Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË

www.e-thessalia.gr

∂Δ√™ 113√¡ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 ª∞ƒΔπ√À 2011

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 06.25 - ¢. 18.39 ™∂§∏¡∏ 19 ∏ª∂ƒø¡

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.375 ¡›ÎˆÓÔ˜ & 199 ª·ÚÙ., §Ô˘Î¿ ÓÂÔÌ.

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 40 ™∂§π¢∂™

800-11-35000

¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ˜ Ô °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÁÈ· Ù· ¤ÛÔ‰·

¶ÚfiÛıÂÙ· ̤ÙÚ· ʤÚÓÂÈ Ë «Ì·‡ÚË ÙÚ‡·» ¡¤Ô ·̷ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÒÓ ÛÙË §È‚‡Ë ¡∂√ ·̷ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÒÓ ÂÍ·-

ÔÏ‡Ô˘Ó ÔÈ Û˘ÌÌ·¯ÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÛÙË §È‚‡Ë. ¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙÔ ¡∞Δ√ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰È·ÊˆÓÈÒÓ °·ÏÏ›·˜ Î·È ΔÔ˘ÚΛ·˜.

°. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ «∏ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÈ “ÂÈÙ‹‰ÂÈÔ˜ Ô˘‰¤ÙÂÚÔ˜” ÛÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ» ■ ÛÂÏ. 30, 31

«Ÿ¯È» Û ÌÂÈÒÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ ‹ ·‡ÍËÛË Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ º¶∞ ™ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ

Δ

Ô ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ï‹„˘ ÚfiÛıÂÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 1,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÙfiÛÔ ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ, fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ, ¿ÊËÛ ·ÓÔÈÎÙfi Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÔÈ ÛÔ‚·Ú¤˜ ·ÔÎÏ›ÛÂȘ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜, ¿ÓÙˆ˜, ¤Û¢Û ӷ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂÈ ˆ˜ “ÚÔ¯ˆÚ¿Ì Û ÂÍÂȉ›Î¢ÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ì·˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚԂϤÔÓÙ·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÌÂÈÒÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· ‹ ·‡ÍËÛË Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ º¶∞”. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÔÈ ÛÔ‚·Ú¤˜ ·ÔÎÏ›ÛÂȘ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÁÈ· ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓÔ‡ Eurogroup, ·Ó‹ÁÁÂÈÏÂ Î·È ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÙÈÙÏÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ ·fi Ù· ‰Èfi‰È· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂȈı› ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È Â›Û˘ fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Ë ‰È˘Ô˘ÚÁÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ∞ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙË Û‡ÛÙ·ÛË Δ·Ì›Ԣ ∞ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÂÓÒ Ì¤¯ÚÈ Ù· ̤۷ ∞ÚÈÏ›Ô˘ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ ÙÚÈÂÙ¤˜ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ■ ÛÂÏ. 7

§¤ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∫·Ù·ÔϤÌËÛ˘ ∂Ûfi‰ˆÓ ·fi ÂÁÎÏËÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ

ª¤¯ÚÈ Î·ÏfiÁÚȘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi... «√È ÔÏÈÙÈÎÔ› ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ÛÙË ¯ÒÚ·»

■ ÛÂÏ. 6

™ÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÌËÓ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ‚Ú‡Û˜ Ô˘ ÙÚ¤¯Ô˘Ó... ¯ÚÒÌÈÔ ∏̤ڷ ÙˆÓ... ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ■ ÛÂÏ. 15

æˆÌ› ÁÈ· 4 ̤Ú˜ ·‡ÚÈÔ æøªπ ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚȘ ̤Ú˜ ı·

‰È·ı¤ÛÔ˘Ó ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË Ù· ·ÚÙÔÔÈ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 26 ª·ÚÙ›Ô˘, ÙËÓ ÂÔ̤ÓË Ù˘ ·ÚÁ›·˜ Ù˘ 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘, ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¿, fiˆ˜ Î·È Ù· ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ fiÏ˘.

