Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË ∂Δ√™ 113√¡ ¶∂ª¶Δ∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

www.e-thessalia.gr

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 07.13 - ¢. 19.21’ ¶∞¡™∂§∏¡√™

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.230 † ™‡ÏÏ˄Ș ΔÈÌ›Ô˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘, •·Óı›˘, ¶ÔÏ˘Í¤Ó˘

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 40 ™∂§π¢∂™

800-11-35000

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· Ì ÎÏ›ÛÈÌÔ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÂÛÙ›·Û˘ Î·È ‰È·ÛΤ‰·Û˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

™ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· ∑ËÙÔ‡Ó ‰ÈÂÙ‹ ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÚÈÓ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ¢¿ÓÂÈ·-«·Ó¿Û·» Û ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ ¢¿ÓÂÈ· ÁÈ· ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· “·Ó·Û¿ÓÔ˘Ó” ÔÈÎÔÓÔÌÈο. ∏ ›‰È· ÚԂϤÂÈ ¤ÎÚËÍË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ηٿ ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜. ■ ÛÂÏ.6

 ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ÂÛÙ›·Û˘ Î·È ‰È·ÛΤ‰·Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ‰ÒÛÂÈ ·Ú¿Ù·ÛË ÁÈ· ÙË ÌË ÈÛ¯‡ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› ··ÁfiÚ¢Û˘ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. Ãı˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, ηıÒ˜ Ô Ù˙›ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› Ôχ ÏfiÁˆ Ù˘ ··ÁfiÚ¢Û˘ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ ¯Ù˘-

ÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙËÓ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ º¶∞. √È Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ÔÚ›· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÙËÓ 1Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ (∞ÚÁÒ). “∏ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ 30% ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È 10% ·fi ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ı· ʤÚÂÈ ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÁÈ· ÙÔ 40% ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ı· ÙÔ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ì”. ■ ÛÂÏ.14

∞ÈÙÔ‡ÓÙ·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô ÂÍfiÊÏËÛ˘ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ

∂˘ÓÔ˚ÎfiÙÂÚË ÂÚ·›ˆÛË ˙ËÙÔ‡Ó ÊÔÚ›˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘: ¢ÂÓ Â›Ó·È Û˘Á¯ˆÚÔ¯¿ÚÙÈ, Ô‡Ù ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÙ·È Ó· ˘·¯ı› ηÓ›˜

■ ÛÂÏ.31

ª·ıËÙ¤˜ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙË ÌÂÙ¿‚·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ■ ÛÂÏ.13 ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜

™˘ÛÙ‹ÓÂÈ Û ¢·ı›˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Û›ÙÈ ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ Ú‡·ÓÛ˘

«∫·Ì·Ó¿ÎÈ» ·fi ÙÔÓ π·ÙÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ÁÈ· Ù· ۈ̷ٛ‰È·

√ ª. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘

ΔÔÓ ÎÒ‰ˆÓ· ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ηډÈÔÏÔÁÈο Î·È ·Ó·Ó¢ÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÎÚÔ‡ÂÈ Ô π·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ˘ÂÚ‚¿ÛÂȘ ÛÙȘ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚‰ÔÌ¿‰· ·fi ÙÔ ÛÙ·ıÌfi ·¤ÚÈ·˜ Ú‡·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. √ π·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ Û˘ÛÙ‹ÓÂÈ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Û›ÙÈ Î·È Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó Î¿ıÂ Ê˘ÛÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ô ÛÙ·ıÌfi˜ ̤ÙÚËÛ˘ ·¤ÚÈ·˜ Ú‡·ÓÛ˘ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ, ‰ÂÓ Î·Ù¤ÁÚ·„ οÔÈ· ˘¤Ú‚·ÛË Ù˘ ̤Û˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ÙÈÌ‹˜ ÛÙ· ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È·.

■ ÛÂÏ.12

■ ÛÂÏ.16

∏ÏÂÎÙÚÈÛÌfi˜ ·fi Á·˚‰Ô˘Ú¿Áηı· ™·Ú¿ÓÙ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ·ÁÚÈ·ÁÎÈÓ¿Ú·, Ù· ÎÔÈÓ¿ Á·˚‰Ô˘Ú¿Áηı·, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ηÏÏÈÂÚÁËıÔ‡Ó ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ■ ÛÂÏ.14

ŒÍÈ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ‰ÂÓ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ √™∂ μfiÏÔ˘ ÏfiÁˆ ·ÂÚÁ›·˜ ■ ÛÂÏ.18

ŒÏËÍÂ Ë Î·Ù¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ ÌÂÙ¿ ·fi ‰¤ÛÌ¢ÛË ÁÈ· ÏËڈ̋ ■ ÛÂÏ.17 μ·ÙÔ¤‰È

∫fiÓÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÎÏ‹Ù¢ÛË ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ■ ÛÂÏ.9 ¶Ô˘Ï¿ÎË ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ô ™À¡ ■ ÛÂÏ.9

ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜

æËÊ›ÛÙËΠÙÔ Ó/Û, «ÎÏÂÊÙÔfiÏÂÌÔ˜» ÛÙȘ ÂıÓÈΤ˜ Ô‰Ô‡˜ ■ ÛÂÏ.8


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

ΔÔ˘ μ∞°°∂§∏ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏

karamanis@e-thessalia.gr

¶∂ª¶Δ∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

μ·Û›Ï˘ ∫˘ÚÈ·˙‹˜

A¶√æ∂π™

«∫¿ı ̤ڷ ¯ˆÚ›˜ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ»

∏ ʷȉڋ ÛÎÔ˘ÚÈ¿ ΔÔ˘ ¢∏ª∏Δƒ∏ ∞. ™∂μ∞™Δ∞∫∏

∏ ʷȉڋ ÛÎÔ˘ÚÈ¿. º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ Û˘ÁÎÔÏÏ‹ıËΠ̒ ¤Ó·Ó “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË. ŒÓ· ÚÔÈÎÔÛ‡ÌʈÓÔ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈ΋˜ Û˘Ó‡·Ú͢ Î·È ‰‡ÛÎÔÏ˘ ˘ÔÌÔÓ‹˜, Ô˘ ·Ó·ÓˆÓfiÙ·Ó Â›Ù ·fi ¿Ì˘Ó˜ Î·È È‰Ú˘Ì·ÙÈΤ˜ ·‚‚·ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ Â›Ù ·fi ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ˘ÂÚÚÔÛ‰Ô˘. ΔÒÚ· ÛÙ¿¯ÙË Î·È ÌÔ‡ÚÌÂÚË. ΔÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÒÚ· Ô˘ Ë ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË, ·˘Ù‹ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙË ÌÂÁ›ÛÙË ˘ËÚÂÛ›· ÂÍ·Ê·ÓÈ˙fiÌÂÓË, ·ÏÏ¿ fiÙÈ Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È, fiÙÈ ‰È·Ï‡ÂÙ·È ÛÙË ÁÓˆÛÙ‹ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ η¯˘Ô„›· Î·È Ë ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ÚÔ¸fiıÂÛË ·Ó¿Ù·Í˘. ª¤Û· ÛÙËÓ ÔÏ˘‰È¿Û·ÛË Ô Î·ı¤Ó·˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ú¿ÎÙÔÚ·˜ ÙÔ˘ “¿ÏÏÔ˘”. ◊ Ô Î·ı¤Ó·˜ “‰ÂÓ Â›Ó·È ‰ÈÎfi˜ Ì·˜”. ∫·È Ô Î·ı¤Ó·˜ Ú¤ÂÈ ˘Ô¯ÚˆÙÈο Ó· ÌÂÈ ÛÙË ÛÙÚÔ‡Áη, ÛÙËÓ ÂÚ›ÊÚ·ÎÙË ÔÌ·‰È΋ ·˘Ï‹. √È ·Ó·ÛÊ¿ÏÂȘ Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÎÚ›Û˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙËÓ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ¿ÓÙ· ÛÙÔ ¤ÁÎÏËÌ·. ™ÙÔÓ ·Ê·ÓÈÛÌfi ÙÔ‡ ÌË “ηı·ÚÔ‡” Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘, ÛÙÔÓ ÂÍ·Ó‰Ú·Ô‰ÈÛÌfi ÙÔ˘ ·Ó¤ÓÙ·¯ÙÔ˘ ÂÓˆÙÈÎÔ‡, ÛÙËÓ ·ÔÌfiÓˆÛË ÙÔ˘ ·›ı·Ú¯Ô˘. Δ¤ÙÔȘ ¯·Ì¤Ó˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Î·Ó¤Ó·Ó ‰ÂÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ·Ó··Ú·ÁfiÌÂÓÔ˘˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Ó¿ÚÎÈÛÛÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÂÎÙfi˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ۈϋÓ˜. ∏ πÛÙÔÚ›· Û˘¯Ó¿ Â›Ó·È ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ËÁÂÌfiÓˆÓ ·ÏÏ¿ ÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ·˘ÏÈÎÔ‡˜. ∞˘Ùfi ÙÔ ÓfiıÔ ·È¯Ó›‰È ÌÈÎÚÔËÁÂÌfiÓˆÓ, Ê˘Ï¿Ú¯ˆÓ Î·È ·˘ÏÈÎÒÓ Ϥ¯ÙËΠÂÍfi¯ˆ˜ ÛÙËÓ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿. √ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ¿Ù˘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÎËÓ‹ ÁÈ· Ó· “Ê¿ÂÈ” ÙÔÓ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈÎfi ·ÓÙ›·ÏÔ, Ë ·ÁˆÓ›· ÌË ¯¿ÛÂÈ ÙÔ “Ì·Á·˙›”, ‹, ·ÎfiÌ· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·, Ë ÙÚ·Áˆ‰›· ÙÔ˘ ·Ôχو˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ì›ÛÔ˘˜ Ô˘ ÌÂÙ·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ÚÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ·ÔÎÚ˘‚›, Ó· Ï·Û·ÚÈÛÙ›, ‰ÂÓ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÙËÓ ÂÎÙÚÔ‹ Î·È ÙËÓ „¢‰·›ÛıËÛË fiÙÈ Ë πÛÙÔÚ›· ¿ÓÙ· ı· Û˘Á¯ˆÚ›, ·ÏÏ¿ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙË ÊÙÒ¯ÂÈ·. ¢ÂÓ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÙÔÓ ÂÁˆÈÛÌfi, ·ÏÏ¿ ·ÔηχÙÔ˘Ó fiÙÈ ÌfiÓÔ ·˘Ùfi˜ ˘¿Ú¯ÂÈ. ™ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ, ¤ÛÙˆ ÙˆÓ ÔÚ·Ì·ÙÈÎÒÓ „¢‰·ÈÛı‹ÛˆÓ, Ô˘ ·ÔÁ›ˆÓ·Ó Û ÌÈ· ηٷÏËÎÙÈ΋ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÂÈı·Ú¯›· Î·È ÚÔÛ‰ÔΛ·, ÔÙ›ÛÙËÎ·Ó ÌÈÎÚ¤˜ Î·È Ê·ÚÌ·ÎÂÚ¤˜ ·ÛËÌ·ÓÙÔÏÔÁ›Â˜, ÌÈÎÚ¤˜ ÎfiÓÙÚ˜, ÌÈÎÚ¤˜ ·Á›‰Â˜. ∫ÈÓ‹ÛÂȘ ·fiÚ·Ù˜ ÛÙÔ Á˘ÌÓfi Ì¿ÙÈ ÙÔ˘ ¿Û¯ÂÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡, ÙÔ˘ ·Ì¤ÙÔ¯Ô˘ ÙÔ˘ ÌÔÓ·ÛÙËÚÈÔ‡, ‡Ê·ÈÓ·Ó ·˘Ùfi ÙÔ ÙÚÈÛ¿ıÏÈÔ Ù¤ÏÔ˜, ·˘Ù‹Ó ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÚÈÌÔ‰fiÙËÛË Î·È ›ÛÙˆÛË ÙÔ˘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ¡ÂÔÊÈÏÂχıÂÚË ∞ÚÈÛÙÂÚ¿: ÌÈ· ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ Ù˘ ·˘ÙÔÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ, Ë ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔ˘ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÎÈÓËÙÔ‡. ∏ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ Ù˘ ÎÚ˘„›ÓÔÈ·˜ ÛÙË ı¤ÛË Ù˘ ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ·Ê¤ÏÂÈ·˜. °È·Ù› Ë ÈÛÙÔÚÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ë Ô˘Ì·ÓÈÛÙÈ΋ ·Ê¤ÏÂÈ·, Â›Ó·È ÙÔ ·ÓÂÊ¿ÚÌÔÛÙÔ Î·È ÔÈËÙÈÎfi, Â›Ó·È ÙÔ fiÓÂÈÚÔ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÓ‰›‰Ô˘Ó ÎÈ fi¯È ·˘ÙÒÓ Ô˘ Â·ÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·È ‹ ÂÍ·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó. ∞ÊÂÏ‹ Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚ·ÙË̤ÓÔ˘˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡˜. ΔÔ ¤¯ˆ Í·Ó·ÁÚ¿„ÂÈ: °ÂÈ· Û·˜. ∂›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ Â‡ÎÔÏÔ. ∞ÏÏ¿ Ò˜ ı· Á›ÓÂÈ; ¶Ô‡ ı· ÛÎÔÚ›ÛÔ˘Ì ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÓıÚˆÔÈ, „ËÊÔÊfiÚÔÈ, ·ÚÈÛÙÂÚÔ› Ù˘ ·ÁˆÓ›·˜ Î·È Ù˘ ÛΤ„˘; £· ¿Ì ÛÙÔÓ ƒ·ÁÎÔ‡ÛË; £· Í·Ó·Ìԇ̠۠¤Ó· Ó¤Ô “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË”, ·ÎfiÌ· ÈÔ Û˘ÁÎÔÏÏËÙÈÎfi, ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎfi Î·È ·Ó·›ÛıËÙÔ; ΔÔ ‰Ú¿Ì· ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ Â›Ó·È Ë ›‰È· Ë ∞ÚÈÛÙÂÚ¿: ÛÚÒ¯ÓÂÈ Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ì Ì “·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈο” ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ¤Ó· ÌÓËÌfiÓÈÔ-ÔÏÈÙÈÎfi ¯¿ÚÙË, Ô˘ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ı· Â›Ó·È Ô ™·Ì·Ú¿˜ Î·È Û˘ÌÔϛ٢ÛË Ô ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘! ∏ ÌÂÙ¿ÛÙ·ÛË ÎÏ›ÓÂÈ ÙÚ·ÁÈο ÙËÓ ÂÔÔÈ›· Ù˘ ªÂÙ·ÔÏ›Ù¢Û˘. √ÏfiÎÏËÚË Ë ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ·Ó·Î·›ÓÈÛË Î·Ù¤ÏËÍ ÛÙÔ ÙÚÈÛ¿ıÏÈÔ ÔÏÈÙÈÎfi ·˘ı·›ÚÂÙÔ Ì ٷ “ÂÏÂÓ›Ù” Ù˘ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜. √È Ê‹Ì˜ ϤÓ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÌÂÙ¿ ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ËÌÈ˘·›ıÚȈÓ, ı· ʤÚÂÈ ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ...

ÈÔÚÙ¿ÛÙËΠ¯ı˜ Î·È ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ë Â˘Úˆ·˚΋ Ë̤ڷ ÌÂٷΛÓËÛ˘. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ηıÈÂڈ̤Ó˘ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ÁÈÔÚÙ‹˜ Â›Ó·È Ë Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Û˘ÓÂÙ‹ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· Â›Ó·È Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓԇ̷ÛÙ ÛÙËÓ fiÏË Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË ÔÈÎÔÏÔÁÈο Î·È Ó· ·Ê‹ÓÔ˘Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÛÙÔ Û›ÙÈ. “∫¿ı ̤ڷ ¯ˆÚ›˜ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. μ·Û›Ï˘ ∫˘ÚÈ·˙‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú¤ÛÎÂÙ·È Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÛÙËÓ fiÏË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ Ô‰‹Ï·Ùfi ÙÔ˘.

°

O ∫∞πƒ√™

∂˘Úˆ·˚΋ Ë̤ڷ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ¯ı˜ Î·È ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Ó· Â›Ó·È ·Ó ÙÂÏÈο οı ̤ڷ ÌÔÚԇ̠ӷ ÌÂÙ·ÎÈÓԇ̷ÛÙ ¯ˆÚ›˜ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. “∞˘Ùfi Â›Ó·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÌÔ˘ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. μ·Û. ∫˘ÚÈ·˙‹˜ “Î·È fiÏÔÈ, Ô Î·ı¤Ó·˜ ‚‚·›ˆ˜ Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÙÚfiÔ, ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ÎÈÓËıԇ̠ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ˜ ·fi ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙËÓ fiÏË Ì ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi ÙÚfiÔ. ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· Â›Ó·È Î¿ı ̤ڷ ¯ˆÚ›˜ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·È Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ì Ì ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÙÚfiÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ·ÓÙÔ‡ Î·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ Ó· Á›ÓÂÈ ·Ô‰ÂÎÙfi. ∫¿ı ̤ڷ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈϤÁÔ˘Ì ӷ ÌÂÙ·ÎÈÓԇ̷ÛÙ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Ì ÙÚfiÔ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi. ¡· ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÛÙÔ Û›ÙÈ Î·È Ó· ÂÈϤÁÔ˘Ì ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ì·˜ ÙfiÛÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, fiÛÔ Î·È ÛÙȘ Û˘ÓÔÈ˘ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ. ªÂ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘ Â›Ó·È Â˘ÎÔÏfiÙÂÚË Ë ÌÂٷΛÓËÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ∂ÈϤÔÓ, οÓÔ˘Ì ηÏfi ÛÙËÓ ˘Á›· Ì·˜. ªÔÚÔ‡ÌÂ, Â›Û˘, Ó· ÂÈϤÁÔ˘Ì ÙÔ ÂÚ¿ÙËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô Î¿ÓÂÈ Î·È ·˘Ùfi ηÏfi ÛÙËÓ ˘Á›· Ì·˜. ÕÏψÛÙÂ, ÔÈ ¯ÈÏÈÔÌÂÙÚÈΤ˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ·Ó·Áη›· Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. ∂›Û˘, fiÛÔÈ ‰ÂÓ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ ‹ ÙÔ ÂÚ¿ÙËÌ·, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈϤÁÔ˘Ó Ù· ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ fiÏË Î·È Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË, ‚¤‚·È·, ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. μ·Û. ∫˘ÚÈ·˙‹˜. √ ›‰ÈÔ˜ ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ Ì‹Ó˘Ì· Û fiÛÔ˘˜ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ıˆÚÔ‡Ó ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ˆ˜ ÙËÓ È‰·ÓÈÎfiÙÂÚË ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙȘ

[∂§§∞¢∞]

@ w ww.e-thessalia.gr

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ÈÛ¯˘ÚÔ›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 11...25ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 16...25ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ÈÛ¯˘ÚÔ›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 11...24ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 15...24ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 9...23ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 14...23ÔC.

∞fi ÙËÓ “∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞”

ÛÙÔ Internet

ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ fiÏË. “ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· Â›Ó·È Ó· ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ÙÔ ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ Î·È Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi ÙÚfiÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙfiÛÔ ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘˜, fiÛÔ Ê˘ÛÈο Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∂ÈϤÔÓ, ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ¿ÌÂÛË Î·È Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ¤ÓÙÔÓÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¶Ú¤ÂÈ, ‚‚·›ˆ˜, Ó· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ·ÚÎÂÙÔ› Û˘ÌÔϛ٘, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÏfiÁÔ˘˜, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ fiÏË Ì Ô‰‹Ï·ÙÔ ‹ Â˙‹. ™Â ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Û˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È Ë ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ Ì·˙È΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÈÛÙfi Ù˘ fiÏ˘. ΔÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô Â›Ó·È Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì fiÏÔÈ fiÙÈ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ú¤ÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ÙÔ ·Ê‹ÓÔ˘Ì ÛÙÔ Û›ÙÈ” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô ÔÏ›Ù˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú¤ÛÎÂÙ·È Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙËÓ fiÏË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË ÙÔ Ô‰‹Ï·Ùfi ÙÔ˘. øÛÙfiÛÔ, Ë ÌÂٷΛÓËÛË Ì Ô‰‹Ï·ÙÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ‡ÎÔÏË ˘fiıÂÛË. “ΔÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÊÈÏfiÍÂÓÔ ÁÈ· ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ Ô‰ËÏ¿Ù˜, ηıÒ˜ ÙȘ ÒÚ˜ ·È¯Ì‹˜ ΢ڛˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓԇ̷ÛÙ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ Ô‰ËÁÔ› ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ‚·Ú¤ˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ Ì·˜ ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ì ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÎÈÓ‰˘Ó‡ԢÌ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ó· ¤ÛÔ˘Ì ı‡Ì·Ù· ÙÚÔ¯·›Ô˘ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. μ·Û. ∫˘ÚÈ·˙‹˜.

°È· Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›·, ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ™ÙÂÚ¿, ÙËÓ ∂‡‚ÔÈ·, ÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ, ÙÔ ¡fiÙÈÔ πfiÓÈÔ Î·È ÙË μfiÚÂÈ· ∫Ú‹ÙË ÚԂϤÔÓÙ·È ÙÔÈΤ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ Ì Èı·ÓfiÙËÙ· ·ÛıÂÓÒÓ ‚ÚÔ¯ÒÓ. ™ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ï›Á˜ ÚfiÛηÈÚ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÛÙ· ‰˘ÙÈο ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› 3 Ì 4 ÌÔÊfiÚ. ™Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο ·fi ‚fiÚÂȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ 5 Ì 7 Î·È ÙÔÈο ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ∞ÈÁ·›Ô 8 ÌÔÊfiÚ Ì ‚·ıÌÈ·›· ÂÍ·Ûı¤ÓËÛË. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ÂÓ ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹.

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 9...23ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 15...23ÔC.

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ ñ TËÏ. 8 0 0 - 1 1 - 3 5 0 0 0


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

¶∂ª¶Δ∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

ª¤ÙÚ·;

∂ÚˆÙ‹Ì·Ù·

™ÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ ٷ ̤ÙÚ·, fiÙ·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Úfi‚ÏËÌ·. ∂‰Ò Î·È ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÛÙËÓ fiÏË ¤¯ÂÈ ÂÈ‚·Ú˘Óı›, οÙÈ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È ·fi ÙÔ ÛÙ·ıÌfi ̤ÙÚËÛ˘ Ù˘ ·¤ÚÈ·˜ Ú‡·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ Ù· ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È·. Ÿˆ˜ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi, Ô π·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÂÂÓ¤‚Ë Û˘ÛÙ‹ÓÔÓÙ·˜ ÛÙȘ ¢·ı›˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ÌËÓ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ fiÏË, ·ÏÏ¿ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Û›ÙÈ. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· fï˜ ‰ÂÓ Â›‰·Ì ¿ÏÏ· ̤ÙÚ·. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Â›Ó·È ·ÓÔ¯‡ÚˆÙÔÈ Û ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ Ì·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û˘¯Ó¿-˘ÎÓ¿. º.™.

¢ËÏ·‰‹ ¤ÚÂ ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ¯ı˜ Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Ï‹ÚˆÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ Î·È Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÈ Ù· ÂÍ’ ·Ì¿Í˘ ηٿ ÙËÓ ÚÔۤϢÛË ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘, ÁÈ· Ó· ‚ÚÂÈ ¤ÛÙˆ 150.000 ¢ÚÒ, ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë Ù˘ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ·‰Â›·˜; ∞Ï‹ıÂÈ· Ô‡ ‚Ú¤ıËΠÙÒÚ· ÙÔ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ ÔÛfi; °È·Ù› ÙfiÛ˜ ̤Ú˜ ÔÏÈÙÈÎÔ› Î·È ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰È·ÚÚ‹ÁÓ˘·Ó Ù· ÈÌ¿ÙÈ¿ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÏÂÊÙ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙ· Ù·Ì›· Î·È ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ÌÔ˘Ó; ª‹ˆ˜ ¤Ú· ·fi ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË ÁÈ· ηٷ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˘ ÔÛÔ‡, Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÙËÓ ËÁ‹ ÚÔ¤ÏÂ˘Û‹˜ ÙÔ˘, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙȘ ÁÂÓÈΤ˜ Î·È ·fiÚÈÛÙ˜ “‰È·ÚÚÔ¤˜” ÂÚ› οÔÈ·˜ ›ÛÙˆÛ˘; °È·Ù›, Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ÂÈÂÈÎÒ˜ “·ÓÂ·Ú΋˜” ... °.•.

¢ÂÓ ‹Ù·Ó Ù˘¯·›·... ΔË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ÂÈÛΤÊÙËÎÂ Ë ˘Ô„‹ÊÈ· ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹, fiÔ˘ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙËÓ ÙÚ·Ù¿ÚÈÛ·Ó Î·Ú˘‰¿ÎÈ ÁÏ˘Îfi ÙÔ˘ ÎÔ˘Ù·ÏÈÔ‡ ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙÔ. Ÿˆ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ·Ó ÔÈ ÓÙfiÈÔÈ, Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÁÏ˘ÎÔ‡ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ù˘¯·›·, ·ÊÔ‡ ÙÔ Î·Ú˘‰¿ÎÈ ıˆÚÂ›Ù·È “‰˘Ó·ÌˆÙÈÎfi”. “°È· Ó· ¤¯ÂȘ “‰‡Ó·ÌË” ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ·”, ϤÁÂÙ·È fiÙÈ Ù˘ ›·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο.

∞ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ™ÙÔÓ ·fiË¯Ô Ù˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ˘ Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÚÔÛ‚ÏËÙÈΤ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ηٿ ηıËÁËÙÒÓ, ÏËÚÔÊÔÚËı‹Î·ÌÂ Î·È ÙÔ ÂÍ‹˜: ∞fi ‰ˆ Î·È ¤Ú·, fiÙ·Ó Ë ∂§ª∂ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È ÁÈ· Ù¤ÙÔȘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜, ÙfiÙ ı· ÏËÚÔÊÔÚ› Ù· ·ÈÚÂÙ¿ ̤ÏË ÙÔ˘ ¶À™¢∂, ÒÛÙ ÛÙȘ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ˘Ô„‹ÊÈˆÓ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ ÁÈ· ÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜. ∞˘Ùfi ‚¤‚·È· Ô˘ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, Â›Ó·È ÔÈ fiÔȘ ηٷÁÁÂϛ˜, Ó· Â›Ó·È Â·ÚÎÒ˜ ÛÙÔȯÂÈÔıÂÙË̤Ó˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ¿ÏÏÔ ¿ÎÚÔ.

∞Ô„›ÏˆÛË ΔÔ 10% ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È Ù· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÂ›Ù·È Ì¤Û· ÛÙÔ 2010, ÂÓÒ ÙÔ ›‰ÈÔ ı· Û˘Ì‚Â› Î·È Ì¤Û· ÛÙÔ 2011. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ fï˜ ÔÈ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó. ◊ ηχÙÂÚ· ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ԇ̠fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó “·ÁÒÛÂÈ”. ∞ÏÏ¿ ÔÈ ÎÏÈÓÈΤ˜, Ù· ΔÌ‹Ì·Ù· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó È·ÙÚÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÔÌ·Ï¿ Î·È Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ È·ÙÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ªÔÚ› ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ù· ‰Èο ÙÔ˘ ·ÚÓËÙÈο ‰Â‰Ô̤ӷ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó Ù· ÎÂÓ¿ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙȘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ. º.™.

ŒÏÂÁ¯ÔÈ ™ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂÓÙ·ÙÈÎÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ÁÈ· ÙË ‰È·›ÛÙˆÛË ·Ú·‚¿ÛÂˆÓ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ·fi ¯ı˜ ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ Î·È Ë ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜. ΔÔ ÌÈÎÙfi ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Î·È ÂÈıˆÚËÙ¤˜, ÎÈÓÂ›Ù·È ‚¿ÛÂÈ Î·Ù·ÁÁÂÏÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÚÔ˜ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘. √È ÚÒÙ˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¯ıÂÛÈÓÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘, ˆÛÙfiÛÔ ÛÙfi¯Ô˜, Û ·Ú¯È΋ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ê¿ÛË, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ ÚÔÛٛ̈Ó, ·ÏÏ¿ Ë Û˘ÌÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ. ΔÔ ÌÈÎÙfi ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜, ηıÒ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ.

∂˘ı‡ÓË ∞ÛÊ·ÏÒ˜ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘ÏÏÔÁÈ΋ Ë Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î. £. ¶¿ÁηÏÔ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ԢÛÈ·ÛÙÈο fiÙÈ Ë Â˘ı‡ÓË Â›Ó·È Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÂÈ˙‹ÌÈ·˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹˜ ÌÂٷ͇ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È „ËÊÔÊfiÚˆÓ. ∞ÚÎÂÙÔ›, ›Ûˆ˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ, Ó· ¢ÓÔ‹ıËÎ·Ó ·fi ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· Û˘Ó·ÏÏ·Á‹. Ÿ¯È, fï˜, fiÏÔÈ. ∫¿ÔÈÔÈ, ÔÈ Ï›ÁÔÈ ¤ÛÙˆ, ‰ÂÓ ‹ıÂÏ·Ó, ›Ûˆ˜ Î·È ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Û ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· Û˘Ó·ÏÏ·Á‹. ™˘ÓÂÒ˜ Ë Â˘ı‡ÓË ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘ÏÏÔÁÈ΋. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ˆÛÙfiÛÔ, ·Ó¿Î·Ì„˘ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Â›Ó·È Û˘ÏÏÔÁÈ΋ Î·È ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ¤Ó· Ù¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ÂÈ˙‹ÌÈ· ÙÔ‡ÙË Û˘Ó·ÏÏ·Á‹. ¢ÂÓ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÔÏÏ¿. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË ·ÚΛ. μ.∫.

∂ÁÁ˘‹ÛÂȘ æËÊ›ÛÙËΠ¯ı˜ ·fi ÙË μÔ˘Ï‹ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÛÙË ¯ÒÚ·. √È È‰ÈÔÎً٘ ÊÔÚÙËÁÒÓ ‰ËÌÔÛ›·˜ ¯Ú‹Ûˆ˜, Ô˘ ÍÂÓ‡¯ÙËÛ·Ó ÛÙË μÔ˘Ï‹, Û˘ÓÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ ÙÔ˘˜, Ì ٷ ÂÚÈıÒÚÈ·, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ÛÙÂÓÂ‡Ô˘Ó ϤÔÓ ÂÈΛӉ˘Ó·. ¢ÂÓ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó È· Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ, ·Ú¿ ¤ÁÁڷʘ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ·ÚÌÔ‰›Ô˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ fiÛˆÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ. ¢ÂÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È, fï˜, fiÙÈ Ë ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ·ÔÙÂÏ› ϤÔÓ ¡fiÌÔ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ Î·È fi,ÙÈ ÚԂϤÂÙ·È ÙÔ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ÁÚ·Ù¤˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ. ∞ÚÎÂÙ¿ Ù·Ï·ÈˆÚ‹ıËÎ·Ó Ë ¯ÒÚ· Î·È ÔÈ Ôϛ٘ Ù˘. √È ÌÂÙ·ÊÔÚ›˜ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ·Ó Î·È ‰ÂÓ ¤Ù˘¯·Ó. ∞Ó Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·‰È¿ÏÏ·ÎÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜. ∑‹ÙËÛ·Ó ˘ÔÌÔÓ‹ ̤¯ÚÈ ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ Î·È ÙËÓ Â›¯·Ó. ∞˜ ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ fiÙÈ Ô “ÎÏÂÊÙÔfiÏÂÌÔ˜” ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Â‰Ò. μ.∫.

√ÓfiÌ·Ù· ÀÂÚÚÔÛÊÔÚ¿ ÚÔÛÒˆÓ ÁÈ· Ó· Ï·ÈÛÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ ¶·Ó. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜. ™ÙÂϤ¯Ë ¤ÌÂÈÚ· Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ¯ÚfiÓÈ· ÙËÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÚfiÛˆ· Ô˘ ›Ù ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ›Ù ›¯·Ó ·ÔÛÙ·ÛÈÔÔÈËı› Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÙÒÚ· Â·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È, ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ ÔχÙÈÌË ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ ¶·Ó. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë “ÎÏÂȉÒÛÂÈ” Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ §ÂˆÓ. ª·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓË, ÙÔÓ Î·Ú‰ÈÔÏfiÁÔ ∂˘ı. ΔÛÈ¿ÌË, ÙÔÓ ·ıÔÏfiÁÔ ∞. ¶·ÓÙÛ¿ Î·È ÙÔÓ ‰ÂÚÌ·ÙÔÏfiÁÔ ª. ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ›‰Ë. °.•.

¶ÚÒÙË Â·Ê‹ Ì ٷ ·ÁÚÔÙÈο Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ Â·Ê‹ Ì ٷ ·ÁÚÔÙÈο Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ 26 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ô Ó¤Ô˜ ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î. ∫ˆÓ. ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë˜. £· ÂÈÛÎÂÊı› ÙËÓ §¿ÚÈÛ· Î·È ÛÙȘ 10.30 ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “πÌ¤ÚÈ·Ï” ı· ÚÔ‰Ú‡ÛÂÈ Û ۇÛÎÂ„Ë Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÂÓÒÛÂˆÓ Î·È ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∏ Ó¤· ·ÁÚÔÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ı· Â›Ó·È ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ Û‡Û΄˘. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÛÙÂϤ¯Ë Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙËÓ £ÂÛÛ·Ï›·, Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È Î·È Ë “ηډȿ” ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ÕÏψÛÙ ·fi ÙËÓ £ÂÛÛ·Ï›· “ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ù· Ó‹Ì·Ù·” Î·È Ô Ó¤Ô˜ ÀÔ˘ÚÁfi˜ ÂȯÂÈÚ› Ì›· ÚÒÙË Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÚÔÙÔÛ˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Û¯Â‰È·˙fiÌÂÓË ÔÏÈÙÈ΋ ÂÓfi„ÂÈ Î·È ÙÔ˘ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· Û ¤Ó· ·fi Ù· ϤÔÓ ‰‡ÛÎÔÏ· ÀÔ˘ÚÁ›·. ∏ ÔÚ›· ı· ‰Â›ÍÂÈ... Δ. ∫.

™‹ÌÂÚ· ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜; √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ϤÓ ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· - ÙÔ Ôχ ·‡ÚÈÔ - Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î. ∞ÔÛÙ. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ˘Ô„‹ÊÈˆÓ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ·Ú¯ÒÓ. √È ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ϤÓ ˆ˜ ¤ˆ˜ ¯ı˜ “›¯Â ÎÏÂȉÒÛÂÈ” ÌfiÓÔ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, Ô Ó˘Ó ¡Ô̿گ˘ Î. ∞ÏÂÍ¿ÎÔ˜. ∏ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ʤÚÂÙ·È Ó· Â›Ó·È “ÔÓÔΤʷÏÔ˜” ÁÈ· ÙÔÓ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë, ηıÒ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷϋÍÂÈ Û ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ·ÓÙÈÓÔ̿گ˜ ÙÔ˘. ¶ÔÈÔÓ Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·È ÔÈÔ˘˜ Ó· ÛÙÂÓÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ; ¢›ÏËÌÌ·.

™Ùfi¯Ô˜ Ô ‚’ Á‡ÚÔ˜ ™Ùfi¯Ô˜ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 7˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÁÈ· ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ Î. μ·ÁÁ¤ÏË ªÔ‡Ù· Â›Ó·È Ô ‚’ Á‡ÚÔ˜. ∞˘Ùfi ÙfiÓÈÛ ¯ı˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ô˘ ›¯Â ˆ˜ ‚·ÛÈÎfi ı¤Ì· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ˘Á›·˜. √ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ › ˆ˜ “Ô ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘ ı· ‚Ï¿„ÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ÙËÓ ˘Á›·”, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ˘Á›·˜ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ı· ÚÔηϤÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ·. ∂ͤÊÚ·Û ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ÀÁ›·˜ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·È ¤‰ˆÛ ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÛÙ›ÁÌ· ϤÁÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ “¤‰Ú· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó Ù· Δ¤ÌË”. ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ, ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÏ›‰Â˜... Δ. ∫.

∂ÈÎÂÊ·Ï‹˜ √ ª·ÚÁ. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ ı· Â›Ó·È ÙÂÏÈο ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘, fiˆ˜ ÚԤ΢„ ·fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÚÈÒÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. °È· Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi, ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠÚÒÙ· Ó· ·ÔÛ‡ÚÔ˘Ó ÙȘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÙÂıÔ‡Ó ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÔÈ ª¿Î˘ ª·ÏÏ‹˜ Î·È °. ªÔÏÔ¯›‰Ë˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤ÏÂÍ·Ó ÙÔ ÂÁÎÒÌÈÔ ÙÔ˘ ª·ÚÁ. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿ Î·È ‰‹ÏˆÛ·Ó ˆ˜ ı· ÙÔÓ ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó Ì fiϘ ÙÔ˘˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. °È· Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ·Ú·ÙÂٷ̤ӷ ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÌÂÛÙË Û¯Â‰fiÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘.

¶·ıÔÁ¤ÓÂȘ

ΔÔ fiÓÔÌ·

™ÂÈÚ¿ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó ·fi ÚÔ¯ı¤˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ √™∂. √È ›‰ÈÔÈ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ÚÔˆıÔ‡Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË, ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. ¢ËÏÒÓÔ˘Ó Û‡ÌʈÓÔÈ Ì ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË ÙÔ˘ √™∂, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ ÙȘ fiÔȘ ·ıÔÁ¤ÓÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ÙȘ ÏËÚÒÛÔ˘Ó fiÛÔÈ ¯¿Ú·ÛÛ·Ó ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ √™∂ Î·È fi¯È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ. ™Â η̛·, fï˜, ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·ıÔÁ¤ÓÂȘ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜. ∞ÚÎÂÙ¿ Ï‹ÚˆÛÂ Î·È ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ ¿ÏÏÔ.

™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ ·fi μfiÏÔ Î·È ¡¤· πˆÓ›·, fiÏÔÈ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ¤Ú· ·fi ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜, Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó Î·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡. øÛÙfiÛÔ, ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÙËΠˆ˜ ÙÔ fiÓÔÌ· ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ηٷÙÂıÔ‡Ó Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·fi Ù· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿.

μ.∫.

¢È¢ÎÚ›ÓÈÛË §›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ª·ÚÁ. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿, ·Ó·ÁÓÒÛÙËΠ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ £. ∫ÏËÌfiÔ˘ÏÔ˘ Ù˘ “¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ¶ÔÏÈÙÒÓ”, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈ˙ ˆ˜ “‰ËÏÒÓÂÈ ·ÚÒÓ ÛÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ΛÓËÛË”. ∏ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛË ¤ÁÈÓ ηıÒ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ›¯Â ·Ó·Ù˘¯ı› Ë ÊËÌÔÏÔÁ›· ˆ˜ ı· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Ì ¿ÏÏÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi. °.•.


∞fi„ÂȘ 4

¶∂ª¶Δ∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

∏ ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Ú¯fiÓÙˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ √ Î. °È¿ÓÓ˘ ªÔ˘ÁÔÁÈ¿ÓÓ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∏ ·ÓÈηÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Ú¯fiÓÙˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Î·È Â›Ï˘ÛË Î·˘ÙÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ fiÏ˘, ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙ› ·ÚÔÈÌÈ҉˘. ∂Ó fi„ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· Ù˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙÂÈ·˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘, ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· Ù›ÔÙ·. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ÂÈı˘ÌÒ Ó· ÂÈÛËÌ¿Óˆ ÌÂÚÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ¯ÚÔÓ›˙Ô˘Ó ¯ˆÚ›˜ ÚÔÔÙÈ΋ Â›Ï˘Û˘. 1. ∞˘Ùfi˜ Ô Ù·Ï·›ˆÚÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜, ÌÔÓ·‰È΋ ÂÚ›ÙˆÛË ·‚ÂÏÙËÚ›·˜, fiÙ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ; ∂ÚÁÔÏ¿‚ÔÈ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó, ÂÚÁÔÏ¿‚ÔÈ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È, ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜ ÛÎÔ‡˜ ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·È Î·È Î·ÌÈ¿ ‰ÂÓ ÂÎÙÂÏ›ٷÈ, Ë ÙÚ‡· ÛÙË °ÔÚ›ÙÛ· ¿ÓÔÈÍÂ, ·Ú¿ ¤Ú· Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÓÂÎÚfi˜, ¯Ú‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·Ï‹ÚˆÙÔÈ. ŒÏÂÔ˜ ¿Ú¯ÔÓÙ˜! ™ÙË §¿ÚÈÛ· ¤¯Ô˘Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ¤ÓÙ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ›, ÛÙÔ μfiÏÔ, ›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ·, ̤ÓÂÈ ·Ó¤ÛˆÙÔ˜ Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎfi˜. ¡ÙÚÔ‹. 2. ÃÚfiÓÈ· Î·È ÃÚfiÓÈ· ·ÎÔ‡ˆ ÁÈ· Ù· ÂÚ›ÊËÌ· “™Ê·Á›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘”. ŸÏÔ ¯Ù›˙ÔÓÙ·È, fiÏÔ ÌÂÙ·ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È, fiÏÔ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó Î·È ¿ÓÙ· ÎÏÂÈṲ̂ӷ ›ӷÈ. º·ÈÓfiÌÂÓÔ ·‚ÂÏÙËÚ›·˜ Î·È ·ÓÈηÓfiÙËÙ·˜ ÎÈ ·˘Ùfi. 3. ∂ΛÓË Ë ÂÚ›ÊËÌË Î·È Â› Û·Ú¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ‰È·Ù˘Ì·ÓÈ˙fiÌÂÓË π¯ı˘fiÛηϷ, fiÏÔ ÌÂٷʤÚÂÙ·È, fiÏÔ Î·Ù·Û΢¿˙ÂÙ·È ÎÈ fiÏÔ ·Ó‡·ÚÎÙË Â›Ó·È. 4. ΔÔ ÂÈ‚·ÙÈÎfi Δ¤ÚÌÈÓ·Ï ÙÔ˘ §ÈÌ·ÓÈÔ‡, ·ÔÂÚ·ÙÒıËÎÂ Â‰Ò Î·È ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. ∫È ·fi ÙfiÙ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÎÏÂÈÛÙfi, ¿Ó¢ Ó˘¯ÙÂÚ›‰ˆÓ. 5. ¶ÚÈÓ ·fi ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ¯¿ÚËÎ·Ó ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 2013. ∂ÈÙÚÔ¤˜ Û˘ÛÙ‹ÓÔÓÙ·È, Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ¿Ó ÎÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·È, Û˘ÛΤ„ÂȘ Â› Û˘ÛΤ„ÂˆÓ Î·È Î·Ó¤Ó· ¤ÚÁÔ ‰ÂÓ ÍÂΛÓËÛÂ. ΔÔ ‰È·Ù˘Ì·ÓÈ˙fiÌÂÓÔ ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi ÈÚÈfi ΛÙÂÙ·È ÛÙ· ÂÚ›È· Ù˘ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜. 6. ∂ΛÓÔ Ô˘ Ì·˜ Ì¿Ú·ÓÂ Â›Ó·È ÔÈ ¶Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔÈ, Ì ÙËÓ ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, ÙËÓ ·Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ÙÔÓ ‰‡Û‚·ÙÔ ‰È¿‰ÚÔÌÔ. ¢È·‚¿˙Ô˘Ì ˆ˜ Û ϛÁÔ Î·ÈÚfi ı· ÂÁηÈÓÈ·ÛÙÔ‡Ó. ∞Ï‹ıÂÈ· ÈÛÙ‡ÂÈ Î·Ó›˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÔ‡‰·ÛÙÔ˘˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ˆ˜ ÙÔ ¤ÎÙڈ̷ ·˘Ùfi ÙˆÓ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌˆÓ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÔÙ¤; £· ‚ÚÂı› Ô‰ËÏ¿Ù˘ Ô˘ ı· ‰È·ÎÈÓ‰˘Ó‡ÛÂÈ ÙË ‰È¤ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘; 7. ∏ ÌÔ˘ÏÓÙfi˙· ¿Ú·Á fiÙ ı· ÌÂÈ ÛÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, Ó· ÍÂıÂÌÂÏÈÒÛÂÈ ÂΛÓÔ ÙÔ ¤ÎÙڈ̷, Ô˘ ‰›ÎËÓ Â˙Ô‰ÚfiÌÔ˘, η٤ÛÙÚ„ ̛· ÌÂÁ¿ÏË Ô‰È΋ ·ÚÙËÚ›· Ô˘ ı· Â͢ËÚÂÙÔ‡Û ÙËÓ fiÏË; ∂ÓÙÂÏÒ˜ Úfi¯ÂÈÚ· ÂÈÛËÌ·›Óˆ οÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù·, ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰Âο‰Â˜ ¿ÏÏ·, Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· ˆ˜ οÔÈÔÈ ı· Í‚ԢÏÒÛÔ˘Ó Ù· ·˘ÙÈ¿ ÙÔ˘˜”.

∞‰Ú¿ÓÂÈ· Ù˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ √ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ª¤Ûˆ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Û·˜ ı¤Ïˆ Ó· ÂÎÊÚ¿Ûˆ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÌÔ˘ ·Á·Ó¿ÎÙËÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ¿Óˆ ˘ËÚÂÛ›·. °È· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·ÓÙȉÈΛ· Ô˘ ¤¯ˆ Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ ̤۷ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ª·ÎÚ˘ÚÚ¿¯Ë˜ ÎÚ›ıËΠ·Ó·Áη›Ô Ó· Ì·˜ ÔÚÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Ë ˆ˜ ¿Óˆ ˘ËÚÂÛ›·. ∫·Ù·ı¤Û·Ì ÏÔÈfiÓ Ì›· ·›ÙËÛË Ì ÙÔ ·›ÙËÌ¿ Ì·˜ ÛÙ· ̤۷ ª·˝Ô˘ ÙËÓ ÔÔ›· Î·È ¯ÚÂÒıËΠÛÙÔÓ ·ÍÈfiÏÔÁÔ Î·È ÁÓˆÛÙfi Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ Î. ™Î˘ÚÁÈ¿ÓÓË ÁÈ· Ó· ·ÔÊ·Óı› ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜. ª·˜ ˙‹ÙËÛ ӷ ‚Á¿ÏÔ˘Ì ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎfi Ì Ï‹ÚË Î·È ·ÎÚÈ‚‹ ÛÙÔȯ›·, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ›¯·ÌÂ, ÙÔ ‚Á¿Ï·ÌÂ Î·È ÙÔ Î·Ù·ı¤Û·ÌÂ. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ Î·È ϤÔÓ Ì‹Ó˜ Î·È ·¿ÓÙËÛË ‰ÂÓ ·›ÚÓÔ˘ÌÂ. ∂ÓÔ¯ÏÒÓÙ·˜ ηٿ Ù·ÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Ó· Ì·˜ ϤÂÈ ‰È¿ÊÔÚ·. ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÌÂ, Ó· ÙÔ ‰Ô‡ÌÂ, ÔÈÔ˜ Ó· Ù· ‚¿ÏÂÈ ÌÂ

∏ ¤ÎÙˆÛË ·Ó·ËÚ›·˜ ÛÙÔÓ √™∂ √ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ªÈ¯·Ï¿Î˘, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÁÈ· ÙË ™ÎÏ‹Ú˘ÓÛË Î·Ù¿ ¶Ï¿Î·˜, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ªÂ ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÏËÍË Î·È ıÏ›„Ë ÏËÚÔÊÔÚËı‹Î·Ì ˆ˜ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÈÔ˘˜ ·›ÙÈÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ √™∂ Â›Ó·È ÔÈ... ·Ó¿ËÚÔÈ!! Ÿ¯È, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì·‡ÚÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜. ªÂ ÙËÓ Ú·ÍÈÎÔËÌ·ÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ (ηıÒ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÚÔËÁËı› ηÌÈ¿ ‰È·‚ԇϢÛË) ÂÁ·ÎÏÈÔ ¶3·/º.11/°.¶.ÔÈÎ.109583/6.9.2010 ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ÀÁ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ Ë ¤ÎÙˆÛË 50% ÛÙȘ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÙÔ˘ √.™.∂. ÁÈ· ÙȘ οÚÙ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2010! ¢Â ÊÙ·›Ó ÏÔÈfiÓ fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ Î‡ÚÈÔÈ Ô˘ Ï˘Ì·›ÓÔÓÙ·Ó ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi Â› ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·, ÊÙ·›Ó ÔÈ ·Ó¿ËÚÔÈ Ô˘ Îfi‚Ô˘Ó ¤ÛÔ‰· ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi. ¢Â ı· ·Ó·ÊÂÚıÒ ÛÙÔ fiÛÔ Ú·ÙÛÈÛÙÈ΋ Î·È ·Ó¿ÏÁËÙË Â›Ó·È ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ΛÓËÛË, Ô‡Ù ÛÙÔ fiÙÈ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙˆÓ ·Ó·‹ÚˆÓ. ¡ÔÌ›˙ˆ ˆ˜ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Â›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ Î·È ·ÛÈÊ·Ó¤˜, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯Ú›· ÂȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ. £· ÌÈÏ‹Ûˆ Ì ·ÚÈıÌÔ‡˜, ηıÒ˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ Î‡ÚÈÔÈ Ô˘ ·›ÚÓÔ˘Ó ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÙÔ ¯Ú‹Ì· ÁÈ· Ô‰ËÁfi ÙÔ˘˜: ∏ ÂÚ›ÊËÌË ¤ÎÙˆÛË ÛÙÔÓ √™∂ ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ Î·È fi¯È Ù· Û˘ÌÏËÚÒÌ·Ù· (intercity, ÎϛӘ Î.Ù.Ï.). ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ÁÈ· ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ô √™∂, Ë ¤ÎÙˆÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È 50%, ·ÏÏ¿ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÙÔ˘ 25%. ∞˘Ù‹ Ë ¤ÎÙˆÛË Â›Ó·È ÏÔÁÈ΋, ÂÓÒ ‰Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Î·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ËÌÈ¿ ÛÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi. ∞ÚÎÂÙÔ› ·Ó¿ËÚÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÙȘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈΤ˜ ·Ì·ÍÔÛÙÔȯ›Â˜, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÂÂȉ‹ ‹Ù·Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û˘ÌʤÚÔ˘Û˜ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó Ó· ÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ‹ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ¿ÏÏÔ Ì¤ÛÔ. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi fï˜, ÂÓ›Û¯˘·Ó Î·È ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi Û ÔÏϤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘. ÕÚ·ÁÂ, ·˘ÙÔ› Ô˘ ‹Ú·Ó ÙËÓ ·fiÊ·ÛË, ÛΤÊÙËÎ·Ó ˆ˜ ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡ ÙÔ˘ √™∂, Î·È ¿Ú· Û ¯ÂÈÚÔÙ¤Ú¢ÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘; 줂·È·, ·Ó Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ Ó· ÍÂÊÔÚÙˆıÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÂÓÔ¯ÏËÙÈÎÔ‡˜ ·Ó¿ËÚÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú·‰Ôı› Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ·ÌfiÏ˘ÓÙÔ˜ ÛÙÔ È‰ÈˆÙÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, Ô ÌÈÛıfi˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ¿ÍÈÔ˜. ∞Ó fï˜ ıˆÚÔ‡Ó ÛÙÔȯÂȈ‰Ò˜ ˆ˜ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÙfiÙ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ıˆڋÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘˜ ·˘Ù‹, ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ú¿ÍÂÈ ‡‚ÚË ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∫·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙËÓ ‡‚ÚË ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë Ó¤ÌÂÛË, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ÙÚÔÌÂÚ‹, ÂȉÈο fiÙ·Ó ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘”.

ÙÔ ¢‹ÌÔ; ΔÔÓ ÚˆÙ¿ˆ ÏÔÈfiÓ ·Ó ¤¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ. À¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ÔÏÈÙÒÓ ‹ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÔÏ›ÙË. ∞Ó Î·È ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÛÙË ı¤ÛË Ô˘ ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Û·Ó ˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ fiÏ˘, Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÁÓÒÛÙ˘ Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∂ÁÒ ÙÔÓ ·Ú·¤Ìˆ Û ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂΉÔı› ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ̤۷ ÛÙË ª·ÎÚ˘ÚÚ¿¯Ë Ì ·ÚÈıÌfi 106-4 528/01 Ì‹ˆ˜ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÂÈ ÙȘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂΉÒÛÂÈ ÚfiÛÊ·Ù· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¿‰ÂÈ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ¶ÂÚÈ̤ӈ Ì›· ·¿ÓÙËÛË Î·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ Ê‡ÏÏˆÓ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Û·˜ ˆ˜ ÓfiÌÈÌÔ˜ ÔÏ›Ù˘”.

∏ ‡‰Ú¢ÛË ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ √ Î. £·Ó¿Û˘ ¢ÚfiÛÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ËÌÔÛȇÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È Ï·˚ΛÛÙÈΘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ηٷÁ›ÓÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÛÙȘ ¯ÚÂÒÛÂȘ ‡‰Ú¢Û˘, ÂȉÈο Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, πˆÏÎfi˜, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· Î.Ï., ‰È·›ÛÙˆÛ· ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, fiÙÈ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ Â›¯Â Û ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ÙËÓ ∂Á·ÎÏÈÔ 16 ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ¯ÚÂÒÛÂˆÓ ‡‰Ú¢Û˘. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ë ˘fi„Ë ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ Ô˘ ÂΉfiıËΠ“ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ Û¯ÂÙÈ΋ ÔÚÈÛÌ·ÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ™˘ÓËÁfiÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, ηıÒ˜ Î·È ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÔÏÈÙÒÓ ÚÔ˜ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô Â› ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· Ô˘ ‰È¤ÂÈ ÙË ¯Ú¤ˆÛË ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ Î·È ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ‡‰Ú¢Û˘ Î·È ÛÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·˘Ù‹˜ ·fi ÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ⁄‰Ú¢Û˘ ∞Ô¯¤Ù¢Û˘ (¢.∂.À.∞.) Î·È √.Δ.∞. ·’ ‚·ıÌÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜”, ·ÊÔÚ¿ Û·ÊÒ˜ Î·È Û ÙÈÌÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ·Ô¯¤Ù¢Û˘, ÂÓÒ ÚԂϤÂÈ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂȉÈ΋ ÙÈÌÔÏfiÁËÛË Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÂȉÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ηٿ ÂÚÈÔ¯¤˜, ÂÓÒ ·Ú¤¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Â›Ï˘Û˘ ÚÔ‚ÏË-

Ì¿ÙˆÓ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ηٷӷÏÒÛÂȘ, ηٷÌÂÙÚ‹ÛÂȘ, ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÂͤٷÛË Ì ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜, ÂȉÈÎfiÙÂÚˆÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·Ó·Î‡ÙÔ˘Ó. ∂›Ó·È ÔˆÛ‰‹ÔÙ ¢ÓÔ˚΋ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Ì·˜, ·ÊÔ‡ ۯ‰fiÓ Ï‡ÓÂÈ Ù· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Ì ‚¿ÛË ÙÔ “ÂȉÈÎfi” Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ·Ú¤¯ÂÈ Û·Ê›˜ Â›Û˘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÛÙȘ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ¢∂À∞. ∂‰Ò Ó· ÛËÌÂÈÒÛˆ fiÙÈ, ¤Ù˘¯Â Ó· ·ÔÏ·‡Ûˆ ÌÈ· ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ ·fiÚÚÈ„Ë ÂÚ› ÙÔ˘ “ÂȉÈÎÔ‡” Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, fiˆ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È ÙÈÌÔÏfiÁËÛË ‡‰Ú¢Û˘-·Ô¯¤Ù¢Û˘ Ô˘ η٤ıÂÛ· ·fi 22 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ·ÏÏ¿ Á‡ÚÈÛÂ Ô ÙÚÔ¯fi˜. ªÂÙ¿ ·’ ·˘Ù¿ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÎÔ˘Ú¿˙ˆ ·Ú¿ ÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ï¿ıÔ˘˜, ·fi„ 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ πˆÏÎÔ‡ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÁÈ· Ï‹„Ë ÎÔÈÓ‹˜ ·fiÊ·Û˘ Â› Ù˘ ÙÈÌÔÏÔÁȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ¢∂À∞ªμ, ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ¿Ì fiÏÔÈ ‰È·‚·Ṳ̂ÓÔÈ, Î·È Ó· ÌË “˙ˆıԇ̠ÎÔ˘ÌÔ‡ÚÈ·” ηٿ ηÓÂÓfi˜, ÚÒÙÔÓ ÁÈ· Ó· ÌËÓ Í·Ó·Á›ÓÔ˘Ì ÁÚ·ÊÈÎÔ› Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔÓ Ì‹ˆ˜ Î·È ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ì Ì ÙË ‰¤Ô˘Û· ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·, ¤ÛÙˆ Î·È ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì·˜, ·ÊÔ‡ ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙÈ΋ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ˜”.

√ √™∂ ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ O Î. °È¿ÓÓ˘ ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜, ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÔ˘ √™∂, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“¶ÔÈÔ˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ‡„Ô˘˜ 11 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙÔÓ √™∂; ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È Ù· ÊÂڤʈӿ Ù˘ ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È Ù· ηӿÏÈ· ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Á¿ÁÂÈ ÙÔ „¤Ì· Î·È ÙËÓ ˘ÔÎÚÈÛ›· Û ÂÈÛÙ‹ÌË. À¿Ú¯Ô˘Ó, ϤÓÂ, ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· Î·È ¯Ú¤Ë Î·È ÁÈ’ ·˘Ù¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓ›·. ¶ÔÈ· Â›Ó·È fï˜ Ë ·Ï‹ıÂÈ·; °È· ‰ÂηÂٛ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÈ ÛÙÔÓ √™∂ ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÎ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ ˘Ô¯Úˆ̤ÓË. ◊ÙÔÈ: * ÀÔ¯ÚÂÒÛÂȘ ‚¿ÛÂÈ Û˘ÌʈÓÈÒÓ Ì ÙËÓ ∂∂ ÁÈ· Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÙÔ˘ √™∂. * ÀÔ¯ÚÂÒÛÂȘ ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Û ÙÚÔ¯·›Ô ˘ÏÈ-

Îfi, fiˆ˜ fiÊÂÈÏ ‚¿ÛÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÌʈÓÈÒÓ. * ÀÔ¯ÚÂÒÛÂȘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ÀËÚÂÛ›·˜, ‰ËÏ·‰‹, ÂȉfiÙËÛË ¿ÁÔÓˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ, ÌÂȈ̤ӷ ‹ ‰ˆÚÂ¿Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÔÏÈÙÒÓ, ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÔÛ¿ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·Ó Î·ÓÔÓÈο ÛÙȘ ȉȈÙÈΤ˜ ·ÎÙÔÏÔ˚Τ˜ Î·È ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜, ÛÙ· ȉȈÙÈο ∫Δ∂§ Î.Ô.Î. ∞ÓÙ’ ·˘ÙÔ‡ ˘Ô¯Ú¤ˆÓ ÙÔÓ √™∂ Ó· ·›ÚÓÂÈ ‰¿ÓÂÈ· ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, Ì ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘! ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ë ÂοÛÙÔÙ ΢‚¤ÚÓËÛË ÂÙ‡¯·ÈÓ ÙÚÂȘ ÛÙfi¯Ô˘˜: ¶ÚÒÙÔÓ, ÚÔÛ¤ÊÂÚ ‡ÎÔÏ· Î·È ÌÂÁ¿Ï· ‰ÒÚ· ÛÙÔ˘˜ ÙÚ·Â˙›Ù˜. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, Ô‰ËÁÔ‡Û ÙÔÓ √™∂ Û ˘ÂÚ¯Ú¤ˆÛË ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› Û‹ÌÂÚ· Ó· ÙÔÓ Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÁÈ· Û·Ù¿Ï˜, ‰È·ÊıÔÚ¿ Î·È ÂÏÏ›ÌÌ·Ù·, ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÍÂÔ˘Ï‹ÛÂÈ. ΔÚ›ÙÔÓ, ‰ÂÓ ÂÓ¤ÁÚ·Ê ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ÛÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi! ™‹ÌÂÚ·, ÙÔ 70% ÙˆÓ 11 ‰ÈÛ. Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ˆ˜ Û˘ÓÔÏÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ Ô √™∂, Â›Ó·È ¯Ú¤Ë Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ √™∂! ∞Ó ·ÔÏ˘ıÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ √™∂, Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÙ·È Ì 840 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÂÙËÛ›ˆ˜. √ √™∂ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÂÙËÛ›ˆ˜ ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ì ¤Ó· ¤ÏÏÂÈÌÌ· ‡„Ô˘˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¤Ó· ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ‰È·ÎfiÛÈ· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ (‚Ï. £∂™™∞§π∞ 19/09/2010 - £·Ó¿ÛË Ã. ™·Ì·Ú¿ “∞fi„ÂȘ ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ” ). ∞fi ·˘Ù¿ fï˜ 840 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Î·Ù·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÙÔ˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Î·È ÌfiÓÔ 360 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Î·È Ù˘ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ 6.500 ÂÚ›Ô˘ ˘·ÏϋψÓ. ∂›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎÔ› ÔÈ ÌÈÛıÔ› ÛÙÔÓ √™∂; ∫˘‚¤ÚÓËÛË, ‚ÈÔÌ‹¯·ÓÔÈ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÔÈ ·ÌÔÈ‚¤˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ √™∂ Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈΤ˜. ∞˜ ‰Ô‡Ì ÔÈ· Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ·. √ ̤ÛÔ˜ ηı·Úfi˜ ÌÈÛıfi˜ ÙÔ˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· 1.200 ¢ÚÒ. ŒÓ·˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ Ì 26 ¯ÚfiÓÈ· ˘ËÚÂÛ›· Î·È ‰‡Ô ·È‰È¿, ·›ÚÓÂÈ 1300ú ηı·Ú¿! ∂›Ó·È ·˘Ù¿ ÔÏÏ¿; ∞ÓÙ› Ó· Ô˘Ó ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, ÂÈϤÁÔ˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Î¿Ùˆ ·fi ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÓÙ›ÍÔ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ·Ì›‚ÔÓÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ·. ¶.¯. ¤Ó·˜ Ì˯·ÓÔ‰ËÁfi˜, ÌÔÚ› fiÓÙˆ˜ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙȘ 2.500 ú ÙÔ Ì‹Ó·, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Û˘¯Ó¿ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ 12 ÒÚ˜ ÙËÓ Ë̤ڷ, 60 ÒÚ˜ ÙË ‚‰ÔÌ¿‰·, 30 ̤Ú˜ ÙÔ Ì‹Ó·, Ó‡¯Ù˜, Û·‚‚·ÙÔ·Úȷη, ÁÈÔÚÙ¤˜, ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, ¶¿Û¯·, Î.Ô.Î. ΔÈ ı¤ÏÔ˘Ó ÔÈ Î˘‚ÂÚÓÒÓÙ˜ - Ó· ÏËÚÒÓÂÙ·È Ì 700ú; °È·Ù› ÙfiÛ˜ ÔÏϤ˜ ÒÚ˜; ∞fi ÙË ÌÈ· ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜, ·ÏÏ¿, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Î·È Î‡ÚÈ·, ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯Ô˘Ó 3.240 ÎÂÓ¤˜ ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ √™∂ ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓÒÓÙ˜ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ηχ„Ô˘Ó! Ÿ¯È ‚¤‚·È· Ù˘¯·›·! ¶Ô‡ Â›Ó·È Ë ‰È·ÊıÔÚ¿; À¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÊıÔÚ¿ ʈӿ˙ÂÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ (ÙÒÚ· ÙÔ ·Ó·Î¿Ï˘„Â; - η٤¯ÂÈ ˘Ô˘ÚÁÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ·’ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’80). ¡·È ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ‰È·ÊıÔÚ¿, ·ÏÏ¿ ·˘ÙÔ› Ô˘ ÙÚˆÓ Î·È ›ÓÔ˘Ó Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È fiÏˆÓ ËÌÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ ·ÏÔ› ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ì›˙·, ·ÏÏ¿ ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿Ú - ‰ÒÛ Ì ÙË ∑›ÌÂÓ˜, ÙËÓ ¡ÙfiÈÙÛÂ Δ¤ÏÂÎÔÌ Î·È Ù· ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ŸÚÔ˘˜. ∏ ‰È·ÊıÔÚ¿ Ì·ÛÙ›˙ÂÈ ÙȘ ÎÔÚ˘Ê¤˜. ∞˘ÙÔ‡˜ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓÒÓÙ˜ ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÛÙ· ¢™ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. ÀÔ˘ÚÁÔ›, ÁÂÓÈÎÔ› ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜, ˘„ËÏfiÌÈÛıÔÈ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Î·È fiÏÔ˜ ·˘Ùfi˜ Ô Û˘ÚÊÂÙfi˜ Â›Ó·È ÔÈ ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔÈ - ÎÈ ·˘Ùfi ı· ·Ô‰ÂȯÙ› Î·È ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË fiˆ˜ ·ԉ›¯ÙËΠÁÈ· ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÙÔ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ-ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË, ÙÔ˘ ™ËÌ›ÙË Î·È ¿ÂÈ Ï¤ÁÔÓÙ·˜... ™Ù·Ì·Ù‹ÛÙ ÏÔÈfiÓ Î. ˘Ô˘ÚÁÔ› Ó· ηÙËÁÔÚ›Ù ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ‰È΋ Û·˜ Û˘Ó˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· ÛÙË ‰È·ÊıÔÚ¿!” .


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN £· ÌÔÚÔ‡Û οı ̤ڷ Ó· Â›Ó·È ¯ˆÚ›˜ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ; ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª¤ÏÏÔ˜ ȉȈÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜

“º˘ÛÈο Î·È ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ë Î¿ı ̤ڷ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ó· Â›Ó·È ¯ˆÚ›˜ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÛÙÔ Û›ÙÈ Î·È Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓԇ̷ÛÙ Â˙‹”.

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

¶∂ª¶Δ∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

/5

ÃÒÌ·Ù· ˙ËÙÔ‡Ó ·ÔÎÔÌȉ‹ ¢ËÌfiÙ˜ οÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ∞Ï˘ÎÒÓ μfiÏÔ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÔÏÏÔÛÙ‹ ÊÔÚ¿ fiÙÈ Ë ·ÚÌfi‰È· ‰ËÌÔÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›·, ·Ó Î·È ¤¯ÂÈ ÂÓËÌÂÚˆı›, ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÛ‡ÚÂÈ fiÁÎÔ˘˜ ¯ˆÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Í¯·Ṳ̂ÓÔÈ Â‰Ò Î·È Ì‹Ó˜, ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∏ÚÒˆÓ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ Î·È ∫ÏÂÈÔ‡˜. Δ· ¯ÒÌ·Ù· ¿ÁÓˆÛÙÔ ·fi ÔÈoÓ, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂΛ ¿Óˆ ·fi ¯ÚfiÓÔ, ˆÛÙfiÛÔ Î·Ó¤Ó·˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ‰ËÌfiÙ˘, ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ‰ÂÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔÈ‹ıËÎÂ, ·Ú¿ ÙȘ ԯϋÛÂȘ Ì·˜, Ó· Ù· ¿ÚÂÈ. ∫È ·Ó È¿ÛÔ˘Ó ¿ÏÈ ÔÈ ‚ÚÔ¯¤˜, ÚÔÛı¤ÙÂÈ, ı· ÁÂÌ›ÛÂÈ Ï¿ÛË Ë ÂÚÈÔ¯‹. ¢∏ª√.™.

™ÙÔÓ √™∂

∏Ï›·˜ Δ¿Ì· ȉȈÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜

“ª·Î¿ÚÈ Ó· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ Â›Ó·È Î¿ı ̤ڷ ¯ˆÚ›˜ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. £· Â›Ó·È Ôχ ηχÙÂÚ· ¤ÙÛÈ, Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓԇ̷ÛÙ ‰ËÏ·‰‹ ÂÚ·ÙÒÓÙ·˜ ‹ ¤ÛÙˆ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ô‰‹Ï·ÙÔ”.

™ˆÚÔ‡˜ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó Ù· ÛÎÔ˘›‰È· ÛÙÔÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ Ô‰fi ¶··‰È·Ì¿ÓÙË Î·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ·fi ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÂÈÛfi‰Ô˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙË °Ú. §·ÌÚ¿ÎË. ¶Ï·ÛÙÈο ÌÔ˘Î¿ÏÈ· Î·È ÔÙ‹ÚÈ·, Û·ÎԇϘ Î·È ¯·ÚÙÈ¿ ÂÚÈÙ˘Ï›ÁÌ·ÙÔ˜ ηχÙÔ˘Ó ÙÔ ¯ÒÚÔ, ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘, Î·È ·ÚÎÂÙÔ› ÂÈÛΤÙ˜ Ô˘ Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó Ì ٷ ÙÚ¤Ó·. ∏ ¢ı‡ÓË, ‚‚·›ˆ˜, ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô ÚÔ·‡ÏÂÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ √™∂. ∞Ó·ÏÔÁ›, ˆÛÙfiÛÔ, Î·È Û ÂΛÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô˘ ‰È·Î·Ù¯fiÌÂÓÔÈ ·fi ÌÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÚ›ÂÚÁË ÓÔÔÙÚÔ›· ÂÙÔ‡Ó Ù· ÛÎÔ˘›‰È· ÙÔ˘˜ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο fiÔ˘ ÙÔ˘˜ ‚ÔχÂÈ, ÂÓÒ ‰›Ï· ÙÔ˘˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ο‰ÔÈ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È Î·Ï·ı¿ÎÈ·.

∂ÎÙfi˜ ...Ìfi‰·˜ ÙÔ ÎÚ¿ÓÔ˜ Ô ÎÚ¿ÓÔ˜ ÛÒ˙ÂÈ ˙ˆ¤˜, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜ ÔÈ Ó¤ÔÈ ÛÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÙÔ ‚ϤÔ˘Ó Û·Ó ¤Ó· ·ÍÂÛÔ˘¿Ú Ô˘ ˘Ô¯ÚˆÙÈο Ú¤ÂÈ Ó· ÎÔ˘‚·Ï¿Ó ̷˙› ÙÔ˘˜, ÌËÓ Ù˘¯fiÓ Î·È ¤ÚıÔ˘Ó ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜. ™ÙȘ ·fiÌ·ÎÚ˜ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ ÔÈ Ó·ÚÔ› Ô‰ËÁÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· ÊÔÚÔ‡Ó ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÎÚ¿ÓÔ˜, ·ÊÔ‡ Ë ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜ ÂΛ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıËÌÂÚÈÓ‹. ∂›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÂÈ‚¿ÏÂȘ Û οÔÈÔÓ Î·ÓfiÓ˜ Ô‰È΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, fiÙ·Ó Ô ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·fi ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. ∫·È Â›Ó·È Ï˘ËÚfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, ˆ˜ Ô‡Ù ٷ ‚·ÚÈ¿ ÚfiÛÙÈÌ·, Ô‡ÙÂ Ë ÂÓË̤ڈÛË, Ô‡Ù ٷ ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·Ù·, Ô˘ ۯ‰fiÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ‚˘ı›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜ ÛÙÔ ¤ÓıÔ˜, Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙË ÓÔÔÙÚÔ›· Ì·˜.

Δ

μ.∫.

μ·Û›Ï˘ °È·ÛÏ·ÎÈÒÙ˘ ÁÈ·ÙÚfi˜

ΔÔ Û‹Ì· Ù˘ ∂Δ3

“∫¿ı ̤ڷ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ¯ˆÚ›˜ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ∏ fiÏË ÚÔÛʤÚÂÙ·È, ·Ó Î·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi Î·È Ù· ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙ·”.

¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ Û‹Ì· Ù˘ ∂Δ3 Ì ¯ÈfiÓÈ· Î·È ·ÚÂÌ‚ÔϤ˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ Ù˘. ∞Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È Î·È ˙ËÙÔ‡Ó Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ Ë ∂Δ3 ÂÎ¤ÌÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ Ì ηÎfi Û‹Ì·, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ˆ˜ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ù˘ ¢∂∏ Ù¤ÏË ˘¤Ú Ù˘ ∂ƒΔ, ı· Ú¤ÂÈ Ë ÂÈÎfiÓ· Î·È Ô ‹¯Ô˜ Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‰¤ÎÙ˜ Ó· ÌËÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Î·Ó¤Ó· ·Ôχو˜ Úfi‚ÏËÌ·. Õ‰ÈÎÔ ¤¯Ô˘Ó; °.•.

™Ù·ÌÔ‡Ï˘ ™Ù·ÌÔ‡Ï˘ ·ÁÚfiÙ˘

ΔÚ‡· ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷

“¶Ú¤ÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ∂›Ó·È Ôχ ηχÙÂÚ· ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓԇ̷ÛÙ Â˙‹ ‹ Ì Ô‰‹Ï·ÙÔ”.

∞ÎfiÌË ‰ÂÓ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·Ï¿-ηϿ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÙÔÛÙÚÒÛÂȘ Û ÎÂÓÙÚÈΤ˜ Ô‰ÈΤ˜ ·ÚÙËڛ˜ Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ù· ÚÒÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ΔÔ‡ÙË ÙË ÊÔÚ¿ ÌÈ· ÙÚ‡· ¤¯ÂÈ

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

‰È·ÓÔȯÙ› ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ ηٷÌÂÛ‹˜ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ÌÂٷ͇ °ÎÏ·‚¿ÓË Î·È ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. ∞’ fi,ÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È ·fi οو ·fi ÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ηı›˙ËÛË Î·È ¤ÙÛÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÎÈ ¿ÏÏÔ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Â›Ó·È ÔÚ·Ùfi˜. ¶¤Ú· ·fi ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ô˘ ‰È·ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ‰È΢ÎÏÈÛÙ¤˜, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Á›ÓÔÓÙ·È ÂÈΛӉ˘Ó· Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â˙Ô‡˜, Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰È·Û¯›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÛËÌÂ›Ô ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ·¤Ó·ÓÙÈ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ. ÕÌÂÛ· ÏÔÈfiÓ ÚÈÓ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂȉÂÈÓˆı› ·˜ Û‡ÛÔ˘Ó ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÙÚ‡·. ¢.°.

30ÂÙ›·˜

¶Úfi ƒ¿ÏÏ˘ Î·È ∞‚¤ÚˆÊ ı· ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó ÙÔ μfiÏÔ EÈ̤ÏÂÈ·: BA°°E§H™ KAPAMANH™ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E. I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂ΉfiÙ˘

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£∞¡∞™∏™ X. ™AMAPA™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

“ª¤Û· ÛÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °. ƒ¿ÏÏ˘ ı· ¤ÏıÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· Ó· ·Ú·ÛÙ› ÛÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ıÂÌÂÏÈÒÛˆ˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏÒÓ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡, Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· Î·È Èı·ÓÒ˜ ÛÙËÓ ÂÁηÈÓ›·ÛË ÙÔ˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ÔÚıÌ›Ԣ. ∂Í ¿ÏÏÔ˘, ÙËÓ 11Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ı· ¤ÏıÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ıÓÈ΋˜ ∞̇Ó˘ ∂˘¿Á. ∞‚¤ÚˆÊ ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙˆÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÒÓ ÔÏÂÌÈÛÙÒÓ”. ¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ë ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂÎÏÔÁÒÓ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ 1981

“∫˘‚ÂÚÓËÙÈÎÔ› ·ÎÏÔÈ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Û ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Ô˜, ˘fi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ: “¶¿Ì ÁÈ· ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙËÓ ÕÓÔÈÍË”, ˘ÂÓı‡ÌÈ˙·Ó ÙȘ Â·ÓÂÈÏËÌ̤Ó˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ °. ƒ¿ÏÏË, fiÙÈ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛË ÙËÓ ıËÙ›· Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È fiÙÈ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ 1981”.

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

∂ÈÛÊÔÚ¿ 90-120 ¯ÈÏ. ÎÔÛÙ›˙ÂÈ Ë ¿‰ÂÈ· ÂÙÚÂÏ·ÈÔÎÈÓ‹Ûˆ˜

“∞ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë ÂÙÚÂÏ·ÈÔΛÓËÛË ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ù·Í› Û’ fiÏË ÙË ¯ÒÚ·, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈ΋˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ÌÈÎÙÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ οو ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÙfiÓÓˆÓ. ∞˘Ùfi ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› μÈÔÌ˯·Ó›·˜ ηÈ

¶ÏËÚÒÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘˜ ¡·’ Ó·È ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, Ë ·ÓÔÚÁ·ÓˆÛÈ¿ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜; ΔÔ ‰Â‰Ô̤ÓÔ Â›Ó·È ˆ˜ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÍÂΛÓËÛ·Ó, ·ÏÏ¿ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÛÙÔ μfiÏÔ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂΉÔı› Ù· ‰ÂÏÙ›· ‰ˆÚÂ¿Ó ÌÂٷΛÓËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ ∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§, ÂÓÒ ÛÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ‰fiıËÎ·Ó Ù· ¿ÛÔ ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ¤ÎÙˆÛË 25% ÛÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ¶fiÙ ı· Ï˘ıÔ‡Ó ·˘Ù¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·; º.™.

23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1980

∂ÓÂÚÁ›·˜ ™Ù. ª¿ÓÔ˜ Î·È ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ °. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, ÌÂÙ¿ ·fi Û‡ÛÎÂ„Ë Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ °. ƒ¿ÏÏË”. ¶∞™∂°∂™: √ÚÁ‹ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ÁÈ· ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÙˆÓ 220 ¯ÈÏ.

“∏ ¶∞™∂°∂™ Û ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “ªÂ ÔÚÁ‹ Î·È Î·Ù¿ÏËÍË Ô ·ÁÚÔÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËΠ·fi ÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ fiÙÈ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ȉڇ̷ÙÔ˜ Ô˘ ·ÓÙÏ› ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ·fi ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Ì·˜, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ıËΠ̠222.000 ‰Ú·¯Ì¤˜ ÙÔ Ì‹Ó·, fiÙ·Ó Ô ·fiÌ·¯Ô˜ ·ÁÚfiÙ˘ Ô˘ ·Ó·ÌԯχÂÈ ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ˙ˆ‹ ÙÔ ¯ÒÌ·, ÙË Ï¿ÛË Î·È ÙËÓ ÎÔÚÈ¿ ·›ÚÓÂÈ ·fi ÙÔÓ √°∞ Û‡ÓÙ·ÍË-‚Ô‹ıËÌ· 2.500 ‰Ú·¯Ì¤˜ ÙÔ Ì‹Ó·”.

•Â¤Ú·Û ٷ 700 ‰ÔÏÏ¿ÚÈ· Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡

“∏ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ۋÌÂÚ· ¿ÏÌ· 245 ‰ÔÏÏ·Ú›ˆÓ ηٿ ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ 701,5 ‰ÔÏÏ·Ú›ˆÓ Ë Ô˘ÁÁÈ¿. ∂›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿, Â‰Ò Î·È ÂÊÙ¿ Ì‹Ó˜, Ô˘ Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡ ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ ÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ 700 ‰ÔÏÏ·Ú›ˆÓ”.

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 80 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙȘ ∏¶∞, ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ô ‰È¿ÛËÌÔ˜ Ù˘ÊÏfi˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ ƒ¤È ΔÛ·ÚϘ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ˆ˜ Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ Ù˘ ÛfiÔ˘Ï. Œ¯ÂÈ Î·Ù·Ù·¯ı› ·fi ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Rolling Stone ÛÙË ı¤ÛË ÓÔ‡ÌÂÚÔ 10 ÙˆÓ 100 ηχÙÂÚˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ Î·È ÛÙË ı¤ÛË ÓÔ‡ÌÂÚÔ 2 ÙˆÓ 100 ηχÙÂÚˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙÒÓ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜. ¶ÚÈÓ 20 ¯ÚfiÓÈ·... Ë §·˚΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ·Ô¯ÒÚËÛ ·fi ÙÔ ™‡ÌʈÓÔ Ù˘ μ·ÚÛÔ‚›·˜.

¶ÚÈÓ 10 ¯ÚfiÓÈ·... ¤ı·Ó Û ËÏÈΛ· 29 ÂÙÒÓ Ë ËıÔÔÈfi˜, ÛÎËÓÔı¤Ù˘ Î·È ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÙÚÈ· ∂Ï¢ıÂÚ›· ™·Ô˘ÓÙ˙‹. Δo 1993 Âͤ‰ˆÛ ÙËÓ ÔÈËÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ “∫ÏÈÓ‹Ú˘ ¢Â˘Ù¤Ú·”, ÂÓÒ Â›¯Â ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂÈ Î·È ÛÎËÓÔıÂÙ‹ÛÂÈ Ù· ı·ÙÚÈο ¤ÚÁ· “ºˆÙÈ¿ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ” Î·È “√ £Âfi˜ Â›Ó·È DJ”. ΔÔ 2000 ·Ó¤Ï·‚ ÙË Û˘Ó‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ “£Â¿ÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ¡fiÙÔ˘” Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ °È¿ÓÓË ÃÔ˘‚·Ú‰¿ Î·È £ˆÌ¿ ªÔÛ¯fiÔ˘ÏÔ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

¶∂ª¶Δ∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

ŒÎÚËÍË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ηٿ ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÚԂϤÂÈ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË

¢¿ÓÂÈ· - “·Ó¿Û·” ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ ∞Ôı·ÚÚ˘ÓÙÈο ÛÙÔȯ›· ·fi ÙÔÓ √∞∂¢ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË ∞£∏¡∞, 22.

˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË ÚԂϤÂÈ “¤ÎÚËÍË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ηٿ ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜” Î·È Û¯Â‰È¿˙ÂÈ Ó¤Â˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·¿Ï˘ÓÛË ‹ ÌÂÚÈ΋ ¿ÚÛË ÙˆÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ Û οı ¿ÙÔÌÔ Ô˘ ¯¿ÓÂÈ ÙËÓ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È ÌÈ· ·Ú¤Ì‚·ÛË Û οı ¿ÓÂÚÁÔ ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ‹˜ ÙÔ˘. Δ· ÂÓ ÏfiÁˆ ‰¿ÓÂÈ· ı· ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ √∞∂¢ (ÂȉfiÙËÛË Ó¤ˆÓ ÂχıÂÚˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Î.¿), ÂÓÒ ÛÙ· ÎÂÊ¿Ï·È· ÙÔ˘ Ù·Ì›Ԣ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂıÓÈÎÔ‡˜, ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ Î·È ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ı· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È È‰ÈÒÙ˜ (ÙÚ¿Â˙˜) ηٿ ÙÔ ÚfiÙ˘Ô ÙˆÓ Ù·Ì›ˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ (∞Ó¿Ù˘Í˘).

ΔÔ ÂÓ ÏfiÁˆ Δ·ÌÂ›Ô Â›Ù ı· ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ·’ ¢ı›·˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ ›Ù ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ô˘ ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó ‰Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË, Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ Î.·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ı· Û˘ÁÎÚÔÙËı› ¤Ó· ∂ıÓÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ŒÓÙ·Í˘ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜, ÙÔ ÚfiÏ·ÛÌ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Ì‹Ó·. ™Â ·˘Ùfi ı· ÌÂÙ·‚È‚·ÛÙÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÔÙ¢fiÌÂÓˆÓ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ (∂ÚÁ·ÙÈ΋ ∫·ÙÔÈΛ·, ∂ÛÙ›· Î.·.) ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙˆÓ Û˘Ó·ÚÌÔ‰›ˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ. øÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ∞Ú›ÏÈÔ. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·: ªÈÎÚ¿ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÔÛ¿ ·fi 7 ËÁ¤˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ˆ˜ ÂÚÁ·Ï›· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Ë ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î. §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË Ë ÔÔ›· ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (¯ı˜), ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘, ·Ú·‰¤¯ÙËΠfiÙÈ Ë ÂÎÙfiÍ¢ÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Â›Ó·È ·Ó·fiÊ¢ÎÙË ÏfiÁˆ Ù˘ ‡ÊÂÛ˘. ∞Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ √∞∂¢ Î·È Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∂™¶∞, Ë Ó¤· ˘Ô˘ÚÁfi˜ , ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ·fi ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ∫ÂÊ·Ï·›Ô˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ( 250 ÂηÙ. ¢ÚÒ), ·fi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ∂ÂÓ‰‡ÛˆÓ,

ÁÈ· ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÌÈ· ÌÈÎÚ‹˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ‹ ÙËÓ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ÌÈ·˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘. ¶¿ÓÙˆ˜ ÙÔ 2011 ı· Â›Ó·È Ë ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ¯ÚÔÓÈ¿ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ,Û‡Ìʈӷ Î·È Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ÈÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ Ù˘ °™∂∂ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· . ΔÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ı· ÂÎÙÔ͇ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ÛÙÔ 20% ÂÓÒ fiÏ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÌÂÁ¤ıË ı· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÙˆÙÈο. √È ÓÂfiÙÂÚÔÈ Ì ηϤ˜ ÛÔ˘‰¤˜ Î·È ÂÍÂȉ›Î¢ÛË, Â›Ó·È ·ÂÏÈṲ̂ÓÔÈ Î·È Î·ıÒ˜ ‰ÂÓ ‚ϤÔ˘Ó Êˆ˜ ÛÙÔ ÙÔ‡ÓÂÏ, ÌÂÙ·Ó·ÛÙÂ‡Ô˘Ó , ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’60, οÙÈ Ô˘ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ Î·È Ë ¤Ú¢ӷ Ù˘ °™∂∂.

√ √∞∂¢

·fi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ , ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “Δ˙¤ÛÈη” ÁÈ· ·Ó·Ù˘Íȷο ¤ÚÁ· , ÙÔ “Δ˙¤ÚÂÌÈ” ÁÈ· ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË Î·ıÒ˜ Î·È ·fi ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔÈÎÒÓ ‰Ú¿ÛˆÓ. ª¿ÏÈÛÙ·, ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ı· ¯ÔÚËÁ› Î·È ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓ· ‰¿ÓÂÈ·, ÂÓÒ ÛÙ· ÎÂÊ¿Ï·È· ÙÔ˘ Ù·Ì›Ԣ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂıÓÈÎÔ‡˜, ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ Î·È ÎÔÈ-

ÓÔÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ı· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È È‰ÈÒÙ˜ (ÙÚ¿Â˙˜) ηٿ ÙÔ ÚfiÙ˘Ô ÙˆÓ Ù·Ì›ˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ó˘Ó ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘. Δ· ÔÛ¿ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È - fiˆ˜ ÂÍ‹ÁËÛÂ Ë Î. ∫·ÙÛ¤ÏË - Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 10.000 ¢ÚÒ

™Ù· 569.222 ¿ÙÔÌ· ·Ó‹Ïı·Ó ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÔÈ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ ÛÙ· ÌËÙÚÒ· ÙÔ˘ √∞∂¢. ∞’ ·˘Ù¿ Ù· 190.375 ¿ÙÔÌ· (33,44%) Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ӷ ÛÙÔ ÌËÙÚÒÔ ÙÔ˘ √∞∂¢ ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ›ÛÔ ‹ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙˆÓ 12 ÌËÓÒÓ, Î·È 378.847 (66,56%) Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ӷ ÛÙÔ ÌËÙÚÒÔ ·Ó¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ √∞∂¢ ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙˆÓ 12 ÌËÓÒÓ. ™ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜ ·Ó·ÏÔÁ› ÙÔ 35,13% ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÂÚÁ·Û›· ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ ·Ó·ÏÔÁ› ÙÔ

20,63%. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ 569.222 ·ÙfiÌˆÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÈ· ÂÏ·ÊÚ¿ Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 0,09% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó·. ªÈ· ·Ó¿ÏÔÁ· ÂÏ·ÊÚ¿ Ì›ˆÛË (0,18%) ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Û¯ÂÙÈο Î·È Ì ÙÔ˘˜ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ·Ó¤ÚÁÔ˘˜. √È ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 191.653 ¿ÙÔÌ· Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ·˘ÍË̤ÓÔÈ Î·Ù¿ 3,76% (6.944 ¿ÙÔÌ·) Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ, ÂÓÒ ÔÈ Ó¤Â˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÂȉfiÌ·Ù· ·ÓÂÚÁ›·˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÌÂȈ̤Ó˜ ηٿ 36,7%. √È ·Ó·ÁÁÂϛ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ·Ó‹Ïı·Ó Û 52.660 Î·È Â›Ó·È ÂÏ·ÊÚ¿ ÌÂȈ̤Ó˜ ηٿ 0,24% Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2009. √È ·ÔχÛÂȘ (ηٷÁÁÂϛ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘) ¤Êı·Û·Ó ÙȘ 18.225, ÔÈ Ï‹ÍÂȘ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙȘ 21.185 Î·È ÔÈ ÔÈÎÂÈÔıÂÏ›˜ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÙȘ 25.380. ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Î·Ù·ÁÁÂÏÈÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ÙˆÓ Ï‹ÍÂˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ηٿ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ (39.410) ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·˘ÍË̤ÓÔ Î·Ù¿ 10,31% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2009 (35.728). √È Î·ı·Ú¤˜ ÚÔ¤˜ Ù˘ ÌÈÛıˆÙ‹˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û -12.130 ¤Ó·ÓÙÈ 10.765 ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2009, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÌÈ· Ù¿ÛË Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì‹Ó· Û fiÏË ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÓÙ·ÂÙ›·.

™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂™∂∂, Ì ‚¿ÛË Ù· ÔÔ›· ÏÈÁÔÛÙÂ‡Ô˘Ó ÙÒÚ· Î·È Ù· ·ÊÂÓÙÈο...

ŒÓ· ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· Ì·Á·˙È¿ ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ ÏԢΤÙÔ! ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜: ŒÚ¯ÂÙ·È ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙË ıÂÛÌÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ∞£∏¡∞, 22.

ª∂Ãπ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÁÓˆÚ›˙·Ì ÙË

Ì›ˆÛË ÙˆÓ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓˆÓ. ™‹ÌÂÚ· fï˜, Ë ÎÚ›ÛË ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· Ì·˜ Ì¿ıÂÈ Î¿ÙÈ ÚˆÙfiÁÓˆÚÔ. ΔË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ...·ÊÂÓÙÈÎÒÓ. ∞›ÛıËÛË ÏÔÈfiÓ ÚÔοÏÂÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘ Î. μ·Û›Ï˘ ∫ÔÚΛ‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∏̤ڷ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚ›Ô˘, ·Ó·Ê¤ÚıËΠ̛۠ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ Î·Ù¿ 13,2% Î·È ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·Ù¿ 6,2% ÛÙÔ ‚’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙÔ ‚’ ÙÚ›ÌËÓÔ 2009. Ÿˆ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Î. ∫ÔÚΛ‰Ë˜, ÛÙÔ ‚’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 ÔÈ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ¤ÊÙ·Û·Ó ÙÔ˘˜ 801.100 ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Ì›ˆÛË 27.000 ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓˆÓ ·fi 828.000 Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ ‚’ ÙÚ›ÌËÓÔ 2009. √ Î. ∫ÔÚΛ‰Ë˜ ÂÛÙ›·Û ÛÙË ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË Ô‡ ·Ú·ÙË-

ÚÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË (ÌÔÚ› Ó· Ì·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÂÏ¿Ù˜ „ˆÓ›˙Ô˘Ó fï˜ ÊÙËÓfiÙÂÚ· ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ), Ë ·ÛÊ˘Í›· Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ηıÒ˜ Ô ‰Â›ÎÙ˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ηٷı¤ÛÂˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ¤ÂÛ Û 0,92% ·fi 0,95% Î·È Ë ÌÂٷ·ÏËÛË ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ (1,4 ‰È˜ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó·¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ

‰·Ó›ˆÓ). ∂›Û˘ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ˘‹ÚÍÂ Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙÔ ˘ÔÎÏ¿‰Ô ¤Ó‰˘Û˘ - ˘fi‰ËÛ˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009 ÎÈÓ‹ıËΠ¯·ÌËÏ¿ ÌÂٷ͇ 100,00 120,00 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÂÓÒ ÙÔ · ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 ÎÈÓ‹ıËΠÌÂٷ͇ 87,00 ñ 100,00 ÌÔÓ¿‰Â˜.

