Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË ∂Δ√™ 114√¡ ¶∂ª¶Δ∏ 23 π√À¡π√À 2011

www.e-thessalia.gr

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 ∞¡. ∏§. 06.03 - ¢. 20.51 ™∂§∏¡∏ Δ∂§. Δ∂Δ.

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.449 ∞ÚÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜, ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ∞ı·Ó·Û›Ô˘

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 40 ™∂§π¢∂™

800-11-35000

ŸÙ·Ó ͇ÓËÛÂ Î·È ÙÔ˘˜ ›‰Â ̤۷ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘, ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘

§ËÛÙ¤˜ Ì·¯·›ÚˆÛ·Ó 42¯ÚÔÓÔ ÛÙÔ μfiÏÔ ·Ù˘¯›· Ó· ͢Ó‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ ıfiÚ˘‚Ô Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ „¿¯ÓÔÓÙ·˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘ Î·È ¤ÙÛÈ Ó· ‚ÚÂı› ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ·˘ÙÔ‡˜. ΔÂÏÈο ÁÈ· Ó· ‰È·Ê‡ÁÔ˘Ó ÙÔÓ ÎÙ‡ËÛ·Ó Ì ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÏÈ¿ Î·È ÙÔ ıÒڷη. ª·˙› Ì ‰‡Ô ·ÎfiÌË ¿ÙÔÌ·, ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁÔ‡˜ ÙÔ˘˜

∞fi Ù‡¯Ë ‰ÂÓ ¤¯·Û ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ 42¯ÚÔÓÔ˜ ȉȈÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜, οÙÔÈÎÔ˜ Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜ ¡Â·ÔϤˆ˜, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÚ·˘Ì¿ÙÈÛ·Ó Ì ̷¯·›ÚÈ ÔÈ ‰‡Ô ıÚ·Û‡Ù·ÙÔÈ Î·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ ÏËÛÙ¤˜ Ô˘ ÂÈÛ‹Ïı·Ó ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ¯ı˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘. √ ¿ÓıÚˆÔ˜ ·˘Ùfi˜ ›¯Â fï˜ ÙËÓ...

¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜

∂ıÓÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2013 «¡·È» ÛÙÔÓ ÂÊ·ÚÌÔÛÙÈÎfi ÓfiÌÔ ÙÔ˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ∂ÁÎÚ›ıËΠ¯ı˜ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ô ÂÊ·ÚÌÔÛÙÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘, Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηٷÙÂı› ÛÙË μÔ˘Ï‹ ·‡ÚÈÔ ·fi ÙÔÓ ∂. μÂÓÈ˙¤ÏÔ.À¿Ú¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÂıÓÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ì ̤¯ÚÈ ÙÔ 2013 ÙfiÓÈÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ■ ÛÂÏ.6

- ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ - ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ‰È·Ê‡ÁÔ˘Ó. ΔËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô˘ ÒÚ· ¿ÏÏÔ˜ ıÚ·Û‡Ù·ÙÔ˜ ÎϤÊÙ˘ ÂÈÛ‹Ïı ÛÙÔ Û›ÙÈ 49¯ÚÔÓÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Û˘ ‹Ïı ÚfiÛˆÔ Ì ÚfiÛˆÔ Ì·˙› ÙÔ˘. √ 49¯ÚÔÓÔ˜ ‰¤¯ıËΠÁÚÔıÈ¿ ·fi ÙÔ ‰Ú¿ÛÙË Ô˘ Í¤Ê˘ÁÂ. ■ ÛÂÏ.11

¶Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ: ÕÓÔÈÍÂ Ô ·ÛÎfi˜ ÙÔ˘ ∞ÈfiÏÔ˘

9 Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ÁÈ· ÛÙË̤ӷ ªÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È Ô ∞¯. ª¤Ô˜ ∞ıÚfi˜ ÚÔÛ·ÁˆÁ¤˜ ÛÙË °∞¢∞

Õ ¶·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜

∂Ìfi‰È· ÁÈ· ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ■ ÛÂÏ.17

ΔÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ηıËÁËÙÒÓ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ■ ÛÂÏ.30 «√˘Ú¤˜» ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ÁÈ· ÌÈ· ı¤ÛË ÔÎÙ¿ÌËÓ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ■ ÛÂÏ.15 ™ÙÔÓ ·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ¯ÔÚÔ‡ Eurovision Young Dancers ÌÂÙ¤¯ÂÈ Ë ™. ª·ÁÎÔ˘Ú›ÙÛ· ■ ÛÂÏ.21

ÓÔÈÍÂ Ô ·ÛÎfi˜ ÙÔ˘ ∞ÈfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ™Â ÂÚ›Ô˘ 90 ¿ÙÔÌ·, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·ıÏËÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ÚÒËÓ ÚÔÔÓËÙ¤˜, Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È È‰ÈÔÎً٘ ÁÚ·Ê›ˆÓ ÛÙÔȯËÌ¿ÙˆÓ, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÛÙËÌ¤ÓˆÓ ·ÁÒÓˆÓ. ◊‰Ë Ë ∂§∞™ ¯ı˜ ‚Ú¿‰˘ ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ÂÓÓ¤· Û˘ÏÏ‹„ÂȘ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ∞¶∂ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο Û¿ÈÙ. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Â›Ó·È Î·È Ô ∞¯. ª¤-

Ô˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ Â›Ó·È ÔÈ: ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜ (Úfi‰ÚÔ˜ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘), ™Ù·‡ÚÔ˜ æˆÌÈ¿‰Ë˜ (Úfi‰ÚÔ˜ ¶∞∂ ∫·‚¿Ï·), °ÈÒÚÁÔ˜ ΔÛ·ÎÔÁÈ¿ÓÓ˘ (ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ ¶∞∂ ∏ÏÈÔ‡ÔÏË), ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∑·‚·ÓÙ›·˜ (ÚÒËÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜), ¡›ÎÔ˜ ¶·ÓÙ¤Ï˘ (ÚÔÔÓËÙ‹˜), ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ¡ÙfiÙÛ˘ (Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ∞ÛÙ¤Ú·), ¡›ÎÔ˜ ÿÏÎÔ˜ (Úfi‰ÚÔ˜ ¶∞∂ ∏ÏÈÔ‡ÔÏË), ∞Ó‰Ú¤·˜ ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ (ÌÔ˘Î̤ÈÎÂÚ), μ·Û›Ï˘ ∫·Ú·ÎÔ‡ÏÈ·˜ (ÌÔ˘Î̤ÈÎÂÚ). ■ ÛÂÏ.9

ŒÏÂÁ¯Ô˜ Û ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Ì ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¿Óˆ ÙˆÓ1.500ú

«¶Ó›ÁÔÓÙ·È» ÛÙȘ ·ԉ›ÍÂȘ ÔÈ ¢√À Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ™ÙȘ ∂ÊÔڛ˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Ô˘ ÙȘ ˘¤‚·Ï·Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈο Î·È Â›¯·Ó ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÊfiÚÔ˘ ¿Óˆ ÙˆÓ 1.500 ¢ÚÒ. ™ÙȘ ∂ÊÔڛ˜ Ô fiÁÎÔ˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ¤¯ÂÈ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙ›, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ, fiÛÔ Î·È Ó· οÓÔ˘Ó ÚÔÛˆÚÈÓÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ º¶∞. ™ÙȘ ·Ôı‹Î˜ ÙfiÛÔ Ù˘ ∞’, fiÛÔ Î·È Ù˘ μ’ ¢.√.À. μfiÏÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÛÛˆÚ¢Ù› ‰Âο‰Â˜ Û·ÎԇϘ Ì ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ԉ›ÍÂȘ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ. ■ ÛÂÏ.18

ΔÔ ÛÎËÓÈÎfi ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ ̤¯ÚÈ ÙȘ ·Ú¯¤˜ πÔ˘Ï›Ô˘

∑ÂÛÙfi ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ Î·È ÌÂÙ¿ ‰ÚÔÛÈ¿ ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÙÔ «ÛΈÙÛ¤˙ÈÎÔ ÓÙÔ˘˜» ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡. ∞fi Û‹ÌÂÚ· Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ·Ó¤‚ÂÈ Î·È ı· Êı¿ÛÂÈ ÛÙ· ËÂÈÚˆÙÈο Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙÔ˘˜ 33-34 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘, ˆÛÙfiÛÔ ·fi ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ı· ¤ÛÂÈ Î·Ù·ÎfiÚ˘Ê· Î·È ¤ÙÛÈ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÔÈ Ì¤ÁÈÛÙ˜ ÙÈ̤˜ Ù˘ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ÙˆÓ 27-28 ‚·ıÌÒÓ. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘ ı· ¿ÚÂÈ ¿ÏÈ ÙËÓ ·ÓÈÔ‡Û·, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ì ٷ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÚÔÁÓˆÛÙÈο ÛÙÔȯ›· Ó· ÍÂÂÚÓ¿ Ù· Â›‰· ÙÔ˘ η‡ÛˆÓ·. ■ ÛÂÏ.16

«¶·Î¤ÙÔ» 10 ¤ÚÁˆÓ ‰ÈÂΉÈΛ Ô μfiÏÔ˜ Û ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛÌ· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ

■ ÛÂÏ.13

¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘

¶·Ú·ÈÙ‹ıËÎÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ■ ÛÂÏ.18


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

ΔÔ˘ °πøƒ°√À •À¡√À, xinos@e-thessalia.gr

¶∂ª¶Δ∏ 23 π√À¡π√À 2011

∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∞ÁÈÒÙ˘, ‚È‚ÏÈÔÒÏ˘

£ÂÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ μfiÏÔ Ë °ÈÔÚÙ‹ μÈ‚Ï›Ô˘

A¶√æ∂π™ ™ÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÁÎÚÂÌÔ‡ Ë ∂∂ ΔÔ˘ °πøƒ°√À ¢∂§∞™Δπ∫ ∏ ÚÔÛÔ¯‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Â›Ó·È ‰Èη›ˆ˜ ÛÙÚ·Ì̤ÓË ÚÔ˜ Ù· ÂÊÈ·ÏÙÈο ̤ÙÚ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ˘Ô‚·ıÌ›˙Ô˘Ó Ú·Á‰·›· ÙÔ ‚ÈÔÙÈÎfi Â›Â‰Ô fiÏÔ˘ ۯ‰fiÓ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Î·È ÛÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ Ô˘ ·ÂÈÏ› ÙË ¯ÒÚ·. Δ¤ÙÔȘ ÒÚ˜ Î·È Ì ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ Ó· η›ÁÂÙ·È, ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰È¿ıÂÛË Î·È ÙËÓ ¿ÓÂÛË Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ı˘ÂÏÏÒ‰ÂȘ ϤÔÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÚ›ÛË. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÈ ı· οÓÂÈ Ë ∂∂ Ì ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ ΢Úȷگ› Ê˘ÛÈο, ·ÏÏ¿ ·Ú¿ÏÏËÏ· ¤¯Ô˘Ó ÊÔ˘ÓÙÒÛÂÈ ϤÔÓ Î·È ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ¢ÚÒ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ∂∂, Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ Û˘ÓÔÏÈο. ¶ÂÓ‹ÓÙ· Î·È ϤÔÓ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÂÓÔÔ›ËÛ˘ Ì ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Ù˘ ∂√∫, ÔÙ¤ ¿ÏÏÔÙ ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ·˘Ùfi ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ· ‰ÂÓ Â›¯Â ‚ÚÂı› ÙfiÛÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË fiÛÔ Û‹ÌÂÚ·! ∏ ¿Ô„Ë ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È΋ Ì·˜. ∫˘ÎÏÔÊÔÚ› ϤÔÓ ÛÙ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Â˘Úˆ·˚ο ¤ÓÙ˘· - Î·È ÂÓÓÔԇ̠ٷ ÛÔ‚·Ú¿, fi¯È Ê˘ÏÏ¿‰Â˜ Û·Ó ÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ “ªÈÏÓÙ” ∂ÓÙ˘ˆÛÈ·ÎÔ› .¯. ÔÈ Ù›ÙÏÔÈ Û¯ÂÙÈ΋˜ ·Ó¿Ï˘Û˘ ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ “™›ÁÎÂÏ” ÛÙÔ Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·: “∏ ∂˘ÚÒË ÎÏ˘‰ˆÓ›˙ÂÙ·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔÙ¯ÓÈο, Ë ∂˘ÚÒË ˆ˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÂÈ”. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ Î·È ÔÈ Ù›ÙÏÔÈ ¿ÏÏ˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·Ó¿Ï˘Û‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ù‡¯Ô˜: “∏ ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋ ¤ÓˆÛË Á›ÓÂÙ·È Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ΔÔ Â˘ÚÒ ·Ï˘ÛÔ‰¤ÓÂÈ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Ô˘ ‰ÂÓ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó”. ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÛÙÂÓ¿ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ¿Ô„Ë. “¢È·ÊˆÓ›Â˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ Î·È ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙·, ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂÍÂÁ¤ÚÛÂȘ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ¡fiÙÔ˘: ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Î·È Ë ÏÈÙfiÙËÙ· ·ÂÈÏÔ‡Ó ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË” ·Ó¤ÊÂÚ .¯. ÛÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ·ÊÈÂÚÒÌ·Ùfi˜ Ù˘ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È Ë Á·ÏÏÈ΋ “§Â ªÔÓÙ” ÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi Ù˘ ʇÏÏÔ. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ¿Ô„Ë Ô‡Ù ÔÈ μÚÂÙ·ÓÔ›: “∏ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ‰È¿ÛˆÛ˘ Ô˘ ¤ÛˆÛ ÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·ÓÂ·Ú΋˜. ∞˘Ùfi ·ÂÈÏ› ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ÛÔ‚·Ú‹˜ ·Ó¿Ï˘Û‹˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “∂ÎfiÓÔÌÈÛÙ”ÛÙÔ Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. “¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È ÛÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ·Ó¿Ï˘Û‹˜ Ù˘ Î·È Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ “ºÚ¿ÓÎÊÔ˘ÚÙÂÚ ∞ÏÁÎÂÌ¿ÈÓ” Û ÌÈ· ÎÚ›ÛË ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·˜. “∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÚ›ÛË Ì¿˜ οÓÂÈ Ó· ͯӿÌ ‡ÎÔÏ· fiÙÈ Ë ∂∂ ·Ó·˙ËÙ› ·ÎfiÌË ÌÈ· Û˘ÓÔÏÈ΋ ·¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜” ÔÌÔÏÔÁ› ÛÙÔÓ ˘fiÙÈÙÏÔ. ∞ÎÚÈ‚Ò˜ ÂÂȉ‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÛÔ‚·Ú‹, ¯ı˜ Î·È ÚÔ¯ı¤˜ ÔÏϤ˜ Á·ÏÏÈΤ˜ Î·È ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û·Ó ÌÈ· ÔÏÔÛ¤ÏÈ‰Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ËÁÂÙÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ 29 ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ Î·È Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, ÔÈ Ôԛ˜ fiϘ Ì·˙› ›¯·Ó ·ÎÏÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ 1,5 ÙÚÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ¢ÚÒ Î·È ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ¿Óˆ ·fi 5.000.000 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. √È ÙfiÓÔÈ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÙÔ˘˜ ‰È·Î‹Ú˘Í˘, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Ù›ÙÏÔ “ΔÔ Â˘ÚÒ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô” Â›Ó·È ‰Ú·Ì·ÙÈÎÔ›: “∏ ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋ ¤ÓˆÛË ‚˘ı›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË, ÙÔ Â˘ÚÒ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜” ÙÔÓ›˙Ô˘Ó Â˘ı‡˜ ÂÍ·Ú¯‹˜. “ΔÔ Â˘ÚÒ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ∂˘ÚÒË. ªÈ· ·ÔÙ˘¯›· ÙÔ˘ ¢ÚÒ ı· ‹Ù·Ó ÌÔÈÚ·›· ÔÈÛıÔ‰ÚfiÌËÛË ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚÒË” ηٷϋÁÔ˘Ó ÔÈ ÎÔÚ˘Ê·›ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜. ∂Ӊȷ̤ۈ˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ·ÂÚ›ÊÚ·ÛÙ· ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘˜ fiÙÈ “‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÔËıËıÔ‡Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÏËÁ› ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Í·Ó·ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘˜ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Î·È Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ”. ∫·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ·ÔÚÚ›ÙÔ˘Ó “ÚÔÙ¿ÛÂȘ, fiˆ˜ ÙËÓ ·ÔÔÌ‹ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ‹ ÙÔÓ ¯ˆÚÈÛÌfi Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Û ÌÈ· ‚fiÚÂÈ· Î·È Û ÌÈ· ÓfiÙÈ· ¤ÓˆÛË” Î·È ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó: “∞˘Ùfi ı· ›¯Â Û˘Ó¤ÂȘ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ÚÔ‚ÏÂÊıÔ‡Ó. Δ¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ï·˚ΛÛÙÈΘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘”. ∞fi ÙÔ «∂£¡√™»

ÂÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ϤÔÓ Ë °ÈÔÚÙ‹ μÈ‚Ï›Ô˘, Ë ÔÔ›· ‰È·Ó‡ÂÈ ·ÈÛ›ˆ˜ 19 ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÔ˘Û›·˜ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ fiÏ˘. ∫·È ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ·ÁηÏÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μÈ‚ÏÈÔˆÏÒÓ, ÷ÚÙÔˆÏÒÓ Î·È ∂ΉÔÙÒÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙÒÓ Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ‚È‚Ï›ˆÓ Ô˘ ÙÔÓ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó. “√ ÎfiÛÌÔ˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ‰È·‚¿˙ÂÈ ·Ú¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ÙÔÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ì ̷˙› ÙÔ˘ Î·È Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ·fi„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ ‚ȂϛԔ, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ‚È‚ÏÈÔÒÏ˘ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∞ÁÈÒÙ˘.

£

O ∫∞πƒ√™

∏ ÊÂÙÈÓ‹ 19Ë °ÈÔÚÙ‹ μÈ‚Ï›Ô˘ ¿ÓÔÈÍ ÙȘ ‡Ï˜ Ù˘ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ 17 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 4 πÔ˘Ï›Ô˘, ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ÙËÓ ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó ·fi ÙȘ 7 Ì.Ì. ¤ˆ˜ 11 Ì.Ì. “™˘ÌÏËÚÒÛ·Ì 19 ¯ÚfiÓÈ· Û˘Ó¯ԇ˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ϤÔÓ Ë °ÈÔÚÙ‹ μÈ‚Ï›Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ıÂÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ fiÏË”, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ‚È‚ÏÈÔÒÏ˘ Î. ∞. ∞ÁÈÒÙ˘ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “∂›Ì·ÛÙ ÂΛ Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ì ÌÈ· ‚fiÏÙ· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ı· ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰ÂÈ Î·È Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› ·fi ÂÌ¿˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ‚È‚Ï›ˆÓ. Δ· ‚È‚ÏÈÔˆÏ›· Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙË °ÈÔÚÙ‹ μÈ‚Ï›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηÙ‚¿ÛÂÈ ÛÙ· ÂÚ›ÙÂÚ¿ ÙÔ˘˜ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Áο̷ ÙˆÓ ÂΉÔÙÈÎÒÓ Ô›ÎˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Î·È ÙÔ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎfi Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÎÔÈÓfi ¤¯ÂÈ ÙËÓ ¿ÓÂÛË Ó· ÂÈϤÍÂÈ Ù· ‚È‚Ï›· Ù˘ ·ÚÂÛΛ·˜ ÙÔ˘”. ªÂ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ó· ¯Ù˘¿ Ù· ÂÏÏËÓÈο ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿, ÚˆÙ‹Û·Ì ÙÔÓ Î. ∞ÁÈÒÙË Î·Ù¿ fiÛÔ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô, ÛÎÂÙfiÌÂÓÔÈ fiÙÈ Â›Ó·È ϤÔÓ ¤Ó· ¤ÍÔ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜. “∫ÔÈÙ¿ÍÙÂ, Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË ÁÂÓÈο. øÛÙfiÛÔ, ÂÁÒ ‚Ϥˆ fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‰È·‚¿˙ÂÈ Î·È Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fiÙÈ Î·Ù‚·›ÓÂÈ ÛÙË °ÈÔÚÙ‹ μÈ‚Ï›Ô˘ Î·È ˙ËÙ¿ Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› Î·È Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Ó¤Ô˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜. ¶ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ °ÈÔÚÙ‹˜ μÈ‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘˜ ı˘Ì¿Ì·È ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ Ó· ÙÔ˘˜ ʤÚÓÔ˘Ó ‚fiÏÙ· ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÛÙ· ηÚÔÙÛ¿ÎÈ· Î·È ÙÒÚ· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ·-

[∂§§∞¢∞]

ÏÒÛÂÈ Î·È Ì·˜ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿. ™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ›̷ÛÙ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ÚÔۤϢÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ı· ¤ÏÂÁ· fiÙÈ ·Ú¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ·ÔÙÂÏ› ¢¯¿ÚÈÛÙË ¤ÎÏËÍË Ë ÛÙ‹ÚÈÍË Ô˘ Ì·˜ ·Ú¤¯ÂÈ”, ··ÓÙ¿. ∏ °ÈÔÚÙ‹ μÈ‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ıˆÚÂ›Ù·È ·ÏÒ˜, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. “∏ °ÈÔÚÙ‹ μÈ‚Ï›Ô˘, fiˆ˜ ÚÔ·Ó¤ÊÂÚ·, ·ÔÙÂÏ› ϤÔÓ ıÂÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ ʤÙÔ˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ì ·ÈÛ›ˆ˜ ÙË 19Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. ∫·È fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· 19 ¯ÚfiÓÈ·, ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Û 300 Ë̤Ú˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÁÈ· Ì›· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ̤¯ÚÈ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÛÙȘ 4 πÔ˘Ï›Ô˘ Ó· ¤ÚıÂÈ Î·È ¿ÏÏÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÁÈ· Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ì ̷˙› ÙÔ˘. ¡· Û˘ÓÔÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ·fi„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô. °È·Ù› ÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ÂÌ¿˜ Î·È ÂÌ‚·ı‡ÓÂÈ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Î·È ÂÌ›˜ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ì·˜ ·ÓÙÏԇ̠ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜. ø˜ ÎÏ·ÛÈÎÔ› ‚È‚ÏÈÔÒϘ ·›ÚÓÔ˘Ì ÙÔ Ú›ÛÎÔ Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ì·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ Î·È ˙ԇ̠̠ÙËÓ ·ÁˆÓ›· ·Ó ÙÂÏÈο ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÈηÓÔÔ›ËÛ ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ∞Ï¿ ÙÔ˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠ÁÈ· ÙËÓ ·Á¿Ë Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË °ÈÔÚÙ‹ μÈ‚Ï›Ô˘ Î·È Ó· Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔÈ fiÙÈ ÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ Ì·˜ ı· ·Ó·Óˆı› ÁÈ· ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2010” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ∞ÁÈÒÙ˘.

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÌÂÙ·‚ÏËÙÔ› ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 16...33ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 21...33ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÌÂÙ·‚ÏËÙÔ› ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 14...34ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 20...34ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ·Ú¯Èο ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÌÂÙ·‚ÏËÙÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 13...34ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 18...34ÔC.

°È· Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ÚԂϤÂÙ·È ÁÂÓÈο ·›ıÚÈÔ˜ ηÈÚfi˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÛÙ· ‰˘ÙÈο ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ πfiÓÈÔ ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› 3 Ì 5 ÌÔÊfiÚ. ™Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο ·fi ‚fiÚÂȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ 4 Ì 6 Î·È ÙÔÈο ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô 7 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ‚·ıÌÈ·›· ¿ÓÔ‰Ô.

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ·Ú¯Èο ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÌÂÙ·‚ÏËÙÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 14...34ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 20...34ÔC.


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

¶∂ª¶Δ∏ 23 π√À¡π√À 2011

¢È·„‡ÛÂȘ Î·È ··ÓÙ‹ÛÂȘ

¢ÂÓ ‹Ù·Ó ·Ô‰¤ÎÙ˜ ∂ÂÚÒÙËÛË Î·Ù¤ıÂÛÂ Ë Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ Î·È ˙ËÙ¿ ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ·ÚÓ‹ıËΠӷ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙË Ï·Ì·‰Ë‰ÚÔÌ›· ÙˆÓ “Special Olympics”. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ê‹ÌË “Û¤ÚÓÂÙ·È” ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó ÚˆÙ‹Û·Ì ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó fiÙÈ ¤Ï·‚·Ó ¤Ó·Ó Ù¤ÙÔÈÔ ·›ÙËÌ·. √‡ÙÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¶·ÓÙÛ¿˜, Ô˘ Ì ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ı· ›¯Â ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ¤ÁÈÓ ·Ô‰¤ÎÙ˘ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ô‡Ù ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ë Î. ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, Ô˘ ı· ¤ÚÂ ӷ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÁÈ· Ó· ‰Ôı› ÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜”. ¡· ¯¿ıËΠÙÔ ·›ÙËÌ· Û οÔÈÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ·ÚÂÍ‹ÁËÛË; À¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ Èı·ÓfiÙËÙ·. ¡· ·ÔÎÚ‡ÙÔ˘Ó fï˜ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ‰‡Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ.™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÂˆÓ‡Ìˆ˜ ηӤӷ˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ∞ÌÂ∞ ‰ÂÓ ‚Á‹Î ӷ “ηٷÁÁ›ÏÂÈ” ·ÓÔȯٿ ÙËÓ ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓË ¿ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ Ï·Ì·‰Ë‰ÚÔÌ›·˜. ∫∞Δ. Δ∞™.

“Casus belli” ™Ù· ¯·Ú·ÎÒÌ·Ù· fiˆ˜ Ì·ı·›ÓÔ˘Ì ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÁÔÏ¿‚ÔÈ μfiÏÔ˘ Î·È §¿ÚÈÛ·˜, ÌÂÙ¿ Ù· fiÛ· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó Û ¤ÚÁÔ Ô˘ ‚Á‹Î Û ‰ËÌÔÚ·Û›· Û ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ¢‹ÌÔ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∞ÈÙ›·, ‹Ù·Ó Ë ÚÔÛÊ˘Á‹ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘, ÔÚÌÒÌÂÓÔ˘ ÂÎ §·Ú›Û˘, “‰È¿ ·Û‹Ì·ÓÙÔÓ ·ÊÔÚÌ‹” Û ‚¿ÚÔ˜ ‚ÔÏÈÒÙË Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘ ÙÔ˘, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÈηÈÒıËÎÂ. √È ÓÙfiÈÔÈ ÂÚÁÔÏ¿‚ÔÈ ıˆÚÔ‡Ó ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘˜ “casus belli” Î·È fiÏÔÈ ÔÚΛ˙ÔÓÙ·È, ˆ˜ ı· ¤¯ÂÈ Î·È Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ÕÏψÛÙÂ, ԢΠÔÏ›Á˜ ÊÔÚ¤˜ ÛËÌ·ÓÙÈο ¤ÚÁ· η٤ÏËÍ·Ó Û ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜ Ù˘ Á›ÙÔÓÔ˜ fiÏ˘, fiˆ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ¿ÓÙ˜. ¢.Ã.

μ·Ú‡ÙËÙ· ∞ÓÔÈÎÙ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ™˘ÁÎÏ‹ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ “∫ÔÚ‰¿ÙÔ˜”, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ¶Ú˘Ù¿ÓÂˆÓ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙÔ μfiÏÔ. ∫·Ï¿ οÓÂÈ Ë ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋ ∞Ú¯‹ Î·È ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜. ªÂ ÙÔ Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ fï˜ Ó· Â›Ó·È ÚÔ ÙˆÓ ˘ÏÒÓ, Ë ·ÁˆÓ›· fiÏˆÓ ϤÔÓ Â›Ó·È Î·Ù¿ fiÛÔ ıÂÛÌÈο fiÚÁ·Ó·, fiˆ˜ Ë ™‡ÁÎÏËÙÔ˜, ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‚·Ú‡ÙËÙ· Î·È Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·.

¢È·ÊÔÚ¿; ΔÔ ÚÒÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, Ì·˜ ÙÔ Â¤‚·Ï·Ó. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÙÔ ‰È·ÌÔÚÊÒÛ·Ì ÌfiÓÔÈ Ì·˜. Œ¯ÂÈ fï˜ ·˘Ùfi η̛· ‰È·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÛÔ ÔÏ›ÙË, Ô˘ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈο ı· ÏËÁ› ·fi ÙËÓ ÂÈϤÔÓ ÊÔÚÔÏfiÁËÛË; ∫·Ì›·. º.™.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

Δ˘ μ∞™ø™ ¡π∂ƒƒ∏

¶·Á›‰· Ù· ÂÚ› “‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜” ΔÔ ·ÛÙÈÎfi ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ΢ÔÊÔÚ› ·ÓÙȉڷÛÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ “ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜”, ·›ÙËÌ· “ÔÏ˘ÊÔÚÂ̤ÓÔ” ÙÂÏÂ˘Ù·›· Î·È “¢ÎÔÏÔ¯ÒÓ¢ÙÔ” fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ¿Ú¯Ô˘Û· Ù¿ÍË Î·È ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfi. ™ÙÔ fiÓÔÌ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ “‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜”, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÍ‹ÁÁÂÈÏ ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· ̤۷ ÛÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ, Ì ·ÚˆÁÔ‡˜ ¿ÏÏ· ·ÛÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ÂÈÙÚÔ¤˜ “ÚÔÛˆÈÎÔًوӔ. ∞fi ÎÔÓÙ¿ ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ÔÔÚÙÔ˘ÓÈÛÙÈÎÔ‡ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜ “ÌÂÁ·ÊˆÓ›˙Ô˘Ó” ÙÔ Û‡ÓıËÌ· Ù˘ “∫¿Ùˆ μÔ˘Ï‹˜”, Ù˘ Ï·Ù›·˜, ÁÈ· “ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË”, “¿ÌÂÛË” Î.Ï. ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ηϋ ¿Û· ÛÙÔ ·ÛÙÈÎfi ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ó· ÎÔÌ¿˙ÂÈ fiÙÈ ÙËÓ ÂÈÛ·ÎÔ‡ÂÈ Î·È Ó· ÚÔˆı› ·ÚfiÛÎÔÙ· ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÏ·˚ÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡˜, Ì ¤Ó· ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· - ·Á›‰·, ÁÈ· ÂÓۈ̿وÛË Ù˘ Ï·˚΋˜ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·˜.[...] ∂ȉ›ˆÍË Ô˘ ÛÈÁÔÓÙ¿ÚÔ˘Ó ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο fiÛÔÈ Ì ÙË ÛÙ¿ÛË Î·È ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘˜ ÏÂÈÔ‰ÔÙÔ‡Ó ˘¤Ú ÙÔ˘ ·ÎÔÌÌ¿ÙÈÛÙÔ˘ Î·È “·˘ıfiÚÌËÙÔ˘” Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Û˘ÎÔÊ·ÓÙÔ‡Ó ÙÔ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ Î·È ÙÔ Ù·ÍÈÎfi, Ô˘ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·, ·Ó·ÌÂÙ·‰›‰ÔÓÙ·˜ ıÔÏ¿ Û˘Óı‹Ì·Ù· Î·È ·ÈÙ‹Ì·Ù·, ·Ó·ÁÔÚ‡ÔÓÙ¿˜ Ù· Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÂÚÌ·ÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜. ™ÙÔÓ Î·ÈÙ·ÏÈÛÌfi Ë “‰ÈηÈÔÛ‡ÓË” Î·È Ë “‰ËÌÔÎÚ·Ù›·” Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ‰›ÎÈÔ ÙˆÓ ÌÔÓÔˆÏ›ˆÓ. °È· ÔÈ· ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÏfiÁÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜, fiÔ˘ “Û¿ÂÈ ÎfiηϷ” Ë ÂÚÁÔ‰ÔÙÈ΋ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·, fiÔ˘ Ô È‰ÚÒÙ·˜ ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ Á›ÓÂÙ·È ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜ ÙˆÓ Ï›ÁˆÓ; ΔÈ Â›‰Ô˘˜ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ÌÔÚ› Ó· ÂÁÁ˘Ëı› ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ Ë ‡·ÚÍ‹ ÙÔ˘ ‰ڿ˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ Ï·ÒÓ, ÛÙËÓ ·Ú·Á‹ ÙÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘ Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó, ÛÙË ‚›· Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ·Ó¤¯ÂÈ·˜; ∞fi ÙÔ “ƒπ∑√™¶∞™Δ∏”

∞ȯ̤˜ ÁÈ· ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· “√ÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÔÌÔÓÔÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙË ‰È·›ÛÙˆÛË fiÙÈ Ë ·‰˘Ó·Ì›· ÛÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË Ó¤ˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Ú˘ıÌÒÓ ·Ó¿Ù˘Í˘, Â›Ó·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ·Ô˘Û›·˜ ÌÈ·˜ Û˘ÁÎÚÔÙË̤Ó˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙÔ ÂȯÂÈÚ›Ӕ.√ ÚfiÏÔÁÔ˜ Ù˘ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ∞. ¶··ÙfiÏÈ· ÛÙ· ·ÚÌfi‰È· ΢‚ÂÚÓËÙÈο fiÚÁ·Ó·, ‰ÂÓ ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‡ÂÈ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ê‹ÓÂÈ Û·Ê›˜ ·È¯Ì¤˜ ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ∞Ó¿Ù˘Í˘.“Δ· ı¤Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈο ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜, Ù˘ ·‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ·Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜ ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ, Ù· ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË “Ú›˙· ÙÔ˘ ηÎÔ‡”, Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÛÙȘ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ ÙÔ˘ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜.¢ÂÓ ‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÚÔÛ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Î·È Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘...

ÃÚˆÛÙ¿Ó Ú‡̷ ·fi ÙÔ 1998 ∞ÔÚÔ‡Ó Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ¤ÊÙ·Û·Ó ÙË ¯ÒÚ·, fiÙ·Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó Û˘Óı‹Î˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÚÚ¢Û˘.Ãı˜, ̤ÏË Ù˘ °∂¡√¶-¢∂∏ ·¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÚÔ˜ Ù˘ ¢∂∏.™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ °∂¡√¶ ¡. ºˆÙfiÔ˘ÏÔ, ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 135 ÂÎ. ¢ÚÒ, ·fi Ù· ÔÔ›· 46 ÂÎ. ¢ÚÒ Â›Ó·È ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î·È ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· ¯Ú¤Ë ·fi ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ Ê·Ó·ÚÈÒÓ, ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÎÎÚÂÌ› ·fi ÙÔ 1998. ÀÔÌÔÓ‹ ̤¯ÚÈ Ó· ·Ú·ÁÚ·ÊÔ‡Ó... ∞.º.

ΔË ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ∞fiÏ˘ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙË Ó¤· ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Ù˘ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ªÔÓ¿‰·˜ ÙÔ˘ π∫∞ μfiÏÔ˘ ‰›ÓÂÈ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, ·fi ÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Ë Î. ¡ÙfiÓÙÔ˘. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠÚÔ¯ı¤˜ Ì ÙË Ó¤· ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Î·È Û˘˙‹ÙËÛ·Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ªÔÓ¿‰·˜, Ô˘ Â›Ó·È ÔÏÏ¿ Î·È ¯ÚfiÓÈ·. ¢∏ª√.™.

√ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î. ∫·Ô˘Ó¿˜ ‰‹ÏˆÛ ÍÂοı·Ú· fiÙÈ Ë ¤ÎÙ·ÛË Ô˘ ·ÁÔÚ¿ÛÙËΠ·fi ÙÔ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ “∫Ô‡ÎÔ˘”, ÎÚ›ıËΠ·Î·Ù¿ÏÏËÏË ·fi ÙËÓ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·. Ãı˜ Ë ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Ù˘ π°’ ∂ÊÔÚ›·˜ Î. πÓÙ˙ÂÛ›ÏÔÁÏÔ˘ ‰‹ÏˆÛ ÛÙËÓ ∂ƒ∞ μfiÏÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ı¤Ì·, ÁÈ·Ù› Ë ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›· ‰ÂÓ ÎÔÈÓÔÔ›ËÛ ηӤӷ Û¯ÂÙÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ. √ Î. ∫·Ô˘Ó¿˜ “·¿ÓÙËÛ” Ì ÙËÓ Â›‰ÂÈÍË Ù˘ ÂÈÛÙÔÏ‹˜, Ô˘ ʤÚÂÈ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ª·˝Ô˘ ÙÔ˘ 2011. ¶¤Ú· ·fi ÙË “‰È¿ÛÙ·ÛË ·fi„ˆӔ ¢‹ÌÔ˘-∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜, ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È Ò˜ ÙfiÛÔ ÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ, fiÛÔ Î·È ÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô Ô˘ ·ÁÔÚ¿ÛÙËÎÂ, Â›Ó·È ·Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÁÈ· ٷʤ˜... §‡ÛË Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂı› Û ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û˘Á΢ڛ·. ŸÙ·Ó ˘‹Ú¯·Ó Ù· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ›¯Â ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Â˘ÚˆÛÙ›·, Ô˘‰Â›˜ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ∫∞Δ. Δ∞™.

¢Â‡ÙÂÚË ·Ú·›ÙËÛË ¢Â‡ÙÂÚË ·Ú·›ÙËÛË ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘, ÁÈ· ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ̤۷ Û ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. ªÂÙ¿ ÙÔÓ Ã·Ú. ¶¿Û¯Ô, ¯ı˜ ˘¤‚·Ï ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ Î·È Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ, ¡ÈÎ. ªÔÌfiÙ˘, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ “Â›Ó·È ÔÚÈÛÙÈ΋ Î·È ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙË”, ·Ú¿ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Ó· ÙÔÓ ÌÂÙ·›ÛÂÈ Î·È Ó· ·Ó·Î·Ï¤ÛÂÈ. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊÔ‡Û· ·Ú¿Ù·ÍË ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, Ó· ¤¯ÂÈ ‰˘Ô ·ÒÏÂȘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯ˆÓ Û ÙfiÛÔ ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ηıÒ˜ ÙËÓ Ï‹ÙÙÂÈ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. ∞ÎfiÌË, ÎÈ ·Ó Â›ÛËÌ· ÔÈ ·Ú·ÈÙ‹ÛÂȘ, ¤ÁÈÓ·Ó ÁÈ· ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜...

¢È·„‡‰ÂÈ ªÂ ÙÔÓ ϤÔÓ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ‰È¤„¢ÛÂ Ë ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ π∫∞ μfiÏÔ˘ Ù· ÂÚ› ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˘ ÚÔ¯ı¤˜ Û‡Û΄˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜- ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ π∫∞. “√˘‰¤ÔÙ ÚÔÛÎÏ‹ıËη Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ˆ Û ·ÚfiÌÔÈ· Û‡Û΄Ë, Ô‡Ù ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› οÙÈ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÓÙfi˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‰È·ÚÚ¤Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜”, ‹Ù·Ó Ë ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ Ù˘ Î·È ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ¿„Ô˘ÌÂ. ™˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜, Ó· ÂÈÛËÌ·Óı› fiÙÈ Ë ›‰È·, fiÏË ÙËÓ Ë̤ڷ ¯ı˜, ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ Ì ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î. ∫. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘-∫·ÛÛ·‚¤ÙË ÁÈ· Ó· χÛÂÈ ÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ, ÂÓÒ ÍÂηı¿ÚÈÛ ˆ˜ ÙÔ ı¤Ì·, Ì ÙÔ π∫∞ ∑·ÁÔÚ¿˜, ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ, ηıÒ˜ Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ·fi 1˘ πÔ˘Ï›Ô˘ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ.

™ÎÔ‡ÚÈ·Û·Ó... ª·ı·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ·Ó·Î¿Ï˘„ ÚÔÛÊ¿Ùˆ˜ ÛÙÔ ¿ÚÎÈÓ ÙÔ˘ ªÂÙÔ¯›Ô˘, ÂÁηٷÏÂÈÌ̤ӷ ‰˘Ô ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·, ÂȉÈο ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ·ÎÙÒÓ Î·È ·Ô¯ÈÔÓÈÛÌÔ‡. ƒˆÙÒÓÙ·˜ Ó· Ì¿ıÂÈ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËΠ¤ÎÏËÎÙÔ˜, fiÙÈ Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ¤¯ÂÈ ÚÔÌËı¢Ù› Â‰Ò Î·È 12 ¯ÚfiÓÈ· Ô ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ¤ÎÙÔÙÂ, ÛÎÔ˘ÚÈ¿˙Ô˘Ó ·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÙ· ÛÙÔÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ ¯ÒÚÔ. ¢‹ÏˆÛÂ, ‰Â, ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙȘ “¤Ú¢Ó˜”, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ Î·È ¿ÏϘ ·ÚfiÌÔȘ ÈÛÙÔڛ˜, ϤÁÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˆ˜ “οı ̤ڷ, ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÛÙË ÊfiÚ· ·›ı·Ó· Ú¿ÁÌ·Ù·, Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙÔ ¯¿Ô˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹”. °.•.

º‹Ì˜... ∏ ¤ÓÙÔÓË ÊËÌÔÏÔÁ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù˘¯ı› ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÁÈ· ‚È·ÛÌfi ÂÓfi˜ ˙¢Á·ÚÈÔ‡ Ó¤ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ (∫·ÚÓ¿ÁÈÔ), ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ô˘ ·ÔʇÁÔ˘Ó ϤÔÓ Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÙË Ó‡¯Ù·, ÂÓÒ ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó, ¿Ó ‰˘Ô-‰˘Ô Û·Ó ÙÔ˘˜ ÃÈÒÙ˜... ∏ ÏËÚÔÊÔÚ›· ¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒıËΠ·fi Ô˘ıÂÓ¿, ÂÓÒ, Û‡Ìʈӷ Ì ËÁ¤˜, Ë ›‰È· ÊËÌÔÏÔÁ›·, ˘¿Ú¯ÂÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ·, ÛÙ· °È¿ÓÓÂÓ· Î·È ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ™‡Ìʈӷ Ì ¿ÏÏË ËÁ‹ Ë ÊËÌÔÏÔÁ›· ·Ó·Ù‡¯ıËΠÁÈ· ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ‰ÈfiÙÈ Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ì¿˙¢ ·ÚÎÂÙfi ÎfiÛÌÔ ÁÈ· Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ‰È·ÛΤ‰·ÛË. ŸÏ· ·ÓÔȯٿ... ¢∏ª√.™.


∞fi„ÂȘ 4

¶∂ª¶Δ∏ 23 π√À¡π√À 2011

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

Δ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ

∫¤Ú‰ÈÛ ٤ÛÛÂÚ· ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·Ù·

√ Î. ™ÂÚ·ÊÂ›Ì ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

√ Î. μ·Û. ¶·Ï·Ìˉ¿˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“¶ÚÔ¯ı¤˜ 21-6-2011 ÔÈ ÂÔ¯Ô‡ÌÂÓÔÈ ‹ Î·È Â˙‹ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ Ôϛ٘ Ù˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∫·ÚÙ¿ÏË, Â‰Ò ÛÙÔ μfiÏÔ, ¤‚ÏÂ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘ Ó· Â›Ó·È Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ӷ ÔÏÏ¿ ¤ÓÛÙÔÏ· ‹ Î·È Ì ÔÏÈÙÈ΋ ÂÚÈ‚ÔÏ‹ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈο fiÚÁ·Ó· Ì οÔÈ· ·ÓËÚÙË̤ӷ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ·Ófi, Ù· ÔÔ›· - ·Ó ηϿ ÚfiÛÂÍ· - ¤ÁÚ·Ê·Ó fiÙÈ “‰ÂÓ Â·ÈÙÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ ··ÈÙÔ‡Ó” ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙ›·, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÏÏ· Û˘Óı‹Ì·Ù·, ȉ›Ô˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘. ™Â ¤Ó· ¤ÓÙ˘Ô Ô˘ ¢ÁÂÓÈο ÌÔ›Ú·˙·Ó, ‰È¿‚·Û· ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿, Ï˘¿Ì·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÓÙÈ· ·˘ÙÒÓ Ô˘ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ Ì·˜ ΢‚ÂÚÓÔ‡Ó. ™Î¤ÙÔÌ·È: °È· Ó· ·Ó·ÁηÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ì·˜, Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÂΛÓÔÈ §∞√™, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ (‰Èη›ˆ˜) ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÛÙÔ ¤ÓÙ˘Ô, Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Û ٤ÙÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô ÒÛÙ ӷ “‚Á¿ÏÔ˘Ó” ÛÙË ÊfiÚ· Ù· ÂÛˆÙÂÚÈο ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ê·ÓÙ·ÛÙ›Ù ·Á·ËÙÔ› Ê›ÏÔÈ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· fiÛÔÈ ÔÓ¿ÙÂ Î·È ÔÓ¿Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Û ÔÈ· ηٿÛÙ·ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÓÂÏÏ·‰Èο ÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ™ÒÌ·. Ÿˆ˜ ¤Ì·ı·, Ù¤ÙÔȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Î·È Ì fiÓÔ „˘¯‹˜ Ù· ‰Èο Ì·˜ ·È‰È¿, ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Û fiϘ ÙȘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ, ÂÂȉ‹ Ë ›‰È· ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰È¿Ï˘ÛË ÂÈÎÚ·Ù› ·ÓÙÔ‡. √È ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ Î·È Ë Ì›· ÂÚÈÎÔ‹ - Ì ÙȘ ¿ÛÙԯ˜ ¿ÓˆıÂÓ ·ÔÊ¿ÛÂȘ - ‰È·‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ¿ÏÏË. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi Î·È ÔÈ ¿ÓÙÚ˜ Ô˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ‰ÂÓ ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È. ºÔ‚Ô‡ÓÙ·È Ù· fiÚÁ·Ó· ˆ˜ ı· ¤ÚıÂÈ Ì¤Ú· Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ· - Ô˘ ‰Â ı· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Î·ÌÈ¿ ·Ôχو˜ ˘ËÚÂÛ›· ÛÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ÔÏ›ÙË. ∫·È ·˘Ùfi˜ Ô ÔÏ›Ù˘, Ô fiÔÈÔ˜ ÔÏ›Ù˘, ı· ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Ó· ˙ËÙ¿ ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ȉȈÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, ·ÌÊÈ‚fiÏÔ˘ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜, ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Î·È ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜. ∂ȉfiÌ·Ù· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ “ÂÙÛÔÎfi‚ÔÓÙ·È”, ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ “¢›·˜” - Î·È ¿ÏÏÔÙ ÙÔ ¤ÁÚ·„· ÛÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ οÏÂÛÌ· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ‚¤‚·È· ÎÔÓÙ¿ Ì·˜, ·ÊÔ‡ ·ÚÎÂÙ¤˜ - ›Ûˆ˜ - ÊÔÚ¤˜ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Î·È ·fi οÔÈÔ Ú·Ù‹ÚÈÔ ÁÈ· ÚÔÌ‹ıÂÈ· η˘Û›ÌÔ˘, ÏËÚˆÙ¤Ô ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÎÈ ÂΛÓÔ ·fi ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ “ÂÓÙ·ÚÔ‰ÂοÚ˜” Ô˘ ·›ÚÓÔ˘Ó ÁÈ· ÌËÓÈ·›Ô ÌÈÛıfi. ∞ÍÈÔÚÂ›˜ Î·È ÊÈÏfiÍÂÓÔÈ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ì·˜ Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÓÙÔ˘Û·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘. ¶Úfiı˘ÌÔÈ ¯·ÈÚÂÙÔ‡Û·Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È ··ÓÙÔ‡Û·Ó ÛÙ· fiÔÈ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·˜ Î·È Û¯ÂÙÈο ¤ÓÙ˘·. ¢È·›ÛÙˆÛ· ˆ˜ ‰Â ˙ËÙÔ‡Û·Ó Î¿ÙÈ ÙÔ ·Ú¿ÏÔÁÔ, ‹ıÂÏ·Ó Î·È ı¤ÏÔ˘Ó ÈÔ Â‡Ú˘ıÌË ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙÔÓ ÔÏ›ÙË. ¢›Î·È· Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È ‰Èη›· Ë ·Á·Ó¿ÎÙËÛ‹ ÙÔ˘˜. ∞ÓËÛ˘¯Ô‡Ó Î·È ·ÁˆÓÈÔ‡Ó ÂÂȉ‹ ‚ϤÔ˘Ó ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ¤Ó·Ó ˘ÁÈ‹ ηٿ Ù· ¿ÏÏ· ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi, Ó· “ηٷÔÓÙ›˙ÂÙ·È” ·fi ÙËÓ ·‰È·ÊÔÚ›· ÙˆÓ Èı˘ÓfiÓÙˆÓ. ∫·È ÂÂȉ‹ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ›Ûˆ˜ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi... ‰È·ÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó ÔÓËÚ¿ Î·È Ô˘Ó ˆ˜ ÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ™ÒÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ÙfiÛÔ “˘ÁÈ‹˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜”, ÂÂȉ‹ ηٿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÚÈṲ̂ӷ ÂÛˆÙÂ-

“™‡Ìʈӷ Ì fiϘ ÙȘ ÂӉ›ÍÂȘ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ì·˜, ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È ÛÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜. ŒÓ· ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· ı· ÚÔÛ‰ÒÛÂÈ ÙÔÓ ÈÔ ¿ÌÂÛÔ ÙÚfiÔ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Û˘ÓÔÏÈο ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Ù˘. √ ÏfiÁÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ Ï·fi. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ·‰È¤ÍÔ‰Ë, Â›Ó·È ÔÚȷ΋, ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ì·˜ ˘fiÛÙ·ÛË. √ fiÚÔ˜ ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· ÌÔ˘ ı‡ÌÈÛ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Â˘Úˆ·›Ô ÔÏÈÙÈÎfi, ÙÔÓ ·Â›ÌÓËÛÙÔ °¿ÏÏÔ Úfi‰ÚÔ ¡Ù °ÎÔÏ (1870-1970), Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ˆ˜ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ¢ËÌÔ„ËÊÈÛÌ¿ÙˆÓ. ™ÙȘ 13 ª·˝Ô˘ 1958, Ô °¿ÏÏÔ˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ƒÂÓ¤ ∫ÔÙ›, ηÏ› ÛÙ· ∏Ï›ÛÈ· ¶Â‰›· ÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁfi ¡Ù °ÎÔÏ Î·È ÙÔ˘ ·Ó·ı¤ÙÂÈ ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ΢‚¤ÚÓËÛ˘. √ ¡Ù °ÎÔÏ ¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ¤ÓÙÂη ¯ÚfiÓÈ·, ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ˜ Ó· ÙÔÓ ·ÂÈÏ‹ÛÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο. ™Ù· ̤۷ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’60, Û ̛· ·fi ÙȘ Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ Ô͇ٷÙ˜ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ¡Ù °ÎÔÏ, ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, fiÙÈ Î˘‚ÂÚÓ¿ fi¯È Û·Ó ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ¿Ó‰Ú·˜, ·ÏÏ¿ ˆ˜ μÔÓ·¿ÚÙ˘, › ÙËÓ ·ÚÔÈÌÈÒ‰Ë Ú‹ÛË: “¶Ò˜ Ó· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ ¤Ó· Ï·fi, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂηÙfiÓ Û·Ú¿ÓÙ· ›‰Ë Ù˘ÚÈÒÓ;”. O NÙ °ÎÔÏ Î˘‚ÂÚÓÔ‡Û ̤ۈ ‰ËÌÔ„ËÊÈÛÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ Ù· ›¯Â ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ Û ÙÚÔÌÂÚfi fiÏÔ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘. ∏ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ÙÔÓ Î·ÙËÁÔÚÔ‡Û fiÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ù˘ ¿ÌÂÛ˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÁÈ· Ó· ΢‚ÂÚÓ¿ Û· ‚·ÛÈÏÈ¿˜. √ ¡Ù °ÎÔÏ ÛËΈÓfiÙ·Ó ÛÙÔ ¤‰Ú·Ófi ÙÔ˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Î·È ÂÍ·ÁÚȈ̤ÓÔ˜ ··ÓÙÔ‡ÛÂ: “∂ÁÒ Ó· ÍÂÎÈÓ‹Ûˆ ηÚȤڷ ‰ÈÎÙ¿ÙÔÚÔ˜; TÒÚ· È·; ™Ù· ‚‰ÔÌ‹ÓÙ· ÌÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·;”. ªÂ ı·ÙÚÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È Â˘ı‡ ÏfiÁÔ ·¢ı˘ÓfiÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ °¿ÏÏÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜: “°¿ÏÏÔÈ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ. ™Â ̤ӷ Ú¤ÂÈ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÙ ¯ˆÚ›˜ ÂӉȿÌÂÛÔ˘˜”. √È ÂӉȿÌÂÛÔÈ ‹Ù·Ó Ë μÔ˘Ï‹, Ù· ÎfiÌÌ·Ù·, ÔÈ ıÂÛÌÔ›. √ ¡Ù °ÎÔÏ Ù· ›¯Â Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ηٷÚÁ‹ÛÂÈ. √È °¿ÏÏÔÈ ¤ÏÂÁ·Ó: “ΔÔ Â›Â Ô ¡Ù °ÎÔÏ” Î·È ˘ÂÚ„‹ÊÈ˙·Ó fi,ÙÈ ÙÔ˘˜ ˙ËÙÔ‡ÛÂ. ∫¤Ú‰ÈÛ ٤ÛÛÂÚ· ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·Ù·. ŸÙ·Ó ¤¯·Û ÙÔ ¤ÌÙÔ ÙÔ 1969, ·Ú·ÈÙ‹ıËÎÂ Î·È ·ÔÛ‡ÚıËÎÂ. ∫Ï›ÛÙËΠÛÙË ‚›Ï· ÙÔ˘, ÛÙÔ ∫ÔÏÔÌ¤ ̤¯ÚÈ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘. ŸÙ·Ó ¤ı·Ó ÛÙȘ 9 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1970, ·ÎfiÌË Î·È Ë °·ÏÏÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿, Ô˘ ÙÔÓ ıˆÚÔ‡Û ̤ÁÈÛÙÔ Â¯ıÚfi Ù˘, ÁÔÓ¿ÙÈÛ ÛÙÔÓ Ù¿ÊÔ ÙÔ˘. √È Û˘ÓÙËÚËÙÈΤ˜ Á·ÏÏÈΤ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ¤ÁÚ·Ê·Ó fiÙÈ: “∞fi Â‰Ò Î·È ÂÌÚfi˜, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÈ °¿ÏÏÔÈ ı· Ô˘Ó, ÙÈ Î·Ï¿ ı· ‹Ù·Ó Ó· ˘‹Ú¯Â ¤Ó·˜ ¡Ù °ÎÔÏ”.

ÚÈο Û’ ·˘Ùfi ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· Â›ÔÚÎˆÓ ÚÔÛÒˆÓ, ı¤Ïˆ Ó· ··ÓÙ‹Ûˆ Î·È Ó· ˆ ˆ˜ ÔÈ fiÔÈÔÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ - Â˘Ù˘¯Ò˜ - Â›ÔÚÎÔÈ, ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ì·˘ÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·ı·Ú‹ Î·È fiÌÔÚÊË ÈÛÙÔÚ›· ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÙÔ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Î·È ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ‰›Ï· ÛÙÔÓ ÔÏ›ÙË. ∞ÍÈfiÙÈÌ ÛËÌÂÚÈÓ¤ ˘Ô˘ÚÁ¤ ÙˆÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÂ, Î·È ÂÛ›˜ ·ÚÈ ¶·Ô˘ÙÛ‹ ˆ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, Û·˜ ·Ú·Î·ÏÒ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Û·˜ ÚÔÙÚ¤ˆ Î·È ÔÈ ‰˘Ô Ì·˙› Ó· ÚÔÛٷ٤„ÂÙ ٷ fiÚÁ·Ó· Ù˘ ٿ͈˜. ∂ÊԉȿÛÙ ٷ Ì ÙÔÓ ··Ú·›ÙËÙÔ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi Î·È Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ·ÚÔ¯¤˜. ªËÓ Ù· ·Ê‹ÓÂÙ Ì ÙȘ “۷ηڿΘ” Ù˘ ‰È΋˜ ÌÔ˘ ÂÔ¯‹˜ ÁÈ·Ù› ÙfiÙÂ, ‹Ù·Ó ¿ÏϘ ÔÈ ÂÔ¯¤˜ Î·È ÔÈ ¯ˆÚÔʇϷΘ ¤‰ÂÓ·Ó Ù· Û΢ÏÈ¿ ÌfiÓÔ Ì “ÏÔ˘Î¿ÓÈη”, ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ·Ï˘Û›‰Â˜, ÂÓÒ ÙÒÚ·, Ë ÚÔÛÙ·Û›· Ì ٷ ηÎÔÔÈ¿ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÂÍ›ÛÔ˘ ÛÙ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈο fiÚÁ·Ó· fiˆ˜ Î·È Û ̷˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ŸÏÔÈ Î·È Ì ÌÈ· Û¯ÂÙÈ΋ -·fi ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ - χÛË ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘, ÛÙÚÂÊfiÌ·ÛÙ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ Ì·˜ ‰ËÏ·‰‹ ·È‰ÈÒÓ! “¡ËÛÙÈÎfi ·ÚÎÔ‡‰’ ‰Â ¯Ô˘Ú¤‚”, ϤÓ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ÌÔ˘. ÕÌÔÙ ӷ ÂÈÛ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó Û‡ÓÙÔÌ· Ë ÊˆÓ‹ ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ‰›Î·È· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜”.

™ÎȤ˜ ·ÓıÚÒˆÓ √ Î. £ÂÔ¯¿Ú˘ ¡ÈÎ. ™·Ú›Î·˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

...¶·Ó’ ·fi Ù· ÚfiÛηÈÚ·, Ï·ÌÚÔ› ‰ÚfiÌÔÈ ·Ù¤ÚÌÔÓÔÈ Û Ï¿ÙË-Ì‹ÎË... ¡ÈÎË̤ÓË Ì¤ÓÂÈ ÌfiÓÔ ÌÈ· ÛÎÈ¿ ÎÈ’ Ë „˘¯‹ ·Ó¿Ï·ÊÚË ÂÙ¿ÂÈ ÛÙË ¡›ÎË... ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ªÔϤÙÛ˘: “ΔÔ ¿ÁÈÔ Ó¿Ì· Ù˘ ˙ˆ‹˜”.

“Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ (ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜, ı¤·ÙÚÔ...), ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÛÔ˘‰·›ÔÈ ÛÎËÓÔı¤Ù˜, Ô˘ Ì ÙËÓ ··Ú¿ÌÈÏÏË Ù¯ÓÈ΋ ÙÔ˘˜, ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ó ¤Ó· ̤ÙÚÈÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Û ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ·, Û˘ÓÂÈÎÔ˘ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ‚‚·›ˆ˜ Î·È ·fi ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. ∂ÓÒ, ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È Ï›Á˜ ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, Ô˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈο ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· Á˘Ú›ÛÙËÎ·Ó Ì¤Û· Û ¤Ó· ‰ˆÌ¿ÙÈÔ, ‹ Ì “ÚˆÙfiÁÔÓ·” ̤۷. ΔÔ ›‰ÈÔ, ‚¤‚·È·, Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ fiÔ˘ ÔχÏÔΘ ˘Ôı¤ÛÂȘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¯ÒÚ· ̤۷ Û ÌÈ· ÔıfiÓË ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛˆÓ. ªÈ·˜ ÔıfiÓ˘, Ô˘ fiÙ·Ó “‚Ô˘ÏÈ¿˙ÂÈ” Î·È ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÔÈ “ÂÈÎfiÓ˜ Ó· ͯ‡ÓÔÓÙ·È Ì ÌÈ·˜”, Ì·˜ ÌÂٷʤÚÂÈ Û ¿ÏÏÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜, Û ¿ÏÏÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜, Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜. ŸÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÈÎÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÙÔ˘˜ ÍÂÂÚÓ¿ Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ‹ÏÈÔ˜, Ô˘ fiÙ·Ó ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· “ÛÎËÓÔıÂÙ‹ÛÂÈ”, Á›ÓÂÙ·È ¿ÊÙ·ÛÙÔ˜. ∫È Ô ‹ÏÈÔ˜ ͤÚÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ·’ fiÏÔ˘˜ Ì·˜ Ó· ·›˙ÂÈ ÙÔ ·ÈÁÓ›‰È ÙˆÓ ÛÎÈÒÓ. ™ÎËÓÔı¤Ù˘, ÏÔÈfiÓ, ÛÙÔ ı¤·Ì· Ô ‹ÏÈÔ˜: ŒÙÛÈ, ‰˘Ó·Ùfi˜ ›Ûˆ ·fi ÙȘ Ï¿Ù˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ú›¯ÓÂÈ ÙȘ ÛÎȤ˜ ÙÔ˘ ¿Óˆ Û’ ¤Ó· ¿ÛÚÔ ÙÔ›¯Ô, Û οÔÈÔ ‚Ú¿¯Ô, ÛÙËÓ ·ÌÌÔ˘‰È¿ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜, ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ Ù˘ ÂÚ‹ÌÔ˘... ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ Û ̷˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÙË ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁ›· Ù˘ οı ÛÙÈÁÌÈ·›·˜ ÂÈÎfiÓ·˜-ÛÎÈ¿˜. ∫·È Ë ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁ›· ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÍÂÎÔÌ̤ÓË

·fi ÙÔ “ÊÔÚÙ›Ô” Ô˘ ÎÔ˘‚·Ï¿ÌÂ. °È· ÙËÓ ›‰È·, ‰ËÏ·‰‹, ÂÈÎfiÓ·-ÛÎÈ¿ ÌÔÚ› Ô Î·ı¤Ó·˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ ¿ÏÏË ÂÚÌËÓ›·, ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË.ŒÙÛÈ, .¯. ·Ó ÔÈ ÛÎȤ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙȘ ÛÈÏÔ˘¤Ù˜ οÔÈˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ì ÛËΈ̤ӷ Ù· ¯¤ÚÈ·, ÙfiÙÂ Ë ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁ›· Ù˘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È “ÛÎȤ˜” Û ·fiÁÓˆÛË, Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô, Û ·ÂÏÈÛ›·. ∫ÔÏÏË̤Ó˜ ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô ʈӿ˙Ô˘Ó ÁÈ· ÂÈÚ‹ÓË, ÁÈ· „ˆÌ›, ÁÈ· ÌÈ· ¯·Ì¤ÓË ·ÙÚ›‰·, ÁÈ· οÔÈÔÓ fiÏÂÌÔ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÍÂÚ›˙ˆÛÂ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÁηÛ ӷ ˙Ô˘Ó Î¿Ùˆ ·fi ͤÓÔ˘˜ Ô˘Ú·ÓÔ‡˜. °È· ÌÈ· ÁÂÓÈ¿ Ô˘ ¤Û‚ËÛÂ, Ô˘ ¯¿ıËΠÁÈ· Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ·˘ÙÔ› ηχÙÂÚ·, Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ºˆÓ¿˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô... ª‹ˆ˜ Ô ÙÔ›¯Ô˜ ›̷ÛÙ fiÏÔÈ ÂÌ›˜; ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ¤¯Ô˘Ì ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È Â˘ÎÔÏfiÙÂÚÔ Ó· Û’ ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ÔÈ ÙÔ›¯ÔÈ ·Ú¿ Ô ·‰ÂÏÊfi˜ Ì·˜, Ô Ê›ÏÔ˜ Ì·˜, Ô Û˘ÁÁÂÓ‹˜ Ì·˜... μϤÔÓÙ·˜ ÔÏϤ˜ ÛÎȤ˜ “ηÚÊÈÙۈ̤Ó˜” .¯. ÛÙËÓ ·ÌÌÔ‡‰· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜, ÌÔÚ› Ó· Ì·˜ ¤ÚıÂÈ ÛÙÔ ÓÔ˘ Ë ÚÔÙÚÔ‹ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ Ó· ·˘Í·ÓfiÌ·ÛÙÂ Î·È Ó· ÏËı˘ÓfiÌ·ÛÙ ÎÈ fiˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› οÔÈÔ˜ Ó· ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ¿ÌÌÔ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ¤ÙÛÈ ‰Â ı· ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÔÁfiÓÔ˘˜ Ì·˜... ªÔÚ›, Â›Û˘, ÙÔ Ì˘·Ïfi Ì·˜ Ó· ÂÙ¿ÍÂÈ Ì·ÎÚÈ¿, ÛÙ· ÂÚ·Ṳ̂ӷ, Û ı‡ÌËÛ˜ ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜, fiÔ˘ ÁÓˆÚ›Û·Ì ÙËÓ Î·Î›· Î·È ÙËÓ ·ÏÈ·ÓıÚˆÈ¿ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ-ÛÎÈÒÓ. ◊ ¿ÏÈ Ó· ·Ó·ÏÔÁÈÛÙԇ̠ÙÔ Ï‹ıÔ˜ Ù˘ ηΛ·˜, Ù˘ ·Ì·ÚÙ›·˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰›Ï· Ì·˜ Î·È Ì·˜ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó Û·Ó ÛÎȤ˜ Û οı ̷˜ ‚‹Ì·. 줂·È· ÙË ‰È΋ Ì·˜ “ÛÎÈ¿” ‰ÂÓ ÙË ‚ϤÔ˘ÌÂ, ÙË ‚ϤÔ˘Ó fï˜ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ, Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÙȘ Û˘Ó¤ÂȤ˜ Ù˘ ÿÛˆ˜ ¿ÏÈ ı˘ÌËıԇ̠ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ ÙˆÓ “¶Ú¿ÍˆӔ, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ı·˘Ì·ÙÔ˘ÚÁÈÎfi ¯¿ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ·ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘, fiÔ˘ Î·È Ë ÛÎÈ¿ ÙÔ˘ ıÂÚ¿¢ ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜: “...ÒÛÙ ηٿ Ù·˜ Ï·Ù›·˜ ÂÎʤÚÂÈÓ ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÙÈı¤Ó·È Â› ÎÏÈÓÒÓ Î·È ÎÚ·‚¿ÙÙˆÓ, ›Ó· ÂÚ¯Ô̤ÓÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘ Î·Ó Ë ÛÎÈ¿ ÂÈÛÎÈ¿ÛË ÙÈÓ› ·˘ÙÒÓ- ... Ô›ÙÈÓ˜ ÂıÂÚ·‡ÔÓÙÔ ¿·ÓÙ˜” (¶Ú¿Í. 5, 15-16). ∫È Ô ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÚÔÙÈÌ¿ Ó· ʈÙÔÁÚ·Ê‹ÛÂÈ ÙȘ ÛÎȤ˜ ·Ú¿ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ÿÛˆ˜ ÁÈ·Ù› Ë ÛÎÈ¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ·’ ÔÙȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ. ÿÛˆ˜ ÁÈ·Ù› ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ı· Â›Ó·È ÌÈ· ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÂÈÙ˘¯›·. ∫·È ›ӷÈ. ÿÛˆ˜ ÁÈ·Ù› ÔÈ ÛÎȤ˜, Û’ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙ¿ÛË, Û ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ‰ËÏ·‰‹ ¤Ú· ·fi ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi, ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹, Î·È ÌÈ· ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ ¿ÓÙÔÙÂ Û˘ÁÎÈÓ› Î·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi Ù· ÚˆÙfiÙ˘· Ô˘ ‰Â ‚ϤÔ˘ÌÂ. ÿÛˆ˜... ÿÛˆ˜... ΔÔ ı¤Ì· fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ ÛÎȤ˜ Î·È Ë fiÔÈ· ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁ›· ÙȘ ‰ÒÛÔ˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ Ù· ÚˆÙfiÙ˘· ·fi Ù· ÔÔ›· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È. ∫·È Ù· ÚˆÙfiÙ˘· ›̷ÛÙ ÂÌ›˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ. ª‹ˆ˜, ÏÔÈfiÓ, Á›Ó·Ì ÛÎȤ˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Ì·˜ Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È; ª‹ˆ˜ Ù’ ·˘ÙÈ¿ Ì·˜ ‰ÂÓ È¿ÓÔ˘Ó ÎÚ·˘Á¤˜ ·fi ÛÎȤ˜; ª‹ˆ˜ ÔÚ¢fiÌ·ÛÙÂ Û·Ó ÛÎȤ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÛÎȤ˜; ª‹ˆ˜ Á›Ó·Ì ÛÎȤ˜ Ù˘ ·ÓıÚˆÈ¿˜ Ì·˜; ª‹ˆ˜ ‰Úԇ̠ÛÙȘ ÛÎȤ˜; ª‹ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ÛÎȤ˜ Ó· ˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ÛÎÈÒÓ; ª‹ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÊÔ‚fiÌ·ÛÙÂ Î·È ÙȘ ÛÎȤ˜ Ì·˜ ·ÎfiÌ·; ª‹ˆ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ì ÛÎȤ˜ ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ì·˜ Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ Ù›ÔÙ·; ª‹ˆ˜ Â›Ó·È ϤÔÓ Ô Â‡ıÂÙÔ˜ ηÈÚfi˜ Ó· ‚Á¿ÏÔ˘ÌÂ, Ó· ·Ô‚¿ÏÔ˘ÌÂ, Ó· ÓÈ΋ÛÔ˘Ì ÙȘ ÛÎȤ˜ Ì·˜, Ô˘ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·ÌÂ Î·È ·˘ÙÔÂÁÎψ‚ÈÛًηÌ ÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ì·˜; ª‹ˆ˜, ‹ÏÈÂ, ·˘Ù¿ ı¤ÏÂȘ Ó· Ì·˜ ÂȘ ÛÎËÓÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÛÎȤ˜;”.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ¶ÔÈ· ıˆÚ›Ù fiÙÈ Â›Ó·È Ù· ÙÚ›· ‚·ÛÈÎfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘; μ·Û. ™·ÚÚËÌȯ·ËÏ›‰Ë˜ ȉ. ˘¿ÏÏËÏÔ˜

“¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÙÔ ÚÒÙÔ Î·È ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi. ∂›Û˘, ÛËÌ·ÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ıˆÚÒ ˆ˜ Â›Ó·È Ë ·ÓÂÚÁ›· Î·È Ë ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ Ú‡·ÓÛË”.

ª·Ú›· ∞Ó‰Ú›ÙÛÔ˘ ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·

“¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi Â›Ó·È ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂÈ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· χÛË ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘. μ·ÛÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Â›Ó·È ·ÎfiÌË Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Ú·Û›ÓÔ˘ Î·È Ù· ·‰¤ÛÔÙ·, ηıÒ˜ Î·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÁÈ· ∞ÌÂ∞ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ”.

∞ÚÁ‡Ú˘ ∫ÔÙÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ Ì·ıËÙ‹˜

“ΔÔ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È Ù· ÛÎÔ˘›‰È·. ™ËÌ·ÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Â›Ó·È ·ÎfiÌË Ë ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ Ú‡·ÓÛË Î·È Û ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ˘Ô‰ÔÌÒÓ ˆ˜ fiÏË”.

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™ ∞ÚÔÛ¤Ï·ÛÙÔÈ Â›Ó·È ·ÁÚÔÙÈÎÔ› ‰ÚfiÌÔÈ ÛÙÔ ¡ÂÔ¯ÒÚÈ Î·È ÙË ™˘Î‹, fiˆ˜ ·Á·Ó·ÎÙÔ‡Ó Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó Ù· ÎÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. “Œ¯ˆ ÎÙ‹Ì· ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘ Î·È ÁÈ· Ó· ÙÔ ÚÔÛÂÁÁ›Ûˆ, Ú¤ÂÈ Ó· ¿ˆ ·fi ÙËÓ ·ÌÌÔ˘‰È¿ Î·È ÌfiÓÔ Ì ·˘ÙÔΛÓËÙÔ 4Ã4. √ ·ÁÚÔÙÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ¤¯ÂÈ Ó· Û˘ÓÙËÚËı› ÎÔÓÙ¿ ‰ÂηÂÙ›·, ·fi ÙËÓ ÚÔÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰ËÏ·‰‹ ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹” , ϤÓÂ. ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ™˘Î‹˜, ÎÈ ÂΛ ÔÈ ·ÁÚÔÙÈÎÔ› ‰ÚfiÌÔÈ Â›Ó·È ·ÚÔÛ¤Ï·ÛÙÔÈ. “√È ™˘ÎÈÒÙ˜, ‚¿˙Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÚÂÊÂÓ¤ ÁÈ· Ó· ÎÔ˘ÙÛÔÊÙÈ·¯ÙÔ‡Ó ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó Ù· ÎÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜” , ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó. º·›ÓÂÙ·È ¿ÓÙˆ˜, fiÙÈ ÔÏfiÎÏËÚË ·˘Ù‹ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ¤¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ·, ÁÈ·Ù› ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ Î·È ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙȘ ·Ú·Ï›Â˜, ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, Â›Ó·È ÎÏÂÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ·ÁÚÈfi¯ÔÚÙ· Î·È ‚¿Ù·. ΔÔ ‚¤‚·ÈÔÓ Â›Ó·È, fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÏÏ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÂΛ Î·È Î¿ÔÙ Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ...

∂ÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Ì ÙËÓ Î·ÙÛÈÎԇϷ “∫·ÙÛÈÎԇϷ Û’ ·Á·Ò” ÁÚ¿ÊÂÈ Ì Á·Ï¿˙È· ÌÔÁÈ¿ Û ‚Ú¿¯È· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÿÓÈ·, Ì ÌÈ· ηډԇϷ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ¯ÚÒÌ· Ó· ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì·. ∞Ó ÙÔ ·ÓÙÈÎÚ›˙·Ì Û ÙÔ›¯Ô Ù˘ fiÏ˘, ‰ÂÓ ı· Ì·˜ ¤Î·Ó ÂÓÙ‡ˆÛË. ŸÏÔ Î·È Î¿ÔÈÔ˜ ı· ·ÔηÏ› ¤ÙÛÈ ÙÔ ¤ÙÂÚfi ÙÔ˘ ‹ÌÈÛ˘ ÛÙȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ¯·Ï·Ú¤˜ ÛÙÈÁ̤˜. Œ¯Ô˘Ì ¿ÏψÛÙ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ·ÛÙ›Ԣ˜ ‹ ÂÚ›ÂÚÁÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜, ÛËÌ¿‰È ÔÈÎÂÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ·˜, ·ÎfiÌ· Î·È ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÔ‚·ÚÔ‡˜. ΔÔ ·Ú·¿Óˆ Ì‹Ó˘Ì· fï˜ Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓÔ ÛÙ· ‚Ú¿¯È·, ÂΛ, Ô˘ ÌfiÓÔ ·ÁÚÈÔοÙÛÈÎÔ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ó¤‚ÂÈ Î·È ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Â›Ó·È Û ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ fiÏ· Ù· ÎÔ¿‰È· Ì ٷ ˙ˆÓÙ·Ó¿ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. Δ˘¯·›Ô;

∂§.™.

¶ÚÔ˚fiÓÙ· ¯ˆÚ›˜ Ù·Ì¤Ï˜ ∞fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∫·Ú·Á¿Ù˜ Ù· ÙËÏÂʈӋ̷ٷ ÙˆÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ, Ô˘ ·Ú·ÔÓÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÙÔ˘˜, ÛÙËÓ Ô‰fi °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ. Ÿˆ˜ ϤÓÂ, ÔÈ ˆÏËÙ¤˜ ‰ÂÓ ‚¿˙Ô˘Ó Ù·ÌÂÏ¿ÎÈ· Ì ÙȘ ÙÈ̤˜, fiÔ˘ ÎÚ›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ›ӷÈ... ·ÏÌ˘Ú¤˜. √È Ù·ÌÂÏ›ÙÛ˜ ÙÔ˘˜, Â›Ó·È ÎÚ¿¯Ù˜ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ˆÏÔ‡ÓÙ·È Û ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜. ªÔÚ› Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ÚÔ˚fiÓ, Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰˘Ô ÔÈfiÙËÙ˜ Î·È ÙÈÌ‹ ÛÙÔ ¤Ó·, ÙË ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ‚‚·›ˆ˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·Ú·Ï·Ó¿Ù·È Ô Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹˜. °È· ÙËÓ ›‰È· Ï·˚΋, ÔÈ ›‰ÈÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘, Ë Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Â›Ó·È ÏËÌÌÂÏ‹˜ ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ, Ù· ÊÚ¿ÙÈ· Ó· Â›Ó·È ÁÂÌ¿Ù· ·ÔÌÂÈÓ¿ÚÈ· ·fi ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ·ÏÈÛ‚ÂÚ›ÛÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ Úˆ›. ∂ϤÁ¯Ô˘˜ ·fi ÙË ÌÈ· Î·È Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÎÔÓÙÔÏÔÁ›˜, ˙ËÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙË Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘ ÔÈ ÂÚ›ÔÈÎÔÈ.

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

Êı› Í·Ó¿ Ù· ÂÚ›È· Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È “¤ÊÚÈÍ·Ó” Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÌfiÏȘ ·ÓÙ›ÎÚÈÛ·Ó ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜. ∞¤Ú·ÓÙÔÈ ÛÎÔ˘ȉfiÙÔÔÈ Û ÌÈ· ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Ô˘ ˘ÔʤÚÂÈ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Î·È ·fi ÙËÓ ÂÁηٿÏÂÈ„Ë. ∞fi ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·ÈÛÈfi‰ÔÍ· Ó¤·. ΔÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· ÂΉÒÛÂÈ ¿‰ÂȘ ηÙ‰¿ÊÈÛ˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ·ÎfiÌË ÔÈ· ÎÙ›ÚÈ· ı· ηÙ‰·Ê›ÛÂÈ. ∂›Û˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÂÚ›Ô˘ 200.000 ¢ÚÒ Î·È Ó· ÚÔÎËÚ‡ÍÂÈ ÂÚÁÔÏ·‚›·. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ‰ÂÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍÔ‡Ó fiÙÈ Ë ˘fiıÂÛË ı· ÎÏ›ÛÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ.

∫∞Δ. Δ∞™

∞·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Ì·ı‹ÙÚÈ·

“∏ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ Ú‡·ÓÛË Â›Ó·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ÚÈ˙Èο ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜. £ÂˆÚÒ ·ÎfiÌË ˆ˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ˘Ô‰ÔÌÒÓ Î·È ÙËÓ ·‰È·ÊÔÚ›· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ Ó· ÚÔÛٷ٤„Ô˘Ó ÙȘ ÔÌÔÚÊȤ˜ Ù˘”.

EÈ̤ÏÂÈ·: °IøP°O™ •YNO™ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

ªË¯·ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó Ì ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î. ΔÛ·Ì¿˙Ë Î·È ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ Â͈ڷ˚ÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘ ¶·ÏÈÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ Î. ¶ÂÚÛÔ˘ÊÏÈÒÙË, ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ›‰Ú˘Ì· ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ·. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ› ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÂÈÛÎÂ-

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂§∂¡∏ πø∞¡. ™Δ∞ª√À§∏ °πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

“¶ÔÓÔΤʷÏÔ˜” ÁÈ· ÁÔÓ›˜ ¢ÂÓ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈÎfi ÁÈ· Ù· ÚÔÓ‹È· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô. ∞ÏÏ¿ Î·È Ô‡ ı· ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘˜ ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÁÔÓ›˜, ·Ó ÛÙ· ÓËÈ·ÁˆÁ›·, ȉ›ˆ˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘,

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

ΔÔ ªÂÙ·‚·ÙÈÎfi ¶Ù·ÈÛÌ·ÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ “∞‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 24 πÔ˘Ó›Ô˘ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ÙÔ ÌÂÙ·‚·ÙÈÎfi ¶Ù·ÈÛÌ·ÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÁÈ· Ó· ÂΉÈοÛÂÈ 25 ·ÁÚfiÙ˜ Û ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ. √È Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÙ·‚·ÙÈÎÒÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ÂÊÂÍ‹˜ ÛÙÔ ·Ï·Èfi ÚÒËÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi ηٿÛÙËÌ· οو ·fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ‰È·ÚÚ˘ıÌÈÛÙ› ηٿÏÏËÏ· ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ” .

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

/5

∞ÚÔÛ¤Ï·ÛÙÔÈ ·ÁÚÔÙÈÎÔ› ‰ÚfiÌÔÈ

∂§.™.

¢‹ÌËÙÚ· ∫·ÂÙ·ÓÈ¿

¶∂ª¶Δ∏ 23 π√À¡π√À 2011

∞Ó·Áη›· Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· Î¿Ï˘„Ë ·˘Í‹ÛÂˆÓ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ “√ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡. πˆÓ›·˜ ∞Ó‰Ú. μ·Ï·¯‹˜ ·¤ÛÙÂÈÏ ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ÙËÏÂÁÚ¿ÊËÌ· ÚÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ΢‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ¶ÚÔ‰ڛ·˜ Î·È ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ: “ªÂ ÚfiÛÊ·ÙË Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈ΋Ûˆ˜ ‰ËÌÔÛÈ¢ı›۷ ÛÙËÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ Î·È Î·Ù·ÚÙÈÛı›۷ ÂÚ‹ÌËÓ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈ΋Ûˆ˜, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Ù· ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ· ÂÚÁ·ÙÔÙ¯ÓÈÙÒÓ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Û ÔÛÔÛÙfi 39%50%, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ηıÈÛÙ¿ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ Î·È ·‰‡Ó·ÙË ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ √Δ∞ Ì ÙȘ ÂÈ‚·ÏÏfiÌÂÓ˜ Ӥ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ·fi ·Ú·¿Óˆ ·˘Í‹ÛÂȘ” . ∏ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ï·ÙÔÌ›Ԣ Ù˘ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ “ªÂ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‹ ÌË ÙÔ˘ Ï·ÙÔÌ›Ԣ Ù˘ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ ı· ·Û¯ÔÏËı› Û‹ÌÂÚ· Ë ·ÚÌfi‰È· ÂÈÙÚÔ‹ Ô˘ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· Î·È Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ Δ¯ÓÈÎÒÓ À-

‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù· ÂÁÁÚ¿„Ô˘Ó; ¡· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ·È‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ‹ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·, ÂÓ Ì¤Ûˆ ÎÚ›Û˘ Î·È ÂÚÈÎÔÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜; Œ¯Ô˘Ó ·˘Ù‹ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· fiÏÔÈ ÙÔ˘˜; “¶ÔÓÔΤʷÏÔ˜” ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ÁÔÓ›˜, Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· χÛË, ÁÈ·Ù› Ô ™Â٤̂ÚÈÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì·ÎÚÈ¿. º.™.

∫˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fiÛÔ Î·È Ó· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó ÔÈ ÊÔÚ›˜ Ù˘ fiÏ˘ ÁÈ· Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÔ˘Ó fiÛÔ ÌÔÚÔ‡Ó ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ÛÙËÓ fiÏË, ·Ó ‰ÂÓ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ì ÂÌ›˜ Û˘Ó›‰ËÛË Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚȷ΋ ·È‰Â›·, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi. °È· Ó· ‰È·Û¯›ÛÂȘ Û‹ÌÂÚ· ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ϤÔÓ Ô‰Ô‡˜ Î·È fi¯È ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ·ÚÙËڛ˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÔÏÈÛÙ›˜ Ì ÂÚ›ÛÛÂÈ· ˘ÔÌÔÓ‹ ÁÈ· Ó· ·Ó¯Ù›˜ Ù· ηÚ›ÙÛÈ· ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ. √È ÔÔ›ÔÈ, ‰ÈÏÔ·ÚοÚÔ˘Ó fiÔÙÂ Î·È fiÔ˘ ı¤ÏÔ˘Ó, ·‰È·ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ Ù˘ Ô‰Ô‡. ¢.Ã.

23 πÔ˘Ó›Ô˘ 1981

ËÚÂÛÈÒÓ, ÙÔÓ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ μÈÔÌ˯·Ó›·˜ Î·È ·fi ¤Ó· ÁÈ·ÙÚfi. ΔÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ¤Êı·Û ÛÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÂÈÙÚÔ‹, ¤ÂÈÙ· ·fi ‰È·Ì¿¯Ë ÙˆÓ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÒÓ ÙÔ˘ Ï·ÙÔÌ›Ԣ Î·È ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘” .

ÂÎÏÔÁ‹ Ó¤·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. √È ÂÎÏÂÁ¤ÓÙ˜ ÛÙÔ ¢.™. ηٿ ÛÂÈÚ¿ ÂÈÙ˘¯›·˜ ›ӷÈ: ∞Ó. ∫ˆÊ›‰Ô˘, ∞. ∞ÔÛÙÔÏ¿Î˘, ∫ˆÓ. ª·Ú¿‚·˜, ¡›ÎË ∫·ÙÛÈÎÏ‹ Î·È πˆ. ∑·‚·ÏÈ¿ÁÎÔ˜” .

∏ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ˙ËÌȈı¤ÓÙˆÓ ·fi ÙËÓ ÍËÚ·Û›· ·Ú·ÁˆÁÒÓ “ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô °ÂˆÚÁ›·˜ ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ù˘ ¢È¢ı‡ÓÛˆ˜ °ÂˆÚÁ›·˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜, ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÙËÏÂÁÚ¿ÊËÌ¿ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ÀËÚÂÛ›· °ÂˆÚÁ›·˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ˙‹ÙËÛ ӷ ÂÚ¢ÓËı› ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ÛÙË ÁˆÚÁ›· ·fi ÙËÓ ÊÂÙÂÈÓ‹ ÍËÚ·Û›·” . ∏ Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ º·ÚÌ·ÎÔ¸·ÏÏ‹ÏˆÓ “ΔÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ¤ÁÈÓ·Ó ·Ú¯·ÈÚÂۛ˜ ÛÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ º·ÚÌ·ÎÔ¸·ÏÏ‹ÏˆÓ μfiÏÔ˘ Î·È ÂÚÈÔ¯‹˜ ÁÈ· ÙËÓ

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ 1775... ∏ ÚÒÙË ÎˆËÏ·ÙÔ‰ÚÔÌ›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ √ÍÊfiډ˘ Î·È ∫¤ÈÌÚÈÙ˙ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÙÔÓ Δ¿ÌÂÛË. ΔËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó 200.000 ¿ÙÔÌ· Î·È ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÂÙ¿ ÓÈÁÌÔ› ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ı·ÙÒÓ. 1868... √ ·ÌÂÚÈηÓfi˜ Ù˘ÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ÂΉfiÙ˘, ∫Ú›ÛÙÔÊÂÚ §¿ı·Ì ™ÔϘ, Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ‰›ψ̷ ¢ÚÂÛÈÙ¯ӛ·˜ ÁÈ· ÙË ÁÚ·ÊÔÌ˯·Ó‹ fiˆ˜ ÙË ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ. 1894... π‰Ú‡ÂÙ·È ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ·fi ÙÔÓ ‚·ÚfiÓÔ ¶ÈÂÚ ¡Ù ∫Ô˘ÌÂÚÙ¤Ó Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ √Ï˘Ìȷ΋

∂ÈÙÚÔ‹. ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Î·È ÚÒÙÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢√∂ Â›Ó·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ μÈΤϷ˜. 1922... √ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ηٷ‰Èο˙ÂÙ·È Û ÙÚÈÂÙ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛË ÁÈ· Ù· fiÛ· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ÛÙÔ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ª·ÓÈʤÛÙÔ”. ™˘Ó‹ÁÔÚfi˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ô °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. 1989... √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡.¢. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ªËÙÛÔÙ¿Î˘ ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤ÚÓÂÈ Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ Î˘‚¤ÚÓËÛË Û˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

¶∂ª¶Δ∏ 23 π√À¡πOY 2011

∂ÁÎÚ›ıËΠ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ô ÂÊ·ÚÌÔÛÙÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘

“ªÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ Ò˜ ÙÔ 2013” ¡·È ÛÙË ÌÔÓÈÌÔÔ›ËÛË Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ÚÔ ÙÔ˘ 2001 ·fi ÙÔÓ ÕÚÂÈÔ ¶¿ÁÔ ∞£∏¡∞. 22.

Oπ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ ÚÔ ÙÔ˘ 2001 Ô˘ ηχÙÔ˘Ó ¿ÁȘ Î·È ‰È·ÚΛ˜ ·Ó¿ÁΘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÔÓÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ·fiÊ·ÛË Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ (¯ıÂÛÈÓ‹) ·fiÊ·ÛË, ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÛÙȘ 17.4.2001 ‰ÂÓ ··ÁÔÚ¢fiÙ·Ó Ë ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Û ·ÔÚ›ÛÙÔ˘. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÚÈÓ ·fi ÙÔ 2001, Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Â›Ó·È ·ÚÌfi‰È· Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Â¿Ó Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ¿ÁȘ Î·È ‰È·ÚΛ˜ ·Ó¿ÁΘ Î·È Â¿Ó Ú¤ÂÈ ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó Û ·ÔÚ›ÛÙÔ˘. ™ÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË, ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ‰Èη›ˆÛ ηı·Ú›ÛÙÚȘ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¶ÚÔÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ (√¶∞¶) ÔÈ Ôԛ˜ ÚÔÛÏ‹ÊıËÎ·Ó ÙÔ ’90 Î·È ’91 Ì ËÌÂÚ‹ÛȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ÔÈ ·ÚÂÔ·Á›Ù˜ ‰ÂÓ ¤Î·Ó·Ó ‰ÂÎÙ‹ Ô‡Ù ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘, πˆ¿ÓÓË Δ¤ÓÙÂ, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ·ÚÂÔ·Á›ÙË, ∞Ó‰Ú¤· ¢Ô˘ÏÁÂÚ¿ÎË, Ô˘ ·ÌÊfiÙÂÚÔÈ Â›¯·Ó Ù·¯ı› ˘¤Ú Ù˘ ÌË ÌÔÓÈÌÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ Î·ı·ÚÈÛÙÚÈÒÓ.

∞Ï. ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜

¢ÂÓ „ËÊ›˙ˆ ÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ

ÂȂ‚·›ˆÛË Ù˘ ÂÓÙÔÏ‹˜ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ‰‡ÛÎÔÏ˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ∞£∏¡∞ ,22.

ÁÎÚ›ıËΠÔÌÔÊÒÓˆ˜ Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ô ÂÊ·ÚÌÔÛÙÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ηٷÙÂı› ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (·‡ÚÈÔ) ·fi ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. ∂˘¿ÁÁÂÏÔ μÂÓÈ˙¤ÏÔ.O ÂÊ·ÚÌÔÛÙÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ ÂÚȤ¯ÂÈ ÎÔÛÙÔÏÔÁË̤Ó˜ Î·È Û˘ÌʈÓË̤Ó˜ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη ÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· (·) Ù· ÊÔÚÔÏÔÁÈο (‚) Ù· ÂÚÁ·Ûȷο (Á) Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο, ηıÒ˜ Î·È (‰) ÙÔ Ï¿ÓÔ ÙˆÓ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ. ∂ÎÎÚÂÌ› Ë ÓÔÌÈ΋ ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ∞ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜.∂›Û˘, ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Î·È ÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÔÏÂÔ‰Ơ̂˜ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ÌÔÚÊ‹.

ΔÔ Úˆ› Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ (Û‹ÌÂÚ·) ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ Ô ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ˜ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ΔÔ̤·˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ı· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÚÔÙÔ‡ ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ÛÙȘ μڢͤÏϘ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ¶¤ÌÙË Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ). ∂ÌÏÔ΋, ¿ÓÙˆ˜, ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ηٿÚÙÈÛ˘ ÙÔ˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›, ηٿ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë ·fiÚÚÈ„Ë Ì¤ÙÚˆÓ 3,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· ʤÙÔ˜, ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ Ù˘ ÙÚfiÈη˜, ÙËÓ ÔÔ›· ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ì ‚¿ÛË, Â›Û˘, ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (·‡ÚÈÔ) ÙÔ Úˆ› ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ Ë ¢È·Ú΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ÁÈ· ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘. ΔËÓ ›‰È· Ë̤ڷ, ı· ‰Ôı› ÛÙ· ÎfiÌÌ·Ù· ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÂÊ·ÚÌÔÛÙÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÙÔ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ¤ˆ˜ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Û˘˙‹ÙËÛ˘. ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÙËÓ ΔÚ›ÙË, ÙÔ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ı· Û˘˙ËÙËı› ÛÙËÓ ÔÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ÂÓÒ ÙËÓ ΔÚ›ÙË ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙË ¢È·Ú΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ÂÊ·ÚÌÔÛÙÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· „ËÊÈÛÙ› ¤ˆ˜ ÙȘ 30 πÔ˘Ó›Ô˘.

“£· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ì” ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ‰È·‚‚·›ˆÛ fiÙÈ “ͤÚÔ˘Ì Ô‡ ¿Ì” , Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ

¯Ú¤Ô˜ Ó· Á›ÓÂÈ ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÈÌÔ, ̤۷ Û ¤Ó· ÛÎÏËÚfi, ·ÛÙ·ı¤˜ Î·È Û˘¯Ó¿ ·Ì‹¯·ÓÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. “ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ‰ÈÂıÓ¤˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Â›Ó·È ÛÎÏËÚfi. ∂›Ó·È ·ÛÙ·ı¤˜ Î·È Û˘¯Ó¿ ·Ì‹¯·ÓÔ. ∞ÏÏ¿ ͤÚÔ˘Ì Ô˘ ¿ÌÂ. À¿Ú¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÂıÓÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ì ̤¯ÚÈ ÙÔ 2013. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ı· Ù· ηٷʤÚÂÈ. Ÿˆ˜ ¤Î·Ó ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·, ·Ú¿ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÔÏÔÁ›· Î·È ÙËÓ ÌÈ˙¤ÚÈ· ÔÚÈṲ̂ӈӔ ›Â Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘.

∏ ∫˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹

Û¯¤‰ÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2013. ∏ „‹ÊÔ˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÚÔ˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÔÙÂÏ› ÂȂ‚·›ˆÛË Ù˘ ÂÓÙÔÏ‹˜ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ‰‡ÛÎÔÏ˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ô˘ ÍÂÎÈÓ‹Û·Ì ÚÈÓ ·fi 20 Ì‹Ó˜, ÙfiÓÈÛÂ

·ÎfiÌË Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÛÎÏËÚ‹ ÙË Ì¿¯Ë Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰·, ̤۷ ·fi ÌÈ· Û˘Ó¯‹ Î·È ÛÎÏËÚ‹ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Ì ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Î·È,

“™ÙȘ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÙÔ˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘“ ∞£∏¡∞, 22.

”∫À∫§√π“ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ˆ˜ Ë ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη ” ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙȘ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÙÔ˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘“Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· Ù· 6,4 ‰ÈÛ. ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ˆÛÙfiÛÔ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Ú¿ÁÌ·-

fiˆ˜ ›Â, Ë Ì¿¯Ë ‰›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË, ÙfiÓÈÛÂ, ÚÔÛ·ı› Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ ÙÔ

Ù· ÛÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Â› ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ” Ì¿¯Ë“ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: ” À¿Ú¯ÂÈ ·˘Ù‹ Ë Ì¿¯Ë ÁÈ· Ó· ‚¿ÏÔ˘Ì ٿÍË ÛÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ Î·È Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ‰È„Ô‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜. ª¿¯Ë ÛÙËÓ ∂∂ Î·È ‰ÈÂıÓÒ˜ ÁÈ· Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÔÌ·ÏfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¡· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Ó· ηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÈÌÔ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜“.

¶ÚÔËÁ‹ıËÎÂ Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ‰ÂηÌÂÏÔ‡˜ ∫˘‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ fiÔ˘ Û˘˙ËÙ‹ıËΠÙÔ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È Ô ÚÒÙÔ˜ ÂÊ·ÚÌÔÛÙÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Ë ÙÂÏÈ΋ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ÂÎÚfiÛˆÔ ∏Ï›· ªfiÛÈ·ÏÔ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ˙‹ÙËÌ· ı· ‚ÚÂı› ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ‰Â›ÓÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ı· Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ (Û‹ÌÂÚ·) ÛÙȘ μڢͤÏϘ. Ÿˆ˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙÔ ‰Â›ÓÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ËÁÂÙÒÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘˙ËÙËı› Î·È Ë ÔÚ›· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ŒÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, Â›Û˘, fiÙÈ ÛÙ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋, ηıÒ˜ ÙÒÚ· ·ÓÔ›ÁÂÈ ¤Ó·˜ ·ÎÏÔ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛˆÓ. ∞˘Ùfi ‰ÈfiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÂÊ·ÚÌÔÛÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ˆ˜ ÙȘ 30 πÔ˘Ó›Ô˘, ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ Eurogroup ÛÙȘ 3 πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ¢¡Δ ÛÙȘ 8 πÔ˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ ¤ÌÙ˘ ‰fiÛ˘.

¢È·ÊˆÓ› Ì ÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ¢∂∏

¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜: ∏ „‹ÊÔ˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÚÔ˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÔÙÂÏ›

ºÚ¤ÓÔ ÛÙËÓ ¤ÎÙˆÛË ÊfiÚÔ˘ ̤ۈ ·ԉ›ÍÂˆÓ ∞£∏¡∞ ,22.

√ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Ô

∞ϤͷӉÚÔ˜ ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜, ¤ÏÂÁ ۋÌÂÚ· (¯ı˜) fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· „ËÊ›ÛÂÈ ÙÔ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ, ‰È·ÊˆÓÒÓÙ·˜ Ì ÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ¢∂∏. “°È· Â̤ӷ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ù›ÔÙÂ, ‰ÂÓ ı· „Ëʛۈ ÙÔ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ, ηı·Ú¤˜ ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜” ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÙÔ˘ ™∫∞π ∞Ï. ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤‰ˆÛ ‚¤‚·È· „‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. “™Â ¿Ú· ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· ‰ÂÓ ‰È·ÊˆÓÒ Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ·ÏÏ¿ ÂÌ̤ӈ ÛÙËÓ ¿Ô„‹ ÌÔ˘ fiÙÈ Î¿ÔȘ ¢∂∫√ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˆÏËıÔ‡Ó” ÛËÌ›ˆÛÂ, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ·ÎfiÌË ÙËÓ ∂À¢∞¶ Î·È ÙËÓ ∂À¢∞£.

∞£∏¡∞, 21.

∂¶π Ù¿ËÙÔ˜ Ù· Ó¤· ÊÔÚÔÏÔÁÈο

̤ÙÚ· ÙÔ˘ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÙˆÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂˘·ÁÁ. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Â›Ó·È Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÛÙ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ ËÈfiÙÂÚË ÁÈ· Ù· ¯·ÌËÏ¿ Î·È Ù· ÌÂÛ·›· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·ÏÏ·Á¤˜ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙˆÓ ·ԉ›ÍˆÓ, ÂÓÒ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ Ù¤ÏÔ˘˜ ÂÈÙˉ‡̷ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ô ÂȉÈÎfi˜ ÊfiÚÔ˜ ηٷӿψÛ˘ ÛÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Î·È ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ù¤ÏÔ˜ ÂÈÙˉ‡̷ÙÔ˜ Û ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜.

∞ԉ›ÍÂȘ ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ “μ‹Ì·” ÙÔ ÔÛfi

ÙˆÓ ·ԉ›ÍÂˆÓ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ ÙˆÓ 12.000 ¢ÚÒ ı· ÈÛÔ‡Ù·È Ì ÙÔ 25% ÙÔ˘ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÔÛ¿ ¤ˆ˜ 60.000 ¢ÚÒ. °È· ÂÈÛfi‰ËÌ· ¿Óˆ ·fi 60.000 ¢ÚÒ ı· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ·ԉ›ÍÂȘ ·Í›·˜ 15.000 ¢ÚÒ. ŸÔÈÔ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ·Ú·¿Óˆ ·ԉ›ÍÂȘ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ Î·Ì›· ¤ÎÙˆÛË ÊfiÚÔ˘ ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÙÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ ÙˆÓ 12.000 ¢ÚÒ.

∂ÈÛÊÔÚ¿ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÈÛÊÔÚ¿ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ·˘Ù‹ Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÎÏÈ̷Έٿ Û ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ¿Óˆ ·fi 12.000 ¢ÚÒ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÚÈÔÚÈÛıÔ‡Ó ÔÈ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ. ΔÔ ·Ú¯ÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ÚÔ¤‚ÏÂÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 1% ÁÈ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ·fi

12.000 ¢ÚÒ ¤ˆ˜ 20.000 ¢ÚÒ, 2% ÁÈ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ¤ˆ˜ 50.000 ¢ÚÒ Î·È 3% ÁÈ· ˘„ËÏfiÙÂÚ· Î·È ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ÂÈ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘. √È fiÔȘ ·ÒÏÂȘ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ·˘Ù‹ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ì ÙËÓ ı¤ÛÈÛË Ù¤ÏÔ˘˜ ÂÈÙˉ‡̷ÙÔ˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜.

¶ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ∏ Â͛ۈÛË ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ ÛÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Î·È Î›ÓËÛ˘ ·ÂÎÏ›ÛıË, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·ÒÏÂȘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘ ηٷӿψÛ˘ ÛÙÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ηٿ 41 ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÈÏÈfiÏÈÙÚÔ, ‰ËÏ·‰‹ ·fi 21 ¢ÚÒ Ô˘ Â›Ó·È ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ó· ‰È·ÌÔÚ-

ʈı› ÛÙ· 60 ¢ÚÒ ·Ó¿ ¯ÈÏÈfiÏÈÙÚÔ. ∏ ÚfiÛıÂÙË ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ·Ó¿ Ï›ÙÚÔ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÛÙ· 5 ÏÂÙ¿. Δ· ¿ÏÏ· ̤ÙÚ· Ô˘ Â›Ó·È ÛÙÔ “ÙÚ·¤˙È” ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ Ù˘

¤ÎÙ·ÎÙ˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ÛÙ· ·Î›ÓËÙ·, ÛÙ· πà ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ÛÙ· ÛοÊË Î·È ÛÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ ÈÛ›Ó·˜, fiˆ˜ Î·È Ë Ì›ˆÛË ÛÙÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ ÙÔ˘ ºfiÚÔ˘ ∞ΛÓËÙ˘ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

¶∂ª¶Δ∏ 23 π√À¡π√À 2011

μƒÀ•∂§§∂™, 22.

“ª∂ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ „‹ÊÔ˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘

ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ˘‹ÚÍ ¤Ó· ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË Û˘Ó·›ÓÂÛ˘, ÒÛÙ ӷ ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ· Î·È ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ”, ‰‹ÏˆÛ ۋÌÂÚ· (¯ı˜) ηٿ ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, Ë ¶›· ÿÓÛÂÓ, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ∑Ô˙¤ ª·Úfi˙Ô. ∏ ›‰È· ¤Û¢Û ӷ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂÈ ˆ˜ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Î·È ·fi ÙÔÓ Î. ª·Úfi˙Ô Î·È ·fi ÙÔÓ Ã¤ÚÌ·Ó B·Ó ƒfiÌ·˚ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ËÁ¤Ù˜ Â›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ: ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ›. “ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Â›Ó·È Ë ÒÚ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ”, Û˘Ó¤¯ÈÛÂ. “ΔÔ Â›ÎÂÓÙÚfi Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ó·›ÓÂÛË Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Â›Ó·È ˆ˜ Â¿Ó Ë ∂ÏÏ¿‰· ÂÚÁ·ÛÙ›, Ë ∂˘ÚÒË ı· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı›”. ∏ Î. ÿÓÛÂÓ Â¤ÌÂÈÓ ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ χÛË ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÂÓÒ Û Â·ÓÂÈÏËÌ̤Ó˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ, ·¤Ê˘Á ӷ ÂÈ Â¿Ó Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ §·˚ÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ·‡ÚÈÔ ÙÔ Úˆ› ÛÙȘ μڢͤÏϘ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙfiÛÔ ÙÔ˘ Î. ª·Úfi˙Ô fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ Î.

ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· Â›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ, ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ›

∫ÔÌÈÛÈfiÓ: ∂¿Ó Ë ∂ÏÏ¿‰· ÂÚÁ·ÛÙ›, Ë ∂˘ÚÒË ı· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ª·Úfi˙Ô: ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È Ë μÔ˘Ï‹ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ™·Ì·Ú¿, › ˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› η̛· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÓÙÚÒÓ. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ „‹ÊÔ˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ¯·ÈÚ¤ÙËÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∑Ô˙¤ ª·ÓÔ˘¤Ï ª·Úfi˙Ô, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ “Â›Ó·È Î·Ïfi Ó¤Ô ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË”. √ ›‰ÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ϤÔÓ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È Ë μÔ˘Ï‹ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜.

™Â ÁÚ·Ù‹ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘, Ô ª·Úfi˙Ô ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ “ÙÔ Îϛ̷ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ϤÔÓ ¯¿ÚË ÛÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ηϋ ›‰ËÛË ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiÛÔ Î·È fiÏË ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË”. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÚÔ¤ÙÚ„ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î·È ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÂÈÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó fiϘ ÙÔ˘˜ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ “ÒÛÙÂ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ μÔ˘Ï‹ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙË ‰¤ÛÌË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Î·È ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ› Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÛÂ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη”.

“™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ „‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘, ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ¤Ó· ··Ú·›ÙËÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì·”

ΔËÏÂÊÒÓËÌ· ª¤ÚÎÂÏ ÛÙÔÓ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ™ÙÔ ‰Â›ÓÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ËÁÂÙÒÓ Û‹ÌÂÚ· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË ∞£∏¡∞, 22.

Δ

ËÏÂʈÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ›¯Â Û‹ÌÂÚ· Ë ÕÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ, ÁÈ· Ó· ÙÔÓ Û˘Á¯·Ú› ÁÈ· ÙËÓ „‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Ë μÔ˘Ï‹ ¯ı˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË. “∞˘Ùfi ‹Ù·Ó ¤Ó· ··Ú·›ÙËÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì·” ›Â Ë °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ Ï›ÁË ÒÚ· ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ μÔ˘Ï‹˜, fiÔ˘ ÂÍ‹ÁËÛ ÔÈ· ı· Â›Ó·È Ë ÁÚ·ÌÌ‹ Ô˘ ı· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ·‡ÚÈÔ ÛÙË Û‡ÓÔ‰Ô ÎÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘.

“∂›Ó·È ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚‹Ì· Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ „ËÊÔÊÔÚ›·, ·ÏÏ¿ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ¿ÏÏÔ ¤Ó· ‚‹Ì· Ù˘ ·Ô‰Ô¯‹˜ ÙˆÓ ÚfiÛıÂÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ı· Ï¿‚ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰·. ∂›Ó·È Ë ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ·Û¯ÔÏËıԇ̠̠ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÚfiÛıÂÙ˘ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜” ›Â Ë ª¤ÚÎÂÏ. “ΔÔ Ó¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· -ÚfiÛıÂÛÂı· ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È¿ÚÎÂÈ· Î·È ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ Â›Û˘ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, ‰ÈfiÙÈ ÙÔ ¢¡Δ ‰›ÓÂÈ ¿ÓÙ· ȉȷ›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÛÙÔ Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÈ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È Ë ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚÔ ·’ fi,ÙÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜” ∏ °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ ¿ÏÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂıÂÏÔÓÙÈο ÔÈ È‰ÈÒÙ˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·Î¤ÙÔ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, › ˆ˜ ÌÈ· ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ı· ¤¯ÂÈ ·Úfi‚ÏÂÙ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÈ Ù›ÔÙ ¯ˆÚȘ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË ı· Û˘˙Ë-

ÙËıÔ‡Ó ·‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·) ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‰Â›ÓÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∂∂, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ äÚÌ·Ó º·Ó ƒÔÌ¿È ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ 27 ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ËÁ¤Ù˜. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ‰È‹ÌÂÚ˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 20.30 ÒÚ· ∂ÏÏ¿‰·˜ Ì ÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ “27” Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ °¤Ú˙È ªÔ‡˙ÂÎ. ΔÔ ‰Â›ÓÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ËÁÂÙÒÓ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 21.00 ÒÚ· ∂ÏÏ¿‰·˜, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂∫Δ

∫·È Ì ™·ÚÎÔ˙› - ª·Úfi˙Ô ∞£∏¡∞, 22.

√ Î. °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ›¯Â Â›Û˘ ÙËÏÂʈÓÈ΋ Û˘-

ÓÔÌÈÏ›· Ì ÙÔÓ °¿ÏÏÔ Úfi‰ÚÔ ¡ÔÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙›, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂͤÊÚ·Û ÚÔ˜ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÙËÓ “·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË” ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡, ÌÂÙ¿ ÙËÓ „‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘ÓÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘˜ Ô Î. ™·ÚÎÔ˙› ‰È·‚‚·›ˆÛ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi “ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Ù˘ °·ÏÏ›·˜” ÛÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·Ó¿Î·Ì„˘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›, ÙËÓ ÔÔ›· Î·È ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “ı·Ú-

∑·Ó ∫ÏÔÓÙ ΔÚÈÛ¤. ∏ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÁÈ· ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË. ™ÙÔ ‰Â›ÓÔ, ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ı· Â›Ó·È Â›Û˘ ÔÈ ¤ÍÈ ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÔÈ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ∂˘Úˆ·˚Îfi ªË¯·ÓÈÛÌfi ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜, ÔÈ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ ªË¯·ÓÈÛÌÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ “™‡ÌʈÓÔ ÁÈ· ÙÔ ∂˘ÚÒ” . ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ “Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘” , ÔÈ Â˘Úˆ·›ÔÈ ËÁ¤Ù˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ

ڷϤ· Î·È ·Ó·Áη›·”. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Î·È Ô °¿ÏÏÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ ºÈÁÈfiÓ ÂÚˆÙËı›˜ Û¯ÂÙÈο ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ Ë „‹ÊÔ˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ “Ó· ·ÚıÔ‡Ó Ù· ÂÌfi‰È·” ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ‚Ô‹ıÂÈ· ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ›¯Â Â›Û˘ ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ∑Ô˙¤ ª·Úfi˙Ô, ÙÔÓ ºÈÓÏ·Ó‰fi ÔÌfiÏÔÁfi ÙÔ˘ °ÈÔ‡ÚÎÈ ∫¿Ù·˚ÓÂÓ Ì ÙËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ù˘ ™ÏÔ‚·Î›·˜ π‚¤Ù· ƒ·ÓÙÈÙÛfi‚·. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È ı· ¤¯ÂÈ Î·È ¿ÏϘ ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ì ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ËÁ¤Ù˜ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜.

ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜, ·Ó¿ ÎÚ¿ÙÔ˜ ̤ÏÔ˜, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ·ˇı˘Ó ÚfiÛÊ·Ù· Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Ã. ƒÔÌ¿È, ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ·ÎfiÌË Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ ÙË Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ª¿ÚÈÔ ¡ÙÚ¿ÁÎÈ, ˆ˜ Ó¤Ô˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂∫Δ. ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (·‡ÚÈÔ) ÙÔ Úˆ›, ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 11.00 ÒÚ· ∂ÏÏ¿‰·˜ Ì ‚·ÛÈÎfi ı¤Ì· Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÙË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘ÔÁÚ·ÌÌÈÛÙ› Ë ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÂχıÂÚ˘ ‰È·Î›ÓËÛ˘ Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ™‡Ì‚·Û˘ ÙÔ˘ ™¤ÁÎÂÓ, Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ, Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÚ›Ù˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ªÂÛÔÁ›Ԣ Î·È Ë ÎÔÈÓ‹ Â˘Úˆ·˚΋ ÔÏÈÙÈ΋ ·Û‡ÏÔ˘. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ı· Ô-

ÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó Ì ÙÔ Á‡̷ ÂÚÁ·Û›·˜, Ô˘ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 14.00 ÒÚ· ∂ÏÏ¿‰·˜, ÔfiÙ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ‰ÈÂÍ·¯ı› Û˘˙‹ÙËÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ÁÂÈÙÔÓ›·˜ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙË §È‚‡Ë. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ı· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙË ™˘Ú›· Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰Ôı› ÒıËÛË ÛÙËÓ ÂÈÚËÓ¢ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÛÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹. ∂› ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂΉÔı› Û¯ÂÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË, ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Ã. ƒÔÌ¿È. ¶ÚÈÓ ·fi ÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∂∂, ÚfiÎÂÈÙ·È, ˆ˜ ›ıÈÛÙ·È, Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ™‡ÓÔ‰ÔÈ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ §·˚ÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ (15-18 ÒÚ· ∂ÏÏ¿‰·˜) Î·È ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ (12.30-16.30 ÒÚ· ∂ÏÏ¿‰·˜).

μÂÚÔÏ›ÓÔ: ™˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÚ¿Â˙˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∞£∏¡∞, 22.

™À¡√ªπ§π∂™ ÌÂٷ͇ ΢-

‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Î·È È‰ÈˆÙÒÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·Î¤ÙÔ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Reuters ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ ËÁ¤˜ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ŸÏ˜ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó Û ̛· χÛË Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ı· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙȘ Û˘ÓÔÌÈϛ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ·Ú·ı¤ÙÂÈ ÙÔ Reuters. “ΔÔ (ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi) ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛοÏÂÛ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ ÁÈ· Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÔÌ¿‰·˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙË ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË” ‰‹ÏˆÛÂ Ë “ËÁ‹” ÚÔ˜ ÙÔ Ú·ÎÙÔÚ›Ô, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Î·È ·ÏÏÔ‡ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË. √È Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Û˘˙ËÙÔ‡Ó Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ó¤Ô ·Î¤ÙÔ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2011-2014, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ó¤ÏıÂÈ Û 120 ‰ÈÛ.¢ÚÒ, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È 30 ‰ÈÛ.¢ÚÒ ·fi “ȉȈÙÈΤ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜” ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘ ÏÂÁÔ̤Ó˘ “ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ Ù˘ μȤÓ˘” ∏ ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ÕÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ ¤¯ÂÈ ˘¿ÚÍÂÈ ·Ô‰¤ÎÙ˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ ·fi ÙÔÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi Δ‡Ô ÁÈ· ÙË “¯·Ï¿ÚˆÛË” Ù˘ ı¤Û˘ Ù˘, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÚfiÛÊ·Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹˜ Ù˘ Ì ÙÔÓ Á¿ÏÏÔ Úfi‰ÚÔ ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙›, ÂÚ› Ù˘ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ȉȈÙÒÓ ÛÙÔ Ó¤Ô ·Î¤ÙÔ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, οÙÈ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‹Ù·Ó οıÂÙ· ·ÓÙ›ıÂÙË Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙·. ™‡Ìʈӷ Ì ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ë ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 10-20 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ÂÚ› Ù· 6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

¶∂ª¶Δ∏ 23 I√À¡π√À 2011

™ÙȘ μڢͤÏϘ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ÁÈ· ÙË Û‡ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ∂§∫

“∏ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÁÒÓÂÈ ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· ÂÓfiÙËÙ·” “∞Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ”

™¿ÚÙË ™‡ÓÙ·ÁÌ· Ì ٷ fi‰È· ∞£∏¡∞, 22.

™Δ∏¡ Ï·Ù›· ™˘ÓÙ¿ÁÌ·-

ÙÔ˜, ÌÂÙ¿ ·fi Ì·Ú·ıÒÓÈ· ÔÚ›· ÙÚÈÒÓ ËÌÂÚÒÓ Ì ٷ fi‰È·, ¤ÊÙ·Û·Ó Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ÂÚ›Ô˘ 30 “∞Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ” ™·ÚÙÈ¿Ù˜, ÁÈ· Ó· ÂÓÒÛÔ˘Ó ÙË ÊˆÓ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ “∞Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔ˘˜” Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ∂ÓıÔ˘ÛÈ҉˘ ˘Ô‰Ô¯‹ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔ˘˜ - ÁÈ· 29Ë Ì¤Ú·¤Íˆ ·fi ÙË μÔ˘Ï‹. ∂Ó Ì¤Ûˆ ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔ˘ Ï‹ıÔ˘˜ Î·È ÎÔÚÓ·ÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ·fi ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙËÓ Ï·Ù›· ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ·Ófi Ì ÙËÓ “∞Ú·Á‹ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘” ¤Ì‚ÏËÌ· Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜. √È ™·ÚÙÈ¿Ù˜ ¤ÁÈÓ·Ó ‰ÂÎÙÔ› Ì ÙÔ Û‡ÓıËÌ· “™¿ÚÙË, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ª·‰Ú›ÙË, §ÈÛÛ·‚fiÓ· - fiÏÔÈ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·” Î·È “„ˆÌ›, ·È‰Â›·, ÂÏ¢ıÂÚ›· Ë ¯Ô‡ÓÙ· ‰ÂÓ ÙÂÏ›ˆÛ ÙÔ 73” ∂Ó Ì¤Ûˆ ÂÓ·ÁηÏÈÛÌÒÓ ·Ó¤‚ËÎ·Ó ÛÙ· ÛηÏÈ¿ Ù˘ Ï·Ù›·˜, fiÔ˘ ‰¤¯ÙËÎ·Ó ÛÙÂÊ¿ÓÈ· ·fi Ôϛ٘ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰ËÛ·Ó ÙÔÓ ÂıÓÈÎfi ‡ÌÓÔ. √È “∞Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ” Û˘ÓÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÙÒÚ· ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹. ™Â Ï·˚Τ˜ Û˘ÓÂχÛÂȘ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (·‡ÚÈÔ) ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙ· ÛηϿÎÈ· Ù˘ ŸıˆÓÔ˜, ı· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Ò˜ ı· ÎÈÓËıÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÛÎÏËÚ‹˜ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ.

¢ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¢ ÛÙÔ˘˜ Financial Times ∞£∏¡∞, 22.

ÙȘ μڢͤÏϘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙË Û‡ÓÔ‰Ô ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ §·˚ÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ (∂§∫) Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË (Û‹ÌÂÚ·). ™ÙË Û‡ÓÔ‰Ô Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ·Ú¯ËÁÔ› ÎÚ·ÙÒÓ Î·È Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ› ÙÔ˘ ∂§∫ ·fi 17 ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. £· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜, Â›Û˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∑Ô˙¤ ª·Úfi˙Ô, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ äÚÌ·Ó ‚·Ó ƒÔÌ¿È Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ °¤Ú˙È ªÔ‡˙ÂÎ.

ΔÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ı· Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ °È¿ÓÓ˘ ªÈ¯ÂÏ¿Î˘, Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ̤· √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·˜, Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ̤· √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¡fiÙ˘ ªËÙ·Ú¿Î˘, Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ¢ÈÂıÓÒÓ ™¯¤ÛÂˆÓ & ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, ™Ù·‡ÚÔ˜ ¶··ÛÙ·‡ÚÔ˘ Î·È ÔÈ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘, ηıËÁËÙ‹˜ °È¿ÓÓ˘ ªÔ˘ÚÌÔ‡Ú·˜ Î·È ÃÚ‡Û·ÓıÔ˜ §·˙·Ú›‰Ë˜. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ÙËÓ ¿ÚÓËÛË Ù˘ ¡¢ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ∞. ™·Ì·Ú¿ ·ÚÔ˘Û›·˙·Ó ˆ˜ ÚÒÙÔ ı¤Ì· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘˜, ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘, ÔÈ Financial Times, ˘fi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “∏ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÁÒÓÂÈ ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· ÂÓfiÙËÙ·” ΔÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÍÂÎÈÓ¿ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ‰ÂÓ ı· ˘ÂÚ„ËÊ›ÛÂÈ Ù· ̤ÙÚ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ (ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ), ·ÁÒÓÔÓÙ·˜ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÈÛÙˆÙÒÓ fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù¿ÍË ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Âӈ̤ÓË Û ̛· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ë ¯ÚÂÔÎÔ›·” ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ Financial Times, Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ Â·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÚfiıÂÛË ÙÔ˘ Ë ¡¢ Ó· ÌËÓ „ËÊ›ÛÂÈ ÙÔ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ, ϤÁÔÓÙ·˜: “ª·˜ ˙ËÙ¿Ó ӷ ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ÙÔ ›‰ÈÔ Ê¿ÚÌ·ÎÔ ÁÈ· οÔÈÔÓ Ô˘ Âı·›ÓÂÈ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ Ê¿ÚÌ·ÎÔ. ¢ÂÓ ı· ÙÔ Î¿Óˆ” ∫·ÙfiÈÓ ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÂÍËÁ› ÙËÓ ÚfiıÂÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· „ËÊÈÛÙ› ÙÔ ·Î¤ÙÔ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ‡„Ô˘˜ 28 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ 5Ë ‰fiÛË, ‡„Ô˘˜ 12 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ¤ÎÎÏËÛË ÙÔ˘ Eurogroup ÁÈ· ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ηıÒ˜ -fiˆ˜ ›·Ó- “Ë ÂıÓÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· Â›Ó·È ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·” ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ú·Ù›ıÂÙ·È Ë ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ™·Ì·Ú¿ ÁÈ· Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÂıÓÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ Î·È Ë ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û· ΛÓËÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi Î·È Û „‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘.

ΔÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÌÔÏÔÓfiÙÈ Ë „‹ÊÔ˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÌÔÚ› Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ, ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Â›Ó·È ‚·ıÈ¿ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔ ÊÏÔÁÂÚfi ÔÏÈÙÈÎfi Îϛ̷ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ºÔ‚Ô‡ÓÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÌËÓ ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÂÈ

Ë ¯ÒÚ· Î·È Ó· ·ÔÊ¢¯ı› ¤Ó· ̤Á· ÛÔÎ ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ‰ÂÓ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÔÙ¤ Â¿Ó ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È Ë ¡¢ ‰ÂÓ ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÂÚıÔ‡Ó ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜ Ì ÙË ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡” ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ

ˆ˜ ‚·ÛÈ΋ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ıÂÛË ÛÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ fiÙÈ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙË ˙‹ÙËÛË ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì ÙÔ Ó· ·˘Í¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û ‚·ıÈ¿ ‡ÊÂÛË. ™ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¢: “ŸÙ·Ó ·Ú¿ ÙȘ ı˘Û›Â˜ ‰ÂÓ ‚ϤÂȘ ʈ˜ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÙÔ‡ÓÂÏ, ÔÚÁ›˙ÂÛ·È, Î·È fiÙ·Ó ÔÚÁ›˙ÂÛ·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‹ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ·˘Ùfi Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ” √È Financial Times οÓÔ˘Ó ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜, Ë ÔÔ›· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¡¢ “ÌË Ú·ÏÈÛÙÈΤ˜ Î·È ·Û‡Ì‚·Ù˜ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜” √ ›‰ÈÔ˜ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜, ÚÔÛı¤ÙÂÈ ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·, ıˆÚ› “·ÓıÂÏÏËÓÈ΋ Î·È ·ÓÙÈÂ˘Úˆ·˚΋” ÙËÓ ÂÈÌÔÓ‹ Û ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ¤ÛÔ‰· ÁÈ· Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù·. “∏ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ì›· ¯ÒÚ· ÊÈÏÔ-Â˘Úˆ·˚΋. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯¿ÛÔ˘Ì ÙË ÊÈÏÔ-Â˘Úˆ·˚΋ Ì·˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·” ‰ËÏÒÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢. ΔÔÓ›˙ÂÙ·È, Â›Û˘, Ë ·fiÚÚÈ„Ë ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿ ÙˆÓ ÛÂÓ·Ú›ˆÓ ÂÚ› ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ Î·È Ë ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Â˘Úˆ-ÔÌÔÏfiÁˆÓ.

ªÂÚÓ¿ÓÎÈ: ∞ÂÈÏ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ë ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· √À∞™π¡°∫Δ√¡, 22.

ø™ Ì›· “Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË” ÚÔÂȉÔÔÈÒÓÙ·˜ Ì¿-

ÏÈÛÙ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÂÚȤÁÚ·„ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜, ªÂÓ ªÂÚÓ¿ÓÎÈ, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. “∞Ó ˘¿ÚÍÂÈ Ì›· ·‰˘Ó·Ì›· Ó· ÂÈÏ˘ı› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹, ÙÔ‡ÙÔ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ·ÂÈÏ‹ ÁÈ· Ù· Â˘Úˆ·˚ο ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË”, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Î. ªÂÚÓ¿ÓÎÈ. “¡ÔÌ›˙ˆ ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÙËÓ ·›ÛÙ¢ÙË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ Ó· ‰È¢ıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË”, ÚfiÛıÂÛÂ Î·È ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ “Â›Ó·È ‚¤‚·È· Ôχ ÛÔ˘‰·›Ô, ›-

Ó·È Ì›· ηٿÛÙ·ÛË Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË”. “μÚÂı‹Î·Ì Û ÛÙÂÓ‹ Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ Â˘Úˆ·›Ô˘˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘˜ Ì·˜. º˘ÛÈο ‰ÂÓ ÂÌϤÎÔÓÙ·È fiÏÔÈ ÛÙȘ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ, Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È, ·ÏÏ¿ ÂÓËÌÂÚˆı‹Î·Ì ¿Ú· Ôχ ηϿ” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ªÂÚÓ¿ÓÎÈ. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË “··Û¯fiÏËÛ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË, Ô˘ ›¯·Ì ÛÙË Fed, ¯ı˜ ΔÚ›ÙË Î·È Û‹ÌÂÚ·” , ÚfiÛıÂÛ ÁÈ· Ó· ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂÈ fiÙÈ “·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜, Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ·ÓÙÈ̤وÔÈ” . “¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ·fi ÎÔÓÙ¿ Î·È Î¿ÓÔ˘Ì ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ, ÒÛÙ ÔÈ ıÂÛÌÔ› Ì·˜ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ı¤ÛË Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ·ÔηÏÔ‡ÌÂÓË ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘” , ›Â Ô Î.ªÂÚÓ¿ÓÎÈ.

°È· ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ™∫∞´

¢È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ∫˘Ú. ªËÙÛÔÙ¿ÎË ÌÂÙ¿ ÙË ‰˘ÛÊÔÚ›· Ù˘ ¡.¢. ∞£∏¡∞, 22.

™∂ ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË ÌÂ

ÙËÓ ÔÔ›· ÍÂηı·Ú›˙ÂÈ ˆ˜ ı· ηٷ„ËÊ›ÛÂÈ ÙÔ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÚÔ¤‚Ë Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡¢, ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ªËÙÛÔÙ¿Î˘. √ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ΔÔ̤· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∂˘ı‡Ó˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ηıÒ˜ ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ™∫∞π, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ôԛ˜, ·Ó ‹Ù·Ó Ô 151Ô˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, ı· ˘ÂÚ„‹ÊÈ˙ ÙÔ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ, ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ‰˘ÛÊÔÚ›· Ù˘ ψÊfiÚÔ˘ ™˘ÁÁÚÔ‡. ∞Ó Î·È ÂÈۋ̈˜ ·fi ÙË ¡¢

·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹, Ô Î. ªËÙÛÔÙ¿Î˘ Û Ӥ· ÙÔ˘ ‰‹ÏˆÛË ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӈ˜ ı· η-

Ù·„ËÊ›ÛÂÈ ÙÔ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ. “•Âηı·Ú›˙ˆ ÙË ı¤ÛË ÌÔ˘ ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹ ·ÚÂÍËÁ‹ÛÂˆÓ Î·È ·ÚÂÚÌËÓÂÈÒÓ ÌÈ·˜ ·¿ÓÙËÛ˘ Ô˘ ¤‰ˆÛ· Û ¤Ó· ÂÓÙÂÏÒ˜ ˘ÔıÂÙÈÎfi ÂÚÒÙËÌ·” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ªËÙÛÔÙ¿Î˘. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÛÙÔ ™∫∞π, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “ÔÌÔÏÔÁ›· Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ·ÔÙ˘¯›·˜ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ” ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Û˘ÌʈÓԇ̠۠ÔÏÏ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi fiÛ· ‰È·ÊˆÓԇ̠̠ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË” ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô Î. ªËÙÛÔÙ¿Î˘ ‰¤¯ıËΠÚfiÛÊ·Ù· Ù· ˘Ú¿ Ù˘ ¢∞∫∂ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ¢∂∏.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

¶∂ª¶Δ∏ 23 π√À¡π√À 2011

9 Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ÁÈ· ÛÙË̤ӷ ·È¯Ó›‰È· ™Â ¯ıÂÛÈÓ‹ Âȯ›ÚËÛË Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Ô˘ Û˘Ó¯È˙fiÙ·Ó Ò˜ ·ÚÁ¿ ÙË Ó‡¯Ù· - MÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜ ∞£∏¡∞, 22.

Õ

ÓÔÈÍÂ Ô ·ÛÎfi˜ ÙÔ˘ ∞ÈfiÏÔ˘ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ™Â Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ÂÓÓ¤· ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜ (ÙÔ ÂȂ‚·›ˆÛÂ Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ÙÔ˘, ¡›ÎÔ˜ ∫·Îη‚¿˜), ÚÔ¯ÒÚËÛ ¯ı˜ Ë ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Ë ¢›ˆÍË √ÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Âȯ›ÚËÛ˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Î·È Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ Î·È Û ¿ÏÏ· ̤ÚË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ¤Ú¢ӷ Î·È ·Ú·ÁÁÂÏ›· ÁÈ· Ù· ÛÙË̤ӷ ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∞ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ in.gr fiÙÈ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË Î·È Ô ÛˆÌ·ÙÔʇϷη˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô˘, ¡›ÎÔ˜ ∑·Ì¿Ó˘ ˆ˜ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ô˘ ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È ÁÈ· ‰ˆÚÔ‰ÔΛ· Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·ÏÏÔ›ˆÛË ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Î·È ¿ÏÏ· ·‰È΋̷ٷ.

ÔÏ˘ ÌÂٷʤÚıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ÛÙËÌ¤ÓˆÓ ·ÁÒÓˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÛÙË °∞¢∞ ÚÔÛ‹¯ıË Î·È ÁÈÔ˜ ÌÂÁ·ÏÔ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ, Ô ÔÔ›Ô˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙÔȯËÌ·Ù›ÛÂÈ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ηٿ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, fiÔ˘ Â›Û˘ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈ›ٷÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙, ʤÚÂÙ·È Ó· ›¯Â ÛÙÔȯËÌ·Ù›ÛÂÈ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Ì ÙËÓ Skoda •¿ÓıË ÙÔ 2008, 1.6 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÛÙËÓ ‹ÙÙ· ÙˆÓ “Ú¿ÛÈÓˆÓ” , ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ 13 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, ·ÊÔ‡ ÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” ›¯Â ¯¿ÛÂÈ Ì 3-2 ·fi ÙÔ˘˜ ∞ÎÚ›Ù˜ ÛÙ· ¶ËÁ¿‰È·.

ªÂÁ¿ÏË ¤Ú¢ӷ ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· οو ·fi ÌÂÁ¿ÏÔ ¤ÏÔ Ì˘ÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ì·˙› Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ™¢√∂ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ ¤Ú¢ӷ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Û Û›ÙÈ· ȉȈÙÒÓ Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ¿Óˆ ·fi 50 ÛÙËÌ¤ÓˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ô˘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ Ï›ÛÙ˜ Ù˘ U∂F∞, ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·‰Ôı› ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜. √È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Î·È Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Û ¿ÏÏ· ̤ÚË ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡, ÂÓÒ Ë ÁÈÁ·ÓÙÈ·›· Âȯ›ÚËÛË ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ó‡¯Ù·˜. ΔËÓ ¤Ú¢ӷ ‰È¤Ù·ÍÂ Ë ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË Ù˘ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ, ∂ϤÓË ƒ¿ÈÎÔ˘. Ÿˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ¤ÏÂÁ·Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘, Ë ˘fiıÂÛË Â›Ó·È Ôχ ÛÔ‚·Ú‹ Î·È ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· 10.000 ÛÂÏ›‰ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ÛÙËÌ¤ÓˆÓ ·ÁÒÓˆÓ. ª¿ÏÈÛÙ·, Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ

‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó 90 ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ fiÏ· Ù· ̤۷ Ô˘ ›¯Â ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘. À‹Ú¯Â Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ∫À¶, ÂÓÒ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ıËΠÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Î·È Ô ÛÔ‡ÂÚ ÎÔÚÈfi˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ë ·ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Î·ıÒ˜ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Î·È Ó· ÙȘ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ. ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “∫·ÙfiÈÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠ¢Ú›·˜ Îϛ̷η˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Âȯ›ÚËÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó, ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜, ÂÓÓ¤· (9) Ë̉·Ô› ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÛÙË̤ÓÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. √È ¤Ú¢Ó˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È” . ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ η ¶fiË ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ô˘ ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ˘fiıÂÛË, ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ ÔÏ˘Û¤ÏÈ‰Ô fiÚÈÛÌ· 130 ÛÂÏ›‰ˆÓ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È, ηٿ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈΤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ

ÙÚfiÔ ‰Ú¿Û˘ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔ̤ӈÓ. ΔËÓ Û¯ÂÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Ë Àԉȇı˘ÓÛË ¢›ˆÍ˘ √ÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∂§.∞™ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Î·È ÙÔ ™¢√∂, ‡ÛÙÂÚ· ·fi Û¯ÂÙÈÎfi Ê¿ÎÂÏÔ ÁÈ· ÛÙË̤ӷ ·ÈÁÓ›‰È·, Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ë UEFA. ΔȘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÒÚ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· ÎÏËıÔ‡Ó Î·È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÔÌ¿‰ˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ʤÚÔÓÙ·È Ó· “ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙËÛ·Ó” ÛÙ· ‡ÔÙ· Ì·Ù˜. ΔÔ ¯ÚÔÓÈÎfi Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ¶ÚÈÓ ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ Ë UEFA ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙËÓ ∂¶√ Ê¿ÎÂÏÔ Ì ÙË Ï›ÛÙ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ “‡ÔÙÔ˘˜” ·ÁÒÓ˜. ΔÚÂȘ Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿, ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂¶√ ¤ÊÙ·Û ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Ê¿ÎÂÏÔ˜. ™ÙȘ 2 πÔ˘Ó›Ô˘, Ë ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ, ∂ϤÓË ƒ¿ÈÎÔ˘ ‰È¤Ù·Í ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÚÔηٷÚÎÙÈ΋˜ ÂͤٷÛ˘ ÙËÓ ÔÔ›· ·Ó¤ıÂÛ ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜. ªÂ ¿ÎÚ· Ì˘ÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ì ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ ∂À¶ (∂ÏÏËÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ), ÔÈ “ƒ¿ÌÔ” ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜, Ì·˙› Ì ÙËÓ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·, ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ô˘ Û˘ÁÎÏÔÓ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘.

™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ÁÓˆÛÙ¿ ·fi ÙÔ ∞¶∂ Î·È ÙÔ gazzetta.gr, ÔÈ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ Â›Ó·È ÔÈ: ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜ (Úfi‰ÚÔ˜ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘), ™Ù·‡ÚÔ˜ æˆÌÈ¿‰Ë˜ (Úfi‰ÚÔ˜ ¶∞∂ ∫·‚¿Ï·), °ÈÒÚÁÔ˜ ΔÛ·ÎÔÁÈ¿ÓÓ˘ (ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ ¶∞∂ ∏ÏÈÔ‡ÔÏË), ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∑·‚·ÓÙ›·˜ (ÚÒËÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜), ¡›ÎÔ˜ ¶·ÓÙ¤Ï˘ (ÚÔÔÓËÙ‹˜), ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ¡ÙfiÙÛ˘ (Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ∞ÛÙ¤Ú·), ¡›ÎÔ˜ ÿÏÎÔ˜ (Úfi‰ÚÔ˜ ¶∞∂ ∏ÏÈÔ‡ÔÏË), ∞Ó‰Ú¤·˜ ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ (ÌÔ˘Î̤ÈÎÂÚ), μ·Û›Ï˘ ∫·Ú·ÎÔ‡ÏÈ·˜ (ÌÔ˘Î̤ÈÎÂÚ). √È Î·ÙËÁÔڛ˜ Ô˘ ‚·Ú·›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙË °∞¢∞, Â›Ó·È ÁÈ· ÛÙÔȯËÌ·ÙÈ΋ ·¿ÙË, ͤÏ˘Ì· ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË. √È Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ı· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ·‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·) ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ËÁ¤˜ ÛÙË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ Â›Ó·È Î·È Ô ÁÓˆÛÙfi˜ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ, ÕÁÁÂÏÔ˜ ΔÚ·˘Ïfi˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ΔÛ·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, ʤÚÂÙ·È Ó· Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ·fi ÙËÓ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÂÂȉ‹ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÛÙÔ øÚ·ÈfiηÛÙÚÔ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ‰‡Ô fiÏ· Ì ÛÈÁ·ÛÙ‹Ú·, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ Â›¯Â Û¯ÂÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·. √ ÌÂÁ·ÏÔ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ù˘ ∏ÏÈÔ‡-

∞£∏¡∞ 22.

™Δπ™ 21 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2011 Ë ∂È-

Û·ÁÁÂϤ·˜ ÙÔ˘ ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ ∞ıËÓÒÓ Î. ¶fiË ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ·fi ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010 ÙËÓ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ÂͤٷÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· Ù˘ √À∂º∞ ÁÈ· ‡ÔÙ· ·È¯Ó›‰È· ·›ÚÓÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂȘ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û¿ÈÙ Ù˘ “∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›·˜” Ô˘ ÂÈηÏÂ›Ù·È ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ ›‰È·˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÙÔÓ AÚ›ÏÈÔ, «ÙËÓ Ë̤ڷ ·˘Ù‹ Ë ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÌÂÙ·‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÙˆÓ ™¿ÙˆÓ, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù¤ÛÛÂÚ· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ √À∂º∞ ÁÈ· ηٿıÂÛË. ∂›¯·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙȘ 13.00 Ì ÙËÓ Ù‹ÛË LH 1750 ·fi ªfiÓ·¯Ô. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ Alasdair Bell, ˘ËÚÂÛÈ·Îfi ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¶ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ √À∂º∞, ÙÔÓ Graham Peaker, Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔÓ Karl Dhont, ÂȉÈÎfi ·Ó·Ï˘Ù‹ ÛÙÔȯ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔÓ Gerhard Kapl, ÁÂÓÈÎfi ÂÈıˆÚËÙ‹ Â› ÂÈı·Ú¯ÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ. ΔÔ˘˜ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂¶√ ™ÔÊÔÎÏ‹˜ ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˜. “Δ· Ù¤ÛÛÂÚ· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ √À∂º∞ η٤ıÂÛ·Ó ÂÓ ÎÚ˘ÙÒ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Û ÌÈ· ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ÛÙËÓ Î. ¶fiË ¶··Ó‰Ú¤Ô˘” , ı· ‰ËÏÒÛÂÈ ·ÚÁfiÙÂÚ· ‰ËÌÔÛ›ˆ˜, ÌËÓ ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ Ó· ‰È·ÚÚ‡ÛÔ˘Ó Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ √À∂º∞. ¶ÚÒÙÔ˜ ηٷı¤ÙÂÈ Ô Gerhard Kapl. √ Kapl ›¯Â ÂÓÂÚÁfi ÚfiÏÔ ˆ˜ ÁÂÓÈÎfi˜ ÂÈıˆÚËÙ‹˜ ÛÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ √À∂º∞ ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ¡ÙÈÓ·Ìfi ΔÈÊÏ›‰·˜ (52) ÙËÓ 1/12/2004 Î·È ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÛÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ Intertoto ÙÔ˘ ∞ÈÁ¿Ïˆ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ∑·ÏÁΛÚȘ μ›ÏÓÈÔ˘˜ (1-3) ÛÙȘ 16/7/2005. ÀÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fiÙÈ Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÔÈÎÙfi˜ Î·È fiÙÈ ÙÔ ∞ÈÁ¿Ïˆ ηٷ‰ÈοÛÙËΠÙÂÏÂÛ›‰Èη Û ηٷ‚ÔÏ‹ ¯ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ ‡„Ô˘˜ 31.800 ¢ÚÒ. ¢ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ·ÓÙÈηÓÔÓÈΤ˜ Û˘Óı‹-

OÈ 39 “‡ÔÙÔÈ” ·ÁÒÓ˜ Θ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· οÓÔ˘Ó ‰˘Ó·Ùfi ÙÔÓ ·Ú¿ÓÔÌÔ ÛÙÔȯËÌ·ÙÈÛÌfi, ÁÈ·Ù›, ¯ˆÚ›˜ Ó· Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi˜ ‹ È·ÙÚÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜, ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÚÔÔÓËÙ‹. ¶ÚÔÙ›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ·Ó ÔÈ ‰˘Ô ˘Ôı¤ÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó Ì ٷ ηٿ ÙËÓ √À∂º∞ ‡ÔÙ· ·È¯Ó›‰È· Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó· Ê˘ÛÈÎfi ÚfiÛˆÔ ÂÌϤÎÂÙ·È Î·È ÛÙȘ ÙÚÂȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ. ¶ÚÔÙÚ¤ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈÎÔ‡˜ ʷΤÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ·fi ÙËÓ √À∂º∞. π‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â›Ó·È Î·È Ë Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ Karl Dhont ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Ù˘ √À∂º∞. √ μ¤ÏÁÔ˜ Ì ÙË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Ê·Ï¿ÎÚ· ıˆÚÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ˆ˜ Ô “¿·˜ ÙˆÓ ·Ó·Ï˘ÙÒÓ ÙÔ˘ ÛÙÔȯ‹Ì·ÙÔ˜” . ∂ÍËÁ› ‰ÈÂÍÔ‰Èο ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ Ì ·ÊÔÏÈÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ fiÛÔ ¤ÎÏËÎÙÔ˜ ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ Î·Ù’ Â·Ó¿ÏË„Ë ·fi Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Dhont, Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ô˘ ÌϤÎÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ·Ú·ÓfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙÔȯ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó Í·ÊÓÈο ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÌË Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì·˙› ÙÔ˘˜, ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ‰Â¯Ù› ·ÂÈϤ˜ Î·È Ó· ·ÛÎËı› ‚›· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘. ™ÙȘ 17.30 ÔÈ Kapl Î·È Dhont ‚Á·›ÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ηٿıÂÛ˘, ÁÈ· Ó· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó ÙËÓ Ù‹ÛË ÁÈ· ªfiÓ·¯Ô. √È ˘fiÏÔÈÔÈ Ì¿ÚÙ˘Ú˜, Peaker Î·È Bell, ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ ¶fi˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. √ ÏfiÁÔ˜; ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÌÙÔ˘ Ì¿ÚÙ˘Ú· Ù˘ √À∂º∞, Ô˘ ı· Û˘Ó‰Âı› ̤ۈ Skype Ì ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ηٿıÂÛ˘ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ÙˆÓ ™¿ÙˆÓ. √ ¿ÓıÚˆÔ˜

Ô˘ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ˜ ·fi ÙÔÓ ¶¤ÙÂÚ §›Ì·¯ÂÚ. √ §›Ì·¯ÂÚ, ÙfiÙ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¶ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ √À∂º∞, “¿ÓÔÈÍ” ÛÙȘ 13/9/2009 ÌÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ “‡ÔÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ” ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ¶ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ÙfiÙ ÙË Û‡ÓÙ·ÍË Î·È ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ ∂¶√ ÂÓfi˜ ÔÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ı· ·ÊÔÚÔ‡Û ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·ÁÒÓ˜ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ¯ÒÚ· ÙÔ 2009. “Œ¯ˆ ÙËÓ ·›ÛıËÛË fiÙÈ ÂΛ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Û‡ÛÙËÌ·” , ›¯Â ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÂÈ Ô ∂Ï‚ÂÙfi˜ ÙfiÙÂ. ∏ ÂÎÙ›ÌËÛ‹ ÙÔ˘ ‚·Û›ÛÙËΠÛÙ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÙÔ˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÙÔ “™‡ÛÙËÌ· ∞Ó›¯Ó¢Û˘ ™ÙÔȯËÌ·ÙÈ΋˜ ∞¿Ù˘” (“Betting Fraud Detection System” /BFDS) Ù˘ √À∂º∞. ΔÔ BFDS ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ·fi ÙË ÛÂ˙fiÓ 2008-09 ¤Ú· ·fi Ù· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ √À∂º∞ Î·È ·ÁÒÓ˜ Û ÂıÓÈÎfi Â›‰Ô, ‰ËÏ·‰‹ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ∞’ Î·È μ’ Î·ÙËÁÔÚ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ÛÙȘ 53 √ÌÔÛÔÓ‰›Â˜-̤ÏË Ù˘ √À∂º∞. ∏ √À∂º∞ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓÙÔ›˙ÂÈ ·ÓÙÈηÓÔÓÈΤ˜ ·Ô‰fiÛÂȘ. “™ÙÔ ÌÂٷ͇ ›̷ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÛÙÔȯËÌ·ÙÈÎÒÓ ·Ô‰fiÛÂˆÓ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÎÔÚ. §›ÁÔ ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ¤ÊÙÂÈ Í·ÊÓÈο ¤Ó· ÁÎÔÏ Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô Û ¤Ó· ÛÙÔ›¯ËÌ· ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› ÌÂÁ¿Ï· ÔÛ¿” , ϤÂÈ Ô §›Ì·¯ÂÚ. “Δ· ÌÂÁ¿Ï· ÔÛ¿” Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È Î·È Ë ·ÈÙ›· Ù˘ “ÂÈÙ˘¯›·˜” ÙÔ˘ BFDS, ÙÔ ÔÔ›Ô “È¿ÓÂÈ” ÂȉÈο Ù· ‡ÔÙ· ·È¯Ó›‰È· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √ ∞’ º¿ÎÂÏÔ˜ Ù˘ √À∂º∞ ¤ÊÙ·Û ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˜ ÛÙȘ 17/11/2009 ÛÙËÓ ∂¶√. À‹ÚÍÂ Î·È Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ô μ’, Ô °’ Î·È Ô ¢’ º¿ÎÂÏÔ˜. ¶ÂÚȤ¯Ô˘Ó

Û˘ÓÔÏÈο 39 ·È¯Ó›‰È· Ù˘ Super League, μ’ ∂ıÓÈ΋˜ Î·È ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘. ™ÙÔ˘˜ ʷΤÏÔ˘˜ Ù˘ √À∂º∞ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ηٷٿÛÛÔÓÙ·È Û ٤ÛÛÂÚȘ ηÙËÁÔڛ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ‚·ıÌ›‰Â˜ ‰È·ÊıÔÚ¿˜: ™ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ “ÂÏ·ÊÚÒ˜ ˘fiÙˆÓ” , “˘fiÙˆÓ” , “ÛÔ‚·Ú¿ ˘fiÙˆÓ” Î·È ÙˆÓ “‰ÈÂÊı·Ṳ́ӈӔ . °È· ηÌÈ¿ ¿ÏÏË ¯ÒÚ· ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ √À∂º∞ ÙÔ BFDS ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ¿„ÂÈ ÙfiÛ· ‡ÔÙ· ·È¯Ó›‰È·, fiÛ· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™ÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Ù˘ √À∂º∞ ÛÙË ¡ÈfiÓ Ù˘ ∂Ï‚ÂÙ›·˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·ÔηÏÂ›Ù·È È· ¯ˆÚ›˜ ‰ÈÛÙ·ÁÌÔ‡˜ “·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ Ù˘ ÛÙÔȯËÌ·ÙÈ΋˜ ·¿Ù˘” . Δ· 39 ηٿ ÙËÓ √À∂º∞ ‡ÔÙ· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ ∞’, μ’, °’ Î·È ¢’ º·Î¤ÏÔ˘ (ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi Â›Ó·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ “∫.∂.” ) ¤Ï·‚·Ó ¯ÒÚ· ÛÙȘ ÛÂ˙fiÓ 2008-09 Î·È 2009-10. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚ· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ Super League (fiÏ· ÙË ÛÂ˙fiÓ 2009-10), ÙÚ›· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ (fiÏ· ÙË ÛÂ˙fiÓ 2009-10) Î·È 32 ·È¯Ó›‰È· μ’ ∂ıÓÈ΋˜, ·fi Ù· ÔÔ›· Ù· 14 ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó ÙË ÛÂ˙fiÓ 2008/09 Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· 18 ÙË ÛÂ˙fiÓ 2009/10 (‚Ϥ ›Ó·Î˜ 1 ¤ˆ˜ 4). ÕÎÚˆ˜ ·ÔÎ·Ï˘ÙÈΤ˜ Â›Ó·È ÔÈ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜, Ô˘ ÂÌÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ʷΤÏÔ˘˜ Ù˘ √À∂º∞, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ê¤ÚÔ˘Ó ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi “ÂÌÈÛÙ¢ÙÈÎÔ›” (“Confidential” ). ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο: 1. °È· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ∫˘¤ÏÏÔ˘ ¶·Ó·ÚÁÂÈ·ÎÔ‡ - √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ (0-4) ÛÙȘ 30/8/2009 Ë √À∂º∞ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ¤Ó· Ê˘ÛÈÎfi ÚfiÛˆÔ Ì ٷ ·Ú¯Èο ∞. ª., ÙÔ ÔÔ›Ô Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È fi¯È ÌfiÓÔ Ì ÙÔÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ· ·ÁÒÓ· ∫˘¤ÏÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙÔ ÂÚÈ‚fiËÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ √À∂º∞ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘ Î·È Ù˘ ¡ÙÈÓ·Ìfi ΔÈÊÏ›‰·˜ (5-2) ÙËÓ 1/12/2004. ∏ √À∂º∞ ÛÙË ÛÂÏ›‰· 5 ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÔÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Â›

ϤÍÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “∞Ó·ÊÔÚ¤˜ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ˘·ÈÓÈÁÌÔ‡˜ fiÙÈ ÔÏÏÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘ ΢ڛԢ ª. ›¯·Ó ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÔÛ¿ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È (Û.Û.: ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜¡ÙÈÓ·Ìfi ΔÈÊÏ›‰·˜) ·ÔÎÔÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÌÂÁ¿Ï· Î¤Ú‰Ë ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÁÒÓ·” . 2. °È· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ¢È·ÁfiÚ· - ∂ıÓÈÎÔ‡ ∞ÛÙ¤Ú· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ (3-1) ÛÙȘ 17/1/2010 Ë √À∂º∞ Û˘ÌÂÚ·›ÓÂÈ (Conclusion): “™Â Ì·Ù˜ ÌÂ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ Ó›ÎË ÙÔ ÈÔ

·ÎÚ·›· ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔ ·È¯Ó›‰È Ô˘ ›‰·Ì ÔÙ¤” . 3. °È· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ¢È·ÁfiÚ· - ∂ıÓÈÎÔ‡ ¶. Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ (2-2) ÙËÓ 1/2/2009 Ë √À∂º∞ ·Ú·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ÂÍ‹˜ ÁÂÓÈÎfi Û¯fiÏÈÔ (General Comment): “∞Ó ‹Ù·Ó Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ ÃfiÏÈÁÔ˘ÓÙ, fiÏÔÈ ı· ¤ÏÂÁ·Ó fiÙÈ “Â›Ó·È ÙÂÏ›ˆ˜ Â͈Ú·ÁÌ·ÙÈ΋” Î·È ı· ÙË ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙·Ó ·ÔÙ˘¯›·. °È· Ì·˜ Â›Ó·È ¤Ó· ÍÂοı·Ú· ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔ ·È¯Ó›‰È”».


¶ÔÏÈÙÈ΋ 10

¶∂ª¶Δ∏ 23 π√À¡πOY 2011

Δ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ Â›Ó·È ÛÙȘ ËÏÈ˘ 30-44 ÂÙÒÓ (40,67%) Î·È ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ 15-29 ÂÙÒÓ (37,15%)

ICAP: ™ÙÔ 18% Ë ·ÓÂÚÁ›· Ò˜ Ù¤ÏÔ˜ 2011 §ÈÁfiÙÂÚÔÈ ÔÈ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ·fi ÙÔ˘˜ ÌË ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÓÂÚÁÔ‡˜ ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ï‹ÁÌ· Ù˘ ÎÚ›Û˘ ¤¯Ô˘Ó ‰Â¯Ù› ÔÈ ÎÏ¿‰ÔÈ Î·Ù·Û΢ÒÓ Î·È ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘ ∞£∏¡∞, 22.

“ªÂ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ÓÔ ÙÚfiÔ”

À¤Ú Ù˘ ‰È·ÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ Ô ŸÛÎ·Ú §·ÊÔÓÙ¤Ó μ∂ƒ√§π¡√, 22.

À¶∂ƒ Ù˘ ‰È·ÁÚ·Ê‹˜ ¯Ú¤Ô˘˜ ÁÈ· ÙËÓ

·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ù¿¯ıËÎÂ Ô ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ “∏ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿” Î·È ÙÔ˘ ™ÔÛȷωËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ ŸÛÎ·Ú §·ÊÔÓÙ¤Ó, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi Ú·‰ÈfiʈÓÔ Deutschlandfunk. “∏ ‰È·ÁÚ·Ê‹ ¯Ú¤Ô˘˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Â›Â‰Ô Î·È Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ӷ” ›Â Ô Î. §·ÊÔÓÙ¤Ó, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ “‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·” . ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ ÁÈ· ÙË ‰È·ÁÚ·Ê‹ ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ “Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó fiÏ· Ù· ÈÛÙˆÙÈο ÈÓÛÙÈÙÔ‡Ù· ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ” . Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ô Î. §·ÊÔÓÙ¤Ó ˙‹ÙËÛ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ÛÙË Ú›˙· ÙÔ˘ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ˘ÂÚ¯Ú¤ˆÛ˘ Ì ·˘ÛÙËÚfi Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ. ÕÛÎËÛ Â›Û˘ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙ· ÏÂÔÓ¿ÛÌ·Ù· ÂÍ·ÁˆÁÒÓ Î·È ÛÙÔ “ÓÙ¿ÌÈÓÁΔ ÌÈÛıÒÓ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÙÒÓ, Ô˘ ·Ô‚·›ÓÂÈ, fiˆ˜ ›Â, Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ. ∞ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ‰È·ÁÚ·Ê‹ ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ˆ˜ χÛË ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ¯ÒÚ· ¤Î·ÓÂ Î·È Ô ™ÔÛȷωËÌÔÎÚ¿Ù˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¶¤ÂÚ ™Ù¿ÈÓÌÚÈÎ, ÛÙËÓ Â‚‰ÔÌ·‰È·›· ÂÊËÌÂÚ›‰· Die Zeit.

∫ÔÓ ªÂÓÙ›Ù: ΔÔ Ì·‡ÚÔ Úfi‚·ÙÔ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ¿ÛÈÏÔÈ...

ªÂ ÎÚ·˘Á‹ ·Á·Ó¿ÎÙËÛ˘ ˘ÂÚ·Û›ÛıËΠÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙÔ Úˆ› Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ (¯ı˜) ÛÙÔ Á·ÏÏÈÎfi Ú·‰ÈfiʈÓÔ France Inter, Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÙˆÓ ¶Ú·Û›ÓˆÓ ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ¡Ù·ÓÈ¤Ï ∫ÔÓ ªÂÓÙ›Ù, fiÙ·Ó °¿ÏÏÔ˜ ÔÏ›Ù˘ ÙÔÓ ÂÚÒÙËÛ “ÁÈ·Ù› ı· Ú¤ÂÈ ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·Ù·Ûı·Ï›Â˜” . “ΔÔ ı¤Ì· ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Ì Ó¢ÚÈ¿˙ÂÈ, ÙÔ Ó· ÌÈÏ¿ÌÂ Û·Ó Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÌfiÓÔ Ì·‡ÚÔ Úfi‚·ÙÔ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÔÈ ŒÏÏËÓ˜, ÂÓÒ fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Â›Ó·È Ï¢ÎÔ› Î·È ¿„ÔÁÔÈ” ›Â Ô ∫ÔÓ ªÂÓÙ›Ù ˘„ÒÓÔÓÙ·˜ ÙË ÊˆÓ‹ Î·È ÛËÌ›ˆÛÂ: “∂ÁÒ Ï¤ˆ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ Ê·‡ÏÔÈ Ì ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ‹ Ï›ÁÔ Ê·‡ÏÔÈ fiˆ˜ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜” . °È· Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘ Ô Î. ªÂÓÙ›Ù ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “Ë ÚÔ¸fiıÂÛË Ô˘ ¤ıÂÛ·Ó ™·ÚÎÔ˙› Î·È ª¤ÚÎÂÏ ÛÙÔÓ ŒÏÏËÓ· Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, ÚÈÓ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ, fiÙ·Ó ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ, ‹Ù·Ó Ë ‰¤ÛÌÂ˘Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ Ô˘ ›¯Â Ë ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡˜ ‹ ¿ÏÏ·, Ì ÙȘ Á·ÏÏÈΤ˜ Î·È ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜” . “ŸÙ·Ó ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ’ÂÏÏËÓÈ΋ ‰È·ÊıÔÚ¿’ Ó· ¤¯Ô˘Ì ˘fi„Ë Ì·˜ fiÙÈ ÔÈ Á·ÏÏÈΤ˜, ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜, ÛηӉÈÓ·‚ÈΤ˜ ‹ ¿ÏϘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Û ·˘Ù‹ ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿” ÙfiÓÈÛÂ Î·È ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÎÚÔ·Ù‹, ÚfiÛıÂÛÂ: “ŸÙ·Ó ÂÔ̤ӈ˜ ÌÈÏ¿Ù ÁÈ· ·Ù·Ûı·Ï›Â˜, Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÛı ÛÙȘ ·Ù·Ûı·Ï›Â˜ ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Â›Â‰Ô Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì ϤÔÓ Ó· ÊÔÚÙÒÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÌÈ· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ô˘ ÛÙËÓ Ô˘Û›· Â›Ó·È ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË” .

°

È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÔÈ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÌË ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÓÂÚÁÔ‡˜, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÌÂϤÙË Ù˘ ICAP ÁÈ· ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË Î·È ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·. ∏ ›‰È· ÌÂϤÙË ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ï‹ÁÌ· ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ‰¤¯ÙËÎ·Ó ÔÈ ÎÏ¿‰ÔÈ ÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ Î·È Ù˘ ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘, ÂÓÒ ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ë ·ÓÂÚÁ›· ı· Êı¿ÛÂÈ ÙÔ 18% Ò˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2011.

∏ ·ÚÓËÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤ÏËÍ ΢ڛˆ˜ ÙÔ˘˜ ÌÈÛıˆÙÔ‡˜ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, ÂÓÒ ·fi ÙÔ °’ ΔÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009 ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì›ˆÛË Î·È ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ (ÌÈÎÚÔ)ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ (··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ Ì ÚÔÛˆÈÎfi). ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· ‰Â ¤Ó· ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ηٿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÙË Â›Ó·È Ë Û˘Ó¯‹˜ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ÙˆÓ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ô˘ ÂËÚ¿ÛÙËÎ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙË ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÈÂÙ›· ·fi ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘, ·˘ÙÔ› Ô˘ ‰¤¯ÙËÎ·Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ï‹ÁÌ· ‹Ù·Ó ÔÈ ÎÏ¿‰ÔÈ Ù˘ ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘ Î·È ÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ. ªÂ›ˆÛË Î·Ù·ÁÚ¿ÊËÎÂ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÙÔ̤· Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ˘Á›·˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ̤ÚÈÌÓ·˜, ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ μ’ ΔÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010, ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ, Â›Û˘ ÁÈ· ÙÔ 2010. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ‹Ù·Ó Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÙÔ˘ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÙÔ̤· (ÁˆÚÁ›·, ‰·ÛÔÎÔÌ›· Î·È ·ÏÈ›·) ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ °’ ΔÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010. ¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ, ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ·Ó¿ ÌÔÚʈÙÈÎfi Â›‰Ô, ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È fiÙÈ Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ Ì ·ÔÏ˘Ù‹ÚÈÔ Ì¤Û˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ·˘ÙÔ› Ì ·ÔÏ˘Ù‹ÚÈÔ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡, ÂÓÒ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ Ì ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎfi ‹ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ÌÂϤÙË, Ô Ì¤ÛÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ

ÌÂÈÒıËΠηٿ 2,7% (120 ¯ÈÏ. ¿ÙÔÌ·) ÙÔ 2010 Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2009. ∂ÈϤÔÓ, ÙÔ ÂÚÁ·ÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙˆÓ 5,01 ÂηÙ. ·ÙfiÌˆÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯԇÛ ÛÙÔ 53,8% ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÂÚÁ¿ÛÈÌ˘ ËÏÈΛ·˜ (¿ÙÔÌ· ËÏÈΛ·˜ > 15 ÂÙÒÓ), ÂÓÒ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ۠4,30 ÂηÙ. ¿ÙÔÌ· (¢’ ΔÚ›ÌËÓÔ 2010) ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ 46,1% ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÂÚÁ¿ÛÈÌ˘ ËÏÈΛ·˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, 4,31 ÂηÙ. ¿ÙÔÌ· (ÙÔ 46,2% ÙÔ˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡) ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÓÙ·Á̤ÓÔ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ Â›Ó·È ‰ËÏ·‰‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÌË ÂÓÂÚÁfi, ÂÓÒ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011 Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ‰È¢ڇÓÂÙ·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ. ™ÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ °™∂∂-∞¢∂¢À

ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜ Ô ‰Â›ÎÙ˘ Ù˘ Â›ÛËÌ· ηٷÁÂÁÚ·Ì̤Ó˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ı· ·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙ· Â›‰· ÙÔ˘ 17%-18%. ∏ ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ·ÓÂÚÁ›·˜ Û˘Óԉ‡ÙËÎÂ Î·È ·fi ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË Ù˘ Û‡ÓıÂÛ˘ ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ‰È¿ÊÔÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο (ËÏÈΛ·, ʇÏÔ, ÌfiÚʈÛË ÎÏ.). ∂ÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ Û˘ÓÔÏÈο ηٷÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ËÏÈΛ· ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÂӉȷʤÚÔÓÙ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·. ∞fi ÙÔ˘˜ 712.065 ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ (¢’ ΔÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010), ÔÛÔÛÙfi 40,67% (290 ¯ÈÏ. ÂÚ›Ô˘) Â›Ó·È ¿ÙÔÌ· ËÏÈΛ·˜ 30-44 ÂÙÒÓ, ÂÓÒ ÙÔ 37,15% Â›Ó·È Ó¤ÔÈ ËÏÈΛ·˜ 1529 ÂÙÒÓ.

§·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ fï˜ ˘fi„Ë ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi οı ËÏÈÎȷ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ Ù˘, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ηْ ÂÍÔ¯‹Ó Ï‹ÙÙÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Â›Ó·È Ù· ¿ÙÔÌ· ËÏÈΛ·˜ 15-29, fiÔ˘ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÓÂÚÁ›·˜ Â›Ó·È ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ, ηıÒ˜ ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ 28% (23,9% ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜, 33% ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜). ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÓÂÚÁ›·˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Û fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ Û¯ÔÏÂ›Ô (23%). ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ ∞ÓÒÙÂÚ˘ Δ¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ (16,5%) Î·È ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ ÙÚÈÙ¿ÍÈ·˜ ̤Û˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ (16,4%). Δ· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔ-

ÛÙ¿ ·ÓÂÚÁ›·˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Û fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎfi ‹ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi (8,3%) Î·È ÛÙÔ˘˜ Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. √ Î. ¡È΋ٷ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜, ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ICAP Group, Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ù˘ ÌÂϤÙ˘, ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “√È ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ Â›Ó·È Ú·Á‰·›Â˜ Î·È Û ·ÚÓËÙÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÔÏϤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, Ó· ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ú·ÙÂٷ̤Ó˘ ‡ÊÂÛ˘, Ó· ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘˜. √ ¯¿ÚÙ˘ ÏÔÈfiÓ, Ù˘ ∞ÁÔÚ¿˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ, Ì ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, Ô ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ Â›Ó·È ÎÚÈÛÈÌfiÙÂÚÔ˜ ·fi ÔÙ¤. ∂¿Ó ‰ÂÓ ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, Ë ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÚÔÛ‰ÔΛ· ·Ó¿Î·Ì„˘ ̤۷ ÛÙÔ 2012, ı· ‰˘Û¯ÂÚ¿ÓÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο. ∏ ICAP Group ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ù˘ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÚÔ˜ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÂÈıÔ‡˜ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Á΢ڛ·. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÂÂÓ‰‡Ô˘Ó Î·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ‚¤ÏÙÈÛÙ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∞ÓıÚÒÈÓÔ˘ ¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Î·È ∂Ù·ÈÚÈ΋˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂˘ı‡Ó˘, ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ó Î·È ˘„ËÏ‹ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·. ∂Ì›˜ ÂÈı˘Ìԇ̠ӷ ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ì ̤۷ ·fi ÔÈΛϘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ì·˜ ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ·˘Ù¤˜ Î·È ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹ ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÚfiÔ‰Ô˜ ı· ¤ÚıÔ˘Ó Ì¤Û· ·fi ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·” .

ªÂÁ¿ÏË ˙‹ÙËÛË ÁÈ· Ì˯·ÓÔÏfiÁÔ˘˜, Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ Î·È ÁÈ·ÙÚÔ‡˜

°ÂÚÌ·Ó›·: 1.000.000 ı¤ÛÂȘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ¶ÚÔ·Ó·ÁÁÂÏ›· „‹ÊÈÛ˘ ÓfiÌÔ˘ Ô˘ ı· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Î·È ÂÁηٿÛÙ·ÛË Í¤ÓÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÛÙË ¯ÒÚ· μ∂ƒ√§π¡√, 22.

“∂Ã√Àª∂ ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ÎÂÓ¤˜ ı¤-

ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÏÏ›„ÂȘ ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ Û Ì˯·ÓÔÏfiÁÔ˘˜, ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ Î·È ÁÈ·ÙÚÔ‡˜” ‰‹ÏˆÛ ۋÌÂÚ· (¯ı˜) Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ √‡ÚÛÔ˘Ï· ÊÔÓ ÓÙÂÚ §¤ÁÈÂÓ ÛÙÔÓ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ARD ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÓfiÌÔ˘ Ô˘ ı· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Î·È ÂÁηٿÛÙ·ÛË Í¤ÓÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÛÙË ¯ÒÚ·. ∏ ‰¤ÛÌË Ì¤ÙÚˆÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÁÈ· Ó· ‰ÈηÈÔ‡Ù·È ÌfiÓÈÌË ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· (·fi 66.000 ¢ÚÒ ÛÙ· 40.000 ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜) Î·È ı· ÙÂı› Û ‰È·‚ԇϢÛË Ì ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÙÂı› ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ Ù˘ ÁÂÚÌ·Ó›‰·˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ô Ó¤Ô˜ ÓfiÌÔ˜ ı· ÚԂϤÂÈ Â›Û˘ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÌÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘ Ô˘ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Ï‹ÚˆÛË ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ÌË ÁËÁÂÓ›˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ™‡Ì-

ʈӷ Ì ÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ÓÔÌÔıÂÛ›· ÁÈ· Ó· ÚÔÛÏËÊı› ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ·fi ¯ÒÚ· ÂÎÙfi˜ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ı· Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· ¤¯ÂÈ ·Ô‰Âȯı› ·‰˘Ó·Ì›· Ï‹ÚˆÛ˘ Ù˘ ı¤Û˘ ·fi ÁÂÚÌ·Ófi ‹ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi (∂∂) ˘‹ÎÔÔ. √È ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈΤ˜ Â·Ê¤˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ì ÙȘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ Î·È ÙȘ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ·. ∏ ÔÌÔÛÔÓ‰›· ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ˘„ËÏ‹˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Bitkom ¤¯ÂÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ¿ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ÌË ÚÔ΋ڢÍË ı¤ÛÂˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Î·ıÒ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó 29.000 ÎÂÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘. ΔËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÚ¢ÓÒÓ IW ˘ÔÏfiÁÈÛ fiÙÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·fi ÙË ÌË Ï‹ÚˆÛË ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÂÙËÛ›ˆ˜ ÛÙ· 15 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∂ÎÙÈÌ¿ Â›Û˘ fiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ ÏËÊıÔ‡Ó Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ ÂÏÏ›„ÂȘ ÌfiÓÔ Û ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ Ù¯ÓÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ı· Êı¿ÛÔ˘Ó ÙȘ 250.000 ÙÔ 2020.


M·ÁÓËÛ›· 11

¶∂ª¶Δ∏ 23 π√À¡πOY 2011

ŸÙ·Ó ͇ÓËÛÂ Î·È ÙÔ˘˜ ›‰Â ̤۷ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘, ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘

§ËÛÙ¤˜ Ì·¯·›ÚˆÛ·Ó 42¯ÚÔÓÔ ÛÙÔ μfiÏÔ ∞ÓÂͤÏÂÁÎÙË, ϤÔÓ, Ë ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ÕÏÏÔÈ ‰È·ÚÚ‹ÎÙ˜ ÁÚÔÓıÔÎfiËÛ·Ó 49¯ÚÔÓÔ, Â›Û˘ ̤۷ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘, fiÔ˘ Ì‹Î·Ó ÁÈ· Ó· ÎϤ„Ô˘Ó

fi Ù‡¯Ë ‰ÂÓ ¤¯·Û ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ 42¯ÚÔÓÔ˜ ȉȈÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜, οÙÔÈÎÔ˜ Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜ ¡Â·ÔϤˆ˜, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÚ·˘Ì¿ÙÈÛ·Ó Ì ̷¯·›ÚÈ ÔÈ ‰‡Ô ıÚ·Û‡Ù·ÙÔÈ Î·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ ÏËÛÙ¤˜ Ô˘ ÂÈÛ‹Ïı·Ó ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ¯ı˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘. √ ¿ÓıÚˆÔ˜ ·˘Ùfi˜ ›¯Â fï˜ ÙËÓ... ·Ù˘¯›· Ó· ͢Ó‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ ıfiÚ˘‚Ô Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ „¿¯ÓÔÓÙ·˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘ Î·È ¤ÙÛÈ Ó· ‚ÚÂı› ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ·˘ÙÔ‡˜. ΔÂÏÈο ÁÈ· Ó· ‰È·Ê‡ÁÔ˘Ó ÙÔÓ ÎÙ‡ËÛ·Ó Ì ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÏÈ¿ Î·È ÙÔÓ ıÒڷη. ª·˙› Ì ‰‡Ô ·ÎfiÌË ¿ÙÔÌ·, ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁÔ‡˜ ÙÔ˘˜ - ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ- ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ‰È·Ê‡ÁÔ˘Ó. ΔËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô˘ ÒÚ·, Û ̛· ¿ÏÏË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙËÓ Ô‰fi ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ Ì ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi, ¿ÏÏÔ˜ ıÚ·Û‡Ù·ÙÔ˜ ÎϤÊÙ˘ ÂÈÛ‹Ïı ÛÙÔ Û›ÙÈ 49¯ÚÔÓÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Û˘ ‹Ïı ÚfiÛˆÔ Ì ÚfiÛˆÔ Ì·˙› ÙÔ˘. √ 49¯ÚÔÓÔ˜ ‰¤¯ıËΠÁÚÔıÈ¿ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ·fi ÙÔÓ ‰Ú¿ÛÙË Î·È ¤¯·Û ÚÔ˜ ÛÙÈÁÌ‹Ó ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ ÙÔ˘. ŒÙÛÈ Ô ‰Ú¿ÛÙ˘ ‚ڋΠÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ʇÁÂÈ ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜. ∫·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ, Ù· Û›ÙÈ· Â›Ó·È ‰ÈÏÔηÙÔÈ˘, ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÂÈÛ‹Ïı·Ó ‰È¿ ·Ó·ÚÚȯ‹Ûˆ˜ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ Î·È ·fi ·ÓÔÈÎÙ‹ Ì·ÏÎÔÓfiÔÚÙ·. ÓËÙÔ, Ì¿Úη˜ “ºÔÚÓÙ” . √ ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ ÓÔÛËχÂÙ·È ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÂÎÙfi˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À

§›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙË Ì›· Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù·, ÌÂÙ¿ ·fi ηٷÁÁÂÏ›· ÁÈ· ‡ÔÙ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ·ÁÓÒÛÙˆÓ, ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Û˘Ó¤Ï·‚·Ó ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· - ∞Ï‚·ÓÔ‡˜ - ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›¯·Ó ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ì¤Ú· Û ‰‡Ô Û›ÙÈ·, ¤ÎÏ„·Ó ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ¯Ú˘Û·ÊÈο Î·È ÛÎfi¢·Ó Ó· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó Û ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜, fiÔ˘ Î·È Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó. ∏ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ·fi Ù· ·ÏÏÂ¿ÏÏËÏ· “ÎÙ˘‹Ì·Ù·” ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ, Â›Ó·È Ì ÙËÓ “Ï¿ÙË ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô” , ηıÒ˜ Ë ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ù›ÓÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ. ∂‰Ò Î·È Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ÔÈ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ÂÚÈÔϛ˜ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ¤¯Ô˘Ó ˘ÎÓÒÛÂÈ Î·È ÂȉÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ “ÔÚÁÒÓÔ˘Ó” -fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ùۛη˜- ÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi Î·È ÙË Û‡ÏÏË„Ë ‰Ú·ÛÙÒÓ Ô˘ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· Û›ÙÈ· Î·È ÂȉÈο ÛÙ· Û›ÙÈ· ÌÔÓ·¯ÈÎÒÓ ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ ·ÙfïÓ. ∞Í›˙ÂÈ ¿ÓÙˆ˜ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› - fiˆ˜ › Î. ∫·Ùۛη˜ - ˆ˜ ÔÈ Ôϛ٘ ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Î·È fiÙ·Ó ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ‡ÔÙ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ηÏÔ‡Ó ÛÙÔ “100” . °È· ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙˆÓ ‰‡Ô ∞Ï‚·ÓÒÓ ÛÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, ηıÔÚÈÛÙÈ΋ ‹Ù·Ó Ë ÏËÚÔÊÔÚ›· ÔÏ›ÙË. ª¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ¿ÓÙˆ˜ Ù˘¯ÂÚfiÙÂÚÔÈ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ÔÈ ¤ÓÔÏÔÈ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Î·È ‚›·ÈÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜. √È ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘ ıˆÚÔ‡Ó - Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Ó‡¯Ù·˜ - ˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Û›Ú˜ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ, Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∞fi ÙË Û‡ÏÏË„Ë ¿ÏψÛÙÂ ÙˆÓ ‰‡Ô ∞Ï‚·ÓÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ÚԤ΢„ ˆ˜ ÔÈ ‰‡Ô Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ Â›Ó·È Î¿ÙÔÈÎÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ Â›¯·Ó ¤ÚıÂÈ ÚÈÓ ·fi ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜ Î·È ‰È¤ÌÂÓ·Ó ÚÔÛˆÚÈÓ¿ Û ÍÂÓԉԯ›Ô. Ãı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ˘Ë-

ª¿ÏÏÔÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜

ÚÂÛ›·˜, Ë ÔÔ›· ¿ÛÎËÛ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË Û ‚·ıÌfi ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú¤ÂÌ„Â ÛÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹ ÁÈ· Ó· ·ÔÏÔÁËıÔ‡Ó.

∂›‰Â ÙÔ... ÿÚÔ ∂ÊÈ·ÏÙÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ¤˙ËÛÂ Ô 42¯ÚÔÓÔ˜ Î·È Ù· ‰‡Ô ¿ÏÏ· ̤ÏË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘ - Ë Û‡˙˘ÁÔ˜ Î·È Ë 16¯ÚÔÓË ÎfiÚË ÙÔ˘˜ - fiÙ·Ó Í‡ÓËÛ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‰È·ÚÚ‹ÎÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÈÛ‹Ïı·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÎϤ„Ô˘Ó. √ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÏËÛÙ¤˜, ÙÔÓ Ì·¯·›ÚˆÛ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ‰È·Ê‡ÁÔ˘Ó. √ 42¯ÚÔÓÔ˜ ÓÔÛËχÂÙ·È ÂÎÙfi˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘. Ÿˆ˜ ÚԤ΢„ ·fi Ù· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛ˘ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ› Ë Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘, ¯ı˜ ÛÙȘ 4.30 ÙÔ Úˆ› ‰‡Ô ·fi ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÂÈÛ‹Ïı·Ó ·fi ·ÓÔÈÎÙfi ÔÚÙÔ·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ ‰›·Ù˘ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·˜ Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÂÚ¢ÓÔ‡Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÛÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ¯ÒÚÔ. √È ‰Ú¿ÛÙ˜ ·fi ÙËÓ Ì·ÏÎÔÓfiÔÚÙ· ÂÈÛ‹Ïı·Ó

ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Ù˘ 16¯ÚÔÓ˘, Ë ÔÔ›· ÂΛÓË ÙËÓ ÒÚ· ÎÔÈÌfiÙ·Ó. ™ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÎÔÈÌfiÓÙ·Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ù˘. ∞fi ÙÔ ıfiÚ˘‚Ô Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ͇ÓËÛÂ Ô 42¯ÚÔÓÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ηÙ¢ı‡ÓıËΠÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Ù˘ ÎfiÚ˘ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ. ÕÓ·„ ÙÔ Êˆ˜ Î·È ·ÓÙÂÏ‹ÊıË ˆ˜ οÔÈÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Û›ÙÈ Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ‰È·Ê‡ÁÔ˘Ó Î·Ù‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÙË ÛοϷ. √ 42¯ÚÔÓÔ˜ ηÙ¢ı‡ÓıËΠÚÔ˜ ÙËÓ ÂÍÒÔÚÙ· ÁÈ· Ó· ‰ÂÈ ·Ó οÔÈÔ˜ ‚Á‹ÎÂ. ∏ ÂÍÒÔÚÙ· ‹Ù·Ó ÎÏÂȉˆÌ¤ÓË. √È ‰‡Ô ‰Ú¿ÛÙ˜ ›¯·Ó fï˜ ÎÚ˘ÊÙ› οو ·fi ÙË ÛοϷ Î·È Ô ¤Ó·˜ ÂÈÙ¤ıËΠ̷̠¯·›ÚÈ Î·È ÙÚ·˘Ì¿ÙÈÛ ÙÔÓ 42¯ÚÔÓÔ ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÎÔÈÏȷ΋˜ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÛÙÔÓ ·ÚÈÛÙÂÚfi ıÒڷη. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÍÂÎÏ›‰ˆÛ·Ó ÙËÓ fiÚÙ· Î·È ‰È¤Ê˘Á·Ó. √ ÙÚ›ÙÔ˜ Ù˘ ·Ú¤·˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Î¿ÓÔÓÙ·˜ ¯Ú¤Ë “ÙÛÈÏÈ·‰fiÚÔ˘” , ÂÓÒ Ô Ù¤Ù·ÚÙÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÚ›ÌÂÓ ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È ‰È¤Ê˘Á·Ó. √ 42¯ÚÔÓÔ˜, ·Ó Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓÔ˜, ʤÚÂÙ·È Ó· ÏËÛ›·Û ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÍÒÔÚÙ· Î·È Ó· ›‰Â ˆ˜ ¤Ê˘Á·Ó Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛ-

∞ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÁÈ· Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ 42¯ÚÔÓÔ˘. √È Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ˘ ·ÈÌ·ÙËÚÔ‡ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜ ÙÔ˘. ∏ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ‚·Û›ÛÙËΠÛÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜, Ô˘ Â›Û˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ÂÚȤÁÚ·„ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ, ·Ó Î·È Ô ÊˆÙÈÛÌfi˜ ‹Ù·Ó ÂÏÏÈ¤ÛÙ·ÙÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ÁÓˆÛÙ¿, ÂÚȤÁÚ·„ ΢ڛˆ˜ ÙÔ ÛˆÌ·ÙfiÙ˘fi ÙÔ˘˜ Î·È Î¿ÔÈ· ¿ÏÏ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó, ηْ ·Ú¯‹Ó, ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ˆ˜ Èı·Ófiٷٷ Ó· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜. √È ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ¤¯ÂÈ Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Û›ڷ, Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ›Ûˆ˜ ·fi ¿ÏÏË ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ‰Ú· ÙÒÚ· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·.

ΔÔÓ ·ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ Ì ÁÚÔıÈ¿ ΔÔÓ ¿ÁÓˆÛÙÔ ‰È·ÚÚ‹ÎÙË ·ÓÙ›ÎÚÈÛ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘, Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ¯ı˜, ¤Ó·˜ 49¯ÚÔÓÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡. √ ‰Ú¿ÛÙ˘, Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹, ÂÈÛ‹Ïı ‰È¿ ·Ó·ÚÚȯ‹Ûˆ˜ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ Ù˘ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ Î·È ·fi ·ÓÔÈÎÙ‹ Ì·ÏÎÔÓfiÔÚÙ· Ì‹Î ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi. ™ÙÔ Û›ÙÈ ‰È·Ì¤ÓÂÈ ÙÂÙÚ·ÌÂÏ‹˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ì ٷ ‰‡Ô ·È‰È¿ ÙÔ˘˜. ∞fi ÙÔ ıfiÚ˘‚Ô Í‡ÓËÛÂ Ô 49¯ÚÔÓÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Úı ÚfiÛˆÔ Ì ÚfiÛˆÔ Ì ÙÔ ‰È·ÚÚ‹ÎÙË. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ‰È·Ê‡ÁÂÈ, ÎÙ‡ËÛ Ì ÁÚÔıÈ¿ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔÓ 49¯ÚÔÓÔ Î·È ÙÔÓ ·ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛÂ. ∞fi ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ·ÙÂÈ ˆ˜ ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÚfiÛˆ·. √È ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÂÈο˙Ô˘Ó ˆ˜ ÚfiÎÂÈ-

∂›¯Â ηٷÈ› Í˘Ú·Ê¿ÎÈ· Î·È ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô

∞fiÂÈÚ· ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ÛÙËÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙÂÈ· ™Δ√ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ‰È·ÎÔÌ›-

ÛÙËΠÛÙȘ 12 ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÀÁ›·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ó·Úfi˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ù˘ ∫·ÛÛ·‚¤ÙÂÈ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ¤Î·Ó ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜ ηٷ›ÓÔÓÙ·˜ Í˘Ú·Ê¿ÎÈ·. √ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ Â›Ó·È ·ÏÏÔ‰·fi˜, ËÏÈΛ·˜ 21 ÂÙÒÓ. ™ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ ‰fiıËÎ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ È·ÙÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÁÈ· Ó· Ûˆı› Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘. √ Ó·Úfi˜ ÓÔÛËχÂÙ·È ÊÚÔ˘ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜. ∏ ›‰ËÛË ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È Ô‡Ù ·fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ Ê˘Ï·Î‹˜, Ô‡Ù ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ∏ ‰È·ÎÔÌȉ‹ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ ÙËÏÂʈÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ ∂∫∞μ, Ô˘ ÎÏ‹ıËΠÁÈ· Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ÙÔÓ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô. ∂›Ó·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ fiÙÈ ·Ú¯Èο ÎÏ‹ıËΠÙÔ ∂∫∞μ ÛÙÔÓ ∞Ï-

Ì˘Úfi, fï˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ Î·È Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ¤ÁÈÓ Ì ÙÔ

·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. √È ÚÒÙ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ οÓÔ˘Ó

ÏfiÁÔ ÁÈ· ·fiÂÈÚ· ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜ Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ‰È·‚›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ. ÕÏϘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ›Ûˆ˜ Ô ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ó· ı¤ÏËÛ ӷ ÂÌÔ‰›ÛÂÈ Ù˘¯fiÓ ·¤Ï·Û‹ ÙÔ˘. ΔÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜, Ì ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜, ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î¿ÓÂÈ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Â˘ÂÚÁÂÙÈÎÒÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ·ÔÊ˘Ï·Î›ÛÂȘ, ÂÓÒ ‰›ÓÂÈ Î·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٿıÂÛ˘ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ·Û‡ÏÔ˘. Œˆ˜ ÙÒÚ· ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∞Û‡ÏÔ˘, Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜, ¤¯Ô˘Ó ηٷÙÂı› ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 50 ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ ·fi fiÏË ÙË £ÂÛÛ·Ï›·. √È ··ÓÙ‹ÛÂȘ ¿ÓÙˆ˜, ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜, Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÈÙÔ‡ÓÙ˜.

Ù·È ÁÈ· ¿ÏÏË ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Û›ڷ.

™˘ÏÏ‹„ÂȘ §›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙË Ì›· Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù·, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜, Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ‰‡Ô ∞Ï‚·ÓÔ›, ËÏÈΛ·˜ 31 Î·È 29 ÂÙÒÓ, οÙÔÈÎÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. Ÿˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ Ô ¤Ó·˜ ‰È·Ì¤ÓÂÈ ÌfiÓÈÌ· ÛÙË ¯ÒÚ· Î·È Ô ¿ÏÏÔ˜ ·Ú¿ÓÔÌ·. Ÿˆ˜ ÚԤ΢„ ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ï›Á˜ ÒÚ˜ ÚÈÓ Û˘ÏÏËÊıÔ‡Ó Â›¯·Ó ‰È·Ú¿ÍÂȘ ÎÏÔ¤˜ Û ‰‡Ô ηÙÔÈ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ ‰‡Ô ∞Ï‚·ÓÔ› ·Ó·ÚÚȯ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ Î·ÙÔÈΛ·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ 72¯ÚÔÓÔ˘, ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 500 ¢ÚÒ, ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ·Í›·˜ 3.000 ¢ÚÒ Î·È Ù· ÎÏÂȉȿ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. ∫·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ÙÔ ı‡Ì· Ù˘ ÎÏÔ‹˜ ÎÔÈÌfiÙ·Ó. √È ‰Ú¿ÛÙ˜, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙȘ 11 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÚ›Ù˘, ›¯·Ó ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ·fi ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙË fiÚÙ· Û Û›ÙÈ 88¯ÚÔÓ˘ ·fi fiÔ˘ ·Ê·›ÚÂÛ·Ó 300 ÂÚ›Ô˘ ¢ÚÒ. ΔȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ¯ı˜, ÌÂÙ¿ ·fi ηٷÁÁÂÏ›·, ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘ ÂÓÙfiÈÛ·Ó ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ∞Ï‚·ÓÔ‡˜ ÂÓÒ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÎÚ˘Ì̤ÓÔÈ Û Ì·ÏÎfiÓÈ ÚÒÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜. ŸÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Û›ÙÈ ‹Ù·Ó Ô ÂfiÌÂÓÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ‚Ú¤ıËΠ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÎÏ·¤ÓÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 1.750 ¢ÚÒ.

ª¤ÙÚ· ·˘ÙÔÚÔÛÙ·Û›·˜ √È ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ÌËÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙ˜ fiÚÙ˜ Î·È ·Ú¿ı˘Ú·, Ó· ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó Î·Ï¿ ÙËÓ ÂÍÒÔÚÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô ‰È·ÚÚ‹ÎÙ˘ ‚ÚÂı› ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó Ó· ÚÔÛÔÈËıÔ‡Ó ˆ˜ ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ‰Â¯ıÔ‡Ó Â›ıÂÛË ·fi ÙÔ ‰Ú¿ÛÙË (‹ ÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÙ˜) Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·Ԃ› Î·È ÌÔÈÚ·›· ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜.


M·ÁÓËÛ›· 12 ¢È¿ÏÂÍË ÁÈ· ÙÔ ˘ÚËÓÈÎfi ·Ù‡¯ËÌ· Ù˘ Fukushima ¢π∞§∂•∏, Ì ı¤Ì· “ΔÔ ˘ÚË-

ÓÈÎfi ·Ù‡¯ËÌ· Ù˘ Fukushima”, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 27 πÔ˘Ó›Ô˘ 2011 Î·È ÒÚ· 19:30, ÛÙÔ ∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜. √ÌÈÏËÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ¶˘ÚËÓÈ΋˜ Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÂÈ·Îfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ ∞˚fi‚·˜ Î·È Â›ÎÔ˘ÚÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶·ÙÚÒÓ, ªË¯·ÓÔÏfiÁÔ˜ - ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜ Î. ∞¯ÈÏϤ·˜ ∞‰·Ì·ÓÙÈ¿‰Ë˜. ΔÔ ˘ÚËÓÈÎfi ·Ù‡¯ËÌ· Ù˘ Fukushima Û˘ÓÂÙ¿Ú·Í fi¯È ÌfiÓÔ ÙËÓ ˘ÚËÓÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. √È ÂÈÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÛÂÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ Â·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·ÓÙÔ˜ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ, ÙËÓ 11Ë ª·ÚÙ›Ô˘ 2011, ˘‹ÚÍ·Ó ÚˆÙÔÊ·Ó›˜. ∂ÈϤÔÓ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·ÒÏÂÈ·˜ ˙ˆ‹˜ (ÂÚ›Ô˘ 27.000 ÓÂÎÚÔ› ‹ ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ), Î·È Ù˘ Â˘Ú‡Ù·Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ Û ÎÙ›ÚÈ· Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÈÛ˘Ó¤‚Ë Î·È ÙÔ ˘ÚËÓÈÎfi ·Ù‡¯ËÌ·. Δ¤ÛÛÂÚȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ Ù˘ Fukushima, ÌÂ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓË ÈÛ¯‡ 4.600 ÌÂÁ·‚¿Ù, ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔÈ Ì ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú˜ ˙¤ÔÓÙÔ˜ ‡‰·ÙÔ˜, ˘¤ÊÂÚ·Ó ·fi ‰È·Ê˘Á¤˜ Ú·‰ÈÂÓÂÚÁÒÓ Î·È ÌÂÚÈ΋ Ù‹ÍË. √ ÔÌÈÏËÙ‹˜, Ì ‚·ıÈ¿ ÂÍÂȉ›Î¢ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È Â˘Ú›· ÂÌÂÈÚ›·, ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ˘ÚËÓÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ (·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ٷ ·Ù˘¯‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Three-Mile Island Î·È ÙÔ˘ Chernobyl), ı· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ fiϘ ÙȘ Ù˘¯¤˜ ÙÔ˘ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ı· οÓÂÈ ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ΔÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÙ·È Ó· οÓÂÈ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ, Ó· ı¤ÛÂÈ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Î·È Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ·fi„ÂȘ Î·È ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ı¤Ì·.

¶∂ª¶Δ∏ 23 I√À¡π√À 2011

√ÏÔÎÏËÚÒıËΠ¯ı˜ ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ £ÂÔÏÔÁÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ

∏ “∞Ú·‚È΋ ÕÓÔÈÍË” Ë ÌfiÓË ÂÏ›‰· ÁÈ· ÙÔ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi ÛÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹

¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ Ì¤ÏÏÔÓ ÛÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹ ÌfiÓÔ ·Ó ÂÁηıÈ‰Ú˘ı› ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì· Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙ· ·Ú·‚Èο ÎÚ¿ÙË ÙÔÓ›ÛÙËΠÛÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ì ı¤Ì· “∏ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· Î·È Ì·ÚÙ˘Ú›· ÛÙË ª. ∞Ó·ÙÔÏ‹ Û‹ÌÂÚ·: £ÂÔÏÔÁÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ” , Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙËÓ ∞η‰ËÌ›· £ÂÔÏÔÁÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÏËÍ ¯ı˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠˆ˜ Ù· ÎÈÓ‹Ì·Ù· Ù˘ “∞Ú·‚È΋˜ ÕÓÔÈ͢” ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ÂÏ›‰· ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηı›‰Ú˘ÛË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ Î·ıÂÛÙÒÙˆÓ ÛÙ· ÎÚ¿ÙË.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

√ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ “¡¤· ∂ÛÙ›·” Î·È Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜ “ÕÚÙÔ˜ ∑ˆ‹˜” Î. ™Ù·‡ÚÔ˜ ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿Î˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ Ò˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ¯ÚÈÛÙÈ·Ófi˜ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ˜ ÛÙËÓ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË, Î·È ÂȉÈο ÛÙËÓ ·ÎÚ·›· Û˘Óı‹ÎË Ù˘ ψڛ‰·˜ Ù˘ °¿˙·˜, fiÔ˘ ˙Ô˘Ó 1,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈ Î·È ÂÈÎÚ·Ù› ÌÈ· ¤ÓÙÔÓË ÈÛÏ·ÌÔÔ›ËÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ì ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË Î˘ÚÈ·Ú¯›· Ù˘ ÷̿˜, Î·È ÔÈ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÌfiÏȘ ÛÙÔ˘˜ 3.000. √ ›‰ÈÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹ Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·Ú¿ Ó· Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÂÙ·È ·ÚÈıÌËÙÈο. “∑ԇ̠¤Ó· ‰ÈˆÁÌfi ÙˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ ÛÙȘ ÈÛÏ·ÌÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ ÂÓ Á¤ÓÂÈ ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÈÛÏ¿Ì Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ÈÛÏ·ÌÈÎÔ‡ ÊÔÓÙ·ÌÂÓÙ·ÏÈÛÌÔ‡. ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ· ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ÙÔ 20% ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ‹Ù·Ó ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ›, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ 0,2% ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ∞ÎfiÌË Î·È Ù· ÎÔÛÌÈο ·˘Ù·Ú¯Èο ηıÂÛÙÒÙ· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙÔ ‰ÈˆÁÌfi ÙˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ” ›Â Ô Î. ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿Î˘. ¶ÚfiÛıÂÛ ‰Â ˆ˜ Ë ÌfiÓË ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ Â›Ó·È Ë ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·. ¢ËÏ·‰‹ Ô ‰È·ıÚËÛÎÂÈ·Îfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜, ÙÔ Ó· ‚ÁÂÈ ÌÈ· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Â›Ó·È ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û·˜ ÛËÌ·Û›·˜. ∞˘Ùfi Ô˘ ÚÔÛٷهÂÈ ÙȘ ÌÂÈÔÓfiÙËÙ˜, Â›Ó·È ÙÔ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰Èη›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û ηӤӷ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ ª¤Û˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜. ∏ ÌfiÓË ÂÏ›‰· Î·È ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Â›Ó·È ·fi ·˘Ù¿ Ù· ÎÈÓ‹Ì·Ù· Ù˘ “∞Ú·‚È΋˜ ÕÓÔÈ͢” ·fi Ù· ÔÔ›·, ·Ó οÔÈÔ Â‰Ú·Èˆı›, ÙfiÙ ÌÔÚ› Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÛÙ‹ÚÈÍË ÁÈ· ÙȘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈΤ˜ ÌÂÈÔÓfiÙË-

ƒ˘ıÌÔ› Ï¿ÙÈÓ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ μfiÏÔ˘ “Δ∞ ¯ÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡” ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ £ÂÚÈÓfi ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ μfiÏÔ˘. ™Â Ú˘ıÌÔ‡˜ chacha, samba, mambo, rumba, tango, passo doble, ·ÏÏ¿ Î·È hip-hop Ï¿ÙÈÓ Ì‡ËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ı·٤˜ ÔÈ 130 ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ Î·È ¯ÔÚ‡ÙÚȘ ÙˆÓ ÂÓ‹ÏÈÎˆÓ Î·È ÂÊË‚ÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ¯ÔÚÔ‡ ÙÔ˘ ¢È·‡ÏÔ˘, Ì ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¡ÂfiÙËÙ·˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡˜ Î·È ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ. ΔȘ ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ¯ÔÚÔÁڷʛ˜ ÂÈÌÂÏ‹ıËÎÂ Ë ‰·ÛοϷ ¯ÔÚÔ‡ ¡ÈÎÔϤٷ ¢ÂÊ·Ú¿Ó·.

● ∞fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ë̤ڷ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ÁÈ· ÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹

Ù˜. ™Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ÔÈ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ı· Ê˘ÏÏÔÚÚÔÔ‡Ó ·ÚÈıÌËÙÈο Î·È ı· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙÔ‡Ó. ¢ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ·Ó ÙÔ ›ڷ̷ Ù˘ “∞Ú·‚È΋˜ ÕÓÔÈ͢” ÂÙ‡¯ÂÈ. ∏ ¯ÒÚ· Ô˘ Ù· ËÁ·›ÓÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· Â›Ó·È Ë Δ˘ÓËÛ›·, Ë ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ÌË ‰È·ı¤ÙÂÈ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜, ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ¿ Ù˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÌÂÙ·‰Ôı› Î·È Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë Û¯ÔÏÈ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÊÈÏÔÏfiÁˆÓ Î. ŸÏÁ· ¢¿ÛÈÔ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ì›· ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ÂÓÈ·›· ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ √ÚıÔ‰ÔÍ›·˜, ÙÔ˘ ƒˆÌ·ÈÔηıÔÏÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ ∂˘·ÁÁÂÏÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ ÛÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹, Â›Ó·È Ë ‡·ÚÍË ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ÛÙ· ÙÚ›· ‰fiÁÌ·Ù· Ô˘ ÙÚ¤ÊÂÈ ÙÔ ·›ÛıËÌ· Ù˘ ‰˘ÛÈÛÙ›·˜ ÁÈ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ‰fiÁÌ·Ù·. ™ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ¤ÁÈÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ Î·È ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË

Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ·. °È· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ÙÔÓ›ÛÙËΠˆ˜ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ ·Ó Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ‰‡ÛÎÔÏË Ì ·ÚÎÂÙ¿ ¿Ï˘Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, fiˆ˜ Ë ÌË ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ·fi ÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ÓÔÌÔıÂÛ›· ÙÔ˘ ÓÔÌÈÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎÔ‡ ¶·ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô˘, ˆÛÙfiÛÔ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ οÔÈ· ÛËÌ›· ıÂÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ·fi ÙËÓ Â›ÛËÌË ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ fiˆ˜ ‰ÂÈÏ¿ ‚‹Ì·Ù· ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÁÈ· ÙË ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·. √ ¢È¿ÎÔÓÔ˜ Sevan Nazarat Sankrim Ì›ÏËÛ Ì ı¤Ì· “√È ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ÛÙÔ πڿΔ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ ÛÙÔ πÚ¿Î Â›Ó·È Ë Ê˘Á‹ ·fi ÙË ¯ÒÚ· Î·È Ë ·Ô˘Û›· ·ÓıÚÒˆÓ Ì ·ÓÔÈÎÙ‹ ÛΤ„Ë. √È Û˘Óı‹Î˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ˙Ô˘Ó ÔÈ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ηıÈÛÙÔ‡Ó ·ÚÔÛٿ٢ÙÔ˘˜ Î·È ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓÔ˘˜ Û ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜, η-

ıÒ˜ ÙÔ Ê˘ÏÂÙÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ ÙÔ˘ πÚ¿Î, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì¤ÚÔ˜, ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È Ù· ‰Èο ÙÔ˘ ̤ÏË Û ‚¿ÚÔ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ. √ ∞ȉÂÛÈÌfiÙ·ÙÔ˜ Mohsen Muneer Rizkalla ·Ó¤Ù˘Í ÙÔ ı¤Ì· “√È ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ” Î·È ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ηٿ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’70 ÔÈ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ˘¤ÌÂÈÓ·Ó ‰‡ÛÎÔϘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ÏfiÁˆ ‰ÈˆÁÌÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÍfiÓÙˆÛ˘. ªÂÙ¿ ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ¤Ï·‚ ¯ÒÚ· ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011, ÔÏϤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ¤ÁÈÓ·Ó Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ηχÙÂÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ Î·È ÙËÓ ·ÏËıÈÓ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. √ ¢Ú. ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ∫·Ï·˚Ù˙›‰Ë˜ Ì›ÏËÛ Ì ı¤Ì· “∞ÓÙ› ÂÈÏfiÁÔ˘: ÔÈ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ÛÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹: ÃÙ›˙ÔÓÙ·˜ Á¤Ê˘Ú˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ÙË ¢‡ÛË, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ·ÏÈfi Î·È ÙÔ Ó¤Ô” . ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Â›¯Â Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔ Ò˜ ¤Ó·˜ ŒÏÏËÓ·˜ ÔÚıfi‰ÔÍÔ˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÙË Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ ÛÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹, ÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ Î·È ·fi ÙÈ ı· ¤ÚÂ ӷ ÊÔ‚¿Ù·È ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜. ∞ÊÔ‡ ÂÂÛ‹Ì·Ó ٷ ıÂÙÈο Î·È ÂÏȉÔÊfiÚ· ÛËÌ›· Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, fiˆ˜ fiÙÈ Ô ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ª. ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ Î·È ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË Î·È ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô, ·Ó¤‰ÂÈÍÂ Î·È Ù· ·ÓËÛ˘¯ËÙÈο ÛËÌ¿‰È· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, fiˆ˜ Ï.¯. ÙËÓ ÎÔÈÓÔÙÈÛÙÈ΋ Î·È fi¯È ·ÏÒ˜ ÎÔÈÓÔÙÈ΋ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔًوÓ, ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ¤ÓÙÔÓˆÓ ·Ú¯·˚ÎÒÓ Î·È ·ÙÚÈ·Ú¯ÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ÙÔÓ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi ÎÔ˘ÏÙÔ˘Ú·ÏÈÛÌfi, ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ›ÛÙ˘ Ì fiÚÔ˘˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡.