°ÈfiÚÙ·Û·Ó ÙËÓ ∏̤ڷ ¡ÂÚÔ‡, ÌÂ... ÂÌÊȷψ̤ӷ ª∂ ÂÌÊȷψ̤ÓÔ ÓÂÚfi “ÁÈfiÚÙ·Û·Ó” ¯ı˜ ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ª¤Ú· ¡ÂÚÔ‡ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ, ·ÊÔ‡ ¿ÏψÛÙ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ηχÙÔ˘Ó ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· Ì‹Ó· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜ Û fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô͇ÓıËΠÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ·Ó›¯Ó¢ÛË ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÔÛfiÙËÙ·˜ ¯ÚˆÌ›Ô˘ ¿Óˆ ÙÔ˘ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‡‰Ú¢Û˘ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ªÂ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ··ÁÔÚ‡ÙËÎÂ Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÓÂÚÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÁÈ· fiÛË, ÂÓÒ ÔÈ ‚Ú‡Û˜ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¤˜, Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ó· ηχÙÔ˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜ ηٷӷÏÒÓÔÓÙ·˜ ÂÌÊȷψ̤ÓÔ ÓÂÚfi Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ·fi ıÂÚÌÔ„‡ÎÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙ· ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈ· Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÁÈ· “ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ·” οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÂÊԉȿ˙ÔÓÙ·È ÓÂÚfi ·fi ÁÂÈÙÔÓÈο ¯ˆÚÈ¿ Î·È fiÙÈ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÛÔ˘Ó ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ù˘ ‡‰Ú¢Û˘ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜. ■ ÛÂÏ. 13

∞Ó·ÛٿوÛË Î·È ·ÓËÛ˘¯›· ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹

¢È·ÚÚ‹ÎÙ˜ ÛÙȘ ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÔÈ ¤ÓÔÈÎÔÈ ÎÔÈÌfiÓÙÔ˘Û·Ó...

ª∂§∏ ÙÚÈÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ¤ÂÛ·Ó ı‡Ì·Ù· ·ÁÓÒÛÙˆÓ ‰È·ÚÚËÎÙÒÓ, ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ ‡ÓÔ˘ ÙÔ˘˜. √È ‰Ú¿ÛÙ˜ ÂÈÛ‹Ïı·Ó ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¿ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ÂÚ‡ÓËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ‹Ú·Ó ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·È ¤Ê˘Á·Ó... Û·Ó Î‡ÚÈÔÈ ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ›ÛÔ‰Ô. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÂÏ‹ÊıË ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi. ΔÔ Úˆ› ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó ˆ˜ ›¯·Ó ¤ÛÂÈ ı‡Ì·Ù· ÎÏÔ‹˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔÓ ‡ÓÔ ÙÔ˘˜. ■ ÛÂÏ. 11

ΔÔ π∫∞ ÔÊ›ÏÂÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ Û ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ √¶∞¢ Î·È √∞∂∂ ■ ÛÂÏ. 17 ∂ÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi º·ÚÌ·ÎÂ›Ô ■ ÛÂÏ. 14 Δ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ∂∫∞™ ■ ÛÂÏ. 10 æ·Ú¿‰Â˜ ‰Ô‡Ï¢·Ó Ì ÎÏÂÌ̤ӷ ÂÚÁ·Ï›· ■ ÛÂÏ. 29 ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Û ٤ÛÛÂÚ· Û¯ÔÏ›· ÁÈ· ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ

■ ÛÂÏ. 14


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

Δ˘ Δ√À§∞™ ∫∂∫∞Δ√À

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 ª∞ƒΔπ√À 2011

∞ÚÂÙ‹ ¶Ú›ÓÙ˙Ô˘, ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘

A¶√æ∂π™

«√ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ ‹Ù·Ó ÙÔ “ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ” ·ÓÙÈÛÙ·ÛÈ·ÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜»