Ÿˆ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂™∂∂ Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ ¤Êı·Û ¿Óˆ ·fi 30% ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÂÎÙÒÛˆÓ, ÂÓÒ Ì›· ÛÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‚¿˙Ô˘Ó ÏԢΤÙÔ. “∏ ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎË Î·È Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ‹Ù·Ó ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ ÚˆÙfiÁÓˆÚË. μ¿ÛÂÈ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ïϯı›, ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ¤ÌÔÚÔÈ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÂÓÙÔÓfiٷ٘ ȤÛÂȘ Î·È ‚ϤÔ˘Ó Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Û ̛· ÔÚ›· ÛÙ·‰È·Î‹˜ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛ˘. ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ “ÏÔ˘Î¤ÙˆÓ” . ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Ë ‡ÊÂÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ̛· Ê¿ÛË ‰È·ÚÎÔ‡˜ ‰È‡ڢÓÛ˘ Î·È ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Î·Ù¿ÏÏËϘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ Ù˘” ›Â Ô Î. ∫ÔÚΛ‰Ë˜. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ‰‡Ô ’’Û˘ÌÊÒÓˆÓ’’ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ ¤Ó· ı· ·-

ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. ª. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi (¯ıÂÛÈÓfi) ÂÔÚÙ·ÛÌfi Ù˘ ∏̤ڷ˜ ∂ÌÔÚ›Ô˘. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Â›Ó·È ÁÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·È ÙfiÓÈÛ ÙË ÛËÌ·Û›· ·Ó·ÌfiÚʈÛ˘ ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ·, ÂÓÒ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ì ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ, ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÊÈÏÔ‰ˆÚ‹Ì·Ù· ·ÏÏ¿ ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈο ÂÚÁ·Ï›· ÁÈ· Ó· ‚Áԇ̠·fi ÙËÓ ‡ÊÂÛË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ì¤Û· ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ı· ηٷı¤ÛÂÈ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙË ıÂÛÌÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ˘ÁÈÔ‡˜ ·-

ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Î·È ÙȘ ‰›Î·È˜ ÙÈ̤˜. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË fiÚˆÓ ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ¯·ÌËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ fiÙÈ ÛÙÔ Ó¤Ô ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î›ÓËÙÚ· Î·È ÁÈ· ÙȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ Ô‰‹ÁËÛÂ Î·È ÛÙË ‰·ÈÌÔÓÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ “¢ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ·ÏÒÛÔ˘Ì ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÂÓÙfiÓÈ Ì ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ. ™ÙÔ¯Â˘Ì¤Ó· Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ì ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÁÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· Ó¤Ô ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ. Δ¤ÏÔ˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÔÈ ÌÈÛ¤˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÚ·Â˙ÈÎfi ‰·ÓÂÈÛÌfi Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· ıÂÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

¶∂ª¶Δ∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

√ÌÈÏ›· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙÔ Economic Club Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢ Û ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ¤˜ Î·È ÂÂÓ‰˘Ù¤˜

¶··Ó‰Ú¤Ô˘: ªÂÙ·ÙÚ¤„·Ì ÙËÓ ÎÚ›ÛË Û ¢ηÈÚ›· “™‹ÌÂÚ· Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ¯ÒÚ·, ÛÙ·ıÂÚ¿ ÚÔÛËψ̤ÓË ÛÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË” ∞£∏¡∞, 22.

Δ

ËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ù˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘, fiˆ˜ ›Â, ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Economic Club Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢ Û ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ¤˜ Î·È ÂÂÓ‰˘Ù¤˜. √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ‚ÏËı› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙË ÛˆÛÙ‹ Ù˘ ‰È¿ÛÙ·ÛË Î·È Ó· ·ÔÛ·ÊËÓÈÛı› ÙÔ Ù› ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙËÓ ·Ú·ÏËÚÔÊfiÚËÛË Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ Û˘¯Ó¿ ·fi ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ·Ó·Ï˘Ù¤˜.

ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Ù˘ Ó·˘ÙÈÏ›·˜, ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ. “¢ÂÓ ÊÔ‚Ëı‹Î·Ì ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Î·È ÌÂÙ·ÙÚ¤„·Ì ÙËÓ ÔÈ-

ÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Û ¢ηÈÚ›·” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ·˘ÍË̤ÓË ÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ÙËÓ

ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ∞Ú›ÏÈÔ. ¢‹ÏˆÛ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ fiÙÈ ÔÈ ı˘Û›Â˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ ‰ÂÓ ı· ¿Ó ¯·Ì¤Ó˜, Î·È ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ Ù· ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌ· ÎfiÛÙË Î·È Ô fiÓÔ˜ ı· ·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛıÔ‡Ó ·fi Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ· ÔʤÏË. ∞ӷʤÚıËΠÛÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ‰··ÓÒÓ ·fi ÙÔÓ ÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ̤ۈ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ÛÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·. ¢ÈÂÌ‹Ó˘Û ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ fiÙÈ Ë ÎÚ›ÛË ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ë ·Ú¯‹ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÌÈ· Ó¤· ·Ú¯‹, Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ¤Ó· ·fi Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ “Ó¤·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜” Â›Ó·È Ë ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÔÔ›·˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÛ̇ıËΠӷ ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÛÙ·ıÂÚfi ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÁÈ· ÌÈ· ‰ÂηÂÙ›·, ÂÓÒ ·fi ÙÔ 2011 Ë ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÛÙ· ÌË ‰È·ÓÂÌfiÌÂÓ· Î¤Ú‰Ë ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ı· ÌÂȈı› ·fi 24% ÛÙÔ 20%. ∂·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ı· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·Í›·˜ 270 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÔÛfi Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Û¯Â‰fiÓ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ Ù˘

·ÁÔÚ¿˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÂÓÒ ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· Ë ∂ÏÏ¿‰· ÚÔÛʤÚÂÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· ·ÈÔÏÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ Â›Ó·È ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜ ÚÔÛʤÚÂÈ Î·È Ô ÙÔ̤·˜ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ı¤ÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ·Ó·‰˘fiÌÂÓ˜ ·ÁÔÚ¤˜, ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ÛËÌ·Û›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛı› Î·È ·fi ÙËÓ ∫›Ó· Ô˘ ÌÂÙ¤ÙÚ„ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ Û ÛËÌÂ›Ô ÂÈÛfi‰Ô˘ ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ Ù˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ¶·Ú¿ ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ô˘ ‰È·Ê·›ÓÔÓÙ·È Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ú·‰¤¯ıËΠfiÙÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ‰›Î·È˘ ηٷÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ‚·ÚÒÓ Î·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÈÔ ·‰‡Ó·ÌˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ηٷÔÏÂÌ¿Ù·È Ë ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹, Î·È ‰‹ÏˆÛ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙË Ì¿¯Ë ηٿ Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜, ·Ó Î·È ·Ú·‰¤¯ıËΠfiÙÈ Û˘Ó‹ıÂȘ ‰ÂηÂÙÈÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ·Ó·ÙÚ·Ô‡Ó ·Ì¤Ûˆ˜. Δ¤ÏÔ˜, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¯ÚÂÔÎÔ›· Î·È ÂÌÊ·Ó›ÛıËΠÂÂÈṲ̂ÓÔ˜ fiÙÈ Û‡ÓÙÔÌ· Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· Â·Ó¤ÏıÂÈ Û ˘„ËÏÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ fiˆ˜ Û˘Ó¤‚·ÈÓ ¤ˆ˜ ÙÔ 2008.

¶ÚÈÓ ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ fiÏÔÈ ‰‹ÏˆÓ·Ó ‚¤‚·ÈÔÈ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ¯ÚÂÔÎÔÔ‡ÛÂ, ÙfiÓÈÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ¯ÒÚ·, ÛÙ·ıÂÚ¿ ÚÔÛËψ̤ÓË ÚÔ˜ ÌÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË, οÙÈ Ô˘ ÚÔÛÂÏ·ÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ Î·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ÂÈηϤÛıËΠÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË Ô˘ ‚Ú‹ÎÂ Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ Ù˘ ¡ÔÚ‚ËÁ›·˜ Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó Û ÂÏÏËÓÈο ÔÌfiÏÔÁ·. ∏ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ·¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ÂÓÓÔ› ·˘Ù¿ Ô˘ ϤÂÈ, ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ı¤ÙÂÈ, Î·È ÍÂÂÚÓ¿ ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘, ÙfiÓÈÛÂ Î·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ì¤Û· Û ϛÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ¤¯ÂÈ ÚÔˆıËı› ÙÔ ÈÔ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ Î·È ÂÎÙÂÓ¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ΔÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÌÂȈı› ηٿ 32% Î·È ı· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘ 40% ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ‰È·‚‚·›ˆÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÔÈ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ 8% Î·È ÙÔ ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ηٿ 60%. ª›ÏËÛ ÁÈ· ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎÔ‡ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ËÏȷ΋˜

£ÂÙÈο “ÌÂÙÚÔ‡Ó” ÙȘ Â·Ê¤˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜

∂ÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ì ∂ÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÔ‡˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ¡∂∞ À√ƒ∫∏, 22.

∂¶√π∫√¢√ª∏Δπ∫∏ Î·È ÂÓ-

‰È·Ê¤ÚÔ˘Û·, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó ∂ÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÔ› ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ›¯·Ó Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi °ÈÒÚÁÔ ∞. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Úˆ˚ÓÔ‡ ÂÚÁ·Û›·˜ Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÂÙ¿ ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ∂ÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ‚·Ú‡ÙËÙ· Û ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ¶ÔÏÈÙÂÈÒÓ. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË “ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ·” Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÙÔ›Ô ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ‹Ù·Ó ·ÚfiÓÙ˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÿ-

Ú˘ ¶·Ìԇ΢, Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ º›ÏÈÔ˜ ™·¯ÈÓ›‰Ë˜ Î·È Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ∞fi‰ËÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢fiÏÏ˘. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, “ıÂÙÈÎfi ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô” ÛÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢ ›¯·Ó ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ηٿ ÙËÓ Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ Û ·ÌÂÚÈηÓÈο ÙËÏÂÔÙÈο ‰›ÎÙ˘·, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó “ÙËÓ ÔÚı‹ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ·” ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·ÔÙÂÏ› Î·È Ë Â·Ó¿ÏË„Ë ·fi ÙÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Bloomberg Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, Ì ıÂÙÈο Û¯fiÏÈ· ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Û˘ÓÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ¯ÒÚ· Ì·˜. “¢ÂÓ ı· Ô‰ËÁËıԇ̠۠·‡-

ÛË ÏËÚˆÌÒÓ. ∫¿Ó·Ì fi,ÙÈ ¤ÚÂ ӷ οÓÔ˘ÌÂ, fi¯È ÌfiÓÔ ÂÌ›˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Î·È ÙÔ ¢¡Δ, Ô˘ Ì·˜ ¤‰ˆÛ·Ó „‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘” ‰‹ÏˆÛÂ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜: “∫·È ÂÌ›˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ӷ ·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ì·˜ Î·È ·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ· Ó· ›̷ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÂÎÏËÚÒÛÔ˘Ì ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ì·˜” ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ “Â¿Ó ‹Ù·Ó Ó· ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÔ˘ÌÂ, ı· ›¯Â Û˘Ì‚Â›. £· ÙÔ Â›¯·Ì ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ì‹Ó˜ ÚÈÓ. ∞ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ ÌËÓ ÙÔ Î¿ÓÔ˘ÌÂ, ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ı· ‹Ù·Ó ηÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ı· ‹Ù·Ó ηÎfi Î·È ÁÈ· ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ηÈ, ÙÂÏÈο, ı· ‹Ù·Ó Ôχ ¯ÂÈÚfiÙÂÚË Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂı· fiÏË ÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›· Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó ÔÈ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È Û‚fiÌ·ÛÙ ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô Ì·˜”.

∏ μπ√§√°π∞ ÙÔ ıÂÙÈÎfi Ì¿ıËÌ· Ù˘ £∂Δπ∫∏™ ∫∞Δ∂À£À¡™∏™ OP°ANøNONTAI NEA TMHMATA °π∞: - ∞ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ (Ì ·˘ÍË̤Ó˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ) - μ’ §˘Î›Ԣ (ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ‡ÏË Ù˘ °’ §˘Î›Ԣ) - °’ §˘Î›Ԣ (ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ Ì ˘„ËÏÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜,·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηχ„ÂÈ ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜) °È· Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ·ÚΛ ÙÔ Î·Ïfi, ·ÏÏ¿ ÂÈ˙ËÙÔ‡Ó ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi

À‡ı˘ÓÔ˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜

μ∞™. ∫∞ªπ¡∂§§∏™ μÈÔÏfiÁÔ˜-™˘ÁÁڷʤ·˜

∂ÁÁڷʤ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ 10:00 .Ì. - 12:00 Î·È 8:00- 9:00Ì.Ì. ŒÓ·ÚÍË Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ 1Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘

1 Ô ∂ Î  · È ‰  ˘ Ù ‹ Ú È Ô : ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 68-μfiÏÔ˜, ÙËÏ. 24210 33508 2 Ô ∂ Î  · È ‰  ˘ Ù ‹ Ú È Ô : ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 28-μfiÏÔ˜, ÙËÏ. 24210 23227


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8 •ÂÌÏÔοÚÔ˘Ó ÔÈ ‰·ÛÈÎÔ› ¯¿ÚÙ˜ ∞£∏¡∞, 22.

•∂ª¶§√∫∞ƒ∂π Ë ‰È·‰ÈηÛÈ· ÁÈ· ÙËÓ

ηٿÚÙÈÛË ÙˆÓ ‰·ÛÈÎÒÓ ¯·ÚÙÒÓ Ì ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ (ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹) ηٿıÂÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙË “ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ¶·ÚÂÌ‚¿ÛˆÓ, ÙÔ ¶Ú¿ÛÈÓÔ Δ·Ì›Ô, Î·È ÙËÓ ∫‡ÚˆÛË ÙˆÓ ¢·ÛÈÎÒÓ Ã·ÚÙÒÓ”. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ -ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ πÔ‡ÓÈÔ- Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ Î. Δ›Ó· ªÈÚÌ›ÏË, 9 ¢‹ÌÔÈ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ‰·ÛÈÎÔ‡˜ ¯¿ÚÙ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÓÙ¤ÏË, ÙË ¡¤· ¶ÂÓÙ¤ÏË, ÙË ™Ù·Ì¿Ù·, ÙË ¡¤· ª¿ÎÚË, ÙËÓ ∫ËÊÈÛÈ¿, ÙËÓ ∞ÓıÔ‡Û·, ÙÔÓ ÕÁÈÔ ™Ù¤Ê·ÓÔ, ÙÔÓ ª·Ú·ıÒÓ· Î·È ÙË º˘Ï‹. ªÂ ÙÔ˘˜ ‰·ÛÈÎÔ‡˜ ¯¿ÚÙ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÂȯÂÈÚ› ...ÛÙÂÓfi Ì·ÚοÚÈÛÌ· ÛÙÔ˘˜ ·˘ı·›ÚÂÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÍÂÊ˘ÙÚÒÓÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙ· ‰¿ÛË, ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ Ì ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÂÓ·ÔÌ›ӷÓÙÔ˜ Ú·Û›ÓÔ˘ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Â¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ™¯¤‰ÈÔ ¡fiÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÙÈÛÙ› ̤۷ ÛÙ· ‰¿ÛË (Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÚÈÔıÂÙËı› ÓƠ̂̈˜) ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÙ·È ÁÈ· 2 ¯ÚfiÓÈ· Ë ¤Î‰ÔÛË ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ Î·È Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛˆÓ. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ̤۷ Û ‰È¿ÛÙËÌ· 9 ÌËÓÒÓ Ô ¢‹ÌÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ ¤ÎıÂÛË Ì ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ‰·ÛÈ΋˜ ÌÔÚÊ‹˜ ÎÈ ·Ó ·˘Ùfi ¤ÁÈÓ Ì ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÎÏËı› ‹ ·Î˘Úˆı›. ∂›Û˘ Ì ÙÔ ™¯¤‰ÈÔ ¡fiÌÔ˘ (¿ÚıÚÔ 30) ÚԂϤÂÙ·È fiÙÈ “‰ÂÓ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·Ó·‰ÚÔÌÈο ÊfiÚÔÈ ÌÂÙ·‚›‚·Û˘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ËÌÈ˘·›ıÚÈÔ˘˜ ‹ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ‚ÔËıËÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù·ÎÙÔÔÈËı›. ∞fi ÙÔ À¶∂∫∞ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÁÈ· ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ‰·ÛÈÎÒÓ ¯·ÚÙÒÓ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ·ÂÚÔʈÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ 1945- Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÈ· ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ı· ¯ÚËÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ·ÂÚÔʈÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ 1960.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ¶·Ô‡ÏÈ· Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢∂∏ ∞£∏¡∞, 22.

√ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∫¿ÚÔÏÔ˜

¶·Ô‡ÏÈ·˜ ‰¤¯ıËΠÙÔ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Ù˘ ¢∂∏ ∞ÚıÔ‡ÚÔ ∑ÂÚ‚fi, ÚÔ˜ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “Â›Ó·È Ì›· ÎÚ›ÛÈÌË Î·È ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÁÈ· ÙË ¢∂∏”. √ Î. ¶·Ô‡ÏÈ·˜ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÂÛ›˜ ›ÛÙ ̛· ÂÁÁ‡ËÛË fiÙÈ fiÏ· ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÌ·Ï¿”. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ·Ù› Ô Î. ∑ÂÚ‚fi˜ Â›Ó·È ˘¤Ú ÙˆÓ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “›¯· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Ûı› fiÙ·Ó ‹Á· ÛÙËÓ ¢·Ó›· Î·È Â›‰· fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·ÓÂÌÔÁÂÓÓ‹ÙÚȘ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·”. “Œ¯Ô˘Ì ÂÈ fiÙÈ ı· οÓÔ˘Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ¢·Ó›· Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ” ·¿ÓÙËÛÂ Ô Î. ∑ÂÚ‚fi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ Ë ¢∂∏ “ı· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ Ӥ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ Î·È ı· ‚ÁÂÈ ÈÔ ‰˘Ó·Ù‹ Î·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, fiˆ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘, Î·È ¿ÓÙÔÙ ÎÔÈÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ù˘ ÚfiÛˆÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘”. √ Î. ∑ÂÚ‚fi˜ ÛËÌ›ˆÛ Â›Û˘ fiÙÈ Ë ¢∂∏ “·˘Ùfi Ô˘ οÓÂÈ 60 ¯ÚfiÓÈ· ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ÎÔÈÙÒÓÙ·˜ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ̛· ÙÈÌÔÏÔÁȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ Ó· Â›Ó·È ÎÔÈÓˆÓÈο ‰›Î·ÈË”. “ŸÏ· ·˘Ù¿ ̤۷ ÛÙÔ Ó¤Ô Ï·›ÛÈÔ Ì·˜ ‚¿˙Ô˘Ó Û ÌÂÁ¿Ï˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜, ·ÏÏ¿ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· Ù· ηٷʤÚÔ˘ÌÂ. ∫·È ‚¤‚·È· ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Ì·˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Â›Ó·È Î·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ÕÏψÛÙÂ Î·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÌÔ˘ ÛÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ¢∂∏ ›¯Â Î·È ·˘Ù‹ ÙË ‰È¿ÛÙ·ÛË, ‹Ù·Ó ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì·, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ÌÔ˘ Î·È Ù˘ ÂÌÂÈÚ›·˜ ÌÔ˘. ∂›Ó·È ¤Ó·˜ ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ÚÔÔÙÈ΋ ÂÓÒ ÁÈ· ÙË ¢∂∏ Á›ÓÂÙ·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘Í‹ Ù˘” ÚfiÛıÂÛÂ.

¶∂ª¶Δ∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

∂ÓÒ ÎÏÈÌ·ÎÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÔÈ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙ¤˜ Ì ...ÎÏÂÊÙÔfiÏÂÌÔ ÛÙȘ ÂıÓÈΤ˜ Ô‰Ô‡˜

ÀÂÚ„ËÊ›ÛÙËΠÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ™ ∞£∏¡∞, 22.

 ÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ, Ì ...ÎÏÂÊÙÔfiÏÂÌÔ ÛÙȘ ÂıÓÈΤ˜ Ô‰Ô‡˜, ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÊÔÚÙËÁÒÓ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜, ÌÔÏÔÓfiÙÈ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ˘ÂÚ„ËÊ›ÛÙËΠۋÌÂÚ· (¯ı˜) ÛÙË μÔ˘Ï‹. ΔÔ Ó/Û ˘ÂÚ„‹ÊÈÛ·Ó ¶∞™√∫ Î·È ¡¢, ÏËÓ ÙÔ˘ ¶. ∫·Ì̤ÓÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ıËÎÂ. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ „ËÊÔÊÔÚ›· ÁÈ· ÙÔ ¿ÚıÚÔ 14- ÀÂÚ„ËÊ›ÛÙËΠ̠53 “Ó·È” Î·È 46 “fi¯È”.

Δ·Ï·ÈˆÚ›· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ∞fi Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙ‹ıËÎ·Ó 22 ÌÏfiη ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋, Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÙËÓ ∞ıËÓÒÓ-∫ÔÚ›ÓıÔ˘, ÛÙË ª·ÁԇϷ. ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ¿ÓÙˆ˜, Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ›¯Â ·ÔηٷÛÙ·ı› ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘. ªÂ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂Ó˜ Î·È Û˘Ó¿Ì· ·ÈÊÓȉȷÛÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ô‰ËÁÔ› ÊÔÚÙËÁÒÓ ·¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÌÈÛ‹ ÒÚ· ÙȘ ÂıÓÈΤ˜ Ô‰Ô‡˜ ∞ıËÓÒÓ- §·Ì›·˜ Î·È ∞ıËÓÒÓ∫ÔÚ›ÓıÔ˘, ÂÓÒ ÂÈÎÚ¿ÙËÛÂ Î·È ¤ÓÙ·ÛË ÛÙËÓ Ï·Ù›· ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, fiÔ˘ ·fi ÙËÓ ΔÚ›ÙË ‹Ù·Ó Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ. Δ· ÊÔÚÙËÁ¿ Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤Ó· ÛÙÔ 23Ô ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ∞ıËÓÒÓ-∫ÔÚ›ÓıÔ˘, ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¶Ú¿ÎÙÈÎÂÚ, ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ·ÈÊÓȉȷÛÙÈο Î·È ¤ÎÏÂÈÛ·Ó Î·È Ù· ‰˘Ô Ú‡̷ٷ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜, ÂÓÒ ÏˆÊÔÚ›· ÙˆÓ ª∞Δ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· Ù· ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÔÚ›·. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· ÔÈ ÌÂÙ·ÊÔÚ›˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÙÔ Ú‡̷ ÚÔ˜ §·Ì›· ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘- Ô ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ÎÚ¿ÙËÛ ÁÈ· ÌÈÛ‹ ÒÚ·. ∫ÏÂÈÛÙ‹ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÁÈ· ÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È Ë μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ∞Ï›ÌÔ˘. ŒÓÙ·ÛË Î·È ÛÙË μÔ˘Ï‹. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ, ÙËÓ ÔÔ›· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ·fi ˯ËÙÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË, ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ·ÂÈÏËÙÈο ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ·Ú·Ù·Á̤ÓÔÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÌÓËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÕÁÓˆÛÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙÈÒÙË, ÂÙÒÓÙ·˜ ÌÔ˘Î¿ÏÈ·, ÓÂÚ¿ÓÙ˙È· Î·È ÊˆÓ¿˙ÔÓÙ·˜ Û˘Óı‹Ì·Ù· Î·È ·ˆı‹ıËÎ·Ó Ì ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ¯Ú‹ÛË ¯ËÌÈÎÒÓ. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ·ÓÙÂÁÎÏ‹ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ¤ÏËÍ ÛÙȘ 17.20’ Ë Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ηٿÏË„Ë ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ

ª·ÏÁ¿ÚˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙ¤˜ - ȉÈÔÎً٘ ÊÔÚÙËÁÒÓ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ¯Ú‹Û˘ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘, Ë ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ‹Ù·Ó ÂχıÂÚË, ηıÒ˜ ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ Â›¯·Ó ÛËÎÒÛÂÈ ÙȘ Ì¿Ú˜ ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ. √È ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙ¤˜ ·Ú¤ÌÂÓ·Ó ÛÙÔ ÛËÌ›Ô, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ.

Û fiÙÈ “Ì ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó fiÏ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù·” . ™ËÌ›ˆÛÂ, ‰Â, fiÙÈ “˘¿Ú¯ÂÈ ÎÚ¿ÙÔ˜, ÔÏÈÙ›· Î·È ÂÎÊÚ·Ṳ̂ÓË ‰‹ÏˆÛË Î·È ‚Ô‡ÏËÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ fiÙÈ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÔÌ‹ÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¤ÏÏËÓ˜ Ôϛ٘” . ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ Û‡ÛÎÂ„Ë Ì ı¤Ì· ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤ˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠۋÌÂÚ· (¯ı˜) ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ.

“∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÔÌ‹ÚÔ˘˜”

ÀÂÚ„ËÊ›ÛÙËÎÂ

∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÛÂÈÚ¿ ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ı· Ú¿ÍÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Â¿Ó Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ ¢.Ã., Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜, °. ¶Âٷψً˜, ÙfiÓÈ-

ªÂ 83 “Ó·È” Î·È 16 “fi¯È” ˘ÂÚ„ËÊ›ÛÙËΠÂ› Ù˘ ·Ú¯‹˜ ÙÔ˘, ÌÂÙ¿ ·fi ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ „ËÊÔÊÔÚ›· Ô˘ ›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ô §∞√™, ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÔ‰ÔÌÒÓ & ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÈÎÒÓ Â-

ÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ. À¤Ú Ù¿¯ıËÎ·Ó ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¡¢, ÏËÓ ÙÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ ∫·Ì̤ÓÔ˘ ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘ Î·È ™ÔÊ›· ™·ÎÔÚ¿Ê·. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ „ËÊÔÊÔÚ›· ÁÈ· ÙÔ ¿ÚıÚÔ 14: ÀÂÚ„ËÊ›ÛÙËΠ̠53 “Ó·È” Î·È 46 “fi¯È” À¤Ú Ù˘ ‰È¿Ù·Í˘ Ù¿¯ıËÎ·Ó ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÂÓÒ ÙÔ Î·Ù·„‹ÊÈÛ·Ó ¡¢, ∫∫∂, §∞√™, ™Àƒπ∑∞, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘ Î·È ™ÔÊ›· ™·ÎÔÚ¿Ê·. ∞fi ÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· ·Ô˘Û›·˙Â Ë ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË. ∂›¯Â ÚÔËÁËı› ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ·Ó¿ÌÂÛ· Û ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, Ì ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ÀÔ‰ÔÌÒÓ ™‡ÚÔ μÔ‡ÁÈ· Ó· ·ÔÚÚ›ÙÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È Ó· οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· Û‡Ó‰ÚÔÌ· ÊÔ‚ÈÎÔ‡ ·Ó·¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ·Ú·ÌÔÚʈÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙˆÓ ª¤ÛˆÓ ∂ÓË̤ڈÛ˘ Ô˘ ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ·Ó ··Ú¿‰ÂÎÙ˜ ‚›·È˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜, Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·ÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ “ÁÈ· ·Ï·˙ÔÓ›· Î·È ·‰È¿ÏÏ·ÎÙË ÛÙ¿ÛË Û ¤Ó· ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ Â›Ó·È Ù·ÊfiϷη” ÁÈ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡¢ ¶¿ÓÔ˜ ∫·Ì̤ÓÔ˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ηٷ„ËÊ›˙ÔÓÙ·˜ Â› Ù˘ ·Ú¯‹˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ‰È·ÊˆÓ› Ì ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ Ì ÙÔ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ¿‰ÂȘ Û ÌË ÎÔÈÓÔÙÈο ÊÔÚÙËÁ¿. ™Â ‰È¢ÎÚÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, Ô Î. ∫·Ì̤ÓÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ì ÙÔ Ó¤Ô Î·ıÂÛÙÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜, ÙÔ˘ÚÎÈο ÊÔÚÙËÁ¿ ·˘ÙÔΛÓËÙ·, Ì ÊÙËÓ¿ η‡ÛÈÌ· Î·È ÚÔ˚fiÓÙ·, Ó· ÙÈÓ¿ÍÔ˘Ó ÛÙÔÓ ·¤Ú· ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ Ô˘ Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ ·ÎÙ¤˜, fiˆ˜ Ë ™¿ÌÔ˜, Ë Ã›Ô˜, Ë ƒfi‰Ô˜.

ÕηÚË Î·È Ë Ó¤· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂٷ͇ Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È Ù˘ √ª∂

√Δ∂: ™Â ·‰È¤ÍÔ‰Ô Ë ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÁÈ· ™.™.∂. ∞£∏¡∞, 22.

™∂ ·‰È¤ÍÔ‰Ô Ô‰ËÁ‹ıËÎÂ Î·È Ë

Ó¤· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂٷ͇ Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ √Δ∂ Î·È Ù˘ √ª∂-√Δ∂ Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙË ™˘ÏÏÔÁÈ΋ ™‡Ì‚·ÛË ∂ÚÁ·Û›·˜. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë √ª∂√Δ∂ ηÙËÁÔÚ› ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ·‰È¿ÏÏ·ÎÙË, Î·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÂÚÈÛÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ·, fiÙÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‰ÂÓ ·˙·ÚÂ‡Ô˘Ó Î·È ‰ÂÓ ÂίˆÚÔ‡Ó Ù›ÔÙ· Î·È ··ÈÙÔ‡Ó ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ó¤·˜ ™˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ™‡Ì‚·Û˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ı· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÚÁ·Ûȷ΋ ÂÈÚ‹ÓË Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘. ∏ √ª∂-√Δ∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ·¤ÛÙÂÈÏ ÙÔ ÂÍÒ‰ÈÎÔ ÚÔ΋ڢ͢ Ù˘ ·ÂÚÁȷ΋˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¯‹

ΔÂÙ¿ÚÙË 29 ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ - Ë̤ڷ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ Ù˘ ∞¢∂¢À - Î·È Î·Ï› ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ë¯ËÚ‹ ·¿ÓÙËÛË. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ ∞ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÂÍ‹ÁËÛ ÛÙËÓ √ª∂-√Δ∂ ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚfi ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ Î·È Ó· ÌËÓ ·˘ÍËı›, ηıÒ˜ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ 33% ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ Ì¤ÛÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÂÚ›Ô˘ 22% ÛÙȘ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ∂˘Úˆ·˚Τ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ·ÎfiÌË ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÛÙÔ˘˜ ÂÁ¯ÒÚÈÔ˘˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ, Ë ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ √Δ∂ Â›Ó·È Ó· ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÁÈ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÛÙ·

ÛËÌÂÚÈÓ¿ Â›‰·, Ó· ηٷÚÁËı› ÙÔ ·Ó·¯ÚÔÓÈÛÙÈÎfi Â›‰ÔÌ· ÙÔ˘ 30ÏÂÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ÚÔı¤ÚÌ·ÓÛË ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ Î·È Ë ˘ÂÚÂÚÁ·Û›· Ó· ·Ì›‚ÂÙ·È fiˆ˜

ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È fi¯È Ì ÙÔ ‰ÈÏ¿ÛÈÔ. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È Â›Û˘ fiÙÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √Δ∂ ‰ÂÓ ˙ËÙ¿ ηٿÚÁËÛË ÌÈÛıÒÓ, fiˆ˜ ¤ÁÈ-

Ó Ì ÙÔÓ 13Ô Î·È 14Ô ÌÈÛıfi ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· Î·È ÛÙȘ ¢∂∫√, Ô‡Ù ÚÔ¯ˆÚ¿ Û ÂÚÈÎÔ‹ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, fiˆ˜ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Ë ÎÚ›ÛË, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙ· ÂÈı˘Ì› Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË. ™ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ·Ê‹ÓÔÓÙ·È ·È¯Ì¤˜ ηٿ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ √ª∂-√Δ∂, ηıÒ˜ fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÚÔÛ‹Ïı ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ Ì ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ¿ÏÏˆÓ ÂÔ¯ÒÓ, ÙfiÙ Ô˘ Ô √Δ∂ ‹Ù·Ó ÌÔÓÔÒÏÈÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È Ë ·Ó¿ÁÎË Ó· ÎÂÚ‰Ëı› Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂÈ ‰˘Ó·ÌÈο ÛÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË Ù˘ ı¤Û˘ Ô˘ ÙÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙȘ ÙËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

¶∂ª¶Δ∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ μ·ÙÔ‰›Ô˘, ÌÂÙ¿ Î·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ

¢È·Ì¿¯Ë ˘ÚÔ‰fiÙËÛÂ Ë ÎÏ‹Ù¢ÛË ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ô ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰ÂÓ ı· ÌÂÙ·‚› ÛÙËÓ ¶ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋ ∞£∏¡∞, 22.

ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ª·‚›ÏË ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙȘ ÂÈΛÌÂÓ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ μ·ÙÔ‰›Ô˘. ∏ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÎÏ‹Ù¢Û˘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÂȉfiıËÎÂ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘. ¶ÚfiÛˆ· Ô˘ Û˘ÓÔÌÈÏÔ‡Ó Ì ÙÔÓ Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂͤÏÈÍË, ˆÛÙfiÛÔ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ô ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰ÂÓ ı· ÌÂÙ·‚› ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÚÔηٷÚÎÙÈ΋˜ ∂ͤٷÛ˘.

“∏ ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂȉÈÎfi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ. ∞Ó ‰ÂÓ ÎÏËÙ‡ÔÓÙ·È Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÈÙÚÔ¤˜ fiÛÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜, ÙfiÙ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· Û˘ÁÎ¿Ï˘„Ë” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜. √ °. ¶Âٷψً˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë ÂÈÙÚÔ‹ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÎÏ‹Ù¢ÛË Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ “·fi ÙÔ Ó· Û˘ÁηχÙÔ˘ÌÂ, Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë Ù¿ÍË Î·È Ë ÂÎÊÚ·Ṳ̂ÓË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· ̤۷ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÈÙÚÔ¤˜” . √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ë ¡¢ ¤¯ÂÈ ·ԉ›ÍÂÈ Î·Ù¿ ÎfiÚÔÓ fiÙÈ ‰ÂÓ Û¤‚ÂÙ·È ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜ Î·È fiÙÈ ·Ô‰Ú¿ ·fi ÙË μÔ˘Ï‹ fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ù· ‚Á¿ÏÂÈ ¤Ú·, Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·ÎfiÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ› fiÙÈ ˘‹Ú¯Â ÛοӉ·ÏÔ Î·È ˙ËÌ›· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ·fi ÙÔ “¯¿ÚÈÛÌ·” Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÛÙË ªÔÓ‹ μ·ÙÔ‰›Ô˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™, °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘- ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ÎÏ‹Ù¢ÛË ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹- ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ô ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Â›Ó·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÂÈ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ˆ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜. “¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂȉÈ΋˜ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘ÂÚ¿Óˆ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘” , ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ë ¿ÚÓËÛË ÙÔ˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ‰Â‰ÈηṲ̂ÓÔ. ∫ÏËı›˜ Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÎÏ‹Ù¢Û˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÙÔÌ¿گ˘ Ù˘ ¡¢, ¡. ¢¤Ó‰È·˜ ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ: “∏ Ú¿ÛÈÓË ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·, Ì ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÂÓfi˜ ÙˆÓ ÂÓÔ›ÎˆÓ Ù˘, ÙÔ˘ §∞√™, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ ÎÏ‹Ù¢ÛË ÙÔ˘ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹” . ∫‡ÎÏÔÈ Ù˘ ƒËÁ›ÏÏ˘, Ì¿ÏÈÛÙ·, fiÙ·Ó ÙÔ˘ ˙Ë-

Ù‹ıËΠÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ı¤Ì·, ·Ú¤ÂÌ·Ó ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ¢¤Ó‰È·.

¶ÚÔÛ‚ÏËÙÈ΋ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ ÎÏ‹ÛË ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Ô ÕÚ˘ ™ËÏȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ Ó· ÂÓÓÔËı› fiÙÈ Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓÒÓÙÔ˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙË ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ Ú‚·ÓÛÈÛÌÔ‡. “¢ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ, Ô‡Ù ËıÈο Ô‡Ù ÔÏÈÙÈο, fiÙÈ ÔÈ ÏÔÁÈΤ˜ Î·È ÔÈ Ú·ÎÙÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó Ô‡Ù ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ¶∞™√∫ Ô‡Ù ÛÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘” , ›Â. ¡· ÚÔÛ¤ÏıÂÈ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Û ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ˙‹ÙËÛÂ Ë °° Ù˘ ∫∂ ÙÔ˘ ∫∫∂ ∞Ϥη ¶··Ú‹Á·. “∂Ì›˜ ÙÔÔıÂÙËı‹Î·Ì ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ì ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔ Ì·˜, Ó· ÚÔÛ¤ÏıÂÈ Ô ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ” , ›Â Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “∂ÊfiÛÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·„ÂÈ Î¿ÔÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â¯ı› ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ, Ó· ÚÔÛ¤ÏıÂÈ, fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ∞˘Ùfi ‰Â ÛËÌ·›ÓÂÈ Ô‡-

Ù fiÙÈ ÚÔηٷ‚ÔÏÈο ÙÔÓ Î·ÙËÁÔÚ›˜, Ô‡Ù ÚÔηٷ‚ÔÏÈο ÙÔÓ ·ıˆÒÓÂȘ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ı¤ÛË. ΔÔ ¶∞™√∫ ‰ÂÓ Û˘ÌÊÒÓËÛ Û ·˘Ùfi, ÁÈ·Ù› Îfiڷη˜ ÎÔÚ¿ÎÔ˘ Ì¿ÙÈ ‰ÂÓ ‚Á¿˙ÂÈ. ∫·È ‰ÂÓ ÙÔ Î¿Ó·Ì ÂΉÈÎËÙÈο. ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·„ÂÈ ÔÚÈṲ̂ӷ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ·fi ηٷı¤ÛÂȘ, ‰ÂÓ Î·Ï›˜; ¢ÂÓ ÚÔÛ¿ÙÂȘ οÔÈ· ηÙËÁÔÚ›· ÚÔηٷ‚ÔÏÈο, ·Ï›ÌÔÓÔ” . “¢ÈÎÔÌÌ·ÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ì ÚÔÊ·Ó›˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÁÈ· ÙË ¡¢ Î·È ÙÔ ¶∞™√∫” , ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÂÓ Ùˆ ÌÂٷ͇ ÙËÓ ÎÏ‹Ù¢ÛË ÙÔ˘ Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Ë ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿. ΔÔÓ›˙ÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÌÈ·˜ ıÂÛÌÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ú¿ÍÂˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓ, Ô Ù¤ˆ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÂÈ, fiˆ˜ Î·È Î¿ı ¿ÏÏÔ˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ȉÈfiÙËÙ·.

∏ ·fiÊ·ÛË ™Î˘Ï·Î¿ÎË Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ ¤‰Ú· ÛÙËÓ ∂˘Úˆ‚Ô˘Ï‹

¡¢: ªÂÁ¿ÏÔ, ËıÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÎfi ı¤Ì· ∂¡√ç∏ª∂¡∏ Â›Ó·È Ë ¡¢ ηıÒ˜ Ô

‰È·ÁÚ·Ê›˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜ ™Î˘Ï·Î¿Î˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÌËÓ ·Ú·ÈÙËı› ·fi ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹. ∫‡ÎÏÔÈ Ù˘ ƒËÁ›ÏÏ˘ ¤ÏÂÁ·Ó fiÙÈ “ıˆÚԇ̠fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ËıÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÎfi ı¤Ì· Ì ÙÔÓ Î. ™Î˘Ï·Î¿ÎË Î·È ÙËÓ ÂÈÌÔÓ‹ ÙÔ˘ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ ¤‰Ú·” . “√È Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È. ¢ÂÓ ÂÎϤÁÔÓÙ·È. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈ-

ÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ¡¢ -fiÔ˘ Î·È ·Ó‹ÎÂÈ- ÙËÓ ¤‰Ú· ÛÙÔ ∂˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ” ÚfiÛıÂÙ·Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ Î‡ÎÏÔÈ. √ Î. ™Î˘Ï·Î¿Î˘, Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (¯ı˜) ¤‚·Ï ٤ÏÔ˜ ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó ı· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ÛÙÔ ∂˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ “£· ÎÚ·Ù‹Ûˆ ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ Ô˘ ÌÔ˘ ‰fiıËΠ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ıËÙ›·˜ ÌÔ˘” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο.

¡ˆÚ›ÙÂÚ·, Û ‰ËÏÒÛÂȘ Ù˘ ÛÙÔÓ μ‹Ì· 99,5, Ë ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ Â˘Úˆ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ù˘ ¡¢ ª·ÚȤÙÙ· °È·ÓÓ¿ÎÔ˘ Ù¿¯ıËÎÂ, ÂÌ̤ۈ˜, ˘¤Ú Ù˘ ·Ô¯ÒÚËÛ˘ ÙÔ˘ Î. ™Î˘Ï·Î¿ÎË, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·˘Ù¿ Â›Ó·È “˙ËÙ‹Ì·Ù· ÚÔÛˆÈ΋˜ ·ÓÙ›Ï˄˘ Î·È Û˘Ó›‰ËÛ˘” Î·È ˆ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· “‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁË̤ÓË Ù¤ÙÔÈ· ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·”.

∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ EÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Siemens

¢ÂÓ ÎÏËÙ‡ÂÙ·È Ô ∫. ™ËÌ›Ù˘ ∞£∏¡∞, 22.

∏ ¡¢ ‰ÂÓ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ÎÏËı›

ÛÙËÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Siemens Ô ∫ÒÛÙ·˜ ™ËÌ›Ù˘, fiˆ˜ ˙‹ÙËÛ ÂÎ Ó¤Ô˘ Ô §∞√™, ÂÓÒ ÂÈÙ¤ıËΠÛÙÔ ¶∞™√∫ ÁÈ·Ù› ηÏ› ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ “¯ˆÚ›˜ ÛÙÔȯ›·” . √ §∞√™ ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (¯ı˜) -ÁÈ· 16Ë ÊÔÚ¿- ÙËÓ ÎÏ‹Ù¢ÛË ÙÔ˘ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∫ÒÛÙ· ™ËÌ›ÙË ÛÙËÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ô˘ ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ Siemens, Ì›· Ë̤ڷ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ÎÏËı› Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÛÙËÓ ¶ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙÔ μ·ÙÔ¤‰È. ª¿ÏÈÛÙ·, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ §∞√™ ∫ÒÛÙ·˜ ∞˚‚·ÏÈÒÙ˘, Ô˘ η٤ıÂÛ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ·›ÙËÌ·, Û˘Ó¤‰ÂÛ ÙȘ ‰‡Ô ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Î·ÙfiÈÓ Ù˘ ÎÏ‹Ù¢Û˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÛÙËÓ ¶ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ μ·ÙÔ¤-

‰È “Á›ÓÂÙ·È ·ÎfiÌË ÈÔ Â›Î·ÈÚË Ë ·Ó¿ÁÎË ÎÏ‹Û˘ ¤ˆ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú· ÙÔ˘ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∫. ™ËÌ›ÙË” ÛÙËÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙË Siemens. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ù˘ ¡¢ ÛÙËÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ·

ÙË Siemens ∫ÒÛÙ·˜ Δ˙·‚¿Ú·˜ ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ Ë ¡¢ ‰ÂÓ ı· ÂÌϷΛ Û ÔÏÈÙÈο ·È¯Ó›‰È· Û˘Ì„ËÊÈÛÌÒÓ Î·È ‰ÂÓ ı· Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂÈ Û ÎÏ‹ÛË ÙÔ˘ Î. ™ËÌ›ÙË ¯ˆÚ›˜ Ó¤· ÛÙÔȯ›·. “ΔÔ ¶∞™√∫ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ’ÂÌÂÈÚ›·’ Ó· ηÏ› ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ¯ˆÚ›˜ ÛÙÔȯ›·, ·˜ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ Î. ∫ÒÛÙ· ™ËÌ›ÙË” , ηٷϋÁÂÈ Ô Î. Δ˙·‚¿Ú·˜. ∞fi ÙÔ press room, Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Âٷψً˜ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙÔÓ Ù¤ˆ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› ÌÂ Û˘ÁÎ¿Ï˘„Ë, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÎÏ‹Û˘ ÙÔ˘ Î. ™ËÌ›ÙË ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Û˘Ì„ËÊÈÛÌÔ› ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È. “∏ ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂȉÈÎfi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ. ∞Ó ‰ÂÓ ÎÏËÙ‡ÔÓÙ·È Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÈÙÚÔ¤˜ fiÛÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·

‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜, ÙfiÙ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· Û˘ÁÎ¿Ï˘„Ë” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡¢ ¶¿ÓÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙ· fiÛ· ›Â Ô °.¶Âٷψً˜, ¤Î·Ó ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‰‹ÏˆÛË: “ΔÔ ¶∞™√∫ ·˜ ÌËÓ ˘ÔÎÚ›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‰È‰¿ÛÎÂÈ Û‚·ÛÌfi ÛÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜, ÁÈ·Ù› Ë ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ Â›Ó·È ÂΛÓË Ô˘ ‰ÂÓ Û‚¿ÛÙËΠÙÔ Ï·fi Î·È ÙÔÓ ÂÍ·¿ÙËÛ ÚÔÂÎÏÔÁÈο Ì ÙÔ ÂÚÈ‚fiËÙÔ ’˘¿Ú¯Ô˘Ó ÏÂÊÙ¿’, ÁÈ· Ó· ’ÙÛÂÎÔ˘ÚÒÛÂÈ’ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·” . ΔÂÏÈο ·ÂÚÚ›ÊıË Ë ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ §∞√™ Î. ∫ÒÛÙ· ∞˚‚·ÏÈÒÙË, Ô˘ ‹ıÂÏ ÙËÓ ÎÏ‹Ù¢ÛË ÙÔ˘ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. ∫ÒÛÙ· ™ËÌ›ÙË ÛÙËÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹, Ô˘ ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ ÙËÓ ˘fiıÂÛË Siemens.

¶Ô˘Ï¿ÎË ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ô ™À¡ ∞£∏¡∞, 22.

∏ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ¶ÔÏÈÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹

ÙÔ˘ ™À¡ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ϛÁÔ ÚÈÓ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· ÙȘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙȘ ÂÚÈʤÚÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈʤÚÂȘ, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ Î. ¢. μ›ÙÛ·˜ Â›Ó·È ÔÈ: ∞ÙÙÈ΋˜: ∞. ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ μ. ∞ÈÁ·›Ô˘: μ·Û›Ï˘ ΔÂÓÙfiÌ·˜ ¡. ∞ÈÁ·›Ô˘: ¡›ÎÔ˜ ™˘Ú̷ϤÓÈÔ˜ ∫Ú‹Ù˘: °ÈÒÚÁÔ˜ ™Ù·ı¿Î˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘: £·Ó¿ÛË ¶ÂÙÚ¿ÎÔ˜ ¢. ∂ÏÏ¿‰·˜: μ·Û›Ï˘ ÷Ù˙ËÏ¿ÌÚÔ˘ πÔÓ›ˆÓ ¡‹ÛˆÓ: £fi‰ˆÚÔ˜ °·ÏÈ·ÙÛ¿ÙÔ˜ ∏›ÚÔ˘: °È¿ÓÓ˘ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜: ∫ÒÛÙ·˜ ¶Ô˘Ï¿Î˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜: ∞ÓÙÒÓË ∫‡ÚËÓ·˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜: Δ¿ÛÔ˜ ∫Ô˘Ú¿Î˘ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜: ¡›ÎÔ˜ ™ÎÔ˘‹˜ ∞‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·) ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È £Ú¿Î˘. °È· ÙÔÓ ‰‹ÌÔ ∞ıËÓ·›ˆÓ ˘Ô„‹ÊÈ· Â›Ó·È Ë Î. ∂ϤÓË ¶ÔÚÙ¿ÏÈÔ˘, ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Ô Î. ¡. §ÂÁ¿Î˘ Î·È ÛÙÔÓ ‰‹ÌÔ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΤˆÓ Ô Î. ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ ªËÙ·Ê›‰Ë˜. ∞ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Û ·Ú¤Ì‚·Û‹ ÙÔ˘ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î. ¢. ¶··‰ËÌÔ‡Ï˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ¤¯ÂÈ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛ˘ Î·È ·˘ÙÔÛ‚·ÛÌÔ‡ Î·È ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÔÏfiÏ¢Ú˘ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. °È· ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ › fiÙÈ “fiˆ˜ ÙÔÓ Í¤Ú·Ì ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ, fï˜ - ÚfiÛıÂÛ - ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ·Ó¿ÁÎË ÙˆÓ Û˘ÌÌ·¯ÈÒÓ” √ Î. ¶··‰ËÌÔ‡Ï˘ Â¤ÎÚÈÓ ÙÔÓ Î. ΔÛ›Ú· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ Î. ¶ÔÚÙ¿ÏÈÔ˘, ϤÁÔÓÙ·˜ “‹Ù·Ó ÌÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ··Ú¿‰ÂÎÙË” ∏ Î. ™fiÊË ¶··‰fiÁÈ·ÓÓË Â› fiÙÈ Ì ÙȘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ô Î. ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ‰ÂÓ ÏËÚÔ› ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ™À¡ Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ·ÂÁÎψ‚›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ Û·Ê›˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜. ™Â ·Ó¿ÏÔÁÔ Îϛ̷ ˘‹ÚÍ·Ó Î·È ¿ÏϘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 10 ŒÂÛ ı‡Ì· ͢ÏÔ‰·ÚÌÔ‡ μÔ‡ÏÁ·ÚÔ˜, ËÏÈΛ·˜ 35 ÂÙÒÓ, ¤ÂÛ ı‡Ì· ͢ÏÔ‰·ÚÌÔ‡ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ·fi ¿ÁÓˆÛÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÙ˜, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ∫Δ∂§. ΔÔÓ ‚Ô‡ÏÁ·ÚÔ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÌÔÂıÓ‹˜ ÙÔ˘. ∞Ú¯Èο Ù· ÙÚ·‡Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËÎ·Ó ÛÔ‚·Ú¿. ΔÔ ÌÂÛË̤ÚÈ fï˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ ÛËÌ›ˆÛ ڷÁ‰·›· Âȉ›ӈÛË Î·È ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô §¿ÚÈÛ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÚÒÙ· ÛÙÔȯ›· Ô ‚Ô‡ÏÁ·ÚÔ˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ¤ÂÛ ı‡Ì· ͢ÏÔ‰·ÚÌÔ‡ Èı·Ófiٷٷ ·fi ÔÌÔÂıÓ›˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÚÔÛˆÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜. ¢ÂÓ Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÌfiÓÈÌË Î·ÙÔÈΛ· ÛÙÔ μfiÏÔ. ∂Èο˙ÂÙ·È fiÙÈ ÂÚÈʤÚÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∫Δ∂§, Ì·˙› Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÔÌÔÂıÓ›˜ ÙÔ˘, ˙ËÙÈ·Ó‡ÔÓÙ·˜. ŒÓ· ¿ÙÔÌÔ Ô˘ ÙÔÓ Û˘Ófi‰Â˘Û ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ‰ÂÓ ‰È·ÊÒÙÈÛ ȉȷ›ÙÂÚ· ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ì ÛÎÔfi ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ. ∏ ¤Ú¢ӷ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È.

∞¤Û˘Ú ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ô ™. ƒ¿Ô˜ ΔËÓ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ηÏÏÈÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ ̤ۈ Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ Ô ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ™. ƒ¿Ô˜, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, fiÙÈ “ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·È¯Ó›‰È ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ Î·È fi¯È ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ¯ÚÔÈ¿, fiˆ˜ Ú¤ÂÈ”.

∂ÎÙfi˜ ∂™À ·ÎfiÌË Î·È Ì ÙËÓ ˘fiÓÔÈ· ¯ÚËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ∞£∏¡∞ 22.

ΔËÓ Â˘¯¤ÚÂÈ· ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ Ó· ı¤ÙÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ ηıËÎfiÓÙˆÓ ÁÈ· ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Ì ÙËÓ ˘fiÓÔÈ· Î·È ÌfiÓÔ fiÙÈ ¯ÚËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È, ÂÌϤÎÔÓÙ·È Û ˘Ôı¤ÛÂȘ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ÚÔÌËıÂÈÒÓ ‹ ˘ÂÚÛ˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛ˘, ¤‰ˆÛ ۋÌÂÚ· (¯ı˜) Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜, ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜. ∂›¯Â ÙËÓ ÚÒÙË Ì·Ú·ıÒÓÈ· Û‡ÛÎÂ„Ë Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ ∞ı‹Ó·˜ Î·È ¶ÂÈÚ·È¿, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÈ ·fi “ÚÒÙÔ ¯¤ÚÈ” Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∂™À, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ÀÁ›·. √ Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ 10% Û fiÏ· Ù· ÓÔÛËÏ¢ÙÈο ȉڇ̷ٷ Î·È 20% ÛÙ· Ê¿Ú̷η. “∞fi ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ Ë ÂÈÙ‹ÚËÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ı· ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜” , ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ Ô Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ Î·È ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ Ó· ¤¯Ô˘Ó ηٷı¤ÛÂÈ ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ 2011 Î·È Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÙÔ˘˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ÁÈ· Ù· ¯Ú¤Ë 2005-2006. “¡· ÌË Êı¿Ûˆ Û ϛÁ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ¯Ù˘‹Ûˆ ÙÔ Î·Ì·Ó¿ÎÈ ÙÔ˘ Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡” , ÙÔ˘˜ › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ Î·È ÀÁÂÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÌÂȈı› ÔÈ ‰·¿Ó˜ ηٿ 10-30% ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ù· ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿ ˘‹ÚÍ·Ó ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜.

¶EM¶TH 23 ™E¶TEMBPI√À 2010

μÔ˘Ï‹: √ ¡›ÎÔ˜ °Î·ÚÁοӷ˜ η٤ıÂÛ ÛÙËÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÁÈ· Ù· ‰ÔÌË̤ӷ ÔÌfiÏÔÁ· ∞£∏¡∞ 22.

√ ÚÒËÓ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ¡›ÎÔ˜ °Î·ÚÁοӷ˜ η٤ıÂÛ ۋÌÂÚ· ÛÙËÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ô˘ ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ.Ÿˆ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Ô N. °Î·ÚÁοӷ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ fiÙÈ Ë ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ‰È· ÙÔ˘ Î.£ˆÌfiÔ˘ÏÔ˘, ›¯Â Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÙfiÙ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ∂ÚÁ·Û›·˜ ÙËÓ Â·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ ∂ȉÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂ϤÁ¯Ô˘ Î·È ∂ÔÙ›·˜ Ù˘ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙˆÓ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ë ÔÔ›· ›¯Â ·‰Ú·ÓÔÔÈËı› ·fi ÙÔ 2004. ∫·Ù¿ ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Ô N. °Î·ÚÁοӷ˜ ·¤Ê˘Á ӷ ··ÓÙ‹ÛÂÈ Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜ ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·Ó ÏfiÁˆ Î·È Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ˆ˜ ÂÎηı·Ú›ÛÙÚÈ·˜ ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ Û ‰ÔÌË̤ӷ ÔÌfiÏÔÁ·, ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi ÛÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ fiÙÈ Í·ÊÓÈο Û˘ÛÛˆÚ‡ÔÓÙ·Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÚÔ˜ ÂÎηı¿ÚÈÛË ÌÂÁ¿ÏÔ˜ fiÁÎÔ˜ Ó¤ˆÓ ‰ÔÌËÌ¤ÓˆÓ Û‡ÓıÂÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ, ·fi Ù· ̤¯ÚÈ ÙfiÙ ÔÌfiÏÔÁ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÛÙ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·.Ÿˆ˜ ›·Ó, ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠÛÙËÓ

·Ú·Ù‹ÚËÛË fiÙÈ Ë ∂ȉÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÂΛÓË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ÛÂ Î·È ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ Û ÔÌfiÏÔÁ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰ËÌÔÛ›Ô˘. √È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛËÌ›ˆÛ·Ó fiÙÈ ·Ó Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ϤÁ¯Ô˘ Î·È ∂ÔÙ›·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ÎÈ Â›¯Â ÂϤÁÍÂÈ Ù· ÛÙÔȯ›· ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ÂÈÏÔÁÒÓ ÙˆÓ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÒÓ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ı· ›¯Â ·ÓÙÈÏËÊı› ˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ Ì›˙ÔÓ ˙‹ÙËÌ· ·fi ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹

Â¤Ó‰˘Û˘ Û ӤԢ˜ ‰ÔÌË̤ÓÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, Ô˘ ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙȘ ÚËÙ¤˜ ÚԂϤ„ÂȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ‰ÂÓ ·ÔÙÈÌÒÓÙ·È ÛÙËÓ ∏¢∞Δ. “£· ›¯Â ¤ÙÛÈ ¤ÁηÈÚ· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Î·È ÂÍÂȉÈ·ÛÂÈ ÙÔÓ Î·ÓfiÓ· Ù˘ Û˘ÓÂÙÔ‡˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È ··ÁÔÚ‡ÛÂȘ ÚÔÛٷهÔÓÙ·˜ Ù· ·ÔıÂÌ·ÙÈο ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ ·fi Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÚˆÙfiÁÓˆÚ˜ Î·È ÂÈΛӉ˘Ó˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ”, Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ·Ó ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, ÛÙËÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ η٤ıÂÛ ÔÈ ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔÈ ÙÔ˘ Δ∞¶∞∂ “∏ ∂ıÓÈ΋” Î·È ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ¡·˘ÙÈÎÒÓ ¶Ú·ÎÙfiÚˆÓ Î·È À·ÏÏ‹ÏˆÓ Î.Î. °. ÷Ù˙‹˜ Î·È μ. μ·‚˘ÏÔ˘Û¿Î˘. √È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ì¿ÚÙ˘Ú˜ η٤ıÂÛ·Ó ÛÙËÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ fiÙÈ Ù· ÔÌfiÏÔÁ· Ù· ·ÁfiÚ·Û·Ó, ÌÂÙ¿ ·fi ÚÔÙÚÔ‹ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ı˘Á·ÙÚÈ΋˜ Ù˘ ˆÏ‹ÙÚÈ·˜ ΔÚ¿Â˙·˜ (∂ıÓÈ΋) ¯ˆÚ›˜ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Î·È ¯ˆÚ›˜ ÂÚÒÙËÌ· ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ÂÔÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ΔÙ∂, ÛÙÔ 100% Ù˘ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ·Í›·˜. ∞ÎfiÌ·, ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó fiÙÈ ·˘Ùfi ›¯Â ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ˙ËÌÈ¿ ÌfiÓÔ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ˘ÂÚÙÈÌÔÏfiÁËÛË ÔÛÔ‡ 600.000 ¢ÚÒ ÛÙ· Δ·Ì›·.

¶·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÿÚ˘ ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë˜

¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÈÛfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Ê‡ÏˆÓ ∞£∏¡∞ 22.

ª

Â Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È Û¯Â‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ˘ÏÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ‚›· ηٿ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ΤÓÙÚ· Ï‹„ˆ˜ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÚÔÛ‹ÏıÂ Ë ËÁÂÛ›· ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È ∂ÚÁ·Û›·˜ ÛÙËÓ ËÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ πÛfiÙËÙ· ÙˆÓ º‡ÏˆÓ 2010-2013. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ÿÚ˘ ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë˜, Ë °.°. πÛfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ º‡ÏˆÓ, ª·Ú›· ™ÙÚ·ÙËÁ¿ÎË, Î·È Ô ÁÁ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ∫ÔÈÓÔÙÈÎÒÓ Î·È ∞ÏÏˆÓ ¶fiÚˆÓ ÙÔ˘ ˘. ∂ÚÁ·Û›·˜, £Âfi‰ˆÚÔ˜ ΔÛ¤ÎÔ˜, ·Ó¤Ï˘Û·Ó ÙȘ Ӥ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Î‡ÎÏÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ -Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ª∫√, ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡˜, ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, ÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ- ÁÈ· ηı¤Ó· ·fi Ù· ı¤Ì·Ù·, ÒÛÙ ӷ ·Ó·‰ÂȯıÔ‡Ó ÔÈ ÂÁÁÂÓ›˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜, ÔÈ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Î·È ÔÈ ÂÏÏ›„ÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ¿ÍÔÓ˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ °.°. πÛfiÙËÙ·˜. √È ¿ÍÔÓ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ∂™¶∞ Ì 65 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È ·fi ÙÔ ∂¶∞¡∞¢ (∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ ∞Ó¿Ù˘ÍË ∞ÓıÚÒÈÓÔ˘ ¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡) Ì 10 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‚›·˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. ÿÚ˘ ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· 13 Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ÛÙȘ ÂÚÈʤÚÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ı˘Ì¿ÙˆÓ ‚›·˜, ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÍÂÓÒÓˆÓ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∂∂Δ∞ Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂȉÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ. “∏ ¿ÏÏË ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ÚÔÛ˘ÔÁڿʈ” Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Ô Î. ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë˜ “Â›Ó·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ-ı˘Ì¿ÙˆÓ ÂÌÔÚ›·˜ ·ÓıÚÒˆÓ, ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÚÈÒÓ Î·È ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ì ÂȉÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜” . ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜, ÌÓËÌfiÓ¢Û ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ê. ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ∫·ÙÛÈÊ¿Ú· ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ÎÔÏÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ÛÙȘ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓ˜. ∂›Û˘, ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Û˘ÛÙ·ı› ÙÚÂȘ ÓÔÌÔ·Ú·Û΢·ÛÙÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ √ÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ ¢Èη›Ô˘, ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË Û¯Â‰›Ô˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ‚›·˜ ηٿ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ÈÛfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ʇψÓ. Ÿˆ˜ ÂÍ‹ÁËÛÂ Ë Î. ™ÙÚ·ÙËÁ¿ÎË, ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÈ Î·È ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÓÔÌÔ·Ú·Û΢·ÛÙÈÎÒÓ. ∞˘Ù¿ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛË ÙÔ˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘, ÛÙÔ˘˜ ¤ÍÈ Î·È ÂÓÓ¤· Ì‹Ó˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ‚›· ηٿ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È ÙËÓ ÈÛfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰‡Ô Ê‡ÏˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜, ˆ˜ ÚfiÙ˘·, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯÔÈ ÈÛ·ÓÈÎÔ› ÓfiÌÔÈ ÙÔ˘ 2004 Î·È ÙÔ˘ 2007. ∏ Î. ™ÙÚ·ÙËÁ¿ÎË ÂÈΤÓÙÚˆÛ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ÛÙ· ÂÍ‹˜ ÛËÌ›·: ÛÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ÈÛfiÙËÙ·˜, ̤ۈ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ì ÌÔ›Ú·ÛÌ· ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ, ÙˆÓ ‰ÈηȈ-

Ì¿ÙˆÓ, ÙˆÓ ·ÔÏ·‚ÒÓ, ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜, Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜, Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜. “¢›ÓÂÙ·È ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ‚›·˜ ηٿ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ‰ÈfiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ϤÔÓ ·¿ÓıÚˆË ¤ÎÊÚ·ÛË Ù˘ ·ÙÚÈ·Ú¯È΋˜ ÂÍÔ˘Û›·˜, Ô˘ ‰È·ÂÚÓ¿ ÙȘ ÎÔÈӈӛ˜ Î·È ÚԉȷÁÚ¿ÊÂÈ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Î·È ÛÙ¿ÛÂȘ, ·Ó··Ú¿ÁÂÙ·È ·fi Ù· ªª∂, ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ÙËÓ Ù¤¯ÓË”, ›Â. ΔÔ ∂£ÓÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË, ‰ÈfiÙÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÊÈÏÈΤ˜ ÚÔ˜ ÙȘ Á˘Ó·›Î˜. “∏ Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ì·˜ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋”, ÛËÌ›ˆÛÂ, “‰ÈfiÙÈ ÍÂÎÈÓ‹Û·Ì ¤Ó· Û˘ÏÏÔÁÈÎfi ÙÚfiÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÌÂ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, Ì ·Ó¿ÏË„Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ Î·È Ì ·ÙÔÌÈ΋ ¢ı‡ÓË ÛÙËÓ ÚfiÔ‰Ô ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ”. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È ÂıÓÈ΋˜ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜ Î·È ÚԂϤÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ÛÙȘ 13 ¶ÂÚÈʤÚÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. “∂›Ó·È ÂıÓÈ΋˜ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜ ‰ÈfiÙÈ ·¢ı˘Óı‹Î·Ì Û fiÏ· Ù· ˘Ô˘ÚÁ›· ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÁÈ· ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ÚÔˆıÔ‡Ó ÙËÓ ÈÛfiÙËÙ· ÙˆÓ Ê‡ÏˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰ÈÔًوӔ. ™Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙË Û˘ÌÊÈÏ›ˆÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Î·È ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ ηٿ ʇÏÔ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ô £Âfi‰ˆÚÔ˜ ΔÛ¤ÎÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÍ‹ÁËÛ fiÙÈ ÛÙÔ Ó¤Ô ÂȯÂÈÚËÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∞Ó¿Ù˘ÍË ∞ÓıÚÒÈÓÔ˘ ¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡” ¿Óˆ ·fi ÙÔ ‹ÌÈÛ˘ ÙˆÓ ‰È·ı¤-

ÛÈÌˆÓ fiÚˆÓ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó Û Á˘Ó·›Î˜ Î·È ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÌÔÓÔÁÔÓÂ˚ÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Î·È ı· ˆÊÂÏËıÔ‡Ó ¿Óˆ ·fi ÙÔ 25% ÙˆÓ ÂÁÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ √∞∂¢ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÂȉÈÎfi ‰ÈÂÙ¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ Ì ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë 25.000 ·Ó¤ÚÁˆÓ (ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ı· ‰Ôı› ÛÙȘ ¿ÓÂÚÁ˜ Á˘Ó·›Î˜, ÙȘ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ¿ÓÂÚÁ˜ Î·È ÙȘ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÌÔÓÔÁÔÓÂ˚ÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ). °È· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ËÏÈÎÈÒÓ 22-64 ÂÙÒÓ, ı· ‰Ôı› ÂȯÔÚ‹ÁËÛË 24.000 ¢ÚÒ ÁÈ· οı Ӥ· ÂχıÂÚË Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·. ŸÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌËÙ¤Ú· ·È‰ÈÔ‡ ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ËÏÈΛ·˜, Ë Âȯ›ÚËÛË ı· ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ÂÓÙfi˜ ÔÈΛ·˜. √ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 96 ÂηÙ. ¢ÚÒ. £· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔÛÈÙ¤˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ·È‰ÈÒÓ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∂∂Δ∞. Œ¯Ô˘Ó Ë‰Ë ˘Ô‚ÏËı› 30.000 ·ÈÙ‹ÛÂȘ Î·È Ô ·Ú¯ÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ 62 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·˘Í‹ıËΠ۠102 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· Ó· ÈηÓÔÔÈËı› ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛˆÓ. ∞fi ÙÔ 2009 ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ Ó¤ˆÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 126 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ™ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÛÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÈÛfiÙËÙ·˜ ÛÙԯ‡ÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· MENTORING ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË °.°.π.º.

¢›ÎË Û ‰Â‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi ÁÈ· ∫·ÏÔ‡Û˪Ô˘ÚÌÔ‡ÏÈ· ∞£∏¡∞ 22.

™ÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛΤÏÔ˜ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ÙÔ˘ ÏÂÁfiÌÂÓÔ˘ “·Ú·‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜”, Ì ÙË ‰›ÎË Û ‰Â‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi ÙˆÓ ÚÒËÓ ‰ÈηÛÙÒÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·˜ ªÔ˘ÚÌÔ‡ÏÈ· Î·È ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˘ ∫·ÏÔ‡ÛË ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ¶ÂÓÙ·ÌÂÏÔ‡˜ ∂ÊÂÙ›Ԣ ∫·ÎÔ˘ÚÁËÌ¿ÙˆÓ. ∏ ‰›ÎË Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (¯ı˜) ‰ÈÂÎfiË ÁÈ· ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (·‡ÚÈÔ). ∏ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ·ÊÔÚ¿ ¢ÓÔ˚΋ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ‰ÈηÛÙÒÓ ÚÔ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· η˘Û›ÌˆÓ, Û ÔÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ˘fiıÂÛË, Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·ÙËÁÔڛ˜ ÁÈ· ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÂÛfi‰ˆÓ ·fi ·Ú¿ÓÔÌË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ηٿ¯ÚËÛË ÂÍÔ˘Û›·˜ Î.¿. ¶ÏËÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÒËÓ ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ, ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Â›Ó·È ¿ÏÏ· ¤ÓÙ ÚfiÛˆ·, ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ¤Ó·˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Î·È Ô ÚÒËÓ Û‡˙˘ÁÔ˜ Ù˘ Î. ªÔ˘ÚÌÔ‡ÏÈ·. ™Â ÚÒÙÔ ‚·ıÌfi, Ë Î. ªÔ˘ÚÌÔ‡ÏÈ· ηٷ‰ÈοÛÙËΠ۠οıÂÈÚÍË 12 ÂÙÒÓ, Ô Î. ∫·ÏÔ‡Û˘ Û οıÂÈÚÍË 20 ÂÙÒÓ Î·È 6 ÌËÓÒÓ, ÂÓÒ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Û ÔÈÓ¤˜ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ ·fi 2 ¤ˆ˜ 6 ÂÙÒÓ Ì ·Ó·ÛÙÔÏ‹. ∏ ‰›ÎË ‰ÈÂÎfiË ÁÈ· ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹. ∏ Î. ªÔ˘ÚÌÔ‡ÏÈ· ‹Ù·Ó ·Ô‡Û· ·fi ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ.

∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ·Ú‹Á·Á ϷıÚ·›· ÙÛÈÁ¿Ú· ∞£∏¡∞ 22.

ŒÓ· Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ï·ıÚ·›ˆÓ ÙÛÈÁ¿ÚˆÓ, ÂÒÓ˘Ì˘ Ì¿Úη˜ (Marlboro), ·Ó·Î·Ï‡ÊıËΠÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ∞¯·ÚÓÒÓ ªÂÓ›‰È, ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË Âȯ›ÚËÛË ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ™¢√∂ ∞ÙÙÈ΋˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ Â¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜, ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Ù˘ 22-092010, Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÙÚ›· ¿ÙÔÌ·, Ù· ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ Ï·ıÚ·›ˆÓ ÙÛÈÁ¿ÚˆÓ Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó 27 ÙfiÓÔÈ ÂÚ›Ô˘ ηÓÔ‡, 3.000.000 ÙÂÌ¿¯È· ÙÛÈÁ¿Ú·, 300 ÎÈ‚ÒÙÈ· Ì ʛÏÙÚ· Î·È ÌË Î·Ù·ÌÂÙÚË̤ÓÔ˜ ·ÎfiÌË ·ÚÈıÌfi˜ ·fi ÙÛÈÁ·Úfi¯·ÚÙÔ, ·ÏÔ˘ÌÈÓfi¯·ÚÙÔ Î·È ¿ÏÏ· ˘ÏÈο Û˘Û΢·Û›·˜.


M·ÁÓËÛ›· 11

¶EM¶TH 23 ™E¶TEMBPI√À 2010

™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î·È Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Ì √∂μ∂ª

∏ ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ÂÈÛΤÊÙËΠÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜

∂ÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔÓ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÔÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜

∞fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ˘Ô„‹ÊÈ·˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Î. ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ªÂ ıÂÚÌfi ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ· Î·È ‰ÒÚ· Ì ¿ÚˆÌ· ¶ËÏ›Ô˘ ˘Ô‰¤¯ÙËÎ·Ó ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÙËÓ ˘Ô„‹ÊÈ· ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹. ΔfiÛÔ Ô Úfi‰ÚÔ˜ °È¿ÓÓ˘ ∫ÂÚ·ÛÈÒÙ˘ fiÛÔ Î·È ÔÈ ÓÙfiÈÔÈ ·ÓÙ¿ÏÏ·Í·Ó ·fi„ÂȘ Ì ÙËÓ Î· ª·ÎÚ‹ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Ì¤ÏÏÂÈ ÁÂÓ¤Ûı·È ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜, ÌÈ·˜ Î·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ë ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ı· ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ Ù˘ ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ô‡Û· ÎÔÈÓfiÙËÙ· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ∏ ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ·ÊÔ˘ÁÎÚ¿ÛÙËΠ̠ÂӉȷʤÚÔÓ ÙȘ ·ÁˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ª·ÎÚÈÓÈÙÛȈÙÒÓ Î·È ‰È·‚‚·›ˆÛ fiÙÈ ˆ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ı· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË ÛËÌ·Û›· ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÎÔÈÓfiÙËÙ·. “∏ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÙfiÔ˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÁÈ· ÙÔ ¡ÔÌfi Ì·˜ Î·È ÙÒÚ· Ô˘ ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÂÁÁ˘ÒÌ·È ÚÔÛˆÈο ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ó·‚¿ıÌÈÛ‹˜ Ù˘. ΔfiÛÔ ÂÁÒ, fiÛÔ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÌÔ˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ì ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘

∞fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ™Â ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÁοډÈÔ Îϛ̷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠۋÌÂÚ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Ì ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ μÈÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ∂ÌfiÚˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÂÓËÌÂÚÒıËΠÁÈ· Ù· ÛËÌ·ÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. √ ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∫fiÁÈ·˜ Î·È Ù· ¿ÏÏ· ̤ÏË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ˘Ô‰¤¯ÙËÎ·Ó ıÂÚÌ¿ ÙÔÓ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ·Ì¤ÚÈÛÙË ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘. Ÿˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó¤ÊÂÚ·Ó, ıˆÚÔ‡Ó ÙÔÓ ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ˆ˜ ÙÔÓ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ¿ÓıÚˆÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ‚Ô‹ıËÛ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘Û‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. “∂›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ Ë ÂÎÏÔÁ‹ Û·˜ ÛÙÔ ·Í›ˆÌ· ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ù· ̤ÁÈÛÙ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹” , ÙfiÓÈ-

··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÒÛÙ ٷ fiÔÈ· ͯˆÚÈÛÙ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ Ó· ·Ó·‰ÂȯıÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· fiÔÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ Ó· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Ï‡ÛÂȘ” , ÙfiÓÈÛÂ Ë Î· ª·ÎÚ‹. ÛÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔ˘˜. ºÂ‡ÁÔÓÙ·˜ Ë Î· ª·ÎÚ‹ ·Ú¤Ï·‚ ¤Ó· Ê¿ÎÂÏÔ ·fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ Û ‚¿ıÔ˜ Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ›ӷÈ

Û ÂͤÏÈÍË ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡ÓÙ·È, ı¤Ì·Ù· Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ, ‰·ÛÒÓ, ËÁÒÓ, ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, ÎÙËÌ·ÙÈ΋˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ηıÒ˜ Î·È ¤Ó· ¯¿ÚÙË ÔÏÈÙÈÎfi Î·È ÁÂˆÊ˘ÛÈÎfi. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Ë ÎÙËÌ·ÙÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È Û 65.000 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ Ë ¡. πˆÓ›·.

ÛÂ Ô Î. ∫fiÁÈ·˜ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÔÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ √∂μ∂ª Û˘˙‹ÙËÛ·Ó Ì ÙÔÓ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ÁÈ· Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Ì ΢ÚÈfiÙÂÚÔ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, fiˆ˜ Â›Û˘ ÁÈ· ÙÔ ·ÚÂÌfiÚÈÔ, ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·, ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙË-

¢È·ÎÔ‹ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜

ª¤ÙÚ· Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘-∞∂∫ “¶ÔÓÔΤʷÏÔ˜” Â›Ó·È ÁÈ· ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘, ÁÈ· ÙËÓ ·ÛʷϤÛÙÂÚË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ∞∂∫. ∞fi ¯ı˜ fiÏÔ Û¯Â‰fiÓ ÙÔ ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ™ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó Ô ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ Î. ∫ÈÔ˜ Î·È ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ˘ԉȢı˘ÓÙ¤˜ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Î·È ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ù¿Í˘. ∂Í¤Ù·Û·Ó ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÒÛÙ ӷ ۯ‰ȷÛÙÔ‡Ó Ù· ̤ÙÚ· Ù¿Í˘ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó Ù˘¯fiÓ ÂÂÈÛfi‰È· Î·È ‚›·. °È· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ì¿ÏÈÛÙ· ۯ‰ȿ˙ÂÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÌÂÁ¿ÏË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ‰‡Ó·ÌË, ηıÒ˜ Î·È ‰ÈÌÔÈڛ˜ ÙˆÓ ª∞Δ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi. ™‡Ìʈӷ Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· οı ԯ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ·ÓÈÛfiÂ‰Ô ÎfiÌ‚Ô ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘ ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ Ô‰Ô‡ ™Ù·‰›Ô˘, ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ‡ÏË ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡

̤¯ÚÈ ÙÔÓ ·ÓÈÛfiÂ‰Ô ÎfiÌ‚Ô ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡. ∏ ··ÁfiÚ¢ÛË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ı· ÈÛ¯‡ÂÈ ·fi ÙȘ 4 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ¤ˆ˜ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ 26 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ∏ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ı· Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô º˘ÙfiÎÔ˘ ̤ۈ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ º˘ÙfiÎÔ˘-∞Á›Ô˘ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘-™Ù·‰›Ô˘¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ Î·È ·fi ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ªÂÏÈÛÛ·Ù›ÎˆÓ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘-¢ÔÍÔÔ‡ÏÔ˘-™Ù·‰›Ô˘-¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ. ∏ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıψÓ, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ı· Á›ÓÂÈ ˘Ô¯ÚˆÙÈο ̤ۈ Ù˘

‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ™Ù·‰›Ô˘-∞Á›Ô˘ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘-º˘ÙfiÎÔ˘-¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Ô‰fi˜ Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÚÔ˜ ÙËÓ Ô‰fi πˆÏÎÔ‡. ΔËÓ Â˘ı‡ÓË ÙˆÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ı· ¤¯ÂÈ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ΔÚÔ¯·›·˜ μfiÏÔ˘. ∂ÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ ¿ÓÙˆ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÈÛ¯˘Ú‹ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ‰‡Ó·ÌË. ∂ÎÙfi˜ ·fi Ù· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ·ÁÒÓ· Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË Î·ÏÂ›Ù·È Ó· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÙÚ· Î·È ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ “∞Ó¿‚·ÛË ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜”. ∞ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ fiÏË Û¯Â‰fiÓ Ë ˘¿Ú¯o˘Û· ‰‡Ó·ÌË ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÛÙ· ̤ÙÚ· Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó “‰‡ÛÎÔÏÔ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ¯ÂÈÌÒÓ· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ù¿Í˘ ÛÙ· Á‹‰·, ηıÒ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ·›˙ÂÈ Ì ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÂıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ Î·È Ì ‰Â‰Ô̤ÓË ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜”. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘, ‰È·ÎfiÙÂÙ·È Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ Ô‰fi ™¤ÎÂÚË Î·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∞ıËÓÒÓ Î·È §·ÌÚ¿ÎË ÏfiÁˆ ¤ÚÁˆÓ ·fi ÙȘ 7.30 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙȘ 3 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. Δ. ∫.

ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ Î·ı·Ú›˙Ô˘Ì ÙȘ ·ÎÙ¤˜ Û fiÏË ÙË ª·ÁÓËÛ›·...

ªÈÎÚ‹ Ú‡·ÓÛË Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ªÈÎÚ‹˜ ¤ÎÙ·Û˘ Ú‡·ÓÛ˘ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÓÙÔ›ÛÙËΠ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ·fi ÙÔ˘˜ ÏÈÌÂÓÈÎÔ‡˜. ∏ Ú‡·ÓÛË Èı·ÓÔÏÔÁÂ›Ù·È fiÙÈ ÚÔÎÏ‹ıËΠ·fi ÙËÓ Ú›„Ë ÌÈÎÚ‹˜ - Â˘Ù˘¯Ò˜ - ÔÛfiÙËÙ·˜ Ï·‰ÈÒÓ ·fi ÛοÊË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÏÏÈÌÂÓÈṲ̂ӷ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. √È ÏÈÌÂÓÈÎÔ› ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ÙËÓ Ú‡·ÓÛË Ì ·ÓÙÈÚÚ˘·ÓÙÈΤ˜ ÂÙÛ¤Ù˜ Î·È fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ, ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ‰ÂÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÔ‚·Úfi. ¢ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ˆÛÙfiÛÔ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆıÔ‡Ó Ù· ·ÎÚÈ‚‹ ·›ÙÈ· Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ Î·È Ó· ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó ÔÈ Î˘ÚÒÛÂȘ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÂÎ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘.

™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ 25 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÙ·È Ë ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ∫·ı·ÚÈÛÌÔ‡ ∞ÎÙÒÓ. √ ÂıÂÏÔÓÙÈÎfi˜ ηı·ÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ ·fi ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· Î·È ¿ÏÏ· ¿¯ÚËÛÙ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ηıÈÂÚÒıËÎÂ Â‰Ò Î·È 19 ¯ÚfiÓÈ· Î·È Á›ÓÂÙ·È Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ £·Ï·ÛÛ›Ô˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∂ıÂÏÔÓÙÈÎfi˜ ηı·ÚÈÛÌfi˜ ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Î·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Ì ÁÂÓÈÎfi Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ·fi ÙÔ 1986, ÔfiÙÂ Î·È ¿Ú¯ÈÛ ·˘Ù‹ Ë ‰Ú¿ÛË, ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Û 135 ¯ÒÚ˜ Ì¿˙„·Ó ¿Óˆ ·fi

50.000 ÙfiÓÔ˘˜ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ ÛÂ Û˘ÓÔÏÈο 30.000 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·ÎÙÔÁÚ·ÌÌ‹˜. “ªÂ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË Î·È ÂÓÂÚÁfiÙÂÚË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Û ‰Ú¿ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙÔ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ Î·È ÊÔÚ›˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î·È Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ Û fiÏË ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›·˜ ÙÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ Û ·Ú·Ï›Â˜ - ·ÎÙ¤˜ ÙˆÓ ¡ÔÌÒÓ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ª·ÁÓËÛ›·˜”, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ÏÈÌÂӿگ˘ μfiÏÔ˘ Î. £ÂÔ‰. ∫ÏÈ¿Ú˘. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ¯ı˜ ÁÈÔÚÙ¿ÛÙËÎÂ Ë ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ Î·È fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÛÙÔ Ì‹-

Ó˘Ì¿ ÙÔ˘ Ô Ó¤Ô˜ ÀÔ˘ÚÁfi˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Î. ÃÚ. ¶·Ô˘ÙÛ‹˜, Ë ¶ÔÏÈÙ›· Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ó·˘ÙÈÏ›· Î·È Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Èηӿ ÛÙÂϤ¯Ë Ì ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜, ÁÓÒÛË Î·È ÂÎ·›‰Â˘ÛË. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ, Û‹ÌÂÚ· Û fiÏË ÙËÓ ˘Ê‹ÏÈÔ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ó·˘ÙÈÎÔ› ‰È·Û¯›˙Ô˘Ó ÙȘ ı¿Ï·ÛÛ˜ Î·È ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÎÏËÚ¿, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ Â˘ËÌÂÚ›· ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙÔ˘˜, ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ¿ψÛË Î·È ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ·ÚÔ˘˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. Δ. ∫.

Ì¿ÙˆÓ, ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜, ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi Î·È ¿ÏÏ· ÛÔ‚·Ú¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ fiÏ˘. √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È Ù· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ì ȉȷ›ÙÂÚË Â˘·ÈÛıËÛ›·. “∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ·ÛÊ·ÏÒ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÁÓÔ‹ÛÔ˘ÌÂ. ŸÌˆ˜, Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· ·Ì˘ÓÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ì Ì ÂÈıÂÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Î·È ÙË Û˘Ó‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÓfi˜ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ı· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘fi„Ë ÙȘ Ӥ˜ Û˘Óı‹Î˜”, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È ‰È·‚‚·›ˆÛ ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜ fiÙÈ ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Ì fiϘ ÙÔ˘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ¿Ì‚Ï˘ÓÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Î·È ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô Ù˘ √∂μ∂ª Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Û‡ÓÙÔÌ· Ó· ¤¯Ô˘Ó Î·È Ó¤· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ·’ fiÏ· Ù· ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ۈ̷Ù›· Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›·.

∂ÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ‰¤¯ÙËΠ¯ı˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹ ∂ȯ›ÚËÛË ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ (ÚÒËÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi) ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ë ÔÔ›· ÙÔÓ ÂÓË̤ڈÛ ÁÈ· ÙÔ ÛÔ‚·Úfi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÙÚ›ÌËÓ˘ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÙÔ˘˜. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î. ¶. ∞ÁÚ·ÊÈÒÙÔ˘, ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û˘ÓÔÏÈο Êı¿ÓÂÈ ÙȘ 250.000 ¢ÚÒ. √Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÂÍ‹Ú ηٷگ‹Ó ÙË ÛÙ¿ÛË Â˘ı‡Ó˘ Ô˘ ÙËÚÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, ·ÚfiÙÈ Â›Ó·È ·Ï‹ÚˆÙÔÈ Â‰Ò Î·È ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜, ‰ÂÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Û Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi, fiˆ˜ ›Â, ·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ ËıÈ΋ Î·È ÓÔÌÈ΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ó· Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙËÓ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ·, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ·fiÏ˘ÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ, ηıÒ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÔÛfi ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ› Ó· ÂÍ¢ÚÂı›.


M·ÁÓËÛ›· 12 ∞ıˆÒıËÎ·Ó ÚÒËÓ Ì¤ÏË Ù˘ ¢Ë̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞£ø√π ÎÚ›ıËÎ·Ó ¤ÍÈ Î·ÙËÁÔ-

ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ, Ù¤ÛÛÂÚȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ› Î·È ‰‡Ô ȉÈÒÙ˜, ·fi ÙÔ ΔÚÈÌÂϤ˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ ¯ı˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›¯·Ó ·Ú·ÂÌÊı› ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË Î·ı‹ÎÔÓÙÔ˜. ∏ ˘fiıÂÛË ·ÊÔÚÔ‡Û ÛÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ¿‰ÂÈ·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ·˜ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÙÔ 2005. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ‹Ù·Ó ÔÈ: μ·ÁÁ¤Ï˘ °Ô‡ÛÈÔ˜ Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢Ë̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ μfiÏÔ˘, ∫·ÙÂÚ›Ó· ª·ÚÌÔ˘‰¿ÎË, μ·Û›Ï˘ ¶··‰ÚfiÛÔ˜, °. ¢·ÓËÏfiÔ˘ÏÔ˜ Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ñ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ¢Ë̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ∂˘·ÁÁÂÏ›· μÏ·¯¿‚· Î·È ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ μÏ·¯¿‚·˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ (Ô˘ ›¯·Ó ˘Ô‚¿ÏÂÈ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ·˜). º¤ÚÔÓÙ·Ó Ó· ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË Î·ı‹ÎÔÓÙÔ˜ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Î·ÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ, ÛÙȘ 15/6/2005 Ù· ̤ÏË Ù˘ ¢Ë̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ¯ÔÚËÁ‹ÛÔ˘Ó ¿‰ÂÈ· ›‰Ú˘Û˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ηʤ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¯ÂÚÛ·›Ô˘ ¯ÒÚÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ÓÔ˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ª¿ÚÙ˘Ú˜ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ‹Ù·Ó ÔÎÙÒ ¿ÙÔÌ·, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Ô ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ª‹ÙÚÔ˘, Ô ÚÒËÓ ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ™ÙÚ·ÙËÁfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ô ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ÓÔ˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶¤ÙÚÔ˜ ™Ô‡ÚÏ·˜. ΔÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ¤ÎÚÈÓ ˆ˜ ‰ÂÓ ‰È·Ú¿¯ıËΠÙÔ ·‰›ÎËÌ· Î·È ¤Ó· ·ÎfiÌË ÛÙÔÈ¯Â›Ô Â›Ó·È ˆ˜ Ô ¯ÂÚÛ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ÓÔ˜ ¤¯ÂÈ ·Ú·¯ˆÚËı› ÚÔ˜ ¯Ú‹ÛË ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÁÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹.

∫·Ù·‰›ÎË ÁÈ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ·fi ¯Ú‹ÛË ‚ÂÁÁ·ÏÈÎÒÓ ª∂ Ê˘Ï¿ÎÈÛË 14 ÌËÓÒÓ “Ï‹ÚˆÛ” ÙÔ ¿ÚÙÈ ÁÂÓÂıÏ›ˆÓ Ù˘ ÎfiÚ˘ ÙÔ˘ ¤Ó·˜ 54¯ÚÔÓÔ˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜, Ô˘ ı¤ÏËÛ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÁÈÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· οÓÔÓÙ·˜ ¯Ú‹ÛË ‚ÂÁÁ·ÏÈÎÒÓ. ΔÔ ΔÚÈÌÂϤ˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ ¯ı˜ ÙÔÓ Î·Ù·‰›Î·Û ÛÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÔÈÓ‹, Ô˘ ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÙ·È Â› ÙÚÈÂÙ›·, ÎÚ›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ ¤ÓÔ¯Ô ÁÈ· ÌË Ï‹„Ë ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Î·È ˆ˜ ˘·›ÙÈÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ 28¯ÚÔÓÔ˘ ·fi Ù· ‚ÂÁÁ·ÏÈο. ΔÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Î·ÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ, Û˘Ó¤‚Ë ÛÙȘ 18/6/2005 ÛÙȘ 11 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ¿ÚÙÈ ÁÂÓÂıÏ›ˆÓ. ∞fi Ù· ıÚ·‡ÛÌ·Ù· ‚ÂÁÁ·ÏÈÎÒÓ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÛÙÔ ‰ÂÍ› Ì¿ÙÈ 28¯ÚÔÓÔ˜, ȉȈÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ·fiÛÙ·ÛË ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ¯Ú‹Û˘ ÙˆÓ ‚ÂÁÁ·ÏÈÎÒÓ. ΔÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ¤ÎÚÈÓ ˆ˜ Ô Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â Ï¿‚ÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ¿‰ÂÈ· ÁÈ· Ù· ‚ÂÁÁ·ÏÈο, ÂÓÒ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ ÚÔοÏÂÛ ۈ̷ÙÈ΋ ‚Ï¿‚Ë Û ÙÚ›ÙÔÓ ·fi ·Ì¤ÏÂÈ·. √ ηٷ‰ÈηÛı›˜ ¿ÛÎËÛ ¤ÊÂÛË Â› Ù˘ ·ÔÊ¿Ûˆ˜.