∂ÓÒ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙË ¢∂∏

Èڛ˜ ‰È·ÎÔ¤˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ¯ı˜ Ë ª·ÁÓËÛ›· ¢πÃø™ ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛË, ·ÏËÛÂ Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ Ë̤ڷ ÁÈ· ÙË ª·ÁÓËÛ›·, ηıÒ˜ ·Ú¿ ÙËÓ ·ÂÚÁ›· Ù˘ °∂¡√¶-¢∂∏ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ·fi Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, ‰ÂÓ ··ÈÙ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›· ÂÚÈÎÔ¤˜ Ú‡̷ÙÔ˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ Èı·ÓfiÓ ‰È·ÎÔÒÓ ·Ó·ÚÙ¿Ù·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ (www.dei.gr), ÂÓÒ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙËÓ ÂȉÈ΋ ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ 210 9298100 ÁÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, fiˆ˜ ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ Ù˘ °∂¡√¶ ¤¯Ô˘Ó ÙÂı› ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ËÏÂÎÙÚÔ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Û ¶ÙÔÏÂÌ·˝‰·, ªÂÁ·ÏfiÔÏË, §·‡ÚÈÔ Î·È ∫ÔÌÔÙËÓ‹. ™‡Ìʈӷ Ì ËÁ¤˜ Ù˘ °∂¡√¶, ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ ¿ÏÏ˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ·fi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·, ·ÏÏ¿ ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ı· Â·ÓÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ·fi ·‡ÚÈÔ. ™˘Ì‚ÔÏÈ΋ ηٿÏË„Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ 6 ÙÔ Úˆ› Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ù˘ °∂¡√¶ - ¢∂∏ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ Â› Ù˘ §. ªÂÛÔÁ›-

ˆÓ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ fiÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ¢∂∏. √È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ÙÚÂȘ ÒÚ˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÚÔÂȉÔÔÈÒÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Î·È Û ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ. ∏ °∂¡√¶ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Îfi‚ÂÙ·È ÙÔ Ú‡̷ ÛÙÔ˘˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜, ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, Ë ÔÏÈÙ›· Â›Ó·È Ô ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ˜ ηÎÔÏËÚˆÙ‹˜ Ù˘ ¢∂∏, ¯ÚˆÛÙÒÓÙ·˜ 135 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Ì ÚÒÙÔ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ. ∫·È ı¤ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ·, ·Ó ı· ˘‹Ú¯·Ó ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ ·˘Ù¤˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ¢∂∏ ‹Ù·Ó ȉȈÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. √Ì¿‰· Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ Ù˘ °∂¡√¶ ›¯·Ó ·ÔÎÏ›ÛÂÈ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, ÂÓÒ ÂÓ·ÂÚ›Ù˜ ·Ó¿ÚÙËÛ·Ó ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ·Ófi ÛÙËÓ ÚfiÛÔ„Ë ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÙÔ Û‡ÓıËÌ· “¢ÂÓ Ô˘Ï¿ÌÂ Î·È ‰ÂÓ Ô˘ÏÈfiÌ·ÛÙ” . √È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È Î·È ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ·ÔÛ˘Úı› Ô ÓfiÌÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ·Ú·¯ˆÚÂ›Ù·È ÚÔ˜ ÌÂÙÔ¯ÔÔ›ËÛË ÂÈϤÔÓ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ٿ͈˜ ÙÔ˘ 17%

Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. ª¿ÏÈÛÙ· Ë °∂¡√¶ οÓÂÈ ÏfiÁÔ Ù¤ÏÔ˜ ÁÈ· “·¿ÙË Ù˘ Ó¤·˜ ÌÂÙÔ¯ÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ¢∂∏, ÙËÓ ·fiÂÈÚ· ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÒÏËÛË ÔÛÔÛÙÔ‡ Ù˘ ¢∂∏ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÂÈÛÚ·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ fiÙ·Ó Ù· 400 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Ô˘ ı· ¿ÚÔ˘Ó, Â›Ó·È ÛÙ·ÁfiÓ· ÛÙÔÓ ˆÎ·Ófi ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· 50 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ¡· ͤÚÔ˘Ó ¿ÓÙˆ˜ ÔÈ “ˆÏËÙ¤˜” fiÙÈ ÚÒÙ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ͯÚÂÒÛÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ô˘ ¯ÚˆÛÙ¿Ó ÛÙË ¢∂∏” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ °∂¡√¶ ¡. ºˆÙfiÔ˘ÏÔ, ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 135 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ·fi Ù· ÔÔ›· 46 ÂηÙ. Â›Ó·È ÙÔ˘ ˘Ô˘Ú-

Á›Ԣ ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î·È ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· ¯Ú¤Ë ·fi ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ Ê·Ó·ÚÈÒÓ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÎÎÚÂÌ› ·fi ÙÔ 1998. ™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÔÊÂÈϤ˜ (Ì ÛÙÔȯ›· ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2009) ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË Ù· ˘Ô˘ÚÁ›·: ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ (9,4 ÂηÙ. ¢ÚÒ), ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË (7,1 ÂηÙ.), ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ (¶ÂÚÈʤÚÂȘ, 14,5 ÂηÙ.), ÀÁ›·˜ (ÓÔÛÔÎÔÌ›·, 3,8 ÂηÙ.), ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ (√∞∫∞, 2,3 ÂηÙ.), ¶·È‰Â›·˜ (2,2 ÂηÙ.), ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ⁄‰Ú¢Û˘∞Ô¯¤Ù¢Û˘ (20,8 ÂηÙ.), ∞ÙÙÈÎfi ªÂÙÚfi (6,7 ÂηÙ.), √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ∂ÁÁ›ˆÓ μÂÏÙÈÒÛÂˆÓ (5,6 ÂηÙ.), ÛÂÈÛÌfiÏËÎÙÔÈ ∞ÙÙÈ΋˜ (4,7 ÂηÙ.), Î.·. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ MEGA o Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °∂¡√¶-¢∂∏, ¡.ºˆÙfiÔ˘ÏÔ˜ › fiÙÈ ÔÈ ·ÂÚÁ›Â˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ Ë̤ڷ „‹ÊÈÛ˘ ÙÔ˘ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘. “∂Ì›˜ ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ì ÔÏÈÙÈ΋. ¢ÂÓ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ì fiÙÈ Ô Ï·fi˜ Â›Ó·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ì·˜” ›Â. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ 48ˆÚ˜ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ˜ ·ÂÚÁ›Â˜ Î·È Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Î˘ÏÈfiÌÂÓ˜ ‰È·ÎÔ¤˜ Ú‡̷ÙÔ˜.


M·ÁÓËÛ›· 13

¶∂ª¶Δ∏ 23 π√À¡π√À 2011

™˘Ó‰ڛ·ÛÂ Ë ÂÈÙÚÔ‹ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ - ™Ù· 140 ÂηÙ. ú Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜

“¶·Î¤ÙÔ” 10 ¤ÚÁˆÓ ‰ÈÂΉÈΛ Ô μfiÏÔ˜ Û ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛÌ· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ

Œ

ÚÁ· ¿ÌÂÛ˘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 140 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, fiÙ·Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Û¯Â‰›·˙ ӷ ‰È·ı¤ÛÂÈ 50 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·, ··ÈÙ› Ô μfiÏÔ˜, ˆ˜ ·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙÈÎfi fiÊÂÏÔ˜, ÁÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Û ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÊÔÚ¤ˆÓ, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë ‰ÈÂΉ›ÎËÛË Ù˘ fiÏ˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ì›ÓÂÈ ÛıÂÓ·Ú‹ Î·È ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ·ÂÌfiÏËÛË ÙˆÓ ‰ÂÛ̇ÛÂˆÓ Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ·fi ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜.

Δ∏¡ ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙ›ıÂÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÛÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ó¢ڷÏÁÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ √™∂ Ì ¤‰Ú· ÙÔ μfiÏÔ, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Û ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ Î. °. ƒ·ÁÎÔ‡ÛË, ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Î. Ã. ΔÛÈfiη, ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¢.™. √™∂ Î. ¶. £ÂÔÊ·ÓfiÔ˘ÏÔ Î·È ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ¢.™. Ù˘ Δƒ∞π¡√™∂ Î. ∞ı. ∑ËÏÈ·ÛÎfiÔ˘ÏÔ. √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ˙ËÙ› Â·ÓÂͤٷÛË ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ‰ÂÛÌ¢ÙÈÎfi ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Î·È ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋˜ ·ÔÌfiÓˆÛ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. Ÿˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔÓ›˙ÂÈ, “Ù· Û¯¤‰È· ÙÔ˘ √™∂ ÚÔηÏÔ‡Ó Â‡ÏÔÁË ·ÓËÛ˘¯›·, ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ·Á·Ó¿ÎÙËÛË fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, Ë ÔÔ›· ‰ÈÂΉÈΛ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È ÙˆÓ ·Ú¯ÔÌ¤ÓˆÓ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ¿ÏψÛÙÂ, fiÙÈ Ë ÌÂÁ¿ÏË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ Î·È ÂÌÔÚÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ·ÈÒÓ· ÛÙËÚ›¯ıËΠÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÛÙÔ ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ Î·È ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ”. ÀÂÓı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÛÙ· Û˘Óԉ¢ÙÈο ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ʷΤÏÔ˘ ·Ó¿-

·fi ÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘. ∏ ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÛË μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜, Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ ·fi ªÔ˘ÚÌÔ˘Ï‹ıÚ· ¤ˆ˜ ∞ÁÚÈ¿, Ë ·Ô‰¤ÛÌ¢ÛË Ù˘ ÚÔ‚Ï‹Ù·˜ ÛÈÏfi ·fi ÙË ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛË ¯‡‰ËÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹ Ù˘

ÁÈ· ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔȈÓ, Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Ù˘ ÚÒËÓ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜, Ë ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ∂∞∫, ‰Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, ηٷÛ΢‹ πÛÙÈÔÏÔ˚ÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÛÙÔ ¡√μ, ∫ˆËÏ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ·

Î·È ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ™ÎÔ¢ÙËÚ›Ô˘ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘, Â›Ó·È Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ÚÔÎÚ›ıËηÓ. √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÚÒÙ· ı· ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Û ÚÒÙË Ê¿ÛË Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› ÁÈ· ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ô˘ ı· ‰È·ÙÂı› ÁÈ· ¤ÚÁ· ÛÙËÓ fiÏË Î·È ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈ΋ ÙÔ˘˜ “ÛÙ¤ÁË” , ÂÓÒ ˆ˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‚‹Ì·, ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ó· ȤÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Â›Û¢ÛË Ù˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘. ™ÙÔ ·Î¤ÙÔ ÙˆÓ ÚÔÙÂÚ·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Û ¤ÚÁ· Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÌÂÈÔ„ËÊÈÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘, Î.Î. ª·ÚÁ·Ú›Ù˘ ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ Î·È °ÚËÁfiÚ˘ πÁÁϤÛ˘, Ì ÙÔÓ ÚÒÙÔ Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ ÛıÂÓ·Ú‹ ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ·ÎfiÌË Î·È Ì ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ Î·È Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. ªÂ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ

ÊÔÚ›˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË. ªÔÓ·‰ÈΤ˜ ʈӤ˜ Ô˘ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙȘ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ, ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚ‡Ù·ÓË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î. ª. ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË Î·È ÙÔ˘ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ ™∂μ ¢ËÌ. ºÈÏ›Ô˘. √ ÚÒÙÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ Ô͇̈ÚÔ Ó· ‰ÈÂΉÈΛ Ô μfiÏÔ˜ ¤ÚÁ· ‡„Ô˘˜ 140 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, fiÙ·Ó Ë ·ÒÏÂÈ· Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ. √ ‰Â, Î. ºÈÏ›Ô˘, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ‰ÈÂΉÈÎËÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÌfiÓÔ ·fi ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ Î·Ì›· Ù‡¯Ë ÛÙË ‰Â‰Ô̤ÓË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ·, ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ·È¯Ì‹ ÙˆÓ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÒÓ Ù˘ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ˘‰·ÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ë Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡. ∫∞Δ. Δ∞™

∂ÈÛÙÔÏ‹ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi Î·È ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √™∂

Ÿ¯È ÛÙË ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋ ·ÔÌfiÓˆÛË Ï˄˘ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓfiÙ·Ó, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ë ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÛË Ù˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ μfiÏÔ˘ §¿ÚÈÛ·˜, Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ¤Ó· ¤ÚÁÔ ÎÔÚ˘Ê·›·˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ·Ôχو˜ ·Ó·Áη›Ô ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ‰ÈfiÏÔ˘ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜, Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙÔ °ÂÓÈÎfi ÈÚÔÙ·ÍÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi,

Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ μfiÏÔ˘ ‰ÈÂΉÈΛ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ̤ۈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “Jessica” , ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÙÔÓ √™∂, ÙË °∞π∞√™∂, ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙÔ ¢‹ÌÔ §·ÚÈÛ·›ˆÓ Î·È ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi §È̤ÓÔ˜ μfiÏÔ˘. “øÛÙfiÛÔ, Ô ·Ú·¿Óˆ ۯ‰ȷÛÌfi˜” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘, “ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ·Î˘Úˆı› ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ “Â-

ÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌÔ‡” Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ √™∂, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ԃ› ÂÈ˙‹ÌÈÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜. Àfi ÙÔ Ú›ÛÌ· ·˘Ùfi, ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ Â·ÓÂÍÂÙ¿ÛÂÙ ٷ ÎÚ›ÛÈÌ· ·˘Ù¿ ı¤Ì·Ù· (ηٿÚÁËÛË ·¢ı›·˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ·fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· ηÈ

£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÂÚÈÎÔ‹ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜ Î·È Î·Ù¿ÚÁËÛË ˘ËÚÂÛÈÒÓ μfiÏÔ˘), Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ‰ÂÛÌ¢ÙÈÎfi ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Ì·˜ Î·È ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹” . ∏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÎÔÈÓÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜.

√ μfiÏÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ì ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ¤ÚÁˆÓ, fiÙ·Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÛÂÈ ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ̤ۈ ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ˙‹ÙËÛ ÙÔ ·Î¤ÙÔ ÙˆÓ ·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Ó· ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Î¿ı ÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ fiÏ˘, Ô˘ ̤۷ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. “¶Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ Ì·˙› Ó· ÛÙ›ÏÔ˘ÌÂ Ì‹Ó˘Ì· ÂÓfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜” , ›Â. “£· ›̷ÛÙ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ·ÚfiÓÙ˜ ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙÔ ÌÂÚ›‰Èfi Ì·˜” , ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÛÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ Ù˘ fiÏ˘. Δ· ¤ÚÁ· Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¿ÌÂÛË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ μfiÏÔ Â›Ó·È ‰¤Î·, fiˆ˜ ÂÎÙÈÌ‹ıËΠ¯ı˜

¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √§μ ¶ƒøΔ√μ√À§π∞ ÁÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ÓÔ˜ μfiÏÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ·ÓÔÈÎÙ¿ ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ fiÏË, ·Ó¤Ï·‚Â Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Û ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î·È ÙÔ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÙÔ˘ √§μ °. ¶Ú›ÁÎÔ Î·È ¢. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ, “ÛÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÚfiÛÊ·Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ μ’ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÔ‡

ۯ‰›Ô˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÏÈ̤ÓÔ˜ μfiÏÔ˘, ÙˆÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ· ı¤Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ηϋ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÌ‰ÒÛÔ˘Ì ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Ì ٷ ·ÈÚÂÙ¿ fiÚÁ·Ó· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ·Ú·Î·ÏÒ Ó· ÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi Û˘Ó¿ÓÙËÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ, ηْ ·Ú¯‹Ó, ı¤Ì·Ù· ÎÔÈÓÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜: ΔËÓ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË Ì·Ú›Ó·˜ ÛÙÔÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ Î˘Ì·ÙÔıÚ·‡ÛÙË Î·È Ù· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ÛÂÓ¿ÚÈ·

Ô˘ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËıÔ‡Ó. ΔËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ ·ÔıËÎÒÓ ΔÂψÓ›Ԣ ÁÈ· ·Ó·Î·›ÓÈÛË Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜. ΔË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ¯‡‰ËÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ ÛÙËÓ 3Ë ÚÔ‚Ï‹Ù·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Î·È ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙËÓ Δƒ∞π¡√™∂ Î·È ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËηÓ. ΔË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Ó¤·˜ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ·fi ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô Ù˘ ªÔ˘ÚÌÔ˘Ï‹ıÚ·˜. ΔËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ù˘ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ Î·È ÙË ÌÂÁÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ˆÊÂÏËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË”.

√ £·Ó. ¡¿ÎÔ˜ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÚ› ηٿÚÁËÛ˘ ÙÔ˘ ∂∫∞μ μfiÏÔ˘ √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘

¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜ η٤ıÂÛ ۋÌÂÚ·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘, ÂÚÒÙËÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÀÁ›·˜ ∞Ó‰Ú¤· §Ô‚¤Ú‰Ô, Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È·„‡‰ÔÓÙ·È, fiÙÈ Â›ÎÂÈÙ·È Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ‹ Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ∂∫∞μ μfiÏÔ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ¡¿ÎÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛ‹ ÙÔ˘, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ∂∫∞μ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·ÛٿوÛË, ηıÒ˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜, ·ÊÂÓfi˜ ÙÔ˘˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÛÂÓ¿ÚÈ· Ô˘ ‰È·ÚÚ¤ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Î·È ÚԂϤÔ˘Ó Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ‹ ηٿÚÁËÛË ÙÔ˘ ∂∫∞μ μfiÏÔ˘. Δ· ·Ú·¿Óˆ ÛÂÓ¿ÚÈ· ÚÔηÏÔ‡Ó ÌÂÁ¿ÏË ·ÁˆÓ›· ÛÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘, Ô˘ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó ·fi ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ÛÙÂÚËıÔ‡Ó ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÔÈ Û·Ú¿ÓÙ· ÙÚÂȘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‰È·ÛÒÛÙ˜. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜, fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ¤Ó· ·fi Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· Ô˘ ‰È·ÚÚ¤ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, ÛÙÔ ∂∫∞μ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ô ÙÔ̤·˜ ÙÔ˘ Â›ÁÔÓÙÔ˜, ÂÓÒ ÔÈ ¯ÚfiÓȘ ·ı‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ ·ÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ı· ÌÂÙ·‚È‚·ÛÙÔ‡Ó Û ȉÈÒÙ˜. ª›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂΉԯ‹ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ÙÔÌ›˜ ÙÔ˘ ∂∫∞μ fiÏˆÓ ÙˆÓ ıÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ fiÏÂˆÓ ı· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ηٿ Ù· ÚfiÙ˘· ÙˆÓ ÔÏÈÙÂÈÒÓ Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜. ∂›Û˘, ΢ÎÏÔÊÔÚ› Î·È Ë Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ·ÔÚÚÔÊËı› ·fi ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, ÒÛÙ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› Û ÚÔÛˆÈÎfi, ̤۷ Î·È ˘ËÚÂۛ˜. Δ¤ÏÔ˜, ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ, ÚԂϤÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ∂∫∞μ Î·È ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ·fiÏ˘ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ¡¿ÎÔ˜, ÙÔ ·Ú·¿Óˆ Û¯¤‰ÈÔ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙÔ˘˜ Û·Ú¿ÓÙ· ÙÚÂȘ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂∫∞μ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ·Ï‹ÚˆÙÔÈ Î·È ÂÈϤÔÓ ¤¯Ô˘Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÛÂÓ¿ÚÈ· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÙËÓ ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜, ¯ˆÚ›˜ ηÓ›˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ Ó· Ù· ‰È·„‡‰ÂÈ ‹ Ó· ÍÂηı·Ú›˙ÂÈ ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ. ∂ÈϤÔÓ, ·Ó·ÛٿوÛË ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, ηıÒ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·Ú·‚ϤÂÙ·È ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∂∫∞μ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô˘ ·›˙ÂÈ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÚÔÓÔÛÔÎÔÌÂȷ΋˜ È·ÙÚÈ΋˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ Î·È Û˘ÓÙÂÏ› ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·ÛıÂÓÒÓ Î·È ÂÂÈÁfiÓÙˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘ ‹ ÔÔ˘‰‹ÔÙ ·ÏÏÔ‡ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È.

www.volosshootingcenter.gr


M·ÁÓËÛ›· 14 ∂ÂÚÒÙËÛË ∑. ª·ÎÚ‹ ÁÈ· ÙË ÊÏfiÁ· ÙˆÓ Special Olympics ∏ ¶∞ƒ∞Δ∞•∏ Ù˘ Î. ∑¤ÙÙ·˜

ª·ÎÚ‹ Ì ÂÂÚÒÙËÛË Ô˘ η٤ıÂÛ ÛÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ·ÚÓ‹ıËΠӷ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ fiÏË ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ï·Ì·‰Ë‰ÚÔÌ›·˜ ÙˆÓ Special Olympics. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ηÏÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙ· ÂÍ‹˜: “°È· ÔÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ˘‹ÚÍ ¿ÚÓËÛË ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ì›·˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÁÈ· ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· Ù˘ ÊÏfiÁ·˜ ÙˆÓ Special Olympics, Ô˘ ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Û ·ÎfiÌË Ì›· ¢ηÈÚ›· ·ıÏËÙÈ΋˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, ÂȉÈο ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ; ¢ÂÓ ¤ÚÂ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ۯÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ó· ÏËÊı› ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙÂ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, fiÙ·Ó ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ ¢‹ÌÔ Ì·˜; £· ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ··ÁÔÚ¢ÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ Ì·˜ Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ì›·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, fiÙ·Ó ·ÎfiÌË Î·È ÚfiÛÊ·Ù· Ì ÌÂÁ¿ÏË Â˘ÎÔÏ›· ÂÈÛËÁËı‹Î·Ù ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ÁÈ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜; ∂›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ì ̛· Ù·ÎÙÈ΋ ··Í›ˆÛ˘ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ì ÙÔ ·ıÏËÙÈÎfi ȉÂ҉˜ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜, Ë ÔÔ›· Ì¿ÏÈÛÙ· ˘‹ÚÍ √Ï˘Ìȷ΋ fiÏË ÙÔ 2004;” .

¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·ÂÚÔÌÔÓÙÂÏÈÛÙÒÓ ÛÙÔ §·‡ÎÔ Δ∏¡ ∫˘Úȷ΋ 26 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙÔ §·‡ÎÔ (¢∂ ™ËÈ¿‰Ô˜), ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ªÔÓÙÂÏÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ - ∂ÏÈÎÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ÛÙÔÓ ¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÚÒÙË ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ™˘Ó¿ÓÙËÛË ∞ÂÚÔÌÔÓÙÂÏÈÛÙÒÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó Ù· ·ÔÎ·Ï˘Ù‹ÚÈ· ÙÔ˘ ÌÓËÌ›Ԣ, ηıÒ˜ Î·È Ë ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ ÌÔÓÙÂÏÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ÛÂ: ªÔÓÙÂÏÔ‰ÚfiÌÈÔ - ∂ÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ ÂÈÛÌËÓ·ÁÔ‡ π. ª˘ÏˆÓ¿ & ∞Óı˘ÔÛÌËÓ·ÁÔ‡ π. ∫·Ú·ÛÛ¿‚·, ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙˆÓ ·ÂÚÔfiÚˆÓ ÙÔ˘ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÂÎÙÂÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘˜, Ì·¯fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ˘ÚηÁÈ¿ Ù˘ 15˘ πÔ˘Ï›Ô˘ 2000, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ §·‡ÎÔ˘. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ÂÎʈӋÛÂÈ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ºÔÚÙÔ‡Ó·˜ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ §·‡ÎÔ˘ Î. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ΔÛ¿Ì˘, ÂÓÒ Ï‹ıÔ˜ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ΔËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ›¯Â Ô Î. ΔÛ¿Ì˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ Û fiϘ ÙȘ §¤Û¯Â˜ ∞ÂÚÔÌÔÓÙÂÏÈÛÙÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Â›Û˘ Ù‹ÛÂȘ ÛÙÔ ÌÔÓÙÂÏÔ‰ÚfiÌÈÔ, (ηÈ), Ù‹ÛÂȘ Ì ÌÔÓ٤Ϸ ˘‰ÚÔÏ¿ÓˆÓ. √ ›‰ÈÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “¢ÂÏÈÛÙ› Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· Ù‡¯ÂÈ Ù˘ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛ˘ ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ ·ÂÚÔÌÔÓÙÂÏÈÛÌÔ‡” , ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÎÏËı› Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ 111 Î·È 110 ¶Ù¤Ú˘Á·˜ ª¿¯Ë˜ Î·È Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜.

¶∂ª¶Δ∏ 23 π√À¡πOY 2011

ΔÈ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ˘fiÌÓËÌ· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘

¢¤ÛÌË 13 ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ·fi ÙË ªËÙÚfiÔÏË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ï·ÛË Ù˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜

Δ

ËÓ ·Ó¿Ï·ÛË Ù˘ Ï·Ù›·˜ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜, Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË ·ÔÎÏÈ̿ΈÛË Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ ÌÂٷ͇ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Î·È ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ, ÂÈı˘Ì› Ë ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. Ãı˜ Ë ªËÙÚfiÔÏË ÎÔÈÓÔÔ›ËÛ ÛÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. °È¿ÓÓË ∫·Ô˘Ó¿ ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ, ÌÂÙ¿ ·fi Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ô˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “¯Ú¤Ô˜ Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi ̤ÏËÌ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· ‰È·Ê˘Ï¿ÍÂÈ ÙË Ï·ÙÚ¢ÙÈ΋ Ù¿ÍË Î·È ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ Ó·Ô‡, Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÚ‹Ó¢ÛË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ô˘, ·Ú¿ÏÏËÏ·, Â›Ó·È Î·È Ì¤ÏË Ù˘ ÂÓÔÚ›·˜...” . Δ· ̤ÏË ÙÔ˘ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ η٤ıÂÛ·Ó ÛÙË ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 13 ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ηٷϋÁÔ˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: “√È ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì·˜ ηٷٛıÂÓÙ·È Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ‹ Ì·˜ Ó· ‰È·ÛÒÛÔ˘Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ Ì·˜ ¡·Ô‡, ÙËÓ ·Á¿Ë Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ ¯ÒÚÔ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ˙Ô‡ÌÂ Î·È ‰È·ÎÔÓÔ‡ÌÂ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÙË ‰Â‰Ô̤ÓË Î·È ·Ù·Ï¿ÓÙ¢ÙË ‰È¿ıÂÛË Î·Ï‹˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, Â’ ·Á·ıÒ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Î·È ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ¤Ì„˘¯Ô ÛÒÌ· Ù˘ ÂÓÔÚȷ΋˜ Ì·˜ ÎÔÈÓfiÙËÙÔ˜. ªÂ ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ ı· Ù›ÓÂÙ ¢‹ÎÔÔÓ Ô˘˜ ÛÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì·˜ Î·È ı· ÙȘ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÙ ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÙÂÏÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ¢¯fiÌ·ÛÙ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Î·È ÈÛÙÔÚÈÎfi ·˘Ùfi ¤ÚÁÔ Ó· Â›Ó·È ÂÈÙ˘¯¤˜ Î·È Ó· ·ÔÙÂÏ› ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi Ù˘ ›ÛÙ˘ ÛÙÔ £Âfi, Ù˘ ÊÈÏÔηϛ·˜-·Á¿˘ ÙÔ˘ ˆÚ·›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ËÌÒÓ ÙˆÓ ÂÈÁfiÓˆÓ ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ...” . ΔÔ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÁÈ· ÂÎ Ó¤Ô˘ ۯ‰ȷÛÌfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ÁÈ· ÙË ı¤ÏËÛË Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ˘fi„Ë ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ¿ÌÂÛ· ÂӉȷÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ (πÂÚfi˜ ¡·fi˜ Î·È ‰ËÌfiÙ˜). “£ÂˆÚԇ̠fiÙÈ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ·ÊÂÓfi˜ ı· ·ÔÎÏÈ̷Έı› Ë ¤ÓÙ·ÛË ÙˆÓ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚÈÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ı· ‚ÂÏÙȈı› ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ·ÊÔ‡ ı· ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÙ› Ì ÙȘ ÂÌÂÈÚÈΤ˜ ·fi„ÂȘ fiÛˆÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÚÔ·˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ∫·ı‰ÚÈÎÔ‡ ¡·Ô‡ Ù˘ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜, ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ·, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û‡Ì‚ÔÏÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È ¤Ó· ˙ˆÓÙ·Ófi ÌÓËÌÂ›Ô Ù˘ ÚÔÛÊ˘ÁÈ΋˜ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜. ∂›Û˘, ·˜ Ì·˜ ÂÈÙÚ·› Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘Ì ÂÌÊ·ÓÙÈο fiÙÈ ¯Ú¤Ô˜ Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi ̤ÏËÌ¿ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ‰È·Ê˘Ï¿ÍÔ˘Ì ÙË Ï·ÙÚ¢ÙÈ΋ Ù¿ÍË Î·È ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ π. ¡·Ô‡, fiˆ˜ ÙËÓ ·Ú·Ï¿‚·ÌÂ Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ì ÛÙËÓ ÂÈÚ‹Ó¢ÛË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, Ô˘ ·Ú¿ÏÏËÏ· Â›Ó·È Î·È Ì¤ÏË Ù˘ ∂ÓÔÚ›·˜ Ì·˜” .

ΔÔ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ™¯ÂÙÈο, ÏÔÈfiÓ, Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ·Ó¿Ï·-

● ΔÔ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÁÈ· ÂÎ Ó¤Ô˘ ۯ‰ȷÛÌfi Ù˘ ·Ó¿Ï·Û˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜

Û˘ Ù˘ Ï·Ù›·˜ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜, ÙÔ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ Î·È Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ∂ÊËÌÂÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ¡·Ô‡, Û˘Ó‹Ïı Û ‰‡Ô Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ Î·È ÂÓËÌÂÚÒıËΠ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ˘fi ÌÂϤÙË ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Ï·Ù›·˜ Î·È ¤Ï·‚ ˘fi„Ë ÙÔ˘ ÙȘ ÁÓÒ̘ ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Ù˘ π. ªËÙÚÔfiψ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. ŒÙÛÈ, ηٷı¤ÙÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ: -¡· ÚÔ‚ÏÂÊı› ··Ú·Èًو˜ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÁ·Ï˘Ù¤ÚÔ˘ ÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘ ¤ÚÈÍ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ (Ï¿ÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ), ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÔÈ Î·ıÈÂڈ̤Ó˜ ηْ ¤ÙÔ˜ §ÈÙ·Ó›˜ (ΔÔ˘ ¶¿Û¯·, Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ù˘ √ÚıÔ‰ÔÍ›·˜, ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘ ™Ì‡ÚÓ˘ Î.¿Ï.). -™ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ Ù˘ Ï·Ù›·˜ Ó· ÏËÊı› ˘fi„Ë ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ Ï‹ıÔ˘˜ ·ÓıÚÒˆÓ ÙfiÛÔ ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ÙÂÏÂÙ¤˜ (·ÎÔÏÔ˘ı›· ÂÈÙ·Ê›Ô˘, ∞Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜, ÂÔÚÙ¤˜ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌÔ‡, ¢ÂηÂÓÙ·˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î.¿Ï.), fiÛÔ Î·È ÛÙȘ ¿ÏϘ ‰ËÌfiÛȘ ÙÂÏÂÙ¤˜

(.¯. ÂıÓÈÎÒÓ ÂÔÚÙÒÓ). ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô ¯ÒÚÔ˜ ·˘Ùfi˜ ı· Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Î·ıÈÛÌ¿ÙˆÓ, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙfiÛÔ Ù˘ ∂ÓÔÚ›·˜, fiÛÔ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ fiÏ˘. ∞˘Ù‹ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ı· ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ Ï·Ù›· ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi Ó‡ÌÔÓ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ÙfiÔ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ. -¶ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ÌfiÓÈÌ˘ Âͤ‰Ú·˜ (.¯. ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ·Á¿ÏÌ·ÙÔ˜), ÒÛÙ ӷ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙȘ ÈÂÚ¤˜ ÙÂÏÂÙ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏϘ ÂΉËÏÒÛÂȘ. -¡· ‰È·Ûˆı› Î·È Ó· ηٷÛÙ› ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Ô ‚ˆÌfi˜ Ù˘ ·Á›·˜ ÙÚ¿Â˙·˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÚÔÛÊ˘ÁÈÎÔ‡ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡. -¡· ‰È·Ê˘Ï·¯ıÔ‡Ó Î·È Ó· ·Ó·‰ÂȯıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÙÔ̤˜, Ù· ÁÏ˘Ù¿, ÔÈ ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙ˜ Î·È Ù· ÌÓËÌ›· Ù˘ Ï·Ù›·˜. -¡· ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó Û ηٿÏÏËÏÔ ¯ÒÚÔ Ù· ‰‡Ô ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈ· Ù˘ ∞Á›·˜ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘ Î·È Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, Ô˘ ı· ÔÚÈÛı› ÛÂ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙÔ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi ™˘Ì-

‚Ô‡ÏÈÔ. -¡· Á›ÓÂÈ ÌÂϤÙË ÊˆÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡, ÒÛÙ Ì ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ Ù˘ Ó· ·Ó·‰Âȯı› ÙÔ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÌÓËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹Ì·ÙÔ˜, ˆ˜ ۇ̂ÔÏÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. £· Ú¤ÂÈ ‰Â Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ·‰È¿ÎÔË Ì¤ÚÈÌÓ· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ ʈÙÈÛÌÔ‡, fiÛÔ ‚¤‚·È· Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· Î·È Î·Ï‹ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË Ù˘ Ï·Ù›·˜. -À¿Ú¯ÂÈ Û˘Ìʈӛ· ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfi ·›ÙËÌ· Ó· ÌËÓ ÁÎÚÂÌÈÛÙ› ÙÔ ÂÚÈÌÂÙÚÈÎfi ¤ÙÚÈÓÔ ÙÔȯ›Ô Ù˘ Ï·Ù›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô “‰¤ÓÂÈ” ·ÚÌÔÓÈο Ì ÙÔÓ ÂÙÚfiÎÙÈÛÙÔ ¡·fi, ÔÚÈÔıÂÙ› ÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È ‰È·Ê˘Ï¿ÛÛÂÈ ·fi ÙËÓ ·˘ı·›ÚÂÙË ÚfiÛ‚·ÛË Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î.¿. -™Â Ù˘¯fiÓ Ó¤Â˜ ÂÈÛfi‰Ô˘˜ Ù˘ Ï·Ù›·˜ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÚfiÛ‚·ÛË Û ¿ÙÔÌ· Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ (Ì ۯÂÙÈ΋ Û‹Ì·ÓÛË) Î·È È‰È·›ÙÂÚË Ì¤ÚÈÌÓ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ ÂÈÛfi‰Ô˘ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ Ï·Ù›·. -∑ËÙÂ›Ù·È Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ (ÔÏÏÒÓ Ê˘Ù¢ı¤ÓÙˆÓ ‹‰Ë ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÚfiÛÊ˘Á˜) Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Î·¯ÂÎÙÈÎÒÓ Ì Ӥ·. ∂›Û˘ ÊÚÔÓԇ̠fiÙÈ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚË Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·ÚÙÂÚÈÒÓ Ì ¿ÓıË Î·È Ë ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ¯Ú‹ÛË ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ·. - ¶ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë ·Ó·‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ·È‰È΋˜ ¯·Ú¿˜ fiÈÛıÂÓ ÙÔ˘ ¡·Ô‡ Î·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ÂȉÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ (›ÛÙ·˜) ÁÈ· Ó· ·›˙Ô˘Ó Ù· Ó¤· ·È‰È¿ Ì ٷ ÁÓˆÛÙ¿ ·Ù›ÓÈ· (skateboard). ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÌË ˘¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ¿ÏÏÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ù· ·È‰È¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ù· Ì·ÚÌ¿ÚÈÓ· ÛηÏÔ¿ÙÈ· ÙÔ˘ ¡·Ô‡ ηٷÛÙÚ¤ÊÔÓÙ¿˜ Ù· Î·È Î¿ÓÔÓÙ·˜ ÌÈÎÚÔÊıÔÚ¤˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô ¯ÒÚÔ˜ ·˘Ùfi˜, ÂÊfiÛÔÓ ÚÔ‚ÏÂÊı›, Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ì·ÎÚ¿Ó ÙÔ˘ ¡·Ô‡. - ™ÙË ÌÂÏÂÙÒÌÂÓË ‰È·ÌfiÚʈÛË ¯ÒÚˆÓ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, Ó· ÚÔ‚ÏÂÊıÔ‡Ó Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ı¤ÛÂȘ ÁÈ· Ù· Ô¯‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂοÛÙÔÙ ∂ÊËÌÂÚ›ˆÓ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡. - Δ¤ÏÔ˜, ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙË Û‡ÓÙ·ÍË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛ‹ Ù˘ Ì ÙËÓ ·Ó¿ÚÙËÛË ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ Ù˘ ·Ó¿Ï·Û˘ Ë ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÌÈ·˜ ÂÈÎÔÓÈ΋˜ ̷Τٷ˜ Ù˘ Ï·Ù›·˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓË ÌÔÚÊ‹. £ÂˆÚԇ̠fiÙÈ Ë ÂÓË̤ڈÛË ı· ·ÔÛÔ‚‹ÛÂÈ Ó¤Ô Î‡ÎÏÔ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ Î·È Ù·Ú·¯ÒÓ.

£· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ÚÒËÓ ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜

∫Ú›ÛÈÌË Û‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙËÓ ∫∂∫∞¡∂ª ∑∏ªπ∂™ Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 3.000.000 ¢ÚÒ, ·ÎÏÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ (ˆÏ‹ÛÂȘ 84.000 ¢ÚÒ) Ì ÎfiÛÙÔ˜ ˆÏ‹ÛÂˆÓ 958.000 ¢ÚÒ Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ √ÚΈÙfi §ÔÁÈÛÙ‹, Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 48 ÙÔ˘ ¡. 2190/1920 ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÎÏËÛË ¿‰ÂÈ·˜ ·ÓÒÓ˘Ì˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ (Â¿Ó ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ È‰›ˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ¤Ó· ‰¤Î·ÙÔ (1/10) ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘), Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ ¿Û¯ËÌË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ∫∂∫∞¡∂ª ∞∂. ™Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ Û˘ÁηÏÂ›Ù·È ÛÙȘ 6 Ì.Ì. Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi Ë Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfiÙÂÚË Èı·Ófiٷٷ Û‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Â› Ì‹Ó˜ ·Ï‹ÚˆÙÔÈ, ÙÔ˘ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. √ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÁÈ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·‡ÍËÛË ªÂÙÔ¯ÈÎÔ‡

∫ÂÊ·Ï·›Ô˘ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·, ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È 3,7 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ı· ÌÔÚÔ‡Û Ó ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ 50% (ÂÚ›Ô˘ 1,8 ÂηÙ. ¢ÚÒ), ·ÏÏ¿ ı· Ú¤ÂÈ ÈÛfiÔÛË Ó· Â›Ó·È Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. “À¿Ú¯Ô˘Ó χÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Â‰Ò Ô˘ ¤ÊÙ·Û·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. £· ‰Ô‡Ì ÙÈ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ·ÏÏ¿ Ì ٤ÙÔÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›·, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·. ∂Ì›˜ ˙ËÙ‹Û·Ì ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ·ÏÏ¿ Ì·˜ ·¿ÓÙËÛ ·ÚÓËÙÈο. ∂›Û˘ Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË Î¿ÔÈˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. ¢ÂÓ ˘‹ÚÍ η̛· ıÂÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Ô˘ ı· ÚÔ‰Ú‡ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ù˘ Û‡Û΄˘ ÛÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔ. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Â›¯Â ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ fiÙÈ “ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ıËÙ›·˜ Ù˘ η٤‚·Ï ÎÔÈÒ‰ÂȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Â͢Á›·ÓÛË Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜, Û ȉȷ›ÙÂ-

Ú· ‰‡ÛÎÔϘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜, ΢ڛˆ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ∂™¶∞ Î·È Ù˘ ÌË Â›Ûڷ͢ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›·. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ·Ú¿ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ Ì·˜ Ë ∂Ù·ÈÚ›·, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ∞Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ∂Ù·ÈÚ›˜ ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ ¡ÔÌ·Ú¯ÈÒÓ ÛÙË ¯ÒÚ·, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ȉȷ›ÙÂÚ· ‰˘Û¯ÂÚ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ‰ÂÓ Ù˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ Ô‡Ù ÛÙȘ ¿ÌÂÛ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ¤Ó·ÓÙÈ ÔÊÂÈÏÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ¤Ó·ÓÙÈ ÔÊÂÈÏÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘. ™Ù· ‹‰Ë ÁÓˆÛÙ¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‹Úı ˆÛÙfiÛÔ Ó· ÚÔÛÙÂı› Î·È Ë ·ÓÂ·Ú΋˜ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜, Ì ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙË Û˘Ó¤ÂÈ· ÙË ÌË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÛÙÔ ¶∞∞ “ÀÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÔ› Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Î·ıÂÛÙÒÙˆÓ ÂÓ›Û¯˘Û˘ (ȉȈÙÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ) ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· 3 ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ (¶∞∞) Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ 2007-2013” , ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ¤ÎıÂÛ‹ Ù˘ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÚ›ÙˆÓ. ∂›Û˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ë

● √È ˙Ë̛˜ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 3.000.000 ¢ÚÒ ÛÙËÓ ∫∂∫∞¡∂ª, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi

Ó¤· ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ËÁÂÛ›· Ì›· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Â›Ó·È ϤÔÓ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ Ë ·Ó¿ÁÎË Ó· ÚԂ›Ù ÛÙÔÓ ¿ÌÂÛÔ ÔÚÈÛÌfi Ó¤Ô˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘” .


M·ÁÓËÛ›· 15

¶EM¶TH 23 IOYNI√À 2011

¶ÚfiÙ·ÛË ∞. ¶··ÙfiÏÈ· ÁÈ· ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ

¶ÚÔÎËÚ‡¯ÙËÎ·Ó ı¤ÛÂȘ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ √Δ∞ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

«√˘Ú¤˜» ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ÁÈ· ÌÈ· ı¤ÛË ÔÎÙ¿ÌËÓ˘ ÂÚÁ·Û›·˜

«√

‰‡ÛÛÂÈ·» ·Ó¤ÚÁˆÓ ÁÈ· ÌÈ· ı¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ÚÔÎ‹Ú˘Í·Ó ı¤ÛÂȘ ÁÈ· Ô¯Ù¿ÌËÓ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ηٷ٤ıËÎ·Ó Â›Ó·È ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ™˘ÁÎÚfiÙËÌ·. °È· 106 ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ η٤ıÂÛ·Ó ·ÈÙ‹ÛÂȘ 1.178 ¿ÙÔÌ·, Ô˘ ÂÏ›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ÚfiÛÏË„‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ó¿ÁΘ ÂÈ‚›ˆÛ˘.

Δ· 1.000 ¿ÙÔÌ· ·fi Ù· 1.178, ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ˆ˜ Ô‰ËÁÔ›, ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ ÂÚÁ¿Ù˜, ηıÒ˜ ÚÔÎËÚ‡¯ıËÎ·Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ı¤ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘. °È· ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÂӉȷʤÚıËÎ·Ó 865 ¿ÙÔÌ·, ÂÓÒ 123 ¿ÙÔÌ· ÂӉȷʤÚıËÎ·Ó ÁÈ· 22 ı¤ÛÂȘ Ô‰ËÁÒÓ. °È· Ù¤ÛÛÂÚȘ ı¤ÛÂȘ ÛÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ÂӉȷʤÚıËÎ·Ó 170 ¿ÓÂÚÁÔÈ. ª¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ πÔ˘Ï›Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ‰È·‰Èηۛ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ̤ۈ ∞™∂¶ Î·È ı· ÚÔËÁËı› ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÌÔÚ›ˆÓ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó. “ΔȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ı· Á›ÓÂÈ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÁÈ· Ó· ‰Ô‡Ì ÙÔ ÚÔÊ›Ï ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ, ηıÒ˜ ÙÔ ‰Â›ÁÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ̤۷ ·fi ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ Ì·˜ ηٷ٤ıËηÓ, Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È ‰ËψÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ·ÓÂÚÁ›·˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô μfiÏÔ˜ Î·È ·˘Ùfi Ô˘ ‰È·‚‚·ÈÒÓÔ˘ÌÂ Â›Ó·È ˆ˜ ÔÈ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ı· Â›Ó·È ·‰È¿‚ÏËÙ˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ù˘ ÚfiÛÏ˄˘ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ÌfiÓÔ 8 Ì‹Ó˜, ·ÚfiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ˆ˜ ¢‹ÌÔ˜ ÙfiÛ˜ ÔÏϤ˜ ·Ó¿ÁΘ”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ÷ڿϷÌÔ˜ ΔÛ·Ì¿˙˘.™ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, Ë ÂÈÎfiÓ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·fi ·˘Ù‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∂ÁÎÚ›ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ 27 ı¤ÛÂȘ ÔÎÙ·ÌËÓÈÙÒÓ Î·È ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÏË„‹ ÙÔ˘˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó 145 ¿ÙÔÌ· Ì ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ. √È ı¤ÛÂȘ Ô˘ ÚÔÎËÚ‡¯ıËÎ·Ó ·ÊÔÚÔ‡Ó 13 ÂÚÁ¿Ù˜ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ‰‡Ô ÂÚÁ¿Ù˜ Û˘ÓÔ‰Ô‡˜ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚˆÓ, ¤Ó· Ô‰ËÁfi ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚÔ˘, Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÚÁ¿Ù˜ ÁÈ· Ù· ÛÊ·Á›·, ÙÚÂȘ ÁÈ· ÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ.™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ 28 ·fi ÙȘ 42 ı¤ÛÂȘ Ô˘ ›¯·Ó ˙ËÙËı› ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Î·È Î·Ù·Ù¤ıËÎ·Ó 73 ·ÈÙ‹ÛÂȘ ·fi ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜. √¯Ù¿ÌËÓ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ı· ηχ„Ô˘Ó ı¤ÛÂȘ ÂÓfi˜ ÂÓ·ÂÚ›ÙË, ‰‡Ô ¯ÂÈÚÈÛÙÒÓ JCB, 17 ÂÚÁ·ÙÒÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ‰‡Ô Ô‰ËÁÒÓ, ‰‡Ô Ô‰ËÁÒÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ, ÂÓfi˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ‡‰Ú¢Û˘, ‰‡Ô ‚ÔËıÒÓ ˘‰Ú·˘ÏÈÎÔ‡ Î·È ÂÓfi˜ ˘‰Ú·˘ÏÈÎÔ‡. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó 22 ı¤ÛÂȘ, fiÛ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ˙‹ÙËÛÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ Î·È ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ‰ÈÏ¿ÛȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ.√ ¢‹ÌÔ˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ˙‹ÙËÛ 80 ÔÎÙ·ÌËÓ›Ù˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó 20, ÂÓÒ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó 71 ·ÈÙ‹ÛÂȘ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ˙ËÙ‹ıËÎ·Ó 4 ÔÎÙ·ÌËÓ›Ù˜ Î·È ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó ‰‡Ô ÂÓÒ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó 25 ·ÈÙ‹ÛÂȘ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÔÓ‹ÛÔ˘ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ˙‹ÙËÛ 10 ı¤ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ 10 Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 24 πÔ˘Ó›Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂΉÔı› Ë Û¯ÂÙÈ΋ ÚÔ΋ڢÍË ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹ÛˆÓ.

ªÂ 4,5 ÂÎ. ¢ÚÒ ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› Ë ª·ÁÓËÛ›·, ÂÊfiÛÔÓ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Û ÎÔÈÓˆÊÂÏ‹ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·

ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÁÈ· ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙË M·ÁÓËÛ›· ªÂ 4,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› Ô ¡ÔÌfi˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·fi ÙÔ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÂÊfiÛÔÓ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ̤¯ÚÈ ÙȘ 11 πÔ˘Ï›Ô˘, ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Û ÎÔÈÓˆÊÂÏ‹ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. √È ı¤ÛÂȘ Ô˘ ı· ÂȉÔÙËıÔ‡Ó ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÁÁ›ÍÔ˘Ó ÙȘ 1.300 Î·È ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛ ‹‰Ë Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, ÒÛÙ ӷ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘.£¤ÛÂȘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Î·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· “¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ı¤ÛÂˆÓ ··Û¯fiÏËÛ˘ Û ÙÔÈÎfi Â›Â‰Ô Ì¤Ûˆ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜”, ÙÔ˘ ÕÍÔÓ· ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ 7 “¢È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË”ÙÔ˘ ∂.¶. “∞Ó¿Ù˘ÍË ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡”, Ô˘ ÚÔÎËÚ‡¯ıËΠ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘.√ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È Ù· ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ¿ ÙÔ˘ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ··Û¯ÔÏÔ‡Ó, Â› ÂÓÙ¿ÌËÓÔ, ¿ÙÔÌ· Ì ÌËÓÈ·›Â˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ 625 ú, ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ, Û ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ӷ ¤ÚÁ· Î·È ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ı· ηχÙÔÓÙ·È, ÂÍ ·˘ÙÒÓ,

¿ÁȘ ·Ó¿ÁΘ Î·È ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘.∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘, ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ Û˘ÌÚ¿ÙÙÔÓÙ˜ ÊÔÚ›˜, fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ, ÔÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ, Ù· ۈ̷Ù›·, Ù· ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ· Î·È È‰Ú‡Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ Â¿ÚÎÂÈ· Ù‡Ô˘ °’.√ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ª·ÁÓËÛ›· Â›Ó·È 4.495.312,50 ú Î·È ·ÊÔÚ¿ 1.300 ˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÂÚ›Ô˘. °È· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÓË̤ڈÛË Î·È ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ Û‡ÛÎÂ„Ë ˘fi ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜, ¶·È‰Â›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Î. ∞fiÛÙÔÏÔ ¶·ÓÙÛ¿, ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ™ÙÚÂÊÙ¿ÚË, ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÙˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ (∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜, Δ¯ÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›·, ÀËÚÂÛ›· ¶Ú·Û›ÓÔ˘, ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›·), Ù˘ ¢∂À∞ªμ, Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Û˘˙ËÙ‹ıËÎÂ Ô Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜, Ì ‚·ÛÈÎfi ¿ÍÔÓ· ÙÔÓ ¢∂√μ, ı· ÚÔ‚Ô‡Ó ÛÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Î·È ı· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¤ˆ˜ ÙȘ 11 πÔ˘Ï›Ô˘ 2011.

ÀÔÁÚ·Ê‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¡. ¶ËÏ›Ô˘

¶ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÂÚÁ·ÙÒÓ Î·È ·Ú·Ï·‚‹ Ó¤ˆÓ ο‰ˆÓ “∞Ó¿Û·” ÁÈ· ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ë ·Ó¿ÏË„Ë Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙˆÓ 17 ÂÚÁ·ÙÒÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÏËÊı› ÌÂ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ¤ÓÙ ÌËÓÒÓ. ΔȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ı· ·Ú·Ï¿‚ÂÈ Î·È 100 Ó¤Ô˘˜ ο‰Ô˘˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ¤ÓÙ ԯ‹Ì·Ù·- Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ·ÔÎÔÌȉ‹˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ™ÙÂÚÂÒÓ ∞Ô‚Ï‹ÙˆÓ (º√¢™∞) ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÚÔˆı› ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ Û fiÏÔ ÙÔ ¢‹ÌÔ.√È ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÒÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÚfiÎÂÈÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÙÔ˘ fiÚÈ· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙ˜ ·Ú·Ï›Â˜.ΔÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ›¯·Ó ηٷÁÚ·Ê› ÛËÌ·ÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ˘‹Ú¯·Ó ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙfiÛÔ ·fi ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, fiÛÔ Î·È ·fi ÂÈÛΤÙ˜. “ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ï˘ı› ÚÔÛˆÚÈÓ¿ Ì ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÙˆÓ 17 ÂÔ¯ÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÙÒÓ. √ ¢‹ÌÔ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌfiÓÔ ‰‡Ô ÌfiÓÈÌÔ˘˜ ÂÚÁ¿Ù˜ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Â›Ó·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· 30 Î·È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÁÈ· 70 ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜. √È ÂÔ¯ÈÎÔ› ÂÚÁ¿Ù˜ ı· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó Î·ıÔÚÈÛÙÈο ÛÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Ú·ÏÈÒÓ, ÙˆÓ Ï·ÙÂÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ Û οı ¢ËÌÔÙÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘”, ÙÔÓ›˙ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ¡ÈÎ. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜.

¶·Ú·Ï·‚‹ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ-ο‰ˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ Ë̤Ú˜ Ô ¢‹ÌÔ˜

ÛÙÔÈ¯Ë ÙÔ˘ Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ı· ‰ÒÛÂÈ Ï‡ÛÂȘ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜”, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “¶Ï¤ÔÓ, Ì ٷ Ó¤· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ı· ¤¯Ô˘Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÎÚ›ÛÈÌÔ ·˘Ùfi ÙÔ̤· Î·È Ó· ·Ó·‚·ıÌ›ÛÔ˘Ì ÙȘ ·Ú¯fiÌÂÓ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ˘ËÚÂۛ˜. Δ· Ó¤· ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚ·, ηıÒ˜ Î·È Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ı· ÙÂıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜”.

¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó·Î‡ÎψÛ˘

ΔȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ı· ·Ú·Ï¿‚ÂÈ 100 Ó¤Ô˘˜ ο‰Ô˘˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ¤ÓÙ ԯ‹Ì·Ù·Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ·ÔÎÔÌȉ‹˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ º√¢™∞

¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· 100 Ó¤ˆÓ ο‰ˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Î·È Ë ·Ú·Ï·‚‹ ·fi ÙÔ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ™ÙÂÚÂÒÓ ∞Ô‚Ï‹ÙˆÓ (º√¢™∞) ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤ÓÙÂ Û˘ÓÔÏÈο Ô¯‹Ì·Ù· Î·È Ì˯·Ó‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÎÔÌȉ‹ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ı· ·Ú·ÏËÊıÔ‡Ó ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚÔ, ‰‡Ô ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÌÈÎÚ¿ Î·È Â˘¤ÏÈÎÙ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÂÙ·È Ë ·ÔÎÔÌȉ‹ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÛÙÂÓÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ¤Ó· Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ Î¿‰ˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ¤Ó· Û¿ÚˆıÚÔ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙˆÓ ÎÔÈÓÔ¯Ú‹ÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ. “∏ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚˆÓ Î·È Ë ·ÓÙ›-

™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ Û fiϘ ÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ˜. ◊‰Ë Ô Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜ Î·È ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¤ÚıÂÈ Û Â·Ê‹ Ì ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ∞ӷ·ÎψÛ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Û ۇÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ó· ·Ú·‰ÔıÔ‡Ó fiÏ· Ù· Û¯ÂÙÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙˆÓ ·Ó·Î˘ÎÏÔ‡ÌÂÓˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È. ∂fiÌÂÓÔ ‚‹Ì· ı· Â›Ó·È Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰˘Ô Ï¢ÚÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Ô˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ, Ù· ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌ· ˘ÏÈο Ô˘ ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È Â›Ó·È Á˘·Ï›, ¯·ÚÙ›, ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ, Ï·ÛÙÈÎfi Î·È ı· ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ÌÏ ο‰Ô˘˜ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ Ô˘ ı· ÚÔÌËı¢Ù› Ô ¢‹ÌÔ˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Û ÎÂÓÙÚÈο Î·È ¿ÏÏ· ÛËÌ›· ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ. “μ·ÛÈ΋ Ì·˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Â›Ó·È Ë ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ¶ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘”, ÙfiÓÈÛ ۯÂÙÈο Ô Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

¶ÚfiÙ·ÛË ¤ÍÈ ÛËÌ›ˆÓ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·Ù¤ıÂÛ ÛÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜. ∂ÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ “ÙËÓ ·Ô˘Û›· Û˘ÁÎÚÔÙË̤Ó˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙÔ ÂȯÂÈÚ›Ӕ Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ “Ù· ı¤Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈο”, Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜, ÚÔÙ›ÓÂÈ Î·È Ù· ÂÍ‹˜: 1Ô ‚‹Ì·: ∫·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ¶Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· ηٷÁÚ¿„Ô˘ÌÂ, ·Ó¿ ÂÚÈʤÚÂÈ·, ÙȘ ÂÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, ÌÂÛ·›Ô˘ ‹ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜, ȉȈÙÈΤ˜ ‹ ‰ËÌfiÛȘ, Ô˘ ÛÎ¿ÏˆÛ·Ó ÛÙ· ÁÚ·Ó¿˙È· ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ‹ ¿ÏÏˆÓ ÂÌÔ‰›ˆÓ. 2Ô ‚‹Ì·: √Ì·‰ÔÔ›ËÛË-ÚÔÙÂÚ·ÈÔÔ›ËÛË ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ªÂ ‚¿ÛË ÙÔ ÂΉËψ̤ÓÔ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘, Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë ÔÌ·‰ÔÔ›ËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ (ȉȈÙÈÎÒÓ ‹ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ) ·Ó¿ ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ÙÔ̤·, ηıÒ˜ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÌÔ‰›ˆÓ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó ÔÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜. 3Ô ‚‹Ì·: ∫·Ù¿ÚÙÈÛË ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ™¯Â‰›ˆÓ ªÂ ‚¿ÛË Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘, ı· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ ·Ϥ˜ ‰ÈÔÚıˆÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ‰È¢ÎÔÏ˘ÓıÔ‡Ó ÔÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ÂÓÒ ı· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÂÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó ÔÏ˘Û‡ÓıÂÙË ·Ú¤Ì‚·ÛË. ŸÏ˜ ÔÈ ÂÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ Â›Ó·È ÒÚÈ̘ ÚÔ˜ ˘ÏÔÔ›ËÛË ı· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó Û ¤Ó· ÂÓÈ·›Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ™¯¤‰ÈÔ, Ô˘ ı· Î˘Úˆı› Ì ÓfiÌÔ ÛÙË μÔ˘Ï‹, ÂÓۈ̷ÙÒÓÔÓÙ·˜ ÙÚÂȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜: ·) ‡„Ô˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÚÔ˜ ˘ÏÔÔ›ËÛË (ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ηÙÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ), ‚) ηÙÒÙ·ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ Ú˘ıÌÔ‡ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ οı ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, Á) ηÙÒÙ·ÙÔ ·ÚÈıÌfi Ó¤ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Û οı ÂÚÈʤÚÂÈ·. 4Ô ‚‹Ì·: ¢È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Ì ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ∂Âȉ‹ Ì ٷ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷο ∞Ó·Ù˘Íȷο ™¯¤‰È· ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ‰¤ÛÌË ÂȉÈÎÒÓ Ú˘ı̛ۈÓ, ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› fiÙÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Û˘Óı‹Î˜ ·ı¤ÌÈÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Û ۯ¤ÛË Ì ¿ÏϘ ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, ·Ú·‚È¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÔÈÓÔÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· ÂÚ› ˘ÁÈÔ‡˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. ∏ ‚·ÛÈ΋ ·¿ÓÙËÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ·˘Ù‹ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ‚ÈÒÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ¯ÒÚ· Ì·˜, Â›Ó·È ·Ôχو˜ ¤ÎÙ·ÎÙ˜ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ì›· ÂȉÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚ›Ó, ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙËı› ÙÔ ÂıÓÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ. 5Ô ‚‹Ì·: “Super-Market” ÛÙ‹ÚÈ͢ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ. 6Ô ‚‹Ì·: ŒÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘. Δ· ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷο ∞Ó·Ù˘Íȷο ™¯¤‰È·, ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜, ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÏÒ˜ Ì›· ‰È·‰Èηۛ· fast tr·ck, ·ÏÏ¿ ¤Ó· ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ¿ÌÂÛÔ˘ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡, Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ‰Ú·ÛÙÈο Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙÔ ÂȯÂÈÚÂ›Ó Û ̛· ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, fiÔ˘ ÙÔ ‚ÈÔÙÈÎfi Ì·˜ Â›Â‰Ô Î·È Ë ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚˆÙÔÊ·Ó›˜ ·ÂÈϤ˜ ÁÈ· Ù· ÌÂÙ·ÔÏÈÙ¢ÙÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜”.


M·ÁÓËÛ›· 16 ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ÙË ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ηٷÔϤÌËÛË ∂¡¢π∞º∂ƒ√¡ ·ÁÎfiÛÌÈÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ

ÁÈ· ÙË ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ηٷÔϤÌËÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ μfiÏÔ ·fi 4 ¤ˆ˜ 7 πÔ˘Ï›Ô˘ 2011 Ì ı¤Ì· “√ÏÔÎÏËڈ̤ÓË ¶ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ∞ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ” . ΔÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÁÈ· ÙË μÈÔÏÔÁÈ΋ ∫·Ù·ÔϤÌËÛË. ΔÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Î¿ı ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, ʤÚÓÂÈ Û Â·Ê‹ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ·fi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 60 ¯ÒÚ˜. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ, Â›Ó·È Ó· ηٷÁÚ¿„ÂÈ Î·È ·Ó·‰Â›ÍÂÈ Ù· Ó¤· ÂÚ¢ÓËÙÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ÙÚÔʛ̈Ó, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ ÌË ÙÔÍÈΤ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÚfiÏ˄˘ Î·È ÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ ÂÓÙfiÌˆÓ ·ÔıËÎÒÓ, ÙˆÓ ÙÔÍÈÓÒÓ ÛÙ· ÙÚfiÊÈÌ· Î·È ÙˆÓ ÏÔÈÒÓ ÌÔÏ˘ÛÌ¿ÙˆÓ. ™ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ı· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡Ó Â›Û˘ Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜, Ô˘ ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ¯Ú‹Û˘ ÙˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ ÛÙ· ÙÚfiÊÈÌ· Î·È ÙÔ˘˜ ·ÔıË΢ÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÌË ÛÙfi¯Ô˘˜, ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÌfiÏ˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ì ÂÓÙÔÌÔÎÙfiÓ· Î·È Û˘Ó·Ê›˜ Ô˘Û›Â˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ı· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó Î·È ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ˙ËÙ‹Ì·Ù·: - μÈÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ÂÓÙfiÌˆÓ ·ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. - ª¤ıÔ‰ÔÈ ÚfiÏ˄˘ ÙˆÓ ÂÓÙfiÌˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ôı‹Î¢ÛË, ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Î·È ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·. - ºÂÚÔÌfiÓ˜, ·Á›‰Â˜ Î·È ¿ÏϘ ̤ıÔ‰ÔÈ ·Ó›¯Ó¢Û˘ ÙˆÓ ÂÓÙfiÌˆÓ ·ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. - ŸÏ˜ ÔÈ Ù˘¯¤˜ ÁÈ· ÙË ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ηٷÔϤÌËÛË ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. - ∞ÔÙÚÔ‹ ÌfiÏ˘ÓÛ˘ ·fi ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ‚·ÎÙ‹ÚÈ·, ̤ۈ ÙˆÓ ÂÓÙfiÌˆÓ Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË Ì˘ÎÔÙÔÍÈÓÒÓ. - º˘ÛÈΤ˜, ¯ËÌÈΤ˜ Î·È ¿ÏϘ Ù¯ÓÈΤ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÂÓÙfiÌˆÓ ·ÔıËÎÒÓ. - ŒÓÙÔÌ· ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜, ͢ÏÔÊ¿Á· ¤ÓÙÔÌ·, ¤ÓÙÔÌ· ηڷÓÙ›Ó·˜ Î·È ¤ÓÙÔÌ· ÌÔ˘Û›ˆÓ. À‡ı˘ÓÔ˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Â›Ó·È Ô Â›ÎÔ˘ÚÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ∂ÓÙÔÌÔÏÔÁ›·˜ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∞ı·Ó·Û›Ô˘. ∂›Û˘ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ·ÓÔÈÎÙ‹ Û‡ÁÎÏËÙÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ “∫ÔÚ‰¿ÙÔ˜” ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘.

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∞ÚÁ˘ÚÔ¯Ú˘ÛÔ¯fiˆÓ øÚÔÏÔÁÔÔÈÒÓ ∂∫§√°∂™ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤Ô˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∞ÚÁ˘ÚÔ¯Ú˘ÛÔ¯fiˆÓ øÚÔÏÔÁÔÔÈÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜. ∞fi Ù· 43 ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· ÔÈ 33 Î·È ÂÎϤ¯ÙËÎ·Ó ÛÙÔ ÂÙ·ÌÂϤ˜ ¢™ ÔÈ Î.Î. π. ºfi‚Ô˜, °ÂÚ. ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜, ∑ˆ‹ ¶Ú›ÓÙ˙È·, ¢ËÌ. ¡È˙¿Ì˘, ∂˘ÛÙÚ. ªfiÛ¯Ô‚Ô˜, ∫. ™˘Ú›‚ÂÏ˘ Î·È ¶. ∫·Ïfi‚Ô˘ÏÔ˜. √ Î. ∫·Ïfi‚Ô˘ÏÔ˜ ÂÎϤ¯ÙËΠ̠ÎÏ‹ÚˆÛË ÏfiÁˆ ÈÛÔ„ËÊ›·˜. °È· ÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ∂ÌfiÚˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ¶√μ∞∫ø ÂÍÂϤÁËÛ·Ó ÔÈ Î.Î. π. ºfi‚Ô˜ Î·È °ÂÚ. ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜. ∏ Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ÚÁ˘ÚÔ¯Ú˘ÛÔ¯fiˆÓ øÚÔÏÔÁÔÔÈÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ù· ÔÍ˘Ì¤Ó· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, Ô˘ Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ù· ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ·, ·ÌÊ›‚ÔÏ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·, Ô˘ Â›Ó·È ÊıËÓfiÙÂÚ· 20%, ÂÓÒ ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Î·È º¶∞ 23%, ηıÒ˜ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÔÏÏ¿ ·’ ·˘Ù¿ ·Ú¿ÓÔÌ·, ÙfiÙ Êı¿ÓÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È ÊıËÓfiÙÂÚ· ̤¯ÚÈ Î·È 30% ·fi Ù· ÂÏÏËÓÈο.

¶∂ª¶Δ∏ 23 I√À¡π√À 2011

ªÂ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ·fiÊ·ÛË ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜

ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË

∞Ó·ÛÙ¤ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ Â› ÈÛÙÒÛÂÈ ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ÛÙÔ Δ∞¶-√Δ∂

∂ÂÓ‰˘ÙÈο Û¯¤‰È· ÁÈ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË

ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ Â› ÈÛÙÒÛÂÈ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Û ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ Δ∞¶-√Δ∂ (√Δ∂, √™∂, ∂§Δ∞) ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ·fi ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ï›Ô˘ ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, fiˆ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ¯ı˜ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ÌË ÂÍfiÊÏËÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÁÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÙÂϤÛÂÈ ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ.

ΔËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ı· ÙË Ï¿‚ÂÈ Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË. ŸÌˆ˜ ıˆÚÂ›Ù·È ‚¤‚·ÈÔ, ÂÎÙfi˜ ·Ó ÏËÚˆıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙÂ, ˆ˜ Î·È Ë Û˘Ó¤Ï¢ÛË ı· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ∞fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘ Δ∞¶-√Δ∂ ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· Ê·Ú̿ΈÓ, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó Û ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÂÎÙfi˜ ÓÔÌÔ‡ ÁÈ· Ó· ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔ ÙÔÈÎfi ·Ú¿ÚÙËÌ· ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›. √ ÙÔÈÎfi˜ Ê·Ú̷΢ÙÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ‹Ù·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ·ÓÂÏÏ·‰Èο Ô˘ ˘¤ÁÚ·„ ۇ̂·ÛË Ì ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ù·Ì›Ô, ÒÛÙ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ Ó· Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÙÛÈfiÏ˘, ·˘Ùfi ¤ÁÈÓ ÛÙȘ 20 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ηıÒ˜ ¤Ó· Ì‹Ó· ÚÈÓ Â›¯Â ÎÏ›ÛÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔ ÙÔÈÎfi ·Ú¿ÚÙËÌ· ˘Á›·˜, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ Ï¿Ì‚·Ó·Ó Ù·

● ∞fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘ Δ∞¶-√Δ∂ ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· Ê·Ú̿ΈÓ

¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ù· Ê¿Ú̷η Ô˘ ·ÁfiÚ·˙·Ó. ∂Ì›˜ ÏÔÈfiÓ ÙfiÙ ·ÔÊ·Û›Û·Ì ÌÂÙ¿ ·fi ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ó· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ì ۇ̂·ÛË ÁÈ· ÙËÓ Â› ÈÛÙÒÛÂÈ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ı· ÏËÚˆÓfiÌ·ÛÙ·Ó ·fi ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô Ì ̿ÍÈÌÔ˘Ì Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË 45 Ë̤Ú˜, fiˆ˜ ϤÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜. øÛÙfiÛÔ ·fi Ù· Ù¤ÏË ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÂÓ ÏËÚÒıËÎ·Ó Ô‡Ù ̛· ÊÔÚ¿, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ˘ÔÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÓÙÏËı›, ηıÒ˜ ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Δ∞¶√Δ∂ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ·ÎÔ‡Ó Â›-

Ó·È ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ. ª¿ÏÈÛÙ· Û ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ›¯Â Ô Î. ª·ÙÛÈfiÏ˘ Ì ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜ ÙÔ˘ Ù·Ì›Ԣ ¿ÏÈ ÙÔ˘˜ ‰fiıËÎÂ Ë ‰È·‚‚·›ˆÛË fiÙÈ ı· ÏËÚˆıÔ‡Ó Ôχ Û‡ÓÙÔÌ·. Ãı˜ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ Â› ÈÛÙÒÛÂÈ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ Ê·Ú̿ΈÓ, Ì ÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ô˘ ‰È·‚ÈÔ‡Ó ÛÙÔ ÓÔÌfi, Ó· Ì·›ÓÔ˘Ó Û Ӥ· Ù·Ï·ÈˆÚ›·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ·ÎfiÌË Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ Â› ÈÛÙÒÛÂÈ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘

Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ÛÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ Δ™∞À. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ¤Ó· ·ÎfiÌË ı¤Ì· Ô˘ ··Û¯ÔÏ› ÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜, Â›Ó·È ÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, fiÔ˘ ‹‰Ë ˘¿Ú¯ÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‚ÁÂÈ Î¿ÔÈ· ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ô˘ Ó· ÂÍÂȉÈ·ÂÈ Ù· ̤ÙÚ·. √ ÓfiÌÔ˜ οÓÂÈ ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›· ÁÈ· ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜, ÂÓÒ ·Ê‹ÓÂÈ ÙÔÓ ˘Ô¯ÚˆÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ÂÊË̤Ú¢Û˘ ÁÈ· ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. ∂›Û˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Ê·Ú̷ΛˆÓ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ Î·È Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ Úˆ›. ¶¿ÓÙˆ˜ ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ Ô Î. ª·ÙÛÈfiÏ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜, ı· Ú¤ÂÈ ¿ÌÂÛ· Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ıÂÛÌfi Ô ÔÔ›Ô˜ ·fi ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ı· ÙÂı› Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹. ÕÏψÛÙ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÛÔ‚·Úfi ı¤Ì· Ô˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÊÚÔÓÙ›‰· ˘Á›·˜. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

ªÂÙ¿ ÙË ‰ÚÔÛÈ¿, ˙¤ÛÙË Î·È ÌÂÙ¿ ¿ÏÈ ‰ÚÔÛÈ¿ ̤¯ÚÈ ÙȘ ·Ú¯¤˜ πÔ˘Ï›Ô˘

™ÎˆÙÛ¤˙ÈÎÔ ÓÙÔ˘˜ ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ ™À¡∂Ãπ∑∂Δ∞π ÙÔ “ÛΈÙÛ¤˙ÈÎÔ ÓÙÔ˘˜” ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡. ∞fi Û‹ÌÂÚ· Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ·Ó¤‚ÂÈ Î·È ı· Êı¿ÛÂÈ ÛÙ· ËÂÈÚˆÙÈο Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙÔ˘˜ 3334 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘, ˆÛÙfiÛÔ ·fi ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ı· ¤ÛÂÈ Î·Ù·ÎfiÚ˘Ê· Î·È ¤ÙÛÈ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÔÈ Ì¤ÁÈÛÙ˜ ÙÈ̤˜ Ù˘ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ÙˆÓ 27-28 ‚·ıÌÒÓ. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘ ı· ¿ÚÂÈ ¿ÏÈ ÙËÓ ·ÓÈÔ‡Û·, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ì ٷ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÚÔÁÓˆÛÙÈο ÛÙÔȯ›· Ó· ÍÂÂÚÓ¿ Ù· Â›‰· ÙÔ˘ η‡ÛˆÓ·. ªÂÙ¿ ÙË ‰ÚÔÛÈ¿ ˙¤ÛÙË Î·È ÌÂÙ¿ ÙË ˙¤ÛÙË ‰ÚÔÛÈ¿. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. Ãı˜ ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ÛÙÔ μfiÏÔ ‰ÂÓ ÍÂ¤Ú·Û ÙÔ˘˜ 29 ‚·ıÌÔ‡˜, ·fi Û‹ÌÂÚ· fï˜ ·Ó‚·›ÓÂÈ Î·È ı· “È¿ÛÂÈ” ÙÔ˘˜ 30 Î·È ·‡ÚÈÔ ÙÔ˘˜ 32. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ì¿ÏÈÛÙ· ›Ûˆ˜ “È¿ÛÂÈ” Î·È ÙÔ˘˜ 33 ‚·ıÌÔ‡˜, ÁÈ· Ó· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÙÒÛË ·fi ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜ Û‹ÌÂÚ·. ΔÔ ÌÂÏÙ¤ÌÈ ÂÍ·ÛıÂÓ›, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ Ù· 4 ÌÔÊfiÚ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ∞‡ÚÈÔ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â-

● ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ÛÙÔ μfiÏÔ ›Ûˆ˜ “È¿ÛÂÈ” Î·È ÙÔ˘˜ 33 ‚·ıÌÔ‡˜

‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌÈÎÚ‹ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ¿ÓÔ‰Ô, ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ 31-33 ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ËÂÈÚˆÙÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›·. ™Ù· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ Â›Û˘ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ·Ó¤‚ÂÈ Î·È ÁÂÓÈο ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÙÈ̤˜ ÛÙÔ˘˜ 26-29 ‚·ıÌÔ‡˜. ∞ÚÎÂÙ¿ ÂÍ·ÛıÂÓË̤ÓÔÈ ÔÈ ¿ÓÂÌÔÈ, ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Î·È Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‚fiÚÂȘ-‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈΤ˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ Á‡Úˆ ÛÙ· 3-4 ÌÔÊfiÚ. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ÚԂϤÂÙ·È

·ÚÎÂÙ‹ ·ÛÙ¿ıÂÈ· ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È Ù˘ £Ú¿Î˘, ηıÒ˜ Î·È Û ÔÏÏ¿ ÔÚÂÈÓ¿ ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Î·È Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ ¯ÒÚ·˜ Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÈ Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜ (ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Î·È ÈÛ¯˘Ú¤˜) Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ÚÔ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ· Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Î·Ïfi˜, Ì ·Ó·Ù‡ÍÂȘ ÓÂÊÒÓ, ·ÏÏ¿ Û ÈÔ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ¤ÎÙ·ÛË. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ÂÓ

Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·Ó‚·›ÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚ·, ›Ûˆ˜ ÙÔÈο ¤ˆ˜ Î·È 34 ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙ· ËÂÈÚˆÙÈο ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ˆÛÙfiÛÔ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÓÙÔÓË ‰˘ÛÊÔÚ›· ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ∞fi ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ô Î·ÈÚfi˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ, Ì ÁÚ‹ÁÔÚË ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ‚ÔÚÈ¿‰ˆÓ (ÌÂÏÙ¤ÌÈ) ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜, Ô˘ ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Î·È Ù· 8 ÌÔÊfiÚ, Î·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÙÒÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Û fiϘ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ΢ڛˆ˜ ‰Â ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Î·È Ì ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚÔÁÓˆÛÙÈο ‰Â‰Ô̤ӷ, Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ÂÓ ı· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ 26-28 ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ËÂÈÚˆÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ŒÙÛÈ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·È Ë ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, Ì ÌÂÏÙ¤ÌÈ· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô Î·È ·ÚÎÂÙ‹ ‰ÚÔÛÈ¿ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›·, ÂÓÒ ÛÙ· μfiÚÂÈ· μ·ÏοÓÈ· ı· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ¤ÓÙÔÓË ·ÛÙ¿ıÂÈ· Ì ÈÛ¯˘Ú¤˜ ηٷÈÁ›‰Â˜, Ô˘ ı· ÂËÚ¿˙ÂÈ Î·È ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ÚÔ˜ Ù· Ù¤ÏË Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Î·È Ì ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˙ÂÛÙ¿ÓÂÈ Ô Î·ÈÚfi˜ Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ÚÒÙË ıÂÚÌ‹ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ Ì‹Ó·, Ì ̤ÁÈÛÙ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ 36-37 ‚·ıÌÒÓ ∫ÂÏÛ›Ô˘. ¢∏ª√.™.

∏ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÒÓ Ù˘ Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Î·È ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÂÈı˘Ì› Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚÂ›Ó Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· Ù· ÂÍ‹˜: √ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î. ¡ÈÎËÙÈ¿‰Ë˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë ¶ÔÏÈÙ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ (ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÁÚ·Ê›·, ÂÚÈʤÚÂȘ, ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜) ÁÈ· ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ·fi 1Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ Î·È 30 ª·ÚÙ›Ô˘. ¶ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÈÏÔÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· 3ÂÙÔ‡˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜. ™Â fiÛÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ı· ‰ÔıÔ‡Ó Î›ÓËÙÚ·, fiˆ˜ Ë Ì›ˆÛË ÙÂÏÒÓ ‡‰Ú¢Û˘ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜, Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ ÚÔÛÁ›ˆÛ˘ Î·È ÙÔ˘ “Û·ÙfiÛËÌÔ˘” ÛÙ· ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ·, Ë ÂȉfiÙËÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∂›Û˘, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘Û‹ ÙÔ˘˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÂȉÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ, Ë ÔÔ›· ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ·fi 1Ë πÔ˘Ï›Ô˘ ̤¯ÚÈ 31 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ¯ÚÔÓÈ¿ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 150 ÂÎ. ¢ÚÒ. Δ· ÂÂÓ‰˘ÙÈο Û¯¤‰È· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ì ÔÛÔÛÙfi ¿Óˆ ÙÔ˘ 50% Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ˘Âڂ› ÙÔ 40fi ¤ÙÔ˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘˜ Î·È ·ÛÎÔ‡Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ. ΔÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È Û 150.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Û 100.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙȘ Ôχ ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ŸÛ· ÂÂÓ‰˘ÙÈο Û¯¤‰È· ˘·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÓ›Û¯˘Û˘ ·fi ÙÔ ∂™¶∞, ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∂Δ∂∞¡ (ÚÒËÓ Δ∂ª¶ª∂) Ì ¯·ÌËÏfiÙÔÎÔ ‰¿ÓÂÈÔ. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ ı· Á›ÓÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο (www.ependyseis.gr) Î·È ÂÓ Û˘Ó¯›· ÂÓÙ‡ˆ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.


M·ÁÓËÛ›· 17

¶∂ª¶Δ∏ 23 π√À¡πOY 2011

¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÂȉÈο Ì·ı‹Ì·Ù·, ÂÓÒ ‰ÂÓ ¤Ï·‚·Ó Î·È ÙË ‚‚·›ˆÛË ÚfiÛ‚·Û˘

∂Ìfi‰È· ÁÈ· ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ·fi ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜

Ã

ˆÚ›˜ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÂȉÈο Ì·ı‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È ‰›¯ˆ˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ ÙË ‚‚·›ˆÛË ÚfiÛ‚·Û˘ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈο fiÏÔÈ ÔÈ ‚·ıÌÔ› ÙÔ˘˜, Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙÔ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘˜ ‰ÂÏÙ›Ô ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›·. ™‹ÌÂÚ· ÂÎÓ¤ÂÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Έ‰ÈÎÔ‡ ÚfiÛ‚·Û˘. ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

™ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ‰ÂÏÙ›Ô˘ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ϤÔÓ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· §‡ÎÂÈ· ÁÈ· Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó ÙÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi Έ‰ÈÎfi ÚfiÛ‚·Û˘, ÒÛÙ ӷ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙË ‰È·‰Èηۛ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ê¤ÙÔ˜ Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ Á›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ. °È· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ‰ÂÏÙ›Ô˘ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· §˘Î›ˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔÔÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÛÙ· §‡ÎÂÈ· ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ì¤Ûˆ ÌÈ·˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÊfiÚÌ·˜ ÔȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ οÓÔ˘Ó ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ì ÙÔ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ ‚¤‚·È· Ó· ‚ϤÔ˘Ó ÙȘ Û¯ÔϤ˜. ™ÙÔ 1Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘, ·fi ÙÔ˘˜ 114 ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Ô˘ ‹Ú·Ó ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜, ÔÈ 20 ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ì ÙÔ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘˜ ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ οÔȘ Û¯ÔϤ˜, ÔÈ 88 ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Û¯ÔÏËı› Î·Ó Î·È ÌfiÏȘ ¤ÍÈ ¤¯Ô˘Ó ÔÚÈÛÙÈÎÔ-

ÔÈ‹ÛÂÈ, ‰ËÏ·‰‹ ·¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÙÔ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Â›Ù ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÔÊÔÚÙÈÛÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÒÓ Î·È Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó ÂÈÛٷ̤ӈ˜ Ì ÙÔ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎfi ̤۷ ÛÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Â›Ù ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Î¿ÔÈ· Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ÛÙÔȯ›·. 줂·È· Ë ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 28 πÔ˘Ó›Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜. Δ¤ÛÛÂÚ· Â›Ó·È Ù· ·ÓÔÈÎÙ¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜. ¶ÚÒÙÔÓ, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ·ÎfiÌË ÔÈ ‚·ıÌÔ› ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ, ÔÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¤ÏËÍ·Ó ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú·. Èڛ˜ Ó· ͤÚÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜, Ò˜ Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÙȘ Û¯ÔϤ˜; °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ¤Ó·˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Ì ¯·ÌËÏfi ‚·ıÌfi ÛÙÔ ÁÚ·ÌÌÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ, ›Ûˆ˜ ÙÂÏÈο Ó· ÌË ıÂÏ‹ÛÂÈ Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Û¯ÔÏ‹ Î·È Ó· ÛÙÚ·Ê› Û ¿ÏÏÔ ‰›Ô. ª¿ÏÈÛÙ· ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ Î·È Ë √§ª∂ ¤¯ÂÈ ÎËÚ‡ÍÂÈ ÙËÓ ·Ô¯‹ ÙˆÓ ‚·ıÌÔÏÔÁËÙÒÓ ·fi Ù· ÂȉÈο Ì·ı‹Ì·Ù· ÏfiÁˆ Ù˘ ηٿÚÁËÛ˘ Ù˘ ·Ú¿ÏÏËÏ˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ͤÓ˘ ÁÏÒÛÛ·˜ ÛÙ· ¢ËÌÔÙÈο Î·È Ù· °˘-

● º¤ÙÔ˜ Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ‰ÂÏÙ›Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ

ÌÓ¿ÛÈ·. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ·ÎfiÌË ÙȘ ‚‚·ÈÒÛÂȘ ÚfiÛ‚·Û˘ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ‚·ıÌfi ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙÔ Î¿ı ̿ıËÌ· Î·È ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ‚·ıÌfi ÚfiÛ‚·Û˘. ª¤¯ÚÈ ÙȘ 27 ÙÔ˘ Ì‹Ó· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ı· ¤¯ÂÈ ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÙȘ Ê˘ÛÔ‡Ó˜ Ô˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ÙÂÙÚ¿ÌËÓ·, ÙȘ ÁÚ·Ù¤˜ ÂȉfiÛÂȘ, ÙÔ ‚·ıÌfi ÚfiÛ‚·Û˘ Î·È ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ‚·ıÌfi ÚfiÛ‚·Û˘. ∞Ó fï˜ ÙȘ ÛÙ›ÏÂÈ ÛÙȘ 27 πÔ˘Ó›Ô˘, fiÙ ı· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ó· ÙȘ ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó; ΔÚ›ÙÔÓ, ·ÎfiÌË Î·È Ì¤¯ÚÈ ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ‰ÂÓ Â›¯Â Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙfi˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ ÛÙȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜ ÁÈ· ʤÙÔ˜. °È·Ù›, ·Ó ÌÂȈıÔ‡Ó ÔÈ ı¤ÛÂȘ, ÔfiÙ ÔÈ ‚¿ÛÂȘ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜, ÙfiÙÂ Ô ˘Ô-

„‹ÊÈÔ˜ ı· οÓÂÈ ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹. Δ¤Ù·ÚÙÔÓ, ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÌÂډ‡ÔÓÙ·È, fiÙ·Ó ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Û οı ۯÔÏ‹ Î·È Ì›· ı¤ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂȉÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·, fiˆ˜ ÔχÙÂÎÓÔÈ, ÙÚ›ÙÂÎÓÔÈ, ÔÚÊ·ÓÔ›, ηıÒ˜ ·fi ʤÙÔ˜ ÔÈ ÌÂÙÂÁÁڷʤ˜ ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Û˘Ó‹ıˆ˜ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó Ù· ÂÍ‹˜ Ï¿ıË: ¶·Ú·Ï›Ô˘Ó ÙËÓ ·Ôı‹Î¢ÛË ÙˆÓ Úfi¯ÂÈÚˆÓ ‰ËÏÒÛˆÓ, Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ Î·È ÌÂډ‡ÔÓÙ·È. °ÔÓ›˜, ·ÏÏ¿ Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ‰Ôı› ÌÈ· ·Ú¿Ù·ÛË ÛÙËÓ ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ‰ÂÏÙ›Ô˘, ·ÏÏ¿ ıˆÚÂ›Ù·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÂÁÎÚÈı› ·˘Ùfi ÙÔ ·›ÙËÌ· ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô ı¤ÏÂÈ ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ï›Ô˘ Ù· §‡ÎÂÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ÎÏ›ÛÂÈ.

™˘ÌÂÚÈÂÏ‹ÊıË ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÛÙ· 100 ηχÙÂÚ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ¤ÚÁ· ·ÓÂÏÏ·‰Èο

μÚ·‚Â›Ô ÛÙÔ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi Ú·‰ÈfiʈÓÔ ÙÔ˘ ™¢∂ μfiÏÔ˘ ∞¡∞ª∂™∞ ÛÙ· 100 ηχÙÂÚ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ¤ÚÁ· ·ÓÂÏÏ·‰Èο Ô˘ ı· ‚Ú·‚¢ÙÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Ô ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi˜ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ¤Ú˘ÛÈ ·fi ÙÔ ™¯ÔÏÂ›Ô ¢Â‡ÙÂÚ˘ ∂˘Î·ÈÚ›·˜ μfiÏÔ˘ Î·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÔÈ ÂÓ‹ÏÈΘ ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔÈ Â›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ‰È·Ù˘ÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘˜. ∏ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ÙË ÊÈÏfiÏÔÁÔ Î. μ·Ú‚¿Ú· ª·Áηʿ Î·È ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ·ÁÁÏÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î. §›ÓÔ μ›ÁÎÏ·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›¯·Ó ÙËÓ È‰¤· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ˆ˜ Ï·ÙÊfiÚÌ· ¤ÎÊÚ·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ì¿ıËÛ˘. ΔÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ‚ڋΠÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘Ô̤ӈÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·È Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ì ÔÏÏ‹ fiÚÂÍË Î·È ÌÂıÔ‰ÈÎfiÙËÙ·. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. μ›ÁÎÏ·˜, οı ¶·Ú·Û΢‹ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔÈ Û˘ÁΤÓÙÚˆÓ·Ó ÙÔ ˘ÏÈÎfi ·fi ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì·ÁÓËÙÔʈÓÔ‡Ù·Ó, ÒÛÙ ·fi ÙËÓ Î¿ı ÂfiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, Ó· ·›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ·fi ÙȘ 4 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. À‹Ú¯·Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÎÔÌ¤˜ Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·Ó, ÂÓÒ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜, Ë ÔÌ¿‰· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ô˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÓ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Î·È Ë ÔÌ¿‰· ˯ÔÁÚ¿ÊËÛ˘. √ ÛÙ·ıÌfi˜ ÛÙÂÁ¿ÛÙËΠÛÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ÂÓÒ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È ¤Ó·˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ÂÎÔÌ¤˜ Ô˘ ·›˙ÔÓÙ·Ó ÛÙÔÓ ÚˆÙfiÙ˘Ô ·˘Ùfi Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi, ‹Ù·Ó ÔÈ ÂÍ‹˜: “πÛÙÔڛ˜ Ù˘ ÁÈ·ÁÈ¿˜” , “∂›Ì·È ·fi ÙÔ...” fiÔ˘ Ô Î·ı¤Ó·˜ η٤ıÂÙ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ·-

● ∏ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ ¢Â‡ÙÂÚ˘ ∂˘Î·ÈÚ›·˜ Î. μ·Ú‚¿Ú· ª·Áηʿ Î·È Î. §›ÓÔ μ›ÁÎÏ·

Ê‹ÁËÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘, ÂÎÔÌ‹ ÁÈ· Ù· ÙË ¯ÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, “Δ· Ó¤· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ” , “Δ· Ó¤· Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜” , “™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘ Ì‹Ó·” , “¢È·ÙÚÔÊ‹” , “°˘Ó·›Î·” , “flÚ· ÙˆÓ ÛÔÚ” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·, fiˆ˜ ·˘Ùfi Ô˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ η٤ÁÚ·Ê·Ó ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹ Î·È ÙȘ ·ÊËÁÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ. ∞ÎfiÌË ˘‹ÚÍÂ Î·È ÌÈ· ÂÎÔÌ‹ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ Â›Ó·È Û‡˙˘ÁÔÈ Ó·˘ÙÈÎÒÓ.

∏ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ù˘ Ì¿ıËÛ˘ ∏ Î. ª·Áηʿ ÂÛÙ›·Û ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘

ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Ù˘ Ì¿ıËÛ˘ Ô˘ ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙfiÓÈÛÂ: “ª·˜ ÂӉȤÊÂÚ Ôχ Ô ÛÙ·ıÌfi˜ ·˘Ùfi˜ Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ¤Ó· ‚‹Ì· ¤ÎÊÚ·Û˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ì·˜. ∏ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ì¿ıËÛ˘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ fiÚÔ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Î·È ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó ›Û· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ¶Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ¤ÚıÔ˘ÌÂ Ô ¤Ó·˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘, Ó· ¿ÚÔ˘ÌÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô ¤Ó·˜ ·fi ÙÔÓ ¿ÏÏÔ. ∫·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ‰ÈÂΉÈΛ ÙÔ ÚˆÙÂ›Ô Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ Û¯¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Î·È ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔ” . ª¿ÏÈÛÙ· ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÔÌ¤ÓˆÓ ÛËÌÂÈÒÓÔ-

ÓÙ·˜ ˆ˜ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·Ó ¤Ó· ‰¤Ô˜, ÚÈÓ ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙˆÓ Ë¯ÔÁÚ·Ê‹ÛˆÓ. ªÂÙ¿ fï˜, fiˆ˜ ϤÓÂ, ÙÔ˘˜ Ê¿ÓËΠfiÙÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ ˯ÔÁÚ¿ÊËÛ˘ ‹Ù·Ó ·Ïfi Î·È ÊÈÏÈÎfi, ·Ú½ÛÙÈÎÔ. “¢ÂÈÏ¿ - ‰ÂÈÏ¿ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ϙ ‰˘Ô - ÙÚÂȘ ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜ Î·È ÌÂÙ¿ ·ÓÔ›ÁÂÛ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, Ϙ Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ÚÈÓ ı· ‹Ù·Ó ·›ı·ÓÔ Ó· Ù· ÂȘ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·Ó ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘. ∫¿Ô˘ ÂÎÏ‹ÛÛÂÛ·È Î·È Î¿Ô˘ ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ” , ·Ó¤ÊÂÚ ÌÈ· ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓË. ªÂ ÙȘ ÂÎÔÌ¤˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‚ÔËı‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi, ‚ÂÏÙ›ˆÛ·Ó ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ ÏÂÎÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ‡ÊÔ˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔÈ Â›·Ó fiÙÈ ÔÈ ÂÎÔÌ¤˜ ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÛÙËÓ ˆÚ›Ì·ÓÛË ÙÔ˘ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·ÙÔ˜, οÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÈÛı¿ÓıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔÈ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ ™¯ÔÏÂ›Ô ¢Â‡ÙÂÚ˘ ∂˘Î·ÈÚ›·˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› §›ÓÔ˜ μ›ÁÎÏ·˜, °·Ú˘Ê·ÏÏÈ¿ §ÂÌÔÓ‹, Î·È ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜ ¶Ï·ÎÈ¿˜ Î·È ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔÈ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›· ∫Ô˘ÙÛÒÓ·, °ÈÒÚÁÔ˜ ª·Ù˙·ÊϤÚ˘ Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ ÷ϿÙÛ˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Û ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ fiÏË ª·Ï›Ó· Ù˘ πÚÏ·Ó‰›·˜ ·fi ÙȘ 14 ¤ˆ˜ 21 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÂÓËÏ›ÎˆÓ Grundtvig. ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ‰Ú¿Û˘ Ô˘ ˘ÏÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2010-2011, ı· Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË, Ë ÔÔ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 27 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙȘ 6.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˘ Î·È ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ™¯ÔÏÂ›Ô ¢Â‡ÙÂÚ˘ ∂˘Î·ÈÚ›·˜. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∂Ó fi„ÂÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∞°∂Δ Δ∏¡ ¤ÁÁÚ·ÊË ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ Ù˘ ∞°∂Δ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ΔÚ›ÙË ÁÈ· ‰È·Ù‹ÚËÛË ÂÓ ÈÛ¯‡ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙ˘ Ù˘ ™˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ™‡Ì‚·Û˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ 2010 ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ˆ˜ ‚¿ÛË ÁÈ· ÙȘ Ӥ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÔÌfiʈӷ Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ۈ̷Ù›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·. ∂¿Ó ·Ú¤ÏıÂÈ ¿Î·ÚË Ë ÚÔıÂÛÌ›·, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û 24ˆÚË ·ÂÚÁ›·. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÛÙÔ μfiÏÔ Ë ¢ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ΔÛÈ̤ÓÙˆÓ ÔÌfiʈӷ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÁÈ· ÙËÓ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· ÛÙȘ 28 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔÓ √ª∂¢ ÂÊfiÛÔÓ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ‰ÂÓ Û˘ÌʈӋÛÂÈ Û ÁÚ·Ù¤˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ. ΔÔ Îϛ̷ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ Ô͇ÓıËÎÂ Î·È ¿ÏÈ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ó· ·Ó·‚¿ÏÏÂÈ ÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÚfiÛ¯ËÌ· ÙË ÌÂÙÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ Ù˘ ∞°∂Δ Î·È fiÙÈ ·ÚÓ‹ıËΠӷ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰ÂÛ̇ÂÙ·È ÂÁÁڿʈ˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂÈ ÙȘ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ 30‹˜ πÔ˘Ó›Ô˘. Δ· ۈ̷Ù›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ Ô˘ Û˘Ó‰ڛ·Û·Ó ¯ı˜ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì· ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË 24ˆÚ˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÛÙȘ 29 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· 30 πÔ˘Ó›Ô˘, ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ªÂÛÔÏ¿‚ËÛ˘ ¢È·ÈÙËÛ›·˜. ∂¿Ó Ê˘ÛÈο Ë ÂÙ·ÈÚ›· ·ԉ¯ı› ÂÁÁڿʈ˜ Ó· ‰ÂÛÌ¢Ù› ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÙÔ ·Ú·¿Óˆ Ï·›ÛÈÔ. Δ· ۈ̷Ù›· Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Î·Ù·ÁÁÂÏ›·˜ ‹ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ˘ ÙˆÓ ™˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ™˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÌÂÙ¿ ÙȘ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ Ô˘ Ï‹ÁÂÈ Ë ÈÛ¯‡ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ Êfi‚Ô Ì‹ˆ˜ ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó ÌÔÓÔÌÂÚÒ˜ Û ·ÙÔÌÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ·Ó Î·È Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÚÔÊÔÚÈο ‰È·„‡‰ÂÈ ˆ˜ ¤¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈ· ÚfiıÂÛË.

∫·ıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶.£. ı· ‰È‰¿ÍÔ˘Ó ·ÓËÏ›ÎÔ˘˜ ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ μfiÏÔ˘ ∫∞£∏°∏Δ∂™ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·-

Ï›·˜ ı· ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ó Ì·ı‹Ì·Ù· ÁψÛÛÈ΋˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Û ̷ıËÙ¤˜-ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ Ó¤ˆÓ μfiÏÔ˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ °Ú·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ª·Ú›ÓÔ˘ ™Î·Ó‰¿ÌË, ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ˘fi ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ηıËÁËÙ‹ °ÂÒÚÁÈÔ ∞Ó‰ÚÔ˘Ï¿ÎË, ı· ÂÈÛÎÂÊÙ› ÙÔ ÂȉÈÎfi ηٿÛÙËÌ· ÎÚ¿ÙËÛ˘ Ó¤ˆÓ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ 30.6.2011, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “£ÂÚÈÓ¿ ΔÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜” . ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓˆÓ, Ô˘ ı· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙË ‰Ú¿ÛË “∂Î·›‰Â˘ÛË ∞ÏÏÔ‰·ÒÓ Î·È ¶·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙˆÓ ª·ıËÙÒÓ” , Ë ÔÔ›· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·˘Ùfi ·ÊÔÚ¿ ÂÓÙ·ÙÈο Ì·ı‹Ì·Ù· ÁψÛÛÈ΋˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Î·È Î·ÏÏȤÚÁÂÈ·˜ Ù˘ ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ, Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ Ó¤ˆÓ μfiÏÔ˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ıÂÚÈÓÒÓ ÌËÓÒÓ. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ - Û‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ - Â›Ó·È Ë ¤ÁηÈÚË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Èı·ÓÒÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ Î·È ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ Ì·ıËÙ¤˜ Û ۯÔÏÈ΋ ·ÔÙ˘¯›· Î·È ‰È·ÚÚÔ‹ Î·È Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÌÂÙ¿‚·Û‹˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ Î¿ı ۯÔÏÈ΋ ‚·ıÌ›‰· ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË.

¡¤Ô ¢™ ÛÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ π∫∞ ™À°∫ƒ√Δ∏£∏∫∂ Û ™ÒÌ· ÙÔ Ó¤Ô ¢™ ÙÔ˘

™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ π∫∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË Û‡ÓıÂÛË: ¶Úfi‰ÚÔ˜ ¢ËÌ. ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ˜, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ∫ˆÓ. ∫Ô˘ÙÛÈÎfi˜, Ù·Ì›·˜ ∂ϤÓË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·, ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎÔ‡ ª¿Î˘ ™ÈÓ¿ÙÈη˜ Î·È Ì¤ÏË ∞¯ÈÏ. ∫·Ï˘‚ÈÒÙ˘ Î·È μ·Û. ∫˘Ú›ÙÛ˘.


M·ÁÓËÛ›· 18 ∞›ÙËÌ· ÁÈ· ÛËÌ·ÓÙÈο ¤ÚÁ· ‡‰Ú¢Û˘ ÙÔ˘ ¢. ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞πΔ∏ª∞ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ Ù·¯˘‰È˘ÏÈÛÙËÚ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‡‰Ú¢Û˘ η٤ıÂÛÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ Â¿ÚÎÂÈ·. ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ·›ÙËÌ· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰Ôı› ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ·Ú¯Èο Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ·¢ı‡ÓıËΠÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÙË ¢∂À∞ªμ ÁÈ· ÙËÓ Û‡Ó·„Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘, ˆÛÙfiÛÔ fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î. ¶. μ·Ê›Ó˘ “Ë ·¿ÓÙËÛË ‹Ù·Ó ·ÚÓËÙÈ΋, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÎÏÂÁ› ÙÔ Ó¤Ô ¢.™. ÛÙË ¢∂À∞ªμ” . ΔÔ ¤ÚÁÔ Î·Ù·Û΢‹˜ ÙÔ˘ Ù·¯˘‰È˘ÏÈÛÙËÚ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‡‰Ú¢Û˘ ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ó· ÂÓÙ·¯ı› Î·È Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› ·fi ÙÔ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· “¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ∞ÂÈÊfiÚÔ˜ ∞Ó¿Ù˘ÍË” ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜. ∏ ηٷÏËÎÙÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ Â›Ó·È ÛÙȘ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Ì ˘ÚÂÙÒ‰ÂȘ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ʷΤÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁηÈÚË ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, ·¢ı‡ÓıËΠ¯ı˜ Ì ۯÂÙÈÎfi ·›ÙËÌ· Ô˘ η٤ıÂÛÂ Ô Î. μ·Ê›Ó˘ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰˘Ô Ï¢ÚÒÓ. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Û˘ÓÔÌ›ÏËÛ ¯ı˜ Ì ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ˆÓ. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi, ÂÍËÁÒÓÙ·˜ ÙÔ˘ ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰˘Ô Ï¢ÚÒÓ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÙÔÓ ÂÓË̤ڈÛ ˆ˜ Â› ÙÔ˘ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Â›Ó·È ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È Û¯ÂÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. ∂ÊfiÛÔÓ ˘ÔÁÚ·Ê› Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ۇ̂·ÛË Î‡ÚÈÔ˜ ÊÔÚ¤·˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ı· Â›Ó·È Ô ¢‹ÌÔ˜, ÂÓÒ ÊÔÚ¤·˜ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ı· Â›Ó·È Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ë ÔÔ›· Î·È ı· ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÙÔ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈ˙fiÌÂÓÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ Ù·¯˘‰È˘ÏÈÛÙËÚ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‡‰Ú¢Û˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 7 ÂÎ. ¢ÚÒ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È Û ÔÛÔÛÙfi 100%. ΔÔ ¤ÚÁÔ ıˆÚÂ›Ù·È “Û˘Ó¤¯ÂÈ·” ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ Ù˘ ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜. ∫·È ÙÔ‡ÙÔ ‰ÈfiÙÈ ÙÔ ÓÂÚfi Ô˘ ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙË ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹, Ë Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ ÔÔ›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ, ı· ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Ù·¯˘‰È˘ÏÈÛÙËÚ›Ô˘ ÒÛÙ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ̤ۈ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ó· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÂ›Ù·È Ô ÔÈÎÈÛÌfi˜ Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

¶∂ª¶Δ∏ 23 I√À¡π√À 2011

∂ӉȷʤÚÔÓ ÂÊÔÚÈ·ÎÒÓ ÁÈ· ÌÂÙ¿ıÂÛË ÛÙÔ ·Ó·‚·ıÌÈṲ̂ÓÔ ϤÔÓ ™¢√∂

“¶Ó›ÁÔÓÙ·È” ÛÙȘ ·ԉ›ÍÂȘ ÔÈ ¢√À Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

ÙȘ ∂ÊÔڛ˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Ô˘ ÙȘ ˘¤‚·Ï·Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈο Î·È Â›¯·Ó ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÊfiÚÔ˘ ¿Óˆ ÙˆÓ 1.500 ¢ÚÒ. ™ÙȘ ∂ÊÔڛ˜ Ô fiÁÎÔ˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ¤¯ÂÈ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙ›, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ, fiÛÔ Î·È Ó· οÓÔ˘Ó ÚÔÛˆÚÈÓÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ º¶∞. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¤¯ÂÈ ÂÓÙ·ı›, ηıÒ˜ ÔÏÏÔ› ÂÊÔÚÈ·ÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ıËÎ·Ó ÙÂÏÂ˘Ù·›·, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ÛÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ - ηٷÚÁ‹ÛÂȘ ∂ÊÔÚÈÒÓ, Ô˘ ۯ‰ȿ˙ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒ˜, Á›ÓÂÙ·È ¿ÌÂÛ·, ÂÓÒ Ô ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÁÈ· ÙÔ ÈÛÙˆÙÈÎfi ‹ ¯ÚˆÛÙÈÎfi ÔÛfi ÊfiÚÔ˘, Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÎηı¿ÚÈÛË Ù˘ ‰‹ÏˆÛ˘. ∂›Û˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÎÙ‡ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎÔ‡, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ˆ˜ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·˜. ªÂ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÌÂÚÈÎÒÓ ËÌÂÚÒÓ Ô ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎÒ˜ ÙÔ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

ª¿ÏÈÛÙ·, Û‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢Ú˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÔÏÏÔ› Â›Ó·È ÔÈ ÂÊÔÚÈ·ÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚¿ÏÂÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÌÂٿٷ͢ ÛÙÔ ™¢√∂ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·. ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ¢.√.À. ÙÔ˘ NÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È ‰Âο‰Â˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ, Ô˘ ›¯·Ó ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÊfiÚÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙˆÓ 1.500 ¢ÚÒ, ÁÈ· ¤ÏÂÁ¯Ô. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒ˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ 30 πÔ˘Ó›Ô˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ù·ÎÙÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È fiÏ· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È. √È ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Ô˘ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È, ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙȘ ∂ÊÔڛ˜ Ì fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ˘¤‚·Ï·Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒ˜ ÙË ‰‹ÏˆÛË, ÂÓÒ ÂϤÁ¯ÂÙ·È Ì¤Ûˆ ·˘ÙÔ‡ Î·È Ë Âȯ›ÚËÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ··Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ô ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜, ÂÊfiÛÔÓ Â›Ó·È ÌÈÛıˆÙfi˜. °›ÓÂÙ·È ‰ËÏ·‰‹ Û‡ÁÎÚÈÛË Ù˘ ‰‹ÏˆÛ˘ ÙÔ˘ ÌÈÛıˆÙÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÙÈ ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ Ë Âȯ›ÚËÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ··Û¯ÔÏ›ٷÈ. ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ‰‹ÏˆÛ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒ˜ ÁÈ· ÌÈÛıˆÙÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 30 πÔ˘Ó›Ô˘. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ fiÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ‰‹ÏˆÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒ˜, Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Îˆ‰ÈÎÔ‡˜ ÚfiÛ‚·Û˘

™˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÂÓ fi„ÂÈ ● ™Â Û¿ÎÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ·ԉ›ÍÂȘ ÛÙË μ’ ∂ÊÔÚ›·. ∂›Ó·È Έ‰ÈÎÔÔÈË̤Ó˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ó· ÌÔÚ› Ó· ÙȘ ‚ÚÂÈ Ô ÂÏÂÁÎÙ‹˜

ÛÙÔ taxisnet. ™‡Ìʈӷ Ì ˘„ËÏfi‚·ıÌÔ Û٤ϯԘ Ù˘ μ’ ¢.√.À. μfiÏÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÂϤÁ¯Ô˘˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·ԉ›ÍˆÓ, Ô˘ Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘. 줂·È· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙȘ ·ԉ›ÍÂȘ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÏϤ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ Û‚‹ÓÔ˘Ó Ì ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ΢ڛˆ˜ ·Ó ÂÎÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ. ΔȘ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·ԉ›ÍÂȘ Ô˘ ηٷı¤ÙÂÈ Ô Î¿ı ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô˘ ÂϤÁ¯ÂÙ·È, ηÏÂ›Ù·È Ô ÂÏÂÁÎÙ‹˜ ÂÊÔÚÈ·Îfi˜ Ó· ÙȘ ηٷÌÂÙÚ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi, Ô˘ ‰ÈηÈÔÏÔÁ› ÙÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ. ™ÙȘ ·Ôı‹Î˜ ÙfiÛÔ Ù˘ ∞’, fiÛÔ

Î·È Ù˘ μ’ ¢.√.À. μfiÏÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÛÛˆÚ¢Ù› ‰Âο‰Â˜ Û·ÎԇϘ Ì ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ԉ›ÍÂȘ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ. ™ÙȘ μ’ ¢.√.À. Ì¿ÏÈÛÙ· ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û Έ‰ÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ԉ›ÍÂˆÓ Ô˘ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÙËÓ Î¿ı ‰‹ÏˆÛË, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ÈÔ Â‡ÎÔÏË Ë ‰È·‰Èηۛ· ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜ ηٿ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô. ∂ÏÏ›„ÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÛÙË ¢.√.À. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, fiÔ˘ Ì¿ÏÈÛÙ·, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È, Ô‡Ù ÛÙËÓ ÂΉÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÊÔÚÈ·ÎÒÓ ÏfiÁˆ ÊfiÚÙÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ÂÎηı¿ÚÈÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ‰‹ÏˆÛ˘ Ô˘ ˘-

∏ ·ÓËÛ˘¯›· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÊÔÚÈ·ÎÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Ì¤ÏÏÂÈ ÁÂÓ¤Ûı·È, ÙÒÚ· Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ ¿ÏÏ·ÍÂ Î·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ yÔ˘ÚÁ›Ԣ, Ô‰ËÁ› ÔÏÏÔ‡˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ó· ηٷı¤ÙÔ˘Ó ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÌÂٿٷ͢ ÛÙÔ ™¢√∂ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚԂϤÂÙ·È Ó· ·Ó·‚·ıÌÈÛÙ› Î·È Ó· ÈÛ¯˘ÚÔÔÈËı›. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÚԂϤÂÙ·È Ó· ·ÔÌ›ÓÔ˘Ó 75 ∂ÊÔڛ˜ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ· ·fi ÙȘ 288 Û˘ÓÔÏÈο Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ̤¯ÚÈ ÙÔ 2012. ™Â 213 ∂ÊÔڛ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÌÂÈ “ÏԢΤÙÔ” , ÂÓÒ ÔÈ 75 Ô˘ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó, ı· ·Ó·‚·ıÌÈÛÙÔ‡Ó Î·È ı· ÌÂÙÂÍÂÏȯıÔ‡Ó Û ˘ËÚÂۛ˜, Ô˘ ı· ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ì ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ Î·È ÙËÓ ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ ›ÛÚ·ÍË ÙˆÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ.

™’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ∂ÊÔڛ˜ ‰ÂÓ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Ì ÙÔ ÎÔÈÓfi, ‰ËÏ·‰‹ ‰ÂÓ ı· ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ϤÔÓ ‰ËÏÒÛÂȘ, Ô‡Ù ı· ÂΉ›‰ÔÓÙ·È ‚‚·ÈÒÛÂȘ Î·È ÈÛÙÔÔÈËÙÈο Ô‡Ù ı· ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ªËÙÚÒÔ˘, Ô‡ÙÂ Î·Ó ı· ÂΉ›‰ÔÓÙ·È Î·È ı· ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ·Ú¿‚ÔÏ·. ∏ ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ı· Á›ÓÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ›Ù ̤ۈ ÙÔ˘ Δ∞ÃπSNET, ›Ù ̤ۈ ÙˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ∂͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ¶ÔÏÈÙÒÓ, Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜, ÂÓÒ ÔÈ ÏËڈ̤˜ ÊfiÚˆÓ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ̤ۈ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ. ŸÏÔÈ ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙˆÓ 213 ¢.√.À. Ô˘ ı· ηٷÚÁËıÔ‡Ó, ı· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙȘ 75 ¢.√.À. Ô˘ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ™˘ÓÔÏÈο, ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Ô ÊÔÚÔÂÏÂÁÎÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ı· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ì ÂÈϤÔÓ 2.000 ¿ÙÔÌ·, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ. ∏ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÚÔÛ¯ÒÓ ËÌÂÚÒÓ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2012. ŸÏÔÈ ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ ¢.√.À. Ô˘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÔÓÙ·È ‹ ·ÔÚÚÔÊÒÓÙ·È, ı· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙȘ ¢.√.À. ÙˆÓ ÚˆÙ¢ԢÛÒÓ ÙˆÓ ÓÔÌÒÓ. ™ÙÔ NÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› μ›· ¢.√.À. ÛÙÔ μfiÏÔ, ·fi ÙȘ ¤Íi Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ·. √È ¢.√.À. ™ÎÈ¿ıÔ˘, ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û ÁÚ·Ê›·, ÂÓÒ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ Û ÙÌ‹Ì·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ.

√ ¡ÈÎ. ªÔÌfiÙ˘ ÂÈηϤÛÙËΠÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜

¶·Ú·ÈÙ‹ıËÎÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Δ.À. ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ Δ∏¡ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ˘¤‚·Ï ¯ı˜ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ¡ÈÎ. ªÔÌfiÙ˘. √ ›‰ÈÔ˜ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ Ë ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙË Î·È ÂÏ‹ÊıË Î·ÙfiÈÓ ˆÚ›ÌÔ˘ ÛΤ„ˆ˜, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· Ë ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÂÎÙfi˜ ·ÚfiÔÙÔ˘ Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙȉËÌ·Ú¯›· Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ. √ Î. ªÔÌfiÙ˘ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Â‰Ò Î·È Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ·fi ÙËÓ Î. §·˝ÙÛÔ˘ Ó· ÙÔÓ ··ÏÏ¿ÍÂÈ ·fi Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ ˆ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ∏ “£” ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ ¯ı˜ Ì·˙› ÙÔ˘ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ÂȂ‚·›ˆÛ ÙËÓ ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ·Ú·ÈÙËı› ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘, ϤÁÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˆ˜ “Ë ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ÂÏ‹ÊıË Î·ÙfiÈÓ ˆÚ›ÌÔ˘ ÛΤ„ˆ˜, ηıÒ˜ ÚԤ΢„ ¤Ó· ÛÔ‚·Úfi ÚÔÛˆÈÎfi ı¤Ì·, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙ· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘. ∏ ·fiÊ·Û‹ ÌÔ˘ Â›Ó·È ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙË. ªÂ ÙË ¢‹Ì·Ú¯Ô Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ¤¯Ô˘Ì Ôχ ηϤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË Ë ·Ú·›ÙËÛ‹ ÌÔ˘ ‰ÂÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ‰È¿ÛÙ·ÛË ·fi„ˆÓ. ¢ÂÓ ¤¯ˆ η̛· ÚfiıÂÛË

Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ûˆ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË Î·È ı· ‚ÔËıÒ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÔÈ ÏÔÈ¤˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÌÔ˘”, ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Ô Î. ªÔÌfiÙ˘. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ¯ı˜ ˘‹ÚÍ ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Ì ÙÔÓ Î. ªÔÌfiÙË, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ Î. §·˝ÙÛÔ˘ Ó· ÙÔÓ ÌÂÙ·›ÛÂÈ ÁÈ· Ó· ·Ó·Î·Ï¤ÛÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Ó· ·Ú·ÈÙËı›. øÛÙfiÛÔ, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ªÔÌfiÙ˘ “·˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ, ηıÒ˜ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ, ‰ÂÓ ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘” . Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, Û‹ÌÂÚ· Ë ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÂÎÙfi˜ ·ÚfiÔÙÔ˘ Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙȉËÌ·Ú¯›· Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ, ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·Ú·ÈÙËı¤ÓÙÔ˜ Î. ¡ÈÎ. ªÔÌfiÙË, Ì ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ó· οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ˆ˜ ÂÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚÔ˜ ıˆÚÂ›Ù·È Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. B·Û›Ï˘ KÔ˘ÓÙÔ‡Ú˘. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÚÔ ÌËÓÒÓ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ›¯Â ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÁÈ· ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Î·È Ô Î. ÷Ú. ¶¿Û¯Ô˜.

∫Ô˘ÓÔ‡È· ªÂ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ‹È·˜ ÌÔÚÊ‹˜ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Â‰Ò Î·È ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Î·È Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÎÔ˘ÓÔ˘ÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ÂÓÙfiÌˆÓ ÛÙËÓ Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ¯Â›Ì·ÚÚÔ˘˜ Ô˘ ‰È·ÂÚÓÔ‡Ó ‰ËÌÔÙÈο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ù·Ï·ÈˆÚÂ›Ù·È ·fi ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ÎÔ˘ÓÔ˘ÈÒÓ Ô˘ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÛÙ¿ÛÈÌˆÓ Î·È Ú˯ÒÓ ÓÂÚÒÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÙfiÛÔ ·fi ÙË ·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ Ï›ÌÓ˘

∫¿ÚÏ·˜, fiÛÔ fï˜ Î·È ·fi ¿ÏϘ ˘‰¿ÙÈÓ˜ Ê˘ÛÈΤ˜ Î·È Ù¯ÓËÙ¤˜ ÂÛٛ˜, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ¯Â›Ì·ÚÚÔÈ. ∞fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ∞Ú›ÏÈÔ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ÂÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ Ó· ÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, ÒÛÙ ·ÚÌfi‰È· ÂÙ·ÈÚ›· Ó· ·Ú¤Ì‚ÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ΔÂÏÈο Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÂÁÎÚ›ıËΠÚÈÓ Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi, ¤ÁÈÓÂ Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜, fiÔ˘ ÌÂÈÔ‰fiÙËÛ ÌÈ· ÂÙ·ÈÚ›· Î·È Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹-

Á· ºÂÚ·›Ô˘ ˘¤‰ÂÈÍ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ù· ÛËÌ›· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÙˆÓ ÎÔ˘ÓÔ˘ÈÒÓ Î·È Ë ÔÔ›· ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ÌÈ· ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ Ô˘ ¯Ú‹˙Ô˘Ó ¿ÌÂÛˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ. ∂‰Ò Î·È ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ù˘ ‹È·˜ ÌÔÚÊ‹˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ·˘ÍËı› Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ ÙˆÓ ÎÔ˘ÓÔ˘ÈÒÓ Î·È Ó· ÂÈÏ˘ı› Û˘ÓÔÏÈο ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÂÓÙfïÓ. ∞fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·˘Ùfi ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ÙfiÛÔ Û˘ÓÔÏÈο Î·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ fiϘ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi Ù· ¤ÓÙÔÌ· οı ηÏÔη›ÚÈ. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÚÔÓ˘ÌÊÒÓ, Á›ÓÂÙ·È ÛÙË ÓfiÙÈ· Î·È ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ï›ÌÓ˘, ÛÙȘ Ù¿ÊÚÔ˘˜ Δ1, Δ2 Î·È Δ3 Ô˘ ‰È·Û¯›˙Ô˘Ó ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ Î·È ÙÔ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ¯Â›Ì·ÚÚÔ˘˜ Ô˘ ‰È·ÂÚÓÔ‡Ó ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘. ∞Ó¿ Ù·ÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ı· Á›ÓÔÓÙ·È ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ, ÂÓÒ ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜


™Â Ӥ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ Ë ¡›ÎË ÛÂÏ. 21

¶∂ª¶Δ∏ 23 I√À¡π√À 2011

°π∞∫√À¶√μπΔ™

“¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Ì ÂӉȷʤÚÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘” ∂π¡∞π Ôχ Èı·ÓfiÓ Ô ŒÏÓÙÈÓ °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÊÔÚ¿ Î·È ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ ÙËÓ Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. ∞˘Ùfi ¿ÊËÛ ӷ ÂÓÓÔËı› Ì ‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ ¤Î·Ó ÛÙÔ “Sportaction.gr” Ô ∂Ï‚ÂÙfi˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜. ™¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰Â¯ı› Ô 27¯ÚÔÓÔ˜ ÁÎÔÏΛÂÚ ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ: “Œ¯ˆ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·fi Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È ·fi Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ πÛ·Ó›·˜, °·ÏÏ›·˜ ·ÎfiÌË Î·È Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜. Ÿˆ˜ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ, ‰ÂÛ̇ÔÌ·È ÌÂ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Î·È ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ‰Â Û˘˙ËÙ¿ˆ οÙÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ. ∞Ó ‹Ù·Ó Ó· ʇÁˆ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÒ Û ¤Ó·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Û‡ÏÏÔÁÔ, ÚÔÊ·ÓÒ˜ ı· ¤Î·Ó· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ΛÓËÛË ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ ÙȘ ¤ÓÙ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ¯ÒÚ˜, Ì ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ∫·È ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏϘ ·fi ÙËÓ °ÂÚÌ·Ó›·, ÙË °·ÏÏ›·, ÙËÓ πÛ·Ó›·, ÙËÓ ∞ÁÁÏ›· ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ πÙ·Ï›·”. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È ÙËÓ Ôχ ηϋ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Ù· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÛÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ, Ô ÔÚÙȤÚÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ·Ó¤ÊÂÚÂ: “∫ÏÂȉ› Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ ‹Ù·Ó Ë ÔÌÔÈÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÙÔ “‰¤ÛÈÌÔ” Ô˘ ˘‹Ú¯Â ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·›ÎÙ˜ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·Ó Ì·˙› Î·È ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤Ó· Ôχ “‰Â̤ÓÔ” Û‡ÓÔÏÔ, Ë ÔÌ¿‰· ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ Û ‰‡ÛÎÔϘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙÔ ·¤‰ÂÈÍÂ. ∂ÁÒ ÚÔÛˆÈο fiÙ·Ó Ì·›Óˆ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ·‰ÂÈ¿˙ˆ ÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ ·fi Ù· ¿ÓÙ· Î·È Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÌ·È ÛÙÔ ÛÙfi¯Ô ÌÔ˘. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË ÁÈ· ÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ, ıˆÚÒ ˆ˜ Ë ƒ·ÓÙ μÂÏÈÁÚ·‰›Ô˘ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÓˆÛÙ‹ Î·È ¤¯ÂÈ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ÚÔÎÚÈı› ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ΔÚ ¶¤ÓÂ, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÈ ıˆÚÒ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ·ÓÙ›·ÏÔ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙ· ̤ÙÚ· Ì·˜. ∞˘Ùfi Ô˘ ı¤Ïˆ ÂÁÒ, ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ, Â›Ó·È Ó· Û˘Ó¯›Ûˆ Ó· ·›˙ˆ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚfi ÌÔ˘ ·˘Ùfi, Ì ÛÙfi¯Ô Ë ÔÌ¿‰· ÌÔ˘ Ó· ηٷÎÙ¿ ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. √ °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· Ù· ÌÂÏÏÔÓÙÈο ÙÔ˘ Û¯¤‰È¿: “Ÿˆ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ‹‰Ë Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ë ÚÒÙË Ì·˜ ÚÔfiÓËÛË ‹Á ¿Ú· Ôχ ηϿ. ™ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ı¤Ïˆ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÒ Û ̛· ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Î·È ÁÈ·Ù› fi¯È Î·È Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ΔÔ Ó· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ¤Ó·˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·ÔÎÙ¿ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÌÂÈڛ˜. ∞Ó ˘Ôı¤ÛÔ˘ÌÂ, ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ Â›¯· ÚfiÙ·ÛË ·fi Ì›· ÔÌ¿‰· fiˆ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ÂÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ ı· ÂӉȷÊÂÚfiÌÔ˘Ó· Î·È ¿ÌÂÛ·. ∂›Ó·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Ï›ÛÙ·˜ ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÚfiÙ·ÛË ı· Ì ÙÈÌÔ‡Û ȉȷÈÙ¤Úˆ˜” .

√ 26Ã√¡√™ ª∂™√™ μƒπ™∫∂Δ∞π ™Δ√ ™Δ√Ã∞™Δƒ√ Δø¡ “∂ƒÀ£ƒ√§∂À∫ø¡” ™Àªºø¡∞ ª∂ π™ƒ∞∏§π¡∞ ¢∏ª√™π∂Àª∞Δ∞

“μϤÂÈ” ∫Ô¤Ó Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. 26¯ÚÔÓÔ˜ ̤ÛÔ˜ ™Ù›‚ÂÓ ∫Ô¤Ó Ê¤ÚÂÙ·È ˆ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ·fi ÙÔ πÛÚ·‹Ï. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ∞ϯ¿ÓÙÚÔ ª·Ù›·˜ ∫¿Û¯ÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‹‰Ë ÛÙÔ μfiÏÔ, ¤Ú·Û ·fi ·ÈÌ·ÙÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ·‡ÚÈÔ ı· ˘Ô‚ÏËı› Û ÂÚÁÔÌÂÙÚÈο ÙÂÛÙ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” . ∞Ó‹Û˘¯Ô˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ·fi ÙËÓ Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¶∞∂ ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô˘ Ì·˙› Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ÛÙËÌ¤ÓˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ πÛÚ·ËÏÈÓ¿ ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ÙÔÓ 26¯ÚÔÓÔ Ì¤ÛÔ ™Ù›‚ÂÓ ∫Ô¤Ó ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. √ ∫Ô¤Ó, Â›Ó·È πÛÚ·ËÏÈÓfi˜ ÛÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹, ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙȘ 27 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 1986 ÛÙË ª·ÛÛ·Ï›· Î·È ¤¯ÂÈ Á·ÏÏÈ΋ ˘ËÎÔfiÙËÙ·. •ÂΛÓËÛ ٷ ÚÒÙ· ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈο ‚‹Ì·Ù· ·fi ÙȘ ·Î·‰Ë̛˜ Ù˘ ªÔÓÂÏȤ Î·È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2006 Û ËÏÈΛ· 20 ÂÙÒÓ ‹Ú ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÁÈ· ÙÔÓ ÈÛ·ÓÈ΋ ƒ·Û›ÓÁÎ ºÂÚfiÏ. ΔËÓ ÚÒÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔÓ ÈÛ·ÓÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ ‰ÂÓ ¤·ÈÍ ԇÙ ے ¤Ó· Ì·Ù˜, ÂÓÒ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô (2007-08) ¤Î·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ·›˙ÔÓÙ·˜ Û 21 ·È¯Ó›‰È· Î·È ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ 12 Ù¤ÚÌ·Ù·. °È· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ∫Ô¤Ó ÂӉȷʤÚıËÎÂ Ë §· ∫ÔÚÔ‡ÓÈ·, ˘‹ÚÍ ·Ú¯È΋ Û˘Ìʈӛ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜, ¯ˆÚ›˜, ˆÛÙfiÛÔ, Ë ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ, ηıÒ˜ ˘‹ÚÍ ÂÌÏÔ΋ ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi. ∂fiÌÂÓÔ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ë ™·Ï·Ì¿Óη ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÌÈ· “ÁÂÌ¿ÙË” ¯ÚÔÓÈ¿, ·›˙ÔÓÙ·˜ Û 38 ·È¯Ó›‰È·, ÂÓÒ ¤Ù˘¯Â Î·È ¤ÍÈ Ù¤ÚÌ·Ù·. ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2009 Ô ∫Ô¤Ó ·¤ÚÚÈ„Â ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·fi ÈÛ·ÓÈΤ˜ Î·È ÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ˘¤ÁÚ·„ ÛÙËÓ ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ ÷Ô¤Ï ƒ·’ ∞Ó·Ó¿. ™ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞’ ÂıÓÈ΋˜ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ۠28 Ì·Ù˜ ÙËÓ ¯ÚÔÓÈ¿ 2009-10, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Î·È ÂÙ¿ ÁÎÔÏ. ¶¤Ú˘ÛÈ ÊfiÚÂÛ ÙËÓ Ê·Ó¤Ï· Ù˘ ªÂ˚Ù¿Ú (23 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜, ¤Ó· ÁÎÔÏ). ΔȘ ÚÔÛ¯›˜ ̤Ú˜ ı· Ê·Ó› ·Ó fiÓÙˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ 26¯ÚÔÓÔ Ì¤ÛÔ, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ , ÿ‚È °ÎÚ¿ıÈ·, ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ·›ÎÙË ÛÙÔ ÈÛ·ÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·.

¶ÂÚÓ¿ ·fi ÂÚÁÔÌÂÙÚÈο Î·È ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô ∫¿Û¯ÈÔ ™ÙÔ μfiÏÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÚ›Ù˘ Ô ∞ϯ¿ÓÙÚÔ ª·Ù›·˜ ∫¿Û¯ÈÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¯ı˜ ¤Ú·Û ·fi ·ÈÌ·ÙÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ∞‡ÚÈÔ Ô ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ̤ÛÔ˜ ı· ˘Ô‚ÏËı› Û ÂÚÁÔÌÂÙÚÈο ÙÂÛÙ (fiˆ˜ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜) Î·È Â-

ÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ Î¿ÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ· ı· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” , ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ‰‡Ô ÂÙÒÓ. √ 23¯ÚÔÓÔ˜ ̤ÛÔ˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙË ¡ÈÔ‡ÂϘ √Ï ªfiȘ, ÔÌ¿‰· ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ ÔÔ›·˜ ¤¯ÂÈ ÊÔÚ¤ÛÂÈ Î·È Ô Ã·‚Ȥ √˘Ì›ÓÙ˜. ∞ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó ÛÙËÓ μ’ ÔÌ¿‰· Ù˘ ¡ÈÔ‡ÂϘ Î·È ÊÈÏÔ‰ÔÍ›, ÂÊfiÛÔÓ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, Ó· οÓÂÈ Î·ÚȤڷ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Ì ÙËÓ ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎË Ê·Ó¤Ï·. ∞ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Â›Ù ˆ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi ¯·Ê, ›Ù ˆ˜ ·ÚÈÛÙÂÚfi˜ ̤ÛÔ˜. ΔȘ ÚÔÛ¯›˜ ̤Ú˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ô Ã¤ÚÌ·Ó ¶·ÙÛ¤ÎÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·ÔÎÙËı› ˆ˜ ÂχıÂÚÔ˜ ·fi ÙËÓ ∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú›Ù˘. √ 20¯ÚÔÓÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ (·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÊÔÚ, ·ÏÏ¿ Î·È ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÂÈıÂÙÈÎfi) ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ¤·È˙ ˆ˜ ‰·ÓÂÈÎfi˜ ÛÙËÓ ÃÈÌÓ¿ÛÈ· §· ¶Ï¿Ù· Î·È ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞’ ηÙËÁÔÚ›·˜ Ù˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜. £ÂˆÚÂ›Ù·È Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Î·È ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ˆ˜ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙËÓ ÔÌ¿‰·. √È Èı‡ÓÔÓÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙȘ Â·Ê¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Î·È Û‡ÓÙÔÌ· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. ™ÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÙÚÂȘ ·›ÎÙ˜ (‰‡Ô Ï¿ÁÈÔ˘˜ ÔÈÛıÔʇϷΘ Î·È ¤Ó·Ó ÎÂÓÙÚÈÎfi ·Ì˘ÓÙÈÎfi), ÂÓÒ ı· ·ÔÎÙËıÔ‡Ó Â›Û˘ ¤Ó·˜ ̤ÛÔ˜ Î·È ¤Ó·˜ ·ÎfiÌË ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜.

∞Ó‹Û˘¯Ô˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. ŒÓÙÔÓË Â›Ó·È Ë ·ÓËÛ˘¯›· ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ô˘ ˘‹ÚÍ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÛÙËÌ¤ÓˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ Î·È ÛÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¶∞∂, ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô˘. √ “ÈÛ¯˘Úfi˜” ¿Ó‰Ú·˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ô‰ËÁËı› Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·. Ãı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ʛϷıÏÔÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó Û ‰È¿ÊÔÚ· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈο ÛÙ¤ÎÈ· Î·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ı¤Ì· Û˘˙‹ÙËÛ˘ ‹Ù·Ó ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ÛÙËÌ¤ÓˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ Î·È ÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·›ÚÓÂÈ. ¶ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· ÏËÚÔÊÔÚËıÔ‡Ó ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ÔȘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ

ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰·.

ª¤ÓÂÈ Ô °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜ ʇÁÂÈ Ô ƒfiη; ∂›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ô ŒÏÓÙÈÓ °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÙÂÏÈο ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Î·È ÙË Ó¤· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ·ÚfiÙÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ÂӉȷÊÂÚı› ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ∂Ï‚ÂÙÔ‡ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ô ª·ÓÔ˘¤Ï ƒfiη. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÔÈ Èı‡ÓÔÓÙ˜ Ù˘ ¶∞∂ ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó ÙÔÓ πÛ·Ófi ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη Ó· „¿ÍÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÔÌ¿‰· ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘. ∞Ó ÙÂÏÈο Ô ƒfiη ·ÔÙÂϤÛÂÈ ·ÚÂÏıfiÓ ·fi ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” , Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ÎÈÓËı› ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÂÓfi˜ ¤ÌÂÈÚÔ˘ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη. √ ÷‚Ȥ ΔÔÌ¿˜ ÚÔÔÓÂ›Ù·È Î·ÓÔÓÈο Ì·˙› Ì ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ÔÌ¿‰·, ˆÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÔÚÈÛÙÈο ·Ó ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÊÔÚ¿ Î·È ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ ÙËÓ ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎË Ê·Ó¤Ï·. ΔÔ ı¤Ì· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ ̤Ú˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ·fi ÙËÓ πÛ·Ó›·, Ô ‰ÂÍÈfi˜ ÔÈÛıÔʇϷη˜ Ù˘ ∫¿ÓÙÈı, ¡Ù¿ ÓÈ £ÈÊÔ˘¤ÓÙ˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ Ï›ÛÙ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ Èı‡ÓÔÓÙ˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ‰È·„‡‰Ô˘Ó ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹. ΔÔÓ 31¯ÚÔÓÔ ·Ì˘ÓÙÈÎfi ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ôχ ηϿ Ô Ã¿‚È °Ú¿ıÈ·, ηıÒ˜ ÔÈ ‰˘Ô ÙÔ˘˜ ›¯·Ó Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› ÛÙËÓ ∫¿ÓÙÈı ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 2009-10. Ãı˜ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó Û ·ÈÌ·ÙÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÒ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÚÔÔÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ∂∞∫ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰ÈÏ‹ ÚÔfiÓËÛË, Úˆ›-·fiÁÂ˘Ì·. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÚÈÓ ÙÔ ÚÒÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ·È¯Ó›‰È ÁÈ· ÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ‰‡Ô ÊÈÏÈο ·È¯Ó›‰È· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜. ΔÔ ÚÒÙÔ Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi μfiÏÔ˘ ÛÙȘ 3 πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë Â›ÛËÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¶∞∂) Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì ÙËÓ §ÔÎÔÌÔÙ›‚ ¶Ïfi‚ÓÙÈ‚ ÛÙȘ 6 πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙÔ ∂∞∫ μfiÏÔ˘.


20

¶∂ª¶Δ∏ 23 I√À¡π√À 2011

ÀÔ‚È‚¿˙ÔÓÙ·È ∂ıÓÈÎfi˜ Î·È πˆÓÈÎfi˜ ™Δ∏¡ °’ ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· ˘Ô‚È‚¿˙ÔÓÙ·È Ô ∂ıÓÈÎfi˜ Î·È Ô πˆÓÈÎfi˜, ·ÊÔ‡, Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ‹ÚÂ Ë ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ∂ÓˆÛ˘ μ’ Î·È °’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜, ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ 17Ë Î·È 18Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜, ¤ÛÙˆ Î·È ÚÔÛˆÚÈÓ¿, ̤¯ÚÈ Ó· ·ÚıÔ‡Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È ÁÈ· ¿ÏϘ ¶∞∂, Ô˘ ÂÁηÏÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ›‰ÈÔ˘˜ ‹ ·ÚfiÌÔÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜. ∞ÎfiÌË, ÛÙÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ¶∞∂, ™. ¶ËÚÔ‡ÓÈ· Î·È ∫. ÷ڷϷÌ›‰Ë, ··ÁÔÚ‡ıËΠοı ÂÓ·Û¯fiÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÁÈ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·.

™Â ·ÔÏÔÁ›· ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ¶·Ó·¯·˚΋ Î·È ∫Ô‡ÁÈ·˜ Δ√¡ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ‹Ú·Ó Ë ¶∞∂ ∂ıÓÈÎfi˜ Î·È Ë ¶∞∂ πˆÓÈÎfi˜ Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î·È Ë ¶∞∂ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ·ÊÔ‡ Ë ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ∂ÓˆÛ˘ μ’ Î·È °’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÙËÓ Î¿ÏÂÛ Û ·ÔÏÔÁ›· ÁÈ· ·‡ÚÈÔ (23/6) Î·È ÒÚ· 10.00. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ù˘ ÎÏ‹Û˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “ΔËÓ ¶∞∂ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Î·È ÙÔÓ ™. ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ (Úfi‰ÚÔ˜) ÁÈ·Ù›, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤ÁÁÚ·ÊË Î·Ù·ÁÁÂÏ›· Ù˘ ¶∞∂ πˆÓÈÎfi˜: ∞) ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ηٿ ÙÔ Ì‹Ó· π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ 2011 ηٿÚÙÈÛ·Ó Ï·ÛÙ¿ ηı’ ÔÏÔÎÏËÚ›·Ó ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ ›¯·Ó ¿ÌÂÛË Û¯¤ÛË Ì Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÏÏÔÈÒÛÔ˘Ó (·Ú·ÔÈ‹ÛÔ˘Ó) ¤ÓÓÔ̘ ÓÔÌÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ Û˘Ó·ÚÙÒÌÂÓ˜ ¿ÌÂÛ· Ì ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ÚÔÛÎÔÌ›˙ÔÓÙ·˜ ·˘Ù¿ ˆ˜ ··Ú·›ÙËÙ·, ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·Áڷʤ˜, ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÛÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ fiÚÁ·ÓÔ Ù˘ ∂¶√ Î·È ¤ÙÛÈ ·Ú·Ï¿ÓËÛ·Ó ·˘Ùfi Î·È ÂÓ¤ÎÚÈÓ ӷ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÁηÏÔ˘Ì¤ÓË ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ °ÎÔ˘¤ÓÙ˜ ™Ùԇη˜, ™›Ï‚· ºÚÔ˜ ¡.º., ªÔÓÙÔ‡Ú˘ ™ˆÎÚ¿Ù˘, ™ÂfiÓ ¶·˙ ¡Ù √ÏÈ‚, ª·ÚÁ·Ú›Ù˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô‡Ù ÁÓÒÚÈ˙·Ó Ô‡Ù fiÊÂÈÏ·Ó Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ù· ·Ú·¿Óˆ ··Ú·›ÙËÙ· ÁÈ· ÙË ÌÂÙÂÁÁÚ·Ê‹ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÓ·ÁÔ̤ÓË ¤ÁÁÚ·Ê· ‹Ù·Ó Ï·ÛÙ¿. ∞ÎfiÌË, ÎÏ‹ıËΠۋÌÂÚ· Û ·ÔÏÔÁ›· Ë ¶∞∂ ¶·Ó·¯·˚΋ Î·È Ô Úfi‰Úfi˜ Ù˘, ∞Ϥ͢ ∫Ô‡ÁÈ·˜, Ì ‚¿ÛË Ù· ηٷÁÁÂÏÏfiÌÂÓ· Ù˘ ¶∞∂ ƒfi‰Ô˜.

™Ù›‚Ô˜

∫·Ú·Î·ÙÛ¿ÓË Î·È ÃÔÓ‰ÚÔÎԇ΢ ÔÈ ÎÔÚ˘Ê·›ÔÈ ÁÈ· ÙÔ Ì‹Ó· ª¿ÈÔ √ ¢∏ª∏Δƒ∏™ ÃÔÓ‰ÚÔÎԇ΢ ÛÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ Î·È Ë ∞Ó·ÛÙ·Û›· ∫·Ú·Î·ÙÛ¿ÓË ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ÎÔÚ˘Ê·›ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ÁÈ· ÙÔÓ ª¿ÈÔ ÛÙË ÌËÓÈ·›· ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ Ô ™∂°∞™. √È ‰‡Ô ŒÏÏËÓ˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ·Ó ÙË ÚÔÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ ÛÙ›‚Ô˘ Ô˘ „‹ÊÈÛ·Ó Ì¤Ûˆ Ù˘ Â›ÛËÌ˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜. √ ·ıÏËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ™º¶ ‹Ú 46,1% Î·È Ë μÔÏÈÒÙÈÛÛ· ·ıÏ‹ÙÚÈ· Ù˘ °∂∞ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ 28,6%. ∏ μÔÏÈÒÙÈÛÛ· ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ∞Ó·ÛÙ·Û›· ∫·Ú·Î·ÙÛ¿ÓË ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ “31ˆÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂȈӔ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙȘ 25 ª·˝Ô˘ ÛÙËÓ Œ‰ÂÛÛ· ¤ÙÚÂÍ ٷ 3.000Ì Û 9.33.95 ÎÈ ¤È·Û ÙÔ fiÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∂Ê‹‚ˆÓ-¡Â·Ó›‰ˆÓ ÛÙÔ Δ·Ï›Ó Ù˘ ∂ÛıÔÓ›·˜.

°.™. ∞§ªÀƒ√À

∂ÎϤ¯ıËÎÂ Ë ÂÊÔÚ¢ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ¶ƒ∞°ª∞Δ√¶√π∏£∏∫∂ Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ °˘ÌÓ·ÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÂÎϤ¯ıËÎ·Ó Ù· ̤ÏË Ù˘ ÂÊÔÚ¢ÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ë ÔÔ›· ı· ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ÙȘ ·Ú¯·ÈÚÂۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢.™. ΔËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÔÈ Î.Î. πˆ¿ÓÓ˘ ª¿Ú‰·˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ Δ¿ÛÈÔ˜ Î·È μ·Û›Ï˘ ¶·Û¯·Ï›‰Ë˜ Ô˘ ı· ‰¤¯ÔÓÙ·È ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜.

¢∂∫∞∂•π ∞£§∏Δ∂™ Δø¡ SPECIAL OLYMPICS ∞¶√ Δ√¡ ª∞Àƒπ∫π√ ºπ§√•∂¡√À¡Δ∞π ™Δ√ μ√§√

∞Ó·¯ˆÚÔ‡Ó ·‡ÚÈÔ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ fi ÙȘ 25 πÔ˘Ó›Ô˘ ¤ˆ˜ ÙȘ 4 πÔ˘Ï›Ô˘ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Special Olympics, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘˜ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ fiÔ˘ fiÏÔÈ ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜, ¿ÙÔÌ· Ì ‰È·ÓÔËÙÈ΋ ·Ó·ËÚ›·, Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÓÈÎËÙ¤˜.

¶ÂÚ›Ô˘ 7000 ·ıÏËÙ¤˜ ·fi 180 ¯ÒÚ˜ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” , Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ̤ÚÔ˜ Û 22 ·ıÏ‹Ì·Ù·. ªÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È 16 ·ıÏËÙ¤˜ ·fi ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÓËÛȈÙÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜, ÙÔÓ ª·˘Ú›ÎÈÔ, ª¿ÏÈÛÙ· ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ¯ÒÚ·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ μfiÏÔ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “¶fiÏȘ-∞ÌÊ˘ÙÚ›ˆÓ” . ∏ “£” ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “¶·ÚΔ fiÔ˘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ·ıÏ‹ÙÚȘ ·fi ÙÔÓ ª·˘Ú›ÎÈÔ Î·È Ì›ÏËÛ Ì ÙË Û˘ÓÔ‰fi ÙÔ˘˜, ÙËÓ Î. ∫·ÙÂÚ›Ó· ™ÙÚ·ÙÔ˘‰¿ÎË, Ë ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚıËΠ̠ٷ ηχÙÂÚ· ÏfiÁÈ· ÛÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘: “∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ª·˘Ú›ÎÈÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ ·fi ÙËÓ ΔÚ›ÙË. ∞fi ÙËÓ ÚÒÙË Ë̤ڷ Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Ì·˜ ÛÙËÓ fiÏË Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ï¢Úfi Ì·˜, ÂÓÒ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â›Ó·È Î·È Ë ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙȘ ∂ÓÒÛÂȘ ÍÂÓÔ‰fi¯ˆÓ Î·È ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ Ô˘ Ì·˜ ·Ú¤¯Ô˘Ó ‰ˆÚÂ¿Ó Á‡̷ٷ.

√È ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ ª·˘Ú›ÎÈÔ˘ ÂÓÒ ÁÂ˘Ì·Ù›˙Ô˘Ó

∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ Â›Ó·È ·fi ÙȘ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ·ÚÈıÌËÙÈο Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌfiÏȘ 16 ·ıÏËÙ¤˜ ¯ˆÚ›˜ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜, ‰ÈfiÙÈ ÙÔ Ù·Í›‰È ‹Ù·Ó Ôχ Ì·ÎÚÈÓfi Î·È ÎÔ˘Ú·ÛÙÈÎfi. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÎÔÛÙ›˙ÂÈ Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ¯Ú‹Ì·Ù·. ŸÏ· Ù· ·È‰È¿ Â›Ó·È ÚfiÛ¯·Ú· Î·È Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙÔ μfiÏÔ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó Ì¤Û· ÛÙÔ Ô‡ÏÌ·Ó Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó, Ó· ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó Î·È Ó· οÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ

...Û·Ì·Ù¿ Ì ٷ Ù·ÌÔ‡ÚÏ· ÙÔ˘˜. ∫·Ó›˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¤ÓÙÔÓË ÓÔËÙÈ΋ ÛÙ¤ÚËÛË Î·È fiˆ˜ ϤÓ ÙÔ˘˜ ·Ú¤ÛÂÈ Ôχ Ë fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ· ¤Î·Ó·Ó ‹‰Ë Î·È Ì›· ÚÔfiÓËÛË ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜, ÂÓÒ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈ‹ÁËÛË ÛÙÔ §ÈÌ¿ÓÈ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∞ÎfiÌË ·‡ÚÈÔ (Û.Û. Û‹ÌÂÚ·) ı· ÂÈÛÎÂÊÙԇ̠ÙÔ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ÌÔ˘ÛÂ›Ô Î·È ÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ‰Â›ÓÔ Ô˘

ª∂ ¢π√ƒ°∞¡øΔ∏ Δ√¡ √§Àª¶π∞∫√ μ. ∫∞π À¶√ Δ∏¡ ∞π°π¢∞ Δ√À ¢∏ª√À μ√§√À

∞ÓÔ›ÁÂÈ Ë “·˘Ï·›·” ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ·È‰ÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ú¯›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔ 1Ô ‰ÈÂıÓ¤˜ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ·È‰ÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ “Volos Cup 2011Against Violence” , ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ Î·Ù¿ Ù˘ ‚›·˜.

ΔÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔÚÈ¿ÓÙ· ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÂÙ¿ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó Û ¤ÓÙ Á‹‰· ·fi ÙȘ 23-26 πÔ˘Ó›Ô˘. ∞fi ÙȘ 39 ÔÌ¿‰Â˜, Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿, ÔÈ ÂÙ¿ Â›Ó·È ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi (√χÌÈ· ™fiÊÈ·˜, μÔ˚‚ÔÓÙ›Ó·, ªÚ·ÛfiÊ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜, ¶·ÚÙÈ˙¿Ó ∑¿ÚÎÔ‚Ô, BKSE √˘ÁÁ·Ú›·˜, §¤ÊÛÎÈ ™fiÊÈ·˜ Î·È Δ¤ÌÔ ™ÂÚ‚›·˜). √È ˘fiÏÔÈ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Â›Ó·È ÔÈ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ¡›ÎË μfiÏÔ˘, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, £ËÛ¤·˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ∂ÚÌ‹˜ ¡. πˆÓ›·˜, ÕıÏÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ¶ÚÔÌ. §¿ÚÈÛ·˜ 1, ¶ÚÔÌ. §¿ÚÈÛ·˜ 2, ∞η‰ËÌ›· ¶Ï›ÙÛË, ¡›ÎË ªÈ¯·‹Ï §¿ÚÈÛ·˜, ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ §¿ÚÈÛ·˜, ¶ÚÔÌ. ™Ù˘Ï›‰Ô˜, ÕÚÙÂÌȘ ∞ıËÓÒÓ, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¶·ÏÏ‹Ó˘, ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ›ÔÏ˘, ∞.√. ∑¿Î˘ÓıÔ˜, ¶∞√¡∂, ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜, ∂‡ÔÛÌÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. √È ÔÌ¿‰Â˜ ı· ¯ˆÚÈÛÙÔ‡Ó Û ÙÚÂȘ ηÙËÁÔڛ˜: °ÂÓÓËı¤ÓÙ˜ 1997, 1998 Î·È 2000. √È ·ÁÒÓ˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ·fi ÙȘ 23 ¤ˆ˜ 26 πÔ˘Ó›Ô˘ Û ¤ÓÙ Á‹‰·, Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘. ™ÙÔ ∂∞∫ Î·È ÛÙ· Á‹‰· Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜,

ÙÔ˘ ¢ÈÌËÓ›Ô˘, Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘ Î·È ÙÔ˘ •ËÚÈ¿. £· Á›ÓÔ˘Ó Û˘ÓÔÏÈο 89 ·È¯Ó›‰È· Î·È ÙÔ Î·ı¤Ó· ı· Â›Ó·È ‰È¿ÚÎÂÈ· Ì›·˜ ÒÚ·˜. ∏ ÙÂÏÂÙ‹ ¤Ó·Ú͢ ı· Á›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 20.45 ÛÙÔ ∂∞∫ μfiÏÔ˘. £· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· happenings ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙÒÓ, ı· Á›ÓÂÈ ·Ú¤Ï·ÛË ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ı· Â›Ó·È ÂχıÂÚË ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜.

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ √È ·ÔÛÙÔϤ˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ı· ·ÊȯıÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ·fi ÙȘ 16.45 ¤ˆ˜ ÙȘ 20.45 ı· Á›ÓÔ˘Ó Ù· ÚÒÙ· ·È¯Ó›‰È· ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Û fiϘ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜, ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ªÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ fi-

Ϙ ÔÈ ·ÔÛÙÔϤ˜ ı· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙÔ ∂∞∫ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ¤Ó·Ú͢ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿. ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Î·È ÛÙ· ¤ÓÙ Á‹‰· ·fi 09.45 ¤ˆ˜ 12.30 Î·È 16.30 ¤ˆ˜ 20.45. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 21.15 ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “Valis” ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÂΉ‹ÏˆÛË Î·Ù¿ Ù˘ ‚›·˜ ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ·fi ÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ Ê¿Û˘ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜. ™ÙȘ 11.15 ÛÙÔ ∂∞∫ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Ô ÙÂÏÈÎfi˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ 1998 Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙȘ 13.00 ı· Á›ÓÂÈ Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· 1997. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 14.30 ÔÈ ·ÔÓÔ̤˜ ÛÙȘ ÓÈ΋ÙÚȘ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Ë ÙÂÏÂÙ‹ Ï‹Í˘. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· 2000 ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘.

ı· Ì·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “¶·ÚΔ Î·È ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ·ÔÎÔÌ›ÛÂÈ ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ” . Δ¤ÏÔ˜, ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ·ÔÛÙÔϤ˜ Ù˘ μÚÂÙ·Ó›·˜ Î·È Ù˘ ΔÛ¯›·˜ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËÎ·Ó Û ™ÎÈ¿ıÔ Î·È ΔÛ·Áηڿ‰· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

™ÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ Special Olympics ÍÂÓ·Á‹ıËÎ·Ó ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ™Δ√ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ ÙˆÓ 220 μÚÂÙ·ÓÒÓ ·ıÏËÙÒÓ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÙÂϤÛÙËΠ£Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌÔ‡ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ·ÚÔ˘Û›· fiÏˆÓ ÙˆÓ πÂÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. ¡ÈÎfiÏ·Ô˘ ¶ÏˆÌ·Ú›ÙË, Ù˘ ¶ÚÈÁΛÈÛÛ·˜ ∂ÈÚ‹Ó˘, ÙÔ˘ ∂›ÙÈÌÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙˆÓ Special Olympics- ∞£∏¡∞ 2011 Î. ∞ÓÙÚ¤· ¶ÔÙ·ÌÈ¿ÓÔ˘, Ù˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î. μ›Î˘˜ ™·ÓÙ›ÎÔ˘, ÙÔ˘ ∂ÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ μÚÂÙ·ÓÒÓ ∞ıÏËÙÒÓ Special Olympics Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ μÚÂÙ·ÓÒÓ ∞ıÏËÙÒÓ Special Olympics. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ‰È·‰Ú·ÛÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔÓ ·‡ÏÈÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªÔÓ‹˜ ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ ΔÔÈÎfi ™ÒÌ· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ÙˆÓ Special Olympics ÚÔ˜ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ·ıÏËÙÒÓ, ÙËÓ ÔÔ›· Î·È ·fiÏ·˘Û·Ó. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ÂÊË̤ÚÈÔ˘˜ ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎÔ‡ ¡·Ô‡ . °ÂÒÚÁÈÔ ™Ù·Ì·Ù¿ Î·È . ¡ÈÎfiÏ·Ô ™Ù·Ì·Ù¿ Û˘Ófi‰Â˘Û·Ó Î·È ÍÂÓ¿ÁËÛ·Ó ÙËÓ ¶ÚÈÁΛÈÛÛ· ∂ÈÚ‹ÓË ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ÙˆÓ ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ ™ÎÈ¿ıÔ˘, fiÔ˘ Î·È Ù˘ ÚÔÛʤÚıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ™ÎÈ¿ıÔ˘ ·Ó·ÌÓËÛÙÈο ‰ÒÚ·.


¶∂ª¶Δ∏ 23 I√À¡π√À 2011

TV Δ√ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: NOVASPORTS 1 15.00 ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ù¤ÓȘ “°Ô˘›ÌÏÂÓÙÔÓ” -∑NOVASPORTS 3 15.00 ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ù¤ÓȘ “°Ô˘›ÌÏÂÓÙÔÓ” -∑NOVASPORTS 4 14.00 ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ù¤ÓȘ “°Ô˘›ÌÏÂÓÙÔÓ” -∑EUROSPORT 23.00 ªÔ˘ÚΛӷ º¿ÛÔ-°ÂÚÌ·Ó›· ∑- (¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∫17) EUROSPORT 2 23.00 ∞˘ÛÙÚ·Ï›·-μÚ·˙ÈÏ›· -∑- (¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∫17)

º√ƒΔ√À¡∏™

“÷ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô˘ ı· ·›Íˆ ÛÙËÓ ∫·˚˙ÂÚÛÏ¿Ô˘ÙÂÚÓ” ¶∞¡∂ÀΔÀÃ∏™ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∫·˚˙ÂÚÛÏ¿Ô˘ÙÂÚÓ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ºÔÚÙÔ‡Ó˘ Ï›ÁË ÒÚ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ˘. “¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ‹Ú· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ·fiÊ·ÛË. ™˘˙ËÙ‹Û·Ì Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÌÔ˘. ™›ÁÔ˘Ú· Â›Ó·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ‚‹Ì·. ŸÌˆ˜ ¤ÙÛÈ Â›Ó·È ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÌÔ˘ ı· Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÌÔ˘. ¢ÂÓ Ì ·Ê‹ÓÔ˘Ó. ª›ÏËÛ· Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î·È ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹. ∞fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ fiÏÔÈ Â›Ó·È ‰›Ï· ÌÔ˘ Û fiÙÈ ¯ÚÂÈ·ÛÙÒ” . °È· ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ›¯Â ÙfiÓÈÛÂ: “∂›¯· ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ·fi ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÒÚÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi fiˆ˜ ·fi ÙËÓ ∞Ù·Ï¿ÓÙ· Î·È ÙËÓ μfiÏÊÛÌÔ˘ÚÁÎ. ΔÔ Ó· οӈ ÙÔ ¿ÏÌ· ÁÈ· ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ‹Ù·Ó fiÓÂÈÚÔ Ô˘ ›¯· ·fi ÌÈÎÚfi˜. Δ· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏ·. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È Ó· Â›Ì·È 100% Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔ˜ ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË” . °È· ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘ ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍ‹ ÙÔ˘: “◊ıÂÏ· Ó· ηıÈÂÚˆıÒ ÛÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú·. ŸÏÔÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì ‚Ô‹ıËÛ·Ó Î·È ı· ‹ıÂÏ· Ó· ˆ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ ÛÙÔÓ μ·ÁÁ¤ÏË μÏ¿¯Ô, Ô˘ ÌÔ˘ ¤‰ÂÈÍ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Î·È ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·. ∂˘¯·ÚÈÛÙÒ Î·È ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË, Ô˘ ‰ÂÓ ÛÙ¿ıËΠÂÌfi‰ÈÔ Û η̛· ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÌÔ˘” . °È· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ì ÙËÓ ∫·˚˙ÂÚÛÏ¿Ô˘ÙÂÚÓ: “¶ÚÔ¯ı¤˜ ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ª›ÏËÛ· Ì ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹. ™ÙȘ 15 ÙÔ˘ Ì‹Ó· ¤¯Ô˘Ì ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ¡¤ˆÓ Î·È ı· ¤Úıˆ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿. ¶·›˙Ô˘Ì ÚÒÙË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ì ÙË μ¤ÚÓÙÂÚ, ı· Â›Ó·È ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ ·È¯Ó›‰È” . *√ÎÙ·ÎfiÛȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ ı· ‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙ· Ù·Ì›· ÙÔ˘˜ ÔÈ ∞Úο‰Â˜, ‰È·ÎfiÛȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÔÈ ÂÙ‹ÛȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘ ·›ÎÙË.

™ÙË ª›Ï·Ó ªfi·ÙÂÓÁÎ Î·È ¶·ÏfiÛÎÈ ¶∞π∫Δ∏™ Ù˘ ª›Ï·Ó Î·È Ù˘Èο Â›Ó·È Ô ∫¤‚ÈÓ ¶ÚÈÓ˜ ªfi·ÙÂÓÁÎ. √È ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ πÙ·Ï›·˜ ·ÁfiÚ·Û·Ó Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ 24¯ÚÔÓÔ˘ °Î·Ó¤˙Ô˘ ̤ÛÔ˘ ·fi ÙË Δ˙¤ÓÔ· ¤Ó·ÓÙÈ 7 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÎÈ ¤ÙÛÈ Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ˘˜ “ÚÔÛÔÓ¤ÚÈ” ÌÂÙ¿ ·fi Ì›· ÛÂ˙fiÓ ‰·ÓÂÈÎfi˜ ·fi ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ Ù˘ °¤ÓÔ‚·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ª›Ï·Ó Â·Ó¤ÓÙ·Í ÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ ÙÔÓ ∞ÏÌ¤ÚÙÔ ¶·ÏfiÛÎÈ. √ 21¯ÚÔÓÔ˜ πÙ·Ïfi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi ÙÚÂȘ ÛÂ˙fiÓ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Û ¶¿ÚÌ· Î·È Δ˙¤ÓÔ·.

21

∏ ∂¶√ Δπªøƒ∏™∂ Δ∏¡ μ√§πøΔπ∫∏ ¶∞∂ °π∞ Δ√ Ã∂√™ Δ∏™ ¶ƒ√™ Δ√¡ ™Δ∞ª∞Δ∏ ™∞¶∞§π¢∏

¡¤ÔÈ ÌÂÏ¿‰Â˜ ÁÈ· ¡›ÎË ¤· ÙÈ̈ڛ· Â¤‚·Ï ¯ı˜ ÛÙË ¡›ÎË ÙÔ Δ·ÎÙÈÎfi ¢È·ÈÙËÙÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ∂¶√. ŒÙÛÈ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ·Ó ‰ÂÓ ÂÍÔÊÏËı› Ô ÚÒËÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ ™··Ï›‰Ë˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔÛÊ˘Á‹ η٤ıÂÛÂ Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶ÂÙÚ¿˜, ÂÓÒ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ‰ÚfiÌÔ Ô ∏Ï›·˜ ª·ÎÚ¿Î˘. ªÂ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Ì›· ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔ ·Î¤ÙÔ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ô˘ η٤¯ÂÈ.

¡

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ¡¤ÔÈ ÌÂÏ¿‰Â˜ ÁÈ· ÙË ¡›ÎË, ·ÊÔ‡ ÙÔ Δ·ÎÙÈÎfi ¢È·ÈÙËÙÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÙËÓ ÙÈÌÒÚËÛ Ì ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ·fi ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ·ÁÒÓ· Î·È ·Ê·›ÚÂÛË ‰‡Ô ‚·ıÌÒÓ Ì¤¯ÚÈ Ó· ÂÍÔÊÏËı› ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ™Ù·Ì¿ÙË ™··Ï›‰Ë Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 12.232 ¢ÚÒ, Û˘Ó Ù· ‰ÈηÛÙÈο ¤ÍÔ‰·. √ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ›¯Â ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” ÙË ÛÂ˙fiÓ 2009-10 Î·È Ê˘ÛÈο Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÔÈÓ‹ ı· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ÙË Ó¤· ÂÚ›Ô‰Ô, ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ηٷ‚ÏËı› ÙÔ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ ÔÛfi. ∂‰Ò ı· Ú¤ÂÈ Ó· ı˘Ì›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ·ÎfiÌË Î·Ù·‰›Î˜ ÁÈ· ÙË ¡›ÎË ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÚÒËÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ μ·ÁÁ¤ÏË ∫ˆÛÙ‹, ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ™Ô‡ÏË ∫·ÙÛÈη‰¿ÌÔ. ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ Ë ∂¶√ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: “ΔÔ Δ·ÎÙÈÎfi ¢È·ÈÙËÙÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ∂¶√ ‰¤¯ÂÙ·È Ù˘Èο Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙËÓ ·›ÙËÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ™Ù·Ì¿ÙË ™··Ï›‰Ë ηٿ Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÈ‚¿ÏÂÈ: ·) ÙËÓ ÔÈÓ‹ Ù˘ ηٷ·ڈÛ˘ ·ÁÒÓ· ˘¤Ú ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘, Î·È ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ Ì ÙËÓ ÂοÛÙÔÙ ηÙËÁÔÚ›· Ù˘, ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ÛÙÔ˘˜ Ô-

Ô›Ô˘˜ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ·fi 21/06/2011 ÎÈ ÂÊÂÍ‹˜, ̤¯ÚÈ ÙËÓ Ï‹ÚË Î·È ÔÏÔÛ¯ÂÚ‹ ÂÍfiÊÏËÛË ÙÔ˘ ÙÂÏÂÛȉ›Îˆ˜ ÂȉÈηÛı¤ÓÙÔ˜ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ 12.232 ¢ÚÒ, Ì ÙÔ ÓfiÌÈÌÔ ÙfiÎÔ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ 300 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙË ‰ÈηÛÙÈ΋ ‰·¿ÓË ÙÔ˘ Î·È ‚) ÙËÓ ÔÈÓ‹ Ù˘ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ‰˘Ô ‚·ıÌÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, fiˆ˜ ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶ÂÙÚ¿˜ η٤ıÂÛ ÚÔÛÊ˘Á‹ ηٿ Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, οÙÈ Ô˘ ›¯·Ó ‹‰Ë οÓÂÈ Î·È ÔÈ ÕÁÁÂÏÔ˜ ¢ÈÁÎfi˙˘ Î·È ∞ÓÙÒÓ˘ ™ˆÙÚ›Ó˘. ΔËÓ ›‰È· ÚfiıÂÛË ¤¯ÂÈ ÂΉËÏÒÛÂÈ Î·È Ô ∞Ó¤ÛÙ˘ ¡¿ÛÙÔ˜, ÂÓÒ ¯ı˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Ô ∏Ï›·˜ ª·ÎÚ¿Î˘. ∏ ŒÓˆÛË ÙˆÓ ¶∞∂ μ’ Î·È °’ ∂ıÓÈ΋˜ ÙÔÓ ÂÓË̤ڈÛ ˆ˜ ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ÙÔ˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁ› ÚÔÛÊ˘Á‹. 줂·È· Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ Ô ·›ÎÙ˘ ı· Â›Ó·È ÂχıÂÚÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ ÌÈ· Î·È Ï‹ÁÂÈ ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·Èfi ÙÔ˘.

°È‰fiÔ˘ÏÔ˜: ∫·Ì›· ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ ¢È¤„¢Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ù˘ ¡›Î˘ Ô ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜. ªÂ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “Goal” Ô ¤ÌÂÈÚÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ η̛· ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ÌÂÚȉ›Ô˘ ÙÔ˘, ÂÓÒ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÂȂ‚·›ˆÛÂ Î·È ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ∫ÒÛÙ· ÃÚfiÓË ÛÙË “£” , Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ ‰‡Ô ¿Ó‰Ú˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ¡›Î˘. “∂›Ì·È ·ÓÔȯÙfi˜ Û οı ÚfiÙ·ÛË, ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÙËÓ fiÚÙ· ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜. ¢ÂÓ ı· ‹ıÂÏ· Î·Ó Ó· Û¯ÔÏÈ¿Ûˆ Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÂÚ› Û˘Ìʈӛ·˜ Ì ÙÔÓ Î. ÃÚfiÓË” , ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. °È‰fiÔ˘ÏÔ˜.

■ ∏ 16Ã√¡∏ μ√§πøΔπ™™∞ ª∂Δ∂Ã∂π ™Δ√¡ ¶∞¡∂Àƒø¶∞´∫√ ¢π∞°ø¡π™ª√ EUROVISION YOUNG DANCERS

∏ ™. ª·ÁÎÔ˘Ú›ÙÛ· ¯ÔÚ‡ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ ŸÛÏÔ 16¯ÚÔÓË μÔÏÈÒÙÈÛÛ· ™˘ÚȉԇϷ ª·ÁÎÔ˘Ú›ÙÛ· ı· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔÓ ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ¯ÔÚÔ‡ Eurovision Young Dancers, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 24 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙÔ ŸÛÏÔ Ù˘ ¡ÔÚ‚ËÁ›·˜.

∏ ∂ƒΔ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔÓ ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Eurovision Young Dancers Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Î¿ı ‰ÈÂÙ›·. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Â›Ó·È Ì›· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· οı Ó·Úfi ηÏÏÈÙ¤¯ÓË Î·È ·ÚÎÂÙÔ› ÓÈÎËÙ¤˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· Û ÁÓˆÛÙ¿ Û¯‹Ì·Ù· ¯ÔÚÔ‡, fiˆ˜ ÙÔ American Ballet Theatre Î.·. ΔÔ 2011, ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ‰È·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi, ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ‹ hip-hop. ΔÔ ΔÌ‹Ì· ¢ÈÂıÓÒÓ ™˘Ì·Ú·ÁˆÁÒÓ Ù˘ ∂ƒΔ ÔÚÁ¿ÓˆÛ ¤Ó·Ó ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 33 ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜. ø˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÂÂϤÁË Ë ™˘ÚȉԇϷ ª·ÁÎÔ˘Ú›ÙÛ·. ∏ ™˘ÚȉԇϷ ª·ÁÎÔ˘Ú›ÙÛ· ¿Ú¯ÈÛ ڢıÌÈ΋ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋ ÛÙÔ μfiÏÔ

Û ËÏÈΛ· ÂÙ¿ ÂÙÒÓ. ΔÔ 2005, Û ËÏÈΛ· ‰¤Î· ÂÙÒÓ, ΤډÈÛ ÙËÓ 3Ë ı¤ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ Ù˘ Ì ÙË Ì¿Ï· Î·È ÙËÓ 2Ë ı¤ÛË Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ÛÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜ ˆ˜ ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ °.™.μfiÏÔ˘. ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ÁÈ· ÙÔ ¯ÔÚfi ¿Ú¯ÈÛ ÙÔ 2010, fiÙ·Ó ÍÂΛÓËÛ ̷ı‹Ì·Ù· ¯ÔÚÔ‡ ÛÙÔ Dance Studio ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ‰·ÛοϘ ÙË Nikki Christhlow Î·È ÙËÓ ∫·ÙÂÚ›Ó· ™·ÚÚ‹, Ô˘ ‹Ù·Ó ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙË ¯ÔÚÔÁÚ·Ê›· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‰È·ÁˆÓ›ÛÙËÎÂ. ∏ ™˘ÚȉԇϷ ª·ÁÎÔ˘Ú›ÙÛ· ÛÔ˘‰¿˙ÂÈ ÎÏ·ÛÈÎfi Ì·Ï¤ÙÔ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ¯ÔÚfi. ∏ ‚ÔÏÈÒÙÈÛÛ· ¯ÔÚ‡ÙÚÈ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Â‰Ò Î·È Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙÔ ŸÛÏÔ, Ì·˙› Ì ÙËÓ ‰·ÛοϷ Ù˘ ∫·ÙÂÚ›Ó· ™·ÚÚ‹, fiÔ˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ì·ı‹Ì·Ù· Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ

ÛÙȘ Úfi‚˜ ÁÈ· Ì›· ¯ÔÚÔÁÚ·Ê›·, ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÂȉÈο ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÛÙ·ÛË Ô ¯ÔÚÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ed Wubbe. ™ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ¯ÔÚÔÁÚ·Ê›· Î·È ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¯ÔÚÔÁÚ·Ê›· ÙËÓ ÔÔ›· ı· ‰È‰·¯ıÔ‡Ó ÛÙË ¡ÔÚ‚ËÁ›·, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. ΔÔ Â›Â‰Ô Â›Ó·È ˘„ËÏfi Î·È Ô Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ı· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜. √È Úfi‚˜ Î·È Ô ÙÂÏÈÎfi˜ Á›ÓÔÓÙ·È Û ¤Ó· ·Ï·Èfi ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ·Ó·Î·ÈÓÈÛÙ›, ÛÙÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi “™›ÙÈ ÙÔ˘ ÃÔÚÔ‡” , ÛÙÔ ŸÛÏÔ. √ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Eurovision Young Dancers ı· ‰ÈÂÍ·¯ı›, fiˆ˜ ÚԷӷʤڷÌÂ, ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 9.15 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ı· ÌÂÙ·‰Ôı› “˙ˆÓÙ·Ó¿” ·fi ÙËÓ ∂Δ1 Û ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ∞ϤÍË ∫ˆÛÙ¿Ï·.

μπE´ƒπ¡π∞

“¶ÈÛÙfi˜ ÛÙÔÓ ¶∞√∫” Δ∏¡ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ¶∞√∫ ̤¯ÚÈ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ˘ ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ∞ÓÙÂÏ›ÓÔ μÈÂ˚Ú›ÓÈÔ ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÙÔ˘ “¢ÈÎÂÊ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” . “∂›Ì·È ÈÛÙfi˜...” , Û¯ÔÏ›·ÛÂ Ô ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ ¿ÛÔ˜ ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙȘ ʋ̘ Ô˘ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ·Ô¯ˆÚ› ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô μÈÂ˚Ú›ÓÈ· ÙfiÓÈÛÂ: °È· ÙÔ ·Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Â›Ó·È Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂ÓÔ Ì ÙÔÓ ¶∞√∫: “∞˘Ù‹ ÛÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ó·È. Œ¯ˆ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙÔÓ ¶∞√∫ ÁÈ· ·ÎfiÌË ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, ̤¯ÚÈ ÙÔ 2013. ¢ÂÓ ÌÈÏ¿ˆ ÌÂ Î·Ó¤Ó·Ó ¿ÏÏÔÓ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÚfiıÂÛË Ó· ʇÁˆ. £· οӈ ÙÒÚ· ‰È·ÎÔ¤˜ ÁÈ· Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙÒ Î·È ı· ÂÈÛÙÚ¤„ˆ ÁÈ· Ó· Â›Ì·È ·ÚÒÓ ÛÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·. ¢ÂÓ ÌÔÚÒ fï˜ Ó· ÁÓˆÚ›˙ˆ ÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ·„ÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∞Ó ˘¿ÚÍÂÈ Î¿ÔÈ· ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· Â̤ӷ ı· Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ô ¶∞√∫ Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔ› ÙÔ˘ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó” . °È· ÙÔ ·Ó ı¤ÏÂÈ Ó· Ì›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ¶∞√∫: “º˘ÛÈο Î·È ı¤Ïˆ Ó· Ì›ӈ, ·ÏÏ¿ fiˆ˜ οı ·›ÎÙ˘ ¤ÙÛÈ ÎÈ ÂÁÒ ¤¯ˆ fiÓÂÈÚÔ Ó· ·›Íˆ Î·È Û οÔÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÂÊfiÛÔÓ ÌÔ˘ ‰Ôı› ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ¢ηÈÚ›· Î·È Û˘ÌʤÚÂÈ Î·È ÙÔÓ ¶∞√∫. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÙÔ fiÓÂÈÚÔ Î¿ı Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Â›Ó·È Ó· ˙ÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ˙ˆ ÎÈ ÂÁÒ ÛÙÔÓ ¶∞√∫ Â‰Ò Î·È ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·. ∂›Ó·È ÂÎÏËÎÙÈÎfi Ó· ·›ÚÓÂȘ Ù¤ÙÔÈ· ·Á¿Ë ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ™ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ˙ˆ Ù· ηχÙÂÚ· ÌÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·. ¡ÈÒıˆ Û·Ó Ó· Â›Ì·È Ô ª¤ÛÈ ‹ Ô ∫ÚÈÛÙÈ¿ÓÔ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ” .


22

¶∂ª¶Δ∏ 23 I√À¡π√À 2011

¡¤Ô˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ΔÛ¤ÏÛÈ Ô μ›Ï·˜-ªfi·˜

¶ÚÔÛ΋ÓÈÔ& ... ·Ú·Û΋ÓÈÔ T˘ E§ENH™ A. ¶A¶A£ANA™IOY

papathanasiou@e-thessalia.gr

∫∞π Â›ÛËÌ· ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ΔÛ¤ÏÛÈ Â›Ó·È Ô ∞ÓÙÚ¤ μ›Ï·˜-ªfi·˜, ηıÒ˜ Ô ÏÔÓ‰Ú¤˙ÈÎÔ˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÙÔ˘ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡. √ 33¯ÚÔÓÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Ô‰‹ÁËÛ ÙËÓ ·ÚÂÏıÔ‡Û· ÛÂ˙fiÓ ¶fiÚÙÔ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÓÙ·ÌÏ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Î·È ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ, ˘¤ÁÚ·„ ÙÚÈÂÙ¤˜ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È È¿ÓÂÈ ¿ÌÂÛ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿. √ μ›Ï·˜-ªfi·˜ ‰È·‰¤¯ÂÙ·È ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙˆÓ “ÌÏ” ÙÔÓ ∫¿ÚÏÔ ∞ÓÙÛÂÏfiÙÈ Î·È ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔ “™Ù¿ÌÊÔÚÓÙ ªÚÈÙ˙” , ηıÒ˜ ‹Ù·Ó ‚ÔËıfi˜ ÙÔ˘ ∑Ô˙¤ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ ÛÙËÓ ÙÚÈÂÙ‹ ıËÙ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ΔÛ¤ÏÛÈ. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÙÔ˘ μ›Ï·˜-ªfi·˜, Ô ·ÁÁÏÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “√ ∞ÓÙÚ¤ ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË. ∂›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ϤÔÓ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Û‹ÌÂÚ· Î·È ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÔÏÏ¿ Û ۯÂÙÈο Û‡ÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ∏ ÊÈÏÔ‰ÔÍ›·, Ô ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi˜ Î·È Ë ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Ì ·˘Ù¿ Ù˘ ΔÛ¤ÏÛÈ Î·È Â›Ì·ÛÙ ‚¤‚·ÈÔÈ fiÙÈ Ë ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ∞ÓÙÚ¤ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ı· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÁ¯ÒÚȘ Î·È Â˘Úˆ·˚Τ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. √ ∞ÓÙÚ¤ ı· ʤÚÂÈ ›Ûˆ ÙËÓ ÚÔÔÓËÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ Û ¤Ó·Ó Û‡ÏÏÔÁÔ, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‹‰Ë ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ôχ ηϿ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÚÁ·ÛÙ› Â‰Ò ÁÈ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·. ¶¿ÓÙ· ¤¯·ÈÚ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÎÙ›ÌËÛ˘ ÛÙËÓ ΔÛ¤ÏÛÈ Î·È fiÏÔÈ Â‰Ò ·Ó˘ÔÌÔÓÔ‡Ó Ó· ÙÔÓ Î·ÏˆÛÔÚ›ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘” .

∫·Ï‹ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ Û ·È‰ÈÎfi ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ∂¶∂™Δƒ∂æ∂ ·fi ÙÔ ∫·ÚÂÓ‹ÛÈ Ë ·È‰È΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ Ì Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÁÂÓÓË̤ÓÔ˘˜ Ù· ¤ÙË 1996 Î·È 1997, Ë ÔÔ›· ¤Ï·‚ ̤ÚÔ˜ Û ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë ÂÙ·ÈÚ›· sport team ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∂¶™ ∞ıËÓÒÓ. √È ÌÈÎÚÔ› Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ˘fi ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ηıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË Ã·Ù˙¿ÎÔ˘, ›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ¯·ÚÔ‡Ó ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È Ó· οÓÔ˘Ó ·Ú¤· ÂÎÙfi˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘, ÂÚÓÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ fiÌÔÚÊË ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜ ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ ÍÂÁÓÔÈ·ÛÈ¿˜, ¯·Ú¿˜ Î·È ‰È·ÛΤ‰·Û˘. ™ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÛΤÏÔ˜, Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ΤډÈÛ 2-1 ÙËÓ ∂¶™ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜ Ì ÁÎÔÏ ÙˆÓ ΔÛ·Ì›Ú·, ∫˘ÚȤÚË, ËÙÙ‹ıËΠ2-1 ·fi ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ∞ÛÙ¤Ú· (ÛÎfiÚÂÚ Ô ΔÔηϋ˜), 3-0 ·fi ÙËÓ ÃÚ˘ÛÔ‡ÔÏË, 2-0 ·fi ÙËÓ 1Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ∂¶™ ∞ıËÓÒÓ Î·È 3-0 ·fi ÙËÓ 2Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ∂¶™ ∞ıËÓÒÓ. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ¢. ÷Ù˙¿ÎÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜: ¢. ΔÔηϋ˜, £. ∫˘ÚȤÚ˘, ∞ı. ™·Ì·Ù¿˜, πˆ·ÓÓ. °È·ÓÓÔ‡¯Ô˜, °. ªÔÚʷΛ‰Ë˜, ∂˘·ÁÁ. ¶··Ì·ÚÁ·Ú›Ù˘, £. ΔÛ·Ì›Ú·˜, ¶. Δ˙¿Ó˘, ∞Ó‰Ú. ¢Ú¿ÁÓ˘, ∞ı. ™ÙÂÚÁ›Ô˘, ∂˘·ÁÁ. ¢È·Ì·ÓÙ¤ÓÈ·˜, ∞Ï. ∫Ô‡ÙÛÈÎÔ˜, ∫. ¶·Úı¤Ó˘. ™˘ÓÔ‰fi˜ Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜, ‹Ù·Ó Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ Î·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™., ¡›ÎÔ˜ ∫·Ú·ıfi‰ˆÚÔ˜, ÂÓÒ ÙÔ ·ÚÒÓ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ¤‰ˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘, £Âfi‰ˆÚÔ˜ ™Ù¿ÌÔ˜, ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ª¿Î˘ ¶ÂÙÚ›‰Ë˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™ÙÂÊ·Ó‹˜ ηıÒ˜ Î·È ·ÚÎÂÙÔ› ÁÔÓ›˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ¢¯·ÚÈÛÙ› ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Sport Team Ô˘ ¤ÊÂÚ ÂȘ ¤Ú·˜ Ì ÂÈÙ˘¯›· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿.

ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÿ‚È °ÎÚ¿ıÈ·, ÛÙËÓ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ηÚȤڷ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ Ì Ó·ÚÔ‡˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ·Ú¤ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ó· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ù·Ï¤ÓÙ·. ◊‰Ë, ÛÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ., ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Ó·ÚÔ› ·fi Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ∞‚‰ÂÏ¿˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ÃÔϤÌ·˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¡·Ô˘Ì›‰Ë˜, ¡›ÎÔ˜ ∫ÔÙ˙·ı·Ó¿Û˘, ™Ù¤ÏÈÔ˜ ¡¿Î·˜, ™Ù¤ÏÈÔ˜ ∞Ó‰Ú›ÎÔ˜, ηıÒ˜ Î·È Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∑¤Ú˘, Ô˘ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ. ∞fi ÙË ÌÈ· ÏÔÈfiÓ Ë ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ °ÎÚ¿ıÈ· Ó· ‚ÔËı¿ÂÈ Ù· Ó¤· ·È‰È¿ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ë ÂÓÙÔÏ‹ Ù˘ √À∂º∞ ˆ˜ ÛÙÔ˘˜ 25 Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ı· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Ê¤ÙÔ˜ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜, ÔÈ ÂÙ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÁËÁÂÓ›˜, ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó·ÚÒÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È ·fi ÙÔ μfiÏÔ. ∞ÚΛ ·˘Ù¿ Ù· ·È‰È¿ Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó ÛÎÏËÚ¿ ÁÈ· Ó· ·Ó·‰ÂȯıÔ‡Ó Î·È Ê˘ÛÈο Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÔıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ¢ηÈڛ˜.

√È ÂÚÈ¤ÙÂȘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÂÏÂȈÌfi

Δ·Ï·ÈˆÚ‹ıËΠ·fi ˘„ËÏfi ˘ÚÂÙfi

√π ÂÚÈ¤ÙÂȘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÂÏÂȈÌfi ÁÈ· ÙË ¡›ÎË. Ãı˜, ÙÔ ‰È·ÈÙËÙÈÎfi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ∂¶√, ÙËÓ ÙÈÌÒÚËÛ Ì ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ·fi οı ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È ·Ê·›ÚÂÛË ‰‡Ô ‚·ıÌÒÓ, ̤¯ÚÈ Ó· ÂÍÔÊÏËı› ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙˆÓ 12.000 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ™Ù·Ì¿ÙË ™··Ï›‰Ë. ∂›¯·Ó ÚÔËÁËı› ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÙÈ̈ڛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ μ·ÁÁ¤ÏË ∫ˆÛÙ‹ Î·È ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ™Ô‡ÏË ∫·ÙÛÈη‰¿ÌÔ. £· Ú¤ÂÈ ÙÒÚ· Ó· ÂÍÔÊÏËıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ë ¡›ÎË Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔ Ó¤Ô ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ·Ó Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ÚÔ·„Ô˘Ó Î·È Ó¤Â˜ ηٷ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ∞Ó Ë ¡›ÎË ‰ÂÓ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ‰ÈÔ›ÎËÛË ÁÈ· Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ı¤Ì·Ù·, ÙfiÙÂ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË fiÛÔ ¿ÂÈ Î·È ı· ‰˘ÛÎÔχÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ÂÚÓ¿ ›Ûˆ˜ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·fi ÙȘ ÈÔ ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘.

ã∂™ ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó Ë ¿ÊÈÍË ÙÔ˘ ÷ϛʷ ¶¿· ™·Óηڤ ÛÙÔ μfiÏÔ. ŸÌˆ˜, Ô ™ÂÓÂÁ·Ï¤˙Ô˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ˘„ËÏÔ‡ ˘ÚÂÙÔ‡ Ô˘ ÙÔÓ Ù·Ï·ÈˆÚ› ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜, ·Ú¤ÌÂÈÓ ÎÏÈÓ‹Ú˘ Î·È ·Ó¤‚·Ï ÙÔÓ ÂÚ¯ÔÌfi ÙÔ˘ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜. ªfiÏȘ ·Ó·ÚÚÒÛÂÈ, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Î·È Ó· ÂÓۈ̷وı› ÛÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜.

√ Ì·ÎÚÔ‚ÈfiÙÂÚÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ √ Ì·ÎÚÔ‚ÈfiÙÂÚÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Û ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Â›Ó·È Ô μ·Û›Ï˘ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˜

∞ÏÏ·Á‹ ÊÚÔ˘Ú¿˜ ÛÙÔÓ £ËÛ¤· ∞ÁÚÈ¿˜ ∞§§∞°∏ ÊÚÔ˘Ú¿˜ Ì¿ÏÏÔÓ ı· ¤¯Ô˘Ì Û ϛÁ˜ Ë̤Ú˜ ÛÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ £ËÛ¤· ∞ÁÚÈ¿˜, ·ÊÔ‡ Ô ¡›ÎÔ˜ ª·ÁÁ›ÙÛ˘, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ ÙÔ˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ó· ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÛÙÔÓ ·Ï·›Ì·¯Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Δ¿ÎË ∞ÏÈ¿ÙË Ô˘ ‹‰Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ¤ÓÙÔÓ· ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ. √ ¡. ª·ÁÁ›ÙÛ˘ ı· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ˘fi ÙËÓ ÂÔÙ›· ÙÔ˘ ÙÔÓ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ·Î·‰ËÌÈÒÓ ÙÔ˘ £ËÛ¤·, fiÔ˘ Á˘ÌÓ¿˙ÔÓÙ·È ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·È‰È¿ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. ™ÙȘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ÔÏÏÔ› Â›Ó·È ÔÈ ‚ÂÙÂÚ¿ÓÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ £ËÛ¤· Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ٷ ‰ÈÔÈÎËÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ·. ŸÏÔÈ ÙÔ˘˜, ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi Ù· Á‹‰· Î·È ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·Ï¿ ÙÔ ÙÔÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ϤÔÓ, ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Û˘Á΢ڛ·˜, ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ÙÔ˘ ÌÔÚÊ‹. ∂ÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ë ÂÔ¯‹ Ô˘ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ı· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË Ê·Ó¤Ï·, ÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ.

Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ó¤ˆÛ ÁÈ· 8Ë Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi. ∏ ηϋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ¿ÛÔ˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È Ù˘ ¡›Î˘, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ Ô˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó ˆ˜ ÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘.

ΔÔÓ ÕÁÁÂÏÔ ∫·ÏÈÙ˙·›Ô ·ÔÎÙ¿ Ô °.™. μfiÏÔ˘ ™Δ∏¡ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÓ›Û¯˘Û‹˜ ÙÔ˘ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ÂÈΛÌÂÓ˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜, Ô °.™. μfiÏÔ˘, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÈ· ...·Ó¿Û· ·fi ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ÕÁÁÂÏÔ˘ ∫·ÏÈÙ˙·›Ô˘. √ μÔÏÈÒÙ˘ ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË “3” Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ ̤Ú˜ ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘ ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙÔ˘˜ “Ì·˘Ú·ÂÙÔ‡˜” . ∂Í¿ÏÏÔ˘, ·ÓÔÈÎÙfi ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ª·˘ÚÔÊÒÙË. ŸÏ· ı· ÂÍ·ÚÙËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ·Ó ı· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ìʈӛ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ∞Ó¿ÏË„Ë fiÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ Ô ÈηÓfi˜ Û¤ÓÙÂÚ Î·È ÛÙÔÓ °.™. μfiÏÔ˘ Ô˘ ÂÈı˘Ì› Ó· ÙÔÓ ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÛÙË ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘. ΔÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È ˆ˜ Ô °˘ÌÓ·ÛÙÈÎfi˜ Ú¤ÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ӷ ÂÓÈÛ¯˘ı›, ·ÊÔ‡ Ë °’ ∂ıÓÈ΋ (ÂÊfiÛÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙ› Û’ ·˘Ù‹) ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ Û ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ· ·fi ÙËÓ ∞1 ∂™∫∞£.

™˘Ó‰‡·Û Ì ÂÈÙ˘¯›· Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È Û¯ÔÏ›Ô

∫Ú›ÛÈÌË Ì¤Ú· ÁÈ· °.™. μfiÏÔ˘ ™Δ∏ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∫· Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ı· ·Ú¢ÚÂı› Û‹ÌÂÚ· Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ °.™. μfiÏÔ˘ Î. ∞Ó‰Ú¤ ·˜ ∫Ô˘ÚÔ˘¿Î˘, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ‰Ôı› Ù¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ·‰ÈΛ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÂȘ ‚¿ ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, Ë ∂√∫, ·Ú·‚È¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙËÓ ∫Ú‡· μÚ‡ÛË Î·È ÙÔ˘˜ ΔÈÙ¿Ó˜ ¢Ú¿Ì·˜, ÛÙÂÚÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋ ·fi ÙÔÓ °˘ÌÓ·ÛÙÈÎfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙË ‰ÈηÈÔ‡Ù·È ˆ˜ ‰Â˘ÙÂÚ· ıÏËÙ‹˜ Ù˘ ∞1 ∂™∫∞£. ŸÌˆ˜, Ô ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ˙‹ÙËÛ Ì ·Ú¤Ì‚·Û‹ ÙÔ˘ ÙËÓ Â·ÓÂͤٷÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰È·‚‚·›ˆÛË ˆ˜ ı· ...‚ÚÂÈ ÙÔ ‰›ÎÈÔ ÙÔ˘. ∞Ô̤ÓÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì ·Ó Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›·, ı· ÙËÚ‹ÛÂÈ Î·Ù¿ ÁÚ¿ÌÌ· ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Ë ›‰È· Û˘Ó¤Ù·ÍÂ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙË ÓÔÌÈÌfi ÙËÙ·, ‹ ·Ó Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ‰Ôı› ÛÙÔ ∞™∂∞¢..

√ Δ¤Ï˘ ∞ÏÂ͛Ԣ ÂÈÛ‹Ïı ÛÙË Û¯ÔÏ‹ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ì 19.119 ÌfiÚÈ·, √ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ηٿÊÂÚÂ Î·È Û˘Ó‰‡·Û Ì ·fiÏ˘ÙË ÂÈÙ˘¯›· ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ Ì ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ŸÏÔÈ ÌÈÏÔ‡Ó Ì ٷ ηχÙÂÚ· ÏfiÁÈ·, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÛÙË Ì¿Ï· Î·È ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÚÈÛÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÚÔ˜ Ì›ÌËÛË Ô Ó·Úfi˜ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘, Ô˘ Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜, ·ÊÔ‡ ÔÏÏ¿ ·È‰È¿ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ‰È¿ÊÔÚ· ·ıÏ‹Ì·Ù·, ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ʤÚÔ˘Ó ˘„ËϤ˜ ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ Î·È Ó· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó Û ۯÔϤ˜ Ù˘ ·ÚÂÛΛ·˜ ÙÔ˘˜.


¶∂ª¶Δ∏ 23 I√À¡π√À 2011

È ÔÌ¿‰Â˜ ÙȘ ∂¶™£ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Ó¤·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ™ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ Ë ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi ¡›ÎÔ Ã·Ù˙Ë΢ÚȷΛ‰Ë, Ì ÙÔ˘˜ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔ˘˜” Ó· ÂȉÈÒÎÔ˘Ó Î·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË, ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÚÒÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔÓ ™‡ÚÔ ¡Ô‡ÛÈ·. ™ÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi Â¤ÛÙÚÂ„Â Ô ¡›ÎÔ˜ ¶ÚÔ‚È¿˜ Î·È ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Ô μ·Û›Ï˘ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, ÂÓÒ ÛÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ ‰È·ÙËÚ‹ıËΠÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ Ô £fi‰ˆÚÔ˜ ∞Ó‰ÚÔ˘ÙÛfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÙÔÓ ∞.™. πˆÏÎfi˜ ÁÈfiÚÙ·Û·Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ Ù˘ °’ ∂¶™£ Î·È Ù¤ÏÔ˜ Ô ∞›·˜ ™Ô‡Ú˘ ÂͤÏÂÍ Ӥ· ‰ÈÔ›ÎËÛË.

™ÙÔÓ ·ÏÌfi ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

∫Ú¿ÙËÛ ÷Ù˙Ë΢ÚȷΛ‰Ë, ÎÔÓÙ¿ Û ¡Ô‡ÛÈ· Ô ∂ıÓÈÎfi˜ ™ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ÙÔ ¤‚·Ï·Ó οو ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· Ù˘ ηٿÎÙËÛ˘ ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ ÛÙËÓ ∞’ ∂¶™£. √È “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” ·Ó Î·È ËÙÙ‹ıËÎ·Ó ÌfiÓÔ Ì›· ÊÔÚ¿ Û 34 ·È¯Ó›‰È· ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ·Ó ÛÙË 2Ë ı¤ÛË, ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, οÙÈ Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· ÙÔ˘˜ ÛÙÂÓ·¯ÒÚËÛ ·ÏÏ¿ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ˘˜ ›Û̈ÛÂ. ŒÙÛÈ, fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ı· ÎÈÓËı› ‰˘Ó·ÌÈο ÛÙÔ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi ·˙¿ÚÈ. ™ÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÚÎÂÙÔ› ·›ÎÙ˜ ÂÁÓˆṲ̂Ó˘ ·Í›·˜ Ì ÙÔÓ ™‡ÚÔ ¡Ô‡ÛÈ· Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ Ï›ÛÙ·˜. √ 33¯ÚÔÓÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜, Ô˘ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ›¯Â 22 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È ¤ÓÙ ÁÎÔÏ ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋ Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘, Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ı· Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ∞Á¯È·Ï›Ù˜. ™ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ‰È·Î·Ò˜ Ó· ÙÔÓ ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ó ÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ˘˜ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Â›Ó·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÂ Û˘Ìʈӛ·. º˘ÛÈο, ÙÔ ÚÒÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ¤Ï˘Û·Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ Ì ÙÔÓ ¡›ÎÔ Ã·Ù˙Ë΢ÚȷΛ ‰Ë Ó· ‰›ÓÂÈ Ù· ¯¤ÚÈ· Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Δ¿ÎË ™Ù·˘Ú›‰Ë. √ Î. ÷Ù˙Ë΢ÚȷΛ‰Ë˜ ·Ó¤Ï·‚ ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ÛÙÔÓ ‚’ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ÂÚÛÈÓÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÌfiÏȘ ‰‡Ô Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÎÔÚ˘Ê‹˜ Ì ÙÔÓ °™∞. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÎÚ›ıËΠÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ Î·È ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ‹Ù·Ó ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÁ·Û›·˜, Ë Û˘Ìʈӛ· ‰ÂÓ ¿ÚÁËÛ ӷ ÂÈÙ¢¯ı›. “£¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î. ™Ù·˘Ú›‰Ë Î·È ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ô˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∂›Ó·È ÙÈÌ‹ ÁÈ· ̤ӷ Ô˘ ÌÔ˘ ·Ó·Ù¤ıËΠӷ Ô‰ËÁ‹Ûˆ ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ÛÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ‰ÈfiÙÈ ·˜ ÌËÓ ÎÚ˘‚fiÌ·ÛÙ ›Ûˆ ·fi ÙÔ ‰¿¯Ù˘Ïfi Ì·˜, Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ Ì·˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜. £· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ì fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ì ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡” , ‰‹ÏˆÛ ÛÙË “£” Ô Î. ÷Ù˙Ë΢ÚȷΛ‰Ë˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÔÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È (Á›ÓÔÓÙ·È ‰‡Ô ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·) ÌÈ· Î·È ÛÙȘ 3 πÔ˘Ï›Ô˘ ÔÈ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” ı· ÙÂıÔ‡Ó ·ÓÙÈ̤وÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Û ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿.

ªÂ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ “ÙÈÌfiÓÈ” Ô ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ΔÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ μ·Û›ÏË ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ϤÔÓ Ù·˘ÙÈÛÙ› Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ °È¿ÓÓ˘ 淯ԇϷ˜ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ‹Úı·Ó ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔÓ ¤ÌÂÈÚÔ Ù¯ÓÈÎfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ó¤ˆÛ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÎÔÔ˘ÙÛ¿ÚÂÈ ·fi ÙÔ 2004. “™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ Î·È ÙË Ó¤·

23

√È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ∞.™. πˆÏÎfi˜ Ì ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ Ù˘ °’ ∂¶™£ ¯ÚÔÓÈ¿ ı· Â›Ó·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ Ô˘ ı· ·›˙ÂÈ ÂÏ΢ÛÙÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ¯·›ÚÂÙ·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ó· ‚ϤÂÈ. ¶ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ı· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ì Ì ٷ Ó¤· ·È‰È¿ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÂΛӷ Ô˘ ı· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·” ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î. ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, Ô˘ ÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ ı· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ¶ÚÔ ‚È¿, ·ÊÔ‡ Ô ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ 21¯ÚÔÓÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ Ì·Î-¯·Ê ÛÙÔÓ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ıˆÚÂ›Ù·È ‚¤‚·ÈÔ ˆ˜ ı· ÚÔˆıËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi ÔÚÈṲ̂ӷ ٷϤÓÙ· ·fi ÙË ı˘Á·ÙÚÈ΋ ÙÔ˘ ÔÌ¿‰·, ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ÂÓÒ ›Ûˆ˜ Á›ÓÔ˘Ó Î·È Î¿ÔȘ ÌÂÙ·Áڷʤ˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ÁÈ· Ó· Î·Ï˘Êı› ÙÔ ÎÂÓfi ÙÔ˘ π¿ÛÔÓ· ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, Ô˘ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ó¤ˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ...‰ÚfiÌÔ, ›Ûˆ˜ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ¤Ó·˜ ·ÎfiÌË ·›ÎÙ˘ ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô ÌÂÛÔ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜

°È¿ÓÓ˘ ∫·ÓÙ·ÚÙ˙‹˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ·Ó‰ÚÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ ÔÚ›ÛÙËΠӷ ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 25 πÔ˘Ï›Ô˘. ∂›Û˘ ‹‰Ë ÍÂΛÓËÛ·Ó Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙÔ “∫ÈÔ‡È” ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÂÏÙȈı› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘. Δ¤ÏÔ˜, ÊÈÏÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ‰›ÓÔ˘Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÔÈ “ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜” ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡. Œ¯Ô˘Ó ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ £ËÛ¤· Î·È ÃÔÏ·ÚÁfi, ÂÓÒ ÂfiÌÂÓÔ˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ı· Â›Ó·È Ë ∏ÏÈÔ‡ÔÏË. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Û ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿.

∂ȉÈÒÎÂÈ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ΔËÓ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÂȉÈÒÎÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜, Ô˘ ¤ıÂÛ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ¿ÓÔ‰fi ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞’ ÙÔÈ΋. √È ÛÙfi¯ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙÔÈÛÙ› Î·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ £fi‰ˆÚÔ ∞Ó‰ÚÔ˘ÙÛfiÔ˘ÏÔ ‚Ú›-

ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜. √ Î. ∞Ó‰ÚÔ˘ÙÛfiÔ˘ÏÔ˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ ӷ ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ “΢·Ó¤Ú˘ıÚÔ˘˜” Î·È ÂÍ‹ÁËÛ ÛÙË “£” ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜: “√È ÏfiÁÔÈ Ô˘ Ì ¤Î·Ó·Ó Ó· ·Ú·Ì›ӈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘ Â›Ó·È Ë ÂÎÙ›ÌËÛË Ô˘ ¤‰ÂÈÍ ÙÔ ¢.™. Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î. ¡ÙfiÓÙ˘ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ¤Î·Ó· ÙÔÓ ÚÒÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÌÔ˘ ˆ˜ ÚÔÔÓËÙ‹. ∂›Û˘, ÙÔ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ô˘ ¤ıÂÛ ÍÂοı·Ú· ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ ∞’ ∂¶™£. £· οÓÔ˘Ì fiÏÔÈ fiÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÁÈ· Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· „ËÏ¿” .

∂ÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ∞.™. πˆÏÎfi˜ ªÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÛËÌ›ˆÛ ÙÔ Ï·˚Îfi ·ÓËÁ‡ÚÈ ÙÔ˘ ∞.™. πˆÏÎfi˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ ÛÙË ı¤ÛË “∞ӈ̷ÏÈ¿” ∞Á›Ô˘ √ÓÔ˘ÊÚ›Ô˘. ∏ ÚÔۤϢÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ‹Ù·Ó

ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË Ô˘ ÍÂ¤Ú·Û ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ ÙˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙÒÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·ÚÎÂÙÔ› Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ·ÊÔ‡ ›¯·Ó ÁÂÌ›ÛÂÈ fiÏ· Ù· ÙÚ·¤˙È·. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ¤ÁÈÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ 80 ¯ÚfiÓˆÓ Ô˘ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ ÙÔ˘ (10 ª·˝Ô˘ 1931 ) Î·È 35 ¯ÚfiÓˆÓ Û˘Ó¯ԇ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ·fi ÙËÓ Â·Ó›‰Ú˘Û‹ ÙÔ˘ (1976). √È Â¤ÙÂÈÔÈ ·˘ÙÔ› Û˘Ì›ÙÔ˘Ó ¯ÚÔÓÈο Î·È Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ °’ ηÙËÁÔÚ›·˜ Ù˘ ∂¶™ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙËÓ ÚÒÙË Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù›ÙÏÔ˘ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘. ŒÙÛÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ¤ÁÈÓÂ Î·È Ë ·ÔÓÔÌ‹ ÌÂÙ·ÏÏ›ˆÓ Î·È Î˘¤ÏÏÔ˘ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂¶™£ Î. ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ ª·Ù˙ȿη, ·ÚÔ˘Û›· ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ŒÓˆÛ˘. ∫‡ÂÏÏÔ ·¤ÓÂÈÌ Â›Û˘ Î·È Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. °È¿ÓÓ˘ °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ·˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘. ΔËÓ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ·Ó ˘ÚÔÙ¯Ӌ̷ٷ, Ô˘ ÛÙfiÏÈÛ·Ó ÙÔÓ ¤Ó·ÛÙÚÔ Ô˘Ú·Ófi. Δ· „ËÙ¿ ÛÙ· Î¿Ú‚Ô˘Ó· Ô˘ ÂÈÌÂÏ‹ıËÎ·Ó Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È Ë ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Û˘ÓÙ¤ÏÂÛ·Ó ÛÙÔ Ó· ʇÁÔ˘Ó fiÏÔÈ Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ. ¶Ï¤ÔÓ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· ÂÚ›Ô‰Ô, ·ÊÂÙËÚ›· Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· Â›Ó·È Ë Ù·ÎÙÈ΋ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 7 πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙȘ 8.00 Ì.Ì., ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡.

ΔÔ Ó¤Ô ¢.™. ÙÔ˘ ∞›·ÓÙ· ™Ô‡Ú˘ ™˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠ۠ÛÒÌ· ÙÔ Ó¤Ô ¢.™. ÙÔ˘ ∞›·ÓÙ· ™Ô‡Ú˘ Ì ÙÔÓ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ ∫ˆÛÙԇϷ Ó· ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë Û‡ÓıÂÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Â›Ó·È Ë Î¿ÙˆıÈ: ¶Úfi‰ÚÔ˜: ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫ˆÛÙԇϷ˜, ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜: ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ °È·ÓӷΤ˜, °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜: ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ÃÔ˘ÏÈ·Ú¿, Δ·Ì›·˜: ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ °·Ú˘Ê¿ÏÏÔ˘, °ÂÓÈÎfi˜ ∞Ú¯ËÁfi˜: ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ¡Ùԇη˜, ŒÊÔÚÔ˜ ÀÏÈÎÔ‡: ™ˆÙ‹ÚÈÔ˜ ÃÚ˘ÛÈÎfi˜, À‡ı˘ÓÔÈ ∞η‰ËÌÈÒÓ: ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ¢·˚ÏÈ¿Ó˘ Î·È ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔ˜ ∫·ÙÛ·Ì¤Î˘, ª¤ÏÔ˜: ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ μ¿‚Ë˜.

√ μ. ∞ÁÁ¤ÏÔ˘ ÂÈÛΤÊıËΠÙÔ Î·Ì ÙÔ˘ B.C. Volos À¡∂Ãπ™Δ∏∫∂ ¯ı˜ ÁÈ· 3Ë Ë̤ڷ ÙÔ Î·Ì Ì¿ÛÎÂÙ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ì ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ B.C Volos ÛÙÔ ∂ÎıÂÛÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘.

Δ· ·È‰È¿ ÂÈÛΤÊıËÎÂ Ô ¿ÌÂÛÔ˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ¡ÙÔ‡Û·Ó ÿ‚ÎÔ‚ÈÙ˜ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ÁÓˆÛÙfi˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ μ·ÁÁ¤Ï˘ ∞ÁÁ¤ÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛËÌÂȈ٤ÔÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÁÈ· ÙÚ›ÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Î·Ì ÙˆÓ °È¿ÓÓË Î·È ¡Ù›ÓÔ˘ ∫·Ú·Î·ÙÛÔ‡ÓË. √ μ. ∞ÁÁ¤ÏÔ˘, ·Ó¤Ï˘Û ÙËÓ ‚·ÛÈ΋ Ù¯ÓÈ΋ Ù˘ ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÈÛÔÚÚÔ›·˜ ÙÔ˘ Ì·ÛÎÂÙÌÔÏ›ÛÙ·, ¤‰ÂÈÍ ·ÚÎÂÙ¤˜ ·Û΋ÛÂȘ Î·È ·¿ÓÙËÛ Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ, ÂÓÒ ˘¤ÁÚ·„Â Î·È ÔÏÏ¿ ·˘ÙfiÁÚ·Ê· ÛÙÔ˘˜ Ó·ÚÔ‡˜ ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ·›ÚÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. ª¿ÏÈÛÙ·, ·ÚÎÂÙ¤˜ ·fi ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰¤¯ıËΠ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ¶. Î·È ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÙÔ˘ ÔÚ›· Û ∂ÏÏ¿‰· Î·È ∂˘ÚˆÏ›Áη √ Î. ∞ÁÁ¤ÏÔ˘, Ì›ÏËÛ Ì ٷ ηχÙÂÚ· ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ηÌ Î·È ¤‰ˆÛ ٷ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÙÔ˘. ∂›Û˘, ÙÔ˘˜ ÚÔÛοÏÂÛ ӷ ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙȘ ·Î·‰Ë̛˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ¶. Î·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Î·È ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ ∞1 ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. Ãı˜, Ù· ·È‰È¿ ‰È·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙ· ÙÚ›ÔÓÙ· Î·È ÛÙ· Ï¤È ·, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ı· ·ÁˆÓÈÛıÔ‡Ó ÛÙÔ ¤Ó·˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÂÓfi˜. √È ÓÈÎËÙ¤˜ ÙˆÓ ¯ıÂÛÈÓÒÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ ‹Ù·Ó ÔÈ: ¡›ÓÔ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ÕÁÁÂÏÔ˜, ª·ÚÈÓ¿Á˘ πˆ¿ÓÓ˘ Î·È ¶·ÙÛ¿ÏË μÈÎÙÒÚÈ·.

√ μ. ∞ÁÁ¤ÏÔ˘ Ì›ÏËÛ ¯ı˜ ÛÙÔ˘˜ Ó·ÚÔ‡˜ ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ Î·Ì Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ B.C. Volos ∞‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹, ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ë̤ڷ ı· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙÔ Î·Ì Ô μÔÏÈÒÙ˘ ¿ÏÏÔÙ ‰ÈÂıÓ‹˜ ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ §È·‰¤Ï˘, ηıÒ˜ Î·È Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ ‰È-

·ÈÙËÙ‹˜ °ÈÒÚÁÔ˜ Δ·Ó·Ù˙‹˜. ÃÔÚËÁfi˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Â›Ó·È Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “∏ £∂™™∞§π∞” .


24

¶∂ª¶Δ∏ 23 I√À¡π√À 2011

∞∂∫

∫·Ù·ı¤ÙÂÈ ‚ÂÏÙȈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË Û ∫¿Ï· Î·È ∫¿ÚÏÔ˜ ∂Δ√πª∏ Ó· ηٷı¤ÛÂÈ Ó¤· ‚ÂÏÙȈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙˆÓ ∫¿Ï· Î·È ÃÔÛ¤ ∫¿ÚÏÔ˜, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ∞∂∫. ∏ “ŒÓˆÛË” ¢ÂÏÈÛÙ› ˆ˜ ÙÔ ı¤Ì· ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ¿ÌÂÛ· Î·È ˆ˜ ÔÈ ‰˘Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ª·ÓfiÏÔ ÃÈ̤ÓÂı, ÙË Ó¤· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÂ˙fiÓ. ∏ ÚÒÙË ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ·Ô‰ÂÎÙ‹ ·fi ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÍÈÒÓÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ·ÔÏ·‚¤˜ ÁÈ· Ó· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó Ù· Ó¤· ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙÔ˘˜ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔ˘˜” . √ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙˆÓ ‰˘Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ, ∂Ì›ÏÈÔ ¡Ù §· ƒ›‚· ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Î·È ˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙ¿Û˘ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ∞∂∫, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙ› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙˆÓ ‰˘Ô πÛ·ÓÒÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ·fi ÙËÓ ŒÓˆÛË. ∂›Û˘, ÍÂηı·Ú›˙ÂÈ ˆ˜ ÙÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ÛÙ¿ÛÈÌÔ Î·È ˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ì›· ÂͤÏÈÍË ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜. √ ª·ÓfiÏÔ ÃÈ̤ÓÂı ¤¯ÂÈ ÂÈÛËÁËı› ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ÙÔ˘˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ıËÙ›· ÛÙËÓ ™Â‚›ÏÏË. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∞∂∫ ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ ı· ‚ÚÂı› Ë “¯Ú˘Û‹ ÙÔÌ‹” Î·È ˆ˜ ÔÈ ‰˘Ô ·›ÎÙ˜ ı· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó ÛÙËÓ ŒÓˆÛË. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÔÚÈÛÙÈ΋ Â›Ó·È Ë Û˘Ìʈӛ· Ù˘ ∞∂∫ Ì ÙÔÓ 16¯ÚÔÓÔ ÔÌÔÁÂÓ‹ ¶ÔÏ ∫·ÙÛ¤ÙË, ·Ú¿ ÙË “ÛÊ‹Ó·” ·ÚÎÂÙÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ -ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È Î¿ÔÈˆÓ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·- fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛ Û ڷ‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹, ª¿Î˘ ∑··Ù›Ó·˜: “À‹ÚÍ ¤ÓÙÔÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·fi ·ÚÎÂÙ¤˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ÔȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜. ◊Ù·Ó ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·, Û ̛· ÔÌ¿‰· Ô˘ ÏÂÁfiÙ·Ó ªÏ¿ÎÌÂÚÓ Î·È Â›¯Â ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙȘ ·Î·‰Ë̛˜ Ù˘ ∞∂∫ ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·. ∂›¯Â ‰Â¯Ù› ÚfiÛÎÏËÛË ·fi ÙȘ ·Î·‰Ë̛˜ Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·. ∂›Ó·È ÂÈıÂÙÈÎfi ¯·Ê Î·È ¤¯ÂÈ Â˘¯¤ÚÂÈ· ÛÙÔ ÛÎÔÚ¿ÚÈÛÌ·. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ·›ÍÂÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ·ÎfiÌË. À‹Ú¯·Ó ¤ÓÙÔÓ˜ ȤÛÂȘ Ó· ·›ÍÂÈ Û Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜, ·ÏÏ¿ ÚÔÙ›ÌËÛ ӷ ¤ÚıÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” . Δ¤ÏÔ˜, ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂÈ Ï‡ÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ Ì ÙÔÓ ™·Ó¤Ï °È¿¯ÈÙ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ¶∞∂ ∞∂∫. √ μfiÛÓÈÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ Î·È ÙÔÓ ∞¶√∂§.

∏ƒ∞∫§∏™ μ.

¶·Ú·ÈÙ‹ÛÂȘ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¢.™. Δ∏¡ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ˘¤‚·Ï·Ó ·fi ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ μfiÏÔ˘ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Î. ¶·‡ÏÔ˜ ∫ÚÈÎÂÏ¿˜ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Î. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï. ªÂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜.

ΔÔ §√ΔΔ√ √π ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ §√ΔΔ√: 4, 31, 35, 36, 47. 48. Bonus: 17.

ΔÔ EXTRA 5 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 10, 16, 28, 30, 31 Î·È ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 4, 17, 20, 22, 34.

√ √§Àª¶π∞∫√™ £∞ ¶ƒ√Ãøƒ∏™∂π ™Δ∏¡ ª∂Δ∞°ƒ∞º∏ Δ√À 23Ã√¡√À ∞ªÀ¡Δπ∫√À ª∂™√À

∞‡ÚÈÔ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô º¤ÈÛ· §ÈÔ‡ÌÔÌÈÚ º¤ÈÛ· ¤Ú·Û ٷ È·ÙÚÈο ÙÂÛÙ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ŒÚ¯ÂÙ·È Í·Ó¿ Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô Ì¿Ó·Ù˙¤Ú ÙÔ˘.

√ §ÈÔ‡ÌÔÌÈÚ º¤ÈÛ· ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È Ù· ÂÚÁÔÌÂÙÚÈο Ì ÂÈÙ˘¯›· Î·È ¤ÙÛÈ Ë ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ì‹Î ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›·. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ Ó·ÚÔ‡ ™¤Ú‚Ô˘ ¿ÛÔ˘ ı· ¤ÚıÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· ÔÚÈṲ̂Ó˜ ‰È·‰ÈηÛÙÈΤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ º·Ï› ƒ·Ì·ÓÙ¿ÓÈ. √ 23¯ÚÔÓÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ ı· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹. ∏ ·ÚÔ˘Û›·Û‹ ÙÔ˘ ÂÎÙfi˜ ·ÚÔfiÙÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ›‰È· ̤ڷ. ∞Ó fi¯È, ÙfiÙ ı· ÌÂÙ·ÙÂı› ÁÈ· ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·. ∞fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÍÂηı·Ú›ÛÙËΠˆ˜ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ º¤ÈÛ· ‹Ù·Ó Ôχ ηϿ. ÕÏψÛÙ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ¤Ú·Û·Ó ·fi... ÎfiÛÎÈÓÔ ÙÔÓ ·›ÎÙË (Ì ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ‰‡Ô ËÌÂÚÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÚÁÔÌÂÙÚÈο) ÂÂȉ‹ ‹ıÂÏ·Ó Ó· Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· Û›ÁÔ˘ÚÔÈ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ ÙfiÓÈ˙·Ó fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔÊÔÚÈ΋ Û˘Ìʈӛ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜. º˘ÛÈο Ë ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÌfiÏȘ ¤ÛÔ˘Ó ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ˘ÔÁڷʤ˜... ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ÂӉȷʤÚÂÙ·È

ÁÈ· ÙÔÓ ºÚ·Óı›ıÎÔ °¤ÛÙ ‰È¤„¢ÛÂ Ô Ì¿Ó·Ù˙¤Ú ÙÔ˘, ÷‚Ȥ ™·Ó ªÈÁΤÏ. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ πÛ·ÓÔ‡ ¯·Ê ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¤ÚıÂÈ Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” , ÂÓÒ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË ÙÔ˘ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙ· ∏ӈ̤ӷ ∞Ú·‚Èο ∂ÌÈÚ¿Ù·, ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ ∞Ï √˘·ÛÏ. “∏ Ê‹ÌË fiÙÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ºÚ·Óı›ıÎÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÏËı‹˜, ‰ÂÓ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÏËÛÈ¿ÛÂÈ Î·Ó¤Ó·˜

Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù›ÔÙ· Â›ÛËÌÔ fiÙÈ Ô °¤ÛÙ ı· ʇÁÂÈ ·fi ÙËÓ ∞Ï √˘·ÛÏ. √ °¤ÛÙ ¤¯ÂÈ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ fiÙÈ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¡ÙÔ˘Ì¿È” ÙfiÓÈÛÂ Ô Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔ˘ 32¯ÚÔÔ˘ ̤ÛÔ˘.

£¤ÏÂÈ ¶¿ÓÙÂÏÈÙ˜ Ë ΔÚ·Ì˙ÔÓÛfiÚ ΔËÓ ΔÚ›ÙË ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ª¿ÚÎÔ ¶¿ÓÙÂÏÈÙ˜ ¤·ÈÍ ¤ÓÙÔÓ· ÁÈ· ÙÔÓ ∂Ú˘ıÚfi ∞ÛÙ¤Ú·, ¯ı˜ Ô ™¤Ú‚Ô˜ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ¤-

ÓÙÔÓ· fiÙÈ ··Û¯ÔÏ› ÙËÓ ΔÚ¿Ì˙ÔÓÛÔÚ. √È ‰Â˘ÙÂÚ·ıÏËÙ¤˜ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÂÈıÂÙÈÎfi, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙÔ ÎÂÓfi ÙÔ˘ 28¯ÚÔÓÔ˘ ÛÙÚ¿ÈÎÂÚ √˘ÌÔ‡Ù ªÔ˘ÏÔ‡Ù Ô˘ ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÏÔ‡˙ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ “ÌÔÚÓÙÔÌ·‚ÈϤڔ Ó· ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÚÂÔÚÙ¿˙ Ù˘ “Takagazete” ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ¶¿ÓÙÂÏÈÙ˜. ΔÔ Âȉ‡ÏÏÈÔ Ì ÙÔÓ ¶¿ÓÙÂÏÈÙ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ΔÚ¿Ì˙ÔÓÛÔÚ. ΔfiÛÔ ¤ÚÛÈ, ÚÔÙÔ‡ Ô ·›ÎÙ˘ ‰ÒÛÂÈ Ù· ¯¤ÚÈ· Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi fiÛÔ Î·È ÚfiÂÚÛÈ, ÚÈÓ ¿ÚÂÈ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÛÙÔÓ ÕÁÈ·Í Ô ™¤Ú‚Ô˜ ¿ÛÔ˜ ›¯Â ‚ÚÂı› ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Ù˘ ΔÚ¿Ì˙ÔÓÛÔÚ. ŒÙÛÈ Ê¤ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ÛÂ˙fiÓ Ô˘ Ô 33¯ÚÔÓÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ··Û¯ÔÏ› ÙÔ˘˜ “ÌÔÚÓÙÔÌ·‚ÈϤڔ , ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙfiÛÔ ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ fiÛÔ Î·È ÙȘ fiÔȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ı· ’¯ÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ·Ó Î·È ÂÊfiÛÔÓ Ô ÙÔ˘ÚÎÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÎÈÓËı› ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ¿ÏÏÔÙ ¿ÛÔ˘ Ù˘ äÚÙ·. √ ¶¿ÓÙÂÏÈÙ˜, ‚¤‚·È·, ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Û˘Ó¯Ҙ Ó· ÂΉËÏÒÓÂÈ ÂÈı˘Ì›· ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ¤Î·ÓÂ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÚ›Ù˘ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜, “Kurir” . “∂›Ì·È ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi” , ¤ÏÂÁÂ Î·È Í·Ó·¤ÏÂÁÂ Ô ™¤Ú‚Ô˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ô Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔ˘ ‰‹ÏˆÓ ˆ˜ ÔÈ ·Ô‰Ô¯¤˜ ‹ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÔÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ·›ÎÙË ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· ‰˘Ô ÂÎ. ¢ÚÒ, ÔÛfi Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ‰ÒÛÂÈ Ô ∂Ú˘ıÚfi˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜.

£∞ ∂ƒ∂À¡∏£∂π ∏ ¡√ªπª√Δ∏Δ∞ ¢∏§ø¡∂π ∏ ¶√§πΔ∂π∞

™ÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ ̤ۈ ∫·‚¿Ï·˜; ÓÙ›ÛÙÚÔÊ· ÌÂÙÚÔ‡Ó ϤÔÓ ÛÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ÏÂÈÔ„ËÊÈÎÔ‡ ·Î¤ÙÔ˘ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ù˘ ¶∞∂ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· æˆÌÈ¿‰Ë. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ “ÁËÚ·ÈÔ‡” ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Û ÚÔÊÔÚÈ΋ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔ˘˜ Èı‡ÓÔÓÙ˜ ÙˆÓ “·ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ” , ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÙÔ˘˜ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ì ÙËÓ ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÂÌ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¤‰Ú·˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹, Î·È Ì ÙÔÓ ∞ºª Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ °™ ∏Ú·ÎÏ‹˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ °ˆÁ¿ÎÔ˜ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Û˘Ìʈӛ· ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜: “∂›Ì·ÛÙ ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔÈ Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ı¤ÏËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Ô˘ ÂÈı˘Ì› ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÛÙËÓ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ™˘ÌʈӋ۷Ì Û fiÏ· Ì ÙÔÓ Î. æˆÌÈ¿‰Ë, fï˜ ÌfiÓÔ ÚÔÊÔÚÈο ηıÒ˜ ÁÈ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È ÁÚ·Ù‹ Û˘Ìʈӛ·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ì·˜ Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ °.™. Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¢Â˘Ù¤Ú·” . μ¿ÛÂÈ ÙÔ˘ Ï¿ÓÔ˘ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ, ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È ı¤Ì· Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘, ·ÏÏ¿ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο, ·ÔÚÚfiÊËÛ˘ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË. ∏ ¶∞∂ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ‰È·Ï‡ÂÙ·È, ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ¶∞∂ ¡¤· ∫·‚¿Ï· ÚÔ¯ˆÚ¿ Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜. ∞ÏÏ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘, ÌÂٷʤÚÔÓÙ¿˜ ÙËÓ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÔ Û‹Ì· Ù˘, ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi Ù˘ Ù›ÙÏÔ, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Û “¡¤Ô˜ ∏Ú·ÎÏ‹˜” . ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ı· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ Â›Ó·È ÙÔ ∞ºª. ŸÙ·Ó ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó fiϘ ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜, ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ù˘... Ù¤ˆ˜ ¡¤·˜ ∫·‚¿Ï·˜, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·›ÎÙ˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›ٷÈ, ‰ËÏ·‰‹ Ô... “¡¤Ô˜ ∏Ú·ÎÏ‹˜” . ∞˘ÙÔ› Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· fï˜ Â›Ó·È ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹. ª¤ÓÔ˘Ó ÂχıÂÚÔÈ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘˜ ·ÏÏÔ‡. 줂·È·, ÔÈ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙËÓ Ó¤· ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›, Â¿Ó ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ‰È·ÙË-

Ú‹ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈÔÓ ·›ÎÙË ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÓÔÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó Ì·˙› Î·È Ó· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘ Ó¤Ô Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ. °È· ÙÔ Ï¿ÓÔ ·˘Ùfi, Ë ¿Ô„Ë ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ‰È·Ê¤ÚÂÈ. ∫¿ÔÈÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ÂÓÒ ¿ÏÏÔÈ ÍÂοı·Ú· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÓÔÌÈο ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÛÙ·ı› οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ. º˘ÛÈο ÌÂÁ¿ÏÔ ÚfiÏÔ ı· ·›ÍÂÈ Î·È Ë ı¤ÛË Ô˘ ¿ÚÔ˘Ó ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù· ·ÚÌfi‰È· fiÚÁ·Ó·. √È ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ Ï›Ô˘Ó ÛÙËÓ fiÏË Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜. ∏ ‰˘ÛÊÔÚ›· ÙÔ˘ ʛϷıÏÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙËÓ fiÏË Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Â›Ó·È ÛÙ· ‡„Ë Ì ÙÔ ¿ÎÔ˘ÛÌ· Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ›‰ËÛ˘ Î·È ÁÈ· ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘.

ªÈÙÛ·Í‹˜: £· ÂÚ¢ÓËı› Ë ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· Ì ∫·‚¿Ï· ™ÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ı· ÌÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ Ì ÙËÓ ∫·‚¿Ï·, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ªÈÙÛ·Í‹˜ “∏ ı¤ÛË ÌÔ˘ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ÙÔ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ·ÔÛ·ÊËÓÈṲ̂ÓÔ ·ÎfiÌ·, ÔˆÛ‰‹ÔÙ fï˜ ı· ÂÚ¢ÓËı› Ë ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· οı ΛÓËÛ˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÈÙÚÔ‹˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡. ∞˘Ù‹ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÚÈÓ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ‰È·‰Èηۛ·. ∞˘Ùfi ı· Á›ÓÂÈ ·Ó ÙÂÏÈο ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì·. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ·ÎfiÌ· ÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÓÔ˘ ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È Û˘Áί˘Ì¤ÓÔ ÛÎËÓÈÎfi” . √ °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û˘˙‹ÙËÛ Ì ÙÔÓ ÔÌfiÏÔÁfi ÙÔ˘ ÛÙËÓ √À∂º∞, Δ˙È¿ÓÔ πÓÊ·ÓÙ›ÓÔ, ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·‰ÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛˆÓ:

“¶Ú¤ÂÈ Ó· ÌËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ ¶∞∂ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ¯Ú¤Ë Î·È ÂÏÏ›ÌÌ·Ù·. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ Ë ¶ÔÏÈÙ›· ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ηı·Ú¿ Ú·ÎÙÈÎÔ‡˜. ΔÔ ÎÚ·ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ Ô˘ ›Û¯˘Â ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ¤Ì·˙ ÓÂÚ¿, ‹Ù·Ó ¢¿ÏˆÙÔ ·fi ·ÓÙÔ‡. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘ÙÔ‡ ‹Ù·Ó Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯Ú¤Ë ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, Ù· ÔÔ›· ¯·ÚÈ˙fiÓÙÔ˘Û·Ó Î·È Ú˘ıÌÈ˙fiÓÙÔ˘Û·Ó Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӈ˜. 줂·È·, η̛· ¯·ÚÈÛÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ Â› ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘. ∏ ˘ÂÚ¯Ú¤ˆÛË Â›Ó·È ‰È·¯ÚÔÓÈ΋. ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Ë ∂¶√ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Î·È ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Ì›· ¶∞∂. Ÿˆ˜ οı ۇÛÙËÌ·, ÂȉÈο ¤Ó· ÓÂÔ›۷ÎÙÔ,

¤¯ÂÈ ÙȘ ·È‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ·Ûı¤ÓÂȘ. ¶ÚÒÙË ·fi ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È Ë ‰È·Ê¿ÓÂÈ·, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ¤Ó· ÂÏ¿Ùو̷ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ô‰¤¯ÔÌ·È. ŸÙ·Ó ·ÊÔÚ¿ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂȘ ÁÓÒÛË ÙÔ˘˜ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌfiÓÔ ÔÈ ÂÈÙÚÔ¤˜. √ ‚·ÛÈÎfi˜ ˘Ú‹Ó·˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· Â›Ó·È ‰ËÌfiÛÈÔ˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÌË ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ·˘Ù¿ Ô˘ ··Û¯fiÏËÛ·Ó ÙȘ ÂÈÙÚÔ¤˜ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ı¤ÛË Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ Î·È Ù˘ ∂¶√. ¢Â‡ÙÂÚË Ë ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ·Á·ψÛË Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÚÔıÂƯ̂˜ Î·È Ì¤Û· ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ÎÚ›ÛÂȘ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯·Ï·ÚfiÙÂÚ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ì ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ·fi ÙË μ’ ÛÙËÓ ∞’ ∂ıÓÈ΋”.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ÃÔÚÔ‡ “ª›ÙÛË §·Ô‡‰Ë” ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·

¶·˙Ï Ù¯ÓÒÓ ·fi ·È¯Ó›‰È· Ì ÙÔ ¯ÔÚfi

“∫

·fi ÙÔ˘˜ ™Ù·Ì¿ÙË ¶··‰‹ÌÔ (graphics-art) Î·È §›ÏÈ· ∫·ÚÏÈÁÎÈÒÙË (animation) ‰›ÓÂÈ ÙË

Ó¤· ‰È¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·È¯Ó›‰È. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ Ë Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋, ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, Ù· ÂÈηÛÙÈο ¤ÚÁ·, ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È video art. ∫·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·È Î·Ù·ı¤ÙÔ˘Ó ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ÚfiÙ·ÛË ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ∞ÓÔȯÙÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÈηÛÙÈÎÔ› ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫ÔÌÓËÓfi˜, ∞ÁÁÂÏÈ΋ ∫Ô‡ÚÎÔ˘ÏÔ˘, ∞ÓÓ›Ù· •¿ÓıÔ˘, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¶Ô‰È¿˜, ª·Ú›· ÷Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘, Ô Û˘Óı¤Ù˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ªÂÚÏ‹˜,

ÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ› ∞Ó›Ù· §ÂÊ¿ÎË, ¢ÒÚ· ÷Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘. ÃÔÚÔÁÚ·ÊÔ‡Ó: ª›ÙÛË §·Ô‡‰Ë-ƒ¿ÏÏË, ∑¿ÓÓ· °·ÏÏÈÔ‡∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÈ·, πˆ¿ÓÓ· §·ÁÔ‡-ª¿Ù˙ÈÔ˘, ÃÚ˘Û¿ÓıË ∫·ÌÔ‡ÚÔÁÏÔ˘. ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ Î·È ÂÈ̤ÏÂÈ· ÎÔÛÙÔ˘ÌÈÒÓ: ∂Ï̛ӷ ¡¤Ô˘. ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛË: ª›ÙÛË §·Ô‡‰Ëƒ¿ÏÏË. ¶ÚÔÒÏËÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔÓ, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 11 .Ì. - 1 Ì.Ì., 6 Ì.Ì. - 9 Ì.Ì. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙËÏ.: 24210 24411, www.mitsilaoudi.gr.

ªÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ ¡. πˆÓ›·˜

∞fi ÙËÓ ÔÂÚ¤Ù· ÛÙÔ ÌÈÔ‡˙ÈÎ·Ï 10o˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘. ª¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ Ù˘ ‚Ú·‰È¿˜ ›ӷÈ: MAMMA MIA (ÌÔ˘ÛÈ΋: Benny Anderson), fame (Ìusic by: Michael Core), My way (music by: Claude Francois), ™Ê›Í Ì (ÈÎ - ÓÈÎ), ™ÙÔ ÛÙfiÌ· - ÛÙÔ ÛÙfiÌ· (μ·ÙÈÛÙÈÎfi˜ - £ÂfiÊÚ·ÛÙÔ˘ ™·ÎÂÏÏ·Ú›‰Ë), π feel pretty (west side story - l. Bernstein), ΔÚÂÏ‹ ·Á¿Ë (ª·ÎÚ‹˜ ∫ÔÓÙfi˜ & ™È· - £. ™·ÎÂÏÏ·Ú›‰Ë), ∏ ηډȿ ÌÔ˘ ÔÓ› ÁÈ· Û·˜ (μ·ÙÈÛÙÈÎfi˜ - £. ™·ÎÂÏÏ·Ú›‰Ë), DO RE MI (the sound of music), μ¤Ù· - μÂÙԇϷ (ÙÔ È‰·ÓÈÎfi ÁηÚÛfiÓÈ - ™Ù. ª¿ÛÙÔÚ·˜), ∞Á¿˘ ÏfiÁÈ· (√È ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ - ¡. ÷Ù˙Ë·ÔÛÙfiÏÔ˘), Put the blame on mame (Gilda), America (west side story - l. bernstein), ƒÈڛη (∏ ÚÈڛη Ì·˜ - ™Ù. ª¿ÛÙÔÚ·), μig spender (sweet charity), ªaria (wÂsÙ side story), Δ· ‚·Ï˜ ı’ ·Ú¯›ÛÔ˘Ó (μ·ÙÈÛÙÈÎfi˜ - ™·ÎÂÏÏ·Ú›‰Ë˜), ÙÚÂÏ·›ÓÔÌ·È ÁÈ· ÎfiÚÙ (Δ· ·Ú·‹ÁÌ·Ù· - £. ™·ÎÂÏÏ·Ú›‰Ë˜), Fantom of the opera (music by: Andrew Lloyd Webber), ™˘ ÌÔ˘ ‹Ú˜ È· ÙÔ

Su-Doku

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

ÓÔ˘ (μ·ÙÈÛÙÈÎfi˜ - ™·ÎÂÏÏ·Ú›‰Ë˜), if i were a rich man (fildder on the roof), I could have dance all night (my fair lady), tÔnight (west side story), theme from ¡ew York, New York (music by:John Kander), √ ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È „¤Ì· (¡. ÷Ù˙Ë·ÔÛÙfiÏÔ˘). √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂Ï·ÛÛÔÓÈÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫ˆÓ. ™ÎÚÈ¿·˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·˘Ùfi ·ÊȤڈ̷ ÛÙËÓ √ÂÚ¤Ù· Î·È ÙÔ ªÈÔ‡˙ÈηÏ, ·ÔÙÂÏ› Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¿ÏÏˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂÈÙ˘¯ËÌ¤ÓˆÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÚfiÛÊ·Ù·, fiˆ˜ ÛÙÔ ¡. ∫·‚‚·‰›·, ÛÙË ™ÔÊ›· μ¤ÌÔ, ÙÔ ™Ù. ∫·˙·ÓÙ˙›‰Ë, ÙÔ ª¿ÓÔ Ã·Ù˙ȉ¿ÎÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÛÙÔ ¡. °Î¿ÙÛÔ, ÂΉËÏÒÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜, ‹‰Ë, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Î·È Û ¿ÏÏ· ̤ÚË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÏfiÁˆ Ù˘ ͯˆÚÈÛÙ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜” . ∂ÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÛÙ· Ù·Ì›· ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ “∞Ãπ§§∂π√¡” (ΔËϤÊ. 24210-32818) οı ̤ڷ 11-1 Úˆ› Î·È 6-9 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ™˘Ì‚ÔÏÈ΋ ÙÈÌ‹ ÂÈÛfi‰Ô˘ 10 ú. §À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ™∫∏¡√£∂™π∞: ™. ª·‚›‰Ë˜ ñ ∏ıÔÔÈfi˜-∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¢∏.¶∂.£∂. μfiÏÔ˘ ∫∂πª∂¡∞: °. ¶·ÙÂÏÔ‰‹ÌÔ˜ ∂¶πª∂§∂π∞ ª√À™π∫√À ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞Δ√™: °. ∫·Ú˘‰¿Î˘-∫. ∞ÔÛÙÔÏÔÔ‡ÏÔ˘-Δ˙. ÷Ù˙ˉ‹ÌÔ˘ ¢π∂À£À¡™∏ √ƒÃ∏™Δƒ∞™: °. ∫·Ú˘‰¿Î˘ √ƒÃ∏™Δƒ∞: ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋ √Ú¯‹ÛÙÚ· ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ™ÔÏ›ÛÙ: ∫·ÙÂÚ›Ó· ∞ÔÛÙÔÏÔÔ‡ÏÔ˘ (ÛÔÚ¿ÓÔ ). Δ˙¤ÓË Ã·Ù˙ˉ‹ÌÔ˘ ( ̤ÓÙ˙Ô ÛÔÚ¿ÓÔ ). ∞ÛÙ¤Ú˘ ΔÛ¤ÙÛÈÏ·˜ ( ÙÂÓfiÚÔ˜ ). £ˆÌ¿˜ ™ÎÔÙ›‰·˜ ( ‚·Ú‡ÙÔÓÔ˜). ºˆÓËÙÈο: μ·Ú‚¿Ú· ¡ÂÌ‹ Î·È ∂ϤÓË ∫·ÌÔ‡ÚË ∫√™Δ√Àªπ∞ - ™∫∏¡π∫∞ : πˆ¿ÓÓ· ΔÔ˘ÏÔ‡Ë Ã√ƒ√°ƒ∞ºπ∂™: μ¿Ûˆ ΔËÏÈÔÔ‡ÏÔ˘ ™Ã√§∏ Ã√ƒ√À: CHORUS LINE ÃÔÚ‡ԢÓ: ÃÔÚÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ÃÔÚÔ‡ CHORUS LINE μfiÏÔ˘. ÃÔÚ‡ÂÈ Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ·È‰È΋˜ ÃÔÚˆ‰›·˜ ÙÔ˘

¢Y™KO§O

ª∂ ÌÈ· ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Î·È ÔÈfiÙËÙ·˜ ÂΉ‹ÏˆÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜, Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ √ÂÚ¤Ù· Î·È ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Ù· ϤÔÓ ÁÓˆÛÙ¿ ªÈÔ‡˙ÈÎ·Ï Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜. ∏ ˘„ËÏ‹˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ÂΉ‹ÏˆÛË “∞Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ √ÂÚ¤Ù·˜ Î·È ªÈÔ‡˙Èηϔ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 6 πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙÔ ∞ÓÔȯÙfi ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ ¡. πˆÓ›·˜ 9.30 Ì.Ì. ·fi ÙÔÓ ∫.√. - ¢∏.¶∂.£∂. μfiÏÔ˘, ÙË ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∂Ï·ÛÛÔÓÈÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂηÙfi Î·È ϤÔÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ¤Ó· ˘ÂÚı¤·Ì· Ô˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Úfi˙·, ÂÎÏËÎÙÈΤ˜ ʈӤ˜, ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ÂÔ¯‹˜, ÛÎËÓÈο Î·È ı·˘Ì¿ÛȘ ¯ÔÚÔÁڷʛ˜, ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜. ™˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜: ∂¶πª∂§∂π∞ - ™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘: KˆÓ. ™ÎÚÈ¿·˜- ¶Úfi‰ÚÔ˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂Ï·ÛÛÔÓÈÙÒÓ

25

EΉËÏÒÛÂȘ Δ∂á∂™

È Ô ¯ÔÚfi˜ ηϿ ÎÚ·Ù›” Ì ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ ÛÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ÃÔÚÔ‡ “ª›ÙÛË §·Ô‡‰Ë” ÙËÓ ΔÚ›ÙË 28 πÔ˘Ó›Ô˘ (9.30 Ì.Ì.) ÛÙÔ ∞ÓÔȯÙfi ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ΔÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ Î˘Ï¿ÂÈ fiˆ˜ Ù· ·ÏÈ¿ ·Ú·‰ÔÛȷο ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜. √È Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ Ì·˜ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÓÂÌÂÏÈ¿ Î·È ÙËÓ ·ıˆfiÙËÙ· ÌÈ·˜ ¿ÏÏ˘ ÂÔ¯‹˜, fiÙ·Ó Ô ·˘ıÔÚÌËÙÈÛÌfi˜, Ë Â˘ÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ë Ê·ÓÙ·Û›· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙·Ó ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ Ù˘ fiÏ˘.

¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ÔÏÏ¿. ∞ÚÎÔ‡Û ÙÔ Î¤ÊÈ Î·È ÌÂÚÈο ·Ï¿ ˘ÏÈο. √ ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ‹Ù·Ó Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ·Ó¿Ù˘ÍË ÔÏÏÒÓ ÁÂÓÂÒÓ. ª¤Û· ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜, ÙȘ Ï·Ù›˜ ÁÈÓfiÙ·Ó Ô‰ËÁfi˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜, ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘˜. ™ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ï›ÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ë Ù¯ÓÔÏÔÁ›·. ŒÓ· Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÛÎËÓÈÎfi

¶∂ª¶Δ∏ 23 I√À¡π√À 2011

— “∫È Ô ¯ÔÚfi˜ ηϿ ÎÚ·Ù›” Ì ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ ÛÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ÃÔÚÔ‡ “ª›ÙÛË §·Ô‡‰Ë” ÙËÓ ΔÚ›ÙË 28 πÔ˘Ó›Ô˘ (9.30 Ì.Ì.) ÛÙÔ ∞ÓÔȯÙfi ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ΔÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ Î˘Ï¿ÂÈ fiˆ˜ Ù· ·ÏÈ¿, ·Ú·‰ÔÛȷο ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ Ë Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋, ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, Ù· ÂÈηÛÙÈο ¤ÚÁ·, ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È video art. ¶ÚÔÒÏËÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 11 .Ì. - 1 Ì.Ì. Î·È 6 Ì.Ì. - 9 Ì.Ì. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙËÏ.: 24210 24411, www.mitsilaoudi.gr. — ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” (Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ π¿ÛÔÓÔ˜) ¤ÎıÂÛË ¤ÚÁˆÓ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Î·È ¯·Ú·ÎÙÈ΋˜ ÙÔ˘ §¿˙·ÚÔ˘ ∫fiÎηÏË. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ¤ˆ˜ ÙȘ 30 πÔ˘Ó›Ô˘. — ™ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ “Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ” (ÈÛfiÁÂÈÔ - ËÌÈÒÚÔÊÔ˜) °È· ÙÔ “™ÈÓ¤ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ¤ÎıÂÛË ·ÈªÂÛfiÁÂÈÔ˜”, ‰È΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Ì ÙË Û˘ÓÂÚ∂ÈηÛÙÈÎÒÓ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ Á·Û›· ÙÔ˘ ÁÈ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiμfiÏÔ˘ (∑ˆÁÚ·ÊÈ΋ - ∫ÂÏÔ˘, ÚÔÚ·ÌÈ΋). ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤Îı‚¿ÏÏÂÙ·È Û˘ ¤ˆ˜ 30/6. flÚ˜ ÏÂÈÛ‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿: ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋ Ë Ù·ÈÓ›· “ΔÔ ÁÚ¿ÌÌ· Ô˘ ¿ÏÏ·Í 10.00 - 13.00 & 18.00 21.00 (¢Â˘Ù¤Ú· ·fiÁ¢ÙË ˙ˆ‹” (9:30 Ì.Ì.). Ì· ÎÏÂÈÛÙ¿), ™¿‚‚·ÙÔ: 10.00-13.00. — ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ Ù˘ “∂˘Úˆ·˚΋˜ ∏̤ڷ˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜” ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ ∂ÈηÛÙÈÎÔ‡ ∞ÛÙ¤ÚË °Î¤Î· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Ì ٛÙÏÔ “∞ӷ̤ÓÔ˘Û˜” Ò˜ ÙȘ 30/6, ÒÚ˜ 19.00-22.00. — ™ÙËÓ Ï·Ù›· ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ ÛÙȘ 25-26 πÔ˘Ó›Ô˘ ·fi ÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ Î·È ·fi ÙÔ ¢. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë “2Ë ŒÎıÂÛË ·ÚÔ˘Û›·Û˘ Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ÓÙfiÈ·˜ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜”. ªÔÚ›Ù ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›Ù Ì ÙÔ˘˜ ∫. ¶Ú·Ù‹ (6974 121718) ‹ ¶. ª·Ú‰¿ÎË (6937 660544). — ∏ ™¯ÔÏ‹ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ‰‡Ô Û˘Ó·˘Ï›Â˜, Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÙȘ ÂÍ‹˜ ÒÚ˜: ·) ∏ Û˘Ó·˘Ï›· ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ·È‰ÈÒÓ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙȘ 7 Ì.Ì. ‚) ∏ Û˘Ó·˘Ï›· ÙˆÓ ÂÓËÏ›ÎˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙȘ 8.30 Ì.Ì., ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ∞Á›Ô˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ (∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ - ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¡·Ô‡). — Δ· ·È‰È¿ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ Ô˘ ÂÎ·È‰Â‡ÙËÎ·Ó ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ∫Ô˘ÎÏÔı¤·ÙÚÔ˘ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÌÂı·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 25 πÔ˘Ó›Ô˘, ÛÙȘ 7.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË: “∂‰Ò §ÈÏÈÔ‡ÔÏË, Â‰Ò §ÈÏÈÔ‡ÔÏË...”. — ™ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘ “∏Ï›Ô˘ ª¤Ï·ıÚÔÓ”, °ÎÏ·‚¿ÓË 37 - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ (1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ¤Ó·ÓÙÈ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· “∞ÊÒÓ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ˆ˜ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ fiÏ˘. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÎı¤ÛÔ˘Ó ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6932-119479. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó. — ΔÔ ∫¤ÓÙÚÔ §·ÔÁÚ·Ê›·˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔÛηÏ› Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Û ÁϤÓÙÈ Ì ¯¿ÏÎÈÓ· ·fi ÙË ºÏÒÚÈÓ·, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 24/6 Î·È ÒÚ· 9.30 Ì.Ì. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “¶ÔÏÈÙ›·” ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı· Ï·ÈÛÈÒÛÂÈ Ô “ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜ ◊¯Ô˜”, ÂÓÙ·ÌÂÏ‹˜ Ì¿ÓÙ· ·fi ÙË ºÏÒÚÈÓ·. — ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ μfiÏÔ˘ ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ¤ÎıÂÛË ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 23 πÔ˘Ó›Ô˘, ÒÚ· 9 Ì.Ì., ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ π∂∫, ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ 1 & ÛڈÓÔ˜, ÙËÏ. 2421056446 - 2421056389.

“ΔÔ ÁÚ¿ÌÌ· Ô˘ ¿ÏÏ·Í ÙË ˙ˆ‹” ÛÙËÓ ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋

√ªπ§π∂™ - ¢π∞º√ƒ∞

— ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂηÙfi ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ™ÎÈ·ı›ÙË ÏÔÁÔÙ¤¯ÓË ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ªÔ˘ÛÂÈÔ·È‰·ÁˆÁÒÓ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ô ¢‹ÌÔ˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È ÙÔ ™›ÙÈ-ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ËÌÂÚ›‰· Ì ı¤Ì·: “ªÔ˘Û›· §ÔÁÔÙ¯ÓÒÓ: ™˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ™›ÙÈ ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ”. ∏ ËÌÂÚ›‰· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ, ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ªÔ‡ÚÙ˙È, ÌÂı·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 25 πÔ˘Ó›Ô˘, ÒÚ· 9.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. — ∏ Â¤ÙÂÈÔ˜ ÙÔ˘ Ì·ÚÙ˘ÚÈÎÔ‡ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ Â·Ó·ÛÙ¿ÙË ƒ‹Á· μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹ Î·È ÙˆÓ ÂÙ¿ ™˘ÓÙÚfiÊˆÓ ÙÔ˘ ÙÈÌ¿Ù·È ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÌÂı·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 25 πÔ˘Ó›Ô˘, Ë̤ڷ ı·Ó¿ÙˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÂÈÌÓËÌfiÛ˘ÓË ‰¤ËÛË ¯ÔÚÔÛÙ·ÙÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ™Â‚·ÛÌȈٿÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î. ¢·Ì·ÛÎËÓÔ‡ Î·È ÔÌÈÏ›· Ì ı¤Ì· “ΔÔ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ƒ‹Á· Î·È Ô Ì·ÚÙ˘ÚÈÎfi˜ ı¿Ó·Ùfi˜ ÙÔ˘” ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ªÂϤÙ˘ ºÂÚÒÓ-μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘-ƒ‹Á· ¢Ú. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ∫·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ. — √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÕÓˆ μfiÏÔ˘ “π¿ÛˆÓ” ÚÔÛηÏ› ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ù˘ ∞Á›·˜ ΔÚÈ¿‰·˜ ÛÙÔÓ ÕÓˆ μfiÏÔ ÛÙȘ 26 πÔ˘Ó›Ô˘, Ë̤ڷ ∫˘Úȷ΋, ÒÚ· 8 Ì.Ì., fiÔ˘ ı· ·Ó·‚ÈÒÛÂÈ ÙÔ ¤ıÈÌÔ ÙÔ˘ ÕË °È¿ÓÓË ÙÔ˘ ∫Ï›‰ˆÓ·, Ì ο„ÈÌÔ ÛÙÂÊ·ÓÈÒÓ, ¯ÔÚ¢ÙÈο Î·È ÁϤÓÙÈ Ì Ϸ˚΋ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ “ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê” μfiÏÔ˘ ηÏ› Ù· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 29 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙȘ 9:30, Û ÌÈ· ‚Ú·‰ÈÓ‹ Û˘ÓÂÛÙ›·ÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “∞Ï̇ڷ” ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ∞Ó·‡ÚÔ˘. — “√ ∫Ï‹‰ÔÓ·˜”, ·fi ÙȘ “∞ʤÓÙÚ˜ ÙˆÓ ∞ÊÂÙÒÓ” ÌÂı·‡ÚÈÔ 26 πÔ˘Ó›Ô˘, ™¿‚‚·ÙÔ, ÛÙȘ 8.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ∞ʤÙ˜. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ÃÔÚ¢ÙÈÎfi ™‡ÓÔÏÔ °˘Ó·ÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘, √Ì¿‰· ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÌÔ˘ÛÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı› ο„ÈÌÔ ÙˆÓ Ì·ÁÈ¿ÙÈÎˆÓ ÛÙÂÊ·ÓÈÒÓ. — ∏ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ΔÈÌ›Ô˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ÚÔÛηÏ› ÛÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ·Ó‹Á˘ÚË ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡. √È ÂÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ηٿ ÙÔ Î¿ÙˆıÈ ÚfiÁÚ·ÌÌ·: ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 23 πÔ˘Ó›Ô˘, ÒÚ· 19.00: ª¤Á·˜ ¶·ÓËÁ˘ÚÈÎfi˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜, ·ÚÙÔÎÏ·Û›· Î·È ıÂ›Ô Î‹Ú˘ÁÌ·. ∞‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 24 πÔ˘Ó›Ô˘, ÒÚ· 7 .Ì.: ŸÚıÚÔ˜, ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ıÂ›Ô Î‹Ú˘ÁÌ· Î·È ·ÚÙÔÎÏ·Û›·.

∂∫¢ƒ√ª∂™

— √ ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ “ªÂÏÂÁÚ›ÓÔ˘” ∫ÔÚfi˘ ªËÏÂÒÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙË §›ÌÓË ¶Ï·ÛÙ‹Ú·, ÌÂı·‡ÚÈÔ 25 πÔ˘Ó›Ô˘, Ë̤ڷ ™¿‚‚·ÙÔ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 33062, 24230 22836.


26

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

“∂ÈΛӉ˘ÓÔ ·È¯Ó›‰È” ·fi ÙË £Â·ÙÚÈ΋ √Ì¿‰· ÙÔ˘ 7Ô˘ §˘Î›Ԣ ¶∞ƒ√À™π∞™Δ∏∫∂ Ì ÂÈÙ˘¯›·

ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 19/6 Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ Έ̈‰›·˜ ÙÔ˘ ª. ∫ÔÚÚ¤ “∂ÈΛӉ˘ÓÔ ·È¯Ó›‰È” ·fi ÙË £Â·ÙÚÈ΋ √Ì¿‰· ÙÔ˘ 7Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿. ΔËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ›¯Â Ô ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜, Ô˘ ÊÈÏÔͤÓËÛ ÙË £Â·ÙÚÈ΋ √Ì¿‰·, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ Î. °È¿ÓÓË ™ÎÚÔ˘Ì¤ÏÔ˘ Î·È ÙË ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË Ù˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤ˆ˜ Î. ∂ϤÓ˘ ¶··ÏÔÔ‡ÏÔ˘-ΔÛ¤ÚÁ·, Ô˘ ˆ˜ ηıËÁ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ 7Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ ›¯Â Î·È ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ı·ÙÚÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜. √È “ËıÔÔÈÔ›” Ù˘ £Â·ÙÚÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ∫. §È¿ÚÔ˜, ∞. ∫fiÎηÏ˘, ª. ¡È˙¿ÌË, Ã. ¶·ÁÒÓ˘, £. ¶··‰¿ÎË, ª. ¶··Ó‰ÚÈ·ÓÔ‡ Î·È π. ™Î·Ï›‰Ë ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ Î·È Î¤Ú‰ÈÛ·Ó Â¿ÍÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡, Ô˘ ›¯Â ηٷÎχÛÂÈ ÙËÓ fiÌÔÚÊË Ï·Ù›· ∫˘ÏÈÓ‰Ú¿, ηıÒ˜ ÔÏÏÔ› Û˘Ó¤ÚÚÂ˘Û·Ó fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ·fi ÙÔ μfiÏÔ - fiÛÔÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·fi ÙË £Â·ÙÚÈ΋ √Ì¿‰· ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Ì‹Ó· ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔÓ. ªÂ ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË Ù˘ Î. ∂. ¶··ÏÔÔ‡ÏÔ˘, ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ÙÔ˘ 7Ô˘ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘ Î.Î. ¶. ÷ڛÙÔ˘, ¶. ¶Ô˙ÈÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È °. ∫Ú·Ù‹Ú·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Û‡ÌÚ·ÍË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ (™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫·ıËÁËÙÒÓ 7Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ, ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °ÔÓ¤ˆÓ, °Ú·Ê›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘) Î·È ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜ (∂͈ڷ˚ÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ΔÔÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ - πˆÏÎÔ‡ Î. °. ∫ÔÓÙ¤ÏÈ·, ÙÔ ÎÔÈÓfi ·fiÏ·˘Û ̤۷ ÛÙË ‰ÚÔÛÈ¿ ·fi Ù· Ï·Ù¿ÓÈ·, ÙË ‰ÚÔÛÈ¿ ÙˆÓ 17¯ÚÔÓˆÓ.

∂ΉËÏÒÛÂȘ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ª∂ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÔÏÔÎÏËÚÒıË-

Î·Ó ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ÔÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ÙÔ˘ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ¶·È‰È¿ Î·È ÁÔÓ›˜ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ˘Ô‰¤¯ÙËÎ·Ó ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ì¤Û· Û ¤Ó· Îϛ̷ ¯·Ú¿˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜. ªÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· Ì ÂÈηÛÙÈο, ÌÔ˘ÛÈο, ÎÈÓËÙÈο, ı·ÙÚÈο ·È¯Ó›‰È· Î·È ‰ÚÒÌÂÓ· ÁÈ· ·È‰È¿ Î·È ÁÔÓ›˜ Ì ·ÔÎÔڇʈ̷ ÙËÓ ·È‰È΋ ÌÔ˘ÛÈÎÔ-ÎÔ˘ÎÏÔı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ٛÙÏÔ “√ ÔÓÙÈÎfi˜ Î·È Ë ı˘Á·Ù¤Ú· ÙÔ˘” Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 15/6 ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. ∏ ¤ÎıÂÛË ÂÈηÛÙÈÎÒÓ Ì ¤ÚÁ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıÎ·Ó Ì¤Û· ÛÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ·fi Ù· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ÂÈηÛÙÈÎÒÓ, ˘Ê·ÓÙÈ΋˜ Î·È ÎËÔ˘ÚÈ΋˜, ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÂ›Û˘ Î·È ¤ÙÛÈ ÔÈ ÌÈÎÚÔ› Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó ϤÔÓ Ó· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜. ΔÔ ∫¢∞¶ “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ··Û¯ÔÏÒÓÙ·˜ ¿Óˆ ·fi 170 ·È‰È¿ ̤۷ ÛÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ¤Ú·ÛÂ, Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘ Ì ٷ ηÏÔηÈÚÈÓ¿ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·Ù· ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∂Ó·ÚÌfiÓËÛË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ˙ˆ‹˜”. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÂÁÁڷʤ˜ ÙËÏÂʈӋÛÙ ÛÙÔ ÙËÏ. 24210-91113 ‹ ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÙ Ì ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜, 9.00 .Ì. - 1.00 Ì.Ì. ηıËÌÂÚÈÓ¿.

¶∂ª¶Δ∏ 23 I√À¡π√À 2011

“√ ηÂÏ¿˜” ·‡ÚÈÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

¶·Ú¿ÛÙ·ÛË ı¿ÙÚÔ˘ ÛÎÈÒÓ ·fi ÙËÓ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ™ÎËÓ‹

Δ

· £Â·ÙÚÔÙ·Í›‰È· Ù˘ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋˜ ™ÎËÓ‹˜ ·ÚÌÂÓ›˙Ô˘Ó ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È Û·˜ ηÏÔ‡Ó Ó· ¿ÚÂÙ ̤ÚÔ˜ ÛÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ŒÎıÂÛ˘ μÈ‚Ï›Ô˘, ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ·ÓÔȯÙfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ı¿ÙÚÔ˘ ÛÎÈÒÓ ÁÈ· ·È‰È¿, ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 8 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·.

√È ÛÎȤ˜ Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓ ·È¯Ó›‰È ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌÔ‡. ∂›Ó·È Ôχ ‰È·ÛΉ·ÛÙÈÎfi Ó· ·›˙Ô˘Ì Ì ÙÔ ÛÒÌ· Ì·˜ Î·È ÙË ÛÎÈ¿ Ì·˜. ¶fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜, ÂÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù· ‚Ú¿‰È·, ‰ÂÓ ·›˙Ô˘Ì Ì ÙË ÛÎÈ¿ Ì·˜, Ô˘ ¿ÏÏÔÙ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ, ¿ÏÏÔÙ ÌÈÎÚ·›ÓÂÈ Î·È ¿ÏÏÔÙ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÙ·È; ΔÈ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ fï˜ ÁÈ· Ó· ·›ÍÔ˘Ì Ì ÙȘ ÛÎȤ˜ Ì·˜; ΔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘ÌÂ; ¶Ò˜ ·›˙Ô˘Ì Ì ÙȘ ÛÎȤ˜ Ì·˜; Δ· ·È‰È¿ Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ı· ‚ÚÔ˘Ó ··ÓÙ‹ÛÂȘ Û’ ·˘Ù¿ Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·, ı· ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÙÔ‡Ó Ì ÈÛÙÔڛ˜ Ô˘ ı· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó Ù· ›‰È· Î·È ı· ‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘Ó ·Ê¿ÓÙ·ÛÙ·. ™ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÙˆÓ £Â·ÙÚÔÙ·ÍȉÈÒÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó fiÛ· ·È‰È¿ ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó, ·ÚΛ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¤ÁηÈÚ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ, ÚÔÎÂÈ-

̤ÓÔ˘ Ó· Û¯ËÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÂÚÁ·Û›·˜. ΔÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ı· ÎÏ›ÛÂÈ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ “√ ηÂÏ¿˜” ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ £Â·ÙÚÔÙ·ÍȉÈÒÓ. Δ· ·È‰È¿ Ù˘ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋˜ ™ÎËÓ‹˜ ·˘ÙÔÛ¯Â-

‰›·Û·Ó, ‰ËÏ·‰‹ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÏÔ΋ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜, ۯ‰›·Û·Ó ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜, ¤ÁÚ·„·Ó ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Î·È ı· ÙËÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ·›˙ÔÓÙ·˜ ı¤·ÙÚÔ ÛÎÈÒÓ. ŒÓ·˜ ¿ÓÂÚÁÔ˜ ·Ù¤Ú·˜ Î·È ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó Î·¤Ï· ÁÈ·

Ó· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ Ê·ÁËÙfi Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Â›Ó·È ¿Ù˘¯ÔÈ ÁÈ·Ù› fiÏÔÈ ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È È‰ÈfiÙÚÔÔÈ. ∂ÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ, ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙÔ‡Ó Î¿Ùˆ ·fi ¤Ó· ‰¤ÓÙÚÔ. ∫¿ÔÈÔÈ fï˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó... ™ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ·›˙Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿: £·Ó¿Û˘ ∫·ÊÂÓÙ·Ú¿Î˘, ∞Ó·ÛÙ·Û›· ™˘ÚÁÈ¿ÓÓË, ∫·ÙÂÚ›Ó· ÷Ù˙Ë·ÔÛÙfiÏÔ˘, ª˘ÚÛ›ÓË Δ·Ì›·¶ÒÔÙ·, ºˆÙÂÈÓ‹ ¡Ô‡Ï·, ∂‚Âϛӷ ªÂÏ·¯ÚÔÈÓ¿ÎË, ¡ÈÎÔϤٷ ª·ÚÁȤÏÔ˘, °È¿ÓÓ˘ ¶·Ó·Ófi˜, ∑·ÎÂϛӷ ª·Ù‹, ¢·Ó¿Ë ∫Ú·‚·Ú›ÙË, ª·Ú›· ¶·ÓÙ·˙‹, §·˘ÚÂÓÙ›· ÃÚ˘Û·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶·ÛÈ¿˜, ∞ÓÙÒÓ˘ º·Ú‹˜, ¡ÂʤÏË ∫·ÊÂÓÙ·Ú¿ÎË, ªÂϛӷ ∑¿¯Ô˘, ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë ∑Ô‡ÌÔ˘ Î·È ª·Ú›· §Â‚·ÓÙ‹.

™˘Ó·˘Ï›Â˜ Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ ÛÙËÓ ¶. ∏ÏÂÎÙÚÈ΋

ªÂψ‰›Â˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ ·fi Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ø‰Â›Ô˘ Δ√ ÙÌ‹Ì· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ΔÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ø‰Â›Ô˘ μfiÏÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÁÈ· ÂÓ‰¤Î·ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ÙȘ ÂÙ‹ÛȘ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÙˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ ÙÔ˘, Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶·ÏÈ¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜, ÛÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ™ÙÔ ÙÌ‹Ì· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ΔÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô È‰Ú‡ıËΠÙÔ 2000 ÌÂÙ¿ ·fi ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ¢.ø.μ. ¢ËÌ‹ÙÚË ª·Ú·ÁÎfiÔ˘ÏÔ˘, ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó Ô ¡›ÎÔ˜ ¶·Úı¤Ó˘ Î·È Ô ∑·Ê›Ú˘ ∫Ô˘ÎÔ˘Û¤Ï˘. ŒÓ·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÛÔ˘-

‰·ÛÙÒÓ ¤¯ÂÈ ÊÔÈÙ‹ÛÂÈ ·˘Ù¿ Ù· ¤ÓÙÂη ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ΔÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡. ∏ÏÈÎȷο ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÂÚ›Ô˘ ·fi 15 ¯ÚfiÓˆÓ, ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ. ¶ÔÏÏÔ› ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ‹ ËÌÈÂ·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ì ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÛÂ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜, ˆ‰Â›·, ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›·, Î.Ù.Ï. ¶ÔÏÏÔ› ¤¯Ô˘Ó ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÁÈ· ÚÔÛˆÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÙËÓ Â¿ÚÎÂÈ· Ô˘ η٤ÎÙËÛ·Ó. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÛÔ˘‰ÒÓ, ÂÓÒ Î¿ÔÈÔÈ ·ÚÎÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÂÓfi˜ ̤-

ÚÔ˜ ÙÔ˘˜, ÏfiÁˆ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ Î·È Û˘ÓıËÎÒÓ. °È· ʤÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÏÂÁ› Ó· ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Û˘ÓıÂÙÒÓ Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈÒÓ, fiˆ˜ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘, ÷Ù˙ȉ¿ÎȘ, ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜, ΔÛÈÙÛ¿Ó˘, ™·Ófi˜, ¶Ï¤ÛÛ·˜, μ›Ú‚Ô˜, ∑·Ì¤Ù·˜, ∫Ú·Ô˘Ó¿Î˘, ∫·Ï‰¿Ú·˜, √. ¶ÂÚ›‰Ë˜ Î·È ÙˆÓ ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁÒÓ Î·È ÔÈËÙÒÓ §. ¡ÈÎÔÏ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ƒ·ÛÔ‡ÏË, °Î¿ÙÛÔ˘, ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘, ΔÚÈÔÏ›ÙË, ™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˘, §. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘, ∂. μÚ·¯¿ÏË, ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, ¢ËÌÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·›ÚÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Ì ·ÏÊ·‚ËÙÈ-

΋ ÛÂÈÚ¿ ÔÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜: °Ô‡Ï· ∂Ï¢ıÂÚ›·, ¢ËÌÔÔ‡ÏÔ˘ ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, ¢ËÌÔÔ‡ÏÔ˘ ¢‹ÌËÙÚ·, ∫¿ÁÈÔ˜ £ˆÌ¿˜, ∫·Ú·‚›‰· ∞ÌÊÈÙÚ›ÙË, ∫·Ú·Ì¿ ¶ËÓÂÏfiË, ∫·Ú·Û¿‚‚· μ¿È·, ∫ÔÓÙÔ‡ ∞ÚÁ˘ÚÒ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·, ª¿ÁÓ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ª·Ïȉ¤ÏË ∂˘ÁÂÓ›·, ªÈ¯ÔÏ›ÙÛË ™Ù¤ÏÏ· ∂ÈÚ‹ÓË, ¡ÈÎÔÏÂÙ¿ÙÔ˘ ª·Á‰·ÏËÓ‹ ™ÙÂÚÁ›·, ¶¿ÓÔ˘ ∫ˆÓ/Ó·, ¶Ô‡ÏÈÔ˘ ª·Ú›·, ™Ù·ÌÔÔ‡ÏÔ˘ ºˆÙÂÈÓ‹, ™Ù¤ÊÔ˘ ∂ϤÓË, Δ˙Ô¿ÓÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ·, ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ ∂ϛӷ, ΔÛÈ·ÙÛÈ¿ÓË ∫ˆÓ/Ó·, ÷Ù˙ËÁÈ¿ÓÓË ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜.

¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Û‡ÓıÂÛ˘ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Δ√ ø‰Â›Ô ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔÓ 9Ô ¢ÈÂıÓ‹ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi ™‡ÓıÂÛ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ Û˘Óı¤Ù˜ οı ÂıÓÈÎfiÙËÙ·˜, ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜, ·ÎfiÌË Î·È ·È‰È¿. √ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ηχÙÂÈ Û¯Â‰fiÓ fiϘ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Û‡ÓıÂÛ˘ Î·È ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ‰È·ÎÚÈıÔ‡Ó. Δ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ‚Ú·‚‡ıËÎ·Ó ·ÍÈfiÏÔÁÔÈ Û˘Óı¤Ù˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. √ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ™‡ÓıÂÛË ªÔ˘ÛÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ ÛÙȘ ηÙËÁÔڛ˜: ÛfiÏÔ fiÚÁ·ÓÔ (ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ fiÚÁ·ÓÔ), ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘, Û˘ÌʈÓÈ΋ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·, ÎÔÓÙÛ¤ÚÙÔ, ¿ÛÌ· ÌÂ Û˘Óԉ›·, ¯ÔÚˆ‰›·, ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ÛÎËÓ‹, Ì·ÚfiÎ, ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋, ÌÔ˘ÛÈ΋ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘, ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· ı¤·ÙÚÔ, ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· video animation, ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋, ËÏÂÎÙÚÔ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋, ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎÔ‡ ÛÔÙ, ÌÂÏÔÔ›ËÛË ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˘ Ô›ËÛ˘. ∂›Û˘, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ™‡ÓıÂÛË ΔÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ÛÙȘ ηÙËÁÔڛ˜: Ô, ÚÔÎ, Ù˙·˙, ¤ıÓÈÎ, new age, digital dance music, hip hop, Ì·Ï¿ÓÙ·, ÎÏ·ÛÈÎfi, ¤ÓÙ¯ÓÔ, ÂÏ·ÊÚfi, Ï·˚Îfi, ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ÌÂÏÔÔ›ËÛË ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ˘ ÛÙ›¯Ô˘. √È Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Ù· ·È‰È¿ ÌÔÚÔ‡Ó ÂÈϤÔÓ Ó· ‰È·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙȘ ηÙËÁÔڛ˜: ÌÔÓÔʈÓÈ΋ ÌÂψ‰›·, ·È‰ÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ÂχıÂÚÔ ı¤Ì· ∞ÚÌÔÓ›·˜, ÂχıÂÚÔ ı¤Ì· ∞ÓÙ›ÛÙÈ͢, ∫·ÓfiÓ·˜. Δ· ‚Ú·‚›· ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: 1Ô, 2Ô, 3Ô μÚ·‚Â›Ô (¢ÈÏÒÌ·Ù·). £· ‰ÔıÔ‡Ó Â›Û˘ ¤·ÈÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÊÈÓ·Ï›ÛÙ. Δ· ¤ÚÁ· fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ÙÔ˘ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ™‡ÓıÂÛ˘ ªÔ˘ÛÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ, Ô˘ ı· ·ÔÛ¿ÛÔ˘Ó 1o μÚ·‚›Ô, ı· ÂΉÔıÔ‡Ó ·fi ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÂΉÔÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· BERBEN. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ̤¯ÚÈ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ 2011. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 39930, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 6:30 Ì.Ì. - 8:30 Ì.Ì., e-mail: info@foudoulis.gr, web page: www.foudoulis.gr/composition.

∞fi ÙȘ “∞ʤÓÙÚ˜ ÙˆÓ ∞ÊÂÙÒÓ”

∞Ó·‚›ˆÛË ÙÔ˘ Âı›ÌÔ˘ ÙÔ˘ ∫Ï‹‰ÔÓ· ∞¡∞μπø¡∂π ÙÔ ¤ıÈÌÔ ÙÔ˘ “∫Ï‹‰ÔÓ·” ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 25 πÔ˘Ó›Ô˘, ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÙÔ˘˜, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙȘ 8.30 Ë ÒÚ·. ¶ÈÛÙ¤˜ ÔÈ “∞ʤÓÙÚ˜ ÙˆÓ ∞ÊÂÙÒÓ” ÛÙȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ Î·È Ù· ¤ıÈÌ· Â·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÙÔ ¤ıÈÌÔ ·˘Ùfi ÌÂÙ¿ ·fi ÛȈ‹ 40 ¯ÚfiÓˆÓ Î·È ÙÔ ·Ó·‚ÈÒÓÔ˘Ó Â› ›ÎÔÛÈ ¤Ó· ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ·. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·˘Ù‹ ¿ÓÙ· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ¯ÔÚ¢ÙÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ·fi ÙȘ Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ¿ÏÏ· ̤ÚË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. º¤ÙÔ˜ ı· ¯ÔÚ¤„Ô˘Ó ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘ Ì ÙȘ ·Ó¤ÌÔÚʘ, ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Î·È ÔχÙÈ̘ ÊÔÚÂÛȤ˜ Ô˘ ÙȘ ‰È·-

ÙËÚÔ‡Ó ·fi ÙȘ ÁÈ·ÁÈ¿‰Â˜ ÙÔ˘˜ Î·È ·fi ÙȘ Ì·Ó¿‰Â˜ ÙÔ˘˜ Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛÙ·ıÌfi ÛÙËÓ ÈÛÙÔ-

Ú›· ÙÔ˘ ÙÚÈÎÂÚÈÒÙÈÎÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ŒÎÏËÍË Â›Ó·È ÔÈ ÌÈÎÚÔ› ¯Ô-

ÚÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, Ô˘ Ì ÔÏÏ‹ ¯·Ú¿ ‰‹ÏˆÛ·Ó ·ÚÔ˘Û›· ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛ‹ Ì·˜, Ë ÔÔ›· ÎÏ›ÓÂÈ ¿ÓÙ· Ì ÙÔ Î¿„ÈÌÔ ÙˆÓ Ì·ÁÈ¿ÙÈÎˆÓ ÛÙÂÊ·ÓÈÒÓ Ô˘ ʤÚÓÔ˘Ó fiÏÔÈ Û¯Â‰fiÓ ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜, ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ¿Óˆ ·fi ÙË ÊˆÙÈ¿ ·fi ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ıˆÚÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ÁÂÚÔÓÙfiÙÂÚÔ˘˜ ··Ú·›ÙËÙÔ “ÁÈ· Ó· ʇÁÔ˘Ó ÔÈ „‡ÏÏÔÈ Î·È fiÏ· Ù· ηο” . ∏ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Ì ÙÔ˘˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜ Î·È Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÍÂÛËÎÒÓÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· ¯ÔÚ¤„ÂÈ Î·È Ó· ͯ·ÛÙ› Î·È Ë Ï·¯ÂÈÔÊfiÚÔ˜ ¿ÓÙÔÙÂ Â›Ó·È ÔÏÏ‹ ÏÔ‡ÛÈ·.

“∏ £ÂÛÛ·Ï›· ÙÔ ’21”: ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ‚È‚Ï›Ô˘ §. ∞ÚÛÂÓ›Ô˘ T∏ ¢Â˘Ù¤Ú· 27 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙÔ

¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ∫ÔÚ‰¿ÙÔ˜) ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ Ó¤Ô ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ §¿˙·ÚÔ˘ ∞ÚÛÂÓ›Ô˘ “∏ £ÂÛÛ·Ï›· ÛÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ’21”. £· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ª. ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿Î˘, ·ÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, “√ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ΔÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜”, £ˆÌ¿˜ æ‡ÚÚ·˜, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, “√ ıÂÛÛ·ÏÈÎfi˜ ‰È·ÊˆÙÈÛÌfi˜”, ∫·ÙÂÚ›Ó· ∫Ô˘ÙÚÔ‡Ì·, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, “¡·˘ÙÈÎfi ·ÚÌ·ÙÔÏ›ÎÈ Ì ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· Î·È μÏ·¯¿‚· Î·È ÔÚÌËÙ‹ÚÈÔ ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ”.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 27

¶∂ª¶Δ∏ 23 IOYNI√À 2011

K§EI™IMO TH™ 22∞™ I√À¡π√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

1.271,43

-0,32

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALAPIS (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MARFIN POPULAR BANK (∫√) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫∞∂ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√)

0,54 3,33 19 3,17 5,69 4,1 9,35 0,92 5 3,9 0,62 0,62 4,6 1,23 1,83 3,94 1,83 9,41 4,83 1,3 2,3 6,37 4,8 4,4 4,52 1,56 10 2,07 7,66 8,52 4,65 13,89 13,83 11,16 6,2 1,06 4,7 2,94 2,72 2,8 2,62 16,65 8,8 0,35

1,89 1.091.191 -4,03 1.465.062 5,56 602.918 -3,35 1.980.815 3.347 0,99 147.043 -0,74 9.567 3,37 275.794 218.038 -1,76 5.945 -3,13 760.353 -1,59 2.348.229 0,88 5.528 -1,6 328.031 1,67 8.760 -0,25 39.688 7,65 554.982 -1,26 388.316 -2,03 4.202.018 -4,41 27.660 1,32 615.891 -1,7 49.570 190.146 -2 4.399 -0,66 68.550 1,3 972.009 21.023 -1,43 1.506.276 1,46 30.302 -0,12 103.565 -2,31 287.991 -1,14 1.569 -3,02 4.772 -1,15 810.149 -3,13 552.710 -0,93 2.670.144 -0,84 110 -2 7.563 2,26 65.571 -3,45 299.272 0,77 175.192 0,12 18.742 0,11 50 2,94 224.276

0,53 3,33 17,9 3,17 5,66 3,99 9,35 0,92 5 3,89 0,62 0,62 4,57 1,22 1,8 3,89 1,68 9,41 4,82 1,3 2,21 6,37 4,75 4,4 4,52 1,52 9,95 2,06 7,55 8,52 4,65 13,75 13,83 11,14 6,17 1,04 4,69 2,93 2,65 2,79 2,61 16,65 8,8 0,34

0,59 3,53 19 3,35 5,73 4,21 9,6 1 5,09 3,97 0,66 0,65 4,66 1,28 1,85 4,06 1,89 9,7 5,01 1,39 2,46 6,54 5 4,58 4,68 1,68 10,1 2,14 7,7 8,66 4,9 14,16 14,2 11,42 6,54 1,08 4,7 3 2,82 2,96 2,76 17,1 8,8 0,38

5,87

5,93

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 NBGAM ETF °¢ Ã.∞.

5,88 7,02 13,55

2.260

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ A.S. COMPANY (∫√) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) CPI (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) DIONIC (∫√) EURODRIP (∫O) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) FORTHNET (∫√) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTRACOM HOLDINGS (∫√) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PROFILE (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) QUALITY & RELIABILITY (∫√) QUEST ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) REDS (∫O) RILKEN (K√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPACE HELLAS (∫√) SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ™ (∫√)

0,28 0,51 0,72 0,45 1,57 0,73 0,51 0,34 0,34 0,48 1 1,13 0,24 0,59 8,49 0,41 1 0,49 0,74 1,16 0,47 0,8 2,09 5,22 1,02 3,06 1,18 2,45 2,98 0,3 0,43 0,54 0,41 1,06 0,87 2,2 0,36 1,2 0,51 0,78 1,55 0,42 0,51 0,57 1,01 0,33 0,4 0,29 0,57 0,66

-3,45

3.250

0,27

0,29

-1,37 4,65 -0,63 -5,19 4,08 6,25

90.860 28.110 300 77.050 1.970 136.960

0,71 0,4 1,57 0,7 0,45 0,31

0,76 0,45 1,57 0,76 0,51 0,35

1.130 66.374 2.400 34.150 310 950 623.039 2.270 373.884 31.326 1.306 93.026

0,47 0,98 1,1 0,23 0,57 8,4 0,37 0,99 0,49 0,73 1,15 0,44

0,48 1,01 1,15 0,25 0,59 8,49 0,43 1 0,53 0,76 1,17 0,48

201 3.230 225

5,22 0,95 2,8

5,24 1,03 3,06

18.001 331 35.356 6.700 180.600 9.437 2.000 43.394 211 4.193

2,38 2,91 0,3 0,4 0,53 0,4 1,06 0,79 2,08 0,35

2,62 3,04 0,34 0,45 0,56 0,44 1,07 0,91 2,31 0,39

-3,39

8.800 1.600 20 12 1.120 270

0,48 0,77 1,49 0,42 0,49 0,57

0,52 0,78 1,55 0,42 0,51 0,59

10 -2,44 3,57

10 6.650 10

0,33 0,38 0,29

0,33 0,41 0,29

-0,99 -1,74 -1,67 10,81 1,01 -3,92 2,78 0,87 6,82

7,37

-5,04 -0,67 -9,09 -2,27 2,5 1,92 2,35 -1,79

8,51 1,3 6,9 20

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ƒ∂μ√´§ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™π¢ª∞ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) Ã∞§∫√ƒ (∫∞) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) Ã∞§∫√ƒ (∫∞) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√)

1,4 1,05 0,37 0,65 5,42 1,56 0,78 0,68 0,49 0,39 0,49 0,98 0,71 0,55 0,47 1,33 26,28 1,23 0,6 1,93 0,4 0,49 0,51 2,98 1,29 0,5 0,96 0,65 0,57 2,6 1,53 0,68 1,92 1,91 0,87 0,59 0,38 0,29 4,4 0,5 1,77 0,81 0,36 0,52 0,5 0,62 0,48 0,42 0,49 1,7 0,44 0,45 0,59 0,63 0,29 0,74 0,36 0,63 2,1 0,51 3,26 0,81 1,08 0,64 0,89 0,68 0,28 1,02 1,67 0,47 0,83 0,77 1,14 0,47 0,81 0,77 1,14

1,45

1.017 325.071

1,31 1,04

1,43 1,09

1.684 200 400

5,08 1,56 0,75

5,42 1,56 0,78

6.055 5.357 220 13.592 18.519 4.400 2.750 552 2.828 18.922 11.771

0,45 0,38 0,46 0,97 0,69 0,53 0,45 1,26 26,25 1,21 0,58

0,51 0,4 0,49 1 0,73 0,56 0,47 1,35 27,1 1,3 0,6

28.882 287 4.201 7.490 4.900 28.527 28.852 305 1.000

0,4 0,46 0,5 2,96 1,25 0,49 0,92 0,64 0,54

0,41 0,49 0,51 3,08 1,29 0,52 0,97 0,7 0,57

4,95

200 3.700 1.930 3.870

1,53 0,67 1,88 1,82

1,53 0,73 1,92 1,97

1,72

53.882

0,56 0,38

0,62 0,38

1,15 3,51 -1,22 5,88

3.003 5.538 25 2.800 100

4,4 0,49 1,72 0,78 0,36

4,52 0,5 1,79 0,81 0,36

-0,58 10

2.106 2.474

1,72

1.000

-3,33 1,37 -7,69 8,62 -1,41 -3,77 2,52 1,25

415 35.900 1.900 38.542 6.626 13.010 7.524 2.500

1,66 0,4 0,45 0,59 0,63 0,28 0,73 0,36 0,6 2,03 0,51 3,15 0,8

1,71 0,44 0,45 0,59 0,63 0,3 0,75 0,36 0,67 2,13 0,55 3,3 0,81

-9,18

12.038 3.073

0,64 0,89

0,66 1,02

3,03 -2,34

181.556 4.789

0,99 1,67

1,07 1,78

1,22

31.811

0,82

0,85

8,00

18.900

0,76

0,81

4,59

200

1,09

1,15

7,6 0,4 0,27 13,5 0,59 0,13 0,16 0,11 0,14 0,05 0,95 0,37 0,19 2,03 0,55 2,23 0,2 0,08 7,21 0,23 0,92 0,28 0,26 1,7 6,1 3,8

7,6 0,4 0,28 13,5 0,59 0,13 0,17 0,12 0,14 0,05 0,95 0,37 0,2 2,03 0,55 2,31 0,22 0,09 7,21 0,23 0,96 0,33 0,29 1,7 6,1 3,8

1,3 6,85 4,26 2,63 -2,97 4,41 1,85 4,44 -3,62 -2,05 -2,38 1,69 -2,44 2,08 -2,93 3,2 4,17 -8,45 5,56 -1,92

7,6 0,4 0,27 13,5 0,59 0,13 0,16 0,11 0,14 0,05 0,95 0,37 0,19 2,03 0,55 2,29 0,22 0,08 7,21 0,23 0,95 0,28 0,28 1,7 6,1 3,8

π§À¢∞ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) §∞ªæ∞ (∫√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) Δ BANK (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√)

0,26 0,17 0,5 0,22 14 63,35 18,88 2,85 0,27 0,1 0,11 0,47 1,02 0,24 0,23 0,18 0,06 0,25 0,1 11,7 6,15 0,12 0,27 0,08

8,33 4,17

5.000 15.550 2.000

0,25 0,16 0,5 0,22 14 63,35 18,88 2,84 0,27 0,09 0,11 0,47 1,02 0,24 0,23 0,18 0,06 0,25 0,1 11,7 6,15 0,12 0,27 0,08

0,26 0,18 0,5 0,22 14 63,35 18,88 2,85 0,27 0,1 0,11 0,47 1,02 0,24 0,23 0,18 0,07 0,25 0,11 11,7 6,15 0,12 0,27 0,08

0,75 5,17 8 11,11

100 500 1.500 1.652

9,09

456

-14,29

1.200 20.000

34.400

0,05 0,07 1,5

0,05 0,07 1,5

10.010 40 100

0,16 0,33 0,05 0,07 0,27 0,15 0,36 0,04 0,48 0,15 0,23 0,04 0,04 3,7 0,08 0,24 0,07 0,24

0,17 0,33 0,05 0,07 0,27 0,17 0,36 0,04 0,48 0,15 0,25 0,04 0,04 3,7 0,08 0,24 0,07 0,24

0,14 0,14 0,31 0,12 0,26 0,18 0,15 0,28 0,28 0,22 0,89 0,41 1,85 0,21 0,22 0,81

0,14 0,14 0,31 0,14 0,27 0,18 0,18 0,28 0,28 0,22 1,02 0,41 1,85 0,22 0,22 0,98

0,89 3,65 2,47 0,89 0,58 3,3 1,09 1,5 2,23 2,2 2,52 1,45 2,86 4,25

0,89 3,65 2,47 0,89 0,58 3,3 1,09 1,5 2,23 2,2 2,52 1,45 2,86 4,25

0,89 3,65 2,47 0,89 0,58 3,3 1,09 1,5 2,23 2,2 2,52 1,45 2,86 4,25

1,07 0,06 1,41 1,12 0,64 2,19 1,2 0,12 0,08 0,1 0,76 0,08 0,14 0,05 0,14 0,04 0,08 0,12 0,1 0,12 0,26 0,39 0,54 0,78 0,22 0,08 0,12

1,07 0,06 1,41 1,12 0,64 2,19 1,2 0,12 0,08 0,1 0,76 0,08 0,14 0,05 0,14 0,04 0,08 0,12 0,1 0,12 0,26 0,39 0,54 0,78 0,22 0,08 0,12

1,07 0,06 1,41 1,12 0,64 2,19 1,2 0,12 0,08 0,1 0,76 0,08 0,14 0,05 0,14 0,04 0,08 0,12 0,1 0,12 0,26 0,39 0,54 0,78 0,22 0,08 0,12

1.076.166

9,09

570

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC (∫√) COMPUCON (∫O) FASHION BOX (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√) RIDENCO (∫√) SATO AE (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) ¢√§ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫√) ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ¡∂§ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¶∞¶√ÀΔ™∞¡∏™ (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ™π¢ª∞ (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√) ¶∞¶√ÀΔ™∞¡∏™ (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ™π¢ª∞ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√)

0,05 0,07 1,5 0,8 0,17 0,33 0,05 0,07 0,27 0,17 0,36 0,04 0,48 0,15 0,24 0,04 0,04 3,7 0,08 0,24 0,07 0,24 0,79 0,14 0,14 0,31 0,13 0,26 0,18 0,16 0,28 0,28 0,22 0,89 0,41 1,85 0,22 0,22 0,9 0,22 0,41 1,77

6,25

17.186

14,29

2.000 6.952

7,69

1

8,33 4 5,88 6,67 7,69 7,69

32.640 37.240 7.000 22.650 5.825 2 100 3.073 7 6 2.000 30 1.596

-9,18 8,82 10 10 9,76

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) AVENIR ∞.∂. (∫√) CROWN HELLAS CAN (∫O) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) UNIBIOS (∫√) VIVERE (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) μπ√Δ∂ƒ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√)

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø

-3,57

29.920

6,67

5.001 5.001 360

57.307

9,05 10

1.950 7.588 77.000

5,56 -6,67

37.348 1.203 2.915

26

ALPHA TRUST (∫√) VIDAVO (∫√) ENVITEC (∫√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROXX (∫√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) MEDITERRA (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) ¡Δ√¶§∂ƒ (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√) DIVERSA (∫√) º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√)

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂à (∫√) BETANET (∫√) EUROLINE AEEX (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) ∞§À™π¢∞ (∫√) ∞§À™π¢∞ (¶√) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) §∞¡-¡∂Δ (KO) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ™∞√™ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

¶∂ª¶Δ∏ 23 I√À¡π√À 2011

K§EI™IMO TH™ 21H™ I√À¡π√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

21.747.684,33 5.730.946,42 3,7948 17.379.550,49 2.735.509,87 6,3533 84.042.076,68 13.610.798,44 6,1747 9.778.028,76 1.966.380,00 4,9726 248.142.669,04 107.941.823,29 2,2989 18.244.513,05 2.624.477,13 6,9517 11.990.569,71 2.317.481,40 5,1740 6.045.810,44 1.428.482,57 4,2323 6.825.741,73 1.150.934,60 5,9306 91.605.101,22 12.249.812,72 7,4781 31.701.100,89 5.830.110,95 5,4375 3.834.342,49 1.490.854,97 2,5719 7.885.073,54 1.014.766,88 7,7703 24.521,06 3.116,97 7,8670 117.035.501,56 10.845.081,11 10,7916 8.074.267,29 694.421,17 11,6273 6.536.692,36 1.598.043,05 4,0904 3.847.464,75 1.408.481,24 2,7316 7.586.183,79 2.356.330,11 3,2195 6.062.617,89 1.071.492,55 5,6581 21.230.181,54 2.850.437,66 7,4480 9.272.116,47 5.444.373,14 1,7031 2.718.406,21 254.372,55 10,6867

-0,35% 3,8707 3,7189 -10,54% -0,63% 6,4486 6,3057 -6,15% 0,42% 6,2056 6,1284 -10,76% -0,17% 5,0596 4,9229 -13,89% -0,11% 2,2989 2,2989 -12,99% -0,91% 6,9517 6,8996 -6,27% 0,13% 5,1740 5,1352 -7,54% -0,43% 4,2577 4,1984 -1,60% -0,73% 6,0196 5,9306 -7,70% -0,81% 7,4781 7,4781 -6,81% -0,66% 5,4919 5,4103 -13,09% 0,49% 2,7777 2,5719 -14,20% 0,64% 7,7703 7,7120 -13,23% 0,64% 7,8670 7,8670 -12,94% 0,18% 10,8456 10,7107 -13,87% 0,26% 11,8598 11,5110 -4,41% 0,01% 4,0904 4,0699 -8,47% 0,79% 2,7862 2,6770 -14,46% -0,72% 3,2195 3,1954 -5,90% 0,37% 5,7288 5,6581 -13,49% -0,87% 7,5225 7,3735 -3,28% 0,44% 1,7031 1,6988 -7,28% 0,25% 10,8470 10,5798 -11,95%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN EUROCREDIT √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

79.492.297,13 28.808.312,08 2.095.074,21 118.585.476,68 27.174.131,76 6.509.840,75 23.318.885,15 23.958.029,88 9.416.463,00 20.200.374,51 5.971.794,76 11.502.300,10 19.581.706,14 34.429.624,12 298.849.481,90 6.156.346,62 25.550.046,21 33.491.323,33 101.493.445,60 44.015.004,99 12.315.683,65 447.455,88 6.317.345,15 2.125.013,78 11.971.779,67 977.018,20 1.357.816,55 12.495.583,54 2.086.085,31 1.547.334,75 109.194.037,55 52.612.723,41 12.875.069,80 46.654.140,26 70.340.263,24 48.351.675,81 10.513.817,29 38.440.826,33 793.101,48 17.608.601,70 526.720,21 2.436.500,45 313.861,83 7.015.477,97 21.309.555,45 16.181.932,99 2.956.402,71 3.876.728,81 2.535.697,11

4.920.924,31 2.317.214,83 207.139,27 25.789.327,93 3.873.478,25 860.368,65 3.081.957,52 3.149.942,22 1.670.232,04 3.177.389,08 1.525.364,78 1.641.681,24 6.627.322,83 6.779.365,60 49.759.234,15 1.051.034,47 2.662.671,42 3.033.736,20 12.833.275,41 4.344.003,09 1.071.438,79 365,41 5.178,53 1.845,30 10.128,55 1.031,13 1.351,11 3.511.868,40 671.943,24 204.771,05 34.245.498,29 5.026.968,83 1.259.242,81 5.160.282,36 22.559.162,22 5.332.908,77 382.687,32 33.791.730,96 697.653,95 1.698.485,99 50.372,92 773.771,15 104.157,17 1.415.512,31 8.180.224,95 4.864.994,28 791.231,61 19.449,85 767.596,20

16,1539 12,4323 10,1143 4,5982 7,0154 7,5663 7,5663 7,6059 5,6378 6,3575 3,9150 7,0064 2,9547 5,0786 6,0059 5,8574 9,5956 11,0396 7,9086 10,1324 11,4945 1.224,5200 1.219,9100 1.151,5800 1.181,9800 947,5200 1.004,9600 3,5581 3,1046 7,5564 3,1886 10,4661 10,2245 9,0410 3,1180 9,0667 27,4736 1,1376 1,1368 10,3672 10,4564 3,1489 3,0133 4,9561 2,6050 3,3262 3,7365 199,3200 3,3034

-0,02% -0,10% -1,03% -0,03% 0,02% 0,12% -0,24% 0,44% 0,35% -0,66% 0,12% -0,12% -0,15% -0,83% -0,08% 0,32% 0,09% -0,48% 0,25% 0,00% 0,06% -0,15% -0,15% -0,06% -0,06% -0,13% -0,13% -0,17% -0,05% 0,32% 0,10% -0,01% -0,05% 0,19% -0,23% 0,25% -0,94% 0,15% 0,15% 0,43% 0,43% 0,14% -0,01% 0,01% 0,00% 0,08% -0,98% 0,00% -0,04%

16,4770 12,6809 10,3166 4,6212 7,0505 7,6041 7,9446 7,8341 5,8069 6,5482 3,9835 7,0064 2,9724 5,0786 6,0059 5,8574 10,0754 11,5916 8,3040 10,6390 11,4945 1.224,5200 1.219,9100 1.151,5800 1.181,9800 947,5200 1.004,9600 3,6115 3,1512 7,6697 3,2683 10,6754 10,4290 9,0410 3,1180 9,2480 27,6110 1,1376 1,1368 10,3672 10,4564 3,2119 3,0133 4,9561 2,6832 3,4260 3,7832 200,3166 3,3117

15,9924 12,3080 10,0132 4,5637 6,9628 7,5096 7,4150 7,4538 5,5250 6,2304 3,8759 6,9539 2,9311 5,0786 6,0059 5,8574 9,5956 11,0396 7,9086 10,1324 11,4945 1.224,5200 1.219,9100 1.151,5800 1.181,9800 947,5200 1.004,9600 3,5581 3,1046 7,5564 3,1248 10,2568 10,0200 8,8602 3,0946 8,8854 27,2675 1,1291 1,1368 10,2894 10,4564 3,1332 2,9982 4,9313 2,5269 3,2264 3,7365 199,3200 3,2951

-0,66% -0,28% -3,47% 0,49% 0,47% 2,42% -3,48% -4,57% -20,63% -12,70% -0,13% -0,12% -1,49% -3,76% 2,26% 1,10% 1,79% 1,69% -1,87% 0,97% 3,25% -0,83% -0,81% 0,18% 0,21% 0,18% 0,20% 0,34% 0,36% -3,33% -1,81% -0,96% -0,61% -2,02% -1,44% -2,90% -4,91% 1,20% 1,36% 0,52% 0,63% -2,57% 2,22% 2,08% 0,30% 0,57% -5,17% -1,27% 1,83%

1,7074 5,7349 3,1166 12,0412 2,3281 4,9147 8,4821 4,9524 9,1351 5,8894 25,9367 10,5861 4,6475 1,3745 3,6522 0,8895 0,8862 4,3605 1,2718 5,8995 1,0514 13,4814 654,3300 655,5000 11,2327 4,2432 6,7253 2,1266 16,1378 3,6261 0,3088 0,3373 1,1007 1,1205 2,4732 1,4819 1,9112 1,3305 7,8353 1,4985 28,7206

2,57% 2,66% 4,61% 3,86% 2,68% 3,20% 2,94% 3,70% 3,23% 4,50% 1,36% 1,57% 0,79% 3,99% 3,09% 2,11% 3,52% 1,93% 2,41% 3,40% 3,88% 3,55% -2,27% -2,27% 3,17% 3,13% 3,66% 4,17% 3,68% 2,93% 3,69% 4,30% 3,14% 3,14% 3,30% 3,93% 3,27% 2,91% 3,41% 2,23% 1,85%

1,7928 6,0216 3,2724 12,6433 2,4096 5,0867 8,5669 5,0019 9,2265 5,9188 26,4554 10,7978 4,7405 1,4226 3,6522 0,8895 0,8995 4,4259 1,2718 5,8995 1,0514 13,4814 654,3300 655,5000 11,5697 4,3705 6,7253 2,1266 16,2992 3,6624 0,3088 0,3373 1,1007 1,1205 2,5969 1,5560 1,9112 1,3305 7,9137 1,5135 29,5104

1,6733 -9,83% 5,6776 -3,34% 3,0854 -10,71% 11,9208 -7,04% 2,3048 -10,66% 4,8656 -14,44% 8,3973 -5,51% 4,9029 -8,96% 9,0437 -7,69% 5,8423 -11,79% 25,6773 -4,49% 10,4802 -3,81% 4,6010 2,04% 1,3745 -7,00% 3,6157 -9,65% 0,8806 0,86% 0,8773 -6,52% 4,3169 -9,90% 1,2591 -8,72% 5,8405 -9,35% 1,0409 -9,60% 13,4814 -8,88% 654,3300 -14,12% 655,5000 -14,11% 11,1204 -9,39% 4,2008 -6,71% 6,6580 -11,47% 2,1053 -10,08% 15,9764 -12,05% 3,5898 -14,65% 0,3057 -11,49% 0,3339 -10,65% 1,0897 -6,37% 1,1205 -6,02% 2,4485 -9,57% 1,4671 -5,75% 1,9016 -9,96% 1,3238 -12,47% 7,6786 -16,00% 1,4685 -10,72% 28,7206 -9,72%

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ. ∂™øΔ. CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ.

5.083.312,44 3.078.919,05 21.019.933,10 25.180.519,54 9.947.578,76 9.730.514,23 234.691.850,42 13.237.824,59 13.575.484,91 33.580.095,27 30.399.689,54 33.530.349,02 23.802.965,89 8.851.513,66 52.319.227,91 1.664.839,55 8.511.953,85 659.898,97 49.240.665,42 105.896.580,53 17.164.606,03 3.768.389,60 118.632,46 8.967.128,53 78.018.972,96 6.034.508,62 37.497.106,53 4.453.884,26 113.898.377,89 37.638.532,15 17.417.201,49 1.267.123,88 4.741.235,05 445.652,38 8.330.883,10 1.605.245,15 12.638.970,33 6.330.869,35 32.797.755,25 8.845.426,28 44.440.454,07

2.977.231,12 536.874,49 6.744.493,15 2.091.198,49 4.272.860,86 1.979.864,65 27.668.955,12 2.673.009,90 1.486.078,92 5.701.800,00 1.172.070,88 3.167.389,67 5.121.644,38 6.439.988,27 14.325.326,27 1.871.598,60 9.605.230,82 151.335,14 38.717.936,69 17.950.229,95 16.324.956,52 279.525,00 181,31 13.679,93 6.945.721,88 1.422.145,01 5.575.531,85 2.094.368,37 7.057.861,62 10.379.886,94 56.411.376,88 3.756.215,86 4.307.550,53 397.726,85 3.368.497,74 1.083.234,42 6.613.266,06 4.758.143,44 4.185.892,71 5.902.657,15 1.547.334,92

ENEP°HTIKO

ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

64.316.409,69 10.452.821,97 4.368.717,67 8.519.424,34 21.802.082,58 3.772.368,78 5.538.748,69 2.484.402,46 16.032.436,30 12.835.159,48 10.013.003,50 7.438.878,69 1.127.605,15 1.515.696,38 224.680,16 126.614,96 3.163.651,60 534.433,57

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11 6,1530 0,5128 5,7794 2,2294 1,2491 1,3460 0,7440 1,7745 5,9196

2,34% 2,31% 3,95% 3,35% 3,96% 2,94% 1,45% 3,91% 4,30%

6,2761 0,5218 5,8805 2,2294 1,3116 1,4133 0,7477 1,8455 6,1564

6,1530 -10,15% 0,5025 -8,08% 5,6638 -9,36% 2,2071 -7,34% 1,2366 -10,30% 1,3191 -13,93% 0,7403 -11,72% 1,7568 -11,69% 5,8604 -12,16%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

21.030.937,62 1.720.974,35 4.073.728,20 4.326.608,75 14.196.289,27 31.375.441,28 12.987.130,57 4.659.749,90 4.998.529,21 7.793.670,83 4.446.879,78 1.033.419,99 18.480.521,75 28.008.319,34 1.069.296,21 2.742.811,63 398.093,12 35.744.074,97 573.405,70 42.431.820,62 42.698,03 4.647.689,66 4.555.214,94 1.749.919,51 4.165.101,30 1.521.214,57 42.375.116,19 6.376.069,23 13.976.444,82 44.700.000,54 9.106.223,36 2.581.325,07 14.520.145,02 15.664.721,45 4.822.484,91 1.096.003,03 1.302.809,84 158.361,08 822.173,69 551.358,34 6.396.295,07 5.583.392,72 4.169.563,74 1.255.127,66 8.021.523,73 15.544.924,05 18.347.797,78 15.170.610,90 611.203,42 3.628.883,56 1.548.893,21

1.656.152,82 410.162,03 519.362,92 879.976,25 1.276.051,11 2.914.500,39 1.074.174,52 740.526,71 1.955.005,74 1.529.384,29 1.943.673,64 126.012,49 5.522.921,98 7.895.058,44 138.197,99 388.550,00 340,67 30.072,20 554,79 40.980,16 43,99 4.779,40 2.865.584,11 700.100,56 1.588.567,63 573.286,79 31.466.032,79 391.883,33 1.016.431,68 3.717.719,64 12.719.280,58 3.510.321,29 14.541.611,24 15.682.412,31 393.466,85 87.391,38 72.046,85 107.716,20 581.591,56 339.309,43 3.155.355,57 2.704.356,94 1.235.279,29 422.528,47 5.534.123,88 6.031.135,41 3.541.947,92 5.072.043,10 38.321,97 12.777,77 335.565,84

12,6987 4,1958 7,8437 4,9167 11,1252 10,7653 12,0903 6,2925 2,5568 5,0960 2,2879 8,2009 3,3461 3,5476 7,7374 7,0591 1.168,5700 1.188,6100 1.033,5500 1.035,4200 970,5600 972,4400 1,5896 2,4995 2,6219 2,6535 1,3467 16,2703 13,7505 12,0235 0,7159 0,7354 0,9985 0,9989 12,2564 12,5413 18,0828 1,4702 1,4137 1,6249 2,0271 2,0646 3,3754 2,9705 1,4495 2,5774 5,1801 2,9910 15,9492 284,0000 4,6158

0,76% -0,10% 0,61% 1,20% 1,20% 0,75% 1,41% 0,68% 0,82% 0,20% 1,56% 0,26% 1,28% 1,66% 0,54% 2,22% -0,03% -0,03% -0,77% -0,77% -0,39% -0,39% 0,83% 0,66% 0,68% 0,12% 0,74% 0,58% 0,69% 0,60% 0,70% 0,71% 0,60% 0,61% 0,64% 0,64% 1,60% 0,80% 0,80% 0,45% 1,86% 0,05% 0,30% 1,24% 0,70% 0,92% 0,42% 1,73% 0,90% 0,00% 0,61%

13,3336 4,4056 8,1182 4,9659 11,2365 10,8730 12,2112 6,4184 2,6079 5,0960 2,2879 8,3239 3,3461 3,5476 7,7374 7,0591 1.168,5700 1.188,6100 1.033,5500 1.035,4200 970,5600 972,4400 1,6373 2,5745 2,6874 2,7331 1,3467 16,2703 13,8880 12,1437 0,7159 0,7354 0,9985 0,9989 12,2564 12,5413 18,0828 1,4702 1,4137 1,6249 2,1285 2,1678 3,5442 3,0596 1,4640 2,6483 5,3226 3,0733 16,2283 289,6800 4,6389

12,5717 -6,56% 4,1538 -10,95% 7,7653 -7,15% 4,8675 -13,68% 11,0139 -7,85% 10,6576 -4,71% 11,9694 -5,29% 6,2296 3,64% 2,5312 -5,83% 5,0450 -7,20% 2,2650 1,67% 8,1189 0,37% 3,3126 -1,63% 3,5121 0,36% 7,6600 -9,02% 7,0591 -14,19% 1.168,5700 -4,70% 1.188,6100 -4,68% 1.033,5500 -0,64% 1.035,4200 -0,62% 970,5600 1,34% 972,4400 1,36% 1,5737 0,77% 2,4745 -13,09% 2,5957 -4,78% 2,6270 -5,48% 1,3332 -1,48% 16,1076 -4,17% 13,6130 -1,72% 11,9033 -4,01% 0,7087 -1,15% 0,7354 -0,58% 0,9885 -3,27% 0,9989 -2,68% 12,1338 -14,49% 12,5413 -14,00% 17,9020 -8,02% 1,4702 19,30% 1,4137 18,70% 1,6249 3,99% 1,9866 0,01% 2,0233 -3,56% 3,3079 -9,99% 2,8814 -3,04% 1,4205 -6,34% 2,5774 -10,64% 5,1801 -10,46% 2,9910 -2,51% 15,6302 -12,25% 284,0000 -3,10% 4,5927 -13,39%

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

12.693.804,08 13.533.689,94 4.595.433,84 171.025.435,58 6.045.618,83 1.757.184,64 4.067.522,41 45.642.506,19 2.367.008,63 38.644.385,03 92.577.252,95 117.828.463,66 3.018.583,42 9.489.399,79 12.323.336,77 110.427.989,47 6.503.270,93 255.574.604,42

1.928.952,44 6,5807 1.046.796,52 12,9287 789.242,95 5,8226 14.786.183,70 11,5666 851.887,49 7,0967 488.955,54 3,5938 731.290,95 5,5621 5.876.802,71 7,7666 376.490,81 6,2870 11.582.055,34 3,3366 23.168.373,71 3,9958 59.188.351,76 1,9907 623.670,42 4,8400 1.754.388,65 5,4089 2.244.487,82 5,4905 29.630.118,50 3,7269 762.558,27 8,5282 103.568.055,09 2,4677

-0,02% 6,5939 6,4491 1,24% 0,01% 13,0580 12,7994 2,44% 0,00% 5,8226 5,7644 1,10% -0,03% 11,5666 11,5666 1,73% 0,01% 7,0967 7,0967 1,92% 0,05% 3,5974 3,5794 1,38% 0,01% 5,5621 5,5065 1,42% -0,01% 7,7744 7,7278 1,23% -0,11% 6,3027 6,2556 2,17% 0,01% 3,3366 3,3366 1,25% 0,01% 4,0158 3,9758 2,03% 0,02% 2,0007 1,9907 1,75% 0,01% 4,8400 4,8158 1,34% 0,00% 5,4089 5,4089 0,40% 0,05% 5,4905 5,4905 2,05% 0,02% 3,7269 3,7083 2,08% -0,05% 8,6988 8,3576 1,82% 0,02% 2,4677 2,4677 2,53%

38.280.281,15 27.494.087,70 25.362.335,26 26.933.472,62 1.176.700,98

3.256.457,61 11,7552 2.324.841,94 11,8262 22.622.920,32 1,1211 24.723.025,21 1,0894 441.442,69 2,6656

0,00% 11,7552 11,7552 0,40% 0,03% 11,8262 11,8262 0,70% 0,00% 1,1211 1,1211 0,55% -0,01% 1,0894 1,0894 0,76% 0,34% 2,6656 2,6656 1,42%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS $ EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN)

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ.

982.689,34 289.862,68 3,3902 880.800,80 121.406,14 7,2550 9.615.061,11 1.223.989,06 7,8555 33.033.663,70 6.068.253,14 5,4437 48.991.849,66 7.896.545,29 6,2042 16.353.460,17 1.975.891,63 8,2765 8.543.492,36 1.031.053,88 8,2862 4.503.485,67 601.864,11 7,4826 5.082.507,98 656.108,93 7,7464 488.059.258,22 146.435.751,63 3,3329 25.407.234,22 9.070.857,23 2,8010 3.419.944,30 766.068,96 4,4643 47.191.993,79 4.801.434,86 9,8287 26.355.188,06 5.683.618,31 4,6370 11.225.055,41 1.257.640,02 8,9255 8.204.462,58 1.000.503,63 8,2003 8.508.964,32 3.010.802,50 2,8261 17.427.243,86 3.434.822,23 5,0737 2.445.880,07 1.940.870,48 1,2602 25.520.233,78 2.293.446,54 11,1275 6.154.409,68 1.611.580,60 3,8189 15.753.304,95 2.109.154,83 7,4690 9.906.754,02 4.565.100,15 2,1701 10.553.086,03 4.510.443,99 2,3397 669.978,34 120.000,00 5,5832

1,09% 3,5597 3,3563 -9,38% 2,95% 7,6178 7,1825 -12,58% 1,56% 8,1304 7,7769 -12,30% 1,37% 5,7159 5,3893 -13,17% 1,81% 6,2662 6,1422 -9,41% 1,40% 8,3593 8,1937 -11,44% 1,17% 8,4312 8,2033 -0,06% 0,45% 7,6135 7,4078 -2,27% 1,16% 7,8820 7,6689 -0,14% 1,34% 3,3329 3,3329 -8,65% 1,12% 2,8010 2,7730 -4,95% 2,21% 4,5313 4,4197 -10,43% 0,55% 9,8287 9,7304 -12,72% 0,49% 4,6370 4,5906 -4,26% 0,21% 8,9255 8,8362 -4,84% -0,02% 8,2003 8,2003 -6,88% 0,77% 2,8261 2,7978 -3,90% 1,13% 5,2259 5,0230 -9,54% 2,16% 1,3610 1,2602 -12,58% 1,93% 11,2388 11,0162 -10,90% 1,73% 4,0098 3,7807 -5,40% 1,07% 7,6184 7,4690 -8,58% 1,72% 2,2027 2,1701 -9,62% 1,19% 2,3631 2,3163 2,55% 0,89% 5,6390 5,5274 -11,54%

¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

859.747,55 8.670.213,13 2.475.950,04 2.103.537,71 787.892,71 11.967.060,47 1.722.480,42

150.492,23 3.380.065,85 964.865,98 447.017,17 511.765,39 6.611.828,92 252.189,43

5,7129 2,5651 2,5661 4,7057 1,5396 1,8099 6,8301

1,20% 1,71% 0,30% 2,68% 1,38% 0,93% 1,27%

5,7700 2,5651 2,6431 4,8469 1,5473 1,8144 6,8301

18.229.010,50 6.451.803,29 4.158.083,56 2.230.973,59 1.722.125,62 11.692.526,80 44.794.123,29 36.298.923,80 22.655.808,64 36.419.801,58 1.238.450,87 7.967.298,62 1.636.841,96 666.886,95

1.091.755,03 577.347,31 359.432,59 202.286,25 316.085,33 1.616.514,28 4.148.146,89 5.835.252,17 8.401.777,12 3.355.551,56 341.885,17 3.120.908,73 171.419,86 69.577,59

16,6970 11,1749 11,5685 11,0288 5,4483 7,2332 10,7986 6,2206 2,6965 10,8536 3,6224 2,5529 9,5487 9,5848

0,46% 0,05% 0,17% 0,43% 0,81% 1,21% 0,10% 0,58% 1,09% 0,92% 0,47% 0,82% 1,74% 1,74%

17,5319 11,7336 12,1469 11,5802 5,5573 7,3055 10,9066 6,2206 2,7369 10,8536 3,7673 2,6295 9,5487 9,5848

5,6558 -11,46% 2,5523 -8,89% 2,4891 -2,76% 4,6116 -10,92% 1,5334 -10,11% 1,8054 -10,05% 6,8301 -9,59%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN VALUE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN

16,5300 10,9514 11,3371 10,8082 5,3938 7,1609 10,6906 6,1584 2,6695 10,7993 3,5862 2,4763 9,5487 9,5848

-3,64% 0,27% 0,92% -2,18% -2,43% 4,78% -0,31% -2,58% -1,37% 2,76% 0,75% -1,99% -4,03% -3,78%

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ/∫πø¡ EURO HEDGED FOFs ª∂Δ. MARFIN EMERGING OPPORTUNITIES FOFs ª∂Δ√Ãπ∫√ MILLENNIUM ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ FUND OF FUNDS ª∂Δ. ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

12.045.658,46 3.495.278,76 3,4463 4.681.903,03 324.741,48 14,4173 26.478.040,81 2.920.358,85 9,0667 26.886.948,31 3.471.432,88 7,7452 47.694.553,87 4.957.779,28 9,6201 21.082.999,19 3.114.497,30 6,7693 59.578.254,98 3.601.777,61 16,5413 6.164.431,50 588.274,18 10,4788 4.610.404,75 1.280.900,46 3,5993 15.020.410,59 1.821.786,12 8,2449 43.174.818,14 15.258.173,83 2,8296 44.013.987,17 54.536.968,11 0,8070 52.670,06 62.934,59 0,8369 33.762.544,82 40.712.003,20 0,8293 15.742.580,80 18.279.791,89 0,8612 27.352.668,58 32.980.322,44 0,8294 857.792,28 82.968,73 10,3387 984.652,98 66.202,02 14,8735 282.713,92 27.347,04 10,3380 1.003.129,89 317.513,87 3,1593 34.086.907,18 11.870.525,10 2,8716 5.014.321,39 1.666.666,67 3,0086 3.222.437,58 1.176.991,29 2,7379 1.965.702,33 802.468,49 2,4496 3.217.009,22 345.737,62 9,3048

0,97% 3,6186 0,28% 15,1382 -0,29% 9,1574 0,09% 7,8227 0,97% 9,7163 -0,16% 6,8370 0,04% 16,7067 0,34% 10,6884 0,30% 3,5993 0,68% 8,2449 0,66% 2,8296 0,67% 0,8070 0,69% 0,8369 0,02% 0,8293 0,02% 0,8612 0,02% 0,8377 0,45% 10,3387 1,42% 14,8735 0,45% 10,4414 0,80% 3,1593 0,29% 3,0152 0,28% 3,0989 -0,17% 2,8748 0,88% 2,5721 0,94% 9,4444

3,4118 -6,12% 14,2731 -5,51% 8,9760 -12,08% 7,6677 -5,71% 9,5239 -0,78% 6,7016 -7,00% 16,3759 -12,22% 10,3740 -6,10% 3,5633 -7,27% 8,1625 -5,78% 2,8013 -7,22% 0,7989 -7,50% 0,8369 -7,01% 0,8127 -12,11% 0,8612 -11,69% 0,8211 -12,11% 10,1836 -1,39% 14,6504 6,07% 10,2346 -1,40% 3,1435 -8,27% 2,7280 -6,14% 2,9183 0,29% 2,6010 -10,39% 2,4006 -5,88% 9,2350 -5,14%

11.990.979,87 1.089.099,67 61.348.573,19 27.903.502,36 35.840.246,22 42.344.788,07 1.943.020,70 4.248.861,76 2.538.995,19 15.387.586,63 4.962.922,92

0,05% 3,5660 0,33% 10,1765 0,26% 9,1061 0,39% 8,6796 0,09% 3,1407 0,17% 1,0313 0,17% 1,0465 0,40% 8,6263 0,41% 3,0700 1,58% 2,0158 0,35% 10,1150

3,4954 9,5950 9,0150 8,5928 3,1093 1,0210 1,0465 8,4572 3,0547 1,8814 9,9152

-3,98% -4,17% -1,10% -3,05% -3,79% -4,15% -3,92% -5,78% -3,85% -8,42% -3,52%

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

3.396.179,29 112.372,05 6.737.105,17 3.214.833,08 11.411.663,95 41.058.573,18 1.856.726,10 502.393,16 827.040,65 8.015.126,39 496.783,95

3,5307 9,6919 9,1061 8,6796 3,1407 1,0313 1,0465 8,4572 3,0700 1,9198 9,9901

√ª√§√°π∞∫∞ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

7.194.506,90 2.787.850,58 2.318.786,59 1.751.911,49

701.110,64 10,2616 932.155,00 2,9908 548.575,61 4,2269 170.750,64 10,2601

0,00% 10,2616 10,1590 0,10% 3,0805 2,9011 0,04% 4,3537 4,1001 -0,17% 10,3627 10,1831

0,09% -0,31% -0,05% -0,59%

896.403,03 42.123.398,66 853.323,68 71.700.444,76 42.230.046,45 37.200.051,15 569.268,98 224.118,22 2.081.694,00 3.036.803,61 630.038,55 4.212.080,76 651.050,53 1.275.385,18 513.153,07 124.015.784,53 664.763,65 36.094.060,46 27.837.380,89 22.036.704,17

831,59 1.077,9400 4.154.598,19 10,1390 111.806,83 7,6321 9.413.731,81 7,6166 5.891.761,34 7,1676 4.701.766,32 7,9119 68.532,49 8,3066 26.239,55 8,5412 250.569,51 8,3079 368.273,98 8,2460 73.493,64 8,5727 498.642,66 8,4471 73.757,96 8,8269 152.550,29 8,3604 58.587,46 8,7588 15.522.688,17 7,9893 78.658,55 8,4513 5.571.390,64 6,4785 2.564.186,67 10,8562 2.022.591,25 10,8953

-2,19% 1.077,9400 1.077,9400 0,22% 10,1390 9,9362 -0,23% 7,6321 7,5558 -0,23% 7,6166 7,5404 -0,23% 7,1676 7,1676 -0,24% 7,9119 7,9119 -0,88% 8,3066 8,1405 -0,88% 8,5412 8,5412 -0,88% 8,3079 8,1417 -0,01% 8,2460 8,0811 -0,01% 8,5727 8,5727 -0,07% 8,4471 8,2782 -0,07% 8,8269 8,8269 0,11% 8,3604 8,1932 0,11% 8,7588 8,7588 0,19% 7,9893 7,8295 0,19% 8,4513 8,4513 -0,51% 6,4785 6,4137 0,01% 10,8562 10,6391 0,01% 10,8953 10,6774

-4,72% 0,30% -3,99% -3,97% -3,87% -4,08% -6,99% -6,35% -6,99% -1,69% -1,44% 0,50% 0,76% -1,61% -1,12% -1,74% -1,72% -6,17% 1,48% 1,13%

∂π¢π∫√À ΔÀ¶√À NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(7) EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA $

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,4397 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8931 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4584 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . .9,155 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .115,36 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,2109 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . .7,8665 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,4007 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,3587

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4613 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,9065 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5703 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,2923 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117,09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2291 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,9845 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4217 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3791

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,87524 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3092 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,9719 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113,05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,1867 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,7092 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3727 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3315

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4407 .........................................................1,4387 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,89373 .......................................................0,89247 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4636 .........................................................7,4532 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,1614 .........................................................9,1486 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115,44 .........................................................115,28 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2117 .........................................................1,2101 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,872 ...........................................................7,861 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4017 .........................................................1,3997 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3597 .........................................................1,3577

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


M·ÁÓËÛ›· 29

¶∂ª¶Δ∏ 23 π√À¡π√À 2011

§¿ÚÈÛ·

¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ “ÔÈÎȷ΋ ÎÔÌÔÛÙÔÔ›ËÛË” §∞ƒπ™∞, 22.

™∂ ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi ÚfiÁÚ·Ì-

Ì· ÁÈ· ÙËÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÔÈÎÈ·ÎÒÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·fi Û‹ÌÂÚ· §·ÚÈÛ·›ÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ۯÂÙÈ΋ ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, Ô˘ ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “º›ÏˆÓ ÙÔ˘ ¶ËÓÂÈÔ‡” . ™‹ÌÂÚ· ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È 50 ÔÈÎÈ·ÎÔ› ο‰ÔÈ ÎÔÌÔÛÙÔÔ›ËÛ˘ Û ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿, Ù· ÔÔ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ 18 Ì‹Ó˜ ı· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ·ÍÈÔÏÔÁËıÔ‡Ó Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÔÚÁ·ÓÈο ÔÈÎȷο ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 40 Ì 60%ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ì Û›ÙÈ Ì·˜. ∞fi ·˘Ù¿ ÙÔ 70% ÂÚ›Ô˘ Â›Ó·È ÎÔÌÔÛÙÔÔÈ‹ÛÈÌ·. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÌÔÚԇ̠‰È· Ù˘ ÌÂıfi‰Ô˘ ·˘Ù‹˜ Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ì ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÔÈÎÈ·ÎÒÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Ì·˜ ηٿ 35% ÂÚ›Ô˘. ∏ ÎÔÌÌ·ÙÔÔ›ËÛË Â›Ó·È Ì›· ·Ôχو˜ ·ÛÊ·Ï‹˜ ̤ıÔ‰Ô˜ ·fi ÏÂ˘Ú¿ ˘Á›·˜ Î·È Â‡ÎÔÏË ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ Ú·ÎÙÈ΋ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ Ù·Ê‹ Ë ÙËÓ Î·‡ÛË ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ. Δ· ÔʤÏË Ù˘ Â›Ó·È ÔÏÏ·Ï¿ Ì ΢ÚÈfiÙÂÚ· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ ˘ÔÁ›ˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÃÀΔ∞ Î·È ÙˆÓ ÃÀΔÀ. ™˘Ì‚¿ÏÂÈ ‰Â ÛÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÙÔ˘ ¢ÙÚÔÊÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ, ÛÙËÓ ÁÔÓÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË ·fi ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘. ∂ÓÒ, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ, Ë Î·ıȤڈÛË Ù˘ ÔÈÎȷ΋˜ ÎÔÌÔÛÙÔÔ›ËÛ˘ ıˆÚÂ›Ù·È Î·È ˆ˜ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ› ÛÔ‚·Úfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ¶ËÓÂÈÔ‡ Î·È ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜.

∞ÓÂÛÙ¿ÏË Ë ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ ÊÔÚÙÔÂÎÊÔÚÙˆÙÒÓ ∞£∏¡∞, 22.

∞¡∂™Δ∂π§∂ ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ù˘ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ºÔÚÙÔÂÎÊÔÚÙˆÙÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÌÂÙ¿ ÙË ‰È·‚‚·›ˆÛË Ô˘ ¤Ï·‚ ·fi ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ °ÈÒÚÁÔ ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿ÓË fiÙÈ ı· ·Ú·Ù·ı› ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, Ë ÚÔıÂÛÌ›· Ô˘ ¤ÏËÁ ÛÙȘ 3 πÔ˘Ï›Ô˘, ÁÈ· ÙËÓ ˘·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· Ù· ÎÏÂÈÛÙ¿ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Ô ·Ó¿ÏÔÁÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· Ó· ÂÍÂÙ·Ûı› Ë ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ Ó.3919/2011 Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Î·È ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ·›ÙËÌ· Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜. √È ÊÔÚÙÔÂÎÊÔÚو٤˜ ›¯·Ó ÂÍ·ÁÁ›ÏÂÈ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁ›· ÛÙÔ˘˜ ÏÈ̤Ó˜ fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÛÙȘ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ Ï·¯·Ó·ÁÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 24 πÔ˘Ó›Ô˘.

ªÂ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÔÚÚÔÊËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·

¶ÂÚÈʤÚÂÈ·: ¶ÚÔ˜ ·¤ÓÙ·ÍË “ÓÂÎÚ¿” ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ∂™¶∞

“∏

·ÔÚÚfiÊËÛË ÙˆÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ÙÔ˘ ∂™¶∞ Ê·›ÓÂÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·, Ó· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÌÈÎÚfiÙÂÚË Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ. μ·ÛÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ ÙÒÚ· Â›Ó·È Ó· ηχ„Ô˘Ì ÙÔ ¯·Ì¤ÓÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ·Ú¯ÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ·ÔÚÚfiÊËÛ˘” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ˆÓ. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ¯ı˜ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ™ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Û ÂÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ - ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “£ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Ù˘ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜” Î. ∫ˆÓ. ¶Ô˘Ï¿ÎË, Ô Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙË ÌÂÙ·‚›‚·ÛË Ù˘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ ∂™¶∞, ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·fi ÙËÓ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË ÛÙËÓ ∞ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· “‰‡ÛÎÔÏÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·”, ÍÂηı¿ÚÈÛ fï˜ fiÙÈ ˆ˜ ·ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∞Ú¯‹ “›̷ÛÙ Û Ï‹ÚË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· ÌËÓ ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ”. √ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÂÓÙfiÈÛ ˆ˜ “·ÚÈ· ·‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·fi ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÂÓfi˜ ¤ÚÁÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÚÒÙË ÏËڈ̋. ™’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ‰Ú¿ÛÔ˘Ì” , ÛËÌ›ˆÛ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ·ÚÂÓ¤‚Ë ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞Ó¿Ù˘Í˘. √ Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ¿ÊËÛ ·ÓÔÈÎÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·ÎfiÌË Î·È ·¤ÓÙ·Í˘ ·fi ÙÔ ∂™¶∞ ÙˆÓ ÏÂÁfiÌÂÓˆÓ “ÓÂÎÚÒÓ” ¤ÚÁˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ηı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó ‹ Ô˘ Ë ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ϤÁÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “ø˜ ·ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¤¯Ô˘Ì ηٷÁÚ¿„ÂÈ Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ∂™¶∞, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÙȘ ÂÓÙ¿ÍÂȘ Î·È ÙȘ ¯ÚË-

● ∞fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜

Ì·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ, ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Î·È Â›Ì·ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· Ù· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘ÌÂ. μÔ‡ÏËÛ‹ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· Á›ÓÂÈ Â·Ó·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ηı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó, ÂÎÙÈÌԇ̠fiÙÈ Î¿ÔÈ· ¤ÚÁ· ı· ·Ó·ıˆÚËıÔ‡Ó, ÂÓÒ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Û ¤ÚÁ· Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÒÚÈÌ· Î·È ‰ÂÓ ÏËÚÔ‡Ó ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·È ·ÂÓÙ¿ÍÂȘ. ∂ÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2011 ÚԂϤÂÙ·È ¿ÏψÛÙÂ Ë ÂӉȿÌÂÛË ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Î·È ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ∂™¶∞ Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ı· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì fiÏ· Ù· ÂӉ¯fiÌÂÓ·” . ™ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ô Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÚÔÛοÏÂÛ ÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ∞Ô-

ÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î. ¶fiË °ÂÚ·ÎÔ‡‰Ë Ó· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Î·È Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ “fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi, ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ô˘ ‰È·ÂÚÓÔ‡Û ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜” . øÛÙfiÛÔ, fiˆ˜ ›Â, Ë Î. °ÂÚ·ÎÔ‡‰Ë ÙÔ˘ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·ÓÂÈÏËÌ̤ÓË ˘Ô¯Ú¤ˆÛË. √ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·ˇı˘Ó Ӥ· ·ÓÔȯً ÚfiÛÎÏËÛË ÛÙËÓ Î. °ÂÚ·ÎÔ‡‰Ë Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ 29 πÔ˘Ó›Ô˘, ÂÓÒ ·Ó Î·È ¿ÏÈ ¤¯ÂÈ ·ÓÂÈÏËÌ̤ÓË ˘Ô-

¯Ú¤ˆÛË, ˙‹ÙËÛ ӷ ÙÔÓ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ™ÒÌ· ÒÛÙ ӷ ÔÚ›ÛÂÈ Ì·˙› Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ô˘ Ë Î. °ÂÚ·ÎÔ‡‰Ë ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ¿ÏϘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. ∂›Â, ¿ÓÙˆ˜, fiÙÈ Ë ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ ∂™¶∞ ÛÙËÓ ·ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·, Ù· ÔÔ›· ı· ·ÍÈÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÒÛÙ “Ó· ·ÔÙ˘ÒÛÔ˘Ì Ï‹Úˆ˜ ÙÔ˘ ÙÈ ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘ÌÂ Î·È ˘fi ÔȘ Û˘Óı‹Î˜” . “ΔÔ ∂™¶∞ - ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ - Â›Ó·È ¤Ó· “‰˘Ó·ÌÈÎfi” ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ÏfiÁˆ ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÔÏϤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, ÔÈ Ôԛ˜ ›Ûˆ˜ Ó· ÌËÓ Â›¯·Ó ÚÔ‚ÏÂÊÙ› ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹, fï˜ ÙÒÚ· ηÏԇ̷ÛÙ ӷ ÙȘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘ÌÂ. ∫·È ·˜ ÌËÓ Í¯ӿÌ fiÙÈ ÙÔ “ªÓËÌfiÓÈÔ” Â·Ó·Î·ıÔÚ›˙ÂÈ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Î·È ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ∂™¶∞. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·˘Ùfi ۯ‰ȿÛÙËΠÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ‡ÊÂÛ˘” , ›Â Î·È ·Ú¤ÂÌ„Â ÛÙËÓ ÂȉÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ∂™¶∞, ÒÛÙ ӷ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ù· Ï‹ÚË ÛÙÔȯ›· Ì ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ó· ¤¯ÂÈ Ï‹ÚË ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙËÓ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ÔÚ›· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜.

¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ë ÌÂϤÙË

¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ˘˜ ∫ˆÊÔ‡˜ ¡∂∂™ ÚÔÔÙÈΤ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ‰È·ÓÔ›ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ∫ˆÊÔ‡˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÔÈÎÈÛÌfi, Ì ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ηıÔÚÈṲ̂Ó˜ ¯Ú‹ÛÂȘ Á˘, Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ Î·È Ó¤Ô˘˜ fiÚÔ˘˜ ‰fiÌËÛ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋ ÌÂϤÙË (∞’ ÛÙ¿‰ÈÔ) Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ¯ı˜, ·ÚÔ˘Û›· ·ÚÎÂÙÒÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙˆÓ ∫ˆÊÒÓ, ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ fiÚÈÔ ‰fiÌËÛ˘ ηٿ 20% ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È ÛÙÔ °¶™, ˆÛÙfiÛÔ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ fiÚÈÔ Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ 5.8% (198 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·), ÂÓÒ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˆ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌÈ· Ù¿ÛË ÁÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛË Ó¤ˆÓ ηÙÔÈÎÈÒÓ Î·È ‰Â‡ÙÂÚ˘ ηÙÔÈΛ·˜ Ù¿ÛË Ô˘ fiˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠÌÔÚ› Ó· ʤÚÂÈ ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Ó¤Ô˘˜ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi. ¶ÚԂϤÂÙ·È ·ÎfiÌË Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË fiÏÔ˘ ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ηÈ

● ™ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Ë ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋ ÌÂϤÙË ÙˆÓ ∫ˆÊÒÓ

Ë ·ÏÏ·Á‹ ÙÔÔıÂÛ›·˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›·, ηıÒ˜ Î·È ÂÚÈÌÂÙÚÈ΋ Ô‰fi˜ Á‡Úˆ ·fi ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ¯ˆÚÈfi, Ë ÔÔ›· Û ¿ÏÏ· ÛËÌ›· ı· Â›Ó·È Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ (fiÔ˘ ‹Ù·Ó ··ÁÔÚ¢ÙÈΤ˜ ÔÈ ÎÏ‹ÛÂȘ) Î·È Û ¿ÏÏ· ÛËÌ›· ‰ÚfiÌÔ˜. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ÎÏÈ̷Έ-

Ùfi˜, ÂÓÒ ÚÔÙ¿ıËΠӷ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë Î¿Ï˘„Ë ·fi ÙÔ 70% ÛÙÔ 50%, ηıÒ˜ ·ÚÎÂÙ¿ ÔÈÎfi‰· Â›Ó·È ÌÈÎÚ¿ Î·È ı· ˘ÎÓÒÓÂÈ Ôχ Ô ÔÈÎÈÛÌfi˜. ∞ӷʤÚÂÙ·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÚÔ‚ÏÂÊı› Ë ‰È¿ÓÔÈÍË Â˙Ô‰ÚfiÌˆÓ ÒÛÙ ÔÏÏ¿ ÔÈÎfi‰· Ô˘ Â›Ó·È Ù˘ÊÏ¿ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ¿ÚÙÈ·. √È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÏÂÙËÙÒÓ, ¤-

ÁÈÓ ‰ÂÎÙ¤˜ Ì ıÂÙÈο Û¯fiÏÈ· Î·È ı· ÙÂıÔ‡Ó Û ‰È·‚ԇϢÛË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ μ Ê¿Û˘. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ∂˘¿Á. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˆ˜ “ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó, ı· ‰Â›ÍÔ˘Ó ÔÈ· ÌÔÚÊ‹ ·Ó¿Ù˘Í˘ ı¤ÏÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÚÂÈÓfi ·˘Ùfi ¯ˆÚÈfi ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·‡ÚÈÔ - ÌÂı·‡ÚÈÔ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ∫ÔÎΈÙÔ‡˜ ı· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Ë fiÔÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ŸıÚ˘Ô˜” . √È ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÛÙË Ì›ˆÛË Ù˘ Î¿Ï˘„˘ ÙˆÓ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ Î·È ÛÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi Ù˘ ·fiÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ÔÈÌÓÈÔÛÙ·Û›ˆÓ ÛÙ· 500 ̤ÙÚ· ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi, ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜.

√ ¶. ª·Úο΢ ÁÈ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ∞¡∞º√ƒ∞ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ Î·È ÛÙËÚ›˙ÂÈ Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ À·ÏϋψÓ, η٤ıÂÛÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ √Úıfi‰ÔÍÔ˘ ™˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡, Î. ¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢. ™ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ: “ª¤Û· Û Îϛ̷ ÁÂÓÈ΋˜ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·˜ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¯‹ ··Í›ˆÛË Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ˆ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ÍÂΛÓËÛ·Ó ÛÂÈÚ¿ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚÈÒÓ ÔÈ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› À¿ÏÏËÏÔÈ Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙ· ™ÒÌ·Ù· ∞ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ÙȘ ∂ȉÈΤ˜ ¢˘Ó¿ÌÂȘ. √È Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ fiÚˆÓ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ·ÚfiÛÎÔÙÔÈ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È Ù˘ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ Ù˘ ¤ÓÓÔÌ˘ Ù¿Í˘, ¤¯Ô˘Ó ÚÔηϤÛÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ, Ô˘ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ϤÔÓ ÁÈ· ·‰˘Ó·Ì›· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ·ÎfiÌË Î·È ÛÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ‰È·‚›ˆÛ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, fiˆ˜ ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó, ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÌÂÈÒÛÂȘ 12,6% ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜, 49,2% Û ÂÓı‹ÌÂÚ· Î·È Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¿, 28,6% ÛÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ˘ÏÈÎÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡, ÂÓÒ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Â›ÎÂÈÙ·È Ó¤Ô “„·Ï›‰È” Û ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È ÂȉfiÌ·Ù·, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÍ·ÁÁ¤ÏıËηÓ, ·fi 350 ¤ˆ˜ 450 ¢ÚÒ. √È ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› À¿ÏÏËÏÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È, Â›Û˘, ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ‰··ÓÒÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, ÁÈ· ÙȘ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ۯ‰ȷ˙fiÌÂÓ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ Û ÌÈÛıÔ‡˜, ÂÓı‹ÌÂÚ· Î·È Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¿, ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ¤ÏÏÂÈ„Ë Û ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi, ÙȘ ¿ÛÎÔ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, Ô˘ ·Ô‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó, ·ÔÚ˘ıÌ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi. ∂›Û˘, ηı˘ÛÙÂÚ› ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ· Ë ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË - ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ, ÔÈ ÂÔ¯Ô‡ÌÂÓ˜ ÂÚÈÔϛ˜ Á›ÓÔÓÙ·È Ì ¤Ó·Ó ÌfiÓÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi, Ù· ÂÚÈÔÏÈο Â›Ó·È ·Ï·È¿, ÂÓÒ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ÂÍÔÏÈÛÌfi, Ô¯‹Ì·Ù· Î·È Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ˘Ô‰Ô̤˜. ŸÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ, Á›ÓÂÙ·È Î·Ù·ÓÔËÙfi fiÙÈ ·ÊÂÓfi˜ ˘ÔÛοÙÔ˘Ó ÙÔ ËıÈÎfi ÙˆÓ ™ˆÌ¿ÙˆÓ ∞ÛÊ·Ï›·˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·ÂÚ›Û·ÛÙÔ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Û˘ÓÙÂÏÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Îϛ̷ÙÔ˜ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ”.

ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¢ËÌ. º·ÛԇϷ˜

∏Ú¿ÎÏÂÈÔ: ŒÎÚËÍË Û ·ÓÙÏÈÔÛÙ¿ÛÈÔ ∏ƒ∞∫§∂π√, 22.

∂∫ƒ∏•∏ ÛËÌÂÈÒıËΠ۠·-

ÓÙÏÈÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ∑·ÚÔ‡, ÛÙË ı¤ÛË ∫Ô‡ÚÙ˜. √ ÂÎÚËÎÙÈÎfi˜ ÌË-

¯·ÓÈÛÌfi˜, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi ÂÚ›Ô˘ ¤Ó· ÎÈÏfi ˙ÂÏ·ÙÔ‰˘Ó·Ì›Ùȉ·, ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÏÈÔÛÙ·Û›Ô˘, ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙÔ˘

¢‹ÌÔ˘ º·ÈÛÙÔ‡. ∞fi ÙËÓ ¤ÎÚËÍË ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜. ¶ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ªÔÈÚÒÓ.

√ÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ §ÔÁÈÛÙ‹˜ - ™‡Ì‚. ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ì ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ (2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) μfiÏÔ˜ ∫ÈÓ. 6972-295083 ΔËÏ. & Fax 24213-03859 E-mail: hrfasoul@hol.gr


EÈηÈÚfiÙËÙ· 30 ∞fi ™Â٤̂ÚÈÔ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¶·ÚÔ¯ÒÓ ∞£∏¡∞, 22.

¶ƒ∞°ª∞Δ√¶√π∏£∏∫∂ Û‹-

ÌÂÚ· Ë ÚÒÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¶·ÚÔ¯ÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÀÁ›·˜ (∂√¶ÀÀ), Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ Á.Á ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛʷϛۈÓ, ∞ıËÓ¿˜ ¢Ú¤ÙÙ·. √ Ó¤Ô˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ı· ÚÔ¤ÏıÂÈ ·fi ÙË Û˘Ó¤ÓˆÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘Á›·˜ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ, ÙÔ˘ π∫∞, ÙÔ˘ √¶∞¢, ÙÔ˘ √°∞ Î·È ÙÔ˘ √∞∂∂. “™‹ÌÂÚ· ‹Úı·Ì ӷ ÂÁηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ Ô˘ ÂÓÔÔÈ› ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ˘Á›·˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Δ·Ì›ˆÓ” , ‰‹ÏˆÛ ÚÔÛÂÚ¯fiÌÂÓË ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË, Ë °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛʷϛۈÓ, ∞ıËÓ¿ ¢Ú¤ÙÙ·. “ΔÔ Â›·ÌÂ, ÙÔ Î¿Ó·Ì” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ë Î. ¢Ú¤ÙÙ· Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ÙÔ˘ π∫∞ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ∂™À Î·È Ô Ó¤Ô˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÔÚÈÛÙÈο ·fi ÙȘ 3 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2011. ∂›Ó·È ÌÈ· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Ô˘ ÙfiÛÔ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ë ¯ÒÚ·” η٤ÏËÍÂ. “ΔÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ·˘Ùfi Â›Ó·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Î·È ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ºÚÔÓÙ›‰· ¶ÂÚ›ı·Ï„˘” ÙfiÓÈÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÎËÚ‡ÛÛÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢.™ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ, °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ μÔ˘‰Ô‡Ú˘. “√ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÔÈfiÙËÙ·˜ ·ÔÙÂÏ› ‚·ÛÈ΋ Ì·˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Î·È Ë Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È ¤Ó· ηıÔÚÈÛÙÈÎfi ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÚfiÓÔÈ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. μÔ˘‰Ô‡Ú˘. ™ÙË Û‡ÓÙÔÌË ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ô ¢ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ π∫∞ ƒÔ‚¤ÚÙÔ˜ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ‰È·‚‚·›ˆÛ fiÙÈ ·fi “ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÙÔ π∫∞ ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ Ì fiϘ ÙÔ˘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È ÙÔ Ôχ ·ÍÈfiÏÔÁÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡” . “¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· Ù¯ÓËÙ‹ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÀÁ›·˜ ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÌÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÙÔÌ‹ ÛÙÔ ˆ˜ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ Ù˘ ÀÁ›·˜” ›Â Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ √°∞ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶¤ÙÚÔ˘Ï·˜ Î·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ë ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ·ÚÔ¯ÒÓ” . ∫·Ù¿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÙÔ ÏÔÁfiÙ˘Ô ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÊÔÚ¤· ÂÓÒ Ù¤ıËÎ·Ó ÔÈ ‚·ÛÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ, fiˆ˜ Ë ÛÙ¤Á·ÛË Î·È Ë ÛÙÂϤ¯ˆÛË Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜, Ë Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, Ë ·fi‰ÔÛË ÂÓÈ·›Ô˘ ∞ºª Î·È Ë ¯Ú‹ÛË ÂÁÁڿʈÓ. √ Ó¤Ô˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ı· ÛÙÂÁ·ÛÙ› ÛÙË ÏˆÊfiÚÔ ∫ËÊÈÛ›·˜ ÛÙÔ ∂∫∂¶π, ÂÓÒ ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÙÔ˘ √∞∂∂ Î·È ÙÔ˘ √¶∞¢ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· Â͢ËÚÂÙ› ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ π∫∞ Î·È ÔÈ ·ÌÔÈ‚¤˜ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ı· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÁÚ·Ê› ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2011.

¶∂ª¶Δ∏ 23 π√À¡πOY 2011

∞Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ¯ı˜ ·fi ÙÔ ¶À™¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜

ΔÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ηıËÁËÙÒÓ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ∞ ∞’ ª∞°¡∏™π∞™

¡∂πƒ√™ πø∞¡¡∏™ ¶∂01 5Ô §À∫∂π√ μ√§√À, Δ™√À∫∞™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ ¶∂01 6Ô §À∫∂π√ μ√§√À, °∂øƒ°√À™∏™ ∂À£Àªπ√™ ¶∂01 1Ô °/™π√ ¡. πø¡π∞™, ¡Δ∞º√¶√À§√À ∞§∂•∞¡¢ƒ∞ ¶∂02 8Ô °/™π√ μ√§√À, §∞ª¶√°§√À ∂§π™∞μ∂Δ ¶∂02 6Ô §À∫∂π√ μ√§√À, Ãπ™Δ√¢√À§π¢∏™ §∂ø¡π¢∞™ ¶∂02 1Ô °/™π√ μ√§√À, °∞ƒ¢π∫∞™ °∂øƒ°π√™ ¶∂02 1Ô °/™π√ μ√§√À, Δ∂ƒ¶√À ∫∞§§π√¶∏ ¶∂02 6Ô §À∫∂π√ μ√§√À, ƒ∞°∫√À ¶√§À•∂¡∏ ¶∂02 2Ô °/™π√ ¡. πø¡π∞™, ª¶∞§Δ∞ ¶∞¡∞°πøΔ∞ ∞° ¶∂02 3Ô °/™π√ μ√§√À, ∑ø°ƒ∞º√™ ∞¡∞™Δ∞™π√™ ¶∂02 3Ô °/™π√ μ√§√À, Ã∞™∫√À ∫∞§§π√¶∏ ¶∂02 2Ô °/™π√ ¡. πø¡π∞™, μ∞™π∞ƒ¢∞¡∏ μ∞ƒμ∞ƒ∞ ¶∂02 8Ô °/™π√ μ√§√À, Δ∑øƒΔ∑∏ ™Àƒ∞´¡∞ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡∞ ¶∂02 8Ô °/™π√ μ√§√À, ¶ƒ√À™™∞∂ø™ ∫Àƒπ∞∫√À§∞ ¶∂02 4Ô °/™π√ ¡. πø¡π∞™, °ø°√À ∞£∞¡∞™π∞ ¶∂02 7Ô °/™π√ μ√§√À, ¶∞¶∞ƒ°Àƒ∏ °∂øƒ°π∞ ¶∂02 3Ô °∂§ μ√§√À, Δ™√À§∫∞¡∞∫∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ¶∂02 5Ô °∂§ μ√§√À, ∫∂Ã∞°π∞ ∂À™Δ∞£π∞ ¶∂02 2Ô °/™π√ μ√§√À, Ã∞ª√À§π∞ ª∞ƒπ∞ ¶∂02 °/™π√ πø§∫√À, Ã∞Δ∑∏¡π∫√§∞√À ™√À§Δ∞¡∞ ¶∂02 4Ô °/™π√ ¡. πø¡π∞™, °ƒ∏°√ƒπ√À ∞§∂•π∞ ¶∂02 ∂™¶∂ƒπ¡√ °/™π√ μ√§√À, ∫√∫∫∞§∏ ∂§∂¡∏ ¶∂02 1Ô §À∫∂π√ ¡. πø¡π∞™, Ã∞Δ∑∏¶§∏ ∞¡∞™Δ∞™π∞ ¶∂02 ∂™¶∂ƒπ¡√ °/™π√ μ√§√À, ¶§∞∫π∞ μ∞™π§π∫∏ ¶∂02 7Ô §À∫∂π√ μ√§√À, ∫∞ƒ∞∫√À™∏ ¢π∞ª∞¡Δø ¶∂02 1Ô §À∫∂π√ ¡. πø¡π∞™, Δ™πªΔ™π§∏ ∂À£∞§π∞ ¶∂02 8Ô °∂§ μ√§√À, ¶∞¶∞§π∞∫√À πø∞¡¡∞ ¶∂02 ∂™¶∂ƒπ¡√ °/™π√ μ√§√À, ªøƒ∞´Δ∏ ™Δ∞ª∞Δπ∞ ¶∂02 7Ô °∂§ μ√§√À, ™π∞º∞ °∞ƒÀº∞§π∞ ¶∂02 2Ô °∂§ ¡. πø¡π∞™, °πøΔ∏ ∂À∞°°∂§π∞ ¶∂02 2Ô °∂§ ¡. πø¡π∞™, ¶√À§π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ¶∂02 2Ô

ŸÏÔÈ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙȘ Ӥ˜ ÙÔ˘˜ ı¤ÛÂȘ Ì ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜, ÙËÓ ¶¤ÌÙË 30-06-2011. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›, Ô˘: ∞. ∂›¯·Ó ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ÙÔÔı¤ÙËÛË Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› ÔÚÁ·ÓÈο ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ Ó¤·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ˘ ·fi ÙÔ ¶À™¢∂. μ. ªÂٷ٤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ‹ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È ‰ÂÓ ‹Ú·Ó ÔÚÁ·ÓÈ΋ ı¤ÛË, ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ¶À™¢∂ ̤¯ÚÈ Ó¤·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ˘ ·fi ÙÔ ¶À™¢∂.

∂ÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ô˘ Â›Ó·È ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔÈ ‹ ÌÂٷ٤ıËÎ·Ó ·fi ¿ÏÏ· ¶.À.™.¢.∂. Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› ÔÚÁ·ÓÈο ‹ ‹Ú·Ó ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÛÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ÙÔÔıÂÙ‹ÛˆÓ, Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÂÊ’ fiÛÔÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ·) ¤Ó· ¤ÙÔ˜ (fiÛÔÈ ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÚÈÓ ÙÔ 2010) Î·È ‚) ÁÈ· ‰‡Ô ¤ÙË (fiÛÔÈ ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ‹ ‹Ú·Ó ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÌÂÙ¿ ÙÔ 2010), ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÔÚÁ·ÓÈο, Û ÂÚ›ÙˆÛË ·fiÛ·Û‹˜ ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÚÁ·ÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË, Ì fiϘ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ô˘ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È. ŸÛÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ‰Â Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ˆÚ¿ÚÈÔ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ù˘ ÔÚÁ·ÓÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ηٿ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2011 2012, ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ ·›ÙËÛË-‰‹ÏˆÛË ÚÔÙÈÌ‹ÛÂˆÓ ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ¶.À.™.¢.∂., ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÁÈ· Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÙÔ˘˜ Û ¿ÏÏÔ Û¯ÔÏ›Ô. ∂ÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ Ù˘ ÂÚ›ÙˆÛ˘ (2) ‰Â ı· ÚˆÙÔÎÔÏÏËıÔ‡Ó. √È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÎÏ¿‰ˆÓ ¶∂05, ¶∂06, ¶∂07, ¶∂08, ¶∂11, ¶∂1920, ¶∂32 Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ·ÔÛ·ÛÙÔ‡Ó ‹ Ó· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÁÈ· Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ˆÚ·Ú›Ô˘ ÛÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË Ó· ÙÔ ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÛÙ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ¤ÓÙ˘· ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ (1) ‹ (2). ŸÛÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ·ÔÛ·ÛıÔ‡Ó Û ۯÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ı· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ ·›ÙËÛË Ì ٷ Û¯ÂÙÈο ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ·¢ı›·˜ ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ¶.À.™.¢.∂. ŸÏ˜ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·¢ı›·˜ ÚÔ˜ ÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ¶.À.™.¢.∂. (ÎÙ›ÚÈÔ ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˘ ÛڈÓÔ˜ & ∂Ù¿ ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ μfiÏÔ˜, 8Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË pysde@dide.mag.sch.gr ‹ Ì fax ÛÙÔ 24210-50364. ¶ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Ì¤¯ÚÈ Î·È 30-06-2011.

∞ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ·ÔÛ¿ÛÂȘ

∞ÔÛ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ∂∫º∂

∫√§πΔ™∞ ª∞ƒπ∞ ¶∂02 1Ô °/™π√ ∞§ªÀƒ√À, ¶∞¡Δ√™ ™Δ∂ƒ°π√™ ¶∂02 °/™π√ ™√Àƒ¶∏™, ¶ƒπ∞°°∂§√À ∞π∫∞Δ∂ƒπNH ¶∂03 °/™π√ μ∂§∂™Δπ¡√À, ¶∞À§√¶√À§√™ Ã∏™Δ√™ ¶∂03 °/™π√ ª∏§∂ø¡, §√Àº√¶√À§√™ °∂øƒ°π√™ ¶∂03 °/™π√ ∫∞¡∞§πø¡, ª∂™∏ªμƒπ¡√™ ∞ƒπ™Δ∂π¢∏™ ¶∂04.05 °/™π√ ∞°Ãπ∞§√À, ¶∞¶∞¢√¶√À§√À ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ¶∂04.05 1Ô °/™π√ ∞§ªÀƒ√À.

Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ¯ı˜ ·fi ÙÔ ¶À™¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÔÈ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ Û ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ô˘ ÌÂٷ٤ıËηÓ, ˙‹ÙËÛ·Ó ‚ÂÏÙ›ˆÛË ‹ Â·Ó‹Ïı·Ó ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ηıÒ˜ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ô˘ ‹Ù·Ó ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔÈ, ηٿ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÎÏ¿‰Ô, ˆ˜ ÂÍ‹˜:

∂¶∞§ ¡. πø¡π∞™, ¶∞¶∞°π∞¡¡∏ ∞°°∂§π∫∏ ¶∂02 1Ô ∂¶∞§ μ√§√À, ™∞ƒ¢∂§§∏ ∞™∏ªπ¡∞ ¶∂02 °∂§ ∞°ƒπ∞™, ª∞°∫§∞ƒ∞ ∂πƒ∏¡∏ ¶∂02 4Ô ∂¶∞§ ¡. πø¡π∞™, ∞¶√™Δ√§√À ¢∏ª∏Δƒπ√™ ¶∂02 4Ô ∂¶∞§ ¡. πø¡π∞™, ∫√Àª¡πøΔ∏™ μ∞™π§∂π√™ ¶∂03 1Ô °§ ¡. πø¡π∞™, μ∞ƒ¡∞μ∞™ °∂øƒ°π√™ ¶∂03 3Ô °/™π√ μ√§√À, ¶∞Δƒ∞™ Ã∏™Δ√™ ¶∂03 2Ô §À∫∂π√ ¡. πø¡π∞™, ∫√Àƒ∫√À¡∏™ ∞¡∞™Δ∞™π√™ ¶∂03 2Ô °∂§ ¡. πø¡π∞™, ¶πΔ™∞μ∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ¶∂03 1Ô °/™π√ ¡. πø¡π∞™, °π∞§μ∞§∏ ¢∂™¶√π¡∞ ¶∂03 9Ô °/™π√ μ√§√À, Ãπ™Δ√¶√À§√™ πø∞¡¡∏™ ¶∂03 3Ô °/™π√ μ√§√À, ¶∞¶∞£∞¡∞™π√À ∂À∞°°∂§∏ ¶∂03 8Ô °/™π√ μ√§√À, ª∞∫ƒ∏ μ∞ƒμ∞ƒ∞ ¶∂03 3Ô °/™π√ ¡. πø¡π∞™, ¶∞¶∞Δ√§π∞ ª∞ƒπ∞ ¶∂03 4Ô °/™π√ ¡. πø¡π∞™, ∫∞Δ™πª¶∞™ £øª∞™ ¶∂03 3Ô ∂¶∞§ μ√§√À, Δ∑πøƒΔ∑π√À ∞ƒπ™Δ∂∞ ¶∂03 2Ô ∂¶∞§ ¡. πø¡π∞™, ∫ø™Δ∞ƒ∂§§√™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ¶∂03 2Ô ∂¶∞§ ¡. πø¡π∞™, ∫√ÀΔ™π√ª¶∂§∞ ∞§π∫∏ ¶∂03 ∂™¶∂ƒπ¡√ °/™π√ μ√§√À, ª¶√Àƒ√¶√À§√™ ∞£∞¡∞™π√™ ¶∂03 4Ô ∂¶∞§ ¡. πø¡π∞™, °∫∞¡π∞ ∞¡∞™Δ∞™π∞ ¶∂04.01 1Ô ∂¶∞§ μ√§√À, ∫√ÀΔ™√¶√À§√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ¶∂04.01 2Ô ∂¶∞§ ¡. πø¡π∞™, ¡∞√Àªπ¢√À ∂À™Δƒ∞Δπ∞ ¶∂04.02 2Ô §À∫∂π√ μ√§√À, ª∞∫ƒ∏ ∂§∂¡∏ ¶∂04.04 3Ô §À∫∂π√ μ√§√À, ¶∞¡Δ∞∑√¶√À§√À ∞ƒÃ√¡Δ√À§∞ ¶∂04.04 1Ô °/™π√ μ√§√À, ¶∞¶∞°π∞¡¡∏ ∞§∂•∞¡¢ƒ∞ ¶∂04.05 °/™π√ ∞°ƒπ∞™, ¶∂Δƒπ¢√À ∞§∂•∞¡¢ƒ∞ ¶∂06 8Ô °/™π√ μ√§√À, μ§∞Ã∞μ∞ §øπ™ ¶∂06 3Ô °/™π√ ¡. πø¡π∞™, ™∞§μ∞¡√À ∂À∞°°∂§π∞ ¶∂06

4Ô °/™π√ μ√§√À, Δ™√Àƒ∂§∏ ª∞ƒπ∞ ¶∂06 3Ô °/™π√ μ√§√À, ∫Àƒπ∞∫π¢∂§∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ¶∂11 3Ô °/™π√ ¡. πø¡π∞™, ÃÀ™π∫√™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ¶∂11 2Ô §À∫∂π√ ¡. πø¡π∞™, ∫√ª¡√™ ∞¶√™Δ√§√™ ¶∂11 6Ô °/™π√ μ√§√À, ª∞™Δƒ√¡π∫√§∞√À ∞£∞¡∞™π√™ ¶∂11 2Ô °/™π√ ¡. πø¡π∞™, ∫√À¡Δƒπ∞ ª∞ƒπ∞ ¶∂11 5Ô °∂§ μ√§√À, °π∞¡¡∞ƒ√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ¶∂11 9Ô °/™π√ μ√§√À, ∞°§∞´¡∏™ ¡π∫√§∞√™ ¶∂11 3Ô °∂§ μ√§√À, ∂À∞°°∂§√¶√À§√™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ¶∂11 §À∫∂π√ ∞°ƒπ∞™, πø∞¡¡√À ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ¶∂11 4Ô °/™π√ ¡. πø¡π∞™, °∞§∞∑√À§∞™ Ã∏™Δ√™ ¶∂11 1Ô °/™π√ ¡. πø¡π∞™, ª∞ƒπ¡∞°∏™ ∞¡∞™Δ∞™π√™ ¶∂11 8Ô °/™π√ μ√§√À, ™∞§¶∞¢∏ª√™ ∞¡¢ƒ∂∞™ ¶∂11 1Ô ∂¶∞§ ¡. πø¡π∞™, ∫√ÀΔ™√°π∞¡¡∏™ ª∞ƒπ¡√™ ¶∂11 3Ô °/™π√ ¡. πø¡π∞™, ΔƒÀºø¡∞ ∞£∞¡∞™π∞ ¶∂11 8Ô °/™π√ μ√§√À, ª∞¡√À∫∞ ∂§∂¡∏ ¶∂11 1Ô ∂¶∞§ μ√§√À, ∫√À∫√À ª∞ƒπ∞ ¶∂13 3Ô °∂§ μ√§√À, Δ™π∞¶ƒ∞ ™øΔ∏ƒπ∞ ¶∂14.01 ∂¶∞™ ¡. πø¡π∞™, ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À ∫πΔΔ∞ £∂√¢øƒ∞ ¶∂14.04 3Ô ∂¶∞§ μ√§√À, ª∞ƒπ¡∞∫∏™ πø∞¡¡∏™ ¶∂16 8Ô °/™π√ μ√§√À, °∫πø¡∏™ ∞ªμƒ√™π√™ ¶∂17.04 9Ô °/™π√ μ√§√À, Δ™πƒ∂¶∞™ ¶∞¡Δ∂§∏™ ¶∂17.05 4Ô °/™π√ μ√§√À, μ∂§∂Δ∑∞∫√À ∫∞∫√¡π∫√À μ∞ƒμ∞ƒ∞ ¶∂18.07 3Ô ∂¶∞§ μ√§√À, ™∞ª∞ƒ∞ ∂À£Àªπ∞ ¶∂18.16 6Ô °/™π√ μ√§√À, ™ªÀƒ§∏™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ ¶∂18.17 3Ô ∂¶∞§ μ√§√À.

μ’ ª∞°¡∏™π∞™

°π∞™§∞∫πøΔ∏ ºøΔ∂π¡∏ ¶∂02 §À∫∂π√ μ∂§∂™Δπ¡√À,

°’ ª∞°¡∏™π∞™

∫∞§∞¡Δ∑∏™ °∂øƒ°π√™ ¶∂04.01 °/™π√ Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞™, ¶∞¶∞¢√¶√À§√™ £∂√¢øƒ√™ ¶∂04.02 °/™π√ ∑∞°√ƒ∞™.

¢’ ª∞°¡∏™π∞™

Δ∑∏ª∞ μ∞™π§π∫∏ ¶∂02 §À∫∂π√ ™∫√¶∂§√À, ∫∞ƒ∞Δ∑∞ ª∞ƒπ∞ ¶∂02 °/™π√ ∞§√¡¡∏™√À, Δ™∞Δ™∞ƒ∏ ∂§∂¡∏ ¶∂02 °/™π√ ∞§√¡¡∏™√À, ™º∞∫π∞¡∞∫∏ ∂§∂À£∂ƒπ∞ ¶∂06 °/™π√ °§ø™™∞™, §π∞™∫√™ °∂øƒ°π√™ ¶∂07 °/™π√ ™∫√¶∂§√À, ™∏ª∞¢√¶√À§√À ∂À£Àªπ∞ ¶∂18.40 ∂¶∞§ ™∫√¶∂§√À.

∞fi ÙÔ ¶À™¢∂ Ó. ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: √È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÙÔ˘ ¶.À.™.¢.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ·ÔÛ·ÛıÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2011-2012 Û ¿ÏÏÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ‹ ¿ÏÏ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ Ì·˜, ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Û¯ÂÙÈ΋ ·›ÙËÛË ÁÈ· ·fiÛ·ÛË ÚÔ˜ ÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ¶.À.™.¢.∂.

∂›¯·Ó “ÚÔ·Ó·ÁÁÂÏı›” ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ·fi ¯Ú‹ÛÙ˜ ÙÔ˘ ›ÓÙÂÚÓÂÙ

∂Í‹ÓÙ· ÂÙ¿ ·˘ÙÔÎÙÔӛ˜ ·¤ÙÚÂ„Â Ë ¢›ˆÍË ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ∞£∏¡∞, 22.

∂•∏¡Δ∞ ÂÙ¿ ·˘ÙÔÎÙÔӛ˜ ¯ÚËÛÙÒÓ

ÙÔ˘ ›ÓÙÂÚÓÂÙ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›¯·Ó ÂΉËÏÒÛÂÈ ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·˘Ù¤˜ ÛÂ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ·¤ÙÚÂ„Â Ë ¢›ˆÍË ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¿ÙÔÌ· ·fi 13 ¤ˆ˜ 48 ÂÙÒÓ, οÔÈ· ·fi Ù· ÔÔ›· (΢ڛˆ˜ ·Ó‹ÏÈÎÔÈ) ›¯·Ó ¿ÚÂÈ ¯¿È· ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ÚfiıÂÛ˘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ·ÏÏ¿ ÛÒıËÎ·Ó ¯¿ÚȘ ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· ·fi ÙÔ˘˜ “¯¿ÎÂÚ˜” Ù˘ ∂§∞™. ∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Â›Ó·È fiÙÈ ÁÈ· οÔÈÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·Ó‹ÏÈÎÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÓ‹ÏÈΘ, ΛÓË-

ÙÚÔ ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó Ù· ·È¯Ó›‰È· ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÂÂȉ‹ ·Ú·‚›·˙·Ó ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ÙˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ, ÙÔ˘˜ ·¤‚·Ï ÁÈ· οÔȘ ÒÚ˜ Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜, οÙÈ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‹Ù·Ó Ôχ “ÙÚ·ÁÈÎfi” ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Î·È ‰‹ÏˆÓ·Ó ÚfiıÂÛË ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜ ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ Â·Ó¤ÓÙ·ÛÛ·Ó ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙˆÓ Â›‰ÔÍˆÓ ·˘Ùԯ›ڈÓ, ¤·ÈÍ·Ó ¿ÏÏÔÈ ¯Ú‹ÛÙ˜ ÙÔ˘ ›ÓÙÂÚÓÂÙ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ¤Ó·˜ ÈÂÚ¤·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÓÙfiÈÛ·Ó Ù· ·ÂÏÈṲ̂ӷ ÌËӇ̷ٷ Î·È ÂȉÔÔ›ËÛ·Ó ÙË ¢›ˆÍË ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜. ™Â fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÈÂÚ¤·, ÚÔ ‰ÂηË̤ÚÔ˘

ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¢›ˆÍ˘ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ‰¤¯ıËΠηٷÁÁÂÏ›· ·fi ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ, Ô˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹˜ ÂÍÔÌÔÏfiÁËÛ˘, ̤ۈ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ (skype), Ô ÂÍÔÌÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÂΉ‹ÏˆÛ ÚfiıÂÛË ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜, ÏfiÁˆ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂȂ‚·ÈÒıËÎÂ Î·È ·fi ÙËÓ „ËÊȷ΋ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË. °È· οı ÂÚ›ÙˆÛË, ·fi ÙË ¢›ˆÍË Û˘ÓÙ¿¯ÙËÎ·Ó ‰ÈÎÔÁڷʛ˜ Î·È ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜, ÂÓÒ Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ „˘¯ÔÏfiÁˆÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙËÎ·Ó Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘, Ô˘ ¤ÛÙÂÏÓ·Ó Ù· ÌËӇ̷ٷ ·fiÁÓˆÛ˘.

∞fi ÙÔ ¶.À.™.¢.∂. Ó. ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÎÏ¿‰Ô˘ ¶∂04 (¯ËÌÈÎÔ› Î·È ‚ÈÔÏfiÁÔÈ) Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ·ÔÛ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ∂.∫.º.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· Ù· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ¯ËÌ›·˜ Î·È ‚ÈÔÏÔÁ›·˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË Ì ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ· ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ¶.À.™.¢.∂. ¶ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Ì¤¯ÚÈ Î·È 30-06-2011.

™ÙËÓ ·ÂÚÁ›· Ù˘ °™∂∂ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙ· ÏÈÌ¿ÓÈ· ¶∂πƒ∞π∞™, 22.

T∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ 48ˆÚË ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁ›· Ù˘ °™∂∂ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙ· ÏÈÌ¿ÓÈ· fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ηٿ ÙȘ Ë̤Ú˜ Û˘˙‹ÙËÛ˘ Î·È „ËÊÔÊÔÚ›·˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙÔ˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ∏ √ªÀ§∂ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚË ÌÓËÌÔÓȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ë ÔÔ›· Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ‡ÊÂÛË, ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·, ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÛÙÔ ÍÂÔ‡ÏËÌ· Ù˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ù· Ó·˘ÙÂÚÁ·ÙÈο ۈ̷Ù›· ¶∂ª∂¡, ™Δ∂°∂¡™ø¡ Î·È ¶∂∂ª∞°∂¡ ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ¡·˘ÙÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜(¶¡√) Ë ÔÔ›·, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜, ·¤ÚÚÈ„Â Ì 10 „‹ÊÔ˘˜ ηٿ Î·È 5 ˘¤Ú, ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘˜ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ 48ˆÚË ·ÂÚÁ›·.


OÈÎÔÓÔÌ›· 31

¶∂ª¶Δ∏ 23 π√À¡πOY 2011

∞fi ÙȘ 9 πÔ˘Ï›Ô˘, ÂÓÒ Ë ¶√ªπ¢∞ ˙ËÙ› ·Ó·‚ÔÏ‹ ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜

™ÙȘ ÌÈÛıÒÛÂȘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÙÔ ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ∂ÓÂÚÁÂȷ΋˜ ∞fi‰ÔÛ˘ ¶ÚÔˆıÂ›Ù·È Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· ÙËÓ “Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË” ÙˆÓ ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ ∞£∏¡∞, 22.

ÂÎÙ›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙȘ ÌÈÛıÒÛÂȘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ·fi ÙȘ 9 πÔ˘Ï›Ô˘ Ë ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ¤Î‰ÔÛ˘ ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ ∂ÓÂÚÁÂȷ΋˜ ∞fi‰ÔÛ˘, Ô˘ ‹‰Ë ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ‹‰Ë ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ 2011 ÁÈ· ÙȘ ·ÁÔÚ·ˆÏËۛ˜. ΔÔ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÂΉ›‰ÂÙ·È ·fi ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ÂÈıˆÚËÙ¤˜, ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 1-2 ¢ÚÒ ÙÔ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ̤ÙÚÔ ÁÈ· ÙȘ ηÙÔÈ˘ Î·È 2,5 ¢ÚÒ ·Ó¿ Ù.Ì. ÁÈ· Ù· ÏÔÈ¿ ÎÙ›ÚÈ·.

∏ √ÌÔÛÔÓ‰›· π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ ˙‹ÙËÛ ‹‰Ë ·fi ÙË Ó¤· ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÙË ‰ÈÂÙ‹ ·Ó·‚ÔÏ‹ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÌÈÛıÒÛÂȘ, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙˆÓ ·ÌÔÈ‚ÒÓ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ÂÈıˆÚËÙ¤˜. ªÂ Ù· ÙˆÚÈÓ¿ ‰Â‰Ô̤ӷ ¿ÓÙˆ˜, fiÛÔÈ ÓÔÈÎÈ¿ÛÔ˘Ó ·Î›ÓËÙ· ÌÂÙ¿ ÙȘ 9 πÔ˘Ï›Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÚÒÙ· ÙÔ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ Û˘ÌʈÓËÙÈÎfi Î·È Ë ÂÊÔÚ›· ‰ÂÓ ı· ıˆÚ› Ù· Û˘Ì‚fiÏ·È· ·Ó Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ‰ÂÓ ÚÔÛÎÔÌ›˙ÂÈ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ (·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÛÙȘ ·ÁÔÚ·ˆÏËۛ˜ ÔÈ Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÛÙ· Û˘Ì‚fiÏ·È· ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ Î·È ÂÈÛ˘Ó¿ÙÔ˘Ó ¤Ó· ·ÓÙ›ÁÚ·Êfi ÙÔ˘). ∏ ¤Î‰ÔÛË ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ·fi‰ÔÛ˘ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙȘ Ӥ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ì›ÛıˆÛ˘ (fi¯È ÁÈ· ·Ó·ÓÂÒÛÂȘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ) Î·È ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Û ·Î›ÓËÙ· ¿Óˆ ÙˆÓ 50 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ. ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Â›Û˘ Ù· ÎÙ›ÚÈ· Ì ¯Ú‹ÛÂȘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜, ‚ÈÔÙ¯ӛ·˜, ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘, ·Ôı‹Î˘, ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Ù· Ú·Ù‹ÚÈ· η˘Û›ÌˆÓ. ªÂ ÙÔ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi, ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Î·Ù·Ù¿ÛÛÂÙ·È Û ‚·ıÌ›‰· ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ·fi‰ÔÛ˘, οÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ Ì ÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ·fi ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· ÙȘ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜. ∂›Û˘, Ô ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi˜ ÂÈıˆÚËÙ‹˜ ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ÛÙÔ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi Î·È Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ·fi‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ¤Î‰ÔÛ˘ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÒÓ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ·fi‰ÔÛ˘ ›ӷÈ:

-°È· ÂÈıÂÒÚËÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜ 1 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi, Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ 200 ¢ÚÒ. -°È· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2 ¢ÚÒ/ÙÌ, ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ 150 ¢ÚÒ. -°È· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 1,5 ¢ÚÒ/ÙÌ, ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ 200 ¢ÚÒ. -°È· ¿ÏϘ ¯Ú‹ÛÂȘ ÎÙÈÚ›ˆÓ (ÁÚ·Ê›·) ÔÈ ·ÌÔÈ‚¤˜ Â›Ó·È 2,5 ¢ÚÒ/ÙÌ ÁÈ· ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ¤ˆ˜ 1.000 ÙÌ (ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ 300 ¢ÚÒ) Î·È 1,5 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ÂÈϤÔÓ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ¿Óˆ ÙˆÓ 1.000. √È ·ÌÔÈ‚¤˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ Î·È ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó º¶∞. ∏ ¶√ªπ¢∞ ˙‹ÙËÛ ӷ ηıÈÂÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ·ÌÔÈ‚¤˜ ˆ˜ ·ÓÒٷ٘, ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷ٢ıÔ‡Ó ÔÈ Ôϛ٘ Î·È fi¯È ˆ˜ ηÙÒٷ٘. ∑ËÙ› Â›Û˘ Ó· ·Ó·‚ÏËı› Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ ÛÙȘ ÌÈÛıÒÛÂȘ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Î·È ·fi ÙÔ 2012 Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÙÌËÌ·ÙÈο, ÚÒÙ· ÁÈ· ¯ÒÚÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÌ‚·‰ÒÓ (.¯. ¿Óˆ ÙˆÓ 500 Ù.Ì.) Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÁÈ· ÙȘ ÌÈÛıÒÛÂȘ ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ.

“Δ·ÎÙÔÔ›ËÛË” ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ

∞ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ë Ú‡ıÌÈÛË “Ù·ÎÙÔÔ›ËÛ˘” ÙˆÓ ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ, Ë ÔÔ›· ı· Á›ÓÂÈ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙˆÓ ËÌÈ˘·›ıÚÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ. Ÿˆ˜ › ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ô Ó¤Ô˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, “Ì ÂÍ·›ÚÂÛË Ù· ·˘ı·›ÚÂÙ· Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË, ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ ı· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó Ì ÙÚfiÔ ÎÔÈÓˆÓÈο ‰›Î·ÈÔ ÙȘ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜, ¯ˆÚ›˜ ÔÈ ÓÔÌÔÙ·Á›˜ Ó· ·ÈÛı·ÓıÔ‡Ó ·‰ÈÎË̤ÓÔÈ Î·È

¯·Ì¤ÓÔÈ” . √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ › fiÙÈ ÂÊÂÍ‹˜ “¯·Ú¿˙Ô˘Ì ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ÛÙËÓ ·˘ı·›ÚÂÙË ‰fiÌËÛË [...] ıÂÛ›˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ¤Ó· Ó¤Ô Î·ıÂÛÙÒ˜ Ô˘ ηıÈÛÙ¿ ·‰‡Ó·ÙË ÙËÓ ·˘ı·ÈÚÂÛ›·. ™ÙÔ ÂÍ‹˜ ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋˜ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ ı· ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È ·˘ÛÙËÚ¿” . ∏ Ú‡ıÌÈÛË ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ÚԂϤÂÈ ÙËÓ ÂÍ·›ÚÂÛË Î·Ù‰¿ÊÈÛ˘ ÁÈ· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ì ·˘Ùfi Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ë Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ËÌÈ˘·›ıÚÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹ Ù· 40 ¯ÚfiÓÈ·, ÂÓÒ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ı· ‰È·ÙÂı› ÁÈ· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ¤ÚÁ·, “ÊfiÚÌÔ˘Ï·” Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È ··Ú·›ÙËÙË ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi˜ Ì·Ó‰‡·˜ Û ¤Ó· ηı·Ú¿ ÂÈÛÚ·ÎÙÈÎfi ̤ÙÚÔ. Δ· ¤ÛÔ‰· ı· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ù· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙÔ˘˜ ËÌÈ˘·›ıÚÈÔ˘˜ (1,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ) Î·È ›Ûˆ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌ· Î·È Ù· 4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. Δ· ÚfiÛÙÈÌ· ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ Ô˘ ıÂÛ›ÛÙËÎ·Ó Ì ÙÔÓ ÓfiÌÔ ÙÔ˘ 2003 Â›Ó·È Ôχ ˘„ËÏ¿, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÂÈÛÚ·¯ıÔ‡Ó, ÂÓÒ ‰ÂÓ ÂÚÈfiÚÈÛ·Ó ÙËÓ ·˘ı·›ÚÂÙË ‰fiÌËÛË. Δ· ‰‡Ô ÚfiÛÙÈÌ· ı· ÂÓۈ̷وıÔ‡Ó ÛÙÔ ÂȉÈÎfi Ù¤ÏÔ˜ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘. ∏ Ì›ˆÛË ›Ûˆ˜ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ 50% Î·È ÔÈ È‰ÈÔ-

Îً٘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Û ÔÏϤ˜ ‰fiÛÂȘ.ΔÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ ı· ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÎÔÈÓˆÓÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· (ı· Â›Ó·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·’ ηÙÔÈΛ·) ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·Í›·, ÙËÓ ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›· ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ (ı· Â›Ó·È Ôχ ¯·ÌËÏ¿ ÚÈÓ ÙÔ 2004 Î·È ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ¤ÙË), ÙË ¯Ú‹ÛË Î·È ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘. Δ· ÚfiÛÙÈÌÔ ı· Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÚÈ΋ ·Ú¿‚·ÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ‰fiÌËÛ˘ οı ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÛÙ· ·Î›ÓËÙ· Ô˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËÎ·Ó ¯ˆÚ›˜ ¿‰ÂÈ·. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù·ÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ Û ∂ÊÔڛ˜ Î·È ¶ÔÏÂÔ‰Ơ̂˜ Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÏËÚÒÛÂÈ Ù· ÚfiÛÙÈÌ· Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 400.000. Δ· ·˘ı·›ÙÂÚ· ÎÙ›ÛÌ·Ù· ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙÔ 1 ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ. ™ÙË Ú‡ıÌÈÛË ‰ÂÓ ı· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó fiÛ· ·˘ı·›ÚÂÙ· Â›Ó·È Û ‰¿ÛË, ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ڤ̷ٷ, ˙ÒÓ˜ ·ÈÁÈ·ÏÔ‡ Î·È ·Ú·Ï›Â˜. ªÂ ÙËÓ ˘·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË Ù· ·˘ı·›ÙÂÚ· ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ·‚È‚·ÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ٷ ‰›ÎÙ˘· ÎÔÈÓ‹˜ ˆÊ¤ÏÂÈ·˜.

ªÂÙ¿ ÙÔ “·Ú¿ı˘ÚÔ” ÁÈ· ÂÙÚÂÏ·ÈÔΛÓËÙ· Û ∞ı‹Ó· Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

¡¤· ‰Â‰Ô̤ӷ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ∞£∏¡∞, 22.

¡∂∞ ‰Â‰Ô̤ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÛÙËÓ

ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ Ô˘ ¿ÓÔÈÍ ÁÈ· ÙËÓ ÂÙÚÂÏ·ÈÔΛÓËÛË ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· (∞ı‹Ó· Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË) Ô Ó¤Ô˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Ì ÙȘ ÂÁ¯ÒÚȘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›˜ Ó· ÚÔÛ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÙÒÚ· Ù· Ï¿Ó· ÙÔ˘˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋. ªÂ ÙËÓ ¿ÚÛË Ù˘ ··ÁfiÚ¢Û˘, ÈηÓÔÔÈÂ›Ù·È ¤Ó· ·fi Ù· ‚·ÛÈο ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤ˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, Ë ÂÙÚÂÏ·ÈÔΛÓËÛË ÛÙ· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ·, ηıÒ˜ Û fiϘ ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ fiÏÂȘ ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ·˘Ùfi˜ Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜-̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂∂, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ¯Ú‹ÛË ÂÙÚÂÏ·ÈÔΛÓËÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Û ∞ı‹Ó· Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ 51% ÙˆÓ Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ Ù·ÍÈÓÔÌ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∂∂ ·ÊÔÚ¿ ÂÙÚÂÏ·ÈÔΛÓËÙ· ·˘ÙÔΛÓËÙ·. ΔÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛÔÛÙfi ÛÙÔ μ¤ÏÁÈÔ Â›Ó·È 79%, ÔÛÔÛÙfi Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÙË ¯ÒÚ· ÚÒÙË ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·. ™ÙË °·ÏÏ›· Î·È ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, ÔÛÔÛÙ¿ 77% Î·È 69%, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÙˆÓ Ù·ÍÈÓÔÌ‹ÛÂˆÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó π.Ã. Ì ÎÈÓËÙ‹Ú˜ ÂÙÚÂÏ·ÈÔΛÓËÛ˘. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÌfiÏȘ ÙÔ 4% ·ÊÔÚ¿ Ù·ÍÈÓÔÌ‹ÛÂȘ ÂÙÚÂÏ·ÈÔΛÓËÙˆÓ ·˘-

ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. °È· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ÈÛ·ÁˆÁ¤ˆÓ ∞ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ (™∂∞∞), ¤ˆ˜ ÙȘ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2010 ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· 5.267.000 ÂÈ‚·ÙÈο ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 61.000 ‹Ù·Ó ÂÙÚÂÏ·ÈÔΛÓËÙ· Î·È 787.000 ÂÏ·ÊÚ¿ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 365.000 ‹Ù·Ó ÂÙÚÂÏ·ÈÔΛÓËÙ·. ™ÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿, ÔÈ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›˜ ۯ‰fiÓ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÂÙÚÂÏ·ÈÔΛÓËÙ· ÌÔÓ٤Ϸ ÁÈ· οı ÁÔ‡ÛÙÔ Î·È ‚·Ï¿ÓÙÈÔ, ·Ó Î·È ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ηٷӷψ٤˜ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Û‡ÓÙÔÌ· Î·È ÂÈϤÔÓ ÚÔÛÊÔÚ¤˜. ∂ÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÎÙ‹Û˘ ÂÓfi˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, Ô ŒÏÏËÓ·˜ ηٷӷψً˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 10% ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚË Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‚ÂÓ˙ÈÓÔΛÓËÙÔ. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Value For Money (Û¯¤ÛË ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÈÌ‹˜), ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ› ˘fi ÙÔ Ú›ÛÌ· Ù˘ ηٷӿψÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ‹˜ ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ Û·ÊÒ˜ Ë Ï¿ÛÙÈÁÁ· Á¤ÚÓÂÈ ˘¤Ú ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·ÈÔΛÓËÙÔ˘. √È ÙÈ̤˜ ÁÈ· ¤Ó· ÂÙÚÂÏ·ÈÔΛÓËÙÔ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÂÚ›Ô˘ ·fi 14.000 ¢ÚÒ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Î·È ÙȘ

53.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ¤Ó· ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, fiÙ·Ó ÁÈ· Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ‚ÂÓ˙ÈÓÔΛÓËÙ· ÔÈ ÙÈ̤˜ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ 12.100 ¢ÚÒ Î·È 41.700 ¢ÚÒ. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ∞¶∂-ª¶∂ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ™∂∞∞, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶¿ÙÛÈÔ˜, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “Ë ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ÂÙÚÂÏ·ÈÔΛÓËÛ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ı· Â›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” . ÀÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ ÎÈÓËÙ‹Ú˜ ÓÙ›˙ÂÏ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·‚·ıÌÈṲ̂ÓÔ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi ÚÔÊ›Ï Î·È ÂÈʤÚÔ˘Ó

ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ‚Ï¿‚˜ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. “Δ· Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÌÔÙ¤Ú ÓÙ›˙ÂÏ ·ÓÙ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ‚ÂÓ˙ÈÓÔÎÈÓËÙ‹Ú˜” , ÙÔÓ›˙ÂÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ¶¿ÙÛÈÔ, Ù· ÂÙÚÂÏ·ÈÔΛÓËÙ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ηٷӷÏÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 30% ÏÈÁfiÙÂÚ· η‡ÛÈÌ· Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ‚ÂÓ˙ÈÓÔΛÓËÙ·, ÂÓÒ ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜ ÙÔ˘ ηٷӷψً ·fi ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÈÌ‹˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ - ‚ÂÓ˙›Ó˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ 10%. ∞ÎfiÌË, 20%25% Â›Ó·È ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜ ·fi ÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÔÛfiÙËÙ· η˘Û›ÌÔ˘ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ‰È·Ó‡ÛÂÈ ÌÈ· ·-

fiÛÙ·ÛË ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÓÙ›˙ÂÏ Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ó· ‚ÂÓ˙ÈÓÔΛÓËÙÔ ›‰È·˜ ÈÛ¯‡Ô˜. “°È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·Ó ¤Ó· ‚ÂÓ˙ÈÓÔΛÓËÙÔ Î·Ù·Ó·ÏÒÓÂÈ 10 Ï›ÙÚ· ·Ó¿ 100 ¯ÏÌ., ÙÔ ›‰ÈÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ì ÎÈÓËÙ‹Ú· ÓÙ›˙ÂÏ ··ÈÙ› 7,5 Ï›ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ È‰›· ·fiÛÙ·ÛË” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ¶¿ÙÛÈÔ˜ Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ÔÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÂÎÔÌ¤˜ Ú‡ˆÓ ÙˆÓ ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ ÓÙ›˙ÂÏ ÌÂÈÒÓÔ˘Ó Î·È ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÛË Ù˘ ··ÁfiÚ¢Û˘ Ù˘ ÂÙÚÂÏ·ÈÔΛÓËÛ˘ Û ∞ı‹Ó· Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ¿ÓÙˆ˜, Ë Greenpeace ·Ú·ı¤ÙÂÈ Ù· ‰Èο Ù˘ ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ fiÙÈ Ë ÂÙÚÂÏ·ÈÔΛÓËÛË Â›Ó·È fi¯È ÌfiÓÔ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ ˘Á›·, ·ÏÏ¿ Â›Û˘ Î·È ÌË Û˘ÌʤÚÔ˘Û· ÔÈÎÔÓÔÌÈο. ∏ ÂÙÚÂÏ·ÈÔΛÓËÛË Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓË ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ˘Á›· Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÂÂȉ‹: - ™˘Ó‰¤ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÙËÓ ¤ÎÏ˘ÛË ÌÈÎÚÔۈ̷Ùȉ›ˆÓ ÂÙÚÂÏ·˚΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘ Ô˘ ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÚfiˆÚÔ˘˜ ı·Ó¿ÙÔ˘˜, ηډÈÔ·Ó·Ó¢ÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ηÚΛÓÔ Î·È ¿ÏÏ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜. - Δ· ÌÂÁ¿Ï· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· (∞ı‹Ó· - £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË - ¶¿ÙÚ·) ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ˘„ËϤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÌÈÎÚÔۈ̷Ùȉ›ˆÓ ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·.

√ÚȷΤ˜ ·ÒÏÂȘ ÙÔ˘ ¢Â›ÎÙË ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 22.

∏ Àæ∏§∏ ÌÂÙ·‚ÏËÙfiÙËÙ· ¯·-

Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘, Ë ÔÔ›· ¤ÎÏÂÈÛ Ì ‹È· ˘Ô¯ÒÚËÛË. ∞Ú¯Èο Ë ·ÁÔÚ¿, ÛÙÔÓ ·fiË¯Ô Ù˘ „‹ÊÔ˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Ô˘ ¤Ï·‚Â Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÎÈÓ‹ıËΠ¤ÓÙÔÓ· ·ÓÔ‰Èο ¤ˆ˜ Ù· Â›‰· ÙˆÓ 1.300 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ÁÈ· Ó· ÂΉËψıÔ‡Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ú¢ÛÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÁÈ· ηÙÔ¯‡ÚˆÛË ÎÂÚ‰ÒÓ, ÌÂÙ¿ Ù· ¯ıÂÛÈÓ¿ ˘„ËÏ¿ ΤډË. O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.271,43 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÒÛË 4,04 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ‹ Û ÔÛÔÛÙfi 0,32%. ∂Ó‰ÔÛ˘Ó‰Úȷο, ¤Êı·Û ¤ˆ˜ ÙȘ 1.298,36 ÌÔÓ¿‰Â˜, ÌÂ Î¤Ú‰Ë 1,79%, Ù· ÔÔ›· ÂÍ·ÓÂÌ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 20 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 569,58 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 1,13%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 40 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.197,26 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 0,86%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE SMALLCAP 80 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 256,24 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 0,46%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE 140 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.284,90 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 0,96%. √ ‰Â›ÎÙ˘ Ftse/Athex International ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.498,67 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 0,99%. ∞fi ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÙË ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ Coca Cola3E(+5,56%), Ù˘ ∂ÏÏ¿ÎÙˆÚ(+1,32%) Î·È Ù˘ ΔÈÙ¿Ó(0,12%). ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ Alpha Bank(-4,03%), ÙÔ˘ Δ.Δ(3,45%), Ù˘ Eurobank(-3,35%), Ù˘ MIG(-3,12%), ÂÓÒ Ë ÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ˘Ô¯ÒÚËÛ Û ÔÛÔÛÙfi 2,03%. √È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ÛÊ¿ÏÂȘ: 1.538,40 ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ˜, μÈÔÌ˯·ÓÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÀËÚÂۛ˜: 3.297,66 0,06%, ∂ÌfiÚÈÔ: 1.452,94 +0,16%, ∫·Ù·Û΢¤˜ Î·È ÀÏÈο: 2.107,40 +0,90%, ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘: 760,97 ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ˜, ¶ÂÙڤϷÈÔ Î·È ∞¤ÚÈÔ: 2.494,89 1,11%, ¶ÚÔÛˆÈο Î·È √ÈÎȷο ¶ÚÔ˚fiÓÙ·: 2.717,51 +0,12%, ¶ÚÒÙ˜ ‡Ï˜: 2.331,34 -0,99%, Δ·Í›‰È· Î·È ·Ó·„˘¯‹: 1.899,36 1,00%, Δ¯ÓÔÏÔÁ›·: 600,83 +0,13%, ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜: 1.706,59 -3,12%, ΔÚ¿Â˙˜: 961,38 -2,26%, ΔÚfiÊÈÌ· Î·È ¶ÔÙ¿: 7.004,31 +5,42%, ÀÁ›·: 355,33 +2,85%, ÀËÚÂۛ˜ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜: 2.688,56 -1,11%, ÃËÌÈο: 7.056,31 -1,86%, ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜: 1.648,12 -1,83% ∞ÓÔ‰Èο ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó 81 ÌÂÙÔ¯¤˜, 59 ÙˆÙÈο Î·È 38 ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: ∞ÎÚ›Ù·˜ +20,00%, ¢√§+ 14,29%, ªÔ¯Ïfi˜ +11,11% Î·È Forthnet+10,81%. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: ™¿Ó˘Ô -14,29%, ™π¢ª∞-9,18%, Pasal Real Estate-9,09% Î·È πÓÙ¿Ï(ÎÔ) 8,45%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 84,060 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ fiÁÎÔ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: ∂ıÓÈ΋ Ì 4.202.018 ÙÂÌ¿¯È·, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Ì 2.670.144, Marfin Popular Bank Ì 2.348.229 Î·È Eurobank Ì 1.980.815 ÙÂÌ¿¯È·. ΔËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Í›· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: ∂ıÓÈ΋ Ì 20,635 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Coca Cola 3E ÌÂ11,058, √¶∞¶ Ì 9,130 Î·È Eurobank Ì 6,444 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 51,917 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.


32

¶∂ª¶Δ∏ 23 π√À¡π√À 2011

ΔÔ «Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜» ‰fiıËΠ·fi Ù· ¢ÈÔÈÎËÙÈο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ·

ŒÓ·ÚÍË ‰È·‰Èηۛ·˜ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ Δ·ÌÈ¢ÙËÚ›Ô˘-TBank ∞£∏¡∞, 22.

Δ

ËÓ ¤Ó·ÚÍË ‰È·‰Èηۛ·˜ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ù· ¢ÈÔÈÎËÙÈο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÙÔ˘ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ Δ·ÌÈ¢ÙËÚ›Ô˘ Î·È Ù˘ TBank. ∏ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ı· Á›ÓÂÈ Ì ·ÔÚÚfiÊËÛË Ù˘ TBANK ·fi ÙÔ ΔΔ, Ì ÂÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ Î·È ·ıËÙÈÎÔ‡ ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ. ∫ÔÈÓ‹ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÒÓ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ı· Â›Ó·È Ë 31Ë ª·ÚÙ›Ô˘ 2011. °È· ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ Ù˘ ÂÈΛÌÂÓ˘ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ (ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔ›ËÛË), ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ ı· ÚÔËÁËı› Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋˜ ·Í›·˜ Ù˘ ÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ΔΔ ·fi 3,70 Û 3,88 ¢ÚÒ, Ì ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎÒÓ. ∏ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË Û¯¤ÛË ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ù˘ TBANK ÚÔ˜ ÙȘ Ӥ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ Δ. Δ. Â›Ó·È 50 ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ TBANK ÚÔ˜ 1 Ó¤· ÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ΔΔ.™ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ΔΔ, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Â¤ÏıÂÈ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ô˘ η٤¯Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ Δ·ÌÈ¢ÙËÚ›Ô˘ ı· ·Ó·ı¤ÛÂÈ Û ÂÏÂÁÎÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÙË ‰È·›ÛÙˆÛË Ù˘ ÏÔÁÈÛÙÈ΋˜ ·Í›·˜ ÙˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙˆÓ ‰˘Ô ÙÚ·Â˙ÒÓ Î·È ÙË ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ‰›Î·ÈÔ Î·È Â‡ÏÔÁÔ Ù˘ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˘ Û¯¤Û˘ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜.

∞£∏¡∞, 22.

∫·ıÔÚ›ÛÙËηÓ, Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿ÓË, Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÂÚ›ı·Ï„˘ ÛÙÔ˘˜ ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜. ∏ ÚfiÓÔÈ· ·ÚÔ¯‹˜ ÁÈ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ‰ˆÚÂ¿Ó È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë ÚԂϤÂÙ·È Ì ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ √∞∂∂. ™ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó fiÙÈ, ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ¿Óˆ ÙˆÓ 30 ÂÙÒÓ Î·È Ì¤¯ÚÈ 65 ÂÙÒÓ Î·È ‰È¤ÎÔ„·Ó ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ ηχÙÔÓÙ·È ÁÈ· ·ÚÔ¯¤˜ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜ Û ›‰Ô˜ (È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋ Î·È ÓÔÛÔÎÔÌÂȷ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë) ·fi ÙÔÓ ∫Ï¿‰Ô ÀÁ›·˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË, ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ı· Ú¤ÂÈ: ·. ¡· ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÂÍ·ÎfiÛȘ Ë̤Ú˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ‹ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. ΔÔ Î·ÙÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ ÙˆÓ 600 ËÌÂÚÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ‹ ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÙÒÓ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ·Ó¿ ÂηÙfiÓ Â›ÎÔÛÈ Ë̤Ú˜ ‹ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜ οı ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘-

∏ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ ÙÂÏ› ˘fi ÙËÓ ·›ÚÂÛË ÙˆÓ Î·Ù¿ ÓfiÌÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÁÎÚ›ÛÂˆÓ ÙˆÓ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ °ÂÓÈÎÒÓ ™˘ÓÂχÛÂˆÓ ÙˆÓ ‰˘Ô ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÈÎÒÓ Ô›ÎˆÓ ÁÈ· ÙÔ ‰›Î·ÈÔ Î·È Â‡ÏÔÁÔ Ù˘ Û¯¤Û˘ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜, ηıÒ˜ Î·È Ù˘ Ï‹„˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ·‰ÂÈÒÓ Î·È ÂÁÎÚ›ÛÂˆÓ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ·Ú¯ÒÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ, ηÙfiÈÓ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∫ÂÊ·Ï·È·ÁÔÚ¿˜, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ ¿ÚÛË Ù˘ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÚ·Â˙ÒÓ.√È ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ΔΔ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ 15:25, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ TBank Ë ¿ÚÛË ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ·fi ·‡ÚÈÔ, ¶¤ÌÙË, ηıÒ˜ ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· “÷ÌËÏ‹˜ ¢È·ÛÔÚ¿˜ Î·È ∂ȉÈÎÒÓ Ã·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ”.

°ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÛÙÔÓ √Δ∂ ™˘Ó¤Ú¯ÂÙ·È ·‡ÚÈÔ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜, ÛÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ, Ë ∂Ù‹ÛÈ· °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ªÂÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘ √Δ∂. ∏ ÊÂÙÈÓ‹ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·fi ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ fi¯È ÙfiÛÔ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›·, ηıÒ˜ Ë ËÌÂÚ‹ÛÈ· ‰È¿Ù·ÍË Â›Ó·È Ï›ÁÔ

Ôχ Ë ›‰È· οı ¯ÚfiÓÔ, ·ÏÏ¿ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË Û˘Á΢ڛ· Î·È ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ οو ·fi ÙȘ Ôԛ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ›ٷÈ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë Û‡ÁÎÏËÛË ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ Á›ÓÂÙ·È: - ™ÙË ÛÎÈ¿ Ù˘ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, ηıÒ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ, ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙËÓ ÚfiıÂÛ‹ Ù˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÂÓfi˜ ·ÎfiÌË ÔÛÔÛÙÔ‡ 10% ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ù˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë Deutsche Telekom Ó· ·Ô‰¤¯ÂÙ·È, Ì ‚¿ÛË ÙË Û˘Ìʈӛ·˜ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ·ÁÔÚ¿˜, Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ·˘ÙÔ‡ Ì ÙÈÌ‹ Ô˘ ı· Â›Ó·È Ë Ì¤ÛË ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ 20 Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Ã.∞.∞. ÚÔÛ·˘ÍË̤ÓË Î·Ù¿ 15%. - Àfi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓ˘ ·ÚÓËÙÈ΋˜ ÂÈÎfiÓ·˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, Ù· ÔÔ›· ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È Î·È ÛÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÎÚ›ÛË Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. - ΔȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ‰··ÓÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ Î·È Û ·ÚÔ¯¤˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌËıÔ‡Ó fiÚÔÈ ¿Óˆ ·fi 30 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ.™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌË Â›Ù¢Í˘ Ù˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˘ ÂÎ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ ··ÚÙ›·˜ ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë ·fiÊ·Û˘ Û οÔÈÔ ·fi Ù· ı¤Ì·Ù·, ı· Û˘Ó¤ÏıÂÈ Ë ∞’ ∂·Ó·ÏËÙÈ΋ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙËÓ 5Ë πÔ˘Ï›Ô˘ 2011.

∫·ıÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÚÁ·Û›·˜

¢‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ‰ˆÚÂ¿Ó È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë ÁÈ· ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ ÙÔ˘ √∞∂∂ ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ 30Ô‡ ¤ÙÔ˘˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 4.500 ËÌÂÚÒÓ ‹ 15 ÂÙÒÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘. ‚. ¡· ÌËÓ ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÏfiÁÔ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ‹ Û ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi. Δ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Â›Ó·È: ·) ∞›ÙËÛË ÁÈ· ˘·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛË. ‚) À‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ô ·ÈÙÒÓ ı· ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ˜ Î·È fiÙÈ ÌfiÏȘ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÂÚÁ·Û›· (ÌÈÛıˆÙ‹ ‹ ÂχıÂÚÔ Â¿ÁÁÂÏÌ·) ‹ ·ÛÊ·ÏÈÛı› Û ¿ÏÏÔ ÊÔÚ¤· ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÏfiÁÔ, ı· ÙÔ ‰ËÏÒÛÂÈ ÛÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi. Á) ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ¤-

∞¡∞∫√π¡ø™∏ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Δ-1121/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ KAI TΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Ó·Ó ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, ı· ÚÔÛÎÔÌ›˙ÂÙ·È Û¯ÂÙÈ΋ ‚‚·›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÊÔÚ¤· ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘. ΔÔ ‰Èη›ˆÌ· ÁÈ· ·ÚÔ¯¤˜ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜ Û ›‰Ô˜ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ‰È·ÎÔ‹˜ Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘, ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÔÊÂÈÏ‹ ÛÙÔÓ √∞∂∂ ‹ ÂÊfiÛÔÓ ¤¯ÂÈ Ú˘ıÌÈÛı› Û ‰fiÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο.ΔÔ ‚È‚ÏÈ¿ÚÈÔ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÚÔÛٷ٢ÔÌ¤ÓˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ·Ó·ÓÂÒÓÂÙ·È ·Ó¿ ÂÍ¿ÌËÓÔ, fi¯È fï˜ ¤Ú·Ó Ù˘ ‰ÈÂÙ›·˜ ·fi ÙËÓ ˘·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛË.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ √π∫√™ ¡∞ÀΔ√À °∂¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏ ¢π√π∫∏Δπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ & À¶∏ƒ∂™πø¡ À°∂π∞™ ¢/¡™∏ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ Δª∏ª∞ ¶ƒ√ª∏£∂πø¡ ∫∞π Δ∂áπ∫∏™ À¶√™Δ∏ƒπ•∏™ Ταχ. Δ/νση: Κ. Παλαιολόγου 15 τ.κ.: 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ τηλ.: 210 42 97 048, 210 41 98 251-252 telefax: 210 42 97 917 Πειραιάς 20-06-11

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Yπηρεσιών και Μελετών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. (υ.α. Φ 32/οικ 20893/1602/2007, ΦΕΚ 621/Β/25-4-2007) για φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού του τροχαίου υλικού και των χώρων που χρησιμοποιεί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. στην Κεντρική Ελλάδα. Ειδικότερα, πρόκειται για: To Tροχαίο Υλικό που χρησιμοποιεί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ στα δρομολόγια: Kαλαμπάκα-ΛάρισαΘεσσαλονίκη, Λάρισα-Βόλος, Λάρισα-Παλαιοφάρσαλος-Καλαμπάκα, Καλαμπάκα-Αθήνα, Λιανοκλάδι-Στυλίδα, Λιανοκλάδι-Αθήνα και Άνω ΛεχώνιαΜηλιές (Τραινάκι Πηλίου) και όπως αυτές μελλοντικά ενδέχεται να διαμορφωθούν, καθώς και όπως αυτές (εννοείται υπηρεσίες καθαρισμού) αναλυτικά περιγράφονται στο τεύχος του διαγωνισμού Δ-1121/11.

Διάρκεια σύμβασης: εννέα (9) μήνες και με δυνατότητα παράτασης δύο (2) μηνών. Προϋπολογισμός: μέχρι 385.044,00 ú πλέον Φ.Π.Α. (συμπεριλαμβανομένης και της πιθανής δίμηνης παράτασης). Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 19.252,20 Ευρώ. Ο επιλεγείς ως ανάδοχος θα κληθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της υπό ανάθεση σύμβασης ποσού ίσου με ποσοστό 10% επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος. Πληροφορίες σχετικά με το λεπτομερές αντικείμενο του διαγωνισμού, τη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού, τον τρόπο υποβολής των προσφορών, τα περιεχόμενα των φακέλων προσφοράς και τους λοιπούς όρους του διαγωνισμού, περιλαμβάνονται σε αναλυτικό τεύχος που διατίθεται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους από τη Διεύθυνση Ε-

φοδιασμού της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., οδός Καρόλου 1-3, 8ος όροφος, γρ. 818 Υπεύθυνη κα Κ. Μυγδάλη Τηλ. 210 5297818, fax 210 5297855 από την ημέρα της δημοσίευσης της ανακοίνωσης και κάθε εργάσιμη ημέρα και από ώρα 9:30 έως 13:00. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προμηθευτούν το τεύχος αυτό το συντομότερο δυνατόν, δεδομένου ότι τυχόν απορίες και ερωτήματα επί του περιεχομένου του και των όρων του διαγωνισμού γενικότερα, πρέπει να υποβληθούν εγγράφως στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. το αργότερο μέχρι την 01/07/2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει την 11/07/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η 11/07/2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αθανάσιος Ζηλιασκόπουλος

Αρ. Πρωτ. 14947

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ανακοινώνει τη διενέργεια Δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σύντμηση χρόνου, για ανάδειξη μειοδοτών κατασκηνωταρχών, οι οποίοι λειτουργούν ιδιωτικές παιδικές κατασκηνώσεις στην ΕΠΑΡΧΙΑ, για την φιλοξενία παιδιών των ασφαλισμένων του Οίκου Ναύτου, κατά τη θερινή περίοδο έτους 2011. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ΕΥΡΩ (150.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ο οποίος θα βαρύνει τον Ο.Ν. Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες και την υπ’ αριθμ. 14945/20-06-11 (Α/Α 07/2011) σχετική διακήρυξη από το Κεντρικό κατάστημα του Οίκου Ναύτου (Κ. Παλαιολόγου 15, Πειραιάς, Πλ. Τερψιθέας, 6ος όροφος), Τμήμα Προμηθειών και Τεχνικής Υποστήριξης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (08.00 - 14.00). H διακήρυξη αυτή έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Οίκου Ναύτου “www.oikosnautou.gr” . Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ Πειραιά (Κ. Παλαιολόγου 15- 6ος όροφος), την 11η ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10.00 π.μ. Οι προσφορές οι οποίες θα υποβληθούν μετά την καθοριζόμενη ημερομηνία και ώρα θα επιστραφούν ως μη αποδεκτές. Η παρούσα να δημοσιευθεί μία (1) φορά στις εφημερίδες Κέντρου: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ της ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ - ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ και μία (1) φορά στις εφημερίδες Επαρχίας: MAKEΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΒΔΟΜΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΜΑΧΗΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΝΕΟΣ ΚΥΡΗΚΑΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΠΑΤΡΙΔΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΙΟΥ - ΠΟΛΙΤΗΣ ΧΙΟΥ - ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΒΟΛΟΥ - Η ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΗΜΕΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Τα έξοδα Δημοσίευσης θα βαρύνουν τον Ο.Ν. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.Ο.Ν. ΔΙΠΛΑ ΜΑΡΙΑ

∂ÈÛ‹ÁËÛË ÁÈ· Ó¤· ·Ú¿Ù·ÛË ÛÙÔ ¿ÁˆÌ· ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÒÓ ∞£∏¡∞, 22.

ΔËÓ ·Ú¿Ù·ÛË ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Î‡ÚÈ· ‹ ÌÔÓ·‰È΋ ηÙÔÈΛ· ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÔÏËÙÒÓ ‹ ÁÈ· ÔÛfi Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ¤ˆ˜ ÙȘ 200.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ÂÈÛËÁ‹ıËÎÂ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ Î. ¢. ™˘Ú¿ÎÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜ Î. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿ÓË, ÂÓÒ Ì ۯÂÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ ı· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÙfiÛÔ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. ∂˘·Á. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ fiÛÔ Î·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î. ª. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˚‰Ë˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙÔ ·›ÙËÌ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È Ì ıÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜, ·ÏÏ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ú¿ÍË ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ‹ ÙÚÔÔÏÔÁ›· Ô˘ Ó· ÂÈÎ˘Úˆı› ·fi ÙË μÔ˘Ï‹. ¶¿ÓÙˆ˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ Ë ŒÓˆÛË ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ “¶ÔÈfiÙËÙ· ∑ˆ‹˜” Ì ÙËÓ ÔÔ›· ˙ËÙ¿ÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÒÓ ÁÈ· ¤Ó· ¤ÙÔ˜ ·ÎfiÌ·, “ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ‰Âο‰Â˜ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÔ‡˜, ‹‰Ë ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ΔÂÙ¿ÚÙË ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙȘ 6 ÙÔ˘ Ì‹Ó·” .∏ ∂∫¶√π∑ø ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙȘ ÂÈÛÙÔϤ˜ Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ fiÙÈ Ë ·ÚÈıÌËÙÈ΋ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ Î·È ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ¿ÛÎËÛ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ - ηıÒ˜ Ë Î·Ù¿ıÂÛË Ù˘ ·›ÙËÛ˘ ‰ÂÓ ÂÈʤÚÂÈ ·˘ÙÔ‰Èη›ˆ˜ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ·Ó·ÁηÛÙÈ΋˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ Â›Ó·È ÔÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔÈ ÏfiÁÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÒÓ. ∏ ∂∫¶√π∑ø ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ Â›Û˘ Î·È ÙË ı¤ÛË Ù˘ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÚÔÔÔÈËı› Ô ÓfiÌÔ˜, ÒÛÙÂ Ë Î·Ù¿ıÂÛË Ù˘ ·›ÙËÛ˘ ÛÙÔ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô ·fi ÙÔÓ ÔÊÂÈϤÙË Ó· ÂÈʤÚÂÈ ÙËÓ ·˘ÙÔ‰›Î·ÈË ·Ó·ÛÙÔÏ‹ οı ηٷ‰ÈˆÎÙÈÎÔ‡ ‹ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ̤ÙÚÔ˘ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ·ÚÈ·˜ ‹ ÌÔÓ·‰È΋˜ ÙÔ˘ ηÙÔÈΛ·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÁÏÈÙÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÔÊÂÈϤÙ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ÂÍfi‰ˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ∂∫¶√π∑ø ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ ¤¯ÂÈ ‰Â¯ı› ‰Âο‰Â˜ ηٷÁÁÂϛ˜ ·fi ηٷӷψ٤˜ ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÙÚ¿Â˙·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ù˘, ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÂÈϤÔÓ ¯ÚÂÒÛˆÓ, ·fi ÙȘ 22 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, Û ÂÚ›ÙˆÛË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ÏËڈ̋˜ ‰fiÛˆÓ. “∏ ·ÓÙÂÏÒ˜ ·Ú¿ÓÔÌË Î·È ·˘ı·›ÚÂÙË ·˘Ù‹ Ú·ÎÙÈ΋ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ Ë Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ‰fiÛÂˆÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ÙfiÎÔ˘˜ ˘ÂÚËÌÂÚ›·˜, Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔÎÏËÙÈ΋, ȉ›ˆ˜ ÙË ‰Â‰Ô̤ÓË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ·” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë ∂∫¶√π∑ø. Δ¤ÏÔ˜, Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰·ÓÂÈÔÏËÙÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯Úˆı› Ì ¤ÍÔ‰· ‰·Ó›Ԣ, Ù· ÔÔ›· Ì ۈÚ›· ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÎÚÈı› ηٷ¯ÚËÛÙÈο, Î·È ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜. ∏ ∂∫¶√π∑ø ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ Î·È ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ¿Óˆ ·fi ÙÚÈ·ÎfiÛȘ ÔÌ·‰ÈΤ˜ ·ÁˆÁ¤˜ ÁÈ· “¤ÍÔ‰· ‰·Ó›Ԣ” Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ηٷı¤ÙÂÈ, ηÏ› ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÔÏ‹Ù˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈ‚ÏËı› ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ¯ÚÂÒÛÂȘ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Î·È Ù· Û¯ÂÙÈο ·Ú·ÛÙ·ÙÈο, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ÔÌ·‰ÈΤ˜ ·ÁˆÁ¤˜ Ô˘ ηٷı¤ÙÂÈ.


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 33

¶∂ª¶Δ∏ 23 π√À¡π√À 2011

TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ENOIKIAZONTAI

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§√À¡Δ∞π

ENOIKIAZONTAI γκαρσονιέρες, καινούργιες, επιπλωμένες με αυτόνομη θέρμανση, air-condition, κήπο, μπάρμπεκιου και θέα το Βόλο. Πληρ. τηλ. 24210-87051 και 6947-528143. (728) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π δυάρι 2ου ορόφου Λ. Βύρωνος με Βασσάνη. Τέντες, φυσικό αέριο. Πληρ. τηλ. 24210-29388 π.μ., 24210-46764 μ.μ. (729) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π στην παραλία Μηλεών (Κορόπη) μονοκατοικία πλήρως επιπλωμένη 250 μ. από τη θάλασσα για μήνα ή για σεζόν. Πληρ. τηλ. 6979310018, 6938213322. (736) ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π: 1) Διαμέρισμα 102 τ.μ. 1ου ορόφου διαμπερές, επιπλωμένο ή μη 2 υ/δ, κουζίνα, καθιστικό, σαλονοτραπεζαρία, ηλιακός, τζάκι, θερμομονωτικά κουφώματα, κεντρική θέρμανση φ/α, κοινόχρηστος χώρος πάρκιν, Αναλήψεως 282 - Κανάρη. 2) Γκαρσονιέρα 30 τ.μ. και μία μεζονέτα 45 τ.μ. καινούριες, επιπλωμένες, ατομικό φ/α, αιρ-κοντίσιον. Δεληγιώργη 155, τηλ. 24210-51102, 6977231857. (721)

στην περιοχή Παλαιών Βόλου επιχείρηση ΙΝΤΕRΝΕΤ ΚΑΦΕ, εμβαδόν 260 τ.μ. με τον εξοπλισμό ή χωρίς αυτόν. Πληρ. τηλ. 6972604863, 6974361014. (601)

εξαιρετικής θέσης προβολής επαγγελματικό κτίριο συνολικής επιφανείας καταστημάτων και γραφειακών χώρων 760 τ.μ. δυνατότητα κατάτμησης των καταστημάτων, πολύ καλή επενδυτική πρόταση. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (228)

μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός. Τηλ. 24210-78325, 6973-380076. (236)

£∂™™∞§√¡π∫∏ (‰˘¿ÚÈ·): ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 3 διαμερίσματα κατάλληλα για φοιτητές, σε χαμηλές τιμές 30 τ.μ., Αετοράχης 49 (ανακαινισμένο), 54 τ.μ. Μιαούλη 7 (αυτόνομη θέρμανση φ. αερίου), 50 τ.μ. Υπ. Φ. Δραγούμη 18 (ανακαινισμένο). Πληροφορίες τηλ. 2421025302, κιν. 6944 227637. (707)

¶ø§OYNTAI ¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο 1.922 τ.μ. όλο ή τμηματικά, τέρμα Μεταμορφώσεως, έναντι περιφερειακού. Ιδιώτης 6973 210661-Ε475/τ.μ. (283) ¶ø§∂πΔ∞π διαμέρισμα 3ου ορόφου, 70 τ.μ., διαμπερές, με αυτονομία φυσικού αερίου, στη γέφυρα Αναύρου. Τηλ. 6937 148047. (700)

¶ø§∂πΔ∞π καφετέρια - σνακ μπαρ στην Κάτω Γατζέα μπροστά στη θάλασσα, πλήρως εξοπλισμένη, έτοιμη για λειτουργία. Πληρ. τηλ. 6973-013078. (696)

¶ø§∂πΔ∞π προνομιακό αυτόνομο κατάστημα 82 τ.μ. στην Κ. Γατζέα, πρόσωπο στη θάλασσα, ιδανικό για χρήση υγειονομικού ενδιαφέροντος. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (226)

¶ø§∂πΔ∞π ωραιότατο οικόπεδο 379 τ.μ. με ιδανικές διαστάσεις στις Αλυκές. Το οικόπεδο βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την παραλία και είναι ιδανικό για κατοικία που θα προσφέρει μοναδική θέα στη θάλασσα. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (229)

¶ø§∂πΔ∞π πανέμορφη βίλα 86 τ.μ. σε οικόπεδο 650 τ.μ. στην Αγχίαλο με ανεμπόδιστη θέα στη θάλασσα και όλες τις σύγχρονες ανέσεις, αποτελούμενη από χώρο υποδοχής, 2 υ/δ, ανεξάρτητη κουζίνα, μπάνιο, επιπλέον βοηθητικός χώρος και μοναδικά διαμορφωμένος κήπος. Το οικόπεδο έχει Σ.Δ. 1,6. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (225)

¶ø§∂πΔ∞π σε μία από τις καλύτερες γειτονιές της Ν. Ιωνίας και με πρόσωπο σε δρόμο χαμηλής όχλησης οικόπεδο 170 τ.μ. με σ.δ. 2,1. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (227)

∂˘Î·ÈÚ›· Â¤Ó‰˘Û˘ Πωλούνται δυάρια από 40 τ.μ. έως 65 τ.μ. καινούργια ή 10ετίας στο κέντρο του Βόλου σε εξαιρετικές τιμές. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ΔËÏ. 6977 615627, 24210 26032 www.euroktima.com (705)

¶ø§∂πΔ∞π γωνιακό οικόπεδο στην Αγ. Παρασκευή Βόλου 600 τ.μ. Πληροφορίες τηλ. 24280 92671, 6977 440667. (504)

¶ø§∂πΔ∞π διαμέρισμα 102 τ.μ. 1ου ορόφου, διαμπερές σε πολύ καλή κατάσταση, κατασκευής ’84, 2 υ/δ, κουζίνα - καθιστικό, σαλόνι, τραπεζαρία, ηλιακός, τζάκι, θερμομονωτικά κουφώματα, κεντρική θέρμανση φ/α, κοινόχρηστος χωρίς πάρκιν. Αναλήψεως 282 - Κανάρη. Πληρ. τηλ. 2421051102, 6977231857. (722)

¶ø§∂πΔ∞π επιχείρηση αρτοποιείου, πλήρως εξοπλισμένο, με εξασφαλισμένη πελατεία. Πληρ. τηλ. 6937261556, ώρες 6-9 το απόγευμα. (445)

¶ø§∂πΔ∞π μεγάλη γκαρσονιέρα 39 τ.μ., σε άριστη κατάσταση, διαμπερής, 3ου ορόφου, Ρ. Φεραίου και Χείρωνος, μαζί με αποθήκη στο υπόγειο. Τιμή 53.000Ε. Τηλ. 6936-856654. (709)

¶ø§∂πΔ∞π το “ΧΡΩΜΑ” στις Αλυκές. Πληρ. τηλ. 6976862007. (718)

ª√¡√ °π∞ π¢πøΔ∂™ Δ∏§. 6936-850192/24210-34437 1) ΜΕΖΟΝΕΤΑ Β’ ορ 130 τ.μ. με άριστη διαρρύθμιση και θέα, με πλήρη αυτονομία θέρμανσης, θέση στάθμευσης και μεγάλη αποθήκη υπογείου, Τζάνου 12. 2) ΜΕΖΟΝΕΤΑ Δ’-Ε’ ορ. 155 τ.μ. με απεριόριστη θέα, υπερσύχρονης κατασκευής, διπλή θέση στάθμευσης πιλοτής, αποθήκη 15 τ.μ., Ι. Τζάνου 12. 3) ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 94 τ.μ. πολυτελούς κατασκευής σε υπό ανέγερση πενταόροφη οικοδομή με κεραμοσκεπή, Ι. Τζάνου 8. (369)

¶ø§∂πΔ∞π το Fast Food FREEDAY στις Αλυκές. Πληρ. τηλ. 6976862007. (719)

¶ø§∂πΔ∞π μαγαζί στο κέντρο 150 τ.μ., καινούργιο, γωνιακό, 10μ. πρόσοψη, στην τιμή της αντικειμενικής αξίας 115.000Ε. Πληρ. τηλ. 6932 221749. (730)

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ μ∞§∞∫∏™ £∂√¢øƒ√™ ™. ™˘Ú›‰Ë 120 ΔËÏ. 24210-38016 ∫ÈÓ. 6946-568438 Î·È 6946-486016 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1) μfiÏÔ˜ 50 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÎÂÓÙÚÈÎfi, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 2) μfiÏÔ˜ 57 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ. 3) μfiÏÔ˜ 86 Ù.Ì., 1Ô˜ Î·È 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÎÂÓÙÚÈÎfi. 4) μfiÏÔ˜ 87 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ. 5) μfiÏÔ˜ 103 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÎÂÓÙÚÈÎfi. 6) μfiÏÔ˜ 110 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ. 7) μfiÏÔ˜, 75 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÎÂÓÙÚÈÎfi, 3ÂÙ›·˜. 8) ¡. πˆÓ›·, 110 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. √π∫π∂™ 1) ¡. πˆÓ›·, ÔÈΛ· 60 Ù.Ì., Û 167 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ÁˆÓÈ·Îfi, 110.000∂. 2) μfiÏÔ˜, ÔÈΛ· 60 Ù.Ì., Û 163 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜). 3) ∞ӷηÛÈ¿, ÔÈΛ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 116 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË Î·Ù·Û΢‹, Ì ı¤·, 150.000∂. 4) ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘, ¤ÙÚÈÓË, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 64 Ù.Ì., Û 1.006 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 5) ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., Ì 65 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, Û 3.000 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ì ı¤· (ËÌÈÙÂÏ‹˜). 6) ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, 170 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì 130 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, Û 3.300 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ì ı¤· (ËÌÈÙÂÏ‹˜). 7) •˘Ófi‚Ú˘ÛË, 2 ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, 80 Ù.Ì. Î·È 90 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁȘ, Ì ÈÛ›Ó·, Á‹Â‰Ô Î·È ¿ÚÎÈÓ. √π∫√¶∂¢∞ 1) ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, 1.962 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ, 80.000∂. 2) ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, 785 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ, 70.000∂. 3) ª¿Ú·ıÔ˜, 432 Ù.Ì. ‰Â‡ÙÂÚÔ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. 4) ª¿Ú·ıÔ˜, 319 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ‰Â‡ÙÂÚÔ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 65.000∂. 5) μfiÏÔ˜ (ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜), 478 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. 6) μfiÏÔ˜ (∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ), 200 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. 7) μfiÏÔ˜, 94 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ 1) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· 25 Ù.Ì., Ì 25 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÁÚ·Ê›Ô, 38.000∂. 2) μfiÏÔ˜, ÁÚ·ÊÂ›Ô 33 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ (Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜). 3) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi, 270 Ù.Ì., Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Î·È ·Ù¿ÚÈ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. 4) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· 125 Ù.Ì., Ì 95 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. 5) ¡. πˆÓ›·, ηٿÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi, 97 Ù.Ì., Ì 97 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. (251)

(233)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 34

¶∂ª¶Δ∏ 23 π√À¡π√À 2011

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746 Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής. (253)

¶ƒ√Δ∞™∂π™ ∂μ¢√ª∞¢∞™ ∞¡∞§∏æ∏. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰È·ÌÂÚÔ‡˜ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·˜ 107ÙÌ Ì 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, ÎÔ˘˙›Ó· ·˘ÙfiÓÔÌË, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ËÏÈ·Îfi˜ Î·È ·Ôı‹ÎË. ŒÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 1962. ΔÈÌ‹ 100.000∂(μ√-175892) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 60ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 1 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. ΔÈÌ‹ 65.000∂(μ√196557) ∫π™™√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 1098ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ı¤· ∞ÈÁ·›Ô, ۯ‰fiÓ Â›‰Ô, Û ¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 57.000∂(μ√193978) ¡∂∞ πø¡π∞. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 96ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì ӢÎÙÂÚÈÓfi Ú‡̷ Î·È Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 68.000∂(μ√-203445) ™Δ∞°π∞Δ∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 480ÙÌ Ì ™. ¢. 0, 8, ÚfiÛ‚·ÛË Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Â¤ÎÙ·Û˘, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 50.000∂(μ√199990)

¶ø§∏™∂π™ ∫∞Δ√π∫πø¡ ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 108ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 130. 000(μ√200331) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 84ÙÌ, 2˘/‰, Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, ηÙÔÈ΋ÛÈÌË, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 114ÙÌ Û Ôχ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 135. 000(μ√200844) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90ÙÌ, 2˘/‰, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ͯˆÚÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó·, Ù˙¿ÎÈ, Ù¤ÓÙ˜. ΔÈÌ‹ 160.000∂(μ√199989) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 64ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ı¤· ÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 1 ÌÂÁ¿ÏÔ ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, Û¿Ô˘Ó· ÛÙ· Ì¿ÓÈÔ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·. ΔÈÌ‹ 200.000(μ√-203365) ∞°ƒπ∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ·˘ÙfiÓÔÌË, ÓÂfiÎÙÈÛÙË, 155ÙÌ, 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, 2 ˘/‰, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· 3Ô˘, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, Áηڿ˙, ΋Ô˜, 200Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 155.000(μ√-204170) ∞°π√π ∞¡∞ƒ°Àƒ√π. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90ÙÌ, ¤ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢‹˜ 1990, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô, 2 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, ·Ôı‹ÎË, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ΔÈÌ‹ 105.000∂ (BO198133) ∞§À∫∂™. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 49ÙÌ, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË, ΋Ô. ΔÈÌ‹ 65.000(μ√202536) ∞§À∫∂™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù·176ÙÌ ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙË, 3 Â›‰·, 3˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË, Ù˙¿ÎÈ, Áηڿ˙-·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 200.000(μ√201954) ∞§À∫∂™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 200ÙÌ , ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ˜, 3 Ì 4 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, play room, Ù˙¿ÎÈ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 250.000(μ√190441μ√190438) ∞¡∞§∏æ∏. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 95ÙÌ, 2 ˘/‰, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ı¤·. ΔÈÌ‹ 65.000(μ√-183388) ∞¡∞§∏æ∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 91ÙÌ, 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ, ı¤· Û Ï·Ù›·. ΔÈÌ‹ 200.000(μ√-207012) ∂ºΔ∞ ¶§∞Δ∞¡π∞: ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 80ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì 2À/¢ ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞, parking, ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 130. 000∂ (μ√167164) ∫∞§§π£∂∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 74 ÙÌ, Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘, 2˘/‰, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ Î·È ÁηÚÛÔÓȤڷ 25ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160ÙÌ, ·˘ÙfiÓÔÌË Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160ÙÌ, ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ™. ¢ 0, 8. ΔÈÌ‹ 165.000(μ√200606) ∫∞§§π£∂∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 90ÙÌ, 2˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ηÏÔÚÈʤÚ, ¿ÌÂÛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120ÙÌ. ΔÈÌ‹ 83.000(μ√-204354) ∫∞§§π£∂∞. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 100ÙÌ ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì 3˘/‰, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Û ÚÔÓÔÌȷ΋ ı¤ÛË Ì ı¤· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 195.000(μ√200827) ∫∞§§π£∂∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 2 ÂÈ¤‰ˆÓ 90ÙÌ, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, 2 ˘/‰, ·˘Ï‹ A/C, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 147. 000(μ√207442) ∫∞§§π£∂∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 2 ÂÈ¤‰ˆÓ 185ÙÌ, 4 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, 2 Ù˙¿ÎÈ· Ì Â¤Ó‰˘ÛË Ì·ÚÌ¿ÚˆÓ ·Ô ÁÚ·Ó›ÙË, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›· Î·È ı¤· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 220.000(μ√-177169) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 95ÙÌ, 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Û ÓÂfi‰ÌËÙË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, 2 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ‰È·ÌÂÚ¤˜. ΔÈÌ‹ 182.000(μ√-206654) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 210ÙÌ, 3 ˘/‰, 2 ÎÔ˘˙›Ó˜, 3 Ì¿ÓÈ·, ·Ôı‹ÎË, Ù˙¿ÎÈ, Ì¿ÌÂÎÈÔ˘, Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜, ˘¤ÚÔ¯Ë ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Î·È ·˘Ï‹, ηٷÛ΢‹˜ ’08. ΔÈÌ‹ 370.000 (μ√-206634) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 64ÙÌ, 2˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ΔÈÌ‹ 80.000(μ√-203479) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 116 ÙÌ Ì 2 ˘/‰, ÌÂÁ¿ÏÔ Û·ÏfiÓÈ, Ì¿ÓÈÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ŒÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 1985. ΔÈÌ‹ 115.000∂ (μ√-168849) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 126ÙÌ, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 3˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ΔÈÌ‹ 100.000∂ (μ√191510) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 89ÙÌ, 2 ˘/‰, Ì ·Ôı‹ÎË, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 100.000(μ√-207366) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 93ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, ÌÂÁ¿ÏÔ Û·ÏfiÓÈ, ı¤·, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 95.000(μ√-205527)-¶∂ ∫∂¡Δƒ√: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 90ÙÌ, 2À/¢, ÌÂÁ¿ÏË ÎÔ˘˙›Ó·, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 1978. ΔÈÌ‹ 92.000∂ (μ√-205924) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi, 125ÙÌ, 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w/c, ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ· Ì Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘, Ù˙¿ÎÈ, ‰È·ÌÂÚ¤˜. ΔÈÌ‹ 230.000 (μ√-205756)

ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 96ÙÌ, ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ, 2˘/‰, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Î·È ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 90.000∂ (μ√191496) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 61ÙÌ ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 1985, 1˘/‰, Û·ÏfiÓÈ, Ì¿ÓÈÔ, ‚ÂÚ¿ÓÙ· ÚÔÛfi„ˆ˜ Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 67.000∂(μ√199783) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 76ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¿ÓÈÔ, ·Ôı‹ÎË, Ù¤ÓÙ˜. ΔÈÌ‹ 76.000(μ√-205341) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 39, 8ÙÌ, ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ. ΔÈÌ‹ 36.000(μ√-207544) ¡∂∞¶√§∏ √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ʈÙÂÈÓfi 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 150 ÙÌ, ¤ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢‹˜ 2010, 3 ˘/‰, Û·ÏÔÓÔÎÔ˘˙›Ó·, 1 Ì¿ÓÈÔ + Wc, ı¤ÚÌ·ÓÛË ·ÙÔÌÈ΋ º/∞, ˘Ô‰Ô¯‹ ÁÈ· Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ, ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹, ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ Î·È ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 220.000∂(BO175152) ¡∂∞¶√§∏. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙË ¡Â¿ÔÏË, 106 ÙÌ Ì ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË. ΔÈÌ‹ 130.000(μ√199628) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 120ÙÌ, 3˘/‰, Û·ÏÔÓÔÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, wc, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ù˙¿ÎÈ, ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, Û ȉÈfiÎÙËÙË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, ¿ÚÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜, ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˜ ΋Ô˜ Ì Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘. ΔÈÌ‹ 185.000∂(μ√199996) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 38ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 7ÂÙ›·˜, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, º/∞. ΔÈÌ‹ 48.000(μ√-205473) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÁˆÓȷ΋ 82ÙÌ, 2˘/‰, ·˘ÙÔÓÔÌ›· a/c, Ù˙¿ÎÈ, Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 100.000(μ√-203970) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 102ÙÌ, 2 ˘/‰, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ηٷÛ΢‹˜ 2010. ΔÈÌ‹ 145.000(μ√194819) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 79ÙÌ, 2 ˘/‰, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ηٷÛ΢‹˜ 2010. ΔÈÌ‹ 100.000(μ√194822) ¡∂∞ πø¡π∞. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 26, 26ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٷÛ΢‹˜ 2005. ΔÈÌ‹ 30.000(μ√208178) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 58, 26ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜, º/∞ ·˘ÙÔÓÔÌ›·. ΔÈÌ‹ 80.000(μ√-208179) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 114, 80ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 3 ˘/‰, ΢ڛˆ˜ Ì¿ÓÈÔ, wc, Ù˙¿ÎÈ, º/∞ ·˘ÙÔÓÔÌ›·. ΔÈÌ‹ 160.000(μ√208181) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, 90ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٷÛ΢‹s 2005, 2˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, Ù¤ÓÙ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·. ΔÈÌ‹ 125.000∂(BO-183711) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÓÂfi‰ÌËÙË 215ÙÌ, ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, 2 ÎÔ˘˙›Ó˜, 1 Ì¿ÓÈÔ, 1 WC, 1 Ù˙·ÎÔ‡˙È, οÌÂÚ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ¶‹ÏÈÔ Î·È μfiÏÔ. ΔÈÌ‹ 240.000∂(μ√-191222) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 109ÙÌ, 2 ÂÈ¤‰ˆÓ, 2˘/‰, ·ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 169ÙÌ. ΔÈÌ‹ 220.000∂(μ√-193134) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 104, 5ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¤ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢‹˜ 2004, 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi, Ì Ôχ ηϋ ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 150.000∂(BO-194056) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 74ÙÌ Ì ÙÚÈÊ·ÛÈÎfi Ó˘ÎÙÂÚÈÓfi Ú‡̷, ıÂÚÌÔÛ˘ÛÛˆÚÂ˘Ù¤˜ Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 60.000∂(μ√200986) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 300ÙÌ, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ‰˘Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜ ÔÚfiÊÔ˘˜ ÙˆÓ 130ÙÌ, ÚfiÛÊ·Ù· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÔÈΛ·, Ù˙¿ÎÈ, 6 ˘/‰, 3 Ì¿ÓÈ·, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË. ΔÈÌ‹ 310.000∂(μ√180506) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·-ªÂ˙ÔÓ¤Ù·, 114ÙÌ, 3˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, 2 Ì¿ÓÈ·, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ı¤·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 72, 5ÙÌ Ì ˘fiÏÔÈÔ ‰fiÌËÛ˘ 14ÙÌ. ΔÈÌ‹ 200.000∂(μ√207367) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 88 Ù. Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰, ηٷÛ΢‹ ’95, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜, Ù¤ÓÙ˜, ·ÓÔÈÎÙfi ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·. ΔÈÌ‹ 95.000∂(μ√-198778) √•À°√¡√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 48ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 1 ˘/‰, ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ 2010, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË. ΔÈÌ‹ 89.000∂(μ√-191764) √•À°√¡√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 109ÙÌ, 2 ˘/‰, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ı¤· Û ¿ÚÎÔ. ΔÈÌ‹ 130.000∂(μ√-205930) √•À°√¡√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118ÙÌ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘. ΔÈÌ‹ 65.000∂(μ√-207881) √•À°√¡√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 97ÙÌ, 8ÂÙ›·˜, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi, 2 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ù˙¿ÎÈ, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË 12 ÙÌ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ¿ÚÈÛÙÔ. ΔÈÌ‹ 132.000∂(μ√207269)

¶ø§∏™∂π™ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫ø¡ Ãøƒø¡ ∞¡∞§∏æ∏. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 40ÙÌ, Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔÈÌ‹ 80.000∂(μ√-205945) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ∞Ôı‹ÎË ˘fiÁÂÈ·, 70ÙÌ. ΔÈÌ‹ 24.000∂(μ√-207015) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ˜ 81, 28ÙÌ Î·È Ì ˘fiÁÂÈÔ 72ÙÌ, ηٷÛ΢‹˜ ’09 Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 190.000∂(μ√-207009) ¡∂∞ πø¡π∞. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 53, 62ÙÌ, ηٷÛ΢‹˜ ’11 Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 80.000∂(μ√208165) √•À°√¡√. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 104ÙÌ, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË, Û Ï·Ù›·. ΔÈÌ‹ 120.000∂(207672)

∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ ∞º∏™™√™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 127ÙÌ, ·fi ͇ÏÔ Î·È ¤ÙÚ·, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·,

Ù˙¿ÎÈ, ΢ڛˆ˜ Ì¿ÓÈÔ, wc. ΔÈÌ‹ 250.000∂(μ√194762) ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 74ÙÌ ‰ÈÒÚÔÊ˘ ηÙÔÈΛ·˜, Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË 100 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 140.000∂(μ√-187524) §∞À∫√™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 50ÙÌ, ηٷÛ΢‹˜ 1995, 1 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙÔ ¯ˆÚÈfi. ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 200ÙÌ. ΔÈÌ‹ 70.000∂(BO190137) §∞À∫√™. √ÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ 100ÙÌ Ì ·˘Ï‹, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›·, ¤¯ÂÈ ı¤· Î·È Â›Ó·È È‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ·. ΔÈÌ‹ 90.000∂(μ√-198130) §∂Ãø¡π∞ (¶ ¶∞§π√∫∞™Δƒ√). ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 55ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 770ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·, Û Ôχ ηϋ ÙÔÔıÂÛ›·. ΔÈÌ‹ 110.000∂(μ√199738) ª∞§∞∫π. √ÈΛ· 65ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000ÙÌ ΔÈÌ‹ 130. 000∂ (μ√191619) ª∞§∞∫π. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120ÙÌ, 3˘/‰, 2Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, Ù¤ÓÙ˜ ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 400ÙÌ Ì ‰¤ÓÙÚ·, Ì ‰È΋ Ù˘ ÁÂÒÙÚËÛË Î·È ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ‚Ô˘Ófi. ΔÈÌ‹ 210.000∂(μ√192822) ¡∏∂™ ª∞°¡∏™π∞™. ∫·ÙÔÈΛ· 75ÙÌ, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ηٷÛ΢‹˜, 2˘/‰, ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì·, Ì ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ¤ÙÚ· Î·È Í‡ÏÔ, ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ηÙÔÈÎÈÒÓ. ΔÈÌ‹ 200.000∂(μ√-203725) Ã√ƒ∂ÀΔ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 44ÙÌ, 1˘/‰, Û ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 60.000∂(μ√-203835)

¶ø§∏™∂π™ √π∫√¶∂¢ø¡ ∞°π√™ μ∞™π§∂π√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 143ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 160ÙÌ. ™. ¢ 2, 1, ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. ΔÈÌ‹ 150.000∂(μ√-206182) ∞°π√™ °∂øƒ°π√™ ¡∏§∂π∞™. √ÈÎfiÂ‰Ô 850ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Û Ôχ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô, ÚfiÛ‚·ÛË Û ‰ËÌÔÙÈ΋ Ô‰fi, Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÂÓÙfi˜, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ۯ‰fiÓ Â›‰Ô, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٿÙÌËÛ˘. ΔÈÌ‹ 130.000∂(μ√-203785) ∞°π√™ §∞Àƒ∂¡Δπ√™. √ÈÎfiÂ‰Ô Â›Â‰Ô 556ÙÌ Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ΔÈÌ‹ 48.000∂(μ√ 191905) ∞°π√™ ¢∏ª∏Δƒπ√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 3000ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, Û ÎÔÌ‚ÈÎfi ÛËÌ›Ô, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· Â¤Ó‰˘ÛË Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 150.000∂(BO194017) ∞º∂Δ∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 1880ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛË Î·ÙÔÈΛ·˜. ΔÈÌ‹ 95.000∂(BO197534) ∞°π√™ ¶∞¡Δ∂§∂∏ª√¡∞™. √ÈÎfiÂ‰Ô 175ÙÌ, ™. ¢ 2, 1, ÎÂÓÙÚÈÎfi. ΔÈÌ‹ 155.000∂(μ√205800) ∞§§∏ ª∂ƒπ∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 612, 20ÙÌ Â› ÙÔ˘ ÎfiÌ‚Ô˘ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜-¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ¿ÚÙÈÔ, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ. ΔÈÌ‹ 72.000∂(μ√204905) ∞§À∫∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 440ÙÌ, ™. ¢ 0, 8, ÁˆÓÈ·Îfi, ¤ÌÚÔÛıÂÓ Ï·Ù›·˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 200.000∂(μ√202685) ∞§À∫∂™. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4000ÙÌ Â›Â‰Ô Ì ÓÂÚfi, Ú‡̷, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·. ΔÈÌ‹ 150.000∂(μ√200496) ∞§À∫∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 197ÙÌ, ™. ¢ 0, 8, ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈṲ̂ÓÔ, ÏËÛ›ÔÓ ∂√Δ. ΔÈÌ‹ 70.000∂(μ√206981) ∞§À∫∂™ (™ˆÚfi˜). √ÈÎfiÂ‰Ô 617ÙÌ ™. ¢ 0, 4, Â›‰Ô, ¯ˆÚ›˜ Â΂ڷ¯ÈÛÌÔ‡˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 95.000∂(μ√201157) ∞§À∫∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi 520ÙÌ , Ì ı¤·, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ™. ¢ 0, 8, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ‚›Ï· ‹ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜. ΔÈÌ‹ 140.000∂(μ√-207930) ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 569ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Â›‰Ô, ·¤¯ÂÈ 150Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 75.000∂(BO189950) ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 707ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Ì ı¤· ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi, Û ·fiÛÙ·ÛË 20Ì ·fi ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 65.000∂(BO190143) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. √ÈÎfiÂ‰Ô 740ÙÌ ÚÔÓÔÌÈ·Îfi, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Û ÙÚÂȘ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ™. ¢ 0, 8. ΔÈÌ‹ 490.000∂(μ√201158) ª∏§π¡∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 695 ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ̤۷ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 45.000∂(μ√199759) ª√Àƒ∂™π. √ÈÎfiÂ‰Ô 1000ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ™. ¢ 0, 8, Â›‰Ô, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÚfiÛ‚·ÛË Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 120.000∂(μ√-207051) ¡∂∞¶√§∏. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4. 020 ÙÌ Ì ‰¤ÓÙÚ·, Â›‰Ô, ÎÙ›˙ÂÈ 120ÙÌ. ΔÈÌ‹ 120.000∂(μ√203158) ¡∂∞ πø¡π∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÙڛʷÙÛÔ, Ì ™. ¢ 0, 8 Î·È ™. ∫ 60%. ΔÈÌ‹ 140.000∂(μ√-207623) ¡∂∞¶√§∏. √ÈÎfiÂ‰Ô 465, 42ÙÌ, Ì ™. ¢ 1, 2 ‹ 1, 6 ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ Î·È ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ ‡„Ô˜ 16, 5. ΔÈÌ‹ 160.000∂(μ√-207785) ¡∂∞¶√§∏. √ÈÎfiÂ‰Ô 405, 13ÙÌ, Ì ™. ¢ 1, 2 ‹ 1, 6, ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ Î·È ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ ‡„Ô˜ 16, 5Ì. ΔÈÌ‹ 130.000∂(μ√-207786) ¡∂∞¶√§∏. √ÈÎfiÂ‰Ô 6, 4 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, Ì ™. ¢, 1, 2 ‹ 1, 6 ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ÙË ¯Ú‹ÛË, Â›Â‰Ô Ì ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ ‡„Ô˜ 16, 5Ì. (μ√-207789) ¡∂∞¶√§∏. √ÈÎfiÂ‰Ô 650ÙÌ, Ì ™. ¢ 1, 2 ‹ 1, 6 ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ÙË ¯Ú‹ÛË, ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ ‡„Ô˜ 16, 5Ì. ΔÈÌ‹ 180.000∂(μ√-207791) ¡∂∞¶√§∏. √ÈÎfiÂ‰Ô 312ÙÌ, ™. ¢ 1, 2 Ì ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 200ÙÌ, ΋Ô˜, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, Ù˙¿ÎÈ. ΔÈÌ‹ 130.000∂(μ√-207118) √•À°√¡√. √ÈÎfiÂ‰Ô 140ÙÌ, ™. ¢ 2, 1 Ì ·Ï·È¿ ηÙÔÈΛ·. ΔÈÌ‹ 90. 000(μ√201897) Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 1250ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÚfiÛ‚·ÛË Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, Û Ôχ ηÏfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ΔÈÌ‹ 60.000∂(μ√191868) ÃÀ™∏ ∞∫Δ∏ ¶∞¡∞°π∞™. √ÈÎfi‰Ô1. 100ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Â›‰Ô, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞¤¯ÂÈ 250Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 60.000∂(BO-190512) Ãπ§π∞¢√À. √ÈÎfiÂ‰Ô 396, 98ÙÌ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ΔÈÌ‹ 135.000∂(μ√-204906) (239)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213

¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (254)

-----------------------------------∏§π∞™ ¶. ∫√∫ª√Δ√™ πø§∫√À 7 Δ∏§. 24210-38556 24210-47316 ∫π¡. 6978-393556

¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 145 Ù.Ì., 75.000∂. ™ÔψÌÔ‡ 128 Ù.Ì., 55.000∂. ∫·Ú·˚ÛοÎË 154 Ù.Ì., 80.000∂. ∞Á. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ 130 Ù.Ì., 45.000∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 185 Ù.Ì., 90.000∂. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 146 Ù.Ì., 120.000∂. √ÁÏ 145 Ù.Ì., 130.000∂. ∫‡ÚÔ˘ 180 Ù.Ì., 105.000∂. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 295 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ∫·ÚÙ¿ÏË 350 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. ∞ÌÊÈÙÚ›Ù˘ 195 Ù.Ì., 90.000∂. ¶·Á·ÛÒÓ 130 Ù.Ì. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 200 Ù.Ì.-300 Ù.Ì. ∫Ú›ÙÛÎË 210 Ù.Ì. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 235 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 225 Ù.Ì., 105.000∂. ∞Û‚ÂÛÙ·ÚÈ¿ 150 Ù.Ì., 75.000∂. ∞Ë-°ÈÒÚÁË 340 Ù.Ì., 110.000∂. °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô 740 Ù.Ì., 138.000∂. ∞ӷηÛÈ¿ 250 Ù.Ì. ∞. ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì., 100.000∂. ¡. πˆÓ›· 250 Ù.Ì., 75.000∂. ∞ıËÓÒÓ 1.000 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 4 ÛÙÚ., 180.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ 200 Ù.Ì., 300 Ù.Ì. ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì., 90.000∂. ∞ÁÚÈ¿ 200 Ù.Ì. - 300 Ù.Ì. √π∫π∂™ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 3 ‰ˆÌ., 75.000∂. ∞Á. μ·Û›ÏË 3 ‰ˆÌ., 92.000∂. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 3 ‰ˆÌ., 60.000∂. ∫·ÚÙ¿ÏË 3 ‰ˆÌ., 125.000∂. °È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 ‰ˆÌ., 110.000∂. ∫·ÏÏÈı¤· 3 ‰ˆÌ., 115.000∂. √͢ÁfiÓÔ ÙÚÈÒÚÔÊË Î·Ú·ÁÈ·›. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 3 ‰ˆÌ., 125.000∂. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 3 ‰ˆÌ., 145.000∂. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ ‰ÈÒÚÔÊË. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 3 ‰ˆÌ., Ì ÈÏÔÙ‹. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ‰ÈÒÚÔÊË 160.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ó¤·. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·. ¡. πˆÓ›· 3 ‰ˆÌ., 92.000∂. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ó¤·. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ 37 Ù.Ì., 23.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 27 Ù.Ì., 28.000∂. √ÁÏ 32 Ù.Ì., 29.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 40 Ù.Ì., 36.000∂. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 32 Ù.Ì., 37.000∂. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô 29 Ù.Ì., 32.000∂. ⁄‰Ú¢ÛË 35 Ù.Ì. Î·È 43 Ù.Ì. ¢À∞ƒπ∞ ™˘Ú›‰Ë 50 Ù.Ì., 53.000∂. ∞Ó¿ÏË„Ë 55 Ù.Ì., 55.000∂. ΔÚÈÎÔ‡Ë 57 Ù.Ì., 58.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 66 Ù.Ì., 68.000∂. ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ 58 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 57 Ù.Ì. Ó¤Ô. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 50 Ù.Ì., Ó¤Ô, 82.000∂. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô 48 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤. Δƒπ∞ƒπ∞ ∞Ó¿ÏË„Ë 75 Ù.Ì., 65.000∂. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 80 Ù.Ì., 60.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 80 Ù.Ì., 80.000∂. •ÂÓ›· 93 Ù.Ì., 145.000∂. ™Ù·ı¿ 85 Ù.Ì. Ó¤Ô. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 104 Ù.Ì., 110.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 92 Ù.Ì. Ó¤Ô. ¶·Ú·Ï›· 100 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜. ÕÓ·˘ÚÔ 115 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜. Δ∂™™∞ƒπ∞ ∞Ó¿ÏË„Ë 95 Ù.Ì., 90.000∂. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 103 Ù.Ì., 112.000∂. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô 115 Ù.Ì., 138.000∂. ¶¿ÚÎÔ 150 Ù.Ì., 210.000∂. ƒÔ˙Ô‡ 107 Ù.Ì., Ó¤Ô, 165.000∂. •ÂÓ›· 115 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜. °ƒ∞º∂π∞ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 51 Ù.Ì., 65.000∂. ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 63 Ù.Ì., 76.000∂. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 40 Ù.Ì., 65.000∂. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô 75 Ù.Ì., 140.000∂. ™˘Ú›‰Ë 97 Ù.Ì., 105.000∂. ª∞°∞∑π∞ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô 35 Ù.Ì., 85.000∂. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 35 Ù.Ì., 100.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ 51 Ù.Ì. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 77 Ù.Ì., 200.000∂. §·ÌÚ¿ÎË 65 Ù.Ì. ÁˆÓ›·.

¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 100 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ∂ÚÌÔ‡ 78 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 75 Ù.Ì., 150.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ï›·˜ 110 Ù.Ì. ∞ıËÓÒÓ 65 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ & √π∫√¶∂¢∞ ™∂ √§∞ Δ∞ Ãøƒπ∞ Δ√À ¶∏§π√À ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ - √π∫√¶∂¢∞ & •∂¡√¢√Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∫π∞£√ °π¡√¡Δ∞π ∂∫Δπª∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∂ ™À°∫ƒπΔπ∫∞ ™Δ√πÃ∂π∞ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢/Δ∞ & ª∞°∞∑π∞ (257)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ °∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025 e-mail: theoharg@otenet.gr

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ƒÔ˙Ô‡ 33 Ù.Ì., 2Ô˜, ηÈÓ., 50.000. 2. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ 25 Ù.Ì. 1Ô˜ 7 ÂÙÒÓ 29.000. 3. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 33 Ù.Ì., 3Ô˜, ηÈÓ., 55.000. ¢À∞ƒπ∞ 1. πˆÏÎÔ‡ 55 Ù.Ì. 2Ô˜ ηÈÓ. ¿ÚÎ. 83.000. 1·. ƒÔ˙Ô‡ 45 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤ ηÈÓ., ÎÔÌϤ, 98.000. 2. ƒÔ˙Ô‡ 58 Ù.Ì., 3Ô˜, ÁˆÓ., ηÈÓ., 90.000. 3. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 92.000. 4. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 56 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜. 5. ∞Ï˘Î¤˜: £¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 54 Ù.Ì., 108.000, 2Ô˜ 54 Ù.Ì. 118.000 ηÈÓ. fiÏ· Ì ¿ÚÎÈÓ. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ∞¯ÈÏ/ÏÔ˘ Û ‰ÈÒÚÔÊË: 1Ô˜ 95 Ù.Ì. 70.000 / 2Ô˜ 75 Ù.Ì. 60.000. 1·. ƒÔ˙Ô‡ 85 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤ ηÈÓ., ÎÔÌϤ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 2. ¡. πˆÓ›· 70 Ù.Ì. ηÈÓ. (ÎÔÌϤ) 109.000. 3. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 80 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 125.000 4. ¡. ∞Á¯›·Ï. 90 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. ·Ó·Î·ÈÓ.+50% ÔÈÎÔ‰. Î’ ÂÈϤÔÓ ‰ÔÌËÛ. 107.000 5. ∞Ï˘Î¤˜ ı¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 89 Ù.Ì. 177.000, 2Ô˜ 89 Ù.Ì. 194.000 ηÈÓ. (ÎÔÌϤ). Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ƒÔ˙Ô‡ 120 Ù.Ì., 3Ô˜, ηÈÓ., ÎÔÌϤ, 210.000. 1·. ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 115 Ù.Ì., 4Ô˜, ÔÏ˘ÙÂÏ., ÎÔÌϤ, 160.000 (5 ÂÙÒÓ). 2. ∞ı. ¢È·Î. 129 Ù.Ì. (1991), 1Ô˜ 150.000 3. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 108 Ù.Ì. 1Ô˜ 138.000. 4. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 115 Ù.Ì. 1Ô˜ ËÌÈÙÂÏ. 78.000. 5. ∞Ï˘Î¤˜ ı¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 118 Ù.Ì. 236.000, 2Ô˜ 118 Ù.Ì. 259.000 ηÈÓ. (ÎÔÌϤ). ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 40 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì., 60.000. 1‚. ÕÁ. μ·Û›ÏÂÈÔ˜, ÈÛÔÁ. (·fi ‰ÈÒÚÔÊÔ) 80 Ù.Ì. Î·È (630/1.000 ÔÈÎÔ¤‰Ô˘) 90.000. 1. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ. ÔÏ˘ÙÂÏ. 133 Ù.Ì. Â› ÈÏÔÙ‹˜, ·Ôı. 30 Ù.Ì. + Ù·Ú¿ÙÛ· ÁÈ· Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ ¤ÙÔÈÌË 290.000. 2. ∞Ï˘Î¤˜ (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË) ÌÂ˙ÔÓ. 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 840 Ù.Ì. ÁˆÓ. 548.000. 3. ∞Ï˘Î¤˜ ı¿Ï·ÛÛ· ÌÂ˙ÔÓ. 116 Ù.Ì. ηÈÓ. 250.000, ÌÂ˙ÔÓ. 114 Ù.Ì. ηÈÓ. 250.000. 4. ∞Ï˘Î¤˜ (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË) ÌÂ˙ÔÓ. 200 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 440 Ù.Ì. ÁˆÓ. 350.000. 5. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. (ÚÒÙË) ÔÏ˘ÙÂÏ., 3 Â›‰·, ÔÈÎÔ. 600 Ù.Ì. ı¤·. 6. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. 105 Ù.Ì., ÔÈÎÔ. 590 Ù.Ì. (2000) + ‰fiÌËÛË 290.000. 7. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. (ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤·) ÔÏ˘ÙÂÏ., 3 Â›‰·, ÔÈÎÔ. 600 Ù.Ì. 870.000. 8. ™ÒÚÔ˜ (ı¤·) 220 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 1000 Ù.Ì. 440.000. 9. ∞ÁÚÈ¿ 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 96 Ù.Ì. ËÌÈ˘. + 127 Ù.Ì. 1Ô˜ Î·È 121 Ù.Ì. 2Ô˜ Û ÔÈÎfi‰. 500 Ù.Ì. ηÈÓ. 590.000. 10. ¡. ¢ËÌËÙÚ. ÌÂ˙ÔÓ. 110 Ù.Ì 185.000 11. (¶·ÏÈ¿) 73 Ù.Ì. Û 145 Ù.Ì. 119.000 12. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. 190.000 13. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 16 ÛÙÚ¤Ì. 200.000 √π∫√¶∂¢∞ 1·. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ (ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜) 611 Ù.Ì., 95.000. 1‚. ∞ÏÈ‚¤ÚÈ 215 Ù.Ì. 1. £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ 176 Ù.Ì. ÁˆÓ. 75.000. 2. ∞Á. °ÂÚ·ÛÈÌ. 125 Ù.Ì. ÁˆÓ. 59.000. 3. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 124 Ù.Ì. (Û.‰. 1,8) 68.000. 4. ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì. ÁˆÓ. 120.000. 5. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 365 Ù.Ì. ‰È·Ì. 145.000, 730 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ. 285.000 ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤·. 6. πˆÏÎÔ‡ 740 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ. 460.000. 7. πˆÏÎÔ‡ 117 Ù.Ì. (Û.‰ 1,4) 78.000. 8. ∞Á. ∞Ó·ÚÁ. 218 Ù.Ì. (™.¢. 1,8) 135.000 9. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 700 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 395.000, 451 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 298.000, 350 Ù.Ì., ÁˆÓ. 198.000, 740 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 500.000, 1440 Ù.Ì. ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ. 10. ¶·Ï·È¿ 320 Ù.Ì. (Û.‰. 1,6) 198.000. 11. ∞Ï˘Î¤˜: AÁ. ∂ÈÚ‹ÓË 190 Ù.Ì. ÁˆÓ. 98.000, 400 Ù.Ì. 198.000, 200 Ù.Ì. (Ï·˙) 98.000, 85 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì.) 44.000, 307 Ù.Ì. 102.000, (°¿ÙÔ˜) 365 Ù.Ì. ÁˆÓ. 112.000, Ï·˙ 160 Ù.Ì. ÁˆÓ. 110.000, 490 Ù.Ì. ÁˆÓ. 280.000, 175 Ù.Ì. 80.000, 245 Ù.Ì. 140.000. 12. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 220 Ù.Ì. (Û.‰. 0,8) 40.000. 13. ª¿Ú·ıÔ˜ 250 Ù.Ì.+(¿‰ÂÈ· 2010 220 Ù.Ì.) 85.000 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-∂¶∞°°. ™Δ∂°∂™ 1·. μπ.¶∂. μ. ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.250 Ù.Ì. 1. ƒÔ˙Ô‡ 39 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. 42.000. 2. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 94 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. + ·Ù¿ÚÈ 50 Ù.Ì. 150.000. 3. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÈÛÔÁ. 115 + ˘fiÁ. 95 + ËÌȈÚ. 105 (11 ÂÙÒÓ) 470.000. 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‰ˆÌ¿ÙÈ· (9) - ÍÂÓˆÓ. Û ÔÈÎÔ. 340 Ù.Ì. (1998) 420.000. 5. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ 130 Ù.Ì. Ì·Á·˙› Û ÔÈÎÔ. 1100 Ù.Ì. 328.000. 6. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 250 Ù.Ì. ÁˆÓ. ÈÛÔÁ. 195.000. 7. πˆÏÎÔ‡ 28 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. 48.000. 8. °·ÏÏ›·˜ 30 Ù.Ì. 1Ô˜ 29.000. ∂¶∂¡¢À™∂π™ - ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ ‰ÈˆÚ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, Ê·ÓÙ·ÛÙ. ÙÈÌ‹. 2. ∞¤Ú·˜ ˘¿Ú¯ÔÓ ‰ÈÒÚÔÊ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (2006) 225 Ù.Ì. 155.000. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. π. Δ˙¿ÓÔ˘ 95 Ù.Ì., 3Ô˜ ηÈÓ. 490∂. 2. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÂÓÙÚ. ηٿÛÙËÌ· 160 Ù.Ì. + ËÌÈ˘. 80 Ù.Ì. 1000 ∂. 3. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 35 Ù.Ì.+(20 Ù.Ì.) 650 ∂ 4. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 1Ô˜ 50 Ù.Ì. 330 ∂, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 1Ô˜ 77 Ù.Ì. 400 ∂, ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ 77 Ù.Ì., 4Ô˜ 450 ∂. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ¶·È‰fiÙÔÔ˜ ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ - ∂∫¢√™∏ ¢∞¡∂πø¡ (258)

KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846, FAX 24210-20267 ¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 258 Ù.Ì. ÁˆÓ›· μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ - ¢ËÌ¿ÎË ÛÙË ¡. πˆÓ›·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì., ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ∂. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì., Ì ̷Á·˙› 77 Ù.Ì., ÛÙË ¡. πˆÓ›· (∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘). ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚ¤Ì., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ¿ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ÛÙÔ Î‡Ì·. 5. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ı¤·. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 312 Ù.Ì. ‹ 620 Ù.Ì. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô Ì ·Ï·Èfi Û›ÙÈ ÛÙȘ ªËÏȤ˜ ¶ËÏ›Ô˘. 8. ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 60 Ù.Ì., 85 Ù.Ì., Î·È 110 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ πˆ¿ÓÓË ¶ËÏ›Ô˘. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÛÔʛٷ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. 5. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹. 6. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. 7. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË (140 Ù.Ì.+140 Ù.Ì.) ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. (261)

-----------------------------------™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ. 6937435222 Email: info@stefanatos.gr www.realestate.stefanatos.gr

√π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 72ÙÌ Î·È Ì ÍÂÓÒÓ· 23ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë 133 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 75ÙÌ, √ÁÏ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105 ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 45ÙÌ, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ √ÈΛ· 100ÙÌ, ÔÈÎÔ 230ÙÌ, ÕÓˆ μfiÏÔ˜ √ÈΛ· 207ÙÌ, ÔÈÎÔ 260ÙÌ, ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη √ÈΛ· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 400ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ √ÈΛ· 72ÙÌ ÈÛfiÁÂÈÔ ∞Ï˘Î¤˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 75ÙÌ/fiÚÔÊÔ, ∞Á. μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 140ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 170ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ, ¡. πˆÓ›· °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, °ÎÏ·‚¿ÓË ¢˘¿ÚÈ & ΔÚÈ¿ÚÈ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ™Ô˘ÙÚ·Ï› ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ (ÔÏ˘ÙÂϤ˜), ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ ΔÚÈ¿ÚÈ 88ÙÌ, ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ΔÚÈ¿ÚÈ 80ÙÌ, ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ΔÂÛÛ¿ÚÈ 118ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, πˆÏÎÔ‡ ΔÂÛÛ¿ÚÈ 125ÙÌ, Ô‰fi˜ ∑¿¯Ô˘ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140ÙÌ Î·È ‰˘¿ÚÈ· 50ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 148ÙÌ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120ÙÌ & 122ÙÌ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È· √π∫√¶∂¢∞ - ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ √ÈÎfi‰· ÛÙÔ ∫∞ƒ∞°∞Δ™ √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘, μπ¶∂, μfiÏÔ˜ √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ μfiÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 176ÙÌ, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· √ÈÎfiÂ‰Ô 118ÙÌ, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË √ÈÎfiÂ‰Ô 322ÙÌ, ¶∞§π∞ μfiÏÔ˘ √ÈÎfiÂ‰Ô 85ÙÌ, 170ÙÌ, 220ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ Î·È 860ÙÌ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 150ÙÌ, Ô‰fi˜ º˘ÙfiÎÔ˘ √ÈÎfi‰· 300ÙÌ Î·È 925ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ, ¢ÈÌ‹ÓÈ √ÈÎfiÂ‰Ô 223ÙÌ, ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ √ÈÎfi‰· 136 & 270ÙÌ, ∞ÏÈ‚¤ÚÈ √ÈÎfiÂ‰Ô 695ÙÌ, ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ¶·Ó·ÁÈ¿˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 181ÙÌ, ∫·Ó¿ÏÈ· ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13 ÛÙÚ Ì ÂÏȤ˜, ª·Ìȉ¿Î˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚ, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4850ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1721ÙÌ, º˘ÙfiÎÔ-§ÔÌ‚¿Ú‰· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10000ÙÌ, ª·Ï¿ÎÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 50ÛÙÚ Ì ÚfiÛÔ„Ë 160Ì ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ª·Ï¿ÎÈ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π °Ú·ÊÂ›Ô 50ÙÌ, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ °Ú·ÊÂ›Ô 38ÙÌ, ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˜ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 95ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë μfiÏÔ˜ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118ÙÌ, πˆÏÎÔ‡ (Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜) ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 52ÙÌ Î·È ·Ù¿ÚÈ 52ÙÌ, ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 78ÙÌ, ¡. πˆÓ›· ΤÓÙÚÔ ΔÂÙÚ·ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1850ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘, √ÈÎfiÂ‰Ô 4150ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘ μfiÏÔ˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜- μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 460ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 356ÙÌ, §·Ú›Û˘ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 2300ÙÌ Ì ÎÙ›ÚÈÔ 232ÙÌ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ - μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 530ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1800ÙÌ, ∞ μπ¶∂ ŒÎÙ·ÛË 9 ÛÙÚ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞’ μπ¶∂ √ÈÎfiÂ‰Ô 1774ÙÌ, μπ√¶∞

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 35


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35

¶∂ª¶Δ∏ 23 π√À¡π√À 2011

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 34 ™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ. 6937435222 Email: info@stefanatos.gr www.realestate.stefanatos.gr ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 280ÙÌ,300ÙÌ, 450ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∫Ù›ÚÈÔ 770ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 650ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∫Ù›ÚÈÔ 400ÙÌ Û ÔÈÎ. 2400ÙÌ,Ô‰fi˜ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ∫Ù›ÚÈÔ 700ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 7100ÙÌ, §Â¯ÒÓÈ· ∫·Ù¿ÛÙËÌ·-∂›‰Ë ‰ÒÚˆÓ ™ÎfiÂÏÔ˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4600ÙÌ, §·Ï¿ÚÈ· ™ÎfiÂÏÔ˜ ¶∏§π√ ∫·ÙÔÈΛ· √ÈΛ· 136ÙÌ Û ÔÈÎfi. 1000ÙÌ, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ∫·ÙÔÈΛ· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 270ÙÌ, ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 102ÙÌ, ÔÈÎfi 825ÙÌ, ÿÓÈ· √ÈΛ· 60ÙÌ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 50ÙÌ, ™˘Î‹ ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180ÙÌ, ªËÏȤ˜ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 91ÙÌ Û ÔÈÎ 1ÛÙÚ, ªÔ‡ÚÂÛÈ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 78ÙÌ, ÔÈÎ 108ÙÌ, ªËϛӷ ∫·ÙÔÈ˘ ·fi 48 ¤ˆ˜ 92 ÙÌ, μ˘˙›ÙÛ· ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 270ÙÌ, ÕÓˆ °·Ù˙¤· √ÈΛ· 220ÙÌ, ËÌÈÙÂÏ‹˜, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 70ÙÌ, §ÂÊfiηÛÙÚÔ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· - √ÈÎfi‰· √ÈÎfiÂ‰Ô 8000ÙÌ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÃÔÚ¢Ùfi ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4ÛÙÚ & 6ÛÙÚ, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ∫Ù‹Ì· 4000ÙÌ Ì ÚfiÛÔ„Ë 90Ì ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, §·ÌÈÓÔ‡ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 21ÛÙÚ, ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ∫Ù‹Ì· 8000ÙÌ Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ∑ÂÚ‚fi¯È· √ÈÎfi‰· 4ÛÙÚ ¤ˆ˜ 7,7 ÛÙÚ ¿Óˆ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ªÂÏ·Ó‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,7ÛÙÚ, ¶ÔÙÈÛÙÈο ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 5ÛÙÚ & 31,5ÛÙÚ ™˘Î‹ √ÈÎfi‰· 170ÙÌ & 2770ÙÌ, ™˘Î‹ √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ, ∫ÔÚfiË √ÈÎfi‰· 1650ÙÌ & 2770ÙÌ , ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfi‰· 10,7ÛÙÚ & 4,5ÛÙÚ, ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfi‰· 1ÛÙÚ & 1,5ÛÙÚ, ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ¶¿Ô˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 11,8ÛÙÚ, Ì ÔˆÚÔÊfiÚ·, ı¤·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜-÷ӛˆÓ (ª¤ÏÈ·) √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ªËϛӷ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,3 ÛÙÚ, ı¤·, §·‡ÎÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 51 ÛÙÚ, ªËÏȤ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ, ¢Ú¿ÎÂÈ· √ÈÎfiÂ‰Ô 4480ÙÌ, ¢Ú¿ÎÂÈ· √ÈÎfiÂ‰Ô 1177ÙÌ, ¶·¿ ¡ÂÚfi/∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ ¡. ™∫√¶∂§√™ ∫·ÙÔÈΛ· √È˘ 70ÙÌ,75ÙÌ, 80ÙÌ, 120ÙÌ, 200ÙÌ, ÃÒÚ· √ÈΛ· 122ÙÌ, 4 Â›‰· Ì ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È ı¿Ï·ÛÛ·, ÃÒÚ· ΔÚÈÒÚÔÊË ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 180ÙÌ, ÃÒÚ· ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 130ÙÌ, μ·Ú‰ÈfiÏ· ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 72ÙÌ, μÚ¿¯Ô˜ √È˘ 40ÙÌ, 110ÙÌ, ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 110ÙÌ, ÈÛ›Ó·, ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶‡ÚÁÔ˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 75ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ ¢ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 60ÙÌ, ∫·ÏfiÁËÚÔ˜ ¢ÈÒÚÔʘ ÔÈ˘ 60ÙÌ.& 250ÙÌ, °ÏÒÛÛ· ¢ÈÒÚÔʘ ÔÈ˘ 85ÙÌ Î·È 78ÙÌ ∫Ï‹Ì· √ÈΛ· 120ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 5,5ÛÙÚ ¢›ÙÚÔÔ √È˘ 80ÙÌ & 100ÙÌ, ÔÈÎ 4ÛÙÚ, °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150ÙÌ, ŒÏÈÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· - √ÈÎfi‰· √ÈÎfiÂ‰Ô 840ÙÌ, ÃÒÚ· ™ÎfiÂÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10ÛÙÚ & 12,5ÛÙÚ, ∞Ï˘ÎÈ¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13,5ÛÙÚ, 50Ì ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4,2 ÛÙÚ, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ŒÎÙ·ÛË 840ÛÙÚ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ∫Ù‹Ì· 4ÛÙÚ, ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ƒ¿¯Â˜ √ÈÎfi‰· 600ÙÌ & 740ÙÌ, ı¤·, ƒ¿¯Â˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ, ı¤·, ∞Á. ƒËÁ›ÓÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5,2ÛÙÚ, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4ÛÙÚ , Ú‡̷, ÓÂÚfi, ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ∫Ù‹Ì· 8ÛÙÚ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ı¤·, μ·ı˘¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ΔÛÈÌÈÛÈ¿ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13 ÛÙÚ, °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4ÛÙÚ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ∫Ù‹Ì· 10ÛÙÚ, ÂÏȤ˜, ηχ‚È, ¢›ÙÚÔÔ √ÈÎfiÂ‰Ô 2200ÙÌ, ı¤·, μ·Ú‰ÈfiÏ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 1ÛÙÚ ¤ˆ˜ 6ÛÙÚ, °ÏÒÛÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 6,7ÛÙÚ & 7ÛÙÚ, ¶Ô‡ÓÙ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.000ÙÌ, ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4725ÙÌ, μÚˆÌÔÓ¤ÚÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4,5,6ÛÙÚ ∞Á. ª·Ú›Ó· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ3,8 ÛÙÚ, ¶ÔÙ¿ÌÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4,8ÛÙÚ & 12.5 ÛÙÚ, ™ÎÏËÚ‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4033ÙÌ, §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4100ÙÌ, ¡ËÛ› ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3,5 ÛÙÚ, ∫Ï‹Ì· ¡. ™∫π∞£√™ - ¡. ∞§√¡¡∏™√™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 90ÙÌ ¤ˆ˜110ÙÌ, ¡. ™ÎÈ¿ıÔ˜ √ÈΛ· 67ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 204ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5200ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ •∂¡√¢√Ã∂π∞ - ∫∞º∂ - ∂™Δπ∞Δ√ƒπ∞ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 27 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ¿‰ÂÈ· ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ ∂ȯ›ÚËÛË ÂÛÙ›·Û˘ Ì ¿‰ÂÈ· “∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔΔ·‚¤ÚÓ· - ∫·Ê¤” ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ∂ȯ›ÚËÛË ∫∞º∂ ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ Δ·‚¤ÚÓ· - √˘˙ÂÚ›, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜ (266)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 180 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (220.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (140.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1. √ÈΛ·: ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Ì 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∑ÂÚ‚fi¯È· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·.

2. √π∫π∞ ·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, ÙÚÈÒÚÔÊË, 240 Ù.Ì., Ì 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¶π¡∞∫∞Δ∂™. ∞ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Ì ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ μfiÏÔ. 4. √ÈΛ· 120 Ù.Ì. Û 400 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌË, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 5. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ 100 Ù.Ì. Û 1.700 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, μ˘˙›ÙÛ·. 6. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. ÛÙËÓ πˆÏÎÔ‡ Ì ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. 7. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 90 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶ÈӷοÙ˜. 8. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, 4ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 400 Ù.Ì., Ì ı¤· Î·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì., §Â¯ÒÓÈ·. 9. √ÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. 300 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÂÈψ̤ÓË ÛÙË ªËϛӷ. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 120 Ù.Ì., 80 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ™˘Ú›‰Ë-∂ÚÌÔ‡. OIKO¶E¢A 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜. 2. ŒÓ· ÛÙÚ¤ÌÌ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 3,5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, §Â¯ÒÓÈ·. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫. °·Ù˙¤·. 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙË μ˘˙›ÙÛ·. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ¢›ÓÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÛÙË ªËϛӷ-∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜. 9. ¢‡Ô ÔÈÎfi‰· 600 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ, 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 300-500 τ.μ., στις περιοχές Ιωλκού, Αναλήψεως ή Αναύρου. Δάνεια μέσω τραπέζης °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (267)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210-22824 ∫ÈÓ. 6982 479 991 - 6973 585 390 mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr

¶ø§∂πΔ∞π - 96 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3Ô˜, Ì 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w/c, ¿ÚÎÈÓ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË. - 102 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˜ Ì 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w/c, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, Ì ·/ı Ê/· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. - 108 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 4Ô˜, Ì 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w.c., ¿ÚÎÈÓ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË. - 118 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˜ ÁˆÓÈ·Îfi Ì 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, 1 w/c, ¿ÚÎÈÓ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË. - 57 Ù.Ì. ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2Ô˜ Ì 1 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË, ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. - 37 Ù.Ì. ÁÚ·ÊÂ›Ô 1Ô˜ ÚÔÛfi„ˆ˜ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô. - √ÈÎfi‰· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÛÙ· ∫. §Â¯ÒÓÈ· ηٿÏÏËÏ· ÁÈ· ÔÈΛ· ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. (271)

-----------------------------------ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE π∞™√¡√™ 77-∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ Δ∏§. ∫∂¡Δƒ√ 2421025000 À‡ı˘ÓÔ˜: ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘

∫ÈÓËÙfi: 6979726165 www.o-s.gr E-mail:stspiliopoulos@gmail.com ¡∂∂™ ∫∞Δ∞Ãøƒ∏™∂π™ 1. ¢ÈÌ‹ÓÈ ı¤ÛË §¿ÌÈ· 5.200ÙÌ 2. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 68ÙÌ π¿ÛÔÓÔ˜ 3. ¡.πˆÓ›· ÂÚÈÔ¯‹ ÕÓÔÈÍË, 3 ÔÈÎfi‰· ·fi 125 ¤ˆ˜ 300Ù.Ì. 4. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ‰˘¿ÚÈ Ì ·Ôı‹ÎË 5. μÈÔÙ¯ÓÈÎfi ¶¿ÚÎÔ μfiÏÔ˘, ÔÈÎ. 3.045ÙÌ 6. ΔÛ·Áηڿ‰·, ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 5.700ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 7. ™ÎÈ¿ıÔ˜, •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 4* 8. °·Ù˙¤·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ·fi 70ÙÌ 9. ΔÛ·Áηڿ‰· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.500-5.500ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 10. ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 133ÙÌ 11. ª·Ï¿ÎÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 30ÙÌ 12. ¶‹ÏÈÔ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 3* 13. º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 30ÙÌ 7ÂÙ›·˜. 14. ∞Ï˘Î¤˜, ηٿÛÙËÌ· 110 Ù.Ì. Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ, ÂÙ. ηÙ. 2009. 15. ∞Ï˘Î¤˜, ÔÈÎ. 180 Ù.Ì. Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. 16. ÕÊËÛÛÔ˜, ÔÈÎ. 2.590 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞Δø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. ¡. πø¡π∞ 115ÙÌ ·fi 1350∂/Ù.Ì. ∫101 & 108 2. ¡. πø¡π∞ °·ÓÔ¯ÒÚ·˜ 58ÙÌ ∫110 & 115 3. ∞°ƒπ∞ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ· 120ÙÌ 2fiÚÔÊÔÈ ∫118 4. μ√§√™ μÈ˙˘ËÓÔ‡, ÓÂfi‰ÌËÙ· 57-110ÙÌ ·fi 1600∂/Ù.Ì. ∫234 5. ∞¡∞Àƒ√™ ™Ù·‰›Ô˘ 100ÙÌ & 72ÙÌ ∫218 6. ∞°. ∫ø¡/¡√™ ÔÚÔÊÔÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 86ÙÌ 4ÔÚfiÊÔ˘ ∫267 7. ¡. πø¡π∞ ∫¿‰ÌÔ˘ 78-81ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ∫272,275,277 8. ¡. πø¡π∞ ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 46ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ∫282 9. ¡. πø¡π∞ ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 93 & 102ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ∫285 & 286 10. ¡. πø¡π∞ 3¿ÚÈ 79ÙÌ 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi ∫371 11. ¡. πø¡π∞ ÚÂÙÈÚ¤ 79ÙÌ 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫372 12. ¡. πø¡π∞ 2¿ÚÈ 45ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫374 13. ¡. πø¡π∞ 3 3¿ÚÈ· 84ÙÌ, 2Ô˘ & 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫376 14. μ√§√™ 61-107ÙÌ, ·fi 1700∂/ÙÌ ∫388 15. μ√§√™ ∑·ÏfiÁÁÔ˘ 85ÙÌ, 2˘/‰, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫415

16. μ√§√™ ∫Ô˘Ú¤ÏÈ· 2 ‰È·Ì. 65ÙÌ, 1Ô˘ & 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¿ÚÎÈÓ, ∫419 17. ∫∞¶∞∫§π 47ÙÌ & 75ÙÌ ∫424 18. ∞§À∫∂™ ‰È·Ì/Ù·-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 1800-2200∂/ÙÌ ∫425 19. ∞§À∫∂™ 85ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫449 20. ¡. πø¡π∞ 90ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫450 21. μ√§√™ ÓÂfi‰ÌËÙ· 21-121ÙÌ, 1Ô˘ & 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫455 & 476 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞¡ø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. μ√§√™ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿-ΔÚÈÎÔ‡Ë, 2¿ÚÈ 54ÙÌ, ÈÛfiÁÂÈÔ ∫305 2. μ√§√™ 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿Á. ∂§∞™, 102ÙÌ ∫183 3. μ§∞Ã∞μ∞ 118ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi ∫149 4. ∞°ƒπ∞ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 43ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫301 5. ¡. πø¡π∞ 83ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫394 6. ¡.¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞ 82ÙÌ, ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ ∫11 7. μ√§√™ 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿Á. ∂ÏÏ¿˜, 2¿ÚÈ 51ÙÌ, ÈÛfiÁÂÈÔ ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ, ∂À∫∞πƒπ∞ ÙÈÌ‹ 45000∂ ∫493 8. ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏ ÚÂÙÈÚ¤ 125ÙÌ, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ ∫497 ª∂∑√¡∂Δ∂™-∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∫∞ƒ∞°∞Δ™ 120ÙÌ, ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 60ÙÌ, Û ÔÈÎ. 126ÙÌ, ηٷÛÎ.2005 ∫392 2.∞§À∫∂™ 127ÙÌ, Û ÔÈÎ.156ÙÌ, ˘fi ηٷÛ΢‹, 10Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫358 3. ∞§À∫∂™ ÓÂfi‰ÌËÙË 164ÙÌ, ÙÚÈÒÚÔÊË ∫297 4. ∞§À∫∂™ 209ÙÌ, Û ÔÈÎ. 270ÙÌ ∫297 5. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 155ÙÌ, Û ÔÈÎ. 250ÙÌ, ı¤· ∫198 6. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ 3 ÓÂfi‰ÌËÙ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 150ÙÌ, ˘fiÁÂÈÔ 95ÙÌ ∫298 7.¶§∞Δ∞¡π¢π∞ Û˘ÁÎ. ηÙÔÈÎÈÒÓ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 60-150ÙÌ ∫313 8. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ 65ÙÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ˘fi ηٷÛ΢‹ ∫203 9. ∞º∏™™√™ 71-145ÙÌ, ˘fi ηٷÛ΢‹ ∫370 10. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ “ª∞¡∞” 100-200ÙÌ, ˘fi ηٷÛ΢‹ ·fi 2000∂/ÙÌ ∫210 11. ∞°. πø∞¡¡∏™ 71-104ÙÌ ∫67 & 72 12. ∞º∏™™√™ ∫·ÏÈÊÙ¤ÚË 320ÙÌ, Û ÔÈÎ. 1800ÙÌ ∫216 13. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞ ·ÏÈfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 90ÙÌ, Û ÔÈÎ. 170ÙÌ ∫186 14. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞ 2 ÔÈ˘ 172ÙÌ, Û ÔÈÎ. 403ÙÌ ∫192 15. ™∫π∞£√™ “Δƒ√À§√™” ‚›Ï· 160ÙÌ, Û ÔÈÎ. 2.500ÙÌ ∫386 16. ¶§∞Δ∞¡π∞™ ªπ∫ƒ√ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 135ÙÌ (ηڷÁÈ·›), Û ÔÈÎ.250ÙÌ ∫482 17. ª∂°∞§∏ μ∂§∞¡π¢π∞ ÔÈΛ· 96ÙÌ, Û ÔÈÎ.300ÙÌ ∫320 18. ∞°. °∂øƒ°π√™ ¡∏§∂π∞™ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 240ÙÌ, ËÌÈÙ., Û ÔÈÎ.491ÙÌ ∫411 19. ª∏§π∂™ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 130ÙÌ, Û ÔÈÎ.634ÙÌ ∫323 20. ¡. πø¡π∞ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 136ÙÌ, Û ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÈÎ. ∫484 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. πø¡π∞ 100ÙÌ, Û ÔÈÎ.171ÙÌ ∫401 2. ∞°ƒπ∞ 174ÙÌ, Û ÔÈÎ.405ÙÌ, 3ˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 120ÙÌ ∫111 3. ∞¡∞∫∞™π∞ ∞¡ø μ√§√ 55ÙÌ (Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·ÛÎ/ÏÔ˘), Û ÔÈÎ.198ÙÌ ∫447 4. ¢∏ª√™ º∂ƒø¡ 145ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, Û ÔÈÎ. 1000ÙÌ, fiÚÈ· ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∞ÂÚÈÓÔ‡, 65000∂ ∫445 5. μ√§√™ ™ÙÚ·Ù. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 60ÙÌ, Û ÔÈÎ. 146ÙÌ ∫442 6. ∞§À∫∂™ ¤·˘ÏË 160ÙÌ, ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 70ÙÌ, Û ÔÈÎ. 502ÙÌ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ ∫338 7. μ√§√™ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 61ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ∫418 8. ¡. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞ 53ÙÌ, Û ÔÈÎ. 121ÙÌ, (Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·ÛÎ/ÏÔ˘) ∫62 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. μ√§√™ ™˘Ú›‰Ë (NAKOS CENTER) ∫414 2. μ√§√™ §·Ú›Û˘, ‰ÈÒÚÔÊÔ Â·ÁÁ/ÎÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.100ÙÌ & 200ÙÌ ·Ôı‹ÎË, 17 ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓ ∫348 3. ¡. πø¡π∞ ÎÂÓÙÚÈÎfi ˘fi ηٷÛ΢‹ 73ÙÌ & ·Ù¿ÚÈ ∫373 4. μ√§√™ ∫·Ó¿ÚË 65 & 78ÙÌ ∫1 & 130 5. ¡. πø¡π∞ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 3854ÙÌ ∫131-133 6. ∞§À∫∂™ ηٿÛÙËÌ· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ì ÂÓÔ›ÎÈÔ 1.200∂/Ì‹Ó·, ·fi‰ÔÛË 7% 7. ∞§À∫∂™ μ¿Î¯Ô˘ 35ÙÌ ∫50 8. ∞§À∫∂™ μ¿Î¯Ô˘ 37ÙÌ ∫54 9. VOLOS PALACE ηٿÛÙËÌ· 28-32ÙÌ ∫454 √π∫√¶∂¢∞ 1. ¡. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞ 412ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi ™.¢. 0,8, Î¿Ï˘„Ë 70% ∫304 2. ¡. πø¡π∞ 570ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ™.¢. 0,8 ∫343 3.∞§À∫∂™ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 470ÙÌ 700∂/ÙÌ ∫49 4. ∞§À∫∂™ ™ˆÚfi˜ 639ÙÌ, ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ∫311 5. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 273ÙÌ ∫182 6. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 358ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÁˆÓÈ·Îfi, 350ÙÌ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫350 7. ∞¡∞∫∞™π∞ ı¤ÛË ¶·Ó·ÁÈ¿ 3300ÙÌ ∫41 8.∞°ƒπ∞ 350-700ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 210∂/ÙÌ ∫387 9. ª∏§π¡∞ 1640ÙÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫356 10. ª∏§π¡∞ 615ÙÌ ∫381 11. ª∏§π¡∞ 695ÙÌ ∫382 12. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 1050ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤· ∫146 13. ∞ƒ°∞§∞™Δ∏ ÔÈÎ. 928ÙÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ∫368 14. ∞ƒ°∞§∞™Δ∏ 790ÙÌ ∫38 15. ª√ÀƒΔπ∞™ 3000ÙÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫194 16. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 1550ÙÌ, Ì ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ∫416 17. ™∫π∞£√™ 4000ÙÌ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ∫248 18. ™∫π∞£√™ 225ÙÌ, ™.¢. 0,8 ∫329 19. ª∏§π∂™ 10.000ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜ 30 ‰ÈÒÚÔÊˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ∫481 20. ¡. πø¡π∞ 360ÙÌ, ÂÚÈÔ¯‹ LIDL 122.000∂ ∫448 21. §∞ª¶π¡√À 8.204ÙÌ, ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ‰fiÌËÛË 335ÙÌ ∫478 22.™∫√¶∂§√™ ı¤ÛË “¶∞¡∞°π∞ ∂§∏√™” 4.000ÙÌ, ۯ‰fiÓ ‰›Ï· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ∫181 23.¡∏∂™ ÔÈÎ. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 4 ÛÙÚÂÌ., ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ì ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·ÁÚÔÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ∫485 24. ∞§À∫∂™ ÔÈÎ. 176ÙÌ, 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ™.¢. 0,8, ÎÙ›˙ÂÈ 141ÙÌ ∫352 25. ∞°. §∞Àƒ∂¡Δπ√™ - ¢ÀΔπ∫√ ¶∏§π√ ÔÈÎ. 240ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∫413 26. ∫∞ƒ∞ª¶∞Δ∑∞∫∏ ‰›Ï· ÛÙÔÓ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·, ÔÈÎ. 4.600ÙÌ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∫220 27. ¡∏∂™ ÔÈÎ. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 3.800ÙÌ, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ì ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·ÁÚÔÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ∫485 28. ¡. ∞°Ãπ∞§√™ “∞ψӿÎÈ” ÔÈÎ. 300ÙÌ, 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∫495 29. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 258ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, 350Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫498

∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ¢πª∏¡π 4.580ÙÌ, ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ, ‰fiÌËÛË 1.000ÙÌ ∫252 2. ¢πª∏¡π 3.500ÙÌ ∫232 3. ¢πª∏¡π ı¤ÛË ∞ÁÈfiÎÏËÌ· 5.625ÙÌ ∫341 4. ¢πª∏¡π ı¤ÛË ∞Ï˘Á·ÚfiÚÂÌ· 11.350ÙÌ ∫295 5. ¢πª∏¡π ı¤ÛË ∞ÎfiÓÈ· 8.963ÙÌ, 15.000∂/ÛÙÚÂÌ. ∫296 6. ∂£¡. √¢. μ√§√À-μ∂§/¡√À Ì ¿‰ÂÈ· ÎfiÌ‚Ô˘ 17.000ÙÌ ∫52 7. ª¶√Àº∞ 1.515ÙÌ, Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 76ÙÌ ∫365 8. ª¶√Àº∞ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 7.000ÙÌ ∫145 9. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË “ÕÁ. ∞Ó‰Ú¤·˜” 4.067ÙÌ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫417 10. ª∏§π¡∞ 4.122ÙÌ ∫369 11. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË “ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ·” 695ÙÌ ∫378 12. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË “™ÈÌÒÙ˜” 6.986ÙÌ ∫380 13. ¶√Δ√∫π ™À∫∏™ 15ÛÙÚÂÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ ∫333 14. ∑∞°√ƒ∞ ı¤ÛË “¶·Ó·Á›ÙÛ·” 4.007ÙÌ ∫84 15. ∞°. °∂øƒ°π√™ ¡∏§∂π∞™ 4.070ÙÌ ∫400 16. ∞º∏™™√™ “∞Ú¿ÎÈ·” 10ÛÙÚÂÌ. Ì 180 ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ· ∫479 17. ™À∫∏ 1.004ÙÌ, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 1500Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫444 18. ∞£∏¡ø¡-μ√§√À (∞°Ãπ∞§√™) 4.500ÙÌ, ∞’ ÚÔ‚ÔÏ‹˜, Ì ÎfiÌ‚Ô, ÁÈ· οı ›‰Ô˘˜ Âȯ›ÚËÛË ∫443 19. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË °Ï˘Ê¿‰· 3.550ÙÌ, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∫422 ¶ø§√À¡Δ∞π ∫Δπƒπ∞∫∂™ ∂°∫∞Δ∞™Δ∞™∂π™ (∂ƒ°√™Δ∞™π∞ - μπ√Δ∂áπ∂™) ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ ∫∞Δ√¶π¡ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™ (272)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267

Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (274)

-----------------------------------∫∞ƒ∞∫∞™Δ∞¡π∞™ ¡π∫√§∞√™ ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ 96-μ√§√™ Δ∏§. 24210 51589 ∫ÈÓ. 6972 915553

¶ø§√À¡Δ∞π μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 75 Ù.Ì. 75.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·’ fiÚÔÊÔ˜ 106,5 Ù.Ì. 107.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜, 75 Ù.Ì. 78.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜ ÁηÚÛÔÓȤڷ 28 Ù.Ì. 30.000,00∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - πÛfiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 24 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. 150.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. 200.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 73 Ù.Ì. 200.000,00∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π - μ√§√™, ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ 260 Ù.Ì. - ∞£∏¡∞, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛÔÁ›Ԣ, ÂÚÈÔ¯‹ ª∂Δ™, 55 Ù.Ì., Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ·ÂÚ›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· 400,00∂. (277)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ¶∞¶∞∫ø™Δ∞ ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 1 - μfiÏÔ˜ Δ∏§. 24210-33100 Î·È 21666

¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 35 Ù.Ì. 52.000 ∂ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 145 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 75 Ù.Ì. 80.000 ∂ μÏ·¯¿‚· 72 Ù.Ì. 108.000 ∂ μÏ·¯¿‚· 95 Ù.Ì. 110.000 ∂ °·ÏÏ›·˜ 58 Ù.Ì. 55.000 ∂ °·Ì‚¤Ù· 116 Ù.Ì. 130.000 ∂ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 90 Ù.Ì. 105.000 ∂ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 34 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 145 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∫·ÙÛÒÓË 77 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 32 Ù.Ì. 40.000 ∂ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 94 Ù.Ì. 110.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 68 Ù.Ì. 65.000 ∂ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 51 Ù.Ì. 70.000 ∂ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 115 Ù.Ì. 175.000∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 80 Ù.Ì. 70.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 150 Ù.Ì. 200.000 ∂ ¶·Ï·Ì¿ 69 Ù.Ì., 55.000 ∂ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 95 Ù.Ì. 115.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 73 Ù.Ì. 100.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 77 Ù.Ì. 95.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 82 Ù.Ì. 100.000 ∂ ƒÔ˙Ô‡ 29 Ù.Ì., 46.000 ∂ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 104 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 250.000 ∂ ™˘Ú›‰Ë 172 Ù.Ì. 330.000 ∂ MONOKATOIKIE™ ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 328 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 538 Ù.Ì. 340.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ 350 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. 550.000 ∂ ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 90 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì. 150.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 170 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 3.000 Ù.Ì. 170.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 750 Ù.Ì. 250.000 ∂ ÕÊËÛÔ˜ 250 Ù.Ì. (‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Î·È 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ) 500.000 ∂ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 275 Ù.Ì. 220.000 ∂ °È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘ 50 Ù.Ì. 55.000 ∂ £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ 100 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 401 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 220 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2.000 Ù.Ì.

500.000 ∂ ∫·ÈÛ·Ú›·˜ 113 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 145 ÁˆÓ. 130.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 431 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 480 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 4000 520.000 ∂ ∫ÔÚÒË 240 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 550 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï. 840.000 ∂ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 402 Ù.Ì. 220.000 ∂ ª·Ï¿ÎÈ 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 476 Ù.Ì. 220.000 ∂ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi 118 Ù.Ì. 400.000 ∂ ¡. πˆÓ›· ºÂȉ›Ô˘ 80 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 140 Ù.Ì. 130.000 ∂ ¡·˘¿Ú¯Ô˘ ∞ÔÛÙfiÏË 70 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì. 90.000 ∂ ¶··Î˘ÚÈ·˙‹ ÙÚÈÒÚ. 276 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 480 Ù.Ì. 750.000 ∂ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 160 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 240 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¶Ú. ∏Ï›·˜ ÕÓˆ μfiÏÔ˘ 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 530 Ù.Ì. 150.000 ∂ ºÂÚ·›Ô˘ 82 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 131 Ù.Ì. 130.000 ∂ ºÂÚ·›Ô˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÙÚÈÒÓ ‰È·Ì. 260 Ù.Ì. 430.000 ∂ ÛڈÓÔ˜ 230 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 240 Ù.Ì. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 108 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 122 Ù.Ì. 160.000 ∂ OIKO¶E¢A ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 500 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 560 Ù.Ì. 165.000 ∂ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡ 500 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 536 Ù.Ì. 185.000 ∂ ∞ıËÓÒÓ 600 Ù.Ì. 450.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4.020 Ù.Ì. 320.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 276 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 311 Ù.Ì. 110.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 470 Ù.Ì. 360.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 478 Ù.Ì., 170.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 560 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 240 Ù.Ì., 120.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 292 Ù.Ì. 75.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 331 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 370 Ù.Ì. 130.000 ∂ ∞ӈ̷ÏÈ¿ 507 Ù.Ì. 165.000 ∂ μ¿Î¯Ô˘ 300 Ù.Ì. 130.000 ∂ °·˙‹ 200 Ù.Ì. °ÎÔ‡Ú· 655 Ù.Ì. 450.000 ∂ ¢·‚¿ÎË 440 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 1.345 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 312 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∫ÔÚÒË 4.100 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ §. ∞ıËÓÒÓ 2.500 Ù.Ì. 1.250.000 ∂ ªËÙÚ. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ 750 Ù.Ì. 1.450.000 ∂ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 386 Ù.Ì. 450.000 ∂ ¡. ¢¤ÏÙ· 470 Ù.Ì. 90.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 327 Ù.Ì. 229.000 ∂ •ËÚfiηÌÔ˜ 362 Ù.Ì. 160.000 ∂ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 2.300 Ù.Ì. ¶Â˘Î·Î›ˆÓ 300 Ù.Ì. 200.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 590 Ù.Ì. 120.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. 150.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 638 Ù.Ì. 185.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 695 Ù.Ì. 120.000 ∂ ºÂÚÒÓ 750 Ù.Ì. 1.450.000 ∂ ÿÓÈ· 456 Ù.Ì. 70.000 ∂ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ °·ÏÏ›·˜ 40 Ù.Ì. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50 Ù.Ì. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 81 Ù.Ì. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 35 Ù.Ì. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 90 Ù.Ì. √ÁÏ 100 Ù.Ì. ™˘Ú›‰Ë 80 Ù.Ì. ΔÔ¿ÏË 60 Ù.Ì. (278)

-----------------------------------VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 - ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388 KIN. 6942-400653, 6947-302966 FAX: 24210-21538

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ °. ∫·ÚÙ¿ÏË 30 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., 4 ÂÙÒÓ, ÂÈψ̤ÓË. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 30 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. μÏ·¯¿‚· 33 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. °Ï‡Ê· ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ‚Ô˘Ófi. ∞Ï˘Î¤˜ ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Î·È 2¿ÚÈ ÚÔ˜ ÒÏËÛË. ¢À∞ƒπ∞ ™˘Ú›‰Ë 58 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ., ÚÂÙÈÚ¤, Ì ı¤·, 30ÂÙ›·˜. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, 30ÂÙ›·˜. ™˘Ú›‰Ë ÎÂÓÙÚÈÎfi ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ., 58 Ù.Ì., ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 61 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. Î·È ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. Δƒπ∞ƒπ∞ ¡. πˆÓ›· ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ ÂÚÁ. ηÙ. 87 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ. πÛȉÒÚÔ˘ 77 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ, Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 88 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜, ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. ÕË °È¿ÓÓ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ·fi 45 Ù.Ì. ¤ˆ˜ 60 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. Δ∂™™∞ƒπ∞ °. ¢‹ÌÔ˘ 115 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤· 10ÂÙ›·˜ Î·È parking. √π∫π∂™ ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Î·È 80 Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û 288 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 110 Ù.Ì. Û ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 5ÂÙ›·˜. °·Ì‚¤Ù· 106 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∂ÈÛÎÔ‹˜ ÌÔÓ/Λ· 71 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓ/Λ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ·Ï·È¿ ÔÈΛ· Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫·Ù˯ÒÚÈ 70 Ù.Ì. ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÈÛ›Ó· Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. ÕÊËÛÔ˜ Û 320 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ËÌÈÙÂÏ‹ ηٿÛÙ·ÛË.

∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 78 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 130 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. √π∫√¶∂¢∞ ª·‚›ÏË (∫·Ú·Á¿Ù˜) 300 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ™.¢. 1,8 ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. §·Ú›Û˘ 3 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞Ï˘Î¤˜ 303 Î·È 500 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 1,4 ÛÙÚ., ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, 300 Ù.Ì., 575, 1.381 Î·È 1.683 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 200 Ù.Ì. ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 1.700 Ù.Ì. Î·È 404 Ì ‰ÈÒÚÔÊÔ Û›ÙÈ ÎÂÓÙÚÈο. ªËϛӷ 4 ÛÙÚ. Ì ÚfiÛ‚·ÛË Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 450 Ù.Ì. ¤ˆ˜ 630 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. μ˘˙›ÙÛ· 3 ÔÈÎfi‰· 1,5 ÛÙÚ. ÙÔ Î·ı¤Ó· ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ÕÊËÛÔ˜ 2 ÔÈÎfi‰· ÙÔ˘ 1 ÛÙÚ. Ì ‰fiÌËÛË 520 Ù.Ì. ∑ÂÚ‚fi¯È· 550 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 118 Ù.Ì. Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 1Ô˘ ÔÚ. 70 Ù.Ì. Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ËÌÈÒÚÔÊÔ˘ 76 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì Ê/· ‰È·ÌÂÚ¤˜. ¡. πˆÓ›· ¡·‚·Ú›ÓÔ˘ ÈÛfiÁÂÈÔ 75 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫·Ú·˚ÛοÎË 70 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. Ì ·˘Ù. ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 2Ô˘ ÔÚ., 96 Ù.Ì., 2 ˘/‰. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿-ÒÏËÛË-ÂÓÔÈΛ·ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (279)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 30 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 38.500 ∂. ™˘Ú›‰Ë ÚÂÙÈÚ¤ 27 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., 28.000 ∂. °·Ì‚¤Ù· 30 Ù.Ì, 1Ô˜ ÔÚ. 30.000 ∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÚÂÙÈÚ¤, 4Ô˜ ÔÚ. 20 Ù.Ì. Ì 25 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, 27.000 ∂. °¿ÙÛÔ˘ ‰‡Ô ÈÛfiÁÂȘ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ 34 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË, ÙÈÌ‹ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ì·˙› 30.000 ∂. ¢À∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì. Ì ƒ. 80.000 ∂. μÏ·¯¿‚· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰˘ÔÌÈÛ¿ÚÈ ÚÂÙÈÚ¤ 80 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ. Ì Ì·ÏÎfiÓÈ 80 Ù.Ì., ı¤·, Ù˙¿ÎÈ, 96.000 ∂. °¿ÙÛÔ˘ 65 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ. 25ÂÙ›·˜, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, 64.000 ∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ¡. πˆÓ›· °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ 100 Ù.Ì. 15 ÂÙÒÓ, ¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ Ì 3 ÎÚ‚/Ú˜, ÙË ÌÈÛ‹ ·˘Ï‹ ı¤· μfiÏÔ-¶‹ÏÈÔ, 78.000 ∂. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 65.000 ∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 70 Ù.Ì. Ì ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹, ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, 72.000 ∂. ªÈÎÚ‹ ÔÈΛ· 70 Ù.Ì., °·Ì‚¤Ù·, 45.000 ∂. Δƒπ∞ƒπ∞ μÔ˘ÙÛ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 80 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., 120.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 80 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ. ƒ.+·Ôı. 142.000 ∂. ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˜ ÔÚ., Ì ƒ., 105.000 ∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ¡. πˆÓ›· °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ 100 Ù.Ì., ¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 15ÂÙ›·˜ Ì 3 ÎÚ‚/Ú˜ Î·È ÙË ÌÈÛ‹ ·˘Ï‹ ı¤· μfiÏÔ-¶‹ÏÈÔ, 78.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 83 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 124.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ 126 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., ÚÒÙÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 25ÂÙ›·˜ Ì ¿ÚÎÈÓ-·Ôı‹ÎË, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· Î·È Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 360.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 102 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ. ƒ+∞, 190.00 ∂. ™Ù·ı¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 105 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. ƒ+∞., 190.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 110 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ., Ù˙¿ÎÈ, ƒ+∞., 170.000 ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ¡Â¿ÔÏË 80 Ù.Ì., Û 220 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ı¤ÚÌ·ÓÛË, ¢ηÈÚ›·, 60.000 ∂. °·Ì‚¤Ù· 70 Ù.Ì., 46.000 ∂. ÕÓˆ μfiÏÔ˜-∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 80 Ù.Ì., Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ı¤ÚÌ·ÓÛË 54.000 ∂. ¡. πˆÓ›· π·ÙÚ›‰Ë 45 Ù.Ì. Û 100 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 25.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 20 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Ì ÈÏÔÙ‹ 160 Ù.Ì., Û 162 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 240.000 ∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 130.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 180 Ù.Ì. Û 220 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÏËÛ›ÔÓ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡, 250.000 ∂. ªËϛӷ ¤ÙÚÈÓË ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. √π∫√¶∂¢∞ ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ μÈÔÛÎ‡Ú 120 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 32.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ μÈÔÛÎ‡Ú 140 Ù.Ì., 38.000 ∂. ¡. πˆÓ›· π·ÙÚ›‰Ë 100 Ù.Ì. Ì ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ·, 25.000 ∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ 1.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 58.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ 170 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ÎÏÈÓÈ΋˜ °¿ÙÔ˘ 75.000 ∂. ¡. πˆÓ›· μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›· 160 Ù.Ì., 60.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· °ÔÚ›ÙÛ· 140 Ù.Ì. 75.000 ∂. ¶·Á·ÛÒÓ 130 Ù.Ì., 100.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÛÙÔ ¡. Û¯¤‰ÈÔ 240 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi 120.000 ∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÛÙÔ ¡. Û¯¤‰ÈÔ 1.650 Ù.Ì., 670.000 ∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 200 Ù.Ì., 83.000 ∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï›, ∞ÁÚÈ¿ 4.000 Ù.Ì. ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 36


36

¶∂ª¶Δ∏ 23 π√À¡π√À 2011

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 35

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√

°¡ø™Δ√¶√π∏™∏ °∞ª√À

ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ ÛÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÌÔ˘, ÙÔ˘ 1Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÊÚÔÓÙÈÛÙ¤˜ ÌÔ˘ °ÂÚ¿ÛÈÌÔ ªÔÓÙÂÛ¿ÓÙÔ (ŒÎıÂÛË), °ÈÒÚÁÔ Î·È °È¿ÓÓ· ΔÔ˘ÊÂÍ‹ (º˘ÛÈ΋ - ÃËÌ›·), ∂˘Ù˘¯›· ¢ÈÔÌ‹ (μÈÔÏÔÁ›·), Ô˘ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÛÙËÓ ¿ÚÈÛÙË Â›‰ÔÛ‹ ÌÔ˘ ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ‹ÓȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ∞¡∞Δ√§∏ ™Δ√º√ƒπ∞¢∏

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΕΡΗΣ του Αναστασίου και της Λαμπρινής, το γένος Κιτσάκη, που γεννήθηκε στα Γιάννενα και κατοικεί στο Βόλο και η ΑΘΗΝΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΑΥΛΙΔΗ του Ελευθερίου και της Χρυσούλας, το γένος Ακριβούση, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο, πρόκειται να παντρευτούν στο Βόλο.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ & ∞°ƒ. À¶√£∂™∂ø¡ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ & ∞°ƒ. À¶√£∂™∂ø¡ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

∞°√ƒ∞∑ø

ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383

παλιά χρυσά κοσμήματα και τιμαλφή. Κρατική άδεια. Κ. Καρτάλη 79, (μεταξύ Σωκράτους Αλεξάνδρας) ΒΟΛΟΣ. Τηλ. 24210-27705 και κινητό 6972-002809. (235)

∫·ÚÓ¿ÁÈÔ ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ Ú¤Ì·, ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì., 140.000 ∂. ªËϛӷ 260 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ 100 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 14,5 Ì. ÚfiÛÔ„Ë, 43.000 ∂. ªËϛӷ 120 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÁˆÓÈ·Îfi, 15.000 ∂. ªËϛӷ, ΔÛ¿ÛÙÂÓË 1.000 Ù.Ì., ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÛÙËÓ Â·Ú¯È·Îfi Ô‰fi, ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 20.000 ∂. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ 1.300 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 28.000 ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 1.000 Ù.Ì., 33.000 ∂. §ÂÊfiηÛÙÚÔ 410 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ Ô‰fi, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙÚÔ¯fiÛÈÙÔ 38.000 ∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ÏËÛ›ÔÓ ∂æ∞, 1.000 Ù.Ì., 47.000 ∂. ∫‹È· ∞ӷηÛÈ¿˜, 500 Ù.Ì., Ì ÌÈÎÚfi ÎÙ›ÛÌ·, wc, Ì Ú‡̷ Î·È ÓÂÚfi ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔ Ì ÛÙ¤ÚÓ· Î·È 16 ÂÏȤ˜, 47.000 ∂. ª∞°∞∑π∞ ¶·Ï·È¿ 60 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ 130.000 ∂. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 40 Ù.Ì. ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 450 ∂, 95.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ· 114 Ù.Ì. Ì 90 Ù.Ì. ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 750 ∂, ÂÓÙ˘ˆÛȷο ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 145.000 ∂. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ 140 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ƒ+·Ôı., 800 ∂. ¢˘¿ÚÈ °¿ÙÛÔ˘ 52 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 250 ∂. (280)

ZHTOYN EP°A™IA ΒΟΛΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ ÓËÈ·ÁˆÁfi˜ (ΑΕΙ) 25 ετών, έμπειρη, ζητεί εργασία σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο, παιδικό σταθμό ή τη φύλαξη παιδιών κατ’ οίκον. Άριστες συστάσεις. Πληρ. τηλ. 6986 770047. (282)

™YNOIKE™IA

¢∞¡∂π∞ - ™À°∫∂¡Δƒø™∏ √º∂π§ø¡. Χορηγήσεις νέων δανείων (όλων των κατηγοριών). Συγκέντρωση υπαρχόντων με κέρδος 45-50%. Ειδικά προγράμματα για δημοσίους υπαλλήλους, δημοτικούς και στρατιωτικούς. Γραφεία: Σόλωνος 2, όροφος 2ος, γραφείο Β10, Βόλος. Τηλέφωνα 24210-20237, κιν. 6932-528388. (250) ∞°√ƒ∞∑√Àª∂ απολύτως τοις μετρητοίς σίδερο, αλουμίνιο, χαλκό, μπρούντζο, scrap, παλιά αυτοκίνητα και φορτηγά, τρακτέρ, όλους τους τύπους βαρέων οχημάτων. Αναλαμβάνουμε καθαρισμό και κοπή μηχανημάτων εργοστασίων. Πληρ. τηλ. 6973508060, 6931183856, 6936220632. (600)

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞¶√ Δπ™ ¶π™ΔøΔπ∫∂™ Û·˜ οÚÙ˜ ÂÓÙfi˜ 5’ ÏÂÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ, ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ˘ÂÚ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ‹ ΔÂÈÚÂÛ›· ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Û·˜ ̤¯ÚÈ 48 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ¢¿ÓÂÈ· ÁÈ· ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜, Ú‡ıÌÈÛË ÔÊÂÈÏÒÓ, ηٷӷψÙÈο, ÛÙÂÁ·ÛÙÈο, Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· & ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη, Î. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÙËÏ. 6988888850 6988888804. ∂Ú¯fiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (373)

§À¢π∞ ∫∂¡Δƒπ∫∏™ ∂§§∞¢∞™. Εχέμυθα, αποτελεσματικά. 39χρονος μηχ/κός, ψηλός, ξανθός, άψογη εμφάνιση, κατασταλαγμένος. 37χρονος στρατιωτικός, ψηλός, εντυπωσιακός, καλαίσθητος, καλλιεργημένος. 32χρονος βιομήχανος, μελαχρινός, αρρενωπός, άριστο προφίλ, άριστο οικονομικό επίπεδο. 35χρονος Δημοσίου, ευπαρουσίαστος, καλλιεργημένος, ευγενικός, πολύ ευκατάστατος. Επιθυμούν γνωριμία γάμου 2410549797. (284)

∞°√ƒ∞∑ø

παλιά χρυσά, κοσμήματα - δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (230)

Ανακοινώνεται η αριθμ. 31/2010 Απόφαση της Α/θμιας Επιτροπής Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων Ν. Μαγνησίας, η οποία εκδόθηκε μετά από προσφυγή του Μάριου Μπρισίμη κατά της αριθμ. 3331/21-06-2006 Πράξης Χαρακτηρισμού του Δασάρχη Βόλου, και αφορά έκταση εμβαδού 6.724,60 τ.μ. στη θέση “Ράχη” του Δημοτικού Διαμερίσματος Καλαμακίου, του Δήμου Αφετών, όπως αυτή εμφανίζεται στο από 12/2005 τοπογραφικό διάγραμμα της Μηχανικού Καλλιόπης Χαλαστάρα - Καραγκούνη, στην οποία απόφαση η επιτροπή ομόφωνα απορρίπτει τις αντιρρήσεις του. Η Απόφαση θα είναι αναρτημένη για ένα μήνα στο Δήμο Αφετών και επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων ενώπιον της Β/θμιας Επιτροπής Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Τσιμισκή 5 - Λάρισα). Η Πρόεδρος της Α/θμιας Ε.Ε.Δ.Α. Ευαγγελία Στεργίου

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ & ∞°ƒ. À¶√£∂™∂ø¡ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À Ταχ. δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ. 38333 Τ.Θ. 311 Πληροφορίες: Ζαχαρίας Χάνος Τηλέφωνο: 24210-39163 Fax: 24210-39162 E-mail: dasavol@thessalia.gov.gr Βόλος 9-3-2011

παλαιά κοσμήματα, Ιωάννης Θ. Περεντίδης, Ελ. Βενιζέλου 10 (Ιωλκού). Πληρ. τηλ. 24210-25961, 6977233409, 6977-071554. (246)

∫∂Δ∂ƒ ¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. (237)

μ√§√™ ∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ λειτουργεί με κρατική άδεια Ενέχυρα χρυσαφικών και χρυσών νομισμάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών παλαιών και καινούργιων σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β’ με Ρ. Φεραίου. Ωράριο καταστημάτων Βόλου. Τηλ. 24210-42905. (248)

π¢ƒÀª∞ “°∏ƒ√∫√ª∂π√¡ μ√§√À”

Αριθμ. Πρωτ.: 892/23375

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

307 Δ∂áπ∫√ ™À°∫ƒ√Δ∏ª∞ À¶√™Δ∏ƒπ•∂ø™ ∞∂ƒ√¶√ƒπ∫√À À§π∫√À

ΨΗΦΙΣΜΑ Σήμερα Τρίτη 21/6/2011 και ώρα 10.00 μ.μ. συνήλθαν εκτάκτως τα Διοικητικά Συμβούλια του Φιλανθρωπικού Σωματείου “Γηροκομείον Βόλου και του Ιδρύματος “Γηροκομείον Βόλου” . Ο Πρόεδρος ανακοινώνει στα μέλη το θάνατο της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΑΝΤ. ΔΗΜΟΤΣΙΟΥ συζύγου του τέως προέδρου του Φιλανθρωπικού Σωματείου “Γηροκομείον Βόλου” και τέως αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος “Γηροκομείον Βόλου” , Αντώνιο Δημότσιου Αποφασίζει ομόφωνα 1. Να εκφραστούν τα θερμά συλλυπητήρια των Δ.Σ. στους οικείους της και να δοθεί αντίγραφο του παρόντος. 2. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό Τύπο. Τα Διοικητικά Συμβούλια

1.

Συντήρηση Α/Φ - Ε/Π

400

2.

Ηλεκτρονικά Συστήματα Α/Φ - Ε/Π

400

Χρονική Περίοδος Διδασκαλίας

Παρ/σεις

Από Ιανουάριο 2012 έως Αύγουστο 2012 Από Μάρτιο έως Οκτώβριο 2012

2. Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών έως 30 Ιουν. 2011 στο 307 ΤΣΥΑΥ. 3. Πληροφορίες για απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά παρέχονται τηλεφωνικά κάθε εργάσιμη ημέρα από 09.00 έως 13.00 στο τηλέφωνο 2425-062475. Χειριστής θέματος Λγος (ΤΧ) Αποστολάκης Ευάγγελος. ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 307 ΤΣΥΑΥ Σχης (ΤΧ) Γεώργιος Τοσιλιάνης Διοικητής

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ & ∞°ƒ. À¶√£∂™∂ø¡ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

Βόλος 9-3-2011

Αριθμ. Πρωτ.: 890/23351

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται η αριθμ. 27/2010 Απόφαση της Α/θμιας Επιτροπής Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων Ν. Μαγνησίας, που εκδόθηκε μετά τις αριθμ. 57/20-5-2009 και 59/28-5-2009 προσφυγές που έκαναν οι Γεώργιος Καντόλας και Κων/νος Γιαννακόπουλος κατά της αριθμ. 1644/30-3-2009 Πράξης Χαρακτηρισμού του Δασάρχη Βόλου, με την οποία απόφαση απορρίπτονται ομόφωνα, οι αντιρρήσεις τους, οι οποίες αφορούν τα τμήματα 2, 3 και 4 συνολικού εμβαδού 2.323,00 τ.μ., στη θέση “Κοκκινόβραχος” Δ.Δ. Διμηνίου του Δήμου Αισωνίας, όπως εμφαίνονται στο από Σεπτέμβριος 2007 τοπογραφικό διάγραμμα του Μηχανικού Νικολάου Κορέντη. Η απόφαση θα είναι αναρτημένη για ένα μήνα στο Δήμο Αισωνίας και επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων ενώπιον της Β/θμιας Επιτροπής Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Τσιμισκή 5 - Λάρισα). Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ Δρ. ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

E§§HNIKH ¢HMOKPATIA ¢HMO™ BO§OY ¢/N™H OIKONOMIKøN TMHMA: ¶POMH£EIøN

1. Το 307 Τεχνικό Συγκρότημα Υποστηρίξεως Αεροπορικού Υλικού (307 ΤΣΥΑΥ), με έδρα το Στεφανοβίκειο Μαγνησίας, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του, για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, προκηρύσσει την πρόσληψη, με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση για τα παρακάτω μαθήματα: Σύνολο ωρών για κάθε υποψήφιο

Ανακοινώνεται η αριθμ. 30/2010 Απόφαση της Α/θμιας Επιτροπής Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων Ν. Μαγνησίας, η οποία εκδόθηκε μετά από προσφυγή του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας κατά της αριθμ. 8292/16-2-2005 Πράξης Χαρακτηρισμού του Δασάρχη Βόλου, και αφορά έκταση εμβαδού 7.061,61 τ.μ. στη θέση “Αγία Παρασκευή” του Δημοτικού Διαμερίσματος Καλαμακίου, του Δήμου Αφετών, όπως αυτή εμφανίζεται στο από 9/2005 τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού Δημητρίου Τσιάνου, στην οποία απόφαση γίνεται δεκτή η προσφυγή του, ομόφωνα και ακυρώνεται η ανωτέρω πράξη χαρακτηρισμού. Η Απόφαση θα είναι αναρτημένη για ένα μήνα στο Δήμο Αφετών και επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων ενώπιον της Β/θμιας Επιτροπής Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Τσιμισκή 5 - Λάρισα). Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ Δρ. ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

της ΑΡΙΘΜ. 27/2010 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της Α/ΘΜΙΑΣ Ε.Ε.Δ.Α. Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Ανακοινώνεται η αριθμ. 29/2010 Απόφαση της Α/θμιας Επιτροπής Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων Ν. Μαγνησίας, που εκδόθηκε μετά τις αριθμ. 109/7-9-2009, 110/9-9-2010 και 111/9-9-2009 προσφυγές που έκαναν οι α) Ευάγγελος και Αικατερίνη Παυλίδη, β) CHANAAΙ ΜΟΗΑΜΜΕD και γ) Αθανασία Γιαννακοπούλου κατά της αριθμ. 3663/10-7-2009 Πράξης Χαρακτηρισμού του Δασάρχη Βόλου, με την οποία απόφαση απορρίπτονται ομόφωνα, οι αντιρρήσεις τους, οι οποίες αφορούν τα τμήματα 1 εμβαδού 5.758,47 τ.μ. και 2 εμβαδού 1.921,27 τ.μ., στη θέση “Κοκκινόβραχος” Δ.Δ. Διμηνίου του Δήμου Αισωνίας, όπως εμφαίνεται στο από Μάιος 2009 τοπογραφικό διάγραμμα του Μηχανικού Αλέξανδρου Μπαρμπέρη. Η Απόφαση θα είναι αναρτημένη για ένα μήνα στο Δήμο Αισωνίας και επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων ενώπιον της Β/θμιας Επιτροπής Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Τσιμισκή 5 - Λάρισα). Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ Δρ. ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

Μάθημα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

α/α

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ταχ. δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ. 38333 Τ.Θ. 311 Πληροφορίες: Ζαχαρίας Χάνος Τηλέφωνα: 24210-39163 Fax: 24210-39162 E-mail: dasavol@thessalia.gov.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ºπ§∞¡£ƒø¶π∫√ ™øª∞Δ∂π√ “°∏ƒ√∫√ª∂π√¡ μ√§√À”

Αριθμ. Πρωτ.: 888/23334

της ΑΡΙΘΜ. 30/2010 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της Α/ΘΜΙΑΣ Ε.Ε.Δ.Α. Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

της ΑΡΙΘΜ. 29/2010 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της Α/ΘΜΙΑΣ Ε.Ε.Δ.Α. Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

¢IAºOPA

∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø

Βόλος 9-3-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της ΑΡΙΘΜ. 31/2010 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της Α/ΘΜΙΑΣ Ε.Ε.Δ.Α. Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

∞°√ƒ∞∑ø

∞¡∞∫À∫§ø™∏ - Αγοράζονται παλιά κοσμήματα, Τοπάλη 65 ισόγειο, μεταξύ Σωκράτους- Αλεξάνδρας Βόλος. Πληρ. τηλ. 6980-380461. (232)

Ταχ. δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ. 38333 Τ.Θ. 311 Πληροφορίες: Ζαχαρίας Χάνος Τηλέφωνο: 24210-39163 Fax: 24210-39162 E-mail: dasavol@thessalia.gov.gr

Ταχ. δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ. 38333 Τ.Θ. 311 Πληροφορίες: Ζαχαρίας Χάνος Τηλέφωνο: 24210-39163 Fax: 24210-39162 E-mail: dasavol@thessalia.gov.gr

Tαχ. Δ/νση: Πλατεία P. Φεραίου Πληροφορίες: Κωνσταντία Φώτου Tηλέφωνο: 2421350103 FAX: 2421097610 Βόλος 22-6-2011

Αρ. Πρωτ.: 68026/ΓΠ17832

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ο Δήμος Bόλου προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, οι οποίες θα κατατεθούν στo Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Bόλου (πλατεία Ρ. Φεραίου) στις 28-06-2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00’ π.μ. για την “Προμήθεια αρδευτικών υλικών” για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πρασίνου του Δήμου Βόλου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τους όρους διακήρυξης, την Tεχνική Περιγραφή και τον Προϋπολογισμό από το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Bόλου (πλατεία Ρ. Φεραίου, πληροφορίες τηλέφωνο: 2421350103). Τη διακήρυξη της παραπάνω περίληψης μπορούν να την αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Δήμου www.volos.gr. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο. ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΣΚΗ


37

¶∂ª¶Δ∏ 23 π√À¡π√À 2011

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ™∫√¶∂§√À

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ™∫√¶∂§√À Σκόπελος 22/06/2011 Αρ.πρωτ. 5081

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

¶∂ƒπ°ƒ∞º∏ ∂π¢√À™

ª.ª.

1. ºˆÙÔ·ÓÙÈÁÚ·ÊÈÎfi ¯·ÚÙ› ∞4 (21,0*29,7cm) Ï¢ÎÔ‡ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ¢∂™ªπ¢∞ 2. ºˆÙÔ·ÓÙÈÁÚ·ÊÈÎfi ¯·ÚÙ› ∞4 (21,0*29,7cm) ÁÎÚÈ ·ÓÔȯÙÔ‡ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ 3. ºˆÙÔ·ÓÙÈÁÚ·ÊÈÎfi ¯·ÚÙ› ∞3 (30,0*42,3 cm)

¶√™√Δ∏Δ∞/Δπª∏ ª√¡∞¢√™/ª.ª.

1.200*4,40ú/¢∂™ªπ¢∞ 5.280,00

100*4,00ú/¢∂™ªπ¢∞ ™À¡√§√ º¶∞ 16%+ ™Δƒ√°°À§√¶√π∏™∏ ¢∞¶∞¡∏

400,00 5.680,00 920,00 6.600,00ú

Οι προσφορές θα υποβληθούν την 30ή Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 (λήξη υποβολής προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Σκοπέλου της Δημ. Κοιν. Σκοπέλου του Δήμου Σκοπέλου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και συνεταιρισμοί. Οι ενδιαφερόμενοι που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να γνωρίζουν ότι τα έξοδα δημοσίευσης του διαγωνισμού (αρχικού και επαναληπτικού) θα καταβάλλονται από τον ανάδοχο προμηθευτή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στον κ. Ιωάννη Αντωνίου, υπάλληλο του Δήμου Σκοπέλου και στο τηλ. 2424350119. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ™∫√¶∂§√À Σκόπελος 22/06/2011 Αρ. πρωτ. 5080

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμος Σκοπέλου ανακοινώνει ότι θα διενεργηθεί πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την “Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων” , προϋπολογιζόμενης δαπάνης 8.880,00ú συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16%, ήτοι: ∞/∞ 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

¶∂ƒπ°ƒ∞º∏ ∂π¢√À™ º¿ÎÂÏÔÈ Ì ϿÛÙȯ· ‰È·ÊfiÚˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ ∫Ï·Û¤Ú 8/34 ‰È·ÊfiÚˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ Ï·ÛÙÈÎfi ∫Ô˘Ù› Ì ϿÛÙȯ· Ì·‡ÚÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ¿¯Ô˘˜ 0,40 Ì. ∫Ô˘Ù› Ì ϿÛÙȯ· Ì·‡ÚÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ¿¯Ô˘˜ 0,80 Ì. º¿ÎÂÏÔÈ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜ ΛÙÚÈÓÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ (26x18,5) (30x22) ∞4 (35x25) (41x31) (10,5*15) ó ∞4 (23*32) (30*42,5) ∞3 º¿ÎÂÏÔÈ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜ Ï¢ÎÔ‡ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ 23*36,5 ¢ÈÔÚıˆÙÈÎfi ¢È·Ï˘ÙÈÎfi ‰ÈÔÚıˆÙÈÎÔ‡ ªÔχ‚È· ∫fiÏÏ· ‰˘Ó·Ù‹ ∫fiÏÏ· ˘ÁÚ‹ ·Ï‹ ™Ù˘Ïfi ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ÌÏ (·Ïfi) ™Ù˘Ïfi ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ Ì·‡ÚÔ ™Ù˘Ïfi ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ÎfiÎÎÈÓÔ ™Ù˘Ïfi ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ÌÏ Ì „ÈÏ‹ ̇ÙË ™Ù˘Ïfi ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ÌÏ Ì ÌÂÛ·›· ̇ÙË ™Ù˘Ïfi ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ÌÏ Ì ¯ÔÓ‰Ú‹ ̇ÙË °ÔÌÔÏ¿ÛÙȯ· ¿ÛÚË °ÔÌÔÏ¿ÛÙȯ· ¶ÈÓ¤˙˜ æ·Ï›‰È ÁÚ·Ê›Ԣ ∞ÔÛ˘Ú·ÙÈÎfi ™˘Ú·ÙÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ· (ÌÂÛ·›Ô˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜) ™˘Ú·ÙÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ· (ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜) ™˘Ú·ÙÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ· (Á›Á·˜) ¢È·Ê¿ÓÂȘ ∞4 ∞˘ÙÔÎfiÏÏËÙ˜ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ ΛÙÚÈÓÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ªÏÔÎ ÛËÌÂÈÒÛÂˆÓ ÚÈÁ¤ •‡ÛÙÚ· ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ 3ª ™ÂÏÔÙ¤È ‰È¿Ê·ÓÔ ™ÂÏÔÙ¤È ¿ÛÚÔ (ÌÔÚ›˜ Ó· ÁÚ¿„ÂȘ) 3ª Ê·Ú‰‡ ª·Úη‰fiÚÔ˜ ʈÛÊÔÚÔ‡¯Ô˜ (‰È¿ÊÔÚ· ¯ÚÒÌ·Ù·) ª·Úη‰fiÚÔ˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ („ÈÏ‹ ̇ÙË) ª·Úη‰fiÚÔ˜ ÌÏÂ, ÎfiÎÎÈÓÔ (¯ÔÓ‰Ú‹ ̇ÙË) ∞ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ·‚Ô˘ ÏÂ˘Î¿ ∞ÚÈıÌÔÌ˯·Ó‹ (ÌÂÛ·›Ô ̤ÁÂıÔ˜) ªÂÏ¿ÓÈ ÌÏ ÁÈ· Ù·ÌfiÓ ∫ÏÈ˜ ¡Ô 111 (12 Ù̯.) ∫ÏÈ˜ ¡Ô 155 (12 Ù̯.) ∫ÏÈ˜ ¡Ô 107 (12 Ù̯.) ∫ÏÈ˜ ¡Ô 260 (12 Ù̯.) ∫ÏÈ˜ ¡Ô 200 (12 Ù̯.) ªË¯·ÓÈο ÌÔχ‚È· 0.5 Î·È 0.7 ·fi 5 Ù̯. ∞ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο̇Ù˜ÁÈ·Ì˯·Ó.ÌÔχ‚È·0.5,0.7(·fi2Ù̯.) ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÂÈÙÚ·¤˙ÈÔ 2012 ∞Ù˙¤ÓÙ˜ ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ 2012 (ÌÂÛ·›Ô ̤ÁÂıÔ˜) Δ·ÈÓ›· ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ηʤ ÁÈ· Ù‡ÏÈÁÌ· ‰¤Ì·ÙÔ˜ 3ª ¡ÙÔÛȤ Ï·ÛÙÈÎfi Ì ¤Ï·ÛÌ· ™˘Ó‰ÂÙ‹Ú˜ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ ¡Ô 2

¶√™√Δ∏Δ∞/ª√¡∞¢∞ ª∂Δƒ∏™∏™/Δπª∏ ª√¡∞¢√™

¶ƒ/™∞ ¢∞¶∞¡∏

805 ÙÂÌ.*0,60ú/ÙÂÌ. 495 ÙÂÌ.*2,00ú/ÙÂÌ. 295 ÙÂÌ.*1,60ú/ÙÂÌ. 145ÙÂÌ.*1,90ú/ÙÂÌ. 1000 ÙÂÌ.*0,060ú/ÙÂÌ.

483,00 990,00 472,00 275,50 60,00

2800 ÙÂÌ.*0,080ú/ÙÂÌ. 500 ÙÂÌ.*0,090ú/ÙÂÌ. 500 ÙÂÌ.*0,15ú/ÙÂÌ. 1500 ÙÂÌ.*0,060ú/ÙÂÌ. 500 ÙÂÌ.*0,085ú/ÙÂÌ. 1500 ÙÂÌ.*0,15úÙÂÌ. 1000 ÙÂÌ.*0,15ú/ÙÂÌ.

224,00 45,00 75,00 90,00 42,50 225,00 150,00

100 ÙÂÌ.*0,75ú/ÙÂÌ. 20 ÙÂÌ.*0,60ú/ÙÂÌ. 205 ÙÂÌ.*0,30ú/ÙÂÌ. 8 ÙÂÌ.*3,40ú/ÙÂÌ. 5 ÙÂÌ.*1,60ú/ÙÂÌ. 1450 ÙÂÌ.*0,35ú/ÙÂÌ. 775 ÙÂÌ.*0,35ú/ÙÂÌ. 380 ÙÂÌ.*0,35ú/ÙÂÌ. 10 ÙÂÌ.*1,00ú/ÙÂÌ. 10 ÙÂÌ.*1,00ú/ÙÂÌ. 10 ÙÂÌ.*1,00ú/ÙÂÌ. 20 ÙÂÌ.*0,50ú/ÙÂÌ. 20 ÙÂÌ.*0,55ú/ÙÂÌ. 20 ÎÔ˘ÙÈ¿*0,55ú/ÙÂÌ. 5 ÙÂÌ.*2,00ú/ÙÂÌ. 10 ÙÂÌ.*1,70ú/ÙÂÌ. 20 ÙÂÌ.*8,50ú/ÙÂÌ. 13 ÙÂÌ.*10,00ú/ÙÂÌ. 5 ÙÂÌ.*30,00ú/ÙÂÌ. 1100 ÙÂÌ.*0,040ú/ÙÂÌ. 180 ·Î¤Ù·*0,45ú/ÙÂÌ. 20 ÙÂÌ.*1,00ú/ÙÂÌ. 20 ÙÂÌ.*0,65ú/ÙÂÌ. 100 ÙÂÌ.*0,70ú/ÙÂÌ. 25 ÙÂÌ.*2,40ú/ÙÂÌ. 60 ÙÂÌ.*0,75ú/ÙÂÌ. 110 ÙÂÌ.*1,00ú/ÙÂÌ. 10 ÙÂÌ.*1,15ú/ÙÂÌ. 60 ·Î¤Ù·*1,15ú/·Î¤ÙÔ 5 ÙÂÌ.*14,50ú/ÙÂÌ. 20 ÙÂÌ.*4,50ú/ÙÂÌ. 50 ∫√ÀΔπ∞*0,60ú/ÎÔ˘Ù› 40 ∫√ÀΔπ∞*0,80ú/∫√ÀΔπ 30 ∫√ÀΔπ∞*1,00ú/∫√ÀΔπ 40 ∫√ÀΔπ∞*1,40ú/∫√ÀΔπ 25 ∫√ÀΔπ∞*2,00ú/∫√ÀΔπ 10 ÙÂÌ.*1,90ú/Δ∂ª. 4 ÎÔ˘Ù¿ÎÈ·*0,45ú/ÎÔ˘Ù¿ÎÈ 30 ÙÂÌ.*1,30ú/ÙÂÌ. 8 ÙÂÌ.*4,50ú/ÙÂÌ. 20 ÙÂÌ.*1,10ú/Δ∂ª. 170 ÙÂÌ.*0,35ú/Δ∂ª. 70 ∫√ÀΔπ∞*0,35ú/∫√ÀΔπ

75,00 12,00 61,50 27,20 8,00 507,50 271,25 133,00 10,00 10,00 10,00 10,00 11,00 11,00 10,00 17,00 170,00 130,00 150,00 44,00 81,00 20,00 13,00 70,00 60,00 45,00 110,00 241,50 69,00 72,50 90,00 30,00 32,00 30,00 56,00 50,00 19,00 1,80 39,00 36,00 22,00 59,50 24,50

“Τι ωφελήσει άνθρωπον, εάν κερδήση τον κόσμον όλον και ζημιωθή την ψυχήν αυτού;” (Μάρκ. η’ 36).

Ο Δήμαρχος Σκοπέλου διακηρύσσει Επαναληπτικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ” (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης και ελαιολιπαντικών) για τις ανάγκες του Δήμου Σκοπέλου, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων-Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού-Περιφέρειας Θεσσαλίας, προϋπολογισμού 92.000,00ú συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16%. Ο επαναληπτικός διαγωνισμός θα γίνει την 15η Ιουλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα. 10:30 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δημαρχείου Σκοπέλου της Δημ. Κοιν. Σκοπέλου του Δήμου Σκοπέλου, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Κάθε προσφορά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή συμμετοχής με ποσό που θα καλύπτει το 5% του προϋπολογισμού κάθε ομάδας με Φ.Π.Α. ή κάθε δημοτικής-τοπικής κοινότητας ως εξής: Α.- ποσού 2.600,00ú για τη Δημ. Κοιν. Σκοπέλου, Β.- ποσού 1.040,00ú για τη Δημ. Κοιν. Γλώσσας και Γ.- ποσού 970,00ú για την Τοπ. Κοιν. Κλήματος. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό εκ μέρους των διαγωνιζόμενων ορίζεται σε πέντε επί τοις εκατό (5%) επί του συν. προϋπολογισμού 92.000,00 ú ήτοι συνολικά 4.600,00ú. Για ΜΜΕ, ενώσεις ΜΜΕ, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών το ανωτέρω ποσοστό μειώνεται στο μισό.Οι δαπάνες δημοσίευσης αρχικού και επαναληπτικού διαγωνισμού βαρύνουν τον ανάδοχο προμηθευτή. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών του Δημαρχείου Σκοπέλου της Δημ. Κοιν. Σκοπέλου του Δήμου Σκοπέλου και στο τηλέφωνο 2424350119. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

¶ƒ/™∞ ¢∞¶∞¡∏

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

™˘Ó‰ÂÙ‹Ú˜ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ ¡Ô 3 ™˘Ó‰ÂÙ‹Ú˜ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ ¡Ô 4 ™˘Ó‰ÂÙ‹Ú˜ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ ¡Ô 5 ∫fiÏÏ· ÛÙÈÎ ∞˘ÙÔÎfiÏÏËÙ˜ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ (Ôχ ÌÈÎÚ¤˜ ÁÈ· ÛÂÏ›‰Â˜) ÷ÚÙÔÎfiÙ˘ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi˜ ™ÂÏȉԉ›ÎÙ˘ ·ÏÊ·‚ËÙÈÎfi˜ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙfi˜ £‹ÎË ‰È·Ê·Ó‹ ∞4 ¢È·Ê¿ÓÂÈ· ∞3 ∂ÍÒÊ˘ÏÏÔ ∞4 ª·Úη‰fiÚÔÈ ·ÓÂÍ›ÙËÏÔÈ º¿ÎÂÏÔ˜ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜ Ï¢Îfi˜ (0,11x0,23) º¿ÎÂÏÔ˜ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜ Ï¢Îfi˜ (0,19x0,26) Ì ÙÔ Û‹Ì· ÙÔ˘ ∫∂¶ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ º¿ÎÂÏÔ˜ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜ Ï¢Îfi˜ (0,25x0,30) Ì ÙÔ Û‹Ì· ÙÔ˘ ∫∂¶ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ º¿ÎÂÏÔ˜ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜ Ï¢Îfi˜ (0,40x0,30) Ì ÙÔ Û‹Ì· ÙÔ˘ ∫∂¶ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ §¿ÛÙȯ· ¯ÔÓ‰Ú¿ §¿ÛÙȯ· ÌÂÁ¿Ï· „ÈÏ¿ Δ·ÌfiÓ ÌÂÛ·›Ô Δ·ÌfiÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ∫ÏÈÌ·ÎfiÌÂÙÚÔ ∞˘ÙÔÎfiÏÏËÙË Ù·ÈÓ›· Û˘Û΢·Û›·˜ ÎÈ‚ˆÙ›ˆÓ ‰È¿Ê·ÓË 3ª ÿڷη˜ ۯ‰›Ô˘ (ÌÂÁ. ̤ÁÂıÔ˜) μ¿ÛË ÛÂÏÔÙ¤È ÂÈÙÚ·¤˙È· μ¿ÛË ËÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘ ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ªÔÏ˘‚Ôı‹ÎË ÁÚ·Ê›Ԣ Ï·ÛÙÈ΋ ΔÂÙÚ¿‰ÈÔ ÛÈÚ¿Ï 200 ÛÂÏ›‰ˆÓ (∞4) ªÂÙÚÔÙ·ÈÓ›· 100Ì. £‹ÎË ÛÊÚ·Á›‰ˆÓ ÿÚÙÈÓÔÈ Ê·Î¤ÏÔÈ Ì ·˘ÙÈ¿ ÿÚÙÈÓÔÈ Ê·Î¤ÏÔÈ Ì ÂÏ¿ÛÌ·Ù· ªÂÏ¿ÓÈ Ì˯·ÓÈÎÒÓ ÛÊÚ·Á›‰ˆÓ EÙÈΤٷ ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙË ¡Ô 25 (98*145mm) ¢È·¯ˆÚÈÛÙÈο ∞4 ‰È·ÊfiÚˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ ÷ÚÙfiÓÈ Î·ÓÛfiÓ ∞ÊÚ҉˜ ¯·ÚÙfiÓÈ ¶Ï·ÛÙÂÏ›ÓË ¶ËÏfi˜ ∫fiÏÏ· Ú¢ÙÛ‹ ÌÂÁ. ÷ÚÙfiÓÈ ÔÓÙ˘Ï¤ ªÏÔΠηÓÛfiÓ ∫·ÚÊ¿ÎÈ· ‰ÈÏ¿ ƒÔÏfi ÌÂÙ·ÏÈ˙¤ ‰ÈÏ‹˜ fi„˘ Δ¤ÌÂÚ˜ ÃÚ˘ÛfiÎÔÏÏ· ¶ÈӤϷ •˘ÏÔÌÔÁȤ˜ §·‰Ô·ÛÙ¤Ï Ã·ÚÙ› ÁÎÔÊÚ¤ ÷ÚÙ› ‚ÂÏÔ˘Ù¤ ∫fiÏÏ· ÁÏ·Û¤ ÷ÚÙ› ÙÛfi¯· ÃÚ˘ÛÔ¯¿ÚÙÔÓ· ∫È̈ϛ· ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ‹ ƒ˘˙fi¯·ÚÙÔ

125 ∫√ÀΔπ∞*0,40ú/∫√ÀΔπ 125 ∫√ÀΔπ∞*0,40ú/∫√ÀΔπ 170 ∫√ÀΔπ∞*0,30ú/∫√ÀΔπ 30 ÙÂÌ.*1,15ú/ÙÂÌ. 45 ™À™∫.*1,80ú/™À™∫. 15 ÙÂÌ.*2,15ú/ÙÂÌ. 25 ÙÂÌ.*2,00ú/Δ∂ª. 450 ÙÂÌ.*0,15ú/ÙÂÌ. 200 ÙÂÌ.*0,20ú/ÙÂÌ. 50 ÙÂÌ.*0,10ú/Δ∂ª. 10 ÙÂÌ.*1,35ú/Δ∂ª. 2700 ÙÂÌ.*0,035ú/Δ∂ª.

50,00 50,00 51,00 34,50 81,00 32,25 50,00 67,50 40,00 5,00 13,50 94,50

200 ÙÂÌ.*0,15ú/ÙÂÌ.

30,00

150 ÙÂÌ.*0,25ú/ÙÂÌ.

37,50

150 ÙÂÌ.*0,30ú/ÙÂÌ. 45,00 1 ÎÈÏfi*6,00ú/∫π§√ 6,00 1 ÎÈÏfi*6,00ú/∫π§√ 6,00 10 ÙÂÌ.*1,60ú/ÙÂÌ. 16,00 10 ÙÂÌ.*2,00ú/ÙÂÌ. 20,00 2 ÙÂÌ.*7,50ú/ÙÂÌ. 15,00 5 ÙÂÌ.*1,10ú/Δ∂ª. 5,50 2 ÛÂÙ*3,00ú/™∂Δ 6,00 5 ÙÂÌ.*4,00ú/ÙÂÌ. 20,00 2 ÙÂÌ.*3,00ú/ÙÂÌ. 6,00 2 ÙÂÌ.*2,00ú/ÙÂÌ. 4,00 1 ÙÂÌ.*4,50ú/ÙÂÌ. 4,50 1 ÙÂÌ.*22,00ú/ÙÂÌ. 22,00 1 ÙÂÌ.*3,00ú/ÙÂÌ.. 3,00 100 ÙÂÌ.*0,30ú/ÙÂÌ. 30,00 50 ÙÂÌ.*0,40ú/ÙÂÌ. 20,00 20 TEM.*1,15ú/ÙÂÌ. 23,00 5Û˘ÛÎ.*2,20ú/™À™∫. 11,00 25 Û˘ÛÎ./10ÙÂÌ.*2,00ú/™À™∫. 50,00 50 ÙÂÌ.*0,60ú/ÙÂÌ. 30,00 20ÙÂÌ.*0,90ú/ÙÂÌ. 18,00 70ÙÂÌ.*2,60ú/ÙÂÌ. 182,00 10ÙÂÌ.*2,20ú/ÙÂÌ. 22,00 10ÙÂÌ.*4,50ú/ÙÂÌ. 45,00 10 ÙÂÌ.*0,90ú/ÙÂÌ. 9,00 5 ÙÂÌ. 1,90ú/ÙÂÌ. 9,50 5ÙÂÌ.*1,85ú/ÎÔ˘Ù› 9,25 3ÚÔÏ¿*1,25ú/ÚÔÏfi 3,75 10 ÎÔ˘ÙÈ¿*4,15ú/ÎÔ˘Ù› 41,50 10ÙÂÌ.*1,05ú/ÙÂÌ. 10,50 10ÛÂÙ*1,40ú/ÛÂÙ 14,00 10Û˘ÛÎ.*4,40ú/Û˘ÛÎ. 44,00 10Û˘ÛÎ.*1,70ú/Û˘ÛÎ. 17,00 10ÙÂÌ.*0,60ú/ÙÂÌ. 6,00 10ÙÂÌ.*1,05ú/ÙÂÌ. 10,50 10ÙÂÌ.*0,45ú/ÙÂÌ. 4,50 10 Û˘ÛÎ.*7,00ú/Û˘ÛÎ. 70,00 10ÙÂÌ.*1,05ú/ÙÂÌ. 10,50 5Û˘ÛÎ.*1,30ú/Û˘ÛÎ. 6,50 5Û˘ÛÎ.*9,50ú/Û˘ÛÎ.20Ì. 47,50 ™À¡√§√ 7.643,00 º¶∞ 16%+™Δƒ√°°À§√¶√π∏™∏ 1.237,00 ¢∞¶∞¡∏ 8.880,00ú

Oι προσφορές θα υποβληθούν την 30ή Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.(λήξη υποβολής προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Σκοπέλου της Δημ. Κοιν. Σκοπέλου του Δήμου Σκοπέλου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και συνεταιρισμοί. Οι ενδιαφερόμενοι που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να γνωρίζουν ότι τα έξοδα δημοσίευσης του διαγωνισμού (αρχικού και επαναληπτικού) θα καταβάλλονται από τον ανάδοχο προμηθευτή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στον κ. Ιωάννη Αντωνίου, υπάλληλο του Δήμου Σκοπέλου και στο τηλ. 2424350119. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

23

∞ÁÚÈ›Ó˘ Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜, ∞ÚÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ ÎÏ. Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Σκοπέλου ανακοινώνει ότι θα διενεργηθεί πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την “Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων” , προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16%, ήτοι: ∞/∞

π√À¡π√™

Πληροφορίες: Ι. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Τηλέφωνο: 2424350119 Fax: 24240-23230 e-mail: dstech@otenet.gr Σκόπελος, 22/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 5104

Αχόρταστος πράγματι είναι η δίψα της πλεονεξίας που κυριεύει πολλούς. Όσα και αν κερδίζουν υλικά αγαθά, πάντοτε διψούν διά περισσότερα. Ενώ δε τοιουτοτρόπως ευρίσκονται εις διαρκή αγωνίαν, το χειρότερον είναι ότι παρασύρονται εύκολα εις την αδικίαν, εις την απάτην, εις την εκμετάλλευσιν, εις την αρπαγήν και εις αυτό ακόμη το έγκλημα. Ποίον είναι το τέλος των ανθρώπων αυτών; Σκοτεινόν και απαίσιον. Διότι με τα υλικά αγαθά ούτε την επίγειον ευτυχίαν των εξησφάλισαν, αλλά και παρέδωκαν την ψυχήν των εις τον διάβολον και εις την απώλειαν. Ας προσέξωμεν λοιπόν και ας χαράξωμεν εις την ψυχήν μας βαθύτατα το ερώτημα, που θέτει ο Κύριος, ποίαν ωφέλειαν θα έχη ο άνθρωπος, εάν κερδίση έστω και όλους τους θησαυρούς του κόσμου, όταν ζημιωθή την ψυχήν του και καταντήση εις την απώλειαν; Η ψυχή είναι εικών του απείρου Θεού. Η ψυχή μένει αθάνατος και είναι αξία αιώνιος. Επλάσθη διά την αιωνιότητα και την αγιότητα. Θα είναι λοιπόν έγκλημα και δυστυχία ανεπανόρθωτος, εάν θυσιάσωμεν την ψυχήν διά συμφέροντα υλικά.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡. ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ¡√Δπ√À ¶∏§π√À ¢/¡™∏ ∞ƒ°∞§∞™Δ∏ Τηλ. 24233-55244

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) Ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου διακηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ” (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης super και βενζίνης αμόλυβδης) για τις ανάγκες του Δήμου Νοτίου Πηλίου και συγκεκριμένα για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης, βενζίνης super και αμόλυβδης στις Δημοτικές Ενότητες Αργαλαστής, Σηπιάδος και Τρικερίου και πετρελαίου θέρμανσης για τη Δημοτική Ενότητα Τρικερίου, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προϋπολογισμού 84.903,32 ú πλέον Φ.Π.Α. Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Πέμπτη 30/06/2011 και ώρα 10.30 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Νοτίου Πηλίου, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 128 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νοτίου Πηλίου. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 5% επί του προϋπολογισμού και ορίζεται στο ποσό των 4.245,16 ευρώ συνολικά, κατατεθειμένη με Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης. Η δαπάνη για την προμήθεια ανά Δημοτική Ενότητα, στην οποία θα γίνεται η παράδοση των καυσίμων, έχει ως εξής: ∞. °È· ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ∞/∞ ∂π¢√™ 1 ¶ÂÙڤϷÈÔ Î›ÓËÛ˘ 2 μÂÓ˙›ÓË AÌfiÏ˘‚‰Ë

¶ÔÛfiÙËÙ· 23.565,60 Ï›ÙÚ· 4.122,00 Ï›ÙÚ· ™À¡√§√ °∂¡π∫√ ™À¡√§√

¶ƒ√Ω¶√§√°π™ª√™ 30.163,97ú (1,28ú) 5.688,36ú (1,38ú) 35.852,33 ú

º¶∞ (23%) 6.937,71ú 1.308,32ú 8.246,03ú 44.098,36ú

¶ƒ√Ω¶√§√°π™ª√™ 33.488,64ú (1,28ú) 4.913,35ú (1,38ú) 38.401,99ú

º¶∞ (23%) 7.702,39ú 1.130,07ú 9.832,46ú 48.234,45ú

¶ƒ√Ω¶√§√°π™ª√™ 2.960,00 ú (0,74ú) 7.680,00ú (1,28ú) 0ú 10.640,00 ú

º¶∞ (23%) 680,80ú 1.766,40ú 0ú 2.447,20ú 13.087,20ú

μ. °È· ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ™ËÈ¿‰Ô˜ ∞/∞ ∂π¢√™ 1 ¶ÂÙڤϷÈÔ Î›ÓËÛ˘ 2 μÂÓ˙›ÓË AÌfiÏ˘‚‰Ë

¶ÔÛfiÙËÙ· 26.163,00 Ï›ÙÚ· 3.560,40 Ï›ÙÚ· ™À¡√§√ °∂¡π∫√ ™À¡√§√

°. °È· ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘ ∞/∞ ∂π¢√™ ¶ÔÛfiÙËÙ· 1 ¶ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ 4.000,00 Ï›ÙÚ· 2 ¶ÂÙڤϷÈÔ Î›ÓËÛ˘ 6.000,00 Ï›ÙÚ· 3 μÂÓ˙›ÓË AÌfiÏ˘‚‰Ë 0 Ï›ÙÚ· ™À¡√§√ °∂¡π∫√ ™À¡√§√

Η τροφοδοσία των οχημάτων με πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, βενζίνη αμόλυβδη ή super θα γίνεται εντός των Διοικητικών ορίων της κάθε δημοτικής ενότητας του Δήμου Νοτίου Πηλίου όπως φαίνεται και παραπάνω. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Νοτίου Πηλίου, στην Αργαλαστή στο τηλέφωνο 2423055243, Γραφείο Προμηθειών. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΟΡΤΟΥΝΑΣ


38/ °È· οı ÒÚ· º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 23 πÔ˘Ó›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: °È·ÓÓ¿ÎÔ˘ ∏Ï. ¶ÔÏ˘Í¤Ó˘, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 123 - °·ÏÏ›·˜, ÙËÏ. 2421032942, ÷Ù˙‹ º·Ó‹˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 81 - ∫ÔÚ·‹, ÙËÏ. 2421025458, ¶··ÙfiÏÈ· - ∫Ô˘ÚÙ›ÓÔ˘ ∑ˆ‹˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 142 - ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘, ÙËÏ. 2421045149. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ∫ÏËÌfiÔ˘ÏÔ˘ £ˆÌ¿, °ÎÏ·‚¿ÓË 47 - Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË (∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜), ÙËÏ. 2421037924. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: £ÂÚ·ÈÒÙÔ˘ ∂‡·˜, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 51 - ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙËÏ. 2421061720. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421090257

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 15135 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ∫˘Ú›ÏÏÔ˘ ·fi ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ¤ˆ˜ ∞Á. ºˆÙÂÈÓ‹˜. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ª˘ÙÈÏ‹Ó˘ (¯ÒÚÔ˜ ¿ÚÎÈÓ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜). ∞‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ·fi √ÁÏ ¤ˆ˜ ∫·Ú·˚ÛοÎË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ·fi §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ¤ˆ˜ °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ¶¤ÌÙË 23 πÔ˘Ó›Ô˘ 2011. ™Δ√ ¢∏ª√ μ√§√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ¢¤Ú˘ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 315, ∫ˆÛÙ·Ú¿˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ §·Ú›Û˘ 255, ÷ÚÈÛÌ·˝‰Ë˜ £ˆÌ¿˜ §. ∞ıËÓÒÓ 354, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ¶ÚÔÎfi˘ ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 45, ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ §ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘ - °¤Ê˘Ú·, ∂μ√∞¶ §·Ú›Û˘ 8, ™·ÚÚ‹˜ ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, §˘ÎÔ‡Ú˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹, ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ - ∫ˆÛÙ‹˜ ª·Ï¿ÎÈ, ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· √∂ π¿ÛÔÓÔ˜ 136. ™Δ√ ¢∏ª√ ƒ∏°∞ º∂ƒ∞π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): §Ô˘ÊfiÔ˘ÏÔ˜ ∞. ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ∫·Ú·ÏÈ¿ÁÎÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, °Ô‡Û˘ - ™·Ú¿ÓÙ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜, ΔÛÈÒÏ˘ ∞ÂÚÈÓfi, ΔÛ·ÎÈÚÔÔ‡ÏÔ˘ ÃÏfiË. ™Δ√ ¢∏ª√ ∞§ªÀƒ√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ™·Ì·Ú¿˜ °. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ¶ÂÙÚ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ªÔÛ‰ÚfiÌÔ˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∏ÏÈ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫¿Ì·ÚË £ÂÔ‰ÒÚ· ∞ÏÌ˘Úfi˜, ΔÛÈ‚ÈÓ›ÎÔ˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∫ÚfiÎÈÔ, ¶·ÏÈ¿˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ¢·˚ÏÈ¿Ó˘ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ ™Ô‡ÚË, ¢ÂÚ‚›ÛË ∂˘·ÁÁÂÏ›·, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜ - °Ô‡Ï· ∞¯›ÏÏÂÈÔ, ª¤ÏÏÈÔ˜ ¶ÙÂÏÂfi˜. ™Δ√ ¢∏ª√ ∑∞°√ƒ∞™ - ª√Àƒ∂™π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿, ∫·Ì‚ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë. ™Δ√ ¢∏ª√ ¡√Δπ√À ¶∏§π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ∞ÏÙ›Ó˘ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ∫ÔÓÙÔ‚¿˜ - ¡·Ô‡Ì §·‡ÎÔ˜, ∞ÎÚ›‚Ô˘ ∂ÏÂÔÓÒÚ· ™˘Î‹.

¢ƒ√ª√§√°π∞ “∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.” ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 10.45 ™¿‚‚·ÙÔ :ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ : ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 10.45 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:30, 12.00, 13.55, 19.30 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:45, 18:00, 19:35, 21:12 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:12, 7:35, 10:00, 12:00, 13:12, 13:48, 14:48, 16:45, 18:00, 19:30. ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:00, 20:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô5: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi Δ. §Â¯ÒÓÈ·-¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 05.*50, 06.*30, 07.*00 15/30, 07.55, 08.*15, 08.35, 08.55, 09.*15,09.35, 09.55, 10.*15, 10.35, 10.55, 11.*15, 11.35, 11.55, 12.*15, 12.35, 12.55, 13.*15, 13.35, 13.55, 14.*15, 14.35, 14.55, 15.*15, 15.35, 16.00, 16.25, 16.50, 17.*15, 17.35, 17.55, 18.*15, 18.35, 18.55, 19.*15, 19.35, 19.55, 20.*15, 20.35, 20.55, 21.*15, 21.35, 21.55, 22.*20, 22.40, 23.00, 23.30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 06.*35, 07.00, 07.30, 07.55, 08.*15, 08.35, 08.55, 09.*15, 09.35, 09.55, 10.*15, 10.35, 10.55, 11.*15, 11.35, 11.55, 12.*15, 12.35, 12.55, 13.20, 13.45, 14.*10, 14.35, 15.00, 15.*25, 15.50, 16.*20, 16.50, 17.*20, 17.45, 18.*10, 18.35, 18.55, 19.*15, 19.35, 19.55, 20.*15, 20.35, 21.00, 21.30, 22.00, 22.*30, 23.00, 23.30. ∫˘Úȷ΋˜: 07.*00, 07.30, 08.10, 08.50, 09.30, 10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 12.05, 12.35, 13.05, 13.35, 14.05, 14.35, 15.10, 15.50, 16.30, 17.10, 17.50, 18.30, 19.05, 19.35, 20.05, 20.35, 21.05, 21.35, 22.00, 22.*30, 23.00, 23.30. ∞Ó·¯Ò-

ÚËÛË ·fi ™Ù·ıÌfi ∫Δ∂§ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 05.*20, 06.*00, 06.30, 07.00, 07.20, 07.*40, 08.00, 08.20, 08.*40, 09.00, 09.20, 09.*40, 10.00, 10.20, 10.*40, 11.00, 11.20, 11.*40, 12.00, 12.20, 12.*40, 13.00, 13.20, 13.*40, 14.00, 14.20, 14.*40, 15.00, 15.25, 15.*50, 16.15, 16.*40, 17.00, 17.20, 17.*40, 18.00, 18.20, 18.*40, 19.00, 19.20, 19.*40, 20.00, 20.20, 20.*40/20.*48, 21.00, 21.20, 21.*45, 22.10, 22.30, 23.00. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 06.30, 07.00, 07.20, 07.*40, 08.00, 08.20, 08.*40, 09.00, 09.20, 09.*40, 10.00, 10.20, 10.*40, 11.00, 11.20, 11.*40, 12.00, 12.20, 12.*40/50, 13.10, 13.*35, 14.00, 14.25, 14.*50, 15.15, 15.*45, 16.15, 16.*45, 17.10, 17.*35, 18.00, 18.20, 18.*40, 19.00, 19.20, 19.*40, 20.00, 20.25, 20.*45, 21.00, 21.30, 22.*00, 22.30, 23.00. ∫˘Úȷ΋˜: 07.00, 07.40, 08.20, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 12.*45, 13.00, 13.30, 14.00, 14.40, 15.20, 16.00, 16.40, 17.20, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 20.*45, 21.00, 21.30, 22.*00, 22.30, 23.00. ™ËÌ›ˆÛË: Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ì (*) ÚÔ˜ Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ· Î·È ·fi Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ·. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:30, 12:00, 12.30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17.30, 18:00, 18.30, 19:00, 19.30, 20:00, 20.40, 21:20, 22:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.40, 16.20, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19:00, 19.30, 20:00, 20.40, 21:20, 22:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 11.30, 12:00, 12.30, 13:00, 13.30, 14:00, 14.30, 15:00, 15.40, 16.20, 17:00, 17.30, 18:00, 18.30, 19.00, 19.30, 20:00, 20.40, 21:20, 22:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 10:20, 14:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15 (∞ӷηÛÈ¿), 9:00 (AӷηÛÈ¿), 11.30 (AӷηÛÈ¿), 13.45 A.M.-AӷηÛÈ¿, 14.36 AӷηÛÈ¿, 16:30 (∞ӷηÛÈ¿), 21:05 AӷηÛÈ¿ ™·‚‚¿ÙÔ˘: 9:00, 11:30, 14:40, 19:45 (∞ӷηÛÈ¿) ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30 (∞ӷηÛÈ¿) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:45, 10:30, 12:30, 13:55, 16:45, 19.00, 21.15 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:45, 10:30, 12:30, 14.00, 19:00, 21:10 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30, 18:45, 20:45 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:15, 8:30, 12:00, 13:50, 14:40, 16:15,18:15, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 8:30, 11:30, 13:50, 18:00, 20:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 13:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 14:15 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 13:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30*, 10:30*, 11:30*, 17:30#, 18:45@ °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜-°. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 14Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30 * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ¡Ô11, 9.30-10.30 Î·È 11.30 ı· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹: ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∞ÊÂÙËÚ›· §ÂˆÊÔÚ›ˆÓ-§·Ú›Û˘-∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∏ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ı· Á›ÓÂÙ·È ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ‰È·‰ÚÔÌ‹. @ ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ¡Ô 11, 18.45, ı· ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· §ÂˆÊÔÚ›ˆÓ - §·Ú›Û˘ - ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ ı· ›ӷÈ: ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ-§·Ú›Û˘-ªfiÙÛ·ÚË-¶··Ú‹Á·-ª·È¿Ó‰ÚÔ˘-∞Ó··‡Ûˆ˜-7 ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ-¶·Á·ÛÒÓ-∞Ó·Ï‹„ˆ˜-∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘-∞fiÏψÓÔ˜-£ËÛ¤ˆ˜-™Ù·‰›Ô˘¶ÔÏ˘Ì¤ÚË-ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ-¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜-∫. ∞ÊÂÙËÚ›·. # ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ¡Ô 11, 17.30 ı· ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·-π¿ÛÔÓÔ˜-ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ-¶ÔÏ˘Ì¤ÚË-™Ù·‰›Ô˘-£ËÛ¤ˆ˜-∞fiÏψÓÔ˜-∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘-∞Ó·Ï‹„ˆ˜-¶·Á·ÛÒÓ-7 ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ-∞Ó··‡Ûˆ˜-ª·È¿Ó‰ÚÔ˘-ποڈÓ-¢ÈÛÙfiÌÔ˘-∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ-∫ÔÚ‰ÂÏÈÔ‡-¶··Ú‹Á·-ªfiÙÛ·ÚË-§·Ú›Û˘-∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ Î·È Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ı· Á›ÓÂÙ·È ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜: ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ-§·Ú›Û˘-∫. ∞ÊÂÙËÚ›·.

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ∞ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ √™∂ μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.24 I.C., 7.01, 9.00, 10.58, 12.57, 14.56, 16.57, 19.49, 21.49, 23.48. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 6.02, 8.02, 10.00, 11.58, 13.57, 15.57, 18.00, 19.38 I.C., 20.50, 22.48. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏:5.15, 6.00, 7.15, 8.00, 8.57,10.02 ,10.30 I.C., 11.11 I.C.E., 12.00, 13.42, 14.00, 14.28 I.C. 13.10, 15.53, 17.13 I.C.,17.56, 19.30, 20.00 ,21.30, 22.46 I.C.E. 12.30 I.C. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 5.30, 6.08, 7.13 I.C.E., 8.08, 9.45, 10.13 I.C.,11.40 I.C., 12.15, 12.42, 13.20, 14.10, 14.56, 16.33, 17.34, 17.59, 18.50 I.C.E.,19.45, 21.45, 22.59, 1.14 I.C. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ §API™A-£E™™A§ONIKH ‰È·ÚΛ 1 ÒÚ· Î·È 30 ÏÂÙ¿. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.24 I.C. ·¢ı›·˜. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 15.53 I.C. ·¢ı›·˜. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 7.11 I.C., 8.34 I.C.∂., 11.36 I.C., 13.00 I.C., 14.18, 16.14 I.C.,

¶∂ª¶Δ∏ 23 π√À¡πOY 2011 18.09, 20.11 I.C.∂., 00.58, 3.11 I.C. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50 I.C., 7.58 I.C.∂., 9.21, 10.51 I.C., 13.21 I.C., 14.52, 15.53 I.C., 19.29 I.C.∂., 20.30 I.C., 23.59. §API™A-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 6.26,19.41. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 7.44, 21.00. §API™A-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 5.15, 14.00,Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ I.C. Â›Ó·È ·¢ı›·˜ ·fi §¿ÚÈÛ·-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ì ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ 1Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi Î·È 2Ë ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì I.C. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 6.42 I.C., 15.22 (̤¯ÚÈ §¿ÚÈÛ·), 20.32 I.C. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ∂π™πΔ∏ƒπ∞ ¶ƒ√¶ø§√À¡Δ∞π ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ Δ√À √™∂ ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY ∞¶√ 08.00-14.00 ∫∞£∂ ª∂ƒ∞, ∂∫Δ√™ ™∞μμ∞Δ√À, ∫Àƒπ∞∫∏™ & ∞ƒ°πø¡. Δ∏§. 24210 39723, 24210 24056 * ΔÚ¤ÓÔ ¶ËÏ›Ô˘: ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜: ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 11.00, ªËÏȤ˜ 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 04.30 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 07.00 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 13.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 13.45, 16.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞ “∞§∫À√¡∏” 14/6-7/7/2011 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞-ΔƒπΔ∏-Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ.

¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·fi 14-30/6/11 “∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™” ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 12.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 12.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 12.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CATS ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·fi 10/6-4/9/11 Δ·¯‡ÏÔˆÓ ÁÚ·ÌÌ‹˜ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ ¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-¶∂ª¶Δ.: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 10.00 & 19.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. Δ∂Δ.-¶∞ƒ.-™∞μ.-∫Àƒ.: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ˜ 10.00 & 19.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ - ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ ª∞°¡∏™π∞™ ∫∞𠙶√ƒ∞¢ø¡ Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ 24213 52405 °ƒ∞º∂π√ ∞¡Δπ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52712 24213 52713 °ƒ∞º∂π√ ¡√ªπ∫√À ™Àªμ√À§√À . . . . . . . . . . . . .24213 52525 °ƒ∞º∂π√ ΔÀ¶√À & ¢∏ª. ™Ã∂™∂ø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 70927 24213 52538 ¢π∂À£À¡™∏ Δ∂áπ∫ø¡ ∂ƒ°ø¡ . . . . . . . . . . . . . . .24213 52456 Δª∏ª∞ ™À°∫√π¡ø¡π∞∫ø¡ ∂ƒ°ø¡ . . . . . . . . . . . .24213 52459 Δª∏ª∞ ∂ƒ°∞™Δ∏ƒπø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24213 52467 Δª∏ª∞ ¢√ªø¡ ¶∂ƒπμ∞§§√¡Δ√™ . . . . . . . . . . . . 24213 52484 ¢π∂À£À¡™∏ ¢π√π∫∏Δπ∫√À-√π∫√¡√ªπ∫√À . . . . . .24213 52729 Δª∏ª∞ ¶ƒ√™ø¶π∫√À & ªπ™£√¢√™π∞™ . . . . . . . .24213 52569 Δª∏ª∞ §√°π™Δπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ . . . . . . . . . . . . . 24213 52570 Δª∏ª∞ Δ∞ª∂π∞∫∏™ À¶∏ƒ∂™π∞™ . . . . . . . . . . . . . . 24213 52567 Δª∏ª∞ ¶ƒ√ª∏£∂πø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24213 52563 Δª∏ª∞ °ƒ∞ªª∞Δ∂π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24213 52530 ¢π∂À£À¡™∏ ∞°ƒ√Δπ∫∏™ √π∫√¡√ªπ∞™ & ∫Δ∏¡π∞Δƒπ∫∏™ . . . . . . . . . . . . . .24213 52411 Δª∏ª∞ ¶√π√Δπ∫√À & ºÀΔ√Ω°∂π√¡√ªπ∫√À ∂§∂°Ã√À . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52497 Δª∏ª∞ ºÀΔπ∫∏™ & ∑øπ∫∏™ ¶∞ƒ∞°ø°∏™ . . . . . . .24210 75218 ¢π∂À£À¡™∏ ∞¡∞¶ΔÀ•∏™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24213 52524 Δª∏ª∞ ¶∂ƒπμ∞§§√¡Δ√™ & À¢ƒ√¶√¡π∞™ 24213 55103 Δª∏ª∞ Δ√Àƒπ™ª√À . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24213 52541 Δª∏ª∞ ∂ª¶√ƒπ√À . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24213 52521 Δª∏ª∞ Ã√ƒ∏°∏™∏™ ∞¢∂πø¡ ∞¡∞¶ΔÀ•∏™, ∂¡∂ƒ°. & ºÀ™. ¶√ƒø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52503 Δª∏ª∞ ¢π∞ μπ√À ª∞£∏™∏™, ¶∞π¢∂π∞™ & ∞¶∞™Ã√§∏™∏™ 24213 52537 Δª∏ª∞ °ƒ∞ªª∞Δ∂π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24213 52524 ¢π∂À£À¡™∏ ª∂Δ∞º√ƒø¡ & ∂¶π∫√π¡ø¡πø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 83767 Δª∏ª∞ ∞¢∂πø¡ ∫À∫§√º√ƒπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . 24213 55528 Δ∂áπ∫√ Δª∏ª∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 55516 Δª∏ª∞ Ã√ƒ∏°∏™∏™ ∞¢∂πø¡ √¢∏°∏™∏™ 24213 55505 Δª∏ª∞ ∫Δ∂√ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 54820 Δª∏ª∞ °ƒ∞ªª∞Δ∂π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24213 55531 ¢π∂À£À¡™∏ ¢∏ª√™π∞™ À°∂π∞™ & ∫√π¡ø¡π∫∏™ ª∂ƒπª¡∞™ . . . 24213 55804 Δª∏ª∞ ¶∂ƒπμ∞§§√¡Δπ∫∏™ À°π∂π¡∏™ & À°∂π√¡√ªπ∫√À ∂§∂°Ã√À 24213 55806 Δª∏ª∞ ∫√π¡ø¡π∫∏™ ∞§§∏§∂°°À∏™ . . . . . . . . . .24213 55810 Δª∏ª∞ º∞ƒª∞∫ø¡ & º∞ƒª∞∫∂πø¡ . . . . . . . . . . 24213 55806 ¢π∂À£À¡™∏ ¶ƒøΔ√μ∞£ªπ∞™ ∂∫¶∞π¢∂À™∏™ . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 39634 ¢π∂À£À¡™∏ ¢∂ÀΔ∂ƒ√μ∞£ªπ∞™ ∂∫¶∞π¢∂À™∏™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 47386 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 TH§EºøNIKO KENTPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 EKAB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421064931 ¢EH BÏZ—¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421055555 OTE BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10400 EXPRESS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1154 HELLAS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944121288 X¿ÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745813 TÛ·Áηڿ‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948475814 MËϛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 54817 I¢IøTIKO KTEO . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™ . .2410 237811 ¶I§OTO™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ . . . . . . . . . . .24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24210 61000 A°PIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 92502 BE§E™TINOY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24250 22725 ANø §EXøNIøN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 2421061114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 24210-43333,∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 2421048600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 2421051113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 2421034552. K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360.

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ÕÚÌ·Ù· Ì¿¯Ë˜. 2. √ÌÔÛÔÓ‰›· °˘Ó·ÈÎÒÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ (·Ú¯Èο) - ŒÓ‰˘Ì·, ÚÔ‡¯Ô - ÀÔı¤ÙÂÈ. 3. °ÈÒÚÁÔ˜...: ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ - ÀÔΛÙÚÈÓ˜. 4. ΔÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ ÙÔ˘ ÈÚ›‰ÈÔ˘ - ™‡Ì‚ÔÏÔ ÛÙÔ ÛοÎÈ - ª·˜ ÚÔÛٷهÂÈ ·fi ÙÔÓ ‹ÏÈÔ. 5. ...¶·Û¿˜: Ô “ÔÓËÚfi˜ ‚Â˙›Ú˘” - ∂ıÓÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· ∂Ú¢ÓÒÓ (·Ú¯Èο) - ∞Ú¯Èο ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. 6. ¶fiÏË ÙˆÓ ∏¶∞ ÛÙÔ Δ¤Í·˜ - Ÿ,ÙÈ ¿ÁÁÈ˙ ÁÈÓfiÙ·Ó ¯Ú˘Û¿ÊÈ. 7. ÃÔÚËÁ› ˘ÔÙÚÔʛ˜ (·Ú¯Èο) - ∞ıÒÔ, ·ÔÓ‹Ú¢ÙÔ - μÚÔÓÙÒ, ·¯ÔÏÔÁÒ. 8. ÃÔÚ¢ÙÈÎfi ÂÈÊÒÓËÌ· - ...ªÈÓ §¿ÓÙÂÓ: ÂÚÈ‚fiËÙÔ˜ ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˘ - ∞Ú¯Èο ·fiÛÙÚ·ÙˆÓ. 9. ¶ÔÙ¿ÌÈ Ù˘ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ - °¿ÏÏÔ˜ Ô˘ÙÔÈÛÙ‹˜ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙ‹˜. 10. ΔÔ 680 - ∞Ú¯‹... ÙڤϷ˜ - ÕÚıÔ˘Ú...: ÕÁÁÏÔ˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜. 11. ∞Ú¯·›· fiÏË Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ - ƒÔÌ¤Ú...: °¿ÏÏÔ˜ ËıÔÔÈfi˜. 12. ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ ∫ÔÈÓfi ¶ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ (·Ú¯Èο) - ∂Ï‚ÂÙÈÎfi ÔÙ¿ÌÈ - ΔÂÓو̤ӷ (Â›ÚÚ.). 13. ∂Ù·Ó‹ÛÈÔ˜... ·ÚÈÔ˜ - ΔÔ ÌÔχ‚È ÙÔ˘... ‰Â ÁÚ¿ÊÂÈ - ∞Ú¯Èο ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ηÙÔÈΛ·˜. ∫∞£∂Δ∞ 1. π‰Ú˘Ù‹˜ Î·È ËÁ¤Ù˘ ÙÔ˘ ÎÔÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ πÙ·Ï›· - ÃÚÔÓÈÎfi Â›ÚÚËÌ·. 2. ∏ Ê˘Á‹ ÙÔ˘ ªˆ¿ÌÂı ·fi ÙË ª¤Îη ÛÙË ªÂ‰›Ó· - ºÏÈÙ˙¿ÓÈ. 3. ¶·Ó¤ÌÔÚÊË Á˘Ó·›Î· (ÌÙÊ.) - ∏ÚÒ...: ËıÔÔÈfi˜ - £˘Ì›˙ÂÈ ÙËÓ... ¡Ù¤ÚÂÎ. 4. ŒÏÎÂÈ Á˘Ó·›Î˜ - ÷˚‰Â̤ÓË... ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·. 5. ¶fiÚÙÔ...: ÓËÛ› ÙˆÓ ∞ÓÙÈÏÒÓ - ÕÚıÚÔ... ÁÈ· ÔÏÏ¿ - ¶fiÏË Ù˘ §Â˘ÎÔÚˆÛ›·˜. 6. ÃÚÔÓÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ - ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÔÚÈṲ̂Ó˘ ¯Ú‹Û˘ - ◊Úˆ·˜ ÙÔ˘ ∑ÂÚ¿Ú ÓÙ μÈÏȤ. 7. ¶ÚÒÙÔ˜ Â›ÛÎÔÔ˜ μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ - ¶fiÏË Î·È ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ πÚÏ·Ó‰›·˜. 8. ∫ÔÌ̤ÓË... ÈÙÈ¿ - ∂Ù·ÈÚÈο ·Ú¯Èο - •˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÏÂ›‰Â˜. 9. §fiÊÔ˜ Ù˘ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì - ...¡ÙÈÎ: ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ äÚÌ·Ó ª¤Ï‚ÈÏ - ∂ÚÒÙËÛË... ÂÚ›ÂÚÁÔ˘. 10. ∂›ÔÓ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ - ∞fiÚÈÛÙË ·ÓÙˆÓ˘Ì›·. 11. ªÂÁ¿ÏË Ú¿‚‰Ô˜ - ∂˘ÓÔ˚Îfi... Ù¤ÏÔ˜.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 15.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 11.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. 8-24/7/2011 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞-ΔƒπΔ∏-Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 15.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 11.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ºÔÚÙËÁ¿: ª¤¯ÚÈ 10 Ì. & 25-26 ÙfiÓÔ˘˜. ∫ƒ∞Δ∏™∂π™: VIS TRAVEL ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 24210 31059, 31060 FAX: 24210-34835 e-mail: vistravel@otenet.gr

12. ¶ÔÙ¿ÌÈ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ - ¶fiÏË Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ - ΔÚ·Â˙Èο ·Ú¯Èο. 13. πÙ·ÏÈο... Ù· Ó¤· ÙÔ˘ - ªÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î·È... ·‚Ï·‚‹ - ∂Ï·ÊÚ‡ ÚfiÁÂ˘Ì·. ∏ §À™∏ √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. Δ∂£øƒ∞∫π™ª∂¡∞ 2. √°∂-πª∞Δπ√-∞¡ 3. §π∞°∫∞™-øÃ∂™ 4. πƒ√√-Δ∂¡Δ∞ 5. ∞∞§∏-∂π∂-√μ∞ 6. √™Δπ¡-ªπ¢∞™ 7. π∫À-∞¢√§√-∞Ãø 8. √¶∞-√™∞ª∞-∂∞ 9. ∂À∏¡√™-ª¶§∞¡ 10. ö-Δƒ-Ã∂π§π 11. Δ∞ª∞™™√™-√™∂¡ 12. ∂∫¶-∞∞ƒ-Δ™πΔ∞ 13. ™π√ƒ-™∫∞π-√∂∫. ∫∞£∂Δ∞: 1. Δ√§π∞Δπ-∂ÃΔ∂™ 2. ∂°πƒ∞-∫√À¶∞∫π 3. £∂∞-§√À¶∏-ª¶√ 4. °√∏™∞¡Δ∞ 5. ƒπ∫√-Δ∞-√ƒ™∞ 6. ∞ª∞-∂π¢√™-™∞™ 7. ∫∞™Δπ¡√™-∫√ƒ∫ 8. πΔ-∂∂-§∞ª∂™ 9. ™πø¡-ª√ª¶π-Δπ 10. ª√ÃΔ√π-∞§§√™ 11. ƒ∞μ¢∞-∞π™π√ 12. ¡∞∂-∞∞Ã∂¡-∂Δ∂ 13. ∞¡™∞-™ø∞-™¡∞∫.

∫ƒπ√™: ªfiÓÔ ÔÈ ÍÂοı·Ú˜ Û˘Ìʈӛ˜ ı· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÙÂ Î·È Ó· ¿ÚÂÙ ۈÛÙ¤˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÛÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Û·˜ ÙÔ̤·, ÌËÓ ·ÓÔ›ÁÂÛÙ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÎfiÌË, ‰ÂÓ ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 4-30-22-12-34-9. Δ∞Àƒ√™: ™‹ÌÂÚ· ·Û¯ÔÏËı›Ù ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ Ì ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ˘Á›·˜ Û·˜, οÓÙ ¤Ó· È·ÙÚÈÎfi ÙÛÂÎ · Î·È ¿Óˆ ·’ fiÏ· ‚Ú›Ù ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙ›ÙÂ, ¤¯ÂÙ ٷϷÈˆÚ‹ÛÂÈ Ôχ ÙËÓ ˘Á›· Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 24-30-22-12-3-9. ¢π¢Àª√π: Δ· ¤ÓÙÔÓ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ı· Û·˜ ‚¿ÏÔ˘Ó Û ÂÚÈ¤ÙÂȘ Û‹ÌÂÚ·, ·˜ ›ÛÙ ÈÔ ÂÁÎÚ·Ù›˜. ªÈÏ‹ÛÙ ‹ÚÂÌ· Ì ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Û·˜ Î·È Î¿ÓÙ ÎÔÈÓ¿ Û¯¤‰È· ÁÈ· Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 13-20-44-39-3-22. ∫∞ƒ∫π¡√™: ¶Ôχ ·Á¯Ò‰Ë˜ Î·È ÎÔ˘Ú·ÛÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ, ÌËÓ ÙË ÊÔÚÙÒÓÂÙÂ Î·È ¿ÏÏÔ, ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ÌÂٷʤÚÂÙ ڷÓÙ‚ԇ Î·È ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ ̤ڷ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 47-30-28-22-1329. §∂ø¡: ∫·Ï‹ ̤ڷ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹, Ì›· ÚfiÙ·ÛË, Û˘˙‹ÙËÛË ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ı· οÓÂÙ ı· Û·˜ ‰ÒÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ¯·Ú¿ Î·È ÈηÓÔÔ›ËÛË, ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙȘ ‚Ú·‰ÈÓ¤˜ ÒÚ˜, ·ÔʇÁÂÙÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜, ı· ÂÈÎÚ·Ù› ¤ÓÙ·ÛË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-44-12-3-8. ¶∞ƒ£∂¡√™: ¡Â˘ÚÈÎfiÙËÙ· ı· ΢Úȷگ› Û‹ÌÂÚ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÙ ÙËÓ „˘¯Ú·ÈÌ›· Û·˜ Û fi,ÙÈ Î·È Ó· ÚÔ·„ÂÈ, ̤ڷ Â›Ó·È ı· ÂÚ¿ÛÂÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 2-11-30-29-4-23. ∑À°√™:¶ÔÏϤ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜ ¤¯ÂÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ, ÍÂÎÈÓ‹ÛÙ ӷ ‚¿˙ÂÙ Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜ Û¯¤‰È· Î·È ÛÙfi¯Ô˘˜, ÌfiÓÔ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ›ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· Ù· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

Û‹ÌÂÚ· 6-40-3-12-34-9. ™∫√ƒ¶π√™: ∫·Ï›ÛÙ ۋÌÂÚ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÙ Ì ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Û·˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ Û¯¤Û˘ Û·˜, ·Ó ›ÛÙ ·‰¤ÛÌ¢ÙÔÈ ‹ ÁÈ· οÔÈ· ·ÁÔÚ¿ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Â¿Ó Â›ÛÙ ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤ÓÔÈ, fiˆ˜ Â›Û˘ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÙ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Û·˜ ÁÈ· ÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Û·˜ ÎÔÈÓfi ̤ÏÏÔÓ ÙÔ ÔÔ›Ô ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÏÏ·Á¤˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-60-55-45-6-32. Δ√•√Δ∏™: £· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â¯ı›Ù ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘ Û·˜ Î·È ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ ÙÔ˘, fiÛÔ Î·È Ó· ÌË Û·˜ ·Ú¤ÛÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ‹ ›¯·Ù ¿ÏÏ· Û¯¤‰È· ÂÛ›˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi Û·˜ ̤ÏÏÔÓ, Â¿Ó ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ó· ›ÛÙ ̷˙› ¿ÚÙ ÙÔ ·fiÊ·ÛË Î·È ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ ÈÔ Î¿Ùˆ, Ì ÙËÓ ›ÂÛË ‰ÂÓ ı· ηٷʤÚÂÙ οÙÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 12-49-30-2234-3. ∞π°√∫∂ƒø™: ¶Ôχ ıÂÙÈ΋ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Û·˜ Î·È ÂȉÈο ÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Ô˘ ÂΛ ¤¯ÂÙ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â‡ÓÔÈ·, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÙ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ÌËÓ ÂÚÈ̤ÓÂÙ ÚÒÙ· Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÔÈ ‹‰Ë ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 36-20-22-12-4-8. À¢ƒ√Ã√√™: ∂¿Ó ‰ÂÓ ı¤ÏÂÙ ӷ ‚ÚÂı›Ù ¯ˆÚ›˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û‹ÌÂÚ·, ÎÚ·Ù‹ÛÙ ¯·ÌËÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ Î·È ÌË ÛËÎÒÓÂÙ ÙÔÓ ÙfiÓÔ Ù˘ ʈӋ˜ Û·˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓfi Û·˜ ‹ ÙÔ˘˜ ·ÓˆÙ¤ÚÔ˘˜ Û·˜. ŸÛÔ Î·È Ó· Û·˜ ÚÔηϤÛÔ˘Ó ·Ú·Ì›ÓÂÙ „‡¯Ú·ÈÌÔÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-49-33-104-38. πã∂π™: ªÂ ¤ÓÙÔÓÔ ÚÔÌ·ÓÙÈÛÌfi ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û·˜ ̤ڷ, ı¤ÏÂÙ ӷ ʈӿÍÂÙ ‰˘Ó·Ù¿ Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ Û·˜ ÚÔ˜ ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜, οÓÙ fi,ÙÈ Û·˜ ¢¯·ÚÈÛÙ› ·ÚΛ ÂÛ›˜ Ó· ÓÈÒıÂÙ ηϿ, ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ÚfiÛˆÔ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙË ˙ˆ‹ Û·˜ Î·È ÙË ‰È·Ù·Ú¿ÛÛÂÈ Â˘¯¿ÚÈÛÙ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 19-49-30-3-2-11.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

¶∂ª¶Δ∏ 23 π√À¡πOY 2011

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

∏ ™¿ÓÙÈ... Ê˘ÛÈο ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 10.45 11.00 12.00 14.00 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 18.45 19.00 20.00 21.00 22.00 24.00 01.30

£¤·ÙÚÔ ÛÎÈÒÓ ∏ ÎÔ˘ÓÂÏÔ‡ÔÏË ΔÔ ÙÛ›ÚÎÔ Ù˘ Δ˙Ô Δ˙Ô ª›ÎÈ ª¿Ô˘˜: ¶·›˙ˆ Î·È Ì·ı·›Óˆ ¶ÚˆÈÓ¿ÎÈ· ªÔ˘ÚÌÔ˘Ï‹ıÚ˜ ¶ÈÙÛÈÚ›ÎÈ· ™ÙÔ Î¿ÌÈÓÁÎ °˘Ó·›Î˜ √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ ¶¤ÂÚ ∞Ó ™ÔÙ, ÙÔ fiÓÂÈÚÔ ÂÓfi˜ Û·ÏÔ˘ ∑·Î Î·È ∫fiÓÙÈ ÂÓ ψ √È Ì¿ÁÔÈ ÙÔ˘ °Ô˘¤‚ÂÚÏÈ ¶Ï¤È˜ Escape Art@ert.gr ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÙ¿ ªÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ (∂) ∏ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ “πÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ªÚÔÓÍ” Escape (∂) Art@ert (∂)

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

07.30 08.30 10.30 10.40 11.00 11.05 11.30 12.30 13.00 14.30 15.00 ·È‰È¿ 15.30 16.00 17.00 17.05 18.30 19.00 20.00 20.30 21.45 22.00 23.00 24.00 00.30 01.30 02.30 03.00 03.30 04.30

ŸÙ·Ó Ë Ê‡ÛË ÂΉÈÎÂ›Ù·È ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ̤ڷ ∂ÓÙÔÌÔÛÎfiÈÔ √ ·Ô‡˜ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ÌÔ˘ ªÈÎÚÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ∏ ™¿ÓÙÈ... Ê˘ÛÈο ∏ ÂȉÚÔÌ‹ Ù˘ ÁÈÁ·ÓÙÈ·›·˜ ̤‰Ô˘Û·˜ ª·ÁÂÈÚÈ΋ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ª·ı‹Ì·Ù· Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜ ÁÈ· Ù· ∂Ú¢ÓËÙ¤˜ ÙˆÓ ÙÚÔÊÒÓ ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶¤ÓÙ ηÈ... √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ ÛÔÚ √È ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ª·Î §¤ÔÓÙ Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙË ÁË ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·ÎfiÙÚÔÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ: Δ˙¤ÓÁÎȘ Ã·Ó ∂ÁÎÏ‹Ì·Ù· ¶¤ÓÙ ηÈ... (∂) °›Ó ¤Ó· Ì ٷ Ï¿ÛÌ·Ù· ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ÎÔ˘˙›Ó· ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ Â›Ó·È Ì›·

¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

06.00 10.30 12.30 16.00 17.30 17.45 18.45 20.00 21.00 21.30 21.45 01.15 01.30 03.30 04.30

“∫·ÏË̤ڷ” Ì ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ∞˘ÙÈ¿ ∂‰Ò Î·È ÙÒÚ· ¶Ôχ ÌÏ· ÌÏ· ŸÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ That’s life ™‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ ÕÎË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ Auto ALTER ∑Ô‡ÁÎÏ· Auto ALTER ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∑›Ó· À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ (∂)

06.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 18.00 18.15 19.00 20.45 21.00 22.00 23.00 00.45 01.15 02.45 04.30

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰·-best of ∂ȉ‹ÛÂȘ Œ¯ÂÈ ÁÔ‡ÛÙÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÔÓfiÁÚ·ÌÌ· “√ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÚÂÏ¿ıËΔ ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÔ ÎÔ˘Ù› Ù˘ ¶·Ó‰ÒÚ·˜ 3three NET ∂ȉ‹ÛÂȘ “PVC-1” Œ¯ÂÈ ÁÔ‡ÛÙÔ (∂) ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· (∂)

111111111111111111111111111

06.00 10.00 13.00 14.00 15.00 15.45 17.25 17.30 18.00 18.50 19.50 20.40 21.00 21.45 22.00 23.00 00.15 01.15 02.15 03.15 03.45 04.45

¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ ™∫∞´ ÙÒÚ· ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ ∫ËÔ˘Ú¤Ì·Ù· (∂) Nigella bites ™∫∞´ life ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Δ· ÈÔ ·ÛÙ›· ‚›ÓÙÂÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ It’s me or the dog Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· The Giza Bar ∂ȉ‹ÛÂȘ ECO news 24 CSI ¡¤· ÀfiÚÎË: ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Dexter Amstel live (∂) ∞›ı·Ó˜ ÛÙÈÁ̤˜ Paranormal State Natural mysteries The Oprah Winfrey show

£E™™A§IA TV

22.00 23.10 00.10 01.10

√ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ∂ȉ‹ÛÂȘ ª·ÁÈÎfi˜ Ê·Ófi˜ ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ÂÊ¢ڤÛÂˆÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ √È ªÔÁÁfiÏÔÈ √È ÌÂÁ¿Ï˜ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ·ÈÒÓ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ™Î¿ÚÏÂÙ ¶›ÌÂÚÓÂÏ ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ÂÊ¢ڤÛÂˆÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ

06.00 07.00 10.00 13.00 14.00 15.00 16.00 16.50 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.10 00.15 01.00 01.15 02.15 03.15 04.15 05.00

μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ¶ƒøπ¡√ mou ªÔ˘ÎÈ¿ Î·È Û˘¯ÒÚÈÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡ÙfiÏÙÛ ‚›Ù· ª+ª ∂ȉ‹ÛÂȘ Singles Patty, Ë ÈÔ fiÌÔÚÊË ÈÛÙÔÚ›· 50-50 ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ∂˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ Ì·˙› Damages Metropolis ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ˙ˆ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ¤˙ËÛ· ŒÓÔ¯Ë ·Á¿Ë ¶·Ï›ÚÚÔÈ· ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ºÈÏÔ‰Ô͛˜

21.30 23.00 23.50 01.25 03.00

∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) °ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ªÔ˘ÛÈÎfi ËÌ›ˆÚÔ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· “Darling” °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ¢ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂) “√ ‡ÚÁÔ˜ Ê¿ÓÙ·ÛÌ·”

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

06.00 07.00 10.00 12.50 13.00 13.30 14.30 14.40 15.40 15.50 16.50 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.00 01.10 01.20 02.20 03.20 04.20 04.50 05.20

º›Ï· ÙÔ ‚¿ÙÚ·¯fi ÛÔ˘ ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· 10 Ì 1 Ì·˙› ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ Play and win ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ Play and win ΔÔ ∫·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Kyle Xy The secret life of the American teenager ∂ÁÎÏ‹Ì·Ù· ∂ȉ‹ÛÂȘ Ezel True blood §·˜ μ¤Áη˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂ ·Á¿Ë Americas got talent §fiÏ· ΔÔ ∫·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun ∫Ú˘Ê¿ ÌÔÓÔ¿ÙÈ·

¶H§IO 48 UHF

07.00 10.00 13.00 13.15 16.00 17.55 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.15 02.15 03.30 04.30 04.45

¶¿Óˆ ÛÙËÓ ÒÚ· ∫·Ê¤˜ Ì ÙËÓ ∂ϤÓË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ (E) ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È (∂) ¶¿Ì ·Î¤ÙÔ-best of √È ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ª¿ÈÎÏ Δ˙¿ÎÛÔÓ Sex and the city The big game ÕÏϷͤ ÙÔ ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ

111111111111111111111111111

06.00 06.50 08.00 09.30 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 16.00 17.00 18.00 18.45 21.00

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

06.00 07.30 08.15 09.15 10.15 12.00 13.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 23.45 00.15 02.30

∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· TV XøSTESS ∂ȉ‹ÛÂȘ Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ £‡ÌÈÔ Astitvia £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ √˘‰¤Ó ÎÚ˘ÙfiÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ TV ÃøSΔ∂SS (∂) √˘‰¤Ó ÎÚ˘ÙfiÓ (∂) ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.00 06.45 07.30 10.10 10.40 11.00 11.30 12.30 13.30 15.45 17.45 17.50 19.45 21.00 22.00 23.45 00.45 01.45 04.00

™ÙÔÓ ¤‚‰ÔÌÔ Ô˘Ú·Ófi ∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· ¶ÚˆÈÓ‹ ÌÂϤÙË πÛÙÔڛ˜ Ì ÙÔ˘˜ ΔÔÌ Î·È Δ˙¤ÚÈ ¡Ù·Î ¡ÙfiÙ˙ÂÚ˜ °Ô‡ÓÙÈ Ô ÙÚ˘ÔÎ¿Ú˘‰Ô˜ ª·Ú›·, ¿ÁÁÂϤ ÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Super Star ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ˙ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ºÒÙ˘-ª·Ú›· live ∂ȉ‹ÛÂȘ Life “√ ¿ÏÏÔ˜” Moonlight Nip/Tuck “Robocop 3” “ŸÛÌÔÛȘ Δ˙fiÔ˘Ó˜”

111111111111111111111111111

08.00 09.30 10.30 12.00 15.00 17.00 18.00 19.30 21.00 22.00 24.00 01.00 01.30 03.30 04.30

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ª·ÁÂÈڤ̷ٷ ∂ȉ‹ÛÂȘ MAD: OK ∂ȉ‹ÛÂȘ ƒÂÔÚÙ¿˙ ∏ ÒÚ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶fiÎÂÚ bonus ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· (∂)

£Â¿Ì·Ù· £∂ƒπ¡√ ™ÈÓÂÌ¿ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ §¤Û¯Ë, Cine ªÂÛfiÁÂÈÔ˜

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS

∂•øƒ∞´™Δπ∫∏

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 23-29/6/11

www.exoraistiki.gr exoraistiki@hotmail.com 09.30 16.00 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 21.00

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

ΔÚ›ÙË 21/6, ΔÂÙ¿ÚÙË 22/6, ¶¤ÌÙË 23/6

... ÙÔ cine ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ Ù·ÈÓ›·

“Δ√ °ƒ∞ªª∞ ¶√À ∞§§∞•∂ Δ∏ ∑ø∏ ª√À” Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· °π∞¡ ™∞ªπ∂§ Î·È ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ™√ºπ ª∞ƒ™√, ªπ™∂§ ¡Δπ∫√™√, ∑√¡∞£∞¡ ∑∞∫∂, ∂ªª∞¡π∂§ °∫ƒ√¡μ√§.

¶ÚÔ‚ÔϤ˜: ª√¡√ ªπ∞ ¶ƒ√μ√§∏. ŒÓ·ÚÍË ÛÙȘ 21.30.

Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∞π£√À™∞ 1: CARS 2 ª∂Δ/¡√ (ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È·): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.30. BEASTLY: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.45, 22.30, 00.15. ∞π£√À™∞ 2: ¶∂πƒ∞Δ∂™ Δ∏™ ∫∞ƒ∞´μπ∫∏™: ™∂ ∞°¡ø™Δ∞ ¡∂ƒ∞ 3D: ¶¤ÌÙË-¢Â˘Ù¤Ú·: 20.15. CARS 2 3D ª∂Δ/¡√ (ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È·): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.00. HANGOVER 2 (Έ̈‰›·): ¶¤ÌÙË-¢Â˘Ù¤Ú·: 23.00. TRANSFORMERS 3D: ΔÚ›ÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 29-30/6: 20.15, 23.30. ∞π£√À™∞ 3: KUNG FU PANDA 2 ª∂Δ/¡√ (ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È·): ¶¤ÌÙË-¢Â˘Ù¤Ú·: 18.15. Δ√ ∞™À§√ (ıÚ›ÏÂÚ): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 21.30, 00.00. SUPER 8 (ÂÚÈ¤ÙÂÈ·): ¶¤ÌÙË-¢Â˘Ù¤Ú·: 22.45, ΔÚ›ÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.15. X-MEN: ∏ ¶ƒøΔ∏ °∂¡π∞ (ÂÚÈ¤ÙÂÈ·): ¶¤ÌÙË-¢Â˘Ù¤Ú·: 20.00. ∞π£√À™∞ 4: TRANSFORMERS 3D: ΔÚ›ÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË 29-30/6: 19.00, 22.15. CARS 2 3D À¶√ΔπΔ§π™ª∂¡√ (ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È·): ¶¤ÌÙË-¢Â˘Ù¤Ú·: 19.15, ΔÚ›ÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.00.

¡Â·ÓÈ΋ ÛÂÈÚ¿, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2005, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¡Ù¤È‚ÈÓÙ °Ô˘›ÓÈÓÁÎ. ¶·›˙Ô˘Ó: ™·ÚÏfiÙ ÕÚÓÔÏÓÙ, Δ˙·ÛÌ›Ó ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ˜, Δ˙¿ÛÙÈÓ ªÚ¿ÓÙÏÂ˚.

∏ Ó·ڋ ™¿ÓÙÈ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ¿ıÔ˜ Ì ‰ÈÂıÓ‹ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Î·È ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ŸÛÔ Ù˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÔÈ ÔÏÏÔ› Ê›ÏÔÈ, ÔÈ ÚÔÌ·ÓÙÈΤ˜ Ù˘ ÂÚÈ¤ÙÂȘ Î·È Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·‰ÂÚÊfi˜ Ù˘. ∑ÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ù˘, Â›Ó·È Ì·ı‹ÙÚÈ· Á˘ÌÓ·Û›Ô˘, Î·È Ï·ÙÚ‡ÂÈ Ó· ·Ú·ÙËÚ› Î·È Ó· ·Ó·Ï‡ÂÈ ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ˙ÒˆÓ. °È· ηϋ Ù˘ Ù‡¯Ë ÔÈ ‰‡Ô ηχÙÂÚÔ› Ù˘ Ê›ÏÔÈ ÙËÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Û’ ·˘Ù‹ Ù˘ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ÙËÓ ‚ÔËıÔ‡Ó Ó· ÙËÓ Ê¤ÚÂÈ ÂȘ ¤Ú·˜. ™ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Ë ™¿ÓÙÈ ÚÔÛ·ı› Î·È ¿ÏÈ Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ŸÔ˘ÂÓ ÕÓÙÔÓÈ. ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ı· ÙÔÓ ¿ÂÈ Û ÌÈ· ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˙·˙ Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi Ù˘.

∂Δ3 11.05

√ ¿ÏÏÔ˜ ¢Ú·Ì·ÙÈ΋ Ù·ÈÓ›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2008, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ ŒÈÚ. ¶·›˙Ô˘Ó: §›·Ì ¡›ÛÔÓ, ∞ÓÙfiÓÈÔ ª·ÓÙ¤Ú·˜, §fiÚ· §›ÓÂ˚.

√ ¶›ÙÂÚ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÊÈÏ‹Û˘¯Ô˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂȿگ˘. ŸÙ·Ó ÌÂÙ¿ ·fi 20 ¯ÚfiÓÈ· Á¿ÌÔ˘ Ë Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ §›˙· ÙÔÓ ÂÁηٷÏ›ÂÈ, ʇÁÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ οو ·fi Ù· fi‰È· ÙÔ˘. ¶ÚÔÛ·ı› Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ÙÈ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â› Î·È ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ¤Ó· ÛËÌ›ˆÌ· Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘. ª·ı·›ÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ˘Ê‹ ˙ˆ‹ Ù˘, ÌÈ· ˙ˆ‹ ηϿ ÚÔÛÙ·ÙÂ˘Ì¤ÓË ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ Î·È ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘˜. ΔÔÓ Î˘Úȷگ› Ô ı˘Ìfi˜ Î·È ÎfiÓÙÚ· ÛÙË Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ Ù˘ ÎfiÚ˘ ÙÔ˘ Ô ¶›ÙÂÚ ‰ÂÓ ı· ·ÚÁ‹ÛÂÈ Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÙÔ˘ Î·È ı· ÙÔÓ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ì¿ıÂÈ fi,ÙÈ ÌÔÚ› ÁÈ· ÙË §›˙· Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¿ÓÙÚ· ÛÙË ˙ˆ‹ Ù˘...

STAR 22.00

πÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ªÚÔÓÍ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1993, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ƒfiÌÂÚÙ ¡Ù ¡›ÚÔ. ¶·›˙Ô˘Ó: ƒfiÌÂÚÙ ¡Ù ¡›ÚÔ, ΔÛ·˜ ¶·ÏÌÈÓÙ¤ÚÈ, ºÚ¿ÓÛȘ ∫¿Ú·.

√ ÂÓÓÈ¿¯ÚÔÓÔ˜ ∫ÔÏfiÙ˙ÂÚÔ Á›ÓÂÙ·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ÌÈ·˜ ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ ·fi ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ÁοÓÁÎÛÙÂÚ ™fiÓÈ. √ ÌÈÎÚfi˜ ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ·Ôηχ„ÂÈ ÛÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÙÔ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ Î·È ÙfiÙÂ Ô ™fiÓÈ ÙÔÓ ·›ÚÓÂÈ ˘fi ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÎÈ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÙÔ˘ Ì·ı·›ÓÂÈ Ù· ÎfiÏ· Ù˘ “‰Ô˘ÏÂÈ¿˜” . ΔfiÙ ·Ú¯›˙ÂÈ ¤Ó·˜ ·ÁÒÓ·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ∫·ÏfiÙ˙ÂÚÔ Î·È ÙÔÓ ÁοÓÁÎÛÙÂÚ, ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÂÏÈο ÙÔ ÌÈÎÚfi. °È· Ù· ÂfiÌÂÓ· ÔÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ·, ηıÒ˜ Ô ™fiÓÈ Á›ÓÂÙ·È ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÈÔ ‰˘Ó·Ùfi˜, Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ı· ·Ï¤„ÂÈ Ì Ӈ¯È· Î·È Ì ‰fiÓÙÈ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ Ì·ÊÈfi˙Ô˘.

∂Δ1 22.00

√È ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ ÙÔ˘ Michael Jackson ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2009, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÕÓÓÈ ∫ÔÛfiÊ.

√ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ∑·Î ¶ÂÚ¤ÙÈ ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ηٿ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ Michael Jackson ÂÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·fi ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÂÚÈԉ›·˜ ÙÔ˘ ¤ˆ˜ Î·È ÙÔÓ ·ÈÊÓ›‰ÈÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘. √ ¶ÂÚ¤ÙÈ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÚfiÛ‚·ÛË Û Û¿ÓÈÔ ÊÈÏÌÈÎfi ˘ÏÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÚfiÛˆ· “ÎÏÂȉȿ” ÙÔ˘ ÛÙÂÓÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ Ô, fiˆ˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜, Û˘ÁÁÂÓÈο Î·È ÊÈÏÈο ÚfiÛˆ·, ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÈ ÙÔ ÎÔ˘‚¿ÚÈ ÙÔ˘ Ì˘ÛÙËÚ›Ô˘ Ì ÙÚfiÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ˘‡ı˘ÓÔ Î·È ·ÔÎ·Ï˘ÙÈÎfi.

ALPHA 23.00

PVC-1 ¶ÔÏÈÙÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2007, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™‡ÚÔ˘ ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¡Ù·ÓÈ¤Ï ¶·¤˙, ÃÔ‡ÁÎÔ ¶ÂÚ¤ÈÚ·, ∞ÏÌ¤ÚÙÔ ™ÔÚÓfi˙·.

ΔÔ 2000, Û ÌÈ· ·ÁÚÔÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∫ÔÏÔÌ‚›·˜, ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Î·È Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Ù˘ ¤ÂÛ·Ó ı‡Ì·Ù· ÌÈ·˜ ·Û˘Ó‹ıÈÛÙ˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÁÈ· χÙÚ· 7.000 ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ. ΔÚÔÌÔÎÚ¿Ù˜, ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Â›Ó·È ÏÔ‡ÛÈ·, ·ÁÈ‰Â‡Ô˘Ó Ù· ̤ÏË Ù˘ Î·È ··ÈÙÔ‡Ó Ï‡ÙÚ·. ΔÔÔıÂÙÔ‡Ó ÛÙÔ Ï·ÈÌfi Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ¤Ó·Ó ÂÎÚËÎÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ÌËÙ¤Ú· Ó· Á›ÓÂÈ Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÌÈ· ˆÚÔÏÔÁȷ΋ ‚fiÌ‚· Î·È Ó· ‚ÚÂı› ·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓË Û ·Û‡ÏÏËÙ˜ Û˘Óı‹Î˜ „˘¯ÔÏÔÁÈ΋˜ Î·È ÛˆÌ·ÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘. ∏ Á˘Ó·›Î· Î·È Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Ù˘ οÓÔ˘Ó ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ó· ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙË ‚fiÌ‚·, ηıÒ˜ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÌÂÙÚ¿ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·. °˘ÚÈṲ̂ÓË ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ Ì ÌÈ· Ï‹„Ë, Ë Ù·ÈÓ›· Â›Ó·È ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓË ·fi ÌÈ· ·ÏËıÈÓ‹ ÈÛÙÔÚ›·.

¡∂Δ 01.15


¤ÓıÂÓ&¤ÓıÂÓ

40

T˘ EϤÓ˘ ™Ù·ÌÔ‡ÏË, stamouli@e-thessalia.gr

¶¤ÌÙË 23 IÔ˘Ó›Ô˘ 2011

™‹ÌÂÚ· είναι η μέρα του αναγνώστη, όπως πολύ χαί-

M NÔ˘ μ·ı‡ Ú¿ÛÈÓÔ Î·È ÌÏÂ Η τάση παρελθοντολογίας δεν έχει πάψει να εκδηλώνεται από τους πολιτικούς, ακόμη και στις πιο κρίσιμες ώρες. Αντί να εστιάζονται πώς θα απεγκλωβιστεί από την παρούσα κρίTÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË P¿ÏÏË ση η οικονομία, εξαντλούνται στο χθες. Σε κοκορομαχίες, που δυσκολεύουν την υπόθεση ενός ρεαλιστικού, ειλικρινούς και υπεύθυνου διαλόγου. Αυτή τη φορά μάλιστα το σημείο τριβής δεν βρισκόταν στη συνηθισμένη αναφορά ποια από τις κυβερνήσεις των τελευταίων δεκαετιών ευθύνεται περισσότερο για την αρχή του καταστροφικού υπερδανεισμού της χώρας, αλλά με ποια κυβέρνηση επέστρεψε η δημοκρατία στον τόπο. Καθώς η αντιπαράθεση γυρνούσε πίσω στις αρχές της δεκαετίες του ’80, μετά την τοποθέτηση του Θ. Πάγκαλου, το κλίμα στη Βουλή δεν άργησε να πολωθεί. Σε μια περίοδο που υπήρξαν προσπάθειες αναζήτησης κοινών σημείων στην οικονομική πολιτική, με περιθώρια σύγκλισης ακόμη και την ίδια μέρα στη Βουλή, είχε προηγουμένως φανεί ότι οι διαφορές των δύο μεγαλύτερων κομμάτων είναι μάλλον μικρότερες απ’ ό,τι εμφανίζονται συνήθως πριν τις εκλογές. Σε σύγκριση με τις καθαρές ιδεολογικές αντιθέσεις που εμφάνιζαν τα κόμματα εξουσίας πριν τριάντα χρόνια, όταν το βαθύ μπλε ξεχώριζε καθαρότερα από το βαθύτερο πράσινο χρώμα, ένα μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης αισθάνεται στις μέρες μας ότι υπάρχουν περιθώρια για πολιτικές σε ενδιάμεσους τόνους. Το πλαίσιο πολιτικής που διέκρινε τον έναν κομματικό σχηματισμό από τον άλλο δεν δείχνει άλλωστε να είναι τόσο συμπαγές όσο άλλοτε. Στην ουσία η διαχωριστική γραμμή είναι αυτή που χωρίζει το νέο από το παλιό, το ανανεωμένο από το συντηρητικό. Με το πέρασμα των χρόνων οι διαφορές μεταξύ κομμάτων εδράζονται πια σε εκείνες τις επιλογές που θέλουν να φέρουν το καινούριο και να οικοδομήσουν το αύριο και στις άλλες που προτιμούν την ακινησία και το βλέμμα προς τα πίσω. Πάντως ακόμη κι αν ανατρέξει κανείς στο παρελθόν και προσέξει καλύτερα όσα διδάσκει, οι μεγάλοι πολιτικοί δεν έχουν ξεχωρίσει τόσο για τα μικροπολιτικά παιγνίδια, όσο για τις γενναίες αποφάσεις. rallis@e-thessalia.gr

ρομαι νάναι κάθε μέρα, γιατί τι άλλο μπορεί να είναι μια τοπική εφημερίδα και οι στήλες της, εκτός από τη φωνή των αναγνωστών της... Ο άνθρωπος που τηλεφώνησε έχει στο σπίτι του, ηλικιωμένο που ζει με συσκευή οξυγόνου. Με τη συσκευή οξυγόνου ο πατέρας, με την ψυχή στο στόμα ο γιος, αυτές τις μέρες που οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ είναι σε 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες και η διακοπή του ρεύματος, κρέμεται πάνω από τα κεφάλια τους. “Ο πατέρας μου δεν ζει χωρίς οξυγόνο”, μου είπε. “Και σαν τον πατέρα μου, υπάρχουν χιλιάδες σε ολόκληρη την Ελλάδα...” Να πω πως δεν τον καταλαβαίνω στην αγωνία του; Αυτό που φαίνεται πάντως περισσότερο να τον πικάρει, είναι ό,τι διάβασε και γράφηκε στον Τύπο, ως ανακοίνωση της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ κεντρικά, του συνδικαλιστικού οργάνου δηλαδή των εργαζόμενων στη Δημόσια Επιχείρηση. “Είναι ειρωνία να λες σε έναν άνθρωπο που υποστηρίζεται μηχανικά, ότι σε όλες τις πόλεις υπάρχουν Νοσοκομεία, τα οποία, παρά τις διακοπές ρεύματος που κάνουμε εμείς, έχουν γεννήτριες και λειτουργούν χωρίς πρόβλημα. Εκεί να πάτε, όσοι δεν μπορείτε να αναπνεύσετε, μόλις σας κατεβάσουμε το διακόπτη... Αυτό σε ελεύθερη μετάφραση διάβασα στην ανακοίνωση της ΓΕΝΟΠ και βγήκα από τα ρούχα μου”, μου είπε. Πόσοι άλλοι σαν αυτόν; Πολλοί, είναι βέβαιο... Αλλά είπαμε: Το ατομικό, το προσωπικό δράμα και πρόβλημα, είναι σα να μην υπάρχει, όταν προβάλλονται συλλογικά αιτήματα. Όταν όμως, το προσωπικό είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου, ώπα... Για να πέσει, λοιπόν, φως και σ’ αυτές τις περιπτώσεις, για να μη χάσουμε τον ανθρώπινο μπούσουλα.

“Θέλω να πουλήσω τσιτσίραβλα από τις Μηλιές στην παραλία. Μπορώ;”, ειρωνεύτηκε την εικόνα παζαριού που έχει πλέον η παραλία του Βόλου, αναγνώστης μας, χθες το πρωί. Πικραμένος με όσα βλέπει στην καθημερινή του βόλτα, τα απαρίθμησε, αν και γνωστά πια: Στην άσφαλτο ξαπλωμένες τσάντες και τζατζαλικά, παρακεί λουκουμάδες με την τσίκνα του καμένου λαδιού να σπάει μύτες, πιο κάτω καλαμποκάδες που ενίοτε πωλούν και φρέ-

σκα... αυγά (“άραγε ακολουθούν και οι κότες;”), στη γωνία του πάρκου εσχάτως και ...χαλβατζίδικο με τις γεννήτριες να χαλούν τον τόπο... “Ποιος δίνει τις άδειες, βρε παιδιά;”, η αγανάκτηση... Ποιος ελέγχει θα λέγαμε εμείς, αυτό το ξέφραγο αμπέλι; Ουδείς... Το λοιπόν καλέ μου φίλε, κατέβασε τα τσιτσίραβλα κι αν σου βρίσκεται και κανένα μήλο, χαμένο δεν θα πάει. Όλα τα σηκώνει αυτό το μπάχαλο...

ºˆÙfi: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °È¿ÓÓ·ÚÔ˜

T‡Ô˜

∏ ·ÏÈ¿ Ì·˜ fiÏË, Ù· ¶·ÏÈ¿ Ì·˜, Á›ÓÔÓÙ·È Ì¤Ú· ÙË Ì¤Ú·... ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ªÈ·Ó ¿ÏÏË fi„Ë ·ÔÎÙÔ‡Ó ÎÙ›ÚÈ· Ô˘ Ù· ’ÙÚˆÁÂ Ë ÂÁηٿÏÂÈ„Ë, Ì ÙËÓ Â·Ó¿¯ÚËÛ‹ ÙÔ˘˜, ˆ˜ ¯ÒÚÔÈ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ È·.... ∫·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô fiÙÈ Ù· ¶·ÏÈ¿ Í·Ó·˙Ô‡Ó, Û ÂΛÓÔ ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘˜, ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ù˘ §·ÌÚ¿ÎË, fiÔ˘ ¿ÓÙ· ˘‹Ú¯Â ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÂÌÔÚÈ΋ Î·È ÎfiÛÌÔ˜, ·ÏÈÛ‚ÂÚ›ÛÈ. Δ· “¿ÏÏ·” ¶·ÏÈ¿, ÌËÓ Í¯¿ÛÂÙ ӷ Ù· ÂÚ·Ù‹ÛÂÙ ‚Ú·‰¿ÎÈ...

∞Ï‹ıÂȘ ΔÔ˘ °πøƒ°√À §∞∫√¶√À§√À Λάθος συζήτηση με λάθος θέμα, ενδεχομένως και με λάθος συνομιλητές. Κάπως έτσι εξελίσσεται η φασαρία για το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα. Οχι μόνο στο εσωτερικό της χώρας. Μεταφέρθηκε και στην Ευρώπη. Στο Μπερλεμόντ, στο Λουξεμβούργο, στις μεγάλες κοινοτικές πρωτεύουσες και στις συσκέψεις των αρχισυντακτών στα ευρωπαϊκά μίντια, συζητούν αν θα ψηφιστεί από την Ελληνική Βουλή το Πρόγραμμα. Αυτό τους παγιδεύει, πλην των άλλων, και σε μια άκομψη προσπάθεια να στριμώξουν και τον Σαμαρά. Τι δουλειά έχει ο επίτροπος Ρεν να υπαγορεύει στην ελληνική αξιωματική αντιπολίτευση τι θα ψηφίσει;

Όλα αυτά είναι μακριά από το πραγματικό πρόβλημα. Το οποίο δεν είναι αν μπορεί να ψηφιστεί από τη Βουλή το Μεσοπρόθεσμο. Μια χαρά θα ψηφιστεί.Είναι αν μπορεί να εφαρμοστεί. Γιατί δεν είναι ψήφισμα ούτε διακήρυξη ώστε να είναι αρκετή η έκδοσή της. Είναι ένα πολύ συγκεκριμένο οικονομικό σχέδιο, το οποίο σε συγκεκριμένο χρόνο επιβάλλει φόρους και θέτει δημόσια περιουσία σε πλειστηριασμό. Καλώς ή κακώς, αυτό είναι. Και συνεπώς, η ουσία δεν είναι αν θα ψηφιστεί. Είναι αν θα υλοποιηθεί. Και για να το πάμε παραπέρα, αν η κοινωνία μπορεί να αντέξει την υλοποίησή του. Και ακόμη παραπέρα, αν πράγματι στο τέλος θα εξυπηρετήσει τις θεμελιώδεις επιδιώξεις της πολιτικής που το επιβάλλει. Εκεί λοιπόν έπρεπε να επικεντρωθεί αυτή η συζήτηση. Όχι ποιος θα το ψηφίσει, αλλά ποιος θα το εφαρμόσει. Και εφό-

✒∞¢∂™ª∂ÀΔ√™ ΔÀ¶√™: “∞ÚÓ¿ÎÈ·” Ù· Ú¿ÛÈÓ· “·ÁÚ›ÌÈ·”!.. ¶Úfiı˘Ì· ¤‰ˆÛ·Ó „‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘”. ✒∂£¡√™: “ΔÚÔ¯¿‰ËÓ ÁÈ· 5Ë ‰fiÛË Î·È Ó¤Ô ªÓËÌfiÓÈÔ”. ✒∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞: “¶·Ú¿‰ÔÛË-∂ÍÚ¤˜ ¿Ó¢ fiÚˆÓ”. ✒∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: “ªÓËÌfiÓÈÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ì ˘ÔÁÚ·Ê‹ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘. ∞ÎfiÌË ÈÔ Â·¯ı¤˜ ÙÔ “Ó¤Ô” ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ”. ✒∂™Δπ∞: “™‡Ó‰ÚÔÌÔ ·˘ÙÔηٷÛÙÚÔÊ‹˜. ∏ ÎÔÈÓˆÓ›· ·ÚÓÂ›Ù·È ÙËÓ ÛˆÙËÚ›· Ù˘”. ✒∏ ∞À°∏: “∂΂ȷṲ̂ÓË ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ªÂÛÔÚfiıÂÛÌ·”. ✒∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: “ŒÓ· ¤ÙÔ˜ Âʉڛ·˜ Î·È ÌÂÙ¿ ·fiÏ˘ÛË”. ✒ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™: “¡· ÌÔ˘Ó ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ΢‚¤ÚÓËÛË-∂∂-ÌÔÓÔÒÏÈ·”. ✒Δ∞ ¡∂∞: “∂ÎÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿. ∞fiÛ˘ÚÛË ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. ÷ڿÙÛÈ· ÁÈ· Ù· “ÌÏÔοÎÈ·”.

σον όλοι πάνω- κάτω συμφωνούν ότι στην εφαρμογή κόλλησε και το Μνημόνιο, βάζουμε το κεφάλι στην άμμο όταν εστιάζουμε στην υπερψήφιση για να πάρουμε τη διαβόητη πέμπτη δόση και βλέπουμε. Ξεχνάμε ότι η επιτυχία της εφαρμογής, είναι αντιστρόφως ανάλογη της αποδοχής. Άρα, η κυβέρνηση πρέπει να κάνει με τους ευρωπαίους συνομιλητές της ό,τι δεν έκανε με τους έλληνες υποστηρικτές της - και γι’ αυτό τους χάνει. Να τους εξηγήσει ότι στην ψήφιση δεν έχει πρόβλημα. Στην εφαρμογή θα έχει. Και την εφαρμογή δεν θα την κάνει ο Σαμαράς. Ενδεχομένως αυτό θα τη φέρει σε δύσκολη θέση. Δεν έχει όμως άλλο δρόμο. Άλλωστε, όπως έλεγε ο ισπανός ποιητής Χουάν Ρουίζ: “Λέγοντας την αλήθεια χάνεις φίλους, αλλά αποφεύγοντας να την πεις κερδίζεις εχθρούς”. Από «ΤΑ ΝΕΑ»

23-6-11  

h theta ths pemptis