∂‰Ò Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¯¿ÓÂÙ·È TÔ˘ ™Δ∞Àƒ√À £∂√¢øƒ∞∫∏

À¿Ú¯Ô˘Ó ̤Ú˜ Ô˘ Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÌfiÓÔ ÁÂÏ¿˜. ∞Ó ‰ÂÓ ıÏ›‚ÂÛ·È. ¢Â›Ù ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∏ π·ˆÓ›· ·›˙ÂÈ ÚÔ˘Ï¤Ù· Ì ٷ ˘ÚËÓÈο. ¢ÂÓ ¤ÊÙ·ÈÍ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ·ıÒ·. ™Ù· Û·ıÚ¿ Ù˘ ‰¿ÊË - Û·ıÚ¿ ÏfiÁˆ ·˘ÍË̤Ó˘ ÛÂÈÛÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ - ¤¯ÂÈ 15 ˘ÚËÓÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜. ∏ ∂˘ÚÒË Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÎfiÛÈÔ˘˜ ÍÂÚÔηٷ›ÓÂÈ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘. ™Â Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· Ë “ÂÚÈÔ¯‹” Ì·˜ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ¿ÏÏ· 20 ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·, οÔÈ· ÌÈ· ·Ó¿Û· ·fi Ù· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘. ∫·È ÌÂÙ¿ Â›Ó·È Ë §È‚‡Ë. ™Â ÌÈ· ¯ÒÚ· Ô˘ ËÁ·›ÓÂȘ Î·È Ì ٷ¯‡ÏÔÔ ·fi ÙËÓ ∫Ú‹ÙË, ¤Ó·˜ ‰ÈÎÙ¿ÙÔÚ·˜ ¤ÛÊ·˙ ‰˘Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔÓ Ï·fi ÙÔ˘. ∂‰Ò fï˜ οÓÔ˘Ì ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙȘ ÛÊ·Á¤˜ ÛÙËÓ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË Î·È ÛÙÔ ∫Ô˘Ú‰ÈÛÙ¿Ó. ∫·È Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ‰˘ÙÈÎÔ‡˜ ÓÔÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÈÔ Ôχ ÁÈ· Ù· ÂÙڤϷȷ ·Ú¿ ÁÈ· Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fï˜ ·˘Ù‹ Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ÂÈηÈÚfiÙËÙ· Â›Ó·È ·ÓÔ‡ÛÈ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ· Ô˘ ¤Ê·ÁÂ Ô ¶¿ÁηÏÔ˜. ™Ù· ËÁ·‰¿ÎÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ·˘Ùfi Û˘˙ËÙ¿ÓÂ, Ù· ηӿÏÈ· ·˘Ùfi ·Ó·Ï‡Ô˘Ó, ÔÈ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ·˘Ùfi ı· ÂÚ¢ӋÛÔ˘Ó Î·È Ô ∞Ϥ͢ ÁÈ·˘Ùfi ¤ÛÙÂÈÏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ. °È· Ù· ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ· ÙÔ˘ ¶¿ÁηÏÔ˘ Î·È fi¯È ÁÈ· Ù· ˘ÚËÓÈο ‹ ÙÔ˘˜ ‚·Ú‚·Ú‰ÈÛÌÔ‡˜. ΔËÓ ›‰È· Û˘˙‹ÙËÛË Â›¯·Ì ÚÈÓ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î.∞Ï·‚¿ÓÔ. ∂›¯Â ‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Ô ¿Ï·È ÔÙ¤ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ Ó· ¿ÂÈ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓ·; √È ÌÈÛÔ› ¤ÏÂÁ·Ó “ηϿ ¤Î·ÓÂ Î·È ‹Á” Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÌÈÛÔ› ¤ÏÂÁ·Ó “ηÎÒ˜ ‹Á ÁÈ·Ù› ÚÔοÏÂÛ” . ªÂÙ¿ Û˘˙ËÙ‹Û·Ì ·Ó ›¯Â ‹ fi¯È ‰Èη›ˆÌ· Ô ∫ˆÛÙ‹˜ ÷Ù˙ˉ¿Î˘ Ó· ‰È·Û¯›ÛÂÈ ÙËÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, Ô Á¤ÚÔ ∫·ÎÏ·Ì¿Ó˘ Ó· ¿ÂÈ Û ηÊÂÓÂ›Ô Î·È Ô ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜ Ó· ÌÈÏ¿ÂÈ ÛÂ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ. ∫·È Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‹Ù·Ó Ë ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ∫·Ì›ÓË Ó· ·ÂÈÏËı› ·fi οÔÈÔ˘˜ ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙËÏÂı·٤˜ ·Ó ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÙ·Ó ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÙÔ˘˜. ∫·È ÂÂȉ‹ ·˘Ù¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó ·Ó ‰ÂÓ Ù· ÙÂÏÂÈÒÛÂȘ ÙÒÚ· Û˘˙ËÙ¿Ì ·Ó ¤ÚÂ ӷ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ô ¶··‰ËÌÔ‡Ï˘, Ô ™ËÏȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ô §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÂÓfi˜ ‚È‚Ï›Ô˘ ÛÙÔ Ã·Ï¿Ó‰ÚÈ Î·È ·Ó ÌÔÚ› Ó· ¿ÂÈ Ó· Ê¿ÂÈ Ô ¶¿ÁηÏÔ˜ Û ٷ‚¤ÚÓ· ÛÙËÓ ∫ÂÚ·Ù¤·. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó ÁÈÔ˘¯¿ÚÂȘ ÙÔÓ ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘ fiÙ·Ó ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Î·È ·Ó ΢ÓËÁ¿˜ ÙÔÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÛÙ· ÛÙÂÓ¿ Ù˘ ™‡ÚÔ˘. ∫·È ·Ó Ë ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Ù˘ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈ¿˜ ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ Ù¤ÙÔȘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ - Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô fiÙÈ fiÛÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÌÊ·ÓÈÛÙ›, ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ∞Ï·‚¿ÓÔ˘, ÷Ù˙ˉ¿ÎË, ¶¿ÁηÏÔ˘, ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·ÎÚÔ‰ÂÍÈÔ›; - Â›Ó·È ·ÔÚ›·˜ ¿ÍÈÔ ÁÈ·Ù› ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÛȈ¿. ÿÛˆ˜ οÔÈÔÈ Ó· ÛΤÊÙÔÓÙ·È ÔÓËÚ¿. “ŸÛÔ ÁÈÔ˘¯¿ÚÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ, ÂÁÒ Â›Ì·È ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔ˜” . ∫¿ÓÔ˘Ó Ï¿ıÔ˜ fï˜ ÁÈ·Ù› fiÏÔÈ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ·fi 100 Ê·Ó·ÙÈÎÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ô˘ ÌfiÏȘ ÙÔ˘˜ ‰Ôı› ¤Ó· Û‹Ì· ı· ÁÈ·Ô˘ÚÙÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ∂‰Ò ̤¯ÚÈ Î·È Ô ∫·ÓÙ¿ÊÈ ‚ڋΠÁ˘Ó·ÈÎfi·È‰· Ó· ‚¿ÏÂÈ ·Û›‰· ÛÙȘ ηÙÔÈ˘ ÙÔ˘... ™Â ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÔÛÔÓÔ‡ˆ ÁÈ·Ô˘ÚÙÔfiÏÂÌÔ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ Î·ÚÂÎÏÔfiÏÂÌÔ˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÌÈÛÙÔÏÔfiÏÂÌÔ˜, ¯·Ì¤ÓÔÈ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ›. ∞˘ÙÔ› ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ ı· ¿ÚÔ˘Ó Ù· ̤ÙÚ· ÙÔ˘˜, ı· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ۈ̷ÙÔʇϷΘ ÙÔ˘˜ Î·È ı· ·ÔÛ˘ÚıÔ‡Ó ÛÙ· ÊÚÔ‡ÚÈ· ÙÔ˘˜. ∫·È ı· Ì›ÓÔ˘Ì ÂÌ›˜ Î·È ÔÈ Û˘ÌÌÔڛ˜ ÙÔ˘˜. °·Ï¿˙ÈÔÈ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÎfiÎÎÈÓˆÓ. ∫fiÎÎÈÓÔÈ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ú¿ÛÈÓˆÓ. ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÚÔ˙. ƒÔ˙ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ì·‡ÚˆÓ. Ÿˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÛÙ· Á‹‰·. √È ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ‰ÂÓ Ï·ÎÒÓÔÓÙ·È È·, ¤¯Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ¯Ô˘ÏÈÁοÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜.

