Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË

www.e-thessalia.gr ™‹ÌÂÚ· Ì·˙› ÌÂ ÙË «£»

∂Δ√™ 113√¡ ª. ™∞μμ∞Δ√-∫Àƒπ∞∫∏ ÙÔ˘ ¶∞™Ã∞ 23-24 ∞¶ƒπ§π√À 2011

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.401 Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú A¡. ∏§. 06.40 - ¢. 20.08 ™∂§∏¡∏ 20 ∏ª∂ƒø¡ † ª¤Á· ™¿‚‚·ÙÔ, ∏ ÂȘ Õ‰Ô˘ οıÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ 56 ™∂§π¢∂™

800-11-35000

™ÙÔȯ›· Î·È ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ¤ÓÙÔÓ·

∂ÚÁ·Ûȷο: ∞ÏÏ¿˙ÂÈ ¿Ú‰ËÓ ÙÔ ÙÔ›Ô Î·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ∞ÓÂÚÁ›·, Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÚÔÛÏ‹„ˆÓ, ‰ÈfiÁΈÛË ÙˆÓ «ÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ» ÌÔÚÊÒÓ ··Û¯fiÏËÛ˘

∫·Ïfi ¶¿Û¯· √ °È·ÙÚfi˜ - ÕÓıÚˆÔ˜ °È¿ÓÓ˘ μ·Ú‰Ô‡Ï˘ ¤Ú·Û ·fi ¯ı˜ ÛÙËÓ ·ÈˆÓÈfiÙËÙ·...

·ÚˆÙÈΤ˜ Â›Ó·È ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Â¤Ú¯ÔÓÙ·È ‹‰Ë ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ‰›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· Ë Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ Î·È Ë ‰ÈfiÁΈÛË ÙˆÓ “ÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ” ÌÔÚÊÒÓ ··Û¯fiÏËÛ˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ô˘Ú·Áfi˜ Û Ӥ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Û Â›Â‰Ô £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ì ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì¿ÏÈÛÙ· ˘ÛÙ¤ÚËÛË ·fi ÙÔÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÓÔÌfi, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ô ¡ÔÌfi˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ‰›ÌËÓÔ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ (™∂¶∂). ■ ÛÂÏ. 17

∂ÓÒ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ÙË Û˘˙ËÙ¿ ÁÈ· Ó· Â›Ó·È «ÊÈÏÈ΋ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿»

¶˘ÎÓÒÓÔ˘Ó Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ™ÙË °ÂÚÌ·Ó›· Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ϤÔÓ ÙÔ ·Ó ı· Á›ÓÂÈ, ·ÏÏ¿ ÙÔ Ò˜ ■ ÛÂÏ. 8, 9

™Ù‹ÚÈÍË Û 250 ¿ÙÔÌ· ·fi ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘

ΔÔ ¶¿Û¯· ÙˆÓ ÓÂfiÙˆ¯ˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ ™Δ∏¡ ·ÈˆÓÈfiÙËÙ· ¤Ú·Û Ô

°È·ÙÚfi˜ - ÕÓıÚˆÔ˜ °È¿ÓÓ˘ μ·Ú‰Ô‡Ï˘, Ô˘ ¿ÊËÛ ¯ı˜ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÓÔ‹ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô. ■ ÛÂÏ. 10

ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·ÚÁÈÒÓ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ‰ÂÓ ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ·‡ÚÈÔ Î·È ÙËÓ ΔÚ›ÙË. £· Â›Ó·È ¿ÏÈ Ì·˙› Û·˜ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË. ∂›Û˘, ‰ÂÓ ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÌÂı·‡ÚÈÔ Ë “£Ù¢”.

√π ÓÂfiÙˆ¯ÔÈ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Ú·Á‰·›· ÛÙÔ μfiÏÔ, fiÔ˘ ÙȘ ̤Ú˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ı· ‰Ôı› ÛÙ‹ÚÈÍË Û 250 ÂÚ›Ô˘ ¿ÙÔÌ·. ŒÓ· ·fi Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙ‹ÚÈ͢ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Û›ÙÈÛ˘, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ù· ∫∞¶∏ μfiÏÔ˘ Î·È ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ªÂ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·˘Ùfi ÛÈÙ›˙ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ μfiÏÔ 150 ¿ÙÔÌ·. ΔȘ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ı· ÚÔÛÊÂÚı› ÂȉÈÎfi ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi Á‡̷. °È· ÙÔ˘˜ ·Ó‹ÌÔÚÔ˘˜ Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó, Á›ÓÂÙ·È Î·È ‰È·ÓÔÌ‹ ηْ Ô›ÎÔÓ. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ô ¢‹ÌÔ˜ ÚÔÌËı‡ÙËΠ¤Ú˘ÛÈ ÂȉÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û›ÙÈÛ˘ ÙˆÓ ∫∞¶∏ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÙË ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. ™Ù· ™›ÙÈ· °·Ï‹Ó˘ ÙˆÓ Ó·ÒÓ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜ Î·È ∞Á›·˜ μ·Ú‚¿Ú·˜ ÛÈÙ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÂıÂÏfiÓÙÚȘ 52 ¿ÙÔÌ·. ΔË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÁÂ˘Ì¿ÙˆÓ Û ·Ó‹ÌÔÚÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ‰ÔÌ‹ “μÔ‹ıÂÈ· ÛÙÔ ™›ÙÈ” ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, Ô ¢√∫¶À ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ ∫∞¶∏ ¡. πˆÓ›·˜, Ì ÂȉÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ■ ÛÂÏ. 19

TÔ M.™¿‚‚·ÙÔ Ì ̷ÁÂÈÚ›ÙÛ· & ¶·Û¯·ÏÈÓ¿ ‰¤ÛÌ·Ù·

∞˘Í‹ıËÎÂ Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ■ ÛÂÏ. 13 ∏ Ï·˙ ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘ ÛÙ·ıÂÚfi˜ fiÏÔ˜ ¤Ï͢ ■ ÛÂÏ. 12 ∞ÏÌ˘Úfi˜ ∫ÔÈÓ‹ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ∫Ô˘Ú› ■ ÛÂÏ. 20

∞˘ı·›ÚÂÙ· ∞Ó ÙÔ ÏËÚÒÛÂȘ, ÌÔÚ›˜ Ó· ÙÔ ÛÒÛÂȘ... ■ ÛÂÏ. 25 Δ·Ú·¯¤˜ ÛÙË ™˘Ú›·, ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÂÏ¢ıÂÚ›·

■ ÛÂÏ. 26


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

ΔÔ˘ μ∞°°∂§∏ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏

karamanis@e-thessalia.gr

M. ™ABBATO-KYPIAKH ÙÔ˘ ¶A™XA 23-24 A¶PI§I√À 2011

A¶√æ∂π™

∫ÒÛÙ·˜ ∞ÎÚ›‚Ô˜, Û˘ÁÁڷʤ·˜

«∏ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ· Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ¶·Û¯·ÏÈ¿˜»

£Ôψ̤ӷ Ì˘·Ï¿ ΔÔ˘ ™øΔ∏ƒ∏ ª∞¡π∞Δ∏ ΔÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ 18 Ì‹Ó˜ ˙ԇ̠̤۷ Û ¤Ó·Ó ΢ÎÂÒÓ· ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, ÊËÌÒÓ Î·È Âȉ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ Û˘ÓfiÚˆÓ. ∫·È Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈÔ˜ Ô Ú˘ıÌfi˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË ‰ÈÔ¯¤ÙÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜, Ô˘ Û˘¯Ó¿ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÌÂÚ›‰· ÔÏÈÙÒÓ ·‰˘Ó·Ù› Ó· ͯˆÚ›ÛÂÈ ÙȘ ÌÈÛ¤˜ ·Ï‹ıÂȘ Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÌÂÙ·‰›‰ÔÓÙ·È. °È·Ù› Ù· „¤Ì·Ù·, ÂÎÙfi˜ ·fi ÎÔÓÙ¿ Ô‰¿ÚÈ·, ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È Î·È Û¯ÂÙÈο ‡ÎÔÏ·, ÔfiÙ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ·. √ ÊÔÓÈÎfi˜ ÛÂÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ π·ˆÓ›·, Ë ˘ÚËÓÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÛÙË ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì·, Ë Â¤Ì‚·ÛË ÛÙË §È‚‡Ë, ÔÈ ÂÍÂÁ¤ÚÛÂȘ Û ÛÂÈÚ¿ ·Ú·‚ÈÎÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ, ÔÈ ·ÈÌ·ÙÔ¯˘Û›Â˜ ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ηٷӿψÛ˘ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË, Ù· Ó¤· ̤ÙÚ·, ÙË ÊËÌÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓË ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ¯Ú¤Ô˘˜, ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· Èı·Ófi ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ‹ ·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· ÂÎÏÔÁ¤˜. ∞ÏÏ¿ Î·È Ì ÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÙÔ ÂÓÈ·›Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È ÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, ÙË Ì›ˆÛË ÌÈÛıÒÓ, ÙȘ ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ȤÛÂȘ ÁÈ· ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·... ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ù· ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ¯Ú¤Ô˘˜, ‰·Ó›ˆÓ, ÎfiÛÙÔ˘˜ “ÎÔ˘Ú¤Ì·ÙÔ˜” Î·È ¿ÂÈ Ï¤ÁÔÓÙ·˜, ÛÊ˘Ú›˙Ô˘Ó ¿Óˆ ·fi Ù· ÎÂÊ¿ÏÈ· Ì·˜ Ϙ Î·È Â›Ó·È ÎÔ˘ÏÔ˘Ú¿ÎÈ· Û·ÏÔÓÈÎÈÒÙÈη. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ, ÙÔ Ì˘·Ïfi ıÔÏÒÓÂÈ Ì¤Û· Û ·˘Ùfi ÙÔ ÙÚÂÏfi Á·˚Ù·Ó¿ÎÈ Âȉ‹ÛˆÓ, ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, ÊËÌÒÓ Î·È Èı·ÓÔÏÔÁ‹ÛˆÓ. ∫·È ÂȉÈο fiÙ·Ó ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ ˙ԇ̠۠¤Ó· Ì›˙ÂÚÔ Î·È Î·Ù·ıÏÈÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·fi Ô˘ıÂÓ¿ ‰ÂÓ ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È ¤ÛÙˆ Î·È ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ¯·Ú·Ì¿‰· ʈÙfi˜. ªÂÙÚ¿Ì ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ Ì·˜ Î·È ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘ÌÂ Û˘Ó¯Ҙ fiÙÈ ‰ÂÓ Ì·˜ ÊÙ¿ÓÂÈ ÁÈ· Ó·... ͯÚÂÒÛÔ˘ÌÂ. ™ÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ıÔÏÔ‡Ú·. ÀÔ˘ÚÁÔ›, ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ› Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓÒÓÙÔ˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÂÚ·Ù˙¿‰Â˜ ·fi ÙËÏÂ·Ú¿ı˘Ú· Î·È Ú·‰ÈÔÛÙ·ıÌÔ‡˜. ¶ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ fï˜ Ó· ηٷϿ‚ÂȘ ÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ô˘Ó, ‰È·ÈÛÙÒÓÂȘ fiÙÈ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÔÈÓ¤˜ Û˘ÓÈÛٷ̤Ó˜, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌ· Î·È Û ‚·ÛÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· (ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ, ÌÈÛıÔÏÔÁÈ΋ ÈÛÔÚÚÔ›· Î.¿.) ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÓÙ›ıÂÙ˜ ·fi„ÂȘ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·È Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ Ϙ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÚfiÏÔ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ·Ú·ÙËÚËÙ‹ Î·È fi¯È ÂÎÏÂÁ̤ÓÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¿ÁÂÈ ÔÏÈÙÈ΋. ™¯Â‰fiÓ ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ ÙÒÚ· Î·È ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ÂÈ‚ÏËı› ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÌÂÈÒÛÂȘ Û ÌÈÛıÔ‡˜, Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È ·˘Í‹ÛÂȘ Û ¿ÌÂÛË Î·È ¤ÌÌÂÛË ÊÔÚÔÏÔÁ›·, Ù· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È ÌÂȈ̤ӷ Î·È Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ··ÓÙ¿ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÔÈ ÊÔÚÔÂÈÛÚ·ÎÙÈÎÔ› Ì˯·ÓÈÛÌÔ› Î·È ÙÈ Û¯Â‰È¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÌÂÈ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ... ÚËÌ·‰ÔÛ‡ÛÙËÌ·. ΔÈ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·ÏÔ-ÔÊÂÈϤÙ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÙË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹, ÙÔ˘˜ ÙfiÛÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ™¢√∂. ∫È ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ··ÓˆÙ¤˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÂÓÙfi˜ ÎÈ ÂÎÙfi˜ ªÓËÌÔÓ›Ô˘, ÙÈ ·fi Ù· Û¯¤‰È· ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË, ·Ó·ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛË Ù˘ “Ì˯·Ó‹˜” ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ Î·È Ì ÔÈ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ™ÙËÓ ¿ÏÏË fi¯ıË, ÙfiÛÔ Ë ¡.¢. fiÛÔ Î·È Ù· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Î·ıËψ̤ӷ Û ÍÂÂÚ·Ṳ̂Ó˜ Ù·ÎÙÈΤ˜. ∞‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó, ¤ÛÙˆ Î·È Û ‚·ÛÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·, Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÔÚ›· Ô˘ Ó· Ô‰ËÁ› ÙË ¯ÒÚ· Û ‰È¤ÍÔ‰Ô. ∂Í·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Û ÙËÏÂÔÙÈο ¿ÓÂÏ, ·Ú¿ı˘Ú· Î·È Ú·‰ÈÔÛÙ·ıÌÔ‡˜ Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙfi¯Ô Ó· ÍÈÊÔ˘Ï΋ÛÔ˘Ó Â› ·ÓÔ‡ÛÈˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜, ‰›¯ˆ˜ ‰È¿ıÂÛË Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¤ÛÙˆ Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û‡ÁÎÏÈÛË. √È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ (Ô £Âfi˜ Ó· ÙȘ οÓÂÈ ‰ËÏ·‰‹) ‰ÂÓ ·ÚÁÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ·‚ÏËıÔ‡Ó Û ·ÏÏËÏÔηÙËÁÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ ¤ÊÙ·ÈÍ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ÔÈÔÈ ‰ÈfiÁÎˆÛ·Ó ÈÔ Ôχ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜, ÔÈÔÈ Ï¤Ó „¤Ì·Ù·, ÔÈÔÈ ¤ÎÚ˘‚·Ó ‰·¿Ó˜, ÔÈÔÈ Ì·Á›Ú¢·Ó ÈÔ Ôχ ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›·... ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙËÓ ·›ı·ÓË ·Ù¿Î· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ (ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ μ·ÛÈÏ¿ÎË) ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· “•‡Ó· μ·Û›ÏË” (ı·ÙÚÈÎfi ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË æ·ı¿, ‰È·Û΢‹ ÛÂÓ·Ú›Ô˘ Î·È ÛÎËÓÔıÂÛ›· °È¿ÓÓË ¢·ÏÈ·Ó›‰Ë): “∫·È ÙÔ Ì˘·Ïfi Û·˜ Â›Ó·È ıÔÏfi Î·È ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÏÂÈ„fi, Û·˜ ÂıÔÏÒÛ·Ó Ù· ÏÂÊÙ¿, ÁÂÈ· ÛÔ˘ º·ÓÊ¿Ú· Ê·ÊÏ·Ù¿”. ∞ÚΛ Ó· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÙÔ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ Ó· ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÌÂ... (∞fi ÙËÓ “∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›·”)

È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ›Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ¿Ú· ÔÏÏ¿ ¯ÚÔÓÈ¿ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈԇ̠fiÙÈ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Î·È ÙÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ ÓfiËÌ· Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ∞Ó¿ÛÙ·Û˘ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ™Â ÙÔ‡ÙË ÙË ‰‡ÛÎÔÏË, ΢ڛˆ˜ ·fi ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ¿Ԅ˘, Û˘Á΢ڛ· ›̷ÛÙ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁԇ̠ˆ˜ ÂÓÂÚÁÔ›, Û˘ÓÂȉËÙÔ› Î·È ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Ó· ηٷʤÚÔ˘Ì ӷ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· ·ÓÔȯً Î·È Â˘Úˆ·˚΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ™ÙËÓ “ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ· Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ¶·Û¯·ÏÈ¿˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÎÚ›‚Ô˜.

°

O ∫∞πƒ√™

ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· Î·È ÙÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ ÓfiËÌ· Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ∞Ó¿ÛÙ·Û˘ ı· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο, Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. “∏ ÊÂÙÈÓ‹ ¶·Û¯·ÏÈ¿ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ·” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ∫. ∞ÎÚ›‚Ô˜ “ηıÒ˜ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈԇ̠fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ ÊÙˆ¯fi Î·È Î·Ù·¯Úˆ̤ÓÔ Î·È ˆ˜ ˆ˜ ¤ıÓÔ˜ ¤¯Ô˘Ì Ì›ÓÂÈ ÌfiÓÔÈ Ì·˜. √‡Ù ÂÚÈÔ‡ÛÈÔ˜ Ï·fi˜ ›̷ÛÙ ԇÙÂ Ô ÔÌÊ·Ïfi˜ fiÏ˘ Ù˘ °Ë˜, fiˆ˜ ‚·˘Î·ÏÈ˙fiÌ·ÛÙ·Ó Î·È ÂÚËÊ·Ó¢fiÌ·ÛÙ·Ó ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·. ∞˘Ùfi ÙÔ ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ì ̤ڷ Ì ÙË Ì¤Ú· Î·È Ì ÙÚfiÔ Ô‰˘ÓËÚfi. ΔÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ηٷÚÚ¤ÂÈ, ΢ڛˆ˜ ÁÈ·Ù› Ë ‰È·ÊıÔÚ¿ ÚÔ‹Ïı ·fi ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜-‰ËÌ·ÁˆÁÔ‡˜, Ô˘ ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Ï·˚ÎÈÛÌÔ‡ ÈÛÔ¤‰ˆÛ·Ó ·Í›Â˜ Î·È ıÂÛÌÔ‡˜. ŒÙÛÈ ¤ÊÙ·ÛÂ Ô ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ŒÏÏËÓ·˜ fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ÓÈÒıÂÈ ÙË ÁË Ó· ʇÁÂÈ Î¿Ùˆ ·fi Ù· fi‰È· ÙÔ˘, Ì ·ÓÂÚÁ›·, ·ÔχÛÂȘ, ÌÂÈÒÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ, ·ÎÚ›‚ÂÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÌËÓ Í¤ÚÂÈ ·fi Ô‡ Ó· È·ÛÙ› ÁÈ· Ó· ‚ÚÂÈ ÌÈ· ‰È¤ÍÔ‰Ô. ∂Ó ÔÏ›ÁÔȘ, ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ÙÈ Ì¤Ú· Ì·˜ ÍËÌÂÚÒÓÂÈ Î·È Û ÙÈ Ó· ÈÛÙ¤„Ô˘ÌÂ. ¶ÚÔÛˆÈο, ‰ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó ı· ‚Áԇ̠·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, fiÙÂ Î·È Ì ÔÈÔ ·ÓÙ›ÙÈÌÔ. øÛÙfiÛÔ, Ë ÎÚ›ÛË ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì ÙÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Ì·˜ ·˘Ùfi Î·È Ó· ‚Úԇ̠ͷӿ ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ·ÏËıÈÓ¤˜ ·Í›Â˜ Î·È Ù· ÛˆÛÙ¿ ÚfiÙ˘·. ¡· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ fiÙÈ Ë ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi fiÏ·. ªfiÓÔ ·Ó ‰ÈÒÍÔ˘Ì ٷ Û‡Ó‰ÚÔÌ· ÙÔ˘ Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ÍÂÓÔÊÔ‚›·˜, ÌÔÓ¿¯· ·Ó ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ӷ ‚¿˙Ô˘Ì ¿Óˆ ·fi ÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ Ì·ÎÚ˘ÁÈ·ÓÓÈÎfi “∂Ì›˜”, ÌfiÓÔ ·Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁԇ̠ˆ˜ Û˘-

ÓÂȉËÙÔ›, ÂÓÂÚÁÔ› Î·È ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔÈ Ôϛ٘, ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· ·ÓÔȯً, Ì ·ÏËıÈÓ¿ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ıÂÛÌÔ‡˜ Î·È ÛˆÛÙfi Â˘Úˆ·˚Îfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∂›Û˘, ηÈÚfi˜ ›ӷÈ, ÓÔÌ›˙ˆ, Ó· Í·Ó·‚ÚÔ‡ÌÂ Î·È ÙȘ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ Ì·˜ Ú›˙˜. ΔÈ ˆÚ·›Ô ı· ‹Ù·Ó ·Ó ÌÂÈÒÓ·Ì ÙȘ ÒÚ˜ Ù˘ ÙËÏÔ„›·˜ ‹ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Û·Ì ӷ ÙÚ¤ÊÔ˘Ì ÙÔ Ï¿ÈÊ ÛÙ¿ÈÏ, ·˜ Ú›ÍÔ˘Ì ¤Ó· ‚ϤÌÌ· ÛÙ· ÂÚ›ÙÂÚ· fiÛ· Ù¤ÙÔÈ· ÂÚÈÔ‰Èο ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó, Î·È ËÁ·›Ó·Ì ÈÔ Û˘¯Ó¿ ÛÙ· ‚È‚ÏÈÔˆÏ›·, ÛÙȘ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ηϋ˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ, Û ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙÔ ı·ı‹Ó·È Î·È Ì ÙËÓ ÁÎÏ·ÌÔ˘ÚÈ¿” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜. √ ›‰ÈÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ÛÙË ÏÔÁÔÙ¯ӛ·. “°È· ÙË ÏÔÁÔÙ¯ӛ· ÙÔ ¶¿Û¯· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ›‰È· ÛËÌ·Û›· Î·È ·Í›· Ì ÙË ªÂÁ¿ÏË ∂‚‰ÔÌ¿‰·. ÿÛˆ˜ ÁÈ·Ù› ΤÓÙÚÔ Ù˘ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ Â›Ó·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÙÔÌÈÎfi ÙÔ˘ °ÔÏÁÔı¿ Î·È ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ·Ó¿ÛÙ·ÛË. ΔÔ Â˘Ù‡¯ËÌ· Â›Ó·È ˆ˜, ·Ú¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË, Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ‚È‚Ï›· ÔÈÔÙÈο, ›Ù ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Â›ÙÂ Í¤ÓˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ, Ô˘ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÌÈ· ¢ڇÙÂÚË ‰È¿ÛÙ·ÛË Û ·˘Ùfi Ô˘ Â›Ó·È ‹ Ô˘ ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ ˆ˜ Â›Ó·È Ë ˙ˆ‹. ∫·È ‚¤‚·È· ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ·Ó·ÙÚ¤ÍÂÈ Û ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ·Ï·ÈfiÙÂÚˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ, ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÈ Î·È Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ÙÈ Ì¤Á· Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Â›Ó·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜, fiˆ˜ ÏfiÁÔ˘ ¯¿ÚË ÙÔ Î¿ÓÂÈ Ì ·Ó˘¤Ú‚ÏËÙÔ ÙÚfiÔ Ô √‰˘ÛÛ¤·˜ ∂χÙ˘ ÛÙÔ “∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÂÓfi˜ ·ı¤·ÙÔ˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ∫. ∞ÎÚ›‚Ô˜.

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞]

[∂§§∞¢∞]

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

10...23ÔC 11...22ÔC

11...20ÔC 12...23ÔC

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 7...20 ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 11...20 ÔC. °È· Û‹ÌÂÚ· ª. ™¿‚‚·ÙÔ ÁÂÓÈο ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ· Ì ϛÁ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ ÛÙË ‚fiÚÂÈ· ∫Ú‹ÙË Î·È Ù· ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο. ΔȘ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ¤˜ Î·È ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÛÙ· ËÂÈÚˆÙÈο ı· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÓÂÊÒÛÂȘ Î·È ÛÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∏›ÚÔ˘, Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ™ÙÂÚ¿˜, Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î·È Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜ ı· ÂΉËψıÔ‡Ó ÙÔÈÎÔ› fiÌ‚ÚÔÈ. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÛÙ· ‰˘ÙÈο ·ÛıÂÓ›˜. ™Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο ·fi ‚fiÚÂȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ 4 Ì 6 Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ÙÔÈο 7 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› Û ηÓÔÓÈο ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ Â›‰·.

K·Ú·ÎÒÛÙ·˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜

NEA ¢IEY£YN™H ¢HMHTPIA¢O™ 52 - BO§O™ TH§. 24210 25700

XÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 6...23 ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 10...23 ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 5...22 ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 11...22 ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 5...23 ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 12...23 ÔC.

TH™ ¢EYTEPA™ EÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

M. ™ABBATO-KYPIAKH ÙÔ˘ ¶A™XA 23-24 A¶PI§I√À 2011

∞ÚÁÔ‡Ó ∞ÓËÛ˘¯›· Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È, ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∂ÏÏ¿‰·”, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÓÙÈηıÈÛÙ¿ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÔ˘ “£ËÛ¤·”. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ë ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ô˘ ηı˘ÛÙÂÚ›, ·ÏÏ¿ ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ÔÈ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ. ™˘Ó¤ÂÈ· Â›Ó·È ÔÈ ¢‹ÌÔÈ Ó· ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ¤ÚÁ· ‚·ÛÈ΋˜ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Î·È ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ·ÚÁÔ‡Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÌfiÓÔ Â‡ÎÔÏË ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË fiÚˆÓ ÁÈ· ÙË ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË Î·È ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ. μ.∫.

∫·È... Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË “◊ÏıÂ Ë ÒÚ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Û Ӥ· ÂÔ¯‹. ¡· ‰ÔıÔ‡Ó Â˘Î·Èڛ˜ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È È‰›ˆ˜ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜. Δ·Ï¤ÓÙ· ˘‹Ú¯·Ó Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó. π‰›ˆ˜ ÛÙËÓ “Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÔÌ¿Ó·” £ÂÛÛ·Ï›·”. ∞˘Ùfi ÙfiÓÈÛÂ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ 5Ô˘ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ·È‰ÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ª·ÏÎÔ‡Ú·˜ ÛÙ· ΔڛηϷ fiÔ˘ ¤Î·Ó ÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘. √ Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÚÔ¤ÙÚ„ ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ “Ó· ÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ù·Ï¤ÓÙˆÓ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Â›Ù ·fi ÙȘ ·Î·‰Ë̛˜ ÙÔ˘˜ ›Ù ·fi ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜ ȉ›ˆ˜ ÛÙËÓ ›‰È· ÂÚÈʤÚÂÈ·. £. ∫. μ.

™Ùfi¯ÔÈ

∞Ó·Ù·Ú¿ÍÂȘ

¶ÚÔ˜ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·... ∞ӷηχÙÔ˘Ì ͷӿ ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·. √È ŒÏÏËÓ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Á›ÓÔÓÙ·È ¿ÏÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, fi¯È fï˜ ÛÙȘ ∏¶∞, fiÔ˘ Î·È ÂΛ Ë ·ÓÂÚÁ›· “ηÏ¿˙ÂÈ”, ·ÏÏ¿ ÚÔ˜ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·, fiÔ˘ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌÔÁ¤ÓÂÈ· ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÁÂÚ¿, ÂÓÒ Ë ¯ÒÚ· ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·ÙÈο ¯¤ÚÈ·. ¶ÔÏÏ¿ Â›Ó·È Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÚÔ˜ ÙËÓ ·˘ÛÙÚ·ÏÈ·Ó‹ ΢‚¤ÚÓËÛË ·fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜, ÂÓÒ ÚfiÏÔ ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹ ¤¯ÂÈ Î·È Ë ÔÚıfi‰ÔÍË ∂ÎÎÏËÛ›·. ΔÔ ¢¡Δ Ì·˜ ¤ÊÂÚ ‰ÂηÂٛ˜ ›Ûˆ... º.™.

™ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ÙˆÓ ÂÁηÈÓ›ˆÓ ÙÔ˘ ÂÎıÂÛÈ·ÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘, ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ˘ ÛÙÔ ƒ‹Á· μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹, ÛÙÔÓ ‡ÚÁÔ ¡ÂÌfiÈÛ· ÛÙË ™ÂÚ‚›· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ú¢ÚÂı› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ 29 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ë ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘, ·ԉ¯fiÌÂÓË Û¯ÂÙÈ΋ ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· Ú¤Û‚Ë. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ·¤ÛÙÂÈÏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ Î·È ªÂÙ·‚˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ªÓËÌ›ˆÓ Î. ¡›ÎÔ ∑›· ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ‡ÚÁÔ˘ ¡ÂÌfiÈÛ· Û ÂÎıÂÛÈ·Îfi-ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂıÓÂÁ¤ÚÙË, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Â›Ó·È ·ÓÔȯً ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÁÈ· Ï‹„Ë ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ Î·È ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. ∫˘Ú›·Ú¯Ô˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Â›Ó·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ÙÔ “™›ÙÈ ÙÔ˘ ƒ‹Á·” , ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∏ Î. §·˝ÙÛÔ˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÚÙ›ÛÂÈ ¤Ó· ηϿ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ Ï·›ÛÈÔ Î·È ‰ÂÓ ·Ô̤ÓÂÈ È· Ë ¤ÁÎÚÈÛË Î·È ÙˆÓ Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ.

√ÏÈ΋ ·Ô΋ڢÍË; √È ∫·Ú·Ì·ÓÏÈÎÔ›, ÔÈ ÊÈÏÂχıÂÚÔÈ Â˘Úˆ·˚ÛÙ¤˜, ÔÈ Û‡ÓÔÈÎÔÈ Ù˘ ‰ÂÍÈ¿˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜ Î·È ÙÒÚ· Ô Î. ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡Ê˘ Ì ÙËÓ ·ÔÁÚ·Ê‹. Δ· ̤و· Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È Ï›Á·. 줂·È· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ ¿ÓÔÈÍÂ Ë ›‰È· Ë ¡.¢. ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ¤Ó· “ÂÍ·ÁÓÈÛÌfi” ÁÈ· Ù· ÂÚ·Á̤ӷ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÙÚ·‚¿ÂÈ ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ·fi ÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ¿Û¯ËÌÔ Ó· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Î·È Ù· ηϿ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó. ŒÙÛÈ ÁÈ· Ó· ·Ó¤‚ÂÈ Ï›ÁÔ Î·È ÙÔ ËıÈÎfi Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘. º.™.

μ.∫.

™‡Á¯˘ÛË ÚÔηÏÔ‡Ó ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î. °. ªÈ¯ÂÏ¿ÎË, Ô ÔÔ›Ô˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ˆ˜ “ÙÚ·ÁÈÎfi Ï¿ıÔ˜” ÙÔ˘ Î. °. ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ 2004 ÛÙËÓ ·ÔÁÚ·Ê‹. √È ·Ó·Ù·Ú¿ÍÂȘ ÛÙË ƒËÁ›ÏÏ˘ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤Ó˜, ·Ó ÏËÊı› ˘fi„Ë fiÙÈ ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010 Ô ÙfiÙ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Δ‡Ô˘ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î. ¶. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ‰‹ÏˆÓ fiÙÈ ÙÔ 2004 Ë ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË “η٤ÁÚ·„ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ·Ú¤Ï·‚ ·fi ÙÔ ¶∞™√∫”, ηıÒ˜ Î·È ˆ˜ “Ë ·ÔÁÚ·Ê‹ ‹Ù·Ó ··Ú·›ÙËÙË Î·È ÂȂ‚ÏË̤ÓË” . ∞˜ ÙËÓ ÍÂηı·Ú›ÛÔ˘Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÁÈ· Ó· ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ΢ڛˆ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó Ë ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÙËÓ Â›Ì·¯Ë ÂÚ›Ô‰Ô ¤Ú·Í ÙÔ ÛˆÛÙfi ‹ ÙÔ Ï¿ıÔ˜ ÁÈ· Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. μ.∫.

“°¤Ï·Û·Ó” ÕÓÙ ӷ ÁÂÏ¿ÛÂÈ Î·È Ï›ÁÔ Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÙˆÓ ÍÂÓÔ‰fi¯ˆÓ. √È ÏËÚfiÙËÙ˜ ÛÙ· ÍÂÓԉԯ›· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ¶¿Û¯· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û ÈηÓÔÔÈËÙÈο Â›‰· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ·fi ¤Ú˘ÛÈ. ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÙÔÓˆÙÈ΋ ¤ÓÂÛË ÔÈ ÍÂÓÔ‰fi¯ÔÈ Ô˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È Î·È ·˘ÙÔ› ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ. 줂·È· ÁÈ· ʤÙÔ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ù· ÌËӇ̷ٷ ·fi ÙËÓ ¤Ï¢ÛË Í¤ÓˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ Â›Ó·È ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈο. √È ŒÏÏËÓ˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ÙÈ ı· οÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜... º.™.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

TÔ˘ ¡›ÎÔ˘ °. •˘‰¿ÎË

∫‡ÚÈÂ, ÛÙ·ı‹Î·Ì ¤ÌÔÚÔÈ Î·ÎÔ›! ∏̤ڷ ·ıÒÓ, Û ¤ÙÔ˜ ·ıÒÓ. ∏̤Ú˜ ÔÚÁ‹˜, Ô˘ ‰ÂÓ „¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi ¯ÔÚˆ‰›Â˜ ÚÔÌ·ÓÙÈΤ˜ Û ÁÔÙıÈÎÔ‡˜ Ó·Ô‡˜, ·ÏÏ¿ ÛÈÁÔη›Ó ‚Ô˘‚¤˜ ÛÙ· Ï·Ú‡ÁÁÈ· Ï‹ıÔ˘˜ ÓÂfiÙˆ¯ˆÓ, ‰È·„¢Ṳ̂ӈÓ, ¯ˆÚ›˜ Ì¿¯Ë ËÙÙË̤ӈÓ. ∫·ıÔÏÈÎÒÓ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿, √ÚıÔ‰fiÍˆÓ Î·È ∫·ıÔÏÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¡fiÙÔ˘. ™ÙÔÓ Î¿ı ÙfiÔ ¿ÏÏ˘ ÙÔÓÈÎfiÙËÙ·˜ ‰ÔÍ·Û›·, ·ÏÏ¿ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ¤Ó·: ÂÓÔ¯ÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ï‹ıÔ˘˜ Ì ÎÚ›ÛÈÌÔ˘˜ ÌÂÙ·ÙÔÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÚÔ·Ú›Ô˘: “ª·˙› Ù· Ê¿Á·Ì”, “ÂÌ›˜ ÊÙ·›Ì”, “fiÏÔÈ Â›Ì·ÛÙ ¤ÓÔ¯ÔÈ”. ª· Â›Ó·È ·ÏËı¤˜ ÙÔ ÙÚÔ¿ÚÈÔ; ∫¿ı ÙÚÔ¿ÚÈÔ ÂÚȤ¯ÂÈ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ΢ڛ·Ú¯Ô˘, ÙÔ˘ Û˘Óı¤ÙË Ô˘ ÙÔ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ˆ˜ ÎÔÈÓfi ¿ÛÌ· Î·È ÎÔÈÓ‹ ‰fiÍ·, ˆ˜ ÌfiÓË ·Ï‹ıÂÈ·. ª· Ô Î˘Ú›·Ú¯Ô˜ Â›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ Ô˘ ÂÁηٷÏ›ÂÈ ÙÔ ÙÚÔ¿ÚÈ ÙÔ˘, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÙÔÓ Â͢ËÚÂÙ› È·, Î·È ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ó¤Ô, Ó¤·, ÈÔ ‚ÔÏÈ΋ ·Ï‹ıÂÈ·. (∞fi ÙËÓ “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹”)

∞ÓÙ›ÏÔÁÔ˜ ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â·Ó·Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ƒ·Á‰·›Â˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Û˘ÓÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. ΔÔ ÙÔ›Ô ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÚÈ˙Èο Î·È fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ∂ÈΔÔ˘ °IøP°OY ıˆÚËÙÒÓ, Ô˘ ʤÚÓÂÈ Û‹Δ™π°∫§πºÀ™∏ ÌÂÚ· ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÚÂÔÚÙ¿˙ Ù˘ “£”, Ë ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ·fi Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Û ÌÂÚÈ΋˜ Á›ÓÂÙ·È Ì ͤÊÚÂÓÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜. ªfiÓÔ ÙÔ ÚÒÙÔ ‰›ÌËÓÔ Ê¤ÙÔ˜ Û’ fiÏË ÙË £ÂÛÛ·Ï›· 357 Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËÎ·Ó Û ÌÂÚÈ΋˜, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ÂÓÂÓ‹ÓÙ· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÂÓÒ ¿ÏÏÔÈ 60 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜, ›Ù Ì ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ Û˘ÁηٿıÂÛË, ›Ù fi¯È. ∫·È fiÏ· ·˘Ù¿, fiÙ·Ó

√È ÌÈÛÔ› ÙÔ Â›‰ÔÌ· ∞fi ÙÔ˘˜ 714.000 ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ ÛÙÔÓ √∞∂¢, ÌfiÓÔ ÔÈ 300.000 ÂÚ›Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Â›‰ÔÌ· ·ÓÂÚÁ›·˜. √È ˘fiÏÔÈÔÈ; ∫·Ï‡ÙÂÚ· Ó· ÌËÓ ÙÔ Û˘˙ËÙ¿ÌÂ. ∂›Ó·È ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ ‰Ú¿Ì· ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ·ÏÏ¿ Ô‡Ù ·˘Ùfi ÙÔ Â›‰ÔÌ· ÙˆÓ 454 ¢ÚÒ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó. ∏ ÙÚ·ÁÈ΋ ÂÈÚˆÓ›· Â›Ó·È ˆ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ Î·È ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ Ì ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ¢ËÏ·‰‹ fiÛÔÈ ı· ÂȉÔÙÔ‡ÓÙ·È; √È 100.000;

¤Ú˘ÛÈ, ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Ô‡Ù ̛· ·ÏÏ·Á‹ ۇ̂·Û˘ ·fi Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Û ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ›‰È· ÛÙÔȯ›·, Ô˘Ú·Áfi˜ Û Ӥ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Û Â›Â‰Ô £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ì ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì¿ÏÈÛÙ· ˘ÛÙ¤ÚËÛË ·fi ÙÔÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÓÔÌfi, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ª·ÁÓËÛ›·. ∫·È Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ·fi ÙȘ Ӥ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Ô˘ ηٷ٤ıËÎ·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ‰›ÌËÓÔ, ÌfiÏȘ ÙÔ 6,1% ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ª·ÁÓËÛ›·. 줂·È·, fiÏ· ·˘Ù¿, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÈ Î·Ó›˜ fiÙÈ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ô˘ Ï‹ÙÙÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ∂›Ó·È fï˜ ¤ÙÛÈ; ∞Ó·ÌÊ›‚ÔÏ·, οÔÈÔÈ ·ÍÈÔÔÈÔ‡Ó Î·È ÙÔ Ó¤Ô ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ ÙÔ›Ô˘. ÕÏψÛÙÂ, Ò˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Û’ ¤Ó· ÓÔÌfi, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ª·ÁÓËÛ›·, Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÓÂÙ˘Á̤ÓË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, Ó· ¤¯ÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ·fi ÓÔÌÔ‡˜ Ô˘ Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤·; ∏ ηٷÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·ÛÊ·ÏÒ˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘˜. ŸÌˆ˜, ÂÂȉ‹ ÛÙË Û˘-

º.™.

ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·ÊÔÚÔ‡Ó ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ¤¯ÂÈ ÌÈ· ¿ÏÏË ‰È¿ÛÙ·ÛË. ∂›Ó·È ·˘Ù‹, Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ, fiÙÈ Ë̤ڷ Ì ÙËÓ Ë̤ڷ Ë Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Á›ÓÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË. ΔËÓ ›‰È· ‰‡ÛÎÔÏË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ¤¯Ô˘Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Î·È fiÛÔÈ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÂÎÙfi˜ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛ ÚÔ¯ı¤˜ Ô √∞∂¢. ŒÓ·˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ „¿¯ÓÂÈ ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ, ÂÓÒ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi 55 ÂÙÒÓ. ∫·È Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi fiÙÈ ÔÈ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ¿ÓÂÚÁÔÈ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Ì‹Ó· Ì ÙÔ Ì‹Ó·. ΔËÓ ÚˆÙÈ¿ ÛÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ η٤¯Ô˘Ó ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÈÔ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ËÏÈΛ·, ‰ËÏ·‰‹ ÌÂٷ͇ 30 Î·È 54 ¯ÚfiÓˆÓ. ™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ËÏÈÎȷ΋ ÔÌ¿‰· ·Ó·ÏÔÁ› ÙÔ 62,44% ÙˆÓ ÂÁÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ, ÛÙËÓ ËÏÈÎȷ΋ ÔÌ¿‰· οو ÙˆÓ 30 ·Ó·ÏÔÁ› ÙÔ 28,15% Î·È ÛÙËÓ ËÏÈÎȷ΋ ÔÌ¿‰· ¿Óˆ ÙˆÓ 55 ÂÙÒÓ ·Ó·ÏÔÁ› ÙÔ 9,41%. ŒÓ· ·ÎfiÌË ÛÙÔÈ¯Â›Ô ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ô˘ ¯¿ÓÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ 50%.

¢ÂÓ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ·fi Â›ÛËÌÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ¤¯ÂÈ ÂÚȤÏıÂÈ Û ‰ÂÈÓ‹ ı¤ÛË, ›Ù ÏfiÁˆ ·ÓÂÚÁ›·˜, ›Ù ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È ÙÈ Á›ÓÂÙ·È ÒÛÙ ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË; ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È ·fi Â›ÛËÌ· ¯Â›ÏË ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ¶ÔÏÏ¿ ·fi ·˘Ù¿ ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È. ∂ΛÓÔ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÏÂÙËı› Â›Ó·È fiÛÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο Â›Ó·È Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·˘Ù¿. ∞Ó, ¿ÓÙˆ˜ ÎÚ›ÓÔ˘Ì ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, Ì¿ÏÏÔÓ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù· ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ·. ∫·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ Â·Ó·Û¯Â‰È·ÛÌfi˜, Ô˘ ·fi ÙË ÌÈ· ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Û˘Óı‹Î˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÛÙË ¯ÒÚ·, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ı· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Î·È ÙËÓ ‡·ÚÍË ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∫·Ïfi ¶¿Û¯·. tsiglifisis@e-thessalia.gr


∞fi„ÂȘ 4

M. ™ABBATO-KYPIAKH ÙÔ˘ ¶A™XA 23-24 A¶PI§I√À 2011

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

¡·˘ÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ¯ˆÚ›˜ ÌÔ˘ÛÂ›Ô √ Î. ∂˘ı‡ÌÈÔ˜ ™˘Ú‚·Ó›‰Ë˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“¢È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙȘ “¢È·‰ÚÔ̤˜” Ù˘ “£ÂÛÛ·Ï›·˜” 13/3/2011 ÁÈ· ÙÔ˘˜ ΔÚÈÎÂÚÈÒÙ˜ ÛÙËÓ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ’21, ¤Ì·ı· ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ıÚ˘ÏÈÎÒÓ Î·ÂÙ·Ó·›ˆÓ ÛÙÔ˘˜ Ó·˘ÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜, Ì ‰Èο ÙÔ˘˜ ηڿ‚È·. ∂›Ó·È Ôχ Û˘ÁÎÈÓËÙÈÎfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ fiÙ·Ó ÎËÚ‡¯ÙËÎÂ Ë ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË ÔÈ ΔÚÈÎÂÚÈÒÙ˜ ÌÂÙ¤ÙÚ„·Ó Ù· ÂÌÔÚÈο ÙÔ˘˜ ÏÔ›· Û ÔÏÂÌÈο Î·È Ù· ÂÓ¤Ù·Í·Ó ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜, ˘fi ÙÔÓ ∞Ó‰Ú¤· ªÈ·Ô‡ÏË. ™˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÔÈ Î·ÂÙ·Ó·›ÔÈ πˆ¿Ó. Î·È §ÂˆÓ›‰·˜ ºÔ˘ÚÙÔ‡Ó·˜ Î·È Ô ÔϤ̷گԘ Î·È ÂıÓÔÌ¿ÚÙ˘Ú·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ‹˜ ∫Ô˘ÙÔ˘Ì¿Ó˘ Î·È Ï‹ıÔ˜ ¿ÏÏˆÓ Î·Ú·‚Ô·ÚˉˆÓ ΔÚÈÎÂÚȈÙÒÓ Î·È Ó·˘ÙÒÓ. ∂Í ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ ÚÔÛ¿ıËÛ· Ó· ı˘ÌËıÒ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Î·È Û˘Ì‚¿ÓÙ·, Û¯¤ÛË ¤¯ÔÓÙ· Ì ÙË Ó·˘ÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ë ÔÔ›· ÂÚ·›Óˆ fiÙÈ ı· Â›Ó·È ÏÔ‡ÛÈ·. ∫·È ·Ú’ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Û˘ÏϤ͈ Î·È Ó· ·Ó·˙ËÙ‹Ûˆ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙË ‰È΋ Ì·˜ Ó·˘ÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË (ª·ÁÓËÛ›·˜) ·Ó¤ÙÚÂÍ· ·Ú¯Èο ÛÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›· Ì·˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÈ΋ ∂ÎÛÙÚ·Ù›· Î·È ÙÔ˘˜ ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜ Ô˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÙÔ ϋڈ̷ Ù˘ “∞ÚÁÔ‡˜” Î·È ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ Ì ·Ú¯ËÁfi ÙÔÓ π¿ÛÔÓ· ÁÈ· Ó· ʤÚÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ∫Ôϯ›‰· ÛÙËÓ πˆÏÎfi ÙÔ ¯Ú˘ÛfiÌ·ÏÏÔ ‰¤Ú·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÊÔ‡ ÙÔ ‹Ú·Ó Î·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÔÏϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ̤ۈ ∂˘Í›ÓÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘, ∞‰ÚÈ·ÙÈ΋˜, §È‚‡Ë˜ Î·È ∫Ú‹Ù˘, ÙÔ ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·-£ÂÛÛ·Ï›·. ∞ÛÊ·ÏÒ˜ ÛÙ· ÓÂfiÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÓÙ¿ÍÔ˘ÌÂ Î·È ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ ˘Ô‚Ú‡¯ÈÔ˘ “¶··ÓÈÎÔÏ‹˜” Î·È ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ η˚ÎÈÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Î·È ÙÚÔÊÔ‰Ôۛ˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ Î.Ï. Δ· ‰È·‰Ú·Ì·ÙÈÛı¤ÓÙ· Ù· ·Ó·Ê¤Úˆ ÂÓ Ù¿¯ÂÈ Î·È fi¯È ÂÌÂÚÈÛٷو̤ӷ, Ì ÛÎÔfi Ó· ηٷϋ͈ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÂÓfi Ô˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ª·ÁÓËÛ›· ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ηχ„ÂÈ Î·È Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ¤Ó· ¡·˘ÙÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô Ô˘ Ó· ‰È·ÙËÚ› Î·È Ó· ÛÙÂÁ¿˙ÂÈ ÙȘ Ó·˘ÙÈΤ˜ Ì·˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ÂÓÒ ÔÏϤ˜ Ì·˜ ‰È·Ê‡ÁÔ˘Ó. ∫·È ȉԇ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Î·È ·Ó¢ı˘ÓfiÙËÙ· ·fi ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ Ì·˜ Èı‡ÓÔÓÙ˜. ™‹ÌÂÚ· Ù· ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈ· ηٷÊı¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ·Ó¤ÙÔÈÌÔ Ó· ˘ԉ¯ı› ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜, ÏÈÌ¿ÓÈ Ì·˜, ÁÈ· Ó· ÚÔˆıËıÔ‡Ó ˆ˜

›ıÈÛÙ·È ÛÙ· ªÂÙ¤ˆÚ·. ∂¿Ó ›¯·Ì ¤Ó· Ó·˘ÙÈÎfi ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÙÔ˘˜ ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÌÈ· ÚÒÙË ÂÓÙ‡ˆÛË Î·È ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· Ù· ÂӉȷʤÚÔÓÙ¿ ÙÔ˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÙÔ˘˜ ηÙ¢ı‡ÓÔ˘Ì Ì ÙÂÏÂÊÂڛΠÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ (·˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ¿ÏÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ·). ™‹ÌÂÚ· ÌÈ· ∞ÚÁÒ ¤¯Ô˘Ì (ÙÔ ¤Ì‚ÏËÌ· Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜) Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓۈ̷وı› ÛÙÔ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô Î·È ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì Ô‡ Ó· ÙË ÛÙÂÁ¿ÛÔ˘Ì ‹ Ó· ÙËÓ... ÎÚ‡„Ô˘ÌÂ. ∫·È fï˜ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ·ÍÈÔı¤·ÙÔ Ì Â·ÎfiÏÔ˘ı· ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ì·˜, ÙË Ó·˘ÙÈ΋ Ì·˜ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ·Ú¿‰ÔÛË Ì ·Ú¿ÏÏËÏÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi fiÊÂÏÔ˜ Î·È ¤ÛÔ‰Ô. Δ· ·ÓˆÙ¤Úˆ ÁÈ· Ó· ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó ı¤ÏÔ˘Ó ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ÚÔԉ¢ÙÈÎfiÙËÙ·, Ì ÔÚ¿Ì·Ù·, Ì ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ȉ¤Â˜. ∞ÓÙ’ ·˘ÙÒÓ, ¤¯Ô˘Ì ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ· Î·È ÔÈÛıÔ‰ÚfiÌËÛË. ∂Ó Î·Ù·ÎÏ›‰È, ÙÔ ¡·˘ÙÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô Ô˘ ÛÙÂÚÂ›Ù·È Ë fiÏË Ì·˜ ıˆÚÂ›Ù·È ·fi Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙÔÏ›‰È· Ù˘ Ó‡ÌÊ˘ ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡, ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì·˜. ∏ ÂÏ›‰· Âı·›ÓÂÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›·”.

¡· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ √ Î. μ·Û. ªÈÚÏÈÚ¿Î˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∞Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ¯Ú¤Ô˘˜, ‰È·ÁÚ·Ê‹ ¯Ú¤Ô˘˜, Â·¯ı¤˜ ¯Ú¤Ô˜ Â›Ó·È fiÚÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÔÓÔˆÏ‹ÛÂÈ ÙfiÛÔ ÙË ‰ËÌfiÛÈ· fiÛÔ Î·È ÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ ÛÊ·›Ú· Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ¢›ÓÂÙ·È Ë ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘ÌÂ Â›Ó·È ÌfiÓÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È fiÙÈ Â¿Ó ‰È¿ Ì·Á›·˜ ‹ Ì ÙÔ ¿ÙËÌ· ÂÓfi˜ ÎÔ˘ÌÈÔ‡ ÌˉÂÓ›˙·Ì ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ fiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì·˜ ı· ›¯·Ó ÂÈÏ˘ı›. ΔÔ ·Ú·¿Óˆ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÛΤ„˘ ˘ÔÎÚ‡ÙÂÈ ÌÈ· ‰ÈÏ‹ Ï¿ÓË, ÁÈ·Ù› Î·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿ Ì·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ·ÏÏ¿ ÔÏ˘‰È¿ÛÙ·ÙÔ, Î·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ ·˘ÙÔ‡ ·ÎfiÌË Î·È Â¿Ó ÌˉÂÓ›˙·Ì ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ...¿ÏÈ Û ¯ÚfiÓÈ· Î·È Î·ÈÚÔ‡˜ ¿ÏÈ ‰ÈÎfi Ì·˜ ı· ’Ù·Ó. ∏ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ÂÈÛ¤ÏıÂÈ Û ÌÈ· ·fi ÙȘ ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÌÈ· ÔχÏ¢ÚË ÎÚ›ÛË: - √ÈÎÔÓÔÌÈ΋: ∫·ıÒ˜ ηٷÚÚ¤ÂÈ ÙÔ ·Ú·ÛÈÙÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·Ì ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂηÂٛ˜, ıÂÌÂÏȈ̤ÓÔ ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, Ù· ÂÊÔÏÈÛÙÈο ÂÌ‚¿ÛÌ·Ù·, ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰·ÓÂÈÛÌfi

£¤Ì·Ù· Î·È ·fi„ÂȘ

ÃÚÈÛÙfi˜ ∞Ó¤ÛÙË ™Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ÙÂÏ›ˆÓÂ Ë ÚÔ ÃÚÈÛÙÔ‡ ¯ÈÏÈÂÙ›·, Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‹Ù·Ó ·Ó¿ÛÙ·ÙÔ˜. ∞fi ÙË ÌÈ· Ë ‚¿Ó·˘ÛË Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙˆÓ ƒˆÌ·›ˆÓ ÎÈ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ë ·‚˘Û۷Ϥ· ηٿÙˆÛË Ù˘ ËıÈ΋˜ ˘fiÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ŸÏÔÈ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó Î·È ÚÔÛ‰ÔÎÔ‡Û·Ó ÙËÓ ¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ªÂÛÛ›·, Ô Î·ı¤Ó·˜ ·fi ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÛÎÔÈ¿. ÕÏÏÔÈ ÙÔÓ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ˆ˜ TÔ˘ °IANNH ·ÂÏ¢ıÂÚˆÙ‹ ·fi ÙË ÚˆÌ·˚΋ ηٿÎÙËMOY°O°IANNH ÛË, ¿ÏÏÔÈ ˆ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÂΉÈÎËÙ‹ ηٿ Ù˘ ·‰ÈΛ·˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ ˆ˜ ηÙ¢ӷÛÙ‹ ÙˆÓ „˘¯ÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ·Ó·Ù·Ú·¯ÒÓ. ◊Ù·Ó Î·È ÔÈ ÚÔÊËÙ›˜ ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ ÙÔ˘ ‚ڷ˚ÎÔ‡ ¤ıÓÔ˘˜, Ô˘ Û˘ÓËÁÔÚÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ ¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ £ÂÔ‡, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜, ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ·Ó·ÌÔÚʈً ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜. √ πËÛÔ‡˜ ‹Úı ÛÙË ÁË Ù·ÂÈÓfi˜, ÂÍ ·ÛfiÚÔ˘ ΢‹Ûˆ˜, ÁÂÓÓ‹ıËΠ۠ÌÈ· Ê¿ÙÓË, ÌÂÁ¿ÏˆÛÂ, ‰›‰·ÍÂ, ı·˘Ì·ÙÔ‡ÚÁËÛÂ Î·È fiÙ·Ó ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· ÙÔ˘ ¶¿ıÔ˘˜ ·Ó¤‚ËΠ·ÁfiÁÁ˘ÛÙ· ÛÙÔ ™Ù·˘Úfi ÁÈ· Ó· ÍÂχÓÂÈ ÙȘ ·Ì·Úٛ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∏ ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ë ¤ÎÊÚ·ÛË Ù˘ ∞Á¿˘, Ù˘ ™˘ÁÓÒÌ˘, Ù˘ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Ù˘ ªÂÙ¿ÓÔÈ·˜. ∫È ‹ÚıÂ Î·È Ë ∞Ó¿ÛÙ·Û‹

Î·È ÙËÓ ˘ÂÚÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. Δ· Ï·˚ο ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·, ÔÈ ÌÈÛıÔ› Î·È Ù· ÌÂÚÔο̷ٷ Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÔÓÙ·È ·fiÙÔÌ·, Ë ·ÓÂÚÁ›· ¤¯ÂÈ ÂÎÙÈÓ·¯ı›, Ë ··Û¯fiÏËÛË ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ “ÂÏ·ÛÙÈ΋” Î·È Ë ‡ÊÂÛË Â›Ó·È ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË. - ∫ÔÈÓˆÓÈ΋: μÈÒÓÔ˘Ì ÙË ‰È¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÔÏ˘ÏËıÒÓ Î·È ÂÙÂÚfiÎÏËÙˆÓ ÌÂÛ·›ˆÓ ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÓ (fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë Ì ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË Î·È ÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ¿ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‰ÂηÂٛ˜). √È ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ, Ô˘ ÁÈ· ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ηχÙÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·, Â›Ó·È ¤ÙÔÈ̘ Ó· ÂÎÚ·ÁÔ‡Ó. ∫·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ¿Ó·Ú¯Ô ÙÚfiÔ, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ˜ ÈηӤ˜ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÌÂ Û˘ÓÂÎÙÈÎfi ÙÚfiÔ ¤Ó· Ó¤Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ. ºÙˆ¯Ô› ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÏÔ˘Û›ˆÓ, ÌÈÛıˆÙÔ› ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ, ŒÏÏËÓ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. √͇ÙÂÚ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ, ¿ÓÔ‰Ô˜ Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·. - ∏ıÈ΋: ¶Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ·ÓÙÂÏ‹˜ ·Ô˘Û›· ËıÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Î·È ·ÍÈÒÓ, fiˆ˜ ÂÚÁ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ‹ıÔ˜, ÙÈÌÈfiÙËÙ·, ·ÓıÚˆÈ¿, ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë, Î.¿. Ù· ÔÔ›· Û¿ÚˆÛ ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ¿ ÙÔ˘ Ô Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÛÌfi˜, Ô ÓÂÔÏÔ˘ÙÈÛÌfi˜, Ô ·ÙÔÌÈÎÈÛÌfi˜ Î·È Ô ÌˉÂÓÈÛÌfi˜. - ¶ÔÏÈÙÈ΋: Œ¯Ô˘Ì ‰È¿ÚÚËÍË ÙˆÓ Â˘Ú‡ÙÂÚˆÓ Û˘ÌÌ·¯ÈÒÓ Ô˘ ‰È·ÌfiÚÊˆÛ·Ó ÙÔ ‰›Ô ÌÈ·˜ ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤Ó˘ Û˘Ó·›ÓÂÛ˘ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ (ηٷӷψÙÈ΋˜) Â˘Ì¿ÚÂÈ·˜, ¿Óˆ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙ‹ÚÈÍ ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚÈ·ÎÔÓÙ·ÂÙ›·. ∂›Ó·È Û·Ê‹˜ ϤÔÓ Ë ·ÔÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·Ó˘fiÏËÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÍÔ˘Û›·˜. - ∂ıÓÈ΋: ∏ ·ÔÛ‡ÓıÂÛË Ù˘ ÌÂÙ·ÔÏ›Ù¢Û˘ ÙËÓ ÔÔ›· ‚ÈÒÓÔ˘ÌÂ, ÂÓ¤¯ÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Ó· Û˘Óԉ¢ÙÔ‡Ó ·fi ÂıÓÈΤ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Î·È Î·Ù·ÚÚ‡ÛÂȘ. ∏ fi͢ÓÛË ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ Û ÂÚ›Ô‰Ô ÎÚ›Û˘, ·fi Ù· ™ÎfiÈ· ¤ˆ˜ ÙËÓ ∫‡ÚÔ Î·È ·fi ÙË £Ú¿ÎË ¤ˆ˜ ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfi ηٷÎÂÚÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿˜ Ì·˜, ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÌÈ· ·Ó¤ÎÎÏËÙË Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË Ù˘ ‹‰Ë ÌÂȈ̤Ó˘ ÂıÓÈ΋˜ Ì·˜ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜. ∂Ô̤ӈ˜ Ë ÌÔÓÔÌÂÚ‹˜ ÂÛÙ›·ÛË Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ˙‹ÙËÌ· fi¯È ·Ï¿ ·ÔÎÚ‡ÙÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÌÈ·˜ χÛ˘ Ô˘ ı· Â›Ó·È ‚ÈÒÛÈÌË (Î·È fi¯È ÚÔÛˆÚÈÓ‹) Î·È ı· ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ (Î·È fi¯È ÌfiÓÔÓ ÙȘ ·Ú·ÛÈÙÈΤ˜ Ì·˜ ÂÏ›Ù). ΔÔ ‰›Ô Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ·fi ÙÔ ÌÂÚÈÎfi ÛÙÔ ÔÏÈÎfi, Î·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ·fi ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Î·È ÔÈÎÔ-

ΔÔ˘, οÙÈ Ô˘ ·Ú¿ ÙË Ï˘ÛÛÒ‰Ë ÔÏÂÌÈ΋ Ô˘ ·Û΋ıËΠÛÙÔ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi, ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ÙÂÎÌËÚȈ̤ӷ Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙËı›. ŸÏ˜ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËηÓ, ˙‹Û·Ì fiÏÔÈ ÔÈ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ÙÔ ¶¿ıÔ˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ Î·È ‰ÔÍ¿Û·Ì ÙËÓ ∞Ó¿ÛÙ·Û‹ ΔÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ËÌÒÓ ÛˆÙËÚ›·. ¢È¿ÏÂÈÌÌ· ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹˜ Î·È ÂÏ›‰·˜ ÔÈ ¿ÁȘ ·˘Ù¤˜ Ë̤Ú˜ ̤۷ ÛÙË ‚ÈÔÙÈ΋ Ì·˘Ú›Ï· Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜. ¢È¿ÏÂÈÌÌ· Ô˘ Ì·˙› Ì ÙË ÊÔ˘Óو̤ÓË ¿ÓÔÈÍË Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó·ÛÙ¿ÛÈÌÔ˘˜ ‡ÌÓÔ˘˜ Á·ÏËÓ‡ÂÈ ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ Î·È Ù˘ ÚÔÛ‰›‰ÂÈ ÂÏ›‰·. º˘ÛÈο fiÏ· ·˘Ù¿ ·ÊÔÚÔ‡Ó ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÂÓÛ˘Ó›‰ËÙ· ÙËÓ ÔÚıfi‰ÔÍË ›ÛÙË, Ô˘ ‰¤¯ÔÓÙ·È ‰ÔÁÌ·ÙÈο ÙËÓ ÂÍ ∞Ôηχ„ˆ˜ ∞Ï‹ıÂÈ·, Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È ·ÎfiÌË Ì ÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘˜ ÛÙÔ¯·ÛÌfi. ÕÏÏË ˘fiıÂÛË Ë Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ù· ·‰È¤ÍÔ‰¿ Ù˘ Î·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Ë ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ›ÛÙË, Ô˘ fiÙ·Ó ‰ÂÓ ·ÚÂÚÌËÓ‡ÂÙ·È, ‰ÂÓ ·ÏÏÔÈÒÓÂÙ·È Î·È ‰ÂÓ ·Ú·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ·ÏÏÔÙÚ›ˆÓ ÛÎÔÒÓ, ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó·ÚÙËı› Ì ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Î·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛ‹ Ù˘. √ οı ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È ‹ Ó· ÈÛÙ‡ÂÈ ‹ Ó· ÌËÓ ÈÛÙ‡ÂÈ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ·fi‰ÂÈÍË ‡·Ú͢ ÙÔ˘ £ÂÔ‡. À¿Ú¯ÂÈ fï˜ Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ Ù˘ ‡·ÚÍ‹˜ ÙÔ˘, ÁÂÁÔÓfi˜ ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜. √ ∫¿ÚÔÏÔ˜ ª·ÚÍ, ÎÔÓÙ¿ Û fiÏ· Ù· ¿ÏÏ· ÂˆÊÂÏ‹ Ô˘ Ì·˜ ÚÔÛÎfiÌÈÛ Ì ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘ ÛÙÔ¯·ÛÌfi, ¤Î·ÓÂ Î·È ÙÔ Úfi¯ÂÈÚÔ Î·È ‚·ÛÈÎfi Ï¿ıÔ˜ Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ ÙË “£ÚËÛΛ·

ÓÔÌÈÎfi ηÙÂÛÙË̤ÓÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ (·ÔÙÂÏ› ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ ·˘ÙÔÎÙÔÓÈ΋ ΛÓËÛË Î·ıÒ˜ Â›Ó·È ÔÈ ‚·ÛÈÎÔ› ˘·›ÙÈÔÈ ÙÔ˘ ηٷıÏÈÙÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ÛÎËÓÈÎÔ‡), ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔÓ ·fi ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. √Ê›ÏÔ˘Ì ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ӷ Û˘˙ËÙ¿Ì ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙȘ ÎÚ›Û˘ Û fiÏ· Ù· ‰˘Ó·Ù¿ ‰›· Î·È Ì fiÏ· Ù· ‰˘Ó·Ù¿ ̤۷ ÒÛÙ ӷ ‚Úԇ̠ÌÈ· Û˘ÓÔÏÈ΋ Î·È ‚ÈÒÛÈÌË Ï‡ÛË Î·È ÛÙ·‰È·Î¿ Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ì ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ˘ÔΛÌÂÓÔ Ô˘ ı· ÙËÓ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ” .

¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ‡ÙÔ˜... √ Î. μ·Û. ¶·Ï·Ìˉ¿˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“™ÙȘ 19-9-1970, ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜ Ù˘ °ÂˆÏÔÁ›·˜, Ô ∫ÒÛÙ·˜ °ÂˆÚÁ¿Î˘ (1948-1970) ·fi ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ, ·˘ÙÔ˘ÚÔÏ‹ıËΠ۠¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÛÙËÓ Ï·Ù›· ª·ÙÂfiÙÔ Ù˘ °¤ÓÔ‚·˜. ΔËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ·˘ÙÔ¯ÂÈÚ›·˜ ÙÔ˘, ¤ÁÚ·„ ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ· ÛÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, fiÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “√ ÁÈÔ˜ ÛÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‹Úˆ·˜, Â›Ó·È ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Û·Ó ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, ›Ûˆ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· ÊÔ‚¿Ù·È Î·È Ï›ÁÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ... º›ÏËÛ ÙË ÁË Ì·˜ ÁÈ· ̤ӷ”. ™ÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô fiÔ˘ ÙÔÓ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó Â›¯Â ÙÔ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ Ó· ʈӿÍÂÈ: “∑‹Ùˆ Ë ÂχıÂÚË ∂ÏÏ¿‰·”. √ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Ì·˜ ÔÈËÙ‹˜ Δ¿Î˘ ™ÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ (1917-1981) Ì ÙÔ Ô›ËÌ¿ ÙÔ˘ “√ ηÈfiÌÂÓÔ˜”, ÁÚ¿ÊÂÈ ÁÈ· ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ·˘ÙÔ˘ÚfiÏËÛ˘, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ¤Û¯·ÙË ÌÔÚÊ‹ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ·ÂÏÈÛÌ¤ÓˆÓ È‰ÂÔÏfiÁˆÓ: ∫·ÈfiÌÂÓÔ˜ “∫ÔÈÙ¿¯Ù Ì‹Î ÛÙË ÊˆÙÈ¿! › ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ Ï‹ıÔ˜. °˘Ú›Û·Ì ٷ Ì¿ÙÈ· ÁÚ‹ÁÔÚ·. ◊Ù·Ó ÛÙ’ ·Ï‹ıÂÈ· ·˘Ùfi˜ Ô˘ ·fiÛÙÚ„ ÙÔ ÚfiÛˆÔ fiÙ·Ó ÙÔ˘ ÌÈÏ‹Û·ÌÂ. ∫·È ÙÒÚ· η›ÁÂÙ·È. ª· ‰ÂÓ ÊˆÓ¿˙ÂÈ ‚Ô‹ıÂÈ·. ¢ÈÛÙ¿˙ˆ. §¤ˆ Ó· ¿ˆ ÂΛ. ¡· ÙÔÓ ·ÁÁ›Íˆ Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ ÌÔ˘. ∂›Ì·È ·fi ÙË Ê‡ÛË ÌÔ˘ ÊÙÈ·Á̤ÓÔ˜ Ó· ·ÚÂÍÂÓ‡ÔÌ·È. ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ‡ÙÔ˜ Ô˘ ·Ó·Ï›ÛÎÂÙ·È ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜; ΔÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰ÂÓ ÙÔÓ ÔÓ¿; ∏ ¯ÒÚ· Â‰Ò Â›Ó·È ÛÎÔÙÂÈÓ‹. ∫·È ‰‡ÛÎÔÏË. ºÔ‚¿Ì·È. •¤ÓË ÊˆÙÈ¿ ÌËÓ ÙËÓ ·Ó·Î·Ù‡ÂȘ, ÌÔ˘ ›·Ó. ŸÌˆ˜ ÂΛÓÔ˜ η›ÁÔÓÙ·Ó ÌÔÓ¿¯Ô˜. ∫·Ù·ÌfiÓ·¯Ô˜. ∫È fiÛÔ ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·Ó ÙfiÛÔ ¿ÛÙÚ·ÊÙ ÙÔ ÚfiÛˆÔ. °ÈÓfiÙ·Ó ‹ÏÈÔ˜. ™ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜, fiˆ˜ Î·È Û ÂÚ·Ṳ̂Ó˜ ÂÔ¯¤˜ ¿ÏÏÔÈ Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ Î·È ¿ÏÏÔÈ ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙÔ‡ÓÂ. √ ÔÈËÙ‹˜ ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È ÛÙ· ‰‡Ô”. Ãπ™Δ√™ ∞¡∂™Δ∏

ˆ˜ ÙÔ fiÈÔÓ ÙÔ˘ Ï·Ô‡”, ·ÓÙ› Ù˘ ÔÚı‹˜ ‰È·Ù‡ˆÛ˘ Ô˘ ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È ˆ˜: “∏ ·ÏÏÔ›ˆÛË Î·È Ë ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÁÈ· ·ÏÏfiÙÚÈÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ Ù˘ ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ ›ÛÙ˘, ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÙÔ fiÈÔÓ ÙÔ˘ Ï·Ô‡” . ∏ ÔÁ‰ÔÓÙ¿¯ÚÔÓË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·ıÂ˚ÎÔ‡ ‰fiÁÌ·ÙÔ˜, ¤ÊÂÚ ٷ ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÓÙ›ıÂÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ºÔ‡ÓÙˆÛ ÙËÓ ›ÛÙË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÂÓ·ÁÒÓÈ· ÙË Ï‡ÙÚˆÛ‹ ÙÔ˘˜. ª¤Û· ÛÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜ Ë ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ›ÛÙË ˘¤ÛÙË Ù· ̇ÚÈ· fiÛ· ‰È·ÛÙÚ‚ψÙÈο ηο ·fi ÙÔ˘˜ Â›ÛËÌÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘, Ô˘ ·ÓÙ› Ó· ÚÔ‚¿ÏÔ˘Ó ÙËÓ ∞Ï‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡, Êfi‚È˙·Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì ÙȘ ÂÛ¯·ÙÔÏÔÁÈΤ˜ ‰Ôͷۛ˜, Ì ÙÔÓ ¤ÏÂ΢ ÙÔ˘ ÙÈ̈ÚÔ‡ £ÂÔ‡, Ì ÙȘ ÔÏÏ·Ϥ˜ Û˘ÌÌ·¯›Â˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙȘ ÂÈ΢ڛ·Ú¯Â˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ Âȉ›ˆÎ·Ó ÙÔ ‰·Ì·ÛÌfi ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÊÚÔÓ‹Ì·ÙÔ˜, Ì ÙÔ Ó‡̷ ÙÔ˘ ∫·ÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡ Ô˘ ‰È·ÌfiÚʈÛÂ Ë ¶ÚÔÙÂÛÙ·ÓÙÈ΋ ∂ÎÎÏËÛ›·, Ì ٷ ™˘Á¯ˆÚÔ¯¿ÚÙÈ· ÙÔ˘ ¶¿· Î·È ÙȘ Û˘ÌÌ·¯›Â˜ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ¡·˙ÈÛÌfi. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ηÌÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÈÁfiÓˆÓ ÙÔ˘ πËÛÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηÌÈ¿ Û¯¤ÛË Ì ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ Î·È ÙÔ Ó‡̷ Ù˘ ∞Á¿˘ Ô˘ ηÏÏȤÚÁËÛÂ. ∂›Ó·È Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ·Ú·ÎÌ‹˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔÏÔÁÈÎÒÓ ·fi„ÂˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÙÔ ·Ë‰È·ÛÙÈÎfi ÂΛÓÔ ÙÛÈÙ¿ÙÔ ÙÔ˘ “∂ÏÏ¿˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ” Ô˘ ηËχÙËΠÙËÓ ÔÚıfi‰ÔÍË ›ÛÙË ÁÈ· Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙË ‚›·, Ó· ¤¯ÂÈ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi. ∞˜ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Î¿ÔÙ ÔÈ ¯ÚÈÛÙÔοËÏÔÈ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È ÙËÓ ›ÛÙË Ì·˜.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN £· ÙËÚ‹ÛÂÙ ʤÙÔ˜ ÙÔ ¶¿Û¯· ÙÔ ¤ıÈÌÔ ÙÔ˘ „Ë̷ۛÙÔ˜ ÙÔ˘ Ô‚ÂÏ›·; ∏Ï›·˜ ™ÙÚ·Ù‹˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“£· „‹ÛÔ˘Ì fiˆ˜ Î·È Î¿ı ¿ÏÏË ¯ÚÔÓÈ¿ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ” .

¡›ÎÔ˜ ÷ÌËÏ¿˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“∂›Ì·È ·fi ÙË ™ËÙ›· ∫Ú‹Ù˘ Î·È ‚Ú›ÛÎÔÌ·È Â‰Ò ÌfiÓÔ ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜. ™ÙËÓ ∫Ú‹ÙË „‹ÓÔ˘Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·fi fi,ÙÈ Â‰Ò. ŸÌˆ˜ ʤÙÔ˜ ‰ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ı· „‹ÛÔ˘Ì” .

ª·Á‰·Ï¤Ó· ¢‹ÌÔ‚· Ì·ı‹ÙÚÈ·

“∫·È ʤÙÔ˜ ı· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Î·È ı· „‹ÛÔ˘Ì Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÌÔ˘ ·ÚÓ› Î·È ÎÔÎÔÚ¤ÙÛÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™ √È ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ Ô‰ËÁÒÓ Â›Ó·È ÔÏϤ˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÎÔÚ‡Ó˜ ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. Ÿˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔÓ›˙Ô˘Ó, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙËÓ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ÎÔÚ‡Ó˜ Â›Ó·È Î·ÙÂÛÙÚ·Ì̤Ó˜, ¿ÏϘ ¿ÏÈ ¤¯Ô˘Ó ·Ê·ÈÚÂı›, Ì¿ÏÏÔÓ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ... ‚ÔÏÂ‡Ô˘Ó Û οÔÈÔ˘˜, Î·È ÙÔ ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔ ·fi fiÏ· Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Û ÔÏϤ˜ ÎÔÚ‡Ó˜ ÏfiÁˆ Ù˘ Ï¿Û˘ ‹ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ‰ÂÓ Ê·›ÓÔÓÙ·È Ù· ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈο ÙÔ˘˜ Î·È È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ Ù· ‚Ú¿‰È·, ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÊˆÙÈÛÌÔ‡ (ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ Êˆ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙ‡ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ʈÙÈÛÌÔ‡ ηχÙÂÙ·È ·fi Ù· ‰¤ÓÙÚ· Ì ÙËÓ ˘ÎÓ‹ Ê˘ÏψÛÈ¿). √È Ô‰ËÁÔ› ÙˆÓ ‰È·ÎÏˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ôχ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› ‰ÈfiÙÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÙÒÛ˘ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ηٿ ÙȘ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Î·È Ë ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· Ú¤ÂÈ ¿ÌÂÛ· Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ηÙÂÛÙÚ·Ì̤Ó˜ ÎÔÚ‡Ó˜ ‹ Ó· ηı·Ú›ÛÂÈ Î¿ÔȘ ·fi ·˘Ù¤˜ ÒÛÙ ٷ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈο ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜... Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜. §.∞.

ªÈ· ¿ÁÓˆÛÙË Ì¤Ú·

∂ÈΛӉ˘ÓÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ ŒÓ· ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ô˘ ÏfiÁˆ Ù˘ η΋˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ¤ÚÁˆÓ ·Ú¤Ì‚·Û˘ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙfi ÂÈΛӉ˘ÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Â›Ù Ì ÙÔ ‰›Î˘ÎÏfi ÙÔ˘˜ ›Ù Ì ÙÔ Ô‰‹Ï·Ùfi ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Ì ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË. ™¯Â‰fiÓ “‚˘ıÈṲ̂ÓÔ” ÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ ·ÔÙÂÏ› Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Á›‰· ÁÈ· fiÔÈÔÓ ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi. ∞ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â˙Ô‡˜ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ. ∏ ÂÈÎfiÓ· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛËÌÂ›Ô ¤¯Ô˘Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· Î·È ‰Â›¯ÓÂÈ ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ·Ú·ÙË̤ÓÔ. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ·Ï¿ ÔÈ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Â›Ó·È Ó· ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó!

¯ıÂÛÈÓ‹ ̤ڷ ‹Ù·Ó ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙË °Ë. ∫·ıÈÂÚÒıËΠÛÙȘ 22 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÙÔ˘ 1970 ÛÙȘ ∏¶∞ Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡ ÁÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹ Ì ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜. Ãı˜ fï˜ ηӤӷ˜ Î·È Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ·ԉ›ÎӢ ˆ˜ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›· Â›Ó·È Î·È ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜. ∫·Ì›· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Î·È Î·Ó¤Ó·˜ ÊÔÚ¤·˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ Ì·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ‰ÂÓ ¤Ú·Í ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi ÁÈ· Ó· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, ·ÎfiÌ· Î·È Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÁÈ· ¤Ó·Ó ηı·ÚfiÙÂÚÔ Ï·Ó‹ÙË. ¶ÔÈÔ˜ ͤÚÂÈ... ›Ûˆ˜ Ë Ì¤Ú· ÔÚfiÛËÌÔ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ¤ÚıÂÈ ·ÎfiÌ·, ›Ûˆ˜ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì οÙÈ ÈÔ ‰˘Ó·Ùfi ·fi ¤Ó· ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ ‹ ¤Ó· ·Ù‡¯ËÌ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ·fi ·˘Ùfi Ù˘ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì·, ÁÈ· Ó· ÎÈÓËÙÔÔÈËıÔ‡ÌÂ...

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

∫˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi

√ Ï¿Ù·ÓÔ˜

™ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·-°·˙‹. ∞fi ÙË ÌÈ· ÔÈ Î¿‰ÔÈ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ͯÂÈÏ›˙Ô˘Ó ·fi ÛÎÔ˘›‰È· Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ù· ¯fiÚÙ·, ÔÈ Ú·ÛÈÓ¿‰Â˜ ÛÙËÓ ›Ûˆ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙÈÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘ Ô˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ˙Ô‡ÁÎÏ·. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÂÈÎfiÓ· Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿ Ô Â˙fi˜ Û ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÎÂÓÙÚÈο ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘. ∫·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi. ™Â ·ÚÎÂÙ¿ ÛËÌ›· Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ï‹. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· fiÛ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Î·È ‰ÚfiÌÔÈ Â›Ó·È ÏÂڈ̤ÓÔÈ ·fi Ù· ·ÙË̤ӷ ÓÂÚ¿ÓÙ˙È·;

ÃÚÔÓÈ¿Ú˜ ̤Ú˜ Î·È Ë fiÏË ‚Ú¤ıËΠ¿ÏÈ ·ÓÙÈ̤وË Ì ÙÔ ¤ÓÙÔÓÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ· Ó· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ΢ڛˆ˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ Î·È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Â¤ÏÂÍ·Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙË ªÂÁ¿ÏË ∂‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi Î·È ÙÔÓ ÂÌÔÚÈÎfi ÈÛÙfi Ù˘ fiÏ˘. ¢ÂÓ ‰È¢ÎfiÏ˘Ó·Ó ÙËÓ ΔÚÔ¯·›· ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘, Ù· ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È Û ÙÂÏÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ô˘ ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó Û ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÙË ª·ÁÓËÛ›· ÁÈ· ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Î·È ‚Ú¤ıËÎ·Ó ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ¤Ó· ·Ù¤ÏÂȈÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ÎÔÌÊÔ‡˙ÈÔ ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∞ԉ›¯ÙËΠÂÚ›ÙÚ·Ó· ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ Î·È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ fiÏ˘ ‰ÂÓ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ù· ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ Ó· Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡Ó Î·È Ó· Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È Û˘Ó¿Ì·.

™ÙÔÓ ·Úfi¯ıÈÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·, ÛÙËÓ Ô‰fi ∑¿¯Ô˘ Î·È ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ï›ÁÔ ÈÔ ¿Óˆ ·fi ÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛ‹ Ù˘ Ì ÙËÓ Ô‰fi ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ˘ÂڷȈÓfi‚ÈÔ˜ Ï¿Ù·ÓÔ˜ ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ηٿ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ∑¿¯Ô˘. ŸÔÈÔÈ Ô‰ËÁÔ› ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙË ∑¿¯Ô˘ ·fi ÙÔ˘˜ οıÂÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, ™ÔψÌÔ‡ Î·È ºÙ¤Ú˘ Ë ÔÚ·ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ÛËÌÂȈı› ԢΠÔÏ›Á· ·Ù˘¯‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ Ô‰ËÁÔ› ÁÈ· Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È ÁÈ· Ó· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙË ∑¿¯Ô˘ ‚Á·›ÓÔ˘Ó Ôχ ÈÔ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ fiÚÈÔ. “¢ÂÓ Ï¤Ì fiÙÈ Ú¤ÂÈ ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ Ó· ÎÔ›, ÚÔ˜ £ÂÔ‡, Ï›Á· Â›Ó·È Ù· ‰¤ÓÙÚ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÌ›ÓÂÈ ¿ÏψÛÙ ۋÌÂÚ·, ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ‰Ôı› χÛË ÚÔÙÔ‡ ıÚËÓ‹ÛÔ˘Ì ı‡Ì·Ù·” Â›Ó·È Ù· ÏfiÁÈ· ÂÚÈÔ›ÎÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·˘ÙfiÙ˘ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ Î·È Û ÚfiÛÊ·ÙÔ ·Ù‡¯ËÌ· ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Ì Ì˯·Ó‹ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ΢‚ÈÛÌÔ‡. Œ¯ÂÈ ¿‰ÈÎÔ ÚˆÙ¿Ì ÂÌ›˜.

º.™.

μ.∫.

§.∞.

∂ÈÎfiÓ˜...

“£· „‹ÛÔ˘Ì ʤÙÔ˜ ηÓÔÓÈο, fiˆ˜ Î·È ¤Ú˘ÛÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ ·Ú¤· ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜” .

30ÂÙ›·˜

¶Úfi EÈ̤ÏÂÈ·: ∞¡¡∞ ∞ƒ°Àƒ∏ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂§∂¡∏ πø∞¡. ™Δ∞ª√À§∏ °πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

/5

√È... Ôχ·ı˜ ÎÔÚ‡Ó˜

£. ∫. μ.

∫Ϥ‚È· Δ˙·Ì¤Ù·

ª. ™∞μμ∞Δ√-∫Àƒπ∞∫∏ ÙÔ˘ ¶∞™Ã∞ 23-24 ∞¶ƒπ§π√À 2011

ÀfiÌÓËÌ· ÁÈ· Ù· ·Ó·Ù˘Íȷο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ “™Â Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı¤˜ ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜, ÔÈ ¡Ô̿گ˜ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ¡ÔÌÒÓ Û˘Ó¤Ù·Í·Ó ˘fiÌÓËÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ˘˜ ›¯Â ˙ËÙËı› ·fi ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Û ۇÛÎÂ„Ë Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙȘ 14 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ΔÔ ˘fiÌÓËÌ· Ô˘ Û˘ÓÙ¿¯ıËÎÂ Î·È ˘ÔÁÚ¿ÊËÎÂ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ¡Ô̿گ˜ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ‰‡Ô ÂÓfiÙËÙ˜: ∏ ÚÒÙË ·ÊÔÚ¿ ·Ó·Ù˘Íȷο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ fiÚÔ˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘˜. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÚfiÙ·ÛË ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â¿Ó‰ÚˆÛË Î·È Î·Ï‡ÙÂÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÂÈÙÂÏÈΤ˜ ÁÈ· ÙÔ ¡Ô̿گ˔ . ¡¤Â˜ ·˘ÍË̤Ó˜ ÙÈ̤˜ ÛÙ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ∫Δ∂§ “ªÂÙ¿ ·fi Ó¤· ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ·fi ¯ı¤˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔ ÀÂÚ·ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ Ó¤Â˜ ·˘ÍË̤Ó˜ ÙÈ̤˜ ÛÙ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·. √È ÙÈ̤˜ ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜: ªÂ ·ÊÂÙËÚ›· (¿ÓÙÔÙÂ) ÙÔ μfiÏÔ: °È· §¿ÚÈÛ· 115, ª·Ï¿ÎÈ 26, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ 36, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ 75, ¶ÚÔ̇ÚÈ 100, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿ 115, ∞Á¯›·ÏÔ˜ 36, ∫ÚfiÎÈÔ 60, ¶ÙÂÏÂfi˜ 110, ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ 50, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 24, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 30, ÿÓÈ· 50, ∑·ÁÔÚ¿ 150, ÃÔÚ¢Ùfi 105, •Ô˘Ú›¯ÙÈ 95, ΔÛ·Áηڿ‰· 105” . ∞ÛıÂÓ‹˜ ÛÂÈÛÌfi˜ ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ “∞ÛıÂÓ‹˜ ÛÂÈÛÌÈ΋ ‰fiÓËÛË Ù˘ ٿ͈˜ ÙˆÓ 3,5 ‚·ıÌÒÓ Îϛ̷ÎÔ˜ ƒ›¯ÙÂÚ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙȘ

23 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1981

6.17’30’’ ¯ı¤˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∏ ‰fiÓËÛË ¤ÁÈÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ·ÈÛıËÙ‹ ÛÙÔ μfiÏÔ” . “™Î¿Ó‰·ÏÔ” ÛÙ· ÙÔÎÔÌÂÚ›‰È· “¶ÚÔ Â‚‰ÔÌ¿‰Ô˜ ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰È·ÎÈÓ‹Ûˆ˜ Î·È ÂÍÔÊÏ‹Ûˆ˜ ÙˆÓ ÙÔÎÔÌÂÚȉ›ˆÓ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛıËΠ·ÓˆÌ·Ï›·, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ˘ÂÍ·›ÚÂÛË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۋÌÂÚ· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. Δ· ·ÚÌfi‰È· fiÚÁ·Ó· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ Ù˘ ˘Ôı¤Ûˆ˜ Î·È ¤Ï·‚·Ó fiÏ· Ù· ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ·, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, fiÛÔ Î·È ÙËÓ ÔÈÓÈ΋ Î·È ÂÈı·Ú¯È΋ ‰›ˆÍË ÙˆÓ ˘·ÈÙ›ˆÓ” .

ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ ı¤ÙÔ˘Ó Û·Ó fiÚÔ ÔÈ ·ÌÂÚÈηÓÔ›, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÁÁ˘ËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fiÙÈ ı· ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÈıÂÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô Î·È ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο Ù˘ Û‡ÓÔÚ·. ΔÔÓ fiÚÔ ·˘Ùfi ·ÔηχÙÂÈ Ô ™¿¸ÚÔ˘˜ ™Ô˘ÏÙÛÌ¤ÚÁÎÂÚ ÁÓˆÛÙfi˜ ÁÈ· ÙȘ ‰È·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ™Ù·›ËÙ ¡ÙË¿ÚÙÌÂÓÙ Û ÛËÌÂÚÈÓfi ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ ÛÙËÓ “πÓÙÂÚÓ¿ÛÈÔÓ·Ï Ã¤Ú·ÏÓÙ ΔÚ›ÌÈÔ˘Ó” Ì ٛÙÏÔ “¡¤· ‚·ÏηÓÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·” .

∞ÊÔÏÈÛÌfi ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ Ì·˜ ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ ∏¶∞ “ΔËÓ ·ÔÛÙÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÓËÛÈÒÓ

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ 1909: ∫˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ›

ÓÙ›ÓÔ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹” .

Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙ· ªÂÙ¤ˆÚ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ÌÔÓ·ÛÙËÚÈ·ÎÒÓ ÎÂÈÌËÏ›ˆÓ. 1941: √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ Î·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË, ÙËÓ ÒÚ·, Ô˘ ÔÈ ÚÒÙ˜ ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ Ê¿Ï·ÁÁ˜ Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·. 1973: “∫·Ù¿Û¯ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ “μÚ·‰ÈÓ‹” Î·È “£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË” ÂÂȉ‹ ‰ËÌÔÛ›Â˘·Ó ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ù¤ˆ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∫ˆÓÛÙ·-

1981: £·‡Ì·-ı·‡Ì·!! ∏ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ∂ÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ˘ ÛÙÔ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ ÎÔ˘ÓÈ¤Ù·È Î·È ÔÈ ÈÛÙÔ› Û˘ÚÚ¤Ô˘Ó 1998: ∏ ∞∂∫ ¯¿ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÂÏÈÎfi Ù˘ E˘ÚˆÏ›Áη˜ ÛÙËÓ μ·ÚÎÂÏÒÓË ·fi ÙËÓ ∫›ÓÙÂÚ ªÔÏfiÓÈ· Ì 44-58. 2003: ªÂÙ¿ ·fi 30 ¯ÚfiÓÈ·, ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ÂχıÂÚË ‰È¤Ï¢ÛË TÔ˘ÚÎÔ΢Ú›ˆÓ Î·È EÏÏËÓÔ΢Ú›ˆÓ ÛÙËÓ Î·Ù¯fiÌÂÓË ∫‡ÚÔ Î·È ÛÙȘ ÂχıÂÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜.


™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË 6

M. ™ABBATO-KYPIAKH ÙÔ˘ ¶A™XA 23-24 A¶PI§I√À 2011

ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ ÙÔ ˘ÚËÓÈÎfi ·Ù‡¯ËÌ· ÛÙË ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì· Ù˘ π·ˆÓ›·˜ Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÛÔ‚·Úfi ·fi ÂΛÓÔ ÙÔ˘ ΔÛÂÚÓÔÌ›Ï ÙÔ 1986 ÚÔ‚·›ÓÂÈ Ô Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∑ÂÚÂÊfi˜, ηıËÁËÙ‹˜ º˘ÛÈ΋˜ Ù˘ ∞ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ, Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù˘ Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÒÚÔ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È·ÙÚ¤ÍÂÈ Î¿ÔÈÔ ÛÔ‚·Úfi ΛӉ˘ÓÔ. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó ·˘Ù¤˜ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó Î·È ÙÔ 30% ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ΔÔÓ›˙ÂÈ ·ÎfiÌË fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÌÂȈı› ÔÈ ÂÎÔÌ¤˜ ÙˆÓ ·ÂÚ›ˆÓ Ô˘ ‚Ï¿ÙÔ˘Ó ÙÔ ÛÙÚÒÌ· ÙÔ˘ fi˙ÔÓÙÔ˜ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ËÏÒÓÂÈ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÔ‚·Úfi. Δ¤ÏÔ˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ Îϛ̷ Ù˘ °Ë˜ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ˙ˆÓÒÓ ‚ÚÔ¯‹˜ Î·È ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·ÎÚ·›ˆÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Î˘Ú›ˆ˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 30 ¯ÚfiÓÈ·.

Ã∏™Δ√™ ∑∂ƒ∂º√™ “¢ÂÓ ‰È·ÙڤͷÌÂ Î·Ó¤Ó·Ó Î›Ó‰˘ÓÔ ·fi ÙÔ ·Ù‡¯ËÌ· ÛÙËÓ π·ˆÓ›·” Συνέντευξη: ™øΔ∏ƒ∏™ §∂Δ™π√™

¶ÔȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ۯÂÙÈο Ì ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ˘ÚËÓÈÎÔ‡ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ π·ˆÓ›·; ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Û˘Ì‚¿Ó ηٿ Ôχ ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚÔ ÂΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ΔÛÂÚÓÔÌ›Ï; √È ÂÈÙÒÛÂȘ ·fi ÙÔ ˘ÚËÓÈÎfi ·Ù‡¯ËÌ· ÛÙËÓ π·ˆÓ›· Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó Û ̛· ·ÎÙ›Ó· ÌÂÚÈÎÒÓ ‰Âο‰ˆÓ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙÔÓ ˘ÚËÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi. ∏ ÏÂÁfiÌÂÓË ÓÂÎÚ‹ ˙ÒÓË, ηıÒ˜ Î·È Ë ˙ÒÓË ˘„ËÏ‹˜ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÂÎÙ·ı› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi fi,ÙÈ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ·. √È ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔ Ï·ÓÁÎÙfiÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ·Ú·›ˆÛË ÙˆÓ Ú·‰ÈÂÓÂÚÁÒÓ Î·Ù·ÏÔ›ˆÓ ÛÙ· ¤Ì‚È· fiÓÙ· ÙÔ˘ ˆÎ·ÓÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È Ë Î·ı›˙ËÛË ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ˆÎ·Ófi Â›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ı¤Ì· ÔÏÏÒÓ ÚÔÛ¯ÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ. ¢ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÙÔ Û˘Ì‚¿Ó Â›Ó·È Ôχ ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚÔ ÂΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ΔÛÂÚÓÔÌ›Ï. ª¿ÏÈÛÙ·, ı· ¤ÏÂÁ· fiÙÈ ›Ûˆ˜ Ó· Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÛÔ‚·Úfi ·fi ÙÔ ΔÛÂÚÓfiÌÈÏ.

ΔÔ Ú·‰ÈÂÓÂÚÁfi Ó¤ÊÔ˜ ÔȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÛÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ Ï·Ó‹ÙË ¤¯ÂÈ Ï‹ÍÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¤Ú·Ó Ù˘ π·ˆÓ›·˜; √È Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÏËÁ› ‹ Ô˘ ı· ÏËÁÔ‡Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ π·ˆÓ›·. ∫·Ù¿ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÏfiÁÔ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ™È‚ËÚ›·.

√È ÂÈÙÒÛÂȘ ·fi ÙÔ ˘ÚËÓÈÎfi ·Ù‡¯ËÌ· ÛÙËÓ π·ˆÓ›· Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó Û ̛· ·ÎÙ›Ó· ÌÂÚÈÎÒÓ ‰Âο‰ˆÓ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙÔÓ ˘ÚËÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi. ∏ ÏÂÁfiÌÂÓË ÓÂÎÚ‹ ˙ÒÓË, ηıÒ˜ Î·È Ë ˙ÒÓË ˘„ËÏ‹˜ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÂÎÙ·ı› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi fi,ÙÈ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ·. √È ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔ Ï·ÁÎÙfiÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ·Ú·›ˆÛË ÙˆÓ Ú·‰ÈÂÓÂÚÁÒÓ Î·Ù·ÏÔ›ˆÓ ÛÙ· ¤Ì‚È· fiÓÙ· ÙÔ˘ ˆÎ·ÓÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È Ë Î·ı›˙ËÛË ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ˆÎ·Ófi Â›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ı¤Ì· ÔÏÏÒÓ ÚÔÛ¯ÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ

°È· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÔȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ; ¢È·ÙڤͷÌ οÔÈÔ ÛÔ‚·Úfi ΛӉ˘ÓÔ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ‹ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi ÛÙÔ ÎÔÓÙÈÓfi ̤ÏÏÔÓ; ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Á›ÓÔÓÙ·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈΤ˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù˘ Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙÔÓ ·¤Ú· Î·È ·ÏÏÔ‡. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ‰È·ÙڤͷÌ ηӤӷ ÛÔ‚·Úfi ΛӉ˘ÓÔ. ∞fi ÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ‰Â Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ˘fi ÙËÓ ÂÔÙ›· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞ÙÔÌÈ΋˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ Ú·‰ÈÂÓÂÚÁ¤˜ ‰fiÛÂȘ Ô˘ ‹Ú·ÌÂ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ÊÔÚ¤˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ·fi ÂΛӘ Ô˘ ÌÂÙÚ‹ıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ ΔÛÂÚÓÔÌ›Ï. ¢ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ı· ‰È·ÙÚ¤ÍÔ˘Ì ·fi ÙÔ Û˘Ì‚¿Ó Ù˘ π·ˆÓ›·˜ οÔÈÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÛÙÔ ÂÁÁ‡˜ ̤ÏÏÔÓ.

∫·Ù¿ fiÛÔ ÔÈ ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙȘ ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ Ì·˜ ·Ó¿ÁΘ; ¶¿ÓÙ· ›ÛÙ¢· Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÔÈ ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ì·˜. ªÈ· ˘‚ÚȉÈ΋ ÌÂÙ¿‚·ÛË Û ¤Ó· Ì›ÁÌ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ·fi Û˘Ì‚·ÙÈο η‡ÛÈÌ· Î·È ·fi ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Û ¤Ó· ·ÛʷϤ˜ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ̤ÏÏÔÓ. ŒÙÛÈ fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Û‹ÌÂÚ· ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÔÈ ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÛÙË ¯ÒÚ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó Î·È ÙÔ 30% ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ Ì·˜ ·Ó·ÁÎÒÓ.

∞˜ ÂÚ¿ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘

ÙÚ‡·˜ ÙÔ˘ fi˙ÔÓÙÔ˜. √È ÂÎÔÌ¤˜ ÙˆÓ Ú‡ˆÓ Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›Â‰Ô Û ÙÈ ÛËÌÂ›Ô ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ·; Δ· fiÔÈ· ̤ÙÚ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÏËÊı› Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙÔ Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‹ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Î·È ¿ÏÏ·; √È ÂÎÔÌ¤˜ ÙˆÓ ·ÂÚ›ˆÓ Ô˘ ‚Ï¿ÙÔ˘Ó ÙÔ fi˙ÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÌˉÂÓÈÛÙ›. ŸÛ· ·fi ·˘Ù¿ Ù· ·¤ÚÈ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ËÁ¤˜ ÚÈÓ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ ÙÔ˘ ªfiÓÙÚ·Ï. ΔÔ ¶ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ ·˘Ùfi Û˘Ó¤‚·ÏÏ ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙË ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ fi˙ÔÓÙÔ˜ Î·È ÚfiÛÊ·Ù˜ ‰ËÌÔÛȇÛÂȘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi ÙÔ ¶ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ Ë ËÏȷ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ı· ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÈΛӉ˘ÓË Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Î·È ‚‚·›ˆ˜ Î·È ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ. ∞˘Ùfi Ô˘ ·ÔʇÁ·Ì ‰ÂÓ Ì·˜ ¤ÁÈÓ ̿ıËÌ· Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ·ÂÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ Ù· ¶ÚˆÙfiÎÔÏÏ· Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· Ô˘ ¤‰ˆÛ ÙÔ ¶ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ ÙÔ˘ ªfiÓÙÚ·Ï.

¶¿Óˆ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fiÛÔ ÛÔ‚·Úfi Â›Ó·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·; ΔÈ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ; ¶¿Óˆ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÔ‚·Úfi. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ÊÈÏÔÍÂÓ› Î·È ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Ã·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛ˘ Ÿ˙ÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ μÔÚ›Ԣ ∏ÌÈÛÊ·ÈÚ›Ô˘ Î·È ÔÈ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ÂÌÓ¤Ô˘Ó Î·Ì›· ·ÓËÛ˘¯›·. ŸÌˆ˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ

∏ ∂ÏÏ¿‰· ÊÈÏÔÍÂÓ› Î·È ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Ã·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛ˘ Ÿ˙ÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ μÔÚ›Ԣ ∏ÌÈÛÊ·ÈÚ›Ô˘ Î·È ÔÈ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ÂÌÓ¤Ô˘Ó Î·Ì›· ·ÓËÛ˘¯›·. ŸÌˆ˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ. ΔÔÓ ‹ÏÈÔ ÙÔÓ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ Î·È Ë ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È ϤÔÓ ‰ÈfiÙÈ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠfiÙÈ Ù· ∂ÏÏËÓfiÔ˘Ï· ¤¯Ô˘Ó ¤ÏÏÂÈÌÌ· ‚ÈÙ·Ì›Ó˘ D, Ú¿ÁÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ÛÙÔ˘˜ ˘„ËÏÔ‡˜ ‰Â›ÎÙ˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ·ÓÙËÏÈ·ÎÒÓ

˙‹ÙËÌ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ. ΔÔÓ ‹ÏÈÔ ÙÔÓ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ Î·È Ë ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È ϤÔÓ ‰ÈfiÙÈ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠfiÙÈ Ù· ∂ÏÏËÓfiÔ˘Ï· ¤¯Ô˘Ó ¤ÏÏÂÈÌÌ· ‚ÈÙ·Ì›Ó˘ D, Ú¿ÁÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ÛÙÔ˘˜ ˘„ËÏÔ‡˜ ‰Â›ÎÙ˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ·ÓÙËÏÈ·ÎÒÓ. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ë Î·Ï‡ÙÂÚË Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô˜ ¤ÎıÂÛ˘ Â›Ó·È ÚÈÓ ÙȘ 11.00 ÙÔ Úˆ› Î·È ÌÂÙ¿ ÙȘ 3.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙËÏÈ·Îfi ‹ Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ¯·ÌËÏÔ‡ ‰Â›ÎÙË ·ÓÙËÏÈ·ÎÔ‡, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·Ú¤¯ÂÙ·È Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋˜ ÔÛfiÙËÙÔ˜ ‚ÈÙ·Ì›Ó˘ D ÛÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi

Ì·˜.

¶ÔȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌÂȈı› ÛÙÔ Îϛ̷ Ù˘ °Ë˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·; √È ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌÂȈı› ÛÙÔ Îϛ̷ Ù˘ °Ë˜ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ·ÔÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ˙ˆÓÒÓ ‚ÚÔ¯‹˜ Î·È ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·ÎÚ·›ˆÓ ηÈÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ, ΢ڛˆ˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 30 ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ¢È·Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙËÓ ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋ ∞ÏÏ·Á‹ ÌÂÏÂÙ¿ Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿. ∏ ¯ÒÚ· Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ˘„ËÏÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘, ΢ڛˆ˜ ÛÙȘ ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘.

∞Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÂıÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ ¿Ù·Í‹ Ù˘

√ÎÙÒ ‰Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ηٷÔϤÌËÛË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ ∞£∏¡∞, 22.

ª∂°∞§∂™ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÂÓ‰ÔÔ-

ÌÈÏÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜, ηıÒ˜ Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· Î·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ¯Ú¤Ë ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ “˘„ËÏÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘” Î·È Ì·›ÓÔ˘Ó ÚÒÙÔÈ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Ï›ÛÙ· ÂϤÁ¯Ô˘ ηÈ

ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ Ù· 30 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜. √È “8” ‰Ú¿ÛÂȘ ηٷÔϤÌËÛ˘ Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, ̤ۈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ¿ÓÙÏËÛË ÂÛfi‰ˆÓ 1,6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ê¤ÙÔ˜ Î·È Û˘ÓÔÏÈο 3,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ

Δ∞μ∂ƒ¡∞ πø§∫√™ ª∂°∞§∏ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ΔÛ›Ô˘ÚÔ Î·È ÌÂ˙¤˜ ª∂°∞§√ ™∞μμ∞Δ√: ª·ÁÂÈÚ›ÙÛ·, ÎÔÎÔÚ¤ÙÛÈ, ·ÚÓ› ∫Àƒπ∞∫∏ ÙÔ˘ ¶∞™Ã∞: ∫ÔÎÔÚ¤ÙÛÈ, ·ÚÓ›

∞¡∞§∞ªμ∞¡√Àª∂ Δ√ æ∏™πª√ ∞ƒ¡πø¡ Δ√À ¶∞™Ã∞ Δ·‚¤ÚÓ· πˆÏÎfi˜, ¶Ï·Ù›· ∞ӷηÛÈ¿˜, ΔËÏ.: 6944.532957

2015, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ¶Ï·ÈÛ›Ô˘ ¢ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋˜, ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∫·Ù·ÔϤÌËÛ˘ Ù˘ ºÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ¢ËÌ‹ÙÚË ∫Ô˘ÛÂÏ¿. ∏ ÎÏÔ‹ ÙÔ˘ º¶∞ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Û 12 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∏ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ ·fi fiϘ ÙȘ ËÁ¤˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ Ù· 30 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È Ë ÙÚfiÈη Â›Ó·È ÂÂÈṲ̂ÓÔÈ ˆ˜ Ù· ¤ÛÔ‰· ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›·, ·Ó ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ›, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¿ÌÂÛ·, ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi Û¯¤‰ÈÔ Î·Ù·ÔϤÌËÛ˘ Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, ÙÔ˘ Ï·ıÚÂÌÔÚ›Ô˘ Î·È Ù˘

‰È·ÊıÔÚ¿˜. √È “8” η›ÚȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÙÚÈÂÙÔ‡˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÂ: 1. ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÚÔÏËÙÈÎÒÓ Î·È Ù·ÎÙÈÎÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈÙË‰Â˘Ì·ÙÈÒÓ. 2. ∂ȉÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ Î·È “fiıÂÓ ¤Û¯Â˜” , ηıÒ˜ Î·È ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂˆÓ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Ô˘ ˘ÔÎÚ‡ÙÔ˘Ó ·‰‹ÏˆÙ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. 3. ∂Ó›Û¯˘ÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ ̤ۈ ÙÚÈÒÓ Ô‰ÒÓ: ·) ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛ˘ ÚÔ˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜, ‚) ¿ÚÛ˘ ·‰ÈÎÈÒÓ, ·ÏÔ‡ÛÙ¢Û˘ Î·È Îˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Î·È Á) ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÓÈ΋ ηٷÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. 4. μÂÏÙ›ˆÛË Î·È ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË Ù˘ ÂÈÛÚ·ÍÈÌfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‚‚·Èˆı¤-

ÓÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Î·È ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ. 5. ∞Ó·ÁÓÒÚÈÛË, Ù·ÍÈÓfiÌËÛË, ηٿٷÍË, ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ Û ı¤Ì·Ù·: ·) º¶∞ Î·È ÏÔÈÒÓ ¤ÌÌÂÛˆÓ ÊfiÚˆÓ, ‚) ¿ÌÂÛ˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ Î·È Á) ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. 6. ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÚÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ÛÙ· ‰›· ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù¯ÓÈÎÒÓ ÂϤÁ¯Ô˘ ÁÈ· ÔÌ¿‰Â˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓˆÓ “˘„ËÏÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘” , ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi ÊÔÚÔ·ÔÊ˘Á‹˜ ‹ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ȉȷ›ÙÂÚ· Û ÂÓ‰ÔÔÌÈÏÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜. 7. ™˘ÏÏÔÁ‹, ·Ó¿Ï˘ÛË, ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·È ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÌÔÈ‚·›· ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ Î·È ‰ÈηÛÙÈ-

΋ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘, ÙÚ›ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ, ¯ˆÚÒÓ Ì ÙȘ Ôԛ˜ Û˘Ó‹ÊıËÛ·Ó Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ·ÔÊ˘Á‹˜ ‰ÈÏ‹˜ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÊfiÚÔ˘˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ‹ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ·fi ‰ÈÂıÓ›˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. 8. πÛ¯˘ÚÔÔ›ËÛË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙËÓ ÙÚfiÈη, ı· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ̤۷ ÛÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ì ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÌfiÓÔ 84 ÂÊÔÚÈÒÓ Ù‡Ô˘ ∫∂¶, Ô˘ ı· ·Ú¤¯Ô˘Ó ÙȘ ·Ϥ˜ Ù˘ÈΤ˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ (ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘, ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ· Î.Ï.) ÛÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜.


™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË 7

M. ™∞μμ∞Δ√-KÀƒπ∞∫∏ ÙÔ˘ ¶∞™Ã∞ 23-24 ∞¶ƒπ§π√À 2011

ÌÊÈ‚Ôϛ˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ô Î. ∞Ó‰Ú¤·˜ ∞Ó‰ÚÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÛ· ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÁÁ›ÏÂÈ ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. ∞Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È ·ÎfiÌË ÁÈ·Ù› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚ› ÛÂ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ÙËÓ ÂÈÎÚ›ÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ Îϛ̷ Ù˘ ‡ÊÂÛ˘, Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ ÚÈÓ ÌÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢, ÂÓÒ ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ı· ¤ÚÂ ӷ ›¯Â ‰Ú¿ÛÂÈ ÂÁη›Úˆ˜ ηٿ ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘. £ÂˆÚ› ·ÎfiÌË fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÚÁËı› Ô ÓfiÌÔ˜ Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Ó· Û˘Ó‰ÈÔÈÎÔ‡Ó. Δ¤ÏÔ˜, ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó Î·È ı¤ÏÂÈ Û˘Ó·›ÓÂÛË, ÛÙËÓ Ú¿ÍË ‰ÂÓ ÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ›.

∞¡¢ƒ∂∞™ ∞¡¢ƒπ∞¡√¶√À§√™ “¡· ¿„Ô˘Ó ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ó· Û˘Ó‰ÈÔÈÎÔ‡Ó” ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË: ™øΔ∏ƒ∏™ §∂Δ™π√™

¶ÚÔ¤‚Ë Û οÔȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÂÓfi˜ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó·Ó “Ô‰ÈÎfi ¯¿ÚÙË” ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ∞ÒÙÂÚÔ˜ ÛÎÔfi˜ Ê˘ÛÈο Â›Ó·È Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË 26 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2015. £ÂˆÚ›Ù fiÙÈ ¤Ó·˜ Ù¤ÙÔÈÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi˜; ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ¤¯Ô˘Ì ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜, fiˆ˜ Î·È ÚÔı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. Δ· fiÛ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ô ÏÂÁfiÌÂÓÔ˜ “Ô‰ÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘” - Î·È Â¿Ó ÂÍ·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ·‡ÍËÛË ¤ÌÌÂÛˆÓ ÊfiÚˆÓ - ‰ÂÓ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ¿Û¯ËÌ·. ∂ÈÙÚ¤„Ù ÌÔ˘ fï˜ Ó· ·ÌÊÈ‚¿Ïψ ηٿ fiÛÔ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó. °È·Ù› ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚ› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÂ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ; ∞˘Ùfi ıˆÚÒ ˆ˜ Ôχ ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ·. ŸÏ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·¤Ú·. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙȘ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ; ¶ÔÈÔ Û¯¤‰ÈÔ; Œ¯ÂÙ ‰ÂÈ ÂÛ›˜ ηӤӷ Ô˘ ÌÔ˘ ‰È¤Ê˘Á Â̤ӷ; ∞ÎÔ‡ˆ ÔÏÏ¿ ÏfiÁÈ·. ¶Ú¿ÍÂȘ ‰ÂÓ ‚Ϥˆ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÂÈ̤ÓÂÈ ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂÈ ¿ÌÂÛ· 3,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙËÓ ¿Ù·ÍË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜... ¢ÂÓ Ì ›ıÔ˘Ó fiÏ· ·˘Ù¿. ¢ÂÓ ¤¯ˆ ‰ÂÈ ÔÙ¤ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· Ó· Á›ÓÂÙ·È Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ. ¶Ò˜ ı· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ó fiÙ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¤ÛÔ‰·; ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷʤÚÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È Ó· ÂÈÎÚ·Ù› Îϛ̷ ·fiÏ˘Ù˘ ‡ÊÂÛ˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, Ô Ù˙›ÚÔ˜ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰fiÓ ÂÎÌˉÂÓÈÛÙ›. ªÈ· χÛË Â›Ó·È Ó· Ì·˙¤„ÂȘ ¤ÛÔ‰· Ô˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó ·fi ·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ ÂÔ¯¤˜. ∞ÏÏ¿ Î·È Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ, fiÙÈ Ô ÂÌÔÚÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ‹ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ı· ¤¯Ô˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÒÛÙ ӷ Ù· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó. ¶ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ıËΠ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ı· ¤¯Ô˘Ó ÂÊÂÍ‹˜ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¿‰ÂȘ ¿Ó¢ ·Ô‰Ô¯ÒÓ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·...

ŸÔÈÔ˜ ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ ‰ËÌfiÛÈÔ ˘¿ÏÏËÏÔ ı· ÙÔ Î¿ÓÂÈ ·˘Ùfi ÂÂȉ‹ ı· ÙÔÓ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ıˆÚËÙÈο ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘. £· ÙÔ Î¿ÓÂÈ ÂÂȉ‹ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·˘Ùfi˜ οÔÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ÚÔÛfiÓÙ·. ∫·È ·˘Ùfi ‚¤‚·È· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Û·Ê¤˜ fiÛÔ ı· ¤ÚÂÂ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÌË ÓÔÌ›˙ÂÙ fiÙÈ ÔÈ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ó fiÛÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È fiÛÔÈ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜. ªÂ Ï›Á· ÏfiÁÈ· ¤¯Ô˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì Ì ËÌ›ÌÂÙÚ·. °›ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÂÈÚ¿ÍÔ˘Ì ÙËÓ “·¯È¿ ·ÁÂÏ¿‰·” , Ô˘ Â›Ó·È Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ÙÔ̤·˜

ŸÔÈÔ˜ ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ ‰ËÌfiÛÈÔ ˘¿ÏÏËÏÔ ı· ÙÔ Î¿ÓÂÈ ·˘Ùfi ÂÂȉ‹ ı· ÙÔÓ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ıˆÚËÙÈο ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘. £· ÙÔ Î¿ÓÂÈ ÂÂȉ‹ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·˘Ùfi˜ οÔÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ÚÔÛfiÓÙ·. ∫·È ·˘Ùfi ‚¤‚·È· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Û·Ê¤˜ fiÛÔ ı· ¤ÚÂÂ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÌË ÓÔÌ›˙ÂÙ fiÙÈ ÔÈ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ó fiÛÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È fiÛÔÈ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜. ªÂ Ï›Á· ÏfiÁÈ· ¤¯Ô˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì Ì ËÌ›ÌÂÙÚ·. °›ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÂÈÚ¿ÍÔ˘Ì ÙËÓ “·¯È¿ ·ÁÂÏ¿‰·” , Ô˘ Â›Ó·È Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ÙÔ̤·˜. ∫·È ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó, ÂÂȉ‹ ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÛÈÙ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ› ÛÙÚ·ÙÔ›. ∫·Ó¤Ó· ÎfiÌÌ· - ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÍ·ÈÚÂ›Ù·È Ë ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ - ‰ÂÓ ÙÔÏÌ¿ Ó· ‚¿ÏÂÈ ¯¤ÚÈ ÛÙÔ˘˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÛÙÚ·ÙÔ‡˜. Δ· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ¢∂∏ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È Û Ô͇ٷÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯·. √È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÌÂ Î·Ó¤Ó·Ó ÙÚfiÔ ÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘... ¢ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ¢∂∏, Ô˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ Úfi‚ÏËÌ·. ∂¿Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ. ¶Ú¤ÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ηٷÚÁËı› ·˘Ùfi˜ Ô ·›ÛÙ¢ÙÔ˜ ÓfiÌÔ˜ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ó· Û˘Ó‰ÈÔÈÎÔ‡Ó. √È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Î·È fi¯È ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌ›˙Ô˘Ó ÙȘ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÌÈ·˜ ÎÚ·ÙÈ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ù¤ÓÙ·. √È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Â›Ó·È ·È‰È¿ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ·˘Ùfi Ê˘ÛÈο οÓÂÈ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÈÛÙ·ÎÙÈ΋.

√È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÌÂÙ¿ Î·È fiÛ· ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ÙÔ˘ Eurogroup ÙÈ ÂÈÎfiÓ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜; £· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì È-

›¯Â ·ÔʇÁÂÈ ‚¤‚·È· ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ‰··ÓÒÓ. ÿÛˆ˜ fï˜ Ó· ›¯Â ›ÛÂÈ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È Ó· ›¯Â ·ÔʇÁÂÈ ÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢. ΔÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ fï˜ ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ Â›ÔÓÔ. ∏ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ ı· ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÔ‡Û Ì ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÁÈ· ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜; ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÂÚ› ‚Ï·ÎÒ‰Ô˘˜ ÙÒÚ· ϤÔÓ ÂÈÏÔÁ‹˜. £· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÙÔ Â›¯·Ì οÓÂÈ ÚÈÓ Ìԇ̠ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi. ΔÒÚ· ı· Â›Ó·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹. ∫È ·ÎÔ‡ˆ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ·ÓÂÁΤʷÏÔ˘˜ ‹ ¿Û¯ÂÙÔ˘˜ Ó· ÙÔ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó. ∞˘Ùfi ı· Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂȈÙÈ΋ ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓ›·˜.

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÂÚ› ‚Ï·ÎÒ‰Ô˘˜ ÙÒÚ· ϤÔÓ ÂÈÏÔÁ‹˜. £· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÙÔ Â›¯·Ì οÓÂÈ ÚÈÓ Ìԇ̠ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi. ΔÒÚ· ı· Â›Ó·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹. ∫È ·ÎÔ‡ˆ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ·ÓÂÁΤʷÏÔ˘˜ ‹ ¿Û¯ÂÙÔ˘˜ Ó· ÙÔ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó. ∞˘Ùfi ı· Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂȈÙÈ΋ ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∂ÎÙfi˜ Â¿Ó ¤¯ÂÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô ›‰ÈÔ˜ Ô £Âfi˜. ¶Ú¿ÁÌ· Ì¿ÏÏÔÓ ·›ı·ÓÔ, ‰ÈfiÙÈ Ô £Âfi˜ ¤¯ÂÈ Ì˘·Ïfi Î·È ‰ÈÔÚ·ÙÈÎfiÙËÙ·

ÛÙ¿ ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘; ∂‰Ò ÁÎÚÈÓÈ¿˙Ô˘ÌÂ Î·È ÊˆÓ¿˙Ô˘Ì ÁÈ· ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Î·È ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯Ô˘Ì ·Ú¿ ηْ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ. ¢ÂÓ ‚Ϥˆ ̤ÏÏÔÓ ·Ó Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ¤ÙÛÈ. ∞ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ‚Áԇ̠·fi ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô ·Ó ‰ÂÓ ¿ÚÔ˘Ì ̤ÙÚ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο. Ÿ¯È ·Ï¿ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂȘ Î·È ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜. ¶ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤‰Ú·Û ηı˘ÛÙÂÚË̤ӷ Î·È ‰ÂÓ ¤Ï·‚ ٷ ··Ú·›ÙËÙ· ̤ÙÚ· ηٿ ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Ù˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ‹˜ Ù˘; ∞˘Ùfi Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚¤˜. ªÔÚÔ‡Û ӷ ›¯Â ‰Ú¿ÛÂÈ ¤ÁηÈÚ·. ¢ÂÓ ı·

∂¡∞ƒ•∏ π∞Δƒ∂π√À

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ Ã∞Δ∑∏£∂√ºπ§√À ∫∞£∏°∏Δ∏™ Ã∂πƒ√Àƒ°π∫∏™ £ÂÔÊÚ¿ÛÙÔ˘ 60-∞ÁÔÚÔÁÈ¿ÓÓË ¡¤· ¶ÔÏÈÙ›·, §∞ƒπ™∞ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ¢¤¯ÂÙ·È Î·ÙfiÈÓ Ú·ÓÙ‚ԇ ΔËÏ. 2410-620.880 ∫ÈÓ. 6973229928

∂ÎÙfi˜ Â¿Ó ¤¯ÂÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô ›‰ÈÔ˜ Ô £Âfi˜. ¶Ú¿ÁÌ· Ì¿ÏÏÔÓ ·›ı·ÓÔ, ‰ÈfiÙÈ Ô £Âfi˜ ¤¯ÂÈ Ì˘·Ïfi Î·È ‰ÈÔÚ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ¶ÚÔηÏ› ·ÔÚ›· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¯ÒÚ˜ fiˆ˜ Ë πÛ·Ó›· Î·È Ë

∂¿Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ. ¶Ú¤ÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ηٷÚÁËı› ·˘Ùfi˜ Ô ·›ÛÙ¢ÙÔ˜ ÓfiÌÔ˜ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ó· Û˘Ó‰ÈÔÈÎÔ‡Ó. √È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Î·È fi¯È ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌ›˙Ô˘Ó ÙȘ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÌÈ·˜ ÎÚ·ÙÈ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ù¤ÓÙ·

πÚÏ·Ó‰›·, ÔÈ Ôԛ˜ ›¯·Ó Âȉ›ÍÂÈ ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÌÈ· ÛÙ·ıÂÚ‹ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÂÈı·Ú¯›·, Û‹ÌÂÚ· Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· fiÚÈ· Ù˘ ÂÈ‚›ˆÛ˘. ¶Ò˜ ¤ÊÙ·Û·Ó ÈÛÙ‡ÂÙ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌ›Ô; §fiÁˆ ¢ÚÒ, ¯·ÌËÏÒÓ ÂÈÙÔΛˆÓ, ÙÂÚ¿ÛÙÈˆÓ ‰·Ó›ˆÓ Î·È Ë πÚÏ·Ó‰›· ΢ڛˆ˜ - ÏfiÁˆ ÎÚ›Û˘ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜ Î·È Ù˘ μÚÂÙ·Ó›·˜. ∂¿Ó Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛʇÁÔ˘Ó ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ¯ÒÚ˜ fiˆ˜ Ë πÛ·Ó›· ‹ Ë πÙ·Ï›·, ÙfiÙ ·˘Ùfi ı· ÛËÌ¿ÓÂÈ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ∂.∂. ∏ ÚÔÛÊ˘Á‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ ‹ Ù˘ πÚÏ·Ó‰›·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Úfi‚ÏËÌ·. ªÂ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ ¤ÓÙÔÓ· ÙÔ fiÙÈ ‰ÂÓ Û˘˙ËÙ¿ ηÓ›˜ ÁÈ· ÙËÓ πÙ·Ï›·, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÛÔ‚·Úfi ¤ÏÏÂÈÌÌ·. ∂›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. ∞Ó ÂÌϷΛ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È Ë πÛ·Ó›·, ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¯ÒÚ· Ì ·›ÛÙÂ˘Ù· ·ÓÔ›ÁÌ·Ù·, ÙfiÙ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ Ë Â˘Úˆ˙ÒÓË. ¡· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ì ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÌ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ì ‚¿ÏÂÈ Î¿ÔÈ· Ù¿ÍË ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ì·˜. ∞ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ ·fi„ÂȘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ Û˘Ó·ÈÓÂÙÈÎÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜ ·Ó¿ÌÂÛ·

ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ÎfiÌÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ÒÛÙ ӷ ÍÂÂÚ·ÛÙ› ÈÔ Â‡ÎÔÏ· Ë ÎÚ›ÛË. ¢È·Ê·›ÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÚÔÔÙÈ΋; ™˘Ó·›ÓÂÛË ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·Ú·ÎÙÈο ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ; ∂Ï¿¯ÈÛÙÔÈ ÓÔÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ. ∞˘Ùfi Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Â›Ó·È Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÔÛÔÛÙÒÓ Î·È Ë Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜. À¿Ú¯Ô˘Ó ‚¤‚·È· ÎÈ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ. ∞ÏÏ¿ ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÔÏÈÙÈÎfi Îϛ̷ ·˘Ùfi ·ÔÓ¤ÂÈ. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ı¤ÏÂÈ Û˘Ó·›ÓÂÛË, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ›. ∏ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Û˘Ó·›ÓÂÛË ÁÈ·Ù› ı¤ÏÂÈ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. ∏ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ı¤ÏÂÈ Ó· ηٷÛÙÚ·ÊÔ‡Ó Ù· ¿ÓÙ· ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ¤ÙÛÈ ı· ·Ó‚¿ÛÂÈ Ù· ÔÛÔÛÙ¿ Ù˘. ∞ÓÙ›ÏË„Ë, ‰ËÏ·‰‹, ÌÈÎÚfi„˘¯Ë Î·È ÂÓÙÂÏÒ˜ Ì˘ˆÈ΋. Δ· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÎfiÌÌ·Ù· (§∞√™, ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›·, ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿) ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚË ÛÙ¿ÛË. ¢ÂÓ ÙÔ˘˜ ·ÎÔ‡ÂÈ fï˜ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ηÓ›˜. ∂›Ì·ÛÙ ÛÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÁÎÚÂÌÔ‡ Î·È ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù· Ó· ·Ù‹ÛÔ˘Ó Áο˙È.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

M. ™∞μμ∞Δ√-KÀƒπ∞∫∏ ÙÔ˘ ¶∞™Ã∞ 23-24 ∞¶ƒπ§π√À 2011

∫. ∫∞ƒΔ∞§∏™

“°È· Ó· ÌËÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Eurogroup ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈο ·È¯Ó›‰È·”

∏ ‰ËÌfiÛÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ‰ÂÓ ‚ÔËı¿ ™∂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙË ¡∂Δ 105.8, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜: °È· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÌÂÁ¤ıË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ‰ÈÔÚıˆÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ȉ›ˆ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Ô˘ ˘ÛÙÂÚ› ·ÓËÛ˘¯ËÙÈο. √Úı¿ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÌÈÏ¿ ÁÈ· ¤Ó· Ô‰ÈÎfi ¯¿ÚÙË Ô˘ ı· Û˘Ó‰¤ÂÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ Î·È ÛÙfi¯Ô˘˜. √ Ô‰ÈÎfi˜ ·˘Ùfi˜ ¯¿ÚÙ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÚԂϤÂÈ ÙÚ›· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ú¿ÁÌ·Ù·: ŒÓ· ÈÛ¯˘Úfi ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ (Ì ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· Ó· ‚Áԇ̠·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË fi¯È ÌfiÓÔ Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜), ¤Ó· Ó¤Ô ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ Î·È Ì›· Û‡Á¯ÚÔÓË ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÂÈÙÂÏÈο. ™ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ΔÔ̤ˆÓ ∂ÚÁ·Û›·˜ ˙‹ÙËÛ· Ó· Ì·˜ ηٷÙÂı› Ì›· ·ÔÙ›ÌËÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. °È· ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË. ¢ÂÓ Û˘ÌʈÓÒ Û ̛· ‰ËÌfiÛÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜. ∏ ¿Ô„‹ ÌÔ˘ Â›Ó·È fiÙÈ ÚÔ¤¯ÂÈ Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ Ì·˜ Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı›. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ı˘Ì›˙ˆ fiÙÈ ÛÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ (25.3) ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠfiÙÈ ·Ó ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ì›·˜ ¯ÒÚ·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‚ÈÒÛÈÌÔ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó ‰È¢ıÂÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘. ∞Ó Êı¿ÛÔ˘Ì Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌ›Ô, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ì ÚÒÙ· χÛÂÈ Ì›· ÛÂÈÚ¿ ·fi ı¤Ì·Ù· fiˆ˜ ¤Ó· ηχÙÂÚ· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â‡ÚˆÛÙ˜ ÙÚ¿Â˙˜, ˘ÁȤÛÙÂÚË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. °È· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜. ªÂ ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ›ıÔ˘Ì ÙÔ˘˜ “Ê›ÏÔ˘˜” Ì·˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi fiÙÈ Î·Ù·‚¿ÏÏÔ˘ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ٷ ‰Èο Ì·˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. £· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· Â·Ó·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ì ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì ٷ ¤ÛÔ‰· ·fi ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÚÈÔ˘Û›·. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓ˜ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ, Â›Ì·È Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Û‡ÌʈÓÔ˜, fï˜ ÂÈÛËÌ·›Óˆ fiÙÈ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙԇ̠‰ËÌfiÛÈ· ÂÚÈÔ˘Û›· Ô˘ ı· ʤÚÓÂÈ ¤ÛÔ‰· Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ 2013. Δ¤ÏÔ˜, Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ “Ù·ÎÙÔÔ›ËÛ˘” ÙˆÓ ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ, ¤¯ˆ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ. £· ·Ó·Ì¤Óˆ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ˘. √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ.

¶ ƒ √ ™ º √ ƒ ∂ ™

∑·Ó ∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ: Œ¯ˆ ÂÈ „¤Ì·Ù·... μƒÀ•∂§§∂™, 22.

™Δ∏¡ ·Ú·‰Ô¯‹ fiÙÈ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘

ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÁηÛÙ› Ó· ÂÈ „¤Ì·Ù· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› ÂӉ¯fiÌÂÓË ‰È·ÛÔÚ¿ ÊËÌÒÓ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈο ·È¯Ó›‰È·, ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Eurogroup ∑·Ó ∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ, ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÛÙȘ μڢͤÏϘ. Ÿˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙfiÓÈÛÂ, “ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ-

ÓÙ·È Û ÛÎÔÙÂÈÓ¿ ‰ˆÌ¿ÙÈ· Î·È Ì ¿ÎÚ· Ì˘ÛÙÈÎfiÙËÙ· Ì ÛÎÔfi Ó· ÚÔÛٷ٢ıÔ‡Ó”. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ∑·Ó-∫ÏÔÓÙ ΔÚÈÛ¤ ·Ó¤ÊÂÚ ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û Á·ÏÏÈÎfi Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÚ‹ÛÂÈ ÈÛÙ¿ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ Â͢Á›·ÓÛ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÌʈÓËı› Ì ÙËÓ ∂∂ Î·È ÙÔ ∂∫Δ. √ ›‰ÈÔ˜ fï˜ ·ÚÓ‹ıËΠӷ Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ

ÙȘ ÂÈηۛ˜ ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ∂∫Δ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ Ë ÚfiÛÊ·ÙË ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÂÈÙÔΛԢ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È “··Ú·›ÙËÙ·” Ë ÚÒÙË Û ̛· ÛÂÈÚ¿ ··ÓˆÙÒÓ Ù¤ÙÔÈˆÓ ÎÈÓ‹ÛˆÓ. ∫·È ·˘Ùfi ηıÒ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ, fiˆ˜ ÂÍ‹ÁËÛÂ, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂӉ›ÍÂȘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Á‡ÚÔ˘ ÏËıˆÚÈÛÙÈÎÒÓ ȤÛˆÓ.

™ÙË °ÂÚÌ·Ó›· Ë Û˘˙‹ÙËÛË ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ϤÔÓ ÙÔ ·Ó ı· Á›ÓÂÈ, ·ÏÏ¿ ÙÔ Ò˜

∞Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË: ΔË Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó 9 ÛÙÔ˘˜ 10... μ∂ƒ√§π¡√, 22.

‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∫fiÏ·ÛË Â›Ó·È ÛÙڈ̤ÓÔ˜ Ì ηϤ˜ ÚÔı¤ÛÂȘ. ∏ Ú‹ÛË ·˘Ù‹ ÙÔ˘ Δ˙ÔÚÙ˙ ª¤ÚÓ·ÓÙ ™Ô ‚Ú›ÛÎÂÈ ·fiÏ˘ÙË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÔ‡ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ μ¤ÚÓÂÚ ÃfiÁÂÚ. ∏ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, fiÙÈ Ù˘¯fiÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ ‰ÂÓ ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Û ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ıˆÚÂ›Ù·È Ë Áοʷ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ∏ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ¯ÚÂÔÁÚ¿ÊˆÓ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÁÂÚÌ·ÓÈο ÂÎÙÈÓ¿¯ıËΠ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÛÙÔ ‡„Ô˜-ÚÂÎfiÚ ÙˆÓ 1.036,9 ÌÔÓ¿‰ˆÓ ‚¿Û˘. ªÈ· ‰‹ÏˆÛË Î·Ù¿ Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜, Ô˘ ›¯Â ˆ˜ ΛÓËÙÚÔ ÙË ÁÓ‹ÛÈ· Û˘Ì¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ÙÔÓ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙËÓ ÎfiÏ·ÛË Ù˘ ÁÂÏÔÈÔÔ›ËÛ˘. ÓÈο ¯ÚÂfiÁÚ·Ê·. √È Î¿ÙÔ¯ÔÈ ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó, ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÏ·ÊÚ¤˜ ·ÒÏÂȘ, ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ÙÔ “ÎÔ‡ÚÂÌ·” Êı¿ÛÂÈ ÛÙÔ 60% Ù˘ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋˜ ·Í›·˜ ÙÔ˘˜. ΔÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ¿ ÙÔ˘˜: √È ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÚ¤ÌÔ˘Ó ÙÔ Ì¤ÙÚÈÔ haircut. ™ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ 20%-30% ı· ‹Ù·Ó οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ηٷÛÙÚÔÊ‹. √È ·ÒÏÂȘ ı· Ì›ˆÓ·Ó ·ÏÒ˜ Ù· Î¤Ú‰Ë ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ı›ÁÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÔ˘˜ ÙÔÔı¤ÙËÛË. √ “·ÓÈÎfi˜” ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÏÔÈfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fiÚÚÔÈ· Ù˘ ·ÏËÛÙ›·˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ ˘·ÚÍÈ·ÎÒÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ. ∞ÏÏ· ÌÔÓ٤Ϸ, ÈÔ ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤ӷ, ÂÍ·ÚÙÔ‡Ó ÙȘ ·ÒÏÂȘ ·fi ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·ÁÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ. √ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˜ ÎÔÈÓfi˜ ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È fiÙÈ ¤Ó· “ÎÔ‡ÚÂÌ·” Ù˘ ٿ͈˜ ÙÔ˘ 30%-40% ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ηٷÛÙÚÔÊÈÎfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ - Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ›Ûˆ˜ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜, Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ‹‰Ë ÙÒÚ· ÌÂÁ¿Ï˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ì ÙÔ˘˜ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜.

√ Î. ÃfiÁÂÚ Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‰ËÌÔÎÚ·ÙÒÓ - ∂χıÂÚˆÓ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÒÓ Ô˘ Û¿ÂÈ ÙË ÛȈ‹ Á‡Úˆ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ Î·˘Ùfi ı¤Ì·. √È ¿ÏÏÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÙÔ˘ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó ·ÎfiÌË Ó· ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ ÛÙfiÌ· ÙÔ˘˜. ∫·È ÌfiÓÔ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ μfiÏÊÁηÓÁÎ ™fiÈÌÏÂ, ˘Ô‰˘fiÌÂÓÔ˜ ÙËÓ ¶˘ı›·, ÂÍ‹ÁÁÂÈÏ ÙȘ ÚÔ¿ÏϘ ‰‡Ô Ì·ÓÙÈÎÔ‡˜ ¯ÚËÛÌÔ‡˜ - ¤Ó·Ó ηٿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙËÓ Ô˘ÁÁÚÈ΋ fiÏË °ÎfiÓÁÎÂÏÂ Î·È ¤Ó·Ó ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “Die Welt” - Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ˘·ÈÓÈÛÛfiÙ·Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘. §›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ‚¤‚·È· ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ·Ó·‰Èψı› - ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ÙÔÓ ·Ó¿ÁÎ·Û·Ó Ó· ·ÔÎËÚ‡ÍÂÈ Î·È ÙȘ ‰‡Ô ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘.

ΔÔ ı¤Ì· Û˘˙‹ÙËÛ˘ ∏ ·Ó·‰›ψÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÈ Ê˘ÛÈο ÙÔ ı¤Ì· ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ·. ΔfiÛÔ ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ Û˘ÌÔÏ›Ù¢Û˘ fiÛÔ Î·È ÂΛÓÔÈ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ (™ÔÛȷωËÌÔÎÚ¿Ù˜, ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ, ∞ÚÈÛÙÂÚÔ›) ÙÔ Â·ÓÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó Ù·ÎÙÈο Û ÙÚÂȘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÈÙÚÔ¤˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜: √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Î·È ∂˘ÚÒ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔ ı¤Ì· ··Û¯ÔÏ› ηٿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Ì ÚˆÙÔÛÙ¿ÙË ÙÔ ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ¿ÙË ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¶¤ÂÚ ™Ù¿ÈÓÌÚÔ˘Î, Ô ÔÔ›Ô˜ (Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘, Ô˘ Â›Ó·È ÈÔ ÚÔÛÂÎÙÈÎfi) Û˘ÓËÁÔÚ› ÛÙ·ıÂÚ¿ ˘¤Ú Ù˘ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘. ΔÔ ·ÔÎÔڇʈ̷ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Î·Ù¿ Ù· ̤۷ ª·˝Ô˘, fiÙ·Ó ı· Û˘˙ËÙËı› ÌÈ· ÂÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ì ı¤Ì· ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ™fiÈÌÏ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. “∞fi ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ë ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ı· ÁÂÓÈ΢ı›” ϤÂÈ ÁÓˆÛÙfi˜ ·Ó·Ï˘Ù‹˜. “∏ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ı· ÌÂÈ ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·” ÚԂϤÂÈ ·Ó·Ï˘Ù‹˜.

¡∂∞ ¢π∂À£À¡™∏

¶ ƒ √ ™ º √ ƒ ∂ ™

● ∏ ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÔ‡ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ μ¤ÚÓÂÚ ÃfiÁÂÚ (‰ÂÍÈ¿) fiÙÈ Ù˘¯fiÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ ‰ÂÓ ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Û ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ıˆÚÂ›Ù·È Ë Áοʷ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·. √ μfiÏÊÁηÓÁÎ ™fiÈÌÏÂ, ÈÔ ÚÔÛÂÎÙÈÎfi˜, ˘·ÈÓ›¯ıËΠÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘, ·ÏÏ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ·Ó·‰Èψı›

™ÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁˆÓ Î·È ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ·Ó·Ï˘ÙÒÓ ‚¤‚·È· Ô Î·‚Á¿˜ ·˘Ùfi˜ Ì·›ÓÂÙ·È ·fi ηÈÚfi. øÛÙfiÛÔ ÔÈ ·fi„ÂȘ Â›Ó·È ¿ÓÈÛ· ηٷÓÂÌË̤Ó˜: ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÔÈ ÂÓÓ¤· ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÚԂϤÔ˘Ó ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË. ™Â ·˘ÙÔ‡˜ ÚÔÛÙ¤ıËΠÙÂÏÂ˘Ù·›· Ô Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∫ϤÌÂÓ˜ ºÔ‡ÂÛÙ, ηıÒ˜ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÓˆÛ˘ °ÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ΔÚ·Â˙ÒÓ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ΔÔ̤· ∫Ú›ÛÙÈ·Ó ªÚ·ÓÙ. ∫¿ÙÈ ·ÚfiÌÔÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜: ™‡Ìʈӷ Ì “ÔÈÔÙÈ΋” ‰ËÌÔÛÎfiËÛË ÙÔ˘ Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ Reuters (Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 21 ÙÚ·Â˙ÈÎÔ› ·Ó·Ï˘Ù¤˜), ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó Î·Ù¿ 60% ÌÈ· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ΔÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛÔÛÙfi ÁÈ· ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›· Â›Ó·È 40%, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· 30%.

ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ‚¤‚·È· Ë Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ‰Ú·Ì·ÙÈο. √ ÏfiÁÔ˜ ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ È· ÙÔ ·Ó Î·È fiÙ ı· Á›ÓÂÈ Ë ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË, ·ÏÏ¿ ÙÔ Ò˜: ™Ù¿ÛË ÏËÚˆÌÒÓ, haircut, ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË Î·È ¿ÂÈ Ï¤ÁÔÓÙ·˜...

™ÂÓ¿ÚÈ· Î·È ÌÔÓ٤Ϸ ø˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Ù· Û¯ÂÙÈο ÌÔÓ٤Ϸ ‰›ÓÔ˘Ó Î·È ·›ÚÓÔ˘Ó. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÁÈ’ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙȘ ÚÔ¿ÏϘ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “Sueddeutsche Zeitung” (ËÁ‹: www. blicklog. com) Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ haircut. ∏ ·ÊÂÙËÚ›· ÙˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÒÓ, ϤÓ ÔÈ ÂÈÓÔËÙ¤˜ ÙÔ˘, Â›Ó·È Ë “ÙÚÂÏ‹” ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ 14,66% Ô˘ ›¯·Ó ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ù· ÂÏÏË-

ΔÔ “Ï¿ÓÔ μ” ÙÔ˘ ™fiÈÌÏ ™ÙË ‰ËÌfiÛÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó ‚¤‚·È· Ó· ÌÔ˘Ó ÔÈ ÁÂÚÌ·ÓÔ› ÔÏÈÙÈÎÔ›. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ·›ÚÓÔ˘Ó Ù· ̤ÙÚ· ÙÔ˘˜. √È ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ Ô Î. ™fiÈÌÏ ‹Ù·Ó Ô ÚÒÙÔ˜ Ô˘ ÂÎfiÓËÛ ¤Ó· “Ï¿ÓÔ μ” ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË. √È ÚfiÛÊ·ÙÔÈ ˘·ÈÓÈÁÌÔ› ÙÔ˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ‚¤‚·È· fiÙÈ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ·›ÚÓÂÈ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙȘ ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Î·È Ó· Ȥ˙ÂÈ ˘¤Ú Ù˘ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘. ªfiÓÔ Ô˘ - ÁÈ· ÙÔÓ Êfi‚Ô ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ Ô ÁÂÚÌ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Â›Ó·È ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔ˜ Ó· ÌË Ï¤ÂÈ ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó. Δ· “‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈο Ì·ÏfiÓÈ·” Ô˘ ÂÍ·¤Ï˘Û ÙÂÏÂ˘Ù·›·, ÂÓ Â›‰ÂÈ ¯ÚËÛÌÒÓ, ¤ÛÎ·Û·Ó Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘. ∞ÓÙ› ÁÈ· ÙËÓ ¶˘ı›· ÏÔÈfiÓ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ ¿ÏÈ “ËÚˆÈο” ÙË ™Ê›ÁÁ·. •¤ÚÔÓÙ·˜ ÙÒÚ· fiÙÈ ¤ÙÛÈ Î·È ÚÔ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ·›ÓÈÁÌ¿ Ù˘ ı· ηٷϋÍÂÈ ÛÙËÓ ›‰È· ÎfiÏ·ÛË Ì ÙÔÓ Î. ÃfiÁÂÚ.

∫·Ï‹ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

M. ™ABBATO-KYPIAKH ÙÔ˘ ¶A™XA 23-24 A¶PI§I√À 2011

∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Ê¤ÚÂÙ·È Ó· Û˘˙ËÙ¿ ÙË «ÊÈÏÈ΋» ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ∞£∏¡∞ 22.

™˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ì›· “ÊÈÏÈ΋ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿” ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË, Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ™‡Ìʈӷ Ì “Δ· ¡¤·”, Ë ÎÔ˘‚¤ÓÙ· Â›Ó·È “¿Ù˘Ë”, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ·Ú·ÛÎËÓȷΤ˜ Û˘ÓÂÓÓÔ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Â‰Ò Î·È ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜, ηıÒ˜ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ‚ϤÂÈ fiÙÈ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2012 ı· Ì·˜ Ï›„Ô˘Ó 25 - 30 ‰ÈÛ. ÁÈ· Î¿Ï˘„Ë ‰·ÓÂÈ·ÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ. ∫·ıÒ˜ Ë ÂÈÎfiÓ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ‰ÂÓ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· ÛÚÂÓÙ Ó· ÌËÓ ¤ÊÙÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ‰·ÓÂÈÛÙԇ̠·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, Î·È Ô ∂˘Úˆ·˚Îfi˜ μÔÚÚ¿˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ‚¿ÏÂÈ Í·Ó¿ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹ ·fi ÌÈ· χÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹μ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ μ ÙÚfiÔ “ÊÈÏÈÎfi ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿”. ¢ËÏ·‰‹ Ì ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÛˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÏÏËÓÈο ÔÌfiÏÔÁ· Û ¤Ó· ·Î¤ÙÔ ·ÏÏ·Á‹˜ ÙˆÓ fiÚˆÓ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘˜. ΔȘ Â·Ê¤˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Î¿ÓÔ˘Ó, Û ÔÏÈÙÈÎfi Â›‰Ô, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ηÈ, Û Ù¯ÓÈÎfi Â›‰Ô, ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÔÌ¿‰·, ÂÓÒ ÂÈÎfiÓ· ¤¯ÂÈ Î·È Ô §Ô˘Î¿˜ ¶··‰‹ÌÔ˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ ›ӷÈ, ‚‚·›ˆ˜, Û ÁÓÒÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, ηıÒ˜ ·ÔÙÂÏ› Û˘Ó›‰ËÛË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· fiÙÈ ÙÔ Ó· ÎÔ› Ô ÁfiÚ‰ÈÔ˜ ‰ÂÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÂıÓÈ΋ ÂÈÙ·Á‹. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÛÙ¿ÛË Ô˘ ÙËÚÔ‡Ó ÔÈ Í¤ÓÔÈ, ÔÈ

°ÂÚÌ·ÓÔ› ı· ‹ıÂÏ·Ó Ï‡ÛË ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ “¯ı˜”, ÂÓÒ ÔÈ ∞ÌÂÚÈηÓÔ› Â›Ó·È ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎÔ›, ÊÔ‚Ô‡ÌÂÓÔÈ ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ·Ï-

Ï¿ fi¯È ·ÚÓËÙÈÎÔ› ·Ó Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Á›ÓÂÈ ÛˆÛÙ¿. ΔÔ ¢¡Δ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ÎÔ˘‚¤ÓÙ·, ·ÏÏ¿ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ʤÚÓÂÈ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË, ηıÒ˜ ‰È·‚ϤÂÈ ¤Ó· Èı·Ófi ÓÙfiÌÈÓÔ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ¡fiÙÔ˘. ¶Ò˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛı› ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜; ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ıˆÚ› ˆ˜ χÛË ¤Ó· “ÎÔ‡ÚÂÌ·” ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ηٿ 30%, ·ÊÔ‡, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ, ‰ÂÓ ‚ÔËı¿ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÓÒ ÙÚ·˘Ì·Ù›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ. ¶ÚÔÎÚ›ÓÂÙ·È, ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ˆ˜ Ú·ÎÙÈ΋ Î·È ‚ÈÒÛÈÌË Ï‡ÛË Ë ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ Ë ·ÔÏËڈ̋ ÙÔ˘˜ Û ·ÒÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ. ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ fiÙ ÌÔÚ› Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ, ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ô‡Ù ÚÈÓ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ, fiÙ·Ó ı· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› ÙÔ ·Î¤ÙÔ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, Ô‡Ù ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ fiÙ·Ó Ï‹ÁÂÈ Ë ıËÙ›· ÙÔ˘ ∑·Ó-∫ÏÔÓÙ ΔÚÈÛ¤ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙·. ™›ÁÔ˘Ú· fï˜ ÚÈÓ ·fi ÙÔ 2012, ÙÔ ÔÔ›Ô Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· Â›Ó·È ÙÔ ¤ÙÔ˜ Ô˘ ı· ÂÈÚ·¯Ù› ÙÔ ÎÔÓÙ¤Ú ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜. ŸÏ· ·˘Ù¿, ÂÓÒ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÚÔÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÛÙ›‚Ô Ù˘ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ Ì ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÓÔÌÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·. ™Â ÔÛÔÛÙfi 90% Ù· ÂÏÏËÓÈο ÔμfiÏÔÁ· Â›Ó·È Û ¢ÚÒ Î·È ‰È¤ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢›Î·ÈÔ. ÕÚ· Ë ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ ‰È¿ ÓfiÌÔ˘. ∞ÏÒ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì ÙÔ ÛÙ·ÓÈfi.

ΔËÏÂʈÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ªÂقȤÓÙÂÊ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ∞£∏¡∞ 22.

Δ· fiÚÁ·Ó¿ Ù˘ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡Ó ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ „‹ÊÈÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ

∂∂: N¤Â˜ ȤÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÎÏÂÈÛÙ¿ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· √ ÓfiÌÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÙÂı› Û Ï‹ÚË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ¤ˆ˜ ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ πÔ‡ÓÈÔ ∞£∏¡∞, 22.

Ô‚·Úfi ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó¤ˆÓ ·Ó·ÙÚÔÒÓ ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ¿ÛÎËÛ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ, Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁڿʈÓ, ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ, ·Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ, ÔÚΈÙÒÓ ÏÔÁÈÛÙÒÓ Î·È ¿Óˆ ·fi 350 ¿ÏÏˆÓ ÂÈÙË‰Â˘Ì·ÙÈÒÓ Î·È ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÚÔηÏ› Ë ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÓfiÌÔ Ô˘ „‹ÊÈÛ ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË.

√ ÓfiÌÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÙÂı› Û Ï‹ÚË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ¤ˆ˜ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ. ∞ÏÏ¿˙ÂÈ ¿Ú‰ËÓ Ù· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ÁÈ· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜, fiˆ˜ Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜, ÙÔ ÏÈ·ÓÂÌfiÚÈÔ, Ë ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ (·fi ÎÔÌً̈ÚÈ·, Ù¯ÓÈο Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ¤ˆ˜ ÊÔÚÔÙ¯ÓÈÎÔ‡˜, Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Î·È Î¿ı ›‰Ô˘˜ ÂÈÙË‰Â˘Ì·Ù›Â˜). ∂ÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÚfiÛ‚·ÛË ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Í¤ÓˆÓ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÁ¿ÏˆÓ “Û¯ËÌ¿ÙˆÓ” Ô˘ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ·fi ÎÏ·‰ÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ fiÙÈ ı· ʤÚÔ˘Ó ÚfiÛıÂÙÔ Ï‹ÁÌ· ÛÙËÓ ‹‰Ë ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È Î‡Ì· ÏÔ˘Î¤ÙˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ϤÔÓ fi¯È ÌfiÓÔ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÂ›Ù·È ·fi Ù· ·ÚÌfi‰È· ÎÔÈÓÔÙÈο fiÚÁ·Ó· Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÈ ¤ÁηÈÚ· ÙÔ ÓfiÌÔ („ËÊ›ÛÙËΠÌÂÓ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ ··ÈÙ› ÙË Û˘Ó¤ÚÁÂÈ· ۯ‰fiÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ), ÏfiÁˆ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ‰È·ÈÛÙÒÓÔÓÙ·È, ·ÏÏ¿ Ù›ıÂÙ·È Î·È ı¤Ì· Â¿ÚÎÂÈ·˜ ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ.

«¢ÂÓ ¿ÓÔÈÍ» ∫ÔÈÓÔÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ô ÓfiÌÔ˜ ‰ÂÓ “¿ÓÔÈÍ” Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ù· 5 “ÎÚ·Ù·È¿” ÎÏÂÈÛÙ¿ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·, ·Ï¿ ¿ÏÏ·Í ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜, οÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÈÔ ¯·Ï·ÚÔ‡˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰›‰ÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ·. £¤ÙÔ˘Ó ¤ÙÛÈ ı¤Ì· “Û˘Ì‚·ÙfiÙËÙ·˜” Ì ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ ÚËÙ¿ ÙËÓ ¿ÚÛË ÂÏ¿¯ÈÛÙˆÓ ·ÌÔÈ‚ÒÓ, ÂÚÈıˆÚ›ˆÓ ΤÚ-

‰Ô˘˜, ÁˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ. ∞ӷʤÚÔ˘Ó ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓË Ë ÙÚfiÈη Ó· ‰ÒÛÂÈ Î·È ¿ÏÏË ·Ú¿Ù·ÛË, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ‹‰Ë Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Û ÚfiÛıÂÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ¤ÍÈ ÌËÓÒÓ (·Ú¯È΋ ÚÔıÂÛÌ›· ‹Ù·Ó Ô ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ ÙÔ˘ 2010). ∂›Û˘, ÎÚÈÙÈ΋ ·ÛÎÂ›Ù·È Î·È ÁÈ· ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ·Î¤ÙÔ ÙˆÓ ÌË Î·ÙÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓˆÓ “ÎÏÂÈÛÙÒÓ” Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÓfiÌÔ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚˆıÔ‡Ó ¤ˆ˜ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ. Δ· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Ô˘ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 350 ‰ÂÓ Î·ÙÔÓÔÌ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÙ¤ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ·Ú¿ Ù· ·ÏÏÂ¿ÏÏËÏ· Û¯ÂÙÈο ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÎÏ·‰ÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘. Δ· ÎÔÈÓÔÙÈο fiÚÁ·Ó· Â·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È, ÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Â›Ó·È Ôχ ·Û·Ê›˜ Î·È ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ó· οÓÔ˘Ó ¿ÌÂÛË ¤Ó·ÚÍË ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ, ÂÓÒ ·Ó¤ÙÔÈÌ· Â›Ó·È Î·È Ù· ÂÓÈ·›· ΤÓÙÚ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Á›ÓÔÓÙ·È Û˘Ó¯›˜ Û˘ÛΤ„ÂȘ ÙˆÓ Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ, Û ÌÂÚÈΤ˜ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÌÂÙ›¯·Ó Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ∂.∂. ∫˘‚ÂÚÓËÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È fiÙÈ Ù˘¯fiÓ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ·ÎfiÌË ¤Ó· ̤وÔ Ì ÈÛ¯˘Ú¤˜ ÔÌ¿‰Â˜. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô, ϤÓÂ, Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙȘ... ·Ú·ÌÔÓ¤˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·Î¤ÙÔ˘ ÂÈÛÚ·ÎÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ. √ ÓfiÌÔ˜ ÚԂϤÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› ÌÂ

˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ô˘ “·›ÚÔÓÙ·È” ¤ˆ˜ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ¤ˆ˜ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ (4 Ì‹Ó˜ ·fi ÙËÓ „‹ÊÈÛ‹ ÙÔ˘) ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚˆıÔ‡Ó fiÏ· Ù· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·, ÛÙ· ÔÔ›· ¤ˆ˜ ÙfiÙ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ·Ê› Ì ÚÔ‰ÚÈÎfi ‰È¿Ù·ÁÌ· ÂȉÈ΋ ÂÍ·›ÚÂÛË ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ “ÊÚ·ÁÌÒÓ” . ΔÔ ÚÔ‰ÚÈÎfi ‰È¿Ù·ÁÌ· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÁÓÒÌË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ οÔÈˆÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ. ªÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó “ÊÚ·ÁÌÔ›” ÌfiÓÔ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÂÈÙ·ÎÙÈÎÔ‡ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜ Î·È ‰›¯ˆ˜ Ó· ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Èı·Á¤ÓÂÈ·˜ Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ¤‰Ú·

Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘.

√È 10 ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› Ô˘ ı· ·ÚıÔ‡Ó ∞˘ÙfiÌ·Ù· ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ Î·Ù·ÚÁÂ›Ù·È Ë ··›ÙËÛË ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜. √ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È ÌfiÓÔ Ó· ÁÓˆÛÙÔÔÈ› 3 Ì‹Ó˜ ÚÈÓ ÙËÓ ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘ (‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙÒÚ· ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ) ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ ÚÔÏËÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ·Ú¯¤˜. ∞Ó ÎÚ›ÓÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÚÔÛfiÓÙ·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÔÚ› Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ªÂ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÓfiÌÔ Î·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ

“·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙÔÈ” ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ÛÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË Î·È ¿ÛÎËÛË Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ: °ÂˆÁÚ·ÊÈÎÔ›, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ, ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ, Ë ÂÍ¿ÚÙËÛË Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜ ·fi ÙËÓ ‡·ÚÍË “Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ·Ó¿Á΢”, Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ÌÂÙÔ¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ ˘Ô¯ÚˆÙÈÎÒÓ Î·ÙˆÙ¿ÙˆÓ ‹ ·ÓˆÙ¿ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ‹ ·ÌÔÈ‚ÒÓ, Ë ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Û fiÔÈÔÓ ·ÛΛ ¤Ó· Â¿ÁÁÂÏÌ· Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Ì·˙› Ì ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ˘ËÚÂÛ›· Î·È ¿ÏϘ ·ÚÔ¯¤˜. ∫·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È, Â›Û˘, ÔÈ ÚԂϤ„ÂȘ ··ÁfiÚ¢Û˘ ‰È¿ıÂÛ˘ ›‰Ô˘˜ ·Á·ıÒÓ ·fi ÔÚÈṲ̂Ó˜ ηÙËÁÔڛ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ›‰Ô˘˜ ·Á·ıÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ ‹ Ë ··ÁfiÚ¢ÛË ·Û΋Ûˆ˜ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ Ì ÔÚÈṲ̂ÓË ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÌÔÚÊ‹.

ΔËÏÂʈÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ƒˆÛÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ¡ÙÈÌ›ÙÚÈ ªÂقȤÓÙÂÊ Â›¯Â Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ÙÔ Úˆ› Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ‰‡Ô ¿Ó‰Ú˜ Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ÁÈ· ÙȘ ÂÏÏËÓÔÚˆÛÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ Â›Û΄˘ ÙÔ˘ ƒÒÛÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ™˘˙‹ÙËÛ·Ó Â›Û˘ ÁÈ· ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, ÂÓÒ Â› Ì·ÎÚfiÓ ·Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó Ì ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙË μfiÚÂÈ· ∞ÊÚÈ΋ Î·È ÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹. π‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ‰fiıËΠÛÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙË §È‚‡Ë, fiÔ˘ Ô Î. ªÂقȤÓÙÂÊ ÂͤÊÚ·Û ÙË ıÂÙÈ΋ ÙÔ˘ ÛÙ¿ÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ Â͇ÚÂÛË ÔÏÈÙÈ΋˜ χÛ˘. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ë ÔÔ›· ¤ÁÈÓ Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, ªÂقȤÓÙÂÊ Î·È ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·ÓÙ¿ÏÏ·Í·Ó Â˘¯¤˜ Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ ÙÔ˘ ÔÚıfi‰ÔÍÔ˘ ¶¿Û¯·, Ô˘ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÙ·È Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ¯ÒÚ˜.

¡¤Ô˜ ÍÂÓÒÓ·˜ ÁÈ· ·ÛÙ¤ÁÔ˘˜ ∞£∏¡∞ 22.

•ÂÓÒÓ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ¿ÌÂÛˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙˆÓ ·ÛÙ¤ÁˆÓ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2011, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Û˘Ìʈӛ·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ΔÔ ˘fi ‰È·ÌfiÚʈÛË ÎÙ‹ÚÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ™Ù·ıÌÔ‡ §·Ú›Û˘ Î·È ·Ú·¯ˆÚÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ∞ıËÓ·›ˆÓ, ÂÓÒ Ë Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·Ó·Ù›ıÂÙ·È ÛÙË ª∫√ Ù˘ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎÔ‹˜ ∞ıËÓÒÓ “∞ÔÛÙÔÏ‹” .√ ÍÂÓÒÓ·˜ ı· ÚÔÛʤÚÂÈ Û ·ÛÙ¤ÁÔ˘˜ ·ÓÂÍ·Úًو˜ ËÏÈΛ·˜, ʇÏÔ˘ Î·È ÂıÓÈÎfiÙËÙ·˜, ·ÛÊ·Ï‹ ÊÈÏÔÍÂÓ›·, ηٷχ̷ٷ, Û›ÙÈÛË, ˘ËÚÂۛ˜ ·ÙÔÌÈ΋˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜, ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë Î·È ÈÌ·ÙÈÛÌfi.

∂¡∞ƒ•∏ π∞Δƒ∂π√À

¡›ÎÔ˜ μ. ™ÂÚ‚ÂÙ¿˜ ∂ȉÈÎfi˜ ∫·Ú‰ÈÔÏfiÁÔ˜ À¤Ú˯Ԙ ηډȿ˜, Doppler - Triplex, ΔÂÛÙ ÎfiˆÛ˘, Holter ƒ˘ıÌÔ‡ - Holter ¶›ÂÛ˘, ƒ‡ıÌÈÛË §Èȉ›ˆÓ, ƒ‡ıÌÈÛË À¤ÚÙ·Û˘, ¶·È‰È·ÙÚÈÎfi˜ À¤Ú˯Ԙ ∫·Ú‰È¿˜ øÚ¿ÚÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿: 09.00-13.30 & 18.00-20.30 ΔÂÙ¿ÚÙË: 09.00-13.30. ™. ™˘Ú›‰Ë 28 - 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 38221, μfiÏÔ˜ ΔËÏ./Fax: 24210 27770 ∫ÈÓËÙfi 697 719 4170 e-mail nikosservetas@gmail.com


M·ÁÓËÛ›· 10

M. ™ABBATO-KYPIAKH ÙÔ˘ ¶A™XA 23-24 A¶PI§I√À 2011

∞fi ÙÔ˘˜ ϤÔÓ ·Á·ËÙÔ‡˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ¿ÊËÛ ¯ı˜ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÓÔ‹ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô

√ °È·ÙÚfi˜ - ÕÓıÚˆÔ˜ °È¿ÓÓ˘ μ·Ú‰Ô‡Ï˘ ¤Ú·Û ÛÙËÓ ·ÈˆÓÈfiÙËÙ·...

ÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ·Á¿ËÛ Ôχ, ˘ËÚ¤ÙËÛ Ì ¿ıÔ˜, ¤˙ËÛ ÌÂÁ¿Ï˜ ¯·Ú¤˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ χ˜, ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ¿ÊËÛ ¯ı˜ ÛÙȘ 3 Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÓÔ‹ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ϤÔÓ ·Á·ËÙÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ - Ë „˘¯Ô‡Ï· fiˆ˜ ÙÔÓ Ï¤Ó ÔÏÏÔ›- °È¿ÓÓ˘ μ·Ú‰Ô‡Ï˘. ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÓÔÛËÏ¢fiÙ·Ó ÛÙË ÛÙÂÊ·ÓÈ·›· ÌÔÓ¿‰· ηıÒ˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘. ∂ÈÛ‹¯ıË ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· ÌÂÙ¿ ·fi ·‰È·ıÂÛ›·. ¢ÂÓ ÌfiÚÂÛ fï˜ Ó· Ù· ηٷʤÚÂÈ Î·È ÙÂÏÈο “¤Ê˘Á” ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ª. ¶·Ú·Û΢‹˜ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ù·Í›‰È, Û ËÏÈΛ· 83 ÂÙÒÓ. ΔÔ ÛÙÂÚÓfi ·ÓÙ›Ô Â›·Ó ÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜, ÔÈ Ê›ÏÔÈ, ÔÈ ÚÒËÓ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ Î·È ÔÏÏÔ› ÁÓˆÛÙÔ›, ·ÏÏ¿ Î·È Â˘ÂÚÁÂÙËı¤ÓÙ˜ ·fi ÙÔ °È¿ÓÓË μ·Ú‰Ô‡ÏË, ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ∏ ÓÂÎÚÒÛÈÌÔ˜ ·ÎÔÏÔ˘ı›· ÙÂϤÛÙËΠÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∞ӷηÛÈ¿˜. ŒÓ·˜ ˘¤ÚÔ¯Ô˜ ¿ÓıÚˆÔ˜, ÂÍ·›ÚÂÙÔ˜ Î·È ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ ¤Ú·Û ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘...

∏ ›‰ËÛË ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙ‹ ¯ı˜ ·fi Ôχ ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ›. ™˘ÁΛÓËÛÂ Î·È Ï‡ËÛ ÔÏÏÔ‡˜. ™˘ÓÙÂÙÚÈÌ̤ÓÔÈ Â›Ó·È Ë Û‡˙˘ÁÔ˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ·Á¿Ë ÙÔ‡ °È¿ÓÓË μ·Ú‰Ô‡ÏË, ª·›ÚË. ∞ÏÏ¿ Î·È Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘, ∞ÓÙÒÓ˘ Î·È ∞Ó‰Ú¤·˜ Î·È Ù· ÂÁÁfiÓÈ· ÙÔ˘. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ °È¿ÓÓË μ·Ú‰Ô‡ÏË Ô˘ ÂͤÊÚ·˙ ̤۷ ·fi ÙË ÛÙÂÊ·ÓÈ·›· ÌÔÓ¿‰·, ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ - Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÙÔ ¶¿Û¯· Î·È Ó· „‹ÛÂÈ ÙÔ ·ÚÓ› Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘. ªfiÏȘ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi˜ Ô ı¿Ó·Ùfi˜ ÙÔ˘, ÔÏÏÔ› Ô˘ ¤˙ËÛ·Ó Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó Ì ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi °È¿ÓÓË μ·Ú‰Ô‡ÏË, ¤ÛÂ˘Û·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· Û˘Ì·Ú·ÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘, ÂÓÒ ÌfiÓÔ Î·Ï¿ ÏfiÁÈ· ¤¯Ô˘Ó Ó· Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ. ∂›Ó·È ÔÏϤ˜ ÔÈ Ï¤ÍÂȘ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ °È¿ÓÓË μ·Ú‰Ô‡ÏË, fiˆ˜ ÚÔԉ¢ÙÈÎfi˜, ¿ÚÈÛÙÔ˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜, ¢·ÙÚ›‰Ë˜, Û˘ÌÔÓÂÙÈÎfi˜, ÂÚÁ·ÙÈÎfi˜, ·ÏÏ¿ Ì›· ÌfiÓÔ ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ÙÂÏÈο ‹Ù·Ó: ∞¡£ƒø¶√™. ∞ÊȤڈÛ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ È·ÙÚÈ΋. Œ˙ËÛ ̤۷ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Ù· ÈÔ ·Ú·ÁˆÁÈο ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ·. ª¤¯ÚÈ Î·È ÚÈÓ ·fi ¤Ó· ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÔ Â¤ÌÂÓ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋, ÊÈÏ·ÓıÚˆÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. √ °È¿ÓÓ˘ μ·Ú‰Ô‡Ï˘ ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. °fiÓÔ˜ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ÁÚ‹ÁÔÚ· Â¤ÏÂÍ ·˘Ùfi Ô˘ ‹ıÂÏ ӷ οÓÂÈ. ∫·È ͯÒÚÈÛÂ. °ÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1928. ΔÂÏ›ˆÛ ÙÔ ∞’ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∞ÚÚ¤ÓˆÓ μfiÏÔ˘ Î·È ÁÚ¿ÊÙËΠÙÔ 1947, ÌÂÙ¿ ·fi ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ÛÙËÓ π·ÙÚÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ. ¶‹Ú ÙÔ Ù˘¯›Ô ÙÔ˘ ÙÔ 1954. ΔfiÙ ‰ÂÓ ›Û¯˘·Ó ÔÈ ·Ó·‚ÔϤ˜ ÏfiÁˆ ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È ¤ÙÛÈ ˘ËÚ¤ÙËÛ ÙË ıËÙ›· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÛÙÚ·Ùfi ÍËÚ¿˜, ˆ˜ ÓÔÛÔÎfiÌÔ˜, ÙË ‰ÈÂÙ›· 1951-52. ΔÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 1958 ̤¯ÚÈ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 1959 ·Ó¤Ï·‚ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ‚ÔËıÔ‡ Ù˘ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÔÚıÔ‰È΋˜ ÎÏÈÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ¶·›‰ˆÓ “∞Á›· ™ÔÊ›·” . ΔÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 1959 ‰ÈÔÚ›ÛÙËΠÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ‚ÔËıÔ‡ Ù˘ ∞’ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÎÏÈÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ıÂÚ·¢ÙËÚ›Ô˘ “∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜” ̤¯ÚÈ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 1961. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ¤Ê˘Á ÁÈ· ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›·, fiÔ˘ ¤ÌÂÈÓ ·fi ÙÔ 1961 ¤ˆ˜

ÙÔ 1962. ∂ÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ˘ËÚ¤ÙËÛ ˆ˜ ‚ÔËıfi˜ ÛÙË ıˆÚ·ÎÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎÔ‡ ȉڇ̷ÙÔ˜ ∂ÚÁ·ÙÒÓ £·Ï¿ÛÛ˘. ΔÔ 1964 ¤Ï·‚ ÙÔ ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎfi ÙÔ˘ ‰›ψ̷ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ. ∞fi ÙÔ 1969 ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 1994 ‹Ù·Ó ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÎÏÈÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘. ∂› 25 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ÎÏÈÓÈ΋ ·˘Ù‹ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ fi,ÙÈ ÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ Î·È ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi. ¶ÔÏÏÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› ¤Ì·ı·Ó ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘. √ °È¿ÓÓ˘ μ·Ú‰Ô‡Ï˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ - fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. §ÂˆÓ›‰·˜ ª·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘, “Û¯ÔÏ‹” . ∫·Ù¿ ÎÔÈÓ‹ ÔÌÔÏÔÁ›· ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ Ô˘ ¿ÊËÛ ÂÔ¯‹. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ‰›‰·Í ˆ˜ ÂÈÛΤÙ˘ ηıËÁËÙ‹˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £Ú¿Î˘ - ÛÙËÓ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË - ·fi ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1978 ̤¯ÚÈ ÙÔ 1984, ÂÓÒ ÚÔÙ¿ıËΠˆ˜ Â›ÎÔ˘ÚÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ™ÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Â›Û˘ Ë ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ ÛÙË ™¯ÔÏ‹ ∞‰ÂÏÊÒÓ ¡ÔÛÔÎfiÌˆÓ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘ Î·È ÛÙȘ ÂıÂÏfiÓÙÚȘ ÓÔÛÔÎfi̘ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂Ú˘ıÚÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡, ÛÙÔ μfiÏÔ. À‹ÚÍ Â›Û˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÁÂÓÈ΋˜ È·ÙÚÈ΋˜. ∞fi ÙË ı¤ÛË ·˘Ù‹ ¤‰ˆÛ ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÊÚÔÓÙ›‰· ˘Á›·˜ Î·È ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÚ›ı·Ï„Ë.

•Â¯ÒÚÈÛ ·fi Ù· ÚÒÙ· ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ‚‹Ì·Ù· √ °È¿ÓÓ˘ μ·Ú‰Ô‡Ï˘ ‹Ù·Ó Â›Û˘ ̤ÏÔ˜ ÔÏÏÒÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ: ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›·, Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›·, ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ∫ÔϤÁÈÔ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÒÓ, Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ √ÁÎÔÏÔÁÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›·. ¢ÈÂÙ¤ÏÂÛ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ μ·ÏηÓÈ΋˜ π·ÙÚÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘. ΔËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1975-78 ›¯Â ‰È·ÙÂϤÛÂÈ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ π·ÙÚÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ μfiÏÔ˘. ¢ËÌÔÛ›Â˘Û 70 ÌÂϤÙ˜ ÛÙÔÓ È·ÙÚÈÎfi ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È ‰ÈÂıÓ‹ Δ‡Ô Î·È fiϘ ۯ‰fiÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Û ȷÙÚÈο Û˘Ó¤‰ÚÈ·. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi, fiˆ˜ ›¯Â

√ ™À§§√°√™ √¶Δπ∫ø¡ & √¶Δ√ª∂Δƒø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™ ™∞™ ∂ÀÃ∂Δ∞π Ã√¡π∞ ¶√§§∞ ∫∞π ∫∞§√ ¶∞™Ã∞

·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÂΠ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ “º›ÏÔÈ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘” Ë Î. ∞ÁÓ‹ ™ÎÔ˘˙Ô‡, ηٿ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ Ô˘ Ù›ÌËÛ ÙÔ °È¿ÓÓË μ·Ú‰Ô‡ÏË, fiÙÈ ·fi Ù· ÚÒÙ· ÎÈfiÏ·˜ ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·˜ ÙÔ˘ ›¯Â ͯˆÚ›ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ηٿÚÙÈÛË Î·È ÔÈ ÌÂϤÙ˜ ÙÔ˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È Û ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÂÚÈÔ‰Èο, ÂÓÒ ‹Ù·Ó ‚·ÛÈÎfi˜ ÔÌÈÏËÙ‹˜ Û ÔÏÏ¿ È·ÙÚÈο Û˘Ó¤‰ÚÈ·. ™ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‹Ù·Ó Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ∞ÓÙÒÓË ∫Ô˘ÙÛÂÏ›ÓË Î·È ¢ËÌ‹ÙÚË ΔÚȯfiÔ˘ÏÔ, Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ›¯Â ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Î·È ÚÔÛˆÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ÂÈÛΤÙÔÓÙ·Ó Û˘¯Ó¿ ÙÔ μfiÏÔ. ∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ ÂÈÎÂÓÙÚÒıËΠ΢ڛˆ˜ Û ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙ· ÙÚÔ¯·›· ·Ù˘¯‹Ì·Ù· Î·È ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Î·È ˙‹ÙËÛË È·ÙÚÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ∞fi ÙÔ 1977 Ô °È¿ÓÓ˘ μ·Ú‰Ô‡Ï˘ ¿Ú¯ÈÛ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎÔ‡ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁ›Ԣ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ÂÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·Ó ÔÈ ÂȉÈ΢fiÌÂÓÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÁÈÓfiÙ·Ó Î·È ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi ¤ÚÁÔ.

ΔÂÚ¿ÛÙÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ °È· ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÔ̤· fiÏÔÈ fiÛÔÈ ÁÓÒÚÈÛ·Ó Ôχ ηϿ ÙÔ °È¿ÓÓË μ·Ú‰Ô‡ÏË ¤¯Ô˘Ó Ó· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÔ˘Ó Ì›· ϤÍË: ∞ÓıÚˆÈ¿. “∞fi ÙÔ È·ÙÚÂ›Ô ÙÔ˘ ¤Ú·ÛÂ Ô ÌÈÛfi˜ μfiÏÔ˜, ·fi Î·Ó¤Ó·Ó ‰ÂÓ ¤·ÈÚÓ ¯Ú‹Ì·Ù·” Â›Ó·È ·fi ÙȘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÙÔ °È·ÙÚfi - ÕÓıÚˆÔ °È¿ÓÓË μ·Ú‰Ô‡ÏË. “√ °È¿ÓÓ˘ μ·Ú‰Ô‡Ï˘ ‰ÂÓ ·¤ÎÙËÛ ÂÚÈÔ˘Û›·. ¢ÂÓ ÙÔÓ ÂӉȤÊÂÚ·Ó Ù· ˘ÏÈο ·Á·ı¿” ϤÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ë Î. ∞ÁÓ‹ ™ÎÔ˘˙Ô‡, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ “º›ÏÔÈ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ” , Ô˘ ÌfiÏȘ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔÓ Ù›ÌËÛ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ‹Ù·Ó Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÙÔ˘ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÚÔ˜ ÙË ª¤ÛË Δ¯ÓÈ΋ Î·È ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¡ÔÛËÏ¢ÙÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, ÁÓˆÛÙ‹ ˆ˜ ™¯ÔÏ‹ ∞‰ÂÏÊÒÓ ¡ÔÛÔÎfïÓ. ΔÔ 1982 ·Ó¤Ï·‚ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ Î·È ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ Ì οı ÙÚfiÔ, fiÛÔ Î·Ó¤Ó·˜, ‰›ÓÔÓÙ·˜ Ì›· ÓÔ‹ ·˘ÍË̤ÓÔ˘ ·ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ·‰ÂÏÊÒÓ ÓÔÛÔÎfiÌˆÓ ˆ˜ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÚÒÛÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ. ™ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1980, Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÀÁ›·˜ Ô °È¿ÓÓ˘ μ·Ú‰Ô‡Ï˘ ÂÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ¿ÓÙ· ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, ÂÓÛÙÂÚÓ›ÛÙËΠÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· Î·È ÙËÓ È‰ÂÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ Î·È ÂÓÙ¿¯ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ·. ∂ÚÁ¿ÛÙËΠÛÎÏËÚ¿, Â›ÔÓ· Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Î·È Î·Ù·-

Í›ˆÛ‹ ÙÔ˘. ∏ ¶ÔÏÈÙ›· ÙÔÓ Ù›ÌËÛ Ì ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË Ù˘ ÚÔ‰ڛ·˜ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ÙÔ 1993, fiÔ˘ ·Ú¤ÌÂÈÓ Ҙ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2000. ΔÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÂÈÙ˘¯Ô‡˜ - fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› - ıËÙ›·˜ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÔÛÈ¢Ù› Û ·˘ÙÔÙÂÏ‹ ¤Î‰ÔÛË Ì ٛÙÏÔ “¶ÂÚ·Á̤ӷ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘” . ∫·Ù¿ ÙË ıËÙ›· ÙÔ˘ ·˘Ù‹ ÂÌÓ‡ÛÙËÎÂ Î·È ÂÊ¿ÚÌÔÛ ÙÔ ıÂÛÌfi Ù˘ “∫·Ù’ √›ÎÔÓ ¡ÔÛËÏ›·˜” , ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ÔχÙÈÌË ‚Ô‹ıÂÈ· Û ·ÛıÂÓ›˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó. ∞ÎfiÌË Î·ıȤڈÛ ÙÔ ıÂÛÌfi Ù˘ ∫ÈÓËÙ‹˜ √‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈ΋˜ ªÔÓ¿‰·˜, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ È·ÙÚÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· Û ¯ˆÚÈ¿ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜.

ΔÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô Ù˘ ‰ˆÚ¿˜ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ◊Ù·Ó ·fi Ù· È‰Ú˘ÙÈο ̤ÏË ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ¢ˆÚËÙÒÓ √ÚÁ¿ÓˆÓ. ¢Ô‡Ï„ Ôχ ÛÎÏËÚ¿ ÁÈ· Ó· ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô Ù˘ ‰ˆÚ¿˜ ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ. ÕÏψÛÙ Â› ıËÙ›·˜ ÙÔ˘ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ¤ÁÈÓ “Á¤Ê˘Ú·” ˙ˆ‹˜ Ì ¿ÏÏ· ¡ÔÛÔÎÔÌ›·, ΢ڛˆ˜ ÙÔ “¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘” ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÁÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Î·È ÙË ÛˆÙËÚ›· ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ. ∫·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi È·ÙÚÈ΋, ‰Ô‡Ï¢ Ôχ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ·˘Ùfi Î·È Û˘¯Ó¿ - ÌÂ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ÙÔ˘ - Â‰›ˆÎ ӷ ÎÚ·Ù¿ ÙÔ ı¤Ì· ÛÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ· Î·È Ó· ÚÔÛ·ı› Ó· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈ› fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜. ÿÚȘ ÛÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘Û›· Î·È Û˘Ì‚ÔÏ‹ Â·Ó·‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ¢ˆÚËÙÒÓ √ÚÁ¿ÓˆÓ Î·È ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÔÏÏÔ› ¿ÏÏÔÈ. √ °È¿ÓÓ˘ μ·Ú‰Ô‡Ï˘ ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ÂΛ Úfi‰ÚÔ˜ ·fi ÙÔ 2004 ¤ˆ˜ ÙÔ 2010. ¶¿ÓÙ· ·ÎÔ‡Ú·ÛÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ˆ˜ ÂıÂÏÔÓÙ‹˜ ÙÔ 2004, ÛÙËÓ ÔÏ˘Ìȷ΋ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘.

º›ÏÔÈ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ √È Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË μ·Ú‰Ô‡ÏË Ì ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô “º›ÏÔÈ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ” ‹Ù·Ó ÌÔÓ·‰ÈΤ˜. ÕÏψÛÙ ‹Ù·Ó ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ È‰¤·. ∏ Î. ∞ÁÓ‹ ™ÎÔ˘˙Ô‡, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ, ‚·ıÈ¿ Û˘ÁÎÈÓË̤ÓË ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË μ·Ú‰Ô‡ÏË, ÙÔÓ›˙ÂÈ: “√È Û¯¤ÛÂȘ ۈ̷Ù›Ԣ-μ·Ú‰Ô‡ÏË ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÙÔ 1997. ∏ ȉ¤· Ó· È‰Ú˘ı› ¤Ó· ۈ̷Ù›Ô, Ô˘ Ó· Â›Ó·È “Á¤Ê˘Ú·” ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘-·ÛıÂÓ›˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ¤ÁÈÓ Ì ı¤ÚÌË ·Ô‰ÂÎÙ‹ ·fi ÙÔ °È¿ÓÓË μ·Ú‰Ô‡ÏË. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì ˆ˜ ÔÏϤ˜ ˆÚ·›Â˜ ȉ¤Â˜, ̤ÓÔ˘Ó È‰¤Â˜, ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Ó· ÙȘ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÙȘ ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó. √ °È¿ÓÓ˘ μ·Ú‰Ô‡Ï˘, ˆ˜ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, ¿ÎÔ˘Û ÙȘ ÛΤ„ÂȘ, ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ Ì·˜. ªÂ ‰È΋ ÙÔ˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÂÓËÌÂÚÒıËÎÂ Ô ÙfiÙ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ ∫Ò-

ÛÙ·˜ °Â›ÙÔÓ·˜ Î·È ÛÙÔ ıÂÚÈÓfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ÙÔ 1997, „ËÊ›ÛÙËÎÂ Ô ¡fiÌÔ˜ Ô˘ ȉڇÂÈ Û fiÏ· Ù· ¡ÔÛÔÎÔÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ °Ú·Ê›· ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ÙÔÓ ÔÏ›ÙË. ªÂÙ¿ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ù· ¡ÔÛÔÎÔÌ›· Î·È ¿ÏÏˆÓ fiψӔ .

“™¯ÔÏ‹ °È¿ÓÓË μ·Ú‰Ô‡ÏË” √ Î. §ÂˆÓ›‰·˜ ª·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ Ì·ı‹Ù¢Û ÛÙÔ °È¿ÓÓË μ·Ú‰Ô‡ÏË. ŒÏÂÁ ¯ı˜ ˆ˜ “ÙÔ 1986, ·ÊÔ‡ ÙÂÏ›ˆÛ· ÙËÓ ÂȉÈÎfiÙËÙ¿ ÌÔ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ‹Úı· ÛÙÔ μfiÏÔ. ¡¤Ô˜ ÁÈ·ÙÚfi˜. ¶‹Á· ÛÙË ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋, fiÔ˘ ·Ì¤Ûˆ˜ ‰È·›ÛÙˆÛ· ˆ˜ ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· οÙÈ ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi, ·ÓÂÏÏ·‰Èο. ∂Λ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ °È¿ÓÓ˘ μ·Ú‰Ô‡Ï˘, ÂÊ¿ÚÌÔ˙ fi,ÙÈ ÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ˘‹Ú¯Â ÛÙË ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋. ¢ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ Ú·ÁÌ·ÙÈο Û¯ÔÏ‹ Ô °È¿ÓÓ˘ μ·Ú‰Ô‡Ï˘ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԕ . ∫·È ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ: “ŸÙ·Ó ·ÎÔ‡ÛÙËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ë Ï··ÚÔÛÎÔÈ΋ ̤ıÔ‰Ô˜, ÛÙȘ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ, Ô °È¿ÓÓ˘ μ·Ú‰Ô‡Ï˘ ·ÓÙÂÏ‹ÊıË ·Ì¤Ûˆ˜ ˆ˜ ÂΛ Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋˜. ŒÙÛÈ ·fi ÙÔ 1992, Ë ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ÂÊ¿ÚÌÔÛ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ·˘Ù‹” . “∂›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ·Ó·Ê¤Úˆ ˆ˜ Ô °È¿ÓÓ˘ μ·Ú‰Ô‡Ï˘ ‹Ù·Ó Ôχ ÚÔԉ¢ÙÈÎfi˜ ÁÈ·ÙÚfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ Î·È ¿ÓÙ· ÚÔˆıÔ‡Û ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ. Ãı˜ Ô §ÂˆÓ›‰·˜ ª·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ÙÔÓ ·Ô¯·ÈÚ¤ÙËÛ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ È·ÙÚÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÎʈÓÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÂÈ΋‰ÂÈÔ, ‚·ıÈ¿ Û˘ÁÎÈÓË̤ÓÔ˜ Î·È “Ì ÔÏϤ˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ·fi ÂΛÓÔÓ” , fiˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ.

“¶·ÚÒÓ” Î·È ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ªÂ ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ıÂÛÌÔ‡ Ù˘ ·ÈÚÂÙ‹˜ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙȘ ÓÔ̷گȷΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 1994 Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÙË ª·ÁÓËÛ›·” Î·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË. ∞Ó·‰Â›¯ıËΠÚÒÙÔ˜ Û „‹ÊÔ˘˜ ÓÔ̷گȷÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ Î·È ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÀÁ›·˜ ˆ˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ηٿ ÙËÓ ÙÂÙÚ·ÂÙ›· 1995-98. ∫·ıȤڈÛÂ Î·È ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘

ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÛÙȘ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÁÎÚ›ÓÈ· ·fi ÙÔ˘˜ Ê·Ó·ÙÈÎÔ‡˜ ηÓÈÛÙ¤˜. ∂¤ÌÂÈÓ fï˜ Î·È ¤ÙÛÈ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËΠÈÛÙ¿. ™ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 1998 Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ù˘ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜” Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ ¢ËÌ. ¶ÈÙÛÈÒÚË Î·È ÂÎϤ¯ıËÎÂ Î·È ¿ÏÈ ÚÒÙÔ˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Û ÛÙ·˘ÚÔ‡˜ ÚÔÙ›ÌËÛ˘. ΔÔ 2001 ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ·Ú·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ π™Δ∞ª∂ “∞Ó‰Ú¤·˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘” ÛÙÔ μfiÏÔ.

¶¿ÓÙ· ÛÙË ı‡ÌËÛË fiÏˆÓ ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 60 ¯ÚfiÓÈ·, ˆ˜ ÔÏ›Ù˘ Î·È ˆ˜ ÁÈ·ÙÚfi˜. °È· ÂΛÓÔÓ ‹Ù·Ó ÙÔ “Û›ÙÈ ÙÔ˘” , ÙÔ ‚›ˆÌ¿ ÙÔ˘. Ÿˆ˜ ¤ÁÚ·„Â Ô ›‰ÈÔ˜, ÛÙÔÓ ÙfiÌÔ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ÙˆÓ “º›ÏˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ” Ô˘ ÂΉfiıËΠÙÔ 2007: “ΔÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ ÁÓÒÚÈÛ· ÙÔ 1942, ÛÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ 14 ÂÙÒÓ, ˆ˜ Á·Ï·Ù¿˜, fiÙ·Ó ÎÔ˘‚·ÏÔ‡Û· Ì ÙÔ Á·˚‰Ô˘Ú¿ÎÈ Á¿Ï· ·fi ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ¡Â·fiψ˜ fiÔ˘ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÌÔ˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Û ‚Ô˘ÛÙ¿ÛÈÔ. ∞˘Ùfi ÁÈÓfiÙ·Ó Ù· ÚˆÈÓ¿, ȉȷ›ÙÂÚ· ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·, Ôχ ÚÈÓ ÍËÌÂÚÒÛÂÈ. ∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ‹Ù·Ó ¡Â¿ÔÏË-¶·Ï·È¿-¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ-¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜-¶¿ÚÎÔ-ÕÁÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜-¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô. ™ÙȘ Ì·‡Ú˜ ÂΛӘ ̤Ú˜ Ù˘ Ó·˙ÈÛÙÈ΋˜ ηÙÔ¯‹˜ ¤‚ÏÂ· ÙÔ˘˜ ÛÎÔو̤ÓÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Ô˘ ÔÈ Î·Ù·ÎÙËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ‰ÔÛ›ÏÔÁÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘˜, ÂÙÔ‡Û·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ·fi ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ı¤·ÙÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ¿ÚÎÔ. ΔÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙˆÓ ÏÔÈ̈‰ÒÓ, fiˆ˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎÂ, ÛÙ¤Á·˙ ÙÔÓ √›ÎÔ ∞‰ÂÏÊÒÓ, ÙË ª·È¢ÙÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ Î·È ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô - Ê˘Ï·Î¤˜ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÙˆÓ πÙ·ÏÒÓ ÙÔ 1943 - fiÔ˘ ‹Á·ÈÓ· Ê·ÁËÙfi ÛÙÔÓ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ Û˘ÁÁÂÓ‹ ÌÔ˘, ÁÈ·ÙÚfi Ì·ÈÂ˘Ù‹Ú· Δ¿ÎË ™Î‡ÊÙË. ÿÛˆ˜ Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ Ó· ÙÔ ˆ, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ̤ӷ ÙÔ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ‚›ˆÌ¿ ÌÔ˘...” . Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À À. °. ∏ “£” ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ù· Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ¿ Ù˘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ °È¿ÓÓË μ·Ú‰Ô‡ÏË. ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙË “£” ÙÔÓ ÁÓˆÚ›Û·ÌÂ Î·È ÙÔÓ ·Á·‹Û·ÌÂ. ¡· ‘¯ÂÈ “ηÏfi Ù·Í›‰È” ...


M·ÁÓËÛ›· 11

M. ™ABBATO-KYPIAKH ÙÔ˘ ¶A™XA 23-24 A¶PI§I√À 2011

∏ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÈÂÙ›· ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·

ª·ÁÓËÛ›·: ∫¿ı 10 ̤Ú˜ Ì›· ÏËÛÙ›·, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÎÏÔ¤˜ Î·È ‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ

«Œ

ÎÚËÍË» ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÈÂÙ›· Î·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÙËÓ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ÙÚԯȿ, Ì ÙȘ ÏËÛÙ›˜ Î·È ÙȘ ‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ Ó· ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÙ› Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ŒÌÂÈÚÔÈ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ «Ë ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·». √È ‰Ú¿ÛÙ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎÔ› Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ‚›·ÈÔÈ. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó, ·›˙ÂÈ Î·Ù·Ï˘ÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË Ú·Á‰·›· ·‡ÍËÛË Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ∏ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ·‰ÈÎËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 2000 ¤ˆ˜ Î·È ÙÒÚ· Ô‰ËÁ› ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ˆ˜ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ΛÓËÙÚÔ Â›Ó·È ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi fiÊÂÏÔ˜, ¤ÛÙˆ Î·È ÌÈÎÚfi. ∫ÏÔ¤˜ Î·È ÏËÛÙ›˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÙ› ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÛÙ· Ù¤ÏË Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 2000 Î·È Ì¤Û· ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ. ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤Í·ÚÛË ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·fi Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 2010 Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. ™ÙË ª·ÁÓËÛ›·, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ Î·È ·fi Ù· ÛÙÔȯ›·, ÎÏÔ¤˜-‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Û¯Â‰fiÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿, ÂÓÒ Î¿ı 10 ̤Ú˜ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Î·È Ì›· ÏËÛÙ›·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À

ΔÔ ϤÔÓ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È, ÌÂ Û˘¯ÓfiÙËÙ·, ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ Î·È ÛÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ÎÔÈӈӛ˜. ™ÙË ª·ÁÓËÛ›· ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔ “ÎfiÎÎÈÓÔ” Â›Ó·È Ë ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ - ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ, ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ - ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ. ™Â οÔȘ ÂÚÈÔ¯¤˜, fiˆ˜ ÛÙÔ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ, ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÚfiÏÔ È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ Î·È ÂÚÈÔÏÔ‡Ó (ÂȉÈο Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ÒÚ˜) ÁÈ· Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ‰È·ÚÚ‹ÎÙ˜. ΔÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› ‰Âο‰Â˜ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο. ∞fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÙˆÓ ‰È·ÚÚËÎÙÒÓ Â›Ó·È Î·È Ù· ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡ (ÕÁÈÔÈ £Âfi‰ˆÚÔÈ, ªÈÙۤϷ, ∞¯›ÏÏÂÈÔ). ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ıËΠ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ (¤Ó·˜ πÙ·Ïfi˜ ˆÏËÙ‹˜ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ) ÛÙÔÓ ¶ÙÂÏÂfi, Ì ÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÙ˜ Ó· ÔÌÔÏÔÁÔ‡Ó ˆ˜ ÙÔ ¤Î·Ó·Ó ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ¿ÚÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù·. Δ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·Ó - ·Ú·È¿ Î·È Ô‡ - ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÌÈÎÚÔÎÏÔ¤˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔηÏÂ›Ù·È ·ÓËÛ˘¯›· ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜. ™‹ÌÂÚ· ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ôχ ·Ó·Ûٷو̤ÓÔÈ Î·È ·ÁˆÓÈÔ‡Ó ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘˜, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi Ô˘ ÚÔηÏ› fï˜ ÙÚfiÌÔ ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ - ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· - Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ‰ÂÓ ‰ÈÛÙ¿˙Ô˘Ó Ó· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È, ÁÈ· Ó· ÎϤ„Ô˘Ó fi,ÙÈ ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ ı· ÙÔ˘˜ ·ÔʤÚÂÈ Î¤Ú‰Ô˜. Δ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÈÂÙ›· ¤¯Ô˘Ó ÙÂÙÚ·Ï·ÛÈ·ÛÙ› Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 2000. ∞fi ÙȘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, Ë ÚfiÛÊ·ÙË ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹,

ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, fiÔ˘ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ÂÈÛ‹Ïı·Ó ‰È·‰Ô¯Èο Î·È Ì¤Û· Û ̛· Ó‡¯Ù· Û ÙÚ›· Û›ÙÈ· ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÔÈ ¤ÓÔÈÎÔÈ ÎÔÈÌfiÓÙ·Ó. ∫¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ‰ÂÓ Â›¯Â Û˘Ì‚Â› ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ∂ÊÈ·ÏÙÈÎfi fï˜ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ËÏÈÎȈ̤ӷ ÌÔÓ·¯Èο ¿ÙÔÌ· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· ·‰›ÛÙ·ÎÙÔ˘˜ ηÎÔÔÈÔ‡˜. ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ, fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÔÏÏÔ‡˜, ÚԤ΢„ Â›Û˘ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÈÂÙ›·. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 20 ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ¤˙ËÛ·Ó ÂÊÈ·ÏÙÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÏËÛÙÒÓ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó Ì¤Û· ÛÙË Ó‡¯Ù·, ÌÂ Î·Ï˘Ì̤ӷ Ù· ÚfiÛˆ· Î·È ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ fiÏ·, Ó· ÙÔ˘˜ ˙ËÙÔ‡Ó ¯Ú‹Ì·Ù·, ·ÂÈÏÒÓÙ·˜ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÛÎÒÓÙ·˜ ¿Óˆ ÙÔ˘˜ ۈ̷ÙÈ΋ ‚›·. ∏ ‚›·È· ·˘Ù‹ Ú¿ÍË Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ‹Ù·Ó ¿ÁÓˆÛÙË ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 2000. Δ· ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ - ·Ó Î·È Â›Ó·È ÁÂÓÈο - ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ì ÙÔÓ ÈÔ Â‡ÁψÙÙÔ ÙÚfiÔ, ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ·‰ÈÎËÌ¿ÙˆÓ ÙË ‰ÂηÂÙ›· 2000-2010. Δ· ÛÙÔȯ›· Â›Ó·È ÌÂÓ ·ÓÂÏÏ·‰Èο, ·ÏÏ¿ Î·È Û ÙÔÈÎfi Â›Â‰Ô ¤¯ÂÈ ·Ô‰Âȯı› Ë ‰È¿Ú·ÍË ÎÏÔÒӉȷÚÚ‹ÍÂˆÓ Î·È ÏËÛÙÂÈÒÓ ¤¯ÂÈ ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÙ›. ΔÔ 2000 Û fiÏË ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó 46.233 ÎÏÔ¤˜ - ‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ, ÙÔ 2003 ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙȘ 49.352, ÂÓÒ Ì›ˆÛË Î·Ù·ÁÚ¿ÊËΠÙÔ 2004 - ¯ÚÔÓÈ¿ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·- ÔfiÙÂ Î·È ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙȘ 42.397. ∞fi ÙÔ 2005 Î·È ÌÂÙ¿ fï˜ Ë ·‡ÍËÛË Â›Ó·È ı·̷ÙÈ΋: ΔÔ 2005 ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È 44.100, ÙÔ 2006 49.500, ÙÔ 2007 58.500, ÙÔ 2008 67.800, ÙÔ 2009 72.658 Î·È ÙÔ 2010 91.000. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÏËÛÙ›˜, ÙÔ 2000 ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó 1580, ÙÔ 2001 1735, ÙÔ 2002 1992, ÙÔ 2003 2083, ÙÔ 2004 2340, ÌÈÎÚ‹ Ì›ˆÛË ÙÔ 2005 2.084, ÂÓÒ ·fi ÙÔ 2006 ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ¤Í·ÚÛË. ™‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÙÔ 2006 ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó 2500 ÏËÛÙ›˜, ÙÔ 2007 2850, ÙÔ 2008 3300, ÙÔ 2009 4.708, ÙÔ 2010 6.100. ™ÙË ª·ÁÓËÛ›· ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂ-

Ù›·˜ ÙÔ˘ 2000 ‹Û·Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ‹ ¤ÓÙÂ, ÂÓÒ ·fi ÙÔ 2009 ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ·‡ÍËÛË Ì 15 ÏËÛÙ›˜, ÂÓÒ ÙÔ 2010 ¤ÎÏÂÈÛ Ì 25 ÏËÛÙ›˜ Î·È ‹‰Ë ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011 ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È 12 ÏËÛÙ›˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÎÏÔ¤˜ ÙÚÔ¯ÔÊfiÚˆÓ Î·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ·˘Ùfi Ù· ÛÙÔȯ›· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ·‡ÍËÛË, ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ 20%. ΔÔ 2000, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ·ÓÂÏÏ·‰Èο, ›¯·Ó ÎÏ·› 18.941 Ô¯‹Ì·Ù·, ÙÔ 2010 ‰ËÏÒıËÎ·Ó ÎÏÔ¤˜ 27.608 Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. ™ÙË ª·ÁÓËÛ›· ÙÔ 2000 ›¯·Ó ‰Ëψı› 90 ÂÚ›Ô˘ ÎÏÔ¤˜ Î·È ÙÔ 2010 290. ªfiÏȘ ÙÔ 10-15% Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi ÎÏÂÌÌ¤ÓˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÂÁÎÏËÌ·ÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ.

ÛË ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ηٿ Ù˘ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜” . ªÈ· ÌÈÎÚ‹ Ì›ˆÛË Ô˘ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Î˘Ú›ˆ˜ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010, Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÌÈÎÚÔ·‰È΋̷ٷ, ÙÔ ·Ú¯ËÁÂ›Ô Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ·Ô‰›‰ÂÈ ÛÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ “¢›·˜”. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· “¢›·˜” ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ·ÓÂÏÏ·‰Èο 3640 ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›. ™ÙÔ μfiÏÔ 23. ∞fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ·ÙÂÈ Ì›ˆÛË Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ - 1420 ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ÏËÛÙ›˜ - ·ÏÏ¿ ı·̷ÙÈ΋ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· (1200 ÎÏÔ¤˜‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ̤۷ Û ¤Ó· ÂÍ¿ÌËÓÔ).

«∂ÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜»

∞˘ÙÔÚÔÛÙ·Û›·

∏ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Â·Ú¯›·, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·fi ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ÛËÌ·›ÓÂÈ “ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢-

Œ¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÚÔÊ·Ó¤˜ ˆ˜ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ·Ú¿ ÙË Û˘Ó¯‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ™ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙË-

ª‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ √ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ·¢ı‡ÓÂÈ ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ Ì‹Ó˘Ì· ÁÈ· ÙÔ ¶¿Û¯·: “∂ÔÚÙÒÓ ÂÔÚÙ‹ Î·È ·Ó‹Á˘ÚȘ ·ÓËÁ‡ÚˆӔ , Ë ∞Ó¿ÛÙ·ÛË ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ‰È·¯ÚÔÓÈο ÙË Ó›ÎË Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ÙË Ó›ÎË Ù˘ ·Á¿˘, ÙË Ó›ÎË Ù˘ ˙ˆ‹˜. ™˘Ó·ÈÛı·ÓfiÌÂÓÔÈ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ Ì·˜ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó Ô Î·ı¤Ó·˜ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ °ÔÏÁÔı¿, ·˜ ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ì ‰È‰¿ÁÌ·Ù·, ‰‡Ó·ÌË Î·È ÂÏ›‰· ·fi ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÌÈ·˜ ·fi ÙȘ ϤÔÓ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Î·È Û‚¿ÛÌȘ ÌÔÚʤ˜ Ù˘ √ÚıÔ‰ÔÍ›·˜, ÙÔ˘ ª·Î·ÚȈٿÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ ΔÈÚ¿ÓˆÓ, ¢˘ÚÚ·¯›Ô˘ Î·È ¿Û˘ ∞Ï‚·Ó›·˜ Î. Î. ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘: “∏ ÂÏ›‰· Ô˘ ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÛÙËÓ ·ÈˆÓÈfiÙËÙ·. Ÿ¯È fï˜ ÁÈ· Ó· ¯·ıԇ̠۠·fiÚÈÛÙ˜ ȉ¤Â˜, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·È ÙÔ Û‹ÌÂÚ· Ì ÂÈÚ‹ÓË Î·È ‰‡Ó·ÌË” . ÃÚfiÓÈ· ¶ÔÏÏ¿! ÃÚÈÛÙfi˜ ∞Ó¤ÛÙË!

·fi 12Ì.- 6Ì.Ì. ¢È·ı¤ÙÔ˘Ì Â›Û˘ ·›ıÔ˘Û˜ ÎÏÈÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓ˜ 100 & 300 ·ÙfïÓ

¶√§Àª∂ƒ∏ 2 - π. ∫∞ƒΔ∞§∏, μ√§√™

24210 25473

“ÃÚfiÓÈ· ¶ÔÏÏ¿ & ∫·Ï‹ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË”

Ù·˜ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÂȯÂÈÚ› Ó· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ̤ÙÚ· ·˘ÙÔÚÔÛÙ·Û›·˜. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ Â›Ó·È ÔÈ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ οÔÈÔ˜ ‚ÚÂı› ÌÚÔÛÙ¿ Û ¤ÓÔÏË ÏËÛÙ›· ‹ ̤ÓÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌfiÓÔ˜ ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ªÂÚÈΤ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞Ó ‚ÚÂı›Ù Û ¤ÓÔÏË ÏËÛÙ›· ¤ÛÙ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ÚÔÊ˘Ï·¯ı›Ù ·fi ÙȘ ÛÊ·›Ú˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¤ÊÙÔ˘Ó. ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ÏËÛÙÒÓ, ÙÈ ÊÔÚ¿ÓÂ, ÙÔ ÛˆÌ·ÙfiÙ˘fi ÙÔ˘˜ ‹ Ù˘¯fiÓ ÂÌÊ·Ó‹ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘˜. ∞Ó Û·˜ ‚¿ÏÔ˘Ó ¤Ó· ÈÛÙfiÏÈ ÛÙÔÓ ÎÚfiÙ·ÊÔ: ªËÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÙ ËÚˆÈÛÌÔ‡˜, ‰ÒÛÙ ÙÔ ÔÚÙÔÊfiÏÈ ‹ ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ. ∞Ó Â›ÛÙ ÌfiÓÔ˜ / Ë Û›ÙÈ: ¡· ¤¯ÂÙ ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ÙȘ ÎÔ˘ÚÙ›Ó˜ ÒÛÙ ӷ ÌË ‚ϤÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙË Ó‡¯Ù·. ∞Ó ‰È·Ì¤ÓÂÙ Û ÈÛfiÁÂÈÔ ‹ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ, ·ÛÊ·Ï›ÛÙ ηϿ fiÚÙ˜ Î·È ·Ú¿ı˘Ú·. ∞Ó Â›ÛÙ ÌfiÓÔ˜ /Ë ÁÂÓÈÎÒ˜: ¡· ‰›ÓÂÙ Û οÔÈÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· Û·˜ ÁÈ· Ó· ͤÚÔ˘Ó Ô‡ Ó· „¿ÍÔ˘Ó Ó· Û·˜ ‚ÚÔ‡ÓÂ. ∞Ó Ô‰ËÁ›Ù ÌfiÓÔ˜ / Ë: ¡· ¤¯ÂÙ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ ÎÏÂȉ› ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ fiÙ·Ó Î·Ù¢ı‡ÓÂÛÙ ÚÔ˜ ·˘Ùfi. ¡· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ù˘¯fiÓ ‡ÔÙ· ¿ÙÔÌ· ‹ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È Ó· ‚Ú›ÛÎÂÛı Û Â·ÁÚ‡ÓËÛË. ¡· ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ ηϿ ÙÔ Û›ÙÈ Û·˜, ÂȉÈο fiÙ·Ó ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÙÂ. ªÂÁ¿ÏË ·‡ÍËÛË, ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ÒÏËÛË Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡ ‹ ıˆÚ·ÎÈṲ̂Ó˘ ÂÍÒÔÚÙ·˜. ∂ȉÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÁÈ· ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔÈ, ·fi Û˘ÁÁÂÓÈο ÙÔ˘˜ ÚfiÛˆ·. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÏËÛÙ›˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ Ì¤Û· ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜, ¤Í·ÚÛË Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó Î·È ÔÈ ·¿Ù˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ ·fi ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ‰‹ıÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Ì ٷ ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ‹ Ù· ·Ó›„È· ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ ˙ËÙÔ‡Ó ¯Ú‹Ì·Ù·.


M·ÁÓËÛ›· 12

M. ™∞μμ∞Δ√-KÀƒπ∞∫∏ ÙÔ˘ ¶∞™Ã∞ 23-24 ∞¶ƒπ§π√À 2011

ªÂ ÙËÓ ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙË ÁÔËÙ›· Ù˘ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ˘˜ ÔÏ˘ÏËı›˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ù˘

∏ Ï·˙ ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘ ÛÙ·ıÂÚfi˜ fiÏÔ˜ ¤Ï͢

Ï·˙ ∞Ó·‡ÚÔ˘. Δ˙ԢΠÌÔÍ Î·È Ï·˚ο ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, Ì¿ÓÈÔ Î·È Û ¤Ó· ·fi Ù· ηÊÂÓ›· ÙÛ›Ô˘ÚÔ ‹ Ì‡Ú· Ì ÌÂ˙¤. Δ· ¯ÚfiÓÈ· ¤Ú·Û·Ó, ·ÏÏ¿ Ë ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯·Û ÔÙ¤ ÙË ÁÔËÙ›· Ù˘. ¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ÈÔ ÎÔÓÙÈÓ‹ Ï·˙ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·ÊÔ‡ ÌÔÚ› οÔÈÔ˜ Ó· ÙËÓ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ Ì ٷ fi‰È· ‹ Ó· ÌÂÈ Û ¤Ó· ·ÛÙÈÎfi ψÊÔÚÂ›Ô ÁÈ· Ó· Êı¿ÛÂÈ ˆ˜ ÂΛ. π‰È·›ÙÂÚ· Û ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¯·ÏÂÔ‡˜ ηÈÚÔ‡˜, Ë Ï·˙ ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘ ·ÔÎÙ¿ οı ηÏÔη›ÚÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È ÂÈÛΤÙ˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: £∞¡∞™∏™ ∫. μ√°π∞Δ∑∏™

∂›Ó·È ¿ÏψÛÙ ¤Ó·˜ Ôχ ÎÔÓÙÈÓfi˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜, Â›Ó·È ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· Ì›· ‚fiÏÙ· ·Ó·„˘¯‹˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÂÓÒ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÁÚ‹ÁÔÚË Î·È Â‡ÎÔÏË ¤ÍÔ‰Ô. ∫·È ʤÙÔ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ Ë Ï·˙ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ì›· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ χÛË ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ŒÙÛÈ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¯ı› ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó fiÛÔÈ ÙËÓ ÂÈϤÁÔ˘Ó Ó· ÂÚÓÔ‡Ó Î·Ï¿. ŸÌˆ˜ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘, ·Ú¿ ÙȘ ÊÈÏfiÙÈ̘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÈ ÂΛÓÔÈ, Ô˘, ·ÊÔ‡ ‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘Ó ¿Óˆ ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ, ·Ê‹ÓÔ˘Ó ›Ûˆ οı ›‰Ô˘˜ ÛÎÔ˘›‰È·. ª¿ÏÈÛÙ· ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë Í‡ÏÈÓË Î·Ù·Û΢‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‚·›ÓÂÈ Ô Ó·˘·ÁÔÛÒÛÙ˘, Ì›· Ì¿˙· ·fi ÛÎÔ˘›‰È· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·ÈÚfi ÂΛ. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫ÔÙ¿˜, ¯ÂÈÌÂÚÈÓfi˜ ÎÔÏ˘Ì-

Δ∂™™∂ƒ∞ Û˘ÓÔÏÈο ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ μfiÏÔ˘ - ∞ı‹Ó·˜ μfiÏÔ˘ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ ÀÂÚ·ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, ÂÓÒ Ì¤¯ÚÈ Î·È ·fi„ ªÂÁ¿ÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ı· Â›Ó·È ·˘ÍË̤ӷ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡. ∞˘ÍË̤ӷ ı· Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· Î·È Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ μfiÏÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó Û η̛· ·fi ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ηٿ ÙÔ ‹ÌÈÛ˘ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·‡ÚÈÔ Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ ÙÚ¤ÓˆÓ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ - μfiÏÔ˘, ÂÓÒ ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ·ÎÙÔ-

‚ËÙ‹˜, Ô˘ fiÏÔ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ‹Ù·Ó ı·ÌÒÓ·˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, “ÙÔ Úˆ› Ô˘ ÂÚ¯fiÌ·ÛÙ ÁÈ· Ì¿ÓÈÔ, ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì Âٷ̤ӷ, ¿Óˆ ÛÙËÓ ·ÌÌÔ˘‰È¿ οı ›‰Ô˘˜ ÛÎÔ˘›‰È·” Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “∫·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔÓ ·˘Ù¿. μÚ›ÛÎÔ˘Ì ηÙÂÛÙÚ·Ì̤ӷ Î·È Ù· Ï›Á· ·ÁοÎÈ· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜. ∫¿ÔÈÔÈ, Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ¤Ó· ηٷÛÙÚÔÊÈÎfi ¤ÚÁÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÙÒÛÂȘ” .

√ ÕÓ·˘ÚÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔÓ ÁÓˆÛÙfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Ï›· Î·È ÙËÓ ·ÌÌÔ˘‰È¿ ÙÔ˘. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ fiÙ·Ó ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ Ï·˙ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘˜ ÙȘ ÙÚÂȘ Ù·‚¤ÚÓ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯ÚfiÓÈ·. ¶¤Ú˘ÛÈ, Ë Ì›· ·’ ·˘Ù¤˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÎÏÂÈÛÙ‹, fï˜ ·’ fi,ÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È ·fi Ù· ¤ÚÁ· ÂÈÛ΢‹˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ Î·È ·˘Ù‹ ʤÙÔ˜ ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ. ∂›Ó·È ÁÓÒÚÈÌË ¿ÏψÛÙÂ Ë ÂÈÎfiÓ· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘

● √ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫ÔÙ¿˜

● √ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¡ÈÎÔ‚ÈÒÙ˘

Ó‡ÎÙ·˜, fiÙ·Ó fiÏË Ë ÊÈÏfiÍÂÓË ·Ú·Ï›· Ó· Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙË ·fi ÙÚ·¤˙È· Î·È ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· ‰È·ÛΉ¿˙Ô˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜. º˘ÛÈο Ô ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ¤¯ÂÈ ·Ê‹ÛÂÈ “·ÓÔÈÎÙ¤˜” ÏËÁ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ¯ˆÌ¿ÙÈÓÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ªÂÁ¿Ï˜ Ï·ÎÎÔ‡‚˜ Ì ÓÂÚfi, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ÂÈÎfiÓ·˜. ∫¿ÔȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ˜, fiˆ˜ ϤÓÂ Î·È Ì·Á·˙¿ÙÔÚ˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ Ï·˙ ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘.

™ÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ·˘Ùfi ÙÔ ÚˆÈÓfi Ô˘ ›̷ÛÙÂ Î·È ÂÌ›˜ ÂΛ, ÂÚÓÔ‡Ó ·ıÏËÙÈΤ˜ ‚¿ÚΘ Ì ·ıÏËÙ¤˜ ÙˆÓ Ó·˘Ù·ıÏËÙÈÎÒÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ÙÔ˘˜ ÚÔfiÓËÛ˘. ∂›Ó·È Ì›· Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË ÂÈÎfiÓ·, ·ÊÔ‡ Ï›ÁÔ ÈÔ ¤Ú· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ªÔÚ› ·ÎfiÌË Ë Ï·˙ Ó· ÌËÓ Î·Ù·Îχ˙ÂÙ·È ·fi ÏÔ˘fiÌÂÓÔ˘˜, fï˜ ‰ÂÓ Ï›Ô˘Ó ÔÈ ÂÚÈ·ÙËÙ¤˜. √ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¡ÈÎÔ‚ÈÒÙ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ-

™‹ÌÂÚ· Î·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, ÂÓÒ ·‡ÚÈÔ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ 4 ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ BfiÏÔ˘ - Aı‹Ó·˜

A˘ÍË̤ӷ Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ψÊÔÚ›ˆÓ ÏÔ˚ο ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙËÁÒÓ Ô¯ËÌ·Ù·ÁˆÁÒÓ ÏÔ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ˘‰ÚÔÙ¤Ú˘ÁˆÓ ·fi Î·È ÚÔ˜ Ù· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙÔ ÀÂÚ·ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ ¡fiÌÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ªÂÁ¿ÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ϤÔÓ ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ηıÒ˜ ÛÙȘ ¿ÏϘ ÂÎÙfi˜ ¡ÔÌÔ‡ ÁÚ·Ì̤˜ ı· Â›Ó·È ·˘ÍË̤ӷ. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ ÂÈ‚·ÙÈÎfi ÎÔÈÓfi

Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ·fi ÙÔ ÀÂÚ·ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÙÚ›· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·fi μfiÏÔ ÚÔ˜ ∞ı‹Ó· ÛÙȘ 7 ÙÔ Úˆ›, ÛÙȘ 3 ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÛÙË 1.30 ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. ŸÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó ·Ó‹ÌÂÚ· ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÚÔ˜ ÙÔ μfiÏÔ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ ÀÂÚ·ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Â-

ÎÙÂϤÛÂÈ ¤Ó· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ Ì ÒÚ· ·Ó·¯ÒÚËÛ˘ ·fi ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÛÙȘ 7.30 ÙÔ Úˆ›. ∞‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Â›Û˘ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó Î·È ‰‡Ô ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÚÔ˜ ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·˘ÍË̤ӷ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡ ı· ÂÎÙÂÏ› ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ ∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ μfiÏÔ˘. øÛÙfiÛÔ, ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·fi Ù· ·ÛÙÈο ψÊÔÚ›· Û η̛· ·fi ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜, ÂÓÒ ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ì ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÚÁ›·˜.

ªÂȈ̤ӷ ηٿ ÙÔ ‹ÌÈÛ˘, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì fi,ÙÈ ÈÛ¯‡ÂÈ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ∫˘ÚȷΤ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ı· Â›Ó·È ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ ÙÚ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ √™∂ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ - μfiÏÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÙÔ˘ √™∂, ·‡ÚÈÔ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙ› ηÓÔÓÈο ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ÈÓÙÂÚÛ›ÙÈ ÚÔ˜ §¿ÚÈÛ· Î·È ∞ı‹Ó· Ì ÒÚ· ·Ó·¯ÒÚËÛ˘ ·fi ÙÔ ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙȘ 06.19 ÙÔ Úˆ›, Ì ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ·fi ∞ı‹Ó· ÚÔ˜ μfiÏÔ ÛÙȘ 15.53 Î·È ·fi §¿ÚÈÛ· ÚÔ˜ μfiÏÔ ÛÙȘ 19.43. ™ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜, ¿ÓÙ· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·,

ο ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ. ∂ÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Âȯ›ÚËÛË Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ 1951. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ “·fi ÙÔ˘ £ˆÌ¿ Î·È ÌÂÙ¿ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ¤ÚıÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜” Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: ∂›Ì·ÛÙ ‰Ò, ·fi ÙÔÓ ·Ô‡ ÌÔ˘, Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË. ™˘Ó¯›˙Ô˘Ì ÂÌ›˜. √ ÕÓ·˘ÚÔ˜ ÌÂÙ¿ ·fi οÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ ‚ÂÏÙȈı› ·ÚÎÂÙ¿. ∂›Ó·È Ì›· ·Ú·Ï›· fiÔ˘ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÒÚ˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ÍÔ‰¤„ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ¯Ú‹Ì·Ù·” . ∏ ·Ú·Ï›· Êı¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ Â΂ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ÍÂÎÈÓ¿ ÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘. ŒÓ· ¿ÚÎÔ, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’80. ŒÓ·˜ ¯ÒÚÔ˜ fiÔ˘ Û˘¯Ó¿-˘ÎÓ¿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÂÛٛ˜ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ Â›Ó·È ÔÈ ÂÛÔ¯¤˜ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ∂Ó˘‰Ú›Ԣ. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ‚ϤÔ˘ÌÂ Î·È ÂÌ›˜. ª›· ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ˘Ô‚·ıÌ›˙ÂÈ ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹, ·Ú¿ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Î·ı·Ú‹.

ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ì ÒÚ· ·Ó·¯ÒÚËÛ˘ ·fi ÙÔ ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ 9 ÙÔ Úˆ›, ÛÙË Ì›· ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÛÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙȘ 21.49 Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛÙȘ 23.48. ™ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ §¿ÚÈÛ·˜ - μfiÏÔ˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ 6 ÙÔ Úˆ›, 10 ÙÔ Úˆ› Â›Û˘, Ì›· ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ¤ÍÈ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, 19.43 ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ÈÓÙÂÚÛ›ÙÈ fiˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛÙȘ 22.48. Δ¤ÏÔ˜, ·fi ÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ÁÓˆÛÙfi ÚÔ˜ ÙÔ ÂÈ‚·ÙÈÎfi ÎÔÈÓfi fiÙÈ ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÂÈ‚·ÙËÁÒÓ Ô¯ËÌ·Ù·ÁˆÁÒÓ ÏÔ›ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ˘‰ÚÔÙ¤Ú˘ÁˆÓ ·fi Î·È ÚÔ˜ Ù· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

∫·Ï‹ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË

™·˜ ¢¯fiÌ·ÛÙ ∫·Ï‹ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË ∫·Ïfi ¶¿Û¯· ∞Óı. °·˙‹ 161-ΔËÏ.: 20819 μfiÏÔ˜


M·ÁÓËÛ›· 13

M. ™ABBATO-KYPIAKH ÙÔ˘ ¶A™XA 23-24 A¶PI§I√À 2011

∞˘ÍË̤ӷ ÔÛÔÛÙ¿ ÏËÚfiÙËÙ·˜ ÛÙ· ÍÂÓԉԯ›· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡

OÈ Ù·ÍȉÈÒÙ˜ ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó ÙË ª·ÁÓËÛ›· ÁÈ· ÙÔ ¶¿Û¯· ªÂ ηÏfi ηÈÚfi ı· ÙËÚËı› ÙÔ ¤ıÈÌÔ ÙÔ˘ „Ë̷ۛÙÔ˜ ÙÔ˘ Ô‚ÂÏ›·

ÙÔ 85% ·Ó‹ÏıÂ Ë ÏËÚfiÙËÙ· ÛÙ· ÍÂÓԉԯ›· Ù˘ ¯ÂÚÛ·›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ¶¿Û¯·. ∞fi ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ηٷÊı¿ÓÔ˘Ó ÛÙ· ·Ó¤ÌÔÚÊ· ̤ÚË ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÈÔÚÙÈÓ¤˜ ·˘Ù¤˜ Ë̤Ú˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÍÂÓÔ‰fi¯ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÈÒÛÂÈ ÙȘ ÙÈ̤˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÔ˘Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜. ¶¿Û¯· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Â¤ÏÂÍ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ŒÏÏËÓ˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ̤ÚË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· ηٷÚ¿ÛÈÓ· ÙÔ›·, ÙÔÓ ËÏÈfiÏÔ˘ÛÙÔ Î·ÈÚfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ıÂÚÌ‹ ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÙˆÓ ÓÙfiȈÓ. ∫·È Â˘Ù˘¯Ò˜ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, ÙÔ ¢¡Δ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÁÈ· Ó· Ú›ÍÔ˘Ó ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜. √ ŒÏÏËÓ·˜ ·ÓÙÈÛÙ¿ıËÎÂ Î·È Î¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ¿ÊËÛ ÙËÓ fiÏË Î·È ‹Úı ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ ÁÈ· Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÂÈ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ÙÔ ¶¿Û¯·.™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ¤ÓˆÛ˘ ÍÂÓÔ‰fi¯ˆÓ Î. ¶. ∫ÔÓÈfiÚ‰Ô, ϤÔÓ Ë ÏËÚfiÙËÙ· ÛÙ· ÍÂÓÔ‰Ô-

¯Â›· Ù˘ ¯ÂÚÛ·›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¿ÁÁÈÍ ÙÔ 85%, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÈηÓÔÔ›ËÛ ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ÍÂÓÔ‰fi¯ˆÓ. ∞fi ¤Ú˘ÛÈ Ë ·‡ÍËÛË ÛÙȘ ÏËÚfiÙËÙ˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ 20%, ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi fiÙÈ ·ÚfiÏË ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÔÈ Ôϛ٘ ‰ÂÓ ÂËÚ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙË ‰‡ÛÎÔÏË Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·. ª¿ÏÈÛÙ· ·fi ¯ı˜ ªÂÁ¿ÏË ¶·Ú·Û΢‹ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ÔÈ ÍÂÓÔ‰fi¯ÔÈ ¤ÚÈÍ·Ó ÙȘ ÙÈ̤˜ ÁÈ· Ó· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜. ¶ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ϤÔÓ Ôχ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁԇ̠ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ì ÙÔ ˘·ÏÏËÏÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Î·È Ó· ηχÙÔ˘Ì ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ‰·¿Ó˜.

ΔÔ ‰›ÎÏÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 40-45 ¢ÚÒ Ì ÚˆÈÓfi, ÂÓÒ ÙÔ ÙÚ›ÎÏÈÓÔ ÛÙ· 55-60 ¢ÚÒ. ™˘Ó‹ıˆ˜ ÙÔ ÂÈϤÔÓ ¿ÙÔÌÔ Û ÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì ‰ÒÚÔ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ‰Â fiÙÈ ‰È·ı¤ÛÈÌ· ‰ˆÌ¿ÙÈ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÙÔ ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ ÁÈ· ÙÔ ¶¿Û¯·. √ Î. ∫ÔÓÈfiÚ‰Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ •Ô˘ÚÈ¯Ù›Ô˘ Ô˘ ÙÂÏÈο ¤ÌÂÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi˜ ÁÈ· ÙÔ ¶¿Û¯·. “ΔÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚfiÛ‚·ÛË ÁÈ· ÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ Î·È ·fi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ã¿ÓÈ·-∫ÈÛÛfi˜ Î·È ·fi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ã¿ÓÈ·-

∑·ÁÔÚ¿. ΔÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈṲ̂ÓÔ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÁÈ·Ù› οÔÈÔÈ ÌÔÚ› Ó· ·Ôı·ÚÚ‡ÓıËηӔ ›Â. ∂Óı·ÚÚ˘ÓÙÈο Â›Ó·È Ù· ÌËӇ̷ٷ ÁÈ· ÙȘ ÏËÚfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓˆÓ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Î·È ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ȉ›ˆ˜ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ Ô˘ Ë ÏËÚfiÙËÙ· ¿ÁÁÈÍ ÙÔ 90%.

∫·ÏÔηÈÚ›· ∏ÏÈÔÊ¿ÓÂÈ· Î·È ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ô˘ Ë Ì¤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ Ù˘ ı· ·ÁÁ›ÍÂÈ ÙÔ˘˜ 24 ‚·ıÌÔ‡˜ ı· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ·fi Û‹ÌÂÚ· ªÂÁ¿ÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ

Ãı˜, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ı· Â›Ó·È ·ÓÔȯً ̤¯ÚÈ ÙȘ 2.30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ

∞˘ÍË̤ÓË Ë Î›ÓËÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ fiÏ˘ °È· ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‚Á‹Î·Ó ¯ı˜ ·fi ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿, οÙÈ Ô˘ ı· οÓÔ˘Ó Î·È Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙȘ 8.30 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 2.30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ô˘ Ë ·ÁÔÚ¿ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ·ÓÔÈÎÙ‹. ªÂ ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ “ÏËÌ̇ÚÈÛ” ·fi ÎfiÛÌÔ. ∫ÚÂÔˆÏ›·, ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ì ‰È·ÎÔÛÌËÙÈο, ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ, ·ÚÙÔÔÈ›·, ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ¤Ó‰˘Û˘ Î·È ˘fi‰ËÛ˘ ‹ Ì Ó·ÓÈÎfi Î·È ·È‰ÈÎfi ÓÙ‡ÛÈÌÔ Â›¯·Ó ÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ ÙÔ˘˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‚Á¿ÏÂÈ Î·ÏÔηÈÚÈÓ¿ ›‰Ë ÛÙȘ ‚ÈÙÚ›Ó˜ ÙÔ˘˜ ÒÛÙ ӷ ‰ÒÛÔ˘Ó Î›ÓËÙÚÔ ÛÙÔ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎfi ÎÔÈÓfi Ó· ÌÂÈ ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ. √È ¤ÌÔÚÔÈ Â›¯·Ó ·Ê‹ÛÂÈ Î·Ù¿ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜, οÙÈ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· οÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ η-

ٷӷψ٤˜ Ó· ÂÈϤÍÂÈ ·fi ÙÒÚ· Ó· οÓÂÈ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘. ∞˘Ùfi ÙfiÓÈÛÂ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ∞ϤÎÔ˜ ª·Á·ÏÈfi˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Û˘Ó¯›ÛıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∂ÌÔÚ›Ô˘ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™‹ÌÂÚ·, ª. ™¿‚‚·ÙÔ, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë Î›ÓËÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ó· Â›Ó·È ·˘ÍË̤ÓË, ΢ڛˆ˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹.¶¿ÓÙˆ˜, ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó Û’ fiÛÔ˘˜ ı· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ·ÚÓ› ‹ ηÙÛ›ÎÈ ÁÈ· ÙÔ „‹ÛÈÌÔ Ó· ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó ÒÛÙ ÙÔ ÛÊ¿ÁÈÔ Ó· ¤¯ÂÈ ÛÊÚ·Á›‰Â˜ ˘Á›·˜, ηÙËÁÔÚ›·˜ Î·È ¯ÒÚ· ÚÔ¤Ï¢Û˘, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÂÏÂÁ¯ı› ·fi ÙȘ ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜. ∏ ˆÔÂȉ‹˜ ÛÊÚ·Á›‰· ‰ËÏÒÓÂÈ ÙË Û‹Ì·ÓÛË Î·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ·˜. ∏ ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌË ‰ËÏÒÓÂÈ ÙË ¯ÒÚ·

ÚÔ¤Ï¢Û˘ (∂ÏÏ¿‰·, μÔ˘ÏÁ·Ú›· Î.Ï.). ∏ ÛÊÚ·Á›‰· ηÙËÁÔÚ›·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ÎÚ¤·ÙÔ˜ (·ÌÓfi˜, ÂÚ›ÊÈÔ Î.Ï.). ∂›Û˘ Î·È Ë Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÔÏÈÙÒÓ “∫·Ù·Ó·ÏÒÓÔ˘Ì fi,ÙÈ ·Ú¿ÁÔ˘Ì” ‰›ÓÂÈ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜, Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙÔÈο ÚÔ˚fiÓÙ·, fiˆ˜ ÎÚ¤·Ù·, Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈο, ÊÚÔ‡Ù·, ÔÙ¿, ·Ó·„˘ÎÙÈο, ÁÏ˘Î¿, ›Ù˜, ‚fiÙ·Ó·, ÚÔ‡¯·. “∞ÓÙ› ÁÈ· ·ÌÊ›‚ÔÏ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ· ‹ ·ÌÊ›‚ÔÏ˘ ÁÓËÛÈfiÙËÙ·˜ Ê›Ú̘, ÚÔÙÈÌԇ̠ÙË ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÙË ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ”, ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ∞ÎfiÌË ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “ÁÈ· ÙÔ ¶¿Û¯·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ¿ˆ ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ÛÙȘ ™ÔÚ¿‰Â˜, ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË ª·ÁÓËÛ›·, ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. £· ÂÚ¿Ûˆ ηχÙÂÚ· Î·È ı· ‚ÔËı‹Ûˆ ÙË ‚·ÚÈ¿ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ì·˜, ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. ΔÔ 99,6% ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔ 55% ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡

ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. ∞ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÂÏÏËÓÈο ÚÔ˚fiÓÙ·, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ì ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙ· ·È‰È¿ Ì·˜, ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ì·˜, ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Ì·˜”. £. ∫. μÔÁÈ·Ù˙‹˜

̤¯ÚÈ Î·È ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·.¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ Î. Δ·ÎÔ‡‰Ë, ηÈÚfi˜ Û‹ÌÂÚ· ªÂÁ¿ÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Â›Ó·È ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 7 ¤ˆ˜ 20 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘.∞‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Â›Ó·È ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 7 ¤ˆ˜ 23 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘. ªÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· ı· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Ôχ ηϤ˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ì ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ó· ·ÁÁ›˙ÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ 24 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 14

M. ™∞μμ∞Δ√-KÀƒπ∞∫∏ ÙÔ˘ ¶∞™Ã∞ 23-24 ∞¶ƒπ§π√À 2011

º¤ÙÔ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ 25% ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡

√È Î·ıËÁËÙ¤˜ ÂÂÎÙ›ÓÔÓÙ·È ϤÔÓ Î·È ÛÙ· ¢ËÌÔÙÈο

Δ

Ô 25% ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ÛÙ· ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Â›Ó·È ϤÔÓ Î·ıËÁËÙ¤˜, ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂȉÈÎÔًوÓ, fiˆ˜ ·ÁÁÏÈÎÒÓ, Á·ÏÏÈÎÒÓ, Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜, ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ÛÙÔ ÂÓÈ·›Ô ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘.

™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ 1.353 ÌfiÓÈÌÔ˘˜ Î·È ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ê¤ÙÔ˜ ÛÙ· ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÔÈ 350 ÂÚ›Ô˘ Â›Ó·È Î·ıËÁËÙ¤˜ Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Ì·ı‹Ì·Ù· ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂȉÈÎÔًوÓ. ∏ Ù¿ÛË ·˘Ù‹ ‰È·Ê¿ÓËΠ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2000 ÏfiÁˆ Ù˘ Â¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, fiÔ˘ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È Ì·ı‹Ì·Ù· ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ¤ÓÙ·Í˘ ÛÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÎfi ÚˆÈÓfi ‰È‰·ÎÙÈÎfi ˆÚ¿ÚÈÔ Ù¤ÙÔÈˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ Ë ‰Â‡ÙÂÚË Í¤ÓË ÁÏÒÛÛ·, Ë ÏËÚÔÊÔÚÈ΋, Ë ÌÔ˘ÛÈ΋, Ë Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋. ∞fi ʤÙÔ˜ fï˜ Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ·Ô‰›‰ÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ıÂÛÌÔ‡, ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ Ì ÂÓÈ·›Ô ·Ó·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, fiÔ˘ ÔÈ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÒÚ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙ›. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ˘˜ 1.188 ÌfiÓÈÌÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÛÙ· ¢ËÌÔÙÈο Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÔÈ 270 Â›Ó·È Î·ıËÁËÙ¤˜ ÔÛÔÛÙfi 23%. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ·Ó¿ ÂȉÈÎfiÙËÙ· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ªÔ˘ÛÈ΋˜ 32, ∞ÁÁÏÈÎÒÓ 90, °·ÏÏÈÎÒÓ 18, °ÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ÙÚÂȘ, º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ 113, ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÂÙ¿, ∂ÈηÛÙÈÎÒÓ ¤ÍÈ Î·È £Â·ÙÚÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ¤Ó·˜. ∂›Û˘ ·fi ÙÔ˘˜ 165 ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó Ê¤ÙÔ˜ ÛÙ· ¢ËÌÔÙÈο Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÔÈ 90 Â›Ó·È Î·ıËÁËÙ¤˜. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÛÙËÓ ÂȉÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Â›Ó·È ÂÙ¿, ÛÙ· ∞ÁÁÏÈο ÔÎÙÒ, ÛÙ· °·ÏÏÈο ¤ÓÙÂ, ÛÙ· °ÂÚÌ·ÓÈο 19, ÛÙËÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋ 28, ÛÙ· ∂ÈηÛÙÈο ¤ÓÙÂη Î·È ÛÙË £Â·ÙÚÈ΋ ∞ÁˆÁ‹ ‰¤Î·. ∏ ‰È›ۉ˘ÛË fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ÛÙ· ¢ËÌÔÙÈο Â›Ó·È ϤÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÂÓÒ ·Ó¿ÏÔÁ˜ Ù¿ÛÂȘ ÂÎ-

ª‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ ™Â‚·ÛÌÈÒÙ·ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. πÁÓ·Ù›Ô˘

∂› Ùˆ ÕÁȈ ¶¿Û¯· 2011 ∞Á·ËÙÔ› ÌÔ˘ ·‰ÂÏÊÔ›, ¶·È‰È¿ ÌÔ˘ ÂÓ ∫˘Ú›ˆ ·Á·Ë̤ӷ, “∞‡ÙË Ë Ë̤ڷ, ËÓ ÂÔ›ËÛÂÓ Ô ∫‡ÚÈÔ˜, ·Á·ÏÏÈ·ÛÒÌÂı· Î·È Â˘ÊÚ·ÓıÒÌÂÓ ÂÓ ·˘Ù‹” . ∏ ÚÔÙÚÔ‹ ÁÈ· ·Á·ÏÏ›·ÛË Î·È ¯·Ú¿ ›Ûˆ˜ Ó· ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ·Ú¿ÍÂÓ· ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ ¶¿Û¯· ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜. ∞˘ÙfiÓ ÙÔÓ Î·ÈÚfi Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ Ì·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Î·Ù·ıÏÈÙÈ΋. ™ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì·˜ ΢Úȷگ› Ë ·‚‚·ÈfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ¿Á¯Ô˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ fiÛÔÈ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ Î·È fiÛÔÈ Êı¿ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÂÏÈÛ›· Î·È ÙËÓ ·fiÁÓˆÛË. √È Ó¤ÔÈ Ì·˜ ¯¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÌÊ˘ÙË ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Î·È ‚ϤÔ˘Ó ·ÓÙÔ‡ ·‰È¤ÍÔ‰·. ∞ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ Ô ·fi˯Ԙ ÙˆÓ ÔÏÂÌÈÎÒÓ Û˘ÚÚ¿ÍÂˆÓ Î·È ÙÔ ‰Ú¿Ì· ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ οÓÔ˘Ó ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ Ó· ‚·ÛÈχÂÈ Î˘ÓÈο Î·È ÙÂÏÈο Ó· ‰È·‰¤¯ÂÙ·È Ù· ¿ÓÙ·. ∞˘Ù‹ Ë ·Á·ÏÏ›·ÛË, ÙËÓ ÔÔ›· Â·ÁÁ¤ÏÏÂÙ·È ·fi„Â Ë ∂ÎÎÏËÛ›·, Ê·›ÓÂÙ·È ·Î·Ù·ÓfiËÙË ÛÙÔÓ ·¤Ïȉ· ÔÏÈÙÈÛÌfi Ù˘ ¢˙ˆ›·˜ Î·È ·ÊıÔÓ›·˜, ¤Ó·Ó ÔÏÈÙÈÛÌfi ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¯ÚÂÔÎÔ›· ʤÚÓÂÈ ÙËÓ ¯ÚÂÔÎÔ›· Ù˘ ÂÏ›‰·˜.

ÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ıÂÔÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ÙÔ Ì¿ıËÌ· ÙˆÓ ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi Ó· ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜. 줂·È· Ë ¢È‰·ÛηÏÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ·ÓÙȉڿ ÊÔ‚Ô‡ÌÂÓË ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ Î·È ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÌfiÓÈÌˆÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó ÏfiÁˆ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘.

3.000 Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ Ó¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ΔÔ˘˜ 3.000 ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Û ‰Ò‰Âη ¢ËÌÔÙÈο ÙÔ ÂÓÈ·›Ô ·Ó·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ·fi ʤÙÔ˜ ÚÔˆı› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. Δ· ‰Ò‰Âη Û¯ÔÏ›· Â›Ó·È Ù· Â-

√π∫√∂¡¢À™∏ ºÈÏ›ÙÛ·

Í‹˜: 32Ô, 21Ô, 13Ô, 12Ô, 11Ô, 10Ô μfiÏÔ˘, 2Ô, 4Ô, 6Ô, 8Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, 1Ô ™ÎÈ¿ıÔ˘, 2Ô ∞ÁÚÈ¿˜. ™Ù· ‰Ò‰Âη ¢ËÌÔÙÈο ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û˘ÓÔÏÈο 149 ÙÌ‹Ì·Ù· Ì 312 ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ηٷӤÌÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: 190 ‰¿ÛηÏÔÈ, ‰¤Î· Á·ÏÏÈÎÒÓ, 28 Á˘ÌÓ·ÛÙ¤˜, ÔÎÙÒ ı·ÙÚÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜, ‰Âη¤ÓÙ ӤˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ, 29 ·ÁÁÏÈÎÒÓ, ÂÓÓÈ¿ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ, ‰Ò‰Âη ÌÔ˘ÛÈÎÔ› Î·È ¤ÓÙÂη ÂÈηÛÙÈÎÒÓ. ΔÔ ˘Ô¯ÚˆÙÈÎfi ‰È‰·ÎÙÈÎfi ˆÚ¿ÚÈÔ Â›Ó·È ·fi ÙȘ 8 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÂÓÒ Ë ·Ô¯ÒÚËÛË ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ÔÏÔË̤ÚÔ˘ Â›Ó·È Â›Ù ÛÙȘ 15.30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Â›Ù ÛÙȘ 16.15 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. Δ· Ó¤· ÁÓˆÛÙÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ÂÈÛ‹¯ıËÛ·Ó, Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ù· ÂÍ‹˜: ¢‡Ô ÒÚ˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ Î¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· ÁÈ· fiϘ ÙȘ

Δ¿ÍÂȘ, Ì›· ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÒÚ· ‚‰ÔÌ·‰È·›ˆ˜ Ù˘ ı·ÙÚÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ ÁÈ· fiϘ ÙȘ Δ¿ÍÂȘ, ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡ ÛÙȘ ∞’, μ’, °’, ¢’ Δ¿ÍÂȘ Î·È ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ Ì ‰¤Î· ÊÔÚËÙÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜. À¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È ‰È‰·ÎÙÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÛÙ· ÔÔ›· ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÙËΠÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ ¤¯Ô˘Ì ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ˆÚÒÓ ÙÔ˘ ÁψÛÛÈÎÔ‡ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Î·Ù¿ Ì›· ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÒÚ· ÁÈ· ÙȘ ∞’ Î·È μ’ Δ¿ÍÂȘ, ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ ∞ÁÁÏÈÎÒÓ ÛÙȘ ∞’ Î·È μ’ Δ¿ÍÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ Ì›· ÒÚ· Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜. ∂›Û˘ ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÒÚ˜ Ù˘ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙȘ ∞’, μ’, °’ Î·È ¢’ Δ¿ÍÂȘ. ™ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ˘‹ÚÍ ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ Ì›· ÒÚ· Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÛÙȘ ∞’ Î·È μ’ Δ¿ÍÂȘ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∑∞Ã∞ƒ√¶§∞™Δ∂π√

∂ª¶π™Δ√™À¡∏™

∫·Ï‹ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË

¶. ª∂§∞ 45 - 28˘ √∫Δøμƒπ√À - μ√§√™ Δ∏§.: 24210 24556, 22288 e-mail: oikoendisi@hotmail.com

ŒÙÛÈ ÏÔÈfiÓ, “·Á·ÏÏÈ·ÛÒÌÂı· Î·È Â˘ÊÚ·ÓıÒÌÂÓ ÂÓ ·˘Ù‹”. √ ÙfiÔ˜ Ì·˜ Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ ÙÔ Ô͇̈ÚÔ “ÚÔÓfiÌÈÔ Ù˘ ·ÂÏÈÛ›·˜”. ¢ÈfiÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·ÔÈ‹ÛÂÈ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·ÂÏÈÛ›· Û ¢ηÈÚ›· ÛˆÙËÚ›·˜ Î·È ˙ˆ‹˜. Œ¯ÔÓÙ·˜ Êı¿ÛÂÈ Û ¤Ó· Ù¤ÏÌ· ÁÂÓÈÎfi, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÈÛı› fiÙÈ Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· ÛˆÚÈ¿˙ÔÓÙ·È, Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰È„¿ÂÈ ·ÏËıÈÓ¿ ÁÈ· ·Ó¿ÛÙ·ÛË Î·È ÂÏ›‰·. ∫·È Ô Ï·fi˜ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ∂§¶π¢∞. °È·Ù› ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ ·ÎfiÌ· ÙÔ ¶¿Û¯·! ∏ ÁÈÔÚÙ‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Â›Ó·È Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó ÙÔ ¶¿Û¯·. ŸÛÔ ı· ÙÔ ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘ÌÂ, Ë ·fiÁÓˆÛË Î·È Ë ·ÂÏÈÛ›· ‰ÂÓ ı· ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó. ŸÛÔ Ë ·È‰Â›· Ì·˜ ı· ÌÔÚÊÒÓÂÈ ·È‰È¿ Ù˘ ·Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜ Î·È fi¯È ˘ÈÔ‡˜ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘, ‰ÂÓ ı· “˙ËÙÂ›Ù·È ÂÏ›˜” . ŸÛÔ ÔÈ Èı‡ÓÔÓÙ˜ ı· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈÔ‡Ó fiÙÈ Ë ·Ó·ÛÙ¿ÛÈÌË ›ÛÙË Ì·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÓfiÙËÙ· Î·È ÂÏ›‰· ÛÙÔ Ï·fi Ì·˜, Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ì·˜ Û˘ÓÔ¯‹ ‰ÂÓ ı· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ. ∞‰ÂÏÊÔ› ÌÔ˘, ·˜ ·ÁˆÓÈÛÙԇ̠ÚÔÛˆÈο Î·È Û˘ÏÏÔÁÈο Ó· ÌË ÛÎÔÙÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÏ›‰·. ¡· ‰Ô‡Ì ٷ Ô˘ÛÈÒ‰Ë ÙÔ˘ ‚›Ô˘ Ì·˜. ¡· ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ›ÛÙË Î·È ÙË ‚Ȉ̷ÙÈ΋ Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ ∞Ó·ÛÙ¿ÓÙ· ÃÚÈÛÙfi. ª ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ı· ÁÂÓÓËı› ̤۷ Ì·˜ Ë ·Á·ÏÏ›·ÛË Ù˘ ∞Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜, ·Ú’ fiϘ ÙȘ Á‡Úˆ Ì·˜ ‰˘ÛÌÂÓ›˜ Û˘Óı‹Î˜. ªÈ· ¯·Ú¿ Î·È ·Á·ÏÏ›·ÛË Ô˘ ı· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÂÙ·È, fiÙ·Ó ı· ÚÔÛʤÚÂÈ ·Á¿Ë, ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Î·È ÂÏ›‰· ·Ó·ÛÙ¿ÛÈÌË!

∂°°À∏™∏

∫√ÀƒΔπ¡∂™ - ∫√ÀƒΔπ¡√•À§∞ - Ã∞§π∞ §∂À∫∞ ∂π¢∏ - Δ∞¶∂Δ™∞ƒπ∂™

øÛÙfiÛÔ, “·‡ÙË Ë Ë̤ڷ ËÓ ÂÔ›ËÛÂÓ Ô ∫‡ÚÈÔ˜”. ŸÛÔ Î·È ·Ó Ë ÂÚÈÚÚ¤Ô˘Û· ‚·ÚÈ¿ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì·˜ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ, ÙÔ‡ÙË ÙËÓ “Ë̤ڷ” ÌÔÚԇ̠ӷ ¯·ÈÚfiÌ·ÛÙÂ. ¢ÈfiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ̤ÏË ÌÈ·˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ô˘ ·Á¿ÏÏÂÙ·È “ÛÙÔ ¿ıÔ˜ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘” Ù˘. ÿÚË ÛÙÔÓ ∞Ó·ÛÙ¿ÓÙ· ÃÚÈÛÙfi ÙÔÏÌ¿Ì Ú·ÁÌ·ÙÈο Ó· ∂§¶π∑√Àª∂! Ÿ¯È ·ÊËÚË̤ӷ Î·È ÁÂÓÈο, ·ÏÏ¿ ¤ÓÛ·Úη Î·È ÚÔÛˆÈο. ¢ÈfiÙÈ Â›Ó·È ∞˘Ùfi˜ Ô˘ ηٷÚÁ› ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ, ÙÔÓ ¤Û¯·ÙÔ Â¯ıÚfi ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, ÙÔÓ ·Î·Ù¿‚ÏËÙÔ Êfi‚Ô ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ Ì·˜. √ ÕÁÈÔ˜ °ÚËÁfiÚÈÔ˜ Ô ¶·Ï·Ì¿˜ Ì·˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ fiÙÈ Ô ÀÈfi˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ “¤ÁÈÓ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÁÈ· Ó· Â›Ó·È Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Î·È Ë ‚‚·›ˆÛË Ù˘ ·Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜ Î·È Ù˘ ·ÈˆÓÈfiÙËÙfi˜ Ì·˜, §À¡√¡Δ∞™ Δ∏¡ ∞¶√°¡ø™∏”. √È ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ‰ÂÓ ·ÁÓÔԇ̠ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ì ÛÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ∞Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ Ì·˜. √ Âӈ̤ÓÔ˜ Ì ÙÔÓ ·Ó·ÛÙ¿ÓÙ· ÃÚÈÛÙfi, fiÛ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÎÚ›ÛÂȘ, ‰ÔÎÈ̷ۛ˜ Î·È ‚¿Û·Ó· Â¿Ó ‚ÈÒÛÂÈ, ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÏ›‰· Î·È ·Á·ÏÏ›·ÛË, ‰ÈfiÙÈ ÓÔËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Î·È Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ› ÙËÓ ·ÈÒÓÈ· ÚÔÔÙÈ΋ ÙÔ˘. °ÈÔÚÙ¿˙ÂÈ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË Î·È ¶¿Û¯· οı Ë̤ڷ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘.

™·˜ ¢¯fiÌ·ÛÙ ∫·Ï‹ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË


M·ÁÓËÛ›· 15

M. ™∞μμ∞Δ√-KÀƒπ∞∫∏ ÙÔ˘ ¶∞™Ã∞ 23-24 ∞¶ƒπ§π√À 2011

ªÂ Î·Ù¿Ó˘ÍË Î·È ‚·ıÈ¿ Ô‰‡ÓË, ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÈÛÙÔ› ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙËÓ ÎÔڇʈÛË ÙÔ˘ £Â›Ô˘ ¢Ú¿Ì·ÙÔ˜

¶Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÈÙ·Ê›ˆÓ ∫·ÓÔÓÈο ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ÙÔ “¢Ô˜ ∏Ì›Ó ™‹ÌÂÚÔÓ”

ª

 ‚·ıÈ¿ Ô‰‡ÓË Î·È Î·Ù¿Ó˘ÍË ÔÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÈÛÙÔ› Û fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙËÓ ÎÔڇʈÛË ÙÔ˘ £Â›Ô˘ ¢Ú¿Ì·ÙÔ˜, Ì ÙËÓ Ù·Ê‹ ÙÔ˘ πËÛÔ‡ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÂÈÙ·Ê›Ô˘. “∏ ˙ˆ‹ ÂÓ Ù¿Êˆ ηÙÂÙ¤ı˘ ÃÚÈÛÙ¤” , ¤„·ÏÏ·Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÈÛÙÔ› Ô˘ ÚÔÛ‹Ïı·Ó ÌÂ Â˘Ï¿‚ÂÈ· ÛÙÔ˘˜ Ó·Ô‡˜. ¡ÈÒıÔÓÙ·˜ ÙÔ ‚Ô˘‚fi fiÓÔ Ù˘ ¶·Ó·ÁÈ¿˜, ¤„·Ï·Ó ÙÔ “ˆ ÁÏ˘Î‡ ÌÔ˘ ¤·Ú” Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤ÁÈÓÂ Ë ÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÂÈÙ·Ê›Ô˘.

● √ ÂÈÙ¿ÊÈÔ˜ ÙÔ˘ π.¡. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘

● √ ÂÈÙ¿ÊÈÔ˜ ÙÔ˘ π.¡. ∞Á›ˆÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ & ∂ϤÓ˘

● √ ÂÈÙ¿ÊÈÔ˜ ÙÔ˘ π.¡. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜

● √ ÂÈÙ¿ÊÈÔ˜ ÙÔ˘ π.¡. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜

● √ ÂÈÙ¿ÊÈÔ˜ ÙÔ˘ π.¡. ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜

● √ ÂÈÙ¿ÊÈÔ˜ ÛÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ “ÕÁÈÔÈ ¶¿ÓÙ˜”

ªÂ ÙÔÓ ™Ù·˘Úfi ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Î·È Ù· ÂÍ·Ù¤Ú˘Á·, ÙÔÓ ÂÈÙ¿ÊÈÔ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÂÚ›˜ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó, Ë ÔÌ‹ ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙȘ ÂÎÎÏËۛ˜, ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Û ·Ó·Ì̤ӷ ÎÂÚÈ¿. √È Î·Ì¿Ó˜ ÎÙ˘Ô‡Û·Ó ¤ÓıÈÌ· ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ›, ÂÓÒ Ë fiÏË ¿Ú¯ÈÛ ӷ “˙ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ” ·fi ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, fiÙ·Ó ÙÂÏ›ˆÛÂ Ô ∂ÛÂÚÈÓfi˜ Ù˘ ∞Ôηı‹ÏˆÛ˘ Î·È ¿ÓÔÈÍ·Ó Ù· ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù·. ™ÙÔ˘˜ Ó·Ô‡˜ ÔÈ ÂÈÙ¿ÊÈÔÈ ‹Ù·Ó fiÌÔÚÊ· ÛÙÔÏÈṲ̂ÓÔÈ Ì ٷ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Î·È ÙȘ Ú·ÛÈÓ¿‰Â˜, ÂÓÒ ÔÈ ÈÛÙÔ› Û Îϛ̷ Î·Ù¿Ó˘Í˘ ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚÔÛ΢ӋÛÔ˘Ó Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ȉ›ˆ˜ ÓˆÚ›˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ Ó·Ô‡˜, “Ô˘Ú¤˜” . √È Î·Ï¤˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ‚Ô‹ıËÛ·Ó, ÒÛÙÂ Ë ÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÂÈÙ·Ê›Ô˘ Ó· Á›ÓÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∞fi ÙÔ˘˜ Ó·Ô‡˜ ̤¯ÚÈ Î·È ¯ı˜ ÌÔÈÚ¿ÛÙËÎ·Ó fiÏ· Ù· ‰¤Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ ·fiÚÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ó Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ ÙÔ ¶¿Û¯·. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ˘˜ πÂÚÔ‡˜ ¡·Ô‡˜ ı· ÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ‰‡Ô £Â›Â˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜. ∏ Ì›· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 6 ÙÔ Úˆ› Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 7 ÙÔ Úˆ›, ÁÈ· Ó· ÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË Ô˘ ·ÔηÏÂ›Ù·È “∂ÛÂÚÈÓfi˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·” (∞’ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË) Î·È £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 8 ÙÔ Úˆ› Î·È ı· Ï‹ÍÂÈ ÛÙȘ 10.30 .Ì. ™ÙȘ 11 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ÙÂÏÂÙ‹ Ù˘ ∞Ó¿ÛÙ·Û˘ Î·È ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë ·Ó·ÛÙ¿ÛÈÌË ı›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ̤¯ÚÈ ÙË 1.30 ÌÂÙ¿ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·. ∞‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ÛÙȘ 9.30 ÙÔ Úˆ› ı· ÙÂÏÂÛÙ› Ô ∂ÛÂÚÈÓfi˜ Ù˘ ∞Á¿˘ ÛÙÔ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi π.¡. ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ μfiÏÔ˘. ∫·Ù¿ ÙËÓ ∞ÎÔÏÔ˘ı›· ı· ··ÁÁÂÏı› ÙÔ ∂˘·ÁÁÂÏÈÎfi ·Ó¿ÁÓˆÛÌ· ÙÔ˘ ÂÛÂÚÈÓÔ‡ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÁÏÒÛÛ˜. ªÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· ‰È·ÓÂÌËıÔ‡Ó ÎfiÎÎÈÓ· ·˘Á¿ ˆ˜ ·Û¯·ÏÈÓ‹ ¢ÏÔ-

Á›· ·fi ÙÔÓ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ. √ ∂ÛÂÚÈÓfi˜ Ù˘ ∞Á¿˘ ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÛÙȘ ÂÓÔڛ˜ ·‡ÚÈÔ ÛÙȘ 6:30Ì.Ì. ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ∫·ÓÔÓÈο ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ÙÔ “¢Ô˜ ∏Ì›Ó ™‹ÌÂÚÔÓ” ÛÙËÓ Î·Ù·ÎfiÌ‚Ë ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎÔ‡ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘.

√ ÂÈÙ¿ÊÈÔ˜ ÛÙÔ °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô Ãı˜ ª. ¶·Ú·Û΢‹ Û Îϛ̷ Î·Ù¿Ó˘Í˘ ÙÂϤÛÙËÎÂ Ë ÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÂÈÙ·Ê›Ô˘ ÛÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘

°ËÚÔÎÔÌ›Ԣ “ÕÁÈÔÈ ¶¿ÓÙ˜” . ÃÔÚÔÛÙ¿ÙËÛÂ Ô ¶·ÓÔÛÈÔÏÔÁÈfiÙ·ÙÔ˜ ·Ù‹Ú ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ °ÔÓȉ¿Î˘ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ πˆÏÎÔ‡. ΔËÓ ÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∂ÈÙ·Ê›Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ Ôχ˜ ÎfiÛÌÔ˜, Ê›ÏÔÈ Î·È Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙˆÓ ËÏÈÎȈ̤ӈÓ, ηıÒ˜ Î·È Ì¤ÏË ÙˆÓ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎÔ‡ ™ˆÌ·Ù›Ԣ. ΔÔ ÛÙÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘ ∂ÈÙ·Ê›Ô˘ Ô˘ ¤ÁÈÓ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ¶¤ÌÙ˘ Î·È ‹Ù·Ó ÂÚ›Ù¯ÓÔ˜, ÂÈÌÂÏ‹ıËΠÔÌ¿‰· ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜.


M·ÁÓËÛ›· 16 ∏ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÛÙÔ μÂÏÈÁÚ¿‰È ÁÈ· Ù· ÂÁη›ÓÈ· ÛÙÔÓ ‡ÚÁÔ ¡ÂÌfiÈÛ· ¶ƒ√™∫§∏™∏ ·fi ÙÔÓ ŒÏÏËÓ·

Ú¤Û‚Ë ÛÙË ™ÂÚ‚›·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú¢ÚÂı› ÛÙ· ÂÁη›ÓÈ· ÙÔ˘ ÂÎıÂÛÈ·ÎÔ‡-ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ÛÙÔÓ ‡ÚÁÔ ¡ÂÌfiÈÛ·, fiÔ˘ Ì·ÚÙ‡ÚËÛÂ Ô ƒ‹Á·˜ μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹˜, ¤Ï·‚Â Ë ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘, Ë ÔÔ›· ·¿ÓÙËÛ ıÂÙÈο. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·¤ÛÙÂÈÏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ Î·È ªÂÙ·‚˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ªÓËÌ›ˆÓ Î. ¡›ÎÔ ∑›· ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ‡ÚÁÔ˘ ¡ÂÌfiÈÛ· Û ÂÎıÂÛÈ·ÎfiÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂıÓÂÁ¤ÚÙË, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Â›Ó·È ·ÓÔȯً ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÁÈ· Ï‹„Ë ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ Î·È ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. ∫˘Ú›·Ú¯Ô˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Â›Ó·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ÙÔ “™›ÙÈ ÙÔ˘ ƒ‹Á·” . Δ· ÂÁη›ÓÈ· ÛÙÔÓ ‡ÚÁÔ ¡ÂÌfiÈÛ· ÛÙË ™ÂÚ‚›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ 29 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ Î. ∑›· ÙÔÓ›˙ÂÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ˆ˜ “ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ì ٷ ıÂÚÌ¿ Ì·˜ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÚÔ˜ ÙÔ ÚfiÛˆfi Û·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Û·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ô˘ Ï¿‚·ÙÂ Â‰Ò Î·È ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ‡ÚÁÔ˘ ¡ÂÌfiÈÛ·, fiÔ˘ Ì·ÚÙ‡ÚËÛÂ Ô ƒ‹Á·˜ μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹˜, Û ÂÎıÂÛÈ·Îfi-ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂıÓÂÁ¤ÚÙË. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ˆ˜ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÔ˘Ì ˆ˜ ›̷ÛÙ ·ÓÔÈÎÙÔ› Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ªÂÏÂÙÒÓ μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ Î·È ªÂÙ·‚˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ªÓËÌ›ˆÓ. ™ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Ì·˜, ı¤Û·Ì ˆ˜ ¿ÌÂÛË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÔÏ˘ıÂÌ·ÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ Ô˘ ı· Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ˜ ÛÙÔ ƒ‹Á· μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹. ◊‰Ë ¤¯Ô˘Ì ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Ò˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ì·˜ Î·È Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÂÏ›˙Ô˘Ì ˆ˜ ı· ¤¯Ô˘Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Û·˜” ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. ∞fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ fiÛÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂΉڿÌÔ˘Ó ÛÙÔ μÂÏÈÁÚ¿‰È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂÁηÈÓ›ˆÓ ÙÔ˘ ‡ÚÁÔ˘ ¡ÂÌfiÈÛ·, ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ¶¤ÌÙË 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ̤¯ÚÈ ∫˘Úȷ΋ 1 ª·˝Ô˘, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ Ù·ÍȉȈÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô “Travel-Art services” Î·È ÛÙÔ ÙËÏ. 2107211800 ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ¿ÙËÛË ı¤ÛÂˆÓ Ì ÙÔ ÏˆÊÔÚ›Ô. ∏ ·Ó·¯ÒÚËÛË ı· Â›Ó·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ·fi μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Î·È μfiÏÔ.

M. ™ABBATO-KYPIAKH ÙÔ˘ ¶A™XA 23-24 A¶PI§I√À 2011

¢‹ÌÔÈ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜

∫·ı˘ÛÙÂÚ› Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∂ÏÏ¿‰·”

ÓËÛ˘¯›· Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘, Ë ÔÔ›· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∂ÏÏ¿‰·” , ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÓÙÈηıÈÛÙ¿ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÔ˘ “£ËÛ¤·” . ™˘Ó¤ÂÈ· Â›Ó·È Ó· ηı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó ÙfiÛÔ Ë ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË, fiÛÔ Î·È Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË ¤ÚÁˆÓ ‚·ÛÈ΋˜ ˘Ô‰ÔÌ‹˜. √È Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌ· ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ Û ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi Â›Â‰Ô ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ‰Ú¿ÛˆÓ, Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ı· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó Î·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÛÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘˜. ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™

∞‰‡Ó·ÙË ÎÚ›ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ë Î·Ù¿ÚÙÈÛË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ¤ÚÁˆÓ ‚·ÛÈ΋˜ ˘Ô‰ÔÌ‹˜, ÏfiÁˆ Ù˘ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∂ÏÏ¿‰·” . ∫˘Ú›·Ú¯Ô˜, ˆÛÙfiÛÔ, ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙȘ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ Â›Ó·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘, ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ¤ÚÁˆÓ, Ì ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Ó· Â›Ó·È ·Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ı· ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›· ‹ ·fi ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜, οÙÈ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ·‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÙÔ. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜, ıˆÚÂ›Ù·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ¤ÚÁˆÓ ‚·ÛÈ΋˜ ˘Ô‰ÔÌ‹˜, ηıÒ˜ ı· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË Ë ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ

·fi ÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ˘„ËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙˆÓ ‰Ú¿ÛˆÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∂ÏÏ¿‰·” , Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ∞˘ÙÔÙÂÏ›˜ ¶fiÚÔ˘˜ (∫∞¶), ·fi ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ¿ÏϘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ Î·È ‰¿ÓÂÈ·. √È ¢‹ÌÔÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ˙ËÙÔ‡Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ, fiˆ˜ Î·È ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ ÙˆÓ ∫∞¶ Î·È ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ (¶¢∂) Ô˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ∂›Û˘, ÙË ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÈÛfiÚÚÔ˘ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ∫∞¶ Î·È ÙÔ ¶¢∂. ∂ÈϤÔÓ, ˙ËÙÔ‡Ó ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ó· Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÔÈ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, fiˆ˜, Â›Û˘, Î·È ÙËÓ ·ÏÔÔ›ËÛË Î·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ¤ÓÙ·Í˘ ¤ÚÁˆÓ, ÌÂÏÂÙÒÓ Î·È ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜, Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈ-

Ô˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ÚÔÙ‡Ô˘ ̤۷ ·fi ÌÈÎÚ¿ Î·È ÌÂÛ·›· ¤ÚÁ· Ô˘ Â›Ó·È ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Î·È ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË. ΔÔ ∂ıÓÈÎfi ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ¤¯ÂÈ ÂÓÙ·ÂÙ‹ ¯ÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· (2011-2015), Ë ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ·Ú·Ù·ı›, Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÁÈ· ÂÈϤÔÓ ¤ÙË. ΔÔ ∂ıÓÈÎfi ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ‰È·ÚıÚÒÓÂÙ·È Û ¿ÍÔÓ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙȘ √ÚÈ˙fiÓÙȘ ¶·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Û ÎÚ›ÛÈÌÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ¿ÌÂÛ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ™ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹ ηٷÚÙ›˙ÔÓÙ·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ÔÚÈ˙fiÓÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. °È· οı ̛· ·fi ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Î·È Î·Ù¿ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÌÂϤÙ˜ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·Ó·Áη›Â˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ fiÚˆÓ Ô˘ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó. ∂›Û˘ ÛÙÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ, ÌÂ

ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ̤ۈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û οı ¢‹ÌÔ Ó· ÂÈϤÍÂÈ Ù· ¤ÚÁ· Î·È ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ Î·È ÙȘ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘. ™ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹ ı· ηٷÓÂÌËıÔ‡Ó ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÈÛÙÒÛÂȘ ·Ó¿ ¢‹ÌÔ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Ì ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ Î·È ÛÙË ‚¿ÛË ‰È·Ê·ÓÒÓ Î·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ Û‡ÁÎÏÈÛ˘, Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ Î·È Ù˘ Eurostat, Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÌÂÙ¿ ·fi ÁÓÒÌË Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ¢‹ÌˆÓ ∂ÏÏ¿‰·˜. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ¿ÍÔÓ·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ, Ì ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ̤ۈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û οı ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÈ Ù· ¤ÚÁ· Î·È ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ

Ô˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ¤˜ Ù˘ Î·È ÙȘ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘. √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ fiÛ· ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 4 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ¶fiÚÔÈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ∫ÂÓÙÚÈÎÒÓ ∞˘ÙÔÙÂÏÒÓ ¶fiÚˆÓ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ Î·È ÔÛÔÛÙfi ∂ıÓÈÎÒÓ ¶fiÚˆÓ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂ÂÓ‰‡ÛˆÓ. Δ· ·Ú·¿Óˆ ÔÛÔÛÙ¿ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ¢ÈÔ›ÎËÛË, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜, ı· ηıÔÚÈÛÙÔ‡Ó Ì ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ÀÔ˘ÚÁÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÌÂÙ¿ ·fi ÁÓÒÌË Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ¢‹ÌˆÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ.

∫·ıÒ˜ ʤÙÔ˜ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÙ·È ÙËÓ ›‰È· ̤ڷ Ì ÙËÓ √Úıfi‰ÔÍË ∂ÎÎÏËÛ›·

¶¿Û¯· ÙˆÓ Î·ıÔÏÈÎÒÓ Ì Ó‡̷ Î·Ù¿Ó˘Í˘ ÛÙÔ μfiÏÔ ™Δ√¡ πÂÚfi ¡·fi Ù˘ ∞Ì›·ÓÙ˘ ™‡ÏÏ˄˘ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ı· Û˘ÚÚ‡ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ηıÔÏÈÎÔ› ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ∞ÎÔÏÔ˘ı›· Ù˘ ∞Ó¿ÛÙ·Û˘. º¤ÙÔ˜ Ë ∫·ıÔÏÈ΋ Î·È Ë √Úıfi‰ÔÍË ∂ÎÎÏËÛ›· ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ ÙÔ ¶¿Û¯·, οÙÈ Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î¿ı ٤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·. Ãı˜ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ¤ÁÈÓÂ Ë ÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÂÈÙ·Ê›Ô˘, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ∞ÎÔÏÔ˘ı›· Ù˘ ∞Ó¿ÛÙ·Û˘. √ ÂÊË̤ÚÈÔ˜ . ¶¿ÔÏÔ Ô˘ ˙ÂÈ 16 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ μfiÏÔ, Ì·˜ ϤÂÈ ˆ˜ ÔÈ Î·ıÔÏÈÎÔ› Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ì Ó‡̷ Î·Ù¿Ó˘Í˘ Î·È Â˘Ï¿‚ÂÈ·˜ ÛÙȘ ∞ÎÔÏÔ˘ı›Â˜ ÁÈ· Ù· ¶¿ıË ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡. º¤ÙÔ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Û˘Ó¤ÂÛ ӷ ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ì ̷˙› Ì ÙÔ˘˜ ÔÚıfi‰ÔÍÔ˘˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ ÙÔ ¶¿Û¯· ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ, ‰ËÏ·‰‹ 24 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ΔÔ ›‰ÈÔ Û˘Ó¤‚Ë Î·È ¤Ú˘ÛÈ, ·Ó Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Ë ¯ÚÔÓÈ΋ ·˘Ù‹ Ù·‡ÙÈÛË Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î¿ı ٤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ÙÔ ¤ıÈÌÔ ÙÔ˘ „Ë̷ۛÙÔ˜ ÙÔ˘ Ô‚ÂÏ›· ÙËÚÂ›Ù·È ‚¤‚·È· ·fi ÙÔ˘˜

ŒÏÏËÓ˜ ηıÔÏÈÎÔ‡˜. ∞ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ πÙ·Ï›·, ΢ڛˆ˜ ÙË ÓfiÙÈ·, fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÈÔ ÛÙÂÓÔ› ‰ÂÛÌÔ› Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, „‹ÓÔ˘Ó ·ÚÓ›. ™ÙË μfiÚÂÈÔ πÙ·Ï›· ÙÔ ¤ıÈÌÔ ‰ÂÓ ÙËÚÂ›Ù·È È‰È·›ÙÂÚ·. ŸÏ˜ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ Ô ÙÔÈÎfi˜ πÂÚfi˜ ¡·fi˜ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ Î·È Û ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ¤ÚÁÔ. “™ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Ì·˜ ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ·Á¿˘ Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Á˘Ó·›Î˜ Î·È Ë ÔÔ›· ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÙÚfiÊÈÌ· Î·È ÚÔ‡¯· Û ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 50 ¿ÔÚ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ÂÊË̤ÚÈÔ˜. ∏ ∫·ıÔÏÈ΋ ∂ÎÎÏËÛ›· ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÈÛÙÔÚ›· ¯ÚfiÓˆÓ. “√ μfiÏÔ˜ Â‰Ò Î·È ¤Ó·Ó ·ÈÒÓ· ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙfiÔ ÚÔÛ¤Ï¢Û˘ ηıÔÏÈÎÒÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ. ∞Ú¯Èο ‹Úı·Ó ÔÈ πÙ·ÏÔ› ÁÈ· Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Î·È ÔÈ °¿ÏÏÔÈ. ∂›Û˘ Â‰Ò ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó Î·È Î·ıÔÏÈÎÔ› ÂÏÏËÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜ ·fi ÙË ™‡ÚÔ, ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ” . ¶fiÛÔÈ Â›Ó·È fï˜ ÔÈ Î·ıÔÏÈÎÔ› ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·; “™˘ÓÔÏÈο ÔÈ Î·ıÔÏÈÎÔ› ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ÛÙÔ ÓÔÌfi Ì·˜ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· 1.500

¿ÙÔÌ·. ™ÙË £ÂÛÛ·Ï›· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ 2.500, ÂÓÒ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ Î·È ÛÙË §¿ÚÈÛ·” ··ÓÙ¿ Ô . ¶¿ÔÏÔ. ∏ Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ÔÈÌÓ›Ô˘ Â›Ó·È “ÔÏ˘ÂıÓÈ΋” , ηıÒ˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‚¤‚·È· ÔÈ πÙ·ÏÔ›, ÔÈ °¿ÏÏÔÈ, ÔÈ ¶ÔψÓÔ›, ÔÈ ∞Ï‚·ÓÔ›, ÔÈ ∞˘ÛÙÚÈ·ÎÔ›. ∂›Û˘ ÙȘ £Â›Â˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙȘ ∫˘ÚȷΤ˜ ÙȘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Î·È ÔÈ 20 ÂÚ›Ô˘ Á˘Ó·›Î˜ ·fi ÙȘ ºÈÏÈ›Ó˜ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÔÈÎȷΤ˜ ‚ÔËıÔ› Û Û›ÙÈ·. “ΔÔ 25% ÙˆÓ ÂÓÔÚÈÙÒÓ Ì·˜ Â›Ó·È ∞Ï‚·ÓÔ› Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ¤¯Ô˘Ó ηٷÁˆÁ‹ ·fi ÙË μfiÚÂÈ· ∞Ï‚·Ó›·, fiÔ˘ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Â›Ó·È Î·ıÔÏÈÎÔ›” ÙfiÓÈÛÂ Ô . ¶¿ÔÏÔ. ΔÔÓ ÙÔÈÎfi ÈÂÚfi Ó·fi ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Î·È ÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ‹‰Ë Û˘ÓÂÓÓfiËÛË ÌÂٷ͇ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ ÁÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ Í¤ÓÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙÔ˘ Ó·Ô‡. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∑·¯·ÚÔÏ·ÛÙÈ΋

∫·Ï fi ¶¿Û¯·

™Δ∂°¡√∫∞£∞ƒπ™Δ∏ƒπ∞

°ÂˆÚÁ. ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ¢Â˘Ù.-¶·Ú.: 08.00-21.00 ™¿‚‚·ÙÔ: 08.00-15.00 πˆÏÎÔ‡ 21, μfiÏÔ˜, 24210 25303 & 6974076147

∏ÚÒˆÓ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ 3, ¶·Ú·Ï›· ∞ÁÚÈ¿˜ (ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ™Ô˘ÙÚ·Ï›), μfiÏÔ˜ - ΔËÏ.: 24280 91.005

∫·Ï‹ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË


M·ÁÓËÛ›· 17

M. ™ABBATO-KYPIAKH ÙÔ˘ ¶A™XA 23-24 A¶PI§I√À 2011

ΔÔ ÚÒÙÔ ‰›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜

™·ÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ªfiÏȘ ÙÔ 7,5% ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ fiÏ˘ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ ¡ÔÌfi

˘Ú·Áfi˜ Û Ӥ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Û Â›Â‰Ô £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ì ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì¿ÏÈÛÙ· ˘ÛÙ¤ÚËÛË ·fi ÙÔÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÓÔÌfi, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ª·ÁÓËÛ›· ÙÔ ÚÒÙÔ ‰›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ (™∂¶∂). ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ͤÊÚÂÓË Â›Ó·È Ë ÔÚ›· ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Û ÌÂÚÈ΋˜, ηıÒ˜ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚÒÙÔ ‰›ÌËÓÔ Â›¯·Ì 87 Ù¤ÙÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È ÙÔ ÂÚÛÈÓfi ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ Î·Ì›·... ƒÂÔÚÙ¿˙: ∞¡Δø¡∏™ ∂. ºø∫π¢∏™ fokidis@e-thessalia.gr

™·ÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙȘ “ÂÏ·ÛÙÈΤ˜” ÌÔÚʤ˜ Ó· ÂÍ·ÏÒÓÔÓÙ·È Ì ÁˆÌÂÙÚÈ΋ ÚfiÔ‰Ô, ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ‰›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011. ∏ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔÓ ÂıÓÈÎfi ̤ÛÔ fiÚÔ, Ô‡ÙÂ Î·Ó ÂΛÓÔÓ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜.÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ·fi ÙȘ 2.037 Ӥ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Ô˘ ηٷ٤ıËÎ·Ó ÛÙ· ΔÌ‹Ì·Ù· ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∂ÈıˆڋÛÂˆÓ ÙÔ˘ ™∂¶∂ Û fiÏË ÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÙÔ ÚÒÙÔ ‰›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011, ÌfiÏȘ ÔÈ 125 ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· (ÔÛÔÛÙfi 6,1%), fiÙ·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ηٷ٤ıËÎ·Ó 1.152 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ (ÔÛÔÛÙfi 56,5% Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜). ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ™∂¶∂, ÚÔ·ÙÔ˘Ó Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: - ΔÔ ÚÒÙÔ ‰›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011 ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· 1.909 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ªfiÓÔ ÙÔ 7,8% ·˘ÙÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ 150, ¤¯Ô˘Ó ¤‰Ú· ÙË ª·ÁÓËÛ›·. √È ˘fiÏÔÈ˜ 977 ÙË §¿ÚÈÛ·, ÔÈ 465 Ù· ΔڛηϷ Î·È ÔÈ 317 ÙÔ ¡ÔÌfi ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. √È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·Ó‹ÁÁÂÈÏ·Ó ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ: 1) ™˘Ì‚¿ÛÂȘ Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Û fiÏË ÙË £ÂÛÛ·Ï›· 2.037 Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔ ¡ÔÌfi §¿ÚÈÛ·˜ 1.152 (ÔÛÔÛÙfi 56,5%), ÛÙÔ ¡ÔÌfi ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ 470, ÛÙÔ ¡ÔÌfi ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ 290 Î·È Ô˘Ú·Áfi˜ Ë ª·ÁÓËÛ›· Ì 125 Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ (ÔÛÔÛÙfi 6,1% Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜). 2) ™˘Ì‚¿ÛÂȘ ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Û fiÏË ÙË £ÂÛÛ·Ï›· 1.045 Ì ηٷÓÔÌ‹ ·Ó¿ ¡ÔÌfi: §¿ÚÈÛ· 548 (52,4%), ΔڛηϷ 265, ∫·Ú‰›ÙÛ· 118 Î·È Ô˘Ú·Áfi˜ Ë ª·ÁÓËÛ›· Ì 114 Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÌÂÚÈ΋˜ (11%). 3) ™˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ 65, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 61 ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· Î·È 4 ÛÙ· ΔڛηϷ. ™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈο ·fi ÙȘ 3.147 Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÌÔÚÊÒÓ Û fiÏË ÙË £ÂÛ-

Û·Ï›· ÙÔ ÚÒÙÔ ‰›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011, ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, Û˘ÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÌfiÏȘ 239, ÔÛÔÛÙfi 7,5%. ΔÔ 2010, ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ ‹Ù·Ó Û·ÊÒ˜ ηχÙÂÚÔÈ ·Ó Î·È Ù· ÂÚÛÈÓ¿ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ™∂¶∂, ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ ‰›ÌËÓÔ π·ÓÔ˘·-

Ú›Ô˘ - ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, fiˆ˜ Ù· ÊÂÙÈÓ¿. ªÂ ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· fï˜ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘, ÙËÓ ·Ó·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ Û ÌËÓÈ·›· ‚¿ÛË Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ Û ‰›ÌËÓÔ (ηْ ÂÎÙ›ÌËÛË), ÚÔ·ÙÂÈ ˆ˜ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÚÒÙÔ ‰›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010, ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ô˘ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ·Ó

Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ‹Ù·Ó ÂÚ›Ô˘ 2.100, ۯ‰fiÓ 200 ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ʤÙÔ˜. ∏ ı¤ÛË Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·‚ÏËı›. ™Â Û‡ÓÔÏÔ 3.235 Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010, ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ›¯·Ó ηٷÙÂı› ÔÈ 157 (ÔÛÔÛÙfi 4,8%), ÛÙË §¿ÚÈÛ· 1.949 (60,2%), 708 ÛÙ· ΔڛηϷ Î·È 421 ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·.∫·È ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ›‰È· ÂÈÎfiÓ·. ™Â Û‡ÓÔÏÔ 1.923 Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÔÈ 968 ÛÙË §¿ÚÈÛ· (50,3%), ÔÈ 579 ÛÙ· ΔڛηϷ, ÔÈ 261 ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· Î·È ÌfiÏȘ 115 ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· (ÔÛÔÛÙfi 5,9%). √È ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ Ӥ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ‹Ù·Ó 141 Î·È ‹Ù·Ó fiϘ ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·. ∞ıÚÔÈÛÙÈο ÙÔ ÂÚÛÈÓfi ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ¤ÁÈÓ·Ó 5.299 Û˘Ì‚¿ÛÂȘ (ÎÈ ·Ó ÂÈÌÂÚÈÛÙÔ‡Ó Û ‰ÈÌËÓÈ·›· ‚¿ÛË ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 3.500 ÂÚ›Ô˘, ‰ËÏ·‰‹ 400 ÂÚ›Ô˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ʤÙÔ˜). ™ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ 5.299 Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ, ÌfiÏȘ ÔÈ 262 ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ‰ËÏ·‰‹ ÔÛÔÛÙfi 4,9%.

∞ÏÏ·Á¤˜ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ΔÔ ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÌÂÙ·ÙÚÔ¤˜ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏË-

Û˘ ˆ˜ ÂÍ‹˜: - ™Â ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ 357, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 218 ÛÙË §¿ÚÈÛ· (61%), 87 ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· (22,6%), 37 ÛÙ· ΔڛηϷ Î·È 15 ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·. - ™Â ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ··Û¯fiÏËÛË ÌÂ Û˘Ìʈӛ· ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘ - ÂÚÁÔ‰fiÙË 32, fiϘ ÛÙË §¿ÚÈÛ·. - ™Â ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ··Û¯fiÏËÛË Ì ÌÔÓÔÌÂÚ‹ ·fiÊ·ÛË ÂÚÁÔ‰fiÙË 28, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 17 ÛÙ· ΔڛηϷ Î·È 11 ÛÙË §¿ÚÈÛ·. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ÙÔ ÂÚÛÈÓfi ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Ô‡Ù ̛· ·ÏÏ·Á‹ ۇ̂·Û˘ ·fi Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Û ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ (Û˘Ó·ÈÓÂÙÈ΋ ‹ ÌË) Î·È ÌfiÓÔ ÛÙË §¿ÚÈÛ· ›¯·Ì 142 ·ÏÏ·Á¤˜ Û ÌÂÚÈ΋˜ Î·È 61 ÛÙ· ΔڛηϷ. ∏ ª·ÁÓËÛ›· Î·È Ë ∫·Ú‰›ÙÛ· ›¯·Ó ÌˉÂÓÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙȘ Ú·Á‰·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, ΢ڛˆ˜ Ì ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ “ÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ” ÌÔÚÊÒÓ ··Û¯fiÏËÛ˘. ™ÙËÓ ›‰È· ·Ú·Ù‹ÚËÛË, ÚÔ¯ˆÚ∂ÿ Î·È ÙÔ ™∂¶∂ ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ Û ÂıÓÈÎfi Â›Â‰Ô ÙÔ 2011 ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙË Û‡Ó·„Ë Ó¤ˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÌÔÚÊ‹˜ 10,32% ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2010. ∂›Û˘, ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ 2011 ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ù¿ 45,08% Ì›ˆÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, ÂÓÒ ÌÂȈ̤ÓÔ Î·Ù¿ 11,65% Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› ηٿ 21,82% Ë ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ··Û¯fiÏËÛË. ∞ÍÈÔÏÔÁÒÓÙ·˜ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ, ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ 2011 ÔÈ “ÂÏ·ÛÙÈΤ˜” ÌÔÚʤ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ 2010 Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Û·Ó ÙÔ 46,2%. Δ¤ÏÔ˜, Ë ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÙÒÓ Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËÎ·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 2011 Â›Ó·È ·˘ÍË̤Ó˜ ηٿ 199,15% fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÌÂÚÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË, 1.121,45% ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ··Û¯fiÏËÛË Î·ÙfiÈÓ Û˘Ìʈӛ·˜ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Î·È 2.725% ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ··Û¯fiÏËÛË Ì ÌÔÓÔÌÂÚ‹ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÂÚÁÔ‰fiÙË Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÙÔ˘ 2010.


M·ÁÓËÛ›· 18

M. ™∞μμ∞Δ√-KÀƒπ∞∫∏ ÙÔ˘ ¶∞™Ã∞ 23-24 ∞¶ƒπ§π√À 2011

ÀÔ„‹ÊÈÔÈ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ›ÂÛË ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·

™ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ÁÈ· ÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ™

 ›ÎÔÛÈ Ë̤Ú˜ ÂÚ›Ô˘ ÔÈ ÊÂÙÈÓÔ› ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ı· ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚÒÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ “Ì¿¯Ë” Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜, ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙË ™¯ÔÏ‹ ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ ÙÔ˘˜. √È Ë̤Ú˜ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ Â›Ó·È ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ ÔÈ ÈÔ ÎÚ›ÛÈ̘ ÌÈ·˜ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi. ¡ÈÒıÔ˘Ó ¿Á¯Ô˜, ›ÂÛË, ·ÁˆÓ›·, ·ÏÏ¿ ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË ˆ˜ ı· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ó. ∞ÎfiÌË Î·È Ì¤Û· ÛÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ, ÌÔÚÔ‡Ó Î·È ‰Ú·ÂÙÂ‡Ô˘Ó ÁÈ· Ï›ÁÔ Ì ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¯·Ï·ÚÒÓÔ˘Ó. æ˘¯Ú·ÈÌ›·, Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÂÈÌÔÓ‹ Â›Ó·È ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÙÔ ÙÚ›Ù˘¯Ô Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜. ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

™ÙȘ 12 ª·˝Ô˘ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ê¤ÙÔ˜ ÔÈ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ™Ù· Û¯ÔÏ›· ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Â›Ó·È “ÂÍ·Ê·ÓÈṲ̂ÓÔÈ” . μÚ›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜ Î·È ‰È·‚¿˙Ô˘Ó Î¿ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Â·Ó·Ï‹„ÂȘ. ΔÔ Î·ıËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È ÊÔÚو̤ÓÔ ·fi ÔÏϤ˜ ÒÚ˜ ‰È·‚¿ÛÌ·ÙÔ˜, ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚ›ˆÓ Î·È Î¿ÔÈ· ÌÈÎÚ¿ ‰È·Ï›ÌÌ·Ù· ÁÈ· Ó· ÍÂÎÔ˘Ú¿˙ÂÙ·È ÙÔ Ì˘·Ïfi. ∂˘ÚÈÛÎfiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘˜. °È·Ù› ·ÎfiÌË Î·È ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜-ÚÂÎfiÚ Î·È ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, Ë ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ Ë ÂÚÁ·Û›· ηٷÎÙ¿Ù·È Â˘ÎÔÏfiÙÂÚ· Ì ¤Ó· Ù˘¯›Ô ·Ó¿ ¯Â›Ú·˜, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙË. ∞ÎfiÌË Ì›· ÁÂÓÈ¿ Ô˘ ÂÚÓ¿ ÙËÓ „˘¯ÔÊıfiÚÔ ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ. ∞ÏÏ¿ ÏfiÁˆ Î·È Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÁÈ· Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ‰È·ÊıÔÚ¿˜ Î·È ·‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜, ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·˘Ùfi Â›Ó·È ·‰È¿‚ÏËÙÔ. ™ÙË “£” Û‹ÌÂÚ· ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÂÍ‹˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Ì·ı‹ÙÚȘ ÙÔ˘ 7Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘: ª·ÚÈ¿ÓÓ· ∞ÚÁ‡ÚË ıˆÚËÙÈ΋˜ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘, ∂˘·ÁÁÂÏ›· °ÂˆÚÁԇϷ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ μ·Ï¿ÎÔ˜ ıÂÙÈ΋˜ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘, §¿˙·ÚÔ˜ ∑ˆÁÚ·ÊfiÔ˘ÏÔ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘. √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ‰ÂÓ Í¯ÓÔ‡Ó Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ó Î·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Û fiÏ· Ù· Â›‰· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·fi ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ∏ ª·ÚÈ¿ÓÓ· ∞ÚÁ‡ÚË ÛÙԯ‡ÂÈ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÛÙÔ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi ΔÌ‹Ì· ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ¶Ò˜ Â›Ó·È Ë ˙ˆ‹ Ù˘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜; ¶Ò˜ ÓÈÒıÂÈ; “¢È·‚¿˙ˆ ۯ‰fiÓ fiÏË ÙËÓ Ë̤ڷ, ÂÓÒ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Î¿Óˆ Î·È Â·Ó·Ï‹„ÂȘ.

● Afi ·ÚÈÛÙÂÚ¿: ª·ÚÈ¿ÓÓ· ∞ÚÁ‡ÚË, ∂˘·ÁÁÂÏ›· °ÂˆÚÁԇϷ, °ÈÒÚÁÔ˜ μ·Ï¿ÎÔ˜, §¿˙·ÚÔ˜ ∑ˆÁÚ·ÊfiÔ˘ÏÔ˜

μÚ›ÛÎÔÌ·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Î·È ı¤Ïˆ Ó· Á›ÓÔ˘Ó fiÏ· Ù¤ÏÂÈ·. ∂›Ì·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍË Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ì¤Û· ·fi ÙÔ ‰È¿‚·ÛÌ· ı· ÁÚ¿„ˆ ηϿ. 줂·È· ·Á¯ÒÓÔÌ·È, ·ÏÏ¿ ÚÔÛ·ıÒ Ó· ÙÔ ÔÏÂÌ‹Ûˆ” Ì·˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ. ΔÔ Î·ıËÌÂÚÈÓfi Ù˘ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È ÂÍ·ÓÙÏËÙÈÎfi, fiˆ˜ ··ÈÙ› ÌÈ· ηϋ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. “∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ‰È·‚¿˙ˆ ·fi ÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙË Ì›· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ∞ÎÔÏÔ˘ı› ‰›ˆÚÔ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, ÂÓÒ Û˘Ó¯›˙ˆ ÙË ÌÂϤÙË Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 11 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. 줂·È· οӈ ÂӉȿÌÂÛ· Î·È Î¿ÔÈ· ‰È·Ï›ÌÌ·Ù·, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·‚¿˙Ô˘ÌÂ. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ¤¯ˆ ÂÈϤÍÂÈ Ì›· ηÙ‡ı˘ÓÛË, fiÔ˘ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ··ÈÙÔ‡Ó Ó· ‰È·‚¿˙ÂȘ Ôχ. 줂·È· ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ‰˘Ô-ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜ Ô˘ ı· ¯·Ï·ÚÒÛˆ Ï›ÁÔ” η٤ÏËÍÂ Ë Ì·ı‹ÙÚÈ·. ∏ ∂˘·ÁÁÂÏ›· °ÂˆÚÁԇϷ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙȘ √ÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ∂ÈÛً̘ Î·È ÚÔÛ·ı› Ôχ ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ù˘. ª¿ÏÈÛÙ· ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ·ÍÈÔÔÈ› ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì ÙȘ ·Ô˘Û›Â˜, ÒÛÙ ӷ ‰È·‚¿˙ÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘. “™›ÁÔ˘Ú· ˘¿Ú¯ÂÈ ¿Á¯Ô˜ Î·È ›ÂÛË ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜, ÁÈ·Ù› ηٿ οÔÈÔ ÙÚfiÔ ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÎÚ›ÓÂÙ·È Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ οı ·È‰ÈÔ‡” Ì·˜ ϤÂÈ Ë ˘Ô„‹ÊÈ·.

¶Ò˜ ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ; À¿Ú¯Ô˘Ó ·È‰È¿ Ô˘ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È ÛÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÙÔ˘˜ Û¯¤ÛÂȘ; Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·È‰È¿ ¤¯Ô˘Ó Â·ÚΛ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜, ‰ËÏ·‰‹ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È, ÂÚÌËÓ‡ԢÓ, ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Î·È ÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο Û ‰È¿ÊÔÚ· ÎÔÈÓˆÓÈο Ï·›ÛÈ·. ∞ÚÎÂÙ¿ ·È‰È¿ ˆÛÙfiÛÔ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Ó· ·›ÍÔ˘Ó ÔÌ·‰Èο, Ó· ¤¯Ô˘Ó Ê›ÏÔ˘˜ Ô˘ Ù· ÂÈ˙ËÙÔ‡Ó, Ó· ηٷÓÔÔ‡Ó Î·È Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ÂοÛÙÔÙ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ, Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‹ / Î·È Û ¿ÏÏ· ··ÈÙËÙÈο Ï·›ÛÈ·, Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Î·È Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó Ì ÂÈÙ˘¯›· Û ·˘Ù¤˜. °È· ÔÚÈṲ̂ӷ ·È‰È¿, ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· Î·È ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÛÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ÛÔ‚·Ú¿ (Î·È ¯Ú‹˙Ô˘Ó ¿ÌÂÛ˘ ·Ú¤Ì‚·Û˘) ·fi Ù˘¯fiÓ ·Î·‰ËÌ·˚ο ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· Î·È Ì·ıËÛÈ·ÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ·ÚÓËÙÈο ÙËÓ Â›‰ÔÛË ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ●

¶Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Ô˘ ‰˘ÛÎÔχÂÙ·È; ∂¿Ó οÙÈ Ì·˜ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ, Ú¤ÂÈ Î·Ù·Ú¯‹Ó Ó· Ì¿ıÔ˘Ì ӷ ·Ú·ÙËÚԇ̠ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÎÔÈÓˆÓÈο Ï·›ÛÈ· (ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÛÙ· „ÒÓÈ·, ÛÙÔ ¿ÚÎÔ, ÛÙ· ·È‰Èο ¿ÚÙÈ, ÛÙȘ Ù˘ÈΤ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ) Î·È Ó· ÂÓËÌÂÚˆÓfiÌ·ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡, fiÔ˘ ÂÌ›˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÚfiÛ‚·ÛË (ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ Ù¿ÍË, ÛÙÔ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÂΉÚÔÌ‹, ÛÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÙÔ ·È‰› ÂÌϤÎÂÙ·È), ÒÛÙ ӷ ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ÏËÚ¤ÛÙÂÚË ÂÈÎfiÓ·. ●

∂ÊfiÛÔÓ ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì ·‰˘Ó·Ì›Â˜ Ô˘ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È, ηÏfi ı· ›ӷÈ:

➢ ¡· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ì ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ÂÈ‚Ú¿‚¢Û˘ Ô˘ ı· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·È ı· ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ·Ô‰ÂÎÙ¤˜ ÌÔÚʤ˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜. √È ÂÈ‚Ú·‚‡ÛÂȘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÙȘ ·Ú·ÌÈÎÚ¤˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡. ➢ ¡· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì (ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ·È‰›) ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈÎÒÓ ÛËÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÙÔ ·È‰› ˘Ô›ÙÂÈ Û “ÛÊ¿ÏÌ·Ù· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜” (Ù· ÔÔ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙ›, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Î·È ÙÔ ·È‰› Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÌËÓ Î¿ÓÂÈ). °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ¤Ó· ‚˯¿ÎÈ ‹ ¤Ó· ·Ï·Ì¿ÎÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔ ·È‰› Ô˘ ÌÈÏ¿ ·Î·Ù¿·˘ÛÙ· ÁÈ· ¤Ó· ı¤Ì· fiÙÈ Î·Ó›˜ ϤÔÓ ‰ÂÓ ÙÔ ÚÔÛ¤¯ÂÈ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂϤÁÍÂÈ ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘, ‰›¯ˆ˜ Ó· ÂÎÙÂı› ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.

ΔË ÚˆÙ¿Ì Ò˜ Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Î·È Ì·˜ ··ÓÙ¿ ˆ˜ Â›Ó·È ·ÍÈÔÎÚ·ÙÈÎfi, ηıÒ˜ fi,ÙÈ ÁÚ¿„ÂȘ, Ì ·˘Ùfi ı· ·ÓÙ·ÌÂÈÊÙ›˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË Â›Ó·È Î·È Ôχ „˘¯ÔÊıfiÚÔ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘ÌÂ Î·È ·ÏÏÈÒ˜. ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fiÙÈ ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ÁÓÒÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Ù¿ÍË §˘Î›Ԣ. “Δ· ıÂ̤ÏÈ· ÙˆÓ ÁÓÒÛÂˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÔ˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·fi ÙËÓ ∞’ Δ¿ÍË. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÊÔÈÙ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÛÙË °’ Δ¿ÍË Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ÎÂÓ¿ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙ· ª·ıËÌ·ÙÈο” ÙÔÓ›˙ÂÈ, ÂÓÒ Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ Ï¤ÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÚÔ¿ÁÂÈ Û ÔÚÈṲ̂ӷ Ì·ı‹Ì·Ù· ÙË ÛÙ›ڷ ·ÔÌÓËÌfiÓ¢ÛË.

√ °ÈÒÚÁÔ˜ μ·Ï¿ÎÔ˜ Â¤ÏÂÍ ÙË £ÂÙÈ΋ ∫·Ù‡ı˘ÓÛË Ì ÛÎÔfi Ó· ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ Â›Ù Û π·ÙÚÈ΋ ›Ù ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹. ∞Í›˙ÂÈ ÙfiÛÔ ÎfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ Î·Ó›˜ Û ¤Ó· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô‰ËÁ› ‰‡ÛÎÔÏ· ÛÙËÓ Â‡ÚÂÛË Î¿ÔÈ·˜ ÂÚÁ·Û›·˜; √ ›‰ÈÔ˜ Ì·˜ ··ÓÙ¿ ˆ˜ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ÎÔÚÂÛÌfi˜ Û fiÏ· Ù· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·. £¤Ïˆ Ó· ÂÏ›˙ˆ fï˜ fiÙÈ Û ̛· ÂÓÙ·ÂÙ›· Î·È ϤÔÓ, fiÙ·Ó ·ÔÊÔÈÙ‹ÛÔ˘Ì ·fi οÔÈÔ ∞∂π, Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. ÀÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fï˜ ˆ˜ Ë ·ÚÔ‡Û· ηٿÛÙ·ÛË ÚÔÛʤÚÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Î·È ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ‰È·Ï¤ÍÔ˘Ó ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ı¤ÏÔ˘Ó Î·È fi¯È ·˘Ùfi Ô˘

Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ Ô‰ËÁ› Û ÁÚ‹ÁÔÚË ·ÔηٿÛÙ·ÛË. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Ôχ ‡ÎÔÏ·. ∫·È ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ “ı¤Ïˆ” ÙÔ˘˜ Î·È fi¯È ÙÔ˘ “Ú¤ÂÈ”. °È· ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ‰È·Ó‡ÂÈ, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ˆ˜ “˘¿Ú¯ÂÈ ¿Á¯Ô˜, ·ÏÏ¿ ÚÔÛ·ı› Ó· ÙÔ ‰È·ÙËÚ› ÛÂ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο Â›‰·, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi Î·È fi¯È ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜. ∞·ÈÙÂ›Ù·È ËÚÂÌ›·, „˘¯Ú·ÈÌ›· Î·È Ì ¤Ó· Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓÔ ÔÚÁ·ÓfiÁÚ·ÌÌ· Î·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfi ‰È¿‚·ÛÌ·, ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ı· ¤ÚıÂÈ, ÁÈ·Ù› ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ·ÓÙ·Ì›‚ÔÓÙ·È. √ §¿˙·ÚÔ˜ ∑ˆÁÚ·ÊfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÛÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÔÎÏ›ÂÈ fï˜ Î·È ÙȘ ÔÏ˘Ù¯ÓÈΤ˜.

ΔÔ Î·ıËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÛÊȯÙfi, ˆÛÙfiÛÔ ÚÔÛ·ı› Ó· ÙÔ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÈ Î·È Ì ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÙÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó, fiˆ˜ Ó· ·ÎÔ‡ÂÈ ÌÔ˘ÛÈ΋, Ó· ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÂÈ, Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ¤Ó· ˆÚ·›Ô ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú. “¶ÚÔÛ·ıÒ Ó· ÈηÓÔÔÈÒ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘, ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi Ì ¯·Ï·ÚÒÓÂÈ Î·È ÌÔ˘ ‰›ÓÂÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó οÔÈ· ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ÂχıÂÚÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ¢ÂÓ ¤¯ˆ ·Ú¿ÔÓÔ. °ÓˆÚ›˙ˆ ¿ÏψÛÙ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÔÌ·È Û ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË” ÙÔÓ›˙ÂÈ. £· ·ÓÙ·ÌÂÈÊı› Ô ÎfiÔ˜ Ô˘ οÓÂÈ; “¡·È. °È·Ù› ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÔÈ ÛÎÏËÚ¿ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·ÓÙ·Ì›‚ÔÓÙ·È, Ì ٛÌÈÔ ¿ÓÙÔÙ ÙÚfiÔ, Î·È ÂÚÈ̤ӈ ÔÙȉ‹ÔÙ ıÂÙÈÎfi Ì ÌÂÁ¿ÏË ·Ó˘ÔÌÔÓËÛ›·” ··ÓÙ¿. ¶Ò˜ Â¤ÏÂÍ ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜; “∞ÊÔÚÌ‹ ‹Ù·Ó ¤Ó· Ì¿ıËÌ· ÛÙËÓ ∞’ Δ¿ÍË Ô˘ ‹Ù·Ó Û¯ÂÙÈÎfi Ì ٷ ÔÈÎÔÓÔÌÈο. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¤Ù˘¯Â Ô Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ôχ ηϿ Î·È Ó· ÌÔÚ¤Ûˆ Ó· ηÙ¢ı˘ÓıÒ ÁÈ· Ó· Ì¿ıˆ ·˘Ùfi Ô˘ ı¤Ïˆ” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ. ΔÔÓ›˙ÂÈ ‰Â ÁÈ· ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Û‡ÛÙËÌ· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ˆ˜ Â›Ó·È ·ÍÈÔÎÚ·ÙÈÎfi Î·È fiÔÈÔ˜ ÚÔÛ·ı› ı· ·ÓÙ·ÌÂÈÊı›. ∫¿ÙÈ ¿ÏψÛÙ Ô˘ Â›Ó·È ÂÈı˘ÌËÙfi ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜.

μ‹Ì·-‚‹Ì· ÚÔ˜ ÙÔ fiÓÂÈÚÔ... pemagnisias@sep.org.gr μ‹Ì·-‚‹Ì·, ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ fiÓÂÈÚÔ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ıÂÚÈÓ‹˜ ÙÔ˘˜ ηٷÛ΋ӈÛ˘ ÔÈ ¢·ÛÔÚfiÛÎÔÔÈ ÙÔ˘

9Ô˘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ Ë ∂Ï‚ÂÙ›· Î·È ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¶ÚÔÛÎÔÈÎfi ∫·Ù·ÛÎËÓˆÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∫¿ÓÙÂÚÛÙÂÓÁÎ Î·È ÛÙfi¯Ô˜ ‰ÈfiÏÔ˘ ‡ÎÔÏÔ˜ Ì ٷ ÂÓȯڿ ̤۷ Ô˘ ÔÈ ¶ÚfiÛÎÔÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÒÛÙ ӷ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÂÌÂÈڛ˜ Î·È ‚ÈÒÌ·Ù· ÛÙ· ·È‰È¿. ªÈ· ÛÂÈÚ¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÏÔÈfiÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó ÒÛÙ ӷ ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó

➢ ¡· ‰È¢ڇÓÔ˘Ì ÙËÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Û ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘, ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ Ì οı ¢ηÈÚ›· (ÛÙË ‚fiÏÙ·, ÛÙËÓ ÂΉÚÔÌ‹, ÛÙÔ Ù·Í›‰È) ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË Ë Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Î·È ÁÈ· ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ, fiˆ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÂÚ›ÛÙ·ÛË. ➢ ¡· ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ì ÙÔ ·È‰› Û ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó ÔÌ·‰È΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È Û Â·Ê‹ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÔÌËÏ›ÎÔ˘˜, ˘fi ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË Î·È ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÂÓËÏ›ÎˆÓ Ô˘ ı· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó Î·È ı· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. ➢ ¡· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ì ÙÔ ·È‰› Û ÌÂÁ¿Ï˜ ‹ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÌÂÙ·‚·ÙÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ΢ڛˆ˜ fiÙ·Ó ·ÊÔÚÔ‡Ó ÌÂÙ¿‚·ÛË ·fi οÙÈ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ì·ÛÙ ÂÍÔÈÎÂȈ̤ÓÔÈ Û οÙÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ Î·È ¿ÁÓˆÛÙÔ ‹ ·fi ÌÈ· ¢¯¿ÚÈÛÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Û ̛· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ··ÈÙËÙÈ΋ (.¯. ÛÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË ·fi ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ÛÙÔ Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ, ·fi ÙËÓ ·ÏÈ¿ ηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙË ÌÂϤÙË). °È· Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ë ÔÌ·Ï‹ ÌÂÙ¿‚·ÛË, Ú¤ÂÈ ÛÙ·‰È·Î¿ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÍÂıˆÚÈ¿˙ÂÈ Ë Â˘¯¿ÚÈÛÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ·È‰› οÔÈÔ ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈÎfi ÛËÌ¿‰È ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘. ➢ ∂¿Ó ·Ú¿ ÙË Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ ·Ú¿Û¯ÂÈ ÛÙÔ ·È‰›, Ô ÁÔÓÈfi˜ ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ fiÙÈ ·Ú·Ì¤-

ÓÔ˘Ó ·‰˘Ó·Ì›Â˜, ηÏfi ı· Â›Ó·È Ó· ·Ó·˙ËÙËı› Ë ‚Ô‹ıÂÈ· ÂȉÈÎÒÓ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ („˘¯ÔÏfiÁÔ˘˜, ÏÔÁÔıÂÚ·Â˘Ù¤˜, ÁψÛÛÔÏfiÁÔ˘˜), ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÍÈÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÔÈ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Î·È Ó· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó ÔÈ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ˘ÔÏ›ÔÓÙ·È.

ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¿Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο! ΔÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ¤Ó· ·ÍÈÔ˙‹Ï¢ÙÔ ·Û¯·ÏÈÓfi bazaar ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ (Úfiԉ˜ §fiÊÔ˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜), ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÁÔÓ›˜, ·È‰È¿ Î·È Ê›ÏÔÈ Û˘Ó¤‰Ú·Ì·Ó ÙÔ ™‡ÛÙËÌ· ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ˜ Ì·ÚÌÂÏ¿‰Â˜, ÚÔÛÎÔÈο ›‰Ë, ·ÏȈ̤Ó˜ ÂÈÎfiÓ˜, ·Ó¤ÌÔÚÊ· ηϿıÈ·, ·Û¯·ÏÈÓ¿ ‰ÒÚ·, Ï·Ì¿‰Â˜, ÏÈ¯Ô˘‰È¤˜ ÊÙÈ·Á̤ӷ ÂȉÈο ÁÈ· ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·˘Ù‹. ∂˘¯fiÌ·ÛÙÂ Ë ‰Ú¿ÛË Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ ÔÏÏ¿ ¯·ÌfiÁÂÏ· Û ϛÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ·fi ÙÒÚ· ÛÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ Û·˜! ΔËÓ 21Ë ™¯ÔÏ‹ §ÂÌ‚¿Ú¯Ô˘ ÊÈÏÔͤÓËÛÂ Ë ¶∂ ª·ÁÓËÛ›·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÂȉÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ÂÓ‹ÏÈη ÛÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ ¡·˘ÙÔÚÔÛÎfiˆÓ ÂÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·È ÛÙÔ Ò˜ ı· ΢‚ÂÚÓÔ‡Ó Îˆ‹Ï·Ù˜ Ï¤Ì‚Ô˘˜. √È ¡·˘ÙÔÚfiÛÎÔÔÈ ÊËÌ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ΈËÏ·Û›· Î·È ÈÛÙÈÔÏÔ˝· Û ͇ÏÈÓ· ÛοÊË Ù‡Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Ô˘ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÙË Ó·˘ÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ

ȉȷ›ÙÂÚ· ¤ÓÙÔÓ˜ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ ÛÙ· ·È‰È¿ Ô˘ ÙȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÛÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ∞Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ‹Ù·Ó Ô •ÂÓÔÊÒÓ ™ÈÙ·‰¿Î˘, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ™∂¶, ÂÓÒ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Î·È ·ÚÎÂÙÔ› Ó¤ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘Ù¤˜ ·fi ÙÔ μfiÏÔ ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜... ∞Ó Î·È Ô Î·ÈÚfi˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¿ÓÙÔÙ ۇÌÌ·¯Ô˜, Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡ ˘‹ÚÍ ÊÈÏfiÍÂÓË ÁÈ· Ù· ‰˘Ô ‰ÂοΈ· ÛοÊË, ÙÔ “¡›ÎÔ˜ ∫·‚‚·‰›·˜” Î·È ÙËÓ “∂˘·ÁÁÂÏ›·” , Ô˘ ÊÈÏÔͤÓËÛ·Ó ÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ∞ÍÈÔÌÓËÌfiÓ¢ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ë Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ¡·˘ËÁÂ›Ô ÙÔ˘ ¡. ƒ¤Ô˘ ÛÙËÓ ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, ¿ÓÙÔÙ ·ÚˆÁfi˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ¡·˘ÙÔÚÔÛÎfiˆÓ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ ÙÔ˘ ÁÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ÛηÊÒÓ, ÌÈ·˜ Î·È ÙÔ Í‡ÏÔ ··ÈÙ› Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰·. ªÂ ÙËÓ ·ÊÔÚÌ‹ Ù˘ Â›Û΄˘ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÔÏ˘Â›Â‰Ô ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ‰›Ï· ÛÙËÓ ¶ÚÔÛÎÔÈ΋ ∫›ÓËÛË, Ô ¡. ƒ¤Ô˜ ÙÈÌ‹ıËΠ·fi ÙÔ ¢™ ÙÔ˘ ™∂¶ Ì ÙÔ ªÂÙ¿ÏÏÈÔ ÙÔ˘ º›ÏÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÚÔÛÎÔÈÛÌÔ‡.


M·ÁÓËÛ›· 19

M. ™∞μμ∞Δ√-KÀƒπ∞∫∏ ÙÔ˘ ¶∞™Ã∞ 23-24 ∞¶ƒπ§π√À 2011

™Ù‹ÚÈÍË 250 ÂÚ›Ô˘ ·ÙfiÌˆÓ ·fi ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ BfiÏÔ˘

™›ÙÈÛË ÙˆÓ ÓÂfiÙˆ¯ˆÓ Î·È ÙȘ ̤Ú˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·

È ÓÂfiÙˆ¯ÔÈ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Ú·Á‰·›· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ô˘ ÚÔηÏ› ·ÓËÛ˘¯›· Â›Ó·È fiÙÈ Ë Ï›ÛÙ· ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ó¤ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Û ·˘Ù‹. º¤ÙÔ˜ ÙÔ ¶¿Û¯· ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· ‰Ôı› ÛÙ‹ÚÈÍË Û 250 ÂÚ›Ô˘ ¿ÙÔÌ·. ¢Âο‰Â˜ ¿ÓıÚˆÔÈ, ¿ÓÂÚÁÔÈ ·ÎfiÌ· Î·È Ì Ù˘¯›· ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ¿ÏÏÔÈ Ô˘ ¤Ê˘Á·Ó ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘˜, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ô˘ ¤¯·Û·Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Û ÒÚÈÌË ËÏÈΛ·, Á˘Ó·›Î˜, ̤ÏË ÌÔÓÔÁÔÓÂ˚ÎÒÓ ‹ ÔχÙÂÎÓˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Î·È ÔÏÏÔ› Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ, ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙË ÛÙÚ·ÙÈ¿ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÊÙˆ¯ÒÓ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∫∞Δ∂ƒπ¡∞ Δ∞™™√¶√À§√À

¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜, ÁÈ· οÔȘ ÂÚÈıˆÚȷΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ‹ ÁÈ· ͯ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘. ™‹ÌÂÚ· Ë ÊÙÒ¯ÂÈ· ·ÂÈÏ› ·ÎfiÌ· ÎÈ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ηÙ›¯·Ó ÙÔ ¿Ï·È ÔÙ¤ ‚·ÛÈÎfi ·ÓÙ›‰ÔÙÔ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘, ‰ËÏ·‰‹ ÌÈ· ı¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜. ¡ÂfiÙˆ¯ÔÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ·Ó¿ÌÂÛ· Û fiÛÔ˘˜ η٤¯Ô˘Ó Ù˘Èο ı¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜, ÁÈ·Ù› Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÙÔÙÂ Ë Â·Ú΋˜ Û˘Óı‹ÎË ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜. Δ›ıÂÙ·È ¤ÙÛÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ “ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜” Î·È ÙˆÓ “ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ ÊÙˆ¯ÒÓ” , Ô˘ Û‡‰Ô˘Ó ϤÔÓ Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, Ô˘ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó Ó¤Â˜ ÌÔÚʤ˜ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ. √È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ Î·È ÔÈ ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·ÙËÁÔÚ›· ÊÙˆ¯ÒÓ. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Î·È fiÔ˘ ·ÎfiÌ· Î·È Ì ¯·ÌËÏ¿ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¤Ó· ·ÓÂÎÙfi Â›Â‰Ô ‰È·‚›ˆÛ˘, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ì¿˙˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡Ó ÛÙȘ fiÏÂȘ. ΔÔ ··Ú¿‰ÂÎÙ· ¯·ÌËÏfi ‡„Ô˜ ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ó, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË ¯·Ï¿ÚˆÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ‰ÂÛÌÒÓ ·ÏÏËÏÔ‚Ô‹ıÂÈ·˜, ¤¯Ô˘Ó ÂȉÂÈÓÒÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ËÏÈΛ·˜, Ë ÔÔ›· ηٷʇÁÂÈ ÛÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰Ô̤˜. “∏ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È ÛÎÏËÚ‹ Î·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂȉÂÈÓÒÓÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ. 줂·È·, Ë fiÔÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È Ì ‰È·ÎÚÈÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Â˘Ú¤ÂÈ·, ¤ÙÛÈ Ô˘ Ó· ÌË ÓÈÒıÂÈ Û·Ó Â·›Ù˘ Ô Û˘ÌÔÏ›Ù˘ Ô˘ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ·ÓÙȉ‹-

Ì·Ú¯Ô˜ Î. ∞. ¶·ÓÙÛ¿˜. μ·ÛÈÎfi ÚfiÏÔ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÛÙ‹ÚÈ͢ fiÛˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ‚·ÛÈο ·Á·ı¿, fiˆ˜ Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹ Î·È Ô ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ‡ÓÔ˜, ·›˙ÂÈ Î·È Ô ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ˜ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÙfiÛÔ ÔÈ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔÈ μfiÏÔ˘ Î·È ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ fiÛÔ Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ, Ô˘ Û˘ÓÂÓÒıËÎ·Ó ÛÙÔ Ó¤Ô ÌÂÁ¿ÏÔ √Δ∞, ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛʤÚÂÈ ‰Â›ÁÌ·Ù· ÁÚ·Ê‹˜, Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ‰ÔÌÒÓ, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜. ŒÓ· ·fi Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙ‹ÚÈ͢ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Û›ÙÈÛ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ù· ∫∞¶∏ μfiÏÔ˘ Î·È ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. “ªÂ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·˘Ùfi Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ μfiÏÔ ÛÈÙ›˙ÔÓÙ·È 150 Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜. Δ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ë ·‰˘Ó·Ì›· ·˘ÙÔÂ͢ËÚ¤ÙËÛ˘, ÙÔ ¯·ÌËÏfi ÂÈÛfi‰ËÌ· Î·È Ë ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙ·ÛË. ΔËÚÂ›Ù·È ·ÙÔÌÈÎfi˜ Ê¿ÎÂÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î¿ı Â͢ËÚÂÙÔ‡ÌÂÓÔ Î·È Ë ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi, Ô ÔÔ›Ô˜, Û˘ÓÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÈ ÂȉÈ΋ ¤ÎıÂÛË. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·fiÚÔ˘˜, ηıËÌÂÚÈÓ¿, Ï‹Ú˜ Á‡̷, ÂÎÙfi˜ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô fï˜ ηχÙÂÙ·È ·fi ÌÈ· ÌÂÚ›‰· Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜. ΔȘ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ı· ÚÔÛÊÂÚı› ÂȉÈÎfi ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi Á‡̷. °È· ÙÔ˘˜ ·Ó‹ÌÔÚÔ˘˜ Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó, Á›ÓÂÙ·È Î·È ‰È·ÓÔÌ‹ ηْ Ô›ÎÔÓ. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ô ¢‹ÌÔ˜ ÚÔÌËı‡ÙËΠ¤Ú˘ÛÈ ÂȉÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¶·ÓÙÛ¿˜. ∏ Û›ÙÈÛË ·Ú¤¯ÂÙ·È ‰ˆÚ¿Ó, ÂÎÙfi˜ ·Ó ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ›ӷÈ

ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘ ÚÔ‚ÏÂÔ̤ÓÔ˘, ÔfiÙ ÚԂϤÂÙ·È ÌÈ· Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ÏËڈ̋. ™‹ÌÂÚ· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÛÙȘ ‰Ô̤˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤Ó· Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ÔÛfi 8 ¿ÙÔÌ·. ΔÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™›ÙÈÛ˘ ÙˆÓ ∫∞¶∏ μfiÏÔ˘ ··Û¯ÔÏ› ¤Ó· Ì¿ÁÂÈÚ·, ‰‡Ô ‚ÔËıÔ‡˜ Ì¿ÁÂÈÚ·, ¤Ó·Ó Ô‰ËÁfi Î·È ¤Ó· Û˘ÓÔ‰fi Ô‰ËÁÔ‡ ÁÈ· ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÁÂ˘Ì¿ÙˆÓ. √È ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ ÙˆÓ ÁÂ˘Ì¿ÙˆÓ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi Û¯ÂÙÈÎfi ÂÙ‹ÛÈÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi. °È· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÂȉÒÓ ‰··ÓÒÓÙ·È ÂÙËÛ›ˆ˜ 90 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘, ÂÓÒ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙȘ 130 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ. “ΔÔ Ì·ÁÂÈÚÂ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÙÌ‹Ì· ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ·ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı› Ù¯ÓÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û ÂȉÈο ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·, ÙÔ ÔÔ›Ô Û‡-

ÓÙÔÌ· ı· Â›Ó·È ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ Î·È ı· ηχÙÂÈ fiϘ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘” . √ Î. ¶·ÓÙÛ¿˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È ÛÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™›ÙÈÛ˘ ÙˆÓ ∫∞¶∏ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Ô ¢‹ÌÔ˜ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. Δ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ¤ÓÙ·Í˘, Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ·, Ë ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ˘Á›·˜ ÙÔ˘ ÛÈÙÈ˙fiÌÂÓÔ˘, ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÈÂÚ›˜ ÙˆÓ π.¡. ∂˘·ÁÁÂ-

ÏÈÛÙÚ›·˜ Î·È ∞Á›·˜ μ·Ú‚¿Ú·˜. ∂‰Ò, ÛÙ· ™›ÙÈ· °·Ï‹Ó˘ ÙˆÓ Ó·ÒÓ, ÛÈÙ›˙ÔÓÙ·È ·fi Ê·ÁËÙfi Ô˘ ·Ú·Û΢¿˙ÂÙ·È ·fi ÂıÂÏfiÓÙÚȘ, 52 ¿ÙÔÌ·. ΔË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÁÂ˘Ì¿ÙˆÓ Û ·Ó‹ÌÔÚÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ‰ÔÌ‹ “μÔ‹ıÂÈ· ÛÙÔ ™›ÙÈ” ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ Î·È ÀÁ›·˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ∫∞¶∏ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, Ì ÂȉÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ.

ŸÙ·Ó Ë ‰È·ÓÔÌ‹ Ì ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ù·Í› ÌÂ Û˘ÌʈÓË̤ÓÔ ÎfiÛÙÔ˜ 35 ¢ÚÒ ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ. ∂›Û˘, 50 ÂÚ›Ô˘ ¿ÙÔÌ· Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘˜. “∂¿Ó οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÙÈÌÔ‡ÌÂ Â›Ó·È Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¶·ÓÙÔˆÏ›Ԣ, ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ Î·È ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. ¶ÚÔÛʤÚÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ϤÔÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂÊÈÎÙÔ‡ Î·È Û ۯ¤ÛË ¿ÓÙ· Ì ÙȘ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÒÓ, ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ Û ¿ÔÚ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ fi,ÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Û ¤Ó· ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ. ∂ÈϤÔÓ, ÚÔÛʤÚÂÈ ÁÏ˘Î¿, ÚÔ‡¯·, ·Ô‡ÙÛÈ· Î·È Î¿ÔȘ ÌÂÚ›‰Â˜ Ì·ÁÂÈÚÂ̤ÓÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡. “ΔÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ô˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ› ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏÂ›Ô ¤¯Ô˘Ó ˘ÂÚ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÙ›, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÏÏ›„ÂȘ. ΔÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏÂ›Ô ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ Î·È ·Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ÙÚfiÔÈ ‰È‡ڢÓÛ˘ ÙˆÓ ËÁÒÓ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘. ™Â ¯·ÏÂÔ‡˜ ηÈÚÔ‡˜, fiˆ˜ ·˘ÙÔ›, Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ, Ë ¿ÛÎËÛË ÌÈ·˜ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, ·ÔÙÂÏ› ‚·ÛÈ΋ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·. ∫·ÌÈ¿ ıˆڛ· ‰ÂÓ ÌÂÙÚ¿ÂÈ fiÛÔ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜” η٤ÏËÍÂ.


TÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ AÏÌ˘ÚÔ‡ 20 ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ §·ÔÁÚ·Ê›·˜ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ·fi ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ μÏ¿¯ˆÓ √ §·ÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μÏ¿¯ˆÓ ∂·Ú¯›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ¤Ù˘¯Â Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ 12Ô˘ “¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ πÛÙÔÚ›·˜, §·ÔÁÚ·Ê›·˜, μÏ¿¯È΢ ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ÃÔÚÔ‡” ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 3 - 4 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011. °È· ‰‡Ô Ë̤Ú˜ ¿Óˆ ·fi 100 ¿ÙÔÌ· ·fi ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜ fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Û˘ÁÁÚ·Ê›˜, ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ Î·È ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ› ı· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, ÙË Ï·ÔÁÚ·Ê›· Î·È ÙË ÌÔ˘ÛÈÎÔ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· οı ÊÔÚ¿ ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ÙÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ. ΔȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ı· ηıÔÚÈÛı› Ë ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ Ô ÙÔÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ Ì ÙËÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ŒÓˆÛË ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ μÏ¿¯ˆÓ. ∂›Ó·È Ì›· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ë ÔÔ›· ÂÎÙfi˜ Ù˘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ı· ·ÔʤÚÂÈ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈο Ó¤· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ μÏ¿¯Ô˘˜ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∂ÓÙfi˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Â·Ê¤˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÔÈ Ôԛ˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ¯ÔÚËÁÔ› Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ÚÔ‚ÏËıÔ‡Ó Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ̤ۈ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ. ∂›Û˘ ÙÔ ¢.™. ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ §·ÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ∫Ô˘Ú›. £· ·Ó·Î·ÈÓÈÛÙ›, ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÈÌÔ˜ ÍÂÓ·Áfi˜ Î·È ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ÛÙÔ ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ‰¿ÛÔ˜, ‰›ÓÔÓÙ·˜ Ì›· ÂÈϤÔÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ·¢ı‡ÓÂÙ·È ·ÓÔȯً ÚfiÛÎÏËÛË ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÈ¿ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ù· ÔÔ›· ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‰ˆÚ›ÛÔ˘Ó ÒÛÙ ӷ ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÌÔ˘Û›Ô, Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó Â›Ù ÛÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Î. ¢ËÌ. ΔÛÔ‡ÙÛ·, ›Ù Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘.

ΔÔÌ·Τ˜ ∂ÈÙÚÔ¤˜ ÛÙËÓ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË ™ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ΔÔÌ·ÎÒÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ ˆ˜ ÂÍ‹˜: - ¶·È‰Â›·˜: ∞Ï. ∫·Ú·Ì¿Û˘, ¢ËÌ. ΔÒÚÚ˘ Î·È ¢‹ÌËÙÚ· ™ÙÂÊ·Ó‹-£ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË. - ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡: ∞Ï. ∫·Ú·Ì¿Û˘, ¢ËÌ. ΔÒÚÚ˘, ¢‹ÌËÙÚ· ™ÙÂÊ·Ó‹£ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË, ∫·ÙÂÚ›Ó· Δ¤ÊÔÁÏÔ˘ Î·È ∂ϤÓË ¢ÂÏË˙‹ÛË. - ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜: ∞Ï. ∫·Ú·Ì¿Û˘, ∫·ÙÂÚ›Ó· Δ¤ÊÔÁÏÔ˘ Î·È ∂ϤÓË ¢ÂÏË˙‹ÛË. - ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘: ∞Ï. ∫·Ú·Ì¿Û˘, ¢ËÌ. ΔÒÚÚ˘.

™Â ÂÎÏÔÁ¤˜ ԉ‡ÂÈ Ô ∫˘ÓËÁÂÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞Ú¯·ÈÚÂۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ ÙÔ˘ ∫˘ÓËÁÂÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 8 ª·˝Ô˘ ÛÙȘ 9 .Ì. ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ (∂ÚÁ·ÙÈΤ˜ ∫·ÙÔÈ˘-ÏËÛ›ÔÓ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÀÁ›·˜). √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ ¢™ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó Û¯ÂÙÈ΋ ·›ÙËÛË Î·È ˘‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË ¤ˆ˜ 29 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ÛÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Î. ¢ËÌ. Δۤη (6973753638) ‹ ÛÙÔÓ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Î. ¢ËÌ. μÂÏ¿ÓË (2422350249).

M. ™ABBATO-KYPIAKH ÙÔ˘ ¶A™XA 23-24 A¶PI§I√À 2011

∫ÔÈÓ‹ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ·fi ¢‹ÌÔ, ÙÔ˘˜ «º›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢¿ÛÔ˘˜» Î·È ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘

ΔÔfiÛËÌÔ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÙÔ ∫Ô˘Ú›

 ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó ÙÔ ·ÈÛıËÙÈÎfi ‰¿ÛÔ˜ ∫Ô˘Ú›, Ô ¢‹ÌÔ˜ Î·È ÙÔÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Î·È Â͈ڷ˚ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÂÈÛΤ„ÈÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜. æËÏ¿ ·ÁÚÈfi¯ÔÚÙ·, ÙÔ ÙÚÂÓ¿ÎÈ ÂÁηٷÏÂÈÌ̤ÓÔ, ÔÈ Ï›ÌÓ˜ Û ¿ıÏÈ· ηٿÛÙ·ÛË, fiˆ˜ Î·È ÔÈ Í‡ÏÈÓÔÈ ÔÈΛÛÎÔÈ, ÔÈ ¿Ș ÂÍ·Ê·ÓÈṲ̂Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂȉÚÔÌ‹ ·ÁÓÒÛÙˆÓ Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Û·Ó ÙÚÔÊ‹.°Ï›ÙˆÛ·Ó ÌfiÓÔ Ù· ·ÁÒÓÈ· Î·È Ù· ˙·Úο‰È·, Ù· ÔÔ›· ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Î·È ÙÚ¤ÊÂÈ Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË ¤Ó·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜.

√ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ °. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ∞fi ÙËÓ ÚÒÙË ÂÎÛÙÚ·Ù›· ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜

¶ÔχÙÈÌË ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ÏÈÏÈÔ‡ÙÂÈÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∞¡Δø¡∏™ ∂. ºø∫π¢∏™ fokidis@e-thessalia.gr

™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ë Ó¤· ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “√È Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ¢¿ÛÔ˘˜ ∫Ô˘Ú›” , Ì ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ Î·È ÙË ıÂÚÌ‹ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ∞ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î. °. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÙÚ·‚‹ÍÔ˘Ó ÌÈ· ÎfiÎÎÈÓË ÁÚ·ÌÌ‹. ∞fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÙÔ ‰Ú˘Ô‰¿ÛÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÒÛÙ fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ·˘ÍËı› Ë ÂÈÛ΄ÈÌfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Ó· ·Ó·‰ÂȯÙ› Û ÙÔfiÛËÌÔ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. “ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÛÙ›ÏÔ˘ÌÂ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÊÔÚ›˜, ÔÈ Ôϛ٘, fiÏÔÈ Ì·˙› Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ì ›Ù ÛÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·, ›Ù ÛÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ›Ù Û ‰Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î.¿. ™ÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ÙÔÓ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌfi ÒÛÙ ӷ Û˘ÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜. ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ˆ˜ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∂˘·Á. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜, ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ Û‹ÌÂÚ·. ø˜ ÂÚÈÔ¯‹ Natura ÙÔ ‰¿ÛÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ì ·˘Ùfi ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ÔÈ fiÔȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ¤Íˆ ·fi ·˘Ùfi”. ΔÔ ‰¿ÛÔ˜ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÌÈ· ¤ÎÙ·ÛË 1200 ÂÚ›Ô˘ ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ, ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ‰ÈÓfi ¯ÒÚÔ Î·È ÙÔ ÌÔÚÊÔÏÔÁ›· ÙÔ˘, ÙÔ ıˆÚÔ‡Ó Ù¯ÓËÙfi.™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ ‰¿ÛÔ˜ Â›Ó·È fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ ·ÔÌ›ÓÂÈ ·fi ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ‰·ÛÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË Ô˘ ÂίÂÚÛÒıËÎÂ Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î¿Ï˘Ù ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ·fi ÙÔ ¡ÂÔ¯ˆÚ¿ÎÈ ¤ˆ˜ ÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ·fi Ù· ڤ̷ٷ ÙÔ˘ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ ¯ÔÏfiÚÂÌ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ∞˚‰›ÓÈ. ¢ËÏ·‰‹ ÌÈ· ¤ÎÙ·ÛË ÂÚ›Ô˘ 20.000 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ. “∞Ó ÂÈÛÎÂÊÙ› ηÓ›˜ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ı· ‰ÂÈ ‰¤ÓÙÚ· fiÌÔÈ· Ì ·˘Ù¿ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ ∫Ô˘Ú›, Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ‰È¿Û·ÚÙ· Û fiÏË ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∞˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. √È ·Èٛ˜ Ô˘ Û˘ÓÙ¤ÏÂÛ·Ó ÛÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ Â›Ó·È ÔÏϤ˜. ™ËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ›ӷÈ: ∞) ¶ÚÈÓ ÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ÌÂÈ ˘fi ηıÂÛÙÒ˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜, ·ÔÙÂÏÔ‡Û ¯ÒÚÔ ‚ÔÛ΋˜ ·fi ÎÔ¿‰È· ·ÈÁÔÚÔ‚¿ÙˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ›Ù ÂχıÂÚ· ›Ù Ì ̛ÛıˆÌ·. ŸÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙË ˙ËÌÈ¿ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó Ù· ÌËڢηÛÙÈο ·˘Ù¿ ÛÙ· Ó¤· ‰ÂÓ‰Ú‡ÏÏÈ· ÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜, ΢ڛˆ˜ fiÙ·Ó Ë ‚ÔÛ΋ Â›Ó·È Û˘Ó¯‹˜ Î·È ¤ÓÙÔÓË. μ) ∏ ˘ÏÔÙfiÌËÛË ÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ ÁÈÓfiÙ·Ó ·˘ı·›ÚÂÙ· Î·È ¯ˆÚ›˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì¤ÚÈÌÓ· ÁÈ· ÙÔ

̤ÏÏÔÓ ÙÔ˘. ŒÓ·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·Ú·ÙÂٷ̤ÓÔ˜ ·ÁÂÙfi˜ ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’50, η٤ÛÙÚ„ ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ‰¤ÓÙÚ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ΢ڛˆ˜ Ù· ÌÈÎÚ¿, ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙË Ê˘ÛÈ΋ ·Ó·‰¿ÛˆÛ‹ ÙÔ˘. ∂Λӷ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÁÈ· ı¤ÚÌ·ÓÛË. ¶ËÁ‹ ÏÔÈfiÓ Î·˘ÛfiÍ˘ÏˆÓ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙÔ ‰¿ÛÔ˜. ªÂ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÁÈ· Ù· ·ÁÚÔÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È Ì ÙȘ Ӥ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÁË ÚÔ˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·, ÎfiËÎ·Ó ÔÏÏ¿ ‰¤ÓÙÚ· ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜. ™’ ·˘Ùfi Û˘ÓÙ¤ÏÂÛÂ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ¤ÎÙ·ÛË Ô˘ ηٷϿ̂·Ó ÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ‹Ù·Ó ‰ÈÓ‹, ηٿÏÏËÏË fiÛÔ Î·Ì›· ¿ÏÏË ÁÈ· ÁˆÚÁÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ∏ ·‰È·ÊÔÚ›· Ô˘ ˘‹Ú¯Â Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·fi ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ʇÛ˘ Î·È ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË. ∏ ·Ó˘·ÚÍ›· Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÔÏÏ¿ ·Ú¿ı˘Ú· Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó Û’ ·˘Ù‹, Ë Î·Î‹ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ fiÛÔ ¯Ú‹ÛÈÌÔ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi ÙÔ ‰¿ÛÔ˜ Û’ ·˘Ù‹ ÙË ı¤ÛË Î·È Ë Î·Î‹ ·È‰Â›·, ¤‰ˆÛ·Ó ¤‰·ÊÔ˜ ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘. ŒÙÛÈ ÏÔÈfiÓ ÊÙ¿Û·Ì ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ∞§ªÀƒ√™ - ∂¡ ¢ƒ∞™∂π (ª¿ÚÙÈÔ˜ 2008) ΔÔ Û¿ÓÈÔ ·˘Ùfi ‰ÈÓfi ÌÈÎÙfi ‰Ú˘Ô‰¿ÛÔ˜, ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙÚ›· ›‰Ë ‰Ú˘fi˜: Quercus macrolepis, Q. pubescens Î·È Q. penduculiflora.ΔÔ 1927 Ì ÙËÓ ˘’ ·ÚÈıÌfi 35/1927 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ·Ú·¯ˆÚ‹ıËΠÛÙËÓ ÙfiÙ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Î·È Û‹ÌÂÚ· ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ΔÔ 1970 ÎËÚ‡¯ıËΠ·Ó·‰·ÛˆÙ¤Ô Ì ÙËÓ ˘’ ·ÚÈıÌfi 2554/5-2-1970 ·fiÊ·ÛË ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ·ÚÈıÌfi 113/1970 μ’ Ù‡¯Ô˜ º∂∫. ∞fi ÙÔ 1980 ÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ÎËÚ‡¯ıËΠ·ÈÛıËÙÈÎfi Ì ÙÔÓ ˘’ ·ÚÈıÌfi

356/14-4-1980 ÚÔ‰ÚÈÎfi ‰È¿Ù·ÁÌ· (¶.¢.). ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÓÙ¿¯ıËΠÛÙȘ ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ 1650/86 ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ (¢·ÛÈ΋ ¡ÔÌÔıÂÛ›·). Δ· ·ÈÛıËÙÈο ‰¿ÛË Â›Ó·È ÌÈ· ηÙËÁÔÚ›· ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ô˘ Ô ÛÎÔfi˜ ‡·Ú͢ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È Ë ·ÓıÚÒÈÓË ·Ó·„˘¯‹. ø˜ ·ÈÛıËÙÈο ‰¿ÛË ÎËÚ‡ÛÛÔÓÙ·È Ù· ‰¿ÛË ‹ Ê˘ÛÈο ÙÔ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ȉȷ›ÙÂÚË ·ÈÛıËÙÈ΋, ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÛËÌ·Û›·, Î·È ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ·Ó›‰·˜, Ù˘ ¯ÏˆÚ›‰·˜ Î·È Ù˘ ȉȷ›ÙÂÚ˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ ÙÔ˘˜. √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μÏ¿¯ˆÓ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ›‰Ú˘Û ÙÔ 1989 §·ÔÁÚ·ÊÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ∫Ô˘Ú› ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û ͇ÏÈÓÔ Ô›ÎËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∂ÓÙfi˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Â›Û˘: ΔÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ™ÂÚ·Ê›Ì, ‰‡Ô ÌÈÎÚ¤˜ Ù¯ÓËÙ¤˜ Ï›ÌÓ˜, ÙÚÂÓ¿ÎÈ ÂÚÈ‹ÁËÛ˘, ¯ÒÚÔÈ ¿ıÏËÛ˘ Î·È ·È‰È΋ “¯·Ú¿” , ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Î·È Î·ÊÂÙ¤ÚÈ· ÂÓÒ Ô ¢‹ÌÔ˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ∫˘ÓËÁÂÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÙÔÔı¤ÙËÛ·Ó Û ÚÔÛÙ·ÙÂ˘Ì¤ÓË ÂÚÈÔ¯‹ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ ·ÁÚÈÔοÙÛÈη, ˙·Úο‰È·, ¯‹Ó˜, ¿Ș, ·ÎÓÔ˘˜ Î·È ·ÁÒÓÈ·. Œ¯Ô˘Ó ·ÔÌ›ÓÂÈ ÌfiÓÔ ÂÙ¿ ˙·Úο‰È· Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ·ÁÒÓÈ·.

¶·Ú¤Ì‚·ÛË ÌfiÓÔ ÛÙ· 80 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ∞fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ‰·ÛÈ΋˜ ¤ÎÙ·Û˘, Ô ¢‹ÌÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ·ÚÂÌ‚·›ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ Û ÙÌ‹Ì· ÂÚ›Ô˘ 80 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÚÔ˜ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË. ™Ù· ˘fiÏÔÈ· 1.100 ÂÚ›Ô˘ ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Î·Ì›· ·Ú¤Ì‚·ÛË Î·È Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛ‹ ÙÔ˘ Á›ÓÂÙ·È

·fi ÙÔ ¢·Û·Ú¯Â›Ô Ô˘ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜. “∂Ì›˜ fiÙ·Ó Ì·›ÓÔ˘Ì ÛÙÔ ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜, ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ °. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, Ì·›ÓÔ˘Ì ÌfiÓÔ ÁÈ· ηı·ÚÈfiÙËÙ· ‹ ÁÈ· Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ì οÔÈÔ ‰¤ÓÙÚÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ ÙÔ ¢·Û·Ú¯Â›Ô. ∫·Ì›· ¿ÏÏË ·Ú¤Ì‚·ÛË. √È ‰Ú¿ÛÂȘ Ì·˜ ηٿ Û˘Ó¤ÂÈ· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› ÁÈ· ·Ó·„˘¯‹. ø˜ ¢‹ÌÔ˜ ÚÔ¯ˆÚ‹Û·Ì ÛÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ Ï›ÌÓ˘ Î·È ÛÙÔÓ Â͈ڷ˚ÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙˆÓ º›ÏˆÓ ÙÔ˘ ¢¿ÛÔ˘˜, ηÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ Î·È ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ Î. ∞Ï. ∫·Ú·Ì¿ÛË. ªÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì Û ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Î·È ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Ï›ÌÓË Ì ٷ ÙÚ›· ÓËÛ¿ÎÈ· Î·È ÛÙÔ˘˜ ͇ÏÈÓÔ˘˜ ÔÈΛÛÎÔ˘˜ Û ¤Ó·Ó ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ÛÙÂÁ·ÛÙ› Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ “º›ÏÔÈ ÙÔ˘ ¢¿ÛÔ˘˜”. ΔÔ ÙÚ¤ÓÔ ÂÚÈ‹ÁËÛ˘ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Â›Ó·È Û ¿ıÏÈ· ηٿÛÙ·ÛË Î·È ı· ·ÚÔÏÈÛÙ›. ™ÙȘ Ú¿Á˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÌÈ· ˆÚ·›· ‰È·‰ÚÔÌ‹ ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ‰‡Ô ÙÚÔ¯‹Ï·Ù· Ô‰‹Ï·Ù· ÁÈ· Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙË ‚fiÏÙ· ÙÔ˘˜ fiÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ô‰ËÏ·ÙÔ‡Ó ¿Óˆ ÛÙȘ Ú¿Á˜. ΔÔ ¤Ó· Ô‰‹Ï·ÙÔ Â›Ó·È ¯ÔÚËÁ›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂Ó ¢Ú¿ÛÂÈ Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ ·fi ηٿÛÙËÌ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È ÙÔ ‰¿ÛÔ˜, Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ fiÏÔ ¤Ï͢ ÂÈÛÎÂÙÒÓ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÙÔ›Ô ‹ οÓÔ˘Ó ÂÚÈ¿ÙÔ˘˜ Û ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜.

√È «º›ÏÔÈ ÙÔ˘ ¢¿ÛÔ˘˜ KÔ˘Ú›» ∏ Ó¤· ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “√È º›ÏÔÈ ÙÔ˘ ¢¿ÛÔ˘˜ ∫Ô˘Ú›” (¶Úfi‰ÚÔ˜ ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘ ªËÓ¿˜, ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜: °Ú·„›‰Ë˜ ∞Ó·ÛÙ., °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜: ¶Ï·Ù‹˜ ™˘Ú.,Δ·Ì›·˜: μ·ÏԢ͋˜ ∞ÏÎ. ª¤ÏÔ˜: ΔÛ¤Ù·˜ ÃÚ.) ÍÂΛÓËÛ ‰˘Ó·ÌÈο ÙË ıËÙ›· Ù˘ Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ·Ú·ÎÈÓ‹ÛÂÈ ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÎÛÙÚ·Ù›· ηı·ÚÈÛÌÔ‡.“¢ÂÓ Ì·˜ ‚Ô‹ıËÛ Ôχ Ô ‚ÚÔ¯ÂÚfi˜ ηÈÚfi˜ ·ÏÏ¿ ›̷ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ ˆ˜ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‰Ú¿ÛË Ì·˜, ı· ·ÁηÏÈ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ì·˜ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ Ô˘ ·Á·Ô‡Ó ÙÔ ‰¿ÛÔ˜. ™ÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¤˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ·ÁÒÓˆÓ ·ÓˆÌ¿ÏÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Ì‹Ó·, Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÁÈ· ·È‰È¿ (1 ¯ÏÌ) Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Ì ηϋ Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË (6 ¯ÏÌ) Î·È ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· Î·È Â͈ڷ˚ÛÌfi ÙÔ˘ ÂÈÛΤ„ÈÌÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. Δ¿ÛÔ˜ °Ú·„›‰Ë˜, ÂÈ˙ËÙԇ̠ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ÂÁηٷÏÂÈÌÌ¤ÓˆÓ Û‹ÌÂÚ· ͇ÏÈÓˆÓ ÔÈΛÛÎˆÓ Ì ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÓfi˜ ÂÍ ·˘ÙÒÓ Û ÂÓÙ¢ÎÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘”.


¡π∫∏ μ.

M.™∞μμ∞Δ√-KÀƒπ∞∫∏ Δ√À ¶∞™Ã∞ 23-24 A¶ƒπ§π√À 2011

ªÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯· ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ¶∞∂ ÛÂÏ. 23

√È ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜ ÁÈ· Ù· Ï¤È ÔÊ ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Ì›ÓÈ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜ Ô˘ ı· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ù· Ï¤È ÔÊ, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· οı ·ÁÒÓ·. √È ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: £¤ÛÂȘ VIP (£‡Ú· 21): ª›ÓÈ ¢È·ÚΛ·˜ 120 ¢ÚÒ, ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÌÂÌÔӈ̤ÓÔ˘ ·ÁÒÓ· 50 ¢ÚÒ. ™Î¤·ÛÙÚÔ-∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ÎÂÚΛ‰· (£‡Ú˜ 13-20, 23-30, 4356), ª›ÓÈ ¢È·ÚΛ·˜ 60 ¢ÚÒ, ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÌÂÌÔӈ̤ÓÔ˘ ·ÁÒÓ· 25 ¢ÚÒ. ¶¤Ù·ÏÔ (£‡Ú˜ 1-12): ª›ÓÈ ¢È·ÚΛ·˜ 35 ¢ÚÒ, ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÌÂÌÔӈ̤ÓÔ˘ ·ÁÒÓ· 15 ¢ÚÒ. ∫ÂÚΛ‰· ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ (£‡Ú˜ 31-42) ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÌÂÌÔӈ̤ÓÔ˘ ·ÁÒÓ· 25 ¢ÚÒ. √È Î¿ÙÔ¯ÔÈ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ VIP (ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜), ¤¯Ô˘Ó ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ VIP ª›ÓÈ ¢È·ÚΛ·˜ ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ›‰È· ı¤ÛË, ηıÒ˜ Î·È ÙË ı¤ÛË ¿ÚÎÈÓÁÎ Ô˘ ›¯·Ó ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÂÈÛËÌ·Óı› fiÙÈ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘-¶∞√∫, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ, Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ı· ‰È·ı¤ÛÂÈ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÙÔ˘ ¶∞√∫ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ. ™ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·ÁÒÓ· ı· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÔÈ Î¿ÙÔ¯ÔÈ ÙˆÓ Ì›ÓÈ ‰È·ÚΛ·˜ Ï¤È ÔÊ, ÂÓÒ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó Î·È 1.500 ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ·ÁÒÓ·, Ù· ÔÔ›· ı· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó Î·È ı· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÔÈ ™‡Ó‰ÂÛÌÔÈ ÙˆÓ √ÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ºÈÏ¿ıÏˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ (Austrian Boys, Vatos Locos, ™º√μ). °È· ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ¤‰Ú·˜ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Î·È √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘-∞∂∫, ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÛÙËÓ ÎÂÚΛ‰· ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ (ı‡Ú˜ 31-42) ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙ· 25 ¢ÚÒ. ∏ ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ Ì›ÓÈ ‰È·ÚΛ·˜ Ï¤È ÔÊ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË. ∏ ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 27 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011, ·fi ÙȘ 18.00, ÌfiÓÔ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ (¶. ªÂÏ¿ 3 Ì π¿ÛÔÓÔ˜) ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ (Austrian Boys, Vatos Locos, ™º√μ, ÌfiÓÔ ÙˆÓ 35 ¢ÚÒ). øÚ¿ÚÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ Ì›ÓÈ ‰È·ÚΛ·˜ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 09.00-14.00 Î·È 18.0021.00. ÃÔÚËÁfi˜ ÙˆÓ ª›ÓÈ ¢È·ÚΛ·˜ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È Ë ÂÙ·ÈÚ›· ∞. &. ¢. ™ÈÔ‡Ú·˜, •‡ÏÈÓ˜ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜, ÕÏÏË ªÂÚÈ¿.

√§√∫§∏ƒø¡√¡Δ∞π √π ™À∑∏Δ∏™∂π™ Δ√À ∞Ã. ª¶∂√À ª∂ Δ√À™ À¶√æ∏ºπ√À™ ∂¶∂¡¢ÀΔ∂™

•Âηı·Ú›˙ÂÈ ÙÔ ÙÔ›Ô ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ. √ È ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ¶∞∂ Î·È Ù· Ï¤È ÔÊ, ÛÙ· ÔÔ›· ı· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔÓ ª¿ÈÔ, ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÒÏËÛ˘ ‹ fi¯È ÙÔ˘ ÏÂÈÔ„ËÊÈÎÔ‡ ·Î¤ÙÔ˘ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ù˘ ¶∞∂, ı· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯·, ηıÒ˜ ÛÙ· ̤۷ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ (ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ΔÂÙ¿ÚÙË) Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Ë Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘, Î. ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ √ “ÈÛ¯˘Úfi˜ ¿Ó‰Ú·˜” ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘, ηıÒ˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ̤¯ÚÈ ÙfiÙ ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂΉËÏÒÛÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘. °È· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ¯¤ÚÈ· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂı› Ô Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ÂÂÓ‰˘Ù‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ì ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô˘ Ì ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó, ÙfiÙ ‰ÂÓ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ù›ÔÙ· ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ Î·È ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Ó¤·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. £˘Ì›˙Ô˘Ì ˆ˜ Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô˘, Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ΔÂÙ¿ÚÙË 27 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙȘ 18.00 ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “Valis” ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. ™ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤·, ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙ· Ï¤È ÔÊ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ∞∂∫ Î·È ¶∞√∫, Ì ÛÙfi¯Ô Ù˘ ¤ÍÔ‰Ô ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ù· Ï¤È ÔÊ Ì ¯ˆÚ›˜ ‚·ıÌÔ‡˜ (ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È Ô ¶∞√∫), ÂÓÒ Ë ∞∂∫ ÍÂÎÈÓ¿ Ì ¤Ó· ‚·ıÌfi Î·È Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Ì ÙÚÂȘ. ΔÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Â›Ó·È ÙÔ ·Ô˘ÙÛ¿ÈÓÙÂÚ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ, ˆÛÙfiÛÔ, ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ·ԉ›ÍÂÈ Ì ÙȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÓÈ΋ÛÔ˘Ó ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÔÌ¿‰·, ·ÓÂÍ·ÚÙ‹ÙÔ˘ ¤‰Ú·˜. √ ª¿Î˘ ∫·ÙÛ·‚¿Î˘ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ó ÙËÓ Â͈ÁË‰È΋ ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹ ÙȘ Ë̤Ú˜

Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ¿‰ÂÈ· (̤¯ÚÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ˘ ¶¿Û¯·), ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ¯ˆÚ›˜ ·Ú··Ó›ÛÈ· ÎÈÏ¿. √È ª¿ÚÈÔ ªÚ¤Ûη, ¶¤ÙÂÚ ¡ÙÔÏÂ˙¿È, ÷‚Ȥ ΔÔÌ¿˜, ¡fi ∞ÎfiÛÙ· Î·È ª·ÓÔ˘¤Ï ƒfiη ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ¿‰ÂÈ· ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È, ˆÛÙfiÛÔ, ηÓÔÓÈο ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘˜. √ μÈı¤ÓÙ ªfiӯ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁfi ‰Ú¿ÛË, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ·Ú·Í›·˜, ηıÒ˜ Ô ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÍÂ¤Ú·Û ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙Â Î·È ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. √ ªfiӯ ›¯Â ˘ÔÛÙ› ıÏ¿ÛË ‚·ÚÈ¿˜ ÌÔÚÊ‹˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÛÙȘ 26 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÂÎÙfi˜ ·ÚfiÔÙÔ˘ ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙÔ ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ ÛÙȘ 8 ª·˝Ô˘. √ ª¿Î˘ ∫·ÙÛ·‚¿Î˘ ‰ÂÓ ÎÚ‡‚ÂÈ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘, ÂÎÙfi˜ ‚¤‚·È· ·fi ÙÔÓ Ã·‚Ȥ √˘Ì›ÓÙ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙ¿ıËΠ¿Ù˘¯Ô˜ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Î·È ‰ÂÓ ÚÔÏ·‚·›ÓÂÈ Ó· ·›ÍÂÈ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ÂÙÔÈÌÔfiÏÂÌÔÈ ı· Â›Ó·È ÔÈ °È·ÎÔ‡‚ÈÙ˜, ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜ Î·È ™·Óηڤ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂͤÙÈÛ·Ó ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ƒfiη, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÈÓ ·fi ‰¤Î· ̤Ú˜ ›¯Â ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ› ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË (˘¤ÛÙË ÚˆÁÌ҉˜ οٷÁÌ· ÛÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ÌÂٷٷÚÛ›Ô˘). •¤ÓÔ ÛÒÌ· ÁÈ· ÙË ÔÌ¿‰· Â›Ó·È Ô ∫¿ÚÏÔ˜ ªÂÚÙfiÏÓÙÈ “ΔÈοԔ , Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· χÛÂÈ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚÔχÎÔ˘˜” (Ô μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›·, fiˆ˜ Î·È Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜).

ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜: •ÂÂÚ¿Û·Ì ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ì·˜ √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·fiÏ˘Ù· ‰›Î·È· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È Ë Â˘¯¿ÚÈÛÙË ¤ÎÏËÍË ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘

™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Î·È Ë ÂÈÙ˘¯›· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ Î¿ı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ Ù˘¯·›· ‹Ù·Ó. ∏ ÔÌ¿‰· ·ÚÔ˘Û›·Û ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ Ù˘, ¤·ÈÍ Ôχ ηÏfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Î·È Ô ¶·‡ÏÔ˜ ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, Ë ÔÚ›· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÍÂ¤Ú·Û οı ÚÔÛ‰ÔΛ·: “ ŸÏÔÈ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ηٷʤڷÌÂ Î·È ÍÂÂÚ¿Û·Ì ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ì·˜. ∏ ÔÚ›· Ì·˜ ‹Ù·Ó ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋, ·ÏÏ¿ fi¯È Ù˘¯·›·. ™ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ÊÙ¿Û·Ì ÌÈ· “·Ó¿Û·” ·fi ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÂÚÓ¿ ··Ú·Ù‹ÚËÙÔ. ™ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ›ÛÙ¢· ˆ˜ Ë ÔÌ¿‰· ı· ÙÂÚÌ¿ÙÈ˙ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÙ¿‰·, ηıÒ˜ ·fi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ - Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ - Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ¤‰ÂȯÓ ˆ˜ ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ „ËÏ¿. ΔÔ fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙ· Ï¤È ÔÊ, ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÍÂÂÚÓ¿ οı ÚÔÛ‰ÔΛ·. ∏ ¯ÚÔÓÈ¿ Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Î·È ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ÔÈ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Î·È ÛÙ· Ï¤È ÔÊ” . √ Ó·Úfi˜ ̤ÛÔ˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙ· ÛÙÔȯ›· ÂΛӷ Ô˘ ›¯Â Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Ù· ÔÔ›· Û˘ÓÂÙ¤ÏÂÛ·Ó ÛÙÔ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙfiÛÔ „ËÏ¿: “√ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ·›˙ÂÈ ·Ú¿ Ôχ ηϿ ÙËÓ ÎfiÓÙÚ· Â›ıÂÛË. ∞˘Ùfi Ì·˜ ‚Ô‹ıËÛ ÛÙÔ Ó· ·ÔÛ¿ÛÔ˘Ì ¿Ú· ÔÏÏÔ‡˜ ‚·ıÌÔ‡˜, ΢ڛˆ˜ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜, fiˆ˜ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ÙËÓ ∞∂∫, ÙÔÓ ¶∞√∫ Î.·. À‹Ú¯Â Ôχ ‰‡Ó·ÌË Î·È ¿ıÔ˜, ·fi ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜, Û οı ̷٘. °È· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙËÓ ∞’ ∂ıÓÈ΋ Î·È fiÏÔÈ ‰ÒÛ·Ì ÙÔ 100% ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Ì·˜. ΔÔ Îϛ̷ ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· Â›Ó·È ·›ÛÙ¢ÙÔ. Œ¯Ô˘Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÔÌ¿‰· Û˘ÓfiÏÔ˘ Î·È Ë ¯ËÌ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÌÂٷ͇ Ì·˜ Â›Ó·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋” .


22

M.™∞μμ∞Δ√-KÀƒπ∞∫∏ Δ√À ¶∞™Ã∞ 23-24 A¶ƒπ§π√À 2011

TV

√ Iªƒ∂ ª¶√¡Δ∞ ªπ§∞ ™Δ∏ “£” °π∞ Δ√¡ √§Àª¶π∞∫√ μ. ∫∞π Δπ™ ™Δπ°ª∂™ ¶√À ∂∑∏™∂ ø™ ¶√¢√™º∞πƒπ™Δ∏™

Δ√ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ·fi Û‹ÌÂÚ· ª. ™¿‚‚·ÙÔ ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ:

“∏ ·Á¿Ë ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰ÒÚÔ”

ª. ™∞μμ∞Δ√ NOVASPORTS 1 14.45 ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °.-Œ‚ÂÚÙÔÓ -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) 17.00 ΔfiÙÂÓ·Ì-°Ô˘¤ÛÙ ªÚfiÌÁÔ˘ÈÙ˜ -∑(¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) 19.30 ΔÛ¤ÏÛÈ-°Ô˘¤ÛÙ Ã·Ì -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 2 17.00 §›‚ÂÚÔ˘Ï-ª¤ÚÌÈÁ¯·Ì -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 3 21.30 πÓÙÈ¿Ó·-™ÈοÁÔ -∑- (¡μ∞) ™∫∞´ 23.00 ªÈÏÌ¿Ô-ƒÂ¿Ï ™ÔÛȉ¿‰ -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) CONN-X SPORTS 1 13.30 ƒfiÌ·-∫›Â‚Ô -∑- (∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ) 16.00 ÿÓÙÂÚ-§¿ÙÛÈÔ -∑- (∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ) 19.00 μ·Ï¤ÓıÈ·-ƒÂ¿Ï ª·‰Ú. -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) 21.00 ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·-√Û·ÛÔ‡Ó· -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) CONN-X SPORTS 2 14.00 ªfiÓ·¯Ô 1860-°ÎÚfiÈÙÂÚ ºÈÚı -∑- (μ’ °ÂÚÌ·Ó›·˜) 16.30 ÕÈÓÙÚ·¯Ù-ª¿ÁÂÚÓ -∑- (ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) 19.30 °ÎÏ¿ÓÙÌ·¯-¡ÙfiÚÙÌÔ˘ÓÙ -∑- (ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) CONN-X SPORTS 3 16.00 ¶·Ï¤ÚÌÔ-¡¿ÔÏÈ -∑- (∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ) 20.00 ªÚ¤ÛÈ·-ª›Ï·Ó -∑- (∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ) 22.00 °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜-∫·Ù¿ÓÈ· -∑- (∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ)

¶∞™Ã∞ NOVASPORTS 1 18.00 ªfiÏÙÔÓ-ÕÚÛÂÓ·Ï -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) 22.00 §ÔÚÈ¿Ó-§ÈÏ -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· °·ÏÏ›·˜) NOVASPORTS 2 18.00 ªÚÂÛÙ-¶·Ú› ™ÂÓ ∑ÂÚÌ¤Ó -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· °·ÏÏ›·˜) 02.15 ∞ÚÁÂÓÙ›ÓÔ˜ Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ˜-ƒ·Û›ÓÁÎ -∑(¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜) CONN-X SPORTS 1 20.00 ∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú.-§Â‚¿ÓÙ -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) CONN-X SPORTS 2 14.30 ÕÔ˘ÁÎÛÌÔ˘ÚÁÎ-Õ·¯ÂÓ -∑- (μ’ °ÂÚÌ·Ó›·˜) 16.30 μfiÏÊÛÌÔ˘ÚÁÎ-∫Ôψӛ· -∑- (ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) 18.30 ¡˘ÚÂÌ‚¤ÚÁË-ª¿ÈÓÙ˜ -∑- (ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) 22.00 ™Â‚›ÏÏË-μÈÁÈ·ÚÂ¿Ï -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) CONN-X SPORTS 3 18.00 ÃȯfiÓ-∂Û·ÓÈfiÏ -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜)

¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 25/4

¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ 20 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙfiÙ Ô˘ Ô ÿÌÚ ªfiÓÙ· ÊÔÚÔ‡Û ÙËÓ Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ˆ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜. ∞Á·‹ıËΠfiÛÔ Ï›ÁÔÈ Í¤ÓÔÈ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ¤Ú·Û·Ó ·fi ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ Î·È ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ, Û ËÏÈΛ·, ʛϷıÏÔÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ‰ÂÓ Í¯ÓÔ‡Ó ÙÔÓ ÛÔ˘‰·›Ô ÂÈıÂÙÈÎfi, Ô ÔÔ›Ô˜ “ÊfiÚÙˆÓ” Ì ÁÎÔÏ ÙȘ ·ÓÙ›·Ï˜ ÂÛٛ˜. √ ·Ï·›Ì·¯Ô˜ ¿ÛÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Û˘Ófi‰Â˘Û ÙËÓ Ô˘ÁÁÚÈ΋ μ¿Û·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, Ë ÔÔ›· ¤‰ˆÛ ÊÈÏÈο ·È¯Ó›‰È· Ì ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ¡¤ˆÓ Î·È ¶·›‰ˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È Â›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‚ÚÂı› Í·Ó¿ Ì ·ÏÈÔ‡˜ ηÏÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜. ™˘Ó·ÓÙ‹Û·Ì ÙÔÓ ÿÌÚ ªfiÓÙ·, Û˘˙ËÙ‹Û·Ì ̷˙› ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÊÂÙÈÓ‹ ÔÚ›· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ÙȘ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ¤˙ËÛ ˆ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ì ÙËÓ ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎË Ê·Ó¤Ï·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ.

Œ

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙÔÓ ∂À£Àª∏ ¢. Ã√ÀΔ∞ ¶ˆ˜ ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ μfiÏÔ, Û ÌÈ· fiÏË fiÔ˘ ¤˙ËÛ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ÛÙÈÁ̤˜, ˆ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ ÛÙ‹˜ Î·È Â›¯Â˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Û˘Ó· ÓÙ‹ÛÂȘ ·ÏÈÔ‡˜ ηÏÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜; Δ· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤˙ËÛ· ÛÙÔ μfiÏÔ Ì ¤¯Ô˘Ó “ÛËÌ·‰¤„ÂÈ” , ˆ˜ ¿ÓıÚˆÔ. ¶¤Ú·Û· ÂÎÏËÎÙÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜, ˆ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ì ·Á¿ËÛÂ Î·È Ì ÙËÓ ÚÒÙË Â˘Î·ÈÚ›· Ô˘ ÌÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È, ÊÚÔÓÙ›˙ˆ Î·È ¤Ú¯ÔÌ·È ÛÙÔ μfiÏÔ. ªÂ ¢¯·ÚÈÛÙ› Ôχ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Û˘Ó·ÓÙÒ Î·ÏÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È ·˘Ùfi Ì οÓÂÈ ÈÔ ‰˘Ó·Ùfi. ¢ÂÓ ÙÔ ÎÚ‡‚ˆ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ÓÔÛÙ·ÏÁÒ ÙÔ μfiÏÔ... Œ¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ 20 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙfiÙ Ô˘ ¤·È˙˜ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. √ ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ Û ¤¯ÂÈ Í¯¿ÛÂÈ Î·È ¿ÓÙ· ı˘Ì¿Ù·È ÙÔÓ ÿÌÚ Ô˘ “ÊfiÚÙˆÓ” Ì ÁÎÔÏ ÙȘ ·ÓÙ›·Ï˜ ÂÛٛ˜. ΔÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘Ùfi ÁÈ· Û¤Ó·; ∏ ·Á¿Ë ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰ÒÚÔ. ŒÓ·˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù·, ‰fiÍ·, fï˜ ÙÔ ÈÔ ÛÔ˘‰·›Ô ·’ fiÏ· Â›Ó·È Ë Î·Ù·Í›ˆÛË ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıψÓ. ªÂÙ¿ ·fi ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ‰ÂÓ Ì ¤¯ÂÈ Í¯¿ÛÂÈ. ªÔ˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘ ÎÈ ·˘Ùfi ÌÂ Û˘ÁÎÈÓ› ȉȷ›ÙÂÚ·.

NOVASPORTS 1 22.00 ªÏ¿ÎÌÂÚÓ-ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™. -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) CONN-X SPORTS 1 22.00 ™·Ú·ÁfiÛ·-∞ÏÌÂÚ›· -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) CONN-X SPORTS 2 21.15 ¡ÙÔ‡ÈÛÌÔ˘ÚÁÎ-äÚÙ· -∑- (ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη)

¶¤Ú˘ÛÈ ÙÔÓ ª¿ÈÔ Â›¯Â˜ ‰ÒÛÂÈ ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙË ÊȤÛÙ· Ô˘ ›¯Â οÓÂÈ Ô √ Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. º¤ÙÔ˜, Ë ÔÌ¿‰· ÛËÌ›ˆÛ ÌÈ· Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Ì ÙË Â›ÛÔ‰fi Ù˘ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ. ∞fi ÙËÓ μÔ˘‰·¤ÛÙË, fiÔ˘ ˙ÂȘ, Ì¿ı·ÈÓ˜ Ó¤· ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Î·È ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·;

ΔƒπΔ∏ 26/4

◊ÍÂÚ· ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ¤·È˙Â Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Û οı ·È¯Ó›‰È Î·È ÊÚfiÓÙÈ˙· ̤ۈ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ó· ·Ú·ÎÔ-

MEGA 21.45 ™¿ÏÎÂ-ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °. -∑- (∏ÌÈÙÂÏÈÎfi˜ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 1 21.45 ™ÙfiÔ˘Î-°Ô˘Ï‚˜ -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ)

Δ™∞ª¶π√¡™ §π°∫

∞Ú¯›˙Ô˘Ó ÔÈ ËÌÈÙÂÏÈÎÔ› ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Δ∏¡ ΔÚ›ÙË ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ë ·˘Ï·›· Ù˘ ËÌÈÙÂÏÈ΋˜ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Ì ÙË ™¿ÏΠӷ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÛÙȘ 21.45 ÙËÓ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Ú‚¿Ó˜ ÙÔ˘ “√ÏÓÙ ΔÚ¿ÊÔÚÓÙ” . ŸÔÈ· ÚÔÎÚÈı› ·fi ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ ·˘Ùfi ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÈÛ·ÓÈÎfi “ÂÌʇÏÈÔ” ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ƒÂ¿Ï Î·È ÙË ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·. ΔÔ ÚÒÙÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·È¯Ó›‰È ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ “™·ÓÙÈ¿ÁÎÔ ªÂÚÓ·Ì¤Ô˘” ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÙÔ˘ ¶¿Û¯·.

ÏÔ˘ıÒ ÏÂÙfi ÚÔ˜ ÏÂÙfi ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. Œ‚ÏÂ· ÙȘ ÂÓ‰Âο‰Â˜, Ù· ÁÎÔÏ, ÙȘ οÚÙ˜, fiÏ·. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË, Ì·˙› Ì ÙÔÓ ÁÈÔ ÌÔ˘, ‚Ϥ·Ì ٷ ÁÎÔÏ Î·È ÙȘ ηχÙÂÚ˜ Ê¿ÛÂȘ, Û¯ÔÏÈ¿˙·Ì ÙÔ Ì·Ù˜ Î·È ‹Ì·ÛÙ·Ó ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ™ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ‰‡Ô √‡ÁÁÚÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, Ô ∑fiÏ Ù·Ó ™¤ÏÂ˙È Î·È Ô ∫Ú›ÛÙÈ·Ó ¡¤ÌÂı. ΔÈ ÁÓÒÌË ¤¯ÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ·›ÎÙ˜; ∂›Ó·È ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. √ ∑fiÏÙ·Ó ™¤ÏÂ˙È Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ Î·È Û’ fiÏË ÙÔ˘ ÙË ˙ˆ‹ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. Œ¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ ÔÏÏ¿ Î·È Â›Ó·È ¤Ó·˜ ηٷÍȈ̤ÓÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜. √ ∫Ú›ÛÙÈ·Ó ¡¤ÌÂı ¤¯ÂÈ Û›ÁÔ˘Ú· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˆÚÈÌ¿ÛÂÈ ˆ˜ ·›ÎÙ˘. ¶ÈÛÙ‡ˆ, ˆÛÙfiÛÔ, ˆ˜ Î·È Ô ∫Ú›ÛÙÈ·Ó ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Î·ÚȤڷ, ηıÒ˜ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ. ¶ÔÈÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ͯÒÚÈÛ˜ ·fi ÙÔÓ ÊÂÙÈÓfi √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘; √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ηÏÔ‡˜ ·›ÎÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó Û˘Óı¤ÛÂÈ ¤Ó· ‰˘Ó·Ùfi Û‡ÓÔÏÔ. ¶‹Á· ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Î·È Â›¯· ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ ·fi ÎÔÓÙ¿ Ì ÙÔÓ Δ¿ÎË °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, fiˆ˜ ÙÔÓ ™ÔÏ¿ÎË Î·È ÙÔÓ ÕÏ‚·ÚÂ˙, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Î·È ¤‰ˆÛ· Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÊÂÙÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ÔÚ›· ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ¢ÂÓ ı· ‹ıÂÏ· Ó· οӈ ȉȷ›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ Û οÔÈÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÁÈ·Ù› fiÏÔÈ - Ô Î·ı¤Ó·˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ - ÊÚfiÓÙÈÛ·Ó ÛÙÔ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Ë ÔÌ¿‰· „ËÏ¿. ΔÈ ÛÔ˘ ¿ÚÂÛ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÔÓ ÊÂÙÈÓfi √Ï˘ÌÈ·Îfi; √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿Ï· ÔÓfiÌ·Ù·, fï˜ ˆ˜ ÔÌ¿‰· ̤۷

√ ÿÌÚ ªfiÓÙ· Û˘ÓÔÌÈÏ› Ì ÙÔÓ Û˘ÓÙ¿ÎÙË Ù˘ “£” ∂˘ı‡ÌË ÃÔ‡Ù· (ʈÙfi ¶. °È¿ÓÓ·ÚÔ˜) ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηٷÏËÎÙÈο. ∂›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂȘ ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Ó· ·›˙ÂÈ Î·Ïfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È Ó· ·›ÚÓÂÈ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ¯·ÌËÏfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi. ∂›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÁÈ· ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î·È ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹, Ô˘ ηٿÊÂÚ·Ó ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù·, Û Ôχ Û‡ÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ªÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Û‡ÁÎÚÈÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ù˘ ‰È΋˜ ÛÔ˘ ÂÔ¯‹˜ Î·È ÛÙËÓ ÙˆÚÈÓ‹ ÔÌ¿‰·; ŸÙ·Ó ÂÁÒ ¤·È˙· ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·Ó ÔÎÙÒ μÔÏÈÒÙ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. ◊Ì·ÛÙ·Ó ‰‡Ô ÔÈ Í¤ÓÔÈ ·›ÎÙ˜, ÂÁÒ Î·È Ô ™˘ÌÂÔ‡ÓÔ‚ÈÙ˜, ÂÓÒ ˘‹Ú¯·Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ·ÎfiÌË ŒÏÏËÓ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. ∏ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Â¤ÏıÂÈ Î·È ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙȘ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜. ¢ÂÓ ÌÔÚ›, fï˜, Ó· Á›ÓÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. ™Â fiϘ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Í¤ÓÔÈ ·›ÎÙ˜ Î·È ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ Â›Ó·È ÈÔ ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÓÙfiÈÔ˘˜. ∞fi Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤·È˙˜ ÛÙÔÓ √Ï˘ ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ÛÙÈÁ̤˜ ÂΛӘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ ¯·Ú·Á̤Ó˜

ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÛÔ˘; ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô‡Ù ̛· ¿Û¯ËÌË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘. Œ˙ËÛ· ÔÏϤ˜ Î·È ¤ÓÙÔÓ˜ ÛÙÈÁ̤˜, ˆ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜, Ì ÙËÓ Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÛËÌ›ˆÓ· ÁÎÔÏ ¤ÓȈı· ÌÂÁ¿ÏË ¯·Ú¿, ÁÈ·Ù› ¤Î·Ó· Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ì·˜. ∂ÈÛ¤Ú·ÙÙ· Ôχ ·Á¿Ë ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ÁÈ· Ó· ÙËÓ ·ÓÙ·Ô‰ÒÛˆ ÚÔÛ·ıÔ‡Û· Û οı ·È¯Ó›‰È Ó· ‰›Óˆ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚfi ÌÔ˘ ·˘Ùfi. ¶¤Ú·Û· ˆÚ·›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ͯ¿Ûˆ ÔÙ¤. ™˘Ó¯›˙ÂȘ ÙËÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ‹ ÛÔ˘ Ì ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ÂÊ fiÙÔ˘ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ˜ ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi ‰Ú¿ÛË. ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÛÔ˘ ÛÙËÓ √˘ÁÁ·Ú›·; Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· Â›Ì·È Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ÚÔÔÓËÙ‹˜ Û ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÔÌ¿‰· Ù˘ √˘ÁÁ·Ú›·˜, ÛÙËÓ Gyali BKSE, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ¤‰Ú· ÔÎÙÒ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ¤Íˆ ·fi ÙË μÔ˘‰·¤ÛÙË. ¢È·ÙËÚԇ̠12 ÙÌ‹Ì·Ù· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, Ì ·È‰È¿ fiÏˆÓ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ Î·È Â›Ì·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. °›ÓÂÙ·È Î·Ï‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ Î·È Ù· ٷϤÓÙ· Ô˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ÛÙÂϯÒÓÔ˘Ó ·ÚÁfiÙÂÚ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ μÔ˘‰·¤ÛÙ˘.

™Δ∏¡ ¶∂ƒπ¶Δø™∏ ¶√À √ ¶√ƒΔ√°∞§√™ Δ∂áπ∫√™ ∞¶√Ãøƒ∏™∂π ∞¶√ Δ√¡ ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√

™Ù· ˘fi„Ë Ù˘ ™fiÚÙÈÓÁÎ Ô ºÂÚ¤ÈÚ· Δ Ô ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÚfiÛÏ˄˘ ÙÔ˘ ∑ÂÛÔ˘¿Ï‰Ô ºÂÚ¤ÈÚ· ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Ë ™fiÚÙÈÓÁÎ §ÈÛ·‚fiÓ·˜. ∏ Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ °ÎÔÓÙ›ÓÈÔ §fi˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÚÒÙË ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙˆÓ “ÏÈÔÓÙ·ÚÈÒÓ” ÙÔÓ ¡ÙÔÌ›ÓÁÎÔ˜ ¶·ÛȤÓÛÈ·, Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ªÚ¿Áη ÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ Europa League. ŸÌˆ˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ Û˘Ìʈӛ· Î·È Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ ·Ó ·˘Ùfi ı· Û˘Ì‚Â›, Û˘ÓÂÒ˜ ˆ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ χÛË Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ηÏԂϤÂÈ Ë ÔÚÙÔÁ·ÏÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔÓ 64¯ÚÔÓÔ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡.

∏ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙË ™fiÚÙÈÓÁÎ ÙÔ˘ ∫¿ÚÏÔ˜ ºÚ¤ÈÙ·˜, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô ºÂÚ¤ÈÚ· ›¯Â Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi fiÛÔ Î·È ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ªÚ¿Áη, Â›Ó·È -Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· -Ô “Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜” ·Ó¿ÌÂÛ·

ÛÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜. ΔÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÙÔ˘ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô ÚԂϤÂÈ 1,3 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ·Ô‰Ô¯¤˜ Ô˘ ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÌÂÓ ˘„ËϤ˜ ÁÈ· ÙË ™fiÚÙÈÓÁÎ, ˆÛÙfiÛÔ Ô Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÂÈı˘Ì› Ó· ηٷ-

ÛÙ‹ÛÂÈ Í·Ó¿ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ Î·È Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Ó· ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÚfiÛÊ·Ù· Ô ∑ÂÛÔ˘¿Ï‰Ô ºÂÚ¤ÈÚ· ¤Ù·Í ÙÔ Ì·Ï¿ÎÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Î·È ‰ÂÓ ÎÚ‡‚ÂÈ ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÁÈ· Ù· ‰ÈÔÈÎËÙÈο-ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Ù·Ï·Ó›˙Ô˘Ó ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ. ∫·È Û›ÁÔ˘Ú· Û ÂÚ›ÙˆÛË ·Ô¯ÒÚËÛ˘ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ı· ηÏfi‚ÏÂ ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· Â·Ó··ÙÚÈÛÌÔ‡ ÁÈ· Ó· ÂÚÁ·ÛÙ› Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ‹‰Ë ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ Û ¶fiÚÙÔ Î·È ªÂÓʛη.


M.™∞μμ∞Δ√-KÀƒπ∞∫∏ Δ√À ¶∞™Ã∞ 23-24 A¶ƒπ§π√À 2011

23

ª∂Δ∞ Δ√ ¶∞™Ã∞ £∞ ¢ƒ√ª√§√°∏£√À¡ √π ∂•∂§π•∂π™ ™Δ√ ¶√¢√™º∞πƒπ∫√ Δª∏ª∞

™Ù·ÛÈÌfiÙËÙ· ÛÙË ¡›ÎË ‰Ú·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¶fiÓÙÈÔ˘˜ ∫·ÙÂÚ›Ó˘ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” . ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Ê˘ÛÈο Â›Ó·È Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ·ÍÈÔÚÂÒ˜ Ì›· ·ÎfiÌË ÛÂ˙fiÓ Ô˘ ÌfiÓÔ ˆ˜ ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓË ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ›.

Ù·ÛÈÌfiÙËÙ· ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙË ¡›ÎË Î·È ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯·. º˘ÛÈο fiÏ· ı· ÂÍ·ÚÙËıÔ‡Ó ·fi ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÁ·ÏÔÌÂÙfi¯Ô˘, ™ÙÚ¿ÙÔ˘ °È‰fiÔ˘ÏÔ˘, ÂÓÒ ÔÈ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ¶∞∂ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ¯¤ÚÈ·.

¶∞§∏

™ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ·Ì·›‰ˆÓ ÎÏ‹ıËÎÂ Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ °ÂÚÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ ™ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ·Ì·›‰ˆÓ ÎÏ‹ıËÎÂ Ô ·ıÏËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶∞√μ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ °ÂÚÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜. √ Ó·Úfi˜ ·Ï·ÈÛÙ‹˜ ‹Úı ÚÒÙÔ˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ 47 ÎÈÏÒÓ Î·È ¤ÙÛÈ ÚÔÛÎÏ‹ıËΠ۠·ÁÒÓ˜ ÛÙÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ ÕÓˆ §ÈÔÛ›ˆÓ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ ·fi ∞ı‹Ó·, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ™¤ÚÚ˜, fiÔ˘ Î·È ¿ÏÈ ‹Úı ÚÒÙÔ˜. ∫·ÙfiÈÓ ÂÈϤ¯ıËΠӷ ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Û ‰ÈÂıÓ¤˜ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÕÁ΢ڷ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜. ∞˘Ùfi ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ÔÎÙÒ Ë̤Ú˜ Î·È ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ·Ï·ÈÛÙ¤˜ ·fi 18 ¯ÒÚ˜. √È ÚÔÔÓËÙ¤˜ Î·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¶∞√μ Û˘Á¯·›ÚÔ˘Ó Î·È Â‡¯ÔÓÙ·È Î·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙÔÓ ·ıÏËÙ‹ ÙÔ˘˜.

¶Àƒ∞™√™

ŒÌÂÈÓÂ Î·È Ô ™ÙÂÊ·Ó‹˜

¡¤· ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ fiÏÔ Ù˘ ¡›Î˘

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ù›ÔÙ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛˆÛÙ¿ ÛÙË ¡›ÎË. ∫·Ù’ ·Ú¯¿˜ Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ¯¿ıËÎÂ Î·È Ë ÔÌ¿‰· ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· (Football League 2), οÙÈ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÌÂÚ›‰·˜ Ô·‰ÒÓ Ô˘ Ù· ¤‚·Ï·Ó Ì ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. √È ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ¤ÌÂÈÓ·Ó Î·È ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ‹‰Ë ‰‡Ô ÂÍ ·˘ÙÒÓ Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÚÂÏıfiÓ. √ ™ˆÙÚ›Ó˘ ΛÓËÛ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ηٿ Ù˘ ¶∞∂, ÂÓÒ Ô ∫·Ï·ÌÈÒÙ˘ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ ∞∂∫. ™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜, ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ÙÔ˘˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È Ê˘ÛÈο ÙÔ ‰ÒÚÔ ¶¿Û¯·. ŒÙÛÈ ıˆÚÂ›Ù·È Ôχ Èı·Ófi ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ¿ÓÔÈÍÂ Ô ™ˆÙÚ›Ó˘ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ ·›ÎÙ˜, ‚ϤÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ “ʈ˜ ÛÙÔ ÙÔ‡ÓÂÏ” . √È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ ÂÈÚÚ›ÙÔ˘Ó ÔÏϤ˜ ¢ı‡Ó˜, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË Î·Î‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·

Ù˘ ¶∞∂ ÛÙÔÓ ™ÙÚ¿ÙÔ °È‰fiÔ˘ÏÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ Blue Club “¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” ÙÔ˘˜ ˙‹ÙËÛ ·ÓÔȯٿ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ ·¿ÓÙËÛ Ì ÁÚ·Ù‹ ÙÔ˘ ‰‹ÏˆÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· οÏÂÛ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “·¯·ÚÈÛÙ›·” ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ Ô˘ ÙÔÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡Ó. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¿ÊËÛ ӷ ÂÓÓÔËı› fiÙÈ ı· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ¶∞∂, οÙÈ Ô˘ ¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· È-

ÛÙ‡ÂÈ Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘ ¡›Î˘. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ô ¤ÌÂÈÚÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ¤¯ÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÂÈ fiÙÈ ·Ô¯ˆÚ› ·fi ÙË ¡›ÎË, ·ÏÏ¿ ¿ÓÙ· Â¤ÛÙÚÂÊ ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ŸÌˆ˜ Î·È ·fi ÙÔ Blue Club “¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” (ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› Â›ÛËÌ·) ‰ÂÓ Ê·›ÓÔÓÙ·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Î. °È‰fiÔ˘ÏÔ˘. ∂Èı˘ÌÔ‡Ó Ó· “ÙÚ¤ÍÔ˘Ó” ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÔÌ¿‰· Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Ù¤ÏÌ·. °È’ ·˘Ùfi Î·È Â›Ó·È

‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ÚÔ‚Ô‡Ó Û ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ∏ Ô˘Û›· Â›Ó·È ˆ˜ fiÏ· ÛÙË ¡›ÎË Â›Ó·È ÛÙÔÓ “·¤Ú·” ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ fiÛÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ı· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Î·È ÂÓÒ Ë ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ‰‡Ô ·ÎfiÌË ·È¯Ó›‰È· ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ Ù˘ ÊÂÙÈÓ¤˜ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Ë 32Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ı· οÓÔ˘Ó ÙÔ ÚÂfi ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤· ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ ÂÎÙfi˜ ¤-

•ÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ·Ó‰ÚÈ΋ ÔÌ¿‰· fiÏÔ Ù˘ ¡›Î˘, Ë ÔÔ›· fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ·ÓËÁ‡ÚÈÛ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·, ÛÙËÓ ·ÚıÂÓÈ΋ Ù˘ ÌfiÏȘ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘. øÛÙfiÛÔ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ‰ÂÓ ÎÔÈÙÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÙË “‚ÈÙÚ›Ó·” . Ÿˆ˜ Ú¿ÙÙÔ˘Ó Î·È ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁ› Ë ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ¡›ÎË, ¤ÙÛÈ Î·È Û’ ·˘Ùfi Ù˘ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ‰›ÓÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏÔ ‚¿ÚÔ˜ Î·È ÛÙËÓ ˘Ô‰ÔÌ‹, ÒÛÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÔÈ ‚¿ÛÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ· ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓË ‰‡Ó·ÌË Î·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¿ıÏËÌ· Ì ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ™ÙÔ ÙÌ‹Ì· ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ¤ÊÔÚÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ›ڷ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ó· ʤÚÔ˘Ó Ó¤· ·È‰È¿ ÛÙÔ fiÏÔ Ù˘ ¡›Î˘. ŸÛÔÈ ÁÔÓ›˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ÂÁÁÚ¿„Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÙÌ‹Ì· (ÁÂÓÓË̤ӷ ÙÔ 1999 Î·È ÓÂfiÙÂÚ·) ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÂÊfiÚÔ˘˜ Î.Î. ∫ÒÛÙ· ΔÛ·ÚÓ¿ (ÙËÏ. 6944303862) Î·È ¶¤ÙÚÔ ªÏ¿Ó· (ÙËÏ. 6944275742), ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÔÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘ fiÏÔ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ (ÏËÓ ΔÂÙ¿ÚÙ˘) ·fi ÙȘ 9 ¤ˆ˜ ÙȘ 11 Ì.Ì. Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ·fi 10.30 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ 12.30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ.

ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ §Â˘Ù¤ÚË ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ Î·È ÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ™Ù¤ÏÈÔ ∞ÚÛ¤ÓÔ, Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ÁÈ· ÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™ÙÂÊ·Ó‹˜. √ 27¯ÚÔÓÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÔÙÂÏ› ‚·ÛÈÎfi Û٤ϯԘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·fi ÙÔ 2007, ÂÓÒ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi/√Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Î·È ÙË ¢‹ÌËÙÚ·. ™ÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋, Ì ÙËÓ Î˘·ÓfiÏ¢ÎË Ê·Ó¤Ï·, ÌÂÙÚ¿ÂÈ Û˘ÓÔÏÈο 70 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ fiÓÙ·˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ Ï›ÛÙ·, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ÂÙ‡¯ÂÈ Î·È ÂÙ¿ ÁÎÔÏ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· ÙÚ›· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô. √ ›‰ÈÔ˜ Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ¤Î·ÓÂ Î·È ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‰‹ÏˆÛË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ (pyrasos.gr): “μÚ›ÛÎÔÌ·È Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ÛÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ Ô˘ Â›Ó·È Ù· ηχÙÂÚ· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ŸÏÔÈ Ì·˙›, ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÚÔÔÓËÙ¤˜, ·›ÎÙ˜, ʛϷıÏÔÈ ¤¯Ô˘Ì ÂÙ‡¯ÂÈ ÔÏÏ¿ Û ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ·ÏÏ¿ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ Êı¿ÛÔ˘Ì ·ÎfiÌ· „ËÏfiÙÂÚ·. √ ÏfiÁÔ˜ ·˘Ùfi˜, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Îϛ̷ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, Â›Ó·È Ô˘ Ì οÓÂÈ Ó· Û˘Ó¯›Ûˆ ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ Î·È ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ. £¤Ïˆ Ó· ·ÔÙÂϤۈ ̤ÏÔ˜ ÙˆÓ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÂÈÙ˘¯ÈÒÓ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È Â›Ì·È ÂÂÈṲ̂ÓÔ˜ fiÙÈ ı· ¤ÚıÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ˜ Ë̤Ú˜ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ. ∫·Ù·Ê¤Ú·Ì ӷ ηıÈÂÚˆıԇ̠ˆ˜ ÌÈ· ˘ÔÏÔÁ›ÛÈÌË ‰‡Ó·ÌË ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋, ¤¯Ô˘Ì ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ‰˘Ó·ÌÈ΋ Î·È ϤÔÓ, ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ, Ì ÔÏÏ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ·” .

μπΔ√§√

“¢ÂÓ Ì›ÏËÛ· Ì √Ï˘ÌÈ·Îfi” ΔËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ

ª∂ Δ∏¡ √ª∞¢∞ Δ√À ¢π∫∏°√ƒπ∫√À ™À§§√°√À °π∞¡¡πΔ™ø¡ °π∞ Δ√ ¶∞¡∂§§∏¡π√ ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞

πÛfi·ÏÔÈ 1-1 ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÔÌ¿‰· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·ÁÒÓ· Ù˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·’ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ 27Ô˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ, ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °È·ÓÓÈÙÛÒÓ Î·È ·Ó·‰Â›¯ıËΠÈÛfi·ÏË Ì ÛÎÔÚ 1-1. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ùfi ÎÚ›ÓÂÙ·È ·ÚÓËÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¢.™.μ. ÌÂÙ¿ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ 11Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÌÂ Û˘ÁÎÔÌȉ‹ ÂÓfi˜ ‚·ıÌÔ‡, ·ÊÔ‡ ›¯Â ËÙÙËı› ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ™ÂÚÚÒÓ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì 3-1. √ ·ÁÒÓ·˜ ‹Ù·Ó ·ÌÊ›ÚÚÔÔ˜ Î·È ‚·ÛÈÎfi ÙÔ˘ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ‹Ù·Ó ÙÔ ¿ıÔ˜ ÙˆÓ Ô‰Ô-

ÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È ÔÈ Ï›Á˜ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ÁÎÔÏ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËηÓ. ™ÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‹Ù·Ó ηχÙÂÚË Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÚÔËÁËı› ÛÙÔ ÛÎÔÚ ÌÂÙ¿ ·fi ÁÚ‹ÁÔÚÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ·fi ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÂÏÈ΋ ¿Û· ÙÔ˘ ∞. ΔÛÈ·Ì‹Ù· ÛÙÔÓ ¢ËÌ. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÊÔ‡ ·¤Ê˘Á Ì ÚÔÛÔ›ËÛË ¤Ó·Ó ·ÓÙ›·ÏÔ, Ï¿Û·Ú „‡¯Ú·ÈÌ· ̤۷ ·fi ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ¤Î·Ó ÙÔ 1-0. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ì‡ÓıËΠ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο Î·È Î·ÙfiÚıˆÛ ӷ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ÂÛÙ›· Ù˘. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ·Ó¤Ï·‚·Ó ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛˆÓ, ›ÂÛ·Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÂÎÌÂÙ·ÏχıËηÓ

ÙËÓ ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÁÎÔÏ, ÛÎÔÚ¿ÚÔÓÙ·˜ Ì ÎÔÓÙÈÓfi ÛÔ˘Ù. √È ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÙÔ ÁÎÔÏ Ù˘ ӛ΢, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË Â˘Î·ÈÚ›· Î·È ¤ÙÛÈ ÙÔ Ì·Ù˜ ¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ ÈÛÔ·Ï›·, Ô˘ ηıÈÛÙ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·Ó·Áη›Â˜ ÙȘ ӛΘ ÛÙ· ÂÓ·ÔÌ›ӷÓÙ· Ì·Ù˜. ∏ Û‡ÓıÂÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ¢.™.μ.: ¶·Ô‡ÏÈ·˜, Δ˙·ÚÙ˙¿Ó˘, ∫·¿ÙÔ˜, °Î·Ó¿ÙÛÈÔ˜, ™Î˘ÚÈ·Ófi˜, ªfiÛ¯Ô˜, §˘ÌÂÚ‰fiÔ˘ÏÔ˜, ∫·Ú·ÌÔÙ¿Î˘ (¶··ÔÛÙfiÏÔ˘), ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, ∞Ú‚·ÓÈÙfiÔ˘ÏÔ˜, ΔÛÈ·Ì‹Ù·˜. ™ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Î·È ÔÈ ª·Î·ÏÈ¿ÓÔ˜, ΔÂÚÏÂÍ‹˜, ƒËÁfiÔ˘ÏÔ˜, ¡˘ÛÙ¿˙Ô˜, ™·Ú¿Ê˘, ™ÔÏȉ¿Î˘, ªÔ˘ÚÙ˙‹˜ Î·È ª¿ÈÌ·˜.

̤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ‰È·Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ¤‰ˆÛ ̤ۈ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “Metrosport” , Ô μ›ÎÙÔÚ μÈÙfiÏÔ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¤ÚıÂÈ Û Â·Ê‹ ÌÂ Î·Ó¤Ó·Ó ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿. “¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ì ̤ӷ ‹ Ì οÔÈÔÓ ·fi ÙÔÓ ÂÚ›Á˘ÚÔ ÌÔ˘, Â›Ì·È ÍÂοı·ÚÔ˜ Û ·˘Ùfi. ΔÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ¤¯ˆ ¿ÏÏ· ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ· Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙÔÓ ¶∞√∫ Î·È ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· Â›Ì·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜. ¢ÂÓ ¤¯ˆ ηӤӷ ·Ú¿ÔÓÔ ·fi ÙÔÓ ¶∞√∫. ∂›Ì·È ·fiÏ˘Ù· ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔ˘ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, ·fi ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÌÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÌÔ˘. ™Â η̛· ¿ÏÏË ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ¤¯ˆ ‰ÂÈ ÙfiÛÔ Î·Ï¿ ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ·. ∞˘Ù¿ Ù· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ¤Ó· ÛÙÔÓ ÕÚË Î·È ‰‡Ô ÛÙÔÓ ¶∞√∫ Â›Ó·È Ù· ηχÙÂÚ· Ô˘ ¤¯ˆ ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ ÌÔ˘. ªfiÓÔ Â˘ÁÓÒÌˆÓ Â›Ì·È ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶∞√∫, ‰ÂÓ ¤¯ˆ Ó· ˆ Ù›ÔÙ· ηÎfi. º˘ÛÈο οÔÈ· Ï¿ıË ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÔÓÙ·È, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È ·˘Ù¿” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô πÛ·Ófi˜ ̤ÛÔ˜ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “√È Ê‹Ì˜ ¿ÓÙ· ¤‚Á·ÈÓ·Ó Î·È ÁÈ· √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ÁÈ· ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. μ‚·›ˆ˜, ‰ÂÓ Í¤Úˆ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ ı¤ÏÂÈ Ô ¶∞√∫. ∫·È ÚfiÂÚÛÈ Ì ‹ıÂÏÂ Ô μ·Ï‚¤Ú‰Â, ‰Â ÛËÌ·›ÓÂÈ Î¿ÙÈ ·˘Ùfi” .


24

M.™∞μμ∞Δ√-KÀƒπ∞∫∏ Δ√À ¶∞™Ã∞ 23-24 A¶ƒπ§π√À 2011

√§Àª¶π∞∫√™

ª∞¡Δ™∂™Δ∂ƒ °.

ŒÙÔÈÌÔ˜ Ó· ·Ó·ÓÂÒÛÂÈ Ô ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜

™ÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Ô ™Ó¿ÈÓÙÂÚ

Δ∏¡ ‚‰ÔÌ¿‰· ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯·,

¢∂¡ ϤÂÈ Ó· ·ÙÔÓ‹ÛÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ ÁÈ· ÙÔÓ °Ô˘¤ÛÏÂ˚ ™Ó¿ÈÓÙÂÚ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ·fi ¤Ú˘ÛÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ ¡Ô1 ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘ ™ÂÚ ÕÏÂÍ º¤ÚÁÎÈÔ˘ÛÔÓ ÁÈ· ÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ ÙˆÓ “ÎfiÎÎÈÓˆÓ ‰È·‚fiψӔ . ™‡Ìʈӷ Ì ÙË “Daily Mail” ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÚfiÙ·ÛË ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· 30 ÂΠ¢ÚÒ. √ √ÏÏ·Ó‰fi˜ ËÁ¤Ù˘ Ù˘ ÿÓÙÂÚ ·Ó·Ó¤ˆÛ ÚfiÛÊ·Ù· Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ˆ˜ ÙÔ 2015 Ì ηχÙÂÚÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο fiÚÔ˘˜, fï˜ Ë ÊÂÙÈÓ‹ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÈÙ·ÏÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ‰ÂÓ ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ. ¶¤Ú· ·fi ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·È ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ì ÙÔÓ §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ, fï˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙˆÓ “ÓÂÚ·Ù˙Ô‡ÚÈ” . ŸÏ· ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ∂˘ÚÒ˘ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÙÚÂÌÏ ˘fi ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ∑ÔÛ¤ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ. ∏ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓ٠›¯Â ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ó· ÙÔÓ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ¶ÔÏ ™ÎfiÔ˘Ï˜ Ì ÙÔÓ ·ÏÈfi Ó· ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ·ÔÛ˘Úı› ›Ûˆ˜ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ. ªÔÚ› ¤Ú˘ÛÈ Ó· ‚ڋΠ۠ÙÔ›¯Ô fï˜ ʤÙÔ˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Î·È Ë ÿÓÙÂÚ Ê¤ÚÂÙ·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓË Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ Ì ÙÔ Ú‹ÁÌ· §ÂÔÓ¿ÚÓÙ™Ó¿ÈÓÙÂÚ Ó· ·Ê‹ÓÂÈ ÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ ÔÌ¿‰· ·ÈÛÈfi‰ÔÍË.

Èı·Ófiٷٷ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Î·È Ù˘Èο ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙÔ˘ μ·Û›ÏË ΔÔÚÔÛ›‰Ë Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. √ ŒÏÏËÓ·˜ ‰ÈÂıÓ‹˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÊÔÚ¿ÂÈ ÙËÓ ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎË Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2015, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Ìʈӛ· ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘, Û fiÏ· Ù· Â›‰·, Ì ÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ÂÈÚ·˚ÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. √ ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜ ı· ‰ÂÈ ÙȘ ÂÙ‹ÛȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘ Ó’ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Î·Ù·ÎfiÚ˘Ê· Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ı· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ϤÔÓ ·ÎÚÈ‚ÔÏËڈ̤ÓÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÙÒÓ ∂ÏÏ¿‰·˜, ηıÒ˜ Ë Û˘Ìʈӛ· οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· 1 ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ “ηı·Úfi” Û˘Ó Ù· ÌfiÓÔ˘˜ Â›Ù¢Í˘ ÛÙfi¯ˆÓ, Ù· ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó’ ·Ó‚¿ÛÔ˘Ó ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÔÛfi ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙÔ 1,3 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ! ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Ú‹ÙÚ·, Ë ÔÔ›· ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ Ó¤Ô Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÙÔ˘ ΔÔÚÔÛ›‰Ë, ·˘Ù‹ ı’ ·˘ÍËı› ·fi Ù· 7 ÛÙ· 10 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ.

™ÙÔ ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ηڿÙÂ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂Î·È‰Â˘ÙÒÓ ∂¶∂™Δƒ∂æ∂ ·fi ÙÔ μ›ÏÓÈÔ˘˜ Ù˘ §ÈıÔ˘·Ó›·˜, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ oÌ¿‰· Ù‹˜ ŒÓˆÛ˘ ∂Î·È‰Â˘ÙÒÓ ÙÔ‡ kyokushinkai ηڿÙÂ, Ë ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙÔ ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfio ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∞Ó‰ÚÒÓ-°˘Ó·ÈÎÒÓ. ∞ÍÈfiÏÔÁË Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜, Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÂÓfi˜ ¯¿ÏÎÈÓÔ˘ ÌÂÙ·ÏÏ›Ô˘ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Á˘Ó·ÈÎÒÓ + 65 ÎÈÏ¿ Ì ÙËÓ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ·fi ÙËÓ ƒfi‰Ô ∫·ÚÔϛӷ ªÚÈÍ. ¶Ôχ ηϋ Î·È Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÙÚÈÒÓ ·ıÏËÙÒÓ, ÙÔ˘ ™Â›ÙË ª¿ÓÔ˘, ÙÔ˘ ÃÔÓ‰ÚÔ‡ ÿÚË Î·È ÙÔ˘ ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ∏Ï›·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÁˆÓ›ÛıËÎ·Ó ‰˘Ó·Ù¿, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ʤÚÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ‰È¿ÎÚÈÛË. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô μÔÏÈÒÙ˘ ÿÚ˘ ÃÔÓ‰Úfi˜ ÂÓÒ ÍÂΛÓËÛ ‰˘Ó·Ù¿, Ȥ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜, ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ¤Ó· Í·ÊÓÈÎfi ÙÚ¿‚ËÁÌ· ÛÙÔ fi‰È ÙÔ˘, ÙÔÓ Î·ı‹ÏˆÛÂ Î·È ¤¯·Û ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÂÏ·ÊÚ¿ ˘ÂÚÔ¯‹ ÙÔ‡ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘. ∂Í ›ÛÔ˘ ‰˘Ó·Ù‹ ‹Ù·Ó Î·È Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ƒÔ‰›ÙË ª¿ÓÔ˘ ™Â›ÙË. √ ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛıËΠÛÙ· ›ÛÈ· Ì ÙÔÓ Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ∂˘ÚÒ˘ Donataw Imbras (·fi ÙËÓ §ÈıÔ˘·Ó›·), Ȥ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Î·È ¤¯·Û ÛÙ· ÛËÌ›· .™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ‡ ·ÁÒÓ· Ô ¤ÏÏËÓ·˜ ·ıÏËÙ‹˜ ηٷ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ 5000 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Î·È ϤÔÓ ı·٤˜ Ô‡ ›¯·Ó ηٷÎχÛÂÈ ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ŒÏÏËÓ·˜ ¶ÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜ Î. ∫ˆÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·ÙÛ¿Ì˘, Û˘Ó¯¿ÚË fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, °ÈÒÚÁÔ ∫ÔÛÌ›‰Ë, Î·È ÙÔ˘˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∂›Û˘ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ˆ˜ ÎÚÈÙ¤˜ Î·È ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ÚfiÛÊÂÚ·Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜ ÔÈ °ÈÒÚÁÔ˜ ∂˘·ÁÁÂÏȉ¿Î˘ Î·È ΔÛÈ̤ٷ˜ ªÈ¯¿Ï˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÍÂÙ¿ÛıËÎ·Ó ÛÙËÓ ıˆڛ· Î·È Ú·ÎÙÈ΋ Î·È ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ù· Ù˘¯›· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â›ÛËÌË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ Kyokushinkai Karate. ∏ ÂfiÌÂÓË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù‹˜ ŒÓˆÛ˘ ı· Â›Ó·È ÙÔ 14Ô ‰ÈÂıÓ¤˜ Summer Camp, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ 26 πÔ˘Ó›Ô˘ Ì 3 πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙËÓ ™ÎÈ¿ıÔ.

™Δ√À™ ∫√§Àªμ∏Δπ∫√À™ ∞°ø¡∂™ ¶ƒ√∞°ø¡π™Δπ∫ø¡ ∫∞Δ∏°√ƒπø¡ “π¶¶√∫ƒ∞Δ∂π∞”

“™¿ÚˆÛ” Ù· ÌÂÙ¿ÏÏÈ· Ô √.À.∫.μ.  ÂÈÙ˘¯›· Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ë ÔÌ¿‰· ÚÔ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ÙÔ˘ √.À.∫. μfiÏÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ “πÔÎÚ¿ÙÂÈ·” Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ô §·ÚÈÛ·˚Îfi˜ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 16-17 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙËÓ §¿ÚÈÛ·. ∏ 15ÌÂÏ‹˜ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ √.À.∫. μfiÏÔ˘ ·¤Û·Û 14 ÌÂÙ¿ÏÏÈ·, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¤ÍÈ ¯Ú˘Û¿, Ù¤ÛÛÂÚ· ·ÚÁ˘Ú¿ Î·È ÙÚ›· ¯¿ÏÎÈÓ·, ÂÓÒ fiÏÔÈ ÔÈ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜ ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Ôχ ηϋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ÂȉfiÛÂȘ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ-ÙÚÈÒÓ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘:

ª

∫Ô˘ÎÔ‡Ù˘ μ·Û›Ï˘ 1Ô˜ 50 ÚfiÛıÈÔ, 1Ô˜ 100 ÚfiÛıÈÔ ·ÁÔÚÈÒÓ 12 ÂÙÒÓ. §È‚ÔÁÈ¿ÓÓ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 1Ô˜ 50 ÂÙ·ÏÔ‡‰·, 1Ô˜ 100 ÂχıÂÚÔ ·ÁÔÚÈÒÓ 10 ÂÙÒÓ. •˘‰È¿ ∏ÏÈ¿Ó· 1Ë 200 ª.∞., 5Ë 100 ÚfiÛıÈÔ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ 12 ÂÙÒÓ. ∫Ô˘Êȉ¿Î˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ 2Ô˜ 50 ‡ÙÈÔ, 2Ô˜ 100 ‡ÙÈÔ ·ÁÔÚÈÒÓ 10 ÂÙÒÓ. ∞ı·Ó·ÛÔÔ‡ÏÔ˘ ª˘ÚÛ›ÓË 2Ë 800 ÂχıÂÚÔ, 3Ë 400 ÂχıÂÚÔ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ 12 ÂÙÒÓ. ΔÛ·ÓÙÔ‡ £ÂÔ‰ÒÚ· 4Ë 100 ÂχıÂÚÔ, 5Ë 50 ÂχıÂÚÔ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ 12 ÂÙÒÓ. μ·Ú‰¿ÎË ÃÚ˘ÛԇϷ 4Ë 50 ÂÙ·ÏÔ‡‰·, 5Ë 50 ÂχıÂÚÔ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ 10 ÂÙÒÓ. ∫Ô˘ÙÛÔ-

ÁÈ¿ÓÓË ∞Ó·ÛÙ·Û›· 4Ë 200 ÚfiÛıÈÔ, 7Ë 50 ÚfiÛıÈÔ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ 12 ÂÙÒÓ. ¢ÂÏËÎÔ‡Ú·˜ °ÈÒÚÁÔ˜ 5Ô˜ 50 ÂχıÂÚÔ, 6Ô˜ 50ÚfiÛıÈÔ ·ÁÔÚÈÒÓ 10 ÂÙÒÓ. ∫·Ù˙Ô˘Ú¿ÎË ÃÚÈÛÙ›Ó· 5Ë 50 ‡ÙÈÔ, 8Ë 50 ÂχıÂÚÔ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ 12 ÂÙÒÓ. ™˘ÓÂÙÔÔ‡ÏÔ˘ §›˙· 5Ë 50 ‡ÙÈÔ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ 10 ÂÙÒÓ. ª¤Ó˘ §Â‡ÙÂÚ˘ 5Ô˜ 100 ÚfiÛıÈÔ ·ÁÔÚÈÒÓ 10 ÂÙÒÓ. ∞ÏÂ͛Ԣ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 8Ô˜ 100 ‡ÙÈÔ, 8Ô˜ 50 ‡ÙÈÔ ·ÁÔÚÈÒÓ 12 ÂÙÒÓ. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ 6Ô˜ 50 ‡ÙÈÔ, 8Ô˜ 50 ÂχıÂÚÔ ·ÁÔÚÈÒÓ 12 ÂÙÒÓ.

∂›Û˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Î·È Ô °·ÚÁ·Ï¤ÙÛÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÛÎ˘Ù·ÏÔ‰ÚƠ̂˜ η٤Ϸ‚·Ó ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ı¤ÛÂȘ: 4Ã50 ÂχıÂÚÔ ·ÁÔÚÈÒÓ 10 ÂÙÒÓ (§È‚ÔÁÈ¿ÓÓ˘, ∫Ô˘Êȉ¿Î˘, ¢ÂÏËÎÔ‡Ú·˜, ª¤Ó˘) 2Ë ı¤ÛË. 4Ã50 ÌÈÎÙ‹ ·ÁÔÚÈÒÓ 10 ÂÙÒÓ (§È‚ÔÁÈ¿ÓÓ˘, ∫Ô˘Êȉ¿Î˘, ¢ÂÏËÎÔ‡Ú·˜, ª¤Ó˘) 1Ë ı¤ÛË. 4Ã50 ÂχıÂÚÔ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ 12 ÂÙÒÓ (•˘‰È¿, ∞ı·Ó·ÛÔÔ‡ÏÔ˘, ΔÛ·ÓÙÔ‡, ∫·Ù˙Ô˘Ú¿ÎË) 3Ë ı¤ÛË. 4Ã50 ÌÈÎÙ‹ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ 12 ÂÙÒÓ (∞ı·Ó·ÛÔÔ‡ÏÔ˘, ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓË, •˘‰È¿, ΔÛ·ÓÙÔ‡) 3Ë ı¤ÛË. ΔËÓ ÔÌ¿‰· Û˘Ófi‰Â˘ÛÂ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Î. ¶ÚÔÊ˘ÏÏ›‰Ë˜ °È¿ÓÓ˘ Î·È Ô ¤ÊÔÚÔ˜ ÎÔχ̂ËÛ˘ Î. μ·Ú‰¿Î˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ √.À.∫. μfiÏÔ˘ Û˘Á¯·›ÚÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜ Î·È ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘˜ Î·È Â‡¯ÔÓÙ·È ∫·Ïfi ¶¿Û¯· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ Î·È ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜.

™Δ√À™ ∞°ø¡∂™ ∫∞Δ∞¢À™∂ø¡ ª∂ Δ∏¡ ∂¶ø¡Àªπ∞ “∫À¶∂§§√ ∞ ¡√π•∏™”

∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¡√μ∞ Ô ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 16-17 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi ηٷ‰˘Ù‹ÚÈÔ, ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∞Á. ∫ÔÛÌ¿ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ·ÁÒÓ˜ ηٷ‰‡ÛÂˆÓ μ’, °’ Î·È ¢’ ηÙËÁÔÚ›·˜ Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “∫‡ÂÏÏÔ ÕÓÔÈ͢” . Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‹Ù·Ó Ì›· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ηٷ‰‡Ù˜ Î·È Î·Ù·‰‡ÙÚȘ ÙÔ˘ ¡√μ∞ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÔχÙÈÌË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· ÁÈ· ÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ª·˝Ô˘ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ΔÔ Î‡ÂÏÏÔ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ·Ó ÔÈ Û‡ÏÏÔÁÔÈ: ∞ÚÁÒ, ∞η‰ËÌ›· º., ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, ¢∞™ ¢Ú·ÂÙÛÒÓ·˜, ¡ËÚ¤·˜ Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, ¡√μ∞ Î·È √º£ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. √ ¡√μ∞ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ì ·Ó·Óˆ̤ÓË ÔÌ¿‰· ̤۷ ·fi Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ı¤ÛÂȘ Î·È Ù· ÌÂÙ¿ÏÏÈ· ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ-ÙÚÈÒÓ ÙÔ˘ ¡√μ∞ ÃÚ˘Û¿ ÌÂÙ¿ÏÏÈ· (ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ): ªÔ˘Ú·˙¿Ó· ∂ϛӷ 2, ΔÛ·Ï·‚Ú¤Ù· ª˘ÚÛ›ÓË 1. ∞ÚÁ˘Ú¿ ÌÂÙ¿ÏÏÈ· (‰Â‡ÙÂÚ˜ ı¤ÛÂȘ): ™·Ì·ÚÙ˙‹ ª·Ú›· 2, ªÔ˘Ú·˙¿Ó· ∂ϛӷ 1 , ΔÛ·Ï·‚Ú¤Ù· ª˘ÚÛ›ÓË 1,ªÔ˘Ú·˙¿Ó· ∫·ÙÂÚ›Ó· 1. ÿÏÎÈÓ· ÌÂÙ¿ÏÏÈ· (ÙÚ›Ù˜ ı¤ÛÂȘ): ∫·Ú·Ó¿ÛÈÔ˘ ∞Ï›ÎË 3, ™·Ì·ÚÙ˙‹ ª·Ú›· 1, ªÔ˘Ú·˙¿Ó· ∂ϛӷ 1 Î·È ∞ÁÁÏÔÁ¿ÏÔ˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ 1. ™ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ì Ôχ ηϋ ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÔÈ: ™Ô‡Ï· ∂‡· 4Ë, μ·‚¿ÏÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 5Ô˜ Î·È ™·Ì·ÚÙ˙‹ ¶·Ú·ÛÎÂ˘Ô‡Ï· 5Ë. ∏ ÌÂıÔ‰È΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ηٷ‰‡ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¡.√.μ.∞. ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ·fi

Δ

ÙËÓ Î. ∫·ÂÙ·ÓÈ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ·fi ÙÔÓ Î. §È¿ÚÔ §¿ÌÚÔ Î·È ÙËÓ Î. ™Ù¤Î· ∞ÔÛÙÔÏ›· ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ÔÌÔÛÔӉȷÎfi ÚÔÔÓËÙ‹ Î. ¡›ÎÔ ΔÔ˘ÏÔ‡‰Ë ʤÚÓÂÈ ‰È·‰Ô¯Èο ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÛÙÔ μfiÏÔ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¡√μ∞ Î·È ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ Û˘Á¯·›ÚÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ηٷ‰‡Ù˜, ÙȘ ηٷ‰‡ÙÚȘ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‡¯ÔÓÙ·È Î·Ï‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·.

∞ʤÓÙÔ˜ Î·È ™·Ì·ÚÙ˙‹ ÛÙË ¢Ú¤Û‰Ë ªÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ·È Ì ‚¿ÛË ÙȘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ Ô˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ·Ó ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ , Ë Ù¯ÓÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ ∫.√.∂. Â¤ÏÂÍ ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ ∞ʤÓÙÔ ¡ÈÎfiÏ·Ô Î·È ™·Ì·ÚÙ˙‹ ª·Ú›·, ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Û ‰ÈÂıÓ‹ ËÌÂÚ›‰· ηٷ‰‡ÛÂˆÓ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙË ¢Ú¤Û‰Ë Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó·.

πΔ∞§π∞

ªÂ ÙËÓ ªÚ¤ÛÈ· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ë ª›Ï·Ó √π °∫∂§∂™ ÙˆÓ ¡¿ÔÏÈ Î·È ÿÓÙÂÚ ¤¯Ô˘Ó ‰ÒÛÂÈ ÛÙË ª›Ï·Ó ·fiÛÙ·ÛË ·ÛÊ·Ï›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÒÎÙ˜ Ù˘ Î·È ÔÈ “ÚÔÛÔÓ¤ÚÈ” ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÌfiÓÔ Ì “·˘ÙÔÎÙÔÓ›·” ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. °È· ÙËÓ 34Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ› ÔÈ ÚˆÙÔfiÚÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ªÚ¤ÛÈ· Ô˘ “η›ÁÂÙ·È” ÁÈ· ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ·ÓÙ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó Ù· ‰ÒÚ·. ªÂÙ¿ ÙÔ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÛÔÎ Î·È ÙËÓ ‹ÙÙ· ·fi ÙËÓ √˘ÓÙÈÓ¤˙ (21), ÔÈ “·ÚÙÂÓÔ¤È” ͤÚÔ˘Ó ˆ˜ ÌfiÓÔ Ì ¤Ó· ÌÈÎÚfi ı·‡Ì· ÁÈ· Ó· Í·Ó·ÌÔ‡Ó ÛÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘, ·ÊÔ‡ ¤¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ ¤ÍÈ ‚·ıÌÔ‡˜ ›Ûˆ. ∏ ¡¿ÔÏÈ Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ‰Â›ÍÂÈ ˆ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·ÎfiÌË... ÛÊ˘ÁÌfi ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ¿ÓÙ· ‰˘Ó·Ù‹ ÛÙÔ Á‹‰fi Ù˘, ¶·Ï¤ÚÌÔ. ∏ ηϋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ƒfiÌ· Â·Ó¤ÊÂÚÂ, οˆ˜, ÙËÓ Î·Ï‹ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÛÙËÓ ÿÓÙÂÚ. √È “ÓÂÚ·Ù˙Ô‡ÚÈ” , ¤¯Ô˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ÙË §¿ÙÛÈÔ Î·È ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ Ë̤ڷ˜ ÛÙËÓ πÙ·Ï›·, ·ÊÔ‡ ÂӉ¯fiÌÂÓË ‹ÙÙ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ªÈÏ¿ÓÔ˘, ‚¿˙ÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ ·ÎfiÌË Î·È ÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË. ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 34˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙÔ Î·ÌÈÔÓ¿ÙÔ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ƒfiÌ·-∫Ȥ‚Ô ª¿ÚÈ-™·ÌÓÙfiÚÈ· ªÔÏfiÓÈ·-ΔÛÂ˙¤Ó· ∫¿ÏÈ·ÚÈ-ºÈÔÚÂÓÙ›Ó· Δ˙¤ÓÔ·-§¤ÙÛ ÿÓÙÂÚ-§¿ÙÛÈÔ ¶·Ï¤ÚÌÔ-¡¿ÔÏÈ √˘ÓÙÈÓ¤˙Â-¶¿ÚÌ· ªÚ¤ÛÈ·-ª›Ï·Ó °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜-∫·Ù¿ÓÈ·


OÈÎÔÓÔÌ›· 25

M. ™∞μμ∞Δ√-KÀƒπ∞∫∏ ÙÔ˘ ¶∞™Ã∞ 23-24 ∞¶ƒπ§π√À 2011

∫·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ·fi 5.000 - 15.000 ¢ÚÒ 200.000 ȉÈÔÎً٘ ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ

∂™¶∞

∞Ó ÙÔ ÏËÚÒÛÂȘ, ÌÔÚ›˜ Ó· ÙÔ ÛÒÛÂȘ...

∫ÔÓ‰‡ÏÈ· 331 ÂηÙ. ÁÈ· Û¯ÔÏ›· ∞£∏¡∞, 22.

∞£∏¡∞, 22.

¶√™√ ‡„Ô˘˜ 331 ÂηÙ. ¢ÚÒ

¡

ÁÈ· 110 ¤ÚÁ· Û¯ÔÏÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ·fi ÙÔ ∂™¶∞ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ™¯ÔÏÈÎÒÓ ∫ÙÈÚ›ˆÓ ∞.∂., ·ÊÔ‡ fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘Ïfi˜ Ù˘, ∏Ú·ÎÏ‹˜ ¢ÚÔ‡ÏÈ·˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ¤ÚÁ· Û¯ÔÏÈ΋˜ ÛÙ¤Á˘ Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi ¶Ï·›ÛÈÔ, “ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÁÈ· ¤ÚÁ· Û¯ÔÏÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ”.

· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ·Ó·‰ÚÔÌÈο Ù· ÔÏÂÔ‰ÔÌÈο ÚfiÛÙÈÌ· ÌÈ·˜ ÂÙ·ÂÙ›·˜ ‹... Ó· ηÙ‰·Ê›ÛÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙÔ Û›ÙÈ Ô˘ ¤ÎÙÈÛ·Ó ·Ú¿ÓÔÌ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ 1983 ¤ˆ˜ ÙÔ 2003, ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ηϤÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ȉÈÔÎً٘ ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ۯ‰ȿ˙ÂÈ ÂȉÚÔÌ‹ Î·È ÛÙ· “ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÁÂÓ¿˜” ·˘ı·›ÚÂÙ·, Ù· ÔÔ›· ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÚfiÛÙÈÌ· ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ ÙÔ Î·ı¤Ó·. °È· Ó· “¯Ú˘ÛÒÛÂÈ ÙÔ ¯¿È” fï˜, ·Ó·˙ËÙ› Î·È ÓÔÌÈ΋ ÊfiÚÌÔ˘Ï· “Ù·ÎÙÔÔ›ËÛ˘” -Û ‚¿ıÔ˜ ÂÈÎÔÛ·ÂÙ›·˜ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Î·È ϤÔÓ- ÙˆÓ ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÒÓ, ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· ıÂÏ‹ÛÔ˘Ó Ó· ˘·¯ıÔ‡Ó, Ì ÙÔ ·˙ËÌ›ˆÙÔ, ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ “Ú‡ıÌÈÛË”.

™ÙË Ì¿¯Ë Â͇ÚÂÛ˘ fiÚˆÓ Î·È Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ‰ÂÛ̇ÙËΠ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô Î·È ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË fiÙÈ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ “ΛÓËÙÚ· ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ·Ú·‚È¿ÛÂˆÓ ¯Ú‹Û˘ Á˘” ÔÈ Ôԛ˜ ı· ·ÔʤÚÔ˘Ó ÂÈϤÔÓ ¤ÛÔ‰· 1,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙÔ 2011 ˆ˜ ÙÔ 2013, ·fi Ù· ÔÔ›· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 500 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Ì¤Û· ÛÙÔ 2011. ™Ù· ÔÛ¿ ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙËÓ Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ËÌÈ˘·›ıÚÈÔ˘˜ (800 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ). ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ñfiˆ˜ ÚԂϤÂÈ Î·È Ô ÓfiÌÔ˜ 3212/2003- Ù· ¤ÛÔ‰· ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÎÏ ‰Ú¿ÛÂȘ (∂ȉÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô ∂Ê·ÚÌÔÁ‹˜ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ™¯Â‰›ˆÓ - ∂Δ∂ƒ¶™). ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÎÔ‡ÂÈ Î·Ù·Ú¯‹Ó Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ Ù· ÚfiÛÙÈÌ· “·Ó¤ÁÂÚÛ˘ Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛ˘” Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ Î·Ù¤‚·Ï·Ó ÔÙ¤ ˆ˜ ÙÒÚ· ÔÈ ÂÚ›Ô˘ 170.000 ȉÈÔÎً٘ ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ Ô˘ “·˘ÙÔηٷÁÁ¤ÏıËηӔ ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ú‡̷ ·fi ÙË ¢∂∏ ÙÔ 2004, Ì ‚¿ÛË ÙÔ “ÓfiÌÔ μ¿Ûˆ˜” (¶··Ó‰Ú¤Ô˘). ∞fi ÙfiÙ ÔÈ ÙÔÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó Ê¿ÎÂÏÔ ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘, fiÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Î·È Î¿ÙÔ„Ë ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ‰‹ÌÔÈ Î·È ÓÔÌ·Ú¯›Â˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÓfiÌÔ, ·¤ÛÙÂÈÏ·Ó ·fi ÙÔ 2005 ‹‰Ë ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ¢√À Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ʷΤÏÔ˘ Ô˘ ÈÛÙÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ ·Ú¿‚·ÛË, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ (¯ ÷ÏÎȉÈ΋) Ó· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Ù· ÚfiÛÙÈÌ·. °È· Ù· ·˘ı·›ÚÂÙ· ·˘Ù¿, Ù· ÚfiÛÙÈÌ· ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÂÊ¿·Í Î·È ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Ì “ٷڛʷ” Ù· 58 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ̤ÙÚÔ ÎÙ›ÛÌ·ÙÔ˜

Ô˘, ·Ó ÂÍÔÊÏËıÔ‡Ó ÂÊ¿·Í, ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ù· ÚfiÛÙÈÌ· ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Î·È ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔ 50% ÙÔ˘ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ ·Ó¤ÁÂÚÛ˘. ŒÙÛÈ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÁÈ· ¤Ó· ·˘ı·›ÚÂÙÔ 100 ÙÌ Ô˘ ËÏÂÎÙÚÔ‰ÔÙ‹ıËΠÙÔ 2004, ÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ Â›Ó·È 5800 ¢ÚÒ. °È· οı ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿ ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 2011, ÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Û 2900Ã8= 23.200. ™˘ÓÔÏÈο ‰ËÏ·‰‹ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ı· ¤ÚÂ ӷ ηٷ‚¿ÏÂÈ Û‹ÌÂÚ· 29.000 ¢ÚÒ Û ÌËÓÈ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ -‹ 9.666 ¢ÚÒ ·Ó Â¤ÏÂÁ ӷ ÂÍÔÊÏ‹ÛÂÈ ÂÊ¿·Í. ΔÔ ‚·ÛÈÎfi ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÛÂ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ٷ Û˘Ó·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁ›· √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚԂϤÂÈ ÙÌËÌ·ÙÈ΋ ηٷ‚ÔÏ‹ Û ٤ÛÛÂÚȘ ÂÙ‹ÛȘ ‰fiÛÂȘ, ·fi ÙÔ 2011 ¤ˆ˜ ÙÔ 2013, ÙˆÓ ÚÔ‚ÏÂÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ “ÌÂÙÚËÙÔ›˜” ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·,

ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ı· ÎÏËı› Ó· ÏËÚÒÓÂÈ ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÔÛfi ÂÚ›Ô˘ 2500 ¢ÚÒ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Î·È Î¿ÔÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ¤ÎÙˆÛË Â› ÙˆÓ ÚÔÛٛ̈Ó. ™ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·˘Ù‹ ı· ˘·¯ıÔ‡Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ ÂÚ›Ô˘ 40.000 ȉÈÔÎً٘ ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ Ô˘ ‰È·¯ÚÔÓÈο ‹Ú·Ó “ηٿ ·Ú¤ÎÎÏÈÛË” Ú‡̷ ·fi ÙË ¢∂∏, ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ˘Á›·˜. ø˜ “·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ·” ÁÈ· ÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ·, ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ··ÏÏ·¯ıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ “ÂÓÔ›ÎÈÔ” ÙˆÓ 2.900 ¢ÚÒ, ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÌÂÙ¿ ÙÔ 2013 Ô˘ ı· ÂÎÙ›ÓÂÙ·È Ë Ú‡ıÌÈÛË (¯ Ò˜ ÙÔ 2033). °È· Ù· ·˘ı·›ÚÂÙ· Ô˘ ÎÙ›ÛÙËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ 2004 ‹ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ԉ›ÍÂÈ ˆ˜ ÎÙ›ÛÙËÎ·Ó ÚÈÓ ÙȘ 31.12.2003 (ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÛÙÔȯ›· fiˆ˜ ÌËÓ‡ÛÂȘ Î·È ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, ¤ÓÛËÌ· π∫∞ ÎÏ) Ù· ÚfiÛÙÈÌ· ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ Â›Ó·È Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο “‰Ú·-

ÎfiÓÙÂÈ·” Î·È ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙËÓ “Û˘Ì‚·ÙÈ΋ ·Í›·” ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ (¯ 80.000 ‹ 200.000 ¢ÚÒ), fiÛÔ ‰ËÏ·‰‹ Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘˜. ∞Ó ÙÔ ·Î›ÓËÙÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‰·ÛÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË ‹ ·ÈÁÈ·Ïfi, ÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ ‰ÈÏ·ÛÈ¿˙ÂÙ·È. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ù· ÚfiÛÙÈÌ· ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ 50% ÂÙËÛ›ˆ˜ ·ÏÏ¿ Ë ¤ÎÙˆÛË ÁÈ· ÂÊ¿·Í ÂÍfiÊÏËÛË ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ 10%! ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÍ·ÂÙ›·, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 25.000 ¤¯Ô˘Ó ÎÙ›ÛÂÈ ·Ú¿ÓÔÌ· “fiˆ˜ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ” (ηٿ ÙËÓ ÚÔÙÚÔ‹ Î·È ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÂÚÁÔÏ¿‚ˆÓ ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ), ·‰È·ÊÔÚÒÓÙ·˜ ‹ ·ÁÓÔÒÓÙ·˜ Ù· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚfiÛÙÈÌ·. °È· fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ 1,1 ÂηÙ. “·˘ı·›ÚÂÙÔ˘˜” Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÛÂ˘Û·Ó ÙÔ 2004 Ó· οÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ “¡fiÌÔ˘ μ¿Ûˆ˜” ÔÈ Ï‡ÛÂȘ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È Â›Ó·È ‰‡Ô: ›Ù ӷ Ï¿‚Ô˘Ó Ú‡̷ Î·È Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Ù· “¯·ÌËÏ¿” ÚfiÛÙÈÌ· Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚÔ ÙÔ˘ 2004, ›Ù ӷ ÙÔ˘˜ ˙ËÙËı› Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Ù· ˘¤ÚÔÁη ÚfiÛÙÈÌ· Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜. √È ·fi„ÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ‰È›ÛÙ·ÓÙ·È Î·ıÒ˜, Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜, ·Ó ¤ÛÔ˘Ó “ÛÙ· ̷Ϸο” fiÛÔÈ ·˘ı·ÈÚ¤ÙËÛ·Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ 2004, ηٷÚÚ·ÎÒÓÂÙ·È ÙÔ Ó‡̷ Î·È ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘. Ÿˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÂϤ¯ıË ¿ÓÙˆ˜ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ “Ô ÓfiÌÔ˜ Â›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ˜ Î·È ·˜ ÙÔ ÁÎÚÂÌ›ÛÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ, ·Ó ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙÔ ÏËÚÒÓÔ˘Ó” ∂ÈηÏÔ‡ÓÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙËÓ Î·Ù‰¿ÊÈÛË Ó˘¯ÙÂÚÈÓÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ -ÙËÓ ÔÔ›· fï˜ ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ¿ÏÏÔÈ ÂÚÌ‹Ó¢·Ó ˆ˜ ¤Ó‰ÂÈÍË ˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË “Ë Ï‡ÛË Ù˘ ηÙ‰¿ÊÈÛ˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÊÔÚ¿ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÏÏ¿ fi¯È ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÈÛʤÚÔ˘Ó ·fi ÙÔ ˘ÛÙ¤ÚËÌ¿ ÙÔ˘˜”.

∏ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ¤Ú¯ÂÙ·È Û ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô

√È ‰·ÓÂÈÔÏ‹Ù˜ ÛÙË ‰›ÓË ÙˆÓ ·˘ÍËÌ¤ÓˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ ∞£∏¡∞, 22.

√ ·ÓÔ‰ÈÎfi˜ ·ÎÏÔ˜ ÙˆÓ Â˘Úˆ-

·˚ÎÒÓ ÂÈÙÔΛˆÓ Ô˘ ÌfiÏȘ ÍÂΛÓËÛ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ‹‰Ë ÛÙÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÔÏËÙÒÓ. √È ÙÚ¿Â˙˜ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û ·˘Í‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂˆÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ·ÚÂÌ‚·ÙÈÎÔ‡ ÂÈÙÔΛԢ ηٿ 0,25%, ÂÓÒ ÙÔ euribor Û¿ÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÚÂÎfiÚ, ˆıÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ Ó¤·˜ ΛÓËÛ˘ ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜. °È· ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÔÏ‹Ù˜, ȉÈÒÙ˜ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ë ·˘ÍË̤ÓË ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ¤Ú¯ÂÙ·È Û ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ·ÔÏËڈ̋ ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ Á›ÓÂÙ·È ÌÂÙ’ ÂÌÔ‰›ˆÓ Î·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¤Ó· Ì·ÎÚ‡ ‰È¿ÛÙËÌ· ¯·ÌËÏÒÓ ÂÈÙÔΛˆÓ, ÂȉÈο ÛÙË ÛÙÂÁ·ÛÙÈ΋ ›ÛÙË. ∏ ÌÈÎÚ‹ ˆÊ¤ÏÂÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηٷı¤Ù˜ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÛÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÙˆÓ ¯ÔÚËÁ‹ÛˆÓ. ∫·È ¿ÏÈ ¯ı˜, ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ euribor η٤ÁÚ·„Â Ó¤Ô ÚÂÎfiÚ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ‰ÈÂÙ›·˜, ÛÙÔ 1,356% ¤Ó·ÓÙÈ 1,349% Ù˘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ Ë̤ڷ˜. ∏ ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›· Â›Ó·È ·fiÚÚÔÈ· Ù˘

ÂÎÙ›ÌËÛ˘ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ fiÙÈ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ó¤· ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÂÈÙÔΛԢ ·fi ÙËÓ ∂∫Δ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ·, ÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ÙËÓ ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó ¯ÚÔÓÈο ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ, ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ. ∏ ΛÓËÛË ÙÔ˘ euribor ÂËÚ¿˙ÂÈ ¿ÌÂÛ· Ù· ÂÈÙfiÎÈ·, ηıÒ˜ Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ÌÂ Î˘Ì·ÈÓfiÌÂÓÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ‰È·ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÂÈÙfiÎÈÔ. ŸÛ· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ‚¿ÛË ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Ù˘ ∂∫Δ, ÂÈ‚·Ú‡ÓıËÎ·Ó Â›Û˘ ÌÂ

ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¿ 0,25%. ∏ ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ ÂËÚ¿˙ÂÈ Â‡ÏÔÁ· Î·È Ù· Ï›Á· Ó¤· ‰¿ÓÂÈ· Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈο ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘. √È ÙÚ¿Â˙˜ ¿ÓÙˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÚÈıˆÚ›ˆÓ ÁÈ· Ù· Ó¤· ‰¿ÓÂÈ·, ÂÓÒ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ·Ó·ÙÈÌÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ Ô‰‹ÁËÛ Û ·‡ÍËÛË ÙˆÓ spreads ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÂȯÂÈ-

Ú‹ÛˆÓ, Ë ÔÔ›· ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙ‹ ۯ‰fiÓ ·‰È·Ì·ÚÙ‡ÚËÙ· ·fi ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÔÏ‹Ù˜ Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙÔ ÙËÓ ›ÂÛË ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜. °È· ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·Ú¤ÌÂÈÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û ¯·ÌËÏfi Â›Â‰Ô Ë ¿ÏÏË Û˘ÓÈÛÙÒÛ·, ÙÔ euribor. ªÂ ÈÛ¯‡ ·fi ÙȘ 29 ∞ÚÈÏ›Ô˘, Ë ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Î·È ÙÔ ÚÔÓÔÌÈ·Îfi ÂÈÙfiÎÈÔ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂˆÓ ÚÔ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÂÈÙfiÎÈÔ ÌÂÛÔÌ·ÎÚÔÚfiıÂÛÌˆÓ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂˆÓ Û 8,90%, 8,50% Î·È 9,20% ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜. ∏ ÙÚ¿Â˙· ·˘Í¿ÓÂÈ Â›Û˘ ηٿ 0,25% Ù· ‚·ÛÈο ÂÈÙfiÎÈ· ηٷӷψÙÈ΋˜ Î·È ÛÙÂÁ·ÛÙÈ΋˜ ›ÛÙ˘, Ì ÈÛ¯‡ fï˜ ·fi ÙȘ 3 πÔ˘Ó›Ô˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ÚÔ¯ˆÚ¿ Û ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ ηٷı¤ÛÂˆÓ Ò˜ Î·È 0,35%. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙÔ˘ ΔÚ¯ԇÌÂÓÔ˘ §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ Cash Manager, ÙÔ˘ ΔÚ¯ԇÌÂÓÔ §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ Winbank Direct, ÙÔ˘ Δ·ÌÈ¢ÙËÚ›Ô˘ ¶ÔÏ˘Ù¤ÎÓˆÓ Û fiϘ ÙȘ Îϛ̷Θ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡, ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÌÔÚÊÈÎÔ‡ §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ∞-

ÁÚÔÙÈ΋˜ ∂Ó›Û¯˘Û˘ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ Îϛ̷Θ. ∞fi ÙȘ 21 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Ë ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂˆÓ Î·È Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ΔÚ¿Â˙·˜. ΔÔ ‚·ÛÈÎfi ÂÈÙfiÎÈÔ ÛÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ›ÛÙË ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Û 10,70%, ÂÓÒ ÛÙË ÛÙÂÁ·ÛÙÈ΋ ›ÛÙË, ÙÔ ∂˘ÚˆÎ·ÙÔÈΛ· 1 ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ¤ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÈÙfiÎÈÔ ·fi 6,50% ¤ˆ˜ 6,75% Î·È ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ¤ÙË, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙÔ euribor ÌËÓfi˜ ϤÔÓ ÂÚÈıˆÚ›Ô˘ ·fi 5,45% ¤ˆ˜ 6%. ΔÔ ∂˘ÚˆÎ·ÙÔÈΛ· 2 Û ¢ÚÒ ‹ ÂÏ‚ÂÙÈÎfi ÊÚ¿ÁÎÔ ¤¯ÂÈ ÂÈÙfiÎÈÔ Ì ‚¿ÛË ÙÔ euribor ‹ ÙÔ libor ÌËÓfi˜ ϤÔÓ ÂÚÈıˆÚ›Ô˘ ·fi 5,40% ¤ˆ˜ 5,95%, ÂÓÒ ÛÙ· ÂÈÛ΢·ÛÙÈο ‰¿ÓÂÈ·, ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙÔ euribor ÌËÓfi˜ ϤÔÓ ÂÚÈıˆÚ›Ô˘ ·fi 7,20% ¤ˆ˜ 7,50%. ™Ù· ÚÔÛˆÈο ‰¿ÓÂÈ· ÁÈ· Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ·, ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ·fi 11,70% ¤ˆ˜ 15,20%, ÂÓÒ ÁÈ· Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈΤ˜ ·fi 11,24% ¤ˆ˜ 14,60%. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ηٷı¤ÛÂȘ, Ù· ÂÈÙfiÎÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Ù·ÌÈ¢ÙËÚ›Ô˘, ÙÚ¯ԇÌÂÓˆÓ Î·È fi„ˆ˜ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ¤ˆ˜ Î·È 0,25%.

∞ÔÊ¿ÛÂȘ ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂΉÔı› ·fiÊ·ÛË ¤ÓÙ·Í˘ 10 ¤ÚÁˆÓ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÂÚ›Ô˘ 25,6 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙÔ ∂™¶∞ Î·È 4 ¤ÚÁˆÓ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÂÚ›Ô˘ 10 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙÔ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· “¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ∞ÂÈÊfiÚÔ˜ ∞Ó¿Ù˘ÍË” (∂¶¶∂ƒ∞∞), ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ηٷÙÂı› ÚÔÙ¿ÛÂȘ ¤ÓÙ·Í˘ ·ÎfiÌË 23 ¤ÚÁˆÓ, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 65 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ™˘ÓÔÏÈο, Ô √™∫ ∞.∂. ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Î·È ¤ÓÙ·ÍË ÛÙ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ 110 ¤ÚÁˆÓ, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÂÚ›Ô˘ 331 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ÍÂÎÈÓ¿ ‰˘Ó·ÌÈο Ë ·ÔÚÚfiÊËÛË ÙˆÓ ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ fiÚˆÓ, Ô˘ Ò˜ ÙÔ 2010 ›¯·Ó Ì›ÓÂÈ ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÓÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÙÔÈ Ì ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÒÏÂȘ Î·È Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™Ù· ¿ÌÂÛ· Û¯¤‰È· ÙÔ˘ √™∫ ∞.∂. Â›Ó·È Î·È Ë ¤ÓÙ·ÍË ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜: ™ÙÔ ¢‹ÌÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ¢Ú›·˜ Îϛ̷η˜ ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ °ÎÚ¿‚·˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¶ÔÏ˘ÎÏ·‰ÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∏ÏÈÔ‡ÔÏ˘.

∑ËÙÂ›Ù·È ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË Ù˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ Δ∂ª¶ª∂ £∂™™∞§√¡π∫∏, 22.

Δ∏¡ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ·ÔÏËÚˆ-

Ì‹˜ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÔÏ‹Ù˜ ÙÔ˘ Δ∂ª¶ª∂ Û ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ· ˙ËÙ› ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ™ÂÚÚÒÓ, Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î. ªÈ¯¿ÏË ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙË Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ (∫∂∂∂). ΔÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ™ÂÚÚÒÓ ‰Â‰Ô̤Ó˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰˘ÛÙÔΛ·˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÓÔÌÔıÂÙÈ΋˜ ‹ ηÓÔÓÈÛÙÈ΋˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜, ÒÛÙÂ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ·ÔÏËڈ̋˜ Ó· ÂÈÌË΢Óı› Û ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ·, οÙÈ Ô˘ ı· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ Î·Ù¿ ÙÔ ‹ÌÈÛ˘ ÙËÓ ÂÍ·ÌËÓÈ·›· ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ‹ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο Ó· ¯ÔÚËÁËı› ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ¯¿ÚÈÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜.


¢ÈÂıÓ‹ 26

M. ™∞μμ∞Δ√-KÀƒπ∞∫∏ ÙÔ˘ ¶∞™Ã∞ 23-24 ∞¶ƒπ§π√À 2011

∞fi ÙȘ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂȉÚÔ̤˜ Ô˘ ÂȯÂÈÚ› ÙÔ ¡∞Δ√

™˘Ú›·: ¶˘Ú¿ Î·È ‰·ÎÚ˘ÁfiÓ· ηٿ ‰È·‰ËψÙÒÓ ¢∞ª∞™∫√™, 22.

“√È ¯ÂÚÛ·›Â˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ∫·ÓÙ¿ÊÈ ¤¯Ô˘Ó ·Ô‰˘Ó·Ìˆı› ηٿ 40%”... ...∞ÏÏ¿ Ë Ì¿¯Ë ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· Ô‰ËÁÂ›Ù·È Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô ‰‹ÏˆÛ ·fi ÙË μ·Á‰¿ÙË Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÂÈÙÂÏ›Ԣ ÙˆÓ ÂÓfiÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙˆÓ ∏¶∞

¶Àƒ ¿ÓÔÈÍ·Ó ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·ÛÊ·Ï›-

∞£∏¡∞, 22.

·˜ Ù˘ ™˘Ú›·˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ‰È·‰‹ÏˆÛ˘ ÛÙËÓ fiÏË Ã·Ì¿. ÃÚ‹ÛË ‰·ÎÚ˘ÁfiÓˆÓ Î·Ù¿ ‰È·‰ËψÙÒÓ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ Û˘ÓÔÈΛ· ªÈÓÙ¿Ó Ù˘ ¢·Ì·ÛÎÔ‡. ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÙÔÌ· η٤‚ËÎ·Ó Í·Ó¿ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ·˘ÙfiÙ˘ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ÛÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Reuters, ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜ ¿ÓÔÈÍ·Ó ˘Ú ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰È·‰Ëψ٤˜ Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ·Ú¯ËÁÂ›Ô ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ª¿·ı. “∂›‰·Ì ‰‡Ô ÂχıÂÚÔ˘˜ ÛÎÔÂ˘Ù¤˜ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ. ∫·Ó›˜ Ì·˜ ‰ÂÓ Â›¯Â fiÏ·. À¿Ú¯Ô˘Ó ÓÂÎÚÔ›, ›Ûˆ˜ ‰‡Ô” ›Â Ô ·˘ÙfiÙ˘ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜, ̤ÏÔ˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Û ‰È·‰‹ÏˆÛË. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, ·˘ÙfiÙ˘ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Reuters fiÙÈ ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜ ¤Î·Ó·Ó Ú›„Ë ‰·ÎÚ˘ÁfiÓˆÓ ·fi Ì›· Á¤Ê˘Ú· ·ÓÈÛfi‰˘ ‰È¿‚·Û˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ªÈÓÙ¿Ó. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 2.000 ‰È·‰Ëψ٤˜ ›¯·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ÛÙÔ ÛËÌ›Ô, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È·Ï‡ıËÎ·Ó ÚÔÛˆÚÈÓ¿ Î·È ·Ó·Û˘ÓÙ¿¯ıËηÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·˘ÙfiÙË Ì¿ÚÙ˘Ú·. ∞ÚÎÂÙ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÙÔÌ· η٤‚ËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ™˘Ú›·˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔÛ¢¯‹ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜. √È ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ Ó· Â›Ó·È ÔÈ ϤÔÓ ÔÁÎÒ‰ÂȘ. ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÓıÚˆÔÈ Î·Ù¤‚ËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÛÙËÓ fiÏË ¡ÙÂÚ¿· Ù˘ ÓfiÙÈ·˜ ™˘Ú›·˜, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ “·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜” .

™˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· Δ·˚ϿӉ˘∫·ÌfiÙ˙˘

È ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂȉÚÔ̤˜ ÙÔ˘ ¡∞Δ√ ÛÙË §È‚‡Ë ¤¯Ô˘Ó ·Ô‰˘Ó·ÌÒÛÂÈ ÙȘ ·ÚȘ ¯ÂÚÛ·›Â˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ §›‚˘Ô˘ ËÁ¤ÙË ªÔ˘·Ì¿Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ Î·Ù¿ 30% Ì 40%, ·ÏÏ¿ Ë Ì¿¯Ë ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· Ô‰ËÁÂ›Ù·È Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô, ‰‹ÏˆÛ ·fi ÙË μ·Á‰¿ÙË Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÂÈÙÂÏ›Ԣ ÙˆÓ ÂÓfiÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙˆÓ ∏¶∞ Ó·‡·Ú¯Ô˜ ª¿ÈÎÏ ªÈÔ‡ÏÂÓ.

“√‰ËÁÂ›Ù·È ‚‚·›ˆ˜ Û ¤Ó· ·‰È¤ÍÔ‰Ô”, ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ªÈÔ‡ÏÂÓ, Û ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÌÂÚÈηÓÔ‡˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Â›Û΄‹˜ ÙÔ˘ ÛÙË μ·Á‰¿ÙË. “Δ·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ·Ô‰˘Ó·ÌÒÛÂÈ Î¿Ô˘ ÌÂٷ͇ 30% Î·È 40% ÙȘ ·ÚȘ ¯ÂÚÛ·›Â˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘, ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ˜ Ù˘ ¯ÂÚÛ·›·˜ ÙÔ˘ ‰‡Ó·Ì˘. ∞˘Ù‹ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ·Ô‰˘Ó·ÌÒÓÂÙ·È Ì ÙÔÓ Î·ÈÚfi” , ÛËÌ›ˆÛÂ. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, ÁÈ· ·‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÙÔ ·ÚÈıÌfi ÓÂÎÚÒÓ Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÒÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂȉÚÔÌÒÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ¯ı˜ ÙÔ ¡∞Δ√ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ °·ÚÈ¿Ó, 90 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈο Ù˘ ΔÚ›ÔÏ˘, ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ¯ı˜ ÙÔ ÏÈ‚˘Îfi Ú·ÎÙÔÚ›Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂÙ¤‰ˆÛ Â›Û˘ fiÙÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ¡∞Δ√ ·Ó·¯·›ÙÈÛ·Ó ¤Ó· ÏÈ‚˘Îfi ‰ÂÍ·ÌÂÓfiÏÔÈÔ. “¢˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ¡∞Δ√ ‰È¤Ú·Í·Ó ÌÈ· ‚¿Ú‚·ÚË Âȯ›ÚËÛË ÂÈÚ·Ù›·˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÂÓfi˜ ÏÈ‚˘ÎÔ‡ ‰ÂÍ·ÌÂÓfiÏÔÈÔ˘ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ‚›· Î·È ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÏËÚÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘, ηٿ ·Ú·‚›·ÛË ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ Î·ÓfiÓˆÓ Î·È ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜” ·Ó¤ÊÂÚ ÙÔ Jana. √È ÂÍÂÁÂṲ́ÓÔÈ Ù˘ §È‚‡Ë˜ ‹Ú·Ó ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÌÂıÔÚȷ΋˜ ‰È¿‚·Û˘ ÙÔ˘ √˘¿˙·Ó, ÌÈ·˜ ·fi ÙȘ ·ÚȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË §È‚‡Ë Î·È ÙËÓ Δ˘ÓËÛ›·, ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ·fi ·˘ÙfiÙ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜. ∂ηÙfiÓ ÂÓ‹ÓÙ·

Ò˜ 200 ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÙÔ˘ ∫·ÓÙ¿ÊÈ ¤Ú·Û·Ó ¿ÔÏÔÈ ÛÙËÓ Ù˘ÓËÛȷ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷ٢ÙÔ‡Ó, ‰È·›ÛÙˆÛ Â›Û˘ ·ÓÙ·ÔÎÚÈÙ‹˜ ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Ù˘ÓËÛȷ΋ ÏÂ˘Ú¿. ŒÂÈÙ· ·fi Û‡ÓÙÔ̘ Ì¿¯Â˜, ÔÈ §›‚˘ÔÈ ÂÍÂÁÂṲ́ÓÔÈ Î·Ù¤Ï·‚·Ó Ù· ÎÙ›ÚÈ· ÙÔ˘ ÌÂıÔÚÈ·ÎÔ‡ Ê˘Ï·Î›Ô˘ ÙÔ˘ √˘¿˙·Ó. ¶ÔÏϤ˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·ÓÙ¿ÚÙ˜ ÁÈfiÚÙ·˙·Ó ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔÈ ˘ÚÔ‚ÔÏÒÓÙ·˜ ·fi ¯·Ú¿ ÛÙÔÓ ·¤Ú· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë ÙÔ˘ Ê˘Ï·Î›Ô˘. ∫Ú·ÙÔ‡Û·Ó

ÛËÌ·›Â˜ Ù˘ ÌÔÓ·Ú¯›·˜, ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Û‡Ì‚ÔÏÔ Ù˘ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÙÔ˘ ªÔ˘·Ì¿Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë °·ÏÏ›· ÂͤÊÚ·Û ÙË Ï‡Ë Ù˘ ¯ı˜, ÙËÓ ÂÔ̤ÓË ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ‰‡Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓ, ÙÔ˘ μÚÂÙ·ÓÔ‡ ΔÈÌ Ã‰¤ÚÈÓÁÎÙÔÓ Î·È ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÔ‡ ∫ÚȘ ÃfiÓ‰ÚÔ˜, ÛÙË ªÈ˙Ô˘Ú¿Ù· Ù˘ §È‚‡Ë˜, ηٷ‰Èο˙ÔÓÙ·˜ “ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ· ·˘Ùfi” . “∏ °·ÏÏ›· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË ıÏ›„Ë Ù˘ ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ΔÈÌ Ã‰¤ÚÈÓÁÎÙÔÓ

ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Vanity Fair Î·È ÙÔ˘ ∫ÚȘ ÃfiÓ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ Getty, ¯ı˜, ÛÙË §È‚‡Ë ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Ì·¯ÒÓ Ô˘ ·ÈÌ·ÙÔ·ÏËÛ·Ó ÙË ªÈ˙Ô˘Ú¿Ù·” ‰‹ÏˆÛÂ Ë ·Ó·ÏËÚÒÙÚÈ· ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ∫ÚÈÛÙ›Ó º·˙. “∏ °·ÏÏ›· ηٷ‰Èο˙ÂÈ ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ· ·˘Ùfi Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÛÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ, ÛÙÔ˘˜ ÔÈΛԢ˜ ÙÔ˘˜, ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜, ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Ù˘. ªÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÛÙȘ 12 ª·ÚÙ›Ô˘ ÙÔ˘ ÕÏÈ Ã¿Û·Ó Δ˙¿ÌÂÚ, ÂÓfi˜ ÂÈÎÔÓÔÏ‹ÙË ÙÔ˘ ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ∞Ï Δ˙·˙›Ú·, ·˘Ù‹ Ë Ó¤· ÙÚ·Áˆ‰›· Ì·˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ fiÛÔ ‚·Ú‡ Â›Ó·È ÙÔ Ù›ÌËÌ· Ô˘ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘” ÚfiÛıÂÛÂ. √È ËÏÈΛ·˜ 41 ÂÙÒÓ ΔÈÌ Ã‰¤ÚÈÓÁÎÙÔÓ Î·È ∫ÚȘ ÃfiÓ‰ÚÔ˜ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙË §È‚‡Ë ·fi ˘Ú¿ ÛÙË ªÈ˙Ô˘Ú¿Ù·. ¢‡Ô ·ÎfiÌË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËηÓ. “∏ ÙÚ·Áˆ‰›· ·˘Ù‹ ‰Â›¯ÓÂÈ Â›Û˘ ÙËÓ ÔÚı‹ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ·Ì¿¯ˆÓ ÛÙË §È‚‡Ë Î·È ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚˆı› Ë fiÏË Ù˘ ªÈ˙Ô˘Ú¿Ù·, Ô˘ ÔÏÈÔÚÎÂ›Ù·È ·fi ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÙÔ˘ ªÔ˘·Ì¿Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ Â‰Ò Î·È Û¯Â‰fiÓ ‰‡Ô Ì‹Ó˜” ›Â Ë °·ÏÏ›‰· ÂÎÚfiÛˆÔ˜.

π·ˆÓ›·: ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Â¤ÎÙÂÈÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙË ˙ÒÓË ·ÛÊ·Ï›·˜

∏ Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂÎÎÂÓÒÓÂÈ Ó¤Â˜ ÂÚÈÔ¯¤˜

∞£∏¡∞, 22.

∞£∏¡∞, 22.

¡¤Ô ıÂÚÌfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ÛËÌÂÈÒıËΠÙËÓ ª. ¶·Ú·Û΢‹ (¯ı˜) ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· Δ·˚ϿӉ˘-∫·ÌfiÙ˙˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰˘Ô Ù·˚Ï·Ó‰Ô› Î·È ÙÚÂȘ ηÌÔÙ˙È·ÓÔ› ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Ó· ÛÎÔÙˆıÔ‡Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ˘ÚÒÓ Ì ‚·Ú¤· fiÏ· Û ÌÈ· ‰È·ÊÈÏÔÓÈÎÔ‡ÌÂÓË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÌÂıÔÚ›Ô˘ ÙˆÓ ‰˘Ô ¯ˆÚÒÓ. “√ÚÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Ì·˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛıËÎ·Ó Î·È ÙÚÂȘ Â›Ó·È ÓÂÎÚÔ›” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÕÌ˘Ó·˜ Ù˘ ∫·ÌfiÙ˙˘ ™Ô˘Ì ™ÔÛ¿٠ۇÌʈӷ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô 7.500 ¿ÓıÚˆÔÈ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ™ÙËÓ Ù·˚Ï·Ó‰È΋ ÏÂ˘Ú¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰˘Ô ÓÂÎÚÔ› Î·È ÂÙ¿ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜. ªÂÙ¿ ·fi ‰˘Ô Ì‹Ó˜ ηٿ·˘Û˘ ÙÔ˘ ˘Úfi˜, ͤÛ·Û Ӥ· ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ˘ÚÒÓ Ì ‚·Ú¤· fiÏ· Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰˘Ô Ï¢ڤ˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ Ó·Ô‡˜ Δ· ∫Ú·Ì¤È Î·È ªÔ˘Â¿Ó ΔÔÌ ÛÙËÓ Â·Ú¯›· ™Ô˘Ú›Ó Ù˘ ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ Δ·˚ϿӉ˘, ÂÚ›Ô˘ 150 ¯ÏÌ ·fi ÙÔÓ 900 ÂÙÒÓ Ó·fi ¶Ú¤·¯ μ›¯Â·Ú. √È ‰˘Ô Ï¢ڤ˜ ηÙËÁfiÚËÛ·Ó Ë ÌÈ· ÙËÓ ¿ÏÏË fiÙÈ ¿ÓÔÈÍ ÚÒÙË ˘Ú.

ÎÙÂÈÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙËÓ ˙ÒÓË ·ÛÊ·Ï›·˜, ¤Ú·Ó ÙˆÓ 20 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ, Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ˘ÚËÓÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÙË ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì·, ÏfiÁˆ Ù˘ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤Ó˘ Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÂÓÒ Ë “··ÁÔÚÂ˘Ì¤ÓË ˙ÒÓË” ÙˆÓ 20 ¯ÏÌ ÛÊÚ·Á›ÛÙËÎÂ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÙÚ·› Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ‰Âο‰ˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ηÙԛΈÓ, Ô˘ ›Ûˆ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÔ˘Ó Ó· Á˘Ú›ÛÔ˘Ó ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ πÈÙ¿ÙÂ, ∫·ÙÛÔ‡Ú·Ô, ¡¿ÌÈ Î·È ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ fiÏÂˆÓ ªÈÓ¿ÌÈ ™fiÌ· Î·È ∫·Ô˘·Ì¿Ù· ‰È·Ù¿¯ıËÎ·Ó Ó· ÂÎÎÂÓÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ ηıÒ˜ Ë ÎÚ›ÛË ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰È·ÚΤÛÂÈ ÁÈ· ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi. √È ‰‹ÌÔÈ ·˘ÙÔ› ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¤Íˆ ·fi ÙË ˙ÒÓË ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ 20 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÏ‹ÁË Ôχ ÛÔ‚·Ú¿ ·fi ÙÔ ÛÂÈÛÌfi Î·È ÙÔ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ Ù˘ 11˘ ª·ÚÙ›Ô˘ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÚÔÎÏËıÔ‡Ó ˘ÚηÁȤ˜, ÂÎÚ‹ÍÂȘ Î·È ‰È·ÚÚÔ‹ Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ··ÁfiÚ¢Û ÙËÓ Â›ÛÔ-

∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Ù˘ π·ˆÓ›·˜ Â¤-

‰Ô ÛÙË ˙ÒÓË ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ ·fi Ù· ÌÂÛ¿Ó˘ÎÙ·. ŸÛÔÈ ˙Ô˘Ó Û ·fiÛÙ·ÛË 20-30 ¯ÏÌ. ·fi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ó· ̤ÓÔ˘Ó ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ÙÔ˘˜ ‹ Ó· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÂıÂÏÔÓÙÈο.

¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ π·ˆÓ›·˜ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ¤Ó·Ó ·Ú¯ÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ‡„Ô˘˜ 33 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÔÈÎÔ‰fiÌËÛË Ù˘ ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ π·ˆÓ›·˜ Ô˘ ÂÏ‹ÁË ·fi ÙÔ ÛÂÈÛÌfi Î·È ÙÔ

ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÂÁ¯ÒÚÈ· ªª∂. ∏ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÙˆÓ ÈÛÙÒÛÂˆÓ Â›Ó·È Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÁÈ· ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¤ÙÔ˜ (1Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘-31Ë ª·ÚÙ›Ô˘) Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙÔ ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Û˘˙ËÙ¿ ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ÙËÓ 28Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘. ΔÔ ÔÛfi ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ‰·¿Ó˜ ‡„Ô˘˜ 10 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ, 3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÚÔÛˆÚÈÓÒÓ Î·Ù·Ï˘Ì¿ÙˆÓ, ÂÓÒ Ù· ˘fiÏÔÈ· ¯Ú‹Ì·Ù· ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÎÙËÚ›ˆÓ, ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÓÙÈÛÂÈÛÌÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ıˆÚ¿ÎÈÛ˘ Î.¿.. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¡·fiÙÔ ∫·Ó ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÔÈ ˙ËÌȤ˜ Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ÛÂÈÛÌfi Î·È ÙÔ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ Êı¿ÓÂÈ Ù· 210 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÒÏÂȘ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÔÈ ˙ËÌȤ˜ ·fi ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔ ˘ÚËÓÈÎfi ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· ÛÙË ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì·.


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 27 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ª. ™∞μμ∞Δ√-∫Àƒπ∞∫∏ ÙÔ˘ ¶∞™Ã∞ 23-24 ∞¶ƒπ§π√À 2011

ENOIKIAZONTAI

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 1ου ορόφου διωρόφου οικοδομής 120 τ.μ., διαμπερές, ανατολικό με σαλόνι, καθιστικό, τζάκι, 2 υπνοδωμάτια, κουζίνα, μπάνιο και wc, στην περιοχή Νέων Παγασών. Πληρ. τηλ. 6977-895959. (019)

στην περιοχή Καλλιθέα της Ν. Ιωνίας και πρόσωπο σε πάρκο, νεόδμητη οικοδομή προσεγμένης κατασκευής τριών επιπέδων 183 τ.μ. με θέα το Πήλιο και την πόλη του Βόλου, ιδανικής διαρρύθμισης, 4 υ/δ, τζάκι, ανεξάρτητη κουζίνα, φυσικό αέριο, κλειστό parking, αποθηκευτικοί χώροι. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (992)

γωνιακό οικόπεδο στην Αγία Παρασκευή 600 τ.μ. Πληρ. τηλ. 24210-45973 και 6977440667. (244)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ËÌÈÁˆÓÈ·Îfi 60 Ù.Ì. με υπόγειο 120 τ.μ. επί της Αναλήψεως στο ύψος της εκκλησίας. Επίσης ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π στην ίδια διεύθυνση το υπόλοιπο κτίριο για επαγγελματική χρήση (κατάλληλο για ºƒ√¡Δπ™Δ∏ƒπ√). Πληρ. τηλ. 6974-469410. (768)

¶ø§∂πΔ∞π ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π δυάρι γωνιακό, 2ου ορόφου, Αναλήψεως με Μαυροκορδάτου, 2 υ/δ, κουζίνα, σαλονοτραπεζαρία ενιαίος χώρος, α/θ (φυσικό αέριο). Πληρ. τηλ. 24210 58364 και 6944 624694. (306)

°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974-021304 www.tzamtzis.com ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π

∞. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ª∂°∞§∞ 1.√ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 135 Ù.Ì., ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 3 À/¢, 2 W.C., 400 ∂. μ. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜, °·Ú¤ÊË 2 (ª∂º™√ÀΔ) 30 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ÚfiÛԄ˘, 200∂, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 28 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, 190∂. 2. ∫ÂÓÙÚÈΤ˜ ÁηÚÛÔÓȤÚ˜, ΔÚÈÎÔ‡Ë-∫·ÛÛ·‚¤ÙË-∫·Ó¿ÚË (οو °·˙‹) ·fi 190∂. 3. 2άρι 52 τ.μ., όροφος 3ος, ρετιρέ, διαμπερές, Δον Δαλεζίου-Φεραίου, 280Ε. 4. 3¿ÚÈ, 73 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 4Ô˜, πˆÏÎÔ‡-ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÌfiÓÔ 300∂. 5. 3¿ÚÈ, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿-°·Ì‚¤Ù·, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·ÙÔÌ. º/∞, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 85 Ù.Ì., ·ÓÙ› 320∂. 6. 3¿ÚÈ, 85 Ù.Ì., ΔÚÈÎÔ‡Ë-°·ÏÏ›·˜, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, Ê/·, 350∂. 7. Δ∑∞¡¡√À (¶√§Àª∂ƒ∏) 64 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, ÂÈψ̤ÓÔ ÎÔÌϤ, 400∂. 8. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (√Ï˘ÌÈ¿‰Ô˜) 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 3¿ÚÈ, 85 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, º.∞. ·˘.Ù., parking (pilotis) 350∂. 9. 2¿ÚÈ 57 Ù.Ì., ™fiψÓÔ˜-·Ú·Ï›·, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÂÈψ̤ÓÔ, lux ÎÔÌϤ, 400∂. 10. ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô 90 Ù.Ì. fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÌfiÓÔ 300∂. 11. 3¿ÚÈ ·ÓÒÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 100Ù.Ì., ¿ÓˆıÂÓ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, º.∞., 300∂. 12. ¡. πˆÓ›· 4¿ÚÈ, 105 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ·˘Ï‹, ηÏÔÚÈʤÚ, 350∂. 13. πÛfiÁÂÈÔ 118 Ù.Ì., ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ÁˆÓ›·, ¢È¿ÎÔ˘-°·ÏÏ›·˜, ·˘Ï‹ ÁÈ· ηÙÔÈΛ·-ÁÚ·Ê›·, 500∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - °ƒ∞º∂π∞ 1. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 220 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 6.000∂. 2. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË-™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ ηٿÛÙËÌ· 22 Ù.Ì., ·ÓÙ› 700∂. 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· πˆÏÎÔ‡-°·˙‹ 41 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 650∂. 4. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 32 Ù.Ì., ∞Ó·Ï‹„ˆ˜-¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·, 350∂. 5. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 100 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘-∂ÚÌÔ‡, 550 ∂. 6. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 35 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ¤Ó·ÓÙÈ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜, ÌfiÓÔ 250 ∂. 7. °Ú·ÊÂ›Ô ÛÙÔ Δ∂∂, fiÚÔÊÔ˜ 4Ô˜, 70 Ù.Ì., ·ÓÙ› 550∂. 8. ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ÁÚ·ÊÂ›Ô 46 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ·ÓÙ› 320∂. 9. °Ú·ÊÂ›Ô 77 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘-ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, 500∂. 10. °Ú·ÊÂ›Ô 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, πˆÏÎÔ‡, ¤Ó·ÓÙÈ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜, 65 Ù.Ì., ηÏÔÚÈʤÚ, ·Ôı‹ÎË, 350∂. 11. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ (§·Ú›Û˘) ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 300 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 700 ∂. “Δ∑∞ªΔ∑∏™” ∏ ∂°°À∏™∏ ∫∞π ™Δπ™ ∂¡√π∫π∞™∂π™ (374)

¶ø§OYNTAI Στον ∞∏-°π∞¡¡∏ ¶ËÏ›Ô˘ ¶ø§√À¡Δ∞π διαμερίσματα 45, 55, 60 τ.μ. σε τιμή ευκαιρίας. Με απέραντη θέα στο Αιγαίο, τζάκι-θέρμανση, 30 μ. από τη θάλασσα. Πληρ. τηλ. 6932-488400 και 6974-660520. (559) ¶ø§∂πΔ∞π στο Σουτραλί Αγριάς νεόδμητη μεζονέτα 114 τ.μ., σαλονοτραπεζαρία, 3 υ/δ, μπάνιο, w.c., αποθήκη, τζάκι, αυλή, πολύ κοντά στη θάλασσα. Τιμή 180.000Ε. Πληρ. τηλ. 6942290395. (917)

¶ø§∂πΔ∞π ελαιοπερίβολο στον Άγ. Βλάσιο 9.250 τ.μ., με 340 περίπου ελαιόδεντρα, κατάλληλο και για οικόπεδα και για φωτοβολταϊκά. Δεκτή και ανταλλαγή ακινήτου. Πληρ. τηλ. 2428093255. (320)

προνομιούχο γωνιακό οικόπεδο 370 τ.μ. εξαιρετικής θέσης, πλησίον αγοράς, μεγάλες προσόψεις με ισόγεια κατοικία 202 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (993)

¶ø§∂πΔ∞π στις Αλυκές περιοχή Αμπελάκια και με αναφαίρετη θέα τη θάλασσα και τον οικισμό, υπέροχο αμφιθεατρικό ελαιόφυτο αγροτεμάχιο μεγάλης προσόψεως, 4.040 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (994)

¶ø§∂πΔ∞π νεόδμητη μονοκατοικία στο Φυτόκο 3 επιπέδων, 212 τ.μ. σε οικόπεδο 262 τ.μ., με μοναδική πανοραμική θέα την πόλη και το λιμάνι της, 3 υ/δ, 2 μπάνια, open κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, καθιστικό με τζάκι, μεγάλα γωνιακά μπαλκόνια, playroom, θέση στάθμευσης. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (995)

¶ø§∂πΔ∞π στην είσοδο της πόλης πλησίον Αθηνών, ισόγειο γωνιακό κατάστημα προβολής προσεγμένης και καλαίσθητης κατασκευής κτιρίου 216 τ.μ. με υπόγειο 102 τ.μ., δυνατότητα κατάτμησής του, ψηλοτάβανο επιτρέπει τη δημιουργία παταριού, αποκλειστική χρήση υπαίθριου χώρου 150 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (996)

¶ø§∂πΔ∞π μονοκατοικία 160 τ.μ. στις Αλυκές μπροστά στη θάλασσα σε οικόπεδο 161 τ.μ., 3 υ/δ, με πάρκιν, αποθήκη, 2 μπάνια, 2 wc, απεριόριστη θέα. Πληρ. τηλ. 6972-296846, 2421081151. (054)

¶ø§∂πΔ∞π ευκαιρία λόγω συνταξιοδότησης παραδοσιακό ξενοδοχείο Α’ κατηγορίας στο Πήλιο με θέα Βόλο - Παγασητικό, 10 δωματίων σε οικόπεδο 1.100 τ.μ., με προοπτική επέκτασης. Μεσίτες δεκτοί. Πληρ. τηλ. 6944294080. (330)

¶ø§∂πΔ∞π Μεζονέτα 120 τ.μ. στην Ανακασιά πολύ κοντά στο Βόλο, 3 υπνοδωμάτια, σαλόνι - κουζίνα, 3 λουτρά, υπόγειο υπερυψωμένο 60 τ.μ. με αυτόματη γκαραζόπορτα που επικοινωνεί εσωτερικά με τους ορόφους. Διαθέτει κεντρική θέρμανση, τζάκι, πολλούς βοηθητικούς χώρους, τριφασικό ρεύμα και ύδρευση όλα συνδεμένα. Φθηνά και ευκολίες πληρωμής. Τηλ. 24210-42074, 6979-308377. Μεσίτες δεκτοί. (293)

¶‹ÏÈÔ ¢Ú¿ÎÂÈ·: ¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο 4,6 στρεμμάτων, εντός σχεδίου, εντός οικισμού, επίπεδο, επί του νομαρχιακού δρόμου Αγριάς - Χανίων (50 μ. πρόσοψη), πολύ κοντά στο χιονοδρομικό, με πανοραμική θέα στον Παγασητικό, νερό, ρεύμα και δέντρα (ελιές). Πληροφορίες: 6944-303064. Χάρτης http: //goo.gl/maps/mQds. (370)

¶∏§π√ ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ Εντός οικισμού, σε ήσυχη και πράσινη τοποθεσία, πωλείται ποιοτική και υψηλών προδιαγραφών, νεόδμητη, ανεξάρτητη μονοκατοικία 180 τ.μ., 250 τ.μ. οικόπεδο, 150μ. από θάλασσα, 215.000Ε. Ταπεινός ΕΕ, 6973 694651. (215)

¶ø§√À¡Δ∞π μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός. Τηλ. 24210-78325, 6973-380076. (006)

ª√¡√ °π∞ π¢πøΔ∂™ Δ∏§.: 6936-850192/24210-34437 1) ΜΕΖΟΝΕΤΑ Β’ ορ. 130 τ.μ. με άριστη διαρρύθμιση και θέα, με πλήρη αυτονομία θέρμανσης, θέση στάθμευσης και μεγάλη αποθήκη υπογείου, Τζάνου 12. 2) ΜΕΖΟΝΕΤΑ Δ’-Ε’ ορ. 155 τ.μ., με απεριόριστη θέα, υπερσύχρονης κατασκευής, διπλή θέση στάθμευσης πιλοτής, αποθήκη 15 τ.μ., Ι. Τζάνου 12. 3) ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 94 τ.μ. πολυτελούς κατασκευής σε υπό ανέγερση πενταόροφη οικοδομή με κεραμοσκεπή, Ι. Τζάνου 8. (013)

√π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

∞. ∫. & ¡. §π£∞¢πøΔ∏ ΛΑΡΙΣΗΣ 214 Β

¶ø§√À¡Δ∞π

καταστήματα 32 τ.μ. και 51 τ.μ. με δυνατότητα ένωσης, διαμερίσματα με 1 και 2 δωμάτια με αποθήκη και πάρκιν, παροχή φ/α, σε ετοιμοπαράδοτη οικοδομή πολυτελούς κατασκευής επί της οδού 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ 174 με Αγ. Βασιλείου. Κιν. 6972-030140, 6974531311. (659)

¶ƒ√Δ∞™∂π™ ∂μ¢√ª∞¢∞™ ∞°π∞ Δƒπ∞¢∞ ∞¡ø °∞Δ∑∂∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 ÙÌ, Ì ÊÔ‚ÂÚ‹ ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Ï‹Ú˘ Ê¿ÎÂÏÔ˜. ΔÈÌ‹ 40.000(BO189921) ∞§À∫∂™ (¶Â˘Î¿ÎÈ·). √ÈÎfiÂ‰Ô 695ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, ™.¢ 0, 8, ÚfiÛÔ„Ë25Ì ÁÈ· ηÙÔÈΛ· ‹ ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 170.000(μ√202940) ∂ºΔ∞ ¶§∞Δ∞¡π∞: ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 80ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì 2 ˘/‰ ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞, parking, ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 130.000∂ (μ√167164) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 103ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÚfiÛÊ·Ù· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 3 ˘/‰, Ì ·ÙÔÌÈÎfi º/∞, Ì¿ÓÈÔ Ì ÓÙÔ˘˙Ȥڷ Î·È ˘‰ÚÔÌ·Û¿˙, Ì ηϋ ı¤·. ΔÈÌ‹ 140.000(μ√202328) §∞À∫√™.∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ÂÈÎÏÈÓ¤˜, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ, ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 100.000(μ√202997)

¶ø§∏™∂π™ ∫∞Δ√π∫πø¡ ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™.¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 64ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ı¤· ÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 1 ÌÂÁ¿ÏÔ ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, Û¿Ô˘Ó· ÛÙ· Ì¿ÓÈÔ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·. ΔÈÌ‹ 200.000 (μ√-203365) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 108ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, ÌÂÁ¿ÏÔ Û·ÏfiÓÈ Î·È ¯ÔÏ, Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 130.000∂ (μ√200331) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 108ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 4˘/‰ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 130.000(μ√-200331) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 84ÙÌ, 2˘/‰, Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, ηÙÔÈ΋ÛÈÌË, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 114ÙÌ Û Ôχ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 135.000(μ√200844) ∞°π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105ÙÌ, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 295ÙÌ, Ù˙¿ÎÈ, 2wc, ¿ÚÎÈÓ, ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹. ΔÈÌ‹ 170.000(μ√202977) ∞°π√π ∞¡∞ƒ°Àƒ√π. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 106ÙÌ, Ì 100ÙÌ ˘fiÁÂÈÔ, 2 ˘/‰, Û·ÏÔÓÔÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, 2 ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 180ÙÌ. ΔÈÌ‹ 145.000∂ (BO198135) ∞°ƒπ∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70ÙÌ, ÈÛfiÁÂÈÔ, 2˘/‰, ηıÈÛÙÈÎfi, Ù˙¿ÎÈ, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 120.000(μ√203107) ∞§À∫∂™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 33ÙÌ, 8ÂÙ›·˜, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 41.000(μ√202537) ∞§À∫∂™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140ÙÌ, ÓÂÔ·ÓÂÁÂÈÚfiÌÂÓË ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ïȷ΋˜. ΔÈÌ‹ 125.000∂ (μ√200234) ∞§À∫∂™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 49ÙÌ ‰ÈÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË ‰È· Ú‡ıÌÈÛË, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ¿ÚÎÈÓ, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ı¤·. ΔÈÌ‹ 75.000(μ√202234) ∞§À∫∂™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÓÂfiÎÙÈÛÙÔ ÁˆÓÈ·Îfi 105ÙÌ, 3˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË, ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 180.000∂(μ√199913) ∞§À∫∂™ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 72ÙÌ, 2˘/‰, ÎÏÂÈÛÙfi Áηڿ˙, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ï›·˜. ΔÈÌ‹ 115.000(μ√200944) ∞§À∫∂™ (™øƒ√™ ∞°. ™Δ∂º∞¡√™).ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, 210ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 648ÙÌ, 3˘/‰, ÁÚ·Ê›Ô, 3 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ΋Ô, Áηڿ˙, ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·fi Ù· ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·. ΔÈÌ‹ 360.000(μ√-203314) ∞§À∫∂™ (¶∞¡∞°π∞). √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 88ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ (‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜), ·Ï·ÈfiÙËÙ·˜, 2 ˘/‰, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, Ù˙¿ÎÈ, ËÏÈ·Îfi˜, ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ï›·˜. ΔÈÌ‹ 90.000(μ√-203443) ∞§À∫∂™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 101ÙÌ, 3˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË ÂÓÙÔȯÈṲ̂Ó˜ Û˘Û΢¤˜, ΋Ô, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 50̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›·. ΔÈÌ‹ 205.000∂(μ√199555) ∞§À∫∂™ (™øƒ√™ ∞°. ™Δ∂º∞¡√™).ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, 210ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 648ÙÌ, 3˘/‰, ÁÚ·Ê›Ô, 3 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ΋Ô, Áηڿ˙, ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·fi Ù· ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·. ΔÈÌ‹ 360.000(μ√-203314) μ√§√™ (¶§∏™π√¡ μ∞™π§√¶√À§√À). ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 79ÙÌ, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, 2Ì¿ÓÈ·, ÂÓÙÔȯÈṲ̂Ó˜ fiϘ ÔÈ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜, Áηڿ˙, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜. ΔÈÌ‹ 125.000(μ√202700) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ÓÂfi‰ÌËÙÔ 81ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, ηıÈÛÙÈÎfi, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 135.000(μ√-201033) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 102ÙÌ ÓÂfi‰ÌËÙÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ηٷÛ΢‹˜, 2 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏÂ›Ô - ¿ÚÎÔ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 168.000 (μ√-192775) ∫∂¡Δƒ√. ∫·ÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 216ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 270ÙÌ, ™.¢ 2, 7, Ì ‰˘Ô ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ηٷÛ΢‹˜ ’60, Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 450.000(μ√-203080) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 64ÙÌ, 2˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË.ΔÈÌ‹ 80.000(μ√-203479) ∫∂¡Δƒ√.¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 95ÙÌ, 2˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ΔÈÌ‹ 110.000(μ√-203480) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 126ÙÌ, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ΔÈÌ‹ 140.000∂ (μ√-191510) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÎÂÓÙÚÈÎfi 120ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 3˘/‰, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó·, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË.ΔÈÌ‹ 135.000(μ√-201377) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 60ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 1 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. ΔÈÌ‹ 65.000∂ (μ√-196557) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 73ÙÌ, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 2 ˘/‰, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ.

ΔÈÌ‹ 78.000∂ (BO-197269) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÓÂfi‰ÌËÙÔ, 2 Ì¿ÓÈ·, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 178.000(μ√202945) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 96ÙÌ, ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ, 2À/¢, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Î·È ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 90.000∂ (μ√-191496) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 65 ÙÌ, 2˘‰, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 180ÙÌ. ΔÈÌ‹ 130.000(μ√-203104) ¡∂∞ πø¡π∞. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 96ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì ӢÎÙÂÚÈÓfi Ú‡̷ Î·È Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 85.000∂(μ√203445) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 78ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, Ù¤ÓÙ˜, ËÏÈ·Îfi ıÂÚÌÔۛʈӷ, ¿ÚÎÈÓ Î·Ù·Û΢‹˜ 2008. ΔÈÌ‹ 126.000∂ (μ√183628) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÓÂfi‰ÌËÙË 215ÙÌ, ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, 2 ÎÔ˘˙›Ó˜, 1 Ì¿ÓÈÔ, 1 WC, 1 Ù˙·ÎÔ‡˙È, οÌÂÚ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ¶‹ÏÈÔ Î·È μfiÏÔ. ΔÈÌ‹ 230.000 (μ√191222) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 109ÙÌ, 2 ÂÈ¤‰ˆÓ, 2À˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 169ÙÌ. ΔÈÌ‹ 220.000 (μ√193134) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90ÙÌ, ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ’97 Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰, º/∞, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, Ù˙¿ÎÈ .ΔÈÌ‹ 105.000(μ√187207) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 104, 5ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¤ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢‹˜ 2004, 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi, Ì Ôχ ηϋ ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 150.000 (BO194056) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 182ÙÌ (ÈÛfiÁÂÈÔ 88ÙÌ Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 94ÙÌ) 4 ˘/‰, 4ª¿ÓÈ· ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ·Ôı‹ÎË, ı¤· ΋Ô˜ ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ. ΔÈÌ‹ 150.000∂ (μ√ 195493) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 300ÙÌ, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ‰˘Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜ ÔÚfiÊÔ˘˜ ÙˆÓ 130ÙÌ, ÚfiÛÊ·Ù· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÔÈΛ·, Ù˙¿ÎÈ, 6 ˘/‰, 3 Ì¿ÓÈ·, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË. ΔÈÌ‹ 310.000(μ√180506) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 74ÙÌ Ì ÙÚÈÊ·ÛÈÎfi Ó˘ÎÙÂÚÈÓfi Ú‡̷, ıÂÚÌÔÛ˘ÛÛˆÚÂ˘Ù¤˜ Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 60.000(μ√200986) ¡∂∞ πø¡π∞. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 96ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì ӢÎÙÂÚÈÓfi Ú‡̷ Î·È Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 85.000∂(μ√203445) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 135ÙÌ, 3˘/‰, ÎÔ˘˙›Ó·, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù¤ÓÙ˜, A/C, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 140.000(μ√202226) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 80ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ, 2 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹ 128.000(μ√200697) ¡∂∞¶√§∏ √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ʈÙÂÈÓfi 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 150 ÙÌ, ¤ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢‹˜ 2010, 3 ˘/‰, Û·ÏÔÓÔÎÔ˘˙›Ó·, 1 Ì¿ÓÈÔ + wc, ı¤ÚÌ·ÓÛË ·ÙÔÌÈ΋ º/∞, ˘Ô‰Ô¯‹ ÁÈ· Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ, ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹, ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ Î·È ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 220.000 ∂ (BO175152) Ãπ§π∞¢√À. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 130ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 3˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó·, ÎÔÓÙ¿ Û ¿ÚÎÔ. ΔÈÌ‹ 130.000(μ√-183741)

¶ø§∏™∂π™ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫ø¡ Ãøƒø¡ ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 48ÙÌ Ì ˘fiÁÂÈÔ 40ÙÌ Î·È ·Ù¿ÚÈ 40ÙÌ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 190.000(μ√201379) ∫∂¡Δƒ√. °Ú·ÊÂ›Ô ÔÏ˘ÙÂϤ˜52ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ fiÏ˘ Û ÙÂÙÚ·ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. ΔÈÌ‹ 135.000(μ√201530 ∫∂¡Δƒ√. °Ú·ÊÂ›Ô Û ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ ÛËÌÂ›Ô 33ÙÌ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¯Ú‹˙ÂÈ ÌÂÚÈ΋˜ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 37.000∂ (μ√199981) ¡∂∞¶√§∏ (¶§∏™π√¡ ∞£∏¡ø¡). ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 900ÙÌ, ÈÛfiÁÂÈÔ, Ì ÁÚ·Ê›·, ÔÈΛ· 60ÙÌ, ÚÔÔÙÈ΋ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁÈ· 408ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 780ÙÌ.ΔÈÌ‹ 900.000(μ√-203091) ¡∂∞¶√§∏ (¶§∏™π√¡ §∞ƒπ™∏™).∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ·Î›ÓËÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ 250ÙÌ, ‡„Ô˜ 5Ì, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 250.000(μ√201834)

∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ ∞°π√™ μ§∞™π√™ (¶∞§∏√∫∞™Δƒ√). ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 55ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 770ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·, Û Ôχ ηϋ ÙÔÔıÂÛ›·. ΔÈÌ‹ 120.000∂(μ√199738) ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 87ÙÌ, 2˘/‰, ηıÈÛÙÈÎfi, Ì¿ÓÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, 50Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ΔÈÌ‹ 180.000(μ√-171801) §∞À∫√™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 50ÙÌ, ηٷÛ΢‹˜ 1995, 1 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ , ¿ÚÎÈÓ Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙÔ ¯ˆÚÈfi, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 200ÙÌ. ΔÈÌ‹ 70.000∂ (BO190137) §∞À∫√™. √ÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ 100ÙÌ Ì ·˘Ï‹,. ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›·, ¤¯ÂÈ ı¤· Î·È Â›Ó·È È‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ·. ΔÈÌ‹ 100.000∂(BO-198130) ª∞§∞∫π. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120ÙÌ, 3 ˘/‰, 2Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, Ù¤ÓÙ˜, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 400ÙÌ Ì ‰¤ÓÙÚ·, Ì ‰È΋ Ù˘ ÁÂÒÙÚËÛË Î·È ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ‚Ô˘Ófi. ΔÈÌ‹210.000∂ (μ√192822) ª∏§π∂™ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ, 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, Ì Ôχ ˆÚ·›· ı¤·, ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ, ηٷÛ΢‹˜ 1980, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1600ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ΔÈÌ‹ 1145.000∂. (μ√170218) ª∏§π¡∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 90ÙÌ, Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 80ÙÌ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ΋Ô. ΔÈÌ‹ 100.000(μ√167746) ª√Àƒ∂™π. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 85ÙÌ, ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË, ÓÂfi‰ÌËÙË, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250ÙÌ, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ΔÈÌ‹ 210.000(μ√-194830) ¶ƒ√ªÀƒπ ¶∏§π√. ∂ÍÔ¯È΋ ÔÈΛ· 65ÙÌ ·Ô Í‡ÏÔ Î·È ¤ÙÚ·, 2 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·

ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ΔÈÌ‹ 140.000(μ√-203318) ™∫π∞£√™ (∫∞§√ ¶∏°∞¢π). ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¢¿ÂÚÔ, ¢‹ÏÈÔ, ÚfiÛÊ·Ù· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ¿ÌÂÛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌÔ. ΔÈÌ‹ 160.000(μ√203059) ™∫π∞£√™ (∞°π∞ Δƒπ∞¢∞).ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 120ÙÌ, 3˘/‰, 3 Ì¿ÓÈ·, ‰›Ï· Û ·È‰È΋ ¯·Ú¿, 200Ì ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ΔÈÌ‹ 350.000(μ√-203063) ™∫π∞£√™ (∞™∂§∏¡√™). ΔÚÂȘ ‚›Ï˜ ·˘ÙfiÓÔ̘ ÙˆÓ 90ÙÌ, Û ¤ÎÙ·ÛË 4, 8 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛȘ, ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂Ó˜. ΔÈÌ‹ 1.000.000(μ√-203066) ™∫π∞£√™ (∞™∂§∏¡√™). μ›Ï· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· 90ÙÌ, ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË, ÊÈÏÔÍÂÓ› 4-6 ¿ÙÔÌ·. ΔÈÌ‹ 350.000(μ√203067) ™∫π∞£√™ (∫∞§√ ¶∏°∞¢π). ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ‰˘Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, 4 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ΋Ô, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ΋Ô, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ΔÈÌ‹ 275.000(μ√-203061) ™∫π∞£√™ (¶ÂÚÈÔ¯‹ ¡Ù¿ÓÙÔ˘). ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 160ÙÌ, ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ·ÁÚÔÙÈ΋ Ô‰È΋ ·ÚÙËÚ›·, ı¤· Û ‚Ô˘Ófi Î·È ı¿Ï·ÛÛ·, Ú‡̷, ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4, 8 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ. ΔÈÌ‹ 300.000(μ√202970) ™∫√¶∂§√™ ∂§π√™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 150ÙÌ, Û 2 Â›‰·, ÓÂfi‰ÌËÙË, 4 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, 2 Ì¿ÓÈ·, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜, ·˘Ï‹, Ù˙¿ÎÈ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 200.000∂.(μ√167340)

¶ø§∏™∂π™ √π∫√¶∂¢ø¡ ∞°π∞ Δƒπ∞¢∞ ∞¡ø °∞Δ∑∂∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 900 ÙÌ, Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÎÙ›˙ÂÈ 235ÙÌ, Ï‹Ú˘ Ê¿ÎÂÏÔ˜. ΔÈÌ‹ 65.000∂(μ√201621) ∞°π√™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ¶∏§π√. √ÈÎfiÂ‰Ô 585ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ÚfiÛ‚·ÛË Î·È ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ΔÈÌ‹ 35.000(μ√-203098) ∞°π√™ °∂øƒ°π√™ ∫À¡∏°ø¡. √ÈÎfiÂ‰Ô 550ÙÌ, ÏËÛ›ÔÓ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 100.000(μ√-203316) ∞¡ø §∂Ãø¡π∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Â›‰Ô, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Ô‰Ô‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 120.000(μ√-170311) ∞°ƒπ∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 336ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 1, 1 Î·È Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ Î¿Ï˘„˘ 0, 6. ∂›Ó·È Â›‰Ô, ¤¯ÂÈ ı¤· ÙÔ ‚Ô˘Ófi Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜. ΔÈÌ‹ 93.000∂ (BO-190942) ∞§À∫∂™ ∫À∞¡∏ ∞∫Δ∏. √ÈÎfiÂ‰Ô 306ÙÌ, ™.¢ 0, 8, Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹, ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ï›·˜, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ‹ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi. ΔÈÌ‹ 85.000(μ√202275) ∞§À∫∂™ (∞´μ∞§πøΔπ∫∞). √ÈÎfiÂ‰Ô 288ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, ™.¢ 0, 8, Ì ηÙÔÈ΋ÛÈÌË ÔÈΛ· 60ÙÌ.ΔÈÌ‹ 110.000(μ√-203069) ∞º∂Δ∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 8 ÛÙÚÂÌ¿ÙˆÓ, Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÛÙ¤Á˘. ΔÈÌ‹ 80.000(μ√-189153) ∞º∏™™√™ ¶∏§π√. √ÈÎfiÂ‰Ô 4, 7 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Ì ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ· ÁÈ· ÔÈΛ· 145ÙÌ. ΔÈÌ‹ 70.000(μ√-174010) ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 569ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Â›‰Ô, ·¤¯ÂÈ 150Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 75.000∂ (BO-189950) ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 707ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Ì ı¤· ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi, Û ·fiÛÙ·ÛË 20Ì ·fi ÙÔÓ ‰ËÌÔÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 70.000∂ (BO190143) §∂º√∫∞™Δƒ√. √ÈÎfiÂ‰Ô 4, 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, 2 ¯ÈÏ. ¿Óˆ ·fi ÙÔ §ÂÊfiηÛÙÚÔ, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, Ï‹Ú˘ Ê¿ÎÂÏÔ˜. ΔÈÌ‹ 40.000(μ√-187786) ª∞ƒ∞£√™ ¡∂∞™ ∞°Ãπ∞§√À. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 15 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·. ΔÈÌ‹ 80.000(μ√201872) ª∞ƒ∞£√™ ¡∂∞™ ∞°Ãπ∞§√À. √ÈÎfiÂ‰Ô 250ÙÌ Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 229ÙÌ, ™¢ 1, 2, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 75.000∂ (μ√199880) ª∞ƒ∞£√™ ¡∂∞™ ∞°Ãπ∞§√À. √ÈÎfiÂ‰Ô 2080ÙÌ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ‰˘Ô ÎÙ›ÛÌ·Ù·. ΔÈÌ‹ 90.000∂(μ√200826) ªπ∫ƒ√£∏μ∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.023ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, 50̤ÙÚ· ·fi ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ‰˘Ô ÎÙ›ÛÌ·Ù·. ΔÈÌ‹ 70.000(μ√203603) ª∏§π¡∞. OÈÎfiÂ‰Ô 695 ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ̤۷ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 45.000∂ (μ√199759) ª√Àƒ∂™π. √ÈÎfi‰Ô, 1200ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÚfiÛÔ„Ë Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛË È‰ÈˆÙÈ΋˜ ÔÈΛ·˜, ÂÏ·ÊÚ¿ ÂÈÎÏÈÓ¤˜. ΔÈÌ‹ 70.000∂ (μ√191899) ª√Àƒ∂™π. √ÈÎfiÂ‰Ô 250ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Â›‰Ô, ÚfiÛ‚·ÛË Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛË ÔÈΛ·˜, ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ΔÈÌ‹ 30.000(μ√-174065) ¡∂∞ ∞°Ãπ∞§√™ ª∞°¡∏™π∞™. √ÈÎfiÂ‰Ô 1012, 29ÙÌ ¿ÚÙÈÔ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. ΔÈÌ‹ 50.000(μ√201895) ¡∂∞ ∞°Ãπ∞§√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Â›‰Ô, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞¤¯ÂÈ 150Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 65.000∂ (BO190512) ¡∂∞ ∞°Ãπ∞§√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηÙÔÈΛ·, ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 45.000 (μ√167699) Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 930ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÚfiÛ‚·ÛË Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, Û Ôχ ηÏfi ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 50.000(μ√174047) ¶π¡∞∫∞Δ∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 660ÙÌ, Ì ÔÈΛ· 84ÙÌ ·Ï·ÈfiÙËÙÔ˜. ΔÈÌ‹ 45.000(μ√-203186) ™∫π∞£√™. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4, 2 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ¿ÚÙÈÔ, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ΔÈÌ‹ 80.000(μ√202971) Ã√ƒΔ√ ¶∏§π√. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, Â›‰Ô, Ï‹Ú˘ Ê¿ÎÂÏÔ˜. ΔÈÌ‹ 90.000(μ√203440) (012)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 28

(052)

¶ø§√À¡Δ∞π: 1) Λέβητας - καυστήρας Buderus Γερμανίας, 42 kal και 2) δεξαμενή πετρελαίου μεταλλική 2.000 λίτρα. Πληρ. τηλ. 24210-42435 και 6937423684. (243)

∫. μËÛÛ·Ú¿ÎÔ˜ Αρχ/των Μηχ/κός Τηλ. επικοινωνίας 24210-29211 Κιν. 6973-225414

μ√§√™ - ¶ø§√À¡Δ∞π Διαμερίσματα ενός, τριών και τεσσάρων δωματίων ετοιμοπαράδοτα. (020)

¶∏§π√ ÕÓˆ °·Ù˙¤· Πωλούνται εξοχικές κατοικίες επιφάνειας 80-140 τ.μ., δύο ή τριών επιπέδων, εξαιρετική θέα στον Παγασητικό Κόλπο και απόσταση 300μ. από τη θάλασσα. Η κάθε κατοικία διαθέτει ιδιόκτητο υπαίθριο χώρο, ξενώνα, κλειστό parking, αποθήκη, τζάκι, κεντρική θέρμανση, BBQ, ξύλινες πέργκολες, κήπο και πισίνα. Πληροφορίες: 6972 322709, e-mail: asveronis@cyta.gr. (957)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210 22824 ∫ÈÓ. 6982 479 991 - 6973 585 390 mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr

¶ø§∂πΔ∞π

οροφοδιαμέρισμα 5ετίας περίπου 80 τ.μ., στον 4ο όροφο, διαμπερές, με 2 υ/δ, τζάκι, θωρακισμένη πόρτα, πάρκιν και αποθήκη στο υπόγειο, Βλαχάβα 69 στον Άγ. Κωνσταντίνο. (009)

∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À ¶·Á·ÛÒÓ 131 ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - μfiÏÔ˜

www.athanasiourealestate.com

TËÏ. 24210-48017 Î·È 6974-707033 Πωλούνται κεντρικά ακίνητα Διαμερίσματα (παλαιά - καινούρια). Μονοκατοικίες και οικόπεδα εντός και εκτός πόλεως. Κτήματα και αγροτεμάχια παραθαλάσσια και χερσαία. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με πείρα του αντικειμένου άνω των 35 ετών. Εμπιστευθείτε μας. (003)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. (24210) 28995 - 34067 ∫π¡. 6944 - 523583 divanisrealestate@gmail.com www.estatedivanis.gr ∂˘Î·Èڛ˜: 1. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 900ÙÌ. (¶ÒÏËÛË - ∂ÓÔÈΛ·ÛË) ø98 ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÿÓÈ· ÔÈΛ· 75ÙÌ. Û 271ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢4 2. ªËÏȤ˜ ÔÈΛ· 183ÙÌ. Û 830ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π28 3. ª¿Ú·ıÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 480ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £19 4. ªËÏȤ˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÔÈΛ· 63ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 136ÙÌ. ƒ22 5. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 128ÙÌ. Û 155ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ∞ 18 6. ¡.πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 7. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 94ÙÌ. Û 359ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑1 8. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ.Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏20 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫90 10. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 11. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 12. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ÔÈΛ· ‰›·ÙË 137ÙÌ. Û 423ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô μ12 13. ¡. πˆÓ›· 100ÙÌ. + 100ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 208ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ ∞81 14. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ. Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ4 15. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120ÙÌ. - 150ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚȘ Ì Ù˙¿ÎÈ μ44 16. ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 80ÙÌ. - 100ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚȘ Ì Ù˙¿ÎÈ μ44 17. §Â¯ÒÓÈ· ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 78ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û 762ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª1 18. °·ÏÏ›·˜ ËÌÈÙÂϤ˜ 173ÙÌ. Û 147ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ67 19. ΔÛ·Áηڿ‰· 5 ηÈÓÔ‡ÚȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 75ÙÌ. ¤ˆ˜ 220ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô μ76 20. ™ÎfiÂÏÔ˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· 5 ηÙÔÈÎÈÒÓ 150ÙÌ. Ë Î¿ı ÌÈ· Ì ·ÙÔÌÈ΋ ÈÛ›Ó· Û 4.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ø20 21. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 65ÙÌ. Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ °3 22. ∫ÈÛÛfi˜ ¶ËÏ›Ô˘ 2 ¤ÙÚÈÓ˜ ÔÈ˘ 87ÙÌ. Î·È 51ÙÌ. Û 964ÙÌ. ∏53 23. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÔÈΛ· 50ÙÌ. Û 2.800ÙÌ.·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ∞4 24. ¡. πˆÓ›· ÔÈΛ· ÁˆÓȷ΋ 50ÙÌ. Û 97ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏8 25. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 200ÙÌ.ÔÈΛ· ÛÂ150ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô + 100ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ + 200ÙÌ. ·¤Ú·˜ ∏10 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. ™ÙËÓ πˆÏÎÔ‡ (∫·ÏÏÈı¤·) ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂϤÛÙ·ÙË 184ÙÌ. (2 ˘/‰, 2 ÏÔ˘ÙÚ¿, 2 Ù˙¿ÎÈ·, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ÎÔ˘˙›Ó·) Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· È·ÙÚÂ›Ô ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞1 2. ¡. πˆÓ›· ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 7 ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ∫26 3. °¿ÙÛÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 77ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ51 4. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 5. ¡. πˆÓ›· 74ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞86 6. °ÎÏ·‚¿ÓË 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢81 7. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ5 8. ΔÔ¿ÏË 77ÙÌ. ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∞83 9. ¡. πˆÓ›· 52ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ ∞7 10. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 84ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ π38 11. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 198ÙÌ., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·Ôı‹ÎË ∞9 12. ¡. πˆÓ›· 106ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì Áηڿ˙ μ25 13. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 70ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 14. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 67ÙÌ. + 3ÙÌ. ·Ôı‹ÎË ∞4 15. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 156ÙÌ. 2Ô˘ Î·È 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 16. ¡. πˆÓ›· 97ÙÌ., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢22 17. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. ∞4 18. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 60ÙÌ. Â·Á. ÛÙ¤ÁË 1Ô˘ ÔÚ. ∑12 19. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 112ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ (ÎÂÓÙÚÈÎfi) ∞5 20. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 97ÙÌ. 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È Ù˙·ÎÔ‡˙È ∞5 21. πˆÏÎÔ‡ ÁηÚÛÔÓȤڷ 19ÙÌ. 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∏9 22. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 103ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂45 √ÈÎfi‰·: 1. §·Ú›Û˘ ÌÂÛ·›Ô 4.400ÙÌ. ∞20 2. ¶·Ï·È¿ (¶·Á·ÛÒÓ) ÔÈÎfiÂ‰Ô 162ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi §24

ª. ™∞μμ∞Δ√-∫Àƒπ∞∫∏ ÙÔ˘ ¶∞™Ã∞ 23-24 ∞¶ƒπ§π√À 2011

3. ªËϛӷ 3.034ÙÌ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· §35 4. ∞ıËÓÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ. °36 5. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ10 6. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 4.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∂18 7. ∑·ÁÔÚ¿ 1.200ÙÌ. μ3 8. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ. Ã10 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22 10. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· Ã22 11. ∫·Ù‹Ú·Á· 348ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂÛ·›Ô Ã40 12. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º55 13. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 947ÙÌ. ¢8 14. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 15. ÿÓÈ· 166ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ μ18 16. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.000ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ μ11 17. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 467ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∞85 18. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ (πˆÏÎÔ‡) 133ÙÌ. ∞84 19. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 269ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∞82 20. ªԇʷ 9.000ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· •5 21. ∞ÁÚÈ¿ 523ÙÌ. , 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ¡7 22. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 990ÙÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 300ÙÌ. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ °6 23. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 117ÙÌ. (ÎÙ›˙ÂÈ 250ÙÌ.) ¢3 24. §Â¯ÒÓÈ· 1.100ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· μ68 25. ¡. πˆÓ›· 2.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi μ70 26. ¡. πˆÓ›· 120ÙÌ. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 50ÙÌ. μ70 27. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.500ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· μ77 28. ∞Ï˘Î¤˜ 365ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi μ90 29. °·ÏÏ›·˜ 380ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ¢6 30. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.275ÙÌ. ∞17 31. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 740ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∞16 32. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ¶ËÏ›Ô˘ 900ÙÌ. Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏52 33. ªÔ‡ÚÂÛÈ 2.306ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ °4 34. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238ÙÌ.ÁˆÓÈ·Îfi ∞90 35. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 1.682ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∞90 36. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 350ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ¢11 37. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (ªÔÛ¯¿ÙÔ) 72ÙÌ. ÌÂ Û˘ÓÙ. ‰fiÌËÛ˘ 0,8 ∏54 38. ªËϛӷ 400ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ÌÂ Û˘ÓÙ. ‰fiÌËÛ˘ 0,8 ∏54 39. ª¿Ú·ıÔ˜ 1.672ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 400ÙÌ. ¢23 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. •˘Ófi‚Ú˘ÛË 10.474ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡20 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 3. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 4. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ 15.817ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∑11 6. ªԇʷ 11.500ÙÌ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ø1 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÎÙ›ÚÈÔ 320ÙÌ. ÂÚ›Ô˘ (2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·) §2 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 124ÙÌ. - 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 106ÙÌ. - ÚÔÔÙÈ΋ 2Ô˘ 114ÙÌ. ∑3 3. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÙ›ÚÈÔ 1.230ÙÌ. Û 1.500ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô + ¿ÏÏ· 600ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ6 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 3. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ÈÛfiÁÂÈÔ 55ÙÌ.,·Ù¿ÚÈ 55ÙÌ., ˘fiÁÂÈÔ 55ÙÌ. ¢14 4. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂44 5. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 78ÙÌ. Ì 65ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ∞90 6. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 70ÙÌ.Ì 15ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÌÂÛ·›Ô ∞2 7. ™·Ì¿Ó·Á· ηٿÛÙËÌ· 200ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ, 200ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.250ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô °3 8. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ηٿÛÙËÌ· 82ÙÌ. ÂχıÂÚÔ ∏6 9. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 206ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ηٿÛÙËÌ· ∏2 10. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ηٿÛÙËÌ· 275ÙÌ. Ì ÚÔÔÙÈ΋ ¿ÏÏ· 275ÙÌ. ∂8 11. ∫¤ÓÙÚÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 425ÙÌ., ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ μ41 ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: 1. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ∞ıËÓÒÓ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 200ÙÌ.Û 976ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ9 2. ∞’ μπ¶∂ 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.800ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ø10 2. μ’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 4.500ÙÌ. Û 12.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £24 3. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 4. μ’ μπ.¶∂ μfiÏÔ˘ 1.650ÙÌ. ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞3 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 120ÙÌ. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ∑18 2. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10 3. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 4. πˆÏÎÔ‡ 120ÙÌ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 5. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 35ÙÌ. ηٿÛÙËÌ· ∫51 6. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. (ηٿÛÙËÌ· ªÀ£√™) ∞8 7. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. + 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 270ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË ø99 8. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 900ÙÌ. (ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ fiÚÔÊÔÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ͯˆÚÈÛÙ¿) ø98 9. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 90ÙÌ. + 70ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ °40 10. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 100ÙÌ. ÔÈΛ· Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô º1 11. μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.680ÙÌ. ∂4 12. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ¢1 13. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂11 14. ª·Û‰¤ÎË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑7 15. §·Ú›Û˘ ηٿÛÙËÌ· 80ÙÌ. ∏3 16. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 147ÙÌ. ¢21 17. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ›ÚÈÔ ¤ÙÚÈÓÔ 700ÙÌ. ∑9 18. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 135ÙÌ. Â. ÛÙ¤ÁË 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂7 19. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÁηÚÛÔÓȤڷ 40ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂9 20. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Â. ÛÙ¤ÁË 40ÙÌ. ÁˆÓȷ΋ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑10 21. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 103ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂45 ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (022)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746 Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής. (023)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213 ¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (024)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725 ∫π¡. 6972-672426 √π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì., 30.000. ª¿Ú·ıÔ˜, 310 Ù.Ì., 80.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000. ¡. πˆÓ›· ¶ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì., 65.000. ¡. πˆÓ›· §‡ÎÂÈÔ, 120 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 70.000. ¡. πˆÓ›· ™ÙÚ·Ùfi‰Ô, 517 Ù.Ì., 165.000. ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000. §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ·, 280.000. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ·, 130.000. ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì., 70.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 135 Ù.Ì., 40.000. ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·, 200 Ù.Ì., 80.000. ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ, 140 Ù.Ì., 55.000. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ™·ÚÙÈ¿˜, 19 ÛÙÚ. 200.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 400 Ù.Ì., 85.000. ∞Á. Δ·Íȿگ˘ º˘ÙfiÎÔ 4 ÛÙÚÂÌ. 50.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., 150.000. ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔÈ 85 Ù.Ì., ÔÈÎfi 120 Ù.Ì., 70.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi 140 Ù.Ì., 110.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 130 Ù.Ì., 135.000. ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 200 Ù.Ì., 170.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì., 210.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 65 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 80 Ù.Ì. 63.000. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 135.000. ∂ÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 180 Ù.Ì., 140.000. ¡. πˆÓ›· ÔÙ¿ÌÈ 45 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 60 Ù.Ì., 40.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 140.000. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 400 Ù.Ì., 300.000. ¡Â¿ÔÏË 150 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 300 Ù.Ì., 135.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 50 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 135 Ù.Ì., 80.000. ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜ 75 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 85.000. ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË ¡. πˆÓ›· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 105.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÚÔÛÊ˘ÁÈ΋, 20.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 50Ù.Ì., 60.000. ¶ÚfiÓÔÈ·, fiÚÔÊÔ˜ 67 Ù.Ì., Ì ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 67 Ù.Ì., 110.000. ¶¿ÚÎÔ πˆÓ›·, 100 Ù.Ì. 150.000 º¿ÚÛ·Ï· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 250 Ù.Ì. 70.000. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ °‹Â‰Ô ¡›Î˘, ËÌÈÙÂϤ˜ 85 Ù.Ì. 75.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì., 190.000. μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, fiÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì., 120.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, 85 Ù.Ì., 85.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 95 Ù.Ì., 95.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÁηÚÛ. 30 Ù.Ì., 35.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 78 Ù.Ì., 75.000. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ ¡. πˆÓ›·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì., 200.000. ¶ÚfiÓÔÈ·, ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì., 45.000. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, fiÚÔÊÔ˜ 250 Ù.Ì., 250.000. (025)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√À £. ∫ÀƒπΔ™∏ ™¶Àƒπ¢∏ 58, 2Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. - FAX: 24210 31036 ∫π¡∏Δ√: 6944-285802 ¶ø§√À¡Δ∞π 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 465 Ù.Ì. ‰›Ï· ·fi ÙËÓ Ï·˙ ∞Ï˘ÎÒÓ ÛÙÔ Ó¤Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ªÔÓ·‰ÈÎfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ËÌÈÛfiÁÂÈÔ 140 Ù.Ì. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ Ì ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓÔ ÚÔ˜ 500∂ ÌËÓÈ·›ˆ˜. 3. °ÔÚ›ÙÛ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 117 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ‰‡Ô ·˘ÙÔÙÂÏÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Ô ÚÒÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ÈÛfiÁÂÈÔ parking ‰‡Ô ı¤ÛÂˆÓ ·Ôı‹ÎË 25 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈ· Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙËÓ ·Ú·Ï›·-ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. 4. ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 3¿ÚÈ 85 Ù.Ì. Ì ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÔÏ˘-

(998)

ηÙÔÈΛ· 11 ÂÙÒÓ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË. 5. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË Ì °. ¢‹ÌÔ˘ 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË 80 Ù.Ì. 6. ¶ÈӷοÙ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.200 Ù.Ì. Ì ı¤· ÙÔ ·¤Ú·ÓÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡. 7. ∞Á. °È¿ÓÓ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ‰˘¿ÚÈ ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì ı¤· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Û ·fiÛÙ·ÛË 30 ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 8. ¢˘¿ÚÈ 65 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, °·Ì‚¤Ù·, ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 15 ÂÙÒÓ, Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ·ÂÚ›Ô˘. ¶ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Î.Ù.Ï. ΔÈÌ‹ Ôχ ¯·ÌËÏ‹. 9. ΔÚÈ¿ÚÈ 71 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ Ã›Ô˘ ¡. πˆÓ›·˜. ªfiÓÔ 70.000 ¢ÚÒ. 10. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 83 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2007, ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, ¡. πˆÓ›· μfiÏÔ˘. (026)

-----------------------------------∏§π∞™ ¶. ∫√∫ª√Δ√™ πø§∫√À 7 Δ∏§. 24210-38556 24210-47316 ∫π¡. 6978-393556 ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 145 Ù.Ì., 75.000∂. ™ÔψÌÔ‡ 128 Ù.Ì., 55.000∂. ∫·Ú·˚ÛοÎË 154 Ù.Ì., 80.000∂. ∞Á. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ 130 Ù.Ì., 45.000∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 185 Ù.Ì., 90.000∂. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 146 Ù.Ì., 120.000∂. √ÁÏ 145 Ù.Ì., 130.000∂. ∫‡ÚÔ˘ 180 Ù.Ì., 105.000∂. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 295 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ∫·ÚÙ¿ÏË 350 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. ∞ÌÊÈÙÚ›Ù˘ 195 Ù.Ì., 90.000∂. ¶·Á·ÛÒÓ 130 Ù.Ì. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 200 Ù.Ì.-300 Ù.Ì. ∫Ú›ÙÛÎË 210 Ù.Ì. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 235 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 225 Ù.Ì., 105.000∂. ∞Û‚ÂÛÙ·ÚÈ¿ 150 Ù.Ì., 75.000∂. ∞Ë-°ÈÒÚÁË 340 Ù.Ì., 110.000∂. °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô 740 Ù.Ì., 138.000∂. ∞ӷηÛÈ¿ 250 Ù.Ì. ∞. ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì., 100.000∂. ¡. πˆÓ›· 250 Ù.Ì., 75.000∂. ∞ıËÓÒÓ 1.000 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 4 ÛÙÚ., 180.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ 200 Ù.Ì., 300 Ù.Ì. ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì., 90.000∂. ∞ÁÚÈ¿ 200 Ù.Ì. - 300 Ù.Ì. √π∫π∂™ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 3 ‰ˆÌ., 75.000∂. ∞Á. μ·Û›ÏË 3 ‰ˆÌ., 92.000∂. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 3 ‰ˆÌ., 60.000∂. ∫·ÚÙ¿ÏË 3 ‰ˆÌ., 125.000∂. °È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 ‰ˆÌ., 110.000∂. ∫·ÏÏÈı¤· 3 ‰ˆÌ., 115.000∂. √͢ÁfiÓÔ ÙÚÈÒÚÔÊË Î·Ú·ÁÈ·›. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 3 ‰ˆÌ., 125.000∂. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 3 ‰ˆÌ., 145.000∂. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ ‰ÈÒÚÔÊË. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 3 ‰ˆÌ., Ì ÈÏÔÙ‹. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ‰ÈÒÚÔÊË 160.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ó¤·. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·. ¡. πˆÓ›· 3 ‰ˆÌ., 92.000∂. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ó¤·. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ 37 Ù.Ì., 23.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 27 Ù.Ì., 28.000∂. √ÁÏ 32 Ù.Ì., 29.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 40 Ù.Ì., 36.000∂. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 32 Ù.Ì., 37.000∂. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô 29 Ù.Ì., 32.000∂. ⁄‰Ú¢ÛË 35 Ù.Ì. Î·È 43 Ù.Ì. ¢À∞ƒπ∞ ™˘Ú›‰Ë 50 Ù.Ì., 53.000∂. ∞Ó¿ÏË„Ë 55 Ù.Ì., 55.000∂. ΔÚÈÎÔ‡Ë 57 Ù.Ì., 58.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 66 Ù.Ì., 68.000∂. ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ 58 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 57 Ù.Ì. Ó¤Ô. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 50 Ù.Ì., Ó¤Ô, 82.000∂. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô 48 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤. Δƒπ∞ƒπ∞ ∞Ó¿ÏË„Ë 75 Ù.Ì., 65.000∂. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 80 Ù.Ì., 60.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 80 Ù.Ì., 80.000∂. •ÂÓ›· 93 Ù.Ì., 145.000∂. ™Ù·ı¿ 85 Ù.Ì. Ó¤Ô. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 104 Ù.Ì., 110.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 92 Ù.Ì. Ó¤Ô. ¶·Ú·Ï›· 100 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜. ÕÓ·˘ÚÔ 115 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜. Δ∂™™∞ƒπ∞ ∞Ó¿ÏË„Ë 95 Ù.Ì., 90.000∂. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 103 Ù.Ì., 112.000∂. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô 115 Ù.Ì., 138.000∂. ¶¿ÚÎÔ 150 Ù.Ì., 210.000∂. ƒÔ˙Ô‡ 107 Ù.Ì., Ó¤Ô, 165.000∂. •ÂÓ›· 115 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜. °ƒ∞º∂π∞ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 51 Ù.Ì., 65.000∂. ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 63 Ù.Ì., 76.000∂. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 40 Ù.Ì., 65.000∂. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô 75 Ù.Ì., 140.000∂. ™˘Ú›‰Ë 97 Ù.Ì., 105.000∂. ª∞°∞∑π∞ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô 35 Ù.Ì., 85.000∂. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 35 Ù.Ì., 100.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ 51 Ù.Ì. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 77 Ù.Ì., 200.000∂. §·ÌÚ¿ÎË 65 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 100 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ∂ÚÌÔ‡ 78 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 75 Ù.Ì., 150.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ï›·˜ 110 Ù.Ì. ∞ıËÓÒÓ 65 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜.

¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ & √π∫√¶∂¢∞ ™∂ √§∞ Δ∞ Ãøƒπ∞ Δ√À ¶∏§π√À ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ - √π∫√¶∂¢∞ & •∂¡√¢√Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∫π∞£√ °π¡√¡Δ∞π ∂∫Δπª∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∂ ™À°∫ƒπΔπ∫∞ ™Δ√πÃ∂π∞ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢/Δ∞ & ª∞°∞∑π∞ (027)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ °∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025 e-mail: theoharg@otenet.gr °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ƒÔ˙Ô‡ 33 Ù.Ì., 2Ô˜, ηÈÓ., 50.000. 2. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ 25 Ù.Ì. 1Ô˜ 7 ÂÙÒÓ 29.000. 3. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 33 Ù.Ì., 3Ô˜, ηÈÓ., 55.000. ¢À∞ƒπ∞ 1. πˆÏÎÔ‡ 55 Ù.Ì. 2Ô˜ ηÈÓ. ¿ÚÎ. 83.000. 1·. ƒÔ˙Ô‡ 45 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤ ηÈÓ., ÎÔÌϤ, 98.000. 2. ƒÔ˙Ô‡ 58 Ù.Ì., 3Ô˜, ÁˆÓ., ηÈÓ., 90.000. 3. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 92.000. 4. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 56 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜. 5. ∞Ï˘Î¤˜: £¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 54 Ù.Ì., 108.000, 2Ô˜ 54 Ù.Ì. 118.000 ηÈÓ. fiÏ· Ì ¿ÚÎÈÓ. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ∞¯ÈÏ/ÏÔ˘ Û ‰ÈÒÚÔÊË: 1Ô˜ 95 Ù.Ì. 70.000 / 2Ô˜ 75 Ù.Ì. 60.000. 1·. ƒÔ˙Ô‡ 85 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤ ηÈÓ., ÎÔÌϤ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 2. ¡. πˆÓ›· 70 Ù.Ì. ηÈÓ. (ÎÔÌϤ) 109.000. 3. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 80 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 125.000 4. ¡. ∞Á¯›·Ï. 90 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. ·Ó·Î·ÈÓ.+50% ÔÈÎÔ‰. Î’ ÂÈϤÔÓ ‰ÔÌËÛ. 107.000 5. ∞Ï˘Î¤˜ ı¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 89 Ù.Ì. 177.000, 2Ô˜ 89 Ù.Ì. 194.000 ηÈÓ. (ÎÔÌϤ). Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ƒÔ˙Ô‡ 120 Ù.Ì., 3Ô˜, ηÈÓ., ÎÔÌϤ, 210.000. 1·. ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 115 Ù.Ì., 4Ô˜, ÔÏ˘ÙÂÏ., ÎÔÌϤ, 160.000 (5 ÂÙÒÓ). 2. ∞ı. ¢È·Î. 129 Ù.Ì. (1991), 1Ô˜ 150.000 3. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 108 Ù.Ì. 1Ô˜ 138.000. 4. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 115 Ù.Ì. 1Ô˜ ËÌÈÙÂÏ. 78.000. 5. ∞Ï˘Î¤˜ ı¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 118 Ù.Ì. 236.000, 2Ô˜ 118 Ù.Ì. 259.000 ηÈÓ. (ÎÔÌϤ). ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 40 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì., 60.000. 1‚. ÕÁ. μ·Û›ÏÂÈÔ˜, ÈÛÔÁ. (·fi ‰ÈÒÚÔÊÔ) 80 Ù.Ì. Î·È (630/1.000 ÔÈÎÔ¤‰Ô˘) 90.000. 1. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ. ÔÏ˘ÙÂÏ. 133 Ù.Ì. Â› ÈÏÔÙ‹˜, ·Ôı. 30 Ù.Ì. + Ù·Ú¿ÙÛ· ÁÈ· Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ ¤ÙÔÈÌË 290.000. 2. ∞Ï˘Î¤˜ (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË) ÌÂ˙ÔÓ. 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 840 Ù.Ì. ÁˆÓ. 548.000. 3. ∞Ï˘Î¤˜ ı¿Ï·ÛÛ· ÌÂ˙ÔÓ. 116 Ù.Ì. ηÈÓ. 250.000, ÌÂ˙ÔÓ. 114 Ù.Ì. ηÈÓ. 250.000. 4. ∞Ï˘Î¤˜ (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË) ÌÂ˙ÔÓ. 200 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 440 Ù.Ì. ÁˆÓ. 350.000. 5. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. (ÚÒÙË) ÔÏ˘ÙÂÏ., 3 Â›‰·, ÔÈÎÔ. 600 Ù.Ì. ı¤·. 6. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. 105 Ù.Ì., ÔÈÎÔ. 590 Ù.Ì. (2000) + ‰fiÌËÛË 290.000. 7. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. (ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤·) ÔÏ˘ÙÂÏ., 3 Â›‰·, ÔÈÎÔ. 600 Ù.Ì. 870.000. 8. ™ÒÚÔ˜ (ı¤·) 220 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 1000 Ù.Ì. 440.000. 9. ∞ÁÚÈ¿ 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 96 Ù.Ì. ËÌÈ˘. + 127 Ù.Ì. 1Ô˜ Î·È 121 Ù.Ì. 2Ô˜ Û ÔÈÎfi‰. 500 Ù.Ì. ηÈÓ. 590.000. 10. ¡. ¢ËÌËÙÚ. ÌÂ˙ÔÓ. 110 Ù.Ì 185.000 11. (¶·ÏÈ¿) 73 Ù.Ì. Û 145 Ù.Ì. 119.000 12. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. 190.000 13. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 16 ÛÙÚ¤Ì. 200.000 √π∫√¶∂¢∞ 1·. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ (ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜) 611 Ù.Ì., 95.000. 1‚. ∞ÏÈ‚¤ÚÈ 215 Ù.Ì. 1. £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ 176 Ù.Ì. ÁˆÓ. 75.000. 2. ∞Á. °ÂÚ·ÛÈÌ. 125 Ù.Ì. ÁˆÓ. 59.000. 3. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 124 Ù.Ì. (Û.‰. 1,8) 68.000. 4. ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì. ÁˆÓ. 120.000. 5. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 365 Ù.Ì. ‰È·Ì. 145.000, 730 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ. 285.000 ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤·. 6. πˆÏÎÔ‡ 740 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ. 460.000. 7. πˆÏÎÔ‡ 117 Ù.Ì. (Û.‰ 1,4) 78.000. 8. ∞Á. ∞Ó·ÚÁ. 218 Ù.Ì. (™.¢. 1,8) 135.000 9. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 700 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 395.000, 451 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 298.000, 350 Ù.Ì., ÁˆÓ. 198.000, 740 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 500.000, 1440 Ù.Ì. ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ. 10. ¶·Ï·È¿ 320 Ù.Ì. (Û.‰. 1,6) 198.000. 11. ∞Ï˘Î¤˜: AÁ. ∂ÈÚ‹ÓË 190 Ù.Ì. ÁˆÓ. 98.000, 400 Ù.Ì. 198.000, 200 Ù.Ì. (Ï·˙) 98.000, 85 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì.) 44.000, 307 Ù.Ì. 102.000, (°¿ÙÔ˜) 365 Ù.Ì. ÁˆÓ. 112.000, Ï·˙ 160 Ù.Ì. ÁˆÓ. 110.000, 490 Ù.Ì. ÁˆÓ. 280.000, 175 Ù.Ì. 80.000, 245 Ù.Ì. 140.000. 12. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 220 Ù.Ì. (Û.‰. 0,8) 40.000. 13. ª¿Ú·ıÔ˜ 250 Ù.Ì.+(¿‰ÂÈ· 2010 220 Ù.Ì.) 85.000 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-∂¶∞°°. ™Δ∂°∂™ 1·. μπ.¶∂. μ. ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.250 Ù.Ì. 1. ƒÔ˙Ô‡ 39 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. 42.000. 2. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 94 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. + ·Ù¿ÚÈ 50 Ù.Ì. 150.000. 3. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÈÛÔÁ. 115 + ˘fiÁ. 95 + ËÌȈÚ. 105 (11 ÂÙÒÓ) 470.000. 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‰ˆÌ¿ÙÈ· (9) - ÍÂÓˆÓ. Û ÔÈÎÔ. 340 Ù.Ì. (1998) 420.000. 5. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ 130 Ù.Ì. Ì·Á·˙› Û ÔÈÎÔ. 1100 Ù.Ì. 328.000. 6. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 250 Ù.Ì. ÁˆÓ. ÈÛÔÁ. 195.000. 7. πˆÏÎÔ‡ 28 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. 48.000. 8. °·ÏÏ›·˜ 30 Ù.Ì. 1Ô˜ 29.000.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 29


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 29

ª. ™∞μμ∞Δ√-∫Àƒπ∞∫∏ ÙÔ˘ ¶∞™Ã∞ 23-24 ∞¶ƒπ§π√À 2011

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 28

°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ °∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025 e-mail: theoharg@otenet.gr

∂¶∂¡¢À™∂π™ - ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ ‰ÈˆÚ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, Ê·ÓÙ·ÛÙ. ÙÈÌ‹. 2. ∞¤Ú·˜ ˘¿Ú¯ÔÓ ‰ÈÒÚÔÊ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (2006) 225 Ù.Ì. 155.000. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. π. Δ˙¿ÓÔ˘ 95 Ù.Ì., 3Ô˜ ηÈÓ. 490∂. 2. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÂÓÙÚ. ηٿÛÙËÌ· 160 Ù.Ì. + ËÌÈ˘. 80 Ù.Ì. 1000 ∂. 3. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 35 Ù.Ì.+(20 Ù.Ì.) 650 ∂ 4. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 1Ô˜ 50 Ù.Ì. 330 ∂, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 1Ô˜ 77 Ù.Ì. 400 ∂, ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ 77 Ù.Ì., 4Ô˜ 450 ∂. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ¶·È‰fiÙÔÔ˜ ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ - ∂∫¢√™∏ ¢∞¡∂πø¡ (028)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δπ∫∏ ª¶ƒ∞¡√™ ∞¶√ 1925

™∫∂¡¢∂ƒ∞¡∏ 15 Δ∏§. 24210/22351 ∫π¡. 6974/764446 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 114 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. 2. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 80 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 1Ô˜. 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·‡ÚÔ˘ 102 Ù.Ì., 210.000 ∂. 4. ∫ÂÓÙÚÈÎfi 3¿ÚÈ, 25ÂÙ›·˜, 80.000 ∂. 5. ¡. πˆÓ›· 80 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ. 6. ¢˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì. (2 ÂÙÒÓ.). 7. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 110 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. 8. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 100 Ù.Ì. 5Ô˘ ÔÚ. 9. ¶·Ú·ÏÈ·Îfi 110 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 10. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 110 Ù.Ì. (¢ηÈÚ›·). 11. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 145 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. 12. ¢È·Ì/ÛÌ· 100 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 13. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì., 5 ÂÙÒÓ. 14. ª·Ï¿ÎÈ 2¿ÚÈ ˘ÂÚ ÏÔ˘Í, ı¤·. √π∫π∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 153 Ù.Ì. 2. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. 3. ∫·Ù˯ÒÚÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ˘fi ηٷÛÎ. 4. ∫‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 70.000 ¢ÚÒ. 5. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 112 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 6. ¶·Á·Û·› 160 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÁˆÓȷ΋. 7. ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· (™Ô˘ÙÚ·Ï›). 8. ∫·ÏÏÈı¤· ‰ÈÒÚÔÊÔ 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. 9. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ·. 10. ∫ˆÓ/ÓÙ¿ ‰ÈÒÚÔÊÔ Û ÔÈÎÔ. 235 Ù.Ì. 11. ΔÚÈÒÚÔÊÔ ·Î›ÓËÙÔ 80+80+45 Ù.Ì. 12. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 68 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 190 Ù.Ì. 13. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 58 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 87 Ù.Ì. 14. ¡. πˆÓ›· 1Ô˜ ÔÚ. ‰ÈfiÚˆÊ. 60 Ù.Ì. 15. ∞ÁÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 16. μ·ÛÛ¿ÓË, ÔÈΛ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 100 Ù.Ì.

√π∫√¶∂¢∞ 1. º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 171 Ù.Ì. 2. ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì., 250 Ù.Ì. 3. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 1.280 Ù.Ì. (ÂÓÙfi˜). 4. 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ μ¤ÓÂÙÔ (¢ηÈÚ›·). 5. ∞Á. ΔÚÈ¿‰· °·Ù˙¤·˜ 2.200 Ù.Ì. Û 135.000. 6. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 7. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 3.000 Ù.Ì. 8. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 9. ™ÎfiÂÏÔ˜ (ÏËÛ›ÔÓ ÏÈ̤ӷ) 1.000 Ù.Ì.10 10. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 1.750 Ù.Ì. 11. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 98 Ù.Ì., 50.000∂. 12. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 204 Ù.Ì. 13. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ 800 Ù.Ì. 14. ™ˆÚÚfi˜ 600 Ù.Ì. μ’ ÏÈÌ¿ÓÈ. 15. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 2.800 Ù.Ì. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. §·Ú›Û˘ (ÔÈÎfi‰Ô+ÎÙ›ÛÌ·) 1.000 Ù.Ì. 2. ∫¤ÓÙÚÔ 35 Ù.Ì. 3. ∫¤ÓÙÚÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 40 Ù.Ì. 4. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÂηÙ. ¢ÚÒ. 5. π·ÙÚ›· (ÎÂÓÙÚÈο) 48+42 Ù.Ì. 6. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 40 Ù.Ì.+·Ù¿ÚÈ. 7. •ÂÓÒÓ·˜- ™ÎÈ¿ıÔ˜. ∂∫Δ∞™∂π™ 1. 9.500 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 600 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë 8km ı¿Ï·ÛÛ·. (029)

-----------------------------------∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 6977 615627 - 6938 388894 26032, 25216 24210 28944 www.euroktima.com ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ ˆÏÂ›Ù·È ÌÈÎÚfi ÂÍÔ¯ÈÎfi 70 Ù.Ì. Û 180 Ù.Ì. ÔÈÎ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ı·˘Ì¿ÛÈ· ı¤·, ÙÈÌ‹ 98,000 ∂. 2. ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË 15 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· 170.000 ∂. 3. ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘ 1,5 ÛÙÚ. ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 48.000 ∂. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∂¡Δƒ√ ∞°. ∫ø¡/¡√™ 1. 128. Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤ Ì 200 Ù.Ì. ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ı¤· ¶‹ÏÈÔ, °ÔÚ›ÙÛ· - ı¿Ï·ÛÛ·, 3 ˘/‰, 3 wc, 2 parking, ·Ôı., 2 Ù˙¿ÎÈ·. 2. 79 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˜ fiÚ. ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, parking, 2 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ. 3. 72 Ù.Ì. 3Ô˜ ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· parko, ı¿Ï·ÛÛ·. ¡∂∞ ∂Δ√πª∞ ¢π∞ª/Δ∞ 1. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞¡∞Àƒ√À ÁηÚÛÔÓ. 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, 4¿ÚÈ·, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√ ¶ø§√À¡Δ∞π ¡∂∞ ¢π∞ª/Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜. 2. 2¿ÚÈ 47 Ù.Ì., 50 Ù.Ì., 60 Ù.Ì. 3. 3¿ÚÈ· 76 Ù.Ì., 80 Ù.Ì., 90 Ù.Ì. 4. 4¿ÚÈ·, 95 Ù.Ì., 100 Ù.Ì., 120 Ù.Ì. 5. °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜ 28, 30, 38 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 1. μfiÏÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi 1.290 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2,4 1.000∂/Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 3.000 Ù.Ì.

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 28Ù.Ì ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ∫ˆ‰.27 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 26Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Â› Ù˘ ™˘Ú›‰Ë. 30.000 ∂ ∫ˆ‰.01 3. ¢˘¿ÚÈ 52 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì Ôχ ηϋ ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛË. 49.000 ∂ ∫ˆ‰.01 4. ¢˘¿ÚÈ 64 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÛÙËÓ ¶·Á·ÛÒÓ. 59.000 ∂ ∫ˆ‰.01 5. ¢˘¿ÚÈ 51Ù.Ì 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÛÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË. 48.000 ∂ ∫ˆ‰.01 6. ¢˘¿ÚÈ 66 Ù.Ì 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 17 ÂÙÒÓ ÛÙËÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. 75.000 ∂ ∫ˆ‰.01 7. ¢˘¿ÚÈ 64Ù.Ì. 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ÎÏÂÈÛÙ‹ ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, 5ÂÙ›·˜. ∫ˆ‰.15 8. ΔÚÈ¿ÚÈ 90Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 10ÂÙ›·˜ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∫ˆ‰.01 9. ΔÚÈ¿ÚÈ 78Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›·. ∫ˆ‰.01 10. ΔÚÈ¿ÚÈ 86Ù.Ì 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÃÈÏÈ·‰Ô‡. ∫ˆ‰.01 11. ΔÚÈ¿ÚÈ ÓÂfi‰ÌËÙÔ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË ¡. πˆÓ›·. ∫ˆ‰.27 12. ΔÚÈ¿ÚÈ ÓÂfi‰ÌËÙÔ 83Ù.Ì 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó¿ÏË„Ë. ∫ˆ‰.27 13. ΔÚÈ¿ÚÈ· ·) 80Ù.Ì Î·È ‚) 83Ù.Ì. ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ∫ˆ‰.27

2. ¡. πˆÓ›· 275 Ù.Ì., Ì 2,4 ™.¢., 190.000∂. 3. ’∞ÏÏË ªÂÚÈ¿ 587 Ù.Ì. ÔÈÎ. ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, 155.000∂. 4. ∞ÁÚÈ¿ 500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È 8 ÛÙÚ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ. ∞›ÛÙ¢ÙË ı¤· 20.000∂/ÛÙÚ. 5. ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ 170 Ù.Ì. 25.000∂/ÛÙÚ. ·ÓÔÚ·ÌÈÎfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 6. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 1.100 Ù.Ì. & 1.500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ªÂ ı¤· & 5 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 7. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 368 ÙÌ., 450 Ù.Ì., 700 Ù.Ì. 8. ΔÛ·Áηڿ‰· 22 ÛÙÚÂÌ. ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÙÈÌ‹ 195.000∂. 9. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 500 Ù.Ì. ı¤· ı·˘Ì¿ÛÈ·. 10. ªËÏȤ˜ 13 ÛÙÚ. Ì ı¤· Î·È 5 ÔÈÎ. ÛÙ· 1.000 Ù.Ì. Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 11. ªËϛӷ 500 Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì· 110.000∂ & 5 ÛÙÚ. 250.000∂. 12. ªԇʷ 7 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 250.000/ÛÙÚ., ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·. 13. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 250 Ù.Ì., 330 Ù.Ì., 1.000 Ù.Ì., 2.000 Ù.Ì., Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÙÈ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· 200∂/Ù.Ì. 14. §ÂÊfiηÛÙÚÔ 2,3 ÛÙÚÂÌ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, 155.000 ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™-∂•√Ãπ∫∞ 1. ¶ÂÚÈÔ¯‹ °. ¢‹ÌÔ˘-∑¿¯Ô˘ 170 Ù.Ì. Û 200 ÔÈÎ., 185.000 ∂. 2. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ. 71 Ù.Ì. 90.000∂. 3. °·˙‹ 120 Ù.Ì. 165.000 ∂ 4 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 180 Ù.Ì., 3 ˘/‰, 3 w.c., Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎ. 225.000∂ Ó¤·. 5. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 148 Ù.Ì., Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ı¤· 320.000∂. 6. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Ӥ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì 2 ‹ 3 ˘/‰, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÈÌ‹. 7. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÌÂ˙ÔÓ. 70 Ù.Ì., 85 Ù.Ì., 105 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‚ÈÔÏ. ηı·Ú. 8. ªËÏȤ˜, Ӥ˜ ÌÂ˙ÔÓ. Ì ı¤· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÈÌ‹ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜. 9 ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ ¶ËÏ›Ô˘ 80 Ù.Ì., Û 900 Ù.Ì. ÔÈÎ. ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. 10. ∫·Ú·Á¿Ù˜ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ 147 Ù.Ì.+104 Ù.Ì., Û˘ÓÔÏÈο 250 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 190 Ì ·˘Ï‹, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜. ∂¡√π∫π∞™∂π™ 1. ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ ηÈÓÔ‡ÚÈ·. 2. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 120 Ù.Ì. 430 ∂. (030)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™

Δ∏§. 24210-25846, FAX 24210-20267 ¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·.

14. ΔÚÈ¿ÚÈ 5ÂÙ›·˜ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 70ÙÌ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù˙¿ÎÈ, ͯˆÚÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó·, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. ¡. πˆÓ›·. ∫ˆ‰.27 15. ΔÚÈ¿ÚÈ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 84ÙÌ, Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Î·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Â› ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 233 Ì ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹. ∫ˆ‰. 31 16. ΔÚÈ¿ÚÈ 75Ù.Ì 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÛÙË ¡. πˆÓ›·. 60.000 ∂. ∫ˆ‰.15 17. ΔÚÈ¿ÚÈ 115Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ‰›Ï· Û ¿ÚÎÔ Î·È Û¯ÔÏ›Ô. ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘-°. ¢‹ÌÔ˘. ∫ˆ‰.27 18. ΔÚÈ¿ÚÈ 116Ù.Ì 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ , ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁ. ÛÙ¤ÁË Î·È ÁÈ· Â¤Ó‰˘ÛË. ∫ˆ‰.27 19. ΔÂÛÛ¿ÚÈ ÁˆÓÈ·Îfi 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 125 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË, Â› ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· (86) - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ Î·È Î·ÏԉȷÙËÚË̤ÓÔ. ∫ˆ‰. 31 20. ΔÂÛÛ¿ÚÈ ÁˆÓÈ·Îfi 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 126,4 Ù.Ì Â› ÙˆÓ Ô‰ÒÓ °·ÏÏ›·˜ Ì ∫·Ó¿ÚË Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 3ÂÙ›·˜, ȉȈÙÈ΋ ηٷÛ΢‹, ¿ÚÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ·. ∫ˆ‰.31 21. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 134Ù.Ì. Ì 3˘/‰, Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙË ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. ∫ˆ‰.01

3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì., ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ∂. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 120 Ù.Ì., ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì., Ì ̷Á·˙› 77 Ù.Ì., ÛÙË ¡. πˆÓ›· (∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘). 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 165 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 120 Ù.Ì., 3 ¿ÚÎÈÓ ˘fiÁÂÈ·. ∂›Ó·È ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ 1.200 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·. ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ¿ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ÛÙÔ Î‡Ì·. 5. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ı¤·. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 312 Ù.Ì. ‹ 620 Ù.Ì. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÛÔʛٷ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. 5. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹. 6. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. (032)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278 ¶ø§∂πΔ∞π μfiÏÔ˜ - ÕÓ·˘ÚÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 115 Ù.Ì. (·Ôı‹ÎË, Áηڿ˙). μfiÏÔ˜-¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ı¤·. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ - ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 280 Ù.Ì. Û 570 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞Ï˘Î¤˜-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 140 Ù.Ì.+70 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 225 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μfiÏÔ˜-√͢ÁfiÓÔ fiÚÔÊÔ˜ 1.000 Ù.Ì., ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ (ÚÒËÓ ‚ÈÔÙ¯ӛ· ÚÔ‡¯ˆÓ). ÕÓˆ μfiÏÔ˜ - ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ - ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ÕÓ·˘ÚÔ˜-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 115 Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. μfiÏÔ˜ ∫ÔÚ·‹ 26 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 25.000 ∂. μfiÏÔ˜ ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 567 Ù.Ì. (41Á).

¡. πˆÓ›·, ποڈÓ, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 30 Ù.Ì. 37.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿-ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 400 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 80 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 200 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 130 Ù.Ì. Û 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-μ·Úο ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ú·ÁÈ·› 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚÂÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì· 2,3 ÛÙÚÂÌÌ, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· (ÏÈ‚¿‰È ÙÚ·Á¿Ó·). ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì· 5 ÛÙÚÂÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ+ÔÈΛ· 30 Ù.Ì. Ì ı¤· (‰ÚfiÌÔ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜). ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì· 6 ÛÙÚÂÌÌ., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì., Î·È 430 Ù.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 350 ¤ˆ˜ 700 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 200, 350, 400 Î·È 700 Ù.Ì. (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ 4). ∫. §Â¯ÒÓÈ·-μÚԯȿ 4 ÛÙÚÂÌÌ. Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ı¤ÛË ∞¯Ï·‰›ÙÛ· 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. 120.000 ∂. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞. °·Ù˙¤·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ Û 380 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∫. °·Ù˙¤· ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚÂÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ʤÙ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ªËÏȤ˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· 236 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 510 Ù.Ì. Ì ı¤·. ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘-ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰·-∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. •Ô˘Ú›¯ÙÈ ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÎÙ‹Ì· 5.300 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ı¤ÛË ƒ·˙‹ ÎÙ‹Ì· 16 ÛÙÚÂÌÌ. Ì ı¤·. μ˘˙›ÙÛ·-ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ. ΤÓÙÚÔ. ΔÚ›ÎÂÚÈ-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË). ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 70 Ù.Ì., 60 Ù.Ì. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË-¡Ë˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. (033)

1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 80Ù.Ì. Û 115Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÂÚÈÔ¯‹ ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη. ∫ˆ‰.01 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 80Ù.Ì. Û 152Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜. ∫ˆ‰.01 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË. ∫ˆ‰.27 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 55Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150Ù.Ì. Â› ÙˆÓ Ô‰ÒÓ °·Ì‚¤Ù· 109 Ì ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. ∫ˆ‰.31 5. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 63,82 Ù.Ì (¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘) Â› Ù˘ ∫. ¶·Ï·Ì¿ (50) Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 100,59 Ù.Ì. ÌÂ Û .‰. 2,4 (ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜!) ∫ˆ‰. 31 6. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 72Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 155Ù.Ì. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜. ∫ˆ‰.15

2. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ 150Ù.Ì. + 80Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ·fi ȉÈÒÙË Û ¿Ú· Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË Ì ÔÏÏ¿ ¤ÍÙÚ· Î·È ‹Û˘¯Ë ÁÂÈÙÔÓÈ¿. ∫ˆ‰.01 3. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2008 ηٷÛ΢‹˜ Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹. ∫ˆ‰.27 4. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ·116 Ù.Ì. (58Ù.Ì Ô Î¿ı fiÚÔÊÔ˜) Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 205,41 Ù.Ì. Û ˆÚ·›· ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·). ∫ˆ‰. 31 5. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 96ÙÌ (48ÙÌ Î¿ı fiÚÔÊÔ˜) Î·È ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 76ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 403,40ÙÌ. ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ¶ËÏ›Ô˘ Ì 2 ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓ, ÂÈϤÔÓ ‰fiÌËÛË 80ÙÌ Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ∫ˆ‰.31 6. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 108Ù.Ì. Û 3 Â›‰· ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘ ÛÙÔ ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· ηÙÔÈÎÈÒÓ “¶ËϤ·˜” (Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ ÙÔ˘ ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ˘ Î·È Ù˘ º·Î›ÛÙÚ·˜). ∫ˆ‰.31 7. ¡Âfi‰ÌËÙË ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 190Ù.Ì. Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜! ∫ˆ‰. 27

ª∂∑√¡∂Δ∂™

∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞

1. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ 4 ÂÙÒÓ ·˘ÙfiÓÔÌË È‰ÈˆÙÈ΋˜ ηٷÛ΢‹˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 150Ù.Ì. Ì 65Ù.Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ. ∫ˆ‰.01

1. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 46Ù.Ì ·Ù¿ÚÈ Â› Ù˘ ∂ÚÌÔ‡, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â¤Ó‰˘ÛË. ∫ˆ‰.01 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 33Ù.Ì. Â› Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ‰›Ï·

22. ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÓÂfi‰ÌËÙÔ ÛÙËÓ ∞Á¯›·ÏÔ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ˆ‰.27

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™

™ET™IKA™ ¢HMHTPIO™ IMMOBILIENBURO KTHMATOME™ITIKE™ ™YNA§§A°E™ Iø§KOY 6 BO§O™ TH§.: 24210 37043 KINHTO: 6977 269693 FAX: 24210 28678 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì., 5ÂÙ›·˜, °. ¢‹ÌÔ˘, 2Ô˜ ÔÚ. 2. °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜ ·fi 30 ̤¯ÚÈ 37 Ù.Ì., ∞Ï˘Î¤˜. 3. ¢˘¿ÚÈ· 45-55 Ù.Ì. ¤Ó·ÓÙÈ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ. 4. ¢˘¿ÚÈ· 40-60 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÎÂÓÙÚÈο. 5. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì. ηÈÓ. Û Ï·Ù›·. 6. ¢˘¿ÚÈ 60 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚ., ™Ù·ı¿, 60.000∂. 7. ¢˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË, 3ÂÙ›·˜. 8. ΔÚÈ¿ÚÈ 66 Ù.Ì., ηÈÓ., ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 9. ΔÚÈ¿ÚÈ 74 Ù.Ì., ηÈÓ., §. μ‡ÚˆÓÔ˜, 5Ô˜ ÔÚ. 10. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì, ηÈÓ., ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË. 11. ΔÚÈ¿ÚÈ 70 Ù.Ì., ηÈÓ., 1Ô˜ ÔÚ., ¡Â¿ÔÏË. 12. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì., ηÈÓ., ÏÔ˘Í, ƒÔ˙Ô‡, 4Ô˜ ÔÚ. (¿ÚÎÈÓ). 13. ΔÚÈ¿ÚÈ 88 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., ¡. πˆÓ›·, ÏÔ˘Í. 14. ΔÚÈ¿ÚÈ 81 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., Ï·Ù›·, ηÈÓ. 15. ΔÚÈ¿ÚÈ 75 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈÎfi, ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, 75.000∂. 16. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., ηÈÓ., ÚÂÙÈÚ¤, °·ÏÏ›·˜. 17. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 130 Ù.Ì., ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË, 2Ô˜ ÔÚ. 18. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 113 Ù.Ì., ηÈÓ., ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 19. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 112 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 12ÂÙ›·˜. 20. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 90 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈ΋, 2Ô˜ Î·È 3Ô˜ ÔÚ. 21. ªÔÓ·‰ÈÎfi ·Ú·ÏÈ·Îfi 170 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 22. ¶·ÏÈfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi, ÎÂÓÙÚÈÎfi, ‰ÈÒÚÔÊÔ, Û 700 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 23. ∫. §Â¯ÒÓÈ·, Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, 90 Ù.Ì., ÂÈψ̤ÓÔ. 24. ∏Ì/ÁÂÈÔ ÛÙË ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 50 Ù.Ì., 13.000∂. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¡. πˆÓ›·, 4Ô˜ ÔÚ., 100 Ù.Ì., ηÈÓ., 4Ô˜ ÔÚ., ¿ÚÎÈÓ. 2. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ∫·Ú·Á¿Ù˜ 130 Ù.Ì. 3. ∫ÂÓÙÚÈÎfi 4¿ÚÈ, 120 Ù.Ì., Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. 4. ¢˘¿ÚÈ 58 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ., ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, 7ÂÙ›·˜. 5. ¢˘¿ÚÈ 64 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË. 6. ¢˘¿ÚÈ 66 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 5Ô˜ ÔÚ., Ì Ù˙¿ÎÈ. 7. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 90 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÈψ̤ÓÔ. √π∫√¶∂¢∞ 1. ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 118 Ù.Ì. Û.‰. 2,1. 2. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 158 Ù.Ì. Û.‰. 1,8. 3. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 180 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. 4. ª·‚›ÏË 158 Ù.Ì. Û.‰.1,8. 5. ∫·˙·Ó¿ÎÈ 200 Ù.Ì. (μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘).

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 30

ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›·. ∫ˆ‰.27 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 52,5Ù.Ì. ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· Ù˘ πˆÏÎÔ‡ 373 (ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜) ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â¤Ó‰˘ÛË. ∫ˆ‰.31

∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1. °Ú·ÊÂ›Ô 86Ù.Ì 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂ÚÌÔ‡ Ì ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·. ∫ˆ‰.27

∂¡√π∫π∞™∂π™ 1. °Ú·ÊÂ›Ô 86Ù.Ì 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂ÚÌÔ‡ Ì ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·. ∫ˆ‰.27 2. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 53Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ Ì £Ô˘Îȉ›‰Ô˘ ÊÚÂÛÎÔ‚·Ì̤ÓÔ, Ì ٤ÓÙ˜ ÛÙ· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ·˘Ù. £¤ÚÌ·ÓÛË, ηٷÛ΢‹˜ 1998’. ∫ˆ‰.31

√π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.583Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹. ∫ˆ‰.27 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 145Ù.Ì Î·È 133Ù.Ì ÛÙË ÃÈÏÈ·‰Ô‡ Ì ™.¢. 1,8. ™˘ÓÔÏÈο ¯Ù›˙ÔÓÙ·È 450Ù.Ì ∫ˆ‰.27 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 360Ù.Ì ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ú·Á¿Ù˜. ∫ˆ‰.27 4. √ÈÎfi‰· ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘ 150Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ˆ‰.27 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 500Ù.Ì. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ú·Á¿Ù˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë Û ‰ÚfiÌÔ. ∫ˆ‰.01 6. √ÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi 130,12 Δ.ª. ª∂ ™.¢. 1,4 (ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·).∫·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ∫ˆ‰. 31 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 218,96 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜-ÙڛʷÙÛÔ Û ÏfiÊÔ (∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘), Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ∫fiÏÔ. ∫ˆ‰. 31 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 281Ù.Ì Ì 13Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È 2 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÂÓÙfi˜. ∫ˆ‰.15 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 570Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÕÁ. ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ, ÙڛʷÙÛÔ Ì ÚfiÛÔ„Ë 40Ì, ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈṲ̂ÓÔ. ™Â ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜! ∫ˆ‰. 27 (001)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 30 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 29

™ET™IKA™ ¢HMHTPIO™ IMMOBILIENBURO KTHMATOME™ITIKE™ ™YNA§§A°E™ Iø§KOY 6 BO§O™ TH§.: 24210 37043 KINHTO: 6977 269693 FAX: 24210 28678

6. ™ˆÚfi˜ 620, 600, 590 Ù.Ì. 7. √ÁÏ-∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 126 Ù.Ì. 8. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 435 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. 9. ¡. πˆÓ›·, 190 Ù.Ì. 10. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 760 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 11. ∫·ÏÏÈı¤· 317 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 110.000∂. 12. ∞ÁÚÈ¿ 320 Ù.Ì. Î·È 280 Ù.Ì. 13. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 177 Ù.Ì. Î·È 200 Ù.Ì. 14. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 129 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂∫Δ√™ μ√§√À 1. ∫¿Ï·ÌÔ˜ 2.000 Ù.Ì. 100Ì. ·fi ÙÔ Î‡Ì·, 80.000∂. 2. ÕÁ. μÏ¿Û˘ 760 Ù.Ì. Ì ı¤·. 3. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 500 Î·È 1.000 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 4. ÕÊËÛÔ˜ 37 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹, ÂÈψ̤ÓÔ, Ì ı¤·. 5. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 2.400 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 110.000∂. 6. ªԇʷ 350, 400, 500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 7. ΔÛ·Áηڿ‰· 1.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤·. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 85 Ù.Ì., 118 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 2. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 75 Ù.Ì., 260 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 3. ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi 80 Ù.Ì. 130 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 4. ¡. πˆÓ›· 50 Ù.Ì., 90 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∫Δ∏ª∞Δ∞ 1. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 1.035 Ù.Ì. ÁÈ· ÔÏÏ·Ï‹ ¯Ú‹ÛË, 30.000∂. 2. ª·Ï¿ÎÈ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 4.600 Ù.Ì., 80.000∂. 3. ªԇʷ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 4.700 Ù.Ì., 76.000∂. 4. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 12 ÛÙÚ., 27.000∂. 5. ª. μÂÏ·Óȉȿ 7 ÛÙÚ., 50.000∂. 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 10 ÛÙÚ., ÂÏȤ˜-·Ì˘Á‰·ÏȤ˜, 50.000∂. 7. ªÈÎÚÔı‹‚˜ 60 ÛÙÚ., ÛÙÔÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ, 120.000∂. 8. ∫ÚfiÎÈÔ 50 ÛÙÚ., ÔÙÈÛÙÈο, 120.000∂. 9. ∞ÏÌ˘Úfi˜ 16 ÛÙÚ., 50.000, Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·. 10. ∞ÁÚÈ¿ (ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi) 18 ÛÙÚ., 200.000∂. 11. ªԇʷ 2 ÛÙÚ. Ì ʈ˜, ÓÂÚfi, 22.000∂. (034)

-----------------------------------°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974021304 www.tzamtzis.com

EYKAIPIE™ 1. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ÔÈÎÔfiÂ‰Ô 517 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ¿ÛÊ·ÏÙÔ 21 ̤ÙÚ·, ı¤·, 75.000 ∂ 2. ∞ӷηÛÈ¿, 464 Ù.Ì., ÔÈÎfi‰Ô, Â›‰Ô, ¿ÛÊ·ÏÙÔ, ÌfiÓÔ 60.000∂. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 118 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· 10,20, ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË (¢È¿ÎÔ˘), 20 ̤ÙÚ· Ï¿ÙÔ˘˜, ™.¢. 2,1, ·ÓÙ› 80.000∂. 4. √ÈΛ· ÁˆÓȷ΋, ∞Ï˘Î¤˜, ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘ 81 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. 80.000 ∂. 5. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 39 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 20 Ù.Ì., ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, W.C. ªfiÓÔ 35.000∂. 6. ¶ÏËÛ›ÔÓ ™˘Ú›‰Ë-∫ˆÓ/ÓÙ¿, 2¿ÚÈ, 59 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 4Ô˜, ·ÙÔÌ. Ê/·, ÌfiÓÔ 55.000∂. 7. ™ˆÚfi˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì., ı¤· μfiÏÔ, Ê¿ÙÛ· 16 Ì. ·ÓÙ› 100.000 ∂. ¢IAMEPI™MATA KAINOYP°IA 1. 2¿ÚÈ· 48 Ù.Ì. Î·È 49 Ù.Ì., ·fi 1Ô-3Ô-4Ô fiÚÔÊÔ, ÏËÛ›ÔÓ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·-°·˙‹, ‰È·ÌÂÚ‹. ∂ÓÔ›ÎÈÔ 350∂, ·fi 82.000∂. 2. ∞ÓÒÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 83 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ·ÙÔÌ. Ê/·, Δ∑∞∫π, PARKING, ·Ôı‹ÎË, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 140.000∂. 3. ∫¿Ùˆ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 96 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, 3 W.C., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, 185.000∂. 4. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 2¿ÚÈ· 45 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜ Î·È ÈÛfiÁÂÈÔ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 80.000. 5. 2¿ÚÈ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 80 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Î·È 4¿ÚÈ, 3Ô˘, 101 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· (∏χÛÈ·) ·ÓÙ› 120.000 Î·È 170.000∂, ¿ÚÎÈÓ, ∞Δ.º∞. 6. ∫¿ÙˆıÈ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 85 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ∞.Δ. º.∞., ·fi 165.000∂. 7. ¶ÏËÛ›ÔÓ √ÁÏ-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 140 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 6Ô˜, ı¤·, ηٷÛÎ. ’90, ÏÔ˘Í, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ÎÏÂÈÛÙfi parking, 2 W.C., 270.000∂. 8. 3¿ÚÈ· Ì PARKING Î·È ·Ôı‹ÎË. ·) μ‡ÚˆÓÔ˜ 89 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, 150.000. ‚) ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 81 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, parking, ·Ôı‹ÎË 130.000∂. 9. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 110 Î·È 114 Ù.Ì., 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ·ÙÔÌ. º.∞., parking, 2Ô˘ Î·È 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ·fi 1.500 ∂ ÙÔ Ù.Ì. 10. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË (ΤÓÙÚÔ) 30, 80 Î·È 88 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ÚÔ˜ 1.950 ÙÔ Ù.Ì. ¢IAMEPI™MATA ¶A§AIA 1. 2¿ÚÈ, 47 Ù.Ì., ˘ÂÚ-ÈÛfiÁÂÈÔ ÁˆÓ›·, ∞Δ√ª. º/∞ ÏËÛ›ÔÓ ™˘Ú›‰Ë-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 230∂ ÂÓÔ›ÎÈÔ, ÌfiÓÔ 40.000∂. 2. 3¿ÚÈ 72 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ¿ÚÎÔ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘, ˘ÂÚ-ÈÛfiÁÂÈÔ, ·Ôı‹ÎË, ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, 90.000∂. 3. 3¿ÚÈ 105 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ÏËÛ›ÔÓ °·ÏÏ›·˜ - μÏ·¯¿‚· 100.000 ∂. 4. 3¿ÚÈ 87 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ °·ÏÏ›·˜-∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÚÂÙÈÚ¤, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·˘ÙÔÓ. ¿ÚÎÈÓ, 120.000. 5. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜-√ÁÏ, 64 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, ηٷÛÎ. ’91, º/∞ ·˘Ù., Ì›ÛıˆÌ· 340∂ ·ÓÙ› 85.000∂. 6. 3¿ÚÈ, 101 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ¢ËÌ/‰Ô˜, 115.000∂. 7. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 3¿ÚÈ, 101 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∞Δ. º.∞., 115.000∂. 8. ¶ÏËÛ›ÔÓ μÏ·¯¿‚·-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 135 Ù.Ì., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, º.∞., 135.000∂ √π∫π∂™ 1. ¡. πˆÓ›· (Ù¤ÓȘ) ‰ÈÒÚÔÊË ÏÔ˘Í ÔÈÎfiÂ‰Ô 165 Ù.Ì., ÔÈΛ· 125 Ù.Ì., ˘fiÁÂÈÔ 75 ÎÙÈÛÌ. 2005, º.∞., Ù˙¿ÎÈ, 3 a/c, parking, 230.000 ∂. 2. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 70 ¤ˆ˜ 260 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ¡. πˆÓ›·, ∞Ï˘Î¤˜, ∞ÁÚÈ¿, §Â¯ÒÓÈ·, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∫. ¡ÂÚ¿, §ÂÊfiηÛÙÚÔ, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿.

OIKO¶E¢A 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (£ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ-ºÚ›ÍÔ˘) ™¢ 1,8, ÁˆÓ›· 118 Ù.Ì., ·ÏÈfi Û›ÙÈ, 85.000. 2. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (¡. ™¯¤‰ÈÔ) 390 ÙÌ., Û 8,50 ‰ÚfiÌÔ ¿ÛÊ·ÏÙÔ, 21 Ê¿ÙÛ·, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ÌÈÛfi, fiÏÔ 225.000. 3. ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 394 Ù.Ì. ·ÓÙ› 105.000∂ 4. ∞È‚·ÏÈÒÙÈη (∞Ï˘Î¤˜) 329 Ù.Ì., ¤Ó·ÓÙÈ Ï·Ù›·˜ 105.000 ∂. 5. ™ˆÚfi˜, ÔÈÎfi‰· ÁˆÓȷο ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤·, ı¿Ï·ÛÛ·, μfiÏÔ 631 Î·È 647 Ù.Ì. ·ÓÙ› 140.000∂ Î·È 160.000∂ 6) ª¿Ú·ıÔ˜ ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘ 327 Ù.Ì. ÁˆÓ›·, ¿ÛÊ·ÏÙÔ˜, 70.000 ∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ 1. °Ú·Ê›· ∂ÚÌÔ‡-∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 120 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, 160.000∂. 2. ¶Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, ™˘Ú›‰Ë-™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 42 Ù.Ì., ·ÓÙ› 90.000∂. 3. ¶ÏËÛ›ÔÓ °·˙‹-™˘Ú›‰Ë, ÈÛfiÁÂÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·, 67 Ù.Ì., ·ÓÙ› 75.000. EKTO™ BO§OY 1. º˘ÙfiÎÔ Î¤ÓÙÚÔ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.900 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, ¿ÛÊ·ÏÙÔ, ÌÔÓ·‰È΋ ı¤·, 260.000∂, ÙÔ ÌÈÛfi 135.000 ∂. 2. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô (∫¿Ùˆ ™¯ÔÏ›Ԣ) 1 ÛÙÚÂÌ. ·ÓÙ› 95.000∂. 3. ∫·ÏÈÊÙ¤ÚË 75 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, 2 ˘/‰, ÂÈψ̤ÓÔ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 120.000 ∂. 4. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 1.100 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ‰ËÌfiÛÈÔ, 40 Ù.Ì., ı¤·, 190.000∂. 5. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‰›Ï· ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Ï·Ù›·˜, ÔÈΛ· 3 ‰ˆÌ., ÔÈÎfiÂ‰Ô 720 Ù.Ì., ·ÓÙ› 200.000∂. 6. •ÂÓԉԯ›· ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· - ÿÓÈ·, ·fi 600.000∂ “TZAMTZH™” H E°°YH™H A¶O TO 1925 (036)

-----------------------------------™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ 6937435222

Email: info@stefanatos.gr www.realestate.stefanatos.gr √π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 72ÙÌ Ì ÍÂÓÒÓ· 23ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë 133 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, πˆÏÎÔ‡ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 75ÙÌ/ÔÚÔÊÔ, ∞Á. μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ (ÔÏ˘ÙÂϤ˜), ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 55ÙÌ,ÔÈÎ.120 ÙÌ, ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105 ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ΔÚÈ¿ÚÈ 88ÙÌ, ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, °ÎÏ·‚¿ÓË ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 170ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ Ì ÁηÚÛÔÓȤڷ 30ÙÌ, ¡. πˆÓ›· ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 75ÙÌ, √ÁÏ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 140ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ √ÈΛ· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 400ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140ÙÌ Î·È ‰˘¿ÚÈ· 50ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 148ÙÌ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, ∞Ï˘Î¤˜ ¢˘¿ÚÈ 78ÙÌ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ™Ô˘ÙÚ·Ï› ΔÚÈ¿ÚÈ 93ÙÌ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ™Ô˘ÙÚ·Ï› √ÈΛ· 72ÙÌ ÈÛfiÁÂÈÔ ∞Ï˘Î¤˜ °Î·ÚÛÔÓȤڷ 35ÙÌ 2Ô˜ ÔÚ., ı¤·, ∞Ï˘Î¤˜ √ÈΛ· 45ÙÌ, ÔÈÎÔ 150ÙÌ, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ √ÈΛ· 207ÙÌ, ÔÈÎÔ. 260ÙÌ, ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη √π∫√¶∂¢∞ - ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13 ÛÙÚ. Ì ÂÏȤ˜, ª·Ìȉ¿Î˘ √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘, μπ¶∂, μfiÏÔ˜ √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ μfiÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 220ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 176ÙÌ, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· √ÈÎfiÂ‰Ô 118ÙÌ, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚ., ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÚÔ˜ ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4850ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ √ÈÎfi‰· 85ÙÌ Î·È 170ÙÌ, ¶Ï·˙ ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 322ÙÌ, ¶∞§π∞ μfiÏÔ˘ √ÈÎfi‰· 300ÙÌ Î·È 925ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1721ÙÌ, º˘ÙfiÎÔ-§ÔÌ‚¿Ú‰· ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 95ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë μfiÏÔ˜ ΔÂÙÚ·ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1850ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘ ∫Ù›ÚÈÔ 700ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 7100ÙÌ, §Â¯ÒÓÈ· μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 2300ÙÌ Ì ÎÙ›ÚÈÔ 232ÙÌ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118ÙÌ, πˆÏÎÔ‡ (Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜) μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ - μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 530ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1800ÙÌ, ∞’ μπ¶∂ √ÈÎfiÂ‰Ô 4.150ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘ μfiÏÔ˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4600ÙÌ, §·Ï¿ÚÈ· ™ÎfiÂÏÔ˜ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 52ÙÌ Î·È ·Ù¿ÚÈ 52ÙÌ, ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜- μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 460ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 356ÙÌ, §·Ú›Û˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 300ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 280ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∫Ù›ÚÈÔ 400ÙÌ Û ÔÈÎ. 2400ÙÌ,Ô‰fi˜ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 450ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ŒÎÙ·ÛË 9 ÛÙÚ. ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞’ μπ¶∂ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·-∂›‰Ë ‰ÒÚˆÓ ™ÎfiÂÏÔ˜ ∫Ù›ÚÈÔ 770ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 650ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ¶∏§π√ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 122ÙÌ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È· √ÈΛ· 136ÙÌ Û ÔÈÎfi. 1000ÙÌ, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 102ÙÌ,ÔÈÎfi 825ÙÌ, ÿÓÈ· ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 60ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 330ÙÌ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 50ÙÌ, ™˘Î‹ ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000ÙÌ, ªËÏȤ˜ ∫·ÙÔÈΛ· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 270ÙÌ, ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 91ÙÌ Û ÔÈÎ. 1ÛÙÚ, ªÔ‡ÚÂÛÈ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 78ÙÌ, ÔÈÎ. 108ÙÌ, ªËϛӷ ∫·ÙÔÈ˘ ·fi 48 ¤ˆ˜ 92 ÙÌ, μ˘˙›ÙÛ· √ÈÎfiÂ‰Ô 8000ÙÌ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÃÔÚ¢Ùfi ∫Ù‹Ì· 6000ÙÌ, ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ∫Ù‹Ì· 4000ÙÌ, ÃÔÓ‰Ú‹ ÕÌÌÔ˜ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ∫Ù‹Ì· 4000ÙÌ Ì ÚfiÛÔ„Ë 90Ì ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, §·ÌÈÓÔ‡ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10000ÙÌ, ª·Ï¿ÎÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 21000ÙÌ Ì ηÛÙ·ÓȤ˜ Î·È ÌËÏȤ˜, ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ∫Ù‹Ì· 8000ÙÌ Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ∑ÂÚ‚fi¯È· √ÈÎfi‰· 4ÛÙÚ ¤ˆ˜ 7,7 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ªÂÏ·Ó‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 50ÛÙÚ. Ì ÚfiÛÔ„Ë 160Ì ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ª·Ï¿ÎÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,7ÛÙÚ Ì ·Ï·Èfi ÎÙ›ÛÌ·, ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ¶ÔÙÈÛÙÈο •˘Ófi‚Ú˘ÛË √ÈÎfiÂ‰Ô 170ÙÌ, ™˘Î‹ √ÈÎfiÂ‰Ô 2770ÙÌ, ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ™˘Î‹ √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·, ∫ÔÚÒË √ÈÎfi‰· ·fi 1650ÙÌ ¤ˆ˜ 2770ÙÌ ¤Î·ÛÙÔ, ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfi‰· 10,7ÛÙÚ & 4,5ÛÙÚ., ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfiÂ‰Ô 1,5ÛÙÚ., ÔÈÎÈÛÌfi˜ ΔÛ·Áηڿ‰·

ª. ™∞μμ∞Δ√-∫Àƒπ∞∫∏ ÙÔ˘ ¶∞™Ã∞ 23-24 ∞¶ƒπ§π√À 2011

√ÈÎfi‰· ÙˆÓ 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ¶¿Ô˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 11,8ÛÙÚ., Ì ÔˆÚÔÊfiÚ·, ı¤·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜-÷ӛˆÓ (ª¤ÏÈ·) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ., μÚ˘Û›ÙÛ· ™˘Î‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 31,5ÛÙÚ., ™˘Î‹ √ÈÎfiÂ‰Ô 2039ÙÌ ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ªËϛӷ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,3 ÛÙÚ., ı¤·, §·‡ÎÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 1055ÙÌ, ΔÛ·Áηڿ‰· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 51 ÛÙÚ., ªËÏȤ˜ ¡. ™∫√¶∂§√™ ∫·ÙÔÈΛ· ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 120ÙÌ, ÃÒÚ· ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 70ÙÌ, ÃÒÚ· ΔÚÈÒÚÔÊË ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 180ÙÌ, ÃÒÚ· ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 130ÙÌ, μ·Ú‰ÈfiÏ· ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 72ÙÌ, μÚ¿¯Ô˜ √ÈΛ· 122ÙÌ, 4 Â›‰· Ì ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È ı¿Ï·ÛÛ·, ÃÒÚ· √ÈΛ· 40ÙÌ ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË, ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 110ÙÌ, ÈÛ›Ó·, ı¤·, ÂÈψ̤ÓÔ, ¶‡ÚÁÔ˜ ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 110ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ ¢ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 70ÙÌ, ÃÒÚ· √ÈΛ· ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË 75ÙÌ, ÃÒÚ· √ÈΛ· 80ÙÌ, ·˘Ï‹, Ù˙¿ÎÈ, ÂÈψ̤ÓÔ, 30Ì ·fi ÏÈÌ¿ÓÈ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 75ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ ¢ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 60ÙÌ, ∫·ÏfiÁËÚÔ˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 60ÙÌ. °ÏÒÛÛ· ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 60ÙÌ, °ÏÒÛÛ· ¢ÈÒÚÔʘ ÔÈ˘ 85ÙÌ Î·È 78ÙÌ ∫Ï‹Ì· ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 200ÙÌ, ™ÎfiÂÏÔ˜ √ÈΛ· 120ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 5,5ÛÙÚ ¢›ÙÚÔÔ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 100ÙÌ, ÔÈÎ. 4ÛÙÚ., °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ √ÈΛ· 80ÙÌ,ÔÈÎÔÂ‰Ô 4ÛÙÚ., °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ √ÈΛ· 100ÙÌ, ÔÈÎÔÂ‰Ô 4ÛÙÚ., °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ √ÈΛ· 70ÙÌ, °ÏÒÛÛ· ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 252ÙÌ, ÔÈÎ. 250ÙÌ, °ÏÒÛÛ· ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150ÙÌ, ŒÏÈÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· - √ÈÎfi‰· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 12500ÙÌ, ∞Ï˘ÎÈ¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13,5ÛÙÚ, 50Ì ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ŒÎÙ·ÛË 840ÛÙÚ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ, ı¤·, ƒ¿¯Â˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ., ı¤·, ∞Á. ƒËÁ›ÓÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 4ÛÙÚ., Ú‡̷, ÓÂÚfi, ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5,5 ÛÙÚ., ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ı¤· ΔÛÈÌÈÛÈ¿ ∫Ù‹Ì· 8ÛÙÚ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ı¤·, μ·ı˘¿˜ ∫Ù‹Ì· 4,8ÛÙÚ. ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ΔÛÈÌÈÛÈ¿ ∫Ù‹Ì· 4ÛÙÚ., ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ΔÛÈÌÈÛÈ¿ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6,6ÛÙÚ, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ΔÛÈÌÈÛÈ¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4ÛÙÚ., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5,2ÛÙÚ., ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ∫Ù‹Ì· 10ÛÙÚ., ÂÏȤ˜, ηχ‚È, ¢›ÙÚÔÔ ∫Ù‹Ì· 4ÛÙÚ., ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ƒ¿¯Â˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 2200ÙÌ, ı¤·, ÎÙ›˙ÂÈ, μ·Ú‰ÈfiÏ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 1ÛÙÚ ¤ˆ˜ 4ÛÙÚ., °ÏÒÛÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.200ÙÌ, ¶Ô‡ÓÙ· °ÏÒÛÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.000ÙÌ, ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ °ÏÒÛÛ· √ÈÎfiÂ‰Ô 840ÙÌ, ÃÒÚ· ™ÎfiÂÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 740ÙÌ, ƒ¿¯Â˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4725ÙÌ, μÚˆÌÔÓ¤ÚÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4,5,6ÛÙÚ. ∞Á. ª·Ú›Ó· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10ÛÙÚ., ∞Ï˘ÎÈ¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13 ÛÙÚ., °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3,8 ÛÙÚ., ¶ÔÙ¿ÌÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,2 ÛÙÚ., ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,4 ÛÙÚ., ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 12.5 ÛÙÚ., ™ÎÏËÚ‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,8ÛÙÚ., ™ÎÏËÚ‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6,7ÛÙÚ., ¶Ô‡ÓÙ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4033ÙÌ, §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4100ÙÌ, ¡ËÛ› ¡. ™∫π∞£√™ - ¡. ∞§√¡¡∏™√™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 90ÙÌ ¤ˆ˜ 110ÙÌ, ¡. ™ÎÈ¿ıÔ˜ √ÈΛ· 67ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 204ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ •∂¡√¢√Ã∂π∞ - ∫∞º∂ - ∂™Δπ∞Δ√ƒπ∞ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 27 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ¿‰ÂÈ· ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ., ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ., ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ ∂ȯ›ÚËÛË ÂÛÙ›·Û˘ Ì ¿‰ÂÈ· “∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔΔ·‚¤ÚÓ·-∫·Ê¤” ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. ∂ȯ›ÚËÛË ∫∞º∂ ÒÏËÛË ‹ ÂÓÔÈΛ·ÛË ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ Δ·‚¤ÚÓ·-Ô˘˙ÂÚ› 120ÙÌ Ì ÔÈΛ· 110ÙÌ Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ (037)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 180 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (220.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (140.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 2. μ›Ï· ˆÏÂ›Ù·È 250 Ù.Ì., Û 3 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎfi‰Ô, ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∞Á¯›·ÏÔ˜. 3. √π∫π∞ ·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, ÙÚÈÒÚÔÊË, 240 Ù.Ì., Ì 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¶π¡∞∫∞Δ∂™. ∞ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Ì ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ μfiÏÔ. 4. √ÈΛ· 120 Ù.Ì. Û 400 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌË, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 5. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ 100 Ù.Ì. Û 1.700 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, μ˘˙›ÙÛ·. 6. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. 7. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 90 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶ÈӷοÙ˜. 8. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, 4ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 400 Ù.Ì., Ì ı¤· Î·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì., §Â¯ÒÓÈ·. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 150 Ù.Ì., Ì 60 Ù.Ì. ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÂÈψ̤ÓÔ, ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÛÙËÓ ∫. °·Ù˙¤·. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 110 Ù.Ì. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì ™˘Ú›‰Ë. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 115 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 95 Ù.Ì. (ÂÓÔ›ÎÈÔ 16.000 ∂ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ), 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ì πˆÏÎÔ‡. OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜. 3. ŒÓ· ÛÙÚ¤ÌÌ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜.

4. √ÈÎfiÂ‰Ô 3,5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, §Â¯ÒÓÈ·. 5. 312 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ı¤·, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫. °·Ù˙¤·. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ¢›ÓÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÛÙË ªËϛӷ-∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜. 13. ¢‡Ô ÔÈÎfi‰· 600 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ, 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ¤ÌÌ· Û 2 ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁˆÓ›·, ∞ÁÚÈ¿. ∂À∫∞πƒπ∞: ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 650 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. ÛÙÔ ¶∂¢π√¡ ÙÔ˘ ∞ƒ∂ø™. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (038)

-----------------------------------“Δ™∂§π√™” REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ Δ∏§.-FAX 24280 78267 ∫π¡. 697.4647.587

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÛÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Î·È ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Û ÌÈÎÚ¿ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ‹ ·˘ÙÔÙÂÏ›˜. ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., 3Ô˘ Î·È 4Ô˘ ÔÚ. Û ÌÈÎÚ‹ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. ÕÁÈÔ ∫ˆÓ/ÓÔ 2 ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 1Ô˘/2Ô˘ ÔÚ. Î·È 4Ô˘/5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. ¡. πˆÓ›·, ·Ï·È¿ ηϋ ÌÔÓÔÎ/Λ· 105 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰ Û ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. (¶¤ÙÚÔ˘/¶·‡ÏÔ˘). ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· Û ÔÈÎ. 146 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 160 ÙÌ. ¡. πˆÓ›· ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi/Ù¤ÓȘ (2) ˘ÂÚ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ ·˘ÙfiÓÔ̘, ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì 2¿ÚÈ· ÛÙÔ ËÌÈ-ÈÛfiÁÂÈÔ. ª¿Ú·ıÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 165 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 300 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ηÈÓ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 91 Ù.Ì. Û˘Ó 2¿ÚÈ ÛÙÔ ËÌÈ-ÈÛfiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›·) ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 510 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 2ÒÚÔÊË ‚›Ï· Û 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·!!! ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ Î·È ∞ÁÚÈ¿. ∞Ë-°ÈÒÚÁË ∫˘ÓËÁÒÓ ÌÔÓÔÎ/Λ· 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 1.000 Ù.Ì. Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·!!! ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· 65 Ù.Ì. Û˘Ó 40 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË Û ÔÈÎ. 190 Ù.Ì. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ηÈÓ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì 2 ˘/‰ Û˘Ó 2¿ÚÈ ÛÙÔ ËÌÈ-ÈÛfiÁÂÈÔ 40Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞Á¯›·ÏÔ˜/ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹, 2ÒÚÔÊË ËÌÈÙÂÏ‹˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· (2 ‰È·Ì/Ù· 107 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ) Û ÔÈÎ. 975 Ù.Ì,. 80 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. μfiÏÔ˜ (ÛڈÓÔ˜/¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘) ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· 40 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 120 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 2ÒÚÔÊË Î·ÙÔÈΛ·, 93 Ù.Ì. Ô Î¿ı fiÚÔÊÔ˜ Û ÔÈÎ. 200 Ù.Ì. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.000 Ù.Ì. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 2 ·Ú·ı/ÛȘ ÔÈ˘ ÙˆÓ 50 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË (Ë Ì›· ËÌÈÙÂÏ‹˜) Û ÔÈÎ. 2.400 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜/∞ψӿÎÈ ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 50 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 220 Ù.Ì. 80Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 1.000 Ù.Ì., ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. √π∫√¶∂¢∞ ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfi‰·, 184, 368, 402 Î·È 423 Ù.Ì., Ì Û.‰. 0,8. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 213, 420 Î·È 512 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·ÙÔÏ. ÔÈÎÔ. 196 Ù.Ì. LIDL ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 300 Ù.Ì. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ÏËÛ›ÔÓ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ÌÂÛ·›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 170 Ù.Ì. Ì Û.‰. 2,10. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 183 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ (3) ÔÈÎfi‰· 400, 415 Î·È 429 Ù.Ì. ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ‰È¿ÊÔÚ· ‰È¿Û·ÚÙ· ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 600 Ù.Ì. ÂÚ›Ô˘. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 307 Ù.Ì. ª¿Ú·ıÔ˜, 450 Ù.Ì. 1010 Î·È 1083 Ù.Ì., ·¤¯Ô˘Ó 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ª¿Ú·ıÔ˜ 4.460 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·. ª¿Ú·ıÔ˜ 670 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·. ª¿Ú·ıÔ˜ 4 ÛÙÚ¤Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·, 85Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ (2) ÔÈÎ. ÙˆÓ 300 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 2.300 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ‰fiÌËÛË 400 Ù.Ì. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 300, 465, 538 Î·È 731 Ù.. ª·Ìȉ¿ÎÈ ÁˆÓ. ÔÈÎfi. 256 Ù.Ì. ª. μÂÏ·Óȉȿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1240 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜/∞ψӿÎÈ 2 ÔÈÎ. 310 Î·È 350 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ 120Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ/™ÙÔ‡È 1.580 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÎÙ›˙ÂÈ 173 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ/™ÙÔ‡È 3 ÙÂÌ¿¯È· ÙˆÓ 4¿ÚˆÓ ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ȉ·ÓÈο ÁÈ· ηÙÔÈ˘. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ‰È¿Û·ÚÙ· ÔÈÎfi‰· 325, 362, 465, 520, 650 Î·È 700 Ù.Ì. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÁˆÓ. ÔÈÎ. 2.000 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÔÈÎfi. 280 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÔÈÎfi. 400 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰/ÛÈÌÔ. ∫Δ∏ª∞Δ√-√π∫√¶∂¢∞/∫Δπƒπ∞ °π∞ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∏ ™Δ∂°∏ / ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ / ∂¶∂¡¢À™∂π™ ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 55 Ù.Ì. Û˘Ó 55 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ, 215∂ ÌËÓÈ·›ˆ˜. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 50 Ù.Ì. Û˘Ó 35 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 600∂. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÙ›ÚÈÔ 2.200 Ù.Ì. Û˘Ó 800 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Û 7 ÛÙÚ¤Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 100Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 185 Ù.Ì. Û˘Ó 95 Ù.Ì. Ê˘ÛÈÎfi ·Ù¿ÚÈ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ Â› 16 ¤ÙË Û super market. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·Ù·ÛÙ/·Ù· ÙˆÓ 50, 60, 70, 110, 210 Î·È 250 Ù.Ì. ∞ÁÚÔÙ/¯ÈÔ 26 ÛÙÚ¤Ì. ÏËÛ›ÔÓ ∫Δ∂√, ˆÏÂ›Ù·È Î·È ÙÌËÌ/ο ∑√∂ 3Á, 3‰. §¿ÌÈ· 5,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. ∑√∂ 3·. ¶ÏËÛ›ÔÓ ALEX PAK 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎ. Ì 300 Ù.Ì. ·Ï·Èfi ÎÙ›ÚÈÔ. ∂ıÓ. √‰fi˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘-ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ 4,5 Î·È 5 ÛÙÚ¤Ì. ∞ÁÚÔÙ/¯ÈÔ 40 ÛÙÚ¤Ì. ÏËÛ›ÔÓ ∫Δ∂√ ˆÏÂ›Ù·È Î·È ÙÌËÌ/ο ∑√∂ 3Á, 3‰. º˘ÙfiÎÔ 11,8 ÛÙÚ¤Ì. ∑√∂ 1·. ¶∂√ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ∫ƒ√∫π√À 5 ÛÙÚ¤Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 3 ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ÙˆÓ 6-7 Î·È 8 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ 60Ì. ·fi ÙÔ ‰ÈÂıÓ‹. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÙ›ÚÈÔ 400 Û˘Ó 200 Ù.Ì. ·Ôı‹Î˜ Û ÔÈÎ. 1.800 Ù.Ì. ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹.

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¶ÔÏÏ¿ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ‰È·Ì/Ù·, 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ· Î·È 4¿ÚÈ· Û μfiÏÔ, ¡. πˆÓ›·, ∞Ï˘Î¤˜, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·... ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ·, ˘fi ηٷÛ΢‹ Î·È ·Ï·È¿. À¶∞ƒÃ∂𠶧√À™π√ ∞ƒÃ∂π√ ∞∫π¡∏Δø¡ ÌË ‰ËÌÔÛÈ¢fiÌÂÓÔ... ·ÏÒ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËη ÌfiÓÔ Û ÌÂÚÈο... (039)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. Î·È Fax 2428093680 ∫ÈÓ. 6977405931 estate.pelio.eu email - mesitika@pelio.eu

∞°ƒπ∞ 1) √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ·Ó·Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË 80ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 160ÙÌ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙ. 1.3 Â›Ó·È 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 160.000 ∂. 2) ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 45ÙÌ Î·È 60ÙÌ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ΤÓÙÚÔ. 3) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ 20Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 80.000 ∂. 4) √ÈÎfiÂ‰Ô 180ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· ı¤ÛË μ·Úο. ΔÈÌ‹ 60.000 ∂. ∞¡ø §∂Ãø¡π∞ 1) πÛfiÁÂÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 90ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 642ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 500ÙÌ Ì ı¤·. 3) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 125ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 106ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 120.000 ∂. 4) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 129ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 428ÙÌ. ªÂ ı¤·. 5) μ›Ï· Û ÙÚ›· Â›‰· 340ÙÌ Û ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3600ÙÌ Ì ı¤·. 6) ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 4.000ÙÌ ‰›Ï· ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi. 7) √ÈÎfiÂ‰Ô 240ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ΔÈÌ‹ 35.000 ∂. 8) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ı¤·. 9) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 9.000ÙÌ ‰›Ï· ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 200.000 ∂. ∞ƒ°Àƒ∂´∫∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 807ÙÌ ÎÙ›˙ÂÈ 302ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 50.000 ∂. μ√§√™ 1) ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 2) ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 335ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤·. 3) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 45ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ΤÓÙÚÔ Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 3 ÂÙÒÓ. ΔÈÌ‹ 95.000 ∂. 4)∫ÂÓÙÚÈÎfi ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 101ÙÌ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ. 5) ¡¤· πˆÓ›· ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 230ÙÌ ¤ÙÔ˜ 2002.ΔÈÌ‹ 220.000 ∂. 6) ¡¤· πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 215ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 228ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· Ì ı¤·. 7) ∞ӷηÛÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 125ÙÌ Ì ˘fiÁÂÈÔ 64ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· Ì ¿ÚÎÈÓ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 183ÙÌ Ì ı¤·. 8) ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 83ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, Ù˙¿ÎÈ Ì ı¤· ÙÔ˘ 2008 ÛÙÔ˘˜ Úfiԉ˜ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜. ΔÈÌ‹ 140,000 ∂. 9) ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 45.000ÙÌ Î·È 9.300ÙÌ Â› ÙÔ˘ ·Ú¿ÏÏËÏÔ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ·fi ÙËÓ Â¿Óˆ ÌÂÚÈ¿ Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500ÙÌ ΔÈÌ‹ 135.000 ∂. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 135.000 ∂. 3) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8.960ÙÌ Ì ÔˆÚÔÊfiÚ· 500Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 4) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÈ· 128ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 239ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 160.000 ∂. 5) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.000ÙÌ ‰›Ï· ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi. ΔÈÌ‹ 95.000 ∂. 6) √ÈÎfiÂ‰Ô 280ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ΔÈÌ‹ 35.000 ∂. ª∏§π∂™ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 634,29ÙÌ ÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË 168,41ÙÌ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·Ó··Ï·›ˆÛË Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 90.000 ∂. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.750ÙÌ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Û ‹Û˘¯Ô ̤ÚÔ˜ Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi Ì·˙› Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 300Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100ÙÌ Î·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.200ÙÌ Ì ÔÈΛ· 60ÙÌ 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 220.000 ∂. 3) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1000ÙÌ Ì ÔÈΛ· 60ÙÌ ÌfiÓÔ 30Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 140.000 ∂. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 150ÙÌ Ì ÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ‰˘Ô ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Û‡ÓÔÏÔ 160ÙÌ ¤ÙÔ˜ 2002 Ì ı¤· 50Ì ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ‰›Ï· ·fi ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹ 270.000 ∂. ¶ƒøΔ∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ 1) μfiÏÔ˜ ¶·Ú¿ÏÈ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 2) ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 140ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ. 3) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.000ÙÌ ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘. 4) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÔÈÎfiÂ‰Ô 310ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜. 5) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 15,000ÙÌ. ∂À∫∞πƒπ∞ 1) ¶ÈӷοÙ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 3,358ÙÌ. ΔÈÌ‹ 60.000 ∂. 2) μfiÏÔ˜ ¢ηÈÚ›· ˆÏÂ›Ù·È ÂÈÎÂÚ‰‹˜ Âȯ›ÚËÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÛÙ·ıÂÚfi ÂÙ‹ÛÈÔ Ù˙›ÚÔ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Ï‹Úˆ˜ ·fiÛ‚ÂÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘ Û ¿ÌÂÛÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ™Ù·ıÂÚfi ÂÈÛfi‰ËÌ· Î·È Ì¤Û· ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË (ÌfiÓÔ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ). 3) ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1557ÙÌ Ì ı¤·, ‰ÚfiÌÔ, ηÏÓÙÂÚ›ÌÈ. ΔÈÌ‹ 100.000 ∂. 4) ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 460ÙÌ Û ‹Û˘¯Ô Î·È ÎÂÓÙÚÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 40.000 ∂. 5) ¶ÈӷοÙ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1600ÙÌ. ΔÈÌ‹ ÌfiÓÔ 30.000 ∂. (040)

-----------------------------------SOFIA HALKIA Consulting - Real Estate 38 Sp.Spiridi st P.C. 38 221 VOLOS Tel. +30 24210 35166 Fax +30 24210 35649 Mob. +30 6944504791 www.sofiahalkia.gr

∂À∫∞πƒπ∂™ ñ ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ Î·È ·Ôı‹Î˜ Ì 1,5 ∂ ÙÔ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi. μ√§√™ ∫∞™™∞μ∂Δ∏: πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 33 Ù.Ì. Ì 17 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Î·È 2 WC. 70.000∂ ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 74 Ù.Ì. Ì ÚÔÂ-

ÁηٿÛÙ·ÛË Ù˙·ÎÈÔ‡, 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¯ˆÚ›˜ º.¶.∞. 130.000∂ ™∫π∞£√™ ñ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÁÚ·ÊÂ›Ô ‹ ÔÈΛ· 2 ÂÈ¤‰ˆÓ Ì ÎÔ˘˙›Ó·, ηıÈÛÙÈÎfi, Ì¿ÓÈÔ & 2 ˘/‰ Ì WC. 84.000∂ μ√§√™ ñ °ˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 10ÂÙ›·˜ ‰›Ï· ÛÙËÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 115 Ù.Ì., 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ù¤ÓÙ˜, ·Ôı‹ÎË & parking. £¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ñ •ÂÓ›· - ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·: ¢È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 114 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ Ì 2 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, Ù˙¿ÎÈ, WC & Ì¿ÓÈÔ. Èڛ˜ º.¶.∞. ñ ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 3Ô 96 Ù.Ì., 2 Ì¿ÓÈ·, WC. Èڛ˜ º.¶.∞. ñ ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 4Ô 87 Ù.Ì., Ì¿ÓÈo & WC. £¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. Èڛ˜ º.¶.∞. ñ ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 3Ô 51 Ù.Ì., Ì¿ÓÈo & WC. £¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. Èڛ˜ º.¶.∞. ñ ÕÓ·˘ÚÔ˜: ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 50 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô Î·È 88 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 3Ô ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. ªÂ parking & ·Ôı‹ÎË. Èڛ˜ º.¶.∞. π‰·ÓÈ΋ ÙÈÌ‹. ∞£∏¡∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙË ÁηÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔÓ 1Ô, 27 Ù.Ì., 5 ÏÂÙ¿ ·fi ÙÔ ÌÂÙÚfi, ‰›Ï· ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ™ˆÙËÚ›·. ª∏§π¡∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 615 Ù.Ì. Ì ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì 26 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË. 80.000∂ ∫ƒπ£∞ƒπ∞: ∫·ÙÔÈΛ· 64 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì. & ˘fiÏÔÈÔ ™.¢., Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 80.000∂ ∞°. Δƒπ∞¢∞ - ∞¡ø μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 125 Ù.Ì. 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ ·Ôı‹ÎË & Parking. ¶ÚÔÂÁηٿÛÙ·ÛË Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡ η˘ÛÙ‹Ú·. £¤· Û fiÏÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 220.000∂ ∞∫π¡∏Δ∞ ª∂ ∂π™√¢∏ª∞ μ√§√™ ñ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 51 Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙË ™. ™˘Ú›‰Ë Ì ·Ù¿ÚÈ. ¶Ôχ ηϋ ·fi‰ÔÛË. 270.000∂ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60 Ù.Ì. Ì ·fi‰ÔÛË 5%, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔÓ ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô. ñ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· 77,50 Ù.Ì. Ì WC Î·È ·Ù¿ÚÈ. ∞fi‰ÔÛË 5% ñ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· 30 Ù.Ì. Ì WC. ∞fi‰ÔÛË 5% ñ πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Â› Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 35 Ù.Ì. Ì WC. 88.000∂ ¶ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Ì›ÛıˆÌ·. ñ °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÂÈÛfi‰ËÌ·. ñ °ˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 82 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô. ªÈÛıˆÌ¤ÓÔ. 75.000∂ ¡. πø¡π∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 117 Ù.Ì. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞ - ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2350 Ù.Ì. Ì ԛÎËÌ· 200 Ù.Ì. Ì Ôχ ηÏfi ÂÈÛfi‰ËÌ·. ™∫π∞£√™ - ∫∂¡Δƒ√: ñ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 37 Ù.Ì. 110.000∂ Èڛ˜ º.¶.∞. ñ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 73 Ù.Ì. - 230.000∂ Èڛ˜ º.¶.∞. ñ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 110 Ù.Ì. 400.000∂ Èڛ˜ º.¶.∞. ñ ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· 113 Ù.Ì. 310.000∂. Èڛ˜ º.¶.∞. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ μ√§√™ ñ ¶ÂÚÈÔ¯‹ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ: ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 32 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ. ñ πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 47 Ù.Ì. ÛÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË (Â› ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ¢È¿ÎÔ˘) Ì ·Ù¿ÚÈ 23 Ù.Ì., ηÏfi ÂÈÛfi‰ËÌ· Ì 6% ·fi‰ÔÛË. ñ °Ú·ÊÂ›Ô Â› Ù˘ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ 53 Ù.Ì. Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ñ ∞ΛÓËÙÔ È‰È·›ÙÂÚ˘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ 395 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi Â› Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ·˘ÙfiÓÔÌÔ, Ôχ ηϋ ¢ηÈÚ›·. ¡. πø¡π∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ·Ôı‹ÎË 153 Ù.Ì. 22.000∂ ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ μ√§√™ ñ √ÈÎfiÂ‰Ô 155 Ù.Ì. Â› Ù˘ °·Ì‚¤Ù· Ì ™.¢. 2,1%. 135.000∂ ª¶√Àº∞: √ÈÎfiÂ‰Ô 360 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 150Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ‰fiÌËÛË 152 Ù.Ì. 57.000∂ ∞§À∫∂™: √ÈÎfiÂ‰Ô 304 Ù.Ì. Ì ™.¢. 0,8 & ÚfiÛÔ„Ë Û 2 ‰ÚfiÌÔ˘˜. §›Á· ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ Ï·˙. 120.000∂ ª∂§π™™π∞Δπ∫∞: 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· (Â›Â‰Ô ¤‰·ÊÔ˜) ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi, ¿ÚÙÈ· & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ. ∞¡∞∫∞™π∞: √ÈÎfi‰· 1300 Ù.Ì. & 1389 Ù.Ì. ∂ÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∞ƒ°∞§∞™Δ∏: 3 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ı¤·, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ì¿Ú·. §∂Ãø¡π∞: √ÈÎfiÂ‰Ô 1000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 100.000∂ ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞: √ÈÎfiÂ‰Ô 4534 Ù.Ì. 130.000∂ ª∏§π¡∞: √ÈÎfi‰· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∞Ó‰Ú¤· Û ·fiÛÙ·ÛË 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ÌÈÎÚfi ÎÙ›ÛÌ·, ÂÚÈÔÈË̤ӷ & ÂÚÈÊÚ·Á̤ӷ. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞: √ÈÎfiÂ‰Ô 4650 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ηÙÔÈÎÈÒÓ. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ μ√§√™ ñ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ˘fi ηٷÛ΢‹ ·fi 50 ¤ˆ˜ 111 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ & ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. μ√§√™ ñ ∂Èψ̤ÓË ÁηÚÛÔÓȤڷ 32 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 3Ô Ì Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó· & Ê/·. ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁηÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∂Èψ̤ÓË Û ËÌÈÒÚÔÊÔ. ñ ∫¤ÓÙÚÔ: ¡Âfi‰ÌËÙÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 95 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰, 1 wc, Ì¿ÓÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, parking & ·Ôı‹ÎË. ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹. ñ ¡Âfi‰ÌËÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô 52 Ù.Ì. Ì fiÏÔ ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi Ì ı¤ÛË parking. ¢›Ï· ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. ñ ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 54 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ. 96.000∂ ñ ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 71 Ù.Ì. Ì parking. ªÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ. 156.000∂ ñ °ˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 4Ô, 85,5 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi & ¶‹ÏÈÔ. ñ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 105 Ù.Ì. Â› Ù˘ √ÁÏ Ì ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋ ı¤ÛË parking. 115.000∂ ñ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· Â› Ù˘ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 101 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô Ì ı¤·. 105.000∂ ¡. πø¡π∞: ñ ¡Âfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 90 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 4Ô & 5Ô Ì 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, Û·ÏfiÓÈ - ÎÔ˘˙›Ó· ·Ôı‹ÎË & ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ. 140.000∂ ñ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 59 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 3Ô Ì 1 ˘/‰, ı¤ÛË ¿ÚÎÈÓ 80.000∂ ∞§À∫∂™: ¢˘¿ÚÈ 47 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô. 150 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 70.000∂ ¶ø§√À¡Δ∞π ∂•√Ãπ∫∞ ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ñ ∂ÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ·fi 42 Ù.Ì., 50 Ì. ·’ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞fi 90.000∂

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 31


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 31

ª. ™∞μμ∞Δ√-∫Àƒπ∞∫∏ ÙÔ˘ ¶∞™Ã∞ 23-24 ∞¶ƒπ§π√À 2011

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 30

SOFIA HALKIA Consulting - Real Estate 38 Sp.Spiridi st P.C. 38 221 VOLOS Tel. +30 24210 35166 Fax +30 24210 35649 Mob. +30 6944504791 www.sofiahalkia.gr

∞¡ø °∞Δ∑∂∞: √ÈÎfiÂ‰Ô 4070 Ù.Ì. Ì ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 164 Ù.Ì. ı¤ÛË ª·Ú¿ıË. 110.000∂ ∞º∏™™√™ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 42 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹. 83.000∂ ∞°ƒπ∞: ¡Âfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞°ƒπ∞: ∫·ÙÔÈΛ· 51 Ù.Ì. 85.000∂ ª∏§π∂™: √È˘ 106 & 129 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ Î·È ·˘Ï‹. ∫√À∫√Àƒ∞μ∞: √ÈÎfi. 450 Ù.Ì. Ì ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. À¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ Ì ÂȉfiÙËÛË 50% ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π μ√§√™ ñ ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È Ì·Á·˙È¿ ÁÈ· ÂÓÔÈΛ·ÛË ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡. ñ ¡Âfi‰ÌËÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô 52 Ù.Ì. Ì fiÏÔ ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi Ì ı¤ÛË parking. ¢›Ï· ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. 330∂ ñ ƒÂÙÈÚ¤ 55 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 5Ô Ì ı¤· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ & ¶·Á·ÛËÙÈÎfi Ì ȉÈfiÎÙËÙË ÂÚÈÌÂÙÚÈ΋ ‚ÂÚ¿ÓÙ·, Ê/·, Ï›Á· ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. ¢›Ï· ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. ñ ¢È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙËÓ π. ∫·ÚÙ¿ÏË 86 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô Ì 2 ˘/‰. ñ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 97 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô, Ì 2 ˘/‰ & Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. ñ °ˆÓÈ·Îfi ÁÚ·ÊÂ›Ô Â› Ù˘ π¿ÛÔÓÔ˜ ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ Ì 120 Ù.Ì. Ì WC, ÎÔ˘˙›Ó·, 2 A/C, ı¤ÚÌ·ÓÛË. ñ ∞ μπ.¶∂. 8 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ÎÙ›ÚÈÔ 2400 Ù.Ì. ∞°ƒπ∞: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 45 Ù.Ì. 300∂ ∞°. ™Δ∂º∞¡√™ - ™øƒ√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, air - condition Î·È ¯Ú‹ÛË ÈÛ›Ó·˜. 600∂ (041)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210 22824 ∫ÈÓ. 6982 479 991-6973 585 390 mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr

¶ø§∂πΔ∞π - ¢˘¿ÚÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 50 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 1Ô˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. - ¢˘¿ÚÈ 15ÂÙ›·˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 55 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 5Ô˜ Ì ·/ı Î·È ¿ÚÎÈÓ. - ¢˘¿ÚÈ 20ÂÙ›·˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 52 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 2Ô˜ Ì ·/ı, 50.000 ∂. - 80 Ù.Ì. 5ÂÙ›·˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 4Ô˜ Ì ·/ı, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. - 110 Ù.Ì. 25ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 4Ô˜ Ì 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w/c, ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. - 120 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 2Ô˜ Ì 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, 1 w/c, ¿ÚÎÈÓ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÚÔÛÈÙ‹ ÙÈÌ‹. - ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 28 Ù.Ì., Ì ·Ù¿ÚÈ 28 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡. (042)

-----------------------------------ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 8 ΔËÏ. ∫¤ÓÙÚÔ 24210 25000 À‡ı˘ÓÔ˜: ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ ∫ÈÓËÙfi: 69 7972 6165

E-mail: stspiliopoulos@gmail.com “Site: www.o-s.gr” ª√¡∞¢π∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ∫∞Δø Δ∏™ ∂ª¶√ƒπ∫∏™ Δ√À™ ∞•π∞™ 1. √ÈÎfi‰Ô, ¡. πˆÓ›·, 277ÙÌ, ™.¢. 2, 60.000∂ 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, 70ÙÌ, 80.000∂ 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, 106ÙÌ (ÂÌÔÚÈ΋ ·Í›· 530,000∂), ∞Í›·˜ ¢È¿ıÂÛ˘ 330.000∂ 4. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, 61ÙÌ (ÂÌÔÚÈ΋ ·Í›· 300,000∂), ∞Í›·˜ ¢È¿ıÂÛ˘ 200.000∂ 5. μ›Ï·, ¶Â˘Î¿ÎÈ·, 300ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 550ÙÌ, 350.000∂ 6. ¢˘¿ÚÈ, 1Ô ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, 60ÙÌ, ¤ÙÔ˜ ηÙ. 2009, ÂÈψ̤ÓÔ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 450∂ (ÂÌÔÚÈ΋ ·Í›· 180,000∂), ·Í›·˜ ‰È¿ıÂÛ˘ 138.000∂ 7. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· Â› Ù˘ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 135, 31ÙÌ, 8.000∂ 8. ∞ÁÚfi˜ ª¿Ú·ıÔ˜ μfiÏÔ˘, 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, 12.000∂ 9. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ¶··ÊϤÛÛ· 29, 68ÙÌ, ËÌÈÙÂϤ˜, 25.000∂ 10. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿-ΔÚÈÎÔ‡Ë 70ÙÌ, 80.000∂ 11. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ∫··ÎÏ› 49ÙÌ, 35.000∂ 12. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ∫··ÎÏ› 118ÙÌ, 115.000∂ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞Δø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. ¡.πø¡π∞ 115ÙÌ ·fi 1350∂/ÙÌ, ∫ 101 & 108 2. ¡. πø¡π∞ °·ÓÔ¯ÒÚ·˜ 58ÙÌ, ∫ 110 & 115 3. ∞°ƒπ∞ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 120ÙÌ, 2 ÔÚfiÊÔÈ. K 118 4. μ√§√™ μÈ˙˘ËÓÔ‡, ÓÂfi‰ÌËÙ· 57-110ÙÌ, ·fi 1600/ÙÌ ∫ 234 5. Õ¡∞Àƒ√™ ™Ù·‰›Ô˘, 100ÙÌ & 72ÙÌ, ∫ 218 6. ∞°. ∫ø¡/¡√™ ÔÚÔÊÔÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 86ÙÌ, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 267 7. ¡.πø¡π∞ ∫¿‰ÌÔ˘ 78-81ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ·, K 272-275-277 8. ¡.πø¡π∞ ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 46ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ·, ∫ 282 9. ¡.πø¡π∞ ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 93 & 102ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ·, ∫ 285-286 10. ¡.πø¡π∞, 3¿ÚÈ, 79ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi, ∫ 371 11. ¡.πø¡π∞, ÚÂÙÈÚ¤ 79ÙÌ, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 372 12. ¡.πø¡π∞, 2¿ÚÈ 45ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 374

13. ¡.πø¡π∞, 3 3¿ÚÈ· 84ÙÌ, 2Ô˘-4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 376 14. μ√§√™ 61-107ÙÌ, ·fi 1700∂/ÙÌ ∫ 388 15. μ√§√™ ∑·ÏfiÁÁÔ˘ 85ÙÌ, 2 ˘/‰, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 415 16. μ√§√™ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 2 ‰È·Ì. 65ÙÌ, 1Ô˘ & 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¿ÚÎÈÓ, ∫ 419 17. ∫∞¶∞∫§π, 47 Ù.Ì Î·È 75 Ù.Ì, K 424 18. ∞§À∫∂™, ‰È·Ì/·Ù·-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 1800-2200∂/ Ù.Ì ∫ 425 19. ∞§À∫∂™ 85ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 449 20. ¡. πø¡π∞ 90 ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 450 21. μ√§√™ ÓÂfi‰ÌËÙ· 21-121ÙÌ, 1Ô˘ - 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 455-476 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞¡ø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. μ√§√™ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿-ΔÚÈÎÔ‡Ë, 2¿ÚÈ 54ÙÌ, ÈÛfiÁÂÈÔ, ∫ 305 2. μ√§√™ 54Ô˘ ™˘ÓÙ·Á. ∂§∞™, 102 ÙÌ, ∫ 183 3. μ§∞Ã∞μ∞ 118ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, ∫ 149 4. ∞°ƒπ∞ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, 43ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 301 5. ¡.πø¡π∞ 83Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 394 6. ¡.¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. 82ÙÌ, ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘, ∫ 11 7. μ√§√™ 54√À ™À¡Δ∞°ª∞Δ√™ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2¿ÚÈ 51ÙÌ, ÈÛfiÁÂÈÔ ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ, ∂À∫∞πƒπ∞ ΔÈÌ‹ 45.000∂ K 493 8. ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏ ÚÂÙÈÚ¤ 125ÙÌ, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, Ù˙¿ÎÈ, parking ∫ 497 ª∂∑√¡∂Δ∂™-∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∫∞ƒ∞°∞Δ™ 120ÙÌ, ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 60ÙÌ, Û ÔÈÎÔ.126ÙÌ, ηٷÛÎ. 2005, ∫ 392 2. ∞§À∫∂™, 127ÙÌ, Û ÔÈÎ. 156ÙÌ, ˘fi ηٷÛ΢‹, 10Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 358 3. ∞§À∫∂™ ¡Âfi‰ÌËÙË 164ÙÌ, ÙÚÈÒÚÔÊË, ∫ 297 4. ∞§À∫∂™ 209ÙÌ, Û ÔÈÎ. 270ÙÌ, ∫ 233 5. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 155ÙÌ, Û ÔÈÎ. 250ÙÌ, ı¤·, ∫ 198 6. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞, 3 ÓÂfi‰ÌËÙ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 150ÙÌ, ˘fiÁÂÈÔ 95ÙÌ, ∫ 298 7. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞, Û˘ÁÎ. ηÙÔÈÎÈÒÓ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 60-150ÙÌ, ∫ 313 8. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ 65ÙÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ˘fi ηٷÛÎ., ∫ 203 9. ∞º∏™™√™, 71-145ÙÌ, ˘fi ηٷÛ. ∫ 370 10. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ “ª∞¡∞” 100-200ÙÌ, ˘fi ηٷÛÎ. ·fi 2000∂/ÙÌ. ∫ 210 11. ∞°. πø∞¡¡∏™, 71-104ÙÌ, ∫ 67-72 12. ∞º∏™™√™ ∫·ÏÈÊÙ¤ÚË, 320ÙÌ, Û ÔÈÎfi. 1800ÙÌ. ∫ 216 13. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞ ¶·ÏÈfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 90ÙÌ. Û ÔÈÎÔ. 170ÙÌ, ∫ 186 14. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞ 2 ÔÈ˘ 172ÙÌ, Û ÔÈÎfi. 403ÙÌ, ∫ 192 15. ™∫π∞£√™ “ΔÚÔ‡ÏÔ˜” , ‚›Ï· 160ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.500ÙÌ, ∫ 386 16. ¶§∞Δ∞¡π∞™ ªπ∫ƒ√: √ÈÎÔ‰ÔÌ‹ 135ÙÌ (ηڷÁÈ·›), Û ÔÈÎfi. 250ÙÌ, ∫ 482 17. ª∂°∞§∏ μ∂§∞¡π¢π∞, ÔÈΛ· 96ÙÌ, Û ÔÈÎfi. 300ÙÌ, ∫ 320 18. ∞°. °∂øƒ°π√™ ¡∏§∂π∞™, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 240ÙÌ, ËÌÈÙ., Û ÔÈÎfi. 491ÙÌ, ∫ 411 19. ª∏§π∂™, ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 130Ù, Û ÔÈÎfi. 634ÙÌ, ∫ 323 20. ¡.πø¡π∞ ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 136ÙÌ,Û ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô ∫ 484 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡.πø¡π∞, 100ÙÌ, Û ÔÈÎfi. 171ÙÌ, ∫ 401 2. ∞°ƒπ∞ 174 ÙÌ, Û ÔÈÎfi. 405ÙÌ, 3ˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, ËÌÈ-˘fiÁÂÈÔ 120ÙÌ, ∫111 3. ∞¡∞∫∞™π∞ ∞¡ø μ√§√, 55ÙÌ (Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·ÛÎ/ÏÔ˘), Û ÔÈÎfi. 198 ÙÌ, K 447 4. ¢∏ª√™ º∂ƒø¡, 145.38ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, Û ÔÈÎfi. 1000ÙÌ, fiÚÈ· ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∞¤ÚÈÓÔ˘, 65000∂, ∫445 5. ∞§À∫∂™, ¤·˘ÏË 160ÙÌ ËÌÈ˘. 70ÙÌ Û ÔÈÎÔ. 502ÙÌ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ ∫ 338 6. μ√§√™ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, 61ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ∫ 418 7. ¡. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞, 53ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 121ÙÌ, Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·ÛÎ/Ô‡ÏÔ˘ ∫ 62 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. μ√§√™ ™˘Ú›‰Ë (NAKOS CENTER) ∫ 414 2. μ√§√™ §·Ú›Û˘, ‰ÈÒÚÔÊÔ Â·ÁÁ/Îfi ÎÙ›ÚÈÔ 1.100ÙÌ & 200ÙÌ ·Ôı. 17 £. ¿ÚÎÈÓ, ∫ 348 3. ¡. πø¡π∞ ∫ÂÓÙÚÈÎfi ˘fi ηٷÛ. 73ÙÌ & ·Ù¿ÚÈ, ∫ 373 4. μ√§√™ ∫·Ó¿ÚË 65 & 78ÙÌ, ∫ 1 & 130 5. ¡.πø¡π∞ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 38ÙÌ54ÙÌ, ∫ 131-133 6. ∞§À∫∂™ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ, Ì ÂÓÔ›ÎÈÔ 1.200∂/Ì‹Ó·, ·fi‰ÔÛË 7% 7. ∞§À∫∂™ μ¿Î¯Ô˘ 32ÙÌ, ∫50 8. ∞§À∫∂™ μ¿Î¯Ô˘ 37ÙÌ, ∫54 9. VOLOS PALACE ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· 28-32 ÙÌ, ∫454 √π∫√¶∂¢∞ 1. ¡. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞, 412ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi ™.¢. 0,8, Î¿Ï˘„Ë 70%, ∫ 304 2. ¡.πø¡π∞ 570ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ™.¢. 0,8 , ∫ 343 3. ∞§À∫∂™ ™ˆÚfi˜ ∞Ïfi˘. 588ÙÌ, ™.¢. 0,4, ∫ 242 4. ∞§À∫∂™, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 470ÙÌ, 700∂/ÙÌ ∫ 49 5. ∞§À∫∂™ ™ˆÚfi˜, 639ÙÌ, ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ∫ 311 6. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 273ÙÌ, ∫ 182 7. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 358ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ., ÁˆÓÈ·Îfi, 350Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 350 8. ∞¡∞∫∞™π∞, ı¤ÛË ¶·Ó·ÁÈ¿ 3300ÙÌ, ∫ 41 9. ∞°ƒπ∞ 350-700ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, 210∂/ÙÌ ∫ 387 10. ª∏§π¡∞ 1640ÙÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 356 11. ª∏§π¡∞ 615ÙÌ, ∫ 381 12. ª∏§π¡∞ 695ÙÌ, ∫ 382 13. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 1050ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¿, ∫ 146 14. μ√§√™ ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 146 Ù.Ì., Ì ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∫442 15. ∞ƒ°∞§∞™Δ∏, 790ÙÌ, ∫ 38 16. ª√ÀƒΔπ∞™ 3000ÙÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 194 17. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞, 1550ÙÌ, Ì ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ∫ 416 18. ™∫π∞£√™, 4000ÙÌ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ∫ 248 19. ™∫π∞£√™, 225ÙÌ, ™.¢. 0,8, ∫ 329 20. ª∏§π∂™ 10.000ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ., ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٷÛÎ. 30 ‰ÈˆÚfiÊˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ∫481 21. ∞§À∫∂™ 224.17 ÙÌ, ¶.∫.60%, ™.¢. 0.8, ∫ 480 22. ¡.πø¡π∞ 359.70ÙÌ, ÂÚÈÔ¯‹ LIDL, 122000∂ K 448 23. §∞ª¶π¡√À 8.204 Ù.Ì., ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ‰fiÌËÛË 335 Ù.Ì., K478 24. ™∫√¶∂§√™ ı¤ÛË “¶∞¡∞°π∞ ∂§π√™” . 4000ÙÌ, ۯ‰fiÓ ‰ÈÏ¿ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ∫ 181 25. ¡H∂™ √ÈÎfiÂ‰Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ì ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·ÁÚÔÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ∫ 485 26. ∞§À∫∂™ √ÈÎfiÂ‰Ô 176ÙÌ, 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ™.¢. 0,8, ÎÙ›˙ÂÈ 141ÙÌ. ∫ 352 27. ∞°. §∞Àƒ∂¡Δπ√™- ¢ÀΔπ∫√ ¶∏§π√ ÔÈÎfiÂ‰Ô 240,5ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫ 413 28. ∫∞ƒ∞ª¶∞Δ∑∞∫∏ (¢ÈÏ¿ ÛÙÔÓ ÔÙ·Ìfi

∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·) √ÈÎfiÂ‰Ô 4600,28ÙÌ, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ K 220 29. ¡H∂™ √ÈÎfiÂ‰Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 3800ÙÌ, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ì ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·ÁÚÔÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ∫ 485 30. ¡.∞°Ãπ∞§√™ “∞ψӿÎÈ” ÔÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ, 50Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∫ 495 31. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 258ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, 350Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫ 498 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ¢πª∏¡π 4580ÙÌ, ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ, ‰fiÌËÛË 1000ÙÌ. ∫ 252 2. ¢πª∏¡π 3500ÙÌ, ∫ 232 3. ¢πª∏¡π ı¤ÛË ∞ÁÈfiÎÏËÌ· 5625ÙÌ, ∫ 341 4. ¢πª∏¡π ı¤ÛË ∞Ï˘Á·ÚfiÚÂÌ·, 11.350ÙÌ ∫ 295 5. ¢πª∏¡π ı¤ÛË ∞ÎfiÓÈ· 8963ÙÌ, 15.000∂/ÛÙÚ¤Ì. ∫ 296 6. ∂£¡. √¢. μ√§√À-μ∂§/¡√À Ì ¿‰ÂÈ· ÎfiÌ‚Ô˘ 17.000ÙÌ, ∫ 52 7. ª¶√Àº∞, 1515ÙÌ, Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 76ÙÌ, ∫ 365 8. ª¶√Àº∞ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 7000ÙÌ ∫ 145 9. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË ’∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜’ 4067ÙÌ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 417 10. ª∏§π¡∞, 4122ÙÌ, ∫ 369 11. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË “ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ·” 695ÙÌ, ∫ 378 12. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË “™È̈٤˜” 6986ÙÌ, ∫ 380 13. ¶√Δ√∫π ™À∫∏™ 15ÛÙÚÂÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜ ∫ 333 14. ∑∞°√ƒ∞ ı¤ÛË “¶·Ó·Á›ÙÛ·” 4007ÙÌ ∫ 84 15. ∞°. °∂øƒ°π√™ ¡∏§∂π∞™ 4070ÙÌ, ∫ 400 16. ∞º∏™™√™ “∞Ú¿ÎÈ·” 10 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, Ì 180 ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ∫479 17. ™À∫∏ 1004,71 ÙÌ, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 1500Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫444 18. ∞£∏¡ø¡-μ√§√À (∞°Ãπ∞§√™) 4500ÙÌ, ∞’ ÚÔ‚ÔÏ‹˜, Ì ÎfiÌ‚Ô, ÁÈ· οı ›‰Ô˘˜ Âȯ›ÚËÛË, ∫443 19. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË °Ï˘Ê¿‰·, 3.551,16ÙÌ, ¿ÚÙÈÔ & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∫422 ¶ø§√À¡Δ∞π ∫Δπƒπ∞∫∂™ ∂°∫∞Δ∞™Δ∞™∂π™ (∂ƒ°√™Δ∞™π∞-μπ√Δ∂áπ∂™) ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ ∫∞Δ√¶π¡ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™ (043)

-----------------------------------ª∞Δπ¡∞ ª∞Àƒπ∞ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ §∞ª¶ƒ√™ ™Àªμ√À§∂ÀΔπ∫∏ ∞∫π¡∏Δ∏™ ¶∂ƒπ√À™π∞™ ¶√§Àª∂ƒ∏ 33, μ√§√™ Δ∏§./FAX 24210-39341 ∫π¡. 6976-272574 - 6974-063226 WEB SITE www.sakip.gr EMAIL: info@sakip.gr

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È - ¡¤· πˆÓ›· (οو ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi), ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105 Ù.Ì., Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË Î·È ÂÈψ̤ÓË 650 ∂. - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ Ì ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ¿ÚÎÈÓ, 400 ∂. - ™Ù·ı¿ Ì ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 3¿ÚÈ, 82 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË 430 ∂. - ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Ì §. μ‡ÚˆÓÔ˜, 2¿ÚÈ 64 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜ ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/·, 350 ∂. - μ·ÛÛ¿ÓË Ì ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, 2¿ÚÈ, 54 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 320 ∂. - μ·ÛÛ¿ÓË Ì ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ 31 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Î·Ï‡ÙÔ˘, 250 ∂. - μ·ÛÛ¿ÓË Ì ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, 2¿ÚÈ, 54 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 300 ∂. - ¡¤· πˆÓ›· (Mon Ami), 3¿ÚÈ, 76 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 350 ∂. - º·Ó¿ÚÈ· ¢ÈÌËÓ›Ô˘, ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 300 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ʈÙÂÈÓfi, 600 ∂. - ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ÁÚ·Ê›· 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ (58 Ù.Ì.-57 Ù.Ì.-31 Ù.Ì.), ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓ·, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ӷ. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ªÔÓÔηÙÔÈ˘ - ¡¤· πˆÓ›· (∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘), ‰ÈÒÚÔÊË ÚÔÛÊ˘ÁÈ΋ ÔÈΛ· Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 136 Ù.Ì., ™.¢. 2,1, 75.000 ∂. - ¡Â¿ÔÏË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ¤ÙÚÈÓË, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· (140 Ù.Ì.) Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 312 Ù.Ì., 140.000 ∂. - √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ô, ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂÛ·›Ô 122 Ù.Ì. Ì ‰ÈÒÚÔÊÔ Ô›ÎËÌ·, 150.000 ∂. - √͢ÁfiÓÔ, ÔÈΛ· 210 Ù.Ì. Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì., ™.¢. 2,4, 250.000 ∂. ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ™Ù·ı¿ ÏËÛ›ÔÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ÙÂÛÛ¿ÚÈ 110 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù¤ÓÙ˜, ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ, ËÏÈ·Îfi˜, 3 a/c, 185.000 ∂. - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 4¿ÚÈ, 108 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ˘fi ηٷÛ΢‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 180.000 ∂. - ∫¤ÓÙÚÔ, 3¿ÚÈ, 91 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 200.000 ∂ ̤۷ ÔÈ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ. - ∫¤ÓÙÚÔ, 3¿ÚÈ, 77 Ù.Ì., 6Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÚÂÙÈÚ¤, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 175.000 ∂ ̤۷ ÔÈ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ. - ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó¿Ï˄˘, 4¿ÚÈ 100 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË 175.000 ∂. - ¶ÂÚÈÔ¯‹ √͢ÁfiÓÔ˘, 4¿ÚÈ 103 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, 185.000 ∂. - ¡¤· πˆÓ›·, 3¿ÚÈ, 70 Ù.Ì., 6Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ôı‹ÎË Î·È ·ÓÔȯÙfi ¿ÚÎÈÓ, ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·, 115.000 ∂. - ∫¤ÓÙÚÔ, ÙÚÈ¿ÚÈ 66 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 350 ∂, 90.000 ∂. - ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 78 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 450 ∂, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 130.000 ∂. - ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜, ‰˘¿ÚÈ 51 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ·/ı Ê/·, 75.000 ∂. Ì·˙› Ì ÙȘ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ. - √͢ÁfiÓÔ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3Ô˘ Î·È 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 130 Ù.Ì., ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 4ÂÙ›·˜, 235.000 ∂. - ∫·ÏÏÈı¤·, 2¿ÚÈ 55 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 6ÂÙ›·˜ Ì ı¤· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ¿ÚÎÈÓ, 80.000 ∂. - ∞Á¯›·ÏÔ˜, 3¿ÚÈ, 87 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÎÈÓ ·Î·Ï‡ÙÔ˘, 135.000 ∂. √ÈÎfi‰· - ¡Â¿ÔÏË, ÔÈÎfiÂ‰Ô 518 Ù.Ì. Ì ÚfiÛÔ„Ë 15,54 Ì., ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË, 200.000 ∂. - ¡¤· πˆÓ›·, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 570 Ù.Ì., ÌÔÚ› Ó· ¯ˆÚÈÛÙ›, 90.000 ∂ ÙÔ Î·ı¤Ó·. - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 273 Ù.Ì. Ì ÚfiÛÔ„Ë 10,23 Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, ™.¢. 1,8, 180.000 ∂. - ¶ÂÚÈÔ¯‹ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘, ÌÂÛ·›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 105 Ù.Ì., Ì ÚfiÛÔ„Ë 9 Ì. Î·È ™.¢. 2,1, 80.000 ∂. - ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó¿Ï˄˘, ÌÂÛ·›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 143,50 Ù.Ì. Ì ÚfiÛÔ„Ë 10,16 Ì. Î·È ™.¢. 2,1, 140.000 ∂.

- ª¿Ú·ıÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 326 Ù.Ì. ‰Â‡ÙÂÚÔ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ™.¢. 1, 70.000 ∂. - ª¿Ú·ıÔ˜, (¶Ï¿Î˜), ÌÂÛ·›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 209 Ù.Ì., 75.000 ∂. ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· - ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ - μfiÏÔ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 35 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 450 ∂, 100.000 ∂. - μfiÏÔ˜, ·Ó·„˘ÎÙ‹ÚÈÔ - ÎÚÂÂÚ›, Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂÏ·Ù›· Û Ôχ ηÏfi ÛËÌ›Ô, 50.000 ∂. ª∂£√¢π∫√Δ∏Δ∞ - ™À¡∂¶∂π∞ - ∞¶√Δ∂§∂ ™ª∞Δπ∫√Δ∏Δ∞ (044)

-----------------------------------Thomas Real Estate §π∞∫√∫∞¶∏™ Ã. £øª∞™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ∂§. μ∂¡π∑∂§√À 52∞-μ√§√™ ΔËÏ. & fax 24210-39110 ÎÈÓ. 6982389108 e-mail:info@thomasrealestategr.com www.thomasrealestategr.com

∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ¢Ú¿ÎÂÈ·, ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ¢Ú¿ÎÂÈ·˜-÷ӛˆÓ 4.500 ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·. ΔÈÌ‹ 65.000. 2. §·‡ÎÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘, 11.000 Ù.Ì., ·Ú·ÁˆÁ‹ Ï·‰ÈÔ‡ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ 600-700 ÎÈÏ¿. ΔÈÌ‹ 165.000. 3. ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi. 7.082 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 185.000. 4. ™˘Î‹ ¶ËÏ›Ô˘, ı·˘Ì¿ÛÈÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. 5.500 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 70.000. 5. ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ, ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜ 5.500. ™Â ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. 6. ∑·ÁÔÚ¿ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.250 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÎÙ›˙ÂÈ 210 Ù.Ì., 500 Ì. ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ∑·ÁÔÚ¿, 1.500 Ì. fiˆ˜ ηÙ‚·›ÓÔ˘Ì ·fi ÙÔ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÁÈ· ∑·ÁÔÚ¿, Ú‡̷, ÁÂÓÓ‹ÙÚÈ·, ÓÂÚfi ·fi ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ÛËÌ›Ԣ ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÂÌ·¯›Ô˘, ÙÈÌ‹ 90.000 ∂. 7. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜, οو ¯ˆÚ¿ÊÈ, ¶·ÙËÙ‹ÚÈ, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5.000 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÙÈÌ‹ 100.000 ∂. √π∫√¶∂¢∞ 1. ΔÛ·Áηڿ‰·-ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ˜, 5.170 Ù.Ì. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜. 2. ÕÊËÛÛÔ˜, 5 ÏÂÙ¿ Ì ÙÔ ·Ì¿ÍÈ ·fi ∞ʤÙ˜ Î·È ·Ú¿ÏÈ· ∞Ê‹ÛÔ˘. 1.112 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 90.000. 3. ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘, ¿Óˆ ·fi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ë ·Ú·Ï›· ̤۷ ÛÙÔ Î·Ù·Ú¿ÛÈÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, 350 Ù.Ì. 4. μfiÏÔ˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 175 Ù.Ì. Û.‰. 0,8. ΔÈÌ‹ 75.000. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¶ƒ√™ ¶ø§∏™∏ 1. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙË ¡Â¿ÔÏË 100 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 77 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 3Ô˘ Î·È 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. ∂›Û˘, ÛÙË ¡. πˆÓ›·, ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, 118 Ù.Ì. Î·È 78 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Î·È ‰˘¿ÚÈ 3Ô˘, 4Ô˘ Î·È 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. 2. Àfi ηٷÛ΢‹ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÚÂÙÈÚ¤ 113 Ù.Ì., 102,50 ÙÂÛÛ¿ÚÈ·, ÙÚÈ¿ÚÈ· Î·È ÁηÚÛÔÓȤÚ˜, 25 Ù.Ì., 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ. 3. ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ-°¿ÙÛÔ˘ 81 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜. ΔÈÌ‹ 75.000. 4. μfiÏÔ˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì. 4Ô˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 3 ˘/‰, ηٷÛ΢‹ ’75, 2 Ì¿ÓÈ·, ÎÔ˘˙›Ó·, ¯ÔÏ, Û·ÏfiÓÈ, ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, ÂχıÂÚÔ, ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘, ÙÈÌ‹ 120.000 ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ¶ËÏ›Ô˘, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÚÔÛÊ¿Ùˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, 70 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 540 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, Û ÚÔÛÈÙ‹ ÙÈÌ‹. 2. ™¤ÛÎÏÔ 50 Ù.Ì. Û 625 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ΔÈÌ‹ 50.000. 3. ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 97 Ù.Ì., 2 ˘/‰, ηٷÛ΢‹ ’93, Ì¿ÓÈÔ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.026 Ù.Ì., ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ËÏÈ·Îfi˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË 60 Ù.Ì., ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, ÙÈÌ‹ 265.000 ∂. 4. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ¶·Ó·ÁÈ¿˜, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 97 Ù.Ì., ¤Ó· Â›‰Ô, 2 ˘/‰, Û·ÏfiÓÈ, ı¤ÚÌ·ÓÛË ÂÙڤϷÈÔ, ·Ôı‹ÎË 60 Ù.Ì., ¿ÚÎÈÓ, ËÏÈ·Îfi˜, Ù.Ì. ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ 1.026, Ì ÚÔÔÙÈ΋ ·ÎfiÌË ¤Ó·Ó fiÚÔÊÔ 140 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 210.000. ª∂∑√¡∂Δ∂™ 1. ¡¤· πˆÓ›· μfiÏÔ˘, ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 215 Ù.Ì., Û 228 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ·˘Ï‹, Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘, Áη˙fiÓ, Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. 2. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ¶ËÏ›Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛȘ 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, Ì Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ηı·ÚÈÛÌfi, Ì ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹. 3. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È 2 ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙÔ ªÔ‡ÚÂÛÈ ¶ËÏ›Ô˘. 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 157 Ù.Ì., ËÌÈ˘ÔÁ›Ԣ-ÈÛÔÁ›Ԣ-1Ô˘, 3 ˘/‰, ηٷÛ΢‹ ’10, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ˘fi ηٷÛ΢‹, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ, Û ÂÚ›Ô˘ 3-4 Ì‹Ó˜, ÙÈÌ‹ 210.000 ∂. 5. ™Ô‡ÚË ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 75 Ù.Ì., 2 ˘/‰, ηٷÛ΢‹ ’10 Ì¿ÓÈÔ, ¤ÙÚÈÓË, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì., ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÎÈÓ, 38 ÂÙÚfiÎÙÈÛÙ˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ηÙÔÈ˘ Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ 600 Ù.Ì. ‰ÂÓ‰ÚÔÊ˘ÙÂ̤ÓÔ ÔÈÎfi‰Ô, Ì ·ÙÔÌÈ΋ ÈÛ›Ó·. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ¤Ó· beach-bar Ì ηڤÎϘ Î·È Í·ÏÒÛÙÚ˜ Û ¤Ó· fiÌÔÚÊÔ Î·Ù·Ú¿ÛÈÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÒÛÙ ӷ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔÓ Î·Ê¤ ‹ ÙÔ ÔÙfi ÙÔ˘. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ∫¤ÓÙÚÔ, ηٿÛÙËÌ· 35 Ù.Ì., Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ·Ù¿ÚÈ. 2. ∫¤ÓÙÚÔ, ηٿÛÙËÌ· 145 Ù.Ì., ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙÚ¿Â˙·, ηٿÛÙËÌ·, ‰È·ı¤ÙÂÈ Â›Û˘ 1Ô Î·È 2Ô fiÚÔÊÔ, Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Î·È ·˘Ù¿ Ó· ÓÔÈÎÈ·ÛÙÔ‡Ó Â›Û˘. 3. ∫¤ÓÙÚÔ, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ηٿÛÙËÌ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÁÚ·ÊÂ›Ô - È·ÙÚ›Ô, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 133 Ù.Ì. 4. μfiÏÔ˜, ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 90, ηٿÛÙËÌ· 160 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ 80 Ù.Ì., 1 wc, ·Ù¿ÚÈ 80 Ù.Ì., ÂχıÂÚÔ, ÙÈÌ‹ 800 ∂. 5. ∫¤ÓÙÚÔ, 30 Ù.Ì., Ì ·Ù¿ÚÈ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÁÚ·Ê›Ô, 300 ¢ÚÒ, 10ÂÙ›·˜. 6. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡-°·˙‹, 30 Ù.Ì., Ì ·Ù¿ÚÈ, 280 ¢ÚÒ. 7. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ-™·Ú·ÎËÓÔ‡, 50 Ù.Ì., Ì ·Ù¿ÚÈ, 300 ¢ÚÒ. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 35 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·. ΔÈÌ‹ 250 ¢ÚÒ. 2. ∫¤ÓÙÚÔ, 4¿ÚÈ, 115 Ù.Ì., 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈ·, 1 ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÂÙڤϷÈÔ Ì ÚÔÔÙÈ΋ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, 10Â-

Ù›·˜, Ì ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 450 ¢ÚÒ. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ¶ø§√À¡Δ∞π 1. Cafe-bar ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ. ™Â ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. ™ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ·Ú¯Â›Ô ÌË ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤ÓˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ˘Ôı¤ÛÂȘ ‰·Ó›ˆÓ ÁÈ· ηÙÔÈΛ· ‹ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÁÔÚ¿ ηÙÔÈΛ·˜. (046)

-----------------------------------ME™ITIKO °PAºEIO KøN/NOY £. KYPIT™H ™¶YPI¢H 58, 2Ô˜ OPOºO™ TH§. - FAX 24210 31036 KINHTO: 6944-285802

°È· ÌÈ· ÛˆÛÙfiÙÂÚË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Û·˜, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ NÔÌÔ‡. EÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜. E¿Ó ı¤ÏÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ó· ¤¯ÂÙ ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û·˜. ∑∏Δ√À¡Δ∞𠶃√™ ∞ª∂™∏ ∞°√ƒ∞ ∫∞£∂ ∂π¢√À™ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ Δπª∂™ ¶√À ¡∞ ¶ƒ√™∂°°π∑√À¡ Δπ™ ∞¡Δπ∫∂πª∂¡π∫∂™ ∞•π∂™. ¶ø§OYNTAI 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Ì ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 240 Ù.Ì. Ì ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 350 Ù.Ì. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ‰›Ï· ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ· 465 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ï˘ÎÒÓ, ÂÊ¿ÙÂÙ·È ÛÙÔ Ó¤Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ Î·È ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ›Ûˆ. ªÔÓ·‰ÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô Â¤Ó‰˘Û˘ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. 3. ∞ÏÌ˘Úfi˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. ·fi ȉÈÒÙË. 4. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ Ì °·Ì‚¤Ù·, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ Û 8 ÂÙÒÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·. 5.∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ™ˆÚÔ‡, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·, ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÚÔ˜ ÙÔ μfiÏÔ. 6. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 235 Ù.Ì. ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÈÛfiÁÂÈÔ, 1Ô Î·È 2Ô fiÚÔÊÔ, ÂηÙfi ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›·, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· μfiÏÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ Ì ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 150 Ù.Ì. ‚ϤÂÈ Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜ (‰È·ÌÂÚ¤˜), ·fi Ù· ÌÔÓ·‰Èο Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∫Ù›˙ÂÙ·È ÙÂÙÚ·ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. 8. √π∫√¶∂¢√, ∞§À∫∂™ 470 Ù.Ì. ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢È·ÌÂÚ¤˜, ÎÙ›˙ÂÈ 376 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 850 ¢ÚÒ ÙÔ Ù.Ì. 8. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 120 Ù.Ì. Û ÛÙ˘Ï ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·˜ Ì ·˘Ï‹, ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·Ôı‹ÎË Î·ÈÓÔ‡ÚÈ·. 10. ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÁηÚÛÔÓȤÚ˜, 34 Ù.Ì. Î·È 16 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. 11. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· 120 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈ·. 12. ¢πª∏¡π ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÙÚÈÒÓ ÔÚfiÊˆÓ Ì ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· 300 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ¶ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. 13. ∞°. §∞Àƒ∂¡Δπ√™ ∂À∫∞πƒπ∞ ¢π¶§√∫∞Δ√π∫π∞ 180 Δ.ª. ∫∞Δ∞§§∏§√ ∫∞π °π∞ ¢À√ √π∫√°∂¡∂π∂™. ΔÈÌ‹ ÌfiÓÔ 50.000∂. 14. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.050 Ù.Ì.. ÌfiÓÔ 37.000 ∂, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘. 15. ¡. πˆÓ›· ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·˜ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 96 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ÂÏ΢ÛÙÈ΋. 16. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ËÌÈ˘fiÁÂÈ· ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Ì ∂ÚÌÔ‡ 29 Ù.Ì. 17. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ËÌÈ˘fiÁÂÈ· ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ 32 Ù.Ì. ªfiÓÔ 14.000 ∂. 18. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ∂ÚÌÔ‡ Ì √ÁÏ 107 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔʘ, ÁˆÓÈ·Îfi. 19. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3άρι, 72 τ.μ., Βουτσά, 1ος όροφος, με ατομικό φ/α, πάρκιν, σεπολυκατοικία 9 ετών. 20. ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ μονοκατοικία 5 ετών, 170 τ.μ. και Ξενώνας 50 τ.μ. σε 700 τ.μ. οικόπεδο. 21. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 83 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2007, ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, ¡. πˆÓ›· μfiÏÔ˘. A•IO§O°E™ E¶EN¢Y™EI™ 1. ∫¿Ï·ÌÔ˜, ·Ú·ÏÈ·Îfi ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ (ÂÊ¿ÙÂÙ·È Ù˘ ·ÌÌÔ˘‰È¿˜) 17.000 Ù.Ì. μϤÂÈ Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ì 85 Ù.Ì. ÔÈΛ· ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓË ÙÔ 1985. 2. ∞§√¡¡∏™√™ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË ˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÙËÙ‹ÚÈ. ENOIKIA™EI™ 1. ¢À∞ƒπ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¡. ¶·Á·Û·›. 2. Δƒπ∞ƒπ ™˘Ú›‰Ë 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‚ϤÂÈ ·Ú·Ï›·. 3. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∞ 1Ô˜, ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘, ÂÚÈÔ¯‹ √͢ÁfiÓÔ˘. °Nø™H KAI ™YNE¶EIA. (047)

-----------------------------------∫∞ƒ∞∫∞™Δ∞¡π∞™ ¡π∫√§∞√™ ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ 96-μ√§√™ Δ∏§. 24210 51589 ∫ÈÓ. 6972 915553

¶ø§√À¡Δ∞π μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 75 Ù.Ì. 75.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·’ fiÚÔÊÔ˜ 106,5 Ù.Ì. 107.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜, 75 Ù.Ì. 78.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜ ÁηÚÛÔÓȤڷ 28 Ù.Ì. 30.000,00∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - πÛfiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 24 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. 150.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. 200.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 73 Ù.Ì. 200.000,00∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π - μ√§√™, ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ 260 Ù.Ì. - ∞£∏¡∞, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛÔÁ›Ԣ, ÂÚÈÔ¯‹ ª∂Δ™, 55 Ù.Ì., Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ·ÂÚ›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· 400,00∂. (048)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ¶∞¶∞∫ø™Δ∞ ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 1 - μfiÏÔ˜ Δ∏§. 24210-33100 Î·È 21666

¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 35 Ù.Ì. 52.000 ∂ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 145 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 75 Ù.Ì. 80.000 ∂

μÏ·¯¿‚· 72 Ù.Ì. 108.000 ∂ μÏ·¯¿‚· 95 Ù.Ì. 110.000 ∂ °·ÏÏ›·˜ 58 Ù.Ì. 55.000 ∂ °·Ì‚¤Ù· 116 Ù.Ì. 130.000 ∂ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 90 Ù.Ì. 105.000 ∂ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 34 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 145 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∫·ÙÛÒÓË 77 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 32 Ù.Ì. 40.000 ∂ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 94 Ù.Ì. 110.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 68 Ù.Ì. 65.000 ∂ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 51 Ù.Ì. 70.000 ∂ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 115 Ù.Ì. 175.000∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 80 Ù.Ì. 70.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 150 Ù.Ì. 200.000 ∂ ¶·Ï·Ì¿ 69 Ù.Ì., 55.000 ∂ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 95 Ù.Ì. 115.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 73 Ù.Ì. 100.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 77 Ù.Ì. 95.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 82 Ù.Ì. 100.000 ∂ ƒÔ˙Ô‡ 29 Ù.Ì., 46.000 ∂ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 104 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 250.000 ∂ ™˘Ú›‰Ë 172 Ù.Ì. 330.000 ∂ MONOKATOIKIE™ ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 328 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 538 Ù.Ì. 340.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ 350 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. 550.000 ∂ ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 90 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì. 150.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 170 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 3.000 Ù.Ì. 170.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 750 Ù.Ì. 250.000 ∂ ÕÊËÛÔ˜ 250 Ù.Ì. (‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Î·È 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ) 500.000 ∂ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 275 Ù.Ì. 220.000 ∂ °È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘ 50 Ù.Ì. 55.000 ∂ £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ 100 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 401 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 220 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2.000 Ù.Ì. 500.000 ∂ ∫·ÈÛ·Ú›·˜ 113 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 145 ÁˆÓ. 130.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 431 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 480 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 4000 520.000 ∂ ∫ÔÚÒË 240 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 550 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï. 840.000 ∂ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 402 Ù.Ì. 220.000 ∂ ª·Ï¿ÎÈ 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 476 Ù.Ì. 220.000 ∂ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi 118 Ù.Ì. 400.000 ∂ ¡. πˆÓ›· ºÂȉ›Ô˘ 80 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 140 Ù.Ì. 130.000 ∂ ¡·˘¿Ú¯Ô˘ ∞ÔÛÙfiÏË 70 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì. 90.000 ∂ ¶··Î˘ÚÈ·˙‹ ÙÚÈÒÚ. 276 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 480 Ù.Ì. 750.000 ∂ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 160 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 240 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¶Ú. ∏Ï›·˜ ÕÓˆ μfiÏÔ˘ 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 530 Ù.Ì. 150.000 ∂ ºÂÚ·›Ô˘ 82 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 131 Ù.Ì. 130.000 ∂ ºÂÚ·›Ô˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÙÚÈÒÓ ‰È·Ì. 260 Ù.Ì. 430.000 ∂ ÛڈÓÔ˜ 230 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 240 Ù.Ì. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 108 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 122 Ù.Ì. 160.000 ∂ OIKO¶E¢A ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 500 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 560 Ù.Ì. 165.000 ∂ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡ 500 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 536 Ù.Ì. 185.000 ∂ ∞ıËÓÒÓ 600 Ù.Ì. 450.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4.020 Ù.Ì. 320.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 276 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 311 Ù.Ì. 110.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 470 Ù.Ì. 360.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 478 Ù.Ì., 170.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 560 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 240 Ù.Ì., 120.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 292 Ù.Ì. 75.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 331 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 370 Ù.Ì. 130.000 ∂ ∞ӈ̷ÏÈ¿ 507 Ù.Ì. 165.000 ∂ μ¿Î¯Ô˘ 300 Ù.Ì. 130.000 ∂ °·˙‹ 200 Ù.Ì. °ÎÔ‡Ú· 655 Ù.Ì. 450.000 ∂ ¢·‚¿ÎË 440 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 1.345 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 312 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∫ÔÚÒË 4.100 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ §. ∞ıËÓÒÓ 2.500 Ù.Ì. 1.250.000 ∂ ªËÙÚ. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ 750 Ù.Ì. 1.450.000 ∂ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 386 Ù.Ì. 450.000 ∂ ¡. ¢¤ÏÙ· 470 Ù.Ì. 90.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 327 Ù.Ì. 229.000 ∂ •ËÚfiηÌÔ˜ 362 Ù.Ì. 160.000 ∂ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 2.300 Ù.Ì. ¶Â˘Î·Î›ˆÓ 300 Ù.Ì. 200.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 590 Ù.Ì. 120.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. 150.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 638 Ù.Ì. 185.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 695 Ù.Ì. 120.000 ∂ ºÂÚÒÓ 750 Ù.Ì. 1.450.000 ∂ ÿÓÈ· 456 Ù.Ì. 70.000 ∂ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ °·ÏÏ›·˜ 40 Ù.Ì. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50 Ù.Ì. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 81 Ù.Ì. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 35 Ù.Ì. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 90 Ù.Ì. √ÁÏ 100 Ù.Ì. ™˘Ú›‰Ë 80 Ù.Ì. ΔÔ¿ÏË 60 Ù.Ì. (049)

-----------------------------------VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388, KIN. 6942400653, 6947302966, FAX: 24210-21538

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∞ °. ∫·ÚÙ¿ÏË 30 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 4 ÂÙÒÓ ÂÈψ̤ÓË ¢À∞ƒπ∞ ™˘Ú›‰Ë 58 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ., ÚÂÙÈÚ¤ Ì ı¤· 30ÂÙ›·˜. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 30ÂÙ›·˜. Δƒπ∞ƒπ∞ ¡. πˆÓ›· ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ ÂÚÁ·Ù. ηÙ. 87 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ. πÛȉÒÚÔ˘ 77 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 32


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 32 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 31

VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388, KIN. 6942400653, 6947302966, FAX: 24210-21538

∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 88 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜ ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 120 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì parking, 7ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. √π∫π∂™ ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Î·È 80 Ù.Ì., ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û 228 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 110 Ù.Ì. Û 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 5ÂÙ›·˜. °·Ì‚¤Ù· 106 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∂ÈÛÎÔ‹˜ ÌÔÓ/Λ· 71 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓ/Λ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì., ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÈÛ›Ó· Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. ÕÊËÛÛÔ˜ Û 320 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ËÌÈÙÂÏ‹ ηٿÛÙ·ÛË. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 78 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 130 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. √π∫√¶∂¢∞ §·Ú›Û˘ 3 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 1,4 ÛÙÚ. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 300 Ù.Ì., 575, 1.381 Î·È 1.683 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 200 Ù.Ì. ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ªËϛӷ 4 ÛÙÚ. Ì ÚfiÛ‚·ÛË Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 450 ¤ˆ˜ 630 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. μ˘˙›ÙÛ· 3 ÔÈÎfi‰· 1,5 ÛÙÚ. ÙÔ Î·ı¤Ó· ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ÕÊËÛÛÔ˜ 2 ÔÈÎfi‰· ÙÔ˘ 1 ÛÙÚ. Ì ‰fiÌËÛË 520 Ù.Ì. ∑ÂÚ‚fi¯È· 550 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ ·) ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË Î·ÙÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 404 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ‚) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.700 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰·. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ËÌÈÒÚÔÊÔ˘ 76 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì Ê/·, ‰È·ÌÂÚ¤˜. ¡. πˆÓ›· ¡·‚·Ú›ÓÔ˘ ÈÛfiÁÂÈÔ 75 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫·Ú·˚ÛοÎË 70 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚ. Ì ·˘Ù. ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 2Ô˘ ÔÚ. 96 Ù.Ì., 2 ˘/‰. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿ - ÒÏËÛË - ÂÓÔÈΛ·ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (050)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 30 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 38.500 ∂. ™˘Ú›‰Ë ÚÂÙÈÚ¤ 27 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., 28.000 ∂. °·Ì‚¤Ù· 30 Ù.Ì, 1Ô˜ ÔÚ. 30.000 ∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÚÂÙÈÚ¤, 4Ô˜ ÔÚ. 20 Ù.Ì. Ì 25 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, 27.000 ∂. °¿ÙÛÔ˘ ‰‡Ô ÈÛfiÁÂȘ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ 34 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË, ÙÈÌ‹ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ì·˙› 30.000 ∂. ¢À∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì. Ì ƒ. 80.000 ∂. μÏ·¯¿‚· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰˘ÔÌÈÛ¿ÚÈ ÚÂÙÈÚ¤ 80 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ. Ì Ì·ÏÎfiÓÈ 80 Ù.Ì., ı¤·, Ù˙¿ÎÈ, 96.000 ∂. °¿ÙÛÔ˘ 65 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ. 25ÂÙ›·˜, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, 64.000 ∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ¡. πˆÓ›· °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ 100 Ù.Ì. 15 ÂÙÒÓ, ¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ Ì 3 ÎÚ‚/Ú˜, ÙË ÌÈÛ‹ ·˘Ï‹ ı¤· μfiÏÔ-¶‹ÏÈÔ, 78.000 ∂. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 65.000 ∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 70 Ù.Ì. Ì ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹, ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, 72.000 ∂. ªÈÎÚ‹ ÔÈΛ· 70 Ù.Ì., °·Ì‚¤Ù·, 45.000 ∂. Δƒπ∞ƒπ∞ μÔ˘ÙÛ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 80 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., 120.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 80 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ. ƒ.+·Ôı. 142.000 ∂. ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˜ ÔÚ., Ì ƒ., 105.000 ∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ¡. πˆÓ›· °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ 100 Ù.Ì., ¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 15ÂÙ›·˜ Ì 3 ÎÚ‚/Ú˜ Î·È ÙË ÌÈÛ‹ ·˘Ï‹ ı¤· μfiÏÔ-¶‹ÏÈÔ, 78.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 83 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 124.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ 126 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., ÚÒÙÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 25ÂÙ›·˜ Ì ¿ÚÎÈÓ-·Ôı‹ÎË, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· Î·È Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 360.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 102 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ. ƒ+∞, 190.00 ∂.

™Ù·ı¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 105 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. ƒ+∞., 190.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 110 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ., Ù˙¿ÎÈ, ƒ+∞., 170.000 ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ¡Â¿ÔÏË 80 Ù.Ì., Û 220 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ı¤ÚÌ·ÓÛË, ¢ηÈÚ›·, 60.000 ∂. °·Ì‚¤Ù· 70 Ù.Ì., 46.000 ∂. ÕÓˆ μfiÏÔ˜-∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 80 Ù.Ì., Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ı¤ÚÌ·ÓÛË 54.000 ∂. ¡. πˆÓ›· π·ÙÚ›‰Ë 45 Ù.Ì. Û 100 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 25.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 20 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Ì ÈÏÔÙ‹ 160 Ù.Ì., Û 162 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 240.000 ∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 130.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 180 Ù.Ì. Û 220 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÏËÛ›ÔÓ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡, 250.000 ∂. ªËϛӷ ¤ÙÚÈÓË ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. √π∫√¶∂¢∞ ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ μÈÔÛÎ‡Ú 120 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 32.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ μÈÔÛÎ‡Ú 140 Ù.Ì., 38.000 ∂. ¡. πˆÓ›· π·ÙÚ›‰Ë 100 Ù.Ì. Ì ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ·, 25.000 ∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ 1.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 58.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ 170 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ÎÏÈÓÈ΋˜ °¿ÙÔ˘ 75.000 ∂. ¡. πˆÓ›· μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›· 160 Ù.Ì., 60.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· °ÔÚ›ÙÛ· 140 Ù.Ì. 75.000 ∂. ¶·Á·ÛÒÓ 130 Ù.Ì., 100.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÛÙÔ ¡. Û¯¤‰ÈÔ 240 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi 120.000 ∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÛÙÔ ¡. Û¯¤‰ÈÔ 1.650 Ù.Ì., 670.000 ∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 200 Ù.Ì., 83.000 ∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï›, ∞ÁÚÈ¿ 4.000 Ù.Ì. ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ∫·ÚÓ¿ÁÈÔ ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ Ú¤Ì·, ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì., 140.000 ∂. ªËϛӷ 260 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ 100 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 14,5 Ì. ÚfiÛÔ„Ë, 43.000 ∂. ªËϛӷ 120 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÁˆÓÈ·Îfi, 15.000 ∂. ªËϛӷ, ΔÛ¿ÛÙÂÓË 1.000 Ù.Ì., ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÛÙËÓ Â·Ú¯È·Îfi Ô‰fi, ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 20.000 ∂. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ 1.300 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 28.000 ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 1.000 Ù.Ì., 33.000 ∂. §ÂÊfiηÛÙÚÔ 410 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ Ô‰fi, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙÚÔ¯fiÛÈÙÔ 38.000 ∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ÏËÛ›ÔÓ ∂æ∞, 1.000 Ù.Ì., 47.000 ∂. ∫‹È· ∞ӷηÛÈ¿˜, 500 Ù.Ì., Ì ÌÈÎÚfi ÎÙ›ÛÌ·, wc, Ì Ú‡̷ Î·È ÓÂÚfi ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔ Ì ÛÙ¤ÚÓ· Î·È 16 ÂÏȤ˜, 47.000 ∂. ª∞°∞∑π∞ ¶·Ï·È¿ 60 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ 130.000 ∂. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 40 Ù.Ì. ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 450 ∂, 95.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ· 114 Ù.Ì. Ì 90 Ù.Ì. ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 750 ∂, ÂÓÙ˘ˆÛȷο ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 145.000 ∂. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ 140 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ƒ+·Ôı., 800 ∂. ¢˘¿ÚÈ °¿ÙÛÔ˘ 52 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 250 ∂. (051)

-----------------------------------∞§º∞ ª∂™πΔπ∫√ ∫∞¡Δ∂ƒ∂ ALFA REAL ESTATE KANTERE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ∫ÈÓ. 6944-456407 e-mail: kanteref@otenet.gr

¶ø§√À¡Δ∞π (∂¶π§∂°ª∂¡∞) 1. ¢/ÛÌ· øƒ∞π√Δ∞Δ√ ÓÂfi‰ÌËÙÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 62 Ù.Ì. ÙÚÈ·Ú¿ÎÈ, Ì ı¤ÛË ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ 30 Ù.Ì. (ª√ÀƒΔ∑√À∫√À). 2. ¢/ÛÌ· 12ÂÙ›·˜, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, øƒ∞π√, 75 Ù.Ì. (2Ô˜), ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Û·ÏfiÓÈ-ηıÈÛÙ., ÎÔ˘˙›Ó·, ÏÔ˘ÙÚfi, 2 ˘/‰, ÂÚÈÔ¯‹ ·Ó¿ÌÂÛ· ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘-∞Ó·Ï‹„ˆ˜. 3. ¢/ÛÌ· ∫∞Δ∞¶§∏∫Δπ∫√ °ø¡π∞∫√ 84 Ù.Ì. (2Ô˜), ÓÂfi‰ÌËÙÔ, Û·ÏfiÓÈ-ηıÈÛÙ., ÎÔ˘˙›Ó·, ÏÔ˘ÙÚfi, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË 39 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ (√•À°√¡√). 4. ¢/ÛÌ· ∫∂¡Δƒπ∫√Δ∞Δ√ 26ÂÙ›·˜, 90 Ù.Ì. (2Ô˜) Ì Ê/·, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì 3 ˘/‰, ηıÈÛÙ.Û·ÏfiÓÈ, ÏÔ˘ÙÚfi, Ì ∞ƒπ™Δ∏ ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛË (ÂÚÈÔ¯‹ À¢ƒ∂À™∏™). 5. ¢/ÛÌ· ∂ÀÃ∞ƒπ™Δ√, ÓÂfi‰ÌËÙÔ, 65 Ù.Ì. (1Ô˜), ÙÚÈ¿ÚÈ Û ÌÈÎÚ‹ ȉȈÙÈ΋ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ηıÈÛÙ., ÎÔ˘˙›Ó·, ÏÔ˘ÙÚfi, 2 ˘/‰ Î·È ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË (√•À°√¡√). 6. ¢/ÛÌ· £∞Àª∞™π√ ÓÂfi‰ÌËÙÔ °ø¡π∞∫√ 85 Ù.Ì. (3Ô˜), Û·ÏfiÓÈ-ηıÈÛÙ., ÎÔ˘˙›Ó· ÏÔ˘ÙÚfi, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ, Ù˙¿ÎÈ Î·È ·Ôı‹ÎË 40 Ù.Ì. (√•À°√¡√-ª√ÀƒΔ∑√À∫√À). 7. ¢À∞ƒπ ∫∂¡Δƒπ∫√Δ∞Δ√ 48 Ù.Ì. (5Ô˜) ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ¿Óˆ 30ÂÙ›·˜, Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ê/· ÎÂÓÙÚÈ΋ (∞°π√™ ¡π∫√§∞√™). 8. ¢À∞ƒ∞∫π STUDIO 4ÂÙ›·˜, 49 Ù.Ì. (5Ô˜), Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ (Δ™∞§∞¶∞Δ∞). 9. √π∫√¶∂¢√ 132 Ù.Ì. (™.¢. 2,1, ÎÙ›˙ÂÈ 277 Ù.Ì.) Ì ·ÏÈ¿ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ·˘Ï‹ (ª∞∫ƒÀ°π∞¡¡∏). 10. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ øƒ∞π√Δ∞Δ∏ (·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Î·È Î·Ù¿ ÙÔ ‹ÌÈÛ˘ ÓÂÔÎÙÈṲ̂ÓË ÚÔ 2ÂÙ›·˜) Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. (·˘Ï‹ ÌÂÁ¿ÏË), ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ηٷÛ΢‹, Ì Ù˙¿ÎÈ Î.Ï. (ÂÚÈÔ¯‹ ª∞∫ƒÀ°π∞¡¡∏). 11. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ °ø¡π∞∫∏ (ηÙÔÈΛٷÈ) Ì ۷ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, 3 ˘/‰, ÏÔ˘ÙÚfi, ·˘Ï‹ Î·È ÚÔÔÙÈ΋ (¡∂∞¶√§∏). 12. √π∫√¶∂¢√ 160 Ù.Ì. (™.¢. 2,4, ÎÙ›˙ÂÈ 384 Ù.Ì.) Ì ·ÏÈ¿ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· (ÂÈÛ΢¿˙ÂÙ·È) Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ∞¡∞§∏æ∏. 13. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ (ۯ‰fiÓ Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌË) Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 156 Ù.Ì., Ì ·˘Ï‹ (Ù¤ÚÌ· ∞¡∞§∏æ∂ø™-∞¢ª∏Δ√À). 14. √π∫√¢√ª∏ °π∞¶π ÙÚÈÒÚÔÊË (˘fiÁÂÈÔ, ÈÏÔÙ‹, 1Ô˜, 2Ô˜ Î·È 3Ô˜) ÛÙ· ÌÂÙ¿, Ì ÏËڈ̤Ó˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ π∫∞ Î.Ï. ∂À∫∞πƒπ∞, ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 262-¶ÂÚÚ·È‚Ô‡. ∂¡√π∫π∞™∂π™ (∂¶π§∂°ª∂¡∂™) 15. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ §√À• (π™√°∂π√) ¶∞ƒ∞§π∞∫∏ Ì ۷ÏfiÓÈ, ηıÈÛÙÈÎfi, ÎÔ˘˙›Ó·, 2 ˘/‰, ∞ƒπ™Δ∏, 80 Ù.Ì., ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· (‰›Ï·) (ª∞ƒ∞£√™). Δ√ ∞§º∞ ª∂™πΔπ∫√ ∫∂¡Δ∂ƒ∂, Û˘ÓÒÓ˘ÌÔ ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ ÛÙË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·, ¯Â̇ıÂÈ·, Â͢ËÚ¤ÙËÛË ∞¡∞§∞ªμ∞¡∂π ¿ÌÂÛ· ÙËÓ ∞°√ƒ∞ Î·È ¶ø§∏™∏ ·¢ı›·˜ ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û·˜, ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ∞•π√¶π™Δ∏ ¶§∏ƒ√º√ƒ∏™∏ ·ÚΛ Ó· ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ: 6944/456407 (361)

ª. ™∞μμ∞Δ√-∫Àƒπ∞∫∏ ÙÔ˘ ¶∞™Ã∞ 23-24 ∞¶ƒπ§π√À 2011

ZHTOYNTAI

XAPOY§A °A§ANOY - KOPBE™H

∑ËÙ›ٷÈ

EIΔIKH ΠAIΔAΓΩΓOΣ

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για να εργαστεί ως υπεύθυνος σε φαρμακείο στο Βόλο. Τηλ. 6944-624694 ή 24210-58364 (ώρες καταστημάτων). (348)

Διπλωματούχος Oρθοφωνικής και Λογοπαιδείας Πανεπιστημίου Nάντης. Δέχεται μόνο επί συνεντεύξει. Δημητριάδος 229, 5ος όροφος Tηλέφ.: 24210 26.542

°ƒ∞º∂π√ ∞¡Δπ¢∏ª∞ƒÃ√À ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î·È ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜

¢∞¡∂π∞ ∑∏Δ∂πΔ∞π ¤ÌÂÈÚÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ - ˆÏËÙ‹˜ ÁÈ· ‰È·ÓÔÌ‹ Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6977-476973. (371)

™YNOIKE™IA 63χρονη συντ/χος, λεπτή, φινετσάτη, καλλιεργημένη. 59χρονη συν/χος, λεπτή, γοητευτικότατη, ευγενική, ανεξάρτητη. 57χρονη εκπαιδευτικός, εξαιρετικής εμφάνισης και επιπέδου, κοινωνική, με χιούμορ, εισοδήματα. 52χρονη, διαζευγμένη, κοινωνική, εξωστρεφής, ανεξάρτητη, ευπαρουσίαστη, επιθυμούν γνωριμία γάμου. §À¢π∞ Κεντρικής Ελλάδας, εχέμυθα, αποτελεσματικά. Τηλ. 2410-549797. (014)

¢IAºOPA ∞¡∞∫À∫§ø™∏ - Αγοράζονται παλιά κοσμήματα, Τοπάλη 65 ισόγειο, μεταξύ Σωκράτους- Αλεξάνδρας Βόλος. Πληρ. τηλ. 6980-380461. (999)

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ Μικρότερη δόση μέχρι 60% ΜΟΝΟ ΕΑΝ συγκεντρωθούν σε μία τράπεζα. ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕ. Πληροφορίες: 6932-528388.

24210-20237, (016)

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ ÂÓÙfi˜ 5’’ ·fi 1.000-100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ - ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ¯ˆÚ›˜ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ∂Ú¯fiÌ·ÛÙÂ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη, Î. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. ΔËÏ. 6980-260800, 6983-709760. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË. (245)

¢π∞¡√ª∏

∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα - δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (997)

∫∂Δ∂ƒ ∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ELIN κατ’ οίκον, με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Πληρ. τηλ. 24210-88894 και 6934-010182. (000)

¢∞¡∂π∞ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ Μικρότερη δόση μέχρι 50%, μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής, μικρότερο επιτόκιο: ΜΟΝΟ ΕΑΝ τα συγκεντρώσουμε σε μία τράπεζα. Πληροφορίες: 24210-20237, 6932-528388. (015)

(007)

∞°√ƒ∞∑ø

παλαιά κοσμήματα, Ιωάννης Θ. Περεντίδης, Ελ. Βενιζέλου 10 (Ιωλκού). Πληρ. τηλ. 24210-25961, 6977233409, 6977-071554. (004)

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5 ÏÂÙÒÓ ·fi 1.000-100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ - ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È Â¯Â̇ıÂÈ·. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη Î. °ÈÒÚÁÔ˜. ΔËÏ. 6984-558843, 6970403804, Ú·ÓÙ‚ԇ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (246)

∞°√ƒ∞∑ø

ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ παλιά χρυσά κοσμήματα και τιμαλφή. Κρατική άδεια. Κ. Καρτάλη 79, (μεταξύ Σωκράτους Αλεξάνδρας) ΒΟΛΟΣ. Τηλ. 24210-27705 και κινητό 6972-002809. (005)

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ μ√§√À ¢π∂À£À¡™∏ ¶√§∂√¢√ªπ∞™

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ·fi ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜ ÂÓÙfi˜ 5’ ÏÂÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ, ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ˘ÂÚ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ‹ ΔÂÈÚÂÛ›·, ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Û·˜ ̤¯ÚÈ 48 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη Î. °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÙËÏ. 6988888850, 6988888804, ÂÚ¯fiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (883)

Τοπάλη 12 - 382 21 - Βόλος Τηλ.: 24210-27144 - Fax: 24210-33678 Email: n.moschos@volos-city.gr http://epoleodomia.volos.gr Βόλος, 21/4/2011 Αρ. Πρωτ. 2298

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 33373/ΓΠ9401 της 19-4-2011 και ΑΔΑ 4ΛΓ3Ω96-ΚΝ απόφαση του Δημάρχου Βόλου αποφασίστηκε η μεταβίβαση της αρμοδιότητας υπογραφής παράτασης πέραν του 9μήνου για την έκδοση οικοδομικής αδείας σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 8 του ΠΔ 8/7/93 (ΦΕΚ 795Α/93), στον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας και Διαφάνειας κ. Νικόλαο Μόσχο. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Πολεοδομίας και Διαφάνειας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΣΧΟΣ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ μ√§√À ¢π∂À£À¡™∏ ¶√§∂√¢√ªπ∞™ °ƒ∞º∂π√ ∞¡Δπ¢∏ª∞ƒÃ√À ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î·È ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜

Τοπάλη 12 - 382 21 - Βόλος Τηλ.: 24210-27144 - Fax: 24210-33678 Email: n.moschos@volos-city.gr http://epoleodomia.volos.gr Βόλος, 21/4/2011 Αρ. Πρωτ. 2297

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 217/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και ΑΔΑ 4ΑΓ3Ω96-Μ εκδόθηκε η κατωτέρω ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Να χορηγείται κατ’ εξαίρεση παράταση σύνδεσης εργοταξιακής παροχής ρεύματος, με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου Πολεοδομίας και Διαφάνειας και για κοινωνικούς μόνο λόγους (ενδεικτικά αριθμός μελών οικογενείας, οικονομικοί λόγοι). 2. Η παράταση θα χορηγείται εφόσον πρόκειται για κύρια κατοικία και μόνο για τις περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις του αρ. 15 παρ. 1 του Ν. 1337/1983 και είναι υποχρεωτικά κατεδαφιστέα όπως: α) κοινόχρηστοι χώροι της πόλης, β) μέσα στη ζώνη ασφαλείας των διεθνών επαρχιακών και δημοτικών οδών, γ) μέσα στις ζώνες αιγιαλού και παραλίας, δ) σε δημόσια κτήματα, ε) σε δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις, στ) αρχαιολογικούς χώρους, ζ) ρέματα, καθ’ υπέρβαση των οικοδομικών τους αδειών ή δείχνουν ψευδή στοιχεία σε αυτές και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατό να νομιμοποιηθούν. 3. Η παράταση θα έχει ισχύ αποκλειστικά έως την 31.12.2011. Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Πολεοδομίας και Διαφάνειας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΣΧΟΣ

π¢ƒÀª∞ ∂π¢π∫ø¡ ¶∞π¢ø¡-∞Δ√ªø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™

“∞™¶ƒ∂™ ¶∂Δ∞§√À¢∂™”

ΒΟΛΟΣ Τηλ.: 24210 66150 & 24210 65776 Fax: 24210 83420 http://asprespetaloudes.blogspot.com email: asprespetaloudes@yahoo.gr Αριθ. Λογαριασμού: Εθνική Τράπεζα 201/480458-99

∂∫∫§∏™∏ Δ∞ ¶∞π¢π∞ Δ√À π¢ƒÀª∞Δ√™ “∞™¶ƒ∂™ ¶∂Δ∞§√À¢∂™” ™∞™ ∂ÀÃ√¡Δ∞π ∫∞§∏ ∞¡∞™Δ∞™∏ ∫∞π ∫∞§√ ¶∞™Ã∞ ¶∂ƒπª∂¡√¡Δ∞™ Δ∏¡ ∞°∞¶∏ ™∞™ ∫∞π À§π∫∏ ™Àª¶∞ƒ∞™Δ∞™∏.


33

ª. ™∞μμ∞Δ√-∫Àƒπ∞∫∏ ÙÔ˘ ¶∞™Ã∞ 23-24 ∞¶ƒπ§π√À 2011

™À¡¢∂™ª√™ ∂ƒ°√¢∏°ø¡ ∂ƒ°√§∏¶Δø¡ ∏§∂∫Δƒ√§√°ø¡ ∫∞π ™À¡Δ∏ƒ∏Δø¡ ∫∞À™Δ∏ƒø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 7 - ΒΟΛΟΣ 382 21 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 24210-30891 - FAX 24210 24535

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Συνάδελφε, σε καλούμε να παρευρεθείς στην Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου, την Τετάρτη 27 Απριλίου 2011, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου ΠΑΡΚ, και ώρα 5.30 μ.μ. με ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ θέματα: 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 4. ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 5. ΕΚΛΟΓΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 6. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Για τη Διοίκηση Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Υ.Γ. Μετά το πέρας της Γ.Σ. του Συνδέσμου και για 30 λεπτά περίπου, θα γίνει παράδοση και ενημέρωση για το έντυπο παραλαβής παράδοσης θεμελιακής γείωσης.

Δ∞ª∂π√ ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ ∏§∂∫Δƒ√§√°ø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Συνάδελφε, Σε καλούμε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Ταμείου Αλληλοβοηθείας, την Τετάρτη 27 Απριλίου 2011 και ώρα 7 μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου ΠΑΡΚ με θέματα: 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 4. ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 5. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

°¡ø™Δ√¶√π∏™∂π™ °∞ªø¡ Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΓΗΣ του Ελευθερίου και της Κωνσταντίνας το γένος Ασημακοπούλου που γεννήθηκε στο Περιστέρι Αττικής και κατοικεί στη Βασιλική Λευκάδας και η ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΡΤΣΑΡΑ του Παναγιώτη και της Αναστασίας το γένος Δαλδογιάννου που γεννήθηκε στο Σπριγγς Ν. Αφρικής και κατοικεί στο Βόλο πρόκειται να παντρευτούν στο Πουρί Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου. -----------------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΛΙΟΣ του Αθανασίου και της Ευαγγελίας το γένος Καρακώστα που γεννήθηκε στα Τρίκαλα και κατοικεί στο Βόλο και η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ του Γεωργίου και της Γεωργίας το γένος Γεωργάκου που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο, πρόκειται να παντρευτούν στο Βόλο.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ π∞Δƒπ∫√™ ™À§§√°√™ ª∞°¡∏™π∞™

™À§§√°√™ ¡∂ºƒ√¶∞£ø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™ “√π ∞°π√π ∞¡∞ƒ°Àƒ√π” ∂ÀÃ∂Δ∏ƒπ√ Ο Σύλλογος Νεφροπαθών Ν. Μαγνησίας “ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ” εύχεται σε όλα τα μέλη του συλλόγου και τις οικογένειές τους, εις το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της μονάδας τεχνητού νεφρού του Νοσοκομείου Βόλου, της περιτοναϊκής μονάδας του Νοσοκομείου Βόλου και της μονάδας τεχνητού νεφρού της Θεσσαλικής Νοσηλευτικής και σε όλους τους τοπικούς φορείς και φίλους του συλλόγου μας

Ã√¡π∞ ¶√§§∞ ∫∞π ∫∞§√ ¶∞™Ã∞ ∫∞π À°∂π∞ ™∂ √§√À™ Επίσης, ο σύλλογος ευχαριστεί την Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου για τη δωρεά των 200Ε εις μνήμην Ηλία Κονέ & εις μνήμην Ηλία και Ρόζα Πολίτη και όλους τους φίλους του συλλόγου για την οικονομική τους στήριξη. Το Δ.Σ. Ο Πρόεδρος Γιαννάκος Βασίλειος

Η Γενική Γραμματέας Τέζα Χριστίνα

π¢ƒÀª∞ ∂π¢π∫ø¡ ¶∞π¢ø¡-∞Δ√ªø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™

“∞™¶ƒ∂™ ¶∂Δ∞§√À¢∂™” ΒΟΛΟΣ Τηλ.: 24210 66150 & 24210 65776 Fax: 24210 83420 http://asprespetaloudes.blogspot.com, email: asprespetaloudes@yahoo.gr Αριθ. Λογαριασμού: Εθνική Τράπεζα 201/480458-99

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

Η Διοικούσα Επιτροπή του ιδρύματος ευχαριστεί θερμά τον πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Καραγιάννη Κωνσταντίνο, τα μέλη του ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΒΟΛΟΥ - ΑΡΓΩ, για την άμεση ηθική και υλική υποστήριξη που παρέχουν, προσφέροντας κατά την επίσκεψή τους τη Μ. Τετάρτη, τα είδη για το Πασχαλινό Τραπέζι στα παιδιά του Ιδρύματος, καθώς και έκδηλη αγάπη προς τα παιδιά που αγκάλιασαν θερμά. Επίσης, η Διοικούσα Επιτροπή ευχαριστεί θερμά για την αναγνώριση του έργου της και την επίδοση τιμητικού διπλώματος στα μέλη της και στο Προσωπικό του Ιδρύματος.

Ο Πρόεδρος ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ο Γενικός Γραμματέας ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΣΑΜΗΣ

Ãπ™Δ√™ ∞¡∂™Δ∏ Το Δ.Σ. του Συνδέσμου, εύχεται σε όλους τους Συναδέλφους και τις Οικογένειές τους, σε Συνεργάτες και Πελάτες,

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ και ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ. Για τη Διοίκηση Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

™À¡¢∂™ª√™ ™À¡Δ∞•π√ÀÃø¡ ™π¢∏ƒ√¢ƒ√ªπ∫ø¡ £∂™™∞§π∞™ ∂ÀÃ∂Δ∏ƒπ√ Η Διοίκηση του Συνδέσμου “Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών Θεσσαλίας” ΕΥΧΕΤΑΙ στους συναδέλφους-σες:

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ Η Ανάσταση του Θεανθρώπου ας εκπληρώσει κάθε προσδοκία τους. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡ. ΜΑΝΤΟΥΔΗΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γ. ΚΑΝΑΡΙΔΗΣ

∏ ∂¡ø™∏ ™À¡Δ∞•π√ÀÃø¡ ¡∞Δ ¶∂ƒ/ƒ∂π∞™ £∂™™∞§π∞™ “√ ∞°π√™ ¡π∫√§∞√™” ∂ÀÃ∂Δ∏ƒπ√ Εύχεται στα μέλη και σε όλους τους Θεσσαλούς συμπολίτες:

Σπ. Σπυρίδη 33-37 - 382-21 Βόλος Τηλ.: 24210 25297, fax: 2421025928

Έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις των Β.Δ. της 7-11-1957, Ν.Δ. 3895/58, Ν.Δ. 4111/60, Ν. 727/77 και Ν. 1076/80, όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 1425/84. ΚΑΛΟΥΜΕ Τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας σε εκλογές στα γραφεία του Συλλόγου, Σπ. Σπυρίδη 33-39, για την εκλογή: 1. Έντεκα (11) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου και έξι (6) Τακτικών Μελών. Αντιπροέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου και έξι (6) Αναπληρωματικών Μελών. 3. Τριών (3) Τακτικών και τριών (3) Αναπληρωματικών Μελών Εξελεγκτικής Επιτροπής. 4. Έξι (6) Εκπροσώπων του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Η ψηφοφορία σύμφωνα με το νόμο θα γίνει την Κυριακή 5 Ιουνίου 2011 και από ώρα 8 π.μ. μέχρι 8 μ.μ. Υποβολή υποψηφιοτήτων μέχρι και την Τρίτη 10 Μαΐου 2011, ώρα 13.30. Η αίτηση υποψηφιότητας είναι ατομική και συνοδεύεται με βεβαίωση εγγραφής στο Ι.Σ.Μ. και καταβολής της εισφοράς 2011. Ο κατάλογος των υποψηφίων θα αναρτηθεί στα γραφεία του Ι.Σ.Μ. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται μέχρι 15 Μαΐου 2011, οπότε και ανακηρύσσονται οι υποψήφιοι. Δικαίωμα ψήφου θα έχουν τα μέλη του Συλλόγου τα οποία θα τακτοποιηθούν ταμειακά για το 2011 μέχρι και την Παρασκευή 27 Μαΐου 2011 (τα γραφεία του Ι.Σ.Μ. εργάζονται πρωινές ώρες από 9.00 μέχρι 13.00 και Πέμπτη απόγευμα 19.00 - 21.00). Πληροφορούμε επίσης ότι σύμφωνα με το Νόμο 727/77, η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική για τα μέλη και η παράλειψη αυτού συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα που τιμωρείται με πρόστιμο από 15Ε μέχρι 30Ε. Ακόμα, πληροφορούμε ότι ο κατάλογος των μελών που θα έχουν δικαίωμα ψήφου θα αναρτηθεί στα γραφεία του Συλλόγου στις 30 Μαΐου 2011. Όλα τα μέλη του Συλλόγου πρέπει να λάβουν γνώση του καταλόγου, έχουν δε δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για διόρθωση τυχόν λάθους μέχρι 3 Ιουνίου 2011. Μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν μπορεί να γίνει διόρθωση του καταλόγου.

ΕΡΓ. ΚΕΝΤΡΟΥ 7 - 382 21 ΒΟΛΟΣ ΤΗΛ. 24210-30891 - FAX 24210-24535

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΘΕΜΙΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ

Για τη Διοίκηση Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΡΩΝΗΣ Υ.Γ. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί στις 28 Απριλίου η 2η και 4 Μαΐου 2011 η 3η, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και την ίδια ώρα στην αίθουσα του Ξενοδοχείου ΠΑΡΚ.

™À¡¢∂™ª√™ ∂ƒ°√¢∏°ø¡ ∂ƒ°√§∏¶Δø¡ ∏§∂∫Δƒ√§√°ø¡ & ™À¡Δ∏ƒ∏Δø¡ ∫∞À™Δ∏ƒø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™

Για τη Διοικούσα Επιτροπή Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΘ. ΜΠΑΚΑΛΙΑΝΟΣ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ - ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ Και στους Ναυτικούς μας που ταξιδεύουν Καλά ταξίδια και καλή επάνοδο στην Πατρίδα. Το γραφείο της Ένωσης θα επαναλειτουργήσει τη Δευτέρα 2 Μαΐου. Βόλος 19-04-2011 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

¢ÂÓ ı· ‰Â¯ıÔ‡Ó ÂÈÛΤ„ÂȘ -Ο κ. Γεώργιος Καλομέρας δεν θα δεχθεί επισκέψεις για την ονομαστική του εορτή. -Ο κ. Γεώργιος Κουτρούμπας, έμπορος ιατρικών ειδών, δεν θα δεχθεί επισκέψεις για την ονομαστική του γιορτή. -Ο κ. Γεώργιος Παπάντος δεν θα δεχθεί επισκέψεις για την ονομαστική του εορτή.


34

ª. ™∞μμ∞Δ√-∫Àƒπ∞∫∏ ÙÔ˘ ¶∞™Ã∞ 23-24 ∞¶ƒπ§π√À 2011

π¢ƒÀª∞ ∂π¢π∫ø¡ ¶∞π¢ø¡-∞Δ√ªø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™

“∞™¶ƒ∂™ ¶∂Δ∞§√À¢∂™” ΒΟΛΟΣ Τηλ.: 24210 66150 & 24210 65776 Fax: 24210 83420 http://asprespetaloudes.blogspot.com email: asprespetaloudes@yahoo.gr Αριθ. Λογαριασμού: Εθνική Τράπεζα 201/480458-99

∞°∞£√∂ƒ°π∂™ ºπ§∞¡£ƒø¶ø¡ * Η εταιρεία ΜΕΤΚΑ ΑΕ προσέφερε το ποσό των 500Ε για τις ανάγκες των παιδιών του ιδρύματος (Νο. 89). * Ο κ. Μπανιώτης Γεώργιος προσέφερε το ποσό των 500Ε για τις ανάγκες των παιδιών του ιδρύματος (Νο. 82). * Ο κ. Πέσιος Ιωάννης προσέφερε το ποσό των 300Ε για τις ανάγκες των παιδιών του ιδρύματος (Νο. 85). * Ο κ. Δραγογιάννης Αθανάσιος προσέφερε το ποσό των 200Ε για οικονομική ενίσχυση λόγω εορτών (Νο. 25). * Ο κύριος Δημήτριος και η κυρία Αθηνά Σκουρολιάκου προσέφεραν το ποσό των 200Ε στη μνήμη της μητέρας τους Λεμονιάς Μαμούχα (Νο 78). * Ο κ. Ανδρέου Σταμάτης προσέφερε το ποσό των 200Ε στη μνήμη γονέων (Νο. 79). * Ο Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου προσέφερε το ποσό των 150Ε για τις ανάγκες των παιδιών του ιδρύματος (Νο. 84). * Η οικογένεια Χολή Θωμά προσέφερε το ποσό των 150Ε στη μνήμη του παιδιού τους Δημοσθένη (Νο. 81). * Ο κ. Φούσκας Γεώργιος προσέφερε το ποσό των 150Ε για οικονομική ενίσχυση λόγω εορτών (Νο. 24). * Η κυρία Δέσποινα Σιάππα στη μνήμη του συζύγου της Γεωργίου και των αδελφών της Ναυσικάς και Θεοδώρου προσέφερε το ποσό των 100Ε (Νο. 88). * Ο κ. Κωστάκης Μιχαήλ προσέφερε το ποσό των 100Ε στη μνήμη της συζύγου του Μαρίας (Νο. 27). * Ο κ. Λαγδάρης Νικόλαος προσέφερε το ποσό των 70Ε για τις ανάγκες των παιδιών του ιδρύματος (Νο. 83) * Η κυρία Χρυσοχού Κυριακή προσέφερε το ποσό των 50Ε στη μνήμη του συζύγου της Παναγιώτη Χρυσοχού (Νο. 26). * Η κυρία Παπαθανασίου Νίκη προσέφερε το ποσό των 50Ε για τις ανάγκες των παιδιών του ιδρύματος (Νο. 80). * Η κυρία Θάλεια Γιαννιού προσέφερε το ποσό των 50Ε στη μνήμη του συζύγου της Ρήγα Γιαννιού (Νο. 90). * Η κυρία Εύη Χατζηβασιλείου προσέφερε το ποσό των 50Ε στη μνήμη του συζύγου της Ιωάννη Χατζηβασιλείου (Νο. 86). * Ανώνυμα προσφέρθηκε το ποσό των 200Ε για τις ανάγκες των παιδιών του ιδρύματος (Νο. 87). * Ανώνυμα κύριος προσέφερε το ποσό των 70Ε για οικονομική ενίσχυση λόγω εορτών (Νο. 24). * Ανώνυμα κύριος προσέφερε το ποσό των 50Ε για οικονομική ενίσχυση λόγω εορτών (Νο. 22). * Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου προσέφερε αναψυκτικά, χυμούς και διάφορα γλυκίσματα (Νο. 98). * Ανώνυμα κύριος προσέφερε τρόφιμα για τις ανάγκες των παιδιών του ιδρύματος (Νο. 99). * Η εταιρεία ΕΨΑ ΑΕ προσέφερε προϊόντα της για τις ανάγκες των παιδιών του ιδρύματος (Νο. 101). * Ο κ. Τζιμίκας Ιωάννης προσέφερε γιαουρτάκια για τις ανάγκες των παιδιών του ιδρύματος (Νο. 109). * Ο κρεοπώλης κ. Μυλωνάς Κων/νος προσέφερε το μεσημεριανό γεύμα της δεύτερης μέρας του Πάσχα στα παιδιά του ιδρύματος (Νο. 110). Η Διοικούσα Επιτροπή, το προσωπικό και τα παιδιά του ιδρύματος σας ευχαριστούν θερμά. Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα. Για τη Διοικούσα Επιτροπή Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΘ. ΜΠΑΚΑΛΙΑΝΟΣ

∞°∞£√∂ƒ°π∂™ - ¢øƒ∂∂™ Στο Κοινωνικό Φιλανθρωπικό Σωματείο “Φίλες της Αγάπης” Βόλου προσέφεραν οι κάτωθι: Σονίδου Κρυσταλλία 20Ε (244), Τσακνάκη Μαρία 20Ε (245), Ανώνυμη 50Ε (246), Ανώνυμη 50Ε (401), Ανώνυμη 30Ε (402), Ανώνυμη 50Ε (403), Παπακυρίτσης Παύλος 50Ε υπέρ προσφιλών νεκρών (404), Λιάπη Μαίρη 40Ε (405), Κωστάκη Μιχαήλ 100Ε (406), Παπαδημητρίου Γεώργιος 30Ε (407), Ανώνυμη 20Ε (408), Π.Μ. 50Ε αντί στεφάνου στη μνήμη Νικολάου Πολύζου (409), Π.Μ. 50Ε αντί στεφάνου στη μνήμη Κων/νου Μπιλιτσάκη (410), το κατάστημα Παπαποστόλου, το κατάστημα ΡΙΚΟΚΟ, το κατάστημα ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗ για την προσφορά τους σε είδη. Ευχαριστούμε θερμά ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟ Δ.Σ.

¢øƒ∂∂™ ΦΛΟΓΑ Μαγνησίας: Σύλλογος γονιών παιδιών με καρκίνο, Κονταράτου-Αφήσου 6-Βόλος, τηλ. 24210 24628, κιν.: 6977 001396, λειτουργία γραφείου: καθημερινά 10 π.μ. - 12 μ., Τρίτη-Πέμπτη απόγευμα 6 μ.μ.-8 μ.μ. - Στη μνήμη Ευάγγελου Ατσιά, αντί στεφάνου, πρόσφεραν 450Ε στη ΦΛΟΓΑ οι κάτωθι: οικ. Αποστόλου Ε. Ατσιά, η οικ. Αποστόλου Γ. Ατσιά, η οικ. Βασιλείου Γρηγοριάδη, η οικ. Αθανασίου Μπόμπου, η κ. Ευαγγελία Παπατόλια, η κ. Σταματία Φούσκα, η οικ. Δημητρίου Μπολάγκα, η οικ. Χρήστου Χατζηκυριάκου. - Στη μνήμη Αιμιλίας Κόγια, αντί στεφάνου, ο σύλλογος χρυσοχόων Βόλου, πρόσφερε στη ΦΛΟΓΑ 50Ε. - Στη μνήμη του πατέρα του Ευσταθίου, ανωνύμως, πρόσφεραν 50Ε στη ΦΛΟΓΑ. - Στη μνήμη του συζύγου Ανέστη Παπάζογλου, η κ. Ιωάννα Παπάζογλου πρόσφερε ένα χρηματικό ποσό στη ΦΛΟΓΑ.

∫√π¡ø¡π∫√ ∞°ø¡π™Δπ∫√ ¶√§πΔπ™Δπ∫√ ∂π¢π∫√ ºπ§∞¡£ƒø¶π∫√ ™øª∞Δ∂π√ “ºπ§∂™ Δ∏™ ∞°∞¶∏™” μ√§√À (ΤΟΠΑΛΗ 86 - ΓΑΛΛΙΑΣ, ΤΗΛ.: 24210-34065)

∂∫∫§∏™∏ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ Τους απόρους, ανασφάλιστους, ανάπηρους, αναξιοπαθούντες και ασθενείς συμπολίτες μας, καθώς επίσης και τις οικογένειες με παιδιά οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα επιβίωσης. Περιμένουν από σας και αυτή τη χρονιά να κάνουν ΑΝΑΣΤΑΣΗ! Σας ευχαριστούμε Το Δ.Σ.

π¢ƒÀª∞ “°∏ƒ√∫√ª∂π√¡ μ√§√À” Γηροκομείου 59-τ.κ. 385 00 ΒΟΛΟΣ ΤΗΛ.: (24210) 789-10, 789-20, FAX: (24210) 789-17 Email: giro2007@otenet.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ: Τοπάλη 66-Αλεξάνδρας ΤΗΛ.: (24210)-33020

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Στο Ίδρυμα “Γηροκομείον Βόλου” προσέφεραν: 1) Το Φιλανθρωπικό Σωματείο “Γηροκομείον Βόλου” από εισφορές των μελών του, χίλια ευρώ (495) ...............1.000Ε. 2) Ανώνυμος πενήντα ευρώ (489) ..........................................50Ε. 3) Ανώνυμη εκατό ευρώ (493) ..............................................100Ε. 4) Η κ. Εύη Χατζηβασιλείου πενήντα ευρώ εις μνήμην του συζύγου της Ιωάννη Χατζηβασιλείου (500) .....................50Ε. 5) Ανώνυμος είκοσι πέντε ευρώ (507) ....................................25Ε. 6) Ο κ. Νικόλαος Μπρόζος διακόσια πενήντα ευρώ εις μνήμην Αθανασίου Μπρόζου (513) .................................250Ε. 7) Ο κ. Στέφανος Μπαμπούνης πενήντα ευρώ εις μνήμην της συζύγου του Ευαγγελίας (13) .......................50Ε. 8) Ανώνυμος εξήντα ευρώ (52Α) ............................................60Ε. 9) Ο κ. Νικόλαος Σαμούρης εκατό ευρώ στη μνήμη της αγαπημένης του συζύγου Αντωνίας (53Α) ....................100Ε. 10) Ανώνυμος πενήντα ευρώ (54Α) ........................................50Ε. 11) Ανώνυμος εκατό ευρώ εις μνήμην της συζύγου του Μαρίας (55Α) .............................................100Ε. 12) Ο κ. Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος 7,5 κιλά χαλβά (184). 13) Ανώνυμη προσέφερε πίτες (187). 14) Η κ. Ξανθή Λιβιτσιάνου προσέφερε 27 κιλά ψωμί εις μνήμην Ευαγγέλου Λιβιτσιάνου και Μελπομένης Ζούγλου (193). 15) Η Νεολαία, τμήμα γυναικών και Δ.Ε. της Δημοκρατικής Συμμαχίας (Ντόρα Μπακογιάννη) επισκέφθηκε το Γηροκομείο, ευχήθηκαν στους ηλικιωμένους και προσέφεραν τον απογευματινό καφέ (194). 16) Ανώνυμοι προσέφεραν διάφορα είδη (178, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 192). Οι Ηλικιωμένοι, το Προσωπικό που εργάζεται και το Διοικητικό Συμβούλιο τους ευχαριστούν όλους Θερμά και τους εύχονται ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ. Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΒΑΛΙΑΓΚΟΣ

Ο Ταμίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ π™ƒ∞∏§πΔπ∫∏ ∫√π¡√Δ∏Δ∞ μ√§√À ¡√ªπ∫√ ¶ƒ√™ø¶√ ¢∏ª√™π√À ¢π∫∞π√À (¡√ª√™ 2456/20) Η ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ Πρόσφερε για το Πάσχα εις μνήμην Δωρητών και Ευεργετών της: 1. Στην Ι. Μητρόπολη Δημητριάδος εις μνήμην Ιάκωβου Πελοσώφ 200 Ευρώ. 2. Στις “Φίλες της Αγάπης Βόλου” εις μνήμην ραβίνου Ιωσήφ Βιτάλ 70 Ευρώ. 3. Στο Ορφανοτροφείο Βόλου εις μνήμην Χαΐμ, Μηνά, Ζακ και Σαρίνα Μιζραχή 70 Ευρώ. 4. Στο Γηροκομείο Βόλου εις μνήμην Ηλία Σ. Κοέν - καπνέμπορου - 70 Ευρώ. 5. Στην Ελληνική Εταιρεία Αναπήρων παιδιών εις μνήμην, Ηλία Ιωσήφ Κοέν - ψυχιάτρου, Ιωσήφ Σ. Κοέν - μηχανικού, Μωυσή Σ. Κοέν και Αβραάμ Σ. Κοέν 70 Ευρώ. 6. Στις “Άσπρες Πεταλούδες” εις μνήμην οικογένειας Ιωανά Σακκή 70 Ευρώ. 7. Στην “Ελληνική Μέριμνα” εις μνήμην Καρολίνας και Λιλής Κοέν 70 Ευρώ. 8. Στο Σύλλογο Αιμοδοτών “Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ” εις μνήμην Ρεβέκας και Ραφαήλ Μπακόλα 70 Ευρώ. 9. Στο Σύλλογο Νεφροπαθών “Οι Άγιοι Ανάργυροι” εις μνήμην Ηλία και Ρόζας Πολίτη 100 Ευρώ. 10. Στο Ειδικό Ενοριακό Πρόγραμμα “Δος Ημίν Σήμερον” Ι.Ν. Αγ. Νικολάου εις μνήμην Χαΐμ Μαίση 70 Ευρώ. 11. Στην Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Βόλου εις μνήμην Νίνας Κοέν σύζυγος Ιωσήφ Κοέν 70 Ευρώ.

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Στην ΕΛΕΠΑΠ Βόλου προσέφεραν οι κάτωθι: - Ο Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου για την οικονομική ενίσχυση του κέντρου μας το ποσό των διακοσίων ευρώ 200,00Ε (Απ. Είσπρ. 91). Στη μνήμη Λευκοθέας Παπαϊωάννου. - Ο κ. Φίλιππος Χριστοδούλου (Απ. Είσπρ. 87) ..................50,00Ε. - Ανώνυμος (Απ. Είσπρ. 88) ...............................................50,00Ε. - Ανώνυμος (Απ. Είσπρ. 89) ...............................................50,00Ε. - Ανώνυμος (Απ. Είσπρ. 90) ...............................................50,00Ε. Στη μνήμη Απόστολου Μπουδραμή. - Η οικ. Φίλιππου και Αικ. Κατσακιώρη (Απ. Είσπρ. 93) .....50,00Ε. - Η οικ. Φίλιππου και Όλγας Φράγκου (Απ. Είσπρ. 94) ......50,00Ε. - Η οικ. Γεωργίου Δρίβα (Απ. Είσπρ. 100) ..........................50,00Ε. - Η οικ. Παναγιώτη και Γιάννας Ζαφειρίου (Απ. Είσπρ. 108) . 30,00Ε. Στη μνήμη Ηλία Κονέ. - Ο κ. Βασίλης Μπαρμπούκας (Απ. Είσπρ. 101) .................20,00Ε. - Ο κ. Δημήτρης Καραφέρης (Απ. Είσπρ. 102) ...................20,00Ε. - Ο κ. Χρήστος Ζιάρας (Απ. Είσπρ. 103) ............................20,00Ε. - Ο κ. Βασίλης Chullai (Απ. Είσπρ. 104) .............................20,00Ε. - Ο κ. Αθανάσιος Διακουμής (Απ. Είσπρ. 105) ...................20,00Ε. - Ο κ. Αθανάσιος Σούκιας (Απ. Είσπρ. 106) .......................20,00Ε. - Ο κ. Λάμπρος Γάλλος (Απ. Είσπρ. 107) ...........................20,00Ε. - Η Ιουλία Νησιώτου στη μνήμη της Μαρίας Οικονόμου το ποσό των εκατό ευρώ .......................100,00 Ε (Απ. Είσπρ. 85). - Η Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου πρόσφερε στη μνήμη των: Ηλία Κοέν Ψυχιάτρου, Ιωσήφ Σ. Κοέν Μηχανικού, Μωυσή Σ. Κοέν και Αβραάμ Κοέν το ποσό των εβδομήντα ευρώ ...........70,00Ε (Απ. Είσπραξης 99). - Οι Μύλοι Λούλη (Απ. Είσπραξης 109) ...........................294,00Ε. - Ο κ. Απόστολος Βασίλειος για την οικονομική ενίσχυση του κέντρου μας το ποσό των εβδομήντα ευρώ ..............................70,00Ε (Απ. Είσπρ. 110). Η Πρόεδρος Ευτ. Μαργαρίτη - Παπανδρέου

Η Γραμματέας Μένια Παπαρήγα

π¢ƒÀª∞ “°∏ƒ√∫√ª∂π√¡ μ√§√À” Δ∏§.: 24210 78910-20 √È ∏ÏÈÎȈ̤ÓÔÈ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì·, ÙÔ ¶ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Û’ ·˘Ùfi Î·È ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ™·˜ ‡¯ÔÓÙ·È ∫∞§√ ¶∞™Ã∞

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ π∞Δƒπ∫√™ ™À§§√°√™ ª∞°¡∏™π∞™ æ∏ºπ™ª∞ Με το άγγελμα του θανάτου του πˆ¿ÓÓË ¢ËÌ. μ·Ú‰Ô‡ÏË, συνταξιούχου γιατρού, συνεκλήθη το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας και μετά από εισήγηση του προέδρου αποφάσισε ομόφωνα: 1. Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος. 2. Να παραστεί σύσσωμο το Δ.Σ. στην κηδεία του. 3. Να καταθέσει στεφάνι και 200Ε σε φιλανθρωπικό ίδρυμα της πόλης. Ο πρόεδρος Λεων. Μαυρογιάννης

Ο Γεν. Γραμματέας Ευθ. Τσάμης

ºπ§√π Δ√À ∞Ãπ§§√¶√À§∂π√À ¡√™√∫√ª∂π√À μ√§√À æ∏ºπ™ª∞ Το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σήμερα 22 Απριλίου 2011, εκτάκτως, μετά την αναγγελία θανάτου του γνωστού ιατρού °π∞¡¡∏ μ∞ƒ¢√À§∏ και τέως Προέδρου του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου Βόλου, ο οποίος επιτέλεσε σ’ αυτό σημαντικότατο κοινωνικό έργο, υπηρετώντας την Υγεία με υποδειγματική εντιμότητα και υψηλό αίσθημα φιλαλληλίας και υπήρξε από τους πρωτεργάτες της ίδρυσης του σωματείου μας, εμπεδώνοντας την ιδέα του εθελοντισμού, για να εκφράσει τη βαθύτατη θλίψη για την απώλειά του:

æ∏ºπ∑∂π 1. Να παραστεί σύσσωμο στη νεκρώσιμη ακολουθία. 2. Να καταθέσει στεφάνι στη μνήμη του. 3. Να εκφράσει τη βαθιά λύπη των μελών του και τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος. 4. Να δοθεί το παρόν στην οικογένειά του και να δημοσιευθεί στον Τύπο. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

¶∂¡£√™ ∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Το λατρευτό μας πατέρα, αδελφό, παππού και θείο

ºø∫πø¡∞ ∞Ã. ¡π∫√§∞√À Ετών 85 που πέθανε, κηδεύσαμε την Κυριακή 17 Απριλίου και ώρα 5 μ.μ. από το σπίτι μας στην οδό Γκλαβάνη 111, στον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου Βόλου. Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας, θερμά ευχαριστούμε. Τα παιδιά: Αχιλλέας - Αλεξάνδρα Νικολάου, Χριστίνα - Δημήτριος Πολυχρόνου Τα αδέλφια: Μερόπη (χα) Δημ. Τζέκα, Στεφανία (χα) Βασ. Νικολάου, Κωνσταντία (χα) Γεωρ. Νικολάου, Ευαγγελία - Ιωσήφ Χριστοφορίδης, Ελευθερία (χα) Γεωρ. Χαραλαμποπούλου Τα εγγόνια: Αθανάσιος, Φρειδερίκη - Έλλη, Μιχάλης - Φωκίων Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

¢¤Î· ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ›ڷ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ·, ‹ıÔ˜, Û‚·ÛÌfi. ∑ËÙ‹ÛÙ ÙË Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ Ì·˜ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ˘ ÌÔÈÚ·›Ô˘.

Ãøƒπ™ ∫∞ªπ∞ À¶√Ã∂ø™∏ ∞¶√ºÀ°∂Δ∂ Δ√À™ ª∂™∞∑√¡Δ∂™

∫·Ù·ÓÔԇ̠ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì fiÏ· Ù· ¤ÍÔ‰· Ù˘ Îˉ›·˜ (¡ÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô - ηÊÂÓÂ›Ô - ÛÙÂÊ¿ÓÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ - Ù·Í›-Î.Ï.). ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÍfiÊÏËÛ˘ Û 4 ¤ˆ˜ 6 Ì‹Ó˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51 - ∞¯ÈÏϤˆ˜, μfiÏÔ˜, ΔËÏ.: 2421025360, ∫ÈÓ.: 6944353243 email: nikospapachristos56@hotmail.com


35

ª. ™∞μμ∞Δ√-∫Àƒπ∞∫∏ ÙÔ˘ ¶∞™Ã∞ 23-24 ∞¶ƒπ§π√À 2011

- “√ ÃÚÈÛÙfi˜ ¤·ıÂÓ ˆ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Î·È ·Ó¤ÛÙË ˆ˜ £Âfi˜ ¶·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔ˜” - ∏ ı·˘Ì·ÛÙ‹ ÚÔÊËÙ›· ÙÔ˘ π·ÎÒ‚: “™Î‡ÌÓÔ˜ ϤÔÓÙÔ˜” μÏ·ÛÙ¿ÚÈ ÌÔ˘ ·fi ÙË ÁÂÓÈ¿ ÙÔ˘ ÁÈÔ‡ ÌÔ˘ πÔ‡‰·... ÎÔÈÌ‹ıËΘ Î·È ÔÈfi˜ ÙÔÏÌ¿ Ó· Û ͢Ó‹ÛÂÈ; (Û¯fiÏÈ· ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ ∞˘ÁÔ˘ÛÙ›ÓÔ˘) - ΔÂÚÙ˘ÏÏÈ·Ófi˜: ¶ÈÛÙ‡ˆ Û fiÛ· ÌÔ˘ ϤÁÂÈ Ô ÃÚÈÛÙfi˜, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ÙÔÓ Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ Ï‹Úˆ˜! - ∏ ›ÛÙË Ì·˜ ··ÈÙ› Ù·›ӈÛË Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜ Ì·˜ “Gredo quia a‚surdum est” ! - ∏ Ï‹Ú˘ ηٷÓfiËÛË ÙˆÓ ÏfiÁˆÓ ÙÔ˘ £ÂÔ‡, ÛÙËÓ ¿ÏÏË Ì·˜, ÙËÓ ·ÈÒÓÈ· ˙ˆ‹! √ ∫¤ÏÛÔ˜, ¤Ó·˜ ŒÏÏËÓ·˜ ÂÈÎÔ‡ÚÂÈÔ˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ ηٿ ÙÔÓ 2Ô Ì.Ã. ·ÈÒÓ·, Â› ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚÔ˜ ª¿ÚÎÔ˘ ∞˘ÚËÏ›Ô˘ (161-180 Ì.Ã.) ¤ÁÚ·„ ¤ÏÂÁ¯Ô ηٿ ÙˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ÂÂÁÚ¿ÊÂÙÔ: “∞ÏËı‹˜ ÏfiÁÔ˜” . ªÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÏÔÈfiÓ, ¤ÁÚ·„Â Î·È ·˘Ùfi: “ŸÙÈ Ô £Âfi˜ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Âı·›ÓÂÈ!” . ∫·È ÓfiÌÈÛ Ì ÙË ÊÚ¿ÛË ÙÔ˘ ·˘Ù‹ ˆ˜ Â¤ÊÂÚ η›ÚÈÔ Ï‹ÁÌ· ηٿ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔ‡. ™’ ·˘ÙfiÓ ··ÓÙ¿ Ô øÚÈÁ¤Ó˘, ÂÚ›Ô˘ ÌÂÙ¿ ¤Ó·Ó ·ÈÒÓ· (3Ô˜ ·ÈÒÓ·˜ Ì.Ã.) Î·È ·Ó·Û΢¿˙ÂÈ ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ∫¤ÏÛÔ˘ Ì ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ “∫·Ù¿ ∫¤ÏÛÔÓ” . √ ÃÚÈÛÙfi˜ ‰ÂÓ ¤·ıÂÓ ˆ˜ £Âfi˜, ·ÏÏ¿ £Â¿ÓıÚˆÔ˜ ˆÓ, “¤·ıÂÓ ÂÎÔ˘Û›ˆ˜ ˆ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜” Î·È “ÂÎÔ˘Û›ˆ˜ ˘¤ÌÂÈÓÂÓ ™Ù·˘ÚfiÓ” . ∫·È ·Ó¤ÛÙË “ÔÈΛ· ‰˘Ó¿ÌÂÈ ˆ˜ £Âfi˜” . √ ÃÚÈÛÙfi˜ ηٿ ÙËÓ ÂÓ·ÓıÚÒÈÛ‹ ÙÔ˘, ˘‹ÚÍ ٤ÏÂÈÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜. ∫·È Ù¤ÏÂÈÔ˜ £Âfi˜! “√˘Î ÂȘ ‰˘¿‰· ÚÔÛÒˆÓ ÙÂÌÓfiÌÂÓÔ˜, ·ÏÏ’ ÂÓ ‰˘¿‰È ʇÛÂˆÓ ·Û˘Á¯‡Ùˆ˜ ÁÓˆÚÈ˙fiÌÂÓÔ˜” . (¢ÂÓ Ï¤Ì ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÓ Ùˆ ÃÚÈÛÙÒ ‰‡Ô ÚfiÛˆ·, ·ÏÏ¿ ÙÔÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÌ ˆ˜ ¤¯ÔÓÙ· ‰‡Ô ʇÛÂȘ, ıÂ˚΋ Î·È ·ÓıÚˆ›ÓË (£ÂÔÙÔΛÔÓ ¶Ï·Á. μ’ ‹¯Ô˘). “¢Èfi Ù¤ÏÂÈÔÓ ·˘ÙfiÓ £ÂfiÓ Î·È Ù¤ÏÂÈÔÓ ¿ÓıÚˆÔÓ ·ÏËıÒ˜ ÎËÚ‡ÙÙÔÓÙ˜, ÔÌÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓ ÃÚÈÛÙfiÓ ÙÔÓ £ÂfiÓ ËÌÒÓ” (£ÂÔÙÔÎ. ¶Ï·Á. ¢’ ‹¯Ô˘). ø˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô ÃÚÈÛÙfi˜ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ, ›ӷÛÂ, ‰›„·ÛÂ Î·È ˘¤ÛÙË ·Ó·Ì·Úًو˜ Ì˘Ú›Ô˘˜ ÂÈÚ·ÛÌÔ‡˜. ∞Ó‹Ïı ÂÎÔ˘Û›ˆ˜ Â› ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ “›Ó· ÛÒÛÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔÓ” . ∫·È ÂÓÙ·ÊÈ¿ÛÙËÎÂ, ‰È¿ Ó· ÂÁÂÚı› ˆ˜ £Âfi˜ ¶·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔ˜! ∞˘Ù‹ ÙËÓ ˆÚ·›· Î·È ÛÔ˘‰·›· ÚÔ-

ÃÚÈÛÙfi˜ ∞Ó¤ÛÙË! ÊËÙ›· ¤Î·ÓÂ Ô ·ÙÚȿگ˘ π·ÎÒ‚ ÁÈ· ÙÔÓ Ì·ÎÚÈÓfi ·fiÁÔÓÔ ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘, ÙÔ˘ πÔ‡‰·: “πÔ‡‰· ı· Û ·ÈÓ¤„Ô˘Ó ÔÈ ·‰ÂÏÊÔ› ÛÔ˘, ı· Û ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ˆ˜ ·Ú¯ËÁfi ÙÔ˘˜. Δ· ¯¤ÚÈ· ÛÔ˘ ı· Â›Ó·È ÈÛ¯˘Ú¿ ¿Óˆ ÛÙË Ú¿¯Ë ÙˆÓ Â¯ıÚÒÓ ÛÔ˘. £· Û ÚÔÛ΢ӋÛÔ˘Ó ˆ˜ ·Ú¯ËÁfi ÙÔ˘˜, ÔÈ ·fiÁÔÓÔÈ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÛÔ˘. §ÈÔÓÙ¿ÚÈ Á¤ÓÓËÌ· ÏÈÔÓÙ·ÚÈÔ‡ ı· Â›Û·È πÔ‡‰·. ∞fi ̤ӷ Û·Ó ¿ÏÏÔ μÏ·ÛÙ¿ÚÈ ÁÈ ÌÔ˘. •¿ψÛ˜ Î·È ÎÔÈÌ‹ıËΘ Û·Ó ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ, Û·Ó Ó·Úfi ‡ڈÛÙÔ ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ, ÔÈfi˜ ÙÔÏÌ¿ Ó· Û ÏËÛÈ¿ÛÂÈ Î·È Ó· Û ͢Ó‹ÛÂÈ; ŸÌˆ˜ ‰ÂÓ ı· Ï›„ÂÈ ¿Ú¯ÔÓÙ·˜ ·fi ÙË Ê˘Ï‹ ÙÔ˘ πÔ‡‰· Î·È ·Ú¯ËÁfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÔÁfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘, ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ ¤ÏıÂÈ ∂ΛÓÔ˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ √Ô›Ô˘ ·fiÎÂÈÓÙ·È ÔÈ ÂÍÔ˘Û›Â˜! ∞˘Ùfi˜ ı· Â›Ó·È Ë ÂÏ›‰· Î·È Ë ÚÔÛÌÔÓ‹ ÙˆÓ Ï·ÒÓ, Ô ªÂÛÛ›·˜! (°∂¡∂™π™ ª£’ 1-10). √ ÈÂÚfi˜ ∞˘ÁÔ˘ÛÙ›ÓÔ˜ Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÊËÙ›· ÙÔ˘ π·ÎÒ‚: “√ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È ‰È¿ ÙÔ˘ ‡ÓÔ˘. ∫·È Ô §¤ˆÓ ·ÚÈÛÙ¿ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ›¯Â Ó’ ·Ôı¿ÓÂÈ ‹ Ó· ÌË Âı¿ÓÂÈ. ∫·È ÙËÓ ‰‡Ó·ÌË ·˘Ù‹ ÙËÓ ÙÔÓ›˙ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ ∂˘·ÁÁ¤ÏÈÔ” . “√˘‰Â›˜ ·›ÚÂÈ ·˘Ù‹Ó (ÙËÓ ˙ˆ‹ ÌÔ˘) ·’ ∂ÌÔ‡, ·ÏÏ¿ ∂ÁÒ Ù›ıËÌÈ ·˘Ù‹Ó ·’ ∂Ì·˘ÙÔ‡, ÂÍÔ˘Û›·Ó ¤¯ˆ ıÂ›Ó·È ·˘Ù‹Ó Î·È ÂÍÔ˘Û›·Ó ¤¯ˆ ¿ÏÈÓ Ï·‚Â›Ó ·˘Ù‹Ó” (πø∞¡. π’ 18). (¢ËÏ·‰‹, ηÓ›˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ó· ¿ÚÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘ Î·È Ó· Ì ı·Ó·ÙÒÛÂÈ ·Ú¿ ÙË ı¤ÏËÛ‹ ÌÔ˘! ∞ÏÏ’ ÂÁÒ ·fi ÙÔÓ ∂·˘Ùfi ÌÔ˘ Î·È ·fi ªfiÓÔ˜ ÌÔ˘ ÙËÓ ·Ú·‰›Óˆ. Œ¯ˆ ÂÍÔ˘Û›· Ó· ‰ÒÛˆ ÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘, fiˆ˜ ÎÈ ¤¯ˆ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Ó· ÙË Ï¿‚ˆ). ∫·È fiÙ·Ó Ô ¶ÈÏ¿ÙÔ˜ ·Ó¤ÎÚÈÓ ÙÔÓ πËÛÔ‡ ÛÙÔ Ú·ÈÙÒÚÈÔÓ, ÙÔ˘ ϤÁÂÈ: “™Â ̤ӷ ‰ÂÓ ÌÈÏ¿˜; ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂȘ ˆ˜ ¤¯ˆ ÂÍÔ˘Û›· Ó· Û ÛÙ·˘ÚÒÛˆ Î·È ÂÍÔ˘Û›·Ó ¤¯ˆ Ó· Û ·Ôχۈ; ∫·È Ô ÃÚÈÛÙfi˜ ÙÔ˘ ·ÔÎÚ›ıËÎÂ: “¢ÂÓ ı· ›¯Â˜ η̛· ÂÍÔ˘Û›· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÌÔ˘, Â¿Ó ‰ÂÓ ÛÔ˘ ›¯Â ·Ú·¯ˆÚËı› ¿ÓˆıÂÓ, ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙÔ £Âfi” (π£’ 10-11). ŒÓ·˜ ¿ÈÛÙÔ˜ Ô˘ ı· ‰Â¯ı› Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÔ˘‰·›Ô ı¤Ì· Ì·˙› Ì·˜, ÈÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È Ó· Ì·˜ ÂÈ: “∫·Ï¿ Â›Ó·È ·˘Ù¿, fiˆ˜ Ì·˜ Ù· ϤÙ ʛÏÔÈ! ∂ÁÒ fï˜ ÙÔ ‰ËÏÒÓˆ, ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ! ∫·È ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ ÁÈ·-

Ù› ‰ÂÓ Ù· ηٷϷ‚·›Óˆ ηı·Ú¿ ·˘Ù¿ Ô˘ Ì·˜ ϤÙÂ!” . ΔÔ fi,ÙÈ ‰ÂÓ Ù· ηٷϷ‚·›ÓÔ˘ÌÂ Î·È ÌÂȘ Ï‹Úˆ˜, ηı·Ú¿ Î·È ¯ÂÈÚÔÈ·ÛÙ¿ - ÎÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÔÌÔÏÔÁÔ‡Ó Î·È ÔÈ ¶·Ù¤Ú˜ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜: “ΔÒÚ· ÏÔÈfiÓ ‚ϤÔ˘Ì (·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô˘Ú¿ÓȘ ·Ï‹ıÂȘ) Û·Ó ·fi ı·Ìfi, ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ηıÚ¤ÊÙË Î·È ÙfiÛÔ ·ÙÂÏÒ˜, ÒÛÙ ̷˜ ̤ÓÔ˘Ó Ì¤Û· Ì·˜ ÔÏÏ¿ ·ÈÓ›ÁÌ·Ù·, Ô˘ ÙÒÚ· ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠٤ÏÂÈ· Ó· ÂÍËÁ‹ÛÔ˘ÌÂ. ΔfiÙ fï˜ ÛÙËÓ Ô˘Ú¿ÓÈ¿ Ì·˜ ˙ˆ‹, fiÏ· ·˘Ù¿ ı· ÂÍËÁËıÔ‡Ó. ΔfiÙ ı· Ù· ‰Ô‡Ì fiÏ· ·˘Ù¿ ÚfiÛˆÔ Ì ÚfiÛˆÔ. ΔÒÚ· ÁÓˆÚ›˙ˆ ÌfiÓÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜. ΔfiÙ fï˜ ı· Ï¿‚ˆ ÙfiÛÔ Ù¤ÏÂÈ· ÁÓÒÛË, fiÛÔ Ù¤ÏÂÈ· Ì ÁÓÒÚÈ˙Â Ô £Âfi˜ Ô ¶·ÓÙÔÁÓÒÛÙ˘, fiÙ·Ó ÂÓÂÚÁÔ‡Û ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÌÔ˘ Î·È Ì ηÏÔ‡Û ÛÙÔ ·ÔÛÙÔÏÈÎfi ·Í›ˆÌ·... ΔÒÚ· fï˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ˙ˆ‹ Û’ ·˘Ù¿ Ù· ÙÚ›· ··Ú·›ÙËÙ· Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘ÌÂ: “Ë ›ÛÙȘ, Ë ÂÏ›˜ Î·È Ë ·Á¿Ë, ·˘Ù¿ Ù· ÙÚ›·. ŸÌˆ˜ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏË ·fi ·˘Ù¿ Â›Ó·È Ë ·Á¿Ë” (∞’ ∫√ƒπ¡£. π°’ 12-13). ª· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÂÂȉ‹ Ï›Á· ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ϤÌ ٷ ηٷϷ‚·›ÓÔ˘ÌÂ Î·È Ù· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ۈÛÙ¿ Î·È Î·ı·Ú¿, ÈÛÙ‡ԢÌ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÈÔ Ôχ Û fiÛ· Ì·˜ ϤÁÂÈ Ô £Âfi˜ ‰È¿ πËÛÔ‡ ÃÚÈÛÙÔ‡. ª‹ˆ˜ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ·È‰› ηٷϷ‚·›ÓÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÙÈ ÙÔ˘ ϤÁÂÈ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘; ∞fi Ù· Ï›Á· fï˜ Ô˘ ηٷϷ‚·›ÓÂÈ, Û˘ÌÂÚ·›ÓÂÈ ˆ˜ Û fiÏ· Ô˘ ϤÁÂÈ ·Í›˙ÂÈ (¤ÛÙˆ Ô˘ ÎÈ fiÏ· ‰ÂÓ Ù· ηٷϷ‚·›ÓÂÈ) ÂÓ ÙÔ‡ÙÔȘ ÈÛÙ‡ÂÈ ÛÙ· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ Î·È ÂÈı·Ú¯Â› Û fiÛ· ÂΛÓÔ˜ ÙÔÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÂÈ. Ÿˆ˜ ϤÂÈ ÎÈ Ô ∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ˜, Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ £Âfi Â›Ó·È Û·Ó ¤Ó· ÌÈÎÚfi ·È‰› ÌÚÔ˜ Û ¤Ó·Ó ÒÚÈÌÔ ¿ÓÙÚ·! §›Á· ÏÔÈfiÓ ·’ fiÛ· ÙÔ˘ ϤÂÈ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ Ù· ηٷϷ‚·›ÓÂÈ. ŸÌˆ˜ Ôχ ÛˆÛÙ¿ οÓÂÈ, ·Ó Â›Ó·È ÊÚfiÓÈÌÔ ·È‰›, Ô˘ ˘·ÎÔ‡ÂÈ Ù˘ÊÏ¿ Û fiÛ· ÙÔ Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÂÈ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘. øÚ·›· Â›Ó·È Ë Û¯ÂÙÈ΋ ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ΔÂÚÙ˘ÏÏÈ·ÓÔ‡ (Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÂÚ› ÙÔ 160 Ì.Ã.). ∞ÔÏÔÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔ‡. ΔÔ fiÙÈ ¤ÏÂÁ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ ·˘Ù¿ Ô˘ ϤÓ ÔÈ °Ú·Ê¤˜ ÈηÓÔÔÈËÙÈο, ·˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ì ›ıÂÈ, ˆ˜ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÌÔ˘ Ù· ϤÁÂÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓıÚˆÔ˜ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ Î·Ù·Ï¿‚ˆ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Ôχ ·Ú·¿Óˆ, Â›Ó·È Ô £Âfi˜. ΔÔ fiÙÈ, ¤ÏÂÁÂ, Ô ÀÈfi˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ ¤ı·ÓÂ, ·˘Ùfi Â›Ó·È ÈÛÙ¢Ùfi, ÂÂȉ‹ ·˘Ùfi (·ÓıÚˆ›Óˆ˜) Â›Ó·È ÌˆÚfi Î·È ¿ÙÔÔ! ∫·È ÙÔ fiÙÈ ÂÙ¿ÊË Î·È ·Ó¤ÛÙË ÎÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ ÂÂȉ‹ (·ÓıÚˆ›Óˆ˜) Â›Ó·È ·˘Ùfi ·‰‡Ó·ÙÔÓ. ∏ fiÏË ÛΤ„Ë ÙÔ˘ ΔÂÚÙ˘ÏÏÈ·ÓÔ‡ Û˘ÓÔ„›-

˙ÂÙ·È Û’ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÙË ÊÚ¿ÛË: “Gredo quia a‚surdum est” (ÈÛÙ‡ˆ ÂÂȉ‹ fi,ÙÈ ÈÛÙ‡ˆ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙÔ ÛÙË ÏÔÁÈ΋). ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, Ë ÁÓ‹ÛÈ· ›ÛÙË Â›Ó·È Ù·›ӈÛË ÙÔ˘ ÓÔ˘! ¶·Ú¿ ÏÔÈfiÓ ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿ ·fi ÙËÓ ·Ì·ÚÙ›· Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ „˘¯‹˜, ÂÓ ÙÔ‡ÙÔȘ ·˘Ù‹ ÂÂȉ‹ ¤¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ‹ ¤ÊÂÛË ÚÔ˜ ÙÔ £Â›Ô, ·˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔÓ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ Ï‹ÚË ›ÛÙË ÙÔ˘ ÚÔ˜ Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· Ù˘ °Ú·Ê‹˜! °È’ ·˘Ùfi Î·È Ô ΔÂÚÙ˘ÏÏÈ·Ófi˜ ·Ó·ÊˆÓ›: “√ anima naturaliter christiana” (ˆ „˘¯‹ Ô˘ ·fi ÙË Ê‡ÛË ÛÔ˘ Â›Û·È ¯ÚÈÛÙÈ·Ó‹)! £· Â·Ó·Ï¿‚ˆ ÏÔÈfiÓ Ù· ¯Ú˘Û¿ Â›Î·ÈÚ· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ÙÔ˘ £ÂÔÏfiÁÔ˘: “£· ÛÙ·Ì·Ù‹Ûˆ ÛÙÔ Ê˘Ï¿ÎÈfi ÌÔ˘” ϤÁÂÈ Ô ı·˘Ì¿ÛÈÔ˜ ÚÔÊ‹Ù˘ ∞‚‚·ÎÔ‡Ì (∞μμ∞∫√Àª μ1’). ∫È ÂÁÒ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹Ûˆ Ì·˙› ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ·, Â¿Óˆ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Î·È ÙË ‰ÈÔÚ·ÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· Ô˘ ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ÕÁÈÔ ¶Ó‡̷ Î·È ı· ηÙÔÙ‡ۈ Î·È ı· ·Ó·ÁÓˆÚ›Ûˆ fi,ÙÈ ı· ÌÔ˘ Ê·ÓÂÚˆı› Î·È fi,ÙÈ ı· ÌÔ˘ ϯı›. ∫·È ÛÙ·Ì¿ÙËÛ· Î·È Î·ÙfiÙÂ˘Û·. ∫·È Ó· ¿Ó‰Ú·˜ Ô ˘„ËÏfi˜! ∏ fi„Ë ÙÔ˘ ‹Ù·Ó fiÌÔÈ· Ì ÙËÓ fi„Ë ·ÁÁ¤ÏÔ˘ Î·È Ë ÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Û·Ó Ï¿Ì„Ë ·ÛÙÚ·‹˜ Ô˘ Û¯›˙ÂÈ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi. ∫·È ۋΈÛ ÙÔ ¯¤ÚÈ ΔÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ÊÒÓ·Í Ì ‰˘Ó·Ù‹ ʈӋ. (∏ ʈӋ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Û·Ó ÊˆÓ‹ Û¿ÏÈÁÁÔ˜ Î·È Á‡Úˆ ÙÔ˘ ˘‹Ú¯Â Ï‹ıÔ˜ ·fi Ì›· ÛÙÚ·ÙÈ¿) Î·È Â›Â: “™‹ÌÂÚ· ‹ÏıÂ Ë ÛˆÙËÚ›· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÙÔÓ ÔÚ·Ùfi Î·È ÙÔÓ ·fiÚ·ÙÔ. √ ÃÚÈÛÙfi˜ ·Ó·ÛÙ‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜, ·Ó·ÛÙËı‹Ù ̷˙› ÙÔ˘. √ ÃÚÈÛÙfi˜ Â·Ó‹Ïı ÛÙË ı¤ÛË ΔÔ˘, ·Ó·ÛÙËı‹Ù ÎÈ ÂÛ›˜. √ ÃÚÈÛÙfi˜ ÂÏ¢ıÂÚÒıËΠ·fi Ù· ‰ÂÛÌ¿ ÙÔ˘ Ù¿ÊÔ˘, ÂÏ¢ıÂÚˆı‹Ù ÎÈ ÂÛ›˜ ·fi Ù· ‰ÂÛÌ¿ Ù˘ ·Ì·ÚÙ›·˜ (§√°√™ ∂π™ Δ√ ¶∞™Ã∞). “ø ı›·˜, ˆ Ê›Ï˘, ˆ ÁÏ˘Î˘Ù¿Ù˘ ™Ô˘ ʈӋ˜: ™˘ ÃÚÈÛÙ¤ ÌÔ˘ Ô˘ Ì·˜ ›˜ fiÙÈ ¿ÓÙ· Ì·˙› Ì·˜ ı· Â›Û·È ÛÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜ ÙÔ˘˜ ·Ù¤ÏÂȈÙÔ˘˜. ¢›‰Ô˘ ËÌ›Ó ÂÎÙ˘fiÙÂÚÔÓ” . “∞Í›ˆÛ¤ Ì·˜ Ó· ™Â ·ÔÏ·‡ÛÔ˘ÌÂ, ÛÙËÓ ·Ó¤ÛÂÚË Î·È ·Ù¤ÏÂȈÙË ÂΛÓË Ë̤ڷ Ù˘ √˘Ú¿ÓÈ·˜ μ·ÛÈÏ›·˜ ™Ô˘, ηٿ ÙÚfiÔ ÈÔ Ê·ÓÂÚfi, ·’ fiÛÔ Û ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ηٿ ÙËÓ £Â›·Ó ∂˘¯·ÚÈÛÙ›·Ó! ŒÓ· Ï¿ÛÌ· ·¤Ú·ÓÙ· ÌÈÎÚfi, ηÏÂ›Ù·È Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜ ¤Ó·Ó ·¤Ú·ÓÙÔ £Âfi! ∫È ·˘Ù‹ ÏÔÈfiÓ Â›Ó·È Ë ·ÈÒÓÈ· ˙ˆ‹, ÙÔ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ “ÚfiÛˆÔ Ì ÚfiÛˆÔ” ™Â ÙÔÓ ·ÏËıÈÓfi £Âfi Î·È Ó· ÚÔ¿ÁÔÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ. ∫·ıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ÀÈfi ™Ô˘ ÙÔÓ πËÛÔ‡ ÃÚÈÛÙfi, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·¤ÛÙÂÈϘ ÛÙÔÓ ∫fiÛÌÔ! “¶ÚÔÛ΢Óԇ̠ÏÔÈfiÓ ÙËÓ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔÓ ∞˘ÙÔ‡ ∞Ó¿ÛÙ·ÛÈÓ!” . ∫Àƒπ∞∫√™ ¡∏™πøΔ∏™

∞¶ƒπ§π√™

23

°ÂˆÚÁ›Ô˘ ÌÂÁ·ÏÔÌ¿ÚÙ., °Ï˘ÎÂÚ›Ô˘ Ì¿ÚÙ. ÙÔ˘ ÁˆÚÁÔ‡ “∂ÁÒ ÂÈÌ› Ô ÔÈÌ‹Ó Ô Î·Ïfi˜. √ ÔÈÌ‹Ó Ô Î·Ïfi˜ ÙËÓ „˘¯‹Ó ·˘ÙÔ‡ Ù›ıËÛÈÓ ˘¤Ú ÙˆÓ ÚÔ‚¿ÙˆÓ” (πˆ¿Ó. È’ 11). Μεγάλην αγάπην και στοργήν αισθάνεται ο καλός βοσκός προς τα πρόβατά του. Όχι μόνον τα οδηγεί εις την βοσκήν, αλλά και τα συντροφεύει διαρκώς και τα προφυλάσσει από κινδύνους και είναι πρόθυμος και να κινδυνεύση ακόμη προς χάριν των. Ασφαλώς όμως ο τέλειος τύπος του καλού βοσκού είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Πρόβατα του Χριστού είναι όσοι τον ακολουθούν με πίστιν και με αγάπην. Προς αυτά λοιπόν τα λογικά πρόβατά του αισθάνεται ο Κύριος εξαιρετικήν αγάπην. Όχι μόνον τροφήν πνευματικήν με την διδασκαλίαν του προσφέρει εις αυτά, όχι μόνον τα προστατεύει από τους κινδύνους της αμαρτίας, αλλά και εδέχθη προς χάριν των την μεγαλυτέραν θυσίαν. Έδωκε την ζωήν του επάνω εις τον σταυρόν, διά να εύρουν την σωτηρίαν τα αγαπημένα πρόβατά του, οι πιστοί οπαδοί του. Είναι λοιπόν ο εξαιρετικός και μοναδικός βοσκός, ο οποίος με την αγάπην του και με την θυσίαν της ζωής Του εξασφαλίζει την σωτηρίαν και την ζωήν εις όλα τα πρόβατά Του.

“¢ÂÓ ÂÌÓ¤ÂÈ ·ÓËÛ˘¯›·”

™ÂÈÛÌÈ΋ ‰fiÓËÛË ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ 4,4 μ·ıÌÒÓ ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο Ù˘ §‹ÌÓÔ˘ §∏ª¡√™, 22.

∞ÛıÂÓ‹˜ ÛÂÈÛÌÈ΋ ‰fiÓËÛË, ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ 4,4 ‚·ıÌÒÓ, ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙȘ 10.50 ÙÔ Úˆ› Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ÛÙË ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο Ù˘ §‹ÌÓÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ °ÂˆÊ˘ÛÈ΋˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ªÂ ‚¿ÛË ÙȘ ÚÒÙ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ, ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÛÂÈÛÌÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÂÈÊ·ÓÂÈ·Îfi˜ Î·È ‰ÂÓ ÂÌÓ¤ÂÈ ·ÓËÛ˘¯›·, ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÛÙ· 30 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ Ù˘ §‹ÌÓÔ˘.

∫∏¢∂π∞ Την πολυαγαπημένη μας αδελφή και θεία

∞°§∞´∞ ∫ø¡. ∫∞μ√Àƒ∏ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ετών 60 κηδεύουμε σήμερα Μ. Σάββατο 23 Απριλίου και ώρα 3.00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Μεταφορφώσεως του Σωτήρος Βόλου. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 2.30 μ.μ. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως συνοδεύσουν την εκφορά της. Βόλος 23 Απριλίου 2011 Τα αδέλφια: Ειρήνη & Περικλής Μαντατζής, Γιάννης & Ρόζι Καβούρη Τα ανίψια: Στέλιος & Άννα, Κωνσταντίνος & Μελίτα, Ειρήνη - Σοφία, Ραφαέλα - Μαρία Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα τελετών του Ν. Κοιμητηρίου.

¶∂¡£√™ - ∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ∫ø¡. §À∫√ƒπ¡√À Ετών 65 κηδεύσαμε χθες Μ. Παρασκευή 22 Απριλίου και ώρα 5.00 μ.μ. από το σπίτι μας στην οδό Κυρτσώνη 11, στον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου. Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος μας, θερμά ευχαριστούμε. Βόλος 23 Απριλίου 2011 Τα παιδιά: Άγγελος, Ευάγγελος - Γαβριέλα Τα εγγόνια: Σοφία - Όλγα, Κωνσταντίνος Τα ανίψια: Παναγιώτα, Άννα - Χορτ, Κλέαρχος - Παρασκευή, Βαλάντης - Μπέτη, Παναγιώτης.


EÈηÈÚfiÙËÙ· 36 Δ· ¯¤ÚÈ· Â›Ó·È Î·ıÚ¤ÊÙ˘ Ù˘ ˘Á›·˜ Ì·˜ ∞£∏¡∞, 22.

°È· Ó· ›̷ÛÙ ˘ÁÈ›˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚¿ÏÔ˘Ì ÎÈ ÂÌ›˜ ÙÔ ¯ÂÚ¿ÎÈ Ì·˜. ¡· ÙÔ ‚¿ÏÔ˘Ì ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ì·˜ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ Î·È Ó· ÌËÓ ˘ÔÙÈÌԇ̠ٷ ÛËÌ¿‰È· Ô˘ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Ì·˜. ∏ fi„Ë ÙˆÓ ¯ÂÚÈÒÓ Ì·˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÔÏÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· Ì·˜ Î·È ÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi SELF Ì·˜ ‚ÔËı¿ÂÈ Ó· ·ÔÎÚ˘ÙÔÁÚ·Ê‹ÛÔ˘Ì ٷ ÛËÌ¿‰È·. ñ¶ÚËṲ̂ӷ ¢¿¯Ù˘Ï·: Δ· ·ÏÌ˘Ú¿ ÛӷΘ Î·È ÙÔ ÚÔÂÌÌËÓÔÚÚÔ˚Îfi Û‡Ó‰ÚÔÌÔ ÚÔηÏÔ‡Ó Î·Ù·ÎÚ¿ÙËÛË ˘ÁÚÒÓ ÎÈ ·˘Ù‹ Ì ÙËÓ ÛÂÈÚ¿ Ù˘ Ú‹ÍÈÌÔ. ∂¿Ó ÌÂÙ¿ ·fi ÌÂÚÈΤ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ·Ô¯‹˜ ·fi ÙÔ ·Ï¿ÙÈ, ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ Ì·˜ ‰·¯Ù˘Ï›‰È Î·È ¿ÏÈ ‰ÂÓ Ì·›ÓÂÈ ÛÙ· ‰¿¯Ù˘Ï¿ Ì·˜, ÙfiÙ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ì ̋ˆ˜ ¿Û¯Ô˘Ì ·fi ˘Ôı˘ÚÂÔÂȉÈÛÌfi. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ô ı˘ÚÂÔÂȉ‹˜ ·‰¤Ó·˜ Ì·˜ ˘ÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÙÔ˘ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌÔ‡ Ì·˜ Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÎÚ¿ÙËÛË. ∂ÎÙfi˜ ·fi οÔÈ· ·Ú··Ó›ÛÈ· ÎÈÏ¿, Ô ˘Ôı˘ÚÂÔÂȉÈÛÌfi˜ Ì·˜ ʤÚÓÂÈ ÎÔ‡Ú·ÛË, ¯·ÌËÏ‹ Ï›ÌÈÓÙÔ Î·È Î·Ú‰È·Î¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ñ∫fiÎÎÈÓ˜ ·Ï¿Ì˜: ∏ ÎÔÎÎÈӛϷ ÛÙȘ ·Ï¿Ì˜ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ·›ÛıËÛË Ê·ÁÔ‡Ú·˜ Î·È Î·„›Ì·ÙÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ ¤Î˙ÂÌ·, ÌÈ· ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÚÌ·ÙÈ΋ ·Ûı¤ÓÂÈ· Ô˘ ¯ÂÈÚÔÙÂÚ‡ÂÈ fiÙ·Ó ·Á¯ˆÓfiÌ·ÛÙÂ. °È· Ó· ··Ï‡ÓÔ˘Ì ÙËÓ ÂÓfi¯ÏËÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÙÈÌԇ̠ٷ ηı·ÚÈÛÙÈο ¯ˆÚ›˜ Û·Ô‡ÓÈ Î·È Ó· ÊÔÚ¿Ì Á¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÙÔÓ Î‹Ô. ∂¿Ó ·˘Ùfi ‰ÂÓ ‚ÔËı‹ÛÂÈ, ÙfiÙÂ Ë ÎÔÎÎÈӛϷ ÌÔÚ› Ó· ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ·ÏÏÂÚÁ›· ÛÙÔ ÓÈΤÏÈÔ ÙˆÓ ÎÔÛÌËÌ¿ÙˆÓ, ÛÙ· ¯ËÌÈο ·ÔÚÚ˘·ÓÙÈÎÒÓ ‹ Û ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈο. ñÃψ̿ Ó‡¯È·: √È ÂȉÈÎÔ› ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ fiÙ·Ó Ȥ˙Ô˘Ì ٷ Ó‡¯È· Ì·˜, ·˘Ù¿ ·›ÚÓÔ˘Ó ¤Ó· Ï¢Îfi ¯ÚÒÌ· Î·È ÌfiÏȘ Ù· ·Ê‹ÛÔ˘Ì Â·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ Û¯Â‰fiÓ ÚÔ˙ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘˜. ∂¿Ó Ì›ÓÔ˘Ó ÏÂ˘Î¿ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ‰‡Ô ÏÂÙ¿, ÙfiÙ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ì ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ¿Û¯Ô˘Ì ·fi ·Ó·ÈÌ›· ‹ Ó· ¤¯Ô˘Ì ¯·ÌËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ Ûȉ‹ÚÔ˘. ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë Ûȉ‹ÚÔ˘ ÚÔηÏ› ¤ÓÙÔÓË ÎÔ‡Ú·ÛË ‹ Û ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ηډȷο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. °È· Ó· ÙËÓ ·ÔʇÁÔ˘Ì Ú¤ÂÈ Ó· ÙÚÒÌ ÙÚfiÊÈÌ· ÏÔ‡ÛÈ· Û ۛ‰ËÚÔ (fiˆ˜ ¿·¯Ô ÎÚ¤·˜ Î·È ÍËÚÔ› ηÚÔ›) Î·È ‚ÈÙ·Ì›ÓË C, Ô˘ ‚ÔËı¿ÂÈ ÛÙËÓ ·ÔÚÚfiÊËÛ‹ ÙÔ˘. ñ¢˘Û¯ÚˆÌ›Â˜ ÛÙ· Ó‡¯È·: ŸÙ·Ó Ù· Ó‡¯È· Ì·˜ ·›ÚÓÔ˘Ó Ú¿ÛÈÓÔ ‹ ˘ÔΛÙÚÈÓÔ ¯ÚÒÌ· ‹ ·ÔÛÒÓÙ·È ·fi ÙËÓ ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ Â›Ó·È Î¿ÔÈÔ˜ ̇ÎËÙ·˜. ¶Èı·Ófi Â›Ó·È Â›Û˘ Ó· Ì·˜ ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó fiÙÈ ¿Û¯Ô˘Ì ·fi ‰È·‚‹ÙË. √ ‰È·‚‹Ù˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, ÚÔηÏ› ‚Ï¿‚˜ ÛÙÔ ·ÓÔÛÔÔÈËÙÈÎfi Î·È ·ÁÁÂÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÚfiÛÊÔÚÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· ‚·ÎÙ‹ÚÈ· Î·È Ì‡ÎËÙ˜. ΔÔ ¤ÓÙÔÓÔ Î›ÙÚÈÓÔ ¯ÚÒÌ· Û˘¯Ó¿ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ¯Ú‹ÛË ÛÎÔ‡ÚˆÓ Ì·Ófi Î·È ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ Î·Ù·ÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ì Ì ԉÔÓÙfiÎÚÂÌ·, ÂȉÈ΋ ÁÈ· χηÓÛË.

M. ™ABBATO-KYPIAKH ÙÔ˘ ¶A™XA 23-24 A¶PI§I√À 2011

ΔÈ ¤‰ÂÈÍ ¤Ú¢ӷ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ù˘ ¶ÂÓÛÈÏ‚¿ÓÈ·

§ÈÁfiÙÂÚÔ˜ ‡ÓÔ˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜ ÂȉfiÛÂȘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈԇ̠∞£∏¡∞, 22.

fiÛÔÓ ‡ÓÔ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ Ú·ÁÌ·ÙÈο; §·Óı·Ṳ̂ӷ ÓÔÌ›˙Ô˘Ì fiÙÈ, ·Ó ÎÔÈÌfiÌ·ÛÙ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‹ ¤ÓÙ ÒÚ˜ ÙË Ó‡¯Ù·, ÙÔ ÛÒÌ· ı· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› ÛÙÔÓ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‡ÓÔ Î·È ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηÓÔÓÈο. ŸÌˆ˜ Ô ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ¡Ù›ÓÙ˙˜, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ÀÓÔ˘ Î·È ÃÚÔÓÔ‚ÈÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Ù˘ ¶ÂÓÛÈÏ‚¿ÓÈ·, Ô ÔÔ›Ô˜ η٤¯ÂÈ ÙÔ ·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓÔ “ÚÂÎfiÚ” ÙÔ˘ Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ‡ÓÔ Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·’ ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ÂÚ¢ÓËÙ‹ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ¤¯ÂÈ ·ÓÙ›ıÂÙË ¿Ô„Ë. ™ÙËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ¯ÒÚÈÛ ‰Âο‰Â˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Û ÙÚÂȘ ÔÌ¿‰Â˜ ‡ÓÔ˘: Ë ÚÒÙË ÎÔÈÌfiÙ·Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ÒÚ˜ ÙË Ì¤Ú·, Ë ‰Â‡ÙÂÚË ¤ÍÈ Î·È Ë ÙÚ›ÙË Î·È ÈÔ Ù˘¯ÂÚ‹ ÔÎÙÒ ÒÚ˜ Â› ‰˘Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜.

™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ̤ڷ˜, ÔÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Âͤٷ˙·Ó οı ‰˘Ô ÒÚ˜. ΔÔ˘˜ ¤‚·˙·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ¤Ó·Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÁÈ· 10 ÏÂÙ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ˙ËÙÔ‡Û·Ó Ó· ·ÙÔ‡Ó ¤Ó· Ï‹ÎÙÚÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌfiÏȘ ¤‚ÏÂ·Ó ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi Ó· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ ÛÙËÓ ÔıfiÓË Û ¿Ù·ÎÙ· ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·. ∞ÎfiÌË Î·È ÌÈ· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÌÈÛÔ‡ ‰Â˘ÙÂÚÔϤÙÔ˘ Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ÌÈ· ‰È¿ÏÂÈ„Ë Û ˘ÓËÏ›·, ÁÓˆÛÙ‹ ˆ˜ “ÌÈÎÚÔ˛ÓÔ˜”. ∏ ¿ÛÎËÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ôχ ‡ÎÔÏË ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÌËı› ηϿ. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ·Ú·ÙÂٷ̤Ó˘ ÚÔÛÔ¯‹˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÈÏfiÙÔÈ, ÔÈ Ô‰ËÁÔ› ÊÔÚÙËÁÒÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÔÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÔÈ ·ÛÙÚÔÓ·‡Ù˜. ∏ ÚÔÛÔ¯‹ Â›Ó·È Â›Û˘ ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· Ó· ÌÔÚ› Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔ˜ οÔÈÔ˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÈ·˜ Û‡Û΄˘, Ó· ‰È·‚¿˙ÂÈ ÌÈ· ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ÌÈ· ÊÔÚ¿ ·ÓÙ› ÁÈ· ¤ÓÙ ‹ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. °È· Ó· ÙڷοÚÂÈ ¤Ó·˜ Ô‰ËÁfi˜, ·ÚΛ Ó· ·ÔÛ·ÛÙ› Ë ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ‰˘Ô ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·. Ÿˆ˜ ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ¡Ù›ÓÙ˙˜, fiÛÔÈ ÎÔÈÌfiÓÙÔ˘Û·Ó ÔÎÙ¿ˆÚÔ ‰ÂÓ Â›¯·Ó η̛· ‰È¿ÏÂÈ„Ë ÚÔÛÔ¯‹˜. ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Â›Ó·È fiÙÈ fiÛÔÈ ÎÔÈÌfiÓÙÔ˘Û·Ó ÙÂÙÚ¿ˆÚÔ ‹ ÂÍ¿ˆÚÔ ÂÌÊ¿ÓÈ˙·Ó ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË Î¿ı ̤ڷ Ô˘ ÂÚÓÔ‡ÛÂ. ΔËÓ ¤ÎÙË Ì¤Ú·, Ô ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÂÍ¿ˆÚÔ˘ ‡ÓÔ˘ ÎÔÈÌfiÙ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹.

∏ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ¤ÍÈ ˆÚÒÓ ‡ÓÔ˘ ‰ÂÓ Ù· ‹Á ηχÙÂÚ· Ô‡Ù ÛÙ· ÙÂÛÙ ÌÓ‹Ì˘ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â Ó· ı˘ÌËı› ·ÚÈıÌÔ‡˜ Î·È Û‡Ì‚ÔÏ·, Ô‡Ù Û ¿ÏÏ· ÙÂÛÙ Ô˘ ÌÂÙÚÔ‡Û·Ó ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· Ù˘ ÛΤ„˘. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ‰˘Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, Ù· ̤ÏË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·˘Ù‹˜ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÂÍ·ÛıÂÓË̤ӷ fiÛÔ ÂΛӷ Ô˘ (Û ¿ÏÏË ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ¡Ù›ÓÙ˙˜) ›¯·Ó Ó· ÎÔÈÌËıÔ‡Ó 24 ÒÚ˜ -ÙÔ ÓÔËÙÈÎfi ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÔ˘ Ó· Â›Ó·È Î¿ÔÈÔ˜ ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔ˜. √È ÔÎÙÒ ÒÚ˜ ‡ÓÔ˘ ÏÔÈfiÓ Â›Ó·È È‰·ÓÈΤ˜ Î·È ÔÈ ¤ÍÈ fi¯È ·ÚÎÂÙ¤˜. ΔÈ ı· Û˘Ì‚Â› ·Ó ÌÔÈÚ¿ÛÔ˘Ì ÙË ‰È·ÊÔÚ¿; ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ fiÚÈÔ

ΔÔ ¶¿Û¯· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ‰‡Ô ÂÎ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ ·ÓÙ›ıÂÙ˜ ‰È·ÙÚÔÊÈΤ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜. ∞fi ÙË Ì›· ÙË ÓËÛÙ›· Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÙÔ “‰È·ÙÚÔÊÈÎfi ÍÂÊ¿Óو̷” ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË. £· Â›Ó·È ¤Ó· ÛÔÎ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ·Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Î·È Ï‹ÚÔ˘˜ ·Ô¯‹˜ ·fi ÙÔ ÎÚ¤·˜ ηٷӷÏÒÛÂÙ ·fiÙÔÌ· ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÏÈ·ÚÒÓ Î·È ‰È·ÈÙËÙÈ΋˜ ¯ÔÏËÛÙÂÚfiÏ˘. ŒÙÛÈ, ÁÈ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∞Ó¿ÛÙ·Û˘ Ë Ì·ÁÂÈÚ›ÙÛ· ·fi ÌfiÓË Ù˘ ·ÚΛ Î·È Û·˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ‹È· Â·Ó¤ÓÙ·ÍË Û ̛· Ï‹ÚË ‰È·ÙÚÔÊ‹. ¶ÂÚÈÔÚÈÛÙ›Ù ÏÔÈfiÓ Û ¤Ó· È¿ÙÔ ÛÔ‡·˜, Û·Ï¿Ù· Î·È „ˆÌ› ÔÏÈ΋˜ ·Ï¤Ûˆ˜. ∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ ÂÈϤÔÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÎÚÂ¿ÙˆÓ ‹ ·‚ÁÒÓ. £· Û·˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó È‰È-

οو ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô Ï‹ÙÙÂÙ·È Ë ÓÔËÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ÂÓfi˜ ·ÙfiÌÔ˘; ŒÙÂÚË ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ °ÎÚ¤ÁÎÔÚÈ ªÂϤÓÎÈ, ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ó¢ÚÔÂÈÛÙ‹Ì˘ ÛÙÔ ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∂Ú¢ÓÒÓ ÙÔ˘ ª¤ÚÈÏ·ÓÙ, ¤‚·Ï ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È ÙÚÂȘ, ¤ÓÙÂ, ÂÙ¿ Î·È ÂÓÓÈ¿ ÒÚ˜ ÙË Ì¤Ú·. ŸÛÔÈ ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·Ó ÂÓÓÈ¿ ÒÚ˜ ›¯·Ó ›‰È˜ ÂȉfiÛÂȘ Ì ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·Ó ÔÎÙÒ. ŸÌˆ˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ÂÙ¿ ˆÚÒÓ, ÔÈ ÂȉfiÛÂȘ ¤ÊıÈÓ·Ó Â› ÙÚÂȘ ̤Ú˜ ÚÔÙÔ‡ ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËıÔ‡Ó Û ¤Ó· Â›Â‰Ô ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi.

√È ˙ˆ¤˜ Ì·˜ ‚‚·›ˆ˜ Â›Ó·È ÁÂÌ¿Ù˜ ÂÚÂı›ÛÌ·Ù· Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙȘ ‰˘Ô ¤Ú¢Ó˜ Î·È Ô˘ ˙Ô‡Û·Ó Â› ‰˘Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ: ηʤ˜, Ï·ÌÂÚfi˜ ʈÙÈÛÌfi˜, Ô ıfiÚ˘‚Ô˜ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ -fiÏ· fiÛ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ “·ÓÙ›‰ÔÙÔ” ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ‡ÓÔ˘. ŸÌˆ˜ ·˘Ù¿ οÓÔ˘Ó ÙËÓ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌfiÓÔ ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ªÂÙ¿ ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ÊıÔÚ¿. “¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ÂÌÊ·Ó‹˜ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú·, ·ÏÏ¿ Û ¤ÓÙ ‹ ÂÙ¿ ̤Ú˜”, ϤÂÈ Ô ªÂϤÓÎÈ ÛÙÔ˘˜ “New York Times”. √ÛÔÈ ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ·fi ÔÎÙÒ ÒÚ˜ “·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó ÒÚ· ͇ÓÈÔÈ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ Â›‰ÔÛ˘, ÂÎÙfi˜ ·Ó οÓÔ˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ‰ÂÓ ··ÈÙ› ÔÏÏ‹ ÛΤ„Ë”. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‚‚·›ˆ˜ fiÏÔÈ ›‰ÈÔÈ. À¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÔÛÔÛÙfi ·ÓıÚÒˆÓ -Ô ¡Ù›ÓÙ˙˜ ÙÔ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙÔ 5% ‹ Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ- ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÁÈ· ÁÂÓÂÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ì ¤ÓÙ ‹ ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ÒÚ˜ ‡ÓÔ˘. À¿Ú¯ÂÈ Â›Û˘ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÔÛÔÛÙfi Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÓÓÈ¿ ‹ 10 ÒÚ˜ ‡ÓÔ˘ ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ. Ÿˆ˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiϘ ÔÈ ¤Ú¢Ó˜, ÙÔ ÈÔ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ fiÛÔÈ ·fi ÂÌ¿˜ ÛÙÂÚԇ̷ÛÙ ÙÔÓ ‡ÓÔ Â›Ì·ÛÙ Ôχ ηÎÔ› ÎÚÈÙ¤˜ ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ì·˜ Û ‡ÓÔ. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ì fiÛÔ Ì·˜ Ï‹ÙÙÂÈ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ‡ÓÔ˘ Î·È ÓÔÌ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁԇ̠ηÓÔÓÈο ÂÓÒ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÔÈ ÂȉfiÛÂȘ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ¤ÛÂÈ.

¶·Û¯·ÏÈÓfi ÙÚ·¤˙È ¯ˆÚ›˜ ˘ÂÚ‚ÔϤ˜ ·›ÙÂÚ· ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ı· ‰˘ÛÎÔϤ„Ô˘Ó ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ¤„˘. ∞Ó ¿ÏÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÓÙÈÛÙ·ı›Ù ÛÙ· ÎfiÎÎÈÓ· ·‚Á¿... ·Ï¿ ÙÛÔ˘ÁÎÚ›ÛÙ ٷ! Δ· ÏÔ‡ÛÈ· ÙÚ·¤˙È· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Û›ÁÔ˘Ú· ¤Ó·Ó ÂÈÚ·ÛÌfi Ô˘ ÌÔÚ› fï˜ Ó· ‰Ú¿ÛÂÈ ˆ˜ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ‚fiÌ‚· ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi, ÂÎÙÈÓ¿ÛÛÔÓÙ·˜ Ù· Â›‰· Ù˘ ¯ÔÏËÛÙÂÚ›Ó˘, Ù˘ ·ÚÙËÚȷ΋˜ ›ÂÛ˘ Î·È ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÂÓÔ¯ÏËÙÈΤ˜ Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÛÂ

·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Â›Ó·È Ï›ÁË ÂÈı·Ú¯›·, ·ÏÏ¿ Î·È ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘. Δ· ÌÈÎÚ¿ Î·È Û˘¯Ó¿ Á‡̷ٷ ı· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÂϤÁÍÂÙ ÙËÓ ›ӷ Û·˜ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘ÂÚηٷӷÏÒÛÂÙ ʷÁËÙfi Î·È Ó· ·ÔʇÁÂÙ ÙÔ ÙÛÈÌÔÏfiÁËÌ·. ™ÎÂÊÙ›Ù ÌfiÓÔ ˆ˜ Ì›· ÈÚÔ˘ÓÈ¿ ¤ÙÛ·˜ ·¢ı›·˜ ·fi ÙË ÛÔ‡‚Ï· ¤Ú· ·fi Ù· η΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÏÈ·Ú¿ ı· Û·˜ ÂÊԉȿÛÂÈ Î·È Ì ÙȘ ıÂÚÌ›‰Â˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ̛· ηÓÔÓÈ΋ ÌÂÚ›‰· ÎÚ¤·ÙÔ˜.

∏ ΔÈÏÈ¿ Î·È Ô ™·ÌÔ‡ÎÔ˜ Ô Ì¤Ï·˜ (‰‡Ô ‰¤ÓÙÚ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜) ∏ ΔÈÏÈ¿ ‹ ºÈχڷ-ÙÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Ê·ÚÌ¿ÎÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Â›Ó·È ÕÓıË Δ›ÏÈÔ˘. §·ÙÈÓ. Flores Tiliae, Á·ÏÏ.: Fleurs de Tilleul, ÁÂÚÌ·Ó.: Linden‚lute Î·È ·ÁÁÏ.: Line tree flewers. ºÈχڷ ‹Ù·Ó Ë ÌËÙ¤Ú· Î·È Ë ı˘Á·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ÛڈÓÔ˜ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘. √ ¶›Ó‰·ÚÔ˜ Ì·˜ ‰ÈËÁÂ›Ù·È ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ π¿ÛÔÓ· Î·È ÙÔ˘ ı›Ԣ ÙÔ˘ ¶ÂÏ›·, fiÙ·Ó ÙÔÓ ÚÒÙËÛÂ, ·fi Ô‡ ¤Ú¯ÂÛ·È ¤ÙÛÈ ÌÔÓÔÛ¿ÓÙ·ÏÔ˜; √ π¿ÛˆÓ ·¿ÓÙËÛÂ: “ŒÚ¯ÔÌ·È ·fi ÙÔ ¿ÓÙÚÔ ÙÔ˘ Ûڈӷ fiÔ˘ Ì ·Ó¿ıÚ„·Ó ÔÈ ·ÁÓ¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÚ˜, Ë ºÈχڷ Î·È Ë Ã·ÚÈÎÏÒ. ŒÁÈÓ· ›ÎÔÛÈ ¯ÚÔÓÒÓ ÎÈ Ô‡Ù ›· ÎÈ Ô‡Ù ¤Ú·Í· οÙÈ Ô˘ Ó· ÓÙÚ¤ÔÌ·È!” . ∏ ºÈχڷ ÏÔÈfiÓ (ηٿ ÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›· Ì·˜) Ë ÌËÙ¤Ú· Î·È Ë ı˘Á·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ÛڈÓÔ˜. ∏ ÌËÙ¤Ú· Ì¿ÏÏÔÓ ºÈχڷ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ‰¤ÓÙÚÔ, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ô ÃÂ›ÚˆÓ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ºÈÏ˘Ú›‰Ë˜! ∏ ΔÈÏÈ¿ ÚÔÙÈÌ¿ ‰¿ÊË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÊıÔÓ· ÓÂÚ¿. ∞·ÓÙ¿ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ ̤ÚË, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ ̤¯ÚÈ ˘„fiÌÂÙÚÔ 1.000Ì. ¢ËÏ·‰‹, Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ÙË ˙ÒÓË Ù˘ ∫·ÛÙ·ÓÈ¿˜, ÙˆÓ Ê˘ÏÏÔ‚fiÏˆÓ ¢Ú˘ÒÓ, ÙÔ˘ °·‡ÚÔ˘, ÙÔ˘ ºÚ¿ÍÔ˘, Ù˘ ∫Ú·Ó›·˜ Î·È Ù˘ ºÔ˘ÓÙÔ˘ÎÈ¿˜. ™Â ÔÏÏ¿ ̤ÚË Ê˘Ù‡ÂÙ·È Û·Ó Î·ÏψÈ-

ÛÙÈÎfi Ê˘Ùfi Î·È ÛÙÔÏ›˙ÂÈ ÏˆÊfiÚÔ˘˜ ÔÏÏÒÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ fiψÓ, fiˆ˜ Ë ÏˆÊfiÚÔ˜ ÙˆÓ ºÈÏ˘ÚÒÓ ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘. ∫·È ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ™·ÓÙ Δ˙¤È̘ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘. √ Û˘ÁÁڷʇ˜ ÁˆÔÓÈÎÒÓ Î˘Ú›ˆ˜ ‚È‚Ï›ˆÓ, Ô πˆ¿ÓÓ˘ Œ‚ÂÏ˘Ó, Á‡Úˆ ÛÙ· 1660, ÚfiÙÂÈÓ ӷ Ê˘Ù¢ÙÔ‡Ó ΔÈÏȤ˜, Ô˘ ÙÒÚ· Â›Ó·È ·ÈˆÓfi‚È· ‰¤ÓÙÚ·. ∏ Á·ÏÏÈ΋ º·ÚÌ·ÎÔÔÈ›· ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ÔÈÎÈϛ˜ ΔÈÏÈ¿˜-Tilia cordeta (ΔÈÏÈ¿ ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ-T. Sylvestris), Δilia platyphylos (ΔÈÏÈ¿ Ë Ï·Ù‡Ê˘ÏÏË) Î·È Tilia parvifolia (ΔÈÏÈ¿ Ë ÌÈÎÚfiÊ˘ÏÏË). 1) ∏ ΔÈÏÈ¿ Ë Ï·Ù‡Ê˘ÏÏË (‹ ÌÂÁ·ÏfiÊ˘ÏÏË ‹ Â˘Úˆ·˚΋), ··ÓÙ¿Ù·È ÛÙ· ‰¿ÛË Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ù˘ ™ÙÂÚ¿˜, Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜, Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, Ù˘ ∂‡‚ÔÈ·˜ Î·È Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜-ÙˆÓ ÕÏˆÓ, Ù˘ μ·˘·Ú›·˜, Ù˘ ª¤Û˘ Î·È ¡fiÙÈ·˜ ƒˆÛ›·˜). √ ÎÔÚÌfi˜ Ù˘ Â›Ó·È ›ÛÈÔ˜ Î·È Ô ÊÏÔÈfi˜ Ù˘ Ï¢ÎfiÙÂÚÔ˜ Î·È Ï›Ԙ ÛÙ· Ó·ڿ ‰¤ÓÙÚ·. ∫·ÛÙ·ÓfiÙÂÚÔ˜ Ì ڈÁ̤˜ ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ‰¤ÓÙÚ·. ΔÔ Í‡ÏÔ Ù˘ ¤¯ÂÈ ·ÓÔȯÙfi ¯ÚÒÌ·. (∞ÏÏ¿ Ù· ˘fiÏÔÈ· Ó· Ù· ԇ̠ÙËÓ ¿ÏÏË ∫˘Úȷ΋). 2) ™¿Ì‚˘Í Ô Ì¤Ï·˜-Sam‚ucus Nigra Â›Ó·È ÙÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÙÔ˘ fiÓÔÌ·. °·ÏÏ.: Fleurs de Syreau (ÕÓıË ™·ÌÔ‡ÎÔ˘ ‹ ∑·ÌÔ‡ÎÔ˘). §·˚ο ÔÓfiÌ·Ù·: ™·ÌÔ˘ÎÈ¿ ‹ ∫Ô˘ÊÔ͢ÏÈ¿

‹ ∞ÎÙ‹ (∞Óıfi˜ ∞ÎÙ‹˜), ¢ÈÔÛÎÔ˘Ú›‰Ë˜). ∂Ù˘ÌÔÏÔÁ›·: ∞fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÓÔÌ·Û›· ™¿Ì‚˘Í - ¤Ó· ÌÔ˘ÛÈÎfi ¤Á¯ÔÚ‰Ô fiÚÁ·ÓÔ, ™·Ì‚‡ÎË ÙÂÙÚ¿¯ÔÚ‰Ë. ªÔ˘ÛÈÎfi ÙÚÈÁˆÓÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙÔÓ ÊÏÔÈfi ÙÔ˘ ‰¤ÓÙÚÔ˘. (¶ÚÔÊËÙ›· ¢·ÓÈ‹Ï ∫ÂÊ’ °’). ΔÔ ™·‚‚Âο ÙˆÓ μ·‚˘ÏˆÓ›ˆÓ.

ÃÚ‹ÛÈÌ· ̤ÚË: 1) Δ· ¿ÓıË. √È ‰È¿ÊÔÚ˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÏÔÁ›Â˜ (ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ηÈÚÔ‡) ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙÔ ¤Á¯˘Ì· ÙˆÓ ·Óı¤ˆÓ (1:10) ÁÈ· ÙÔ ‚‹¯· Î·È (2:10) ÁÈ· Á·ÚÁ¿Ú˜. ∂›Û˘, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È Ë ÂÌ‚ÚÔ¯‹ ÙˆÓ ·Óı¤ˆÓ Û ÓÂÚfi ÁÈ· ηÏψÈÛÙÈÎfi ˘ÁÚfi. (∫·ÏÏ˘ÓÙÈÎfi ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜). ™Â ¤Á¯˘Ì· ÙˆÓ ·Óı¤ˆÓ ¿ÏÈ, ÂÌ‚·Ù›˙ÔÓÙ·È ÎÔÌÚ¤Û˜, Ô˘ Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ÔÓÂ̤ӷ ̤ÚË ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. √ £. ∞ÊÂÓÙÔ‡Ï˘, ·ÏÈfi˜ ηıËÁËÙ‹˜ Ù˘ º·ÚÌ·ÎÔÏÔÁ›·˜ (Ô ·fi Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿˜) ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙË ıÂÚ·¢ÙÈ΋ ÙˆÓ ·Óı¤ˆÓ, ˆ˜ ÂÊȉڈÙÈ΋ Î·È ·ÓÙÈ˘ÚÂÙÈ΋. ∫·È ¿ÏÏÔÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ Á·Ï·ÎÙ·ÁˆÁfi ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ·Óı¤ˆÓ. ∏ ∫Ô˘ÊÔ͢ÏÈ¿ ÁÂÓÈο, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ, ÂÚȤ¯ÂÈ Î·È ¤Ó· ·ÏηÏÔÂȉ¤˜ (΢ڛˆ˜ ÛÙÔ ÊÏÔÈfi) Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ™·Ì‚ԢΛÓË. ∫·È ¤Ó· ÁÏ˘ÎÔÛ›‰Ë, ÙËÓ ™·Ì‚Ô˘ÓÈÁÚ›ÓË (΢ڛˆ˜ ÛÙ· ʇÏÏ·). ŒÂÙ·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ÁÈ· ÙÔ ™·Ì‚Ô‡ÎÔ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ∫˘Úȷ΋. ∞Ó Í·Ó·ÚÔÛ¤¯·Ì ٷ Ê·Ú̷΢ÙÈο Ê˘Ù¿, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ›¯·ÌÂ Î·È ‰È΋ Ì·˜ ·ÍÈfiÏÔÁË μÈÔÌ˯·Ó›· º·Ú̿ΈÓ. ∞‰È·ÊÔÚԇ̠ÁÈ· ÌÈ· ËÁ‹ ÏÔ‡ÙÔ˘ Ô˘ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ì ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ì·˜. ∫Àƒπ∞∫√™ ¡∏™πøΔ∏™


ª. ™∞μμ∞Δ√-∫Àƒπ∞∫∏ ÙÔ˘ ¶∞™Ã∞ 23-24 ∞¶ƒπ§π√À 2011

37


38/ °È· οı ÒÚ· M. ™ABBATO-KYPIAKH ÙÔ˘ ¶A™XA 23-24 A¶PI§I√À 2011 º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ª. ™¿‚‚·ÙÔ 23 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚfiÔ˘ÏÔ˘ πˆ¿ÓÓË, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 317 - ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 85, ÙËÏ. 2421071900, ∫·Ú·Î¿Ó· πˆ¿ÓÓË, μÚ. £ÂÔ‰ˆÚ›ÙÔ˘ 20 - ªfiÙÛ·ÚË - ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ, ÙËÏ. 2421061456, ™ÙÂÊ·Ó¿ÎË ¢‹ÌËÙÚ·˜, ΔÔ¿ÏË 61 - ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÙËÏ. 2421031423, ÃÔ˘ÚÌ¿ ¶ÂÚÈÛÙ¤Ú·˜, ∞Óı. °·˙‹ - ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, ÙËÏ. 2421034240. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: °ÂÚÔ‚·Û›ÏË ∞ÔÛÙfiÏÔ˘, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË - °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘, ÙËÏ. 2421042822. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ¡ÙÔÎÔ‡˙Ë ¶·ÓÙÂÏ‹, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 32 - §ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘ (ÚÒËÓ ∞ı. ΔÚÈÁÎÒÓË), ÙËÏ. 2421060306. ∞‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· 24 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: £ˆÌ¿ ∞ÚÈÛÙ¤·˜, £Ú·ÎÒÓ 33 (¤Ó·ÓÙÈ π∫∞), ÙËÏ. 2421034316, ™ÙÂÚÁÈfiÔ˘ÏÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 49 (·Ú·Ï. ∂ÌÔÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜), ÙËÏ. 2421058359, ∫¯·ÁÈ¿ πˆ¿ÓÓ·˜ - ∫¯·ÁÈ¿ ª·Ú›·˜, ™˘ÛÙÂÁ·Ṳ̂ӷ Ê·Ú̷Λ·, ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 33 (Ï·Ù›· ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘), ÙËÏ. 2421022835. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ΔÛÔ˘Ì¤ÎÔ˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 88, ÙËÏ. 2421039448. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ª¿ÙÛÔ˘ ¶·Ú·Û΢‹˜, ∂ıÓÈÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ 53, ÙËÏ. 2421066333. ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· 25 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ¶ÈÙfiÔ˘ÏÔ˘ ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 100 - ™ÙÚ. ™·Ú¿ÊË, ÙËÏ. 2421033380, °Îfi‚· - ªÔ˘˙ÈÓ¤ÎË ∞ı·Ó·Û›·˜, ΔÔ¿ÏË 70 (ÌÂٷ͇ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ - Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË), ÙËÏ. 2421024043, ∫·ÁÈ¿ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘, π¿ÛÔÓÔ˜ 109, ÙËÏ. 24210 23508. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ª·ÓÈ¿ÙË - ¶··ÚÚ‹Á· ∂ϤÓ˘, °·ÏÏ›·˜ 39- ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÙËÏ. 2421038167. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ΔÛ·ÚÓ¿ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ∞Ó··‡Ûˆ˜ - ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘, ÙËÏ. 2421066922. ΔËÓ ΔÚ›ÙË 26 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ∫ˆÛÙ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ÕÚÙÂÌȘ, ∞Óı. °·˙‹ 147∞ (¿Óˆ ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜), ÙËÏ. 2421032224, μ¤ÙÛÈÎÔ˘ °Ï˘ÎÂÚ›·˜, ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 4ÛÙ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË, ÙËÏ. 2421031849, ¢ÚÈοÎË ∫ÔÓ‰˘Ï›·˜, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ - °ÎÏ·‚¿ÓË, ÙËÏ. 24210 33121. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ∫Ô˘ÎÔ˘˙¤ÏË πÊÈÁ¤ÓÂÈ·˜ - °È·ÓÓԇϷ˜, £Ô˘Îȉ›‰Ô˘ 18 (¤Ó·ÓÙÈ π∫∞), ÙËÏ. 2421031690. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ™ˆÙËÚÔÔ‡ÏÔ˘ - ºÔÚÔ‡ÏË ª·Ú›·˜, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 116 ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ, ÙËÏ. 2421064343. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ª. ™¿‚‚·ÙÔ ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘. ∞‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘. ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂ‡Ô˘Ó Ë ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È Ë ·ıÔÏÔÁÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋ “∫ÔϤÙÛÔ˘” . ΔËÓ ΔÚ›ÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421090257

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 15135 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ª. ™¿‚‚·ÙÔ: ·) ™ÙËÓ Ô‰fi °. ¢‹ÌÔ˘ ·fi πˆÏÎÔ‡ ¤ˆ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ Ì ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ¤ˆ˜ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë. ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ÛÙËÓ Ô‰fi ¡ÈÎËÙ·Ú¿ ·fi ª·ÙÚfi˙Ô˘ ¤ˆ˜ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË. ΔËÓ ΔÚ›ÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ·) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ªÔÛ¯¿ÙÔ˘ Î·È ÛÙËÓ Ô‰fi ÷˚‰·Ú›Ô˘, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ πˆÏÎÔ‡ Î·È ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ·fi ∞Ï. ª¤ÚÔ˘ ̤¯ÚÈ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ (·ÓÒÓ˘ÌË ¿ÚÔ‰Ô˜). ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÛÙËÓ Ô‰fi ∑. ¶ËÁ‹˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∏Ê·›ÛÙÔ˘ Î·È ¢. ¶ÔÏÈÔÚÎËÙÔ‡.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ™‹ÌÂÚ· ª. ™¿‚‚·ÙÔ 23 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011: ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-24.00): ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 295, ∫fi·ÓÔ˜ ¶. & ∂. ∞Ó··‡Ûˆ˜ 52, ª¿Ú·˜ ∞ıËÓÒÓ 2, £ÂÔ‰ˆÚÔ‡‰Ë˜ ªfiÙÛ·ÚË 23, ∫√∑∞¡∏ §·Ú›Û˘ 234, ∞Ú·‚È¿‰Ë˜ §·Ú›Û˘ 188, ∂ƒª∏™ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 14. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-24.00): μ·Ú‰¿Î˘ ∞ÁÚÈ¿, ∂Ì‚·ÏˆÙ‹˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ªÔ˘ÛÈ¿‰Ô˘ §·‡ÎÔ˜, ÷ς·Ù˙‹˜ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∂˘·ÁÁÂÏÈÓfi˜ ∫. °·Ù˙¤·. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-24.00): ™·Ì·Ú¿˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∏ÏÈ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, §˘ÎÔ‡Ú˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ - ∞Á¯›·ÏÔ˜, ∞ÔÎÚÂÌÈÒÙ˘ ªÈÎÚÔı‹‚˜, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∫ÚfiÎÈÔ, ¡ÙÔ‡Ú· ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ª¤ÏÏÈÔ˜ ¶ÙÂÏÂfi˜, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜ - °Ô‡Ï· ∞¯›ÏÏÂÈÔ, ¶·Ï·Ì›Ù˘ ™Ô‡ÚË, ∫ÔÓÙÈÓfi˜ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË. ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-24.00): ∞ıËÓ·›Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ª‹ÙÚÔ˘ ∞Ó‹ÏÈÔ, ª¿ÎÚË ŸÏÁ· ªÔ‡ÚÂÛÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-24.00): ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-24.00): ΔÛÈfiÙÚ·˜-¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, °Ô‡Û˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, Δ·Ù·Ú›ÎÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ¶··‰‹Ì·˜ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ΔÛ·ÎÈÚÔÔ‡ÏÔ˘ ÃÏfiË, ∫fi·ÓÔ˜ 4Ô ¯ÏÌ. μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜, æˆÌ¿˜ ™¤ÛÎÏÔ, ™Ù¿Ó˘ ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ, ΔÛÈÓÙÛ›Ó˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ¶Ú¿·˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ∫·Ú·‰‹ÌÔ˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ¶¿Û¯Ô˜ ¤Ó·ÓÙÈ ¯·Ï˘‚. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂. ∞‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· 24 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011: ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-24.00): ∑‹ÁÚ·˜ πˆÏÎÔ‡ 168, ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 56, °È·ÓÓÔ˘Ù¿Î˘ ∞Ó··‡Ûˆ˜-ÛڈÓÔ˜, £ÂÔ‰ˆÚÔ‡‰Ë˜ ªfiÙÛ·ÚË 23, ªÈ¯¿Ï·ÚÔ˜ §·Ú›Û˘ 203, ∂-

μ√∞¶ §·Ú›Û˘ 8, ∞Ú·‚È¿‰Ô˘ §. ∞ıËÓÒÓ 56, ΔÛ·ÓٛϷ˜ ¡.-ª·˙¿Î·˜ ∫. √∂ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 152, ∂ƒª∏™ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 20, ¶·Ó·ÁȈٷÎfiÔ˘ÏÔ˜ ∞Ï˘Î¤˜. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-24.00): ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ∞ÁÚÈ¿, ∞Ï›‰Ë˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ¢‡¯Ù·˜ ΔÚ›ÎÂÚÈ, μÔÏÈÒÙ˘ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∞ÏÙ›Ó˘ ∫. ¡ÂÚ¿, ¶·ÏËÎÒÛÙ·˜ ∞. §Â¯ÒÓÈ·. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-24.00): TÛ¿Ú·˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ı˘ ¢. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫·ÚηÏÈ¿ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫¿Ì·ÚË ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ı˘ ™. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ¡ÙÔ‡Ú· ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, °È·ÓÓ¿˜ ∫ÚfiÎÈÔ, ™ÙÚÔ‡ÌÂÏÔ˜ ªÈÎÚÔı‹‚˜, ΔÈÌϷϤ͢ ªÈÎÚÔı‹‚˜, °ÎÚ›ÓÈ·˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ∞Á¯›·ÏÔ˜, ∫ÔÓÙÈÓfi˜ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ¶·Ï·Ì›Ù˘ ™Ô‡ÚË, §˘ÎÔ‡Ú˘ ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹-∞Á¯›·ÏÔ˜, ™ÎÔ‡Ú·˜ ™Ô‡ÚË, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜°Ô‡Ï· ∞¯›ÏÏÂÈÔ, ª¤ÏÏÈÔ˜ ¶ÙÂÏÂfi˜. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-24.00): ∞ıËÓ·›Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ª‹ÙÚÔ˘ ∞Ó‹ÏÈÔ, ª¿ÎÚË ŸÏÁ· ªÔ‡ÚÂÛÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-24.00): ª·ÚÔ‡Ù·˜. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-24.00): ∫·Ú·ÏÈ¿ÁÎÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ªfiÏÈ·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ∫fi·ÓÔ˜ 4Ô ¯ÏÌ. μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜, ¶··‰‹Ì·˜ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ∫·Ú·‰‹ÌÔ˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ™˘ÚÙ·‰ÈÒÙ˘ ÃÏfiË, ªÔ˘Û›Ô˘ ™¤ÛÎÏÔ, ΔÛÈÒÏ˘ ∞ÂÚÈÓfi, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, °Î·Ú·ÁοÓË ∞ÊÔ› 10Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯Ï. §·Ú›Û˘ μπ¶∂. .¢ƒ√ª√§√°π∞ “∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.” ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ (ÃÂÈÌÒÓ·˜ 2010) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ :ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ : ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:45™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 7:30, 12:00, 13:55, 19:30 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00 ∫˘Úȷ΋: 7:30, 13:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35, 21:12 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:00, 20:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ· - ¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 20Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 30Ï.Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00,22:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00, 21:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 10:20, 14:20 ∫˘Úȷ΋˜: 10:00, 14:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15 (∞ӷηÛÈ¿), 9:00, 11:30, 13:45, 14:40, 16:30 (∞ӷηÛÈ¿), 21:05 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 9:00, 11:30, 14:40, 19:45 (∞ӷηÛÈ¿) ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30 (∞ӷηÛÈ¿) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:05, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:00, 17:30, 19:15, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:10, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:45, 19:15, 21:10 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30, 17:30, 20:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:15, 8:30, 11:00, 12:00, 13:50, 14:40, 16:15,18:00, 19:30, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 8:30, 11:30, 13:50, 14:40, 18:00, 20:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 13:00, 18:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 14:15 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 13:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜-°. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 14Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ∞ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ √™∂ ·fi 21/2/2010 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.24 I.C., 7.01, 9.00, 10.58, 12.57, 14.56, 16.57, 19.49, 21.49, 23.48. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 6.02, 8.02, 10.00, 11.58, 13.57, 15.57, 18.00, 19.38 I.C., 20.50, 22.48.

§∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏:5.15, 6.00, 7.15, 8.00, 8.57,10.02 ,10.30 I.C., 11.11 I.C.E., 12.00, 13.42, 14.00, 14.28 I.C. 13.10, 15.53, 17.13 I.C.,17.56, 19.30, 20.00 ,21.30, 22.46 I.C.E. 12.30 I.C. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 5.30, 6.08, 7.13 I.C.E., 8.08, 9.45, 10.13 I.C.,11.40 I.C., 12.15, 12.42, 13.20, 14.10, 14.56, 16.33, 17.34, 17.59, 18.50 I.C.E.,19.45, 21.45, 22.59, 1.14 I.C. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ §API™A-£E™™A§ONIKH ‰È·ÚΛ 1 ÒÚ· Î·È 30 ÏÂÙ¿. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.24 I.C. ·¢ı›·˜. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 15.53 I.C. ·¢ı›·˜. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 7.11 I.C., 8.34 I.C.∂., 11.36 I.C., 13.00 I.C., 14.18, 16.14 I.C., 18.09, 20.11 I.C.∂., 00.58, 3.11 I.C. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50 I.C., 7.58 I.C.∂., 9.21, 10.51 I.C., 13.21 I.C., 14.52, 15.53 I.C., 19.29 I.C.∂., 20.30 I.C., 23.59. §API™A-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 6.26,19.41. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 7.44, 21.00. §API™A-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 5.15, 14.00,Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ I.C. Â›Ó·È ·¢ı›·˜ ·fi §¿ÚÈÛ·-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ì ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ 1Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi Î·È 2Ë ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì I.C. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 6.42 I.C., 15.22 (̤¯ÚÈ §¿ÚÈÛ·), 20.32 I.C. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ∂π™πΔ∏ƒπ∞ ¶ƒ√¶ø§√À¡Δ∞π ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ Δ√À √™∂ ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY ∞¶√ 08.00-14.00 ∫∞£∂ ª∂ƒ∞, ∂∫Δ√™ ™∞μμ∞Δ√À, ∫Àƒπ∞∫∏™ & ∞ƒ°πø¡. Δ∏§. 24210 39723, 24210 24056 * ΔÚ¤ÓÔ ¶ËÏ›Ô˘: ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜: ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 11.00, ªËÏȤ˜ 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/2009-20/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 04.30 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 07.00 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 13.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 13.45, 16.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ∂/°-√/° Δö ∞§∫À√¡∏ ∞¶√: 25/4-1/5/2011 (¢ƒ√ª√§√°π∞ ∂μ¢√ª∞¢∞™ £øª∞) ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¶∞™Ã∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 11.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ∞ÏfiÓÓËÛÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ™ÎÈ¿ıÔ.

¢ƒ√ª√§√°π∞ EXPRESS PEGASUS F/B ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μfiÏÔ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ Î·È ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏ & ™∞μμ∞Δ√: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∂/°-√/° “∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™” ÃÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ·: 1-20/4/11 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∂/°-√/° “∂•¶ƒ∂™ ™∞¡Δ√ƒπ¡∏” ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏, ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CATS ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ∞ÃÀ¶§√ø¡ °ƒ∞ªª∏™ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ÃÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ·: 1-14/4/11 ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ı· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÓ·ÏÏ·Á‹˜ ·fi Ù· FlyingCat 5, FlyingCat 6 Î·È Flying Dolphins XV. ∫∂¡Δƒπ∫√ ¶ƒ∞∫Δ√ƒ∂π√ HELLENIC SEAWAYS SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33-μ√§√™ TH§. 24210 23400 24210 35846 - 24210 23415 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· “FlyingCat 6- FlyngDolphin XXIII” ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ Î·È ∫Àƒπ∞∫∏ ÒÚ˜: 10.00, 13.00 Î·È 19.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞¶√ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2/3/11 ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ¶∏°∞™√™ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. º/°-√/° ™ÔÚ¿‰Â˜ ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ¢Â˘Ù¤Ú· 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ΔÚ›ÙË 12.30: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶¤ÌÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶·Ú·Û΢‹ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ∫˘Úȷ΋ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: ÛÙÔ VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (·Ó¿ÌÂÛ· ·fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ). ΔËÏ. 24210 31059, 31060.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. ...............................................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. .............................................................2421070931 - 2421071022 ..................................................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. ...................................................2421070931 - 2421075319 ................................................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. ...........................2421070950 - 2421075318 - 2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. ........................................2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì. ................................ 2421070976 - 2421075528 - 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ......................................... 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ. ............................................................... 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ........................................ 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ...........................................................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. .........................................2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ..............................................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ..................................................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ...............................................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ.................................................................2421075521 ¢/¡™∏ ¶ƒ√°. & ∞¡. ......................................................................24210 75514 ΔÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ........................................................24210 75309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚·Ï., ÈÚÔÙ. Î·È ¶.∂. ....................................................24210 92603 ¢È‡ı. Δ¯Ó. ÀËÚÂÛÈÒÓ .................................................................24210 70974 ¢È‡ı. ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓ....................................................... 24213 55511 ¢È‡ı. ∫Δ∂√: “ƒ·ÓÙ‚ԇ” .............................................................. 24213 54817 ¢È‡ı. μÈÔÌ.-∂ÓÂÚÁ. Î·È Δ¯ÓÔÏ. ..................................................... 24210 34080 ¢È‡ı. ∂Ì. Î·È ΔÔ˘Ú................................................ 24210 70943-24210 75336 ¢È‡ı. ∂ÚÁ·Û›·˜ ...................................................... 24210 70967-24210 75369 ¢È‡ı. ∞ÁÚÔÙ. ∞Ó¿Ù˘Í˘ ...............................................................24210 75200 ¢È‡ı. ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ .......................................................................24210 45207 ΔÌ‹Ì· ∞ÏÈ›·˜ ................................................................................24210 33230

¢ÈÔ›ÎËÛË ∞ÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ .................................................................. 24210 70923 ¢È‡ı. ÀÁ›·˜ ................................................................................ 24213 55804 ¢È‡ı. ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ............................................................................24213 52431 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ................................. 24210 70964-24210 75325 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈηȈÌ. & ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ................................................ 24213 52561 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. ∂Î·›‰Â˘Û˘....................................... 24210 39077-24210 39085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. ∂Î·›‰Â˘Û˘...................................................... 24210 47387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. ÀËÚ. .................................................. 24210 70921-24210 75323 ¢È‡ı. √ÈÎÔÓ. ÀËÚ. .................................................24210 70944, 24213 52563 ¢È‡ı. ∂ÌÔÚ›Ô˘ ............................................................................ 24210 38395 ¢È‡ı. ∫¤ÓÙÚ. ∂͢. ¶ÔÏÈÙÒÓ ..........................................................24210 31463 ™¢√∂ μfiÏÔ˘: ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ...................................24210 21433, 24213 56303, ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ..................................................................................24210 29400. TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H ..............................................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO .....................................................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY .....................................................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ ...........................................................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY....................................................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY ................................................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY ...............................................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY .......................................................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ ............................................................................................199 EKAB:............................................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY ...........................................................2421064931 ¢EH BÏZ—¿‚˜........................................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ .............................................................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜.................................................................................................. 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜................................................................................2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô .....................................................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) ...............................................................................10400 EXPRESS SERVICE.......................................................................................1154 HELLAS SERVICE ........................................................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ ..............................................................................................6944121288 X¿ÓÈ· ...............................................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰·.....................................................................................6948475814 MËϛ˜.............................................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY.........................................................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™.................................................... 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY..................................................................24213 54817 I¢IøTIKO KTEO.............................................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ..............................................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ......................................................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ.......................................................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ .................................................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP. .....................................................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. .....................................................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). ........................................................................................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ ......................................................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™2410 237811 ¶I§OTO™ ........................................................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ ...............................24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I ...................................................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ ................................................................ 24210 61000 A°PIA™ ...........................................................................................24280 92502 BE§E™TINOY...................................................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN..............................................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 24210-43333,∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 2421069609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.2421081524. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360.

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ™ˆÌ·ÙÈ΋ ‹ ËıÈ΋ ‰‡Ó·ÌË - ÕηΘ, ηÏfiηډ˜. 2. ∫¿ÔÈÔ˜... ·ÏÈfiÙÂÚÔ˜ - ™Ù·Ï·ÁÌ·ÙȤ˜ - §›ÁÔ... ·ÚÔ˜. 3. ªÂ ÙÔ˘˜ ÿ‚ËÚ˜ Û¯ÂÙÈο - ∏ ÁÂÓÈ΋ ÂÓÙ‡ˆÛË, Ë ÂÈÎfiÓ·. 4. §›Á˜... ϤÍÂȘ - Δ· ë¯ÂÈ Ë... fiη - ΔÔ ‰¤ÓÙÚÔ ·Î·Î›· Ë Ê·ÚÓÂÛÈ·Ó‹. 5. ...·Û¿˜: √ıˆÌ·Ófi˜ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ - º˘Ï‹ Ù˘ °Î¿Ó·˜ - §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ (·Ú¯Èο). 6. ƒfiÙ˙ÂÚ...: ÓÔÌÂÏ›ÛÙ·˜ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Ó¢ÚÔ‚ÈÔÏfiÁÔ˜ - Δ˙fi˙ÂÊ...: ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ËıÔÔÈfi˜. 7. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Û›ÙÈ ·˘Ù‹ - πÙ·ÏÈÎfi... ¯Ú˘Û¿ÊÈ. 8. ¶ÔÙ¿ÌÈ Ù˘ πÛ·Ó›·˜ - ªÂÁ¿ÏÔ ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ (Ô˘‰.) - ∞ıfiÚ˘‚Ë... Ú‹ÍË. 9. ¶·Ú¿ÊˆÓË - ∞Ú¯·›· ÔÓÔÌ·Û›· Ù˘ fiÏ˘ °È¿Ê·. 10. ¶·ÏÈ¿ ·Ú¯Èο Ù˘ ™ÙÚ·ÙÔÓÔÌ›·˜ - ...-√-™›Ì·: ÓËÛ› Ù˘ π·ˆÓ›·˜ - °ÂÚÌ·Ófi˜ ÏfiÁÈÔ˜ Î·È ÂÏÏËÓÈÛÙ‹˜. 11. ¢‡Ô ·fi... Ù›ÔÙ· - ∞ÁÓ‹, ·ıÒ· - ∞Ú¯‹... ÎÚ›Û˘. 12. ª¿Úη ÔÚÛÂÏ¿Ó˘ - ŒÓ·˜ ˆÎ·Ófi˜. 13. ¡ËÎÙÈÎfi ÙËÓfi - ...∂Ó-Ï¿È: ∫ÈÓ¤˙Ô˜ ËÁ¤Ù˘ - £˘Ì›˙ÂÈ... ÙÔ ƒÂ¯¿ÁÎÂÏ. ∫∞£∂Δ∞ 1. ªÈÎÚ¿ Ì·¯·›ÚÈ· Ôχ ÎÔÊÙÂÚ¿ - ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ Ê¤ÚÓÂÈ Ù‡¯Ë. 2. ¶ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ Ë §¿Û· - ¢ÂÓ ÚÔ‚È‚¿˙ÂÙ·È ·˘Ù‹. 3. °ÂÚÌ·ÓÈÎfi ÎÚ·Ù›‰ÈÔ - ...°Ô˘fiÚÂÓ: ËıÔÔÈfi˜ - ÀÔıÂÙÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜. 4. ...ƒ¤ÓÙÊÔÚÓÙ: ËıÔÔÈfi˜ - ™˘ÌÂÚ·›ÓÂÈ. 5. °¿ÏÏÔ˜ Û˘Óı¤ÂÙ˘ - ∂ÁÒ... ·Ù¤ÏÂȈٷ - Õ‰ÂÈÔ... ‰ÂÓ ÛÙ¤ÎÂÙ·È fiÚıÈÔ. 6. ∞fiÙÔÌÔ˜ Ó¢ÚÈÎfi˜ ÎÏÔÓÈÛÌfi˜ - ªÔÓ¿‰· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÚ·Ê‹˜ ÌÈ·˜ ÁÏÒÛÛ·˜. 7. £˘Ì›˙ÂÈ... √̷ۛ - °ÈÔ˜ ÙÔ˘ ıÂÔ‡ º·‡ÓÔ˘ (ηı.). 8. §›Á·.. ·›Ì·Ù· - ŸÌÔÈ·... ÔÈÔÙÈο - ÃÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÚÈÒÓ ÌËÓÒÓ. 9. ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ Ù˘ ÛfiÔ˘Ï - ∞Ú¯·›Ô˜ ·ÙÙÈÎfi˜ ‰‹ÌÔ˜ - •ÂΛÓËÌ·... ‰‡Û˘. 10. ∞Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ fiÛÌÈÔ ·˘Ùfi - °Ú¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘... Ù‡Ô˘ - ™˘ÌÏÂÎÙÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜. 11. ºÈÏ·Ó‰fi˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ - ¢ÂÓ‰ÚfiÊ˘ÙÔ˜ ΋Ô˜ ÁÈ· ÂÚÈ¿ÙÔ˘˜. 12. ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô (·Ú¯Èο) - μ·ÁÁ¤Ï˘...: ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ -

Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 15.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 11.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ.

ª¤Û· ÛÙÔ... ÔÙfi. 13. ™˘Ì‚ÈÒÓˆ, Û˘ÁηÙÔÈÎÒ - ™ÎÔÙÛ¤˙Ô˜ ÎÏËÚÈÎfi˜ - ∞·ÓÙ¿ ÛÙÔ... fiÛÔ. ∏ §À™∏ √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ™£∂¡√™-∞Ã√§∂™ 2. Δπ™-ƒ√¡π∂™-∫À 3. πμ∏ƒπ∫∞-πª∞Δ∑ 4. §∂√∫-°∞∑π∞ 5. ∂Δ∂ª-°∫∞-∫§¶ 6. ™¶∂ƒπ-∫√Δ∂¡ 7. ∞™Δ∂°∞™Δ∏-√ƒ√ 8. Δ∂ƒº∞ƒ¢À-ƒ• 9. º∞§Δ™∏-π√¶¶∏ 10. ∂™∞-∞ª∞ªπ-∞™Δ 11. Δπ-∞∫∞∫∏-∫ƒ 12. πª∞ƒπ-π¡¢π∫√™ 13. Ã∏¡∞-Δ™√À-√Δ√. ∫∞£∂Δ∞: 1. ™Δπ§∂Δ∞-º∂Δπà 2. £πμ∂Δ-™Δ∞™πª∏ 3. ∂™∏-∂™Δ∂§∞-∞¡ 4. ƒ√ª¶∂ƒΔ-∞ƒ∞ 5. √ƒπ∫-∂°-™∞∫π 6. ™√∫-°ƒ∞º∏ª∞ 7. ¡∞°∫π™∞-∞∫π™ 8. ∞π-∞∞Δƒπª∏¡√ 9. Ã∂´∑-∫∏¢√π-¢À 10. √™ªπ∫√-À¶-∫π 11. ∞∞§Δ√-¶∞ƒ∫√ 12. ∂∫Δ¶∂ƒƒ∏™-√Δ 13. ™À∑ø-¡√•-Δ√™√.

∫ƒπ√™ √È ÂÎÏ‹ÍÂȘ Ô˘ ı· Û·˜ Á›ÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ı· Û·˜ ¯·ÚÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó, ÂÂȉ‹ Ë ‰È¿ıÂÛ‹ Û·˜ ı· Â›Ó·È Î·Ï‹ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÙ ӷ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÙ ÊÈÏÈο ¿ÙÔÌ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 23-10-44-32-12-49. Δ∞Àƒ√™ ∫¿ÙÈ ‰ÂÓ Û·˜ ·Ú¤ÛÂÈ ÛÙȘ ‰È·ÚÔÛˆÈΤ˜ Û·˜ Û¯¤ÛÂȘ Û‹ÌÂÚ·, ÌËÓ ·Ê‹ÓÂÙÂ Î·Ó¤Ó·Ó Ó· ÔÚ›˙ÂÈ ÙË ˙ˆ‹ Û·˜, ÂȉÈο Ù· Ó¤· ÚfiÛˆ· Ô˘ ı· ÌÔ˘Ó ÛÙË ˙ˆ‹ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 53-20-44-34-56-22. ¢π¢Àª√π ™˘Ó·ÓÙËı›Ù Ì ʛÏÔ˘˜ Ô˘ Û·˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË Û‹ÌÂÚ·, ·ÏÏ¿ ÚÔÛ¤ÍÙ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÛÙÂ, ›Ûˆ˜ Â›Ó·È ÛÎfiÈÌÔ Ó· ÊÂÚı›Ù Ì ‰Èψ̷ٛ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 12-49-30-22-34-15. ∫∞ƒ∫π¡√™ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ Û·˜, ÂÛ›˜ ı· ›۷ÛÙ ÁÂÌ¿ÙÔÈ ¤ÓÙ·ÛË Î·È ı· Û·˜ ÂÓÔ¯ÏÔ‡Ó fiÏ· Î·È fiÏÔÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 4320-44-34-56-22. §∂ø¡ ∏ ̤ڷ Û·˜ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ηϿ, ·ÏÏ¿ ÂÛ›˜ ›ÛÙ ̤۷ ÛÙËÓ Î·¯˘Ô„›· Î·È ÛÙ· Ó‡ڷ. ∏ÚÂÌ‹ÛÙ ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÁÈ· Ó· ηٷʤÚÂÙ ӷ ÚÔˆı‹ÛÂÙ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 2510-33-45-2-11. ¶∞ƒ£∂¡√™ ¶Ôχ ıÂÙÈ΋ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ Î·È Ì Ôχ ηϋ ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ÊÈÏÈΤ˜ Â·Ê¤˜, ÂÈÙ·¯‡ÓÂÙ ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Û·˜ fï˜ ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο, Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ›Ûˆ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 52-10-44-34-5-21.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ £· ‰Â›Ù οÔÈ· fiÓÂÈÚ¿ Û·˜ Û‹ÌÂÚ· Ó· ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙÔÓ ÂÁˆÈÛÌfi Û·˜ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· η˘ Ô˘ ¤¯ÂÙ ̤۷ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 47-30-22-34-5-21. ™∫√ƒ¶π√™ ªÂ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Û·˜ ı· ·Û¯ÔÏËı›Ù ۋÌÂÚ· Î·È ı· ÌÈÏ‹ÛÂÙ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ηÙÔÈΛ·˜, Â¿Ó ı¤ÏÂÙ ӷ οÓÂÙ οÔÈ· ·ÁÔÚ¿ ‹ ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛË Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Â›Ó·È ‰›Ï· Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 63-20-44-34-56-2. Δ√•√Δ∏™ ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È‹ÌÂÚÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È È‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Û·˜ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ Û·˜, ·ÏÏ¿ Ó· ›ÛÙ ÚÔÛ¯ÙÈÎÔ› ÁÈ·Ù› ı· ÂÚ¿ÛÂÙ οÔÈ· ·Ó·ÛٿوÛË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 13-20-44-56-78-2. ∞π°√∫∂ƒø™ ÷Ú›Ù ÙÔÓ ¤ÚˆÙ· Û‹ÌÂÚ· ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜, ÔÈ ıÂÙÈΤ˜ ÂȉڿÛÂȘ ÙˆÓ Ï·ÓËÙÒÓ Û·˜ ‚ÔËıÔ‡Ó Ó· ·Ô‚¿ÏÏÂÙ ÙȘ ··ÈÛÈfi‰Ô͘ ÛΤ„ÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 42-10-44-34-56-3. À¢ƒ√Ã√√™ π‰È·›ÙÂÚ· ·Ó‚·Ṳ̂ÓË ı· Â›Ó·È Ë ÂÚˆÙÈ΋ Û·˜ ‰È¿ıÂÛË Û‹ÌÂÚ·, ÌËÓ ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ fï˜ Ó· ÂÈ‚ÏËı›Ù ÛÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜ ı· ¯·Ï¿ÛÂÙ fiÏÔ ÙÔ ÂÚˆÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 53-20-44-34-5-11. πãÀ∂™ √È Ê›ÏÔÈ Û·˜ ‚ÔËıÔ‡Ó Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÙ fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ Û·˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ¤ÓÙÔÓ· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·, ·ÚΛ Ó· Â͈ÙÂÚÈ·ÛÂÙ ٷ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 53-12-34-5-6-77.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

M. ™ABBATO-KYPIAKH ÙÔ˘ ¶A™XA 23-24 A¶PI§I√À 2011

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

Tinkerbell 06.00 08.00 10.30 11.00 11.30 12.00 13.15 14.15 15.00 17.45

18.00 17.00 20.30 21.00 21.30 23.00 00.30

∞fi ÙÔ ¶¿ıÔ˜ ÛÙËÓ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË ∞ÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔ˘ ∂ÛÂÚÈÓÔ‡/£Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ª. μ·ÛÈÏ›Ԣ √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ¶Ú¿Ô˘ÓÙ ∫·Ï‹ Ù‡¯Ë ΔÛ¿ÚÏÈ Ã¿Ó· ªÔÓÙ¿Ó· “Tinkerbell” §Ô˘› ¡Ù ºÈÓ¤˜, ¤Ó·˜ ȉÈÔÊ˘‹˜ ΈÌÈÎfi˜ “ªÈÎÚÔ› Î·È ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÂÓ ‰Ú¿ÛÂÈ” “ΔÔ Ì·‡ÚÔ Ì·ÏfiÓÈ” ∏ ŒÏÏË §·Ì¤ÙË ‰È·‚¿˙ÂÈ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· πÂÚÒÓ ∂˘·ÁÁÂÏ›ˆÓ Ù˘ ª. ∂‚‰ÔÌ¿‰·˜ (∂) Δ· Ê¿ÓÙÔ˜ Ù˘ ª›ÛÈ· ªÔ˘ÛÈΤ˜ Û˘ÁÁ¤ÓÂȘ ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ·Ú¿‰ÔÛË ∂ÈÎÚ¿ÓıË (∂) ¢ÂÓ Â›Û·È ÌfiÓÔ˜ “ŒÓ·˜ Ì‹Ó·˜ ÛÙË Ï›ÌÓË” ∞ÎÔÏÔ˘ı›· Ù˘ ∞Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜ “∫·Ï¿ ÎÚ˘Ì̤ӷ Ì˘ÛÙÈο∞ı·Ó·Û›·”

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

07.00 10.00 11.00 12.00 12.30 13.30 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 18.15 19.15

™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙË ¡∂Δ ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi ÙÚ›Ù˘¯Ô ÁÈ· Ù· ¶¿ıË (∂) ÷ÏÎȉÈ΋ÕÁÈÔÓ ŸÚÔ˜ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÂÚÈÏ·ÓÒÌÂÓ˜ ÓfiÙ˜ (∂) ∏ ÁË ÙÔ˘ πËÛÔ‡ (∂) ∂·Ó·Ûٿ٘ Ì ·ÈÙ›· ∂ȉ‹ÛÂȘ º˘Ï¤˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ ΔÚÈÊfi ∂ȉ‹ÛÂȘ ™Ù·‡ÚˆÛË Î·È ∞Ó¿ÛÙ·ÛË “ÀȤ ÌÔ˘ ˘È¤ ÌÔ˘”

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ‰È·ÎÔ› ÁÈ· ÙË ÌÂÙ¿‰ÔÛË Ù˘ ¿ÊÈ͢ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ºˆÙfi˜ 21.00 22.00

23.45 00.15

∂ȉ‹ÛÂȘ ™˘Ó·˘Ï›· √Ú¯‹ÛÙÚ·˜ ¡¤ˆÓ “Simon Bolivar” μÂÓÂ˙Ô˘¤Ï·˜ (∂) ∞ÎÔÏÔ˘ı›· Ù˘ ∞Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜ ™ÙËÓ ˘ÁÂÈ¿ Ì·˜ (ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·)

06.00 07.00 08.00 10.00 12.50 14.00 14.50 15.50 17.13 17.15 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.50 00.05 01.00 03.30 04.30 05.00

μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì Patty, Ë ÈÔ fiÌÔÚÊË ÈÛÙÔÚ›· MEGA Star ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ (∂) ŸÏ· ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ 50-50 √È ÎËÔ˘ÚÔ› ÙÔ˘ MEGA °Ï˘Î¤˜ ·Ï¯ËÌ›˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÔ˘ÎÈ¿ Î·È Û˘¯ÒÚÈÔ ∂Ù¿ ı·Ó¿ÛÈ̘ ÂıÂÚ¤˜ ∞ÎÔÏÔ˘ı›· Ù˘ ∞Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜ ∂Ù¿ ı·Ó¿ÛÈ̘ ÂıÂÚ¤˜ (™) ªÈ· ‚Ú·‰È¿ Ì ÙË ¡·Ù¿Û· √È Onirama ÛÙË ™·ÓÙÔÚ›ÓË ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ºÈÏÔ‰Ô͛˜

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 12.15 14.00 14.15 15.00 15.50 16.45 16.50 19.00 20.00 21.00 23.15 24.00 00.15 02.15 03.15

√‰fi˜ ¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘, 7 (∂) ŒÚˆÙ·˜ Ì ÂȉfiÙËÛË √°∞ (∂) ªË Ì·‰¿˜ ÙË ª·ÚÁ·Ú›Ù· (∂) ∂ÓÙÈÌfiÙ·ÙÔÈ ÎÂÚ·Ù¿‰Â˜ (∂) ÕÏϷͤ ÙÔ (∂) ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ How clean is your house? ™›ÙÈ ·’ ÙËÓ ·Ú¯‹ (∂) °È· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Û·˜ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ “√È ÛÙ˘ÏÔ‚¿Ù˜ Ù˘ Á˘” (μ’ Ì¤ÚÔ˜) ∂ȉ‹ÛÂȘ Botrini’s Project (∂) “√È ÛÙ˘ÏÔ‚¿Ù˜ Ù˘ Á˘” (°’ ̤ÚÔ˜) “∏ ÕÓÓ· Î·È Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜” ∞Ó¿ÛÙ·ÛË “∏ ÕÓÓ· Î·È Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜” (™) ∂ÈÎfiÓ˜ (∂) “∏ ÕÓÓ· Î·È Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜” (∂)

¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

06.15 06.45 06.55 07.10 07.40 08.10 08.25 08.40 08.55 09.55 10.00 11.00 11.45 12.15 12.45 13.00 16.15 18.45 21.00 22.00 24.00 03.30

§¿ÛÈ √ ÿÚÈ Î·È Ô ÎÔ˘‚¿˜ Ì ÙÔ˘˜ ‰ÂÈÓfiÛ·˘ÚÔ˘˜ º›ÓÏÂ˚ ÙÔ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎfi Transformers cubertron ª¿ÚÓÈ Little people ΔfiÌ·˜ ÙÔ ÙÚÂÓ¿ÎÈ ªÔÌ Ô Ì¿ÛÙÔÚ·˜ ºÚ·Ô˘Ï›ÙÛ· Barbie fashionistas “ª¿ÚÌÈ: ΔÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Ù˘ ÓÂڿȉ·˜” Kid songs ÃÂψÓÔÓÈÙ˙¿ÎÈ· ª¿ÎÔ˘ÁÎ·Ó ∂ȉ‹ÛÂȘ TV Weekend (∂) “™›ÛÛÈ” ∂ȉ‹ÛÂȘ Lifestyle “∏ ª¿ÚÌÈ Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ù˘ ÛÙÔ ‰È·Ì·ÓÙ¤ÓÈÔ Î¿ÛÙÚÔ” ¢·Ïȉ¿, ÌÈ· ÌÔÈÚ·›· Á˘Ó·›Î·, ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ· “Witness genius”

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

07.00 08.05 08.40 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 16.00 17.00 18.00 19.00 21.00 21.25 23.00 23.40 01.30 02.30

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) √È Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ (∂) ªÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· √‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ (∂) ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∂‰Ò £ÂÛÛ·Ï›· - ∂‰Ò ∂ÏÏ¿‰· (∂) ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∂Ó ÙÔ‡Ùˆ Á¤Ï· °ÂÁÔÓfiÙ· •¤ÓË Ù·ÈÓ›·-ªÈÔ‡˙ÈÎ·Ï “√È ¢¤Î· ÂÓÙÔϤ˜” °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Drive time °ÂÁÔÓfiÙ· “ΔÔ ºˆ˜ Ù˘ ∞Ó¿ÛÙ·Û˘” ªË ÌÔ˘ ÂȘ (∂) ªÈ· ı¤ÛË ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘

111111111111111111111111111

06.30 07.45 09.00 10.00 11.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 20.00 21.00 22.00 23.00 01.00 02.00 03.00 04.00 04.30

ª·Ú›· ª·Á‰·ÏËÓ‹ √ Ù¿ÊÔ˜ ÙÔ˘ πËÛÔ‡ ÀfiÁÂÈÔÈ ÎfiÛÌÔÈ: ∏ ÎÚ˘Ê‹ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· Ù˘ ƒÒÌ˘ ∏Ú҉˘: ¶›Ûˆ ·fi ÙÔ Ì‡ıÔ Δ· Ì˘ÛÙÈο ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ΔfiˆÓ Goal ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÔÚ· Deadliest catch Human weapon ª‡ıÔ˜ ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Doctor Who Home Δ· ÈÔ ·›ÛÙÂ˘Ù· ‚›ÓÙÂÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Planet Earth ∞ıϤÙÈÎ ªÈÏÌ¿Ô-ƒÂ¿Ï ™ÔÛȉ¿‰ Amstel live (∂) ªÈ· Ì·ÁÈ΋ ‚Ú·‰È¿ Ì ÙÔÓ Robbie Williams Amstel live (∂) Everything you need to know The Oprah Winfrey show

06.00 07.00 08.40 10.15 12.00 13.00 13.30 15.20 15.30 17.50 18.00 20.00 21.00 23.00 23.55 00.05 03.00 04.00 05.00 05.40

∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ∫·ÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ¶¿Ì ٷÌÂ›Ô Outdoor & Sports ¶¿Óˆ ·’ Ù· fiÚÈ· ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ÕÓˆ ∫¿Ùˆ ¶·È‰Èο ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË Ì ÙËÓ TRT ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

07.30 10.00 12.00 13.00 13.30 15.00 18.30 20.00 22.00 23.00 23.30 00.20 02.00 03.00 05.30

∂ÛÂÚÈÓfi˜ Î·È £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ª. μ·ÛÈÏ›Ԣ §fiÁÔÈ-¤ÚÁ· Î·È ‰È‰·¯¤˜ ÙÔ˘ Á¤ÚÔÓÙ· ¶·˚Û›Ô˘ ÕÍÈÔÓ ÂÛÙ› ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢È·ÛÔÚ¿ ∏ μ›‚ÏÔ˜: √ ¶·‡ÏÔ˜ ·fi ÙËÓ Δ·ÚÛfi “ΔÔ ÔÚÁ·Ó¿ÎÈ ÙÔ˘ ∞ÙٛΔ ∏ μ›‚ÏÔ˜: ∞ÔÎ¿Ï˘„Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ Δ· ¶¿ıË Ù· ÛÂÙ¿ ∞ÎÔÏÔ˘ı›· Ù˘ ∞Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜ £Â¿ÙÚÔ˘ ʈ˜ ∫Ô‡ÎÏ· ÌÔ˘ ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ™ÙÔ °ÏÂÓÙ› ∫Ô˘Ï¤ Â›Ó·È ˆÚ·›· ¢È·ÛÔÚ¿ (∂)

06.15 07.00 09.30 10.00 10.30 10.50 11.30 11.45 12.20 12.20 12.50 13.00 13.30 16.00 19.45 21.00 24.00 00.05 00.30 03.00

OÈ Ì¿ÁÈÛÛ˜ ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Angel’s frends Lazy Town Power rangers operation overdrive “√ π¿ÛÔÓ·˜ Î·È ÔÈ ıÂÔ› ÙÔ˘ √χÌÔ˘” ªÔÌ Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ Ben 10: Alien force √È ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙÔ˘ ª·Í ™ÎÔ‡ÌÈ ¡ÙÔ˘ Monster high ∂ȉ‹ÛÂȘ “ªÂ ÙËÓ ÚÒÙË Ì·ÙÈ¿” “™¿ÚÙ·ÎÔ˜” ∂ȉ‹ÛÂȘ “√È ¢¤Î· ∂ÓÙÔϤ˜” ∞Ó¿ÛÙ·ÛË “√È ¢¤Î· ∂ÓÙÔϤ˜” (™) ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∫ÔÚ›ÙÛÈ ÁÈ· Û›ÙÈ”

111111111111111111111111111

14.00 15.00 16.30 17.30 19.30 21.30 23.30 00.05

ƒ¤Î‚ÈÂÌ ÙÔ˘ ªfiÙÛ·ÚÙ ™˘Ó·˘Ï›· ÁÈ· ÙË ªÂÁ¿ÏË ∂‚‰ÔÌ¿‰· ¶¿Û¯· ÛÙËÓ ∫¤Ó˘· √Úʤ·˜ Î·È ∂˘Ú˘‰›ÎË “∏ ¯ÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ ÷ڛوӷ” “∑·Ó ¡Ù’ ∞ÚΔ ∏ ŒÏÏË §·Ì¤ÙË ‰È·‚¿˙ÂÈ Î›ÌÂÓ· Ù˘ ª. ∂‚‰ÔÌ¿‰·˜ ™˘Ìʈӛ· ·Ú. 9 ÙÔ˘ ªÂÙfi‚ÂÓ

06.00 07.00 08.00 09.30 11.00 12.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 21.00 22.00 24.00 00.30 02.00 04.00

ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ª·ÁÂÈڤ̷ٷ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹ Travel guide ∞ıÏËÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ ∂ȉ‹ÛÂȘ Black & White ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶fiÎÂÚ bonus

£Â¿Ì·Ù· √DEON §π¡Δ√

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS

£∂∞ª∞Δ∞ ∞¶√ 21-27/4/11

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 21-27/4/11

∞π£√À™∞ 1 BIUTIFUL ¶ÚÔ‚ÔϤ˜: 7.00 & 9.45

∞π£√À™∞ 1 HOP (ÎÈÓ/Ó· Û¯¤‰È·-ÌÂÙ/ÓÔ): ª. ¶¤ÌÙË+∫˘Úȷ΋+ΔÚ›ÙË+ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.30, ª. ™¿‚‚·ÙÔ+¢Â˘Ù¤Ú·: 12.15, 15.00, 17.30. HANNA: ª. ¶¤ÌÙË: 20.15, 22.30, ∫˘Úȷ΋-ΔÂÙ¿ÚÙË: 21.45. ∞¶√§ÀΔ∏ ∂ÀºÀ´∞ (ÂÚÈ¤ÙÂÈ·): ª. ¶¤ÌÙË: 19.30, 21.45, 00.00, ∫˘Úȷ΋-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.30. ¶∞°∫√™ªπ∞ ∂π™μ√§∏ (ÂÚÈ¤ÙÂÈ·): ª. ¶¤ÌÙË: 20.30, 23.00, ∫˘Úȷ΋-ΔÂÙ¿ÚÙË: 00.00. ∞π£√À™∞ 2 SCREAM 4: ª. ¶¤ÌÙË 19.30, 22.00, 00.30, ∫˘Úȷ΋-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.30, 22.45. √ °√Àπ¡π Δ√ ∞ƒ∫√À¢∞∫π (ÎÈÓ/Ó· Û¯¤‰È·-ÌÂÙ/ÓÔ): ª. ¶¤ÌÙË+ΔÚ›ÙË+ΔÂÙ¿ÚÙË: 16.15, 17.45, ª. ™¿‚‚·ÙÔ+¢Â˘Ù¤Ú·: 11.45, 13.15, 14.45, 16.15, 17.45, ∫˘Úȷ΋: 17.45. ∂ƒ°∂¡∏¢∂™ °π∞ ªπ∞ ∂μ¢√ª∞¢∞ (Έ̈‰›·): ∫˘Úȷ΋-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.15, 21.30, 23.45. ∞π£√À™∞ 3 ªπ∞ º√ƒ∞ ∫∞π ∂¡∞ ªøƒ√ (ÂÏÏËÓÈ΋ Έ̈‰›·): ª. ¶¤ÌÙË-ª. ™¿‚‚·ÙÔΔÂÙ¿ÚÙË: 18.30. RIO (ÎÈÓ/Ó· Û¯¤‰È·-ÌÂÙ/ÓÔ): ª. ¶¤ÌÙË+ΔÚ›ÙË+ΔÂÙ¿ÚÙË: 16.30, ª. ™¿‚‚·ÙÔ+¢Â˘Ù¤Ú·: 12.30, 14.30, 16.30. ∞π£√À™∞ 4 Δ∞ Δ∂§∂ÀΔ∞π∞ 8 §∂¶Δ∞ (ÂÚÈ¤ÙÂÈ·): ∫˘Úȷ΋-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.15, 22.15, 00.15. RIO 3D (ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È·-ÌÂÙ/ÓÔ): ª. ¶¤ÌÙË+ΔÚ›ÙË+ΔÂÙ¿ÚÙË: 16.00, 18.00, ª. ™¿‚‚·ÙÔ+¢Â˘Ù¤Ú·: 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, ∫˘Úȷ΋: 18.00.

Δ∏§. 2421024311

∞π£√À™∞ 2 ·) RIO ¶ÚÔ‚ÔÏ‹: 6.15. ‚) ™∞°∫∞∏ ∏ ¶√§∏ Δø¡ ∫∞Δ∞™∫√¶ø¡ ¶ÚÔ‚ÔϤ˜: 8.15 & 10.15. ª. ¶·Ú·Û΢‹ ª. ™¿‚‚·ÙÔ: ∫§∂π™Δ∞. ∂˘¯fiÌ·ÛÙ ∫·Ïfi ¶¿Û¯·

∞ӷηχ„Ù ΔÔÓ ¡ÂÚ·˚‰fiÎÔÛÌÔ! ª›· Ì·Á¢ÙÈ΋ ·Ê‹ÁËÛË ·fi ÙË Disney. Δ·Íȉ¤„Ù ÛÙ· Ì˘ÛÙÈο ÙÔ˘ ¡ÂÚ·˚‰fiÎÔÛÌÔ˘ Î·È ·ÎÔ‡ÛÙ ÙËÓ Δ›ÓÎÂÚÌÂÏ Ó· ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ηıÒ˜ Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÈÔ ‰È¿ÛËÌ˘ ÓÂڿȉ·˜ Ù˘ Disney ·ÔηχÙÂÙ·È Ì ÙËÓ ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÁÈ· Ù·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ Δ›ÓÎÂÚÌÂÏ. ∞Ó·ÚˆÙËı‹Î·Ù ÔÙ¤ Ò˜ Ë Ê‡ÛË ·ÔÎÙ¿ ÙË Ï¿Ì„Ë Ù˘; ¶ÔÈÔ˜ Ù˘ ‰›ÓÂÈ Êˆ˜ Î·È ¯ÚÒÌ· ηıÒ˜ ÂÚÓÔ‡Ó ÔÈ ÂÔ¯¤˜; ∂Ï¿Ù ÛÙË ¯ÒÚ· Ù˘ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘ Ì˘ÛÙËÚ›Ô˘, Î·È ‰Â›Ù Ò˜ Ë Δ›ÓÎÂÚÌÂÏ Î·È ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ηχÙÂÚ˜ ÓÂÚ·˚‰Ô-ʛϘ Ù˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ó ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Û ¿ÓÔÈÍË, ÂÓÒ Ì ÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ›ÛÙ˘, Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Î·È Ù˘ ÓÂÚ·˚‰fiÛÎÔÓ˘ ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ Ì·˜ ÙÔÓ Â·˘Ùfi. ∂Δ1 12.00

∏ ÕÓÓ· Î·È Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ∞ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi ‰Ú¿Ì· ÂÔ¯‹˜, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1999, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÕÓÙÈ Δ¤Ó·ÓÙ. ¶·›˙Ô˘Ó: Δ˙fiÓÙÈ ºfiÛÙÂÚ, °È·Ó-º·Ù ΔÛfiÔ˘, ªÂϛ۷ ∫¿ÌÂÏ.

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

06.00 07.30 08.15 09.15 10.15 12.00 13.00 15.00 16.30 17.00 18.00 18.30 20.30 21.00 21.30 23.00 23.30 02.30

Δ‡¯Ë ‚Ô˘Ófi ΔÚÂÏÔ› Î·È Â͈Á‹ÈÓÔÈ ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ “Δ¤ÓÙÈ ÌfiÈ, ·Á¿Ë ÌÔ˘” √ fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ¿ÛÙÚˆÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ “™ÙÚ¿È˜, Ô ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜” Cook smart by Coca Cola Èڛ˜ fiÚÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ “∞Ï›ÌÔÓÔ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜” ∂ȉ‹ÛÂȘ “√ Ú›ÁÎÈ·˜ Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘” √ πËÛÔ‡˜ ·fi ÙË ¡·˙·Ú¤Ù ∞Ó¿ÛÙ·ÛË ÕÓÔ‰Ô˜ Stage ¶Ï¿Î·˜ οÓÂȘ ∂ΛӘ ÎÈ ÂÁÒ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ μfiÙη ÔÚÙÔοÏÈ

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF ¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

¶H§IO 48 UHF

ªÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓË ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2008, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ªÚ¿ÓÙÏÂ˚ ƒ¤ÈÌÔÓÙ. ∞ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÔÈ ÊˆÓ¤˜: ∞ÊÚÔ‰›ÙË ∞ÓÙˆÓ¿ÎË, ∫·ÙÂÚ›Ó· ΔÛ¿‚·ÏÔ˘, §›Ó· ™·Îο, ∞ÊÚÔ‰›ÙË ™ËÌ›ÙË.

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∏ ÕÓÓ· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ 58 ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿, ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ. √ ›‰ÈÔ˜, ¤Ó·˜ ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜, ÈÛ¯˘ÚÔÁÓÒÌˆÓ ¿ÓÙÚ·˜ ı¤ÏÂÈ fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘. ∏ ›‰È·, ÎÔ˘‚·ÏÒÓÙ·˜ ̤۷ Ù˘ ÙȘ ÚÔηٷϋ„ÂȘ ÙÔ˘ ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘, ÙÔÓ ıˆÚ› Ì¿ÏÏÔÓ ·ÔÏ›ÙÈÛÙÔ. ªÂ ÙÔÓ Î·ÈÚfi fï˜ ÌÈ· Û¯¤ÛË ‚·ıÈ¿˜ ·ÏÏËÏÔÂÎÙ›ÌËÛ˘, Ì ÚÔÌ·ÓÙÈΤ˜ ÈÓÂÏȤ˜, ı· ·Ó·Ù˘¯ı›. ∏ ÕÓÓ· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ› fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ Ì fiÚ·Ì·, Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ™È¿Ì ÛÙÔ “ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÎfiÛÌÔ” , ·ÏÏ¿ Î·È Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ı· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÛÙÔ ÚfiÛˆfi Ù˘, ÙË Á˘Ó·›Î· Ô˘ Ì ÙÔ Ó‡̷ Ù˘ ÊÒÙÈÛ fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔÓ ›‰ÈÔ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ™È¿Ì.

ALPHA 23.15

™Î¿ÎÈ EÈ̤ÏÂÈ·: AÓ‰ÚÈÒÙ˘ E. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘

ªπ∞ ¶∞ƒΔπ¢∞ ™∫∞∫π

¶ÏÔ‡ÛÈ· Á‡ÛË, ¯Ú˘Û·Ê› ¯ÚÒÌ·, ÌÂı˘ÛÙÈÎfi ¿ÚˆÌ·, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ¤Ó· ηÏfi Ô˘›ÛÎÈ, ÌÈ· ηϋ fï˜ ·ÚÙ›‰· Ò˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÍÈÔÏÔÁËı›; ∞Ó Î·È ÔÏÏÔ› ›·Ó ˆ˜ ÙÔ ÛοÎÈ Â›Ó·È ¤Ó· ›‰Ô˜ Ù¤¯Ó˘, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ÌÈ· ·ÚÙ›‰· ÌÔÚ› Ó· ·ÍÈÔÏÔÁËı› ÌfiÓÔ ·fi ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ÛηÎÈÛÙ¤˜ ‹ ·fi ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ΔÔ ÛοÎÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Â˘Ú›· ·Ô‰Ô¯‹ ·fi ÙÔ ÎÔÈÓfi fiˆ˜ Ë ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ‹ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ¤ÙÛÈ Î·Ù·‰Èο˙ÂÙ·È ÛÙÔ Ó· Û˘Ó˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¤Ó· “ÎÏÂÈÛÙfi” ·Îψ̷ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Û¯ÔÏËı› ‰ÈÂÍÔ‰Èο Ì ÙÔ ¿ıÏËÌ· ·˘Ùfi.

∂ªª∂™ø™ ¶§∏¡ ™∞ºø™!

ªÂ ÌÈ· Ó¤· ÂÁ·ÎÏÈÔ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÙËΠ¯ı˜ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, Ë ƒˆÛÈ΋ ÛηÎÈÛÙÈ΋ ÔÌÔÛÔÓ‰›· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÛÙ· ̤ÏË Ù˘ ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó ÙÔ... ¯·ÛÌÔ˘ÚËÙfi! ∞Ó ¿ÚÔ˘Ì ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹, ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ÙfiÛÔ ·Ú¿ÏÔÁË Ë ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË ·˘Ù‹. ¶ÔÏÏÔ› ‰·ÈÌfiÓÈÔÈ ÛηÎÈÛÙ¤˜ ÂÈÛÙÚ·ÙÂ‡Ô˘Ó Ï¿ÁȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È ÌÈ· ·fi ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÙÔ Ó· ¯·ÛÌÔ˘ÚÈÔ‡ÓÙ·È Â›Ùˉ˜ ÒÛÙ ӷ ·Ú·Û‡ÚÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘˜ Û Îϛ̷ ˘ÓËÏ›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÙÔ ¯·ÛÌÔ˘ÚËÙfi Â›Ó·È ÌÂÙ·‰ÔÙÈÎfi Î·È ¤ÙÛÈ Ë Ï‡ÛË ÁÈ· Ó· ¯·Ï·ÚÒÛÂÈ Ô ·ÓÙ›·ÏÔ˜ Â›Ó·È ·Ï‹, ·Ó¤ÍÔ‰Ë Î·È ÙÂÏ›ˆ˜ ÓfiÌÈÌË! ™√º∞ ™∫∞∫π™Δπ∫∞

“Œ‚Á·Ï· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· Û·Ó Ì·ıËÙ‹˜ ·Ú¿ Û·Ó ‰¿ÛηÏÔ˜ ÛηÎÈÔ‡” ªÈ¯·‹Ï Δ·Ï 1936-1992 §ÂÙÔÓfi˜ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ÛοÎÈ 1961

∞§∏™ª√¡∏Δ∏ ¶∞ƒΔπ¢∞

Δ·Ï ªÈ¯·‹Ï (2630) - ™ÔÎfiÏÔ‚ ∞ÓÙÚ¤È (2595) μڢͤÏϘ 1988 ∫·Ù·Ï·ÓÈ΋ ¿ Ì˘Ó· 1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Bg2 dxc4 5.Nf3 c5 6.0-0 Nc6 7.Ne5 Bd7 8.Na3 cxd4 9.Naxc4 Bc5 10.Qb3 0-0 11.Bf4 Qc8 12.Rfd1 Rd8 13.Rac1 Nd5 14.Nxf7 Kxf7 15.Ne5+ Nxe5 16.Bxe5 b6 17.Qf3+ Kg8 18.Qg4 g6 19.Be4 Be8 20.b4 Nxb4 21.Bxa8 Qxa8 22.Qxe6+ Bf7 23.Qf6 Kf8 24.Qh8+ Ke7 25.Bf6+ Kd7 26.Bxd8 Nc6 27.Bf6 Qxh8 28.Bxh8 Bxa2 29.e3 a5 30.Bxd4 Nxd4 31.exd4 Bd6 32.d5 a4 33.Rc6 Bc5 34.Rc1 Bd4? (‰È¿ÁÚ·ÌÌ·)

ΔÈ ·›˙Ô˘Ó Ù· ÏÂ˘Î¿; μ·ıÌfi˜ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ 5/5

§Y™H 35.R6c4!+- 35...Bxc4 36.Rxc4 b5?? [36...Bc5 37.Rxa4 Kd6+-] 37.Rxd4 a3 38.Rd1 b4 39.Ra1 Kd6 40.Kf1 Kxd5 41.Ke2 1ñ0

¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

TA ™KAKI™TIKA NEA KONTA ™A™ KA£E TETAPTH KAI ™ABBATO


40 M.™ABBATO-KYPIAKH ÙÔ˘ ¶A™XA 23-24 A¶PI§IOY 2011

¢Â›ÁÌ·Ù·ÁÚ·Ê‹˜ Περίσσεψαν τη Μεγάλη Εβδομάδα τα σενάρια για την αναδιάρθρωση του χρέους, ενώ ό,τι προέχει είναι η αναδιάρθρωση της κυβέρνησης. Όταν σε μία κρίσιμη περίοδο για τη χώρα, κατά την οποία ανακοιTÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË νώνεται, μεταξύ άλλων, ένα πρόP¿ÏÏË, γραμμα αποκρατικοποιήσεων, με rallis@ στόχο να ανατραπεί το αρνητικό e-thessalia.gr κλίμα, υπάρχουν υπουργοί, που δεν πιστεύουν στην προσπάθεια αυτή, όπως προδίδουν και οι βολές προς τον υπουργό Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου, τότε η αναδόμηση του κυβερνητικού σχήματος προβάλει ως αναγκαία.

Όταν στο εσωτερικό της κυβέρνησης δεν δείχνουν να έχουν σκοπό να εφαρμόσουν τα μέτρα πώς να πειστούν οι αγορές ότι η κυβέρνηση είναι σε θέση να τα υλοποιήσει; Ό,τι περνά από το χέρι της κυβέρνησης είναι να αποδείξει ότι η κριτική που δέχεται ήταν αυστηρή. Η παρούσα κυβέρνηση μπορεί να απελευθερώσει την οικονομία από τις αγκυλώσεις που την ταλαιπωρούν; Ήδη υπάρχουν πληροφορίες ότι διερευνάται από το Γ. Παπανδρέου η προοπτική της εισόδου τεχνοκρατών σε ένα νέο κυβερνητικό σχήμα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει ένα αναξιοποίητο κεφάλαιο, άνθρωποι ικανοί για θέσεις ευθύνης και με έξωθεν καλή μαρτυρία, αλλά αυτοί

δύσκολα εισχωρούν στα πολιτικά δρώμενα. Πώς μπορούν να δεχτούν μια πρόταση συμμετοχής στην κυβέρνηση π.χ. άνθρωποι της αγοράς ή επιφανείς Έλληνες του εξωτερικού, αν δεν έχουν όμως και κάποιες εγγυήσεις ότι το βαθύ συνδικαλιστικό κράτος δεν θα σταθεί εμπόδιο στο έργο τους; Αν προηγουμένως τα κόμματα δεν πάρουν αποστάσεις από τις κορυφές των συντεχνιών, από ανθρώπους που άλλοτε εξασφάλιζαν την “εργασιακή ειρήνη” , ενώ σήμερα αντιδρούν; Μοιραία όμως το τοπίο θα αλλάξει, από την άρνηση να μας προστρέξουν πάλι, αν δεν μειωθεί η σπατάλη. Οι δανειστές της χώρας δημιουργούν τετελεσμένα.

Με συνέπεια να επηρεάζεται η πολιτική και η οικονομία, να διαμορφώνονται νέες συνθήκες για τα επόμενα χρόνια. Λόγω της μεταφοράς αρμοδιοτήτων στην ευρωζώνη το πιθανότερο είναι το νέο μοντέλο ανάπτυξης της χώρας να φέρει ανάλογα χαρακτηριστικά. Στην πορεία όμως χρειάζονται πολιτικοί με γνώση και πείσμα. Εάν δεν είναι αποφασισμένοι για μία θαρραλέα πολιτική, η οποία να αφήνει πίσω εκείνες τις κακές συνήθειες, που η χώρα απέκτησε στη στρεβλή πορεία της τις τελευταίες δεκαετίες, ας αφήσουν τα πράγματα να εξελίχθουν όπως να ’ναι κι ας έρθουν πάλι κάποιοι ξένοι μήπως μπορέσουν και βάλουν τάξη.

T· K˘ÚȷοÙÈη τρομακτική άνοδος των “Αληθινών Φινλανδών” , δηλαδή εκείνων που θεωρούν στη σκανδιναβική αυτή χώρα ότι δεν χρωστούν από το περίσσευμά τους στους άλλους εταίρους τους στην Ευρωπαϊκή TÔ˘ °IANNH Ενωση να τους ενισχύσουν §OBEP¢OY για να πάψουν να ταλανίζονται από το μείζον πρόβλημα του χρέους, αποτελεί ίσως το σημαντικότερο δείγμα της έλλειψης αλληλεγγύης, που χαρακτηρίζει σήμερα την Ε.Ε., που εξαιτίας ίσως και της μεγάλης επέκτασής της δεν μπορεί και δεν θέλει να μετατραπεί σε μια ομοσπονδιακή οντότητα, όπως είναι οι ΗΠΑ. Σήμερα, η Ε.Ε. έχει μετατραπεί στην πραγματικότητα σε μια κοινότητα δύο ταχυτήτων, που ελέγχεται ασφυκτικά από τη Γερμανία, η οποία όμως ακόμα και τώρα δεν δείχνει διατεθειμένη να επιβάλει ούτε καν την ηγεμονία της στην Ευρώπη. Αλλά αβέβαιη για τη στάση της επηρεάζεται από τον ευρωσκεπτικισμό, που φαίνεται ότι καταλαμβάνει σιγά σιγά ολοένα και περισσότερους. Τόσο στις αναπτυγμένες χώρες του βορρά, όσο και στις καταχρεωμένες χώρες του νότου. Άραγε η άνοδος των “Αληθινών Φινλανδών” μπορεί να ενισχύσει τις τάσεις διάλυσης της Ε.Ε., που έχουν ήδη αρχίσει να εμφανίζονται και γίνονται εντονότερες το τελευταίο διάστημα. Είναι χαρακτηριστικό, όπως έχουμε γράψει ξανά, ότι η κυβέρνηση του Βερολίνου κι η καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ συμπεριφέρεται περισσότερο ως κομματάρχης Αμβούργου κι επηρεάζεται περισσότερο από ό,τι γράφει ο γερμανικός Τύπος εναντίον των Ελλήνων και των άλλων χρεωμένων κρατών παρά για το ρόλο, που θα έπρεπε μια, έστω ηγεμονική, Γερμανία στην ενιαία Ευρώπη σήμερα. Ας μην ξεχνάμε ότι προσφάτως είχαμε και τη σύγκρουση ανάμεσα στην Ιταλία και στη Γαλλία με αφορμή την άρνηση του Παρισιού, όπως είχε τυπικά το δικαίωμα, να δεχθεί τυνήσιους μετανάστες, που πήραν νομίμως τα χαρτιά τους από μια ιταλική κυβέρνηση, που διακαώς ήθελε να τους ξεφορτωθεί. Για πολλούς αναλυτές, κακά τα ψέματα, η περιβόητη κοινοτική αλληλεγγύη κάμπτεται. Κι ουσιαστικά απειλείται με κατάρρευση κυρίως εξαιτίας των δύο μεγάλων, κι εξαιρετικά δυσεπίλυτων προβλημάτων, που πλέον αντιμετωπίζει η Ευρώπη σήμερα. Του προβλήματος του χρέους, αλλά κι αυτό της λαθρομετανάστευσης, που προσλαμβάνει τρομακτικές διαστάσεις. Υπό τις συνθήκες αυτές, η τάση, που καταγράφεται στις πλουσιότερες χώρες, όπως η Φινλανδία, αλλά κι η Γερμανία, ότι “εμείς δεν μπορούμε να διασώζουμε τους φτωχούς, που επί χρόνια μας εκμεταλλεύονταν” . Αλλά κι η τάση στους φτωχότερους ότι δεν αντέχουμε άλλο την πίεση των πλουσίων απειλεί με διάλυση το μεγάλο και σημαντικό εγχείρημα, που αποφασίστηκε το 1992 στην ιστορική συνάντηση του Μάαστριχτ. Γράφαμε εδώ και καιρό ότι οι Γερμανοί πρέπει να δώσουν την ίδια απάντηση, που πριν από δύο και πλέον αιώνες είχε δώσει ο πρώτος υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Χάμιλτον. Θυμούνται ότι το 1790, ο τότε υπουργός Οικονο-

Η

μικών των ΗΠΑ επί προεδρίας Τζορτζ Ουάσιγκτον, ο περίφημος Χάμιλτον (που αργότερα σκοτώθηκε σε μονομαχία με τον Άαρον Μπερ) είχε απαντήσει όταν τον ρώτησαν τι θα συνέβαινε με τα διαφορετικά χρέη των 13 πρώτων Πολιτειών που αποτέλεσαν τότε τις ΗΠΑ: “Το χρέος είναι ένα” . Αυτός είναι ο λόγος, που σήμερα στην Αμερική η κυβέρνηση Ομπάμα κι η αμερικανική ομοσπονδιακή τράπεζα υπό τον Μπεν Μπερνάνκι προχωρούν στην κυκλοφορία νέου χρήματος, ύψους πολλών δισ. δολαρίων, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την ύφεση, που πλήττει την αμερικανική οικονομία. Το ίδιο δεν ίσχυε μέχρι τώρα στην Ε.Ε. Η οποία καθώς είναι πολιτικά κατακερματισμένη, δεν αισθάνεται ότι “το χρέος είναι ένα” . Κι ότι το χρέος της Ελλάδας και της Ιρλανδίας αφορά εξίσου τη Γερμανία και τη Γαλλία. Όταν το ευρώ δημιουργήθηκε, με τη συνθήκη του Μάαστριχτ το 1992, όλοι πιστέψαμε ότι το κοινό νόμισμα θα ήταν το πρώτο ουσιαστικό βήμα, που θα οδηγούσε στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και στην πολιτική ενοποίηση. Στα χρόνια, που ακολούθησαν αυτό δεν επιβεβαιώθηκε. Και σήμερα διαπιστώνουμε ότι η Ευρώπη των “πλουσίων” , με πρώτη και καλύτερη τη Γερμανία, βλέπει με μεγάλη καχυποψία, αλλά κι αποστροφή την Ευρώπη των “φτωχών” , που αποκαλούνται με τον περιφρονητικό όρο PIGS (που παραπέμπει στα γουρούνια από τα αρχικά γράμματα της Πορτογαλίας, της Ιρλανδίας, της Ελλάδας και της Ισπανίας στην αγγλική τους γραφή). Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σήμερα στη Γερμανία έχει αναπτυχθεί μια έντονη δυσφορία εναντίον των PIGS, κι ιδίως εναντίον της Ελλάδας. Όπως εμείς απορρίπτουμε τη Γερμανία λόγω της πολιτικής Μέρκελ, έτσι κι οι Γερμανοί απορρίπτουν την Ελλάδα διότι έχει παγιωθεί η αντίληψη ότι οι Έλληνες ζούσαμε επί δεκαετίες πλουσιοπάροχα με τα δικά τους χρήματα. Αυτή

η αντίληψη είναι μερικώς μόνον αληθής. Αλλά δυστυχώς φαίνεται ότι είναι βαθιά ριζωμένη στη γερμανική κοινή γνώμη, που δεν είδε ποτέ με καλό μάτι τη δημιουργία του ευρώ και την κατάργηση του μάρκου. τρομακτική κι έντονη διαμάχη ανάμεσα στο συγκροτημένο κράτος, όπως εκφράζεται από την κυβέρνησή του, και τους κατοίκους της Κερατέας, που αντιτίθενται με τη βία στην κατασκευή του ΧΥΤΥ στην περιοχή τους, έχει προσλάβει πλέον εξαιρετικά κωμικοτραγικές διαστάσεις, που διασύρουν και το κράτος και την κυβέρνηση, αλλά κυρίως την έννοια της νομιμότητας στην Ελλάδα. Αυτό έγινε ακόμα φανερότερο με τη συμφωνία για... “πολεμική ανακωχή” , που έκαναν ο δήμαρχος Λαυρεωτικής με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη με την παρέμβαση του τοπικού μητροπολίτη, που τους έπεισε να σταματήσουν τις εχθροπραξίες μέχρι την Πέμπτη 28 Απριλίου, μέχρι ότου δηλαδή περάσουν... εν ειρήνη οι γιορτές της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα. Αυτά είναι αστειότητες. Τι θα γίνει δηλαδή μετά την Πέμπτη του Πάσχα. Θα ξαναρχίσουν οι εχθροπραξίες; Τι είναι δηλαδή, Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι, που αντιπαρατίθενται για τη λωρίδα της Γάζας; Το οργανωμένο κράτος, που σέβεται τον εαυτό του, προσπαθεί με την πειθώ και το νόμο να επιβάλει την άποψή του. Κι αν δεν τα καταφέρει, τότε και μόνον τότε καταφεύγει στη βία, καθώς μόνον αυτό μέσα στα όριά του έχει το δικαίωμα να την ασκεί. Αν πάλι ούτε και με τη βία δεν μπορεί να εφαρμόσει το νόμο, που το ίδιο ψήφισε, το κράτος αυτοκαταργείται. Και μάλιστα μετά από ρεζίλεμα, γελοιοποίηση. Κι αυτό πολύ φοβόμαστε ότι συνέβη στην Κερατέα, όπου το κράτος, εξαιτίας της αβελτηρίας και της προϊούσας ανοησίας των κυβερνώντων γελοιοποιείται με λίαν επικίνδυνες για το σύνολο της χώ-

Η

ρας επιπτώσεις. Είχαμε εγκαίρως επισημάνει ότι η τεχνολογία των ΧΥΤΥ είναι άκρως ξεπερασμένη και δεν εφαρμόζεται πλέον πουθενά στην Ευρώπη. Αντιθέτως υπάρχουν σύγχρονες μέθοδοι διαχείρισης των απορριμμάτων, που δεν χρειάζεται να έχουν περιβαλλοντικές και οικονομικές αρνητικές επιπτώσεις. Η κυβέρνηση, που δεν πράττει το καθήκον της και δεν διαβλέπει τις αλλαγές, που συντελούνται κι επιμένει σε αδιέξοδες τακτικές και πολιτικές, μοιραία οδηγείται στην απαξίωση και στην καταστροφή. Κι αυτό πολύ φοβόμαστε ότι συνέβη με την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου στο θέμα της Κερατέας. Κι όχι μόνον. Απόδειξη το αλαλούμ, που συνέβη με την Κερατέα. Ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας Χρ. Παπουτσής προχωρεί στην “ανακωχή” , αλλά για τη συνέχεια ρίχνει το μπαλάκι στους υπουργούς Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση και Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρμπίλη, οι οποίοι δηλώνουν άγνοια. Η κατάσταση αυτή επιτείνει τα ήδη μεγάλα προβλήματα δυσλειτουργίας σε μια κυβέρνηση η οποία προφανώς έχει χάσει την μπάλα σε μια εποχή κατά την οποίαν η Ελλάδα αντιμετωπίζει προβλήματα γενικότερης κατάρρευσης. Όχι μόνον οικονομικής, αλλά και κοινωνικής και φυσικά κατάρρευσης θεσμών. Κι εδώ έγκειται το πρόβλημα όχι μόνον για τον κ. Παπανδρέου και τους υπουργούς του, αλλά για το ίδιο το κράτος, που διέρχεται τη μεγαλύτερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών. Κι όλα αυτά σε μια εποχή κατά την οποία το πρόβλημα της παραβατικότητας οργανωμένων μειοψηφιών, που εκφράζονται με διάφορα δήθεν κινήματα, όπως είναι οι “δεν πληρώνω” ή εκείνοι, που οργανώνουν επεισόδια εναντίον υπουργών παίρνει πολύ μεγάλες κι επικίνδυνες διαστάσεις, που αυτό το κράτος κι αυτή η κοινωνία δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά.

23-4-11  

h theta toy savatoy

Advertisement