¶∂ª¶Δ∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

Ÿˆ˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠ¯ı˜ ÛÂ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ·Ú·Ù¿ÍˆÓ

√ ª·ÚÁ. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘

ª·ÚÁ. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ ı· ÙÂı› ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, Ô˘ ı· ÛÙËÚȯÙ› ·fi ÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ “μfiÏÔ˜- ∞ÓÔȯً ¶ÔÏÈÙ›·” , “¡¤· πˆÓ›·- ∞ÓıÚÒÈÓË ¶fiÏË” Î·È “¡¤· πˆÓ›·- ¢ËÌÔÙÈ΋ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·” , fiˆ˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÔÌfiʈӷ ÛÙËÓ ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘. ¶ÚÈÓ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘, ÔÈ ‰˘Ô ¿ÏÏÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ª¿Î˘ ª·ÏÏ‹˜ Î·È °. ªÔÏÔ¯›‰Ë˜ ·¤Û˘Ú·Ó ÙȘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜, ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ª·ÚÁ. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ ηٷ٤ıËΠÛÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜ Ë ‰È·Î‹Ú˘ÍË ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡, Î·È ÙÔÓ›ÛÙËΠˆ˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· Û˘ÚÚ·Ê‹ ÚÔÙ¿ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ ¤Ó· ÔÏÈÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ··ÈÙ› Ï·˚΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ·Ó¿ÁÎË ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ÛÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” Î·È ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ. π‰È·›ÙÂÚ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡, ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ, ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Á˘, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ̤ÚÈÌÓ· Î·È ÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi. ¢È¢ÎÚÈÓ›ÛÙËΠˆ˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË 28 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ fiÏÔÈ ÔÈ Ê›ÏÔÈ Î·È Ù· ̤ÏË ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٿıÂÛ˘ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ηٿÚÙÈÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡, ÂÓÒ ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠˆ˜ “·ÔÙÂÏ› ÔÏÈÙÈ΋ ‰¤ÛÌ¢ÛË Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ Ó· ÌËÓ ÂÈ‚·Ú˘ÓıÔ‡Ó ÔÈ Ôϛ٘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì Ӥ· Ù¤ÏË ÏfiÁˆ ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ Ô˘

˘¿Ú¯Ô˘Ó” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ª¿Î˘ ª·ÏÏ‹˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “ÙÔÓ ÙÈÌ¿ ȉȷ›ÙÂÚ· Ë ÚfiÙ·ÛË Ó· ÙÂı› ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘” Î·È ÚÔÛ¤ıÂÛÂ: “∞·ÈÙÂ›Ù·È ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ ¿Û¯ËÌ˘ ηٿÛÙ·Û˘. ∏ ‰È΋ Ì·˜ ΛÓËÛË ·ÔÙÂÏ› ÁÓ‹ÛÈ· ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Î·È Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰È·ÏfiÁÔ˘ Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·”. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¿ÛÎËÛ ‰ÚÈÌ›· ÎÚÈÙÈ΋ Û ¶∞™√∫ Î·È ¡.¢. ÁÈ· ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· “ÂÙÂÚfiÎÏËÙ˜ Û˘Ì-

Ì·¯›Â˜, χÛÂȘ ·Ó¿Á΢ Î·È ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂȘ” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ¤ÏÂÍ ÙÔ ÂÁÎÒÌÈÔ ÙÔ˘ ª·ÚÁ. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ “ÚÔÊ›Ï Û˘Ó·›ÓÂÛ˘, ÓËÊ¿ÏÈ· ÛΤ„Ë Î·È ÛÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÔÚ›·˜ ¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢ÙÈΤ˜ ÎÔÚÒÓ˜. ∫·Ï‡ÙÂÚ· ı· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı›

Ô ª·ÚÁ. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ ÛÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜” , ÚÔÛ¤ıÂÛ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·fiÛ˘ÚÛË Ù˘ ‰È΋˜ ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ Î·È Ô °. ªÔÏÔ¯›‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ·Ú¯Èο ÛÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” , ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ “ı· ÂÈʤÚÂÈ ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. •ÂÎÈÓ¿Ì ӷ ‰ÒÛÔ˘ÌÂ

¶ÔχˆÚË Û‡ÛÎÂ„Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÛÙÔ ¢Ë̷گ›Ô

∞Ó·˙ËÙÔ‡Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ù· ÛÊ·Á›· Δ∏ Û˘ÏÏÔÁ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÒÛÙ ӷ ÏËÚˆıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙ· ÛÊ·Á›· Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÔχˆÚ˘ Û‡Û΄˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘, ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ Úfi‚ÏËÌ·, Ô˘ Ù·Ï·ÈˆÚ› ·fi Ù· ̤۷ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÙÔ˘˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙˆÓ ™Ê·Á›ˆÓ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∫·„ÈÒÙ˘ ÙfiÓÈÛ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Û‡Û΄˘: “ΔÔ fiÏÔ Úfi‚ÏËÌ· ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ·fi ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ù˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ Û ÂÌ¿˜ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙËÓ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÏËÌÌ˘ÚÒÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛfi ·ÊÔ‡ Ù· ¤ÚÁ· ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ·fi Ù· ™Ê·Á›·. ŒÙÛÈ Î·È Ì ÙË Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ, ·ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì Û ̛· ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ÂÓÒ ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ı· ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ Î·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ Ì·˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È. ŒÙÛÈ Ì ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ‹Ù·Ó Ì›· ηϋ Û˘˙‹ÙËÛË Î·È ˘-

ÏÔÔÈÒÓÙ·˜ fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ›·Ì ۋÌÂÚ·, ı· Ï˘ı› Î·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙ· ™Ê·Á›·. Δ· ÚÒÙ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÙˆÓ 10.000 ¢ÚÒ, ÒÛÙ ӷ ‰ÔıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ı· ‰ÔıÔ‡Ó. ∞ÊÔ‡ ÂΛÓÔ Ô˘ ÚÔ¤¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÛÊ·Á›ˆÓ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ¢ÈfiÙÈ Î·È Ó· χÛÔ˘Ì ۋÌÂÚ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ˘¿Ú¯ÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ¿ÏÈ. °È· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÒÛÙ ӷ ÌÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙ· ™Ê·Á›·, ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ì¤Û· Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, ı· ÙÔ ¤¯Ô˘Ì ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ” . ¶¿ÓÙˆ˜ Ë ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ·

·Ú·¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ù˘, ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ¿, ·ÊÔ‡ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û‡ÛÎÂ„Ë ÂÎÙÈÌ‹ıËΠfiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÏÔÔÈËı› ÓÔÌÈο. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ Î. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ‰‹ÏˆÛ ٷ ÂÍ‹˜: “∏ Û˘˙‹ÙËÛË ¤ÁÈÓ Û ‰‡Ô ÛΤÏË. ΔËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Î·È ÙÔ ÓÔÌÈÎfi ̤ÏÏÔÓ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. ¶ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÂÁηٷÏ›ÂÙ·È ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ù˘ ÌÂÙ·‚›‚·Û˘ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¢‹ÌÔ, ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘. ∞ÎfiÌË, ·fi ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÚԤ΢„ fiÙÈ Ë ∞.∂. ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·¯ˆÚËı› Û ȉÈÒÙË, fiˆ˜ ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜, ‰ÈfiÙÈ ÁÈ· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ Û¯‹Ì· Ô˘ ¤¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ·. ∫È ·˘Ùfi ‰ÈfiÙÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÂÚ›Ô˘ 500.000, Û ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ÂÓÙ¿¯ıËΠÁÈ· ÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆӔ. √ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË Û Â›Â‰Ô ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜, ηıÒ˜ Ë Û‡ÛÎÂ„Ë ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Î·È ÓÔÌÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ.

∂ÂÈÛfi‰ÈÔ ÛÙÔ π∫∞ μfiÏÔ˘ Ì ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓË Ì¤Ûˆ Stage ∂¶∂π™√¢π√ ÛËÌÂÈÒıËΠ¯ı˜ ÙÔ

Úˆ› ÛÙȘ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ π∫∞ μfiÏÔ˘, ÌÂٷ͇ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓ˘ ̤ۈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Stage Î·È Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ηٷÁÁÂÏ›· fiÙÈ Ë ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓË “¤‚Á·˙ ʈÙÔÙ˘›Â˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, ÁÈ· Ó· ·ԉ›ÍÂÈ, fiÙÈ Â›Ó·È ‰È΋ Ù˘ ÂÚÁ·Û›· Î·È fiÙÈ Î·Ï‡ÙÂÈ ¿ÁȘ Î·È ‰È·ÚΛ˜ ·Ó¿ÁΘ” . ™‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢Ú˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙÔ π∫∞, ÙÔ ı¤Ì· ¤Êı·Û ̤¯ÚÈ ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·-

ÙÔ˜, ÒÛÙ ӷ Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÙÚ·. ™‡Ìʈӷ ˆÛÙfiÛÔ Ì ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓ˘, “‰ÂÓ ·Ê·›ÚÂÛ ¤ÁÁÚ·Ê· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ, ·ÏÏ¿ ʈÙÔÙ‡ËÛ ¤ÁÁÚ·Ê·, Ù· ÔÔ›· fï˜ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ô‰ÂÈÎÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, fiÙ·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÈÎ˘ÚˆÌ¤Ó· ·fi ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·” . ∏ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓË ·Ô¯ÒÚËÛ ·fi ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Ù˘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ, ˆÛÙfiÛÔ ÎÏ‹ıËΠηÙfiÈÓ ·fi ÙÔ ÓÔÌÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ π∫∞ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË ı¤ÛË Ù˘ Î·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Ù˘.

¶ËÁ¤˜ ·fi ÙÔ π∫∞ μfiÏÔ˘ ÛËÌ›ˆÓ·Ó ¿ÓÙˆ˜ ˆ˜ Ë ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓË Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ Stage ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ‚‚·›ˆÛË ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙÔ π∫∞ Î·È fi¯È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û “·Ê·›ÚÂÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ ÁÈ· Ó· ·ԉ›ÍÂÈ ˆ˜ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì·” . ∏ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓË-ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ· ÙÔ˘ ÂÂÈÛÔ‰›Ô˘ ˆÛÙfiÛÔ, Û‡Ìʈӷ ÌÂ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜, Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ Stagers, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û‹ÌÂÚ· ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó Ì ÏˆÊÔÚ›· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, fiÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·ÓÂÏÏ·‰È΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·-

Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ¤Íˆ ·fi ÙÔÓ ÕÚÂÈÔ ¶¿ÁÔ. ™ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÂΉÈο˙ÂÙ·È ˘fiıÂÛË ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘ Ì Stage Î·È Ë ·fiÊ·ÛË ı· ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ̤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ. √È ›‰ÈÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ› ·ÎÏÔÈ ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ “ÔÈ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ Ì Stage ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È “ÛÙÔ Ì¿ÙÈ”, ηıÒ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı¤ÏÂÈ Ó· ··ÏÏ·Á› ·fi ·˘ÙÔ‡˜, ÂÓÒ Ù›ıÂÙ·È Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ̤ۈ ÙÔ˘ √∞∂¢ ¿ÏÏÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Stage, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔÓ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·”. ¢∏ª√.™.

ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Ì¿¯Ë ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ªÂÙ¿ ·fi ÛΤ„Ë Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ·ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· ÌËÓ Â›Ì·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÁÈ· ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘. ¶ÚÔÙ›ӈ ÙÔÓ ª·ÚÁ. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿, ηıÒ˜ Â›Ó·È ¤ÓÙÈÌÔ˜, ÈηÓfi˜ Î·È ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌÔ˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. £· ÙÔÓ ÛÙËڛ͈ Ì fiϘ ÌÔ˘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ” , Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ. √ ª·ÚÁ. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ ·ÊÔ‡ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔ˘˜ Î.Î. ª·ÏÏ‹ Î·È ªÔÏÔ¯›‰Ë ÁÈ· ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘, ÛÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “√ ·ÁÒÓ·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘fiıÂÛË ÂÓfi˜, ·ÏÏ¿ fiÏˆÓ Ì·˜. ŸÏÔÈ ¤¯Ô˘Ì ÙȘ ›‰È˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË ı· ÛËÎÒÛˆ ÙÔ ‚·Ú‡ ÊÔÚÙ›Ô ÙÔ˘ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘ ·ÁÒÓ·. £· Ù· ηٷʤÚÔ˘ÌÂ Î·È ı· ÓÈ΋ÛÔ˘ÌÂ. ¶¿Ì ÁÈ· ÙË Ó›ÎË, ÁÈ·Ù› ÌÔÚԇ̠ӷ Á›ÓÔ˘ÌÂ Ë Ó¤· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ÁÈ· ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ‰È·ÏÔ΋ Î·È ÂÏ·ÙÂȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ” . °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

∂ÂÚÒÙËÛË ª‹ÙÚÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘˜ ∂¶∂ƒøΔ∏™∏ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌˆÓ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ∂ÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ™˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ∂ϤÁ¯Ô˘ ŒÚÁˆÓ η٤ıÂÛ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ∫˘Ú. ª‹ÙÚÔ˘. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “™‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÙÔÈ΋˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜, ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ μfiÏÔ˘ ·Ú·‰fiıËΠ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ∂™¶∂§, ÛÙËÓ ÔÔ›· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ˘fi ·Ú¿‰ÔÛË Û ¯Ú‹ÛË ‰›ÎÙ˘Ô Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌˆÓ “ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi”. ªÂ ‰Â‰Ô̤ӷ Ù· Û˘¯Ó¿ ·Ù˘¯‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÔ˘˜, ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ÛÔ‚·Úfi ·Ù‡¯ËÌ· Ô‰ËÏ¿ÙË Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙËÓ Î·Î‹ ÂÈÏÔÁ‹ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ÙËÓ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ÂͤٷÛË Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ› Ë ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘ ÂÂÚˆÙ¿Ù·È Ô Î. ¢‹Ì·Ú¯Ô˜: °È·Ù› ÙÔ ¤ÚÁÔ ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·fi ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ Ù˘ ÌÂϤÙ˘. °È·Ù› ‰fiıËÎ·Ó ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Û ¯Ú‹ÛË, ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi Ó· ¤¯ÂÈ ·Ú·‰Ôı›. °È·Ù› ‰ÂÓ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÙÔ˘ ∂™¶∂§, fiÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÔÈ ÏfiÁÔÈ Ô˘ ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌˆÓ ˆ˜ “ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi” . °È·Ù› ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠÙÔ ÂÚÁÔÏ·‚ÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË ÌË ·ÔÚÚfiÊËÛË Ù˘ ÂÁÎÚÈı›۷˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ (·fi ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi). Δ¤ÏÔ˜, ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÏËÚÔÊÔÚËıԇ̠·Ó Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ÚԂ› Û ‰ÈÔÚıˆÙÈΤ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ, ÒÛÙ ÔÈ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔÈ Ó· ηٷÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ·ÛÊ·Ï›˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ›”.


M·ÁÓËÛ›· 13

¶∂ª¶Δ∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπOY 2010

™ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ ÌÂÙ·ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û ϛÁ˜ Ë̤Ú˜ ÙÔ ∂∫∞μ

™˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∞

Ô„ÈÏÒÓÂÙ·È ÙÔ È·ÙÚÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ ·fi ÙÔ˘˜ 100 ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ıËÎ·Ó ‹ ı· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÔÈ ‰¤Î·, ÂÓÒ Ï‹ÁÔ˘Ó Î·È ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ, Ì ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ù˘ Î¿Ï˘„˘ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÔÈÎÙfi. §fiÁˆ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∞ÎÙÈÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ·ÍÔÓÈÎÔ‡ ÙÔÌÔÁÚ¿ÊÔ˘. ∂›Û˘ Û 20 ÂÚ›Ô˘ Ë̤Ú˜ ı· ÌÂÙ·ÛÙÂÁ·ÛÙ› ÙÔ ∂∫∞μ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ, ηıÒ˜ Ù· √Ï˘Ìȷο ∞ΛÓËÙ· ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” .

∂™À ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ÚfiÛÏË„Ë 15.000 ÓÔÛËÏ¢ÙÒÓ ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ·ÍÈÔÚÂÒ˜ Ù· ¡ÔÛÔÎÔÌ›·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ·Ï‹ÚˆÙ˜ Â›Ó·È ÔÈ Î·ı·Ú›ÛÙÚȘ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘. °È· ÙÔ ı¤Ì· ˘‹ÚÍ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Ì ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘” Î. ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ Ô ÔÔ›Ô˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÙÔ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

ŒÓÙÔÓÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ¤ÓˆÛË ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ μfiÏÔ˘ Î·È ∫¤ÓÙÚˆÓ ÀÁ›·˜ ·fi ÙÔ Î‡Ì· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ÌË ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÛÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ô„›ÏˆÛË ÙÔ˘ È·ÙÚÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÂÓÒ ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ˜ ÚfiÎÏËÛ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ∫ÏÈÓÈΤ˜ Î·È ΔÌ‹Ì·Ù·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ˙‹ÙËÌ· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ·ÙÂÈ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÔ‡˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, ·ÊÔ‡ ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ï‹ÁÔ˘Ó Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÓˆıÔ‡Ó. ™‡Ìʈӷ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ¤ÓˆÛ˘ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙË ªÔÛ¯ÔÙ˙fiÔ˘ÏÔ ·fi ÙȘ 151 ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ÁÈ·ÙÚÒÓ Â›Ó·È Î·Ï˘Ì̤Ó˜ ÔÈ 101. ŸÌˆ˜ ·fi ÙÔ˘˜ 100 ÔÈ ‰¤Î· ı· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. √ ·ÚÈıÌfi˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜, ÂÓÒ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û ‰È¿ÊÔÚ· ÙÌ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ÙÔ ∞ÎÙÈÓÔÏÔÁÈÎfi, fiÔ˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ‰‡Ô ÌfiÓÈÌÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ·ÏÏ¿ ·fi ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ. ¶·ÚfiÌÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Î·È ÛÙÔÓ ∞ÍÔÓÈÎfi ÙÔÌÔÁÚ¿ÊÔ. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ÚÔÛÏ‹„ÂȘ. ∂‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÎÚ›ÛÂˆÓ ÁÈ· Ó· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë Î¿ÔÈÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ‹‰Ë ı· ¤ÚÂ ӷ ›¯Â χÛÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ·. ÕÏψÛÙÂ Î·È ÙÔ 2011 ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ÁÈ·ÙÚÒÓ. ŒÓ· ·ÎfiÌË ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È ÔÈ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È

ªÂÙ·ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ∂∫∞μ

ÛÙÔ˘˜ ¤ÓÙÂη Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ı· ¤¯Ô˘Ó Ï‹ÍÂÈ ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ fiψÓ. “∞fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Ë ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ÙˆÓ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÂÚÓ¿ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô. ¶ÚfiÛÊ·Ù· Ë ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· ·¤ÛÙÂÈÏ ¤Ó· ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Û ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ fiÛÔ˘˜ Î·È Û ÔȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÔ‡˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÎÔÓ‰‡ÏÈ. øÛÙfiÛÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È ¯ı˜ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ‰ÂÓ Â›¯Â ‰ÒÛÂÈ Î¿ÔÈ· ·¿ÓÙËÛË. √È ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙˆÓ ÎÏÈÓÈÎÒÓ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ·Ó·ÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ¤ÓÙÂη ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÒÓ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë Û‡Ì‚·ÛË Ï‹ÁÂÈ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜” ›Â Ô Î. ªÔÛ¯ÔÙ˙fiÔ˘-

ÏÔ˜. √È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ‚¤‚·È· Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ÀÁ›·˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÔÏϤ˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ÀÁ›·˜. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Î. §ÂˆÓ›‰·˜ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, “˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û ÌÂÚÈΤ˜ ‰Âο‰Â˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÎÂÓ¿ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÏËÚÒÓÔÓÙ·È, ·ÊÔ‡ ·ÎfiÌË Î·È ÔÈ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ Â›Ó·È ÁÈ·

ÔÎÙÒ Ì‹Ó˜. ∂›Û˘ ÔÈ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ì¤Ûˆ ∞™∂¶ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ˘˜ ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜ Î·È ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÔ˘Ó fiÏ· Ù· ÎÂÓ¿. °È·Ù› ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ Î·È ÛÙÔ ‚ÔËıËÙÈÎfi ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ·Ú·˚·ÙÚÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi” . °È· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ 1.000 ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È Ù· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ Ô ÙÔÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË fiÔ˘ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÂÚÁ·ÙÔÏfiÁÔ˜ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi-Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô Ù˘ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋˜ ÓÔÛËÏ¢ÙÈ΋˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÙÔ˘

£ÂÙÈο ·¿ÓÙËÛ·Ó Ù· √Ï˘Ìȷο ∞ΛÓËÙ· ÛÙË ÌÂÙ·ÛÙ¤Á·ÛË ÙÔ˘ ∂∫∞μ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ. ŒÙÛÈ Û 20 ÂÚ›Ô˘ Ë̤Ú˜ ÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ Î·È Ù¯ÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ı· ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È ϤÔÓ Û ÂÓÓÈ¿ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ™Ù·‰›Ô˘, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ¯ÒÚÔ ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ Ã·ÚÈÛÈ¿‰Ô˘¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi. ∏ ÂͤÏÈÍË Â›Ó·È ıÂÙÈ΋ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ Ô˘ ›¯·Ó ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â‰Ò Î·È ‰‡Ô ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÛÙ¿ıÌ¢ÛË ÙˆÓ ·ÛıÂÓÔÊfiÚˆÓ ¤Íˆ ·fi Ù· ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù·. √ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ∂∫∞μ μfiÏÔ˘ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ™Ù·ÌÓ¿˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ “Ù· √Ï˘Ìȷο ∞ΛÓËÙ· ·¿ÓÙËÛ·Ó ıÂÙÈο ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÛÙ¤Á·ÛË ÙÔ˘ ∂∫∞μ. ∂ÎÙÈÌԇ̠ˆ˜ Û ÂÚ›Ô˘ 20 Ë̤Ú˜ ı· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ Î·Ï‡ÙÔÓÙ·˜ ÂÓÓÈ¿ ¯ÒÚÔ˘˜. ∂Λ ı· ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È ÙÔ ÙËÏÂʈÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ, ÙÔ ÂÊËÌÂÚ›Ô, ÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, ÔÈ Ù¯ÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, ÙÔ ·Ú¯Â›Ô, Ô ÂÍÔÏÈÛÌfi˜, ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÙÔ π∂∫, ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡” .

¢ÂÓ ‹Ú·Ó ‰ÂÏÙ›· ‰ˆÚÂ¿Ó ÌÂٷΛÓËÛ˘ Ì ·ÛÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜ Î·È ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ

∞fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘˜ ÏËÚÒÓÔ˘Ó Ì·ıËÙ¤˜ ÙË ÌÂÙ¿‚·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ãøƒπ™ ‰ˆÚÂ¿Ó ÌÂٷΛÓËÛË Ì ÙÔ

∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È Ê¤ÙÔ˜ ¯›ÏÈÔÈ Î·È ϤÔÓ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÚÈÒÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ §˘Î›ˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜, ηıÒ˜ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ·Ê› οÔÈ· ۇ̂·ÛË ÌÂٷ͇ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ Î·È ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§. ¶ÔÏÏÔ› Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ËÌÂÚËÛ›ˆ˜ Î·È ¤ÍÈ Â˘ÚÒ, fiÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È ·fi ¯·ÌËÏ¿ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÚÒÌ·Ù·. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, ‰ËÏ·‰‹ ηٷϋ„ÂȘ, ·Ó ‰ÂÓ Ï˘ı› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó. ΔÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì· ›¯Â ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Î·È ¤Ú˘ÛÈ Î·È ÙÂÏÈο χıËΠÌÂÙ¿ ·fi ÔÏϤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. “∞˘Ùfi Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë ¤Ú˘ÛÈ, ‹Ù·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô ‰ˆÚÂ¿Ó ÌÂٷΛÓËÛ˘. ŒÙÛÈ

·fi ÙȘ 7 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 4 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÈ‚È‚¿˙ÔÓÙ·È Û ‰‡Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÁÚ·Ì̤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ Î·È Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ‰ˆÚ¿Ӕ ÙfiÓÈÛÂ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ 2Ô˘ ∂¶∞§ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î. ¡›ÎÔ˜ ∫Ô˘ÎÔ˘Û¤Ï˘. º¤ÙÔ˜, ‰¤Î· Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ¿ÏÈ ÙÔ ÁÓˆÛÙfi Úfi‚ÏËÌ· ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ˙ËÌÈÒÓÔÓÙ·È ¯›ÏÈÔÈ ÂÚ›Ô˘ Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙÔ 1Ô Î·È 2Ô ∂¶∞§ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ∂¶∞§ ∞ÁÚÈ¿˜. “™Ù· ∂¶∞§ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ÊÔÈÙÔ‡Ó, ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È fi¯È ·fi ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÁÂÈÙÔÓÈ¿, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ٷ °ÂÓÈο §‡ÎÂÈ·, ·ÏÏ¿ ·fi fiÏÔ ÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ηıÒ˜ Ù· ·È‰È¿ ÂÈϤÁÔ˘Ó ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ Î¿ı ∂¶∞§. ŒÙÛÈ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì·˜, Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¶ÔÏ˘ÎÏ·‰ÈÎÔ‡, ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙË ¡¤·

¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÙÔÓ ÕÓˆ μfiÏÔ, ÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ Î·È ·’ ÔÔ˘‰‹ÔÙ ·ÏÏÔ‡. Èڛ˜ ÙËÓ Î¿ÚÙ· Ù˘ ‰ˆÚÂ¿Ó ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ù¤ÛÛÂÚȘ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜ ÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ Ù¤ÛÛÂÚ· ¢ÚÒ. ∫¿ÔÈÔÈ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Î·È ¤ÍÈ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ∫Ô˘ÎÔ˘Û¤Ï˘. ¶ÚfiÛıÂÛ ‰Â ˆ˜ οÔÈÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ηı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ·ÊÔ‡ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Â˙‹ ÏfiÁˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·‰˘Ó·Ì›·˜. √È Ì·ıËÙ¤˜ Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓ· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈṲ̂ÓÔÈ Ì ÙËÓ fiÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È Â›Ó·È Ôχ Èı·ÓfiÓ Û ϛÁ˜ Ë̤Ú˜, ÌfiÏȘ ÂÎÏÂÁÔ‡Ó Ù· ÂÓÙ·ÌÂÏ‹ Î·È Ù· ‰ÂηÂÓÙ·ÌÂÏ‹ Ì·ıËÙÈο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ·, Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È Î·Ù·Ï‹„ÂȘ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ. √ Ì·ıËÙ‹˜ Ù˘ μ’ Δ¿Í˘ ÙÔ˘ 2Ô˘ ∂¶∞§ ∞Ó·ÛÙ¿Û˘ ¶·Ô˘ÙÛ‹˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓË̤ڈÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ

ÁÔÓ¤ˆÓ, Â›Ó·È ˆ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ì›ÛıˆÛ˘ ψÊÔÚ›ˆÓ. √ ›‰ÈÔ˜ ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÃÈÏÈ·‰Ô‡˜ Î·È ÏËÚÒÓÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ‰‡Ô ¢ÚÒ ÁÈ· ÙË ÌÂٷΛÓËÛ‹ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. “Œ¯ˆ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Ô˘ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ‰‡Ô ψÊÔÚ›· ÁÈ· Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ¶ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ Î·È ‰›ÓÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ù¤ÛÛÂÚ· ¢ÚÒ. ∂›Ó·È ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ·, ÁÈ·Ù› ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈϤÔÓ ¤ÍÔ‰·” ÙfiÓÈÛÂ. √È Ì·ıËÙ¤˜ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È Î·È ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÙȘ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. ÕÏψÛÙ Û ٤ÙÔÈÔ˘˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜, ‰‡ÛÎÔϘ ÔÈÎÔÓÔÌÈο, Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ Î·È fiÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÏÏÔ› Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ∂¶∞§ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ¯·ÌËÏ¿ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÚÒÌ·Ù·, fiÛ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó

Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔ Ì‹Ó· 80 ¢ÚÒ ÛÙÔ ·È‰› ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô; ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î¿ı Ë̤ڷ ¤Íˆ ·fi Û¯ÔÏÂ›Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÎÔÌÊÔ‡˙ÈÔ ÛÙȘ ÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙÔ ·ÛÙÈÎfi ψÊÔÚÂ›Ô Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ‰‡Ô. ŸÌˆ˜ ·˘ÙÔ› Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÛÙȘ ÛÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜, fiÙ·Ó ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ÌÔÚ› Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ Î. ΔÚ‡ÊˆÓ ¶Ï·ÛÙ¿Ú·˜ ÙfiÓÈÛ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈ· Û˘Ìʈӛ· Ì ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ÁÈ· ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ÌÂٷΛÓËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. øÛÙfiÛÔ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÔÈ Â·Ê¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∞ÓËÛ˘¯›· ·fi ÙÚˆÎÙÈÎfi ÛÙÔ 20fi ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ∞¡∏™ÀÃπ∞ ÚÔÎÏ‹ıËΠÛÙÔ

20Ô ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô μfiÏÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÓÂÎÚÔ‡ ÙÚˆÎÙÈÎÔ‡ ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÚÔ‹Ïı ·fi ÙÔ ¯Â›Ì·ÚÚÔ ÕÓ·˘ÚÔ, Ô˘ ÁÂÈÙÓÈ¿˙ÂÈ Ì ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. √È ·ÚÌfi‰È˜ ÙÔÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ·fi ·‡ÚÈÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÂ Ì˘ÔÎÙÔÓ›·. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °È¿ÓÓ˘ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ÙfiÓÈÛÂ: “∂ÓËÌÂÚˆı‹Î·Ì ·fi ÙȘ ÓËÈ·ÁˆÁÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÔÓÙÈÎÈÔ‡ ÛÙÔ ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ‹Á·Ì ÂΛ ÁÈ· Ó· ‰Ô‡ÌÂ, Ò˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙÔ ı¤Ì·. ™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ Á›ÓÂÈ Ì˘ÔÎÙÔÓ›· ·fi ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ ¤ˆ˜ ∫˘Úȷ΋. ¶¿ÓÙˆ˜ ·ÚfiÌÔÈÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ¤¯ÂÈ Â·Ó·ÏËÊı› Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÂÚÈԉ›˜ Ì ÙËÓ ·Ú¯‹ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÛÙ· ÂÚÈÊÂÚÂȷο Û¯ÔÏ›·, ÍÂÎÈÓ¿ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Î·È ÓËÈ·ÁˆÁÒÓ, ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ·ÂÚÁȷ΋˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ë ¢È‰·ÛηÏÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (¢√∂). ∏ ¢√∂ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙËÓ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ô˘ ÚÔ΋ڢÍÂ Ë ∞¢∂¢À ÁÈ· ÙȘ 7 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ë̤ڷ ¶¤ÌÙË. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ˘Âڈڛ˜ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ ¤Ú˘ÛÈ, ·˘Ù¤˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ï‹ÚˆÙ˜ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ·Ó·‚ÔÏ‹ ‹ÚÂ Ë ÂΉ›Î·ÛË Ù˘ ÚÒÙ˘ ·ÁˆÁ‹˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ Î·È ÔÈ ÓËÈ·ÁˆÁÔ› ηٿ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ·Ó·‰ÚÔÌÈÎÒÓ ·fi ÙÔ Â›‰ÔÌ· ÙˆÓ 176 ¢ÚÒ. ΔÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Á‡Úˆ ÛÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Ì ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ. ™‹ÌÂÚ· Ô Î. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ ÙÔ˘ 3Ô˘ °Ú·Ê›Ԣ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î. ™Ù¤Ê·ÓÔ §¿˙Ô ı· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÁÈ· ‰Ô˘Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ÚÔο٠·ÈıÔ˘ÛÒÓ ÛÙÔÓ ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡. ∞˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Û‡ÌÙ˘ÍË ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ Δ¿ÍÂˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ¿ÛÙÂÁ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÂÙ·È Ë ‰È‰·Ûηϛ·. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 14 ¡· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó 13 ÛÙÚÂÌ. ÙÔ˘ ¶∂μ ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ÀfiÌÓËÌ· ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¡· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó Ù· 13 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ 304 ¶∂μ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ÎfiÌ‚Ô˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ˙ËÙ› ÙÔ ΔÌ‹Ì· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Ì ˘fiÌÓËÌ¿ ÙÔ˘ ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ À∂£∞, fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ. ∞ÎfiÌË ÙÔ ÙÔÈÎfi Δ∂∂ ˙ËÙ› ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ Δ∂∂ Ó· ıÂÛÈÛÙ› Ë ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÚÁÔÏ·‚ÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ·Ó¿ıÂÛ˘ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ·ÌÔÈ‚ÒÓ. ™Â ˘fiÌÓËÌ¿ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Î.Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ Î·È ƒ¤· ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÎfiÌ‚Ô˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ÙÔ Δ∂∂ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î·È Ù· ÂÍ‹˜: “¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ¿ÌÂÛË Ï‡ÛË Ì ÎÔÈÓ‹ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 304 ¶∂μ, Ù· 13 Û˘ÓÔÏÈο ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÎfiÌ‚Ô˘. ∏ ‰˘ÛÙÔΛ· Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ¤ÎÙ·Û˘ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ, Ê·›ÓÂÙ·È ÙÂÏ›ˆ˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈ΋, ·ÊÔ‡ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ Â›Ó·È Ô ›‰ÈÔ˜, ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ. £ÂˆÚԇ̠fiÙÈ Ë ··›ÙËÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ ÁÈ· ηٷÛ΢‹ ÙˆÓ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ fiÏ˘ Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÂÌϷΛ ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·Ù·Û΢‹˜ ÙÔ˘ ÎfiÌ‚Ô˘, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÙÔ ÚÔ˜ ηٷÛ΢‹ ¤ÚÁÔ Ô˘‰fiψ˜ ÂȉÂÈÓÒÓÂÈ ÙË ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ··ÈÙ› ÙË Û˘Ó¯‹ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, Î·È Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ fiÔÈˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Î·Ù·Û΢‹˜, ηıÒ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ı· ·˘ÍËı› Ë Ù·Ï·ÈˆÚ›· Ô˘ ı· ˘ÔÛÙÔ‡Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ (¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘)” . ∂Í¿ÏÏÔ˘ Û ˘fiÌÓËÌ· ÚÔ˜ ÙÔ Ó¤Ô Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ Δ∂∂ Î. ÃÚ. ™›ÚÙ˙Ë ÙÔ ÙÔÈÎfi Δ∂∂ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·Ó·ı¤ÛÂˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ Î·È ÂÚÁÔÏ·‚ÈÒÓ: “∂Âȉ‹ ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ Ë Ó¤· ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ‰ÔÌ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì ÙÔ ™¯¤‰ÈÔ ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘, ıˆÚԇ̠fiÙÈ ˆ˜ Δ∂∂, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ¶¢, ÙË ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË Ù˘ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ·fi ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ·Ó¿ıÂÛ˘, ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ Î·È ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÙÔ˘ ·Ó·‰fi¯Ô˘ Î·È Ù˘ ·ÌÔÈ‚‹˜ ÙÔ˘. £· ÌÔÚÔ‡Û ÙÔ Δ∂∂ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ÁÈ· ·ÚÂÏıfiÓÙ· ¤ÙË, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ·fiÏ˘ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ Ô˘ ‰È·Ù¤ıËÎ·Ó Ì ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÚfiÔ. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ı· ÌÔÚ› ÛÙÔ ÂÍ‹˜ Ó· ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È Ô ÊÔÚ¤·˜ ·Ó¿ıÂÛ˘ Î·È ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ÌÂϤÙ˜ - ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜ ÁÈ· ÌÔÓÔˆÏ‹ÛÂȘ ·Ó·ı¤ÛÂˆÓ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÁÚ·Ê›·. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ı· ηٷÚÁËı› ÙÔ “¿‚·ÙÔ” ÁÈ· ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏʈÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ·¢ı›·˜ ·Ó·ı¤ÛÂȘ” . Δ¤ÏÔ˜ fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, Ë ¢ÈÔÈÎÔ‡Û· ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· ηϤÛÂÈ ÁÈ· ÂÓË̤ڈÛË ÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ Ù˘ ∂À¢∂ ∫¿ÚÏ·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡.

¶EM¶TH 23 ™E¶TEMBPI√À 2010

™Â ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ηٿ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘

∫Ï›ÓÔ˘Ó Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ ÙÛÈÁ¿ÚÔ ™  ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ÂÛÙ›·Û˘ Î·È ‰È·ÛΤ‰·Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·Ó Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ‰ÒÛÂÈ ·Ú¿Ù·ÛË ÁÈ· ÙË ÌË ÈÛ¯‡ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› ··ÁfiÚ¢Û˘ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. Ãı˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, ηıÒ˜ Ô Ù˙›ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› Ôχ ÏfiÁˆ Ù˘ ··ÁfiÚ¢Û˘ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ ¯Ù˘ÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙËÓ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ º¶∞. √È Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ÔÚ›· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÙËÓ 1Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ (∞ÚÁÒ). ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÔÚ›· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Î·È Ó· ÂȉÒÛÔ˘Ó „‹ÊÈÛÌ· ηٿ Ù˘ ··ÁfiÚ¢Û˘ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ¢ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜) Î·È Î·ÙfiÈÓ ÔÚ›· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ∞’ Î·È μ’ ¢.√.À. μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ı· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞ ·fi ÙÔ 11 ÛÙÔ 13%. ªÂٷ͇ 20 Î·È 25 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ fiÏÔÈ ÔÈ ıÂÛÛ·ÏÈÎÔ› Û‡ÏÏÔÁÔÈ, ÂÓÒ Ù¤ÏË √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ·ÓÂÏÏ·‰È΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜. ∏ ··ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙÂı› Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙËÓ 1Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ΔÔ Î¿ÓÈÛÌ· ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙˆÓ

ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÂÛÙ›·Û˘ Î·È ‰È·ÛΤ‰·Û˘ (ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, Ù·‚¤ÚÓ˜, ηÊÂÙ¤ÚȘ, Ì·Ú, ÌÂ˙‰ÔˆÏ›·, ÙÛÈÔ˘Ú¿‰Èη, Ô˘˙ÂÚ›, „ËÙÔˆÏ›·, ÈÙ۷ڛ˜, ηÊÂÓ›·, Ϥۯ˜ Î.¿Ï.) Ì ÌÔÓ·‰È΋ ÂÍ·›ÚÂÛË Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ì ¿‰ÂÈ· ΤÓÙÚÔ˘ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ ¿Óˆ ÙˆÓ 300 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ (ÌÔ˘˙Ԣ͛‰Èη, ÎÏ·Ì Î.¿Ï.), ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ ‰›‰ÂÙ·È ÂÚ›Ô‰Ô˜ ¯¿ÚÈÙÔ˜ ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋ ̤¯ÚÈ 31 ª·˝Ô˘ 2011. “∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ Ï‹ÍÂÈ ÙÔ˘˜ Ù˙›ÚÔ˘˜ Ì·˜ ηٿ 30% Î·È ÙȘ 20 ÚÒÙ˜ Ë̤Ú˜ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ÂÈϤÔÓ Ì›ˆÛË 10% ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ Ì·˜, ¯ˆÚ›˜ Î·Ó Ó· Êı¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ‚·Ú‡ ¯ÂÈÌÒÓ·, fiÔ˘ ηӤӷ˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ› Ó· ηı›ÛÂÈ ¤Íˆ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÌfiÓÔÓ ÛÙÔ˘˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ì ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜”, ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∫·Ù·ÛÙËÌ·Ù·Ú¯ÒÓ ∂ÛÙ›·Û˘ Î·È ¢È·ÛΤ‰·Û˘ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞. ∞ı·Ó·Ûfi˜.

“∂ÊfiÛÔÓ Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ··ÁfiÚ¢ÛË ˆ˜ ¤¯ÂÈ, ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ì·˜, fi¯È ÁÈ·Ù› ÙÔ ı¤ÏÔ˘Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÔÈ Ù˙›ÚÔÈ ı· Â›Ó·È ÙfiÛÔ ¯·ÌËÏÔ›, Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ì ÛÙ· ¤ÍÔ‰¿ Ì·˜. √ Ù˙›ÚÔ˜ ʤÚÓÂÈ Ù· Î¤Ú‰Ë Î·È ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∏ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ 30% ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È 10% ·fi ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜, ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ 40% ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ı· ÙÔ ÂÈÙÚ¤„Ô˘ÌÂ. ¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈ˙fiÌ·ÛÙ ӷ ηÙ‚ԇÌ Û ·ÂÚÁ›·, ηıÒ˜ Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜”, ÚfiÛıÂÛÂ Ô Î. ∞ı·Ó·Ûfi˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∫·Ù·ÛÙËÌ·Ù·Ú¯ÒÓ ∂ÛÙ›·Û˘ ¢È·ÛΤ‰·Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÙÔ˘˜ (¶√∂™∂) Ì ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ÀÁ›·˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ

Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¢∂£, Ù¤ıËΠÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·ÏÏ¿ Ô Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ “ÁÈ· Ó· ‰Ôı› ¿ÌÂÛ· χÛË, Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊı› ÎÂÓÙÚÈ΋ ·fiÊ·ÛË Â›Ù ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ›Ù ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi”. √È Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ˙ËÙÔ‡Ó ·Ú¿Ù·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, ÏfiÁˆ ÎÚ›Û˘, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÛÙË °·ÏÏ›·, ÙËÓ πÛ·Ó›· Î·È ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›·. “∏ ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ Ï‹ÍÂÈ fiÏ· Ù· Ì·Á·˙È¿ Î·È ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜, ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì·˜”, ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Î. ∂˘ÛÙ. ¶ÚÔÛ‹ÏÈ·˜. “∂ÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ÚfiÓˆÓ Û ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË ı· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Û ¯ÒÚÔ˘˜ ηÓÈÛÙÒÓ Î·È ÌË, fiˆ˜ ›Û¯˘Â Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÓfiÌÔ, ·ÏÏ¿ Û ÔÛÔÛÙ¿ 50%-50%”. ¢∏ª√.™.

40.000 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ı· ηÏÏÈÂÚÁËıÔ‡Ó ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÁÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ Ê˘ÙÒÓ

∏ÏÂÎÙÚÈÛÌfi˜ ·fi Á·˚‰Ô˘Ú¿Áηı· ™·Ú¿ÓÙ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ·ÁÚÈ·ÁÎÈÓ¿Ú·, Ù· ÎÔÈÓ¿ Á·˚‰Ô˘Ú¿Áηı·, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ηÏÏÈÂÚÁËıÔ‡Ó ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·ÁÚÈ·ÁÎÈÓ¿Ú·˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÔÚÚÔÊËı› ·fi ¤ÍÈ ÌÔÓ¿‰Â˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÈÛ¯‡Ô˜ 15 ÌÂÁ·‚¿Ù, Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∏ ˙‹ÙËÛË ÁÈ· ηÏÏȤÚÁÂÈ· ·ÁÚÈ·ÁÎÈÓ¿Ú·˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ˘„ËÏÒÓ ÙÈÌÒÓ Ô˘ ¤‰ˆÛ ʤÙÔ˜ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ·fi ÂÓÂÚÁÂȷο Ê˘Ù¿. ∏ ·ÁÚÈ·ÁÎÈÓ¿Ú· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚ· ˆ˜ ÙÚÔÊ‹ ÁÈ· Ù· ˙Ò·, ÛÙËÓ ·Ú·Û΢‹ ηÏÏ˘ÓÙÈÎÒÓ Î·È Ê·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ Û΢·ÛÌ¿ÙˆÓ, ÛÙËÓ ÔÙÔÔÈ›·, ÂÓÒ Ë Ô˘Û›· ÛÈÏÈÌ·Ï›ÓË Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ, ÚÔÛٷهÂÈ ÙÔ Û˘ÎÒÙÈ Î·È Â›Ó·È ÏÔ‡ÛÈ· Û ·Û‚¤ÛÙÈÔ Î·È Î¿ÏÈÔ.Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÌÂϤÙ˜ Î·È ¤Ú¢Ó˜ Ù˘ °ÂˆÔÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ˘fi ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ Î. ¡. ¢·Ó·Ï¿ÙÔ, ¤¯ÂÈ ·Ô‰Âȯı› fiÙÈ Ë ·ÁÚÈÔ·ÁÎÈÓ¿Ú· Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ηÏfi ˘ÏÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ‚ÈÔη‡ÛÈÌÔ.√ ηıËÁËÙ‹˜ Ù˘ °ÂˆÔÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘Ó‰Âı› Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· Ì ÙËÓ ·ÁÚÈÔ·ÁÎÈÓ¿Ú·, ÙË ÌÂÏÂÙ¿ ·fi ÙÔ 1993, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÛÙË “£” ˆ˜ “Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÛÙËÚȯı› ·˘Ù‹ Ë Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜, ‰ÈfiÙÈ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜”.Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ Ù˘ °ÂˆÔÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜, Ù· 40.000 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ı· ηÏÏÈÂÚÁËıÔ‡Ó ÌÂ Û˘Ì‚fiÏ·È· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó·Êı› ·fi ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡˜ ÓÔÌÔ‡˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ˘˜ ÓÔÌÔ‡˜ §¿ÚÈÛ·˜, ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. “∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ ı· ÂÂÎÙ·ı› Û •¿ÓıË, ¢Ú¿Ì· Î·È ¶Ú¤‚Â˙· ·fi ʤÙÔ˜. ◊Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ·˘Ù‹ Ë Â¤ÎÙ·ÛË ·fi ÙÔ

ª¿ÈÔ, Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÔÈ Ó¤Â˜ ÙÈ̤˜ ·Ó¿ ÌÂÁ·‚·ÙÒÚ· ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜, 230 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÌÂÁ·‚·ÙÒÚ·. √ ÙfiÓÔ˜ ·ÁÚÈ·ÁÎÈÓ¿Ú·˜ ·Ú¿ÁÂÈ ÂÚ›Ô˘ ÌÈ· ÌÂÁ·‚·ÙÒÚ· ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. √fiÙ ¤Ó· ¯ˆÚ¿ÊÈ Ô˘ ‚Á¿˙ÂÈ ‰‡Ô ÙfiÓÔ˘˜ ·ÁÎÈÓ¿Ú·, Ô ÙÂÏÈÎfi˜ Ù˙›ÚÔ˜ Â›Ó·È 460 ¢ÚÒ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Î›ÓËÙÚÔ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÂÂÓ‰˘Ù‹, Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔÓ Î·ÏÏÈÂÚÁËÙ‹ 70 ¢ÚÒ ÙÔÓ ÙfiÓÔ, Á‡Úˆ ÛÙ· 150 ¢ÚÒ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ· ‰ËÏ·‰‹ Î·È ı· ÙÔ˘ Ì›ÓÂÈ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ. ∫·È ÛÙÔÓ ÁˆÚÁfi, ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ù· 150 ¢ÚÒ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ· Â›Ó·È ÔÏÏ¿ ÏÂÊÙ¿, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÂȉÔÙ‹ÛˆӔ, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ¢·Ó·Ï¿ÙÔ˜. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ·Ó¿ ÛÙÚ¤ÌÌ· Â›Ó·È Û ·Ú‰Â˘fiÌÂÓ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ·fi 2,5 ÙfiÓÔ˘˜ Î·È ¿Óˆ, ÂÓÒ Û ÍÂÚÈΤ˜ 1,5 ÙfiÓÔ˜.¶·Ú·ÁˆÁfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›· ÙÔ˘ 200 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ú‰Â˘fiÌÂÓ·, ı· ·Ú¿ÁÂÈ 500 ÙfiÓÔ˘˜ ·ÁÚÈ·ÁÎÈÓ¿Ú·, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ 35.000 ¢ÚÒ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ú·ÁˆÁfi, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÂȉÔÙ‹ÛˆÓ. √È ·Ú·ÁˆÁÔ› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹-

ÛÔ˘Ó ÌÈÎÚ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ Î·È Ó· ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÈÎÚ¤˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ÌÈÛÔ‡ ÌÂÁ·‚¿Ù. “ªÔÚÔ‡Ó Ó· Ì·˙¢ÙÔ‡Ó ¤ÓÙ ¿ÙÔÌ· Î·È Ó· ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÔÓ¿‰· ÌÈÛÔ‡ ÌÂÁ·‚¿Ù, ÎfiÛÙÔ˘˜ ÂÓfi˜ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘. ¶ÔÈÔ˜ ·›ÚÓÂÈ 400 ¢ÚÒ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·”, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ Ù˘ °ÂˆÔÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜.√È ¿‰ÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ó· ·Ú¿ÁÔ˘Ó ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·, Â›Ó·È ÁÈ· ÈÛ¯‡ ¿Óˆ ÙˆÓ 15 ÌÂÁ·‚¿Ù, ˆÛÙfiÛÔ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ÂÚ›Ô˘ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ. ∏ ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· Á›ÓÂÈ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÁÈ· ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ËÏÂÎÙÚÔ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·fi ÂÓÂÚÁÂȷο Ê˘Ù¿, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰Ôı› ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ·fi ÙË ¢∂∏ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. “ΔÒÚ· Á›ÓÂÙ·È ‰¤ÛÌ¢ÛË ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∂fiÌÂÓË Ê¿ÛË ı· Â›Ó·È Ë ÂÎfiÓËÛË ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ Î·È ÙÚ›ÙË Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜”, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ¢·Ó·Ï¿ÙÔ˜.ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ Â-

Ó¤ÚÁÂÈ·˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ÂÓfi˜ ÌÂÁ·‚¿Ù ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 1,5-1,8 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. “√ ÂÙ‹ÛÈÔ˜ Ù˙›ÚÔ˜ Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÌÔÓ¿‰·˜ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ ÙfiÛÔ. ¢ËÏ·‰‹ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ Â›Ó·È Ô Ù˙›ÚÔ˜ ÂÓfi˜ ¯ÚfiÓÔ˘, ÂÓÒ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÚÒÙ˘ ‡Ï˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Û 550.000 ¢ÚÒ, Ô˘ ¿Ó ÛÙÔÓ ·Ú·ÁˆÁfi”, ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ Ù˘ °ÂˆÔÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜. “∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· fiÛÔ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Ë ÌÔÓ¿‰·, ‰ÂÓ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜. ¢ËÏ·‰‹ ÌÈ· ÌÔÓ¿‰· ¤ÓÙ ÌÂÁ·‚¿Ù ‰ÂÓ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 9 ÂηÙÔÌ. ¢ÚÒ ·ÏÏ¿ .¯. ¤ÓÙ ÂηÙÔÌ. ΔÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÌÔÓ¿‰· ÂÓfi˜ ÌÂÁ·‚¿Ù fiÛÔ Î·È ¤ÓÙ ÌÂÁ·‚¿Ù ÂÙËÛ›ˆ˜. ΔÔ ÂÚÁ·ÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ”.ΔÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ù˘ ·ÁÚÈÔ·ÁÎÈÓ¿Ú·˜ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ ·Ôχو˜ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· fiÙÈÛÌ·, ·ÊÔ‡ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÍÂÚÈÎfi Ê˘Ùfi. ∂›Û˘ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÏÈÂÚÁËÙÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰·, Ô‡Ù ÏÈ¿ÛÌ·Ù· Ô‡ÙÂ Ê˘ÙÔÊ¿Ú̷η. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ °ÂˆÔÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ηÏÏÈÂÚÁËıÔ‡Ó Û˘ÓÔÏÈο 5 ÂηÙ. ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ·ÁÚÈ·ÁÎÈÓ¿Ú·. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ˆ˜ ‚ÈÔη˘Û›ÌÔ˘, Ë ·ÁÚÈ·ÁÎÈÓ¿Ú· ıˆÚÂ›Ù·È ‰ÈÂıÓÒ˜ ÌÈ· ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ˙ˆÔÙÚÔʤ˜, ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ Î¿ÓÂÈ Î·Ïfi ÛÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘ ˙ÒÔ˘ fiÛÔ Î·È ·fi Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È ¤Ó· ÔÏ˘ÂÙ¤˜ Ê˘Ùfi Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Û˘¯Ó¿ fiÙÈÛÌ·. ∏ ·ÁÚÈ·ÁÎÈÓ¿Ú· ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙ‹ ÁÈ· ıÂÚ·¢ÙÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜ ‹‰Ë ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·, ·ÊÔ‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ÁÈ· ÙË ıÂÚ·›· ·ı‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ‹·ÙÔ˜ ‹ ·ÎfiÌË Î·È Û·Ó ·ÓÙ›‰ÔÙÔ ÁÈ· ‰ËÏËÙËÚÈ¿ÛÂȘ. °È· “͇Ϸ οÁηӷ” ¤Î·Ó ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ πÏÈ¿‰· Î·È Ô ŸÌËÚÔ˜, Ô˘ ÙÔ ıˆÚÔ‡Û ٤ÏÂÈÔ Î·‡ÛÈÌÔ. ™Δ∞Àƒ√™ ¢∏ª√¶√À§√™


15

¶EM¶TH 23 ™E¶TEMBPI√À 2010

¶ƒ√™∫§∏™∏ Δ· ¢ÈÔÈÎËÙÈο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÙˆÓ √ÌÔÛÔÓ‰ÈÒÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ, μÈÔÙ¯ÓÒÓ, ∂ÌfiÚˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, Û·˜ ÚÔÛηÏÔ‡Ó Ó· ÙÈÌ‹ÛÂÙ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Û·˜ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ÂÁηÈÓ›ˆÓ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ “ª·ÁÓËÛ›· 2010 - 9Ô ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ¶·ÓfiÚ·Ì·” Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 25 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì. ÛÙÔ ∂ÎıÂÛÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜.


M·ÁÓËÛ›· 16 ∫·ÓÔÓÈο Ë Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿ Û‹ÌÂÚ· ™∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô

™‡ÏÏÔÁÔ˜ ªÈÎÚÔˆÏËÙÒÓ §·˚ÎÒÓ ∞ÁÔÚÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·ÂÚÁ›· Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ Ë Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· ÛÙËÓ Ô‰fi ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·ÓÔÓÈο Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔˆÏËÙÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜” . ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ·¤¯Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙȘ Ï·˚Τ˜ ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ›.

√ ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ √ μ√À§∂ÀΔ∏™ ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘ η٤ıÂÛ ÂÚÒÙËÛË ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ì ı¤Ì· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ: “∏ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÏÏÔȈı› ηıÒ˜ ÙÔ ÈÛ¯‡ÔÓ ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÚÔÛÙ·Û›·˜, ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ· ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ‰ÂÓ Â›Ó·È ϤÔÓ Â·ÚΤ˜ Ó· ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ ÌÈ· ÔÚ›· Ú·Á‰·›·˜ ·ÏÏ·Á‹˜ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î˘Ú›ˆ˜ Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ÔÈÎÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ Ô˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È ÙËÓ Î·Ù¿ÙÌËÛË ÙˆÓ ÂÎÙ¿ÛˆӔ . √ ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ Ì ÙÔ Ó¤Ô ÓfiÌÔ ÁÈ· ÙȘ ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ù˘ ˘Ô‚¿ıÌÈÛ˘ Ù˘ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÙÔ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ÚÔ·ÙÔ˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÔʤÏË ÁÈ· ÙÔ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÂÓÒ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ·Ôχو˜ Ï·Óı·Ṳ̂ÓË ÙË ÌÂÚÈ΋ ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ì ÙÔ ÓfiÌÔ ÙˆÓ ∞¶∂ ÙÔ˘ ÈÛ¯‡ÔÓÙÔ˜ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜. Δ¤ÏÔ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË ÂÎÔÓÔ‡ÓÙ·È ÌÂÓ Ù· ™¯¤‰È· ÈÚÈ΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ ∞ÓÔÈÎÙÒÓ ¶fiÏÂˆÓ (™Ã√∞¶), ÏËÓ fï˜ Ô Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË Â›Ó·È ·ÙÂÏ‹˜ Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ë ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ·˘ÙÒÓ ÛÙË Ê¿ÛË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË.

¶∂ª¶Δ∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπOY 2010

™˘ÛÙ‹ÓÂÈ Û ¢·ı›˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Û›ÙÈ Î·È Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó Ê˘ÛÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·

“∫·Ì·Ó¿ÎÈ” ·fi ÙÔÓ π·ÙÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ÁÈ· Ù· ۈ̷ٛ‰È· ÛÙÔÓ ·¤Ú· Ù˘ fiÏ˘

Δ

ÔÓ ÎÒ‰ˆÓ· ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ηډÈÔÏÔÁÈο Î·È ·Ó·Ó¢ÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÎÚÔ‡ÂÈ Ô π·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ˘ÂÚ‚¿ÛÂȘ ÛÙȘ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚‰ÔÌ¿‰· ·fi ÙÔ ÛÙ·ıÌfi ·¤ÚÈ·˜ Ú‡·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. √ π·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜, Û˘ÛÙ‹ÓÂÈ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Û›ÙÈ Î·È Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó Î¿ıÂ Ê˘ÛÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ô ÛÙ·ıÌfi˜ ̤ÙÚËÛ˘ ·¤ÚÈ·˜ Ú‡·ÓÛ˘ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ, ‰ÂÓ Î·Ù¤ÁÚ·„ οÔÈ· ˘¤Ú‚·ÛË Ù˘ ̤Û˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ÙÈÌ‹˜ ÛÙ· ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È·.

ΔËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÔÈ Û˘Ó¯›˜ ˘ÂÚ‚¿ÛÂȘ ·fi ÙȘ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ. √ π·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ¢Â›ÎÙË ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∞ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô fiÙÈ Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·Ó¢ÛÙÈο Î·È Î·Ú‰ÈÔÏÔÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ Û›ÙÈ, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ηıÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ·ÂÚÔÚ‡·ÓÛ˘ ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·, ÒÛÙ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÚ›ÛÙ·ÛË Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È Ù· ·Ó·Áη›· ̤ÙÚ· ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜. ™ÙȘ ÙÈ̤˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ, Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ‚Ï¿‚˘, ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ “‰ÂÓ ÛËÌÂÈÒıËΠη̛· ˘¤Ú‚·ÛË Ù˘ ̤Û˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ÙÈÌ‹˜ (50 Ìg/m3 - 24h), ÙÔ Ì‹Ó· ™Â٤̂ÚÈÔ Ì¤¯ÚÈ ¯ı˜ (ΔÂÙ¿ÚÙË), ˆÛÙfiÛÔ ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ÔÏϤ˜ ˆÚÈ·›Â˜ ˘ÂÚ‚¿ÛÂȘ, ÛÙȘ 15, 16 Î·È 17 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ∏ ˘„ËÏfiÙÂÚË ˆÚÈ·›· ÙÈÌ‹ ˘¤Ú‚·Û˘ ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎÂ, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 18 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, 271 Ìg/m3, ÛÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ∞fi Ù· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÌÂÙÚ‹ÛˆÓ, Ô˘ ›¯·Ó ÎÚ·ÙËı› ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍÂ, ·fi ÙË 1Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ò˜ Î·È ÙËÓ 22Ë ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ÌËÓfi˜, η̛· ˘¤Ú‚·ÛË ÛÙËÓ ÔÚȷ΋ ̤ÛË ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÙÈÌ‹, Ë ÔÔ›·, fï˜, ÁÈ· ÂÙ¿ ̤Ú˜, ‹Ù·Ó ˘„ËÏfiÙÂÚË ÙˆÓ 40 Ìg/m3. ∏ ÌÈÎÚfiÙÂÚË 24ˆÚË ÙÈÌ‹, 19 Ìg/m3, ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠÛÙȘ 2 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È Ë ˘„Ë-

ÏfiÙÂÚË, 50 Ìg/m3, ÛÙȘ 15 ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ÌËÓfi˜. øÛÙfiÛÔ, ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ÔÏϤ˜ ˆÚÈ·›Â˜ ˘ÂÚ‚¿ÛÂȘ, ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ 15 - 17 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÂÓÒ ÔÈ ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜ ˆÚÈ·›ˆÓ ˘ÂÚ‚¿ÛÂˆÓ ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ÛÙȘ 15 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, 103 Ìg/m3, Î·È ÛÙȘ 18 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, 271 Ìg/m3. §·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙȘ ˘„ËϤ˜ ̤Û˜ ËÌÂÚ‹ÛȘ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·Ë̤ÚÔ˘ 15 -18 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, 50, 49, 48, 44 Ìg/m3 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ, ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ˘‹ÚÍ ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ·ÓÙÈÓÔÌ¿Ú¯Ë Î. ¡·Ù¿-

Û·˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘: “∂ÈÛËÌ·›ÓÔ˘ÌÂ, ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7 ÙÔ˘ ¡. 1650/86 ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, Ô˘ ÂÁηıÈÛÙÔ‡Ó Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË ÙˆÓ ÛÙ·ıÌÒÓ, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜, Ì ÙÔ ÂıÓÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ˘ À¶∂∫∞ Î·È ÙËÓ ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜ Û ·˘Ùfi. ∂ÈϤÔÓ, ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ Ù˘ Û‡Á¯˘Û˘ Î·È Ù˘ ·ÓËÛ˘¯›·˜ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÔÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ, Á›ÓÂÙ·È ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÈÔ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋, ·ÊÂÓfi˜, Ë ·-

Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓÈ·›Ô˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙ·ıÌÒÓ Ì¤ÙÚËÛ˘ Ù˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ Ú‡·ÓÛ˘, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ÛÙ·ıÌÔ› Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ, ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ÂÓÈ·›· ‚·ıÌÔÓfiÌËÛ‹ ÙÔ˘˜, ·˘ÙfiÌ·ÙË ÙËÏÂÌ·ÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÎÂÓÙÚÈÎfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ÂÓÈ·›· ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÂÓÈ·›· ¤Î‰ÔÛË ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ, Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘, Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ηıÔÚÈÛÌÔ‡ ÔÚ›ˆÓ ÂÈÊ˘Ï·Î‹˜ Î·È Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ Ú‡·ÓÛ˘ ÛÙÔ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ-

Îfi ™˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ı¤Ì· ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯Ô˘Ì ·¢ı˘Óı› Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӈ˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·, ·fi ÙÔ 2008 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Û ‚Ï¿‚Ë ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ ÙÔ˘ √Δ∂, ÔÊ›ÏÂÙ·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ô ÛÙ·ıÌfi˜ ̤ÙÚËÛ˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ Ú‡·ÓÛ˘ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹. √ ÛÙ·ıÌfi˜ ̤ÙÚËÛ˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ Ú‡·ÓÛ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ÂÓÙ·Á̤ÓÔ˜ ÛÙÔ ÂıÓÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ˘ À¶∂∫∞ Î·È ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ë ¡∞ª ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ, ·ÚÔ˘Û›·Û ‚Ï¿‚Ë, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, 17 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ∞fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ “Ë ‚Ï¿‚Ë ‰ÂÓ ÔÊÂÈÏfiÙ·Ó ÛÙÔ Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡” . ∞fi ˘¿ÏÏËÏÔ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜, ÌÂÙ¿ ·fi Û¯ÂÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ fiÔ˘ Â›Ó·È ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔ˜ Ô ÛÙ·ıÌfi˜ (1Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘), ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Ù¿ÛË ÛÙËÓ ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ √Δ∂ Î·È ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÙËÏÂÌÂÙ¿‰ÔÛË ÙˆÓ ÌÂÙÚ‹ÛˆÓ. ŒÙÛÈ ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ‰ÂÓ Â›¯Â ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ on line ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ À¶∂Ãø¢∂, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 16 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ∞ÈÙ›· Ù˘ ‚Ï¿‚˘ ‹Ù·Ó Ë ·ÔÛ‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ Î·Ïˆ‰›ˆÓ ·fi ÙÔ ÎÈ‚ÒÙÈÔ ÙÔ˘ √Δ∂. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Ë ˙ËÌÈ¿ Ó· ÚÔÎÏ‹ıËÎÂ, ηٿ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ÂÓËÌÂÚÒıËÎÂ Ô √Δ∂, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ôη٤ÛÙËÛ ÙË ‚Ï¿‚Ë, ¯ı˜, ΔÂÙ¿ÚÙË.

∞fi ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2011 ¿ÏÈ ÔÈ Ù‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ryanair

™ÙÔ μfiÏÔ Û ËÌÂÚ›‰· Ô Á.Á. ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜

•∂∫π¡∏™∂ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ·fi ÙÔÓ ·ÏÈfi ÛÙÔÓ Ó¤Ô ÂÈ‚·ÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ™˘ÓÂÚÁ›· ηı·Ú›˙Ô˘Ó ÙÔ ¯ÒÚÔ, ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi οÓÂÈ Û˘Ó¯›˜ ‰ÔÎÈ̤˜ ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡, ÂÓÒ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó¤Ô ˘ÏÈÎfi, Ô˘ ηı˘ÛÙÂÚ› fï˜ Ó· Êı¿ÛÂÈ, ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ. øÛÙfiÛÔ, ·Ú¿ ÙȘ Û˘Ó¯›˜ ÂÈÎÔÈӈӛ˜ Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ·ÂÚÔÔÚÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ryanair, ‰ÂÓ ·¤‰ˆÛ·Ó ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚËı› ¤Ó· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÙË ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô, fiˆ˜ ı· Û˘Ì‚Â› Ì ÙË ƒfi‰Ô Î·È ÙËÓ ∫ˆ, ÌÂÙ¿ ·fi Û˘Ìʈӛ· Ô˘ Â‹ÏıÂ Î·È ÂÈϤÔÓ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ‰È·Ê‹ÌÈÛË, Ô˘ ηχÊıËÎ·Ó ·fi ÊÔÚ›˜ Î·È ¢‹ÌÔ˘˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ÁÈ· ÙÔ 2011, ÔÈ Ù‹ÛÂȘ Ù˘ Ryanair ÚÔ˜ ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ª·ÚÙ›Ô˘. “ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯ÈÛı› ·ÚfiÛÎÔÙ· Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2011, ÔfiÙ ‰ÂÓ ı· ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Ë ÓÔ̷گȷ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ì ‚¿ÛË ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Ô˘ Á›ÓÂÙ·È” ÙfiÓÈÛ ¯ı¤˜ Ë ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ∂‡Ë Δ˙·‚¤Ï· ∞‰·Ì¿ÎË, ηٿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ¶ÚÔ‚ÔÏ‹˜, ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›·. Ÿˆ˜ ÛËÌ›ˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο “ı· Ú¤ÂÈ Î·ÓÔÓÈο Ó· ¿ÚÔ˘Ì ̤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ‰ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË Ù˘ √˘ÙÚ¤¯Ù˘ ÛÙȘ 12 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2011, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÔÛÙÂÚ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ª·ÁÓËÛ›· ·fi ÙÔ˘˜ √ÏÏ·Ó‰Ô‡˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜” . Ãı˜, ¿ÓÙˆ˜, Û˘Ó‰ڛ·ÛÂ Ë ÓÔ̷گȷ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ (¡∂Δ¶), Û ̛· ·fi ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ Ù˘ Î·È ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ô˘ ¤Ú·ÛÂ Î·È ¤Î·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿. √È ÔÌfiʈÓ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ı· ηٷÙÂıÔ‡Ó ÛÙË Ó¤· ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ·Ú¯‹.

ª∂ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜

∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î. ¢ËÌÔÛı¤ÓË ¢·ÛηϿÎË, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ Ë ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ™ÒÌ· ∂ÈıˆÚËÙÒÓ Ù˘ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÎÛÙÚ·Ù›· ÁÈ· ÙËÓ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÙËÓ ÀÁ›· ÛÙËÓ ∂ÚÁ·Û›·. ™Ùfi¯ÔÈ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ •ÂÓ›· μfiÏÔ˘, ÛÙȘ 4.15 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô •ÂÓ›·, ı· Â›Ó·È Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ˘ÁÈÂÈÓ‹ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· (∞À∂) Î·È ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∂ÛÙÈ·ÎÔ‡ ¶fiÏÔ˘ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ∞À∂. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ηٷ‰Âȯı› Ë ÛËÌ·Û›· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÎÛÙÚ·Ù›·˜ 2010-2011 Î·È ÔÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Î·È Û‡ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÀÁÈÂÈÓ‹˜ ÙˆÓ ∂ÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ˘Á›·˜ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›·, Ë ÔÔ›· ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛË Î·È ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ, ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ, fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ˘Á›·˜ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· (∞À∂) Î·È ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÛÙÔ‡Ó ·ÛʷϤÛÙÂÚÔÈ, ˘ÁȤÛÙÂÚÔÈ Î·È ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙÂÚÔÈ ÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÂÚÁ·Û›·˜ Û fiÏË ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ““Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÎÛÙÚ·Ù›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2010-2011 Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙȘ “∞ÛÊ·Ï›˜ ∂ÚÁ·Û›Â˜ ™˘ÓÙ‹ÚËÛ˘” , ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi Û‡ÓıËÌ· “∞ÛÊ·Ï›˜ Î·È ÀÁÈ›˜ ÃÒÚÔÈ ∂ÚÁ·Û›·˜ ñ √ʤÏË ÁÈ· ÂÛ¤Ó· ÚÔÛˆÈο. √ʤÏË ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ” Î·È ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ˘Á›·˜ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Î·È ‰ÔÌË̤ÓË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘, Ë ÔÔ›· ı· ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ, ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘˜” .


M·ÁÓËÛ›· 17

¶∂ª¶Δ∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπOY 2010

√È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi, Ô˘ ›¯·Ó ηٷϿ‚ÂÈ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÙÔ ¢Ë̷گ›Ô

ŒÎ·Ó·Ó ›Ûˆ ÛÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË ÁÈ· ÏËڈ̋ √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ‰ÂÛ̇ÙËΠÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ 150.000 ¢ÚÒ ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹

Δ

Ë ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·ÚË ÁÈ· ηٷ‚ÔÏ‹ ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡ 150.000 ¢ÚÒ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó Ë ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ Â›‰ÔÌ· ·‰Â›·˜, ¤Ï·‚·Ó ÔÈ ·Ï‹ÚˆÙÔÈ Â› ÙÚ›ÌËÓÔ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÂͤÏÈÍË ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ›¯·Ó ηٷϿ‚ÂÈ ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘, ÌË ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ΔȘ ¤ÓÙÔÓ˜ ·Ô‰ÔÎÈ̷ۛ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÂÈÛ¤Ú·Í ηٿ ÙËÓ ÚÔۤϢÛË ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔ˜ ÛÙÈÁÌ‹Ó ÂÌÔ‰›ÛÙËΠӷ ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™, xinos@e-thessalia.gr

·ÎÔ˘ÛÙ› Ï·˚ΛÛÙÈÎÔ, ·ÏÏ¿ ÚÔÙ›ӈ ·ÎfiÌË Î·È Ó· ÌËÓ ÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙȘ ·ÓÙÈÌÈÛı›Â˜ ÙÔ˘˜”.

∞fi ÓˆÚ›˜ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ›, ÔÈ ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Û ηٿÏË„Ë ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘, ÂÌÔ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ó· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Ó· ˘ÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ÛÙË °ÂÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÚÔ¯ı¤˜ ΔÚ›ÙË Â›¯·Ó ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÎÏÈÌ·ÎÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û Â’ ·fiÚÈÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ Î·È Ù˘ Δ·ÌÂȷ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ŒÓÙ·ÛË ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ηٿ ÙËÓ ÚÔۤϢÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ¢Ë̷گ›Ô, fiÙ·Ó ·ÚÎÂÙÔ› ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·Ô‰ÔÎ›Ì·Û·Ó ÙÔÓ Î. μÔ‡ÏÁ·ÚË Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘. ΔÂÏÈο Ì ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ „˘¯Ú·ÈÌfiÙÂÚˆÓ Ù· Ó‡̷ٷ ËÚ¤ÌËÛ·Ó Î·È Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ηٿÊÂÚ ӷ ÌÂÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. °‡Úˆ ÛÙȘ 10.Ì. Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ οÏÂÛ Û ۇÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ∞. ºÔÈÓÈÎfiÔ˘ÏÔ, ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡›ÎÔ ¶·Ï·ÌÈÒÙË, ÙËÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓË √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ª·Ú›· ªÔ˘Û΋ Î·È ÙÔÓ Δ·Ì›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÃÚ. ™ÈÁ¿Ï·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ̤¯ÚÈ ÙË Ï‹„Ë ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ Ô˘ ı· Û˘Ó¿„ÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚Ô-

∞Ó·ÛÙÔÏ‹ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘

● ∞fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÔÏÈÁfiˆÚË Î·Ù¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ï‹ÚˆÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi

Ï‹ ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÛÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi, ÒÛÙ ӷ ÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ. ∞fi ÙË Û‡Û΄Ë, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Ô˘ ›¯Â Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ¶¤Ë ∞ÁÚ·ÊÈÒÙÔ˘, ·Ô¯ÒÚËÛÂ Ô Î. ºÔÈÓÈÎfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÊÔ‡ ‰È·ÊÒÓËÛ Ì ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÔˆÛ‰‹ÔÙ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ. “ΔÔ Îϛ̷ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ‚·Ú‡ Î·È ¤¯Ô˘Ì ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ˘·ÏϋψÓ.

¢ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› η̛· ÀËÚÂÛ›· Î·È ·fi ·‡ÚÈÔ, ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ‚ÚÂı› ¿ÌÂÛ· χÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ¤ÛÙˆ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÔ̤ӈÓ, ÙfiÙ ·fi ·‡ÚÈÔ ÙÔ Úˆ› ı· ·ÔÎÏ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ Δ·ÌÂȷ΋ ÀËÚÂÛ›· Î·È ÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ηıÒ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÔˆÛ‰‹ÔÙ ıÂÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È ϤÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi” , ·Ó¤ÊÂÚ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ›, ÛÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ Ë Î. ∞ÁÚ·ÊÈÒÙÔ˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë Úfi‰ÚÔ˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¡Ù›Ó· ºÒÙÔ˘, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÙfiÓÈÛÂ: “∂›Ó·È ıÏÈ‚ÂÚfi ·˘Ùfi Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ. ∂Ì›˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙÂÎfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÁÈ·Ù› fiˆ˜ ¤¯Ô˘ÌÂ

ÂÈ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ, fiÙ·Ó ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ¯Ù˘¿ ÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ ‰ÈÏ·ÓÔ‡, Û›ÁÔ˘Ú· ÌÔÚ› Ó· ¤ÚıÂÈ Î·È ÛÙË ‰È΋ ÛÔ˘ fiÚÙ·. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂı› χÛË Î·È Ó· ·Ó·˙ËÙËıÔ‡Ó Â˘ı‡Ó˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ÊÙ¿Û·Ì Ҙ ‰Ò, ÁÈ·Ù› οÔÈÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÊÙ·›ÍÂÈ ÁÈ· ÙÔ ¯¿Ô˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ‰ÂÓ Â›Ì·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍË Î·È ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ÛÎÂÊÙԇ̠ÙÈ ¿ÏÏÔ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ‚ÚÂı› χÛË. ¶Ú¤ÂÈ ÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› ¿Ú¯ÔÓÙ˜, ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î·È ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜, Ó· ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘˜ Î·È ¤Ú· ·fi Ù· ÏfiÁÈ· ÛÙ· ¤‰Ú·Ó· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ó· Ù·¯ıÔ‡Ó Ì Ú¿ÍÂȘ ˘¤Ú ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. £·

™ÙÔ ÌÂٷ͇, fiˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ·ÚÁ¿ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯·Ó Ì ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘, ¤Ï·‚·Ó ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘, ÁÈ· ηٷ‚ÔÏ‹ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡ 150.000 ¢ÚÒ ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÏËÚˆı› Ë ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ Â›‰ÔÌ· ·‰Â›·˜. “§¿‚·Ì ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ˆ˜ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ı· ÎÔ› ¤ÓÙ·ÏÌ· ÏËڈ̋˜ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡ 150.000 ¢ÚÒ, ÂÓÒ Ì·˜ ÂÓË̤ڈÛ ˆ˜ ·‡ÚÈÔ (Û.Û. Û‹ÌÂÚ·) ı· ÎÔÈÓÔÔÈËı› ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ë ÂÁÎÚÈÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ. √ Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ Ì·˜ ‰È·‚‚·›ˆÛ ˆ˜ ı· ηٷ‚ÏËı› οı ‰˘Ó·Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÒÛÙ ̤¯ÚÈ ÙȘ 15 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ó· ÂÎÙ·ÌÈ¢Ù› ÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ Î·È Ó· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜” . ªÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÂͤÏÈÍË ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ·Ó·ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ı· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ó ·Ó ı· ÏËÚˆıÔ‡Ó, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηıÔÚ›ÛÔ˘Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜.

ŒÚ¢ӷ: ªÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ıfiÚ˘‚Ô˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ·ÎfiÌË Î·È ·fi ‰ÚfiÌÔ ÌÂÁ¿Ï˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜

∞fi Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó πÃ, ÁÈÔÚÙ¿ÛÙËÎÂ Ë ∏̤ڷ ¯ˆÚ›˜... ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ¢À¡∞Δ√Δ∂ƒ√™ ıfiÚ˘‚Ô˜ ·Îfi-

ÌË Î·È ·fi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ì ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È Ù· 110 ÓÙÂÛÈÌ¤Ï, ·Ú¿ÁÂÙ·È ÛÙÔÓ ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÂÓ ÒÚ· ‰È·Ï›ÌÌ·ÙÔ˜, fiÙ·Ó Ù· ·È‰È¿ ʈӿ˙Ô˘Ó, fiˆ˜ ¤‰ÂÈÍ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙËÓ Ë¯ÔÚ‡·ÓÛË, Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ·fi Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∏̤ڷ˜ ªÂٷΛÓËÛ˘ Èڛ˜ ∞˘ÙÔΛÓËÙÔ. ªÂ fiÌÔÚʘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó·Ó Ô‰ËÏ·ÙÔÔÚ›˜, Â˙ÔÔڛ˜, ˯ÔÌÂÙÚ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÌÈϛ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, 1Ô˘, 2Ô˘, 4Ô˘ Î·È 6Ô˘, ÁÈfiÚÙ·Û·Ó ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∏̤ڷ Ô˘ ¯ı˜ ‹Ù·Ó ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙË ÌÂٷΛÓËÛË Ì ÔÈÎÔÏÔÁÈο ̤۷ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜. ∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ·fi ÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô °ÂˆÚÁԇϷ ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÕÏÛÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËÎ·Ó Û ÂÛٛ˜ ‰Ú¿Û˘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ ¿ÏÏÔÈ ÔÚ‡ÔÓÙ·Ó Â˙‹ ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ϸο٠Ì ‰È¿ÊÔÚ· Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙ· Û˘Óı‹Ì·Ù· Î·È ¿ÏÏÔÈ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó Ì ٷ Ô‰‹Ï·Ù·. ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ¤ÛÙÂÏÓ·Ó, ‹Ù·Ó Ë ·Ó¿ÁÎË ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ Ì·˙È΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÏÈÁfiÙÂÚË Ú‡·ÓÛË

● √È Ì·ıËÙ¤˜ ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ∏̤ڷ ¯ˆÚ›˜ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ¯ı˜ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· ̤۷ ÛÙËÓ fiÏË. ªÈ· ÔÌ¿‰· Ì·ıËÙÒÓ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ˯Ô̤ÙÚÔ˘ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ηٷÁÚ¿„Ô˘Ó ÙËÓ Ë¯ÔÚ‡·ÓÛË Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ Û¯ÔÏ›Ԣ. Δ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ‹Ù·Ó ÂӉȷʤÚÔÓÙ·, ηıÒ˜ Ê¿ÓËΠˆ˜ ÛÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‰È·Ï›ÌÌ·ÙÔ˜ Ô ıfiÚ˘‚Ô˜ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È ·fi ÙȘ ʈӤ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· 110 ÓÙÂÛÈÌ¤Ï. ª¿ÏÈÛÙ· Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Î·È ·fi ÙÔ ıfiÚ˘‚Ô, Á‡Úˆ ÛÙ· 99 ÓÙÂÛÈÌ¤Ï, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘Ú-

ÁÂ›Ù·È ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, fiÙ·Ó ÙÔ ‰È·Û¯›˙ÂÈ ¤Ó· ψÊÔÚÂ›Ô ‹ ¤Ó· ‰›Î˘ÎÏÔ (93 ÓÙÂÛÈÌ¤Ï). ∞Í›˙ÂÈ ‰Â Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ Ù· ‰È·Ï›ÌÌ·Ù· ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ‰È·ÚÎÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È 20 ÏÂÙ¿. ™ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ô ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ıfiÚ˘‚Ô˜, 55 ÓÙÂÛÈÌ¤Ï, ηٷÁÚ¿ÊËΠ̤۷ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÂÓ ÒÚ· Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜. ™ÙÔÓ ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ¯ˆÚ›˜ ‰È¿ÏÂÈÌÌ· Ô ıfiÚ˘‚Ô˜ ‹Ù·Ó 65 ÓÙÂÛÈÌ¤Ï, ÂÓÒ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ‹Ù·Ó 70 ÓÙÂÛÈÌ¤Ï. ∏ ‰·ÛοϷ ÙÔ˘ 2Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡

¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î. ª·Ú›· ΔÛÂÏÈÔ‡‰Ë ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ, ÁÈ·Ù› ıˆÚ› fiÙÈ Ù· ·È‰È¿ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÓËÌÂڈ̤ӷ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÔÈÎÈÏÔÙÚfiˆ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë Û˘ÓÂÙ‹ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, ÂÓÒ Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· ηϋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ fiÏ˘ Ì ΤÓÙÚÔ ÙÔÓ Â˙fi Î·È fi¯È ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. √ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î. £·Ó¿Û˘ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ › ˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ì ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ Ë̤ڷ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ¯ˆÚ›˜ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. √È ÂΉËÏÒÛÂȘ ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó·Ó ÂÎÙfi˜ ·fi Ô‰ËÏ·ÙÔÔÚ›˜ Î·È ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ıÔÚ‡‚Ô˘. ™ÙȘ 25 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ô ÂıÂÏÔÓÙÈÎfi˜ ηı·ÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ. “£· Ú¤ÂÈ ÔÈ Ôϛ٘ ›Ù ӷ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Â˙‹ ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ Ì¤Û· ÛÙȘ fiÏÂȘ” ÙfiÓÈÛÂ Ô Ì·ıËÙ‹˜ Ù˘ ∂’ Δ¿Í˘ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÏÙÛ›‰·˜, ÂÓÒ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ¡ÙÔ˘ÏÂÏ¿Ú˘ › fiÙÈ Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ‹Ù·Ó ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ë̤ڷ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿Ï-

ÏÔÓ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë Ì·ı‹ÙÚÈ· Ù˘ ™Δ’ Δ¿Í˘ ÙÔ˘ 4Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· Δ˙ÈÌÔ‡ÚÙÔ˘ ÙfiÓÈÛÂ: ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ¤Ó· ÈÔ Î·ı·Úfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ηٷگ‹Ó ·fi ÙË ÌË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ ÌÔχÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ªÔÚԇ̠ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠›Ù ٷ ψÊÔÚ›· ›ÙÂ Î·È ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ. ∏ ›‰È· ÎÚ·ÙÔ‡Û ¤Ó· Ϸο٠Ô˘ ¤ÁÚ·Ê “ΔÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ Î·›ÂÈ Ï›Ô˜, fi¯È ‚ÂÓ˙›ÓË” . ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ï·›ÛÈÔ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¶·È‰ÈÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÓÒÚÈÛ·Ó Ì ¤Ó· ÚˆÙfiÙ˘Ô ÙÚfiÔ Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ·ÛÊ·ÏÒ˜ ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ fiÏ˘ ̤۷ ·fi ¤Ó· ΢ӋÁÈ ıËÛ·˘ÚÔ‡. ŒÌ·ı·Ó Ó· ÂϤÁ¯Ô˘Ó - Ó· ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó Î·È Ó· ÂÚÓÔ‡Ó ÛˆÛÙ¿ ÙȘ ‰È·‚¿ÛÂȘ, Ì ÙÔ Û‡ÓıËÌ· “·ÎÔ‡ˆ, ‚Ϥˆ, ÂÚÓÒ” ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È ÔÏ˘ÙÈÌfiÙÂÚÔ ıËÛ·˘Úfi Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ˜ ·fi ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜ Î·È Ù˘ ۈ̷ÙÈ΋˜ Ì·˜ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜, Ë ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛٷهÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi Ù· ÙÚÔ¯·›· ·Ù˘¯‹Ì·Ù·. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∂ÚÁÔÏ·‚›· ÁÈ· ·Ó·Î‡ÎψÛË ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌÌ¤ÓˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ™Δ∏¡ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ Ú·ÎÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ·Ó¿‰Ô¯Ô˘ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÁÈ· ¤Ó· ¤ÙÔ˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ÙˆÓ ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌÌ¤ÓˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ë ¢Ë̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ¤¯ÂÈ ÂΉËÏÒÛÂÈ ¤Ó·˜ ÌfiÓÔ È‰ÈÒÙ˘, ÂÓÒ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› 120 ÂÚ›Ô˘ ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ӷ πÃ, Ù· ÔÔ›· ı· ÚÔˆıËıÔ‡Ó ÁÈ· ·Ó·Î‡ÎψÛË. ™¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·È ·‰ÂÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË “Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ù¤ÏÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘ ˙ˆ‹˜” ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ›¯Â Ï¿‚ÂÈ ÚfiÛÊ·Ù· ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ¢È·¯Â›ÚÈÛË √¯ËÌ¿ÙˆÓ (∂¢√∂), ÌÈ· ·ÛÙÈ΋ ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ Û˘ÛÙ¿ıËΠÙÔ 2004 ·fi ÙÔ˘˜ 33 ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. μ·ÛÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÓfi˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‰ˆÚÂ¿Ó ·Ú·Ï·‚‹˜ Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ù¤ÏÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘ ˙ˆ‹˜ ·fi ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤Ó˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, ÔÈ Ôԛ˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·, Ì ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÈÌˆÓ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ Ûȉ‹ÚÔ˘, Á˘·ÏÈÔ‡ Î·È ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ ˆ˜ ÚÒÙË ‡ÏË. ™Ù· ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ӷ ·˘Ù¿ “‰È·Ï˘Ù‹ÚÈ· Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ” ı· Á›ÓÂÙ·È Ë ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ, fiÛÔ Î·È ·fi ÙËÓ ∂ÊÔÚ›·, Ì ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÂȉÈÎÔ‡ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ ÛÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË ÙÔ˘. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ı· ÂÍ·ÏÂÈÊı› ÙÔ ÁÓˆÛÙfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌÌ¤ÓˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ Ù· ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ÚÔʇϷ͢ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜. ™ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ô˘ ÚÔ΋ڢÍÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ·˘ÙfiÓ, ‹Ù·Ó ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙÔ ¡fiÌÔ ¿‰ÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÈÛÙÔÔ›ËÛË ·fi ÙËÓ ∂¢√∂. √ ÏÂÈÔ‰fiÙ˘ ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ı· ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ì ‰Èο ÙÔ˘ ̤۷ Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ·fi ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ηÙfiÈÓ ˘fi‰ÂÈ͢ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ı· Ù· Ê˘Ï¿ÛÛÂÈ Û ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ ÁÈ· 15 Ë̤Ú˜ ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ı· ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Ù· ·›ÚÓÔ˘Ó ›Ûˆ Ì ‰Èο ÙÔ˘˜ ̤۷ Î·È ·ÊÔ‡ ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 100 ¢ÚÒ ÁÈ· ¤ÍÔ‰· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È Ê‡Ï·Í˘. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˘ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ı· ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘. ΔÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘ ÏÂÈÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ›¯Â ÔÚÈÛÙ› ÛÙ· 5 ¢ÚÒ ·Ó¿ fi¯ËÌ· ÂÊfiÛÔÓ Ë ·Ú·Ï·‚‹ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Á›ÓÂÙ·È ·fi Ù· fiÚÈ· Ù˘ fiÏ˘, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·fi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÙÔ ÔÛfi ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙ· 80 ¢ÚÒ ·Ó¿ fi¯ËÌ·.

°ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 18 ™˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∫∫∂ ™˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ ÔÈ ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂, Ù˘ ¶∞™∂μ∂, Ù˘ ¶∞™À, ÙÔ˘ ª∞™ Î·È Ù˘ √°∂. Δ· ̤ÏË ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ÁÚ·ÌÌ·ÙÂÈÒÓ ˙ËÙÔ‡Ó Ì ÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ó· ÌË ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ „ˆÌÈÔ‡, ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Î·È ÙˆÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ Ù˘ ¢∂∏, ηıÒ˜ Î·È Ó· ÌËÓ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÔÈ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ÙÔ˘ º¶∞.

√È ¿‰ÂȘ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ∞‰‡Ó·ÙË ıˆÚÔ‡Ó ÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˘ ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ¿‰ÂÈ·˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜. ¶ÚfiÛÊ·Ù· Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ·Ú¿Ù·ÛË ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ‹ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ú˘ıÌ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙËÓ ·ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˘Û·˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜. ™Â ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰È¢ı¤ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ Ó¤Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ŒÓˆÛ˘ ∫ÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ (¶∂∫) ı· ÂȉÈÒÍÂÈ ¿ÌÂÛ·, Èı·Ófiٷٷ Î·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙËÓ Â›Û˘ Ó¤· ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ·ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ. Δ¤ÏÔ˜, ηٷ‚Ï‹ıËΠÙÔ 70% Ù˘ ÂÍÈÛˆÙÈ΋˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ÙÔ˘ 2009 ‡„Ô˘˜ 17,12 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ÛÙÔ˘˜ 11.954 ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˘¤‚·Ï·Ó ¤ÓÛÙ·ÛË.

∞ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· Á˘ÌÓ·ÛÙ¤˜ ΔÔ °Ú·ÊÂ›Ô º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ηÏ› ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ¶∂11 ηıÒ˜ Î·È ·‰ÈfiÚÈÛÙÔ˘˜ Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ÎÏ¿‰Ô˘, Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ‰È‰¿ÍÔ˘Ó ÛÙ· ΔÌ‹Ì·Ù· ∞ıÏËÙÈ΋˜ ¢È¢ÎfiÏ˘ÓÛ˘ Î·È ÛÙ· ∂ȉÈο ΔÌ‹Ì·Ù· ∞ıÏËÙÈ΋˜ ¢È¢ÎfiÏ˘ÓÛ˘ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÍÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ›Ó·Î˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÙÔ˘˜. ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È ·fi 23/09/2010 ̤¯ÚÈ Î·È 01/10/2010.

¶EM¶TH 23 ™E¶TEMBPI√À 2010

¢È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂϤÁ¯ˆÓ ·fi ∂∫μ Î·È ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜

¶·Ú·‚¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ΔÚÈÌÂÚ‹˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∫√¡Δπ

·Ú·‚¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Û ‰‡Ô ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙÔÓ √™∂ ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂϤÁ¯ˆÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ¯ı˜ ·fi ÌÈÎÙ¿ ÎÏÈÌ¿ÎÈ· ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜. Ÿˆ˜ ÚԤ΢„ ·fi ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜, ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó·, ηı˘ÛÙÂÚ› Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜, ÂÓÒ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·‚ÏËı› ·fi ÙËÓ ÂÚÁÔ‰ÔÛ›· ÙÔ Â›‰ÔÌ· ¿‰ÂÈ·˜. ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Î·È ÂÈıˆÚËÙ¤˜ ¤‰ˆÛ·Ó ÚÔıÂÛÌ›· ¤ÓÙ ËÌÂÚÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÈıÂÒÚËÛË fiÏ· Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∂ÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÚÌÔ‰›ˆ˜ ‰ÂÓ ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ˆ˜ ÛÔ‚·Ú¤˜, ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó Î·È ÛÙË ªÔÓ¿‰· ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ¡fiÛÔ˘ ∞ÏÙÛ¯¿ÈÌÂÚ (ª∞¡∞) Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰È¢ıÂÙËıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ·. ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÈϤÔÓ Ó· ÙÔ˘˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È Î·È ÙÔ Â›‰ÔÌ· ¿‰ÂÈ·˜. ŸÏ· Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÛÙÔȯ›· Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ ÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Ó· Ù· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ÂÓÙfi˜ ¤ÓÙ ËÌÂÚÒÓ ÛÙËÓ ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜, Ë ÔÔ›· Î·È ı· ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ Û¯ÂÙÈο. ™ÙË ª∞¡∞ ÂÓÙÔ›Û·Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÔ‚·Ú¤˜, ˆÛÙfiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË Ù· ÛÙÔȯ›· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜. √È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Ì ÂÓÙ·ÙÈÎfi Ú˘ıÌfi ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ¿ÓÙ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈӔ ηٷϋÁÂÈ Ô Î. °ÂˆÚÁԇϷ˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™

∂ÓÙ·ÙÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Ù˘ ΛÌÂÓ˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ÍÂΛÓËÛ ·fi ¯ı˜ ÌÈÎÙfi ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÂÏÂÁÎÙ¤˜ Ù˘ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜. √È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ηٷÁÁÂÏÈÒÓ ·fi ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ·Ú·‚¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜. ΔÔ ÌÈÎÙfi ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ‰È·›ÛÙˆÛ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ¯ı˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˘Û·˜ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Û ‰‡Ô ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜, ÔÈ Ôԛ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙÔÓ √™∂. Ÿˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó·. ∂›Û˘, ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ηٷ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜, Ë ÔÔ›· ηı˘ÛÙÂÚ›, ÂÓÒ ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÔÊ›ÏÂÙ·È Î·È ÙÔ Â›‰ÔÌ· ¿‰ÂÈ·˜. ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Î·È ÂÈıˆÚËÙ¤˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Û ÚÒÙË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ê¿ÛË ÛÂ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜, ηıÒ˜ ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ¿ÌÂÛË ÂÈ‚ÔÏ‹ ÚÔÛٛ̈Ó. μ¿ÛÂÈ ÙˆÓ Û˘ÛÙ¿ÛˆÓ, ÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Û ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ¤ÓÙ ËÌÂÚÒÓ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜ fiÏ· Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ·Ô‰ÂÈÎÙÈο ÛÙÔȯ›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ¿‰ÂÈ·˜ ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi. √È ÂÏÂÁÎÙ¤˜ Ù˘ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ ı· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘, ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ÂÚ-

ΔÚÈÌÂÚ‹˜ ÁÈ· ∫√¡Δπ

ÁÔÏ¿‚ÔÈ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÔÚʈıÔ‡Ó Ì ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÙˆÓ ÂÈıˆÚËÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˘Û·˜ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ı· ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó Ù· ·Ó¿ÏÔÁ· ÚfiÛÙÈÌ· Î·È ı· Á›ÓÔ˘Ó Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ ÙfiÛÔ ÚÔ˜ ÙÔ π∫∞, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙÔ ÌÈÎÙfi ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ¤ÏÂÁ¯Ô ¯ı˜ Î·È ÛÙË ª∞¡∞, ‰È·ÈÛÙÒÓÔÓÙ·˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜, ÔÈ Ôԛ˜, ˆÛÙfiÛÔ, ·ÚÌÔ‰›ˆ˜ ‰ÂÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÛÔ‚·Ú¤˜. Δ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÂÓÙ¿ÍÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜, Ì ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË Ù˘ ª∞¡∞ fiÙÈ ı· ‰È¢ıÂÙËıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ·.

ŸÛ· ÛÙÔȯ›· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¯ı˜ ‰È·ı¤ÛÈÌ· ı· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙÔ‡Ó Î·ÓÔÓÈο ÂÓÙfi˜ ¤ÓÙ ËÌÂÚÒÓ ÛÙËÓ ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜, Ë ÔÔ›· ı· ÂΉÒÛÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙË Û¯ÂÙÈ΋ Áӈ̿Ù¢ÛË. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ηıÈÂڈ̤ÓÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ∫. °ÂˆÚÁԇϷ˜ “ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi ηٷÁÁÂϛ˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ¢È·ÈÛÙÒÛ·Ì ·Ú·‚¿ÛÂȘ Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˘Û·˜ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Û ‰‡Ô ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙÔÓ √™∂ Î·È ˙ËÙ‹Û·Ì ÙËÓ ¿ÌÂÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ. ¢ÂÓ ÌÔÚ› ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÁÈ· Ì‹Ó˜ ·Ï‹ÚˆÙÔÈ, Ó· ·-

∏ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙˆÓ ÚÔı¤ÛÂˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ∫√¡Δπ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·fiÏ˘ÛË 60 ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÚÈÌÂÚÔ‡˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘. ™ÙËÓ ÙÚÈÌÂÚ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ·ÚÌÔ‰›Ô˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ∫√¡Δπ, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È ÂÙ·ÈÚ›· ÂȉÈÒÎÔ˘Ó ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÙÚÈÌÂÚÔ‡˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰Ôı› χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ·ÁˆÓ›· ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∫√¡Δπ ÂȉÔÔ›ËÛ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ fiÙÈ ·‡ÚÈÔ ÙÔ Úˆ› ı· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Î·È ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó Û ÌÈ· ‚ÈÒÛÈÌË Î·È ·Ô‰ÂÎÙ‹ χÛË, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚfiıÂÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÔÌ·‰ÈΤ˜ ·ÔχÛÂȘ.

™Ù¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ Ì˯·ÓÔ‰ËÁÒÓ, Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙÔ Ó/Û ÁÈ· ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi

ŒÍÈ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ √™∂ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÏfiÁˆ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ŒÍÈ Û˘ÓÔÏÈο ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ §¿ÚÈÛ·˜ - μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÛÙ¿Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ Ì˯·ÓÔ‰ËÁÔ› ÙÔ˘ √™∂ ·fi ÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 4 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ∂›Û˘, ÏfiÁˆ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ Ì˯·ÓÔ‰ËÁÒÓ, ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙ› ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÚÔ˜ ∞ı‹Ó·, Ô˘ ·Ó·¯ˆÚ› ·fi ÙÔ ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ 06.24 ÙÔ Úˆ›. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÎÏÈÌ·ÎÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ÚÔˆı› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË, ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ √™∂ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ¯ı˜ ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘˜ ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋. ™ÂÈÚ¿ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ˜ Î·È ı· ‰È·¯¤ÔÓÙ·È ·Ó¿ ÎÏ¿‰Ô ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÒÛÙ ӷ ÍÂÂÚ·ÛÙ› Ô ÛÎfiÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘, ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ (¶√™), ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ÚÔˆı› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ √™∂. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, ÂÓÙ¿ˆÚË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 4 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ Ì˯·ÓÔ‰ËÁÔ› Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ ¶ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi ™È‰ËÚfi‰ÚÔÌÔ. ∂Í·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÛÙ¿Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Û‹ÌÂÚ· ÙˆÓ Ì˯·ÓÔ‰ËÁÒÓ ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ §¿ÚÈÛ·˜ - μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· 1575, 1576, 1577, 1578, 1579 Î·È 1580, ÂÓÒ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô 1581 ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÛÙ¿Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙÔÓ √™∂. §fiÁˆ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ 11.00, 13.00 Î·È 15.00 ·fi μfi-

ÏÔ ÚÔ˜ §¿ÚÈÛ·. ∂›Û˘, ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ 12.00, 14.00 Î·È 16.00 ·fi §¿ÚÈÛ· ÚÔ˜ μfiÏÔ.∂›Û˘, ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙ› ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÙˆÓ 06.24 ·fi μfiÏÔ ÚÔ˜ ∞ı‹Ó·, ‰ÈfiÙÈ Ë ·Ì·ÍÔÛÙÔȯ›· ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÛÙȘ 11.15 ÙÔ Úˆ›, ¤Ó· ٤ٷÚÙÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘.°È· ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 27 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÁÁÂÏı› ÙÚÂȘ 3ˆÚ˜ ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ 6 Ì 9 ÙÔ Úˆ›, 2 Ì 5 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È 9 Ì 12 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙȘ Ôԛ˜ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Ù· ™ˆÌ·Ù›· ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ μÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, ™Ù·ıÌ·Ú¯ÒÓ, ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ∂ÏÈÁÌÒÓ Î·È ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ∫›ÓËÛ˘ ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ.

∞Ó¿ÏÔÁ˜ ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, ÙȘ ›‰È˜ ÒÚ˜, ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÁÁÂÏı› ÁÈ· ÙËÓ ΔÚ›ÙË 28 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ¿ÏÏ· ۈ̷Ù›· ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 29 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ì Â›Û˘ 5ˆÚË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ¯ı˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ √™∂, Ì ÙÔ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙÔÓ ÚÔ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. “∫ÏÈÌ·ÎÒÓÔ˘Ì ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ì·˜” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ¢ËÌ. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ “Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜. ¢ÈÂΉÈÎԇ̠ÙËÓ Ï‹ÚË ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË, ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ √™∂, Ô˘ ÚÔˆıÔ‡Ó ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË Î·È ¤ÁÎÚÈÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙË μÔ˘Ï‹ ÙÔ Â›Ì·¯Ô ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Î·È ·ÔÙÂϤÛÂÈ ¡fiÌÔ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ Ô ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ˜ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÌÔÚÊ‹ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘. ΔÔ Â›Ì·¯Ô ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ı· Û˘˙ËÙËı› ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙ ı· ÎÏÈÌ·ÎÒÛÔ˘Ì ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ì·˜”. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫. °ÂˆÚÁԇϷ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ “Ô ·ÁÒÓ·˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ ÛÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ √™∂, ·ÏÏ¿ ÙȘ ·ıÔÁ¤ÓÂȘ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ‰ÂÓ ı· ÙȘ ÏËÚÒÛÔ˘Ì ÂÌ›˜”. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘


ŸÏ˜ ÔÈ Âȉ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÛÂÏ. 24

¶∂ª¶Δ∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

¡›ÎË μ.

º·‚ÔÚ› Ô ∫ÚÔ¿Ù˘ ª·Ú¤ÓÙ˙È ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ÛÂÏ. 21

™Δ√¡ √§Àª¶π∞∫√ μ√§√À ∞π™π√¢√•√À¡ °π∞ £∂Δπ∫√ ∞¶√Δ∂§∂™ª∞ ™Δ√ ∫Àƒπ∞∫∞Δπ∫√ ¶∞πáπ¢π

¢ÂÓ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ÙËÓ ∞∂∫ °

È· ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙËÓ ∞∂∫ “˙Ô˘Ó Î·È ·Ó·Ó¤Ô˘Ó” fiÏÔÈ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÂÓÙ·ÙÈο ÁÈ· ÙÔ Î˘ÚȷοÙÈÎÔ ·È¯Ó›‰È, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 8.30 Ì.Ì. ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ. ΔÔ Îϛ̷ ÛÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· Â›Ó·È Ôχ ηÏfi ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›· Ì ÙÔÓ ¶∞√∫ ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì·, Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË Ó· ·ÈÛÈÔ‰ÔÍÔ‡Ó ˆ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙË Ó›ÎË, ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Î·È ¤ÌÂÈÚË ÔÌ¿‰·, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ∞∂∫. ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™

∞∂∫

∞ÌÊ›‚ÔÏÔÈ ¡ÙÈÔ Î·È ∫·Ê¤˜ ÁÈ· ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ. ÛÂÏ. 21

√ μfiÏÔ˜ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ·‰˘Ó·Ù› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ÛÂÏ. 23

∏ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ó· ·Ó·Ï‡ÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ë ∞∂∫, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó “‰È·‚·Ṳ̂ÓÔÈ” ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È. ∏ “ŒÓˆÛË” ‰ÂÓ ÍÂΛÓËÛ ηϿ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ηıÒ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÙÚÂȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ ÌfiÏȘ Ì›· Ó›ÎË (Ì ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi). ™ÙËÓ ÚÂÌȤڷ ËÙÙ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ·, ÂÓÒ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ ·¤Ê˘Á ÙËÓ ‹ÙÙ· ·fi ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ÛÙÔ √∞∫∞, ÈÛÔÊ·Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ΔÚ›ÔÏ˘ Û 2-2. ∏ ∞∂∫ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ˆ˜ “ÏËÁˆÌ¤ÓÔ ıËÚ›Ô” Î·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi˜ Ù˘ ÛÙfi¯Ô˜ ı· Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ӛ΢, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· Ӥ˜ ·ÒÏÂȘ ‚·ıÌÒÓ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ôχ ηϿ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡, ˆÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÊÔ‚›˙ÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘˜. √ ‚·ıÌfi˜ Ô˘ ·¤Û·Û·Ó Û ÌÈ· “η˘Ù‹” ¤‰Ú·, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ΔÔ‡Ì·, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙÔ˘˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙÔÓ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ÙÔ̤·. ª¿ÏÈÛÙ·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË Î·È ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÙÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ‰˘Ó·ÌÈÎfi “·ÚÒÓ” ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi, Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· οÓÔ˘Ó ÙË ˙ËÌÈ¿ ÛÙËÓ ∞∂∫.

∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ™ÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Â¤ÛÙÚ„·Ó ·fi ¯ı˜ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” , ÌÂÙ¿ ÙÔ ÚÂfi Ù˘ ΔÚ›Ù˘ Î·È ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ô˘ ›¯·Ó Ó· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó ÙȘ “Ì·Ù·Ú›Â˜” ÙÔ˘˜. ΔÔ Úˆ› ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Á˘ÌÓ¿ÛÙËÎ·Ó Ì ‚¿ÚË, ÂÓÒ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÚÔÔÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ‚ÔËıËÙÈÎfi ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘. ∞Ó Î·È ·ÎfiÌË Â›Ó·È ÓˆÚ›˜ ÁÈ· Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Ô˘ ı· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙÔ Î˘ÚȷοÙÈÎÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∞∂∫, οÔȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· ·Ó·Ì¤-

ÓÂÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó. ™ÙËÓ ¿Ì˘Ó· Èı·Ófiٷٷ Ó· ‰È·ÙËÚËı› ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi Û¯‹Ì· Ô ¡›ÎÔ˜ æ˘¯ÔÁÈfi˜ (¤·ÈÍ ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì· ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ¶∞√∫ Î·È Â›¯Â Ôχ ηϋ ·ÚÔ˘Û›·). √È ˘fiÏÔÈÔÈ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ·Ì˘ÓÙÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Ô ›‰ÈÔÈ (ΔÔÌ¿˜, ™·Óηڤ, ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜). ™ÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ Û›ÁÔ˘ÚÔÈ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÕÏ‚·ÚÂ˙, ƒfiη˜, ÂÓÒ ·fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ·›˙ÔÓÙ·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ı¤ÛÂȘ, ·Ó¿ÏÔÁ· Î·È Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜. ∞Ó Ë ÔÌ¿‰· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ì 4-2-3-1 ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ı· ·›ÍÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡˜ ¯·Ê ı· Â›Ó·È Ô ªfiӯ (·ÚÈÛÙÂÚ¿), ÂÓÒ Û›ÁÔ˘ÚË ı¤ÛË ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ Ô √˘Ì›ÓÙ˜. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ›Ù ˆ˜ ‰ÂÍÈfi˜ ̤ÛÔ˜ (ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ Ô ªÚ¤Ûη Èı·Ófiٷٷ ı· ·›ÍÂÈ ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ª·ÚÙ›Ó), ›Ù ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘. ™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ªÚ¤Ûη ‹ ƒ›Îη. √ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ¤¯ÂÈ ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÛÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ ∞∂∫ Î·È ÂΛ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· “¯Ù˘‹ÛÂÈ” ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ. ¶ÚÂÛ¿ÚÔÓÙ·˜ „ËÏ¿ Î·È ÌËÓ ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ Ó· ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ·È¯Ó›‰È. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Û‹ÌÂÚ· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ÚÒÙ˜ ‰ÔÎÈ̤˜, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Û¯‹Ì· Ô˘ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ, ÂÓÒ ÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ı· ÙȘ ¿ÚÂÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ‰›ÙÂÚÌ· Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜. *™‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 12.30 Ì.Ì. Ô ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ı· ·Ú·ı¤ÛÂÈ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ªª∂, ÛÙÔ “Valis Hotel” ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿.

√ ∫¿ÎÔ˜ “ÛÊ˘Ú›˙ÂÈ” ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ √ Δ¿ÛÔ˜ ∫¿ÎÔ˜ ·fi ÙÔÓ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜ ÔÚ›ÛÙËΠӷ ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÙËÓ Î˘ÚȷοÙÈÎË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ì ÙËÓ ∞∂∫. μÔËıÔ› ı· Â›Ó·È ÔÈ Î.Î. ∞ÎÚ›‚Ô˜ (∞ıËÓÒÓ) Î·È ™ˆÙËÚfiÔ˘ÏÔ˜ (∞¯·˝·˜). Δ¤Ù·ÚÙÔ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô Î. ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜ ·fi ÙËÓ ∞¯·˝·.

™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÚÔÒÏËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÚÔÒÏËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ì ÙËÓ ∞∂∫. Δ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó 7, 15, 20, 25 Î·È 50 ú. °È· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıψÓ, Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ Ù· ÛËÌ›· ÚÔÒÏËÛ˘: * °Ú·Ê›· ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ¶. ªÂÏ¿ 3 Ì π¿ÛÔÓÔ˜, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 34507, * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ™Ùڿη, π¿ÛÔÓÔ˜ 99, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 20720, * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ μÏ·¯¿‚·˜, ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 19, ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 53749, * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ∫·„ÈÒ¯·˜, πˆÏÎÔ‡ 3, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 30249, * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ¶·ÏÏËηڛ‰Ë˜, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 47∞, (πˆÏÎÔ‡), μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 32110, * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ μÔ‡ÏÁ·ÚË, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 13 (¤Ó·ÓÙÈ Park Hotel), ÙËÏ: 24210 33514, * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶, æ·ÚfiÌ·˜, πˆÏÎÔ‡ 232 Ì ª·‚›ÏË, 24210 41717 * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶, ¶Ú¤ÓÙ˙·˜, ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 7, ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘, ÙËÏ: 24280 92953. * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶, º·ÛÔ˘Ï›‰Ô˘, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 260, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 55167 * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶, £ÂÔ¯¿Ú˘, °. ¢‹ÌÔ˘ 170 ñ μÏ·¯¿‚·, ÙËÏ: 24210 41951 * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶, μÏ·¯Ô‡ÙÛÔ˘, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 268-∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘, ÙËÏ: 24210 50430 TËÓ Ë̤ڷ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ÚÔÒÏËÛË ı· Á›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ ·fi Ù· ÂΉÔÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘, 4 ÒÚ˜ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘-∞∂∫. √È Ê›Ï·ıÏÔÈ Ù˘ ∞∂∫ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÙȘ Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ÙÈÌÒÓÙ·È ÚÔ˜ 20 ú ¤Î·ÛÙÔ, ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂, ¶. ªÂÏ¿ 3, μfiÏÔ˜ (ÙËÏ: 24210 34507), ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ Ë̤ڷ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ·fi ÙȘ 5 Ì.Ì. ·fi Ù· ÂΉÔÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘, ¤Íˆ ·fi ÙȘ ı‡Ú˜ 33-42”.


20

¶∂ª¶Δ∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

∂¡ø™∏ μ’-°’

¢∏§ø™∂ √ ∞¡Δø¡∏™ ¡π∫√¶√§π¢∏™ Δ√¡π∑√¡Δ∞™ Δ∏ ™∏ª∞™π∞ Δ∏™ ∫∞Δ∞∫Δ∏™∏™ Δø¡ μ∞£ªø¡ °π∞ Δ√¡ √§Àª¶π∞∫√

™Ù‹ÚÈÍË ÛÂ ∫ÔÌfiÙË

“¶ÚÒÙ· ÔÈ Ó›Î˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¤·Ì·” ™

ª∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘, Ë ŒÓˆÛË μ’-°’ ∂ıÓÈ΋˜ ηٷ‰›Î·Û ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î·È ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ¶Ô˘Ú‹ Ó· ηٷÁÁ›ÏÔ˘Ó ·fiÂÈÚ· ‰ˆÚÔ‰ÔΛ·˜ ÁÈ· ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ §Â‚·‰ÂÈ·Îfi. ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÚÈÓ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ 2˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Football League ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¶∞∂ ΔڛηϷ-§Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ Î·È ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ô˘ ˘¤ÛÙË Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜, Ë ŒÓˆÛ‹ Ì·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·ÔÛÙ·Ï› ¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ Ì fiÏ· Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¢.™., ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÏËÊı› ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚË ‰È·Ï‡ηÓÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Î·È Ó· ηٷÏÔÁ›ÛÂÈ Â˘ı‡Ó˜, ·Ó Î·È fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ∏ Football League ηٷ‰Èο˙ÂÈ Â›Û˘ ÙȘ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÔÈ Ôԛ˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙË Û›ÏˆÛË Ù˘ ˘fiÏ˄˘ ÚÔÛÒˆÓ, ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÛÙÔȯ›· Ô˘ Ó· ηٷ‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÚÔ‰‹Ïˆ˜ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙËÓ ·›ÛıËÛË fiÙÈ ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚfi Ì·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó˘ÔÏË„›· Î·È ·Ó·ÍÈÔÈÛÙ›· ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÔÊ·›ÓÔÓÙ·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ·ÚÌfi‰È· fiÚÁ·Ó·. ∏ ŒÓˆÛË Ì·˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ Ù˘ ÛÙ· ÚfiÛˆ·-̤ÏË Ô˘ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ËıÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο Ì ÙȘ ˆ˜ ¿Óˆ ÂÓ¤ÚÁÂȘ. ªÂ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ï‹ÙÙÂÙ·È Ë ŒÓˆÛË Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÎȤ˜ Ô˘ ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÔ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ Û’ fiÏ· Ù· Â›‰· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Î·È Â›Ï˘Û˘ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘” .

ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ηٿÎÙËÛ˘ ÙˆÓ ‚·ıÌÒÓ Ù˘ ӛ΢ Û οı ·È¯Ó›‰È ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Û ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ Vodafone. “£¤ÏÔ˘Ì ӷ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ì ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ¯ÚfiÓÔ. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ·Ó¤‚Ô˘Ì ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Î·È Ó· Ì›ÓÔ˘Ì ÂΛ” , ÙfiÓÈÛ·Ó ÔÈ ∞ÓÙÒÓ˘ ¡ÈÎÔÔÏ›‰Ë˜, ÕÏÌÂÚÙ ƒÈ¤Ú· Î·È ¡ÙÔ˘ÓÙÔ‡.

“∞ÔÙÂÏ› ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ Ô ¯ÔÚËÁfi˜. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 10 ¯ÚfiÓÈ· Û˘ÓËı›˙ÂÙ·È ÔÈ ¯ÔÚËÁÔ› Ó· ̤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ¢ÂÓ Ì·˜ ¢¯·ÚÈÛÙ› Ë ·fi‰ÔÛË. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ì ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ¯ÚfiÓÔ. ∫¿ı ∫˘Úȷ΋ Ó· ·Ô‰›‰Ô˘Ì ηχÙÂÚÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. Œ¯Ô˘Ì 15 Ó¤Ô˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó. £¤ÏÂÈ ¯ÚfiÓÔ Î·È ˘ÔÌÔÓ‹. ∏ Â·Ú¯›· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ú¿ÁÌ·” , ÙfiÓÈÛ - ·Ú¯Èο - Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ¡ÈÎÔÔÏ›‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È·... “ŸÏ˜ ÔÈ ¤‰Ú˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔϘ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÌÔ¯ı‹ÛÂȘ. ¶Ú¤ÂÈ ÔÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔÈ ·›ÎÙ˜ Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÁÈ·Ù› ‚ϤÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È fiˆ˜ ÓÔÌ›˙Ô˘Ó” , η٤ÏËÍÂ.

¶√¢√™º∞πƒ√

ƒÈ¤Ú·: ¡· ·Ó¤‚Ô˘Ì ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Î·È Ó· Ì›ÓÔ˘Ì ÂΛ

™ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ì ٷ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‰È·ÚΛ·˜ Ô ¶∞√

πηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÕÏÌÂÚÙ ƒÈ¤Ú·. “ŸÏ· Â›Ó·È Î·Ï¿. ¤¯ˆ Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ Ó¤Â˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ. ∂Ï›˙ˆ Ó· Û˘Ó¯›Ûˆ Ó· ÂÚÓ¿ˆ ηϿ Î·È Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÔÌ·È ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜” , ÙfiÓÈÛÂ Ô πÛ·Ófi˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙ· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ÌÂ

√ ¶∞¡∞£∏¡∞˚∫√™ ¤ÊÙ·Û ٷ 30.091 ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÚΛ·˜ Î·È Î·Ù¤ÚÚÈ„Â ÙÔ ÚÂÎfiÚ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Ô˘ ˘‹Ú¯Â ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ÔÌ¿‰Â˜ fiˆ˜ Ë §›‚ÂÚÔ˘Ï Î·È Ë ΔÛ¤ÏÛÈ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ¤ÊÙ·Û·Ó Ù· 30.091 ‰È·ÚΛ·˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Û ·ÚÈıÌfi ÔÌ¿‰Â˜ ·fi ÙËÓ ∞ÁÁÏ›· Î·È ÙËÓ °ÂÚÌ·Ó›· (ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Â›Ó·È ÂΛÓÔ Ì ÙÔÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÎfiÛÌÔ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË). ∏ ÊÂÙÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜” Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋, ·ÊÔ‡ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì ٷ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÚΛ·˜ Ô˘ ·ÁfiÚ·Û η٤ÚÚÈ„Â ÙÔ ÚÂÎfiÚ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Î·ı›˙ËÛË, Ì ÙÔ˘˜ ÕÚË Î·È ¶∞√∫ ·Ú¿ ÙËÓ Î·Ï‹ ÔÚ›· Û ∂˘ÚÒË Î·È ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ·fiÎÏÈÛË Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÚΛ·˜ Ô˘ ‰È¤ıÂÛ·Ó Ê¤ÙÔ˜ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ 31.091 ¶∞√∫ 19.190 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 15.000 ∞∂∫ 12.200 ÕÚ˘ 9.500 ∏Ú·ÎÏ‹˜ 5.000 §¿ÚÈÛ· 3.600 •¿ÓıË 2.600 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. 2.150 ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ.1.700 ∫·‚¿Ï· 1.400 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ 1.370 ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ 1.300 ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ 1.070 ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ 1.100 ∫¤Ú΢ڷ 1.000 √È ÔÌ¿‰Â˜ Ì ٷ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‰È·ÚΛ·˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒ˘ Â›Ó·È ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ı˜: ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· 60.000, ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ 58.000, ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °. 52.500, ¡ÙfiÚÙÌÔ˘ÓÙ 45.000, ÕÚÛÂÓ·Ï 45.000, ™¿ÏΠ43.500, ª¿ÁÂÚÓ ªÔÓ. 35.000, ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ 35.000, ¡ÈԇηÛÙÏ 35.000, ÿÓÙÂÚ 34.000, ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ 32.000, ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ 30.000, §›‚ÂÚÔ˘Ï 30.000, ΔÛ¤ÏÛÈ 30.000.

ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔ› ÙÔ˘ ÙȘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ. “¶·ÓÙÔ‡ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ·›˙Ô˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¿. ŸÏÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÌ¿‰Â˜. ΔÔ Â›‰·ÌÂ Î·È ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ fiÙÈ fiϘ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ¤Ú·Û·Ó ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋” , ‰‹ÏˆÛÂ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: “£¤ÏÔ˘Ì ӷ ·Ó¤‚Ô˘Ì ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Î·È Ó· Ì›ÓÔ˘Ì ÂΛ. ¢ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂȘ ·ÓÙÔ‡ Î·È ¿ÓÙ·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› Û οı ·È¯Ó›‰È. £¤ÏÔ˘Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ªÂ ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚ·˚Îfi ¤ÓȈ۷ Û·Ó ÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘. ◊Ù·Ó 2.500 Ê›ÏÔÈ Ì·˜, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜” . Δ¤ÏÔ˜ Ô ƒÈ¤Ú· ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ·Ô˘Û›· ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔ˘˜ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÁÒÓ˜, ÏfiÁˆ Ù˘ ÙÈ̈ڛ·˜: “◊Ù·Ó Îڛ̷ Ô˘ ‰ÂÓ ·›Í·Ì ÛÙÔ ∫·-

Ú·˚ÛοÎË Ì ÎfiÛÌÔ, ı¤Ïˆ Ó· ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ì ‰›Ï· Ì·˜ Û οı ·È¯Ó›‰È. ¡· ·›ÍÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì” , η٤ÏËÍÂ. “√ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ·” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ¡ÙÔ˘ÓÙÔ‡ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Û‡ÓıËÌ· ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. “∫¿ı ¯ÚÔÓÈ¿ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋. ¶¤Ú˘ÛÈ ‹Ì·ÛÙ·Ó Ôχ ηÎÔ›. ◊Ù·Ó Ë ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ¯ÚÔÓÈ¿ Ì·˜. ΔÒÚ· ÂÏ›˙ˆ Ó· Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. Œ¯Ô˘Ì ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˘˜ ·›ÎÙ˜, Ó¤Ô ·›Ì·, Ôχ ¿ıÔ˜, Ôχ ٷϤÓÙÔ” , ÙfiÓÈÛÂ Ô μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¤ÚıÂÈ ÛÙÔ... ÏÈÌ¿ÓÈ. “Œ¯Ô˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÂÏÙȈÓfiÌ·ÛÙÂ Û˘Ó¯Ҙ ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∞fi ÂÌ¿˜

ÂÍ·ÚٿٷȔ , η٤ÏËÍ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜.

ŒÙÔÈÌÔ˜ Ô ƒÈ¤Ú· ™ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ μ·Ï‚¤Ú‰Â ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ı· ÙÂı› ÂÁη›Úˆ˜ Ô ÕÏÌÂÚÙ ƒÈ¤Ú·. √ πÛ·Ófi˜ ·ÚÈÛÙÂÚfi˜ ¯·Ê, Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ Ô‰ÔÎÓËÌÈ΋, ¤Î·Ó ¯ı˜ ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ·Û΋ÛÂȘ ÛÙËÓ ÈÛ›Ó·, ·ÏÏ¿ Û‹ÌÂÚ· ı· ÌÂÈ Û ÊÔ˘Ï Ú˘ıÌÔ‡˜ ÚÔfiÓËÛ˘. ∞ÚÎÂÙ¤˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· οÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ¤¯ÂÈ Î·È Ô ªÔ˚Û¤˜ √˘ÚÙ¿‰Ô, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙȘ ÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙÔÓ ·¯›ÏÏÂÈÔ. √ ∫·Ù·Ï·Ófi˜ ÌÂÛÔ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ Èı·ÓÒ˜ Ó· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË.

∫∞£√ƒπ™Δπ∫∞ Δ∞ Δƒπ∞ ¶ƒ√™∂Ã∏ ¶∞πáπ¢π∞ ª∂ ¶∞¡πø¡π√, ∫√¶∂°Ã∞°∏ ∫∞π ∂ƒ°√Δ∂§∏

™ÙÔ ·ÚÔ¯ÒÚËÙÔ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔÓ ¶∞√ ∏

¤ÎÚËÍË ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ¡ÈfiÏÈ· ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· ÙÔ˘ “∞Óı‹ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË” Î·È ÛÙËÓ ¶·È·Ó›· ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË Ù˘ ΔÚ›Ù˘ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ·ÚÔ¯ÒÚËÙÔ. ™˘Ó‹ıˆ˜ Ù¤ÙÔȘ ÂÎÚ‹ÍÂȘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜. √ ÚÒÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ÔÌ¿‰· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÚfiÛˆÔ ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÎÈ ·˘Ùfi ı· ÂÚÌËÓ¢ı› fiÙÈ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ...͇ÓËÛ·Ó ·fi ÙÔ Î·Ì·Ó¿ÎÈ Ô˘˜ ÙÔ˘˜ ¯Ù‡ËÛÂ Ô ÎfiÔ˘Ù˜. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Â›Ó·È Ë ÔÌ¿‰· Ó· ÌËÓ ·Ó·Î¿Ì„ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈο, ÔfiÙÂ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ı· Ô‰ËÁËı› Û ·ÏÏ·Á‹ ÚÔÔÓËÙ‹. ∫·È Ë ÂÌÂÈÚ›· ·fi ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ·Ó Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ‰ÂÓ ÓÈ΋ÛÂÈ ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ ‹ ·Ó ‰ÂÓ ›ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈο, ÙfiÙ ·fi ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙ· ªª∂ Ì›· ·Ú¤Ï·ÛË Ì ÔÓfiÌ·Ù· ÚÔÔÓËÙÒÓ Ô˘ ı· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¡›ÎÔ ¡ÈfiÏÈ·. ∂‡ÎÔÏ· Û˘ÌÂÚ·›ÓÂÙ·È ÏÔÈfiÓ fiÙÈ Ë Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ¡ÈfiÏÈ· ÛÙÔ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·fi ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ·È¯Ó›‰È·.

¶ÚÔ‰ÚÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË √ ¡ÈÎfiÏ·˜ ¶·Ù¤Ú·˜, ¿ÓÙˆ˜, ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ∫Ô˙·Ó›ÙË ÚÔÔ-

ÓËÙ‹. √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Â›Ó·È Ë ›‰È· ÔÌ¿‰· Ì ¤Ú˘ÛÈ, Ì ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË ÙˆÓ °ÎÔ‚Ô‡ ªÔ˘ÌÛfiÓÁÎ. ∏ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ °¿ÏÏÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡ ‹Ù·Ó οÎÈÛÙË ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ∫·‚¿Ï· Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· ÁÈ· ÙËÓ Â¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ °ÈfiÛÔ˘ ™·ÚȤÁÎÈ ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” Â›Ó·È ¯ÚfiÓÈÔ. ∂›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙÔ ÁÈ· Ì›· ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ ÙÔ˘

¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂÈ Â‰Ò Î·È Ì›· ÂÓÙ·ÂÙ›· ¤Ó·Ó ÛÙfiÂÚ ÂÈ¤‰Ô˘. √È “Ú¿ÛÈÓÔÈ” Î·È Ê¤ÙÔ˜ ...Ì¿˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÎÈ Â˘Ù˘¯Ò˜ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Ô ™ÈÛ¤ ÛÎfiÚ·Ú ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ∫·‚¿Ï· Î·È Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ·¤Ê˘Á ÙËÓ ‹ÙÙ·. ™ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÙÔ Îϛ̷ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ¿Ú‰ËÓ ·Ó Á›ÓÂÈ ÙÔ ÙÚ›· ÛÙ· ÙÚ›· ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· Ì ¶·ÓÈÒÓÈÔ, ∫ÔÂÁ¯¿ÁË Î·È ∂ÚÁÔÙ¤ÏË.

™ÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜ Ô ™ÈÛ¤ ÕÏÏË ÌÈ· ηٷ͛ˆÛË ÁÈ· ÙÔÓ Δ˙ÈÌÚ›Ï ™ÈÛ¤ ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Â›‰Ô. ∏ ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· “Bild” ηٷٿÛÛÂÈ ÙÔÓ °¿ÏÏÔ ÂÈıÂÙÈÎfi ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ 15 ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜ ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. √ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ Ó¤· ·˘Ù‹ ‰È¿ÎÚÈÛË Â›Ó·È Ù· ÙÚ›· ÁÎÔÏ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÙ‡¯ÂÈ Ô Û¤ÓÙÂÚ ÊÔÚ ÙˆÓ ÓÙ·-

ÌÏÔ‡¯ˆÓ Ì ‰‡Ô ÌfiÏȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη. ŒÙÛÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ 15 ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜ fiˆ˜ ÔÈ ºÔÚÏ¿Ó, ªÂÚÌ¿ÙÔÊ, ∂Ùfi, ª›ÏÂÚ, ™Ô˘¿Ú˜ Â›Ó·È Î·È Ô ¿ÛÔ˜ ÙˆÓ “Ú¿ÛÈÓˆÓ” . ¡· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ˆ˜ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·ÊȤڈ̷ ÙÈÙÏÔÊÔÚ›ٷÈ: “Δ· ·ÛÙ¤ÚÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔηϤÛÂÈ ·Ó·Ù·Ú·¯‹” Î·È Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ™ÈÛ¤, ªÂÚÌ¿ÙÔÊ Î·È ÃÔ˘ÏÎ Ì ÙÔÓ °¿ÏÏÔ ¿ÛÔ ËÌ›Á˘ÌÓÔ Ó· ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ› ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. “¢ÂÓ Î¿ÓÂÈ ÂÓÙ‡ˆÛË ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ fi„Ë ÙÔ˘. √ Δ˙ÈÌÚ›Ï ™ÈÛ¤ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ÍÂΛÓËÛ Ì ÙÚ›· ÁÎÔÏ Û ‰‡Ô Ì·Ù˜ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ô °¿ÏÏÔ˜ οÓÂÈ ·›ÛıËÛË. √ Δ˙ÈÌÚ›Ï ™ÈÛ¤ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÙÔ ÊfiÚÌ·” , ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ Ù˘ Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·. H 15¿‰· ÙˆÓ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ÂÈıÂÙÈÎÒÓ Â›Ó·È ÔÈ: Δ˙ÈÌÚ›Ï ™ÈÛ¤ (¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜), ºÏÔÚ¿Ó ª·ÏÔ˘ÓÙ¿ (ΔÛ¤ÏÛÈ), ¡Ù›ÌÈÙ·Ú ªÂÚÌ¿ÙÔÊ (ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ), √˘¤ÏÈÙÔÓ (™·ÚÙ¿Î ªfiÛ¯·˜), °¤Ï μfiÛÂÓ (°ÎÂÓÎ), ∞ÏÂÍ¿ÓÙÂÚ ºÚ¿È (μ·ÛÈÏ›·), §Ô˘›˜ ™Ô˘¿Ú˜ (ÕÁÈ·Í), ƒ›ÎÈ Ê·Ó μÔÏÊÛ‚›ÓÎÂÏ (√˘ÙÚ¤¯ÙË), ∫¤ÓÈ ª›ÏÂÚ (ƒ¤ÈÓÙ˙ÂÚ˜), ÃÔ˘ÏÎ (¶fiÚÙÔ), ™·ÌÔ˘¤Ï ∂Ùfi (ÿÓÙÂÚ), ∞ÓÙfiÓÈÔ ∫·Û¿ÓÔ (™·ÌÓÙfiÚÈ·), ¡ÙȤÁÎÔ ºÔÚÏ¿Ó (∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú›Ù˘) Î·È ¡¤ÏÛÔÓ μ·ÏÓÙ¤˜ (ŒÚÎÔ˘Ï˜).


¶∂ª¶Δ∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

°π∞ Δ∏¡ Δ∂áπ∫∏ ∏°∂™π∞ Δ∏™ ¡π∫∏™, ∫∞£ø™ μƒπ™∫∂Δ∞π ™∂ ¶ƒ√Ãøƒ∏ª∂¡∂™ ™À∑∏Δ∏™∂π™ ª∂ Δ√¡ ™. °π¢√¶√À§√

∂ÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚÔ˜ Ô ∫ÚÔ¿Ù˘ ª·Ú¤ÓÙ˙È ™ÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ı· ηı›ÛÂÈ Ô ÕÁÁÂÏÔ˜ ∫·ÚÚfiÔ˘ÏÔ˜, ·ÊÔ‡ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ÚÔÛÏËÊı› Ó¤Ô˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ¿ÚÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ó· ÎÔÔ˘ÙÛ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ¯ˆÚ›˜ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜.

∫ÚÔ¿Ù˘ ∞ÚÌ¿ÓÙÔ ª·Ú¤ÓÙ˙È ıˆÚÂ›Ù·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô ÂÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ¡›Î˘, ηıÒ˜ Ô ÈÛ¯˘Úfi˜ ¿Ó‰Ú·˜ Ù˘ “΢·ÓfiÏ¢Î˘” ¶∞∂ ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ÙÔÓ ÚÔÙÈÌ¿ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜. √ ÕÁÁÂÏÔ˜ ∫·ÚÚfiÔ˘ÏÔ˜ ı· ÎÔÔ˘ÙÛ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ∏Ú¿ÎÏÂÈ· ™ÂÚÚÒÓ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋.

√ ™˘Ìˆӛ‰Ë˜ “ÛÊ˘Ú›˙ÂÈ” ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ∞Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ¯ı˜ ·fi ÙËÓ ∂¶√ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 3˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Football League 2, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙÈΤ˜ ÙÚÈ¿‰Â˜. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ª. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ∏Ú¿ÎÏÂÈ·˜ Ì ÙË ¡›ÎË, Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈ·˜ ™ÂÚÚÒÓ Î·È ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 4 Ì.Ì., ı· ‰È¢ı‡ÓÂÈ Ô Î. ™˘Ìˆӛ‰Ë˜ Ù˘ ∂¶™ ¶ÈÂÚ›·˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ∫·ÙÛÈÎÔÁÈ¿ÓÓË Î·È ∫ԇϷ ÃÔ˘ÛÂ˝Ó Ù˘ ∂¶™ ª·Î‰ÔÓ›·˜. Δ¤Ù·ÚÙÔ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô Î. ΔÛ·ÏÔ˘¯›‰Ë˜ ·fi ÙÔ ∫ÈÏΛ˜, ÂÓÒ ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ ı· Â›Ó·È Ô Î. ∑ËÏÔ‡‰Ë˜ Ù˘ ∂¶™ £Ú¿Î˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ™Â ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ∫ÚÔ¿ÙË ÚÔÔÓËÙ‹ ∞ÚÌ¿ÓÙÔ ª·Ú¤ÓÙ˙È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô Î. ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜. ª¿ÏÈÛÙ· Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË Ï›ÛÙ· ÙÔ˘ ¤ÌÂÈÚÔ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·, ÂÓÒ ·ÚÁ¿ ¯ı˜ ‚Ú¿‰˘ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È Ó¤· Â·Ê‹ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ó‰ÚÒÓ. √ ª·Ú¤ÓÙ˙È, Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·È ÈÙ·ÏÈΤ˜ Ú›˙˜, ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙȘ 16 ª·ÚÙ›Ô˘ 1963 Î·È ˆ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó ÛÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ¤·ÈÍ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ¿˜ ÙÔ˘, ÙËÓ ™›ÌÂÓÈÎ, ÂÓÒ ¤Ú·ÛÂ Î·È ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÙË Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ ¶·Ó·ÚÁÂÈ·ÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚ÎÔ‡. ™Â ËÏÈΛ· 38 ÂÙÒÓ Î·È ÁÈ· Ì›· ‰ÈÂÙ›· (2001-2003) ¤·ÈÍÂ Î·È ÛÙËÓ ∑Ú›ÓÛÎÈ ÙÔ˘ ªfiÛÙ·Ú. ª¿ÏÈÛÙ· ·Ó Î·È 40¯ÚÔÓÔ˜ ÙÔ 2003 ·Ó·‰Â›¯ıËΠηχÙÂÚÔ˜ ·›ÎÙ˘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂÙ›¯Â ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· μ’ Î·ÙËÁÔÚ›·˜ Ù˘ μÔÛÓ›·˜/∂Ú˙ÂÁÔ‚›Ó˘. ª·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ¤ÌÙË ‰ÂηÂÙ›· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ Ô ª·Ú¤ÓÙ˙È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÎÚÂÌ¿ÛÂÈ Ù· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈο ÙÔ˘ ·Ô‡ÙÛÈ· Î·È Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙËÓ ÚÔÔÓËÙÈ΋. ¢Ô‡Ï„ ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ∫Úη, ™ÔÛÎ ™ÎÚ¿ÓÙÈÓ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙËÓ ¶Ú›ÌÔÚ·Ù˜ ª›ÔÁÎÚ·ÓÙ ¡· ªÔÚÔ‡, ÔÌ¿‰· Ù˘ 3˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÎÚÔ·ÙÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ¤Ú˘ÛÈ

∂ΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∏Ú¿ÎÏÂÈ· ·fi ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘˜ √ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË Ù˘ ¡›Î˘ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ ÛÙËÓ 5Ë ı¤ÛË. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ÔÈ °ÈÒÚÁÔ˜ ™Î·ÚÙ¿‰Ô˜, ∞ÓÙÒÓ˘ ¢Ú·Îfi Ô˘ÏÔ˜, ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶·ÓÙ˙È·Ú¿˜, Δ›ÌÔ˜ ∫·‚·Î¿˜ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ï·˚Ù˙›‰Ë˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÁÈ· ÙË ¡›ÎË, ÂÓÒ ¯ı˜ ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ª‡ÚˆÓ· ™ËÊ¿ÎË Î·È °È¿ÓÓË °Ô‡Ó·ÚË, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÔÏϤ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜. ¶¿ÓÙˆ˜, Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÚfiÛˆ· Î·È Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙË ¡›ÎË ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ 2005 Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÂÈÙ˘¯›·. ∂›Ó·È ·Á·ËÙfi˜ ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ¡›Î˘ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ͯ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ fiÙÈ Â›¯Â ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Ù˘

ÔÌ¿‰·˜ ·fi ÙËÓ ÙfiÙ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ì ̿ÏÏÔÓ ¿ÎÔÌ„Ô ÙÚfiÔ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÌfiÏȘ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙË ¡›ÎË Û ̛· ÛÔ˘‰·›· ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔ Î‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Â› ÙÔ˘ πˆÓÈÎÔ‡ (Ô˘ ÙfiÙ ¤·È˙ ÛÙËÓ ∞’ ∂ıÓÈ΋) Ì ÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ 4-1. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·fi ÙËÓ ¶∞∂ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ Ó¤Ô˜ ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô Î. ™›ÌÔ˜ §¿˙·Ú˘, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ‹ ·‡ÚÈÔ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ μfiÏÔ Î·È Èı·ÓfiÓ Ì·˙› Ì ÙÔÓ Ó¤Ô Ù¯ÓÈÎfi.

¶Úfi‚ÏËÌ· Ì ∫·Ú·ÎÒÛÙ· ∂ÏÏ›„ÂÈ ÌfiÓÈÌÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ ÁÈ· ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Ë ¡›ÎË Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚ· Á‹‰· ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ.

ŒÙÛÈ, ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” Á˘ÌÓ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ı· ÚÔÔÓËıÔ‡Ó ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ. ¶Úfi‚ÏËÌ· ÚԤ΢„ Ì ÙÔÓ ∫·Ú·ÎÒÛÙ· Ô˘ ˘¤ÛÙË ÙÚ¿‚ËÁÌ· Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ Î˘ÚȷοÙÈÎÔ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ª¤Á· ∞ϤͷӉÚÔ Â›Ó·È ·ÌÊ›‚ÔÏË. º˘ÛÈο “ÓÔÎ ¿Ô˘Ù” ¤¯ÂÈ ÙÂı› Ô ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ÚÂÌȤڷ˜ ÛÙË ™Î‡‰Ú·. ∏ ¡›ÎË ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘ Ì ÙÔ “‰ÈÏfi” , ÒÛÙ ӷ ÚÂÊ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‹ÙÙ· ·fi ÙËÓ ∞∂§ ∫·ÏÏÔÓ‹˜. º˘ÛÈο ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË ˘fiıÂÛË, ·ÏÏ¿ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ó.

√È √ÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘ ¡›Î˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÂΉÚÔ̤˜ ÁÈ· ÙËÓ ∏Ú¿ÎÏÂÈ· ™ÂÚÚÒÓ. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÂΉÚÔÌ‹ ÙÔ˘ Blue Club “¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ Ú¿ÍÔ˘Ó ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 14, ·fi 18.00 ˆ˜ 20.00 ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ·fi ÙÔ˘˜ Blue Angels ı· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 18.00 Î·È ÌÂÙ¿, ̤¯ÚÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6981801267. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 27/ Î·È ÒÚ· 18.30 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ¤ÎÙ·ÎÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Blue Angels, ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘, ∞Ó··‡Ûˆ˜ 24. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È fiÏ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘, Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” .

¶ƒ√μ§∏ª∞Δ∞ Δƒ∞Àª∞Δπ™ªø¡ ∞¡Δπª∂Δø¶π∑∂π ∏ ∞∂∫ °π∞ Δ√ ª∞Δ™ ª∂ Δ√¡ √§Àª¶π∞∫√ μ.

∞ÌÊ›‚ÔÏÔÈ ¡ÙÈÔ Î·È ∫·Ê¤˜ ∞ ÌÊ›‚ÔÏÔÈ ÁÈ· ÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Â›Ó·È ÔÈ ¡ÙÈÔ Î·È ∫·Ê¤˜. ∏ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ó¤Ô˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ˘ ™ÎfiÎÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Ôχ ηÏfi ‰ÚfiÌÔ.

∫¿ÎˆÛË ÛÙÔÓ ·ÚÈÛÙÂÚfi ‰ÈΤʷÏÔ ˘¤ÛÙË Ô ¶¿· ªÔ‡Ì· ¡ÙÈfi ÛÙË ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË Ù˘ ∞∂∫. √ ™ÂÓÂÁ·Ï¤˙Ô˜ ̤ÛÔ˜ ı· ˘Ô‚ÏËı› Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË Û ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· Ê·Ó› Ë ·ÎÚÈ‚‹˜ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Ù˘ ηٿÛÙ·Û‹˜ ÙÔ˘, ÂÓÒ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Â›Ó·È ·ÌÊ›‚ÔÏË. √ ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ∫·Ê¤˜ Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÙË ıÏ¿-

ÛË Ô˘ ÙÔÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›, ÎÈ fiÛÔ ÂÚÓÔ‡Ó ÔÈ Ì¤Ú˜ Î·È ‰ÂÓ Ì·›ÓÂÈ Û ÊÔ˘Ï Ú˘ıÌÔ‡˜ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÔÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ·›ÍÂÈ ÛÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Ì·Ù˜. ΔÔ ·Ú‹ÁÔÚÔ ÁÈ· ÙÔÓ ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜ Â›Ó·È ˆ˜ Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ §·Áfi˜ ÍÂ¤Ú·Û ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘ Î·È ÚÔÔÓ‹ıËΠηÓÔÓÈο. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Û‹ÌÂÚ· Ô ¡›ÎÔ˜ °ÂˆÚÁ¤·˜, Ô˘ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁÈ˙fiÙ·Ó ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ·È¯Ó›‰È, ı· ˘Ô‚ÏËı› Û ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÚÔÛ·ÁˆÁÒÓ. ™ÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÎÏ‹ıËÎ·Ó Δ˙ÂÌÔ‡Ú, °È¿¯ÈÙ˜ Î·È ªÂÚÓ˜. √ ÚÒÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÔ·ÊÚÈηÓÈ΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÁÈ· Ù· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ ∫fi· ÕÊÚÈη ÛÙȘ 10/10 ÛÙÔ ª·ÓÁÎÔ‡È, Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ μÔÛÓ›·˜/∂Ú˙ÂÁÔ‚›Ó˘ Ì ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· ÛÙ· Δ›Ú·Ó· ÁÈ· Ù· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ Euro 2012 ÛÙȘ 8/10 Î·È Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ÁÈ·

ÙÔ ÊÈÏÈÎfi Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ Ì ÙËÓ ¶·Ú·ÁÔ˘¿Ë ÛÙÔ ™›‰ÓÂ˚ ÛÙȘ 9/10.

∞ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÁÈ· ™ÎfiÎÔ ∏ ˘fiıÂÛË ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ˘ ¡¿ÙÛÔ ™ÎfiÎÔ ÌÔÓÔˆÏ› ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÒÚ˜ ÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ· Ù˘ ∞∂∫. ™ÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÁÈ· Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi, ÂÓÒ Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜, ¶∞∂ Î·È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹, ‰È·ÚÚ¤ÂÈ fiÙÈ Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ó¤Ô˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Ôχ ηÏfi ‰ÚfiÌÔ. ª¤¯ÚÈ ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ Ӥ· Â·Ê‹ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ ∞‰·Ì›‰Ë Î·È ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ™ÎfiÎÔ. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚfiÙ·ÛË Ù˘ “ŒÓˆÛ˘” ‹Ù·Ó 800.000 ¢ÚÒ Î·ı·Ú¿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, Ô˘ Ì ÌfiÓÔ˘˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ 1 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÚfiÛÊÂÚ ÛÙÔÓ ·›ÎÙË Î·È ¤Ó· 15% Û ÂÚ›ÙˆÛË ÌÂÙ·ÒÏËÛ˘. √ 25¯ÚÔÓÔ˜ ¿ÛÔ˜ ·ÍÈÒÓÂÈ 1

ÂηÙ. ¢ÚÒ ˆ˜ ¿ÁȘ ·Ô‰Ô¯¤˜, ˆÛÙfiÛÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÌÔÈ‚·›· ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ù· ‚ÚÔ˘Ó Î¿Ô˘ ÛÙË Ì¤ÛË. ∏ Ú‹ÙÚ· ·Ô‰¤ÛÌ¢Û˘ ÛÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÙÔ˘ ·›ÎÙË ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÙÂÏ› Úfi‚ÏËÌ· Î·È ÂÊfiÛÔÓ Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó Û fiÏ· Ù· ¿ÏÏ·, ‰ÂÓ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÂΛ. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ÿÛÌ·ÂÏ ªÏ¿ÓÎÔ, Ë ¶∞∂ ∞∂∫ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ı· οÓÂÈ Ì›· ·ÎfiÌË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÌÂÙ·›ÛÂÈ ÙÔÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi ÂÈıÂÙÈÎfi οÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ Ó¤· ÚfiÙ·ÛË. ∞˘Ù‹ fï˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î·Ù¿ Ôχ ‚ÂÏÙȈ̤ÓË Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ (500.000 ¢ÚÒ ˆ˜ ¿ÁȘ ·Ô‰Ô¯¤˜, Ì ÌfiÓÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ) Î·È ÙÔ Ì·Ï¿ÎÈ ÂÚÓ¿ ÛÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ “∑ÔÚfi” , Ô ÔÔ›Ô˜ ˙ËÙ› 700.000 ÂÙËÛ›ˆ˜. √ ÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Δ¿ÛÔ˘ ∫¿ÎÔ˘ ·fi ÙËÓ ∫∂¢ ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ∞∂∫ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ ÙÔ˘˜ ·Ó-

ıÚÒÔ˘˜ Ù˘ “ŒÓˆÛ˘” . √È “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” ı˘Ì‹ıËÎ·Ó ÙË ‰È·ÈÙËÛ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ÂÚÛÈÓ‹˜ ÛÂ˙fiÓ Ì ÙËÓ •¿ÓıË ÛÙ· ¶ËÁ¿‰È· Î·È ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ∫ÂÚ΢ڷ›Ô˘ Ú¤ÊÂÚÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ë ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË, ȉȷ›ÙÂÚ· ÌÂÙ¿ ·fi fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜.

21

TV ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: CONN-X TV 1 21.00 μÈÁÈ·Ú¿Ï-§· ∫ÔÚÔ‡ÓÈ· ∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) 23.00 ™Â‚›ÏÏË-™·ÓÙ·ÓÙ¤Ú -∑(¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) CONN-X TV 2 21.00 ÃÂÙ¿ÊÂ-ª¿Ï·Á· -∑(¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜)

ªÂÙ·ÎÔÌ›˙ÂÈ ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ë ∂ıÓÈ΋ ªÈ· ¢¯¿ÚÈÛÙË Â›‰ËÛË ‚Á‹Î ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ÙËÓ ∞∂§ Î·È ÙËÓ fiÏË Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, ηıÒ˜ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ¶ËÏ·‰¿Î˘ ›¯Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂¶√, ™ÔÊÔÎÏ‹ ¶ÈÏ¿‚ÈÔ, ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÁË¤‰Ô˘ ÙˆÓ ‚˘ÛÛÈÓ›. √È ‰˘Ô ¿Ó‰Ú˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ÙÔ Úˆ› Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘, Ì ÛÎÔfi Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÁË¤‰Ô˘ Ù˘ ∞∂§ ·fi ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÔÈ ‰˘Ô ¿Ó‰Ú˜ Û˘˙‹ÙËÛ·Ó Û ηÏfi Îϛ̷ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ˆ˜ ÛÙÔ Ó¤Ô Á‹Â‰Ô ›Ûˆ˜ Á›ÓÔ˘Ó ·Ú¯Èο οÔÈ· ÊÈÏÈο Ì·Ù˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ (ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ), ÂÓÒ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ Ó· Á›ÓÂÈ ·ÁÒÓ·˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Ì·˜ ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ÙÔ˘ ·‰ÈÎÔ¯·Ì¤ÓÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹, ¶·Ó·ÁÈÒÙË ª·¯Ú¿ÌË. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÏfiÁÔ˜ ·Ó‹ÎÂÈ Ê˘ÛÈο ÛÙÔÓ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ‰ÂÈ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ™º√μ √ ™º√μ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “∞Ó·ÎÔÈÓÒÓÔ˘Ì ÙËÓ ÂÓÔÈΛ·ÛË ÁÚ·Ê›ˆÓ ÛÙËÓ ∫·ÚÙ¿ÏË 199ª·ÁÓ‹ÙˆÓ (ÛÙËÓ ›‰È· ‰È‡ı˘ÓÛË Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÚÈÓ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·). ∂›Û˘, Ó¤· ̤ÏË ÛÙÔ ¢.™. Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ª·ÌÔ˘Ú¤Ï˘ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜, ™ÙÈ‚·¯Ù‹˜ ™Ù¿ı˘, ¶ÂÙÚÔ‡ÏÈ·˜ ∑·¯·Ú›·˜, ª·ÎÚ‹˜ §¿ÌÚÔ˜. Δ· ̤ÏË ÙÔ˘ ™º√μ ÛÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì·˜ Û›ÙÈ ı· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ·fi Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ∞∂∫ 7-9 Ì.Ì. ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. √ ™º√μ ı· Â›Ó·È Î˘„¤ÏË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ì ÛÎÔfi ÙË Û˘Û›ڈÛË Î·È ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ηÏԇ̷ÛÙ ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ‚ÚÔÓÙÂÚfi “·ÚÒÓ” ‚ÔËıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÁÈ· ÙÔ ÓÈÎËÊfiÚÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ Î·È ÙË Ì¿¯Ë Ù˘ ÎÂÚΛ‰·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ Û 4.500 ∞∂∫Ù˙‹‰Â˜. ∫·Ïԇ̷ÛÙ ӷ Âȉ›ÍÔ˘ÌÂ Î·È ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÎÈÓ‰˘Ó¤„Ô˘Ì ·fi Èı·Ó‹ ÙÈ̈ڛ· ¤‰Ú·˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È ¤‰Ú·˜ Â›Ó·È Ì ÙË §¿ÚÈÛ·. ∞Ó Ì ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË ‹Ì·ÛÙ·Ó 6.000, Ì ÙËÓ ∞∂∫ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ì ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Î·È fiÏÔÈ Ì·˜ Ó· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ì ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ ˘Ú‹ÓˆÓ ÙˆÓ ™˘Ó‰¤ÛÌˆÓ Î·È Ì ÙȘ È·¯¤˜ Ì·˜ Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ì ٷ ÌËӇ̷ٷ Î·È Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ì ÙË ‰‡Ó·Ì‹ Ì·˜” .


22

¶∂ª¶Δ∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

¶√¢√™º∞πƒ√

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 3˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÂ μ’ Î·È °’ ∂ıÓÈ΋ ∏ ŒÓˆÛË μ’-°’ ∂ıÓÈ΋˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 3˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙËÓ Football League (μ’ ∂ıÓÈ΋) Î·È ÙËÓ Football League 2 (°’ ∂ıÓÈ΋). ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·: Football League ™¿‚‚·ÙÔ 25/9 17:00 £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜-ΔڛηϷ ∫˘Úȷ΋ 26/9 ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·-∏ÏÈÔ‡ÔÏË ¢fiÍ· ¢Ú.-¢È·ÁfiÚ·˜ μ¤ÚÔÈ·-∂ıÓÈÎfi˜ ∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜.-πˆÓÈÎfi˜ ∞Ó·Á. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜-¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ √º∏-∫·ÏÏÈı¤· ¢Â˘Ù¤Ú· 27/9 16:00 ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜-§Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ (CONN-X) 18:00 ¶ÈÂÚÈÎfi˜-∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ∞ÛÙ. Football League 2 1Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ∫˘Úȷ΋ 26/9 ƒfi‰Ô˜-ÃÂÚÛfiÓËÛÔ˜ ∞›·˜ ™·Ï.-¶·Ó·ÈÁÈ¿ÏÂÈÔ˜ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜-∞fiÏÏˆÓ ™Ì. ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ·¯ÓÒÓ-¶·ÓËÏÂÈ·Îfi˜ ∞ÛÚfi˘ÚÁÔ˜-∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ ∫fiÚÈÓıÔ˜-÷ÓÈ¿ μ‡˙·˜- ¶∞√ ƒÔ˘Ê ∫ÂÚ·˘Ófi˜ ∫ÂÚ.-¶·Ó·¯·˚΋ * ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÛÙȘ 16.00 2Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ∫˘Úȷ΋ 26/9 ºˆÎÈÎfi˜-∂ÔÚ‰·˚Îfi˜ ¶fiÓÙÈÔÈ ∫·Ù.-√‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó. ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜-∂·ÓÔÌ‹ ¡·˘·ÎÙÈ·Îfi˜ ∞ÛÙ.-∫Ô˙¿ÓË ∫·ÏÏÔÓ‹-Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ ∂ıÓ. ºÈÏÈÈ¿‰·˜-°È·ÓÓÈÙÛ¿ ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∏Ú¿ÎÏÂÈ·˜-¡›ÎË μ. ∑¿Î˘ÓıÔ˜-¢fiÍ· ∫Ú·Ó. ƒÂfi: ∞ÂÙfi˜ ™Î‡‰Ú·˜ * ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÛÙȘ 16.00

∫ÔÈÓÔÙÈÎÔ› ÔÈ ∞Ï‚·ÓÔ› Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ø™ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ› ‚’ ˙ÒÓ˘ ı· ÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ϤÔÓ ÔÈ ∞Ï‚·ÓÔ› Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÚÙ¤˜ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, fiˆ˜ ÚԤ΢„ ·fi ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔÓ Ã›Î·, ·‰ÂÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ı¤ÛÂȘ Í¤ÓˆÓ Û ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ·fi ÙËÓ ÁÂÈÙÔÓÈ΋ ¯ÒÚ·. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ °È·¯Ì›Ú Ûη Î·È ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘, Ë ·ÚÌfi‰È· ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ ∂¶√ ‹Úı Û ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙËÓ ÔÏÈÙ›· Î·È ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ϤÔÓ ÔÈ ∞Ï‚·ÓÔ› Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ› ‚’ ˙ÒÓ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Â‰Ò Î·È Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ·Ê› ۇ̂·ÛË Ù˘ ∞Ï‚·Ó›·˜ Ì ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Û ÎÚ¿ÙË-̤ÏË Ù˘, ÔÈ ∞Ï‚·ÓÔ› ÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ› ‚’ ˙ÒÓ˘. ∫¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ϤÔÓ Ì ··Ú¯‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ Ûη, ÔÈ ∞Ï‚·ÓÔ› ı· ÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ› Î·È ·‰ÂÈ¿˙Ô˘Ó ı¤ÛÂȘ Í¤ÓˆÓ ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ÁÂÈÙÔÓÈ΋ ¯ÒÚ·. ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∂¶√, ·Ó¤ÊÂÚÂ: “∞fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ π‰ÈfiÙËÙ·˜ Î·È ªÂÙÂÁÁÚ·ÊÒÓ ÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ì ·Ï‚·ÓÈ΋ ˘ËÎÔfiÙËÙ· ı· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÂÊÂÍ‹˜ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ˘fi ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ˘ËÎfiÔ˘˜ ¯ˆÚÒÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ·fiÊ·ÛË ·ÊÔÚ¿ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜”.

Δ√¡π™∂ √ ∞Ãπ§§∂∞™ ª¶∂√™ ™Ã∂Δπ∫∞ ª∂ Δ√ ¶ƒ√μ§∏ª∞ ¶√À ∂Ã∂𠶃√∫Àæ∂π ª∂ Δ∏¡ ∂§§∏¡π∫∏ ¢π∞πΔ∏™π∞

“¡· ηı›ÛÔ˘Ó ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙÚ·¤˙È” Ô Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ ı· Ï˘ı› ÌfiÓÔ ·Ó ηı›ÛÔ˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙÚ·¤˙È, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛ Û ڷ‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Ô ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜. “∞˜ ‰Â¯ÙÔ‡Ó ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ¤Ó· ·ÓıÚÒÈÓÔ Ï¿ıÔ˜, fiˆ˜ ‰¤¯ÔÓÙ·È ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ÔÌ¿‰Â˜”, ·Ó¤ÊÂÚÂ.

Δ

∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· fiÛ· ‰‹ÏˆÛÂ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜: °È· ÙÔ ·Ó ıˆÚ› fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ·‰È΋ıËΠÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ¶∞√∫ ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì·: “∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ™·Ê¤Ûٷٷ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ¶∞√∫ Ì·˜ ·‰ÈΛ, ·ÊÔ‡ ˘‹ÚÍ·Ó ·Ú·‚¿ÛÂȘ. ∞Û¯¤Ùˆ˜ ·Ó ‰ÂÓ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËı‹Î·ÌÂ, ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ˘‹ÚÍ·Ó Û ‚¿ÚÔ˜ Ì·˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ¢ÂÓ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËı‹Î·ÌÂ, ÂÂȉ‹ ÈÛÙ‡ԢÌÂ Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ - Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ Û ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ‰Â˘ÙÂÚÔϤÙÔ˘ - ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ˘ Ï¿ıÔ˘˜, fiˆ˜ ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜ Î·È ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. ŸÏÔÈ Â›Ó·È ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ¤¯ˆ Ì¿ıÂÈ Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁÒ Ù· Ï¿ıË, fi¯È fï˜ Ù· Ï¿ıË ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂÛÙÈ¿ÛÔ˘Ì Û ÌÂÚÈο Ú¿ÁÌ·Ù·. Œ¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó·˜ ıfiÚ˘‚Ô˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÛÌÔ‡”. °È· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ‰È·ÈÙËÛ›· Î·È ÙËÓ Î·¯˘Ô„›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘: “∞fi Û‹ÌÂÚ· Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ ÙÚÂȘ, ¤Ó·˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÔÈÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ı· ÛÊ˘Ú›ÍÂÈ. ¶¤Ú˘ÛÈ Â›¯· ‰ÂÈ ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ΔÛ¤ÏÛÈ - ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ, fiÔ˘ ‰fiıËΠ¤Ó· ¤Ó·ÏÙÈ ¤Íˆ ·fi

ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. øÛÙfiÛÔ, Ô ›‰ÈÔ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ‰È·Èً٢۠ͷӿ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ ˘¿ÚÍÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ‰È·ÈÙËÛ›·˜. øÛÙfiÛÔ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ÚÔηٿÏË„Ë Î·È Ì›· η¯˘Ô„›·. ∫·È Ò˜ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Á›ÓÂÙ·È ·˘Ùfi, fiÙ·Ó ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰Ò‰Âη Ì ‰ÂηÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô, ‹ÏÂÁ¯·Ó Î·È ‰ÈÔÈÎÔ‡Û·Ó ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÔÈ ·‰ÂÚÊÔ› ªËÙÚfiÔ˘ÏÔÈ Î·È Ô °Î·ÁοÙÛ˘; ÕÚ·, ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ Ô ÎfiÛÌÔ˜, ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· η¯˘Ô„›·, ÌÈ· ÚÔηٿÏË„Ë. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì fiÏÔÈ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛË, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ ˆ˜ Ô ™ÔÊÔÎÏ‹˜ ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˜

‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· Û¯¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ÚÔηÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ Î·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ì Û ·˘Ùfi”. °È· ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫ÈÓÙ‹ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıËı› ÙÔ ·ÁÁÏÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÛÙË ‰È·ÈÙËÛ›·: “∂›Â Ô ∫ÈÓÙ‹˜ - ‰ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ Û¯¤ÛË ¤¯ÂÈ Ì ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ·˘Ùfi˜ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜, ·ÏÏ¿ ı· ÙÔ ‰Â¯Ùԇ̠·ÊÔ‡ Â›Ó·È Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘ - Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Í¤ÓÔÈ ·Ú¯È‰È·ÈÙËÙ¤˜ ÛÙË §›Áη. ¢ÂÓ Â›Ì·È ··ÍȈÙÈÎfi˜ Ì·˙› ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Ë Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, Â›Ó·È fiˆ˜ Ë ‰È΋ ÌÔ˘ Ì ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ∂› ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· ∂ÈÙÚÔ‹, fiˆ˜ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›·. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ·, fï˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂΛ. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ÛÙ· “Ê˘ÙÒÚÈ·” ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ. ŸÙ·Ó ÁÈ·

¤Ó·Ó ‰È·ÈÙËÙ‹ ·fi ÙÔ “Ê˘ÙÒÚÈÔ” ·fi ÂΛ Ô˘ ÁÂÓÓȤٷÈ, ·fi Ù· ÙÔÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·, ·fi ÙËÓ ¢’ ∂ıÓÈ΋, °’ ∂ıÓÈ΋ Î·È ÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ ‰ÂÓ ÌÂıԉ‡ÂÙ·È ÛˆÛÙ¿ Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛ‹ ÙÔ˘, ÏÔÁÈÎfi Â›Ó·È Ó· οÓÂÈ Ï¿ıË. ∂›Ó·È ÌÈ· Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ôχ ¯ÚfiÓÔ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Â›Ó·È ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Î·È Ó· ‚Úԇ̠ÌÈ· χÛË. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú·, Î·È ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË Â˘ı‡ÓË. ∞Ó Â›Ó·È ¤ÙÛÈ, οı ∫˘Úȷ΋ Ô Î¿ı ‰È·ÈÙËÙ‹˜ Ó· ‰›ÓÂÈ ÂÙ¿ ¤Ó·ÏÙÈ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, Ô¯ÙÒ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ÂÓÓÈ¿ ÛÙËÓ ∞∂∫ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ì Úfi‚ÏËÌ·. ∂›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È Ë ∞∂∫ ÁÈ· ÙË ‰È·ÈÙËÛ›·; ΔÈ Ó· ÂÈ Ô ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜, Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜, Ë §¿ÚÈÛ·; ΔÈ Ó· ԇ̠ÂÌ›˜; ∞˜ ‰Â¯ÙÔ‡Ó ¤Ó· ·ÓıÚÒÈÓÔ Ï¿ıÔ˜ ÂȘ ‚¿ÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ‰¤¯ÔÓÙ·È fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ÔÌ¿‰Â˜. ΔÈ Ó· ÂÈ Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜; ∂ÁÎÏ‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘. Œ¯Ô˘ÌÂ Û˘ÓËı›ÛÂÈ ÛÙÔ ÂÙÛ› Ì·˜ ÙËÓ ·‰ÈΛ· ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ. ∞˜ ‰Â¯ÙÔ‡Ó Î·È ·˘ÙÔ› ¤Ó· Ï¿ıÔ˜. ¢ÂÓ ¯¿ıËÎÂ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ó· ¿ÚÂÈ ¤Ó·Ó ‚·ıÌfi Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ›ÔÏ˘ ·fi ¤Ó· Ï¿ıÔ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹”. °È· ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜: “∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ “¿ÚÚˆÛÙÔ˘˜”, ÙËÓ ÚÒÙË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ë ÌÈÛ‹ ∂ÏÏ¿‰· ·ÓËÁ‡ÚÈÛ Ô˘ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È Ë ∞∂∫ ‰ÂÓ Î¤Ú‰ÈÛ·Ó. √È ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ› Î·È ÔÈ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ‰¤¯ÙËÎ·Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ›¯·Ó. ¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘Ù‹ Ë ›ÂÛË Î·È Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ Ó· ÛΤÊÙÂÙ·È ·Ó ı· ‰ÒÛÂÈ ‹ ‰ÂÓ ı· ‰ÒÛÂÈ ¤Ó· ¤Ó·ÏÙÈ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ›ÛÙˆÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜”.

■ •∂¶∂ƒ∞™∞¡ Δ√À™ Δƒ∞Àª∞Δπ™ª√À™ Δ√À™ ª√À™§πª√μπΔ™ ∫∞π ∫ƒπ™Δπ∞¡√

π¡Δ∂ƒ

¶¿ÓÔÏÔ˜ ÛÙËÓ •¿ÓıË Ô ¶∞√∫

∞‚¤‚·ÈÔ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ™Ó¿ÈÓÙÂÚ

 ÁÂÌ¿ÙÔ ÔÏÔÛÙ¿ÛÈÔ ı· ·Ú·Ù·¯ı› Ô ¶∞√∫ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙ· ¶ËÁ¿‰È· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ •¿ÓıË. √ ¶·‡ÏÔ˜ ¢ÂÚÌÈÙ˙¿Î˘ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ 4˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ªÔ˘ÛÏ›ÌÔ‚ÈÙ˜ Î·È ∫ÚÈÛÙÈ¿ÓÔ, Ô˘ ÍÂ¤Ú·Û·Ó ÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÿ‚ÈÙ˜ Î·È ºˆÙ¿Î˘ Ô˘ ÚÔ¯ı¤˜ ¤Î·Ó·Ó ıÂÚ·›·, ¯ı˜ ÚÔÔÓ‹ıËÎ·Ó Û ÊÔ˘Ï Ú˘ıÌÔ‡˜.

ª

¶ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÚÔfiÓËÛ˘ Î·È ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ 40 ÏÂÙ¿ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶∞√∫ ·Ó¤Ï˘Û ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ Ù· Ï¿ıË Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÛÔÊfiÙÂÚÔÈ Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ “¢ÈÎÂÊ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” ¤‰ÂÈÍÂ Î·È Ù· ÚÒÙ· Ï¿Ó· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÎÚÈÙÈ΋ fiÏË: ∫Ú¤ÛÈÙ˜, §›ÓÔ, ªÔ˘Û·˚ÓÙ›, ª·ÏÂ˙¿˜, ∫ÔÓÙÚ¤Ú·˜, °Î·ÚÛ›·, μÈÙfiÏÔ, ÿ‚ÈÙ˜, ∂Ï ∑·Ú Î·È μÈÂ˚Ú›ÓÈ· ‹Ù·Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ. ∞ÛʷϤÛÙÂÚ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· Ù· Ï¿Ó· ÙÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ ¢ÂÚÌÈÙ˙¿ÎË ı· ‚ÁÔ˘Ó ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ,

·Ú¯‹˜ ÁÂÓÔ̤Ó˘ ·fi ·˘Ù‹ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘. * ™Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂ ¶∞√∫ ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ Â‰Ò Î·È Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÌËÓ˘Ù‹ÚÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔÓ Ó˘Ó ‰‹Ì·Ú¯Ô Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, μ·Û›ÏË ¶··ÁˆÚÁfiÔ˘ÏÔ, ÚÔ˜ ÙÔÓ £Ô‰ˆÚ‹ ∑·ÁÔÚ¿ÎË, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎÒÓ Ì¿ÓÂÚ ÛÙÔÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ Ù˘ ΔÔ‡Ì·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ù· Ì¿ÓÂÚ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ¤Íˆ ·fi ÙË £‡Ú· 1 Ù˘ ΔÔ‡Ì·˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÂÓfi-

¯ÏËÛ ÙËÓ ÔÏÈÙ›·. ¶¿ÓÙˆ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô Ó˘Ó ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ù›ÔÙ· ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì·, ·Ó Î·È Ë ÌËÓ˘Ù‹ÚÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿ Ô˘ ¤ÊÙ·Û ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂ ʤÚÂÈ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘. * ™ÙË ºÏÒÚÈÓ·, ‰Â‡ÙÂÚË ¤‰Ú· ÙÔ˘ ∂ÔÚ‰·˚ÎÔ‡ ÎÈ fi¯È ÛÙËÓ ¶ÙÔÏÂÌ·˝‰· ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔ‚ÔÏ›˜, ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Ô ·ÁÒÓ·˜ ÙÔ˘ ¶∞√∫ ÁÈ· ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘, Ì Èı·ÓfiÙÂÚË ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÙȘ 28 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘.

™Δ√¡ ...·¤Ú· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ °Ô˘¤ÛÏÂ˚ ™Ó¿ÈÓÙÂÚ ÛÙËÓ ÿÓÙÂÚ, Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙÔ˘ ÔÏÏ·Ó‰ÈÎÔ‡ Δ‡Ô˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “De Telegraaf” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ 26¯ÚÔÓÔ˘ ·›ÎÙË Î·È ÙÔ˘˜ “ÓÂÚ·Ù˙Ô‡ÚÈ”. √È ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÔÓÙ·Ó ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ¿ÛÔ˘ Ô˘ Ï‹ÁÂÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2014. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, Ô Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔ˘ ™Ó¿ÈÓÙÂÚ, ™fiÚÂÓ §¤ÚÌÈ, ·ÔÎ¿Ï˘„ ˆ˜ ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ηÏfi ‰ÚfiÌÔ. “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Ìʈӛ· ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ. √ °Ô˘¤ÛÏÂ˚ ı¤ÏÂÈ Ó· Ì›ÓÂÈ ÛÙË ÿÓÙÂÚ Î·È Â›Ó·È Ôχ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ Ì ÙÔÓ ªÔÚ¿ÙÈ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ˘ › fiÙÈ ı· Á›ÓÂÈ Ô ÌÂÏÏÔÓÙÈÎfi˜ ËÁ¤Ù˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ™›ÁÔ˘Ú· Ô °Ô˘¤ÛÏÂ˚ ‰ÂÓ ¤Ê˘Á Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ·fi ÙË ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘, ·ÏÏ¿ ÙÒÚ· ÂΛ Â›Ó·È Ô ªÔ˘Ú›ÓÈÔ Î·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. ª¿ÏÈÛÙ·, Ô ªÔ˘Ú›ÓÈÔ ÙÔÓ ÚÒÙËÛ ·Ó ÛΤÊÙÂÙ·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ πÛ·Ó›·”, ÙfiÓÈÛÂ Ô ·Ù˙¤ÓÙ˘ ÙÔ˘ √ÏÏ·Ó‰Ô‡. ¶¿ÓÙˆ˜, Ô §¤ÚÌÈ ‰ÂÓ ·ÔÎ¿Ï˘„ ÙÈ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· οÓÂÈ Ô ÂÏ¿Ù˘ ÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ·Ê‹ÛÂÈ ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ·›ÍÂÈ Í·Ó¿ ÛÙÔ “™·ÓÙÈ¿ÁÔ ªÂÚÓ·Ì¤Ô˘”.


¶∂ª¶Δ∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

23

¶ÚÔÛ΋ÓÈÔ& ... ·Ú·Û΋ÓÈÔ T˘ E§ENH™ A. ¶A¶A£ANA™IOY

ŸÏÔÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ì ÙË “£” ÛÙ· ¯¤ÚÈ·

∏ “£” Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Ù˘ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘, ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ¤Ó· Ó¤Ô Í¯ˆÚÈÛÙfi ‰ÒÚÔ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜. ŒÙÛÈ, Ì ÙÔ Î˘ÚȷοÙÈÎÔ Ê‡ÏÏÔ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜, ı· ÌÔÈÚ·ÛıÔ‡Ó ‰ˆÚÂ¿Ó ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·Ê›Û˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. ªÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿ Ô˘ ÙËÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ì ·ÁˆÓ›·, fi¯È ÌfiÓÔ ÔÈ ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜ ÙˆÓ ·Î·‰ËÌÈÒÓ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ οı ËÏÈΛ·˜. §›Á˜ ̤Ú˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÏÔÈfiÓ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋...

ΔÔ ‹Ú ·fiÊ·ÛË ∞º√À ¤Î·Ó Ú¿ÍË ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ fiÓÂÈÚÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘, ˙ÒÓÙ·˜ ÚˆÙfiÁÓˆÚ˜ ÂÌÂÈڛ˜ Î·È Î·Ù·Ê¤ÚÓÔÓÙ·˜ Ó’ ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙȘ ÂÙ¿ ÈÔ „ËϤ˜ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË, › ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÌÈ· Ó¤· “ÂÚÈ¤ÙÂÈ·” Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÙÔÓ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ¤ÛÙˆ ÁÈ· Ï›ÁÔ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙȘ „Ë-

π ÛˆÏËÓÒÛÂȘ (ÂȉÈο ÛÙÔÓ Î·˘ÛÙ‹Ú·) Â›Ó·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ Ù¯ÓÈÎÔ‡˜, ı¤Ì· Ï›ÁˆÓ ÌËÓÒÓ ÁÈ· Ó· Ì·˜ ...·Ê‹ÛÔ˘Ó ¯ÚfiÓÔ˘˜, Ë ¢∂À∞ªμ ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· Â¤Ì‚ÂÈ, ÔÈ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› ÁÈ· Ù· ¯ËÌÈο Î·È ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ï‹ÚˆÙÔÈ Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙËÚ›Ô˘ μfiÏÔ˘ Ô‰ËÁÂ›Ù·È ÛÙȘ ...ηϤӉ˜. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂∞∫ ‰Â›¯ÓÂÈ ·Ó‹ÌÔÚË Ó· ·ÓÙȉڿÛÂÈ, ÂÓÒ Ë Â›ÛËÌË ı¤ÛË Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙËÚ›Ô˘ Â›Ó·È ˆ˜ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Ù· ¯ËÌÈο, ÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ı’ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi 10 Ë̤Ú˜ (ÁÈ· fiÛÔ fï˜;). ∂›‰·Ó Î·È ·fiÂȉ·Ó Ù· ۈ̷Ù›· Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Ó ÌÂ Û˘Ó¯›˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ù· ›‰È· χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ◊‰Ë, ¤Î·Ó·Ó ˘ÔÌÓ‹Ì·Ù· Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ °.°.∞. Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 60.000 ¢ÚÒ ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ù· ·Ôχو˜ ·Ó·Áη›· Î·È Ó· ¿ÚÂÈ ÌÚÔ˜ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·. ΔÔ ›‰ÈÔ ˙ËÙ¿ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ °.°.∞. ÌÂÙ¿ ·fi ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ √.À.∫.μ. Î. ∞ÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘. ∫È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÂÚÓ¿ Î·È Ù· ۈ̷Ù›· Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Ì·Ú·ÛÌfi Î·È ÔÈ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ¯¿ÓÔ˘Ó ÔχÙÈÌÔ ¯ÚfiÓÔ, ÂÓÒ Ù· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ ʇÁÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÈÛ›Ó· Î·È ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û ¿ÏÏ· ·ıÏ‹Ì·Ù·. √ μfiÏÔ˜ ÏÔÈfiÓ, Ô˘ ‰È·Ù˘Ì·Ó›˙ÂÈ ÚÔ˜ οı ηÙ‡ı˘ÓÛË ˆ˜ ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÙÔ 2013 ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· οÓÂÈ Ô‡Ù ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ. ¡· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈfi ÙÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ·fi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¤Ú·Û ‰‡ÛÎÔϘ ÂÔ¯¤˜, ÔÙ¤ fï˜ ‰ÂÓ ¤‚·Ï “ÏԢΤÙÔ” . ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÈÛÙ¤„Ô˘Ì ˆ˜ ¤Ó·˜ ¢‹ÌÔ˜, fiˆ˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ̤ۈ ÙˆÓ ·Ú¯fiÓÙˆÓ ÙÔ˘, ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ‰ÒÛÂÈ Ï‡ÛË Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì·. μ·ÚÂı‹Î·Ì fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ó’ ·Îԇ̠ÏfiÁÈ· Î·È Ó· ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ‰ËÏÒÛÂȘ. §‡ÛË Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ. °È· Ù· ·È‰È¿ Ì·˜, ÁÈ· ÙË Ó¤· ÁÂÓÈ¿ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ì Ϸ¯Ù¿Ú· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜.

Ϥ˜ ÎÔÚ˘Ê¤˜, ·ÏÏ¿ ı· ÙÔÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂÈ Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ‰È΋˜ ÙÔ˘ ϤÔÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ-

·˜. ŒÙÛÈ, Ô ¡›ÎÔ˜ ª·ÁÁ›ÙÛ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ...ÂÚÈÏ¿ÓËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ

ÈÔ ·fiÌ·ÎÚ˜ ÌÂÚȤ˜ Ù˘ Á˘, › ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ...ÓÔÈÎÔ΢Ú¢Ù›. Ÿ¯È Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ËÚÂÌ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘, Ô Î˘Ú. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ Î·È Ë Î˘Ú¿ ™ÔÊ›·. ªÂı·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÏÔÈfiÓ, Ô ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ ŒÏÏËÓ·˜ ·Ó·ÚÚȯËÙ‹˜ Û Ôχ ÛÙÂÓfi ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ·ÎÏÔ, ı· Ó˘ÌÊ¢ı› ÙËÓ ÂÎÏÂÎÙ‹ Ù˘ ηډȿ˜ ÙÔ˘, ηıËÁ‹ÙÚÈ· Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ ™fiÓÈ· ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ÛÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓË ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ μÏ¿ÛÈÔ. Èڛ˜ Ê·ÓÊ¿Ú˜, ·Ï¿, ÏÈÙ¿, ·ÓıÚÒÈÓ·.. ∏ ÒÚ· Ë Î·Ï‹ ·È‰È¿...

ºÔ‚Ô‡ÓÙ·È ÙË ‰È·ÈÙËÛ›· ∏ ÌÂÁ¿ÏË “Ê·Û·Ú›·” Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ì ÙË ‰È·ÈÙËÛ›· ÙÔ˘ ∫Ô˘ÎÔ˘Ï¿ÎË Ô˘ ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ‚·ıÌÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ∞∂∫, ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ. °È·Ù›; ∂Âȉ‹ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚfiÏÂ˘ÎˆÓ” ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ÂΛÓË ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ı· ıÂÏ‹ÛÔ˘Ó Ó· ÊÂÚıÔ‡Ó Ôχ “¢ÁÂÓÈο” ÛÙÔ˘˜ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔ˘˜” ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ...··Ï‡ÓÔ˘Ó ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ. §¤ÙÂ; ª· ‰ÂÓ ÙÔ ÓÔÌ›˙Ô˘ÌÂ, ·ÊÔ‡ ϤÔÓ fiÏÔÈ ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ fiÙ·Ó ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÓÈÒıÔ˘Ó Î·È ÙË “Ï·ÈÌËÙfiÌÔ” Ó· ÎÚ¤ÌÂÙ·È ¿Óˆ ·fi Ù· ÎÂÊ¿ÏÈ· ÙÔ˘˜. √fiÙ ÈÛÙ‡ԢÌ ˆ˜ ı· ÛÎÂ-

ÊÙÔ‡Ó Ôχ ηϿ ÁÈ· Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó Û ΛӉ˘ÓÔ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ¯ı˜ Ë ∞∂∫ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ...‰È·ÚÚ¤ÂÈ ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ∫¿ÎÔ˘ ˆ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË. ∫¿ÓÂÈ Î·Ï¿ ˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘...

∏ ·‰È·ÊÔÚ›· ¯Ù‡ËÛ “ÎfiÎÎÈÓÔ” ∏ ·‰È·ÊÔÚ›· Ù˘ ∂¶√ ÁÈ· ÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ù˘ ∞’ ∂ıÓÈ΋˜ fiÔ˘ ÌÂÙ¤¯ÂÈ Ô ∞.™. μfiÏÔ˜ 2004 ¯Ù‡ËÛ “ÎfiÎÎÈÓÔ” . Δ· ۈ̷Ù›· ¤¯Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ·Ú¿ÔÓ· Î·È ÛΤÊÙÔÓÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È Û ·Ô¯‹ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜. √ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ¶∞√∫ ‰ÂÓ ·Ú¤ÛÙË Î·Ó ÛÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË, ÂÓÒ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›·, ‰‡Ô ̤Ú˜ ÌÂÙ¿, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÚÙ‹ÛÂÈ ·ÎfiÌË ÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘. μϤÂÙ ÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô ÚˆÙ¿ıÏËÌ· “‰ÂÓ Ô˘Ï¿ÂÈ” , ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ·, Ô‡Ù ‰È·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û’ ·˘Ùfi ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. √fiÙÂ...

μÔÏÈÒÙÈÛÛ˜ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ ª¶√ƒ∂π Ë ∂¶√ Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ˆ˜ ·‰È·ÊÔÚ› ÁÈ· ÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, fï˜ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, ÙfiÛÔ Ô ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004”

fiÛÔ Î·È Ô ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi, ηÏÏÈÂÚÁÒÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ȉȷ›ÙÂÚÔ ÌÂÚ¿ÎÈ Î·È ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ, Ù· ηϿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ‹‰Ë Á›ÓÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ·ÈÛıËÙ¿. ∞‡ÚÈÔ ÏÔÈfiÓ, ÂÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ƒˆÛ›·, ˆ˜ ‚·ÛÈο ̤ÏË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰· ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ, ÙÚÂȘ μÔÏÈÒÙÈÛÛ˜ ·ıÏ‹ÙÚȘ ÙÔ˘ ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” . ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙȘ ¶ÂÏÂÎÔ‡‰· ™ÔÊ›·, ∫·Óȿη ¡ÈÎÔϤٷ Î·È ∑‹ÁÚ· ∞Ó·ÛÙ·Û›· Ô˘ ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂıÓÈÎfi Ì·˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÛÙËÓ ÚÒÙË ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ ÙË ƒˆÛ›·, ÙËÓ √˘·Ï›· Î·È Ù· ¡ËÛÈ¿ ºÂÚfiÂ. ∫·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›· ÏÔÈfiÓ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Ì·˜ Î·È ÛÙȘ Ó·ڤ˜ μÔÏÈÒÙÈÛÛ˜.

¶ÚÔοÏÂÛ ÂÓÙ‡ˆÛË ∂¡ΔÀ¶ø™∏ ÚÔοÏÂÛ ÙÔ ·Ófi Ô˘ ›¯·Ó ·Ó·ÚÙ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì· μÔÏÈÒÙ˜ ʛϷıÏÔÈ °È·Ù›; ∂Âȉ‹ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·Ó ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ·ÏÏ¿ ÛÙÔÓ ¶∞√∫. ◊Ù·Ó ÙÔ ·Ófi ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÙÔ˘ “¢ÈÎÂÊ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜, ·ÊÔ‡ Ô μfiÏÔ˜ ¤¯ÂÈ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ‰˘Ó·Ùfi “˘Ú‹Ó·” Ô·‰ÒÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.


24

¶∂ª¶Δ∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

∂ÏÏ¿‰·-∏¶∞ ÁÈ· ÙÔ ªÔ˘ÓÙÔÌ¿ÛÎÂÙ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ∞¡√π°∂π Û‹ÌÂÚ· Ë ·˘Ï·›· ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì¿ÛÎÂÙ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÙȘ fiÏÂȘ √ÛÙÚ¿‚·, ªÚÓÔ Î·È ∫¿ÚÏÔ‚È μ¿ÚÈ Ù˘ ΔÛ¯›·˜. ∏ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ΤډÈÛ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ·fi ÙËÓ 5Ë ı¤ÛË Ô˘ η٤Ϸ‚ ¤ÚÛÈ ÛÙÔ ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ Ù˘ §ÂÙÔÓ›·˜, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. ∞ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ B’ fiÌÈÏÔ Ì·˙› Ì ÙȘ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜, ÙË °·ÏÏ›· Î·È ÙË ™ÂÓÂÁ¿ÏË. ¶ÚÒÙË ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ı· Â›Ó·È ÔÈ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜. √ ÔÌÔÛÔӉȷÎfi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ∫ÒÛÙ·˜ ª›ÛÛ·˜ ‰‹ÏˆÛ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ˆ˜, “ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì ٷ Ï¿Ó· Ì·˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘ÌÂ. ªÂ ‚¿ÛË ÙËÓ Î·ı·Ú‹ ÏÔÁÈ΋ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηϤ˜ Î·È Î·Î¤˜ ÔÌ¿‰Â˜, ·ÏÏ¿ Ì ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Î·È ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. ™ÎÔfi˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ì ٷ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ Û ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. √È ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ Â›Ó·È Ì›· Ï‹Ú˘ ÔÌ¿‰· Ì Ôχ ˘„ËÏfi Â›‰Ô. ™ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›¯Â ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË Î·È Ê¤ÙÔ˜ ·ÔÙÂÏ› Û›ÁÔ˘Ú· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙÔ ¯Ú˘Ûfi” ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· B’ ÔÌÈÏÔ˜ (ÒÚ· ∂ÏÏ¿‰·˜) ∂ÏÏ¿‰· -∏¶∞ 19.00 °·ÏÏ›·-™ÂÓÂÁ¿ÏË 21.15

EΉ‹ÏˆÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ∞.√.μ ¢¿ÊÓË ∞¶√ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∞.√.μ. “¢¿ÊÓË” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 24/9 Î·È ÒÚ· 8.30 Ì.Ì. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ Ù˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Î·È Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó, ÂÓÒ Á›ÓÂÙ·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ï·¯ÂÈÔÊfiÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿. ∂›Û˘ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÍÂΛÓËÛ·Ó Î·È ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞η‰ËÌ›· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘.

√È ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ƒ‹Á· Î·È ¶˘Ú¿ÛÔ˘ ∞¡∞∫√π¡ø£∏∫∞¡ ·fi ÙËÓ ∂¶√ ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ‚ÔËıÔ› ÙˆÓ Î˘ÚȷοÙÈÎˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙÈΤ˜ ÙÚÈ¿‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: °Ë. ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, 16.00, ¶‡Ú·ÛÔ˜-ªÂÙ¤ˆÚ·: °Î·Ú·ÁοÓ˘, §·Ê·ÓÙ˙‹˜, ∫‡ÊÔ˜ (¶ÈÂÚ›·˜), ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ¶··Ì›¯Ô˜ (ºıÈÒÙȉ·˜). °Ë. ¶ÂÙÚˆÙÔ‡, 16.00, £‡ÂÏÏ·-ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜: ∞ÁÁÂÏ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ¢ÈÏ¿Ú˘, Δ›Î·˜ (∫·Ú‰›ÙÛ·˜), ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜: ™·‚‚›‰Ë˜ (∫Ô˙¿Ó˘).

ΔÔ §√ΔΔ√ √π ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ §√ΔΔ√: 2, 17, 19, 21, 27, 37. Bonus: 38.

ΔÔ EXTRA 5 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 7, 11, 22, 29, 32.

ΔÔ SUPER 3 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ SUPER 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 2 1 4, ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 9 1 9 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 1 1 5.

™ÙÔÓ ·ÏÌfi ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ √

È ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ Î·È ∂ıÓÈÎfi˜ ÛÙËÓ ∞’ ÙÔÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·, ηıÒ˜ Î·È Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜ ÛÙË μ’, ‹Ù·Ó ·fi ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ·ÓËÁ‡ÚÈÛ·Ó Ó›Î˜ ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ∂¶™£. ºÈÏÔ‰ÔÍÔ‡Ó, ÏÔÈfiÓ, Û ·Ó¿ÏÔÁË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

√ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ Ÿˆ˜ Î·È ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘, Ô ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ Ó›ÎËÛ Ì 2-1 ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË ÛÙËÓ 1Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ∞’ ∂¶™£. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” , Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ó·ÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ, ¤·ÈÍ·Ó Î·Ù¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ηÏfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È ‰›Î·È· ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·, ÂÓÒ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÙÔÓ ÙÔÈÎfi π¿ÛÔÓ·. “∫fiÓÙÚ· ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË ‹Ì·ÛÙ·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ηÏÔ› Î·È ıˆÚÒ fiÙÈ ¿ÍÈ· ‹Ú·Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ùfi Â›Ó·È Ôχ ηÏfi Î·È ÁÈ· Ù· Ó¤· ·È‰È¿ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Ô˘ ÔÏÏ¿ ÂÍ ·˘ÙÒÓ ·›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∞’ ηÙËÁÔÚ›·. ™›ÁÔ˘Ú· ı· ÙÔÓˆı› Ë „˘¯ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ‰‡ÛÎÔÏ˘ Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ÚÔÛˆÈο Â›Ì·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ô˘ ı· ‰È·ÁÚ¿„Ô˘ÌÂ, ·ÊÔ‡ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ôχ” . Δ· ·Ú·¿Óˆ ÏfiÁÈ· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ μ·Û›ÏË ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘: “ΔfiÛÔ ÂÌ›˜, fiÛÔ Î·È Ô π¿ÛˆÓ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· Ìԇ̠ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË Ó›ÎË. ø˜ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ì ÙÔÓ ‰ÈÎfi Ì·˜ Ú˘ıÌfi Î·È ·fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ·˜ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜” . ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤·, ÛÙÔ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ” ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ ‰ÂÏÙ›ˆÓ ÙÔ˘ ¡ÙÔ‡ÚÔ Î·È ÙÔ˘ §Ô‡Ì·Ú‰Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È. ∂›Û˘ ·ÒÓ ı· Â›Ó·È Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ºÒÙÔ˘, ÏfiÁˆ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ.

√ ∂ıÓÈÎfi˜ √ ∂ıÓÈÎfi˜ μfiÏÔ˘ ÍÂΛÓËÛ Ì ÙÔ ‰ÂÍ› ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞’ ÙÔÈ΋˜, ηıÒ˜ ‹Ú ÙÔ “‰ÈÏfi” ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ∞.∂. 2002. ŸÌˆ˜ ÔÈ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” ‰ÂÓ ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ¿ÏÏÔ Û ·˘Ùfi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔ Úˆ› Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜. ΔÔ Ì·Ù˜ ·˘Ùfi ÔÚ›ÛÙËΠÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ·ÊÔ‡ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ Î·Ù¤ÛÙË

‰˘Ó·Ùfi Ó· ·›˙ÂÈ ÛÙÔ ∂∞∫, fiˆ˜ ·Ú¯Èο ›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ. ™ÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÂÈÎÚ·Ù› ÈηÓÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÚÂÌȤڷ˜ Î·È fiÏÔÈ Â˘ÂÏÈÛÙÔ‡Ó Û ·Ó¿ÏÔÁË Û˘Ó¤¯ÂÈ·: “∫¿Ó·Ì ηϋ ·Ú¯‹ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ÈÛÙ‡ˆ Ó· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ. ◊‰Ë ¤¯Ô˘Ì Í¯¿ÛÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∞.∂. 2002, ·ÊÔ‡ ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô ·ÁÒÓ·˜ Ì ÙÔÓ ¿ÓÙ· ˘ÔÏÔÁ›ÛÈÌÔ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ. ∏ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ·˘Ù‹ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ¤¯Ô˘Ì ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜. √ Ï·ÛÙÈÎfi˜ Ù¿ËÙ·˜ ¢ÓÔ› ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ì ηϋ Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È Ù¤ÙÔÈ· Â›Ó·È Î·È Ë ‰È΋ Ì·˜” ‰‹ÏˆÛ ÛÙË “£” Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∫ÒÛÙ·˜ ∫Ô‡ÙÛÈη˜, ÂÓÒ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ˘„ËϤ˜ ‚Ϥ„ÂȘ: “¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÎÚ‡„ÂÈ fiÙÈ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ·›ÍÔ˘Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ¢È·ı¤ÙÔ˘Ì ̛· ·ÌÈÁÒ˜ ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· Î·È ı· οÓÔ˘Ì ٷ ¿ÓÙ· ÁÈ· Ó· ÙË Ê¤ÚÔ˘Ì fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È „ËÏfiÙÂÚ·” . Δ¤ÏÔ˜, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ, οÔȘ ÂÓԯϋÛÂȘ Ô˘ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫fiÎη˜ Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ı· ÙÔ˘ ÛÙÂÚ‹ÛÔ˘Ó ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫·„ÈÒÙ˘ ‰ÈfiÙÈ ˘ËÚÂÙ› ÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÙÔ˘ ıËÙ›· Î·È ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ. ¶¿ÓÙˆ˜, ·ÔχÂÙ·È Û ¤Ó· Ì‹Ó· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ·ÎÔÏÔ˘ı› ηÓÔÓÈο ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜.

√ ∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒÈ˙. √ ∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ ‹Ù·Ó Ô ıÚÈ·Ì‚Â˘Ù‹˜ ÛÙÔ

ÓÙ¤ÚÌÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫¿ÚÏ·˜, ÓÈÎÒÓÙ·˜ ̤۷ ÛÙËÓ ∫ÂÚ·ÛÈ¿ ÙÔÓ ∞ÂÙfi ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ Ù˘ μ’ ÙÔÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. √È “ÎÔÎÎÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ÊÈÏÔ‰ÔÍÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Î·È ÛÙÔ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ªÈ¯¿Ï˘ ƒÈ˙fiÔ˘ÏÔ˜ ÙfiÓÈÛ ۯÂÙÈο: “∂›Ì·È Ôχ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜, ÙfiÛÔ ·fi ÙË Ó›ÎË Ì·˜ Â› ÙÔ˘ ∞ÂÙÔ‡, fiÛÔ Î·È ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ì·˜ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ì·˜ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ ӷ ·Ú¯›ÛÂÈ Î·È ¤ÙÛÈ Â›¯·Ì Ôχ Ï›ÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ì·˜. øÛÙfiÛÔ ·Ó‚¿Û·Ì ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Ì·˜ Î·È ÔÈ ·›ÎÙ˜ ·ÊÔÌÔ›ˆÛ·Ó ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰Ô˘Ï¤„·Ì ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ. ŒÙÛÈ fiÙ·Ó ¤ÚÂÂ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿Û·Ì ¤Ó· ÂÈı·Ú¯Ë̤ÓÔ Û‡ÓÔÏÔ Ô˘ ‹ÍÂÚ ÙÈ ˙ËÙÔ‡Û ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ” . ŸÛÔ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· ·Ó¤ÊÂÚÂ: “£¤ÏÔ˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì ̛· ÔÚ›· ·ÓÙ¿ÍÈ· ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘, Ô˘ ‚¿ÛÂÈ ÈÛÙÔÚ›·˜ ‰ÂÓ ·Í›˙ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË μ’ ÙÔÈ΋. ∞˘Ùfi Û˘Ó¤‚Ë ÏfiÁˆ οÔÈˆÓ ‰˘Û¿ÚÂÛÙˆÓ Û˘Á΢ÚÈÒÓ. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ÂÌ›˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ÎÔÈÙ¿Ì οı ·ÁÒÓ· ͯˆÚÈÛÙ¿ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· οÓÔ˘Ì ÙÔ ...Ù·ÌÂ›Ô Ì·˜. ∂fiÌÂÓÔ˜ ·ÓÙ›·Ïfi˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘ÌÂ Î·È Û‚fiÌ·ÛÙÂ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔÓ ÊÔ‚fiÌ·ÛÙÂ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· Ôχ ηϋ ÔÌ¿‰·, ·ÏÏ¿ ÂÌ›˜ ı· οÓÔ˘Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì·˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÙÔ˘ Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜ ı· ‰ÒÛÂÈ Î·È ¤Ó· ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 6 Ì.Ì. ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘. £· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙË ¡›ÎË ¡›Î˘, ÔÌ¿‰· °’ ηÙËÁÔÚ›·˜ Ù˘ ∂¶™ §¿ÚÈÛ·˜.

¡¤Ô˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ηڿÙ ÛÙÔ μfiÏÔ ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Û fiϘ ÙȘ Â›ÛË̘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÙˆÓ ¶ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ Û ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ, ‚·ÏηÓÈÎfi Î·È Â˘Úˆ·˚Îfi Â›‰Ô.

ÂΛÓËÛ·Ó Î·È Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÔÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2010-2011 ÛÙÔÓ Ó¤Ô Û‡ÏÏÔÁÔ ÙÔ˘ Kyokushinkai Karate μfiÏÔ˘ Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ 150 - ŸÁÏ Ì ÂÎ·È‰Â˘Ù‹ ÙÔÓ Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î. πˆ¿ÓÓË ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘.

√ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Â›Ó·È ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ Kyokushinkai Karate ÛÙËÓ ¯ÒÚ· Ì·˜, Ì ÔÏϤ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Û ∂˘Úˆ·˚ο Î·È ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Î·È ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ Kyokushinkai Karate. μÔËıfi˜ ÛÙÔÓ Ó¤Ô Û‡ÏÏÔÁÔ ı· Â›Ó·È Ë ÎfiÚË ÙÔ˘ Î. πˆ¿ÓÓË ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘, ‰Èψ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ÚÔÔÓ‹ÙÚÈ· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∫·Ú¿Ù (∂§.√.∫).

¢È‰¿ÛÎÂÈ ·fi ÙÔ 1987 ÛÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘

Kyokushinkai Karate (I.K.O.), fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ÔÚ›ÛÂÈ Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ‰¿ÛηÏÔ˜, ·Ú¯ËÁfi˜ Î·È È‰Ú˘Ù‹˜ ÙÔ˘ Kyokushin Sosai Mas Oyamas 10 dan, ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÂÍÂÙ·ÛÙÈÎfi fiÛÔ Î·È

ÛÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ̤ÚÔ˜, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ٷ È·ˆÓÈο ÚfiÙ˘· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∞˘Ùfi ¿ÏψÛÙ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ·ԉ›ÍÂÈ Ì ÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘˜ ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ·ıÏ‹ÙÚȘ

Ô Î. ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ‰È‰¿ÛÎÂÈ Ì ˘ÔÌÔÓ‹ Î·È ·Á¿Ë ÙfiÛÔ ÛÙÔ ¿ıÏËÌ· fiÛÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Ù˘ ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ËÏÈΛ·˜, ÙˆÓ ·›‰ˆÓ, ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ, ·Ó‰ÚÒÓ Î·È Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁfi. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ı· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙËÓ ÓÂÔÏ·›· ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ó· ‰È‰·¯ıÔ‡Ó Î·È Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÚÔÛˆÈο ·fi ÙÔÓ Î. πˆ¿ÓÓË ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Kyokushinkai Karate Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ËıÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ Î·È ÚˆÙ·ıÏËÙÒÓ ·fi ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Û fiÏ· Ù· Â›ÛËÌ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. √ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 5 Ì.Ì.-10 Ì.Ì. Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 10.00 .Ì.-14.00 Ì.Ì. Û ·˘Ùfi ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ı· Á›ÓÔÓÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÁÁڷʤ˜ Î·È ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210-45351 Î·È 6937956619.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

∂∫¢ƒ√ª∂™

— √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶·Ó” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: ∫˘Úȷ΋ 26/9: μÂÏ‚ÂÓ‰fi˜ ∫Ô˙¿Ó˘-Â˙ÔÔÚÈ΋. ÈÚÈfi ∫·Ù·Ê‡ÁÈμÂÏ‚ÂÓ‰fi˜-º·Ú¿ÁÁÈ ™ÎÂ·Ṳ̂ÓÔ˘. ø.¶.: 4-μ.¢.: 1/5. ¶·Ú·Û΢‹-™¿‚‚·ÙÔ∫˘Úȷ΋ 1-2-3/10: μfiÚÂÈ· ◊ÂÈÚÔ˜ ∞Ï‚·Ó›·˜-ÂÚÈËÁËÙÈ΋/Â˙ÔÔÚÈ΋. 3‹ÌÂÚË ÂÍfiÚÌËÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÚÁ˘ÚÔοÛÙÚÔ˘ Î·È ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ™·Ú¿ÓÙ· Ì ‹Ș Â˙ÔÔڛ˜, ÂÈÛΤ„ÂȘ Û ÂÏÏËÓÈο ¯ˆÚÈ¿, ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ·, ÌÓËÌ›· ÂÛfiÓÙˆÓ Î·È ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ™fiψÓÔ˜ 2 (μ-18), ÙËÏ.: 24210 24290, οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ì¤Ú· ÙÔ Úˆ› 10.00-12.00 Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ΔÂÙ¿ÚÙ˘, ¶·Ú·Û΢‹˜, 6-8 Ì.Ì. ∂›Û˘ Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 6976904236. — ∏ ÔÌ¿‰· Ã∂¡ μfiÏÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÂ Δ‹ÓÔ - ™‡ÚÔ ·fi 28 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ 1 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÙËÏ. 2421034712. — ∏ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: 25-28/9/10: ¶Ú¤‚Â˙· ∫·ÛÙÚÔÛ˘ÎÈ¿. 15-17/10/10: ∞›ÁÈÓ·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ §¤Û¯Ë˜: ™. ™˘Ú›‰Ë 30, ÙËÏ. 23935. flÚ˜: ¢Â˘Ù. - ™¿‚.: 11-1, ¶·Ú·Û΢‹: 6.30-8.30 Ì.Ì. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ √∞∂∂ (Δ∂μ∂-Δ™∞) μfiÏÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Û˘ÓÂÛÙ›·ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Î·È Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ Ù˘ ΔÚ›Ù˘ ∏ÏÈΛ·˜ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 1Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “∂Ó˘‰Ú›Ԕ ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ 10 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙÔ ∞Ú¯·›Ô ¢›ÔÓ (∫·ÙÂÚ›ÓË) Î·È Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ √Û›Ô˘ ∂ÊÚ·›Ì ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 10 .Ì. - 12 Ì. ηı’ ÂοÛÙËÓ, ÏËÓ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Î·È ÂÔÚÙÒÓ, ÙËÏ. 24210 23789. — ΔÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚË ·ÈÁ·ÈÔÂÏ·Á›ÙÈÎË ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ, Ë ÔÔ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi ÙËÓ 1Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ ÙȘ 4 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. £· Á›ÓÔ˘Ó ÂÈÛΤ„ÂȘ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ª‡ÎÔÓÔ˜, ¶¿ÙÌÔ˜, ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ™·ÓÙÔÚ›ÓË Î·È ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ∫Ô˘Û¿ÓÙ·ÛÈ/ŒÊÂÛÛÔ˜. ΔÈÌ‹ ÁÈ· Ù· ̤ÏË ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ 300 ¢ÚÒ Î·È ÁÈ· Ù· ÌË Ì¤ÏË 400 ¢ÚÒ. ™ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·fi ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ¤ˆ˜ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹, ÏÈÌÂÓÈο Ù¤ÏË, ÚˆÈÓ¿, Á‡̷ٷ Î·È ‰Â›Ó·, Ì ‰È·ÌÔÓ‹ Û ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ‰›ÎÏÈÓ˜ ηÌ›Ó˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ̤¯ÚÈ 25 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙËÓ Î. ∂ϤÓË °ÈÒÙË ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6978525599. — ∏ ŒÓˆÛË ∞ÔÛÙÚ¿ÙˆÓ ∞ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜, ·Ú¿ÚÙËÌ· ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ πÙ·Ï›· (μÂÓÂÙ›· - ºÏˆÚÂÓÙ›· - ™È¤Ó· - ƒÒÌË - ¶ÔÌË›·) ·fi 8 ¤ˆ˜ 14 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜-‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ΔÔ¿ÏË 35 ·fi ÙȘ 10.30 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ 13.30 Î·È ·fi ÙȘ 19.30 - 21.00. ΔËÏ. 2421028522. — ∏ §¤Û¯Ë ∞ÔÛÙÚ¿ÙˆÓ ∞ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ Ù˘ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ πÙ·Ï›· ·fi 8/10 ¤ˆ˜ 13/10/2010. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Ù˘: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μfiÏÔ Ì Ô‡ÏÌ·Ó ÁÈ· ∏ÁÔ˘ÌÂÓ›ÙÛ· Î·È Ì ÏÔ›Ô ÛÙËÓ πÙ·Ï›·. £· ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó ∞ÁÎfiÓ·, μÂÓÂÙ›· (‰È·Ó˘ÎÙ.), ºÏˆÚÂÓÙ›· (‰È·Ó˘ÎÙ.), ƒÒÌË (2 ‰È·Ó˘ÎÙ.). ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ̤ۈ ¶Ú›ÓÙÂ˙È.

“ƒ·ÁÈṲ̂Ó˜ ·ÁηÏȤ˜” ·‡ÚÈÔ ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô ¡. πˆÓ›·˜

ª

 ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ƒ·ÁÈṲ̂Ó˜ ·ÁηÏȤ˜ Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¶¤‰ÚÔ ∞ÏÌÔ‰fi‚·Ú ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 24 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÈ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù˘ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜. ∏ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ÎÚÔ‚ÈfiÙÂÚÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡˜ ıÂÛÌÔ‡˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜. º¤ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë 28Ë ¯ÚÔÓÈ¿ Ù˘ Û˘Ó¯ԇ˜ Î·È ·‰È¿ÎÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ Ù˘ ÛÙ· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈο ‰ÚÒÌÂÓ· Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÙÔ È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ Î·È ÂÈÌÂÏË̤ÓÔ Ù˘ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂȯÂÈÚ› Ó· ηχ„ÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Ù¿ÛÂˆÓ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÈÔÙÈ΋˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜.

√È ÚÔ‚ÔϤ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ (∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË Î·È ∞Ó··‡Ûˆ˜) ÛÙËÓ ¡. πˆÓ›· οı ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 9:30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ¢È¿ıÂÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ 8:30 Ì.Ì. √È ÚÔ‚ÔϤ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ (∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË Î·È ∞Ó··‡Ûˆ˜) ÛÙËÓ ¡.πˆÓ›· οı ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 9:30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘.

ƒ·ÁÈṲ̂Ó˜ ·ÁηÏȤ˜ Los abrazos rotos. πÛ·Ó›·, 2009. ™ÎËÓÔıÂÛ›·-ÛÂÓ¿ÚÈÔ: ¶¤‰ÚÔ ∞ÏÌÔ‰fi‚·Ú. ∏ıÔÔÈÔ›: ¶ÂÓ¤ÏÔ ∫ÚÔ˘˙, §Ô‡È˜ ÃÔÌÏ·Ú, ÃÔÛ¤ §Ô˘›˜ °ÎfiÌÂı, ªÏ¿Óη ¶ÔÚÙ›ÁÈÔ. 128’ ƒÔÌ·ÓÙÈÎfi ÌÂÏfi‰Ú·Ì·, ‰È·ÓıÈṲ̂ÓÔ Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Î·È Ì ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÊÈÏÌ ÓÔ˘¿Ú, Û ÌÈ· ÔχÏÔÎË Ù·ÈÓ›·, ÛÎËÓÔıÂÙË̤ÓË Ì ʷÓÙ·Û›· ·fi ÙÔ “ÙÚÔÌÂÚfi ·È‰›” ÙÔ˘ ÈÛ·ÓÈ-

ÎÔ‡ ÛÈÓÂÌ¿ - Ôχ ηϋ Ë ¶ÂÓ¤ÏÔ ∫ÚÔ˘˙. ∏ Penelope Cruz ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› Î·È ÎϤ‚ÂÈ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË! √ Pedro Almodovar, Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ì¿ÛÙÔÚ·˜ ÙÔ˘ ÌÂÏÔ‰Ú¿-

Ì·ÙÔ˜, ÈηÓfi˜ Ó· ·ÔηχÙÂÈ Û ‰Ú¿Ì·Ù· Ë Ì·‡Ú˜ Έ̈‰›Â˜ ÌÂ Â˘Ê˘¤ÛÙ·ÙÔ ÙÚfiÔ ÙËÓ ÎÚ˘Ì̤ÓË ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ „˘¯ÔÏÔÁÈÎÒÓ Û˘ÌÏÂÁÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÛÎÔÙÂÈÓÒÓ ÛÙÈÁÌÒÓ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÓÔ˘, ·ÎfiÌ· Î·È fi-

Ù·Ó ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ÁÈ· ... Á¤ÏÈ·. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÁÎÚÔÙ¤ÛÎÔ ÌÂÏÔ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ¤Ó·˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ˙ÂÈ ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È, ÌÂÙ·ÊÔÚÈο Î·È Ú·ÏÈÛÙÈο. ™Â ¤Ó· ·Ù‡¯ËÌ· ¤¯·Û ÙËÓ fiÚ·Û‹ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘ Û‡˙˘ÁÔ ŒÏÂÓ·. ™ÙÔ ÓÔ˘ ÙÔ˘ fiÏ· ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó Û˘Á¯ˆÓ¢Ù› ÛÙËÓ È‰¤· ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÙÔ˘ „¢‰ÒÓ˘ÌÔ, Hari Caine, (ÂÌÊ·Ó‹˜ Ë ‚È‚ÏÈ΋ ÂÓÔ¯È΋ ·Ó·ÊÔÚ¿), Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ ϤÔÓ, ηıÒ˜ Ô Mateo Blanco - ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ fiÓÔÌ· ¤¯ÂÈ ÁÈ· ·˘ÙfiÓ Âı¿ÓÂÈ Ì·˙› Ì ÙËÓ ŒÏÂÓ· ÛÙÔ ·Ù‡¯ËÌ·. ∂ÓÙ˘ˆÛȷο ¯ÚÒÌ·Ù·, Ì ÌÈ· Penelope Cruz Ô˘ ÂÚÌËÓ‡ÂÈ ÔÏ˘Â›‰· Î·È Û ‚¿ıÔ˜ ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ËÚˆ›‰· Î·È ·Ù¿Î˜ fiˆ˜, ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ οı ٷÈÓ›·˜ Â›Ó·È ÙÂÏÈο Ó· ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹! √ ∞ÏÌÔ‰Ô‚¿Ú Â›Ó·È Û·Ó ÙÔ ·ÏÈfi ηÏfi ÎÚ·Û›. ¢ÂÓ ÍÂı˘Ì·›ÓÂÈ Ì ٛÔÙ·!

¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ 2010 ·fi ÙËÓ 7Ë ∂ÊÔÚ›· μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ∞Ú¯·ÈÔًوÓ

“ºˆÓ¤˜ ¡ÂÚÔ‡ ª˘ÚÈ¿‰Â˜” ∏ 7Ë ∂ÊÔÚ›· μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ∞Ú-

¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ “¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ 2010. ºˆÓ¤˜ ¡ÂÚÔ‡ ª˘ÚÈ¿‰Â˜” , Ë ÔÔ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ηٿ ÙÔ ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚÔ 7, 8, 9 Î·È 10 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2010, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÌÓËÌ›· Ô˘ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ fiÚˆÓ Î·È ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ¤¯Ô˘Ó ÂÈÏÂÁ› ÌÓËÌ›· ·fi ÙË §¿ÚÈÛ·, ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞ÁÈ¿˜ Î·È ÙȘ ºıÈÒÙȉ˜ £‹‚˜ - ¡. ∞Á¯›·ÏÔ. ™ÙËÓ fiÏË Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÔÔ›·˜ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Û ÂȉÈο ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ Û ˘fi-

ÁÂÈÔ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ª·ÓˆÏ¿ÎË Î·È Ù· ‰‡Ô ÏÔ˘ÙÚ¿ Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÚ·Ù¿ ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ¡¤·˜ ∞ÁÔÚ¿˜ Î·È ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· §·ÌÚÔ‡ÏË. ∏ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙȘ ‡Ï˜ Ù˘ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi, ÂÓÒ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ÌÓËÌÂ›Ô ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Û fiÛÙÂÚ fi„ÂȘ ÙÔ˘ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ˘ Î·È ÚfiÛÊ·ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜. Δ· ÌÓËÌ›· Ì ٷ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ë ∂ÊÔÚ›· Ì·˜ ÛÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Û ÂȉÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô §¿ÚÈÛ·˜ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÙËÓ π∂’ ∂ÊÔÚ›· ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È ∫Ï·ÛÈÎÒÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 7 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19:00. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞ÁÈ¿˜ ÂÈϤ-

¯ıËÎÂ Ô ‚˘˙·ÓÙÈÓfi˜ ÔÈÎÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ μ·ı˘Ú¤Ì·ÙÔ˜ Ì ÙȘ ÏÔ‡ÛȘ ËÁ¤˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ÚˆÌ·˚Îfi ÏÔ˘ÙÚfi ÙˆÓ ¡ÂÚÔÌ‡ÏˆÓ Ô˘ ˘‰Ú¢fiÙ·Ó ·fi ·˘Ù¤˜. ∞fi ÙËÓ ∂ÊÔÚ›· Ì·˜ Î·È ÙË Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· π∂’ ∂¶∫∞ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ ÛÙ· ÌÓËÌ›· ·fi ÙȘ 11:00 ¤ˆ˜ ÙȘ 13:00 ηÙfiÈÓ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘. √È ÂÈÛΤ„ÂȘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ËÁÒÓ ÙÔ˘ μ·ı˘Ú¤Ì·ÙÔ˜ Ì ÙȘ ˘fiÁÂȘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜, ÙÔ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ËÁ¿‰È, ÙÔ Ó·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÚÔÛÙ¿ÙË ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ, ÙÔ ÁÂʇÚÈ ÛÙÔ ·Ú·Î›ÌÂÓÔ Ú¤Ì· Î·È Ù· ÂÓÙ˘ˆÛȷο ÏÔ˘ÙÚ¿ ÙˆÓ ¡ÂÚÔ̇ψÓ. ™ÙÔÓ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ÃÒÚÔ ÙˆÓ ºıȈٛ‰ˆÓ £Ë‚ÒÓ - ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÂÈϤ¯ıËÎ·Ó ‰‡Ô ÏÔ˘ÙÚ¿, ¤Ó· ÓfiÙÈ· Ù˘ μ·ÛÈÏÈ΋˜

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Á˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ·Ï·›ÛÙÚ·˜ Î·È ¤Ó· ‰˘ÙÈο Ù˘ ›‰È·˜ ‚·ÛÈÏÈ΋˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ‹ÏÈÓÔÈ ÛˆÏ‹Ó˜ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Î·È ÔÈ ÎÙÈÛÙÔ› ·ÁˆÁÔ› ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·fi ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ˘‰Ú·ÁˆÁÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘. ™Ù· ·Ú·¿Óˆ ÌÓËÌ›· ı· Á›ÓÔÓÙ·È ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÍÂÓ·Á‹ÛÂȘ ÁÈ· ÂÓ‹ÏÈΘ Î·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ηÙfiÈÓ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›· - ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹ Î·È ÏÔ˘ÙÚ¿ §¿ÚÈÛ·˜, Î. Õ. °È·ÏÔ‡ÚË, ÙËÏ. 2410 627930-32 - ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÁÈ¿˜, Î. ™Ù. ™‰ÚfiÏÈ·, ÙËÏ. 2410 627930-32 - ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ÃÒÚÔ˜ ºıȈٛ‰ˆÓ £Ë‚ÒÓ - ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, Î. ∞. ¡Ù›Ó·, ÙËÏ. 24280 76468. §À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

— ΔÔ “∑Â˚Ì¤ÎÈÎÔ” ŒÏÏ˘ ™·Ì·Ï›‰Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ̤¯ÚÈ 29 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. — ΔÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈ›·˜ ¡. & ™. ΔÛ·Ï·¿Ù· ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÎÏÂÈÛÙfi ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ¤ˆ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ·, ÏfiÁˆ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘. ΔÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ Í·Ó¿ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 24/9, Ë̤ڷ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ∏ÌÂÚÒÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ∫ÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ (Ì ı¤Ì·: ª¿ÁÔÈ, ÍfiÚÎÈ·, Ê˘Ï·¯Ù¿) ηÈ, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ù˘ μÚ·‰È¿˜ ÙÔ˘ ∂Ú¢ÓËÙ‹. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ 24/9 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ηٷÛ΢‹˜ Ê˘Ï·¯ÙÒÓ, ÁÈ· ·È‰È¿ ¢-™Ù ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, ÂÓÒ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÔÈ Ó·ÚÔ› ÂÈÛΤÙ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· “ºÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ‡‚Ï· Î·È ÎÂÚ·Ì›‰È·” , Û Ì˯·Ó‹Ì·Ù·-ÌÈÎÚÔÁڷʛ˜ Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ. — ΔÔ §‡ÎÂÈÔ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ ÁÈ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ¯ÔÚÒÓ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ §∂μ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫ÔÚ·‹ 79, 10.00-13.00 Î·È 18.0020.00 Î·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 2421033938. — √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË (Û˘ÓÂÛÙ›·ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ) Â’ ¢ηÈÚ›· Ù˘ ∏̤ڷ˜ ΔÚ›Ù˘ ∏ÏÈΛ·˜ ÙËÓ 2/10, Ë̤ڷ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÒÚ· 18.00 ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ¶·ÚÎ ÛÙÔ μfiÏÔ. — √ ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ £Ú·ÎÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ·fi ΔÂÙ¿ÚÙË 29-9 ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙÌ‹Ì·Ù· ¯ÔÚ¢ÙÈÎÒÓ. ŒÓ· ÙÌ‹Ì· Ì ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÔÚÔ‡˜ Ù˘ £Ú¿Î˘, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÔÚÔ‡˜ ·’ fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. Δ· ÙÌ‹Ì·Ù· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î¿ı ΔÂÙ¿ÚÙË 20.00 -10.30 Î·È ÙÔ ·È‰ÈÎfi οı ™¿‚‚·ÙÔ 10.00 - 11.00 .Ì.. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ÙËÏ. 6972193876 - 6937344859 - 6974335978. — √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¢‹ÌÔ˘ πˆÏÎÔ‡ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ 14Ë ŒÎıÂÛË ∞˘ÙÔ‰›‰·ÎÙˆÓ ∑ˆÁÚ¿ÊˆÓ ÛÙÔ ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi ∑·ÊÂÈÚ›Ô˘ (ÕÁ. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ ¢‹ÌÔ˘ πˆÏÎÔ‡) ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ “£ÂÔÊ›ÏÂÈ· 2010” . ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ¤ˆ˜ ÌÂı·‡ÚÈÔ 25 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 18.30-21.00. — ªÈ· ȉȷ›ÙÂÚË ·Ú¿ÛÙ·ÛË, ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙË º§√°∞ (™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÁÔÓÈÒÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ) Ì ¯ÔÚfi ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Î·È ÂÎÏ‹ÍÂȘ, ¯ÔÚ¢ÙÈο shows ·fi ÙȘ Û¯ÔϤ˜ Dance Academy, Chorus Line, Dance studio Î·È ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ¯ÔÚÔ‡: Salsa y sueno (ÁÈÔÛÔ˘¤ÓÈÔ), Latin dunce project. ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË: ™Ù. ¶ÏÔ˘ÌÈÛÙfi˜, ÌÂı·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 25 ™Â٤̂ÚË, 10 Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ ΔÛ·Ï·¿Ù· (ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì º§√°∞: 2421024628). — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÚÁÈı·ÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ¯ÔÚ¢ÙÈÎÒÓ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 4 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: ∞ÔÛÙÔÏ›· ª¤Î· 6976433590, ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ∫·ÏfiÁËÚÔ˜ 6973264776. —™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ∂ÈηÛÙÈÎÒÓ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ & ∂Ê·ÚÌÔÛÌ¤ÓˆÓ Δ¯ÓÒÓ (∫Ô˘ÚÔ˘ÓÈÒÙË 1 Ì √Ï˘ÌÈÔÓ›ÎË ∞ÁÓÒÓÙ·) Î·È ÛÙÔ ¢›·˘ÏÔ, ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙÔ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi £Â·ÙÚÈÎfi ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ, ÁÈ· ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2010 2011. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 - 48846, 25363. — ∏ ÔÌ¿‰· Ã∂¡ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù¿ Ù˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËÏ. 2421026062, ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· - ¶¤ÌÙË ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ·fi 6.30-08.00. √ ·ÁÈ·ÛÌfi˜ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 6 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 7 Ì.Ì. ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ Ã∂¡ (28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 122 - 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜). — ÕÚ¯ÈÛ·Ó ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙÔ “∫¤ÓÙÚÔ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ¶·È‰ÈÒÓ” (¡Â·fiψ˜ 76) ÁÈ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù·: ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋, ∫ÂÚ·ÌÈ΋, £Â·ÙÚÈÎfi ¶·È¯Ó›‰È, ¶·Ú·Ì‡ıÈ, ªÔ˘ÛÈ΋ ¶ÚÔ·È‰Â›· Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ› ÀÔÏÔÁÈÛÙ¤˜. √È ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ ÁÈ· ÂÁÁڷʤ˜ ›ӷÈ: ¢Â˘Ù¤Ú· - ¶·Ú·Û΢‹ 9 .Ì.- 2 Ì.Ì., ¢Â˘Ù¤Ú·, ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶¤ÌÙË 6 - 9 Ì.Ì. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜:24210-64336.

¢Y™KO§O

∂∫£∂™∂π™ - ¢π∞º√ƒ∞

25

¶ÚÂÌȤڷ Ó¤·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·

Su-Doku

EΉËÏÒÛÂȘ

¶∂ª¶Δ∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010


26

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

™‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∂•øƒ∞´™Δπ∫∏ - Cine ª∂™√°∂π√™

“∞η‰ËÌ›· ¶Ï¿ÙˆÓÔ˜”

¶∂ª¶Δ∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ Â›ÛÎÂ„Ë ∂˘Úˆ·›ˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ πˆÏÎÔ‡

™ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÌÔ˘Û›ˆÓ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ √Ì›ÏÔ˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜

∂˘Úˆ·˚Τ˜ ∏̤Ú˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ∫ÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ Δ

Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· √Ì›ÏÔ˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi ÙˆÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ∏ÌÂÚÒÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ∫ÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ (24-26 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010), ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙÔ ı¤Ì· ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÙ›· 2009-2010 Â›Ó·È Ë Ì·Á›· Î·È Ô ÁÂÓÈÎfi˜ Ù›ÙÏÔ˜ “ª¿ÁÔÈ, ÍfiÚÎÈ· Î·È Ê˘Ï·ÎÙ¿: ∏ Ì·Á›· ÛÙÔÓ ·Ú¯·›Ô Î·È ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ”.

√È ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· Â›Ó·È ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ı˜:

°π∞ ‰Â‡ÙÂÚË Ë̤ڷ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ΔÚ›ÙË, ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙȘ 9.30 Ì.Ì. Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∂•øƒ∞´™Δπ∫∏ - Cine ª∂™√°∂π√™, Ë Ù·ÈÓ›· “∞∫∞¢∏ªπ∞ ¶§∞Δø¡√™” ™ÎËÓÔıÂÛ›·: º›ÏÈÔ˜ ΔÛ›ÙÔ˜ ™ÂÓ¿ÚÈÔ: ∞Ϥ͢ ∫·Ú‰·Ú¿˜, º›ÏÈÔ˜ ΔÛ›ÙÔ˜ ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó: ∞ÓÙÒÓ˘ ∫·ÊÂÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜, ∞Ó·ÛÙ¿˜ ∫ÔÙ˙›ÓÂ, ΔÈٛη ™·ÚÈÁÎÔ‡ÏË, °ÈÒÚÁÔ˜ ™Ô˘Í¤˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫ÔÚˆÓ·›Ô˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ™Ù·Ì·Ù¿Î˘, ª·Ú›· ∑ÔÚÌ¿ ¢È¿ÚÎÂÈ·: 103’™˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ: 62Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÙÔ˘ §ÔοÚÓÔ 2009: §ÂÔ¿Ú‰·ÏË ∞’ ∞Ó‰ÚÈÎÔ‡ ƒfiÏÔ˘ ÛÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ∫·ÊÂÙ˙fiÔ˘ÏÔ, ∞’ μÚ·‚Â›Ô ¢ÈÂıÓÔ‡˜ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, °’ μÚ·‚Â›Ô ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¡¤ˆÓ. √ ™Ù·‡ÚÔ˜, ¤Ó·˜ Û·Ú·ÓÙ¿Ú˘ ÍÂÓÔÊÔ‚ÈÎfi˜ „ÈÏÈηÙ˙‹˜ ÛÙËÓ ∞η‰ËÌ›· ¶Ï¿ÙˆÓÔ˜, οı Úˆ› ÛËÎÒÓÂÈ Ù· ÌÂÙ·ÏÏÈο ÛÙfiÚÈ·, ÎÚÂÌ¿ÂÈ ÙȘ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È Ù·ÎÙÔÔÈ› ÙȘ ηڤÎϘ, fiÔ˘ ı· ·Ú¿ÍÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ fiÏË Ì¤Ú·. ∏ ·Á·Ë̤ÓË ·Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÙÔ Î·ıËÌÂÚÈÓfi ̤ÙÚËÌ· ÙˆÓ ∫ÈÓ¤˙ˆÓ, Ô˘ ÛÙ‹ÓÔ˘Ó ÙÔ Ì·Á·˙› ÙÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ. ªÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù¤ÏÔ˜, ÁÈ·Ù› ÔÈ ∫ÈÓ¤˙ÔÈ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ó· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ì¤Ú· Ì ÙË Ì¤Ú·. ΔÔ Ì¤ÙÚËÌ· ‰È·ÎfiÙÂÙ·È ÌfiÓÔ ·Ó ÂÚ¿ÛÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ∞Ï‚·Ófi˜. ΔfiÙ ¤ÊÙÔ˘Ó ÛÙÔȯ‹Ì·Ù· ·Ó Ô Û·ÏÔ˜ Ù˘ ·Ú¤·˜, Ô ¶·ÙÚÈÒÙ˘, ı· Á·‚Á›ÛÂÈ ÙÔÓ ∞Ï‚·Ófi ‹ fi¯È. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ·Á·Ë̤ÓË ·Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ ÂÚÓÔ‡Ó ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘˜, ¯·˙‡ÔÓÙ·˜ ¯·Ï·Ú¿ ÙË ˙ˆ‹ Ô˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ¤Íˆ ·fi ÙÔ Ì·Á·˙›. √ ™Ù·‡ÚÔ˜, fï˜, Â›Ó·È ‰È·ÚÎÒ˜ ·Ó‹Û˘¯Ô˜. ∞ÓÂÍ‹ÁËÙ· ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔ˜. Δ· ‚Ú¿‰È· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÎÔÈÌËı›, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ÁÈ·Ù›. flÛÔ˘ ÌÈ· ̤ڷ, Ë Ì¿Ó· ÙÔ˘, Ô˘ Ï·ÁÔÎÔÈÌ¿Ù·È ÛÙËÓ ÔÏ˘ıÚfiÓ· Ù˘ ÛÙ· Úfiı˘Ú· ÙÔ˘ ∞ÏÙÛ¯¿ÈÌÂÚ, ¤ÊÙÂÈ ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÂÓfi˜ ∞Ï‚·ÓÔ‡ ÂÚÁ¿ÙË, ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÙÔ˘ ÌÈÏ¿ÂÈ ÛÙ·... ·Ï‚·ÓÈο Î·È Ó· ÙÔÓ ·ÔηÏ› “°È ÌÔ˘”! ªÂ Ú·ÏÈÛÌfi Û¿ÓÈÔ ÁÈ· ÂÏÏËÓÈ΋ Έ̈‰›· Î·È Î¿‰Ú· Ô˘ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ó· ÍÂ‹‰ËÛ·Ó ·fi ÊÈÏÌ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ Ù˘ nouvelle vague Û¯ÔÏ‹˜, Ë “∞η‰ËÌ›· ¶Ï¿ÙˆÓÔ˜” Â›Ó·È ¤Ó· ‰Â›ÁÌ· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ·fi Ù· Û¿ÓÈ· ÛÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹. ΔÔ ı¤·Ì· Â›Ó·È ÍÂηډÈÛÙÈÎfi, ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi, ÙÚ˘ÊÂÚfi, ÛÎÏËÚfi fiÙ·Ó Ú¤ÂÈ Î·È - ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ - ‰ÂÓ ¤ÊÙÂÈ ÔÙ¤ ÛÙËÓ ·Á›‰· Ù˘ ‰ËÌ·ÁˆÁ›·˜. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ô˘ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ·fi ÙÔ ÛÈÓÂÌ¿, Â›Ó·È Ó· ˘„ÒÓÂÈ ÙÔ ‰¿¯Ù˘ÏÔ Î·È Ó· Ì·˜ οÓÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜. ∏ “∞η‰ËÌ›· ¶Ï¿ÙˆÓÔ˜” Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ϤÔÓ Â˘¯¿ÚÈÛÙ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÂÁ¯ÒÚÈÔ˘ ÛÈÓÂÌ¿.

ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÙ¿Í˘ ÛÙÔ ™Ô˘ÊÏ›: ¶·Ú·Û΢‹, 24/9, 9 .Ì. - 1 Ì.Ì.: ÂÈηÛÙÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÁÈ· Û¯ÔÏÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ì ηٷÛ΢‹ ‰·¯Ù˘ÏfiÎÔ˘ÎÏ·˜, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Î·È ÎÔÏ¿˙ (ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô), ηٷÛ΢‹ ÎÔ‡ÎÏ·˜ Ì¿ÁÈÛÛ·˜ (∞-° ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡) Î·È ‚·Ê‹ ÌÂٷ͈ÙÒÓ ˘Ê·ÛÌ¿ÙˆÓ Ì ÙÔÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi “Ì·ÁÈÎfi” ÙÚfiÔ (¢-™Ù ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡). ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈ›·˜ ¡. & ™. ΔÛ·Ï·¿Ù· ÛÙÔ μfiÏÔ: ¶·Ú·Û΢‹, 24/9, 9.30 .Ì.1.30 Ì.Ì.: ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ê˘Ï·¯ÙÒÓ, ÁÈ· Û¯ÔÏÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ì·ıËÙÒÓ ¢-™Ù ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, Ì ÙËÓ ÂÈηÛÙÈÎfi §Ô˘Î›· Richards, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· η-

Ù·Û΢¿ÛÔ˘Ó ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂȉÒÓ Ê˘Ï·ÎÙ¿, ‰·¯Ù˘Ï›‰È·, ‚Ú·¯ÈfiÏÈ·, Î.Ï. Ì ̷ÁÈο ۇ̂ÔÏ· ·fi ‡Ê·ÛÌ·, Ù· ÔÔ›· ı· ‰È·ÎÔÛÌ‹ÛÔ˘Ó Ì ËÌÈÔχÙÈ̘ ¤ÙÚ˜, Á˘·Ï›, ̤ٷÏÏ· Î·È ¿ÏÏ· “Ì·ÁÈο” ˘ÏÈο. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi Ù˘ μÚ·‰È¿˜ ÙÔ˘ ∂Ú¢ÓËÙ‹, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÔÈ Ó·ÚÔ› ÂÈÛΤÙ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· “ºÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ‡‚Ï· Î·È ÎÂÚ·Ì›‰È·” , Û Ì˯·Ó‹Ì·Ù·-ÌÈÎÚÔÁڷʛ˜ Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ¶ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈ›·˜ ¡. & ™. ΔÛ·Ï·¿Ù· ªÔ˘ÛÂ›Ô ª·ÚÌ·ÚÔÙ¯ӛ·˜ ÛÙËÓ Δ‹ÓÔ: ¶·Ú·Û΢‹ 24/9, 9 .Ì. - 1 Ì.Ì.: ∂ȉÈο ۯ‰ȷṲ̂ÓÔ ÂÎ·È‰Â˘-

ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· Û¯ÔÏÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, Ì ٛÙÏÔ “ΔÔ ÛÙÔȯÂÈfi ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡” . Δ· ·È‰È¿ ı· Ì¿ıÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È ı· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Ì·ÁÈο ۇ̂ÔÏ· Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ·˘Ùfi, ı· ÂÚÈËÁËıÔ‡Ó ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ Ì·ÚÌ¿ÚÈÓ· ÂÎı¤Ì·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÙÔ ÓÂÚfi Î·È ı· ÂÛÙÈ¿ÛÔ˘Ó ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ۇ̂ÔÏ· Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ı· ··Û¯ÔÏËıÔ‡Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο Û ηÏÏÈÙ¯ÓÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· („ËÊȉˆÙfi, ÎÔÏ¿˙, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋) Ì ÙÔÓ ÁχÙË - ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ∞ÚÙ¤ÌË °ÂÏ·Ó‰·Ï‹. ™¿‚‚·ÙÔ 25/9 Î·È ∫˘Úȷ΋ 26/9, 10 .Ì. - 2 Ì.Ì.: ΔÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· “ΔÔ ÛÙÔȯÂÈfi ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡” ı· Â·Ó·ÏËÊı› ÁÈ· ·È‰È¿ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÙ¿-

͢ 25540 24027, 210 3256927 ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈ›·˜ ¡. & ™. ΔÛ·Ï·¿Ù· 24210 31160, 24210 29844, 210 3256927 ªÔ˘ÛÂ›Ô ª·ÚÌ·ÚÔÙ¯ӛ·˜ 22830 31290, 210 3256925 ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· √Ì›ÏÔ˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ¢/ÓÛË: ∞ÁÁ. °¤ÚÔÓÙ· 6, 105 58 ∞ı‹Ó·, ÙËÏ.: 210-3218015, 210-3218020-23. Fax: 210-3218145, e-mail: piop@piraeusbank.gr, URL: www.piop.gr. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÛÙ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó. ∂›Û˘, ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ı· Â›Ó·È ÂχıÂÚË Û fiÏ· Ù· ÌÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÙÔ˘ ¶π√¶, Ù· ÔÔ›· ı· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ¿ ·fi ÙȘ 10 .Ì. ¤ˆ˜ ÙȘ 6 Ì.Ì.

∞fi ÙË ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘

¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ·ÛÚfiÌ·˘Ú˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ “¢ËÌ. §¤ÙÛÈÔ˜” ∏ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘

ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ ÙÔÓ 2Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi ∞ÛÚfiÌ·˘Ú˘ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ “¢ËÌ‹ÙÚ˘ §¤ÙÛÈÔ˜”, Ì ı¤Ì·: “∞¡£ƒø¶√™ ∂π¡∞π...”. √È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘˜ ¿Ô„Ë ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ¿ÓıÚˆÔ˜, ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ̤۷ ·fi ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘˜ ÙȘ ȉÈfiÙËÙ˜ Î·È Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ∫¿ı ‰È·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ˘Ô‚¿ÏÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÛÛÂÚ· (4) ¤ÚÁ· Û˘ÓÔÏÈο Û ¤ÓÙ˘Ë ÌÔÚÊ‹, ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹

01/10/2010, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. £· ·ÔÓÂÌËıÔ‡Ó ÙÚ›· ‚Ú·‚›·, ÙÚÂȘ ¤·ÈÓÔÈ Î·È ·ÚÈıÌfi˜ ·Ó·ÚÙ‹ÛˆÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ·fi ÙËÓ ∫ÚÈÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. 1o ‚Ú·‚›Ô: ºÈÏÔÍÂÓ›· ¤ÍÈ ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂˆÓ Ì ÚˆÈÓfi ÁÈ· ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ÛÙÔ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô PARK. 2o ‚Ú·‚›Ô: ºÈÏÔÍÂÓ›· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂˆÓ Ì ÚˆÈÓfi ÁÈ· ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ÛÙÔ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô PARK. 3o ‚Ú·‚›Ô: ºÈÏÔÍÂÓ›· ‰‡Ô ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂˆÓ Ì ÚˆÈÓfi ÁÈ· ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ÛÙÔ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô PARK.

Δ· ‚Ú·‚›· Â›Ó·È Â˘ÁÂÓÈ΋ ¯ÔÚËÁ›· Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ PARK HOTEL (4*), ÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ (www.amhotels.gr). √È ¤·ÈÓÔÈ ı· Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ·Ó·ÌÓËÛÙÈο ‰ÒÚ· Î·È ÔÈ ·Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ ·fi ·Ó·ÌÓËÛÙÈο ‰ÈÏÒÌ·Ù·. ŸÏÔÈ ÔÈ ‰È·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔÈ ı· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó ¤Ó· CD Ì ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Ô˘ ı· ‰È·ÎÚÈıÔ‡Ó. √È ‰È·ÎÚÈı›Û˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ı· ÂÎÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ÓÙ ∫›ÚÈÎÔ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ “¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜

ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ 2010” . ™ÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ, ÙËÓ Ë̤ڷ ÙˆÓ ÂÁηÈÓ›ˆÓ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Î·È Ë ·ÔÓÔÌ‹ ÙˆÓ ‚Ú·‚›ˆÓ ÙÔ˘ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÙÔ˘ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÙË ÊfiÚÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË www.photovolos.gr.

∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “™˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˜” ÛÙÔ ¡¤Ô ∂ÏÏËÓÈÎfi £¤·ÙÚÔ “°ÈÒÚÁÔ˘ ∞Ṳ́ÓË”

ªÈ· Á˘Ó·›Î· Ì ¿ıÔ˜ ∏ ¯‹Ú· ∂Ú·ÛÌ›· ˙ÂÈ ÛÙËÓ Â·Ú¯›·, Â-

ÁÎψ‚ÈṲ̂ÓË Û ¤Ó· ÂÚ›ÙÂÚÔ Î·È ÛÙ· ‹ıË Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· ‰È¤ÍÔ‰Ô ÁÈ· ÙË ıÂÚÌ‹ Ù˘ ʇÛË, ·ÊÔ‡ ıˆÚÂ›Ù·È ·ÏÒ˜ “ÌÈ· Á˘Ó·›Î· ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈṲ̂ÓË”, ¯ˆÚ›˜ ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ø˜ ·ÓÙ›‰ÔÙÔ ÛÙȘ Ê·ÓÙ·ÛÈÒÛÂȘ Ù˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ˘ÔηٿÛٷٷ, ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ô ÂÈÚ·ÛÌfi˜. ŒÓ·˜ ÎÔÓÙfi˜ ¿Ó‰Ú·˜, ·ÏÏ¿ Ì ÂÚ›ÛÛÂÈ· ÚÔÛfiÓÙ·, ÂÓÂÚÁÔÔÈ› ÙË Á˘Ó·ÈΛ· Ï›ÌÈÓÙÔ. ŸÙ·Ó ÙÔ ·Ú¿ÓÔÌÔ ˙¢Á¿ÚÈ ÙÔÏÌ¿ Ó· ÚÔηϤÛÂÈ Ù· Û˘ÓÙËÚËÙÈο ·ÈÛı‹Ì·Ù· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ë ÙÈ̈ڛ· ı· Â›Ó·È ¿ÌÂÛË. ™ÙËÓ ÙÚ·ÁÈ΋ Έ̈‰›· ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë “™˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˜”, Ô ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Î·È ÙÔ “˘ÂÛ¯Ë̤ÓÔÓ” ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÙËÚËı›. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·Ó‚·›ÓÂÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 13 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ¡¤Ô

∂ÏÏËÓÈÎfi £¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∞Ṳ́ÓË (∞›ıÔ˘Û· “∫¿ÚÔÏÔ˜ ∫Ô˘Ó”). ΔË ı·ÙÚÈ΋ ‰È·Û΢‹ ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ë ∂ÌÌ·ÓÔ˘¤Ï· ∞ÏÂ͛Ԣ Î·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ì›¯Ô˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó¤Ï·‚Â Î·È ÙË ÛÎËÓÔıÂÛ›·. ΔÔ˘˜ ʈÙÈÛÌÔ‡˜ ۯ‰›·ÛÂ Ë ∫·ÙÂÚ›Ó· ª·Ú·ÁÎÔ˘‰¿ÎË, Ù· ÛÎËÓÈο Â›Ó·È Ù˘ ÃÚÈÛÙ›Ó·˜ ∫ˆÛÙ¤·, Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ™Â٤̂ÚË Î·È Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ π¿Îˆ‚Ô˘ ¢ÚfiÛÔ˘. ™ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ∂Ú·ÛÌ›·˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ÀÚÒ ª·Ó¤. ¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 70 ÏÂÙÒÓ ı· ‰›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ΔÚ›ÙË, ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶¤ÌÙË Î·È ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 21.30. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, οı ¶·Ú·Û΢‹, ™¿‚‚·ÙÔ, ∫˘Úȷ΋ Î·È ¢Â˘Ù¤Ú· ı· ·›˙ÂÙ·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡ Û˘ÁÁڷʤ· Δ˙ˆÓ ºÔÚÓÙ ¡Ô‡Ó·Ó “Ÿˆ˜ Ë £¤ÏÌ· Î·È Ë §Ô˘›˙”. ¢. ª.

∂∫¶∞π¢∂ÀΔπ∫∏ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ πˆÏÎÔ‡ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· Ù· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó Â‰Ò Î·È ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ·fi ¤ÓÙÂ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ·fi 20 ¤ˆ˜ 24 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010, 41 Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ·fi ÙË ºÈÓÏ·Ó‰›·, ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ÙËÓ ∂ÛıÔÓ›·, ÙËÓ ¶Ôψӛ· Î·È ÙËÓ πÙ·Ï›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ πˆÏÎÔ‡ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¢È¿ ‚›Ô˘ Ì¿ıËÛË /COMENIUS Ô˘ ÂȯÔÚËÁÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË. ∏ Û‡ÌÚ·ÍË ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰· Ì ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ πˆÏÎÔ‡, ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ÎÔÈÓÔ‡ ۯ‰›Ô˘ Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “Health Promotion at school” , ¶ÚÔ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ˘Á›·˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ™ÎÔfi˜ ÙˆÓ ÔÏ˘ÌÂÚÒÓ Û˘ÌÚ¿ÍÂˆÓ ÌÂٷ͇ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Comenius Â›Ó·È Ë ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË Ù˘ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, Ë ÚÔÒıËÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, Ë ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ÙȘ ¯ÒÚ˜ Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È Ë ·ÚÔ¯‹ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ Ù˘ ͤÓ˘ ÁÏÒÛÛ·˜ Ô˘ ÌÈÏÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÌ¿ıËÛË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ Í¤ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ӤԢ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ Â›Û΄˘ ÔÈ 41 Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ı· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó ·fi ŒÏÏËÓ˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ πˆÏÎÔ‡ Î·È ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ‚Ȉ̷ÙÈο Ì ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹ Ë ÂÏÈ¿ Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È ÙÔ ÚfiÏÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·›ÍÂÈ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ˘ÁÈÂÈÓÒÓ ‰È·ÙÚÔÊÈÎÒÓ Û˘ÓËıÂÈÒÓ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÚÙÈÛÙ› ·fi ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ πˆÏÎÔ‡ ÁÈ· ÙȘ Ë̤Ú˜ Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙˆÓ Â˘Úˆ·›ˆÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Â›Û˘ ˘Ô‰Ô¯‹ ·fi ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô πˆÏÎÔ‡, ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ, ÂÎÌ¿ıËÛË ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ¯ÔÚÒÓ, Ì·ÁÂÈÚÈ΋ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Ê·ÁËÙÒÓ ‚·ÛÈÛÌ¤ÓˆÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙÔ Ï¿‰È, Â›ÛÎÂ„Ë Î·È ÍÂÓ¿ÁËÛË Û ÂÏ·ÈÔÙÚÈ‚Â›Ô Î·È ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ∂ÏÈ¿˜, Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ §·ÔÁÚ·ÊÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÍÂÓ¿ÁËÛË ÛÙÔ ¡¤Ô ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 27

¶∂ª¶Δ∏ 23 ™E¶TEMBPI√À 2010

K§EI™IMO TH™ 22A™ ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

1.512,28

0,37

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALAPIS (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) FOLLI - FOLLIE (K√) FORTHNET (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) INTRACOM HOLDINGS (∫√) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MARFIN POPULAR BANK (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ¢√§ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫∞∂ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√) Ã∞§∫√ƒ (∫∞)

1,65 4,78 18,52 4,43 5,91 14,02 0,68 6,07 8,52 0,59 1,25 4,89 3,71 0,84 1,57 0,96 3,8 0,97 2,2 3,6 2,54 3,87 2,35 11,67 0,98 8,02 1,18 2,9 5,7 5,2 4,11 5,11 2 0,66 2,84 4,8 4,07 8,25 0,45 0,39 7,83 4,4 11,55 13,5 11,47 5,54 3,69 4,79 3,91 2,38 4,25 2,9 14,32 9,25 0,8 0,68

-2,37 168.859 -0,42 928.229 -0,16 230.601 0,68 1.158.673 -1,5 8.418 -2,37 36.589 -2,86 40.498 2,02 75.888 -0,81 5.620 -3,28 178.215 -0,79 21.578 3,16 53.876 -3,89 5.941 1.750.242 -0,63 967.371 -3,03 141.931 1.055 -1,02 282.729 -1,35 7.001 -1,37 50.498 4,96 418.901 -2,03 61.513 3,07 116.290 4,76 472.296 6.616 0,25 2.120.653 -4,07 17.797 -0,68 23.760 95.790 0,19 11.474 -1,67 5.364 0,99 10.706 15.111 33.493 0,35 40.939 5,73 2 -0,49 714.133 -1,08 7.656 2,27 107.946 22.756 -0,25 1.840.669 -0,45 84.681 -1,28 1.754 -1,17 1.856 2,87 262.659 0,73 815.550 729.777 -1,03 370 -2,25 125.347 -1,65 27.696 -0,47 209.172 -2,03 70.679 -0,9 105.838 0,54 612 -2,44 51.471 -1,45 41.098

1,65 4,74 18,43 4,38 5,9 14 0,68 6 8,43 0,58 1,24 4,71 3,71 0,83 1,57 0,96 3,7 0,96 2,15 3,58 2,5 3,84 2,25 11,23 0,96 7,84 1,18 2,88 5,63 5,15 4,11 5,01 1,99 0,66 2,83 4,8 4,06 8,2 0,43 0,37 7,78 4,36 11,53 13,23 11,02 5,42 3,63 4,79 3,91 2,37 4,19 2,9 14,27 9,14 0,8 0,66

1,68 4,85 19 4,48 6,09 14,2 0,71 6,07 8,59 0,6 1,29 4,89 3,84 0,87 1,62 1,02 3,8 1 2,24 3,65 2,65 3,95 2,42 11,77 1 8,1 1,2 2,92 5,76 5,27 4,15 5,18 2,03 0,69 2,86 4,8 4,13 8,49 0,45 0,39 7,91 4,44 11,63 13,5 11,47 5,57 3,69 4,8 3,91 2,47 4,26 2,99 14,5 9,25 0,82 0,69

7,29 0

7,29 0

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF °∂¡.¢∂π∫ Ã∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ

7,29 15,7

-1,09 0,00

1.859 0

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ A.S. COMPANY (∫√) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) CPI (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) DIONIC (∫√) EURODRIP (∫O) EUROLINE AEEX (∫√) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) INFO - QUEST (∫√) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PROFILE (∫√) QUALITY & RELIABILITY (∫√) REDS (∫O) RILKEN (K√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPACE HELLAS (∫√) SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√)

0,41 0,61 1 0,48 1,59 0,36 0,57 0,5 0,49 0,41 0,46 0,45 0,81 1,18 2,03 0,72 8,63 1,11 0,96 0,63 0,83 1,63 0,58 0,53 2,14 3,6 0,9 3,86 1,11 2,36 2,56 0,45 0,51 0,68 0,7 2,71 0,54 1,35 0,35 0,87

-6,82 -6,15 -2,91

17.080 67 123.107 10 188 27.512 19.070 50 27.774 2.000 18.521 27.470 1.810

0,41 0,6 1 0,48 1,55 0,35 0,56 0,5 0,48 0,38 0,45 0,42 0,76

0,42 0,61 1,05 0,48 1,59 0,37 0,61 0,5 0,51 0,41 0,46 0,45 0,81

-2,28

923 4.840 5.635 5.438 2.720 1.491 60.588 2.300 23.082 340 1.480 489 200 1.060

2 0,72 8,51 1,11 0,95 0,62 0,82 1,51 0,54 0,53 2,08 3,58 0,9 3,85

2,05 0,8 8,7 1,17 0,97 0,67 0,87 1,69 0,59 0,53 2,25 3,8 0,9 3,9

-1,16 -6,25 2

4.430 100 15.411 1.890

2,33 2,56 0,45 0,48

2,36 2,56 0,49 0,51

11.968 300 37.199 600 19.525 2.211

0,7 2,7 0,5 1,29 0,35 0,8

0,71 2,75 0,56 1,35 0,38 0,94

1,92 -6,56 -2 7,89 -2,13 2,27 1,25 -0,98 -10 0,23 -5,13 -3,08 -3,49 -1,81

-5,73 -1,37

-5,24 -2,17 -2,78 -1,14

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø VELL GROUP ∞.∂. (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μ∞ƒ¢∞™ (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢π∞™ ∞∂∂à (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ƒ∂μ√´§ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ BANK (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√)

0,48 0,32 1,81 0,68 0,42 0,64 0,78 0,95 1,55 0,37 0,76 1,02 0,8 1,31 0,36 0,78 5,73 0,61 1,5 1,13 1,22 0,32 0,36 0,44 0,67 0,95 0,7 0,69 0,75 0,93 1,71 31,15 1,13 0,3 0,5 2,45 0,3 0,41 0,56 3,22 1,25 0,66 0,25 0,45 0,95 8,26 0,61 0,37 0,63 4,92 1,52 0,78 1,33 0,97 0,72 0,37 4,75 0,57 3,36 0,87 0,51 0,68 0,61 0,62 0,6 0,5 0,35 1,48 0,59 1,06 0,62 0,89 0,41 0,94 0,59 0,55 0,84 0,64 3 0,96 0,52 3,74 0,69 2,7 0,47 0,55 0,61 0,74 0,79 0,37 1,58 0,42 3,5 0,43 0,33 1,4

2,13 -8,57

97.830 178 830 20 9.510 3.720

0,47 0,32 1,75 0,68 0,4 0,6

0,49 0,37 1,81 0,68 0,43 0,66

1,06

5.842

0,94

0,95

-5,13 8,57

3.355 1.107 2

0,37 0,66 1,02

0,41 0,76 1,02

-3,68

20

1,31

1,31

0,17

22.060 9.479 3.651 1.969

5,5 0,61 1,5 1,04

5,74 0,61 1,5 1,14

1.514 24.320 9.000 818 1.970 23.600 580 3.220 1.670 120 3.740 2.345 1.150 2.910 1.930 5.098 390 3.040 40.750 30 22.120 11.800 32.750

0,31 0,36 0,42 0,67 0,95 0,7 0,69 0,7 0,89 1,7 31,06 1,13 0,3 0,49 2,31 0,3 0,4 0,54 3,16 1,16 0,63 0,25 0,41

0,33 0,39 0,45 0,68 0,95 0,73 0,7 0,75 0,93 1,71 31,3 1,2 0,3 0,51 2,48 0,34 0,41 0,58 3,22 1,25 0,66 0,27 0,46

-9,33

0,67 1,8 -3,03 -7,69 -1,47 1,06 -2,78 -1,43 2,74 -5,1 0,59 -0,48 -0,88

-4,3 -9,09 5,13 -3,45 -0,31 5,93 3,13 -7,41 2,27

0,2 -0,65 1,3 -0,75

101 450 1.167 4.860

4,91 1,47 0,78 1,28

4,92 1,52 0,82 1,34

2,86 -5,13

67.060 9.270 30 7.550 2.050 635 380 800

0,7 0,36 4,75 0,57 3,36 0,81 0,5 0,68

0,74 0,37 4,75 0,6 3,58 0,88 0,52 0,68

900

0,62

0,62

401 3.938 4.600 81

0,32 1,4 0,55 0,97

0,35 1,56 0,6 1,06

-1,11 -8,89 8,05 -3,28

10 5.424 142 57.842

0,89 0,41 0,94 0,58

0,89 0,43 0,94 0,62

-6,67 -3,03

74.264 1.000

0,81 0,64

0,91 0,64

-4

2.280 15.510

0,9 0,5

0,96 0,53

-2,08 -5,17

3.000 10.000 4.900 12.078

0,69 2,7 0,45 0,55

0,7 2,72 0,48 0,6

7,25 -3,66 -2,63 -0,63

955 75.546 128.490 7.749

0,64 0,78 0,37 1,54

0,74 0,82 0,39 1,61

-5,41

605

3,5

3,5

-8,33 -3,45

2.810 2.718

0,33 1,32

0,37 1,4

-2,63 -6 20

32 684 10

7,4 0,94 9,36

7,4 0,95 9,36

-7,02

200 2.770 10 511 3.093

0,53 0,46 0,41 0,96 0,23

0,53 0,46 0,41 1,06 0,23

-5 -9,68 -1,14 -1,92

2,94 -2,63 1,72

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) CROWN HELLAS CAN (∫O) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) ELMEC SPORT (∫√) INFORMER (∫√) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) NUTRIART (∫√)

7,4 0,94 9,36 0,47 0,53 0,46 0,41 0,96 0,23

-4,65 -3,03 -8

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø OLYMPIC CATERING (∫√) PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) SATO AE (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) UNIBIOS (∫√) VIVARTIA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) VIVERE (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) §∞ªæ∞ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√) Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√)

0,97 0,27 0,24 0,19 0,16 0,11 11,95 0,58 0,45 0,24 3,36 1,7 2,15 0,39 7,3 0,29 2,4 6,81 4,8 14 0,16 62,05 3,83 0,31 18,99 0,3 0,12 0,15 0,4 1,07 0,28 0,18 0,44 16,75 6,35 0,18 0,14 0,15

7.200

0,22

0,29

2.780 7.540 20.160 450 136 1.000 175.876 223

0,18 0,15 0,11 11,87 0,58 0,45 0,23 3,34

0,2 0,17 0,11 12,06 0,58 0,45 0,25 3,36

10.651 8.185 55 2.720 44.194 60 12.015

2,12 0,38 7,3 0,28 2,33 6,77 4,75

2,2 0,4 7,3 0,29 2,5 7 4,81

10.050

0,16

0,16

-0,52 -3,13 0,85 -9,09 9,09

320 1.000 200 2.350 1.603

3,61 0,31 18,99 0,3 0,11

4 0,31 18,99 0,33 0,12

3,7

475 1.437

0,27 0,18

0,29 0,18

-6,67

13.921 10.850

0,14 0,15

0,15 0,15

28.730

0,09

0,1

300

0,71

0,71

60 7.996 100 77.210

0,1 0,38 0,18 0,14

0,1 0,4 0,18 0,15

2.259 23.400 18.691

0,24 0,09 0,12

0,25 0,09 0,12

6.060

0,09

0,1

17.700

0,06

0,06

700 2.400 7.435

0,24 0,22 3,19

0,27 0,22 3,44

35.910 1.000 1.299

0,44 0,24 1,07

0,48 0,24 1,07

5,56

-9,33 -8,16 -4

-2,71 -2,5

-2,04 -2,85 1,05

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC (∫√) COMPUCON (∫O) FASHION BOX (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) PLIAS (∫∞) RIDENCO (∫√) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) μπ√Δ∂ƒ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫√) ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ¡∂§ (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ™π¢ª∞ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√)

0,1 0,13 1,5 0,71 2,3 0,1 0,39 0,18 0,15 0,61 0,17 0,25 0,09 0,12 3,7 0,1 0,53 0,28 0,18 0,72 0,06 0,08 0,23 0,25 0,22 3,35 0,6 0,46 0,24 1,07 0,11

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST (∫√) VIDAVO (∫√) ENVITEC (∫√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROXX (∫√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) MEDITERRA (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) ¡Δ√¶§∂ƒ (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√) DIVERSA (∫√) º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√)

0,95 3,96 1,78 1,4 0,72 4,03 1,14 2,16 2,47 2,34 2,52 2,16 2,86 4,12

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂∂à KO HITECH SNT ∞∂ MICROLAND COMPUTERS(∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∞.∂. ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(¶√) ∞§º∞-μ∏Δ∞ μ∞™π§√¶√À§√™ ∞.∂. ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞.∂.°.∞. ∞Δ∂ƒªø¡ ∞.∂(∫√) ∞º√π ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞Δ∂(∫√) μETANET ABEE ¢π∂∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ∂∫¢√™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ ∞.∂. ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂(∫O) §∞¡ ¡∂Δ ∞.∂ (∫√) ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ∞∂(∫∞) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞.∂. ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞∂ (¶√) ™∞√™ º∂ƒƒÀ™ Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡(∫√) øª∂°∞ ∞∂∂à (∫√)

1,07 0,62 0,64 1,53 2,19 1,2 35,73 0,67 0,12 0,12 0,06 0,1 0,6 0,08 0,14 0,05 0,12 0,1 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88

-8,97

20

-16,67 0,9 4,55 4,35


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

¶∂ª¶Δ∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

K§EI™IMO TH™ 21H™ ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. π√¡π∫∏ ∑ø∏™ ™À¡Δ.¶ƒ√°ƒ.√ª√§.∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

22.464.719,19 5.041.552,59 4,4559 19.288.555,80 2.781.875,95 6,9337 106.046.676,72 14.740.939,17 7,1940 12.890.622,35 2.163.494,05 5,9582 295.477.053,17 107.941.823,29 2,7374 22.696.902,87 2.990.412,51 7,5899 14.312.499,79 2.491.893,15 5,7436 6.336.533,58 1.436.721,33 4,4104 9.667.021,91 1.463.839,79 6,6039 106.601.576,99 13.065.365,34 8,1591 39.898.331,15 6.167.068,92 6,4696 4.970.360,97 1.597.231,50 3,1119 13.635.238,06 1.501.957,50 9,0783 3.592.730,93 392.806,18 9,1463 163.228.694,85 12.661.867,59 12,8914 8.582.095,68 691.704,09 12,4072 3.531.318,97 659.551,34 5,3541 8.744.655,48 1.906.803,78 4,5860 6.482.709,97 1.985.553,09 3,2649 8.359.049,41 2.399.942,02 3,4830 9.752.610,73 1.427.211,59 6,8333 27.171.732,47 3.434.480,65 7,9115 10.001.371,70 5.440.360,42 1,8384 3.386.969,85 272.522,48 12,4282

0,54% 4,5450 4,3668 -11,51% 0,49% 7,0377 6,8817 -16,60% 0,58% 7,2300 7,1400 -20,41% 0,46% 6,0625 5,8986 -14,53% 0,86% 2,7374 2,7374 -22,95% 0,56% 7,5899 7,5330 -15,90% 0,76% 5,7436 5,7005 -19,83% 0,57% 4,4369 4,3751 -17,81% 0,68% 6,7030 6,6039 -13,40% 0,67% 8,1591 8,1591 -8,04% 0,76% 6,5343 6,4373 -18,50% 0,78% 3,3609 3,1119 -21,66% 0,69% 9,0783 9,0102 -12,75% 0,69% 9,1463 9,1463 -12,40% 0,67% 12,9559 12,7947 -15,09% 0,77% 12,6553 12,2831 -26,02% 0,56% 5,4612 5,3006 -9,20% 0,52% 4,5860 4,5401 -12,57% 0,40% 3,3302 3,1996 -14,89% 0,39% 3,4830 3,4569 -5,86% 0,20% 6,9187 6,8333 -10,68% 0,48% 7,9906 7,8324 -20,20% 0,09% 1,8384 1,8338 -4,73% 0,58% 12,6146 12,3039 -15,03%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN INCOME √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

82.884.011,17 27.691.661,69 3.095.604,71 145.703.873,04 31.517.409,79 8.544.730,40 25.891.874,49 28.704.892,22 14.214.277,32 7.320.795,94 27.884.637,35 11.744.189,59 20.063.064,76 37.408.572,40 311.964.234,28 5.805.636,79 27.151.860,48 52.937.282,01 115.618.527,11 49.249.643,80 14.145.616,54 377.101,54 6.410.687,87 668.653,41 12.793.287,18 997.916,34 1.350.543,12 3.442.379,63 12.641.034,07 3.581.781,57 2.196.083,02 119.859.122,89 58.041.471,43 13.515.828,14 53.236.734,34 97.931.086,49 55.643.976,43 13.067.261,63 51.156.579,11 56.591.465,36 28.273.929,50 3.566.451,65 389.941,33 8.864.559,75 39.788.738,10 26.123.593,97 3.494.430,88 4.399.900,32 3.499.116,29

4.967.797,24 2.178.486,12 282.977,16 31.392.516,21 4.407.832,91 1.142.556,73 3.258.494,32 3.409.846,90 1.736.477,11 1.875.767,10 3.720.981,22 1.672.582,65 6.627.322,83 6.889.145,87 51.717.147,65 968.580,26 2.863.441,57 4.839.675,95 13.987.923,17 4.908.872,10 1.244.400,47 303,36 5.178,53 581,77 10.848,55 1.058,55 1.351,11 753.386,73 3.523.696,38 1.158.879,61 272.412,98 36.412.247,07 5.372.238,89 1.275.349,83 5.620.804,88 30.436.657,03 5.785.577,42 436.543,14 5.466.667,77 50.923.374,76 2.720.155,29 1.075.992,43 130.137,07 1.806.741,45 15.092.176,50 7.673.652,26 853.270,48 21.473,79 1.059.507,91

16,6843 12,7114 10,9394 4,6414 7,1503 7,4786 7,9460 8,4182 8,1857 3,9028 7,4939 7,0216 3,0273 5,4301 6,0321 5,9940 9,4822 10,9382 8,2656 10,0328 11,3674 1.243,1000 1.237,9400 1.149,3500 1.179,2600 942,7200 999,5800 4,5692 3,5874 3,0907 8,0616 3,2917 10,8040 10,5977 9,4714 3,2175 9,6177 29,9335 9,3579 1,1113 10,3942 3,3146 2,9964 4,9064 2,6364 3,4043 4,0953 204,9000 3,3026

0,18% 0,07% 0,53% 0,06% 0,11% -0,07% 0,31% -0,06% 1,72% 0,01% 0,52% 0,03% 0,12% -0,18% 0,23% 0,09% 0,11% -0,32% 0,37% 0,03% 0,12% 0,06% 0,06% 0,02% 0,02% 0,08% 0,08% 0,14% 0,05% 0,02% 0,29% 0,11% 0,16% 0,25% 0,15% -0,19% -0,09% -0,01% 0,03% 0,01% -0,05% -0,16% 0,01% 0,10% 0,14% 0,19% 0,00% -0,11% 0,05%

17,0180 12,9656 11,1582 4,6646 7,1861 7,5160 8,3433 8,6707 8,4313 3,9711 7,7187 7,0216 3,0455 5,4301 6,0321 5,9940 9,9563 11,4851 8,6789 10,5344 11,3674 1.243,1000 1.237,9400 1.149,3500 1.179,2600 942,7200 999,5800 4,5920 3,6412 3,1371 8,1825 3,3740 11,0201 10,8097 9,4714 3,2175 9,8101 30,0832 9,3579 1,1113 10,3942 3,3809 2,9964 4,9064 2,6628 3,5064 4,1465 205,9245 3,4017

16,5175 12,5843 10,8300 4,6066 7,0967 7,4225 7,7871 8,2498 8,0220 3,8638 7,3440 6,9689 3,0031 5,4301 6,0321 5,9940 9,4822 10,9382 8,2656 10,0328 11,3674 1.243,1000 1.237,9400 1.149,3500 1.179,2600 942,7200 999,5800 4,5349 3,5874 3,0907 8,0616 3,2259 10,5879 10,3857 9,2820 3,1934 9,4253 29,7090 9,1707 1,1030 10,3162 3,2815 2,9664 4,8573 2,6100 3,3022 4,0953 204,9000 3,2365

2,54% 4,09% 18,91% 3,04% 3,50% 12,08% -6,70% -11,10% -15,94% -0,81% -8,35% 3,08% -4,08% 17,11% 5,65% 4,55% 0,47% 3,50% -4,52% -0,31% 5,53% 2,27% 2,30% -0,82% -0,79% -3,79% -3,76% 2,43% 2,39% -1,17% -0,21% 0,92% 1,38% 1,23% -1,86% 3,38% -0,34% 12,96% -4,30% -1,00% -3,18% 0,53% 1,03% 1,81% -8,36% 2,42% 11,48% -1,99% 0,54%

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ª∂Δ√Ãπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. GENIKI ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ. ∂™øΔ. ALPHA TRUST OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂™øΔ. CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂ƒª∏™ ¶ƒøΔ√¶√ƒ√™ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™.

6.441.832,00 3.687.733,64 20.465.656,59 29.307.355,46 12.415.020,98 12.620.981,62 140.675.807,66 136.629.939,37 15.791.826,12 16.519.594,39 45.137.137,65 34.936.993,66 36.697.361,13 25.317.284,09 955.462,73 12.411.721,70 62.234.584,33 1.768.856,60 9.695.934,54 767.575,39 57.916.382,77 127.277.441,18 20.917.311,93 4.368.326,95 143.698,05 10.858.864,89 569.505,38 90.418.042,33 8.122.300,33 7.011.716,75 45.212.518,94 5.793.274,77

3.115.407,22 562.387,30 5.370.945,81 2.158.811,87 4.620.675,57 2.086.973,62 15.093.671,18 14.591.086,16 2.749.120,54 1.608.829,24 6.151.800,00 1.200.344,59 3.283.313,48 5.776.688,88 200.563,31 8.013.936,31 14.590.025,51 1.948.065,52 9.655.047,94 151.822,96 40.169.582,74 18.664.095,99 17.060.901,45 279.525,00 181,31 13.679,93 192.940,09 6.878.673,43 4.331.655,61 1.466.831,01 5.803.089,89 2.324.056,62

2,0677 6,5573 3,8104 13,5757 2,6868 6,0475 9,3202 9,3639 5,7443 10,2681 7,3372 29,1058 11,1769 4,3827 4,7639 1,5488 4,2656 0,9080 1,0042 5,0557 1,4418 6,8194 1,2260 15,6277 792,5800 793,7800 2,9517 13,1447 1,8751 4,7802 7,7911 2,4927

0,45% 0,66% 1,49% 0,70% 0,66% 1,15% 0,57% 0,73% 0,90% 0,70% 1,65% 0,64% 0,28% 0,65% 0,47% 0,70% 0,07% 0,50% 0,75% 0,05% 0,76% 0,78% 0,92% 0,90% -1,79% -1,79% 1,00% 0,65% 0,10% 1,76% 0,42% 1,04%

2,1711 6,8852 4,0009 14,2545 2,7808 6,2592 9,4134 9,4575 5,8017 10,3708 7,3739 29,6879 11,4004 4,4704 4,8592 1,6030 4,2656 0,9080 1,0193 5,1315 1,4418 6,8194 1,2260 15,6277 792,5800 793,7800 2,9812 13,5390 1,9314 4,9236 7,7911 2,4927

2,0263 -29,77% 6,4917 -29,47% 3,7723 -33,25% 13,4399 -29,40% 2,6599 -21,41% 5,9870 -26,93% 9,2270 -27,03% 9,2703 -26,96% 5,6869 -29,53% 10,1654 -26,32% 7,2785 -33,01% 28,8147 -27,85% 11,0651 -21,71% 4,3389 -26,60% 4,7163 -25,47% 1,5488 -29,13% 4,2229 -24,21% 0,8989 -22,09% 0,9942 -23,58% 5,0051 -25,34% 1,4274 -26,89% 6,7512 -29,26% 1,2137 -28,04% 15,6277 -29,62% 792,5800 -28,91% 793,7800 -28,89% 2,8927 -29,19% 13,0133 -27,51% 1,8563 -26,59% 4,7324 -28,40% 7,7132 -24,84% 2,4678 -25,57%

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 147.213.274,62 7.752.568,45 18,9890 INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. 49.838.518,44 11.544.257,60 4,3172 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUR 22.277.747,34 62.276.905,13 0,3577 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 1.415.489,55 3.557.736,47 0,3979 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR 79.417.743,88 9.996.777,55 7,9443 EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS P II EUR 46.625.294,34 6.205.225,21 7,5139 EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUR 41.699.432,73 5.027.703,13 8,2939 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUR 4.366.046,12 3.708.120,28 1,1774 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR 525.062,61 56.271,85 9,3308 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR 2.399.158,06 257.084,51 9,3322 INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.786.329,39 3.327.173,90 2,9413 INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. 1.792.859,07 1.063.546,95 1,6857 ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 15.681.549,14 7.129.780,72 2,1994 ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. 8.241.400,20 5.174.524,51 1,5927 MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 43.015.458,52 4.396.997,07 9,7829 MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 10.744.925,16 6.420.763,08 1,6735 HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 51.710.738,52 1.536.332,18 33,6586 HSBC TOP 20 ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 3.011.723,64 455.063,04 6,6183 HSBC ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§.ª∂Δ.∂™øΔ. 4.760.634,50 1.576.529,11 3,0197 ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. 10.765.510,94 17.320.984,23 0,6215 ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 36.425.420,14 5.042.702,97 7,2234 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. 5.285.648,34 8.860.340,43 0,5966 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 27.324.099,74 3.987.036,03 6,8532 PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.415.731,31 2.573.145,30 2,4933 MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 20.604.082,96 13.836.126,71 1,4892 MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 12.895.266,75 8.054.124,69 1,6011 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 1.226.387,19 1.411.559,73 0,8688 ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 358.603,81 173.565,74 2,0661 PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.175.381,16 606.185,78 6,8880

0,45% 19,1789 18,7991 -24,71% -0,15% 4,3604 4,2740 -25,47% 0,39% 0,3577 0,3541 -24,79% 1,09% 0,3979 0,3939 -25,88% 0,40% 7,9443 7,8649 -5,93% 0,44% 7,5139 7,5139 -9,93% 0,28% 8,2939 8,2939 -8,17% 0,21% 1,1774 1,1656 -20,01% 0,80% 9,3308 9,1442 -14,95% 0,80% 9,3322 9,1456 -14,95% 0,75% 3,0884 2,9119 -26,65% 0,60% 1,7700 1,6688 -26,92% 0,71% 2,1994 2,1774 -24,95% 0,51% 1,5927 1,5768 -26,27% 0,36% 9,8807 9,5872 -29,33% 0,41% 1,6902 1,6400 -26,09% 0,10% 34,5842 33,6586 -28,18% 0,62% 6,8003 6,6183 -32,41% 0,10% 3,1027 3,0197 -29,12% -0,05% 0,6339 0,6215 -28,38% 0,56% 7,3679 7,2234 -29,19% 0,64% 0,6070 0,5847 -27,96% 0,92% 6,9731 6,7161 -29,80% 0,16% 2,4933 2,4684 -23,37% 1,07% 1,5637 1,4743 -28,53% 0,63% 1,6812 1,5691 -33,21% 0,42% 0,8862 0,8601 -21,67% 0,65% 2,1487 2,0454 -27,51% 0,64% 7,1635 6,8191 -26,45%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ∫À¶ƒπ∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ. ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA $ USD MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

16.390.230,26 1.291.204,65 12,6938 3.116.892,06 415.144,45 7,5080 7.263.604,34 1.382.585,55 5,2536 9.878.397,84 983.065,07 10,0486 15.554.274,59 1.211.617,76 12,8376 3.715.470,36 634.933,95 5,8517 8.057.287,03 1.541.254,34 5,2277 4.086.503,80 1.809.327,09 2,2586 1.125.715,69 141.127,91 7,9766 19.257.649,14 5.750.986,34 3,3486 29.227.377,87 8.298.446,63 3,5220 1.138.940,80 128.769,77 8,8448 623.665,21 540,29 1.154,3200 36.172.721,26 30.816,93 1.173,7900 728.951,39 698,16 1.044,1100 42.853.233,61 40.980,16 1.045,7100 42.257,59 43,99 960,5500 4.598.394,92 4.779,40 962,1300 1.520.720,75 459.126,41 3,3122 735.577,83 159.704,08 4,6059 4.368.410,61 2.874.981,57 1,5195 1.895.572,84 706.277,37 2,6839 3.869.636,41 1.487.699,25 2,6011 1.654.205,18 627.987,45 2,6341 50.093.709,45 37.607.740,07 1,3320 8.135.010,95 533.906,24 15,2368 15.038.380,03 1.108.158,90 13,5706 44.956.669,48 3.999.962,76 11,2393 9.218.647,07 13.066.831,37 0,7055 12.322.739,19 13.276.833,39 0,9281 3.043.192,25 352.078,28 8,6435 3.607.248,51 413.550,86 8,7226 1.370.735,49 156.800,67 8,7419 141.369.960,73 16.733.890,40 8,4481 43.667.119,95 5.921.439,14 7,3744 28.906.241,33 2.749.276,22 10,5141 22.356.131,13 2.107.456,71 10,6081 6.175.686,34 2.998.616,30 2,0595 5.273.300,53 2.598.099,98 2,0297 2.774.330,23 748.175,23 3,7081 1.869.031,93 615.759,82 3,0353 9.243.974,39 6.241.232,48 1,4811 16.730.382,63 6.061.218,78 2,7602 19.631.501,93 3.723.713,24 5,2720 12.799.777,22 4.366.493,28 2,9314 30.605.600,58 14.266.009,35 2,1454 705.629,45 37.500,21 18,8167 3.601.385,09 12.594,37 285,9500 1.838.598,73 358.481,39 5,1289

-0,38% -0,24% -0,04% -0,59% 0,59% 0,50% -0,36% -0,25% -0,43% -0,28% -0,24% -0,17% 0,95% 0,95% 1,39% 1,40% 1,15% 1,16% 0,24% -0,36% -0,43% -0,53% -0,40% -0,53% -0,39% -0,02% -0,35% -0,03% -0,41% -0,04% 0,24% 0,31% 0,10% 0,41% 0,70% -0,02% -0,01% -0,02% -0,24% 0,02% -0,74% -0,59% -0,39% -0,14% -0,44% -0,59% -0,28% 1,36% -0,55%

13,3285 7,7708 5,3061 10,1491 12,9660 5,9687 5,2277 2,2586 8,0962 3,3486 3,5220 8,8448 1.154,3200 1.173,7900 1.044,1100 1.045,7100 960,5500 962,1300 3,3453 4,6520 1,5651 2,7644 2,6661 2,7131 1,3320 15,2368 13,7063 11,3517 0,7055 0,9281 8,6435 8,7226 8,7419 8,4481 7,3744 10,5141 10,6081 2,1625 2,1312 3,8935 3,1264 1,4959 2,8361 5,4170 3,0120 2,1883 19,1460 291,6690 5,2828

12,5669 5,26% 7,4329 14,88% 5,2011 17,22% 9,9481 -1,66% 12,7092 3,77% 5,7932 5,85% 5,1754 8,67% 2,2360 -3,52% 7,8968 8,64% 3,3151 -2,60% 3,4868 -7,21% 8,7564 -11,55% 1.154,3200 3,54% 1.173,7900 3,57% 1.044,1100 -4,84% 1.045,7100 -4,81% 960,5500 -2,82% 962,1300 -2,79% 3,2460 -17,68% 4,5138 -4,71% 1,5043 3,11% 2,6571 14,04% 2,5751 9,27% 2,6078 10,02% 1,3187 5,79% 15,0844 13,68% 13,4349 3,86% 11,1269 13,10% 0,6984 6,22% 0,9188 12,76% 8,4706 -4,70% 8,5481 -4,12% 8,5671 -2,08% 8,2791 -4,41% 7,3007 -3,81% 10,3038 -0,80% 10,3959 0,35% 2,0183 -7,49% 1,9891 8,84% 3,6339 -1,09% 2,9442 1,18% 1,4515 3,92% 2,7602 8,87% 5,2720 8,14% 2,9314 5,64% 2,1454 3,88% 18,4404 20,99% 285,9500 2,62% 5,0263 -5,94%

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

12.747.811,91 25.392.568,87 6.582.922,97 208.722.055,93 9.077.345,64 8.234.573,70 5.943.274,98 50.268.677,28 4.301.108,64 63.230.918,47 74.695.011,97 178.166.303,53 3.712.834,16 11.695.149,45 22.003.845,69 166.420.596,99 7.384.984,47 193.694.880,30

1.934.103,57 6,5911 2.030.741,76 12,5041 1.147.392,28 5,7373 18.552.840,08 11,2501 1.312.073,77 6,9183 2.317.863,24 3,5527 1.091.911,54 5,4430 6.623.537,42 7,5894 707.415,04 6,0800 19.231.957,40 3,2878 19.318.934,69 3,8664 91.939.654,24 1,9379 783.727,14 4,7374 2.174.508,44 5,3783 4.097.799,20 5,3697 46.121.895,26 3,6083 890.056,01 8,2972 81.616.464,23 2,3732

0,01% 6,6043 6,4593 1,26% 0,04% 12,6291 12,3791 1,47% 0,15% 5,7373 5,6799 -1,88% 0,03% 11,2501 11,2501 1,92% 0,01% 6,9183 6,9183 0,20% 0,01% 3,5563 3,5385 -1,74% 0,01% 5,4430 5,3886 -1,45% 0,03% 7,5970 7,5515 2,75% 0,01% 6,0952 6,0496 4,94% 0,00% 3,2878 3,2878 0,58% 0,03% 3,8857 3,8471 -0,68% 0,01% 1,9379 1,9379 2,19% 0,01% 4,7374 4,6900 2,09% 0,00% 5,3783 5,3783 0,74% 0,06% 5,3697 5,3697 0,64% 0,01% 3,6083 3,5903 1,70% 0,03% 8,4631 8,1313 1,74% 0,02% 2,3732 2,3732 2,88%

54.853.951,30 31.716.261,42 21.715.814,43 10.908.846,66 1.159.161,12

4.699.554,70 11,6722 2.713.595,54 11,6879 19.579.929,82 1,1091 10.234.755,89 1,0659 441.442,69 2,6258

0,00% 11,6722 11,6722 0,32% 0,01% 11,6879 11,6879 0,97% 0,03% 1,1091 1,1091 0,97% 0,03% 1,0659 1,0659 1,36% 0,14% 2,6258 2,6258 6,65%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS$ USD EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN)

ENEP°HTIKO

ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

339.062,78 142.767,41 126.004,36 1.311.044,85

39.639.271,65 6.027.871,21 6,5760 67.270.861,67 9.476.714,60 7,0985 23.123.022,28 2.381.004,79 9,7115 10.304.069,81 1.227.850,44 8,3920 3.898.456,38 485.994,43 8,0216 5.168.801,67 656.344,18 7,8751 557.897.768,98 146.435.751,63 3,8098 27.710.011,62 9.113.989,16 3,0404 4.329.763,24 821.245,63 5,2722 60.035.552,21 5.006.457,03 11,9916 27.106.122,38 5.493.492,28 4,9342 12.142.038,44 1.262.688,27 9,6160 10.141.395,53 1.118.886,50 9,0638 8.778.245,84 2.947.443,72 2,9783 20.119.094,94 3.447.782,53 5,8354 3.218.176,98 2.151.301,81 1,4959 34.903.653,06 2.691.187,95 12,9696 6.809.575,44 1.559.405,39 4,3668 29.484.911,84 3.586.725,72 8,2206 12.117.106,72 4.870.877,89 2,4877 11.644.366,70 4.778.883,39 2,4366 802.919,97 120.000,00 6,6910 1.033.746,28 150.492,23 6,8691 11.428.724,00 3.927.734,21 2,9097 2.897.196,69 1.080.175,75 2,6822 2.685.389,14 493.247,57 5,4443 808.226,87 451.357,47 1,7907 14.260.099,83 6.824.482,35 2,0896 1.916.480,86 252.189,43 7,5994

0,89% 6,9048 6,5102 -23,84% 0,62% 7,1695 7,0275 -22,36% 0,77% 9,8086 9,6144 -15,32% 0,57% 8,5389 8,3081 -21,45% 0,68% 8,1620 7,9414 -19,79% 0,59% 7,9735 7,7963 -21,86% 0,96% 3,8098 3,8098 -20,23% 0,43% 3,0404 3,0100 -16,51% 0,84% 5,3513 5,2195 -22,36% 0,86% 11,9916 11,8717 -21,31% 0,39% 4,9342 4,8849 -8,91% 0,29% 9,6160 9,5198 -8,46% 0,63% 9,0638 9,0638 -11,61% 0,34% 2,9783 2,9485 -10,16% 0,67% 6,0105 5,7770 -23,10% 1,44% 1,6156 1,4959 -24,65% 0,64% 13,0993 12,8399 -21,68% 0,37% 4,5851 4,3231 -20,17% -0,03% 8,3850 8,2206 -8,20% 0,97% 2,5250 2,4877 -27,29% 0,64% 2,4610 2,4122 -26,36% 0,83% 6,7579 6,6241 -21,74% 0,87% 6,9378 6,8004 -21,43% 0,58% 2,9097 2,8806 -19,34% 0,05% 2,7627 2,6017 -10,59% 0,79% 5,6076 5,3354 -25,60% 0,45% 1,7997 1,7835 -23,44% 0,30% 2,0896 2,0844 -11,76% 0,73% 7,5994 7,5994 -20,64%

ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN EUR

19.862.835,90 6.429.513,88 4.140.329,53 2.720.482,50 1.848.876,06 14.116.362,51 55.153.959,53 37.660.882,31 22.706.258,16 37.830.340,55 2.047.486,62 11.659.208,64 353.082,30

1.153.615,12 577.347,31 359.432,59 249.151,73 338.815,91 2.044.823,49 5.234.518,96 5.964.400,42 8.417.331,69 3.590.276,59 557.871,28 4.401.845,80 36.300,29

17,2179 11,1363 11,5191 10,9190 5,4569 6,9035 10,5366 6,3143 2,6976 10,5369 3,6702 2,6487 9,7267

-0,06% 0,03% 0,22% -0,16% -0,53% 0,71% -0,20% -0,20% -0,01% 0,11% 0,08% 0,13% 0,30%

18,0788 11,6931 12,0951 11,4650 5,5660 6,9725 10,6420 6,3143 2,7381 10,5369 3,8170 2,6752 9,7267

17,0457 10,9136 11,2887 10,7006 5,4023 6,8345 10,4312 6,2512 2,6706 10,4842 3,6335 2,6222 9,7267

-3,22% -2,11% -0,45% 0,25% 0,34% 7,26% 1,27% 2,87% -4,26% 4,81% 13,30% -3,69% -2,73%

0,78% -0,06% 0,08% 0,36% 0,53% -0,54% 0,17% 0,85% 0,54% 0,26% 0,29% -0,09% -0,15% -0,09% -0,08% 0,17% 0,52% 0,52% 0,51% 0,03%

3,6482 13,8045 9,9835 7,6338 9,3505 6,4918 18,3597 2,7724 10,6998 3,6523 8,2051 2,8173 0,8045 0,8882 0,8972 10,3023 13,5283 3,1912 3,0175 9,4072

3,4398 13,0156 9,7859 7,4826 9,1653 6,3632 17,9961 2,6908 10,3851 3,6158 8,1230 2,7891 0,7965 0,8704 0,8794 10,1478 13,3254 3,1593 2,7301 9,1987

2,08% 2,99% 13,57% 11,63% 7,64% 4,75% 22,66% 0,72% 4,90% 7,44% 2,18% 10,63% 9,95% 14,87% 14,87% 3,02% 12,53% 3,55% 7,82% 2,49%

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. ALPHA TRUST EUROPEAN FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUR EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE USD ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

18.639.414,34 5.364.654,73 3.179.753,62 241.860,45 29.162.674,63 2.950.274,25 29.265.674,89 3.872.037,15 52.630.263,07 5.684.877,05 15.256.997,19 2.373.718,17 80.028.341,44 4.402.499,35 6.053.616,68 2.227.231,42 5.049.880,26 481.401,14 4.687.876,76 1.283.524,11 16.235.827,83 1.978.753,10 50.866.682,57 18.055.052,56 51.314.434,21 63.782.448,30 33.644.102,04 37.878.326,71 29.658.798,45 33.388.980,47 156.262,52 15.167,79 35.823,67 2.648,05 1.323.281,77 414.660,27 45.792.453,91 15.934.538,50 3.434.115,74 370.528,09

3,4745 13,1471 9,8847 7,5582 9,2579 6,4275 18,1779 2,7180 10,4900 3,6523 8,2051 2,8173 0,8045 0,8882 0,8883 10,3023 13,5283 3,1912 2,8738 9,2682

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ ∂ƒª∏™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

15.740.383,82 4.428.828,91 3,5541 1.715.830,83 172.141,38 9,9676 71.696.360,92 7.840.462,53 9,1444 29.783.491,22 3.403.618,73 8,7505 5.190.007,34 886.046,71 5,8575 46.976.514,30 14.736.784,87 3,1877 51.011.959,75 49.127.130,69 1,0384 6.825.201,62 772.312,43 8,8374 4.016.274,25 1.297.810,20 3,0947 23.775.964,51 11.039.516,64 2,1537 2.987.279,88 1.156.213,12 2,5837 5.332.662,07 532.196,27 10,0201

0,09% 3,5896 0,46% 10,4660 0,17% 9,1444 0,22% 8,7505 0,54% 6,0332 0,11% 3,1877 0,07% 1,0384 -0,04% 9,0141 0,12% 3,0947 0,25% 2,2614 0,12% 2,7129 0,01% 10,1454

3,5186 11,23% 9,8679 8,29% 9,0530 0,63% 8,6630 0,40% 5,6818 -0,69% 3,1558 6,31% 1,0280 5,84% 8,8374 -5,11% 3,0638 2,37% 2,1106 -12,51% 2,5320 -7,31% 9,9449 9,25%

√ª√§√°π∞∫∞ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(6) NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(6) ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

8.428.939,64 6.798,32 1.154.848,07 1.930.042,12

815.089,22 5,64 960,57 186.684,00

10,3411 1.206,0200 1.202,2600 10,3386

0,08% 0,01%

10,3411 1.206,0200 1.202,2600 10,4420

10,2377 0,59% 1.206,0200 4,56% 1.202,2600 4,48% 10,2611 3,72%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,3364 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8553 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4499 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .9,1276 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .113,14 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,3217 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . .7,8965 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,3678 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,3983

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3471 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,86214 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5095 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114,05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3323 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,9597 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3787 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4095

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3164 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,84247 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3382 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,9907 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111,44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,7781 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3473 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3773

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø)

∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.330.216,05 1.248.154,22 1.169.350,59 12.218.362,94

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

∂•øΔ∂ƒπ∫√À

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ SOLIDUS MID RISK GREEK MUTUAL FUND-∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

3,9232 8,7426 9,2802 9,3196

0,79% 1,10% -0,21% 0,92%

4,1194 9,1797 9,4658 9,6458

3,8840 -37,65% 8,6552 -29,57% 9,1874 -5,04% 9,2264 -19,13%

A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3391 ...........................................................1,323 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,85701 .......................................................0,84675 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4648 .........................................................7,3754 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,1459 .........................................................9,0363 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113,37 .........................................................112,01 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3243 .........................................................1,3085 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,9123 .........................................................7,8175 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3705 .........................................................1,3541 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4011 .........................................................1,3843

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


¢ÈÂıÓ‹ 29

¶∂ª¶Δ∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

ªÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ˘ ·fi ÈÛÚ·ËÏÈÓ¿ ˘Ú¿

μÚÂÙ·Ó›·

“¶Â‰›Ô Ì¿¯Ë˜” Ë πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì

√ ΔÈÙ·ÓÈÎfi˜ ‚˘ı›ÛÙËΠ·fi ÙÚ·ÁÈÎfi Ï¿ıÔ˜

π∂ƒ√À™∞§∏ª, 22.

§√¡¢π¡√, 22.

˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÛ¿ÛÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ˘˜ ‰È·‰Ëψ٤˜ Î·È πÛÚ·ËÏÈÓÔ‡˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÂÓfi˜ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ˘ ·fi ˘Ú¿ πÛÚ·ËÏÈÓÔ‡ ÊÚÔ˘ÚÔ‡ ·ÛÊ·Ï›·˜. ∏ ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÂÈÛ¤‚·Ï ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÛÙÔ Ù¤ÌÂÓÔ˜ ∞Ï ÕÎÛ·, ·ˆıÒÓÙ·˜ ÔÌ¿‰· ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈˆÓ ‰È·‰ËψÙÒÓ. ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï Ì‹Î·Ó ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ Ù¤ÌÂÓÔ˜ ∞Ï ÕÎÛ· ÛÙËÓ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ‰È·Ï‡ÛÔ˘Ó ÔÌ¿‰· ¶·Ï·ÈÛÙÈÓ›ˆÓ Ô˘ ÂÙÔ‡Û·Ó ¤ÙÚ˜ Û ‚ڷ˚Îfi ¯ÒÚÔ ÚÔÛ¢¯‹˜, ÛÙÔ ¢˘ÙÈÎfi Δ›¯Ô˜. √È ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔÈ ˘Ô¯ÒÚËÛ·Ó Î·È Ì‹Î·Ó ̤۷ ÛÙÔ Ù¤ÌÂÓÔ˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ ‹ ¿ÏϘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ, Û‡Ìʈӷ Ì ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. ŒÓ·˜ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ˜ ÛÎÔÙÒıËΠٷ ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ·fi ˘Ú¿ πÛÚ·ËÏÈÓÔ‡ ÊÚÔ˘ÚÔ‡ ·ÛÊ·Ï›·˜, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂˆÓ Ì πÛÚ·ËÏÈÓÔ‡˜ ÂÔ›ÎÔ˘˜ ÛÙËÓ ·Ú·‚È΋ Û˘ÓÔÈΛ· ™ÈÏÔ˘¿Ó Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì. ªÂÙ¿ ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi, ‰Âο‰Â˜ οÙÔÈÎÔÈ Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜ ™ÈÏÔ˘¿Ó ‚Á‹Î·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ¤‚·Ï·Ó ʈÙÈ¿ Î·È ÚÔοÏÂÛ·Ó ˙ËÌȤ˜ Û ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È ¤Ù·Í·Ó ¤ÙÚ˜ ηٿ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÂÚ·ÛÙÈÎÒÓ. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·¿ÓÙËÛ Ì ‰·ÎÚ˘ÁfiÓ·. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÙ¿ πÛÚ·ËÏÈÓÔ› Ôϛ٘ Î·È ¤Ó·˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛˆÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜ ™ÈÏÔ˘¿Ó οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ‰‡Ô ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ÛÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ÂÔ›ÎÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·. ∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¿ÙÔÌ· ·Ú¢ڤıËÎ·Ó ÛÙËÓ Îˉ›· ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ¤ÓÙ ·È‰È¿. ∂ÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È ·ÓËÛ˘¯›Â˜ fiÙÈ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο fiˆ˜ ·˘Ùfi ‰˘Ó·ÌÈÙ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÈÚËÓ¢ÙÈΤ˜ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÔÈÎÈÛÌÔ‡. ΔÔ “¿ÁˆÌ·” ÙÔ˘ ÂÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ï‹ÁÂÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÔÈ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔÈ ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿-

Û¯Ô˘Ó ÛÙȘ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Â¿Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙÔ˘ ÌÔÚ·ÙfiÚÈÔ˘Ì. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ·Ï·ÈÛÙÈÓȷ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, °Î·Û¿Ó ÷ϛÌ, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ‚›·˜ fiˆ˜ ·˘Ùfi Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ “·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈο ̤ÙÚ· Ô˘ ·Î˘ÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· Ù˘ ÂÈÚËÓ¢ÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜” . ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “ÔÈ ·Ú¿ÓÔ̘ Ú¿ÍÂȘ” Ù˘ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ‚·ÚÈ¿ ÔÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÔ›ÎˆÓ Û ·Ï·ÈÛÙÈÓȷΤ˜ Û˘ÓÔÈ˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· “ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Î·È ‚›· ηٿ ·Ó˘ÂÚ¿ÛÈÛÙˆÓ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓ›ˆÓ Î·È ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Ù¤ÙÔÈ· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù·” .

™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙÔ πÛÚ·‹Ï ·¤ÚÚÈ„Â Û‹ÌÂÚ· ÙȘ ÂÈÎÚ›ÛÂȘ Ì›·˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ √∏∂, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÈηÓÔÔÈËÙÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· Ù· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ÔϤÌÔ˘, Ù· ÔÔ›· Ô ÈÛÚ·ËÏÈÓfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È fiÙÈ ‰È¤Ú·Í ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ÛÙË §ˆÚ›‰· Ù˘ °¿˙·˜. ΔÔ πÛÚ·‹Ï Î·È ÙÔ ÈÛÏ·ÌÈÛÙÈÎfi ·Ï·ÈÛÙÈÓÈ·Îfi ΛÓËÌ· ÷̿˜, Ô˘ ÂϤÁ¯ÂÈ ÙË §ˆÚ›‰· Ù˘ °¿˙·˜, ‰ÂÓ ‰ÈÂÍ‹Á·Á·Ó ÈηÓÔÔÈËÙÈΤ˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ¤Ú¢Ó˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÁÈ· ÙË ‰È¿Ú·ÍË ÂÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ ÔϤÌÔ˘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹˜ Âȯ›ÚËÛ˘ “™˘-

Ì·Á¤˜ ªÔχ‚È” ÛÙË §ˆÚ›‰· Ù˘ °¿˙·˜ ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008, ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ ΔÚ›ÙË Ë ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ √∏∂ Ô˘ ·Ó¿Ï·‚ ӷ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ¤Ú¢Ó˜, ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙÔ πÛÚ·‹Ï ÁÈ· “·Ô˘Û›· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ” . “ΔÔ πÛÚ·‹Ï Â›Ó·È ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi Ô˘ Û¤‚ÂÙ·È Â˘Û˘Ó›‰ËÙ· ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ‰›Î·ÈÔ. °ÓˆÚ›˙ÂÈ Ôχ ηϿ Ó· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ ÙȘ ¤Ú¢Ӥ˜ ÙÔ˘” , ‰È·‚‚·›ˆÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘. “ΔÔ πÛÚ·‹Ï ‰ÂÓ ‚ϤÂÈ Î·Ó¤Ó· ÏfiÁÔ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ̛· ÂÈÙÚÔ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÂÓÙÔÏ‹ ·fi ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙˆÓ ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ √∏∂ (UNHCR), Ì›· ·Ú¯‹ Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È ÌÂÚÔÏËÙÈ΋, ÌÈÎÚÔÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÂÍÙÚÂÌÈÛÙÈ΋” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ∏ ¤Ú¢ӷ Ù˘ ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹˜ ÂÈÙÚÔ‹˜, ·ÚÌfi‰È·˜ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂȉÚÔÌ‹˜ πÛÚ·ËÏÈÓÒÓ ÎÔÌ¿ÓÙÔ˜ ÛÙÔ ÛÙÔÏ›ÛÎÔ Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙË °¿˙·, ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ôχ Û‡ÓÙÔÌ·, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ °È··Îfi‚ ΔÈÚΤÏ. ∏ ÂÈÙÚÔ‹ ΔÈÚÎ¤Ï ı· ÚÔÌËı‡ÛÂÈ Â›Û˘ ˘ÏÈÎfi ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ¯ˆÚÈÛÙ‹˜ ¤Ú¢ӷ˜ ÛÙ· ∏ӈ̤ӷ ŒıÓË. √ ΔÈÚΤÏ, ‰ÈηÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞ÓÒÙ·ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËı›, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ·Ú¿ÏÏËÏ· fiÙÈ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ™·ÌÙ¿È ƒÔ˙¤Ó, ÙÔ ÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜, ¤ı·Ó ÙË Ó‡¯Ù· ·fi ηډȷ΋ ÚÔÛ‚ÔÏ‹ Û ËÏÈΛ· 93 ÂÙÒÓ.

ÕÓÔ‰Ô˜ - ÚÂÎfiÚ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¶Ú¿ÛÈÓÔ˘˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ μ∂ƒ√§π¡√, 22.

π™Δ√ƒπ∫√ ˘„ËÏfi “¯Ù‡ËÛ” Ë ÛÙ‹ÚÈ-

ÍË ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ ÛÙÔ ∫fiÌÌ· ÙˆÓ ¶Ú·Û›ÓˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Ù· ›‰È· ÔÛÔÛÙ¿ Ì ÙÔ˘˜ ™ÔÛȷωËÌÔÎÚ¿Ù˜ (24%) Û ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ô˘ ‰ÈÂÓ¤ÚÁËÛ ÙÔ ÈÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ÂÚ¢ÓÒÓ Forsa Î·È ‰ËÌÔÛȇıËΠÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Stern. √È ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ ÈÛ¯˘Ú‹ ÒıËÛË ·fi ÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙÔ˘˜ ηٿ ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›‰·˜ ηÁÎÂÏ·Ú›Ô˘

ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ Ù˘ ˘ÚËÓÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ηٿ 20 ¤ÙË. ∏ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË Î·È Ë ª¤ÚÎÂÏ ‰›ÓÂÈ ÛÎÏËÚ‹ Ì¿¯Ë ÁÈ· Ó· ·ÔÛ¿ÛÂÈ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘. ∂ÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ Î·È ·fi ÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙÔ˘˜ ηٿ ÂÓÙfi˜ ·ÓÙÈ-‰ËÌÔÊÈÏÔ‡˜ ۯ‰›Ô˘ ‡„Ô˘˜ ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ Ù˘ ™ÙÔ˘ÙÁ¿Ú‰Ë˜, ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ ÙÔ˘ ÎÚ·Ùȉ›Ô˘ Ù˘ μ¿‰Ë˜-

μ˘ÚÙÂÌ‚¤ÚÁ˘. ∏ Ó¤· ‰ËÌÔÛÎfiËÛË ‰›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ¶Ú·Û›ÓÔ˘˜ 24%, ÔÛÔÛÙfi ›ÛÔ Ì ·˘Ùfi ÙÔ˘ ™ÔÛȷωËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ (SPD), ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¿ÓÔ‰Ô ‰‡Ô ÔÛÔÛÙÈ·›ˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ̤۷ Û ̛· ‚‰ÔÌ¿‰·. √È ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Û ΢‚¤ÚÓËÛË Û˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ Ì ÙÔ˘˜ ™ÔÛȷωËÌÔÎÚ¿Ù˜, ÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚfi ÎfiÌÌ· Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, ·fi ÙÔ 1998 ¤ˆ˜ ÙÔ 2005 Î·È Û˘Ó¤Ù·Í·Ó ¤Ó· ÓfiÌÔ ÁÈ· ÙÔ

ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ ˘ÚËÓÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ò˜ ÙÔ 2021. ™˘ÓÔÏÈο ÙÔ˘˜ ¶Ú¿ÛÈÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ™ÔÛȷωËÌÔÎÚ¿Ù˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ 48% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ, 14 ÔÛÔÛÙÈ·›Â˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ Û˘Ó·ÛÈÛÌfi Ù˘ ª¤ÚÎÂÏ Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ 34%. ∏ ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ (CDU) Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›‰·˜ ηÁÎÂÏ·Ú›Ô˘ ¤ÂÛ ̛· ÌÔÓ¿‰· Î·È ¤ÊÙ·Û ÙÔ 29%, ÂÓÒ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ∂χıÂÚˆÓ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÒÓ (FDP) ·Ú¤ÌÂÈÓ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ ÛÙÔ 5%.

∞Ó Î·È ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ „ËÊ›ÛÙËÎÂ, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó

™ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Í·Ó¿ ÔÈ °¿ÏÏÔÈ ÁÈ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi ¶∞ƒπ™π, 22.

ª∞∑π∫∞ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó·

ͯ˘ıÔ‡Ó Í·Ó¿ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÔÈ °¿ÏÏÔÈ, ‰È·‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË. ªÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ Ù‹ÛÂȘ -·Î˘ÚÒÓÂÙ·È ÙÔ 50% ÙˆÓ Ù‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÙÔ˘ √ÚÏ› Î·È ÙÔ 40% ÛÙÔ ™·ÚÏ ÓÙ °ÎÔÏηıÒ˜ Î·È ÙȘ Â›ÁÂȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜. ΔÔ ·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ÚԂϤÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ·fi Ù· 60 ÛÙ· 62 ¯ÚfiÓÈ· Ì ¯ÚÔÓÈÎfi ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÙÔ 2018. ΔÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ „ËÊ›ÛÙËΠÂ› Ù˘ ·Ú¯‹˜ ·fi ÙË Á·ÏÏÈ΋ ∂ıÓÔÛ˘Ó¤Ï¢ÛË ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. Δ· Û˘Ó‰Èοٷ ÂÏ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ›‰ÈÔ ‹ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô ·fi ·˘ÙfiÓ ÛÙȘ 7 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, fiÙ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ °¿ÏÏÔÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· (¤ˆ˜ 2,7 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ Û˘Ó‰Èοٷ) ‚Á‹Î·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËıÔ‡Ó. ∏ ‰È‡ı˘ÓÛË ÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÂÚÔÔÚ›·˜ Ù˘

°·ÏÏ›·˜ ÚԂϤÂÈ ÙË Ì·Ù·›ˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÛÙ· ·ÚÈÛÈÓ¿ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· ÙÔ˘ 50% ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌ¤ÓˆÓ Ù‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ √ÚÏ› Î·È ÙÔ˘ 40% ÛÙÔ ƒÔ˘·Û›-™·ÚÏ ÓÙ °ÎÔÏ. °È· Ù· ¿ÏÏ· ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· Ù˘ °·ÏÏ›·˜, ÚԂϤÂÙ·È ·Î‡ÚˆÛË ÙÔ˘ 40% ÙˆÓ Ù‹ÛˆÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË, Ë ÔÔ›· ηÏ› ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ Ù‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂÙ·ÈÚ›·. √ ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô˜ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·Î˘ÚÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÓ·¤ÚÈ· ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi ·˘ÙfiÓ Ù˘ 7˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, fiÙ·Ó Î·È ¿ÏÈ Â›¯·Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·ÂÚÁȷΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ηٿ Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Â›¯Â ·Î˘Úˆı› ÙÔ 25% ÙˆÓ Ù‹ÛÂˆÓ ÛÙ· ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· ÙÔ˘ √ÚÏ› Î·È ÙÔ˘ ƒÔ˘·Û›. ΔËÓ ¶¤ÌÙË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Â›Û˘ Ó· ÚÔÎÏËıÔ‡Ó ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙȘ Â›ÁÂȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Î·È ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜. ™ÙÔ˘˜ ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘˜, ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ ¤Ó· ÛÙ· ‰¤Î· ÙÚ¤Ó· ı· ÂÎÙÂÏ› ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÛÙË °·ÏÏ›·. ¶¿ÓÙˆ˜, Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÚÔ˜ ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Ì ÙÔ Eurostar Î·È ÚÔ˜ μڢͤÏϘ-ÕÌÛÙÂÚ-

ÓÙ·Ì Ì Thalys ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο ‹ ۯ‰fiÓ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 5.000 ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, ÌÂıÔÚÈ·ÎÔ› ÊÚÔ˘ÚÔ›, ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜, ÊÚÔ˘ÚÔ› Ê˘Ï·ÎÒÓ Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ÂÊÔÚ›·, ‰È·‰‹ÏˆÛ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙË μ·ÚÛÔ‚›· ηٿ ÙÔ˘ ·ÁÒÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ÙÔ˘˜ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙÔ 2011, Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ ÙÔ˘ °·ÏÏÈÎÔ‡ ¶Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ. √È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÚÈˆÓ ÔψÓÈÎÒÓ Û˘Ó‰ÈοوÓ, OPZZ Î·È Solidarnosc, η٤‚ËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÔÚ›· ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ò˜ ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ Úˆı˘Ô˘ÚÁÈÎfi ̤Á·ÚÔ. “¢ÂÓ Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Ó· ÂÌÈÛÙ‡ÂÛ·È ÙË Ê‡Ï·ÍË ÙÔ˘ „˘Á›Ԣ ÛÔ˘ Û ¤Ó·Ó ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ” , ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó Û ¤Ó· ·fi Ù· ·Ófi Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ÂÊÔÚ›·. °È· Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ οو ·fi ÙÔ fiÚÈÔ ÙÔ˘ 3% ÙÔ˘ ∞∂¶ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ Ë Û˘Óı‹ÎË ÙÔ˘ ª¿·ÛÙÚȯÙ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·-

ӷ̤ÓÂÙ·È Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ 7% ʤÙÔ˜, Ë ÔψÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÚԂϤÂÈ ÙË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ÛÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ‰·¿Ó˜. øÛÙfiÛÔ Ë ¶Ôψӛ· Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ¯ÒÚ· ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂∂ Ô˘ ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙÔ Ú˘ıÌfi ·Ó¿Ù˘Í‹˜ Ù˘ ¤Ú˘ÛÈ, ·Ú¿ ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ΔÔ ∞∂¶ Ù˘ ¶Ôψӛ·˜ ·˘Í‹ıËΠηٿ 1,7% ÙÔ 2009.

™Â Â·ÁÚ‡ÓËÛË ˘fi ÙÔ Êfi‚Ô ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ Â›ıÂÛ˘ ™Â Ï‹ÚË ÂÈÊ˘Ï·Î‹ ÁÈ· ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ Â›ıÂÛ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë Á·ÏÏÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË. “¢ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÌ·È Â‰Ò ÁÈ· Ó· ·ÓËÛ˘¯‹Ûˆ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ì ÛÔ‚·Ú¿ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ·ÍÈfiÈÛÙ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ Â›ıÂÛ˘... Ù›ÔÙ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi Â›Ó·È ·ÚÎÂÙfi ÁÈ· Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ì ϛÁÔ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ì·˜” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ºÚÂÓÙÂڛΠ¶ÂÛÂÓ¿Ú ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Europe 1.

Δ√ ˘ÂڈοÓÈÔ ΔÈÙ·ÓÈÎfi˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÙËΠ̠ÙÔ ·Áfi‚Ô˘ÓÔ ÙÔ 1912 ÏfiÁˆ ÂÓfi˜ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÛÊ¿ÏÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ˉ·Ï›Ô˘ Î·È ‚˘ı›ÛÙËΠÙfiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÂÂȉ‹ ¤Ó·˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ¤ÂÈÛ ÙÔÓ Î·ÂÙ¿ÓÈÔ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÌÈ· Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ Ù˘ Ô˘ ‰fiıËΠۋÌÂÚ· ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·. ∏ §Ô˘›˙ ¶¿ÙÂÓ, Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î·È ÂÁÁÔÓ‹ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ΔÈÙ·ÓÈÎÔ‡, ΔÛ¿ÚϘ §·˚Ù¯fiÏÂÚ, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë ·Ï‹ıÂÈ· ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Û˘Ó¤‚Ë Û¯Â‰fiÓ ÚÈÓ ·fi 100 ¯ÚfiÓÈ· ·ÂÎÚ‡‚Ë ·fi ÙÔ Êfi‚Ô Ì‹ˆ˜ Î·È ·Ì·˘ÚÒÛÂÈ ÙË Ê‹ÌË ÙÔ˘ ·Ô‡ Ù˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· ¤ÁÈÓ ‹Úˆ·˜ ÔϤÌÔ˘. √ §·˚Ù¯fiÏÂÚ, Ô ·ÓÒÙÂÚÔ˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ Ô˘ Â¤˙ËÛ ÙÔ˘ Ó·˘·Á›Ô˘, Î¿Ï˘„ ÙÔ ÛÊ¿ÏÌ· ·˘Ùfi Î·È ÛÙȘ ‰˘Ô ·Ó·ÎÚ›ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡, ÂÂȉ‹ ÊÔ‚fiÙ·Ó fiÙÈ ı· ÚÔηÏÔ‡Û ÙÒ¯Â˘ÛË ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÙÔ˘ ηÎfiÙ˘¯Ô˘ ˘ÂڈηӛԢ Î·È ı· ¤Î·Ó ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘ Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. “£· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Â‡ÎÔÏ· Ó· ›¯·Ó ·ÔʇÁÂÈ ÙÔ ·Áfi‚Ô˘ÓÔ, ·Ó ‰ÂÓ Â›¯·Ó οÓÂÈ ÙËÓ Áοʷ”, ‰‹ÏˆÛÂ Ë ¶¿ÙÂÓ ÛÙËÓ Daily Telegraph. “∞ÓÙ› Ó· ÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÙÔÓ ΔÈÙ·ÓÈÎfi Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔ˘ ·Áfi‚Ô˘ÓÔ˘, fiÙ·Ó ·˘Ùfi ÂÓÙÔ›ÛÙËΠ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜, Ô ˉ·ÏÈÔ‡¯Ô˜, ƒfiÌÂÚ٠ÛÙÛÈÓ˜, ·ÓÈÎÔ‚Ï‹ıËÎÂ Î·È ¤ÛÙÚÈ„Â ÙÔ ÏÔ›Ô ÚÔ˜ ÙËÓ Ï¿ıÔ˜ ηÙ‡ı˘ÓÛË”. ∏ ¶¿ÙÂÓ Ô˘ ¤Î·Ó ÙȘ ·Ôηχ„ÂȘ ·˘Ù¤˜ ÁÈ· Ó· Û˘Ì¤ÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Ì ٛÙÏÔ “Good as Gold”, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÍÈÛÙÔÚ› Ì ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ÙÚfiÔ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ·ÏÏ·Á‹ ·fi Ù· ÈÛÙÈÔÊfiÚ· ÏÔ›· ÛÙ· ·ÙÌfiÏÔÈ· ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ‰È‡ı˘ÓÛ˘. ∂›Ó·È ηıÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜, fiÙÈ ÙÔ ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ··ÈÙ› ÙËÓ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ˉ·Ï›Ô˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿, Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÓÙ›ıÂÙË Î·Ù‡ı˘ÓÛË. ŸÙ·Ó ¤ÁÈÓ ÙÔ Ï¿ıÔ˜, ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ë ¶¿ÙÂÓ, “›¯·Ó ÌfiÓÔ Ù¤ÛÛÂÚ· ÏÂÙ¿ ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÔÚ›·, Î·È ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô (ÚÒÙÔ˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ √˘›ÏÈ·Ì) ª¤ÚÓÙÔ¯ ÂÓÙfiÈÛ ÙÔ Ï¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙÛÈÓ˜ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÙÔ ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ, ‹Ù·Ó Ôχ ·ÚÁ¿”. √ ·Ô‡˜ Ù˘ ¶¿ÙÂÓ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Û ‚¿Ú‰È· ηٿ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘, ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó “·ÚÒÓ” ηٿ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ ÚÈÓ ‚˘ıÈÛÙ› Ô ΔÈÙ·ÓÈÎfi˜. ∂Λ ¿ÎÔ˘Û fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ ÌÔÈÚ·›Ô Ï¿ıÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ªÚÔ‡˜ πṲ̂È, Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ White Star line ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹Î ΔÈÙ·ÓÈÎfi˜, ¤ÂÈÛ ÙÔÓ Î·ÂÙ¿ÓÈÔ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙÔ Ù·Í›‰È, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‚˘ıÈÛÙ› ÙÔ ÏÔ›Ô Ù·¯‡ÙÂÚ· ·fi fi,ÙÈ ı· ›¯Â Û˘Ì‚Â› ÛÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË. “∞Ó ΔÈÙ·ÓÈÎfi˜ ›¯Â ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ, ı· ›¯Â Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ϤÂÈ ÛÙÔ ÓÂÚfi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ¿ÊÈÍË ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ ‰È¿ÛˆÛ˘ Î·È Î·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ı· ›¯Â ¯¿ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘”, ÙfiÓÈÛÂ Ë ¶¿ÙÂÓ.


¢ÈÂıÓ‹ 30 ¢¤Î· ÓÂÎÚÔ› ·fi ¤ÎÚËÍË Û ·Ú¤Ï·ÛË ÛÙÔ πÚ¿Ó Δ∂Ã∂ƒ∞¡∏, 22.

∂∫ƒ∏•∏ ‚fiÌ‚·˜ ÛÙËÓ fiÏË ª·-

¯·Ì¿ÓÙ ÛÙÔ ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎfi πÚ¿Ó ÛËÌÂÈÒıËΠÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ·Ú¤Ï·Û˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÛÎÔÙˆıÔ‡Ó ‰¤Î· ¿ÙÔÌ· Î·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 20 Ó· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙÔ‡Ó. ∏ ‚fiÌ‚· ÂÍÂÚÚ¿ÁË ÛÙȘ 10:30 ÙÔÈ΋ ÒÚ· ·Ó¿ÌÂÛ· Û Ï‹ıÔ˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ÙËÓ ·Ú¤Ï·ÛË, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÛÙËÓ fiÏË ª·¯·Ì¿ÓÙ. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ Â›Ó·È Á˘Ó·›Î˜ Î·È ·È‰È¿. ΔÔ ÎÚ·ÙÈÎfi ÙËÏÂÔÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô IRIB ÌÂÙ¤‰ˆÛ fiÙÈ ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ˆÚÔÏÔÁȷ΋ ‚fiÌ‚· Ô˘ ›¯Â ÙÔÔıÂÙËı› Û ‰¤ÓÙÚÔ.∏ ¤ÎÚËÍË ÛËÌÂÈÒıËΠÂÚ›Ô˘ 50 ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ Âͤ‰Ú· ÙˆÓ ÂÈۋ̈Ó. ªÂٷ͇ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ô˘ ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÔÈ Û‡˙˘ÁÔÈ ‰˘Ô ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ‰ÈÔÈÎËÙÒÓ Ù˘ fiÏ˘, ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î˘‚ÂÚÓ‹Ù˘ Ù˘ Â·Ú¯›·˜ ÙÔ˘ ¢˘ÙÈÎÔ‡ ∞˙ÂÚÌ·˚Ù˙¿Ó, μ·¯›ÓÙ Δ˙·Ï·Ï˙·ÓÙ¤¯. πÚ·ÓÈο ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÌÂÙ¤‰ˆÛ·Ó fiÙÈ Ô Î˘‚ÂÚÓ‹Ù˘ ηÙËÁfiÚËÛ ÙÔ˘˜ ∫Ô‡Ú‰Ô˘˜ ·˘ÙÔÓÔÌÈÛÙ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›ıÂÛË. ΔÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ì‹Ó˜ ¤¯Ô˘Ó ˘¿ÚÍÂÈ ÔÏϤ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· Û˘ÏÏ‹„ÂȘ, ηٷ‰›Î˜ Î·È ÂÎÙÂϤÛÂȘ ∫Ô‡Ú‰ˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·ÎÙÈ‚ÈÛÙÒÓ. ™ÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ·ÚÂÏ¿ÛÂȘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÒÚ· ÁÈ· Ù· 30 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Ì ÙÔ πÚ¿Î. ∏ ‚ÔÌ‚ÈÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË Â›Ó·È ¤ÚÁÔ ÂÓfiψÓ, ‰‹ÏˆÛ ÙÔÈÎfi˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜. “∞ÓÙÂ·Ó·ÛÙ·ÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ‰È›ۉ˘Û·Ó ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ÙËÓ ·Ú¤Ï·ÛË ÙˆÓ ÂÓfiÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È ¤‰ÂÈÍ·Ó ÙËÓ ¿ıÏÈ· ›ÛÙË ÙÔ˘˜”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô μ·¯›ÓÙ Δ˙·Ï·Ï˙·ÓÙ¤¯, ΢‚ÂÚÓ‹Ù˘ Ù˘ Â·Ú¯›·˜ ÙÔ˘ ¢˘ÙÈÎÔ‡ ∞˙ÂÚÌ·˚Ù˙¿Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÂȉËÛÂÔÁÚ·ÊÈÎfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Mehr.

¶∂ª¶Δ∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

∂Ì›ÙÔ˘Ó ÛÙȘ ΢ÚÒÛÂȘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ·Ó·ÎÔÈÓˆı¤Ó ÙÔ˘ ÙÔ ∫ÚÂÌÏ›ÓÔ

“¶·ÁÒÓÂÈ” Ë ƒˆÛ›· ÙËÓ ÒÏËÛË ˘Ú·‡ÏˆÓ S-300 ÛÙËÓ Δ¯ÂÚ¿ÓË ª√™Ã∞, 22.

¢

ÂÓ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÂÏÈο Ë ƒˆÛ›· ÛÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ˘Ú·‡ÏˆÓ ‰¿ÊÔ˘˜-·¤ÚÔ˜ S-300 ÛÙÔ πÚ¿Ó, ηıÒ˜ Ù· ÙÂÏÂÈÔÔÈË̤ӷ ·˘Ù¿ ÔÏÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÌ›ÙÔ˘Ó ÛÙȘ ΢ÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ √∏∂ Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ Δ¯ÂÚ¿Ó˘, ÂȂ‚·›ˆÛ ÙËÓ ¶¤ÌÙË Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ∂ÈÙÂÏ›Ԣ ÙˆÓ ÚˆÛÈÎÒÓ ÂÓfiÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ, ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ¡ÈÎÔÏ¿È ª·Î¿ÚÔÊ.

√ ƒÒÛÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ¡ÙÌ›ÙÚÈ ªÂÓقȤÓÙÂÊ Âͤ‰ˆÛ ‰È¿Ù·ÁÌ· Ô˘ ··ÁÔÚ‡ÂÈ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ˘Ú·˘ÏÈ΋˜ ¿Ì˘Ó·˜ S-300 ÛÙÔ πÚ¿Ó, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ·Ó·ÎÔÈÓˆı¤Ó ÙÔ˘ ÙÔ ∫ÚÂÌÏ›ÓÔ. “∂Ï‹ÊıË Ë ·fiÊ·ÛË Ó· ÌËÓ ·Ú·‰ÔıÔ‡Ó S-300 ÛÙÔ πÚ¿Ó, ·ÊÔ‡ ÂÌ›ÙÔ˘Ó ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ÛÙȘ ΢ÚÒÛÂȘ [ÙÔ˘ √∏∂]” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ¡ÈÎÔÏ¿È ª·Î¿ÚÔÊ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÚˆÛÈο Ú·ÎÙÔÚ›· Âȉ‹ÛˆÓ. “∏ ËÁÂÛ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ¤Ï·‚ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ·Ú¿‰ÔÛ˘ Î·È ÂÌ›˜ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ì” ÚÔÛ¤ıÂÛÂ. ∂ÚˆÙËı›˜ ·Ó ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ı· ·Î˘Úˆı›, Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ª·Î¿ÚÔÊ ·¿ÓÙËÛÂ: “£· ‰Ô‡ÌÂ, ·˘Ùfi ı· ÂÍ·ÚÙËı› ·fi ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ πÚ¿Ó” . ∂›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ¤Ó·˜ ˘„ËÏfi‚·ıÌÔ˜ ƒÒÛÔ˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ‰ËÏÒÓÂÈ ÚËÙ¿ fiÙÈ ÔÈ ‡Ú·˘ÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÂÌ›ÙÔ˘Ó ÛÙȘ ΢ÚÒÛÂȘ Ô˘ ˘ÈÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ πÔ˘Ó›Ô˘ ·fi ÙÔÓ √∏∂ ηٿ Ù˘ πÛÏ·ÌÈ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ Â›Ì·¯Ô˘ ˘ÚËÓÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ùfi˜ Ù˘. ΔÔÓ πÔ‡ÓÈÔ Ô ƒÒÛÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ μÏ·ÓÙ›ÌÈÚ ¶Ô‡ÙÈÓ Â›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ ˆ˜ Ë ªfiÛ¯· ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ “·ÁÒÛÂÈ” ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ S-300

ÛÙËÓ Δ¯ÂÚ¿ÓË. √È ¤ÍÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ ·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓÔ ˘ÚËÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ πÚ¿Ó ÂÈ˙ËÙÔ‡Ó “ÁÚ‹ÁÔÚ· ÌÈ· χÛË Ì¤Ûˆ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛˆӔ Ì ÙËÓ Δ¯ÂÚ¿ÓË, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ Ù˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÙÔ °·ÏÏÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚ›Ô. “∂·Ó·‚‚·ÈÒÓÔ˘Ì ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿ Ì·˜ Î·È ÙË ‰¤ÛÌÂ˘Û‹ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â͇ÚÂÛË ÁÚ‹ÁÔÚ· ÌÈ·˜ χÛ˘ ̤ۈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÈÚ·ÓÈÎÒÓ ˘ÚËÓÈÎÒÓ Î·È ·ÊÈÂÚÒÛ·Ì ÙË Û˘˙‹ÙËÛ‹ Ì·˜ ÛÙ· Ó¤· Ú·ÎÙÈο ÛÙ¿‰È· Ô˘ ı· Ì·˜ Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· Û ·˘Ù‹Ó” , ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙˆÓ ∏¶∞, Ù˘ ƒˆÛ›·˜, Ù˘ ∫›Ó·˜, Ù˘ °·ÏÏ›·˜, Ù˘ μÚÂÙ·Ó›·˜ Î·È Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ÛÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ·˘Ùfi. “™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÌÈ· Û˘ÓÔÏÈ΋ Î·È Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌË Ï‡ÛË Ì¤Ûˆ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛˆÓ, Ë ÔÔ›· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÂÈÚËÓÈ΋ ʇÛË ÙÔ˘ ˘ÚËÓÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ πÚ¿Ó” , ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó. ∏ ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÈÛ¯‡˜ ÙÔ˘ πÚ¿Ó ¤¯ÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·Ì˘ÓÙÈÎfi ÚÔÔÚÈÛÌfi, ‰‹ÏˆÛ ۋÌÂÚ· Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÂÈÙÂÏ›Ԣ ÙˆÓ ÈÚ·ÓÈÎÒÓ Â-

ÓfiÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÙÂÏÂÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ 30‹ Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ ¤Ó·Ú͢ ÙÔ˘ ÈÚ·ÓÔ-ÈÚ·ÎÈÓÔ‡ ÔϤÌÔ˘ (19801988). “∏ ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÈÛ¯‡˜ ÙÔ˘ πÚ¿Ó ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ ÂӉ¯fiÌÂÓˆÓ ÂÈı¤ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ηٿ ÙˆÓ ·ÂÈÏÒÓ ÙÔ˘ ¯ıÚÔ‡” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ Ã·Û¿Ó ºÈÚÔ˘˙·Ì¿ÓÙÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ Ô˘ ÚÔËÁÂ›Ù·È Ù˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ·Ú¤Ï·Û˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·Ú·‰ÔÛȷο ÛÙȘ 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. √È ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ Î·È ÙÔ

πÛÚ·‹Ï ÂÈ̤ÓÔ˘Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÔÎÏÂ›Ô˘Ó ¤Ó· ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi Ï‹ÁÌ· ηٿ ÙÔ˘ πÚ¿Ó, Ô˘ ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È ·fi ÙȘ ‰˘ÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜, ·Ú¿ ÙȘ Û˘Ó¯›˜ ‰È·„‡ÛÂȘ Ù˘ Δ¯ÂÚ¿Ó˘, fiÙÈ ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ˘ÚËÓÈο fiÏ· ˘fi ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ÌË ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡ ˘ÚËÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ∏ ÈÚ·ÓÈ΋ ËÁÂÛ›·, Û ·¿ÓÙËÛË, ¤¯ÂÈ ÏËı‡ÓÂÈ ÙȘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ, ÙȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ÂÍÔÏÈÛÌÒÓ, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ˘Ú·‡ÏˆÓ, Î·È ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ Û‡Ì-

ʈӷ Ì ÙȘ Ôԛ˜ οı Â›ıÂÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ πÚ¿Ó ı· ÚÔηÏÔ‡Û ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË Û‡ÚÚ·ÍË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È fiÙÈ ı· ‹Ù·Ó ηٷ‰ÈηṲ̂ÓË Û ·ÔÙ˘¯›·. √ Úfi‰ÚÔ˜ ª·¯ÌÔ‡ÓÙ ∞¯Ì·ÓÙÈÓÂ˙¿ÓÙ Â·Ó¤Ï·‚ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ ÙÔ˘ √∏∂, fiÙÈ Ì›· ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ Â›ıÂÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ πÚ¿Ó ı· ÚÔηÏÔ‡Û ¤Ó·Ó fiÏÂÌÔ “¯ˆÚ›˜ fiÚÈ·” . øÛÙfiÛÔ ÚfiÛıÂÛ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹˜ ÙÔ˘ Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ Δ‡Ô˘, fiÙÈ ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο fiÙÈ “ÙÔ πÚ¿Ó ı· ‰Â¯Ù› Â›ıÂÛË ·fi ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ” . √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ‰Èψ̷ٛ·˜ °Î›ÓÙÔ μÂÛÙÂÚ‚¤Ï ÙfiÓÈÛ ۋÌÂÚ· ·fi ÙË ¡¤· ÀfiÚÎË ˆ˜ ÈÛÙ‡ÂÈ ˆ˜ ‰È›‰Â “Ì›· ·‡ÍÔ˘Û· ‰È¿ıÂÛË” ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘ πÚ¿Ó Ó· ÂÌϷΛ ÂÎ Ó¤Ô˘ Û “ÏÂÏÔÁÈṲ̂Ó˜” ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ˘ÚËÓÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. “∂Èı˘Ìԇ̠ӷ ηٷʤÚÔ˘Ì ÙÔ πÚ¿Ó Ó· ·ԉ¯ı› Ó· ÂÌϷΛ Û ÏÂÏÔÁÈṲ̂Ó˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ. ∏ ÂÓÙ‡ˆÛ‹ ÌÔ˘ Â›Ó·È ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ·‡ÍÔ˘Û· ‰È¿ıÂÛË ·fi ÙËÓ ÈÚ·ÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ Û ÏÂÏÔÁÈṲ̂Ó˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ”, ÙfiÓÈÛÂ Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ À¶∂•.

∫·Ù·‰ÈοÛÙËÎÂ

Œ‚·Ï ÙÔ ¯¿ÌÛÙÂÚ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ §√¡¢π¡√, 22.

∂¡∞™ μÚÂÙ·Ófi˜ ηٷ‰ÈοÛÙËÎÂ

Û‹ÌÂÚ· ·fi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∞ÁÁÏ›·˜ Û ÂÓÓ¤· ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Ê˘Ï¿ÎÈÛË ÂÂȉ‹ ÛÎfiÙˆÛ ÙÔ ¯¿ÌÛÙÂÚ ÙÔ˘ ‚¿˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ ÛÙÔÓ ÊÔ‡ÚÓÔ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ. √ ÕÓÙÔÓÈ ¶¿ÚÎÂÚ, 29 ÂÙÒÓ, ·Ú·‰¤¯ÙËΠfiÙÈ ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔ˜ ¤‚·Ï ÙÔ ˙ÒÔ ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ ¤ÂÈÙ· ·fi ¤Ó·Ó Ù۷ΈÌfi Ô˘ ›¯Â Ì ÙËÓ ·ÚÚ·‚ˆÓÈ·ÛÙÈÎÈ¿ ÙÔ˘. “¢ÂÓ ‹ıÂÏ· Ó· ÙÔ ÛÎÔÙÒÛˆ. ◊Ù·Ó ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ¯¿ÌÛÙÂÚ Ô˘ ›¯· ÔÙ¤ ÌÔ˘, ÙËÓ ¤ÏÂÁ·Ó ™Ô‡˙È” ‰‹ÏˆÛ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘. ∞Ú¯Èο ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı˘ÌfiÙ·Ó ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘, fï˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· ‰‹ÏˆÛ ¤ÓÔ¯Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË ÛˆÌ·ÙÈÎÒÓ ‚Ï·‚ÒÓ ÛÙÔ ¯¿ÌÛÙÂÚ, Ô˘ ÙÂÏÈο ÙÔ˘ ÎfiÛÙÈÛ·Ó ÙË ˙ˆ‹. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ‚Ú‹Î·Ó ÙÔ ˙ÒÔ Û ¤Ó·Ó ο‰Ô ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ¶¿ÚÎÂÚ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÓÂÎÚÔ„›· Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔ ¯¿ÌÛÙÂÚ ¤ı·Ó ·fi ÙËÓ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·. “∞˘Ùfi˜ Ô ¿ÓÙÚ·˜ ‹Ù·Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔ˜ fiÙ·Ó ¤‚·Ï ÙÔ ¯¿ÌÛÙÂÚ ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ ÛÎfiÙˆÛ” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ¡ÈÏ Δ¤ÈÏÔÚ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ ÙÔ˘ ÿÚÙÏÔ˘Ï. √ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶¿ÚÎÂÚ ·fi ÙË ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ô ÂÏ¿Ù˘ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÙ¤ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·Ù·‰ÈηÛÙ› ÁÈ· ‚›·È˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ÂÓÒ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ë ™Ô‡˙È ¤ı·Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È fiÙÈ “Ù· ‚¿Û·Ó¿ Ù˘ ‰ÂÓ ‰È‹ÚÎËÛ·Ó Ôχ”.

ªÂϤÙË ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋˜ ȉȈÙÈ΋˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ·

¢Â›¯ÓÂÈ ÁËÚ·ÙÂÈ¿ Ì ÊÙÒ¯ÂÈ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË §√¡¢π¡√, 22.

√π ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤-

ÓˆÓ ÛÙ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· Â›Ó·È 1,9 ÙÚÈÛ. ¢ÚÒ ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ·fi fiÛ˜ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› Ë Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÎÈ ·˘Ùfi ı· ηٷ‰ÈοÛÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ÂÍ ·˘ÙÒÓ Û ÁËÚ·ÙÂÈ¿ ÛÙË ÊÙÒ¯ÂÈ·, ÂÎÙfi˜ Â¿Ó ·˘ÍËıÔ‡Ó ÔÈ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ‹ ·˘ÙÔ› ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ·ÔÙ·ÌÈÂ‡Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Û ¤ÎıÂÛ‹ Ù˘ Ë ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Aviva. ΔÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ·˘Ùfi Â›Ó·È ›ÛÔ Ì ÙÔ ¤Ó· ¤ÌÙÔ ÙÔ˘ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ·Î·ı¿ÚÈÛÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Î·È ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ ÔÈ Î·Ù·ı¤ÛÂȘ ‰ÂÓ Û˘Ó¿‰Ô˘Ó Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÚÔÛ‰fiÎÈÌÔ˘ ˙ˆ‹˜, ηٿ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË, Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÛÙ· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÎÂÊ¿Ï·È· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Û Â›Â‰Ô ∂∂ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙË μÚÂÙ·Ó›· Î·È ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 379 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó °ÂÚÌ·Ó›· Î·È πÛ·Ó›·, fiÔ˘ Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Â›Ó·È 24% Î·È 18% ÙˆÓ ∞∂¶ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ¯ˆÚÒÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ηٿ ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı›۷ ¤ÎıÂÛË. ∏ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÚÔÂȉÔÔÈ› fiÙÈ Â¿Ó ‰ÂÓ ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ·ÔÙ·ÌÈÂ‡Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ı· ·Ó·ÁηÛÙÔ‡Ó fiÙ·Ó ÁÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ó· Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó Ù· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜, Ó· ·Ó·‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘˜, ‹ Ó· “·ԉ¯ıÔ‡Ó ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈο ÌÂȈ̤ÓÔ ‚ÈÔÙÈÎfi Â›‰Ԕ . ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ηÏ› ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛ‹ Ù˘ ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂∂ Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ˘ÈÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÔÛ¿-ÛÙfi¯Ô˘˜ ÛÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜,

ÚÔÂȉÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ó· ÌË ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Ô˘ ı· ¯ÔÚËÁÔ‡Ó ÎÚ·ÙÈο Ù·Ì›· Î·È ÚÔˆıÒÓÙ·˜ ¤Ó· Â˘Úˆ·˚Îfi “ÚfiÙ˘Ô” ȉȈÙÈÎÒÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÒÛÙ ӷ ·˘ÍËı› Ë “ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ” ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙÔ̤·. √È ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÁÈ· Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ ÛÙËÓ ∂∂, Ô˘ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ·fiÂÈÚ· Ó· ÌÂÙÚËıÔ‡Ó, ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Ô˘ ı· ··ÈÙÔ‡ÓÙ·Ó ÒÛÙ ӷ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó fiÏÔÈ fiÛÔÈ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Ô˘ ı· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÙÔ 70% ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÌÈÛıÔ‡ ÙÔ˘˜.

¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· √∏∂ ÁÈ· Á˘Ó·›Î˜ Î·È ·È‰È¿ √ ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ ª·Ó ∫È-ÌÔ˘Ó ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‡„Ô˘˜ 40 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÛÒÛÂÈ ÙȘ ˙ˆ¤˜ 16 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È ·È‰ÈÒÓ Ì¤Û· ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ √∏∂. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·˘Ùfi ·ÔÛÎÔ› ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ™Ùfi¯ˆÓ Ù˘ ÃÈÏÈÂÙ›·˜ Ô˘ ›¯Â ı¤ÛÂÈ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÚÈÓ ·fi ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ·, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ˘Á›·˜ ÌËÙ¤Ú·˜ Î·È ·È‰ÈÔ‡. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠηٿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ë̤ڷ Ù˘ ¢È¿Û΄˘ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜. √ ‚ÔËıfi˜ ÙÔ˘ ª·Ó ƒfiÌÂÚÙ √Ú ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ ƒfiÈÙÂÚ˜ fiÙÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ˘ÈÔ-

ıÂÙËı› Î·È ·fi Ù· 192 ÎÚ¿ÙË-̤ÏË ÙÔ˘ √∏∂. ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 40 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ· ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÛÌ¢Ù› ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ, ȉڇ̷ٷ, ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. ∞fi ÙÔ ÔÛfi ·˘Ùfi, ›·Ó ÔÈ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ, ۯ‰fiÓ Ù· 27 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ· Â›Ó·È ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó fiÙÈ ı· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó ÙÒÚ· ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ, ÂÓÒ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÔÛfi ›¯Â ‹‰Ë ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ·fi ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ fiÙ·Ó ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙËÓ “·ÁÎfiÛÌÈ· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ” . ¶ÂÚ›Ô˘ 8,6 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ¯ÒÚ˜ Ì ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜

fiÚÔ˘˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ËÁ¤˜. √ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÂÂÓ‰‡ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ë ÊÙÒ¯ÂÈ· Î·È ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË. ÃÒÚ˜ fiˆ˜ ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó Î·È Ë ∑¿ÌÈ· - ·ÏÏ¿ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜, Ù˘ μÚÂÙ·Ó›·˜, Ù˘ ∫›Ó·˜, Ù˘ °·ÏÏ›·˜, Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, Ù˘ πÓ‰›·˜, Ù˘ π·ˆÓ›·˜, Ù˘ ƒˆÛ›·˜ Î·È ÙˆÓ ∏¶∞ ı· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÈÛʤÚÔÓÙ˜ Â›Ó·È Î·È ‰‡Ô ·fi ÙÔ˘˜ ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ô ªÂÍÈηÓfi˜ ÌÂÁÈÛÙ¿Ó·˜ ∫¿ÚÏÔ˜ ™ÏÈÌ Î·È Ô ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘ÚÈÔ‡¯Ô˜ È‰Ú˘Ù‹˜ Ù˘ Microsoft ªÈÏ °Î¤ÈÙ˜, ÂÓÒ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ·ÓıÚˆÈÛÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ fiˆ˜ Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ ∞ÌÓËÛÙ›· Î·È ÔÏ˘ÂıÓÈΤ˜ Û·Ó ÙËÓ Body Shop, ÙËÓ LG Electronics Î·È ÙËÓ Pfizer. ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 40 ·ÓÂÙ˘Á̤Ó˜ Î·È ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó Ó¤· ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙËÓ ˘Á›· Î·È ¤¯Ô˘Ó ·˘Í‹ÛÂÈ ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ̤· ·˘Ùfi. ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Â›Û˘ fiÙÈ ¯¿ÚË ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·˘Ù‹ ı· ÛˆıÔ‡Ó ÔÈ ˙ˆ¤˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ·fi 15 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·È‰ÈÒÓ Î¿Ùˆ ÙˆÓ ¤ÓÙ ÂÙÒÓ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 2011-2015. ∂›Û˘, ı· ÚÔÏËÊıÔ‡Ó ÂÚ›Ô˘ 33 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÓÂÈı‡ÌËÙ˜ ÂÁ΢ÌÔÛ‡Ó˜ Ò˜ ÙÔ 2015, ÙÔ ¤ÙÔ˜ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ› ™Ùfi¯ÔÈ. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ 120 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·È‰È¿ ı· ÚÔÛٷ٢ıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ Ó¢ÌÔÓ›·. √ √Ú Â› fiÙÈ ÁÈ· Ó· ÛˆıÔ‡Ó ¿Óˆ ·fi 16 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ˙ˆ¤˜, ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi Ô˘ ı· ··ÈÙËı› ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ Î·È Ù· 169 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ·.


OÈÎÔÓÔÌ›· 31

¶∂ª¶Δ∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

£¤ÏÔ˘Ó ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô ÂÍfiÊÏËÛ˘ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ

∂˘ÓÔ˚ÎfiÙÂÚË ÂÚ·›ˆÛË ˙ËÙÔ‡Ó ÊÔÚ›˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘: ¢ÂÓ Â›Ó·È Û˘Á¯ˆÚÔ¯¿ÚÙÈ, Ô‡Ù ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÙ·È Î·Ó›˜ Ó· ˘·¯ı› ∞£∏¡∞, 22.

ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰fiÛÂȘ Î·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ Î·È Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ÁÈ· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ Ù˘ ÂÚ·›ˆÛ˘ ˙‹ÙËÛ·Ó ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯·Ó Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ÁÈ· ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÙˆÓ ÂÎÎÚÂÌÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛˆÓ.

™ÙË ‰È·‚ԇϢÛË ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ™∂μ, Ù˘ °™∂μ∂∂, Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘, Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙȘ ¢√À, Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÓÒÛˆ˜ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ºÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ Î·È Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ºÔÚÔÙ¯ÓÈÎÒÓ, ∂χıÂÚˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ. √È ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ ˙‹ÙËÛ·Ó Â›Û˘ Ó· ·˘ÍËı› ÙÔ fiÚÈÔ ÙˆÓ ·Î·ı¿ÚÈÛÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙˆÓ 20 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ô˘ Ù›ıÂÙ·È ÁÈ· Ó· ˘·¯ı› Ì›· Âȯ›ÚËÛË ÛÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË. ∑‹ÙËÛ·Ó ·ÎfiÌË Ó· ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙ› ·Ó Ë ÂÚ·›ˆÛË ı· Ô‰ËÁ› ÛÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË, Ì ÙȘ fiÔȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Á›ÓÔ˘Ó ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘, ı· ηٷÙÂı› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙË μÔ˘Ï‹, ·ÊÔ‡ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. “∏ ÂÚ·›ˆÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘Á¯ˆÚÔ¯¿ÚÙÈ, Ô Û˘ÓÂ‹˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô‡Ù Â΂ȿ˙ÂÙ·È, Ô‡Ù ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÙ·È Ó· ˘·¯ı›” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ηٿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘. Ÿˆ˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜, Ë °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ı· ·ÔÛÙ›ÏÂÈ Ù· ÂȉÔÔÈËÙ‹ÚÈ· ÂÚ·›ˆÛ˘ ÛÙ· ÔÔ›· ı· ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ô ÊfiÚÔ˜ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó fiÛÔÈ ˘·¯ıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· η٤ÛÙËÛ ۷ʤ˜ fiÙÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙȘ “‰›Î˜ ÂÍÚ¤˜” Ô˘ ÚÔˆıÂ›Ù·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ı· ÚԂϤÂÙ·È ·˘ÙfiʈÚÔ˜ ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· fiÔÈÔ˘˜ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ™¢√∂ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹. “μ¿˙Ô˘Ì ÁÂÚ¿ ıÂ̤ÏÈ· ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ¤Ó· Ó¤Ô Ï·›ÛÈÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘” , ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÂÚ·›ˆÛË ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Ú‡ıÌÈÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ·ÚÂÏıfiÓÙˆÓ ÂÙÒÓ Î·È ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ›

ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ·Ú¯‹˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÔÈ ·Ó¤ÏÂÁÎÙ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ù· 2,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·, ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ 30 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ‰›Î˜ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÙȘ 150.000, Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÂΉ›Î·Û˘ ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· 7 Ì 10 ¯ÚfiÓÈ· ̤¯ÚÈ Ó· ÙÂÏÂÛȉÈ΋ÛÔ˘Ó, 1,3 ÂÎ. ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÔÊÂÈϤ˜ 30 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÔÈ ÂÏÂÁÎÙÈÎÔ› Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÙÔ 3% ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ.

√È ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ¡· ‰ÂÛÌ¢ÙÔ‡Ó Ù· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù· Ì Â›ÛËÌË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘˜ fiÙÈ ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ·ÒÙÂÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ ı· ηٷ„ËÊ›ÛÔ˘Ó Î¿ı Ӥ· ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÂÚ·›ˆÛË, ˙ËÙ¿ Ô ™∂μ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Ù¿ÛÛÂÙ·È Î·Ù¿ Ù˘ Ú·ÎÙÈ΋˜ Ù˘ ÂÚ·›ˆÛ˘, ·ÏÏ¿ ıˆÚ› fiÙÈ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Û˘Á΢ڛ· “Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÏÔÔÈËı› Ì ÙË ‚·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ı· Â›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÁÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ Î·È Ì fiÚÔ˘˜ ÙfiÛÔ Â˘ÓÔ˚ÎÔ‡˜ ÒÛÙ ӷ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› Ì ۷ʋÓÂÈ· Ì›· ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙË ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÔÚÈÛÙÈÎfi Ù¤ÏÔ˜ ÛÙȘ 150.000 ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ÏÈÌÓ¿˙Ô˘Ó ÛÙȘ ÂÊÔڛ˜ Î·È ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·” . √ ™∂μ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ·fi ı¤ÛË ·Ú¯‹˜ ¤¯ÂÈ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÙÔÔıÂÙËı› ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ Ù˘ ÂÚ·›ˆÛ˘ ·Ó¤ÏÂÁÎÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈ-

ÎÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Î·È fiÙÈ Ë Î·Ù’ ¤ıÈÌÔ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ ·˘Ùfi Ù˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ·ÌÓËÛÙ›·˜ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ ÛÙËÓ Ú¿ÍË. “∏ ÂÚ·›ˆÛË ÂÈ‚Ú·‚‡ÂÈ ÙË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ Ô˘ ÓÔı‡ÂÈ ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi, ·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈ΋ ·ÓÈÛfiÙËÙ· Î·È Î·Ù·ÛÙÚ·ÙËÁ› οı ¤ÓÓÔÈ· ‰Èη›Ô˘. ∏ ÂÚ·›ˆÛË ÂÈ‚Ú·‚‡ÂÈ ÙÔ˘˜ ·Û˘ÓÂ›˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ Û˘ÓÂÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓˆÓ, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ™∂μ - ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ¤ÁηÈÚ· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·Ó·ÏÔÁÔ‡ÓÙ˜ ˘„ËÏÔ‡˜ ÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ¶·Ú¿ Ù·‡Ù·, Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÛÔ Â›Ó·È ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ÎÚ›ÛÈÌÔ Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó Ù· ¤ÛÔ‰· ÙÔ‡ÙË ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÛÙÈÁÌ‹, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÏÏÔ› ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·‰˘Ó·Ì›· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙ· ÚfiÛıÂÙ· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ‚¿ÚË Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È ϤÔÓ Ó· ÂˆÌÈÛÙÔ‡Ó. “∞fi Â‰Ò Î·È ¤Ú·, ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÓ·fiÎÂÈÙ·È Ì·˙› Ì ÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Î·ıȤڈÛË ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ Î·È ·‰È¿‚ÏËÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ Î·È ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ, Ô˘ ı· ı¤ÛÔ˘Ó ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË Ì ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Û Ӥ· ‚¿ÛË. ¢ÈfiÙÈ, ‚·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· Ó· ηٷÔÏÂÌËı› Ë ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ ÛÙËÓ Ú¿ÍË Â›Ó·È Ó· ·ÈÛı·Óı› Ô ÔÏ›Ù˘ fiÙÈ ÔÈ ÊfiÚÔÈ ÙÔ˘ ·ÍÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ-

ÓÙ·È ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ Â·ÚÎÒÓ Î·È ÔÈÔÙÈÎÒÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ·Á·ıÒÓ” ηٷϋÁÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ™∂μ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂μ∂∞ ∫. ª›¯·ÏÔ, ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÚÔ˜ ‰È·‚ԇϢÛË ÂÚȤ¯ÂÈ ·Á›‰Â˜, Ô˘ ·Ó ‰ÂÓ ÂÍ·ÏÂÈÊıÔ‡Ó, ÙfiÙÂ Ë ÂÚ·›ˆÛË ı· ·ÔÙ‡¯ÂÈ ·Ù·Áˆ‰Ò˜” . Ÿˆ˜ ›Â Ô Î. ª›¯·ÏÔ˜, ÙÔ ∂μ∂∞ ›¯Â ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ ÚÈÓ Ï›Á˜ ̤Ú˜ fiÙÈ ÁÈ· Ó· ·Ԃ› ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ Î·È ¯Ú‹ÛÈÌË Ì›· Ó¤· ÂÚ·›ˆÛË, ı· ¤ÚÂ ӷ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÏÔÁÈο ÔÛ¿ ÚfiÛıÂÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ηÈ, ΢ڛˆ˜, Ó· ‚¿˙ÂÈ ÔÚÈÛÙÈÎfi Î·È ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙȘ ÂÚ·ÈÔ‡ÌÂÓ˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ. ΔÔ ∂μ∂∞ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÚÔ˜ ‰È·‚ԇϢÛË ·Ê‹ÓÂÈ ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Â·ÓÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ˘·¯ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË, “Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È” . ∂›Û˘, ˙ËÙ› ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 2% Â› ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ ÛÙÔ 1%, ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ ÚÔÛ·‡ÍËÛ˘ ÊfiÚÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹˜ (ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· Â›Ó·È 25%). ∫·ıÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ıˆÚ› Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ªÂÏÒÓ ÙˆÓ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›ˆÓ ∞ıËÓÒÓ (™ª∂Ã∞), ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ÚÔˆı› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. √ ™ª∂Ã∞ η٤ıÂÛ ˘fiÌÓËÌ· Ì ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ‹ ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ¤¯ÂÈ Î·ıÔÏÈ΋ ÈÛ¯‡. ÷ڷÎÙËÚ›˙ÂÈ Â›Û˘ ¿‰ÈÎË ÙËÓ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘ Û ÌÈ· ÌfiÓÔ ¯Ú‹ÛË ¤¯Ô˘Ó ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ fiÚÈÔ ÙˆÓ ·Î·ı¿ÚÈÛÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙˆÓ 20 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ¡· ÌËÓ ÂÍ·ÈÚÂıÔ‡Ó ·fi ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, Ô˘ Ì ‚¿ÛË Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÂÚÈÔ˘ÛÈÔÏÔÁ›Ô˘ ¤ÙÔ˘˜ 2008, ˘¿ÁÔÓÙ·È Û ºÔÚÔÏfiÁËÛË ªÂÁ¿Ï˘ ∞ΛÓËÙ˘ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ˙‹ÙËÛÂ Ë ¶√ªπ¢∞, Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÛÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ∏ ÂÚ·›ˆÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì¤ÙÚÔ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÌfiÓÔ ÙˆÓ ÂȯÂÈ-

Ú‹ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ ηχÙÂÈ Î·È Ù· ÎÂÓ¿ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙȘ ·Û¿ÊÂȘ Î·È ÙËÓ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη ºÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ™ÙÔȯ›ˆÓ, ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·ıÈfi˜. “¶·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÂÚ·›ˆÛË ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ϤÔÓ ‰›Î·ÈÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ̤ÙÚÔ” , Ë ÚÔÛÊ˘Á‹ Û ·˘Ù‹ ıˆÚÂ›Ù·È Â‡ÏÔÁË, ÙÔÓ›˙ÂÈ Û ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ À¶√π∫ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È μÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ∂μ∂£ ¢. ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜. ∞Ó·Áη›· ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ, ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎo‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (∂∂£), ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·˜ fï˜ ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ. °È· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ÂÚ·›ˆÛ˘, ÁÈ·Ù› ·ÏÏÈÒ˜ “fiÏÔÈ ı· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙËÓ ‡ÛÙ·ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ” , ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (μ∂£), Î. ™ˆÙ‹Ú˘ ª·ÁfiÔ˘ÏÔ˜,

ÛˆÓ ÏËÚˆÌÒÓ Â›Ó·È Ë ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË Â·Ï‹ı¢ÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÂÈÏÂÍÈÌfiÙËÙ·˜. ΔÔ 2009, ÔÈ ¿ÌÂÛ˜ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó Û ·ÁÚfiÙ˜

·Ó‹Ïı·Ó Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙË °·ÏÏ›·, ÂÚ›Ô˘ 5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙËÓ πÛ·Ó›· Î·È ¿Óˆ ·fi 4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙËÓ πÙ·Ï›·.

∞ÓÙȉڿÛÂȘ ·fi ÙËÓ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, ‰ÚÈÌ›· ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙËÓ ÚÔˆıÔ‡ÌÂÓË Ú‡ıÌÈÛË ·ÛÎÔ‡Ó Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜. °È· “ÛηӉ·ÏÒ‰Ë ·ÌÓ‹ÛÙ¢ÛË ÙˆÓ Î·Ù’ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÌÂÁ·ÏÔÊÔÚÔÊ˘Á¿‰ˆÓ” οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ™À¡ Ô Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔ˘ÚϤÙ˘. Ÿˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ, Ë ÂÚ·›ˆÛË “·ÔÙÂÏ› ¿ÏÏÔ ¤Ó· ¯·Ú¿ÙÛÈ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‹Ù·Ó Û˘ÓÂ›˜ ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· Û ÔÚȷ΋ ηٿÛÙ·ÛË, ÏfiÁˆ Ù˘ ‚·ıÈ¿˜ ‡ÊÂÛ˘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·” . “∂›·Ì ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ˆ˜ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿, fi¯È ÛÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô Î. ¢. ÷Ù˙ËÛˆÎÚ¿Ù˘ Î·È ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “Ù· ·‰È¤ÍÔ‰· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È Ë ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È Ì ÓÔÌÔıÂÙÈο Ì·ÏÒÌ·Ù· Î·È Ì ÂÈ‚Ú¿‚¢ÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜” .

∞fi ÙȘ 16 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÔ 50% ÙˆÓ ¿ÌÂÛˆÓ Î·Ù·‚ÔÏÒÓ

∂ÈÛ‡‰ÔÓÙ·È ÔÈ ÏËڈ̤˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ μƒÀ•∂§§∂™, 22.

∏ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ·

ÙȘ ¿ÌÂÛ˜ ÏËڈ̤˜, ˘ÈÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÔÌfiʈӷ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ó· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Û 10 ÎÚ¿ÙË-̤ÏË Ù˘ ∂∂, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ¤ˆ˜ ÙÔ 50% ÙˆÓ ¿ÌÂÛˆÓ ÏËÚˆÌÒÓ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÁÈ·

ÙÔ 2010 ·fi ÙȘ 16 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ·ÓÙ› ÁÈ· ÙËÓ 1Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. Δ· ¿ÏÏ· ÎÚ¿ÙË-̤ÏË Â›Ó·È ÙÔ μ¤ÏÁÈÔ, Ë °·ÏÏ›·, Ë √˘ÁÁ·Ú›·, Ë πÚÏ·Ó‰›·, Ë πÙ·Ï›·, Ë §ÂÙÔÓ›·, Ë §ÈıÔ˘·Ó›·, Ë ƒÔ˘Ì·Ó›· Î·È Ë πÛ·Ó›·. √È ÏfiÁÔÈ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ Â›Û¢ÛË Ù˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ¿ÌÂÛˆÓ ÏËÚˆÌÒÓ ÛÙÔ˘˜ ·-

ÁÚfiÙ˜, ‹Ù·Ó Ë ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÛÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ·, ÔÈ ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚ˜ Û˘Óı‹Î˜ ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛ˘, ÔÈ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Û ÔÚÈṲ̂ӷ ·ÁÚÔÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÔÈ ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. ™ÙËÓ ›‰È· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ·ÎfiÌË fiÙÈ ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ¿ÌÂ-

ªÈÎÚ¿ Î¤Ú‰Ë ÙÔ˘ ¢Â›ÎÙË ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 22.

ª∂ ÌÈÎÚ¿ Î¤Ú‰Ë Î·È Ì ˘Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘ ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ¤ÎÏÂÈÛÂ Ë ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ·ÁÔÚ¿ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË. O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.512,42 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ¿ÓÔ‰Ô 5,71 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ‹ Û ÔÛÔÛÙfi 0,38%. ∂Ó‰ÔÛ˘Ó‰Úȷο Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·Îfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ η٤ÁÚ·„ ·ÓÒÙÂÚË ÙÈÌ‹˜ ÙȘ 1.519,83 ÌÔÓ¿‰Â˜, fiÙ·Ó ÛËÌ›ˆÓ ¿ÓÔ‰Ô ¤ˆ˜ Î·È 0,87% Î·È Î·ÙÒÙÂÚË ÙÈÌ‹ ÛÙȘ 1.499,31 ÌÔÓ¿‰Â˜, fiÙ·Ó ˘Ô¯ˆÚÔ‡Û ¤ˆ˜ Î·È 0,49%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 20 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 737,96 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 0,43%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 40 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.652,75 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 0,83%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE SMALLCAP 80 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 281,51 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 1,26%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE 140 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1,664,84 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 0,27%. √ ‰Â›ÎÙ˘ Ftse/Athex International ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.949,82 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô 0,29%. ∞fi ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ¢∂∏ (+4,76%), Ù˘ Jumbo (+3.16%) Î·È ÙÔ˘ √¶∞¶ (+2,87%). ∏ ÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÛËÌ›ˆÛ ¿ÓÔ‰Ô 0,25% Î·È ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙ· 8,02 ¢ÚÒ. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÒÏÂȘ η٤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ μπ√Ã∞§∫√ (-1,37%) Î·È Ù˘ ∞Δ∂ μ∞¡∫ (-1,02%). √È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ÛÊ¿ÏÂȘ: 1.699,90 3,01%, μÈÔÌ˯·ÓÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÀËÚÂۛ˜: 3.110,23 -1,03%, ∂ÌfiÚÈÔ: 1.888,33 +3,68%, ∫·Ù·Û΢¤˜ Î·È ÀÏÈο: 2.175,07 0,93%, ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘: 1.485,99 -0,83%, ¶ÂÙڤϷÈÔ Î·È ∞¤ÚÈÔ: 2.254,20 -0,07%, ¶ÚÔÛˆÈο Î·È √ÈÎȷο ¶ÚÔ˚fiÓÙ·: 2.742,55 +0,53%, ¶ÚÒÙ˜ ‡Ï˜: 2.157,86 -1,05%, Δ·Í›‰È· Î·È ∞Ó·„˘¯‹: 2.055,51 +2,50%, Δ¯ÓÔÏÔÁ›·: 728,41 -2,82%, ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜: 1.524,92 +0,73%, ΔÚ¿Â˙˜: 1.595,11-0,06%, ΔÚfiÊÈÌ· Î·È ¶ÔÙ¿: 6.620,29 -0,21%, ÀÁ›·: 1.896,02 -2,17%, ÀËÚÂۛ˜ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜: 3.228,36 +3,66%, ÃËÌÈο: 6.111,38 ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ˜, ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜: 2.059,93 ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ˜. 51 ÌÂÙÔ¯¤˜ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ·ÓÔ‰Èο, 112 ÙˆÙÈο Î·È 53 ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: Crown Hellas Can +20,00%, AÙÏ¿ÓÙÈÎ +20,00%, ªÔ¯Ïfi˜ +9,09% Î·È μ¿Ú‰·˜ +8,57%. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: ª¿Ú·Î ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ -16,67%, F.G.Europe -10,00%, Creta Farm -9,68% Î·È ∞ÎÚ›Ù·˜ -9,33%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 77,498 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ fiÁÎÔ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: ∂ıÓÈ΋ Ì 2.120.653 ÙÂÌ¿¯È·, Motor Oil Ì 1.840.669, ªIG Ì 1.750.242 Î·È ∂urobank 1.158.673 ÙÂÌ¿¯È·. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Í›· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: ∂ıÓÈ΋ 17,008 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ªÔÙÔÚ ŸÈÏ Ì 14.718 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ¢∂∏ Ì 5.458 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È Eurobank Ì 5.139 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 56,723 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.


OÈÎÔÓÔÌ›· 32 ∂ÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó¤Ô ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ ΔÈÌÒÓ ÁÈ· ÚÔ˚fiÓÙ· ∞£∏¡∞, 22.

™∂ Ï›Á˜ ̤Ú˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó·

·Ó·ÎÔÈÓˆı› Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¶·Ú·ÙËÚËÙËÚ›Ô˘ ΔÈÌÒÓ ÁÈ· ÚÔ˚fiÓÙ· (ÂÎÙfi˜ ÙÚÔʛ̈Ó), ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘ Î. μ. ∫ÔÚΛ‰Ë˜ ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ Ë̤ڷ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚ›Ô˘. √ Î. ∫ÔÚΛ‰Ë˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ ÂÊ·ÏÙ‹ÚÈÔ Î·È Ô ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙ‹˜ Ó¤ˆÓ ËÁÒÓ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÏÔ‡ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙÔ ÛÏfiÁÎ·Ó Ô˘ ÚÔˆı› ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ· Ë ÂÌÔÚÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Â›Ó·È “·ÁÔÚ¿˙ˆ fiÛ· Î·È fiÛÔ ·Ú¿Áˆ” Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ∂›Û˘, Ô Î. ∫ÔÚΛ‰Ë˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ “Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ Ó· ‰ÒÛÂÈ Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙÔÓ ÏËıˆÚÈÛÌfi, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÌÂȈı› ηٿ ÌÈ·, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ÌÔÓ¿‰· ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜” . √ Î. ∫ÔÚΛ‰Ë˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ fiÙÈ ·˘Ùfi˜ Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ÌfiÓÔ ·Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì Ӥ· ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞ Î·È ¤ÌÌÂÛˆÓ ÊfiÚˆÓ. “√ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Î·È fi¯È ¤ÍˆıÂÓ ÂÈ‚·ÏÏfiÌÂÓÔ˜” ›Â Ô Î. ∫ÔÚΛ‰Ë˜, ÂÓÒ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ì ‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡Ó Ì›· ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì‹Ó· ÔÈ 280 ÂÌÔÚÈÎÔ› Û‡ÏÏÔÁÔÈ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ· ÙȘ ÙÈ̤˜ 10 ‚·ÛÈÎÒÓ ·Á·ıÒÓ ·˘Ùfi ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÔχÙÈÌÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜.

Δ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ Δ∂ª¶ª∂ ΔËÓ ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Δ∂ª¶ª∂ ÚÔˆıÔ‡Ó ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ fiÛ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› Ì ·Î¿Ï˘Ù˜ ÂÈÙ·Á¤˜ ÙÚ›ÙˆÓ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË Ú¢ÛÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. Δ· ·Ú·¿Óˆ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘ μ. ∫ÔÚΛ‰Ë˜, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô˘ ›¯Â ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô Ù˘ ∂™∂∂ Î·È ¿ÏÏˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ì ÙËÓ ŒÓˆÛË ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ΔÚ·Â˙ÒÓ. ∏ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Â›Ó·È Ó· ηχ„Ô˘Ó ÔÈ ›‰È˜ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ·Î¿Ï˘ÙˆÓ ÂÈÙ·ÁÒÓ, ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Úfi‚ÏËÌ· Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜. ∞ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ Û˘ÁÎÚÔÙËı› ÔÌ¿‰· ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Û 15 ̤Ú˜ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Ó¤· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÁÈ· Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∞fi fiϘ ÙȘ Ï¢ڤ˜ ÙÔÓ›ÛÙËÎÂ Ë ·Ó¿ÁÎË Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ·ÎÏÔ˜ ÙÔ˘ Δ∂ª¶ª∂ Î·È Ó· ÂÈÙ·¯˘ÓıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ¤ÓÙ·Í˘ ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ∂™¶∞.

¶∂ª¶Δ∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

™Â ˘„ËÏ¿ Â›‰· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ·ÓÂÚÁ›· - ¶¿Óˆ ·fi 18.000 ·ÔχÛÂȘ ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó·

√∞∂¢: ™Ù· 570.000 ¿ÙÔÌ· ·Ó‹Ïı·Ó ÔÈ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ∞£∏¡∞, 22.

˘ÍË̤Ó˜ ηٿ 10,31% ‹Ù·Ó ÔÈ ·ÔχÛÂȘ (ηٷÁÁÂϛ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘) Î·È Ï‹ÍÂȘ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ (39.410) Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì‹Ó· ¤Ú˘ÛÈ (35.728), Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ √∞∂¢. ΔÔ 53,76% ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ÏfiÁˆ Ï‹ÍÂˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÂÓÒ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÌÂȈ̤ÓÔ Î·Ù¿ 36,96% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜ (62.520).

√È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ ÛÙ· ÌËÙÚÒ· ÙÔ˘ √∞∂¢ ηٿ ÙÔ Ì‹Ó· ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Êı¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ 569.222 - ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘ fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÈ· ÂÏ·ÊÚ¿ Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 0,09% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó·. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÂÏ·ÊÚ¿ Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 0,18% ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Û¯ÂÙÈο Î·È Ì ÙÔ˘˜ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ·Ó¤ÚÁÔ˘˜. √È ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 191.653 ¿ÙÔÌ· Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ·˘ÍË̤ÓÔÈ Î·Ù¿ 3,76% (6.944 ¿ÙÔÌ·) Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2010 ÂÓÒ ÔÈ Ó¤Â˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÂȉfiÌ·Ù· ·ÓÂÚÁ›·˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÌÂȈ̤Ó˜ ηٿ -36,7% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó·. √È ·Ó·ÁÁÂϛ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ·Ó‹Ïı·Ó Û 52.660 Î·È Â›Ó·È ÂÏ·ÊÚ¿ ÌÂȈ̤Ó˜ ηٿ 0,24% Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2009. √È ·ÔχÛÂȘ (ηٷÁÁÂϛ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘) ¤Êı·Û·Ó ÙȘ 18.225, ÔÈ Ï‹ÍÂȘ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙȘ 21.185 Î·È ÔÈ ÔÈÎÂÈÔıÂÏ›˜ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÙȘ 25.380. √È Î·ı·Ú¤˜ ÚÔ¤˜ Ù˘ ÌÈÛıˆÙ‹˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Û 12.130 ¤Ó·ÓÙÈ -10.765 ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2009, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ -fiˆ˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·ÈÌÈ· Ù¿ÛË Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì‹Ó· Û fiÏË ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË 5ÂÙ›·. ΔÔ ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô ÙÔ˘ √∞∂¢ ÁÈ· ÙËÓ Î›ÓËÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔÓ Ì‹Ó· ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2010 ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∂ÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ: ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÁÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ Ì‹Ó· ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ 2010 ·Ó‹Ïı Û 569.222 ¿ÙÔÌ·. ∞fi ·˘Ù¿ 190.375 (33,44%) Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ӷ

ÛÙÔ ÌËÙÚÒÔ ÙÔ˘ √∞∂¢ ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ›ÛÔ ‹ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙˆÓ 12 ÌËÓÒÓ, Î·È 378.847 (66,56%) Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ӷ ÛÙÔ ÌËÙÚÒÔ ·Ó¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ √∞∂¢ ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙˆÓ 12 ÌËÓÒÓ. ™ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜ ·Ó·ÏÔÁ› ÙÔ 35,13% ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÂÚÁ·Û›· ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ ·Ó·ÏÔÁ› ÙÔ 20,63%. ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· ηٷÁÚ¿ÊËηÓ: - ªÂ›ˆÛË ÙˆÓ ÂÁÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ ·fi ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· ηٿ 520 ¿ÙÔÌ·, Ì ÔÛÔÛÙÈ·›· ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ -0,09%. ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÛÔÛÙÈ·›· Ì›ˆÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊËΠÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¡ÔÙ›Ô˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ (5,75%) Î·È ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· πfiÓÈˆÓ ¡‹ÛˆÓ (-3,02%). - ªÂ›ˆÛË ÙˆÓ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ·Ó¤ÚÁˆÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· ηٿ 343 ¿ÙÔÌ·, Ì ÔÛÔÛÙÈ·›· ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ 0,18%. ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÛÔÛÙÈ·›· Ì›ˆÛË ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¡ÔÙ›Ô˘ ∞ÈÁ·›Ô˘(-2,05%). ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÁÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÙÔÓ Ì‹Ó· ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ 2010 ·Ó‹Ïı Û 78.810 ¿ÙÔÌ·, ·fi Ù· ÔÔ›· 25.521 Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ӷ ÛÙÔ ÌËÙÚÒÔ ÙÔ˘ √∞∂¢ ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ›ÛÔ ‹ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙˆÓ 12 ÌËÓÒÓ, Î·È 53.289 ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ӷ ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙˆÓ 12 ÌËÓÒÓ. ∂ȉÔÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ: ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ (·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ Ô˘ ÏËÚÒıËÎ·Ó ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ Ì‹Ó·) ηٿ ÙÔÓ Ì‹Ó· ∞‡ÁÔ˘-

ÛÙÔ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 191.653 ¿ÙÔÌ· ·fi Ù· ÔÔ›· ÔÈ 189.432 (ÔÛÔÛÙfi 98,84%) Â›Ó·È ÎÔÈÓÔ› ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·È ÔÈ 2.221 (ÔÛÔÛÙfi 1,16%) Â›Ó·È ÂÔ¯ÈÎÔ› ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ. ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ Ô˘ ÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· ÂȉfiÙËÛ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 167.593 ¿ÙÔÌ·. ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· ηٷÁÚ¿ÊËηÓ: - ∞‡ÍËÛË ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ (ÎÔÈÓÔ› ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·È ÂÔ¯ÈÎÔ› ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ) ·fi ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· ηٿ 6.944 ¿ÙÔÌ·, Ì ÔÛÔÛÙÈ·›· ·‡ÍËÛË 3,76%. - ∞‡ÍËÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓÒÓ ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ ·fi ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· ηٿ 7.573 ¿ÙÔÌ·, Ì ÔÛÔÛÙÈ·›· ·‡ÍËÛË 4,16%. - ªÂ›ˆÛË ÙˆÓ ÂÔ¯ÈÎÒÓ ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· ηٿ 629 ¿ÙÔÌ·, Ì ÔÛÔÛÙÈ·›· Ì›ˆÛË -22,07%, Î·È - ∞‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ‰È-

ηÈÔ‡¯ˆÓ Ô˘ ÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· ÂȉfiÙËÛ˘ ·fi ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· ηٿ 11.226 ¿ÙÔÌ·, Ì ÔÛÔÛÙÈ·›· ·‡ÍËÛË 7,18%. - ªÂ›ˆÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ·ÚÔ¯‹ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ·ÓÂÚÁ›·˜ Û 6.580 ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ¤Ó·ÓÙÈ 10.396 ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ, ‰ËÏ·‰‹ ηٿ 3.816 ·ÈÙ‹ÛÂȘ ‹ 36,7%. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ·˘Ùfi ·ÓÂÚ¯fiÙ·Ó Û 30.829 ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜. √È ·Ó·ÁÁÂϛ˜ ÚfiÛÏ˄˘ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ· ÙÔÓ Ì‹Ó· ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 52.660, ÌÂȈ̤Ó˜ ηٿ 0,24% Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2009 (52.787). ∫·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ 5ÂÙ›·˜, ÔÈ ·Ó·ÁÁÂϛ˜ ÚfiÛÏ˄˘ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ˘ÛÙ¤ÚËÛË ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘, Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û -33,7% ÙÔ 2006, 37,3% ÙÔ 2007, -45,7% ÙÔ 2008, -44,3% ÙÔ 2009 Î·È 43,4% ÙÔ 2010. √È Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ ۇ̂·Û˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ· ÙÔÓ Ì‹Ó· ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 18.225, ηٷ-

ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÌÈ· Ì›ˆÛË ·fi ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· ηٿ 8.778 ¿ÙÔÌ·, Ì ÔÛÔÛÙÈ·›· Ì›ˆÛË -32,51%. √È Ï‹ÍÂȘ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ· ÙÔÓ Ì‹Ó· ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 21.185, ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÌÈ· Ì›ˆÛË ·fi ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· ηٿ 14.332 ¿ÙÔÌ·, Ì ÔÛÔÛÙÈ·›· Ì›ˆÛË -40,35%. ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Î·Ù·ÁÁÂÏÈÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ÙˆÓ Ï‹ÍÂˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ηٿ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ, ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 39.410, ÙÔ 53,76% ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ÏfiÁˆ Ï‹ÍÂˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ΔÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÌÂȈ̤ÓÔ Î·Ù¿ 36,96% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜ (62.520) Î·È ·˘ÍË̤ÓÔ Î·Ù¿ +10,31% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2009 (35.728). √È ÔÈÎÂÈÔıÂÏ›˜ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ· ÙÔÓ Ì‹Ó· ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 25.380, ÌÂȈ̤Ó˜ ηٿ 8,78% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2009 (27.824) Î·È Î·Ù¿ -13,72% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜ (29.417). √È Î·ı·Ú¤˜ ÚÔ¤˜ Ù˘ ÌÈÛıˆÙ‹˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· - ‰ËÏ·‰‹, ÔÈ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Ì›ÔÓ ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ Î·È ÙȘ Ï‹ÍÂȘ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ì›ÔÓ ÙȘ ÔÈÎÂÈÔıÂÏ›˜ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ - ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û -12.130. ΔÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ·˘Ùfi ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2009 ‹Ù·Ó -10.765, ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2008 -14.361, ÙÔ 2007-15.264 Î·È ÙÔ 2006 ‹Ù·Ó -12.426, ‰ËÏ. ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ 5ÂÙ›·˜.

ºˆ˜ ÛÙÔ ÙÔ‡ÓÂÏ Ù˘ ÈÛÙˆÙÈ΋˜ Â¤ÎÙ·Û˘ ·fi Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 2011

∞·ÈÛÈfi‰Ô͘ ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ÙȘ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂȘ ‰·Ó›ˆÓ ∞£∏¡∞, 22.

¶∂ƒ∞πΔ∂ƒø ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÛË, ·fi Ù· ‹‰Ë

Ôχ ¯·ÌËÏ¿ Â›‰·, ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Ë ÈÛÙˆÙÈ΋ Â¤ÎÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔ 2010 ˆ˜ Û‡ÓÔÏÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ Î·È ·Ó·Ï˘ÙÒÓ, ÂÓÒ Ë ·Ó¿Î·Ì„Ë ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙ·‰È·Î¿ ·fi Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 2011. √ Ú˘ıÌfi˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÈÛÙˆÙÈ΋˜ Â¤ÎÙ·Û˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Û˘Ó¯‹ ˘Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ô Ú˘ıÌfi˜ ·Ófi‰Ô˘ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ (ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿) ÂÈ‚Ú·‰‡ÓıËΠÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÛÙÔ 2% Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2010 ·fi 2,4% ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2010, 2,8% ÙÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2010, 4,2% ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 Î·È 6,6% ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2009. £ÂÙÈÎfi, ¿ÓÙˆ˜, ıˆÚÂ›Ù·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô Ú˘ıÌfi˜ Ù˘ ÈÛÙˆÙÈ΋˜ Â¤ÎÙ·Û˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Â›Ó·È ·ÓÔ‰ÈÎfi˜, ÂÓ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÓÙ›ÍÔˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜,

ÔÈ Ôԛ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Î·È Ù˘ ˘¤ÚÌÂÙÚ˘ ˘Ô‚¿ıÌÈÛ˘ Ù˘ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰ËÌÔÛ›Ô˘. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ Ù˘ Alpha Bank, Û ‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ‰ÂÏÙ›Ô Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Ë ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÂÎÙÚÔ‹ Î·È Ë ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› ÛËÌ·ÓÙÈο Ë Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈ΋ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Î·È Ë ˙‹ÙËÛË Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎÒÓ Î·È ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ Î·È ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Ù· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿. √ ÂÙ‹ÛÈÔ˜ Ú˘ıÌfi˜ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ÚÔ˜ Ù· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÛÙÔȯ›·, ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÙÔÓ πÔ˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ 2010 ÛÙÔ 1,1% Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË ·fi 1,6% ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2010, 2% ÙÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2010, 3,1% ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 Î·È 5,2% ÙÔÓ πÔ˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ 2009. ∞Ó·Ï˘ÙÈο, Ô Ú˘ıÌfi˜ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÛÙÂ-

Á·ÛÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ˘Ô¯ÒÚËÛ ÛÙÔ 1,9% Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2010, ·fi 2,3% ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2010, 3% ÙÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2010, 3,7% ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 Î·È 5,2% ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2009. √ ‰ˆ‰ÂοÌËÓÔ˜ Ú˘ıÌfi˜ ·Ófi‰Ô˘ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ -0,5% Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2010, ·fi 0,4% ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2010, 0,1% ÙÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2010, 1,8% ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 Î·È 5,3% ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2009. ∏ Î¿Ì„Ë Ù˘ ÚÔ‹˜ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ·ÓÙÈÎÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÒÛË Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ ÁÈ· ‰È·Ú΋ ΢ڛˆ˜ ηٷӷψÙÈο ·Á·ı¿. ∏ ÈÛÙˆÙÈ΋ Â¤ÎÙ·ÛË ÚÔ˜ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÈ‚Ú·‰‡ÓıËΠÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2010 ÛÙÔ 2,8% Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË, ·fi 3,1% ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2010, 3,4% ÙÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2010, 5,1% ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 Î·È 7,9% ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2009. ∂È‚Ú¿‰˘ÓÛË ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜, ˆÛÙfiÛÔ, ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ È-

ÛÙˆÙÈ΋˜ Â¤ÎÙ·Û˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ÙË Ó·˘ÙÈÏ›·, ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ∏ÏÂÎÙÚÈÛÌfi˜-ºˆÙ·¤ÚÈÔ-⁄‰Ú¢ÛË Î·È ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜-∂ÈÎÔÈӈӛ˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È Ë ·ÚÓËÙÈ΋ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÈÛÙÒÛÂˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ Î·È ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, Ë ÔÔ›· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Î·È Ì ÙËÓ ÙÒÛË ÙˆÓ ÏÈ·ÓÈÎÒÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÙÔÓ ª¿ÈÔ Î·È ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙÔ ∞¶∂-ª¶∂ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û٤ϯԘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙÔ˘˜ ‹‰Ë ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ· Ì ӤԢ˜ ÂÏ¿Ù˜. μ·ÛÈÎfi ¤ÚÁÔ Â›Ó·È Ë ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ-ÂÏ·ÙÒÓ ÙÔ˘˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈ·ÎÒÓ ÙÔ˘˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÏfiÁˆ Ù˘ ˘Ô¯ÒÚËÛ˘ ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË, ̤ۈ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ·Ó·¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ô˘ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ÂÍ·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ù˘ οı Âȯ›ÚËÛ˘.


33

¶∂ª¶Δ∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

∂∂: ¡¤Â˜ ÂÔÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÁÈ· ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎfi ÙÔ̤· μƒÀ•∂§§∂™, 22.

ΔÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011 ı· È‰Ú˘ıÔ‡Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ Ӥ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÂÔÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ (∂∂∞) ÁÈ· ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ÌÂÙ¿ ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜ Ô˘ ¤‰ˆÛ ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙË ıÂÛÌÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË. √È Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÂÓ¤ÎÚÈÓ·Ó ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ·Î¤ÙÔ ¤ÍÈ ÂÎı¤ÛÂˆÓ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ÂÈÛËÁËÙ¤˜ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Û·Ó ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ (ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‰ËÌÔÎÚ¿Ù˜, ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙ¤˜, ºÈÏÂχıÂÚÔ˘˜ Î·È ¶Ú¿ÛÈÓÔ˘˜) Ì ÈÛ¯˘Ú‹ ÏÂÈÔ„ËÊ›· (588 „‹ÊÔ˘˜ ˘¤Ú ¤Ó·ÓÙÈ 20 ηٿ). √È ÙÚÂȘ Ӥ˜ ·Ú¯¤˜ ı· Û˘ÛÙ·-

ıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÔÙ›· ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ÙÔ̤·, ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÙÔ̤· ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ (AES), ·ÓÙÈηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙȘ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ÂÔÙÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜. ∏ ٤ٷÚÙË ·Ú¯‹, ÙÔ “∂˘Úˆ·˚Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Û˘ÛÙËÌÈÎÒÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ” (CERS), ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Î·È ı· ÚÔÂȉÔÔÈ› ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ∂∂. √È ∂∂∞ ı· ¤¯Ô˘Ó Ӥ˜ ÂÍÔ˘Û›Â˜ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‰È¢ı¤ÙËÛË ‰È·ÊˆÓÈÒÓ ÌÂٷ͇ ÂıÓÈÎÒÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ·Ú¯ÒÓ Î·È ÙËÓ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ··ÁfiÚ¢ÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ·ÂÈÏÔ‡Ó ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙËÓ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ-

ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ. ∂¿Ó ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ÂıÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ‰Ú¿ÛË ÙfiÙ ÔÈ ∂∂∞ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂΉÒÛÔ˘Ó ÌÂÌÔӈ̤ÓË ·fiÊ·ÛË ·¢ı˘ÓfiÌÂÓË ÚÔ˜ ¤Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎfi ›‰Ú˘Ì·, .¯. Ì›· ÙÚ¿Â˙·, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ı· ··ÈÙÔ‡Ó Ó· ÏËÊıÔ‡Ó Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ̤ÙÚ· ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÔÚʈı› Ì ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi ‰›Î·ÈÔ. ™Â ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰È·ÊˆÓÈÒÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ ÌÂÏÒÓ, ÔÈ ∂∂∞ ÌÔÚÔ‡Ó -Ì ‰È΋ ÙÔ˘˜ Úˆ-

ÙÔ‚Ô˘Ï›·- Ó· ··ÈÙ‹ÛÔ˘Ó Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ‰È·‰Èηۛ· ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ˘ Ì ‰ÂÛÌ¢ÙÈ΋ ÈÛ¯‡ ÒÛÙ ӷ ÂÈÏ˘ı› ÙÔ ı¤Ì·. Δ· Ó¤· ÛÒÌ·Ù· ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ··ÁÔÚÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ ÙÔÍÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·Ó·ÙÚ¤Ô˘Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÂÔÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Â¿Ó ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙÔ. ªÂ ÙÔ Ó¤Ô ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ “fiÙ·Ó ·Ó¿‚ÂÈ ÙÔ ÔÚÙÔηϛ ¯ÚÒÌ· ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘, ÔÈ ·Ú¯¤˜ ı· ¤¯Ô˘Ó Ù· ËÓ›·” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Ã. ª·ÚÁοÏÔ.

¢∏ª√™ ¡∂∞™ πø¡π∞™ ¢/¡™∏ ¶√§∂√¢√ªπ∞™ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Αρμόδιος: Ν. Χατζηπαρασίδης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προτείνεται η διόρθωση της 1/89 Πράξης Εφαρμογής στη συνοικία Αγ. Σπυρίδωνα, στην ιδιοκτησία με κ.α. 020301 στο Ο.Τ. Γ401, για να αναγραφεί το ορθό ιδιοκτησιακό καθεστώς, Κων/νος και Αντωνία Χρυσόμαλλου, να συμπληρωθούν τα στοιχεία των ιδιοκτητών καθώς και τα στοιχεία της ιδιοκτησίας. Παρακαλούμε να προσέλθουν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες στα γραφεία της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Νέας Ιωνίας (Νικομηδείας 2), για να λάβουν γνώση της προτεινόμενης διόρθωσης των κτηματολογικών πινάκων και να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΖΑΚΗΣ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ¶√ƒΔ∞ƒπ∞™ ΠΟΡΤΑΡΙΑ 37011 ΤΗΛ.: 2428350112 FAX: 2428099772

ΔÔ ÚÒÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ¿ÓÙˆ˜, ÔÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ı· Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜, ·ÏÏ¿ ı· ‰È¢ڇÓÔÓÙ·È fiÛÔ Ë ∂∂ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ‹ Ù˘ ÁÈ· ÙÔ Î·ÓÔÓÈÛÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·, ηχÙÔÓÙ·˜ Ù· ¿ÓÙ· ÌÂٷ͇ hedge fund Î·È ÙÚ·Â˙ÒÓ. “•ÂÎÈÓ‹Û·Ì Ì ̛· ¤ÎıÂÛË Ì ‰‡Ô ÛًϘ” ÂÍ‹ÁËÛÂ Ô ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‰ËÌÔÎÚ¿Ù˘ Ã. ª·ÚÁοÏÔ. “™ÙË Ì›· ›¯Â ÙË Û˘Ìʈӛ· Ô˘ ÂÂÙ‡¯ıË ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Î·È ÛÙËÓ ¿ÏÏË ÙË

Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ” ·Ó¤ÊÂÚÂ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi ΛÌÂÓÔ “‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË ·Í›· ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Ô˘ η٤ÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ ¯¿ÚË ÛÙȘ Âӈ̤Ó˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ” . ™Ùfi¯Ô˜ ‹Ù·Ó Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÈÛ¯˘ÚÒÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Î·ÓfiÓ˜ Ô˘ ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓÔÙÈ΋ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·.

°¡ø™Δ√¶√π∏™∂π™ °∞ªø¡ Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ του Αθανασίου και της Ελευθερίας, το γένος Γεωργή, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας και η ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΣΣΙΟΥ ΦΩΤΙΟΥ του Αντωνίου και της Παρασκευής, το γένος Καβατζίδου, που γεννήθηκε στη Λάρισα και κατοικεί στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας πρόκειται να παντρευτούν στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας. Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ του Θωμά και της Σωτηρίας, το γένος Δημητρακοπούλου, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Καλαμάκι Δήμου Αφετών Μαγνησίας και η MARIJA (ΜΑΡΙΑ) STUMBRIENE (ΣΤΟΥΜΠΡΙΕΝΕ) του Παύλου και της Μπιρούτε, που γεννήθηκε στο Καζακστάν και κατοικεί στο Καλαμάκι Δήμου Αφετών Μαγνησίας πρόκειται να παντρευτούν στο Δήμο Αφετών Μαγνησίας.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ. 38333 Τ.Θ. 311 Τηλ.: 2421026271 - 39163 FAX: 2421039162 E-mail: dasabol@otenet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ της ΑΡΙΘΜ. 6/2010 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της Α/ΘΜΙΑΣ Ε.Ε.Δ.Α. Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Την 11ην Οκτωβρίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. - 11 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) θα διενεργηθεί στην Πορταριά και στο Δημοτικό Κατάστημα πλειοδοτική δημοπρασία για την 4ετή εκμίσθωση ισόγειου καταστήματος, που βρίσκεται στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κατηχωρίου στη θέση Παζαρούλι του Δήμου Πορταριάς. Α’ Προσφορά μηνιαίο μίσθωμα τριακοσίων πενήντα (350,00) ευρώ. Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία γραμμάτιο Τ.Π. & Δανείων (Α’ Ταμείου Βόλου) ή Αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού τετρακοσίων είκοσι (420,00Ε) ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Πορταριάς υπεύθυνη κ. Πούλιου Ελένη, τηλ. 2428350112. Με εντολή Δημάρχου Η Προϊσταμένη Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Καρούτσου Αργυρούλα

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ. 38333 Τ.Θ. 311 Πληροφορίες: Χρ. Παρναβέλα Τηλ.: 2421026271 - 39163 FAX: 2421039162 E-mail: dasavol@thessalia.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Βόλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα του Κιαδήμου Γεωργίου, κατοίκου Μηλίνας, εκδόθηκε η με αριθμ. 4756/137567/15-9-2010 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση συνολικού εμβαδού 12.850,15 τ.μ. στη θέση “Μουρτίτσα” του Δημοτ. Διαμ/τος Λαύκου του Δήμου Σηπιάδος με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική που ανήκει στην παραγρ. 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σηπιάδος. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Βόλου α.α. Χάνος Ζαχαρίας Δασολόγος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται η αριθμ. 6/2010 Απόφαση της Α/θμιας Επιτροπής Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων Ν. Μαγνησίας, η οποία εκδόθηκε μετά από προσφυγή που έκαναν οι Ηλίας, Κων/νος, Αλκιβιάδης, Δημήτριος και Αλέξανδρος Γιαννακού του Ιωάννου κατά των αριθμ. 6454, 6463, 6455 και 6560/2005 Πράξεων Χαρακτηρισμού, με την οποία απόφαση χαρακτηρίζονται κατά πλειοψηφία οι επίδικες εκτάσεις που βρίσκονται στις θέσεις “Δρεπάνι”, “Βρώμη”, “Γελαδαριά” ή “Καραούλια” και “Μπατζιά” Χλόης Δ.Δ. Βελεστίνου του Δήμου Φερών, όπως αυτές εμφανίζονται στο από Απρίλιος 2005 τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού Αθανασίου Μητσικώστα, κλιμ. 1:1000, ως μη δασικές εκτάσεις, της παρ. 6α του άρθρ. 3 του Ν. 998/79. Η Απόφαση θα είναι αναρτημένη για ένα μήνα στο Δήμο Φερών και επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων ενώπιον της Β/θμιας Επιτροπής Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Τσιμισκή 5 - Λάρισα). Ο Δασάρχης Βόλου Ντίτορας Νικόλαος Δρ. Δασολόγος

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ. 38333 Τ.Θ. 311 Πληροφορίες: Ι. Κουτσούκος Τηλ.: 2421026271 - 39163 FAX: 2421039162

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Βόλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα του Τσουρτσούλη Θεοδώρου, κατοίκου Βόλου, εκδόθηκε η με αριθμ. 5025/145465/20-9-2010 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 6176,71 τ.μ. στη θέση “Χαντάκια” Δημοτικού Διαμερίσματος Σέσκλου του Δήμου Αισωνίας με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική που ανήκει στην παραγρ. 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αισωνίας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Βόλου α.α. Ζαχ. Χάνος Δασολόγος


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 34 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π προνομιούχα γκαρσονιέρα κεντρικότατη στον πεζόδρομο της οδού Αντωνοπούλου με αυτόνομη θέρμανση. Πληρ. τηλ. 2421023367, 6977468751, 6944623816. (299) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 21 τ.μ., στην οδό Τσακάλωφ και Καλλέργη 22, αυτόνομη (νερό+ΔΕΗ), λιγοστά κοινόχρηστα, προνομιακή τιμή... Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 6976 266 509, 6973 756 726. (180) Καινούργια γκαρσονιέρα 30 τ.μ. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π με αυτόνομη θέρμανση φυσικού αερίου, χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 6972-302661. (245)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γραφείο 28 τ.μ. στο κέντρο του Βόλου. Τοπάλη με Δημητριάδος. Τιμή προσιτή. Πληρ. τηλ. 24210-28559, 6972148144. (739)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα ρετιρέ 60 τ.μ., 2 υπνοδωμάτια, σαλονοτραπεζαρία με μεγάλες βεράντες σε καλή τιμή. Αγ. Φωτεινής 39 Ν. Ιωνία. Πληρ. τηλ. 6979852529, 24210-69013 και 24210 20208. (095)

£∂™™∞§√¡π∫∏ Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα καινούργια, κεντρική επί της Αγίου Δημητρίου. Υπεύθυνος: κος Ντίνος, κιν. 6977825299. (935)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÚÂÙÈÚ¤ ·Ó·ÙÔÏÈ΋, ÂÌ‚·‰Ô‡ 145 Ì2, με 3 δωμάτια, 3 λουτρά και βεράντες 200 μ2, στην οδό Ανθ. Γαζή-Περραιβού, με υπόγεια αποθήκη και 2 κλειστά πάρκιν. Ενοίκιο 900Ε/μήνα. Πληροφορίες: τηλ. 24210 35132 και 6972 254646. (172)

¶ø§OYNTAI μfiÏÔ˜-¶ÙÂÏÂfi˜: ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 8 στρ. πάνω στο κύμα, 80 μ. αμμουδιά. Τηλ. 6974-886097. (066)

¶ø§∂πΔ∞π η επιχείρηση “ΣΠΟΡ-ΚΑΦΕ” πλήρως εξοπλισμένη σε κεντρικό σημείο του Βόλου σε χαμηλή τιμή, λόγω συνταξιοδότησης. Πληρ. τηλ. 6974392181, 24210-27509. (244)

¶ø§∂πΔ∞π γκαρσονιέρα 22 τ.μ., 1ος όροφος με μπαλκόνι στην όψη, καινούργια έτοιμη για κατοίκηση. Τιμή 28.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6972-254646, 24210-35132, 6932-461197. (226)

¶ø§∂πΔ∞π καινούργια μονοκατοικία (μεζονέτα) εμβαδού 110 τ.μ. στην Αγ. Παρασκευή στο Βόλο με κήπο, τζάκι, 2 λουτρά, 3 δωμάτια, κουζίνα, σαλόνι, πάρκιν. Τιμή 165.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6972-254646, 24210-35132, 6932-461197. (227)

¶ø§∂πΔ∞π μονοκατοικία υπέρλουξ, εμβαδού 180 τ.μ., εμβαδόν οικοπέδου 140 τ.μ., η οποία βρίσκεται σε συγκρότημα κατοικιών στη Νέα Δημητριάδα στο Βόλο, με τζάκι, θέρμανση αέριο, 3 λουτρά, υδρομασάζ, 4 δωμάτια, κουζίνα, σαλόνι, αποθήκη, πάρκιν. Τιμή 230.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6972-254646, 2421035132, 6932-461197. (228)

¶ø§√À¡Δ∞π μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός. Τηλ. 24210-78325, 6973380076. (586)

∞§À∫∂™ - ª∂∑√¡∂Δ∞ Γωνιακή 30 μ. από τη θάλασσα, κοντά στην πλαζ, 121 τ.μ., συν 67 τ.μ. ημιυπόγειο, άριστη κατασκευή, parking, ταράτσα με φανταστική θέα, καινούργια, 133 τ.μ. οικόπεδο, τζάκι, 3 υ/δ, 2 wc, 240.000 Ε. Τηλ. 6974334218. (589)

¶ø§∂πΔ∞π νέα μεζονέτα α) 110 τ.μ. σε 150 τ.μ. οικ. με 3 υ/δ 155.000Ε. β) 180 τ.μ. σε 140 τ.μ. οικ. με 3 υ/δ και 3 wc 225.000Ε. γ) Παλαιά οικία 100 τ.μ. σε 150 τ.μ. οικ. 108.000Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, ÙËÏ. 2421026032 6977615627 (169)

¶ø§∂πΔ∞π Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ °. ∞¡£∏™ - ∫. ∫∞¡Δπ∫√™ ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡∂™ ª∏Ã∞¡π∫√π ∞¡Δø¡√¶√À§√À 181 μ√§√™ Δ∏§. 24210-47518, 47939 ∫π¡. 6978/773321

¶ø§√À¡Δ∞π: Διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής και άψογης λειτουργικότητας-θέσεις στάθμευσης-αποθήκες στο υπόγειο. Περιοχές Αγ. ΚωνσταντίνουΜεταμορφώσεως-Οξυγόνο, από 1.380 ¢ÚÒ/Ì2. Δεκτές ανταλλαγές με ακίνητα. (568)

¶ø§∂πΔ∞π τριάρι καινούργιο 94 τ.μ. 5ος όρ., 2 υ/δ, 2 wc, διαμπερές, ανατολικό, κλασική κουζίνα, τζάκι, parking, θέα Πήλιο, Γορίτσα, κεντρικό, προσιτή τιμή, μεγάλη βεράντα. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, ÙËÏ. 2421026032 6977615627 (926)

ρετιρέ διαμέρισμα καινούργιο 144 τ.μ. διαμπερές 3 υ/δ, 2 wc, τζάκι, parking, αποθήκη, μεγάλες βεράντες με θέα, προσιτή τιμή, ανατολική περιοχή Βόλου. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, ÙËÏ. 2421026032 6977615627 (067)

¶ø§∂πΔ∞π οροφοδιαμέρισμα 123 τ.μ., διαμπερές, 3 υπνοδωμάτια, σαλόνι-κουζίνα, 2 wc, τζάκι, πολυτελούς κατασκευής, κατασκευασμένο το 2002 για ιδιόχρηση επί της Εθνικής Αντιστάσεως, Βόλος. Τηλ. 6986-877677. (206)

¶ø§∂πΔ∞π καινούργια, ανεξάρτητη μεζονέτα στην Αγριά Βόλου 126 τμ., με πάρκιν και κήπο. Πληρ. τηλ. 6948 078270. (588)

¶∂ª¶Δ∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

√π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

ÃÀ™∞¡£∏ ¡. ™π§∂§∏ ΔËÏ. 24210-47722, 6944-845616 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα 93,84 και 56 τ.μ. στην περιοχή της Καλλιθέας με θέσεις πάρκινγκ και αποθήκης. Επίσης ενοικιάζεται ισόγειο γωνιακό κατάστημα. (837)

∞§À∫∂™ Δƒπ∞ƒπ Πωλείται στις Αλυκές 30 μ. από το κύμα, κοντά στην πλαζ, ετοιμοπαράδοτο διαμέρισμα, 2 υπνοδωμάτια, σαλόνι-κουζίνα, wc, τζάκι, αποθήκη, πολυτελείας, τιμή 115.000 Ε. Τηλ. 6974334218. (590)

∞§À∫∂™ ¢À∞ƒπ ¶ø§∂πΔ∞π ετοιμοπαράδοτη μεζονέτα 166 τ.μ. στη Ν. Δημητριάδα προσεγμένης κατασκευής, δρύινα πατώματα στα 3 υ/δ, 2 μπάνια w/c, θέση parking, σε λογική τιμή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (562)

¶ø§∂πΔ∞π πρόσωπο σε πάρκο, περιοχή Καλλιθέας της Ν. Ιωνίας, νεόδμητη μεζονέτα 165 τ.μ., ιδανικής διαρρύθμισης, 4 υ/δ, τζάκι, ξεχωριστή κουζίνα, θέση parking, βοηθητικοί χώροι. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (563)

¶ø§∂πΔ∞π με πανοραμική θέα τον Παγασητικό στο Δήμο Ιωλκού, μεζονέτα 270 τ.μ., 3 υ/δ, (1 master), κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, ξενώνας, τζάκι, ενδοδαπέδια θέρμανση, a/c, διαμορφωμένοι εξωτερικοί χώροι με μπάρμπεκιου, γκαράζ 2 θέσεων. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (564)

¶ø§∂πΔ∞π διώροφη μονοκατοικία 5ετίας 175 τ.μ. στη Ν. Δημητριάδα σε ήσυχη περιοχή κάτω της Ορμινίου, εξαιρετικής κατασκευής, άνετος χώρος υποδοχής με open plan εντοιχισμένη κουζίνα, 3 υ/δ, γραφείο, γκαρσονιέρα στο δώμα, εσωτερική σκάλα. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (565)

¶ø§∂πΔ∞π κατάστημα μεγάλης προβολής 299 τ.μ.+πατάρι, με δυνατότητα κατάτμησης. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (566)

¶ø§∂πΔ∞π επαγγελματικός χώρος 585 τ.μ. σε οικόπεδο 4.620 τ.μ. εφαπτόμενο δύο δρόμων του περιφερειακού και δεύτερου δρόμου Μελισσατίκων. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (567)

Ημιυπόγειο, 66 τ.μ. με parking 40 μ. από τη θάλασσα, κοντά στην πλαζ με χρήση αποθήκης, αυτόνομη θέρμανση, χωρίς κοινόχρηστα, 60.000 Ε. καινούργιο. Τηλ. 6977-054597. (624)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267 Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (619)

-----------------------------------VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 - ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™)

Δ∏§.: 24210-24388 KIN. 6942400653-6947302966 FAX: 24210-21538 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ÷Ù˙Ë˙ÚÁ‡ÚË 31 Ù.Ì., ËÌȈÚfiÊÔ˘ 30ÂÙ›·˜. ∑¿¯Ô˘ 42 Ù.Ì. studio 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ¢À∞ƒπ∞ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 48 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. ·Î·Ï‡ÙÔ˘, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·Á/ÎË ÛÙ¤ÁË. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 42 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁ/ÎË ÛÙ¤ÁË. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 55 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ·Î·Ï‡ÙÔ˘. Δƒπ∞ƒπ∞ πÛȉÒÚÔ˘ 77 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 88 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜ ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 120 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì parking 7ÂÙ›·˜ ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÏÏÈı¤·˜ 130 Ù.Ì. 5ÂÙ›·˜ ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì parking ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. √π∫π∂™ ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∞‰Ú‹ÙÔ˘ 90 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 110 Ù.Ì. Û 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì., Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 5ÂÙ›·˜. °·Ì‚¤Ù· 106 ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ª·‚›ÏË ÌÔÓ/ÎÈ·, 78 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. ∂ÈÛÎÔ‹˜ ÌÔÓ/ÎÈ· 71 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓ/ÎÈ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ·ÏÈ¿ÔÈΛ· Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· Û 280 .Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. √π∫√¶∂¢∞ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. K·Ú·Á¿Ù˜ 467 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, 575, 1.381 Î·È 1.683 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 256 Ù.Ì. Î·È 500 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ÕÊËÛÔ˜ 147 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ¶·Ó·ÁÈ¿˜ 4,3 ÛÙÚ. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∫·Ó¿ÏÈ· 10 ÛÙÚ. Î·È 20 ÛÙÚ. Ì ·Ì˘Á‰·ÏȤ˜. ∂¡√π∫π∞™∂π™ √Ï˘ÌÈ¿‰Ô˜ 81 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤ÛË parking Î·È ·Ôı‹ÎË. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. £ÂÈÚÒÓ 88 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜. ∫·Ú·˚ÛοÎË 70 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. Ì ·˘Ù. ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 29 Ù.Ì. 8ÂÙ›·˜ ÂÈψ̤ÓË ÁηÚÛÔÓȤڷ 2Ô˘ ÔÚ. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿ - ÒÏËÛË - ÂÓÔÈΛ· ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹ Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ· ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (621)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√À £. ∫ÀƒπΔ™∏ ™¶Àƒπ¢∏ 58, 2Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. - FAX: 24210 31036 ∫π¡∏Δ√: 6944-285802 ¶ø§√À¡Δ∞π 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 465 Ù.Ì. ‰›Ï· ·fi ÙËÓ Ï·˙ ∞Ï˘ÎÒÓ ÛÙÔ Ó¤Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ªÔÓ·‰ÈÎfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ËÌÈÛfiÁÂÈÔ 140 Ù.Ì. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ Ì ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓÔ ÚÔ˜ 500∂ ÌËÓÈ·›ˆ˜. 3. °ÔÚ›ÙÛ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 117 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ‰‡Ô ·˘ÙÔÙÂÏÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Ô ÚÒÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ÈÛfiÁÂÈÔ parking ‰‡Ô ı¤ÛÂˆÓ ·Ôı‹ÎË 25 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈ· Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙËÓ ·Ú·Ï›·-ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. 4. ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 3¿ÚÈ 85 Ù.Ì. Ì ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 11 ÂÙÒÓ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË. 5. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË Ì °. ¢‹ÌÔ˘ 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË 80 Ù.Ì. 6. ¶ÈӷοÙ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.200 Ù.Ì. Ì ı¤· ÙÔ ·¤Ú·ÓÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡. 7. ∞Á. °È¿ÓÓ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ‰˘¿ÚÈ ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì ı¤· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Û ·fiÛÙ·ÛË 30 ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 8. ¢˘¿ÚÈ 65 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, °·Ì‚¤Ù·, ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 15 ÂÙÒÓ, Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ·ÂÚ›Ô˘. ¶ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Î.Ù.Ï. ΔÈÌ‹ Ôχ ¯·ÌËÏ‹. 9. ΔÚÈ¿ÚÈ 71 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ Ã›Ô˘ ¡. πˆÓ›·˜. ªfiÓÔ 70.000 ¢ÚÒ. (622)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ μ∞§∞∫∏™ £∂√¢øƒ√™ ™. ™˘Ú›‰Ë 120 ΔËÏ. 24210-38016 ∫ÈÓ. 6946-568438 Î·È 6946-486016

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1) μfiÏÔ˜ 43 Ù.Ì. 4Ô˜ Î·È 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 2) μfiÏÔ˜ 53 Ù.Ì. 1Ô˜ Î·È 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 3) μfiÏÔ˜ 57 Ù.Ì., 1Ô˜, 2Ô˜, 3Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ·. 4) μfiÏÔ˜ 60 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 5) μfiÏÔ˜ 77 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì Ù˙¿ÎÈ 6) μfiÏÔ˜ 87 Ù.Ì. 1Ô˜ Î·È 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 7) μfiÏÔ˜ 110 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì Ù˙¿ÎÈ 8) ¡. πˆÓ›· 64 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 9) ¡. πˆÓ›· 87 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 10) ¡. πˆÓ›· 110 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 11) °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì. 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÎÂÓÙÚÈ΋. √π∫π∂™ 1) ¡. πˆÓ›· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 167 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi. 2) μfiÏÔ˜ ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 163 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜). 3) ∞ӷηÛÈ¿ ÔÈΛ· (ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·) 116 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË Î·Ù·Û΢‹ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ. 4) ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 64 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.006 Ù.Ì. 5) ÕÓˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ ÔÈΛ· (ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·) 110 Ù.Ì. Ì 30 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ·. 6) ∫. °·Ù˙¤· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 74 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· ËÏÈÔÚ›ÙÈÎÔ. 7) •˘Ófi‚Ú˘ÛË 2 ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 80 Ù.Ì. Î·È 90 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚȘ Ì ÈÛ›Ó·, ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È Á‹‰Ô. √π∫√¶∂¢∞ 1) ÕÓˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ 1.480 Ù.Ì. Ì ·ÏÈ¿ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 70.000 ∂. 2) ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ (ˆÏÂ›Ù·È Î·È ·Ó¿ ¤Ó· ÛÙÚ¤ÌÌ·). 3) º¿ÚÛ·Ï· 1057 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ (ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘). 4) μfiÏÔ˜ (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜) 478 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. 5) μfiÏÔ˜ 104 Ù.Ì. (Ì ·ÏÈfi ÎÙ›ÛÌ·) ÎÂÓÙÚÈÎfi. 6) ∫ÔÚÒË (ªԇʷ) 4.159 Ù.Ì. Ì ‰¤Ó‰Ú·, ÁÂÒÙÚËÛË Î·È Ú‡̷. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - °ƒ∞º∂π∞ 1) μfiÏÔ˜ 33 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË (ÁÚ·Ê›Ô) ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. 2) μfiÏÔ˜ ηٿÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 270 Ù.Ì. Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. 3) ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 97 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi Ì 97 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ. 4) ¡. πˆÓ›· ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË ¿ÓıË - Ê˘Ù¿ Î·È Â›‰Ë ‰ÒÚˆÓ. 5) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· 30 Ù.Ì. Ì 30 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÁÚ·ÊÂ›Ô 40.000 ∂. (591)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. 24210 28995 - 34067 ∫π¡. 6944 - 523583 divanis1@otenet.gr www.estatedivanis.gr ∂˘Î·Èڛ˜: 1. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μ20 2. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË cafe-bar 44ÙÌ. + 28ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ (Û›ÁÔ˘ÚÔ ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ·) ∞99 3. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 120ÙÌ. ∞80 4. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 1.200ÙÌ. ø98 ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÿÓÈ· ÔÈΛ· 75ÙÌ. Û 271ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢4 2. ªËÏȤ˜ ÔÈΛ· 183ÙÌ. Û 830ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π28 3. ª¿Ú·ıÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 480ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £19 4. ªËÏȤ˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÔÈΛ· 63ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 136ÙÌ. ƒ22 5. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 128ÙÌ. Û 155ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ∞18 6. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 7. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 94ÙÌ. Û 359ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑1 8. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ.Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏ 20 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫90 10. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 11. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 12. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 265ÙÌ. Û 600ÙÌ. ÔÈÎ. ηÈÓÔ‡ÚÈ· ∂60 13. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ÔÈΛ· ‰›·ÙË 137ÙÌ. Û 423ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô μ 12 14. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ 90ÙÌ. Û 131ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓȷ΋ •10 15. ¡. πˆÓ›· 100ÙÌ. + 100ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 208ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ ∞81 16. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 240ÙÌ. Û 4.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π35 17. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2 ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÔÈ˘ ÈÛfiÁÂÈÔ 139ÙÌ. Î·È 1Ô˜ 110ÙÌ. ∂3 18. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ. Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ4 19. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120ÙÌ. - 150ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚȘ Ì Ù˙¿ÎÈ μ44 20. ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 80ÙÌ. - 100ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚȘ Ì Ù˙¿ÎÈ μ44 21. §Â¯ÒÓÈ· ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 78ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û 762ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª1 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. ™ÙËÓ πˆÏÎÔ‡ (∫·ÏÏÈı¤·) ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂϤÛÙ·ÙË 184ÙÌ. (2À/¢, 2 ÏÔ˘ÙÚ¿, 2 Ù˙¿ÎÈ·, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ÎÔ˘˙›Ó·) Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· È·ÙÚÂ›Ô ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞1 2. ¡. πˆÓ›· ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 7 ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ∫26 3. ƒ.ºÂÚ·›Ô˘ 2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 60ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢30 4. °¿ÙÛÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 77ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ51 5. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 6. ¡. πˆÓ›· 74ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞86 7. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 110ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∑98 8. °ÎÏ·‚¿ÓË 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢81 9. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ5 10. ΔÔ¿ÏË 77ÙÌ. ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∞83 11. ¡. πˆÓ›· 52ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ ∞7 12. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 84ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ π38 13. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 112ÙÌ. 4·ÚÈ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù˙¿ÎÈ μ22 14. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 198ÙÌ., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·Ôı‹ÎË ∞9 15. ¡. πˆÓ›· 106ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì Áηڿ˙ μ25 16. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 48ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞7 √ÈÎfi‰·: 1. §·Ú›Û˘ ÌÂÛ·›Ô 4.400ÙÌ. ∞20 2. ¶·Ï·È¿ (¶·Á·ÛÒÓ) ÔÈÎfiÂ‰Ô 162ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi §24 3. ªËϛӷ 3.034ÙÌ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· §35 4. ∞ıËÓÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ. °36 5. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ10 6. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 4.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∂18 7. ∑·ÁÔÚ¿ 1.200ÙÌ. μ3 8. ™ˆÚfi˜ 600ÙÌ. ∏40 9. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ. Ã10 10. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22 11. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· Ã22 12. ∫·Ù‹Ú·Á· 348ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂÛ·›Ô Ã40 13. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º55 14. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 947ÙÌ. ¢8 15. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 16. ÿÓÈ· 166ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ μ18 17. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.000ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ μ11 18. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 467ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∞85

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 35

¶ø§∂πΔ∞π

¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, 1 w/c, ¿ÚÎÈÓ, ·/ı, Ê/·, ı˘ÚÔÙËÏÂfiÚ·ÛË, 4 Ì·ÏÎfiÓÈ· ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 2 ‚ϤÔ˘Ó ı¿Ï·ÛÛ·, ÏËڈ̤Ó˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ, ÌÈÎÚ‹ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË º.¶.∞. οو ·fi ÙËÓ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·.

(075)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35

¶∂ª¶Δ∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 34

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. 24210 28995 - 34067 ∫π¡. 6944 - 523583 divanis1@otenet.gr www.estatedivanis.gr

19. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ (πˆÏÎÔ‡) 133ÙÌ. ∞84 20. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 269ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∞82 21. ªԇʷ 9.000ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· •5 22. ∞ÁÚÈ¿ 523ÙÌ., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ¡7 23. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 990ÙÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 300ÙÌ. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ °6 24. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 117ÙÌ. (ÎÙ›˙ÂÈ 250ÙÌ.) ¢3 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. •˘Ófi‚Ú˘ÛË 10.474ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡20 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 3. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 4. ™ÎÈ¿ıÔ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ 15.817ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ ‚fiÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∑11 6. ªԇʷ 11.500ÙÌ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ø1 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÎÙ›ÚÈÔ 320ÙÌ. ÂÚ›Ô˘ (2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·) §2 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 3. ∞ıËÓÒÓ 73ÙÌ. Û 207ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ15 4. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ÈÛfiÁÂÈÔ 55ÙÌ., ·Ù¿ÚÈ 55ÙÌ., ˘fiÁÂÈÔ 55ÙÌ. ¢14 5. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂44 6. ∞ıËÓÒÓ ÈÛfiÁÂÈÔ 300ÙÌ. Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 400ÙÌ. ∂75 7. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 120ÙÌ. + 45ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 45ÙÌ. ·˘Ï‹ ∞95 8. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 78ÙÌ. Ì 65ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ∞90 9. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 70ÙÌ.Ì 15ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÌÂÛ·›Ô ∞2 22. ∫ÔÚ·‹ ηٿÛÙËÌ· 95ÙÌ. Ì 45ÙÌ.·Ù¿ÚÈ ∞19 10. ∫ÔÚ·‹ ηٿÛÙËÌ· 95ÙÌ. Ì 45ÙÌ.·Ù¿ÚÈ ∞19 11. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 55ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∑3 ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: 1. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 2. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ Âȯ›ÚËÛË cafe-bar 44ÙÌ. + 28ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∞99 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ∞ıËÓÒÓ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 200ÙÌ.Û 1.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ9 2. ∞’ μπ¶∂ 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1800ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ø10 2. μ’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 4.500ÙÌ. Û 12.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £24 3. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 4. μ’ μπ.¶∂ μfiÏÔ˘ 1.650ÙÌ. ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞3 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ∞’ μπ¶∂ 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 2. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 120ÙÌ. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ∑18 3. ¡. πˆÓ›· ÁηÚÛÔÓȤڷ 40ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ •2 4. ¢ÈÌ‹ÓÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 650ÙÌ. Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞10 5. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10 6. ¢ÈÌ‹ÓÈ 400ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 550ÙÌ. ÔÈÎ. ƒ6 7. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 8. πˆÏÎÔ‡ 120ÙÌ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 9. ¢ÈÌ‹ÓÈ 300ÙÌ. ·ÔıË΢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.000ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏51 10. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 35ÙÌ. ηٿÛÙËÌ· ∫51 11. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 65ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ17 12. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 150ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ∞88 13. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. (ηٿÛÙËÌ· ªÀ£√™) ∞8 14. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. + 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 270ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË ø99 15. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 1.200ÙÌ. ø98 16. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 90ÙÌ. + 70ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ °40 17. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 100ÙÌ. ÔÈΛ· Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô º1 18. ΔÛ·Áηڿ‰· Âȯ›ÚËÛË Ù·‚¤ÚÓ· 70ÙÌ. Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË •7 19. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 87ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Ù˙¿ÎÈ ‚·Ì̤ÓÔ μ23 20. ∫ÔÚ·‹ ηٿÛÙËÌ· 95ÙÌ. Ì 45ÙÌ.·Ù¿ÚÈ ∞19 21. μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ·) 1.680ÙÌ. ∂4 22. ¢ÈÌ‹ÓÈ 2 ·ÔıË΢ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ 100ÙÌ. Ô Î·ı¤Ó·˜ μ46 23. ™˘Ú›‰Ë 71ÙÌ. Â·Á. ÛÙ¤ÁË 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∂5 24. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ¢1 25. ™Ù·ı¿ ÔÈΛ· 150ÙÌ. Û 170ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ·Ï·Èfi ¤ÙÚÈÓÔ ¢5 26. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂11 ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (592)

------------------------------------

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746 Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής. (594)

∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213 ¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (595)

-----------------------------------∏§π∞™ ¶. ∫√KM√Δ√™ πø§∫√À 7 Δ∏§. 2421038556 ∫π¡. 6978393556 ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 200 Ù.Ì. 50.000 ∂ ÃÈÏÈ¿‰Ô˘ 130 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∫‡ÚÔ˘ 160 Ù.Ì. 95.000 ∂ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 145 Ù.Ì. ∫·Ó¿ÚË 146 Ù.Ì. ÁˆÓ›· ∞ÌÊÈÙÚ›Ù˘ 196 Ù.Ì. 90.000∂ ∫Ú›ÙÛÎË 146 Ù.Ì., 120.000∂ ÛڈÓÔ˜ 220 Ù.Ì. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 190 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑¿¯Ô˘ 235 Ù.Ì. ª·‚›ÏË 350 Ù.Ì. ÁˆÓ›· ∫·Ú·Á¿Ù˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 400 Ù.Ì. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË 220 Ù.Ì. ¢È¿ÎÔ˘ 132 Ù.Ì. 105.000 ∂ π∫∞ 180 Ù.Ì. ÁˆÓ›· ¶ÂÚ·È‚Ô‡ 145 Ù.Ì. 84.000 ∂ ¶·Á·ÛÒÓ 165 Ù.Ì. ÁˆÓ›· ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 147 Ù.Ì. ÁˆÓ›· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 215 Ù.Ì. 120.000 ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 250 Ù.Ì. 115.000 ∂ °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô 740 Ù.Ì. 138.000 ∂ ∞Ë °ÈÒÚÁË 340 Ù.Ì. 110.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 245 Ù.Ì. 75.000 ∂ ∞. ªÂÚÈ¿ 4 ÛÙÚ. ∞ıËÓÒÓ 1000 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ 200,300,400 Ù.Ì. ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. ™ÎÈ¿ıÔ 225 Ù.Ì. √π∫π∂™ ∫·Ú·˚ÛοÎË 3 ‰ˆÌ. 84.000 ∂ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ. 75.000 ∂ ∫·ÏÏÈı¤· 3 ‰ˆÌ. 115.000 ∂ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÙÚÈÒÚÔÊË ª·‚›ÏË 3 ‰ˆÌ. 125.000 ∂ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ‰ÈÒÚÔÊË ∑·¯·Úfi˯ٷ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150.000 ∂ æ˘¯¿ÚË 3 ‰ˆÌ. 120.000 ∂ ªÂÊÛÔ‡Ù ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ∫·Ú·Á¿Ù˜ 3 ‰ˆÌ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ‰ÈÒÚÔÊË 155.000 ∂ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 4 ‰ˆÌ. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 3 ‰ˆÌ. 120.000 ∂ ¡.πˆÓ›· 3 ‰ˆÌ. 90.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ó¤· ™ÎÈ¿ıÔ 3 ‰ˆÌ. ÎÂÓÙÚÈ΋ °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ¢ÂÛÔÙÈÎfi 22 Ù.Ì. 23.000 ∂ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 31 Ù.Ì. 25.000 ∂ ΔÚÈÎÔ‡Ë 32 Ù.Ì. 38.000 ∂ ƒÔ˙Ô‡ 40 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 30 Ù.Ì. 33.000 ∂ ¢À∞ƒπ∞ ªÂÊÛÔ‡Ù 49 Ù.Ì. 52.000 ∂ ºÂÚ·›Ô˘ 57 Ù.Ì. 55.000 ∂ °·Ì‚¤Ù· 54 Ù.Ì. 60.000 ∂ °·˙‹ 53 Ù.Ì. Ó¤Ô ∞Ó¿ÏË„Ë 72 Ù.Ì. 70.000 ∂ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ· 55 Ù.Ì. 53.000 ∂ ΔÛÈÌÔ‡ÎË 52 Ù.Ì. Ó¤Ô 78.000 ∂ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 58 Ù.Ì. Ó¤Ô ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 60 Ù.Ì. Ó¤Ô Δƒπ∞ƒπ∞ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 75 Ù.Ì. 73.000 ∂ °·˙‹ 73 Ù.Ì. 75.000 ∂ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 96 Ù.Ì. 107.000 ∂ °·ÏÏ›·˜ 77 Ù.Ì. Ó¤Ô •ÂÓ›· 86 Ù.Ì. Ó¤Ô 130.000 ∂ ∞Ó¿ÏË„Ë 95 Ù.Ì. 90.000 ∂ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 98 Ù.Ì. Ó¤Ô √ÁÏ 107 Ù.Ì. 90.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 74 Ù.Ì. 60.000 ∂ Δ∂™™∞ƒπ∞ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 97 Ù.Ì. 105.000 ∂ ƒÔ˙Ô‡ 115 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 116 Ù.Ì. 118.000 ∂ ¶¿ÚÎÔ 155 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ∞Á. ¡ÈÎfiÏ· 115 Ù.Ì. 138.000 ∂ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 120 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 115 Ù.Ì. 125.000 ∂ ∫·Ó¿ÚË 170 Ù.Ì. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 160 Ù.Ì. °·ÏÏ›·˜ 107 Ù.Ì. Ó¤Ô °ƒ∞º∂π∞ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 65 Ù.Ì. 76.000 ∂ ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 135 Ù.Ì. ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 51 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ· 75 Ù.Ì. °·˙‹ 98 Ù.Ì. 105.000 ∂ ª∞°∞∑π∞ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 35 Ù.Ì., 50 Ù.Ì., 70 Ù.Ì. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 33 Ù.Ì. 128.000 ∂ ∞Ó·˘ÚÔ 115 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ∂ÚÌÔ‡ 78 Ù.Ì. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 110 Ù.Ì. ¶·ÏÈ¿ 170 Ù.Ì. ÎÂÓÙÚÈÎfi ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 43 Ù.Ì. ¶·Á·ÛÒÓ 57 Ù.Ì. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ ∫∞π √π∫√¶∂¢∞ ™’ √§∞ Δ∞ Ãøƒπ∞ Δ√À ¶∏§π√À ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ - √π∫√¶∂¢∞ •∂¡√¢√Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∫π∞£√ °π¡√¡Δ∞π ∂∫Δπª∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ - √π∫π∂™ ∫∞π ª∞°∞∑π∞ (598)

°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ °∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025 e-mail: theoharg@otenet.gr √π∫√¶∂¢∞ 1. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 124 Ù.Ì. (Û.‰. 1,8) 68.000 2. ∞Á. °ÂÚ·ÛÈÌ. 125 Ù.Ì.ÁˆÓ. 59.000 3. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 94 Ù.Ì. (Û.‰. 2,1) 59.000 4. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 365 Ù.Ì. ‰È·Ì. 145.000, 730 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ. 285.000 ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤·. 5. ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì. ÁˆÓ. (Û.‰. 2,1) 120.000 6. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 700 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 395 Ù.Ì. 451 Ù.Ì. ‰ÈÛ ÁˆÓ. 298.000, 350 Ù.Ì., ÁˆÓ. 198.000, 740 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 500.000, 1440 Ù.Ì. ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ fiÏÔ, ı¤· 898.000, 528 Ù.Ì., 327.000 . 7. πˆÏÎÔ‡ 740 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ. 450.000 8. ™ˆÚfi˜ 585 Ù.Ì. ı¤· 125.000 9. πˆÏÎÔ‡ 117 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 160 Ù.Ì.) 78.000 10. ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ 218 Ù.Ì. ÁˆÓ. 135.000 11. ∞Ï˘Î¤˜: AÁ. ∂ÈÚ‹ÓË 190 Ù.Ì. ÁˆÓ. 98.000, 400 Ù.Ì. 199.000, 200 Ù.Ì. 99.000 (Ï·˙), 85 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì.), 44.000 307 Ù.Ì. 102.000, 205 Ù.Ì. 89.000, 410 Ù.Ì. 178.000, (°¿ÙÔ˜) 365 Ù.Ì. ÁˆÓ. 107.000 (ÓÙÔÌ¿Ù·) 160 Ù.Ì. ÁˆÓ. 110.000 490 Ù.Ì. ÁˆÓ. 280.000, 175 Ù.Ì. 80.000, 245 Ù.Ì. 135.000 12. ¶·Ï·È¿ 320 Ù.Ì. (1,6 Û.‰.) 198.000 13. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 330 Ù.Ì. 98.000 14. ¶‹ÏÈÔ ‰È¿ÊÔÚ· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 15. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 220 Ù.Ì. (Û.‰. 0,8) 40.000 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜ (¡Δ√ª∞Δ∞) ÌÂ˙ÔÓ. ÔÏ˘ÙÂÏ. 130 Ù.Ì.+ ·Ôı. 30 Ù.Ì. Â› ÈÏÔÙ‹˜+Ù·Ú¿ÙÛ· ÁÈ· Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ ηÈÓ. ¤ÙÔÈÌË, 280.000. 2. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 90 Ù.Ì. ‰È·Ì. (Û.‰. 2,1) 95.000. 3 ∞Ï˘Î¤˜ (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË) ÌÂ˙ÔÓ. 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 840 Ù.Ì. ÁˆÓ. 550.000. 4. ∞Ï˘Î¤˜ (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË) ÌÂ˙ÔÓ. 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. ÁˆÓ. 440 Ù.Ì. 350.000 5. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 100 Ù.Ì./170 Ù.Ì. 265.000. 6. ¡. πˆÓ›· ‰ÈÒÚÔÊÔ (50 Ù.Ì. + 40 Ù.Ì.) Û ÔÈÎfi. 70 Ù.Ì. 58.000 7. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. 185.000 8. ¶·Ï·È¿ 73 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 145 Ù.Ì. 119.000 9. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. 102 Ù.Ì./ ÔÈÎÔ. 590 Ù.Ì. (2000) + ÂÈϤÔÓ ‰fiÌËÛË 290.000 10. ™ˆÚfi˜ (ÚÒÙË) 2Ô ÏÈÌ¿ÓÈ ÔÏ˘ÙÂÏ. ÌÂ˙ÔÓ. 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, Û ÔÈÎfi. 600 Ù.Ì. ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤· 900.000. 11. ™ˆÚfi˜ 2Ô ÏÈÌ¿ÓÈ ÔÏ˘ÙÂÏ. ÌÂ˙ÔÓ. 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, Û ÔÈÎfi. 600 Ù.Ì. ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤· 900.000. 12 ™ˆÚfi˜ ı¤· 220 Ù.Ì./ÔÈÎÔ. 1000 Ù.Ì. 440.000. 13. ∞ÁÚÈ¿ 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 96 Ù.Ì. ËÌȸ. + 127 Ù.Ì. 1Ô˜ Î·È 121 Ù.Ì. 2Ô˜ Û ÔÈÎfi‰. 500 Ù.Ì. ηÈÓ. 595.000. 14. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. (¿‰ÂÈ· 1990) + ËÌȸ. 70 Ù.Ì. 185.000 15. ªÂÙfi¯È ‰ÈˆÚÔÊ. ·ÏÈfi ÔÈÎfi. 100 Ù.Ì. 40.000 16. ¶‹ÏÈÔ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÔÓÔηÙÔÈ˘. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 25 Ù.Ì. 1Ô˜ 35.000 2. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (¶‹ÏÈÔ) 28 Ù.Ì. ηÈÓ. 89.000. ¢À∞ƒπ∞ 1. ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘ 47 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 75.000 2. πˆÏÎÔ‡ 55 Ù.Ì. 2Ô˜ ηÈÓ. ¿ÚÎÈÓÁÎ 83.000 3. ª·‚›ÏË 50 Ù.Ì. (ËÌÈÔÚ.) 7 ÂÙÒÓ 59.000 4. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 53 Ù.Ì. 1Ô˜ 62.000 5. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 92.000 Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 87 Ù.Ì. 2Ô˜ 98.000 2. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ Û ‰ÈÒÚÔÊË (1Ô˜ 95 Ù.Ì. 80.000 Î·È 2Ô˜ 75 Ù.Ì. 69.000. 3. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 90 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓ. Î·È 50% ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ·¤Ú·˜ 107.000. 4. ∞. ∑¿¯Ô˘ 92 Ù.Ì. 3Ô˜ ÎÔÌϤ ηÈÓ. 135.000 5. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 80 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 125.000 Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 108 Ù.Ì. 1Ô˜ 138.000 2. ¢. °·˙‹ 97 Ù.Ì. ÎÔÌϤ 185.000 3. ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 129 Ù.Ì. (1991) 1Ô˜ 150.000 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 121 Ù.Ì. 1Ô˜ ·Ó·Î·ÈÓ. 130.000 5. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 115 Ù.Ì. 1Ô˜ ËÌÈÙÂÏ. 78.000 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË ÈÛÔÁ. 94 Ù.Ì. + ·Ù¿ÚÈ 50 Ù.Ì. 189.000 2. ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÈÛfiÁ. 67 Ù.Ì. +67 Ù.Ì. 108.000 3. ∞. °·˙‹ 160 Ù.Ì. ËÌÈÛ. ·Ó·Î. 88.000 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‰ˆÌ¿ÙÈ· (9) Û ÔÈÎfi. 340 Ù.Ì. (1998) 420.000 5. ∞Á. √ÓÔ˘ÊÚ. 130 Ù.Ì. ÈÛÔÁ./ ÔÈÎÔ. 1100 Ù.Ì. 328.000 6. πˆÏÎÔ‡ 28 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ 45.000 7. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 250 Ù.Ì. ÁˆÓ. ÈÛÔÁ. 195.000 8. °·ÏÏ›·˜ 30 Ù.Ì. 1Ô˜ 29.000 ∂¶∂¡¢À™∂π™ - ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ∞¤Ú·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ‰ÈÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (2006) 225 Ù.Ì. 155.000. 2. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ ‰ÈˆÚ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, Ê·ÓÙ·ÛÙ. ÙÈÌ‹.= ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· 160 Ù.Ì. + ËÌȇ. 80 Ù.Ì. 1080 ∂. 2. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 35 Ù.Ì. + 20 Ù.Ì. ·Ù. 695 ∂. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ¶·È‰fiÙÔÔ˜ ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ - ∂∫¢√™∏ ¢∞¡∂πø¡ (599)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¡π√¶√À§√™ ∞¶√™Δ√§√™ ™Àªμ√À§√™ ∞°√ƒ∞™ ∫∞π ¶ø§∏™∏™ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 29 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ΔËÏ. 2421035335/31231 Fax: 2421031232 ∫ÈÓ.: 6932221749 e-mail: info@paniopoulos.gr www.paniopoulos.gr

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 30 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞2 2. ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘ 32 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∞6 ¢À∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 50 Ù.Ì. 100.000 ∂ μ1 2. ∑ÔÚÌ¿ 58 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ5 3. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 47 Ù.Ì. 80.000 ∂ μ7 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÚÂÙÈÚ¤ 70 Ù.Ì. 85.000∂ μ10 5. ∫·ÚÙ¿ÏË 49 Ù.Ì. 63.000 ∂ μ11 6. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ12 7. μÏ·¯¿‚· 54 Ù.Ì. 98.000 ∂ μ13 Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 72 Ù.Ì. 130.000 ∂ °4 2. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 98 Ù.Ì. 130.000 °5 3. ∫·ÚÙ¿ÏË 76 Ù.Ì. 110.000 ∂ °7 4. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 88 Ù.Ì. 100.000 ∂ °9 5. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °11 6. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °14 7. ¶·Á·ÛÒÓ 90 Ù.Ì. 160.000 ∂ °15 8. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 93 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË 180.000 ∂ °20

Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∫·Ú·˚ÛοÎË 170 Ù.Ì. 220.000 ∂ ¢2 2. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 116 Ù.Ì. 140.000 ∂ ¢3 3. ∫·ÙÛ·ÓÙÒÓË 135 Ù.Ì. 190.000 ∂ ¢6 4. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 120 Ù.Ì. 310.000 ∂ ¢7 5. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 104 Ù.Ì. 185.000 ∂ ¢11 6. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ∞Á. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ 122 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¢14 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ. 150 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∑1 2. ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ·Ï·Èfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 125+125 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 511 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑2 3. ¡. πˆÓ›· 85 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 120 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑3 4. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 180 Ù.Ì. Û 245 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑6 5. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 114 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑11 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 180 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∑14 7. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 700.000 ∂ ∑15 8. ∞Ó‹ÏÈÔ 130 Ù.Ì. 80.000 ∂ ∑21 9. §·‡ÎÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 200 Ù.Ì. 140.000 ∂ ∑23 10. ∞ӷηÛÈ¿ 474 Ù.Ì. 650.000 ∂ ∑24 11. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 400.000 ∂ ∑25 12. ª¿Ú·ıÔ˜ 136 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∑26 13. ¶·¿ ¡ÂÚfi ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ 63 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑32 14. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 134 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑34 15. ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘ 340 Ù.Ì. ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 500.000 ∂ ∑35 16. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 102 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑37 17. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¿Óˆ ·fi ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 205 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑38 18. πˆÏÎÔ‡ ¿Óˆ ·fi °. ¢‹ÌÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Î·È ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ 185 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∑40 ηٿÏÏËÏË ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ). 19. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 176 Ù.Ì. ‰ÈÒÚÔÊË Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 250.000 ∂ ∑41 20. Αχιλλοπούλου 82,5 τ.μ. σε οικόπεδο 108,52 τ.μ. 120.000 Ε Ζ42 21. ¶·Ï·È¿ μfiÏÔ˘ ÚÒÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 126 Ù.Ì. Î·È ÈÛfiÁÂÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 50 Ù.Ì. 240.000 ∂ ∑43. 22. °ÏÒÛÛ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ‰‡Ô ‰ÈÒÚÔʘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ˘fiÁÂÈÔ Î·È ÈÛ›Ó˜ 150 Ù.Ì. Ë Ì›· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.100 Ù.Ì. ™À¡. 650.000 ∂ ∑44. √π∫√¶∂¢∞ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 720 Ù.Ì. 73.000 ∂ ∏2 2. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 500 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏7 3. ∞Ï˘Î¤˜ 600 Ù.Ì. 250.000 ∏8 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 6.500 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∏11 5. ÕÊËÛÔ˜ 1.605,7 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∏12 6. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 170 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 270.000 ∂ ∏13 7. ∞ÁÚÈ¿ 750 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏14 8. ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ 4.028 Ù.Ì. 250.000 ∏17 9. §·‡ÎÔ˜ 2.000 Ù.Ì. 35.000 ∂ ∏29 10. º˘ÙfiÎÔ 437 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∏37 11. ∞Ï˘Î¤˜ 341 Ù.Ì. 95.000 ∂ ∏38 12. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∏39 13. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 146 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∏40 14. ΔÛ·Áηڿ‰· 4.131 Ù.Ì. 360.000 ∂ ∏41 15. ¡. πˆÓ›· 730 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏42 16. ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜ ∞Ï˘ÎÒÓ 4.000 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∏46 17. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 5.884 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∏48 18. ∞Ï˘Î¤˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ™√À´¶∞™ 315 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∏52 19. Δ¤ÚÌ· ∫‡ÚÔ˘ 521 Ù.Ì. 350.000 ∂ ∏53 20. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 171 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏56 21. Αγριά 723,62 τ.μ. κατάλληλο για ξενοδοχείο 600.000 Ε Η58 22. Αγριά εκτός σχεδίου 4.000 τ.μ. 250.000 Ε Η59 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∫¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ 6.292 Ù.Ì. 45.000 ∂ Δ6 2. ªËϛӷ 4.018 Ù.Ì. 220.000 ∂ Δ7 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ê‹ÛÔ˘ 6.491 Ù.Ì. 40.000 ∂ Δ8 4. ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ı¤· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 522 Ù.Ì. 180.000 ∂ Δ11 5. ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 4.500 Ù.Ì. 50.000 ∂ Δ12 6. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 5.700 Ù.Ì. 300.000 ∂ Δ13 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 43 Ù.Ì. 35.000 ∂ £2 2. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 150.000 ∂ £3 3. §·Ú›Û˘ ÙÚÈÒÊ. 170 Ù.Ì. 300.000 ∂ £6 4. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 133 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 70 Ù.Ì. 350.000 ∂ £10 5. °. ¢‹ÌÔ˘ 94,2 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. 180.000 ∂ £25 °ƒ∞º∂π∞ 1. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 52 Ù.Ì. 70.000 ∂ π1 ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· - °Ú·Ê›· √§∞ Δ∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ ∞¶√∫§∂π™Δπ∫∏ ¢π∞£∂ ™∏ (602)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏ ∑ø°ƒ∞ºπ∞ §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-25846, FAX 24210-20267

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ - ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘ 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜) °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ¢ÚÒ. 2. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì. ÛÙËÓ μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 120 Ù.Ì. ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì. Ì ̷Á·˙› 77 Ù.Ì. ÛÙË ¡. πˆÓ›· (∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘) 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 165 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 120 Ù.Ì., 2 ¿ÚÎÈÓÁÎ ˘fiÁÂÈ·. ∂›Ó·È ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ 1.200 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·. ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì. ÛÙ· ∫‹È· 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ. Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚÂÌ. ÛÙË ªÂÏ›· Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §·Ú›Û˘ 83 Ì. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì.

4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊÔ˜ 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ÛÙÔ Î‡Ì·. 5. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ı¤·. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÛÔʛٷ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. 5. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹. 6. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. £. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ◊ ¶ø§∂πΔ∞π 1. °Ú·ÊÂ›Ô 44 Ù.Ì.ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË - °·ÏÏ›·˜. π. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 60 Ù.Ì. (1Ô˜ ÔÚÔÊ.) ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, ÂÈψ̤ÓÔ Ì Áηڿ˙ √ÁÏ - ÷Ù˙Ë‚·Û›ÏË. 2. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÚÂÙÈÚ¤ 117 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË Î·È Áηڿ˙ ÛÙËÓ ™Ù·ı¿ - °·ÏÏ›·˜. 3. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 160 Ù.Ì. ÛÙ· §Â¯ÒÓÈ·. (603)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÚÔÛfi„ˆ˜ 26 Ù.Ì., 45.000∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 28,5 Ù.Ì., 38.000∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 3Ô˜ ÔÚ., 28 Ù.Ì., 36.000∂. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 33 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., 42.000∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 30 Ù.Ì., 56.000∂. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· 33 Ù.Ì. ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 65.000∂. ¢À∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., Ì ƒ. 80.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Â˘Î·ÈÚ›· 50 Ù.Ì. ÚÔÛfi„ˆ˜ 67.500∂. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 53 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ. ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, 75.000∂. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˜ ÔÚ., 90.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÏËÛ›ÔÓ πˆÏÎÔ‡ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 68 Ù.Ì. Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË ·¤ÚÈÔ ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹ 75.000∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 60 Ù.Ì. ƒ.+∞Ôı., 85.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 81 Ù.Ì. Ì ƒ. 1Ô˜ ÔÚ., 115.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Â˘Î·ÈÚ›· 78 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ., Ì Ù˙¿ÎÈ, 106.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 85 Ù.Ì. 115.000∂. ∫‡ÚÔ˘ 94 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5Ô˜ ÔÚ. ƒ.+∞Ôı. 157.000∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 81 Ù.Ì. Ù˙¿ÎÈ ƒ+∞Ôı. 124.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ πˆÏÎÔ‡ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 68 Ù.Ì. Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË ·¤ÚÈÔ, ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹, 75.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ 120 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 4Ô˜ ÔÚ., 400.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 105 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5Ô˜ ÔÚ., 195.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 108 Ù.Ì. 153.000∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 110.000∂ Ù˙¿ÎÈ ƒ.+∞Ôı. 165.000∂. √π∫√¶∂¢∞ ∞Ï˘Î¤˜ ÏËÛ›ÔÓ ∫ÏÈÓÈ΋˜ °¿ÙÔ˘ 162 Ù.Ì. 79.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 230 Ù.Ì. 225.000∂. ∞ÁÚÈ¿ 220 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ 70.000∂. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 280 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 128.000∂. ∞ÁÚÈ¿ ÏËÛ›ÔÓ Lidl 500 Ù.Ì. 98.000∂. ∞ÁÚÈ¿ 9.000 Ù.Ì. Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· 220.000∂. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 1.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 155.000∂. ™ˆÚfi˜ 2Ô ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ 600 Ù.Ì. 130.000∂. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.000 Ù.Ì. Ôχ ηÏfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÚÈÙÚÈÁ˘Ú›˙ÂÙ·È ·fi ‰¿ÛÔ˜ - ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ¯Ù›˙ÂÈ 200 Ù.Ì. 115.000∂. ª·Ï¿ÎÈ 2.000 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÎÙ›˙ÂÈ 800 Ù.Ì. ˆÏÂ›Ù·È ‹ ‰›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹ 460.000∂. ÿÓÈ· 520 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 320 Ù.Ì. 85.000∂. μÈÔÛÎ‡Ú ¡. πˆÓ›· 130 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 35.000∂. ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ 132 Ù.Ì. 62.000∂. ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ Lidl 182 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· 80.000∂. ¡. πˆÓ›· π·ÙÚ›‰Ë ÏËÛ›ÔÓ ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ 105 Ù.Ì. ™.¢. 2,1, 40.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÏËÛ›ÔÓ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 205 Ù.Ì. ™.¢. 2,4, 300.000∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÁˆÓÈ·Îfi, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 420 Ù.Ì. Ôχ ηÏfi ¿Óˆ Ù˘ °. ¢‹ÌÔ˘ ÛÙÔ Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ™.¢. 0,8, 220.000∂. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 250 Ù.Ì. ™.¢. 1,8 ÎÙ›˙ÂÈ 450 Ù.Ì. 120.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 213 Ù.Ì. ™.¢. 0,8 117.000∂. §·‡ÎÔ 700 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 19.000∂. §·‡ÎÔ 1.000 Ù.Ì. ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ªËϛӷ, ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi 90.000∂. ªËÏ›Ó˘ ∫Ô˘ÎÔ˘Ï¤Èη 470 Ù.Ì. 1Ô ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 95.000∂. ªËϛӷ 120 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 15.000∂. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ Â˘Î·ÈÚ›· 1.200 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ÌfiÓÔ 25.000∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ¢ÈÌ‹ÓÈ-™·Ì¿Ó·Á· 1.800 Ù.Ì. 35.000∂. ∞Ï˘Î¤˜-∞ÌÂÏ¿ÎÈ· 1.500 Ù.Ì. 45.000∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.000 Ù.Ì. 50.000∂. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ Ì ı¤· 370 Ù.Ì. 35.000∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 190 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· 260.000∂. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 110 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. 120.000∂. ¡. πˆÓ›· π·ÙÚ›‰Ë 50 Ù.Ì. Û 105 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 43.000∂. ∂•√Ãπ∫∞ §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÁηÚÛÔÓȤڷ 33 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈ·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 65.000∂. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙÔ Î‡Ì· 80 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 170.000∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô-Ù˙¿ÎÈ 130.000∂. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ¶. ªÂÏ¿ ÈÛfiÁÂÈÔ, ÁˆÓÈ·Îfi Ì 40 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·, 120.000∂. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·-°·˙‹ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 62 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 115.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘-πˆÏÎÔ‡ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ 68 Ù.Ì. Ê/· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ‰ÈÎËÁÔÚÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô 75.000∂.

∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ¶. ªÂÏ¿ ÁˆÓÈ·Îfi, ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ 40 Ù.Ì.+40 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ 120.000∂ ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 450∂. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘ 114 ÙÌ. ÌÂ90 Ù.Ì. ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Û ÔÏ/Λ· ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ· ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 800∂. ΔÈÌ‹ 155.000∂. §ÂˆÊfiÚÔ˜ ∞ıËÓÒÓ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÙÚÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.200 Ù.Ì. Û 2.500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ 1.000.000∂. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ¶Ôχ ηÏfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 140 Ù.Ì. ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· - ·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Ì ‹ ¿Ó¢ Â›ψÛ˘, Ù˙¿ÎÈ ƒ.+∞Ôı. 800∂. (606)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

¢IAMEPI™MATA 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 88 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 10ÂÙ›·˜, Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2.¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 180 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (220.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (140.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 2. ª·Á·˙› 70 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·Ú·Ï›· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 3. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 280 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 4. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì., ηÙÔÈ΋ÛÈÌË ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ ¡ËÏ›·˜. 5. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 700 Ù.Ì. μ˘˙›ÙÛ·. 6. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. 7. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 90 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶ÈӷοÙ˜. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË (ÁÚ·Ê›Ô) 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 56 Ù.Ì. ‰‡Ô ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ (70.000 ∂) ∞Óı. °·˙‹ Ì ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË. OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 8 ÛÙÚ. 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ÔÌfiÓ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ 150.000 ∂. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜. 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.700 Ù.Ì. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 3.300 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ (35.000 ∂), ∫ÔÚfiË. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. Ì ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Ì ı¤·, μ˘˙›ÙÛ·. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÊËÛÛÔ 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.800 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ¢›ÓÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. 15. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.700 Ù.Ì. ·ÌÊÈı·ÙÚÈÎfi ÛÙËÓ ∫ÔÚfiË. ΔÈÌ‹ 85.000∂. ∂ƒ°√™Δ∞™π√ 650 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. ÛÙÔ ¶∂¢π√¡ ÙÔ˘ ∞ƒ∂ø™. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (610)

-----------------------------------ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 8 ΔËÏ. ∫¤ÓÙÚÔ 24210 25000 À‡ı˘ÓÔ˜: ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ∫ÈÓËÙfi: 6979 726 165

E-mail: stspiliopoulos@online-solutions ¶ƒ√™ ¶ø§∏™∏ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞Δø Δø¡ 10 ∂Δø¡ - μfiÏÔ˜, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 106ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙÔ, 1Ô˜ fiÚÔÊ., 2 À/¢. 268.000∂. ∫402. - μfiÏÔ˜, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 106ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙÔ, 2Ô˜ fiÚÔÊ., 2 À/¢. 268.000∂. ∫403. - μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ: ¢È·Ì¤Ú. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 113ÙÌ, ÚÂÙÈÚ¤ 3Ô˜ & 4Ô˜ fiÚÔÊ. 3 À/¢. 230.000∂. ∫399. - μfiÏÔ˜: μÏ·¯¿‚·-54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™, ‰‡Ô 3¿ÚÈ· 65ÙÌ ¤Î. ˘fi ηٷÛÎ. 1Ô˜ & 2Ô˜ fiÚ. 115.000∂. ∫345. - μfiÏÔ˜: μÏ·¯¿‚·-54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™, ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 115ÙÌ, ˘fi ηٷÛÎ. 225.000∂. ∫346. - μfiÏÔ˜, º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 82ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙÔ, 141.000∂. ∫258. - μfiÏÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 46ÙÌ. 72.000. ∫94. - μfiÏÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ‰È·Ì. 92ÙÌ ¤ˆ˜ 95ÙÌ. ·fi 1680∂ ÙÔ ÙÌ. ∫95-99. - μfiÏÔ˜, μÈ˙˘ËÓÔ‡ ÓÂfi‰ÌËÙ· ‰È·Ì. 57ÙÌ ¤ˆ˜ 110ÙÌ, ·fi 1800∂ ÙÔ ÙÌ. ∫234. - ÕÓ·˘ÚÔ˜, ™Ù·‰›Ô˘ ÚÂÙÈÚ¤ 130ÙÌ, 260.000∂. ∫218. - ¡¤· πˆÓ›·, ¢È·Ì. 3¿ÚÈ 79ÙÌ, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi. 105.000∂. ∫371. - ¡¤· πˆÓ›·, ƒÂÙÈÚ¤ 3¿ÚÈ 79ÙÌ, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜,. 106.000∂. ∫372. - ¡¤· πˆÓ›·, 2¿ÚÈ 45ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ. 67.000∂. ∫374. - ¡¤· πˆÓ›·, 2¿ÚÈ 48ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ. 72.000∂. ∫375. - ¡¤· πˆÓ›·, ÙÚ›· 3¿ÚÈ· 84ÙÌ, 2Ô˜, 3Ô˜ & 4Ô˜ fiÚÔÊ. 122.000∂ ¤ˆ˜ 130.000∂. ∫376.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 36


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 36 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 35

ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 8 ΔËÏ. ∫¤ÓÙÚÔ 24210 25000 À‡ı˘ÓÔ˜: ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ∫ÈÓËÙfi: 6979 726 165

E-mail: stspiliopoulos@online-solutions - ¡¤· πˆÓ›·, ∫¿‰ÌÔ˘ ·fi 78ÙÌ ¤ˆ˜ 81ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ·fi 111.000∂. ∫272-277. - ¡¤· πˆÓ›·, ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ ·fi 46ÙÌ ¤ˆ˜ 86ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ·, ·fi 74.000∂. ∫278-284. - ¡¤· πˆÓ›·, ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ ·fi 93ÙÌ ¤ˆ˜ 102ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ·fi 139.000∂. ∫285286. - ÕÊËÛÛÔ˜, ˘fi ηٷÛ΢‹ 40ÙÌ ¤ˆ˜ 72ÙÌ. 82.000∂ ¤ˆ˜ 143.000∂. ∫370. - μfiÏÔ˜, ∑·ÏfiÁÁÔ˘ 85ÙÌ, 2 À/¢, 1Ô˜ fiÚÔÊ. 120.000∂. ∫415. - μfiÏÔ˜, ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 65ÙÌ, 1Ô˜ & 2Ô˜ fiÚÔÊ. 110.000∂. ∫419. - ¶ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ÂÚÈÔ¯‹ √ÈÓfiÓÂ˘Ì· μfiÏÔ˘, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 75 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ΔÈÌ‹ 126.000∂. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞¡ø Δø¡ 10 ∂Δø¡ - μfiÏÔ˜, π¿ÛÔÓÔ˜ Ì ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 156ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ., 3 À/¢. 240.000∂. ∫420. - μfiÏÔ˜, ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 2 ‰È·Ì. 56ÙÌ ¤Î·ÛÙÔ, ÈÛfiÁÂÈÔ & ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ. 55.000∂ & 40.000∂. ∫327&328. - μfiÏÔ˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ Ì ΔÚÈÎÔ‡Ë 2¿ÚÈ 54ÙÌ, πÛfiÁÂÈÔ. 55.000∂. ∫305. - μfiÏÔ˜, °·˙‹ 90ÙÌ, 3Ô˜ fiÚÔÊ., 2 À/¢. 100.000∂. ∫408. - μfiÏÔ˜, ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 3¿ÚÈ 100ÙÌ, ‰È·Ì. 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 150.000∂. ∫353. - μfiÏÔ˜, 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™ 102ÙÌ. 115.000∂. ∫183. - μfiÏÔ˜, μÏ·¯¿‚· 112ÙÌ, 130.000∂, ∫175. - μfiÏÔ˜, μÏ·¯¿‚·-¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. 145.000∂. ∫149. - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 125ÙÌ, 1Ô˜ fiÚ. 140.000∂. ∫325. - ¡¤· πˆÓ›·: ∫˘Ú›ÏÏÔ˘, 83Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 2 À/¢, 80.000∂. ∫394. - ¡¤· πˆÓ›·: ™ËÏ˘‚Ú›·˜, 56Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 65.000∂. ∫395. - ¡¤· πˆÓ›·, ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 94ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ., 2 À/¢. 100.000∂. ∫362. - ∞ÁÚÈ¿, Ô‰fi˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 43ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 43.000∂. ∫301. ª∂∑√¡∂Δ∂™ - ∫·Ú·Á¿Ù˜: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ, ËÌÈ˘. 60ÙÌ, Û ÔÈÎÔ. 126ÙÌ. ηٷÛÎ. 2005. 210.000∂. ∫392. - μfiÏÔ˜, ∫·Ú·Á¿Ù˜, ·ÓÂÍ. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 122ÙÌ ¤ˆ˜ 165ÙÌ. ∫73-78. - ∞Ï˘Î¤˜: ªÂ˙ÔÓ. Â› ˘ÏˆÙ‹˜ 127ÙÌ Û ÔÈÎ. 156ÙÌ, ˘fi ηٷÛÎ. 10Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫358. - ∞Ï˘Î¤˜, ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 209ÙÌ & ˘fiÁÂÈÔ Û ÔÈÎfi. 270ÙÌ. 500.000∂. ∫233. - ∫ÚÈı·ÚÈ¿, 155ÙÌ Û ÔÈÎfi. 250ÙÌ. 180.000∂. ∫198. - ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ™˘ÁÎÚ. ηÙÔÈÎÈÒÓ ˘fi ·Ó¤ÁÂÚÛË ·fi 60ÙÌ ¤ˆ˜ 150ÙÌ. ∫313. - ÕÊËÛÛÔ˜, ˘fi ηٷÛ΢‹ 71ÙÌ ¤ˆ˜ 145ÙÌ. 140.000 ¤ˆ˜ 288.000∂. ∫370. - ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜-‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘

√π ™À¡∂ƒ°∞Δ∂™ Δ√À °ƒ∞º∂π√À ª∞™ ¶ƒ√Δ∂π¡√À¡: ƒπ∞ ™∫√ÀƒΔ∏ ºøº∏ Ã√¡¢ƒ√À-∫ƒ√ªªÀ¢∞ ƒ∂¡∞Δ∂ ª¶∂∫-ª√À™Δ∞∫∞§∏ ∫ø¡/¡√™ ∂À∞°°∂§√¶√À§√™ ∫ø¡/¡√™ ™π∞¡√™ ªπÃ∞§∏™ °∞ƒΔ∑√§∞∫∏™ °π∞¡¡∏™ ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏™

Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ·fi 2.000-2.500∂/Ù.Ì. μπ§∂™-∞ƒÃ√¡Δπ∫∞ - ∞Ï˘Î¤˜, Œ·˘ÏË 160ÙÌ & ËÌÈ˘. 70ÙÌ Û ÔÈÎÔ. 502ÙÌ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙. ∫338. - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ¶·ÏÈfi ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi 90ÙÌ Û ÔÈÎfi. 170ÙÌ, 165.000∂. ∫186. - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, 2 ÔÈ˘ 172ÙÌ Û ÔÈÎfi. 403ÙÌ. 350.000∂. ∫192. - ™ÎÈ¿ıÔ˜: ı¤ÛË ΔÚÔ‡ÏÔ˜ μ›Ï· 160ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.500ÙÌ. 480.000∂. ∫386. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ - μfiÏÔ˜, ¶·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 65ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120ÙÌ. 85.000∂. ∫288. - ¡¤· πˆÓ›·, ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 100ÙÌ Û ÔÈÎÔ., 171ÙÌ. 130.000∂. ∫401. - ªÂÁ¿ÏË μÂÏ·Óȉȿ, ÔÈΛ· 96ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ. 130.000∂. ∫320. - ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜, 2ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 240ÙÌ, ËÌÈÙ., Û ÔÈÎfi. 491ÙÌ. 240.000∂. ∫411. - ªËÏȤ˜ ¶‹ÏÈÔ, ¶·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 130ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 634ÙÌ. 125.000∂. ∫323. - ªËϛӷ: ¶·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 52ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 376ÙÌ. ∫377. - μfiÏÔ˜, ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 61ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓ. ÂÛˆÙÂÚÈο. 77.000∂. ∫418. - ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 146 Ù.Ì. ÛÙÔ ‡„Ô˜ ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË. ΔÈÌ‹ 115.000 ∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ, §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ÌÂٷ͇ πˆÏÎÔ‡ & ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 35ÙÌ, 50.000∂. ∫359. - μfiÏÔ˜, 2ÒÚÔÊÔ Â·ÁÁ/Îfi ÎÙ›ÚÈÔ 1.100ÙÌ, & 200ÙÌ ·Ôı., 17 ı. ·Ú/ÓÁÎ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘. ∫348. μfiÏÔ˜: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ηٿÛÙËÌ· 43ÙÌ. 35.000∂. ∫393. - μfiÏÔ˜: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ηٿÛÙËÌ· 43ÙÌ. 35.000∂. ∫393. - ¡¤· πˆÓ›·, ∫ÂÓÙÚÈÎfi ˘fi ηٷÛÎ. 73ÙÌ & ·Ù¿ÚÈ. 165.000∂. ∫373. - ¡¤· πˆÓ›·: ∂·ÁÁ. ÛÙ¤ÁË 277ÙÌ Û ÔÈÎfi. 366ÙÌ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙÚfiÊÈÌ·. ∫342. - ∞Ï˘Î¤˜, ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ Ì ÂÓÔ›ÎÈÔ 1.200 ÙÔ Ì‹Ó· Ì ·fi‰ÔÛË 6%. ΔÈÌ‹ 240.000. - ∞Ï˘Î¤˜, μ¿Î¯Ô˘ 32ÙÌ. ∫50. 85.000 - ∞Ï˘Î¤˜, μ¿Î¯Ô˘ 37ÙÌ. ∫54. 95.000 - ∫·Ù˯ÒÚÈ, ηٿÛÙ. 98ÙÌ, Û ÔÈÎÔ. 249ÙÌ. 130.000∂. ∫55. - μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ, ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Ô‰fi˜ ™˘Ú›‰Ë (¡∞∫√S CENTER). K414. ∂ƒ°√™Δ∞™π∞ - μfiÏÔ˜, ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ÛÙËÓ ∞’ Î·È μ’ μπ.¶∂. °ƒ∞º∂π∞ - μfiÏÔ˜, ΔÚÈÎÔ‡Ë 20ÙÌ, 16.000∂. ∫187. - μfiÏÔ˜, ∞Ó. °·˙‹-÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 50ÙÌ, 100.000∂. ∫239. - μfiÏÔ˜ ∫¤ÓÙÚÔ, ∂·ÁÁ. ™Ù¤ÁË °Ú·ÊÂ›Ô 85ÙÌ, 2Ô˜ ÔÚ. Ï‹Ú˘ ·Ó·Î·ÈÓ. 160.000∂. ∫319. √π∫√¶∂¢∞ - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, √ÈÎfiÂ‰Ô 412ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, ™.¢. 0,80, Î¿Ï˘„Ë 70%. 180.000∂. ∫304. - ¡¤· πˆÓ›·, ‰›Ï· ·fi ÙËÓ °Âˆ. Û¯ÔÏ‹ 1449ÙÌ. 120.000∂ ∫237. - ¡¤· πˆÓ›·: √ÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ™.¢. 0,8 250.000∂. ∫343. - 146 Ù.Ì. ÛÙÔ ‡„Ô˜ ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË. ΔÈÌ‹ 115.000 ∂. - ∞Ï˘Î¤˜, 176ÙÌ, 50Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· & ÙÔ ¿ÚÎÔ. 90.000∂. ∫352. - ∞Ï˘Î¤˜, ™ˆÚfi˜ ∞Ïfi˘ 588ÙÌ. ™.¢. 0,4. 95.000∂. ∫242. - ™ˆÚfi˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 639ÙÌ, ı¤· ÛÙÔ ¶·Á·ÛË-

¶∂ª¶Δ∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

ÙÈÎfi. 120.000∂. ∫311. - ∫ÚÈı·ÚÈ¿, 358ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ. ÁˆÓÈ·Îfi, 350Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 80.000∂. ∫350. - ª¿Ú·ıÔ˜, ÔÈÎfi. 422ÙÌ, ™.¢. 1. 100.000∂. ∫331. - ∞ÁÚÈ¿, √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Ì ™.¢. 1,2. ∫318. - ∞ÁÚÈ¿: √ÈÎfi‰· ·fi 350ÙÌ ¤ˆ˜ 700ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÚÔ˜ 210∂ ÙÔ Ù.Ì. ∫387. - ÕÓˆ °·Ù˙¤·, √ÈÎfiÂ‰Ô 10.000ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, 100.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫363. - ∫ÔÚfiË, ÔÈÎfi‰· ·fi 350ÙÌ ¤ˆ˜ 470ÙÌ. 65 ¤ˆ˜ 70.000∂. ∫196. - ∞Á›· ΔÚÈ¿‰· ªËÏÂÒÓ, 1082ÙÌ, 130.000∂. ∫197. - ÕÊËÛÛÔ˜, √ÈÎfi. 2.050ÙÌ Ì ı¤· ÛÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 55.000∂. ∫355. - ªËϛӷ, ¶‹ÏÈÔ, ÔÈÎfi. 1640ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 110.000∂. ∫356. - ªËϛӷ: ı¤ÛË ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ· 1334ÙÌ. 45.000∂. ∫379. - ªËϛӷ: √ÈÎfiÂ‰Ô 615ÙÌ, 65.000∂. ∫381. - ªËϛӷ: √ÈÎfiÂ‰Ô 695ÙÌ, 60.000∂. ∫382. - ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1050ÙÌ. 125.000∂. ∫146. - ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÔÈÎfi. 928ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. 90.000∂. ∫368. - ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹: √ÈÎfiÂ‰Ô 1.238ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. 45.000∂. ∫398. - μ˘˙›ÙÛ· ¶ËÏ›Ô˘, ∞ÁÚÔÙ. 5.500ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ∫321. - ªÔ‡ÚÂÛÈ, 1.000ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ. Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. 170.000∂. ∫349. - ™ÎÈ¿ıÔ˜, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ 4000ÙÌ, 200.000∂. ∫248. - ™ÎÈ¿ıÔ˜, √ÈÎfiÂ‰Ô 225ÙÌ, ™.¢. 0,8. 120.000. ∫329. - ∞Ï˘Î¤˜, √ÈÎfiÂ‰Ô 185ÙÌ Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜. 100.000∂. ∫412. - ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ¶‹ÏÈÔ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 240ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ. 60.000∂. ∫413 - ΔÛ·Áηڿ‰·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1550ÙÌ Ì ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. 120.000∂. ∫416. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ - ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, 9,5ÛÙÚ¤ÌÌ. 65.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫347. - ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη; £¤ÛË ªÂÙÚfi 6619ÙÌ. 130.000∂. ∫389. - º˘ÙfiÎÔ, ı¤ÛË ª·‰¿ÚÈ 12.000ÙÌ, 165.000∂. ∫213. - º˘ÙfiÎÔ, ı¤ÛË ∫Ô‡ÎÔ˜ 4.000ÙÌ, 80.000∂. ∫351. - ¢ÈÌ‹ÓÈ, 2000ÙÌ, 145.000∂. ∫254. - ¢ÈÌ‹ÓÈ, 4580ÙÌ. ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ, ¢. 1000ÙÌ. 120.000∂. ∫252. - ¢ÈÌ‹ÓÈ, 3500ÙÌ. 120.000∂. ∫232. - ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞ÁÈfiÎÏËÌ· 5625ÙÌ. 110.000∂. ∫341 - ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞Ï˘Á·ÚfiÚÂÌ·, 11.359ÙÌ. 120.000∂. ∫295. - ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞ÎfiÓÈ·, 8963ÙÌ, 15.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫296. - ™¤ÛÎÏÔ: £¤ÛË ∞Ï‚·ÓÈ 14.000ÙÌ Ì 300 ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·. 4.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫391. - ªԇʷ, ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1515ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 76ÙÌ. 70.000∂. ∫365. - ªËϛӷ, ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4122ÙÌ, 50.000∂. ∫369. - ªËϛӷ: ı¤ÛË ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ· 695ÙÌ. 20.000∂. ∫378. - ªËϛӷ: ı¤ÛË ™È̈٤˜ 6986ÙÌ, 120.000∂. ∫380. - ¶ÔÙfiÎÈ ™˘Î‹˜, ¶‹ÏÈÔ: ∞ÁÚÔÙÂÌ. 15 ÛÙÚ¤ÌÌ. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜. ∫333. - ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜, ∞ÁÚÔÙÂÌ., 4070ÙÌ,

√π∫√¶∂¢∞ 1. °ˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 611 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 66 Ù.Ì. ÛÙË ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. ∫ˆ‰. 10. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 118,5 Ù.Ì. Ì ™.¢. 1,8. ∫ˆ‰. 03-95. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 235ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 35ÙÌ ÛÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 4. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfi‰Ô, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· μfiÏÔ Î·È ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 100.000ú ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10-63. 5. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 15Ì ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 695ÙÌ ÛÙÔÓ ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ Ì ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. (75.000ú) ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 01 7. √ÈÎfiÂ‰Ô ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 536ÙÌ, Ì ·ÓÙÈÛÂÈÛÌÈ΋ ÔÈΛ· 87ÙÌ, Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 30 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 340ÙÌ ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· Ì 140ÙÌ ‰fiÌËÛË ‰›Ï· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ì ı¤· ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 15-80 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 1500ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ‰›Ï· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÛÙȘ ¶ÈӷοÙ˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15-69 10. √ÈÎfi‰· ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ 150Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‰›Ï· ·fi ÙËÓ Ï¿˙, ÙˆÓ 300ÙÌ-400ÙÌ-500ÙÌ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:27 11. ΔÚ›· ÔÈÎfi‰· ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ 350 Ù.Ì. ÙÔ Î·ı¤Ó·, Έ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 15-69 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì. ÛÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· Ì 58 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, Έ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 15-42 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.000 Ù.Ì. ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·. ∫ˆ‰. 21-30.

120.000∂. ∫400. - ªËϛӷ, ı¤ÛË ∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜ 4067ÙÌ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 100.000∂. ∫417. ∂¡√π∫π∞™∏ - μfiÏÔ˜, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 35ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ. 1 À/¢. 380∂. ∫384. - μfiÏÔ˜, ΔÚÈÎÔ‡Ë ¢È·Ì¤Ú. 95ÙÌ, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 450∂, Ì ‰˘Ó·Ù. ÂÓÔÈÎ. 20ÙÌ ËÌÈ˘. ÁÈ· ÁÚ·Ê. Ë ·Ôı. ΔÈÌ‹ ·Î¤ÙÔ 580∂. ∫324. - μfiÏÔ˜, ¶·Ú·Ï›·, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ °Ú·ÊÂ›Ô 40ÙÌ. 320∂. ∫292. - μfiÏÔ˜, º. πˆ¿ÓÓÔ˘ °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30ÙÌ, 1Ô˜ fiÚ. 250∂. ∫306. - ¡¤· πˆÓ›·, πÛfiÁÂÈÔ 117ÙÌ Û 2 fiÚÔÊÔÈ ÔÈΛ·, 3 À/∞. 430∂. ∫334. - ∞ÁÚÈ¿, ÔÈΛ· 140ÙÌ. Ì ΋Ô 600∂. ∫235. - μfiÏÔ˜, ¶·Á·ÛÒÓ, 107ÙÌ, 3Ô˜ fiÚÔÊ., 3 À/¢, ¿ÚÎÈÓÁÎ. 450∂. ∫310. ¶ƒ√™ ¶ø§∏™∏ - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, 2¿ÚÈ· - 3¿ÚÈ· - 4¿ÚÈ·, ·fi 1.450 ÙÔ Ù.Ì. (616)

AYTOKINHTA

∂À∫∞πƒπ∞ ΠΩΛΕΙΤΑΙ B.M.W. X 5 2.979 cc, μοντ. 10/2004, χρώμα γκρι μεταλλικό, αυτόματο κιβώτιο, 4Χ4, 5θυρο, βενζίνη, σε άριστη κατάσταση, με full extra, πανοραμική οροφή, parktronic, cruise control, καθίσματα δερμάτινα ηλεκτρικά, κλιματισμός 4 ζωνών, immobilizer, φυλασσόμενο σε γκαράζ, ιδιοκτήτης Αρχιτέκτων-Μηχανικός. Αγορά από ελληνική αντιπροσωπεία και service αντ/πείας, τιμή 28.000 Ε. Τηλ. επικοινωνίας: 6932-238555 κος Θάνος. (031)

ZHTOYNTAI

∑∏Δ∂πΔ∞π προσωπικό για την επάνδρωση του τμήματος reception του ξενοδοχείου 12Months Luxury Resort 5*, στην περιοχή του Πηλίου. Απαιτούμενες ικανότητες: γνώση υπολογιστών, αγγλικής γλώσσας, προϋπηρεσία στο ανάλογο τμήμα, πτυχίο τουριστικής σχολής. 12hotel@12hotel.gr, Τηλ. 6975-888670, 24260-48894. (132)

ZHTOYNTAI Από την FG Company εισαγωγική εταιρία επωνύμων ρούχων ∑∏Δ√À¡Δ∞π συνεργάτες-τριες για το τμήμα πωλήσεων. Τηλ. 2410-555570, ώρες: 9-5. (131)

32¯ÚÔÓÔ˜ επιχειρηματίας, πολύ ευπαρουσίαστος, ψηλός, αποκατεστημένος, άριστη οικονομική κατάσταση. 33χρονος μηχανολόγος μηχανικός, δυναμικός, αποφασιστικός, εμφανίσιμος, ακίνητα. 36χρονος στρατιωτικός, σοβαρός, εντυπωσιακός, ακίνητα. 41χρονος επιχειρηματίας, πολύ αποκατεστημένος, ελκυστικός. Επιθυμούν δημιουργία οικογένειας. ΛΥΔΙΑ Κεντρικής Ελλάδας. Εχέμυθα και αποτελεσματικά. Τηλ. 2410-549797. (581)

MA£HMATA ∫Ï·ÛÈ΋ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ απόφοιτος του Α.Π.Θ. παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τιμές προσιτές. Τηλ. 6978-707264.

(030) ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ΧΗΜΙΚΟΣ, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Φυσικής-Χημείας Γυμνασίου-Λυκείου και μαθηματικά Γυμνασίου, τιμές λογικές. Πληρ. τηλ. 6944-237535 και 24210-35109. (138) Μαθήματα °∞§§π∫ø¡ παραδίδονται από έμπειρη καθηγήτρια Γαλλικής Φιλολογίας με μεταπτυχιακές σπουδές στο Βέλγιο. Άριστη προετοιμασία για πτυχία DELF και Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, με σίγουρα αποτελέσματα. Τηλ. 6979 697069. (552) ∫∞£∏°∏Δƒπ∞ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας σε μαθητές από Α’ Γυμνασίου έως Α’ Λυκείου. Πλούσιο υλικό και τεστ. Τηλ. 6932-395955. (208) ¢π¶§øª∞Δ√ÀÃ√™ του Πολυτεχνείου παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου στα Μαθηματικά και στη Χημεία. Πληρ. τηλ. 24210-54700, κιν. 6977-077639.. (209) ∫∞£∏°∏Δƒπ∞ Φιλόλογος, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου, τιμές προσιτές. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 24210-44487 και 6942-487908. (225)

∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ª¿Ú·ıÔ˜: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 200ÙÌ Û 320ÙÌ ÔÈÎfiÂ‰Ô . ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 01 2. §Â‡ÎË ¶ÙÂÏÂÔ‡ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, 110 Ù.Ì., ·Ú›ÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ Î·È ÔÈfiÙËÙ·˜ ˘ÏÈÎÒÓ, Έ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 15-74 3. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 660 Ù.Ì. Ì ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Î·È ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· (15-78) 4. ∂ÍÔ¯ÈΤ˜ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ηÙÔÈ˘ ÛÙÔ ªÔ‡ÚÂÛÈ. ∫ˆ‰. 23-51.

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 24 Ù.Ì. Ê/·, ÂÚÈÔ¯‹ °. ¢‹ÌÔ˘. ∫ˆ‰. 30. 2. °·˙‹ Ì °·Ì‚¤Ù· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 116ÙÌ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10 3. ¢˘¿ÚÈ 53 12ÂÙ›·˜ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·ÚÎÈÓÁÎ μÏ·¯¿‚· Î·È ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 01 4. ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÚÂÙÈÚ¤ 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 82,5ÙÌ, ÛÔı‹ÎË, parking, ÓÂfi‰ÌËÙÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 30

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 135ÙÌ Ó 2ˆÚÔÊË ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 80ÙÌ Ô Î¿ı fiÚÔÊÔ˜ Û˘Ó 80ÙÌ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ. ¶ÚfiÛÊ·Ù· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10 2. ¡.¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÔÈÎfiÂ‰Ô 123ÙÌ Î·È Û›ÙÈ 90ÙÌ Ì Î.ı., Ê/·, Ù˙¿ÎÈ, ËÏÈ·Îfi, Ù¤ÓÙ˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÁˆÓȷ΋ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 135ÙÌ, 3Â›‰· ·fi 80ÙÌ ¤Î·ÛÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10 4. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ ÓÂfi‰ÌËÙË Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10 5. ¢˘fiÚÔʘ ηÙÔÈ˘ ÛÙÔ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ∞ÁÚÈ¿˜ μfiÏÔ˘ 110ÙÓ Î·È 125ÙÌ, 100Ì ·fi ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 15-54 6. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì. Û 103 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηÙÔÈ΋ÛÈÌË Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù·, ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÌÂٷ͇ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È §. μ‡ÚˆÓÔ˜. 7. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 108 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ÃÈÏÈ·‰Ô‡

∫∞£∏°∏Δƒπ∞

™YNOIKE™IA

Έ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 15-81 8. πÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 40 Ù.Ì. Î·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· 45 Ù.Ì. Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Â›ÛÔ‰Ô Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÓÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. ∫ˆ‰. 23-52. 9. ¶·ÏÈ¿ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 98,5 Ù.Ì. Ì ™.¢. 1,8. ∫ˆ‰. 03-88.

¶Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ºπ§√™√ºπ∫∏™ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα για όλα τα επίπεδα σε παιδιά Δημοτικού-Γυμνασίου, τιμές προσιτές. Τηλ. 24210-52067, 6973-431096. (248)

απόφοιτος Αγγλικής Φιλολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου με πείρα σε φροντιστήρια και δημόσια σχολεία και με επάρκεια στα ισπανικά, αναλαμβάνει αγγλικά και ισπανικά όλων των επιπέδων, τιμές προσιτές. Τηλέφωνο: 6942-257292. (224)

∫∞£∏°∏Δƒπ∞ Μουσικής πτυχιούχος της Μουσικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και πτυχιούχος ανώτερων θεωρητικών ωδειακής εκπαίδευσης παραδίδει μαθήματα θεωρητικών και πιάνου. Πληρ. τηλ. 6972 646092. (028)

∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ΑΓΓΛΙΚΩΝ, απόφοιτος Αγγλικής Φιλολογίας με πολυετή φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών σε μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου, τιμές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6986-420674. (049)

ºπ§√§√°√™ με πολυετή εμπειρία σε δημόσια σχολεία και γνώση νοηματικής και μπρέιλ παραδίδει μαθήματα σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Πληρ. τηλ. 6932-031115. (091)

8. ¡Âfi‰ÌËÙ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙË ¡. πˆÓ›· μfiÏÔ˘ Ì ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Î·È ·Ôı‹ÎË, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 77ÙÌ, 2Ô˜ 70ÙÌ, 3Ô˜ 78ÙÌ, 4Ô˜ 49ÙÌ, 4Ô˜ 82ÙÌ, 5Ô˜ 106ÙÌ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 15 9. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· °Î·ÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ΔÈÌ‹ 40.000ú. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 27 10. 2·ÚÈ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 27 11. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 83ÙÌ Û·ÏfiÓÈ 2˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, Ì¿ÓÈÔ Î·È ¿ÚÎÈÓÁÎ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 27 12. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚ. 90 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. ∫ˆ‰. 23-53. 13. ∫ÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi 100 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· Î·È ·/ı ·ÂÚ›Ô˘. ∫ˆ‰. 03-99. 14. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÂÙÈÚ¤ 4ÂÙ›·˜ 107 Ù.Ì. 10 ÂÙÒÓ 3 ˘/‰, 2 ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫ˆ‰. 23-32. 15. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÂÙÈÚ¤ 200 Ù.Ì., 3 ˘/‰, 2 Ù˙¿ÎÈ·, ÌÂÁ¿ÏÔ Û·ÏfiÓÈ, ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì 2 ÂÈÛfi‰Ô˘˜. ∫ˆ‰. 23-52.

∂ª¶√ƒπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞

1. ¡.πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 152ÙÌ Ì 2 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÙÔ ¤Ó· ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10 2. 6Ô ¯ÏÌ μfiÏÔ˘-∞ı‹Ó·˜, μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.200ÙÌ Û 3.000ÙÌ ÔÈÎfi‰Ô. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10 3. ΔÚÈÎÔ‡Ë ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 34ÙÌ ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10 4. ¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË ÂÛÙ›·Û˘ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 27 5. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜ ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È ‹ ˆÏÔ‡ÓÙ·È Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 27 6. ∂ÂÓ‰˘ÙÈÎfi ·Î›ÓËÙÔ: °Ú·Ê›· 85 Ù.Ì. ÌÈÛıˆÌ¤Ó· Û ‰ËÌfiÛÈ· ˘ËÚÂÛ›· ÚÔ˜ 11.000∂ ÂÙËÛ›ˆ˜. 7. °ˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· Â› Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 55 Ù.Ì. (ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ). ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 01 8. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 93 Ù.Ì. Â› Ù˘ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ∂ÛÊÈÁÌÂÓ›ÙÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 01 9. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ 161 Ù.Ì. 10. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 44 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË.

∂¡√π∫π∞™∂π™

6. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 114ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì 3˘/‰ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 15-75 7. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 140ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 16 ÂÙÒÓ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ¿ÚÎÔ Ù˘ ∫·ÏÏÈı¤·˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 15-70

1. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜ 90ÙÌ Î·È 102ÙÌ 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ‚fiÏÔ˘ ™˘Ú›‰Ë 3 Ì π¿ÛÔÓÔ˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 01 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· π¿ÛÔÓÔ˜ Ì ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 75ÙÌ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 01 3. ŒÓ·ÓÙÈ •∂¡π∞. ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ˘„ËÏÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ 180 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÌfiÓÔ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. 4. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Â› Ù˘ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Ì ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ.

(577)


37

¶∂ª¶Δ∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

MA£HMATA ∫∞£∏°∏Δƒπ∞ ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ πολύ επικοινωνιακή, παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου. Τιμές πολύ οικονομικές. Πληρ. τηλ. 6979051180. (247) πÙ·Ï›‰· Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ •¤ÓˆÓ °ÏˆÛÛÒÓ, παραδίδει μαθήματα ΙΤΑΛΙΚΩΝ, μεμονωμένα ή σε γκρουπ. Πολυετής εμπειρία προετοιμασία πτυχίων CELL και κρατικών πιστοποιητικών γλωσσομάθειας όλων των επιπέδων. Τηλ. 6985-633173. (249)

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ εντός 5’ λεπτών από όλες τις πιστωτικές σας κάρτες με ή χωρίς υπόλοιπο ακόμα και αν έχετε υπέρβαση ή τετράμηνη καθυστέρηση από 12 έως 48 άτοκες δόσεις με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη καθημερινά και Σαββατοκύριακα. Κος Γεωργίου, τηλ. 6988888860, 6988888804, ραντεβού στο χώρο σας. (584)

∫∞£∏°∏Δƒπ∞ Φιλόλογος του Πανεπιστημίου Αθηνών με φροντιστηριακή πείρα παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου. Τιμές οικονομικές. Τηλ. 6973566992. (246)

ANAKOINΩΣH ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂. ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος: ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 24 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010 ∞¶√ øƒ∞ 10.00-12.00 ¢∏ª√™ ¡. πø¡π∞™: ΓΑΝΟΧΩΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ - ΠΡΟΥΣΣΗΣ. Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται καταγής γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ

¢∂À∞ªμ

Καθηγήτρια

¢∏ª√Δπ∫∏ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ À¢ƒ∂À™∏™ - ∞¶√Ã∂Δ∂À™∏™ ª∂π∑√¡√™ ¶∂ƒπ√Ã∏™ μ√§√À

ºπ§√§√°√™ με πείρα, υπομονή και διάθεση παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Τιμές προσιτές! Τηλ. 6977 258348. (510)

ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ Σήμερα Πέμπτη 23/9/2010 από 09.00 έως 12.00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή νερού στον Οικισμό ΚΑΠΟΥΡΝΑΣ, λόγω προγραμματισμένων εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης. ΕΚ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ (470)

°∂ƒª∞¡π∫∞ Καθηγήτρια Γερμανικής Φιλολογίας, πτυχιούχος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Γερμανικών, τιμές προσιτές. Τηλ. 2421082181, κιν. 6938-534908. (207)

Έμπειρη

ºπ§√§√°√™ με κλασική ειδίκευση, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου. Πληρ. τηλ. 24210-22514, 6942-950375. (141)

ƒø™π∫∞

όλων των επιπέδων Κρατικό πτυχίο αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ - Εξετάσεις στο Ρωσικό Προξενείο Αθηνών. τηλ. 6947-567087. (048)

¢IAºOPA Δƒ∞¶∂∑π∫∞ ¢∞¡∂π∞-Ρυθμίσεις οφειλών, μικροδάνεια 3.000-15.000 αυθημερόν. Στεγαστικά-επαγγελματικάπροσωπικά-συγκέντρωση δανείων με ή χωρίς προσημείωση. Ρυθμίσεις οφειλών (πρόσφατος νόμος) προστασία Α’ κατοικίας. Για ενημέρωση 24210-20237 ή 6932-528388. Προσοχή: δάνεια ΜΟΝΟ μέσω τραπεζών. (579) ∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (570)

∞°√ƒ∞∑ø τοις μετρητοίς παλιά χρυσά κοσμήματα και τιμαλφή. Κρατική άδεια. Κ. Καρτάλη 79. Τηλ. 24210-27705 και κινητό 6972002809. (626)

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ αυθημερόν παίρνετε το μεγαλύτερο ποσοστό εντός 5’’ λεπτών από 1.000-100.000 Ε μέσω των πιστωτικών σας καρτών με ή χωρίς υπόλοιπο - υπέρβαση η τρίμηνη καθυστέρηση ανεξάρτητα Τειρεσία και υπερδανεισμού από 12 έως 48 άτοκες τραπεζικές δόσεις. Εγγυημένη εξυπηρέτηση με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη, καθημερινά και Σαββατοκύριακα. Κος Παπαδόπουλος τηλ. 69802608006983709760, ερχόμαστε και στο χώρο σας. (585)

∫∞º∂ª∞¡Δ∂π∞ Ã∞ƒΔ√ª∞¡Δ∂π∞ κ. Κατερίνα - κ. Ειρήνη - κ. Ρίνα. Ενορατική μαντεία 55 ευρώ, αστρομαντεία 20 ευρώ, χαρτομαντεία 25 ευρώ, καφεμαντεία 15 ευρώ. Για τα ραντεβού σας επικοινωνήστε στο κινητό: 6989-176612. (143)

ΒΟΛΟΣ

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ λειτουργεί με κρατική άδεια. Ενέχυρα χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β. Τηλ. 24210-42905. (582)

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™

23

∏ Û‡ÏÏ˄Ș ÙÔ˘ ÙÈÌ›Ô˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘, ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ·ÓÙÔ.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ™∫√¶∂§√À Πληροφορίες: Χατζηιωάννου Στ. Τηλέφωνο: 2424022202 Fax: 2424023992 Ταχ. Δ/νση: Σκόπελος Ταχ. Κώδ.: 37 003 Ηλεκ. Δ/νση: dasaskop@thessalia.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Σκοπέλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτηση του ΠΑΝΕΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ εκδόθηκε η με αριθμό 2421/09/31-8-2010 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 575,94 τ.μ. στη θέση “ΚΑΜΙΝΙ” του Δημοτικού Διαμερίσματος Αλοννήσου του Δήμου Αλοννήσου Νομού Μαγνησίας, με την οποία η ανωτέρω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική του άρθρου 3 παρ. 6α του Ν. 998/79, μη υπαγόμενη στις προστατευτικές διατάξεις αυτού. Η πράξη χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Αλοννήσου. Κατά της παρούσας επιτρέπονται αντιρρήσεις, παντός έχοντος έννομο συμφέρον φυσικού ή νομικού προσώπου, εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεως ή της τελευταίας δημοσιεύσεως στις εφημερίδες. Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ α.α. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δασολόγος με βαθμό Α’

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ™∫√¶∂§√À Πληροφορίες: Χατζηιωάννου Στ. Τηλέφωνο: 2424022202 Fax: 2424023992 Ταχ. Δ/νση: Σκόπελος Ταχ. Κώδ.: 37 003 Ηλεκ. Δ/νση: dasaskop@thessalia.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Σκοπέλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτηση της ΦΛΩΡΟΥΣ ΕΛΕΝΗΣ ΣΥΖ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝ. εκδόθηκε η με αριθμό 1870/09/31-08-2010 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 4.318,17 τ.μ. και βρίσκεται στη θέση “ΠΑΓΓΙΡΙ” του Δημοτικού Διαμερίσματος Αλοννήσου του Δήμου Αλοννήσου Νομού Μαγνησίας, με την οποία η ανωτέρω έκταση χαρακτηρίζεται ως εξής: Α) το τμήμα Α αυτής με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-ΟΠ-Ρ-Σ-Τ-Υ-Φ-Χ-Ψ-Ω1-Λ1-Β1-Γ1-Δ1-4-5-Λ1-Μ1-Ν1-Α εμβαδού 4.069,21 τ.μ. ως μη δασική του άρθρου 3 παρ. 6α του Ν. 998/79, μη υπαγόμενη στις προστατευτικές διατάξεις αυτού. Β) το τμήμα Β αυτής με στοιχεία Ζ1-Η1-1-2-3-Ζ1 εμβαδού 23,77 τ.μ. ως μη δασική του άρθρου 3 παρ. 6α του Ν. 998/79, μη υπαγόμενη στις προστατευτικές διατάξεις αυτού. Δεν χαρακτηρίστηκε το τμήμα Γ που φαίνεται με στοιχεία Θ1-Η-Κ1Λ1-5-4-Ε1-3-2-1-Θ1 εμβαδού 225,19 τ.μ., για τους λόγους που αναφέρονται στην πράξη. Η πράξη χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Αλοννήσου. Κατά της παρούσας επιτρέπονται αντιρρήσεις, παντός έχοντος έννομο συμφέρον φυσικού ή νομικού προσώπου, εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεως ή της τελευταίας δημοσιεύσεως στις εφημερίδες. Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ α.α. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δασολόγος με βαθμό Α΄

“Πιστός έστιν ο Κύριος, ος στηρίξει υμάς και φυλάξει από του πονηρού” (Β’ Θεσσαλ. γ’ 3). Εν καιρώ πολέμου η πεποίθησις εις τον αρχηγόν είναι διά τον στρατιώτην πηγή ανδρείας και θάρρους. Και εις τον αγώνα της αρετής ομοίως, η εμπιστοσύνη εις τον αρχηγόν της σωτηρίας Χριστόν είναι διά τον αγωνιζόμενον Χριστιανόν πηγή δυνάμεως και ενθουσιασμού και ηρωισμού. Δεν στηρίζεται ο Χριστιανός εις τας ιδικάς του δυνάμεις μόνον. Και δεν αγνοεί, ότι η δύναμις του κακού είναι μεγάλη, η αμαρτία πάντοτε πρόχειρος και οι κίνδυνοι της ψυχής πολλοί. Εν τούτοις όλα αυτά χάνουν την σημασία των, όταν ζωηρά πάντοτε και ακμαία διατηρήται εις την ψυχήν η πίστις εις τον Σωτήρα Χριστόν. Αυτός είναι ο αρχηγός μας εις τον πόλεμον τον πνευματικόν. Αυτός είναι ο εκπαιδευτής μας, που μας διδάσκει πώς να πολεμώμεν και να νικώμεν. Και αυτός είναι ο αξιόπιστος και παντοδύναμος βοηθός, ο οποίος ασφαλώς θα μας στηρίξη εις την αλήθειαν και την αρετήν και θα μας φυλάξη αβλαβείς μέχρι τέλους της ζωής μας από τας παγίδας του εχθρού, του πονηρού διαβόλου.

¢øƒ∂∞ - Στη μνήμη Χριστίνας Μπρούζου, αντί στεφάνου, οι εξαδέλφες της Άννα και Κατερίνα Κωνσταντινίδου, πρόσφεραν στη ΦΛΟΓΑ 100Ε. - Επικοινωνία με ΦΛΟΓΑ - Σύλλογος γονιών παιδιών με καρκίνο, Κονταράτου - Αφήσου 6, τηλ. 2421024628 κιν.: 6977001396.

KH¢EIE™ Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

μ∞ƒμ∞ƒ∞ ¡π∫. ª∞ƒ°∞ƒπΔ∏

Ετών 79 κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου και ώρα 10 π.μ. από το σπίτι μας στην οδό Τοπάλη 6, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κάτω Λεχωνίων. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Κάτω Λεχώνια 23 Σεπτεμβρίου 2010 Τα παιδιά: Άννα - Εμμανουήλ Λούρος Τα εγγόνια: Νίκη - Απόστολος, Βαρβάρα Ο δισέγγονος: Δημήτρης Τα αδέλφια: Δήμητρα Γεωργ. Κούτρια, Γεώργιος Κατσαρός, Μαρία Ιωάν. Ακρίβου, Αριστούλα Σπ. Ζέκιου, Βαλεντίνη Γεωργ. Μαργαρίτη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο Κουτσουνούρη.

Το λατρευτό μας πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

¡π∫√§∞√ §∞ª¶∞¢∞ƒ∏

Ετών 84 κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου και ώρα 10 π.μ. από το σπίτι μας στην οδό Λόρδου Βύρωνος 98. Η νεκρώσιμη Ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Τα παιδιά: Γεώργιος - Ελένη Λαμπαδάρη, Έλενα - Ηλίας Καϊμάκης, Σπύρος Λαμπαδάρης Τα εγγόνια: Κέλλυ, Δημήτρης - Άννα, Γεωργία - Ευάγγελος, Νικόλαος Τα δισέγγονα Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα τελετών του Κοιμητηρίου.

Τον αγαπημένο μας πατέρα, αδελφό, παππού και θείο

°∂øƒ°π√ ª∏Δƒ√¶√À§√

Ετών 79 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου και ώρα 10 π.μ. από το σπίτι μας που είναι στο Ξουρίχτι στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ξουριχτίου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως συνοδεύσουν την εκφορά του. Ξουρίχτι 23 Σεπτεμβρίου 2010 Τα παιδιά: Ιωάννης - Γιούλα Μητροπούλου, Ελένη - Νικόλαος Λουράντος, Απόστολος Μητρόπουλος, Κωνσταντίνα Μητροπούλου Τα εγγόνια: Έλενα, Γεωργία, Ουρανία, Δημήτρης, Μιχαήλ, Χρήστος, Κερασία, Αντιγόνη, Σταύρος Τα αδέλφια: Πηνελόπη Παρμ. Χαρμάνη, Γεώργιος - Δανάη Κερασόγλου, Παναγιώτης - Ευαγγελία Τσιρογιάννη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο της πλατείας.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, προπάππου και θείο

∫ø¡/¡√ ∫ƒπ∫∂§∏

Ετών 90 κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου και ώρα 11 π.μ. στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Πτελεού. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Πτελεός 23 Σεπτεμβρίου 2010 Η σύζυγος: Αικατερίνη Τα τέκνα: Νικόλαος και Χρυσαυγή Κρικέλη, Ζαχαρούλα και Ιωάννης Καλτσούνης, Ασημένια Κρικέλη Τα εγγόνια Τα δισέγγονα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς


38/ °È· οı ÒÚ· ¶∂ª¶Δ∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπOY 2010

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: •˘ÓÔÔ‡ÏÔ˘ - Δ˙·ÊϤÚË ∞ÊÚÔ‰›Ù˘, °·ÏÏ›·˜ - ΔÔ¿ÏË, ÙËÏ. 2421039340, ¶Ôχ˙Ô˘ ÕÁÁÂÏÔ˘, °ÎÏ·‚¿ÓË 54 - ∂ÚÌÔ‡, ÙËÏ. 2421022066, ™Ù¿ıË ∞ÚÈÛÙ›‰Ë, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 267 - ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘, ÙËÏ. 2421058364. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ÃÚÈÛÙ¤ÏÏÔ˘ °ÂˆÚÁ›·˜, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 32 (πˆÏÎÔ‡)- 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ (∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜), ÙËÏ. 2421023477. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ΔÛÈfiÏη ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘, ∞Ó··‡Ûˆ˜ 16, ÙËÏ. 2421065427. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421060041, 2421081383, 2421081327

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 24210 94200 Î·È 77500 TH§EºøNO °IA PANTEBOY:1535 E•øΔ∂ƒπ∫∞ π∞Δƒ∂π∞ NEOY KTIPIOY: 24210-94221 Î·È 94222

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ ·fi ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ ¤ˆ˜ ¢·‚¿ÎË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ª˘ÙÈÏ‹Ó˘, (¯ÒÚÔ˜ ¿ÚÎÈÓÁÎ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜). ∞‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ÛÙËÓ Ô‰fi ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ·fi √ÁÏ - °·Ì‚¤Ù· ¤ˆ˜ ∫·Ú·˚ÛοÎË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ·fi §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ¤ˆ˜ °. ¢‹ÌÔ˘.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ¶¤ÌÙË 23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): °È·ÓÓÔ˘Ù¿Î˘ ∞Ó·.-ÛڈÓÔ˜, £ÂÔ‰ˆÚÔ‡‰Ë˜ ™·Ì¿Ó·Á·, °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ πˆÏÎÔ‡ 151, ∞ÊÔ› £ÂÔ‰ˆÚÔ‡‰Ë ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 114, ªË¯¿Ï·ÚÔ˜ §·Ú›Û˘ 203, ∫·Ú·Ï‹˜ §·Ú›Û˘ 216. ∫·È ·fi ÙȘ 00.30-06.00: ∫·Ú·Ï‹˜ §·Ú›Û˘ 216. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): μ·Ú‰¿Î˘ ∞ÁÚÈ¿, ¶·ÏÈÎÒÛÙ·˜ ∞. §Â¯ÒÓÈ·, μÔÏÈÒÙ˘ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∞ÏÙ›Ó˘ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ∂Ì‚·ÏˆÙ‹˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ªÔ¸ÛÈ¿‰Ô˘ §·‡ÎÔ˜, ¢‡¯Ù·˜ ΔÚ›ÎÂÚÈ. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ΔÛ¿Ú·˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ıË ¶·Ú. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫·ÚηÏÈ¿ ∞ÏÌ˘Úfi˜, °È·ÓÓ¿˜ ∫ÚfiÎÈÔ, ∞ÊÔ› ™·Ì·Ú¿ ∞Á¯›·ÏÔ˜, ΔÈÌϷϤ͢ ªÈÎÚÔı‹‚˜, °ÎÚ›ÓÈ·˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ∞ÏÂ͛Ԣ ∞. ª¿Ú·ıÔ˜, ¢·˚ÏÈ¿Ó˘ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ¢ÂÚ‚›ÛË ∂˘·ÁÁÂÏ›· ™Ô‡ÚË. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ∞ıËÓ·›Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ª‹ÙÚÔ˘ ∞Ó‹ÏÈÔ, ª¿ÎÚË ŸÏÁ· ªÔ‡ÚÂÛÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ª·ÚÔ‡Ù·˜. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.0000.30): §Ô˘ÊfiÔ˘ÏÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, °Ô‡Û˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, Δ·Ù·Ú›ÎÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, °È¿ÙÛÔ˜ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ΔÛ·ÎÈÚÔÔ‡ÏÔ˘ ÃÏfiË, æˆÌ¿˜ ™¤ÛÎÏÔ, ™Ù¿Ó˘ ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ, ΔÛÈÓÙÛ›Ó˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ¶Ú¿·˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ΔÛÈÁÎÈÓ¤˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ¶¿Û¯Ô˜ ¤Ó·ÓÙÈ Ã·Ï˘‚. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ∫Ô„È·Ï‹˜ 9Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

¢ƒ√ª√§√°π∞ “∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.” ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ (ÃÂÈÌÒÓ·˜ 2010) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1: ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2: ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3: ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï.

Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ - ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿) 6:45 ™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 7:30, 12:00, 13:55, 19:30 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00 ∫˘Úȷ΋: 7:30, 13:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 5:40, 6:00, 7:12, 7:35, 10:00, 12:00, 13:15, 13:45, 14:45, 16:45/16:00, 18:00, 19:35, 21:12 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:12, 7:35, 10:00, 12:00, 13:15, 13:45, 14:45, 16:45/16:00, 18:00, 19:35 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:00, 20:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ· - ¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 30Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6: ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:20 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00,22:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00, 22:00, °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6: ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 10:20, 14:20, 17:00, 21:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 10:20, 14:20 ∫˘Úȷ΋˜: 10:00, 14:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15 (∞ӷηÛÈ¿), 9:00, 11:30, 13:45, 14:40, 16:30 (∞ӷηÛÈ¿), 21:05 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 9:00, 11:30, 14:40, 19:45 (∞ӷηÛÈ¿) ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30 (∞ӷηÛÈ¿) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:05, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:00/16:45, 17:30, 19:15, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:10, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:45, 19:15, 21:10 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30, 17:30, 20:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:15, 8:30, 11:00, 12:00, 13:50, 14:40, 16:30,18:00, 19:30, 20:20. 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 8:30, 11:30, 13:50, 14:40, 18:00, 20:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 13:00, 18:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿):7:15, 9:30, 14:15 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 13:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜ - °. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 14Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E IA™ONO™ - POZOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421028.555 - 2421024.056 ∞ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ √™∂ ·fi 21/2/2010 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.24 I.C., 7.01, 9.00, 10.58, 12.57, 14.56, 16.57, 19.49, 21.49, 23.48. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 6.02, 8.02, 10.00, 11.58, 13.57, 18.00, 19.38 I.C., 20.50, 22.48. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 06.00, 7.15, 08.00, 10.02, 12.00, 14.00, 15.10, 15.53, 17.56, 20.00, 21.03. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 5.30, 6.08, 8.08, 9.45, 12.15, 13.20, 14.10, 16.00, 17.34, 19.45, 21.45. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ §API™A-£E™™A§ONIKH ‰È·ÚΛ 1 ÒÚ· Î·È 30 ÏÂÙ¿. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.24 I.C. ·¢ı›·˜. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 15.53 I.C. ·¢ı›·˜. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 7.11 I.C., 8.34 I.C.∂., 11.36 I.C., 13.00 I.C., 14.18, 16.14 I.C., 18.09, 20.11 I.C.∂., 00.58, 3.11 I.C. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50 I.C., 7.58 I.C.∂., 9.21, 10.51 I.C., 13.21 I.C., 14.52, 15.53 I.C., 19.29 I.C.∂., 20.30 I.C., 23.59. μ√§√™-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 6.24 I.C., 9.00 I.C., 10.58, 12.57, 14.56 I.C., 16.57. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 7.44, 10.24, 13.31, 14.03, 17.36, 18.22 I.C., 21.00, 21.50. μ√§√™-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 9.00 I.C., 14.56, 21.49 I.C. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ I.C. Â›Ó·È ·¢ı›·˜ ·fi §¿ÚÈÛ·-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ì ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ 1Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi Î·È 2Ë ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì I.C. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 6.42 I.C., 15.22 (̤¯ÚÈ §¿ÚÈÛ·), 20.32 I.C. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ∂π™πΔ∏ƒπ∞ ¶ƒ√¶ø§√À¡Δ∞π

™Δ√ °ƒ∞º∂π√ Δ√À √™∂ π∞™√¡√™ 17 ∞¶√ 08.00-14.00 ∫∞£∂ ª∂ƒ∞, ∂∫Δ√™ ™∞μμ∞Δ√À, ∫Àƒπ∞∫∏™ & ∞ƒ°πø¡. Δ∏§. 24210 28555, 24210 24056 * ΔÚ¤ÓÔ ¶ËÏ›Ô˘: ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜: ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 11.00, ªËÏȤ˜ 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∞ıËÓÒÓ & £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ πÛ¯‡Ô˘Ó ·fi ª. ¢Â˘Ù¤Ú· 21/4/2008 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/2009-20/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 04.30 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 07.00 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.15, 15.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 12.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 12.30, 15.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞ EXPRESS PEGASUS F/B ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μfiÏÔ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ Î·È ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏ & ™∞μμ∞Δ√: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CATS ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ,

∫∂¡Δƒπ∫√ ¶ƒ∞∫Δ√ƒ∂π√ HELLENIC SEAWAYS SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33-μ√§√™ TH§. 24210 23400 - 24210 35846 - 24210 23415 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· “FlyingCat 6- FlyngDolphin XXIII” ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ Î·È ∫Àƒπ∞∫∏ ÒÚ˜: 10.00, 13.00 Î·È 19.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∂/°-√/° ∞Ï΢fiÓË ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ΔÚ›ÙË 15.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ- ∞ÏfiÓÓËÛÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 08.15: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ- ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¶¤ÌÙË 08.15: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ 08.15: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ- ∞ÏfiÓÓËÛÔ ∫˘Úȷ΋ 09.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ º/°-√/° ™ÔÚ¿‰Â˜ ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ¢Â˘Ù¤Ú· 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ΔÚ›ÙË 12.30: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶¤ÌÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶·Ú·Û΢‹ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ∫˘Úȷ΋ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: ÛÙÔ VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (·Ó¿ÌÂÛ· ·fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ). ΔËÏ. 24210 31059, 31060.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. ...............................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. .............................................2421070931 - 2421071022 ..................................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. ...................................2421070931 - 2421075319 ................................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. ...........2421070950 - 2421075318 - 2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. ........................2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì................. 2421070976 - 2421075528 - 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ......................... 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ. ............................................... 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ........................ 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ. .........................................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. .........................2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ..............................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ..................................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ................................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ ................................................2421075521 ¢/¡™∏ ¶ƒ√°. & ∞¡. ......................................................24210 75514 ΔÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ .......................................24210 75309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚·Ï., ÈÚÔÙ. Î·È ¶.∂. ....................................24210 92603 ¢È‡ı. Δ¯Ó. ÀËÚÂÛÈÒÓ .................................................24210 70974 ¢È‡ı. ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓ....................................... 24213 55511 ¢È‡ı. ∫Δ∂√: “ƒ·ÓÙ‚ԇ” .............................................. 24213 54817 ¢È‡ı. μÈÔÌ.-∂ÓÂÚÁ. Î·È Δ¯ÓÔÏ...................................... 24210 34080 ¢È‡ı. ∂Ì. Î·È ΔÔ˘Ú. .............................. 24210 70943-24210 75336 ¢È‡ı. ∂ÚÁ·Û›·˜ ...................................... 24210 70967-24210 75369 ¢È‡ı. ∞ÁÚÔÙ. ∞Ó¿Ù˘Í˘ ...............................................24210 75200 ¢È‡ı. ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ .......................................................24210 45207 ΔÌ‹Ì· ∞ÏÈ›·˜ ................................................................24210 33230 ¢ÈÔ›ÎËÛË ∞ÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ .................................................. 24210 70923 ¢È‡ı. ÀÁ›·˜................................................................. 24213 55804 ¢È‡ı. ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ............................................................24213 52431 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ. ............... 24210 70964-24210 75325 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈηȈÌ. & ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ................................ 24213 52561 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. ∂Î·›‰Â˘Û˘ ...................... 24210 39077-24210 39085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. ∂Î·›‰Â˘Û˘...................................... 24210 47387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. ÀËÚ................................... 24210 70921-24210 75323 ¢È‡ı. √ÈÎÔÓ. ÀËÚ. ................................24210 70944, 24213 52563 ¢È‡ı. ∂ÌÔÚ›Ô˘ ............................................................ 24210 38395 ¢È‡ı. ∫¤ÓÙÚ. ∂͢. ¶ÔÏÈÙÒÓ .........................................24210 31463 ™¢√∂ μfiÏÔ˘: ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ 24210 21433, 24213 56303, ÁÚ·ÌÌ·Ù›· 24210 29400. TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H ..............................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO .....................................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY .....................................................2421076984

A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ ...........................................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY....................................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY................................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY ...............................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY ......................................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ ............................................................................199 EKAB:............................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY...........................................2421064931 ¢EH BÏZ—¿‚˜ .......................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ .............................................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜ .................................................................................. 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜................................................................2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô .....................................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) ...............................................................10400 EXPRESS SERVICE.......................................................................1154 HELLAS SERVICE ........................................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ ..............................................................................6944121288 X¿ÓÈ· ...............................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰·.....................................................................6948475814 MËϛ˜.............................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY ........................................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™.................................... 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY .................................................24213 54817 I¢IøTIKO KTEO ............................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ..............................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ......................................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ.......................................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ .................................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP......................................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. .....................................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). ....................................................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ ......................................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™... 2410 237811 ¶I§OTO™ ........................................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ ..............24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I ...................................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™................................................ 24210 61000 A°PIA™ ...........................................................................24280 92502 BE§E™TINOY...................................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN..............................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 2421043333,∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 2421051113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360. 3.K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.2421081524Z

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ Oƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ¢È·Ù¿ÍÂȘ... ‡ÔÙ˜. 2. ™‡Ìʈӷ Ì ̛· ¤ÓÓÔÈ· ‰È·Ï›ÔÓÙ·. - √ÌËÚÈÎfi Â›ÚÚËÌ·, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ Â‡ÎÔÏ· ‹ ¿ÎÔ·. - ™Ù¿ÛÈÌ· Ù· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘˜. 3. ¡ÔÌÂÏ›ÛÙ·˜ °ÂÚÌ·Ófi˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·. - ™‡ÌʈÓÔ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 4. •ÂÓÈ΋ ÚÔÛÊÒÓËÛË (·ÓÙ›ÛÙÚ.). - ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ù˘ Ì›Ú·˜ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 5. ∞Ú¯Èο ÂÙ·ÈÚÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘. - ŒÓ· Ú‹Ì· ʈӋ˜... ÂÓÂÚÁËÙÈ΋˜ (ηı.). - ¢ÂÓ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ‚‚·ÈfiÙËÙ·. 6. πÂÚ‹ ÙÚÈ‹Ú˘ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ. 7. ¶ÚÔηÏ› ÙËÓ Ù¤Ú„Ë (΢ÚÈÔÏ.). - Œ¯ÂÈ Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ÎÏËÙ‡ˆ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 8. ∂ȉ›ˆÍË Ù˘ ÚÔÏËÙÈ΋˜ È·ÙÚÈ΋˜. - ¶Ô›ËÌ· ÙÔ˘ ∫›ÏÈÓÁÎ. 9. ∂ÚÁ·ÏÂ›Ô Û¯Â‰È·ÛÙ‹. - ¶ÚÔÛˆÈÎfi˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· ¤ÓÓÔÈ·. 10. ∞ÎÚˆÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). ŒÎÊÚ·ÛË ÂÈÙ˘¯›·˜. - ¢¤Î·ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘. 11. ÕÛÌ· ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ (·ÈÙ.). - ŒÓ·˜ “¢ËÌËÙÚ¿Î˘” ı·ÙÚÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ¢ËÌ. æ·ı¿. 12. ∞Ú·‚È΋ ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘ πËÛÔ‡. - ªÂ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘˜ ϤÁÔÓÙ·È ÔÏϤ˜ ·Ï‹ıÂȘ. ∫∞£∂Δ∞: 1. ∂›‰Ô˜ ı·ÙÚÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘. - ∏ ¤ÓÓÔÈ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È ¯ÚÔÓÈ΋ ‹ ÙÔÈ΋. 2. ¢ÂÓ ÂÚÓÔ‡Ó ··Ú·Ù‹ÚËÙ˜. - ∑Ô‡Û Á‡Úˆ ·fi ÙȘ ËÁ¤˜ (Ì˘ıÔÏ.). 3. ∂›Ó·È ¯Ú‹Ì· ÁÈ· ÙÔ˘˜... ÕÁÁÏÔ˘˜. - ÷ڷÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ È‰È·›ÙÂÚ· ‚ÚfiÌÈÎÔÈ ‹ ·Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ. 4. ∫ÔÈÓ‹ ÔÓÔÌ·Û›· ÓËÛÈÔ‡ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). - ŸÚÔ˜ Ù˘ ¯ËÌ›·˜. 5. ΔÔ ÌÈÎÚfi ÂÓfi˜ ˙ÒÔ˘. - ªËÙ¤Ú· Ù˘ ‹Ù·Ó Ë ¶·ÛÈÊ¿Ë. 6. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÂ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜. 7. √ÚÂÈÓ‹ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. - ™˘ÁÎÔÈÓˆÓȷο ·Ú¯Èο. 8. ¢ÂÓ ·‰›¯ıË Î·Ïfi˜ ·ÚÌ·ÙËÏ¿Ù˘.- ™˘Ì‚ÔÏÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡. 9. Ÿ,ÙÈ Î·È ÙÔ 10Á’ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·. - ™¯ËÌ¿ÙÈ˙ ·Ú¯Èο Ì›· ‰ˆ‰ÂοÔÏË. 10. μ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÓfiÙ·. - ΔËÓ ·Ó¤Ï·‚Â Ô ªÔ˘Ú›ÓÈÔ. - “™¿ÓÙ·...” , ÛË-

∞ÏfiÓÓËÛÔ.

Ì·ÓÙÈ΋ fiÏË Ù˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜. 11. ΔÌ‹Ì· ÎÈÓËÙ‹ÚÈÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. - ¶¤ÙÚ· Ë Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘˜. 12. °Âӿگ˘ ÌÈ·˜ Ê˘Ï‹˜. - ΔÔ ÚÒÙÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi ·ıÏËÙÈÎÔ‡ fiÚÔ˘. - ¡Â˘Ú·ÏÁÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª. ∞Ó·ÙÔÏ‹˜. ∏ §À™∏ Δ√À ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À: √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ∫∂ƒ∏£ƒ∂™ - ∏§π, 2. √¶∂§ - ∏¡π√Ã√™, 3. Δ∂§π - Δπ∫Δø, 4. π¡∞√™ - √ƒ∞¡, 5. À∞ - ™π - Ã∞ª∞™, 6. ºπ - ∞ÃÀƒ∞ - μ∞, 7. ∞ΔΔπ∫∏™ - ƒ√¡, 8. øƒ∞ - ∂π∫√™π, 9. ∂º∏ª∂ƒπ¢∂™, 10. ™∞§∞™ - ƒ√¢π, 11. ∞æ∏Δ√™ - ∫∞§ø¡, 12. ∫∞™∞™ - Δ∞™π. ∫∞£∂Δ∞: 1. ∫√Δ™Àº∞ - ∂™∞∫, 2. ∂¶∂ - ºøΔπ∞ - æ∞, 4. ƒ∂§π - Δƒ∏™∏™, 4. ∏§π∞™ - π∞ª∞Δ∞, 5. ∫∞´¡ - ∂§√™, 6. ƒ∏Δ√ - Ã∏ - ƒ∞™, 7. ∂¡π™ÃÀ™∂π™, 8. ™π∫ - ∞ƒ - π¢ - ∫∞, 9. √ Δ√ª∞ - ∫∂ƒ∞™, 10. ∏ Ãøƒ∞ - ƒ√™√§π, 11. √√ - ∞™μ√™, 12. π™√¡ ∞¡π§π¡∏.

∫ƒπ√™ ∞ÎÔ‡ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÈ ¤¯Ô˘Ó Ó· Û·˜ Ô˘Ó Î¿ÔÈ· ¿ÙÔÌ· Û‹ÌÂÚ·, ı· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ¿ÚÂÙ ÙȘ ÛˆÛÙ¤˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 10-33-23-12-34-5. Δ∞Àƒ√™ ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙ›Ù ϛÁÔ, ¤¯ÂÙ ¤ÛÂÈ Ì ٷ ÌÔ‡ÙÚ· ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ‚Ú›Ù ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ‰È·ÛΤ‰·ÛË ı· Û·˜ οÓÂÈ Î·Ïfi. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-50-44-32-23-1, ¢π¢Àª√π √È ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ οÓÂÙ Ú¤ÂÈ Ó· ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Û·˜, ÌËÓ ÂÚÈ̤ÓÂÙ ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ηӤӷÓ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-44-32-12-39-2. ∫∞ƒ∫π¡√™ ΔÔ ÚˆÈÓfi Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Î·È ÁÂÌ¿ÙÔ ¤ÓÙ·ÛË, ·fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ÌÂÙ¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ¯·Ï·ÚÒÓÔ˘Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-322-12-34-8. §∂ø¡ ªÂ ¿Á¯Ô˜ ı· οÓÂÙ ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Û·˜ Î·È Ë Ì¤Ú· ı· Û·˜ ÎÔ˘Ú¿ÛÂÈ „˘¯ÔÏÔÁÈο. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 47-33-21-12-5-3. ¶∞ƒ£∂¡√™ ¢‡ÛÎÔÏ· ‹ ‡ÎÔÏ· Û‹ÌÂÚ· ı· οÓÂÙ ·˘Ùfi Ô˘ ÂÛ›˜ ı¤ÏÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 45-30-22-12-34-7.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ¶·Ú’ fiÏÔ Ô˘ Ë Ì¤Ú· Û·˜ ‰ÂÓ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Â˘¯¿ÚÈÛÙ·, Ë ‰È¿ıÂÛ‹ Û·˜ ı· ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È Î·ıÒ˜ ÚÔ¯ˆÚ¿ÂÈ Ë Ë̤ڷ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 744-32-12-38-9. ™∫√ƒ¶π√™ ¶ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙȘ ÂÓÙ¿ÛÂȘ Û‹ÌÂÚ·, ÌÔÚ› Ó· ¤ÚıÂÙ Û ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ì ¿ÙÔÌ· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 9-4-3321-23-8. Δ√•√Δ∏™ ªËÓ Î¿ÓÂÙ ‚È·ÛÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Û‹ÌÂÚ·, ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÁÈ· Ï¿ıË, Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ¿ÏψÛÙÂ Â›Ó·È ˘¤Ú Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 84-12-345-9-4. ∞π°√∫∂ƒø™ ∞ÔʇÁÂÙ ۋÌÂÚ· ÙȘ ÔÏϤ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È Ù· ÂÚÈÙÙ¿ ¤ÍÔ‰·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-33-43-21-2-7. À¢ƒ√Ã√√™ ªÈ· ·ıÈ·Ṳ̂ÓË ÂÚˆÙÈ΋ Û¯¤ÛË ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Û·˜ ¯ÒÚÔ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 47-33-12-32-4-8. πãÀ∂™ ¶Èı·ÓfiÓ Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÙ ÂÈϤÔÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜ Û‹ÌÂÚ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 9-4-3-22-12-34.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

¶∂ª¶Δ∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπOY 2010

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

∏ ÚÈÁΛÈÛÛ· ÙÔ˘ ¿ÁÔ˘ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 13.00 14.00 14.15 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 00.15

ÿÓÙÈ ª¿ÓÈ: √ Ì·ÛÙÔÚ¿ÎÔ˜ ª›Î˘ ª¿Ô˘˜: ¶·›˙ˆ Î·È Ì·ı·›Óˆ √È ÌÈÎÚÔ› ∞˚ÓÛÙ¿ÈÓ ∏ ÷ڿ Î·È ÙÔ °ÎÔ˘ÓÙÔ‡Ó ΔÔ ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ ‰È¿‚·˙ ηÓ›˜ ∏ Ù¤¯ÓË Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ Δ· ÁÂʇÚÈ· ÙÔ˘ πÔÓ›Ô˘ √ÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡.¢. ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ÛÙË Û˘Ó ‰Ú›·ÛË Ù˘ ∫.√. Ù˘ ¡.¢. 12 Ì‹Ó˜: ™Â٤̂ÚÈÔ˜ ªÔ˘ÚÌÔ˘Ï‹ıÚ˜ √‰fi˜ ÊÙÂÚÒÓ √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ ºÈÓ¤·˜ Î·È ºÂÚÌ ∏ ·›ı·ÓË ∫ÈÌ ∑·Ó Î·È ∫fiÓÙÈ, ÛηӉ·ÏȤ˜ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∑·Ó Î·È ∫fiÓÙÈ ÂÓ ψ ∞Ù›ı·Û· ÓÈ¿Ù· ∏ ·ÛÙÚÔÊÂÁÁÈ¿ ª·ÚÙ˘Ú›Â˜ ∞ÚÎÙÈ΋: ƒ·Á‰·›· Ù‹ÍË Ù ˆÓ ¿ÁˆÓ √È ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ º·ÓÙ¿ÛÌ·Ù· ∂ȉ‹ÛÂȘ 33Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Δ·ÈÓÈÒÓ ªÈÎÚÔ‡ ª‹ÎÔ˘˜ ¢Ú¿Ì·˜ ∂ÏÏ¿‰·-∞ÌÂÚÈ΋ (ª)

* TÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

07.00 08.00 08.30 09.00 10.00 10.30 11.30 12.30 13.00 14.30 15.30 16.00 16.30 17.00 17.55 18.30 19.30 20.00 20.30 21.00 21.05 21.45 22.00 23.00 00.30 01.30 02.30 03.20 03.30

Balkan express √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ ˙ÒˆÓ Ì ÙÔÓ Zeek √ ˘¤ÚÔ¯Ô˜ ‚˘ıfi˜ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ ΔÔ „¿ÚÂÌ· ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· √È ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ Ì¿¯Â˜ §ËÛÌÔÓË̤Ó˜ ʈӤ˜ ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ ÎÔ˘˙›Ó· ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ŒÓ·˜ ·Ó¤ÌÔÚÊÔ˜ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ıÏËÙÈο ¶ÚÔÛٷهÔÓÙ·˜ ÙË Ê‡ÛË ŒÓ· Ù·Í›‰È ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ Shamwari: ªÈ· ¿ÁÚÈ· ˙ˆ‹ °›Ó ¤Ó· Ì ٷ Ï¿ÛÌ·Ù· ∫Ï‹ÚˆÛË §√ΔΔ√ °›Ó ¤Ó· Ì ٷ Ï¿ÛÌ·Ù· (™) ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÿÓÁÎÚÈÓÙ ªÂÙ·ÓÎÔ‡Ú Cinemania √È ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ Ì¿¯Â˜ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ·

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

06.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 18.00 18.30 20.00 21.00 22.00 24.00 24.05

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰·-best of ∂ȉ‹ÛÂȘ “∏ ÚÈÁΛÈÛÛ· ÙÔ˘ ¿ÁÔ˘” ∂ȉ‹ÛÂȘ “√ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ¤ÓÔ˘” ŒÚˆÙ·˜ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ Ï¿ÓˆÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ “√È ¯·ÚÏ¿‰Â˜” ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞Ú¯·›· πÛÙÔÚ›·: ∏ ¤Û¯·ÙË ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÙÚÈ·ÎÔÛ›ˆÓ * ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë

06.00 07.00 10.00 13.10 14.00 15.00 16.00 16.50 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 21.50 22.50 24.00 00.15 01.15 02.15 03.15 04.15 05.00

μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ¶ÚˆÈÓfi MEGA ∂Ù¿ ı·Ó¿ÛÈ̘ ÂıÂÚ¤˜ ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ª·˙› ÛÔ˘ §¿Î˘ Ô ÁÏ˘ÎÔ‡Ï˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Singles Patty, Ë ÈÔ fiÌÔÚÊË ÈÛÙÔÚ›· Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ¶ÂÓ‹ÓÙ· ÂÓ‹ÓÙ· ª·‡Ú· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· ∂ȉ‹ÛÂȘ Safe sex Antony Bourdain: No reservations ¶ÔÈÔ˜ Ì·˜ È¿ÓÂÈ! °Ë Î·È Ô˘Ú·Ófi˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ºÈÏÔ‰Ô͛˜

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

06.00 07.00 11.00 12.00 13.00 13.30 14.30

§›ÊÙÈÓÁÎ ELATTE º›Ï· ÙÔ ‚¿ÙÚ·¯fi ÛÔ˘ 40 ·̷ٷ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Kismet ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓË Á˘Ó·›Î· ∂ȉ‹ÛÂȘ EuroVoice 2010 ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÚÌ· European poker tour ¢È˜ Ì·‰È¿Ì ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun Δ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ù· ·È‰È¿

15.30 16.50 17.00 19.00 20.00 21.00 01.00 01.10 02.10 03.10 04.10 04.45 05.20

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.45 07.30 10.15 11.15 12.30 13.30 15.45 17.45 17.50 19.45 21.00 22.45 23.45 00.45 01.45 03.30

∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· (¶fiÎÂÌÔÓ, Δ· ÛÙÚÔ˘ÌÊ¿ÎÈ·) ¶ÚˆÈÓ‹ ÌÂϤÙË ¡ËÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ ∫ÔÚ›Ó·, Ë ·ÁÚÈfiÁ·Ù· ∂ȉ‹ÛÂȘ Super Star ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ˙ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ºÒÙ˘-ª·Ú›· live ∂ȉ‹ÛÂȘ “Δ˙ÔÓ ƒ¿ÌÔ” √Ì¿‰· NCIS ¡fiÌÔ˜ Î·È Ù¿ÍË: ∂ȉÈ΋ ÔÌ¿‰· Medium “ºÚ·ÓÎÂÛÙ¿ÈÓ: Ë ¿ÏÏË fi„Ë” “ΔÔ ¿ÏÏÔı› Ù˘”

¶H§IO 48 UHF

06.15 07.00 10.00 11.00 13.00 13.15 16.00 17.00 17.05 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.00 02.00 03.00 04.00 04.15 04.45

√‰fi˜ ¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘ 7 ¶¿Óˆ ÛÙËÓ ÒÚ· ŒÚˆÙ·˜ Ì ÂȉfiÙËÛË √°∞ ∞Ó Ì’ ·Á·¿˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ (™) ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡Ù·ÓÙ¿ ·Ì¤ÛÔ˘ ‰Ú¿Û˘ ¡ÔÛÙÚ¿‰·ÌÔ˜ 10Ë ÂÓÙÔÏ‹ ¡fiÌÔ˜ Î·È Ù¿ÍË π·ÙÚÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜ √È ÌÔÓÔÌ¿¯ÔÈ ∫fiÎÎÈÓÔ˜ ·ÎÏÔ˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ¢‡Ô Î·È Î¿ÙÈ ¿ÓÙÚ˜ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF 111111111111111111111111111

06.00 10.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.30 18.00 19.10 20.10 20.45 21.00 22.00

¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ ™∫∞´ ÙÒÚ· ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ ΔÔ Û›ÙÈ Ù˘ ηډȿ˜ Ì·˜ Top chef America’s next top model How to look good naked ™·ÛÔ‡ÎÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ ª‡ıÔ˜ ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Δ· ÈÔ ·ÛÙ›· ‚›ÓÙÂÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ CSI, ªÈ¿ÌÈ: ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Biblical mysteries explained Gangland Moto GP show ª·ÙȤ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú º˘ÛÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Lion man

23.00 23.55 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00

06.00 10.30 12.30 16.00 17.30 17.45 18.45 20.00 21.00 21.30 21.45 01.15 01.45 02.00 04.00 05.30

“∫·ÏË̤ڷ” Ì ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ∞˘ÙÈ¿ ∂‰Ò Î·È ÙÒÚ· ¶Ôχ ÌÏ· ÌÏ· ŸÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ That’s life ™‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ ÕÎË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ Auto ALTER ∑Ô‡ÁÎÏ· Hit parade (∂) Auto ALTER “ºÔÓÈο ·È¯Ó›‰È·” “™¿ÓÙÔηӔ μ’ Ì¤ÚÔ˜. À‰ÚfiÁÂÈÔ˜

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

06.00 06.50 08.00 09.30 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 16.00 17.00 17.10 18.00 18.45 21.00 21.30 23.00 23.50 01.00 02. 35

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ °ÂÁÔÓfiÙ· Û 5’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· “Emile” °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ¢ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ “∫·Ù·Ú·Ì¤ÓÔÈ ¿ÁÁÂÏÔÈ” ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂)

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

07.30 08.15 08.45 09.45 11.30 12.30 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 23.45 01.30 03.30

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· TV XøSTESS ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶·È‰Èο £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ √˘‰¤Ó ÎÚ˘ÙfiÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

111111111111111111111111111

12.00 15.00 17.00 18.00 19.30 21.00 22.00 24.00 00.30 01.30 06.00 07.00

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∞ÛÙÚÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ Ì ÙËÓ ∞ÓÈ¤Ï ∂ȉ‹ÛÂȘ MAD: OK ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢Â‰Ô̤ÓÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶fiÎÂÚ bonus ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹

10.00 15.00 15.30 16.00 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 22.10 23.10 00.10

μ’ ÙÌ‹Ì· ‰È·ÎÔ‹˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ √È ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜¡Â‡ÙˆÓ √È ÌÂÁ¿ÏÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ƒ·Ê·‹Ï Δ· ˙Ò·-ۇ̂ÔÏ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫ˆÌˆ‰›· ·fi„Â: Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Έ̈‰›·˜ Δ·Í›‰È ÛÙÔ ‚˘ıfi Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ∫Ï¿È‚ ™ÈÓÎÏ·›Ú: ·Ó·ÙÔÌ›· ÂÓfi˜ ÂÊ¢ڤÙË ∫·Ù·Û΢¤˜ ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ™¿ÌÈÔ˘ÂÏ ª¤ÎÂÙ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ΔÈ Ï¤ÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜ μ¿ÁÎÓÂÚ ∂ȉ‹ÛÂȘ

∏ ∫¤ÈÛÈ ∫·ÚÏ¿ÈÏ Â›Ó·È Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ Ì·ı‹ÙÚÈ·: ªÂ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ ÛÙË Ê˘ÛÈ΋, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ó· ‚‹Ì· ÚÈÓ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÛÙÔ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ ÿڂ·ÚÓÙ. ŸÌˆ˜, Ë ∫¤ÈÛÈ ı· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ¿ıÔ˜ fiÙ·Ó ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÛÔ‚·Ú¿ Ì ÙÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ·ÙÈÓ¿˙. ΔÒÚ· Ë Ó·ڋ Ì·ı‹ÙÚÈ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ Û ¤Ó· ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ: ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈϤÍÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ·ÙÈÓ¿˙ Î·È ÙËÓ ·Î·‰ËÌ·˚΋ ˙ˆ‹ Ô˘ ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó Ë ÊÈÏfi‰ÔÍË Î·È ··ÈÙËÙÈ΋ ÌËÙ¤Ú· Ù˘. ™·Ó Ó· ÌËÓ ¤ÊÙ·Ó ·˘Ùfi, Ë ∫¤ÈÛÈ ¤Ú¯ÂÙ·È ·ÓÙÈ̤وË Ì ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi ÙˆÓ Ôχ ÈÔ ¤ÌÂÈÚˆÓ Û˘Ó·ıÏËÙÚÈÒÓ Ù˘ ÛÙȘ ·ÁˆÌ¤Ó˜ ›ÛÙ˜.

¡∂Δ 16.00

¡ÔÛÙÚ¿‰·ÌÔ˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Discovery Channel 2007 (·’ ÙËÏÂÔÙ. ÚÔ‚ÔÏ‹), Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ªÚÈÓ Ã›ÁÎÈÓ˜.

ª¤Û· Û ÌÈ· ÛÎÔÙÂÈÓ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÂÍ·ıÏ›ˆÛ˘, Ì ÙËÓ ·ÓÒÏË Ó· ·Ô‰Âηٛ˙ÂÈ ÙÔ ÏËı˘ÛÌfi Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ¤Ó·˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ı· Ï¿Ì„ÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙȘ ÚÔÊËÙ›˜ Î·È ÙËÓ ·ÈÓÈÁÌ·ÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÙÔ˘, Ì ÙÔ fiÓÔÌ· ¡ÔÛÙÚ¿‰·ÌÔ˜. ΔÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ›Ûˆ ·fi ÙȘ ·ÌÊ›ÛË̘ ÚÔÊËÙ›˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÔÏÏÔ› ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜ Ô˘ Û˘ÁÎÏÔÓ›˙Ô˘Ó ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË. √ ¡ÔÛÙÚ¿‰·ÌÔ˜ ˘‹ÚÍ ÌÈ· Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÂÚÈÊÚfiÓËÛ ÙËÓ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›·, ÂÓÒ ÔÈ ÙÚÔÌ·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÊËÙ›˜ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ·‹¯ËÛË Ì¤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·.

ALPHA 21.00

EuroVoice 2010 ™Â ·¢ı›·˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛË ·fi ÙÔ √∞∫∞ Ô 1Ô˜ ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi˜ ªÔ˘ÛÈÎfi˜ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ EuroVoice (1Ô˜ ΔÂÏÈÎfi˜).

To EuroVoice Â›Ó·È ¤Ó·˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Ô˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÌÔ˘ÛÈο ٷϤÓÙ· Û ·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi Â›Â‰Ô Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ Internet! 420 ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ·fi 39 Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ ˘¤‚·Ï·Ó ÙȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÈÔ Î·È ¿Óˆ ·fi 600.000 ∂˘Úˆ·›ÔÈ fans „‹ÊÈÛ·Ó Ù· ·Á·Ë̤ӷ ÙÔ˘˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ë online „ËÊÔÊÔÚ›· ·Ó¤‰ÂÈÍ ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ΔÂÓÙ˙ÂÚ¿ÎË Ì ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È “ΔÈ ·Ú·¿Óˆ” . ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙÚÈ· Ù˘ ‚Ú·‰È¿˜ ı· Â›Ó·È Ë ËıÔÔÈfi˜ ¶¿ÌÂÏ· ÕÓÙÂÚÔÓ, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ì ˙ˆÓÙ·Ó¿ ¿Óˆ ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ √∞∫∞ ÙË ÌÂÁ¿ÏË pop star Anastacia Î·È ÙÔ No 1 Ô ›‰ˆÏÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, ÙÔ ™¿ÎË ƒÔ˘‚¿.

∞¡Δ1 21.00

ºÚ·ÓÎÂÛÙ¿ÈÓ: Ë ¿ÏÏË fi„Ë ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÙÚfiÌÔ˘, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1990, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ƒfiÙ˙ÂÚ ∫fiÚÌ·Ó. ¶·›˙Ô˘Ó: Δ˙ÔÓ Ã·ÚÙ, ƒ·Ô‡Ï Δ˙Ô‡ÏÈ·, ªÚ›Ù˙ÂÙ ºfiÓÙ·.

ŒÙÔ˜ 2031. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÈ·˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜, Ô˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ™ÙÚ·Ùfi, Ô ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ Δ˙fi˙ÂÊ ªÈÔ˘Î¿Ó·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ηٿ Ï¿ıÔ˜ Ú‹ÁÌ· ÛÙÔ ÃÚfiÓÔ Î·È “ÌÂٷʤÚÂÙ·È” ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·. ∂Λ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ‚·ÚfiÓÔ ºÚ·ÓÎÂÓÛÙ¿ÈÓ, Ô˘ Â›Ó·È ˘·ÚÎÙfi ÚfiÛˆÔ Î·È Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÔηχÙÂÈ ÛÙÔÓ Δ˙fi˙ÂÊ ÙÔ ¤Í˘ÓÔ ·ÏÏ¿ Ì·ÓÈÔηٷıÏÈÙÈÎfi Ï¿ÛÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ. √ Δ˙fi˙ÂÊ Ì¤ÓÂÈ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ Î·È ¤ÙÛÈ Ô ºÚ·ÓÎÂÓÛÙ¿ÈÓ ÙÔ˘ ˙ËÙ¿ Ó· ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÒÛÙ ӷ ηٷÛ΢¿ÛÂÈ ¤Ó· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ıËÏ˘Îfi Ï¿ÛÌ· Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ÙÔ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ¿ ÙÔ˘ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ... Ù·›ÚÈ!

STAR 01.45

£Â¿Ì·Ù·

08.00 09.30 10.30

ƒÔÌ·ÓÙÈ΋ ÎÔÌÂÓÙ›, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2005, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ΔÈÌ º¿ÈÁÔ˘ÂÏ. ¶·›˙Ô˘Ó: ªÈÛ¤Ï ΔÚ¿¯ÙÂÓÌÂÚÁÎ, Δ˙fi·Ó ∫ÈÔ‡˙·Î, ∫ÈÌ ∫·ÙÚ¿Ï.

£∂ƒπ¡√ ™ÈÓÂÌ¿ º¤ÙÔ˜ Ì ‰‡Ô ÚÔ‚ÔϤ˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ §¤Û¯Ë ¢‹ÌÔ˘ BfiÏÔ˘,

“Cine ªÂÛfiÁÂÈÔ˜” ∂•øƒ∞´™Δπ∫∏

www.exoraistiki.gr Δ∏§. 24210 76160 ∏ Δ∞π¡π∞ £∞ ¶ƒ√μ§∏£∂π ™HMEPA ¶∂ª¶Δ∏ 23/9 ΔÔ cine ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÎˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡... Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· º›ÏÈÔ˘ ΔÛ›ÙÛÔ˘...

“∞∫∞¢∏ªπ∞ ¶§∞Δø¡√™”

¶·›˙Ô˘Ó: ∞ÓÙÒÓ˘ ∫·ÊÂÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜, ∞Ó·ÛÙ¿Û˘ ∫fi˙ÓÙÈÓÂ, °ÈÒÚÁÔ˜ ™Ô˘Í¤˜, ª·Ú›· ∑ÔÚÌ¿, ΔÈٛη ™·ÚÈÁÎÔ‡ÏË

∫∞Δ∞§§∏§√¡ ·fi ÙÔ 13ÔÓ ¶ÚÔ‚ÔϤ˜: ª√¡√ ªπ∞ ¶ƒ√μ√§∏ ŒÓ·ÚÍË 21.30

√DEON §π¡Δ√ Δ∏§. 2421024311 ∂¡∞ƒ•∏ 14/10/10 Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À ™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏ ¶∞π¢π∫√ ™π¡∂∞∫ 25-26 ∞π£√À™∞ 1 “Δ√Y STORY 3” ª∂Δ∞°§. ¶ƒ√μ.: ™∞μ.: 5.30 & 7.30 ∫Àƒ.: 11.30, 5.30, 7.30 ∞π£√À™∞ 2 “¶ø™ ¡∞ ∂∫¶∞π¢∂À™∂Δ∂ Δ√ ¢ƒ∞∫√ ™∞™” ª∂Δ∞°§. ¶ƒ√μ.: ™∞μ.: 5.00 & 7.00 ∫Àƒ.: 11.00, 5.00, 7.00

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 23-29/9/10 ∞π£√À™∞ 1: DEVIL: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 22.30, 00.15. KARATE KID: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.00, 19.45 ∞π£√À™∞ 2: STEP UP 3D: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 21.15 SHREK 4 3D (ª∂Δ∞°§.): ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋: 15.15. √π ∫À¡∏°√π: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 23.30. ™∞¡ Δ√ ™∫À§√ ª∂ Δ∏ °∞Δ∞ 2 (ª∂Δ∞°§.) 3D: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.15, 19.15 ∞π£√À™∞ 3: INCEPTION: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.30 SALT: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 22.15, 00.15 SHREK 4 (ª∂Δ∞°§.): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.45, ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋: 15.45, 17.45. ∞π£√À™∞ 4: °√À√§ ™ΔƒπΔ: Δ√ Ã∏ª∞ ¶√Δ∂ ¢∂¡ ¶∂£∞π¡∂π: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.00, 22.45. Δ√ ªÀ™Δπ∫√ Δ√À Ã∞ª∂¡√À μ∞™π§∂π√À (ª∂Δ∞°§.): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.00, ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋: 16.00, 18.00.


40/

¶∂ª¶Δ∏ 23 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

&¤ÓıÂÓ

¤ÓıÂÓ

ºøTO™KIA™EI™

™Δ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù¿ Ù˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È Ì›· ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ·ÔTÔ˘ ™T∞Àƒ√À Û¿ÛÂȘ ÂÎ·È‰Â˘¢HMO¶OY§OY ÙÈÎÒÓ ÛÙÔ Û˘Ó‰ÚÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ Ì ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË... ¢∂¡ ÁÓˆÚ›˙ˆ ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ¤ÓÙ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ô˘ ·ÔÛÒÓÙ·È, ‰ÂÓ Ì ÂӉȷʤÚÂÈ ¿ÏψÛÙÂ, Ì ÂӉȷʤÚÂÈ ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó 20 Ë̤Ú˜, ÁÈ· Ó· ·Ú·‚› ÙË ‰È΋ Ù˘ ·fiÊ·ÛË, ˆ˜ ʤÙÔ˜ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÔ˘Ó ·ÔÛ¿ÛÂȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ÁÈ·Ù› Ù· ÎÂÓ¿ Â›Ó·È ÔÏÏ¿, ·ÊÔ‡ ÏfiÁˆ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÏÈÙfiÙËÙ·. Δ∂§π∫∞ ÙÈ ·fi fiÏ· ÈÛ¯‡ÂÈ; Œ¯Ô˘Ì ÏÈÙfiÙËÙ· ÏfiÁˆ ªÓËÌÔÓ›Ô˘, Ó·È ‹ fi¯È; Δ· ÎÂÓ¿ Â›Ó·È ÔÏÏ¿ ÛÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ‹ fi¯È; °È·Ù› ¿ÏÏ· Ì·˜ ϤÂÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô Î·È ¿ÏÏ· ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›. ∫·È ·Ó Ù· ÎÂÓ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÏÏ¿ ÏfiÁˆ ÌË ·ÔÛ¿ÛˆÓ, ÙfiÙ Ô‡ ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ¤ÓÙ ·ÔÛ¿ÛÂȘ fi¯È Ì›·, ·ÏÏ¿ ¤ÓÙ - ÛÙË ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜; ¶ÂÚÈÛÛ‡ԢÓ;

ÂÓ ›ÛÙËÎ·Ó ÔÏÏÔ› ‚ÔÏÈÒÙ˜ ·fi ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi T˘ E§ENH™ ÚÂÔÚÙ¿˙ Ù˘ “£”, ÛÙÔ Úfi™TAMOY§H ‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË - Ì· Ôχ ¤ÓÙÔÓË - ‰˘ÛÔÛÌ›· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ fiÏË ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜. °È’ ·˘Ùfi Î·È Â¤ÌÂÈÓ·Ó ¯ı˜ Ì ÙËÏÂʈӋ̷ٷ-ηٷÈÁÈÛÌfi ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi - fiÙÈ “ηÎÒ˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ·fi ÙË ¢∂À∞ªμ Î·È ¤ÙÛÈ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙË Ú›„Ë Ì·ÁÂÈÚÈÎÒÓ ÏÈÒÓ Ô˘ ÊÚ¿ÛÛÔ˘Ó ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Î·È Ê¤ÚÓÔ˘Ó ÙË ‰˘ÛÔÛÌ›·. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ˘¿Ú¯ÂÈ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ fiÏË, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. °È· ÂΛ, ÙÈ ¤¯ÂÈ Ó· ÂÈ Ë ¢∂À∞ªμ;”. √È ‰ËÌfiÙ˜ Ô˘ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ Ìfi¯· ÛÙȘ ̇Ù˜, ÙÔ˘˜ Ì‹Î·Ó ηÈ... „‡ÏÏÔÈ ÛÙ’ ·˘ÙÈ¿. °È·Ù› ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÌÈ· ηϋ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰˘ÛÔÛÌ›·˜ Ô˘ ̤Ú˜ ÙÒÚ· ¤¯ÂÈ Î·ı›ÛÂÈ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ fiÏË, Ù· ·ÔÌÂÈÓ¿ÚÈ· ·fi Ù· ÙËÁ¿ÓÈ· ÙˆÓ Ì·Á·˙ÈÒÓ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜, Ô˘ ÂÚÓÔ‡Ó ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô. ∞ÏÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Ï›·. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ √Δ∂, ÛÙËÓ Ô‰fi °·ÏÏ›·˜ Ì ™˘Ú›‰Ë, °ÎÏ·‚¿ÓË, ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡ Ì ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘; ∂Λ ÔÈ· Î·È ÔÈˆÓ ...Ì·ÁÂÈÚÈο Ï›Ë, οÓÔ˘Ó ÙË ˙ËÌÈ¿; ¢È¿¯˘ÙÔ Â›Ó·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÏÔÈfiÓ ÛÙËÓ fiÏË, ÎÈ ·Ó ÙÔÓ›ÛÙËÎ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜, Â›Ó·È Î·È ÁÈ·Ù› Ë ‚ÈÙÚ›Ó· ÙÚ·‚¿ÂÈ Î·È ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ·Ù˙¿‰· ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ·Ù›, ÂΛ ÔÓ¿ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È Î·È Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙË Ì¤ÛË. ∞Ôχو˜ ÏÔÁÈ΋ ÌÔÚԇ̠ӷ ıˆڋÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙËÓ ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙȘ ÊÔ‚›Â˜ ÙˆÓ ‚ÔÏȈÙÒÓ. ∞Ó Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ, ‰ÂÓ ı¿Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ı· ÙÔ Ì¿ıÔ˘Ì ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ. ΔËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿, Ì ÙË ˙ËÌÈ¿ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ·Ô¯¤Ù¢Û˘, ¤ÊÙ·ÛÂ Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ì·˜, Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ¯ÚÒÌ· (ÎÈ fiÛÔ ÁÈ· ÙË Ì˘Úˆ‰È¿, ·Ê‹ÛÙ ٷ ηχÙÂÚ·), ̤¯ÚÈ Ó· ·Ú·‰Â¯Ù› Ë ¢È·‰ËÌÔÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ fiÓÙˆ˜ ˙‹ÙËÌ·. ∞˘Ù¿ ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ Î·È ÂÈ̤ÓÔ˘Ó: “μÚ Ì·˜ ÎÈ Â›Ó·È ·ÏÏÈÒ˜; ª‹ˆ˜ Î·È ‰ÂÓ Ì·˜ Ù· ϤÓ fiÏ·; ª‹ˆ˜ ¿ÏÈ ‚ÚÂıԇ̠ÌÚÔÛÙ¿ Û ·ÚfiÔÙ·, Û ˙ËÌȤ˜ Î·È ·‚·Ú›Â˜ Ô˘ ı· ÏËÚÔÊÔÚËıԇ̠ÛÙ· ‡ÛÙÂÚ·;”. ŒÙÛÈ Ï¤ÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Î·È ÔÈÔ˜ Ó· ¿ÚÂÈ fiÚÎÔ Î·È Ó· ÙÔÓ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ; stamouli@e-thessalia.gr

¢

ª›·, ‰‡Ô, ÙÚÂȘ, ¤ÓÙÂ... ·ÔÛ¿ÛÂȘ

ºøΔ√: ¶. °IANNAPO™

∞ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ̤ڷ Ù˘ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ¯ˆÚ›˜... ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ÎÈ ·˜ Â›Ó·È Ë ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· Ï›ÁˆÓ ËÌÂÚÒÓ ·Ú·¿Óˆ. ª¿ÏÏÔÓ Ë̤ڷ Ù˘ ÚÈ„ÔΛӉ˘Ó˘ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ¯ˆÚ›˜ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ·ÏÏ¿ ̤۷ ÛÙ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ÙË ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ì ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜. ∞˜ ÙÔ ÛÎÂÊÙÔ‡Ó ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ...

ºÀ™π∫∞ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Â˘ı‡ÓË Ë ªËÙÚfiÔÏË. ∑‹ÙËÛ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ, ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô Ò˜ ÔÏÈÙ‡ÂÙ·È Â›Ó·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ·. ¢ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·fi ÙË ÌÈ· Ó· ÌËÓ ·›ÚÓÔ˘Ó ·ÔÛ¿ÛÂȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Û‡˙˘ÁÔÈ, Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÓÔÌÔ‡˜, ÁÈ· Ó· Û˘Ó˘ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ó· ·ÔÛÒÓÙ·È Ì ÌÈ· ·fiÊ·ÛË ¤ÓÙÂ... ¢∂¡ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÌËÓ ·›ÚÓÔ˘Ó ·ÔÛ¿ÛÂȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ì ‰‡Ô ‹ Î·È ÙÚ›· ·Ó‹ÏÈη ·È‰È¿, ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ ÌÂ Û˘˙‡ÁÔ˘˜ Â›Û˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÓÔÌÔ‡˜ Î·È Ë ÀÔ˘ÚÁfi˜ Ó· ‰›ÓÂÈ ¤ÓÙ ·ÔÛ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ªËÙÚfiÔÏË. ª∞™ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÚ‰¤„ÂÈ ·˘ÙÔ› ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁ›Ô. À¿Ú¯ÂÈ ‹ fi¯È Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ʤÙÔ˜ Î·È ¿Ú· ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ·ÔÛ¿ÛÂȘ Û ‚Ô˘Ï¢ÙÈο ‹ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈο ÁÚ·Ê›·, fiˆ˜ ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË; ¶ƒπ¡ ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ¿ÏÏ· ‰È·Ù˘Ì¿ÓÈ˙Â Ë Î. ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘. £˘ÌfiÌ·ÛÙ fiÏÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÔÛ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, Ô˘ ı· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁfi ‰Ú¿ÛË Î.Ô.Î. Δ∂§π∫∞ Ì¿ÏÏÔÓ Â¤ÛÙÚ„·Ó ÔÈ ÌË ·ÚÂÛÙÔ› ‹ ÔÈ ÌË ¤¯ÔÓÙ˜ “Ì¿ÚÌ· ÛÙËÓ ∫ÔÚÒÓË” ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Î·È ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ...

∂§.™.

¢ÓfiËÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈο ÏfiÁÔ˘˜...

∞Ô¯ÒÚËÛÂ

∞ÔÚ›· Δ· ¤¯ÂÈ “¿ÚÂÈ ÛÙÔ ÎÚ·Ó›Ô”, ηٿ ÙÔ ÎÔÈÓÒ˜ ÏÂÁfiÌÂÓÔ, Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ∞. ºÔÈÓÈÎfiÔ˘ÏÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·Ï‹ÚˆÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi. ∫·È ·Ó·ÚˆÙÈfiÙ·Ó ¯ı˜, ÁÈ·Ù› ÂÓÒ ÙfiÛÔ Î·ÈÚfi Ô ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ‰È·Ù˘Ì¿ÓÈ˙ ˆ˜ ÂÊfiÛÔÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÏÂÊÙ¿ ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ı· ηٷ‚ÏËı› ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ, ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÔÛfi 600.000 ¢ÚÒ ‰fiıËΠ۠¿ÏϘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ...

“∫ÔÚÔ˚‰›·” ◊ıÂÏ ӷ ÂÈ Î·È ¿ÏÏ· Ô ∞. ºÔÈÓÈÎfiÔ˘ÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˙‹ÙËÌ·, ηıÒ˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙÂÎfiÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜, ¿ÊËÓ ӷ ÂÓÓÔËı› ˆ˜ ÏÂÊÙ¿ ¤Ú·Û·Ó ·fi Ù· Ù·Ì›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ·ÏÏ¿ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÌfiÓÔ ÔÈ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜. °È· “ÎÔÚÔ˚‰›· ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘” ‹ıÂÏ ӷ ÂÈ ÍÂοı·Ú· Ô ¿ÓıÚˆÔ˜, ·ÏÏ¿ ÎÚ·Ù‹ıËÎÂ. °È·

¶¿ÓÙˆ˜, Ô ∞. ºÔÈÓÈÎfiÔ˘ÏÔ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ù· › “¯ÔÓÙÚ¿” ÛÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô Î·È ÙÔ˘˜ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯·Ó ÁÈ· Ó· ‚ÚÔ˘Ó Ï‡ÛË ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·Ï‹ÚˆÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi. √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ϤÓÂ, ˆ˜ ÙÔ Îϛ̷ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·ÚË ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÙÂٷ̤ÓÔ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ ·fi ÙË Û‡Û΄Ë.

“™˘ÏÏÔÁÈο” ªË ÌÔ˘ ›Ù ˆ˜ Ë ıˆڛ· Ù˘ “Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ÂÓÔ¯‹˜” ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ £. ¶¿ÁηÏÔ˘ ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ÂÎÊÚ·ÛÙ¤˜ Ù˘; ∏ ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ ˆ˜ “Ê¿Á·Ì ̷˙› Ù· ÏÂÊÙ¿, Ì ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÚÔÛÏ‹„ÂȘ”, ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ÂÈ˙‹ÌÈ· Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ ÌÂٷ͇ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È „ËÊÔÊfiÚˆÓ, Ë ÔÔ›· ‹Ú ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ∫·È ÂÌ›˜ „¿¯Ó·Ì ӷ ‚Úԇ̠Ô‡ ‹Á·Ó Ù· ÏÂÊÙ¿...

∂ÚÒÙËÌ· ΔÔ Úfi‚ÏËÌ·, ‚¤‚·È·, Â›Ó·È fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· ÏËÚÒÓÔ˘Ó Ù· Û·Ṳ̂ӷ fiÛÔÈ ‰ÂÓ ‚ÔχÙËÎ·Ó ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, fiÛÔÈ ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ·Ó ‹ ¤ÛÙˆ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Û ·˘-

Ù‹ ÙË Û˘Ó·ÏÏ·Á‹. ΔÒÚ· fï˜ ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Ô £. ¶¿ÁηÏÔ˜ Î·È ÔÈ Î˘‚ÂÚÓÒÓÙ˜ ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ·, ·Ó ¤ÛÙˆ Î·È Ì ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ‰ÂηÂÙÈÒÓ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ Ó· ‚¿ÏÂÈ Ù¤ÏÔ˜ Û ·˘Ù‹ ÙË Û˘Ó·ÏÏ·Á‹...

∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ¡¤Ô Á‡ÚÔ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ ÚÔηÏ› Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¶ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ô˘ ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ ÙÔ˘ μ·ÙÔ‰›Ô˘, Ó· ηϤÛÂÈ ÁÈ· ηٿıÂÛË ÙÔÓ ∫ˆÓ. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹. ¶ÏËÓ fï˜, Ë ·fiÊ·ÛË Â›Ó·È Î·Ù¿ Ù¤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ ‰È·Ù˘ˆÌ¤ÓË, Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÍÂοı·Ú· ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔÓ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ˘fiÌÓËÌ· Î·È Ó· ÌËÓ ÚÔÛ¤ÏıÂÈ ÛÙËÓ ¶ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹. ™ÈÁ¿ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ˘‹Ú¯Â ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋...

¢ÂÓ ¿ÂÈ... √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ô ∫ˆÓ. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÚÔÛ¤ÏıÂÈ ÛÙËÓ ¶ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋ Î·È ı· ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÔÏÈÁfiÏÔÁÔ Î›ÌÂÓÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ì ۷ʋÓÂÈ· ÙËÓ ¿ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ·. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ÂÈı˘Ì› Î·È ı· ·ÔʇÁÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ·ÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘, ‰È·ÌËÓ‡ÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ ¿Û· ηÙ‡ı˘ÓÛË ˆ˜ “fi,ÙÈ Â›¯Â Ó· ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÈ”. °.•.

dimopoulos@e-thessalia.gr

2292010 ·fi ÙÔÓ AıËÓ·˚Îfi

T‡Ô ∏ Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÂÚ·›ˆÛ˘, ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ·˘Ùfi ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ, ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, Ë ÎÏ‹Ù¢ÛË ·fi ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ μ·ÙÔ‰›Ô˘, Ë ·ÔÔÌ‹ ÙÔ˘ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ™Î˘Ï·Î¿ÎË ·fi ¡¢, Ë ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ÁÈ· ÙÔ Î‡Îψ̷ ÁÈ·ÙÚÒÓ Ô˘ ¤ÎÏ‚·Ó Î·È ˆÏÔ‡Û·Ó ˆ¿ÚÈ· ·fi ·ÏÏÔ‰·¤˜ Á˘Ó·›Î˜, ‹Ù·Ó Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ¯ı˜ ÛÙȘ ·ıËÓ·˚Τ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜.

∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∞¢∂™ª∂ÀΔ√™ ΔÀ¶√™ ÁÚ¿ÊÂÈ fiÙÈ “¯Ù˘‹Ì·Ù·, ÂÍ¢ÙÂÏÈÛÌÔ›, Ù·ÂÈÓÒÛÂȘ, ÏËÛÙ›˜, Â΂ȷÛÌÔ›, ηٷÛÙÚÔʤ˜, ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·... ∫È fiÏ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ “ÍÂ‹‰ËÛ·Ó” ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔıfiÓË ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ·fi ÛÎËÓ¤˜ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÔ˘ ÃfiÏÈÁÔ˘ÓÙ, ·ÏÏ¿ ˙Ô˘Ó Î·È “‚·ÛÈχԢӔ ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Û¯ÔÏÈΤ˜ Ù¿ÍÂȘ! ¢ËÏ·‰‹, “ÚÔı¿Ï·ÌÔ” Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ϤÔÓ Ù· ¿ÏÏÔÙÂ... ÛÙ¤ÎÈ· Ù˘ Ì¿ıËÛ˘;”. ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· Δ√ μ∏ª∞ ÁÚ¿ÊÂÈ fiÙÈ “ÛÙÔ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ 2,5 ÂηÙ. ÂÎÎÚÂÌÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Î·È ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 20 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÚÔ¯ˆÚ› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ Ù· ¤ÛÔ‰·. ŸÏÔÈ ÔÈ ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ÔÈ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ÔÈ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ∞∂ Ì ÂÙ‹ÛÈÔ Ù˙›ÚÔ Ò˜ 20 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÁÚ¿„Ô˘Ó ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘˜ ·ÚÂÏıfiÓ Î·Ù·‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ηْ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÓ ·fi 400 Ò˜ 1.000 ¢ÚÒ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË”. ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∂£¡√™ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “‰‡Ô Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ Ë Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ¯ı˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ‰ËÌÔÛȇÂÈ ÔÏfiÎÏËÚË Û‹ÌÂÚ·, Û ÂȉÈÎfi ¤ÓıÂÙÔ, ÙÔ “ŒıÓÔ˜”. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ, ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È

ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ÔÈ Î·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ›˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¤ÊÙÔ˘Ó ÛÙ· ̷Ϸο ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÊÔÚÔÊ˘Á¿‰Â˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ì ·ÎfiÌË 4 ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ”. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™, “Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ı· ÂÈÎÂÓÙÚˆı› Û ‰‡Ô ÎÚ›ÛÈÌ· ÛËÌ›·: ¶ÚÒÙÔÓ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡¢ Û˘Ó¤¯ÈÛ fiÛ· ›¯·Ó ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı› ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜” Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔÓ, fiÙÈ ÌfiÏȘ ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ “‰fiıËΠÂÓÙÔÏ‹ ÁÈ· ·Ó¿ÎÏËÛË ÙˆÓ ·ÓÙ·ÏÏ·ÁÒÓ Ô˘ ¿ÁˆÛ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫”. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· √ §√°√™, “ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ‰Â‡ÙÂÚÔ Î‡Ì· ηٷÚÁ‹ÛÂˆÓ Î·È Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¶¿ÁηÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔ¤‚Ë ÛÙËÓ Â͈ÊÚÂÓÈ΋ ‰È·›ÛÙˆÛË fiÙÈ “Ù· ÏÂÊÙ¿ Ù· Ê¿Á·Ì fiÏÔÈ Ì·˙› ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘!”.

∏ ∞À°∏: “¶ÂÚ·›ˆÛË: ÷ڿÙÛÈ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜, ‰ÒÚÔ ÛÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÊ˘Á¿‰Â˜”. ∂§∂À£∂ƒ√™: “√È Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË Î·È ÙȘ ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÔÊÂÈϤ˜. Ÿˆ˜ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ”. ∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞: “∫ÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ù· 4 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. ¶ÚԂϤÂÙ·È Ó· ¯Ù›˙ÔÓÙ·È ¿Óˆ ·fi 6,8 Î·È 20 ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘”. ∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: “ΔÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ·Ó›Î·ÓÔ Ó· ·ÔÚÚÔÊ‹ÛÂÈ 26 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∞ÓÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘Ù· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ∂∂ ÂÓÒ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙÂÓ¿˙Ô˘Ó”. Δ∞ ¡∂∞: “¢ÒÛÙÂ Î·È ÛÒÛÙÂ! °ÂÓÈ΋ ¤ÊÔ‰Ô˜ ÁÈ· ¤ÛÔ‰·. ∂ÊÔÚ›·. ΔÔ ÙÂÏÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ Û ‰È·‚ԇϢÛË”. ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™: “™˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈ· ·‡ÚÈÔ. “ŸÏÔÈ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜” ηÏÔ‡Ó ¶∞ª∂-¶∞™À¶∞™∂μ∂-√°∂ -ª∞™”.

23-09-10  

ª·ıËÙ¤˜ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙË ÌÂÙ¿‚·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ■ ÛÂÏ.13 ∫fiÓÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÎÏ‹Ù¢ÛË ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ■ ÛÂÏ.9 ¶Ô˘Ï¿ÎË ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï...

23-09-10  

ª·ıËÙ¤˜ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙË ÌÂÙ¿‚·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ■ ÛÂÏ.13 ∫fiÓÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÎÏ‹Ù¢ÛË ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ■ ÛÂÏ.9 ¶Ô˘Ï¿ÎË ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï...

Advertisement