Page 1

K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· ·fi ÙÔ 1898 ŒÙÔ˜ 115ÔÓ

AÓ. ËÏ. 06.09'- ‰. 20.35ã

™ÂÏ‹ÓË 3 ∏ÌÂÚÒÓ

TÂÙ·ÚÙË 23 ª·˚Ô˘ 2012 ◆ TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1 ú

AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘ 34.727

§Ô˘Î¿ ÔÛ. ÂÓ M˘ÙÈÏ‹ÓË, Mȯ·‹Ï ÔÌ., ™˘ÓÂÛ›Ô˘ Â. K‡ÚÔ˘

40 ™ÂÏ›‰Â˜

•·ÊÓÈÎfi ÙÂÙ · ÙÂÙ ÙÔ˘ °¿ÏÏÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ì ÙÔÓ ∂˘¿Á. μÂÓÈ˙¤ÏÔ

™Ù‹ÚÈÍË √Ï¿ÓÙ

ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∞fi ¡¢, ¶∞™√∫ Î·È ¢∏ª∞ƒ

«¶˘Ú¿» ηٿ ΔÛ›Ú· ÁÈ· ÙÔ «√Ï·ÓÙÚ¤Ô˘» ∏ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ■ ÛÂÏ. 8

™Â ıÂÙÈÎfi Î·È ÊÈÏÈÎfi Îϛ̷ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË, Ì ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ó· ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÔ‡˜ ·Ú¿ÓÙ· ÏÂÙ¿ ‰È‹ÚÎËÛÂ Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ Í·ÊÓÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ °¿ÏÏÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ √Ï¿ÓÙ Ì ÙÔÓ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ μÂÓÈ˙¤ÏÔ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË, Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ fi¯È ˆ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ “ÂÎÚÔÛˆÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi”, ÂÓÒ Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ Â›Ó·È ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë °·ÏÏ›· ˘ÈÔıÂÙ› ÌÈ· ¿ÏÏË ÔÙÈ΋ Î·È Ë ·ÏÏ·Á‹ ·˘Ù‹ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓۈ̷وı› ÛÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. √ Î. √Ï¿ÓÙ, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, ‰‹ÏˆÛ ۇÌÌ·¯Ô˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ¿Ì‚Ï˘ÓÛ˘ Ù˘ ·ÛÎÔ‡ÌÂÓ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ¤‰ÂÈÍ ¤ÓÙÔÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ Û˘˙‹ÙËÛË ÂÂÎÙ¿ıËΠÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È. ■ ÛÂÏ. 10

∫ÔÌ›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ μڢͤÏϘ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿

¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙfiÓˆÛË Ù˘ ·Ó¿Î·Ì„˘

∞‰ÂÈ¿˙Ô˘Ó ·fi Ê¿Ú̷η Ù· Ú¿ÊÈ·

KÚ›ÛÈÌ· ı¤Ì·Ù· ÛÙË ™‡ÓÔ‰Ô Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘

∞ÂÚÁ›· Û‹ÌÂÚ· ÙˆÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ

■ ÛÂÏ. 7

■ ÛÂÏ. 12

ªÔÚÈÔ‰fiÙËÛË Î·È fi¯È ÎÏ‹ÚˆÛË ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó ÂÎÙfi˜

™˘ÌÙ‡ÍÂȘ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ¶·È‰ÈÎÔ‡˜ ™Ù·ıÌÔ‡˜ ™ÙË ¡¢ Î·È Ô ¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢ ■ ÛÂÏ. 13

∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· fiÛË ÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ■ ÛÂÏ. 12 ∫ÚÔ‡ÛÌ· ÌËÓÈÁÁ›Ùȉ·˜ Û ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ ■ ÛÂÏ. 12 ∞ȯÌËÚ‹ ‰‹ÏˆÛË ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ÙÔÈÎfi ¶∞™√∫ ■ ÛÂÏ. 14

«ÃÚ˘Ûfi» ÛÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ■ ÛÂÏ. 17

ªÂ Û˘ÌÙ‡ÍÂȘ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Î·È ·Ó·Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ηχ„ÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ¶·È‰ÈÎÒÓ ™Ù·ıÌÒÓ, ·fi ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ. √ ¢‹ÌÔ˜ ÛÙԯ‡ÂÈ Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ 670 ·È‰È¿ Î·È Ó· ı¤ÛÂÈ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 40 ÙÌ‹Ì·Ù·. øÛÙfiÛÔ ÙÔ ÙÔ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ‰ÔÌÒÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ıÔÏfi, ηıÒ˜ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÛ˜ ı¤ÛÂȘ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ı· ÂÁÎÚÈıÔ‡Ó. ΔËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÎÏÂÈÛÙÔ› ÔÈ ¶·È‰ÈÎÔ› ™Ù·ıÌÔ› ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∞Ó‰Ú¤· Î·È ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘, ÂÓÒ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÂÁÁڷʤ˜ ›¯·Ó ηٷı¤ÛÂÈ 750 ÁÔÓ›˜, ÂÓÒ ÙÂÏÈο ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ¶·È‰ÈÎÔ‡˜ ™Ù·ıÌÔ‡˜ 670 ·È‰È¿. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ¢ÂÏÈÛÙÔ‡Ó fiÙÈ ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ı· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Î·È ÙˆÓ 670 ·È‰ÈÒÓ, Ì ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË 40 ÙÌËÌ¿ÙˆÓ, ÂÓÒ ¯ı˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ Á›ÓÔ˘Ó Û˘ÌÙ‡ÍÂȘ. ¢ËÏ·‰‹ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Ì›ˆÛË ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ. ∞˘Ùfi Ô˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠ¯ı˜, Â›Ó·È Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ ¶·È‰ÈÎÒÓ ™Ù·ıÌÒÓ. ™ÙÔ ÂÍ‹˜, ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÔÚÈÔ‰fiÙËÛË Î·È ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ô˘ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·. ■ ÛÂÏ. 14

¶·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ªÂ ÙÔ ‰ÂÍ› ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ §˘Î›ˆÓ ■ ÛÂÏ. 15 37 ÂÂÓ‰˘ÙÈο Û¯¤‰È· ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ■ ÛÂÏ. 13

™Ô‚·Ú¿ ÂÂÈÛfi‰È· ¯Ú˘Û·˘ÁÈÙÒÓ AÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ■ ÛÂÏ. 11

£· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ·Ï·È¿ ÈÛÙÔÚÈο ·˘ÙÔΛÓËÙ·

™ÙÔ μfiÏÔ ÙÔ 41Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ ƒ¿ÏÈ ºπ§¶∞ ∏ ºπ§¶∞, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÌÈ· ·Ú¿‰ÔÛË 41 ¯ÚfiÓˆÓ, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙÔ “41Ô ¢π∂£¡∂™ ƒ∞§π ºπ§¶∞”. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ¿Óˆ ·fi ÂÍ‹ÓÙ· ÏËÚÒÌ·Ù·, ·fi ∂ÏÏ¿‰·, ∫‡ÚÔ, ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂˘ÚÒË Î·È ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, Ì ·Ï·È¿ ÈÛÙÔÚÈο ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ËÏÈΛ·˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 30 Î·È Ì¤¯ÚÈ 85 ÂÙÒÓ, Ù· ÔÔ›· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ‰ÈÂıÓ¤˜ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÁÓËÛÈfiÙËÙ·˜. ■ ÛÂÏ. 14


K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· ·fi ÙÔ 1898 ŒÙÔ˜ 115ÔÓ

AÓ. ËÏ. 06.09'- ‰. 20.35ã

™ÂÏ‹ÓË 3 ∏ÌÂÚÒÓ

TÂÙ·ÚÙË 23 ª·˚Ô˘ 2012 ◆ TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1 ú

AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘ 34.727

§Ô˘Î¿ ÔÛ. ÂÓ M˘ÙÈÏ‹ÓË, Mȯ·‹Ï ÔÌ., ™˘ÓÂÛ›Ô˘ Â. K‡ÚÔ˘

40 ™ÂÏ›‰Â˜

•·ÊÓÈÎfi ÙÂÙ · ÙÂÙ ÙÔ˘ °¿ÏÏÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ì ÙÔÓ ∂˘¿Á. μÂÓÈ˙¤ÏÔ

™Ù‹ÚÈÍË √Ï¿ÓÙ

ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∞fi ¡¢, ¶∞™√∫ Î·È ¢∏ª∞ƒ

«¶˘Ú¿» ηٿ ΔÛ›Ú· ÁÈ· ÙÔ «√Ï·ÓÙÚ¤Ô˘» ∏ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ■ ÛÂÏ. 8

™Â ıÂÙÈÎfi Î·È ÊÈÏÈÎfi Îϛ̷ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË, Ì ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ó· ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÔ‡˜ ·Ú¿ÓÙ· ÏÂÙ¿ ‰È‹ÚÎËÛÂ Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ Í·ÊÓÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ °¿ÏÏÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ √Ï¿ÓÙ Ì ÙÔÓ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ μÂÓÈ˙¤ÏÔ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË, Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ fi¯È ˆ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ “ÂÎÚÔÛˆÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi”, ÂÓÒ Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ Â›Ó·È ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë °·ÏÏ›· ˘ÈÔıÂÙ› ÌÈ· ¿ÏÏË ÔÙÈ΋ Î·È Ë ·ÏÏ·Á‹ ·˘Ù‹ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓۈ̷وı› ÛÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. √ Î. √Ï¿ÓÙ, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, ‰‹ÏˆÛ ۇÌÌ·¯Ô˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ¿Ì‚Ï˘ÓÛ˘ Ù˘ ·ÛÎÔ‡ÌÂÓ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ¤‰ÂÈÍ ¤ÓÙÔÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ Û˘˙‹ÙËÛË ÂÂÎÙ¿ıËΠÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È. ■ ÛÂÏ. 10

∫ÔÌ›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ μڢͤÏϘ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿

¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙfiÓˆÛË Ù˘ ·Ó¿Î·Ì„˘

∞‰ÂÈ¿˙Ô˘Ó ·fi Ê¿Ú̷η Ù· Ú¿ÊÈ·

KÚ›ÛÈÌ· ı¤Ì·Ù· ÛÙË ™‡ÓÔ‰Ô Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘

∞ÂÚÁ›· Û‹ÌÂÚ· ÙˆÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ

■ ÛÂÏ. 7

■ ÛÂÏ. 12

ªÔÚÈÔ‰fiÙËÛË Î·È fi¯È ÎÏ‹ÚˆÛË ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó ÂÎÙfi˜

™˘ÌÙ‡ÍÂȘ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ¶·È‰ÈÎÔ‡˜ ™Ù·ıÌÔ‡˜ ™ÙË ¡¢ Î·È Ô ¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢ ■ ÛÂÏ. 13

∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· fiÛË ÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ■ ÛÂÏ. 12 ∫ÚÔ‡ÛÌ· ÌËÓÈÁÁ›Ùȉ·˜ Û ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ ■ ÛÂÏ. 12 ∞ȯÌËÚ‹ ‰‹ÏˆÛË ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ÙÔÈÎfi ¶∞™√∫ ■ ÛÂÏ. 14

«ÃÚ˘Ûfi» ÛÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ■ ÛÂÏ. 17

ªÂ Û˘ÌÙ‡ÍÂȘ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Î·È ·Ó·Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ηχ„ÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ¶·È‰ÈÎÒÓ ™Ù·ıÌÒÓ, ·fi ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ. √ ¢‹ÌÔ˜ ÛÙԯ‡ÂÈ Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ 670 ·È‰È¿ Î·È Ó· ı¤ÛÂÈ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 40 ÙÌ‹Ì·Ù·. øÛÙfiÛÔ ÙÔ ÙÔ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ‰ÔÌÒÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ıÔÏfi, ηıÒ˜ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÛ˜ ı¤ÛÂȘ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ı· ÂÁÎÚÈıÔ‡Ó. ΔËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÎÏÂÈÛÙÔ› ÔÈ ¶·È‰ÈÎÔ› ™Ù·ıÌÔ› ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∞Ó‰Ú¤· Î·È ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘, ÂÓÒ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÂÁÁڷʤ˜ ›¯·Ó ηٷı¤ÛÂÈ 750 ÁÔÓ›˜, ÂÓÒ ÙÂÏÈο ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ¶·È‰ÈÎÔ‡˜ ™Ù·ıÌÔ‡˜ 670 ·È‰È¿. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ¢ÂÏÈÛÙÔ‡Ó fiÙÈ ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ı· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Î·È ÙˆÓ 670 ·È‰ÈÒÓ, Ì ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË 40 ÙÌËÌ¿ÙˆÓ, ÂÓÒ ¯ı˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ Á›ÓÔ˘Ó Û˘ÌÙ‡ÍÂȘ. ¢ËÏ·‰‹ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Ì›ˆÛË ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ. ∞˘Ùfi Ô˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠ¯ı˜, Â›Ó·È Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ ¶·È‰ÈÎÒÓ ™Ù·ıÌÒÓ. ™ÙÔ ÂÍ‹˜, ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÔÚÈÔ‰fiÙËÛË Î·È ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ô˘ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·. ■ ÛÂÏ. 14

¶·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ªÂ ÙÔ ‰ÂÍ› ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ §˘Î›ˆÓ ■ ÛÂÏ. 15 37 ÂÂÓ‰˘ÙÈο Û¯¤‰È· ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ■ ÛÂÏ. 13

™Ô‚·Ú¿ ÂÂÈÛfi‰È· ¯Ú˘Û·˘ÁÈÙÒÓ AÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ■ ÛÂÏ. 11

£· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ·Ï·È¿ ÈÛÙÔÚÈο ·˘ÙÔΛÓËÙ·

™ÙÔ μfiÏÔ ÙÔ 41Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ ƒ¿ÏÈ ºπ§¶∞ ∏ ºπ§¶∞, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÌÈ· ·Ú¿‰ÔÛË 41 ¯ÚfiÓˆÓ, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙÔ “41Ô ¢π∂£¡∂™ ƒ∞§π ºπ§¶∞”. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ¿Óˆ ·fi ÂÍ‹ÓÙ· ÏËÚÒÌ·Ù·, ·fi ∂ÏÏ¿‰·, ∫‡ÚÔ, ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂˘ÚÒË Î·È ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, Ì ·Ï·È¿ ÈÛÙÔÚÈο ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ËÏÈΛ·˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 30 Î·È Ì¤¯ÚÈ 85 ÂÙÒÓ, Ù· ÔÔ›· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ‰ÈÂıÓ¤˜ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÁÓËÛÈfiÙËÙ·˜. ■ ÛÂÏ. 14


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

Δ˘ ™√ºπ∞™ ª∞Àƒ∞¡Δ∑∞

mavrantza@e-thessalia.gr

TETAPTH 23 ª∞´√À 2012

A¶√æ∂π™

μ·Ó¤Û· ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓÔÔ‡ÏÔ˘, Ì·ı‹ÙÚÈ· °’ §˘Î›Ԣ

“√È ·ÓÂÏÏ‹ÓȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ·Ó”

¶ÔÈÔ˜ ÂϤÁ¯ÂÈ fiÛ· “ϤÁÔÓÙ·È”; ÙÔ˘ ª¶∞ª¶∏ ¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒπ√À ∏ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ì·˜ ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÈ Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ì ÚÔÛÂÎÙÈο fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· Î·È ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÚÔ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ. §¤ÁÔÓÙ·È ÙfiÛ· ÔÏÏ¿, ÙfiÛÔ Úfi¯ÂÈÚ·, ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·È ÙfiÛ˜ ·Ó·fi‰ÂÈÎÙ˜ “ıˆڛ˜” , Ô˘ ηı›ÛÙ·Ù·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· οÓÂÈ Ô „ËÊÔÊfiÚÔ˜. £· ‹Ù·Ó ÛˆÛÙfi ¤Ó· ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÁ·ÓÔ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ Ó· ÂϤÁ¯ÂÈ fiÙÈ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ‰ÂÓ ÍÂÊÔ˘ÚÓ›˙Ô˘Ó Ìԇډ˜. πÛˆ˜ Ó· ÌËÓ Â›¯·Ì η› Ì ÙÔ “ÏÂÊÙ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó” . πÛˆ˜ Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ì ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ʤÚÂÈ Ô “ÏÔÁÈÛÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ·¯ıÔ‡˜ ¯Ú¤Ô˘˜” , Ë “ÎÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜” , Ë “¿ÌÂÛË ·Ó·Î‹Ú˘ÍË Ù˘ ∞√∑” . ªÔÚ› οı ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ‹ ÙÔ˘ fiÓÔ˘ Ô˘ ÚÔηÏ› Ë ‰ÈfiÚıˆÛË ·Ï·ÈfiÙÂÚˆÓ ÛÊ·ÏÌ¿ÙˆÓ. √Ê›ÏÂÈ fï˜ Ó· ηٷϋÁÂÈ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÙËÓ ¿ÚÛË ÙˆÓ ÂÌÔ‰›ˆÓ Ô˘ Á¤ÓÓËÛÂ Ë ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ŸÛÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÙËÎ·Ó ÙË ‰·ÓÂȷ΋ ۇ̂·ÛË Î·È Ù· Û˘Ó·ÎfiÏÔ˘ı· ‰ÂÛ̇ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È. √,ÙÈ Ï¤Ó ‡ÎÔÏ· ÌÔÚ› Ó· ÂÏÂÁ¯ı› Ì fiÛ· “˘¤ÁÚ·„·Ó” . √È ·ÓÙ›·ÏÔ› ÙÔ˘˜, fï˜, ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È ÙË ‚¿Û·ÓÔ Ù˘ ÏÔÁÈÛÙÈ΋˜ ÏÔÁÈ΋˜. ΔÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ 24 Ì‹Ó˜ ¤ÁÈÓ·Ó Û˘Ó¯›˜ ·Ó·‰È·Ù˘ÒÛÂȘ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘. ¶ÂÚÈıÒÚÈ· Û˘˙‹ÙËÛ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓÙÔÙÂ Î·È ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÛÒÌ· Ù· ‰È‡ڢÓ ‹‰Ë” . √Ê›ÏÔ˘Ó ÔÈ Î·Ù¿ ‰‹ÏˆÛÈÓ “·ÓÙÈÌÓËÌÔÓÈ·ÎÔ›” Ó· ·Ôηχ„Ô˘Ó ÙËÓ ÚԤϢÛË ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÙÛÈÔ‡” , ÙˆÓ ·ÓÒÙÂÚˆÓ Û˘Óٿ͈Ó, ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ, ÙÔ˘ ·˘ÍË̤ÓÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ·ÓÂÚÁ›·˜, ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ Ê·Ú̷ΛˆÓ Î.Ï. Δ· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ, ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË, ȉÂÔÏÔÁÈο. √È ·ԉ›ÍÂȘ ·Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, fï˜, Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Î·È ¿ÌÂÛÔ. ∏ οÏË Ù˘ 17˘ πÔ˘Ó›Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÂÈÛÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË ÛÙ· ÈÂÛÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ, ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ. ¡· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· “οو ·fi ÙËÓ Ì¿Ú·” . ª·Î¿ÚÈ Ó· ›¯·Ì ¤Ó· Û‚·ÛÙfi ·fi fiÏÔ˘˜ fiÚÁ·ÓÔ ÂϤÁ¯Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·Î‡ÚˆÓÂ Î·È ÙËÓ, Û˘¯Ó¿ ÚÔÛ‚ÏËÙÈ΋, ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÙÚfiÈη˜. ∂›¯· Î·È ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÚÔÙ›ÓÂÈ, ÚÔ˜ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÛÎÔfi, ÙËÓ ·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∞ÓÒÙ·ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. Ÿˆ˜ ÙÔ Â›¯Â ÂÈÛËÁËı› Ô ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÙÔ 1932: “∏ ·ÏÏËÏÔÂÍ¿ÚÙËÛȘ ÙˆÓ ÂȘ Ù·˜ ‰È·ÊfiÚÔ˘˜ ¯ÒÚ·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ, ˆ˜ Â›Û˘ ÙÔ ·ÛÙ·ı¤˜ Î·È ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ ·ÛÙ¿ıÌËÙÔÓ ÙˆÓ ·ÚÔ˘ÛÈ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛˆÓ, ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó Û‹ÌÂÚÔÓ ÙËÓ ›‰Ú˘ÛÈÓ ÂȉÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ‰˘Ó·Ì¤ÓÔ˘ ÂÓ‰ÂϯҘ Î·È ·‰È·Ï›Ùˆ˜ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ Ù·˜ ‰È·ÊfiÚÔ˘˜ Ê¿ÛÂȘ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÌÂÙ¿ ·ÚÔ˘˜ Ó· ÂÈÛËÁ‹Ù·È ÂȘ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛÈÓ ÙËÓ Ï‹„ÈÓ ÙˆÓ ÂοÛÙÔÙ ÂÓ‰ÂÈÎÓ˘ÔÌ¤ÓˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ” . ª¤¯ÚÈ ÙfiÙÂ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ˆ˜ ̤ÙÚÔ Û‡ÁÎÚÈÛ˘ Î·È ÂϤÁ¯Ô˘ ÙÔÓ ÓfiÌÔ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜. ∞˘Ùfi οӈ ÎÈ ÂÁÒ, ÎÈ ·˜ ÌË Û˘ÌʈÓÒ Ì ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÙÔ˘. ¶ÚÔÙÈÌÒ Ó· ‰È·ÊˆÓÒ ÂÓÙfi˜ Ï·ÈÛ›Ô˘. ∞˜ οÓÔ˘Ó ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ¯ˆÚ›˜ Â̤ӷ! (Afi ÙËÓ “∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏” )

È ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÚÔ¯ı¤˜, Ì ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÙˆÓ °ÂÓÈÎÒÓ §˘Î›ˆÓ Ó· ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¿ıËÌ·. ÕÁ¯Ô˜, ‰È¿‚·ÛÌ· Î·È ÍÂÓ‡¯ÙÈ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÔÏÏÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ÂÓÒ Ë μ·Ó¤Û· ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓÔÔ‡ÏÔ˘, Ì·ı‹ÙÚÈ· Ù˘ °’ §˘Î›Ԣ, Ô˘ Â›Û˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ‹ÓȘ, Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÂÈ ˆ˜ “‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· “Âı¿ÓÔ˘Ì” ·fi ÙÔ ¿Á¯Ô˜. ¢ÂÓ ı· ¯¿ÛÔ˘Ì ٷ fiÓÂÈÚ¿ Ì·˜, ·Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ô˘ ¢¯fiÌ·ÛÙ” .

O

∏ ›‰È·, Ì·ı‹ÙÚÈ· Ù˘ Δ¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ∫·Ù‡ı˘ÓÛ˘, ÍÂΛÓËÛ ȉȷ›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù·, ˆ˜ ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ÂÍÂÙ·˙fiÙ·Ó ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ‹ÓȘ, ·fi ¤ÚÛÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. “°È· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·, ¤Î·Ó· Ì·ı‹Ì·Ù· Î·È ÛÙË μ’ §˘Î›Ԣ, ÒÛÙ ӷ ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙÒ Î·Ù¿ÏÏËÏ·. £ÂˆÚÒ ˆ˜ ÙÔ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ‚ÔËı¿ ·ÚÎÂÙ¿ Î·È Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi ηıÒ˜ ¯¿ÓÂÈ ¯ÚfiÓÔ ·Ó ηı›ÛÂÈ Ó· ‰È·‚¿ÛÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘. ∫¿ÔÈÔ˜ Ô˘ οÓÂÈ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· ı· ÙÔÓ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ı· „¿¯ÓÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘, ¯ˆÚ›˜ ηıÔ‰‹ÁËÛË, Ó· ·ÓÙÈÏËÊı› ÙȘ ·Û΋ÛÂȘ” . ™ËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È Ô Ì·ıËÙ‹˜ Ó· ÌË ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÎÂÓ¿ ·fi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ¯ÚÔÓȤ˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· Ù· ηχ„ÂÈ ÂÓ Ì¤Ûˆ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ, “·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Î·È ÔÈ Û˘Ó˘Ô„‹ÊÈÔ› ÙÔ˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ηχÙÂÚ· Î·È ‰ÂÓ ¯¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘˜ ηٷÓÔÒÓÙ·˜, ·ÏÏ¿ οÓÔÓÙ·˜ Â·Ó·Ï‹„ÂȘ” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë μ·Ó¤Û·. ΔÔ ÍÂÓ‡¯ÙÈ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ‚·ÛÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ·ÔÙ˘¯›·˜, ηıÒ˜ ÙÔ Ì˘·Ïfi ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙËÓ ·¸Ó›· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ̤ڷ˜. “¶Ú¤ÂÈ Ó· ÎÔÈÌfiÌ·ÛÙ ӈڛ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì ·˘Ùfi Ô˘ ˙ËÙ¿ ÙÔ ı¤Ì·. ∫·ıfiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ‰È¿‚·˙· ̤¯ÚÈ ÙȘ 11 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. À‹Ú¯·Ó Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÌÔ˘ Ô˘ ‰È¿‚·˙·Ó ̤¯ÚÈ ÙÔ ÍË̤ڈ̷. 줂·È·, ¤·È˙ ÚfiÏÔ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ¤Î·Ó· ȉȷ›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Î·È ‰ÂÓ ¤¯·Ó· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÌÔ˘ Ì ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Û ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ·” . √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Î·ıfiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ‰›ÓÔ˘Ó ‚·Ú‡ÙËÙ· ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜, ηıÒ˜ “‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÙÔ ¯Úfi-

ÓÔ, Ô‡Ù ÙÔ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ Ó· ‰È·‚¿ÛÔ˘Ì fiÏ· Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. √È ·ÓÂÏÏ‹ÓȘ Â›Ó·È ··ÈÙËÙÈΤ˜ Î·È Ô fiÁÎÔ˜ ÙˆÓ ·Û΋ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˜. ¢ÂÓ ÊÙ¿ÓÂÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ” ϤÂÈ Ë μ·Ó¤Û·. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· Ô˘ ÙËÓ “ÙÚÔÌ¿˙Ô˘Ó” ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ë º˘ÛÈ΋ Î·È Ù· ª·ıËÌ·ÙÈο ∫·Ù‡ı˘ÓÛ˘, ηıÒ˜, fiˆ˜ ϤÂÈ Ë ›‰È·, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚԂϤ„ÈÌ·, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó “SOS” Î·È ÔÈ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ÙˆÓ ·Û΋ÛÂˆÓ Â›Ó·È ÔÏÏÔ›. πηÓÔÔÈËÙÈÎfi ıˆÚ› ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ‹ÓȘ Ë ›‰È· ηıÒ˜ “ÓÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ·˘Ù¿ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ı· ÌÔ˘ ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ÂÚ¿Ûˆ Û οÔÈ· Û¯ÔÏ‹ Î·È Ó· ÌËÓ ÌÔÚÒ Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıˆ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÎÂÓ¿ Û ‚·ÛÈο Ú¿ÁÌ·Ù·” . ΔÔ ¿Á¯Ô˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î˘Ú›·Ú¯Ô ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ „˘¯ÈÛÌÔ‡ Ù˘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ ‰ÈfiÙÈ “‰ÂÓ ¤¯ˆ ÛÙËÚ›ÍÂÈ fiÏÔ ÌÔ˘ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ‹ÓȘ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ·Ó, ‰ÂÓ ¯¿ÓÂȘ ÙË ˙ˆ‹ Î·È Ù· fiÓÂÈÚ¿ ÛÔ˘, ·Ó ‰ÂÓ ÂÙ‡¯ÂȘ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ‡¯ÂÛ·È. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Í·Ó·‰ÒÛÂȘ” . ∏ μ·Ó¤Û· ÂÌÈÛÙ‡ÂÙ·È Ù· ÂÏÏËÓÈο ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÓ ÛΤÊÙÂÙ·È Ó· ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ·Ó ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙË Û¯ÔÏ‹ Ù˘ ÚÔÙ›ÌËÛ‹˜ Ù˘. “¡ÔÌ›˙ˆ ˆ˜ Ë ·fiÊ·ÛË Ó· ‚ÁÂȘ ÁÈ· ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Â›Ó·È ı¤Ì· ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜, Ú¤ÂÈ Ó· Â›Û·È ‰˘Ó·Ùfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜. ¶ÚÔÛˆÈο, ·Ó ‰ÂÓ ÂÚ¿Ûˆ ÛÙË Û¯ÔÏ‹ Ô˘ ı¤Ïˆ, ı· Í·Ó·‰ÒÛˆ ·ÎfiÌË Ì›· ÊÔÚ¿”. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÔÈ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ °ÂÓÈÎÒÓ §˘Î›ˆÓ ı· Ï‹ÍÔ˘Ó ÛÙȘ 5 πÔ˘Ó›Ô˘.

O ∫∞πƒ√™ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ηٷÈÁ›‰Â˜ Èı·ÓÒ˜ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ÈÛ¯˘Ú¤˜. ™ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ï›Á˜ ÓÂÊÒÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ÛÙ· ∏ÂÈÚˆÙÈο Î·È ÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ∞ÈÁ·›Ô ÙȘ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ¤˜-·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ı· Â›Ó·È ÙÔÈο ·˘ÍË̤Ó˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ηٷÈÁ›‰Â˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·fi ‰˘ÙÈΤ˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ 4 Ì 6 Î·È ÛÙ· ÓfiÙÈ· ÙÔÈο 7 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› Ì ÌÈÎÚ‹ ÙÒÛË Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· ‰˘ÙÈο.

[∂§§∞¢∞] °È· Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙ· ‰˘ÙÈο ÚԂϤÔÓÙ·È ÓÂÊÒÛÂȘ, ·ÚÔ‰Èο ·˘ÍË̤Ó˜, Ì ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÙȘ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ¤˜ ηÈ

[£∂™™∞§π∞]

TH™ ¢EYTEPA™

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 11...25ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 16...25ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 11...26ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 15...26ÔC.

∫¿ÓÙ ÙÒÚ· Ù· ·ÏÈ¿ Û·˜ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·

EÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË

™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 11...26ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 14...26ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 12...27ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 15...27ÔC.


3

™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 ª∞´√À 2012

ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË Ã·ÓÙ˙fiÔ˘ÏÔ˘ ·fi “Δ∞ ¡∂∞”

™˘Ó¿ÓÙËÛË ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ∞Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘

™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ Ù˘ ¡¢ Ë ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹

™ÙË ™ÎfiÂÏÔ ÌÂÙ¤‚Ë Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÁÈ· Ó· ˘ԉ¯Ù› ÙÔÓ ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ Î. πÂÚÒÓ˘ÌÔ, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·È ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÚÔÛˆÈο. ∫·È ¤Ó· ·fi Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û˘˙‹ÙËÛ·Ó, ·ÊÔÚÔ‡Û ÛÙÔ ıÚËÛ΢ÙÈÎfi ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÎÚ›ÓÂÙ·È ÂȂ‚ÏË̤ÓË ÛÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Û˘Óı‹Î˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. °È·Ù› Ë £ÂÛÛ·Ï›·, ·Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ, ¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ ÔÏÏ¿ ıÚËÛ΢ÙÈο ÌÓËÌ›· Î·È ¯ÒÚÔ˘˜ Ï·ÙÚ›·˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ Ù· ªÂÙ¤ˆÚ·, ̤۷ ·fi Ù· ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ë ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ.

™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î. ™·Ì·Ú¿ ›¯Â ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Ë ˘Ô„‹ÊÈ· ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘. ∏ Î. ª·ÎÚ‹ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∂ƒ∞ μfiÏÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ı· Â›Ó·È Î·È ¿ÏÈ ˘Ô„‹ÊÈ· Ì ÙË ¡¢ Î·È ‰Â‡ÙÂÚË ÛÙË Ï›ÛÙ·, fiˆ˜ Â›Ó·È Î·È Ë ÛÂÈÚ¿ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 6˘ ª·˝Ô˘. ∏ Î. ª·ÎÚ‹ ¤ÎÚÈÓ ıÂÙÈο Î·È ÙËÓ Î›ÓËÛË ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÛÙË ¡¢ Ù˘ Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, ÁÈ·Ù› - fiˆ˜ › - ÙÔ ‰È·Î‡‚Â˘Ì· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ı¤ÙÂÈ ˆ˜ ·Ó·Áη›· ÚÔ¸fiıÂÛË ÙË ‰È‡ڢÓÛË Ù˘ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿˜. ΔfiÓÈÛ ‰Â ˆ˜ ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È Î·Ó ı¤Ì· “¢ÚÒ ‹ ‰Ú·¯Ì‹” ÁÈ·Ù› Ë ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙË Î·È ˘¤Ú ÙÔ˘ ¢ÚÒ.

º.™.

Δ˘ “·Ó·ÁÂÓÓ‹Ûˆ˜”...

¢ÈÏfi Û¿ÏÙÔ

ΔËÓ ¶¤ÌÙË ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙÔ ¶∞™√∫ Ù· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ¿ ÙÔ˘ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ¡ÔÌÔ‡˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó. ™ÙÔ ¶∞™√∫ ¿ÏψÛÙ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·‚ÏËı› Ù›ÔÙ· ÌÂÙ¿ ÙȘ 6 ª·˝Ô˘, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙË ¡.¢, fiÔ˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ, Ô˘ ÔÛÔÓÔ‡ˆ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·È Î·È Â›ÛËÌ·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ¶. ª·ÚοÎË. ∞ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌfiÓÔ Â¿Ó ¤Ó·˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì› Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙË Ï›ÛÙ·. ∫·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó›˜ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·, Ô˘ Ó· ¤¯ÂÈ ÂΉËÏÒÛÂÈ ÙËÓ ÚfiıÂÛË Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ. •Âηı¿ÚÈÛ·Ó ¯ı˜ ·fi ÙËÓ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ Â›ÛËÌ· ÙÔ ÙÈ ı· Û˘Ì‚Â› Ì ٷ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ·, ÔfiÙ Ù˙¿Ì· ÌÂÏ¿ÓÈ Î·È Ê·È¿ Ô˘Û›· ηٷӷÏÒıËΠ·fi ÙÔ˘˜ “·Ó·ÁÂÓÓËÛÈ·ÎÔ‡˜” ... ¶·ÚÂÌÈÙfiÓÙˆ˜ ¤Ó·Ó “·Ó·ÁÂÓËÛÈ·Îfi” ·fi ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ÔÚ›·, ÙÔÓ ∞Ï. ∫··ÓÈ¿ÚË, Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÓÔÌ¿Ú¯Ë ∞. ¶··ÙfiÏÈ·, ·ÎÔ‡Û·Ì ¯ı˜ ÛÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ. ΔÔÓ ÚÒÙËÛÂ Ô ª¿Î˘ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ÛÙÔ ƒ¿‰ÈÔ μ¤Ú·, Â¿Ó Â›Ó·È ¶∞™√∫ (Ê›ÏÔ˜-̤ÏÔ˜) Î·È ·¿ÓÙËÛ ÍÂοı·Ú· ˆ˜ fi¯È. ∞Ï¿ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Û˘ÓÂÈÎÔ˘ÚÔ‡Û ÙÔ ·ÛÔÎÈÎfi ¤ÚÁÔ Ì¤¯ÚÈ ÚÈÓ ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ ·fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›·... ΔÔ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ì ÁÈ·Ù› Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ú¤ÂÈ Ó· ϤÁÔÓÙ·È Ì ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ Ó· ÌË ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‡ÔÓÙ·È, ÂȉÈο fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‚›Ô. ΔÔÓ ÂӉȷʤÚÂÈ fï˜ ÙÔÓ ∞. ∫··ÓÈ¿ÚË, Û ¤Ó· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ Î·È ÓÂÊÂÏ҉˜ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¤ÚÌÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ∫·Ù·ÓÔËÙ‹ ̤¯ÚÈ Û˘ÁÎÈÓ‹Ûˆ˜ Ë ·ÁˆÓ›· ÙÔ˘. ΔÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÂӉȷʤÚÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ “·Ó·ÁÂÓÓËÛÈ·ÎÔ‡˜” ∏. ¶¿ÓÙ˙ÈÔ Î·È £. ΔÛÈ·ÙÛÈ¿ÓË. ŸÙ·Ó ÙÔ˘˜ ˙ËÙ‹ıËΠfï˜ ·fi ÙË ¡Ô̷گȷ΋ Ó· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ·Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Ì ÙȘ ȉ¤Â˜ Î·È ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÙÔ ÎfiÌÌ·. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÈÔ Â‡ÎÔÏ· Ì ÁÂÓÈÎfiÏÔÁ· ΛÌÂÓ·, ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó˜ ÎÚÈÙÈΤ˜ Î·È Â˘¯ÔÏfiÁÈ·. ∞˘Ù¿ Ù· ÔÏ›Á· ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·... Δ˘ “·Ó·ÁÂÓÓ‹Ûˆ˜” ÙÔ ·Ó¿ÁÓˆÛÌ· ¿ÓÙˆ˜ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ıËΠ·fi ÙËÓ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ fiÔ˘ Î·È ÂÛÙ¿ÏË, Ì ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ·. ªÂÙÚ‹ıËΠÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·˜, Ë ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ̤۷ Û ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ì ÙÔ ¶∞™√∫ ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ, Ù· ÚfiÛˆ· Ô˘ ¤‚·Ï·Ó ÙȘ ˘ÔÁڷʤ˜ ÙÔ˘˜ Î·È Î·Ù·¯ˆÚ‹ıËΠ·Ó¿ÏÔÁ·. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·fi ÙËÓ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ì·˜ ¤‰ˆÛ·Ó. √fiÙÂ Ë ·Ó·Á¤ÓÓËÛË ·Ó·‚¿ÏÏÂÙ·È Â’ ·fiÚÈÛÙÔÓ...

∑¿ÏÔÁÁÔ æ˘¯ÔıÂÚ·¢ÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙË ¡Ô̷گȷ΋ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜. ™Â ÚfiÏÔ “·ÂÛÙ·Ï̤ÓÔ˘” Ù˘ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ë ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ™Ô‡Ï· ªÂÚÂÓÙ›ÙË. ∏ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË “Î·Ù·Ï˘ÙÈ΋” , fiˆ˜ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÌÔÚ› Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ›.... ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¤Î·Ó·Ó ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ÚÔ˚ÛÙÔÚÈ΋˜ ÂÔ¯‹˜ ÚfiÛˆ· - Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÙÔ “·ÏÈfi ηÎfi ¶∞™√∫” ÂÓÒ ·Ï·È¿˜ ÎÔ‹˜ ·fi„ÂȘ ηٷ٤ıËηÓ. ∏ ÎÔÈÓˆÓ›· ¿ÏÏ·Í Ôχ ·ÏÏ¿ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ‰ÂÓ ¿ÏÏ·Í·Ó Î·ıfiÏÔ˘... ΔÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ·fi fiÏ· Â›Ó·È fiÙÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ó· ηٷı¤ÙÔ˘Ó ÛÔʛ˜ Î·È ·ÌÂÏÔÊÈÏÔÛÔʛ˜ ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÛÙÈÏÔ‚¿Ù˜ ÌÈ·˜ ·Ú¿Ù·Í˘, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó Ù· ̤ÁÈÛÙ· ÛÙËÓ Î·Ù·ÎÚ‹ÌÓÈÛ‹ Ù˘, fiÙ·Ó Ù· ¤ÚÁ· Î·È ÔÈ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘˜ ۯ‰fiÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ·ÎfiÌË ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·. ΔfiÛÔ fï˜ ÙÔ˘˜ Îfi‚ÂÈ... °È’ ·˘Ùfi Î·È Ë ·Ó¿Î·Ì„Ë ı· Á›ÓÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË. ΔÔ ¶∞™√∫ ·ÓÙ› Ó· ÙÚ¤ÍÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÎÔÈÙ¿ÂÈ ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ. ∫·È Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ÌÈ·, ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ∑·ÏfiÁÁÔ˘.

∞Ó·Û‡ÓÙ·ÍË ™ÙË ¡.¢. Â¤ÛÙÚ„ ÌÂÙ¿ ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Ë ¡Ù. ª·ÁÔÁÈ¿ÓÓË. ∫·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ “ÔÙ¤ ÌËÓ Ï˜ ÔÙ¤” , ηıÒ˜ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó, ȉ›ˆ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ôχ ‡ÎÔÏ· ϤÔÓ, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È fiÙÈ Î¿ÓÔ˘Ó “ΈÏÔÙÔ‡Ì˜” . ∞ÏÏ¿ fiÛÔ ÌÔÚ› Ó· Ì›ÓÂÈ Î·Ó›˜ ÛÙ·ıÂÚfi˜, fiÙ·Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ›, ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› fiÚÔÈ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÙfiÛÔ ‰Ú·Ì·ÙÈο fiÛÔ Î·È Â΂ȷÛÙÈο; ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ȉÂÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÎfiÌÌ· Ô˘ ı· ·ÔÚÚÔÊ¿ Ù· ˘fiÏÔÈ·. ∏ ¡.¢. ·Ó·Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÛ¯ÒÚËÛË Ù˘ ¢∏™À, ÂÓÒ Ô §∞√™ ·ÔÛ˘ÓÙ›ıÂÙ·È. ™ÙËÓ ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ΢Úȷگ› ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô ™Àƒπ∑∞ Î·È Ì¤ÓÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì ÁÈ· fiÛÔ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË.

“ŸÛÔÈ ÚÔÛ˘¤ÁÚ·„·Ó ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ıÚ¿ÛÔ˜ Ó· ÌÈÏÔ‡Ó” . ΔÈ ÙÔ ëıÂϘ ÎÈ ·˘Ùfi ¿ÏÈ Úfi‰Ú fiÙ·Ó ÁÓˆÚ›˙ÂȘ ˆ˜ ÙÔ ÛÊÔ˘ÁÁ¿ÚÈ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ ¤¯ÂȘ ÙfiÛÔ Úfi¯ÂÈÚÔ, fiÛÔ Ô ËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÙÔ ÎÔÌÔÛÎÔ›ÓÈ. ŸÛÔÈ ÚÔÛ˘¤ÁÚ·„·Ó ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, ÙÒÚ· ϤÓ fiÙÈ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ÚÔ¤‚ÏÂÂ, ·Ú·Ù‹ÚËÛ ÚÔ Î·ÈÚÔ‡ ÁÈ· Ù· “ÂÍ·Ù¤Ú˘Á· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ Î·È ·Ó·ÚˆÙ‹ıËÎÂ: “ΔÈ Û˘Ó¤‚Ë; ¢ÂÓ Â›¯·Ó ‰È·‚¿ÛÂÈ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ; °È·Ù› ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÙÚÔ¿ÚÈ; ¡ÔÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È Ë ÔÏÈÙÈ΋; ∞ٿΘ Î·È Ï·ÙÈ¿ ¯·ÌfiÁÂÏ· ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË;” . ∞ÏÏ¿ Î·È Ë ...Ó‡ÊË ÙÔ˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓÔ‡ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Á¿ÌÔ˘, ‰ÂÓ ÙÔÓ ¿ÊËÓ ÙÔÓ ÏÂÁ¿ÌÂÓÔ Û ¯ÏˆÚfi ÎÏ·Ú›. ∞ÎfiÌË ÎÈ ·fi ÙfiÙ Ô˘ ›¯Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ÊfiÚÔ˘Ì ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È Â›¯Â ÂÈÙÂı› Ì ‰ÚÈ̇ÙËÙ· ÛÙËÓ ËÁÂÛ›· Ù˘ ¡.¢. ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÂÂÓ‰‡ÂÈ Ì ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ÔÔÚÙÔ˘ÓÈÛÌfi ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi fiÊÂÏÔ˜” . ª¿ÏÈÛÙ· ›¯Â ÛËÌÂÈÒÛÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋, ÂÓÒ Î·Ù·Ê‡ÁÂÈ ÛÙÔ Ï·˚ÎÈÛÌfi, ÛÙË ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ÒÚÈÌÔ˘ ÊÚÔ‡ÙÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ·ÊÂÏ‹ Û˘ÓıËÌ·ÙÔÏÔÁ›·. ÕÛÔÓ‰ÔÈ Û‡ÌÌ·¯ÔÈ Û ÓÙÔ˘¤ÙÔ ·Û΋ÛÂˆÓ Â‰¿ÊÔ˘˜ Ì ‰ÈÏ‹ ΢‚›ÛÙËÛË Î·È ·ÎÚÔ‚·ÙÈο Û¿ÏÙ·. ∫È ·ÎfiÌË ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÔȯÙfi... ∞.º.

æËÊ›˙Ô˘Ì Ì ‚¿ÛË ÙÔ ı˘ÌÈÎfi

ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ™ÙȘ 20.000 ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚ÏËı› ÛÙ· ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì ÎÂÓÙÚÈÎfi ·›ÙËÌ· ÙËÓ ˘·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ Û ڇıÌÈÛË ÁÈ· Ù· ˘ÂÚ¯Úˆ̤ӷ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿. ∫·È ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¤¯Ô˘Ó ÂΉÔı› ıÂÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ 1.500 ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂӉȷÊÂÚÔ̤ӈÓ. ∞ÔÙÂÏ› Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ “·Ó¿Û·” ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙË ‰fiÛË ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ÙÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› “ÎÔ‡ÚÂÌ·” ÛÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘˜. 줂·È· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÎfiÌË ·ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó. ∫·È fiÛÔ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÂÚÓ¿, ÙfiÛÔ Ë ıËÏÈ¿ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ÛÊ›ÁÁÂÈ... º.™.

√ ¶·Ó›Î·˜ Œ¯ÂÈ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Ô ¶·Ó›Î·˜. √ “∑ÔÚfi” Ù˘ ¡¢ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ¯ı˜ “ÈÌÈÙ·ÛÈfiÓ ∞Ó‰Ú¤·” ÙÔÓ ∞Ï. ΔÛ›Ú· Î·È “£·ı·Ó‰Ú¤Ô˘” ... ∫·È Ë Ì¿¯Ë ¯·Ú·ÎˆÌ¿ÙˆÓ ÌÂٷ͇ ¡¢ Î·È ™Àƒπ∑∞ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È ÂÓÙ›ÓÂÙ·È, fiÛÔ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Ë 17Ë πÔ˘Ó›Ô˘. ¢∏ª√.™.

∫∞Δ. Δ∞™

Δ· › fiÏ· ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙË ¡∂Δ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ™Ù¤ÏÈÔ˜ ƒ¿ÌÊÔ˜. √È ŒÏÏËÓ˜ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ì Ì ‚¿ÛË ÙÔ ı˘ÌÈÎfi Î·È fi¯È Ì ‚¿ÛË ÙË ÛΤ„Ë Ì·˜, ÙË ÏÔÁÈ΋. ÀÂÚÙÂÚ› Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜ ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ·. ¢∏ª√.™.

“¢¿ÎÙ˘ÏÔ˜” √ÚÁ‹ Î·È ·Á·Ó¿ÎÙËÛË ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË ·fi ÙËÓ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Û ȉÈÒÙË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘, ‰ÂÓ ÂÏ‹ÊıË Ì¤ÚÈÌÓ· ÁÈ· ÙËÓ Â˘Ú›· ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÚÔ΋ڢ͢ ÙÔ˘ ·ÓÔȯÙÔ‡ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. ∏ ·Î‡ÚˆÛË ÚÔοÏÂÛ ı‡ÂÏÏ· ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ, ηıÒ˜ Ë ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌfiÏȘ ÙÚÂȘ ÌfiÓÈÌÔ˘˜ ÂÚÁ¿Ù˜ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ·ÔÎÔÌȉ‹˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ÁÈ· ÙÔ ÓËÛ› ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. √ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. ¢ËÌ. ¢ÈÔϤٷ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ ÂÍÔÚÁÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ÙËÓ ·Î˘ÚˆÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË, ÙËÓ ÔÔ›· ·Ô‰›‰ÂÈ Û “‰¿ÎÙ˘ÏÔ” Ì ÛÙfi¯Ô “ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡” . ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ ¤ÊÂÚ·Ó ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ÛÙ· fiÚÈ¿ ÙÔ˘˜, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó¢ڷÏÁÈÎÔ› ÙÔÌ›˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·, Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó, ÂȉÈο ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¤¯Ô˘Ó Ù· ‰›ÎÈ· ÙÔ˘˜, ˆÛÙfiÛÔ Î·È Ë ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË ¤¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ù˘, Ô˘ ÙËÓ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘... μ.∫.

∞‰È¤ÍÔ‰Ô ¶Ï‹ÚË ·‰˘Ó·Ì›· ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ·ÔÎÔÌȉ‹˜ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ‰ËÏÒÓÂÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘. ∞ÈÙ›· ÙÔ “¿ÁˆÌ·” ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ÙˆÓ 40 ÂÔ¯ÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÏfiÁˆ Î·È ÙˆÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ∏ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ¶Ú·Û›ÓÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· Ù· ‚Á¿ÏÂÈ ¤Ú· Ì ÌfiÏȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÚÁ¿Ù˜ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› Î·È Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Ù· ηٷʤÚÂÈ. √ ¢‹ÌÔ˜ ˙ËÙ› ·ÚÌÔ‰›ˆ˜ ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛȷ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÁÎÚÈıÔ‡Ó ÔÈ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È Ì¤Ûˆ ∞™∂¶ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ë ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ· ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο, ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛˆÓ, ·Ó Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ΢‚¤ÚÓËÛË ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 17˘ πÔ˘Ó›Ô˘, ÔÈ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ı· ÂÁÎÚÈıÔ‡Ó Ù¤ÏË πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ı· ¯·ı› ÁÈ· ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹. ∫·Ù¿ ÎÔÈÓ‹ ÔÌÔÏÔÁ›·, ¿ÚÁËÛ·Ó Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ¢ÈÔ›ÎËÛË. ¶ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÂÎÏÔÁ¤˜, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ÂÓ‹ÚÁËÛ·Ó ÂÁη›Úˆ˜, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ¯·ı› ÔχÙÈÌÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ Î·È Ôχ Èı·Ófi Î·È Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜. Δ›ıÂÙ·È, Û˘ÓÂÒ˜, ÙÔ Â‡ÏÔÁÔ ÂÚÒÙËÌ· ·Ó Ë ∫ÂÓÙÚÈ΋ ¢ÈÔ›ÎËÛË ı¤ÏÂÈ Î·È ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ È· χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ Ë ›‰È· ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ... μ.∫.

ΔÔ˘˜ ‹Ú ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ Δ· ·›ÙÈ· Ù˘ ‹ÙÙ·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ·Ó¿ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÛÙËÓ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ¯ı˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠۇÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, ·Ó¿ ¡ÔÌfi. ™ÙÔ˘˜ ıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡˜ ¡ÔÌÔ‡˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙÔ ¶∞™√∫ ¤¯·Û ·fi 26% ¤ˆ˜ 35% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2009, fiÙ·Ó Ë ¡¢ ¤¯·Û ·fi 12% ¤ˆ˜ 14%. ÿıËΠÁÈ· ÙÔ ¶∞™√∫ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ 2010 Î·È ÙÔ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ ·Ú¤Û˘Ú ٷ ¿ÓÙ· ÛÙÔÓ ‰È¿‚· ÙÔ˘. ªÂÙ¿ ÙËÓ 6Ë ª·˝Ô˘ Ì›ӷÓ ÌfiÓÔ Ù· ·fiÓÂÚ·. ∫∞Δ. Δ∞™

ΔÔ˘ °È¿ÓÓË πˆ¿ÓÓÔ˘ ·fi ÙÔ “Œ£¡√™”


∞fi„ÂȘ 4

T∂Δ∞ƒΔ∏ 23 ª∞´√À 2012

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

§·˚ÎÈÛÌfi˜ √ Î. ∫ÒÛÙ·˜ Δ·˚Á·Ó›‰Ë˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∫‡ÚÈ ¢È¢ı˘ÓÙ¿, ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ Ô Ï·fi˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ˘¤ÛÙË ¤Ó· ÛÔÎ, ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi Ù·Ú·ÎÔ‡ÓËÌ· Ô˘ ÙÔÓ Í‡ÓËÛ ÌÂÓ ·fi ÙÔÓ Â˘Ì·ÚÂÈ·Îfi ÂÊËÛ˘¯·ÛÌfi, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› fï˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ηٿÛÙ·ÛË Û‡Á¯˘Û˘, Ô˘ ÙÔÓ ‰˘ÛÎÔχÂÈ Ó· ͉ȷχÓÂÈ ÙÔ fiÓÂÈÚÔ ·fi ÙËÓ ÂÊÈ·ÏÙÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ΔÔ fiÓÂÈÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ¤˙ËÛ ·ÚÎÂÙ¿ ÊÂÁÁ¿ÚÈ· ¤Ó· „¤Ì·, Ì „¤Ì·Ù· ·ÊÔ‡ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÙÔÓ Â› fiÙÈ ¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ Ù· Ì·ÏÏÈ¿ Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘, ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÒ˜ ÂÚÓ¿Ó. Œ˙ËÛ ÙÔ fiÓÂÈÚfi ÙÔ˘, ¯ˆÚ›˜ ‰Â‡ÙÂÚ˜ ÛΤ„ÂȘ. ∏ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ¿Ú·ÁÔ˜, ÂÓÒ ı¤ÏÂÈ Ó· ¢ÈÛÙ› Û Ϸ˚ΛÛÙÈΘ ÎÔÚÒÓ˜. ∞Ó fiˆ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÔÈ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ Û˘ÓÙÚÈÙÈο ›̷ÛÙ ˘¤Ú Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË, ÙfiÙ ˙ԇ̠·ÎfiÌË ¤Ó· „¤Ì· ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ¤ÚıÂÈ ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜ Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙԇ̠ÛÙ· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ, ·ÏÏ¿ ı˘ÌÒÓÔ˘ÌÂ Î·È ·Á·Ó·ÎÙÔ‡ÌÂ. ∂›Ó·È ¤Ó· ÏÔ‡ÎÈ Ô˘ ı· ÙÔ ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ›Ù ÌÓËÌÔÓȷο, ›Ù ·ÓÙÈÌÓËÌÔÓȷο. ™ÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›ÙˆÛË fï˜ ÙÔ ‰È¿ÊÔÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ·ÔϤÛÔ˘Ì ˆ˜ Ï·fi˜ Ù· Â˘Úˆ˙ˆÓÈο Ì·˜ ÂÚ›ÛÌ·Ù·. ∞ÏÏ¿ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ë ÔÓÂÈÚÔfiÏËÛË Â›Ó·È Ë “·ÚÚÒÛÙÈ·” Ì·˜ Î·È ·Ó ‰ÂÓ ÍÂÎÔÏÏ‹ÛÔ˘Ì ¤ÁηÈÚ· ı· ηٷϋÍÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë “˘Á›·” Ì·˜, ÔfiÙ ÔÈ ÂȂȈÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ì·˜ ı· Â›Ó·È ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡˜ ·fi ÙÔ Î·Ïfi ÛÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ· Ì ÙËÓ ÚÒÙË ·ÁÎfiÛÌÈ· ÛÙÚ·‚‹ Ô˘ ˆ˜ ÁÓˆÛÙfi ηıfiÏÔ˘ Û¿ÓÈ·. ∞ÏÏÔ‡ ı· ‚Ú¤¯ÂÈ ÎÈ ÂÌ›˜ ı· ÊÙ·ÚÓÈ˙fiÌ·ÛÙÂ, ı· Ô˘ÓÙÈ¿˙Ô˘ÌÂ. ∂›Ó·È Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÁÂÏ¿ÂÈ Î·Ó›˜ ÙÚÂÏ¿ (‚¿ÏÙ fiÛ· Ï ı¤ÏÂÙÂ) Ì ٷ ÙÚÂÏ¿ (Â‰Ò ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÏÏ¿ Ï) Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÁÈ· ¿ÌÂÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÌÈÛıÒÓ Î·È Û˘Óٿ͈Ó, fiÙ·Ó Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· Â›Ó·È Û ·‰˘Ó·Ì›· Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È ÌÈÛıÔ‡˜. √ Ï·˚ÎÈÛÌfi˜ ·›ÚÓÂÈ ÏÂÈÔ‰ÔÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÍÂı˘ÌÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ı˘ÌˆÌ¤ÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔ˘˜. ª· ÔÈ ı˘ÌˆÌ¤ÓÔÈ ÁÈ· Ó· ÍÂı˘ÌÒÛÔ˘Ó ‰ÂÓ ˙ËÙ¿Ó „›¯Ô˘Ï·, Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó fiˆ˜ ˙Ô‡Û·Ó ÚÔ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘˜, ˙ËÙ¿Ó, ¤Ó·˜ ¿ÏÏ˘ ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚ˘ ÌÔÚÊ‹˜ Ï·˚ÎÈÛÌfi, ÙÔ ˙·Ì·ÓÊÔ˘ÙÈÛÌfi. ΔÔ ÙÂÎÌ·ÈÚfiÌÂÓÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ô˘ Â·ÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·È Â›Ó·È Ì·˚ÓÙ·Ófi˜, ηڇÎÂ˘Ì· “‰ÂÈ ‰Â ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Î·È ¿Ó¢ ÙÔ‡ÙˆÓ Ô˘‰¤Ó ÂÛÙ› ÁÂÓ¤Ûı·È ÙˆÓ ‰ÂfiÓÙˆÓ” , ·ÊÔ‡ “Ì·˙› ı· Ù· Ê¿Ì” , fiÛÔ Î·È ·Ó ·Ú·ÍÂÓ‡ÂÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ·Ó ·ÎfiÌË ÙÔ ÂÓÓÔÔ‡Ó ı· Â›Ó·È ‰ÒÚÔ ¿‰ˆÚÔ ¯ˆÚ›˜ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ‹ ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÂ̤Ó˜ ·Ï-

Ï·Á¤˜ ı· ÙËÓ Î·ÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÁÓˆÛÙÔ› ¿ÁÓˆÛÙÔÈ, ÂÓÒ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ı· ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÙ·È Ì ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ¯Ú¤Ë. º·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ͯӿÌ fiÙÈ Ì ·Ó¿Ù˘ÍË 4% ÛˆÚ‡·Ì ¯Ú¤Ë ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ∂ΛÓÔ Ô˘ ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ‰ÂÓ Ï¤ÁÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜, ηٿ Ù· ¿ÏÏ·, Ï·Ï›ÛÙ·ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ͤÚÔ˘Ì ηϿ, ÙÔ ÌÂÚÔ‰Ô‡ÏÈ, ÌÂÚÔÊ¿È, Ù˙›Ù˙ÈΘ ‰ËÏ·‰‹ Î·È Í·Ó¿ Ì·Ó¿ ÈΤÙ˜ Û ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜. ŸÌˆ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ͯӿÌ ÙËÓ ÂÌÂÈÚÈ΋ Ï·˚΋ ÛÔÊ›· “Ô Î·Ïfi˜ Ô ÓÔÈÎÔ·Ú˘ ÚÈÓ ÂÈÓ¿ÛÂÈ Ì·ÁÂÈÚ‡ÂÈ” , “Ù· ηϿ ÎfiÔȘ ÎÙÒÓÙ·È” ÁÈ· Ó· ¿ÌÂ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ËÌÒÓ ÚÔÁfiÓÔ˘˜ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Úfi‚ÏËÌ· ›¯·Ó. ∏ ¯ÒÚ· ¤¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi fiÛÔ˘˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ï·˚ÎÈÛÙ¤˜ Î·È Â›Û˘ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÎÈÓË̷ٛ˜ ÂȉÈ΋˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÛÙË ‰Ú·¯Ì‹, ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÏfiÁÔ Î·È Ô ÓÔÒÓ ÂÈο˙ÂÈ. ∂ΛÓÔÈ Ô˘ Ï›Ô˘Ó Î·È Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi οı ¿ÏÏË ÊÔÚ¿, Â›Ó·È ÔÈ Ù¯ÓÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ·ÓÙ›Ï˄˘ ÔÏÈÙÈÎÔ› Ô˘ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ·. ŒÓ·˜ ›ÛÔÓ Î·Ó¤Ó·˜, ‰ÈfiÙÈ ı· ·Ó·ÁηÛÙ› Ó· ÚÔÛ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔ Ï·˚ÎÈÛÌfi Î·È ·˘Ùfi˜ ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ” .

∏̤ڷ ÌÓ‹Ì˘ Ù˘ °ÂÓÔÎÙÔÓ›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÓÙÈ·ÎÔ‡ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ √ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¡¿ÛÈÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ 20 ª·˝Ô˘ 2012, ›¯· ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ˆ Î·È ÂÁÒ ÛÙË ‰ÔÍÔÏÔÁ›· Ô˘ ÙÂϤÛÙËΠÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌÔ‡ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· (¤Ó·˜ ¡·fi˜ Ô˘ ¯Ù›ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ È‰ÚÒÙ· ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ) ÁÈ· ÙËÓ Ë̤ڷ ÌÓ‹Ì˘ Ù˘ °ÂÓÔÎÙÔÓ›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÓÙÈ·ÎÔ‡ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÛÙËÓ ÂÈÌÓËÌfiÛ˘ÓË ‰¤ËÛË Ô˘ ÙÂϤÛÙËΠ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÛÙÔ ÌÓËÌÂ›Ô Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ªÈ· ‰¤ËÛË ÁÈ· Ù· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ı‡Ì·Ù· ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·fi ÙÔ Î›ÓËÌ· ÙˆÓ ¡ÂfiÙÔ˘ÚÎˆÓ Î·Ù¿ Ù· ¤ÙË 1914-1923. ∏ ÁÂÓÔÎÙÔÓ›· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÙÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ÛÊ·Á¤˜ Î·È ÂÎÙÔÈÛÌÔ‡˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÏËı˘ÛÌÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ Î›ÓËÌ· ÙˆÓ ¡ÂfiÙÔ˘ÚÎˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1914-1923. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÛÙÔ›¯ÈÛ ÙË ˙ˆ‹ ÂÚ›Ô˘ 213.000-368.000 ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. √È ÂÈ˙ÒÓÙ˜ Î·Ù¤Ê˘Á·Ó ÛÙÔÓ ÕÓˆ ¶fiÓÙÔ (ÛÙËÓ ∂™™¢) Î·È ÌÂÙ¿ ÙË ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋ ∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ 1922, ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. £ÂˆÚÂ›Ù·È ÌÈ· ·fi

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

πÙ·Ï›·: √ ÛÂÈÛÌfi˜ ¤ÏËÍÂ Î·È ÙËÓ ·ÚÌÂ˙¿Ó· √È ·Ú·ÁˆÁÔ› ÂÓfi˜ ·fi Ù· ϤÔÓ ‰È¿ÛËÌ· ÈÙ·ÏÈο ÚÔ˚fiÓÙ·, ÙÔ˘ Ù˘ÚÈÔ‡ “·ÚÌÈÙ˙¿ÓÔ” (·ÚÌÂ˙¿Ó· ηٿ ÙÔ ÎÔÈÓfiÙÂÚÔÓ), Ù˘ ºÂÚ¿Ú·˜ Î·È Ù˘ ªfi‰ÂÓ·˜ ‰›ÓÔ˘Ó Ì¿¯Ë Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·ÛÒÛÔ˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÎÈÏ¿ Ù˘ÚÈÔ‡, ¤ÂÈÙ· ·fi ÙÔÓ ÈÛ¯˘Úfi ÛÂÈÛÌfi Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÂÎÙÂٷ̤Ó˜ ˙ËÌȤ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÌÔÛÔÓ‰›· ·ÁÚÔÙÒÓ Coldiretti, ÂÚ›Ô˘ 400.000 ÎÂÊ¿ÏÈ· “·ÚÌÈÙ˙¿ÓÔ” Î·È “ÁÎÚ¿Ó· ·ÓÙ¿ÓÔ” (·ÚfiÌÔÈ·˜ ÔÈÎÈÏ›·˜) ¤¯Ô˘Ó ηٷÛÙÚ·Ê›, ‹ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ‚Ï¿‚˜ ·fi ÙÔ ÛÂÈÛÌfi ÛÙË ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ πÙ·Ï›·. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 250 ÂηÙ. ¢ÚÒ. “∂›Ó·È Ì›· Ì¿¯Ë Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ” , ‰ËÏÒÓÂÈ Ô √ÚÈ¿ÓÔ ∫·Ú¤ÙÈ, ÂÈıˆÚÒÓÙ·˜ ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈfi ÙÔ˘ ÛÙÔ ™·Ó Δ˙Ô‚¿ÓÈ ÛÙÔ ¶ÂÚ˙ÈÙÛ¤ÙÔ. “£· Ú¤ÂÈ ÙÒÚ· Ó· ÚÔÛ·ı‹Ûˆ Ó· ‰È·Ï¤Íˆ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ¿ıÈÎÙ· ÎÂÊ¿ÏÈ· ÎÈ fiÛ· ¤¯Ô˘Ó ¿ıÂÈ ˙ËÌȤ˜” , ÂÍËÁ› Ô ›‰ÈÔ˜ ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· Ú¿ÊÈ· Ô˘ ÂÎÙ›ÓÔÓÙ·È Û ̛· ·fiÛÙ·ÛË fiÛÔ ¤Ó· Á‹Â‰Ô Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ∫¿Ùˆ ·fi Ù· fi‰È· ÙÔ˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Ô ıfiÚ˘‚Ô˜ ·fi ÌÂÁ¿Ï· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ù˘ÚÈÔ‡ Ó· Û¿˙Ô˘Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘. ∏ Âȯ›ÚËÛË ÙÔ˘ ∫·Ú¤ÙÈ Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ÙÚÂȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Ù˘ÚÔÎÔÌÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜ ·fi ÙÔÓ ÛÂÈÛÌfi, Ô˘ ¤ÏËÍ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ºÂÚ¿Ú·˜ Î·È Ù˘ ªfi‰ÂÓ·˜, ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ Ï›ÎÓÔ˘ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÔÈÎÈÏ›·˜. Δ· ÎÂÊ¿ÏÈ· Ô˘ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ÙË ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚË ˙ËÌÈ¿ ‹Ù·Ó ÂΛӷ fiÔ˘ ÙÔ Ù˘Ú› ÌfiÏȘ ›¯Â Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ˆÚ›Ì·ÓÛ˘. √È

ÙȘ ÚÒÙ˜ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÁÂÓÔÎÙÔӛ˜. ∏ ÁÂÓÔÎÙÔÓ›· ‹Ù·Ó ¤Ó· ÚÔÌÂÏÂÙË̤ÓÔ ¤ÁÎÏËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙˆÓ ¡ÂfiÙÔ˘ÚÎˆÓ ¤ÊÂÚ Û ¤Ú·˜ ÌÂ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. √È Ì¤ıÔ‰ÔÈ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ‹Ù·Ó Ô ÍÂÚÈ˙ˆÌfi˜, Ë ÂÍ¿ÓÙÏËÛË ÛÙȘ ηÎÔ˘¯›Â˜, Ù· ‚·Û·ÓÈÛÙ‹ÚÈ·, Ë ›ӷ Î·È Ë ‰›„·, Î·È Ù· ÛÙÚ·Ùfi‰· ı·Ó¿ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¤ÚËÌÔ. ™ÙȘ 24 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 1994 Ë μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ „‹ÊÈÛ ÔÌfiʈӷ ÙËÓ ·Ó·Î‹Ú˘ÍË Ù˘ 19˘ ª·˝Ô˘ ˆ˜ “∏̤ڷ ªÓ‹Ì˘ ÁÈ· ÙË °ÂÓÔÎÙÔÓ›· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÛÙÔ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈÎfi ¶fiÓÙÔ” , Ë̤ڷ Ô˘ Ô ªÔ˘ÛÙ·Ê¿ ∫ÂÌ¿Ï ·Ô‚È‚¿ÛÙËΠÛÙË ™·Ì„Ô‡ÓÙ·. ΔÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ 2007 Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ ŒÓˆÛË ªÂÏÂÙËÙÒÓ °ÂÓÔÎÙÔÓÈÒÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ Â›ÛËÌ· ÙË ÁÂÓÔÎÙÔÓ›· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, Ì·˙› Ì ÙË ÁÂÓÔÎÙÔÓ›· ÙˆÓ ∞ÛÛ˘Ú›ˆÓ. √È ÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ˘‹ÚÍ ÁÂÓÔÎÙÔÓ›· Î·È ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó ÂÈۋ̈˜ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Â˘Ú‡ÙÂÚˆÓ ·ˆÏÂÈÒÓ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘, ÙÔ˘ ÏÈÌÔ‡ ‹ ¿ÏÏˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·Ó·Ù·Ú¿ÍˆÓ. ∏ ÁÂÓÔÎÙÔÓ›· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÛÙÔÓ ¶fiÓÙÔ ˘‹ÚÍ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙˆÓ ΔÔ‡ÚÎˆÓ ÂıÓÈÎÈÛÙÒÓ ÁÈ· Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ √ıˆÌ·ÓÈ΋˜ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ Ì ÙË Ê˘ÛÈ΋ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ÙˆÓ ÁËÁÂÓÒÓ ÂıÓÔًوÓ. ∏ ÌÔ›Ú· ·˘Ù‹ ·ÂÙÚ¿Ë Ì ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Ô‰˘ÓËÚfi ÙÚfiÔ: ªÂ ÙȘ ÁÂÓÔÎÙÔӛ˜ ÙˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÒÓ Ï·ÒÓ, ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ∞ÚÌÂÓ›ˆÓ, Ì ÙËÓ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ¤ÍÔ‰Ô fiÛˆÓ ÂÈ‚›ˆÛ·Ó Î·È Ì ÙË ‚›·ÈË ÙÔ˘ÚÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎÒÓ ÂıÓÔًوÓ, fiˆ˜ ÔÈ ∫Ô‡Ú‰ÔÈ, Ô˘ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋, ϤÔÓ, ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·. √È ŒÏÏËÓ˜ ÛÙÔÓ ¶fiÓÙÔ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·Ó Û 700.000 ¿ÙÔÌ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ∞’ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘. ª¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 1923 ›¯·Ó ÂÍÔÓÙˆı› 353.000 ¿ÙÔÌ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· ¤ÎıÂÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶ÚÂۂ›·˜, Ì ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 1915, Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ӷ Ù· ÂÍ‹˜: “√È ÂÎÙÔÈ˙fiÌÂÓÔÈ ·fi Ù· ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ‰Èη›ˆÌ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ Ô‡Ù ٷ ·Ôχو˜ ·Ó·Áη›·. °˘ÌÓÔ› Î·È Í˘fiÏËÙÔÈ, ¯ˆÚ›˜ ÙÚÔÊ‹ Î·È ÓÂÚfi, ‰ÂÚfiÌÂÓÔÈ Î·È ˘‚ÚÈ˙fiÌÂÓÔÈ, fiÛÔÈ ‰ÂÓ ÂÊÔÓ‡ÔÓÙÔ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙÔ ÛÙ· fiÚË ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌ›Ô˘˜ ÙÔ˘˜. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·’ ·˘ÙÔ‡˜ ¤ı·ÈÓ·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÚ›· ·fi Ù· ‚·Û·ÓÈÛÙ‹ÚÈ·. ΔÔ Ù¤ÚÌ· ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ ‰ÂÓ Û‹Ì·ÈÓÂ Î·È Ù¤ÚÌ· ÙˆÓ ‰ÂÈÓÒÓ ÙÔ˘˜, ÁÈ·Ù› ÔÈ ‚¿Ú‚·ÚÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ, ÙÔ˘˜ ·ÚÂÏ¿Ì‚·Ó·Ó ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ηٷʤÚÔ˘Ó ÙÔ ÙÂÏÂȈÙÈÎfi Ï‹ÁÌ·...” . °È· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 26 ª·˝Ô˘ 2012, ÒÚ· 19.00, Ë ŒÓˆÛË ¶ÔÓÙ›ˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÂÙÂȷ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ™Ù·‰›Ô˘ ÌÂ

·Ú·ÁˆÁÔ› ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ·˘Ù¿ ı· ÂÍÂÙ·ÛıÔ‡Ó ·fi ÂÈıˆÚËÙ¤˜ ÙÔ˘ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÚÔÙÔ‡ ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÚÔ˜ ÒÏËÛË ˘fi ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔÈÌÔ˘ ÙÚÈÌ̤ÓÔ˘ Ù˘ÚÈÔ‡. Δ· ·˘ÛÙËÚ¿ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ Parmiggiano-Reggiano (Ù˘ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ˘ ÔÓÔÌ·Û›·˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘ Ù˘ ‰È¿ÛËÌ˘ ÔÈÎÈÏ›·˜) ÂÈÙ¿ÛÛÔ˘Ó ·Ôı‹Î¢ÛË ÙˆÓ Ù˘ÚÈÒÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· 12 Ì‹Ó˜ ÚÈÓ ÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ∏ ∂Ì›ÏÈ· ƒÔÌ¿ÓÈ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÁÓˆÛÙ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÌÂ˙¿Ó· Ù˘, ·ÏÏ¿ Â›Û˘ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛÔ‡ÙÔ Ù˘ ¶¿ÚÌ·˜, ÙÔ ‚·ÏÛ·ÌÈÎfi ͇‰È Ù˘ ªfi‰ÂÓ·˜ Î·È ÙËÓ Û¿ÏÙÛ· ÌÔÏÔÓ¤˙Â, ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÛÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÁˆÓȤ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘.

∫·ıÈÛÙÈ΋ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÁÈ· Ì›· ÈÛÙˆÙÈ΋ √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÛÙË μÚÂÙ·Ó›· ·ÚÓ‹ıËΠӷ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ΔÚ¿Â˙·, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÚ›ˆÚË Î·ıÈÛÙÈ΋ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·, fiÙ·Ó ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ·ÚÓ‹ıËΠӷ ÙÔ˘ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÈÛÙˆÙÈ΋ οÚÙ· Ô˘ ÙÔ˘ “¤Ê·Á” Ì˯¿ÓËÌ· ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ·Ó¿Ï˄˘. √ ∫Ô˘Ó ¡¿‰ÂÚ º¤ÎÚÈ, ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÛÙÔ ‰˘ÙÈÎfi °ÈfiÚÎÛ·˚Ú, ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙· ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ·Ó¿ÏË„Ë, fiÙ·Ó Ë Î¿ÚÙ· ÙÔ˘ “·È¯Ì·ÏˆÙ›ÛÙËΔ ÛÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ∞Δª. √ Â›ÌÔÓÔ˜ ÂÏ¿Ù˘ ˙‹ÙËÛ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ·fi ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ Ó· ÙÔ˘ ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ Î¿ÚÙ·. ∏ ·¿ÓÙËÛË Ô˘ ¤Ï·‚Â, ‹Ù·Ó fiÙÈ ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¢¯·ÚÈÛÙË̤-

ª·Ó‰ËÏ·Ú¿, Ì ı¤Ì·: ∞Ṳ́ÓÈÔÈ, ∞ÛÛ‡ÚÈÔÈ, ŒÏÏËÓ˜, “ΔÚÂȘ °ÂÓÔÎÙÔӛ˜ - πÛÙÔÚÈ΋ ªÓ‹ÌË - ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋ ∞Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘” . ∞Í›˙ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ÂΛ...” .

ªÈ· ·ÓÂÊ¿ÚÌÔÛÙË Û‹Ì·ÓÛË Ô‰È΋˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ √ Î. ∂˘ı‡ÌÈÔ˜ ™˘Ú‚·Ó›‰Ë˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ΔÔ ı¤Ì· ¯ÚÔÓ›˙ÂÈ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰›ÓÂÙ·È Î¿ÔÈ· χÛË ÛÙË Û˘Ó¯‹ ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙË ÌË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÓfi˜ ··ÁÔÚ¢ÙÈÎÔ‡ Û‹Ì·ÙÔ˜ ‰È¤Ï¢Û˘ ÙÚÔ¯ÔÊfiÚˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. ∫·È Â›Ó·È ·ÔÚ›·˜ ¿ÍÈÔ Ò˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ·. ∏ ÂÚ›ÙˆÛË ·ÊÔÚ¿ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÚÔ¯·›· ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË, Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Î·È ··ÁÔÚ‡ÂÈ ·fi ÙË 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ó· ÛÙÚ›„ÂȘ ‰ÂÍÈ¿ ÙËÓ Ô‰fi ∞¯ÈÏϤˆ˜. °ÂÁÔÓfi˜ Â›Ó·È fiÙÈ ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Á¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ· (§ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘-2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘) Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ Ô‰fi ¶·Á·ÛÒÓ, ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ó· ÛÙÚ›„ÂÈ ÔÈÔ‰‹ÔÙ ÙÚÔ¯ÔÊfiÚÔ ‰ÂÍÈ¿ Ì ‰È¤ÍÔ‰Ô ÚÔ˜ ÙËÓ Ô‰fi ¶··‰È·Ì¿ÓÙË. ∞˘Ùfi, ÏÔÈfiÓ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙËÓ Î·Ù·¿ÙËÛË Ù˘ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ··ÁÔÚ¢ÙÈ΋˜ Û‹Ì·ÓÛ˘. √‡Ùˆ˜ ¯fiÓÙˆÓ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ, Ë Â˘ÚÈÛÎfiÌÂÓË Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ··ÁÔÚ¢ÙÈ΋ ÈӷΛ‰· ‰ÂÓ ÙËÚÂ›Ù·È Î·È ·Ú·‚È¿˙ÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ì ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂηÙfi ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙÔ 24ˆÚÔ, ÂÓÒ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÂÈÛÌ·ÙÈο Ë ∞¯ÈÏϤˆ˜ ˆ˜ ÂӉȿÌÂÛË ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÙËÓ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË. ∏ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·Ó·Ê¤Úˆ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Î·È ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙË ÌË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ··ÁfiÚ¢Û˘ Ó· ÛÙÚ›„ÂȘ ‰ÂÍÈ¿ ÙËÓ ∞¯ÈÏϤˆ˜, Û ϿıÔ˜ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË. √˘ÛÈ·ÛÙÈο Ë ˘¿Ú¯Ô˘Û· ÈӷΛ‰· ¤¯ÂÈ ·˘ÙÔηٷÚÁËı›. ∂Ô̤ӈ˜, ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ Ú˘ıÌÈÛÙ¤˜ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÂÚˆÙËıÔ‡Ó, ÁÈ·Ù› ·˘Ù‹ Ë Û‹Ì·ÓÛË ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Û‚·ÛÙ‹, ·ÊÔ‡ Ë ··ÁfiÚ¢ÛË, Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜, ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ; ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ ÙÔ ı¤Ì· ·fi ÎÔÓÙ¿ Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿. ∏ ˘¿Ú¯Ô˘Û· ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È Ó· ÂÈÙÚ·› Ë ‰È¤Ï¢ÛË ·fi 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∞¯ÈÏϤˆ˜, ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi ‹‰Ë ηıÈÂÚÒıËΠ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Ú¿ÍË. ΔËÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÂÚ›ÙˆÛË ÙË ıˆÚÒ Ï¿ıÔ˜ Ô‰È΋˜ Û‹Ì·ÓÛ˘ ÌË ÂÊ·ÚÌfiÛÈÌË, Ô˘ Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ÚÔηϤÛÂÈ ·ÓıÚÒÈÓ· ı‡Ì·Ù·. °È’ ·˘Ùfi ÂϤÁÍÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ƒˆÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ÂÚ›ÔÈÎÔ˘˜ Î·È ‰ÒÛÙ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ‰È¤ÍÔ‰Ô” .

ÓÔ˜ Ì ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË, ı· ¤ÚÂ ӷ ηϤÛÂÈ ÙËÓ ÂȉÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ·Ú·fiÓˆÓ. ªÂÙ¿ ·fi ÙÚÂȘ ÒÚ˜, Ô˘ ·ÚÓÈfiÙ·Ó ÂÈÛÌ·ÙÈο Ó· ʇÁÂÈ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ, ·ÚfiÙÈ Ë ÙÚ¿Â˙· ›¯Â ÎÏ›ÛÂÈ Î·È ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Â›¯·Ó ηϤÛÂÈ ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Ô ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ‹Ú ›Ûˆ ÙËÓ Î¿ÚÙ· ÙÔ˘ Î·È ·Ô¯ÒÚËÛÂ Û·Ó Î‡ÚÈÔ˜. ÕÏψÛÙÂ... Ô ÂÏ¿Ù˘ ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· ‰›ÎÈÔ!

∞ÒıËÛ ÏËÛÙ‹ Ì Ï·ÛÙÈÎfi... ÛηÌfi ΔËÓ ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÓfi˜ Â›‰ÔÍÔ˘ ÏËÛÙ‹ Û ·ÓÙÔˆÏÂ›Ô ÛÙË μÚÂÙ·Ó›·, Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙÔÓ ·ÒıËÛ Ì ¤Ó· ÛηÌfi, η٤ÁÚ·„Â Ë Î¿ÌÂÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∫·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÈ ÔÏϤ˜ ·fiÂÈÚ˜ ÏËÛÙ›·˜ Ô˘ η٤ÏËÍ·Ó ÛÂ... Áοʘ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ ÏËÛÙÒÓ. ∫·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ Û˘Ó¤‚Ë ÙÔ ›‰ÈÔ, ·ÊÔ‡ Ô ÌÂÁ·ÏfiÛˆÌÔ˜ ÏËÛÙ‹˜ ÂÈÛ¤‚·Ï ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Î·È Î·Ù¢ı‡ÓıËΠ·ÂÈÏËÙÈο ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·È ·›ÏËÛ Ì ÙËÓ ¯Ú‹ÛË Ì·¯·ÈÚÈÔ‡. ∂ΛÓÔ˜, ¤Î·Ó ¤Ó· ‚‹Ì· ›Ûˆ, ÚÈÓ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ ÔÙÈÎfi ‰›Ô Ù˘ οÌÂÚ·˜, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ¤Ó· ÛηÌfi. ªÂ ÂÚ›ÛÛÈÔ ı¿ÚÚÔ˜, Ô ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˜ ¿Ó‰Ú·˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ¯Ù˘¿ ÙÔ ÏËÛÙ‹, ÂÓÒ ¤Ó·˜ ÂÏ¿Ù˘ ÛÙÂÎfiÙ·Ó Û ·fiÛÙ·ÛË ·Ó·ÓÔ‹˜, ÌËÓ ÌÔÚÒÓÙ·˜ Ó· ·ÓÙȉڿÛÂÈ. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ Â›ıÂÛ˘ - Ì ÙÔ ÛηÌfi - ‹Ù·Ó Ô ÏËÛÙ‹˜ ÙÂÏÈο Ó· ÙÚ·› ÛÂ Ê˘Á‹, Ì ¿‰ÂÈ· ¯¤ÚÈ·.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ΔÔ ‰›ÏËÌÌ· Ó·È ‹ fi¯È ÛÙÔ Â˘ÚÒ ı· Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓÔ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜; ∂ϤÓË ºÔ˘ÛÙÔ‡ÎÔ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“™›ÁÔ˘Ú· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‰›ÏËÌÌ· fiÛÔ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ì ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· Â›Ó·È ÂÓÙÔÓfiÙÂÚÔ. ÿÛˆ˜ ı· ¤ÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î¿ÔÈÔ ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· Ôχ ·ÏÈfiÙÂÚ· ÎÈ fi¯È Ó· Ù›ıÂÙ·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÒÚ·, Ô˘ ¤ÊÙ·ÛÂ Ô ÎfiÌÔ˜ ÛÙÔ ¯Ù¤ÓÈ” .

∞Óı‹ μ·‚¿ÏÔ˘ ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·

“™›ÁÔ˘Ú· ÙÔ ‰›ÏËÌÌ· Ó·È ‹ fi¯È ÛÙÔ Â˘ÚÒ Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓÔ Î·È ·˘Ùfi ı· ·ÔÙ˘ˆı› Î·È ÛÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ηıÒ˜ ϤÔÓ fiÏÔÈ ·˘Ùfi ÛΤÊÙÔÓÙ·È. ª¤¯ÚÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ·fiÊ·ÛË Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì οÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·” .

∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ ª·Ó›ÓË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“¢ÂÓ ıˆÚÒ ˆ˜ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‰›ÏËÌÌ· ··Û¯ÔÏ› ÌÂÁ¿ÏË ÌÂÚ›‰· ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ. ∂›Ù Ì ÙÔ Â˘ÚÒ Â›Ù Ì ÙË ‰Ú·¯Ì‹ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ˙Ô‡ÌÂ, ÙÔ Î¿Ó·ÌÂ Î·È ·ÏÈfiÙÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ Úfi‚ÏËÌ·” .

™Ù¤ÏÏ· ¶Ô‰È¿ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜

“£ÂˆÚÒ ˆ˜ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ Î¿ÏË ÔÏÏÔ› Â›Ó·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ÌÈ·˜ Èı·Ó‹˜ ÂÍfi‰Ô˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ. ∏ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ì·˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË Î·È ÙÔ Â˘ÚÒ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈ΋” .

EÈ̤ÏÂÈ·: ™√ºπ∞ ª∞Àƒ∞¡Δ∑∞ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

°πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95753, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 ª∞´√À 2012

/5

√È ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÛÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ºfi‚Ô˜ Î·È ÙÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ‰È΢ÎÏÈÛÙ¤˜ Â›Ó·È ϤÔÓ ÔÈ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ù˘ Ô‰Ô‡ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‚ÁÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜. ªÂ ÙËÓ ÚÒÙË ‚ÚÔ¯‹ ÔÈ ÁÚ·Ì̤˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û “ηÚÌ·ÓÈfiÏ·” , ηıÒ˜ Â›Ó·È ÔÏÈÛıËÚ¤˜ Î·È Ô ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ‰È΢ÎÏÈÛÙ‹˜ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ‚ÚÂı› ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ Î·È ÛÙȘ Úfi‰Â˜ οÔÈÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. ÕÌÂÛË Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë ÂÈÎ¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ, ÚÈÓ Û˘Ì‚Ô‡Ó ·Ù˘¯‹Ì·Ù·. ¢∏ª√.™.

“∑Ô‡ÁÎÏ·” ∞‰È¿‚·Ù· Â›Ó·È ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·, ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ·fi ÙËÓ ∞Ó··‡Ûˆ˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙË Á¤Ê˘Ú· Ù˘ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘, ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·, Ì ÙȘ ˘ÎÓ¤˜ Ê˘ÏψÛȤ˜ ÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ Ó· ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙË ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Â˙ÒÓ. ¶ÂÚ›ÔÈÎÔÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ Â˙Ô› ·ÚÔÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÌ‹Ì·Ù· Ì “˙Ô‡ÁÎÏ·” , ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· ·Ú·Û˘ÚıÔ‡Ó ·fi Ù· Ô¯‹Ì·Ù·. √È ›‰ÈÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ÀËÚÂÛ›·˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ μfiÏÔ˘ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙ· Û˘ÓÂÚÁ›·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÎÏ·‰Â˘ÙÔ‡Ó, ÛÙÔ ‚·ıÌfi ¿ÓÙ· ÙÔ˘ ÂÈÙÚÂÙÔ‡, Ù· ‰¤ÓÙÚ·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È, ·Ú¿ÏÏËÏ·, fiÙÈ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙÔ› ÔÈ Ôϛ٘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÚ›·Ùfi ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛËÌÂ›Ô Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· Â›Ó·È ÚÔÛ‚¿ÛÈÌÔ, ·ÛʷϤ˜ Î·È Î·ı·Úfi, Ì ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ μfiÏÔ˘ Ó· ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ÙÔ ÏfiÁÔ. μ.∫.

∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÁÈ· ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ∏ ·Ó¿ÁÎË Î·ı·ÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Ú¿ÛÈÓÔ˘ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ Û˘ÓÔÈ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂȉÈο ÛÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜, fiÔ˘ Ë ‚Ï¿ÛÙËÛË Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÌÂÙ¿ ÙȘ Û˘Ó¯›˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ˙‹ÙËÌ· ·ÈÛıËÙÈ΋˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. ∂ȉÈο Û ÛËÌ›·, fiÔ˘ Ë ÔÚ·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ï‹, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ·Ú·ÌÔÓ‡ÂÈ ÙÔ ·Ù‡¯ËÌ·. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ, fiÔ˘ Ë ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ Á¤Ê˘Ú·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÈÔ ·ÛÊ·Ï‹˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ. Δ· ··ÓˆÙ¿ ÙËÏÂʈӋ̷ٷ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË

ÕÊ·ÓÙÔ˜ Ô Î¿‰Ô˜ ο‰Ô˜ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ Ô˘ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ·Ê·ÈÚ¤ıËΠοÔÙ ·fi ÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Ì ™fiψÓÔ˜, ‰ÂÓ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠÔÙ¤. √È ÂÚ›ÔÈÎÔÈ fï˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Â‰Ò Î·È Ì‹Ó˜ Ó· ÂÙ¿Ó ÂΛ Ù· ÛÎÔ˘›‰È· ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Î¿ÔȘ ̤Ú˜ ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó ¤Ó· ¯·ÚÙfiÎÔ˘ÙÔ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ο‰Ô˘, ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ·fiıÂÛË ÙˆÓ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ. º·ÓÙ·˙fiÌ·ÛÙ ˆ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ı· ÂÚÓ¿ÂÈ Î·È ÙÔ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚÔ ·fi ÂΛ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÎÔÌȉ‹. √ ο‰Ô˜ fï˜, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÎfiÌ· ¿Ê·ÓÙÔ˜.

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

¶Ú·Û›ÓÔ˘, ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· Ì‹Ó· ÙÒÚ·, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÓÙˆ˜ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ·Ô‰ÒÛÂÈ. ¢.ƒ.

§ÈÁÔÛÙÔ› ÁÔÓ›˜ ∫¿ÔÈÔÈ ÏÈÁÔÛÙÔ› ÁÔÓ›˜, Ì ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ÓË ÙËÓ ·ÁˆÓ›· ÛÙ· ÚfiÛˆ¿ ÙÔ˘˜, ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ¤Íˆ ·fi ÂÍÂÙ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ó Ò˜ ¤ÁÚ·„·Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÚÒÙË Ë̤ڷ ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ. √È ÂÔ¯¤˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ‰Âο‰Â˜, ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ. ∞fi ÙË ÌÈ· Ë ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ fiÙÈ Û οÔÈ· ™¯ÔÏ‹, fiˆ˜ Î·È Ó·’ ¯ÂÈ, ı· ÂÙ‡¯ÂÈ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ë ·›ÛıËÛË fiÙÈ ÙÔ Ù˘¯›Ô ‰ÂÓ Ô‰ËÁ› ··Ú·›ÙËÙ· ÛÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ·ÔηٿÛÙ·ÛË, ¤¯Ô˘Ó ·ÙÔÓ‹ÛÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ. ∞ÎfiÌË fï˜ Î·È ¤ÙÛÈ Ë ·ÁˆÓ›· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ. ∞fi ÙË ª·ÁÓËÛ›· ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ 2.030. ΔfiÛ˜ ÔÏϤ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ô˘ ˙Ô˘Ó Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘˜ ı· οÓÂÈ ¤Ó· ‚‹Ì· ÚÔ-

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

∞Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ˘fi„Ë ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞˘ÁÂÚÈÓÔ‡ “√È ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ı· ÙÂıÔ‡Ó ˘fi„Ë ÙÚÈÌÂÏÔ‡˜ ÂÍ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ÂÈÙÚÔ‹˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ · ÂÂÍÂÚÁ·ÛıÔ‡Ó Î·È Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘˜. ∫·È ÂÈϤÔÓ, ·Ó·Áη›· Â›Ó·È Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÎÚ‚‚·ÙÈÒÓ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Û ÂÓÙ·ÎfiÛÈ·. ∞˘Ùfi ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ¶·Ú·Û΢¿˜ ∞˘ÁÂÚÈÓfi˜, Ô˘ ‹Úı ÁÈ· Ï›ÁÔ ÛÙÔ μfiÏÔ, ηÙ¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, fiÔ˘ ÚÔ‹‰Ú¢Û ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Û ۇÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ‰ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜” . ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Û‹ÌÂÚ· ȉÈÔÎÙËÙÒÓ Ùڛ΢ÎÏˆÓ “ΔÔ 8Ô ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÙÚÈ·ÎÏˆÓ Î·È ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “¡ÈÚ‚¿Ó·” ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 500 ÂÚ›Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ ·fi 50 ۈ̷Ù›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ı¤Ì·Ù· Ô˘ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô” . ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ÙËÏÂÁÚ·Ê‹Ì·Ù· ÁÈ· Ù· ÔÓÔÌ·ÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ “ªÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÂÔÚÙ‹˜ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∫ˆÓ. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ‰¤¯ıËΠ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÙËÏÂÁÚ·Ê‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÏÏ¿ ·fi ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÎÚ·ÙÒÓ Î·È ¿ÏϘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜. ∂›Û˘, ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·ıËÓ·›ÔÈ ˘¤ÁÚ·„·Ó ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Â˘¯ÒÓ

fi‰Ô˘ ÚÔ˜ ÙË ÁÓÒÛË Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ηٷ͛ˆÛË. °È·Ù› ·Ú¿ ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜ Û ÔÏÏ¿ Â›‰·, οÔȘ ·Í›Â˜ Î·È ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜. º.™.

ŒÓ‰ÂÈ· ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È Û ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ì ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ Â› ÈÛÙÒÛÂÈ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ Ê·Ú̿ΈÓ, ·ÚÎÂÙÔ› Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ ˙Ô˘Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ‰Ú¿Ì·, ·ÊÔ‡ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û οı ʿÚÌ·ÎÔ. ™Â Ù¤ÙÔÈÔ ‚·ıÌfi ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¤Ó‰ÂÈ·. √È Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› Â›Ó·È ·Ï‹ÚˆÙÔÈ, ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ Ê¿ÚÌ·ÎÔ, Ô‡ ı· ¿ÂÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ÙË Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë; °È· Ó· ÌËÓ ÚÔÛı¤ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ʿÚ̷η. º.™.

23 ª·˝Ô˘ 1982

Ô˘ ·ÓÔ›¯ıËΠÛÙÔ ÚÔ‰ÚÈÎfi ̤Á·ÚÔ” . ¢È·ÙËÚÂ›Ù·È Ë ‚·ÛÈ΋ ÙÈÌ‹ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ “Δ· ÎÚ¿ÙË-̤ÏË ÙÔ˘ √¶∂∫ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙË ‚·ÛÈ΋ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÛÙ· 34 ‰ÔÏÏ¿ÚÈ· ÙÔ ‚·Ú¤ÏÈ ÌÂÙ¿ ÙË ‰È·›ÛÙˆÛË fiÙÈ ¿Ú¯ÈÛ ӷ οÌÙÂÙ·È Ë ˘ÂÚÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ·ÁÔÚ¿. √È ˘Ô˘ÚÁÔ› ¶ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ-ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ √¶∂∫, Ô˘ Û˘Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ∫Ô˘›ÙÔ ÙÔ˘ πÛËÌÂÚÈÓÔ‡, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Â›Û˘ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÛÙ· ÛËÌÂÚÈÓ¿ Â›‰· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ” .

ÙÔÏÈο ºÒÎÏ·ÓÙ ÌÂÙ¿ ÙȘ ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ¿ÁÚȘ ·ÂÚÔÌ·¯›Â˜ Î·È Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Ì ·ÚÁÂÓÙÈÓ¿ ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ ηٿ ÙËÓ ·Ô‚·ÙÈ΋ Âȯ›ÚËÛË ÙˆÓ ‚ÚÂÙ·ÓÓÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Û ٤ÛÛÂÚȘ ·ÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î·Ù¿ÏË„Ë ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ºÒÎÏ·ÓÙ” .

¶Ï‹ÁÌ· ˘¤ÛÙË Ë μÚÂÙ·Ó›· ÛÙ· ºfiÎÏ·ÓÙ “¢ÈfiÌÈÛ˘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‚ÚÂÙ·ÓÓÔ› ÎÔÌÌ¿ÓÙÔ˜ Î·È Â˙ÔÓ·‡Ù˜ Ûο‚Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÚ‡ÁÌ·Ù· ÛÙ· ∞Ó·-

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ 1878... ∏ ∫‡ÚÔ˜ ÚÔÛ·ÚÙ¿Ù·È ÛÙËÓ ∞Á-

ÛË.

ÁÏ›·. ÀÔÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë Ì˘ÛÙÈ΋ ·ÁÁÏÔÙÔ˘ÚÎÈ΋ Û˘Ìʈӛ· Ù˘ 23˘ ª·˝Ô˘ 1878 (·Ï·Èfi ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ), ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÔÔ›·˜ Ë ÛÔ˘ÏÙ·ÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙË ªÂÁ¿ÏË μÚÂÙ·Ó›· Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ, ·ÓÙ› Û˘Ì‚ÔÏÈÎÔ‡ ÂÓÔÈΛԢ (92.687 ÏÈÚÒÓ ÛÙÂÚÏÈÓÒÓ Î·Ù’ ¤ÙÔ˜), ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È Î·ÙÔ¯‹ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘. 1911... æËÊ›˙ÂÙ·È ÙÔ Ó¤Ô ™‡ÓÙ·ÁÌ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. 1958... √ ª¿Ô ÙÛ ΔÔ˘ÓÁÎ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ Ë ∫›Ó· ·Ê‹ÓÂÈ ›Ûˆ Ù˘ ÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÁÈ· Ó· ‚·‰›ÛÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ Â΂ÈÔÌ˯¿ÓÈ-

1986... ∏ ∫.À.¶. (∫ÂÓÙÚÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ) ÌÂÙÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Û ∂.À.¶. (∂ıÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ) Î·È “ÌÂÙÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È” Û ÔÏÈÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË. 1994... ∏ Coca Cola “ÂÈÛ‚¿ÏÏÂÈ” Î·È ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·, ̤ۈ ÙÔ˘ ÈÙ·ÏÈÎÔ‡ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÔÌ›ÏÔ˘ ºÂÚÔ‡ÙÛÈ, ÂÁηÈÓÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘. 2003... √ 25¯ÚÔÓÔ˜ ¡Â·Ï¤˙Ô˜ ¶¤Ì· ¡ÙfiÚ˙È ™¤Ú· ·Ó‚·›ÓÂÈ Û ¯ÚfiÓÔ ÚÂÎfiÚ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ Œ‚ÂÚÂÛÙ, Û 12 ÒÚ˜ Î·È 45 ÏÂÙ¿.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6 ∞Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË

Œˆ˜ ÌÂı·‡ÚÈÔ Ù· 18 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ∞£∏¡∞, 22.

√π Ù¤ÛÛÂÚȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜

ÙÚ¿Â˙˜ ı· Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ¤ˆ˜ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 18 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘˜, Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ÙÚ·Â˙ÈÙÒÓ ÛÙÔ Reuters. ªÂ Ù· ÎÂÊ¿Ï·È· ·˘Ù¿, Ù· ÔÔ›· ı· Ï¿‚Ô˘Ó Û ˘„ËÏ‹˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÔÌfiÏÔÁ· ÙÔ˘ EFSF, ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· Í·Ó·Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙȘ Ú¿ÍÂȘ ·Ó·¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ ∂∫Δ, ·ÓÙÏÒÓÙ·˜ Ú¢ÛÙfiÙËÙ· Ì ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ Î·È Û ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÎÚÔÒÓ Î·Ù·ı¤ÛˆÓ. √È Ù¤ÛÛÂÚȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ (Alpha Bank, ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙·, Eurobank Î·È ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜) ı· Ï¿‚Ô˘Ó ¤ˆ˜ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 18 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘˜, ›·Ó ÎÔÚ˘Ê·›ÔÈ ÙÚ·Â˙›Ù˜ ÙËÓ ΔÚ›ÙË (¯ı˜) ÛÙÔ Reuters. “ΔÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ¤ˆ˜ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ı· Ù· Ï¿‚Ô˘ÌÂ, ›Ûˆ˜ Î·È ·‡ÚÈÔ” , ‰‹ÏˆÛ ˘„ËÏfi‚·ıÌÔ˜ ÙÚ·Â˙›Ù˘ Û ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·ÓˆÓ˘Ì›·. §›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÙÚ·Â˙›Ù˘ ÂȂ‚·›ˆÛ fiÙÈ ÙÔ ÔÛfi ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÏËÊı› ¤ˆ˜ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹. √È ÙÚ¿Â˙˜ Ì ٷ 18 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó, Û ˘„ËÏ‹˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÔÌfiÏÔÁ· ÙÔ˘ EFSF, ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· Í·Ó·Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙȘ Ú¿ÍÂȘ ·Ó·¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ ∂∫Δ, ·ÓÙÏÒÓÙ·˜ Ú¢ÛÙfiÙËÙ· Ì ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ˜. “ªÂ Ù· 18 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ì Û ÔÌfiÏÔÁ· EFSF ı· Í·Ó·Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ì ÛÙȘ Ú¿ÍÂȘ ·Ó·¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ ∂∫Δ” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÙÚ·Â˙›Ù˘. √È ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ó Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ·¢ı›·˜ ·fi ÙËÓ ∂∫Δ, ηıÒ˜ Ù· ÂÔÙÈο ÎÂÊ¿Ï·È¿ ÙÔ˘˜ ›¯·Ó ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ‹ ÌˉÂÓÈÛÙ› ÌÂÙ¿ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ˙ËÌȤ˜ Ô˘ η٤ÁÚ·„·Ó ÏfiÁˆ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ PSI. √È ÙÚ¿Â˙˜ ·ÓÙÏÔ‡Û·Ó Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ·fi ÙÔÓ ¤ÎÙ·ÎÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi Ù˘ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÙÔÓ ELA.

Reuters: ª‡ıÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ ∞£∏¡∞, 22.

∑ø¡Δ∞™ Û ÌÈ· ¯ÒÚ· Ì ·Ú¯·›Ô˘˜ ̇ıÔ˘˜, ÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ó· ‚‹Ì· ÚÈÓ ÙËÓ ¯ÚÂÔÎÔ›·. ™‡Ìʈӷ ÏÔÈfiÓ ÌÂ Ó¤Ô ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÙÔ˘ Reuters, Ô Ì‡ıÔ˜ ·˘Ùfi˜ ϤÂÈ fiÙÈ Ë ∂˘ÚÒË ‰ÂÓ ı· ‰ÈÒÍÂÈ ÔÙ¤ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ¢ÚÒ. ΔÔ ÁÓˆÛÙfi ÂȉËÛÂÔÁÚ·ÊÈÎfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ Â˘ÚÒ, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È Ì ‰˘ÛÈÛÙ›· ·fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÙÔ ÊıfiÓÔ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ. ª¿ÏÈÛÙ·, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ·Ú¿‰ÔÍÔ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ, ÛÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ÙÔ 75% ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ˆ˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Â˘ÚÒ, ·ÏÏ¿ Ù· 2/3 ·ÓÙÈÙ›ıÂÓÙ·È Û ÌÈ· ‰ÈÂıÓ‹ ‰È¿ÛˆÛË, Ô˘ ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ÛÎÏËÚ‹ Ì›ˆÛË ÌÈÛıÒÓ, Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. øÛÙfiÛÔ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·, Ù· Ú›Ûη ı· Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿Ï· “·Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ̇ıÔ˘˜ ÛÙȘ οÏ˜” “Ÿˆ˜ Î·È ÛÙÔ Ì‡ıÔ ÙÔ˘ ∞ÈÛÒÔ˘ ” √ ‚ÔÛÎfi˜ Î·È Ô Ï‡ÎÔ˜“ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ·ÎÔ‡Ó ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ fiÙÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó Ì· ·˘Ù¿ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Í·Ó¿. ∞ÏÏ¿ Â›ÛË̘ ËÁ¤˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ô Ï‡ÎÔ˜ Â›Ó·È Â‰Ò...”.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 M∞´√À 2012

∞fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ∫ÔÌÈÛÈfiÓ - ∂∫Δ - ¢¡Δ Î·È ÙÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‡ÎÔϘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜

∑ËÙÔ‡Ó Ù‹ÚËÛË ‰ÂÛ̇ÛÂˆÓ “∏ ∞ı‹Ó· Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ¢ÚÒ, ·ÏÏ¿ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ” ™Δƒ∞™μ√Àƒ°√, 22.

£

¤ÏÔ˘ÌÂ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘ ¢ÚÒ, ·ÏÏ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿ Ù˘ ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ, ÍÂηı·Ú›˙ÂÈ Ô ÎÔÈÓÔÙÈÎfi˜ Â›ÙÚÔÔ˜ ŸÏÈ ƒÂÓ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ∂˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ‰È·ÌËÓ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‡ÎÔϘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ χÛÂȘ ÚÔ˜ Â›Ï˘ÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ¯Ú¤Ô˘˜.

ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, Ë ÁÂÓÈ΋ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ¢¡Δ ∫ÚÈÛÙ›Ó §·ÁοÚÓ٠ϤÂÈ fiÙÈ “Û·Ê‹˜ ÚÔÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ¢¡Δ” Â›Ó·È ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Â͢Á›·ÓÛ˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ó· ˘ÈÔıÂÙËı› ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›· Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ ÙËÓ 17Ë πÔ˘Ó›Ô˘. √ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∫Δ μ›ÎÙÔÚ ∫ÔÓÙÛ¿ÓÙÛÈÔ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ, Î·È Î·Ï› ÙËÓ ∞ı‹Ó· Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙËÓ ∂˘ÚÒË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ‰È¿¯˘Û˘ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÚÔ·Ú·Û΢·ÛÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ¿Ù˘Ë ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ (Û‹ÌÂÚ·), Ô ÎÔÈÓÔÙÈÎfi˜ Â›ÙÚÔÔ˜ ŸÏÈ ƒÂÓ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ¢ÚÒ, ·ÏÏ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ. √ Â›ÙÚÔÔ˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Î·È ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ¤ÛÙÂÈÏ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‡ÎÔϘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ χÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¢È·‚‚·›ˆÛÂ, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ ÙfiÛÔ Ô ›‰ÈÔ˜, fiÛÔ Î·È Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ı¤ÏÔ˘Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘ ¢ÚÒ, ·ÚΛ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ. ∏ ∂ÏÏ¿‰·, ›Â Ô Â›ÙÚÔÔ˜, ¤˙ËÛ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ¤Ú·Ó ·fi ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘, ·ÏÏ¿ ÂÌ›˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ›̷ÛÙ ÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘, fi¯È ÌfiÓÔÓ Ì ÙËÓ ¿Ó¢ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·, Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û 33.000 ¢ÚÒ ·Ó¿ ∞£∏¡∞, 22.

∏ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ¤Ó·Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Î›Ó‰˘ÓÔ Ô˘ ·ÎÔ‡ÂÈ ÛÙÔ fiÓÔÌ· ∂˘Úˆ˙ÒÓË, ÚÔÂȉÔÔÈ› Ô √√™∞, ηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ËÁ¤Ù˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ó· ‰Ú¿ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ·. ™‡Ìʈӷ Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, Ë ∂˘Úˆ˙ÒÓË ı· Û˘ÚÚÈÎÓˆı› 0,1% ÙÔ 2012, ÂÓÒ Ë ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ı· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ 2,4% ʤÙÔ˜ Î·È 2,6 ÙÔ 2013. “∞Ó ‰ÂÓ ‰Ú¿ÛÔ˘Ì ۋÌÂÚ· Ë ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ı· ÂȉÂÈÓˆı› Î·È Ù· ·fiÓÂÚ¿ Ù˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›·” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜. ™¯ÂÙÈο Ì ÙË μÚÂÙ·Ó›·, Ô √√™∞ ÚԂϤÂÈ ·Ó·ÈÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË 0,5% ÁÈ· ÙÔ 2012 Î·È 1,9% ÁÈ· ÙÔ 2013. ∂Ó fi„ÂÈ Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ Ù˘ ∂∂ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (Û‹ÌÂÚ·) Ô ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Ú›¯ÓÂÈ Î·È ·˘Ùfi˜ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÌÌÔÓ‹ Û ̤ÙÚ· Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ÏÈÙfiÙËÙ·˜. ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·, ÚԂϤÂÈ ˘„ËÏfi ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 10,8% ÁÈ· ÙÔ 2012 Î·È 11% ÁÈ· ÙÔ 2013. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ Î·È ÙÔ 2013 ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÙÔ˘ √√™∞ ÁÈ· ÙÔ ª¿ÈÔ. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È ·ÎfiÌË fiÙÈ Ù· ̤ÙÚ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ Ú˘ıÌfi ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ.

ŒÏÏËÓ· ÔÏ›ÙË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ Ì·˜ ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙÔ ÙÔ̤· Ù˘ ¿Ù·Í˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ì›· ΢‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ı· ÌÔÚ› Ó· ÂÁÁ˘Ëı› ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û˘ÌʈÓËı¤ÓÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Î·È Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÒÓ-¢ËÌÔÎÚ·ÙÒÓ ÛÙÔ ∂˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Ã¿Ó˜ ™‚fiÌÔÓÙ·. ∂›Ó·È ۷ʤ˜ fiÙÈ Ù· fiÛ· Â¤‚·Ï ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ Â›Ó·È ¿‰Èη, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÔ̤·. ∫·È Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Â›Â‰Ô ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛ˘, η٤ÏËÍÂ. ∏ ÁÂÓÈ΋ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ∫ÚÈÛÙ›Ó §·ÁοÚÓÙ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ, ÂÓ Ùˆ ÌÂٷ͇, ÙËÓ ΔÚ›ÙË (¯ı˜) fiÙÈ “Û·Ê‹˜ ÚÔÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ¢¡Δ” Â›Ó·È Ó· ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù˘ “Ó· ˘ÈÔıÂÙËı› ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›· Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 17˘ πÔ˘Ó›Ô˘” Î·È “ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ¤Ó·Ó ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ Ù·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜ Ì ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ ¢¡Δ” . øÛÙfiÛÔ, “‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ¢¡Δ Â›Ó·È Ó· ÌÂÏÂÙ¿ÂÈ fiϘ ÙȘ Èı·Ó¤˜

ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ë ∫ÚÈÛÙ›Ó §·ÁοÚÓÙ. ªÈÏÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, fiÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ¢¡Δ ÁÈ· ÙË ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ë §·ÁοÚÓÙ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÔÈ ËÁ¤Ù˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ “Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·” ÁÈ· Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÚÔ¯ˆÚÒÓÙ·˜ Û ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù·. “£· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÈ· Ó· ˘ÔÛÙËÚȯı› Ë ·Ó¿Ù˘ÍË, ȉȷ›ÙÂÚ· ̤ۈ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈӔ ÎÈ fi¯È Ì ̤ÙÚ· ·Ó¿Î·Ì„˘, “ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ë ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ- ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘˜ ÙÔ ÂÈÙÚ¤ÂÈ” ›Â Ë §·ÁοÚÓÙ ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. ™Â ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· Ù· ̤۷ Ô˘ ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙ› Ë ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË, Ë Î. §·ÁοÚÓÙ ÚfiÙÂÈÓ “¤Ó·Ó ηχÙÂÚÔ Î·Ù·ÌÂÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜” ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ¯ÒÚ˜-̤ÏË. “À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ̤۷ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÂΛ” ÚÔÛ¤ıÂÛÂ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ.

Δ¤ÏÔ˜, Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ (∂∫Δ) μ›ÙÔÚ ∫ÔÓÛÙ¿ÓÙÛÈÔ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ Î·È Î¿ÏÂÛ ÙËÓ ∞ı‹Ó· Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙËÓ ∂˘ÚÒË ÁÈ· Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ‰È¿¯˘Û˘ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜. “¢ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· Û˘Ì‚Â› ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ¢ÂÓ ·Ó·Ì¤Óˆ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ‚ÁÂÈ [...] ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË” ›Â Ô ∫ÔÓÛÙ¿ÓÙÛÈÔ Û ¿ÓÂÏ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ Û ‰È¿ÛÎÂ„Ë Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ÃÔÓÁÎ ∫ÔÓÁÎ. ∏ Ó¤· ‰‹ÏˆÛË ‹Ïı ̛· Ë̤ڷ ·ÊÔ‡ Ô ∫ÔÓÙÛ¿ÓÙÛÈÔ Â›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ ·fi ÙÔ ΔfiÎÈÔ fiÙÈ Â›Ó·È Ôχ ÓˆÚ›˜ ÁÈ· Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó Î·ıËÛ˘¯·ÛÙÈΤ˜ ÌË Û˘Ì‚·ÙÈΤ˜ ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜, ·ÏÏ¿ fiÙÈ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ÂÏÂÁ¯ıÔ‡Ó ÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ Ô˘ Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Î·È ÙËÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ ÚÔ‹. √ °ÂÚÁÎ ÕÛÌÔ˘ÛÂÓ, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂∫Δ, ‰‹ÏˆÓ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· fiÙÈ ¤Ó· Â˘Úˆ·˚Îfi Û‡ÌʈÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÌÈ· ‚·ı‡ÙÂÚË ÔÏÈÙÈ΋ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙË ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋ ¤ÓˆÛË, ·ÏÏ¿ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¯·Ï¿ÚˆÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÌÊÒÓÔ˘ Ù˘ ¤ÓˆÛ˘ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÂÈı·Ú¯›·.

“ª· ÁÈ·Ù› ÙfiÛË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÁÈ· ÙË ÏÈÙfiÙËÙ·;” ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È Ë ª¤ÚÎÂÏ “¶·Ú·ÍÂÓÂ̤ÓË” ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ë °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ Ì ÙȘ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ Ô˘ ÚÔηÏ› ÛÙËÓ ∂˘-

ÚÒË Ë ı¤ÛË ÁÈ· ÛȉËÚ¿ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÂÈı·Ú¯›·, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ “ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ˆ˜ ¤Ó· ÙfiÛÔ ·Ïfi Ú¿ÁÌ· Ô‰ËÁ› Û ٤ÙÔȘ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ” . √È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ·ÏÏ¿ Î·È ¤Ú· ·fi ·˘Ù‹Ó “‰›ÓÔ˘Ó ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ÁÈ· ÂÌ¿˜ (ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·) ÙÔ Ó· οÓÔ˘Ì ÔÈÎÔÓÔÌ›· Â›Ó·È ·fiÏ·˘ÛË” ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ë Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ Û ÔÌÈÏ›· Ù˘ ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ÙËÓ ΔÚ›ÙË. “ŸÌˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ·ÏÒ˜ ÁÈ· ÙÔ Ó· ÌËÓ ‰··Óԇ̠ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·’ fiÛ· ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘ÌÂ. ∂›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Ô˘ ¤Ó· ÙfiÛÔ ·Ïfi Ú¿ÁÌ· Ô‰ËÁ› Û ٤ÙÔȘ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ” ÚfiÛıÂÛÂ. π‰›ˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ √Ï¿ÓÙ ÛÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ °·ÏÏ›·˜ Ë ª¤ÚÎÂÏ ‰¤¯ÂÙ·È ÂÈÎÚ›ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ Ô˘ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙË ÏÈÙfiÙËÙ·, ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘. ∏ °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ Â·Ó¤Ï·‚Â, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, fiÙÈ ‰ÂÓ ‚ϤÂÈ “·ÓٛʷÛË” ÌÂٷ͇ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÚÔÒıËÛ˘ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ . ΔÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ ÛÙËÓ ¿Ù˘Ë Û‡ÓÔ‰Ô ÎÔÚ˘Ê‹˜ Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ·‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·) ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙȘ μڢͤÏϘ. √ √Ï¿ÓÙ ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ÂÈı˘Ì› Ó· Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢Ù› ÙÔ ¢ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ™‡ÌʈÓÔ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛÙÂı› ¤Ó· ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ô˘ ı· ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË. ™ÙË °ÂÚÌ·Ó›· Â›Û˘ ÔÈ ™ÔÛȷωËÌÔÎÚ¿Ù˜ ı¤ÙÔ˘Ó fiÚÔ˘˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔ ÂÁÎÚ›ÓÔ˘Ó.

“∂˘Úˆ˙ÒÓË, Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›·” ÚÔÂȉÔÔÈ›

√√™∞: ¢Ú¿ÛÙ ÙÒÚ· ÚÈÓ Â›Ó·È ·ÚÁ¿ ¢˘ÛÔ›ˆÓ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Î·È Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ‡ÊÂÛË Î·È ÙÔ 2013

™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô √√™∞ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘ÚÚÈÎÓˆı› Î·È ÙÔ 2013, ΢ڛˆ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ Â͢Á›·ÓÛ˘, ÂÓÒ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÔÚ› Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ Û ıÂÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2013. ¶ÚԂϤÂÈ Â›Û˘ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË 5,3% Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ʤÙÔ˜, ¤ÂÈÙ· ·fi ‡ÊÂÛË 6,9% ÙÔ 2011. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Û ‡ÊÂÛË, Ì ÙÔ ∞∂¶ Ù˘ Ó· ÌÂÈÒÓÂÙ·È Î·Ù¿ 5,3% ÙÔ 2012 Î·È 1,3% ÙÔ 2013 ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÍ·ÌËÓÈ·›· ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ (√√™∞), Ë ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÔÙÈ΋ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο

Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, ¶È¤Ú ∫¿ÚÏÔ ¶¿ÓÙÔ·Ó, “Â¿Ó Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂȉÂÈÓˆı›, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓÙÔÙ ÙÚfiÔÈ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ‰È¿ÛˆÛ˘, Ô˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÚÂÌ‚·ÙÈÎfiÙËÙ· ‹ ÚfiÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ∂∫Δ”. ¶ÚÔÙ¿ıËΠÂ›Û˘, ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¿ÏÏ·, Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ¤ÚÁˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜. “ªÂ ÌÈÎÚ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË, ˘„ËÏ‹ ·ÓÂÚÁ›· Î·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÒÚÔ ÁÈ· ÂÏÈÁÌÔ‡˜... ÔÈ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Â›Ó·È Ë ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌË ıÂÚ·›· ÁÈ· ÙËÓ ÒıËÛË Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘” ÚfiÛıÂÛÂ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ √√™∞, ÕÓ¯ÂÏ °ÎÔ‡ÚÈ·, ·ÛÎÒÓÙ·˜ ÂÌ̤ۈ˜ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙË ÌÔÓÔÏÈıÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÏÈÙfiÙËÙ·˜. ∏ ¤ÎıÂÛË ÚÔÂȉÔÔÈ› Â›Û˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ·ÂÈÏÔ‡Ó ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË ˆ˜ ·fiÚÚÔÈ· Ù˘ ‚·Ú‡Ù·Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÔÈ ·‰‡Ó·Ì˜ ¯ÒÚ˜. “√È ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ ÛÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ¢ÚÒ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¯ÒÚ· Û ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·ÚÁ‹˜ ‹ ·ÚÓËÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ... ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÎÈÓ-

‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· Ê·‡ÏÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˘„ËÏfi Î·È ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜, ·‰‡Ó·Ì· ÙÚ·Â˙Èο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ Û‡ÁÎÏÈÛË Î·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ·Ó¿Ù˘ÍË” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô √√™∞. ¶ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ˆ˜ ÔÈ “ÂÎÏÔÁ¤˜ Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ¢ÚÒ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ·Ó ÎfiˆÛË ·fi ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ, ÂÓÒ Ë ·ÓÔ¯‹ ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ ¤Ó· fiÚÈÔ” , ÚÔÂȉÔÔÈÒÓÙ·˜ fiÙÈ “Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓ· ‡ıÚ·˘ÛÙ˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ·˘Í·ÓfiÌÂÓ˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ fiÓÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙË Û›ı· ÔÏÈÙÈ΋˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ Î·È ‰˘ÛÌÂÓÔ‡˜ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ” . ∂ÈϤÔÓ, Ë ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÙȘ ·ÔÎÏ›ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ‚fiÚÂÈ·˜ Î·È ÓfiÙÈ·˜ ∂˘ÚÒ˘, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰˘ÛÎÔÏÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ Â›Ï˘ÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘. “∏ ·Ó¿ÚÚˆÛË ÛÙȘ ˘ÁȤÛÙÂÚ˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜, ÌÔÏÔÓfiÙÈ Â˘ÚfiÛ‰ÂÎÙË, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ‰˘Ó·Ù‹ ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ ·ÓÙ›‚·ÚÔ ÛÙËÓ ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ· ‹ ÙËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ·ÏÏÔ‡ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË” . ” ∏ ·‰‡Ó·ÌË ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È¢ıÂÙËı› Û ¯ÒÚ˜ Ì ÌÂÁ¿Ï· ÂÌÔÚÈο ÂÏÏ›ÌÌ·Ù·, ÂÓÒ Ë ‰ÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹

Î·È ÔÈ ˘„ËÏfiÙÂÚÔÈ ÌÈÛıÔ› Û ÏÂÔÓ·ÛÌ·ÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ ı· Û˘Ó¤‚·Ï·Ó Û ̛· ‰È·‰Èηۛ· ÈÛÔÚÚfiËÛ˘ Ô˘ ı· Â›Ó·È ÊÈÏÈ΋ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË” , Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ë ¤ÎıÂÛË, ÂÁ›ÚÔÓÙ·˜ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ÂÍ·ÁˆÁÈ΋˜ Î·È ¯·ÌËÏfiÌÈÛı˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜. ΔÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ù˘ ·fiÎÏÈÛ˘ ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ Î·È Ô Î. ¶¿ÓÙÔ·Ó, Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “‚ϤÔ˘Ì ·ÓÔ‡ÛÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË, Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜, Ì ÙȘ ‚fiÚÂȘ ¯ÒÚ˜ Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Î·È ÙȘ ÓfiÙȘ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‡ÊÂÛË” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ √√™∞, Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜ ı· Û˘ÚÚÈÎÓˆı› ηٿ 0,1% ÙÔ 2012, ÂÓÒ ÚԂϤÂÙ·È ·Ó¿Ù˘ÍË 0,9% ÁÈ· ÙÔ 2013. ™Â ·ÚÓËÙÈÎfi ¤‰·ÊÔ˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ·ÛıÂÓ›˜, πÙ·Ï›· Î·È πÛ·Ó›·. ∏ ÁÂÈÙÔÓÈ΋ ¯ÒÚ· ı· ‚ÈÒÛÂÈ ‡ÊÂÛË 1,7% ÙÔ˘ ∞∂¶ ηٿ ÙÔ 2012 Î·È 0,4% ηٿ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜, ÂÓÒ ÔÈ ÿ‚ËÚ˜ ı· ˘ÔÛÙÔ‡Ó Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 1,6 Î·È 0,8% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÔÈ ‰‡Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, °ÂÚÌ·Ó›· Î·È °·ÏÏ›·, ı· ‚ÈÒÛÔ˘Ó ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 1,2 Î·È 0,6% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÁÈ· ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ¤ÙÔ˜, Î·È 2% Î·È 1,2% ÁÈ· ÙÔ 2013.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 M∞´√À 2012

™Â ·Ó·˙‹ÙËÛË ÎÔÈÓ‹˜ ÔÚ›·˜

ªÂ›ˆÛË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ 50%

ƒÔÌ¿È: ∏ η˘Ù‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ηıÈÛÙ¿ ۯ‰fiÓ ·›ı·ÓË ÙË Ï‹„Ë ÔÚÈÛÙÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ

∞£∏¡∞, 22.

∂˘Úˆ·˚΋ ™‡ÓÔ‰Ô˜ “¯·Ú·ÎˆÌ¿ÙˆÓ” ÁÈ· Â˘ÚˆÔÌfiÏÔÁ·, ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÂÈı·Ú¯›·

μƒÀ•∂§§∂™, 22.

ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË, ·ÂÈÏ‹ ‡ÊÂÛ˘ ÁÈ· fiÛ˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ÙÔ˘ ¢ÚÒ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Û ıÂÙÈο ÚfiÛËÌ· Î·È ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ù˘ “ÈÛÔÚÚÔ›·˜” ÌÂٷ͇ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ Â͢Á›·ÓÛ˘: ∏ η˘Ù‹ ·Ù˙¤ÓÙ· Ù˘ ¿Ù˘˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∂∂ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (Û‹ÌÂÚ·) ηıÈÛÙ¿ ۯ‰fiÓ ·›ı·ÓË -fiˆ˜ ÚÔ˚‰¤·ÛÂ Î·È Ô ÃÂÚÌ¿Ó ‚·Ó ƒÔÌ¿È- ÙË Ï‹„Ë ÔÚÈÛÙÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ.

Ï¿ÚˆÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÁÈ· ÙȘ ˘ÂÚ¯Úˆ̤Ó˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÓfiÙÔ˘ fiˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ë πÛ·Ó›·, Ô‡ÙÂ Î·È Ó¤ÔÈ ÙÚfiÔÈ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÙÔ˘˜. ∏ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘, ÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÚ›˙ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ √ÏÏ·Ó‰›·, ºÈÓÏ·Ó‰›· Î·È ∞˘ÛÙÚ›·, Â›Ó·È ˆ˜ Ô ÎÔÈÓfi˜ ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ Ï‹ÚË Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ¢ÚÒ. “¶Ôχ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ·, ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛÙ¿‰ÈÔ Ì›· ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˘ ÂÓÔÔ›ËÛ˘” ·Ó¤ÊÂÚ ۯÂÙÈο ÙËÓ ΔÚ›ÙË Ô √ÏÏ·Ó‰fi˜ À¶√π∫ °È·Ó ∫˜ ÓÙ °È¿¯ÂÚ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ “·˘Ù‹ ‹Ù·Ó

¿ÓÙÔÙÂ Ë ı¤ÛË Ù˘ √ÏÏ·Ó‰›·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· χÛË ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË” .

T· ÔÏ˘fiıËÙ· ̤ÙÚ· ·Ó¿Ù˘Í˘ ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ √Ï¿ÓÙ ÁÈ· ÔÏÈÙÈΤ˜ ÚÔÒıËÛ˘ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘, ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ı· ¤¯ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÎÚÔ‡ÛÂÈ ÙËÓ ‰˘ÛÈÛÙ›· fiÛˆÓ ÌÂÏÒÓ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÛËÌ·Û›· Ù˘ Ù‹ÚËÛ˘ ÛȉËÚ¿˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÈı·Ú¯›·˜: “∞Ó¿Ù˘ÍË Ô˘ ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È Ì ¯Ú¤Ë; ∞˘Ù¤˜ Â›Ó·È Û˘ÓÙ·Á¤˜ ÙÔ˘ ÚÔ¯ı¤˜, Ù· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ √Ï¿ÓÙ Â›Ó·È ·ÓfiËÙ·” ·¿ÓÙËÛ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο Ë ∞˘ÛÙÚȷ΋ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÂ

Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ Ù˘ ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÛÙËÓ OONachrichten. ™ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Ï›ÛÙ·˜ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Â›Ó·È Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ù· Û¯¤‰È· ÁÈ· “ÔÌfiÏÔÁ· ¤ÚÁÔ˘” ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ı¤ÛË ·˘Ù‹ ÚÔÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙË ™‡ÓÔ‰Ô Î·È Ë ∞ı‹Ó·. √È ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔÈ Ù· ‚ϤÔ˘Ó ÌÂÓ ˆ˜ ıÂÙÈο ‚‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ Reuters, ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó ı· ¤¯Ô˘Ó ηıÔÚÈÛÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘. ΔÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ¿ÓÙˆ˜ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ¢ÓÔ˚Îfi ÁÈ· Ù· ÔÌfiÏÔÁ· ¤ÚÁÔ˘: ™˘Ìʈӛ· ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ (∂∫) Î·È ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ∂∂ Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÙÔ ∂∫ ÚԂϤÂÈ, ˆ˜ ÈÏÔÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ, ÙËÓ Î·ÙÔ¯‡ÚˆÛË 230 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ ∂∂ ÁÈ· ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÁÈ· ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜. √ ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ¤ÚÁˆÓ, fiˆ˜ ÙÔÓ ÂÚȤÁÚ·„Â Ô ™Ô˘Ë‰fi˜ ∂˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ °ÎfiÚ·Ó ºÂÚÌ, ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: “¢Â‰Ô̤Ó˘ Ù˘ ο̄˘ ÛÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, Ù· ÔÌfiÏÔÁ· ¤ÚÁÔ˘ ·ԂϤÔ˘Ó ÛÙÔ Ó· οÓÔ˘Ó ÈÔ ÂÏ΢ÛÙÈΤ˜ ÛÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜ ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Û ÛËÌ·ÓÙÈο ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌÒÓ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Û ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi Ú›ÛÎÔ” .

∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¤¯ÂÈ ÚÔ·Ú·Û΢·ÛÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ™‡ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ Â˘ÚˆÔÌÔÏfiÁˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÂÈ ÙȘ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ ̤۷ ÛÙÔÓ “˘Ú‹Ó·” ÙÔ˘ ¢ÚÒ, ηıÒ˜ Ô ºÚ·ÓÛÔ˘¿ √Ï¿ÓÙ ı· Ú›ÍÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È, Ì ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ªfiÓÙÈ, Î·È ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘-fï˜, ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Â›Ó·È ÈÔ Â˘ÓÔ˚Îfi ÁÈ· Ù· ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· “ÔÌfiÏÔÁ· ¤ÚÁÔ˘”. √ °¿ÏÏÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ ·ÓÔÈÎÙ¿ ·fi ÙȘ ∏¶∞ ˆ˜ ÛÙËÓ “ÚÂÌȤڷ” ÙÔ˘ ÛÙȘ μڢͤÏϘ ı· ı¤ÛÂÈ ÙÔÓ ÎÔÈÓfi ‰·ÓÂÈÛÌfi ˆ˜ Ì›· ·fi ÙȘ Èı·Ó¤˜ χÛÂȘ ÁÈ· ˘¤Ú‚·ÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘, Ì ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍË (fiˆ˜ ¿ÊËÛ ӷ ÂÓÓÔËı›) ÙÔ˘ πÙ·ÏÔ‡ ª¿ÚÈÔ ªfiÓÙÈ. ∞fi ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ fï˜, ÔfiÙÂ Î·È ¤Î·Ó ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ Ô √Ï¿ÓÙ, ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ÂÈ̤ÓÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÛÙ¿ÛË ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ·: “§·Óı·Ṳ̂ÓË ·¿ÓÙËÛË Û ϷÓı·Ṳ̂ÓÔ ¯ÚfiÓÔ” ›¯Â Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ °ÂÚÌ·Ófi˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ¿ÚÓËÛË “·ÔÙÂÏ› ÈÛ¯˘Ú‹ Ì·˜ ÂÔ›ıËÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ” Â·Ó‹Ïı ÙËÓ ΔÚ›ÙË Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û٤ϯԘ. O ›‰ÈÔ˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ‰‹ÏˆÛ Â›Û˘ ÛÙÔ Reuters ˆ˜ “‰ÂÓ ‚ϤÂÈ Î·Ó¤Ó· ÏfiÁÔ” Ó· Û˘˙ËÙËı› ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ¯·-

∫ÔÌ›˙ÂÈ ÛÙȘ μڢͤÏϘ Ô ¶. ¶ÈÎÚ·Ì̤ÓÔ˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ™‡ÓÔ‰Ô

¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙfiÓˆÛË Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ∞£∏¡∞,22.

∑∏Δ∏ª∞Δ∞ ÚÔ˜ ¿ÌÂÛË Ùfi-

ÓˆÛË Ù˘ ·Ó¿Î·Ì„˘ ı· ı¤ÛÂÈ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ¿Ù˘˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶. ¶ÈÎÚ·Ì̤ÓÔ˜, fiˆ˜ ηıÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ›¯Â ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Û ۇÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ Ì ÙÔÓ §Ô˘Î¿ ¶··‰‹ÌÔ, ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ ΔÙ∂. √ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ı· ı¤ÛÂÈ ˙‹ÙËÌ· ¿ÌÂÛ˘ ˘¤Ú‚·Û˘ ÙˆÓ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÌÔ‰›ˆÓ ÛÙȘ ÎÔÈÓÔÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÁÈ· Ó· ÍÂÌÏÔηÚÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÙÔ˘ ∂™¶∞, ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ΔÚ¿Â˙· ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ¤Î‰ÔÛ˘ “ÔÌÔÏfiÁÔ˘ ¤ÚÁÔ˘” ÁÈ· ÙËÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Î·È Â·Ó¤Ó·ÚÍË Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‰ÚfiÌÔ˘˜. Δ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ηıÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÁοÏÂÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ (¯ı˜) ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ §Ô˘Î¿ ¶··‰‹ÌÔ˘, ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ˘ ∑·ÓÓÈ¿, ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞Ó¿Ù˘Í˘ °È¿ÓÓË ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú· Î·È Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘ Î. ¶ÈÎÚ·Ì̤ÓÔ˘. ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÂÎÏ‹ıË Î·È Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Î·È Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ˜ ηıÒ˜ Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ï‹Úˆ˜ ‰È¢ıÂÙËı›.

ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÚÔÙ›ıÂÙ·È, Ì ÈÙ·ÏÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË, Ó· Ú›ÍÂÈ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ Â˘ÚˆÔÌÔÏfiÁÔ˘, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÌʈÓ› ÎÈ ∂ÏÏ¿‰·, ·Ú¿ ÙËÓ ‰È·ÊˆÓ›· Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ÛÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ (ÛËÌÂÚÈÓ‹) ™‡ÓÔ‰Ô ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È ·˘Ù‹ ı· ¤¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Û‡ÓÔ‰Ô ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ πÔ˘Ó›Ô˘. √ Î. ¶ÈÎÚ·Ì̤ÓÔ˜ ı· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ ∑·ÓÓÈ¿, ÙÔÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ÂÎÚfiÛˆÔ ¢ËÌ‹ÙÚË ΔÛÈfi‰Ú· Î·È ÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ‰Èψ̷ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ¢ËÌ‹ÙÚË ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ. √ ŒÏÏËÓ·˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Ó·ÓÙËı› ηْ ȉ›·Ó Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂.∂. äÚÌ·Ó º·Ó ƒÔÌ¿È Î·È ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ∑Ô˙¤ ª·ÓÔ˘¤Ï ª·Úfi˙Ô.

¢∏ª∞ƒ: ¡· ·ÍÈÔÔÈËı› ÙÔ Â˘ÓÔ˚Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ∏ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ οÏÂÛ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ó· “·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ Â˘ÓÔ˚Îfi ÔÏÈÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘” ÛÙËÓ ™‡ÓÔ‰Ô ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·˜, ÌÂٷ͇

¿ÏψÓ, ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Â˘ÚˆÔÌÔÏfiÁˆÓ Î·È ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜. “¶Ú¤ÂÈ Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ùfi ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ∏ ∂ÏÏ¿‰· Ú¤ÂÈ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ Û˘ÌÌ·¯›Â˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ë ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ, Ô˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·Ó·ÎÔ˘Ê›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô º.∫Ô˘‚¤Ï˘. ∂ÂÛ‹Ì·Ó Â›Û˘ fiÙÈ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Ó· ·Ó·‰Âȯı› Ë ·Ó¿ÁÎË ‡·Ú͢ ÂÓfi˜ ÂÓÙ·ÂÙÔ‡˜ ·Ó·-

Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙË ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∂™¶∞, “Ù· ÔÔ›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó, Ì·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‡ÓˆÛË Ì ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¢ı‡ÓË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ηÙÔÈÓ‹˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¶∞™√∫ - ¡¢” .

“∂ÓÙ·ÙÈο Ì·ı‹Ì·Ù·” “∂ÓÙ·ÙÈο Ì·ı‹Ì·Ù·” ·fi ÙÔÓ Ù¤ˆ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi §Ô˘Î¿ ¶··‰‹ÌÔ ¤Ï·‚Â Ô ˘ËÚÂÛÈ·Îfi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶. ¶ÈÎÚ·Ì̤ÓÔ˜, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ¿Ù˘˘ ™˘Ófi-

√ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÙÂÓ¤ÚÁÂÈ·

“ Ÿ,ÙÈ ÈÛ¯‡ÂÈ Ú¤ÂÈ Î·È Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È” ∞£∏¡∞,22.

∂ƒøΔ∏£∂π™ ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ·ÁÒÛÂÈ ÙÔ

̤ÙÚÔ Ù˘ ÌÂÙÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Ô Î. ¶ÈÎÚ·Ì̤ÓÔ˜ ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ Ë ˘ËÚÂÛȷ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÈÛ¯‡ÔÓÙÔ˜ ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜. “™˘ÓÂÒ˜, fi,ÙÈ ÈÛ¯‡ÂÈ Ú¤ÂÈ Î·È Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È” , ÚfiÛıÂÛ ÂÓÒ ·ˇı˘Ó ¤ÎÎÏËÛË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆ-

ÓÈÎÔ‡˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ó· Û˘ÓÂÓÓÔËıÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÒÛÙ ӷ ‚ÚÔ˘Ó Ï‡ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜, fiˆ˜ ›Â, ‰ÂÓ ı· ‰˘Ó·ÌÈÙ›˙Ô˘Ó ÙÔ Îϛ̷ ÛÙËÓ ÙfiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ. “∫¿Óˆ ¤ÎÎÏËÛË, ÏÔÈfiÓ, ÛÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· Û˘ÓÂÓÓÔËıÔ‡Ó ‰ÈfiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·˘Ù‹ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ÛÎÔfi ¤¯ÂÈ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ· ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜”, ÙfiÓÈÛÂ.

‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∂∂ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË. ΔÔ Úˆ› Ô Î. ¶ÈÎÚ·Ì̤ÓÔ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÓË̤ڈÛ ÁÈ· ÙȘ Â·Ê¤˜ ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜. ∂ÍÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ ÚÔ‰ÚÈÎfi ̤Á·ÚÔ Ô Î. ¶ÈÎÚ·Ì̤ÓÔ˜ ÚˆÙ‹ıËΠ·Ó Â›Ó·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ‹ ··ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ÁÈ· ÙË ™‡ÓÔ‰Ô. ∞¿ÓÙËÛ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô‡Ù ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ Ô‡Ù ··ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Â›Ó·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Û‡ÓıÂÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·fi„ˆÓ. ∏ ¢Ú›· Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ ÍÂΛÓËÛ ÛÙȘ 4. ¶·ÚfiÓÙ˜ Ô Ù¤ˆ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ §Ô˘Î¿˜ ¶··‰‹ÌÔ, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ˜ ∑·ÓÈ¿˜, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ °È¿ÓÓ˘ ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ∞ÚÁ˘Úfi˜, Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÛÈfi‰Ú·˜, Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ¢Èψ̷ÙÈÎÔ‡ °Ú·Ê›Ԣ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶Ú¤Û‚˘ ¢. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜, Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ °Ú·Ê›Ԣ Õ΢ ™Î¤ÚÙÛÔ˜, Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ™ÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÁÔ˘Ï¿ÙÔ˜ Î·È Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ΔÙ∂ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ˜. ΔË ¢Â˘Ù¤Ú·, Ô ¶. ¶ÈÎÚ·Ì̤ÓÔ˜ ›¯Â ηْ ȉ›·Ó Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘ËÚÂÛÈ·Îfi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤Ï·‚ “ÁfiÓÈ̘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ” ·fi Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ÕÙ˘˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ Î·È ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÔ›ıËÛ‹ ÙÔ˘ fiÙÈ Ë ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ı· Â›Ó·È “·ÈÛıËÙ‹ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋” .

ª∂™∞ Û Ó‡̷ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ Î·È Î·-

Ïfi Îϛ̷ ‰ÈÂÍ‹¯ıË Ë ÚÒÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ¢È·ÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂ÎÏÔÁÒÓ, ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ù˘ 17˘ πÔ˘Ó›Ô˘, ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ∞ÓÙÒÓË ª·ÓÈÙ¿ÎË Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ∞ÓÙÒÓË ∞ÚÁ˘ÚÔ‡. ªÂÙ¿ ÙË ‰›ˆÚË Û˘Ó‰ڛ·ÛË, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Ó‡̷ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ Ô˘, fiˆ˜ ›Â, ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ÌÂȈı› ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ‰·¿Ó˘ ηٿ 30% Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 6˘ ª·˝Ô˘. ¢ËÏ·‰‹, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ı· ÌÂȈı› ·fi Ù· Û˘ÓÔÏÈο 60 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÛÙ· ÂÚ›Ô˘ 40. ∂›Û˘, Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ‰¤¯ıËÎ·Ó ÔÌfiʈӷ ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ηٿ 50%, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·fi ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ (·fi 6 ÂηÙ. Û 3 ÂηÙ. Û˘ÓÔÏÈο). ∂ÈϤÔÓ, Ô Î. ª·ÓÈÙ¿Î˘ › fiÙÈ Û˘˙ËÙ‹ıËΠÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔ‡˜ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡˜ Î·È Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Î·È Û˘ÌʈӋıËΠӷ Á›ÓÂÈ Ë Î·Ù·ÓÔÌ‹ Ì ‚¿ÛË Ù· ÂÎÏÔÁÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ù˘ 6˘ ª·˝Ô˘. √ Î. ª·ÓÈÙ¿Î˘, ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ, › fiÙÈ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ë ÛÙ·˘ÚÔ‰ÔÛ›· ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÔÈ Î·ÓfiÓ˜ Ù˘ ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ ˘fi ÙËÓ ÂÔÙ›· ÙÔ˘ ∂™ƒ. Δ¤ÏÔ˜, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ‰‹ÏˆÛ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, Ì ‚¿ÛË ÙËÓ Î·Ï‹ ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ∂›Û˘, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ηٿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ¢È·ÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ‰fiıËÎÂ Ë Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ·fi„ÂȘ Î·È ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ debate, ·Ú’ fiÙÈ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·. ™‡Ìʈӷ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÂÎÚÔÛÒˆÓ, ۯ‰fiÓ fiÏÔÈ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó ÛÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ fi¯È Ì ÙËÓ ›‰È· ÏÔÁÈ΋. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ›Ûˆ˜ Î·È ·‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·) Ó· ÂΉÔı› ∫ÔÈÓ‹ ÀÔ˘ÚÁÈ΋ ∞fiÊ·ÛË ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Ô˘ ı· Ú˘ıÌ›˙ÂÈ fiÏ· Ù· Ù¯ÓÈο ı¤Ì·Ù· Î·È ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ¢È·ÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂ÎÏÔÁÒÓ.

ªÂ Ó¤Ô˘˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ ÔÈ Î¿Ï˜ πÔ˘Ó›Ô˘ ∞£∏¡∞, 22.

√π ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 17˘ πÔ˘Ó›-

Ô˘ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁËıÔ‡Ó Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ∞’ ∞Ó·ıÂÒÚËÛ˘ (π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘-ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘), Ë ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜, fiˆ˜ ÔÈ ÌÂÙ·‰ËÌÔÙ‡ÛÂȘ, Ô˘ Û˘ÓÙÂϤÛÙËÎ·Ó ¤ˆ˜ ÙȘ 29/2/2012. ∞˘Ùfi ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Û Â›ÁÔÓ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô ÁÁ £·Ó¿Û˘ •ËÚfi˜ Î·È Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·Ô‰¤ÎÙ˜ Ù· ÂÊÂÙ›· Î·È Ù· ÚˆÙÔ‰ÈΛ·, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ Û ÂÚÈʤÚÂȘ Î·È ‰‹ÌÔ˘˜. ™ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ Ë ›‰È· ÚÔıÂÛÌ›· (29/2/2012) ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÛÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÙÂÚÔ‰ËÌÔÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚¿ÏÂÈ ·›ÙËÛË ÁÈ· Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÙfiÔ ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘˜. ™ÙȘ 17 πÔ˘Ó›Ô˘, ÔÈ ÂÎÏÔÁ›˜ ·˘ÙÔ› ı· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ˆ˜ ÂÙÂÚÔ‰ËÌfiÙ˜ ÛÙÔÓ ÙfiÔ ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘˜. ∂›Û˘, Ë ·ÓˆÙ¤Úˆ ÚÔıÂÛÌ›· ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙË ‰È·ÁÚ·Ê‹ ·fi ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÙÂÚÔ‰ËÌÔÙÒÓ. ŒÙÛÈ fiÛÔÈ ˘¤‚·Ï·Ó ·ÈÙ‹ÛÂȘ ‰È·ÁÚ·Ê‹˜ ¤ˆ˜ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·˘Ù‹, ‰ÂÓ ı· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ˆ˜ ÂÙÂÚÔ‰ËÌfiÙ˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, fiÛÔÈ ˘¤‚·Ï·Ó ·ÈÙ‹ÛÂȘ ‰È·ÁÚ·Ê‹˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ 29/2 ı· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 17˘ πÔ˘Ó›Ô˘ 2012 ˆ˜ ÂÙÂÚÔ‰ËÌfiÙ˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

T∂Δ∞ƒΔ∏ 23 ª∞´√À 2012

∞fi ¡¢, ¶∞™√∫ Î·È ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ÁÈ· ÙÔ “√Ï·ÓÙÚ¤Ô˘”

™ÊÔ‰Ú¿ ˘Ú¿ ηٿ ΔÛ›Ú· ™Â ·˘ÛÙËÚfi ÙfiÓÔ Î·È Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË - ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∞£∏¡∞, 22.

™ÙËÓ ∫¿Ú·ıÔ Ô ¶. ∫·Ì̤ÓÔ˜ ∞£∏¡∞, 22.

™Δ∏¡ ∫¿Ú·ıÔ ı· ÌÂÙ·‚› ÙËÓ ΔÂ-

Ù¿ÚÙË Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ·ÚÙ‹ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ¶¿ÓÔ˜ ∫·Ì̤ÓÔ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú·ÛÙ› ÛÙËÓ ÂÈÌÓËÌfiÛ˘ÓË ‰¤ËÛË ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ¤ÍÈ ÂÙÒÓ ·fi ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ÛÌËÓ·ÁÔ‡ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∏ÏÈ¿ÎË. ΔȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÈÌ‹˜ Î·È ÌÓ‹Ì˘ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∫¿Ú·ıÔ, ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÌÓËÌ›Ԣ ÙÔ˘, Ë ¶ÔÏÂÌÈ΋ ∞ÂÚÔÔÚ›·, Ô ‰‹ÌÔ˜ ∫·Ú¿ıÔ˘ Î·È Ô ‰‹ÌÔ˜ ÷ӛˆÓ.

∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘

∏¶∞ Î·È πÛÚ·‹Ï ÂȉÈÒÎÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ §∞√™ ∞£∏¡∞, 22.

™Δ√ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ¡¢, ÔÈ Ôԛ˜ ÙÂÏÈο ‰ÂÓ Î·ÚÔÊfiÚËÛ·Ó, ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘, Ô ÔÔ›Ô˜ › fiÙÈ Â›¯Â Ù·¯ı› ˘¤Ú Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ‰˘Ô ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È fi¯È ¤ÓÙ·Í˘ ÙÔ˘ §∞√™ ÛÙË ¡¢. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÔÈ ÚÂۂ›˜ ÙˆÓ ∏¶∞ Î·È ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÂȉÈÒÎÔ˘Ó “ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ §∞√™” , ÁÈ·Ù› ÂÓԯϋıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ¿ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙË ƒˆÛ›·. ™‡Ìʈӷ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ §∞√™ ÛÙÔ ƒ¿‰ÈÔ 9, Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÙËÏÂÊÒÓËÛ ÛÙÔÓ Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ˘ ÚfiÙÂÈÓ ӷ ÌÂÈ ÛÙË ¡¢. “™Â ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó, Û ı¤ÏÔ˘Ó ¿Ú· Ôχ” , ʤÚÂÙ·È Ó· ›Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË, ÂÓÒ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ ·¿ÓÙËÛ ˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ ·˘Ùfi, “ÁÈ·Ù› ¤¯ˆ ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ Ô˘ Ì ÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÙÔÓ ÚÔ‰ÒÛˆ. ªÂÙ¿ ı· Ê·ÈÓfiÙ·Ó ˆÊÂÏÈÌÈÛÙÈÎfi” . √ Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ›Â, Â›Û˘, fiÙÈ ÙÔ˘ ÚÔÙ¿ıËÎÂ Ë ¤ÓÙ·ÍË ÛÙȘ Ï›ÛÙ˜ Ù˘ ¡¢, Û ·ÚÈıÌfi ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì fiÛˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ı· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË. “ΔÔ˘ ›· fiÙÈ ¤¯ˆ ÂÎϤÍÂÈ 16 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· Ô˘Ï‹Ûˆ ηӤӷÓ, ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ‰È·Ï¤Íˆ ÔÈÔÓ ı· ÛÎÔÙÒÛˆ Î·È Û ÔÈÔÓ ı· ‰ÒÛˆ ˙ˆ‹. ΔÔ˘˜ ‚Ϥˆ fiÏÔ˘˜ Û·Ó ·È‰È¿ ÌÔ˘ Î·È ·Á·Ò fiÏ· Ù· ·È‰È¿ ÌÔ˘ ÙÔ ›‰ÈÔ” , ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Ô Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ “Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ¯¿Ï·Û” fiÙ·Ó ÌÈ· ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ¤‰ÂȯÓ -Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ- fiÙÈ Ô Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ· 81% ̤۷ ÛÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ Ù˘ ¡¢. “ΔfiÙÂ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ “¯¿Ï·Û” ÌÈ· Ô˘ ͤڈ fiÙÈ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÊÔ‚ÈÎfi˜. ΔËÓ ¿ÏÏË Ì¤Ú· ÌÔ˘ ¤ÏÂÁÂ: ¤Ï· Ì ‰˘Ô, ÙÚÂȘ. ∞ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ˘ ›·: ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÚÔ‰ÒÛˆ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÌÔ˘. ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÌÔÚÒ Ó· ÙËÓ ÂÚ¿Ûˆ ·fi ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· Ô˘Ï‹Ûˆ ηӤӷ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÌÔ˘” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘.

ÓÙÔÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÚÔοÏÂÛÂ Ë Î·˘ÛÙÈ΋ ÁÏÒÛÛ· Î·È Ë ¤ÎÊÚ·ÛË “√Ï·ÓÙÚ¤Ô˘” Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ Ô ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ √Ï¿ÓÙ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ.“ªÂ ·˘Ù‹ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ÛÙË °·ÏÏ›·, Ô Úfi‰ÚÔ˜ √Ï¿ÓÙ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ì ¢ÎÔÏ›· Ó· ·ıÂÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ ¤Ó·˜ ’√Ï·ÓÙÚ¤Ô˘’ ‰ÈfiÙÈ ı· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ùfi, ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ô˘ ›¯·ÌÂ Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞.

Œ

√ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ¤‚·Ï ηٿ ÙÔ˘ ∞ϤÍË ΔÛ›Ú·, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ “·ÊÂÏ‹” Î·È “ÂÈΛӉ˘ÓÔ” ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·Ó·˙ËÙ¿ Û˘ÌÌ·¯›Â˜ Î·È fiϘ ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÁÈ’ ·˘Ùfi, Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÌÈ· ·Ï·˙ÔÓ›· Î·È Ô‰ËÁ› ÙË ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ·ÔÌfiÓˆÛË. “∞Ó·ÚˆÙÈfiÌ·ÛÙ·Ó Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ Â›Ó·È ·ÊÂÏ‹˜ ‹ ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜. ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÔ˘ Â›ıÂÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ °¿ÏÏÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ̤۷ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È Î·È ·ÊÂÏ‹˜ Î·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜. ¢ÈfiÙÈ ÌfiÓÔ ·ÊÂÏ‹˜ Î·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ ı· ¤Î·Ó Â›ıÂÛË Û ¤Ó·Ó ÔÏÈÙÈÎfi, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÔÈ ı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÍÂοı·Ú· ˘¤Ú Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜. ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·Ó·˙ËÙ¿ Û˘ÌÌ·¯›Â˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È fiÏÔÈ ‰Ô˘Ï‡ԢÌ ÁÈ’ ·˘Ùfi, Ô Î. ΔÛ›Ú·˜, Ì ÌÈ· ·›ÛÙ¢ÙË ·Ï·˙ÔÓ›·, ÙȘ ηٷÛÙÚ¤ÊÂÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘ÌÌ·¯›Â˜ Î·È Ô‰ËÁ› ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÛÙËÓ ·ÔÌfiÓˆÛË Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È ÔÈ Û˘ÓÈÛÙÒÛ˜ ÙÔ˘ ÔÓÂÈÚ‡ÔÓÙ·È” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢. ΔȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ΔÛ›Ú· Û¯ÔÏ›·ÛÂ Î·È Ë ºÒÊË °ÂÓÓËÌ·Ù¿ ·fi ÙÔ ¶∞™√∫, οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· ·¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Î·È ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô Î. √Ï¿ÓÙ Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ - Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎÏËÚfi ·ÁÒÓ· Ô˘ ‰›ÓÂÈ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ Î. ª¤ÚÎÂÏ. “£ÂˆÚÒ fiÙÈ Â›Ó·È ·¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÙÔ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ, ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜, ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÌÈÎÚÔÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡˜, Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ Ì·˜. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ οÙÈ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, fi¯È ÁÈ·Ù› Ô ™Àƒπ∑∞ ‹Ú 16% ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·È ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙ¤˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ë Î. °ÂÓÓËÌ·Ù¿ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ “Flash96” °È· “ÌÈÎÚÔÌÂÁ·ÏÈÛÌfi Î·È Ë ·ÌÂÙÚÔ¤ÂÈ·” οÓÂÈ ÏfiÁÔ Ë ¢∏ª∞ƒ. “ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È fiÏÔ˜ Ô ÚÔԉ¢ÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ıˆÚ› fiÙÈ Ë ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Î. √Ï¿ÓÙ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÛÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÔÚ›·˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ ÙÔ˘ ÎÔ˘Ó¿ÂÈ ÙÔ ‰¿-

¯Ù˘ÏÔ Î·È ˘ÈÔıÂÙ› ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋, ÂÈıÂÙÈ΋ ηٿ ÙÔ˘ √Ï¿ÓÙ, ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ™·ÚÎÔ˙›. ∞˜ ηٷϿ‚ÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ fiÙÈ Ô ÌÈÎÚÔÌÂÁ·ÏÈÛÌfi˜ Î·È Ë ·ÌÂÙÚÔ¤ÂÈ· Â›Ó·È Ôχ ηÎÔ› Û‡ÌÌ·¯ÔÈ” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿.

∞¿ÓÙËÛË ™Àƒπ∑∞ ™Â Â›Û˘ ·˘ÛÙËÚfi ÙfiÓÔ Â¤ÛÙÚ„ ٷ ˘Ú¿ Ô ™Àƒπ∑∞ Î·È ·ÌÊÈÛ‚ËÙÒÓÙ·˜ fiÛÔ˘˜ ÂÈÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙÔÓ ∞ϤÍË ΔÛ›Ú· ÁÈ· Ù· fiÛ· ›Â. Δ· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡Ó ˆ˜ ıÂÙÈÎfi fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÌÈ· ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÁÈ· ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Î·È ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Û ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. “ªÂÙ¿ ·fi ‰ÂηÂٛ˜ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÂ›Ù·È Ô ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ ÙˆÓ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚˆÓ Û˘ÓÙ·ÁÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÏÈÙfiÙËÙ·˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Î·È ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È: “√

·ÁÒÓ·˜ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË Î·È ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Û˘Ó·ÓÙÈ¤Ù·È Ì ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Î·È ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ∂˘ÚÒË Ù˘ ÙÚ·Â˙ÔÎÚ·Ù›·˜, Ù˘ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÓÈÛÔًوӔ “ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∂∫ª, ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÔ˘Ì ˆ˜ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Î·È ÂΉÔÙÈÎfi ηÙÂÛÙË̤ÓÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ¤¯ÂÈ Û˘ÓËı›ÛÂÈ Û ËÁ¤Ù˜ Â·›Ù˜ Î·È ÈΤÙ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜, Ó· ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ÚÔÛÔ¯‹, fiˆ˜ Ô Î. °. ∞. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ Î· ª¤ÚÎÂÏ Î·È ÙÔÓ Î. ™·ÚÎÔ˙› ÛÙȘ ∫¿ÓÓ˜. ¶Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ·fi ‰ˆ Î·È ÌÚÔ˜ ı· ÂÎÚÔÛˆÂ›Ù·È Ì ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË” ηٷϋÁÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË.

∞Ó·Ù·Ú¿ÍÂȘ ÛÙË ¡¢ ŒÓÙÔÓ˜ ·Ó·Ù·Ú¿ÍÂȘ ÚÔηÏ› ÛÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¡¢ Ë Û˘Ìʈӛ· Ù˘ ΢-

Ú›·˜ ¡ÙfiÚ·˜ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Ì ÙÔÓ Î. ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ÁÈ· ÎÔÈÓ‹ οıÔ‰Ô ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. ∂ȉÈο Ì¿ÏÈÛÙ· Ë “ı˘Û›·” ÙÚÈÒÓ ÓÂÔ‰ËÌÔÎÚ·ÙÒÓ Ô˘ ΤډÈÛ·Ó ¤‰Ú˜, ˘¤Ú ¿ÏÏˆÓ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜ Ô˘ ‰ÂÓ Ì‹Î·Ó ÛÙË μÔ˘Ï‹. √È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¡¢ Ô˘ ı· Ì›ÓÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ μÔ˘Ï‹˜ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Â›Ó·È “unfair” Ó· ÙÔ˘˜ ¿ÚÔ˘Ó ÙȘ ¤‰Ú˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÔ˘Ó Û ÂÎÏfiÁÈ̘ ı¤ÛÂȘ ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜. §¤Ó fiÙÈ fiÏÔÈ fiÛÔÈ ÂÍÂϤÁËÛ·Ó ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙÔ‡Ó Î·È Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¢∏™À Ó· ÌÔ˘Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÎÏfiÁÈÌË ı¤ÛË ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ·Ó ʤÚÔ˘Ó ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ „‹ÊÔ˘˜ Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ μÔ˘Ï‹. √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ù˘ ¡¢ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÍÂϤÁËÛ·Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÏfiÁÔ˘˜ Ó· ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È. ∏ ÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË Â›Ó·È ÛÙËÓ ∏Ï›· fiÔ˘ Ë ¡¢ ÂͤÏÂÍ ‰‡Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜: ΔÔÓ Î. ∫ÒÛÙ· Δ˙·‚¿Ú· Î·È ÙËÓ Î˘Ú›· ¢ÈÔÓ˘Û›· ∞˘ÁÂÚÈÓÔÔ‡ÏÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û˘˙ËÙÂ›Ù·È ÛÙȘ ÚÔÛ¯›˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ë ‰Â‡ÙÂÚË Î·È ‚¤‚·ÈË ı¤ÛË Ó· ‰Ôı› ÛÙÔÓ Î. °ÈÒÚÁÔ ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓË. ™ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·˘Ùfi fï˜ ·ÓÙȉڿ Ë ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡. ΔfiÛÔ ÔÈ ÙÔÈΤ˜ fiÛÔ Î·È Ë ÓÔ̷گȷ΋ Ù˘ ¡¢ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÌËÓ‡ÛÂÈ ÛÙËÓ ÏˆÊfiÚÔ ™˘ÁÁÚÔ‡ fiÙÈ ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó. ∂›Ó·È ‰Â ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Ù· ÙËÏÂʈӋ̷ٷ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜. ª¿ÏÈÛÙ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·ÓÙ› Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙËÓ ‰‡Ó·Ì‹ Ù˘ Ë ¡¢ Ó· ÙËÓ ÌÂÈÒÛÂÈ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ Î·È ·ÓÙ› Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ÙÚÂȘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÊÔÚ¿ Ó· ¯¿ÛÂÈ Î·È ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ. √ Î. ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ·fi ÙËÓ ∏Ï›· ·ÏÏ¿ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ›¯Â η٤‚ÂÈ ÛÙËÓ μ’ ∞ı‹Ó·˜. ŸÌˆ˜ ÛÙËÓ μ’ ∞ı‹Ó·˜ Ë Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ı¤ÏÂÈ Ó· ηÙ‚¿ÛÂÈ ÙÔÓ Î. °È¿ÓÓË √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÌÂÙ¿ ÙÔÓ Î. °È¿ÓÓË ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ı¤ÛË. ŒÙÛÈ, Ë Î˘Ú›· ∞˘ÁÂÚÈÓÔÔ‡ÏÔ˘ ıˆÚÂ›Ù·È ÙÔ Â‡ÎÔÏÔ ı‡Ì· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¯ˆÚ¤ÛÂÈ Ô Î. ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘.

∂Èۋ̈˜ Û‡ÌÌ·¯ÔÈ ™Ù¤Ê. ª¿ÓÔ˜ Î·È £·Ó. Δ˙‹ÌÂÚÔ˜ ∞£∏¡∞, 22.

ª∂ ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ “ÛÙȘ Â-

fiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û¯Â‰fiÓ Ù· ¿ÓÙ·” Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· •·Ó¿ Î·È ¢Ú¿ÛË, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÎÔÈÓ‹ ÂÎÏÔÁÈ΋ οıÔ‰Ô, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· “ηı·Ú‹ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈ΋ ʈӋ” ÛÙË μÔ˘Ï‹, Ô˘ “ı· ȤÛÂÈ ·ÏÏ¿ Î·È ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ” ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛ·Ó ÔÈ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ‰‡Ô Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÒÓ £¿ÓÔ˜ Δ˙‹ÌÂÚÔ˜ Î·È ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ª¿ÓÔ˜, ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹ÁÁÂÈÏ·Ó ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡. Δ· ‰‡Ô ÎfiÌÌ·Ù· ı· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·˘ÙÔÙ¤ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ı· ‚·‰›ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ Ì ‚¿ÛË Ù· ÂÎÏÔÁÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 6˘ ª·˝Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÔ›·, Ë ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· •·Ó¿ ¤Ï·‚ 2,15% Î·È Ë ¢Ú¿ÛË 1,8%.

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·˘Ù¿ ‰›ÓÔ˘Ó, ÛÙÔ Î·ÙÒÊÏÈ ÙÔ˘ 3% ÁÈ· ›ÛÔ‰Ô ÛÙË μÔ˘Ï‹, ¤ÓÙ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÛÙË ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· •·Ó¿ Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ÛÙË ¢Ú¿ÛË, ÂÓÒ

‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ù˘ ºÈÏÂχıÂÚ˘ ™˘ÌÌ·¯›·˜ Û ÂÎÏfiÁÈÌË ı¤ÛË, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ÂÈÙ˘¯›·˜.

√ Î. ª¿ÓÔ˜ ÂÚˆÙËı›˜ Û¯ÂÙÈο ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë Û˘ÌÌ·¯›· ¢Ú¿Û˘- ºÈÏÂχıÂÚ˘ ™˘ÌÌ·¯›·˜ ‰È·ÙËÚ›ٷÈ, ·ÏÏ¿ Ë Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Û˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ ¤ÁÈÓ ÌÂٷ͇ Ù˘ ¢Ú¿Û˘ Î·È Ù˘ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ •·Ó¿ Î·È ·¤Ê˘Á ӷ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·, ÂÚÈÔÚÈ˙fiÌÂÓÔ˜ Ó· ÙÔÓ›ÛÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙË Ó¤· Û˘ÌÌ·¯›·. ™ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘, Ô Î. Δ˙‹ÌÂÚÔ˜ › fiÙÈ “ı· ÛÙËÚ›ÍÔ˘ÌÂ Î·È ı· ȤÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈӔ ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ‰ÒÛÔ˘Ì „‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘, Ë ÔÔ›· fï˜ ı· ÂÍ·ÚÙËı› ·fi ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Î·È ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·¤ÎÏÂÈÛÂ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Û˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. “£· „ËÊ›ÛÔ˘Ì fiÔÈÔ ÓÔÌÔ-

Û¯¤‰ÈÔ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙË μÔ˘Ï‹ Î·È Â›Ó·È ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈÎfi, ·’ fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È ı· ηٷ„ËÊ›ÛÔ˘Ì fi,ÙÈ ·ÓÙÈÙ›ıÂÙ·È ÛÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ, ·’ fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È” ›Â Ô Î. Δ˙‹ÌÂÚÔ˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “·˘Ùfi Â›Ó·È ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜” . ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (Û‹ÌÂÚ·) Ô Î. Δ˙‹ÌÂÚÔ˜ ÌÂÙ·‚·›ÓÂÈ ÛÙȘ μڢͤÏϘ fiÔ˘ ı· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ºÈÏÂÏ¢ı¤ÚˆÓ, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› Ë ÂÈÎfiÓ· fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤Ó·˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈÎfi˜ fiÏÔ˜ Ô˘ ÂÓÓÔ› ·˘Ù¿ Ô˘ ϤÂÈ. “√ ÚfiÏÔ˜ Ì·˜, ·Ó Ìԇ̠ÛÙË μÔ˘Ï‹” › Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ Ô Î. ª¿ÓÔ˜, “ı· Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËÙÈÎfi˜ Î·È ¤ÓÙÔÓ· ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈÎfi˜” .


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

T∂Δ∞ƒΔ∏ 23 ª∞´√À 2012

ªÂ ÌËӇ̷ٷ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙËÓ ÂÚÈԉ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ

Δ· “Ó·È” Î·È Ù· “fi¯È” Ô˘ ÂÈÛ¤Ú·ÍÂ Ô ΔÛ›Ú·˜

∞›ÙËÌ· ·fi ™Àƒπ∑∞ ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ ÎfiÌÌ· ∞£∏¡∞, 22.

√ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ fiÙÈ ı· ·Î˘ÚÒÛÂÈ ÙÔ ÓfiÌÔ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú¤Ô˜, ‰ÂÓ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÌÔÓÔÌÂÚ›˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ·Ú¿ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË °Î¿ÌÚÈÂÏ: √È Û˘Ìʈӛ˜ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÁÚ·Ê› Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÚÔ‡ÓÙ·È, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο... ∞£∏¡∞, 22.

ª

 ÌËӇ̷ٷ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ ˆ˜ Ë ÔÚ›· Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô ™Àƒπ∑∞ ‰ÂÓ Ô‰ËÁ› Û ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ ·ÏÏ¿ Û ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙËÓ ÂÚÈԉ›· ÙÔ˘ Û μÂÚÔÏ›ÓÔ Î·È ¶·Ú›ÛÈ. √ ›‰ÈÔ˜ ¤Ï·‚ ÌËӇ̷ٷ ÛÙ‹ÚÈ͢ ·fi Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÎfiÌÌ·Ù· ·ÏÏ¿ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙËΠ̠ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎfiÙËÙ· ·fi ÙÔ˘˜ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙ¤˜.

™ÙË °ÂÚÌ·Ó›· Ô Î.ΔÛ›Ú·˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ™ÔÛȷωËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ ∑›ÁÎÌ·Ú °Î¿ÌÚÈÂÏ Î·È ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ∫√ ÙˆÓ ¶Ú·Û›ÓˆÓ °ÈÔ‡ÚÁÎÂÓ ΔÚ›ÙÈÓ, ÂÓÒ Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ˘ Mega ·Î˘ÚÒıËÎÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ∫√ ÙˆÓ ™ÔÛȷωËÌÔÎÚ·ÙÒÓ ºÚ·ÓÎ μ¿ÏÙÂÚ ™Ù¿ÈÓÌ·ÁÂÚ Î·ıÒ˜ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔ˜ Ì ÙÔ Û¯fiÏÈÔ ΔÛ›Ú· ÁÈ· ÙÔÓ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ √Ï¿ÓÙ. ™Â Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ‰È·‚‚·›ˆÛ ˆ˜ Ë ÂÎÏÔÁ‹ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ, ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ı· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÛÒÛÔ˘Ì ÙÔ Â˘ÚÒ, fiˆ˜ ›Â. ∂·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ Ô ™Àƒπ∑∞ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ÂÈı˘Ì› ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜, Â›Ó·È ‚·ıÈ¿ ÊÈÏÔÂ˘Úˆ·˚΋ ‰‡Ó·ÌË, ›Ûˆ˜ Ë ÌfiÓË Û‹ÌÂÚ· Ô˘ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ› fiÙÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÂÚÓ¿ÂÈ Ì¤Û· ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋. √ Î. ΔÛ›Ú·˜ ¤ÛÙÂÈÏÂ Ì‹Ó˘Ì· ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È ÎÔÈÓÔ‡ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ Ì ÙÔÓ Á·ÏÏÈÎfi Î·È ÙÔÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi Î·È Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ Ô ÌfiÓÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ Û˘ÓÔ¯‹˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÛˆÙËÚ›· ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ÂÁηٿÏÂÈ„Ë ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ô‰ËÁÔ‡Ó Ì ̷ıËÌ·ÙÈ΋ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤ÎÙÔ˜ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ Î·È ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “∞Ï‹ıÂÈ·, fiÙ ÚˆÙÔ·ÎÔ‡Û·Ù ÁÈ· ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· ‰È¿Ï˘Û˘ ÙÔ˘ ¢ÚÒ ‹ ÁÈ· ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· ÂÍfi‰Ô˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜; ∞fi ÙfiÙ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ. ΔÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ı¤ÙÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ ÙËÓ ‡·ÚÍË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÂÓÙfi˜ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘, ı¤ÙÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ ÙËÓ ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ¢ÚÒ” “√ ‰ÚfiÌÔ˜ Ô˘ ηÏԇ̠ÙÔÓ Ï·fi Ó· ‚·‰›ÛÂÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋. £· ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ϤÌ ÚÔÂÎÏÔÁÈο. ¢ÂÓ

ı· Á›ÓÔ˘Ì fiˆ˜ ÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿, Ô˘ ¿ÏÏ· ¤ÏÂÁ ÚÈÓ, ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, ‰È¤ÁÚ·„ ̿ÏÈÛÙ· Î·È Û٤ϯԘ ÁÈ· ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÏfiÁÔ Î·È ÙÒÚ· Â›Ó·È ˘¤ÚÌ·¯Ô˜ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È ÙÔ Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ. ∏ ‰‡Ó·Ì‹ Ì·˜ Â›Ó·È Ë Û˘Ó¤ÂÈ·, ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÌÈÏԇ̠ÙË ÁÏÒÛÛ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ Î·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ÙÔ ‰›ÎÈÔ Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ì·˜” ›Â. ∫¿ÏÂÛ ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ Î·È Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó ¤ÌÚ·ÎÙ· ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi, ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘˜. ™Â ÂÚÒÙËÛË Û¯ÂÙÈÎÒ˜ Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÁÂÚÌ·ÓÔ› ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜, Â¿Ó ·ÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÎÏ¿‰ÔÈ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·¿ÓÙËÛÂ: “¢ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ, ·ÏÏ¿ ¤Ó·˜ ̇ıÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·ÏÏÈÂÚÁËı› Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·fi ÌÂÚ›‰· ÙˆÓ ªª∂. ¶Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ·, ‰Èη›ˆÌ· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ·ÏÏ¿ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Ô ÈÔ ˙Â-

ÛÙfi˜, Ô ÈÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ˜ ÊÈÏfiÍÂÓÔ˜ Ï·fi˜” ·Ó¤ÊÂÚÂ. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘, ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ, ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, ÛÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ÛÙËÓ ¿Ù·ÍË Ù˘ ·Ú·ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÛÙËÓ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ·ÏÏ¿ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∞¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ Ôϛ٘, ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÌfiÓÔ ¤ÙÛÈ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÎÈ ÂΛÓÔÈ Ó· Ú›¯ÓÔ˘Ó ¯Ú‹Ì· Û ¤Ó· ‚·Ú¤ÏÈ ¯ˆÚ›˜ ¿ÙÔ Î·È ı· ¿ÚÔ˘Ó Î¿ÔÙ ٷ ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ›Ûˆ. ∂·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ·Ó·Ù˘Íȷο ̤ÙÚ·, ÁÈ· ¤Ó· ™¯¤‰ÈÔ ª¿ÚÛ·Ï, fiˆ˜ ›Â, ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Â˘ÚˆÔÌÔÏfiÁÔ˘ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·¢ı›·˜ ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ ·fi ÙËÓ ∂∫Δ, ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ı¤Ì·Ù· Û˘˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ϤÔÓ Î·È ÛÙȘ ™˘Ófi‰Ô˘˜ Ù˘ G-8, ·ÏÏ¿ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ̿ÏÏÔÓ ··ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ Û¯ÂÙÈÎÒ˜ Ì ÙÔ Â¿Ó Â›Ó·È Èı·Ófi Ó·

ÏËÊıÔ‡Ó ıÂÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ ¤ÎÙ·ÎÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜. ∂ÚˆÙËı›˜ ‰Â ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ˘¤‚·ÏÂ Ë Î. ª¤ÚÎÂÏ, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο Û˘Ó¤‚Ë, ·ÏÏ¿ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ “ÌÈ· ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ‰ÂÓ Ï¤ÂÈ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·” ∞Ó, ˆÛÙfiÛÔ, Ë ÚfiÙ·ÛË ¤ÁÈÓÂ, ÚfiÎÂÈÙ·È, ÙfiÓÈÛÂ, ÁÈ· Ï¿ıÔ˜. “Œ¯Ô˘Ì ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ‰È·‰Èηۛ˜, ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. £· ‹Ù·Ó ¿ÏψÛÙ ¿ÛÙÔ¯Ô. ∏ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙÔ Â˘ÚÒ ‰ÂÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ı· ‹Ù·Ó ‰Â‰Ô̤ÓÔ” ·Ó¤ÊÂÚÂ Î·È ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ¿Ô„Ë ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÛÙËÓ ÛΤ„Ë Ù˘ Î. ª¤ÚÎÂÏ Ó· ‹Ù·Ó Ë ÚfiıÂÛË Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÔÌÔ˚‰Â¿Ù˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. Ÿˆ˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ, ›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì fiÏ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿ÓÙ· ÛÙËÓ ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‰ËÌÔÎÚ·ÙÒÓ, Â¿Ó ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ Î. ª¤ÚÎÂÏ, ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Â›Ó·È ‰Èη›ˆÌ¿ Ù˘ Ó· ÙËÚ› ÙÔ ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÌfiÓÔ Ì ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÎÚ·ÙÒÓ Î·È Î˘‚ÂÚÓ‹ÛˆÓ.

∞ÓÙ›‰Ú·ÛË °Î¿ÌÚÈÂÏ “ŸÔÈÔ˜ Î·È ·Ó Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÔÈ Û˘Ó·Êı›Û˜ Û˘Ìʈӛ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÚËıÔ‡Ó” ÙfiÓÈÛÂ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™ÔÛȷωËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ (SPD) ∑›ÁÎÌ·Ú °Î¿ÌÚÈÂÏ ÛÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∞ϤÍË ΔÛ›Ú· ηٿ ÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯·Ó ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ. “∏ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË Â›Ó·È ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·ÏÏ¿ οÓÂȘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ fiÙÈ Ë °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ÔÈ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ‰fiÙÚȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ı· ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜, Â¿Ó ÌÈ· ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È Úfiı˘ÌË Ó· οÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ” ÚfiÛıÂÛÂ.

¶ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ™Àƒπ∑∞ ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ Ë ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ™˘Ìʈӛ·

∫·ÙÛ¤ÏË: ¢ÂÓ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ˆ Û ηӤӷ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ∞£∏¡∞, 22.

“¢π∂ƒ∂À¡√Àª∂ ÚÔÂÎÏÔÁÈ-

΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ™Àƒπ∑∞ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÛÙË ‚¿ÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ Û‡ÁÎÏÈÛ˘ ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›· Î·È ÙËÓ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ Ì·˜ ·˘ÙÔÙ¤ÏÂÈ·” ¤ÁÚ·„ ÛÙÔ twitter Ë Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ™˘Ìʈӛ·˜ §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ù˘ ¡∂Δ, Ë Î. ∫·ÙÛ¤ÏË ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Û ηӤӷ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ, ÁÈ·Ù› ı¤ÏÂÈ Ó· ‚ÁÂÈ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ·ÓÔȯٿ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Á›ÓÂÙ·È. “∏ η ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ÚÔÙ›ÌËÛ ÙË μÔ˘Ï‹ ÂÌ›˜ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·” , › ¯·-

Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. μ·ÛÈΤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘, fiˆ˜ ›Â Ë Î· ∫·ÙÛ¤ÏË, Â›Ó·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ Û˘Ìʈӛ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È Ó· ÚÔˆıËı› ÌÈ· ·Ù˙¤ÓÙ· ÁÈ· ¤ÓÙÂ- ‰¤Î· ÌÂÁ¿Ï˜ ÙÔ̤˜ ÙȘ Ôԛ˜ ı· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢Ùԇ̠ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÒÛÙ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ¤Ó· ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ë ¯ÒÚ·. ¡· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Ë ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ™˘Ìʈӛ· ÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ù˘ ÏfiÁÔ˘, Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ¿ÚÂÈ ÙËÓ ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›· ηӤӷ˜ fiÏÔ˜, Ó· Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› Ì›· ΢‚¤ÚÓËÛË ÂȉÈÎÔ‡ ÛÎÔÔ‡ ÌÂ

ÙËÓ ·ÓÔ¯‹ ¿ÏÏˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ¯ÒÚ·. ∏ Î. ∫·ÙÛ¤ÏË ¿ÛÎËÛ ÎÚÈÙÈ΋ Î·È ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ μÂÓÈ˙¤ÏÔ ÁÈ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ. “ΔfiÙÂ Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Â¤ÌÂÓ ˆ˜ ‰ÂÓ ÁÈÓfiÙ·Ó ·ÏÏÈÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙË ‰È·ÊˆÓ›· ÌÔ˘ Ì ‰È¤ÁÚ·„ ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ™‹ÌÂÚ· ϤÂÈ fiÙÈ Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ‹Ù·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ȤÛÂˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÂÁ¯ÒÚÈˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ. ∞˘Ùfi ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÂÍËÁ› ÔÏÏ¿ Î·È ‚¿˙ÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜” , ›Â.

π¢ƒÀΔπ∫∏ ‰‹ÏˆÛË ˆ˜ Ó¤Ô ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÌÌ· -·ÓÙ› ÁÈ· Û˘Ó·ÛÈÛÌfi˜ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ- ˘¤‚·Ï ÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ Ô ™Àƒπ∑∞. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ È‰Ú˘ÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË, ÙÔ Ó¤Ô ÎfiÌÌ· ʤÚÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ· “™Àƒπ∑∞ ∂ÓˆÙÈÎfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ª¤ÙˆÔ” Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ¤Ì‚ÏËÌ· Î·È ÚԂϤÂÙ·È fiÙÈ ‰ÈÔÈÎÂ›Ù·È Î·È ÂÎÚÔÛˆÂ›Ù·È ·fi 19ÌÂÏ‹ ‰ÈÔÈÎÔ‡Û· ÂÈÙÚÔ‹ Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜: ∞ϤÍÈÔ ΔÛ›Ú·, Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ‰ÈÔÈÎÔ‡Û·˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Î·È ÙÔ˘˜ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï °Ï¤˙Ô, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ∞ı·Ó·Û›Ô˘, ¡ÈÎfiÏ· ª·ÓÈfi, °ÂÒÚÁÈÔ ¡ÈÎÔϷοÎË, ∞ÓÙÒÓÈÔ ¡Ù·‚·Ó¤ÏÏÔ, ∞Ó·ÛÙ·Û›· ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏÔÔ‡ÏÔ˘, °ÂÚ¿ÛÈÌÔ ™·ı‹, ¡ÈÎfiÏ·Ô ªÔ˘˙¿ÓË, πˆ¿ÓÓË £ÂˆÓ¿, ¶·Ó·ÁÈÒÙË §¿ÌÚÔ˘, °ÂÒÚÁÈÔ ™·Ô˘Ó¿, ∂˘Á¤ÓÈÔ ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ¶Ô˘Ï¿ÎË, ∞ϤͷӉÚÔ ∫·Ï›‰Ë, ™ÔÊ›· ™·ÎÔÚ¿Ê·, ∂˘ÛÙ·ı›· ∫ˆÙÛ¿ÎË, ™˘Ú›‰ˆÓ· ∫fiÙÛÈ· Î·È ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ μ›ÙÛ·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Û‡Ìʈӷ ÌÂ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÔÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Ô ™Àƒπ∑∞ ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÙ·Ó ÛÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ˆ˜ Û˘Ó·ÛÈÛÌfi˜ Î·È fi¯È ˆ˜ ÎfiÌÌ· ı· ÙÔ˘ ÛÙÂÚÔ‡Û ÙÔ ÌfiÓÔ˘˜ ÙˆÓ 50 ‰ÚÒÓ ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘, ·Ó ‹Ù·Ó ÚÒÙÔ ÎfiÌÌ·.

¢È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ÁÈ· μÔ‡ÙÛË ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· ¿ÓÙˆ˜ Ӥ˜ “ʈÙȤ˜” ¿Ó·„ ÌÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ μÔ‡ÙÛË, ÛÙË ¢ËÌfiÛÈ· ΔËÏÂfiÚ·ÛË, ÁÈ· Èı·Ó‹ ÚÔÛÊ˘Á‹ Û ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·ÔÙ‡¯ÂÈ Ë Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÁÈ· ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ηıÒ˜ ÙÔ Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ‰‹ÏˆÛÂ: “ÃÙ‡· ͇ÏÔ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ηÎfi ÛÂÓ¿ÚÈÔ, ›Ù ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Â›Ù ÁÈ· ¿ÏÏ· ÂӉ¯fiÌÂÓ· Ë ‰ÈÎÈ¿ Ì·˜ ·fiÊ·ÛË Â›Ó·È Ó· ÙÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ËÁ·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Ï·fi, ‰ËÏ·‰‹ ·ÎfiÌ· Î·È Ì ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ·” øÛÙfiÛÔ Ë ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ: “ΔÔ ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÙ›ÓÂÈ Â‰Ò Î·È Ì‹Ó˜ Ô ™Àƒπ∑∞ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ™‡ÌʈÓÔ ¢ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜, fiˆ˜ ı· οÓÂÈ ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È Ë πÚÏ·Ó‰›·. ∂·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ fiÙÈ ÁÈ· ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È ı¤Ì· ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ. ∞˘ÙÔ› Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙË ¯ÒÚ· ¤Íˆ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ Î·È ‰È·Ï‡Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË Â›Ó·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ô˘ ÂÌ̤ÓÔ˘Ó ÛÙȘ ÌÓËÌÔÓȷΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜”.

∂ÌʇÏÈÔ “‚ϤÂÈ” ÙÔ Focus ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∞£∏¡∞, 22.

∞∫√ª∏ ¤Ó· ÎÈÓ‰˘ÓÔÏÔÁÈÎfi ‰ËÌÔ-

Û›Â˘Ì· ·fi ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi Focus Ô˘ ÙÒÚ· ÚԂϤÂÈ ¯¿Ô˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Êfi‚Ô˘˜ ÁÈ· ͤÛ·ÛÌ· ÂÌÊ˘Ï›Ô˘ ÔϤÌÔ˘, ·Ó ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 17˘ πÔ˘Ó›Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔ·„ÂÈ Ì›· ΢‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ŒıÓÔ˜, ÙÔ ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ Focus ÙÈÙÏÔÊÔÚÂ›Ù·È “Êfi‚ÔÈ ÁÈ· ÂÌʇÏÈÔ fiÏÂÌÔ” Î·È ¤¯ÂÈ ˆ˜ ˘fiÙÈÙÏÔ “Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ú¿ÍË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·” ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ‰È·Î‡‚Â˘Ì· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο: ÏÈÙfiÙËÙ· ‹ ¯¿Ô˜. ΔÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ “¯¿Ô˜” Ôχ ÁÏ·Ê˘Ú¿ ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ “ÛÙËÓ ¯ÒÚ· ı· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ·Ú¿Ï˘ÛË Î·È ·ÓÈÎfi˜” ÔÈ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙÒÛË ÂÓÒ Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó Ù· ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙÔ Ê·ÁËÙfi ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ. ™ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ ÂÈÎÚ·Ù› ·Ó·Ú¯›· Î·È ÂÈı¤ÛÂȘ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÙÔ˘ Focus. Δ¤ÏÔ˜ ÙÔ ¿ÚıÚÔ ·˘Ùfi ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È ÛÙÔ ˆ˜ Ù· ÂÏÏËÓÈο ªª∂ ı· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó ÛÙË ¯ÚÂÔÎÔ›· Î·È fiÛ· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË Ê·ÓÙ·Û›· ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ı· ÚÔÂȉÔÔÈ› ÁÈ· ÂÌʇÏÈÔ Î·È ı· ηÏ› ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ÔÚÁ·ÓˆıÔ‡Ó ÛÂ Û˘ÌÌÔڛ˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 10 ΔÔ §·˚Îfi §·¯Â›Ô

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 M∞´√À 2012

•·ÊÓÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ¯ı˜ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Û ıÂÙÈÎfi Îϛ̷

™Δ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ (21Ë) ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ §·˚-

ÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, ÎÏËÚÒıËÎÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ 53626. ΔÚ›‰˘ÌÔ˜ §·¯Ófi˜. √ ·ÚÈıÌfi˜ 53626, Ù˘ 2˘ ÛÂÈÚ¿˜, ™Ù¯. °, ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 400.000,00 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 53626, Ù˘ 2˘ ÛÂÈÚ¿˜, ™Ù¯. ∞+μ+¢+∂, ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 80.000,00 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 53626, Ù˘ 3˘ ÛÂÈÚ¿˜, ™Ù¯. ∞-∂, ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 100.000,00 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 53626, Ù˘ 1˘ ÛÂÈÚ¿˜, ™Ù¯. ∞-∂, ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 100.000,00 ¢ÚÒ. ™Â fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ ÛÂÈÚ¤˜, 75.000,00, 11.175,00, 63.825,00. ºÔÚÔÏÔÁËÙ¤ÔÈ §·¯ÓÔ›. √ ·ÚÈıÌfi˜ 13523 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000,00 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 29439 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000,00 ¢ÚÒ. ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 600 3749 9056 16424 20670 25432 36184 41523 45566 48350 58221 62599 64318 69496 76383 ∞ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔÈ §·¯ÓÔ›. ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 6012 11930 14982 19228 23544 28256 31673 33305 38297 39751 43456 43633 50083 51402 55878 59633 65590 67603 71659 73331 75260 78817 ∞fi 350 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 1521 2762 4520 5301 6673 7504 8305 9767 10518 11249 11981 13492 13670 14411 15593 16965 17696 18477 19979 21421 22302 22933 24621 26293 26624 27445 29007 29568 29820 30291 31012 32424 33852 35613 36765 37516 38818 38899 39180 40582 41974 42725 44394 45105 46287 46768 47439 49001 49472 50634 52265 53616 54376 55127 56629 57400 59012 60584 61305 61977 63021 63613 63637 65109 66201 66892 68284 68815 70267 71078 72550 74118 74549 75471 76142 77304 77855 78406 79308 79979 ∞ÚÈıÌfi˜ ¶ÚfiÛıÂÙ˘ ∫Ï‹ÚˆÛ˘: 07 ·) ∞fi 40,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û 26 ‚) ∞fi 20,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û 6 Á) ∞fi 10,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 53000 ¤ˆ˜ 53999, ·fi 13000 ¤ˆ˜ 13999 Î·È ·fi 29000 ¤ˆ˜ 29999. Δ· ·Ú·¿Óˆ Î¤Ú‰Ë ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ·Î¤Ú·È· ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ· ÙˆÓ 10,00 ¢ÚÒ. ¶ƒ√™√Ã∏: ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÔÏÏ·ÏÔ‡ ΤډԢ˜ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Δ√ ª∂°∞§ÀΔ∂ƒ√. Δ· Î¤Ú‰Ë ·Ú·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ Δ∂Δƒ∞ª∏¡√. ∏ ÂfiÌÂÓË ÎÏ‹ÚˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ΔƒπΔ∏ 29 ª∞´√À 2012.

ªÂ ¿Á·ÏÌ· ÙÔ˘ º›ÏÈÔ˘ “··ÓÙÔ‡Ó” ÛÙÔ ¡∞Δ√ Ù· ™ÎfiÈ· ™∫√¶π∞, 22.

ªπ∞ ̤ڷ ÌÂÙ¿ ÙËÓ „˘¯ÚÔÏÔ˘Û›· ÛÙÔ

¡∞Δ√, Ô˘ Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ Ù· ™ÎfiÈ· ‰ÂÓ ı· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙË ™˘ÌÌ·¯›·, ·Ó ‰ÂÓ ÂÈÏ˘ı› Ë ‰È·ÊÔÚ¿ Ù˘ ÔÓÔÌ·Û›·˜ Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ë ÂıÓÈÎÈÛÙÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË °ÎÚÔ‡ÂÊÛÎÈ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ, Ì ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘... ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙ· ÙÔ˘ μ·ÛÈÏÈ¿ º›ÏÈÔ˘ Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜, Û Ï·Ù›· ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ú›ÍÔ˘Ó... ÛÙ¿¯ÙË ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÔÈ ™ÎÔÈ·ÓÔ› “‚¿ÊÙÈÛ·Ó” ÙÔ ¿Á·ÏÌ·... “ÔÏÂÌÈÛÙ‹” . ΔÔ ›‰ÈÔ Â›¯·Ó Ú¿ÍÂÈ Î·È Ì ÙÔ˘ ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙ· ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, Ô˘ Â›ÛËÌ· ·ÔηÏÔ‡Ó “¤ÊÈÔ ÔÏÂÌÈÛÙ‹” √ ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙ·˜ ÙÔ˘ ºÈÏ›Ô˘ ı· ÙÔÔıÂÙËı› Û ‚¿ıÚÔ ‡„Ô˘˜ 15 ̤ÙÚˆÓ Î·È ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÛÈÓÙÚÈ‚¿ÓÈ. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È Ë ÁχÙÚÈ· μ·ÏÂÓÙ›Ó· ™Ù‚·Ófiۂη, Ô˘ ›¯Â ÊÈÏÔÙ¯ӋÛÂÈ Â›Û˘ ÙÔ ¿Á·ÏÌ· ÙÔ˘ ªÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÁÏ˘Ù¿ ÛÙË ÏÂÁfiÌÂÓË “¶‡ÏË Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜”. ¶·Ú¿ ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ, Ë ÂıÓÈÎÈÛÙÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË °ÎÚÔ‡ÂÊÛÎÈ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ “·Ú¯·ÈÔ̷ΉÔÓÔÔ›ËÛ˘” Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·˜ Ù· ™ÎfiÈ· Û ·¤Ú·ÓÙË Disneyland, Ô˘ ϤÔÓ ı˘Ì›˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰·, Ì ·Á¿ÏÌ·Ù·, ÌÓËÌ›· Î·È ÎÙ›ÚÈ· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Ê·Ú·ˆÓÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “™ÎfiÈ· 2014”. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, Ë ÊÙÒ¯ÂÈ· Î·È ·ÓÂÚÁ›· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ 32% ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡.

ΔÂÙ · ÙÂÙ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘-√Ï¿ÓÙ ∂›Ì·ÛÙ ۇÌÌ·¯ÔÈ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÁÈ· Ó· ·Ì‚Ï˘Óı› ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô °¿ÏÏÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ¶∞ƒπ™π, 22.

·Ú¿ÓÙ· ÏÂÙ¿ ‰È‹ÚÎËÛÂ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ °¿ÏÏÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘, ºÚ·ÓÛÔ˘¿ √Ï¿ÓÙ Ì ÙÔÓ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ μÂÓÈ˙¤ÏÔ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ΔÚ›Ù˘ (¯ı˜) ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË, Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ fi¯È ˆ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ “ÂÎÚÔÛˆÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi” ÂÓÒ Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ Â›Ó·È ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë °·ÏÏ›· ˘ÈÔıÂÙ› ÌÈ· ¿ÏÏË ÔÙÈ΋, Î·È Ë ·ÏÏ·Á‹ ·˘Ù‹ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓۈ̷وı› ÛÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜.

√ Î. √Ï¿ÓÙ, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, ‰‹ÏˆÛ ۇÌÌ·¯Ô˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ¿Ì‚Ï˘ÓÛ˘ Ù˘ ·ÛÎÔ‡ÌÂÓ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ¤‰ÂÈÍ ¤ÓÙÔÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™‡Ìʈӷ Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Û˘˙ËÙ‹ıËΠÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ·Ú·Ù·ı› ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙÚ›· ¯ÚÔÓÈ¿. √È ‰‡Ô ¿Ó‰Ú˜ Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ı¤Ì· ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ¿Ù˘˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÛÙȘ μڢͤÏϘ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (Û‹ÌÂÚ·). ΔÔ ¶∞™√∫ Î·È ÙÔ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎfi ∫fiÌÌ· Ù˘ °·ÏÏ›·˜ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÍÂϤÁË ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘ Ô Î.√Ï¿ÓÙ Â›Ó·È ·‰ÂÏÊ¿ ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÎÏ›ÛÙËΠÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË 40 ÏÂÙÒÓ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ÙˆÓ ∏Ï˘Û›ˆÓ ›¯Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™)∫ Î. ∂˘. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ Î. ºÚ·ÓÛÔ˘¿ √Ï¿ÓÙ. ΔÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÎÏ›ÛÙËΠ̠ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ Á¿ÏÏÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ·Ó·¯ÒÚËÛ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ΔÚ›Ù˘ ÂÛ¢Ṳ̂ӈ˜ ÁÈ· ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. ™ÙËÓ ∞ı‹Ó· ·ÚfiÙÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ·fi ÙÔ Úˆ› ʋ̘ ÁÈ· ÙÔ Í·ÊÓÈÎfi Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÙËÚ‹ıËΠ¿ÎÚ· Ì˘ÛÙÈÎfiÙËÙ· ηıÒ˜ Ë πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Û ӷ ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÚÔÙÔ‡ Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙ‹ ·fi ÙË Á·ÏÏÈ΋ ÚÔ‰Ú›·. ΔÔ ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ Ô˘ ı¤ÏËÛ ӷ ÙËÚ‹ÛÂÈ Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÙÔ ¤Û·ÛÂ Ô Î. √Ï¿ÓÙ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÚfiÙÈ ‰ÂÓ Û˘ÓËı›˙ÂÙ·È Û˘Ófi‰Â˘Û ÚÔÛˆÈο ˆ˜ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ¢‹ÏˆÛ ¤ÙÛÈ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ηıÒ˜ fiˆ˜ › ÛÙÔÓ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ, ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ·fi ÙȘ ∏¶∞ ·fi ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ G8 Î·È ÙÔ ¡∞Δ√ fiÔ˘ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ··Û¯fiÏËÛ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ‹ıÂÏ ӷ ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÂÎ ÙÔ˘ Û‡ÓÂÁÁ˘˜ Ì ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ÂÏÏ‹ÓˆÓ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÒÓ, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ∂ÈϤÔÓ, Â›ÎÂÈÙ·È Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ı¤Ì·Ù· ·Ó¿Ù˘Í˘, Î·È ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ‚ÚÂı› Í·Ó¿ ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¤ÁÈÓ Û Ôχ ÊÈÏÈÎfi Îϛ̷, ·ÚfiÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ §ÔÚ¿Ó º·ÌÈÔ‡˜. ΔÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·ÏÏ¿ ÂÂÎÙ¿ıËΠÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È, ÛÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢¡Δ Î·È ÛÙÔ ÔȤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ‰È·ÌÔÚʈıÔ‡Ó Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Î·È ÙȘ ÂÚÈÔÚÈÛÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈ‚ÏËı› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙË Ó¤· ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚ-

ʈı› ¤ÂÈÙ· ·fi ÙÔ PSI Î·È ÙË Ó¤· ‰·ÓÂȷ΋ ۇ̂·ÛË ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ¤ÍÈ ÛËÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÁ›ÚÔÓÙ·È Î›Ó‰˘ÓÔÈ ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ. “∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Â›¯Â ÎÚ›ÛÈÌÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·”, ‰‹ÏˆÛ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, “Î·È ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ÌÂÁ¿ÏË ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·˘Ù‹ ÛÙËÓ ÔÔ›·, ‚‚·›ˆ˜, ÂÁÒ ‰Â Ì›ÏËÛ· ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ‹ ˆ˜ ¿ÙÔÌÔ, ·ÏÏ¿ Ì›ÏËÛ· ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Î·È fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡. °È·Ù› fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÌ·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ‰Â ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒ ÎÔÌÌ·ÙÈο, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒ ÂıÓÈο” . ∏ ·È¯Ì‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ Î. ∞Ï. ΔÛ›Ú· Î·È ÙÔ Ì¤ÙˆÔ Ô˘ ¿ÓÔÈÍ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Ì ÙÔÓ Á¿ÏÏÔ Úfi‰ÚÔ, ‹Ù·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÂÌÊ·Ó‹˜. “∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙË ‰‡Ó·ÌË, ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË Î·È ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ı¤ÛÂÈ Ó¤· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È, Â›Ó·È Ô ºÚ·ÓÛÔ˘¿ √Ï¿ÓÙ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· ·Ú¿ı˘ÚÔ Â˘Î·ÈÚ›·˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì” , ÚfiÛıÂÛÂ. √ Î. √Ï¿ÓÙ ÂͤÊÚ·Û ÁÓ‹ÛÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÚfiÛÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜, ΢ڛˆ˜ ÙÔ˘˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡˜, ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ·Ú·‚È·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ Â˘Úˆ·˚ÎÔ› ηÓfiÓ˜. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ù˘ Î·È Ó· ÌËÓ ÚԂ› Û ÌÔÓÔÌÂÚ›˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, fiˆ˜ .¯., ηٷÁÁÂÏ›· ‹ ·Î‡ÚˆÛË ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘. “∂Ì›˜ ÌÔÚԇ̠ӷ Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∂∂” ʤÚÂÙ·È Ó· › ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ô Î. √Ï¿ÓÙ. √ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂÙ·‚·›ÓÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙȘ μڢͤÏϘ ÁÈ· ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ı· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙÔ˘˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Â˘Úˆ·ÈÎÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ.

∂ÂÈÙ· ·fi ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ Á¿ÏÏÔ Úfi‰ÚÔ Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ¤Î·Ó ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‰‹ÏˆÛË: “ªÂ ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ √Ï¿ÓÙ ÌÔÈÚ·˙fiÌ·ÛÙ ÙȘ ›‰È˜ ·Í›Â˜, ·Ó‹ÎÔ˘Ì ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÒÓ. ∂›Ó·È Û˘ÓÂÒ˜ ·Ôχو˜ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi, ı· ¤ÏÂÁ· Î·È ·Ó·Áη›Ô, Ó· Û˘˙ËÙԇ̠ÌÂٷ͇ Ì·˜ Î·È Ó· Û˘˙ËÙԇ̠۠‚¿ıÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË Î·È Ê˘ÛÈο ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ √Ï¿ÓÙ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ı¤ÏÂÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ. £¤ÏÂÈ ‚‚·›ˆ˜ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ì¤Û· ÛÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ıÂÛÌÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ. ∂ÁÒ ‹ıÂÏ· Ó· ÙÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿Ûˆ ÙË ‰È΋ ÌÔ˘ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË, fiˆ˜ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·Û· ¯ı˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙˆÓ ‰˘ÛÌÂÓÒÓ fiÚˆÓ Ù˘ ‰·ÓÂȷ΋˜ ۇ̂·Û˘, ·˘ÙÒÓ Ô˘ ÙÒÚ· È· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÛËÌ›· Ô˘ Ù· ›¯·Ì ·Ï¤„ÂÈ ÛÙËÓ ÔχÌËÓË ÛÎÏËÚ‹ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË. ¢ÂÓ ÌÔÚ¤Û·Ì ӷ Ù· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ‹ Ó· Ù· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì fiÏ· ÁÈ·Ù› ÙfiÙ ‰ÂÓ Â›¯·Ì ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ۋÌÂÚ·. ¢ÂÓ Â›¯·Ì ÙÔ ÎÂÎÙË̤ÓÔ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi, Ì ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙfiΈÓ, ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË 150 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ·fi ÙË ‰·ÓÂȷ΋ ۇ̂·ÛË Î·È ¿Ú· ¤ÚÂ ӷ ÛÙ·ıÌ›ÛÔ˘Ì ٷ ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È Ó’ ·ԉ¯ıÔ‡ÌÂ Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡˜ ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ·˘Ùfi Ô˘ ı¤Ï·ÌÂ. ¡· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘˜ Î·È Ó· οÓÔ˘Ì ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ‚‹Ì· ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÂÍ¿ÚÙËÛË ·fi ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ. ∏ ÚfiÙ·ÛË ¤ıÂÛ ÙÔÓ Î. √Ï¿ÓÙ ÚÔ Ôχ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ Ù· ÔÔ›· ¿ÎÔ˘Û Ì Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÔ¯‹ Î·È Â›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ¤ÙÛÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÂȘ ‚¿ıÔ˜ ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ

∂ÏÏ¿‰·, Ò˜ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÌÂÙÂÙÚ¿Ë Û ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ÎÚ›ÛË, ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ô˘ Î·È ·‡ÚÈÔ ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ˙‹ÙËÌ·. ∫·È ı¤Ïˆ Ó· ÂÏ›˙ˆ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë Î·ı·ÚfiÙÂÚË ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ÚԤ΢„ ̤۷ ·fi ÙË Û˘˙‹ÙËÛ‹ Ì·˜ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ·. £¤Ïˆ Ó· ÂÚÈ̤ӈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›Ì·È ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ˜ Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ ÂÍ ÔÓfiÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘. ∞ÏÏ¿ ÌÔÚÒ ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û’ ÂÛ¿˜ Î·È Ì ÙË ‰È΋ Û·˜ ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘, Ó· ˆ fiÙÈ fiÙ·Ó ‰È·Ù˘ÒÓÔ˘Ì ˘‡ı˘Ó˜, Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈΤ˜, ·˘Ù¤˜ Á›ÓÔÓÙ·È ·ÓÙÈÏËÙ¤˜ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔˆıËıÔ‡Ó. ∂¿Ó ÎÈÓԇ̷ÛÙ ̤۷ ÛÙÔ ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È ·Ó ›ıÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ¿ Ì·˜, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ‰ÈÂıÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‰ÚÒÌÂÓ·. ∫·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ÛÙÔȯ›· Ù· ¤¯ÂÈ Ë ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ˆ˜ ¶∞™√∫. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ·Ú·Ù·ı› Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ηٿ ¤Ó·, ‰‡Ô ›Ûˆ˜ Î·È ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·, ·ÚΛ Ó· ‚ÚÂı› ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎfi Û¯‹Ì·. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· Á›ÓÂÈ ·ÓÙÈÏËÙfi fiÙÈ ‰Â ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·Ô‰ÂÎÙ¤˜ ·fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘ ¿ÏϘ ÂÚÈÎÔ¤˜ Û ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·, Û ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ÁÈ·Ù› Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ÙË ˙‹ÙËÛË. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÓÔËÙfi fiÙÈ ÔÈ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Î·È Ë ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiˆ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û fiÏË ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, Ó· ÎÈÓËı› Ô ÂȉÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ·fi Ù· ÏfiÁÈ· ÛÙ· ¤ÚÁ·. °È·Ù› ‰ÂÓ ·ÚÎÔ‡Ó ÔÈ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂȘ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ú¤ÂÈ Î·È Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Î·È Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ΔÚ¿Â˙· ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó’ ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ· ÎÔÓ‰‡ÏÈ·, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ¤¯ˆ ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÌÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Î. ª·Úfi˙Ô Ï›Á˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚÈÓ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ª·˝Ô˘ . ∂›Ó·È ¿Ú· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ¤ÛÔ˘Ó 50 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, Ô˘ Ì·˜ Ù· ‰›ÓÂÈ Ë ‰·ÓÂȷ΋ ۇ̂·ÛË ˆ˜ Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ÁÈ· Ӥ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ÁÈ· Ó· ‚ÔËıËıÔ‡Ó ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÍÂÌÏÔηÚÈÛÙÔ‡Ó ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌÒÓ, ‰ËÌfiÛÈ· Î·È È‰ÈˆÙÈο, Ô˘ Â›Ó·È Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 55 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ Î·È Î¿ıÔÓÙ·È ÂÂȉ‹ ÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ‰Â ÌÔÚ› Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘ ·‰˘Ó·ÌÈÒÓ.”

¡¤· “ηٷÈÁ›‰·” ̤ÙÚˆÓ Ì ™·Ì·Ú¿ ›Ù ΔÛ›Ú· ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë ∞Ϥη ¶··Ú‹Á·

∫∫∂: ªÂÁ¿Ï· Ù· ‚¿Û·Ó· Ô˘ ı· ¤ÚıÔ˘Ó... ∞£∏¡∞, 22.

°π∞ “Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ Âȯ›ÚËÛË

·Ô‰˘Ó¿ÌˆÛ˘ ÙÔ˘ ∫∫∂” ¤Î·Ó ÏfiÁÔ Ë ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∫.∂. ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ∞Ϥη ¶··Ú‹Á·, ÂÓÒ ¿ÛÎËÛ ‰ÚÈÌ›· ÎÚÈÙÈ΋ Û ¡¢ Î·È ™Àƒπ∑∞. ∏ Î. ¶··Ú‹Á· ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È ¤Ó· Ó¤Ô ‰›ÔÏÔ Ô˘ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ ÛÙÔ Ï·fi “ÌÂÁ¿Ï· ‚¿Û·Ó·” Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. √ ¤Ó·˜ fiÏÔ˜ ›-

Ó·È, fiˆ˜ ÂÍ‹ÁËÛÂ, Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙË ¡¢ Î·È Ï¤ÁÂÙ·È “ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿” ‹ “̤وÔ ÊÈÏÔÂ˘Úˆ·˚Îfi” Î·È Ô ¿ÏÏÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ “Ó¤Ô˜ Ù¿¯· ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎfi˜ ñ ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi˜ fiÏÔ˜” Ô˘ Â›Ó·È ˘fi ‰È·ÌfiÚʈÛË Ì ‚¿ÛË ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Î·È ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ∏ Á.Á. Ù˘ ∫∂ ÙÔ˘ ∫∫∂ οÏÂÛ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô˘, fiˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ, “¤¯Ô˘Ó ‚Á¿ÏÂÈ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· È· ·fi ÙÔ ¶∞™√∫ ηÈ

ÙË ¡¢” Ó· ÂÌÈÛÙ¢ıÔ‡Ó ÙÔ ∫ÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎfi ∫fiÌÌ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ÙȘ fiÔȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ¤¯Ô˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘. “√È ‰È·ÊÔÚ¤˜ Û ·˘Ù‹ ÙË Ê¿ÛË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· ÛËÌ·Û›·. ™ËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ fiÙÈ Ô Ï·fi˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙË Ó¤· ηٷÈÁ›‰· ̤ÙÚˆÓ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È, ›Ù Ì ÙË ¡¢ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ›Ù Ì ÙÔÓ ·ÊÂÚ¤ÁÁ˘Ô ™Àƒπ∑∞ ÛÙËÓ ¿ÏÏË” , η٤ÏËÍÂ.