ÚÁ›· ·ÔÙÂÏ› Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ë̤ڷ ÁÈ· ÙÔ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË Û˘Á¯ˆÚÈ·ÓÒÓ ÙÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì·ÚÙ‡ÚËÛ·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ∫·ÙÔ¯‹˜. ∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ƒÈ˙ÔÌ˘ÏÈÒÙ˜ ÛÎÔÙÒıËηÓ, ‚·Û·Ó›ÛÙËÎ·Ó ‹ ·È¯Ì·ÏˆÙ›ÛÙËÎ·Ó Î·È Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó Û ÛÙÚ·Ùfi‰· Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ ·ÓÙÈÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛıÂÓ·Ú¿ ÛÙÔ˘˜ ηٷÎÙËÙ¤˜. ΔÔ ¯ˆÚÈfi ηٷÛÙÚ¿ÊËΠÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ·fi ÙȘ ηÙÔ¯ÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ˆ˜ ·ÓÙ›ÔÈÓ· Ù˘ ·ÓÙÈÛÙ·Ûȷ΋˜ ‰Ú¿Û˘ ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ. ΔÔ ¯ˆÚÈfi ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËΠ̷ÚÙ˘ÚÈÎfi Ì ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ·, ·fi ÙÔ 2000. ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ, ÛÙȘ 23 ª·ÚÙ›Ô˘, ÙÈÌ¿Ù·È Ë ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ ÂÛfiÓÙˆÓ. √ ¢‹ÌÔ˜ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË Î·È fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë ·ÚÌfi‰È· ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ∞ÚÂÙ‹ ¶Ú›ÓÙ˙Ô˘, ۯ‰ȿ˙ÔÓÙ·È Î·È ¿ÏϘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ·Ó·‰Âȯı› Ë Ì·ÚÙ˘ÚÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È Ô ÛÔ˘‰·›Ô˜ ÚfiÏÔ˜ Ô˘ ‰È·‰Ú·Ì¿ÙÈÛ·Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Ì·˜ ∞ÓÙ›ÛÙ·ÛË.

O ∫∞πƒ√™

√È ÂΉËÏÒÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÛÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› ÛÙÔÓ ÈÂÚfi Ó·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ ı· ÙÂÏÂÛÙ› £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÂÈÌÓËÌfiÛ˘ÓË ‰¤ËÛË. £· Á›ÓÂÈ Î·Ù¿ıÂÛË ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ ÛÙÔ ªÓËÌÂ›Ô ¶ÂÛfiÓÙˆÓ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ Î·È ı’ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Â›Î·ÈÚË ÔÌÈÏ›·. √ÌÈÏËÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô Î. §¿ÌÚÔ˜ ªfiη˜, οÙÔÈÎÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Î·È ‚Ȉ̷ÙÈ΋. √ ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, 88 ÂÙÒÓ Û‹ÌÂÚ·, ‹Ù·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÛÙ·ÛÈ·ÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚·Û·Ó›ÛÙËÎÂ Î·È Ê˘Ï·Î›ÛÙËΠÛÙËÓ ∫›ÙÚÈÓË ∞Ôı‹ÎË. ΔfiÙÂ Ô Î. £·Ó¿Û˘ ªfiη˜ ‹Ù·Ó ÌfiÏȘ 17 ÂÙÒÓ. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÔÌÈÏËÙ‹, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ë ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›·. √ Î. §¿ÌÚÔ˜ ªfiη˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· οÓÂÈ “ηٿıÂÛË „˘¯‹˜” ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ Î·È Ù· fiÛ· ÂΛÓÔ˜ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÌÂٷʤÚÂÈ Î·È ¤˙ËÛ ÌÂÙ¤ÂÈÙ·. ªÂÁ¿ÏˆÛ Ì ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ Ù˘ ∫·ÙÔ¯‹˜ Î·È Ù˘ ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘... ΔÔ ¯ˆÚÈfi ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËΠÂ›ÛËÌ· Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ¶.¢. 99/2000 ˆ˜ Ì·ÚÙ˘ÚÈÎfi. ΔȘ ÚÒÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ 1997 Ô ÙfiÙ ÎÔÈÓÔٿگ˘ Î. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∂ÁÁϤ˙Ô˜. ™˘ÁΤÓÙÚˆÛ ٷ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÛÙÔȯ›·, ¤ÛÙÂÈÏ ÙÔ Ê¿ÎÂÏÔ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÂÈÙÚÔ‹ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Ì·ÚÙ˘ÚÈÎÒÓ ¯ˆÚÈÒÓ. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ‹Ù·Ó ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ·. √ÏÔÎÏËÚÒıËΠÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Î·È ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜. ™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë Î. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˘, ηıÔÚÈÛÙÈ΋ ‹Ù·Ó Î·È Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î. £·Ó¿ÛË ¶··‰‹Ì·. ∂‰Ò Î·È 10 Û˘Ó¯‹ ¯ÚfiÓÈ· Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÈÌ‹˜ Î·È ÌÓ‹Ì˘ ˘¤Ú ÙˆÓ ÂÛfiÓÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∞ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ∫·ÙÔ¯‹˜. “ΔÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ¤Î·„·Ó ÙÔ ¯ˆÚÈfi, πÙ·ÏÔ› Î·È °ÂÚÌ·ÓÔ›, ˆ˜ ·ÓÙ›ÔÈÓ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÛÙ·ÛÈ·ÎÔ‡˜. ŒÎ·„·Ó Û›ÙÈ·, ÂÚÈÔ˘Û›Â˜, ÛÎfiÙˆÛ·Ó ˙Ò·. ŒÎ·„·Ó ·ÎfiÌË Î·È Ù· ·Ú¯Â›· Ù˘ ÙfiÙ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. ΔËÓ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ ¯ˆÚÈfi οËΠÛÙȘ 23/3/1943 ·fi ÙÔ˘˜ πÙ·ÏÔ‡˜, ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Î¿ËΠÛÙȘ 9/9/43 ·fi ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ Î·È ÙËÓ ÙÚ›-

[∂§§∞¢∞]

ÙË ÛÙȘ 6/10/1944 Î·È ¿ÏÈ ·fi ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜. ∏ Ì·Ó›· ÙˆÓ Î·Ù·ÎÙËÙÒÓ, fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È, ‹Ù·Ó ÙfiÛË Ô˘ ÂÈÛ¤‚·Ï·Ó ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Ì 1000 Î·È ϤÔÓ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù¤ÛÙÚÂÊ·Ó fi,ÙÈ ¤‚ÚÈÛÎ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜. ™ÎÔÚÔ‡Û·Ó Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Î·È ı¿Ó·ÙÔ...” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ë Î. ∞ÚÂÙ‹ ¶Ú›ÓÙ˙Ô˘. “√È ƒ˘˙ÔÌ˘ÏÈÒÙ˜ ‹Ù·Ó ·Ó˘fiÙ·ÎