙÔ˘Ó Ì·˙› Ì ÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Ô˘ ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Î·È ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ “ÚËÙ‹˜ ÂÈʇϷ͢” ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ Ù˘ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ÂÈÙˉ‡̷ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. Àԉ›ÁÌ·Ù· ÙˆÓ ¢ËÏÒÛÂˆÓ ƒËÙ‹˜ ∂ÈʇϷ͢, Ù· ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ· ̤ÏË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ www.esv.gr. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ “Ë Î·Ù¿ıÂÛË ÛÙËÓ μÔ˘Ï‹ Ù˘ ÙÚÔÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¤ÎÙ·ÎÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ÁÈ· Ù· ·Î›ÓËÙ·, ‹Úı ӷ ÚÔÛÙÂı› ÛÙȘ ÂÈΛÌÂÓ˜ ÏËڈ̤˜, Ô˘ ÂÙÛÈıÂÏÈο Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÂÈÙˉ‡̷ÙÔ˜. ∏ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙ· fiÚÈ¿ ÙÔ˘, Á›ÓÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ ˙ÔÊÂÚ‹ ÁÈ· ÂÌ¿˜. ª¤ÙÚ· Â› ̤ÙÚˆÓ ÂÍ·ÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·È, ÔÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂȘ ‰È·„‡‰ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Î·È Ë ·ÓËÛ˘¯›· Â›Ó·È ‰È¿¯˘ÙË ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, fiϘ ·˘Ù¤˜ ÔÈ “Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜” ¤¯Ô˘Ó ˘Âڂ› ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ “ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ·Ú·ÏÔÁÈÛÌÔ‡” . ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ Ì·˜ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ, fiÙÈ ·‡ÚÈÔ Î·È ÌÂÏÏÔÓÙÈο ‰ÂÓ ı· ÏËÊıÔ‡Ó Ó¤· ̤ÙÚ· Î·È Ù· ¤ÎÙ·ÎÙ· Ù›ÓÔ˘Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÈÔ ÌfiÓÈÌ· ·fi Ù· ÌfiÓÈÌ·, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È - Î·È ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Â›Ó·È - Û˘ÓÂ¤˜ ÚÔ˜ η̛· ˘Ô¯Ú¤ˆÛ‹ ÙÔ˘ ·¤Ó·ÓÙ› Ì·˜, ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ‹ ÌË. ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÔÙ¤ Ó· ÚÔÙÚ¤„Ô˘Ì ÂÌfiÚÔ˘˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙË “ÛÙ¿ÛË ÏËÚˆÌÒÓ” ˆ˜ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË, ·ÊÔ‡ ·fi ÌfiÓË Ù˘ Â›Ó·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ “·‡Û˘ ÂÌÔÚ›Ô˘” . √È ŒÏÏËÓ˜ ¤ÌÔÚÔÈ ı· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ì ÛıÂÓ·Ú¿ ÛÙ· Ó¤· ¯·Ú¿ÙÛÈ·, ·ÏÏ¿ ¿ÓÙ· ̤۷ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ÓÔÌÈÌfiÙË-

● ŒÓÙÔÓË Ë ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘ E™B ÁÈ· Ù· Ó¤· ¯·Ú¿ÙÛÈ·

Ù·˜, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ì Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӈ˜ ‰ËÏÒÛÂÈ, fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ì fiÛÔ Î·È fiÛ· Ì·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË. ∞˘Ù¿ Ô˘ Ì·˜ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó, Â›Ó·È ˘ÂÚ¿Óˆ ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Ì·˜, ÂÓÒ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ϤÔÓ Î·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË Ì·˜ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ Ù˘ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜, fï˜ Û ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ηٷϋÍÔ˘Ì ˆ˜ ÎÔÈÓˆÓ›· ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ “ηÓÈ‚·ÏÈÛÌÔ‡” . °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, Û˘ÛÙ‹ÓÔ˘Ì Û fiÏ· Ù· ̤-

ÏË Ì·˜, fiÙ·Ó ı· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿ fiÛÔ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÂÈÙˉ‡̷ÙÔ˜ Ó· Û˘Ó˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙȘ ¢.√.À. Ì·˙› Ì ÙËÓ ÚÒÙË ‰fiÛË Î·È ÙȘ Û˘ÓËÌ̤Ó˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÂÈʇϷ͢ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Û·˜ ·ÔÛÙ¤ÏÏÔ˘ÌÂ. ∂›Û˘, ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÂΉ›ÎËÛË Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ¤ÎÙ·ÎÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ Ù¤ÏÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ‰ÔÌËÌ¤ÓˆÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ (∂∂Δ∏¢∂), ÙÔ ÔÔ›Ô ÛËÌÂȈ٤ÔÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÓÔÌÔıÂÙËı› ·ÎfiÌË, Ë ‰‹ÏˆÛË

ÚËÙ‹˜ ÂÈʇϷ͢ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ı· ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ Ì¤Ûˆ Ù˘ ¢∂∏ ∞∂. ∞ÎfiÌË Î·È Â¿Ó ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÔÈ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ÎÚ›ÛÂȘ ı· ¤ÚıÔ˘Ó Ôχ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ Ë Î·Ù¿ıÂÛË ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÂÈʇϷ͢ ·fi ÌfiÓË Ù˘, ‰ÂÓ ·‡ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ì›· Ú¿ÍË Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ Î·È ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ‰È΋ Ù˘ ·˘ÍË̤ÓË ÔÏÈÙÈ΋ ÛËÌ·Û›·. ∏ ∂™∂∂ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÚËÙ‹˜ ÂÈʇϷ͢ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Ì ÓÔÌÈÎÔ‡˜, ‰ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Î·È ÙË ÓÔÌÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Â›Ì·¯· ÛËÌ›·: -ΔËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÌË ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ù˘ ¢∂∏ Î·È ÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· ›Ûڷ͢ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÂÛfi‰Ô˘ ̤ۈ ÂÈÛËÁ̤Ó˘ ∞∂. -ΔËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Û‚·ÛÌÔ‡ ÛÙ· ·ÙÔÌÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ·fi ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ‰È·ÎÔ‹˜ ÂÓfi˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ·Á·ıÔ‡ fiˆ˜ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ Î·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÔÊ˘Á‹˜ Ì ÙËÓ ÏËڈ̋ Ù˘ ηٷӿψÛ˘ ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ·Á›ˆÓ ÛÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ¶·Ú·Î·Ù·ıËÎÒÓ Î·È ¢·Ó›ˆÓ. -ΔËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÚÔÛÊ˘Á‹˜ Î·È ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÚfiÎÏËÛË ·ÓÂ·ÓfiÚıˆÙ˘ ‚Ï¿‚˘ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‰˘Û¯ÂÚ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÏfiÁˆ ‰·ÓÂÈ·ÎÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆӔ .

¢ÂÓ ÚԂϤÔÓÙ·È ı¤ÛÂȘ Ô‡Ù ÁÈ· ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏfiÁÔ˘˜, ·ÎÙÈÓÔÏfiÁÔ˘˜

∂ÎÙfi˜ ∂√¶ÀÀ ÔÈ Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔÈ ∂∫Δ√™ ÙÔ˘ ∂ÓÈ·›Ô˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÀÁ›·˜ (∂√¶ÀÀ) ̤ÓÔ˘Ó ÔÈ Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÏÂÁfiÌÂÓÔÈ ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·ÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› (·ÎÙÈÓÔÏfiÁÔÈ, ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏfiÁÔÈ). ◊‰Ë ÔÈ Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔÈ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó, ÂÓÒ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Û˘ÁηÏÂ›Ù·È ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÙÔ˘ π∫∞ μfiÏÔ˘. ™¯ÂÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÔÈ Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔÈ ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÔfiÙÂ Î·È ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ÙˆÓ √‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ √‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢Ú˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÔÓÙÈ¿ÙÚˆÓ Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï˜, ΢ڛˆ˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÛÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ·. √È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Δ·Ì›ˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈ΋ Î¿Ï˘„Ë Î·È ı· ‚¿˙Ô˘Ó ‚·ıÈ¿ ϤÔÓ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ԉÔÓÙÈ·ÙÚÈ΋ Ú¿ÍË, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ô‡Ù ٷ Ï›Á· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ¯ÔÚËÁÔ‡Û·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· Ù· Δ·Ì›· ÙÔ˘˜.

√È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘ π∫∞ ηχÙÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÓÙÈ¿ÙÚÔ˘˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤ÓÙÂ Î·È ‰‡Ô ÔÚıÔ‰ÔÓÙÈÎÔ› - ˆÛÙfiÛÔ Ì ÙËÓ Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ∂√¶ÀÀ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Úfi‚ÏËÌ·, ηıÒ˜ ϤÔÓ Î·È ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘ π∫∞ ı· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ȉÈÒÙ˜ Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ˘˜, Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘˜. ∂›Û˘ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈ΋˜ ÂÚ›ı·Ï„˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔ Ó¤Ô ÊÔÚ¤· ˘Á›·˜ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ 1Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙÔÓ √¶∞¢, ÙÔÓ √∞∂∂, ÙÔ π∫∞ Î·È ÙÔÓ √°∞. √È Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔÈ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó “··Ú¿‰ÂÎÙÔ” Ó· ÌËÓ ÚԂϤÂÙ·È Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈ΋ Î¿Ï˘„Ë ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Ù·Ì›ˆÓ, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ı¤ÛÂȘ ·fi ¿Ô„Ë ÛÙÔÌ·ÙÈ΋˜ ˘Á›·˜. “∂›Ó·È Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· Ì›ÓÔ˘Ì ÂÎÙfi˜ ∂√¶ÀÀ. £· ÏËÚÒÓÂÈ ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘ fiÏÔ ÙÔ ÔÛfi”,

ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¶. ª·ÚÁ·Ú›Ù˘. √ Î. ª·ÚÁ·Ú›Ù˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ “Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ηχÙÔ˘Ó Ù· Δ·Ì›·, Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚ¿. ¶.¯. ÁÈ· ¤Ó· ÛÊÚ¿ÁÈÛÌ· ¯ÔÚËÁÔ‡Ó 7 ¢ÚÒ Ì ÙÈÌÔηٷÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ 1993. ∞fi ÙfiÙ ¤¯Ô˘Ó Ó· ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈÎÒÓ ڿ͈Ӕ. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È 242 Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔÈ, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ 200 Â›Ó·È ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜. √È Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È Â›Û˘ Î·È ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô Ù¤ÏÔ˜ ÂÈÙˉ‡̷ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Ó¤Ô ¯·Ú¿ÙÛÈ Û fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ȉÈfiÎÙËÙ· È·ÙÚ›·. “ªÂ ÙËÓ ·Ô˘Û›· Ù˘ Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈ΋˜ Î¿Ï˘„˘ ÛÎÔÂ‡Ô˘Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚ›· “ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ” , ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔÈ. ∂ÎÙfi˜ ∂√¶ÀÀ ̤ÓÔ˘Ó Â›Û˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °È·ÙÚÒÓ π∫∞ μfiÏÔ˘ Î. ¶·Ó. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ Î·È ÔÈ ÏÂÁfiÌÂÓÔÈ ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·ÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ›, ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏfiÁÔÈ, ·ÎÙÈÓÔÏfiÁÔÈ Î.¿Ï. °È’ ·˘ÙÔ‡˜ ‰ÂÓ ÚԂϤÔÓÙ·È

ı¤ÛÂȘ ÛÙÔ Ó¤Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi Î·È fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ “ı· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ì Ò˜ ı· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ì Û ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·” .

∏ ·ÔÁÚ·Ê‹ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ π∫∞ §‹ÁÂÈ ÛÙȘ 30 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ·ÔÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ π∫∞, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·ÚfiÛÎÔÙ· ÙË Û‡ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜. ª¤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 30 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·˘ÙÔÚÔÛÒˆ˜ ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙·, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ÌËÓÈ·›· Û‡ÓÙ·ÍË, ÂȉÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ ¢ÂÏÙ›Ô ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Δ·˘ÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ ∂ÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ™ËÌ›ˆÌ· ™˘Óٿ͈Ó. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Â¿Ó ÛÙÔ ∂ÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ™ËÌ›ˆÌ· ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ô ∞ª∫∞ (∞ÚÈıÌfi˜ ªËÙÚÒÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘) ÛÙÔ ‰ÂÍÈfi ¿Óˆ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ∂ÓËÌÂÚˆÙÈÎÔ‡ ™ËÌÂÈÒÌ·ÙÔ˜ ™˘Óٿ͈Ó, ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ı· Ú¤ÂÈ, Â¿Ó ¤¯Ô˘Ó ∞ª∫∞, Ó· ÙÔÓ ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ΔÚ¿Â˙·, Â¿Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ∞ª∫∞, Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛ‹

ÙÔ˘, ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÚÔÛ¤ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, fiÔ˘ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ Û˘Ó˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó. √ ÚÔÛˆÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ∞ª∫∞ ÌÔÚ› Ó· ÂΉÔı› Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ∫∂¶ ‹ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ∞ª∫∞ ÙˆÓ ÀÔηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ π∫∞. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÚÔÛ¤Ï¢Û˘ ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘, ı· Ú¤ÂÈ Ô ÓfiÌÈÌÔ˜ ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈÔ˜ ‹ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÚfiÛˆÔ Ì ÚfiÛÊ·ÙË ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛË - ıˆÚË̤ÓË ÁÈ· ÙÔ ÁÓ‹ÛÈÔ Ù˘ ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ - Ó· ÌÂÙ·‚› Ì ٷ ›‰È· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÛÙÔ ÀÔηٿÛÙËÌ· ÙÔ˘ π∫∞ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ηÙÔÈΛ·˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘ Î·È fi¯È ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙·, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ÌËÓÈ·›· Û‡ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘. √È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ π∫∞ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÁÚ·Ê› ¤ˆ˜ ÙȘ 30 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ‰ÂÓ ı· Ï¿‚Ô˘Ó ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2011, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ÌËÓÒÓ. ∞·Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ Ó¤Ô˘ ¤Ó·ÚÍË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ Ù˘ Û‡ÓÙ·Í‹˜ ÙÔ˘˜, Â›Ó·È Ë ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜. ™Ù. ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜


¡π∫∏ μ.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2011

∞§μ∞ƒ∂∑

«£· ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·›Íˆ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi» Δ∏¡ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ¶. ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô §Â¿ÓÙÚÔ ÕÏ‚·Ú˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ gazzetta.gr, ·ÏÏ¿ ·Ú¿ÏÏËÏ· Û¯ÔÏ›·Û fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¤ÚıÂÈ ·ÎfiÌË Û Â·Ê‹ Ì οÔÈÔÓ ·fi ÙËÓ ÂÈÚ·˚΋ ¶∞∂ Î·È ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ÙÈ Ì¤ÏÏÂÈ ÁÂÓ¤Ûı·È ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ. “¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÌÔ˘ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· Â›ÛËÌË ÚfiÙ·ÛË ‹ οÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ. °È· ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ¤¯ˆ ÏËÚÔÊÔÚËı› ̤ۈ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ” , › ·Ú¯Èο o §Â¿ÓÙÚÔ ÕÏ‚·Ú˜ Î·È Û¯ÔÏ›·Û ÙËÓ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎË” ÚÔÔÙÈ΋. “™›ÁÔ˘Ú· ÁÈ· ̤ӷ ı· ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›·. £· ‹ıÂÏ· Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÒ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. £· ‹Ù·Ó Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÎÔÈÙ¿ˆ ÙÈ ı· Û˘Ì‚Â› ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙË ‰Â‰Ô̤ÓË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹” η٤ÏËÍÂ Ô ÕÏ‚·ÚÂ˙, Ô ÔÔ›Ô˜ ·fi ÙÔ 2008 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. ¢ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÎÏÂÈÛÙ› ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ô ÕÏ‚·ÚÂ˙ Ó· ·ÔÎÙËı› ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ˆÛÙfiÛÔ, Ô ·›ÎÙ˘ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ì ¿ÏÏË ÔÌ¿‰·, ˆ˜ ‰·ÓÂÈÎfi˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ô ÕÚ˘ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÷‚Ȥ √˘Ì›ÓÙ˜ Î·È Ã·Ï›Ê· ™·Óηڤ ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ¤Ó·Ó ·ÎfiÌË Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ÙÔÓ ¡fi ∞ÎfiÛÙ·. √ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ôχ ηϿ ÙÔÓ πÛ·Ófi ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi Î·È ı· ‹ıÂÏ ӷ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Í·Ó¿ Ì·˙› ÙÔ˘. ¶¿ÓÙˆ˜, ÂΛÓÔÓ Ô˘ ı· ‹ıÂÏ ۛÁÔ˘Ú· ÛÙÔÓ ÕÚË Â›Ó·È Ô √˘Ì›ÓÙ˜, ηıÒ˜ ÈÛÙ‡ÂÈ Ôχ ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓÔ‡ ̤ÛÔ˘. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ŒÏÓÙÈÓ °È·ÎÔ‡ Ô‚ÈÙ˜, ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÔÌ¿‰Â˜ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ ÔÈ ΔfiÙÂÓ·Ì, Œ‚ÂÚÙÔÓ Î·È •·Ì¿Í, ʤÚÂÙ·È Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛ‹ ÙÔ˘ Î·È Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ “Ú·Û›ÓˆÓ” , ¢ËÌ‹ÙÚ˘ °fiÓÙÈη˜, Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ∑ÂÛÔ˘¿Ï‰Ô ºÂÚ¤ÈÚ· Î·È Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ÙÔ ı¤Ì·. ¶¿ÓÙˆ˜, ̤¯ÚÈ Ó· ‚ÁÂÈ ·fiÊ·ÛË ·fi ÙËÓ ∂¶√ Û ÔÈ· ηÙËÁÔÚ›· ı· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ê¤ÙÔ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ (·˘Ùfi ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜) ‰ÂÓ ÌÔÚ› ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÂχıÂÚÔÈ. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ, ‚¤‚·È·, ¤¯Ô˘Ó ¤ÚıÂÈ Û Â·Ê‹ Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂¶√ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Î·È ÙÈ ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ì›ÓÔ˘Ó ÂχıÂÚÔÈ.

ªÂ ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÂÏ. 21

■ ™∂ ¶§∏ƒ∏ ∞¡Δπ£∂™∏ √π ∫π¡∏™∂π™ Δ∏™ ¶∞∂ √§Àª¶π∞∫√™ μ. ª∂ Δ√¡ Δ∂ø™ ª∂°∞§√ª∂Δ√Ã√ ∞Ã. ª¶∂√

∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÚ·‚¿ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘

È Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô˘, Ì ÙË Ó˘Ó ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ¤¯Ô˘Ó, ϤÔÓ, ‰È·Ù·Ú·¯Ù›. ªÂ ÁÚ·Ù‹ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ÚÒËÓ “ÈÛ¯˘Úfi˜” ¿Ó‰Ú·˜ Ù˘ ¶∞∂ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ Ó¤·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ó· ηٷʇÁÂÈ ÛÙË FIFA Î·È Ó· ı¤ÛÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. §›Á˜ ÒÚ˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ ¤Î·Ó ÁÓˆÛÙ‹ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ Ù˘ Ó· ·Ó·‚¿ÏÂÈ ÙËÓ Â›Û΄‹ Ù˘ ÛÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›·, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ·È¯Ì¤˜ Î·È Î·Ù¿ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË 28 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ë ÂΉ›Î·ÛË Ù˘ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ - ηٿ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ - ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ʤÛÂˆÓ Ù˘ ∂¶√.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ Ãı˜ ÙÔ Úˆ› Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜ Ì ÁÚ·Ù‹ ‰‹ÏˆÛË Ù¿¯ıËΠηٿ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ó· ηٷʇÁÂÈ ÛÙË FIFA, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ “ÔÈ Ì¿¯Â˜ ‰›ÓÔÓÙ·È Ì ·Ú¯¤˜ Î·È Ï‚ÂÓÙÈ¿” . ∫·Ù·ÓÔ›, ˆÛÙfiÛÔ, ÙÔ ·›ÛıËÌ· ·‰ÈΛ·˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô˘: “ŒÎÏËÎÙÔ˜ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËη fiÙÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ù˘ ‰ÈÔÈ΋Ûˆ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÔÚ›· Ù˘ ÔÌ¿‰Ô˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ™˘ÌÌÂÚ›˙ÔÌ·È ÙËÓ ·‰ÈΛ· Ô˘ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ˆÌ‹ ÔÏÈÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÂÚ›ÂÚÁË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ∂¶√ Î·È ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ·˘Ù‹˜ ™ÔÊÔÎÏ‹ ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˘. ∂›Û˘ ηٷÓÔÒ ·fiÏ˘Ù· ÙËÓ ·ÁˆÓÈÒ‰Ë Î·È ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ ¿ÓÈÛË Ì¿¯Ë ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÎfi Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·Ê·ÓÈÛÌfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ Î·È Ù· ÂÈı‹ÓÈ· fiÚÁ·Ó· ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ÂÚÁ·Ï›· ·˘ÙÒÓ. ŸÌˆ˜ fiˆ˜ Ú¿ÙÙˆ Î·È ÛÙÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi ÌÔ˘ ·ÁÒÓ·, ÔÊ›ψ Ó· ÂÈÛËÌ¿Óˆ fiÙÈ ÔÈ Ì¿¯Â˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ·˘ı·ÈÚÂÛ›·, ÙËÓ ·‰ÈΛ· Î·È ÙËÓ ÚÔηٿÏË„Ë ‰›ÓÔÓÙ·È Ì ·Ú¯¤˜ Î·È Ï‚ÂÓÙÈ¿. ∫·È Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ì·˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ı¤ÙÔ˘Ó Û ΛӉ˘ÓÔ ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ∂ıÓÈ΋ ∂ÏÏ¿‰Ô˜” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·Ó·‚¿ÏÂÈ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ÓÔÌÈÎÔ‡ Ù˘ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÛÙË FIFA. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ Ì·Ù·ÈÒıËÎÂ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÏÏÔ› ‚Ú‹Î·Ó “‚‹Ì· ÂÎÙfiÍ¢Û˘

¯˘‰·ÈÔًوӔ , ÂÓÒ ÙÔ ¢.™. ‰¤¯ıËΠ“¿‰ÈΘ ÂÈı¤ÛÂȘ Ì ‡Ô˘Ï· ¯Ù˘‹Ì·Ù· Î·È ·ÓÂ›ÙÚÂÙ˜ ÔÈÎÈÏfiÌÔÚʘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ” . ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘: “ΔÔ ‰ÈÔÚÈÛı¤Ó ·fi ÙÔ ªÔÓoÌÂϤ˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ ¢.™. Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ·Ó¤‚·Ï ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ Ù˘ ÛÙËÓ FIFA, Ë ÔÔ›· ¤ÁÈÓ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Î·ËÏ›·˜ ·fi ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ Î·È ‚‹Ì· ÂÎÙfiÍ¢Û˘ ¯˘‰·ÈÔًوÓ. √˘‰Â›˜ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂÈ ÙË ÊÈÏÔ·ÙÚ›·, ÙȘ ËıÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Î·È ÙË Ï‚ÂÓÙÈ¿ ÙÔ˘ ¢.™., ·ÎfiÌË Î·È ÙÒÚ· Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ ¿‰ÈΘ ÂÈı¤ÛÂȘ Ì ‡Ô˘Ï· ¯Ù˘‹Ì·Ù· Î·È ·ÓÂ›ÙÚÂÙ˜ ÔÈÎÈÏfiÌÔÚʘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ÁÂÁÔÓfi˜ ·ÓÂÏÏËÓ›ˆ˜ ÁÓˆÛÙfi. ∞Ï¿ ıˆÚ› ηı‹ÎÔÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ fiÏË, Ó· ÚÔ·Û›ÛÂÈ Ù· ‰›Î·È· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÛÙËÓ ÈÔ ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ì‹ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘, ˘ÂÚ·ÛÈ˙fiÌÂÓÔ ÙÔ ‚¿Ó·˘Û· ÏËÙÙfiÌÂÓÔ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÙÔ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘” . ∂›Û˘, ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ Û˘ÓÂÙ¤ÏÂÛ ÛÙÔ Ó· ·Ó·‚ÏËı› ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ Î. £·Ó¿ÛË Ã·ÚÌ¿ÓË ÛÙË ∑˘Ú›¯Ë, fiÔ˘ Î·È ı· ›¯Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ Ù˘ FIFA, ηٷı¤ÙÔÓÙ·˜ Ê¿ÎÂÏÔ Ì fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ ÛÙÔ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÙÔ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Î·È Ì ÙËÓ ÂΉ›Î·ÛË Ù˘ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ Ù˘ ¶∞∂ ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ʤÛÂˆÓ Ù˘ ∂¶√. √È ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÈÙÂÏ›Ԣ Ù˘ ¶∞∂ ı· Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ˜ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË. ∏ ÂΉ›Î·ÛË Ù˘ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÔÚ›ÛÙËΠÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË 28 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 4 Ì.Ì. ∞Ó Ë ∂¶√ Û‚·ÛÙ› ÙÔ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÙÔ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÙfiÛÔ ¿ÏÂ„Â Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ËÁÂÛ›· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ-

‰›·˜, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ı· ‰ÈηȈı›. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÚÔ˜ ÙË FIFA Á›ÓÔÓÙ·È, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı›ÁÔÓÙ·È Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ Ï‹ÙÙÔ˘Ó ÙÔ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÙÔ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Î·È Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÙÔÓ ·Ê·ÓÈÛÌfi ·fi ÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ¯¿ÚÙË.

∂Ó·Ôı¤ÙÂÈ ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ʤÛÂˆÓ ™ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÓ·Ôı¤ÛÂÈ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÙÔ˘˜ ÂÏ›‰Â˜ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ʤÛÂˆÓ Ù˘ ∂¶√, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ÈÛ¯‡ÛÂÈ Ë ·fiÊ·ÛË Ô˘ Ë ›‰È· Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ‹Ú ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Ì‹Ó·, Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ‰ËÏ·‰‹ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Ì -10 ‚·ıÌÔ‡˜. £ÂˆÚ›ٷÈ, ¿ÓÙˆ˜, Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‰ÈηȈı› Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ë ÔÌ¿‰· Ó· ˘Ô‚È‚·ÛÙ› Èı·Ófiٷٷ ÛÙËÓ ¢’ ∂ıÓÈ΋. ∫È ·˘Ùfi, ÁÈ·Ù› Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ı· Ï¿‚ÂÈ ˘fi„Ë ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ·fi ÙËÓ ∂∂∞ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ∞Ó Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi, ÙfiÙÂ Ë ¶∞∂ ı· ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙÔ CAS (¢ÈÂıÓ¤˜ ∞ıÏËÙÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ), ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ Â·ÓÂͤٷÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘, ÚÔÛÎÔÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔȯ›· Ì ÛÎÔfi Ó· ·ԉ›ÍÂÈ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ∏ ˘fiıÂÛË ÛÙÔ CAS ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂΉÈηÛÙ› Û ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ·fi ÙfiÙ Ô˘ Ë ¶∞∂ ı· ηٷı¤ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹. ª¤¯ÚÈ ÙfiÙÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ› Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ηӤӷ ¿ÏÏÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∞Ó ‰ÈηȈı›, ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ¡¤ˆÓ (ÌÈ· Î·È ı· ¤¯Ô˘Ó ʇÁÂÈ fiÏÔÈ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ˆ˜ ÂχıÂÚÔÈ), ¤¯ÔÓÙ·˜ fï˜ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ·ÔÏ·‚¤˜ ·fi ÙËÏÂÔÙÈ-

ο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ √¶∞¶ Î.·.). ∞ÁˆÓÈÛÙÈο Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ı· Ô‰ËÁËı› ÛÙÔÓ ˘Ô‚È‚·ÛÌfi, ·ÏÏ¿ ı· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· οÓÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜. ∞Ó Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰ÂÓ ‰ÈηȈı› ÛÙÔ CAS ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ ı· ¿ÂÈ ¯·Ì¤ÓË, ηıÒ˜ Ë ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ› Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ô‡Ù ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹. £· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ÔÌ¿‰· ˘Ô‚È‚·ÛÙ› ÛÙËÓ ¢’ ∂ıÓÈ΋ - Ó· οÓÂÈ ÂÎηı¿ÚÈÛË ˆ˜ ¶∞∂ Î·È Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û Δ∞¶ (ΔÌ‹Ì· ∞ÌÂÈ‚ÔÌ¤ÓˆÓ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ) Î·È Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙËÓ °’ ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·. ∞˘Ù‹ Ë Î›ÓËÛË, ˆÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ Û˘ÌʤÚÂÈ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ, ηıÒ˜ ı· ÂˆÌÈÛÙ› fiϘ ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙËÓ ¶∞∂ (Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Û π∫∞-ÂÊÔÚ›·, ÔÊÂÈϤ˜ Û ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ Î.·.). ÿÛˆ˜ Â›Ó·È ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ó· ·›ÍÂÈ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜, ··ÏÏ·Á̤ÓÔ˜ ·fi ¯Ú¤Ë. ∂¿Ó ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·Ô‚ÏËı› ·fi Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·, Ë ÔÌ¿‰· ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔÓ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÔÚÈÛÙ› ‰ÈÔ›ÎËÛË, Ë ÔÔ›· ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜. £· Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· Ó¤· ÔÌ¿‰· ·fi Ù· ıÂ̤ÏÈ·, Ì ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·. ŒÚÁÔ, ¿ÓÙˆ˜, fi¯È Î·È ÙfiÛÔ Â‡ÎÔÏÔ Î·È Û ÂÚ›Ô‰Ô ÌÂÁ¿Ï˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‡ÊÂÛ˘.


20

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2011

∞∂∫

■ ¢∂∫∞Δ∂™™∂ƒπ™ √ª∞¢∂™ ª∂Δ∞•À Δø¡ √¶√πø¡ ∫∞π Δƒ∂π™ Δ∏™ ™√À¶∂ƒ §π°∫ ∞¡Δπª∂Δø¶π∑√À¡ μ∞ƒπ∂™ ¶√π¡∂™

μ¿ÚÁη˜: ◊Ù·Ó ÌÈ· Ì·ÁÈ΋ Ó‡¯Ù·

«ΔÛÔ˘Ó¿ÌÈ» ÂÈı·Ú¯ÈÎÒÓ ‰ÈÒ͈Ó

√ º·ÌÈ¿Ó μ¿ÚÁη˜ ›‰Â ÙÔ Twitter ÙÔ˘ Ó· ÁÂÌ›ÛÂÈ ÌËӇ̷ٷ Ì ·ÔıˆÙÈο Û¯fiÏÈ· ·fi ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ∞∂∫ ÁÈ· ÙÔ ÁÎÔÏ Ô˘ ÛËÌ›ˆÛÂ Î·È ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ̷ÁÈ΋ ÙË Ó‡¯Ù· ÌÂÙ¿ ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ •¿ÓıË. “¢ÔÍ¿˙ˆ ÙÔÓ £Âfi Ó· ¿Ó ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· ηϿ. Δ· ‹Á·Ì Ôχ ηϿ ÛÙËÓ •¿ÓıË, ¤‚·Ï· Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÌÔ˘ ÁÎÔÏ Ì ÙËÓ ∞∂∫. ™·˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ ÁÈ· Ù· ÌËӇ̷ٷ. ªÔ˘ ÁÂÌ›˙Ô˘Ó ÙËÓ „˘¯‹” , ÛËÌ›ˆÛ ÛÙÔ Twitter ÙÔ˘ Ô ∫ÔÏÔÌ‚È·Ófi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜: “∂˘¯·ÚÈÛÙÒ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ∞∂∫. ◊Ù·Ó ÌÈ· Ì·ÁÈ΋ Ó‡¯Ù·” ¤ÁÚ·„ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο” . ∞Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ÔÈ Ô·‰Ô› Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ¯·ÌÔÁÂÏ¿Ó ͷӿ ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙÔÓ μ¿ÚÁη˜ Ó· ·›˙ÂÈ Î·È ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ͯ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¶¿· ªÔ‡Ì· ¡ÙÈfi Î·È ª›ÙÛÂÏ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÌÈ· ˘fiÎÏÈÛË Î·È ÌÈ·... ˘fiÛ¯ÂÛË ıÂÒÚËÛ ·Ó·Áη›Ô Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ Ë ∞∂∫. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘, Ë ¶∞∂ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È “ÛÎÏ·‚ˆÌ¤ÓË” ·’ ÙË ıÂÚÌ‹ - Î·È ·fiÏ˘Ù· ÎfiÛÌÈ· - Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚˆÓ” Ô·‰ÒÓ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Û μڢͤÏϘ Î·È •¿ÓıË. ¢ÂÛ̇ÂÙ·È, ‰Â, ˆ˜ ı· οÓÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi, ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ‰›Ï· Ù˘ Ë ÔÌ¿‰· Û fiÛ· ·È¯Ó›‰È· ÂÈÙÚ·Ô‡Ó ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ.

™ÙÔ Â‰ÒÏÈÔ Í·Ó¿ Ô ∞¯. ª¤Ô˜ Î·È Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘

¡¤· ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ‰ÔÌ‹ ÛÙÔ fiÏÔ ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ •∂∫π¡∏ª∞ Ì Ӥ· ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ‰ÔÌ‹ ÁÈ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ. √È ¤ÊÔÚÔÈ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¢·Ú¿Î˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÷Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘ Î·È ™Ù·‡ÚÔ˜ πˆ¿ÓÓÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ §¿ÌÚÔ ∫·Ú‡‰· Î·È ¢ËÌ‹ÙÚË ∫fiÊÊ· ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ „ËÏ¿ ÙÔÓ ‹¯Ë ÁÈ· ÙËÓ Ó¤· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿. √È ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÁÈ· ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ¶·›‰ˆÓ, ∂Ê‹‚ˆÓ Î·È ¡¤ˆÓ ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ μfiÏÔ˘ Ì ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫fiÊÊ· ÛÙȘ 20.30. ∏ ·Ó‰ÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ¿ÓÔ‰fi Ù˘ ÛÙËÓ μ’ ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·, ÙËÓ 1Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙȘ 20.30, Ì ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔÓ §¿ÌÚÔ ∫·Ú‡‰·. ∞fi ÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘’ fi„ÈÓ ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ Î·È Î·ÙfiÈÓ ÚfiÙ·Û˘ ÙˆÓ ÂÊfiÚˆÓ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜, ¤¯ÂÈ ˘Ô‚ÏËı› ·›ÙËÛË ÛÙËÓ ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÏÏ¿‰·˜ (∫√∂) ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ÛÙËÓ ¢’ ∂ıÓÈ΋ ∫·ÙËÁÔÚ›· ∞Ó‰ÚÒÓ Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “√∂∞/¡∞μ ¡¤· πˆÓ›·” Ô˘ ı· ÛÙÂϯˆı› ·fi ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ·›‰ˆÓ, Ó¤ˆÓ, ÂÊ‹‚ˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÔχÙÈÌË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· ¤Ú· ·fi ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È Ë ›‰Ú˘ÛË Á˘Ó·ÈΛ·˜ ÔÌ¿‰·˜ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ μ’ ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ ¿ıÏËÌ· Ù˘ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ÁÓˆÛÙfi Î·È ÚÔÛÈÙfi Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÚÈıÌfi ·È‰ÈÒÓ. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ ·Ï·ÈÔ› Î·È Ó¤ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ Ó· Ï·ÈÛÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ Ó¤Ô ÍÂΛÓËÌ· ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Î·È ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ΔËϤʈӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· ÂÁÁڷʤ˜ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜: √∂∞/¡∞μ 24210-30237, ¢. ÷Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘: 6973737442, °. ¢·Ú¿Î˘: 6973347263, ™Ù. πˆ¿ÓÓÔ˘ 6944435645, ∫. ª·Ï·ÌÔ‡Û˘: 6945045614, ¢. ∫fiÊÊ·˜: 6946144428, §. ∫·Ú‡‰·˜: 6948277836.

¤Â˜ ÂÈı·Ú¯ÈΤ˜ ‰ÈÒÍÂȘ, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, Ù˘ Football League Î·È Ù˘ Football League 2, ·Û΋ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡˜ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ Ù˘ ∂¶√, ∞Ó‰Ú¤· º¿ÎÔ Î·È ª·ÓÒÏË ∞ÓوӷοÎË. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ô˘ ‰ÈÒÎÔÓÙ·È Â›Ó·È Í·Ó¿ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÓƠ̂̈˜ ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÌÂÓ˘.

¡

√ ÚÒËÓ “ÈÛ¯˘Úfi˜” ¿Ó‰Ú·˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ÓÔÌÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¶∞∂, Î. £·Ó¿Û˘ ÷ÚÌ¿Ó˘, ‰ÈÒÎÂÙ·È ÂÈı·Ú¯Èο ÁÈ· Û˘ÓÔÌÈÏ›· Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘, Î. °ÈÒÚÁÔ˘ ªÔÚÔ‚‹ÏÔ˘ ÛÙȘ 16 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2011. ΔÔ Î·ÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ, ¿ÓÙˆ˜, ‰ÂÓ ‰fiıËΠÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·. √È ÙÚÂȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ÛÙȘ Ôԛ˜ ·Û΋ıËΠÂÈı·Ú¯È΋ ‰›ˆÍË Â›Ó·È Ô √º∏, Ô ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· Î·È Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ›ÔÏ˘, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·, ·ÓÙÈηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Î·È ÙËÓ ∫·‚¿Ï·, ÔÈ §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ Î·È ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜. ∂ÓÙfi˜ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ı· ÔÚÈÛÙ› ‰ÈοÛÈÌÔ˜ ÛÙ· ·ÚÌfi‰È· fiÚÁ·Ó· ÁÈ· ÙȘ 14 ÔÌ¿‰Â˜, 18 ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ¤ÍÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜, Ù¤ÛÛÂÚȘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ‰‡Ô ÚÔÔÓËÙ¤˜ Ô˘ ‰ÈÒÎÔÓÙ·È. ∞˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÈı·Ú¯ÈΤ˜ ‰ÈÒÍÂȘ - ·Ó ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ °ÈÒÚÁÔ˘ ªÔÚÔ‚‹ÏÔ˘ Î·È ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘ - ·ÊÔÚÔ‡Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ∏ÏÈÔ‡ÔÏ˘ Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ˆ˜ ¯ÂÈÚ·ÁˆÁË̤ӷ. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î·ÓÔÓÈÛÌfi˜, Â¿Ó ˘Ô‚È‚·ÛÙ› οÔÈ· ÔÌ¿‰· ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ

Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ú¯›ÛÂÈ, η̛· ¿ÏÏË ‰ÂÓ ·›ÚÓÂÈ ÙË ı¤ÛË Ù˘ Î·È ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈο: √È ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ ¿ÛÎËÛ·Ó ÂÈı·Ú¯È΋˜ ‰›ˆÍ˘ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ: ¡·˘ÚÈÓÈ¿‰Ë πˆ¿ÓÓË, ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¶∞∂Δ∞¶ ∞ÂÙfi˜ ™Î‡‰Ú·˜. ∫¿ÛÛË ªÈ¯·‹Ï, ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¶∞∂-Δ∞¶ ¢fiÍ· ∫Ú·ÓԇϷ˜. Δ˘ÚȷΛ‰Ë °ÂÒÚÁÈÔ˘, ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ¶∞∂-Δ∞¶ ∞ÂÙfi˜ ™Î‡‰Ú·˜. ¶∞∂-Δ∞¶ ∞ÂÙfi˜ ™Î‡‰Ú·˜, ÓƠ̂̈˜ ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÌÂÓ˘. ¶∞∂-Δ∞¶ ¢fiÍ· ∫Ú·ÓԇϷ˜, ÓƠ̂̈˜ ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÌÂÓ˘. ªÔÚÔ‚‹ÏÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ¢.™ Ù˘ ¶∞∂ ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ›ÔÏ˘. ¶∞∂ ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ›ÔÏ˘, ÓƠ̂̈˜ ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÌÂÓ˘. ª¤Ô˘ ∞¯ÈÏϤ·, ÌÂÁ·ÏÔÌÂÙfi¯Ô˘-ȉÈÔÎÙ‹ÙË Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘. ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ÓƠ̂̈˜ ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÌÂÓ˘.

ƒ·‚ÈfiÁÏÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ¢.™., Ù˘ ¶∞∂ ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜. ¶∞∂ ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜, ÓƠ̂̈˜ ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÌÂÓ˘. £¿ÓÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ (Δ¿ÛÔ˘), ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ (∫ÒÛÙ·), ·ÌÊÔÙ¤ÚˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ù˘ ¶∞∂ ∏ÏÈÔ‡ÔÏË. ∫·ÓÂÏÏ¿ÎË ÃÚ‹ÛÙÔ˘, ÌÂÁ·ÏÔÌÂÙfi¯Ô˘-ȉÈÔÎÙ‹ÙË ¶∞∂ πˆÓÈÎfi˜. ÷ڷϷÌ›‰Ë ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ¢.™. Ù˘ ¶∞∂ πˆÓÈÎfi˜. ¶∞∂ πˆÓÈÎfi˜ ÓƠ̂̈˜ ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÌÂÓ˘. Δ˙ÂϤË ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ¢.™. ¶∞∂ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜. ™·‚‚¿ÎË £Âfi‰ˆÚÔ˘, ÌÂÁ·ÏÔÌÂÙfi¯Ô˘-ȉÈÔÎÙ‹ÙË ¶∞∂ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜. ¶∞∂ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ ÓƠ̂̈˜ ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÌÂÓ˘. ∫ÔÌfiÙË πˆ¿ÓÓË, ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ¢.™. Î·È ÌÂÁ·ÏÔÌÂÙfi¯Ô˘ Ù˘ ¶∞∂ §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜. ¶∞∂ §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜, ÓƠ̂̈˜ ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÌÂÓ˘. ¡‡¯Ù·ÚË ∏Ú·ÎÏ‹, ÌÂÁ·ÏÔÌÂÙfi¯Ô˘ Î·È ·-

Ê·Ó‹ ȉÈÔÎÙ‹ÙË Ù˘ ¶∞∂ √º∏. ª·¯Ï¿ ¡›ÎÔ˘, ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ¢.™. Ù˘ ¶∞∂ √º∏. ¶∞∂ √º∏, ÓƠ̂̈˜ ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÌÂÓ˘. §ÂÚÔÁÈ¿ÓÓË ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¶∞∂ ¢È·ÁfiÚ·˜ ƒfi‰Ô˘. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘-ÌÂÁ·ÏÔÌÂÙfi¯Ô˘ Ù˘ ¶∞∂ ¢È·ÁfiÚ·˜ ƒfi‰Ô˘. ™¤ÁÁÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˘, ‰È·ÈÙËÙ‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ¢È·ÁfiÚ·˜ ƒfi‰Ô˘-∏ÏÈÔ‡ÔÏË Ù˘ 5/3/2011. ¶Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˘, Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ù˘ ¶∞∂ ¢È·ÁfiÚ·˜ ƒfi‰Ô˘, ƒÔ˘Ù˙ȤÚË ¶¤ÙÚÔ˘, ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ¶∞∂ ¢È·ÁfiÚ·˜ ƒfi‰Ô˘. ¶∞∂ ¢È·ÁfiÚ·˜ ƒfi‰Ô˘, ÓƠ̂̈˜ ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÌÂÓ˘. ™¿ÌÈÔ˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˘, ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È ÌÂÁ·ÏÔÌÂÙfi¯Ô˘ Ù˘ ¶∞∂ ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜ ¶∞∂ ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜, ÓƠ̂̈˜ ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÌÂÓ˘. ƒfi‰Ë πˆ¿ÓÓË, ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¶∞∂ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜. ¢ËÌËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ‰È·ÈÙËÙ‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ¶∞∂ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜-¶∞∂ ∏ÏÈÔ‡ÔÏË Ù˘ 27/3/2011. μÂÚÚ‹ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ·’ ‚ÔËıfi ‰È·ÈÙËÙ‹ ÛÙÔÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ·ÁÒÓ·. ∫Ô˘ÙÛÔ˘ÌÔ‡ ¶·Ó·ÁÈÒÙ·, ‚’ ‚ÔËıfi ‰È·ÈÙËÙ‹ ÛÙÔÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ·ÁÒÓ·. ¶∞∂ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜, ÓƠ̂̈˜ ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÌÂÓ˘. ÃÚÈÛÙÔ‚·Û›ÏË °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¶∞∂ ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·. ¶∞∂ ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·, ÓƠ̂̈˜ ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÌÂÓ˘. ∞·Ú·ÚÂÛ›‰Ô ∞ς˜ §Ô˘˝˜ ªÈÁΤÏ, Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ù˘ ¶∞∂ πˆÓÈÎfi˜. ¡Ù›ÙÛÔ˘ °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˘, ‰È·ÈÙËÙ‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ¶∞∂ °™ ∏ÏÈÔ‡ÔÏ˘-¶∞∂ πˆÓÈÎfi˜ Ù˘ 27/2/2011. ª·ÚÙ›ÓË ∞ÓÙˆÓ›Ô˘, ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È ÌÂÁ·ÏÔÌÂÙfi¯Ô˘ Ù˘ ¶∞∂ ƒfi‰Ô˜. ¶∞∂ ƒfi‰Ô˜, ÓƠ̂̈˜ ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÌÂÓ˘. ™Ê‹Î· ÃÚ‹ÛÙÔ˘, ‰È·ÈÙËÙ‹ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘.

■ Δ√¡π∑∂π ª∂ ∞¡∞∫√π¡ø™∏ Δ√À Δ√ AUSTRIAN BOYS CLUB

«ÃÂÈÚ·ÁˆÁË̤ÓÔ ÙÔ fiÏÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ.» ∞¡∞∫√π¡ø™∏ Âͤ‰ˆÛ ÙÔ Austrian Boys Club fiÔ˘ ηٷʤÚÂÙ·È Î·Ù¿ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. ΔÔ Î›ÌÂÓÔ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: “∞fi ¯ı˜ Ô˘ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙË FIFA ÁÈ· ÙËÓ ˆÌ‹ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÙÔ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, fiÏÔÈ ÔÈ “‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›ÛÎÔÈ” ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó (Î·È ¿ÏÈ) Ó· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó Ù· ΛÌÂÓ¿ ÙÔ˘˜ Ì ̛ÛÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜. ŸÙÈ ÂȉÈÒÎÂÈ ÙÔ Î·Îfi Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Ì·˜ ÔÌ¿‰·˜, fiÙÈ Â›Ó·È ÓÙÚÔ‹, fiÙÈ Â›Ó·È ·Óı¤ÏÏËÓ˜, ÎÏ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ˘fiıÂÛË Â›Ó·È ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ˘fiÎÏÈÛË ÛÙÔÓ ™Ù¿ÏÈÓ Î·È ÛÙËÓ ¯ÂÈÚ·ÁÒÁËÛË ÙˆÓ Ì·˙ÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ‰È„¿ÂÈ ÁÈ· ·›Ì·. £¤ÏÂÈ Ó· ‰ÂÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ηٷÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È, ·ÚΛ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÔÈ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜. £¤ÏÂÈ Ó· “ÓÔÌ›ÛÂÈ” fiÙÈ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·ı¿ÚÈÛÂ. £¤ÏÂÈ Ó· ‰ÂÈ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Ó· ÔÓ¿ÓÂ. °È·Ù› Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ¯ÂÈÚ·ÁˆÁË̤ÓÔ fiÏÔ ÙÔ ı¤Ì· Î·È ÛÙËÚÈÁ̤ÓÔ ÛÙÔ “˘ÔÙÈı¤ÌÂÓÔ” Â-

Ú› ‰Èη›Ô˘ ·›ÛıËÌ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜; Δ· Ú¿ÁÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Î·È Ë ∫·‚¿Ï· ÙÈ̈ڋıËÎ·Ó ·Ú¯Èο Ì ˘Ô‚È‚·ÛÌfi ÛÙËÓ μ’ ÂıÓÈ΋ Î·È fiÏÔÈ ·Ó·ÊÒÓËÛ·Ó “ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜” . ªÂÙ¿ οÔÈÔ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ fiÙÈ ·fi ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÌfiÓÔ ÔÈ Úfi‰ÚÔÈ ‹Ù·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ÌÏÂÁ̤ÓÔÈ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Î·È Ë ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ Â›¯Â ÂÌϷΛ, Ó· ÌËÓ ÙȘ ˘Ô‚È‚¿ÛÔ˘Ó ·ÏÏ¿ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì Ì›ÔÓ ‚·ıÌÔ‡˜. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ¿ÚÂÛ Û ÔÏÏÔ‡˜ Î·È ıÂÒÚËÛ·Ó fiÙÈ Ë Î¿ı·ÚÛË ¿ÂÈ ÂÚ›·ÙÔ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ù˘ ·fiÊ·Û˘. ∫·ÙfiÈÓ Ô Î. °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˜ Î·È Ô Î. ¡ÈÎËÙÈ¿‰Ë˜ ¤ÊÙÈ·Û·Ó ÌÈ· ÂÈÙÚÔ‹ Ì ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÁÈ· ̤ÏË ÙÔ˘ ¯ÂÚÈÔ‡ ÙÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙËÓ ÂϤÁ¯Ô˘Ó Î·È Ó· ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó ·˘Ùfi Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó. ∞˘Ù‹ Ë ÂÈÙÚÔ‹ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ, fiÙÈ ·ÊÔ‡ Ô ª¤Ô˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ô “·Ê·Ó‹˜” Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ·˜ Ú›ÍÔ˘Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙËÓ ¢’ ∂ıÓÈ΋. ŒÁÈÓ·Ó ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÌÂÙÔ¯ÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ¿ÏÏ·Í·Ó ¯¤ÚÈ· ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜, Î·È Ë ÂÈÙÚÔ‹ ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ÂϤÁÍÂÈ Í·Ó¿ ÙËÓ ÌÂÙÔ¯È-

΋ Û‡ÓıÂÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ‰ÈÎÙ·ÙÔÚÈο ÂÈ̤ÓÂÈ Ó· ÙËÓ Ú›ÍÂÈ ÛÙËÓ ¢’ ∂ıÓÈ΋. Œ¯Ô˘Ì ÏÔÈfiÓ ÌÂÚÈΤ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ “·ıÏËÙÈÎÔÁÚ·Ê›ÛÎÔ˘˜” ÙˆÓ ªª∂ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ Ô˘ ÙÔÏÌÔ‡Ó Ó· ÛÙÈÁÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË fiÏË: °È·Ù› ‰ÂÓ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù›ÔÙ· ÁÈ· ÙËÓ “Ù·Ì·ÎȤڷ” ; °Ú¿ÊÔ˘Ó ÁÈ· ÓÙÚÔ‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ô˘ ¿ÂÈ ÛÙËÓ FIFA ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔ ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ηٷÚÁ‹ıËΠÙÔ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÙÔ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÙÛÈÌÔ˘‰È¿; ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ Û˘ÌʤÚÂÈ. °È·Ù› ‰ÂÓ ıˆÚÔ‡Ó Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ó· ÚÔÛ·ı› Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔ ‰›ÎÈÔ Ù˘; ¢ËÏ·‰‹ ·Ú¿ÓÔÌ·, ·˜ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚ¤„Ô˘ÌÂ, ·˜ ÙËÓ ÂÎÌˉÂÓ›ÛÔ˘ÌÂ, ¿ÏÏ· ÌËÓ ÙÔ ԇ̠·Ú·¤Íˆ... ÌËÓ Ì·˜ ηÚÊÒÛÂÈ ÛÙËÓ FIFA Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘... ∞Ó ÛÙÔ Î¿Ùˆ-οو Ù˘ ÁÚ·Ê‹˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ı¤Ì· Î·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ‚ϤÂÈ “Ê·ÓÙ¿ÛÌ·Ù·” ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ Î·È Úfi‚ÏËÌ· Ë ∂ıÓÈ΋ Î·È fiÏ· ı· ¿Ó ηϿ... °È·Ù› ‰ÂÓ ‚Ú‹Î·Ó “ÓÙÚÔ‹” ÛÙ· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ °¿ÏÏÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ÕÚË, º·Ù›, fiÙ·Ó ¤ÏÂÁ Û ̤۷ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘ fiÙÈ

ÓÙÚ¤ÂÙ·È Ô˘ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ı· ·›ÍÂÈ Ì ÙËÓ ¶·Ú› ™ÂÓ ∑ÂṲ́Ó; ∂Λ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÂıÓÈÎfi ı¤Ì·; °È·Ù› ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ·ıÏËÙÈÎÔÁÚ¿ÊÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‚Á¿ÏÂÈ ÙÛÈÌÔ˘‰È¿ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÓÔÌÈÏ›· ¶·Ù¤Ú·- æˆÌÈ¿‰Ë Î·È ÙËÓ Í¤¯·Û·Ó. °È·Ù› ‰ÂÓ ÁÚ¿„·Ó ÓÙÚÔ‹, fiÙ·Ó Ô Â›ÛËÌÔ˜ ¶∞√ ›¯Â ‚ÁÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ÌËÓ ˘Ô‚È‚·Ûı› Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Î·È ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÙ·Ó;... °È·Ù› ‰ÂÓ ¤ÁÚ·Ê·Ó fiÙÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÎÚÂÌ·Ṳ̂ÓÔ˘ ‰ÂÓ ÌÈÏ¿Ó ÁÈ· Û¯ÔÈÓ›; °È·Ù› ‰ÂÓ ÙÔ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó ÙÔ ı¤Ì· Ì ÙȘ ÂÈÎÔÈӈӛ˜, fiÙÈ Ô ª·ÚÈÓ¿Î˘ ˙ËÙÔ‡Û “ÚÔÛÙ·Û›·” ÁÈ· ÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹ ÙÔ˘ ÓÙ¤ÚÌÈ; °È·Ù› ‰ÂÓ ÁÚ¿Ê·Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÓÙÚÔ‹, fiÙ·Ó Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ ¤ÏÂÁ fiÙÈ ı· ¿ÂÈ Ó· ·›ÍÂÈ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÙˆÓ ™ÎÔ›ˆÓ; °È·Ù› ·fi ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¤Ê˘ÁÂ Ô ª¤Ô˜, ÙfiÛÔ Ì¤ÓÔ˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜; £· Û·˜ ԇ̠ÁÈ·Ù› ÈÛÙ‡ԢÌ ‰ÂÓ ¤Î·Ó·Ó fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ. °È·Ù› Ù· ÎÔÓÔÌ¿ÓÂ. Δ· ¤ÛÔ‰¿ ÙÔ˘˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ Î·È ˆÏ‹ÛÂȘ ʇÏψÓ. ™¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ, ·Ó ·ÓÔ›ÍÂÙ ÌÈ· ÂÊËÌÂÚ›‰· Î·È ·ÎÔ‡ÛÂÙÂ

¤Ó· Ú·‰ÈfiʈÓÔ ı· ‰Â›Ù fiÙÈ ÙÔ 90% ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÂÙ·ÈÚ›˜ ÛÙÔȯËÌ¿ÙˆÓ Î·È ∫·˙›ÓÔ, Ì ϛÁ· ÏfiÁÈ· ÙÔÓ Ù˙fiÁÔ Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Ó (ÓÔÌ›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÊÂÏ‹˜) Ó· ÚÔÛٷ٤„Ô˘Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ÙÔ˘˜... ΔÔ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ fiÙÈ ÛÙ· Â·Ú¯È·Î¿ ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘, ·Ó ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ê‹ÌÈÛË ·fi ÂÙ·ÈÚ›˜ ÛÙÔȯËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ internet, Ô √¶∞¶ ‰ÂÓ ‚¿˙ÂÈ ‰ÈÎÈ¿ ÙÔ˘ ‰È·Ê‹ÌÈÛË ˆ˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·; ΔÔ ‚ϤÂÙ ·˘Ùfi ÛÙȘ ·ıËÓ·˚Τ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È Ú·‰Èfiʈӷ; ÕÏÏ· ̤ÙÚ· Î·È ¿ÏÏ· ÛÙ·ıÌ¿. ™¯ÂÙÈο Ì ٷ ʇÏÏ· ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Î·È Ôχ ÂÍ‹ÁËÛË. ¶Ôχ ·Ï¿ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜, ÙȘ ηٷÛÙÚ¤ÊÔ˘ÌÂ, Î·È ¤¯Ô˘Ì ӷ ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ 95% ÙˆÓ “ÊÈÏ¿ıψӔ Ô˘ ‰È„¿ÂÈ ÁÈ· ·›Ì· Î·È Ì·˜ ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ. À.°. ∂›Û˘ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ·Ó·ÚˆÙÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ·Ù› ÙfiÛÔ Ì¤ÓÔ˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ˘˜ °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ, ¡ÈÎËÙÈ¿‰Ë Î·È ÙËÓ ·Ú¤· ÙÔ˘˜, Ó· Û·˜ ı˘Ì›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÌËÓ Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ ÛÙÔÓ μfiÏÔ ÏfiÁˆ ÂÚÈÎÔÒÓ, Î·È ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ‰›Ó·Ó ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ‰ÂÍÈ¿” .


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2011

TV ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ:

21

™Δ∏ ¡π∫∏ ¢∏§ø¡√À¡ ∂Δ√πª√π ¡∞ ¶∞π•√À¡ ™Δ∏ μ’ ∂£¡π∫∏ ∞¡ ∞¢∂π∞™√À¡ £∂™∂π™

¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ

CONN-X TV SPORT 1 21.30 ™ÙÔ˘ÙÁοډË-∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ -∑(ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη)

CONN-X TV SPORT 3 21.45 μÈÙÛ¤ÓÙÛ·-§È‚fiÚÓÔ -∑- (μ’ πÙ·Ï›·˜)

¡π∫∏

™‹ÌÂÚ· Ë ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ ª∂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Ó¤·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÛÙȘ 2 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2011, ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· Á›ÓÂÈ Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ·Ó‰ÚÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙË ÛÂ˙fiÓ 2011-2012. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ ÚÔÛηÏ› ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ fiˆ˜ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈÒÙÈÎÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ, Ó· ·Ú·‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÒÚ· 9 Ì.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “§›ÌÓË” ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÕÏÛÔ˜ ¡. πˆÓ›·˜. ¶ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘, (Ô‰fi˜ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 14), ηıÒ˜ Î·È ·fi Ù· ̤ÏË Ù˘ ‰ÈÔÈÎÔ‡Û·˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ì¿ÛÎÂÙ. ∏ ÙÈÌ‹ Ù˘ οÚÙ·˜ Â›Ó·È 20 ¢ÚÒ ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ï‹Ú˜ ÌÂÓÔ‡. ΔËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Â›Ó·È ÙÔ 2421060320.

ª¶∞™∫∂Δ

¶ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Ô ÕÓÙÚÈÙ˜ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi √™√ ÂÚÓÔ‡Ó ÔÈ Ì¤Ú˜ ÙfiÛÔ Ô ¶¤ÚÔ ÕÓÙÈÙ˜ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ηıÒ˜ ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Î·È ÙÔ ı¤Ì· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Û‡ÓÙÔÌ·. √ ™ÎÔÈ·Ófi˜ ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÂÈ ÙÔ “Ó·È” ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Î·È Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ı· ÎÏ›ÛÔ˘Ó Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔÓ „ËÏÒÓ. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ª¿ÈÎ ªÚ¿ÌÔ˜ ‰ÂÓ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ, Ô ¡ÙÔ‡Û·Ó ÿ‚ÎÔ‚ÈÙ˜ Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· ÛÎÂÊÙ› Î·È ¿ÏÈ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ∑‹ÛË, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ô μ·Û›Ï˘ ™·ÓÔ‡Ï˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙÔ ÊÈÏÈÎfi ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ™¿Û·ÚÈ, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¿ÚÂÈ ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÊÈÏÈÎfi ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ™È¤Ó·. √ “VSpan” Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Î·È ·ÚfiÙÈ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰Â›¯ÓÂÈ ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ πÙ·Ï›·˜ Ô˘ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 7.30 Ì.Ì.

È ‰ÈÒÍÂȘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÁÈ· Ù· “ÛÙË̤ӷ” ·È¯Ó›‰È· ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ·‰ÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ‹ fi¯È ÙˆÓ ¶∞∂ ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, οÓÔ˘Ó ÙË ¡›ÎË Ó· ¯Ù˘¿ ÙËÓ ...fiÚÙ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜. ŸÌˆ˜ ‚·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË Â›Ó·È ÚÒÙ· Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú·. ŒÙÛÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·Ù·‚¿ÏÂÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· Ó· ¤ÚıÂÈ ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì fiÛÔ˘˜ ÂÈ˙ËÙÔ‡Ó ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· Î·È ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂÛ›‰ÈΘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ √È ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ ¶∞∂ Ì ÙÔ˘˜ ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Î·È ÚÔÔÓËÙÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ¯Ú‹Ì·Ù· Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÔÛfi Â›Ó·È ÙÂÏÈο 60.000 ¢ÚÒ. ŒÙÛÈ Ô ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ‚ÚÂı› Ë “¯Ú˘Û‹ ÙÔÌ‹” Î·È Ó· Â¤ÏıÂÈ ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ë ÔÌ¿‰· Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙËÓ ¶∞∂ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ fiÙÈ Î·È ·˘Ùfi˜ Ô “ÛÎfiÂÏÔ˜” ı· ÍÂÂÚ·ÛÙ› Ì ÂÈÙ˘¯›·. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ÛÙË ¡›ÎË ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ì ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ...ηڷÌfiϘ ı· ‚ÚÂı› Ë ÔÌ¿‰· ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋. ªÂٷ͇ ¿ÏψÓ

Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ¿ÛÎËÛ ‰ÈÒÍÂȘ Û ¤ÍÈ ¶∞∂ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ Ù˘ Ù¿ÍÂÈ Î·ÙËÁÔÚ›·˜ (¢fiÍ· ¢Ú., §Â‚·‰ÂÈ·Îfi, ¢È·ÁfiÚ· ƒfi‰Ô˘, ∞ÁÚÔÙÈÎfi ∞ÛÙ¤Ú·, ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi, £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ) Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ (πˆÓÈÎfi, ∞ÂÙfi ™Î‡‰Ú·˜, ¢fiÍ· ∫Ú·ÓԇϷ˜ Î·È ƒfi‰Ô) ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ “ÛÙË̤ӈӔ ·ÁÒÓˆÓ. ŸÏ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È Ì ˘Ô‚È‚·ÛÌfi, ·Ó ÎÚÈıÔ‡Ó ¤Óԯ˜ Î·È ‚¤‚·È· ·˘Ùfi ı· ʤÚÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·Ó·Î·Ù·Ù¿ÍÂȘ ÛÙȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ıˆÚÂ›Ù·È Èı·Ófi ˆ˜ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ μ’ Î·È °’ ∂ıÓÈ΋˜ ‰ÂÓ ı· ¿ÚÔ˘Ó ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î·È ı· ηÙÚ·Î˘Ï‹ÛÔ˘Ó ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋, ÂÓÒ ‹‰Ë Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂¶√ Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ ‚Ú¤ıËΠÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋. ŒÙÛÈ, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·ÓÔ›ÍÂÈ ı¤ÛË ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ ÁÈ· ÙË ¡›ÎË, ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ÙËÓ Î·Ù·Ï¿‚Ô˘Ó.

¶¿ÓÙˆ˜, ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ fiÏ· Â›Ó·È Ú¢ÛÙ¿. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ fiÙ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ù· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·, ÂÓÒ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË °’ ∂ıÓÈ΋ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÂÏÈο Û ¤Ó·Ó fiÌÈÏÔ ÂÊfiÛÔÓ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ¿‰ÂÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ˜. º˘ÛÈο Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· ‹Ù·Ó ÈÔ ·Ï¿ ÁÈ· ÙË ¡›ÎË ·Ó ›¯Â ‰ÈÂÍ·¯ı› Ô ·ÁÒÓ·˜ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÂÚÛÈÓÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ ¶fiÓÙÈÔ˘˜ ∫·ÙÂÚ›Ó˘. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” , ηٷÎÙÒÓÙ·˜ ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” ÛÙÔ Ì·Ù˜ ·˘Ùfi, ı· ÙÂÚÌ¿ÙÈ˙·Ó ÛÙËÓ 5Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ Î·È fi¯È ÛÙËÓ 11Ë. ŒÙÛÈ ÔÈ ÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ μ’ ∂ıÓÈ΋ ı· ‹Ù·Ó ÙÒÚ· Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜.

Δ· ÊÈÏÈο ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ ΔÔ ‚·ÛÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Ù˘ ¡›Î˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ. ∏ ·Ô-

ÛÙÔÏ‹ η٤‚ËΠ·fi Ù· ÿÓÈ· Î·È ¯ı˜ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ›¯·Ó ÚÂfi, fiˆ˜ ı· ¤¯Ô˘Ó Î·È Û‹ÌÂÚ· ÌÈ· Î·È Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ∞Ϥ͢ ∞ÏÂ͛Ԣ ¤ÎÚÈÓ ˆ˜ ¤ÚÂ ·Ó ¤¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙfi ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙÔ‡Ó. ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÁÈ· ÚÔfiÓËÛË ÔÚ›ÛÙËΠÁÈ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, ÂÓÒ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ Á‹Â‰Ô “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” ÙÔ ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· Î·È Ù· ÙÚ›· ÂfiÌÂÓ· ÙÂÛÙ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ı· Â›Ó·È ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜. ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 28/9 Ë ¡›ÎË ı· ˘ԉ¯ı› ÙÔÓ √ÈÎÔÓfiÌÔ ΔÛ·ÚÈÙÛ¿Ó˘, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 1/10 ÙÔÓ ¶ÈÂÚÈÎfi, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 5/10 ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi °·˙ÒÚÔ˘ Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 8/10 ÙË μ¤ÚÔÈ·. ∂›Û˘ Á›ÓÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÎÏÂÈÛÙ› Î·È ÊÈÏÈÎfi Ì ÔÌ¿‰· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ∏ ¡›ÎË ¤Î·Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ Û ¶∞√∫ Î·È ÕÚË Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ. * Ãı˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ë ¶∞∂ ¤ÎÏÂÈÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙËÓ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ∂æ∞ Î·È ÙÔ Û‹Ì· Ù˘ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ Ê·Ó¤Ï· ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ.

™‡ÛÎÂ„Ë Ì ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘˜ °È· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‚›·˜ Î·È Ù· Ó¤· ̤ÙÚ· Ô˘ ı· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ·fi ʤÙÔ˜ Ë ¶∞∂ ¡›ÎË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û‡ÛÎÂ„Ë Ì ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ∞˘Ù‹ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 7.30 Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ “ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ”. £· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ Î·È Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·ÚÂÎÏ›‰Ë˜, ÂÓÒ Ô ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ¶∞∂ °ÈÒÚÁÔ˜ ¢·Ïԇη˜ ı· ·Ó·Ï‡ÛÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ÓfiÌÔ Ô˘ ÚԂϤÂÈ ‚·ÚȤ˜ ΢ÚÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú·‚¿Ù˜. ΔÔ “·ÚÒÓ” ı· ‰ÒÛÂÈ Î·È Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ∞Ϥ͢ ∞ÏÂÍ› Ô˘, ÂÓÒ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ·fi„ˆÓ.

■ ª∂ Δ∏ ™Àªª∂Δ√Ã∏ Δ∏™ √ª√¡√π∞™, Δ√À £∏™∂∞ ∞°ƒπ∞™, Δ∏™ ™∫π∞£√À ∫∞π Δ∏™ ™∫√¶∂§√À

ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ ·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ªÂٷ͇ ÙˆÓ ¯ÔÚËÁÒÓ “∏ £∂™™∞§π∞” Δ˘ ∂§∂¡∏™ ∞. ¶∞¶∞£∞¡∞™π√À “£∂§√Àª∂ Ó· ·ԉ›ÍÔ˘Ì ˆ˜ Ô ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ·Á·ԇ̠fiÏÔÈ Ì·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¯ÚÔÓÈÎÔ‡˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜. ∞ÔÙÂÏ› ÌÈ· ¢¯¿ÚÈÛÙË ÂÓ·Û¯fiÏËÛË ÁÈ· οı ËÏÈΛ·. ª’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi ÏÔÈfiÓ ÂÌ›˜ ÔÈ ·Ï·›Ì·¯ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ·ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ì ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜, ÙˆÓ ·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ £ËÛ¤· ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ™’ ·˘Ù‹ Ì·˜ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‚ڋηÌÂ Û˘Ì·Ú·Ûٿ٘ ÙÔ˘˜ ¯ÔÚËÁÔ‡˜ Ì·˜, ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· “∏ £∂™™∞§π∞” , ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∞.√. ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. ∞ϤÎÔ ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “™ÎÈ¿ıÔ˜ ¶·Ï¿˜” . ŒÙÛÈ, ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ì·˜ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó 80 Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ı· ¤ÚıÔ˘Ó ÁÈ· ¤Ó· ‰È‹ÌÂÚÔ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ Ì ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜. £ÂˆÚÒ ˆ˜ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ë ·Ú¯‹, ·ÊÔ‡ ÂÊfiÛÔÓ ¿Ó fiÏ· ηϿ, ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘ÌÂ

Ó· ‰ÒÛÔ˘ÌÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ٷ ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· Ó’ ·ÔÙÂϤÛÂÈ ıÂÛÌfi ÁÈ· ÙÔ ÓËÛ› Ì·˜” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Î·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶··ÚÚ›˙Ô˜. ΔÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÏÔÈfiÓ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘ °. ™·ÚÚ‹˜, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÁÒÓ˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ. ∞ıÏËÙ¤˜ οı ËÏÈΛ·˜, ·’ fiÏ· Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ÛÙÚÒÌ·Ù·, ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ı˘ÌËıÔ‡Ó ÛÙÈÁ̤˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Ì· Î·È Ó· ÓÈÒÛÔ˘Ó ÙË ¯·Ú¿ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÔÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ı· ·Ú·ı¤ÛÔ˘Ó ‰Â›ÓÔ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ·ıÏËÙ¤˜ Ì ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ¯ÔÚËÁÒÓ Î·È ÛÙÔÓ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌfi, ÂÓÒ ·ÎfiÌË Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó, ·ÊÔ‡ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ı· ‰È¢ı‡ÓÔ˘Ó Î·ıËÁËÙ¤˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ. ΔȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÔÌ¿‰Â˜ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ï·›Ì·¯ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜:

£∏™∂∞™ ∞°ƒπ∞™: ∫Ô˙¿Î˘ °ÈÒÚÁÔ˜, ª˘ÏˆÓ¿˜ ªÈ¯¿Ï˘, ∫Ô˘ÙÛÈÌ›Ó·˜ ∫ˆÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ºÈÏ›Ô˘ πˆ¿ÓÓ˘, £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ë˜ πˆ¿ÓÓ˘, ∫Ô‡ÁÈ·Ï˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ª·Ï·Î·ÛÈÒÙ˘ μ·Û›Ï˘, ™Ù·ÌÔÁÈÒÚÁÔ˜ ∏Ï›·˜, °ÂˆÚÁԇϷ˜ °ÈÒÚÁÔ˜, ™Ù¿ÌÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜, ∫Ô˘Ï·Í‹˜ ∞ÈÌ›ÏÈÔ˜, ∞ÏÈ¿Ù˘ Δ¿Î˘, ™Ù·Ì¿Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, μ·Ï·ÚÔ‡ÙÛÔ˜ ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜, ∫·Ú‰ÈÙÛÈÒÙ˘ ¶¤ÙÚÔ˜, ™·Ú·Ê›‰Ë˜ °ÈÒÚÁÔ˜, ∞Ú·‚·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, ¶··‰‹ÌÔ˜ ∫ÔÛÌ¿˜ Î·È °È·ÓÓÔ˘Û¿˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜. √ª√¡√π∞: ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, μÂÓ¤Ù˘ ÃÚ›ÛÙÔ˜, °Î·Ó¿ÙÛÈÔ˜ ™ˆÙ‹Ú˘, ¢·Ófi˜ μ·Û›Ï˘, ∫·Ï·˚Ù˙¿Î˘ °ÈÒÚÁÔ˜, ∫·ÏÏ›·˜ ¶·ÓÙÂÏ‹˜, §¤ÙÛÈÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜, ª¿ÙÛÈÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ªÔ‡Ú˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹˜, ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ™ˆÙ‹Ú˘, º·ÛÔ˘Ï›‰Ë˜ ¶·ÓÙ·˙‹˜, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ¶¿ÛÙÚ·˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜, ¶¿Û¯Ô˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ ™ˆÙ‹Ú˘, ¶ÔÏ›Ù˘ °ÈÒÚÁÔ˜, ™·‚‚¿Î˘ ÕÚ˘, ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ πˆ¿ÓÓ˘, ™‚ÂÚÒÓ˘ ª¿ÓıÔ˜, ™ÙÂÊfiÔ˘ÏÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, ™ˆÙ‹Ú˘ ÃÚ›ÛÙÔ˜, ΔÛ·Ô‡Û˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘. ™∫π∞£√™: ∫·ÌÔ˘Ú¤Ï˘ ¢Ë-

∏ ÔÌ¿‰· ·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ ÙÔ˘ £ËÛ¤· ∞ÁÚÈ¿˜ (ʈÙfi ·Ú¯Â›Ô˘) ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ì‹ÙÚ˘, ªÔ˘ÓÙ˙Ô‡Ú˘ £Âfi‰ˆÚÔ˜, ™Ù·Ì¤ÏÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ∫·Ú·ÎÔ‡‰·˜ ∫ˆÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfi˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ¶·Ú·‰È¿˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, ∫ÈÛÔ˘Ú¿˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ∫Ô˘ÌÈÒÙ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ƒ¿ÏÏ˘ ™Ù¤ÚÁÈÔ˜, ¶Â˙¿ÙÈÎÔ˜ ºÒÙ˘, ª˘Á‰·Ï¿Î˘ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, ªÂÏ·¯ÚÔÈÓfi˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜, ªÂÏ·¯ÚÔÈÓfi˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ∫·ÓÙ·Ú¿Î˘ °ÈÒÚÁÔ˜, §È·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜, ∫ÂÊ¿Ï·˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ΔÛfiÙÛÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜, Δ¿ÛÛÔ˘ ™ÂÚ·Ê›Ì, ¶··ÚÚ›˙Ô˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ∫fiÏÏÈ·˜ πˆ¿ÓÓ˘. ™∫√¶∂§√™: ∫Ô¯‡Ï˘ °ÈÒÚÁÔ˜, ∫Ô¯‡Ï˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, °ÂÚ¿Î˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, °ÂÚ¿Î˘ ƒ‹Á·˜, ª·Î·Ú·Ù˙‹˜ °ÈÒÚÁÔ˜,

°È·ÓÔ˘Ú¿ÎÔ˜ ª¿ÚÈÔ˜, ∫·Ú˘ÔʇÏÏ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ÃÚ˘Û¿Óı˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ™ÎÈ·ı›Ù˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ¶·¯‹˜ °ÈÒÚÁÔ˜, ¶·¯‹˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ¶fiÏ·ÛÂÎ ∞Ó‰Ú¤·˜, ∫˘ÚÁÈ¿Î˘ ¶·ÓÙÂÏ‹˜, ª·ÙÛ¿ÙÛÔ˜ ¶·‡ÏÔ˜, ∫·ıËÓÈÒÙ˘ ¶Úfi‰ÚÔÌÔ˜, ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘ ¶·ÓÙÂÏ‹˜ Î·È °·ÚÔ˘Ê·Ï‹˜ ª·ÓÒÏ˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™¿‚‚·ÙÔ 24 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 4 Ì.Ì.: ™ÎÈ¿ıÔ˜-√ÌfiÓÔÈ· 6 Ì.Ì.: ™ÎfiÂÏÔ˜-£ËÛ¤·˜ ∫˘Úȷ΋ 25 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 9.30 .Ì.: ™ÎfiÂÏÔ˜-√ÌfiÓÔÈ· 10.45 .Ì.: ™ÎÈ¿ıÔ˜-£ËÛ¤·˜


22

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2011

ŒÓ·˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ Δ∏¡ ∫˘Úȷ΋ 2 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2011, Ô §Â˘Ù¤Ú˘ ¶·Ú·Û΢¿˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¡›ÎÔ ƒ¿ÙË ÙÔ˘ BikeMe.gr Î·È ÙÔ Flocafe ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÙÚ›·ıÏÔ 140 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ. ΔÔ ÙÚ›·ıÏÔ ·˘Ùfi ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Ì ÛÎÔfi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ¤Ó· ¯·ÌfiÁÂÏÔ ÛÙ· ·È‰È¿. £· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ ÓËÛ› Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ì ÎÔÏ˘Ì‚ËÙÈÎfi ‰È¿ÏÔ˘ 10 ¯ÏÌ. ÂÚ›Ô˘ ¤ˆ˜ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿ ¶ËÏ›Ô˘. ∂Λ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¿ıÏËÌ·, ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ, Ì ÛÎÔfi Ó· ‰È·Û¯›ÛÂÈ ÙÔ ¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ, ηχÙÔÓÙ·˜ ÌÈ· ·fiÛÙ·ÛË 105 ¯ÏÌ. ·fi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿-ΔÚ›ÎÂÚÈ Î·È ªËÏȤ˜, ·’ fiÔ˘ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ Ì ÙÂÏÈÎfi ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ Flocafe ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, 25 ¯ÏÌ. Ì·ÎÚÈ¿. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜, ·ıÏËÙ¤˜ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÎÔχ̂ËÛ˘, ÙÔ˘ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘, ÙÔ˘ ÛÙ›‚Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ÙÚÈ¿ıÏÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙÔ §Â˘Ù¤ÚË Û οÔÈ· ÙÌ‹Ì·Ù· ‹ Î·È Û fiÏË ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÙÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ÔÛfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ 15ú, Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ·˘Ùfi ÛÎÔfi. ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È fiÛÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó ÙËÏÂʈÓÈο: 24210-39283 Flocafe μfiÏÔ˘, Î. ™ÎÔÙÂÈÓÈÒÙ˘ ∫ÒÛÙ·˜, 6981125313, Î. ºÔ‡ÚÓ·Ú˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, 2421023264, √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô μfiÏÔ˘, Ì email: giaenaxamogelo@gmail.com, Î·È ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Flocafe ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∂›Û˘, ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÚÔ˜ ÒÏËÛË ·fi Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ μfiÏÔ˘ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ· Ì ÙÔ ÏÔÁfiÙ˘Ô “140 ¯ÏÌ. °È· ¤Ó· ¯·ÌfiÁÂÏÔ” ۯ‰ȷṲ̂ÓÔ ·fi Ù· ›‰È· Ù· ·È‰È¿, ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 10 ¢ÚÒ, ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÛÙÔ Flocafe ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙÔ Goody’s ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙÔ Goody’s ÛÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Ì √ÁÏ Î·È ÛÙÔ Everest, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Ì ™˘Ú›‰Ë. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÙÚÈ¿ıÏÔ˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÛÙ ·fi ÙË ÛÂÏ›‰·: °È· ¤Ó· ¯·ÌfiÁÂÏÔ ÛÙÔ Facebook. √È ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ Ì·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘ÌÂ, ¯·Ú›˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ¯·ÌfiÁÂÏÔ ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ, Ô˘ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ÙfiÛÔ ·Ó¿ÁÎË.

¶ÚÔÛ΋ÓÈÔ& ... ·Ú·Û΋ÓÈÔ T˘ E§ENH™ A. ¶A¶A£ANA™IOY

papathanasiou@e-thessalia.gr

√§§√π ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ¤¯Ô˘Ó Ê¿ÂÈ Ù· Á‹‰· Ì ÙÔ ...ÎÔ˘Ù¿ÏÈ. ∫È fï˜ ‰ÂÓ Ï¤Ó ӷ ÙÔ ‚¿ÏÔ˘Ó Î¿Ùˆ. ŒÙÛÈ, fiÔÙ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂÙ·È Ë Â˘Î·ÈÚ›·, ‚¿˙Ô˘Ó ÙÔ ÛÔÚÙ˜ Î·È ÙË Ê·Ó¤Ï· Î·È ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÁÏ˘ÎÈ¿ ÂÎÙfiÓˆÛË Ô˘ ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ªÈÏ¿ÌÂ Ê˘ÛÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ï·ÈÌ¿¯Ô˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ı· ÙÔ ÂÍÂȉÈ·ÛÔ˘Ì ϛÁÔ Î·È ı· ·Ó·ÊÂÚıԇ̠ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÔÈ ‚ÂÙÂÚ¿ÓÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ 1Ô ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ÛÙÔ fiÌÔÚÊÔ ÓËÛ› ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜ (ʈÙfi), Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ÙÔ˘ £ËÛ¤· ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È Ê˘ÛÈο Ù˘ ÔÈÎÔ‰¤ÛÔÈÓ·˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ™˘Ì·Ú·ÛÙ¿Ù˘ Î·È Â›ÛËÌÔ˜ ¯ÔÚËÁfi˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Â›Ó·È Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “£∂™™∞§π∞” , fiˆ˜ Â›Û˘ ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “™ÎÈ¿ıÔ˜ ¶·Ï¿˜” Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞.√. ™ÎÈ¿ıÔ˘ ∞ϤÎÔ˜ ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘. ∞ıÏËÙ¤˜ 25 ¤ˆ˜ 75 ÂÙÒÓ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ô ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ÎÔÈÙ¿. ŸÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· Á›ÓÂÙ·È ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜, ‚ÔËı¿ ÙfiÛÔ ÛÙË Î·Ï‹ „˘¯È΋ ÈÛÔÚÚÔ›·, fiÛÔ Î·È ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¿ÚÚËÎÙˆÓ ‰ÂÛÌÒÓ ÊÈÏ›·˜. ¶fiÛÔ Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹, fiÔ˘ Î·È ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÊÈϛ˜ Û·Ó›˙Ô˘Ó, Ì· Î·È Ë „˘¯È΋ Ì·˜ ÈÛÔÚÚÔ›· ·ÂÈÏ› Ó· ÎÏÔÓÈÛÙ› Ì fiÏ· fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜.

∞Í›˙ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÔ ∂∫¢∏§ø™∏ ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· Á›ÓÂÈ Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ·Ó‰ÚÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙË ÛÂ˙fiÓ 2011-2012 ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÕÏÛÔ˜ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “§›ÌÓË” Ë ∂Ú·ÛÈ Ù¯ÓÈ΋ ¡›ÎË. ∞Í›˙ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÔ ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ó· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Î·È Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈο (Ë ÚfiÛÎÏËÛË ÙÈÌ¿Ù·È 20 ¢ÚÒ), fiÛÔ Î·È ËıÈο ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ “΢·ÓfiÏÂ˘ÎˆÓ” ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ.

™˘˙ËÙ¿ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ¶ƒ√Δ∞™∂π™ ·fi ·ÚÎÂÙ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜

ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ηÚȤڷ ‰¤¯ÂÙ·È Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. Δ¿Î˘ °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜. ◊‰Ë, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û˘˙ËÙ¿ Ì ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜ Î·È §Â‚·‰ÂÈ·Îfi, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· οÓÂÈ ¿ÏÏË ÈÔ “˯ËÚ‹” ÂÈÏÔÁ‹. ªÂ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ÏÔÁÈÎfi Â›Ó·È Ó· ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ÙȘ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ‰ËÌfiÛȘ Û¯¤ÛÂȘ Ô˘ ı· ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·.

ªÂÁ¿ÏË “ıÔÏÔ‡Ú·” ∞∫√Àª∂ Î·È ÙÈ ‰ÂÓ ·Îԇ̠ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ Ôχ·ıÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ∞ӤϷ‚·Ó ÏÔÈfiÓ ...ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÔÈ Ì¤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ μÏ¿Û˘ Δۿη˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ™·¯·Ù˙›‰Ë˜, μ·Û›Ï˘ ºÏˆ -

Ú›‰Ë˜, ¤Ó·˜ “Ú›ÁÎÈ·˜” Ì ‰È¿ÊÔÚ· ÔÓfiÌ·Ù·, ηıÒ˜ Î·È ÌÈ· ÂÙ·ÈÚ›· Ë “Petit Chateau” ·ÁÓÒÛÙˆÓ ÏÔÈÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. ∂Ó Ì¤Ûˆ ÏÔÈfiÓ Ù˘ ÙÂÚ¿ÛÙÈ·˜ ‡ÊÂÛ˘ Î·È Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ‰ÔÎÈÌ·Û›·˜ Ô˘ ÂÚÓ¿ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜, ÔÈ ÂÓ ÏfiÁˆ ·ÚÈÔÈ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó Í·ÊÓÈο ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ÙÚ¿‚ËÍ·Ó Â¿Óˆ ÙÔ˘˜ Ù· ‚ϤÌÌ·Ù· ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓÔÈ ˆ˜ “ÛˆÙ‹Ú˜” ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ fiˆ˜ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, Ô ¶∞√∫ Î·È Ë ∞∂∫, ·‡ÍËÛ·Ó ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ¢ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó fï˜ ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ...ıÔÏÔ‡Ú· Á‡Úˆ ·fi ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔı¤ÛÂȘ Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ fiÔ˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ù· ¿ÓÙ· “ıÔÏÒÓÔ˘Ó” ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∞ÁfiÚ·Û·Ó “ÙÛ¿Ì·” ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Î·È ¤Ó·˜-¤Ó·˜ ·Ô¯ˆÚÔ‡Ó. ∫·È ÌË ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ‰ËÏ·‰‹...

ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ 25/9 Î·È ÒÚ· 10 ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ §¿ÚÈÛ·˜ ı· Á›ÓÂÈ Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞1 ηÙËÁÔÚ›·˜ Ù˘ ∂™∫∞£. ∞fi ÙËÓ ŒÓˆÛË Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ÁÈ·Ù› ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ı¤Ì·Ù·.

∞¡∞μ§∏£∏∫∂ ÁÈ· ÙȘ 4 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ ∞1 ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. ∫·È ˆ˜ fi¯È ¿ÏψÛÙÂ, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ì¿ÛÎÂÙ Ô˘ ‹Ú·Ó ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Â›Ó·È ÔÈ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, ÿηÚÔ˜, ƒ¤ı˘ÌÓÔ Î·È ÕÚ˘, ÂÓÒ Ù˘ÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ¶. (¤¯ÂÈ Ï‹ÍÂÈ Ë ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ· Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÂÈ Ó¤·). √È ˘fiÏÔÈ˜ ÂÓÓ¤· ÔÌ¿‰Â˜ fï˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈχÛÔ˘Ó ÛÂÈÚ¿ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¢Â˘Ù¤Ú·, ·ÏÏÈÒ˜ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ Ó¤Ô ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. Œ¯Ô˘ÌÂ Î·È Ï¤Ì ÏÔÈfiÓ: ª·ÚÔ‡ÛÈ Î·È Ë ∫·‚¿Ï· ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·, Ô ¶∞√∫ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔÛÎÔÌ›ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË ∂∂∞ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ· Î·È ÂÁÁ˘ËÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹, ÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ Î·È Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÊÂÈϤ˜ Û ÙÚ›ÙÔ˘˜ ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰È¢ıÂÙ‹ÛÂÈ, ÂÓÒ Ë ¢Ú¿Ì·, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ó ÚÔÛÎÔÌ›ÛÂÈ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔÓ ··Ú·›ÙËÙÔ Ê¿ÎÂÏÔ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ; ∞Ó ÔÙ¤ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ, ı· ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ¿ÏÈ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ‰‡Ô Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ, ·ÊÔ‡ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Î·È √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤ÛÙˆ Î·È Ì Ôχ ÌÂȈ̤ӷ Ì¿Ù˙ÂÙ, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ...¤ÙË ÊˆÙfi˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜. ∏ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ Û Ï‹ÚË ·Ú·ÎÌ‹. º·ÓÙ·ÛÙ›Ù ÙÈ ¤¯ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Î·È ÛÙȘ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ηÙËÁÔڛ˜...

™ÙË ™ÎÈ¿ıÔ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ô ∫‡ÚÔ˜ μ·ÛÛ¿Ú·˜

∂™∫∞£

ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ Ë ÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ∞1 ηÙËÁÔÚ›·˜

£· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ;

™Â Ï‹ÚË ·ÓÙ›ıÂÛË ™∂ Ï‹ÚË ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ó· ηٷÁÁ›ÏÂÈ ÛÙȘ ͤÓ˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÙËÓ Î·Ù·¿ÙËÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÙÔ˘ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ‹ÚıÂ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜ Ì ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ÙÔ˘ ‰ËÏÒÛÂȘ, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Î·È Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¶∞∂ Ô˘ ˘Âڷ̇ÓıËÎÂ ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Ù˘, ÂÓÒ ·Ó¤‚·Ï ÙËÓ Â›Û΄‹ Ù˘ ÛÙË ºπº∞ ̤¯ÚÈ Ó· ÂΉÈηÛÙ› Ë ¤ÊÂÛ‹ Ù˘ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ʤÛÂˆÓ Ù˘ ∂¶√ ÛÙȘ 28 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. √È ÂÔ¯¤˜ Ô˘ Ô Î. ª¤Ô˜ ‰È·Ê¤ÓÙÂ˘Â Ù· ¿ÓÙ· ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ¤Ú·Û·Ó ¿Ú·Á ·ÓÂÈÛÙÚÂÙ›; ∞Ó ÙÂÏÈο Ë ÔÌ¿‰· ¤ÛÂÈ (οÙÈ Ô˘ Ê˘ÛÈο ·¢¯fiÌ·ÛÙÂ) ÔÚÈÛÙÈο ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·, ¯¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È Á›ÓÂÙ·È ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈ΋. ∞Ó ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ÙÔ ÎÔ˘Ì¿ÓÙÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ Ë Ó¤· ‰ÈÔ›ÎË ÛË ˘fi ÙÔÓ Î. ªÔÙÛÈ‚¿ÏË. ∞Ó fï˜ ¤ÛÂÈ (·Ï¿ ÌÈ· ˘fiıÂÛË Î¿ÓÔ˘ÌÂ) ÛÂ μ’ ‹ °’ ∂ıÓÈ΋, fiÔ˘ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÌÂÙÔ¯¤˜, ÔÈÔ˜ ı· οÓÂÈ ÎÔ˘Ì¿ÓÙÔ; ∂ÚÒÙËÛË Î¿ÓÔ˘ÌÂ...

™Δ∏ ™ÎÈ¿ıÔ ı· ‚ÚÂı› ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢È·ÈÙËÛ›·˜, ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙˆÓ ÔÚÈÛÌÒÓ ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ∫‡ÚÔ˜ μ·ÛÛ¿Ú·˜. ŒÙÛÈ ÔÈ ‚ÂÙÂÚ¿ÓÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ ÛÙÔ “ÓËÛ› ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË” , ÚÔÙ›ıÂÓÙ·È Ó· ÌËÓ ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ¯·Ì¤ÓË Î·È Ó· ÙÔÓ ÚÔÛηϤÛÔ˘Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙȘ “ÌÔÓÔÌ·¯›Â˜” ÙÔ˘˜.


¶∂ª¶Δ∏ 22 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2011

°ÓˆÚÈÌ›· Ì ÙËÓ ÈÛÙÈÔÏÔ˝· ·fi ÙËÓ «Himera Sailing» ∏ Himera Sailing Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ Flocafe ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 24 Î·È 25 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ “free day sailing” ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. √È ÂÎ·È‰Â˘Ù¤˜ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ flocafe Î·È ÙȘ ‰‡Ô Ë̤Ú˜, ·fi ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÁÈ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÈÛÙÈÔÏÔ˝· ·ÓÔȯً˜ ı·Ï¿ÛÛ˘, Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜, Ù· Ó¤· ÙÌ‹Ì·Ù· ΢‚ÂÚÓËÙÒÓ Î·È ÚÔ¯ˆÚËÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ó· Ì·˜ ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ¤Ó· ·fi Ù· ÛοÊË Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, ÛÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÔÓÔ̤˜ ÙˆÓ Ù˘¯›ˆÓ Û fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÊÔÈÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙȘ ÛÂÈÚ¤˜ 2011 ∞ Ù˘ Himera Sailing, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ ϋڈ̷ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∞ÓÔȯً˜ £·Ï¿ÛÛ˘ ʤÙÔ˜ ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ. ŸÛÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.hime ra-sailing.gr.

™Â ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ «·ÛÊ˘Í›·» Ô‰ËÁÂ›Ù·È ÙÔ ¯¿ÓÙÌÔÏ √π ÂÚÈÎÔ¤˜ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÓÙfiÌÈÓÔ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ Û fiϘ ÙȘ ÔÌÔÛÔÓ‰›Â˜. ∞ÎfiÌË Î·È Ì ·˘Ù¤˜ Ô˘ Â›Ó·È ÓÔÈÎÔ΢ÚÂ̤Ó˜ fiˆ˜ Ë ÔÌÔÛÔÓ‰›· ÙÔ˘ ¯¿ÓÙÌÔÏ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë √Ã∂ ı· ¯¿ÛÂÈ 800.000 ¢ÚÒ, ·fi Ù· 2,2 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ô˘ ‹Ù·Ó Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·ÓÔÓÈο. ∞Ó Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ì ˆ˜ ÙÔ 2010 Ë ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ¤ÊÙ·Ó ٷ 2,7 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, ÔÈ ·ÒÏÂȘ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó Ù· 1,3 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Û ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. ∞˘Ù‹ Ë ÂͤÏÈÍË ·Ó·Áο˙ÂÈ ÙËÓ ÔÌÔÛÔÓ‰›· Ó· Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌË Í¯ӿÌ ˆ˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÚÈÔÚÈÛÙ›. ¶ÚÈÓ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ›¯·Ó ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÔÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙˆÓ ∂ıÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ó¤ˆÓ, ÂÊ‹‚ˆÓ Î·È Ó·ӛ‰ˆÓ ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ı· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙ· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ. ΔËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· Û˘ÁÎÏËı› ¿ÌÂÛ· ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·fi ÙËÓ ÔÌÔÛÔÓ‰›·, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÒÛÙ ӷ ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó Î·È Â›ÛËÌ· Ù· ۈ̷Ù›·. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ÔÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Î·ıÒ˜ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞1 ·Ó‰ÚÒÓ ÍÂÎÈÓ¿ ·˘Ùfi ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÂÓÒ ÂΛÓÔ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. øÛÙfiÛÔ, ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Ì ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ηıÒ˜ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ Î·È ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ÕÚÙ·˜ ·ÓÂ›ÛËÌ· ¤¯Ô˘Ó ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘˜ ÏfiÁˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. ªÂ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù›, Ë ÔÌÔÛÔÓ‰›· ·‰˘Ó·Ù› Ó· ÂÎÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ (Ù· Ô‰ÔÈÔÚÈο) ÛÙ· ۈ̷Ù›· Î·È ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ ·Ô¯ÒÚËÛ˘ ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· fiÏÔ Î·È ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Î·È ÁÈ· ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÔÌ¿‰Â˜.

23

■ ∞¡Δπª∂Δø¶π∑∂π Δ∏¡ ∫Àƒπ∞∫∏ ™Δ∏ ™∫π∞£√ Δ∏¡ Δ√¶π∫∏ √ª∞¢∞ °π∞ Δ∏¡ ∞’ ∂¶™£

¢ÔÎÈÌ·Û›· ÁÈ· ∂ıÓÈÎfi  ٷ ·È¯Ó›‰È· Ù˘ 2˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ù· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ù˘ ∞’ Î·È Ù˘ μ’ ÙÔÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ Ù˘ ∂¶™£. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ Ì·Ù˜ Ì ÂӉȷʤÚÔÓ, ÂÓÒ ·˘Ùfi Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi μfiÏÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ͯˆÚ›˙ÂÈ.

ª

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ª›· ÔÌ¿‰· Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÔÚ› Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ‚·ıÌÔ‡˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ Á‹‰fi Ù˘. √ ∂ıÓÈÎfi˜ μfiÏÔ˘ Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Ê·‚ÔÚ› ÛÙË ÊÂÙÈÓ‹ ∞’ ∂¶™£ ηÏÂ›Ù·È Ó· ÙÔ ·ԉ›ÍÂÈ ·˘Ùfi Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ̤۷ Û ̛· ·fi ÙȘ ÈÔ ‰˘Ó·Ù¤˜ ¤‰Ú˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜. √È “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” ı· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ, fiÔ˘ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ı· ·Ó·ÌÂÙÚËıÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ∞ıÏËÙÈÎfi ŸÌÈÏÔ. ™ÙËÓ ÚÂÌȤڷ Ô ∂ıÓÈÎfi˜ η٤‚·Ï ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ™ÎÈ¿ıÔ˜ ¤‰ÂÈÍ ٷ ...‰fiÓÙÈ· Ù˘, ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ¶ÙÂÏÂfi ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÂÛ›Ï·Ô˘/∞¯ÈÏϤ·. ∞ӷ̤ÓÂÙ·È, ÏÔÈfiÓ, ¤Ó· Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓ ·È¯Ó›‰È Ì ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË. 줂·È·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfi, ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ÙÔ ¿Á¯Ô˜ ı· ÙÔ ¤¯ÂÈ Ë ·ÓÙ›·ÏË ÔÌ¿‰· Î·È fi¯È Ë ‰È΋ ÙÔ˘. √ ›‰ÈÔ˜ ÂÍ‹ÁËÛ ÛÙË “£” ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ÙÔ ÈÛÙ‡ÂÈ ·˘Ùfi: “™Â‚fiÌ·ÛÙ ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔÓ ÊÔ‚fiÌ·ÛÙÂ. ∂Ì›˜ ı· ·›ÍÔ˘Ì ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ô˘ ͤÚÔ˘ÌÂ Î·È ¯ˆÚ›˜ ¿Á¯Ô˜ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ì·˜ ·Ó·ÏÔÁ› ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ·fi‰ÔÛ‹˜ Ì·˜. ΔËÓ ›ÂÛË ı· ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔ› Ì·˜, ‰ÈfiÙÈ ·˘ÙÔ› Â›Ó·È Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∞˘ÙÔ› Â›Ó·È Ô˘ Ú¤ÂÈ Û οı ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜. ∂Ì›˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ¤¯Ô˘Ì ̛· ηϋ ÔÚ›·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ‚Ϥ-

„ÂȘ. ¶ÈÛÙ‡ˆ, ¿ÓÙˆ˜ ˆ˜ ı· Á›ÓÂÈ ¤Ó·˜ Ôχ ˆÚ·›Ô˜ ·ÁÒÓ·˜ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ¢¯·ÚÈÛÙËıÔ‡Ó ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ Ô˘ ı· ÙÔÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ¡›ÎÔ˜ ÷Ù˙Ë΢ÚȷΛ‰Ë˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË, ·ÏÏ¿ ÍÂηı¿ÚÈÛ ˆ˜ Ë ¤Î‚·ÛË ÙÔ˘ Ì·Ù˜ ı· ÎÚÈı› ·fi ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘: “∫·Ó¤Ó· ·È¯Ó›‰È ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ, fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ fiÙ·Ó ·›˙Ô˘Ì ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì ̛· Ôχ ‰˘Ó·Ù‹ ÔÌ¿‰·, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ™ÎÈ¿ıÔ˜. ŸÌˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Î·È ÔÊ›ÏÔ˘Ì Û οı ·ÁÒÓ· Ó· ÂȉÈÒÎÔ˘Ì ÙÔ ÓÈÎËÊfiÚÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ΔÔ ›‰ÈÔ ı· οÓÔ˘ÌÂ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋. ¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ı· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ì Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ì ÙÔ Î·Ïfi Ì·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÛˆÔ. ∞Ó Â›Ì·ÛÙ ÛÔ‚·ÚÔ› Î·È ·Ï¤„Ô˘Ì ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÏÂÙfi, ÙfiÙ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ӷ ÊÔ‚Ëıԇ̠ٛÔÙ·” . ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÔÓÔÌ¿¯ˆÓ, ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÔÈ ™ÙÚ·‚¤Ï·˜ Î·È ∫·ÌÔ˘Ú¤Ï˘, Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi, ÂÓÒ Ô ∂ıÓÈÎfi˜ ı· ¤¯ÂÈ Ì›· ·ÒÏÂÈ· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›· ªÏfiÙÛÈη.

√È ¿ÏÏÔÈ ·ÁÒÓ˜ ™ÙËÓ ∞’ ηÙËÁÔÚ›· ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÁÒÓ˜ ·‡ÚÈÔ. √ ƒ‹Á·˜ ºÂ-

Ú·›Ô˜ ı· ·›ÍÂÈ ÛÙË °·Ù˙¤· Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙËÓ ∞.∂. 2002. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ¤Î·Ó·Ó ÓÈÎËÊfiÚÔ ÍÂΛÓËÌ· ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ÊÈÏÔ‰ÔÍÔ‡Ó Ó· ‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘˜. √ ™·Ú·ÎËÓfi˜ ı· ˘ԉ¯ı› ÙËÓ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘, ÂÓÒ ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ë ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ Î·È Ô ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ Ô˘ “Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È” ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ÚÒÙ˘. ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞fiÏψӷ Î·È ¶ÚˆÙÂۛϷÔ/∞¯ÈÏϤ· Ô˘ ı· ·Ó·ÌÂÙÚËıÔ‡Ó ÛÙ· ∫·Ó¿ÏÈ·. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋, ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ™ÎÈ¿ıÔ˜-∂ıÓÈÎfi˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Î·È ÔÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.-∞›·˜ ™Ô‡Ú˘, ∞.∂. ºÂÚÒÓ-£ËÛ¤·˜ Î·È ¢‹ÌËÙÚ·-ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜. ™ÙË μ’ ÙÔÈ΋ ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ¤ÍÈ ·ÁÒÓ˜ Ì ·˘ÙfiÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘ Î·È ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ Ó· ͯˆÚ›˙ÂÈ, ÂÓÒ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ‰‡Ô ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋. ™˘ÓÔÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜:

∞’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ °Ë. ∫·Ó·Ï›ˆÓ, 17.00, ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó.-¶ÚˆÙÂۛϷԘ: ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, ΔÛÈÁÁÈÓ¤˜, ∑‹ÛÈÔ˜ (·Ú. ∫Ô˘ÛÎÔ˘Ú›‰·˜). °·Ù˙¤·˜, 17.00, ∞.∂. 2002-ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜: ¢·Ïԇη˜, Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜,

¢ËÌËÙÚ¿Î˘. ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 17.00, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜: ∫·˝‰Ë˜, ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘, ª·ÚÌ¿ÎÔ˘ (·Ú. ¶·ÁˆÓfiÔ˘ÏÔ˜). ™·Ú·ÎËÓÔ‡, 17.00, ™·Ú·ÎËÓfi˜-∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘: ¢. ∫ÚËÙÈÎfi˜, ∫Ô˘ÚÛÔ‚›Ù˘, μÂÚÙfiÔ˘ÏÔ˜ (·Ú. ™·Î·Ú›ÎÔ˜). ∫˘Úȷ΋ π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 11.00, ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.-∞›·˜ ™.: ™ÎÔ˘Ï¿˜, ∫fiÎηÏ˘, ∫Ô˘ÚÛÔ‚›Ù˘. ™ÎÈ¿ıÔ˘, 13.15, ™ÎÈ¿ıÔ˜-∂ıÓÈÎfi˜: ƒÔ‡Û˘, ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘, °·ÚÁ·ÏÈ¿ÓÔ˜. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘, 17.00, ¢‹ÌËÙÚ·∞Óı. °·˙‹˜: °Î¿Áη˜, ∫·ÙÛ·Úfi˜, £ÂÔ¯¿Ú˘. ÃÏfi˘, 17.00, ∞.∂. ºÂÚÒÓ-£ËÛ¤·˜: ÷ς·Ù˙¿ÎÔ˜, ¶·ÏÈÔ‡Ú·˜, ∫·ÓÈ¿˜.

μ’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘, 17.00, ∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒÈ˙.-π¿ÛˆÓ ∞.ª.: ΔÛ·ÎÔ‡Ì˘, °fiÚÁÔÚ˘, ™Ù·ıÔ‡ÚÔ˜. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, 17.00, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·-∞ÎÚfiÔÏË: ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë˜, ƒÔ‡Û˘, ∫·ÙÛ·Úfi˜. “¶. ª·ÁÔ˘Ï¿˜” , 17.00, ¡.∞. ¡›Î˘¶·ÓÈÒÓÈÔ˜: ∫·¤ÛÈÔ˜, £ÂÔ¯¿Ú˘, °È·ÓÓ‹˜. π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 17.00, ÕÚ˘ ªÂÏ.-¶ËϤ·˜: ª·ÙÛԇη˜, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ™·Îο˜. ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘, 17.00, ª˘ÚÌȉfiÓ˜-πˆÏÎfi˜: μÏ¿¯Ô˜, μ·˙Ô‡Ú·˜, ΔÛÈ¿˜. ¡Â·fiψ˜, 17.00, ¢¿ÊÓË-¢È·ÁfiÚ·˜: ΔÛ¿ÁÁ·Ú˘, ∫·Ú·Î›ÙÛÔ˜, ªÂÙ·ÍÈÒÙ˘. ∫˘Úȷ΋ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ, 17.00, ªÈÎÚÔı‹‚˜™ÎfiÂÏÔ˜: ¶·ÏÈÔ‡Ú·˜, ª›¯Ô˜, °·‚ÚÈÙfiÔ˘ÏÔ˜. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, 17.00, ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ.-∞.™. ∞Á¯›·ÏÔ˜: ÷ڂ¿Ï·˜, °ÎÔ˘ÁÎÈÓÔ‡‰Ë˜, ∫Ô˘‚¿Ù·. * Δ· º‡ÏÏ· ∞ÁÒÓÔ˜ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¢È·ÈÙËÛ›·˜ Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 23/9/2011 Î·È ·fi ÒÚ· 18.00 Î·È ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Î·ıÔÚÈṲ̂ÓË ÚÔfiÓËÛË ÙˆÓ ¢È·ÈÙËÙÒÓ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È 18.30 ÛÙÔ ‚ÔËıËÙÈÎfi ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘.

∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ Ì¿ÛÎÂÙ ∞¶√ ÙÔÓ ™.¢.∫.ª ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: “√ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ¢È·ÈÙËÙÒÓ ∫·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‡¯ÂÙ·È Î·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙÔ˘˜ ¢È·ÈÙËÙ¤˜-̤ÏË ∂ıÓÈÎÒÓ ∫·ÙËÁÔÚÈÒÓ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ 29Ô ∂Ù‹ÛÈÔ ∂ÈÌÔÚʈÙÈÎfi ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ¢È·ÈÙËÛ›·˜ Ù˘ √.¢.∫.∂. 2011. ∞1 ∂ıÓÈ΋ ∫·ÙËÁÔÚ›·: ¢ÂÛÏ‹˜ - ∫·Ú·Î·ÙÛÔ‡Ó˘ ™Ù·Ì·ÙfiÔ˘ÏÔ˜ - Δ˙·ÊϤÚ˘. ∞2 ∂ıÓÈ΋ ∫·ÙËÁÔÚ›·: ∫·ÏÔ‡ÙÛ·˜. μ’ ∂ıÓÈ΋ ∫·ÙËÁÔÚ›·: μÔÁÈ·Ù˙‹˜ - ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ - ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ - ¶·ÚÁÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ - ΔÛÔ˘Ì·¯›‰Ë˜. °’ ∂ıÓÈ΋ ∫·ÙËÁÔÚ›·: ∑·¯·Ú‹˜ - ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ΔÛÔÎfiÏ˘. ™ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ı· ‰È‰¿ÍÂÈ Î·È ı· Â›Ó·È Î‡ÚÈÔ˜ ÂÈÛËÁËÙ‹˜ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ™.¢.∫.ª. Î·È Î·ıËÁËÙ‹˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ Ù˘ F.I.B.A. Î. ∫ÔÚÔÌËÏ¿˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜.

2) √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ¢È·ÈÙËÙÒÓ ∫·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û˘Á¯·›ÚÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Î. ∞¯ÈÏϤ· ΔÛÈÚÁԇϷ Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó¤Ï·‚ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫.∂.¢./∂.™.∫∞.£ Î·È ÙÔ˘ ‡¯ÂÙ·È Î·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘. 3) √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ¢È·ÈÙËÙÒÓ ∫·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û˘Á¯·›ÚÂÈ ÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹ ‰È·ÈÙËÙ‹ Î·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ÿÚË ∫·Ú·Î·ÙÛÔ‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ‰È·ÈÙËÛ›· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ËÌÈÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ¡Â·Ó›‰ˆÓ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÛÙË ƒÔ˘Ì·Ó›· ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ·fi ÙË F.I.B.A. ÛÙȘ 27/09/2011 Û ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎfi ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ Euro cap Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙË ™fiÊÈ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ: Lucoil Academic - BK Prostejov. 4) √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ¢È·ÈÙËÙÒÓ ∫·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Û¯ÔÏ‹

¢È·ÈÙËÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤ˆÓ ¢È·ÈÙËÙÒÓ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, Û˘Óԉ¢-

fiÌÂÓ˜ ·fi ¤Ó· Û‡ÓÙÔÌÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ·, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÎÙfi˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ ·fi ÙȘ 19:00-21:00 ÛÙ· ÁÚ·Ê›·

°π√Àƒ√¶∞ §π°∫

ÕÏÏ·Í ÒÚ· ÙÔ ƒÔ‡ÌÈÓ ∫·˙¿Ó-¶∞√∫ ∏ ƒÔ‡ÌÈÓ ∫·˙¿Ó ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔÓ ¶∞√∫ ÙËÓ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÌÂÙ¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙË 2Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ ÙÔ˘ Europa League Î·È ÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜ ·¿ÓÙËÛ·Ó ıÂÙÈο. ŒÙÛÈ, ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ÚˆÛÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÛÙȘ 29 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 19.00 ÒÚ· ƒˆÛ›·˜, ‰ËÏ·‰‹ 18.00 ÒÚ· ∂ÏÏ¿‰·˜. ∞Ú¯Èο ÙÔ Ì·Ù˜ ›¯Â ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 19.00 ÒÚ· ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È fi¯È ÛÙȘ 20.00 fiˆ˜ Á›ÓÂÙ·È ÛÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ Ơ̂ψÓ, ·ÏÏ¿ ÔÈ ƒÒÛÔÈ ˙‹ÙËÛ·Ó ·fi ÙËÓ UEFA ÙËÓ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÌÂÙ¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘.

ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Ì·˜: ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 7, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ΔËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜fax : 24210 -31403. E-mail: sdk magnisias@gmail.com.


24

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2011

√∂∞/¡∞μ

ÕÚ¯ÈÛ·Ó ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÎÔχ̂ËÛ˘ •∂∫π¡∏™∞¡ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ fiÏ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÎÔχ̂ËÛ˘ ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ ÁÈ· ÙË Ó¤· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ μfiÏÔ˘ Î·È ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Ì ÙÔ ÂÍ‹˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ·: ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ μfiÏÔ˘ - √È ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ Ù˘ ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ Ì ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÚÔÔÓ‹ÛÂˆÓ 4 Ì.Ì. Î·È Ì ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Π÷Ù˙ËÛÙ¿ÌÔ §Â˘Ù¤ÚË Î·È ™Ô˘ÚÌÂÓ›‰Ë ∫ÒÛÙ·. - √È ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ Ù˘ ÚÔ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ Ì ¤Ó·ÚÍË ÚÔÔÓ‹ÛÂˆÓ 06.30 Ì.Ì. Ì ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Π÷Ù˙ËÛÙ¿ÌÔ §Â˘Ù¤ÚË, πˆ¿ÓÓÔ˘ ∫ÒÛÙ· Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·. - √È ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ ÙˆÓ ÚÔÚÔ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ Ì ¤Ó·ÚÍË ÚÔÔÓ‹ÛÂˆÓ 4.45 Ì.Ì. Ì ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Î ™Ù¿ÌÔ ª·ÎÚ‹ , ∫fiÊÊ· ¢ËÌ‹ÙÚË, Î·È πˆ¿ÓÓ· ΔÛÈÙÛ¤. - ΔÌ‹Ì·Ù· ∂ÎÌ¿ıËÛ˘ Ì ÙÔ Î˘ÏÈfiÌÂÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ì ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ™Ù¿ÌÔ ª·ÎÚ‹ Î·È ¶·Ó·ÁÈÒÙ· ∑ÈÒÁ·. ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ - ΔÌ‹Ì·Ù· ÚÔÚÔ·ÁˆÓÈÛÙÈο ·fi ÙȘ 6 Ì.Ì. Ì ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔÓ §¿ÌÚÔ ∫·Ú‡‰·. ∞fi ÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘˜ ÂÊfiÚÔ˘˜ ∫Ôχ̂ËÛ˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Û˘Ó¯fiÌÂÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÒÛÙ fiÏÔÈ ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ Ó· ÚÔÔÓÔ‡ÓÙ·È Ì Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˘˜ Á˘ÌÓ·ÛÙ¤˜ Δ∂ºº∞ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÛˆÛÙ‹ ÚÔÔÓËÙÈ΋ Ù·ÎÙÈ΋, „˘¯È΋ Î·È ÛˆÌ·ÙÈ΋ ˘Á›·. ∂›Û˘ ÛÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· ı· ÂÓۈ̷وı› ¤Ó·˜ ÂÈϤÔÓ Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ∫Ôχ̂ËÛ˘ ÂÓÒ ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎfi˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÎÔχ̂ËÛ˘ ÔÚ›ÛıËΠ·fi ÙÔ ¢.™. √Ì›ÏÔ˘ Ô Î. §Â˘Ù¤Ú˘ ÷Ù˙ËÛÙ¿ÌÔ˜ ÚÒËÓ √ÌÔÛÔӉȷÎfi˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· Ӥ˜ ÂÁÁڷʤ˜ Î·È ÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÙˆÓ ÚÔÔÓ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÂÊfiÚÔ˘˜ ÎÔχ̂ËÛ˘ ™Î˘ÚÁÈ¿ÓÓË ∏ϤÎÙÚ·, ∞¸Ê·ÓÙ‹ °ÂÒÚÁÈÔ, ÷Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘ ¢ËÌ‹ÙÚË, ÙÔÓ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ ∞ıÏËÌ¿ÙˆÓ ÈÛ›Ó·˜ ∫ÒÛÙ· ª·Ï·ÌÔ‡ÛË Î·È ÛÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘.

ΔÔ Δ∑√∫∂ƒ

√È ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Δ˙fiÎÂÚ: 8, 17, 30, 31, 34. Δ˙fiÎÂÚ: 16.

ΔÔ ¶ƒ√Δ√

√ ÂÙ·„‹ÊÈÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ ¶ƒ√Δ√: 5 4 5 4 0 5 2.

To EXTRA 5

√È ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Extra 5 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 5, 15, 18, 21, 29 Î·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË 2, 4, 12, 16, 24.

¢∂¡ À¶∏ƒ•∂ ∂¶π™∏ª∏ ¶ƒ√™º√ƒ∞ Δ√À ∞ ƒ∞μ∞ ∂¶∂¡¢ÀΔ∏ °π∞ Δ√¡ ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√

¢ÈÔÚ›· Ù¤ÏÔ˜, ¿Ê·ÓÙÔ˜ Ô Ú›ÁÎÈ·˜ ‰ÈÔÚ›· ÙˆÓ 48 ˆÚÒÓ Ô˘ ›¯Â ‰ÒÛÂÈ Ë ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË μ·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓË ÛÙÔÓ μÏ¿ÛË Δۿη Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ Â›ÛËÌË ÚÔÛÊÔÚ¿ ·fi ÙÔÓ ÕÚ·‚· ÂÂÓ‰˘Ù‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ·Ú‹Ïı ¯ı˜ ÛÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Δ˙›ÁÎÂÚ, ÁÈ· ÙËÓ ÒÚ· ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ϤÔÓ Î·Ó¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ı¤Ì·. ¢È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Ó· Â·ÓÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÊÙ¿ÛÂÈ Î¿ÙÈ Â›ÛËÌÔ Ì¤Û· ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ Â›Ó·È Ô ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ ÙˆÓ “Ú¿ÛÈÓˆÓ”.

√È ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË μ·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓË Â›¯·Ó ‰ÒÛÂÈ Ì›· ÚÔıÂÛÌ›· 48 ˆÚÒÓ ÛÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÕÚ·‚· ÂÂÓ‰˘Ù‹ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ μÏ¿ÛË Δۿη, Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÂÓÙfi˜ ·˘Ù‹˜ Ì›· Â›ÛËÌË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÓÂÓÂÚÁÒÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ Δ˙›ÁÎÂÚ, οÙÈ Ô˘ ı· ·ԉ›ÎÓ˘Â Î·È ÙËÓ ÊÂÚÂÁÁ˘fiÙËÙ· Ù˘... ¿ÏÏ˘ ÏÂ˘Ú¿˜. ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ·˘Ù‹ ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ·Ú‹ÏıÂ Î·È ÛÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ μ·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓË ‰ÂÓ ¤ÊÙ·Û ηӤӷ Â›ÛËÌÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ. ŒÙÛÈ, ÂȉÔÔÈ‹ıËÎÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÕÚ·‚· ÂÂÓ‰˘Ù‹ fiÙÈ ϤÔÓ ÙÔ ı¤Ì· ıˆÚÂ›Ù·È Ï‹Í·Ó. øÛÙfiÛÔ, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙, Ô ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ ÙˆÓ “Ú¿ÛÈÓˆÓ” Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Ó· Â·ÓÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘

̤۷ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ ÊÙ¿ÛÂÈ Ì›· Â›ÛËÌË ÚfiÙ·ÛË ·fi ÙÔÓ ÕÚ·‚· (Ô μÏ¿Û˘ Δۿη˜ ÂÈ̤ÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ùfi ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú·).

∫·Ï‡ÙÂÚ· Ô ƒÔ‡ÓÙÔÏÊ ∫¿ı ̤ڷ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È Ô °Î¤ÚÁÎÂÏÈ ƒÔ‡ÓÙÔÏÊ. √ √‡ÁÁÚÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙË ıÂÚ·›· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÙÂÙڷΤʷÏÔ Î·È ¿Ú¯ÈÛ ϤÔÓ ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ∞ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘, Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ∫ÔÙÛfiÏ˘ Î·È Ô °ÈÔ‡Úη˜ ™Â˚Ù·Ú›‰Ë˜, ÂÓÒ Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ∫·›ÓÔ ‰ÂÓ ÚÔÔÓ‹ıËΠÏfiÁˆ Ù˘ ›ˆÛ˘ Ô˘ ÙÔÓ Ù·Ï·ÈˆÚ› (˘Ò‰Ë ·Ì˘Á‰·Ï›Ùȉ·).

∫·Ó›˜ ÂÎ ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙˆÓ ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi ÊÈÏÈÎfi Ì ÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤· ÛÙÔ “∂Ï ¶¿ÛÔ”. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔfiÓËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ·Û΋ÛÂȘ ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ù˘ Ì¿Ï·˜ Û ‰‡Ô ÁÎÚÔ˘ Î·È ‰›ÙÂÚÌ·. ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È Ù¯ÓÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ı· ‰ÂÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ Û ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ù˘ μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, Ì ÙÔ˘˜ “¿Ù·ÎÙÔ˘˜” Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÙÚ·¤˙È. ∞fi ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Â›ÛËÌÔ ·È¯Ó›‰È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ Û·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, ÔÈ ·›ÎÙ˜ Î·È Ô ∑ÂÛÔ˘¿Ï‰Ô ºÂÚ¤ÈÚ· Ì ÙÔ ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÙÔ˘ ‰Â›ÓËÛ·Ó Û ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ù˘ μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, Û ¤Ó· ‰Â›ÓÔ Û‡ÛÊÈ͢ Û¯¤ÛÂˆÓ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ô ¶·Ó·-

● ∞Ó‚¿˙ÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ú˘ıÌÔ‡˜ Ô °Î¤ÚÁÎÂÏÈ ƒÔ‡ÓÙÔÏÊ

ıËÓ·˚Îfi˜ Â›Ó·È Ê¤ÙÔ˜ ÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ∞ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Î›ÓËÛË ‹Ù·Ó οÔȘ ¯ÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÙÈ̈ڛ˜ Ô˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Û·Ó ·fi ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÂÈ-

ı·Ú¯Èο ·Ú·ÙÒÌ·Ù·. ∞˘Ù¿ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Ù·ÎÙÔÔÈËı› Î·È ¤ÙÛÈ Î·ÓÔÓ›ÛÙËΠÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ‰Â›ÓÔ, Ì ÙÔ˘˜... ¿Ù·ÎÙÔ˘˜ Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÏÔÁÈ·ÚÈ·ÛÌfi.

Δ√¡π™∂ √ ∫∂μπ¡ ªπƒ∞§∞™ °π∞ Δ√¡ ¶∞ƒ∞°∫ø¡π™ª√ Δ√À ∞¶√ Δ∏¡ ∂£¡π∫∏ μ∂§°π√À

«∞Í›˙ˆ ÌÈ· ¢ηÈÚ›·» ™Δ∂¡√Ãøƒ∏ª∂¡√™ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ú·ÁΈÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ∑ÔÚ˙ §¤ÂÎÂÓ˜ ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÎÏ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ μÂÏÁ›Ô˘ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ∫¤‚ÈÓ ªÈÚ·Ï¿˜. √ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ ÔÌÔÛÔӉȷÎÔ‡ ÚÔÔÓËÙ‹ Î·È ÚfiÛÊ·Ù· ›¯Â ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ¿ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈ·. ∫¿ÙÈ Ô˘ ÔÏÏÔ› ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ ÙÔÓ ¤‚·Ï ÛÙË... Ì·‡ÚË Ï›ÛÙ·. “∂›· ÙÈ ÛΤÊÙÔÌ·È Û‚fiÌÂÓÔ˜ ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹. ∞Ó ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Î·ÏÔ‡Ì·È ϤÔÓ, Ï˘¿Ì·È. ŸÙ·Ó ‰ÂÓ ·ÁˆÓÈ˙fiÌÔ˘Ó ÛÙË ™ÂÓÙ ∂ÙȤÓ, ¿ÓÙ· ‹ÌÔ˘Ó ÛÙȘ ÎÏ‹ÛÂȘ. ΔÒÚ·, Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ. ¶·ÚfiÙÈ ·›˙ˆ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ϤÔÓ ‰ÂÓ Î·Ïԇ̷È. •¤Úˆ ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ·Í›˙ˆ Ì›· ¢ηÈÚ›·” , ‰‹ÏˆÛ ÛÙË “Derniere Heure” . ∂ÚˆÙËı›˜ ·Ó ıˆÚ› ˆ˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÎÈ fi¯È Û ¤Ó· ÈÔ ÚԂ‚ÏË̤ÓÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘... ·ÁÓÔÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ §¤ÂÎÂÓ˜, ·¿ÓÙËÛÂ: “ÿÛˆ˜ ·›˙ÂÈ ÚfiÏÔ ÎÈ ·˘Ùfi. ¶Èı·ÓÒ˜ ¤Ó·˜ ·›ÎÙ˘ Ó· ͯÓÈ¤Ù·È fiÙ·Ó ‰ÂÓ ·›˙ÂÈ Û ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ÙÔ Î¿Óˆ ÚÔÛˆÈÎfi. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó Â›Ó·È ı¤Ì· Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹. ÿÛˆ˜ Â›Ó·È Î·È ·˘Ùfi. ∞ÏÒ˜ Â›Ì·È Ï˘Ë̤ÓÔ˜ Î·È ÂÚÈ̤ӈ. ¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ÌÔÚÒ Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ Û ÔÏϤ˜ ı¤ÛÂȘ Î·È ÛÙÂÓÔ¯ˆÚÈ¤Ì·È ÁÈ·Ù› ı¤Ïˆ Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÎÈ ÂÏ›˙ˆ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ˆ. ª·Î¿ÚÈ Ó· Â›Ì·È ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÎÏ‹ÛÂȘ”. ΔÔ μ¤ÏÁÈÔ ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ ÛÎÔÚ¿ÚÈÛÌ· ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ·È¯Ó›‰È·. √ ∫¤‚ÈÓ ªÈÚ·Ï¿˜ ÈÛÙ‡ÂÈ ˆ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙÔ Ï‡ÛÂÈ. “¢ÂÓ ı¤Ïˆ ÙËÓ Ù·Ì¤Ï· ÙÔ˘ ÁÎÔÏÙ˙‹, ·ÏÏ¿ ·Ó Û ¤Ó· Ì·Ù˜ ¤¯ˆ οÔȘ ¢ηÈڛ˜, ı· ÛÎÔÚ¿Úˆ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì›· ÊÔÚ¿. ¢ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋,

Ú¤ÂÈ Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜” . √È ÂÏ›‰Â˜ ÚfiÎÚÈÛ˘ ÛÙ· ÙÂÏÈο ÙÔ˘ Euro 2012 ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÏϤ˜ ÁÈ· ÙÔ μ¤ÏÁÈÔ, ·ÏÏ¿ Ô ¿ÛÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï ÙÔ˘ 2014. “∞ÎfiÌË ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÏ›‰Â˜ ÚfiÎÚÈÛ˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ. £¤Ïˆ Ó· ·›Íˆ ¿ÓÙˆ˜ Û ¤Ó· ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ̤ӷ. ∂›Ù Á›ÓÂÙ·È ÛÙË μÚ·˙ÈÏ›·, ›Ù ÛÙÔ ¶ÂÚÔ‡ , ı¤Ïˆ Ó· ·›Íˆ Û ¤Ó· ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Ô˘ ÌÔ˘ Ï›ÂÈ”.

ªfiÚ·Ï˘: √ÏÔ¤Ó· Î·È Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ μ¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ·È¯Ó›‰È· ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘˜ ı· ‚ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ ̤¯ÚÈ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó,

ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ̠‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô °È¿ÓÓ˘ ªfiÚ·Ï˘. √ ¢’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ Ì·Ù˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ Ì ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË, ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ÙȘ... ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÎÔ‡˜ ·›ÎÙ˜ ÙˆÓ ¶ÂÈڷȈÙÒÓ. √ °È¿ÓÓ˘ ªfiÚ·Ï˘ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÛÙÔÓ “Athletic Radio 104,2” , ÙfiÓÈÛ ·Ó·Ï˘ÙÈο: ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙÔ ¶·ÁÎÚ‹ÙÈÔ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË: “ΔÔ 90% ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ı· Â›Ó·È ·fi ÙËÓ ∫Ú‹ÙË Î·È Â‡¯ÔÌ·È Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË Ô˘ Â›Ó·È ÊÈÏfiÍÂÓÔÈ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙËıÔ‡Ó ÙÔ ·È¯Ó›‰È. √ ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ Ô‰fi-

ÛÊ·ÈÚÔ ÌÈ· ˘Á›· Î·È ı¤Ïˆ Ó· ˘ÔÛÙËڛ͈ fiÙÈ ÔÈ ‰ÈÎÔ› Ì·˜ ʛϷıÏÔÈ ı· ¤ÚıÔ˘Ó Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ‰ÂÓ ı· ÚÔ‚Ô‡Ó Û οÔÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÂÓÙfi˜ ‹ ÂÎÙfi˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ Ô˘ ı· ÂÎı¤ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜”. °È· ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·: “•ÂÎÈÓ¿ÂÈ ¤Ó· ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÙÔ Â˘¯·ÚÈÛÙËıԇ̠fiÏÔÈ Î·È ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÂÈı˘Ì›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ”. °È· ÙÔÓ ∞fiÛÙÔÏÔ ¶·Ô˘ÙÛ¿ÎË: “√ Î. ¶·Ô˘ÙÛ¿Î˘ Â›Ó·È ÌÈ· ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ÂÌÓ¤ÂÈ ÌÈ· ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Î·È ÌÈ· ÂÓÙÈÌfiÙËÙ· Ô˘ Â›Ó·È ÛÙÔȯ›· ··Ú·›ÙËÙ· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜. ∞fi ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Â›Ó·È Î·È ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÛÙËÓ ∂¶√ Â›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ôχ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ §›Áη ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›·. ∞˘Ù¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ·Ó¿ÁÎË Â›Ó·È Î·ı·ÚfiÙËÙ·, ÙÈÌÈfiÙËÙ·, ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È ·˘Ù¿ Ù· ÛÙÔȯ›· Ù· ÂÌÓ¤ÂÈ Ô Î‡ÚÈÔ˜ ¶·Ô˘ÙÛ¿Î˘” . °È· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ Ì 14 ÔÌ¿‰Â˜: “£¤ÏÔ˘Ì ӷ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ô ›Ó·Î·˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÒÛÙ ӷ Î˘Ï‹ÛÂÈ ÔÌ·Ï¿ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ŸÙÈ ÂÎÎÚÂÌÔ‰È˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Ù· ·ÚÌfi‰È· fiÚÁ·Ó· ÁÈ·Ù› ÂÌ›˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ·›˙Ô˘Ì Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ” . °È· ÙÔÓ ‰·ÓÂÈÛÌfi ÙˆÓ ™Ô˘Ì›ÓÈÔ, ∫¿Ù·˚ ÛÙÔÓ √º∏: “√ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ fiÙ·Ó ‰·Ó›˙ÂÈ Î¿ÔÈÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Î¿ÔȘ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜. √ √º∏ Â›Ó·È ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ·˘Ù¿ Ù· ·È‰È¿ ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ ÌÈ· ‰ÔÌ‹ ˆ˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ‰ÂÓ ¿Ó Û ÌÈ· ÔÌ¿‰· ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ı· Á˘Ú›ÛÔ˘Ó ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔÈ ·fi fiÙ·Ó ¤Ê˘Á·Ó ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi” .


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂΉÚÔÌÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ∂ÍÔÚÌ‹ÛÂȘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ∂ΉÚÔ̤˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Û‡ÏÏÔÁÔÈ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: — ∏ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÚÈ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙÔ ªÔ˘Ú·˙¿ÓÈ ∏›ÚÔ˘ ·fi 30/9 ¤ˆ˜ 2/10. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ §¤Û¯Ë˜ ™. ™˘Ú›‰Ë 30, ‚’ fiÚÔÊÔ˜, ÙËÏ. 2421023935, ¢Â˘Ù. - ™¿‚. Î·È ÒÚ˜ 10 .Ì. - 12 Ì. — ∞fi ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ √∞∂∂ (Δ∂μ∂-Δ™∞) ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ηٿ ÙÔ Ì‹Ó· ™Â٤̂ÚÈÔ Î·È √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÂΉÚÔÌ‹: ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ ƒÒÛÔ˜ - ÷ÏΛ‰·: ΔÚ›ÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË, 4-5 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, 2‹ÌÂÚË. °È· ‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙ· οوıÈ ÙËϤʈӷ: ΔËÏ. 24210-45582 Î. ¶ÔÏ˘Î·Ó‰ÚÈÒÙ˘, ÙËÏ. 24210-29943 Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÙËÏ. 24210-45434 Î. °·˚Ù·Ó¿˜. £¤ÛÂȘ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜. — √ ∂ΉÚÔÌÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ ¡¤· ∑ˆ‹ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›· ¶·ÚÓ·ÛÛ›‰Ô˜, ÛÙȘ 15 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, fiÔ˘ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ı· ÙÂϤÛÂÈ ÂÈÌÓËÌfiÛ˘ÓË ‰¤ËÛË ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÔÏ¿ÙÚ˜, Ô˘ ¤Ê˘Á·Ó ·fi ÙË ˙ˆ‹. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ (÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1, ·’ fiÚÔÊÔ˜, ÁÚ·ÊÂ›Ô ∞3) ‹ ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ∫‡ÚÔ˘ 5°. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËÏ. 24210 35915 ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ Î·È 24210 46044 ÙÔ˘ Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ. — √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶·Ó” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: ∫˘Úȷ΋ 2/10: ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ-Â˙ÔÔÚÈ΋-ªÂÙfi¯È§·‡ÎÔ˜. ø.¶.: 4 μ.¢.: 1/5. ·Ú¯ËÁfi˜ Δ·ÛԇϷ ¶Ô˘ÙÔ˘ÚÔ‡‰Ë. ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ™fiψÓÔ˜ 2 (μ-18), ÙËÏ. 24210-24290, οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ì¤Ú· ÙÔ Úˆ› 10.00-12.00 Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ¢Â˘Ù¤Ú·˜-ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ¶·Ú·Û΢‹˜ 6-8. ∂›Û˘ Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 6976 904236. - √ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÒÓ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙÒÓ “¡ËÚ¤·˜” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ‰È‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙÔ §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ ∞Úȉ·›·˜ (¶fi˙·Ú), ηٷÚÚ¿ÎÙ˜ Œ‰ÂÛÛ·˜ Î·È ¶·Ó·Á›· ™Ô˘ÌÂÏ¿ ÙËÓ 1Ë Î·È 2 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. μÔ˘Á¿˜ ¡›ÎÔ˜ ÙËÏ. 24210-48705. - √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ º›ÏˆÓ π. ¡. ∞Á›·˜ ª·Ú›Ó˘ ∫ÈÛÛÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ 12‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ 12-23/10 ÛÙȘ ∫¿Ùˆ ÃÒÚ˜ (√ÏÏ·Ó‰›· - μ¤ÏÁÈÔ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ). ΔÈÌ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ: 1.050 ¢ÚÒ. (ªÂÙ·ÊÔÚ¿, ÍÂÓ·Á‹ÛÂȘ, ËÌȉȷÙÚÔÊ‹). ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Stefanos travel, ÙËÏ. 24210-56920. — ΔÚÈ‹ÌÂÚË ÊıÈÓÔˆÚÈÓ‹ ÂÚÈËÁËÙÈ΋ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙȘ 7 - 8 & 9 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ (¶.™.∫.) Û ∫·‚¿Ï· - £¿ÛÔ ¢Ú¿Ì·, ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ŒÓˆÛË ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ¡∞Δ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ “√ ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜” . ∏ ÙÈÌ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ηْ ¿ÙÔÌÔ Â›Ó·È ÂηÙfi (100) ¢ÚÒ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÂΉÚÔÌ‹˜ Â›Ó·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Î·È ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ŒÓˆÛ˘ (∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 12, μfiÏÔ˜, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Î·È Ë ÎÚ¿ÙËÛË ı¤ÛÂˆÓ Á›ÓÂÙ·È Ì ÚÔηٷ‚ÔÏ‹, ηٿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ οı Úˆ›, ·fi ÒÚ· 09.00 ¤ˆ˜ 11.00, ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ̤¯ÚÈ ¶¤ÌÙË. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 24210 21102 Î·È 697 354 2472. — ∏ Ã∂¡ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÛÙȘ 21-22 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ “™¿ÚÙ·ÎÔ˜” ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Badminton. ∂›Û˘, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË, Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙË ÌfiÓÈÌË Û˘ÏÏÔÁ‹ “∏ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË” . ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 34712. — √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ £ËϤˆÓ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ 2‹ÌÂÚÔ ÛÙËÓ Δ‹ÓÔ 1 Î·È 2 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ - ÂÚÈ‹ÁËÛË ÓËÛÈÔ‡ - ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 4 ·ÛÙ¤ÚˆÓ - ÍÂÓ·Áfi˜. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3, ÙËÏ. 24210 31059, 31060.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2011

∏ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ - ¯·Ú¿ÎÙÚÈ· ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¤ÎıÂÛ‹ Ù˘ ·fi„ ÛÙȘ 8.30

∏ Nora Adamo ÛÙÔ ¡ÙÂ ∫›ÚÈÎÔ

ÁηÈÓÈ¿˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Δ¤¯Ó˘ Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ (1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ÛÙȘ 8.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Ë ¤ÎıÂÛË Ù˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ - ¯·Ú¿ÎÙÚÈ·˜, ¡fiÚ· ∞ÓÙ·Ìfi. °ÂÓÓË̤ÓË ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· °ÂÚÌ·Ó›·˜ - °·ÏÏ›·˜, ÛÙËÓ fiÏË Saarbruecken, Ë Nora Adamo Ï¿ÙÚ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ‰È·ÌÔÓ¤˜ ÛÙË £¿ÛÔ, ÙË ™·ÓÙÔÚ›ÓË Î·È ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Â›Ó·È ϤÔÓ ‰ËÌfiÙ˘ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ ˙ÂÈ ÌfiÓÈÌ· ÛÙ· ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·. ™ÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi Ù˘, ¤¯ÂÈ ÔÏϤ˜ ·ÙÔÌÈΤ˜ Î·È ÔÌ·‰ÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ÙË °·ÏÏ›· Î·È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ Δ˙ÈÔÚÙ˙ÈÔ ÓÙ ∫›ÚÈÎÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘, ·fi ÙÔ 2010 Î·È ÙÔ 2011. ΔÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Â›Ó·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Ì “˙ˆÁÚ·ÊÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ” fiˆ˜ ¿ÏψÛÙ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘. ªÈ· Ù¯ÓÈ΋ Ô˘ ·ÓÙÚ‡ÂÈ ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· Ì ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, Ì ÙÔÓ Í¯ˆÚÈÛÙfi ÙÚfiÔ Ù˘ ¡fiÚ·˜ ∞ÓÙ·Ìfi. ªÂ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ Ì·ÙÈ¿ ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ Ù˘ ηÙÔÈΛ·˜, ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ‰ËÏ·‰‹, ·Ó·Î·Ï‡ÙÔÓÙ·˜ ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ÔÌÔÚÊȤ˜ - ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ˙ˆ‹, ·ÏÈ¿ Û›ÙÈ·, Ê˘ÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹, ÂÏ·ÈÒÓ˜ Î·È ÙfiÛ· ¿ÏÏ·. ¶Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË

Ú¢ÓÒÓ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ - ¢√∂¶∞¶ Î·È ÙÔ Δ¯ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ (14, 15 Î·È 16 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ·›ıÔ˘Û· Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ 93) Ì ı¤Ì· “√ μfiÏÔ˜ Î·È Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ¶ÚÒÙÔ ¤ˆ˜ ÙÔ ¢Â‡ÙÂÚÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ - πÛÙÔÚ›·, √ÈÎÔÓÔÌ›·, ∫ÔÈÓˆÓ›·, ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜”. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ì ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ‰Âη¤ÍÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Î·È ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ·fi ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ·ÔÛÎÔÒÓÙ·˜ Ó· ʈٛÛÔ˘Ó fi„ÂȘ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ηٿ ÙËÓ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ÌÂÛÔÔϤÌÔ˘. ∏ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ·˘Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ, ·ÊÔ‡ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ì ·˘Ù‹ ÙË ıÂÌ·ÙÈ΋.

∞‡ÚÈÔ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·ÁÎfiÛÌÈˆÓ ‰Ú¿ÛˆÓ

°ÈÔÚÙ‹ Ô›ËÛ˘ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÓÂÙ·È ÛÙȘ 24 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·ÁÎfiÛÌÈˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙËÓ ›‰È· ̤ڷ. √È ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “£¤ÏÂÙ ӷ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÙ ̷˙› Ì ÔÈËÙ¤˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Û fiÏÔ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Û ÌÈ· ‰È·‰‹ÏˆÛË - ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ Ô›ËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÛÔ‚·Ú‹˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Î·È ÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜; ∞Ó Ó·È, ÂÁÁڷʛ٠ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ http://www.facebook.com/event.php?eid =140984755982036 ‹ http://www.facebook.com/event.phpîeid =106999432715571. √È ÔÈËÙ¤˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÂÓÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÈÛÙÔÚÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ “100 ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ¶ÔÈËÙ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÏÏ·Á‹” . ¶ÔÈËÙ¤˜ Û ¿Óˆ ·fi 400 fiÏÂȘ Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 95 ¯ÒÚ˜, ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Û‡ÓÙÔÌ· ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ó¿ÁÓˆÛË Ô›ËÛ˘ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, Ì ¿Óˆ ·fi 500 ϤÔÓ ÙÔÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛÙȘ 24 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜, ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Î·È ÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜. ¶ÔÈËÙ¤˜, Û˘ÁÁÚ·Ê›˜, ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ·ÓıÚˆÈÛÙ¤˜ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó, ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ı· ÂÎ·È‰Â‡ÛÔ˘Ó Î·È ı· ‰È·‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÛÙȘ ·ÙÔÌÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜, ·ÔÊ·Û›˙ÔÓÙ·˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ̤· ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ÂÛÙÈ¿ÛÔ˘Ó ·Ó¿ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ̤۷ ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘ Î·È Ù˘ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· Ô È‰Ú˘Ù‹˜ Michael Rothenberg ‰‹ÏˆÛ “... Â›Ó·È ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·ÓËÛ˘¯›· Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È Ë Î·Ù¢ı˘ÓÙ‹ÚÈ· ·Ú¯‹ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÁÂÁÔÓfi˜” . √ Bob Holman Î·È Margery Snyder, Û ¤Ó· ÚfiÛÊ·ÙÔ ¿ÚıÚÔ ÛÙÔ About.com, ‰‹ÏˆÛ·Ó “Ë ÔÌÔÚÊÈ¿ ÛÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙˆÓ 100 ÃÈÏÈ¿‰ˆÓ ¶ÔÈËÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÏÏ·Á‹ Â›Ó·È fiÙÈ Â›Ó·È Ï‹Úˆ˜ ·ÔÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ Î·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ÂÚÈÂÎÙÈÎÔ›” . √È ÂΉËÏÒÛÂȘ ÔÈΛÏÔ˘Ó, ·fi ÌÈ· Û˘Ó¿-

ÓÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ Ô›ËÛË Î·È ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË ÛÙËÓ Ôχ·ıË ∫·ÌÔ‡Ï Î·È ÙË Δ˙·Ï·Ï·Ì¿ÓÙ Ò˜ ÙȘ 20 Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô›ËÛ˘ ÛÙËÓ ¶fiÏË ÙÔ˘ ªÂÍÈÎÔ‡, fiÔ˘ ÔÈËÙ¤˜, ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ, ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÛÙ¤˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈÎÔ›, ı· ‰È·‰ÒÛÔ˘Ó ÌËӇ̷ٷ ÂÈÚ‹Ó˘ Î·È Î·Ù¿ Ù˘ ‚›·˜, Û fiÏË ÙËÓ fiÏË Ì ÔÏÔ‹ÌÂÚ˜ ·Ó·ÁÓÒÛÂȘ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ∂›Û˘, 29 ÂΉËÏÒÛÂȘ ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ πÓ‰›·, 7 ÛÙË ¡ÈÁËÚ›·, 17 ÛÙÔÓ ∫·Ó·‰¿, 19 ÛÙË ªÂÁ¿ÏË μÚÂÙ·Ó›·, 5 ÛÙËÓ ∫›Ó·, 3 ÛÙËÓ ∫Ô‡‚· Î·È ¿Óˆ ·fi 220 ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙȘ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ ÁÈ· ·Ú¯‹. √È ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ Ù˘ Ô›ËÛ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Â›Û˘ Î·È Û η˘Ù¿ ÔÏÈÙÈο ÛËÌ›·, fiˆ˜ ÛÙÔ ∫¿ÈÚÔ Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘ Î·È ÛÙË ª¿ÓÙÈÛÔÓ ÙÔ˘ √˘ÈÛÎfiÓÛÈÓ. ∂›ÎÔÛÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙË μfiÚÂÈ· ∫·ÚÔϛӷ, fiÔ˘ ‰¿ÛηÏÔÈ / ÔÈËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÎÈÓËÙÔÔÈËı› Î·È ı· ‰ÈÂÍ¿ÁÔ˘Ó ÔÈËÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ı· ·Ó·ÁÓÒÛÔ˘Ó Î›ÌÂÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË Î·È ı· ÛÙ›ÏÔ˘Ó Ù· ÔÈ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ∫ÔÁÎÚ¤ÛÔ Û ÌÈ· ÂıÓÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÁÈ· ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ Â›Û˘ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÛÙ· Û¯ÔÏ›·. ∞ÎfiÌË, ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ Platte ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ √Ì¿¯· Ù˘ ¡ÂÌÚ¿Ûη, ÔÈËÙ¤˜ ı· ‰È·‰ËÏÒÛÔ˘Ó Î·Ù¿ ÙÔ˘ ۯ‰ȷ˙fiÌÂÓÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ ÂÙÚÂÏ·ÈÔÊfiÚ·˜ ¿ÌÌÔ˘ Keystone XL, Ô˘ ı· ÂÚÓ¿

™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘˜ ¶ÔϤÌÔ˘˜ ∏ ∂Ù·ÈÚ›· £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ∂-

Ì ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ª¤Û· ÛÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ -‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Ê·ÓÂÚÒÓÔÓÙ·È ›¯ÓË ÂÍ·Ê¿ÓÈÛ˘, ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ Î·È ·Ú·ÎÌ‹˜. ∫·È ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÌËÓ Î·Ù·ÁÚ·ÊÔ‡Ó ·fi ÙË ‰ÈÂÈÛ‰˘ÙÈ΋ Ì·ÙÈ¿ Ù˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ¡fiÚ· ∞ÓÙ·Ìfi ÂÎı¤ÙÂÈ Î·È ¯·Ú·ÎÙÈο. ∏ ¯·Ú·ÎÙÈ΋, ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Ë ‚ÂÏÔÓÔÁÚ·Ê›·, Â›Ó·È ÙÔ Î‡ÚÈÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ·Ï·ÈfiÙÂÚ˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Ù˘ Ì ı¤Ì·Ù· ÙÔ›· (ÛÂÈÚ¤˜ Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓ‰Ú·, ÂÏÏËÓÈο ÙÔ›·), ÓÂÎÚ¤˜ ʇÛÂȘ, ÌÔÚʤ˜ Î·È Û˘Óı¤ÛÂȘ. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· Â›Ó·È ·ÓÔȯً Ò˜ ÙȘ 5 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘.

ƒ∞¡Δ∂μ√À ÁÈ· ÙË ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ Ô›ËÛ˘ ‰›-

25

̤۷ ·fi ÙÔÓ ∫·Ó·‰¿. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ ÌÔÚ›Ù ‡ÎÔÏ· Ó· ‚Ú›Ù ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÛÂÏ›‰· ÙˆÓ “100 ÃÈÏÈ¿‰ˆÓ ¶ÔÈËÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÏÏ·Á‹” ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.100TPC.org. ŸÏÔÈ fiÛÔÈ ÂÌϤÎÔÓÙ·È Â˘ÂÏÈÛÙÔ‡Ó, ̤۷ ·fi ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘˜, Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ·Ó·Î·Ù¢ı‡ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfi ÔÏÈÙÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ, ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË Î·È ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·. ∫¿ı ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· fiÏË Î·È Ë ÙÔÈ΋ Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ Ù˘ ÛÂÏ›‰· ÛÙÔ blog ÙÔ˘ ·ÚÈÔ˘ ‰ÈÎÙ˘·ÎÔ‡ ÙfiÔ˘, ÒÛÙ ӷ ·Ó·ÚÙ¿ ÁÚ·Ùfi ˘ÏÈÎfi, Ô›ËÛË, ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘, ʈÙÔÁڷʛ˜ Î·È ‚›ÓÙÂÔ, ÒÛÙ ӷ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Ù· ÙÂÎÌ‹ÚÈ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ ¤Ú· ·fi Ù· ÂıÓÈο Û‡ÓÔÚ·. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ 24Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, fiÏ· Ù· ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙ· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· 100TPC.org ı· ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ Stanford ÛÙËÓ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ “100 ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ¶ÔÈËÙ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÏÏ·Á‹” ˆ˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜, ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ó¿ÁÓˆÛË Ô›ËÛ˘ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. £· ·Ú¯ÂÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÏÔÈfiÓ fiÏ· Ù· ÂÚȯfiÌÂÓ· Ù˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ 100TPC.org, ˆ˜ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ „ËÊȷ΋˜ ·Ú¯ÂÈÔı¤ÙËÛ˘ LOCKSS. √ È‰Ú˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ Michael Rothenberg Â›Ó·È Â˘ÚÒ˜ ÁÓˆÛÙfi˜ ÔÈËÙ‹˜, ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁfi˜, ÂΉfiÙ˘ ÙÔ˘ on-line ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Bigbridge.org Î·È ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ‹˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ì ¤‰Ú· ÙË μfiÚÂÈ· ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ·. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜: http://www.100TPC.org/. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·: walterblue@bigbridge.org. ΔËÏ. 305-7534569, μfiÏÔ˜, ˘‡ı˘ÓË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ·: Nana Nestoros. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·: nananestoros@hotmail.gr, http://www.bigbridge.org/100thousandp oetsforchange/?cat=238. ∫ÈÓ.: 6951260499, ÙËÏ./fax: 24210 25277. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜: http://www.100tpc.org/.

ÿˆÓ˜: ∞ÁÈ·ÛÌfi˜ ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ∂ÛÙ›·˜ ∏ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ∂ÛÙ›· ªÈ-

ÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ “ÿˆÓ˜” ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ÙÔ˘ ∞ÁÈ·ÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙË Ó¤· ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿, ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011-∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ 2011, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 24/11 Î·È ÒÚ· 10 .Ì., ÛÙ· 3Ô-12Ô ¡ËÈ·ÁˆÁ›·, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ¡. πˆÓ›·˜. ∂ÁÁڷʤ˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· ÙfiÛÔ ÛÙ· ‰‡Ô ÙÌ‹Ì·Ù· ÃÔÚˆ‰›·˜ (·›‰ˆÓ Î·È ÂÊ‹‚ˆÓ), fiÛÔ Î·È ÛÙ· ÔÎÙÒ ÙÌ‹Ì·Ù· ÃÔÚÔ‡ (·›‰ˆÓ, ÂÊ‹‚ˆÓ, ·Ú¯·Ú›ˆÓ Î·È ÚÔ¯ˆÚËÌ¤ÓˆÓ ÂÓËϛΈÓ).

∞ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °ÂÚÌ·ÓfiÁψÛÛˆÓ √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÂÚÌ·ÓfiÁψÛÛˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ “π¿ÛˆÓ” ÚÔÛηÏ› ÛÙËÓ 8Ë Ù·ÎÙÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÌÂÏÒÓ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 25 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÒÚ· 18.00 (ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ “∞ÚÈ¿‰ÓË”, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô), Ì ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ı¤Ì·Ù· ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘: ∂ÎÏÔÁ‹ ÚÔ‰Ú›Ԣ °.™., ¤ÎıÂÛË ÂÚ·ÁÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ¢.™., ÂÙ‹ÛÈÔ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜, Û˘˙‹ÙËÛË ÙˆÓ ÂÚ·ÛÌ¤ÓˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ, ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ·ÚÔÙÚ‡ÓÛÂȘ.


26

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2011

EΉËÏÒÛÂȘ

√È μÏ¿¯ÔÈ Ù›ÌËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ∂˘ÂÚÁ¤Ù˜

Δ∂á∂™

— ∏ Ù·ÈÓ›· “Blue Valentine” ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 21.30 ÁÈ· ÙÔ “™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜” ÛÙËÓ ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋. ∏¶∞ (2010). ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ¡Ù¤ÚÂÎ ™›·ÓÊÚ·Ó˜. ™ÂÓ¿ÚÈÔ: ¡Ù¤ÚÂÎ ™›·ÓÊÚ·Ó˜, Δ˙fiÈ ∫¤ÚÙȘ, ∫·Ì› ¡ÙÂÏ·‚›Ó. ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó: ƒ¿È·Ó °ÎfiÛÏÈÓÁÎ, ªÈÛ¤Ï °Ô˘›Ïȷ̘, ª¿ÈÎ μfiÁÎÂÏ. — ∂ÁηÈÓÈ¿˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Δ¤¯Ó˘ Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ (1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ÛÙȘ 8.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Ë ¤ÎıÂÛË Ù˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ - ¯·Ú¿ÎÙÚÈ·˜, ¡fiÚ·˜ ∞ÓÙ·Ìfi. §¿ÙÚ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ‰È·ÌÔÓ¤˜ ÛÙË £¿ÛÔ, ÙË ™·ÓÙÔÚ›ÓË Î·È ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Â›Ó·È ϤÔÓ ‰ËÌfiÙ˘ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ ˙ÂÈ ÌfiÓÈÌ· ÛÙ· ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·. ™ÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi Ù˘, ¤¯ÂÈ ÔÏϤ˜ ·ÙÔÌÈΤ˜ Î·È ÔÌ·‰ÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ÙË °·ÏÏ›·, Î·È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ÓÙ ∫›ÚÈÎÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘, ·fi ÙÔ 2010 Î·È 2011. — ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· πˆÏÎÔ‡, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ “£∂√ºπ§∂π∞ 2011” ‰ÈÔÚ°È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ ·ÙÔÁ·ÓÒÓÂÈ ÙË 15Ë ¤ÎıÂÛË ·˘ÙÔ‰›‰·ÎÙˆÓ ˙ˆÁÚ¿ÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË ¤ÚÁˆÓ Ù˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ ™·Ì·Ú¿ ÌÂ ÊˆÓ ÛÙÔ ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi ∑·ı¤Ì· “ª‡ıÔÈ Î·È ÌӋ̘”. √ ÁÓˆÛÙfi˜ ÌÔ˘ÛÈÊÂÈÚ›Ô˘, ÛÙÔÓ ∞Á. √ÓÔ‡ÎÔÛ˘Óı¤Ù˘ ¡fiÙ˘ ª·˘ÚÔ˘‰‹˜ Î·È Ô ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÊÚÈÔ, Ù· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ÔÛÙ‹˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ ı· Û˘Óԉ‡Ô›·˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ·‡ÚÈÔ ÛÔ˘Ó Ù· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Î·È ÙËÓ ÂÈηÛÙÈ΋ ™¿‚‚·ÙÔ 24 ™ÂÙÂÌ‚Ú›‰Ú¿ÛË Ù˘ ÁχÙÚÈ·˜, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËÔ˘ Î·È ÒÚ· 8.30 ÌÌ. ∏ ıÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· Î·È ÒÚ· 9 Ì.Ì. ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¤ÎıÂÛË ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯Ó˘ Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¯ÚÈ ÙȘ 2 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ (ÈÛfiflÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ¤ÎÁÂÈÔ-ËÌÈÒÚÔıÂÛ˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÊÔ˜). ∏ ¤ÎıÂÛË 18.30 - 21.00. °È· οı ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ÏËÚÔÊÔÚ›· Î·È ‰‹Ïˆ¤ˆ˜ ÙȘ 15 √ÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÔÈ ÂӉȷÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· πˆÏÎÔ‡, ÙËÏ. 24213 53520 - 53522, Úˆ› (Î. ¶ÈÙÛÈÒÚË). — ™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈ›·˜ ¡.&™. ΔÛ·Ï·¿Ù· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙȘ ∂˘Úˆ·˚Τ˜ ∏̤Ú˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ∫ÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ Ì ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi Ù˘ μÚ·‰È¿˜ ÙÔ˘ ∂Ú¢ÓËÙ‹. ™·˜ ηÏ› Û ¤Ó· Ù·Í›‰È ÔÓ›ÚÔ˘ Î·È ÁÓÒÛ˘ ÛÙË Ì·Á›· ÙÔ˘ Û‡Ì·ÓÙÔ˜, Ì fi¯ËÌ· ÙÔÓ ËÏfi! ™‹ÌÂÚ· ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÎÂÚ·ÌÈ΋˜ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î·È ı· √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÂÚÌ·ÓfiÁψÛÛˆÓ ‰È·ÎÔÛÌ‹ÛÔ˘Ó ÂÈÎfiÓ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ “π¿ÛˆÓ” ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË ·Î·È ۇ̂ÔÏ· ·fi ËÚÔ˘Û›·Û˘ ‚È‚Ï›Ô˘ “¶ÔÈÔ˜ ı˘Ì¿Ù·È ÙÔÓ ∞ÏÏfi (ÛÂÏ‹ÓË, ‹ÏÈÔ, ·ÊfiÓ˜;”, “30 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ·›ÛÙ¢ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙ¤ÚÈ·, ÎÔÌ‹Ù˜, ‰È·ÙÔ˘, ÙÔÓ ·Ó·˙ËÙ¿ÂÈ ¤Ó·˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜. ª‹ˆ˜ ÛÙËÌfiÏÔÈ·, Î.Ï.), Â›Ó·È Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘;” (∂ΉfiÛÂȘ ªÂÙ·›¯ÌÈÔ). √ Û˘ÁηıÒ˜ Î·È ¯¿ÚÙÈÓ˜ ηٷÛ΢¤˜. ¶ÏËÚÔÊÔÁڷʤ·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÎÚ›‚Ô˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ‚Èڛ˜ - ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘Ì‚Ï›Ô ÙÔ˘ Ì ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÛÙ· ÁÂÚÌ·ÓÈο ·fi ÙÔÓ ÌÂÙÔ¯‹˜: ªÔ˘ÛÂ›Ô √‡‚ §¿Ô˘. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ı· Â›Ó·È ·ÚÒÓ Î·È ¶ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈ›·˜ ¿ÙÔÌ·, Ù· ÔÔ›· ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÙÔÓ ÕÏÊÔÓ˜ ÚÔÛˆ¡.&™. ΔÛ·Ï·¿Ù·. Èο. ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 28 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÒÚ· 19.00 ΔËÏ.: 24210 31160, ÛÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ Δ¤¯Ó˘ ø‰Â›Ô˘ ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË 24210 29844, 210 (∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 17, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜). 3256927. — ª¤¯ÚÈ 30 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÛÙÔ “∞ı·Ó·Û¿ÎÂÈÔ” ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô μfiÏÔ˘, Ë ¤ÎıÂÛË “°ÓˆÛÙÔ› Î·È “ªÂÁ¿ÏÔÈ” ŒÏÏËÓ˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÌÈÛÔ‡ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·”, Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÙËÓ π°’ ∂ÊÔÚ›· ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È ∫Ï·ÛÈÎÒÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ À¶¶√Δ.

∂Áη›ÓÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ¤ÚÁˆÓ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ ™·Ì·Ú¿

“¶ÔÈÔ˜ ı˘Ì¿Ù·È ÙÔÓ AÏÊfiÓ˜;” Û ·ÚÔ˘Û›·ÛË ‚È‚Ï›Ô˘

¢π∞º√ƒ∞

— ∏ ∏ÂÈÚˆÙÈ΋ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ· ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ Ù· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ fiÙÈ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ¯ÔÚÔ‡ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 5 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19.00, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÓËÏ›ÎÔ˘˜ Î·È 8 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19.00 ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·›‰Â˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ (ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 168∞, ÙËÏ. 24210 48713) Î·È Û ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÙ· ÙËÏ. 24210 58768 Î. ∑ˆ›‰Ë, 6977 858953 Î. ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓË. — ∏ ÔÌ¿‰· Ã∂¡ μfiÏÔ˘ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ fiÙÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2011-2012: 1) ÔÌ¿‰Â˜ ‚È‚Ï›Ô˘, 2) Ô›ËÛË, 3) ÔÌ¿‰· “·Ú¯·›· ÙÚ·Áˆ‰›·”, 4) ÈÛÙÔÚ›· Ù¤¯Ó˘, 5) „˘¯ÔÏÔÁ›·˜, 6) ÔÌ¿‰· ÚÔÛˆÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, 7) ÔÌ¿‰· Ó¤ˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, 8) ·ÁÈÔÁÚ·Ê›·, 9) ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, 20) ͤÓ˜ ÁÏÒÛÛ˜, 11) ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ, 12) Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋, 13) ÔÌ¿‰· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, 14) ÎÔÙÈ΋ - Ú·ÙÈ΋. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙÔ ÙËÏ. 24210-26062 ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 18.00 - 20.00 ÛÙË Ã∂¡ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 122 Ì °ÎÏ·‚¿ÓË (1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜). √ ·ÁÈ·ÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 10 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Ë̤ڷ ¢Â˘Ù¤Ú·, ÒÚ· 7 ÌÌ. — √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË (·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi) Â’ ¢ηÈÚ›· Ù˘ Ë̤ڷ˜ 3˘ ∏ÏÈΛ·˜ ÙËÓ 1/10, Ë̤ڷ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÒÚ· 19.00 ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ Park ÛÙÔ μfiÏÔ. — ΔÔ ™ÒÌ· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡, ΔÔÈÎfi ΔÌ‹Ì· μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Î·È Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÁÈ· ·È‰È¿ Î·È Ó¤Ô˘˜ ËÏÈΛ·˜ ·fi 5 ¤ˆ˜ 18 ÂÙÒÓ. √È ÔÌ¿‰Â˜ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂ÛÙ›· ÙÔ˘ √‰ËÁÈÛÌÔ‡ (π. ∫·ÚÙ¿ÏË 26) ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 24 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ √‰ËÁÈ΋˜ ÃÚÔÓÈ¿˜ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 1Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ¶ÚÔÛηÏÔ‡ÓÙ·È, Â›Û˘, Ó· ÂÓˆıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜ ·ÏÈ¿ ̤ÏË Î·ıÒ˜ Î·È ÂÓ‹ÏÈΘ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙȘ ΔÔÈΤ˜ √Ì¿‰Â˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ·È‰·ÁˆÁÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ √‰ËÁÈÛÌÔ‡. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó ÛÙ· ÙËϤʈӷ 6947525174, 2421059775, 2421030021 Î·È 6944501184. — ™ÙÔ ™ÒÌ· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡ ¡. πˆÓ›·˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÁÈ· ·È‰È¿ ·fi 5-17 ¯ÚfiÓˆÓ. “™·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ÁÓˆÚ›ÛÂÙ ÙËÓ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏË ·Ú¤· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Û’ ¤Ó· Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È ˙ˆ‹˜” ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: ∞Ù˙Âϛٷ ∫·ÌÔ‡ÚË: 6949 328382, ª¿Á‰· ∫·Û¿Ì·ÏË: 24210 84235 (ÒÚ· 4 - 9 ÌÌ.). — ∞˘ÙÔÁÓˆÛ›· Î·È ‰È·ÏÔÁÈÛÌfi˜ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ Ù˘ ™·¯¿Ù˙· °ÈfiÁη “√ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ÏÔ‡ÙÔ˜ Î·È Ë ·ÏËıÈÓ‹ ¯·Ú¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì¤Û· Ì·˜. ∞ӷηχ„Ù ٷ ̤۷ ·fi ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ ™·¯¿Ù˙· °ÈfiÁη”. ª·ı‹Ì·Ù· οı ¶¤ÌÙË ÛÙȘ 7:00 - 9:00 ÌÌ, ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ™·¯¿Ù˙· °ÈfiÁη, ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 169. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6972927884-6945186237.

ÂÏÏËÓÈ΋ „˘¯‹ ·Ó¿ ÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜ ÌÂÁ·ÏÔ‡ÚÁËÛ ÂȉÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ‰Â›ÁÌ·Ù· ÌÂÁ·ÏÔ„˘¯›·˜, ÁÂÓÓ·ÈÔ‰ˆÚ›·˜, ˘ÂÚ‚¿Ûˆ˜ ÙÔ˘ “ÂÁÒ” , ·ÏÙÚÔ˘ÈÛÌÔ‡ Î·È ·˘ÙÔı˘Û›·˜. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ˘„ËϤ˜ ·Í›Â˜ Î·È Ù· ȉ·ÓÈο ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ÓÔËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÙËÓ ‡·ÚÍ‹ ÙÔ˘, Û˘Ó˘Ê·›ÓÔÓÙ·È ÛÙÂÓ¿ Ì ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜.

ΔÔ˘ ™¶Àƒ√À Δ™π∞¡∞∫∞*

Δ· ·Ú·¿Óˆ ÛÙÔȯ›· Ù· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Â˘ÂÚÁÂÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„·Ó Ó· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï· ¯ÚËÌ·ÙÈο ÔÛ¿ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎÔÈÓˆÊÂÏÒÓ ¤ÚÁˆÓ, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ¤ÌÚ·ÎÙ· ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ÊÈÏÔ·ÙÚ›· Î·È ÙËÓ Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ŒÏÏËÓ· - Û˘Ó¿ÓıÚˆÔ - Û˘Ì·ÙÚÈÒÙË. ∞ÚÎÂÙ¿ ·fi Ù· ¤ÚÁ· ·˘Ù¿ ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÛfi˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¯ÒÚÔ ·Á¤Úˆ¯· Î·È Â˘ı˘ÙÂÓ‹, ÌÂÙ·Ï·Ì·‰Â‡ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ „˘¯ÈÎfi ÏÔ‡ÙÔ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Â˘ÂÚÁÂÙÒÓ, Ù· ¢ÁÂÓ‹ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ·˘ÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË „˘¯‹ Î·È ÙËÓ ·Ì¤ÚÈÛÙË ·Á¿Ë Î·È ÁÂÓÓ·ÈÔ‰ˆÚ›· ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi. ∏ ηډȿ ÙÔ˘ ‚Ï·¯fiʈÓÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ ¯Ù‡ËÛ ÛÙËÓ ¶ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ 17 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011. ™Â ÌÈ· ÌÔ˘ÛÈÎÔ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË, ¿ÚÈÛÙ· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Î·Ù¿ÊˆÙÔ ÂÈ‚ÏËÙÈÎfi ∑¿ÂÈÔ ª¤Á·ÚÔ fiÏÔÈ, ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜, Û‚fiÌÂÓÔÈ, ˆ˜ fiÊÂÈÏ·Ó, ÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ¯ÒÚÔ, ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚfi ÙÔ˘˜ ·˘Ùfi, ÙÈÌÒÓÙ·˜ Ì ÙÔÓ ϤÔÓ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓÔ ÙÚfiÔ ÙÔ˘˜ ∂ıÓÈÎÔ‡˜ Ì·˜ μÏ¿¯Ô˘˜ ¢ÂÚÁ¤Ù˜, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ & ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ∑¿· ·fi ÙÔ §¿ÌÔ‚Ô Ù˘ μ. ∏›ÚÔ˘. ¶ÚÔ˜ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ‰˘Ô ∂ıÓÈÎÒÓ ∂˘ÂÚÁÂÙÒÓ, Ì ÌÂÁ¿ÏË ·ÚÚËÛ›· Î·È Â˘Ï¿‚ÂÈ· ¯fiÚ„·Ó ÔÈ ∞ÚÌ¿ÓÔÈ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ì ÚÂÎfiÚ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ ¿Óˆ ·fi 50 ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Î·È Ì 1000 ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ ÂÚ›Ô˘, ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È Ô §·ÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μÏ¿¯ˆÓ μfiÏÔ˘ Û ÎÔÈÓ‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ì ÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ μÏ¿¯ˆÓ ™¤ÛÎÏÔ˘ “∏ ºÚ¿Û·ÚË”, ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓÔÈ Û ÔÌ¿‰Â˜

·ÏÏ¿ Û Ï‹ÚË ·ÚÌÔÓ›· ¯fiÚ„·Ó Ì ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ·, fï˜ Î·È ‰¤Ô˜ ÚÔ˜ Ù¤Ú„ÈÓ Ï‹ıÔ˘˜ ı·ÙÒÓ Î·È ÈηÓÔÔ›ËÛÈÓ ÙˆÓ ÂÈÛ‹ÌˆÓ Ô˘ ·Ú¢ڤıËÛ·Ó. °È· ÙÔ §·ÔÁÚ·ÊÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ μÏ¿¯ˆÓ μfiÏÔ˘, Ì ÔÎÙÒ Ì‹Ó˜ ˙ˆ‹˜, ˘‹ÚÍ ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÈ ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û ·˘Ù‹ ÙË Ï·ÌÚ‹ ÁÈÔÚÙ‹. ºˆÙÔÁÚ·ÊËı‹Î·Ì ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ∞›ıÚÈÔ ÙÔ˘ ∑·›Ԣ, Í·Ó·‚ÚÂı‹Î·Ì Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Î·È ·ÚÂÏ¿Û·Ì ˘ÂÚ‹Ê·Ó· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛ‹ÌÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È Ï¿‚·Ì ı¤ÛË ÈÛfiÙÈÌ· ‰›Ï· ÛÙÔ˘˜ ·ÏÈfiÙÂÚÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ì ÌÂÁ¿ÏË ·Á¿Ë Î·È Û˘Ó·ÏÏËÏ›·. ŸÏÔÈ Ì·˜ ı· ı˘ÌfiÌ·ÛÙ Ì ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÁΛÓËÛË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·ÎÔ‡Û·Ì ӷ Ì·˜ ηÏ› ·fi ÌÈÎÚÔÊÒÓÔ˘ Ë Û˘ÓÙÔÓ›ÛÙÚÈ· ÛÙËÓ 7Ë ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ÔÌ¿‰·.

∞fi ÙË ª·ÁÓËÛ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Â›Û˘ Î·È Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¶ÂÚÈ‚ÔÏȈÙÒÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ÙËÓ ÂÁÓˆṲ̂Ó˘ ·Í›·˜ ÔÏ˘ÏËı‹ ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ÙÔ˘ ÔÌ¿‰·, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ͯÒÚÈÛ ÛÙËÓ 6Ë ÔÌ¿‰·. ™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ μÏ¿¯ˆÓ (¶.√.¶.™.μ) Î·È ÚÔÛˆÈο ÛÙÔÓ Úfi‰Úfi Ù˘, Î. ªÈ¯¿ÏË ª·ÁÂÈÚ›·, Ô˘ ηٿÊÂÚ ӷ ˘ÂÚÎÂÚ¿ÛÂÈ Ù· fiÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙË ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙËÓ ¿ÚÙÈ· ÌÔ˘ÛÈÎÔ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ‚Ú·‰È¿, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ› ÏÔ‡ÛÈ· ·Ú·Î·Ù·ı‹ÎË ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó. ™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ √Ï˘Ì›ˆÓ Î·È ∫ÏËÚÔ‰ÔÙËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙË Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È Ù· ıÂÚÌ¿ ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ Ù˘, ÎÔ˘ πˆ¿ÓÓË ∑ÒË. ∂‡ÁÂ! ÛÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ηÈ

ÛÙÔ˘˜ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ˘ÂÚ¤‚·Ï·Ó ·˘ÙÔ‡˜ Î·È Ì ÙË ‰¤Ô˘Û· ÚÔۋψÛË Î·È ÛÂÌÓfiÙËÙ· ·¤‰ˆÛ·Ó ·˘ıÂÓÙÈο Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ÙÔ˘˜ ¯ÔÚÔ‡˜ ÙˆÓ ∞ÚÌ¿ÓˆÓ. ™Â fi,ÙÈ Ì·˜ ·ÊÔÚ¿ ¢¯fiÌ·ÛÙÂ Ë ÂΉ‹ÏˆÛË ·˘Ù‹ Ó· ÂÁηÈÓÈ¿ÛÂÈ ÛÂÈÚ¿ Î·È ¿ÏÏˆÓ Ù·ÎÙÈÎÒÓ ·Ó¿ÏÔÁ˘ ·Í›·˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ¯ÔÚ¢ÙÈÎÒÓ ÂÌÊ·Ó›ÛÂˆÓ ÙˆÓ ·Ó¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· μÏ¿¯ÈÎˆÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ, ·ÓÔȯÙÒÓ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ô˘ ÙÂÏÈο ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ôχ ηÏfi˜ ‰¤ÎÙ˘ Ù˘ ‚Ï¿¯È΢ ·Ú¿‰ÔÛ˘. √ §·ÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μÏ¿¯ˆÓ μfiÏÔ˘ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ fiÙÈ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÁÈ· Ù· ¯ÔÚ¢ÙÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ΔËϤʈӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6937160060 & 6937400504. * √ Î. ™‡ÚÔ˜ ΔÛȷӿη˜ Â›Ó·È ¶Úfi‰ÚÔ˜ ¢.™. ÙÔ˘ §·ÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μÏ¿¯ˆÓ μfiÏÔ˘

∞fi„ Û ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ “ªÔ˘ÛÂ›Ô ΔÛ·Ï·¿Ù·”

μÚ·‚‡ÔÓÙ·È ÔÈ “·ÛÙÚÔÓfiÌÔÈ” Ì·ıËÙ¤˜ ™∏ª∂ƒ∞ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙȘ 19:30

ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÂÏÂÙÒÓ Î·È ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ “ªÔ˘Û›Ԣ ΔÛ·Ï·¿Ù·” ‚Ú·‚‡ÔÓÙ·È ÔÈ 22 ¿ÚÈÛÙÔÈ Ì·ıËÙ¤˜, ·fi ÙÔ˘˜ 200 Î·È ϤÔÓ, Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜ ÛÙÔ 16Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ª·ıËÙÈÎfi ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¢È·ÛÙËÌÈ΋˜ 2011. ∞Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Î·È ‰‡Ô ‚ÔÏÈÒÙ˜ Ì·ıËÙ¤˜: √ °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ÙÔ˘ 1Ô˘ §˘Î›Ԣ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ μfiÏÔ˘ Î·È Ô Ã·Ù˙ËÎÔÙ¤Ï˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ÙÔ˘ 2Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘. Δ· ¯ÚËÌ·ÙÈο ‚Ú·‚›· Ù· ·ıÏÔı¤ÙËÛ·Ó ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ “™Ù˘ÏÈ·ÓÔ‡ Î·È ª·Ú›·˜ ∑Ô‡˙Ô˘Ï·” Î·È ÙÔ “∫ÔÈÓˆÊÂϤ˜ ÿ‰Ú˘Ì· §¿ÙÛË” ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ. ™ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÈÌËÙÈÎÔ‡˜

Ù›ÙÏÔ˘˜ ı· ‰ÔıÔ‡Ó Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ‰ÒÚ· Î·È ·ÛÙÚÔÓÔÌÈο ‚È‚Ï›·, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ÂÁÁÚ·Ê› ‹‰Ë ÁÈ· ¤Ó· ¤ÙÔ˜ ÛÙÔ ·ÛÙÚÔÓÔÌÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “√˘Ú·Ófi˜” Ô˘ Â‰Ò Î·È ¿Óˆ ·fi 20 ¯ÚfiÓÈ· ÂΉ›‰ÂÈ ·ÓÂÏÏÈÒ˜ Ë ∂Ù·ÈÚ›· ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¢È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. √È ‰È·ÎÚÈı¤ÓÙ˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi fiÏ· Ù· ̤ÚË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ·ÎfiÌË Î·È ·fi ÙËÓ ∫Ú‹ÙË, ÙË ¢Ú¿Ì·, ÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù· Î·È Ù· °È¿ÓÓÂÓ· Î·È ¤‰ˆÛ·Ó ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ‚·ıÌ›‰·˜ ÛÙÔÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi, Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¯ÚÔÓÈ¿ Û fiÏ· Ù· °˘ÌÓ¿ÛÈ· Î·È §‡ÎÂÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ì ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜. √È ‰‡Ô ÚÒÙÔÈ (Ì·ıËÙ‹˜ - Ì·ı‹ÙÚÈ·) ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ÙÔ ∫·ÏÔη›ÚÈ ÛÙËÓ ·ÛÙÚÔÓ·˘ÙÈ΋ ÂÎ-

·›‰Â˘ÛË Ù˘ NASA ÁÈ· 10 Ë̤Ú˜, ÂÓÒ ÔÈ 5 ÚÒÙÔÈ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Ì‹Ó·, ¿ÏÈ ÁÈ· 10 Ë̤Ú˜, ÛÙËÓ ∫Ú·ÎÔ‚›· Ù˘ ¶Ôψӛ·˜, fiÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë 5Ë ∞ÛÙÚÔÓÔÌÈ΋ Î·È ∞ÛÙÚÔÊ˘ÛÈ΋ √Ï˘ÌÈ¿‰· Î·È Î·Ù¤ÎÙËÛ·Ó ‰‡Ô ¯¿ÏÎÈÓ· ÌÂÙ¿ÏÏÈ· Î·È ÙÚÂȘ ÙÈÌËÙÈΤ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ. ŒÙÛÈ Ù›ÌËÛ·Ó ‰ÂfiÓÙˆ˜ ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜, Ë ÔÔ›· ¿ÓÙ· ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Û ·ÚfiÌÔȘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. ŸÏÔÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ı· ÙÈÌËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘˜ ·˘Ù‹ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ “∏̤ڷ˜ ÙÔ˘ ∂Ú¢ÓËÙ‹” , Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ Û‹ÌÂÚ· ı· Â›Ó·È ·ÓÔȯÙfi˜ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ Ë̤ڷ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ηÈ

ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜. ŒÙÛÈ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÍÂÓ·ÁËıÔ‡Ó ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ΔÛ·Ï·¿Ù·, ‰ˆÚ¿Ó, ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ·ÛÙÚÔÓÔÌÈΤ˜ ηٷÛ΢¤˜ Ì ËÏfi Î·È ·fi Ù· ÙËÏÂÛÎfiÈ· Ô˘ ı· Â›Ó·È ÛÙË̤ӷ ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ◊ÏÈÔ Ì ÙȘ ÎËÏ›‰Â˜, ÙȘ ÚÔÂÍÔ¯¤˜ Î·È ÙÔ ÛÙ¤ÌÌ·. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ ‰Â ηٿ ÙËÓ ·ÛÙÚÔ‚Ú·‰È¿, ı· Û‚‹ÛÔ˘Ó Ù· ÊÒÙ· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ Î·È ÛÙȘ 21:00 ÂÚ›Ô˘ ı· “ÍÂÓ·ÁËıÔ‡Ó” ÛÙÔ˘˜ ·ÛÙ¤Ú˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÛÙÂÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¤Ó·ÛÙÚÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ϤÈ˙ÂÚ, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ¢›· ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹, ÛÌ‹ÓË ·ÛÙ¤ÚˆÓ, Á·Ï·Í›Â˜ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÏÏ· ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 27

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2011

K§EI™IMO TH™ 22∞™ ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

830,07

-3,03

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALAPIS (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MARFIN POPULAR BANK (∫√) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫∞∂ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√)

0,14 1,5 13,3 1,07 4,63 3,05 5,25 0,75 3,8 2,62 0,29 0,36 3,6 0,39 1,59 3,34 1,27 6,07 2,98 1,53 1,46 5,71 3,52 3,25 3,15 0,94 6,48 1,27 5,61 6,21 3,37 10,57 8,8 7,82 3,2 0,55 4,47 2,33 2,09 1,03 2,03 11,4 5,88 0,32

-6,67 -5,66 -2,21 -3,6 1,09 -0,97 -1,32 -2,6 -2,56 0,77 -3,33 -2,7 -1,64 -7,14 -0,63 -4,02 -3,79 0,17 -2,3 -4,38 -2,67 -4,83 -5,12 -0,91 -3,67 -6 -3,14 -5,22 -3,44 -1,74 -5,07 -1,4 -1,9 -3,1 -4,48 -5,17 -2,61 -2,1 -5,86 -1,9 -0,49 -2,56

84.460 1.745.484 546.298 3.007.788 4.234 7.150 10.919 2.336 84.185 20.445 2.259.190 1.735.684 500 1.160.464 7.890 61.203 217.424 389.543 2.836.287 18.615 158.371 82.736 88.113 3.068 5.841 251.005 83.010 2.298.928 11.631 104.641 238.347 660 3.154 774.635 1.738.963 1.896.230 420 3.047 28.304 389.654 20.895 50.102

0,14 1,48 13,19 1,03 4,53 3,04 5,21 0,74 3,79 2,6 0,28 0,36 3,6 0,38 1,51 3,34 1,21 5,88 2,95 1,51 1,45 5,71 3,52 3,21 3,15 0,93 6,33 1,27 5,6 6,17 3,37 10,42 8,8 7,64 3,17 0,55 4,34 2,32 2,07 1,02 1,99 11,3

0,15 1,55 13,6 1,09 4,69 3,1 5,4 0,75 3,89 2,7 0,3 0,37 3,6 0,41 1,6 3,46 1,29 6,08 3,02 1,6 1,51 5,91 3,68 3,3 3,3 0,98 6,68 1,32 5,77 6,26 3,51 10,58 9,08 8 3,39 0,58 4,49 2,4 2,17 1,05 2,06 11,58

-5,88

82.487

0,32

0,34

-2,24 -3,62 -2,53

555 2 300

3,49 5,85 8,48

3,51 5,85 8,65

4

1.050

0,26

0,26

-2,33

13.827

0,41

0,43

-2,26

1.766 4.632 24.800 20 28.051

1,25 0,17 0,16 0,36 0,2

1,3 0,18 0,19 0,36 0,21

2.606 451.410 300 650

0,39 1,06 0,66 0,36

0,4 1,1 0,7 0,37

3.301 738.152 500 201.396 17.630 6.650 31.383

8,48 0,2 0,79 0,27 0,51 0,89 0,25

8,69 0,22 0,85 0,29 0,53 0,92 0,28

566 1.070 605

1,58 5,37 0,99

1,95 6 1,02

2.570

2,11

2,17

-5,88 -5

17.091 17.700

0,16 0,18

0,17 0,19

-3,33 -3,85

200 120.580

0,28 0,24

0,29 0,26

-2,27 -1,16

3.100 189 2.455 4.020

0,86 0,81 3,4 0,15

0,88 0,85 3,4 0,19

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 NBGAM ETF °¢ Ã.∞.

3,49 5,85 8,48

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ A.S. COMPANY (∫√) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) CPI (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) DIONIC (∫√) EURODRIP (∫O) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) FORTHNET (∫√) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTRACOM HOLDINGS (∫√) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) PROFILE (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) QUALITY & RELIABILITY (∫√) QUEST ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) REDS (∫O) RILKEN (K√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPACE HELLAS (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) UNIBIOS (∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√)

0,26 0,53 0,42 0,2 1,3 0,18 0,16 0,36 0,21 0,31 0,4 1,09 0,7 0,37 0,43 8,68 0,21 0,84 0,28 0,51 0,91 0,27 0,34 1,7 5,52 1,02 1,82 1,27 2,17 2,42 0,16 0,19 0,12 0,29 0,25 0,49 0,86 0,85 3,4 0,19 1,35 0,14 0,28 0,7 0,05 1,08 0,38

-20 -4,55 -4,76 0,93 2,78 -0,23 -12,5 3,7 -3,45 -5,56 -1,09

-13,71 -6,91 -7,27

5,56

-9,68 -5,41 -16,67 -5

3.538 1.396 3.000 20 20

0,28 0,69 0,05 1,08 0,38

0,33 0,7 0,05 1,08 0,38

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ√Δ∂ƒ (∫√) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∂ ∞.μ.∂.∂. (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶∞) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ƒ∂μ√´§ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™π¢ª∞ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ BANK (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞§∫√ƒ (∫∞) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√) Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√)

0,28 0,41 0,88 0,16 2 0,55 0,99 0,4 0,33 0,34 0,11 0,81 1,17 0,41 0,09 0,39 0,29 0,27 5,49 1,3 0,59 0,87 0,15 0,3 0,32 0,37 1,14 0,54 0,49 0,46 1,44 18,55 1,6 0,25 0,58 1,49 0,4 0,29 0,44 2,51 0,94 0,32 0,91 0,14 0,65 0,41 0,18 0,45 3,3 1,27 0,62 1,9 1,22 0,98 0,39 0,37 0,26 3,54 0,36 1,21 0,77 0,22 0,5 0,57 0,57 0,38 0,37 0,25 1,55 0,28 0,4 0,19 0,83 0,55 0,09 0,47 0,64 0,22 0,68 0,39 0,31 0,39 1,99 0,42 3,05 0,15 0,63 0,04 0,9 0,43 0,6 0,4 1,15 0,93 0,04 1,42 0,39 0,15 0,2 0,7 1 0,06

628 2.020 1.608 26.779

0,27 0,4 0,86 0,15

0,28 0,41 0,88 0,16

100 150

0,99 0,4

0,99 0,4

45.050

0,09

0,11

-10

1.500 109.173 48.563

1,17 0,39 0,09

1,17 0,41 0,1

-5,51 -2,26 -6,35

50 700 4.829

5,49 1,29 0,57

5,49 1,3 0,63

-6,25 3,45

20.592 1.060 5.300 1.300 17.645 8.855 4.000 740 5 3.392 7.904

0,15 0,27 0,31 0,36 1,13 0,52 0,48 0,46 1,3 18,37 1,59

0,16 0,3 0,34 0,37 1,16 0,54 0,5 0,46 1,44 19,1 1,64

6.205 100 42.812 50 4.220 830 3.539 28.326 9.444 28.356 34

0,56 1,49 0,39 0,29 0,42 2,25 0,9 0,3 0,87 0,13 0,6

0,6 1,49 0,41 0,29 0,46 2,53 0,95 0,32 0,92 0,14 0,65

-5,26 4,65 3,13 0,79

573 10 700 135

0,18 0,45 3,2 1,26

0,18 0,45 3,3 1,27

-3,94

21.570 6.166

1,84 1,16

1,9 1,28

7.068

0,39

0,4

4,21 -2,44

0,86

-5,13 -2,56 -5,77 -8 -2,93 -4,19 -3,33 -5,7

-4,35 4,15 -1,05 -1,09

-0,28 -2,7 -1,63 4,05 -4,35

1.102 1.100 1.050 7.857 9.190 2.891

3,33 0,36 1,18 0,72 0,22 0,48

3,56 0,37 1,21 0,78 0,24 0,5

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√)

0,91

-9,00

91

0,91

0,91

-0,98 -0,14 -8,11

410 324 6.613

2,03 7,16 0,34

2,03 7,24 0,36

-6,44

478

4

4,08

-0,39

50 17.100

17,74 2,41

17,74 2,7

-4,55

1.130

0,42

0,42

20.000

0,04

0,04

15.309

0,09

0,1

16.800

0,05

0,06

3.327

0,12

0,13

6.000

0,15

0,16

-8,33 -5,56

25.911 28.375 5.000 22.930 610

0,1 0,17 0,13 0,11 0,17

0,11 0,19 0,13 0,12 0,17

9,09

70

0,36

0,36

-9

110

0,9

0,91

150

4,2

4,2

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) CROWN HELLAS CAN (∫O) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) VIVERE (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π§À¢∞ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) §∞ªæ∞ (∫√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√)

7,53 0,29 13,5 0,55 0,13 0,99 0,37 2,03 7,23 0,34 1,76 4,07 3,13 0,35 14 61,55 17,74 2,55 1 0,42 0,2 11,7 6,15

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC (∫√) COMPUCON (∫O) FASHION BOX (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√) RIDENCO (∫√) SATO AE (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) ¢√§ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫√) ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ¡∂§ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¶∞¶√ÀΔ™∞¡∏™ (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√)

0,04 0,07 1,35 0,73 0,1 0,16 0,05 0,09 0,21 0,13 0,33 0,04 0,52 0,09 0,16 0,04 0,04 3,7 0,09 0,28 0,06 0,19 0,72 0,28 0,1 0,3 0,11 0,18 0,13 0,11 0,17 0,47 0,36 0,26 0,27 0,91

-16,67

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ 6,9

309

1,36

1,57

-3,49

844

0,78

0,84

10.000

0,09

0,09

-2,86

60 110 53.181

0,54 0,21 0,66

0,64 0,22 0,69

-8,82

16.688

0,29

0,33

-4,55 -0,33 -1,56

5.860 1.992 600 7.125

0,42 3,05 0,15 0,6

0,43 3,05 0,15 0,63

-2,27

5.770

0,42

0,44

1.270

0,37

0,41

-3,13

32.619

0,92

0,97

-2,74

2.045

1,37

1,45

-1,41

12.532

0,69

0,72

20,00

500

0,06

0,06

6,67

ALPHA TRUST (∫√) VIDAVO (∫√) ENVITEC (∫√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROXX (∫√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) MEDITERRA (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) ¡Δ√¶§∂ƒ (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√) DIVERSA (∫√) º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√)

0,9 3,65 2,23 0,97 0,6 3 1,09 1,35 1,8 1,88 2,52 1,08 2,86 4,2

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂à (∫√) BETANET (∫√) EUROLINE AEEX (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) ∞§À™π¢∞ (∫√) ∞§À™π¢∞ (¶√) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) §∞¡-¡∂Δ (KO) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ™∞√™ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)

1,07 0,06 1,41 1,12 0,64 2,19 1,2 0,12 0,08 0,1 0,76 0,08 0,14 0,05 0,14 0,04 0,08 0,12 0,1 0,12 0,26 0,39 0,54 0,78 0,08 0,12


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2011

K§EI™IMO TH™ 21H™ ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À

ENEP°HTIKO

ALLIANZ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 15.936.066,26 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.035.701,22 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) 26.714.795,19 ALLIANZ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£E™πªø¡ 4.443.461,35 ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. 7.684.441,79 ALLIANZ A/K ª∂Δ√Ãø¡ ∞¡∞¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ EMEA 2.854.998,31 ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.042.642,49

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

2.752.663,81 1.202.103,19 6.155.113,35 759.531,94 4.245.371,55 456.799,54 1.982.845,84

5,7893 6,6847 4,3403 5,8503 1,8101 6,2500 3,5518

-0,01% 0,23% 1,40% -0,17% -0,06% -1,10% 0,13%

5,8761 6,9187 4,5573 5,8503 1,8735 6,4688 3,6761

5,7459 -14,48% 6,6179 -25,37% 4,2969 -30,77% 5,7918 1,58% 1,7920 -30,54% 6,1875 -26,01% 3,5163 -38,17%

ALPHA ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.42.800), URL: www.alphamutual.gr ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 74.039.520,40 13.370.760,00 ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 108.730.275,34 24.040.985,80 ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 26.245.400,21 3.635.830,44 ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. 6.891.178,04 901.747,32 ALPHA ∞¡ø ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 21.748.105,73 3.051.915,28 ALPHA BANCASSURANCE EE100 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 21.580.449,10 3.111.457,95 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 8.571.573,56 1.650.944,91 ALPHA BEST OF STRATEGIES ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 19.208.026,67 3.044.878,70 ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 38.340.314,77 7.711.965,20 ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. 13.789.441,77 1.946.102,75 ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 38.887.416,12 3.612.786,04 ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 9.790.485,56 1.544.296,31 ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒπ™∂ø™ ¢π∞£∂™πªø¡ 154.719.129,11 13.251.997,86 ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 168.685.889,30 27.367.511,13 ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. 9.200.948,14 2.729.252,88 ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 9.627.310,56 1.488.582,48 ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 20.019.842,44 5.572.795,00 ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.801.482,76 747.507,01 ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 11.530.217,03 1.206.960,22 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 27.843.084,89 2.757.241,79 ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. 10.224.899,36 1.039.395,32 ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. 9.456.389,04 2.723.288,40 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. 22.086.918,50 2.712.954,55 ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. 19.768.251,25 2.906.238,41 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. 24.554.761,01 3.313.851,95 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. 37.456.078,62 4.523.316,74 ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. 50.609.504,16 3.267.767,96

5,5374 4,5227 7,2185 7,6420 7,1261 6,9358 5,1919 6,3083 4,9715 7,0857 10,7638 6,3398 11,6752 6,1637 3,3712 6,4674 3,5924 3,7478 9,5531 10,0982 9,8374 3,4724 8,1413 6,8020 7,4097 8,2807 15,4875

0,15% 5,5651 5,4959 -19,97% 0,06% 4,5453 4,4888 -1,16% 0,02% 7,2546 7,1644 3,38% -0,15% 7,6802 7,5847 3,45% 0,18% 7,4824 6,9836 -9,09% -0,28% 7,1439 6,7971 -12,97% 2,74% 5,3477 5,0881 -26,91% 0,20% 6,4975 6,1821 -13,38% 0,33% 5,0212 4,9218 -27,41% -0,35% 7,1566 7,0148 -24,18% -0,46% 10,8714 10,6562 -0,63% -0,15% 6,4032 6,2764 -8,17% 0,01% 11,6752 11,6752 2,69% 0,36% 6,2253 6,1021 -31,33% 1,36% 3,4049 3,3375 -38,02% 0,63% 6,5321 6,4027 -34,65% 0,69% 3,5960 3,5852 -44,58% -1,53% 3,7853 3,7103 -34,20% -3,25% 9,6486 9,4576 -20,87% -2,04% 10,1992 9,9972 -10,61% -0,54% 9,9358 9,7390 -22,94% -0,45% 3,5071 3,4377 -5,56% -0,35% 8,2227 8,0599 -21,06% -0,25% 6,8700 6,7340 -6,55% -1,05% 7,4838 7,3356 -9,79% 0,07% 8,3635 8,1979 -14,59% -0,07% 15,6424 15,3326 -17,82%

ALPHA TRUST ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-62.89.300), URL: www.alphatrust.gr ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 22.790.075,30 ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 24.700.896,62 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 19.878.462,99 ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.768.633,21 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.332.453,89 ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.140.661,88 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.316.851,16 INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.279.895,63 GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.094.197,61 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND(*) 5.304.769,77 GENIKI EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 4.371.660,39 S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 5.377.407,36

1.166.784,11 3.097.499,11 5.072.220,99 725.497,61 1.875.026,54 1.021.568,34 635.479,19 656.075,15 1.856.089,24 1.471.463,79 780.848,24 539.660,13

19,5324 7,9745 3,9191 5,1945 2,3106 6,9899 6,7931 6,5235 4,8997 3,6051 5,5986 9,9644

0,33% 0,43% 0,42% 0,06% -1,01% 0,49% 0,25% 0,06% 0,76% 0,11% 0,01% 0,37%

19,9230 8,1340 3,9975 5,2984 2,3568 7,1122 6,9120 6,6377 4,9854 3,6682 5,5986 10,1637

19,3371 -28,07% 7,8948 -27,54% 3,8799 -13,95% 5,1426 -14,45% 2,2875 -14,90% 6,9200 -15,69% 6,7252 -11,28% 6,4583 -15,91% 4,8507 -15,15% 3,5690 -7,52% 5,5426 2,09% 9,8648 -10,71%

AMUNDI ∂§§∞™ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.13.900-2), URL: www.amundi.com ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 55.217.741,36 6.875.395,77 ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 13.757.086,17 3.341.948,46 ∂ƒª∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 28.990.519,33 5.616.616,47 ∂ƒª∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 26.599.882,84 7.952.936,83

8,0312 4,1165 5,1616 3,3447

0,71% 5,50% 4,63% 0,00%

8,2721 4,2400 5,2132 3,3447

7,9509 -35,21% 4,0753 -26,61% 5,1358 -17,50% 3,3447 1,49%

ATTICA WEALTH MANAGEMENT (ÙËÏ.: 210-33.96.860), URL: www.atticawealth.gr ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.868.754,37 9.645.411,05 ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 501.312,01 148.501,04 ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 901.415,16 125.993,73 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.926.732,08 1.428.482,57 ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.457.063,94 765.965,24 ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 1.666.071,24 473.257,51 ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 19.576.996,67 8.404.032,86 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 19.534.518,93 6.627.322,83

0,6085 3,3758 7,1544 3,4489 3,2078 3,5204 2,3295 2,9476

0,20% -0,24% -1,77% -0,43% 2,21% 0,28% -0,94% -0,56%

0,6176 3,4264 7,2617 3,4696 3,2559 3,5239 2,3644 2,9653

0,6024 -35,81% 3,3420 -30,25% 7,0829 -12,43% 3,4213 -19,81% 3,1757 -35,64% 3,5063 -0,69% 2,3062 -14,80% 2,9240 -1,72%

∞∂¢∞∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ (ÙËÏ.: 210-33.87.900) ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 407.687.641,11 146.435.751,63 ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. 236.662.799,72 107.941.823,29

2,7841 2,1925

1,57% 1,67%

2,7841 2,1925

2,7841 -23,69% 2,1925 -17,01%

∞Δ∂ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.47.793), URL: www.ate.gr ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ EURO ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS

6,5598 2,5869 0,7490 2,4143 5,0007 1,8067 4,9048 7,1557 5,7173 6,9582 3,3974

1,80% 0,15% 0,72% 0,00% -1,46% -1,73% 0,24% 0,01% -0,84% 0,05% -0,78%

6,5598 2,5869 0,7490 2,4143 5,0007 1,8067 4,9048 7,1557 5,7173 6,9582 3,3974

6,5106 -11,56% 2,5610 -36,00% 0,7415 -15,07% 2,3902 -18,07% 4,9507 -8,93% 1,7886 -19,71% 4,8680 -12,35% 7,1557 2,77% 5,6601 -10,46% 6,9060 -0,81% 3,3634 -12,47%

16.734.971,47 2.551.150,23 36.684.948,97 14.180.904,10 1.398.774,48 1.867.605,39 21.889.566,09 9.066.651,47 7.642.662,70 1.528.315,81 3.520.620,14 1.948.684,95 11.166.199,72 2.276.578,78 5.678.952,75 793.625,28 33.315.106,11 5.827.078,91 11.364.404,02 1.633.245,37 4.352.288,47 1.281.065,79

EUROBANK EFG ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.52.800), URL: www.eurobank.gr EUROBANK WIN-WIN ™À¡£∂Δ√ 45.930.993,08 EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 36.211.413,43 EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 5.148.673,10 EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 25.525.838,59 EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 68.442.470,15 EUROBANK CLICK ™À¡£∂Δ√ 106.985.462,27 EUROBANK DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 51.894.649,87 INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 12.847.580,98 EUROBANK ALL WEATHER ™À¡£∂Δ√ 45.491.262,80 EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. 2.950.819,43 EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) 25.123.072,98 INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. 105.873.784,01 INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. 46.297.060,83 INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 19.477.433,02 INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 77.148.685,50 INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. 27.487.454,97 INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. 10.661.420,74 INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. 11.341.505,92 INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. 34.585.973,67 EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 38.711.021,46 EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 31.763.444,27

5.160.680,14 30.415.534,54 372.310,72 5.506.083,71 21.156.691,36 33.747.353,95 4.968.029,24 1.253.014,92 5.024.310,39 2.069.887,84 2.125.975,32 10.357.312,30 5.965.106,22 2.233.963,07 6.980.065,56 10.197.222,10 359.659,49 934.480,32 3.390.731,53 14.706.135,63 10.335.870,07

EUROBANK EFG FUND MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A.(ÙËÏ.:0035-22.60.91.51) EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 7.471.036,97 11.869.656,78 EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 2.225.722,43 3.432.521,00 EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 10.603.841,03 12.568.623,98 EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 13.211.826,27 15.613.123,79 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND 11.946.695,91 56.048.136,73 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 760.009,12 3.418.171,58 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 3.320.058,84 304.708,91 EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 413.113,49 36.739,43 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ 1.029.091,97 67.650,35 EUROBANK EFG (LF)- INCOME PLUS $ 22.257.110,19 19.787.959,10 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 32.824.527,18 29.499.588,59 EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 776.128,65 697.653,95 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 2.711.423,51 348.456,18 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 595.340,42 73.493,64 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 4.087.823,81 492.493,64 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 640.613,74 73.757,96 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 1.217.415,24 149.971,57 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 499.574,26 58.587,46 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR 114.991.761,48 15.274.745,32 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR 625.332,55 78.517,39

8,9002 1,1906 13,8290 4,6359 3,2350 3,1702 10,4457 10,2533 9,0542 1,4256 11,8172 10,2221 7,7613 8,7188 11,0527 2,6956 29,6431 12,1367 10,2002 2,6323 3,0731

0,6294 0,6484 0,8437 0,8462 0,2132 0,2223 10,8958 11,2444 15,2119 1,1248 1,1127 1,1125 7,7812 8,1006 8,3003 8,6854 8,1176 8,5270 7,5282 7,9643

-0,20% -1,77% -1,27% 0,64% 0,14% -0,17% -0,21% -0,11% 0,00% 0,35% 0,00% -0,18% 0,01% 0,29% 0,72% 0,53% 0,56% -1,78% -1,22% -1,15% -0,31%

-1,78% -1,77% -1,21% -1,20% 0,66% 0,36% -0,80% -0,80% -1,34% -0,17% 0,04% 0,04% -0,67% -0,67% -0,32% -0,32% -0,14% -0,14% -0,65% -0,65%

9,0782 1,1906 13,8290 4,6359 3,2350 3,2495 10,6546 10,4584 9,0542 1,4256 11,8172 10,2732 7,7691 8,8060 11,1632 2,7226 29,7913 12,2581 10,3022 2,6323 3,0731

0,6294 0,6484 0,8437 0,8462 0,2132 0,2223 10,8958 11,2444 15,2119 1,1248 1,1127 1,1125 7,7812 8,1006 8,3003 8,6854 8,1176 8,5270 7,5282 7,9643

8,7222 -4,68% 1,1787 -12,90% 13,6907 -18,55% 4,5895 -38,98% 3,2107 2,26% 3,1068 -2,38% 10,2368 -1,16% 10,0482 -0,33% 8,8731 -1,87% 1,4113 -39,72% 11,8172 0,63% 10,1454 -18,41% 7,7225 1,16% 8,6316 -30,19% 10,9422 -39,77% 2,6686 -36,55% 29,4208 2,60% 12,0153 -13,25% 10,0982 -18,57% 2,6060 -13,69% 3,0424 -5,86%

0,6231 0,6484 0,8353 0,8462 0,2111 0,2201 10,7868 11,2444 15,0598 1,1248 1,1044 1,1125 7,6256 8,1006 8,1343 8,6854 7,9552 8,5270 7,3776 7,9643

-13,09% -12,34% -18,27% -17,56% -38,89% -41,11% -23,98% -22,89% -22,63% 0,88% -1,01% -0,80% -7,24% -6,87% -1,25% -0,86% -4,47% -3,74% -7,41% -7,39%

ENEP°HTIKO

EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ EUROBANK EFG (LF)- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN) EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN BANCPOST (LF) SP EQUITY FORMULA BONUS (RON) POLBANK (LF) SPECIAL PURPOSE-EUR/PLN-FX FORMULA EUROBANK EFG (LF) S.P.-10%EQUITY FORMULA ? EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR

MEPI¢IA

35.333.636,94 5.464.646,38 752.671,10 108.820,13 64.206.576,54 9.300.984,78 36.955.048,68 5.844.497,76 32.555.439,38 4.630.086,95 38.127.998,14 3.840.141,55 14.402.297,76 1.490.843,86 491.046,46 50.372,92 29.180.521,34 2.968.192,69 23.412.522,43 2.409.081,46 27.078.671,35 25.075.211,79 3.775.752,66 4.631.895,23 475.936,72 572.375,25 503.780,01 69.776,92 194.515,06 26.105,36 1.698.890,20 235.269,51 5.708.498,12 904.989,37 746.692,29 116.763,78 188.810,57 159.891,66 238.136,75 210.274,15 1.064.424,35 441.442,69 139.637,21 114.865,62 1.416.270,92 173.468,09 962.432,21 117.139,62 29.956.372,77 3.219.327,33 23.730.555,91 2.448.107,65 23.040.374,73 2.436.972,18 16.003,34 1.599,85 38.687.364,89 51.626.960,35 7.988,56 10.258,38 27.685.633,03 37.641.641,32 13.155.274,10 17.179.456,01 22.705.877,28 30.868.837,19 708.500,43 73.363,11 847.135,02 64.270,23 314.950,05 32.614,81 37.873.214,66 38.200.755,14 1.822.605,10 1.809.521,88

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11 6,4659 6,9167 6,9032 6,3230 7,0313 9,9288 9,6605 9,7482 9,8311 9,7184 1,0799 0,8152 0,8315 7,2199 7,4512 7,2210 6,3078 6,3949 1,1809 1,1325 2,4112 1,2157 8,1644 8,2161 9,3052 9,6934 9,4545 10,0030 0,7494 0,7787 0,7355 0,7658 0,7356 9,6574 13,1808 9,6567 0,9914 1,0072

∂£¡π∫∏ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.diethniki.gr ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ 76.382.580,60 11.913.925,74 6,4112 ¢∏§√™ BLUE CHIPS 71.026.481,82 17.834.008,26 3,9826 ¢∏§√™ TOP-30 11.091.053,85 16.080.516,20 0,6897 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 2.582.365,17 294.878,00 8,7574 ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ 38.211.772,41 4.749.399,61 8,0456 ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ 24.095.282,77 5.803.568,30 4,1518 ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 10.215.110,18 1.257.640,02 8,1224 ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ - ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.872.757,88 957.665,19 7,1766 ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ 13.769.891,54 5.222.754,46 2,6365 ¢∏§√™ EUROBOND - √ª√§√°π∞∫√ 274.988.577,29 49.551.072,50 5,5496 ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ 21.245.532,16 7.880.146,99 2,6961 ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 759.009,53 134.978,48 5,6232 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.368.735,84 388.550,00 6,0963 ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 33.523.299,26 6.734.521,20 4,9778 ¢∏§√™ DELTA SKY - ™À¡£∂Δ√ ∞/∫ 23.706.417,45 2.555.882,60 9,2752 ¢∏§√™ DELTA SMART- ™À¡£∂Δ√ ∞/∫ 32.146.370,79 2.782.076,18 11,5548 ¢∏§√™ DELTA BONUS - ™À¡£∂Δ√ ∞/∫ 91.168.452,53 12.455.872,34 7,3193 ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 36.262.079,00 38.418.469,41 0,9439 ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. 7.429.293,64 3.029.448,81 2,4524 ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. 30.236.593,68 3.289.947,63 9,1906 ¢∏§√™ MONEY PLUS - ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 33.529.296,56 2.841.645,49 11,7993 ¢∏§√™ ¢√§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 10.272.012,98 971.411,56 10,5743 ¢∏§√™ HIGH YIELD CORPORATE BOND √ª√§√°π∞∫√ 5.737.977,24 1.047.374,69 5,4784 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ 7.054.238,74 688.748,24 10,2421 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ 57.835.887,81 6.637.809,13 8,7131 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ 25.212.265,27 3.103.799,74 8,1230 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ 13.159.296,01 1.749.318,60 7,5225

1,11% -0,76% -0,76% -0,63% -0,46% -0,46% 0,05% 0,05% -0,54% -0,65% -0,10% 0,64% 0,63% -0,69% -0,68% -0,69% -0,57% -0,57% -0,30% -0,31% -1,51% -1,42% -1,16% -1,15% -0,09% -0,56% -0,15% 0,01% -1,21% -1,23% -0,58% -0,57% -0,58% -1,10% -1,64% -1,11% -0,33% -0,34%

6,4659 6,9167 6,9032 6,3230 7,0313 9,9288 9,6605 9,7482 9,8311 9,7184 1,0799 0,8152 0,8315 7,2199 7,4512 7,3654 6,3078 6,3949 1,1809 1,1325 2,4112 1,2157 8,1644 8,2161 9,3052 9,9842 9,4545 10,0030 0,7494 0,7787 0,7355 0,7658 0,7430 9,6574 13,1808 9,7533 0,9914 1,0072

1,66% 6,4112 6,4112 -20,11% 0,62% 3,9826 3,9428 -38,80% 0,36% 0,6897 0,6828 -40,70% 1,36% 8,7574 8,7574 -40,81% 2,05% 8,0456 7,9651 -28,56% 1,17% 4,1518 4,1103 -14,28% 1,78% 8,1224 8,0412 -13,40% -0,55% 7,1766 7,1766 -18,50% -2,17% 2,6365 2,6101 -22,49% 0,07% 5,5496 5,5496 -5,50% -1,63% 2,6961 2,6691 -23,73% -2,06% 5,6232 5,5670 -33,88% -0,53% 6,0963 6,0963 -25,90% 0,51% 4,9778 4,9778 -5,67% 0,37% 9,7390 9,2752 -1,61% 0,71% 12,1325 11,5548 6,44% 0,15% 7,6853 7,3193 -9,18% 0,52% 0,9439 0,9345 -32,25% 0,39% 2,4524 2,4279 -16,60% -0,80% 9,1906 9,1446 -12,99% 0,00% 11,7993 11,7993 0,77% -0,09% 10,5743 10,5743 -5,01% -0,19% 5,4784 5,4784 -5,44% -0,03% 10,2421 10,1397 -0,10% -0,40% 8,7131 8,6260 -5,37% -0,59% 8,1230 8,0418 -9,27% -1,07% 7,5225 7,4473 -14,03%

∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ ∞.∂. (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.nbg.gr NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) 439.959,65 365,41 NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) 4.020.040,25 3.351,17 NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) 2.240.185,76 2.019,69 NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) 11.531.942,23 10.128,55 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) 339.011,53 331,53 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) 31.281.440,47 30.072,20 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) 444.250,85 548,91 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) 33.229.369,41 40.980,16 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) 70.890,09 153,43 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) 6.332.565,91 13.679,93 NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) 35.108,51 43,99 NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) 3.821.892,87 4.779,40 NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) 842.749,44 934,18 NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) 1.292.891,97 1.351,11 NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(5) 862.108,48 831,59

1.204,0100 1.199,5900 1.109,1700 1.138,5600 1.022,5800 1.040,2100 809,3400 810,8600 462,0400 462,9100 798,0500 799,6600 902,1300 956,9100 1.036,7000

-0,13% -0,13% -0,05% -0,05% 0,26% 0,26% 1,73% 1,72% -0,46% -0,46% 1,38% 1,38% -0,16% -0,16% -0,60%

1.204,0100 1.199,5900 1.109,1700 1.138,5600 1.022,5800 1.040,2100 809,3400 810,8600 462,0400 462,9100 798,0500 799,6600 902,1300 956,9100 1.036,7000

∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-61.24.914), URL: www.europisti-aedak.gr ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∞¡∂¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ (EUR) 1.642.539,35 209.444,38 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EUROBOND ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂§§∞¢∞™ 3.860.293,98 1.482.015,49 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) 4.246.370,65 1.421.462,23 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 3.816.265,74 2.842.965,80 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. 1.335.115,84 611.852,38 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) 3.716.758,45 1.571.657,11 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 1.375.892,23 549.481,88 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ INVESTMENT GRADE (EUR) 12.448.268,79 3.543.864,84 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ HIGH YIELD ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ (EUR) 1.911.991,11 658.058,79 ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. 1.923.818,95 1.872.213,74

7,8424 2,6048 2,9873 1,3424 2,1821 2,3649 2,5040 3,5126 2,9055 1,0276

-0,01% 4,13% 0,01% -0,95% -2,07% -1,21% -1,89% 0,10% 0,07% 2,12%

7,9600 2,8132 3,0769 1,3827 2,2476 2,4240 2,5791 3,5653 2,9491 1,1098

HSBC (∂§§∞™) ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-36.46.484-91), URL: www.hsbc.gr HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂Àƒø ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ 5.496.760,52 HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂Àƒø μƒ∞ÃÀÃ√¡π∞™ ¢π∞ƒ∫∂π∞™ 78.673.003,48 HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 35.973.764,18 HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. 12.587.361,46 HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. 12.421.927,58 HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. 11.823.098,73 HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À 3.097.242,51 HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 11.264.837,56 HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ 3.576.289,76

1.001.876,43 5,4865 39.323.416,08 2,0007 1.502.794,12 23,9379 5.351.754,09 2,3520 2.847.970,60 4,3617 4.386.485,02 2,6953 774.522,89 3,9989 1.673.719,76 6,7304 428.795,78 8,3403

ING ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 801 100 200 300), URL: www.ingim.gr ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 46.874.806,04 10.296.968,03 ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ 8.385.871,99 4.500.814,99 ING ∞/∫ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ 9.206.734,15 1.699.168,24

6,4012 -6,35% 6,8475 -12,99% 6,8342 -12,97% 6,2598 -15,20% 6,9610 -14,75% 9,7302 -1,78% 9,5880 -6,33% 9,7482 -6,18% 9,6345 -8,11% 9,5240 -9,79% 1,0799 -0,12% 0,8070 -30,66% 0,8315 -30,26% 7,0755 -19,16% 7,4512 -18,30% 7,0766 -19,16% 6,2605 -29,56% 6,3949 -29,23% 1,1809 -4,18% 1,1212 -4,91% 2,4112 -8,26% 1,2035 -22,20% 8,1644 -17,94% 8,2161 -17,52% 9,3052 -6,95% 9,4995 -3,07% 9,2654 -5,46% 9,8029 0,00% 0,7419 -14,10% 0,7787 -13,48% 0,7208 -22,05% 0,7658 -21,47% 0,7282 -22,05% 9,5125 -7,89% 12,9831 -6,00% 9,5601 -7,90% 0,9815 -7,85% 1,0072 -7,53%

1.204,0100 1.199,5900 1.109,1700 1.138,5600 1.022,5800 1.040,2100 809,3400 810,8600 462,0400 462,9100 798,0500 799,6600 902,1300 956,9100 1.036,7000

-2,49% -2,47% -3,51% -3,48% -16,61% -16,59% -22,19% -22,18% -39,36% -39,34% -16,67% -16,65% -4,62% -4,59% -8,37%

7,8424 0,32% 2,6048 -13,10% 2,9574 -34,32% 1,3290 -14,90% 2,1603 -24,13% 2,3413 -14,11% 2,4790 -10,80% 3,5126 -0,94% 2,9055 -6,08% 1,0276 -28,71%

0,03% 5,5551 5,4865 -16,12% 0,00% 2,0107 2,0007 2,26% 0,79% 24,5962 23,9379 -24,75% -2,75% 2,4167 2,3520 -18,46% -1,01% 4,4816 4,3617 -24,61% -1,00% 2,7694 2,6953 -12,15% 0,60% 4,0489 3,9989 1,49% 0,32% 6,8650 6,7304 -17,62% -0,06% 8,5071 8,3403 -7,08%

ENEP°HTIKO

0,41% 0,53% 0,00%

4,6433 1,8911 5,4184

4,5523 -33,52% 1,8632 -22,40% 5,4184 0,57%

INTERNATIONAL ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.19.000), URL: www.intermf.gr INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. 6.843.189,68 INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.049.563,06 INTERNATIONAL ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡(*) 1.955.077,01 INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.101.619,86 INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. 1.058.567,34 INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.081.347,16

683.207,95 10,0163 1.640.131,69 3,0788 307.839,76 6,3510 3.641.174,32 1,6757 1.068.281,20 0,9909 334.396,05 3,2337

-0,76% 10,2166 -0,09% 3,2327 0,01% 6,3669 0,42% 1,7595 0,08% 1,0404 -0,37% 3,3630

9,9161 -17,65% 3,0480 -23,73% 6,3192 0,61% 1,6589 -38,73% 0,9810 -36,98% 3,2014 -10,06%

∫À¶ƒ√À ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-77.65.441) ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. 5.609.608,31 ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 2.213.296,89 ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 275.326,66 ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 6.460.795,25 ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 2.650.071,29 ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 13.347.389,92 ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 6.903.148,83 ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO 804.671,38 ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO 2.221.831,72

1.497.504,36 712.150,99 97.159,36 1.343.823,68 543.390,54 9.854.877,05 3.326.706,59 283.206,02 766.850,22

4,66% -0,07% -0,07% -0,14% 0,01% 0,44% 2,03% -1,62% -0,78%

3,7273 -16,17% 3,0924 -3,84% 2,8196 -3,87% 4,7838 -0,98% 4,8525 2,11% 1,3476 -36,19% 2,0647 -26,29% 2,8271 -17,50% 2,8828 -9,26%

3,7460 3,1079 2,8338 4,8078 4,8769 1,3544 2,0751 2,8413 2,8973

3,7460 3,1701 2,8338 4,8078 4,8769 1,3544 2,0751 2,8413 2,8973

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.73.750), URL: www.marfinaedak.gr MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.925.860,47 884.037,51 2,1785 MARFIN EUROPEAN VALUE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.958.697,92 2.227.862,07 2,2258 MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 22.872.330,79 4.122.817,20 5,5477 MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.931.786,25 5.834.913,50 1,1880 MARFIN EUROCREDIT √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 16.170.672,81 6.329.525,77 2,5548 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 14.144.370,84 4.275.109,12 3,3085 MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.195.670,76 491.419,90 2,4331 MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 5.744.535,78 4.478.059,05 1,2828 MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. 96.637.613,31 23.913.994,38 4,0410 MARFIN PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 7.376.313,89 2.831.007,39 2,6055 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ/∫πø¡ EURO HEDGED FOFs ª∂Δ. 16.981.360,85 6.596.794,71 2,5742 MARFIN EMERGING OPPORTUNITIES FOFs ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.433.652,85 996.200,65 2,4429 MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 1.727.370,69 602.503,32 2,8670 MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 2.151.613,86 516.306,71 4,1673

4,12% -0,89% 0,60% 0,34% -0,06% -0,03% -1,59% -1,94% 0,01% -0,59% -0,20% -0,46% -0,21% -0,16%

2,2439 2,2926 5,6032 1,1999 2,6314 3,4078 2,5061 1,2956 4,0612 2,6837 2,6514 2,5162 2,9530 4,2923

2,1131 -17,45% 2,1590 -14,55% 5,4367 -40,53% 1,1642 -29,22% 2,4782 -1,63% 3,2092 0,04% 2,3601 -20,58% 1,2571 -17,11% 4,0208 3,18% 2,5273 -14,84% 2,4970 -14,19% 2,3696 -20,04% 2,7810 -4,43% 4,0423 -1,46%

METLIFE ALICO ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.12.300), URL: www.alicomfunds.gr ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 82.831.531,87 4.991.966,30 ALICO ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 13.134.440,51 1.013.071,79 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 16.776.493,66 2.074.210,77 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 19.415.709,06 1.656.205,98 ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 16.538.935,68 1.058.848,53 ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 6.342.257,62 577.347,31 ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.101.807,05 359.432,59 ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.796.907,63 170.083,98 BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.503.844,36 313.802,30 ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 30.200.261,10 2.423.341,22 ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.400.220,14 211.862,33 ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ 647.219,28 116.727,22 ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 2.349.007,70 537.657,05 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À FTSE-20 INDEX FUND 13.940.949,08 7.080.558,72 CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.329.121,63 234.127,67 CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.266.684,37 5.713.564,18 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ 1.484.250,69 395.638,53 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 10.833.814,61 3.484.099,12 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ 5.128.971,02 367.778,94 ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 977.713,85 104.496,75

16,5930 12,9650 8,0881 11,7230 15,6197 10,9852 11,4119 10,5648 4,7923 12,4622 11,3292 5,5447 4,3690 1,9689 5,6769 0,9218 3,7515 3,1095 13,9458 9,3564

0,41% -0,09% 0,13% -1,92% -0,46% 0,08% -0,24% 0,42% -1,04% 0,16% 0,74% 3,88% 0,38% 0,72% 6,79% 0,13% -1,67% -0,30% -0,93% -0,36%

16,9249 13,0947 8,4925 12,3092 16,4007 11,5345 11,9825 11,0930 4,8881 12,7114 11,5558 5,8219 4,5875 2,0673 5,7621 0,9541 3,9391 3,2650 14,6431 9,8242

16,4271 2,04% 12,8354 2,72% 8,0072 -37,56% 11,6058 -13,74% 15,4635 -9,85% 10,7655 -1,43% 11,1837 -0,45% 10,3535 -6,29% 4,7444 -14,18% 12,3376 -0,04% 11,2159 8,12% 5,4893 -33,19% 4,3253 -26,36% 1,9492 -43,59% 5,6769 -11,65% 0,9218 -37,63% 3,7140 -20,38% 3,0784 -15,30% 13,8063 -8,60% 9,2628 -7,49%

MILLENNIUM ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-95.48.866), URL: www.millenniumbank.gr MILLENNIUM EURO PLUS ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 5.549.985,00 644.065,55 MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. 3.496.377,05 1.330.769,18 MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 10.323.176,95 12.592.513,73 MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 4.800.395,97 3.121.520,63 MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.460.345,84 7.391.434,53 MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 4.969.393,47 2.483.747,41 MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.085.325,45 1.090.476,93 MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 11.856.807,32 7.503.882,67 MILLENNIUM ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ FUND OF FUNDS ª∂Δ. 1.566.410,87 736.810,46

8,6171 2,6273 0,8198 1,5378 1,0093 2,0008 2,8293 1,5801 2,1259

0,06% 0,58% 0,33% -1,74% -0,08% -1,51% -0,43% -0,48% -2,06%

8,7894 2,6798 0,8608 1,6147 1,0598 2,1008 2,9708 1,6591 2,2322

8,4448 2,88% 2,5748 -17,73% 0,8116 -41,13% 1,5070 -24,13% 0,9891 -35,46% 1,9608 -6,54% 2,7727 -24,56% 1,5485 -24,63% 2,0834 -18,32%

PROBANK ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-48.43.591-5), URL: www.probank.gr PROBANK Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 161.776.915,24 PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.937.006,53 PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.765.221,69 N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 597.737,44

3,7860 2,9517 1,5311 1,1651

0,02% 2,32% 0,92% 1,21%

3,7860 2,9517 1,5311 1,1709

3,7671 3,70% 2,9296 -13,73% 1,5158 -36,36% 1,1604 -31,98%

PROTON ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-69.70.970), URL: www.proton.gr PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.569.334,78 PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.516.439,68 PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.064.484,66 ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 152.268,46

42.730.643,01 2.350.179,70 3.112.233,99 513.013,76

436.172,02 3,5980 242.423,64 10,3803 523.282,06 3,9453 126.614,96 1,2026

2,13% 3,7059 3,5260 -31,89% 4,99% 10,5360 10,2765 -14,47% 0,31% 4,1031 3,9058 -41,46% 0,28% 1,2507 1,1906 -40,15%

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 14.348.347,69 3.720.981,52 3,8561 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. 3.295.445,08 8.405.165,61 0,3921 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 8.170.930,64 4.431.212,32 1,8439 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. 9.789.302,82 1.886.493,39 5,1892 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. 16.381.747,51 2.715.248,28 6,0332 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 521.976,86 120.000,00 4,3498 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 666.330,85 150.492,23 4,4277 ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 498.631,31 34.301,56 14,5367 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.861.747,51 341.364,79 8,3833 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 4.601.271,18 488.167,48 9,4256 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 1.755.548,39 171.070,22 10,2622

0,73% 3,9236 3,7790 -39,52% 0,15% 0,3990 0,3843 -29,72% -1,71% 1,8623 1,8255 -19,18% -0,15% 5,1892 5,1892 -3,55% -3,22% 6,0935 5,9729 -21,65% -0,76% 4,3933 4,3063 -31,08% -0,81% 4,4720 4,3834 -31,38% -0,69% 14,7911 14,2460 -20,02% -1,31% 8,5090 8,3204 -14,53% -0,88% 9,5434 9,3549 -8,97% 0,08% 10,3648 10,1852 -0,57%

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (∞¡Δπ¶ƒ.) (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr 1,64% 251,0526 PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) 3.040.391,96 12.353,02 246,1300 PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) 4.180.289,62 20.413,00 204,7900 0,02% 205,8140

246,1300 -16,02% 204,7900 1,44%

T FUNDS AE¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.27.800), URL: www.tfunds.gr AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 802.535,31 AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. 20.585.028,05 AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. 12.960.905,70 AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 3.724.861,35

276.349,78 5.719.037,68 1.956.994,17 2.950.678,78

2,9041 3,5994 6,6229 1,2624

3,18% 3,36% 0,01% 0,77%

3,0493 3,6714 6,6361 1,3255

2,8751 -22,38% 3,5274 -15,15% 6,4904 1,89% 1,2372 -33,33%

Δ.Δ. ∂§Δ∞ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.16.644), URL: www.tteltaaedak.gr Δ.Δ. ∂§Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ (EUR) 250.049.816,39 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.808.014,10 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 10.260.178,45 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 859.602,10 Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.334.507,57 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.200.539,85 Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.290.647,88

99.736.020,46 5.443.872,21 6.606.713,39 1.591.769,94 700.921,84 333.636,75 252.189,43

2,5071 1,4343 1,5530 0,5400 3,3306 3,5983 5,1178

0,01% 0,10% 0,40% 0,78% 0,04% -1,65% 0,14%

2,5071 1,4343 1,5569 0,5427 3,3389 3,6163 5,1178

2,5071 4,16% 1,4307 -21,92% 1,5491 -22,82% 0,5373 -35,93% 3,3223 2,67% 3,5803 -32,48% 5,1178 -32,25%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH

4,5523 1,8632 5,4184

MEPI¢IA

¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,3448 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .0,87325 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4458 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .9,2762 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .102,59 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,2275 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .7,827 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,3894 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,3691

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,88635 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5575 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,4153 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104,13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2459 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,9444 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4102 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3896

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3179 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,85579 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,2969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,0907 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100,54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,203 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,6705 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3616 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3417

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3457 .........................................................1,3439 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,87386 .......................................................0,87264 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,451 .........................................................7,4406 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,2827 .........................................................9,2697 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102,66 .........................................................102,52 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2284 .........................................................1,2266 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,8325 .........................................................7,8215 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3904 .........................................................1,3884 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3701 .........................................................1,3681

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


M·ÁÓËÛ›· 29

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2011

∞ÚÔı˘Ì›· Ô‰ËÁÒÓ, ÂÏÏÈ‹˜ ÂÓË̤ڈÛË, ·Û˘ÓÂÓÓÔËÛ›· ÊÔÚ¤ˆÓ, ·ÂÚÁ›· Ù·Í› Î·È Î·ÈÚfi˜

¶ÂÚÈʤÚÂÈ·

¢ÂÓ ¤Ù˘¯Â Ë Ë̤ڷ ¯ˆÚ›˜ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ

∂ÁÎÚ›ıËÎ·Ó ‰‡Ô Ô‰Èο ¤ÚÁ· ÁÈ· ÙË ª·ÁÓËÛ›·

∫˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ¯¿Ô˜ Û ÔÏÏÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ - ¶Ï‹ÚˆÓ·Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜ ÙÔ˘ ∫Δ∂§ ∞fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ·Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó 985 ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÌÂϤÙË

 “ÊÈ¿ÛÎÔ” ÂÍÂÏ›¯ıËÎÂ Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi Ù˘ ∏̤ڷ˜ Èڛ˜ ∞˘ÙÔΛÓËÙÔ, Ì ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ ·Úfiı˘ÌÔ˘˜ Ó· Û˘ÌÌÔÚʈıÔ‡Ó Î·È ·ÓÂÓË̤ڈÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛ¯‡ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ÂÓÒ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ ‰ÂÓ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËηÓ. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Ë ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ Ù·Í› ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÛÂÈÚ¿ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ·Ù› fiÏÔÈ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó Ì ٷ ·˘ÙÔΛÓËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ΔÔ Ì¤ÙÚÔ ‰ÂÓ ˘ÔÛÙËÚ›¯ıËÎÂ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ Ô˘ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘.

Ãı˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È ËÌÂÚ›‰· ÁÈ· ÙË ‚ÈÒÛÈÌË ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔ ¢Ë̷گ›Ô, fiÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ·fi ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î. ™ÁÔ˘Ú‹ ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙË ‚ÈÒÛÈÌË ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·. ∞fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ·Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó 985 ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ÂÓÒ ·fi ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ Ô˘ ‰È·ÓÂÌ‹ıËΠ۠ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÚԤ΢„ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È Ì·˙Èο ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜. °È· “·ÔÁÔËÙ¢ÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·” Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ “∂˘Úˆ·˚΋ ∏̤ڷ Èڛ˜ ∞˘ÙÔΛÓËÙÔ” ¤Î·Ó ¯ı˜ ÏfiÁÔ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¡›ÎÔ˜ ªfiÛ¯Ô˜, ÂÓÒ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ Î. Δڇʈӷ˜ ¶Ï·ÛÙ¿Ú·˜ fiÙ·Ó ÚˆÙ‹ıËΠÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ Ï‹ÚˆÓ·Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÔÈ Ôϛ٘ Ô˘ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó Ì ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ÚÔ˜ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙfiÓÈÛ Û ÚˆÈÓ¤˜ ÙÔ˘ ‰ËÏÒÛÂȘ ˆ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â Û˘ÓÂÓÓÔËı› ÁÈ· ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ΔÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∫Δ∂§ ‰È¤„¢ÛÂ Ô Î. ªfiÛ¯Ô˜ ˆÛÙfiÛÔ Ë ·Û˘ÓÂÓÓÔËÛ›· ÙÔ˘˜ ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ Ôϛ٘ Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó Î·ÓÔÓÈο ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈfi ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ÔfiÙ ·Î˘ÚÒıËÎ·Ó Ù· ··ÁÔÚ¢ÙÈο ̤ÙÚ· ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÔÙ˘¯›·˜ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ÎÔÌÊÔ‡˙ÈÔ ÛÙȘ Ô‰Ô‡˜ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË, 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ Î·È °·ÏÏ›·˜. “ÕÏϘ ‹Ù·Ó ÔÈ ÚÔı¤ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ë ÂÈÎfiÓ· ‹Ù·Ó ·ÔÁÔËÙ¢ÙÈ΋. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÏϤ˜ ·Ó·ԉȤ˜, Ì ΢-

● ¶ÔÏÏ¿ ΢ÎÏÔÊÔÚȷο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÙËÓ Ë̤ڷ ¯ˆÚ›˜ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ

ÚÈfiÙÂÚÔ ÙÔÓ Î·ÈÚfi Î·È ÙȘ ·ÂÚÁȷΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ” ‰‹ÏˆÛ Î. ªfi¯Ô˜ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ Î·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó ·Ó¿ÁÎ·Û·Ó ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ¿ ÙÔ˘˜. “¢ÂÓ Â›¯·Ì ÚfiıÂÛË Ó· Ù·Ï·ÈˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∏ ÚfiıÂÛË ‹Ù·Ó ηϋ Î·È Â›Ó·È Ôχ Ï˘ËÚfi Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë fi,ÙÈ Û˘Ó¤‚Ë” ÙfiÓÈÛÂ. ∏ Û˘Ìʈӛ· ÌÂٷ͇ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ∫Δ∂§ ‹Ù·Ó Ë ·ÚÔ¯‹ ‰ˆÚÂ¿Ó ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÚ›ˆÚÔ ·fi ÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ∏ Û˘Ìʈӛ· ‰ÂÓ ÙËÚ‹ıËΠ·fi ÙÔ ∫Δ∂§, Ì ÙÔÓ Úfi‰Úfi ÙÔ˘ Î. ¶Ï·ÛÙ¿Ú· Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ‰ˆÚÂ¿Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ‰ÂÓ ›Û¯˘Â ÁÈ· ÙÔ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ™˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ›¯·Ó ˆ˜ ·ÊÂÙËÚ›· ÙȘ Ô‰Ô‡˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È π¿ÛÔÓÔ˜, ÚÔ˜ οı ηÙ‡ı˘ÓÛË. Ãı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÂÓÙÔÏ‹ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜ ¤‰ˆÛ ÛÙȘ 9.30 ÙÔ Úˆ›, ˆÛÙfiÛÔ Î¿-

ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ ›Û¯˘ÛÂ Î·È Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ Ï‹ÚˆÛ ηÓÔÓÈο ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ. ™Â ÂÚÒÙËÛË ÔÈÔ Î·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÙÔ ÓfiËÌ· ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ Ù˘ ∏̤ڷ˜ Èڛ˜ ∞˘ÙÔΛÓËÙÔ Ì ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ‰ˆÚÂ¿Ó ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘, fiÙ·Ó ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ ı· ¤ÚÂ ӷ ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó Ì ٷ ·˘ÙÔΛÓËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ÁÈ· Ó· ÂÈ‚È‚·ÛÙÔ‡Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û οÔÈÔ ÏˆÊÔÚ›Ô, ÂΛÓÔ˜ ‰ÂÓ ·¿ÓÙËÛÂ, ·ÏÏ¿ Â¤ÌÂÈÓ fiÙÈ ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ. “∏ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔ ∫Δ∂§ ‹Ù·Ó fiÙÈ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ ÙÚ›ˆÚÔ ı· ‹Ù·Ó ‰ˆÚÂ¿Ó ÁÈ· fiÏË ÙËÓ fiÏË. ∏ Û˘Ìʈӛ· ‰ÂÓ Â›¯Â ÂÚÈÔÚÈÛÌfi. ™Â ·˘Ùfi Â›Ì·È Û·Ê‹˜. ∞Ó·ÁÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ ÔÏÏ¿ ‹Á·Ó ¿Û¯ËÌ·. ∂Ì›˜ ÌÔÈÚ¿Û·ÌÂ Î·È 50 ·Ê›Û˜ ÁÈ· Ó· ÎÔÏÏËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÚfiÛÔ„Ë ÙÔ˘ οı ÏˆÊÔÚ›Ԣ, ÁÈ· Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi. ∂ÁÒ fiÛ· ψÊÔÚ›· ›‰· ÙÔ Úˆ› ηӤӷ ‰ÂÓ Â›¯Â ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Ê›Û·. £· ¤¯Ô˘Ì ·‡ÚÈÔ

● ∏ÌÂÚ›‰· ÁÈ· ÙË ‚ÈÒÛÈÌË ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘

(Û‹ÌÂÚ·) ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ Ó· ‰Ô‡Ì ÙÈ Û˘Ó¤‚Ë” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ªfiÛ¯Ô˜.

∏ ÌÂϤÙË °È· ÙÔ μfiÏÔ ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ· ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ÛÙ¿ıÌ¢ÛË Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÌÂϤÙË Ù˘ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ª¤Û· ·fi ÙË ÌÂϤÙË ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ΛÓËÛ˘ Î·È ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. “∂Ì›˜ ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ·fi fiϘ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÂÙ·ÈÚ›˜, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÁÈ· Ó· Û˘ÏϤÁÔÓÙ·È ÛÙÔȯ›·. ŒÁÈÓ ¤Ú¢ӷ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ Ì 1.600 ··ÓÙ‹ÛÂȘ. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi Ô˘ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ Ó·

·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÌÂٷΛÓËÛ‹˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚfi” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ∞¡∂μ√ Î. μ·Û›Ï˘ ™ÁÔ˘Ú‹˜ Î·È ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ Ô μfiÏÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘.

√È ·Ú¿ÓÔ̘ ÛÙ·ı̇ÛÂȘ ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Û ηÙÔÈ˘ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ fiÏ˘ (ÂÚÈÔ¯‹ ηٷÁÚ·Ê‹˜: ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ - ∞Óı. °·˙‹ - ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘): ª¤ÓÔ˘Ó 4.583 οÙÔÈÎÔÈ, ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó 1.380 ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ 395 ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ™˘ÓÔÏÈο ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ¤ÏÏÂÈÌÌ· 985 ı¤ÛÂˆÓ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È ·Ú¿ÓÔÌ· ηٷϷ̂¿ÓÔÓÙ·È 757 ı¤ÛÂȘ. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Î·È ÛÙÔ˘˜ Â˙Ô‰ÚfiÌÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È 1502 Ì˯·Ó¿ÎÈ· Î·È 701 Ô‰‹Ï·Ù·, Ô˘ οÓÔ˘Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏ· ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÙˆÓ Â˙ÒÓ.

∞ÓÙȉÚÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ηٷÁÚ·Ê‹˜ Ô˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô

∞Ó·ÛٿوÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÀÁ›·˜ ÁÈ· ÙȘ Âʉڛ˜ ™∂ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ¤¯Ô˘Ó ÊÔ˘ÓÙÒÛÂÈ ÔÈ Ê‹Ì˜ ÁÈ· ·ÔÛÙÔÏ‹ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ÚÔ˜ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È¿ıÂÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Âʉڛ·˜ Ô˘ ÚÔˆı›ٷÈ. ¶ÚÔ¯ı¤˜ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ‰È¿Û΄˘ Ô˘ Û˘ÁοÏÂÛÂ Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∂Λ, fiˆ˜ ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ۈ̷Ù›Ԣ Î. ºÔ‡ÏË ΔÛÈÒÌÔ˘, ÙÔÓ›ÛÙËΠˆ˜ Â‰Ò Î·È Ì¤Ú˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·Ï› ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¤ÁÁÚ·Ê· ÛÙȘ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ ÁÈ· Ó· ηٷÁÚ¿„Ô˘Ó ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi, Ô‡ ··Û¯ÔÏ›ٷÈ, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘

Âʉڛ·˜. ∏ ÏËÚÔÊÔÚ›· ·˘Ù‹ ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ. ÀÔ„È¿˙ÔÓÙ·È ‰Â ˆ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ı¤ÏÂÈ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÂÓ ÎÚ˘ÙÒ fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ. ∏ Î. ΔÛÈÒÌÔ˘ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·Ï› Ù¤ÙÔÈÔ˘˜ ›‰Ô˘˜ ¤ÁÁÚ·Ê· ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, ÂÓÒ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ˆ˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ı· η٤ÏıÔ˘Ó Û ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. °È·Ù› ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Âʉڛ·˜, ¤Ó· ·ÎfiÌË ˙‹ÙËÌ· Ô˘ “η›ÂÈ” ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, Â›Ó·È ÔÈ Ôχ ¯·ÌËϤ˜ ·ÌÔÈ‚¤˜ ÙÔ˘˜, Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙ·

fiÚÈ· Ù˘ ÂÍ·ıÏ›ˆÛ˘. Ÿˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ·Ó·‰ÚÔÌÈÎÒÓ ÎÚ·Ù‹ÛÂˆÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ô˘ ‹Ú·Ó ÂÎηı·ÚÈÛÙÈο ÁÈ· ÙÔ ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚÔ 100 ¢ÚÒ ÏfiÁˆ Î·È Î¿ÔÈˆÓ ‰·Ó›ˆÓ Ô˘ ›¯·Ó, ÂÓÒ ¿ÏÏÔ˜ ‰ÂÓ ¤Ï·‚ ԇÙ ¤Ó· ¢ÚÒ. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË, fiÔ˘ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÓË̤ڈÛË ·fi ·ÚÌfi‰ÈÔ ÊÔÚ¤· Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÛÙË ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘˜.

™ÙÔ ∂∫∞μ ΔÚ›· ¿ÙÔÌ· ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ∂∫∞μ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ˆ˜ ı· ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Î·È ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ì ¯ıÂÛÈÓ‹ ηÙÂ›ÁÔ˘Û· - ÂÁ·ÎÏÈfi ÙÔ˘

ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·. ™Â ‰‡Ô ηÙËÁÔڛ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ı· Á›ÓÂÈ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ·fi ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·: ŸÛÔÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚÈÂÙ›· (·fi ÙÔ 2009 Î·È ÌÂÙ¿ Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ “‰fiÎÈÌÔÈ”) Î·È fiÛÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË. ªÂ ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Î·ÏÂ›Ù·È Ë ÙÔÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË ı· ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÛÙÔȯ›· ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· Ì ٷ ¿ÙÔÌ· Ô˘ ı· ÙÂıÔ‡Ó Û ÂÚÁ·Ûȷ΋ Âʉڛ·. ™ÙÔ ∂∫∞μ μfiÏÔ˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Û˘ÓÔÏÈο 43 ¿ÙÔÌ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜. ªÂ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂÁ·ÎÏÈÔ Ê·›ÓÂÙ·È - Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ - Ó· “ʈÙÔÁÚ·Ê›˙ÔÓÙ·È” ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÚ›· ¿ÙÔÌ·, Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÁ·Ûȷ΋ Âʉڛ· Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Â›Ó·È Û Ôχ

ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·ÛٿوÛË Î·È ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó, ÂÓÒ - fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ¤Ú¯ÂÙ·È Û ȉȷ›ÙÂÚ· ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË Ô Î¿ı ˘‡ı˘ÓÔ˜ ˘ËÚÂÛ›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ηÏÂ›Ù·È Ó· ηٷÁÚ¿ÊÂÈ Ì ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ˆ˜ “ÏÂÔÓ¿˙ÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi”. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ó¿ÏÔÁÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ ÂÛÙ¿ÏË Î·È Û ¿ÏϘ ˘ËÚÂۛ˜ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Î·È ‹‰Ë ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ¿ÚÓËÛË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ Ó· Û˘ÓÙ¿ÍÔ˘Ó ÙȘ Ï›ÛÙ˜ Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó Û Âʉڛ·, ηıÒ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ. √È Ï›ÛÙ˜ ¿ÓÙˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÙ·¯ıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· Î·È Ó· ÛÙ·ÏÔ‡Ó ÛÙȘ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ¤ˆ˜ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú·.

¢À√ Ô‰Èο ¤ÚÁ· ÚÔ¸ÔÏÔÁÈ-

ÛÌÔ‡ 800.000 ¢ÚÒ ÂÓ¤ÎÚÈÓÂ Ë √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î. ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡. ΔÔ ÚÒÙÔ ¤ÚÁÔ ·ÊÔÚ¿ “™˘ÓÙ‹ÚËÛË Ô‰ÒÓ Î˘Ú›Ô˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ fiÏ˘ μfiÏÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜” ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 700.000 ¢ÚÒ ÂÓÒ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¤ÚÁÔ “Δ¯ÓÈο ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ª·ÁÓËÛ›·˜” Ì ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 100.000 ¢ÚÒ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤ÚÁ· Ù· ÔÔ›· ·ÊÂÓfi˜ Â›Ó·È ·Ôχو˜ ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔÓˆÙÈ΋ ¤ÓÂÛË Á· ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Û’ ·˘Ù‹ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË Û˘Á΢ڛ·”, ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ë ·ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÌÂ Û˘ÓÂÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È Û˘Ó¯‹ ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÚfiÛıÂÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÁÈ· ·Ó·Áη›· ¤ÚÁ·. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜ ·˘Ù‹ ·Ô‰›‰ÂÈ ‹‰Ë ηÚÔ‡˜ Î·È ·˘Ùfi Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ‰‡Ó·ÌË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì Ì ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·”. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· 26 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÚÁÔÏ·‚›·˜ “ÁÈ· ÙË Û‹Ì·ÓÛË Î·È Î·ı·ÚÈÛÌfi” ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘, ÂÓÒ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÚÁÔÏ·‚›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ·ÏÙfiÛÙÚˆÛË ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ ÙÔ˘ Â·Ú¯È·ÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÔÚ›ÛıËΠ·fi ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î. ∞ÚÁ‡ÚË ∫Ô¿Ó· Ë Ë̤ڷ Ù˘ ÚÒÙ˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, 26 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ‚·ÛÈο ı¤Ì·Ù· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ô˘ ı· Â›Ó·È ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ·fi ÙË Ì›˙ÔÓ· ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, Ë Û˘˙‹ÙËÛË ¿Óˆ ÛÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÛÌfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜. ª›· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Ë ÂÈÙÚÔ‹ Â›Ó·È Ë ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ¿Óˆ ÛÙȘ ÌÂϤÙ˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ Î·È ·ÊÔ‡ ı· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ·˘Ù‹ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· Ù›ıÂÙ·È ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË ÛÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∏ ÂÈÙÚÔ‹ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜: ∞fi ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó: ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¢ÂÛfiÔ˘ÏÔ˜, ¶¤ÙÚÔ˜ ª·Ù˙ȿη˜, °ÚËÁfiÚÈÔ˜ ¶··¯·Ï¿ÌÔ˘˜, §ÂˆÓ›‰Ë˜ ƒ›Ó˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™È‰ÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, √˘Ú·Ó›· ™Ù·Ê‡ÏË, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÷Ϥ‚·˜, ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ¶·È‰‹˜. ∞fi ÙË Ì›˙ÔÓ· ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË: ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ªÂÚÁÈ·Ï‹˜, §ÒÚÂÓ ∫·ÛÛÔÔ‡ÏÔ˘, ∂˘·ÁÁÂÏ›· §È·ÎÔ‡ÏË, ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ΔÛÈ¿Ú·˜ Î·È °ÈÔ˘Û¤Ê ÃÚÔ‡Ì. ∞ÎfiÌË Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ “£ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ù˘ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ∫. ¶Ô˘Ï¿Î˘ Î·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∫Ô˘Ú¤Ù·˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ “ª¤ÓÔ˘Ì £ÂÛÛ·Ï›·- √ÈÎÔÏÔÁÈο”.


M·ÁÓËÛ›· 30 Δ∂∂: ΔÔ Δ™ª∂¢∂ ‰ÂÓ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ Δ∏¡ ¤ÓÙÔÓË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ Δ™ª∂¢∂ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ë ¢ÈÔÈÎÔ‡Û· ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, ηıÒ˜ fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ, “ηÓ›˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÏËÚÔÊÔÚËı› ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û ı¤Ì·Ù· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎÒÓ Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ÓÔÌÔıÂÛ›· ÌÂÙ·‚Ï‹ıËΠÛÔ‚·Ú¿ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ, ·fi ÙÔÓ Â›ÛËÌÔ ÈÛÙfiÙÔÔ ÙÔ˘ ∂Δ∞∞ Δ™ª∂¢∂. √ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ÈÛÙfiÙÔÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÂÓË̤ڈÙÔ˜ ÛÙȘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Â‰Ò Î·È Ôχ ηÈÚfi, ÁÂÁÔÓfi˜ ··Ú¿‰ÂÎÙÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ Ì·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Â͢ËÚÂÙ› ÙÔ˘˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ Ù˘ ¯ÒÚ· Ì·˜. ∂›Û˘ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏÔ, ·Ó fi¯È ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÙËÏÂʈÓÈο Ì ٷ ÎÂÓÙÚÈο ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ∂Δ∞∞ Δ™ª∂¢∂ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÒÛÙ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Ó· ‰›ÓÂÈ ·ÛÊ·Ï›˜ Î·È ÛˆÛÙ¤˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û·˜ ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ. ∞ÎfiÌË ÛÙ· ÙÔÈο ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ∂Δ∞∞ Δ™ª∂¢∂ ‰›‰ÂÙ·È ÌfiÓÔÓ ÙÂÏ›ˆ˜ ÁÂÓÈ΋ Î·È ÌË ÂÓËÌÂڈ̤ÓË Ì ÙÔ˘˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ì˯·ÓÈÎÔ› Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› Ì·˜, ·fi fiϘ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ó· ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÚÔΛÌÂÓÔ˘ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ‰È¢ÎÚÈÓ‹ÛÂȘ ÁÈ· ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó, fiÙ·Ó ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÏÔÈ fiÙÈ Ë ÓÔÌÔıÂÛ›· Î·È ÔÈ Ó¤Â˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ô˘ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Û˘¯Ó¿ ··ÈÙÔ‡Ó ˘‡ı˘ÓË, ÁÚ‹ÁÔÚË Î·È ÙÂÎÌËÚȈ̤ÓË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÂÚˆÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÒÓ ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ” . ΔÔ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ˙ËÙ› ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ÈÛÙfiÙÔÔ˘ ÙÔ˘ Δ™ª∂¢∂ Î·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ - ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ̤ۈ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ Î·È ·fi ÙÔ ÙÔÈÎfi ÁÚ·Ê›Ô. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ë ¢.∂. ÙÔ˘ Δ∂∂ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î·È ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ıˆÚ› “ÂȂ‚ÏË̤ÓË ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ Δ∂∂ ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÙˆÓ ¢∂À∞ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ÙÔ˘˜” , ηıÒ˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, Û ¤Ú¢ӷ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ Û fiϘ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ¢∂À∞ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ -΢ڛˆ˜ ÙˆÓ Δ∂∂- ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Ô˘ ‰È¤ÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜, Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· ¢.™.”.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2011

¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘

∂ÓıÔ˘Û›·ÛÂ Ë ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ªÂ Û‡ÓıËÌ· “μfiÏÔ˜ - ¶‹ÏÈÔ. ¡·È, Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ·” ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Ë ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ

ª

 ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Î·È ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ·fi ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚÔÈ ÎÚÈÙ¤˜, ¤ÁÈÓ ¯ı˜ ·Ô‰ÂÎÙ‹ Ë ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ·fi ÙÔ ÛÙÂϯȷÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∫¤ÓÙ·˘ÚÔÈ, Ì¿ÁÔÈ, ı¤˜ Î·È ÁÔÚÁfiÓ˜ ı· Â›Ó·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜ Ë Ù·˘ÙfiÙËÙ· Ù˘ ÂÓÈ·›·˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ı· ÚÔηÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· ÈÛÙ¤„Ô˘Ó fiÙÈ ˙Ô˘Ó Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ È‰·ÓÈο ÙÔ ‚Ô˘Ófi Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. “μfiÏÔ˜ - ¶‹ÏÈÔ. ¡·È, Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ·” . ªÂ ·˘Ùfi ÙÔ Û‡ÓıËÌ· Ô μfiÏÔ˜ ı· ‚ÁÂÈ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ı· ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘, Ù˘ Á·ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ ÙÔ˘, ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘. “∂˘¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ, Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·, Ì·˜ χ۷Ù ٷ ¯¤ÚÈ·, Ì·˜ ‰ÒÛ·Ù χÛÂȘ, Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ÂÚÈ̤ӷÌ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·” , ‹Ù·Ó Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ Î. ∫ÒÛÙ· §Â‚¤ÓÙË fiÙ·Ó ÙÂÏ›ˆÛ ¯ı˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ¶ÚÔ‚ÔÏ‹˜, Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘, ·fi ÙÔ Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Î. ¶··Ì·Î¿ÚÈÔ. ¡¤· ÏÔÁfiÙ˘·, Ӥ˜ ȉ¤Â˜, Ó¤· ÌËӇ̷ٷ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ. ∏ Ó¤· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È fiÙÈ Ô μfiÏÔ˜ Î·È ÙÔ ¶‹ÏÈÔ ·ÔÎÙÔ‡Ó Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘, ·ÛÙÈÎÔ‡, Û˘Ó‰ÚÈ·ÎÔ‡, ¯ÂÈÌÂÚÈÓÔ‡, ÂÚÈ·ÙËÙÈÎÔ‡, ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡, Ì·ıËÙÈÎÔ‡ Î·È Á·ÛÙÚÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡.

ΔÔ ÏÔÁfiÙ˘Ô-ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· ø˜ ÏÔÁfiÙ˘Ô ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë ÊÚ¿ÛË: μfiÏÔ˜ - ¶‹ÏÈÔ.... Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ·, Î·È ÛÙ· ·ÁÁÏÈο Volos Pelion its true. °È· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÂÈÛΤÙ˜, ÔÈ Ï¤ÍÂȘ Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ÁÓˆÛÙ¤˜ Î·È ·Ú·¤ÌÔ˘Ó Û ÔÈΛԢ˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜. °È· ÙÔ˘˜ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜, Ë ¯Ú‹ÛË Ù˘ Ϥ͢ Pelion

● ∞fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ·ÚÔ˘Û›·Û˘ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

Â›Ó·È Â˘Ú‡Ù·Ù· ÁÓˆÛÙ‹ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ì·Ú·Û‡ÚÂÈ Î·È ÙË Ï¤ÍË Volos Î·È Ó· ÂÍÔÈÎÂÈÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ì ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi. Δ· ¯ÚÒÌ·Ù· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Â›Ó·È ÙÔ ÌÏÂ Î·È ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ. Δ· ¯ÚÒÌ·Ù· Â›Ó·È Î·ı·Ú¿ Î·È ¤ÓÙÔÓ· Î·È ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ı¿Ï·ÛÛ·˜ Î·È ‚Ô˘ÓÔ‡ Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ fiÏË Ì ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÔ ÌÏ ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ ÂÈÛΤÙ˜. ∏ ÊÚ¿ÛË... Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· - it s true, ı· ˘Ô‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ ·›ı·ÓÔ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·ÏËıÈÓfi, ÙÔ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·ÏËıÈÓfi,

οı ̇ıÔ˜ Â›Ó·È ˙ˆÓÙ·Ófi˜ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·ÏËıÈÓ‹ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂÏ΢ÛÙÈ΋ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ‰È¿ÛÙ·ÛË. √È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÌÔÚ› Ó· Ê·›ÓÔÓÙ·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈΤ˜, Â›Ó·È fï˜ ·Ï‹ıÂÈ·. ∏ ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ÊÔÚÙ›˙ÂÈ ÙË ÊÚ¿ÛË... “Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· - it s true” , ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔÈÎÔ‡˜ Î·È ·ÁÎfiÛÌÈ· ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ̇ıÔ˘˜ Î·È ı· ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ ÙÔ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi fiˆ˜: ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ·,. ŸÙÈ ÛÙÔ μfiÏÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó 5 ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, ‰¤Î· ÌÔ˘Û›·, ΤÓÙ·˘ÚÔÈ Î·È ·ÚÁÔÓ·‡Ù˜, Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ ‰È·ı¤ÙÂÈ 350 ÙÛÈÔ˘Ú¿‰Èη, 50 ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜, fiÙÈ Ô ÎÔÛÌÈÎfi˜ μfiÏÔ˜ ·¤¯ÂÈ ·fi ÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 15 ÏÂÙ¿, fiÙÈ ¤¯ÂÈ 250 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ı¿Ï·ÛÛ·, 24 ÁÚ·ÊÈο ¯ˆÚÈ¿. Ãı˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÙÚfi-

● ΔÔ ÏÔÁfiÙ˘Ô ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË

ÔÈ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ̤۷ ·fi ËÏÂÎÙÚÔÓÈο Î·È ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î¿ ̤۷, ÔÈ ÂÎı¤ÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹, ·ÏÏ¿ Î·È Ë Ó¤· ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ. ™Ù· ÙËÏÂÔÙÈο ÛÔÙ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ı· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˜ Ô˘ ı· ·ÊËÁÂ›Ù·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÛÙÔ ÂÁÁfiÓÈ ÙÔ˘. ŸÙ·Ó ÂΛÓÔ ı· ÚˆÙ‹ÛÂÈ ·Ó fiÏ· Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· ̤۷ ·fi ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ô μfiÏÔ˜ Î·È ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÔ Ó¤Ô ÏÔÁfiÙ˘Ô ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û ¤ÓÙ˘·, Ì¿ÓÂÚ, ÚÔ˚fiÓÙ·, ÛÔÙ. ∏ ÚfiÙ·ÛË ‚·Û›ÛÙËΠ۠¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ Ô˘ ÌÔ›Ú·Û Û ÍÂÓԉԯ›· Î·È ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ¶ÚÔ‚ÔÏ‹˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÂÚÈ-

Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ô˘ ı· ·Ó·‚·ıÌÈÛÙ›, Â›Û˘ ‰È·Ê‹ÌÈÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋, ¤ÓÙ˘Ë, ÙËÏÂÔÙÈ΋ Î·È Ì ·Ê›Û˜. ∂›Û˘ Ë ÚÔ‚ÔÏ‹ ı· Á›ÓÂÈ Î·È Ì¤Ûˆ ÂÎı¤ÛÂˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ÎÈ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ‰ËÌfiÛȘ Û¯¤ÛÂȘ Ì ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ Ú¿ÎÙÔÚ˜, ‰ÈÎÙ‡ˆÛË Ì ÙfiÔ˘˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ Ù‹ÛÂȘ, ÛÙÔ¯Â˘fiÌÂÓ˜ ·ÔÛÙÔϤ˜ ÂÓÙ‡ˆÓ Û ÂȉÈÎfi ÎÔÈÓfi. ∂›Û˘ ۯ‰ȿÛÙËÎÂ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÂÚÈÙ¤ÚÔ˘ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ÎÈ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. Œ¯Ô˘Ó Â›Û˘ ‰È·ÌÔÚʈı› ÙÚÂȘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ› ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Î·È ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ı· ÂÈϤÍÂÈ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ.

•ÂΛÓËÛÂ Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ “ªÂÙ·Ô›ËÛË ÛÙȘ Ӥ˜ Û˘Óı‹Î˜”

101 ÂÂÓ‰˘ÙÈο Û¯¤‰È· ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ∂∫∞Δ√¡ ¤Ó· ÂÂÓ‰˘ÙÈο Û¯¤-

‰È· ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·” . ∞˘Ùfi ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ·fi

∏ RENESUN ∂¶∂ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË Energy-Photovoltaics °π∞ ÙÚ›ÙË ¯ÚÔÓÈ¿, Ë ÂÙ·ÈÚ›· RENESUN ∂¶∂ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË Energy-Photovoltaics, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ó¤· ηÈÓÔÙfiÌ· ÚÔ˚fiÓÙ· ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ¯·ÌËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· RENESUN ∂¶∂ Ì ÎÔÚ˘Ê·›· ÚÔ˚fiÓÙ· (™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ȯÓËÏ¿ÙÈÛ˘ - Tracking systems Î·È ÛÙ·ıÂÚ¿ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·) Ô˘ Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ӷ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÚfiÙ˘·, Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÂÂÓ‰˘Ù¤˜, ÂÁηٷÛٿ٘, ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜ Î·È ÌÂÏÂÙËÙÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜ Ô˘ ˆ˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓfi ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ, Ì ÛÎÔfi Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ ¤Í˘Ó˜ Î·È Â˘¤ÏÈÎÙ˜ χÛÂȘ Ì ÁÚ‹ÁÔÚË Ù·¯‡ÙËÙ· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘, ¢ÎÔÏ›· ÛÙËÓ Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜.

ÙÔÓ ÂӉȿÌÂÛÔ ÊÔÚ¤· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË ÙˆÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÙÂı› ÁÈ· ÙȘ ÚÔηٷ‚ÔϤ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “ªÂÙ·Ô›ËÛË ÛÙȘ Ӥ˜ Û˘Óı‹Î˜” . Œˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ηٷ‚ÏËı› 2.000.000 ¢ÚÒ Û˘ÓÔÏÈο Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ· Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Î·È ¿ÏϘ ÚÔηٷ‚ÔϤ˜ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÁÈ· ÙȘ ÂÓÙ¿ÍÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ. ™ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ∂º∂¶∞∂ (www.efepae.gr) ¤¯ÂÈ ·Ó·ÚÙËı› Ô ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi˜ ηٿÏÔÁÔ˜ Ì ٷ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο Û¯¤‰È·. ΔÔ ¤ÚÁÔ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË - ∂˘Úˆ·˚Îfi Δ·ÌÂ›Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ ({∂.¶. ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· (∂¶∞¡ ππ)}, ¶∂¶ ª·Î‰ÔÓ›·˜ - £Ú¿Î˘, ¶∂¶ ∫Ú‹Ù˘ Î·È ¡‹ÛˆÓ ∞ÈÁ·›Ô˘, ¶∂¶ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ∏›ÚÔ˘, ¶∂¶ ∞ÙÙÈ΋˜).

¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ª¤¯ÚÈ Î·È 15 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011 ‰È·ÚΛ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ¶Ú¿ÍË “∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈÎfi˜ ΔÔ˘ÚÈÛÌfi˜” , Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ∂ȉÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·” 2007-2013 (∂¶∞∂). ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ηÏ› fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË ¤ÚÁˆÓ ÛÙËÓ ¶Ú¿ÍË “∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈÎfi˜ ΔÔ˘ÚÈÛÌfi˜” Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ √‰ËÁÔ‡. ∏ ¶Ú¿ÍË “∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈÎfi˜ ΔÔ˘ÚÈÛÌfi˜” ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ·fi ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ‹ ÚÔÙ›ıÂÓÙ·È Ó· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ÌÔÚÊÒÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÂÓÙfi˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂ÈÎÚ¿ÙÂÈ·˜, ÂÓÒ ‰ÂÓ ÂÌ›ÙÔ˘Ó ÛÙȘ

ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ (∂∫) 1998/2006 fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ. √ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜ ·Ó¿ÁΘ, ÙȘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ Î·È Ù· ΛÓËÙÚ· ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ, ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ¤Ó· ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÎÔÈÓfi, ÙËÚÔ‡Ó ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‚ÈÒÛÈÌ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ¿Ì‚Ï˘ÓÛË Ù˘ ÂÔ¯ÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ˙‹ÙËÛ˘. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¶Ú¿ÍË ·ÔÛÎÔ›: ™ÙË ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË Î·È ÛÙÔÓ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Ì ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ÌÔÚÊÒÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. ™ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÔ‡ ·Ôı¤Ì·ÙÔ˜. ™ÙËÓ ¿Ì‚Ï˘ÓÛË Ù˘ ÂÔ¯ÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ˙‹ÙËÛ˘. ∫‡ÚÈÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ Ô˘ ı· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ÔÈ Î·ÙˆÙ¤Úˆ: ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ.

∏ ÚÔÛˆÔÔ›ËÛË - ÂÍ·ÙƠ̂΢ÛË Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÌÂÈÚ›·˜. ∏ ·ÚÔ¯‹ ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Û ÂȉÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÂÈÛÎÂÙÒÓ (.¯. Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ∞ÌÂ∞ Î.Ï.). ∏ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Ú¯fiÌÂÓˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·fi ÙȘ ÌÔÚʤ˜ Ì·˙ÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. ∏ ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ·Ú¯fiÌÂÓˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹. ∏ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ, Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ. ∏ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ηÈÓÔÙfiÌˆÓ Î·È ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ÌÔÚÊÒÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. ∏ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÂÈÊÔÚ›·˜ Î·È Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂˆÓ ÙˆÓ ·Ú¯fiÌÂÓˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. ∏ ‰È¿¯˘ÛË Î·È ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Û fiÏ· Ù· ÛÙ¿‰È· Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜. ¢∏ª√.™.


M·ÁÓËÛ›· 31

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2011

√ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¶Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∂¶π™Δ√§∏ ÛÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Û‡ÛÙ·Û˘ ÔÌ¿‰·˜ ÌÂϤÙ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¶Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ·¤ÛÙÂÈÏÂ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›·, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: ∫ ¢‹Ì·Ú¯Â ªÂ ȉȷ›ÙÂÚË ÈηÓÔÔ›ËÛË ‰È·‚¿Û·Ì ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi Δ‡Ô ·fiÊ·Û‹ Û·˜ ÁÈ· Û‡ÓÙ·ÍË “ªÂϤÙ˘ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ¶Ï·Ù›·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘” ΔÔ ¤ÚÁÔ Â›Ó·È ·ÍÈfiÏÔÁÔ ‰ÈfiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÓfi˜ ÙˆÓ Î˘ÚÈÔÙ¤ÚˆÓ ÂχıÂÚˆÓ ÎÔÈÓÔ¯Ú‹ÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. §fiÁˆ ÙÔ˘ ·ÍÈfiÏÔÁÔ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ë ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ˘¿ÁÂÙ·È, ˘Ô¯ÚˆÙÈο, ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ÚfiÛÊ·Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ À¶∂∫∞, ˘’ ·ÚÈıÌ. 26804/16.6.2011 (º∂∫ 1427-Ù‡¯Ô˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ) Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ı· ¤ÚÂ ӷ ‰ÈÂÓÂÚÁËı› ˘Ô¯ÚˆÙÈο ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ È‰ÂÒÓ ∏ ·fiÊ·Û‹ Û·˜ ÁÈ· ·¢ı›·˜ ·Ó¿ıÂÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ Û ÔÌ¿‰· ÂÎÏÂÎÙÒÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ‰ÂÓ Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ Û‡ÌʈÓÔ˘˜ ‰ÈfiÙÈ: ∞ÓÙ›ÎÂÈÙ·È ÛÙËÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓË (ˆ˜ ÚԷӷʤڷÌÂ) ¡ÔÌÔıÂÛ›·. ªÂ ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÂȉÈÒÎÂÙ·È Î·È ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Â˘Ú‡ÙÂÚË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÌÂÏÂÙËÙÒÓ Î·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜ Ù˘ ¿ÌÈÏÏ·˜ ¢ÈfiÙÈ, Ô ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfiÛ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜, ·ÔÙÂÏ› ÙË ÌfiÓË ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÏÔ˘Ú·ÏÈÛÌfi ·fi„ˆÓ, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ Ù˘ ηχÙÂÚ˘ ÚfiÙ·Û˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÂÍ›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û ӤԢ˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜, Ó· ‰È·ÎÚÈıÔ‡Ó Î·È ÂÈϤÔÓ Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘˜ ÂÊfi‰ÈÔ Î·È ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÔχÙÈÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂͤÏÈÍ‹ ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È ›Ûˆ˜ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ¤ÚÁÔ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘ ÛÙËÓ fiÏË. ∞ÊÔÚ¿ ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙÂÚÔ˘ ÛËÌ›Ԣ Ù˘ fiÏ˘, ÂÓfi˜ ÛËÌ›Ԣ Ô˘ Î·È ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ¤ÁÈÓ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ¤Ó·˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ó·‰Âȯı› Û ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜, Û ÙÔfiÛËÌÔ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË. ∫·ÙfiÈÓ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ Î·È ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Û¿˜ ηÏԇ̠ӷ ·Ó·ıˆڋÛÂÙ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ Û·˜ ÁÈ· ·¢ı›·˜ ·Ó¿ıÂÛË ÌÂϤÙ˘ Î·È ÚÔ΋ڢÍË ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ‡ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¡fiÌÔ.

ŒÎÏ‚ ÙÔÓ ÂÚÁÔ‰fiÙË ÙÔ˘ ∏ οÌÂÚ· Ô˘ ›¯Â ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ

ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ¿ ÙÔ˘, ηıÒ˜ ‰È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ Û˘¯Ó¿ ÙÔ˘ Ï›Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù·, “Û˘Ó¤Ï·‚” ÙÔ ‰Ú¿ÛÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó ˘¿ÏÏËÏfi˜ ÙÔ˘. ∂ÓËÌÂÚÒıËÎÂ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È ¤ÁÈÓÂ Ë Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛÙË. ΔÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÛËÌÂÈÒıËΠ۠ηٿÛÙËÌ· ηʤ, Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¶ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ¤Ó·˜ 22¯ÚÔÓÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·, ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÁÈ· ÎÏÔ‹ 100 ¢ÚÒ ·fi ÙËÓ Ù·Ìȷ΋ Ì˯·Ó‹. Ãı˜ Ô Ó·Úfi˜ Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ˘ËÚÂÛ›·˜ Î·È ·Ú·¤ÌÊıËΠÛÙÔ ªÔÓÔÌÂϤ˜ ∞˘ÙfiʈÚÔ. Ÿˆ˜ ÚԤ΢„ ·fi ÙËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË, Ô 39¯ÚÔÓÔ˜ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ ηʤ ›¯Â ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ fiÙÈ ÙÔ˘ ¤ÏÂÈ·Ó ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ¤ÙÛÈ ÂÁη٤ÛÙËÛ οÌÂÚ·.

•ÂΛÓËÛ·Ó Â‰Ò Î·È ¤Ó· Ì‹Ó· ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÂÚ¿ÙˆÛ‹ ÙÔ˘˜

√ÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÁ·ÙÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ

ÂΛÓËÛ ÌÂÙ¿ ·fi ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙȘ ÂÚÁ·ÙÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú·‰ÔıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·ÙÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ÛÙÔ˘˜ 40 ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜.

∏ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ÂÈÛΤÊıËΠÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ Î·È Â›¯Â ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘˙‹ÙËÛ ۯÂÙÈο Ì ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. “™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Ô˘ ›¯· ·fi ÙÔÓ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô, ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙȘ ηÙÔÈ˘ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Â‰Ò Î·È ÂÚ›Ô˘ ¤Ó· Ì‹Ó·. ª¿ÏÈÛÙ· Ë ·Ú¯‹ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ, fiÔ˘ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜, ÂÓÒ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙÔ˘˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Î·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ÈÛÙ‡ԢÌ ˆ˜ Û ۇÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÔÈ Î·ÙÔÈ˘ ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈ̘ Ó· ·Ú·‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ Ô˘ Ì ·ÁˆÓ›· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ¿Óˆ ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë Î. §·˝ÙÛÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. “∞Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ˆ˜ ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ ηٷ-

‚¿ÏÏ·Ì ˆ˜ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ȤÛÂȘ Ô˘ ·Û΋۷Ì ÛÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∫·ÙÔÈΛ·˜ fiÏÔ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ·ÔʤÚÔ˘Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∂›Ó·È ¿ÌÂÛË ·Ó¿ÁÎË ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÛÙ¤ÁË, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÂÓÔ›ÎÈÔ È‰È·›ÙÂÚ· Û ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜

ηÈÚÔ‡˜ Ô˘ ˙ԇ̔ .

∏ À¤ÚÂÈ· ∫Ú‹ÓË ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙËÓ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË Ù˘ π°’ ∂ÊÔÚ›·˜ ∫Ï·ÛÈÎÒÓ Î·È ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Î. ∞ÚÁ˘ÚԇϷ πÓÙ˙ÂÛ›ÏÔÁÏÔ˘ ›¯Â Ë Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ó¿Ï·Û˘ Ù˘ À¤ÚÂÈ·˜ ∫Ú‹Ó˘, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÂÚ›Ô˘ 400.000 ¢ÚÒ, ÁÈ·

ÙËÓ ÔÔ›· ˘¿Ú¯ÂÈ ‹‰Ë ¤ÙÔÈÌË ÌÂϤÙË Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ¤ÓÙ·Í‹ Ù˘ ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÛÙÔ ∂™¶∞. ∏ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ‹Úı ϛÁ˜ Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ë Î. §·˝ÙÛÔ˘ Ì ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ˘‹ÚÍÂ Ë Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ·ÒÙÂÚÔ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ¿ÓÙÏËÛË Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. μ·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÛÙÔ ∂™¶∞ ·ÔÙÂÏ› Ë ıÂÙÈ΋ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ™ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ë Î. πÓÙ˙ÂÛ›ÏÔÁÏÔ˘ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÔÈ ÚÒÙ˜ Â·Ê¤˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ¶Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Ï‹Ú˘ ·ÔÙ‡ˆÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë Î. §·˝ÙÛÔ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ÌÂıÔ‰Èο Î·È ÚÔÛÂÎÙÈο Á›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÂÓfi˜ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ Ó¤· ÓÔ‹ ÛÙËÓ ·ÛÙÈ΋ ·Ó¿Ï·ÛË ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘.

∞fi ÙÔ ∞˘ÙfiʈÚÔ ΔÚÈÌÂϤ˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘

AıÒ· Ë Á˘Ó·›Î· Ô˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÏfiÁˆ ÎÈÓËÙÔ‡ ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ∞º√À ¤‰ˆÛ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, ÎÚ›ıËΠÙÂÏÈο ·ıÒ· Ë Á˘Ó·›Î·, Ë ÔÔ›· Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘, ÛÙË ‰ÈηÛÙÈ΋ ·›ıÔ˘Û·, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ΔÚÈÌÂÏÔ‡˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÂÓfi¯ÏËÛ˘ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎÈÓËÙÔ‡ Ù˘ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ‰È¤Ù·Í ÙËÓ Û‡ÏÏË„‹ Ù˘ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÔÌ‹ Ù˘ Û ‰›ÎË, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∞˘ÙÔÊÒÚÔ˘. ∏ ‰›ÎË Ù˘ ¤ÁÈÓ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ΔÚÈÌÂÏÔ‡˜

ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘. ∏ Á˘Ó·›Î· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÎÚÔ·ÙËÚ›Ô˘ fiÙ·Ó ÙÔ ÎÈÓËÙfi Ù˘ ÚÔοÏÂÛ ıfiÚ˘‚Ô Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¿Ó·„ ÙÔ ÊÏ·˜, ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·fi ¿ÛÙÔ¯Ô ¯ÂÈÚÈÛÌfi, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÂÓÔ¯ÏË̤ÓÔ˜ ·fi ÙË ‰È·Ù·Ú·¯‹ ·˘Ù‹, ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜-ÊÚÔ˘ÚÔ‡˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙË Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ‰È·Ù¿Ú·ÍË Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘. ΔÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ·ÈÊÓȉ›·Û fiÛÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙË ‰ÈηÛÙÈ΋ ·›ıÔ˘Û·, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍÂ

ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ. ∫·È ·ÚÎÂÙ‹ Ì¿ÏÈÛÙ· ÒÚ· Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·Ó Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜. ∏ Á˘Ó·›Î· ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ¤‰ˆÛ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ, fiÙÈ Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ Â›¯Â ÚfiıÂÛË Ó· ÂÓԯϋÛÂÈ ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Î·È Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Â›¯Â ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙÔ Ì˘·Ïfi Ù˘ fiÙÈ ı· ÚÔηÏÔ‡Û ·Ó·Ù·Ú·¯‹. √‡ÙÂ Ê˘ÛÈο fiÙÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ı· ‰È¤Ù·˙ ÙË Û‡ÏÏË„‹ Ù˘. ΔÂÏÈο ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÙËÓ ¤ÎÚÈÓ ·ıÒ·. ¢fiıËΠfï˜ Î·È ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· Ì ÔÏÏÔ‡˜ ·Ô‰¤ÎÙ˜, ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÎÈÓËÙÒÓ Î·Ù¿ ÙȘ Û˘Ó‰ÚÈ¿-

ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ. ∫¿ÔÈÔÈ ‰ÈηÛÙ¤˜ ‰ÂÓ ·ÛÙÂȇÔÓÙ·È... ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›Á˜ ÔÈ ÊÔÚ¤˜ Ô˘ Ù· ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ ÎÙ˘Ô‡Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ Î·È ÔÈ ‰ÈηÛÙ¤˜ ÚÔ‚·›ÓÔ˘Ó Û ·Ú·Ù‹ÚËÛË. ¶ÔÙ¤ Ò˜ ÙÒÚ· fï˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È·Ù·¯ı› Ë Û‡ÏÏË„Ë ·ÙfiÌÔ˘ ÂÂȉ‹ ÂÓÔ¯ÏÔ‡Û ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ. ™˘Ó¤‚Ë Î·È ·˘Ùfi Î·È ›Ûˆ˜ οÓÂÈ ÚÔÛÂÎÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ·ÓÔÈÎÙ¿, ‹ Û ηÓÔÓÈÎfi ‹¯Ô Ù· ÎÈÓËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·›ıÔ˘Û˜. Δ. ∫.

∏ ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË ÁÈ· ÚÔÛˆÈÎfi ·È‰ÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ μfiÏÔ˘

700 ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÛÙÔ ∞ÓÔȯÙfi §·˚Îfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ μfiÏÔ˘

™∂ Ï‹ÚË Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ù˘ ‰‡ÛÎÔÏ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ô˘ ‰È·Ó‡ÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, Ë ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, η٤ıÂÛ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÚÔ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÚfiÛÏË„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡ π.¢.√.Ã. ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ·È‰ÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ÛÙÔ μfiÏÔ. ◊‰Ë, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ÚԂ› Û ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‰‡Ô ·È‰ÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ‚ÚÂÊÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ Â͢ËÚÂÙÔ‡ÌÂÓÔ ·ÚÈıÌfi ·È‰ÈÒÓ, ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· Ô˘ Ë ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·ÏÂ›Ù·È Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ‰È¢ÎÔχÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÁÔÓ¤ˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó ÛÙÔ ÏËÙÙfiÌÂÓÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÈÛfi‰ËÌ·. ™ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ Î. ∑‹ÛË ÁÈ· ¤ÁÎÚÈÛË ı¤ÛÂˆÓ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ¢Èη›Ô˘ √ÚÈṲ̂ÓÔ˘ ÃÚfiÓÔ˘ ÁÈ· ÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ·›ÙËÌ· ¤¯ÂÈ ·ÔÛÙ·Ï› ÁÈ· ·ÚÔ¯‹ ¤ÁÎÚÈÛ˘ ÛÙËÓ ÙÂÙÚ·ÌÂÏ‹ ÂÍ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ ¶À™ 33/2006. ∂ÈϤÔÓ, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ ÛÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ fiÙÈ: “™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 37 ÙÔ˘ Ó. 3986/2011 “∂›ÁÔÓÙ· ̤ÙÚ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ 2012-2015”, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2011 ÔÚ›ÛÙËΠϤÔÓ ÛÙÔ 50% Â› ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ ÂÁÎÚ›ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2010 Î·È ÌÂÈÒÓÂÙ·È Î·Ù¿ 10% ÁÈ· οı ÂfiÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, fiÙ·Ó ¯ÔÚËÁËı› Ë Û¯ÂÙÈ΋ ¤ÁÎÚÈÛË Ë ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ı· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜”.

Δ√ ∞ÓÔȯÙfi §·˚Îfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÍÂÎÈÓ¿ ηÓÔÓÈο ÙÔ

·’ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ÙÔ˘ ¤ÙÔ˜ (2011-12) ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 12 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ (∫. ∫·ÚÙ¿ÏË & ∞Óı. °·˙‹). √È ÙÔÌ›˜ Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ê¤ÙÔ˜ Â›Ó·È Ù˘ æ˘¯ÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ù˘ ¶ÚÔÏËÙÈ΋˜ π·ÙÚÈ΋˜ Î·È Û˘ÓÔÏÈο ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó 26 ÙÚ›ˆÚ˜ ‰È·Ï¤ÍÂȘ ÁÓˆÛÙÒÓ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ Î·ıËÁËÙÒÓ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÙ·ÎÔÛ›ˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ¤¯Ô˘Ó Î·Ï˘Êı›, ÂÓÒ Ë ˙‹ÙËÛË Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË Ô˘ ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ¶ÔÏÈÙÒÓ μfiÏÔ˘ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÔÓÙ·È Î·È ÛÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ̤۷ ÛÙÔ ¤ÙÔ˜. ŒÙÛÈ fiÛÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ·ÎfiÌË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÙÔÌ›˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Î·ÏÒÓÙ·˜ ÙÔ 2421077433 Ó· ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó: Portal: http://www.akadimiapoliton.edu.gr. Facebook: “∞η‰ËÌ›· ¶ÔÏÈÙÒÓ μfiÏÔ˘” ΔËϤʈÓÔ: 24210.77433 ·fi 09.00-14.00 & 18.00 21.00 e-mail: akadimiapoliton@gmail.com.

∏ ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ÁÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ∂¶∂ƒøΔ∏™∏ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ η٤ıÂÛÂ Ë ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ Î. ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘, ÛÙËÓ ÔÔ›·, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ·ÓÂÍ‹ÁËÙ· Î·È ÂÚ›ÂÚÁ·, ·‰È·ÊÔÚ› ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË Î·È Â›Ï˘ÛË Î·›ÚÈˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ·Î˘ÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ô È‰Ú˘ÙÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ ÙˆÓ ªÔ˘ÛÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ ÚԂϤÂÈ ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, Ú‡ıÌÈÛË ·Ôχو˜ ··Ú·›ÙËÙË, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ˘ ˆÚÔÏÔÁ›Ô˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ·ÔÛÙ¿ÛˆÓ, Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÚˆÙÔÙ˘ԇ̠·ÚÓËÙÈο Î·È ·fi Ù· 44 ªÔ˘ÛÈο ™¯ÔÏ›·, Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·, ÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ ·ÎfiÌË Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘, ÏfiÁˆ Ù˘ ·‰È·ÊÔÚ›·˜ Î·È Ù˘ ÎˆÏ˘ÛÈÂÚÁ›·˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜. - °È·Ù› ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ۇӷ„Ë Û‡Ì‚·Û˘ Ì ·Ó¿‰Ô¯Ô ÂÙ·ÈÚ›· ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ, Û‡Ìʈӷ Î·È Ì ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ 38 ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ 28 πÔ˘Ï›Ô˘ 2011 (·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂȉÈÎÒÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ì·ıËÙÒÓ Ì ‰ËÌfiÛȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ, fiÙ·Ó Ù· ‰ËÌfiÛÈ· Û˘ÁÎÔÈÓˆÓȷο Î·È ›‰È· ̤۷ ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Ó), ·ÏÏ¿ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙË Ó¤· ∫À∞ (º∂∫ 1701 - 1/8/2011); -ªÂ ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ÂÁÁ˘¿ÛÙ ے ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ Î·È ¤ÁηÈÚË ÌÂٷΛÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘˜; ΔÈ ÚÔÙ›ıÂÛı ӷ οÓÂÙÂ; - °È·Ù› ·Ú’ fiÙÈ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ۇ̂·ÛË ÁÈ· ÙË Û›ÙÈÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ¤ÏËÍ ÙËÓ 5 ª·˝Ô˘ 2011, ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ú¿Ù·Û˘ Ù˘ ۇ̂·Û˘ Û˘˙ËÙ‹ıËΠÚÈÓ 10 ÌfiÏȘ Ë̤Ú˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ÂÂÚÒÙËÛË Ô˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹.

√ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ¡¤ˆÓ Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ •∂∫π¡√À¡ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÂÓ fi„ÂÈ

ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÈÂÚ·ÔÛÙÔÏÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ ÔÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ - ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ¡¤ˆÓ Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, Ô˘ ÛÎÔfi ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÓÂÔÏ·›·˜ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ ˙ˆ‹. ΔËÓ Â›ÛËÌË ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ ı· ¢ÏÔÁ‹ÛÂÈ Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ÌÂı·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 25 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 8.30 Ì.Ì. Ì ÙÔÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ ·ÁÈ·ÛÌfi ÛÙÔ “¶∂ƒ∞™ª∞” (μ·ÛÛ¿ÓË 63). •ÂΛÓËÛ·Ó Î·È Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ Î·È Ù˘ ¶·È‰È΋˜¡Â·ÓÈ΋˜ ÃÔÚˆ‰›·˜ Î·È Ù˘ ÃÔÚˆ‰›·˜ °ÔÓ¤ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2011-2012. ªÂı·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 25 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 6.30 Ì.Ì. Ô Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ı· ÙÂϤÛÂÈ ÙÔÓ ·ÁÈ·ÛÌfi ÂÓ¿Ú͈˜ ÛÙÔ ¶Ó. ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚÔfiψ˜ (∞. °·˙‹ - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË).


M·ÁÓËÛ›· 32 √ £·Ó. ¡¿ÎÔ˜ ÁÈ· ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ √ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ΔÔ̤· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∂˘ı‡Ó˘ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Ù˘ ¡¢, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, Î. £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ∂ÚÒÙËÛ˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÈÊÓȉȷÛÙÈ΋ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη ªÂÙ·ı¤ÛÂˆÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ¤Î·Ó ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‰‹ÏˆÛË: “¶ÔÈ· ÎÚ›ÛË, ÔÈ· ÂıÓÈ΋ ·Ó¿ÁÎË, ÔÈ· ·ÍÈÔÎÚ·Ù›·; ΔÔ “‚·ı‡ ¶∞™√∫” Ô˘ ΢‚ÂÚÓ¿ ÙË ¯ÒÚ·, ·ÎfiÌ· Î·È ÚÔ ÙˆÓ ÈÔ ¤ÎÙ·ÎÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ, ‰ÂÓ Ï¤ÂÈ Ó· ͯ¿ÛÂÈ ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÙÔ˘: ∫ÔÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Î·È Â˘ÓÔÈÔÎÚ·Ù›·! ∞ÎfiÌ· Î·È ÛÙ· ¢·›ÛıËÙ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ... °È·Ù›, Ò˜ ·ÏÏÈÒ˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÚÌËÓ¢ı› Ë ·ÈÊÓȉȷÛÙÈ΋ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη ªÂÙ·ı¤ÛÂˆÓ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÚÔ‚·›ÓÂÈ ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· οı ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ Ó· ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·Ù›ıÂÙ·È “fiÙ·Ó ·Ó·Î‡ÙÔ˘Ó ÏfiÁÔÈ Ô˘ ¿ÙÔÓÙ·È ÛÔ‚·ÚÒÓ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ” ; ∫·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÙÔÓ ϤÔÓ ÛηӉ·ÏÒ‰Ë ÙÚfiÔ, Ì ̛· ÚÔÛı‹ÎË-“¤ÎÏËÍË” , Ô˘ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓfiÙ·Ó ÛÙÔ ™¯¤‰ÈÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ‰fiıËΠÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÛÙȘ 3 πÔ˘Ó›Ô˘! ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ‰˘fiÌÈÛË Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÙÔ˘ ™¯Â‰›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ¶.¢. 100/2003 (ΔÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ, ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ, ·ÔÛ¿ÛÂȘ Î·È ÏÔÈ¤˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡), ÛÙȘ 16 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011, ‰ËÌÔÛȇıËΠÛÙËÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ (º∂∫ ∞ 207) ÙÔ ˘’ ·ÚÈıÌ. 85/2011 ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔ˜ ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÏËÍË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔ̤ӈÓ, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ∂§.∞™., ÂÚȤ¯ÂÈ Ì›· ÚÔÛı‹ÎË Ô˘ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓfiÙ·Ó ÛÙÔ ™¯¤‰ÈÔ Ô˘ ›¯Â ‰ÒÛÂÈ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ô Î. ˘Ô˘ÚÁfi˜. ™‡Ìʈӷ Ì ·˘Ù‹Ó, ÙÚÔÔÔÈÂ›Ù·È ·ÈÊÓȉȷÛÙÈο, ¯ˆÚ›˜ ηÌÈ¿ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰È·‚ԇϢÛË Î·È ¯ˆÚ›˜ η̛· ÚÔÊ·Ó‹ ˘ËÚÂÛȷ΋ ·Ó¿ÁÎË, ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ÌÂÙ·ı¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ, Ô˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÁÈÓfiÙ·Ó ‚¿ÛÂÈ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ÌÔÚ›ˆÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 17 ÙÔ˘ ¶.¢ 100/2003, ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Â‰¿ÊÈÔ Î·Ù¿ ÙÔ ÔÔ›Ô, οı ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·Ù›ıÂÙ·È fiÙ·Ó ·Ó·Î‡ÙÔ˘Ó ÏfiÁÔÈ Ô˘ ¿ÙÔÓÙ·È ÛÔ‚·ÚÒÓ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ! ŸÌˆ˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, fiϘ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ·Ó¿ÁΘ ηχÙÔÓÙ·Ó Ì ·ÔÛ¿ÛÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ̤¯ÚÈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ù·ÎÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ. °È·Ù›, ¿Ú·ÁÂ, ¤·„ ӷ Â›Ó·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ·ÔÛ¿ÛˆÓ; ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ “ÛÔ‚·Ú¤˜ ˘ËÚÂÛȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ” Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ì ·ÔÛ¿ÛÂȘ; ∫·È ‚¿ÛÂÈ ÔÈˆÓ “·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ” ı· ÂÍ·ÎÚÈ‚ÒÓÔÓÙ·È Î·È Ò˜ ı· ÂÈϤÁÔÓÙ·È ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÚÔ˜ ÌÂÙ¿ıÂÛË; ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Ì ÙËÓ ·ÈÊÓȉȷÛÙÈ΋ “·Î‡ÚˆÛË” ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη ªÂÙ·ı¤ÛˆÓ, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔÓ “·ÛÎfi ÙÔ˘ ∞ÈfiÏÔ˘” , ÒÛÙÂ Ë ËÁÂÛ›· Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁ› ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙ· ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ ηٿ ‚Ô‡ÏËÛË Î·È, ΢ڛˆ˜, Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ∂§.∞™., ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ·ÚÔÛٿ٢ÙÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ Û οı ›‰Ô˘˜ ÂȯÂÈÚÔ‡ÌÂÓË ·˘ı·ÈÚÂÛ›·”.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2011

Δ· Ù·›ÛÌ·Ù· ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÏfiÁˆ ÔÊÂÈÏÒÓ, ·ÎfiÌË Î·È ·fi ∫√∫

¡›ÎÔ˜ ÃÔ˘ÓÙ‹˜

2.279 Ê˘ÁfiÔÈÓÔÈ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

™ÙÔȯ›· ·fi ∂∂ ÁÈ· ·ÔÚÚfiÊËÛË ¶∂¶ £ÂÛÛ·Ï›·˜

ÚÈÓ ·fi ¤Ó· ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÔ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Ê˘ÁfiÔÈÓˆÓ, ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ¤ÁÁÚ·Ê· ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘ - Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ÂÎÙÂϤÛÂÈ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ- ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·Ó Û 2.870 ¿ÙÔÌ·. ∞fi ·˘Ù¿ ÔÈ 2.181 ›¯·Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ¢ÂÏÙ›Ô ∂ÁÎÏËÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÒÓ ∞Ó·˙ËÙ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ·Ú¤ÏıÂÈ ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ, Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ô ¡fiÌÔ˜ Î·È Ì¤Û· ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ÚÔÛ·¯ıÔ‡Ó ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ¶ÔÏÏÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È Â‰Ò Î·È ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·. √ ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ˜, ÂÓÒ ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÊÔÚ¿ Û ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÙfiÔ Î·ÙÔÈΛ·˜.

Œˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÙÔ˘ 2011 Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Ê˘ÁfiÔÈÓˆÓ ·Ó‹Ïı Û 2.279, ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÂÎÙÂϤÛÙËÎ·Ó 39 ˘Ôı¤ÛÂȘ Î·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ÚfiÛÙÈÌ· ·fi ∫√∫ (΢ڛˆ˜ ̤ıË), ·Î¿Ï˘Ù˜ ÂÈÙ·Á¤˜ Î·È ÌÈÎÚÔÎÏÔ¤˜. §ÈÁfiÙÂÚ˜ Â›Ó·È ÙÒÚ· ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ¯Ú¤Ë ÛÙ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·, ηıÒ˜ ·ÚÎÂÙÔ› ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ Ì ÙËÓ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›· Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ. ∞fi ÙËÓ ·Ú¯‹ fï˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Î·È ¿ÏÈ Ó· ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È ÚÔ˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÛÙËÓ Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ·Ï›·˜. ΔÔ ÚÒÙÔ 20‹ÌÂÚÔ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó 52 Ӥ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÂÎÙÂϤÛÙËÎ·Ó 10 (ÂÙ¿ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó Ë̉·Ô‡˜ Î·È ÙÚÂȘ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜). ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÚÔ˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Î·È ÙÔ‡ÙÔ - fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ - ÂÂȉ‹ ¿Ú¯ÈÛÂ Ë Î·ÓÔÓÈ΋ ÚÔ‹ Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Ù˘ ·fi Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÌÂÙ¿ ÙȘ ıÂÚÈÓ¤˜ ‰È·ÎÔ¤˜. ¶ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ Ê˘ÁfiÔÈÓÔ˘˜ Â›Ó·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷ‰ÈηÛÙ› ÂÚ‹ÌËÓ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó

fï˜ Î·È ·ÚÎÂÙÔ› ·ÏÏÔ‰·Ô›, Ë Ù‡¯Ë ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·ÁÓÔÂ›Ù·È Â‰Ò Î·È Ì‹Ó˜. √È Î·Ù·‰ÈηÛı¤ÓÙ˜ Ú¤ÂÈ, ÂÓÙfi˜ ‰ÈÌ‹ÓÔ˘, fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ô ¡fiÌÔ˜, Ó· ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Î·È Ó· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·. ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ - ·Ú¿ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ¤ÏÏÂÈ„Ë Û ÚÔÛˆÈÎfi - ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi Ê˘ÁfiÔÈÓˆÓ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÙÚÂȘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› - ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È 30-40 ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÌËÓÈ·›ˆ˜, ÂÓÒ ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È Î·È ¿ÏϘ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·‡ÍËÛË

ÙˆÓ ÌËÓ‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ·Î¿Ï˘Ù˜ ÂÈÙ·Á¤˜ Î·È ÙˆÓ ‰È·Ù·ÁÒÓ ÏËڈ̋˜, Ì ̷ıËÌ·ÙÈ΋ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÓÙ·ÏÌ¿ÙˆÓ Û‡ÏÏ˄˘ ÁÈ· ·ÓÂÎÙ¤ÏÂÛÙ˜ ηٷ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ¿Óˆ ·fi 200 ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÚÔ˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÁÈ· Û‡ÏÏË„Ë Ê˘ÁfiÔÈÓˆÓ ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ οı ‰›ÌËÓÔ. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¿ÓÙˆ˜ Ô˘ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È Î·È ÚÔÛ¿ÁÔÓÙ·È ÂÓÒÈÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ˙ËÙÔ‡Ó Î·È Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÂÏÈο ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ·fiÊ·Û˘ (‰›ÓÂÙ·È Û˘-

Ó‹ıˆ˜ ¤Ó· ÂÍ¿ÌËÓÔ) Î·È ¤ÙÛÈ ·ÓÔ›ÁÂÈ ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ Ê·‡ÏÔ˜ ·ÎÏÔ˜. ™˘Ó‹ıˆ˜ ·Ú·‚È¿˙ÂÙ·È Ë ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Î·È ÂΉ›‰ÂÙ·È ÂÎ Ó¤Ô˘ ¤ÓÙ·ÏÌ· Û˘ÏÏ‹„ˆ˜ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË Ó¤· ·Ó·˙‹ÙËÛË ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ¿ÓÙˆ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ·‰È¿„¢ÛÙÔÈ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ Ô‰˘ÓËÚÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ì οı ÙÚfiÔ Ó’ ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÏfiÁˆ Ù˘ ȉȷ›ÙÂÚ· η΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙ·Û˘. √ ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Ê˘ÁfiÔÈÓˆÓ, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È, Á›ÓÂÙ·È ÔÏÔ¤Ó· Î·È ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚÔ˜. ™Â οÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ Û ËÏÈÎȈ̤ӷ ¿ÙÔÌ·, ‹ ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·ËÚ›· Ô˘ ‰ÈÒÎÔÓÙ·È ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÌÈÎÚ¤˜ Û¯ÂÙÈο ÔÊÂÈϤ˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈ· Î·È Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·... ∞ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ Ô ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ Ê˘ÁfiÔÈÓˆÓ ÚÔ˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È Î·È ÂϤÁ¯ÂÙ·È Û ٷÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·. ∞˘Ùfi fï˜ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Â›Ó·È Û˘Ó¯‹˜ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÚÔ˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ·ÔÊ¿ÛˆÓ, Ô˘ ‰ÂÓ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÏfiÁˆ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ Ê˘ÁfiÔÈÓˆÓ. Δ.∫.

∞fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ “¢ÂÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ì ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘˜”

™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ™À°∫∂¡Δƒø™∏ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙȘ 6 Ì.Ì. ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ∞ÁÒÓ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ “¢ÂÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ì ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘˜” . ªÂ Û‡ÓıËÌ· “√‡Ù 1ú ÁÈ· ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÔÎÔÁχÊÔ˘˜ ¢È·ÁÚ·Ê‹ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ - ∫·ÌÈ¿ ·fiÏ˘ÛË, ‹ fiÏÔÈ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ‹ ηӤӷ˜. ∞ÂÚÁ›· ÁÂÓÈ΋ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ - ŸÏÔÈ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›·” , Ù· ̤ÏË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÛÙË Û˘Ó¤ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜ “Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙ· ۈ̷Ù›· ÙÔ˘˜ ‹ ÙȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÓÒÛÂȘ

Î·È Ó· Ù· ηϤÛÔ˘Ó Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ¯·Ú·ÙÛÈÒÓ ÚÔ˜ ÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÊÔÚÈ·ÎÒÓ ÌÂ Û˘Óԉ¢ÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹, “ÌË ‚‚·ÈÒÛÂÙÂ, ÌËÓ ÂÈÛÚ¿ÍÂÙÂ Î·È Ó· ·Î˘ÚÒÛÂÙ ÙÔ˘˜ ÎÂÊ·ÏÈÎÔ‡˜ ÊfiÚÔ˘˜” . Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “∏ ÂÈÙÚÔ‹ Ì·˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Î·ı‹ÎÔÓ Î·È Î·Ï› fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ÌËÓ ÏËÚÒÛÔ˘Ó Ù· ¯·Ú¿ÙÛÈ·, Ó· Ù· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ÛÙȘ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ Î·È Ó· Ú¿ÍÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ fiϘ ÔÈ Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ˜ Ô˘ ›Ù ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¢∂¡ ¶§∏ƒø¡ø, ›Ù fi¯È,

·ÏÏ¿ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ¿ÌÂÛË ‰Ú¿ÛË. ∏ ÂÈÙÚÔ‹ Ì·˜, ÂÊfiÛÔÓ Ë °∂¡√¶-¢∂∏ ‰ÂÓ ·ÔÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ù˘ ¢∂∏, ηÏ› Û ¿ÚÓËÛË ÏËڈ̋˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ¿ÚÔ¯Ô˘ Ú‡̷ÙÔ˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ·fiÛ˘ÚÛË ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘. ∏ ÂÈÙÚÔ‹ Ì·˜ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙ·¯Ù› ‹‰Ë ·fi ηÈÚfi ÂÓ¿ÓÙÈ· Û οı ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·Á·ıÒÓ Î·È ¤¯ÂÈ ÚÔÙ¿ÍÂÈ ÙÔ Û‡ÓıËÌ· “ŸÏ· Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ·Á·ı¿ ‰ˆÚ¿Ӕ . ∏ ÌË ‰È·ÎÔ‹ ·ÚÔ¯‹˜ Ú‡̷ÙÔ˜ Î·È ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈ-

ÎÔ‡ ·Á·ıÔ‡ ·Ó·Ù›ıÂÙ·È ÛÙȘ ÂÈÙÚÔ¤˜ ·ÁÒÓ· ‰ÚfïÓ, ÁÂÈÙÔÓÈÒÓ, Û˘ÓÔÈÎÈÒÓ. °È· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙԇ̠¿ÌÂÛ· ÚÔˆıÒÓÙ·˜ ÙȘ Ï·˚Τ˜ Û˘ÓÂχÛÂȘ οı ÂÚÈÔ¯‹˜. °È· ÙË Ì·˙È΋ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ¯·Ú·ÙÛÈÒÓ Î·È ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ¿Ï˘ Ì·˜, ηÏԇ̠fiÏÔ˘˜ / fiϘ fiÛÔ˘˜ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ù· ¯·Ú¿ÙÛÈ·, Û ̷˙È΋ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ¿˜ Ù· (ÌÈ· ʈÙÔÙ˘›· ÙÔ˘ ÛËÌÂÈÒÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÂÊÔÚ›·˜ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ‹) Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂˆÓ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ μfiÏÔ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ΔÂÙ¿ÚÙË” .

¶·Ú·‰¤¯ıËÎÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂¶√ ™. ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˜ Û ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹

“°›ÓÔÓÙ·È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›·” √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂¶√, ™ÔÊÔÎÏ‹˜

¶ÈÏ¿‚ÈÔ˜, ‹Ù·Ó ηÏÂṲ̂ÓÔ˜ ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ Ù˘ NOVA “∏ flÚ· ÙˆÓ ¶ÚˆÙ·ıÏËÙÒÓ”. √ Î. ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· fiÏ· Ù· “η˘Ù¿” ı¤Ì·Ù· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ Ӥ˜ ‰ÈÒÍÂȘ, ÛÙË ‰È·ÈÙËÛ›·, ÛÙË ‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ ÂÈÙÚÔÒÓ, ÛÙȘ... ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹, ÛÙÔ Ì›˙ÔÓ ı¤Ì· Ù˘ ‚›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Ì·˜ ÔÌ¿‰· Î·È ÙÔÓ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜. °È· ÙȘ Ӥ˜ ‰ÈÒÍÂȘ: “¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙȘ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. Œ¯ÂÈ ÏfiÁÔ Î·È Ë §›Áη. ™Â Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ›¯· Ì·˙› ÙÔ˘˜, ÌÔ˘ ›·Ó ˆ˜ ıˆÚÔ‡Ó ÂÏ·ÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ √ÎÙÒ‚ÚË. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· 14 ÔÌ¿‰ˆÓ. √‡Ù ÂÁÒ. ¡ÔÌ›˙ˆ fï˜

ˆ˜ Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi ̤۷ Û fiÏÔÓ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÔÚ˘Ì·Á‰fi Ô˘ ¤ÁÈÓÂ, Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó·ÛٿوÛË. °›ÓÔÓÙ·È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›· Û›ÁÔ˘Ú·, ‰ÂÓ ÙÔ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ› Ô‡ÙÂ Ë ›‰È· Ë ¶ÔÏÈÙ›·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ¿Ì ¯¤ÚÈ ¯¤ÚÈ Ì ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›·, ·ÏÏÈÒ˜ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È”. °È· ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ‰È·ÈÙËÛ›·˜: “∏ η¯˘Ô„›· ÁÈ· ÙË ‰È·ÈÙËÛ›· ·˜ ÌËÓ ÁÂÏÈfiÌ·ÛÙÂ, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÔÙ¤. À¿Ú¯ÂÈ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Û¯Â‰fiÓ”. °È· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÂÈÙÚÔÒÓ: “√ √º∏ ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË ÔÌ¿‰· ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÔ›· ı¤Û·Ì ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ·˘Ùfi. ∞˘Ùfi ¤ÁÈÓÂ Î·È Û ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜”. °È· ÙË ‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ ÂÈÙÚÔÒÓ: “√È ‚·ıÌ›‰Â˜ Ì ·˘Ù‹ ÙË ÛÂÈÚ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·fi ÙÔ 2007. ∫·-

Ó›˜ ‰ÂÓ Â› ٛÔÙ· ÙfiÙÂ. ¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· Û¯ÔÏÈ¿˙ˆ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ∫¿ÔȘ Â›Ó·È ÂÚ›ÂÚÁ˜. ∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ı¤ÛË ÌÔ˘ ·˘Ù‹. ∏ ı¤ÛË ÌÔ˘ Â›Ó·È Ó· ·Ú·ÙËÚÒ, ÙÔ Î¿ÓÔ˘ÌÂ Î·È ¤¯Ô˘Ì ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ù·ÎÙÈÎÔ‡˜ ‰ÈηÛÙ¤˜”. °È· ÙȘ ·‰ÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ: “∏ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË ÁÈ· ̤ӷ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ôχ ÛˆÛÙfi˜ ıÂÛÌfi˜. ÿÛˆ˜ ‰ÂÓ ›ıÔ˘ÌÂ, ÙÈ Ó· Û·˜ ˆ; Œ¯Ô˘Ì ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔÓ ÎÒ‰Èη Ù˘ UEFA. ÿÛˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ì ÈÔ ·˘ÛÙËÚÔ›. ŸÏÔÈ Î¿ÓÔ˘Ì ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋ Ì·˜. £· Û˘˙ËÙ‹Ûˆ ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi Ì ÙË §›Áη. ¢‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ‰ÂÓ ‹Ú·Ó ¿‰ÂÈ· fï˜ ·ÎfiÌ· Â›Ó·È ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·”. °È· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‚›·˜: “¡· ¿Ì ›Ûˆ ÛÙ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¿ÏÈ. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â‰Ò Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ

¶ÔÏÈÙ›·; Œ¯Ô˘Ì ˙ËÙ‹ÛÂÈ È‰ÈÒÓ˘ÌÔ, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ, οÌÂÚ˜ Î·È ¤ÏÂÁ¯Ô ·fi ÙȘ ›‰È˜ ÙȘ ¶∞∂. £· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó Ù· Ó¤· ·˘ÛÙËÚ¿ ̤ÙÚ·, ·˘Ùfi Â›Ó·È ‰¤ÛÌ¢ÛË”. °È· ÙȘ Ï·ÛÙÔÁڷʛ˜: “√ÔÈÔÛ‰‹ÔÙ ̤۷ ÛÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›· οÓÂÈ ÌÈ· ·Ú¿‚·ÛË, ʇÁÂÈ, ·ÔχÂÙ·È. ∂›¯·Ì ÌÈ· ÁÚ·Ù‹ ηٷÁÁÂÏ›·. ∂ÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó fiϘ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜. Ÿ¯È ÌfiÓÔ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË. ŸÏ˜. ¢¤¯ÙËη ¤Ó· ÙËϤʈÓÔ ·fi ÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘, ÙÂÏ›ˆÛ ÙÔ ı¤Ì·. ∞̤ۈ˜ ¤Ê˘Á ¤Ó· ‚¿ÚÔ˜ ·fi ¿Óˆ Ì·˜”. °È· ÙȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜: “¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈο ˆ˜ ¯ÒÚ· ÙfiÛ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜. ¢‡Ô ÓÔÌ›˙ˆ ˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ Ù·‚¿ÓÈ Ì·˜”.

™Δ√πÃ∂π∞ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊËÙÈ-

ÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ (¶∂¶) £ÂÛÛ·Ï›·˜, ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ∏›ÚÔ˘, ‰›ÓÂÈ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Û ·¿ÓÙËÛ‹ Ù˘ ÛÙÔÓ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ¡›ÎÔ ÃÔ˘ÓÙ‹. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô Â›ÙÚÔÔ˜ Ù˘ ∂∂ Î. ÷Ó, ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ·ÔÚÚfiÊËÛË ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ 34.5%. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÛÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ô Â›ÙÚÔÔ˜, ÙÔ ¶∂¶ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ∏›ÚÔ˘, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤Ó·Ó ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi ‚·ıÌfi ·ÔÚÚfiÊËÛ˘ Û˘ÁÎÚÈÓfiÌÂÓÔ “Ì ٷ ˘fiÏÔÈ· ÂÏÏËÓÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·” (Ô˘ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¤¯Ô˘Ó Ôχ ηΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ). √ Â›ÙÚÔÔ˜ Î. ÷Ó, ÛÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘, ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ: “√È Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ Â·¯ı‹ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ Î·È ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· (·Ó·ı¤ÛÂȘ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ¤ÚÁˆÓ, ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂȘ, ÂίˆÚ‹ÛÂȘ ·‰ÂÈÒÓ Î.Ï.) Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ÔÈ ¿ÍÔÓ˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Â›Ó·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜. Ÿˆ˜ ÚԂϤÂÙ·È ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÌÓËÌfiÓÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ÔÈ ÂıÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· Ó· ·ÏÔ˘ÛÙ‡ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È Ó· ÂÈÛ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Ù˘ ∂∂. ∂Î ·Ú·ÏÏ‹ÏÔ˘, Ë ÂӉ¯fiÌÂÓË ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹˜ Ù˘ ∂∂ Û 85% ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙȘ ÏËڈ̤˜” . ∫·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ô Î. ÷Ó, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ: “√È ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ˙‹ÙËÛ·Ó ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ Ó· Â·ÓÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· (Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “£ÂÛÛ·Ï›·-∏ÂÈÚˆÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ◊ÂÈÚÔ˜” ) ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·˘ÍËı› ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹˜ Ù˘ ∂∂ Û 85%. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ ·›ÙËÌ· ·˘Ùfi” . √ Â›ÙÚÔÔ˜ ÛÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÂÈÛ˘Ó¿ÙÂÈ ›Ó·Î· Ì ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ¶∂¶, ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÛÙÔÓ ÕÍÔÓ· ÀÔ‰Ô̤˜ Î·È ÀËÚÂۛ˜ ¶ÚÔÛÂÏ·ÛÈÌfiÙËÙ·˜, Ë £ÂÛÛ·Ï›· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ·ÔÚÚfiÊËÛË 19,55%, Ë ™ÙÂÚ¿ ∂ÏÏ¿‰· 38,04% Î·È Ë ◊ÂÈÚÔ˜ 16,25%, ÂÓÒ ÛÙÔÓ ÕÍÔÓ· ∞ÂÈÊfiÚÔ˜ ∞Ó¿Ù˘ÍË Î·È ¶ÔÈfiÙËÙ· ∑ˆ‹˜, Ë £ÂÛÛ·Ï›· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ·ÔÚÚfiÊËÛË 21,48%, Ë ™ÙÂÚ¿ ∂ÏÏ¿‰· 49,65% Î·È Ë ◊ÂÈÚÔ˜ 23,28%.

™‡ÏÏË„Ë ·Ó‹ÏÈÎÔ˘ ÁÈ· ÔÏÔηÙÔ¯‹ ∏ƒ∞∫§∂π√, 22.

¢À√ ¿ÙÔÌ·, Ô ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·Ó‹ÏÈÎÔ˜ 15 ÂÙÒÓ, Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ∞˘Ï‹ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› fiψÓ. ™Â ¤ÏÂÁ¯Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ, ÛÙÔÓ ·Ó‹ÏÈÎÔ Î·È ÛÙÔÓ 18¯ÚÔÓÔ Ê›ÏÔ ÙÔ˘, ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ¤ÊÂÚ·Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ ¤Ó· ‰›Î·ÓÔ Î˘ÓËÁÂÙÈÎfi fiÏÔ ·ÔÛ˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ÓÔ, ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ÌÈ·˜ 40¯ÚÔÓ˘ Ë ÔÔ›· ·Ó·˙ËÙ›ٷÈ. ∂›Û˘, Û ۈ̷ÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔÓ 18¯ÚÔÓÔ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó Ù¤ÛÛÂÚ· Ê˘Û›ÁÁÈ·.


OÈÎÔÓÔÌ›· 33

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2011

ªÂÁ¿ÏË ÙÒÛË 3,03% ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ, ÛÙÔ “ÎfiÎÎÈÓÔ” Î·È Ù· Â˘Úˆ·˚ο

∫ÏÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ¯ÚËÌ·Ù·ÁÔÚ¤˜ ∞£∏¡∞, 22.

Ù· Úfiı˘Ú· ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ·ÓÈÎÔ‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜, ηıÒ˜ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·ıÔÏÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ë ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ÁÈ· ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ÎÏ¿‰Ô˘ ÂȉÈÎfiÙÂÚ·. ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ‰ÈÏ‹ ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË ÁÈ· “Û˘ÛÙËÌÈÎÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜” Ô˘ ·ˇı˘Ó·Ó ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô (¢¡Δ) Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ Fed ªÂÓ ªÂÚÓ¿ÓÎÈ, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ Bank of America, Wells Fargo Î·È Citigroup ·fi ÙË Moody’s Î·È Â›Û˘ Ì ÙËÓ ·Ó·¿ÓÙÂ¯Ë Î·Ù·„‹ÊÈÛË ÛÙËÓ μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∞ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ ÌÈ·˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ Ô˘ ı· ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈ˙ ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, ÂÓ¤ÙÂÈÓ·Ó ÙËÓ ˘Ô„›· ÛÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ fiÙÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·Ú¯›˙ÂÈ ϤÔÓ Ó· ÙÚÒÂÈ ÙȘ ›‰È˜ ÙÔ˘ ÙȘ Û¿ÚΘ.

ªÂÁ¿ÏË Â›Ó·È Ë ·Ó·Ù·Ú·¯‹ Û fiϘ ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜. √È ·ÒÏÂȘ ÁÈ· ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ Â˘ÚÒ Â›Ó·È ·ÈÌ·ÙËÚ¤˜, ÂÓÒ Î¿ıÂÙË ÙÒÛË ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ, ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÂÓ Á¤ÓÂÈ, ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡.

ΔÔ Ã.∞.∞. ™Â Ó¤· ¯·ÌËÏ¿ 16 ÂÙÒÓ Î·È Ó¤· ¯·ÌËÏ¿ ¤ÙÔ˘˜ ˘Ô¯ÒÚËÛ ÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ ÙËÓ ¶¤ÌÙË, ÂÓÒ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÒÏÂȘ ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó Î·È Ù· Â˘Úˆ·˚ο ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈ·. ∏ ¤ÓÙÔÓË ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› Î·È Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜, ÔÈ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ·fi Â›ÛËÌÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, fiˆ˜ ÙÔ ¢¡Δ Î·È Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Î·È ÔÈ Êfi‚ÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÓÈÎfi ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜. ¶¤Ú·Ó ·˘ÙÒÓ, ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÂËÚ¤·Û ·ÚÓËÙÈο Î·È ÙÔ ¿Û¯ËÌÔ Îϛ̷ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ‚›·ÈˆÓ ̤ÙÚˆÓ ÏÈÙfiÙËÙ·˜, Ì ÔÏÏÔ‡˜ Ó· ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ·Ó¿ÁÎË Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Ù· Ó¤· ·˘Ù¿ ̤ÙÚ· ·ÔÙÂÏ› ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ·ÔÙ˘¯›·˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. √ °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 830,07 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛËÌÂÈÒ-

ÓÔÓÙ·˜ ÙÒÛË 3,03%, Ì ÙÔ ‰Â›ÎÙË ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ Ó· ηٷÁÚ¿ÊÂÈ Ó¤· ÈÛÙÔÚÈο ¯·ÌËÏ¿. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 48,192 ÂηÙ. ¢ÚÒ. √ ‰Â›ÎÙ˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÛËÌ›ˆÛ ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 3,23%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ˘Ô¯ÒÚËÛ Û ÔÛÔÛÙfi 3,06% Î·È Ô ‰Â›ÎÙ˘ Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÛËÌ›ˆÛ ÙÒÛË 2,50%. ∞fi ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¤ÁÚ·„ ÌfiÓÔ Ë ÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ¢∂∏ (+0,17%), ÂÓÒ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ Alpha Bank (-5,66%), Ù˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ (-5,17%), Ù˘ ª˘ÙÈÏËÓ·›Ô˜ (-5,07%) Î·È ÙÔ˘ √Δ∂ (-4,48%). ∏ ÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ˘Ô¯ÒÚËÛ ÛÙ· 2,98 ¢ÚÒ Ì ÙÒÛË 2,30%. ∞fi ÙÔ˘˜ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¤ÁÚ·„ ÌfiÓÔ Ô ‰Â›ÎÙ˘ ÙˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ∫ÔÈÓ‹˜ ˆÊ¤ÏÂÈ·˜ (+0,05%), ÂÓÒ ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÒÏÂȘ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ ÙˆÓ ¶ÚÒÙˆÓ ÀÏÒÓ (-4,79%), Ù˘ ÀÁ›·˜ (4,45%) Î·È Ù˘ Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ (-4,40%). ∞ÓÔ‰Èο ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó 23 ÌÂÙÔ¯¤˜, 107 ÙˆÙÈο Î·È 36 ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: ÷Ù˙Ë˚ˆ¿ÓÓÔ˘ (Î) +20,00%, ¶‹Á·ÛÔ˜ +9,09%, ª‡ÏÔÈ §Ô‡ÏË +6,90% Î·È ¡¿Î·˜ +6,67%. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: ∞Ã√¡ ™˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ -20,00%,

‚¿Û˘ ÛÙȘ 450 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘. ∏ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ 10ÂÙÒÓ ÈÙ·ÏÈÎÒÓ ÙÈÙÏˆÓ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙÔ 5.687% Î·È ÙˆÓ 10ÂÙÒÓ ÈÛ·ÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÛÙÔ 5,336%

∫·Ùڷ·ÏËÛÂ Ô Dow Jones

Ridenco -16,67%, Unibios 16,67% Î·È Medicon -13,71%.

™ÙÔ “ÎfiÎÎÈÓÔ” Î·È Ë ∂˘ÚÒË ™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÒÏÂȘ ¿Óˆ ÙÔ˘ 4% ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó Ù· Â˘Úˆ·˚ο ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈ·. ™ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Ô FTSE ˘Ô¯ˆÚ› ηٿ 4,32%, ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Ô CAC ¯¿ÓÂÈ 4,67% Î·È ÛÙË ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË Ô DAX 5,03%. ªÂÁ¿ÏÔ Ï‹ÁÌ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ˘¤ÛÙËÛ·Ó ÔÈ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜: √È ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ Deutsche Bank, Commerzbank ˘Ô¯ÒÚËÛ·Ó Ì 8,4% Î·È 6,4%, ÂÓÒ ÙÔ 9% ÍÂ¤Ú·ÛÂ Ë ÙÒÛË ÙˆÓ Societe Generale, Credit Agricole, Lloyds, Barclays. πÛ¯˘Ú¤˜ ȤÛÂȘ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ·ÁÔÚ¿ ÔÌÔÏfi-

ÁˆÓ Ì ٷ CDS πÙ·Ï›·˜ Î·È πÛ·Ó›·˜ Ó· ÂÎÙÈÓ¿ÛÛÔÓÙ·È Û Ӥ· ÚÂÎfiÚ, ÂÓÒ ÙËÓ ·ÓÈÔ‡Û· ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ Î·È Ù· ÂÏÏËÓÈο CDS. ™Â ÈÛÙÔÚÈÎfi ¯·ÌËÏfi, ÛÙÔ 1,675% ˘Ô¯ÒÚËÛÂ Ë ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ 10ÂÙÔ‡˜ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ Bund ηıÒ˜ ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ù· 5ÂÙ‹ ÂÏÏËÓÈο CDS ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·È Î·Ù¿ 526 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ ÛÙȘ 5.568 ÌÔÓ¿‰Â˜. ΔÔ spread ÙÔ˘ 2ÂÙÔ‡˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙȘ 7.476 ÌÔÓ¿‰Â˜, ÙÔ˘ 5ÂÙÔ‡˜ ÛÙȘ 4.053 ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È ÙÔ˘ 10ÂÙÔ‡˜ ÛÙȘ 2.213 ÌÔÓ¿‰Â˜. ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜, Ù· 5ÂÙ‹ CDS ÙˆÓ ÈÙ·ÏÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·È Î·Ù¿ 29 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ ÛÙȘ 550 ÌÔÓ¿‰Â˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ Markit, ÂÓÒ Ù· 5ÂÙ‹ CDS ÙˆÓ ÈÛ·ÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÂÓÈÛ¯‡ıËÎ·Ó 20 ÌÔÓ¿‰Â˜

™Â ÂχıÂÚË ÙÒÛË, ÌÂÙ¿ ÙË “‚Ô˘ÙÈ¿” ÛÙ· Â˘Úˆ·˚ο ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈ· Î·È ÙȘ ·ÛÈ·ÙÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜, Ë °Ô˘fiÏ ™ÙÚÈÙ, Ì ÙÔÓ Dow Jones Ó· ¯¿ÓÂÈ ÂÓ‰ÔÛ˘Ó‰Úȷο ¿Óˆ ·fi 500 ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È Ó· ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ˘Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ Û ‰‡Ô Ë̤Ú˜ ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÙÔ˘ 2008. ªÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÔ˘ 3% Ë ˘Ô¯ÒÚËÛË Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË, οو ·fi Ù· 80 ‰ÔÏ. ‚Ú¤ıËÎÂ Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ·ÓËÛ˘¯ÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÌ‹ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ·Ó¿Î·Ì„˘. ∏ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ·ÚÁÔ‡ ¿ÁÁÈÍ ̤¯ÚÈ Î·È Ù· 79,6 ‰ÔÏ. ÙÔ ‚·Ú¤ÏÈ, ˘Ô¯ˆÚÒÓÙ·˜ ηٿ 4% ÛÙ· ¯·ÌËÏ¿ ¤ÍÈ Â‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ. ™ÙÔ ·ÚÓËÙÈÎfi Îϛ̷ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÔÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘ Fed ÁÈ· ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÚÔηÏ›, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ë ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË. O Dow Jones ˘Ô¯ÒÚËÛ ηٿ 3,51% ¤ÊÙÔÓÙ·˜ ÛÙȘ 10.734,05 ÌÔÓ¿‰Â˜. √ ¡asdaq ˘Ô¯ÒÚËÛ ηٿ 3,25% ÛÙȘ 2.455,67 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÂÓÒ Ô S&P ¤-

¯·Û 3,18% ¤ÊÙÔÓÙ·˜ ÛÙȘ 1.129,61 ÌÔÓ¿‰Â˜. ∞›ÛıËÛË ÚÔηÏ› fiÙÈ Ù· ıˆÚÔ‡ÌÂÓ· ˆ˜ “·ÛÊ·Ï‹ ηٷʇÁÈ·” - ÏËÓ ÙÔ˘ ‰ÔÏ·Ú›Ô˘ Ô˘ ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È ÁÈ· Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Î·È fi¯È ‚‚·›ˆ˜ ÂÂȉ‹ ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È ÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· - ‰ÂÓ ›ıÔ˘Ó ϤÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜. ™ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡ ˘Ô¯ˆÚÔ‡Û ηٿ 16,12 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÛÙ· 1.766,23 ‰ÔÏ¿ÚÈ· Ë Ô˘ÁÎÈ¿, ÂÓÒ ¤ÊÙÔ˘Ó Î·È ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ÔÌÔÏfiÁˆÓ. √È ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È (fi¯È fï˜ Î·È ÙÔ Tea Party) fiÙÈ ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ÎÚ›Û˘ - ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ - ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ·‰˘Ó·Ì›· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ó¤Â˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ÂÍ‹ÁÁÂÈÏ ¯ı˜ Ô ªÂÚÓ¿ÓÎÈ ÚԂϤÂÈ ÙËÓ Â¤Ó‰˘ÛË 400 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ Û ÔÌfiÏÔÁ· Ì·ÎÚ¿˜ ˆÚ›Ì·ÓÛ˘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ΛÓËÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÎÔfi Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÈ ‰·ÓÂȷο ÎÂÊ¿Ï·È· ·fi ÙȘ ÂÌÔÚÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ Ô˘ ı· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ó ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û Ӥ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ. ΔÔ 61% ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Û ¤Ú¢ӷ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Bloomberg ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ù· ̤ÙÚ· ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô‡Ù ӷ ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÓÂÚÁ›·˜ ·fi ÙÔ ·Ó‡„ËÏÔ (ÁÈ· Ù· ·ÌÂÚÈηÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ) ÔÛÔÛÙfi 9,1%.

∫›Ó‰˘ÓÔ˜ Â·Ó¿Ï˄˘ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∫Ú·¯ By ROGER ALTMAN* Δ∞ ÂÈÙfiÎÈ· ÛÙ· ÎÚ·ÙÈο ÔÌfi-

ÏÔÁ· ∏¶∞, °ÂÚÌ·Ó›·˜ Î·È μÚÂÙ·Ó›·˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÔÏÈÛı‹ÛÂÈ Û ÈÛÙÔÚÈο ¯·ÌËÏ¿. Δ· yields ÛÙ· 10ÂÙ‹ ·ÌÂÚÈηÓÈο ÔÌfiÏÔÁ·, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· Â›‰· ·fi ÙÔ 1953 Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÛÙÔȯ›· Ë Federal Reserve. Δ· yields ÛÙ· ÚÔÛÙ·ÙÂ˘Ì¤Ó· ·fi ÙÔÓ ÏËıˆÚÈÛÌfi 10ÂÙ‹ Â›Ó·È ÌˉÂÓÈο. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Î·Ù·ÓfiËÙ· Â›‰·, Ì ÚÔÊ·Ó›˜ ·ÚÓËÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο, ÙÔ ¢¡Δ ÔÚıÒ˜ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ Î·È ÙËÓ ∂˘ÚÒË fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· Úfiı˘Ú· Ó¤·˜ ‡ÊÂÛ˘. ªfiÓÔ Ë ÚÔÔÙÈ΋ ·ÌÂÏËÙ¤·˜ ˙‹ÙËÛ˘ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Î·È ·ÌÂÏËÙ¤Ô˘ ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡ Úfi‰ÚÔÌÔÈ ‡ÊÂÛ˘ Î·È Ù· ‰‡ÔÌÔÚ› Ó· ηÙ‚¿ÛÔ˘Ó Ù· ÂÈÙfiÎÈ· ÙfiÛÔ ¯·ÌËÏ¿. ΔÔ Ó· ‰ÈÔÏÈÛı‹ÛÔ˘Ó Í·Ó¿ ÔÈ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜ Î·È Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘, fiÙ·Ó Ë ·ÓÂÚÁ›· ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ˘„ËÏ‹, ı· Â›Ó·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎfi. £· ÚÔηϤÛÂÈ ÛÔÎ Û ηٷӷψ٤˜, ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ·ÁÔÚ¤˜. ∏ ··Û¯fiÏËÛË ı· ÂȉÂÈÓˆı› Î·È ı· ¤¯Ô˘Ì ÔÁÎÒ‰Ë ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· Î·È ¯Ú¤Ë. ™˘ÓÔÏÈο, ı· Í·Ó·˙‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ Â-

ÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ 1937, fiÙ·Ó Ë ∞ÌÂÚÈ΋ Í·Ó·‰ÈÔÏ›ÛıËÛ Û ‡ÊÂÛË, ÌÂÙ¿ Ù· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ·Ó¿Î·Ì„˘ ·fi ÙÔ ªÂÁ¿ÏÔ ∫Ú·¯. ¶Ò˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Î·È ¿ÏÏË ‡ÊÂÛË; ∫·Ù’ ·Ú¯¿˜, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏË ÂÍ‹ÁËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·‰È¿ÎÔË ÙÒÛË ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ. ∏ „˘¯ÔÏÔÁ›· ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Î·Ù·Ê˘Á›ˆÓ Â›Ó·È Â›Û˘ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋. ∂ÈϤÔÓ, Ù· ÚfiÛÊ·Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙȘ ∏¶∞ Î·È ÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·Ù·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜. ∏ ηı·Ú‹ ·Í›· ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÔ‡ ¿Ú¯ÈÛ ¿ÏÈ Ó· ˘Ô¯ˆÚ› Î·È Ù· ÂȉfiÌ·Ù· ·ÓÂÚÁ›·˜ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Â› ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. √È ÏÈ·ÓÈΤ˜ ˆÏ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ÛÙ¿ÛÈ̘ Î·È ÙÔ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎfi Îϛ̷ Û ÔÏ˘ÂÙ‹ ¯·ÌËÏ¿. ∏ Ú¢ÛÙfiÙËÙ· Ô˘ ‰È·ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÙ·Èڛ˜ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ∏¶∞ ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÚÂÎfiÚ ÙˆÓ 13.000 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ., ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Â›Ó·È Ôχ ·Ó‹Û˘¯ÔÈ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∞Ó¿ÏÔÁË Â›Ó·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÛÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡, fiÔ˘ Ô‡ÙÂ Ë °ÂÚÌ·Ó›· Ô‡ÙÂ Ë °·ÏÏ›· ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó ÛÙÔ ‚’ ÙÚ›ÌËÓÔ. ∏ ηٷӿψÛË ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÌÂÈÒıËÎÂ Î·È Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÚԂϤÂÈ Ú·ÎÙÈο ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ· Ù· ÂÚ¯fiÌÂÓ· ÙÚ›ÌËÓ·. ∏ Âȉ›ӈÛË Ù˘

ÎÚ›Û˘ ¯ÚÂÒÓ ˘fiÛ¯ÂÙ·È fiÙÈ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ı· Â›Ó·È ·ÎfiÌË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË. ∫·È Â›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ë ·ÔÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË Ô˘ ÚÔηÏ› Ë ÎÚ›ÛË ¯ÚÂÒÓ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Ë ÔÔ›· ÛÚÒ¯ÓÂÈ ÙȘ ‰‡Ô ÂÚÈʤÚÂȘ ›Ûˆ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÁÎÚÂÌfi. ∏ ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙË ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ¢¯ı›. ªÂ οı ¢ηÈÚ›·, ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ËÁ¤Ù˜ ÔÏÈÁˆÚÔ‡Ó, οÓÔ˘Ó ÙȘ ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ‰˘Ó·Ù¤˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ÁÂÓÈÎÒ˜ ·ÔʇÁÔ˘Ó Ó· Ú›ÍÔ˘Ó ÙË Ì·ÙÈ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ “ÂϤʷÓÙ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ” . ¡·È, ÂÓÙ¿ÍÂÈ, fiÏÔÈ Í¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ Ë ·Ó¿ ¯ÒÚ· ÔÏÈÙÈ΋ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ŸÌˆ˜, Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó¤·˜ ηٿÚÚ¢Û˘ Î·È Û˘Ó·ÎfiÏÔ˘ı˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‡ÊÂÛ˘ “Ù‡Ô˘ Lehman” Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˜. ªÚÔÛÙ¿ Û ·˘ÙfiÓ, ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ËÁ¤Ù˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÛÙ·ıÔ‡Ó ·ÓÙÈ̤وÔÈ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ì ÙË ÌÈÎÚfi„˘¯Ë ·ÚÔı˘Ì›· ÙÔ˘˜ ÂȉÂÈÓÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ΔÔ ÂÓÈ·›Ô ÓfiÌÈÛÌ· Ô˘ ÂÎÚÔÛˆ› 17 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ¤ıÓË ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· ··ÈÙ› ÂÓÔÔÈË̤ÓÔ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi ·fi ›Ûˆ ηÈ, ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, οÔÈ· ÌÔÚÊ‹ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ¤ÓˆÛ˘. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó ϤÔÓ Ó· ÙÔ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È.

ΔÔ Ù·ÌÂ›Ô ‰È·ÛÒÛÂˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÂÎÙ·ı› Î·È ÔÈ ÂÍÔ˘Û›Â˜ Ù˘ ∂∫Δ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È¢ڢÓıÔ‡Ó. Ÿˆ˜ Ë Federal Reserve, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÛÙÈ‚·ÚÔ‡ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÛÙ·ıÂÚÒÓ ÎÂÊ·Ï·È·ÁÔÚÒÓ. °È· Ó· ÌÔÚ› Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÌfiÓÈÌË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¿ÌÂÛ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, fiˆ˜ ¤Î·ÓÂ Ë ÔÌ¿‰· ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÈÙÒÓ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. ¶Ú¤ÂÈ Â›Û˘ Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÏ·ÛÙÈÎfiÙËÙ· Ó· ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ Î·È Ó· Ô˘Ï¿ÂÈ ¯ÚÂfiÁÚ·Ê· ÛÙȘ ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜. √È ·ÏÏ·Á¤˜ ·˘Ù¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Óԉ¢ÙÔ‡Ó Ì ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚË, ·ÓÂ˘Úˆ·˚΋ ÂÔÙ›· ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ.

∏ ∞ÌÂÚÈ΋, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘, ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙË ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÎˆÏ˘ÛÈÂÚÁ›· Î·È Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ¤Ó·Ó ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·ÎÏÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÙfiÓˆÛ˘. ΔÔ ·Î¤ÙÔ ··Û¯fiÏËÛ˘ 447 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ. ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Obama ‹ οÔÈÔ ¿ÏÏÔ Ù·¯‡Ú˘ıÌÔ Û¯¤‰ÈÔ ·Ó¿ÏÔÁÔ˘ ‚ÂÏËÓÂÎÔ‡˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË. ∏ Fed Â›Û˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÈÓËı› ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÁÈ· ÙË ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÈÛÙÒÛÂˆÓ Î·È ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡. ªÈ· Ó¤· ‡ÊÂÛË ı· ÚÔηϤÛÂÈ ‚·ıÈ¿ ˙ËÌÈ¿ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË. £· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙ›. ∫·È Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ì οı ÎfiÛÙÔ˜. °È· Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· ‰ÈÔÚ·ÙÈ΋ ËÁÂÛ›·, fiˆ˜ ‰ÂÓ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·.

*√ ·ÚıÚÔÁÚ¿ÊÔ˜ Â›Ó·È È‰Ú˘Ù‹˜ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ Evercore Partners Î·È ÚÒËÓ ˘Ê˘Ô˘Ú Áfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓË Û˘ Bill Clinton ∏ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Peter Spiegel** “∏ ∂.∂. ÂÏ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ı· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó ÙË ‰ÈÏ‹ ‡ÊÂÛË”

√ Î. Roger Altman ¤¯ÂÈ ‰›ÎÈÔ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ÂıÓÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ô‰˘Ó·ÌÒÛÂÈ ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ·¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ÎÏÈÌ·ÎÔ‡ÌÂÓË ÎÚ›ÛË, ˆÛÙfiÛÔ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙȘ μڢͤÏϘ, Î·È fi¯È ÌfiÓÔ, ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ϤÔÓ fiÙÈ ÙÔ ‰È·ÚΤ˜ ¯Ù‡ËÌ· Ì ÏÈÙfiÙËÙ· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ÛÚÒÍÂÈ ÙËÓ ∂˘ÚÒË Û ‰ÈÏ‹ ‡ÊÂÛË. √ Î. Olli Rehn, ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ˙ËÙ› ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· ÒÛÙ ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ̤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, fiˆ˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô Î. Altman. ∞ÓÙ›, fï˜, ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Obama, ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÔÈ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ, Î·È ÂȉÈο Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË, ı· οÓÔ˘Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿. √ Î. Rehn ‰‹ÏˆÛ ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙËÓ ∂˘Úˆ‚Ô˘Ï‹: “Δ· ÂÚÈıÒÚÈ· Ì·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ Â›Ó·È Ôχ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ӷ, ·Ó‡·ÚÎÙ· Û ÔÚÈṲ̂ӷ ̤ÏË, ÔfiÙ ÔÈ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ı· ÙÔÓÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜”

**∂ÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÁÚ·Ê›Ԣ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ ÙˆÓ “F.T.”


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 34 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π: 2 γκαρσονιέρες 30 τ.μ. έκαστη σε διώροφη οικοδομή καινούριες, επιπλωμένες, ατομικό φ/α, αιρκοντίσιον, Δεληγιώργη 155, τηλ. 2421051102, 6977231857. (324) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ξενοδοχειακή επιχείρηση στην περιοχή “Μεγάλη Άμμος” στη Σκιάθο. Αποτελείται από 18 δωμάτια, αποθήκη, bar για πρωινό, μπρος και πίσω αυλή, 30 μ. μακριά από τη θάλασσα και 800 μέτρα μακριά από τη χώρα. Πληρ. τηλ. 24270-21216, 6949130271. (092) ENOIKIAZETAI δυάρι διαμέρισμα Παπάγου 30, περιοχή Αγ. Βαρβάρας και ημιυπόγειος χώρος 300 τ.μ. Πληρ. τηλ. 24210-44194 και 6970-601082. (894) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γκαρσονιέρα 38 τ.μ. στον Α’ όροφο 4ώροφης οικοδομής. Ελάχιστα κοινόχρηστα, αυτονομία θέρμανσης, οδός Ανθέων 1 και Μικρασιατών 10, Βόλος. Τηλ. 6974073565, 24210-31455. (912) ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 3 γκαρσονιέρες (μεζονέτες), επιπλωμένες με αυτόνομη θέρμανση, με a/c, με κήπο, μπάρμπεκιου, πάρκιν και θέα το Βόλο. Πληρ. τηλ. 24210-87051, 6947-528143. (951)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ισόγειο δυάρι σε μονοκατοικία στην Άλλη Μεριά. Πληρ. τηλ. 6979-783524. (950)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γωνιακό ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ 95 τ.μ. με ημιυπόγειο στην οδό Αναλήψεως - Βλαχάβα. Πληρ. τηλ. 6944-570209. (925)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π Κατάστημα κεντρικό επί της οδού Δημητριάδος, μεταξύ Κουμουνδούρου και Γκλαβάνη, 40 τ.μ. + πατάρι. Πληροφορίες τηλ. 6986-486242. (290)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π δυάρι 65 τ.μ. με a/c, αυτόνομη θέρμανση, 1ου ορόφου, γωνιακό, Χείρωνος 10. Πληρ. τηλ. 6973-322190. (911)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π δυάρι στον 1ο όροφο στην παραλιακή πολυκατοικία της Μινέρβας Γκλαβάνη 1, δίνεται μόνο σε φοιτητές. Τηλ. 6977086356. (781)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα στον 5ο όροφο 82 τ.μ., ανακαινισμένο με αυτόνομη θέρμανση και θέα στον κήπο του Ι. Ν. Μεταμορφώσεως, Αθ. Διάκου 19. Τηλ. 24210-88122, κιν. 6944218888. (933)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π το ισόγειο διπλοκατοικίας αποτελούμενο από 2 υ/δ, σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα, μπάνιο, αποθήκη. Πλήρως ανακαινισμένο, αυτόνομη θέρμανση. Μαβίλη 80 μεταξύ Σ. Σπυρίδη και Κύπρου. Τηλ. 2421041144, κιν. 6932-745020. (949)

¶ø§OYNTAI ¶ø§∂πΔ∞π διαμέρισμα για κατοικία ή επαγγελματική στέγη, 1ος όροφος, πεζόδρομος Τ. Οικονομάκη και Αντωνοπούλου. Τηλέφωνα 6947-302966, 6972-839730, 6932221749. (278)

¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο εντός οικισμού στην παραλία Πτελεού (Πηγάδι), 670 τ.μ. 58.000 Ε., 100 μ. από τη θάλασσα. Πληρ. τηλ. 6989894460. (906)

¶ø§∂πΔ∞π μεγάλη γκαρσονιέρα 39 τ.μ., 3ου ορόφου σε άριστη κατάσταση και ωραία τοποθεσία στη Ρ. Φεραίου 2 και Χείρωνος, μαζί με αποθήκη στο υπόγειο. Τιμή 52.000 Ε. Τηλ. 6936-856654. (892)

¶∞ƒ√À™π∞™∏ ¶ƒ√™º√ƒ∞™ Τα τελευταία ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα χωρίς Φ.Π.Α. ΒΟΛΟΣ 4άρι, 111 μ2. Ν. ΙΩΝΙΑ 3άρι, 77 μ2. Ν. ΙΩΝΙΑ Γκαρσονιέρες 36,53 μ2. & 33,80 μ2. Πληροφορίες: ∫ÒÛÙ·˜ μËÛÛ·Ú¿ÎÔ˜ Αρχιτέκτονας - Μηχανικός Τηλ. 24210-29211 κιν. 6973-225414. (287)

∂À∫∞πƒπ∞ ∂¶∂¡¢À™∏™ Πωλείται 3άρι διαμέρισμα 90 τ.μ., με 2 υ/δ σχεδόν καινούργιο, αποθήκη, πάρκιν, αναμονή για τζάκι, τέντες, άριστη ποιότητα κατασκευής με 400 ευρώ ενοίκιο. Τιμή ευκαιρίας 107.000 ευρώ. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 1 ΒΟΛΟΣ Τηλ. 2421026032 6977615627, 6947518019 www.euroktima.gr (908)

∂À∫∞πƒπ∞

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2011

¶ø§√À¡Δ∞π καινούργια - ετοιμοπαράδοτα: 1) Οροφοδιαμέρισμα-μεζονέτα 3ου-4ου ορόφου, 113 τ.μ. Διαμπερές, με ατομικό λέβητα φυσ. αερίου και αυτονομία σε κάθε όροφο. Αερόθερμο τζάκι, θωρακισμένη πόρτα, θέση parking, αποθήκη, αποκλειστική χρήση ταράτσας. 2) Οροφοδιαμέρισμα τριάρι 66 τ.μ., διαμπερές α’ ορόφου, με ατομικό λέβητα φυσ. αερίου, αερόθερμο τζάκι, θωρακισμένη πόρτα, θέση parking, αποθήκη. ΤΗΛ. 6976800150, ΝΙΚΟΣ ΦΑΡΗΣ. (288)

∂À∫∞πƒπ∞ ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοχική κατοικία με θέα στη Μακρινίτσα, 230 τ.μ. σε οικόπεδο 500 τ.μ., ανακαινισμένη φέτος (2011), επιπλωμένη. Τιμή 200.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6932-191909. (893)

¶ø§∂πΔ∞π περιοχή Χρυσοχοΐδη Βόλου ισόγεια οικία 74 τ.μ. σε γωνιακό οικόπεδο 149 τ.μ. χτίζει 180 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (258)

¶ø§∂πΔ∞π σε μία από τις καλύτερες περιοχής της Ν. Ιωνίας ανάμεσα σε μονοκατοικίες, νεόδμητη μεζονέτα 183 τ.μ. 3 επιπέδων, ιδανικής διαρρύθμισης, σαλόνι-τραπεζαρία με τζάκι, 4 υ/δ, 2 μπάνια wc, κλειστό parking, αποθηκευτικοί χώροι. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (256)

¶ø§∂πΔ∞π

Πωλείται καινούργιο δυάρι διαμέρισμα, 42 τ.μ., με ένα υπνοδωμάτιο, κουζίνα, λουτρό, θέση στάθμευσης. Τιμή 65.000 ευρώ. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 1 ΒΟΛΟΣ Τηλ. 2421026032 6977615627, 6947518019 www.euroktima.gr (909)

στη Ν. Ιωνία και πλησίον Μαιάνδρου εξαιρετικής γειτνίασης διπλοκατοικία σε πολύ καλή κατάσταση αποτελούμενη από ισόγεια κατοικία 92 τ.μ. και διαμέρισμα ορόφου 62 τ.μ. Το οικόπεδο έχει επιφάνεια 169 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (257)

∂À∫∞πƒπ∞

¶ø§∂πΔ∞π

Πωλείται δυάρι 48+20=68 τ.μ., ρετιρέ 5ετίας, σχεδόν καινούργιο, με αποθήκη και πάρκιν. Θέα μοναδική. Τιμή ευκαιρίας. 78.000 ΕΥΡΩ. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 1 ΒΟΛΟΣ Τηλ. 2421026032 6977615627, 6947518019 www.euroktima.gr (907)

οικόπεδο 379 τ.μ. με ιδανικές διαστάσεις στις Αλυκές Βόλου. Βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την παραλία και ενδείκνυται για κατοικία που θα προσφέρει μοναδική θέα στη θάλασσα. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (259)

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

Βόλος κεντρικά. Καινούργιο τεσσάρι διαμ/μα με 3 υ/δ, 2 wc, ρετιρέ, υπέροχη θέα, τζάκι, πάρκιν, άριστη ποιότητα κατασκευής, εξαιρετική τιμή. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 1 ΒΟΛΟΣ Τηλ. 2421026032 6977615627, 6947518019 www.euroktima.gr (910)

διώροφη μονοκατοικία 175 τ.μ. σε οικόπεδο 161 τ.μ. σε ήσυχο σημείο της Χιλιαδούς, μεγάλος ενιαίος χώρος υποδοχής με τζάκι, 4 υ/δ όλα με το δικό τους μπαλκόνι, 2 μπάνια, wc, αποθήκη. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (255)

¶ø§√À¡Δ∞π μεζονέτες 176 τ.μ., πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Παρμενίδη), από 220.000 Ε. Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός. Τηλ. 24210-78325, 6973380076. (266)

¶ÂÚÈÏËÙÈο Ù· ·Î›ÓËÙ¿ Ì·˜... ∂ ÀÂÚÔÏ˘ÙÂÏ‹ ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ-∂ÚÌÔ‡. ∂ ¶ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÚÂÙÈÚ¤ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì 3 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·-°·˙‹. ∂ ∂ÓÂÚÁÂȷο ÁÚ·Ê›· Î·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÌÂÁ¿Ï˘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ™˘Ú›‰Ë-°·˙‹. ∂ ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Ì 1 ‹ 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ· Î·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÌÂÁ¿Ï˘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ (ª·È¿Ó‰ÚÔ˘-∫ÔÚ‰ÂÏÈÔ‡). ∂ ∂ÍÔ¯Èο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Î·È ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 40-150 Ù.Ì., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· ‹ ¶‹ÏÈÔ, Ì ÔÏ˘ÙÂÏ›˜ ·ÚÔ¯¤˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞Ê‹ÛÛÔ˘. (289) ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜-¶ˆÏ‹ÛÂȘ:

ª√¡√ °π∞ π¢πøΔ∂™

Δ∏§. 6936-850192, 24210-34437, 6932-523629. 1) ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ Β’ ορ. 130 τ.μ. με άριστη διαρρύθμιση και θέα, με πλήρη αυτονομία θέρμανσης, θέση στάθμευσης και μεγάλη αποθήκη υπογείου, Ι. Τζάνου 12. 2) ΜΕΖΟΝΕΤΑ Δ’-Ε’ ορ. 155 τ.μ., με απεριόριστη θέα, υπερσύχρονης κατασκευής, διπλή θέση στάθμευσης πιλοτής, αποθήκη 15 τ.μ., Ι. Τζάνου 12. 3) ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 94 τ.μ. πολυτελούς κατασκευής σε υπό ανέγερση πενταώροφη οικοδομή με κεραμοσκεπή, Ι. Τζάνου 8. (540)

∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À ¶·Á·ÛÒÓ 131 ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - μfiÏÔ˜ www.athanasiourealestate.com

TËÏ. 24210-48017 Î·È 6974-707033 Πωλούνται κεντρικά ακίνητα Διαμερίσματα (παλαιά - καινούρια). Μονοκατοικίες και οικόπεδα εντός και εκτός πόλεως. Κτήματα και αγροτεμάχια παραθαλάσσια και χερσαία. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με πείρα του αντικειμένου άνω των 35 ετών. Εμπιστευθείτε μας. (264)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. (24210) 28995-34067 ∫π¡. 6944-523583 divanisrealestate@gmail.com www.estatedivanis.gr ∂˘Î·Èڛ˜: 1. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 900ÙÌ. (¶ÒÏËÛË - ∂ÓÔÈΛ·ÛË) ø98 ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÿÓÈ· ÔÈΛ· 75ÙÌ. Û 271ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢4 2. ªËÏȤ˜ ÔÈΛ· 183ÙÌ. Û 830ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π28 3. ª¿Ú·ıÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 480ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £19 4. ªËÏȤ˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÔÈΛ· 63ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 136ÙÌ. ƒ22 5. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 128ÙÌ. Û 155ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ∞18 6. ¡.πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 7. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 94ÙÌ. Û 359ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑1 8. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ.Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏20 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫90 10. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 11. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 12. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ÔÈΛ· ‰›·ÙË 137ÙÌ. Û 423ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô μ12 13. ¡. πˆÓ›· 100ÙÌ. + 100ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 208ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ ∞81 14. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ. Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ4 15. §Â¯ÒÓÈ· ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 78ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û 762ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª1 16. °·ÏÏ›·˜ ËÌÈÙÂϤ˜ 173ÙÌ. Û 147ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ67 17. ΔÛ·Áηڿ‰· 5 ηÈÓÔ‡ÚȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 75ÙÌ. ¤ˆ˜ 220ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô μ76 18. ™ÎfiÂÏÔ˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· 5 ηÙÔÈÎÈÒÓ 150ÙÌ. Ë Î¿ı ÌÈ· Ì ·ÙÔÌÈ΋ ÈÛ›Ó· Û 4.000ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ø20 19. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 65ÙÌ. Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ °3 20. ∫ÈÛÛfi˜ ¶ËÏ›Ô˘ 2 ¤ÙÚÈÓ˜ ÔÈ˘ 87ÙÌ. Î·È 51ÙÌ. Û 964ÙÌ. ∏53 21. ¡. πˆÓ›· ÔÈΛ· ÁˆÓȷ΋ 50ÙÌ. Û 97ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏8 22. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 200ÙÌ.ÔÈΛ· ÛÂ150ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô + 100ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ + 200ÙÌ. ·¤Ú·˜ ∏10 23. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∑¿¯Ô˘) 90ÙÌ. Â¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ £3 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. ™ÙËÓ πˆÏÎÔ‡ (∫·ÏÏÈı¤·) ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂϤÛÙ·ÙË 184ÙÌ. (2 ˘/‰, 2 ÏÔ˘ÙÚ¿, 2 Ù˙¿ÎÈ·, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ÎÔ˘˙›Ó·) Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· È·ÙÚÂ›Ô ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞1 2. ¡. πˆÓ›· ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 7 ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ∫26 3. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 4. ¡. πˆÓ›· 74ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞86

24210 25 505 - www.entasis.com.gr

5. °ÎÏ·‚¿ÓË 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢81 6. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ5 7. ΔÔ¿ÏË 77ÙÌ. ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∞83 8. ¡. πˆÓ›· 52ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ ∞7 9. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 84ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ π38 10. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 198ÙÌ., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·Ôı‹ÎË ∞9 11. ¡. πˆÓ›· 106ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì Áηڿ˙ μ25 12. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 70ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 13. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 67ÙÌ. + 3ÙÌ. ·Ôı‹ÎË ∞4 14. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 156ÙÌ. 2Ô˘ Î·È 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 15. ¡. πˆÓ›· 97ÙÌ., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢22 16. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. ∞4 17. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 60ÙÌ. Â·Á. ÛÙ¤ÁË 1Ô˘ ÔÚ. ∑12 18. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 112ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ (ÎÂÓÙÚÈÎfi) ∞5 19. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 97ÙÌ. 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È Ù˙·ÎÔ‡˙È ∞5 20. πˆÏÎÔ‡ ÁηÚÛÔÓȤڷ 19ÙÌ. 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∏9 21. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 103ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂45 22. £Ô˘Îȉ›‰Ô˘ ÁηÚÛÔÓȤڷ 27ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Δ1 23. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ ÁηÚÛÔÓȤڷ 33ÙÌ. º2 24. ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 65ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞1 25. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 100ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ44 26. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 73ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚfiÛÔ„Ë ¡1 27. ∫Ú›ÙÛÎË 75ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Áηڿ˙ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢12 √ÈÎfi‰·: 1. §·Ú›Û˘ ÌÂÛ·›Ô 4.400ÙÌ. ∞20 2. ¶·Ï·È¿ (¶·Á·ÛÒÓ) ÔÈÎfiÂ‰Ô 162ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi §24 3. ªËϛӷ 3.034ÙÌ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· §35 4. ∞ıËÓÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ. °36 5. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ10 6. ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 4.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∂18 7. ∑·ÁÔÚ¿ 1.200ÙÌ. μ3 8. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ. Ã10 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22 10. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· Ã22 11. ∫·Ù‹Ú·Á· 348ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂÛ·›Ô Ã40 12. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º55 13. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 947ÙÌ. ¢8 14. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 15. ÿÓÈ· 166ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ μ18 16. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.000ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ μ11 17. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 467ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∞85 18. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ (πˆÏÎÔ‡) 133ÙÌ. ∞84 19. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 269ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∞82 20. ªԇʷ 9.000ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· •5 21. ∞ÁÚÈ¿ 523ÙÌ. , 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ¡7 22. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 990ÙÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 300ÙÌ. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ °6 23. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 117ÙÌ.(ÎÙ›˙ÂÈ 250ÙÌ.) ¢3 24. §Â¯ÒÓÈ· 1.100ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· μ68 25. ¡. πˆÓ›· 2.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi μ70 26. ¡. πˆÓ›· 120ÙÌ. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 50ÙÌ. μ70 27. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.500ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· μ77 28. ∞Ï˘Î¤˜ 365ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi μ90 29. °·ÏÏ›·˜ 380ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ¢6 30. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.275ÙÌ. ∞17 31. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 740ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∞16 32. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ¶ËÏ›Ô˘ 900ÙÌ. Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏52 33. ªÔ‡ÚÂÛÈ 2.306ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ °4 34. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238ÙÌ.ÁˆÓÈ·Îfi ∞90 35. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 1.682ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∞90 36. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 350ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ¢11 37. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (ªÔÛ¯¿ÙÔ) 72ÙÌ. ÌÂ Û˘ÓÙ. ‰fiÌËÛ˘ 0,8 ∏54 38. ªËϛӷ 400ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ÌÂ Û˘ÓÙ. ‰fiÌËÛ˘ 0,8 ∏54 39. ª¿Ú·ıÔ˜ 1.672ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 400ÙÌ. ¢23 40. ª¿Ú·ıÔ˜ 740ÙÌ., 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ∫1 41. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 616ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ï·Èfi ¤ÙÚÈÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ ∫2 42. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 1.836ÙÌ. ‰È·ÌÂÚ¤˜ £4 43. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 450ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ¢13 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. •˘Ófi‚Ú˘ÛË 10.474ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡20 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 3. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 4. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ 15.817ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∑11 6. ªԇʷ 11.500ÙÌ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ø1 7. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ1 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÎÙ›ÚÈÔ 320ÙÌ. ÂÚ›Ô˘ (2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·) §2 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 124ÙÌ. - 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 106ÙÌ. - ÚÔÔÙÈ΋ 2Ô˘ 114ÙÌ. ∑3 3. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÙ›ÚÈÔ 1.230ÙÌ. Û 1.500ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô + ¿ÏÏ· 600ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ6 4. ∞ıËÓÒÓ ‰ÈfiÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.000ÙÌ. Ì 180ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.900ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £2 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 3. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ÈÛfiÁÂÈÔ 55ÙÌ.,·Ù¿ÚÈ 55ÙÌ., ˘fiÁÂÈÔ 55ÙÌ. ¢14 4. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂44

5. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 78ÙÌ. Ì 65ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ∞90 6. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 70ÙÌ.Ì 15ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÌÂÛ·›Ô ∞2 7. ™·Ì¿Ó·Á· ηٿÛÙËÌ· 200ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ, 200ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.250ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô °3 8. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ηٿÛÙËÌ· 82ÙÌ. ÂχıÂÚÔ ∏6 9. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 206ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ηٿÛÙËÌ· ∏2 10. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ηٿÛÙËÌ· 275ÙÌ. Ì ÚÔÔÙÈ΋ ¿ÏÏ· 275ÙÌ. ∂8 11. ∫¤ÓÙÚÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 425ÙÌ., ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ μ41 12. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 1.300ÙÌ. Û 2 ÔÚfiÊÔ˘˜ ÁˆÓÈ·Îfi °7 13. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 35ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∫3 ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: 1. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ∞ıËÓÒÓ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 200ÙÌ.Û 976ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ9 2. ∞’ μπ.¶∂. 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.800ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ø10 2. μ’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 4.500ÙÌ. Û 12.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £24 3. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 4. μ’ μπ.¶∂ μfiÏÔ˘ 1.650ÙÌ. ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞3 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 120ÙÌ. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ∑18 2. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10 3. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 4. πˆÏÎÔ‡ 120ÙÌ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 5. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 35ÙÌ. ηٿÛÙËÌ· ∫51 6. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. (ηٿÛÙËÌ· ªÀ£√™) ∞8 7. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. + 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 270ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË ø 99 8. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 900ÙÌ. (ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ fiÚÔÊÔÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ͯˆÚÈÛÙ¿) ø98 9. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 90ÙÌ. + 70ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ °40 10. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 100ÙÌ. ÔÈΛ· Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô º1 11. μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.680ÙÌ. ∂4 12. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Î·È Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¢1 13. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂11 14. ª·Û‰¤ÎË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑7 15. §·Ú›Û˘ ηٿÛÙËÌ· 80ÙÌ. ∏3 16. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ›ÚÈÔ ¤ÙÚÈÓÔ 700ÙÌ. ∑9 17. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 135ÙÌ. Â. ÛÙ¤ÁË 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂7 18. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÁηÚÛÔÓȤڷ 40ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂9 19. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Â. ÛÙ¤ÁË 40ÙÌ. ÁˆÓȷ΋ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑10 20. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 103ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂45 21. ∞ıËÓÒÓ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.000ÙÌ. Ì 180ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.900ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £2 22. °·ÏÏ›·˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 67ÙÌ. ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ Î·È ÁÈ· Â. ÛÙ¤ÁË Δ30 23. ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 103ÙÌ. ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ §1 24. ¶·Á·ÛÒÓ ÁηÚÛÔÓȤڷ 29ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ƒ3 25. ΔÔ¿ÏË 40ÙÌ. ηٿÛÙËÌ· ÌÂÛ·›Ô º3 26. 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ 2¿ÚÈ 50ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜ ∂41 ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (292)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213

¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (294)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267

Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (313)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2011

™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725 ∫π¡. 6972-672426 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 70 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì., 135.000 ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔÈ 85 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì., 70.000 μ·Ì‚/ÚÁ›· 70 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. 110.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 70 Ù.Ì. Û 130 Ù.Ì., 135.000 ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì., 170.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì., 210.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 65 Ù.Ì. Û 80 Ù.Ì., 63.000 ∂ÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ 70 Ù.Ì. Û 180 Ù.Ì., 140.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 45 Ù.Ì. Û 60 Ù.Ì., 40.000 μ·Ì‚/ÚÁ›· 80 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì., 140.000 ∞Ï˘Î¤˜ 80 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì., 120.000 ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 100 Ù.Ì. Û 400 Ù.Ì., 300.000 ¡Â¿ÔÏË 150 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì., 135.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 50 Ù.Ì. Û 135 Ù.Ì., 75.000 ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË 100 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì., 105.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 50 Ù.Ì. Û 60 Ù.Ì, 55.000 ¶ÚfiÓÔÈ· ηٿÛÙËÌ· 67 Ù.Ì. Î·È ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 67 Ù.Ì. 110.000 º¿ÚÛ·Ï· 70 Ù.Ì. Û 250 Ù.Ì., 70.000 √π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ·, 130.000 ÕÁ. ™˘Ú›‰ˆÓ 150 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈÎ. 85.000 μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ 400 Ù.Ì., 80.000 ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì., 30.000. ª¿Ú·ıÔ˜, 310 Ù.Ì., 80.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000. ¶ÚfiÓÔÈ· 130 Ù.Ì., 65.000 §‡ÎÂÈÔ ¡. πˆÓ›· 120 Ù.Ì. ·Ï. ÔÈΛ· 70.000 ª·Ìȉ¿Î˘ 7 ÛÙÚ. 55.000. §Ô˘˙›ÓÈÎÔ 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ·, 280.000. ¶ÈӷοÙ˜ 1.835 Ù.Ì., 70.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 135 Ù.Ì., 35.000. ∞Á. μ·Ú‚¿Ú· 200 Ù.Ì., 75.000. ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ 510 Ù.Ì., 140.000 ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ 140 Ù.Ì., 55.000 ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ™·ÚÙÈ¿˜ 19 ÛÙÚ., 200.000 ∞Á. Δ·Íȿگ˘ º˘ÙfiÎÔ 4 ÛÙÚ. 50.000 ∫. §Â¯ÒÓÈ· 8,7 ÛÙÚ. 190.000 ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 3,2 ÛÙÚ. 40.000 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¶¤ÙÚÔ˘ Î’ ¶·‡ÏÔ˘ 120 Ù.Ì., 120.000 £Ú¿Î˘ ÈÛfiÁ. ÔÚʉ. 70 Ù.Ì., 65.000 °‹Â‰Ô ¡›Î˘ ËÌÈÙÂϤ˜ 85 Ù.Ì., 75.000 ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì., 185.000 μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›· ÔÚʉ. 90 Ù.Ì., 120.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏÂ›Ô 95 Ù.Ì., 95.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏÂ›Ô 78 Ù.Ì., 75.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· ÁηÚÛ. 30 Ù.Ì., 35.000 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ Ãøƒ√™ ¶¤ÙÚÔ˘ Î’ ¶·‡ÏÔ˘ ηٿÛÙ. 31 Ù.Ì., 40.000 ¡. πˆÓ›· 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 150 Ù.Ì., 200.000 ¶ÚfiÓÔÈ· ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì. 45.000 ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË fiÚÔÊÔ˜ 250 Ù.Ì., 250.000 (295)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846 FAX 24210-20267

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √π∫√¶∂¢√ 258 Ù.Ì. ÁˆÓ›· μ∂¡π∑∂§√À¢∏ª∞∫∏ ÛÙË ¡. πø¡π∞. 2. √π∫√¶∂¢√ ÛÙËÓ ∞¡∞∫∞™π∞ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. 3. √π∫√¶∂¢√ 800 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∞°. °∂øƒ°π√™ ª¶∞•∂¢ø¡ (ÃÀ™√Ã√´¢∏). 4. √π∫√¶∂¢√ ™Δ√ ∫ƒ√∫π√ ∞§ªÀƒ√À 2 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙËÓ Ï·Ù›·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √π∫√¶∂¢√ 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫√À∫√Àƒ∞μ∞. 2. √π∫√¶∂¢√ 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫√À∫√Àƒ∞μ∞. 3. √π∫√¶∂¢√ 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞§∏°∞ƒπ∂™ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). 4. √π∫√¶∂¢√ 180 Ù.Ì. ÛÙȘ ∞§À∫∂™. °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∞ 27 Ù.Ì., Ã∞Δ∑∏∞ƒ°Àƒ∏ 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ∂. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. √π∫√¶∂¢√ 158 Ù.Ì., Ì ̷Á·˙› 77 Ù.Ì., ÛÙË ¡. πø¡π∞ (∂§§∏™¶√¡Δ√À). ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √π∫√¶∂¢√ 12 ÛÙÚ¤Ì. ∞Á. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. 2. √π∫√¶∂¢√ 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫∏¶π∞. 3. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 8 ÛÙÚ¤Ì., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •∏ƒ√∫∞ª¶√. 4. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ª∂§π∞ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μ√§√À-§∞ƒπ™∞™ 83 Ì. 5. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 10 ÛÙÚ¤Ì. ™Δ√ ¢πª∏¡π. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1. √π∫√¶∂¢√ ÛÙ· ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √π∫√¶∂¢√ 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫∞Δ∏Ãøƒπ. 3. √π∫√¶∂¢√ ÛÙ· ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ (∑∂ƒμ√Ãπ∞) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 4. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ¢πøƒ√º√™ 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃƒÀ™∏ ∞∫Δ∏ ÛÙÔ ∫Àª∞. 5. ÃÀ™∏ ∞∫Δ∏ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì £∂∞. 6. √π∫√¶∂¢√ Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 312 Ù.Ì. ‹ 620 Ù.Ì. 7. √π∫√¶∂¢√ Ì ·Ï·Èfi Û›ÙÈ ÛÙȘ ª∏§π∂™ ¶∏§π√À. 8. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 60 Ù.Ì., 85 Ù.Ì. Î·È 110 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ∞°π√ πø∞¡¡∏ ¶∏§π√À. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙÔÓ ∞°. °∂øƒ°π√ μ∂§∂™Δπ¡√À Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢∏ª∞ƒÃ√À °∂øƒ°π∞¢√À. 3. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂¶Δ∞ ¶§∞Δ∞¡π∞. 4. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞°π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. 5. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ‰ÈÒÚÔÊË (140 Ù.Ì.+140 Ù.Ì.), ÛÙȘ ∞§À∫∂™. (300)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278 ¶ø§∂πΔ∞π Βόλος-Ν. Δημητριάδα διαμέρισμα 85 τ.μ. διαμπερές καινούργιο με θέα. Αγ. Στέφανος - τριώροφη οικία 280 τ.μ. σε 570 τ.μ. οικόπεδο με θέα. Αλυκές-μεζονέτα καινούργια 140

τ.μ.+70 τ.μ. υπόγειο σε 225 τ.μ. οικόπεδο. Βόλος-Οξυγόνο όροφος 1.000 τ.μ., ανεξάρτητος (πρώην βιοτεχνία ρούχων). Άνω Βόλος-Προφ. Ηλίας-οικόπεδο 380 τ.μ. με φανταστική θέα. Άναυρος-οροφοδιαμέρισμα 115 τ.μ., μπροστά στη θάλασσα. Βόλος Κοραή 26 τ.μ., 3ος όροφος 25.000 Ε. Βόλος Αγ. Στέφανος οικόπεδο 567 τ.μ. (41γ). Ν. Ιωνία, Ικάρων, διαμέρισμα καινούργιο 30 τ.μ. 37.000 Ε. Αγριά-Ρήγα Φεραίου διώροφη οικία 180 τ.μ. σε 200 τ.μ. οικόπεδο. Αγριά-διώροφη οικία καινούργια με ημιυπόγειο σύνολο 400 τ.μ. σε 500 τ.μ. οικόπεδο. Αγριά-οροφοδιαμέρισμα 3ος όροφος 80 τ.μ. Αγριά-διώροφη οικία καινούργια με ημιυπόγειο σύνολο 200 τ.μ. σε 120 τ.μ. οικόπεδο. Αγριά-μονοκατοικία 100 τ.μ. σε 250 τ.μ. οικόπεδο. Αγριά-μονοκατοικία 130 τ.μ. σε 210 τ.μ. οικόπεδο. Αγριά-μονοκατοικία 75 τ.μ. σε 140 τ.μ. οικόπεδο. Αγριά-Βαρκά διώροφο καραγιαπί 200 τ.μ. σε οικόπεδο 320 τ.μ. Αγριά μεζονέτα 120 τ.μ. με 80 τ.μ. υπόγειο σε 290 τ.μ. οικόπεδο με θέα. Αγριά κτήμα 8 στρεμμ. οικοδομήσιμο με φανταστική θέα. Αγριά κτήμα 2,3 στρεμμ., οικοδομήσιμο με θέα (λιβάδι τραγάνα). Αγριά κτήμα 5 στρεμμ. οικοδομήσιμο+οικία 30 τ.μ. με θέα (δρόμο Δράκειας). Αγριά κτήμα 6 στρεμμ., οικοδομήσιμο με φανταστική θέα. Αγριά οικόπεδα 320 τ.μ. και 430 τ.μ., στο κέντρο (12 Αποστόλους). Αγριά οικόπεδα από 350 έως 700 τ.μ. στο κέντρο Αγριά οικόπεδα από 200, 350, 400 και 700 τ.μ. (Αγ. Γεώργιος, περιοχή 4). Κ. Λεχώνια-Βροχιά 4 στρεμμ. με θέα. Κ. Λεχώνια κτήμα 4.000 τ.μ. οικοδομήσιμο θέση Αχλαδίτσα 50 μ. από θάλασσα. Κ. Λεχώνια οικία 100 τ.μ. σε 1.000 τ.μ. οικόπεδο. Κ. Λεχώνια οικόπεδο 1.000 τ.μ. 120.000 Ε. Κ. Νερά οικόπεδο 380 τ.μ. γωνιακό κοντά στη θάλασσα. Α. Γατζέα, μεζονέτα 150 τ.μ.+υπόγειο σε 380 τ.μ. οικόπεδο και πέτρινη οικία 60 τ.μ. Κ. Γατζέα κτήμα 3 στρεμμ. οικοδομήσιμο με φανταστική θέα. Αφέτες διώροφη ανακαινισμένη οικία 100 τ.μ. σε 350 τ.μ. οικόπεδο με θέα. Άφησσος καινούργια οικία 60 τ.μ. σε 500 τ.μ. οικόπεδο με φανταστική θέα. Άφησσος-κτήμα 4.300 τ.μ. οικοδομήσιμο με θέα πριν το δέλτα της Αφήσσου. Μηλιές πέτρινη οικία 100 τ.μ. με θέα. Μηλιές οικόπεδο 600 τ.μ. εντός σχεδίου με θέα. Μηλιές, διώρ. οικία 236 τ.μ. σε οικοπ. 510 τ.μ. με θέα. Αγ. Ιωάννης-εξοχική κατοικία 100 τ.μ. με φανταστική θέα. Μικρό - κτήμα 5 στρέμμ. οικοδομήσιμο με φανταστική θέα. Τσαγκαράδα-Αγ. Δημήτριος παλαιά οικία στο κέντρο. Ξουρίχτι οικία 100 τ.μ. σε 500 τ.μ. οικόπεδο με θέα. Λεφόκαστρο κτήμα 5.300 τ.μ. κοντά στη θάλασσα με θέα. Λεφόκαστρο θέση Ραζή κτήμα 16 στρεμμ. με θέα. Βυζίτσα-οικόπεδο 2 στρεμ. κέντρο. Τρίκερι-διώροφη οικία μπροστά στη θάλασσα (κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση). ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ Βυζίτσα - παραδοσιακός ξενώνας 7 δωματίων σε 250 τ.μ. οικόπεδο. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π Αγριά - διαμερίσματα 70 τ.μ., 60 τ.μ. Ευξεινούπολη-Νηες παραθαλάσσια οικία 140 τ.μ. σε 500 τ.μ. οικόπεδο. (301)

-----------------------------------¶ƒ√ΔÀ¶√ ∫∂¡Δƒ√ ∞°√ƒø¡ ∫∞π ¶ø§∏™∂ø¡ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∞°¡∏Δø¡ 109-∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ Δ∏§.&FAX 24210-52061, ∫π¡ 6972391647 ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™Δ∂∫∞™ ∏§π∞™

√π∫π∂™ ºÀΔ√∫√, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 100 Ù.Ì. √ ·ÚÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 73 Ù.Ì. ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Ì ÎÏÂÈÛÙfi Áηڿ˙ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 275 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞ ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 556,40 Ù.Ì., Ì ı¤·. μfiÏÔ˜ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 118 Ù.Ì. μfiÏÔ˜, ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 38 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 65 Ù.Ì. μfiÏÔ˜, ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 90 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 135 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 138 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 235 Ù.Ì. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 230 Ù.Ì., ÛÙËÓ Ï·Ù›·. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ μfiÏÔ˜, (ΤÓÙÚÔ) 93,70 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜, (ΤÓÙÚÔ) 88,90 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜, (ΤÓÙÚÔ) 51,10 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜., (ΤÓÙÚÔ) 56,70 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜, (ΤÓÙÚÔ) 26,70 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ·Î¿Ï˘ÙÔ. μfiÏÔ˜ (ΤÓÙÚÔ) 34,10 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ·Î¿Ï˘ÙÔ. μfiÏÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 100 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 100 Ù.Ì., 3Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 135 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ. μfiÏÔ˜ (ΤÓÙÚÔ) 110,75 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜, 81 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì Áηڿ˙. ∞ÁÚÈ¿, 250 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8. μfiÏÔ˜, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 120, 125, 127 Ù.Ì. Û ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. ¡. πˆÓ›· 150 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi, ÙÈÌ‹ 100.000 ∂. °ƒ∞º∂π∞ μ√§√™ (∫∂¡Δƒ√) 33 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ô‰fi˜ ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË.

μfiÏÔ˜, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ 63 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. √π∫√¶∂¢∞ ™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 1.230 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 4.654 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο. ¡. πˆÓ›· 400 Ù.Ì. Ì ™.¢. 0,8 fiÈÛıÂÓ °ÂˆÔÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜. μfiÏÔ˜, ∫·Ú·Á¿Ù˜ 400 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·. μfiÏÔ˜, ∫·ÏÏÈı¤· 235 Ù.Ì. Ì ™.¢. 1,8. ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜, 116 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 300 Ù.Ì. Î·È ¿Óˆ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ. ∞Ó‹ÏÈÔ, 1.090 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη, 4.001 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ê¿ÙÛ· ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, 4.200 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ™ÙÔ‡È, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓ‰Ú·. ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ ∞ÁÈfiηÌÔ, 2.900 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, 8.796,6 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 100 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ªԇʷ, ÎÙ‹Ì· 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÔÈÎfi‰· 600¿ÚÈ· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫·ÓÙ‹Ú·Á·˜, ‚›Ï· Ê¿ÙÛ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 280 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ μfiÏÔ˜ (ΤÓÙÚÔ) 24,30 Ù.Ì., 30 Ù.Ì., 30 Ù.Ì., 38,90 Ù.Ì. μfiÏÔ, 124 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ÛÙËÓ Ô‰fi 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. μfiÏÔ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ì ·Ù¿ÚÈ 150 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫ÔÚ·‹. μfiÏÔ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ì ·Ù¿ÚÈ 100 Ù.Ì. ¶·Á·ÛÒÓ. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 40 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. (303)

-----------------------------------™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ. 6937435222 Email: info@stefanatos.gr www.realestate.stefanatos.gr

√π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 72ÙÌ Î·È Ì ÍÂÓÒÓ· 23ÙÌ. ™.™˘Ú›‰Ë 133 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 75ÙÌ, √ÁÏ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105 ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 43ÙÌ. ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 76ÙÌ, ÔÈÎ 120ÙÌ, ∫·ÏÏÈı¤· √ÈΛ· 100ÙÌ, ÔÈÎÔ. 230ÙÌ, ÕÓˆ μfiÏÔ˜ √ÈΛ· 207ÙÌ, ÔÈÎÔ. 260ÙÌ, ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη √ÈΛ· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 400ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ √ÈΛ· 72ÙÌ ÈÛfiÁÂÈÔ ∞Ï˘Î¤˜ √ÈΛ· 110ÙÌ, ÔÈÎÔ. 150ÙÌ. ¡Â¿ÔÏË ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 140ÙÌ , ª¿Ú·ıÔ˜ ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 170ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ, ¡. πˆÓ›· °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, °ÎÏ·‚¿ÓË ΔÚÈ¿ÚÈ 80ÙÌ. ¡. πˆÓ›· ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ (ÔÏ˘ÙÂϤ˜), ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ ΔÚÈ¿ÚÈ 88ÙÌ, ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ΔÚÈ¿ÚÈ 80ÙÌ, ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ΔÂÛÛ¿ÚÈ 118ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, πˆÏÎÔ‡ ΔÂÛÛ¿ÚÈ 125ÙÌ, Ô‰fi˜ ∑¿¯Ô˘ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140ÙÌ Î·È ‰˘¿ÚÈ· 50ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 148ÙÌ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120ÙÌ & 122ÙÌ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È· √π∫√¶∂¢∞ - ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ √ÈÎfi‰· ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 118ÙÌ, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË √ÈÎfiÂ‰Ô 322ÙÌ, ¶∞§π∞ μfiÏÔ˘ √ÈÎfiÂ‰Ô 85ÙÌ, 170ÙÌ, 220ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ Î·È 860ÙÌ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 150ÙÌ, Ô‰fi˜ º˘ÙfiÎÔ˘ √ÈÎfi‰· 300ÙÌ Î·È 925ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ, ¢ÈÌ‹ÓÈ √ÈÎfiÂ‰Ô 223ÙÌ, ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ √ÈÎfi‰· 136 & 270ÙÌ, ∞ÏÈ‚¤ÚÈ √ÈÎfi‰· 530ÙÌ,540 & 490ÙÌ, ∫·Ú·Á¿Ù˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 181ÙÌ, ∫·Ó¿ÏÈ· ª·ÁÓËÛ›·˜ √ÈÎfi‰· 1212ÙÌ,1408 & 1650ÙÌ, ∫·Ú·Á¿Ù˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚ, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4850ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 3 & 4,7 ÛÙÚ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1721ÙÌ, º˘ÙfiÎÔ-§ÔÌ‚¿Ú‰· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 50ÛÙÚ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ª·Ï¿ÎÈ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π °Ú·ÊÂ›Ô 50ÙÌ, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ °Ú·ÊÂ›Ô 38ÙÌ, ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˜ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 95ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë μfiÏÔ˜ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118ÙÌ, πˆÏÎÔ‡ (Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜) ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 52ÙÌ , ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 78ÙÌ, ¡. πˆÓ›· ΤÓÙÚÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 50ÙÌ, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, μfiÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 4700ÙÌ, Ì ÎÙ›ÚÈ· 480ÙÌ, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ΔÂÙÚ·ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1850ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘ √ÈÎfiÂ‰Ô 4150ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘ μfiÏÔ˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜-μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 460ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 356ÙÌ, §·Ú›Û˘ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 2300ÙÌ Ì ÎÙ›ÚÈÔ 232ÙÌ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ - μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 530ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1800ÙÌ, ∞ μπ.¶∂. ŒÎÙ·ÛË 9 ÛÙÚ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. √ÈÎfiÂ‰Ô 1774ÙÌ, μπ√¶∞ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 280ÙÌ,300ÙÌ, 450ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∫Ù›ÚÈÔ 770ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 650ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∫Ù›ÚÈÔ 400ÙÌ Û ÔÈÎ. 2400ÙÌ,Ô‰fi˜ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ∫Ù›ÚÈÔ 700ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 7100ÙÌ, §Â¯ÒÓÈ· ∫·Ù¿ÛÙËÌ·-∂›‰Ë ‰ÒÚˆÓ ™ÎfiÂÏÔ˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4600ÙÌ, §·Ï¿ÚÈ· ™ÎfiÂÏÔ˜ ¶∏§π√ ∫·ÙÔÈΛ· √ÈΛ· 136ÙÌ Û ÔÈÎfi. 1000ÙÌ, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ∫·ÙÔÈΛ· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 135ÙÌ, ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 102ÙÌ, ÔÈÎfi. 825ÙÌ, ÿÓÈ· √ÈΛ· 60ÙÌ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Û ÔÈΟ. 25ÛÙÚ ™˘Î‹ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 50ÙÌ, ™˘Î‹ ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180ÙÌ, ªËÏȤ˜ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 91ÙÌ Û ÔÈÎ 1ÛÙÚ, ªÔ‡ÚÂÛÈ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ, ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 78ÙÌ, ÔÈÎ. 108ÙÌ, ªËϛӷ ∫·ÙÔÈ˘ ·fi 48 ¤ˆ˜ 92 ÙÌ, μ˘˙›ÙÛ· ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 270ÙÌ, ÕÓˆ °·Ù˙¤· √ÈΛ· 220ÙÌ, ËÌÈÙÂÏ‹˜, ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶¤ÙÚ. ÔÈΛ· 60 & 40ÙÌ, ÔÈÎÔ. 680ÙÌ, ™˘Î‹ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 70ÙÌ, §ÂÊfiηÛÙÚÔ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· - √ÈÎfi‰· √ÈÎfiÂ‰Ô 8ÛÙÚ , ÛÙÔ Î‡Ì·, ÃÔÚ¢Ùfi ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 21ÛÙÚ, ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ∫Ù‹Ì· 8000ÙÌ Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ∑ÂÚ‚fi¯È· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4ÛÙÚ ¤ˆ˜ 7,7 ÛÙÚ, ªÂÏ·Ó‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,7ÛÙÚ, ¶ÔÙÈÛÙÈο

∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3ÛÙÚ (ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı·Ï.) ™˘Î‹ √ÈÎfi‰· 170ÙÌ & 2770ÙÌ, ™˘Î‹ √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ, ∫ÔÚfiË √ÈÎfiÂ‰Ô 5900ÙÌ. ™˘Î‹ (ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡) √ÈÎfi‰· 1650ÙÌ & 2770ÙÌ, ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfi‰· 10,7ÛÙÚ & 4,5ÛÙÚ, ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfi‰· 1ÛÙÚ & 1,5ÛÙÚ, ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ¶¿Ô˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 11,8ÛÙÚ, Ì ÔˆÚÔÊfiÚ·, ı¤·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜-÷ӛˆÓ (ª¤ÏÈ·) √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ªËϛӷ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,3 ÛÙÚ, ı¤·, §·‡ÎÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 51 ÛÙÚ , ªËÏȤ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ, ¢Ú¿ÎÂÈ· √ÈÎfiÂ‰Ô 4480ÙÌ, ¢Ú¿ÎÂÈ· √ÈÎfiÂ‰Ô 1177ÙÌ, ¶·¿ ¡ÂÚfi/∞Á.πˆ¿ÓÓ˘ ¡. ™∫√¶∂§√™ ∫·ÙÔÈΛ· √È˘ ,75ÙÌ,80ÙÌ,120ÙÌ,200ÙÌ, ÃÒÚ· √ÈΛ· 122ÙÌ, ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ, ÃÒÚ· ΔÚÈÒÚÔÊË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 180ÙÌ, ÃÒÚ· ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 130ÙÌ, μ·Ú‰ÈfiÏ· ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 72ÙÌ, μÚ¿¯Ô˜ √È˘ 40ÙÌ, 110ÙÌ, ÕÁ. ™˘Ú›‰ˆÓ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 110ÙÌ, ÈÛ›Ó·, ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶‡ÚÁÔ˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 75ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ÕÁ. ™˘Ú›‰ˆÓ ¢ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 60ÙÌ, ∫·ÏfiÁËÚÔ˜ ¢ÈÒÚÔʘ ÔÈ˘ 60ÙÌ.& 250ÙÌ, °ÏÒÛÛ· ¢ÈÒÚÔʘ ÔÈ˘ 85ÙÌ Î·È 78ÙÌ ∫Ï‹Ì· √ÈΛ· 120ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 5,5ÛÙÚ ¢›ÙÚÔÔ √È˘ 80ÙÌ & 100ÙÌ, ÔÈÎ 4ÛÙÚ, °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150ÙÌ, ŒÏÈÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· - √ÈÎfi‰· √ÈÎfiÂ‰Ô 840ÙÌ, ÃÒÚ· ™ÎfiÂÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10ÛÙÚ & 12,5ÛÙÚ, ∞Ï˘ÎÈ¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13,5ÛÙÚ, 50Ì ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4,2 ÛÙÚ, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ŒÎÙ·ÛË 840ÛÙÚ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ∫Ù‹Ì· 4ÛÙÚ, ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ƒ¿¯Â˜ √ÈÎfi‰· 600ÙÌ & 740ÙÌ, ı¤·, ƒ¿¯Â˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ, ı¤·, ÕÁ. ƒËÁ›ÓÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4 Î·È 5,2ÛÙÚ, ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4ÛÙÚ , Ú‡̷, ÓÂÚfi, ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ∫Ù‹Ì· 8ÛÙÚ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ı¤· , μ·ı˘¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ΔÛÈÌÈÛÈ¿ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4ÛÙÚ & 13 ÛÙÚ, °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ ∫Ù‹Ì· 10ÛÙÚ, ÂÏȤ˜, ηχ‚È, ¢›ÙÚÔÔ √ÈÎfiÂ‰Ô 2200ÙÌ, ı¤·, μ·Ú‰ÈfiÏ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 1ÛÙÚ ¤ˆ˜ 6ÛÙÚ, °ÏÒÛÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 6,7ÛÙÚ & 7ÛÙÚ, ¶Ô‡ÓÙ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.000ÙÌ, ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4725ÙÌ, μÚˆÌÔÓ¤ÚÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4,5,6ÛÙÚ ∞Á.ª·Ú›Ó· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ3,8 ÛÙÚ, ¶ÔÙ¿ÌÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4,8ÛÙÚ & 12.5 ÛÙÚ, ™ÎÏËÚ‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4033ÙÌ, §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4100ÙÌ, ¡ËÛ› ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3,5 ÛÙÚ, ∫Ï‹Ì· ¡. ™∫π∞£√™ - ¡. ∞§√¡¡∏™√™ √ÈÎfiÂ‰Ô 4ÛÙÚ Ì ¿‰ÂȘ ÔÈÎÔ‰. ¡. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 90ÙÌ ¤ˆ˜ 110ÙÌ, ¡. ™ÎÈ¿ıÔ˜ √ÈΛ· 67ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 204ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5200ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ •∂¡√¢√Ã∂π∞ - ∫∞º∂ - ∂™Δπ∞Δ√ƒπ∞ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ, ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ ∂ȯ›ÚËÛË ÂÛÙ›·Û˘ Ì ¿‰ÂÈ· “∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Δ·‚¤ÚÓ· - ∫·Ê¤” ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. (305)

-----------------------------------VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388, KIN. 6942-400653, 6947-302966, FAX: 24210-21538

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ °. ∫·ÚÙ¿ÏË 30 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., 4 ÂÙÒÓ, ÂÈψ̤ÓË. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 30 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. μÏ·¯¿‚· 33 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. ¢À∞ƒπ∞ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, 30ÂÙ›·˜. ™˘Ú›‰Ë ÎÂÓÙÚÈÎfi ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ., 58 Ù.Ì., ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 58 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ., ÁˆÓÈ·Îfi. Δƒπ∞ƒπ∞ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 81 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚ., 3ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È parking. ∞Á. μ·Ú‚¿Ú· 69 Ù.Ì., Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 1Ô˘ ÔÚ. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 61 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. Î·È ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. πÛȉÒÚÔ˘ 77 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ, Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. Δ∂™™∞ƒπ∞ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 100 Ù.Ì., 4ÂÙ›·˜, 3Ô˘ ÔÚ., ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È parking. √π∫π∂™ ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 5ÂÙ›·˜. ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 110 Ù.Ì. Û ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. °·Ì‚¤Ù· 106 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∂ÈÛÎÔ‹˜ ÌÔÓ/Λ· 71 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓ/Λ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ·Ï·È¿ ÔÈΛ· Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. √π∫√¶∂¢∞ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 165 ÙڛʷÙÛÔ Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. ª·‚›ÏË (∫·Ú·Á¿Ù˜) 278 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ™.¢. 1,8 ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÕÁ. ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ 212 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞Ï˘Î¤˜ 500 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, 300 Ù.Ì., 575, 1.381 Î·È 1.683 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 200 Ù.Ì. ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. §·Ú›Û˘ ÏËÛ›ÔÓ PEUGEOT 4 ÛÙÚ. ÚfiÛ‚·ÛË ·fi ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜. ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¶∏§π√ ªËÏȤ˜ ÌÔÓ/Λ· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 260 Ù.Ì., Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÚÔ˜ §ÂÊfiηÛÙÚÔ 70 Ù.Ì. Û 540

Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∫·Ù˯ÒÚÈ 70 Ù.Ì. ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 1.700 Ù.Ì. Î·È 404 Ì ‰ÈÒÚÔÊÔ Û›ÙÈ, ÎÂÓÙÚÈο. ∞ʤÙ˜ 3 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·, Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 8,7 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ªËϛӷ 4 ÛÙÚ. Ì ÚfiÛ‚·ÛË Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 450 ¤ˆ˜ 630 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. μ˘˙›ÙÛ· 3 ÔÈÎfi‰· 1,5 ÛÙÚ. ÙÔ Î·ı¤Ó· ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 78 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 130 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜ 110 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ. •∂¡√¢√Ã∂π∞ - •∂¡ø¡∂™ ™ÎÈ¿ıÔ˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Û Ôχ ÁÓˆÛÙ‹ ·Ú·Ï›· 65 ‰ˆÌ. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÍÂÓÒÓ·˜ 9 ‰ˆÌ. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 140 Ù.Ì. ¤ÙÚÈÓÔ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ΔÛÔÔÙÔ‡ studio 30 ÈÛfiÁÂÈÔ Ì ËÏÂÎÙ. Û˘Û΢¤˜ Î·È º/∞ ·˘ÙfiÓÔÌÔ. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 2¿ÚÈ, 54Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 61 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., ÂÈψ̤ÓÔ. ∂Ï¢ı. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 61 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 35 Ù.Ì. ÁηÚÛÔÓȤڷ ËÌȈÚfiÊÔ˘. ™˘Ú›‰Ë 28 Ù.Ì., ÁηÚÛÔÓȤڷ ËÌȈÚfiÊÔ˘. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿ - ÒÏËÛË - ÂÓÔÈΛ·ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (316)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√À £. ∫ÀƒπΔ™∏ ™¶Àƒπ¢∏ 58, 2Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. 24210-31036 ∫π¡∏Δ√: 6944-285802 www.kkyritsis.gr e-mail: kkyritsis@hol.gr

°È· ÌÈ· ÛˆÛÙfiÙÂÚË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Û·˜, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ¡ÔÌÔ‡. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜. ∂¿Ó ı¤ÏÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ó· ¤¯ÂÙ ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û·˜. ¶ø§√À¡Δ∞π 1. ∞°ƒπ∞ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 76 Ù.Ì., Ì ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙÔÓ ÎfiÏÔ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜. ∂˘Î·ÈÚ›· 30% οو Ù˘ ·Ú¯È΋˜ ÙÈÌ‹˜. 2. ª∞ƒ∞£√™ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘, ÔÈΛ· 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. ªÂ ı¤·. 3. ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÔÈΛ· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 120 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. 4. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 3ÒÚÔÊË, 350 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÈ·, ı¤· fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 5. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰‡Ô ÔÚfiʈÓ, ÌÔÓ·‰Èο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 115 Ù.Ì., ·Ôı‹ÎË 25 Ù.Ì. Î·È ÎÏÂÈÛÙfi ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ªÂ ΋Ô ‹ Ì ı¤· ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 6. ∞Ï˘Î¤˜, ÔÈÎfi‰Ô, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 500 Ù.Ì., ÂÊ¿ÙÂÙ·È ÙÔ˘ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘, ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Â˘Î·ÈÚ›·. 7. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì., ÎÙ›˙ÂÈ 350 Ù.Ì. 8. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105 Ù.Ì., ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì·. 9. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ ∂ÈÛÎÔ‹˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 87 Ù.Ì., Ì ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi Î·È ı¤· ÌÔÓ·‰È΋. 10. √ÈÎfi‰Ô, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ï˘Î¤˜, ı¤ÛË ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη, 440 Ù.Ì. μϤÂÈ Û ÙÚÂȘ ‰ÚfiÌÔ˘˜. 11. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¢˘¿ÚÈ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÂÈψ̤ÓÔ Ï‹Úˆ˜, Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 11 Ì ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘. 2. ΔÚÈ¿ÚÈ, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ™. ™˘Ú›‰Ë Ì π¿ÛÔÓÔ˜. μϤÂÈ ·Ú·Ï›·. 3. ¢˘¿ÚÈ· ™. ™˘Ú›‰Ë ÛÙÔÓ 2Ô Î·È 3Ô fiÚÔÊÔ. (319)

-----------------------------------SOFIA HALKIA Consulting - Real Estate 38 Sp.Spiridi st, P.C. 38 221 VOLOS Tel. +30 24210 35166 Fax +30 24210 35649 Mob. +30 6944504791 www.sofiahalkia.gr

∑∏Δ√À¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÁÈ· ¿ÌÂÛË ÂÓÔÈΛ·ÛË Ì 2 ‹ 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ & ¿ÚÎÈÓ. ∂À∫∞πƒπ∂™ ™∫π∞£√™ - ∫∂¡Δƒ√ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 36 Ù.Ì. 90.000∂. ∞ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜. ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· 72 Ù.Ì. 230.000∂. ¶Ôχ ηÏfi ÂÈÛfi‰ËÌ·. ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 61 Ù.Ì. Ì 50.000∂ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ Î·È 36 ‰fiÛÂȘ Û 3 ¯ÚfiÓÈ· ÂÍfiÊÏËÛË. ΔÂÏÈ΋ ÙÈÌ‹ 110.000∂ ∞°. πø∞¡¡∏™ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 45 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 0% ¶ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ & ÂÍfiÊÏËÛË Û 3 ¤ÙË. 50.000∂ ¡. πø¡π∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, 5ÂÙ›·˜, 51 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 3Ô Ì 1 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌÔ Ê/· Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. ¢›Ï· ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÔÏ˘Ù¯ÓÈ΋˜ Û¯ÔÏ‹˜. 62.000∂ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈΛ· Û ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 168 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ 92 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ì¿ÓÈÔ Ì ËÏÈ·Îfi, 2 ˘/‰, Î·È 5 a/c. 105.000∂ μ√§√™ ñ ¢π¶§∞ ™Δ∏¡ ∫∞™™∞μ∂Δ∏: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 115 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, WC, Ù˙¿ÎÈ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ·Ôı‹ÎË & parking. 175.000∂ ñ ∑∞Ã√À: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 4Ô, 125 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ù˙¿ÎÈ, Ê/·, fiÚÙ· ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È parking. 148.000∂

ñ ƒ∏°∞ º∂ƒ∞π√À: ¢È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·, 110 Ù.Ì. Ì Ì¿ÓÈÔ, WC, ·Ôı‹ÎË & parking. 155.000∂ ñ Δ√¶∞§∏: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰˘¿ÚÈ 47,5 ÛÙÔÓ 3Ô ‰›Ï· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ê/·, ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ· & ı¤·. 60.000∂ ñ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 80 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô Ì Ôχ ηÏfi ÂÈÛfi‰ËÌ·. 85.000∂ ñ ∞°. ¡π∫√§∞√™: ƒÂÙÈÚ¤ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 4Ô, 116 Ù.Ì. 3 ˘/‰, ı¤ÚÌ·ÓÛË Ì º/∞. ΔÈÌ‹ 160.000∂ ñ ∞§À∫∂™ μ√§√À: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰˘¿ÚÈ 43 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô Ì ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·. 150 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 65.000∂ ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È - √È˘ ñ •∂¡π∞: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È ÓÂfi‰ÌËÙ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ·fi 50 ¤ˆ˜ 160 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· & ¿ÚÎÈÓ. ñ ∞°. ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™: ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ. 350∂ ñ ∞°. ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™: ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 115 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ. ñ ∞°. ¡π∫√§∞√™: ƒÂÙÈÚ¤ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 4Ô, 116 Ù.Ì. 3 ˘/‰, ı¤ÚÌ·ÓÛË Ì º/∞. ΔÈÌ‹ 480∂ ñ ™√§ø¡√™:¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 57 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 3Ô, Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì Ê/·, a/c, ηÈÓÔ‡ÚÈ· ¤ÈÏ·. £¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 450∂ ñ ∫√À¡Δ√ÀƒπøΔ√À: ¢È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 4Ô, 90 Ù.Ì. Ì wc, ÙÔ˘·Ï¤Ù·, ÌÂÁ¿ÏË ÎÔ˘˙›Ó·, ËÏÈ·Îfi ıÂÚÌÔۛʈӷ & Ê/·. ñ π∞™√¡√™: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 105 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 4Ô Ì 2 ˘/‰. ¶Ï‹Úˆ˜ ÂÈψ̤ÓÔ Ì fiϘ ÙȘ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÊÔÈÙËÙ¤˜. ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È - ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ñ ¡∂∞¶√§∏: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. Ì ԛÎËÌ· 15 Ù.Ì. Ì ¢.∂.∏., ‡‰Ú¢ÛË. Ê/·, Ì ÚfiÛÔ„Ë 15 Ì. ñ ºπ§π∫∏™ ∂Δ∞πƒ∂π∞™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· 97 Ù.Ì. ñ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡: °Ú·ÊÂ›Ô 104 Ù.Ì. Ì 2 wc & 3 ¯ÒÚÔ˘˜ ñ π∞™√¡√™: πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 230 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 180 Ù.Ì. £¤ÛË ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú·. ñ ∞¡∞§∏æ∂ø™: °ˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 60 Ù.Ì. Ì ÎÔ˘˙›Ó· & W.C. 480∂ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÛÙË μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ¤ÎÙ·ÛË 10 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Ì ÎÙ›ÚÈÔ 2400 Ù.Ì. & ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰fiÌËÛ˘ ¿ÏÏˆÓ 1200 Ù.Ì. ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È / ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· 22 Ù.Ì, ‰›Ï· ÛÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. 50.000∂ ñ ∂› Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· 30 Ù.Ì. Ì WC. ∞fi‰ÔÛË 5% ñ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜: πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 35 Ù.Ì. Ì WC & 5% ·fi‰ÔÛË. 70.000∂ ñ ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜: πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60 Ù.Ì. Ì 5% ·fi‰ÔÛË. ñ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 56 Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙËÓ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, Ôχ ηÏfi ÂÈÛfi‰ËÌ·. 140.000∂ ñ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· 77,50 Ù.Ì. Ì WC Î·È ·Ù¿ÚÈ. ∞fi‰ÔÛË 5% √π∫√¶∂¢∞ ñ √ÈÎfiÂ‰Ô 530 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ - ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ Ì ÚfiÛÔ„Ë 25 Ì. & ™.¢. 0,8 ∂•√¶§π™ª√™ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÁÈ· ·Ú·Û΢‹ ›ÙÛ·˜. ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 91 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 129 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È ∞/C. ¢›Ï· Û ¿ÚÎÔ. 115.000∂ ∞°. πø∞¡¡∏™ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2300 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÛÙË ı¤ÛË “¶Ï¿Î·” 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ªÂ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. °È· ηÙÔÈ˘ Ë ‰fiÌËÛË Â›Ó·È 715 Ù.Ì. Î·È ÁÈ· ÎÙ›ÚÈ· ÎÔÈÓ‹˜ ˆÊ¤ÏÂÈ·˜ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο 1840 Ù.Ì. ∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË. 230.000∂ ºÀΔ√∫√ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ, ı¤ÛË “§Ô˘˙ÈÓ›ÎÔ” 23.390 & 9.000 Ù.Ì. ª∂§π™™π∞Δπ∫∞ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÏfiÊÔ˜ 14.442 Ù.Ì. Ì ‰fiÌËÛË 924 Ù.Ì. ∞ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ. ∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË. ª∏§π¡∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 110 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. 160.000∂ ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ñ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¯ˆÚ›˜ º.¶.∞. 137.000∂ ñ ∂ÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 42 Ù.Ì., 50 Ì. ·’ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 80.000∂ ñ ¡Âfi‰ÌËÙË ÈÛfiÁÂÈ· ηÙÔÈΛ· 49 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹ 78 Ù.Ì. ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 50Ì. ·’ ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ΔÈÌ‹ 115.000∂ ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 4650 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂ÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·. ¶Δ∂§∂√™ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 5862 Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û fiÏÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 58.000∂ (309)

AYTOKINHTA

¶ø§∂πΔ∞π Ì˯·Ó‹ BMW 650 GS μοντέλο 2006, 17.000 χλμ. σε άριστη κατάσταση. Δεκτός κάθε έλεγχος. Τιμή 3.300 Ε. Πληρ. τηλ. 6936-730607. (891)

ZHTOYNTAI ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τη βιομηχανική εταιρία τροφίμων 3π

¶ø§∏Δ∏™-√¢∏°√™

κάτοικος Βόλου, για το Νομό Μαγνησίας. Απαραίτητα προσόντα: 1) Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2-3 χρόνια στις πωλήσεις στο χώρο των τροφίμων. 2) Ηλικία έως 35 ετών. 3) Καλή χρήση Η/Υ. 4) Δυνατότητα ταξιδιών. Οι συνεντεύξεις θα δίνονται στην έδρα της εταιρίας που βρίσκεται στο 6ο χλμ. Καρδίτσας-Αθηνών. Βιογραφικά σημειώματα: Στο fax 24410-62256, Email: 3psalads@otenet.gr. (934)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 36 ZHTOYNTAI

∑∏Δ∂πΔ∞π ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε εργοτάξιο, για εργασία σε εργοτάξια σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες τηλ. 24210-85233. (594)

∑∏Δ∂πΔ∞π επαγγελματίας μάγειρας Α’ για μεζεδοπωλείο στην ΑΘΗΝΑ. Βασική προϋπόθεση: εμπειρία τουλάχιστον δέκα χρόνια σε μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο ως μάγειρας. Ηλικία 35-45. Αποστείλατε βιογραφικό στο email: olympiaplc@otenet.gr, ή στο Fax 210-6930587. (321)

Η εταιρεία SITRA με έδρα το Δ. Μουρεσίου στο πλαίσιο της επένδυσης στο νέο εργοστάσιο και με την εγκατάσταση των νέων ρομποτικών συστημάτων,

∑∏Δ∞

άτομο με τα εξής προσόντα: 1) Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας. Επιθυμητά και Ιταλικά και Γερμανικά. 2) Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες, υπευθυνότητα, συνέπεια και ομαδικό πνεύμα εργασίας. 3) Άριστη γνώση Η/Υ σε προγράμματα γραφείου (MS Office), AutoCAD (Βασικές γνώσεις) και Photoshop. 4) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου. 5) Επιπλέον προσόντα θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα. Συνεχές ωράριο, για μόνιμη εργασία με μεγάλα περιθώρια εξέλιξης. Βιογραφικά με φωτογραφία να σταλούν στο info@sitra.gr. (834)

ZHTOYN EP°A™IA ¡∏¶π∞°ø°√™ με εμπειρία επιθυμεί τη φύλαξη μικρών παιδιών ή τη μελέτη αυτών. Τιμές λογικές. Πληρ. τηλ. 6948-108132, 24210-70446. (942) ∫Àƒπ∞ Ελληνίδα ζητεί να φροντίζει μικρό ή ηλικιωμένη. Τιμή ικανοποιητική. Πληρ. τηλ. 6994-625609. (943)

∫√¶∂§∞ αναλαμβάνει τη φύλαξη παιδιών για δημιουργική απασχόληση. Τιμές προσιτές!!! Τηλ. επικοινωνίας: 6941-636995. (944)

™YNOIKE™IA §À¢π∞ ∫∂¡Δƒπ∫∏™ ∂§§∞¢∞™. Εχέμυθα, αποτελεσματικά. 33χρονη εκπαιδευτικός, λεπτή, φινετσάτη, ηπίων τόνων, εκλεπτυσμένη. 35χρονη δημοσίου, ευπαρουσίαστη, σοβαρή, κατασταλαγμένη, άριστο προφίλ και οικονομικό επίπεδο. 34χρονη ιδ. υπάλληλος, πτυχιούχος Τ.Ε.Ι., καλλιεργημένη, γοητευτικότατη, ακίνητα. 32χρονη δημοσίου, ψηλή, θελκτική, σοβαρή, συγκροτημένη. 28χρονη νοσηλεύτρια, διορισμένη, πολύ εμφανίσιμη, εξαιρετικού χαρακτήρα. Επιθυμούν γνωριμία γάμου. Πληρ. τηλ. 2410-549797. (280)

MA£HMATA ∫∞£∏°∏Δƒπ∞ Γαλλικών απόφοιτος Πανεπιστημίου Αθηνών παραδίδει μαθήματα όλων των επιπέδων. Τιμές λογικές. Πληρ. τηλ. 2428092104, 6957087233. (346)

∫Ï·ÛÈ΋ ºπ§√§√°√™ αριστούχος απόφοιτος Α.Π.Θ. (βαθμός πτυχίου 9,04), αναλαμβάνει υπεύθυνα την προετοιμασία μαθητών Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου. Τιμές από 6 Ε/ώρα. Τηλέφωνο 6976505112. (283)

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2011

ª∞£∏ª∞Δπ∫√™ με πολύχρονη φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει μαθήματα Μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου-Κατευθύνσεις και σε φοιτητές είτε ιδιαίτερα είτε σε γκρουπ. Τιμές λογικές. Τηλ. κιν. 6972-853903, σταθερό 24210-55960. (896) ºπ§√§√°√™ παραδίδει μαθήματα σε παιδιά Δημοτικού. Τιμές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6979-224483. (777) ∫∞£∏°∏Δƒπ∞ Γαλλικών, απόφοιτη του Α.Π.Θ. με μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτική εμπειρία, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα. Πληρ. τηλ. 6947110070. (931)

°∞§§π∫∞ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γαλλικής Φιλολογίας, πτυχιούχος Γαλλικού Πανεπιστημίου (Paul Valery III Montpellier) και με πολυετή διαμονή στη Γαλλία, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα όλων των επιπέδων. Τηλ. 6947446157, 24210-35146. (285)

√π∫√¡√ª√§√°√™ απόφοιτος Πανεπ. Μακεδονίας με διδακτική εμπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Α.Ο.Θ. Α.Ο.Δ.Ε. σε μαθητές Γ’ Λυκείου και Μαθηματικά σε μαθητές Γυμνασίου. Τιμές προσιτές. Πληροφορίες τηλ. 6973-406766. (825) ºπ§√§√°π∫∞: Αρχαία, Έκθεση, Λατινικά, Κείμενα, παραδίδονται από αριστούχο Απόφοιτη Κλασικής Φιλολογίας Α.Π.Θ. Τάξεις Γυμνασίου - Λυκείου, τιμές πολύ προσιτές. Πληρ. τηλ. 6975-737227. (322) ∫∞£∏°∏Δƒπ∞ Μαθηματικών παραδίδει μαθήματα κατ’ οίκον σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Πληρ. τηλ. 6979-218139. (898) ¶Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ Τουρκικής Γλώσσας και Φιλολογίας, με μετεκπαίδευση στην Κωνσταντινούπολη παραδίδει μαθήματα Τουρκικής Γλώσσας. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6984 737100. (075)

∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου. Πλήθος ασκήσεων, συχνά επαναληπτικά τεστ, υψηλά ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις. Τηλ. επικ.: 6974-663880. (916) √π∫√¡√ª√§√°√™ απόφοιτος Α.Π.Θ. παραδίδει μαθήματα Α.Ο.Θ. και Α.Ο.Δ.Ε. σε μαθητές Γ’ Λυκείου. Παρέχεται πλούσιο ασκησιολόγιο. Τιμές συζητήσιμες. Πληρ. τηλ. 6974735887. (946)

∂ª¶∂πƒ√™ καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Λυκείου - Γυμνασίου. Πληρ. τηλ. 6973-238209. (895)

ª∞£∏ª∞Δπ∫√™

∂∫¶∞π¢∂ÀΔπ∫√™

παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου και σε φοιτητές όλων των σχολών. Τιμές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6944-916578. (625)

παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά Δημοτικού και Γυμνασίου. Τιμές προσιτές!!! Τηλ. επικοινωνίας: 6941636995. (948)

πτυχιούχος γερμανικής φιλολογίας Α.Π.Θ. με φροντιστηριακή πείρα παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα όλων των επιπέδων σε προσιτή τιμή. Τηλ. 6938534908 και 24210-82181. (849)

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

∞°°§π∫ø¡

°∂ƒª∞¡π∫ø¡

με μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτική εμπειρία, παραδίδει μαθήματα Αγγλικών όλων των επιπέδων. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6978-182586. (930)

πτυχιούχος Γερμανικής Φιλολογίας του Α.Π.Θ., με διδακτική εμπειρία, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα όλων των επιπέδων. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6948-538432. (914)

Ãπ™Δ√™ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ Koραή 163-Αχιλλοπούλου Τηλ. 2421044985 - 70284 Κιν. 6977517210 Με ÔÏ˘ÂÙ‹ φροντιστηριακή πείρα διδάσκονται ª∞£∏ª∞Δπ∫∞ σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου σε ολιγομελή τμήματα και ȉȷ›ÙÂÚ·. (195)

∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, Ù¤ÚÌ· ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη ¡. πˆÓ›· ΔËÏ.: 24210 86086 ÎÈÓ.: 6972 304222

ª√À™π∫√™ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα ρυθμικής κιθάρας σε παιδιά Γυμνασίου και Δημοτικού (διατίθεται ο κατάλληλος εξοπλισμός για κάθε ηλικία). Τιμές προσιτές!!! Τηλ. επικοινωνίας: 6941-636995. (947)

¢∞¡∂π∞ - ™À°∫∂¡Δƒø™∏ √º∂π§ø¡. Χορηγήσεις νέων δανείων (όλων των κατηγοριών). Συγκέντρωση υπαρχόντων με κέρδος 45-50%. Ειδικά προγράμματα για δημοσίους υπαλλήλους, δημοτικούς και στρατιωτικούς. Γραφεία: Σόλωνος 2, όροφος 2ος, γραφείο Β10, Βόλος. Τηλέφωνα 24210-20237, κιν. 6932-528388. (271)

∞¡∞∫À∫§ø™∏ - ∞ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È

ºƒ√¡Δπ™Δ∏ƒπ√ ª.∂.

ª∞£∏ª∞Δπ∫∞

Ισπανικών με σπουδές στην Ισπανία και διδακτική εμπειρία, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα. Πληρ. τηλ. 6985862005. (932)

¢IAºOPA

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

°∂ƒª∞¡π∫ø¡

∫∞£∏°∏Δƒπ∞

παλιά κοσμήματα, Τοπάλη 65 ισόγειο, μεταξύ Σωκράτους- Αλεξάνδρας Βόλος. Πληρ. τηλ. 6980-380461. (262)

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ºÀ™π∫√™

∫∞£∏°∏Δƒπ∞

Α.Π.Θ. με πολυετή φροντιστηριακή πείρα παραδίδει μαθήματα Φυσικής-Χημείας σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. Μεθοδική διδασκαλία, σημειώσεις, επαναληπτικά test. Τηλ. 24210-72538, 6986035197. (630)

Αγγλικών, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου University of the West of England Bristol, κάτοχος μεταπτυχιακού, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε όλα τα επίπεδα. Τιμές προσιτές. Τηλ. 24210-52021, 6986533364. (913)

η ∂πƒ∏¡∏ - η ƒπ¡∞

Χαρτομαντεία: 25 ευρώ Αστρολογία: 25 ευρώ Καφεμαντεία: 15 ευρώ Κρυσταλλομαντεία: 35 ευρώ Ενόραση-διόραση: 55 ευρώ Οραματισμός: 35 ευρώ Για τα ραντεβού σας: 6989-176612. (326)

Suzuki Vitara 4x4, 5ı˘ÚÔ, v6 2000c ,ÌÔÓÙ¤ÏÔ 1996, full extra, ÙÈÌ‹ 3.000 ¢ÚÒ, ˘¿Ú¯ÂÈ ›‰ÈÔ Î·È Û 1.600cc Ì 5.300 ¢ÚÒ

Fiat Seicento 1100cc, ÌÔÓÙ¤ÏÔ 2002, ˘‰Ú·˘ÏÈÎfi ÙÈÌfiÓÈ, a/c, full extra, ÙÈÌ‹ 3.300 ¢ÚÒ

Hyundai Atos PRIME 1100cc, ÌÔÓÙ¤ÏÔ 2004, 55.000 ¯ÏÌ, full extra, ÙÈÌ‹ 4.200 ¢ÚÒ

Seat ibiza 1400 101ps, 3ı˘ÚÔ, ÌÔÓÙ¤ÏÔ 2003, full extra, clima, ÙÈÌ‹ 4.300 ¢ÚÒ

Mersedes A140, 5ı˘ÚÔ, avantgarde,ÌÔÓÙ¤ÏÔ 2002, full extra, ‰¤ÚÌ·, ÙÈÌ‹ 5.900 ¢ÚÒ

Hyundai i10, 1100cc, 5ı˘ÚÔ, ÌÔÓÙ¤ÏÔ 2009,full extra, ÙÈÌ‹ 6.800 ¢ÚÒ

Mercedes CLK 200 Kompressor, avantgarde, ÌÔÓÙ¤ÏÔ 2001, full extra, ÙÈÌ‹ 7.500 ¢ÚÒ

Suzuki Jimmy 1300cc 4x4 sport, ÎÏÂÈÛÙfi, ÌÔÓÙ¤ÏÔ 2004, full extra, ÙÈÌ‹ 7.700 ¢ÚÒ

Mini Cooper 1600cc, ÌÔÓÙ¤ÏÔ 2003, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ Û·ÏfiÓÈ, full extra, ÙÈÌ‹ 8.000 ¢ÚÒ

Suzuki Grand Vitara 1600 4x4, ÌÔÓÙ¤ÏÔ 2006, 60.000¯ÏÌ, full extra, ÙÈÌ‹ 11.500 ¢ÚÒ

Mercedes A160 DIESEL, 3ı˘ÚÔ, ÌÔÓÙ¤ÏÔ 2006, 67.000¯ÏÌ, full extra, ÙÈÌ‹ 13.900 ¢ÚÒ

Jeep Grand Cherokee 4x4, 2.7 turbo DIESEL, ÌÔÓÙ¤ÏÔ 2003, ·˘ÙfiÌ·ÙÔ, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ·, full extra, ÙÈÌ‹ 13.900 ¢ÚÒ

AÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi Û·˜ ·ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ¢ÂÎÙ¤˜ AÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È AÔÛ‡ÚÛÂȘ Î·È ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ¢ηÈڛ˜ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ¿ Ì·˜


37

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2011

¢IAºOPA

MNHMO™YNA

∞°√ƒ∞∑ø

∂∞¡ £∂§∂Δ∂ συντήρηση και συνεχή παρακολούθηση του εξοχικού σας ή γεωργικές εργασίες για τα κτήματά σας, αναλαμβάνει κύριος ελληνικής καταγωγής. Πληρ. τηλ. 6946-993013. (945)

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5 ÏÂÙÒÓ ·fi 1.000-100.000 ú ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ - ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ˘ÂÚ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Û·˜ ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη, ÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. ΔËÏ. 6971-636641, 6971-636251, ÂÚ¯fiÌ·ÛÙÂ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (282)

∞°√ƒ∞∑ø ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ παλιά χρυσά κοσμήματα και τιμαλφή. Κρατική άδεια. Κ. Καρτάλη 79, (μεταξύ Σωκράτους - Αλεξάνδρας) ΒΟΛΟΣ. Τηλ. 24210-27705 και κινητό 6972-002809. (265)

παλιά χρυσά, κοσμήματα - δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (260)

μ√§√™ ∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ÎÚ·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·

Ενέχυρα χρυσαφικών και χρυσών νομισμάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών παλαιών και καινούργιων σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β’ με Ρ. Φεραίου. Ωράριο καταστημάτων Βόλου. Τηλ. 2421042905. (272)

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

¢∏ª∏Δƒπ√À ¶. °∞§∞¡√À τελούμε αύριο Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου, μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε τους συγγενείς, φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του, να παραστούν στο μνημόσυνο και να προσευχηθούν μαζί μας. Η σύζυγος: Δήμητρα Τα παιδιά: Ελευθερία - Γεώργιος Δαλούκας, Ανθή - Hormoz Jansens, Γεωργία Γαλανού Τα αδέλφια: Μαργαρίτα χα Νικ. Γαλανού, Ανδρέας - Κωνσταντίνα Γαλανού, Χριστίνα - Robin Roderick, Σταυρούλα - Ευάγγελος Τζαμτζής, Αναστασία - Γεώργιος Κουτρούμπας Τα εγγόνια: Φωτεινή, Αλέξανδρος, Δήμητρα, Κάρολος - Δημήτριος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™

23

∏ Û‡ÏÏ˄Ș ÙÔ˘ ÙÈÌ›Ô˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘, ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ·ÓÙÔ. “¶ÈÛÙfi˜ ¤ÛÙÈÓ Ô ∫‡ÚÈÔ˜, Ô˜ ÛÙËÚ›ÍÂÈ ˘Ì¿˜ Î·È Ê˘Ï¿ÍÂÈ ·fi ÙÔ˘ ÔÓËÚÔ‡” (μ’ £ÂÛÛ·Ï. Á’ 3). Εν καιρώ πολέμου η πεποίθησις εις τον αρχηγόν είναι διά τον στρατιώτην πηγή ανδρείας και θάρρους. Και εις τον αγώνα της αρετής ομοίως, η εμπιστοσύνη εις τον αρχηγόν της σωτηρίας Χριστόν είναι διά τον αγωνιζόμενον Χριστιανόν πηγή δυνάμεως και ενθουσιασμού και ηρωισμού. Δεν στηρίζεται ο Χριστιανός εις τας ιδικάς του δυνάμεις μόνον. Και δεν αγνοεί, ότι η δύναμις του κακού είναι μεγάλη, η αμαρτία πάντοτε πρόχειρος και οι κίνδυνοι της ψυχής πολλοί. Εν τούτοις όλα αυτά χάνουν τη σημασία των, όταν ζωηρά πάντοτε και ακμαία διατηρήται εις την ψυχήν η πίστις εις τον Σωτήρα Χριστόν. Αυτός είναι ο αρχηγός μας εις τον πόλεμον τον πνευματικόν. Αυτός είναι ο εκπαιδευτής μας, που μας διδάσκει πώς να πολεμώμεν και να νικώμεν. Και αυτός είναι ο αξιόπιστος και παντοδύναμος βοηθός, ο οποίος ασφαλώς θα μας στηρίξη εις την αλήθειαν και την αρετήν και θα μας φυλάξη αβλαβείς μέχρι τέλους της ζωής μας από τας παγίδας του εχθρού, του πονηρού διαβόλου.

∫∏¢∂π∞

∫∂Δ∂ƒ ∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. (267)

°∂¡π∫√ ∂¶πΔ∂§∂π√ ™Δƒ∞Δ√À 304 ¶ƒ√∫∂Ãøƒ∏ª∂¡√ ∂ƒ°√™Δ∞™π√ μ∞™∂ø™

Την αγαπημένη μας μητέρα, αδελφή, γιαγιά και θεία

Με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από το θάνατο της λατρευτής μας μητέρας, αδελφής, γιαγιάς, θείας και προγιαγιάς

¢∂™¶√π¡∞™ ∫∞ƒ∞Δ√™π¢∏ τελούμε αύριο Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως προσέλθουν σ’ αυτό και να συμπροσευχηθούν μαζί μας. Νέα Ιωνία 23 Σεπτεμβρίου 2011 Τα παιδιά: Iωακείμ - Ελένη Καρατοσίδη, Ηλίας - Γεωργία Κωνσταντούλα, Βασιλική χα Αλ. Φασουράκη, Αναστάσιος - Ευαγγελία Καρατοσίδη Τα αδέλφια Τα εγγόνια Τα ανίψια Τα δισέγγονα Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

∑ø∏ ºπ§π¶¶√À Ετών 78 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου και ώρα 10 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Αφήσσου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως συνοδεύσουν την εκφορά της. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 9.30 π.μ. Άφησσος 23 Σεπτεμβρίου 2011 Τα παιδιά: Δημήτρης - Γωγώ Φιλίππου, Σπυρίδων Φιλίππου Τα εγγόνια: Όλγα - Δέσποινα, Ζωή, Κωνσταντίνος Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του ξενοδοχείου “Κάτια” , πλατεία Αφήσσου.

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Φ. 830/82/5903 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 5/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανακοινώνεται ότι την 10 Οκτωβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, θα διενεργηθεί στα Γραφεία του 304 ΠΕΒ (Βελεστίνο Μαγνησίας) 2ος επαναληπτικός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (αβουλκάνιστο μορφοποιημένο ελαστικό και συγκολλητικές ουσίες), συνολικού προϋπολογισμού εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Η κατάθεση των φακέλων οικονομικής προσφοράς και των δικαιολογητικών πρέπει να γίνει μέχρι την 10 Οκτωβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30 στα γραφεία του 304 ΠΕΒ στο Στρδο “ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ” , Βελεστίνο Μαγνησίας. Όροι συμφωνιών και λοιπές πληροφορίες από το 304 ΠΕΒ κατά τις εργάσιμες ημέρες από 08.00 μέχρι 14.00 ώρα (τηλ. 24250-22691 και 22692, εσωτ. 3142, fax: 24250-23540). Από το 304 ΠΕΒ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ °∂¡. ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ∫∞π ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ™∫√¶∂§√À

Πληροφορίες: Παπαγιάννης Αθ. Τηλέφωνο: 24240-22202 Fax: 24240-23992 Ταχ. Δ/νση: Σκόπελος Ταχ. Κώδ.: 37003 Ηλεκ. Δ/νση: dasaskop@apdthest.gov.gr

Σκόπελος 16-9-2011 Αριθ. Πρωτ. 845/77891 (ταυτάριθμη με την πράξη χαρακτηρισμού)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Σκοπέλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτηση του ΚΟΥΚΟΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ δημοσιοποιεί το υπ’ αριθμόν 296/17-6-1996 απαντητικό έγγραφο, για έκταση εμβαδού 31.790,00 τ.μ. στη θέση “ΔΙΑΣΕΛΟ” του Δημοτικού Διαμερίσματος Γλώσσας του Δήμου Σκοπέλου Νομού Μαγνησίας, με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν εποπτευόταν ποτέ ούτε εποπτεύεται σήμερα στα πλαίσια της Δασικής Νομοθεσίας. Το απαντητικό αυτό έγγραφο, που επέχει θέση πράξης χαρακτηρισμού του άρθρου 14 του Ν. 998/79, και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σκοπέλου. Κατά της παρούσας επιτρέπονται αντιρρήσεις, παντός έχοντος έννομο συμφέρον φυσικού ή νομικού προσώπου, εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεως ή της τελευταίας δημοσιεύσεως στις εφημερίδες. Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Δασολόγος με βαθμό Α’

™À§§À¶∏Δ∏ƒπ∞ Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς και θείας

¶∏¡∂§√¶∏™ ∂À∞°°∂§π¡∞∫∏ ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ÷ÌÔÓÈÎÔÏ¿Ô˘

τελούμε αύριο Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου (ώρα 9 π.μ.) και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Χριστού μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 23 Σεπτεμβρίου 2011 Η κόρη: Αικατερίνη Ευαγγελινάκη Τα εγγόνια: Ευδοκία - Κωνσταντίνος Κυρίου Τα δισέγγονα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο “Η συνάντηση των φίλων” Αγ. Νικολάου - Λ. Βύρωνος.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

§√À∫∞ °∫√Àª∞ τελούμε αύριο Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αναλήψεως μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 23 Σεπτεμβρίου 2011 Τα παιδιά: Γιάννης - Αποστολία Γκούμα, Γιώργος - Ντέμα Γκούμα Τα αδέλφια: Παναγιώτης - Αλεξάνδρα Γκούμα, Ελένη χα Ιωαν. Λιάπη Τα εγγόνια: Λουκάς, Χρήστος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο σπίτι Γαλήνης Αναλήψεως.

Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι στις “Θεσσαλικές Εκδόσεις Α.Ε.”, εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια και την από καρδιάς συμπαράστασή τους, στο συνάδελφο Δημήτρη Φιλίππου, για την απώλεια της μητέρας του Ζωής. “Θεσσαλικές Εκδόσεις Α.Ε.”

∂Ì‚Ú˘˚ο ‚Ï·ÛÙÔ·ÙÙ·Ú·:

¶Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜ ÛÙȘ ÎÏÈÓÈΤ˜ ‰ÔÎÈ̤˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ∞£∏¡∞, 22.

∞ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ‚ÈÔÙ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· ÙËÓ ÚÒÙË ÎÏÈÓÈ΋ ‰ÔÎÈÌ‹ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Ì ·ÓıÚÒÈÓ· ‚Ï·ÛÙÔ·ÙÙ·Ú· ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ‚ÚÂı› ıÂÚ·›· ÁÈ· ÌÈ· ÛÔ‚·Ú‹ Î·È ·Ó›·ÙË Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ¿ıËÛË. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· Advanced Cell Technology (ACT) ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۋÌÂÚ· ˆ˜ ÔÈ ‰ÔÎÈ̤˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Moorfields Eye ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ Û 12 ·ÛıÂÓ›˜ Ô˘ ¿Û¯Ô˘Ó ·fi ÙË ÓfiÛÔ Stargardt, ÌÈ·˜ ÛÔ‚·Ú‹˜ ÔÊı·ÏÌÔ¿ıÂÈ·˜ , Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·fi ÙȘ Û˘¯ÓfiÙÂÚ˜ ·Èٛ˜ Ù‡ÊψÛ˘ Ó¤ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. “∂›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È ¿‰ÂÈ· ÁÈ· ÎÏÈÓÈΤ˜ ‰ÔÎÈ̤˜ Ì ÂÌ‚Ú˘˚ο ‚Ï·ÛÙÔ·ÙÙ·Ú·” , ÂÎÙfi˜ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ¶ÔÏÈÙÂÈÒÓ, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ªÔÌ §¿Ó˙·, ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ∏ ¿‰ÂÈ· ‰fiıËΠ·fi ÙËÓ μÚÂÙ·ÓÈ΋ ƒ˘ıÌÈÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· º·ÚÌ¿ÎˆÓ Î·È ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÀÁ›·˜ Î·È ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ °ÂÓÂÙÈ΋ £ÂÚ·›·, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›·. ◊Ù·Ó ÛÙȘ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010 Ô˘ Ë ACT ¿Ú¯ÈÛ ÙȘ ÚÒÙ˜ ‰ÔÎÈ̤˜ Ì ÂÌ‚Ú˘˚ο ‚Ï·ÛÙÔ·ÙÙ·Ú· ÁÈ· ÙËÓ ıÂÚ·›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÎÊ˘ÏÈÛÙÈ΋˜ ÓfiÛÔ˘. ª¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÌfiÓÔ ‰‡Ô ∞ÌÂÚÈηÓÔ› Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙȘ ‰ÔÎÈ̤˜. “∂›Ì·ÛÙ Ôχ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙Ô˘Ì ‰‡Ô Ӥ˜ ‰ÔÎÈ̤˜ ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ ‰‡Ô ·ÛıÂÓ›˜” , ÙfiÓÈÛÂ Ô §¿Ó˙·. √È ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· ıÂÚ·›˜ Ô˘ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È Û ‚Ï·ÛÙÔ·ÙÙ·Ú· Â›Ó·È ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÏ›‰· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ·ÛıÂÓÂÈÒÓ fiˆ˜ Ô ‰È·‚‹Ù˘, Ë ÓfiÛÔ˜ ¶¿ÚÎÈÓÛÔÓ Î·È ÙÔ ∞ÏÙÛ¯¿ÈÌÂÚ, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·Ú¿Ï˘ÛË ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ÛÙ‹Ï˘. ∏ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ ·˘ÙÒÓ, Ô˘ ›¯·Ó ··ÁÔÚ¢Ù› ÁÈ· ËıÈÎÔ‡˜ Î·È ıÚËÛ΢ÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ Δ˙ÔÚÙ˙ ªÔ˘˜, Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2009 ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ √Ì¿Ì·. ∏ ÓfiÛÔ˜ Stargardt ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ 80.000 Ò˜ 100.000 ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÙȘ ∏¶∞, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÙËÓ Î·ıÈÛÙ¿ ÌÈ· ·fi ÙȘ ϤÔÓ ‰È·‰Â‰Ô̤Ó˜ ·Ûı¤ÓÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜. ∂›Ó·È ÎÏËÚÔÓÔÌÈ΋, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤ÎÙÔ ¤ÙÔ˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ Î·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂı› ıÂÚ·›·. Δ· ÂÈÚ¿Ì·Ù· Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Û ÔÓÙ›ÎÈ· ÛÙ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ACT ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ fiÚ·Û˘ ÛÙÔ 100% ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛˆÓ, ¯ˆÚ›˜ ·ÚÂÓ¤ÚÁÂȘ. ∞Ó Ë ıÂÚ·›· ¤¯ÂÈ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Ù· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ACT ÂÏ›˙ÂÈ Ó· ‰È¢ڇÓÂÈ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ Ù˘ Î·È Û ¿ÏϘ ÔÊı·ÏÌÔÏÔÁÈΤ˜ ·ı‹ÛÂȘ, ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ¿Û¯Ô˘Ó ÂÚ›Ô˘ 30 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÙȘ ∏¶∞.


38/ °È· οı ÒÚ· ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2011

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: °È·ÓÓ·ÎÔ‡ ∏Ï. ¶ÔÏ˘Í¤Ó˘, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 123-°·ÏÏ›·˜, ÙËÏ. 24210 32942, ÷Ù˙‹ º·Ó‹˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 81-∫ÔÚ·‹, ÙËÏ. 24210 25458, ¶··ÙfiÏÈ·-∫Ô˘ÚÙÈÓÔ‡ ∑ˆ‹˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 142-¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘, ÙËÏ. 24210 45149. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ∫ÏËÌfiÔ˘ÏÔ˘ £ˆÌ¿, °ÎÏ·‚¿ÓË 47-Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË (∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜), ÙËÏ. 24210 37924. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: §·Ù˙ÒÓË ∞fiÛÙÔÏÔ˘, ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ 110, ÙËÏ. 24210 62776. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421090257

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 15135 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ∞‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ·fi √ÁÏ - °·Ì‚¤Ù· ¤ˆ˜ ∫·Ú·˚ÛοÎË - ∫·Ó¿ÚË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ·fi §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ¤ˆ˜ °. ¢‹ÌÔ˘.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ™Δ√ ¢∏ª√ μ√§√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ΔÛ·‚¤˜ π¿ÛÔÓÔ˜ 130, ∫ˆÛÙ·Ú¿˜ ªfiÙÛ·ÚË 53, °Î·ÁÈ¿ÓÓË πˆÏÎÔ‡ 314, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 31, °Î¿Áη˜ §·Ú›Û˘ 198, ∞Ú·‚È¿‰Ô˘ §. ∞ıËÓÒÓ 56, ∫fi·ÓÔ˜ 4Ô ¯ÏÌ. μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜, ¶·Ó·ÁȈٷÎfiÔ˘ÏÔ˜ ∞Ï˘Î¤˜, μ·Ú‰¿Î˘ ∞ÁÚÈ¿, μÔÏÈÒÙ˘ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, ∞ıËÓ·›Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. ™Δ√ ¢∏ª√ ƒ∏°∞ º∂ƒ∞π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): §Ô˘ÊfiÔ˘ÏÔ˜ ∞. ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ∫·Ú·ÏÈ¿ÁÎÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, °Ô‡Û˘ - ™·Ú¿ÓÙ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜, ΔÛÈÒÏ˘ ∞ÂÚÈÓfi, ΔÛ·ÎÈÚÔÔ‡ÏÔ˘ ÃÏfiË. ™Δ√ ¢∏ª√ ∞§ªÀƒ√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ™·Ì·Ú¿˜ °. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ¶ÂÙÚ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ªÔÛ‰ÚfiÌÔ˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∏ÏÈ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫¿Ì·ÚË £. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ΔÛÈ‚ÈÓ›ÎÔ˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∫ÚfiÎÈÔ, ¶·ÏÈ¿˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ¢·˚ÏÈ¿Ó˘ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ ™Ô‡ÚË, ¢ÂÚ‚›ÛË ∂. ™Ô‡ÚË, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜ - °Ô‡Ï· ∞¯›ÏÏÂÈÔ, ª¤ÏÏÈÔ˜ ¶ÙÂÏÂfi˜. ™Δ√ ¢∏ª√ ∑∞°√ƒ∞™ - ª√Àƒ∂™π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿, ∫·Ì‚ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë. ™Δ√ ¢∏ª√ ¡√Δπ√À ¶∏§π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ∞ÏÙ›Ó˘ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ∫ÔÓÙÔ‚¿˜ - ¡·Ô‡Ì §·‡ÎÔ˜, ∞ÎÚ›‚Ô˘ ∂ÏÂÔÓÒÚ· ™˘Î‹.

¢ƒ√ª√§√°π∞ “∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.” ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 10.45 ™¿‚‚·ÙÔ :ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ : ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45

∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 10.45 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:30, 12.00, 13.55, 19.30 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:45, 18:00, 19:35, 21:12 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:12, 7:35, 10:00, 12:00, 13:12, 13:48, 14:48, 16:45, 18:00, 19:30. ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:00, 20:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô5: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi Δ. §Â¯ÒÓÈ·-¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 05.*50, 06.*30, 07.*00 15/30, 07.55, 08.*15, 08.35, 08.55, 09.*15,09.35, 09.55, 10.*15, 10.35, 10.55, 11.*15, 11.35, 11.55, 12.*15, 12.35, 12.55, 13.*15, 13.35, 13.55, 14.*15, 14.35, 14.55, 15.*15, 15.35, 16.00, 16.25, 16.50, 17.*15, 17.35, 17.55, 18.*15, 18.35, 18.55, 19.*15, 19.35, 19.55, 20.*15, 20.35, 20.55, 21.*15, 21.35, 21.55, 22.*20, 22.40, 23.00, 23.30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 06.*35, 07.00, 07.30, 07.55, 08.*15, 08.35, 08.55, 09.*15, 09.35, 09.55, 10.*15, 10.35, 10.55, 11.*15, 11.35, 11.55, 12.*15, 12.35, 12.55, 13.20, 13.45, 14.*10, 14.35, 15.00, 15.*25, 15.50, 16.*20, 16.50, 17.*20, 17.45, 18.*10, 18.35, 18.55, 19.*15, 19.35, 19.55, 20.*15, 20.35, 21.00, 21.30, 22.00, 22.*30, 23.00, 23.30. ∫˘Úȷ΋˜: 07.*00, 07.30, 08.10, 08.50, 09.30, 10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 12.05, 12.35, 13.05, 13.35, 14.05, 14.35, 15.10, 15.50, 16.30, 17.10, 17.50, 18.30, 19.05, 19.35, 20.05, 20.35, 21.05, 21.35, 22.00, 22.*30, 23.00, 23.30. ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ™Ù·ıÌfi ∫Δ∂§ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 05.*20, 06.*00, 06.30, 07.00, 07.20, 07.*40, 08.00, 08.20, 08.*40, 09.00, 09.20, 09.*40, 10.00, 10.20, 10.*40, 11.00, 11.20, 11.*40, 12.00, 12.20, 12.*40, 13.00, 13.20, 13.*40, 14.00, 14.20, 14.*40, 15.00, 15.25, 15.*50, 16.15, 16.*40, 17.00, 17.20, 17.*40, 18.00, 18.20, 18.*40, 19.00, 19.20, 19.*40, 20.00, 20.20, 20.*40/20.*48, 21.00, 21.20, 21.*45, 22.10, 22.30, 23.00. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 06.30, 07.00, 07.20, 07.*40, 08.00, 08.20, 08.*40, 09.00, 09.20, 09.*40, 10.00, 10.20, 10.*40, 11.00, 11.20, 11.*40, 12.00, 12.20, 12.*40/50, 13.10, 13.*35, 14.00, 14.25, 14.*50, 15.15, 15.*45, 16.15, 16.*45, 17.10, 17.*35, 18.00, 18.20, 18.*40, 19.00, 19.20, 19.*40, 20.00, 20.25, 20.*45, 21.00, 21.30, 22.*00, 22.30, 23.00. ∫˘Úȷ΋˜: 07.00, 07.40, 08.20, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 12.*45, 13.00, 13.30, 14.00, 14.40, 15.20, 16.00, 16.40, 17.20, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 20.*45, 21.00, 21.30, 22.*00, 22.30, 23.00. ™ËÌ›ˆÛË: Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ì (*) ÚÔ˜ Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ· Î·È ·fi Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ·. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:30, 12:00, 12.30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17.30, 18:00, 18.30, 19:00, 19.30, 20:00, 20.40, 21:20, 22:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.40, 16.20, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19:00, 19.30, 20:00, 20.40, 21:20, 22:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 11.30, 12:00, 12.30, 13:00, 13.30, 14:00, 14.30, 15:00, 15.40, 16.20, 17:00, 17.30, 18:00, 18.30, 19.00, 19.30, 20:00, 20.40, 21:20, 22:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 10:20, 14:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15 (∞ӷηÛÈ¿), 9:00 (AӷηÛÈ¿), 11.30 (AӷηÛÈ¿), 13.45 A.M.-AӷηÛÈ¿, 14.36 AӷηÛÈ¿, 16:30 (∞ӷηÛÈ¿), 21:05 AӷηÛÈ¿ ™·‚‚¿ÙÔ˘: 9:00, 11:30, 14:40, 19:45 (∞ӷηÛÈ¿) ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30 (∞ӷηÛÈ¿) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:45, 10:30, 12:30, 13:55, 16:45, 19.00, 21.15 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:45, 10:30, 12:30, 14.00, 19:00, 21:10 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30, 18:45, 20:45 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:15, 8:30, 12:00, 13:50, 14:40, 16:15,18:15, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 8:30, 11:30, 13:50, 18:00, 20:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 13:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 14:15 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 13:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30*, 10:30*, 11:30*, 17:30#, 18:45@ °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜-°. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 14Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÚ¤ÓˆÓ μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 5.30-7.30-10.25-12.25-15.25-17.25-19.25-21.2523.25. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 4.37-6.37-8.37-11.30-14.30-16.30-18.30-20.18-

22.30. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.00-7.20-8.30-9.41-10.46-I.C. 11.20-11.5012.52-I.C. 14.20-14.50-IC 16.19-16.45-17.38-I.C. 18.24-19.00-I.C. 20.09-21.09-I.C. 22.19-23.34-4.18. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: I.C. 5.11-5.37-6.40-I.C. 7.04-8.00-9.20-I.C. 10.04-10.22-I.C. 12.04-12.58-14.25-I.C. 15.04-15.37-16.17-17.14-I.C. 18.04-18.37-20.45-21.47-23.00. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 5.20-I.C. 6.33-I.C. 8.26-I.C. 11.26-I.C. 13.26-I.C. 16.26I.C. 19.26-00.43. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: I.C. 7.18-I.C. 10.18-I.C. 12.18-I.C. 14.18-I.C. 16.15-I.C. 18.18-I.C. 19.17-23.55. §∞ƒπ™∞-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 4.24-6.50-18.01. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 8.19-20.58. §∞ƒπ™∞-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 4.18-14.50 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-§∞ƒπ™∞: 7.25-15.43 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: 16/4-30/10 ™¿‚‚·ÙÔ, ∫˘Úȷ΋ & ·ÚÁ›Â˜. ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: 16/7-4/9 ηıËÌÂÚÈÓ¿. §∂Ãø¡π∞-ª∏§π∂™: 10.00. ª∏§π∂™-§∂Ãø¡π∞: 15.00. ¶ƒ√¶ø§∏™∏ ∂π™πΔ∏ƒπø¡-¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ °ƒ∞º∂π√ Δƒ∞π¡√™∂: ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 186-ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘, ÙËÏ. 2421039723, ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 7.30-14.30

12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 12.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00, (KYPIAKH): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.15, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 13.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 13.45, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡

¢∂ÀΔ∂ƒ∞-ΔƒπΔ∏-Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ºÔÚÙËÁ¿: ª¤¯ÚÈ 10 Ì. & 25-26 ÙfiÓÔ˘˜. ∫ƒ∞Δ∏™∂π™: VIS TRAVEL ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 24210 31059, 31060 FAX: 24210-34835 e-mail: vistravel@otenet.gr

∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À (12/9/11 - 17/6/12) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.30, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.30, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ:01.30, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 01.30, 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 04.30 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 07.00 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30,

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™ ¢Â˘Ù¤Ú· 5/9/2011 ̤¯ÚÈ ¢Â˘Ù¤Ú· 31/10/2011 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ∞ÃÀ¶§√ø¡ °ƒ∞ªª∏™ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ·fi 5-30/9/2011 ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. Δ∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ £∞ ∂∫Δ∂§√À¡Δ∞π ª∂ Δ√ ™À™Δ∏ª∞ ∂¡∞§§∞°∏™ ∞¶√ Δ∞ FLYINGCAT 5, FLYINGCAT 6 ∫∞π FLYING DOLPHIN XV.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ - ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ ª∞°¡∏™π∞™ ∫∞𠙶√ƒ∞¢ø¡ Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ 24213 52405 °ƒ∞º∂π√ ∞¡Δπ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52712 24213 52713 °ƒ∞º∂π√ ¡√ªπ∫√À ™Àªμ√À§√À . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52525 °ƒ∞º∂π√ ΔÀ¶√À & ¢∏ª. ™Ã∂™∂ø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 70927 24213 52538 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 TH§EºøNIKO KENTPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076987

TA•I PA¢IOTA•I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24210 61000 A°PIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 92502 BE§E™TINOY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24250 22725 ANø §EXøNIøN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 2421043333,∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 2421040179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 2421048600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 2427021748 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360.

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ∫ÔÙÛ¿ÓÈ· - ªÂ ÙÔ˘˜ ›Ô˘˜ Û¯ÂÙÈο. 2. ∂ÈÙÚÔ‹ º›Ï·ıÏ˘ π‰ÈfiÙËÙ·˜ (·Ú¯Èο) ∫·Ù·¯ıfiÓÈ· (Ô˘‰.) - ª¤Û· ÛÙË... Ì¿·. 3. ∂ΉÈÎËÙ‹˜ - ¶ÚÔÛÊÒÓËÛË ·Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡. 4. ª¤Û· ÛÙË... ƒfi‰Ô - ªÈ· ÓfiÙ· - ¶ÚÔÛʤÚÂÙ·È ˆ˜ ÔÚÂÎÙÈÎfi. 5. ¶fiÏË Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ - ∂ÎÊÚ¿˙ÂÈ ·ÔÚ›· ‹ ¤ÎÏËÍË - ¢ÈÂıÓ‹˜ ·ÎÙÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ fiÚÔ˜. 6. ŒÓ· ¯ËÌÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô - °·Ì„ÒÓ˘¯· ·Ú·ÎÙÈο Ô˘ÏÈ¿. 7. √ ·ÚÈıÌfi˜ 16 - ∞ÚÛÂÓÈÎfi˜ (ηı.) - ∞ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ (·Ú¯Èο). 8. ΔÔ˘ÚÈÛÙÈο ·Ú¯Èο - ...∞Ì¤Ì·: ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ∞ÈıÈÔ›·˜ - ªÂ ÙÔ Û›ÁÌ·... ·ÎÚÈ‚ÔÏÔÁ›. 9. ΔÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ Û ΤÓÙÚÔ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ ¶ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ π·ˆÓ›·˜. 10. ...¡›ÓÈÔ: ÎÏÈÌ·ÙÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ - ŒÓ·˜... §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ˜ - °˘Ó·ÈÎÂ›Ô ¯·˚‰Â˘ÙÈÎfi. 11. √ ηÂÙ¿Ó... ÚÔηÏ› ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·ÛٿوÛË - ¶fiÏË Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜. 12. ™ÙË °Ë ÙÔ˘ ¶˘Úfi˜ ˙Ô˘Ó - ∞Ú¯Èο Û¯ÔÏ‹˜ ÔϤÌÔ˘ - πÓ‰fi˜ ·ÈÚÂÛȿگ˘. 13. ™‹Ì· Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜ - ∞Ï›ÌÔÓÔ - ∞ÊÙÈ¿... ηı·Ú¢ԢÛÈ¿ÓÔ˘. ∫∞£∂Δ∞ 1. ªÂÙ¤¯Ô˘Ó Û οÙÈ - ¶Úfi‚ÏËÌ·... ÌÂÁ·ÏÔ˘fiψÓ. 2. ŸÓÔÌ· ÔÏÏÒÓ ËÚˆ›‰ˆÓ Ù˘ Ì˘ÔÏÔÁ›·˜ - ∞Ú¯È¤Ï·ÁÔ˜ Ù˘ ™ÎÔÙ›·˜. 3. ¶·ÏÈfi˜ μÚÂÙ·Ófi˜ ËıÔÔÈfi˜ - §·¯Â›· - ¶¿ÂÈ ÛÙÔ... ¶¿ÔÏÔ. 4. ™ÎÏËÚ¤˜, ¿ÁÚȘ (ÌÙÊ.) - ΔÔ ÓËÛ› ∫¤·. 5. øÚ·›Â˜ Á˘Ó·›Î˜ ÛÙÔ Ìˆ·ÌÂı·ÓÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÛÔ - √ÚΈÙÈÎfi ÌfiÚÈÔ - £¤ÛË Î·ıËÁËÙ‹ (ÌÙÊ.). 6. ¶fiÏË Ù˘ ª·Ï·ÈÛ›·˜ - Δ‡Ô˜ ÔÏÂÌÈÎÒÓ ·ÂÚÔÏ¿ÓˆÓ - ™ËÌ·‰fiʈÓÔ Ù˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. 7. Δ˙ÔÓ...: ÕÁÁÏÔ˜ ı·ÙÚÈÎfi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ - ∑¿ÊÙÈ. 8. √Ìfi˯· ʈӋÂÓÙ· - ∞Û‡ÌʈÓÔ... ı¤Ì· - ∞ÔÙ˘¯›Â˜. 9. ∞ÌÌÔ˘‰ÂÚ‹ ·Ú·Ï›· - ∞ÚÓËÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ ÈfiÓ - √ ·ÚÈıÌfi˜ 55. 10. Õ‚·ıÔ ϯÙfi ηϿıÈ - Δ· Ì·ÛÙȯfi‰ÂÓÙÚ·.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡

A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 EKAB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421064931 ¢EH BÏZ—¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421055555 OTE BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10400 EXPRESS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1154 HELLAS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944121288 X¿ÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745813 TÛ·Áηڿ‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948475814 MËϛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 54817 I¢IøTIKO KTEO . . . . . . . . . . . . .2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 80483, 2421060301 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . .8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™ 2410 237811 ¶I§OTO™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ . . . . . .24210 24628 KPATIKO™ AEPO§IMENA™ NEA™ A°XIA§OY . . . . . . . . . .24280 76886

11. ∂›‰Ô˜ ÏÂÙÔ‡ ‚·Ì‚·ÎÂÚÔ‡ ˘Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜ - £ÂÚ·‡ˆ. 12. ™˘ÌÏÂÎÙÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ - ∞ÎÔ‡Ú·ÛÙÔ - ¢ÔÚ˘ÊÔÚÈÎfi ηӿÏÈ. 13. §Â›ÂÈ ·˘Ùfi - ∞Ú¯·›Ô ‚·Ú‚·ÚÈÎfi ÂÈÊÒÓËÌ· - ¶ÔÓÙÈÎÔ·Á›‰·. ∏ §À™∏ √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ªπ™Ã√π-π¶¶π∫∞ 2. ∂ºπ-À¶√À§∞-∞¶ 3. Δπªøƒ√™-∞¡Δπ√ 4. √¢-ªπ-ª∂∑∂™ 5. Ã∞§∂-ª¶∞-ƒπ∞ 6. √™ª√π-∞´Δ√π 7. π™Δ-∞ƒƒ∏¡-π∫∞ 8. ∂√Δ-∞¡Δπ™-¡π 9. ¡Δπ∑∂∑-Δ√∫π√ 10. ∂§-π¢-∑∂¡π∞ 11. º∞™∞ƒπ∞™-¡π™∞ 12. √¡∞-∞™¶-¡∞¡∞∫ 13. ™Δ√¶-√´ª∂-øΔ∞. ∫∞£∂Δ∞: 1. ª∂Δ√Ã√π-¡∂º√™ 2. πºπ¢∞-™∂Δ§∞¡Δ 3. ™πª-§√Δ√π-™∞√ 4. øª∂™-Δ∑π∞ 5. √Àƒπ-ª∞-∂¢ƒ∞ 6. π¶√-ªπƒ∞∑-π™√ 7. √™ª¶√ƒ¡∑∞¶π 8. πÀ-∂∞-∏ΔΔ∂™ 9. ¶§∞∑-∞¡π√¡-¡∂ 10. ¶∞¡∂ƒπ-™∫π¡∞ 11. Δ™πΔπ-π∞π¡ø 12. ∫∞π-∞√∫¡√-™∞Δ 13. ∞¶√¡-π∞π-º∞∫∞.

∫ƒπ√™ √È Ó¤Â˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ‹ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÚÔ¸Ôı¤ÙÔ˘Ó Î·ÈÓÔ‡ÚȘ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ·Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ÂÙ‡¯Ô˘Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 35-40-55-67-8-2. Δ∞Àƒ√™ ∞ÔʇÁÂÙ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi Û·˜ Ó· ¿ÚÂÙ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Û‹ÌÂÚ·, ı· ÙÔ ÌÂÙ·ÓÈÒÛÂÙ ·ÏÏ¿ ı· Â›Ó·È ·ÚÁ¿ ÁÈ· Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÂÙ ٷ ηÎÒ˜ ΛÌÂÓ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 12-3-6-44-7-9. ¢π¢Àª√π ∞ÔÊ·Û›ÛÙ ۋÌÂÚ· Ó· ‚¿ÏÂÙ ÔÚÈÛÙÈÎfi Ù¤ÏÔ˜ ÛÙ· ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù¿ Û·˜ ‹ ÙËÓ ·ÚÔÚÌËÙÈ΋ Û·˜ ‰È¿ıÂÛË, ÍÂÎÈÓ‹ÛÙ ÙË Ó¤· Û·˜ ˙ˆ‹ ¯ˆÚ›˜ ÎÔÌÈÓԇϘ, ·ÏÏ¿ Ì ۈÛÙfi ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ‰ÂÓ ı· ¯¿ÛÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 31-30-29-44-34-5. ∫∞ƒ∫π¡√™ ∫¿ÓÙ ۋÌÂÚ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ Û·˜ ÍÂÎÔ˘Ú¿˙Ô˘Ó Î·È Û·˜ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó. ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ·Û¯ÔÏËı›ÙÂ Î·È Ì ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Û·˜, ·Û¯ÔÏ›ÛÙÂ Û˘Ó¯Ҙ Ì ÙÔ ·ÚfiÓ Î·È Í¯ӿÙ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 13-20-44-35-6-3. §∂ø¡ ªÂ ·ÚÎÂÙ¿ ‚·Ú‡ Îϛ̷ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ, Ù· Ï¿ıË ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Û·˜ ¯Ù˘Ô‡Ó Û˘Ó¯Ҙ ÙËÓ fiÚÙ· Î·È ÂÛ›˜ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÙ ӷ ·Û¯ÔÏËı›ÙÂ, Ë „˘¯ÔÏÔÁ›· Û·˜ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Î·È ·˘Ù‹ Û·Ó ÙËÓ Ë̤ڷ ¯¿ÏÈ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-44-34-56-4. ¶∞ƒ£∂¡√™ ªÂ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ı· ·Û¯ÔÏËı›Ù ۋÌÂÚ· Ô˘ ·ÚÂÌÈÙfiÓÙˆ˜ ı· Û·˜ ·Á¯ÒÛÔ˘Ó Î·È ı· Û·˜ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›ÛÔ˘Ó, ‰ÂÓ ı· χÛÂÙ fï˜ ÂÛ›˜ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ÌËÓ ·Á¯ÒÓÂÛÙ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ˙‹ÙËÌ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 69-50-44-34-56-5.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ∫¿ÔȘ ·Ôηχ„ÂȘ ı· Û·˜ Á›ÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· Ô˘ ı· Û·˜ ÛÙÂÓ·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Î·È ı· Û·˜ ·ÔÁÔËÙ‡ÛÔ˘Ó, Ì‹ˆ˜ fï˜ ÊÙ·›ÙÂ Î·È ÂÛ›˜ ÁÈ· fiÏ· ·˘Ù¿; Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 34-20-443-11-25 ™∫√ƒ¶π√™ ªË ‚È·ÛÙ›Ù ӷ ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÙÂ Î·È Ó· ‚Á¿ÏÂÙÂ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Û fi,ÙÈ ·ÎÔ‡ÛÂÙ ۋÌÂÚ·, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Ù›ÔÙ· ·’ fiÏ· ·˘Ù¿ ·Ï‹ıÂÈ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 4-2-3-44-7-9. Δ√•√Δ∏™ ∞ÔʇÁÂÙ ۋÌÂÚ· Ó· ‰·Ó›ÛÂÙ ¯Ú‹Ì·Ù· ·ÎfiÌË Î·È Û ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Â›¯·Ù ͷӷ‰ÒÛÂÈ Î·È Ù· Â¤ÛÙÚ„·Ó, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ‰ÂÓ ı· Ù· ¿ÚÂÙ ›Ûˆ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 15-46-7-9-8-22. ∞π°√∫∂ƒø™ ∂Âȉ‹ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ Â›Ó·È ÂÚ›ÂÚÁË Î·È ÂÛ›˜ Â›Û˘ ı· ›ÛÙ οˆ˜, ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ÌËÓ Â›ÛÙ ··ÈÙËÙÈÎÔ› Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 13-2044-35-49-4. À¢ƒ√Ã√√™ ∞ӷχÛÙ ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ Ô˘ ¤¯ÂÙÂ Î·È ı· ‚Ú›Ù χÛË ÛÙ· ÙˆÚÈÓ¿ Û·˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·Ï¿ ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÌËÓ Â·Ó·Ï¿‚ÂÙ ٷ ›‰È· Ï¿ıË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 24-30-22-12-3-5. πãÀ∂™ ¢Ô˘Ï‡ÔÓÙ·˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÒÚ˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ ¤Ó· ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÂÈÛfi‰ËÌ·, ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ÌË ‰˘Û·Ó·Û¯ÂÙ›ÙÂ, ·Ï¿ ÂÚÁ·ÛÙ›ÙÂ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ· ı· ·ÓÙ·ÌÂÈÊı›ÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 32-10-44-30-11-3.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2011

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF 08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 19.00 20.00 21.00 22.00 24.00

÷ÚÔ‡ÌÂÓÔ Í‡ÓËÌ· ∂ȉÈÎfi˜ Ú¿ÎÙÔÚ·˜ ŸÛÔ Handy Manny ªÈÎÚÔ› ∞˚ÓÛÙ¿ÈÓ ∏ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡ ºÚÔ˘ÙÔ›· ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Δ· „¿ıÈÓ· η¤Ï· √ÈÎÔÏÔÁÈο ËÌÂÚÔÏfiÁÈ· (∂) √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ ¶¤ÂÚ ∞Ó √È ·ÓÙÈηٷÛٿ٘ ∑·Î Î·È ∫fiÓÙÈ ÂÓ ψ √È Ì¿ÁÔÈ ÙÔ˘ °Ô˘¤‚ÂÚÏÈ ¶Ï¤È˜ Escape (∂) ªfiÓÔ ÂÛ‡ √ ıÚ‡ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÎÏÂÎÙÔ‡ Eroica “ΔÛ·ÎÈṲ̂ӷ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·” 34Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Δ·ÈÓÈÒÓ ªÈÎÚÔ‡ ª‹ÎÔ˘˜ ¢Ú¿Ì·˜ 00.10 ∞Ó›Û¯˘Ú· „‡‰Ë (∂) 01.00 ∏ ʈӋ (∂) 02.00 ∏ ‰˘Ó·ÛÙ›· ÙˆÓ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·ÓÒÓ (∂) 03.00 ™ÎȤ˜ ÛÙÔ ÂÚÈÛÙ‡ÏÈÔ (∂) * TÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

¶H§IO 48 UHF 06.00 07.00 08.00 10.00 11.00 12.00 13.00 13.15 14.00 15.00 16.00 17.00 17.55 18.00 19.00 20.00 21.00 23.15 24.00 01.00 02.00 03.00 04.00 04.15 05.00

06.00 07.00 08.00 09.30 10.30 12.00 15.00 17.00 18.00 19.30 21.00 22.00 23.30 01.30 03.30 04.30

AÓ Ì’ ·Á·¿˜ (∂) √‰fi˜ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘ (∂) £· Û ‰ˆ ÛÙÔ ÏÔ›Ô (∂) ª˘ÛÙÈο Î·È Ï¿ıË (∂) ŒÚˆÙ·˜ Ì ÂȉfiÙËÛË √°∞ (∂) ∂ÓÙÈÌfiÙ·ÙÔÈ ÎÂÚ·Ù¿‰Â˜ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ™ÊËÓ¿ÎÈ· Oliver’s Twist Kitchen nightmares How clean is your house? °È· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Û·˜ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡Ù·ÓÙ¿ ·Ì¤ÛÔ˘ ‰Ú¿Û˘ “™ÈÌfiÓ” ™ÊËÓ¿ÎÈ· ∞ÏËıÈÓÔ› ¤ÚˆÙ˜ The big game Fashion fever 10Ë ÂÓÙÔÏ‹ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Patras aller retour ∂ÈÎfiÓ˜

111111111111111111111111111 ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ª·˙› ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∏ ÒÚ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ MAD: OK ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ∏ ÒÚ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ MAD ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· (∂)

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF 06.00 ¶ÚˆÈÓ‹ÂÓË̤ڈÛË 10.00 ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· 12.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 13.00 ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· 15.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 16.00 Œ¯ÂÈ ÁÔ‡ÛÙÔ 18.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 18.15 ∂ÎÙfi˜ ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ (∂) 19.00 Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙË ª¿ÁÈ· (∂) 20.00 ª·ÁÎÚ›Ù, Ë Ì¤Ú· Î·È Ë Ó‡¯Ù· 21.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 22.00 ™Ù· ¿ÎÚ· 24.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 00.30 “25Ë ÒÚ·” 03.15 ª·ÁÎÚ›Ù, Ë Ì¤Ú· Î·È Ë Ó‡¯Ù· (∂) 04.00 Œ¯ÂÈ ÁÔ‡ÛÙÔ (∂) * ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë

111111111111111111111111111 06.00 10.00 13.00 14.00 15.00 16.50 17.00 17.30 18.00 18.45 19.45 21.00 22.00 23.00 00.15 00.30 01.30 02.30 03.30 04.30

¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ ™∫∞´ ÙÒÚ· How do I look ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ ™∫∞´ life ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Accidentally on purpose Δ· ÈÔ ·ÛÙ›· ‚›ÓÙÂÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ The “F” word Doctor Who ∂ȉ‹ÛÂȘ Perfect ten: Las Vegas Nostradamus effect ∂ȉ‹ÛÂȘ Freeheld: ∏ Ì¿¯Ë Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ù˘ Psychic kids Entertainment this week Queer eye for the straight guy The Oprah Winfrey show

£E™™A§IA TV 06.50 08.00 09.40 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 16.30 17.10 18.00 19.00 21.00 21.30 23.00 23.50 01.25 03.00

10.00 16.00 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 22.10 23.40 24.00

111111111111111111111111111 °ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· £ÂÛÛ·ÏÒÓ ÁË (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ªÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ √È Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· Û 5’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ “∏ ÁË Ù˘ Â·ÁÁÂÏ›·˜” ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ› ‰È¿ÏÔÁÔÈ °ÂÁÔÓfiÙ· ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂) “™ÙÔÓ ÙÚÔÈÎfi ÙÔ˘ ∞ÈÁfiÎÂÚˆ”

¶ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Δ·Í›‰È· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª·ÁÈÎfi˜ Ê·Ófi˜ Δ·Í›‰È· ·Ó·Î·Ï‡„ÂˆÓ ∏ ‰˘Ó·ÛÙ›· ÙˆÓ ™·Ô‡ÓÙ √È ÌÂÁ¿ÏÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ∏ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ù˘ ÌÔÓÙ¤ÚÓ·˜ Ù¤¯Ó˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ “ª¿ÚÁηÚÂÙ £¿ÙÛÂÚ: √ Ì·ÎÚ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔ º›ÓÙÛÏÂ˚” √ Á‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ì ÙÔÓ Δ˙fi˙ÂÊ ™Ù›ÁÎÏÈÙ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ

06.00 07.00 10.00 12.10 13.10 14.00 15.00 16.00 16.50 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.10 00.15 00.30 01.30 04.00 05.00

μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ∂Ù¿ ı·Ó¿ÛÈ̘ ÂıÂÚ¤˜ Masterchef ∫·Ó›˜ ‰Â ϤÂÈ Û’ ·Á·Ò ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÔ˘ÎÈ¿ ÛÂ Û˘¯ÒÚÈÔ ¶ÂÚ› ·Ó¤ÌˆÓ Î·È ˘‰¿ÙˆÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Singles 3 50-50 ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ∂˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ Ì·˙› ™ÙÔ ¿Ú· ¤ÓÙ ∂ȉ‹ÛÂȘ Breaking bad “Capote ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ºÈÏÔ‰Ô͛˜

¶¿ÙÂÚ ËÌÒÓ ELATTE §›ÙÛ·.com √ÓÂÈÚÔ·Á›‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ play & win Play and win ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ Play & win ΔÔ ∫·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Δ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ù· ·È‰È¿ Grey’s anatomy √È ÛÙ¿‚ÏÔÈ Ù˘ ∂ÚȤٷ˜ ∑·˝ÌË ∂ȉ‹ÛÂȘ Ezel Grey’s anatomy Criminal minds ∂ȉ‹ÛÂȘ Reaper §fiÏ· ª·‡ÚÔ˜ ˆÎ·Ófi˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun °¿ÌÔ˜ Ì ٷ fiÏ· ÙÔ˘

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF 07.30 ÷̤ÓÔÈ ·Ú¿‰ÂÈÛÔÈ 08.30 ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ̤ڷ 10.30 Δ· ˙Ò· ¤¯Ô˘Ó ÈÛÙÔÚ›· 11.30 ∞ӷηχÙÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ 12.30 ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ 13.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 14.30 ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· 15.30 ∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ 16.00 ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· 17.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 17.15 ¶¤ÓÙ ηÈ... 18.30 √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ ÛÔÚ 19.00 ŒÎÙË ·›ÛıËÛË (∂) 19.30 ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ 20.00 “Δ˘ ηÎÔÌÔ›Ú·˜” 21.45 ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ 22.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 23.00 §·‚‡ÚÈÓıÔ˜ 00.30 ™Ù· fiÚÈ· 01.30 ¶¤ÓÙ ηÈ... (∂) 02.30 ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· (∂) 03.30 ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· (∂) 04.30 §ËÛÌÔÓË̤Ó˜ ʈӤ˜ (∂) * ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF 06.00 06.45 07.10 07.30 10.15 11.15 13.30 13.45 14.45 15.45 16.50 17.45 17.50 19.45 20.00 21.00 22.45 01.00 03.00 05.15

™ÂÍ & „¤Ì·Ù· Yin Yang Yo! Δ· ÛÙÚÔ˘ÌÊ¿ÎÈ· ¶ÚˆÈÓ‹ ÌÂϤÙË ¡ËÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ ™·Ú›Ù·, Â›Û·È Ë ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ √ Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ Bel Air Two and a half men ¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ªÔÓÎ π·ÙÚÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ºÒÙ˘-ª·Ú›· live Star ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ √Ì¿‰· NCIS “√ ‰ÚfiÌÔ˜ Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜” “∞ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ” “∏ ¤Í·„Ë” Battlestar Galactica

¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF ¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF 05.00 07.00 07.45 09.45 10.15 12.00 13.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 23.45 00.15 02.30

∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÃÚÒÌ·Ù· ∂ÏÏ¿‰·˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· ∞ÁÚÔÙfiÚ·Ì· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Astitvia £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫ÔÓÙ·ÚÔÌ·¯›Â˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ TV ÃøSTESS (∂) ∫ÔÓÙ·ÚÔÌ·¯›Â˜ (∂) ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

06.00 10.00 12.30 15.30 16.45 17.00 18.45 20.00 21.30 22.00 22.15 23.15 02.30 02.45 04.45

“∫·ÏË̤ڷ” Ì ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ∞˘ÙÈ¿ ∂‰Ò Î·È ÙÒÚ· ¶Ôχ ÌÏ· ÌÏ· ŸÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫ÔÚ›ÙÛÈ· Ô ª¿ÚÎÔ˘Ï˘ (∂) ™‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ ÕÎË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ Auto ALTER Heroes ºˆ˜ ÛÙÔ ÙÔ‡ÓÂÏ Auto ALTER “ΔÔ ÎÏÂȉ› Ù˘ Â˘Ù˘¯›·˜” À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ (∂)

£∂ƒπ¡√ ™ÈÓÂÌ¿

∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ §¤Û¯Ë , www.exoraistiki.gr Δ∏§. 24210 30303

EYKO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘

¢Y™KO§O

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„ÈÓ Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË.

∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2005, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Δ˙ÈÌ Δ˙¿ÚÌÔ˘˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ªÈÏ ª¿ÚÂ˚, ™¿ÚÔÓ ™ÙfiÔ˘Ó, Δ˙¤ÛÈη §·ÓÁÎ.

ŒÓ· ÚÔ˙ ÁÚ¿ÌÌ·. ∞˘Ùfi ¢ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· Ù· ¿ÓÙ·. ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ ¯ˆÚ›˙ÂÈ Ì ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÎÔ¤Ï· ÙÔ˘, Ô ·ÌÂÙ·ÓfiËÙÔ˜ ÂÚÁ¤Ó˘ ¡ÙÔÓ Δ˙fiÓÛÙÔÓ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¤Ó· ÚÔ˙ ÁÚ¿ÌÌ·. ªÈ· ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ·Á¿Ë ÙÔÓ ÏËÚÔÊÔÚ› fiÙÈ ¤¯ÂÈ ¤Ó·Ó 19¯ÚÔÓÔ ÁÈÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Ê˘Á ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Î·È ·Ó·˙ËÙ¿ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘. ªfiÓÔ Ô˘ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· Â›Ó·È ·Ó˘fiÁÚ·ÊÔ. ¶ÔÈ· ÌÔÚ› Ó· ›ӷÈ; ∂Δ1 22.00

™ÈÌfiÓ ¢Ú·Ì·ÙÈ΋ Ù·ÈÓ›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2002, ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÕÓÙÚÈÔ˘ ¡›ÎÔÏ. ¶·›˙Ô˘Ó: ∞Ï ¶·ÙÛ›ÓÔ, °Ô˘ÈÓfiÓ· ƒ¿ÈÓÙÂÚ, ∂Ï›·˜ ∫ÔÙ¤·˜.

¢È¿ÛËÌË ËıÔÔÈfi˜ ÙÔ˘ ÃfiÏÈÁÔ˘ÓÙ ·Î˘ÚÒÓÂÈ Í·ÊÓÈο ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÛÙË Ó¤· ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ‚ÂÙÂÚ¿ÓÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË μ›ÎÙÔÚ· Δ·Ú¿ÓÛÎÈ. ∞˘Ùfi˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ÛÒÛÂÈ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙËÓ „˘¯È΋ ηٿÚÚ¢ÛË, „¿¯ÓÂÈ ·ÂÁÓˆṲ̂ӷ Ó· ‚ÚÂÈ ÌÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ËıÔÔÈfi ÁÈ· ÙÔÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ. √ ÷ÓÎ ∞ϤÓÔ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ô˘ ¤„·¯ÓÂ, fiÙ·Ó ¤ÂÛ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË È‰ÈÔÊ˘›· ÛÙ· ÎÔÌÈÔ‡ÙÂÚ. ALPHA 21.00

25Ë ÒÚ· ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ‰Ú¿Ì·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2002, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™¿ÈÎ §È. ¶·›˙Ô˘Ó: ŒÓÙÔ˘·ÚÓÙ ¡fiÚÙÔÓ, º›ÏÈ ™¤ÈÌÔ˘Ú ÃfiÊÌ·Ó, ÕÓÓ· ¶·ÎÔ˘›Ó.

√ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÁÈ· ŸÛÎ·Ú ŒÓÙÔ˘·ÚÓÙ ¡fiÚÙÔÓ Û ÌÈ· ·fi ÙȘ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘ ˘Ô‰‡ÂÙ·È ÙÔ ªfiÓÙÈ ªÚfiÁηÓ, ¤Ó·Ó ¿ÓÙÚ· Ô˘ ηٷ‰Èο˙ÂÙ·È Û 7ÂÙ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛË ÁÈ· ‰È·Î›ÓËÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. ¶ÚÒËÓ “¿Ú¯ÔÓÙ·˜” ÙÔ˘ ª·Ó¯¿Ù·Ó, Ô ªÚfiÁÎ·Ó ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ·Ô¯·ÈÚÂÙ›ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ¤Î·ÓÂ, ÌÈ· ˙ˆ‹ Ô˘ ÙÔ˘ ¿ÓÔÈÁ fiϘ ÙȘ fiÚÙ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘ ¤ÎÏÂÈÓ ·˘Ù¤˜ ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘. ¡∂Δ 00.30

√ ‰ÚfiÌÔ˜ Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ Ù·ÈÓ›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2008, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¡ÈÏ ª¤ÚÁÎÂÚ. ¶·›˙Ô˘Ó: ΔÈÌ ƒfiÌÈÓ˜, Δ˙ÔÓ ÃÂÚÓÙ, ƒ¤ÈÙÛÂÏ ª·Î ÕÓٷ̘.

ŒÓ· ÌÏ·Î-¿Ô˘Ù ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË, ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¿ÁÓˆÛÙÔ˘˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ∫fiÏÈ, ΔÈ-∫¤È Î·È ™›‚ÂÚ, Ô˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÙÔ˘ πÚ¿Î, Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜. ∏ ∫fiÏÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ÎÈı¿Ú· ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ Ù˘, Ô˘ Ù˘ ¤ÛˆÛ ÙË ˙ˆ‹, ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È Ô ΔÈ-∫¤È Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÛÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ˆ˜ Ë ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ Û˘˙˘ÁÈÎÒÓ ÙÔ˘ ηıËÎfiÓÙˆÓ Î·ı›ÛÙ·Ù·È ·‰‡Ó·ÙË ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÂÓfi˜ ÊÔ‚ÂÚÔ‡ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡. STAR 22.45

£Â¿Ì·Ù· “Cine ªÂÛfiÁÂÈÔ˜” ∂•øƒ∞´™Δπ∫∏

Su - Doku

EYKO§O

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF 06.15 07.00 11.00 12.00 13.00 13.30 13.30 15.10 14.40 15.40 15.50 17.00 17.10 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.00 01.10 02.10 03.10 04.10 04.45 05.20

ΔÛ·ÎÈṲ̂ӷ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·

ΔÚ›ÙË 20/09, ΔÂÙ¿ÚÙË 21/09, ¶¤ÌÙË 22/09 ∫∞π ¶·Ú·Û΢‹ 23/09 ... ÙÔ cine ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ Ù·ÈÓ›·

«BLUE VALENTINE»

™ÎËÓÔıÂÛ›·: ¡Ù¤ÚÂÎ ™›·ÓÊÚ·Ó˜ ™ÂÓ¿ÚÈÔ: ¡Ù¤ÚÂÎ ™›·ÓÊÚ·Ó˜, Δ˙fiÈ ∫¤ÚÙȘ, ∫·Ì› ¡ÙÂÏ·‚›Ó ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó: ƒ¿È·Ó °ÎfiÛÏÈÓÁÎ, ªÈÛ¤Ï °Ô˘›Ïȷ̘, ª¿ÈÎ μfiÁÎÂÏ, º¤Èı μÏ¿ÓÙÈη, Δ˙ÔÓ ¡ÙfiÌ·Ó, ªÂÓ ™¤ÓÎÌ·Ó ªÔ˘ÛÈ΋: Grizzly Bear ÀÔ„‹ÊÈÔ ÁÈ· ÃÚ˘Û‹ ™Ê·›Ú· ∫·Ï‡ÙÂÚ˘ ∞Ó‰ÚÈ΋˜ ∂ÚÌËÓ›·˜ (ƒ¿È·Ó °ÎfiÛÏÈÓÁÎ) Î·È ∫·Ï‡ÙÂÚ˘ °˘Ó·ÈΛ·˜ ∂ÚÌËÓ›·˜ (ªÈÛ¤Ï °Ô˘›Ïȷ̘), ÀÔ„‹ÊÈÔ ÁÈ· ŸÛÎ·Ú ∫·Ï‡ÙÂÚ˘ °˘Ó·ÈΛ·˜ ∂ÚÌËÓ›·˜.

ª√¡√ ªπ∞ ¶ƒ√μ√§∏ ™Δπ™ 21.30

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 22-28/9/2011 ∞π£√À™∞ 1 ªπ∞ ∏ª∂ƒ∞ (∞π™£∏ª∞Δπ∫√): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.30, 21.45, 00.00. ™Δƒ√Àªº∞∫π∞ (ª∂Δ/¡√): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.30. ∞π£√À™∞ 2 ª∞ ¶ø™ Δ∞ ∫∞Δ∞º∂ƒ¡∂π (∞π™£∏ª∞Δπ∫∏ ∫øªø¢π∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.45, 22.00, 00.15. ™Δƒ√Àªº∞∫π∞ 3D (ª∂Δ/¡√): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.45. ∞π£√À™∞ 3 COWBOYS & ALIENS: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.15 ABDUCTION (¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.45, 22.00, 00.15. ∞π£√À™∞ 4 BARBIE (ª∂Δ/¡√): ¶¤ÌÙË-Δ¤Ù·ÚÙË: 17.15. JOHNNY ENGLISH ∏ ∂¶π™Δƒ√º∏ (∫øªø¢π∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.00, 21.15, 23.30.


40

¤ÓıÂÓ&¤ÓıÂÓ T˘ EϤÓ˘ ™Ù·ÌÔ‡ÏË, stamouli@e-thessalia.gr

¶·Ú·Û΢‹ 23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011

“™ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜, Â›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ fiÙÈ fi-

M NÔ˘ flÚ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ÛΤ„˘ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ¢fiÁÌ·Ù· Ô˘ ‹Ù·Ó ·‰È·Ú·ÁÌ¿ÙÂ˘Ù·, fiˆ˜ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ô˘ ›¯Â ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚfi TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ÙÔ˘ ÙË ‰ÈfiÁΈÛË ÙÔ˘ P¿ÏÏË ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÁÈ· ‰ÂηÂٛ˜, Ù›ıÂÙ·È ˘fi ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË. ∏ ¯ÒÚ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÙÔ Ê·‡ÏÔ Î‡ÎÏÔ ÙˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ. ŸÌˆ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ¯ÚfiÓÈ· ·Ó·‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ, ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ıÂÚ·›˜ ÛÔÎ. ∏ ··ÏÏ·Á‹ ·fi ÛÙÚ‚ÏÒÛÂȘ, Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ ÛÙ·‰È·Î¿, ˘¿Ú¯ÂÈ ϤÔÓ Ë ›ÂÛË Ó· Á›ÓÂÈ Ù·¯‡Ù·Ù·. ¶ÔÏÏ¿ Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó ·fi ÙËÓ ·‰Ú¿ÓÂÈ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ËÁÂÛÈÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ·, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ··›ÙËÛË Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û ۇÓÙÔÌÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Û ‰ÔÎÈÌ·Û›·. ∏ ÒÚ· ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ Â›Ó·È ÛÎÏËÚ‹. ΔÔ Ó¤Ô ·Î¤ÙÔ Ì¤ÙÚˆÓ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢ ¤Ú¯ÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙËÓ ·ÁˆÓ›· Ó· È¿ÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ· ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ, Ì ‚·ÛÈÎfi ÛÙfi¯Ô Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ‰·Ó›˙ÂÙ·È. ŸÌˆ˜ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÎÔÓÙ¿ Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÈÔ ·‰‡Ó·ÌˆÓ, Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË ÌÈ·˜ ·›ÛıËÛ˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ∂ȉÈο ÛÙ· ̤ÙÚ· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË ÊÔÚÔÏfiÁËÛË Î·È ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ Î·È ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, ¯ˆÚ¿ Â·ÓÂͤٷÛË, fi¯È ÌfiÓÔ Ì›·, ·ÏÏ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜. √È Û˘¯Ó¤˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÙÚfiÈη Î·È ÛÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ Ù›ıÂÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ, ‚¿˙Ô˘Ó Î¿ÔÙ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ôχ ÚÈÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·. °È· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ó¤ˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ, Û fiÏ· Ù· Â›‰·, ÁÈ· ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ ÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi, ÁÈ· ¤Ó·Ó ȉȈÙÈÎfi ÙÔ̤· ÈÔ ·Ú·ÁˆÁÈÎfi, ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÚÔÔÙÈÎÒÓ ÙˆÓ ÈÔ ‰˘Ó·ÌÈÎÒÓ ÙÔ̤ˆÓ, ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ˆ˜ ‰ÈÂÍfi‰Ô˘. ∞ÎfiÌË fï˜ ÎÈ ·Ó Ë ›ÛÙË ÛÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏ› ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·, ·ÊÔ‡ ÔÈ Ú˘ıÌÔ› Ù˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙË ‰‡Ó·ÌË ÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ó· ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÌÂٷ͇ Ï·ÙȤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó. rallis@e-thessalia.gr

ÏÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙË ‰È¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ∂›Ó·È ÂÍÔÚÁÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘, ·ÓÙ› Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙÔ ¯ˆÚÈÛÌfi Ù˘ ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ÚÔÛ·ı› Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÚÔÓÔÌÈ·ÎÔ‡˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ Ì ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· ÚÔ˜ ¿ÁÚ·Ó „‹ÊˆÓ. √È ÂÏ·ÙÂȷΤ˜ fï˜ ÏÔÁÈΤ˜ ‰ÂÓ ·Ó·ÈÚÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ë ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ Î·È ÌÔÓ·ÛÙËÚȷ΋ ÂÚÈÔ˘Û›· Ó· Á›ÓÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ χÛ˘ Î·È Ó· ÊÔÚÔÏÔÁËı› Ì ٷ ›‰È· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. ∫·ÓÔÓÈο ı· ¤ÚÂÂ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ∂ÎÎÏËÛ›·, Ô˘ Â›ÛËÌ· ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÒ‰˘ÓË ÎÚ›ÛË Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË Û˘Ì¿ıÂÈ¿ Ù˘ ÁÈ· ÙȘ ı˘Û›Â˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ë ›‰È· ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ÚÔÓÔÌȷ΋˜ Ù˘ ı¤Û˘. ∏ ÂÍ·›ÚÂÛ‹ Ù˘ ·fi Ù· ‚¿ÚË, ÛËÌ·›ÓÂÈ ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Î·È ÈÔ ÂÍÔÓÙˆÙÈο ‚¿ÚË ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó È· Ó· Ù· ÛËÎÒÛÔ˘Ó” . ∂›Ó·È ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙˆÓ √ÈÎÔÏfiÁˆÓ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ ªÈ¯¿ÏË ΔÚÂÌfiÔ˘ÏÔ˘, ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË Ô˘ ˘¤‚·ÏÏ ÛÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· Ì¿ıÂÈ ·Ó Â›Ó·È ÂÓ‹ÌÂÚË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÓÔÌȷ΋ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ·Ó ÙÔ ¤¯ÂÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È ·Ó ¤¯Ô˘Ó ηٷϋÍÂÈ Ì ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û οÔÈ· ÎÔÈÓ¿ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË ‰¤ÛÌ¢ÛË Â’ ·˘ÙÔ‡. √ ΔÚÂÌfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙËÓ ›‰È· ÂÚÒÙËÛË Î¿ÓÂÈ Â˘ı¤ˆ˜ ÏfiÁÔ˜ Î·È ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙ· ¤ÍÔ‰· ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ ÙˆÓ ÎÏËÚÈÎÒÓ, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ·fi Ù· ¿‰ÂÈ· È· ‰ËÌfiÛÈ· Δ·Ì›·. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· Ì·˜ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ÙˆÓ Â˘Úˆ·›ˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ Ì·˜ ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛ‹ ÙÔ˘˜. °È·Ù› È· Î·È Ë ÚfiÎÏËÛË ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ·ÛÙ› ÚÔ Î·ÈÚÔ‡, ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì·. °È·Ù› ÙËÓ ·‰ÈΛ·, Ô £Âfi˜ ‰ÂÓ ÙË ı¤ÏÂÈ...

“∂›Ó·È ̤ڷ ¯ˆÚ›˜ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Û‹ÌÂÚ· Î·È ¤¯Ô˘Ó ÊڷοÚÂÈ ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ” , ¿ÎÔ˘Á· ÛÙÔ ·ÎÈÓËÙÔÔÈË̤ÓÔ ÛÙËÓ Ô‰fi ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÏˆÊÔÚ›Ô, Ó· ϤÂÈ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi Ù˘ ÌÈ· ΢ڛ·. ∫·È Ì ¤È·Û·Ó Ù·

Á¤ÏÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÊ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÊÚ¿Û˘, ηıÒ˜ ̤ڷ ¯ˆÚ›˜ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ıˆÚËÙÈο ÛËÌ·›ÓÂÈ ·ÓÔȯÙÔ› ÎÈ fi¯È ÊڷηÚÈṲ̂ÓÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ. °ÂÏÔ‡Û· Î·È ı‡ÌˆÓ· Ì·˙›, Ì ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ψÊÔÚ›Ԣ ¡Ô 1, Ô˘ fiÙ·Ó ÊfiÚÙˆÓ Îfi-

ÛÌÔ ·fi ÙȘ ÛÙ¿ÛÂȘ, ‰ÂÓ ÙÔ˘ ¤ÏÂÁ ӷ ÌË ¯Ù˘¿ÂÈ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ, ÎfiÛÌÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙ fiÙÈ ÙÔ ∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ μfiÏÔ˘, ›¯Â ÚÔ·Ó·ÁÁ›ÏÂÈ, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙË Ì¤Ú·, fiÙÈ 9-12 ÙÔ Úˆ› Ô˘ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ı· ‹Ù·Ó ÎÏÂÈÛÙfi, ı· ·Ú›¯Â ˘ËÚÂۛ˜ ¯ˆÚ›˜ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ. ∫È Ô‡Ù ÌÈ· Ù·ÌÂÏ›ÙÛ· ¿Óˆ ÛÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·, ÎÈ Ô‡Ù ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ·fi ÙÔÓ Ô‰ËÁfi Ô˘ ¤‚ÏÂ ӷ “¯Ù˘Ô‡Ó” Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·, Ô ¤Ó·˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ ÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜... ÿÛ· ÁÈ· ÙË ÌfiÛÙÚ· ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ∫Δ∂§, ÁÈ· Ó· ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÙfiÛ˜ ̤Ú˜ Î·È Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÙÔÓ... ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÏÔ. ÿÛ· ÁÈ· ÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÂÓ ÔÏ›ÁÔȘ, Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ̤ڷ ¯ˆÚ›˜ ·˘ÙÔΛÓËÙ·. ∫¿ÙÈ Û·Ó ·Ó¤Î‰ÔÙÔ...

ʈÙfi: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °È¿ÓÓ·ÚÔ˜

T‡Ô˜ ✒∞¢∂™ª∂ÀΔ√™ ΔÀ¶√™: ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ Ù˘ ∂§™Δ∞Δ, Ë ¡.¢. Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË - ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ Êı¿Û·Ì ÛÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ. ✒∞À°∏: ∂ÎÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ΔÚ›· Â›‰· ˙ˆ‹˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· η٤‚Ô˘Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘, ȉȷ›ÙÂÚ· ÔÈ ÌÈÛıˆÙÔ›, ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ Î·È Ù· ÌÂÛ·›· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·, Ì ÙËÓ ÚÒÙË ‰fiÛË Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ Û˘ÌÊÒÓËÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη. £ÔϤ˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜, fiˆ˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙÔ ‚ÚÂÁ̤ÓÔ, ·¯ÓÈṲ̂ÓÔ Ù˙¿ÌÈ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. ªÔÚʤ˜, ΛÓËÛË, ıfiÚ˘‚ÔÈ Î·Ï¿ ÎÏÂÈṲ̂ÓÔÈ ¤Íˆ ·fi ÙÔÓ ·ÔÛÙÂÈڈ̤ÓÔ ı·Ï·Ì›ÛÎÔ Ù˘ Ï·Ì·Ú›Ó·˜. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Î¤ÚÈÓ· ÔÌÔÈÒÌ·Ù· ÛÂ Ê˘ÛÈ΋ ÛÙ¿ÛË, ȉˆÌ¤ÓÔÈ Ì¤Û· ·fi ‰·ÎÚ˘Ṳ̂ӷ Ì¿ÙÈ·, ·fi ‚ϤÌÌ·Ù· ‚·ÚÈ¿ ıÏÈÌ̤ӷ. ΔÔ ¤ÓıÔ˜, Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÂÛ¯¿Ùˆ˜...

∏ ÎÔÚÔ˚‰›· ÙÔ˘ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ˘ ΔÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ∫·Ú·ÎÔ‡ÛË

¶ÔÏÏ¿ ÌÔÚ› Ó· ÂÈ Î·Ó›˜ ÁÈ· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ̤ÙÚ·. ¡· ·ԉ¯ı› ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· fiÙÈ Â›Ó·È ÛÙÚ‚ϋ Î·È ·ÓÔÚıÔÏÔÁÈ΋ Ë Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË ÚÈÓ Ù· 55 ¯ÚfiÓÈ·. ◊ Â›Û˘ Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ fiÙÈ Û ¤ÎÙ·ÎÙ˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ Û·Ó ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚÈÔÚÈÛıÔ‡Ó ÔÈ ÈÔ „ËϤ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ. ∂ΛÓÔ fï˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¯ˆÓ‡ÂÙ·È Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ·ÊÔÚÔÏÔÁ‹ÙÔ˘ ÛÙ· 5.000 ¢ÚÒ, ÂÂȉ‹ ·ÏÔ‡Ûٷٷ Ô ÊÔÚÔÏÔÂÏÂÁÎÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛÂ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂϤÁÍÂÈ ÙËÓ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ ÙˆÓ ÂÌÔÚ¢Ô̤ӈÓ, ÙˆÓ ÂÏ¢ı¤ÚˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ, ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ. ∏ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÊÔÚÔÏÔÁ‹ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ¿‰ÈÎÔ Ì¤ÙÚÔ. ΔÈ̈Ú› ηٿ ÙÚfiÔ ‚·Ú‡ Î·È ¿ÎÔÌ„Ô ÙÔ˘˜ ÈÔ ÂÈÏÈÎÚÈÓ›˜ ÊÔ-

ÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÎÚ‡‚Ô˘Ó Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÚ‡„Ô˘Ó ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·, ÂÂȉ‹ Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ËÁ‹. √È ÌÈÛıˆÙÔ›, ÔÈ ÈÔ ÂÈÏÈÎÚÈÓ›˜ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓˆÓ, ηÏÔ‡ÓÙ·È ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ Ì¿ÚÌ·ÚÔ Î·È Ó· ÛËÎÒÛÔ˘Ó ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ·Û‡ÏÏËÙˆÓ ÊfiÚˆÓ, Ù˘ ·Û‡‰ÔÙ˘ ·Ú·ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ù˘ ÂÓ‰ËÌÈ΋˜ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È Ù˘ ‰È·¯ÚÔÓÈ΋˜ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó Ù· ÔÏÏ¿ ‰È·Ê‡ÁÔÓÙ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. ∏ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÊÔÚÔÏÔÁ‹ÙÔ˘ ÂÈ‚Ï‹ıËΠÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Î¿ÔÈÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÊfiÚÔ ÔÈ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÏ¢ıÂÚÔ-Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰‹ÏˆÓ·Ó Â› ¯ÚfiÓÈ· ÂÙ‹ÛÈ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ·ÊÔÚÔÏÔÁ‹ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ÙˆÓ 12.000 ¢ÚÒ ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÊfiÚÔ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ·fi ÙÔ 1998 ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÚÔÛÂÁÁÈÛıÔ‡Ó Ù· ‰È·Ê‡ÁÔÓÙ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ∞fi ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ Î·È ÂÓÙ‡ıÂÓ ·Û‡‰ÔÙ· ‰ÚÔ‡Û·Ó Î·È ÂÚÈÊÚÔÓÔ‡Û·Ó ÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ˘-

✒μƒ∞¢À¡∏: °ÎÚÂÌ›˙Ô˘Ó ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ - ¢ËÌÂ‡Ô˘Ó Ù· ·Î›ÓËÙ· ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ÛÔÎ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ı‡ÂÏÏ· ÚÔηÏÔ‡Ó Ù· Ó¤· ÌfiÓÈÌ· ̤ÙÚ· ÂÍfiÓÙˆÛ˘.

Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. ∫·È fiÙ·Ó ‹ÏıÂ Ë ÎÚ›ÛË Ô ›‰ÈÔ˜ ·ÎÏÔ˜ Ô˘ ÏÔ‡ÙÈÛ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÈÏÈÎÚÈÓÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·Ù¿ ¿Û· ‚‚·ÈfiÙËÙ· ¤ÛÙÂÈÏ ٷ ·Ú¿ÓÔÌ· Î¤Ú‰Ë ÛÙËÓ ∂ÛÂÚ›· Î·È Â¤ÙÂÈÓ ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ∫·È ÙÒÚ· ·ÓÙ› Ó· ÂÊ¢ÚÂı› ÌÈ· ̤ıÔ‰Ô˜ ·ÔÎ¿Ï˘„˘ ÙˆÓ ÎÚ˘ÊÒÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ fiˆ˜ Ù· ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÈ‚Ï‹ıËÎÂ Ë ÁÂÓÈ΋ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÊÔÚÔÏÔÁ‹ÙÔ˘. ∞ÎÔÏÔ˘ı‹ıËÎÂ Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ ÔÓ¿ÂÈ ÎÂÊ¿ÏÈ, Îfi‚ÂÈ ÎÂÊ¿ÏÈ. ªfiÓÔ Ô˘ Ù¤ÙÔȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÏÈÙÈ΋. ∞’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Â›Ó·È ÂÍÔÚÁÈÛÙÈÎfi Î·È ¿‰ÈÎÔ ¤Ú· ˆ˜ ¤Ú·. √È ÌÈÛıˆÙÔ› ı· ¤¯Ô˘Ó οı ÏfiÁÔ Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ë ÙÚfiÈη, fiÛÔÈ Ù¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ ÂÈϤÁÔ˘Ó Ì¤ÙÚ· Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ∂ÏÏ¿‰· ÔÊ›ÏÔ˘Ó, fiÛÔ Â›Ó·È Î·ÈÚfi˜, Ó· Í·Ó·ÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙÔ Ì¤ÙÚÔ. ∫·È ›Ù ӷ ·ԉ¯ıÔ‡Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ Îϛ̷η ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÛıˆÙÔ‡˜ Ì ¿ÏÏÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ, ›Ù ӷ ‚ÚÔ˘Ó ÙÚfiÔ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔ‡ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ÂÌÔÚ¢Ô̤ӈÓ, ÙˆÓ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÏ¢ı¤ÚˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ. ∞fi tovima.gr

23-9-11  

h theta ths paraskeyhs

23-9-11  

h theta ths paraskeyhs

Advertisement