EÈηÈÚfiÙËÙ· 11

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 M∞´√À 2012

¶·Ú·¿Óˆ ÊfiÚÔ ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó fiÛÔÈ ‰ÂÓ Î·Ï‡„Ô˘Ó ÙÔ fiÚÈÔ ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ

ºÔÚÔ΢ÓËÁËÙfi ·fi ÙÔ ™¢√∂ ÁÈ· ÙȘ ·ԉ›ÍÂȘ ∞£∏¡∞, 22.

™Δ√ ΢ӋÁÈ ÙˆÓ ·ԉ›ÍÂˆÓ Î·È ÙÔ˘ Â-

ϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ Ï·ÛÙÒÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ Ì·›ÓÂÈ ÙÔ ™¢√∂ ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÛÙˆı› fiÙÈ ÔÈ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ ·fi º¶∞ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Ì‹Ó· Ì ÙÔ Ì‹Ó· Ì ڢıÌfi ¿Óˆ ·fi 10% ÂÓÒ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ∑·ÓÈ¿˜ ηÏ› ÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ó· ˙ËÙÔ‡Ó ·ԉ›ÍÂȘ. “∏ ÏËڈ̋ ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ Â›Ó·È ÂıÓÈÎfi ηı‹ÎÔÓ” . ∞˘Ùfi ‰‹ÏˆÛ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ô Î. ∑·ÓÈ¿˜ ηٿ ÙËÓ Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ

™ÒÌ· ¢›ˆÍ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜. μ·ÛÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ -‰È‹ÚÎÂÛ·Ó Ï›ÁÔ ¿ˆ ·fi ÌÈ· ÒÚ·- Ì ٷ ÛÙÂϤ¯Ë Î·È ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ™¢√∂ ‹Ù·Ó Ë ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. Àfi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰˘ÛÌÂÓÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ ηٿ ÙÔ ÚÒÙÔ 15ÓıËÌÂÚÔ ÙÔ˘ ª·˝Ô˘ (-24% Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË) Ô Î. ∑·ÓÈ¿˜ ÂȯÂÈÚ› Ó· ı¤ÛÂÈ Û ÂÈÊ˘Ï·Î‹ ÙÔÓ ÊÔ-

ÚÔÂÈÛÚ·ÎÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ Â›Û˘ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙËÓ ·ÙÔÌÈ΋ ¢ı‡ÓË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Î·Ù¿ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ (‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ÍÂΛÓËÛÂ) ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ·ԉ›ÍÂȘ ›Û˜ Ì ÙÔ 25% ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ‹ ÙÂÎÌ·ÚÙÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜, Ì ̤ÁÈÛÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ fiÚÈÔ ·ԉ›ÍÂˆÓ Ù· 15.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÙˆÓ 60.000 ¢ÚÒ.

∞Ó ‰ËψıÔ‡Ó ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ·ԉ›ÍÂȘ, ÛÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ¤ÍÙÚ· ÊfiÚÔ˜ ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 10%. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÁÈ· ÂÈÛfi‰ËÌ· 16.000 ¢ÚÒ, ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ·ԉ›ÍÂȘ 4.000 ¢ÚÒ. √ Î. ∑·ÓÈ¿˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÙÔ ÂȉÈÎfi Ù¤ÏÔ˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ù˘ ¢∂∏ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÂÓÒ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ı· ·ÔÛÙ·ÏÔ‡Ó Ù· ÂÎηı·ÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ∂Δ∞∫ ÙÔ˘ 2009.

“∂›Ì·È ÛÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÁÎÚÂÌÔ‡, ·Ó ‰ÂÓ ÌÂÛÔÏ·‚‹ÛÂȘ ÙÒÚ·, ı· ¯·ıÔ‡Ó fiÏ·”

¡¤Â˜ ·Ôηχ„ÂȘ ·fi ÙÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ÕÎË ∞£∏¡∞, 22.

›Ì·È ÛÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÁÎÚÂÌÔ‡! ∞Ó ‰ÂÓ ÌÂÛÔÏ·‚‹ÛÂȘ ÙÒÚ·, ı· ¯·ıÔ‡Ó fiÏ·!” . ºÚ¿ÛÂȘ ·ÂÏÈÛ›·˜ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞ÎË ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔÙ ÛÙÂÓfi ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË °È¿ÓÓË ™ÌÒÎÔ. ∞ÏÏÔÙ ÙÔÓ ·Ú·Î·Ï¿ Î·È ¿ÏÏÔÙ ÙÔÓ ·ÂÈÏ›. ∞ÏÏÔÙ ÙÔ˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ¿ÏÏÔÙ ÙÔ˘ ·Ô‰›‰ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiˆ˜ “·‰›ÛÙ·ÎÙÔ˜” , “ÎϤÊÙ˘” , “̤Á·˜ ΛӉ˘ÓÔ˜” ÎÙÏ.

∏ ·ÂÁÓˆṲ̂ÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ Î. ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘ Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÙ ÛÙÂÓfi ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË Î·È Ó· ÙÔ˘ ‰ÒÛÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·, ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiˆ˜ ϤÂÈ, fiÙÈ ÓÈÒıÂÈ fiÙÈ Ô ÎÏÔÈfi˜ Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÂÏÂÁÎÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ ÛÊ›ÁÁÂÈ Á‡Úˆ ÙÔ˘: “∏ ηٿÛÙ·ÛË ¿ÏÏ·ÍÂ, Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ˙‹ÙËÛ˜, ¤ÏËÍ” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, “ÂÚÈ̤ӈ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘” . §›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔÓ›˙ÂÈ: “∏ ÛÙ¿ÛË ÛÔ˘ ·¤Ó·ÓÙ› ÌÔ˘ Â›Ó·È ·ÔÚÚÈÙÈ΋ Î·È Â¯ıÚÈ΋. °È’ ·˘Ùfi ÛÔ˘ ı¤Ùˆ ¢ı¤ˆ˜ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ·: £· ·Ú¯›ÛÂȘ Ó· ÌÔ˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂȘ ÙÂÏÈο ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Ô˘ ÛÔ˘ ¤‰ˆÛ·; ªÂÙ¿ ·fi ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Ì‹Ó˜ ÎÔÚÔ˚‰›·˜, Ô˘ ¤„·¯Ó˜ Î·È ‰È¿ÊÔÚ˜ χÛÂȘ ìÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜î ‰ÂÓ ¤ÛÙÂÈϘ Ù›ÔÙ·” . ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚÔÛ·ı› Ó· ÙÔÓ Ú›ÍÂÈ ÛÙÔ ÊÈÏfiÙÈÌÔ: “ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎfi ÁÈ· ̤ӷ. ∞Ó¤¯ÂÛ·È Ú ™ÌÒÎÔ, ÂÛ‡ Ô˘ Û ›¯· ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· Ì·˙› ÌÔ˘ Î·È Î¿Ó·Ì ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Ì·›ÓÔÓÙ·˜ ÌÚÔÛÙ¿ Û fiÏ·, Ó· ¤¯ˆ ‚ÚÂı› Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ ¿ÙÔ, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ!!!” . Ÿˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÎÙÈÌ¿, Ô ¿ÏÏÔÙ ÛÙÂÓfi˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘, ÙÔ˘ ÛÙÂÚ› Ù· ÏÂÊÙ¿, ÛÙËÓ ÈÔ ÎÚ›ÛÈÌË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ Û‡ÁÎÚÔ˘Û‹˜ ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÒÎÙ˜ ÙÔ˘, ÙÔ˘˜ “¿ıÏÈÔ˘˜ ·ÏÈ·ÓıÚÒÔ˘˜” -fiˆ˜ ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ, Ô˘ ÂȯÂÈ-

ÚÔ‡Ó Ó· ÙÔÓ Ï‹ÍÔ˘Ó Ì „‡‰Ë Î·È ·Ú·ÓƠ̂˜. °È·Ù› fiˆ˜ ϤÂÈ: “°È¿ÓÓË ÂÛ‡ ͤÚÂȘ, ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ‰Èη›ˆÌ· Ó· Ù· ÎÚ·Ù¿˜, Â›Ó·È ÌÈ· ·ÏÈ¿ ÂÈÙ˘¯‹˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÛÔ‚·Ú¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ∞˘Ùfi Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙÒÚ·, Â›Ó·È ¤Ó· Ù›ÌÈÔ ÍÂηı¿ÚÈÛÌ· ·fi ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÁÈ· fiÏ·” Î·È ÚÔÊËÙÈο ÚԂϤÂÈ: “∂›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ·fi ̤ڷ Û ̤ڷ ı· ÍÂÛ¿ÛÔ˘Ó ‰È·‰Èηۛ˜ ·Ó·ÎÚ›ÛÂˆÓ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜... ΔÈ

οÓÔ˘ÌÂ Â‰Ò Ô˘ ÊÙ¿Û·ÌÂ;” . ™ÙȘ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ËÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È fiˆ˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡˜, ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÎÏ‹ÛÂȘ Û ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ê›ÏÔ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· ·˘ÙfiÓ Ô˘ ·ÔηÏ› μÔ‡‰· Ó· ÙÔ˘ ‰ÒÛÂÈ ÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ‚Ô‹ıÂÈ·. ªÂÙ¿ ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÁÈ· ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ ÙˆÓ ˘Ô‚Ú˘-

¯›ˆÓ Ù· ÙËÏÂʈӋ̷ٷ Û ÓÔÌÈÎÔ‡˜, ÔÈÓÈÎÔÏfiÁÔ˘˜, ÓÔÌÔÌ·ı›˜ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜, ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙÂϤ¯Ë ˘ÂÚÛ˘ÓÙËÚËÙÈ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘ ˘ÎÓÒÓÔ˘Ó Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ó· ‚ÔËıËı› ÛÙË ÓÔÌÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ. ¶ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔÙ ÛÙÂÓÔ‡˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ··ÓÙÔ‡Ó, ¿ÏÏÔÈ ÙÔÓ ·ÔʇÁÔ˘Ó Î·È ÂΛÓÔ˜ Ï‹Ú˘ ·ÂÏÈÛ›·˜ ÂȯÂÈÚ› Ó· ÙÔ˘˜ ‚ÚÂÈ. ¶¿ÓÙ· „¿¯ÓÂÈ fiÛÔ˘˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔÓ ··ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ·fi ÙȘ ÓÔÌÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ΔÔ Î·Ù¿ fiÛÔ ı· ·ÍÈÔÔÈËı› ÔÈÓÈο ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ËÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘, ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ÂΛÓÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ. ∂¯Ô˘Ó ÂÓÙÔÈÛÙ› ‰‡Ô Ó¤ÔÈ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÂÓÒ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ÎÏËı› Ó· ηٷı¤ÛÂÈ Î·È Ô ¿ÏÏÔÙ ÛÙÂÓfi˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ °È¿ÓÓ˘ ™ÌÒÎÔ˜ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Î·È ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ. π‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ˆ˜ ηٷۯÂı¤ÓÙ· ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫ÔÌÓ¿ ΔÚ¿Îη ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ Ù· ·Ú·ÛÙ·ÙÈο ÙˆÓ ˘ÂÚ¿ÎÙÈˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ÛηӉ¿ÏÔ˘ ÁÈ· Ù· TOR-M1 fiÛÔ Î·È Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ÙˆÓ ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ.

™Ô‚·Ú¿ ÂÂÈÛfi‰È· ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ¯ı˜ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ·

™˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Ì ¯Ú˘Û·˘Á›Ù˜ ∞£∏¡∞, 22.

∂¶∂π™√¢π∞ ͤÛ·Û·Ó ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘

ΔÚ›Ù˘ (¯ı˜) ¤Íˆ ·fi ÙÔ ·ÏÈfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ¶ÂÈÚ·˚΋˜ ¶·ÙÚ·˚΋˜ ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ· ÌÂٷ͇ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ Î·È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. Δ· ÂÂÈÛfi‰È· ÍÂΛÓËÛ·Ó Á‡Úˆ ÛÙȘ 19:30 fiÙ·Ó Ù· ̤ÏË Ù˘ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈ¿˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Âȯ›ÚËÛ·Ó Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ fiÔ˘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÙÔ˘˜ ÂÌfi‰ÈÛ·Ó ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘˜ ·ÒıËÛ·Ó Ì ¯Ú‹ÛË ¯ËÌÈÎÒÓ. Δ· ̤ÏË Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ¤Ù·Í·Ó ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ¤ÙÚ˜ ÂÓÒ ÚÔοÏÂÛ·Ó ˙ËÌȤ˜ Û fi¯ËÌ· Ù˘ ∂§.∞™. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¤‚·Ï·Ó ʈÙȤ˜ Û ο‰Ô˘˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È Û ¯fiÚÙ· ·Ú·Î›ÌÂÓÔ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘. ºˆÙÈ¿ ¤È·Û ÊÔÚÙËÁfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ÂÓÒ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ˙ËÌȤ˜ Û ÂÚÈÔÏÈο Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ ¤ÁÈÓ·Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ÚÔÛ·ÁˆÁ¤˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ¿ÙÔÌ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÔÔ›· Î·È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›.

¡ˆÚ›ÙÂÚ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ›¯·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ÛÙËÓ Ô‰fi ∞Óı›·˜ ÂÚ›Ô˘ ÌÈÛfi ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ¤Î·Ó·Ó Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ·ÎÙ‹ ¢˘-

Ì·›ˆÓ Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÁÈ· ·Û‹Ì·ÓÙË ·ÊÔÚÌ‹ ÂÓfi˜ 30¯ÚÔÓÔ˘ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ·fi ÙÚÂȘ Ó·ÚÔ‡˜ ∞ÊÁ·ÓÔ‡˜ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ¤Ó·˜

17¯ÚÔÓÔ˜. ΔÔ ‚Ú¿‰˘, ÔÌ¿‰· ÂÚ›Ô˘ 30 ·ÙfïÓ, ÂÈÙ¤ıËΠÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ∞¯·˝·˜ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ªÈ¯¿ÏË ∞Ú‚·Ó›ÙË ¤Íˆ ·fi ÙÔÓ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Super B Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜, fiÔ˘ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ›¯Â ‰ÒÛÂÈ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÌfiÏȘ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ›¯Â ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡, ÔÈ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ÙÔ˘ ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó Î·È ÙÔÓ ¯Ù‡ËÛ·Ó. ∂›ıÂÛË ‰¤¯ÙËÎÂ Î·È Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ μÔ˘Ï‰‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ Î·È ÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛˆÓ. √ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ μÔ˘Ï‰‹˜ ‰¤¯ÙËΠÙËÓ Â›ıÂÛË, ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÁÓÒÛÙÔ˘˜, Ó· ÌËÓ ¯Ù˘‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹. ŸÙ·Ó Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ¤Êı·Û ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ∞Á›Ô˘ ∞Ó‰Ú¤Ô˘, ÔÈ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ Â›¯·Ó ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›.

π∫∞: ªÂ ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘ ı· ηٷ‚ÏËı› Î·È ÙÔ ∂∫∞™ ∞£∏¡∞, 22.

™∏ª∂ƒ∞, Ì·˙› Ì ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘, ı· ηٷ‚ÏËı› ÙÔ ∂›‰ÔÌ· ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ (∂∫∞™) ÙÔ˘ 2012, Û‡Ìʈӷ Ì ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ (π∫∞). μ¿ÛÂÈ Ù˘ ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘, Ù· ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Î·È Ù· ÔÛ¿ ÙÔ˘ ∂∫∞™ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙ· Â›‰· ÙÔ˘ 2011: * ÁÈ· Û˘ÓÔÏÈο ÔÛ¿ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ¤ˆ˜ 7.715,65 ¢ÚÒ, ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Â›‰ÔÌ· ‡„Ô˘˜ 230,00 ¢ÚÒ ·Ó¿ Ì‹Ó·, * ·fi 7.715,66 ¤ˆ˜ 8.018,26 ¢ÚÒ, ÙÔ Â›‰ÔÌ· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙ· 172,50 ¢ÚÒ, * ·fi 8.018,27 ̤¯ÚÈ Î·È 8.219, 93 ¢ÚÒ, ÛÙ· 115,00 ¢ÚÒ Î·È * ·fi 8.219,94 ̤¯ÚÈ Î·È 8.472,09 ÛÙ· 57,50 ¢ÚÒ. ∂›Û˘, ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È Â›‰ÔÌ· 30 ¢ÚÒ ÂÊfiÛÔÓ ÏËÚÔ‡ÓÙ·È ·ıÚÔÈÛÙÈο Ù· ÂÍ‹˜ ÎÚÈÙ‹ÚÈ·: * ¶ÔÛfi ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ·fi 8.472,10 ̤¯ÚÈ 9.200,00 ¢ÚÒ. * ™˘ÓÔÏÈÎfi ÂÙ‹ÛÈÔ ·ÙÔÌÈÎfi ÊÔÚÔÏÔÁËÙ¤Ô ÂÈÛfi‰ËÌ· ¤ˆ˜ 9.884,11 ¢ÚÒ. * ™˘ÓÔÏÈÎfi ÂÙ‹ÛÈÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÊÔÚÔÏÔÁËÙ¤Ô ÂÈÛfi‰ËÌ· ¤ˆ˜ 13.500,00 ¢ÚÒ.

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙÔ ™˘Ó‰ÈοÙÔ ªÂÙ¿ÏÏÔ˘ Δ∞ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÎÏÔ-

ÁÒÓ ÁÈ· ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÂÍÂÏÂÁÎÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Î·È ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ ÛÙÔ ∂∫μ Î·È ÛÙËÓ ¶√∂ª ÙÔ˘ ™˘Ó‰ÈοÙÔ˘ ªÂÙ¿ÏÏÔ˘ “ª. ¶··Ú‹Á·˜” ›ӷÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∂ÊÔÚ¢ÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹, Ù· ÂÍ‹˜: æ‹ÊÈÛ·Ó 312, Õ΢ڷ 9, ŒÏ·‚·Ó: ¢.∞.™.-¶.∞.ª∂. 279 Î·È ÂÎϤÁÂÈ 10 ̤ÏË ÛÙËÓ 11ÌÂÏ‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË, 4 ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ∂∫μ, 3 ÁÈ· ÙËÓ ¶√∂ª, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ 3 ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÂÏÂÁÎÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹, ÙÔ˘˜ οوıÈ Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ ÂÎÏÔÁ‹˜: °È· ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË: ™ÙÂÚÁ›Ô˘ ∫ÒÛÙ·˜, §ÈÓ¿Ú‰Ô˜ μ·Û›Ï˘, ∫Ô˘ÎÔ‡Ï˘ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜, ∫·Ó¿Î˘ μ·Û›Ï˘, ¡Ù·fiÔ˘ÏÔ˜ ∞ϤÎÔ˜, ª·ÌÔ˘Ú¤Ï˘ μ¿ÈÔ˜, ∫Ô˘ÙÛÈÓ¿Ú˘ °ÈÒÚÁÔ˜, ªÈ¯¿Ï˘ ™Ù¿ı˘, ¢Ú·ÁÔ‡Ì˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ªÔ‡ÙÛ· ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜. °È· ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ: ™ÙÂÚÁ›Ô˘ ∫ÒÛÙ·˜, §ÈÓ¿Ú‰Ô˜ μ·Û›Ï˘, ª·ÌÔ˘Ú¤Ï˘ μ¿ÈÔ˜, ∫Ô˘ÎÔ‡Ï˘ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜. °È· ÙËÓ ¶√∂ª: ™ÙÂÚÁ›Ô˘ ∫ÒÛÙ·˜, §ÈÓ¿Ú‰Ô˜ μ·Û›Ï˘, ∫Ô˘ÎÔ‡Ï˘ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜. °È· ÙËÓ ÂÍÂÏÂÁÎÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹: ªÔ˘ÛÙÚÔ‡Ê˘ ∑·Ê›ÚÈÔ˜, ªfiÁ‰·ÓÔ˜ ∞ÓÙÒÓ˘, μÔÁÈ·Ù˙‹˜ ∫ÒÛÙ·˜. ∂ÚÁ·ÙÈ΋ ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™˘Û›ڈÛË 22 Î·È ÂÎϤÁÂÈ ¤Ó· ̤ÏÔ˜ ÛÙËÓ 11ÌÂÏ‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÙÔÓ ª·ÚÁ·Ú›ÙË °·‚ÚÈ‹Ï. ∂ÚÁ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ∫›ÓËÛË 2 Î·È ‰ÂÓ ÂÎϤÁÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó.


M·ÁÓËÛ›· 12 •ÂÎÈÓÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ∞Ó¿Ï˄˘ Δ∏ ÌÂÁ¿ÏË ¢ÂÛÔÙÈ΋ ÂÔÚÙ‹ Ù˘

∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ë ∂ÎÎÏËÛ›· ·‡ÚÈÔ, ¶¤ÌÙË 24 ª·˝Ô˘. ∂›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ ÛÙËÓ πÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ı· Â›Ó·È Ô ÔÌÒÓ˘ÌÔ˜ ÌÂÁ·ÏÔÚÂ‹˜ ¡·fi˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ Û‹ÌÂÚ·, ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜, ÛÙȘ 6.30 Ì.Ì. ı· „·Ï› Ë ∞ÎÔÏÔ˘ı›· Ù˘ ∂Ó¿Ù˘ flÚ·˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Î·È ÛÙȘ 7 Ì.Ì. ı· ÙÂÏÂÛÙ› Ô ª¤Á·˜ ¶ÔÏ˘·Ú¯ÈÂÚ·ÙÈÎfi˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· Û˘Á¯ÔÚÔÛٷًÛÔ˘Ó ÔÈ ªËÙÚÔÔϛ٘ ∑¿ÌÈ·˜ & ª·Ï¿Ô˘È Î. πˆ·Î›Ì, μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î. ¢·Ì·ÛÎËÓfi˜ Î·È ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜. ™ÙȘ 9.30 ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ÏÈÙ¿Ó¢ÛË Ù˘ πÂÚ¿˜ ∂ÈÎfiÓÔ˜ Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ¤ÚÈÍ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡, ÂÓÒ ÛÙȘ 11.30 ı· ÙÂÏÂÛÙ› πÂÚ¿ ∞ÁÚ˘Ó›·. ∞Ó‹ÌÂÚ· Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ı· ÙÂÏÂÛÙ› ¶·ÓËÁ˘ÚÈ΋ ¶ÔÏ˘·Ú¯ÈÂÚ·ÙÈ΋ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÂÓÒ ÛÙȘ 6.30 Ì.Ì. ı· „·Ï› Ô ªÂı¤ÔÚÙÔ˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜ Î·È Ë πÂÚ¿ ¶·Ú¿ÎÏËÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ ∞Ó·ÏËÊı¤ÓÙ· ∫‡ÚÈÔ. ΔÔ £Â›Ô §fiÁÔ ı· ÎËÚ‡ÍÂÈ Ô ∞Ú¯ÈÌ. ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. ™ÙËÓ ΔÔÈ΋ ∂ÎÎÏËÛ›· ·ÓËÁ˘Ú›˙Ô˘Ó Â›Û˘: √ πÂÚfi˜ ¡·fi˜ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÃÏfi˘. ™ÙÔÓ ·ÓËÁ˘ÚÈÎfi ∂ÛÂÚÈÓfi ı· ÚÔÂÍ¿Ú¯ÂÈ Î·È ı· ÔÌÈÏ‹ÛÂÈ Ô ¶ÚˆÙ. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ £¿ÓÔ˜, ÂÓÒ ÛÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ô ¶ÚˆÙ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¡·ÛÈÒη˜. √ πÂÚfi˜ ¡·fi˜ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ∞¯ÈÏÏ›Ԣ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ™ÙÔÓ ·ÓËÁ˘ÚÈÎfi ∂ÛÂÚÈÓfi ı· ÚÔÂÍ¿Ú¯ÂÈ Î·È ı· ÔÌÈÏ‹ÛÂÈ Ô ¶ÚˆÙ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ª¤Î·˜, ÂÓÒ ÛÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ô πÂÚÔ΋ڢη˜ ∞Ú¯ÈÌ. ¶¿ÌÊÈÏÔ˜ ∫ÔÈÏÈ¿˜.

¡¤Ô˜ °ÂÓÈÎfi˜ ∞Ú¯ÈÂÚ·ÙÈÎfi˜ ∂›ÙÚÔÔ˜ °∂¡π∫√™ ∞Ú¯ÈÂÚ·ÙÈÎfi˜ ∂›ÙÚÔ-

Ô˜ Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÔÚ›ÛÙËÎÂ, Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Î. πÁÓ·Ù›Ô˘, Ô ¶·ÓÔÛÈÔÏÔÁÈÒÙ·ÙÔ˜ ∞Ú¯ÈÌ. ª¿ÍÈÌÔ˜ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘. √ . ª¿ÍÈÌÔ˜ Â›Ó·È ÈÂÚ·ÙÈÎfi˜ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ∞Á›ˆÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ & ∂ϤÓ˘ μfiÏÔ˘, ËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªÔÓ‹˜ ∞Á›Ô˘ πÁÓ·Ù›Ô˘ ÙÔ˘ £ÂÔÊfiÚÔ˘ ∞ӷηÛÈ¿˜, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¡ÂfiÙËÙÔ˜ Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ Î·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÎËÓÒÛÂˆÓ ·ÚÚ¤ÓˆÓ.

∞ÔÛ¿ÛÂȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ∞¶√ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ·Ó·-

ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ·fiÛ·ÛË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Û ۯÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2012-2013 Î·È Û ºÔÚ›˜ ÙÔ˘ À¶.¢.μ.ª.£. ÁÈ· ÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2012-2013. √È ·ÈÙ‹ÛÂȘ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi Û‹ÌÂÚ· 23-05-2012 ̤¯ÚÈ 01-062012 ̤ۈ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ·ÔÛ¿ÛˆÓ) ÛÙËÓ ÏËÛȤÛÙÂÚË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜, fiÔ˘ ı· ηٷٛıÂÓÙ·È Î·È Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÙȘ ·Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘˜ ÙÔ˘ À¶.¢.μ.ª.£. ÌÔÚ›Ù ӷ ¿ÚÂÙ ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜: http://dipe.mag.sch.gr.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 M∞´√À 2012

ªÂÙ¿ Î·È ÙȘ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó

∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· fiÛË ÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜

ÏÔÎÏËÚÒıËΠ¯ı˜ Ë ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÏËÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÁÂÒÙÚËÛË Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË “ΔÚ‡ÈÔ §Èı¿ÚÈ” , Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ·ÔηٷÛÙ¿ıËΠÏ‹Úˆ˜ Ë ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ªÂÙ¿ Î·È ÙȘ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÙÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È ϤÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË.

ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÚԤ΢„ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ‚Ï¿‚˘ ÛÙ· ·ÓÙÏÈÔÛÙ¿ÛÈ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÌÂÙ¿ ·fi Ù· ¤ÓÙÔÓ· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ΔÚ›Ù˘ Î·È ÙȘ ˙ËÌȤ˜ Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ˘ÔÛÙ·ıÌfi Ù˘ ¢∂∏ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. ªÂÙ¿ ·fi ÚÔÛ¿ıÂȘ, Û˘ÓÂÚÁ›· Ù˘ ¢∂À∞ªμ ·ÓÙÈη٤ÛÙËÛ·Ó ·Ú¯Èο ÙÔÓ ·ÓÙÏËÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙË Ì›· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ, ·˘Ù‹ ÛÙË ı¤ÛË

“∫Ó·‚¿ÎÈ” Ë ÔÔ›· Î·È Û˘Ó‰¤ıËΠ̠ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‡‰Ú¢Û˘ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÏËÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÁÂÒÙÚËÛË, ÛÙË ı¤ÛË “ΔÚ‡ÈÔ §Èı¿ÚÈ” . ∞ÎfiÌË, ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠ¿ÌÂÛ· Î·È Ù¤ıËΠ۠ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ¯ÏˆÚ›ˆÛ˘ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Û˘ ›¯Â ηٷÛÙÚ·Ê›.

● ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙÔ ÓÂÚfi ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ÚԤ΢„ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ‚Ï¿‚˘ ÛÙ· ·ÓÙÏÈÔÛÙ¿ÛÈ· ÌÂÙ¿ ·fi Ù· ¤ÓÙÔÓ· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ΔÚ›Ù˘

∫ÏÂÈÛÙfi Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÏfiÁˆ ·Ôχ̷ÓÛ˘

∫ÚÔ‡ÛÌ· ÌËÓÈÁÁ›Ùȉ·˜ ÛÙÔ 14Ô ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ¡. πˆÓ›·˜ ∫ƒ√À™ª∞ ÌÈÎÚԂȷ΋˜ ÌËÓÈÁÁ›Ùȉ·˜

ÂΉËÏÒıËΠ̷۠ıËÙ‹ ÙÔ˘ 14Ô˘ ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ԣ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ΔÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ·, ΔÂÙ¿ÚÙË, 23 ª·˝Ô˘, ÎÏÂÈÛÙfi Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂÚÁ·Û›Â˜ ·Ôχ̷ÓÛ˘ Î·È Î·ı·ÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ, ¤ÂÈÙ· ·fi ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÎÚÔ‡ÛÌ·ÙÔ˜ ÌËÓÈÁÁ›Ùȉ·˜ Û ̷ıËÙ‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, Ô ÌÈÎÚfi˜ Ì·ıËÙ‹˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ˘„ËÏfi ˘ÚÂÙfi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ Î·È ÌÂٷʤÚıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ‰È·ÁÓÒÛÙËÎÂ Ë ·Ûı¤ÓÂÈ·. Ãı˜ ÙÔ Úˆ›, ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó ÙË ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ÎÈ ÂΛÓË Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ ÙȘ ·ÚÌfi-

● √ ÌÈÎÚfi˜ Ì·ıËÙ‹˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ˘„ËÏfi ˘ÚÂÙfi Î·È ÌÂٷʤÚıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ‰È·ÁÓÒÛÙËÎÂ Ë ·Ûı¤ÓÂÈ·

‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ªÂ ηÙÂ›ÁÔ˘Û· ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘

∞ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜, ¶·È‰Â›·˜ & ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ∞. ¶·ÓÙÛ¿, ÂfiÙ˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ÀÁ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÌÂÙ¤‚Ë ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ô, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ £Ú¿Î˘ 112, Î·È ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ÂÈıÂÒÚËÛË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Î. ¶·ÓÙÛ¿˜ ÂÈÛΤÊıËΠÙÔ ·È‰› ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, fiÔ˘ ÂÓËÌÂÚÒıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ıÂÚ¿ÔÓÙ˜ È·ÙÚÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘, ÂÓÒ Ì ¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙȘ Δ¯ÓÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ˙ËÙ› Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó Î·Ù¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ-˘ԉ›ÍÂȘ Ô˘ η٤ÁÚ·„ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛ‹ Ù˘ Ë ÂfiÙ˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ÀÁ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘.

∞ÂÚÁ›· Û‹ÌÂÚ· ÙˆÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ Î·È ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ‰ˆÚÂ¿Ó ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ Û΢·ÛÌ¿ÙˆÓ

∞‰ÂÈ¿˙Ô˘Ó ·fi Ê¿Ú̷η Ù· Ú¿ÊÈ· ¢ƒ∞ª∞Δπ∫∂™ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ

Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ϤÔÓ ÔÈ ÂÏÏ›„ÂȘ Ê·Ú̿ΈÓ, ȉ›ˆ˜ Û ÔÚÈṲ̂ӷ Û΢¿ÛÌ·Ù·, fiˆ˜ Ù· ÎÔÚÙÈ˙ÔÓÔ‡¯·, Ù· ·ÓÙȉȷ‚ËÙÈο, Ù· ·ÁÁÂÈԉȷÛÙ·ÏÙÈο, Ù· ·ÓÙÈıÚÔÌ‚ˆÙÈο, ηıÒ˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ›, ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ÔÈ Ê·Ú̷΢ÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ·ÔÛÙ¤ÏÏÔ˘Ó ÌÈÎÚ¤˜ ÔÛfiÙËÙ˜, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÂÈÛÊ¿ÏÂÈ·˜. ŒÙÛÈ fiÏÔ Î·È ÈÔ Û˘¯Ó‹ Á›ÓÂÙ·È Ë ÂÈÎfiÓ·, fiÔ˘ Ô ·ÛıÂÓ‹˜ ËÁ·›ÓÂÈ ·fi ÙÔ ¤Ó· Ê·ÚÌ·ÎÂ›Ô ÛÙÔ ¿ÏÏÔ, ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ‚ÚÂÈ ÙÔ ÔÏ˘fiıËÙÔ Ê¿ÚÌ·ÎÔ. ∂ÏÏ›„ÂȘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Î·È Û ÔÚÈṲ̂ӷ Û΢¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈ‚›ˆÛË. √È ÂÏÏ›„ÂȘ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Â›Ó·È ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ·Ú¯È΋ ÙÔ˘ ·ÈÙ›· ‹Ù·Ó ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜, ηıÒ˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚË, ÂÔ̤ӈ˜ ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ΤډË. øÛÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ·˘Ùfi, ÚÔÛÙ¤ıËΠÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·, ÏfiÁˆ Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, Ë ·‚‚·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ÂÈÛÊ¿ÏÂÈ·˜. √˘ÛÈ·ÛÙÈο, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÙÛÈfiÏ˘, ϤÔÓ ÔÈ Ê·Ú̷΢ÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ‰È·ÙÂıÔ‡Ó Ê¿Ú̷η Û ÌÈÎÚ¤˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÊÔ‚Ô‡ÌÂÓ˜ fiÙÈ, ·Ó ‰ÒÛÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜, ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÂÍÔÊÏËıÔ‡Ó. ª¿ÏÈÛÙ· ·fi

● ¶Ï¤ÔÓ ÔÈ Ê·Ú̷΢ÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ê¿Ú̷η Û ÌÈÎÚ¤˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÊÔ‚Ô‡ÌÂÓ˜ fiÙÈ ·Ó ‰ÒÛÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜, ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÂÍÔÊÏËıÔ‡Ó

·˘Ù¤˜ ÙȘ Ï›Á˜ ÔÛfiÙËÙ˜ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó, ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÙȘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ·¢ı›·˜ ÛÙÔ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈfi Î·È ÙȘ ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ÛÙȘ Ê·Ú̷ηÔı‹Î˜, ηıÒ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ·¢ı›·˜ Û‡Ó‰ÂÛË Ì ٷ Ê·Ú̷Λ· ÁÈ· Ó· ÚÔˆıÔ‡Ó ÈÔ ¿ÌÂÛ· Î·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·ÓÙÈηٷ‚ÔÏ‹˜. °È· ÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜ fï˜ ÔÈ Ê·Ú̷ηÔı‹Î˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ηıËÌÂÚÈÓfi ÛÙ‹ÚÈÁÌ·, ·ÊÔ‡ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ ÚÔÌ‹ıÂÈ· Û οÔÈÔ Ê¿ÚÌ·ÎÔ, ÂÓÒ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û ¯ÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· ›ÛÙˆÛË. ¶¿ÓÙˆ˜, Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ÂÓÙ›ÓÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ Ê·Ú̿ΈÓ. √ Î. ª·ÙÛÈfiÏ˘ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ¤-

Ú· ·fi ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ ÂÏÏ›„ÂȘ ÛÙ· ηډÈÔÏÔÁÈο, ·ÓÙÈηÚÎÈÓÈο, ·Ó·Ó¢ÛÙÈο Ê¿Ú̷η, ÙÔ Ê¿ÚÌ·ÎÔ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË, ϤÔÓ ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È Î·È ¿ÏϘ ·ı‹ÛÂȘ, fiÔ˘ ÔÈ ÂÏÏ›„ÂȘ Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓ˜, fiˆ˜ Ù· ·ÓÙÈıÚÔÌ‚ˆÙÈο, ÙȘ ÎÔÚÙÈ˙fiÓ˜. ¶ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙËÓ ·ÁˆÓ›· ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ Ó· ‚ÚÔ˘Ó Ê¿Ú̷η ÁÈ· ÙËÓ ¿ıËÛ‹ ÙÔ˘˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ ¤Ó· Ê·ÚÌ·ÎÂ›Ô ÛÙÔ ¿ÏÏÔ ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÂÏÏ›„ÂȘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·fi Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜, ÛÙÔÓ ∂√¶ÀÀ ¤¯ÂÈ ÂÁÎÚÈı› ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 784,6 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ÁÈ· Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ ‰·¿ÓË ÙÔ 2012. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Ë ÌËÓÈ·›· Ê·ÚÌ·-

΢ÙÈ΋ ‰·¿ÓË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È 260 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, ÙÔ ÔÛfi ·˘Ùfi ·ÚΛ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜. ◊‰Ë ÔÈ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ÔÊÂÈϤ˜ ÛÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó Ù· 540 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ¶¿ÓÙˆ˜ Ô Î. ª·ÙÛÈfiÏ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ÚÔ¯ı¤˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÌÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÌÂٷ͇ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ, Ê·Ú̷ηÔıËÎÒÓ Î·È ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‰È¿ıÂÛ˘ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Î·È Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ›ÛÙˆÛË Ë ÔÔ›· ¤ÁÈÓ Û ıÂÙÈÎfi Îϛ̷, ·ÏÏ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·È Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·.

∞ÂÚÁ›· ∫ÏÂÈÛÙ¿ ı· Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· Ù· Ê·Ú̷Λ· ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ·ÓÂÏÏ·‰Èο, ÏfiÁˆ Ù˘ 24ˆÚ˘ ·ÂÚÁ›·˜ Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÔÈ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ› ™‡ÏÏÔÁÔÈ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·fi Û‹ÌÂÚ· ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ Â› ÈÛÙÒÛÂÈ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ. ∏ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ∂√¶ÀÀ ÁÈ· ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘, ÂÓÒ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ¤¯ÂÈ ÙÂı› Î·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ. §fiÁˆ Ù˘ ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ı· Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ Ê·ÚÌ¿ÎÔ˘. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∂ÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ·Û΋Ûˆ˜ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ √π ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ ÁÈ·

ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ·Û΋Ûˆ˜ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜, ı· Á›ÓÔ˘Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚfiÁÚ·ÌÌ·: ¢Â˘Ù¤Ú· 25 πÔ˘Ó›Ô˘, ÒÚ· 9 .Ì.: ¶Ú·ÎÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ¢7-¶·ÓÂÈÛÙËÌÈÔ‡ÔÏË. ΔÚ›ÙË 26 πÔ˘Ó›Ô˘, ÒÚ· 9 .Ì.: º·ÚÌ·ÎÔÔÈ›·-º·ÚÌ·ÎÔÙ¯ӛ·, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ¢7-¶·ÓÂÈÛÙËÌÈÔ‡ÔÏË. ΔÂÙ¿ÚÙË 27 πÔ˘Ó›Ô˘, ÒÚ· 9 .Ì.: ¡ÔÌÔıÂÛ›·-πÛÙÔÚ›·-∂ÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÏÔÁ›·, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ¢7-¶·ÓÂÈÛÙËÌÈÔ‡ÔÏË. ¶¤ÌÙË 28 πÔ˘Ó›Ô˘, ÒÚ· 16.00: º·ÚÌ·ÎÔÏÔÁ›·, ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ º·ÚÌ·ÎÔÏÔÁ›·˜, π·ÙÚÈ΋ ™¯ÔÏ‹°Ô˘‰‹. ¶·Ú·Û΢‹ 29 πÔ˘Ó›Ô˘, ÒÚ· 10 .Ì.: ΔÔÍÈÎÔÏÔÁ›·, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ·Û΋ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ π·ÙÚÔ‰ÈηÛÙÈ΋˜ Î·È ΔÔÍÈÎÔÏÔÁ›·˜ π·ÙÚÈ΋ ™¯ÔÏ‹-°Ô˘‰‹. - √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ı· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 25/6 Î·È ÒÚ· 9 .Ì., ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ¢7 ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ º·Ú̷΢ÙÈ΋˜ Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ - ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈÔ‡ÔÏË. - √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Î·Ù·ı¤ÙÔ˘Ó Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÙȘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜-¢/ÓÛÂȘ ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ª¤ÚÈÌÓ·˜ (ΔÌ‹Ì· º·ÚÌ¿ÎˆÓ Î·È º·Ú̷ΛˆÓ), ÔÈ Ôԛ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ·ÔÛÙ›ÏÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 15/6 ˆ˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚÔıÂÛÌ›· ηٿıÂÛ˘, ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi ¶ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓ. ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ (∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 17). - ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜-¢/ÓÛÂȘ ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ª¤ÚÈÌÓ·˜ (ΔÌ‹Ì· º·ÚÌ¿ÎˆÓ Î·È º·Ú̷ΛˆÓ). - ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· Ù· ·Ú·ÂÌÙÈο ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙË ¢/ÓÛË °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ∫∂™À (∑. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ÙËÏ. 210-8229805).

ª¤ÚÈÌÓ· ÁÈ· ÙË ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ· ™∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ·Ó ÔÈ √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “∏ 22Ë ª·˝Ô˘ ÙÈÌ¿Ù·È Â‰Ò Î·È 19 ¤ÙË ˆ˜ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ μÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ó¿‰ÂÈ͢ Ù˘ ÛËÌ·Û›·˜ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ÈÛÔÚÚÔ›· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË, ÙË ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙËÓ ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜. ∏ ‰È·ÚÎÒ˜ ÂÓÙÂÈÓfiÌÂÓË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÎÚ›ÛË ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Û fiÛÔ Ì¿Ù·È˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ·Ó·Ù‡¯ıËÎÂ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›Â‰Ô Î·È fiÛÔ ·Ó·Áη›· Â›Ó·È Ë ¿ÌÂÛË ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ Û Ú¿ÛÈÓË Î·Ù‡ı˘ÓÛË. ™ÙË Ó¤· ¯›Ì·ÈÚ· Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ ÔÈ √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ ·ÓÙÈÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÚfiÙ·ÛË ·fiÏ˘Ù· Ú·ÏÈÛÙÈ΋ Ô˘ ·ÍÈÔÔÈ› ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ Ì·˜ fiÚÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÓÙÏ›, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Û ÔÈΛϘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ (·Ú·ÁˆÁ‹, ÌÂÙ·Ô›ËÛË, ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜, ÚÔÛÙ·Û›· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜) Î·È ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÈÎÒÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ (Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ›, ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Î.¿.). ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ˙ËÙԇ̠ӷ ÙÂı› ÈÛfiÙÈÌ· Ì ٷ ¿ÏÏ· ı¤Ì·Ù· ÛÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ Ë ı¤ÛË ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È Ù˘ ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ¤ÙÛÈ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÂÈÏÔÁ‹˜ „‹ÊÔ˘ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ÃÒÚ· Ì ηÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Â›Ó·È ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÊÙˆ¯‹” .


M·ÁÓËÛ›· 13

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 M∞´√À 2012

™˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ¯ı˜ Ì ÙÔÓ ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿ Ô ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ §∞√™

∫·È Ô ¶. ª·Úο΢ ÛÙË ¡¢ ™

 ÌÈ· ·ÎfiÌË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÚÔ¯ÒÚËÛ ¯ı˜ Ë ¡¢, ηıÒ˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ ӷ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Ô ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ §∞√™ Î·È ÚÒËÓ Û٤ϯԘ Ù˘ ¡¢ Î. ¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢. √ Î. ª·Úο΢ ‚Ú¤ıËΠ¯ı˜ ÛÙË ™˘ÁÁÚÔ‡ Î·È fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, Û˘ÌÊÒÓËÛ ӷ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË ¡¢ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ §∞√™ ∫˘Ú. μÂÏfiÔ˘ÏÔ. √ Î. ª·Úο΢ Û˘ÌÊÒÓËÛ ӷ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·.

√ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ §∞√™. ∫·Ù¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË, ÔÈ Î.Î. μÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ª·Úο΢ ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡¢ fiÙÈ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ·ÓÛÙÚ·ÙÈ¿ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È ÚÔÛ¯ˆÚÔ‡Ó ÛÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·. ∞ÚÁ¿ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ô Î. ª·Úο΢ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡¢, ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. √ Î. ª·Úο΢ ·Ô‰¤¯ÙËΠÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ ӷ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ù˘ ¡¢ ÛÙȘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 17˘ πÔ˘Ó›Ô˘. √ ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠηْ ·Ú¯¿˜ Ì ÙÔ Á.Á. Ù˘ ¡¢ Î. ∞Ó‰. §˘ÎÔ˘Ú¤ÓÙ˙Ô Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ÎÏÔÁÈÎÔ‡ ∞ÁÒÓ·. ™Â ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô Î. ª·Úο΢ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ: “¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÙÔ ‰È·Î‡‚Â˘Ì· ÙˆÓ ÚÔÛ¯ÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·fi ·˘Ùfi Ù˘ 6˘ ª·˝Ô˘. ∏ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ, ϤÔÓ, Â›Ó·È Ó· Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÌÈ· ˘‡ı˘ÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È Ô ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÚÔ˜ ÔÈ· ηÙ‡ı˘ÓÛË ı· Ú¤ÂÈ ·˘Ù‹ Ó· ÎÈÓËı›. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ù· ˘ÁÈ‹ ·ÙÚȈÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÌÂ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙÔ‡Ó Ì¤Û· ·fi ¢ڇÙÂ-

● √ Î. ª·Úο΢ ·Ô‰¤¯ÙËΠÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ ӷ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ù˘ ¡¢ ÛÙȘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 17˘ πÔ˘Ó›Ô˘

ÚÔ˘˜ Î·È ·Ó·Óˆ̤ÓÔ˘˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜. ∞˘Ùfi˜ Ô Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ·ÙÚȈÙÈÎfi ̤وÔ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· Ù˘ ¡.¢... Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆ... ¢¯·Ú›ÛÙˆ˜” . ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ÚÔÛ¯ÒÚËÛË ÛÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÙˆÓ ÚÒËÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙÔ˘ §∞√™ £¿ÓÔ˘ ¶Ï‡ÚË Î·È °ÈÒÚÁÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏ¿-

ÎË. ∏ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ›¯Â ÚÔηϤÛÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË. Ãı˜ Ë ‰Â‡ÙÂÚË Û ÛÙ·˘ÚÔ‡˜ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ù˘ ¡¢ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 6˘ ª·˝Ô˘ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ‰‹ÏˆÛ Û ڷ‰ÈÔʈÓÈ΋ ÂÎÔÌ‹ fiÙÈ ı· Â›Ó·È ÂÎ Ó¤Ô˘ ˘Ô„‹ÊÈ· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙË 2Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘, ‡ÛÙÂÚ· ·fi Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÌ-

Ì·ÙÔ˜ Î. ™·Ì·Ú¿. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î·È ÙÚ›ÙÔ˜ Û ÛÙ·˘ÚÔ‡˜ ÛÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 6˘ ª·˝Ô˘ °. ™Ô‡ÚÏ·˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ì ʛÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜, ·Ó ı· Â›Ó·È ÂÎ Ó¤Ô˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Î·È ·‡ÚÈÔ ÙÔ Úˆ› ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘. ¶ÚfiÛıÂÛ ¿ÓÙˆ˜ ˆ˜ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔÓ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÁÒÓ· ˆ˜ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ¡¢. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 6˘ ª·˝Ô˘ Ô §∞√™ ÛÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ÂÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ ›¯Â Ï¿‚ÂÈ Û˘ÓÔÏÈο 3.577 „‹ÊÔ˘˜, ·fi ÙȘ Ôԛ˜ 1.705 ›¯Â Ï¿‚ÂÈ Ô Î. ª·Úο΢. ∞ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ¤ÓÙ·Í‹˜ Ù˘ ÛÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ¿ÊËÛ ¯ı˜ Î·È Ë ÚÒÙË Û ÛÙ·˘ÚÔ‡˜ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È ÚÒËÓ Û٤ϯԘ Ù˘ ¡¢ Î. ŒÏÂÓ· ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘. ¢È¢ÎÚ›ÓÈÛ ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ‹ıÂÏ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤ÛË. ∏ Î. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “ı· Ú¿ÍÂÈ fi,ÙÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ë ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË” , Ë ÔÔ›·, fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ‰È¤ÎÔ„Â ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜ Î·È ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ›‰È·˜ Î·È ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ Ù˘ ÚÒËÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÛÙË ¡¢. ∞ÎfiÌË ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ÚÔ¤¯ÂÈ ÙÔ “ÂÌ›˜” Î·È fi¯È ÙÔ “ÂÁÒ” Î·È ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰È¿-

ÛˆÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 6˘ ª·˝Ô˘ Ë ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›· ›¯Â Ï¿‚ÂÈ Û˘ÓÔÏÈο ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· 1.646 „‹ÊÔ˘˜ Î·È Ë Î. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 681. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË, ÛÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ Ë ¡√¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÁÈ· ÙȘ ÙÚ¤¯Ô˘Û˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ.

™ÙÔ ¶∞™√∫ ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÛÙÔ ÔÔ›Ô, Û‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢Ú˜ ËÁ¤˜, ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÏÏ·Á¤˜, ÂÎÙfi˜ ÎÈ ·Ó οÔÈÔ˜ ÂÎ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ù˘ 6˘ ª·˝Ô˘, ‰ÂÓ ıÂÏ‹ÛÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙË Ï›ÛÙ·.

¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›·, •·Ó¿ Î·È ¢Ú¿ÛË ∞ÓÙȉڿÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›·, •·Ó¿ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÚÔηÏ› Ë ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË Û‡ÌÚ·Í‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ Î. ª¿ÓÔ˘ ¢Ú¿ÛË, ÁÈ· Ó· η٤ÏıÔ˘Ó Ì·˙› ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 17˘ πÔ˘Ó›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢Ú˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Î. Δ˙‹ÌÂÚÔ˘ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋. ™ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 6˘ ª·˝Ô˘ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ Î. Δ˙‹ÌÂÚÔ˘ ›¯Â Ï¿‚ÂÈ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· 3.323 „‹ÊÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ Î. ª¿ÓÔ˘ 985, ÂÓÒ Ë Û‡ÌÚ·ÍË ÙÔ˘˜ ηıÈÛÙ¿ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ›ÛÔ‰Ô ÛÙË μÔ˘Ï‹, ηıÒ˜ Êı¿ÓÔ˘Ó ÙÔ 4% ÙˆÓ „‹ÊˆÓ. ¢∏ª√.™.

Δ· ¤ÍÈ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›· Ì ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 13.322.083 ¢ÚÒ

ΔÚÈ¿ÓÙ· ÂÙ¿ ÂÂÓ‰˘ÙÈο Û¯¤‰È· ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Δƒπ∞¡Δ∞ ÂÙ¿ ÂÂÓ‰˘ÙÈο Û¯¤‰È· ‡-

„Ô˘˜ 59,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ª¤ÙÚÔ˘123∞ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙË ÌÂÙ·Ô›ËÛË Î·È ÂÌÔÚ›· ÁˆÚÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ∞fi ÙË ª·ÁÓËÛ›· ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ¤ÍÈ ÂÂÓ‰˘ÙÈο Û¯¤‰È· ÌÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 13.322.083 ¢ÚÒ. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙË 2Ë ÚÔ΋ڢÍË ÙÔ˘ ª¤ÙÚÔ˘ 123∞ “∂ÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙË ÌÂÙ·Ô›ËÛË Î·È ÂÌÔÚ›· ÁˆÚÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ” ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ 2007-2013 “∞ϤͷӉÚÔ˜ ª·ÏÙ·Ù˙‹˜” ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÙË ¢/ÓÛË ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ 37 ÂÂÓ‰˘ÙÈο Û¯¤‰È· ÁÈ· ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ˘Ô‚ÏËı¤ÓÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ Â›Ó·È 59.505.899,87ú Î·È ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰·¿Ó˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 25.862.950,94ú. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ª¤ÙÚÔ˘ Â›Ó·È Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÎÏ¿‰Ô˘ ÁˆÚÁÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ˘ ·Í›·˜ ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÌÂÓˆÓ ÁˆÚÁÈÎÒÓ Î·È ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (.¯. ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜) ̤ۈ ˘ÈÔı¤ÙËÛ˘ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘ ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡, ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÔÈfi-

● √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ˘Ô‚ÏËı¤ÓÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ Â›Ó·È 59.505.899,87ú Î·È ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰·¿Ó˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 25.862.950,94ú

ÙËÙ·˜ (ÈÛÙÔÔ›ËÛË, ·Ú¿ÁÔÓÙ·È Ì ۇÛÙËÌ· ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘, ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ), ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜ Î·È ÛÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Â͇ÚÂÛ˘ ηÓÔÓÈÎÒÓ ‰ÈÂÍfi‰ˆÓ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡-Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ÁÈ· Ù· ·Ú·ÁfiÌÂÓ· ÚÔ˚fiÓÙ·. √È ÙÔÌ›˜ Ô˘ ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·È Â›Ó·È: ÎÚ¤·˜, Á¿Ï·, ·˘Á¿Ô˘ÏÂÚÈο, ‰È¿ÊÔÚ· ˙Ò·, ‰ËÌËÙÚȷο, ÂÏ·ÈÔ‡¯· ÚÔ˚fiÓÙ·, Ô›ÓÔ˜, ÔˆÚÔÎË¢ÙÈο, ¿ÓıË, ˙ˆÔÙÚÔʤ˜, ÛfiÚÔÈ & ÔÏ/Îfi ˘ÏÈÎfi Î·È Ê·Ú̷΢ÙÈο-·ÚˆÌ·ÙÈο Ê˘Ù¿ . √È ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ˘Ô‰ÔÌ‹, ÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi, ÙËÓ Ù˘ÔÔ›ËÛË Î·È ÌÂÙ·Ô›ËÛË

ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, Û˘Û΢·ÛÙ‹ÚÈ· ÎÏ. °È· ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ηٷ٤ıËÎ·Ó Ù¤ÛÛÂÚ· ÂÂÓ‰˘ÙÈο Û¯¤‰È· Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ¶À 1.381.325,36ú Ì ‡„Ô˜ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰·¿Ó˘ 686.162,6ú. °È· ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· §¿ÚÈÛ·˜ ηٷ٤ıËÎ·Ó 21 ÂÂÓ‰˘ÙÈο Û¯¤‰È· Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ¶À 38.193.546,21ú Ì ‡„Ô˜ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰·¿Ó˘ 15.818.773,10ú. °È· ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ & ™ÔÚ¿‰ˆÓ ηٷ٤ıËÎ·Ó ¤ÍÈ ÂÂÓ‰˘ÙÈο Û¯¤‰È· Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ¶À 13.322.083,30ú Ì ‡„Ô˜ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰·¿Ó˘ 6.005.117,15ú. °È· ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ΔÚÈο-

ÏˆÓ Î·Ù·Ù¤ıËÎ·Ó ¤ÍÈ ÂÂÓ‰˘ÙÈο Û¯¤‰È· Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ¶À 6.608.945,00ú Ì ‡„Ô˜ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰·¿Ó˘ 3.352.898,00ú. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ 132480/386 ∫À∞ Ë ¢/ÓÛË ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎʤÚÂÈ ÙȘ ·fi„ÂȘ Ù˘ Û ÂȉÈÎfi ÂÈÛËÁËÙÈÎfi-·ÍÈÔÏÔÁËÙÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ· ÁÈ· ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÂÓ›Û¯˘Û˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ·fi ÙÔ À¶.∞.∞.Δ. ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¤Î‰ÔÛË ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ¤ÓÙ·Í˘ ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ. ∞fi ÙÔ À¶.∞.∞.Δ. ¤¯Ô˘Ó ˙ËÙËı› ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ÂÈÛËÁËÙÈο-·ÍÈÔÏÔÁËÙÈο ÛËÌÂÈÒÌ·Ù· ÁÈ· ¤ÍÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È Ï‹ÚÂȘ. ΔÔ À¶.∞.∞.Δ. Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÏËÚfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο. √ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙ· ÔˆÚÔÏ·¯·ÓÈο, fiÔ˘ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó Ù· ‰ÂηÙÚ›· ÌÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù· 28.498.427,43 ¢ÚÒ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı› Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÙÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ Ì ÔÎÙÒ ÂÂÓ‰˘ÙÈο Û¯¤‰È· (15.988.437,54 ¢ÚÒ), ÎÚ¤·ÙÔ˜ Ì ٤ÛÛÂÚ· ÂÂÓ‰˘ÙÈο Û¯¤‰È· (3.118.000 ¢ÚÒ), ÛfiÚˆÓ Ì ÙÚ›· ÂÂÓ‰˘ÙÈο Û¯¤‰È· (1.173.046 ¢ÚÒ), ÂÏ·ÈÔ‡¯ˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ì ‰‡Ô ÂÂÓ‰˘ÙÈο Û¯¤‰È· (5.660.000 ¢ÚÒ), ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ Ì ¤Ó· ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ (3.000.000 ¢ÚÒ), Ê·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ Î·È ·ÚˆÌ·ÙÈÎÒÓ Ê˘ÙÒÓ Ì ¤Ó· ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ (359.695 ¢ÚÒ), ˙ˆÔÙÚÔÊÒÓ Ì ¤Ó· ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ (319.250 ¢ÚÒ).

ÀÔÁÚ¿ÊËÎÂ Ë Û‡Ì‚·ÛË ÁÈ· ÙȘ ÂÚÁ·ÙÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ “¶ƒ∞™π¡√ ʈ˜” ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙȘ ∂ÚÁ·ÙÈΤ˜ ∫·ÙÔÈ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ “¿Ó·„” ¯ı˜, ηıÒ˜ ÂÁÎÚ›ıËΠÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ë ÂÁÁÚ·Ê‹ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ∫ÂÓÙÚÈÎÒÓ ∞˘ÙÔÙÂÏÒÓ ¶fiÚˆÓ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ۇ̂·ÛË Ì ÙËÓ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ∂ÓÈ·›· ¢ÈÔÈÎÔ‡Û· ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÚÒËÓ √∂∫. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÎÈÁÎÏȉˆÌ¿ÙˆÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˘ Ì ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ó· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 60.000 ¢ÚÒ. ªÂÙ¿ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂͤÏÈÍË ·ÓÔ›ÁÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ÒÛÙÂ Ô ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ √∂∫ Û˘˙‹ÙËÛ·Ó Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ÈÔÈÎÔ‡Û·˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ √∂∫ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ™Î·Ú›Ì· Î·È ÙÔÓ ÚÒËÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ √∂∫ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ· ΔÛ·Ï·fiÚÙ· ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Â›¯·Ó ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ ˘ÔÁÚ¿ÊËÎÂ Î·È Û‡Ì‚·ÛË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ÂÚ›Êڷ͢ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ӷ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ ¤ÚÁÔ. ªÂ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ÔÈ 40 ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÙˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Û‡ÓÙÔÌ· Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ϤÔÓ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ fiÔȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ›¯·Ó ·ÔÌ›ÓÂÈ. √ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ¤ıÂÛ ·ÎfiÌ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ÛÙ· ΔڛηϷ fiÔ˘ ·Ô̤ÓÂÈ Ë Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ΔÚÈÎη›ˆÓ. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ̤۷ ÛÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ë ‰È·‰Èηۛ· Î·È ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È 150 ηÙÔÈ˘ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ÙˆÓ 248 ηÙÔÈÎÈÒÓ Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ˘‹Ú¯Â Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙÔÓ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË ‰È·‰Èηۛ· ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û˘ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› ϤÔÓ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë Î·Ù·Û΢‹ Î·È ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ ÙÔ˘˜. √ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ, ηıÒ˜ fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ے ·˘Ù‹ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË Û˘Á΢ڛ· ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙÂÎfiÌ·ÛÙÂ Û˘Ì·Ú·Ûٿ٘ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ··Ï‡ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ fiÔ˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi ·fi Ù· ‚¿ÚË ÛÙ· ÔÔ›· ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÏfiÁˆ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚˆÙÔÊ·ÓÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘.


M·ÁÓËÛ›· 14 ∞¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ¶∂¢ª∂¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ™∂ Û¯¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ¶∂¢ª∂¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÚ› “·ÓÙÂÏÒ˜ ·Ó·ÍÈfiÈÛÙ˘ ËÁ‹˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÚÔ˜ ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ¤ÚÁˆÓ” ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “√ Ó¤Ô˜ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, ·fi ÙËÓ 11-2011 Î·È ÂÍ‹˜, Ô˘‰¤ÔÙ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÔÚ·Ù‹ÛÂÈ ¤ÚÁÔ ¯ˆÚ›˜ ‰Â‰Ô̤ÓË Î·È ‰È·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË ËÁ‹ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ (™∞Δ∞, ∂™¶∞, √™∫ Î.Ï.). ∏ ·ÚÔ‡Û· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¤¯ÂÈ ÙÚ·‚‹ÍÂÈ ÎfiÎÎÈÓË ÁÚ·ÌÌ‹ Ì ·ÙÂϤÛÊÔÚ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÂÈ‚¿ÏÂÈ Ó¤Ô ÙÚfiÔ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, Ì ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È Î·ı·Ú¤˜ ‰È·‰Èηۛ˜. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ‰È·ÙÈı¤ÌÂÓˆÓ fiÚˆÓ Á›ÓÔÓÙ·È Ì ۯ¤‰ÈÔ, ÈÂÚ¿Ú¯ËÛË ÙˆÓ ÚÔÙÂÚ·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È Ì fiϘ ÙȘ ÓfiÌÈ̘ ‰È·‰Èηۛ˜ (·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢.™. Î.Ï.). ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ ÛÙȘ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂȘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ó¤ˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, ·ÚΛ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ Î·Ó›˜ fiÙÈ Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÊÔÚ¤· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÎÏËÚÔÓÔÌË̤Ó˜ ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÔÊÂÈϤ˜, Ë ·ÚÔ‡Û· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ·Ú¿ ÙË ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂȯÔÚËÁ‹ÛˆÓ, ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ÂÍÔÊÏ‹ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Â›Ó·È Û˘Ó¯‹˜ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙË ÛÙ·‰È·Î‹, Û˘ÓÔÏÈ΋ ·ÔÏËڈ̋ ÙÔ˘˜. ¢È·‰Èηۛ· Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÂÈÙ·¯˘Óı› Ì ÙË Û‡Ó·„Ë ‰·Ó›Ԣ ·fi ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ¶·Ú·Î·Ù·ıËÎÒÓ Î·È ¢·Ó›ˆÓ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÂÓÙ·¯ı› ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÔÊÂÈÏÒÓ Ò˜ ÙÔ 2010 Î·È ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Û‡Ì‚·Û˘ ÌfiÏȘ ÚÔ¯ı¤˜ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙÔ ∂ÏÂÁÎÙÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Î·È ϤÔÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·ÚfiÛÎÔÙ·. ∂›Û˘, Ì ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË ÔÏÏÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ £∏™∂∞ ÛÙÔ ∂™¶∞, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÏËÚˆıÔ‡Ó, ·ÚÎÂÙ¤˜ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÁÎÚÈı›. ∂›Ó·È ηٷÓÔËÙ‹ ÏÔÈfiÓ Ë ‰˘Û¯ÂÚ‹˜ ı¤ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÂÚȤÏıÂÈ, ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ÔÈ ÂÚÁÔÏËÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ˆÛÙfiÛÔ Ë ¶∂¢ª∂¢∂ ‰È¿ÏÂÍ ÂÓÙÂÏÒ˜ Ï¿ıÔ˜ ·Ô‰¤ÎÙË Ù˘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Ù˘. ∂ÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Ë ¶∂¢ª∂¢∂ ÂÓÂÚÁ› ÂÈÏÂÎÙÈο, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÙË ¢∂À∞ªμ” .

°ÈÔÚÙ‹ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÛfiÚˆÓ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞Àƒπ√ ¶¤ÌÙË 24 ª·˝Ô˘ ·fi ÙȘ 10:00 ÙÔ Úˆ› Ò˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÁÈÔÚÙ‹ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ Ê˘ÙˆÚ›ˆÓ Î·È ÛfiÚˆÓ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· Ê˘ÙÒÚÈ·, ·Ú·‰ÔÛȷο ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ¯ÂÈÚÔÙ¯Ӌ̷ٷ Î·È ı· Á›ÓÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· Û¯ÂÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ·. ∞ÎfiÌË ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È Ë ·˘ÙfiÓÔÌË Ï·˚΋ μfiÏÔ˘, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ÌÈ· ·˘Ùԉȷ¯ÂÈÚÈ˙fiÌÂÓË ÌÈÎÚÔÁÈÔÚÙ‹ ÔÈÎÔ·Ú·ÁˆÁÒÓ, Ë ÔÔ›· ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ı ¶¤ÌÙË ·fi ÙȘ 10:00 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 M∞´√À 2012

£ÔÏfi ÙÔ›Ô ÁÈ· ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘

∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘

™˘ÌÙ‡ÍÂȘ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ¶·È‰ÈÎÔ‡˜

ª

Â Û˘ÌÙ‡ÍÂȘ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Î·È ·Ó·Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ηχ„ÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ¶·È‰ÈÎÒÓ ™Ù·ıÌÒÓ, ·fi ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ. Ãı˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛÒÔ˘ ¶. ª·‚›‰Ë Î·È Ù˘ ÚÔ˚Ûٷ̤Ó˘ ÙˆÓ ¶·È‰ÈÎÒÓ Î. ¡ÈÎÔϤÙÙ·˜ ª¤ÓÙ·, fiÔ˘ Ù¤ıËÎ·Ó ÔÈ ÁÂÓÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÛÙ·ıÌÒÓ. √ ¢‹ÌÔ˜ ÛÙԯ‡ÂÈ Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ 670 ·È‰È¿ Î·È Ó· ı¤ÛÂÈ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 40 ÙÌ‹Ì·Ù·. øÛÙfiÛÔ ÙÔ ÙÔ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ‰ÔÌÒÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ıÔÏfi, ηıÒ˜ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÛ˜ ı¤ÛÂȘ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ı· ÂÁÎÚÈıÔ‡Ó. ΔËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÎÏÂÈÛÙÔ› ÔÈ ¶·È‰ÈÎÔ› ™Ù·ıÌÔ› ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∞Ó‰Ú¤· Î·È ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘, ÂÓÒ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÂÁÁڷʤ˜ ›¯·Ó ηٷı¤ÛÂÈ 750 ÁÔÓ›˜, ÂÓÒ ÙÂÏÈο ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ 670 ·È‰È¿. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ¢ÂÏÈÛÙÔ‡Ó fiÙÈ ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ı· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Î·È ÙˆÓ 670 ·È‰ÈÒÓ, Ì ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË 40 ÙÌËÌ¿ÙˆÓ, ÂÓÒ ¯ı˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ Á›ÓÔ˘Ó Û˘ÌÙ‡ÍÂȘ. ¢ËÏ·‰‹ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Ì›ˆÛË ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û‡ÛÎÂ„Ë ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠfiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó 40 ÙÌ‹Ì·Ù·, Ì 15 ·È‰È¿ ÙÔ Î·ı¤Ó·, ÂÊfiÛÔÓ Á›ÓÂÈ ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ¤ÚÛÈ ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó 15 Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¶·È‰ÈÎÔ‡˜, ·ÚfiÙÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ˘‹Ú¯·Ó 26 ÚÔÛÏ‹„ÂȘ. “√È Û˘ÌÙ‡ÍÂȘ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÓfiÌÈÌ˘ ÏÂÈ-

● ªÔÚÈÔ‰fiÙËÛË ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÛÙÔ˘˜ ¶·È‰ÈÎÔ‡˜ ™Ù·ıÌÔ‡˜

ÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÁÈ· Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·Ó¿ÁΘ” ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔÓ Î. ª·‚›‰Ë Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· ηٷÙÂı› ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÂÈÛ‹ÁËÛË ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ¶·È‰ÈÎÒÓ. ∞˘Ùfi Ô˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠ¯ı˜ Â›Ó·È Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ ¶·È‰ÈÎÒÓ. ™ÙÔ ÂÍ‹˜, ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÔÚÈÔ‰fiÙËÛË Î·È ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ô˘

Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ¶·È‰ÈÎÒÓ ÚÔ·ÙÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙȘ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÏfiÁˆ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ Î·È ÔÈ Ï‹ÍÂȘ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Î·È ·˘Ù¿ Â›Ó·È Ù· ‚·ÛÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹. √È ÂÁÁڷʤ˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÌË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ˆÓ ¤¯ÂÈ ÏËÊı›,

ˆÛÙfiÛÔ Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ fiÛ· ·È‰È¿ ı· ‰Â¯ıÔ‡Ó ÔÈ ‰Ô̤˜, ηıÒ˜ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ‰ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Û ÔÏÏÔ‡˜ ÁÔÓ›˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ÂÁÁڷʤ˜. “À¿Ú¯ÂÈ ·Û¿ÊÂÈ· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ÂÁÎÚÈıÔ‡Ó Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. £· ‰Ô‡Ì fiÏ· Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ” ÙfiÓÈÛ ¯ı˜ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘.

∏ ÂÎΛÓËÛË ı· ‰Ôı› ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ 27 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘

™ÙÔ μfiÏÔ ÙÔ 41Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ ƒ¿ÏÈ ºπ§¶∞ ∏ ºπ§¶∞, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÌÈ· ·Ú¿‰ÔÛË

41 ¯ÚfiÓˆÓ, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙÔ “41Ô ¢π∂£¡∂™ ƒ∞§π ºπ§¶∞” . ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ¿Óˆ ·fi ÂÍ‹ÓÙ· ÏËÚÒÌ·Ù·, ·fi ∂ÏÏ¿‰·, ∫‡ÚÔ, ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂˘ÚÒË Î·È ΔÔ˘ÚΛ·, Ì ·Ï·È¿ ÈÛÙÔÚÈο ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ËÏÈΛ·˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 30 Î·È Ì¤¯ÚÈ 85 ÂÙÒÓ, Ù· ÔÔ›· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ‰ÈÂıÓ¤˜ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÁÓËÛÈfiÙËÙ·˜. ΔÔ “¢π∂£¡∂™ ƒ∞§π ºπ§¶∞” ¤¯ÂÈ ‰ÈÂıÓ‹ Ê‹ÌË, ηıÒ˜ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ Â›ÛËÌÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ¶·Ï·ÈÔ‡ ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Î·È ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ÛÙÔ˘˜ ·ÓÂ˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ Ê›ÏˆÓ Î·È Û˘ÏÏÂÎÙÒÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÛÙË Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÙÂϤÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙËÓ ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÔÌÔÚÊȤ˜ Î·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÎÔÈÓˆÓÔ› Ù˘ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ Î·È Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ΔÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜, ηٿ ÙȘ Ôԛ˜ ı· ‰È·Ó˘ıÔ‡Ó ÂÚ›Ô˘ 380 ¯ÏÌ. ÛÙȘ ÁÚ·ÊÈΤ˜ Ï·ÁȤ˜ Î·È ·Ú·Ï›Â˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. ∏ ÂÎΛÓËÛË ı· ‰Ôı› ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ 27 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ·fi ÙÔ ¯ÂÚÛ·›Ô ÏÈÌÂÓÈÎfi ¯ÒÚÔ ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÚÔ˜ ∞ÁÚÈ¿, ¢Ú¿ÎÂÈ·, ÿÓÈ·, ∫ÈÛÛfi, ΔÛ·Áηڿ‰·, ªËÏȤ˜, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ Î·È Ù· §Â¯ÒÓÈ·. ΔËÓ ¶·Ú·-

● ™ÙÔ 41Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ ƒ¿ÏÈ ºπ§¶∞ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ·Ï·È¿ ÈÛÙÔÚÈο ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ËÏÈΛ·˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 30 Î·È Ì¤¯ÚÈ 85 ÂÙÒÓ

Û΢‹ 28/9/12 Ë ÂÎΛÓËÛË ı· Á›ÓÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Volos Palace (fiÔ˘ Î·È ı· ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÔ˘Ó Ù· ÏËÚÒÌ·Ù·) ‰È·Ó‡ÔÓÙ·˜ ÁÚ·ÊÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÚÔ˜ ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ ¡ËÏ›·˜, μ˘˙›ÙÛ·, ¡ÂÔ¯ÒÚÈ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ Î·È ÌÈ· Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ƒ·‰ÈÔÊÒÓÔ˘ ÛÙÔ §·‡ÎÔ, ÙË ªËϛӷ Î·È ı· ηٷϋÍÔ˘Ó ÛÙÔ ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ ÛÙÔÓ ∞ÏÔÁfiÔÚÔ, fiÔ˘ Î·È Ô ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ Ë̤ڷ˜. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ ‰È·Û¯›˙ÔÓÙ·È ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÚÔ˜ ∞ÁÚÈ¿, ÿÓÈ·, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ §›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·, fiÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô §ÈÌÓ·›Ô˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ∫¿ÚÏ·˜ Î·È ı· ηٷϋÍÔ˘Ó ÛÙÔ ÁÚ·ÊÈÎfi ∫·Ì¿ÚÈ. √È ÓÈÎËÙ¤˜, ÙfiÛÔ Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ηٿٷ͢, fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ

·Ï·ÈfiÙËÙ·˜ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂȉÈÎÒÓ ‰ÔÎÈÌ·ÛÈÒÓ ·ÎÚȂ›·˜, ηٿ ÙȘ Ôԛ˜ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ı· Â›Ó·È ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ô‰ÈÎfi Ì‹ÎÔ˜, Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË ·Ôχو˜ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ Ì ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓË Î¿ı ÊÔÚ¿ Ù·¯‡ÙËÙ·˜. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ì ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ·ÔÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ Â¿ıÏˆÓ Î·È ÙÔ ·Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ‰Â›ÓÔ, Ô˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó ¯ÒÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Û ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ Volos Palace, Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ. ΔÔ “41Ô ¢π∂£¡∂™ ƒ∞§π ºπ§¶∞” ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È Â˘ÁÂÓÒ˜ Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘, ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î·È √ÚÁ·ÓÈÛÌfi §È̤ÓÔ˜ μfiÏÔ˘ ∞.∂.

∞ȯÌËÚ‹ ‰‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ

ªπ§ø¡Δ∞™ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÙÔ˘ ΔRΔ Î·È ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ “∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ∫·ÏËÛ¤Ú·” , Ô ˘. ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ “fiˆ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, ÛÙȘ 17 πÔ˘Ó›Ô˘ Â›Ó·È Û·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ·. ΔÔ ‰›ÏËÌÌ· Â›Ó·È “¢ÚÒ ‹ ‰Ú·¯Ì‹” . ŸÛÔÈ ÂÈϤÍÔ˘Ó ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÔÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÚ›ÓÔ˘Ó ·Ó Â›Ó·È ÙÔ ¶∞™√∫ ‹ Ë ¡¢ Ô˘ ı· ÚÔÛٷهÛÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ·Á·ı¿, ·ÏÏ¿ Î·È ı· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÙË ÛÙ·‰È·Î‹ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘. ΔÔ ¶∞™√∫ ‹‰Ë η٤ıÂÛ ̛· Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓË ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· Ù· 6 ÛËÌ›· ÛÙ·‰È·Î‹˜ ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘. ∫¿ÔÈÔÈ ÚˆÙÔ‡Ó ÁÈ·Ù› ÙÒÚ· Ë ÚfiÙ·ÛË Î·È fi¯È ÚÈÓ; °È·Ù› ÙÒÚ· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Ó¤Â˜ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Ì ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙË °·ÏÏ›·. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ - √Ï¿ÓÙ ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹˜ Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ - ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋˜ - ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È fi¯È Ë ¡¢ ‹ Ô ™Àƒπ∑∞ Ô˘ ¿ÏψÛÙ ÙÚÔÌ¿˙ÂÈ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ·Ï·˙ÔÓ›·. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·fi ÙË ÌÔÓÔÌÂÚ‹ ηٿÚÁËÛË ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ‹ ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ, fiˆ˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô ™Àƒπ∑∞, Â›Ó·È Ë ÙÒ¯Â˘ÛË. ΔÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÎÚÈı› Û ÌÏfiʘ, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ·ÚÙ›‰· fiÎÂÚ” . ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ô ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È ı¤Ì· ·ÏÏ·Á‹˜ ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÂÎÙfi˜ ·Ó οÔÈÔ˜ ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì› Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ. ∏ ‰Â‰Ëψ̤ÓË Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ ÎfiÌÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜, fiÛÔ ‰Â Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙ·Ó ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Â›Ó·È ÙfiÛÔ Óˆ¤˜” Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ: “∫¿ı ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È È‰ÂÔÏÔÁÈ΋˜ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÓˆÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌË. ∞Ó fï˜ ÌfiÓÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ Â›Ó·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Î¿ÔÈÔÈ, ÛÙ· fiÚÁ·Ó· ‹ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÁÈ· Ó· ‚ÔÏ¢ÙÔ‡Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ, ÙfiÙ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ˘ÔÓfiÌ¢ÛË. ΔÔ ¶∞™√∫ ı¤ÏÂÈ Ó· Â·Ó··ÙÚ›ÛÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ¤¯·ÛÂ, ÙÔ˘˜ ·ÏÔ‡˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Ô˘ ¤ÓÈˆÛ·Ó ÚÔ‰Ô̤ÓÔÈ. ŸÌˆ˜ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‚ÔÏÂ̤ÓÔ˘˜ Ô˘ ¤Ê˘Á·Ó, ·Ï¿ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ·Ù› ¤¯·Û·Ó Ù· ÚÔÓfiÌÈ¿ ÙÔ˘˜” .


M·ÁÓËÛ›· 15

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 M∞´√À 2012

√È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÙˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ §˘Î›ˆÓ

ªÂ ÙÔ ‰ÂÍ› ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ∂ÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ı¤Ì· ‚·Ùfi

Ã

ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÍÂΛÓËÛ·Ó ¯ı˜ ÔÈ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÙˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ §˘Î›ˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· Δ∂π Î·È Û ∞ÓÒÙÂÚ˜ ™¯ÔϤ˜ À·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ, ∞ÛÙ˘Ê˘Ï¿ÎˆÓ, ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡, ∞™¶∞πΔ∂. “μ·Ù¿” ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ‰È·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ. ∏ ·Ô¯‹ ÛÙȘ ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ∂¶∞§ Î˘Ì¿ÓıËΠÛÙÔ 20%.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

™ÙË ª·ÁÓËÛ›· ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ‰‡Ô ÂÍÂÙ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÙˆÓ ∂¶∞§, ÙÔ ÚÒÙÔ ÛÙÔ 2Ô ∂¶∞§ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙÔ 1Ô ∂¶∞§ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÙˆÓ ∂¶∞§ Ô˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù· Δ∂π, ı· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó Û ٤ÛÛÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù·, Ù· ‰‡Ô ÁÂÓÈ΋˜ ·È‰Â›·˜ Î·È Ù· ¿ÏÏ· ‰‡Ô ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜. Ãı˜ ¤ÁÚ·„·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¿ıËÌ· ÁÂÓÈ΋˜ ·È‰Â›·˜ Ô˘ ‹Ù·Ó Ë ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ °ÏÒÛÛ·, ÂÓÒ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË Ì ٷ ª·ıËÌ·ÙÈο. Δ· ¿ÏÏ· ‰‡Ô Ì·ı‹Ì·Ù· ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜ ı· Ù· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ πÔ˘Ó›Ô˘. Δ· ı¤Ì·Ù· ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó ÛÙȘ 8.30 ÙÔ Úˆ› Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÌÈÛ‹ ÒÚ· ·ÚÁfiÙÂÚ·. ™ÙÔ 1Ô ∂¶∞§ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ 213 ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‰ÂÓ ÚÔÛ‹Ïı·Ó ÔÈ 49, ÂÓÒ ÛÙÔ 2Ô ∂¶∞§ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ 194 ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ˘˜ ‰ÂÓ ÚÔÛ‹Ïı·Ó ÔÈ 35. ™˘ÓÔÏÈο ·fi ÙÔ˘˜ 407 ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‰ÂÓ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó ÙÂÏÈο ÔÈ 84, ÔÛÔÛÙfi ·Ô¯‹˜ Á‡Úˆ ÛÙÔ 20%. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙ· ∂¶∞§ Ë ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ·ÔÏ˘ÙËÚ›Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ¤Ó· ΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ ¶··ÓÔ‡ÙÛÔ˘ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙȘ ·ÚÂÙ¤˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘˜ ˙ËÙ‹ıËΠӷ ·Ó·Ï‡ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ Ó¤ÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ¤Ó· ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ͯˆÚÈÛÙfi ÙÚfiÔ ÁψÛÛÈ΋˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Û‹ÌÂÚ·. √ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ∞. £·Ó¿Û˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÙÔ ı¤Ì· ‹Ù·Ó ‚·Ùfi, ۷ʤ˜ Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ Â›¯·Ó ‰È‰·¯ı› ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô.

● √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ∞. £·Ó¿Û˘ Î·È ∫. ªfiÙÛË ‚Ú‹Î·Ó ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ ‚·Ùfi, ۷ʤ˜ Î·È ÙÔ Â›¯·Ó ‰È‰·¯ı› ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô

ŒÓ·˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÁÚ¿„ÂÈ Î·Ï¿. √ ›‰ÈÔ˜ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ÂÈÛ·¯ı› Û Δ∂π ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÈϤÍÂÈ ÛÙÔ ∂¶∞§ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂȉÈÎfiÙËÙ·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ˘Ô„‹ÊÈ· ∫. ªfiÙÛË ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ Ù˘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ÂÈϤ¯ıËΠ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ‹Ù·Ó ‚·Ù¿ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÂÏ›˙ÂÈ fiÙÈ ¤ÁÚ·„ ηϿ. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ Â›Ó·È Ó· ÂÈÛ·¯ı› Û ™ÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜. ª¿ÏÈÛÙ· ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ Ù˘ ¤Ê˘Á ÙÔ ¿Á¯Ô˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ Ë̤ڷ˜, ÂÓÒ ϤÔÓ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ ÁÈ· Ù· ˘fiÏÔÈ· Ì·ı‹Ì·Ù·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘

2Ô˘ ∂¶∞§ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î. ™. ™·‚ÂÏ›‰Ë˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÔÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó ÔÌ·Ï¿ ¯ˆÚ›˜ Úfi‚ÏËÌ·. √È Î·ıËÁËÙ¤˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙ· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ¿„ÔÁ·, ÂÓÒ ·fi ÙȘ 5 ÙÔ Úˆ› Ë ÂÈÙÚÔ‹ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ∏ ·Ô¯‹ ¿ÁÁÈÍ ÙÔ 20% Î·È ÚÔ‹Ïı ΢ڛˆ˜ ·fi ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ ·ÏÈfiÙÂÚˆÓ ÂÙÒÓ. ΔÔ ı¤Ì· ‹Ù·Ó Ôχ ‚·Ùfi, ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Â›Ó·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·È ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¿Á¯Ô˘˜ Ô˘ ›¯·Ó, ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÏÂÈÊı›. 줂·È· ›¯·Ì ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ÚÈÓ ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ¤Ó· ˘¤ÚÌÂÙÚÔ ¿Á¯Ô˜ ·fi ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌÂÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ËÁ‹ ÙÔ˘. ¶Èı·ÓfiÓ Ó· ÔÊÂÈÏfiÙ·Ó Î·È ÛÙȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜. ∞ÏÏ¿ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ‚ϤÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈ-

Ô˘˜ Ó· ¯·ÌÔÁÂÏÔ‡Ó. √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ·fi Ù· ∂¶∞§ ·ÓÂÏÏ·‰Èο Ô˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ı¤ÛÂȘ ÛÙ· Δ∂π Î·È ÛÙȘ ™ÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜, ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜, ™¯ÔϤ˜ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ 20.000. ΔË ÛÎ˘Ù¿ÏË Û‹ÌÂÚ· ·›ÚÓÔ˘Ó ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÙˆÓ °ÂÓÈÎÒÓ §˘Î›ˆÓ Ô˘ ı· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÁÂÓÈ΋˜ ·È‰Â›·˜ Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜, Ù˘ μÈÔÏÔÁ›·˜, Ù˘ º˘ÛÈ΋˜ Î·È ÙˆÓ ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ - ™ÙÔȯ›ˆÓ ™Ù·ÙÈÛÙÈÎÒÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·fi Û‹ÌÂÚ· ÍÂÎÈÓ¿ Ë ‚·ıÌÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÁÚ·ÙÒÓ ÛÙË ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ °ÏÒÛÛ·, ηıÒ˜ ¯ı˜ ¤ÁÈÓÂ Ë ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ‚·ıÌÔÏÔÁËÙÒÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ Ù· ÁÚ·Ù¿ Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ μ·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ‹ Û ¯ÒÚÔ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ À¶¢μª£ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÔfiÙÂ Î·È Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ·ÊÔ‡ Û˘ÓÙ·¯ı› Û¯ÂÙÈÎfi Ú·ÎÙÈÎfi, fiˆ˜ ÚԂϤÂÈ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜. “∫fiÙ˜” Î·È ÂÓÙÔÈÛÙ¤˜ ÎÈÓËÙÒÓ ÛÙ‹ıËÎ·Ó Û fiÏ· Ù· ∂ÍÂÙ·ÛÙÈο ∫¤ÓÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ οÔÈˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ô˘ ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÔ˘Ó Ó· ·ÓÙÈÁÚ¿„Ô˘Ó Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜.

ªÂ›ˆÛË ı¤ÛˆÓ; ªÂ›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ ÛÙȘ ™¯ÔϤ˜ ™ÙÚ·ÙÔ‡, ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Î·È ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÁÈ· ʤÙÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ·ıËÓ·˚΋˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ ÁÈ· ÙȘ ™¯ÔϤ˜ ™ÙÚ·ÙÔ‡ Î·È ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ı· Î˘Ì·Óı› Á‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ 105, ÂÓÒ ÁÈ· ÙȘ ™¯ÔϤ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ ı· Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË, ηıÒ˜ Û‡Ìʈӷ Ì Û٤ϯԘ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ ¤Ú˘ÛÈ ‹Ù·Ó 1.350 ı¤ÛÂȘ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ı· ‰È·ÌÔÚʈıÔ‡Ó ÛÙȘ 950 ÂÚ›Ô˘.

™˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠ۠ÛÒÌ· ÙÔ ¢.™. Ù˘ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ™‡Ìڷ͢ Δ√¶-∂∫√ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘

¢Ú¿ÛÂȘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÁÈ· ¢¿ÏˆÙ˜ ÎÔÈÓˆÓÈο ÔÌ¿‰Â˜ •∂∫π¡∏™∂ Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘

ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “¶ÚÔÒıËÛË ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ” Ù˘ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ™‡Ìڷ͢ Δ√¶-∂∫√ μfiÏÔ˘, Ô˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È Ì 440.000 ¢ÚÒ ·fi ÙËÓ ∂ȉÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÁÈ· ÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ŒÓÙ·ÍË Î·È ÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›·. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ Â›Ó·È Ë ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ı¤ÛÂˆÓ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÙˆÓ Â˘¿ÏˆÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈο ÔÌ¿‰ˆÓ (∂∫√) Ì ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Î·È ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰È¿ÁÓˆÛ˘ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Î·È ·Ó¿‰ÂÈ͢ ÙˆÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ∞Ó·Ù˘Íȷ΋ ∂Ù·ÈÚ›· μfiÏÔ˘ (ANEBO ∞.∂.), ÂÓÒ ÛÙÔ ÂÙ·ÈÚÈÎfi Û¯‹Ì· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, Ë ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹˜ ∂ȯ›ÚËÛË ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ∫∂∫¶∞-¢π∂∫, Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¶·È‰ÈÔ‡, ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ¢√∂¶∞¶-¢∏¶∂£∂, ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ŒÚ¢ӷ˜, Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ & ∞Ó¿Ù˘Í˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜

● √Á‰fiÓÙ· ¿ÓÂÚÁÔÈ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙȘ ¢¿ÏˆÙ˜ ÎÔÈÓˆÓÈο ÔÌ¿‰Â˜, ı· ˆÊÂÏËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “¶ÚÔÒıËÛË ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ”

(∫∂Δ∂∞£) Î·È Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜. Ãı˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ÚÒÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ ÔÔ›Ô, ·ÊÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠ۠ÛÒÌ· Î·È fiÚÈÛ ÙÔ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹ Ù˘ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ™‡Ìڷ͢, ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˘ ™¯Â‰›Ô˘ ¢Ú¿Û˘ Î·È ÙÔ˘ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÚÔ˜ ¤ÓÙ·ÍË ¶Ú¿Í˘, ηıÒ˜ Â›Û˘ ÛÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ™˘ÌÊÒÓÔ˘ ∞Ô‰Ô¯‹˜ ÙˆÓ ŸÚˆÓ Ù˘ ∞fiÊ·Û˘ ŒÓÙ·Í˘

Ù˘ ¶Ú¿Í˘. ¶Úfi‰ÚÔ˜ ¢.™. ·Ó¤Ï·‚Â Ô ¢ËÌ. ¢ÂÚ‚¤Ó˘ (Úfi‰ÚÔ˜ ∞¡∂μ√ ∞.∂.), ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ô ∞. ¶·ÓÙÛ¿˜ (·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘) Î·È ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ Ô μ·Û. ™ÁÔ˘Ú‹˜ (‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞¡∂μ√ ∞.∂.). ∏ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ 24 Ì‹Ó˜. ™Ùԯ‡ÂÈ, ‰Â, ÛÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰¤Î· ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜

ÙÔÌ›˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Ù˘ ¶Ú¿ÛÈÓ˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Ù˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·fi 80 ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙȘ ¢¿ÏˆÙ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ¶Ï·›ÛÈÔ, Ì ·ÒÙÂÚÔ ÛÎÔfi ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ™ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È: 1) ªÂϤÙË ·ÔÙ‡ˆÛ˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˘ ηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ÙÔÈ΋˜

·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜, 2) ‰ÈÎÙ‡ˆÛË ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ™‡Ìڷ͢ Î·È Â·Ê¤˜ Ì Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜, 3) ‰ÈÎÙ‡ˆÛË ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ™‡Ìڷ͢ Ì ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, 4) ‰ÈÎÙ‡ˆÛË Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, 5) ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· - ¢·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË, 6) Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ Î·È ¢È·¯Â›ÚÈÛË, 7) ηٿÚÙÈÛË ÂÈÌfiÚʈÛË, 8) ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋, 9) Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË - ΔÔ̤·˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, 10) Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ΔÔ̤·˜, 11) ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÒÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™. Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ Î. ¢ÂÚ‚¤ÓË, Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜, ¶·È‰Â›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ∞. ¶·ÓÙÛ¿˜, Ô °. ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫∂∫¶∞ ¢π∂∫ μ. ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢√∂¶∞¶-¢∏.¶∂.£∂. ¶. ª·‚›‰Ë˜, Ô °. ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ˆ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶. ™Î¿ÁÈ·ÓÓË) Î·È Ô £. ª·ÚÙ˙¿Ó·˜ ˆ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ∫∂Δ∂∞£ (·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÙÔ˘ ∫. ∫›ÙÙ·).

ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ∫·ÛÛ·‚¤ÙÂÈ·˜ ∂¡∞ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·fi Ù· ¿ÏÏ·, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 23 ª·˝Ô˘ ÛÙȘ 4.30 Ì.Ì. ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙÂÈ·˜, ÛÙÔ ∞˚‰›ÓÈ. ΔÔ ΔÔÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¶ÚfiÏ˄˘ ¶·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ë ·ÓÙȉËÌ·Ú¯›· ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÎÔÈÓÒÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚfiÏË„Ë Ù˘ ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ “∞.™. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜” Î·È ÙËÓ ÔÌ¿‰· “∞ÛÙ¤ÁˆÓ” , ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ·ıÏËÙ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‚ÈÒÛÂÈ ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿, ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÚÒÙË ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ∞ÁˆÁ‹˜ ∞ÓËÏ›ÎˆÓ Î·È ÙȘ º˘Ï·Î¤˜ μfiÏÔ˘. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ, ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛı› Ó· ‰Ôı› ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ πÔ˘Ó›Ô˘ ÌÈ· Û˘Ó·˘Ï›· ÛÙÔ ™¯ÔÏÂ›Ô ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ μfiÏÔ˘, ˘fi ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ Î. §˘‰›·˜ μ·ÚÛ·Ì›‰Ô˘. ™ÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ë ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· Ù˘ °’ ∂¶™£ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ “∞.™. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜” ı· ·Ú·Ù·¯ı› Ì Ï‹ÚË Û‡ÓıÂÛË. ™ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÚÔÔÓËÙÒÓ, ¢ËÌ‹ÙÚË μ·Ù·Ì›‰Ë Î·È ªÈ¯¿ÏË ¶Ô‡ÏÈÔ˘, ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜: ¶·Û¯¿Ï˘ ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜, ∫ÒÛÙ·˜ ΔÛ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜, ™Ù·‡ÚÔ˜ ΔÛ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜, μ·Û›Ï˘ Δ·Ê›Ï˘, §¿˙·ÚÔ˜ ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ¡›ÎÔ˜ Δ۷ΛÚ˘, ∫ÒÛÙ·˜ Δ·Ê›Ï˘, ¶·Ú·Û΢¿˜ ∫ÔÏÒÓÈ·˜, Δ¿ÛÔ˜, ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜, ª¿Ê·˜ ¶·‡ÏÔ˜, ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ º¿Ó˘, ∑·ÊÂÈÚfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, ª¿Ê·˜ ¶·Ú·Û΢¿˜, §Ô˘Î¿˜ ∫ÒÛÙ·˜, ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ °ÈÒÚÁÔ˜, ™ÂÚ¤Ù˘ ™‡ÚÔ˜, ƒ¿ÌÌÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ∑·Ú›Ê˘ πˆ¿ÓÓ˘, Δ·Ê›Ï˘ ∞ÓÙÒÓ˘. ™ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ “∞ÛÙ¤ÁˆÓ” ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÎÔÔ˘ÙÛ¿ÚÂÈ Ô Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∫fiÎÏ·˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ: Burhan Hasan Ali, Mahdi, Aka Nemecka, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∫·ÙÛÈ¿Î˘, ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ Δ·Ê›Ï˘, £Âfi‰ˆÚÔ˜ ª¿ÚÎÔ, °È¿ÓÓ˘ ∑·Ú›Ê˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Δ۷ΛÚ˘, Chris Uche, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ §·Ú›Û˘, ª¿ÚÈÔ˜ ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ı·Ó·Û›Ô˘. ¢È·ÈÙËÙ¤˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ı· Â›Ó·È ÔÈ: ∞ÓÙÒÓ˘ ¢·Ïԇη˜, ƒÔ‡Û˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ Î·È ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘. ™ÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ı· ÚÔÛʤÚÂÈ ÂıÂÏÔÓÙÈο ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ Ô È·ÙÚfi˜ Î. ¶¿ÚȘ ¶·ÓÙÛ¿˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: 17.00: √Ì¿‰· º˘Ï·ÎÒÓ-∞.™. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜, 17.45: ∞.™. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜-√Ì¿‰· ∞ÛÙ¤ÁˆÓ, 18.30: √Ì¿‰· º˘Ï·ÎÒÓ-√Ì¿‰· ∞ÛÙ¤ÁˆÓ. ªÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ·Ó·ÌÓËÛÙÈο ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ·, ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Haagen Dazs. ∂›Û˘ Ô √Δ∂, ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ΔÔÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¶ÚfiÏ˄˘ ¶·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ı· ‰È·ı¤ÛÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ¤Ó· Û‚·ÛÙfi ·ÚÈıÌfi ÙËÏÂηÚÙÒÓ ÛÙÔ˘˜ ¿ÔÚÔ˘˜ Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔ˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ Δ√™¶¶∞ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ, ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë ÚÒÙ˘ ·Ó¿Á΢ Ù· ÔÔ›· ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó Â›Û˘ ÛÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ (μfiÏÔ˘, ∫·ÛÛ·‚ÂÙ›·˜, ÿ‰Ú˘Ì· ∞ÁˆÁ‹˜ ∞ÓËϛΈÓ).


M·ÁÓËÛ›· 16

T∂Δ∞ƒΔ∏ 23 ª∞´√À 2012

ŒÓÙÔÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘

™ÎÈ¿ıÔ˜: ∞·ڈÛË ·Ó¿ıÂÛ˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Û ȉÈÒÙË Î˘ÚÒıËΠ·fi ÙËÓ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Û ȉÈÒÙË ÁÈ· ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ù˘ ·Î˘ÚˆÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘, Ë √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ‰ÂÓ ÌÂÚ›ÌÓËÛ ÁÈ· ÙËÓ Â˘Ú›· ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·ÓÔȯÙÔ‡ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Î·È Ë ‰È·‰Èηۛ· ı· Â·Ó·ÏËÊı› Û ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÓfi˜ Ì‹Ó·. ∏ ·Î‡ÚˆÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÚÔηÏ› ¤ÓÙÔÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÙÔ ÓËÛ›, Ì ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. ¢ËÌ. ¢ÈÔϤٷ Ó· οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· “‰¿ÎÙ˘ÏÔ” Î·È ÁÈ· “ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡” , ηıÒ˜ ÛÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ë ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌfiÏȘ ÙÚÂȘ ÌfiÓÈÌÔ˘˜ ÂÚÁ¿Ù˜ Î·È Ë ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û· ηٿÛÙ·ÛË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ϤÔÓ ˆ˜ ÔÚȷ΋.

√ÈÎÔÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ· ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ª∂ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Ú·ÁÌ·-

ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙË Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ· ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ì›·˜ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÁÈ· Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÏ· Ù· ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ‰ÈÂıÓÒ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Â˘·›ÛıËÙˆÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘. ∏ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ·¤‰ÂÈÍ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ fiÙÈ ÔÈ ÊÔÚ›˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ˘ÏÔÔÈÔ‡Ó ‰Ú¿ÛÂȘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ηıÒ˜ ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ‹ Ù˘ ‚Ô‹ıËÛ·Ó ‰Âο‰Â˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ÛÙÂϤ¯Ë, ̤ÏË Î·È ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ÙÔ˘ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¶ÂÚÈÔ¯‹˜ √ÈÎÔ·Ó¿Ù˘Í˘ ∫¿ÚÏ·˜ ª·˘ÚÔ‚Ô˘Ó›Ô˘ - ∫ÂÊ·ÏÔ‚Ú‡ÛÔ˘ - μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ∞ıÏËÙÈÎÒÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ, ∞ÁÚÔÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ Î·È °˘Ó·ÈΛˆÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ, ™ˆÌ·Ù›ˆÓ ¶ÚÔÛÎfiˆÓ, ∫¤ÓÙÚˆÓ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, ªË ∫˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. √ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ Ô˘ ·Ú¤ÛÙË ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ˆ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ ÙfiÓÈÛÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Î·È Ù· ÂÍ‹˜: “∏ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ·fi ÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Ô˘ η٤¯Ô˘Ó ·˘Ùfi Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi Î·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·. ª›· ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ٛÔÙ· ÁÈ· Ó· ‰È·ÊÔÚÔÔÈËıÔ‡ÌÂ. ŸÏ· Ì·˜ Ù· ¯¿ÚÈÛ ·Ïfi¯ÂÚ· Ë Ê‡ÛË, Ë È‰ÈÔÛ˘ÁÎÚ·Û›· Î·È ÙÔ Ó‡̷ ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ Ì·˜. ∂ȉÈο Ë ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ŒÓ·˜ ÙfiÔ˜ Ô˘ Ì·˜ Ù· ¯·Ú›˙ÂÈ fiÏ· Î·È Ô˘ Ì·˜ ηÏ› ÌfiÓÔ Ó· Ù· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ, ¿ÓÙÔÙ Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Î·È ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›·. ∏ ∫¿ÚÏ· ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÛÙÔ›¯ËÌ·, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· Ï›Á· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ó¤ˆÓ ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ. °È·Ù› Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÙË ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰Ô‡Ì ÙË Ê‡ÛË Ó· ÁÂÓÓ¿ ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó Î·È ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¢ı‡ÓË Ó· Ù˘ ÙÔ ÂÈÙÚ¤„Ô˘ÌÂ. ∫·È ı· ÙÔ ÂÈÙÚ¤„Ô˘ÌÂ. ¢ÂÓ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì ̤¯ÚÈ Ë ∫¿ÚÏ· Ó· Á›ÓÂÈ ı˘Ú›‰· ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜, ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, ¯ÒÚÔ˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ¤Ú¢ӷ˜, ˘fi‰ÂÈÁÌ· ÁÂʇڈÛ˘ Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜, ÙÔ˘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ Ó¤·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘” .

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™ karamanis@e-thessalia.gr

∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ fiÏË Î·È ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ, Û ȉÈÒÙË ÂÚÁÔÏ¿‚Ô ÁÈ· ¤ÓÙ ̋Ó˜, ·fi ÙÔÓ ÙÚ¤¯ÔÓÙ· ª¿ÈÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ 205.000 ¢ÚÒ. ªÂ ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ·ÓÔȯÙÔ‡ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ·Ó·Ù¤ıËΠ·fi ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹, Ì ÙËÓ Î·Ù¿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Û ȉÈÒÙË. øÛÙfiÛÔ, Ì ÙË Ì ·ÚÈıÌfi ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ 1285/87366 ·fiÊ·Û‹ Ù˘ Ë ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ·Î‡ÚˆÛ ¯ı˜ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi fiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ̤ÚÈÌÓ· ÁÈ· ÙËÓ Â˘Ú›· ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·ÓÔȯÙÔ‡ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ù˘ ·Î˘ÚˆÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÛÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ, “Ë ‰È·Î‹Ú˘ÍË ·ÓÔȯÙÔ‡ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Û ȉÈÒÙË ÛÙÂÚÂ›Ù·È Ù˘ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋˜ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘ Û ‰‡Ô ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜” , ÂÓÒ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ “ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÂÓfi˜ Î·È ÌfiÓÔ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ‰ËÌÔÚ·Û›· ‰ÂÓ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Â·Ú΋ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi” .

● ∞΢ÚÒıËΠ·fi ÙËÓ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Û ȉÈÒÙË ÁÈ· ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô

™˘Ó¤ÂÈ· Â›Ó·È Ë ·Î‡ÚˆÛË ·fi ÙËÓ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ù˘ Ì ·ÚÈıÌfi 105/2012 ·fiÊ·Û˘ Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÂÚ› ηٷ·ڈÛ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Û ȉÈÒÙË Î·È Ë Â·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Û ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÓfi˜ Ì‹Ó·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ·Î‡ÚˆÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÚÔηÏ› ¤ÓÙÔÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ηıÒ˜ Ë ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi

ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÎÔÌȉ‹ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ∏ ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌfiÏȘ ÙÚÂȘ ÌfiÓÈÌÔ˘˜ ÂÚÁ¿Ù˜ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ÂÓÒ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ·ÔÎÔÌȉ‹˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó Î·È ÂıÂÏÔÓÙ¤˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. ¡›Î. ¶ÏˆÌ·Ú›ÙË, “ÂÁÒ ‰ÂÓ Â›Ì·È ÓÔÌÔı¤Ù˘, ·ÏÏ¿ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î·È Í¤Úˆ fiÙÈ Ë ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ· ÛÙÔ ÓËÛ› ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó” . ΔËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Î·È ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙËÚ›¯ÙËÎÂ Ë ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜

ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. ¢ËÌ. ¢ÈÔϤٷ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· “‰¿ÎÙ˘ÏÔ” , ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· “ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡” . “¢È·ı¤ÙÔ˘Ì ÌfiÏȘ ÙÚÂȘ ÌfiÓÈÌÔ˘˜ ÂÚÁ¿Ù˜ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ¢ÈÔϤٷ˜ “Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ԯ‹Ì·Ù·, ηıÒ˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘˜ ··ÈÙÂ›Ù·È ·fi Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· ÏËڈ̋ ÌÂÙÚËÙÒÓ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÛÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ì·˜ Ó· ·ÔχÛÔ˘ÌÂ Î·Ó¤Ó·Ó ˘¿ÏÏËÏÔ. ∫¿ı ηÏÔη›ÚÈ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ì 45 ÙfiÓÔ˘˜ ÛÎÔ˘›‰È·. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔÛÏ¿‚Ô˘Ì ÚÔÛˆÈÎfi Ì ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÔÎÙÒ ÌËÓÒÓ, ηıÒ˜ Ô ¡fiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ

fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ Î·È ÂÈϤÔÓ ··ÁÔÚ‡ÔÓÙ·È. ŸÛÔÈ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÚÔÛÏËÊı› ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜. ∂›Û˘, ‰ÈÌËÓ›Ù˜ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘ÌÂ, ‰ÈfiÙÈ Ô ¡fiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÂÈÏÔÁ¤˜. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ô ÙÔ̤·˜ Ù˘ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ. ªÂ ÙÚÂȘ ÂÚÁ¿Ù˜ ÌfiÓÈÌÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÛÙËÓ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ· ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ì ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ì·˜, Ì ÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ηٷÎχÛÂÈ ÙÔ ÓËÛ›. ™ÙËÓ ·Î˘ÚˆÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰¿ÎÙ˘ÏÔ˜. ∂›Ó·È Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Ì·˜. μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο Û ÔÚÈ·Îfi ÛËÌ›Ô. ¢ÂÓ ÙÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÂÈ ÛÙËÓ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÈ Á›ÓÂÙ·È ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ. √È ÙÚÂȘ ÂÚÁ¿Ù˜ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó 14 ÒÚ˜ ÙËÓ Ë̤ڷ Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ. ∂›Ì·ÛÙ ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ, ÓÙÚÂfiÌ·ÛÙ ÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜. Ÿ,ÙÈ “¯Ù›Û·Ì” ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ÓËÛ› ÙÔ Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÂÈ Ë ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË Û ¤Ó· ηÏÔη›ÚÈ. ∫·Ù¿ÊÂÚ·Ó ÙÂÏÈο Ó· ηٷÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÙÔ ÓËÛ›. ∂›Ì·ÛÙ Û ÔÚÈ·Îfi ÛËÌ›Ô. ª¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∞fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, fï˜, ı· ÛËÎÒÛÔ˘Ì ٷ ¯¤ÚÈ· „ËÏ¿. ¢ÂÓ ÙÔ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÓfi˜ ȉÈÒÙË ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi. ™˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÙÚÂȘ Û˘ÓÔÏÈο ·fi ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ¡ÔÌÔ‡˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜” ηٷϋÁÂÈ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘.

¢È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÁÈ· ˯ÔÚ‡·ÓÛË ÂÚ›ÔÈÎÔÈ Ù˘ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ÏfiÁˆ ÂÎÙÚÔ‹˜ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜

ª¤Û· πÔ˘Ï›Ô˘ Ë ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ Á¤Ê˘Ú·˜ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ª∂Ãπ Ù· ̤۷ πÔ˘Ï›Ô˘ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È

·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ fiÙÈ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ ÂÓfi˜ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Á¤Ê˘Ú·˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜, fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÊıÔÚ¤˜ ÔÈ ‰ÔÎÔ› Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ˘ÔÛÙ˘ÏÒÌ·Ù·. Ãı˜ ‰¤Î· ÂÚ›Ô˘ Ôϛ٘ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î. ∞ÚÁ‡ÚË ∫Ô¿Ó·, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Î·È ˘ÔÁڷʤ˜ ·fi 200-300 ÂÚÈÔ›ÎÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ˯ÔÚ‡·ÓÛ˘ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ Ô˘ Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó ÏfiÁˆ Ù˘ ‰È¤Ï¢Û˘ ÂÓfi˜ Ú‡̷ÙÔ˜ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ·fi ÙËÓ Ô‰fi ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜. √È ›‰ÈÔÈ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÂÚÈÌÂÙÚÈο Ù˘ Ô‰Ô‡ ·˘Ù‹˜ Î·È ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÁˆÓ›· ÙÔ˘˜, fiÙ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ Á¤Ê˘Ú·˜, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÂÎÙÚ¤ÂÙ·È Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ·˘Ùfi. ™ËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ‰Â fiÙÈ ÙËÓ Ô‰fi ·˘Ù‹ ‰È·Û¯›˙Ô˘Ó Î·È ÌÂÁ¿ÏË Ô¯‹Ì·Ù·, fiÙ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÚÂȘ

Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÊıÔÚ¿˜ ÛÙË Á¤Ê˘Ú· ÙÔ Ú‡̷ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ·fi §Â¯ÒÓÈ· ÚÔ˜ μfiÏÔ Â͢ËÚÂÙÂ›Ù·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜, ÂÓÒ Î·ÓÔÓÈο Á›ÓÂÙ·È Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË Ù· §Â¯ÒÓÈ·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. ∫Ô¿Ó·˜ ÂÍ‹ÁËÛ ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ë ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ·, fiˆ˜ Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘, ÙËÓ Â‡ÚÂÛË fiÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. √ ›‰ÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÔÈ ÊıÔÚ¤˜ ÛÙË Á¤Ê˘Ú· ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó, ηıÒ˜ ηٷÛ΢¿ÛÙËΠÚÈÓ 60 ¯ÚfiÓÈ·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜, ÌÔÏÔÓfiÙÈ Â›Ó·È ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, ÚÔ¯ˆÚ‹Û·Ì ÛÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ÌÂϤÙ˘, Ë ÔÔ›· Û‹ÌÂÚ· ı· ·Ú·‰Ôı› Î·È ·ÊÔ‡ ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹, ı· Á›ÓÂÈ Ë ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ·Ó·‰fi¯Ô˘ Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Û 20 ÂÚ›Ô˘ Ë̤Ú˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ̤۷ ·fi ÙÔ˘˜ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡˜

∞˘ÙÔÙÂÏ›˜ ¶fiÚÔ˘˜ ·ÓÙÏ‹Û·Ì 100.000 ¢ÚÒ Ô˘ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È ˆ˜ Û 20 Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙË ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ·Ó·‰fi¯Ô˘ Î·È ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ÚÔ·„Ô˘Ó ¿ÏϘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ, ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ” . ∂›Û˘ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “·Ó·هͷÌ ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Î·È Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ۠Ôχ ηÏfi Îϛ̷. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·fi ÙËÓ ΔÚÔ¯·›· fiÏË ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ı· ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Ô‰fi Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó, Ì‹ˆ˜ ·ÁȈı› ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÈÌÔ Ú‡̷ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜, ÂÓÒ ı¤ÙÔ˘Ó Î·È ˙‹ÙËÌ· ˯ÔÚ‡·ÓÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ. 줂·È· Ô ‰ÈÎfi˜ Ì·˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ Á¤Ê˘Ú·˜ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È ÙËÓ ΔÚÔ¯·›·. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

● ª¤¯ÚÈ Ù· ̤۷ πÔ˘Ï›Ô˘ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ fiÙÈ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ ÂÓfi˜ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Á¤Ê˘Ú·˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜


M·ÁÓËÛ›· 17

T∂Δ∞ƒΔ∏ 23 ª∞´√À 2012

μÚ·‚‡ÙËÎ·Ó Û ‰ÈÂıÓ‹ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ÌÂٷ͇ 100 ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘

“ÃÚ˘Ûfi” ÛÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ È ·Ú·Ï›Â˜ Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÂÈϤ¯ıËÎ·Ó ˆ˜ ÔÈ ÈÔ ÔÈÔÙÈΤ˜ ÌÂٷ͇ ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ‚Ú·‚‡ÙËÎ·Ó ˆ˜ ÔÈ ÈÔ Î·ı·ÚÔ›, Ú¿ÛÈÓÔÈ Î·È ÂÓ·ÚÌÔÓÈṲ̂ÓÔÈ Ì ÙË Ê‡ÛË ‚ÈÒÛÈÌÔÈ ÚÔÔÚÈÛÌÔ› ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÙÈÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ, Ô˘ ı· ÙËÓ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ú‡̷ ÂÈÛÎÂÙÒÓ. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ¤ÁÈÓ Û ‰ÈÂıÓ‹ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙË §ÈÛ·‚fiÓ· Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ Î·È ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 1.000 ·Ú¿ÎÙÈÔÈ Î·È ÓËÛȈÙÈÎÔ› ÚÔÔÚÈÛÌÔ›.

√È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó Û ÔÈÔ ÓËÛ› ı· Û˘Ó·ÓÙÔ‡Û·Ó ÙȘ ÈÔ ÔÈÔÙÈΤ˜ ·Ú·Ï›Â˜. ∏ ·¿ÓÙËÛË Ô˘ ΤډÈÛÂ, ‹Ù·Ó Ë ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜. ΔÔ ÓËÛ› ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ¤Ï·‚ ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ‚Ú·‚Â›Ô ÛÙÔÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi “Quality Coast International Event 2012 Torres Vedras” , Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙȘ 18 ª·›Ô˘. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› “Coastal and Marine Union-EUCC” Î·È “Quality Coast Team” . ∂ηÙfi ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ˆ˜ ÔÈ ÈÔ Î·ı·ÚÔ›, Ú¿ÛÈÓÔÈ Î·È ÂÓ·ÚÌÔÓÈṲ̂ÓÔÈ Ì ÙË Ê‡ÛË ‚ÈÒÛÈÌÔÈ ÚÔÔÚÈÛÌÔ› ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ “The Quality Coast Top 100” . ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ·˘ÙÒÓ ‹Ù·Ó Î·È Ë ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜, Ô˘ ¤Ï·‚ ÙÂÏÈο ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ‚Ú·‚Â›Ô ÙˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙÒÓ. √ ηٿÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ 100 ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ô˘ ÂÈϤ¯ıËηÓ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ·fi ÂÎÙÂٷ̤ÓË ¤Ú¢ӷ, Ô˘ ¤ÁÈÓ Û ¿Óˆ ·fi 1.000 ·Ú¿ÎÙȘ Î·È ÓËÛȈÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ̤۷ ·fi ·˘ÛÙËÚ‹ ‰È·‰Èηۛ· ÂÈÏÔÁ‹˜. ÕÏψÛÙ ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ fiÌÔÚʘ ·Ú·Ï›Â˜, ÛÙȘ Ôԛ˜ ÌÔÚ› Ó· ¿ÂÈ Î·Ó›˜, ›Ù ÂÚ·ÙÒÓÙ·˜, ›Ù Ì ‚¿Úη, ›Ù Ì ·˘ÙÔΛÓËÙÔ - ‰›Î˘ÎÏÔ. ∏ ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·Ó¤ÌÔÚʤ˜ ·Ú·Ï›Â˜ fiˆ˜: √ ªÈÎÚfi˜ ªÔ˘ÚÙÈ¿˜, Ì ¿ÌÌÔ Î·È ‚fiÙÛ·ÏÔ ÛÙ· ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈο ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1970 ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÔ Î·È ˆ˜ ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ ÂÈ‚›‚·Û˘ ÁÈ· ÙÔ ÙÔÈÎfi ÏÔÈ¿ÚÈÔ, Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡Û ηıËÌÂÚÈÓ¿ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÚÔ˜ ÙË ™ÎfiÂÏÔ. ™Ò˙ÔÓÙ·È ·ÎfiÌ· ÙÔ ÌÔ˘Ú¿ÁÈÔ Î·È ÙÔ ÌÈÎÚfi ÎÙ›ÚÈÔ. ∂›Ó·È ‹Û˘¯Ë ·Ú·Ï›· Ì ‹ÚÂÌ· ηı·Ú¿ ÓÂÚ¿. √ ªÂÁ¿ÏÔ˜ ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ Ì ‚fiÙÛ·ÏÔ Î·È ‰È¿Ê·Ó· Á·Ï·˙ÔÚ¿ÛÈÓ· ÓÂÚ¿ ÌÂÙ¿ ·fi ÙË ª·ÚÔ‡ÓÙ· ÛÙ· ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈο. ΔÔ μ‡ıÈÛÌ·, ÂÚËÌÈ΋ ·ÌÌ҉˘ ·Ú·Ï›· ÌÂٷ͇ ª·ÚÔ‡ÓÙ·˜ Î·È ªÂÁ¿ÏÔ˘ ªÔ˘ÚÙÈ¿. ªÔÚ› ηÓ›˜ Ó· Êı¿ÛÂÈ ÂΛ Ì ‚¿Úη ‹ ·fi ÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ. ª·ÚÔ‡ÓÙ·, fiÔ˘ ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·. ∂›Ó·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË

√È ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ √°∞

● √È ·Ú·Ï›Â˜ Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÂÈϤ¯ıËÎ·Ó ˆ˜ ÔÈ ÈÔ ÔÈÔÙÈΤ˜ ÌÂٷ͇ ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ‚Ú·‚‡ÙËÎ·Ó ˆ˜ ÔÈ ÈÔ Î·ı·ÚÔ›, Ú¿ÛÈÓÔÈ Î·È ÂÓ·ÚÌÔÓÈṲ̂ÓÔÈ Ì ÙË Ê‡ÛË ‚ÈÒÛÈÌÔÈ ÚÔÔÚÈÛÌÔ› ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ı·Ï¿ÛÛÈ· ÛÔÚ Î·È ÌÔÚ› Ó· ¿ÂÈ Î·Ó›˜ Ô‰ÈÎÒ˜ (1,5 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ ·fi ÙÔ ¶·ÙËÙ‹ÚÈ) ‹ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ÏÔÈ¿ÚÈÔ. ƒÔ˘ÛÔ‡Ì °È·Ïfi˜, Ì ٷ‚ÂÚÓ¿ÎÈ· Ì ÛÈÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi Î·È ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ Î·ıÒ˜ Î·È Î·ÊÂÙ¤ÚÈ·. ∏ ªËÏÈ¿, Ì „ÈÏfi ‚fiÙÛ·ÏÔ, Ë ÃÚ˘Û‹ ªËÏÈ¿, ·ÌÌ҉˘, Ì Á·Ï·˙ÔÚ¿ÛÈÓ· Ú˯¿ ÓÂÚ¿ ȉ·ÓÈ΋ ÁÈ· ·È‰È¿ Î·È ¿ÂÈÚÔ˘˜ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜. √ ‚˘ıfi˜ Â›Ó·È ÂÓٷοı·ÚÔ˜ Ì „ÈÏ‹ ¿ÌÌÔ Î·È ÌÔÚ›˜ Ó· ÂÚ·Ù‹ÛÂȘ ̤¯ÚÈ Î·È 150 Ì. ·fi ÙËÓ ·ÎÙ‹. ΔÔ ∫ÔÎÎÈÓfiηÛÙÚÔ, Ì ηٷÁ¿Ï·Ó· Î·È ‹ÚÂÌ· ÓÂÚ¿. ∫ÔÏ˘ÌÒÓÙ·˜ ÛÙ· ‚·ıÈ¿ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· ·Ú¯·›ˆÓ ÂÚÂÈ›ˆÓ ·Ï·È¿˜ fiÏ˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÔÓÙÈÛı› Î·È ¤¯ÂÈ ÛÎÂ·Ûı› ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. Δ˙ÒÚÙ˙Ë Á˘·Ïfi˜, Ì ÌÈÎÚfi ‚¿ıÔ˜, Á·Ï·˙ÔÚ¿ÛÈÓÔ, ‰È¿Ê·ÓÔ ¯ÚÒÌ·.

§ÂÊÙfi Á˘·Ïfi˜, Ì ηٷÁ¿Ï·ÓË ‰È¿Ê·ÓË ·Ú·Ï›· ̠ϢÎfi ‚fiÙÛ·ÏÔ. °Ï‡Ê·, ·Ú·Ï›· ÁÈ· Ì¿ÓÈÔ. ∂ÎÙÂٷ̤ÓË Ì ı·Ï¿ÛÛȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ÛÔÚ. ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, Ô˘ ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ Â›Ó·È Ë ÎÔÚ˘Ê·›· ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ª¿ÏÈÛÙ· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙȘ 10 top ·Ú·Ï›Â˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ∫·Ù·Á¿Ï·Ó· ‰È¿Ê·Ó· ÓÂÚ¿ Ì ÌÈÎÚfi Ú‡̷ ÚÔ˜ Ù· ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈο. Œ¯ÂÈ Û¯‹Ì· ·ÓÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ Ì ÂÎÙÂٷ̤ÓÔ Ì‹ÎÔ˜ Î·È Î·Ù¿Ï¢ÎÔ ‚fiÙÛ·ÏÔ. ªÂÁ¿ÏË ÕÌÌÔ˜, Ô˘ Â›Ó·È ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ Ë ÌfiÓË ·ÍÈfiÏÔÁË ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙË ‚fiÚÂÈ· ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. 줂·È· Ô‡Ù ÌÂÁ¿ÏË Â›Ó·È, Ô‡Ù ¿ÌÌÔ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔˆÓ‡ÌÈÔ ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì Û¿ÓÈ· ¿ÁÚÈ· ÔÌÔÚÊÈ¿, fiÔ˘ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÙ ÌÂÚÈΤ˜ fiÌÔÚʘ ÌÈÎÚ¤˜ ÂÚËÌÈΤ˜ ·Ú·Ï›Â˜. °È· οÔÈÔÓ Ô˘ Â›Ó·È Ï¿ÙÚ˘ Ù˘ ÂÍÂÚ‡ÓËÛ˘ Î·È Ù˘ ·Úı¤Ó·˜ ʇÛ˘.

√ÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ·‡ÚÈÔ 25 ª·˝Ô˘ Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ∂ΉÚÔÌÒÓ ÙÔ˘ √°∞/§∞∂ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2012. √È ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜ Á›ÓÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ∫∂¶ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· ÂÍ‹˜: ·) ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ì ‰‡Ô ÂÈÏÔÁ¤˜: 8‹ÌÂÚ˜ ‰È·ÎÔ¤˜ Î·È 3‹ÌÂÚ˜ ÂΉÚÔ̤˜, ‚) ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÚÔ¯‹ ‚È‚Ï›ˆÓ. ¢ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È: ·) ŸÏÔÈ ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ √°∞, ‚) ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘ ∫Ï¿‰Ô˘ ∫‡ÚÈ·˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ∞ÁÚÔÙÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ÂÓ‹ÌÂÚÔÈ Î·Ù¿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ·›ÙËÛ˘, Á) Ù· ̤ÏË ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÚÔÛÒˆÓ (Û‡˙˘ÁÔÈ - ·È‰È¿) Ô˘ Â›Ó·È ¤ÌÌÂÛ· ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӷ ÛÙÔÓ √°∞, ‰) ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ Û‡ÓÙ·Í˘ ÂÈ˙ÒÓÙˆÓ. √ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˜ Ô˘ ÚÔÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ∫.∂.¶. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜ ¤ÙÔ˘˜ 2012, ı· Ú¤ÂÈ ˘Ô¯ÚˆÙÈο Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÂÈ: ·) Δ· μÈ‚ÏÈ¿ÚÈ· ÀÁ›·˜ √.°.∞. (·ÙÔÌÈÎfi Î·È ÙˆÓ ÚÔÛٷ٢ÔÌ¤ÓˆÓ ÌÂÏÒÓ, Ù· ÔÔ›· ı¤ÏÂÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ‰È·ı¤ÛÈ̘ ·ÚÔ¯¤˜ Ì·˙› ÙÔ˘), ıˆÚË̤ӷ - Û ÈÛ¯‡ ηٿ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ·›ÙËÛ˘. ‚) ∞fiÎÔÌÌ· ÏËڈ̋˜ Û‡ÓÙ·Í˘ (ÂÊfiÛÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ) ‹ ·fiÎÔÌÌ· ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÂÈÛÊÔÚÒÓ. Á) ΔÔ ¢ÂÏÙ›Ô ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Δ·˘ÙfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘. ‰) Δ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Û‡ÓÙ·ÍË ÏfiÁˆ ı·Ó¿ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘ ‹ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘ ÙÔ˘ √°∞ - ¯‹Ú˜ ‹ Î·È ÔÚÊ·Ó¿, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó Î·È ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÛÙ›ÏÂÈ Ô √°∞. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ηٿ ÙfiÔ˘˜ ∫.∂.¶., ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜. ¢∏ª√.™.

∫ÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›· Î·È ÙËÓ ˘Ú·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹

∞ÏfiÓÓËÛÔ˜: ∫·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ Û ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ· - ¶Ú¿ÛÈÓÔ Δ√¡ ÎÒ‰ˆÓ· ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÙË

‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋ ıˆÚ¿ÎÈÛË ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÏÏ›„ÂˆÓ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ¶Ú·Û›ÓÔ˘ ÎÚÔ‡ÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î. ¶. μ·Ê›Ó˘. ∏ ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌfiÏȘ Ù¤ÛÛÂÚ· ¿ÙÔÌ· ÚÔÛˆÈÎfi ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ›, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ˘Ú·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ΔËÓ Â›Û¢ÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÚfiÛÏ˄˘ ÙÔ˘ ÂÔ¯ÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ 40 ·ÙfïÓ, Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ˘ËÚÂÛȷ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ˙ËÙ› Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ‹‰Ë Ï‹ÚË ·‰˘Ó·Ì›· ÛˆÛÙ‹˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ï‹„˘ ̤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ú·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡.∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ·fi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ˘ÚηÁÈÒÓ ÂÏÏԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÙÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ¶Ú·Û›ÓÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ™ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ‹‰Ë ÌfiÏȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÌfiÓÈÌÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜ ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÓËÛ›, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ‰‡Ô ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚ·, Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ÛÙÔ ÃÒÚÔ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ Δ·Ê‹˜ ∞-

● ΔËÓ Â›Û¢ÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÚfiÛÏ˄˘ ÙÔ˘ ÂÔ¯ÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ 40 ·ÙfïÓ, Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ˘ËÚÂÛȷ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ˙ËÙ› Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹

ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ (ÃÀΔ∞) Î·È Ô Ù¤Ù·ÚÙÔ˜ ÛÙÔ ¶Ú¿ÛÈÓÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÌfiÓÈÌÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜ ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Ó ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηχÙÔÓÙ·È ÔÈ ·˘ÍË̤Ó˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ·Ó¿ÁΘ. ΔÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ·ÔÎÔÌȉ‹˜ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ÓËÛ› ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È Ì ÔÏϤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜, ÂÓÒ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ·Ô„›ÏˆÛ˘ ÙˆÓ ¯fiÚÙˆÓ Î·È Ï‹„˘ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ̤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋ ıˆÚ¿ÎÈÛË Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·fi ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ πÔ‡ÓÈÔ Î·È Ì ÙËÓ ·‡-

ÍËÛË Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ ÛÙÔ ÓËÛ›, ı· Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙË Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ ·ÔÎÔÌȉ‹˜ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È Ë Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ÂÓÒ ‹‰Ë ÎÚ›ÓÂÙ·È ·‰‡Ó·ÙË Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ˘Ú·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÏfiÁˆ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÙÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. “∫ÚÔ‡ˆ ÙÔÓ ÎÒ‰ˆÓ· ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›· Î·È ÙËÓ ˘Ú·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î. ¶. μ·Ê›Ó˘ “ηıÒ˜ Ì ٤ÛÛÂÚȘ ÌfiÏȘ ÌfiÓÈÌÔ˘˜ ÂÚÁ¿Ù˜ ÛÙËÓ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ¶Ú¿ÛÈÓÔ ¤ÚÁÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÙÂÏÂÛÙ›. ∂ÏÏԯ‡ÂÈ

ΛӉ˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›·, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ÛˆÛÙ¿ Ë ·ÔÎÔÌȉ‹ Î·È Ë Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·. ∂ÈϤÔÓ, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂˆÓ Ë ‚Ï¿ÛÙËÛË Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓË Î·È ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ÚÔÛˆÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ·Ô„›ÏˆÛË ÙˆÓ ¯fiÚÙˆÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ˘Ú·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ∞ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙËÓ ·ÔÎÔÌȉ‹, ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ˘Ú·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ¶fiÛÔ Ó· ÂÚÁ·ÛÙ› ÙÔ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÚÔÛˆÈÎfi; ∂Ù¿ ̤Ú˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·; ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ¤ÙÛÈ Û ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ Î·È ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋. Δ›ıÂÙ·È ϤÔÓ ı¤Ì· ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜, ÂÓÒ ÎÈÓ‰˘Ó‡ԢÌ ӷ ηԇÌ ˙ˆÓÙ·ÓÔ›” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ë ·Ó¿ÁÎË Â›Û¢Û˘ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÙˆÓ 40 ÂÔ¯ÈÎÒÓ ˘·ÏϋψÓ, Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ˘ËÚÂÛȷ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘. ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÛÙȘ 2 ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë 10 ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÌÂ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÔÎÙÒ ÌËÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ¶Ú¿ÛÈÓÔ Î·È ÂÈϤÔÓ 30 ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ÚÁ·Û›·˜, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ··Û¯ÔÏË-

ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·. øÛÙfiÛÔ, ÏfiÁˆ ÙˆÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÔÈ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ “¿ÁˆÛ·Ó” Î·È ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Ë ¤ÁÎÚÈÛË ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙË Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘. “∂Áη›Úˆ˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. μ·Ê›Ó˘ “ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›Û·Ì ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÙÔ˘ ÂÔ¯ÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. øÛÙfiÛÔ, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ ¤¯Ô˘Ó “·ÁÒÛÂÈ” ÔÈ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ. ¢ËÏÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ·‰˘Ó·Ùԇ̠ӷ ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ì ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ì·˜. ∑ËÙԇ̠·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛȷ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙËÓ Â›Û¢ÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÚfiÛÏ˄˘ ÙˆÓ ÂÔ¯ÈÎÒÓ ˘·ÏϋψÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ∞™∂¶, ¯ˆÚ›˜ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ‰ÂÓ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∂›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙÔ ·˘Ùfi Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ. ∞Ó Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ΢‚¤ÚÓËÛË ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 17˘ πÔ˘Ó›Ô˘, Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ÔÈ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ı· ÂÁÎÚÈıÔ‡Ó Ù¤ÏÔ˜ πÔ˘Ï›Ô˘. £· ηٷÛÙÚ·ÊÔ‡ÌÂ Î·È Ò˜ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ‹‰Ë ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È ¤ÓÙÔÓ· ÔÈÔ˜ ¢ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË” ηٷϋÁÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

™ÎÈ¿ıÔ˜

∂ÎÛÙÚ·Ù›· ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ·fi ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ °˘Ó·ÈÎÒÓ ∂∫™Δƒ∞Δ∂π∞ ηı·ÚÈfiÙË-

Ù·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·fi ÙÔ ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ ÙÔ˘ ∞Ë-°ÈÒÚÁË Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔÓ fiÚÌÔ ΔÛÔ˘Î·Ï¿ ¶Ô‡ÓÙ·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙÔ ÓËÛ› Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °˘Ó·ÈÎÒÓ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ™Ùfi¯ÔÈ Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ‹Ù·Ó Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. “√ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °˘Ó·ÈÎÒÓ ™ÎÈ¿ıÔ˘” fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË “Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÂÓÂÚÁ¿ Ì·˙› Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÛÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ “ŸÏÔÈ ª·˙›, ™ÎÈ¿ıÔ˜ ∫·ı·Ú‹” , Ô˘ ÁÈ· ¤‚‰ÔÌË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ “∏ ™ÎÈ¿ıÔ˜” ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ·fi 17 ¤ˆ˜ 24 ª·ÚÙ›Ô˘. ª¤Û· ÛÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ·˘Ù‹ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ·Ó¤Ï·‚ ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi Ù˘ ·Ú·Ïȷ΋˜ ˙ÒÓ˘ ·fi ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ¿ÚÎÔ ¤ˆ˜ ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ. ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÛÎÔÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË Î·È ÂÓÂÚÁ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ¿ÏÏË ÌÈ· Û¯ÂÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 16 ª·˝Ô˘. ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ̤ڷ˜ ·˘Ù‹˜, ÌÂÙ¿ ·fi ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛË ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘, Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ηı·ÚÈÛÌfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·fi ÙÔ ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ ÙÔ˘ ∞Ë°ÈÒÚÁË Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ fiÚÌÔ ΔÛÔ˘Î·Ï¿ ¶Ô‡ÓÙ·˜, ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‰ÂÓ Â›¯Â Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·. √ fiÁÎÔ˜ ÙˆÓ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Û ÌÈ· ÙfiÛÔ ÌÈÎÚ‹ Î·È ·fiÌÂÚË ·ÌÌÔ˘‰È¿. √È ÂıÂÏfiÓÙÚȘ-̤ÏË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Û˘Ó‰‡·Û·Ó Â˙ÔÔÚ›· Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ó¤ÌÔÚÊË ÙÔÔıÂÛ›· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Ì·˜, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ Ì·˜ Á›ÓÂÙ·È Ôχ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ fiÙ·Ó ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, fiˆ˜ Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È Ë „˘¯Ôۈ̷ÙÈ΋ Ì·˜ ¢ÂÍ›·” .


M·ÁÓËÛ›· 18 ∫·Ù·ÁÁÂÏ›· Ù˘ ¢∞™ √Δ∞ ∏ ¶∞ƒ∞Δ∞•∏ Ù˘ ¢∞™ √Δ∞ ηٷÁÁ¤ÏÂÈ ÙȘ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ ÁÈ· ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÂÚÈÊÚÔ‡ÚËÛ˘ ·fiÊ·Û˘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û ·Ô¯‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ·fi ÙËÓ ˘ÂÚˆÚȷ΋ ÂÚÁ·Û›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÊıËÓÔ‡ ÂÏ·ÈÔÏ¿‰Ô˘. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “¡· Û ο„ˆ °È¿ÓÓË Ì... Ó· Û’ ·Ï›„ˆ Ï¿‰È, fiˆ˜ ‡ÛÙÔ¯· ϤÂÈ Ô ı˘ÌfiÛÔÊÔ˜ Ï·fi˜ Ì·˜. ∂Ì·ÈÁÌfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ΔÔÈ΋ ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ·ÔÙÂÏ› Ë ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜, Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ™À¡/™Àƒπ∑∞-¢∏ª∞ƒ, ¡¢ ¶∞™√∫, Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÒÏËÛË ÊÙËÓÔ‡ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ì·˜ - Ì ÙÔ ÚfiÛ¯ËÌ· fiÙÈ “Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Û οı ٤ÙÔÈ· ·Ó¿ÏÔÁË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÒÏËÛË ÊÙËÓÒÓ ÂȉÒÓ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜. ¶ÚÔÛ˘ÔÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ Î·È Ì οı ÙÚfiÔ ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË Û ·fiÁÓˆÛË, ·˘ÙÔ› ÔÈ ÁÓ‹ÛÈÔÈ ÂÎÊÚ·ÛÙ¤˜ Î·È ˘ËÚ¤Ù˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Â˘ÚˆÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˘, ÙˆÓ ·ÓÙÈÏ·˚ÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ù˘ ∂.∂., ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ Ô˘ ÚÔÛ·ÓËÛ·Ó Î·È ÚÔÛ΢ÓÔ‡Ó, ·ÔÎ·Ï˘ÙÈÎÔ› Î·È ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÌÂÛ¿˙ÔÓÙ˜ Î·È ÌÂÙ·Ú¿Ù˜. ∞ÎfiÌË Î·È Ë ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ™˘Ó¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ó· ·¤¯Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ˘ÂÚˆÚȷ΋ ÂÚÁ·Û›· Ù· ™¿‚‚·Ù·, ·Ó ‰ÂÓ ÏËÚˆıÔ‡Ó ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÔÈ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ˜ ˘Âڈڛ˜, Î·È Ô˘ ÙËÚ‹ıËΠÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜ ·fi ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËΠÛÙÔ μfiÏÔ fiÔ˘ Ë ˘ËÚÂÛ›· ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ Ì ¤ÍÈ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚ· Î·È ‰Ò‰Âη ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ηıÒ˜ Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ô¯‹ ‰ÂÓ ÂÚÈÊÚÔ˘Ú‹ıËΠԇÙÂ Î·Ó ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ(;) ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜, ·Ó Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘” .

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ù˘ ∞¡Δ∞ƒ™À∞ ™À¡∂¡Δ∂À•∏ Δ‡Ô˘ Ì ·-

ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÔ‡ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ √ÚÁ¿ÓÔ˘ Ù˘ ∞¡Δ∞ƒ™À∞ ÁÈ· ·˘ÙfiÓÔÌË Î¿ıÔ‰Ô Î·È ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 17˘ πÔ˘Ó›Ô˘, ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·‡ÚÈÔ ÛÙȘ 6 Ì.Ì. ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘.

¶ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ‰È·ÎÔ‹ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ¢π∞∫√¶Δ∂Δ∞π Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· 45 ÏÂÙ¿ Ù˘ ÒÚ·˜, ·fi ÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ¤ˆ˜ ÙȘ 5.45, Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· οı ԯ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ Ô‰fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ·˘Ù‹˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Î·È ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ, ÏfiÁˆ Ù¤ÏÂÛ˘ Ô‰ËÏ·ÙÈ΋˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ÛÙ¿ıÌ¢ÛË Î¿ı ԯ‹Ì·ÙÔ˜, Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ‰È·ÊfiÚˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Â˙ÒÓ Î·È ˙ÒˆÓ.

T∂Δ∞ƒΔ∏ 23 ª∞´√À 2012

£· ÙÂıÔ‡Ó ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Û ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∞Ó¿Ù˘ÍË ∞ÓıÚÒÈÓÔ˘ ¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡ 2007-2013” Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙ· ÙÔÈο Û¯¤‰È· ÁÈ· ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË, ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ӷ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÛÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ·Ó¤ÚÁˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ºÚÔÓÙ›‰·˜, ηÏÂ›Ù·È Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ 7 Ì.Ì. Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡.

Δ

˙ˆÔÁfiÓËÛË 2012-2015” , Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÎÔÚ˘ÓÒÓ Â› ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ Ù˘ Ô‰Ô‡ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ ÛÙ· π·ÙÚ›· ÙÔ˘ π∫∞, Ë ¿ÚÛË ··ÏÏÔÙÚ›ˆÛ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ™Ô˘ÏÙ¿Ó·˜ ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ô˘ ÛÙËÓ Δ.∫. ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏ˘, Ë ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¯ÒÚÔ˘ Ú·Û›ÓÔ˘, Ë ÚfiÛÏË„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡ - Ó·˘·ÁÔÛˆÛÙÒÓ (2 ·ÙfïÓ) Ì ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ π.¢.√.Ã. ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 2 ÌËÓÒÓ, ÁÈ· ÙË Ó·˘·ÁÔÛˆÛÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ú·ÏÈÒÓ ÙÔ˘ ¢. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ˆ˜ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙ˜ Î.¿.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∞¡Δø¡∏™ ∂. ºø∫π¢∏™

∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ı· ÙÂıÔ‡Ó ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ı¤Ì·Ù·: - ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÛÙËÓ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋ ™‡ÌÚ·ÍË “™˘ÌÔÏÈÙ›· ∞·Û¯fiÏËÛ˘” Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “™˘ÌÔÏÈÙ›· ∞·Û¯fiÏËÛ˘” ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¢Ú¿Û˘ 7: “ΔÔÈο Û¯¤‰È· ÁÈ· ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË, ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ӷ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜” Ù˘ ∫·ÙËÁÔÚ›·˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ 1: “∂ÓÂÚÁËÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ··Û¯fiÏËÛ˘” ÙÔ˘ £ÂÌ·ÙÈÎÔ‡ ÕÍÔÓ· ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ 7: “¢È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙËÓ ∞·Û¯fiÏËÛË ÛÙȘ 8 ÂÚÈʤÚÂȘ Û‡ÁÎÏÈÛ˘” , ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∞Ó¿Ù˘ÍË ∞ÓıÚÒÈÓÔ˘ ¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡ 20072013”. ¶ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë ›‰Ú˘ÛË ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ™‡Ìڷ͢ “™˘ÌÔÏÈÙ›· ∞·Û¯fiÏËÛ˘” , ÛÙËÓ ÔÔ›· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÌÂ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹ ÊÔÚ¤· Ùo ¶‹ÏÈÔÓ ŸÚÔ˜ - ∞ÛÙÈ΋ ªË ∫ÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÊÔÚ›˜ ·fi fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· ÙˆÓ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ (¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ¢‹ÌÔ˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ∂Ù·ÈÚ›· ™˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ∂.∂.√. Group A.E., ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ‰‡Ô ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Î·È ª√∫∂, ™μ£∫∂, ∫∂∫ ∞∫ª∏, ∂Ù·ÈÚ›· ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘, ∞Ó·Ù˘Íȷ΋ ŸıÚ˘Ô˜, °˘Ó·ÈΛԘ ∞ÁÚÔÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘, ŒÓˆÛË •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ, ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ π. ∫ÔÚ‰¿ÙÔ˜). - ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÛÙËÓ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋ ™‡ÌÚ·ÍË “¶∞¡¢øƒ∞” Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “¶∞¡¢øƒ∞ - ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË ·Ó¤ÚÁˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ºÚÔÓÙ›‰·˜” ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¢Ú¿Û˘ 7: “ΔÔÈο Û¯¤‰È· ÁÈ· ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË, ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ӷ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ

Δ¤ÏÔ˜ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ● ΔË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Û ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∞Ó¿Ù˘ÍË ∞ÓıÚÒÈÓÔ˘ ¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡ 2007-2013” ηÏÂ›Ù·È Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·Û‹ ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ

ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜” Ù˘ ∫·ÙËÁÔÚ›·˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ 1: “∂ÓÂÚÁËÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ··Û¯fiÏËÛ˘” ÙÔ˘ £ÂÌ·ÙÈÎÔ‡ ÕÍÔÓ· ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ 7: “¢È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙËÓ ∞·Û¯fiÏËÛË ÛÙȘ 8 ÂÚÈʤÚÂȘ Û‡ÁÎÏÈÛ˘” , ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∞Ó¿Ù˘ÍË ∞ÓıÚÒÈÓÔ˘ ¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡ 2007-2013” . ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ Â›Ó·È Ë ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Î·È ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ı¤ÛÂˆÓ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÁÈ· ¿ÓÂÚÁÔ˘˜, ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰È¿ÁÓˆÛ˘ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Î·È ·Ó¿‰ÂÈ͢ ÙˆÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘. ¶ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙËÓ ˘fi Û‡ÛÙ·ÛË ∞Ó·Ù˘Íȷ΋ ™‡ÌÚ·ÍË “¶∞¡¢øƒ∞ -ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË ·Ó¤ÚÁˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÁÈ· ÙË ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ºÚÔÓÙ›‰·˜” , Ô˘ ı· ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ˘˜ ÊÔÚ›˜: 1. ¶ƒ√Δ∑∂∫Δ ∞.∂. (™À-

¡Δ√¡π™Δ∏™) 2. ∫∂∫ ∂Àƒø¶§∏ƒ√º√ƒ∏™∏ ∞.∂. 3. ¢∏ª√™ º∞ƒ™∞§ø¡ 4. ¢∏ª√™ ™√º∞¢ø¡ 5. ¢∏ª√™ ∞§ªÀƒ√À 6. √ƒº∂∞™ ∞ª∫∂ ¡· ÔÚÈÛÙ› Ë ¶ƒ√Δ∑∂∫Δ ∞.∂. ˆ˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ ÂÙ·›ÚÔ˜ Ù˘ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ™‡Ìڷ͢. - ÀÔ‚ÔÏ‹ ÚfiÙ·Û˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ¶.∂.¶. “£ÂÛÛ·Ï›· - ™ÙÂÚ¿ ∂ÏÏ¿‰· - ◊ÂÈÚÔ˜ 2007 -2013” ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ 4: “∞ÂÈÊfiÚÔ˜ ∞Ó¿Ù˘ÍË Î·È ¶ÔÈfiÙËÙ· ∑ˆ‹˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜” , ÛÙË £ÂÌ·ÙÈ΋ ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· 61 “√ÏÔÎÏËڈ̤ӷ Û¯¤‰È· ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÙÈ΋ Î·È ·ÁÚÔÙÈ΋ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË” Ì ∂ӉȿÌÂÛÔ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙËÓ ∂.∂.Δ.∞.∞. Î·È Ù›ÙÏÔ ÚfiÙ·Û˘ “¢È·ÌfiÚʈÛË ÂÈÛfi‰Ô˘ Δ.∫. ∫ÚÔΛԢ (ÚÒËÓ ¢.¢. ∫ÚÔΛԢ)” . - ∞Ô‰Ô¯‹ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ Ú¿Í˘ “∂ÍÔÈÎÔÓÔÌÒ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜” Î·È Î·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÙÚfiÔ˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ˘Ô¤ÚÁÔ˘ “™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Δ¯ÓÈ΋˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢”

Ù˘ Ú¿Í˘ “∂ÍÔÈÎÔÓÔÌÒ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜” ÙÔ˘ ÕÍÔÓ· ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ “√ÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∂ÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÂÓ›Û¯˘ÛË ·ÂÈÊÔÚ›·˜” ÙÔ˘ ∂.¶. “∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· (∂¶∞¡ ππ)” . ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ı· ÙÂı› ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË Ë ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÂÛfi‰ˆÓ Î·È ÂÍfi‰ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ¤ÙÔ˘˜ 2012. ∂›Û˘ Ë ÂÈηÈÚÔÔÈË̤ÓË ÌÂϤÙË Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “∞ÔηٿÛÙ·ÛË ·Ï·ÈÔ‡ ÎÙÈÚ›Ô˘ ¢ËÌ. ™¯. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘” ÚÔ˘. 405.900 ú, Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ÚfiÙ·Û˘ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∞ÛÙÈ΋ ∞Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛË 2012-2015” ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· 4 “∂Ó›Û¯˘ÛË ÂÏ΢ÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ fiψӔ ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ 4.2 “μÂÏÙ›ˆÛË ÎÙÈÚÈ·ÎÔ‡ ·Ôı¤Ì·ÙÔ˜” Ì Έ‰. ÚfiÛÎÏËÛ˘ 12/2012/¢ ÙÔ˘ ¶Ú¿ÛÈÓÔ˘ Ù·Ì›Ԣ ÙÔ˘ À¶∂∫∞, Ë Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ·Ï·ÈÔ‡ ¢ËÌ. ™¯. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË Ó· ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¶Ú¿ÛÈÓÔ˘ Δ·Ì›Ԣ “∞ÛÙÈ΋ ·Ó·-

™ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ı· Û˘˙ËÙËı› Î·È Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢™ Ù˘ ¢∂À∞∞§ ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·Ô¯¤Ù¢Û˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË “ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: ªÂ ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌfi Û ‰fiÛÂȘ ÙÔ ÔÛfi Ó· Â›Ó·È 750 ú ·Ó¿ Û‡Ó‰ÂÛË ‰È·ÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ϤÔÓ º¶∞ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÛfi ı· ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ˆ˜ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ 100 ú ϤÔÓ º¶∞ Ì ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÔÛfi Û 10 ÈÛfiÔÛ˜ ÂÍ·ÌËÓÈ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÂÊ¿·Í ηٷ‚ÔÏ‹˜ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÎÙˆÛË 10%. √È Ó¤Â˜ ηÙÔÈ˘ ı· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÂÊ¿·Í ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¤ÍÔ‰· ηٷÛ΢‹˜ ‚fiıÚÔ˘. ¡¤Â˜ ηÙÔÈ˘ ı· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÔÈÎÔ‰Ô̤˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· ¤Î‰ÔÛ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ·‰Â›·˜ ı· Â›Ó·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ·fiÊ·Û˘” . ΔÔ ¢.™. Ù˘ ¢∂À∞ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ì ÙËÓ 31/2012 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ù˘ 19/2004 ·fiÊ·Û˘ Ù˘ ¢∂À∞ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ηÙÔÈÎÈÒÓ Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ Î·È Ì ‰fiÛÂȘ.

¢ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÌ¿‰· “¶ÂÏ›ÙÈ”

ªÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÁÈ· ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÛfiÚˆÓ ÛÙÔ ∫Ô˘Ú› ª∂ ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÎfiÛÌÔ˘,

·Ú¿ ÙȘ ¿Ûٷ٘ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ∫Ô˘Ú› ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÙ‹ÛÈ· ÁÈÔÚÙ‹ ÛfiÚˆÓ Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÌ¿‰· ¶ÂÏ›ÙÈ. ¶ÔÏÏÔ› ∞ÏÌ˘ÚÈÒÙ˜, fiˆ˜ Î·È ¤Ú˘ÛÈ ·ÁοÏÈ·Û·Ó Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÈÚ¿ÛÙËÎ·Ó ÛfiÚÔÈ Î·È Î¿ÔÈ· ¤ÙÔÈÌ· Ê˘Ù¿ (¤ÂÈÙ· ·fi ÎÏ‹ÚˆÛË ÁÈ·Ù› ÏfiÁˆ Ù˘ ·ıÚfi·˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· Î·Ï˘Êı› Ë ˙‹ÙËÛË). ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ¶ÂÏ›ÙÈ, ÌÂ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹ ÙÔÓ Î. ∞ÓÙ. ¶··ÏÂÍ·Ó‰Ú‹, ÂÓÒ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‹Ù·Ó ÎÈ Ê¤ÙÔ˜ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ÂÓËÌÂÚˆÙÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜. ∂ÌÓ¢ÛÙ‹˜ Ù˘ ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ “¶ÂÏ›ÙÈ” Â›Ó·È Ô Î. ¶·Ó. ™·˚Ó·ÙÔ‡‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ 2009 ÙÈÌ‹ıËΠˆ˜ º‡Ï·Î·˜ Ù˘ μÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ ·fi ÙÔ Bioversity International

Î·È ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô Ù˘ ƒÒÌ˘. ∏ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ŒÏÏËÓ· ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÚÔÛÙÂı› Û ¤Ó·Ó ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ·ÚÈıÌfi ÁˆÚÁÒÓ, ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ Î·È ·ÎÙÈ‚ÈÛÙÒÓ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛË Î·È ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÁˆÚÁÈ΋˜ ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ Ù˘ °Ë˜. √ ÛfiÚÔ˜ Â›Ó·È ‰ÒÚÔ Ù˘ ʇÛ˘, ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÁÂÓÂÒÓ Î·È ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÛÌÔ‡ Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜. ∂›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ ÎÚ›ÎÔ˜ Ù˘ ‰È·ÙÚÔÊÈ΋˜ ·Ï˘Û›‰·˜, Ë ÂÓÛ¿ÚΈÛË Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ Ì·˜ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜, ηıÒ˜ Î·È Ë ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ Ù˘ ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÂͤÏÈ͢ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË. √È ÓÙfiȘ ÔÈÎÈϛ˜ Â›Ó·È ˙ˆÓÙ·Ófi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ì·˜, ¤¯Ô˘Ó ¯ÚÒÌ·Ù·, ·ÚÒÌ·Ù· Î·È Á‡ÛÂȘ. ΔÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ Ô ·ÁÚfiÙ˘-ηÏÏÈÂÚÁËÙ‹˜ ÌÔÚ› οı ¯ÚfiÓÔ Ó· ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÛfiÚÔ, οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÛÙȘ ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ ÔÈÎÈϛ˜. ∂‰Ò Î·È 10.000 ¯ÚfiÓÈ·, ·fi ÙËÓ ·˘Á‹ Ù˘ ÓÂÔÏÈıÈ΋˜ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘, ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Î·È ÔÈ ÎÔÈÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ·Î·Ù¿·˘ÛÙ·

● ¶ÔÏÏÔ› ∞ÏÌ˘ÚÈÒÙ˜, fiˆ˜ Î·È ¤Ú˘ÛÈ, ·ÁοÏÈ·Û·Ó Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÈÚ¿ÛÙËÎ·Ó ÛfiÚÔÈ Î·È Î¿ÔÈ· ¤ÙÔÈÌ· Ê˘Ù¿

ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Ù˘ ıÚÂÙÈ΋˜ ·Í›·˜ Î·È Ù˘ ·ÓÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÓÙfiÈˆÓ ÔÈÎÈÏÈÒÓ Î·È Ú·ÙÛÒÓ. ∞fi ÁÂÓÈ¿ Û ÁÂÓÈ¿, ¤-

¯Ô˘Ó ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Î·È ‰È·‰ÒÛÂÈ ÙË ÁÓÒÛË ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ıÂÚ·¢ÙÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ Î·È Ù· ÔʤÏË ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· Ì·˜. ∏ ÁÓÒ-

ÛË ·˘Ù‹ ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÛÙ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË Ì ¿ÏÏ· Ê˘Ù¿ Î·È ˙Ò·, ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ÙÔ ÓÂÚfi.


M·ÁÓËÛ›· 19

T∂Δ∞ƒΔ∏ 23 ª∞´√À 2012

∫¿ÏÂÛÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ·fi ÙËÓ ·ÂÚ¯fiÌÂÓË ‰ÈÔ›ÎËÛË

™ÙËÓ Î¿ÏË ·fi ‚‰ÔÌ¿‰· ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ π∫∞ ¡¤· ·ÔÁÚ·Ê‹ ·fi 2 πÔ˘Ï›Ô˘ ¤ˆ˜ 28 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ·fi ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì·

∏ ∂Δ∏™π∞ Ù·ÎÙÈ΋ ÁÂÓÈ΋

ËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ π∫∞ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, fiˆ˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÛÙËÓ ÂÎÏÔÁÔ·ÔÏÔÁÈÛÙÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘, ·ÚÔ˘Û›· ÂÚ›Ô˘ 50 Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ, ·fi Ù· 105 Ù·ÌÂȷο Ù·ÎÙÔÔÈË̤ӷ ̤ÏË. ¶ÚÈÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ù· ÂÚ·Á̤ӷ Ù˘ ·ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î. ∞‚Ú·¿Ì ∂ÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ë˜ ¤Î·Ó ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, fiˆ˜ ›Â, Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô. ΔfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ¯ÒÚ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜, ·ÏÏ¿ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∂ÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ù· ÎÚ¿ÙË ‰·Ó›˙ÔÓÙ·È ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ¿Óˆ ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÎÈ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÌÂÙ¿ ÙȘ “Û˘ÌÌÔڛ˜ ȉȈÙÒÓ Ô˘ ·ÔÌ˘˙Ô‡Ó ÙÔÓ È‰ÚÒÙ· ÙÔ˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘” .

Δ

∞Ó¤ÊÂÚ ·ÎfiÌË fiÙÈ ÙÔ ·ÛÙÈÎfi ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ı¤·ÙÚÔ fiÔ˘ οı ÊÔÚ¿ Ô Ï·fi˜ ÂÈϤÁÂÈ Î¿ÔÈÔ ÎfiÌÌ· ·Ï¿ ÁÈ· Ó· “ÙÛ·Ï··Ù‹ÛÂÈ” ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. “™˘Ó¯Ҙ ÌÂÈÒÓÔ˘Ó Ù· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÁÈ· ÙËÓ È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë, ÙËÓ ¶·È‰Â›·, ÙËÓ ˘Á›·, ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜. ∂È‚¿ÏÏÔÓÙ·È ¯·Ú¿ÙÛÈ· Ô˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ΔÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›· ÎÈ fiÏÔÈ Ì·˙›, Ì·˜ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ¿ÁÚÈ·. ∂›Ì·ÛÙ ¤Ó·˜ ÙÛ·Ï··ÙË̤ÓÔ˜ Ï·fi˜” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ∂ÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ë˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Â¤ÎÚÈÓ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Ô˘ ÂÈϤÁÔ˘Ó Ó· οıÔÓÙ·È ÛÙÔ Û›ÙÈ Î·È Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ ÌfiÓÔ fiÙ·Ó Â›Ó·È Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ fiÔȘ Ï›Á˜ ·ÚÔ¯¤˜, fiˆ˜ ÔÈ ÏÔ˘ÙÚÔıÂÚ·›˜ Î·È ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ô˘ οÓÂÈ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜. ª¿ÏÈÛÙ· ¤Î·Ó ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ fiˆ˜ Û˘Ì‚ÔÏÈΤ˜ ηٷϋ„ÂȘ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÂÓÙ¿Â˘Úˆ, ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ı·Ï„Ë ÛÙÔ π∫∞, ·ÏÏ¿ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜, ·ÓıÂÛÛ·ÏÈΤ˜ Î·È ·-

ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ∞ÓÙÒÓ˘ μ·˝ÙÛ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È Ù¿¯· ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· fiψÓ, ÂÓÒ ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘. “ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Ù·ÍÈÎfi Î·È fiÏÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ì ÔÈ· Â›Ó·È Ë Ù·ÍÈ΋ Ì·˜ ı¤ÛË Î·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˙› ÙÔÓ ·ÁÒÓ·. Ÿ,ÙÈ Ì·˜ ¤‰ˆÛ·Ó ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÎÈ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· Ì·˜ ÂϤÁ¯Ô˘Ó, ÙÒÚ· ÙÔ ˙ËÙÔ‡Ó ›Ûˆ Î·È Ì ˘„ËÏÔ‡˜ ÙfiÎÔ˘˜. ªËÓ ÂÈÙÚ¤„ÂÙ Û ηӤӷ Ó· ˘Ê·Ú¿ÍÂÈ ÙËÓ „‹ÊÔ Û·˜. ∏ ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ·Ù›· ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi Ì·ÛÙÔ‡ÓÈ Ù˘ ‰ÂÍÈ¿˜. •ÂÛËΈı›Ù ·fi ÙȘ ÔÏ˘ıÚfiÓ˜ Î·È ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È ·ÓÙȉڿÛÙ” .

¡¤· ·ÔÁÚ·Ê‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ π∫∞ ™Â Ó¤· ·ÔÁÚ·Ê‹ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÚÔ¯ˆÚ› ÙÔ π∫∞ ·fi ÙȘ 2 πÔ˘Ï›-

Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 8 Ì.Ì., ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Valis, ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘. ∏ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÌfiÓÔÓ Î·Ù¿ ÙÔ ÛΤÏÔ˜ Ù˘ ÎÏÂÈÛÙ‹˜ ‰È·‰Èηۛ·˜, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜.

™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÛÙÔ μfiÏÔ ● ∂ÎÏÔÁÔ·ÔÏÔÁÈÛÙÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ¤ÁÈÓ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘, ·ÚÔ˘Û›· ÂÚ›Ô˘ 50 Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ, ·fi Ù· 105 Ù·ÌÂȷο Ù·ÎÙÔÔÈË̤ӷ ̤ÏË

Ô˘ ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 28 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012. ◊‰Ë ÛÙËÓ ÚÒÙË ·ÔÁÚ·Ê‹ ‰ÂÓ ÚÔÛ‹Ïı·Ó 5.422 ¿ÙÔÌ·, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 2.500 ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ·Ô‚ÈÒÛÂÈ, ÂÓÒ ÈÛÙˆÓfiÙ·Ó Î·ÓÔÓÈο Ë Û‡ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ‹‰Ë ·fi ÙËÓ 1Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2011 ¤¯ÂÈ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘ Û fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ‰ÂÓ ·ÂÁÚ¿ÊËÛ·Ó. ªÂ ÙË Ó¤· ·ÔÁÚ·Ê‹ ı· ÂÍÂÙ·ÛÙ› Î·È Ë ÈÛÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ÏËÚÂÍÔ‡ÛȈÓ, ̤ۈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·ÂÁÚ¿ÊËÛ·Ó ÔÏÏÔ› Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ. ΔÔ π∫∞ ı· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Ì ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹. ∂¿Ó Ë ·ÔÁÚ·Ê‹ Á›ÓÂÈ Ì¤Ûˆ ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ı· ÂÈ΢ÚÒÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘¿ÏÏËÏÔ, ÂÓÒ ÔÈ ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈÔÈ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÚÔÛÎÔÌ›˙Ô˘Ó Î·È ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘. ™ÙË

Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ı· ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÙ·È ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˙ËÙËı› Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ Î·È Ó· ‰È·ÈÛÙˆı›, Â¿Ó ¤¯ÂÈ ÂΉÔı› Ó¤· Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘. ™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È ı· ·ÔÁÚ·ÊÔ‡Ó Ì¤Ûˆ ÏËÚÂÍÔ˘Û›Ô˘, ı· ·Ó·˙ËÙÂ›Ù·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜ Î·È ÚfiÛÊ·ÙË ‚‚·›ˆÛË Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ÚÔÍÂÓÈ΋˜ ·Ú¯‹˜, Ë ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ÂΉÔı› ̤۷ ÛÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ·ÔÁÚ·Ê‹˜ Î·È ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÓ ˙ˆ‹, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë ÈÛ¯‡˜ ÙÔ˘ ÏËÚÂÍÔ˘Û›Ô˘ Î·È ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÌfiÓÈÌ· ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. °È· ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó›‰ËÛË ÙˆÓ Ú·ÙÙÔ̤ӈÓ, ı· ÚԂϤÂÙ·È Ë ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÚÔÛˆÚÈÓÔ‡ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·›ÙËÌ· ÙˆÓ

Û˘ÁÁÂÓÒÓ ÛÙȘ ∂ÈÙÚÔ¤˜ ∫·ıÔÚÈÛÌÔ‡ ∏ÏÈΛ·˜ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ˘ÔηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ‹ ı· ÔÚÈÛÙ› ‰ÈηÛÙÈÎfi˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿Ù˘ Ì ·fiÊ·ÛË ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ 122.000 Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙˆÓ ÂÓÙ·¯ı¤ÓÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ √Δ∂ Î·È ¢∂∏, ÚԂϤÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: °È· ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ √Δ∂ ı· ·ÎÔÏÔ˘ıËı› Ë ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ηٷÁÚ·Ê‹˜ Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ. °È· ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ Ù˘ ¢∂∏ Ë ·ÔÁÚ·Ê‹ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2012 ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô. ¢È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó 25 ·Ó·fiÁÚ·ÊÔÈ, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· Á›ÓÂÈ ‰È·ÎÔ‹ Û‡ÓÙ·Í˘. ΔÔ ›‰ÈÔ ı· Û˘Ì‚Â› Î·È ÁÈ· 260 ·Ó·fiÁÚ·ÊÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ÙˆÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ (Δ™∂∞¶°™√).

∂ıÂÏÔÓÙÈ΋ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›· Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ

¢‹ÌÔ˜ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘: ∂͈ڷ˚ÛÌfi˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ™∂ Â͈ڷ˚ÛÌfi ÙˆÓ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÚÔ¯ˆÚ› ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Ì ÙË ÌÂÁ¿ÏË ¤ÌÊ·ÛË Ó· ‰›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Áη˙fiÓ, ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ú·Û›ÓÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·È‰ÈÎÒÓ ¯·ÚÒÓ. ™ÙË ÃÏfiË Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ¶Ú·Û›ÓÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÍÂΛÓËÛ ‹‰Ë ÙÔ ÎÏ¿‰ÂÌ· ÙˆÓ ¯fiÚÙˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ· Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfiÙÂÚË ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Ú·Û›ÓÔ˘. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ú·Û›ÓÔ˘ Ô˘ ÙÔ ÔÌÔÚÊ·›ÓÔ˘Ó. ∞ÎfiÌË, ÛÙË ÃÏfiË Á›ÓÔÓÙ·È ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Ù˘ ·È‰È΋˜ ¯·Ú¿˜, οÙÈ ‚¤‚·È· Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· fiϘ ÙȘ ·È‰ÈΤ˜ ¯·Ú¤˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÂÓÒ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÔÚÈÛÙÈ΋ ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ï·ÛË Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Ï·Ù›·˜ Ù˘ ÃÏfi˘. ™ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠÁη˙fiÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ °Ú·ÌÌÈÎÔ‡ ÕÏÛÔ˘˜, ÂÓÒ ·fi Û‹ÌÂÚ· ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË Áη˙fiÓ Î·È ÛÙÔ ∫ÂÊ·Ïfi‚Ú˘ÛÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â›Ó·È ÈÔ ¿ÓÂÙË Î·È ˙ÂÛÙ‹ Ë „˘¯·ÁˆÁ›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ∞ÎfiÌ·, Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ÙÔ ªÈÎÚfi ¶ÂÚÈ‚ÔÏ¿ÎÈ Î·È ÙÔ ∫ÂÚ·Ì›‰È ı· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó Á‹Â‰Ô 5x5 ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÔÙÈÎfiÙÂÚË ¿ıÏËÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÂÓËϛΈÓ. ª¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Î·È ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Ï‹ÚË Âͤ-

● ™Â Â͈ڷ˚ÛÌfi ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ƒ‹Á·

ºÂÚ·›Ô˘ Ì ÙË ÌÂÁ¿ÏË ¤ÌÊ·ÛË Ó· ‰›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Áη˙fiÓ

ÏÈÍË. ∞fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ·Ú¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ·ÈÛıËÙÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∫·È ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ Ë ·Ú·Ï·‚‹ ÙÔ˘ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚÔ˘ Ô˘ ‹Ù·Ó ‰ˆÚ¿ ·fi ÙÔ ™À¢π™∞.

™‹ÌÂÚ· Ë ÂÙ‹ÛÈ· Û˘Ó¤Ï¢ÛË ‚ÈÔÌ˯¿ÓˆÓ

∂ıÂÏÔÓÙÈ΋ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›· √ ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∂ıÂÏÔÓÙÒÓ ∞ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ “∏ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë” Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 23 ª·˝Ô˘, ·fi ÙȘ 9:00 ¤ˆ˜ ÙȘ 13:00 ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›· ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ Â›Ó·È Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÙÚ¿Â˙·˜ ·›Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô˘

¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË ÌÂ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ Û ·›Ì· Î·È ÙˆÓ ÚÒÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ Û˘ÁÁÂÓÒÓ ÙÔ˘˜. ∂›Û˘ ÛÙËÓ fiÏË ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Î·È Ë Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÌÔÓ·¯ÈÎÒÓ ‰ËÌÔÙÒÓ Ô˘ ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È ÊÈÏÈÎÔ‡ Î·È Û˘ÁÁÂÓÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ·Ó·ÈÌ›· Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ·fi Ù· ·Ó¿ÏÔÁ· ΤÓÙÚ·. ΔË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·ÈÌÔÏË„›·˜ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ fiˆ˜ οı ÊÔÚ¿ Ë ÎÈÓËÙ‹ ÌÔÓ¿‰· ÙÔ˘ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Ì ÙÔ È·ÙÚÈÎfi Î·È ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘, ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·ÓfiÓˆÓ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ˘Á›·˜ ÙˆÓ ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ·›Ì·ÙÔ˜ Ì ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ Ë ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›· ·ÔÙÂÏ› ¤ÌÚ·ÎÙË ¯ÂÈÚÔÓÔÌ›· ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ÊÚÔÓÙ›‰·˜ Î·È ·Á¿˘ ÚÔ˜ ÙÔ Û˘Ó¿ÓıÚˆfi Ì·˜.

∂ÓË̤ڈÛË ÁÈ· ∞ÏÙÛ¯¿ÈÌÂÚ ∂›Û˘ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÓËÌÂÚˆÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÙË ÓfiÛÔ ∞ÏÙÛ¯¿ÈÌÂÚ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Ì ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÁÈ·ÙÚfi Ó¢ÚÔÏfiÁÔ-„˘¯›·ÙÚÔ Î. ∫. °¿ÙÔ.

™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ‹‰Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ªÓ‹Ì˘ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÔÓÙ·È Û ÂͤٷÛË. ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÂÓË̤ڈÛË ¤ÁÈÓ ÛÙÔ˘˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ Î·È ÙˆÓ ∫·Ó·Ï›ˆÓ.

∂ÎÎÏËÛÈÔÏÔÁ›· Î·È ∂ıÓÈÎÈÛÌfi˜ ÛÙË ÌÂÙ·ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÂÔ¯‹ ™À¡∂¢ƒπ√ Ì ı¤Ì· “∂ÎÎÏËÛÈÔÏÔÁ›· Î·È ∂ıÓÈÎÈÛÌfi˜ ÛÙË ÌÂÙ·ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÂÔ¯‹” , ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi ÙȘ 24 ¤ˆ˜ ÙȘ 27 ª·˝Ô˘, ÛÙÔ μfiÏÔ. ΔÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∞η‰ËÌ›· £ÂÔÏÔÁÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ Œ‰Ú· √Úıfi‰Ô͢ £ÂÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ Munster (°ÂÚÌ·Ó›·), ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· √Úıfi‰ÔÍˆÓ ™Ô˘‰ÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ Fordham (¡¤· ÀfiÚÎË, ∏.¶.∞.), ÙÔ ƒÔ˘Ì·ÓÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ¢ÈÔÚıfi‰Ô͈Ó, ¢ÈÔÌÔÏÔÁÈ·ÎÒÓ Î·È ¢È·ıÚËÛÎÂÈ·ÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ (INTER, Cluj-Napoca, ƒÔ˘Ì·Ó›·), ÙÔ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μÂÏÈÁÚ·‰›Ô˘ (™ÂÚ‚›·), ÙÔ μÈ‚ÏÈÎfi £ÂÔÏÔÁÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∞Ó‰Ú¤· (ªfiÛ¯·, ƒˆÛ›·), ÙËÓ √Úıfi‰ÔÍË ∞η‰ËÌ›· ÙÔ˘ Valamo (ºÈÓÏ·Ó‰›·) Î·È ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ºfiÚÔ˘Ì √Úıfi‰ÔÍˆÓ £ÂÔÏÔÁÈÎÒÓ ™¯ÔÏÒÓ (EFOST, μڢͤÏϘ).


M·ÁÓËÛ›· 20 ™Â Ê˘Ï¿ÎÈÛË 28 ÌËÓÒÓ ÁÈ· ÙÚÔ¯·›Ô ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· ™∂ Ê˘Ï¿ÎÈÛË 28 ÌËÓÒÓ Ì ÙÚÈÂÙ‹ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ηٷ‰ÈοÛÙËΠ·fi ÙÔ ΔÚÈÌÂϤ˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ ¤Ó·˜ 32¯ÚÔÓÔ˜ ·fi ÙË ™ÎÈ¿ıÔ ÁÈ· ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›· ·fi ·Ì¤ÏÂÈ·. ∫Ú›ıËΠ¤ÓÔ¯Ô˜ ˆ˜ ˘·›ÙÈÔ˜ ÚfiÎÏËÛ˘ ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·ÙÔ˜ fiÔ˘ ‚ڋΠÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ¤Ó·˜ 26¯ÚÔÓÔ˜ Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Î·ÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ, ÙÔ ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙȘ 6.30 ÙÔ Úˆ›, ÛÙȘ 5/9/2010, ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ, ÛÙÔ 2Ô ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘-∫Ô˘ÎÔ˘Ó·ÚÈÒÓ. √ 32¯ÚÔÓÔ˜ Ô‰ËÁÔ‡Û ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔ˜ ‰›Î˘ÎÏË ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ. Œ¯·Û fï˜ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯fi Ù˘ Î·È ÙÔ ‰›Î˘ÎÏÔ ÚÔÛ¤ÎÚÔ˘Û ÛÙË ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ›ÛÔ‰Ô ÓÂÔ·ÓÂÁÂÈÚfiÌÂÓ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‹Ù·Ó Ó· ÂÎÛÊÂÓ‰ÔÓÈÛÙ› ·fi ÙÔ ‰›Î˘ÎÏÔ Ô 26¯ÚÔÓÔ˜ Û˘ÓÂÈ‚¿Ù˘ Î·È Ó· ÎÙ˘‹ÛÂÈ Ì ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Û ÎÔÏfiÓ· ʈÙÈÛÌÔ‡. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‹Ù·Ó Ó· ˘ÔÛÙ› ‚·ÚȤ˜ ÎÚ·ÓÈÔÂÁÎÂÊ·ÏÈΤ˜ ηÎÒÛÂȘ Î·È Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ. √ ηٷ‰ÈηÛÙ›˜ ¿ÛÎËÛ ¤ÊÂÛË Î·Ù¿ Ù˘ ·ÔÊ¿Ûˆ˜.

√ÎÙÒ Ì‹Ó˜ ÁÈ· È·ÙÚÈ΋ ·ÚÔÛÂÍ›· Î·È ¯Ú¤Ë ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ™∂ Ê˘Ï¿ÎÈÛË ÔÎÙÒ ÌËÓÒÓ Ì ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÁÈ·

ۈ̷ÙÈ΋ ‚Ï¿‚Ë ·fi ·Ì¤ÏÂÈ· ηٷ‰ÈοÛÙËΠÁÈ·ÙÚfi˜ - Ì·ÈÂ˘Ù‹Ú·˜ - Á˘Ó·ÈÎÔÏfiÁÔ˜, ·fi ÙÔ ΔÚÈÌÂϤ˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘. ∏ ·fiÊ·ÛË ÂÏ‹ÊıË Î·Ù¿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ·fi ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ. ∂ÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ·ÎfiÌË Ì›· ˘fiıÂÛË Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û Û ȷÙÚÈÎfi Ï¿ıÔ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË. √ ηٷ‰ÈηÛÙ›˜ ¿ÛÎËÛ ¤ÊÂÛË Î·Ù¿ Ù˘ ·ÔÊ¿Ûˆ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Î·ÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ, ÛÙȘ 18 πÔ˘Ó›Ô˘ 2007, 52¯ÚÔÓË ˘Ô‚Ï‹ıËΠ۠¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË ÁÈ· ·Ê·›ÚÂÛË Î‡ÛÙ˘ ˆÔı‹Î˘. ∏ ·ÛıÂÓ‹˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â¤Ì‚·ÛË ¿Ú¯ÈÛ ӷ ¤¯ÂÈ ‰È¿ÊÔÚ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Î·È ÂÓԯϋÛÂȘ. ∞¢ı‡ÓıËΠÛÙÔ ÁÈ·ÙÚfi, fï˜ ÂΛÓÔ˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ÙËÓ Î·ıËÛ‡¯·˙Â. ŸÌˆ˜ Ù· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Á›ÓÔÓÙ·Ó ÂÓÙÔÓfiÙÂÚ· Î·È ÂÓÔ¯ÏËÙÈÎfiÙÂÚ· Î·È ¤ÙÛÈ Ë Á˘Ó·›Î· Â¤ÌÂÈÓ ˆ˜ Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ ‰ÂÓ ÙËÓ Â›¯Â ÚÔÛ¤ÍÂÈ ÛÙËÓ Â¤Ì‚·ÛË. ∂Í ÙˆÓ Û˘Ó¯ÒÓ Î·È ¤ÓÙÔÓˆÓ ÂÓԯϋÛˆÓ, ÛÙȘ 26/6/2007, Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â¤Ì‚·ÛË, Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÛÙ›ÏÂÈ ÙËÓ ·ÛıÂÓ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÁÈ· ˘Ô‚ÔÏ‹ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ. ∂Λ ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ Ë Á˘Ó·›Î· ˘¤ÛÙË ÔÍ›· ÂÚÈÙÔÓ›Ùȉ· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ë Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ Ù˘, fiˆ˜ ηٷ٤ıËÎÂ Î·È ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ·ÎÚÔ·Ì·ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, ›¯Â ÎÚÈı› ÛÔ‚·Ú‹. √ ÁÈ·ÙÚfi˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Â›¯Â οÓÂÈ fi,ÙÈ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË, ·ÚÓ‹ıËΠ·Ì¤ÏÂÈ· Î·È ·ÚÔÛÂÍ›· Î·È ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚÔ‚ÏÂÊı› ÂÈÏÔ΋ ·fi Ù¤ÙÔÈ· Â¤Ì‚·ÛË. ΔÂÏÈο ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›·, ÙÔ˘ Â¤‚·Ï ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÔÈÓ‹ Ì ·Ó·ÛÙÔÏ‹. ∂›Û˘, ÛÂ Ê˘Ï¿ÎÈÛË ÔÎÙÒ ÌËÓÒÓ Ì ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ηٷ‰ÈοÛÙËΠ·fi ÙÔ ∞˘ÙfiʈÚÔ ΔÚÈÌÂϤ˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ ¤Ó·˜ 42¯ÚÔÓÔ˜ ¤ÌÔÚÔ˜, Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂÎÎÚÂÌ› ¤ÓÙ·ÏÌ· Û‡ÏÏ˄˘ ÁÈ· ÔÊÂÈÏ‹ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÔÛÔ‡ 97.435,91 ¢ÚÒ. √ 42¯ÚÔÓÔ˜ ›¯Â ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ·˘ıfiÚÌËÙ· ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Û·Ó ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù· Û‡ÏÏ˄˘. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË Î·È Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ÁÈ· Ù· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ. √ 42¯ÚÔÓÔ˜ ¤ÌÔÚÔ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ηٷ‚¿ÏÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ÔÊÂÈϤ˜ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 97.435,91 ¢ÚÒ. ∫·ÙËÁÔÚÂ›Ù·È ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 25 ÙÔ˘ ¡. 1882/90, fiˆ˜ ϤÔÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 3 ·Ú. 1 ÙÔ˘ ¡. 3943/11 “ªË ηٷ‚ÔÏ‹ ¯ÚÂÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ” . ¶·Ú·¤ÌÊıËΠÛÙÔ ∞˘ÙfiʈÚÔ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·‰ÈοÛÙËΠ̠·Ó·ÛÙÔÏ‹ Û ÔÎÙ¿ÌËÓË Ê˘Ï¿ÎÈÛË. ÕÛÎËÛ ¤ÊÂÛË Î·Ù¿ Ù˘ ·ÔÊ¿Ûˆ˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ fiϘ ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÊÂÈÏÂÙÒÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ Ô˘Û›· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó οÔÈÔ Ú·ÎÙÈÎfi ·ÓÙ›ÎÚÈÛÌ· ÁÈ· Ù· ‰ËÌfiÛÈ· Ù·Ì›·. ∫·Ó›˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Î·Ù·‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ÔÊÂÈÏ‹, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù·, ÂÓÒ Ë ÔÈÓÈ΋ ÙÈ̈ڛ· ‰ÂÓ ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÔÊÂÈϤÙ˜ Ó· ‚ÚÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ¯Ú‹Ì·Ù·. ŸÏ˜ ÔÈ Î·Ù·‰›Î˜ Â›Ó·È Ì ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ. ÕÚ· ÛÙËÓ Ô˘Û›· ·Ï¿ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Î·È ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ÙÔ... ÔÈÓÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ÔÊÂÈϤÙË Î·È ÌÂÚÈÎÔ› Ì‹Ó˜ Ê˘Ï¿ÎÈÛË...

T∂Δ∞ƒΔ∏ 23 ª∞´√À 2012

∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ٷ ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›·

ΔÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¶·È‰ÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ

Δ

Ô ∂ÏÏËÓÈÎfi ¶·È‰ÈÎfi ªÔ˘Û›Ô, ÌÂÙ¿ ·fi ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “∏ ™ÎÈ¿ıÔ˜” , Ù·Íȉ‡ÂÈ ÁÈ· 2Ë Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ Ì ÙË ÌÔ˘ÛÂÈÔÛ΢‹ “∞ӷ΢ÎψÚ¿ÁÌ·Ù·” Î·È ÙȘ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.

™ÙȘ 21 Î·È 22 ª·˝Ô˘ ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¶·È‰ÈÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÙÔ 1Ô Î·È ÙÔ 2Ô ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ™ÙÔ 1Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· “To ¯·ÚÙ› Î·È Ë ·Ó·Î‡Îψۋ ÙÔ˘” Î·È “√ÈÎfiÔÏȘ” . ™ÙÔ ÚÒÙÔ Ù· ·È‰È¿ ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÊÙÈ¿¯ÓÂÙ·È ÙÔ ¯·ÚÙ› Î·È Â˘·ÈÛıËÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ÙÚfiÔ˘˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ‹˜ ÙÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÙËÓ ·Í›· Î·È ÙË ¯Ú‹ÛË “¿¯ÚËÛÙÔ˘” ¯·ÚÙÈÔ‡, .¯. ÔÈ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı›. Δ¤ÏÔ˜, ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ·Ó·Î˘Îψ̤ÓÔ ¯·ÚÙ›. ΔÔ “√ÈÎfiÔÏȘ” Â›Ó·È ¤Ó· Âȉ·¤‰ÈÔ ·È¯Ó›‰È, fiÔ˘ Ù· ·È‰È¿ ¢·ÈÛıËÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜. ™ÙÔ 2Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi fiÔ˘ ¤ÚÛÈ Â›¯Â Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë Â›ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· “Δ¤¯ÓË ·fi ÛÎÔ˘›‰È·” Î·È “¶ÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰ÂÈ ÙÔÓ ∫Ï‹ÊË;” . ™ÙÔ ÚÒÙÔ Ù· ·È‰È¿ Û˘ÏϤÁÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· “¿¯ÚËÛÙ·” ·ÓÙÈ-

ΛÌÂÓ·, ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ˘ÏÈο Î·È ·ÊÔ‡ ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ, ÂÌÓ¤ÔÓÙ·È ·fi ·˘Ù¿ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤-

¯ÓËÌ·. Δ¤ÏÔ˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “¶ÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰ÂÈ ÙÔÓ ∫Ï‹ÊË;” Ù· ·È‰È¿ ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ó Ù· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, Ù· ÔÔ›· ÛËÌ¿‰Â„·Ó ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË

Ì·˜ ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙˆÓ ·ÈÒÓˆÓ, ̤۷ ·fi ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ÛÙÔ›¯ÈÛ˘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ Ù˘ Á˘ (ÙÔ˘ ∫Ï‹ÊË). ™˘ÓÔÏÈο

¿Óˆ ·fi 300 ·È‰È¿ ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ΔÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¶·È‰ÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô Â›Ó·È ¤Ó· ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎfi ۈ̷Ù›Ô, ÎÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, Ô˘ ȉڇıËΠÙÔ 1987 ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ·fi ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ó¤ˆÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ. √ ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¶·È‰ÈÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ Â›Ó·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ù· ·È‰È¿ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó fiÏÔ ÙÔ˘˜ ÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi, ÒÛÙ ӷ Á›ÓÔ˘Ó Ôϛ٘ Ì ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË Î·È Û‚·ÛÌfi ÛÙËÓ ·ÙÔÌÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ΔÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¶·È‰ÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô Â›Ó·È ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ˆ˜ ¡.¶.π.¢. Î·È Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ¤Ó· ·fi Ù· 100 ÂÚ›Ô˘ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∂›Ó·È ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ªÔ˘Û›ˆÓ (ICOM) Î·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¶·È‰ÈÎÒÓ ªÔ˘Û›ˆÓ HANDS ON! EUROPE. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ Â›Ó·È Ó· ‚ÔËı¿ Ù· ·È‰È¿ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó Î·È Ó· ¯·ÚÔ‡Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì¤Û· ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ˙Ô˘Ó.

™‡ÏÏË„Ë ¤ÓÙ ·ÙfïÓ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰‡Ô ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡

∂Í·ÚıÚÒıËΠ·Îψ̷ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ‰È·Î›ÓËÛ˘ η˘Û›ÌˆÓ ∏ ™À™Δ∏ª∞Δπ∫∏ ·Ú·ÎÔ-

ÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Î·È Ë ¤Ú¢ӷ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙË Û‡ÏÏË„Ë ¤ÓÙ ·ÙfïÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ê¤ÚÔÓÙ·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Û ·Îψ̷ ‰È·Î›ÓËÛ˘ η˘Û›ÌˆÓ ·fi ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Û ȉÈÒÙ˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ·. ¢‡Ô ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ Â›Ó·È ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› ÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙÔ‡ Î·È ¤Ó·˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Ù˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜. ∏ ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ, ÁÈÓfiÙ·Ó Û ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ Î·È ‚·Ú¤ÏÈ· Û ·ÁÚfiÎÙËÌ· ‹ Û ȉȈÙÈο ‚˘ÙÈÔÊfiÚ· η˘Û›ÌˆÓ ̤۷ Û ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ √ÌÔÚÊÔ¯ÒÚÈ §¿ÚÈÛ·˜. ∞ÎfiÌË ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ¿Óˆ ·fi 45.000 Ï›ÙÚ· η˘Û›ÌˆÓ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÎÈÓËı› ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Û‡Ìʈӷ Î·È Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÚÔ¯ı¤˜ ¢Â˘Ù¤Ú· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ÂÓÙÔ›ÛÙËΠÂ’ ·˘ÙÔÊÒÚˆ Ô‰ËÁfi˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡ ‚˘ÙÈÔÊfiÚÔ˘ Ó· ÌÂÙ·ÁÁ›˙ÂÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ï›ÙÚ· η˘Û›ÌˆÓ Û ȉȈÙÈÎfi ‚˘ÙÈÔÊfiÚÔ. °È· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ·˘Ù‹, Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Û˘ÓÔÏÈο ¤ÓÙ ̤ÏË ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰‡Ô ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ™ÙÚ·ÙÔ‡ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÈ΋˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ·ÁˆÁÔ‡ η˘Û›ÌˆÓ ÙÔ˘ °∂™ Î·È ÂÓfi˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ §fi¯Ô˘ ¢ÈÔÈ΋Ûˆ˜ Ù˘ ªÔÓ¿‰·˜, ¤Ó·˜ 60¯ÚÔÓÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Ù˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜, ηıÒ˜ Î·È ‰‡Ô ȉÈÒÙ˜, ËÏÈΛ·˜ 42 Î·È 66 ÂÙÒÓ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¤Ó·˜ Ú·ÙËÚÈÔ‡¯Ô˜ η˘Û›ÌˆÓ Î·È ¤Ó·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∏ ˘fiıÂÛË ¿Ú¯ÈÛ ӷ ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿Ù·È ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô 15Óı‹ÌÂÚÔ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ·Ú·Û¯¤ıËÎ·Ó ÛÙËÓ Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ §¿ÚÈÛ·˜

ÁÈ· ·Ú¿ÓÔÌË ‰È·Î›ÓËÛË Î·˘Û›ÌˆÓ ÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙÔ‡ ÚÔ˜ ȉÈÒÙ˜ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡ ‚˘ÙÈÔÊfiÚÔ˘. ∞fi ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËηÓ, ·ÚÔ˘Û›· ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈÎÔ‡ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡, ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙˆÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ, ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÌÂÙ¿ÁÁÈÛ˘ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ Î·È ÛÙȘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ Ú·ÙËÚ›ˆÓ, ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı›: * À¤ÚÁÂÈ· ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ (ÛÙÔ ·ÁÚfiÎÙËÌ· ÙÔ˘ √ÌÔÚÊÔ¯ˆÚ›Ô˘), ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 8.400 Ï›ÙÚˆÓ, Ë ÔÔ›· ‹Ù·Ó ÁÂÌ¿ÙË Ì η‡ÛÈÌ· (ÂÙڤϷÈÔ). * ¢‡Ô ‚˘ÙÈÔÊfiÚ·, Ù· ÔÔ›· ÂÚÈ›¯·Ó Û˘ÓÔÏÈο 4.600 Ï›ÙÚ· Ù‹ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· η˘Û›ÌÔ˘. ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ·ÒÏÂÈ· Êfi* ªÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·fi ‚·Ú¤- ÚˆÓ, ‰·ÛÌÒÓ Î·È ÏÔÈÒÓ ÂÈ‚·ÏÈ· ·Ôı‹Î¢Û˘ η˘Û›ÌˆÓ, ÂÎ Ú‡ÓÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ οÔÈ· Â›Ó·È ÁÂÌ¿- √È Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ı· Ô‰ËÁËÙ· Ì ÂÙڤϷÈÔ. ıÔ‡Ó ÛÙÔÓ Î. ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· * ΔÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 4.590 ¢ÚÒ Û˘ÓÔÏÈο. * ŒÓ· πà ÊÔÚÙËÁfi Î·È ¤Ó· πÃ∂ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ŸÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, η‡ÛÈÌ· Î·È Ô¯‹Ì·Ù· (ÏËÓ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜) ¤¯Ô˘Ó ηٷۯÂı›. ∞fi Ù· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÛÙÔȯ›· ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Ë ·Í›· ÙÔ˘ ·Ú¿ÓÔÌ· ‰È·ÎÈÓËı¤ÓÙÔ˜ η˘Û›Δ∏§. ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™: ÌÔ˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙȘ 66.000 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ‰È·Ê˘ÁfiÓÙˆÓ ÊfiÚˆÓ, ‰·ÛÌÒÓ Î·È ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂˆÓ ÍÂÂÚÓ¿ ÙȘ 42.000 ¢ÚÒ. ∞fi ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· ÎÏÈÌ¿ÎÈ· Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ‰ÈÂÚ¢ÓÒÓÙ·È Ù· ·Ú·ÛÙ·ÙÈο, ‚È‚Ï›· Î·È ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ Î·È ÙˆÓ È‰ÈˆÙÒÓ Ú·ÙËÚÈÔ‡¯ˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÎ·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ Â‡ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰È·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ÔÛÔ-

¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ §¿ÚÈÛ·˜. √È Î·ÙËÁÔڛ˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ·ÊÔÚÔ‡Ó, ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË, Ù· ·‰È΋̷ٷ Ù˘ ˘ÂÍ·›ÚÂÛ˘ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·, Ù˘ ·Ú¿‚·Û˘ ηı‹ÎÔÓÙÔ˜, Ù˘ ·-

Ô‰Ô¯‹˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Î·È ÙÂψÓÂÈ·ÎÔ‡ ÎÒ‰Èη Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ‰È·Î›ÓËÛË Î·È ÂÌÔÚ›· η˘Û›ÌˆÓ.

°È· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÂÛÙ›·Û˘

6970460214


M·ÁÓËÛ›· 21

T∂Δ∞ƒΔ∏ 23 ª∞´√À 2012

∞fi ¯ı˜ ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· Ù· ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙË °ÂˆÔÓÈ΋

£ÂÙÈΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ π¯ı˘ÔÏÔÁ›·˜

ª

 ÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ Ó· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈΤ˜, ȉ›ˆ˜ ÛÙÔÓ fiÏÔ Î·È ÈÔ ‰˘Ó·ÌÈο ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓÔ ÙÔ̤·, ÙˆÓ ˘‰·ÙÔηÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ, ÙÔ ΔÌ‹Ì· °ÂˆÔÓ›·˜ π¯ı˘ÔÏÔÁ›·˜ Î·È À‰¿ÙÈÓÔ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈfiÚÙ·Û ¯ı˜ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ‰¤Î· ¯ÚfiÓˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÁÔÚ‡ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ °¿Ó‰Ë˜ Î. ∫. μ·Ì‚·Î¿ Û Â›ÙÈÌÔ ‰È‰¿ÎÙÔÚ· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

√È ÂÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Î·È Û‹ÌÂÚ· Ì ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙË °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ Û¯ÔÏ›ˆÓ, fiÔ˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÁÓÒÛ˘ Î·È ¤Ú¢ӷ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È fiÛÙÂÚ Ì ÂÚ¢ÓËÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ. ∏ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ °ÂˆÔÓÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ·ÚÔ˘Û›· ·ÚÎÂÙÒÓ ·ÙfïÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ·Ó·ÁÔÚ‡ÙËΠ۠Â›ÙÈÌÔ˜ ‰È‰¿ÎÙÔÚ·˜ Ô Î. ∫. μ·Ì‚·Î¿˜ Ì ·ÍÈfiÏÔÁË ·Î·‰ËÌ·˚΋ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ °¿Ó‰Ë˜ ÛÙÔ μ¤ÏÁÈÔ Î·È ÔÏϤ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Û ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· ·ÏÈ›·˜ ÂÎÚÔÛˆÒÓÙ·˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √ Î. μ·Ì‚·Î¿˜ Ì Âȉ›Î¢ÛË ÛÙË £·Ï¿ÛÛÈ· μÈÔÏÔÁ›· ‹Ù·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó Ì ٷ ı¤Ì·Ù· ÙˆÓ ˘‰·ÙÔηÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ, ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ó¤Ô˘˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ·˘Ùfi. √ ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘„ ÙË Û˘ÁΛÓËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ô˘ ÙÔ˘ ¤Î·Ó ÙÔ ΔÌ‹Ì· ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Î·ıÔÚÈÛÙÈο ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ù˘ π¯ı˘ÔÏÔÁ›·˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜, ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ηıËÁËÙ‹˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ μ·Ê›‰Ë˜, ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ ÚÔÊ›Ï ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÚfiÛÊ·Ù˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ô˘ ÙÔ Î·Ù·Ù¿ÛÛÔ˘Ó Û ÌÈ· ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÚÔÔÙÈ΋ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ˘ Ì ˙ËÙ‹Ì·Ù· fiˆ˜ Ù˘ ȯı˘ÔÏÔÁ›·˜, Ù˘ ˘‰ÚÔ‚ÈÔÏÔÁ›·˜, ÙˆÓ ˘‰·ÙÔηÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ, Ù˘ ˆÎ·ÓÔÁÚ·Ê›·˜, Ù˘ ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘ ·ÏÈÂ˘Ì¿ÙˆÓ, Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ˘‰·ÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Ù˘ ı·Ï¿ÛÛÈ·˜ ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜, ÙÔ˘ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ, Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÙÚÔʛ̈Ó. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ ΔÌ‹Ì· π¯ı˘ÔÏÔÁ›·˜ ȉڇıËÎÂ Î·È ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ÙÔ 2000, ÂÓÒ ÔÈ ÚÒÙÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ ˘‹ÚÍ·Ó ÙÔ 2005. ¶Ï¤ÔÓ ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ ÚÔÙ˘¯È·ÎÒÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û˘ÓÔÏÈο ÛÙÔ˘˜ 118, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È 114 ·fiÊÔÈÙÔÈ ·fi ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÔÈ ÚÔÙ˘¯È·ÎÔ› ÊÔÈÙËÙ¤˜ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ 302, ÔÈ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ› ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÙÔ˘˜ 38 Î·È ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ‰È‰¿ÎÙÔÚ˜ ÛÙÔ˘˜ 19. √ Î. μ·Ê›‰Ë˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ÙÔ ΔÌ‹Ì· °ÂˆÔÓ›·˜ π¯ı˘ÔÏÔÁ›·˜ Â›Ó·È ÙÔ ÌÔ-

Ó·‰ÈÎfi ÂÓÙ·ÂÙÔ‡˜ ÊÔ›ÙËÛ˘ Ô˘ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ·˘Ù¿ Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓË Û˘Ó¿ÊÂÈ· Ù˘ ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ ·fi ÙÔ ∞™∂¶, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÒÓ ÁÈ· ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ·. ∞ÎfiÌË Ô Î. μ·Ê›‰Ë˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ ΔÌ‹Ì· ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ Ôχ ˘„ËÏfi ·ÚÈıÌfi ‰ËÌÔÛȇÛÂˆÓ ·Ó¿ ̤ÏÔ˜ ¢∂¶, ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ì ‰È¿ÊÔÚ· ∂Ú¢ÓËÙÈο ∫¤ÓÙÚ·. ∂›Û˘ ÛËÌ›ˆÛ ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ΔÌ‹Ì·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÈÛÚÔ¤˜ ̤ۈ ÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÔÈ Ôԛ˜ ‚¤‚·È· Â›Ó·È ÔχÙÈ̘ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ™ÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ ·ÔÚÚfiÊËÛ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ùfi-

ÓÈÛ ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜, ȉ›ˆ˜ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ˘‰·ÙÔηÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ ÔÈ Ôԛ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‰Â‡ÙÂÚË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÍ·ÁˆÁÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÌÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÂÙ‹ÛÈÔ Ù˙›ÚÔ 405 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ∂›Û˘ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ·ÏÈ›·˜ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ∂ÓÔًوÓ, fiÔ˘ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ηıÒ˜ Î·È Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ÂÚ¢ÓËÙÈο ΤÓÙÚ·. ª¿ÏÈÛÙ· Ô ¯ÒÚÔ˜ Ù˘ ÂÎÙÚÔÊ‹˜ „·ÚÈÒÓ ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È ϤÔÓ Î·È Ì ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‡„Ô˘˜ 30,6 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. ∏ Â¤Ó‰˘ÛË ÁÈ· ˘‰·ÙÔηÏÏȤÚÁÂȘ ·ÊÔÚ¿ ÙfiÛÔ ÙËÓ ϤÔÓ ‰È·‰Â‰Ô̤ÓË ÂÎÙÚÔÊ‹ ÂȉÒÓ, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ÙÛÈÔ‡Ú·, ÙÔ Ï·‚Ú¿ÎÈ, Ë ¤ÛÙÚÔÊ· Î·È Ù· ̇‰È·, fiÛÔ Î·È ¿ÏÏ· ›‰Ë Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó Î·Ï¤˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÂÌÔÚ›·˜ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηÏÏÈÂÚÁËıÔ‡Ó, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë Û˘Ó·ÁÚ›‰·, Ë ÁÏÒÛÛ·, ÙÔ Ê·ÁÎÚ›, ÙÔ Ì·ÁÈ¿ÙÈÎÔ, ÙÔ Î·ÏοÓÈ, ÙÔ Ì˘Ù¿ÎÈ, ÙÔ Ï˘ıÚ›ÓÈ, Ô Û·ÚÁfi˜, Ë

ÌÔ˘ÚÌÔ‡Ú·, ÙÔ ÌÂÏ·ÓÔ‡ÚÈ, Ô ÚÔÊfi˜, Ô ÎÚ·ÓÈfi˜ Î·È ÙÔ Ì˘ÏÔÎfiÈ. ª¿ÏÈÛÙ·, Ë ˘‰·ÙÔηÏÏÈÂÚÁËÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó‰˘·ÛÙ› Î·È Ì ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ‹ ·ÁÚÔÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ΔÔ Ì¤ÛÔ ¿ÁÈÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÌÈ·˜ ψً˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ȯı˘ÔηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ (ı·Ï¿ÛÛÈ·˜ ¤ÎÙ·Û˘ 10 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÙ‹ÛÈ·˜ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ 150 ÙfiÓˆÓ), Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ψÙfi ÂÍÔÏÈÛÌfi, ÌÔÚ› Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi 300.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÔÛÙÚ·ÎÔηÏÏȤÚÁÂÈ· Î·È ÂÛÙÚÔÊÔηÏÏȤÚÁÂÈ· Î·È ÌÔÚ› Ó· Êı¿ÛÂÈ ÙȘ 550.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ȯı˘ÔηÏÏȤÚÁÂÈ·. ΔÔ ı¤Ì· “¶·È‰Â›· Î·È ÎÚ›ÛË” ·Ó¤Ù˘Í ¯ı˜ Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ π¯ı˘ÔÏÔÁ›·˜ ÂÎÚÔÛˆÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë Î. μ·ÚıÔÏÔÌ·›Ô. √ ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ ¶·È‰Â›· “ÌÔÓ·‰È΋ ÂÏ›‰·, ·ÏÏ¿ Î·È ·Ó›Û¯˘ÚÔ fiÏÔ ·ÏËıÈÓ‹˜ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘” . ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ÂÚȤÁÚ·„ ÙËÓ ·ıÔÁ¤ÓÂÈ· Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜: “ŸÙ·Ó Â› ÙÚÂȘ ‰ÂηÂٛ˜ ·ÏÏ¿˙·ÌÂ Î·È Í·Ó·ÏÏ¿˙·Ì ٷ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ÂÈÙÚ¤·ÌÂ, ÔÈ ¯ÒÚÔÈ Ù˘ ÛÔ˘‰‹˜ Ó· ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û ·Ú¤Ó˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ÚÔÁ˘ÌÓ·ÛÌ¿ÙˆÓ, Ô‡Ù ¯ÚfiÓÔ˜, Ô‡Ù ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÂÚ›ÛÛ„·Ó ÁÈ· ÌÈ· ÛÔ‚·Ú‹ Û˘˙‹ÙËÛË Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÙÈ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, Ì ÙÈ ‰È‰¿ÁÌ·Ù·, ıÂÙÈο Î·È ·ÚÓËÙÈο Ì¿˜ ÚÔ›ÎÈÛ ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· ÙÚÈÒÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ, ÙÈ Î·ıÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Ì·˜, ÙÈ ÓÔËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜, Ò˜ ı· Ì¿ıÔ˘Ì ӷ Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘ÌÂ, Ó· Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙÂ, Ó· ÛÙËÚ›˙Ô˘ÌÂ Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ... ÂÌ›˜ ‹Ì·ÛÙ·Ó Ô˘ ·ÔıÂÒÛ·Ì ÙË ÌÂÙÚÈfiÙËÙ·, ÛÙÈÁÌ·Ù›Û·Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·Ó‡ÚÂÛ˘ ÙˆÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÒÓ ÚÔÛfiÓÙˆÓ Î·È ·‰È·ÊÔÚ‹Û·Ì ÁÈ· ‰È·‰Èηۛ˜ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ ‰ÂÍÈÔًوÓ. ª·˜ ·ÓÈÎÔ‚¿ÏÏÂÈ ÌÈ· ÓÂÔÏ·›·, Ô˘ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ Ó· ÂÎÙÈÌ¿, Ô˘ ¤Ì·ı ÌfiÓÔ Ó· ·Á¯ÒÓÂÙ·È, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ Ù·Í›‰È ÁÈ· ÙËÓ πı¿ÎË Ù˘ ÁÓÒÛ˘, ÌÈ· ÓÂÔÏ·›· ‚¤‚·ÈË, ˆ˜ ÌÈ· ηϋ ÁÓˆÚÈÌ›· Â›Ó·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎfi, ÂÌ›˜ fï˜ ‹Ì·ÛÙ·Ó Ô˘ ‰·ÈÌÔÓÔÔÈ‹Û·Ì ÙË Ï¤ÍË “fiÚÈ·” Î·È ÙË Ï¤ÍË “Û‚·ÛÌfi˜” , ÎÏËÚÔÓÔÌÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÁÂÓÈ¿ ÙËÓ ÈÛfi‚È· ÂÊË‚È΋ Ì·˜ ·ÓˆÚÈÌfiÙËÙ· Ó· ı¤ÏÔ˘Ì ٷ ¿ÓÙ·, ÙÒÚ· Î·È ‰ˆÚ¿Ó, Î·È ·fi ÎfiÛÙÔ˜ Î·È ·fi ÎfiÔ. ΔÔ Î¿ı ÂÌfi‰ÈÔ ÛÙÔ “ı¤Ïˆ” Ì·˜ ¤ÁÈÓ ¯ıÚfi˜, Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ÂÍÔÏÔıÚ¢Ù›...” .

XˆÚ›˜ ÌÂÙ·‰ÔÙÈÎfi ÓfiÛËÌ· Û‡Ìʈӷ Ì ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙÔ BfiÏÔ

™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÂΉȉfiÌÂÓ˜ ·ÏÏÔ‰·¤˜ Δ∂™™∂ƒπ™ ·ÏÏÔ‰·¤˜ ÈÂÚfi‰Ô˘-

Ϙ Ô˘ ÂΉ›‰ÔÓÙ·Ó ·Ú¿ÓÔÌ· Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ μfiÏÔ˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡Ó Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, ·Ó Î·È ÙÔ ·‰›ÎËÌ· Â›Ó·È Û ‚·ıÌfi Ù·›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È Û¯Â‰fiÓ ‰ÂÓ ÙÈ̈Ú›ٷÈ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È Â›Û˘ fiÙÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ·fi ÙȘ ¤Á¯ÚˆÌ˜ ·ÏÏÔ‰·¤˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷı¤ÛÂÈ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ·Û‡ÏÔ˘. ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜, fiˆ˜ ˙ËÙ‹ıËΠ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ÀÁ›·˜, fiÙ·Ó Á›ÓÔÓÙ·È Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ÂΉȉfiÌÂÓˆÓ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û ¤ÏÂÁ¯Ô ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› ·Ó Ù˘¯fiÓ ¿Û¯Ô˘Ó ·fi ÌÂÙ·‰ÔÙÈÎfi ÓfiÛËÌ·. ŒÙÛÈ ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÈÂÚfi‰Ô˘Ï˜, ÔÈ Ôԛ˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó Û ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ

·fi Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ÙÔ˘ ∫∂§¶¡√, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ‰ÂÓ ‰È·ÈÛÙÒıËΠӷ ¿Û¯Ô˘Ó ·fi οÔÈÔ ÏÔÈÌ҉˜ ÓfiÛËÌ·. ¶ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔÛÔÈ‹ıËΠÙÔÓ “ÂÏ¿ÙË” ˙‹ÙËÛ ӷ Û˘Ó¢ÚÂı› ÂÚˆÙÈο Ì·˙› ÙÔ˘˜, ¤Ó·ÓÙÈ ÔÛÔ‡ 50 ¢ÚÒ. √È ÙÚÂȘ ·fi ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ·fi ÙË ¡ÈÁËÚ›· ËÏÈΛ·˜ 32, 32, 25 ÂÙÒÓ ÂÓÒ Ì›· 31 ÂÙÒÓ ·fi ÙË °Î¿Ó·. ™Â ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ 32¯ÚÔÓ˘ ˘ËÎfiÔ˘ ¡ÈÁËÚ›·˜ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ “ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜” ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÛÙÂÚÂ›Ù·È ÓÔÌÈÌÔÔÈËÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Î·È ÂÎÎÚÂÌ› Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ Û¯ÂÙÈÎfi ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ̤ÙÚÔ. √È ¿ÏϘ ·Ê¤ıËηÓ, ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ÂχıÂÚ˜.

™‡ÏÏË„Ë ÁÈ· Ó·ÚΈÙÈο ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Û˘-

ÓÂÏ‹ÊıË ÛÙÔ μfiÏÔ ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¢π.∞™. Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ 32¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜ ÁÈ· ηÙÔ¯‹ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¤ÏÂÁ¯Ô Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¢π.∞™. Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ· ‚Ú¤ıËÎÂ Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËΠÔÛfiÙËÙ· ËÚˆ›Ó˘, ÌÂÈÎÙÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ 0,4 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ, Û ӿÈÏÔÓ Û˘Û΢·Û›·. Ÿˆ˜ ÚԤ΢„ ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¤Ú¢ӷ, Ô Û˘ÏÏËÊı›˜, ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ì ‰›Î˘ÎÏÔ ÌÔÙÔÔ‰‹Ï·ÙÔ, ÚÔ 20Ë̤ÚÔ˘ ›¯Â ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ ÙËÓ ÙÛ¿ÓÙ· 26¯ÚÔÓ˘ Ë̉·‹˜ Ô˘ ÂÚÈ›¯Â ¤Ó· ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ, ‰‡Ô ÔÚÙÔÊfiÏÈ·, ÌÈÎÚfi ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ÚÔÛˆÈο Ù˘ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. √ ‰Ú¿ÛÙ˘ ·Ú·¤Ì-

ÊıËΠ۠‰›ÎË.

™‡ÏÏË„Ë ÁÈ· CD ™ÙËÓ ∂Ï·ÛÛfiÓ·, Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜, ¤Ó·˜ 26¯ÚÔÓÔ˜ ·ÏÏÔ‰·fi˜ ˘‹ÎÔÔ˜ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó, ÁÈ· ηÙÔ¯‹ Ï·ÛÙÒÓ - ÎÏ„›Ù˘ˆÓ „ËÊÈ·ÎÒÓ ‰›ÛÎˆÓ (CDDVD) Î·È ·Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ ¶ÂÚ› ∞ÏÏÔ‰·ÒÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘, ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ· ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó 189 ÎÏ„›Ù˘ÔÈ „ËÊÈ·ÎÔ› ‰›ÛÎÔÈ (CD) Î·È 62 ÎÏ„›Ù˘ÔÈ ÔÙÈÎÔ› „ËÊÈ·ÎÔ› ‰›ÛÎÔÈ (DVD), ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰È¤ıÂÙ ÚÔ˜ ÒÏËÛË Ï·ÓÔ‰›ˆ˜. O Û˘ÏÏËÊı›˜ ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·Ó Ù·ÍȉȈÙÈÎÒÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ o ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÂÈÛ¤ÏıÂÈ Î·È ·Ú¤ÌÂÈÓ ·Ú¿ÓÔÌ· ÛÙË ¯ÒÚ·. £· Ô‰ËÁËı›

ÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÂÏ·ı›.

√ ∫. ¶Ô˘Ï¿Î˘ ÁÈ· ÙË Ï›ÛÙ· ÁÈ· ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ™∂ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô Î. ∫ÒÛÙ·˜ ¶Ô˘Ï¿Î˘, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ¶.°. ™À¡ ∫∞π ™À.ƒπ∑.∞., ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ™Àƒπ∑∞-∂∫ª ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: “ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù˘¯ı› ÌÈ· ·Ú·ÔÏÈÙÈ΋ ÊÈÏÔÏÔÁ›· ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÌϤÎÂÙ·È Î·È ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÌÔ˘. ∞Ó˘fiÛٷٷ Û¯fiÏÈ· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ë Ï›ÛÙ· Ô˘ ı· ηٷÚÙÈÛÙ› ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ ™À.ƒπ∑.∞ - ∂.∫.ª., ÛÙȘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È ‰ÂÓ ı· Û‚·ÛÙ› ÙË ‚Ô‡ÏËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ Ì·˜ Ù›ÌËÛ·Ó Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 6˘ ª·˝Ô˘. ∏ ·Ô˘Û›· ÌÔ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, fiϘ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÌÔ˘ Û ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÙÔ˘ ™À¡∞™¶π™ª√À Î·È ÙÔ˘ ™À.ƒπ∑.∞., ‰ÂÓ ÌÔ˘ Â¤ÙÚ„·Ó Ó· ¤¯ˆ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ·Ó·ÊÔÚÒÓ ·˘ÙÒÓ. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ fï˜ ÂÎÔÌ‹ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ª¿ÎË £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ÛÙÔ ƒ¿‰ÈÔ μ∂ƒ∞, ¤ÁÈÓ·Ó ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Î·È Ë ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ·ÎÚÔÁˆÓÈ·›Ô Ï›ıÔ Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ‚·Û›ÛÙËΠ۠¯˘‰·›· „‡‰Ë. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ó·Ê¤ÚıËΠfiÙÈ ·ÁˆÓ›˙ÔÌ·È Ó· ·Ó·ÙÚ·› Ë ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ ™À.ƒπ∑.∞. - ∂.∫.ª ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÎÙÔ͇ÙËÎ·Ó ·ÂÈϤ˜ “Ó· ÌËÓ ÙÔÏÌ‹Ûˆ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÒ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·” . ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙË ÛÙ·ÁfiÓ· Ô˘ ͯ›ÏÈÛ ÙÔ ÔÙ‹ÚÈ. ¢ÂÓ ı· ÛÙ·ıÒ ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÙË ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋ ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›· ˆ˜ fiÊÂÈÏÂ, Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ Ì·˙› ÌÔ˘ Î·È Ó· ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂÈ Ù· fiÛ· ·Ó¤ÊÂÚ ÚÈÓ ¯˘‰·ÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ Û ‚¿ÚÔ˜ ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ ı· ·Ó·ÊÂÚıÒ Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ¿ÁÓÔÈ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÔÌfiʈÓ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÙÔ˘ ™À.ƒπ∑.∞. Î·È ÙÔ˘ ™À¡∞™¶π™ª√À ÛÙ· ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆ, Ô˘ Â›Ó·È Û ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË Ì fiÛ· ·fi ÙËÓ ÂÎÔÌ‹ ÙÔ˘, ¯ˆÚ›˜ ÓÙÚÔ‹, ηًÁÁÂÈÏÂ. £· ‹ıÂÏ· Ó· ˘ÂÓı˘Ì›Ûˆ fiÙÈ Ë ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ¤¯ÂÈ ·Í›Â˜ Î·È È‰·ÓÈο Î·È ‰ÂÓ ı· Ù· ÍÂÔ˘Ï‹ÛÂÈ ÙÒÚ· Ô˘ ÔÈ Ôϛ٘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ·˘Ù‹Ó ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ·Ó·ÙÚÔ‹˜. £¤Ïˆ Ó· ‰ËÏÒÛˆ ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο fiÙÈ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÒ Î·È Û ·˘Ù¤˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÙȘ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÌÂÙ·ÔÏ›Ù¢Û˘, Î·È ı· ‰ÒÛˆ ÙË Ì¿¯Ë, ·fi ÙËÓ 3Ë ı¤ÛË Ô˘ ÌÂ Î·Ù¤Ù·Í·Ó ÚÈÓ Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ ÙÔ˘ ™À.ƒπ∑.∞. - ∂.∫.ª. ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÙÈÌÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘˜. √ ·ÁÒÓ·˜ ·˘Ùfi˜, ̤۷ ·fi ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Â›Ó·È Û˘Ó¯‹˜, ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi Ù· ‰‡ÛÎÔÏ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜ Î·È ÊÙ¿ÓÂÈ ·ÓÂÏÏÈÒ˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ∞ÁÒÓ·˜ ÁÈ· Ó· ··ÏÏ·Áԇ̠·fi ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔ Û¿ÈÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ‰È·ÏÔ΋˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Î·È ÌÈÎÚfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·˜. √ ηı¤Ó·˜ ÎÚ¤ÌÂÙ·È ·fi ÙÔ Ô‰·Ú¿ÎÈ ÙÔ˘ Î·È ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙËÓ ÔÔ›· Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ. ÕÏψÛÙ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÎÚÈÓfiÌ·ÛÙ fiÏÔÈ” .


∫√§Àªμ∏™∏

ÃÚ˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ Ô °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë˜ ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·

T∂Δ∞ƒΔ∏ 23 M∞´√À 2012

ÛÂÏ. 26

¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™

¢ÂÓ ÂÁÎÚ›ıËΠÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ, Ì·›ÓÂÈ Û ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÂÏ. 24

£∂§∂π ∏ ¡π∫∏ ¶√À ™Δƒ∂º∂π Δ∏¡ ¶ƒ√™√Ã∏ Δ∏™ ™Δ√ ª∞Δ™ ª∂ Δ√¡ ª. ∞§∂•∞¡¢ƒ√ ƒ∏°∞™ º∂ƒAIO™

∞ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· ÛÙËÓ ∫·ÙÂÚ›ÓË ÁÈ· Ù· Ì·Ú¿˙ ·Ófi‰Ô˘ ÛÙËÓ ¢’ ∂ıÓÈ΋ ÛÂÏ. 25

¶√¢√™º∞πƒ√

™ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›· ÁÈ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÂÓ fi„ÂÈ Euro ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ∂ıÓÈ΋ ÛÂÏ. 27

∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ‹ÙÙ· ·fi ÙËÓ ∞∂¶ ∏Ú·ÎÏ‹˜ “ÊÚ¤Ó·Ú” ÙËÓ ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›· Ù˘ ¡›Î˘, ·ÏÏ¿ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÙËÓ Ù‡¯Ë ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜. Àfi ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ÛÙËÓ 1Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜, Ô˘ Ô‰ËÁ› ·’ ¢ı›·˜ ÛÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ηÙËÁÔÚ›·, ·Ó Î·È ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Â›Ó·È Ó· ·›ÍÔ˘Ó ÛÙ· Ï¤È ÔÊ. ¶¿ÓÙˆ˜, ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì·Ù˜ Ù˘ ηÓÔÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, Ô˘ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ì ÙÔÓ ª¤Á· ∞ϤͷӉÚÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈ·˜ ÛÙÔ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” . §fiÁˆ Ù˘ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ·˜ Ì ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ∂ıÓÈÎfi˜ °·˙ÒÚÔ˘-Δ‡ÚÓ·‚Ô˜, ›Ûˆ˜ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ·Ó·‚ÏËı›.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ∏ ¡›ÎË ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ·ÔÛ¿ÛÂÈ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙÔ “∫·˘Ù·ÓÙ˙fiÁÏÂÈÔ” ·fi ÙËÓ ∞∂¶ ∏Ú·ÎÏ‹˜ Î·È ¤ÙÛÈ ÔÈÛıÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ 3Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ Ì 37 fiÓÙÔ˘˜ (fiÛÔ˘˜ ¤¯ÂÈ Î·È Ô ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿˜) ¤Ó·ÓÙÈ 38 ÙÔ˘ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ΔÛ·ÚÈÙÛ¿Ó˘ Ô˘ ÙËÓ ÚÔÛ¤Ú·ÛÂ Î·È 40 ÙÔ˘ ÚˆÙÔfiÚÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ °·˙ÒÚÔ˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ ¤Ó· Ì·Ù˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÙÔ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ Δ‡ÚÓ·‚Ô Ô˘ ‰ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ, ‰ÈfiÙÈ ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·Ù‹ÁÁÂÈÏ·Ó Â›ıÂÛË ÛÙÔ Ô‡ÏÌ·Ó Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜. ∏ ÌË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ʤÚÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤Ú‰ÂÌ· ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ Î·È ›Ûˆ˜ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Î·È ÛÙËÓ ·Ó·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Úı› ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ Ù‡¯Ë Ù˘ ·fi ÙËÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· ∞Ú¯‹. ∫·È ·˘Ùfi ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·›ÍÔ˘Ó fiÏÔÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ Î·È Ó· ÂÎÎÚÂÌ› ÌfiÓÔ ·˘Ùfi ÙÔ ·È¯Ó›‰È, fiÔ˘ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ı· ͤÚÔ˘Ó ÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜.

§ÔÁÈο Û‹ÌÂÚ· Ë ŒÓˆÛË Football League-Football League 2 ı· ÔÚ›ÛÂÈ ‹ fi¯È Ù˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ù˘ 22˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋, ÂÓÒ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ÙfiÛÔ Ô ∂ıÓÈÎfi˜ °·˙ÒÚÔ˘, fiÛÔ Î·È Ô Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÛÙ· “¯·ÚÙÈ¿” ÙÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·È¯Ó›‰È. √È Δ˘ÚÓ·‚›Ù˜ ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›ıÂÛË Ô˘ ‰¤¯ıËηÓ, ÂÓÒ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÙÔ Ì·Ù˜ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ Ì ˘·ÈÙÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Δ˘ÚÓ¿‚Ô˘ Ô˘ Â¤ÏÂÍ ӷ ÌÂÙ·‚› ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ¯ˆÚ›˜ Û˘Óԉ›· ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. ∂›Û˘ οÓÔ˘Ó ÏfiÁˆ ÁÈ· “ı¤·ÙÚÔ” ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ η̛· È·ÙÚÔ‰ÈηÛÙÈ΋ Áӈ̿Ù¢ÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜. ™ÙË ¡›ÎË ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ‰È·ÎÚÈÙÈο ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, ·ÊÔ‡ ·Ó ÌˉÂÓÈÛÙ› Ô ∂ıÓÈÎfi˜ ÙfiÙ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ·ÔÎÙÔ‡Ó ÂÏ›‰Â˜ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë Ù˘ 1˘ ı¤Û˘ ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Â›Ó·È Ó· ·Ï¤„Ô˘Ó ÁÈ· ÙË 2Ë ı¤ÛË Ô˘ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ ‰›ÓÂÈ ÌfiÓÔ˘˜ ‰‡Ô ‚·ıÌÒÓ. 줂·È· ÁÈ· Ó· Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙÔ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘˜ Ì ÙÔÓ ª¤Á· ∞ϤͷӉÚÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈ·˜ ηÈ

Ê˘ÛÈο Ó· ÌË ÓÈ΋ÛÂÈ Ô √ÈÎÔÓfiÌÔ˜ ̤۷ ÛÙËÓ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÈÛÔ‚·ıÌ›·˜ Ë ¡›ÎË ˘ÂÚÙÂÚ› ÙfiÛÔ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ (ÌÂÙÚ¿ Ì›· Ó›ÎË Ì 2-1 Î·È Ì›· ÈÛÔ·Ï›· Ì 0-0), fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿˜ (¤¯·Û ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ Ì 1-0, ·ÏÏ¿ ΤډÈÛ ÛÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì 2-0), ÂÓÒ Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi °·˙ÒÚÔ˘ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ·fi Ì›· Ó›ÎË Î·È ‹ÙÙ· Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÎÔÚ (1-0). £ÂˆÚËÙÈο ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ª¤Á· ∞ϤͷӉÚÔ Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È ÛÙ· ...‡ÎÔÏ·, ·ÏÏ¿ Ô˘‰Â›˜ ÛÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¡›Î˘ ÙÔ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Î·Ù’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ. ŸÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·È¯Ó›‰È Ô˘ ÎÂÚ‰›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ Ì ÙȘ ʷӤϘ. £· Ú¤ÂÈ fiÛÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi ¶ÂÚÈÎÏ‹ ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë Ó· Ù· ‰ÒÛÔ˘Ó fiÏ· ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ʤÚÔ˘Ó ÙÔ Ì·Ù˜ ÛÙ· ̤ÙÚ· Ù˘ ¡›Î˘, ÒÛÙ ӷ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·.

Èڛ˜ ¶Ô˘Ï¿ÎÔ Ë ÚÔfiÓËÛË ∂¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ¡›Î˘, ÌÂÙ¿ ÙÔ ÚÂfi Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, Ì ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶Ô˘Ï¿ÎÔ Ó· Â›Ó·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ Á˘ÌÓ¿ÛÙËÎÂ. √ ÈηÓfi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Ù·Ï·ÈˆÚÂ›Ù·È ·fi ÙÚ¿‚ËÁÌ·

ÛÙÔÓ ‰ÈΤʷÏÔ Î·È ¤Î·Ó ıÂÚ·›·, ·ÏÏ¿ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ Èı‡ÓÔÓÙ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú·, ÁÈ· ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ª¤Á· ∞ϤͷӉÚÔ Ô Î. ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ Û›ÁÔ˘Ú· ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ‰‡Ô ·ÈÎÙÒÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ¶·ÓÙÂÏ‹ ƒÈ˙ÔÁÈ¿ÓÓË Ô˘ ı· ÂÎÙ›ÛÂÈ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ÔÈÓ‹˜ Ô˘ ÙÔ˘ ›¯Â ÂÈ‚ÏËı›, ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ πˆÛ‹Ê §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٤ÛÛÂÚȘ ΛÙÚÈÓ˜ οÚÙ˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏÔ ·È¯Ó›‰È ı· ÂÎÙ›ÛÂÈ ÙËÓ ÙÈ̈ڛ· ÙÔ˘ Û ·˘Ùfi Ì ÙÔÓ ª¤Á· ∞ϤͷӉÚÔ.

™Â ·ÔÏÔÁ›· ·‡ÚÈÔ Ë ¶∞∂ ¡›ÎË ∏ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ Football League Football League 2 οÏÂÛ Û ·ÔÏÔÁ›· ÁÈ· ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 24/05/2012 Î·È ÒÚ· 10.30 ÙËÓ ¶∞∂ ¡›ÎË Î·È Â›Û˘ ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ¶. ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë Î·È ÙÔÓ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ π. ªˆ˘ÛÈ¿‰Ë ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 1, 3, 5, 8, 11, ,12 ÙÔ˘ ¶ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ¡›ÎË-∂ıÓÈÎfi˜ °·˙ÒÚÔ˘, Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙȘ 13-5-2012 ÛÙÔ Á‹Â‰Ô “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” .


T∂Δ∞ƒΔ∏ 23 M∞´√À 2012

23

∂¡ø ∫∞π ∂¶π™∏ª∞ ∏ ∂•∂Δ∞™∏ Δ√À º∞∫∂§√À Δ∏™ ¶∞∂ ∞¶√ Δ∏¡ ∂∂∞ £∞ °π¡∂π ™Δπ™ 29 ª∞´√À

TV

¢ÂÓ Û˘˙‹ÙËÛ ÙÔ ¢.™. Ù˘ ∂¶√ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ.

Δ√ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ∂Δ1 18.00 ∂˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÎÔχ̂ËÛ˘ -∑√Δ∂ SPORT 1 17.00 ∫·ÏÏÔÓ‹-¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ -∑(μ’ ∂ıÓÈ΋) √Δ∂ SPORT 2 17.00 ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜-μ¤ÚÔÈ· -∑(μ’ ∂ıÓÈ΋)

ÂÓ Û˘˙ËÙ‹ıËÎÂ, ÙÂÏÈο, ÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂¶√ Ë ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜, ·Ú¿ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ‹ıÂÏ·Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. Ó· ¤ÊÂÚÓ·Ó ÙÔ ı¤Ì· ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË. ¶¿ÓÙˆ˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘Ì ˆ˜ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘. ∏ ∂¶√ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ·Ó ı· ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ ‹ fi¯È ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Î·È ∫·‚¿Ï· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Û ÔÈ· ηÙËÁÔÚ›· ı· ηٷٿÍÂÈ ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜.

¢

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ∏ ∂∂∞ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ, ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ÛÙȘ 29 ª·˝Ô˘ Î·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂͤٷÛ˘ ÙˆÓ Ê·Î¤ÏˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜ Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËΠۋÌÂÚ· Î·È Â›ÛËÌ· ÛÙ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘ Ô˘ ı· ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹. ∏ ∂∂∞ ÂÓË̤ڈÛ ۯÂÙÈο Ù˘ ‰‡Ô ¶∞∂. ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ı· Ê·Ó› ·Ó ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ ‹ fi¯È Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ™ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ó¤Ó· ·Ôχو˜ Úfi‚ÏËÌ· Î·È ˆ˜ Ë ∂∂∞ ı· ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi.

°. ΔÛÔÎÙÔ˘Ú›‰Ë˜: ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·‰È΋ÛÔ˘Ó Í·Ó¿ μfiÏÔ Î·È ∫·‚¿Ï· ΔËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘, fiÙÈ ∫·‚¿Ï· Î·È √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ı· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î·È ı· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ Ù˘ ¶∞∂ ∫·‚¿Ï·, Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ΔÛÔÎÙÔ˘Ú›‰Ë˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Sport-Fm 89.5 Î·È ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ “∞ıÏËÙÈÎfi ¶ÂÚÈÛÎfiÈÔ” . ΔfiÓÈÛ ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ú¿ÏÏËϘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ·fi ∫·‚¿Ï· Î·È √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Î·È ˆ˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ Âȉ›ˆÍË ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ Â›Ó·È Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Í·Ó¿ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ΔÛÔÎÙÔ˘Ú›‰Ë: “∂›Ì·ÛÙ Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. ™˘Ó·ÓÙ‹Û·Ì ÙÔÓ Î. ¶ÈÏ¿‚ÈÔ, ·Ú·‚ÚÂı‹Î·Ì ÛÙÔ ¢.™. Ù˘ ∂¶√ Î·È ÔÊ›ψ Ó· Û˘Á-

¯·ÚÒ ÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ ÁÈ· ÙË ÔÚÁ¿ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜. ÕÎÔ˘Á· fiÛÔ Ì·¯ËÙÈÎÔ› Â›Ó·È ÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û· Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÒ, ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¿ıÔ˜ Î·È ÂÈı˘Ì›· ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜, Ó· ‰Ô˘Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ó· Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. °›ÓÔÓÙ·È ·Ú¿ÏÏËϘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ∫·‚¿Ï·˜ Î·È √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ¤¯Ô˘Ì ηٷı¤ÛÂÈ Ê·Î¤ÏÔ˘˜ Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙȘ 29 ª·˝Ô˘. ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂͤٷÛ˘ ÙˆÓ Ê·Î¤ÏˆÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ¶∞∂ Â›Ó·È Î·È Â›ÛËÌ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ËÌÂÚ‹ÛÈˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·Û‹ Ù˘. √È Ê¿ÎÂÏÔÈ ı· ·ÓÔȯıÔ‡Ó Î·È Ë ∂∂∞ ı· ·ÔÊ·Óı› ·Ó ÏËÚԇ̠ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ó· ›̷ÛÙ ·ÓÒÓ˘Ì˜ ÂÙ·ÈÚ›˜” . °È· ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ë ¶∞∂ ∫·‚¿Ï·: ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜, ÙfiÛÔ Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, Â›Ó·È Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Í·Ó¿ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ‰È·ÓÔËıÒ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂıԇ̠۠οÔÈ· ¿ÏÏË Î·ÙËÁÔÚ›·. ¶fiÛÔ Ì¿ÏÈÛÙ·, fiÙ·Ó ‚Ϥˆ Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙËÓ ∂¶√, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·. √È Ê¿ÎÂÏÔÈ Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜ Î·È ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È Ï‹ÚÂȘ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÒ, ˆ˜ ı· ıÂÏ‹ÛÔ˘Ó Ó· Ì·˜ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó Û ¿ÏÏË Î·ÙËÁÔÚ›·, ¤Ú· ·fi ÙËÓ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁΔ . °È· ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È: “ŸÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈÏËÊı› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· - Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙËÓ ∫·‚¿Ï· - ˆ˜ ·˘Ùfi Ô˘ ¤ÁÈÓ ¤Ú˘ÛÈ Ì ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ¿‰ÈÎÔ. ∂›Ó·È ¢ηÈÚ›· ʤÙÔ˜ Ó· ·Úı› Ë ·‰ÈΛ·. √È ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ™¿‚‚·˜ ∂ÌÈÓ›‰Ë˜ Î·È ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú-

Ù¿Ï˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó Ì›· ‰È·‰Èηۛ·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘, ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Î·È ∫·‚¿Ï· ÛÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. √È Ê¿ÎÂÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ηٷÙÂı› Î·È ¤¯Ô˘Ì fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÛÙȘ 29 ª·˝Ô˘ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, Ó· Ì·˜ ‰Ôı› ÙÔ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi Î·È Ó· ‰ÈηȈıÔ‡ÌÂ. ¶Ú¤ÂÈ, fï˜ Ó· ›̷ÛÙ Û ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË. ∂Âȉ‹ ¤¯Ô˘Ì ˙‹ÛÂÈ Ôχ ¿Û¯Ë̘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ¤Ú˘ÛÈ, Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ Û ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·, ÌËÓ Ù˘¯fiÓ Î·È Î¿ÙÈ ÛÙÚ·‚ÒÛÂÈ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹. Ÿ¯È ÁÈ·Ù› ı· Ï›ÂÈ Î¿ÔÈÔ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎfi - ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· ¿ÓÙ· ̤۷ ÛÙÔ Ê¿ÎÂÏÔ - ·ÏÏ¿ Ì‹ˆ˜ Î·È ˘¿ÚÍÂÈ ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË Ó· ÌËÓ ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜. ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· ÎÚÈıÔ‡Ó ‰›Î·È· ÔÈ Ê¿ÎÂÏÔ› Ì·˜ ı· ¿ÚÔ˘Ì ÙËÓ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË Î·È ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì· Â›Ó·È Ó· ·¢ı˘Óıԇ̠ÛÙËÓ ∂¶√, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ì·˜ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ Û Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·” °È· ÙÔ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ∫· ‚¿Ï·˜: “∂›Ì·ÛÙ Û ·ÓÔȯً ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ˘˜ Ó˘Ó Î·È ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜. ¶È¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂¶√, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜. √ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È ÎÔÈÓfi˜ Î·È ¤ÙÛÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜. ¡· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó fiÏÔÈ, fiÙÈ μfiÏÔ˜ Î·È ∫·‚¿Ï· Â›Ó·È ‰‡Ô fiÏÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ·‰È΋ıËÎ·Ó Î·È Ú¤ÂÈ ¿ÛË ı˘Û›· Ó· ‰ÈηȈıÔ‡Ó Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁΔ . °È· ÙÔ ·Ó ˘‹ÚÍ Â·Ê‹ Ì ÙË Ó¤· ˘ ËÚÂÛȷ΋ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Î.

Δ·ÙÈ¿Ó· ∫·Ú··Ó·ÁÈÒÙË: “¢ÂÓ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙ˆ. ™ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ˘¿Ú¯ÂÈ Ô °°∞ Î. ¶¿ÓÔ˜ ªÈÙÛ·Í‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘ÔÛ¯¤ıËΠ̠‰ËÌfiÛÈ· ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘, ˆ˜ ÔÈ Ê¿ÎÂÏÔÈ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ı· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó Ì¤Û· ÛÙÔÓ ª¿ÈÔ. ª¿ÏÈÛÙ·, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÔÈ Ê¿ÎÂÏÔÈ Â›Ó·È Ï‹ÚÂȘ, ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÚÚÈÊıÔ‡Ó. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ·fi ÙÔÓ °°∞ Ó· ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙËÓ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË” . °È· ÙÔ ·Ó ı· ·Ú·ÛÙ› ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÛÙȘ 29 ª·˝Ô˘: “£· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹Ûˆ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, Î. ªÔÙÛÈ‚¿ÏË Î·È ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ì ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ı· ·Ú·ÛÙÔ‡ÌÂ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜. ¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ Â›Ó·È Î·Ïfi Ó· ·Ú·‚ÚÂıÔ‡ÌÂ. ¡· Ì·˜ ‰Ô‡Ó, ÁÈ· Ó· ͤÚÔ˘ÓÂ Î·È ÔÈÔÈ Â›Ì·ÛÙ” . °È· ÙÔ ·Ó ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Î¿ÔȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂¶√: “°›ÓÔÓÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜. √È Â·Ê¤˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Î·È ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È ȤÛÂȘ ·fi ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ ¶∞∂, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ·fi ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ fiÏ˘, ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙËÓ ∂¶™ ∫·‚¿Ï·˜. ¶ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ÚԂϤ„Ô˘Ì Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ì‚Ô‡Ó. À‹Ú¯Â ¤Ó· ¿Û¯ËÌÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô fiÏÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ Û ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·, fiÙÈ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· Ì·˜ ‰Ôı› Ë ¿‰ÂÈ· ·fi ÙËÓ ∂∂∞ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· Ì·˜ ...ÂÙ¿ÍÔ˘Ó ÛÙËÓ °’ ∂ıÓÈ΋. ¡ÔÌ›˙ˆ, ˆ˜ ·˘Ùfi Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó. ∂›Ì·ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ ÛÙËÓ ∫·‚¿Ï· ÁÈ· ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ì·˜ ·‰È΋ÛÔ˘Ó, Ô‡Ù ÂÌ¿˜, Ô‡ÙÂ Î·È ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿. ∂¿Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, ÔÈ ‰‡Ô fiÏÂȘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÎÔÈÓfi ̤وÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔ˘˜ ȤÛÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙȘ ÛˆÛÙ¤˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ” . °È· ÙÔ ·Ó ÛΤÊÙÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∫·‚¿Ï· Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó ÓÔÌÈο, ·Ó ‰ÂÓ ‰Ôı› χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ·: “¶¿ÓÙ· ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘Ù‹ Ë ÛΤ„Ë. ∞˘Ùfi, ¿ÏψÛÙÂ, ÙÔ ÙfiÓÈÛ ÛÙËÓ ∂¶√ Î·È Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, Î. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÔÈ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ Â›Ó·È Û ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÎÏ›ÛÂÈ. ∞˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÔ˘ÌÂ Â›Ó·È Ó· ‰ÈηȈıԇ̠·ıÏËÙÈο. ¡· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· Î·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏÈ ¯·Ú¿ ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜. °È· ÙÔ ·Ó Ë ∫·‚¿Ï·, ÂÊfiÛÔÓ ¿ÚÂÈ ÙÔ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ·fi ÙËÓ ∂∂∞, Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ¿ÚÂÈ Î·È ÙËÓ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙËÓ ∂¶√: “√ Ê¿ÎÂÏfi˜ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ∂¶√ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ηӤӷ ·Ôχو˜ Úfi‚ÏËÌ· Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›·. ΔÔ ı¤Ì· ›ӷÈ, ·Ó Ë ∂¶√ ¤¯ÂÈ ÙË ‚Ô‡ÏËÛË Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ ¤Ó· Ï¿ıÔ˜ Ô˘ ¤Î·Ó ¤Ú˘ÛÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ”.

ºÂ‡ÁÂÈ ·fi ÙËÓ ΔÛ¤ÏÛÈ Ô ¡ÙÚÔÁÎÌ¿ √ ¡ÙÈÓÙȤ ¡ÙÚÔÁÎÌ¿ ·ÔÙÂÏ› ·ÚÂÏıfiÓ ·fi ÙËÓ ΔÛ¤ÏÛÈ, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ¯ı˜ ·fi ÙÔ˘˜ §ÔÓ‰Ú¤˙Ô˘˜. ∏ ηٿÎÙËÛË ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ·fi ÙÔ˘˜ “ÌÏ” ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÛÙÔ ªfiÓ·¯Ô ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ª¿ÁÂÚÓ Î·È Ô ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, ‰ÂÓ ÛÙ¿ıËÎ·Ó Èηӿ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ π‚ÔÚÈ·ÓÔ‡ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡. ΔËÓ Â›‰ËÛË ÂȂ‚·›ˆÛÂ Ô ϤÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· Ù¤ÙÔÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù·, Ô ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ƒÔÓ °ÎÔ˘ÚÏ¤È Ô˘ ›Â: “∂›Ó·È ¯ˆÚ›˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ¤Ó·˜ ıÚ‡ÏÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ΔÛ¤ÏÛÈ Î·È ı· Â›Ó·È ÁÈ· ¿ÓÙ· ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜” . ª¤Ûˆ ·ÓÔȯً˜ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ ÛÙËÓ ÚÔ-

ÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ô π‚ÔÚÈ·Ófi˜ › ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ “·ÓÙ›Ô” ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÁÓÒÚÈÛ ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ̤Ú˜ Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘. “£· ‹ıÂÏ· Ó· ı¤Ûˆ ¤Ó· Ù¤ÏÔ˜ ÛÙË ÊËÌÔÏÔÁ›· Î·È Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛˆ ˆ˜ ʇÁˆ ·fi ÙËÓ ΔÛ¤ÏÛÈ. ◊Ù·Ó ÌÈ· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ̤ӷ. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ Â›¯·Ì ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ì·˜ Î·È Â›Ì·È Ôχ ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘ ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ηٷÎÙ‹ÛÔ˘Ì ٛÙÏÔ˘˜. £· ‹ıÂÏ· Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ÙÔÓ ƒÔÌ¿Ó ∞ÌÚ¿ÌÔ‚ÈÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÌÔ˘. ∂›Û˘ ı· ‹ıÂÏ· Ó· ˆ˜ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ ÛÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ Ù˘ ΔÛ¤ÏÛÈ ÁÈ·

ÙËÓ ·Á¿Ë Î·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ô˘ ÌÔ˘ ·Ú›¯·Ó fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·. ΔÔ Û˘Ì‚fiÏ·Èfi ÌÔ˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Î·È Â›Ì·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ·Ê‹Ûˆ ÙÔ˘˜ “ÌÏ” . ªÂ ÌÂÁ¿ÏË ıÏ›„Ë Î·È ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË ·Ó·ÎÔÈÓÒÓˆ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÌÔ˘ ·fi ÙËÓ ΔÛ¤ÏÛÈ. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÌÔ˘ ·È¯Ó›‰È ‹Ù·Ó ÂΛÓÔ ÛÙÔ ªfiÓ·¯Ô Î·È Â›Ì·È ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ Ô˘ ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó·Ó Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi ÙÂÏÈÎfi ηٷʤڷÌ ӷ ηٷÎÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. ∞Ó Î·È ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂͤÏÈÍË Â›Ó·È ¿ÓÙ· ̤۷ ÛÙË ˙ˆ‹ ÂÓfi˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹, ·Ú·Ì¤Óˆ Ï˘Ë̤ÓÔ˜. √Ê›ÏÔ˘Ì ӷ ÙÔ ·ԉ¯ÙÔ‡ÌÂ. ¶¤Ú· ·fi fiÏ· Ù· ¿ÏÏ·, ı· ı˘Ì¿Ì·È ÁÈ· ¿ÓÙ· ÙȘ ÛÔ˘‰·›Â˜ ÛÂ˙fiÓ Ô˘ ›¯· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Ô˘ ¤˙ËÛ·

Î·È ı· Ì›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ¿ÓÙ· ¯·Ú·Á̤ӷ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÌÔ˘. ∂˘¯·ÚÈÛÙÒ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÌÂÚ‹ ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜. ∂‡¯ÔÌ·È Î¿ı ÂÈÙ˘¯›· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ÂÏ›˙ˆ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ˆ οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ·ÏÏ¿ Û οÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ fiÛÙÔ” . O ¡ÙÈÓÙȤ NÙÚÔÁÎÌ¿ ÊfiÚÂÛ ÙËÓ Ê·Ó¤Ï· Ù˘ ΔÛ¤ÏÛÈ ÁÈ· ÔÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ·, ÛËÌ›ˆÛ 157 ÁÎÔÏ Î·È Î·Ù¤ÎÙËÛ ÙÚ›· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·, Ù¤ÛÛÂÚ· ∫‡ÂÏÏ·, ‰‡Ô §ÈÁÎ ∫· Î·È ¤Ó· ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Â›Ó·È ÚÒÙÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÂ Â˘Úˆ·˚ο Ì·Ù˜ Ì 34 Ù¤ÚÌ·Ù·. ŸÏ· ·˘Ù¿ ¯ˆÚ›˜ η̛· ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ÙÔÓ ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÔÙ¤ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘.

FOOTBALL LEAGUE

ª¿¯Ë ÙÚÈÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÁÈ· ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙ· Ï¤È ÔÊ

∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ Football League ¤ÊÙ·ÛÂ. ∏ “Ì¿¯Ë” ÁÈ· Ù· Ï¤È ÔÊ “ÊÔ˘ÓÙÒÓÂÈ” ÁÈ· Ù· ηϿ, ·ÊÔ‡ ¶ÈÂÚÈÎfi˜, ∫·ÏÏÔÓ‹ Î·È ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ ÌÔÓÔÌ·¯Ô‡Ó ÁÈ· ÌÈ· ı¤ÛË. ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∫·ÙÂÚ›Ó˘ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È ÛÙ· æ·¯Ó¿ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹, ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· fiÔ˘ Ë ∫·ÏÏÔÓ‹ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔÓ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿. √ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ ·›˙ÂÈ Ì ÙËÓ μ¤ÚÔÈ· ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· Ë ¶·Ó·¯·˚΋, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ı¤ÛË ÛÙ· Ï¤È ÔÊ, ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙ· ª¤Á·Ú· ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ μ‡˙·ÓÙ·, ÂÓÒ Ë ∫·ÏÏÈı¤· Ù·Íȉ‡ÂÈ ÛÙ· °È·ÓÓÈÙÛ¿, fiÔ˘ ·›˙ÂÈ Ì ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË. ∞ÎfiÌ· Ô ºˆÎÈÎfi˜ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙË §¿ÚÈÛ·, ÂÓÒ Ë ∂·ÓÔÌ‹ ı· ·Ó·ÌÂÙÚËı› Ì ÙÔÓ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜. ™˘ÓÔÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 34˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙË Football League ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: μ‡˙·˜-¶·Ó·¯·˚΋ ∫·ÏÏÔÓ‹-¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜-μ¤ÚÔÈ· ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ.-¶ÈÂÚÈÎfi˜ °È·ÓÓÈÙÛ¿-∫·ÏÏÈı¤· ºˆÎÈÎfi˜-§¿ÚÈÛ· ∂·ÓÔÌ‹-£Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 33 ·ÁÒÓ˜) 1. μ¤ÚÔÈ· .......................53-18 2. ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ ...........40-16 3. ∫·ÏÏÈı¤· ..................49-29 4. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ................32-19 5. ¶·Ó·¯·˚΋ ...............48-33 6. ¶ÈÂÚÈÎfi˜ ...................34-24 7. ∫·ÏÏÔÓ‹ ...................33-32 9. ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ ........35-22 9. §¿ÚÈÛ· ......................35-27 10. £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ .......30-37 11. ∂·ÓÔÌ‹ ................35-43 12. °È·ÓÓÈÙÛ¿ ...............21-41 13. ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ. ...........22-23 14. μ‡˙·˜ .......................18-40 15. ºˆÎÈÎfi˜ .................22-38 16. ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ .......17-42 17. ∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ........11-29 18. ¢È·ÁfiÚ·˜ ..................3-26

...72 ...70 ...61 ...60 ...58 ...55 ...54 ...54 ...43 ...42 ...41 ...39 ...39 ...34 ...32 ...31 ...18 .....3


24

T∂Δ∞ƒΔ∏ 23 M∞´√À 2012

¶Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË ÔÎÙÒ ¶∞∂ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ™Δπ™ ÔÎÙÒ ·fi ÙȘ 13 ÙȘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη˜ ·˘Í‹ıËÎÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ·›ÚÓÔ˘Ó, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û ÚÒÙÔ ‚·ıÌfi, ¿‰ÂÈ· ·fi ÙËÓ ∂¶√. ªÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ∞∂∫, ¶∞√∫, ¶·ÓÈÒÓÈÔ Î·È ∫¤Ú΢ڷ, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ˘‹ÚÍ ÚÔ¯ı¤˜ ·ÚÓËÙÈ΋ ÂÈÛ‹ÁËÛË ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∞‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜, Û‹ÌÂÚ· ‹Ù·Ó Ë ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ÕÚË, ÙÔ˘ √º∏ Î·È ÙÔ˘ ¶∞™ °È¿ÓÓÂÓ· Ó· ‰Ô˘Ó “ÎfiÎÎÈÓÔ” ·fi ÙËÓ ∂¶√. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÕÚË, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ÙˆÓ º·Ù› Î·È ¡Ù›ÎÔ (Ô˘ fï˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ó· ÙȘ ·ÔÛ‡ÚÔ˘Ó), ÂÓÒ ÙÔ Ï¿ÓÔ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ Ù˘ ¶∞∂ ÎÚ›ÓÂÙ·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎfi Î·È ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi. ™ÙÔÓ √º∏ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÊÂÈϤ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ μÏfiÓÙ·ÚÙÛÈÎ Î·È ™›ÌÈÙ˜, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔÓ ¶∞™ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¡ÙÂÌfiÏ Î·È ∫Â˚Ù¿. ∂›Û˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ˙‹ÙËÌ· Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. ∫·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ §Â‚·‰ÂÈ·ÎÔ‡, Skoda •¿Óı˘ Î·È ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘ Ô˘ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó ¯ı˜, fiˆ˜ Î·È ÁÈ· √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ∞ÙÚfiÌËÙÔ Ô˘ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó ¯ı˜. ¢ËÏ·‰‹ “ηı·Ú¤˜” Â›Ó·È ÌfiÏȘ ¤ÓÙ ·fi ÙȘ 13 ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ηÙËÁÔÚ›·˜. √È ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Ù˘ ∂¶√ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Èı·Ófiٷٷ ·fi Û‹ÌÂÚ·. √È ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ¿ÚÔ˘Ó ¿‰ÂÈ· ‰ÂÓ ˘Ô‚È‚¿˙ÔÓÙ·È (ÌÂÙ¿ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη˜), ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÌÂÙ·Áڷʤ˜ ‹ Ó· ·Ó·ÓÂÒÛÔ˘Ó Ù· Û˘Ì‚fiÏ·È· ·Ú¿ ÌfiÓÔ Û ·›ÎÙ˜ ¤ˆ˜ 21 ÂÙÒÓ. ŸÛ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ‰ÂÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË, ı· ÚÔÛʇÁÔ˘Ó ÛÙÔ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈÔ fiÚÁ·ÓÔ ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ ̤¯ÚÈ ÙfiÙ ӷ ¤¯Ô˘Ó Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ Ó· ·Ó¿„ÂÈ ÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” .

™∂ “¡∞À∞°π√” √¢∏°∏£∏∫∞¡ √π ∂¶∞º∂™ Δ√À °π∞¡¡∏ ∞§∞º√À∑√À ª∂ Δ∏¡ ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞

¢ÂÓ ÂÁÎÚ›ıËΠÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ ÙÔ˘ ¶∞√  “Ó·˘¿ÁÈÔ” Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÔÈ Â·Ê¤˜ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ∞Ï·ÊÔ‡˙Ô˘ Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ÁÈ· ÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ ÙˆÓ 5 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ηıÒ˜ ·ÔÚÚ›ÊıËΠÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. √ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ ™∫∞´ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢™ Ù˘ ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ηٿ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÌÂÙ¤ÊÂÚ ٷ ηο Ó¤·, ·Ô‰›‰ÔÓÙ·˜ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ Î·È Û ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ (Ì¿ÏÈÛÙ· ·ÚÔ˘Û›·Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÂÍ ·˘ÙÒÓ).

¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ Î·È ¿ÏÏÔÙ ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ¶∞∂, ∞fiÛÙÔÏÔ˜ Δ·Ì‚·Î¿Î˘, ‹Ù·Ó ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÂÎÙ·ÌÈ¢Ù› ÙÔ ÔÛfi, ˆÛÙfiÛÔ ˘‹ÚÍ·Ó ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·fi ¿ÏÏ· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ Î·È Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›ÛÙËÎ·Ó Î·È ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ô˘ ı· ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ¿ÏϘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ Â›Ó·È Ôχ ÈÔ “˘ÁÈ›˜” ·fi ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÎÈ ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Ó· ·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·È. Ÿˆ˜ ›Â Ô °È¿ÓÓ˘ ∞Ï·ÊÔ‡˙Ô˜, ı· ·ÔÙ·ı› Û ¿ÏϘ ÙÚ¿Â˙˜ ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·. ¶¿ÓÙˆ˜ Ù· ¯ÚÔÓÈο ÂÚÈıÒÚÈ· Â›Ó·È ϤÔÓ Ôχ ÛÙÂÓ¿, ηıÒ˜ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ 4,2 ÂηÙ. ¢ÚÒ Û˘Ó ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Û ÚÒÙÔ Ï¿ÓÔ Ë ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË Î·È Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Â˘Úˆ·˚Îfi˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜. ¢Â‰Ô̤Ó˘ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È Ì ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË Û‡Ó·„Ë ‰·Ó›Ԣ, ÌÔÓ·‰È΋ χÛË Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ÔÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ Ù˘ ¶∞∂.

°È¿ÓÓË μ·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓË ÛÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË ·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ¢ı‡Ó˘ ÁÈ· ÙË °∏¶∂§ Î·È Ë ‰ˆÚÂ¿Ó ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ·fi ÙÔÓ “Δ˙›ÁÎÂÚ” ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ‹Ù·Ó ÔÈ Âȉ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤‚Á·Ï ÙÔ ¢™ Ù˘ ¶∞∂. ∏ ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2013 Ì ÙÔÓ fiÚÔ ˆ˜ ı· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ·fi ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 500.000 ¢ÚÒ. √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ °fiÓÙÈη˜ ÂÍÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙfiÓÈÛÂ: “∞fi fi,ÙÈ ÏËÚÔÊÔÚÔ‡Ì·È ˘ÂÁÚ¿ÊË Ë Û˘Ìʈӛ· ÌÂÙ·‚›‚·Û˘ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ Î. μ·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓË Î·È ÛÙË Û˘Ìʈӛ· ÚԂϤÂÙ·È fiÚÔ˜ ·Ó¿Ï˄˘ Ù˘ ¢ı‡Ó˘ ÁÈ· ÙË °∏¶∂§. ∂›Û˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ù’ ·Ú¯‹Ó Û˘Ìʈӛ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ Î. ∞Ï·ÊÔ‡˙Ô˘ Î·È ÙÔ˘ Î. μ·Ú‰ÈÓÔ-

ÁÈ¿ÓÓË ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ ¶·È·Ó›·˜ ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ¯ˆÚ›˜ ¯Ú‹Ì·Ù·” , ·Ó¤ÊÂÚÂ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ Î·È ÙÔ ·Ó ÙÂÏÈο ı· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ›, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ›Â: “¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰Â‰Ô̤ӷ ·ÎfiÌË. Ÿ,ÙÈ Á›ÓÂÙ·È Î·È Û Â›Â‰Ô ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ÁÈ· Â͇ÚÂÛË fiÚˆÓ, Â›Ó·È ÌÈ· Û˘Ó¯Ҙ ÂÍÂÏÈÛÛfiÌÂÓË ‰È·‰Èηۛ·. ÕÏÏ· ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ÙÒÚ· Î·È ¿ÏÏ· ÌÂÙ¿” ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ ÂÌfi‰È· ÁÈ· ÙËÓ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ·Ó¤ÊÂÚÂ: “¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Î¿ÙÈ. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙËÓ Â›ÛËÌË ÂÓË̤ڈÛË ·fi ÙËÓ ∂¶√. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ›̷ÛÙ ۋÌÂÚ·... ∫˘Úȷ΋ ÎÔÓÙ‹ ÁÈÔÚÙ‹” .

∫ϤÈÙÔÓ: ¢ÂÓ ·ÔÊ¿ÛÈÛ· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÌÔ˘

ª√Àƒπ¡π√

ÕÏÏ·Í·Ó ¯¤ÚÈ· ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜

“∏ ƒÂ¿Ï ¤·ÈÍ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Ì¿Ï· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ”

■ Δ√¡π™∂ ª∂ ¢∏§ø™∂π™ Δ√À √ ¶ƒ√¶√¡∏Δ∏™ Δ∏™

¶∞¡∂ÀΔÀÃ∏™ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ˘ Ì ÙË ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ 2016 ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô ∑ÔÛ¤ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ, ÂÓÒ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¤·ÈÍ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ. “∂›Ì·È Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î·È fiÏ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ì ÂÌÈÛÙ‡ÙËÎ·Ó ÁÈ· Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ÙÔ Ï¿ÓÔ Ì·˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ 2016. ◊ıÂÏ· Ì›· ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÌÔ˘ Î·È Ë ƒÂ¿Ï ÌÔ˘ ÙËÓ ÚÔÛʤÚÂÈ” , ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi ηӿÏÈ Ù˘ “‚·Û›ÏÈÛÛ·˜” Ô ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜. “√ ÛÙfi¯Ô˜ ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÂ˙fiÓ Â›Ó·È Ó· Á›ÓÔ˘Ì ηχÙÂÚÔÈ. ¡· ‚ÂÏÙȈıԇ̠ÔÌ·‰Èο, ·ÏÏ¿ Î·È Û ·ÙÔÌÈÎfi Â›‰Ô, Ó· ·›˙Ô˘Ì ηÏfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÎÈ fi¯È ·ÏÒ˜ Ó· ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ì ·ÁÒÓ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜. ™›ÁÔ˘Ú· ʤÙÔ˜ ÎÂÚ‰›Û·Ì ÔÏÏÔ‡˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÁÈ·Ù› ·›Í·Ì ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ¶·ÚfiÙÈ ‰ÂÓ ‹Ú·Ì ÙÔ Champions League, ηٷÎÙ‹Û·Ì ÙÔ ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ·›˙ÔÓÙ·˜ Ôχ fiÌÔÚÊË Ì¿Ï·. £¤ÏÔ˘Ì ӷ Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË” , ÚfiÛıÂÛÂ. Δ¤ÏÔ˜, ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ›Â: “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÔÏÏÔ‡˜ ·›ÎÙ˜. Œ¯Ô˘Ì ¤Ó· Ó·ÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ Î·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂÍ ·˘ÙÒÓ ÙÔ 2016 ı· Â›Ó·È ÛÙÔ ·fiÁÂÈÔ Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘˜. ∏ ÔÌ¿‰· Ì·˜, ·˘Ù‹ Ô˘ η٤ÎÙËÛ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì 100 ‚·ıÌÔ‡˜ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÈÛÙÔÚ›·, ·Í›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ì·˜ Î·È Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Î·È ·ÏÒ˜ ı· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ì 1-2 ÌÂÙ·Áڷʤ˜” .

∏ ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘

ŸÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚ· ı¤ÏÂÈ

Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Ô ™›Ï‚· ∫ϤÈÙÔÓ, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔÓ Nova™¶√ƒ FM 94,6. √ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ï‹ÁÂÈ ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ηÏÔη›ÚÈ, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÛÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” , ıˆÚ› fï˜, ˆ˜ Ë ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ Î·ÚÔ‡˜. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Â›Â: °È· ÙÔ Ò˜ ·ÍÈÔÏÔÁ› ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ¤Ú·Û ÁÈ· ÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” : “ª·˜ ·Ê‹ÓÂÈ ÌÈ· ›ÎÚ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Ì›ӷÌ ӈڛ˜ ÂÎÙfi˜ ∂˘ÚÒ˘. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ¯ÚÔÓȤ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ·ÏÏ¿ ‡¯ÔÌ·È ÌÈ· ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰· Ó· Í·Ó·‚Ú› ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ‰fiÍ·˜. ™Ù· ÙÚ›· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ·È¯Ó›‰È· ‰ÂÓ ÓÈ΋۷ÌÂ Î·È Ì›ӷÌ ›Ûˆ. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤Ú·Û ÚÒÙÔ˜ Î·È ‹Ú ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ” °È· ÙÔ ·Ó ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘: “¢ÂÓ ¤¯ˆ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ù›ÔÙ· ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì· Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÌÔ˘. £· ÙÔ ÛÎÂÊÙÒ Î·Ï¿ ÚÈÓ ¿Úˆ οÔÈ· ·fiÊ·ÛË. ∏ ˙ˆ‹ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. £· ‹ıÂÏ· fiÛÔ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· Á›ÓÂÙ·È Ó· ‰ˆ ÙÈ ı· οӈ ÁÈ· Ó· ËÚÂÌ‹Ûˆ Î·È Ó· οӈ ÎÈ ÂÁÒ ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÌÔ˘. ŸÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ˆ˜ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÂÚÓ¿ÂÈ ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô Î·È ‰ÂÓ Í¤Úˆ ÔÈ· ı· Â›Ó·È Ë ÂͤÏÈÍË ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. ¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ Ì‹Î·Ó ÙÒÚ· Â›Ó·È ÛÔ‚·ÚÔ› Î·È ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÁÈ· ·˘ÙfiÓ” . °È· ÙË ı¤ÛË Ô˘ ÚÔÙÈÌ¿ Ó· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È: “™ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ú¤ÂÈ ·Ó ÌÔÚ›˜ Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ›˜ Û ÔÏϤ˜ ı¤ÛÂȘ Î·È Ó· ÌÂډ‡ÂȘ Î·È ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ. ∂̤ӷ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ·›˙ˆ ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ Û¤ÓÙÂÚ ÊÔÚ ‹ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜” .

∞∂∫ ¡π∫√™ ∫ø™Δ∂¡√°§√À

“Œ‚·Ï· ÙËÓ ∞∂∫ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÂÁÒ” · ÂÛÒ„˘¯¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ·fi ÙË Ì¤Ú· Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ∞∂∫ ¤‚Á·ÏÂ Ô ¡›ÎÔ˜ ∫ˆÛÙ¤ÓÔÁÏÔ˘. ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Nova™¶√ƒ FM 94,6, Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ “ŒÓˆÛ˘” ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ Î·Ïfi ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ Europa League, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛÂ Ë ÔÌ¿‰·.

T

ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Â›Â: °È· ÙÔ ·Ó Â›Ó·È Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍË Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜: “◊Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ fiÙÈ ‹Ú ÙÔ Î·Ïfi ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ Europa League. •Â¤Ú·Û ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ ̤¯ÚÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·È¯Ó›‰È Ó· ·›ÍÂÈ ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘ Champions League. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÍÂ¤Ú·Û οı ÚÔÛ‰ÔΛ· Ë ÂÈÎfiÓ· Î·È Ë Î·Ù¿ÏËÍË. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ·›ÛıËÛË ¤¯ˆ ÂÁÒ ˆ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÙËÓ ·Û¿˙ÂÙ·È Î·È Ôχ˜ ·ÎfiÌ· ÎfiÛÌÔ˜” . °È· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ Û ÛÙËÓ ∞∂∫: “ŸÙ·Ó ‹Úı·, ‚ڋη ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi Î·È ˘ÁÈ›˜ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ. ∞˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¤ÊÂÚÓ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Û ÌÈ· ·fiÁÓˆÛË. ΔÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÚÒÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ηٷʤڷÌ ӷ ÛÙ·ıԇ̠ÛÙ· fi‰È· Ì·˜ ·Ú¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙËÓ ·Ú¯‹. ◊‰Ë ·fi ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ÕÚË Ô ∫ˆÛÙ¤ÓÔÁÏÔ˘

¤·È˙ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘. ΔÒÚ· ÌÔÚÒ Ó· ÙÔ ˆ. ◊Ù·Ó ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ ̤Ú˜. ¢˘Ô ·›ÎÙ˜ ¤Î·Ó·Ó ÚÔÛÊ˘Á‹, ¤Ó·˜ ÏËÚÒıËÎÂ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ·, ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ Ì ¯·ÈÚ¤ÙËÛÂ Î·È ÌÂÙ¿ Á‡ÚÈÛÂ. ∂›¯·Ì ÔÏÏ¿ Ù¤ÙÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ηٷʤڷÌ ӷ Ù· ÂÎÌˉÂÓ›ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÔÚ¢ÙÔ‡ÌÂ. ™ÙËÓ ∞∂∫ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯Ú¤Ë ·fi ¤Ú˘ÛÈ. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙȘ ÏËڈ̤˜ ›¯·Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ. √È ·›ÎÙ˜ ‹Ù·Ó ‹‰Ë ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ, ·ÊÔ‡ ›¯·Ó Ï¿‚ÂÈ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚÔ‡ÓÙ·Ó. ◊Ù·Ó ¤Ó· ÔÙ¿ÌÈ ‹‰Ë ¤ÙÔÈÌÔ Ó· ͯÂÈÏ›ÛÂÈ. ªÂÙ¿ ÙÔÓ Î. ∞‰·Ì›‰Ë -Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È΋ ÌÔ˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ó· ÎÚ›Óˆ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘- ‹Úı·Ó ÔÈ Î.Î. ¢ËÌËÙÚ¤ÏÔ˜ Î·È ªfi‚·Ï˘. ∂ΛÓÔÈ Î·Ù¤‚·ÏÏ·Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ χÛÂȘ,

·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈο. ŒÚÂÂ, ÏÔÈfiÓ, ÂÓ›ÔÙ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒ Î·È ˆ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ·. ŸÙ·Ó ÌϤÎÂÛ·È Î·È Û ¿ÏÏ· ÌÔÓÔ¿ÙÈ·, Â›Ó·È Â˘ÎÔÏfiÙÂÚÔ Ó· οÓÂȘ Ï¿ıË. £¤Ïˆ Ó· ˘ÂÓı˘Ì›Ûˆ fiÙÈ ÙÔ ÚfiÛÙÂÚ Ô˘ ·Ú¤Ï·‚· ‹ıÂÏ ÚÔÛı‹Î˜. ∂›¯· ı¤ÛÂÈ ˆ˜ fiÚÔ, fï˜, fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ¿ÚÔ˘Ì ηӤӷÓ, ·Ó ‰ÂÓ ÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ˘¿Ú¯ÔÓÙ˜. ∂›¯·Ì ÙËÓ ·Ù˘¯›· Ì ÙÔÓ °ÎÔ‡ÓÙÁÈÔÓÛÂÓ, ¤Ê˘ÁÂ Ô °Î¤ÓÙÛÔÁÏÔ˘ Î·È ·Ô¯ÒÚËÛÂ Ô ∫¿Ï·. ¢ÂÓ Â›¯·Ì ÛÙfiÂÚ Î·È Ô ¢¤ÏÏ·˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ. ™˘Ó ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ ªÂÚÓ˜, ·Ô‰˘Ó·ÌÒıËΠÙÔ ÚfiÛÙÂÚ. ªfiÓÔ Ô ¢¤ÏÏ·˜ Ó· ¤·È˙ ÛÙ· ϤÈ-ÔÊ, ›Ûˆ˜ ‹Ì·ÛÙ·Ó ÚÒÙÔÈ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙÈ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Û fiÏË ÙËÓ ÔÚ›·” °È· ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·È -

ÎÙÒÓ: “◊Ù·Ó ·Ú¿ÔÓÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÔÈ Ó·ÚÔ›. ∞ÍÈÔÏÔÁÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÁÚ‹ÁÔÚ·, ‹ıÂÏ· Ó· ‰ˆ ÔÈÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ. √ ∫ψӷڛ‰Ë˜ ·ԉ›¯ıËΠfiÙÈ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÂÚÈÔ˘ÛÈ·Îfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ÔÌ¿‰·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌ· ÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ˘fi‚·ıÚÔ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ·Ó·ÓÙÈηٿÛÙ·ÙÔ˜. ŒÓ· ¿ÏÏÔ ·È‰› Ô˘ ·Ó·‰Â›Í·Ì ‹Ù·Ó Ô ºÔ‡ÓÙ·˜. ∏ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì· Ì ÒıËÛ ӷ ÙÔÓ ‚¿Ïˆ Î·È ÛÙ· ¿ÏÏ· ‰˘Ô Ì·Ù˜. √ ªÔ˘Á·˝‰Ë˜ ‹ıÂÏ Â›Û˘ ÂȉÈ΋ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË. ¶ÚÔÂÚ¯fiÙ·Ó ·fi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi, ›¯Â ÎÈ ¿ÏÏ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ◊ÍÂÚ· fiÙÈ ı· ¤Î·Ó οÔÈ· Ï¿ıË, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘ ‰fiıËÎ·Ó ·Ú·¿Óˆ ¢ı‡Ó˜, ‰ÂÓ ¤ÊÙ·ÈÁ ÂΛÓÔ˜. £· ‹Ù·Ó Ï¿ıÔ˜ Ó· ÈÛÙ¤„Ô˘Ì fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ·È‰È¿ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ›. ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂȉÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛ˘ fiˆ˜ ʤÙÔ˜” . °È· ÙÔ ·Ó ‚ϤÂÈ Ï‡ÛË ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹ Ì·Ù· Ù˘ ∞∂∫: “™ÙËÓ ∞∂∫ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ‰˘Ô χÛÂȘ: ◊ ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·, Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ (ÌfiÓÔ Ô ªÂÏÈÛÛ·Ó›‰Ë˜ Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈÔ˜ ÂÓÙfi˜ ∞∂∫) ‹ ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ·fi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È Ó· Û˘Á˘Ú›ÛÂÈ ¤ÛÙˆ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. Δ¤ÙÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ¡Ù¤Ì˘. Ÿˆ˜ Î·È Ó· ë¯ÂÈ, ·˘Ùfi˜ Ô˘ ı· ‚ÁÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ Î·È ı· ¿ÚÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ì ·˘Ù¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ı· Â›Ó·È ¿ÍÈÔ˜ Û˘Á¯·ÚËÙËÚ›ˆÓ” .


T∂Δ∞ƒΔ∏ 23 M∞´√À 2012

25

√ ƒ∏°∞™ ∞¡Δπª∂Δø¶π∑∂π ™Δ∏¡ ∫∞Δ∂ƒπ¡∏ Δ√¡ ∞Ãπ§§∂∞ ™Δ√¡ ¢∂ÀΔ∂ƒ√ ∞°ø¡∞ ª¶∞ƒ∞∑ °π∞ Δ∏¡ ∞¡√¢√ ™Δ∏ ¢’ ∂£¡π∫∏

ªÂ ·ÎÌ·›Ô ËıÈÎfi... ÔÌ¿‰· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÂÌÂÈÚ›· ·fi ÂÌ¿˜. °È· Ó· ηٷʤÚÔ˘Ì ӷ ¿ÚÔ˘Ì ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ÂÈı·Ú¯Ë̤ÓÔÈ Î·È Ê˘ÛÈο Ó· οÓÔ˘Ì fiÙÈ ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·È¯Ó›‰È· Ì·˜, Ó· ÙÚ¤ÍÔ˘Ì ¿Ú· Ôχ Î·È Ó· ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÛÔ˘Ì ٷ ·ÙÔ‡ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ Ì·˜. ∞Ó ¿ÓÙˆ˜ Ë ·fi‰ÔÛ‹ Ì·˜ Â›Ó·È ÂÊ¿ÌÈÏÏË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔ §ÂÔÓÙ¿ÚÈ, ÙfiÙ ‰ÈηÈԇ̷ÛÙ ӷ ›̷ÛÙ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· fiÛ· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó” .

 ·ÎÌ·›Ô ÙÔ ËıÈÎfi, ·fiÚÚÔÈ· Ù˘ ӛ΢ ÙÔ˘ Â› Ù˘ ∞.∂. §ÂÔÓÙ·Ú›Ô˘, Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ‰›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·ÁÒÓ· Ì·Ú¿˙ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋. ™ÙÔ μ’ ¢∞∫ ∫·ÙÂÚ›Ó˘ ı· ÙÂı› ·ÓÙÈ̤وÔ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ¶ÈÂÚ›·˜ ∞¯ÈÏϤ· ¡ÂÔηÈÛ¿ÚÂÈ·˜ Î·È ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ı· ÙÔÓ ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ 1Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ 6Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘.

ª

∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ¶ÚÔÛ‰Ô˘ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ Û ̛· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ 6Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘, ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ Ì ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ Â› Ù˘ ∞.∂. §ÂÔÓÙ·Ú›Ô˘ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÙËΠ·fi ı·˘Ì¿ÛÈ· ÂÌÊ¿ÓÈÛË. ∂ȉÈο ÛÙÔ ·’ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÔÈ μÂÏÂÛÙÈÓÈÒÙ˜ ‹Ù·Ó ¯¿ÚÌ· ÔÊı·ÏÌÒÓ Î·È ‰›Î·È· ·ÔıÂÒıËÎ·Ó ·fi ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜. º˘ÛÈο ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¤¯ÂÈ ·Ó‚¿ÛÂÈ ÙÔ ËıÈÎfi ÙÔ˘˜ ÛÙ· ‡„Ë Î·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∫·ÙÂÚ›ÓË ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· ¡ÂÔηÈÛ¿ÚÂÈ·˜. ∞ÎfiÌË Î·È Ô ‚·ıÌfi˜ Ù˘ ÈÛÔ·Ï›·˜ ı· Â›Ó·È ÔχÙÈÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ Ù˘ ∂¶™£, Ô˘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ì›· ÔÌ¿‰· Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È ÙÔ ÚÒÙÔ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ. √ ∞Ï‚·Ófi˜ ™¤Ô˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙ› Û μ¤ÚÔÈ·, ∫·ÛÙÔÚÈ¿, ¡¿Ô˘Û·, ¶ÔÛÂȉÒÓ· ¡¤ˆÓ ¶fiÚˆÓ, ¶ÈÂÚÈÎfi Î·È Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ∞’ ηÙËÁÔÚ›·˜ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Ô ∂˘ı˘ÌÈ¿‰Ë˜, Ô˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ ÛÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ·fi ÙË ıËÙ›· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi/√Ï˘ÌÈ·Îfi, Â›Ó·È Ù· ÚÒÙ· ÔÓfiÌ·Ù· ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·, Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ fiˆ˜ ÙÔ˘˜

∫·Ô˘Ó¿, μ·Ú‚·Ú¤ÛÔ, μ·Ï·‚¿ÓË, ™Ù‡ÏÔ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ ¶ÈÂÚÈÎfi Î·È ÙÔÓ ∫Ô˘ÌÔ˘ÚÙ˙‹, Ô˘ ·ÔÎÙ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ μ·Ù·ÓÈ·Îfi ∫·ÙÂÚ›Ó˘. ™ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·, Ô ƒ‹Á·˜ ı· ·ÓÙÈ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÓÈ¿Ù· Î·È ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi Î·È Ì “fiÏÔ” ÙËÓ ¿ÚÈÛÙË Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ʤÚÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜ ÛÙ· ̤ÙÚ· ÙÔ˘. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ¿Ô„Ë ¤¯ÂÈ Î·È Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ §¿Î˘ ª·Î¿Ï˘, Ô˘ ‰‹ÏˆÛ ۯÂÙÈο ÛÙË “£” : “∫·Ù’ ·Ú¯¿˜ ÔÊ›ψ Ó· ‰ÒÛˆ ÔÏÏ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜

ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔ §ÂÔÓÙ¿ÚÈ. ΔÔ ÚÒÙÔ Ì·˜ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ‹Ù·Ó ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ fiÏ˘ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ Ì ÔÏÏ‹ ›ÂÛË, ÙÚÂ̷͛ٷ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚÔ Ú˘ıÌfi. ¶·›Í·Ì ÔÈÔÙÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ÁÎÔÏ Ô˘ ÂÙ‡¯·ÌÂ, ›¯·Ì ·ÎfiÌË ‰‡Ô ‰ÔοÚÈ· Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ-¤ÓÙ ÛÔ˘‰·›Â˜ ¢ηÈڛ˜. ¶¿ÓÙˆ˜ Î·È ÛÙÔ ‚’ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ‹Ì·ÛÙ·Ó ·ÓÒÙÂÚÔÈ Î·È Ë ˘ÂÚÔ¯‹ Ì·˜ ηÚÔÊfiÚËÛ Ì ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ. ªÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ ·È¯Ó›‰È, ·˘Ùfi Ì ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· ¡ÂÔηÈÛ¿ÚÂÈ·˜. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔ› Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ηϋ ÔÈfiÙËÙ· ˆ˜

∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi 19 Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. √ Î. ª·Î¿Ï˘ ·¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÷Ù˙Ë·ı·Ó·Û›Ô˘ Î·È °¿ÚÔ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ μÔÁÈ·Ù˙‹ Î·È ¶¿Û¯Ô. ™ÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÔÈ: ™Ê˘ Ú‹˜, ΔÛÔ˘Ì¤ÎÔ˜, μÔ˘Ú·˙¤Ú˘, °Ô‡ÙÛÈÔ˜, ∫ÏÒıÔ˜, ∫Ô˘ÓÙÔ‡Ú˘, ªÈ¯ÔÏ›ÙÛ˘, ™. ª·Î¿Ï˘, ª›Î·˜, ¶ÔÙfiÌÈ, ƒ¤‚˘, ƒËÁ›ÓÔ˜, ™·ı‹˜, ΔÚȯfiÔ˘ ÏÔ˜, ΔÛÈ·ÓÙ‹˜, ÷Ù˙‹˜, °Ô˘ÙÔ‡Ï˘, ªϤÙÛ·˜, ¡. ¡ÙfiÓÙÔ˜. ΔÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi ·ÁÒÓ· ı· ‰È¢ı‡ÓÂÈ Ô Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫ÔÂÌÙ˙›‰Ë˜ Ù˘ ∂¶™ ∫Ô˙¿Ó˘ Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ∫Ô˘Ù˙È·ÎÔ˘Ù˙›‰Ë Î·È ™Ù˘ÏÈ·Ófi ∫ÂÓÙ˙ÈfiÔ˘ÏÔ Ù˘ ›‰È·˜ ŒÓˆÛ˘, ÂÓÒ ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ ı· Â›Ó·È Ô Î. πˆ¿ÓÓ˘ Δ˙ÈÌÂÓ¿Î˘ Ù˘ ∂¶™ ª·Î‰ÔÓ›·˜.

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙÔÓ 6Ô fiÌÈÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋ Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ‹˜: μ’ ¢∞∫ ∫·ÙÂÚ›Ó˘, 17.00, ∞¯ÈÏϤ·˜ ¡.ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ °Ë. §ÂÔÓÙ·Ú›Ô˘, 17.00, ∞.∂. §ÂÔÓÙ·Ú›Ô˘-¢ˆÙȤ·˜ ∞ÁÈ¿˜

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· 1. ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ .......................2-0 2. ∞¯ÈÏϤ·˜ ¡. .............................0-0 3. ¢ˆÙȤ·˜ ....................................0-0 4. ∞.∂. §ÂÔÓÙ·Ú›Ô˘ ....................0-2

.....3 .....1 .....1 .....0

¡¤· ÙÌ‹Ì·Ù· ÎÔχ̂ËÛ˘ ·fi ÙÔ ¡√μ∞

■ ™Δ√À™ ∞°ø¡∂™ ∫ø¶∏§∞™π∞™ “∫ø™Δ∞™ Δ∑∂§∞§∏™” ¶√À ¢π∂•∏ã∏™∞¡ ™Δ∏¡ ∫∞™Δ√ƒπ∞

•∂∫π¡∏™∂ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ó¤Ô˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÎÌ¿ıËÛ˘ ÎÔχ̂ËÛ˘ ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ·fi ÙÔÓ ¡·˘ÙÈÎfi ŸÌÈÏÔ μfiÏÔ˘ Î·È ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜. ∫¿ı ΔÚ›ÙË, ¶¤ÌÙË Î·È ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÈÛ›Ó· ÙˆÓ 50 ̤ÙÚˆÓ Î·È ·fi 15.00 ¤ˆ˜ 16.00, Ù· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì·ı‹Ì·Ù· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ ÎÔχ̂ËÛ˘ Ì ÙÔÓ Î. ™Ù·‡ÚÔ πˆ·ÓÓ›‰Ë, ηıËÁËÙ‹ º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ· Ó¤· ÙÌ‹Ì·Ù· ÎÔχ̂ËÛ˘, ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ Î. ÷Ϥ‚· ¢ËÌ‹ÙÚË (ÙËÏ. 6973215981), ÙËÓ Î. ∫·ÙÂÚ›Ó· °È·Ï·Ì¿ (ÙËÏ. 6944221127) Î·È ÙÔÓ Î. ™Ù·‡ÚÔ πˆ·ÓÓ›‰Ë (ÙËÏ. 6946201208) ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙËÚ›Ô˘, ‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓÒÓÙ·˜ Ì ÙËÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÛÙÔ ÙËÏ. 2421020376 ·fi 18.00 ¤ˆ˜ 22.00.

™‹ÌÂÚ· Ë °.™. ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ ™∏ª∂ƒ∞ ΔÂÙ¿ÚÙË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡. ∏ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ ÙȘ 20.00 Î·È Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” .

∂ÈÙ˘¯›Â˜ ·ıÏËÙÒÓ ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ ÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó Ì ÂÈÙ˘¯›· ÔÈ ‰È·Û˘ÏÏÔÁÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜ ΈËÏ·Û›·˜ Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “∫ÒÛÙ·˜ Δ˙ÂÏ·Ï‹˜” Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë ¡·˘Ù·ıÏËÙÈ΋ ŒÓˆÛË ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜ . ŒÏ·‚·Ó ¯ÒÚ· ÛÙËÓ Ï›ÌÓË Ù˘ ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜ Ì ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÚ›Ô˘ 250 ·ıÏËÙÒÓ Î·È ·ıÏËÙÚÈÒÓ ·fi 13 √Ì›ÏÔ˘˜. ∏ Û˘ÁÎÔÌȉ‹ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÏÏ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ √EA/NAB ‹Ù·Ó ÏÔ‡ÛÈ·. ªÂ ÙËÓ Ôχ ηϋ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙˆÓ ÚÔÔÓËÙÒÓ ™›ÌÔ˘ ™¿ÌÈÔ˘ (Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ΈËÏ·Û›·˜) , Î·È §Â˘Ù¤ÚË ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó ÙÔÓ √∂∞/¡∞μ ÙÚ›ÙÔ ÛÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË, Ì ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÚ›· ¯Ú˘Û¿ ÌÂÙ¿ÏÏÈ·, ÙÚ›· ·ÚÁ˘Ú¿, ‰‡Ô ¯¿ÏÎÈÓ·, ‰‡Ô ٤ٷÚÙ˜ ı¤ÛÂȘ Î·È Ì›· ¤ÎÙË. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ Î·È ·ıÏËÙÚÈÒÓ ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ ‹Ù·Ó Ù· ÂÍ‹˜: - ÃÚ˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙÔ ÛÎÈÊ (1Ã) ·›‰ˆÓ Ì ÙÔÓ °ÂÒÚÁÈÔ ¶··Û·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘. - ÃÚ˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙÔ ÙÂÙÚ·Ïfi ÛÎÈÊ (4x) ·›‰ˆÓ Ì ÙÔ˘˜ £ÂÔ‰ÔÛ›Ô˘ ¢ËÌ‹ÙÚË, ªÔÏfi¯· ¢ËÌÔÛı¤ÓË, ∫·Ù·Ú·¯È¿ ¶·Ó·ÁÈÒÙË, ∞ı·Ó·ÛÈ¿ μ·Û›ÏË. - ÃÚ˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙÔ ‰ÈÏfi ÛÎÈÊ (2Ã) ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ Ì ÙËÓ ª›ÏÏË ∞ÛË̛ӷ Î·È ÙË ™Ùԇη £ÂÔ‰ÒÚ·. - ∞ÛË̤ÓÈÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙËÓ ÙÂÙڿΈÔ Ì ˉ·ÏÈÔ‡¯Ô (4+) ·›‰ˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ∞ı·Ó·ÛÈ¿ μ·Û›ÏË, ÕÓıË ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ - ∞ÏΛÓÔÔ, ª·Ú¤Î·-∞Ú·Ì·Ù˙‹ ∞ϤͷӉÚÔ, ªËÙÚÔÌ¿Ú· ÃÚ‹ÛÙÔ Î·È ¡Ù¤Î·

∫√§Àªμ∏™∏

ÃÚ˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ Ô °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë˜ ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi Δ√ ÚÒÙÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÎÔχ̂ËÛ˘ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ ¡Ù¤ÌÚÂÙÛÂÓ ·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹. √ ÕÚ˘ °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë˜ η٤ÎÙËÛ ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙ· 100 ̤ÙÚ· ‡ÙÈÔ, Ì ¯ÚfiÓÔ 53.86, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. √ ŒÏÏËÓ·˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ¿ÊËÛ ›Ûˆ ÙÔ˘ ÙÔÓ °ÂÚÌ·Ófi, äÏÁΠªfiÈ‚, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο (ÂÓÒ ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË ÙÂÚÌ¿ÙÈÛÂ Ô °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë˜) Î·È ÙÔÓ πÛÚ·ËÏÈÓfi °È¿ÎÔ‚ ΔÔ˘Ì¿ÚÎÈÓ. AÍ›˙ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ˆ˜ Ô ÕÚ˘ °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë˜ ›¯Â ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ‰‡Ô ÌÂÙ¿ÏÏÈ· (·ÛË̤ÓÈÔ Î·È ¯¿ÏÎÈÓÔ) ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi Ù˘ μÔ˘‰·¤ÛÙ˘ (2006), Î·È ¿ÏÏ· ‰‡Ô (¯Ú˘Ûfi, ·ÛË̤ÓÈÔ) ÛÙÔ ∞˚ÓÙ¯fiÊÂÓ (2008). ∂›Û˘, ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ‰È¿ÎÚÈÛË ¤Ù˘¯Â Î·È ÙÔ 2005 ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÙÔ˘ ªfiÓÙÚ·Ï, fiÔ˘ η٤ÎÙËÛ ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ.

∞§ª¶π√§

“¢ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó ı· Ì›ӈ ÛÙË ƒÂ¿Ï” ∞μ∂μ∞π√ Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ƒ·Ô‡Ï ∞ÏÌÈfiÏ ÛÙËÓ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· πÛ·Ó›·˜, ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘. √ πÛ·Ófi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÌfiÓÔ 17 ÊÔÚ¤˜ Ì ÙÔ ¤Ì‚ÏËÌ· Ù˘ “‚·Û›ÏÈÛÛ·˜” ÛÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜, ˆÛÙfiÛÔ Ô ∑ÔÛ¤ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ. “∂›Ó·È ۷ʤ˜ fiÙÈ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ô˘ Â›Ì·È ÛÙË ƒÂ¿Ï Î·È ı¤Ïˆ Ó· Û˘Ó¯›Ûˆ ‰Ò, ·ÏÏ¿ ·Ó Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ›‰È· ÁÓÒÌË, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ì ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ. À¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ÔÏÏ¿ ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ì ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÂ˙fiÓ, ‰ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ. £· ‰Ô‡ÌÂ. ¶·Ú·Ì¤Óˆ ·›ÎÙ˘ Ù˘ ƒÂ¿Ï Î·È ¯¿ÚËη fiÙ·Ó ¿ÎÔ˘Û· ÙÔÓ ∑ÔÛ¤ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ Ó· ϤÂÈ fiÙÈ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘¿Ú¯ÔÓÙ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ∞ÏÌÈfiÏ, Ô˘ Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ÚÔÂÈÏÔÁ‹˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ πÛ·Ó›·˜ ÁÈ· ÙÔ Euro.

∂ÎÏÔÁ¤˜ ÛÙÔÓ ∞fiÏψӷ ∫·Ó. ∞ϤͷӉÚÔ. - ∞ÛË̤ÓÈÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙÔ ‰ÈÏfi ÛÎÈÊ (2Ã) ·›‰ˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ∂˘·ÁÁÂÏÈÓfi πˆ¿ÓÓË Î·È ∞Óı‹ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ-∞ÏΛÓÔÔ - ∞ÛË̤ÓÈÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙÔ ÛÎÈÊ (1Ã) Ó·ӛ‰ˆÓ Ì ÙËÓ ™Ùԇη £ÂÔ‰ÒÚ·. - ÿÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙÔ ÛÎÈÊ (1Ã) ·›‰ˆÓ ·Ú¯¿ÚÈˆÓ Ì ÙÔÓ ∫·Ï·Ó‰·Ú›‰Ë πˆ¿ÓÓË - ÿÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙÔ ÛÎÈÊ (1Ã) Ó·ӛ‰ˆÓ Ì ÙËÓ ª›ÏÏË ∞ÛË̛ӷ. - ΔËÓ 4Ë ı¤ÛË ‹Ú·Ó ÙÔ ÛÎÈÊ (1Ã) ∫ÔÚ·Û›‰ˆÓ Ì ÙËÓ ∑Ô‡˙Ô˘Ï· ªÂϛӷ-∂˘-

Ù˘¯›· Î·È Ë ¢›ÎˆÔ˜ (2-) ¶·›‰ˆÓ Ì ÙÔÓ ªËÙÚÔÌ¿Ú· ÃÚ‹ÛÙÔ Î·È ÙÔÓ ª·Ú¤Î·-∞Ú·Ì·Ù˙‹ ∞ϤͷӉÚÔ. ∂›Û˘ ÙËÓ ¤ÎÙË ı¤ÛË ÛÙÔ ÛÎÈÊ (1Ã) ·›‰ˆÓ ·Ú¯·Ú›ˆÓ ‹ÚÂ Ô ¡Ù¤Î·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜. ΔÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ù· Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ‡¯ÂÙ·È “ηϋ Û˘Ó¤¯ÂÈ·” ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜.¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ÎˆËÏ·ÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.kopilasiaoeanav.blogspot.com.

Δ√ ™¿‚‚·ÙÔ 26 ª·˝Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ∞™ “∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó·Ï›ˆÓ” , Ë ÔÔ›· ı· ÊÈÏÔÍÂÓËı› ÛÙËÓ Î·ÊÂÙ¤ÚÈ· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ “∂ÛÂÚ›‰Â˜” Ì ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ ÙȘ 20.00. Δ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Â›Ó·È Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Î·È Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤Ô˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ªÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁËıÔ‡Ó ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË. °È’ ·˘Ùfi ηÏÔ‡ÓÙ·È fiÏ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” .


26

T∂Δ∞ƒΔ∏ 23 M∞´√À 2012

¶∞√∫

•Âηı·Ú›˙ÂÈ Ì ªfiÏÔÓÈ √ §¿˙ÏÔ ªfiÏÔÓÈ ¤‰ÂÈÍ ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Ó· ÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·Èfi ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ¶∞√∫, fï˜ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ı· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÔÚÈÛÙÈο ÛÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Ì ÙÔ˘˜ Èı‡ÓÔÓÙ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÙÔÓ ∑‹Û˘ μÚ‡˙· Î·È ÙÔÓ ¶·ÓÙÂÏ‹ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë. ΔÔ Úˆ› Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Ô ƒÔ˘Ì¿ÓÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ı· ‚¿ÏÂÈ fiÏ· Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ οو Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î·È ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ ÙÔ˘ “¢ÈΤʷÏÔ˘ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” . £· ÙÔ˘ ÂÈÛËÌ·Óı›, ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¿ÏÏ·, Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ Ì¿Ù˙ÂÙ. ¶ÚÔÙÔ‡, ÏÔÈfiÓ, ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÁÈ· ÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â¯ı› Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ì ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ı· ‰È·ÌÔÚʈıÔ‡Ó. ™ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ô˘ ÌÈ· ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì› ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ¿ÏÏË ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 200.000 ¢ÚÒ. øÛÙfiÛÔ fi,ÙÈ Â›Ó·È Ó· Á›ÓÂÈ ı· Á›ÓÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ·, ηıÒ˜ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤ÛË ÛÙ· Ï¤È ÔÊ “˘Ô¯ÚÂÒÓÂÈ” ÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Û ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ÛÙ· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ. ¶¿ÓÙˆ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔÓ ¶∞√∫ Â›Ó·È ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú·, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ ªfiÏÔÓÈ.

¶Úfi‰ÚÔ˜ Ô μÚ‡˙·˜ ªÂ Úfi‰ÚÔ ÙÔÓ ∑‹ÛË μÚ‡˙· Î·È Û ÚfiÏÔ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ ϤÔÓ ÙÔÓ ¶·ÓÙÂÏ‹ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠ۠ÛÒÌ· ÙÔ Ó¤Ô ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙËÓ ¶∞∂ ¶∞√∫. ¡¤Ô ̤ÏÔ˜ o ∞ÓÙfiÓ ∫ÔÓÙ¿ÚÂÊ, Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ π‚¿Ó ™·‚‚›‰Ë. H ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “™˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠ۠ÛÒÌ· ÙÔ Ó¤Ô ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¶∞∂ ¶.∞.√.∫. Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛ·ÛË, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ΔÚ›Ù˘, ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠfiˆ˜ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ· Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Ó· ¤¯ÂÈ Ô Î. ∑‹Û˘ μÚ‡˙·˜ Î·È ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ô Î. ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜. Δ· ̤ÏË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢.™. Ù˘ ¶∞∂ Â›Ó·È ÔÈ: ªËÏȈڛ‰Ë˜ ™˘Ú›‰ˆÓ, ™·Ú¿ÙÛ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, ™·¯·Ù˙›‰Ë˜ °ÈÒÚÁÔ˜, ΔÚÈÏ˘Ú¿Î˘ μ·Û›Ï˘, Anton Khodarev.

ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ Ë Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ Δ∏¡ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ 27 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 11 ÙÔ Úˆ› ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó ÙfiÛÔ Ù· ̤ÏË, fiÛÔ Î·È ÔÈ ·ÏÔ› Ê›ÏÔÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜.

∞¶√Δ∂§∂™∂ Δ√ Δ√Àƒ¡√À∞ ¶√¢√™º∞πƒ√À ∞°√ƒπø¡-∫√ƒπΔ™πø¡ ¶√À ¢π√ƒ°∞¡ø™∂ √ ¢∏ª√™ μ√§√À

°ÈÔÚÙ‹ ÁÈ· ÙÔÓ Û¯ÔÏÈÎfi ·ıÏËÙÈÛÌfi √ ÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠ÙÔ˘˜ ÙÂÏÈÎÔ‡˜, ÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ·ÁÔÚÈÒÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢√∂¶∞¶ - ¢∏¶∂£∂ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘.

√È ÙÂÏÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ μfiÏÔ˘ ‹Ù·Ó ÁÈÔÚÙ‹ ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi Î·È ·È‰ÈÎfi ·ıÏËÙÈÛÌfi, ÁÔÓ›˜ Î·È ·È‰È¿ ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÛ·Ó ÙȘ ÔÎÙÒ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛıËÎ·Ó ÛÙË ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË, ÂÓÒ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·˘ÙÒÓ ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹ıËÎ·Ó Î·È fiÏÔÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜ Ì ٷ Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ªÂ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢√∂¶∞¶ - ¢∏¶∂£∂ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ¶··Ú›˙Ô˘ Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∫·Ì̤ÓÔ˘ ÙÔ ÔÈÔÙÈο ·Ó·‚·ıÌÈṲ̂ÓÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘

Û ۯ¤ÛË ¿ÏϘ ¯ÚÔÓȤ˜, ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 25 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Û ‰‡Ô ÂȉÈο ‰È·ÌÔÚʈ̤ӷ Á‹‰· ÛÙÔ ™Ù¿‰ÈÔ ÙÔ˘ ∂∞∫. ™ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Î·È ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ¢√∂¶∞¶ ¢∏¶∂£∂ ŒÏÏË ∂Ï¢ıÂÚÈ¿‰Ô˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, °ÂÚ·Ì›Ó˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ÂÓÒ ÔχÙÈÌË ‹Ù·Ó Ë ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Á˘ÌÓ·ÛÙÒÓ £·Ó¿ÛË Δ˙·ÊϤÚË Î·È £¿ÓÔ˘ ∫ÔÓÙÔÌ‹ÙÚÔ˘. ™ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ˘‹Ú¯Â Ï‹ÚË È·ÙÚÈ΋ Î¿Ï˘„Ë ·fi ÙÔÓ È·ÙÚfi ηډÈÔÏfiÁÔ §¿ÌÚÔ ¶··ÎÔÛÌ¿. Δ· ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÔÌ·‰ÈÎÒÓ ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÁÈÔÚÙ‹ ·È‰ÈÎÔ‡ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î·È ¤ÙÛÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È, Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹, ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ÙÔ Û‚·ÛÌfi ÛÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ. ∏ Ó›ÎË ¤ÙÛÈ Î·È ·ÏÏÈÒ˜ ¤Ú¯ÂÙ·È, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ¢ÁÂÓÔ‡˜ ¿ÌÈÏÏ¿˜ ÙfiÙÂ Î·È ÌfiÓÔ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›·. √È ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Î·È ÔχÙÈÌË ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ

·ÁÒÓˆÓ, ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È ÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ πˆ¿ÓÓË ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Î·È ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ·˘Ù‹, ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜, ÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ Î·È Ê˘ÛÈο ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. ∂›Û˘ ÔÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜ Û ÚÒÙ˜ ‚Ô‹ıÂȘ ÙËÓ Ë̤ڷ ÙˆÓ ÙÂÏÈÎÒÓ, ÙÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Ù˘ §¤Û¯Ë˜ ∂ȉÈÎÒÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜. ¶ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÔÌ¿‰· ·ÁÔÚÈÒÓ ·Ó·‰Â›¯ÙËΠÙÔ 4Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Ô˘ ΤډÈÛ ÙÔ 1Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÛÙ· ¤Ó·ÏÙÈ ÌÂÙ¿ (2-2 ηÓÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ·) ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi ·ÁÒÓ·. ™ÙÔ ÌÈÎÚfi ÙÂÏÈÎfi ÙÔ 15Ô μfiÏÔ˘ ΤډÈÛ ÙÔ˘ 10Ô μfiÏÔ˘ Ì ÛÎÔÚ 4-2. ™Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ΤډÈÛ ÙÔ 6Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Ô˘ ¤·ÈÍ Ì ÙÔ 8Ô μfiÏÔ˘ Ì 3-2, ÂÓÒ ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ÙÂÏÈÎfi, ÙÔ 10Ô μfiÏÔ˘ Ó›ÎËÛ ÙÔ 9Ô μfiÏÔ˘ ÛÙ· ¤Ó·ÏÙÈ 3-2 (0-0 ηÓÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ·). ™ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ·Ú¢ڤıËÛ·Ó Ô ¡›ÎÔ˜ ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘

ÙÔ˘ ¢√∂¶∞¶-¢∏¶∂£∂ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢√∂¶∞¶-¢∏¶∂£∂ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ Î·È Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ μ·ÁÁ¤Ï˘ ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜ ˆ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ πˆ¿ÓÓË ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘. Δ· Û¯ÔÏ›· Ô˘ ‰‹ÏˆÛ·Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ‹Ù·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ∞ÁfiÚÈ·: 1Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, 2Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, 3Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ , 4Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ 5Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ , 6Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, 11Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, πˆÏÎÔ‡, ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜, 1Ô∞ÁÚÈ¿˜, 2Ô ∞ÁÚÈ¿˜, ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ,16Ô μfiÏÔ˘, 20Ô μfiÏÔ˘, 19Ô μfiÏÔ˘, 9Ô μfiÏÔ˘, 12Ô μfiÏÔ˘, 21Ô μfiÏÔ˘, 1Ô μfiÏÔ˘, 10Ô μfiÏÔ˘, 8Ô μfiÏÔ˘, 17Ô μfiÏÔ˘, 13Ô μfiÏÔ˘, 23Ô μfiÏÔ˘, 6Ô μfiÏÔ˘, ∞Á. πˆÛ‹Ê, 27Ô μfiÏÔ˘, 4Ô μfiÏÔ˘, 3Ô μfiÏÔ˘, 7Ô μfiÏÔ˘, 5Ô μfiÏÔ˘, 2Ô μfiÏÔ˘, 14Ô μfiÏÔ˘, 24Ô μfiÏÔ˘ ∫ÔÚ›ÙÛÈ·: 5Ô μfiÏÔ˘, 6Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, 2Ô ∞ÁÚÈ¿˜, ÕÓˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ, ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ, 20Ô μfiÏÔ˘, 10Ô μfiÏÔ˘, 8Ô μfiÏÔ˘, 17Ô μfiÏÔ˘, 24Ô μfiÏÔ˘.

■ ∞¡∞¡∂ø™∂ °π∞ ∂¡∞ ∞∫√ª∏ Ã√¡√ Δ∏ ™À¡∂ƒ°∞™π∞ Δ√À ª∂ Δ√À™ “∂ƒÀ£ƒ√§∂À∫√À™”

¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ô ªÔ‰¤ÛÙÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È 3 ÁÎÔÏ Û fiϘ ÙȘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ™ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ›¯Â 25 ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Î·È 1 Ù¤ÚÌ·, ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Û 6 ·ÚÔ˘Û›Â˜ ÛÎfiÚ·Ú 2 ÊÔÚ¤˜, ÂÓÒ ¤·ÈÍ ·fi 4 Ì·Ù˜ Û ∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È Europa League. ¶¤Ú˘ÛÈ Â›¯Â 31 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È 3 ÁÎÔÏ Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” .

Û˘Ìʈӛ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ì ÙÔÓ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ ªÔ‰¤ÛÙÔ ÁÈ· ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ¤Ó·Ó ·ÎfiÌ· ¯ÚfiÓÔ ‹Ù·Ó ‰Â‰Ô̤ÓË Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ·¤ÌÂÓ ‹Ù·Ó Ë Â›ÛËÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ∞˘Ù‹ ‹Úı ·fi ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ΔÚ›Ù˘ Î·È Û˘Óԉ‡ÙËΠ·fi ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ∫ÔÚÛÈηÓÔ‡.

¶·Ú¿Ù·ÛË ·ÁˆÓ›·˜ ÁÈ· ª¤ÏÌÂÚÁÎ

∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ ¶ÂÈڷȈÙÒÓ Â›¯Â οÓÂÈ Û·Ê¤˜ fiÙÈ ÂÈı˘Ì›· Ù˘ ‹Ù·Ó Ô ªÔ‰¤ÛÙÔ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∫·È ¤ÙÛÈ ¤ÁÈÓÂ. √È ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Ù· ‚Ú‹Î·Ó Û¯ÂÙÈο ‡ÎÔÏ· Î·È Ë ¶∞∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ˘ ∫ÔÚÛÈηÓÔ‡ ÁÈ· ¤Ó·Ó ·ÎfiÌ· ¯ÚfiÓÔ. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿, Ô ªÔ‰¤ÛÙÔ ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ Â›ÛËÌÔ Û¿ÈÙ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜: “∂›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ¯·Ú¿ ÁÈ· ̤ӷ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÌÔ˘ Ô˘ ı· ·Ú·Ì›ӈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. £¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Î·È ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘˜! ŸÏÔÈ Ì·˙› ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙˆÓ ÂÈÙ˘¯ÈÒÓ. ∂Ï›˙ˆ fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ı· Â›Ó·È Î·È ÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ ‰›Ï· Ì·˜” . √ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ ªÔ‰¤ÛÙÔ Â›¯Â ʤÙÔ˜ 39

°È· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÌÂÙ·Ù›ıÂÓÙ·È ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ˘ ŸÏÔÊ ª¤ÏÌÂÚÁÎ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, fiˆ˜ Î·È Û ·˘Ùfi ÙÔ˘ ∞ÚÈ¤Ï πÌ·Á¿Û·. ªÂ ÙÔÓ ™Ô˘Ë‰fi ·Ì˘ÓÙÈÎfi ˘‹ÚÍ ¯ı˜ Â·Ê‹, ·ÏÏ¿ ÂΛÓÔ˜ ˙‹ÙËÛ ÌÈÎÚ‹ ·Ú¿Ù·ÛË ÁÈ· Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ. ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ Ë ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔÓ 34¯ÚÔÓÔ ¿ÛÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋, ·ÏÏ¿ ̤ÓÂÈ Ó· Ê·Ó› ÔÈ· ı· Â›Ó·È Ë ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹. ¶ÂÚ›Ô˘ Ù· ›‰È· ÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÚÈ¤Ï πÌ·Á¿Û·. ¶·Ú¿ ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ˆ˜ ·ÌÊfiÙÂÚÔÈ ı· Ô˘Ó ÙÔ “Ó·È” , ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ·ÛÊ·Ï‹˜ Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜ ‹ fi¯È ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·.


T∂Δ∞ƒΔ∏ 23 M∞´√À 2012

°π∞ ¶ƒ√∂Δ√πª∞™π∞ ∂¡ √æ∂π Δ∏™ ™Àªª∂Δ√Ã∏™ Δ∏™ ™Δ√ EURO 2012

™ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›· Ë ∂ıÓÈ΋ ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Ì·˜ ÔÌ¿‰·˜, fiÔ˘ Î·È fiÔ˘ Î·È ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Ù˘ ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ EURO 2012.

∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¤ÊÙ·Û ÂÚ›Ô˘ ÛÙȘ 18.30 ÛÙÔ ™¿ÏÙÛÌÔ˘ÚÁÎ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÂÙ¤‚Ë ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÁÈ· ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË Î·È ·fi Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ. ™ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›· Ë ∂ıÓÈ΋ Ì·˜ ı· ‰ÒÛÂÈ ‰‡Ô ÊÈÏÈο ·È¯Ó›‰È· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Ì ÙËÓ ™ÏÔ‚ÂÓ›· (26/05, 21.30) Î·È ÙËÓ ∞ÚÌÂÓ›· (31/05, 21.30). ΔÔ Îϛ̷ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Ì·˜ Â›Ó·È Ôχ ηÏfi, οÙÈ Ô˘ Ê¿ÓËΠÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ “∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜” ÚÈÓ ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛË. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ¤ÊÙ·Û ÛÙȘ 15.00 ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ Ù· ̤ÏË Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ¤Ú·Û·Ó ·fi ÙÔ check in ÁÈ· Ó· ÂÈ‚È‚·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ. ∫·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ‰ÂÓ ¤ÏÂÈ„·Ó Ù· ÁÓˆÛÙ¿ ËÁ·‰¿ÎÈ· Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ Ì·˜ Ó· Â›Ó·È Â˘‰È¿ıÂÙÔÈ, ÂÓÒ ·ÚÎÂÙÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜ ¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ·˘ÙfiÁÚ·Ê· Î·È Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÊˆÙÔÁڷʛ˜. ¡ˆÚ›ÙÂÚ· ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ Ì·˜ ›¯·Ó οÓÂÈ ¤Ó· ¯·Ï¿ÚˆÌ· ÛÙȘ

™ÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô ·fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ·Ó·¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ Ì·˜

ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ÔÛÌ¿, ÂÓÒ Ô ÔÌÔÛÔӉȷÎfi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ ÓÙÔ˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ fiÙÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ Â›Ó·È ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔÈ ·fi ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ì ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘˜: “•ÂÎÈÓ¿Ì ·ÚÁ¿ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì οÙÈ. Œ¯Ô˘Ì Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡ÌÂ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÂÏÙȈıÔ‡ÌÂ Î·È Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘ÌÂ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ì·˜ ÍÂÎÔ‡Ú·ÛÙÔ˘˜, ÁÈ·Ù› οÔÈÔÈ Â›Ó·È

■ ¶ƒ∞°ª∞Δ√¶√π∏£∏∫∂ ™Δ∏¡

·ÚÎÂÙ¿ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔÈ. £ÂˆÚÒ ˆ˜ ÔÈ Û‡ÏÏÔÁÔÈ ÛΤÊÙËÎ·Ó Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙÔ˘˜ Î·È fi¯È ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ Ï‡ÛÔ˘Ì ϤÔÓ ÙÔ ı¤Ì·” , › ·Ú¯Èο Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: “∂ÁÒ Í¤Úˆ ηϿ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÌÔ˘, ¤¯Ô˘Ó ‰È¿ıÂÛË ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó Î·È Î›ÓËÙÚ· Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. •¤Úˆ ˆ˜ ¯·›ÚÔÓÙ·È fiÏÔÈ Ô˘ Â›Ó·È Â‰Ò Î·È ı· Ù· ‰ÒÛÔ˘Ó fiÏ· ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ÛˆÛÙ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È Ó· ›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÚÂÌȤڷ Ì ÙËÓ ¶Ôψӛ· ÛÙȘ 8 πÔ˘Ó›Ô˘” . °È· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË

ÙÔ˘ ÷ÏÎÈ¿, ÙfiÓÈÛÂ: “¢ÂÓ ı· ¤ÏÂÁ· ˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ¶Ôψӛ·. ™›ÁÔ˘Ú· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi. ™Â Ù¤ÙÔȘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ì ÙfiÛÔ Ï›Á· ·È¯Ó›‰È·, ·Ó οÓÂȘ ÌÈ· ‹ÙÙ· ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ÔÏÏ¿ ÂÚÈıÒÚÈ· Ó· ·ÓÙȉڿÛÂȘ. ∂›Ó·È ÌÂÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·ÏÏ¿ fi¯È ÙfiÛÔ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ÷ÏÎÈ¿ ÚÔÔÓ‹ıËΠηÓÔÓÈο Î·È ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ˆ”. ¢ËÏÒÛÂȘ ¤Î·Ó·Ó ·ÎfiÌË ÔÈ ∞ϤͷӉÚÔ˜ Δ˙ÈfiÏ˘ Î·È ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘. √ ÚÒÙÔ˜ ›Â: “ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔÈ Â›Ó·È Î·ÏÔ›, fiˆ˜ Î·È ÂÌ›˜, ·ÏÏ¿ ı· Ù· ‰ÒÛÔ˘Ì fiÏ· ÛÙÔ

Á‹‰Ô. ™Â ·˘Ù¿ Ù· ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ÙÔ ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, ˆÛÙfiÛÔ ·Ó ‰ÂÓ ÎÂÚ‰›ÛÂȘ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ·ÔÎÏ›ÛÙËΘ. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ Ì¤Ú˜ ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›· ı· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ôχ” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘ ÙfiÓÈÛ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜: “∂ÁÒ ÚÔÛˆÈο Î·È Ù· ·È‰È¿ ı· οÓÔ˘Ì ·˘Ùfi Ô˘ οÓÔ˘Ì ¿ÓÙ·. £· Ù· ‰ÒÛÔ˘Ì fiÏ· Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÙÔÓ fiÌÈÏÔ. √ ÎfiÛÌÔ˜ ·Á·¿ÂÈ Î·È ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ∂ıÓÈ΋” . ∂ÓÒ ÁÈ· Ù· ·È¯Ó›‰È·, ›Â: “£· Ù· ‰ÒÛÔ˘Ì fiÏ· Û οı ÚÔfiÓËÛË, ÒÛÙ ӷ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Ë ÔÌ¿‰· ηχÙÂÚË ·fi fiÙÈ ÛÙ· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο. £· ¤ÚÂ ӷ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÏϘ ËÌÂÚÔÌËӛ˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ·Ê‹ÛÔ˘Ì ›Ûˆ Ì·˜ fiÏ· ·˘Ù¿ Î·È Ó· ÛÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ ıÂÙÈο. ∏ ÎÔ‡Ú·ÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰ÈηÈÔÏÔÁ›·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ˙‹ÛÔ˘Ì Ì ·˘Ùfi” . * ™ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∞Á. ∫ÔÛÌ¿ ÁÈ· Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙȘ ¢¯¤˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ Î·È ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ‚Ú¤ıËΠϛÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÁÈ· Ù· Á‹‰· Ù˘ ¶Ôψӛ·˜ Î·È Ù˘ √˘ÎÚ·Ó›·˜, Ô ™¿Î˘ ƒÔ˘‚¿˜. √ ÁÓˆÛÙfi˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜, Ì¿ÏÈÛÙ·, ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËΠÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· ÙˆÓ °È¿ÓÓË ª·ÓÈ¿ÙË, °È¿ÓÓË ºÂÙÊ·Ù˙›‰Ë, ªÈ¯¿ÏË ™ËÊ¿ÎË, ∫ÒÛÙ· ºÔÚÙÔ‡ÓË, º¿ÓË °Î¤Î· Î·È ÃÔÛ¤ ÃÔϤÌ·˜Î·È Ì‹Î ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÁÈ· Ó· ÚÔÔÓËı› Ì·˙› ÙÔ˘˜.

∞ ¡ø ∫∂ƒ∞™π∞ ª∂ ™Àªª∂Δ√Ã∏ 120 ¢ƒ√ª∂ø¡

∂ÈÙ˘¯›· ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ·ÁÒÓ·˜ ªÓ‹Ì˘-£˘Û›·˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ÙÔÓ ™‡ÏÏÔÁÔ ¢ÚÔ̤ˆÓ ÀÁ›·˜ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ¶·Ï·›Ì·¯Ô˘˜ ÛÙ›‚Ô˘ ÙÔ˘ °.™. μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó Ì ÂÈÙ˘¯›· ÛÙËÓ ÕÓˆ ∫ÂÚ·ÛÈ¿ ÙÔÓ 11Ô ·ÁÒÓ· ‰ÚfiÌÔ˘ ªÓ‹Ì˘-£˘Û›·˜.

¶ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÙÂϤÛÙËΠ£Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔ ÍˆÎÏ‹ÛÈ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ÛÙËÓ ÕÓˆ ∫ÂÚ·ÛÈ¿ Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÂÈÌÓËÌfiÛ˘ÓË ‰¤ËÛË ÛÙÔ ÌÓËÌÂ›Ô ÂÛfiÓÙˆÓ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ Ë ÕÓˆ ∫ÂÚ·ÛÈ¿ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ fiˆ˜ ·Ê¤ıËΠηÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓË ·fi ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ Î·È ÂÎÙfi˜ οÔÈˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛˆÓ, Â›Ó·È ¤Ó· ˙ˆÓÙ·Ófi ÌÓËÌ›Ô, Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÛÙÔ˘˜ ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ Ù¤ÙÔȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ, ÁÂÌ›˙ÂÈ Ë Ï·Ù›· Ù˘ ÕÓˆ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ Ì ÎfiÛÌÔ Î·È Í˘Ó¿ ÌӋ̘ ÛÙÔ˘˜ ·ÏÈfiÙÂÚÔ˘˜ fiÙ·Ó Ë ÂÚÈÔ¯‹ ηÙÔÈÎÔ‡ÓÙ·Ó. √ ·ÁÒÓ·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÁÈ· ÂÓ‰¤Î·ÙË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ıÂÛÌfi˜, ÂÓÒ ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜ 120 ÂÚ›Ô˘ ·ıÏËÙ¤˜,ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·Ô Î¿ı ¿ÏÏË ¯ÚÔÓÈ¿, ηχÙÔÓÙ·˜ fiÏÔ ÙÔ ËÏÈÎÈ·Îfi Ê¿ÛÌ·, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó fiÚÈ· Î·È fiÙÈ Â›Ó·È ·ÁÒÓ·˜ ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ΔÔ ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ·ÚÒÓ ¤‰ˆÛ·Ó Î·È ÌÈÎÚÔ› ·ıÏËÙ¤˜, ·fi 4 ¤ˆ˜ 14 ÂÙÒÓ - ΢ڛˆ˜ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ - Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ̤ÚÔ˜ Û ÂȉÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÙˆÓ 500 Î·È 1.000

™ÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô ·fi ÙÔÓ ·ÁÒÓ· (ËÁ‹ runningnews.gr)

̤ÙÚˆÓ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ô˘ ‰È¤Ó˘Û·Ó ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ‹Ù·Ó ·fi ÕÓˆ ∫ÂÚ·ÛÈ¿ ÚÔ˜ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ºÏ·ÌÔ˘Ú›Ô˘ Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹, ‰ËÏ·‰‹ ÌÈ· ·fiÛÙ·ÛË 8 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ÂÚ›Ô˘ Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 800 ̤ÙÚˆÓ, ÂÓÒ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ӥ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ, fiÙÈ ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi. °È· fiÛÔ˘˜ ·Á·Ô‡Ó ÙË Ê‡ÛË Î·È ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi, Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ‰ÚfiÌÔ˘ ÌÓ‹Ì˘ ÛÙËÓ ÕÓˆ ∫ÂÚ·ÛÈ¿ Â›Ó·È ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ, Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ·ıÏËÙÈÎfi Ó‡̷ Ì ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÈÌ‹˜ fiÛÔ˘˜ ¤¯·Û·Ó ÙËÓ ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Î·È Û ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ¤˙ËÛ·Ó ÛÙÔÓ πÛÙÔÚÈÎfi ΔfiÔ, ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ̤-

ÚÔ˜, ·fiÏ·˘Û·Ó Ì·˙› ÙÔ ·Úı¤ÓÔ μfiÚÂÈÔ ¶‹ÏÈÔ Ì ÙË ÌÔÓ·‰È΋ Ê˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ÔÌÔÚÊÈ¿, ÂÚÓÒÓÙ·˜ ÌÈ· ¢¯¿ÚÈÛÙË Ì¤Ú· Û ÌÈ· ·fi ÙȘ ÔÌÔÚÊfiÙÂÚ˜ ÁˆÓȤ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ™ÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜ ·ÔÓÂÌ‹ıËÎ·Ó Î‡ÂÏÏ·, ÂÓÒ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ‰fiıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ÏÏÈ· , ‰ÈÏÒÌ·Ù·, ÌÏÔ‡˙˜. ΔÈÌËÙÈ΋ ϷΤٷ ·ÔÓÂÌ‹ıËΠÛÙËÓ √Ì¿‰· ¢È¿ÛˆÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÚfiÛÊÂÚ ÂıÂÏÔÓÙÈο ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ Ì ÂÈÙ˘¯›·. ∂›Û˘ ‚Ú·‚‡ÙËÎÂ Î·È Ë √Ì¿‰· ª·Ú·ıˆÓÔ‰ÚfiÌˆÓ §¿ÚÈÛ·˜ ˆ˜ ÔÏ˘ÏËı¤ÛÙÂÚË ·ÔÛÙÔÏ‹. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË, Ù›ÌËÛ·Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜, Ô ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ª·ÚÙ˙È¿Ï˘ ª·ÚÁ·Ú›Ù˘, Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi˜

Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ μfiÏÔ˘ ¢È·Ì·ÓÙ¤ÓÈ·˜ £ÂÔÏfiÁÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÙÚÂÍ ÙËÓ ‰È·‰ÚÔÌ‹,Ë ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ.™.∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ Î.÷ÛÈÒÙË ∞ÓÙˆÓ›·,Ô ∂ÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ √Ì¿‰·˜ ¢È¿ÛˆÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î.÷Ù˙˯·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜ ∞ϤÎÔ˜, Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ∫.ÀÁ›·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î.÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ Ô˘ ¤ÙÚÂÍ ÙËÓ ‰È·‰ÚÔÌ‹, Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ ÛÙ›‚Ô˘ μÔ˘ÙÛÈÓ¿˜ ™‡ÚÔ˜, Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™¢Àμ ∫ÒÛÙ·˜ ∫˘ÚÈ·˙‹˜, Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ™.ª. §¿ÚÈÛ·˜ °Ô‡Ï·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· μ·Û›Ï˘ æ‹ÊÔ˜ ,Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜, ∂ϤÓË ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘, μ·ÛÈÏÈ΋ ™Ù·ı¿ÎË, ™·ÁÈ¿ÓÓË ∞ÓÙÒÓË Î·È Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘. √È ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜, ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ¯ÔÚËÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·: ÙËÓ “∂æ∞” , ÙÔ Δ˘ÚÔÈÙ¿‰ÈÎÔ “ÿÚȘ” , ÙÔ ª¿ÚÎÂÙ ÙÔ˘ Î. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÙËÓ Δ·‚¤ÚÓ· - æËÛÙ·ÚÈ¿ “√ °ÈÒÚÁÔ˜” ÛÙËÓ ∫ÂÚ·ÛÈ¿, Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ Á‡̷ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Î·È ÙÔ “¶ÂÚ› Ôڤ͈˜” Ù˘ Î. ∞ÏÂ˘Ú¿ ™Ù·˘ÚԇϷ˜. ∂›Û˘ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÔχÙÈÌË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜: ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ √Ì¿‰· ¢È¿ÛˆÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔ˘˜ Î. º›ÏÈÔ ∫·ÎÏ‹ , ÙËÓ π. ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜, Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ™.¢.À. μ√§√À Î·È ÙȘ Î. ∫·ÙÂÚ›Ó· ∫ÏÂȉˆÓ¿ÚË Î·È ¡·Ù¿Û· ΔÛ·ÎfiÁÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÁÚ·ÌÌ·ÙÂȷ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË. Δ¤ÏÔ˜ fiÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘., Ù· ª.ª.∂., ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ÙÔ site RunningNews.gr, ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ¶·Ï¿ÓÙ˙· ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó οı ¯ÚfiÓÔ.

27

¢Â‡ÙÂÚË Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙË §›‚ÂÚÔ˘Ï ı¤ÏÂÈ Ô ∫fiÔ˘Ï √ ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Δ˙Ô ∫fiÔ˘Ï ÛÙË §ÈÏ ¤ÏËÍÂ Î·È ÂΛÓÔ˜, ÌÂÙ¿ ÙÔ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ ¤Ú·ÛÌ¿ ÙÔ˘ ·fi ÙË Á·ÏÏÈ΋ ÔÌ¿‰·, ‰ËÏÒÓÂÈ ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· Í·Ó·ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ì ÙË §›‚ÂÚÔ˘Ï Î·È Ó· ·ԉ›ÍÂÈ ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. “ÿÛˆ˜ ¤ÓȈ۷ ›ÂÛË ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÌÔ˘ ¤Ú·ÛÌ· ·fi ÙË §È‚ÂÚÔ˘Ï. ΔÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Â›Ó·È Û·Ó ıÚËÛΛ· ÂΛ, ÔÈ ¿ÓÙ˜ Â›Ó·È ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ Ì ÙÔ ¿ıÏËÌ·. ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿, fï˜, ı· Â›Ì·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔ˜” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜. √ ∫fiÔ˘Ï, ¿ÓÙˆ˜, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ˆ˜ Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÕÓÊÈÏÓÙ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘. √È “ÎfiÎÎÈÓÔÈ” ¤¯Ô˘Ó ‰Â¯Ù› ÚÔÛÊÔÚ¿ ·fi ÙË §ÈÏ ÁÈ· Ó· ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘, ÂÓÒ Î·È Ë °Ô˘¤ÛÙ Ã·Ì Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ ÙÔÓ 30¯ÚÔÓÔ Ì¤ÛÔ: “£· ‹ıÂÏ· Ôχ Ó· ÂÙ‡¯ˆ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÌ¿‰·. £· ‹Ù·Ó Ôχ ¿Û¯ËÌÔ Ó· ηٷÁÚ¿„ˆ ¤Ó· ηÎfi ¤Ú·ÛÌ· ·fi ÙÔ §›‚ÂÚÔ˘Ï ÛÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÌÔ˘” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ∫fiÔ˘Ï, ÁÈ· Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ ˆ˜ “‰ÂÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ̤ӷ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì Ì ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ ÁÈ· Ó· ‰Ô‡Ì ÙÈ ı· Û˘Ì‚Â›” . √ ∫fiÔ˘Ï ‹Úı ÛÙË §›‚ÂÚÔ˘Ï ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2010, fiÙ·Ó ¤ÌÂÈÓ ÂχıÂÚÔ˜ ·fi ÙËÓ ΔÛ¤ÏÛÈ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ƒfiÈ ÃfiÙ˙oÓ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, fï˜, Ë ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÎÚ›ıËΠÈηÓÔÔÈËÙÈ΋, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô ∫¤ÓÈ ¡Ù·ÏÁÎÏ›˜ Ô˘ ›¯Â ‹‰Ë ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙÔ ‰·ÓÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ÛÙË §ÈÏ.

∫¿ÓÂÈ ›Ûˆ ÁÈ· º·Ó ¶¤ÚÛÈ Ë °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ Δ√... Âȉ‡ÏÏÈÔ ÌÂٷ͇ °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ Î·È ƒfiÌÈÓ º·Ó ¶¤ÚÛÈ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÚÈÓ Î·Ï¿ ηϿ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ, ·ÊÔ‡ ÔÈ “ÌÈ·ÓÎÔÓ¤ÚÈ” ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ·Úfiı˘ÌÔÈ Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ÔχÙÈÌÔ ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi ·˙¿ÚÈ, ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ √ÏÏ·Ó‰Ô‡ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡. ™ÙÔ ΔÔÚ›ÓÔ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÂÈıÂÙÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì οÔÈÔ Ë¯ËÚfi fiÓÔÌ·, Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ... ‚¿ÏÛ·ÌÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜, ÌÂÙ¿ ÙË Ê˘Á‹ ÙÔ˘ ∞ÏÂÛ¿ÓÙÚÔ ¡ÙÂÏ ¶È¤ÚÔ. √ ŒÓÙÈÓ ¡Ù˙¤ÎÔ Ù˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ, Ô °ÎÔÓ˙¿ÏÔ πÁÎÔ˘·˝Ó Ù˘ ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ Î·È Ô ŒÓÙÈÓÛÔÓ ∫·‚¿ÓÈ Ù˘ ¡¿ÔÏÈ Ê¤ÚÔÓÙ·È ˆ˜ ÔÈ Î‡ÚÈÔÈ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ Ù˘ “μ¤ÎÈ· ™ÈÓÈfiÚ·” , ·ÊÔ‡ Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ 28¯ÚÔÓÔ˘ ¿ÛÔ˘ Ù˘ ÕÚÛÂÓ·Ï ‰Â Ê·›ÓÂÙ·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ. ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÎÏÂÈÛÙ¿ Ù· ¯·ÚÙÈ¿ ÙÔ˘ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘, ÂÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚÔ˜ ˆ˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ϤÔÓ Ë ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂΉËÏÒÛÂÈ ÙÔ ÂÓÙÔÓfiÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÂΛÓÔÓ. º‹Ì˜ ¿ÓÙˆ˜ ı¤ÏÔ˘Ó ÙȘ ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘, ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Î·È ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ Ó· Ú›¯ÓÔ˘Ó Â›Û˘ Ì·ÙȤ˜ ÛÙÔÓ ¿ÛÔ ÙˆÓ “ηÓÔÓȤÚˉˆÓ”.

To EXTRA 5 √π ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Extra 5 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 9, 13, 23, 28, 32 Î·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË 2, 3, 19, 22, 26.


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 M∞´√À 2012

K§EI™IMO TH™ 21H™ M∞´√À

ENEP°HTIKO

ALLIANZ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.696.522,92 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.115.852,65 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) 15.812.519,81 ALLIANZ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£E™πªø¡ 4.618.064,93 ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. 5.654.566,62 ALLIANZ A/K ª∂Δ√Ãø¡ ∞¡∞¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ EMEA 2.118.547,26 ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.369.571,62

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/12

2.556.646,72 1.112.500,13 6.488.613,80 763.652,68 4.154.027,72 349.115,13 1.961.216,01

3,7927 4,5985 2,4370 6,0473 1,3612 6,0683 2,2280

0,09% -0,38% -0,68% 0,03% -0,90% 1,71% -1,70%

3,8496 4,7594 2,5589 6,0473 1,4088 6,2807 2,3060

3,7643 -20,35% 4,5525 -21,59% 2,4126 -28,37% 5,9868 2,48% 1,3476 -15,07% 6,0076 1,01% 2,2057 -25,19%

ALPHA ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.42.800), URL: www.alphamutual.gr ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 24.070.832,26 12.110.679,01 ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 89.298.442,04 18.642.550,67 ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 23.371.687,10 3.158.309,39 ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. 5.348.531,73 664.875,34 ALPHA ∞¡ø ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 19.053.332,00 2.919.522,27 ALPHA BANCASSURANCE EE100 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 17.933.959,90 2.919.814,81 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 6.931.689,15 1.595.017,43 ALPHA BEST OF STRATEGIES ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 16.075.756,88 2.723.273,67 ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 16.638.500,40 6.707.727,00 ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. 4.978.093,77 1.516.564,16 ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 32.907.615,72 2.853.836,27 ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 9.096.356,25 1.368.294,18 ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒπ™∂ø™ ¢π∞£∂™πªø¡ 124.749.803,90 10.328.958,91 ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 110.854.227,48 26.274.361,49 ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. 5.781.471,39 2.662.459,23 ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 6.201.811,20 1.432.652,40 ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 11.484.487,40 5.572.795,00 ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.820.011,57 673.363,42 ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 9.757.340,08 980.014,40 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 28.770.299,41 2.651.341,59 ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. 8.425.755,37 945.294,35 ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. 7.858.023,60 2.072.166,64 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. 18.533.161,48 2.316.920,05 ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. 15.845.614,16 2.420.600,51 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. 21.341.723,62 2.536.513,18 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. 32.104.108,70 3.566.009,07 ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. 40.505.463,03 2.569.352,87

1,9876 4,7900 7,4001 8,0444 6,5262 6,1422 4,3458 5,9031 2,4805 3,2825 11,5310 6,6480 12,0777 4,2191 2,1715 4,3289 2,0608 4,1879 9,9563 10,8512 8,9134 3,7922 7,9991 6,5462 8,4138 9,0028 15,7649

ALPHA TRUST ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-62.89.300), URL: www.alphatrust.eu ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 16.262.141,36 1.098.634,38 ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 17.942.943,80 2.968.270,64 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 15.828.315,15 4.855.122,31 ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.368.700,88 471.384,18 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.375.296,75 1.723.825,55 ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.843.420,32 961.195,35 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.665.045,97 744.717,05 INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 3.573.402,82 656.105,84 GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.114.787,41 1.620.521,91 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 4.919.055,77 1.250.312,72 GENIKI EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 7.104.669,24 1.265.717,05 S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 6.193.964,19 592.125,94

14,8021 6,0449 3,2601 5,0250 2,5381 6,0793 6,2642 5,4464 2,5392 3,9343 5,6132 10,4606

-0,56% -0,83% -0,97% 0,84% 0,17% -0,67% -0,16% -0,56% -1,35% -0,04% 0,00% -0,19%

15,0981 6,1658 3,3253 5,1255 2,5889 6,1857 6,3738 5,5417 2,5836 4,0032 5,6132 10,6698

14,6541 -16,98% 5,9845 -16,27% 3,2275 -11,38% 4,9748 -0,50% 2,5127 3,04% 6,0185 -4,77% 6,2016 -2,39% 5,3919 -7,23% 2,5138 -15,85% 3,8950 7,30% 5,5571 0,10% 10,3560 1,54%

AMUNDI ∂§§∞™ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.13.900-2), URL: www.amundi.com ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 35.015.257,84 6.568.233,66 ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.584.573,50 3.109.549,48 ∂ƒª∏™ √ª√§√°π∞∫√ ¢π∂£¡∂™ 12.247.008,67 4.989.316,72 ∂ƒª∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 14.614.308,22 4.348.350,20

5,3310 2,4391 2,4546 3,3609

-0,97% -0,51% 0,10% 0,01%

5,4909 2,5123 2,4791 3,3609

5,2777 -20,01% 2,4147 -21,64% 2,4423 -30,14% 3,3609 0,29%

ATTICA WEALTH MANAGEMENT (ÙËÏ.: 210-33.96.860), URL: www.atticawealth.gr ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.177.043,10 9.699.051,36 ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 391.657,78 154.893,47 ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.006.649,29 124.059,95 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.014.181,22 1.785.736,32 ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 1.510.143,26 441.509,15 ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 20.403.522,81 8.385.722,18 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 18.557.590,67 6.627.322,83 ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS MIKTO 1.760.029,79 733.515,68

0,4307 2,5286 8,1142 1,1279 3,4204 2,4331 2,8002 2,3994

-1,31% -1,46% 1,09% 0,94% 0,04% 0,55% -0,05% -0,14%

0,4372 2,5665 8,2359 1,1347 3,4238 2,4696 2,8170 2,4354

0,4264 -13,57% 2,5033 -10,59% 8,0331 7,27% 1,1189 -57,28% 3,4067 -1,60% 2,4088 1,48% 2,7778 -1,44% 2,3754 -4,79%

1,26% 1,9975 1,9727 -50,76% 0,05% 4,8140 4,7541 4,96% 0,02% 7,4371 7,3446 2,72% 0,04% 8,0846 7,9841 4,11% 0,12% 6,8525 6,3957 -3,39% 0,37% 6,3265 6,0194 -6,14% 0,00% 4,4762 4,2589 -6,58% -0,11% 6,0802 5,8441 -2,94% -0,40% 2,5053 2,4557 -33,93% 0,06% 3,3153 3,2497 -38,13% 0,12% 11,6463 11,4157 2,16% -0,39% 6,7145 6,5815 4,40% 0,04% 12,0777 12,0777 1,79% -1,22% 4,2613 4,1769 -19,15% -1,03% 2,1932 2,1498 -19,47% -1,67% 4,3722 4,2856 -20,27% -0,78% 2,0629 2,0567 -22,88% 2,08% 4,2298 4,1460 10,47% 1,35% 10,0559 9,8567 -6,83% 0,54% 10,9597 10,7427 -1,50% -0,29% 9,0025 8,8243 1,41% 0,02% 3,8301 3,7543 3,18% -0,85% 8,0791 7,9191 -0,99% -0,23% 6,6117 6,4807 -3,22% -0,03% 8,4979 8,3297 3,33% 0,23% 9,0928 8,9128 2,10% -0,50% 15,9225 15,6073 3,50%

∞∂¢∞∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ (ÙËÏ.: 210-33.87.900) ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 237.538.432,35 146.435.751,63 ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. 127.215.313,40 107.941.823,29

1,6221 1,1786

-0,45% 0,08%

1,6221 1,1786

1,6221 -24,72% 1,1786 -29,36%

∞Δ∂ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.47.793), URL: www.ate.gr ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶∞´∫√ ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ EURO ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS

3,7982 1,7451 0,5398 1,6217 5,9979 1,8877 2,7706 7,3289 6,2531 7,2333 3,5073

0,05% -1,01% -2,14% -0,41% 0,69% 0,30% -0,10% 0,03% 0,27% -0,02% -0,38%

3,7982 1,7451 0,5398 1,6217 5,9979 1,8877 2,7706 7,3289 6,2531 7,2333 3,5073

3,7697 -26,60% 1,7276 -18,86% 0,5344 -13,52% 1,6055 -20,58% 5,9379 5,83% 1,8688 -4,40% 2,7498 -25,85% 7,3289 1,39% 6,1906 1,23% 7,1791 2,63% 3,4722 -0,74%

8.713.713,48 2.294.161,37 24.161.418,73 13.845.659,89 1.000.531,56 1.853.435,51 13.797.174,41 8.507.726,71 9.007.958,62 1.501.854,51 3.705.018,30 1.962.716,91 5.869.458,85 2.118.496,75 4.102.787,13 559.806,22 36.340.614,04 5.811.592,68 11.670.873,48 1.613.500,05 4.492.452,88 1.280.880,26

EUROBANK EFG ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.52.800), URL: www.eurobank.gr EUROBANK WIN-WIN ™À¡£∂Δ√ 43.050.255,39 EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 37.310.321,63 EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.706.916,40 EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 15.400.634,57 EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 61.625.647,40 EUROBANK CLICK ™À¡£∂Δ√ 100.046.776,71 EUROBANK DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 49.368.719,15 INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 12.527.795,61 EUROBANK ALL WEATHER ™À¡£∂Δ√ 42.162.029,28 EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. 1.865.120,35 EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) 17.688.419,70 INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. 43.984.580,36 INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. 29.909.136,66 INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 11.031.008,34 INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 45.381.052,29 INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. 16.241.747,49 INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. 9.618.295,95 INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. 10.199.255,44 INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. 26.181.347,51 EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 34.144.125,18 EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 24.878.646,11

4.492.991,28 27.975.169,84 285.648,10 5.297.227,15 18.124.211,91 30.348.614,33 4.494.319,77 1.176.767,83 4.400.802,03 2.032.150,07 1.453.417,87 8.524.296,37 3.584.340,25 1.991.274,81 6.580.667,12 9.591.939,28 305.592,68 746.379,09 2.749.114,17 12.304.131,30 7.761.852,72

9,5816 1,3337 12,9772 2,9073 3,4002 3,2966 10,9847 10,6459 9,5805 0,9178 12,1702 5,1599 8,3444 5,5397 6,8961 1,6933 31,4742 13,6650 9,5236 2,7750 3,2052

0,36% 0,66% 1,80% -1,39% -0,10% 0,21% 0,12% 0,15% 0,12% -1,01% 0,02% 0,43% 0,04% -0,56% -1,40% -2,27% -0,24% 0,66% 1,73% -0,05% -0,25%

9,7732 1,3337 12,9772 2,9073 3,4002 3,3790 11,2044 10,8588 9,5805 0,9178 12,1702 5,1857 8,3527 5,5951 6,9651 1,7102 31,6316 13,8017 9,6188 2,7750 3,2052

9,3900 4,52% 1,3204 -0,58% 12,8474 -1,80% 2,8782 -23,76% 3,3747 4,17% 3,2307 1,62% 10,7650 2,14% 10,4330 1,65% 9,3889 2,79% 0,9086 -19,12% 12,1702 1,99% 5,1212 -38,14% 8,3027 5,13% 5,4843 -28,37% 6,8271 -23,83% 1,6764 -22,97% 31,2381 1,32% 13,5284 -0,36% 9,4284 -2,00% 2,7473 1,26% 3,1731 3,23%

EUROBANK EFG FUND MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A.(ÙËÏ.:0035-22.60.91.51) EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 7.185.922,81 10.190.686,27 EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 2.724.804,02 3.721.480,63 EUROBANK EFG (USD) (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES 122.855,06 136.515,69 EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 8.747.992,84 10.904.099,06 EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 11.891.272,77 14.674.863,61 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND 7.158.361,30 52.716.918,65 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 467.796,36 3.387.486,65 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 2.574.735,81 217.932,30 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ 880.543,39 56.958,70 EUROBANK EFG (LF)- INCOME PLUS $ 30.915.987,54 26.382.684,80 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 21.174.494,09 18.615.658,25 EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 794.384,74 697.653,95 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 2.651.247,38 342.090,44 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 595.123,28 73.493,64 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 4.706.258,81 573.823,43 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 635.312,05 73.757,96 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 1.310.711,49 157.722,76 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 515.027,96 58.587,46 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR 109.197.346,16 14.454.758,37 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR 611.355,31 76.476,19 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR 30.718.586,01 5.101.001,83 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND 687.300,74 108.520,33 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR 57.416.260,13 9.080.940,86 EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR 33.363.969,33 5.718.975,71

0,7051 0,7322 0,8999 0,8023 0,8103 0,1358 0,1381 11,8144 15,4593 1,1718 1,1375 1,1387 7,7501 8,0976 8,2016 8,6135 8,3102 8,7908 7,5544 7,9941 6,0221 6,3334 6,3227 5,8339

0,69% 0,70% 0,92% 1,58% 1,58% -1,31% -1,15% -0,80% -0,56% 0,04% 0,14% 0,14% 0,14% 0,15% 0,09% 0,09% 0,17% 0,18% -0,17% -0,16% -0,30% 0,03% 0,03% 0,02%

0,7051 0,7322 0,8999 0,8023 0,8103 0,1358 0,1381 11,8144 15,4593 1,1718 1,1375 1,1387 7,7501 8,0976 8,2016 8,6135 8,3102 8,7908 7,5544 7,9941 6,0221 6,3334 6,3227 5,8339

0,6980 0,7322 0,8819 0,7943 0,8103 0,1344 0,1367 11,6963 15,3047 1,1718 1,1290 1,1387 7,5951 8,0976 8,0376 8,6135 8,1440 8,7908 7,4033 7,9941 5,9619 6,2701 6,2595 5,7756

-0,59% -0,14% -2,06% -0,76% -0,36% -22,80% -20,63% 22,55% 20,84% 2,48% 2,68% 2,76% -1,08% -0,86% -1,51% -1,30% 1,81% 2,22% 0,80% 0,81% -1,12% -2,93% -2,92% -0,93%

EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS- BRIC INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FOF-BALANCED BLEND EUROBANK EFG (LF)- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN) EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN BANCPOST (LF) SP EQUITY FORMULA BONUS (RON) POLBANK (LF) SPECIAL PURPOSE-EUR/PLN-FX FORMULA EUROBANK EFG (LF) S.P.-10%EQUITY FORMULA ? EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK EFG (USD)(LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS INTERAMERICAN (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND INTERAMERICAN (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE INTERAMERICAN (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE INTERAMERICAN (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) GLOBAL BOND

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

30.614.543,09 29.826.426,81 10.174.593,41 501.860,61 35.430.233,49 117.702,49 9.447,69 23.841.385,04 12.923.098,60 178.940,63 19.535.870,70 36.234.027,82 26.079.961,10 29.514.443,92 1.880.178,79 425.319,89 44.565.576,48 3.079.825,68 370.748,28 447.786,10 181.908,81 1.511.239,48 2.423.711,42 240.070,70 162.601,96 1.116.677,71 1.140.274,03 765.341,80 632.201,66 113.929,42 1.643.159,83 1.071.622,19 5.238.012,32 21.785.640,82 22.028.866,48 2.218.515,72 198.549,66 1.686.893,33 755.473,99 829.775,25 67.770.598,14 20.315.969,14 1.182.624,69 1.001,44

4.496.020,27 3.135.060,89 1.031.815,91 50.372,92 45.027.204,69 117.322,30 11.483,39 33.222.717,49 17.179.946,88 195.576,84 27.220.958,65 3.362.899,55 2.475.526,53 28.961.846,71 1.810.121,03 327.386,24 38.513.034,87 4.875.969,98 572.375,25 66.966,57 26.105,36 225.969,51 656.776,12 199.878,20 142.148,25 441.442,69 100.260,29 52.732,72 55.591,53 95.456,54 193.800,69 124.753,76 551.480,65 2.283.646,66 2.313.262,64 205.852,77 14.456,52 2.102.761,90 63.885,92 76.973,05 6.750.040,79 2.023.405,64 1.677.333,52 100,00

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/12 6,8093 9,5138 9,8609 9,9629 0,7869 1,0032 0,8227 0,7176 0,7522 0,9149 0,7177 10,7746 10,5351 1,0191 1,0387 1,2991 1,1572 0,6316 0,6477 6,6867 6,9683 6,6878 3,6903 1,2011 1,1439 2,5296 11,3731 14,5136 11,3723 1,1935 8,4786 8,5899 9,4981 9,5398 9,5229 10,7772 13,7343 0,8022 11,8254 10,7801 10,0400 10,0405 0,7051 10,0144

∂£¡π∫∏ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.diethniki.gr ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ 31.952.328,69 10.441.554,62 3,0601 ¢∏§√™ BLUE CHIPS 42.285.509,90 17.271.841,20 2,4482 ¢∏§√™ TOP-30 4.197.194,32 10.710.549,73 0,3919 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 1.656.902,52 294.878,00 5,6189 ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ 15.926.520,73 4.192.118,40 3,7992 ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ 19.157.565,84 5.899.131,24 3,2475 ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 7.691.674,13 1.257.640,02 6,1160 ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ - ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 3.782.470,56 774.623,08 4,8830 ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ 15.532.986,83 5.549.846,91 2,7988 ¢∏§√™ EUROBOND - √ª√§√°π∞∫√ 279.643.044,38 48.556.184,62 5,7592 ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ 21.365.424,82 7.790.705,56 2,7424 ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 619.248,48 134.522,39 4,6033 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.225.826,62 388.550,00 5,7285 ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 37.285.086,01 6.829.688,79 5,4593 ¢∏§√™ DELTA BONUS - ™À¡£∂Δ√ ∞/∫ 79.892.590,85 10.922.678,07 7,3144 ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 22.649.548,24 37.527.107,88 0,6036 ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. 6.470.377,65 3.106.092,06 2,0831 ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. 29.960.390,49 3.110.402,66 9,6323 ¢∏§√™ MONEY PLUS - ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 24.539.524,62 2.060.509,86 11,9094 ¢∏§√™ ¢√§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 8.696.243,80 791.808,95 10,9828 ¢∏§√™ HIGH YIELD CORPORATE BOND √ª√§√°π∞∫√ 6.030.423,49 1.030.157,92 5,8539 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ 6.627.427,23 632.890,20 10,4717 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ 60.320.716,01 6.648.718,11 9,0725 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ 25.406.322,25 2.982.416,66 8,5187 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ 14.597.902,36 1.744.383,89 8,3685

0,04% -0,23% 0,09% 0,09% 0,18% 0,40% 0,18% -0,46% -0,45% -0,23% -0,44% 0,31% 0,33% -0,12% -0,12% 0,11% 0,05% -0,83% -0,83% 0,11% 0,12% 0,11% -1,05% -0,34% -0,35% 0,11% -0,10% 0,13% -0,10% 1,51% 0,21% 0,24% -0,04% 0,25% 0,04% -0,37% -0,15% 1,57% -0,76% -0,37% 0,00% 0,01% 0,70% 0,01%

6,8093 6,7412 1,32% 9,5138 9,3235 1,23% 9,8609 9,7869 2,68% 9,9629 9,9629 2,76% 0,7869 0,7790 1,25% 1,0032 0,9882 -0,25% 0,8227 0,8227 1,61% 0,7176 0,7032 -1,03% 0,7522 0,7522 -0,63% 0,9149 0,8966 -2,48% 0,7249 0,7105 -1,02% 10,7746 10,5591 4,51% 10,5351 10,3244 3,37% 1,0191 1,0089 2,46% 1,0387 1,0387 2,66% 1,2991 1,2796 0,96% 1,1572 1,1572 5,54% 0,6316 0,6253 -15,13% 0,6477 0,6477 -14,88% 6,6867 6,5530 -2,86% 6,9683 6,9683 -2,31% 6,8216 6,5540 -2,86% 3,6903 3,6626 -23,46% 1,2011 1,2011 2,49% 1,1439 1,1325 2,07% 2,5296 2,5296 4,52% 11,3731 11,2025 7,41% 14,5136 14,2959 5,84% 11,4860 11,2586 7,41% 1,1935 1,1816 2,72% 8,4786 8,4786 4,74% 8,5899 8,5899 5,15% 9,4981 9,4981 0,73% 9,8260 9,3490 -0,28% 9,5229 9,3324 -0,01% 10,7772 10,5617 4,68% 13,7343 13,4596 3,15% 0,8102 0,8022 -0,77% 11,9437 11,8254 23,57% 10,8879 10,7801 4,68% 10,0400 10,0400 0,21% 10,0405 10,0405 0,21% 0,7122 0,7051 -0,59% 10,0144 9,9393 0,14%

0,44% 3,0601 3,0601 -37,81% -1,14% 2,4482 2,4237 -22,76% -1,78% 0,3919 0,3880 -25,08% -1,03% 5,6189 5,6189 -19,28% -0,52% 3,7992 3,7612 -38,32% -0,07% 3,2475 3,2150 -14,09% -0,08% 6,1160 6,0548 -14,84% -0,03% 4,8830 4,8830 -20,70% 0,64% 2,7988 2,7708 -2,46% -0,10% 5,7592 5,7592 8,73% 0,41% 2,7424 2,7150 -5,28% 0,03% 4,6033 4,5573 -12,91% -1,32% 5,7285 5,7285 8,25% -0,51% 5,4593 5,4593 9,37% -0,03% 7,6801 7,3144 5,25% -1,95% 0,6036 0,5976 -20,01% -0,05% 2,0831 2,0623 -8,18% 0,21% 9,6323 9,5841 3,90% 0,03% 11,9094 11,9094 0,50% -0,36% 10,9828 10,9828 7,79% -0,09% 5,8539 5,8539 6,21% -0,05% 10,4717 10,3670 1,89% 0,05% 9,0725 8,9818 1,70% 0,08% 8,5187 8,4335 1,18% 0,22% 8,3685 8,2848 2,70%

∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ ∞.∂. (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.nbg.gr NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) 177.300,48 148,89 NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) 3.976.444,36 3.351,17 NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) 1.654.815,30 1.417,28 NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) 12.391.969,52 10.337,02 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) 340.136,35 305,98 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) 34.013.826,82 30.072,20 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) 394.153,43 483,79 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) 33.458.270,06 40.980,16 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) 4.013,84 9,98 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) 5.512.339,31 13.679,93 NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) 35.262,59 43,99 NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) 3.839.661,27 4.779,40 NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) 811.837,54 853,01 NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) 1.364.332,89 1.351,11

1.190,8200 1.186,5900 1.167,6000 1.198,8000 1.111,6200 1.131,0700 814,7200 816,4500 402,1900 402,9500 801,5500 803,3800 951,7400 1.009,7900

-0,21% -0,21% -0,18% -0,18% -0,95% -0,95% -0,56% -0,56% -0,01% -0,02% -0,50% -0,50% -0,43% -0,43%

1.190,8200 1.186,5900 1.167,6000 1.198,8000 1.111,6200 1.131,0700 814,7200 816,4500 402,1900 402,9500 801,5500 803,3800 951,7400 1.009,7900

∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-61.24.914), URL: www.europisti-aedak.gr ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∞¡∂¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ (EUR) 1.830.175,62 226.904,49 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EUROBOND ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂§§∞¢∞™ 1.594.913,30 1.167.361,04 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) 2.842.027,69 1.387.648,63 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 4.392.557,01 3.021.579,85 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. 1.635.740,52 698.725,36 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) 4.215.674,24 1.601.500,76 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 1.759.324,97 603.664,52 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ INVESTMENT GRADE (EUR) 12.909.116,57 3.454.743,30 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ HIGH YIELD ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ (EUR) 2.171.673,38 690.185,85 ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. 1.116.132,86 1.800.080,96

8,0658 1,3663 2,0481 1,4537 2,3410 2,6323 2,9144 3,7366 3,1465 0,6200

-0,09% 0,10% -2,29% 0,28% 1,54% 0,50% 0,63% 0,02% 0,01% -1,15%

8,1868 1,4756 2,1095 1,4973 2,4112 2,6981 3,0018 3,7926 3,1937 0,6696

1.190,8200 1.186,5900 1.167,6000 1.198,8000 1.111,6200 1.131,0700 814,7200 816,4500 402,1900 402,9500 801,5500 803,3800 951,7400 1.009,7900

3,21% 3,23% 3,64% 3,66% 1,04% 1,05% -4,53% -4,51% 5,23% 5,22% -6,05% -6,04% 6,56% 6,58%

8,0658 1,72% 1,3663 -32,77% 2,0276 -19,81% 1,4392 0,14% 2,3176 0,94% 2,6060 1,72% 2,8853 3,12% 3,7366 4,50% 3,1465 4,81% 0,6200 -23,87%

HSBC (∂§§∞™) ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-36.46.484-91), URL: www.hsbc.gr HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂Àƒø ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ 5.193.262,45 HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂Àƒø μƒ∞ÃÀÃ√¡π∞™ ¢π∞ƒ∫∂π∞™ 32.277.638,35 HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 24.364.110,28 HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. 9.216.248,71 HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. 8.225.593,14 HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. 7.421.070,54 HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À 3.272.494,74 HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.279.650,87

954.559,55 5,4405 16.059.791,93 2,0098 1.366.458,29 17,8301 3.426.995,37 2,6893 1.867.349,90 4,4050 2.761.974,44 2,6869 759.034,95 4,3114 1.483.619,49 6,2547

-0,01% 5,5085 5,4405 3,61% 0,00% 2,0198 2,0098 0,26% -0,07% 18,3204 17,8301 -12,28% 1,49% 2,7633 2,6893 7,44% 0,83% 4,5261 4,4050 0,75% 0,70% 2,7608 2,6869 1,40% -0,41% 4,3653 4,3114 4,01% 0,93% 6,3798 6,2547 0,77%

ING ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 801 100 200 300), URL: www.ingim.gr ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 31.440.342,66 ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ 6.256.365,17 ING ∞/∫ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ 6.152.203,40

9.596.924,76 4.017.884,53 1.136.926,01

3,2761 1,5571 5,4113

-1,29% -0,49% 0,00%

3,3416 1,5805 5,4113

3,2761 -21,59% 1,5571 -9,96% 5,4113 -0,13%

INTERNATIONAL ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.19.000), URL: www.intermf.gr INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. 2.497.981,78 INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.438.956,80 INTERNATIONAL ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 1.601.405,35 INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.156.622,62 INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. 673.742,80 INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 670.148,76

634.257,74 1.530.888,82 243.219,80 3.773.318,03 1.023.346,83 193.845,15

3,9384 1,5932 6,5842 1,1016 0,6584 3,4571

0,23% -0,90% 0,02% -1,55% -1,85% 0,71%

4,0172 1,6729 6,6007 1,1567 0,6913 3,5954

3,8990 -45,73% 1,5773 -32,51% 6,5513 1,89% 1,0906 -21,17% 0,6518 -21,44% 3,4225 5,98%

∫À¶ƒ√À ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-77.65.441) ∫À¶ƒ√À EURO BOND PREMIUM √ª√§√°π∞∫√ 2.449.898,43 ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 357.597,33 ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 229.236,87 ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 3.722.094,16

1.330.523,43 150.475,05 78.447,62 748.861,24

1,8413 2,3765 2,9222 4,9703

0,14% -0,09% 0,16% 0,00%

1,8413 2,4240 2,9222 4,9703

1,8321 -30,71% 2,3646 -7,72% 2,9076 3,16% 4,9454 3,92%

∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À EURO BALANCED PREMIUM ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO ∫À¶ƒ√Y EURO EQUITY PREMIUM ª∂Δ√Ãπ∫√

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/12

1.785.125,43 7.384.442,53 3.635.824,63 601.293,15 1.045.351,33 2.467.779,59

358.584,32 8.523.340,44 2.803.136,52 192.129,54 331.811,06 889.258,89

4,9783 0,8664 1,2971 3,1296 3,1504 2,7751

0,02% -1,37% -0,43% 0,56% 0,25% 0,46%

4,9783 0,8664 1,2971 3,1296 3,1504 2,7751

4,9534 1,22% 0,8621 -21,92% 1,2906 -21,12% 3,1140 1,58% 3,1346 2,82% 2,7612 -7,50%

MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.73.750), URL: www.marfinaedak.gr MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 822.270,78 695.248,56 1,1827 MARFIN EUROPEAN VALUE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.538.041,11 1.520.054,93 2,3276 MARFIN √§Àª¶π∞ ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ 13.857.109,66 3.631.899,86 3,8154 MARFIN ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ 4.462.845,93 5.368.090,77 0,8314 MARFIN EUROCREDIT √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 6.756.424,99 2.824.267,00 2,3923 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 10.506.016,84 3.074.573,40 3,4171 MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 786.212,44 306.266,22 2,5671 MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ 3.639.064,80 2.583.823,81 1,4084 MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. 72.213.342,13 17.299.437,74 4,1743 MARFIN PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 5.761.697,74 2.060.868,05 2,7958 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ/∫πø¡ EURO HEDGED FOFs ª∂Δ. 17.205.094,43 6.592.993,02 2,6096 MARFIN EMERGING ∂ª∂∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ 1.467.586,59 618.176,10 2,3741 MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 952.660,25 321.704,79 2,9613 MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 2.354.754,96 549.052,54 4,2888

-0,19% 0,18% -1,43% -2,19% -0,06% -0,03% 0,19% 0,94% 0,04% 0,01% -0,45% 1,21% -0,15% -0,08%

1,2182 2,3974 3,9299 0,8563 2,4641 3,5196 2,6441 1,4507 4,1952 2,8797 2,6879 2,4453 3,0501 4,4175

1,1472 -28,23% 2,2578 3,28% 3,7009 -22,97% 0,8065 -19,42% 2,3205 -2,56% 3,3146 2,09% 2,4901 -3,05% 1,3661 -0,65% 4,1534 1,97% 2,7119 2,40% 2,5313 1,18% 2,3029 -8,52% 2,8725 2,57% 4,1601 2,94%

METLIFE ALICO ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.12.300), URL: www.alicomfunds.gr ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 75.039.031,98 4.456.866,85 ALICO ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 8.752.927,10 675.021,79 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 10.019.652,99 2.117.271,36 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 20.385.839,12 1.580.534,95 ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 15.460.758,57 977.538,97 ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.117.079,63 359.432,59 ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 732.168,06 72.732,94 BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.832.777,00 353.762,47 ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 29.564.143,25 2.275.473,04 ALICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.337.693,01 356.983,58 ALICO ∂Àƒø¶∞´∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 3.889.068,65 1.108.543,35 ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 2.279.822,09 716.093,24 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À FTSE-20 INDEX FUND 9.548.812,66 8.572.834,46 CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 454.037,97 203.781,38 ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂°∞§∏™ ∫∞π ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 3.040.588,40 5.550.065,15 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ 1.351.836,27 377.360,37 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 9.903.461,02 3.029.102,74 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ 3.793.548,14 305.020,33 ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 795.239,75 82.398,45

16,8367 12,9669 4,7323 12,8981 15,8160 11,4544 10,0665 5,1808 12,9925 12,1510 3,5083 3,1837 1,1138 2,2281 0,5478 3,5823 3,2694 12,4370 9,6511

-0,02% 0,03% -1,98% 0,77% -0,05% 0,08% -0,21% 0,03% -0,06% -0,19% -0,05% -2,27% -0,89% -3,44% -1,95% 0,98% -0,03% 0,89% 0,08%

17,1734 13,0966 4,9689 13,5430 16,6068 12,0271 10,5698 5,2844 13,2524 12,3940 3,5434 3,3429 1,1695 2,2615 0,5670 3,7614 3,4329 13,0589 10,1337

16,6683 2,53% 12,8372 0,69% 4,6850 -27,62% 12,7691 0,51% 15,6578 1,81% 11,2253 -0,35% 9,8652 -6,27% 5,1290 2,92% 12,8626 4,08% 12,0295 2,19% 3,4732 -0,01% 3,1519 -13,79% 1,1027 -23,96% 2,2281 -52,10% 0,5478 -26,35% 3,5465 -6,43% 3,2367 2,11% 12,3126 -5,12% 9,5546 3,26%

MILLENNIUM ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-95.48.866), URL: www.millenniumbank.gr MILLENNIUM EURO PLUS ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 3.973.632,29 457.745,39 MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. 786.970,19 1.117.929,31 MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 5.495.143,03 11.861.376,45 MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 4.435.541,15 2.857.890,10 MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.386.834,66 7.019.331,68 MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 4.690.299,16 1.993.591,38 MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.554.327,91 888.731,07 MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 7.023.389,73 5.898.695,62 MILLENNIUM ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ FUND OF FUNDS ª∂Δ. 1.318.581,79 614.056,66

8,6809 0,7040 0,4633 1,5520 0,6250 2,3527 2,8741 1,1907 2,1473

0,00% 1,38% -1,38% 0,43% -2,19% 0,87% -0,16% -0,79% 0,37%

8,8545 0,7181 0,4865 1,6296 0,6563 2,4703 3,0178 1,2502 2,2547

8,5073 -0,03% 0,6899 -60,52% 0,4587 -26,65% 1,5210 -6,43% 0,6125 -23,54% 2,3056 2,87% 2,8166 -3,57% 1,1669 -18,41% 2,1044 -1,41%

PROBANK ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-48.43.591-5), URL: www.probank.gr PROBANK Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 61.576.250,31 PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 3.585.340,30 PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.160.577,19 N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 312.582,37

15.684.100,13 2.189.333,45 3.739.714,73 520.819,14

3,9260 1,6376 1,1125 0,6002

0,03% -0,38% -1,06% -1,12%

3,9260 1,6376 1,1125 0,6032

3,9064 1,99% 1,6253 -28,62% 1,1014 -14,03% 0,5978 -29,62%

PROTON ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-69.70.970), URL: www.proton.gr PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 545.371,88 PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 523.555,16 PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.177.890,59 ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 73.271,81

300.530,50 165.370,92 469.035,83 95.606,50

1,8147 3,1659 2,5113 0,7664

-1,06% 1,63% -1,67% -1,43%

1,8691 3,2134 2,6118 0,7971

1,7784 -28,42% 3,1342 -52,31% 2,4862 -20,60% 0,7587 -20,39%

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.313.999,07 3.573.323,31 2,3267 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ªπ∫ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.324.818,15 8.186.464,13 0,2840 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 3.970.351,55 4.184.960,97 0,9487 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.592.026,23 1.213.587,64 4,6078 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ ™∂ ∂Àƒø 28.532.959,17 2.778.464,01 10,2693 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.640.046,00 2.445.453,86 2,3063 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 271.913,19 120.000,00 2,2659 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 346.116,97 150.492,23 2,2999 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.591.158,99 285.553,64 9,0742 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 3.916.013,87 389.831,70 10,0454 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 1.743.920,27 163.106,79 10,6919

-1,29% 2,3674 2,2802 -21,93% -1,63% 0,2890 0,2783 -13,63% -0,32% 0,9582 0,9392 -19,93% 0,03% 4,6078 4,6078 -7,44% 0,03% 10,2693 10,2693 1,62% 0,51% 2,3294 2,2832 -31,35% -0,23% 2,2886 2,2432 -21,60% -0,20% 2,3229 2,2769 -22,73% 0,75% 9,2103 9,0061 2,76% 0,24% 10,1710 9,9701 2,94% -0,21% 10,7988 10,6117 3,34%

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (∞¡Δπ¶ƒ.) (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) 3.081.109,64 12.024,78 256,2300 -0,71% 261,3546 256,2300 -3,49% 0,01% 204,9396 203,9200 -0,16% PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) 8.803.608,37 43.172,42 203,9200 T FUNDS AE¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.27.800), URL: www.tfunds.gr AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 536.468,38 AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. 10.100.072,77 AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. 6.847.399,50 AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 2.517.396,93

262.648,04 5.652.668,42 1.248.215,24 2.889.143,35

2,0425 1,7868 5,4858 0,8713

-0,74% -0,60% -0,02% -1,37%

2,1446 1,8225 5,4968 0,9149

2,0221 -18,51% 1,7511 -31,46% 5,3761 -7,26% 0,8539 -20,01%

Δ.Δ. ∂§Δ∞ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.16.644), URL: www.tteltaaedak.gr Δ.Δ. ∂§Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ (EUR) 227.053.859,76 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.258.595,75 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.065.881,70 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 675.870,22 Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.028.715,07 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.224.859,85 Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 808.281,74

86.318.905,05 5.439.093,68 6.558.097,19 1.795.919,12 884.804,54 327.802,25 252.189,43

2,6304 0,9668 1,2299 0,3763 3,4230 3,7366 3,2051

0,06% -1,38% -0,08% -0,61% -0,07% 0,90% -0,90%

2,6304 0,9668 1,2330 0,3782 3,4316 3,7553 3,2051

2,6304 2,94% 0,9644 -26,07% 1,2268 -15,16% 0,3744 -19,92% 3,4144 1,88% 3,7179 2,92% 3,2051 -26,16%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,2768 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8087 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4317 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . .9,089 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .101,99 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,2011 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . .7,5715 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,2977 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . .1,291

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,296 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,82083 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5432 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,2253 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103,52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2191 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,6851 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3172 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3104

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2513 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,79253 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,2831 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,9072 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99,95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,1771 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4201 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2717 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2652

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2777 .........................................................1,2759 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,80927 .......................................................0,80813 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4369 .........................................................7,4265 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,0954 .........................................................9,0826 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102,06 .........................................................101,92 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2019 .........................................................1,2003 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5768 .........................................................7,5662 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2986 .........................................................1,2968 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2919 .........................................................1,2901

◗ OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 29

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 M∞´√À 2012

°ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

K§EI™IMO TH™ 22A™ M∞´√À

∫§∂π™πª√ EYPø

%ª∂Δ.

535,96

-1,58

0,242 0,776 0,22 0,07 0,84 0,048 0,325 0,122 12,69 0,252 0,30 0,11 0,071 0,517 3,45 0,749 0,419 1,73 0,83 3,42 0,71 0,114 0,361 0,56 2,93 0,71 1,77 0,135 0,32 0,228 2,33 4,24 0,98 1,19 0,875 2,05 1,58 0,075 0,34 0,495 0,18 0,435 0,679 0,427 3,65 5,00 1,25 0,119 0,47 0,026 0,166 1,29 0,71 0,191 0,22 0,206 0,18 0,09 2,20 0,45 0,67 0,495 0,229 0,40 0,43 1,83 1,00 1,15 0,304 0,143 0,477 0,498 0,342 5,25 1,58 1,07 0,44 0,246 0,37 1,25 0,268 0,346 0,611 0,409 0,828 0,55 0,20 0,669 9,70 0,725 0,906 4,89 2,00 0,595 1,74 0,47 0,169 2,85 2,80 0,455 0,54 0,195 0,724 0,399 0,395 0,256 0,15

10,00 2,92 -2,65 0,00 -0,24 11,63 0,00 -3,94 -1,70 0,00 0,67 -5,98 -6,58 1,77 -1,71 0,00 -2,33 -5,46 -9,78 -7,57 0,57 -4,20 -6,23 -3,45 -2,66 1,43 0,00 -3,57 0,00 0,89 0,00 0,95 0,00 0,00 0,00 0,49 -1,25 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00 1,34 8,93 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,26 0,00 0,00 0,78 -11,14 0,00 0,00 0,00 0,56 -1,10 0,00 0,00 0,00 -10,00 -3,38 0,00 8,86 -3,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,79 9,39 0,00 17,05 -7,05 0,73 0,00 25,00 0,00 -2,22 0,28 -1,52 -2,59 -2,44 0,00 2,35 -9,44 0,00 0,00 -1,41 -1,52 2,86 -4,41 0,70 -9,32 0,00 0,00 0,00

O°KO™

∫Àƒπ∞ ∞°√ƒ∞ A.S. COMPANY (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) CPI (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) CYPRUS POPULAR BANK (∫√) DIONIC (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) EURODRIP (∫O) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTRACOM HOLDINGS (∫√) INTRAKAT (KO) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) KLEEMAN HELLAS (KO) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PROFILE (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) QUALITY & RELIABILITY (∫√) QUEST ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) REDS (∫O) RILKEN (K√) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) SPACE HELLAS (∫√) SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) UNIBIOS (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§μ∂ ∞.μ.∂.∂. (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√)

10 1.877.697 10.424 2.200 53.569 7.000 0 2.550 184.660 0 5.700 2.996.680 27.260 1.057.546 17.682 0 910 171 53.046 26.044 1.387 129.915 6.027 27.936 32.332 3.030 1.339 2.200 0 445.355 0 181 0 0 0 2.260 3.169 12.480 0 687 0 0 8.256 2.400 950 17.341 0 0 5.252 3.000 103.291 2.992 3.000 150 0 0 1.000 2.297 0 0 0 40 51 0 10 50.424 0 0 0 0 0 69.774 0 0 362.201 4.750 0 0 0 3.836.313 250 0 17.949 1.710 9.732 0 2.000 0 3.083 139.755 5.130 66.040 163.532 0 200 44.160 0 7.871 16.262 27.562 6.594 14.688 1.250 5 0 0 0

∫§∂π™πª√ EYPø π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫∞∂ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶∞) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∞¶√ÀΔ™∞¡∏™ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ BANK (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√) Ã∞§∫√ƒ (∫∞) Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À (∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√)

0,381 0,665 3,85 0,60 1,24 0,61 1,93 2,20 0,75 0,28 0,329 0,239 3,36 0,21 0,253 0,607 0,23 0,315 0,65 0,58 0,661 0,385 0,879 0,316 1,29 0,183 5,68 0,312 4,34 0,211 0,78 0,404 1,81 1,02 0,286 0,28 0,181 10,00 8,45 4,15 1,59 0,454 0,54 0,238 0,219 1,60 1,97 0,506 4,45 0,126 1,47 1,15 0,197 0,551 0,239 0,471 0,048 0,32 0,993 1,16 0,235 13,85 4,79 0,137 0,40 0,255 0,713 0,328 0,079 0,715

%ª∂Δ.

O°KO™

0,00 1,53 -4,94 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,90 0,00 -6,67 0,00 9,63 -1,47 0,00 1,61 1,17 0,00 -3,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,70 4,70 -8,63 -9,83 0,00 0,00 0,56 0,00 10,00 -3,45 0,00 0,91 1,81 0,00 0,63 0,00 0,00 3,03 0,92 0,00 0,00 1,20 1,14 0,00 -1,34 0,00 0,51 -4,51 -0,42 3,29 0,00 0,00 -5,43 -0,85 0,00 -3,08 -4,20 -0,72 0,00 0,00 0,00 -6,29 0,00 0,00

0 249.865 106.796 10 0 0 560 67 0 2.875 0 41 70 0 1.400 7.221 0 4.019.105 750 0 0 0 0 0 0 0 18.741 522 303.962 150 0 0 189.918 0 1.000 74.205 0 118 2.987 2.797.926 1.055.431 0 0 3.990 1.951.597 0 2.295 30.836 4.900 0 26.782 0 3.331 37.432 2.435 20.998 0 163.145 121.455 32.500 0 53.696 2.527 124.009 0 0 0 9.521 0 0

2,03 5,77 5,53

-1,46 0,00 -1,95

801 2 2

7,60 0,20 0,135 0,35 0,11 2,40 7,00 0,141 1,70 14,00 97,00 17,30 0,12 0,12 2,03 0,121

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7,34 0,00 -7,84 0,00 0,00 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

400 0 0 0 0 15.372 0 106.122 0 0 10 0 0 0 0 0

0,041 0,30 0,043 1,07 0,112 0,06 0,095 1,41 0,439 1,30 0,087 0,562 1,12 0,64 0,099

0,00 0,00 16,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,14 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 2.064 0 0 0 0 0 0 0 4.500 0 0 0 0

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 NBGAM ETF °¢ Ã.∞.

Ã∞ª∏§∏ ¢π∞™¶√ƒ∞ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) §∞ªæ∞ (∫√) §∞¡-¡∂Δ (KO) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√)

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALAPIS (∫√) ALSINCO (KO) ALTEC (∫√) ALTIUS ∞∂∂à (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BETANET (∫√) COMPUCON (∫O) EUROLINE AEEX (∫√) EUROMEDICA (KO) FASHION BOX (∫√) FORTHNET (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) NUTRIART (∫√)

∫§∂π™πª√ EYPø OLYMPIC CATERING (∫√) PC SYSTEMS (∫√) RIDENCO (∫√) SATO AE (∫√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) μπ√Δ∂ƒ (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ¢√§ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§§∏¡π∫∂™ πãÀ√∫∞§/ƒ°∂π∂™ (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶√) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡∂§ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) ™∞√™ (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) ™π¢ª∞ (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)

%ª∂Δ.

O°KO™

0,75 0,119 0,032 0,098 0,201 0,076 0,223 0,081 0,30 0,12 0,08 0,05 0,41 0,238 0,063 0,096 0,10 0,174 0,835 0,062 0,072 3,70 0,76 0,05 0,28 0,08 0,14 0,05 2,80 0,529 0,026 0,429 0,14 0,318 0,04 0,08 0,132 0,083 0,10 0,174 0,122 0,094 0,09 0,34 0,051 0,135 0,67 0,26 0,20 0,39 0,54 0,02 0,78 0,072 0,708 0,70 0,038 0,08 0,351 0,26 0,12

0,00 0,00 0,00 18,07 0,00 0,00 0,00 -16,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,70 0,00 0,00 -2,40 2,17 2,27 0,00 -5,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 -20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 2.000 0 1.200 0 0 0 2.726 0 0 0 0 0 0 5.999 0 0 4.112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.000 0 0 6.000 1.600 1.900 0 200 10 0 0 0 0 0 0 0 4.000 150 0 0 0 0 0 0

0,035 0,048 4,60 9,95 1,29

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 240 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

¶ƒ√™ ¢π∞°ƒ∞º∏ ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√)

™∂ ∞¡∞™Δ√§∏ BETANET (∫√) CROWN HELLAS CAN (∫O) DIVERSA (∫√) EUROLINE AEEX (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) VIVERE (∫√) ∞§À™π¢∞ (∫√) ∞§À™π¢∞ (¶√) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ (∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) §∞¡-¡∂Δ (KO) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ™∞√™ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)

0,06 13,50 2,86 1,41 1,12 0,64 0,99 2,19 1,20 0,67 0,12 0,08 0,01 0,10 0,76 1,76 0,08 0,14 0,05 0,14 0,04 0,08 0,03 0,12 0,10 0,12 0,26 0,39 0,54 0,78 0,08 0,12

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST (∫√) DIVERSA (∫√) ENVITEC (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROXX (∫√) MEDITERRA (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) VIDAVO (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) ¡Δ√¶§∂ƒ (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√) º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√)

0,651 2,86 1,95 0,49 3,00 0,825 2,52 3,65 1,80 0,90 1,03 1,51 1,22 3,70


30

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

EΉËÏÒÛÂȘ ∂∫£∂™∂π™

—“∏ “Õ-ÁÓˆÛÙË” ∑ÒÁÈ·” ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ - ¶ÈÓ·ÎÔı‹Î˘ ÃÚ. ∑ÒÁÈ·. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ¤ˆ˜ ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ó›Ô˘ Ì ˆÚ¿ÚÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹, 19.15 21.00. —ΔËÓ ÂÚÈÔ‰È΋ ¤ÎıÂÛË “50 ¯ÚfiÓÈ· ∏ ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË ¤ÚÁˆÓ ∞ÛÙÂÚ›Í. √ °·Ï¿Ù˘ ÙÔ˘ ∞Á‹ÓÔÚ· ∞ÛÙÂÚÈ¿‰Ë ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ‹Úˆ·˜ ÛÙÔ “∞ı·ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ Ó·Û¿ÎÂÈÔ” ∞Ú¯·ÈÔ¤ˆ˜ ÙȘ 30 πÔ˘Ó›Ô˘. ΔÚ›ÙË - ¶·Ú·Û΢‹ ÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô 10:00-13:00 Î·È 18:30-21:00, ™¿‚‚·ÙÔ μfiÏÔ˘” ·ÚÔ˘ÛÈ¿10:00-13:00. ˙ÂÈ Ë π°’ ∂ÊÔÚ›· ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È ∫Ï·ÛÈÎÒÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘Û›Ԣ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ¤ˆ˜ ÙȘ 31 ª·˝Ô˘. —∏ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ √Ì¿‰· ÙÔ˘ ¢›·˘ÏÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤ˆ˜ ÙȘ 22/6 ¤ÎıÂÛË ·ÛÚfiÌ·˘Ú˘ Î·È ¤Á¯ÚˆÌ˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÛÙÔÓ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ (ΔÔ¿ÏË 14 Ì ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜.). flÚ˜ ¢Â˘Ù¤Ú· - ¶·Ú·Û΢‹ 10:30 - 21:30. —ª¤ÏË Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ §¤Û¯Ë˜ μfiÏÔ˘, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi ÙˆÓ 10 ¯ÚfiÓˆÓ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ °ÂˆÔÓ›·˜ ÙÔ˘ ¶. £., ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ¤ˆ˜ ÙȘ 25/5, ÙËÓ ¤ÎıÂÛË “Mare Nostrum” ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ Ù˘ °ÂˆÔÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜, ÛÙÔ º˘ÙfiÎÔ. — ŒÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ª·ÚÙ›ÓË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ “∏Ï›Ô˘ ª¤Ï·ıÚÔÓ” ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ “¢ÂÏËÁÂÒÚÁÂÈ· 2012” .

¢π∞º√ƒ∞

— °›ÓÂÙ·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜ Ù˘ ÌÓ‹Ì˘ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓË ÙÔ˘ ƒÒÛÔ˘ (27/5), ı· ÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÍ‹˜ ·ÎÔÏÔ˘ı›Â˜: ™¿‚‚·ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· 26/5/2012, ·fi ÒÚ· 7.30 Ì.Ì., ÂÛÂÚÈÓfi˜ ÎÈ ·ÚÙÔÎÏ·Û›·. ∫˘Úȷ΋ Úˆ› 27/5/2012, ·fi ÒÚ· 7.30 .Ì., ŸÚıÚÔ˜ Î·È £. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. √ πÂÚfi˜ ¡·fi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ª·Ï¿ÎÈ μfiÏÔ˘, ›Ûˆ ·fi Ù· æ˘Á›· “°∂øƒ°∞∫√™ ∞.∂.” . ΔËÏ. 6974710101. —ΔÔ ™ÒÌ· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡, ΔÔÈÎfi ΔÌ‹Ì· μfiÏÔ˘, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 30 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 7:30 Ì.Ì. ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÙËÓ ∂ÛÙ›· ÙÔ˘ (π. ∫·ÚÙ¿ÏË 26) ÌÈ· ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË ‚Ú·‰È¿ Ì ÛÈÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ÙÛ›Ô˘ÚÔ. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ë Î. ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ °ÂˆÚÁ›·, È·ÙÚfi˜ √ÌÔÈÔ·ıËÙÈ΋˜ π·ÙÚÈ΋˜, Ì ı¤Ì·: “√ÏÈÛÙÈ΋ ıÂÒÚËÛË Ù˘ ˘Á›·˜ - √ÌÔÈÔ·ıËÙÈ΋” . ΔÈÌ‹ ÚfiÛÎÏËÛ˘ 10 ¢ÚÒ. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·Î‰fiÓˆÓ μfiÏÔ˘ “√ ª¤Á·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜” ηÏ› Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 30 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 7.00 Ì.Ì, ÁÈ· ηʤ, ÛÙË §¤Û¯Ë ∞ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ (™·Ú¿ÙÛË 1-¶ÂÚÚ·È‚Ô‡). ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ -Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜: ∫ˆÛٛη ÕÓÓ· 6973995120. —∏ ∏ÂÈÚˆÙÈ΋ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ· ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ Ó¤Ô˘ ¢.™. ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 28/5, ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ (ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 186∞) ÛÙȘ 17.00. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ··ÚÙ›· ı· Â·Ó·ÏËÊı› ÛÙȘ 18.00. ∏ ·ÚÔ˘Û›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙË. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 55808, 24210 58768.

EK¢POME™

— ∏ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙË ¡¿ÍÔ ÙÔ˘ ∞Á. ¶Ó‡̷ÙÔ˜, 2-5 πÔ˘Ó›Ô˘. ¶ÏËÚ. ™˘Ú›‰Ë 30, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÙËϤʈÓÔ 24210 23935. ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ™¿‚‚·ÙÔ, ÒÚ˜ 10 .Ì. - 12 Ì. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ “ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê” , ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÂΉÚÔÌ‹ Ì ÙÔ ÙÚÂÓ¿ÎÈ ÛÙȘ ªËÏȤ˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 27 ª·˝Ô˘. ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ÙÔ μfiÏÔ Ì Ô‡ÏÌ·Ó ÁÈ· Ù· §Â¯ÒÓÈ· Î·È ·fi ÂΛ Ì ÙÔ ÙÚÂÓ¿ÎÈ ÁÈ· ÙȘ ªËÏȤ˜. ∂›Û˘, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Ù·Í›‰È ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ·fi 23-27 πÔ˘Ó›Ô˘ (4 ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂȘ). ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· - ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ Î. º›Ï· ∑Ë̤ÚË, ÛÙÔ ÙËÏ. 24210 30121 Î·È ÎÈÓ. 6944410944. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ¤ÁηÈÚ· ÁÈ· ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ, ÙÔ Ê·ÁËÙfi ÛÙȘ ªËÏȤ˜ Î·È Ù· ·ÂÚÔÔÚÈο ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Ù˘ ∞°∂Δ μfiÏÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÂÓı‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙË ™‡ÚÔ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210-33863. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ∞Δ∂ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÓı‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙ· ·Ú¿ÏÈ· Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜, ·fi 31/5 ¤ˆ˜ Î·È 4/6. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô °ÂÓÈÎÔ‡ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ RAPOS TRAVEL, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 45· (πˆÏÎÔ‡), ÙËÏ. 24210 35865 Î·È ÛÙËÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ºÈÏÔı¤Ë ¶··Ú¿ÓÙ˙·-°Ô˘‰Ô˘Ï¿ÎË, ÙËÏ. 24210 52484 (ÙÈÌ‹ ÂΉÚÔÌ‹˜ 229 ¢ÚÒ Ì ËÌȉȷÙÚÔÊ‹). — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ √∞∂∂ (Δ∂μ∂-Δ™∞) μfiÏÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ πÔ˘Ï›Ô˘ ÙȘ οوıÈ ÂΉÚÔ̤˜: 1. ¶¤ÌÙË 31/5, ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹ ∞ÁÈ¿˜. 2. ΔÚÈ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜, ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋-¢Â˘Ù¤Ú· 16, 16, 18 πÔ˘Ó›Ô˘. 3. ∞ÌÂÏ¿ÎÈ·: ∏ÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹, ¶·Ú·Û΢‹ 29/6. 4. ¶Ú¤‚Â˙·-§Â˘Î¿‰·: 4‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹, ¶·Ú·Û΢‹-™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋-¢Â˘Ù¤Ú· 20, 21, 22, 23/6. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1, ÙËÏ. 24210 23789. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ηÏ› Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Ó· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó ÛÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔÓ π. ¡·fi ∞Á›·˜ ΔÚÈ¿‰·˜ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, ÛÙȘ 23/5, Ë̤ڷ ΔÂÙ¿ÚÙË, Â› Ù˘ ·Ô‰fiÛˆ˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ Ù¤ÏÂÛË ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ˘ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ¤Ê˘Á·Ó. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î·Ê¤˜ Î·È ÂÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ÌÂÏÒÓ. — ΔÔ ∫∞¶∏ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ‰È‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÁÈ· ™¤ÚÚ˜-§›ÌÓË ∫ÂÚΛÓË: 1) ™ÙȘ 28-29/5 ÁÈ· Ù· ¶·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù·: ∞’ ¶·Ú¿ÚÙËÌ· 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 18, μ’ ¶·Ú¿ÚÙËÌ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿-¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘, °’ ¶·Ú¿ÚÙËÌ· ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 9 Î·È ¶·Ú¿ÚÙËÌ· ∞ÁÚÈ¿˜. ∂ÈÛÈÙ‹ÚÈ· ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙȘ 21/5 Î·È ÒÚ· 8-10 .Ì. 2) ™ÙȘ 30-31/5 ÁÈ· Ù· ¶·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ¡. πˆÓ›·˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ¶·Ú¿ÚÙËÌ· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ μfiÏÔ˘ ÛÙÔÓ ÕÁ. μ·Û›ÏÂÈÔ (÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 177). ∂ÈÛÈÙ‹ÚÈ· ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙȘ 22/5 Î·È ÒÚ· 8-10 .Ì. ΔÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ 44 ¢ÚÒ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ì ËÌȉȷÙÚÔÊ‹. — √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ “Ô ¶∞¡” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ: - ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋ 26-27/5: ªÔ˘Ú›ÓÔ˜ ∫Ô˙¿Ó˘-ÔÚÂÈÓ‹ Â˙ÔÔÚ›· (‰È·ÌÔÓ‹ ÛÙÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ), ø.¶.: 6.00, μ.¢.: 2/5. - ΔÚÈ‹ÌÂÚÔ ∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ 2-3-4/6: ⁄‰Ú·-¶fiÚÔ˜-∂ÚÌÈfiÓË (‹Ș Â˙ÔÔڛ˜). ¢È·ÌÔÓ‹ Û ÍÂÓԉԯ›Ô. ¢ËÏÒÛÂȘ, ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ ·fi ÙÒÚ· ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ. ∞Ú¯ËÁÔ›: ÷ڷϷÌ›‰Ô˘ °.-∫ˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘ ∫. °Ú·Ê›· Û˘ÏÏfiÁÔ˘: ™fiψÓÔ˜ 2-ÙËÏ.: 24210 24290, ÒÚ˜: Úˆ› ¢Â˘Ù¤Ú·-¶¤ÌÙË: 10.00-12.00, ·fiÁÂ˘Ì· ¢Â˘Ù¤Ú·, ΔÂÙ¿ÚÙË-¶·Ú·Û΢‹ 6.008.00. —√ “∂ΉÚÔÌÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ ¡¤· ∑ˆ‹” : °È· ÙËÓ ·ÚÁ›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ (2 - 4/6/2012), Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙÚÈ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ Û ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË Î·È ™·ÌÔıÚ¿ÎË. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È Î·Ù¿ıÂÛË ÚÔηٷ‚ÔÏÒÓ, ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ (÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1, ÁÚ·ÊÂ›Ô A3, ÙËϤʈÓÔ 24210 35915), ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 1/6 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 ª∞´√À 2012

™ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·fi„Â

∏ ÔÚ›· ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó· Ù˘ ª·Ú›·˜ ™·ÓÔ‡

Δ

Ô §‡ÎÂÈÔ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘ Âͤ‰ˆÛÂ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ª·Ú›·˜ ™·ÓÔ‡ Ì ٛÙÏÔ “§‡ÎÂÈÔ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘, ™ÙÈÁ̤˜ Î·È ¶ÚfiÛˆ·” , Û‹ÌÂÚ· Î·È ÒÚ· 20.00, ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ “°È¿ÓÓ˘ ∫ÔÚ‰¿ÙÔ˜” ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ªÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ ÌÂϤÙË, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙË Ì·ÎÚ¿ Î·È ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘.

ΔËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ı· οÓÂÈ Ë ∂˘·ÁÁÂÏ›· ÕÓÙ˙·Î·-μ¤Ë, Ï·ÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ ∞ıËÓÒÓ. ™‡ÓÙÔ̘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ˘˜: °È¿ÓÓË ¶Ú·ÓÙÛ›‰Ë, Â›ÎÔ˘ÚÔ Î·ıËÁËÙ‹ ÛÙÔ Δ∂º∞∞ ÙÔ˘ ∞.¶.£. Î·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ¯ÔÚ¢ÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ §.∂.μ., ƒÔÛÛ¿Ó· ¶ÒÔÙ·, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ Î·È ·ÏÈfi ̤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÔÚ¢ÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ Î·È °È¿ÓÓË ∫Ô˘Ù‹, ÈÛÙÔÚÈÎfi Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∞گ›ˆÓ, ªÔ˘Û›ˆÓ & μÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ ÙÔ˘ ¢√∂¶∞¶-¢∏¶∂£∂ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Û˘ÓÙÔÓ›ÛÂÈ Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ™ˆÙ‹Ú˘ ¶Ôχ˙Ô˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË, ÛÙÔ £fiÏÔ ı’ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÌÈÎÚfi ·ÊȤڈ̷ Û ·Ú·‰ÔÛȷο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ¯ÔÚÔ‡˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ·fi ÙË ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ §.∂.μ. ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ۈ̷Ù›Ԣ, Ô˘ ԉ‡ÂÈ ÛÙËÓ 100ÂÙËÚ›‰· ÙÔ˘, ·Û¯¤Ùˆ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ÚÔηÏ› ¿ÓÙÔÙ ÂӉȷʤÚÔÓ. ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ „ËÊȉˆÙfi ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ô˘ ηχÙÂÈ Ë ˘ÂÚÂÓÂÓËÓÙ·ÎÔÂÙ‹˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘ (1920-2012) ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ, ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜, ·ÔÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ Î·È Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÛÙÔ Û‹ÌÂÚ·. ∏ ÌÂϤÙË ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi ¿ÍÔÓ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË fi„ˆÓ, Ô˘ Û˘Ó‰È·ÌfiÚÊˆÛ·Ó ÙË ı·˘Ì·ÛÙ‹ ·˘Ù‹ ÔÚ›· ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘, ·fi ÙȘ ··Ú¯¤˜ Ù˘ ›‰Ú˘Û‹˜ ÙÔ˘ (1920), ÂÔ¯‹ ‰Ë-

● ™¯Â‰fiÓ 100 ¯ÚfiÓÈ· ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ §.∂.μ. fiˆ˜ Ù· η٤ÁÚ·„Â Ë ª·Ú›· ™·ÓÔ‡ Î·È ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ “°È¿ÓÓ˘ ∫ÔÚ‰¿ÙÔ˜”

Ï·‰‹, Ô˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë ÎÔڇʈÛË Ù˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ÚˆÙÔÔÚ›·˜ Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÚfiÔ‰Ô˜ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ¤ˆ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ·. ∏ ÈÛÙÔÚÈ΋ ·˘Ù‹ ÌÂϤÙË, fiˆ˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÛÙÔ ÚÔÏÔÁÈÎfi Ù˘ ÛËÌ›ˆÌ· Ë

Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ ∞ıËÓÒÓ, ∂ϤÓË Δ۷ω¿ÚË, “Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰È·ÙÚ¤ÍÔ˘Ì ÙË Ì·ÎÚ¿ Î·È ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘, ÂÓfi˜ ·fi Ù· ·ÏÈfiÙÂÚ· ·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ (1920-2012). ¶ÈÛÙfi ÛÙÔ˘˜ ηٷÛÙ·ÙÈÎÔ‡˜

ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ¢ı‡˜ ÂÍ ·Ú¯‹˜ ›¯Â ı¤ÛÂÈ Ë ∫·ÏÏÈÚÚfiË ¶·ÚÚ¤Ó, ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ÂΛӢ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ Â͇„ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ˘ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙȘ ·Í›Â˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ™ÙËÓ Ôχ¯ÚÔÓË Î·È ÔÏ˘Î‡Ì·ÓÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘, ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÏÔ‡ÛÈÔ fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÎÔÈÓˆÓ›· ·ÏÏ¿ Î·È Ôχ ¢ڇÙÂÚ·. ∏ ·ÚÔ‡Û· ÌÂϤÙË Ù˘ ª·Ú›·˜ ™·ÓÔ‡ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Ì·˜ ÁÈ· ÙË Ï˘ÎÂȷ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙÔ μfiÏÔ, ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ ÙÔ˘ ÙÔ 1920 ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·. ∏ ÂÚÁ·Û›· ·˘Ù‹, Ô˘ ÂÎÔÓ‹ıËΠ̠ÁÓÒÛË Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Û˘Ó¤ÂÈ·, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ ·ÏËıÈÓ¤˜ ÙÔ˘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ: ÌÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÂÛÙ›· ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ¤Ó· ıÂÚÌÔ΋ÈÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÒÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ” . To §‡ÎÂÈÔ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ·Ú¯·ÈfiÙÂÚÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô ÛˆÌ·ÙÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘, ·ÊÔ‡ ÌÔÚ› Ó· ¤Ï·‚ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ıÂÛÌÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÙÔ 1920, ·ÏÏ¿ ›¯Â ‹‰Ë ·ÊÔÌÔÈÒÛÂÈ ÚÔ¸¿Ú¯Ô˘Û˜ Á˘Ó·ÈΛ˜ Û˘Ûۈ̷ÙÒÛÂȘ ·fi ÙÔ 1897 Î·È Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ıÂÛÌÔ‡ Â›Ó·È ‚·ıÈ¿ ·ÔÙ˘ˆÌ¤ÓË ÛÙË ÓÂfiÙÂÚË ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ fiÏ˘, Î·È Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, ·ÊÔ‡ Ë ÔÚ›· ÙÔ˘ Û˘ÓÂÎÙÈÌÔ˘Ì¤Ó˘ Î·È Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÙÔ˘, ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ Û¯Â‰fiÓ ÙËÓ ¯ÚÔÓÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘.

“ΔÔ ·Ì¿ÚÙËÌ· Ù˘ ÌËÙÚfi˜ ÌÔ˘” ÙÔ˘ °. μÈ˙˘ËÓÔ‡

∞˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ‰Ú¿Ì· ÛÙÔ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ı¤·ÙÚÔ “Δ√ ·Ì¿ÚÙËÌ· Ù˘ ÌËÙÚfi˜ ÌÔ˘” Â›Ó·È ‰È‹ÁËÌ· ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· °ÂˆÚÁ›Ô˘ μÈ˙˘ËÓÔ‡ Î·È Ë ı·ÙÚÈ΋ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ ı· ·ÎÔ˘ÛÙ› Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 19.00 ·fi ÙȘ Û˘¯ÓfiÙËÙ˜ Ù˘ ∂ƒ∞ μfiÏÔ˘ (100,7 & 101,2 Î·È ÛÙÔ ¢È·‰‡ÎÙÈÔ ert.gr). ∂›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ‰È‹ÁËÌ· ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· Î·È ‰ËÌÔÛȇıËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ 1883 ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “∂ÛÙ›·” . ∏ ÈÛÙÔÚ›· Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓË Û ÚÒÙÔ ÚfiÛˆÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ‰Ú¿Ì· Î·È Ù· ·ÚÈ· ÚfiÛˆ· Â›Ó·È ‰‡Ô, Ô ·ÊËÁËÙ‹˜ Î·È Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘. √ ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ÂÎÙ˘Ï›ÛÛÂÙ·È Â›Ó·È Ë μÈ˙‡Ë Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ £Ú¿Î˘, ÂÓÒ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ·È‰È΋ ËÏÈΛ· ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·. ∏ ÁÏÒÛÛ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Â›Ó·È Ë ·Ú¯·˝˙Ô˘Û· ÛÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË Î·È Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ÛÙÔ˘˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘˜, ‰È·ÓıÈṲ̂ÓË Ì ȉȈ̷ÙÈΤ˜ ϤÍÂȘ Ù˘ ȉȷ›ÙÂÚ˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘. ∞Ú¯Èο Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ Ì·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ù· ·ÚÈ· ÚfiÛˆ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÙËÓ ∞ÓÓÈÒ, ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ·‰ÂÏÊ‹ Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ¿ÚÚˆÛÙË, Î·È ÙË ¯‹Ú· ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘˜, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ÚÔÛËψ̤ÓË Û’ ·˘Ù‹Ó Î·È ·Ú·ÌÂÏ› Ù· ÙÚ›· ·ÁfiÚÈ· Ù˘. ∏ ·ÚÚÒÛÙÈ· Ù˘ ∞ÓÓÈÒ˜ ÂȉÂÈÓÒÓÂÙ·È Î·È ÙÂÏÈο Âı·›ÓÂÈ Î·È Ë ÌËÙ¤Ú· ˘ÈÔıÂÙ› ÌÈ· „˘¯ÔÎfiÚË, Ô˘ ÙË ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Ì ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ÛÙÔÚÁ‹ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÚ‡ÂÈ, ÁÈ· Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤Ó· ¿ÏÏÔ, Ôχ ÌÈÎÚfi ÎÔ-

● ¡È΋ٷ˜ Δ۷ΛÚÔÁÏÔ˘

ÚÈÙÛ¿ÎÈ, οÙÈ Ô˘ ÚÔÍÂÓ› ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ. ™ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ

ÙˆÓ ÁÈˆÓ Ù˘, Ë ÌËÙ¤Ú· ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ·Ôηχ„ÂÈ ÙÔ ÙÚÔÌÂÚfi Ì˘ÛÙÈÎfi Ù˘: ∏ ÂÌÌÔÓ‹ Ù˘ Ì ÙȘ ˘ÈÔıÂۛ˜ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ¤Ó· ÙÚ·ÁÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÓÈÒıÂÈ Ù‡„ÂȘ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·. √È ÂÓÔ¯¤˜ Ô˘ ÙË ‚·Û¿ÓÈ˙·Ó ‹Ù·Ó ÂÂȉ‹ Ë ›‰È· ›¯Â ηٷÏ·ÎÒÛÂÈ ¿ıÂÏ¿ Ù˘ ÛÙÔÓ ‡ÓÔ Ù˘ ¤Ó· ·fi Ù· ·È‰È¿ Ù˘ (ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÙfiÙ ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ Ù˘, Ô˘ ‹Ù·Ó ‚Ú¤ÊÔ˜) Î·È ÔÈ ˘ÈÔıÂۛ˜ ›¯·Ó ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÍÈϤˆÛ‹ Ù˘ Î·È ÙËÓ ·Ó·Ï‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÈÎÔ‡ ÎÂÓÔ‡. √È Ù‡„ÂȘ Ù˘ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ··Ï˘ıÔ‡Ó Ô‡ÙÂ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Á¯ÒÚÂÛË ÙÔ˘ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë πˆ·ÎÂ›Ì ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, fiÔ˘ Î·È ÙËÓ Ô‰‹ÁËÛÂ Ô ÁÈÔ˜ Ù˘ ÁÈ· Ó· ÂÍÔÌÔÏÔÁËı›, Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· Ó· Á·ÏËÓ¤„ÂÈ Ë „˘¯‹ Ù˘. ÷ڷÎÙËÚ›ÛÙËΠˆ˜ ¤Ó· ηÈÓÔÙfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ‰È‹ÁËÌ·, ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Â˙ÔÁÚ·Ê›·˜. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ‰È‹ÁËÌ· ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÊÂÚı› Î·È ÛÙË ÛÎËÓ‹ ˆ˜ ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. ŒÙÔ˜ ˯ÔÁÚ¿ÊËÛ˘ 1977, ‰È¿ÚÎÂÈ· 56’00 ™ÎËÓÔıÂÛ›· Î·È Ú·‰ÈÔʈÓÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÕÁÁÂÏÔ˜ ºÔÚÙÔ‡Ó·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¡È΋ٷ˜ Δ۷ΛÚÔÁÏÔ˘, °ÚËÁfiÚ˘ μ·ÊÂÈ¿˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ÃÚÈÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ πˆ·ÎÂÈÌ›‰Ë˜, ∂ÈÚ‹ÓË ∫Ô˘Ì·ÚÈ·ÓÔ‡, ¶›ÙÛ· ªÔ˘ÚÓfi˙Ô˘, ∞ÁÁ¤ÏÈη ∫·ÂÏ·Ú‹, Δ¿ÛÔ˜ §‡‰Ë˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¡Ù·‹˜. ªÔ˘ÛÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ·: ƒ¿ÓÈ· μÈÛ‚¿Ú‰Ë. Δ¯ÓÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ·: °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿˜.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 ª∞´√À 2012

™ÙÔ ıÂÚÈÓfi ·ÎÏÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ

™˘Ó·˘Ï›Â˜, ÂÎı¤ÛÂȘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Î·È ÔÌÈϛ˜ ÛÙ· “¢ÂÏËÁÂÒÚÁÂÈ· 2012”

ª

Â Û˘Ó·˘Ï›Â˜, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜, ÂÎı¤ÛÂȘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÌÈϛ˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ô ıÂÚÈÓfi˜ ·ÎÏÔ˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ù· “¢ÂÏËÁÂÒÚÁÂÈ· 2012” . ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ıÂÛÌfi Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·ıÈÂÚˆı› ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›· Î·È ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· “∞ÊÒÓ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË” ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ πÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÊÔÚ›˜.

“U-Turn” ÛÙÔ “∂› ∫ÔψÓÒ” ¢À√ ·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙ˜ Û ·fiÁÓˆÛË, ηıÒ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· Úfiı˘Ú· Ù˘ ÂÍ·ıÏ›ˆÛ˘, ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· Á‰˘ıÔ‡Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ı·٤˜ Û ¤Ó· Ì·Ú Ù˘ ∫·Ï·Ì¿Ù·˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ôηχ„Ô˘Ó ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ∫ˆÌÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “SÙÚÈÙ›∑” Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¶¤˘ ªÔÛ¯Ô‚¿ÎÔ˘, Ô˘ ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ ºÔ˘·ÁȤ ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ “∂› ∫ÔψÓÒ” (¡·˘Ï›Ô˘ 12 Î·È §¤ÓÔÚÌ·Ó 94, ∫ÔψÓfi˜) ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎÔ˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “U-Turn” . 梉ÒÓ˘Ì·, Ì¿ÛΘ Î·È Ï·ÌÂÚ¿ ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ı· ʤÚÔ˘Ó ·Ó·¿ÓÙÂ¯Ë ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÙÔ °È¿ÓÓË Î·È ÙË ª·Ú›·, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ·Óı›˙ÂÈ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ¤Ó·˜ ¤ÚˆÙ·˜ Ì 20 ¯ÚfiÓÈ· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÛÙȘ 23, 24, 29, 30 Î·È 31 ª·˝Ô˘ (21.15). ¶·ÚfiÙÈ Ù· ÛÙÔȯ›· ÂÓfi˜ ›Ó·Î· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ 15Ô˘ ·ÈÒÓ· Â›Ó·È Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂ӷ Ì ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ Ù¿ÍË, Ù· ÌÔÓ·‰Èο Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ Û˘Á¯ÚfiÓÔ˘˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ë Ï‹ÍË Î·È Ë ÂÈı˘Ì›· ÁÈ· ·Ó·ÙÚÔ‹. ∏ ÈÔ ·›ı·ÓË Â·Ó¿ÛÙ·ÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ÛÎËÓÔıÂÙË̤ÓÔ ·fi ÙÔ §‡Û·Ó‰ÚÔ ™ÂÙÛȤÚË Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ¶··ıÂÔ‰ÒÚÔ˘ ¤ÚÁÔ “√ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÓÙÔÓ¤ÏÔ” , Ô˘ ·Ó‚·›ÓÂÈ ÙË ÌÂıÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· (5, 6 Î·È 7 πÔ˘Ó›Ô˘). ªÂ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ù˘ ˘¤Ú˘ıÚ˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜, ÌÈ· Û˘ÓÙËÚ‹ÙÚÈ· ·ÔηχÙÂÈ ÙÔÓ Î·Ì‚¿ Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ›Ó·Î·. Δ¤ÛÛÂÚȘ ÂÔ¯¤˜ Ì ÈÛ¿ÚÈı̘ ·Ú¿ÍÂÓ˜ ÈÛÙÔڛ˜ Î·È ÔÎÙÒ ÚfiÛˆ· Â› ÛÎËÓ‹˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÔ Î·ÏÂȉÔÛÎfiÈÔ ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ô˘ Â›Ó·È “ˆÚ·›Ô˜ Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÙÚfiÔ”, fiˆ˜ Ì·˜ ϤÂÈ Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ºÏÔ˘Ú¿Î˘. ¢È·‰ËÏÒÛÂȘ, ηÓÔÁfiÓ·, Ê›‰È·, ‚fî˜, ˆÙÔ·Û›‰Â˜, ÊÚ·‰¿ÎÈ·, Ô ™¿ÈÓÙÂÚÌ·Ó Î·È ÌÈ· ÔÌڤϷ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó Ù· ıÚ·‡ÛÌ·Ù· ÂÓfi˜ ÙÔ›Ô˘ ˘fi ηٿÚÚ¢ÛË ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ “ªÂÏ ∂fiΔ , Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÃÚÈÛÙ›Ó·˜ ÃÚÈÛÙÔÊ‹ ÛÙËÓ ›‰È· ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ ·fi ÙȘ 8 ¤ˆ˜ ÙȘ 14 πÔ˘Ó›Ô˘. ¢·Ó¿Ë ª·Ú›ÙÛ·

√ÌÈÏ›· -Û˘˙‹ÙËÛË √π ™ÎÂÙfiÌÂÓÔÈ ¶fiÙ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË §È¿ÎÔ Ô˘ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ı¤Ì· “∞ÔÎ¿Ï˘„Ë, √˘ÙÔ›· Î·È πÛÙÔÚ›·” ÛÙÔ Î·Ê¤ ¶Ô‰ËÏ¿ÙÈÛÛ· (¶·‡ÏÔ˘ ªÂÏ¿ & Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË) ÙËÓ ¶¤ÌÙË 24 ª·˝Ô˘ ÛÙȘ 9.30 Ì.Ì. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÂÎÙ·ı› Î·È ÛÙÔ ·ÚfiÓ.

ΔÔ ¿ÌÂÛÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: ΔÂÙ¿ÚÙË 23 /5, 21:00, “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” ªÔ˘ÛÈ΋ ÚÔÎ-¤ÓÙ¯ÓË, Ì ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ¶¿ÚË ªÈ¯·ÏfiÔ˘ÏÔ˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi cd ÙÔ˘ ¶¿ÚË ªÈ¯·ÏfiÔ˘ÏÔ˘ Ì ٛÙÏÔ “£· ’ÚıÔ‡Ó ÎÈ ¿ÏÏÔÈ” ηıÒ˜ Î·È ‰È·Û΢¤˜ ÁÓˆÛÙÒÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈÒÓ. ™Â ‡ÊÔ˜ ¤ÓÙ¯ÓÔ Î·È ÂÏÏËÓÈÎfi ÚÔÎ, Ô ¶¿Ú˘ ªÈ¯·ÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÁÓˆÛÙfi˜ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì ÙËÓ Ôχ¯ÚÔÓË ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤Ó· fiÌÔÚÊÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi ÌÔ˘ÛÈÎfi Ù·Í›‰È. ∏ Û˘Ó·˘Ï›· ·˘Ù‹ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÒÓ ÙÔ˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ηÏÔηÈÚÈÓ‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÈԉ›·˜ Ì ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ª·˙› ÙÔ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜ Δ˙¿Ó˘ Î·È Ë ∞ÏÂÍ›· ¶Ú›ÁÎÔ˘. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ı· Â›Ó·È ÂχıÂÚË ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi. ¶¤ÌÙË 24/5, 20.30, “∏Ï›Ô˘ ª¤Ï·ıÚÔÓ” ∂ÁηÈÓÈ¿˙ÂÙ·È Ë ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓÔ˜-¶ÈÙÛÈÒÚË ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘ “∏Ï›Ô˘ ª¤Ï·ıÚÔÓ” (°ÎÏ·‚¿ÓË 37∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜). ∏ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ÂÚÁ¿ÛÙËη ˆ˜ ‰·ÛοϷ Â› 27 ¯ÚfiÓÈ· Û ‰ËÌÔÙÈο Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. Œ¯ÂÈ ‰È‰¿ÍÂÈ, Â›Û˘, ÁÈ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÂÈηÛÙÈ-

ο Ì·ı‹Ì·Ù·, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ÌÔ˘ÛÈ΋, ¯ÔÚÔ‡˜ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó Ì·˙› ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. ™Ô‡‰·Û ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ (·ÎÔÚÓÙÂfiÓ, ıˆڛ·, ·ÚÌÔÓ›· Î·È ÎÏ·ÛÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È) Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÔÏÏ¿ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÂÈηÛÙÈÎÒÓ. ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2002 ¤Î·Ó ÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ ·ÙÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ™ÙÚÂÊÙ¿ÚË Ì ı¤Ì·: “°˘Ó·›Î·- §Ô˘ÏÔ‡‰È·” Î·È ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ Ù˘ ›‰È·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ù· ¤ÚÁ· Ù˘ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ∑·ÊÂÈÚ›Ô˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ·˘ÙÔ‰›‰·ÎÙˆÓ ˙ˆÁڿʈÓ. ∞Û¯ÔÏÂ›Ù·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο Ì ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ÙÔ ÁÚ¿„ÈÌÔ. ∏ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Ù˘ Â›Ó·È Ú·ÏÈÛÙÈ΋ Ì ·Ê·ÈÚÂÙÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ Î·È Î¿ÔÈÔÈ ›Ó·Î˜ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Û ÈÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ ÊfiÚ̘. ¶·Ï·ÈfiÙÂÚ· ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙËÓ ·ÎÔ˘·Ú¤Ï·, Ì ÌÔχ‚È Î·È Î¿Ú‚Ô˘ÓÔ, ÂÓ¿ÎÈ Î·È ÌÂÏ¿ÓÈ, Ì ÂȉÈο ¯ÚÒÌ·Ù· Û ‡Ê·ÛÌ·, ¤ÊÙÈ·¯Ó ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ·fi ËÏfi. ∑ˆÁÚ·Ê›˙ÂÈ ÔÚÙÚ·›Ù·, ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Î·È ÙÔ›· Ì ·ÎÚ˘ÏÈο ¯ÚÒÌ·Ù· Û ÌÔ˘-

● ŒÚÁÔ Ù˘ ∞Ï. ¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓÔ˜-¶ÈÙÛÈÒÚË

● ™¤‚Ë ª·˙¤Ú·-ª¿Ì·ÏË Î·È Δ˙¤ÓË Ã·Ù˙ˉ‹ÌÔ˘

Û·Ì¿. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 30 ª·˝Ô˘ Î·È ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙȘ ÒÚ˜ 18.00 ¤ˆ˜ 21.30 Î·È ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 11.00 ¤ˆ˜ 13.30. ¶·Ú·Û΢‹ 25/5, 21:00, ¶·Ï·È¿ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ¢ÈÂıÓ›˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Ì ÙË ™›Ï‚È· ΔÛÈÌ·Ó¿ÎÔ˘. ™¿‚‚·ÙÔ 26 /5, 20:00, “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” °È· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ıÂÛÛ·ÏÈ΋ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· ÙÔ˘ Â·Ó·ÛÙ¿ÙË ƒ‹Á· μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹ Î·È ÙË Û˘Û¯¤ÙÈÛ‹ Ù˘ Ì ÙÔ °·ÏÏÈÎfi ¢È·ÊˆÙÈÛÌfi ı· Á›ÓÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ÔÌÈÏ›·, ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˘ ∫·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˘, ¶·È‰›·ÙÚÔ˘, ‰È‰¿ÎÙˆÚ· Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ π·ÙÚÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, Úfi‰ÚÔ˘ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ “ºÂÚÒÓ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ - ƒ‹Á·” Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ: “°·ÏÏÈÎfi˜ ¢È·ÊˆÙÈÛÌfi˜ Î·È ∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ƒ‹Á· μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹” . ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Ô ÙÔ̤·˜ °·ÏÏÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ô

∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈÎfi˜ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ μfiÏÔ˘, Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ “ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê” , Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∫·ıËÁËÙÒÓ °·ÏÏÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ Î·È ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘. ∫˘Úȷ΋ 27 /5, 21:00, ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ªÔ˘ÛÈ΋ ‚Ú·‰È¿, ÂÏ·ÊÚ¿ ÂÏÏËÓÈο-¤ÓÙ¯ÓÔ Ï·˚Îfi Ì ÙÔ˘˜ ∫·ÙÂÚ›Ó· ∞ÔÛÙÔÏÔÔ‡ÏÔ˘¡›ÎÔ ¡Â‡ÚÔ. ¢Â˘Ù¤Ú· 28/5, 21:00, ¶·Ï·È¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ ªÔ˘ÛÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ·ÚÈÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ÙËÓ Δ˙¤ÓË Ã·Ù˙ˉ‹ÌÔ˘ (̤Ù˙Ô ÛÔÚ¿ÓÔ) Î·È ÙË ™¤‚Ë ª·˙¤Ú· - ª¿Ì·ÏË (È¿ÓÔ). ™ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·˘Ù‹ ‚Ú·‰È¿ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÈÙ·ÏÈΤ˜ ηÓÙÛÔÓ¤Ù˜ (Parlami d’ amore, Mariu, L’ addio a Napoli, O sole mio Î.¿.) Î·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÂÏ·ÊÚ¿ ÂÏÏËÓÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÚÂÙÚfi (∫. °È·ÓÓ›‰Ë, ª. ™Ô˘ÁÈÔ‡Ï, ∞ÙٛΠÎ.¿.). ™˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ë ∂˘‰ÔΛ· ∫·ÙÛÈÔÔ‡ÏÔ˘.

£Â·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ 2Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘

“√ ÌÈÎÚfi˜ Ú›ÁÎÈ·˜” ·fi Ì·ıËÙ¤˜ ∏ “£Â·ÙÚÈ΋ ÕÓÔÈÍË” , ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “√ ˙ˆÔÏfiÁÔ˜” Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÛÙÔ 2Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘, Ì ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ·Ú¿ÛÙ·Û‹ Ì·˜ “√ ÌÈÎÚfi˜ Ú›ÁÎÈ·˜” ÙÔ˘ ∞ÓÙÔ˘·Ó ÓÙ ™·ÈÓÙ ∂͢ÂÚ‡, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 26/5 ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ı·ÙÚ¿ÎÈ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ™ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ·›ÚÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î·È Ù· ÛÎËÓÈο Ù· ¤¯Ô˘Ó ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÂÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜. “Δ· ‚È‚Ï›· Â›Ó·È Û·Ó Ù·Í›‰È· Î·È Û·Ó ·È¯Ó›‰È·. ¶ÂÙ¿ÌÂ, ÓÈÒıÔ˘ÌÂ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ, ‚ÈÒÓÔ˘Ì ÂÌÂÈڛ˜ Ô˘ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ‹ ·ÎfiÌ· ηχÙÂÚ· ‰ÂÓ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ...Â›Ó·È ÈÔ Î·Ù·ÏËÎÙÈΤ˜!” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î. ¢¤ÛÔÈÓ· ªÔ˘˙·Ï¿ Ì ÙËÓ Î. °Î¤ÏÏ˘ ΔÛÈ·Ì·Ó‹, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· Ù˘ ·Ú¿-

ÛÙ·Û˘ Ó· ÚÔÛı¤ÙÂÈ ˆ˜ “·˘Ùfi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ˆ˜ ‡ÌÓÔ˜ ÛÙË ˙ˆ‹, ÛÙËÓ ·Á¿Ë Î·È ÛÙË ÊÈÏ›·, ÂÈϤͷÌ Ì ٷ ·È‰È¿ Ù˘ ı·ÙÚÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜ Ó· ˙ˆÓÙ·Ó¤„Ô˘ÌÂ Î·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ªÈÎÚfi ¶Ú›ÁÎÈ· ÛÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘”, ÂÓÒ Ë ¡ÈÎÔϤٷ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË, Ì·ı‹ÙÚÈ· Ù˘ ™Δ’ Ù¿Í˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ˆ˜ “Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÎÚ‡‚Ô˘Ó Û‡Ì‚ÔÏ· ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Û ÂÌ¿˜ ¤Ó· Ì¿ıËÌ· ˙ˆ‹˜ Î·È ·ÓıÚˆÈ¿˜” . ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ Î·È Î·Ù¿ ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË ÙÔ˘ ªÈÎÚÔ‡ ¶Ú›ÁÎÈ· ·fi ÙÔÓ ¤Ó· Ï·Ó‹ÙË ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ, ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ‹¯ÔÈ ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ “™˘Ìʈӛ· ÙˆÓ ¶Ï·ÓËÙÒÓ”, ÌÈ· ÂÓÙ¿ÙÔÌË Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÙÔ 1992.

31

™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì·ıËÙÒÓ ÌÂ Û˘ÁÁڷʤ· Δ∏ ¢Â˘Ù¤Ú· 21/5 Ë Û˘ÁÁÚ·-

ʤ·˜ ª·ÚÈϤӷ ¶·¿, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ Î. ∫·ÙÂÚ›Ó· ∫¿ÈÚ·, ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÙÚÈ· Ù˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ www.vivliolatreia.blogspot. com, ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ ·È‰ÈÎfi Ù˘ ‚È‚Ï›Ô Ì ٛÙÏÔ: “√ Ï·Ó‹Ù˘ Ô˘ ¯·ÌÔÁÂÏ¿” , ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ 2Ô˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘. Δ· ·È‰È¿ ÙËÓ ˘Ô‰¤¯ıËÎ·Ó Ì ¯·Ú¿ Î·È ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi Î·È Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Û ‰ÚÒÌÂÓÔ Ô˘ ÂÈÌÂÏ‹ıËÎÂ Ë ÂÈÌÂÏ‹ÙÚÈ· ÚfiÓÔÈ·˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î. ª·Ú›· ª·˘ÚÔÊÚȉ¿ÎË. ∏ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ‰È·›ÛÙˆÛ ÙËÓ ·Á¿Ë ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË Î·È ÙËÓ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ̤ۈ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Î·È Ù˘ ‰Ú·Ì·ÙÔÔÈË̤Ó˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘. Δ· ·È‰È¿ Ù˘ ¯¿ÚÈÛ·Ó ·Ó·ÌÓËÛÙÈ΋ οÚÙ· Ô˘ ¤ÊÙÈ·Í·Ó Ù· ›‰È· Ì ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ÙÔ Û‡Ì·Ó Î·È ÙÔ˘˜ Ï·Ó‹Ù˜.

¢È¿ÏÂÍË ÁÈ· ÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›· Δ√ “ºfiÚÔ˘Ì Ù˘ ∞ı‹Ó·˜” , ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∏̤ڷ˜ ∫.∏.¶.√.™., Û·˜ ÚÔÛηÏÔ‡Ó ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 26/5 Î·È ÒÚ· 17:00 ÛÙË ‰È¿ÏÂÍË-Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ Jean-Pierre Drapier (∑·Ó ¶È¤Ú ¡ÙÚ·Ȥ), °¿ÏÏÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ‡ „˘¯È¿ÙÚÔ˘ Î·È „˘¯·Ó·Ï˘Ù‹, ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ π·ÙÚÔ-æ˘¯Ô-¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ (πæ¶∫) ÙÔ˘ Corbeil-Essones ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ fiÏ˘ ÙˆÓ ¶·ÚÈÛ›ˆÓ, Ì ı¤Ì·: “∏ æ˘¯È΋ ÀÁ›· Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ „˘¯·Ó·Ï˘Ù‹” . ∏ ‰È¿ÏÂÍË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘, (∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ∞Óı›ÌÔ˘ °·˙‹). ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËÏ.: 24210 31993, ÎÈÓ: 6948307801 Î·È ÛÙ· site: info@champlacanien-net.gr & k_hmeras@otenet.gr. ™˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË: ¢ÈÂıÓ‹˜ ÙˆÓ ºfiÚÔ˘Ì-™¯ÔÏ‹ æ˘¯·Ó¿Ï˘Û˘ ÙˆÓ ºfiÚÔ˘Ì ÙÔ˘ §·Î·ÓÈÎÔ‡ ‰›Ô˘, ¢›Ô‰Ô˜ ∞ª∫∂-ºÔÚ¤·˜ æ˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÔηٿÛÙ·Û˘.

∂Ή‹ÏˆÛË ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙË ÌËÙ¤Ú· ∏ ∞’ Ù¿ÍË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ Ù˘ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ μfiÏÔ˘ “ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙË ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÒÚ· 6:30 ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÔÌÈϛ˜, ı·ÙÚÈο ΛÌÂÓ·, ·Ó¿ÁÓˆÛË ÔÈËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ì ÛÎÔfi Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó “ÙÔ ÈÂÚfiÙÂÚÔ Î·È ÔÌÔÚÊfiÙÂÚÔ Ï¿ÛÌ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘” .


EÈηÈÚfiÙËÙ· 32

T∂Δ∞ƒΔ∏ 23 ª∞´√À 2012

°∂ƒª∞¡π∞

ªÂ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÊÔÈÙËÙÒÓ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

ªÂ›ˆÛË 30% ÛÙȘ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

•ÂÎÈÓ¿ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ μfiÏÔ Ë ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ¿‰·

ºƒ∞¡∫º√ÀƒΔ∏, 22.

¢À√ ÁÂÚÌ·ÓÈο Ù·ÍȉȈÙÈο ÁÚ·Ê›· ·Ó·-

ÎÔ›ÓˆÛ·Ó Û‹ÌÂÚ· fiÙÈ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó ÌÈ· Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 30% ÛÙȘ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ¯ıÚfiÙËÙ·, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÛÎÏËÚÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ··ÈÙ› Ë Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ, Û ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ Êfi‚ÔÈ ÙˆÓ ·ÂÚÁÈÒÓ, ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜, Ô˘ ÍÔ‰Â‡Ô˘Ó Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ Û ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ Air Berlin, Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, Î·È Ô ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi˜ fiÌÈÏÔ˜ Rewe ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó Û‹ÌÂÚ· fiÙÈ ÔÈ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 30% ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ·fi ÂΛӘ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. “∏ ∂ÏÏ¿‰· Ù· ¿ÂÈ Ôχ ¿Û¯ËÌ·, fiˆ˜ Î·È Ë μfiÚÂÈ· ∞ÊÚÈ΋” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ Air Berlin ÿÚÌÔ˘Ù ª¤¯ÓÙÔÚÓ. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Rewe ¡fiÚÌÂÚÙ º›ÌÈÁÎ, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ÂÈϤÁÔ˘Ó ϤÔÓ Ó· Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó Û ¿ÏÏ· ̤ÚË fiˆ˜ Ë ΔÔ˘ÚΛ·, ·˯ÒÓÙ·˜ Ù· Û¯fiÏÈ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Thomas Cook Germany, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ Ë πÛ·Ó›· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Â›Û˘ ÌÈ· ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ χÛË.

∂ÁÎÚ›ıËΠ·fi ÙËÓ Alpha Bank Ë ÚfiÙ·ÛË ·Î‡ÚˆÛ˘ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ Ì ÙËÓ Eurobank ∞£∏¡∞, 22.

Δ∏¡ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ Ì ÙËÓ Eurobank, ÂÓ¤ÎÚÈÓ ۋÌÂÚ· Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ Alpha Bank. ∏ Ì·Ù·›ˆÛË Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÚ·Â˙ÒÓ ‰ÂÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙË Û¯¤ÛË ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜, ·˘Ùfi Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÙÔ Ê¤ÚÔ˘Ì ÛÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Î·È Ó· ÙÔ Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ- ·ÏÏ¿ ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ Ó¤Ô Û¯‹Ì· ı· ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó 9 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÎÂÊ¿Ï·È·, ›Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ Alpha Bank °È¿ÓÓ˘ ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜. ø˜ Úfi‰ÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û· ÔÙ¤ Ó· Û·˜ ÚÔÙ›ӈ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÎÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ Ó¤·˜ ÙÚ¿Â˙·˜ ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ì ·˘Ù¿ Ù· 9 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È ı· Ô‰ËÁԇ̷ÛÙ·Ó ÂΛ. ∞Ó·ÌÊ›‚ÔÏ·, ·Ó ÚÔ¯ˆÚÔ‡ÛÂ Ë Û˘Ìʈӛ· ÌÂٷ͇ AlphaEurobank, ı· ‹Ù·Ó ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ‚‹Ì· ÁÈ· ÙÔÓ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ·˘Ù‹ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Î˘ÚÒıËÎÂ, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜.

ÂÎÈÓ¿ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ μfiÏÔ Ë ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ¿‰· Ô˘ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Î·È Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ∏ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ¿‰· ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹. √È ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ÊÔÈÙ‹ÙÚȘ Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ¿‰· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ù· ÂÍ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È Δ∂π: ∂ıÓÈÎfi Î·È ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·Îfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ, ªÂÙÛfi‚ÈÔ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ô, ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ª·Î‰ÔÓ›·˜ - £Ú¿Î˘, ¶¿ÓÙÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶ÂÈÚ·È¿, ¢ËÌÔÎÚ›ÙÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £Ú¿Î˘, °ÂˆÔÓÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶·ÙÚÒÓ, Δ∂π ∫·‚¿Ï·˜, Δ∂π £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Δ∂π §¿ÚÈÛ·˜, Δ∂π ∞ı‹Ó·˜, Δ∂π

¶ÂÈÚ·È¿, Δ∂π ∫·Ï·Ì¿Ù·˜ Î·È Ê˘ÛÈο ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ÒÚ· 20.00

ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ı· Á›ÓÂÈ Ë Â›ÛËÌË ÙÂÏÂÙ‹ ¤Ó·Ú͢ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ, ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ, ÙˆÓ Ú˘-

Ù·ÓÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ. ∏ ÙÂÏÂÙ‹ Ï‹Í˘ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 25 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ·

13.00 ÛÙÔ ∂ÎıÂÛÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: Δ¤Ù·ÚÙË 23 ª·˝Ô˘ 2012: Δ˙Ô‡ÓÙÔ: (°˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” ): flÚ˜: 10.00 -15.00, ¶Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ™¿Ï·˜: (∂ÎıÂÛÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ ¢. μfiÏÔ˘): flÚ˜:10.00 -19.00, ¶Ô‰ËÏ·Û›· “™ÈÚÎÔ˘›” : (¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘) flÚ˜: 17.00 - 18.00. £· Â·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë Â›ÛËÌË ÙÂÏÂÙ‹ ¤Ó·Ú͢ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô (øÚ· 20.00). ¶¤ÌÙË 24 ª·˝Ô˘ 2012: ¶Ô‰ËÏ·Û›· (“¯ÚÔÓÔ̤ÙÚËÛË” ) - (μÂÏÂÛÙ›ÓÔ): flÚ· 11.00. ¶Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ™¿Ï·˜ (∂ÎıÂÛÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘): flÚ˜: 10.00 -19.00. ¶·Ú·Û΢‹ 25 ª·˝Ô˘ 2012: ¶Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ™¿Ï·˜ - (∂ÎıÂÛÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ ¢. μfiÏÔ˘): flÚ˜: 10.00 -13.00. ∞ÔÓÔÌ‹ ∂¿ıÏˆÓ ΔÂÏÂÙ‹ §‹Í˘ (∂ÎıÂÛÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘): flÚ· 13.00.

™‡Ìʈӷ Ì ¤ÎıÂÛË Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛÂ Ô ¢ÈÂıÓ‹˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜

75 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ó¤ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ ÙÔ 2012 ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ °∂¡∂À∏, 22.

Δ√ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÓÂÚ-

Á›·˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÁÈ· ÙÔ 2012 ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÌÂٷΛÓËÙÔ ÛÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Â›‰fi ÙÔ˘ ÂÓ Î·ÈÚÒ ÎÚ›Û˘ Î·È ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÌÂȈı› ÚÈÓ ·fi ÙÔ 2016 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ¤ÎıÂÛË Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛ ۋÌÂÚ· Ô ¢ÈÂıÓ‹˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜. ™Â ·ÁÎfiÛÌÈ· Îϛ̷η ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ۯ‰fiÓ 75 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¿ÓÂÚÁÔÈ ËÏÈΛ·˜ 15 ¤ˆ˜ 24 ÂÙÒÓ ÙÔ 2012, ÌÈ· ·‡ÍËÛË Û¯Â‰fiÓ 4 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ·fi ÙÔ 2007, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ô˘ ʤÚÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ: “¶·ÁÎfiÛÌȘ Ù¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ” √È ÚԂϤ„ÂȘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ 12,7% ÙÔ˘ Ó·ÓÈÎÔ‡ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ı· Â›Ó·È ÛÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ʤÙÔ˜, ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi ·Ó¿ÏÔÁÔ Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛÔÛÙfi Ô˘ ›¯Â ηٷÁÚ·Ê› ηٿ ÙËÓ ÎÏÈ̿ΈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÙÔ 2009 Î·È ÂÏ·ÊÚ¿ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ 2011, fiÔ˘ Ë ·ÓÂÚÁ›· ¿ÁÁÈÍ ÙÔ 12,6% ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi ı· ‹Ù·Ó ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ, Û‡Ìʈӷ ÌÂ

ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ¢√∂, ·Ó ˘ÔÏÔÁÈ˙fiÙ·Ó Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ô˘ ·Ôı·ÚÚ˘Ì¤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÔÙÈÎÒÓ, ÂÁηٷÏ›Ô˘Ó ‹ ·Ó·‚¿ÏÏÔ˘Ó ÁÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. ŒÙÛÈ ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ÓÔ, ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Î˘Ì¿ÓıËΠÛÙÔ 13,6% ÙÔ 2011.

“∏ ÎÚ›ÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÌÔÚ› Ó· ηٷÔÏÂÌËı›, ˘fi ÙÔÓ fiÚÔ fiÙÈ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ı· ηٷÛÙ› ‚·ÛÈ΋ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ Î·È ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· Ó· ÂÈÙ·¯˘ÓıÔ‡Ó ÚÈ˙Èο” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ¢√∂ ÁÈ· ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË, ∑Ô˙¤

ª·ÓÔ˘¤Ï ™·Ï·Û¿Ú-™ÈÚÈÓ¿Ù˜. “∞˘Ùfi ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ì¤ÙÚ· fiˆ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÏ·ÊÚ‡ÓÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ· ΛÓËÙÚ· ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ó¤Ô˘˜, ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÌfiÚʈÛË, ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·ÛÎÔ˘Ì¤ÓˆÓ, ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙ· ÎÂÊ¿Ï·È· Î·È ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜” ªÂÛÔÚfiıÂÛÌ·, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘ÔÛÙ› Ӥ˜ ȤÛÂȘ, fiÙ·Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÛÔ˘‰¿˙Ô˘Ó ı· Êı¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙȘ ·ÓÂÙ˘Á̤Ó˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜, ÂÍËÁ› Ë ¤ÎıÂÛË, fiÔ˘ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ·fi ·˘Ù‹Ó Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÓÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ô˘ ı· Êı¿ÛÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÛÙÔ 18%. ∞ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·Ó¤Î·Ì„·Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ‹ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȤ˜ Ù˘, fiϘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ.

™ÙË μfiÚÂÈ· ∞ÊÚÈ΋ Ë ·ÓÂÚÁ›· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·˘Í‹ıËΠηٿ 5 ÔÛÔÛÙÈ·›Â˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞Ú·‚È΋ ÕÓÔÈÍË, Ì 7,9% ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÙÔ 2011. ™ÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ‹Ù·Ó 26,5%. ™ÙË §·ÙÈÓÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋ Î·È ÛÙËÓ ∫·Ú·˚‚È΋, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÌÂÈÒıËΠÛÙÔ 14,3% ÙÔ 2011, ·ÏÏ¿ ηÌÈ¿ ¿ÏÏË ÚfiÔ‰Ô˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌ·. ™ÙËÓ ˘ÔÛ·¯¿ÚÈ· ∞ÊÚÈ΋, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ 11,5% ÙÔ 2011 Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο ÛÙ·ıÂÚfi ·fi ÙÔ 2005. ™ÙË ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∞Û›· Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÈÎÔ‡ ‹Ù·Ó 13,5% ÙÔ 2011, ˘Ô¯ˆÚÒÓÙ·˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2008, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Î·È ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÌÂÈÒıËΠÂÏ·ÊÚ¿ ÛÙÔ 17,6% ÙÔ 2011. “∞ÎfiÌË Î·È ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∞Û›·, ›Ûˆ˜ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·fi ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ¿Ԅ˘, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÓÂÚÁ›·˜ Â›Ó·È 2,8 ÊÔÚ¤˜ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ÂÓ‹ÏÈΘ” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔÈ.

°È· ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ 2012, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ √ Ô›ÎÔ˜ Fitch ˘Ô‚¿ıÌÈÛ ÙÔ ·ÍÈfi¯ÚÂÔ Ù˘ π·ˆÓ›·˜ Û “∞+” Δ√∫π√, 22.

Ô›ÎÔ˜ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Fitch ˘Ô‚¿ıÌÈÛ ۋÌÂÚ· ηٿ ‰‡Ô ‚·ıÌ›‰Â˜ Û ” ∞+” ÙË Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌË ÈÛÙÔÏËÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· Ù˘ π·ˆÓ›·˜, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÙÔ Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ˘ÂÚ‰ÈÏ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ∞∂¶ Ù˘. ∏ π·ˆÓ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ϤÔÓ ÛÙËÓ ¤ÌÙË Î·Ï‡ÙÂÚË ‚·ıÌ›‰· Ù˘ Îϛ̷η˜ ÙÔ˘ Fitch, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Û˘ÓÔÏÈο 22 ‚·ıÌ›‰Â˜. √ Ô›ÎÔ˜ Fitch ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙËÓ “·ÚÓËÙÈ΋” ÚÔÔÙÈ΋ ÙËÓ ÔÔ›· ·Ô‰›‰ÂÈ ÛÙÔ È·ˆÓÈÎfi ·ÍÈfi¯ÚÂÔ ·fi ÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2011, ÙÔ ÔÔ›Ô ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› Û ¤Ó· Ì ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Ó· ÙËÓ ˘Ô‚·ıÌ›ÛÂÈ Í·Ó¿. √ Fitch ˘ÂÓı‡ÌÈÛ fiÙÈ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ π·ˆÓ›˜ ı· ·Ó¤ÏıÂÈ “Û 239% ÙÔ˘ ∞∂¶ Ù˘ ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2012, Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ·fi fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ·ÍÈÔÏÔÁԇ̔ .

™Ù· 9,145 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ∞£∏¡∞, 22.

™Δ∞ 9,145 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ‰È·ÌÔÚ-

ÊÒıËΠÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘-∞ÚÈÏ›Ô˘ 2012, ¤Ó·ÓÙÈ ÛÙfi¯Ô˘ 11,009 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÙÔ ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô ·Ó‹Ïı Û 1,726 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ ÙˆÓ 3,262 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∞˘Ùfi ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÔ›· ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ Î·ı·ÚÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ ·Ó‹Ïı Û 16,146 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ì›ˆÛË ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÛÙfi¯Ô˘ 16,64 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ¢ËÏ·‰‹ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÌÂȈ̤ӷ ηٿ 495 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ Ù·ÎÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ Î·ı·ÚÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘ ·Ó‹Ïı ÛÂ

14,655 ‰ÈÛ, ¢ÚÒ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘- ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2012, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ˘ÛÙ¤ÚËÛË Î·Ù¿ 334 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô ÙˆÓ 14,989 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ˘ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ë ˘ÛÙ¤ÚËÛË ÔÊ›ÏÂÙ·È ·ÊÂÓfi˜ ÛÙËÓ ·fiÎÏÈÛË ÙˆÓ ÂÈÛÚ¿ÍÂˆÓ º¶∞ (ηٿ 418 ÂηÙ. ¢ÚÒ) ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ˙‹ÙËÛ˘ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÛÙËÓ ˘ÛÙ¤ÚËÛË ÌË ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ·˘ÍË̤Ó˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ ·fi Ù· Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ÙȘ ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÔÊÂÈϤ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔ ÂȉÈÎfi Ù¤ÏÔ˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Ù˘ ¢∂∏. Δ· ŒÛÔ‰· ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ‰È·-

ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó Û 1,491 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ ÛÙfi¯Ô˘ ÁÈ· 1,652 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. √È ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙ· 25,291 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂȈ̤Ó˜ ηٿ 2,359 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ

ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ 27,650 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ˘ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. ∏ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÙÔÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÙÔ˘ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡

Ô˘ Â›Ó·È ÌÂȈ̤Ó˜ ηٿ 1,429 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÏfiÁˆ ΢ڛˆ˜ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÚˆÙÔÁÂÓÒÓ ‰··ÓÒÓ (924 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘), ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÁÈ· ÂÍÔÏÈÛÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· (127 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘) Î·È ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÁÈ· ÙfiÎÔ˘˜ (328 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ·fi ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô). √È ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Â›Û˘ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Î·Ù¿ 929 ÂηÙ. ¢ÚÒ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô ÙˆÓ 1,885 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È ·Ó‹Ïı·Ó Û 956 ÂηÙ. ¢ÚÒ. √È ‰·¿Ó˜ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ·‡ÍËÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 2,814 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, Ô˘ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈο ˘„ËÏfiÙÂÚˆÓ ÏËÚˆÌÒÓ.


¢ÈÂıÓ‹ 33

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 M∞´√À 2012

∞ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ 30 ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ Î·È ÌÈÎÚ‹˜ ¤ÎÙ·Û˘ ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜

μÔ˘ÏÁ·Ú›·: ¶·ÓÈÎfi˜ ·fi ÛÂÈÛÌfi 5,8 ƒ›¯ÙÂÚ

ŒÓ·˜ ÓÂÎÚfi˜ ÛÙË μ. °·ÏÏ›· ·fi ¤ÓÙÔÓ˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ

ŒÓÙÚÔÌÔÈ Í‡ÓËÛ·Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ μ. ∂ÏÏ¿‰·˜

¡∞¡™À, 22.

™√ºπ∞, 22.

¶§∏ªªÀƒ∂™ Î·È ‰È·ÎÔ¤˜

ÚÈ¿ÓÙ· ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ ÛÂÈÛÌfi ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ 5,6 ‚·ıÌÒÓ Ô˘ ÙÚÔÌÔÎÚ¿ÙËÛ ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ΔÚ›Ù˘ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ Â·Ú¯›·˜ ¶¤ÚÓÈÎ Ù˘ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ Î·È Ù˘ ™fiÊÈ·˜. ∏ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚË ‰fiÓËÛË Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈ΋˜ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ ·fi ÙÔ 1917, fiÙ·Ó Â›¯Â ηٷÁÚ·Ê› ÛÂÈÛÌfi˜ 5,5 ‚·ıÌÒÓ, ¤ÁÈÓ ·ÈÛıËÙ‹ ¤ˆ˜ ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ¶¿ÓÙˆ˜, Ë ‰fiÓËÛË ¤ÁÈÓ ·ÈÛıËÙ‹ ·fi ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ù˘ £Ú¿Î˘, Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ Î·È ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ (·ÎfiÌË Î·È Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢), Ô˘ ¤ÓÙÚÔÌÔÈ Í‡ÓËÛ·Ó Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ·fi Ù· ÎÚ‚¿ÙÈ· ÙÔ˘˜.

Ú‡̷ÙÔ˜ ÚÔοÏÂÛ·Ó ¤ÓÙÔÓ˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ ÛÙË ‚ÔÚÂÈÔ-·Ó·ÙÔÏÈ΋ °·ÏÏ›·. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ ‚Ú¤ıËΠÓÂÎÚfi ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì Á·ÏÏÈο ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘. ª¤Û· Û ÙÚÂȘ ÒÚ˜ ¤ÂÛ ÙfiÛË ‚ÚÔ¯‹ fiÛË ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÚÈÒÓ Â‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ. ∂›ÎÂÓÙÚÔ ‹Ù·Ó Ë fiÏË ¡·ÓÛ‡ Î·È ÔÈ Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯¤˜. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 648 ÙËÏÂʈӋ̷ٷ ÁÈ· ¿ÓÙÏËÛË ÓÂÚÒÓ ‰¤¯ıËÎ·Ó ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÂÎÙ¿ÎÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ. ™Â ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ ÓÂÚfi ÊÙ¿ÓÂÈ Û ‡„Ô˜ Ù· ‰‡Ô ̤ÙÚ·. ∞ÚÎÂÙ¿ Û›ÙÈ· ¤ÌÂÈÓ·Ó ¯ˆÚ›˜ Ú‡̷, ‰ÚfiÌÔÈ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó, ÂÓÒ ÎÏÂÈÛÙ¿ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó Î·È ÙÚ›· Û¯ÔÏ›·. ŒÓ·˜ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÛÔ‚·Ú¿ fiÙ·Ó ÙÔ fi¯ËÌ¿ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÙËΠ̠Ô‡ÏÌ·Ó. ¢‡Ô ÂÈ‚¿Ù˜ ÙÔ˘ Ô‡ÏÌ·Ó ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÂÏ·ÊÚ¿. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Ù˘ ¡·ÓÛ‡ ˙‹ÙËÛ ӷ ÎËÚ˘¯ı› Ë Î·Ù·ÈÁ›‰· ˆ˜ Ê˘ÛÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹.

Δ

ΔÔ °Âˆ‰˘Ó·ÌÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ÙˆÓ ∏¶∞ (USGS) ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ë ‰fiÓËÛË ‹Ù·Ó ÂÓÙ¿Ûˆ˜ 5,6 ‚·ıÌÒÓ -ÙÚÔÔÔÈÒÓÙ·˜ ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÂÚ› 5,8 ‚·ıÌÒÓ. √ ™ÂÈÛÌÔÏÔÁÈÎfi˜ ™Ù·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ë ‰fiÓËÛË ‹Ù·Ó ÂÓÙ¿Ûˆ˜ 6,2 ‚·ıÌÒÓ. ¶ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ¤ÎÙ·Û˘ Â›Ó·È ÔÈ ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜, ÂÓÒ ÔÈ ∞Ú¯¤˜ ‰È·‚‚·ÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Ù· ÊÚ¿ÁÌ·Ù· Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ· Â›Ó·È ·ÛÊ·Ï‹. Œˆ˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ΔÚ›Ù˘ ›¯·Ó ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ¿ÏϘ 30 ÌÂÙ·ÛÂÈÛÌÈΤ˜ ‰ÔÓ‹ÛÂȘ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜. ¶ÔÏÏÔ› ÂÏ·ÊÚ¿ ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓÔÈ, ¿ÙÔÌ· Ì ηډȷο Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ì ·Ó‚·Ṳ̂ÓË ·ÚÙËÚȷ΋ ›ÂÛË, Â›Ó·È ÔÈ ¿ÌÂÛ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÙÔ˘ ÛÂÈÛÌÔ‡, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈο ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘, Ù· ÔÔ›· ÌÂÙ¤‰ˆÛ·Ó Â›Û˘ fiÙÈ ÂÎÎÂÓÒıËÎ·Ó ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ‚·ıȤ˜ ÚˆÁ̤˜ Î·È ¿ÏϘ ÊıÔÚ¤˜ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ™fiÊÈ·˜ Î·È ÙÔ˘ ¶¤ÚÓÈÎ. ª·ÎÚȤ˜ Ô˘Ú¤˜ πà ۯËÌ·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÛÂÈÛÌfi ÛÙ· ‚ÂÓ˙ÈÓ¿‰Èη ÙÔ˘ ¶¤ÚÓÈÎ, ηıÒ˜ ÔÏÏÔ› οÙÔÈÎÔÈ Ù˘ fiÏ˘ ¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓıÔ‡Ó ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÊËÌÒÓ ÁÈ· “ΛӉ˘ÓÔ Î·Ù¿ÚÚ¢Û˘ ÙÔ˘ ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜” Ù˘ ÎÔÓÙÈÓ‹˜ Ù¯ÓËÙ‹˜ Ï›ÌÓ˘ ™ÙÔ˘ÓÙ¤Ó·, ·Ú¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ Ù˘ fiÏ˘ ƒÔÛ›ÙÛ· °È·ÓÓ¿ÎÈ‚· ÛÙ· ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜. “¢ÂÓ ¤¯ˆ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÔÙ¤ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ” ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ Reuters Ë π‚¿Óη Δ˙ÂÔÚÙ˙›Â‚· Ô˘ ̤ÓÂÈ ÛÙÔÓ fiÁ‰ÔÔ fiÚÔÊÔ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜. “◊Ù·Ó Ôχ ÈÛ¯˘Úfi˜ Ô ÛÂÈÛÌfi˜ Î·È ¤ÓÔȈ۷ Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Êfi‚Ô” ·Ó¤ÊÂÚÂ. ™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÛÂÈÛÌÔ‡, ÙËÓ fiÏË ¶¤ÚÓÈÎ, ÂÚ›Ô˘ 20 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ‰˘ÙÈο Ù˘ ™fiÊÈ·˜, ¤¯Ô˘Ó ÚÔÎÏËı› ÌÈÎÚ‹˜ ¤ÎÙ·Û˘ ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜ Û Û›ÙÈ· Î·È Û fiÏË ÙËÓ Â·Ú¯›· ¤¯ÂÈ ÎËÚ˘¯ı› ηٿÛÙ·ÛË ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢. ™ÙË

™fiÊÈ· ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ˙ËÌȤ˜ Û 13 Û¯ÔÏ›· Î·È 10 ·È‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ƒÔ˘ÓÙ¿ÚÙÛÈ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÛÂÈÛÌÔ‡), ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ 30% ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ÛÔ‚·Ú¤˜ ˙ËÌȤ˜. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ¶¤ÚÓÈÎ, ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙË̤ÓÔÈ ·fi ÙÔÓ ÈÛ¯˘Úfi ÛÂÈÛÌfi, ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó Ù· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ˘·›ıÚÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È Ì¤ÏË ÙÔ˘ ∂Ú˘ıÚÔ‡

™Ù·˘ÚÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ‰È·Ó¤ÌÔ˘Ó ÂÌÊȷψ̤ÓÔ ÓÂÚfi Î·È ÙÚfiÊÈÌ·. √È ‰ËÌfiÛÈÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›, Ù· Û¯ÔÏ›· Î·È ÔÈ ·È‰ÈÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ› ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û fiÏË ÙËÓ Â·Ú¯›· Î·È ÔÈ ·Ú¯¤˜ Û˘Ó¤ÛÙËÛ·Ó ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ÌËÓ ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜, ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂÙ·ÛÂÈÛÌÈ΋˜ ·ÎÔÏÔ˘ı›·˜. ¶ÔÏÏÔ› οÙÔÈÎÔÈ Ê‡ÁÔ˘Ó ·fi ÙËÓ fiÏË ÚÔ˜ Ù· ÎÔÓÙÈÓ¿ ¯ˆÚÈ¿ ÁÈ· Ó· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó Û Û›ÙÈ· Û˘ÁÁÂÓÒÓ.

∫·ıËÛ˘¯·ÛÙÈÎÔ› ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÛÂÈÛÌÔÏfiÁÔÈ £∂™™∞§√¡π∫∏, 22.

¢∂¡ ÂÌÓ¤ÂÈ ·ÓËÛ˘¯›· Ô ÈÛ¯˘Úfi˜ ÛÂÈÛÌfi˜ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠٷ ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Û ÌÈÎÚ‹ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙË ™fiÊÈ· Ù˘ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ Î·È ¤ÁÈÓ ·ÈÛıËÙfi˜ Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ ÛÂÈÛÌÔÏfiÁÔÈ, Ë ‰fiÓËÛË ‰ÂÓ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ·˘Ù‹ Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ πÙ·Ï›·˜, Ô‡Ù Ì οÔÈÔ Ú‹ÁÌ· ÛÙÔÓ ÂÏÏ·‰ÈÎfi ¯ÒÚÔ. √ ηıËÁËÙ‹˜ °ÂˆÊ˘ÛÈ΋˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (∞¶£), ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶··˙¿¯Ô˜, ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ ∞ª¶∂ ˆ˜ “Ë Á¤ÓÂÛË ÙÔ˘ ÛÂÈÛÌÔ‡ ÛÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›· Î·È ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ·Ó·ÛٿوÛË ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙÔ ‰›Ô ÙˆÓ Ù¿ÛˆÓ, ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È, Î·È Ó· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ÙË ÛÂÈÛÌÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ÂÏÏ·‰ÈÎfi ¯ÒÚÔ” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ¶··˙¿¯Ô Ô ÚfiÛÊ·ÙÔ˜ ÛÂÈ-

∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ¢ËÌfiÛÈˆÓ ŒÚÁˆÓ Ù˘ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜, §›ÏÈ·Ó· ¶¿‚ÏÔ‚·, Ë ÔÔ›· ÌÂÙ¤‚Ë ÛÙÔ ¶¤ÚÓÈÎ ÁÈ· Ó· Ó· ÂÈıˆڋÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· ™ÙÔ˘ÓÙ¤Ó·, Û ÌÈÎÚ‹ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ fiÏË, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜. ΔÔ ÊÚ¿ÁÌ· ª¤ÏÈ ÿÛÎÔ˘Ú ÛÙÔ fiÚÔ˜ ƒ›Ï·, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È Ì fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi Ù· ı¤ÚÂÙÚ· ™·ÌfiÎÔÊ Î·È ªfiÚÔ‚ÂÙ˜ Î·È Ì¤ÚË Ù˘ ™fiÊÈ·˜, Â›Ó·È Û ηϋ Ù¯ÓÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. √ ÛÂÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ÚÔοÏÂÛ ÛÔ‚·Ú¤˜ ˙ËÌȤ˜ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ ™fiÊÈ·˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú˜. ™˘ÓÂÚÁ›· ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ˙ËÌÈÒÓ Û ÎÙ›ÚÈ· ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ™fiÊÈ·˜, ÙÔ˘ ªÏ·ÁÎfi‚ÁÎÚ·ÓÙ Î·È ÙÔ˘ ∫ÈÔ‡ÛÙÂÓÙÈÏ.

ŸÏ· ÔÌ·Ï¿ ÛÙÔ ∫Ô˙ÏÔÓÙÔ‡È ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÛÙˆı› ηӤӷ Úfi‚ÏËÌ· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÛÙÔÓ ˘ÚËÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ∫Ô˙ÏÔÓÙÔ‡È ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÈÛ¯˘ÚÔ‡ ÛÂÈÛÌÔ‡ Ô˘ Ù·Ú·-

ÛÌfi˜ ÛÙË μfiÚÂÈ· πÙ·Ï›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· Û¯¤ÛË Ì ÙÔ Ú‹ÁÌ· Ô˘ ¤‰ˆÛ ÙÔ ÛÂÈÛÌfi ÛÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·. “ΔÔ Ú‹ÁÌ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ™fiÊÈ· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi Î·È Ì·˜ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ ÛÂÈÛÌÔ‡˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ΔÔ 1618 ›¯·Ì ‰fiÓËÛË 6,2 ƒ›¯ÙÂÚ, ÙÔ 1818 ¤Ó·Ó ÈÛ¯˘Úfi ÛÂÈÛÌfi 7,2 ƒ›¯ÙÂÚ, ÂÓÒ ÙÔ 1858 ÛËÌÂÈÒıËΠ‰fiÓËÛË 6,6 ƒ›¯ÙÂÚ” . øÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ·ÓËÛ˘¯›· Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ÛÂÈÛÌÈΤ˜ ‰ÔÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: “ΔÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ÛÂÈÛÌÔ‡ ÛÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›· Î·È Ë ·fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ì·˜ ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó. ™ÂÈÛÌÔ› Ù˘ ٿ͈˜ ¤ˆ˜ 4 ƒ›¯ÙÂÚ, fiˆ˜ ·˘ÙfiÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Ôχ Û˘¯Ó¿, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔÓ ÂÏÏ·‰ÈÎfi ¯ÒÚÔ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·ÍÈÔÏÔÁËıÔ‡Ó ˆ˜ οÙÈ ÙÔ ÛÔ‚·Úfi Î·È ‰ÂÓ ÚÔηÏÔ‡Ó È‰È·›ÙÂÚË ·ÓËÛ˘¯›·” , η٤ÏËÍÂ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜. ∏ ·ÎÔÏÔ˘ı›· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ÛÂÈÛÌfi ÛÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›· ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο Î·È Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› ·ÚÎÂÙÔ› ÌÂÙ·ÛÂÈÛÌÔ› ÂÓÙ¿Ûˆ˜ ̤¯ÚÈ 4,7 ƒ›¯ÙÂÚ.

ÎÔ‡ÓËÛ ÙË ™fiÊÈ· ÛÙȘ ÙÚÂȘ Ë ÒÚ· Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù·. ™ÙÔÓ ˘ÚËÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ù˘ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ “Ô ÛÂÈÛÌfi˜ ÌfiÏȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ ·ÓÙÈÏËÙfi˜” , Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ∫Ô˙ÏÔÓÙÔ‡È μ·ÏÂÓÙ›Ó ¡ÈÎfiÏÔÊ. ™‹ÌÂÚ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηÓÔÓÈο ÌfiÓÔ Ô ¤Ó·˜ (Ô 6Ô˜) ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú˜ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜, ÂÓÒ Ô ¿ÏÏÔ˜ (Ô 5Ô˜) Â›Ó·È ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ Ù·ÎÙÈ΋˜ ÂÙ‹ÛÈ·˜ Ù¯ÓÈ΋˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È ÂÈÛ΢‹˜ ÙÔ˘. √ ˘ÚËÓÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ Ù˘ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ÒÛÙ ӷ ·ÓÙ¤¯ÂÈ ‰ÔÓ‹ÛÂȘ ÈÛ¯‡Ô˜ ̤¯ÚÈ 9 ‚·ıÌÔ‡˜ Ù˘ Îϛ̷η˜ ƒ›¯ÙÂÚ, fiˆ˜ › ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÙËÏÂfiÚ·ÛË μ¡Δ Ô Î. ¡ÈÎfiÏÔÊ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ∫Ô˙ÏÔÓÙÔ‡È ∞ÏÂÍ¿ÓÙÂÚ ¡ÈÎfiÏÔÊ ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ηӿÏÈ TV& ˆ˜ Ô ¤ÎÙ·ÎÙÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·fi ÂȉÈÎÔ‡˜ ÛÙȘ 4 Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ÛÙȘ ˘‰ÚÔÏÔÁÈΤ˜ Î·È ˘‰ÚÔÙ¯ÓÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ¢Ô‡Ó·‚Ë, Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ „‡ÍË ÙˆÓ ·ÓÙȉڷÛÙ‹ÚˆÓ, ‰ÂÓ ¤‰ÂÈÍ ٛÔÙ· ·ÓËÛ˘¯ËÙÈÎfi.

∫·Ù·ÈÁ›‰· ÌÂÙ¿ ÙÔ ÛÂÈÛÌfi πÛ¯˘Ú‹ ηٷÈÁ›‰· ¤ÏËÍ ÙË ™fiÊÈ· Î·È ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜, Ï›Á˜ ÒÚ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÛÂÈÛÌfi ÙˆÓ 5,8 ƒ›¯ÙÂÚ Ô˘ “Ù·Ú·ÎÔ‡ÓËÛ” Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈ΋˜ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ Î·È ÙˆÓ Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯ÒÓ. ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë ÌÂÙ·ÛÂÈÛÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È, ·Ó Î·È Ì ÌÂȈ̤ÓË ¤ÓÙ·ÛË, ÈÛ¯˘ÚÔ› ¿ÓÂÌÔÈ Î·È Î·Ù·ÚÚ·ÎÙÒ‰ÂȘ ‚ÚÔ¯¤˜ “Û¿ÚˆÛ·Ó” ÙË ™fiÊÈ·, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ÎÔÌÊÔ‡˙ÈÔ Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™ÙËÓ fiÏË ∫ÈÔ˘ÛÙÂÓÙ›Ï, Ë Î·Ù·ÈÁ›‰· ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÍÂÚÈ˙ˆıÔ‡Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 11 ‰¤ÓÙÚ·, Û‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ·Ú¯ÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.

∞ÂÚÁÔ‡Ó Î·ıËÁËÙ¤˜-ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÁÈ· ÙÔ “Ì·¯·›ÚÈ” 20% ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÛÙËÓ ¶·È‰Â›·

πÛ·Ó›·: ∫ÏÂÈÛÙ¿ Û¯ÔÏ›· Î·È ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ª∞¢ƒπΔ∏, 22.

∫§∂π™Δ∞ Â›Ó·È Ù· Û¯ÔÏ›· Î·È Ù·

·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ÛÙËÓ πÛ·Ó›· Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ‡„Ô˘˜ ¿Óˆ ÙÔ˘ 20% Ù˘ Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ ª·ÚÈ¿ÓÔ ƒ·¯fiÈ ÛÙȘ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶·È‰Â›· -ÛÙËÓ ÚÒÙË ·ÂÚÁ›· ÛÙ· ¯ÚÔÓÈο Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Û fiϘ ÙȘ ‚·ıÌ›‰Â˜ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÎfiÛÌÔ˘ ηıËÁËÙ¤˜, ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È Ì·ıËÙ¤˜- ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· ÁÈ· ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ fiÏÂȘ Ù˘ πÛ·Ó›·˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙË ª·‰Ú›ÙË, ÔÏ˘ÏËı‹˜ ‹Ù·Ó Ë ‰È·‰‹ÏˆÛË ÛÙË μ·ÚÎÂÏÒÓË, Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ó· ÌÈÏ¿ ÁÈ· 3.000 Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÁÈ· 18.000. ™ÙËÓ ·ÂÚÁ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ Û˘Ó‰Èοٷ, Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 80% ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∏ “ηډȿ” ÙˆÓ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚÈÒÓ, ÂÎÙfi˜ ·fi

ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ¯Ù˘Ô‡Û ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ -fiˆ˜ ÛÙÔ Complutense Ù˘ ª·-

‰Ú›Ù˘, fiÔ˘ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ·Ó··Ú¤ÛÙËÛ·Ó Ì ʤÚÂÙÚ· Î·È ‰ÚÂ¿ÓÈ·... ÙËÓ “Îˉ›· Ù˘ ¶·È‰Â›·˜”.

√È ÂÚÈÎÔ¤˜ ÂÈʤÚÔ˘Ó ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÈÛ·ÓÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ. √È Î·ıËÁËÙ¤˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÒÚ˜ Ì ÙËÓ ›‰È· ÌÈÛıÔÏÔÁÈ΋ ·ÌÔÈ‚‹, ÂÓÒ Ù· ‰›‰·ÎÙÚ· ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó ¤ˆ˜ Î·È 25%. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ƒ·¯fiÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙȘ ‰·¿Ó˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ. ¶ÚÔ ËÌÂÚÒÓ Ë πÛ·Ó›· ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ‹‰Ë ·Ó·ıˆÚË̤ÓÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ 2011, ηıÒ˜ Ë “ÙÚ‡·” ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÚÎÂÙÒÓ ·˘ÙfiÓÔÌˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ‰ÂÓ ¿ÊËÓ ηӤӷ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÌʈÓËı¤ÓÙˆÓ. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ı· ÎÏ›ÛÂÈ ÛÙÔ 8,9% ÙÔ˘ ∞∂¶, ¤Ó·ÓÙÈ ÛÙfi¯Ô˘ 8,5%, Î·È Ë ÙÚ‡· ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∏ ÎÂÓÙÚÈ΋ ΢-

‚¤ÚÓËÛË ¤‰ˆÛ ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙȘ 17 ·˘ÙfiÓÔ̘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ πÛ·Ó›·˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ÂÚÈÎÔ¤˜ 3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ·È‰Â›· ʤÙÔ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÛÎÏËÚÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ Â͢Á›·ÓÛ˘. ∏ ·ÂÚÁ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Û fiϘ ÙȘ ÂÚÈʤÚÂȘ Ù˘ πÛ·Ó›·˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ÃÒÚ· ÙˆÓ μ¿ÛÎˆÓ Î·È Ù˘ μ·Ï·ڛ‰Â˜ Ó‹ÛÔ˘˜.

∏¶∞

∫ÈÓ¤˙Èη ËÏÂÎÙÚÔÓÈο “Ì·˚ÌÔ‡” ÛÙ· ÔÏÂÌÈο ·ÂÚÔÛοÊË √À∞™π°∫Δ√¡, 22.

¶∂ƒπ¶√À ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· “Ì·˚ÌÔ‡”, Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ∫›Ó·, ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó Û ÔÏÂÌÈο ·ÂÚÔÛοÊË Î·È ¿ÏÏ· ÔÏÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ∏¶∞, ·ÔηχÙÂÈ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ °ÂÚÔ˘Û›·˜. ∏ ·ÔÙ˘¯›· ÙˆÓ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÙËÓ ·Ï˘Û›‰· ÙˆÓ ÚÔÌËı¢ÙÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ÚÔÂȉÔÔÈ› Ë ¤ÎıÂÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂ÓfiÏÂˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ °ÂÚÔ˘Û›·˜. ŒÏÂÁ¯ÔÈ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¤ÙÔ˜ ·ÔÎ¿Ï˘„·Ó 1.800 ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ÏËÚÔ‡Û·Ó ÙȘ Â›ÛË̘ ÚԉȷÁڷʤ˜. ¶ÂÚ›Ô˘ ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ¤˜, ·ÈÛıËÙ‹Ú˜ Î·È ¿ÏÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Û ÌÂÙ·ÁˆÁÈο ·ÂÚÔÏ¿Ó· C-130J Î·È C-27J, ÛÙ· ÂÏÈÎfiÙÂÚ· SH-60B ÙÔ˘ Ó·˘ÙÈÎÔ‡ Î·È Ù· ·ÂÚÔÏ¿Ó· P8A Poseidon, Â›Û˘ ÙÔ˘ Ó·˘ÙÈÎÔ‡.

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ ∞ÈÛı¿ÓÔÌ·È ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ‰ËÌfiÛÈ· ÙÔ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ √ÚıÔ‰È΋˜ ∫ÏÈÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Î. §ÂˆÓ›‰· ª¿‰Ú·, ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î.Î. ¡ÈÎfiÏ·Ô ∞ÁÚ·ÊÈÒÙË Î·È °ÂÒÚÁÈÔ μ·‚¤ÙÛË, ÙËÓ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË Î. ª·Ú›· ∑·¿ÓÙË, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ∫ÏÈÓÈ΋˜ ÁÈ· ÙȘ ÊÈÏfiÙÈ̘ È·ÙÚÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ η٤‚·Ï·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ˘Á›·˜ ÌÔ˘. £¤Ïˆ Â›Û˘ Ó· Û˘Á¯·ÚÒ ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈ΋ ηı·ÚÈfiÙËÙ·, ÙËÓ ¿ÚÈÛÙË Û›ÙÈÛË ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ Î·È ÙËÓ ¿„ÔÁË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ Δ¤ÎÔ˜


34

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 ª∞´√À 2012

°¡ø™Δ√¶√π∏™∂π™ °∞ªø¡ °ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô ∞£∞¡∞™π√™ ¶∞¶∞∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË Î·È Ù˘ ª·ÚÁ·Ú›Ù·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ë, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙȘ ™¤ÚÚ˜ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Ë ∞ƒ°Àƒ√¶√À§√À ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ¶Ï·ÁÂÚ¿, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ ∫ÈÛÛfi ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜.

-----------------------------------°ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô ¢∏ª∏Δƒπ√™ ¡Δ∂§∂¢∏ª√™ ÙÔ˘ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˘ Î·È Ù˘ ∂ϤÓ˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ¡ÈΤ˙Ë, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Ë μ∞™π§π∫∏ ª∞Àƒ√ºøΔ∏ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È Ù˘ √Ï˘Ì›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ™È‰¤ÚË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙ· °È·ÓÓÈÙÛ¿ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¡. πˆÓ›·˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ ∫ÂÚ·Ì›‰È ¢‹ÌÔ˘ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜.

¶ÚfiÛÎÏËÛË ÁÈ· ·Ó·ÁÁÂÏ›· ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ¢ËÌÔÛȇÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÂÚ›ÏË„Ë Ù˘ ˘’ ·ÚÈıÌ. 562/2011 ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ªÔÓÔÌÂÏÔ‡˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘, Ë ÔÔ›· ‰ËÌÔÛȇÙËΠÙËÓ 18Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011 Î·È Â͉fiıË Â› Ù˘ Ì ·Ú. ¤Îı. ηÙ. 367/2011 ·›ÙËÛ˘ Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Î‹Ú˘ÍË ·ÍÈÔÁÚ¿ÊˆÓ ·Ó›Û¯˘ÚˆÓ Î·È Ë ÔÔ›· ·›ÙËÛË Û˘˙ËÙ‹ıËΠ̠ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÂÎÔ˘Û›·˜ ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›·˜. ªÂ ÙÔ ‰È·Ù·ÎÙÈÎfi Ù˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ·fiÊ·Û˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: 1. ∞Ó·‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ·fiÊ·Û˘. 2. ¶ÚÔÛηÏ› ÙÔÓ ÎÔÌÈÛÙ‹ Ù˘ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈ΋˜, ÔÛÔ‡ 15.000 ¢-

ÚÒ, Ô˘ ÂΉfiıËΠ·fi ÙÔÓ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ º∞™™∞, οÙÔÈÎÔ μfiÏÔ˘ (4Ô ¯ÏÌ. ¶·Ï. ∂ıÓ. √‰. μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜), ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “¶∞¶∞∫ø™Δ∞™ Ã∏™Δ√™” (º∞™™∞™ ∞£.), Ó· ·Ó·ÁÁ›ÏÂÈ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘ ̤۷ Û ÚÔıÂÛÌ›· ÂÍ‹ÓÙ· (60) ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙˆÓ ·Ó·ÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰ËÌÔÛȇÛÂˆÓ Î·È ÂÊfiÛÔÓ Î·Ù¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈ΋ Ó· ÙËÓ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ÛÙÔ °Ú·ÌÌ·Ù¤· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ı· ¯·ı› Ë ÈÛ¯‡˜ Ù˘. 3. ¢È·Ù¿ÛÛÂÈ ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘ ·Ú·¿Óˆ ÚfiÛÎÏËÛ˘ Ì›· (1) ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂÊËÌÂÚ›‰· “∏ £∂™™∞§π∞” Ô˘ ÂΉ›‰ÂÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Ì›· (1) ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂÊËÌÂÚ›‰· “∏ ∞À°∏” Ô˘ ÂΉ›‰ÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ ¢ÂÏÙ›Ô ∞ÓˆÓ‡ÌˆÓ ∂Ù·ÈÚÈÒÓ Î·È ∂Ù·ÈÚÈÒÓ ¶ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ∂˘ı‡Ó˘ Ù˘ ∂ÊËÌÂÚ›‰·˜ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È ÙËÓ ÙÔȯÔÎfiÏÏËÛË Ù˘ ›‰È·˜ ÚfiÛÎÏËÛ˘ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ. 4. ∞·ÁÔÚ‡ÂÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Ù˘ ÚfiÛÎÏËÛ˘, ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÚÔ¯‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÎÔÌÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ·Ú·¿Óˆ ·ÍÈÔÁÚ¿ÊÔ˘. √ ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈÔ˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ∞¡∞™Δ∞™π√™ ∫√Δ™πƒ∞™

¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ £∂™™∞§π∞™ ¶√§ÀΔ∂áπ∫∏ ™Ã√§∏ Δª∏ª∞ ª∏Ã∞¡π∫ø¡ ∏/À, Δ∏§∂¶π∫√π¡ø¡πø¡ ∫∞π ¢π∫ΔÀø¡ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ª∂Δ∞¶ΔÀÃπ∞∫ø¡ ™¶√À¢ø¡ ¶ƒ√™∫§∏™∏ ∂∫¢∏§ø™∏™ ∂¡¢π∞º∂ƒ√¡Δ√™ ΔÔ ΔÌ‹Ì· ªË¯·ÓÈÎÒÓ ∏/À, ΔËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÁÈ· ÙÔ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ¤ÙÔ˜ 2012-2013, ı· ÚԂ› ÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÛÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ªÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ Ì ٛÙÏÔ “∂ÈÛÙ‹ÌË Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁ›· ÀÔÏÔÁÈÛÙÒÓ, ΔËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ” . ¶ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ·fi 2 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ¤ˆ˜ Î·È 5 πÔ˘Ó›Ô˘ 2012. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ·¢ı‡ÓÂÛÙ ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ∏/À, ΔËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ, °ÎÏ·‚¿ÓË 37 & 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, 38221 μfiÏÔ˜, ÙËÏ. 2421074934, ˘‡ı˘ÓË ˘¿ÏÏËÏÔ˜: ∫Ô˘ÁÈÔ˘ÌÙ˙›‰Ô˘ ∂ϤÓË, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜: http://www.inf.uth.gr. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ªÔ˙¿Ó˘

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ & ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À Δ·¯. ¢/ÓÛË: •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ 1 Δ. ∫.: 38333 Δ.£.: 311 ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: I. ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ˜ ΔËÏ.: 24210 39163-26271 FAX: 24210-39162 μfiÏÔ˜ 16-5-2012 ∞ÚÈıÌ. ÚˆÙ.: 2283/93313

∞¡∞∫√π¡ø™∏ (Ù·˘Ù¿ÚÈıÌ˘ Ú¿Í˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ ÂÎÙ¿Ûˆ˜) √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ, ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ƒÔ‡ÌÔ˘ ÃÚ›ÛÙÔ˘, ηÙÔ›ÎÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂΉfiıËΠٷ˘Ù¿ÚÈıÌË Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 14 ÙÔ˘ ¡. 998/79, ÁÈ· ¤ÎÙ·ÛË ÂÌ‚·‰Ô‡ 7077,00 Ù.Ì., ÛÙË ı¤ÛË “™·ÚÙÈ¿˜” ªÂÏÈÛ۷ٛΈÓ, ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ¡. πˆÓ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ·Ú·¿Óˆ ¤ÎÙ·ÛË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÌË ‰·ÛÈ΋ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ·Ú·ÁÚ. 6· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ÙÔ˘ ¡. 998/79, ÌË ˘·ÁfiÌÂÓË ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ¢·ÛÈ΋˜ ¡ÔÌÔıÂÛ›·˜. ∏ Ú¿ÍË ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ı· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Â› ¤Ó· Ì‹Ó· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ηٿÛÙËÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÁÓÒÛË Î·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Ù˘¯fiÓ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ÂÓÙfi˜ ‰˘Ô (2) ÌËÓÒÓ ·fi ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘. √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¡Ù›ÙÔÚ·˜ ¢Ú. ¢·ÛÔÏfiÁÔ˜

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ & ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À Δ·¯. ¢/ÓÛË: •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ 1 Δ.∫.: 38333 Δ.£.: 311 ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ∞ı. ª·Î·ÙÛÈ¿ÓÔ˘ ΔËÏ.: 24210 - 26271 - 39163 FAX: 24210 - 39162 μfiÏÔ˜ 11/5/2012 ∞Ú. ¶ÚˆÙ. 2207/91106

∞¡∞∫√π¡ø™∏ (Δ·˘Ù¿ÚÈıÌ˘ ¶Ú¿Í˘ ÷ڷÎÙËÚÈÛÌÔ‡ ÂÎÙ¿Ûˆ˜) √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ Ù¤ˆ˜ ¢‹ÌÔ˘ ªËÏÂÒÓ ÂΉfiıËÎÂ Ë Ù·˘Ù¿ÚÈıÌË Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 14 ÙÔ˘ ¡. 998/79 ÁÈ· ¤ÎÙ·ÛË ÂÌ‚·‰Ô‡ 15157,10 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË “∞ÏÒÓÈ” ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ªËÏÂÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ·Ú·¿Óˆ ¤ÎÙ·ÛË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: Δ· ÙÌ‹Ì·Ù· 1· Î·È 2 ·˘Ù‹˜ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 9151,13 Ù.Ì. ˆ˜ ÌË ‰·ÛÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ·Ú·Á. 6· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ÙÔ˘ ¡. 998/79, ÌË ˘·ÁfiÌÂÓË ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·˘ÙÔ‡. ΔÔ ÙÌ‹Ì· 1‚ ·˘Ù‹˜ ÂÌ‚·‰Ô‡ 4433,63 Ù.Ì. ˆ˜ ‰¿ÛÔ˜ Ù˘ ·Ú. 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚ. 3 ÙÔ˘ ¡. 998/79 fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ·. ΔÔ ÙÌ‹Ì· 1Á ·˘Ù‹˜ ÂÌ‚·‰Ô‡ 1571,35 Ù.Ì. ˆ˜ ‰¿ÛÔ˜ Ù˘ ·Ú. 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚ. 3 ÙÔ˘ ¡ 998/79 (ÌË ‰·ÛÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, Ë ÔÔ›· ‰·ÛÒıËÎÂ Ê˘ÛÈÎÒ˜ ÏfiÁˆ ÂÁηٿÏÂȄ˘). ∏ Ú¿ÍË ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ı· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Â› ¤Ó· Ì‹Ó· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ηٿÛÙËÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÁÓÒÛË Î·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Ù˘¯fiÓ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ÂÓÙfi˜ ‰‡Ô (2) ÌËÓÒÓ ·fi ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘. √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ¡Ù›ÙÔÚ·˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¢Ú. ¢·ÛÔÏfiÁÔ˜


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 ª∞´√À 2012

ENOIKIAZONTAI ™∫π∞£√™, ∫∂¡Δƒ√ ¢π∞™∫∂¢∞™∏™ ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π, ·Ú·Ï›·, ÛÙËÓ ÈÔ ÂÌÔÚÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ 650 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ Ì ·Ù¿ÚÈ 150 Ù.Ì., ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜, ÛÙ¤Á·ÛË Û ÏËÛ›ÔÓ ¯ÒÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6937-445001. (842)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ηڤÎϘ Î·È ÙÚ·¤˙È· ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ, Á¿ÌÔ˘˜, ·ÓËÁ‡ÚÈ· Î.Ï. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6984 668025, Î. ∫ÒÛÙ·˜. (939)

(528)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§√À¡Δ∞π

·Ú·ÏÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 116 Ù.Ì., 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Û·ÏfiÓÈ, Ì¿ÓÈÔ, W.C., ·Ôı‹ÎË, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6973 043784. (931)

™Â ¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË ÏËÛ›ÔÓ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 107 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 235 Ù.Ì., Ì ™.¢. 2,4. ∏ ÔÈΛ· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi Ì Ù˙¿ÎÈ, 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÙÚ·Â˙·Ú›· Î·È ˘fiÁÂÈÔ ·ÔıË΢ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE √.∂. ∫ÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744 6972 318618 www.kapaikia.gr (515)

·) μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·. ÕÚÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜. ∂Í·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜. ‚) ¢˘¿ÚÈ· 45 Ù.Ì., 50 Ù.Ì., 60 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‹ 10ÂÙ›·˜ ·fi 63.000 ∂Àƒø. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-26032 6977-615627, 6974-518019 www.euroktima.com (952)

∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À

¶ø§√À¡Δ∞π

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÁˆÓȷ΋ ÁηÚÛÔÓȤڷ 45 Ù.Ì. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ Î·È ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 1 À/¢, ÎÔ˘˙›Ó·, ¯ÔÏ, WC, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6944624694 Î·È 24210-58364 ÒÚ˜ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. (951)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ·) ΔÚÈ¿ÚÈ 108 Ù.Ì. 2 À/¢, º/∞ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 430 ∂Àƒø. ‚) ¢˘¿ÚÈ ‰È·ÌÂÚ¤˜ 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 10ÂÙ›·˜ 270 ∂Àƒø. Á) i) °Î·ÚÛÔÓȤڷ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, º/∞ 230 ∂Àƒø. ii) °Î·ÚÛÔÓȤڷ ۯ‰fiÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· 150 ∂Àƒø. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-26032 6977-615627, 6974-518019 www.euroktima.com (954)

¶ø§OYNTAI ¶ø§√À¡Δ∞π ÌÂÏ›ÛÛÈ· ÌÔÓ¿, ‰ÈÏ¿ Î·È ·Ú·Ê˘¿‰Â˜ Ì Ӥ˜ ‚·Û›ÏÈÛÛ˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6973-539369, §∞ƒπ™∞. (843) ¶ø§∂πΔ∞π Û·ÏfiÓÈ, 3ı¤ÛÈÔ˜ Î·È 2ı¤ÛÈÔ˜ ηӷ¤˜, ÔÏ˘ıÚfiÓ· Î·È ÙÚ·¤˙È Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6949151177. (855)

¶ø§∂πΔ∞π ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 84 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, Ì Ϥ‚ËÙ· Ê/·, Ù˙¿ÎÈ, ·˘Ï‹ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 146 Ù.Ì. Û.‰. 2,1. ªÈÛıˆÌ¤ÓË 400 ¢ÚÒ. ΔÈÌ‹ 150.000 ¢ÚÒ. ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒπ√À ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 363 μfiÏÔ˜ ΔËÏ./fax 24210-54087 ∫ÈÓ. 6979609697, 6977411883 www.papadimitriou.gr (537)

¶ø§∂πΔ∞π ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.000 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ ÎÙ›˙ÂÈ 200 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 130.000 ¢ÚÒ. ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒπ√À ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 363 μfiÏÔ˜ ΔËÏ./fax 24210-54087 ∫ÈÓ. 6979609697, 6977411883 www.papadimitriou.gr (539)

¶ø§∂πΔ∞π √ÈÎfiÂ‰Ô 442 Ù.Ì., ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘, Ì ™.¢. 1,6, ÚfiÛÔ„Ë 15m Î·È ÎÙ›ÛÌ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘. kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE √.∂. ∫ÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744 6972 318618 www.kapaikia.gr (512)

¶·Á·ÛÒÓ 131 ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - μfiÏÔ˜ www.athanasiourealestate.com

TËÏ. 24210-48017 Î·È 6974-707033 ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÎÂÓÙÚÈο ·Î›ÓËÙ· ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· (·Ï·È¿ - ηÈÓÔ‡ÚÈ·). ªÔÓÔηÙÔÈ˘ Î·È ÔÈÎfi‰· ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ fiψ˜. ∫Ù‹Ì·Ù· Î·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· Î·È ¯ÂÚÛ·›·. À‡ı˘ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ›ڷ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ¿Óˆ ÙˆÓ 35 ÂÙÒÓ. ∂ÌÈÛÙ¢ı›Ù ̷˜. (520)

¶ø§∂πΔ∞π ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Â› ÈÏÔÙ‹˜ Ì ÙÚ›· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 80 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜, ÂÚÈÔ¯‹ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· (ÙÈÌ‹ 180.000 ¢ÚÒ Û˘˙ËÙ‹ÛÈÌË). ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6970-615580, ȉÈÒÙ˘. (742)

¶ø§∂πΔ∞π ™ÙËÓ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ Û ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô ı¤ÛË, ÓÂfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, Ì ı¤· ‚Ô˘Ófi Î·È ı¿Ï·ÛÛ·, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ÈÛfiÁÂÈÔ fiÚÔÊÔ 133 Ù.Ì., ÛÔʛٷ 44 Ù.Ì. Î·È ÊˆÙÂÈÓfi ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 99 Ù.Ì. ªÔÓ·‰È΋ ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛË Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÒÚÔ ˘Ô‰Ô¯‹˜, Ì Ù˙¿ÎÈ, 3 ˘/‰, ÁÚ·Ê›Ô, 2 Ì¿ÓÈ·, ˆÚ·›Ô˜ ΋Ô˜, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE √.∂. ∫ÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744 6972 318618 www.kapaikia.gr (513)

¶ø§∂πΔ∞π ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û ¤Ó· ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ÛËÌ›· ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ Î·È Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ÈÛfiÁÂÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ 2¿ÚÈ Î·È 4¿ÚÈ ÔÚfiÊÔ˘, Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ 190 Ù.Ì., ηıÒ˜ Î·È ¿ÓÂÙÔ ˘fiÁÂÈÔ ÁÈ· ‚ÔËıËÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È playroom 64 Ù.Ì. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ηÙÔÈΛ· ˘„ËÏÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ fiϘ ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·Ó¤ÛÂȘ. kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE √.∂. ∫ÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744 6972 318618 www.kapaikia.gr (516)

ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ Ì 3 À/¢ ‹ 4 À/¢. ∞˘Ï‹, ¿ÚÎÈÓ, Ù˙¿ÎÈ. ÕÚÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜. ∞fi 173.000 ∂Àƒø. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-26032 6977-615627, 6974-518019 www.euroktima.com (953)

¶ø§∂πΔ∞π ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 54 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÚÔÛfi„ˆ˜, ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË, ¶·Á·ÛÒÓ. ª·Î·ÚÒÓ· ∫ˆÓ/ÓÙ›· ªÂÛÈÙÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô “π∞™ø¡” 24210 22824 (535)

¶ø§∂πΔ∞π ÁηÚÛÔÓȤڷ 25 Ù.Ì. ÛÙËÓ Ô‰fi ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ - ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘, ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. π‰ÈÒÙ˘. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6944-570209. (565)

¶ø§∂πΔ∞π ™Â ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÎÂÓÙÚÈ΋ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· Ù˘ fiÏ˘ Ô ¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ Ì ÙÔ ‹ÌÈÛ˘ ÂÍ ·‰È·ÈÚ¤ÙÔ˘ ‰È·ÌÂÚÔ‡˜ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ 210 Ù.Ì. ∏ ηÙÔÈΛ· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÌÂÁ¿ÏË ˘Ô‰Ô¯‹, 2 ˘/‰, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, ¢ڇ¯ˆÚ· Ì·ÏÎfiÓÈ· Î·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË Ù˘ Ù·Ú¿ÙÛ·˜. kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE √.∂. ∫ÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744 6972 318618 www.kapaikia.gr (514)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. (24210) 28995 - 34067 ∫π¡. 6944 - 523583 divanisrealestate@gmail.com www.divanisestate.gr ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÿÓÈ· ÔÈΛ· 75ÙÌ. Û 271ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢4 2. ªËÏȤ˜ ÔÈΛ· 183ÙÌ. Û 830ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π28 3. ª¿Ú·ıÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 480ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £19 4. ªËÏȤ˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÔÈΛ· 63ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 136ÙÌ. ƒ22 5. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 128ÙÌ. Û 155ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ∞18 6. ¡.πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10

7. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ.Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏20 8. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫90 9. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 10. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 11. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ÔÈΛ· ‰›·ÙË 137ÙÌ. Û 423ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ12 12. ¡. πˆÓ›· 100ÙÌ. + 100ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 208ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ ∞81 13. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ. Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ4 14. §Â¯ÒÓÈ· ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 78ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û 762ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª1 15. °·ÏÏ›·˜ ËÌÈÙÂϤ˜ 173ÙÌ. Û 147ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ67 16. ΔÛ·Áηڿ‰· 5 ηÈÓÔ‡ÚȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 75ÙÌ. ¤ˆ˜ 220ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô μ76 17. ™ÎfiÂÏÔ˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· 5 ηÙÔÈÎÈÒÓ 150ÙÌ. Ë Î¿ı ÌÈ· Ì ·ÙÔÌÈ΋ ÈÛ›Ó· Û 4.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ø20 18. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 65ÙÌ. Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ °3 19. ∫ÈÛÛfi˜ ¶ËÏ›Ô˘ 2 ¤ÙÚÈÓ˜ ÔÈ˘ 87ÙÌ. Î·È 51ÙÌ. Û 964ÙÌ. ∏53 20. ¡. πˆÓ›· ÔÈΛ· ÁˆÓȷ΋ 50ÙÌ. Û 97ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏8 21. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 200ÙÌ. ÔÈΛ· ÛÂ150ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô + 100ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ + 200ÙÌ. ·¤Ú·˜ ∏10 22. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∑¿¯Ô˘) 90ÙÌ. Â¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ £3 23. ¡. πˆÓ›· 50ÙÌ. Û 150ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞11 24. ¡. πˆÓ›· ÔÈΛ· 104ÙÌ. Û 170ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢25 25. ™Ù·ı¿ ÔÈΛ· ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË 100ÙÌ. Û 164ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑42 26. ∫·Ù‹Ú·Á·˜ ÔÈΛ· 165ÙÌ. Û 1.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∑25 27. º˘ÙfiÎÔ 75ÙÌ. Û 4.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑26 28. ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘ ÔÈΛ· 102ÙÌ. Û 220ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô 60Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· º4 29. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈΛ· ÈÛfiÁÂÈ· 86ÙÌ. Û 505ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· º5 30. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 106ÙÌ. Û 2.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∫4 31. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135ÙÌ. Û 2.500ÙÌ. ÔÈÎ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ª5 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. ¡. πˆÓ›· ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 7 ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ∫26 2. ¡. πˆÓ›· 74ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞86 3. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ5 4. ΔÔ¿ÏË 77ÙÌ. ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∞83 5. ¡. πˆÓ›· 52ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ ∞7 6. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 198ÙÌ., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·Ôı‹ÎË ∞9 7. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 70ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 8. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 156ÙÌ. 2Ô˘ Î·È 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 9. ¡. πˆÓ›· 97ÙÌ., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢22 10. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. ∞4 11. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 60ÙÌ. Â·Á. ÛÙ¤ÁË 1Ô˘ ÔÚ. ∑12 12. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 112ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ (ÎÂÓÙÚÈÎfi) ∞5 13. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 97ÙÌ. 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È Ù˙·ÎÔ‡˙È ∞5 14. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 103ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂45 15. £Ô˘Îȉ›‰Ô˘ ÁηÚÛÔÓȤڷ 27ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Δ1 16. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ ÁηÚÛÔÓȤڷ 33ÙÌ. º2 17. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 100ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ44 18. ∫Ú›ÙÛÎË 75ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Áηڿ˙ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢12 19. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 58ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ∏11 20. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 102ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ∑41 21. ∫ÔÚ·‹ ÁηÚÛÔÓȤڷ 27ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑17 22. ∞ÏÌ˘Úfi˜ 66ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢26 23. 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ 120ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ 3ÏÔηÙÔÈΛ·˜ ÁˆÓȷ΋ ∏64 24. ∞¯ÈÏϤˆ˜ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Δ2 25. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 63ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫4 26. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 92ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· º11 √ÈÎfi‰·: 1. §·Ú›Û˘ ÌÂÛ·›Ô 4.400ÙÌ. ∞20 2. ¶·Ï·È¿ (¶·Á·ÛÒÓ) ÔÈÎfiÂ‰Ô 162ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi §24 3. ªËϛӷ 3.034ÙÌ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· §35 4. ∞ıËÓÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ. °36 5. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ10 6. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 4.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∂18 7. ∑·ÁÔÚ¿ 1.200ÙÌ. μ3 8. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 240ÙÌ. Ã10 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22 10. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· Ã22 11. ∫·Ù‹Ú·Á· 348ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂÛ·›Ô Ã40 12. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º55 13. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 947ÙÌ. ¢8 14. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 15. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.000ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ μ11 16. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 467ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∞85 17. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 269ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∞82 18. ªԇʷ 9.000ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· •5 19. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 990ÙÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 300ÙÌ. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ °6 20. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 117ÙÌ. (ÎÙ›˙ÂÈ 250ÙÌ.) ¢3 21. §Â¯ÒÓÈ· 1.100ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· μ68 22. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.500ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· μ77 23. ∞Ï˘Î¤˜ 365ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi μ90 24. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.275ÙÌ. ∞17 25. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 740ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∞16 26. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ¶ËÏ›Ô˘ 900ÙÌ. Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏52 27. ªÔ‡ÚÂÛÈ 2.306ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ °4 28. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (ªÔÛ¯¿ÙÔ) 72ÙÌ. ÌÂ Û˘ÓÙ. ‰fiÌËÛ˘ 0,8 ∏54 29. ªËϛӷ 400ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ÌÂ Û˘ÓÙ. ‰fiÌËÛ˘ 0,8 ∏54 30. ª¿Ú·ıÔ˜ 1.672ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 400ÙÌ. ¢23 31. ª¿Ú·ıÔ˜ 740ÙÌ., 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ∫1 32. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 616ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ï·Èfi ¤ÙÚÈÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ ∫2 33. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 1.836ÙÌ. ‰È·ÌÂÚ¤˜ £4 34. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 472ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ¢13 35. ™ˆÚfi˜ 600ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ∏13 36. §Â¯ÒÓÈ· 707ÙÌ., ¯Ù›˙ÂÈ 186ÙÌ. ∞21 37. ∫·Ù‹Ú·Á·˜ 2.130ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∏43 38. ¡. πˆÓ›· 917ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∏51 39. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 1.950ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ‰›Ï· ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ∏21 40. ¶·Ï·È¿ 140ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ï·Èfi ηٿÛÙËÌ· ∑22 41. ª. μÂÏ·Óȉȿ 2 ÁˆÓȷο 203ÙÌ. Î·È 206ÙÌ. 100Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ∏23 42. ∞Ï˘Î¤˜ 30.000ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ, Ú·Ó¤˜, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â. ¯Ú‹ÛË ∏62 43. ∞ıËÓÒÓ 2 ÔÈÎfi‰· 690ÙÌ. Î·È 600ÙÌ. ∑23

44. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ 1.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ •12 45. ¡Ë˜ 7.800ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· π1 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. •ÈÓfi‚Ú˘ÛË 10.474ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡20 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 3. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 4. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ 15.817ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∑11 6. ªԇʷ 11.500ÙÌ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ø1 7. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ1 8. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 1.589ÙÌ. ∞23 9. ª¿Ú·ıÔ˜ 12.500ÙÌ., 350Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ∏24 10. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ 5.500ÙÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 1.500ÙÌ. ∑24 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 124ÙÌ. - 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 106ÙÌ. - ÚÔÔÙÈ΋ 2Ô˘ 114ÙÌ. ∑3 2. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÙ›ÚÈÔ 1.230ÙÌ. Û 1.500ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô + ¿ÏÏ· 600ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ6 3. ∞ıËÓÒÓ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.000ÙÌ. Ì 180ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.900ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £2 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 3. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ÈÛfiÁÂÈÔ 55ÙÌ.,·Ù¿ÚÈ 55ÙÌ., ˘fiÁÂÈÔ 55ÙÌ. ¢14 4. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂44 5. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 78ÙÌ. Ì 65ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ∞90 6. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 70ÙÌ.Ì 15ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÌÂÛ·›Ô ∞2 7. ™·Ì¿Ó·Á· ηٿÛÙËÌ· 200ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ, 200ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.250ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô °2 8. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 206ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ηٿÛÙËÌ· ∏ 2 9. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ηٿÛÙËÌ· 275ÙÌ. Ì ÚÔÔÙÈ΋ ¿ÏÏ· 275ÙÌ. ∂8 10. ∫¤ÓÙÚÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 425ÙÌ., ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ μ41 11. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 1.300ÙÌ. Û 2 ÔÚfiÊÔ˘˜ ÁˆÓÈ·Îfi °7 12. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 35ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∫3 13. ¶·Á·ÛÒÓ 105ÙÌ. + 45ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∑17 14. ΔÔ¿ÏË 40ÙÌ. ηٿÛÙËÌ· ÌÂÛ·›Ô º3 15. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 50ÙÌ. + 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 50ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ ∑19 16. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 22ÙÌ. ª5 17. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 20ÙÌ. ∑25 •ÂÓԉԯ›·: 1. ¶‹ÏÈÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 37 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Ì ÈÛ›Ó· ∏14 2. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 60 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ∏14 ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: 1. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Âȯ›ÚËÛË „ËÙÔˆÏ›Ԣ 50ÙÌ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ∂12 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ∞ıËÓÒÓ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 200ÙÌ.Û 976ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ9 2. ∞’ μπ.¶∂. 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.380ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 2.680ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ø10 2. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 3. μ’ μπ.¶∂ μfiÏÔ˘ 1.650ÙÌ. ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞3 4. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 997ÙÌ. Û 5.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô •1 5. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ηٷÛ΢‹ 16.000ÙÌ. Û 64.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª4 ∞Ôı‹Î˜: 1. ÕÓ·˘ÚÔ˜ (ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· ÂÚ›Ô˘) ·Ôı‹ÎË 155ÙÌ. ª5 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10 2. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. (ηٿÛÙËÌ· ªÀ£√™) ∞8 3. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. + 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 270ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË ø99 4. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 900ÙÌ. (ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ fiÚÔÊÔÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ͯˆÚÈÛÙ¿) ø98 5. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 100ÙÌ. ÔÈΛ· Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô º1 6. μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.680ÙÌ. ∂4 7. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Î·È Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¢1 8. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂11 9. ª·Û‰¤ÎË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑7 10. §·Ú›Û˘ ηٿÛÙËÌ· 80ÙÌ. ∏3 11. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ›ÚÈÔ ¤ÙÚÈÓÔ 700ÙÌ. ∑9 12. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 135ÙÌ. Â. ÛÙ¤ÁË 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂7 13. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Â. ÛÙ¤ÁË 40ÙÌ. ÁˆÓȷ΋ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑10 14. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 103ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂45 15. ∞ıËÓÒÓ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.000ÙÌ. Ì 180ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.900ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £2 16. °·ÏÏ›·˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 67ÙÌ. ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ Î·È ÁÈ· Â. ÛÙ¤ÁË Δ30 17. ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 103ÙÌ. ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ §1 18. ƒÔ˙Ô‡ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 135ÙÌ. ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ Ì parking •8 19. ΔÔ¿ÏË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 60ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁÈ· Â. ÛÙ¤ÁË ¡2 20. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 95ÙÌ. + 95ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ¡8 21. 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ 2¿ÚÈ 50ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜ ∂41 22. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 67ÙÌ. + (67ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ, 67ÙÌ. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ∑41 23. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 102ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ∑ 41 24. ∞’ μπ.¶∂. ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 5.400ÙÌ. ∏15 25. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 135ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞12 26. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 168ÙÌ. Û 4.000ÙÌ. ∫51 27. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 126ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∫51 28. §·Ú›Û˘ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÎÙ›ÚÈÔ 1.444ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.695ÙÌ. ∏44 29. ¡. πˆÓ›· 40ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ 8 ÂÙÒÓ μ52 30. ¡. πˆÓ›· 90ÙÌ. Â. ÛÙ¤ÁË 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚfiÛÔ„Ë ∂13 31. π¿ÛÔÓÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∂14 32. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ ∞ıËÓÒÓ 280ÙÌ. ∏18 33. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ ·Ôı‹ÎË 77ÙÌ. ∞24 34. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈΛ· ÈÛfiÁÂÈ· 86ÙÌ. Û 505ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· º5 35. π¿ÛÔÓÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 75ÙÌ. + 35ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÁˆÓÈ·Îfi ƒ5

36. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 22ÙÌ. ª5 37. ÕÓ·˘ÚÔ˜ (ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· ÂÚ›Ô˘) ·Ôı‹ÎË 155ÙÌ. ª5 38. ∞ÁÚÈ¿ ηٿÛÙËÌ· 136ÙÌ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÁÈ· ηʤ, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ •9 39. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 800ÙÌ. ∞7 40. μ‡ÚˆÓÔ˜ 3¿ÚÈ 70ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ •11 ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ¯ˆÚ›˜ ·ÌÔÈ‚‹ ‰ÈfiÙÈ ˆ˜ ÌÂÛÈÙÈÎfi ÁÚ· ÊÂ›Ô ÏËÚˆÓfiÌ·ÛÙ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜. ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (542)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846 FAX 24210-20267

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞: 1. √π∫√¶∂¢√ ÛÙËÓ ∞¡∞∫∞™π∞ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. 2. √π∫√¶∂¢√ 800 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∞°. °∂øƒ°π√™ ª¶∞•∂¢ø¡ (ÃÀ™√Ã√´¢∏). 3. √π∫√¶∂¢√ ÛÙÔ ∫ƒ√∫π√ ∞§ªÀƒ√À 2 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙËÓ Ï·Ù›·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√: 1. √π∫√¶∂¢√ 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫√À∫√Àƒ∞μ∞. 2. √π∫√¶∂¢√ 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫√À∫√Àƒ∞μ∞. 3. √π∫√¶∂¢√ 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞§∏°∞ƒπ∂™ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). 4. √π∫√¶∂¢√ 180 Ù.Ì. ÛÙȘ ∞§À∫∂™. °. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞: 1. √π∫√¶∂¢√ 12 ÛÙÚÂÌ. ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. 2. √π∫√¶∂¢√ 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫∏¶π∞. 3. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •∏ƒ√∫∞ª¶√. 4. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ª∂§π∞ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μ√§√À-§∞ƒπ™∞™ 83 Ì. 5. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 10 ÛÙÚ¤Ì. ™Δ√ ¢πª∏¡π. ¢. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞: 1. √π∫√¶∂¢√ ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √π∫√¶∂¢√ 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫∞Δ∏Ãøƒπ. 3. √π∫√¶∂¢√ ÛÙ· ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 4. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ¢πøƒ√º∏ 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃƒÀ™∏ ∞∫Δ∏ ÛÙÔ ∫Àª∞. 5. ÃÀ™∏ ∞∫Δ∏ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì £∂∞. 6. √π∫√¶∂¢√ Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 312 Ù.Ì. ‹ 620 Ù.Ì. 7. √π∫√¶∂¢√ Ì ·Ï·Èfi Û›ÙÈ ÛÙȘ ª∏§π∂™ ¶ËÏ›Ô˘. 8. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙËÓ ∞°ƒπ∞ μ√§√À, ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ 106 Ù.Ì. ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 494,80 Ù.Ì. 9. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙËÓ ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 30 Ù.Ì. ÌÂÙ¿ ˘ÔÁ›Ԣ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 80 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™: 1. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙÔÓ ∞°. °∂øƒ°π√ μ∂§∂™Δπ¡√À Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢∏ª∞ƒÃ√À °∂øƒ°π∞¢√À. 3. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂¶Δ∞ ¶§∞Δ∞¡π∞. 4. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞°π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. 5. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ‰ÈÒÚÔÊË (140 Ù.Ì.+140 Ù.Ì.), ÛÙȘ ∞§À∫∂™. ∑. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π: 1. ∞¶√£∏∫∏ ÈÛfiÁÂÈÔ 220 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 80 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ μ√§√À. (547)

-----------------------------------™ET™IKA™ ¢HMHTPIO™ IMMOBILIENBURO KTHMATOME™ITIKE™ ™YNA§§A°E™ Iø§KOY 6 BO§O™ TH§.: 24210 37043 KINHTO: 6977 269693 FAX: 24210 28678

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 32 Ù.Ì., ÛڈÓÔ˜, 4Ô˜ fiÚ., ÏÔ˘Í + ¿ÚÎÈÓ. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 29 Ù.Ì., ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜, 1Ô˘ ÔÚ.+¿ÚÎÈÓ. 3. °Î·ÚÛÔÓȤڷ °·ÏÏ›·˜, 28 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈ·, 23.000∂. 4. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 28 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈ΋, 1Ô˜ fiÚ., ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, 25.000∂. 4. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ƒÔ˙Ô‡-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 28 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., 4ÂÙ›·˜, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. 5. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, 25 Ù.Ì.+¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi, 28.000∂. 6. ¢˘¿ÚÈ 43 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., ηÈÓ., Ì ı¤·, ÂÚÈÔ¯‹ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. 7. ¢˘¿ÚÈ 60 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ı¤·, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, 70.000∂. 8. ¢˘¿ÚÈ 45 Ù.Ì., ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ (ÁˆÓÈ·Îfi) 3Ô˜ fiÚ., ÏÔ˘Í, 60.000∂. 9. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì., ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· (ÚÂÙÈÚ¤) ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, ı¤·, 60.000∂. 10. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì., ηÈÓ., ı¤· Û Ï·Ù›·, 1Ô˜ fiÚ., ÏÔ˘Í. 11. ¢˘¿ÚÈ 72 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, 73.000∂. 12. ¢˘¿ÚÈ 58 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., ÎÂÓÙÚÈÎfi, ÙÈÌ‹ 48.00∂. 13. ΔÚÈ¿ÚÈ 90 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÎÂÓÙÚÈ΋ 1Ô˘+2Ô˘ fiÚ., 85.000∂. 14. ΔÚÈ¿ÚÈ 78 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÎÂÓÙÚÈÎfi, ηÈÓ.+¿ÚÎÈÓ, 4Ô˜ fiÚ. 15. ΔÚÈ¿ÚÈ 81 Ù.Ì., ηÈÓ., 2Ô˜ fiÚ., ı¤· Ï·Ù›·. 16. ΔÚÈ¿ÚÈ 74 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚ., ÚÂÙÈÚ¤, ηÈÓ., ı¤·. 17. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., °·ÏÏ›·˜, ηÈÓ. 18. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì., ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË, ηÈÓ., 1Ô˜ fiÚ. 19. ΔÂÛÛ¿ÚÈ, 100 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ÏÔ˘Í, Ì ı¤·. 20. ΔÂÛÛ¿ÚÈ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, 400.000∂, 124 Ù.Ì. 21. ΔÚÈ¿ÚÈ ∫·Ó¿ÚË, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÏÔ˘Í, 105 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ. 22. ¶·Ú·ÏÈ·Îfi 170 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, 5Ô˜ fiÚ., ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 23. ¶·Ú·ÏÈ·Îfi, 130 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., ÔÚ/ÛÌ· (ÂÚÈÔ¯‹ •ÂÓ›·) ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 36


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 36 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 35

™ET™IKA™ ¢HMHTPIO™ IMMOBILIENBURO KTHMATOME™ITIKE™ ™YNA§§A°E™ Iø§KOY 6 BO§O™ TH§.: 24210 37043 KINHTO: 6977 269693 FAX: 24210 28678

√π∫√¶∂¢∞ 1. ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 118 Ù.Ì. Û.‰. 2,1, 80.000. 2. ÕÓˆıÂÓ °. ¢‹ÌÔ˘ 120 Ù.Ì., Û.‰. 1,8, 70.000. 3. ª·‚›ÏË 158 Ù.Ì. Û.‰. 1,8, 90.000. 4. ™ˆÚfi˜ 600 Î·È 650 Ù.Ì., Ì ı¤·. 5. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 435 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. 6. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 750 Ù.Ì., ı¤· μfiÏÔ˜, 120.000∂. 7. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 158 Ù.Ì., Û.‰. 1,8. 8. ∫·ÏÏÈı¤· 317 Ù.Ì., 100.000. 9. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 129 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 10. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 95 Ù.Ì., ¯Ù›˙ÂÈ 120 Ù.Ì. 11. √ÁÏ 120 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 110 ¯ÈÏ. ∂. 12. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ (ÎÂÓÙÚÈο) 130 Ù.Ì., Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·. ∂∫Δ√™ μ√§√À 1. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 800 Ù.Ì., ÔÈΛ· 50 Ù.Ì., 25 Ì. ÛÙÔ Î‡Ì·. ΔÈÌ‹ 120.000∂. 2. ÕÁÈÔ˜ μÏ¿Û˘ 3.500 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 90.000∂. 3. ÕÊËÛÛÔ˜ 250 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈÎfi, ı¤· Î·È ‰ÚfiÌÔ. 4. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 1.000 Ù.Ì., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 5. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 2.400 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 6. ªԇʷ 400 Î·È 500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 7. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 8 ÛÙÚ. Ì 150 Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·ÌÌÔ˘‰È¿. 8. ∫¿Ï·ÌÔ˜ 400 Î·È 500 Ù.Ì., 70Ì. ·fi ÙÔ Î‡Ì·. 9. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 3 Î·È 4 ÛÙÚ¤Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 10. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ÛÙÔ Î‡Ì·. 11. ¡Ë˜ ‚›Ï·, 130 Ù.Ì., 350 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 12. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈΛ· 75 Ù.Ì., Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 13. ∫·Ù˯ÒÚÈ 5.200 Ù.Ì., ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, Â›‰Ô. 14. ∫·Ù˯ÒÚÈ 600 Ù.Ì., Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·, Ì ı¤·. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∫·ÏÏÈı¤· 70 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 60.000∂. 2. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 85 Ù.Ì. Û 118 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 3. ÕÁ. μ·Û›Ï˘ 60 Ù.Ì., Û 70 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 50.000∂. ∫Δ∏ª∞Δ∞ 1. ª. μÂÏ·Óȉȿ 660 Ù.Ì., 450 Ù.Ì., 1.000 Ù.Ì., Ì ÓÂÚfi. 2. ª·Ï¿ÎÈ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 4.600 Ù.Ì. 3. ªԇʷ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 4.700 Ù.Ì. 4. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 12 ÛÙÚ., 25.000∂. 5. ªÈÎÚÔı‹‚˜ 28 ÛÙÚ., ÛÙÔÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ. 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 7.500 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 25.000∂. 7. ∞˚‰›ÓÈ 60 ÛÙÚ. Ì ÓÂÚfi ‰ÈÎfi ÙÔ˘. 8. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 22 ÛÙÚ. Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi. 9. ÕÁ. £Âfi‰ˆÚÔ˜ 5 ÛÙÚ. ÂÏȤ˜, 8.000∂. 10. ªÈÎÚÔı‹‚˜ 2 ÛÙÚ., 3 ÛÙÚ., 5 ÛÙÚ., Û ÏÔÁÈΤ˜ ÙÈ̤˜. 11. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ·Ì¤ÏÈ 8.200 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 45.000∂. 12. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÙ‹Ì· 15 ÛÙÚ. Ì ÓÂÚfi, 60.000∂. 13. ∫. §Â¯ÒÓÈ· (ÚÔ˜ ı¿Ï·ÛÛ·) 4.100 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, Ì ·˘Ï‹, 320∂. 2. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 4Ô˜ fiÚ., ÙÚÈÂÙ›·˜, ÏÔ˘Í, ı¤·, ¿ÚÎÈÓ. 3. ¢˘¿ÚÈ ÂÈψ̤ÓÔ, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡, 70 Ù.Ì., 230∂. 4. ¢˘¿ÚÈ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 4Ô˜ fiÚ., ı¤·, 270∂. 5. ¢˘¿ÚÈ ÕÓ·˘ÚÔ˜, 50 Ù.Ì., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 4Ô˜ fiÚ. 6. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì., ÂÈψ̤ÓÔ, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡, 320∂. 7. ¢˘¿ÚÈ 34 Ù.Ì., ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 4Ô˜ fiÚ., ı¤·, 230∂. 8. ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË ‰˘¿ÚÈ 40 Ù.Ì., ÏÔ˘Í Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ‹ ÂÚ›Ô‰Ô. (549)

-----------------------------------¶ƒ√ΔÀ¶√ ∫∂¡Δƒ√ ∞°√ƒø¡ ∫∞π ¶ø§∏™∂ø¡ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∞°¡∏Δø¡ 109-∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ Δ∏§.&FAX 24210-52061, ∫π¡ 6972391647 ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™Δ∂∫∞™ ∏§π∞™

√π∫π∂™ ºÀΔ√∫√, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 100 Ù.Ì. √ ·ÚÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 73 Ù.Ì. ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Ì ÎÏÂÈÛÙfi Áηڿ˙ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 275 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞ ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 556,40 Ù.Ì., Ì ı¤·. μfiÏÔ˜ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 118 Ù.Ì. μfiÏÔ˜, ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 90 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 135 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 138 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 235 Ù.Ì. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 230 Ù.Ì., ÛÙËÓ Ï·Ù›·. μfiÏÔ˜, 80 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 135 Ù.Ì., ΤÓÙÚÔ, Ô‰fi˜ ∫·Ú·˚ÛοÎË. ÕÊËÛÛÔ˜, 185 Ù.Ì., ÌÂÙ¿ ˘ÔÁ›Ԣ 120 Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 320 Ù.Ì., Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ μfiÏÔ˜, (ΤÓÙÚÔ) 93,70 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜, (ΤÓÙÚÔ) 88,90 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜, (ΤÓÙÚÔ) 51,10 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜, (ΤÓÙÚÔ) 56,70 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜, (ΤÓÙÚÔ) 26,70 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ·Î¿Ï˘ÙÔ. μfiÏÔ˜ (ΤÓÙÚÔ) 34,10 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ·Î¿Ï˘ÙÔ. μfiÏÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 100 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 100 Ù.Ì., 3Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 135 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ. μfiÏÔ˜ (ΤÓÙÚÔ) 110,75 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜, 81 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì Áηڿ˙. ∞ÁÚÈ¿, 250 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8.

μfiÏÔ˜, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 120, 125, 127 Ù.Ì. Û ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. ¡. πˆÓ›· 150 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi, ÙÈÌ‹ 100.000 ∂. °ƒ∞º∂π∞ μ√§√™ (∫∂¡Δƒ√) 33 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ô‰fi˜ ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË. μfiÏÔ˜, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ 63 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜, 65 Ù.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. √π∫√¶∂¢∞ ™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 1.230 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 4.654 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο. ¡. πˆÓ›· 400 Ù.Ì. Ì ™.¢. 0,8 fiÈÛıÂÓ °ÂˆÔÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜. μfiÏÔ˜, ∫·Ú·Á¿Ù˜ 400 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·. μfiÏÔ˜, ∫·ÏÏÈı¤· 235 Ù.Ì. Ì ™.¢. 1,8. ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜, 116 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, 4.200 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ™ÙÔ‡È, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓ‰Ú·. μfiÏÔ˜ (§·Ú›Û˘) 3.500 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ÛÙË §·Ú›Û˘, Ì ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ·. ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, 8.796,6 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 100 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ªԇʷ, ÎÙ‹Ì· 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÔÈÎfi‰· 600¿ÚÈ· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫·ÓÙ‹Ú·Á·˜, ‚›Ï· Ê¿ÙÛ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 280 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÕÊËÛÛÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 50 ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ Ï·Ù›·. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, 1.750 Ù.Ì., ÔÈÎ. 200 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ μfiÏÔ˜ (ΤÓÙÚÔ) 24,30 Ù.Ì., 30 Ù.Ì., 30 Ù.Ì., 38,90 Ù.Ì. μfiÏÔ, 124 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ÛÙËÓ Ô‰fi 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. μfiÏÔ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ì ·Ù¿ÚÈ 150 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫ÔÚ·‹. μfiÏÔ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ì ·Ù¿ÚÈ 100 Ù.Ì. ¶·Á·ÛÒÓ. (550)

-----------------------------------™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ.: 6937435222 ∫ÈÓ.: 6980675844 Email: info@stefanatos.gr www.realestate.stefanatos.gr

√π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140ÙÌ Î·È ‰˘¿ÚÈ· 50ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 148ÙÌ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 155ÙÌ, ÔÈÎÔ. 235ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 125 & 114ÙÌ ∞ÁÚÈ¿ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120ÙÌ & 122ÙÌ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 240ÙÌ ÔÈÎ. 605ÙÌ ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120ÙÌ, ˘fiÁÂÈÔ 2¿ÚÈ 60ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4200ÙÌ. ∞Ï˘Î¤˜ (¶·ÓfiÚ·Ì·) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 70ÙÌ Î·È Ì ÍÂÓÒÓ· 21ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë 133 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 75ÙÌ, √ÁÏ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105 ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ªÔÓÔηÙÔÈ˘ 125 & 116ÙÌ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 43ÙÌ. ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105ÙÌ, ÔÈÎ. 180ÙÌ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 76ÙÌ, ÔÈÎ. 120ÙÌ, ∫·ÏÏÈı¤· ªÔÓ/ÔÈΛ· 130ÙÌ ÔÈÎ. 335ÙÌ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ªÔÓ/ÔÈΛ· 100ÙÌ, ÔÈÎ. 230ÙÌ. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ªÔÓ/ÔÈΛ· 207ÙÌ, ÔÈÎ. 260ÙÌ, ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ªÔÓ/ÔÈΛ· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ 400ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ªÔÓ/ÔÈΛ· 72ÙÌ ÈÛfiÁÂÈÔ ∞Ï˘Î¤˜ √ÈΛ· 60ÙÌ Û ÔÈÎ. 100ÙÌ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ √ÈΛ· 72ÙÌ ÈÛfiÁ., 1Ô˜ fiÚ., 72ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ √ÈΛ· 114ÙÌ ÔÈÎ. 1,5 ÛÙÚ ªÔÓ/ÔÈΛ· 110ÙÌ, ÔÈÎÔ. 150ÙÌ. ¡Â¿ÔÏË ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ, ¡. πˆÓ›· ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 170ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 140ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ ∫Ù›ÚÈÔ 3 ÁηÚÛ. 25ÙÌ & ‰È·Ì¤Ú.75ÙÌ Ì ÛÔÊ. 50ÙÌ ∞¯›ÏÏÂÈÔÓ ¶ÙÂÏÂfi˜ (ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·) ∫·Ú·ÁÈ·› 243ÙÌ,Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ & ¿‰ÂÈ· ÚÔÛı‹Î˘ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›·. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 35ÙÌ √ÈÓfiÓÂ˘Ì· °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, °ÎÏ·‚¿ÓË ¢˘¿ÚÈ 53ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ¢˘¿ÚÈ 48ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ΔÚÈ¿ÚÈ 102ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ΔÚÈ¿ÚÈ 80ÙÌ. ¡. πˆÓ›· ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ (ÔÏ˘ÙÂϤ˜), ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ ΔÚÈ¿ÚÈ 88ÙÌ, ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ΔÚÈ¿ÚÈ 98ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΔÚÈ¿ÚÈ 80ÙÌ, ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ΔÂÛÛ¿ÚÈ 118ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, πˆÏÎÔ‡ √π∫√¶∂¢∞ - ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ √ÈÎfiÂ‰Ô 180ÙÌ Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰. ∫·Ú·Á¿Ù˜ √ÈÎfi‰· 530, 540, 490, 1212, 1408 & 1650ÙÌ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ, ¢ÈÌ‹ÓÈ √ÈÎfiÂ‰Ô 223ÙÌ, ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ √ÈÎfiÂ‰Ô 400ÙÌ ¡. ¶·Á·Û¤˜, ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη √ÈÎfi‰· 136 & 270ÙÌ, ∞ÏÈ‚¤ÚÈ √ÈÎfi‰· 303ÙÌ &367ÙÌ (ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·) ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 85ÙÌ, 170ÙÌ, 220ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 423ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ Î·È 860ÙÌ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 322ÙÌ, ¶∞§∞π∞ μfiÏÔ˘ √ÈÎfiÂ‰Ô 181ÙÌ, ∫·Ó¿ÏÈ· ª·ÁÓËÛ›·˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 432ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ Î·È 925ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 240ÙÌ Â› Ù˘ ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚ›·˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 140ÙÌ (ÎÙ›˙ÂÈ 120ÙÌ) °ÔÚ›ÙÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚ, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ∞ÁÚÔÙ. 4850ÙÌ,3 & 4,7ÛÙÚ ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙ. 2380Ù̪·Ìȉ¿ÎË ∞Á. ∫˘Úȷ΋ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 40ÛÙÚ ∞ÏÌ˘Úfi˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ ¢ÈÌ‹ÓÈ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π ∫Ù›ÚÈÔ 1000ÙÌ, ÔÈÎ. 1700ÙÌ, 600ÙÌ ·Ôı‹Î˜ & ˘fiÏÔÈÔ ‰fiÌËÛ˘. √‰fi˜ §·Ú›Û˘ ∫Ù›ÚÈÔ 770ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 650ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∂·Á/Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 280, 300, 450, ¶. ÕÚˆ˜ ∫Ù›ÚÈÔ 400ÙÌ ÔÈÎ. 2400ÙÌ, Ô‰fi˜ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ∫Ù›ÚÈÔ 1000ÙÌ Û ÔÈÎ. 1800ÙÌ ‰›Ï· ∞’ μπ.¶∂. μÈÔÙ¯ÓÈÎfi ∫Ù›ÚÈÔ 540ÙÌ (¯ˆÚÈṲ̂ÓÔ Û 4 ¯ÒÚÔ˘˜) ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜. μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ - μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 530ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1800ÙÌ, ∞’ μπ.¶∂. ŒÎÙ·ÛË 9 ÛÙÚ. ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. √ÈÎfiÂ‰Ô 1774ÙÌ, μπ√¶∞ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 2300ÙÌ Ì ÎÙ›ÚÈÔ 232ÙÌ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi √ÈÎ. 4700ÙÌ ÎÙ›ÚÈ· 480, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ΔÂÙÚ·ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1850ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 ª∞´√À 2012

∂·Á/ÙÈÎfi˜-μÈÔ/Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 460ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 356ÙÌ, §·Ú›Û˘ √ÈÎ. 496ÙÌ ∫ÔÚfiË (ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜) ∫Ù›ÚÈÔ 700ÙÌ Û ÔÈÎ. 7100ÙÌ, §Â¯ÒÓÈ· ∫Ù›ÚÈÔ 485ÙÌ Û ÔÈÎÔ.370ÙÌ ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ∂·Á/Îfi˜ ¯ÒÚ1000ÙÌ ÔÈÎ. 4,6 ™ÎfiÂÏÔ˜ ¢È·Ì/Ì· 118ÙÌ πˆÏÎÔ‡ Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 78ÙÌ, ¡. πˆÓ›· ΤÓÙÚÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛÔÁ52ÙÌ, ·Ù. 26ÙÌ. π¿ÛÔÓÔ˜ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 50ÙÌ, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, μfiÏÔ˜ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 95ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë μfiÏÔ˜ °Ú·ÊÂ›Ô 50ÙÌ, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ °Ú·ÊÂ›Ô 38ÙÌ, ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˜ ¶∏§π√ - ∫·ÙÔÈΛ· ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Û ÔÈÎÔ. 25ÛÙÚ ™˘Î‹ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 50ÙÌ, ™˘Î‹ ¶¤ÙÚ. ÔÈΛ· 60 & 40ÙÌ, ÔÈÎÔ 680ÙÌ, ™˘Î‹ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 91ÙÌ Û ÔÈÎ. 1ÛÙÚ, ªÔ‡ÚÂÛÈ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ ¶ÚÔ̇ÚÈ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 270ÙÌ, ÕÓˆ °·Ù˙¤· ∫·ÙÔÈΛ· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 135ÙÌ, ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ √ÈΛ· 136ÙÌ Û ÔÈÎfi. 1000ÙÌ, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ √ÈΛ· 60ÙÌ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜ √ÈΛ· 220ÙÌ, ËÌÈÙÂÏ‹˜, ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 78ÙÌ, ÔÈÎ. 108ÙÌ, ªËϛӷ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 70ÙÌ, §ÂÊfiηÛÙÚÔ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 102ÙÌ, ÔÈÎfi. 825ÙÌ, ÿÓÈ· ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180ÙÌ, ªËÏȤ˜ ∫·ÙÔÈ˘ ·fi 48 ¤ˆ˜ 92 ÙÌ, μ˘˙›ÙÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· - √ÈÎfi‰· √ÈÎfi‰· 170ÙÌ & 2770ÙÌ, ™˘Î‹ √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ, ∫ÔÚÒË √ÈÎfiÂ‰Ô 5900ÙÌ. ™˘Î‹ (ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡) √ÈÎfi‰·1650ÙÌ, 10.7ÙÌ,4.5ÙÌ, 1000ÙÌ, 1500ÙÌ & 2770ÙÌ ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ªËϛӷ √ÈÎfi.1177ÙÌ ¶·¿ ¡ÂÚfi/ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4 ÛÙÚ., ¶¿Ô˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ., ÛÙÔ Î‡Ì·, ÃÔÚ¢Ùfi ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4480ÙÌ, ¢Ú¿ÎÂÈ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ªÂÙfi¯È) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 11,8ÛÙÚ, Ì ÔˆÚÔÊfiÚ·, ı¤·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜-÷ӛˆÓ (ª¤ÏÈ·) 50ÛÙÚ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ª·Ï¿ÎÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,3 ÛÙÚ., ı¤·, §·‡ÎÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 51 ÛÙÚ., ªËÏȤ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚ., ¢Ú¿ÎÂÈ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4 ÛÙÚ. ¤ˆ˜ 7,7 ÛÙÚ., ªÂÏ·Ó‹ ∞ÁÚÔÙ 8ÛÙÚ ÌÚÔÛÙ¿ ı¿Ï·ÛÛ·. ÃÔÚ¢Ùfi ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,7 ÛÙÚ., ¶ÔÙÈÛÙÈο ∞ÁÚ/¯ÈÔ 3 ÛÙÚ ·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ™˘Î‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 21ÛÙÚ., ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ∞ÁÚ/¯ÈÔ 8 ÛÙÚ. Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ∑ÂÚ‚fi¯È· ¡. ™∫√¶∂§√™ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Û fiÏË ÙË ™ÎfiÂÏÔ 32 ·Ï·È¤˜ Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ÔÈ˘, ·fi 60ÙÌ ¤ˆ˜ 200ÙÌ. 11 √ÈÎfi‰· ·fi 600ÙÌ ¤ˆ˜ 8000ÙÌ. 36 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ·fi 1ÛÙÚ ¤ˆ˜ 13 ÛÙÚ. ¡. ™∫π∞£√™ - ¡. ∞§√¡¡∏™√™ √ÈÎ/‰Ô 4 ÛÙÚ. Ì ¿‰ÂȘ ÔÈÎÔ‰. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ªÂ˙/Ù˜ ·fi 90ÙÌ ¤ˆ˜ 110ÙÌ ™ÎÈ¿ıÔ˜ √ÈΛ· 67ÙÌ ÔÈÎfi. 204ÙÌ ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5200ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ •∂¡√¢√Ã∂π∞ - ∫∞º∂ - ∂™Δπ∞Δ√ƒπ∞ •ÂÓ/¯Â›Ô 13‰ˆÌ ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜ •ÂÓ/¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ ∂¡√π∫π∞™∂π™ °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÂÈψ̤ÓË Î¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˜ °Î·ÚÛ. 35ÙÌηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 65ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 65ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ ™ÙÔ‡ÓÙÈÔ 35ÙÌ ÂÈψ̤ÓÔ, ∞Ï˘Î¤˜ ¢˘¿ÚÈ 53ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ¢˘¿ÚÈ 52ÙÌ 1Ô˘ ÔÚÔÊ ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ μfiÏÔ˜ ΔÚÈ¿ÚÈ 102ÙÌ 1Ô˘ ÔÚÔÊ. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ μfiÏÔ˜ ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ 2Ô˘ ÔÚÔÊ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ μfiÏÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 69ÙÌ ¡Â¿ÔÏË (μ·ÏÙÂÙÛ›Ô˘) (552)

-----------------------------------SOFIA HALKIA Consulting - Real Estate 38 Sp.Spiridi st, P.C. 38 221 VOLOS Tel. +30 24210 35166 Fax +30 24210 35649 Mob. +30 6944504791 www.sofiahalkia.gr

μ√§√™ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ñ π¿ÛÔÓÔ˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 52 Ù.Ì. Ì 26 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Î·È 6% ·fi‰ÔÛË Î·È Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· Ì›ÛıˆÛË. ñ ∂ÚÌÔ‡: πÛfiÁÂÈÔ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 45 Ì WC Ì ·Ù¿ÚÈ. 290.000∂ ñ ™˘Ú›‰Ë - οو ·fi ÙËÓ ∂ÚÌÔ‡: ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· 40 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 35 Ù.Ì. ñ ∞ıËÓÒÓ: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 180 Ù.Ì. Ì ÂÓÔ›ÎÈÔ 1500∂. ñ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 72 Ù.Ì. 120.000∂ ñ ∫¤ÓÙÚÔ: ¶ˆÏÂ›Ù·È Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·˘ÙfiÓÔÌÔ ÔÏ˘ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 10ÂÙ›·˜ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 1860 Ù.Ì. (˘fiÁÂÈÔ 340 Ù.Ì.) Ì Ôχ ÌÈÎÚfi ÊfiÚÔ ÌÂÙ·‚›‚·Û˘. ñ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘: ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 41,50 Ù.Ì. 78.000∂ Ì ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ· 350∂ ñ μ·ÛÛ¿ÓË: °ˆÓÈ·Îfi ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 35 Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙÔ ™›ÚÂÚ 45.000∂ ñ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË: ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 45 Ù.Ì. Ì 22,5 ·Ù¿ÚÈ. 75.000∂ ñ ¶ÂÚÈÔ¯‹ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ: ¡Âfi‰ÌËÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 32 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 32 Ù.Ì. 82.000∂ ñ ¢›Ï· ÛÙËÓ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÙÔÓ 1Ô 34 Ù.Ì. Ì WC. 30.000∂ √ÈÎfi‰· ñ ¶Â˘Î¿ÎÈ· - ªÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. Ì 360 Ù.Ì ‰fiÌËÛË. 210.000∂ ñ μfiÏÔ˜: °ˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 394 Ù.Ì. ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 2,7 Ù.Ì. ñ ¶¿ÚÎÔ ∞Ï˘ÎÒÓ: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 215 Ù.Ì. 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ™.¢. 0,8. ΔÈÌ‹ 82.000∂ ñ ™˘ÓÔÈΛ· ¶·Ï·ÈÒÓ: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ·. 70.000∂ ñ ™ˆÚfi˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 625 Ì ™.¢. 0,8. ΔÈÌ‹ 63.000∂ ñ ¡¤Ô ¢¤ÏÙ·: °ˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 451 Ù.Ì. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Ù¯ÓÈÎfi ÂÌÔÚÈÎfi ¯ÒÚÔ. 95.000∂ ñ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 728 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¯Ù›˙ÂÈ 365 Ù.Ì., Ì ÚfiÛÔ„Ë Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ Î·È ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ. ∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ ¢ηÈÚ›·. √È˘ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈ· ÁˆÓȷ΋ ηÙÔÈΛ· Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 150 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 254 Ù.Ì. ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ñ πˆÏÎÔ‡: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈΛ· ¿Óˆ ·fi ÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÙÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ, 80 Ù.Ì. Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. 65.000∂ ñ ¢›Ï· ÛÙËÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË: ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì. Ì 50 ‚ÂÚ¿ÓÙ· ÂÚ›Ô˘ Î·È ·Ôı‹ÎË. ªÂ ·fi‰ÔÛË 7% ΔÈÌ‹ 49.000∂

ñ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 81,5 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô Ì ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·. ªÚÔÛÙ¿ Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ. 69.000∂ ñ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜: ƒÂÙÈÚ¤ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 116 Ù.Ì. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3 ˘/‰ Û·ÏfiÓÈ Ù˙¿ÎÈ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ı¤ÚÌ·ÓÛË Ì º/∞. 140.000∂ ñ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 160 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ·Ôı‹ÎË, 2 ı¤ÛÂȘ parking. ΔÈÌ‹ ηÙfiÈÓ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ñ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 1Ô 100 Ù.Ì. Ì Ê/·, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË. 88.000∂ ∞°ƒπ∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ¢. ∞ÁÚÈ¿˜ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 415 Ù.Ì. & ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ∞ÛÙ¤ÚÈ·. 235.000 ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 440 Ù.Ì. Ì ‰fiÌËÛË 295 Ù.Ì. 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 160.000∂ ∂À∫∞πƒπ∂™ ∞°ƒπ∞ ñ ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï›: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 162 Ù.Ì. Ì Ù˙¿ÎÈ Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌÔ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 90 Ù.Ì. ™Â ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 162Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ. ∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ ¢ηÈÚ›·. ∞ƒ°∞§∞™Δ∏: ñ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È 2 ·Ï·È¤˜ ÔÈ˘ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. ªÂ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ı¤Û˘ ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹ Î·È ÁÈ· Ù· ‰‡Ô ·Î›ÓËÙ· 70.000∂ ∞º∏™™√™ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ÔÈΛ· 125 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, ηıÈÛÙÈÎfi, Ù˙¿ÎÈ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È ı¤· ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·, Û ·fiÛÙ·ÛË 100Ì. ·fi ÙËÓ Ï·Ù›·. 230.000∂ ñ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È 4 studio ÌÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÂÌ‚·‰fiÓ 125 Ù.Ì. ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ªÈÛıˆÌ¤Ó· ·Ó¿ ÛÂ˙fiÓ. ªÂ 6% ·fi‰ÔÛË. ΔÈÌ‹ 140.000∂ ñ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È 2 ÔÈ˘ 56 Ù.Ì. & 58 Ù.Ì. ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ηٷÛ΢‹˜,50 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂Ó˜, Ì ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 130.000∂ & 135.000∂ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. °∞Δ∑∂∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈΛ· 43 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹, 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 85.000∂ ∫√À∫√Àƒ∞μ∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. Ì ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. À¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ Ì ÂȉfiÙËÛË 50%. 200.000∂ ∫ƒπ£∞ƒπ∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 64 Ù.Ì. Ì ΋Ô Î·È parking. 300 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 80.000∂ ¡. πø¡π∞ ñ ¡Âfi‰ÌËÙÔ ÁˆÓÈ·Îfi ÚÂÙÈÚ¤ 116 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, Ê/·, ı¤ÛË ¿ÚÎÈÓ. 140.000∂ √π∫√¶∂¢∞ μ√§√™ ñ ¶·Á·ÛÒÓ: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 161 Ù.Ì. Ì ™.¢. 1,6 Î·È ÚfiÛÔ„Ë 10Ì. 85.000∂ ñ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ - ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2350 Ù.Ì. Ì ԛÎËÌ· 200 Ù.Ì. ∞¡ø °∞Δ∑∂∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 4070 Ù.Ì. Ì ¤ÙÚÈÓË ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 164 Ù.Ì., ı¤ÛË ª·Ú¿ıË. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 265 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 50.000∂ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π √È˘ ñ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 90 Ù.Ì., ÌÂÁ¿ÏË ÎÔ˘˙›Ó·, ÙÔ˘·Ï¤Ù·, W.C., ËÏÈ·Îfi ıÂÚÌÔۛʈӷ & Ê/·. 350∂ ñ ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 94 Ù.Ì., 3 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ê/·. 300∂ ñ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹: ¡Âfi‰ÌËÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì. Û ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 850 Ù.Ì., Ì ÔˆÚÔÊfiÚ·, Áη˙fiÓ Î·È ·¤Ú·ÓÙË ı¤· Û ‚Ô˘Ófi & ı¿Ï·ÛÛ·. 440∂ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ñ §ÂˆÊfiÚÔ˜ ∞ıËÓÒÓ: πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 300 Ù.Ì. Û ÎÔÌ‚ÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Ì 150 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ. ñ ŒÓ·ÓÙÈ ÙÔ˘ •ÂÓ›·: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 100 Ù.Ì. Ì ÚÔ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· mini-market, delicatessen. ñ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ: °ˆÓÈ·Îfi ÁÚ·ÊÂ›Ô 102 Ù.Ì. Ì 2 w/c. ªÂ ı¤· fiÏÔ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. 480∂ (556)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267

¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ·Î›ÓËÙ·: ªÔÓÔηÙÔÈ˘, ÔÈÎfi‰·, ‰È·Ì/·Ù·, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈÎfi‰·/ηÙÔÈ˘/ÂÍÔ¯Èο, ·ÍÈfiÏÔÁ· ÎÙËÌ·ÙÔ-ÔÈÎfi‰· Î·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·... À‡ı˘ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˙‹ÏÔ, ·Á¿Ë Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·. (558)

-----------------------------------VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388, KIN. 6942-400653, 6947-302966, FAX: 24210-21538

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ °. ∫·ÚÙ¿ÏË 30 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., 4 ÂÙÒÓ, ÂÈψ̤ÓË. ¢À∞ƒπ∞ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, 30ÂÙ›·˜. ™˘Ú›‰Ë, ÎÂÓÙÚÈÎfi ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ., 58 Ù.Ì., ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 54 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., 8ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ì parking. ∞Á. ºˆÙÂÈÓ‹˜ 1Ô˘ ÔÚ., 45 Ù.Ì., Ì ·Ôı‹ÎË Î·È parking. Δƒπ∞ƒπ∞ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 81 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚ., 3ÂÙ›·˜, ¿-

ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È parking. ¶·¿ÁÔ˘ 80 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜, 14ÂÙ›·˜. ™Â ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 61 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. Î·È ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË 1Ô˘ ÔÚ., 80 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 80 Î·È 101 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. Î·È 5Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 2Ô˘ ÔÚ., 80 Ù.Ì., ·Ôı‹ÎË Î·È parking, 5ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. Δ∂™™∞ƒπ∞ ¡. πˆÓ›· 100 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚ., ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 2ÂÙ›·˜. √π∫π∂™ ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓ/Λ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ §fiÊÔ˜ ∂ÈÛÎÔ‹˜ 640 Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. μÂϤÓÙ˙· 120 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfi‰Ô, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ª·‚›ÏË (∫·Ú·Á¿Ù˜) 278 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ™.¢. 1,8, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÕÁ. ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ 212 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞Ï˘Î¤˜ 500 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 300 Ù.Ì., 575 Ù.Ì., 1.381 Î·È 1.683 Ù.Ì., ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. §·Ú›Û˘ ÏËÛ›ÔÓ PEUGEOT 4 ÛÙÚ. ÚfiÛ‚·ÛË ·fi ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ¶·Ó·ÁÈ¿˜ 6 ÛÙÚ., ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ı¤·. ¶∏§π√ ªËÏȤ˜ ÌÔÓ/Λ· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 260 Ù.Ì., Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÚÔ˜ §ÂÊfiηÛÙÚÔ, 70 Ù.Ì. Û 540 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∫·Ù˯ÒÚÈ 70 Ù.Ì. ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 1.700 Ù.Ì. Î·È 404 Ì ‰ÈÒÚÔÊÔ Û›ÙÈ, ÎÂÓÙÚÈο. ∞ʤÙ˜ 3 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·, Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 8,7 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ªËϛӷ 4 ÛÙÚ. Ì ÚfiÛ‚·ÛË Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 450 ¤ˆ˜ 630 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. μ˘˙›ÙÛ· 3 ÔÈÎfi‰· 1,5 ÛÙÚ. ÙÔ Î·ı¤Ó· ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 42 Ù.Ì., Ì ·Ù¿ÚÈ. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 ÙÌ., ÁˆÓÈ·Îfi. °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜ 110 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿ - ÒÏËÛË - ÂÓÔÈΛ·ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (560)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ∂ÚÌÔ‡ 27 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., ÚÂÙÈÚ¤ Ì 25 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, 23.000∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 27 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, 5Ô˜ fiÚ., Ì 50 Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, 25.000∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 21 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, Ì 25 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Î·È Ì ÎÙ‹Ì·, 23.000∂. °Ú·Ê›· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 24 Ù.Ì., 30.000∂ Î·È 26 Ù.Ì., 34.000∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 2Ô˜ fiÚ., 30 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, 30.000∂. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 3Ô˜ fiÚ., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. √͢ÁfiÓÔ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 31 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ı¤·, ¿ÚÎÈÓ, 42.000∂. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 30 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., 33.000∂. ¢À∞ƒπ∞ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 51 Ù.Ì., 38.000 ¢ÚÒ. ¶ÏËÛ›ÔÓ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 58 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., 75.000∂. °¿ÙÛÔ˘, 65 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ÚÔÛfi„ˆ˜, ÂÓÔ›ÎÈÔ 270∂, 50.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ “ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˘” 2ÂÙ›·˜, 50 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., ÂÓÔ›ÎÈÔ 270∂, 65.000∂. ¶ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 51 Ù.Ì., ‚ϤÂÈ Û ¿ÚÎÔ, ÏËÛ›ÔÓ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜, 93.000∂. μÔ˘ÙÛ¿, 6ÂÙ›·˜, 50 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., 42.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 54 Ù.Ì., 3ÂÙ›·˜, 4Ô˜ fiÚ., 75.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙÚÈ¿ÚÈ· ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ, 5ÂÙ›·˜, 7ÂÙ›·˜, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ۯ‰fiÓ Û·Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÛÂ Û˘ÌʤÚÔ˘Û˜ ÙÈ̤˜ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ٷ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 5ÂÙ›·˜, 78 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 120.000∂. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 7ÂÙ›·˜, 85 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 125.000∂. ™Ù·ı¿ 5ÂÙ›·˜, 90 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 135.000∂. ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË 4ÂÙ›·˜, 3Ô˜ fiÚ., 86,5 Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ, Ì Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 115.000∂. μÔ˘ÙÛ¿ 5ÂÙ›·˜, 76 Ù.Ì., 95.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 8ÂÙ›·˜, 80 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 88.000∂. ºÈÏ›Ô˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 86 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi 24 Ù.Ì. Î·È ·Ôı‹ÎË, 120.000∂. ™Ù·ı¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 82 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 145.000∂. ∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÙÚÈ¿ÚÈ 81 Ù.Ì., ·¤Ó·ÓÙÈ Û fiÌÔÚÊÔ ¿ÚÎÔ, 2Ô˜ fiÚ., ÏËÛ›ÔÓ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜, Ì ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 146.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 87 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ¿ÚÎÈÓ, 148.000∂. ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È ÊÙËÓ¿ ÙÚÈ¿ÚÈ· 50-60.000∂ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¶∞ƒ∞§π∞∫√ Δƒπ∞ƒπ 84 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 28 ÂÙÒÓ, 160.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 5Ô˜ fiÚ., 106 Ù.Ì., ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ¿ÚÎÈÓ, 180.000∂. ™Ù·ı¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 107 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ., ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 170.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ¶∞ƒ∞§π∞∫√ ∞°. ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√ 135 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., Ôχ ηϋ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÎÈÓ, 360.000∂.

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 76 Ù.Ì., Û 125 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞, 95.000∂. ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 86 Ù.Ì., Û 145 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 2 w.c., 125.000∂. ¡Â¿ÔÏË 82 Ù.Ì., Û 240 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηϋ ηٿÛÙ·ÛË-ı¤ÚÌ·ÓÛË, 60.000∂. μÏ·¯¿‚·, 85 Ù.Ì., Û 220 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, 200.000∂. ∂•√Ãπ∫∏ √π∫π∞ ª∞§∞∫π ∂À∫∞πƒπ∞ 150 Ù.Ì. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì 40 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., Ì 25 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË, ı¤ÚÌ·ÓÛË, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ηٷÛ΢‹ 1996, Ì ÁÂÒÙÚËÛË, Ì ÂÚ›ÊÚ·ÍË, 130Ì. ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 136.000∂. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÂÍÔ¯ÈÎÒÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ, ۯ‰fiÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 86 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., Ì Ù˙¿ÎÈ, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ı¤·, 125.000∂. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ÔÈΛ· 88 Ù.Ì., 30Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 75.000∂. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì., Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 128.000∂. ∞º∏™™√™ ËÌÈÙÂÏÈ΋˜ ÔÈΛ· 200 Ù.Ì., Ì 100 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË, 140.000∂. √π∫√¶∂¢∞ ∞ӷηÛÈ¿ 180 Ù.Ì., Ì ı¤·, 40.000∂. ÕÊËÛÔ˜ 230 Ù.Ì., Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 55.000∂. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη 6.800 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘, ı¤· μfiÏÔ, 80.000∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 4.000 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÚÓ¿ÁÈÔ, 110.000∂. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 330 Ù.Ì., 45.000∂. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ı¿Ï·ÛÛ· 4.000 Ù.Ì., 100.000∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ 4.800 Ù.Ì., ı¤· μfiÏÔ, 40.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ 230 Ù.Ì., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 80.000∂. ªËϛӷ 800 Ù.Ì., Ì ı¤·, 20.000∂. ªËϛӷ 190 Ù.Ì., 23.000∂. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ 1.200 Ù.Ì., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 20.000∂. ∫ÔÚfiË 800 Ù.Ì., 70.000∂. ¡. πˆÓ›· μπ√™∫Àƒ, 140 Ù.Ì., 28.000∂. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ ª¿Ú·ıÔ˜ 500 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, ™.¢. 1, 150.000∂. ª¿Ú·ıÔ˜ 700 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, ™.¢. 1, 185.000∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.060 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÎÙ›˙ÂÈ 1.300 Ù.Ì., 950.000∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 600 Ù.Ì., 100Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙÚÔ¯fiÛÈÙÔ, 25.000∂. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 240 Ù.Ì., 30Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙÚÔ¯fiÛÈÙÔ, 16.000∂. º˘ÙfiÎÔ §Ô˘˙›ÓÈÎÔ 3.700 Ù.Ì. Û ¿ÛÊ·ÏÙÔ, Ôχ ηÏfi, 43.000∂. º˘ÙfiÎÔ §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 1850 Ù.Ì., ÂÏȤ˜, 9.000∂. º˘ÙfiÎÔ §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 4.000 Ù.Ì., 27.000∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ 4.800 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ı¤·, 40.000∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ 5.000 Ù.Ì., ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ™¤ÛÎÏÔ, Ì ÂÏȤ˜, 42.000∂. ªËϛӷ 800 Ù.Ì., Ì ı¤· Û ¿ÛÊ·ÏÙÔ, 20.000∂. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ 1.200 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ı¤·, 150 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 20.000∂. ∫¿Ï·ÌÔ˜ 750 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙÚÔ¯fiÛÈÙÔ, 35.000∂. ÕÓˆ °·Ù˙¤· 2.500 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ı¤·, 25.000∂. ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ 10.000 Ù.Ì., 20Ì. ·fi ÂıÓÈ΋ Ô‰fi, 23.000∂. ∫¿Ô˘ÚÓ· 18.000 Ù.Ì., Ì ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ˙Ò·, ·Ôı‹Î˜ Î.Ï., 32.000∂. ™∫π∞£√™ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÂÌÚfi˜ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 32 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜ 100% ÏËÚfiÙËÙ·, 1.200.000∂. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ ÙÚ›· ÁÚ·Ê›·, 3Ô˘ fiÚ., ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ı¤·, ı¿Ï·ÛÛ·. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Ì·˙› ‹ ͯˆÚÈÛÙ¿ 24 Ù.Ì., 30.000∂, 26 Ù.Ì. 33.000∂, 30 Ù.Ì. 36.000∂. ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 28 Ù.Ì., Ì w.c., ı¤· Ï·Ù›·, 35.000∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 90 Ù.Ì., ¢ηÈÚ›·, 47.000 ¢ÚÒ. ∂ÚÌÔ‡ 45 Ù.Ì.+25 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 290.000∂. ™˘Ú›‰Ë ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ 35 Ù.Ì. ‰›‰ÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 700∂, 150.000∂. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 35 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, 35.000∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ÛÙËÓ Ô‰fi ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ÁˆÓÈ·Îfi, 80 Ù.Ì., 1.800∂. (561)

ZHTOYNTAI ∑∏Δ∞ª∂ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ¿ÙÔÌ· ˘‡ı˘Ó· ¿Óˆ ÙˆÓ 22 ÂÙÒÓ ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ˘„ËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ ÌfiÓÔ˘˜ Î·È ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·ÙfiÈÓ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ (fi¯È ÓÙ›ÏÂÚ). ÀÔ¯ÚˆÙÈ΋ ÚÔÛˆÈ΋ Â·Ê‹. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6974045564 ÎÔ˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ∞‰¿ÌÔ˘. (970)

∑∏Δ∂πΔ∞π ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ì 3 ¤ÙË ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ËÏÈΛ· ¤ˆ˜ 30 ÂÙÒÓ Ì ÁÓÒÛÂȘ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ - ÂÍ·ÁˆÁÒÓ, ÂÌÔÚÈ΋ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·. ∞·Ú·›ÙËÙË Ë ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈ΋˜ Î·È ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜. ¢›ψ̷ ECDL. °ÓÒÛË ÙÔ˘ ATLANTIS ı· ÂÎÙÈÌËı›. μÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ· ÛÙÔ e-mail martenga@otenet.gr. (955)

∑∏Δ∂πΔ∞π ¡∂√™ (∞) ¢ÈÎËÁfiÚÔ˜ Ì ÁÓÒÛÂȘ ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ‰›Î·ÈÔ ÁÈ· ÌfiÓÈÌË ··Û¯fiÏËÛË, Û ∞ÓÒÓ˘ÌË ∂Ù·ÈÚ›·. °ÓÒÛË ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ ı· ÂÎÙÈÌËı›. μÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ· ÛÙÔ e-mail martenga@otenet.gr. (956)


37

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 ª∞´√À 2012

Δ√ ¶ΔÀÃπ√ °§ø™™√ª∞£∂π∞™ Δ∏™ ƒø™π∫∏™ °§ø™™∞™ ø™ •∂¡∏™ Δ√À ∫ƒ∞Δπ∫√À ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√À Δ√À §√ª√¡√™√μ ∞¡∞°¡øƒπ∑∂Δ∞π ∞¶√ Δ√ ∂§§∏¡π∫√ ∫ƒ∞Δ√™ ∞™∂¶ (·fiÊ·ÛË ¡. 18379 ·fi 24/7/09 www.asep.gr).

¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °ƒ∞ªª∞Δ∂π∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫√À ™Àªμ√À§π√À

ΔÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÚˆÛÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ˆ˜ ͤÓ˘. √È ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜, ηıËÁËÙ¤˜ Ù˘ ÊÈÏÔÏÔÁÈ΋˜ Û¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ∫Ú·ÙÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ “ª.μ. §ÔÌÔÓfiÛÔ‚” Ù˘ ªfiÛ¯·˜. ∏ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ı· ÈÛÙÔÔÈËı› Ì Â›ÛËÌÔ ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ª·Ï·Ì·Ó›‰Ë ÿÓÙ· ΔËϤʈÓÔ: 24210-81475 698 7031423, 690 8294381

∞¡∞∫√π¡ø™∏

e-mail: imakrinaki@gmail.com

ZHTOYNTAI

∞¡∞∫À∫§ø™∏ - ∞ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È

∑∏Δ√À¡Δ∞π

·ÏÈ¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ΔÔ¿ÏË 65 ÈÛfiÁÂÈÔ, ÌÂٷ͇ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ μfiÏÔ˜ Î·È §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 73 - ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ (ÁˆÓ›·) ¡. πˆÓ›· ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6980-380461. Î·È 6981072274 (518)

Ó·ڤ˜ ÎÔ¤Ï˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÈ̘ Ì ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÁÈ· ηÊÂÙ¤ÚÈ· - ÛÓ·Î Ì·Ú. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6977-399669. (969)

ZHTOYN EP°A™IA

∞°√ƒ∞∑ø ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜

∫Àƒπ∞ Ì ¿ÚÈÛÙ˜ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Û·˜. ™˘ÓÂ‹˜, Ù›ÌÈ· Î·È ÁÚ‹ÁÔÚË ÛÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6940114636. (868)

·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È ÙÈÌ·ÏÊ‹. ∫Ú·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·. BIG-BEN ¡Δ∂§∂¢∏ª√™ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 79, (ÌÂٷ͇ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) μ√§√™. ΔËÏ. 24210-27705 Î·È ÎÈÓËÙfi 6972-002809. (521)

™YNOIKE™IA 40¯ÚÔÓÔ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, Ù˘¯›Ô ∞∂π, ·ÚÚÂÓˆfi˜, ¿ÚÈÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Â›‰Ô. 43¯ÚÔÓÔ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, ¢·ÚÔ˘Û›·ÛÙÔ˜, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ˜, ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ˜. 42¯ÚÔÓÔ˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ¿ÚÈÛÙÔ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ˜, Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ˜. 52¯ÚÔÓÔ˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ÂχıÂÚÔ˜, ÂÏ΢ÛÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË, ·Î›ÓËÙ·. 49¯ÚÔÓÔ˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi˜, „ËÏfi˜, ÂÏ΢ÛÙÈÎfi˜, ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ˜. ∂Èı˘ÌÔ‡Ó ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. §À¢π∞ ∫∂¡Δƒπ∫∏™ ∂§§∞¢∞™. °ÓˆÚÈ̛˜ ÂÈ¤‰Ô˘. ∂¯¤Ì˘ı·, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. 2410-549797, 6944518366. (530)

MA£HMATA

∫∞£∏°∏Δƒπ∞ ºπ§√§√°√™ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, °˘ÌÓ·Û›Ô˘, §˘Î›Ԣ. ∫·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È ÛËÌÂÈÒÛÂȘ-‰È·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, §˘Î›Ԣ. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6973-566992. (741)

¢IAºOPA ¢∞¡∂π∞ - ™À°∫∂¡Δƒø™∏ √º∂π§ø¡. ÃÔÚËÁ‹ÛÂȘ Ó¤ˆÓ ‰·Ó›ˆÓ (fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ). ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ Ì ΤډԘ 45-50%. ∂ȉÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜. °Ú·Ê›·: ™fiψÓÔ˜ 2, fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ÁÚ·ÊÂ›Ô μ10, μfiÏÔ˜. ΔËϤʈӷ 24210-20237, ÎÈÓ. 6932-528388. (523)

∫∂¡Δƒ√ ¶∞ƒ∞æÀÃ√§√°π∞™ ª∂§§√¡Δ√§√°π∞™ η ∂πƒ∏¡∏ - η ƒπ¡∞ ÷ÚÙÔÌ·ÓÙ›·: .........25 ¢ÚÒ ∞ÛÙÚÔÏÔÁ›·: ............25 ¢ÚÒ ∫·ÊÂÌ·ÓÙ›·: ..........15 ¢ÚÒ ∫Ú˘ÛÙ·ÏÏÔÌ·ÓÙ›·: ..35 ¢ÚÒ ∂ÓfiÚ·ÛË - ‰ÈfiÚ·ÛË: ..55 ¢ÚÒ √Ú·Ì·ÙÈÛÌfi˜: ..........35 ¢ÚÒ °È· Ù· Ú·ÓÙ‚ԇ Û·˜: 6989-176612 (536)

∞°√ƒ∞∑ø ·Ï·È¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· πø∞¡¡∏™ £. ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 10 (πˆÏÎÔ‡). (∞·Ú·›ÙËÙË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·) ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-25961 6977-233409, 6977-071554. (529)

∫∂Δ∂ƒ ∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982-528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. (527)

∞¡∞§∞ªμ∞¡√Àª∂ ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ·ÓËÁ‡ÚÈ·, Á¿ÌÔ˘˜, Ì ۇÁ¯ÚÔÓÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi: Δ¤ÓÙ˜, ÊÔÚÙËÁfi „˘Á›Ô, ηڤÎϘ, ÙÚ·¤˙È·, „ËÛÙ·ÚȤ˜ Î.Ï. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6976 862007, 24210-88238, Î. £¤Ì˘. (940)

μ√§√™ ∂Ó¯˘ÚÔ‰·ÓÂÈÛÙ‹ÚÈÔ. §ÂÈÙÔ˘ÚÁԇ̠̠ÎÚ·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ· Î·È ·fiÏ˘ÙË Â¯Â̇ıÂÈ·. ∞ÁÔÚ¿˙ˆ ‹ ÂÓ¯˘ÚÈ¿˙ÔÌ·È ¯Ú˘Û·ÊÈο ¯Ú˘Û¿ ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· Û ·Û‡ÁÎÚÈÙ˜ ÙÈ̤˜. ∂Ï¿Ù ÁÈ· ÌÈ· ÂÎÙ›ÌËÛË Î·È ı· ‰Â›Ù ÙË ‰È·ÊÔÚ¿. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 195 - ƒ. ºÂÚ·›Ô˘. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-42905. (971)

∞°√ƒ∞∑ø ·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· - ‰fiÓÙÈ· ™Δ∞Àƒ√™ ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™, πˆÏÎÔ‡ 17 (¤Ó·ÓÙÈ √Δ∂). ∞·Ú·›ÙËÙ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-36355. (517)

§¿ÚÈÛ· 21 ª·˝Ô˘ 2012 ∞ÚÈıÌ. ¶ÚˆÙ.: 882

∞¶√º∞™∏™ ∂°∫ƒπ™∏™ ¶∂ƒπμ∞§§√¡Δπ∫ø¡ √ƒø¡ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ ∞fi ÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÂΉÔı› ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·fiÊ·ÛË ¤ÁÎÚÈÛ˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û˘ÓÂÚÁ›Ԣ ÂÈÛ΢‹˜ ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ Î. §∞¢∂ƒ∏ Δ∞•π∞ƒÃ∏ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À, Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ 3∞ ¯ÏÌ ¶.∂.√. μfiÏÔ˘§·Ú›Û˘, ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ù˘ ¶.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È fiÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÁÓÒÛË Ù˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ·fiÊ·Û˘ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô Ù˘ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 2413- 506220. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ μ. §È¿˘

∑’ ∫À¡∏°∂Δπ∫∏ √ª√™¶√¡¢π∞ £∂™™∞§π∞™ & ¡. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ∞¡∞∫√π¡ø™∏ ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∑’ ∫˘ÓËÁÂÙÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ¡. ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚԂ› ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Î˘ÓËÁÒÓ Ù˘, ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ·ÛÙÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ ÚÔ˜ ÙÚ›ÙÔ˘˜ Î·È ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜, ηٿ ÙËÓ Î˘ÓËÁÂÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 20122013 ηÏ› ÙȘ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ∂Ù·ÈÚ›˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÚÔÛÊÔÚÒÓ. ∏ ηٿıÂÛË ÙˆÓ ÛÊÚ·ÁÈÛÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛÊÔÚÒÓ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 7 πÔ˘Ó›Ô˘ 2012 ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜, Ô‰fi˜ ¶·Ó·ÁÔ‡ÏË 25, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Î·È ·fi ÒÚ· 10 .Ì. ¤ˆ˜ 13.00 ÙËÏ. 282982 Î·È 231297. ∞™Δπ∫∏ ∂À£À¡∏ ¶ƒ√™ ΔƒπΔ√À™ - ™ˆÌ·ÙÈΤ˜ ‚Ï¿‚˜ ‹ ı¿Ó·ÙÔ˜ (ÌÂÌÔӈ̤ÓÔ ·Ù‡¯ËÌ·) ¤ˆ˜ 88.000,00 ∂ - ™ˆÌ·ÙÈΤ˜ ‚Ï¿‚˜ ‹ ı¿Ó·ÙÔ˜ (ÔÌ·‰ÈÎfi ·Ù‡¯ËÌ·) ¤ˆ˜ 293.000,00 ∂ - ÀÏÈΤ˜ ˙Ë̛˜ ÙÚ›ÙˆÓ Î·Ù¿ ÂÚ›ÙˆÛË ¤ˆ˜ 29.000,00 ∂ - ∞ÓÒÙ·ÙË Â˘ı‡ÓË ÂÙ·ÈÚ›·˜ ¤ˆ˜ 1.460.000,00 ∂ ∫∞§Àæ∏ ¶ƒ√™ø¶π∫√À ∞ΔÀÃ∏ª∞Δ√™ - £¿Ó·ÙÔ˜ ΢ÓËÁÔ‡ ÏfiÁˆ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ¤ˆ˜ 88.000,00 ∂ - ªfiÓÈÌË ÌÂÚÈ΋ ·ÓÈηÓfiÙËÙ· ΢ÓËÁÔ‡ ÏfiÁˆ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ ·ÓÈηÓfiÙËÙ·˜ ¤ˆ˜ 58.500,00 ∂ - ªfiÓÈÌË ÔÏÈ΋ ·ÓÈηÓfiÙËÙ· ΢ÓËÁÔ‡ ÏfiÁˆ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ¤ˆ˜ 74.000,00 ∂ ¡√™√∫√ª∂π∞∫√ ∂¶π¢√ª∞ - ∏ÌÂÚ‹ÛÈÔ Â›‰ÔÌ· ¡ÔÛÔÎÔÌÂȷ΋˜ ÂÚ›ı·Ï„˘ (¤ˆ˜ 60 Ë̤Ú˜) ¤ˆ˜ 30,00 ∂ - ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÓÔÛËÏ›·˜ Û ªÔÓ¿‰· ∂ÓÙ·ÙÈ΋˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ Â›‰ÔÌ· ¤ˆ˜ 60,00 ∂ - ∏ÌÂÚ‹ÛÈÔ Â›‰ÔÌ· ·Ó¿ÚÚˆÛ˘ ¤ˆ˜ 30 Ë̤Ú˜ ηÙfiÈÓ ÁÚ·Ù‹˜ ÂÓÙÔÏ‹˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ‡ ȉڇ̷ÙÔ˜ ¤ˆ˜ 30,00 ∂ - ∞ÒÏÂÈ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ·Ù‡¯ËÌ· ¤ˆ˜ 30 Ë̤Ú˜ 20,00 ∂ π∞Δƒ√º∞ƒª∞∫∂ÀΔπ∫∞ ∂•√¢∞ ∂•∞πΔπ∞™ ∞ΔÀÃ∏ª∞Δ√™ - ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ηχÙÔÓÙ·È Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ¤ÍÔ‰· ÂÓÙfi˜ ‹ ÂÎÙfi˜ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ‹ ÎÏÈÓÈ΋˜ ¤ˆ˜ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ 1500 ∂ ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË. - ∞ÛÊ¿ÏÈÛË ÂÍfi‰ˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›· Ì ÙÔ ÚÔÛÊÔÚfiÙÂÚÔ Ì¤ÛÔ ‹ ·ÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÂÙËÛ›ˆ˜ ̤¯ÚÈ 1.200 ∂ ‚¿ÛÂÈ ÚˆÙÔÙ‡Ô˘ ·ԉ›ÍÂˆÓ Î·È Ì ȷÙÚÈ΋ ‚‚·›ˆÛË Ô˘ Ó· ÈÛÙÔÔÈ› ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜. ¶∞ƒ∞Δ∏ƒ∏™∂π™ 1. ∫·Ï‡ÙÂÙ·È Ë ·ÛÙÈ΋ ¢ı‡ÓË ÙÔ˘ ΢ÓËÁÔ‡ ÁÈ· οı ˙ËÌ›· Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ·Ì¤ÏÂÈ¿ ÙÔ˘. 2. ∏ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë ·Ú¤¯ÂÙ·È ÁÈ· ˙Ë̛˜ ‹ ·Ù˘¯‹Ì·Ù· Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÂÓÙfi˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ÁÈ· ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÓfiÌÈÌË ¿‰ÂÈ· Î·È Î˘ÓËÁÔ‡Ó ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ Ë ¿‰ÂÈ· (Δ√¶π∫∏, ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∏, °∂¡π∫∏) Î·È ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ. 3. Δ· ·ÛÊ·ÏÈ˙fiÌÂÓ· ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÙÚ›ÙÔÈ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. 4. ∞fi ÙËÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ۇ̂·ÛË Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È ÔÈ ÁÔÓ›˜, Ù· Ù¤ÎÓ· ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘, ηıÒ˜ ÎÈ ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙÂ Û˘ÁÁÂÓ‹˜ ÂÍ ·›Ì·ÙÔ˜ ‹ ·Á¯ÈÛÙ›·˜ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÙÚ›ÙÔÈ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. √ÌÔ›ˆ˜ ÙÚ›ÙÔÈ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Î·È ÔÈ Û˘Ó‰ÂfiÌÂÓÔÈ Ì ÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ Ì ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÌÔÚÊ‹ ۇ̂·Û˘. 5. ∫·Ï‡ÙÂÙ·È Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ΢ÓËÁ›Ô˘ Ì ٷ Û˘Ó‹ıË ÌÂÙ·ÊÔÚÈο ̤۷, ηıÒ˜ Î·È Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ Â˙‹ ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓË ˙ÒÓË Î˘ÓËÁ›Ô˘. 6. √È ·ÓˆÙ¤Úˆ ·ÚÔ¯¤˜ ηχÙÔ˘Ó Î·È ¿ÙÔÌ· ·ÓÂÍ·ÚÙ‹ÙÔ˘ ËÏÈΛ·˜. 7. ¶·Ú·Ù›ÓÂÙ·È Ë ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ó· ηχÙÂÈ ÂÚ›Ô˘ 30 ıËÚÔʇϷΘ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ Î·È ÙˆÓ ∫˘ÓËÁÂÙÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ Ù˘ ¤Ú·Ó Ù˘ Ï‹Í˘ Ù˘ ΢ÓËÁÂÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ̤¯ÚÈ 19.8.2013 ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ ÂÈÎÔÛÈÙÂÙÚ¿ˆÚÔ Î·È ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¿Óˆ ηχ„ÂȘ. 8. ∂ÁÁ˘ËÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ 10% Ù˘ ·Í›·˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‹ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ ™˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘. 9. Δ· ¤ÍÔ‰· Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘ ı· ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÌÂÈÔ‰fiÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›·. 10. ∏ ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ Î˘ÓËÁÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÎÈÓ¿ ·fi 19 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È Ó· Ï‹ÁÂÈ fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ë ÂÙ‹ÛÈ· Ú˘ıÌÈÛÙÈ΋ ı‹Ú·˜ ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ 11. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· Ë ÔÔ›· ı· ÂÈÏÂÁ› ·fi ÙËÓ ∑’ ∫√£ ‰ÂÓ ı· ‰‡Ó·Ù·È Ó· ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ¿ÏÏÔ ∫˘ÓËÁÂÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÂÈı˘Ì› Ó· ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ÌÂÌÔӈ̤ӷ. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ηٷÁÁ›ÏÂÈ ·˙ËÌ›ˆ˜ ÙË Û‡Ì‚·ÛË Î·È Ó· ÂÈϤÍÂÈ ¿ÏÏË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. °π∞ Δ√ ¢π√π∫∏Δπ∫√ ™Àªμ√À§π√ √ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ ∞¡. Δ√§π√™

√ °∂¡. °ƒ∞ªª∞Δ∂∞™ ∞£. ™π∞º∞ƒπ∫∞™

MA´√™

23

ªÈ¯·‹Ï ÔÌÔÏÔÁ., ª·Ú›·˜ ÙÔ˘ ∫ψ¿ Ù˘ Ì˘ÚÔÊfiÚÔ˘ “∂Î Ù˘ ηډ›·˜ ÂͤگÔÓÙ·È ‰È·ÏÔÁÈÛÌÔ› ÔÓËÚÔ›, ÊfiÓÔÈ, ÌÔȯ›·È, ÔÚÓ›·È, ÎÏÔ·›, „¢‰ÔÌ·ÚÙ˘Ú›·È, ‚Ï·ÛÊËÌ›·È. Δ·˘Ù¿ ¤ÛÙÈ Ù· ÎÔÈÓÔ‡ÓÙ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔÓ” (ª·Ùı. ÈÂ’ 19, 20). ∏ ηډ›· Â›Ó·È ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfiÓ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔÓ, fiÔ˘ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È fiÏ·È ·È Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ¶ÚÒÙÔÓ ı· ÛÎÂÊı‹ Î·È ı· ÂÈı˘Ì‹ÛË Î·È ı· ıÂÏ‹ÛË Î¿ÙÈ, Î·È ¤ÂÈÙ· ı· ÙÔ ı¤ÛË ÂȘ Ú¿ÍÈÓ. ∂›Ó·È ÏÔÈfiÓ ·ÏËı¤ÛÙ·ÙÔÓ fiÙÈ, ηıÒ˜ ϤÁÂÈ Ô ∫‡ÚÈÔ˜, ·fi ÙËÓ Î·Ú‰›·Ó ÂͤگÔÓÙ·È fiÏ· Ù· ηο, ÛΤ„ÂȘ Î·È ‰È·ı¤ÛÂȘ ·Ì·ÚوϷ› Î·È ÂÈı˘Ì›·È Ê·˘ÏfiÙËÙÔ˜ Î·È ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜, Ô˘ ·Ó·ÛÙ·ÙÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ˙ˆ‹Ó ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ∫·È fiÏ· ·˘Ù¿ ÌÔχÓÔ˘Ó Î·È Î·Ù·ÈÛ¯‡ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔÓ. ∫·È fiÏ· ·˘Ù¿ ÌÔχÓÔ˘Ó Î·È Î·Ù·ÈÛ¯‡ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔÓ. ΔÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÏÔÈfiÓ; ¡· ÚÔÛ¤¯ˆÌÂÓ ÂȘ ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfiÓ Ì·˜. ¡· ηı·Ú›ÛˆÌÂÓ ÙËÓ Î·Ú‰›·Ó Ì·˜ ·fi οı ηÎfiÓ. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ê‹ÓˆÌÂÓ Ó· Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÂΛ Ë ÚÒÙË ˙‡ÌË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ù˘ ·Ì·ÚÙ›·˜. ∞˜ ÙËÓ ÏÔ˘Ù›ÛˆÌÂÓ Ì ÛΤ„ÂȘ Î·È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·Á›·˜, Ì ·ÈÛı‹Ì·Ù· ηϿ, Ì ÂÎÙ›ÌËÛÈÓ ÚÔ˜ Ù· ¤ÚÁ· Ù˘ ·ÚÂÙ‹˜, Ì ·Á¿ËÓ ÚÔ˜ ÙÔÓ £ÂfiÓ Î·È ÚÔ˜ ÙÔÓ ÏËÛ›ÔÓ. ∫·È ÙfiÙ fiÏÔ˜ Ô ‚›Ô˜ Ì·˜ ı· Â›Ó·È Î·È Ù›ÌÈÔ˜ Î·È Â˘ÏÔÁË̤ÓÔ˜.

¶∂ƒπ§∏æ∏ Δ˘ ·ÚÈı. 102/2012 ·fiÊ·Û˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ì ı¤Ì·: “ΔÚÔÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÚÈıÌ. 328/2011 ∞.¢.™. ÂÚ› ÙÚfiÔ˘ ÙÌËÌ·ÙÈ΋˜ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ ÙˆÓ ÎÔÈÓÔ¯Ú‹ÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ·Ú·¯ÒÚËÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2012” . ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·Û‹ ÙÔ˘, Ù˘ 25˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2012, ÔÌfiʈӷ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ: 1. ΔÚÔÔÔÈ› Ù˘ ˘’ ·ÚÈı. 328/2011 ∞.¢.™. ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ ÎÔÈÓÔ¯Ú‹ÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ·Ú·¯ÒÚËÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÁÈ· ÙÔ 2012. 2. ∂ÁÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ÙÌËÌ·ÙÈ΋ ηٷ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ ÎÔÈÓÔ¯Ú‹ÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ·Ú·¯ÒÚËÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÁÈ· ÙÔ 2012, Ô˘ ·ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ‹˜ ·Ú·Ï›·˜ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ì ÙËÓ ˘’ ·ÚÈı. 2318/26-3-2012 ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘ ·fiÊ·Û˘, ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞) ∂Ê¿·Í ηٷ‚ÔÏ‹ ̤¯ÚÈ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ 1.000,00 ∂. μ) Œˆ˜ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ 3.000,00 ∂ Û ‰˘Ô ÈÛfiÔÛ˜ ‰fiÛÂȘ Ì ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ 1˘ ‰fiÛ˘ Ì ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ Î·È Ë 2Ë ‰fiÛË Ì¤¯ÚÈ 31/7/2012 °) ÕÓˆ ÙˆÓ 3.000,00 ∂ Û ÙÚÂȘ ÈÛfiÔÛ˜ ‰fiÛÂȘ Ì ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ 1˘ ‰fiÛ˘ Ì ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜, Ë 2Ë ‰fiÛË Ì¤¯ÚÈ 30/6/2012 Î·È Ë 3Ë ‰fiÛË Ì¤¯ÚÈ 31/7/2012. 3. ∂Ê·ÚÌfi˙ÂÈ ÙËÓ ÙÌËÌ·ÙÈ΋ ηٷ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ ÎÔÈÓÔ¯Ú‹ÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ·Ú·¯ÒÚËÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÁÈ· ÙÔ 2012, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ·Ú·¿Óˆ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘. 4. ªÂ ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ·fiÊ·ÛË ‰ÂÓ ÚÔηÏÂ›Ù·È ‰·¿ÓË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2012. ∏ ·ÚÔ‡Û· ·fiÊ·ÛË ¿ÚıËΠÔÌfiʈӷ. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ¡π∫√§∞√™ ∫Àƒ. ¶§øª∞ƒπΔ∏™

KH¢EIE™ ΔÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ·Ù¤Ú·, ·‰ÂÏÊfi, ·Ô‡ Î·È ı›Ô

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√ Δ™√Àª¶∂∫√ ∂ÙÒÓ 60 Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 23 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 3 Ì.Ì., ·fi ÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ªÔ‰¤ÛÙÔ˘ ª. ¶ÂÚÈ‚ÔÏ·Î›Ô˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ fiˆ˜ Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘. ª. ¶ÂÚÈ‚ÔÏ¿ÎÈ 23 ª·˝Ô˘ 2012 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∞ÛËÌԇϷ Δ· ·È‰È¿: ª·Ú›·-ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ªÔ˘ÚÏ‹˜, μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ΔÛÔ˘Ì¤ÎÔ˜ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: £ÂÔ‰ÒÚ·-∂ÊÚ·ÈÌ›· Î·È πˆ¿ÓÓ˘ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ΔÛÔ˘Ì¤ÎÔ˘, ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ΔÛÔ˘Ì¤ÎÔ˜, ªÈ¯¿Ï˘ ΔÛÔ˘Ì¤ÎÔ˜ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜

ΔÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ·Ù¤Ú·, ·‰ÂÏÊfi, ·Ô‡ Î·È ı›Ô

Ã∞ƒ∞§∞ª¶√ ¢∏ª. ¶∞Δ∞Δ√À∫√ ∂ÙÒÓ 74 Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 23 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 11 .Ì. ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙÔ •Ô˘Ú›¯ÙÈ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∫ÔÈÌ‹Ûˆ˜ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ •Ô˘ÚÈ¯Ù›Ô˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ fiˆ˜ Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘. •Ô˘Ú›¯ÙÈ 23 ª·˝Ô˘ 2012 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∂Ú·ÛÌ›· Δ· ·È‰È¿: ª·Ú›· - ªÂÏ·¯ÚÔÈÓfi˜ ª·ÛÙ¤ÏÔ˜, ¢‹ÌËÙÚ· - ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: °ÂÒÚÁÈÔ˜ - ∞ÓÙˆÓ›· ¶·Ù·ÙÔ‡ÎÔ˘, ¶fiË - ¡›ÎÔ˜ ¶·ÓÈÒÔ˘ÏÔ˜, ∂ϤÓË ¶·ÓÙ. ¶·Ù·ÙÔ‡ÎÔ˘, ¡›ÎÔ˜ - ∫·ÛÛÈ·Ó‹ ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓË, ™ˆÙ‹Ú˘ - ª·Ú›· ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓË, °È¿ÓÓ˘ - °ÂˆÚÁ›· ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓË, °ÂÒÚÁÈÔ˜ - ∂ϤÓË ∫Ô˘ÚÎÔ˘‚¤Ï· Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ∑ˆ‹, ∂Ú·ÛÌ›·, §¿˙·ÚÔ˜, ·‚¿ÙÈÛÙÔ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔÓ “∂ÚˆÙfiÎÚÈÙÔ” .


38 / °È· οı ÒÚ· T∂Δ∞ƒΔ∏ 23 ª∞´√À 2012

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 23 ª·˝Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ¢È‰¿ÁÁÂÏÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 23 (¤Ó·ÓÙÈ ∑∞ƒ∞) ÙËÏ. 24210-23325, ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ¡¤ÛÙˆÚ πˆÏÎÔ‡ 133 (ÛÙ¿ÛË ºfiÚÔ˜) ÙËÏ. 24210-71375 Î·È ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚfiÔ˘ÏÔ˘ πˆ¿ÓÓË ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 317 - ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 85 ÙËÏ. 24210-71900. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 215 - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ÙËÏ. 24210-48888. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ÷ڷϷÌ›‰Ë ªÈ¯. - ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ∞ÈηÙ. Û˘ÛÙÂÁ·Ṳ̂ӷ Ê·Ú̷Λ· ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 60 ÙËÏ. 2421060651. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434 * ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÂÍ·ÁÁÂÏı›۷ ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Ê·Ú̷ΛˆÓ.

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421090257

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 1535 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ·fi πˆÏÎÔ‡ - ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¤ˆ˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘ ·fi ∞Ú. ∑¿¯Ô˘ ¤ˆ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜. ∞‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ ·fi ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ ¤ˆ˜ ¢·‚¿ÎË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ª˘ÙÈÏ‹Ó˘, ¯ÒÚÔ˜ ¿ÚÎÈÓ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ Δ√ øƒ∞ƒπ√ Δø¡ ¶ƒ∞Δ∏ƒπø¡ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ∂π¡∞π ∂§∂À£∂ƒ√.

¢ƒ√ª√§√°π∞ «∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.» ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 10.45 ™¿‚‚·ÙÔ :ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ : ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 10.45 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7.30, 12.00, 13.55, 19.30. ™¿‚‚·ÙÔ: 7.30, 12.00.

°Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7.12, 7.35, 10.03, 12.03, 13.15, 13.45, 14.45, 16.45, 18.00, 19.35, 21.04. ™¿‚‚·ÙÔ: 7.12, 7.35, 10.00, 12.00, 13.12, 13.48, 14.48, 16.45, 18.00, 19.30. ∫˘Úȷ΋: 8.30, 12.05, 20.05. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi Δ. §Â¯ÒÓÈ·-¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 05 50, 06 30, 07 00 *20*35 55, 08 15 *35 55, 09 15 *35 55, 10 15 *35 55, 11 15 *35 55, 12 15 *35 55, 13 15 *35 55, 14 15 *35 55, 15 15 *35, 16 00 25 *50, 17 15 *35 55, 18 15 *35 55, 19 15 *35 55, 20 15 *35 55, 21 15 *35 55, 22 20 *40, 23 00 *30. ™¿‚‚·ÙÔ: 06 35, 07 *00 *30 55, 08 15 *35 55, 09 15 *35 55, 10 15 *35 55, 11 15 *35 55, 12 15 *35 55, 13 20 *45, 14 10 *35, 15 00 25 *50, 16 20 *50, 17 20 *45, 18 10 *35 55, 19 15 *35 55, 20 15 *35, 21 00 *30, 22 00 *30, 23 00 *30. ∫˘Úȷ΋: 07 00 *30, 08 10 50, 09 *30, 10 05 *35, 11 05 *35, 12 05 *35, 13 05 *35, 14 05 *35, 15 05 *35, 16 15 *55, 17 *35, 18 05 *35, 19 05 *35, 20 05 *35, 21 05 *35, 22 00 *30, 23 00 *30. ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ™Ù·ıÌfi ∫Δ∂§ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 05 20, 06 00 30 *50, 07 *05 20 40, 08 *00 20 40, 09 *00 20 40, 10 *00 20 40, 11 *00 20 40, 12 *00 20 40, 13 *00 20 40, 14 *00 20 40, 15 *00 25 50, 16 *15 40, 17 *00 20 40, 18 *00 20 40, 19 *00 20 40, 20 *00 20 40, 21 *00 20 45, 22 *10 30, 23 *00. ™¿‚‚·ÙÔ: 06 05 *30, 07 *00 20 40, 08 *00 20 40, 09 *00 20 40, 10 *00 20 40, 11 *00 20 40, 12 *00 20 45, 13 *10 35, 14 *00 25 50, 15 *15 45, 16 *15 45, 17 *10 35, 18 *00 20 40, 19 *00 20 40, 20 *00 30, 21 *00 30, 22 *00 30, 23 *00. ∫˘Úȷ΋: 06 30, 07 *00 40, 08 20, 09 *00 30, 10 *00 30, 11 *00 30, 12 *00 30, 13 *00 30, 14 *00 30, 15 *00 40, 16 *20, 17 *00 30, 18 *00 30, 19 *00 30, 20 *00 30, 21 *00 30, 22 *00 30, 23 *00. ™ËÌ›ˆÛË: Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ì (*) ÚÔ˜ ¶Ï·Ù·Ó›‰È· Î·È ·fi ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (¢Â˘Ù.-ΔÂÙ.): 6:30, *7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:30, *14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00.(ΔÚ.-¶ÂÌÙ.¶·Ú.): 6:30, *7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:30, *14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17:40, 18:20, 19:00, 19:40, 20:20, 21:00, 22:00. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, *10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, *14:20, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00. ∫˘Úȷ΋: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00, 22:00. ™ËÌ›ˆÛË: * ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7.15, 9.00, 11.30, ∞.ª. 13.45, 14.36, 16.30, 21.14. ™¿‚‚·ÙÔ: 9.00, 11.30, 14.40, 19.45. ∫˘Úȷ΋: 8.30, 12.30. (∞.ª. 13.45: ∞Ó¿‚·ÛË ·fi ∞. ªÂÚÈ¿ Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ·fi ∞ӷηÛÈ¿). °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8 ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7.05, 8.15, 10.30, 12.30, 13.55, 16.00, 17.30, 19.00, 21.15. ™¿‚‚·ÙÔ: 7.45, 10.30, 12.30, 14.00, 19.00, 21.10. ∫˘Úȷ΋: 8.30, 12.30, 18.45, 20.30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9 ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6.30, 7.15, 8.30, 12.00, 13.50, 14.40, 16.15, 18.15, 21.10. ™¿‚‚·ÙÔ: 7.15, 8.30, 11.30, 13.50, 18.00, 20.00. ∫˘Úȷ΋: 8.30, 13.15. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10 ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7.15, 9.30, 14.15. ™¿‚‚·ÙÔ: 7.15, 13.15. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): *9.30, *10.30, *11.30, **15.30, ***16.30. ™¿‚‚·ÙÔ: *9.30, *10.30, *11.30, **15.30, ***16.30. ∫˘Úȷ΋: *9.30, *10.30, *11.30, **15.30, ***16.30. * ªÂÙ¿‚·ÛË ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ - ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·. ** ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - π¿ÛÔÓÔ˜ - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ™Ù·‰›Ô˘ - £ËÛ¤ˆ˜ - ∞fiÏψÓÔ˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - ¶·Á·ÛÒÓ - 7 ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ - ∞Ó··‡Ûˆ˜ - ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ - πÎ¿ÚˆÓ - ¢ÈÛÙfiÌÔ˘ - ∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ - ∫ÔÚ‰ÂÏ›Ô˘ - ¶··Ú‹Á· - ªfiÙÛ·ÚË - §·Ú›Û˘ - ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·. *** ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ - ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ.

∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ªfiÙÛ·ÚË ¶··Ú‹Á· - ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ - ∞Ó··‡Ûˆ˜ - 7 ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ - ¶·Á·ÛÒÓ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ∞fiÏψÓÔ˜ - £ËÛ¤ˆ˜ - ™Ù·‰›Ô˘ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ §. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜-°. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 14Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÚ¤ÓˆÓ μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 5.30-7.30-10.25-12.25-15.2517.25-19.25-21.25-23.25. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 4.37-6.37-8.37-11.30-14.3016.30-18.30-20.18-22.30. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.00-7.20-8.30-9.4110.46-I.C. 11.20-11.50-12.52-I.C. 14.20-14.50-IC 16.19-16.45-17.38-I.C. 18.24-19.00-I.C. 20.0921.09-I.C. 22.19-23.34-4.18. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: I.C. 5.11-5.37-6.40-I.C. 7.04-8.00-9.20-I.C. 10.04-10.22-I.C. 12.04-12.5814.25-I.C. 15.04-15.37-16.17-17.14-I.C. 18.0418.37-20.45-21.47-23.00. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 5.20-I.C. 6.33-I.C. 8.26-I.C. 11.26I.C. 13.26-I.C. 16.26-I.C. 19.26-00.43. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: I.C. 7.18-I.C. 10.18-I.C. 12.18-I.C. 14.18-I.C. 16.15-I.C. 18.18-I.C. 19.17-23.55. §∞ƒπ™∞-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 4.24-6.50-18.01. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 8.19-20.58. §∞ƒπ™∞-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 4.18-14.50 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-§∞ƒπ™∞: 7.25-15.43 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 °Ú·ÌÌ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi μfiÏÔ: 04.45 express, 07.00, 09.00 express, 10.30, 12.00 express, 13.30, 15.00 express, 16.30, 18.00 express, 21.00. ·fi ∞ı‹Ó·: 07.00, 09.00 express, 10.30, 12.00 express, 13.30, 15.00 express, 16.30, 18.00 express, 20.00 express, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 01.30, 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. °Ú·ÌÌ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·fi μfiÏÔ: 05.45, 08.00, 10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.30 ·fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: 08.15, 11.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 23.00 ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞-

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞-ΔƒπΔ∏-Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ºÔÚÙËÁ¿: ª¤¯ÚÈ 10 Ì. & 25-26 ÙfiÓÔ˘˜. ∫ƒ∞Δ∏™∂π™: VIS TRAVEL ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 24210 31059, 31060 FAX: 2421034835 e-mail: vistravel@otenet.gr

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ - ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ ª∞°¡∏™π∞™ ∫∞𠙶√ƒ∞¢ø¡ Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ 24213 52405 °ƒ∞º∂π√ ∞¡Δπ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52712 24213 52713 °ƒ∞º∂π√ ¡√ªπ∫√À ™Àªμ√À§√À .24213 52525 °ƒ∞º∂π√ ΔÀ¶√À & ¢∏ª. ™Ã∂™∂ø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 70927 24213 52538 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 TH§EºøNIKO KENTPO . . . . . . . . . . .2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY . . . . . . . . . . .2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ . . . . . .2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY . . . . . . . . . .2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY . . . . . . . .2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY . . . . . . . .2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY . . .2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 EKAB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY . . . . . .2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜ . . . . . . .2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . .2421055555 OTE BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13888 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . .2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421028888

E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) . . . . . . . . . . . . . . . .10400 EXPRESS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1154 HELLAS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944121288 X¿ÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745813 TÛ·Áηڿ‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948475814 MËϛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY . . . . .2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ . . 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY . . . . . . . . .24213 54817 I¢IøTIKO KTEO2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ . . . . . . .2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ . . . . . . . . . . . .2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ A‰¤ÛÔÙˆÓ ZÒˆÓ N. IˆÓ›·˜ . . . . . . . . 2428073111 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073702 ºπ§√∑øI∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞:24280 99973, 6938060539 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. . . .2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). .2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ . . .8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™ . . . . . . . . . . . . . . .2410 237811 ¶I§OTO™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ . . 24210 24628 KPATIKO™ AEPO§IMENA™ NEA™ A°XIA§OY 24280 76886

TA•I PA¢IOTA•I . . . . . . . . . . . . . .24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ . . . . 24210 61000 A°PIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 92502 BE§E™TINOY . . . . . . . . . . . . . .24250 22725 ANø §EXøNIøN . . . . . . . . . . .24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 2421024070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £ˆÌ¿˜ √.∂. “∏ ∞¡∞™Δ∞™π™” , πˆÏÎÔ‡ 285, ÙËÏ. 24210 41000,ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341,¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜, ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 3, μfiÏÔ˜, ÙËÏ. 24210 51222, ÎÈÓ.: 6943617255. ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 2421034552. K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ: (AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿: ∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 2421072072. 2. ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 24210-43333. 3.μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ™ÙÈ¯Ô˘ÚÁÒ - ∞Ú¯·›· ‰ˆÚÈ΋ fiÏË Ù˘ ∫·Ú›·˜. 2. °¿ÏÏÔ˜ ÂΉfiÙ˘ Î·È ÏÂÍÈÎÔÁÚ¿ÊÔ˜ - §Â›Â˜ - ∂ÎÊÚ¿˙ÂÈ Î·È ‰ÈÛÙ·ÁÌfi. 3. ∞fi ¤Ó· ‡ıÚ·˘ÛÙÔ ˘ÏÈÎfi Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔÈ - ¶·Ú·Ï›ÁÔÈ... ¤ÌÙÔ˜. 4. ÕʈÓË... ª›Ó· - ª¤Û· ÛÙ·... ÓÒÙ· - ª·ÎÚ·›ÓÂÈ... ÙË ˙ˆ‹. 5. ™Î¤·ÛÌ·, ‚ԇψ̷ ‰Ô¯Â›Ô˘ - ¶ÚfiÛˆÔ ÏÔ‡ÛÈÔ Î·È ‰È¿ÛËÌÔ - ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ·Ú¯Èο. 6. °ÈÔ¯¿Ó˜...: °ÂÚÌ·Ófi˜ ‰ÔÌÈÓÈηÓfi˜ ÌÔÓ·¯fi˜ - ◊Ù·Ó ¯Ú‹ÛÈ̘ ÛÙ· ÙÛ·ÎÌ¿ÎÈ·. 7. ∞ÎÔÏÔ˘ı› ·˘Ùfi˜ - ∂ȉÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜. 8. ª›ÚÓ·...: ·ÏÈ¿ ∞ÌÂÚÈηӛ‰· ËıÔÔÈfi˜ - ÃÔÚÙ¿ÚÈ - ∫·ÙËÁÔÚ›· ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ (·Ú¯Èο). 9. °ÂÚÌ·Ófi˜ ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ - Δ˘¯ÂÚfi ·È¯Ó›‰È. 10. ΔÔ Î˘Ó‹ÁÈ - ¢›ÎÔ· Ì·¯·›ÚÈ· - μ·‚˘ÏÒÓÈÔ˜ ÂÚÌËÓÂ˘Ù‹˜ ÙˆÓ ÓfïÓ. 11. ...ª¿Ú‚ÈÓ: ·ÏÈfi˜ ËıÔÔÈfi˜ - ªÂÙ·ÏÏÈο Ï·Ù‡ÛÙÔÌ· ·ÂÏÏ· - ∂ÎÊÚ¿˙ÂÈ Î·È Û˘Ó·›ÓÂÛË. 12. πÙ·Ïfi˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ - ∂›‰Ô˜ Ê·ÁËÙÔ‡. 13. ŒÊ·ÁÂ... fiÔÈÔ˜ ‰ÈÒ¯ÙËΠ- ÕÓıÚˆÔ˜ Ì ηÎÔ‡ÚÁ· ¤ÓÛÙÈÎÙ· - ∞ÙÈÌÒÚËÙ· ÙË... ÛÎÔÙÒÓÔ˘Ó. ∫∞£∂Δ∞ 1. ™ÔÊ›·...: ËıÔÔÈfi˜ - ºÏ‡·ÚÔ˜. 2. ∫·Ù·Î·ı›˙ˆ - ™Â Ï·fi Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ·˘Ùfi. 3. ΔÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ °Î›ÌÛÔÓ - ∫Ù‹Ì· ÌÔÓ·ÛÙËÚÈÔ‡ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ §›Á˜ ...¢¯¤˜. 4. ¶·Ù¤Ú·˜ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ - ¶·ÏÈ¿ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓȷο ·Ú¯Èο. 5. ...™ÙÈÔ‡·ÚÙ: ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ - ª¤Û· ÛÙË... ¯·Ú¿ - ¢ÂÓ Î·›ÁÂÙ·È ·˘Ùfi. 6. Õ„ËÙÔ ‹ ¿‚Ú·ÛÙÔ - ∂ÊÈ¿ÏÙ˘. 7. ∞Ú¯·›· fiÏË Ù˘ ∞Èوϛ·˜ - ...ª¿ÚÙÔÓ: ËıÔÔÈfi˜. 8. §›ÁË... ÎÏ›ÛË - ¢‡Ô ...·fi ÂÙ¿ - ¶fiÏË Ù˘ ‚ÔÚÂÈÔÎÂÓÙÚÈ΋˜ °·ÏÏ›·˜. 9. °¿ÏÏÔ˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ Ô˘ ÂÚ‡ÓËÛ ÙÔ Ì·ÁÓËÙÈÛÌfi - ¢ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ·... ·Ú¿¯Ó˘ - ¢‡Ô ·fi ÙÔ˘˜... ÙÚÂȘ. 10. ™ÎÈ¿ - Δ· ’¯ÂÈ ÙÔ... ÔÙfi - ¶fiÏË ÙÔ˘ μÂÏÁ›Ô˘. 11. ∫Ú¿ÙÔ˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ - ...∫·‚‚·‰›·: ·Í¤¯·ÛÙË ËıÔÔÈfi˜.

Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30 ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 12.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00, (KYPIAKH): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.15, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ·: ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, ¶∂ª¶Δ∏, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: 15.00 ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, ¶∂ª¶Δ∏, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: 15.30. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ™∞μμ∞Δ√À £∞ ¶∞ƒ∞ª∂π¡∂π ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.™∞μ.): 13.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 13.45, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00.

12. ¶ÔÙ¿ÌÈ Ù˘ ∞ÈıÈÔ›·˜ - ºÏ¿‚ÈÔ˜: ƒˆÌ·›Ô˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ - §›Á·... ¤ÚÁ·. 13. ...°ÎÈÙÚ›: °¿ÏÏÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ - √·‰fi˜ ÙÔ˘ ÛȯÈÛÌÔ‡ - ∑ÒÓË ÁÈ· ÙÔ ‰¤ÛÈÌÔ ÙÔ˘ Û·Ì·ÚÈÔ‡ ÛÙÔ ˙ÒÔ (Ì›· ÁÚ·Ê‹). ∏ §À™∏ Δ√À ™Δ∞Àƒ√§∂•√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ƒπª∞ƒø - ∫¡π¢√™ 2. √∑∂ - √ª∞§∂™ - ª∞ 3. À∞§π¡√π - ∂∫Δ√™ 4. ª¡ - øΔ - °∂§π√ 5. ¶øª∞ - μπ¶ - √°∞ 6. ∂∫∞ƒΔ - π™∫∂™ 7. À™Δ∂ƒ∞π√™ - √Δπ 8. §√π - Ã√ƒΔ√ - πà 9. §∞ê∞¡ - §√ΔΔ√ 10. ∞μπ - ∫∞ª∂™ - ∞™π 11. §π - Δ∞™π∞ - ∞™ 12. √∫∂Δ√ - ™¡πΔ™∂§ 13. ™√ÀΔ - ∫∞∏™ - øƒ∞. ∫∞£∂Δ∞: 1. P√Àª¶√À - §∞§√™ 2. π∑∞¡ø - ™§∞μπ∫√ 3. ª∂§ - ª∂Δ√Ãπ - ∂À 4. πø∞∫∂πª - ΔΔΔ 5. ƒ√¡Δ - ∞ƒ - ∞∫∞√ 6. øª√ - μƒ∞á∞™ 7. ∞π°πΔπ√ - ªπ™∞ 8. ∫§ - ∂¶ - √ƒ§∂∞¡∏ 9. ¡∂∂§ - π™Δ√™ - π™ 10. π™∫π√™ - √Δ - ∞Δ 11. Δ√°∫√ - Δ∞™™ø 12. √ª√ - ∞∂Δπ√™ - ∂ƒ 13. ™∞™∞ - ™πà - π°§∞.

∫ƒπ√™ ™‹ÌÂÚ· ·Û¯ÔÏËı›Ù ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ Ì ٷ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜ Î·È Â›Û˘ ‰È¢ڇÓÂÙ ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û·˜ ·ÎÏÔ, ı· Û·˜ οÓÂÈ Ôχ ηÏfi. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-4033-45-6-22. Δ∞Àƒ√™ ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ Ì›ÓÂÙ ·ÓÂËÚ¤·ÛÙÔÈ Û‹ÌÂÚ· ·fi Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜, fi,ÙÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ¿ÚÂÙ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·Ï¿ ÌÂÏÂÙË̤Ó˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-20-19-44-3452. ¢π¢Àª√π °È· Ó· ÂÙ‡¯ÂÙ fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ÎÈÓËÙÔÔÈËı›ÙÂ, Î·È ÂȉÈο ÛÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Û·˜ ÙÔ̤·. Œ¯ÂÙ Ì›ÓÂÈ Ôχ ›Ûˆ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 9-5-433-23-45. ∫∞ƒ∫π¡√™ ∏ ¡¤· ™ÂÏ‹ÓË Û·˜ ÎÏ›ÓÂÈ Û ÛΤ„ÂȘ Î·È ·ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜, ·Ê‹ÛÙ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Î·È ÌËÓ ÙÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÙÂ Û˘Ó¯Ҙ ÁÈ·Ù› ¯·Ï¿Ù ÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 17-40-39-22-12-3. §∂ø¡ ∏ ¤ÎÏÂÈ„Ë ı· Û·˜ ÌÂÚ‰¤„ÂÈ Î·È ı· ÊÚÂÓ¿ÚÂÈ Î¿ÔȘ ·fi„ÂȘ Û·˜, ηıÒ˜ ı· ÓÈÒÛÂÙ ӷ ·ÏÏ¿˙ÂÙ ‡ÎÔÏ· ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ÚÔÛÔ¯‹ Ó· ÌËÓ ÌÂډ¢Ù›ÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 8-4-30-33-45-6. ¶∞ƒ£∂¡√™ ∏ Ù‡¯Ë fiÏË ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· Â›Ó·È Û fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÁÂÓÓËı› ÛÙȘ 18, 19/09 ‡ÓÔÈ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 8-4-3-22-34-5.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ªË ‚È·ÛÙ›Ù ӷ ‚Á¿ÏÂÙÂ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Û·˜ ‹ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ Â›Ó·È ‰›Ï· Û·˜, ı· ›ÛÙ ¿‰ÈÎÔÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 35-20-44-1234-9. ™∫√ƒ¶π√™ ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· fiˆ˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È, ÔfiÙ ÌË ‚È·ÛÙ›Ù ӷ ‚Á¿ÏÂÙÂ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·, Ú¤ÂÈ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÙ ÚÒÙ· Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Û·˜ Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ‚Á¿ÏÂÙÂ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 26-19-40-38-7-33. Δ√•√Δ∏™ ¶ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Î·È ÙÔÓ ÂÎÓ¢ÚÈÛÌfi Ô˘ ı· ¤¯ÂÙ ·fi ÙÔ Úˆ› Î·È ÂȉÈο ÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Û·˜ ÚÔ˜ ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜, ı· ›ÛÙ ¿‰ÈÎÔÈ Ì·˙› ÙÔ˘. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 4320-11-23-4-6. ∞π°√∫∂ƒø™ ΔÔ Î˘Ó‹ÁÈ Ù˘ ÂÌÂÈÚ›·˜ ÌÔÚ› Ó· Û·˜ ʤÚÂÈ Û Â·Ê‹ Ì ¿ÙÔÌ· Ô˘ Û·˜ ‚ϤÔ˘Ó Û·Ó ÂÚˆÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ, Â¿Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÂÙ ÚÔÛÔ¯‹. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 14-30-54-33-2. À¢ƒ√Ã√√™ ŒÓÙ·ÛË ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ·fi ÙÔ Úˆ› Û ÊÈÏÈΤ˜ Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ô˘ ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Ï·ÓËÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi ÙˆÓ ÂÎÏ›„ˆÓ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 42-10-33-45-6-5. πãÀ∂™ ∂¿Ó Û‹ÌÂÚ· ·ÓÔ›ÍÂÙ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Û·˜ ÛÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜ Î·È ÂΉËÏÒÛÂÙ ٷ ·ÈÛı‹Ì·Ù¿ Û·˜ Ô Û‡ÓÙÚÔÊfi˜ Û·˜ ı· Û·˜ ·ÓÙ·Ì›„ÂÈ ÏÔ˘ÛÈÔ¿ÚÔ¯·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 42-10-44-34-56-7.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

T∂Δ∞ƒΔ∏ 23 ª∞´√À 2012

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

∏ ¯·ÚÙÔÚ›¯ÙÚ· ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 20.00 21.00 22.00 24.00 01.00

Δ· ÈÙÛÈÚ›ÎÈ· ÕÚıÚÔ˘Ú √ ÌÈÎÚfi˜ ¡ÈÎfiÏ·˜ ª¿Úı·, ÙÔ ÛÎ˘Ï¿ÎÈ Ô˘ ÌÈÏ¿ ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ·ÙÚ›‰· √ Á‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Û 360’ ΔÔ ÌÈÎÚfi Û›ÙÈ ÛÙÔ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ ª·ı‹Ì·Ù·-·ı‹Ì·Ù· √‰ËÛÛfi˜, ÌÈ· ͯ·Ṳ̂ÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÙÚ›‰· √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ ™·ÌÚ›Ó·, Ë ÌÈÎÚ‹ Ì¿ÁÈÛÛ· ∞ÛÙ˘ÓfiÌÔ˜ ™·˝Ó˘ ∂›Ì·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ΔÂÏÂ˘Ù·›· ¤Î‰ÔÛË √ Ú›ÁÎÈ·˜ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∫Ôχ̂ËÛ˘-ΔÂÏÈÎÔ› (∑) ∞fi Ô‡ ÎÚ·Ù¿ Ë ÛÎÔ‡ÊÈ· Ì·˜ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ “∏ ·ÔÛÙÔÏ‹” Docville (∂) ™ËÌÂ›Ô Art (∂)

06.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 18.00 18.15 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 00.30 02.30 04.00

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ Œ¯ÂÈ ÁÔ‡ÛÙÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™ËÌÂ›Ô Art √ ‰ÚfiÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚ›· (∂) “√‰fi˜ ¢ËÌ‹ÙÚË ÃÔÚÓ” ºˆÙfiÛÊ·ÈÚ· (∂) ∏ ÂÈÛÙ‹ÌË ¿ÂÈ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ∂ȉ‹ÛÂȘ ƒÂÔÚÙ¿˙ ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÔÚ· (∂) §Ô˘fiÌÂÓÔÈ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢È·‚ÔÏÈο Ì˘·Ï¿ Œ¯ÂÈ ÁÔ‡ÛÙÔ (∂) ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· (∂)

08.00 09.50 11.30 12.30 13.00 15.30 17.15 17.50 19.45 20.00 21.00 22.00 23.45 24.45 01.45

™ÈÁ¿ ÙÔÓ ÔÏ˘¤Ï·ÈÔ ∏ Ù¿ÍË ÙÔ˘ 3000 ¶fiÎÂÌÔÓ Power rangers operation overdrive ºÒÙ˘-ª·Ú›· live (∂) ª·Ú›·, ¿ÁÁÂϤ ÌÔ˘ ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÙËÓ ¡Ù›Ó· ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂÛËÌÂÚÈ·Ó‹ ªÂϤÙË ª›Ï· ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ºÒÙ˘-ª·Ú›· live Star ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ The closer “÷̤ÓÔÈ ÛÙÔÓ ˆÎ·Ófi” ¡fiÌÔ˜ Î·È Ù¿ÍË: ∂ȉÈ΋ ÔÌ¿‰· Supernatural “√ ηÏfi˜ °ÂÚÌ·Ófi˜”

04.00 05.00

Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ¶ÚˆÈÓfi mou ∫ÏÂÌ̤ӷ fiÓÂÈÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ √È ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ ª·Ì¿ ÌËÓ ÙÚ¤¯ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™·‚‚·ÙÔÁÂÓÓË̤Ó˜ ªÔÈÚ·›Ô˜ ¤ÚˆÙ·˜ ∫ÏÂÌ̤ӷ fiÓÂÈÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ √È ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ “°Ï˘Îfi˜ ÂÈÚ·ÛÌfi˜” ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢‡Ô ̤Ú˜ ÌfiÓÔ º‡Á·Ì √ ÂÈÛΤÙ˘ Ù˘ ÔÌ›¯Ï˘ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ªÈ· ÛÙÈÁÌ‹, ‰˘Ô ˙ˆ¤˜

06.00 07.00 12.50 13.00 13.30 14.30 14.40 15.40 15.50 16.50 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.10 01.20 03.20

¶H§IO 48 UHF

07.30

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

05.45 06.45 10.00 13.00 14.00 15.00 15.50 16.50 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.10 00.15 00.30 01.30 02.45

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

04.20 04.50 05.20 ¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

06.00 06.45 07.10 07.30

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

08.30 09.30 10.00 10.30 11.00 12.30 13.00 14.00 15.00 15.30 16.00 17.00 17.25 18.45 19.30 21.15 21.45 22.00 22.55 23.00 00.30 01.30

√ Á‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ì ÙË La Boudeuse ª˘ıÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ‰ÚÒÌÂÓ· ŒÎÙË ·›ÛıËÛË ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ̤ڷ Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙË °Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÁÚÈ· ¢˘ÙÈ΋ πÓ‰›· ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ΔÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ Ù˘ °Ë˜ ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶¤ÓÙ ηÈ... √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ ÛÔÚ “∏ ¯·ÚÙÔÚ›¯ÙÚ·” ¶·ÁÎfiÛÌÈ· Ì˘ÛÙÈο Á·ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ηÙÔÁÚ·Ê›· ∞ÓȯÓ‡ÛÂȘ ™Ù· fiÚÈ· (∂) ¶¤ÓÙ ηÈ... (∂)

06.00 06.15 08.15 09.10 10.00 11.00 12.45 13.00 16.00 17.55 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.15 02.15 03.15 04.15 05.15 05.30

∂ÈÎfiÓ˜ (∂) ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ (∂) Frasier √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔ˘ ∫Ô˘›Ó˜ ƒÒÙ· ÙËÓ ·Á¿Ë (∂) ∫ÔÌ‚ÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ϤÓË ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È (∂) ™›ÙÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ (∂) ∂ÊÈ¿ÏÙ˘! ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· (∂) ¡fiÌÔ˜ Î·È Ù¿ÍË: ∂ȉÈ΋ ÔÌ¿‰· ∞˘ÙÔ„›· CSI ¡¤· ÀfiÚÎË πÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˘ ª¤Î· (∂) ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ (∂) ÕÏϷͤ ÙÔ (∂) ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∂ÈÎfiÓ˜ (∂)

111111111111111111111111111

06.00 10.00 13.00 14.00 15.00 16.50 17.00 18.00 19.00 20.30 21.00 21.45 22.00 23.00 00.15 00.30 02.30 03.30

£E™™A§IA TV

04.30

111111111111111111111111111

10.00 16.00 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 22.10 23.10 00.10

√ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Δ·Í›‰È· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ °ÚËÁfiÚ˘ §·ÌÚ¿Î˘, ÂÈÚËÓÔ‰ÚfiÌÔ˜ √È ÏËÁ¤˜ ÙÔ˘ º·Ú·Ò ∏̤ڷ Ã: √È ΔÔ‡ÚÎÔÈ ÛÙË μȤÓË-12 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1683 ∏ ∂˘ÚÒË ÙÔ ªÂÛ·›ˆÓ·: πfiÙ˜ Δ·Í›‰È ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙˆÓ fiψÓ: ™ÈοÁÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ºÚfiÈÓÙ Δ· ∂˜-∂˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ

08.00 09.40 11.00 12.00 13.00 14.00 14.25 14.30 16.05 16.10 17.10 17.15 18.00 19.05 20.00 21.00 21.30 23.00 23.50 01.25

∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ∂Ó ÙÔ‡Ùˆ Á¤Ï· ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· £ÂÛÛ·ÏÒÓ ÁË (∂) ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ “∂Ó Ï¢ÎÒ” ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛˆÓ

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

06.00 07.45 09.45 10.00 11.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 00.15 02.30

Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ÃÚÒÌ·Ù· ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ £‡ÌÈÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Astitvia £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞fi„ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Calla4Cash ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

ÕÁÁÈÁÌ· „˘¯‹˜ ¶ÚˆÈÓfi ∞¡Δ1 ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ Play and win ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ Play and win ΔÔ ∫·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Wipe out ¶Ï¿Î· οÓÂȘ (∂) ∂›Ó·È ÛÙÈÁ̤˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Galileo ΔÔ ·Ì¿ÚÙËÌ· Ù˘ ÌËÙÚfi˜ ÌÔ˘ ƒ¿‰ÈÔ ·Ú‚‡Ï· Lost ∂ȉ‹ÛÂȘ Raising the bar ΔÔ ∫·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun Cheek to cheek

¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ ™∫∞´ ÙÒÚ· °È· ÌÈ· ηχÙÂÚË ˙ˆ‹ America’s next top model ™∫∞´ life ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· Top chef ™∫∞´ Ì ÙÔ ¡›ÎÔ ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ ™˘ÓÙ¤ÏÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ECO News Blue bloods CSI ¡¤· ÀfiÚÎË ∂ȉ‹ÛÂȘ √ fiÏÂÌÔ˜ ÙÈÁ̤˜ º˘Ï¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ How to look good naked •ÂÓ¿ÁËÛË ÛÙÔ ˙ˆÈÎfi ‚·Û›ÏÂÈÔ

111111111111111111111111111

07.00 08.00 10.00 11.30 15.00 17.00 18.00 19.15 20.00 20.55 22.30 23.05

ŒÍ˘Ó˜ ·ÁÔÚ¤˜ ¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ŒÍ˘Ó˜ ·ÁÔÚ¤˜ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Haakers ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÏÏËÓÈÛÙ› ™˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›·

Su - Doku ™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„ÈÓ Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË.

¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ë ÊÙÒ¯ÂÈ· ·ÏÏ¿ Î·È Ô ¤ÚˆÙ·˜, Ô˘ ˆı› ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ Ó· ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘. √ ™Ù·‡ÚÔ˜, ÌfiÏȘ ·ÔχÂÙ·È ·fi ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ªËÓ ÌÔÚÒÓÙ·˜ Ó· ‚ÚÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Ó· ÌÂÙ·ÌÊÈÂÛÙ› Û Á˘Ó·›Î· Î·È Ó· ·Ú·ÛÙ‹ÛÂÈ ÙË ¯·ÚÙÔÚ›¯ÙÚ·! ∞ÊÔ‡ ÚÒÙ· ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÔÏϤ˜ ‰‡ÛÎÔϘ Î·È Û·ÚÙ·ÚÈÛÙ¤˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ, ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÂÏÈο ÙÔÓ ÛÎÔfi ÙÔ˘ Î·È Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÎÏÂÎÙ‹ Ù˘ ηډȿ˜ ÙÔ˘, ƒ›Ù·. ∂Δ3 19.30

∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ¶ÔÏÂÌÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2008, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∑·Ó ¶ÔÏ ™·ÏfiÌ. ¶·›˙Ô˘Ó: ™ÔÊ› ª·ÚÛfi, ∑ÈÏ› ¡ÙÂ·ÚÓÙȤ, ª·Ú› °ÎÈÏ¿Ó.

1944, μ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ¶fiÏÂÌÔ˜: ªÈ· ÔÌ¿‰· ÎÔÌ¿ÓÙÔ, Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤ÓÙ Á˘Ó·›Î˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÛÂÈ ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi ÙˆÓ Ì˘ÛÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. ΔÔ ‰È·Î‡‚Â˘Ì· Â›Ó·È Ù· ‰¿ÊË Ù˘ ¡ÔÚÌ·Ó‰›·˜. H §Ô˘›˙ ¤¯ÂÈ ÂÎ·È‰Â˘Ù› ˆ˜ ÂχıÂÚÔ˜ ÛÎÔÂ˘Ù‹˜ Î·È Â›Ó·È Ë ¯‹Ú· ÙÔ˘ ∞Ú¯ËÁÔ‡ Ù˘ ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘. ∏ Δ˙¤ÈÓ Â›Ó·È ÌÈ· Á˘Ó·›Î· ÂÏ¢ı¤ÚˆÓ ËıÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ‰›ÛÙ·˙ ӷ ÛÎÔÙÒÛÂÈ. H °Î¤ÈÏ Â›Ó·È ÌÈ· ˘ÚÔÙ¯ÓÔ˘ÚÁfi˜. ∂Δ1 22.00

÷̤ÓÔÈ ÛÙÔÓ ˆÎ·Ófi

£Ú›ÏÂÚ, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2006, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÷Ә ÃÔÚÓ. ¶·›˙Ô˘Ó: ™Ô‡˙·Ó ª¤È ¶Ú·Ù, ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ ™Ú¿ÈÙ Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ, ÕÏÈ Ã›ÏȘ.

ŒÓ· ·Ó¤ÌÂÏÔ Û·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ì ÙÔ ÁÈÔ٠ηٷϋÁÂÈ Û ·ÏËıÈÓfi ÂÊÈ¿ÏÙË ÁÈ· ÌÈ· ·Ú¤· ·ÏÈÒÓ Û˘ÌÌ·ıËÙÒÓ. ŸÏ· ·Ú¯›˙Ô˘Ó ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ͯÓÔ‡Ó Ó· ÂÙ¿ÍÔ˘Ó ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÙË ÛοϷ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ Â¤ÙÚÂ ӷ ·ÓÂ‚Ô‡Ó Í·Ó¿ ÛÙÔ ÏÔ›Ô ÌÂÙ¿ ÙÔ ÎÔχÌÈ. ∞Ó‹ÌÔÚÔÈ Ó· ÛηÚÊ·ÏÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÛοÊÔ˜, ÂÈÏ¤Ô˘Ó Ì ÙȘ ÒÚ˜ ÛÙ· ‚·ıÈ¿ ÓÂÚ¿ ÂÓÒ Ë ŒÈÌÈ, ÌÈ· ·fi ÙȘ ÎÔ¤Ï˜ Ù˘ ·Ú¤·˜, ¿Û¯ÂÈ ·fi ˘‰ÚÔÊÔ‚›·... STAR 22.00

£Â¿Ì·Ù·

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 17-23/5/2012

∞I£√À™∞ 1 DARK SHADOWS : ¶¤ÌÙË - ΔÚ›ÙË: 20:30-23:30. √π ∂∫¢π∫∏Δ∂™ : ΔÂÙ¿ÚÙË: 20:00-22:45. LORAX (ÌÂÙ/Ó· ÎÈÓ/Ó· Û¯¤‰È·): ™¿‚‚·ÙÔ: 17:45, ∫˘Úȷ΋: 15:00-17:45.

¢Y™KO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘

EYKO§O

EYKO§O

∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1967, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË. ¶·›˙Ô˘Ó: ™Ù·‡ÚÔ˜ ¶·Ú¿‚·˜, ¢¤ÛÔÈÓ· ™Ù˘ÏÈ·ÓÔÔ‡ÏÔ˘, £‡ÌÈÔ˜ ∫·Ú·Î·ÙÛ¿Ó˘.

∞π£√À™∞ 2 DARK SHADOWS : ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:00-22:00. ∞π£√À™∞ 3 GHOST RIDER : ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18:45-21:00-23:15. ∞π£√À™∞ 4 √π ¶∂πƒ∞Δ∂™ (ÌÂÙ/Ó· ÎÈÓ/Ó· Û¯¤‰È·): ™¿‚‚·ÙÔ: 17:45. DARK SHADOWS : ΔÂÙ¿ÚÙË: 20:30-23:30. √π ∂∫¢π∫∏Δ∂™ 3D : ¶¤ÌÙË-ΔÚ›ÙË: 22:15, ∫˘Úȷ΋: 17:30-23:00. √π ∂∫¢π∫∏Δ∂™ : ¶¤ÌÙË-ΔÚ›ÙË: 19:30, ∫˘Úȷ΋: 20:15.


40

¢Â›ÁÌ·Ù·ÁÚ·Ê‹˜

TÂÙ¿ÚÙË 23 M·˝Ô˘ 2012

TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË P¿ÏÏË, rallis@e-thessalia.gr

Δ¤Ú·˜ TÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ §·ÎfiÔ˘ÏÔ˘

√ √Ì¿Ì·, Ô √Ï¿ÓÙ, Ë ª¤ÚÎÂÏ, Ô ªfiÓÙÈ, Ô ª·Úfi˙Ô, Ô °ÈÔ‡ÓÎÂÚ, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ∫¿ÌÂÚÔÓ Î·È Ô ªÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ ϤÔÓ, fiÏÔÈ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹: Ó· Ì›ÓÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË. ™ÙÔÓ ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ›‰È· ÚÔÙÚÔ‹: “∞ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ı¤ÏÂÈ” . ∞˘Ùfi ÙÔ “Ó· ı¤ÏÂÈ” ÛËÌ·›ÓÂÈ “Ó· ÌÔÚ›” . ∫·È ÁÈ· Ó· ÌÔÚ› ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÚÔ¸fiıÂÛË: ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ Û˘ÌʈӋıËΠ̠ÙËÓ ÙÚfiÈη. À¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ó· Á›ÓÂÈ ÈÔ ‹ÈÔ ·˘Ùfi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Ù· ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Ó· Á›ÓÂÈ ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi. ∞ÏÏ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛ‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÙË Û˘˙ËÙ¿ÂÈ Î·Ó›˜. ¶fiÛˆ Ì¿ÏÏÔÓ ÙË ÌÔÓÔÌÂÚ‹ ηٷÁÁÂÏ›· ÙÔ˘. ™Â ·˘Ùfi ˙‹ÙËÌ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ıˆڛ˜. ∏ Ì›· Â›Ó·È ·ÌÈÁÒ˜ ÂÏÏËÓÈ΋. ΔËÓ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ Ô ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜. ∫·È Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ϤÂÈ ˆ˜ fi,ÙÈ Î·È Ó· οÓÔ˘Ó ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· ˘Ô¯ÚˆıÔ‡Ó Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Î·È ¿ÏϘ ‰È¢ÎÔχÓÛÂȘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∞Ú· ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ Î·È Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÏËÊı› ηْ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹Ó ÙÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Î˘ÚˆıÔ‡Ó, ·ÎfiÌË Î·È ÌÔÓÔÌÂÚÒ˜. ∞ÚΛ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÛÙ· ÎfiÌÌ·Ù· Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ıˆڛ· ÂÎÊÚ¿ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ ÁÂÚÌ·Ófi ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ™fiÈÌÏÂ. √ ÔÔ›Ô˜ › Ôχ ηı·Ú¿ ˆ˜ fiÔÈÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ϤÂÈ ÛÙÔ˘˜ ∂ÏÏËÓ˜ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ηٷÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ - Î·È ¿ÓÙˆ˜ Ó· ÌËÓ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ Û˘ÌʈӋıËÎ·Ó - Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔ Â˘ÚÒ, ·ÏÒ˜ ÎÔÚÔ˚‰Â‡ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∫·È ˆ˜ Â›Ó·È Êԇ̷ڷ fiÙÈ ÔÈ μڢͤÏϘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹. ΔÛ›Ú·˜ ‹ ™fiÈÌÏ ÏÔÈfiÓ; ∏ ÚÒÙË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Â›Ó·È: ÁÈ·Ù› Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ì ÙÔÓ °ÂÚÌ·Ófi; ¢ÂÓ ‚ÔχÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· Ó· ÈÛÙ¤„Ô˘Ì ÙÔÓ ΔÛ›Ú·; ∂Í·ÚٿٷÈ. ∞Ó ‚ϤÔ˘Ì ÌfiÓÔ ÙÔ ÂÁ¯ÒÚÈÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÓÙ·‚·ÓÙÔ‡ÚÈ, ΔÛ›Ú·˜ Ì ¯›ÏÈ·. ∞ÏÏ¿ ·Ó ÌÈÏ¿Ì Ì ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, Ì¿ÏÏÔÓ Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ ͤÚÂÈ Ô ™fiÈÌÏÂ. ™ÙËÓ ∂˘ÚÒË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ · Ï· ηÚÙ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹. ¢ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÎÚ·Ù¿˜ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È Ó· ÂÙ¿˜ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. ¶ÚˆÙ›ÛÙˆ˜, ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ·ÂÈÏ›˜ ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ Ì ÙÔ Û‡Ó‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ ™·Ì„ÒÓ. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ÂÈ̤ÓÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË ·ÁÓÔÒÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË, Â›Ó·È ÙÂÚ·Ù҉˘. ªÂ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ô˘ Ô °Ô‡ÓÙÈ ∞ÏÂÓ ÂÚȤÁÚ·Ê οÔÈÔ Ì˘ıÔÏÔÁÈÎfi Ù¤Ú·˜: “∂›¯Â ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÏÈÔÓÙ·ÚÈÔ‡ Î·È ÙÔ ÛÒÌ· ÏÈÔÓÙ·ÚÈÔ‡, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ” .

∏ ÚËÙÔÚÈ΋ ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’80 ·Ú·ÏÏËÏ›˙ÂÙ·È ·fi ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ì ·˘Ù‹Ó ÙÔ˘ ∞Ï. ΔÛ›Ú·. ø˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÂÓfi˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ›¯Â ȉڇÛÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È ÙÔ ‹ÏÂÁ¯Â ¯ˆÚ›˜ ·Ú·ÊˆÓ›Â˜ Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ ·ÓÙȉ˘ÙÈο ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈο ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ. ªÂ Û˘Óı‹Ì·Ù· ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ∂√∫, ÛÙȘ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ ‚¿ÛÂȘ, ÛÙÔ ¡∞Δ√, ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ÌÂٷΛÓËÛË ·fi ÙÔÓ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÙfiÙ ·fi ÌÈ· Ó¤· ÁÂÓÈ¿ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ì ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, Ì ÛÔ˘‰¤˜ Û ‰˘ÙÈο ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, Ô˘ Â¤ÙÚÂ·Ó ۷ʤÛÙÂÚË ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏËÙÒÓ ÙÔ˘˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÚÔÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÛÙÂÚÂÔÙ‡ˆÓ. ∏ ·Û˘ÌÌÂÙÚ›·, Ì ÙȘ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ÔÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È fiÚˆÓ ‹Ù·Ó Ù·ÎÙÈ΋ Ô˘ Ì ٷ ¯ÚfiÓÈ· ·¤‰ˆÛÂ: ∞fi ÙË ÚÔ‹ ÙˆÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ¤ˆ˜ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÂϤÁ¯ˆÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙËÓ Ù¯ÓËÙ‹ ¢ÊÔÚ›· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ. ™ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi Û˘ÛÛˆÚ‡ÙËΠ¯Ú¤Ô˜. √È ∂˘Úˆ·›ÔÈ ·ÁÓfiËÛ·Ó, ÂÎÔ‡ÛÈ· ‹ ·ÎÔ‡ÛÈ·, Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÂÓÒ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÂÓÈÛ¯‡ıËÎÂ Ë ›ÛÙË Û ¤Ó· “ÎÂÎÙË̤ÓÔ” ηٷӷψÙÈÛÌÔ‡ Î·È ‹ÛÛÔÓÔ˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜. ∞Ó¿ÏÔÁË Ù·ÎÙÈ΋ Â›Ó·È ·ÌÊ›‚ÔÏÔ ·Ó ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ È·. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÙÂÈ „¢‰·ÈÛı‹ÛÂȘ Ì Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ˜. ¶Ôχ˜ ÏfiÁÔ˜ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ·Ô‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ¤¯ÂÈ ÚÔ¤ÏıÂÈ ·fi ÙË Û˘ÛÛÒÚ¢ÛË ı˘ÌÔ‡. ŸÌˆ˜ ̤۷ Û ¤Ó· Ú¢ÛÙfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÂÓÙ¿ÛÂȘ, Ë ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ·fi ÙÔ ˙ˆÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÛıÔ‰ÚfiÌËÛË. ¶ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ Ù˘ Â›Ó·È Ó· ÌËÓ ·ÁÈ‰Â˘Ù› Ë ¯ÒÚ· Û ·ÙÚ·Ô‡˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó Â˘Î·ÈÚȷΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜.

™ÙÔ ¤Ú·ÛÌ¿ ÙÔ˘ ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›· Ô ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ πÂÚÒÓ˘ÌÔ˜ ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· Ó¤· ÚfiÙ˘·. ™Â ·ÓÙ›ÍÔ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜, Û ‰‡ÛÎÔϘ ÂÔ¯¤˜ Ë πÛÙÔÚ›· ¤¯ÂÈ ·ԉ›ÍÂÈ ˆ˜ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È Âͤ¯Ô˘Û˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ. ∞ÎfiÌË ÎÈ ·Ó Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·fi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜, ‰ÂÓ Ï›Ô˘Ó Ù· ˙ˆÓÙ·Ó¿ ·ÙÙ·Ú·, Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘˜. ÕÓıÚˆÔÈ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘, Ù˘ Ù¤¯Ó˘, Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ô˘ ÌÔ¯ıÔ‡Ó. ¡¤Â˜ ÁÂÓȤ˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, Ì ȉ¤Â˜ Î·È ·fi„ÂȘ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›‰Ô. ªÔÚʈ̤ÓÔÈ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ¢·ÈÛıËÙÔÔÈË̤ÓÔÈ, Ô˘ ÛÙ‹ÓÔ˘Ó ÎÔÈÓˆÓÈο ‰›ÎÙ˘· Î·È ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÎÔÈÓÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜. ∫ÔÛÌÔÔϛ٘ Î·È ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔÈ, Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ·. ∂ÓÂÚÁÔ› Î·È ÛÎÂÙfiÌÂÓÔÈ Ôϛ٘, Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: ∫fiÓÙÚ· ÛÙËÓ ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜ ÚÔ‚¿ÏÔ˘Ó ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Ù˘ ı¤ÏËÛ˘. À¿Ú¯ÂÈ ¿ÓÙ· ¤Ó· ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi, Ô˘ ·Ó Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, Ï›ÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ ·fi ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜.

T‡Ô˜

∏ ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¢›·˘ÏÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔÓ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ·ÛÚfiÌ·˘Ú˜ Î·È ¤Á¯ÚˆÌ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘, Ì ÙËÓ ›ÛÙË fiÙÈ “Ë ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÌÔÚ› Ó· Ì·˜ ·ÓÔ›ÍÂÈ Ó¤· ·Ú¿ı˘Ú· ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Á‡Úˆ Ì·˜”.

(Afi “Δ∞ ¡∂∞”)

ΔÔ ‰È·Î‡‚Â˘Ì· Ù˘ ÌÏfiÊ·˜ ΔÔ˘ ∂ƒƒπ∫√À ª¶∞ƒΔ∑π¡√¶√À§√À

™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜, Î·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ì ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ¿ Ì·˜, Ô ∫·Î·Ô˘Ó¿Î˘ ÎÈ ÂÁÒ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó ÛÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ “ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ” ÁÈ· ÙÔÓ “Δ·¯˘‰ÚfiÌÔ” ∂ΛÓÔ˜ Ì¿˙Â˘Â Ù· ÛÙÔȯ›·, ÂÁÒ Â›¯· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ÁÚ¿„ÈÌÔ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· ÌÔÈÚ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·. ªÔÓ·‰È΋ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ¤Î·Ó· Î·È Ù· ‰‡Ô ‹Ù·Ó ÁÈ· ¤Ó· ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎÔ ÚÂÔÚÙ¿˙ ÁÈ· ÙË ¯·ÚÙÔ·ÈÍ›·. ª¤Ûˆ ÂÓfi˜ Ê›ÏÔ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ· Ì’ ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ¯·ÚÙÔ·ÈÎÙÈÎÒÓ ÏÂÛ¯ÒÓ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÎÈ ·ÊÔ‡ ›·Ì fiÛ· ›¯·Ì ӷ ԇ̠ÁÈ· ÙȘ

·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÚÂÔÚÙ¿˙, Ì ÚÒÙËÛ ·Ó ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Ù· ¯·ÚÙÈ¿, ÙÔ˘ ·¿ÓÙËÛ· ˆ˜ Ó·È, Î·È ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ ÌÂÚÈΤ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÙÈ Ó· ÚÔÛ¤¯ˆ. ΔȘ ‰‡Ô ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ù‹ÚËÛ· ··Ú¤ÁÎÏÈÙ·. ªÔ˘ ›¯Â ˘ԉ›ÍÂÈ Ó· ÌËÓ ·›˙ˆ ÔÙ¤ Ì ·ÁÓÒÛÙÔ˘˜, Ô‡Ù Ì ¿ÙÔÌ· Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙË ‰È΋ ÌÔ˘. £˘Ì¿Ì·È Î·È Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘: “™ÙËÓ fiη ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ˜. ªÔÚ› Ó· ÌÏÔÊ¿ÚÂÈ Ì ٷ Ú¤ÛÙ· ÙÔ˘ fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ı¤ÏÂÈ Î·È Ó· Í·Ó·Ì·›ÓÂÈ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È. ªÈ· ‰È΋ ÛÔ˘ ÌÏfiÊ· Ó· Û¿ÛÂÈ, Û ÙÂÏ›ˆÛ” √ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ı˘Ì‹ıËη fiÏ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi fiÎÂÚ Ô˘ ·›˙ÂÙ·È Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ÛÙȘ Ï¿Ù˜ Ì·˜ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô Ì¤Ú· Ì ÙË Ì¤Ú· “¯ÔÓÙÚ·›ÓÂÈ” √ ΔÛ›Ú·˜ Î·È Ô ™Àƒπ∑∞ ‰È·Ù›ÓÔÓÙ·È fiÙÈ Ù· ÂÚ› ÂÍfi‰Ô˘ Ì·˜ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ, ·Ó ‰ÂÓ ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ì·˜, Â›Ó·È ÌÏfiÊ·. ª¤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ÂΛÓÔÈ Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ¿Ô„Ë, ÌÏÔÊ¿ÚÈ˙·Ó ‹Ù·Ó Ë ª¤ÚÎÂÏ, Ô ™·ÚÎÔ˙› Î·È Î¿ÔÈÔÈ ıÂÛÌÈÎÔ› ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ.

✒∞¢∂™ª∂ÀΔ√™ ΔÀ¶√™: “¶·ÙÚȈÙÈÎfi ̤وÔ ™·Ì·Ú¿ ¡ÙfiÚ·˜” . ✒∞Àƒπ∞¡∏: “™ÎÏËÚ‹ Â›ıÂÛË ÛÙËÓ ª¤ÚÎÂÏ ·fi ÙÔÓ ∞ϤÍË ΔÛ›Ú·” . ✒∂£¡√™: “™ÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÛÙÔÓ... √Ï¿ÓÙ” . ✒∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: “ª¤ÙˆÔ Â˘ı‡Ó˘ ÂÏ›‰· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” . ✒E™TIA:“™Ô‚·Úfi Ï‹ÁÌ· ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi” . ✒∏ ∞À°∏: “∫·ı·Ú‹ Ó›ÎË ÁÈ· ∂ÏÏ¿‰· Î·È ∂˘ÚÒË” . ✒∏ μƒ∞¢À¡∏: “∂Í··ÙÔ‡Ó ˘ÂÚ¯Úˆ̤ÓÔ˘˜ Ôϛ٘ Ì ‰‹ıÂÓ Â͈‰ÈηÛÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË” . ✒∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: “™˘ÛÙÚ·Ù‡ÂÙ·È Ë ∫ÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿. ✒ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™: “¢ÂÓ ‰ÂÛÌ¢fiÌ·ÛÙ ·fi ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ì ÙËÓ ∂∂” .

∞fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ. ΔÒÚ· ÛÙÔ “̤وÔ Ù˘ ÌÏfiÊ·˜” ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÔÈ ¿ÓÙ˜. ∞fi ÙÔÓ √Ì¿Ì· ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ªÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ, ·fi ÙÔÓ √Ï¿Ó٠̤¯ÚÈ ÙÔÓ ∫¿ÌÂÚÔÓ, ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ G8 ̤¯ÚÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ıÂÛÌÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘. √ÏÔÈ ·˘ÙÔ› ‰È·‚‚·ÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Ì·˜ ı¤ÏÔ˘Ó ÛÙÔ Â˘ÚÒ, ı· οÓÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ·Ì‚Ï˘ÓıÔ‡Ó ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ‡ÊÂÛ˘, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ı· ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙË ‰·ÓÂȷ΋ ۇ̂·ÛË. ªÏÔÊ¿ÚÔ˘Ó fiÏÔÈ ·˘ÙÔ›; £· ÌÔÚÔ‡Û ·Ó Ë ÌÏfiÊ· ÙÔ˘˜ ÚÈÛοÚÈ˙ ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÌfiÓÔ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, fï˜, ÚÈÛοÚÔ˘Ó Î¿ÙÈ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ: ÚÈÛοÚÔ˘Ó ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÙÔ˘˜. ∫È ·˜ ÌË ÁÂÏÈfiÌ·ÛÙÂ. √È “ÌÂÁ¿ÏÔÈ” ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· οÓÔ˘Ó Â›Ó·È Ó· ÁÂÏÔÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÚÔ˜ ¯¿ÚË ÙÔ˘ ΔÛ›Ú· ‹ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞. ◊ Î·È Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. (Afi ÙÔ “∂£¡√™”)

23-05-12  

23-05-2012

23-05-12  

23-05-2012

Advertisement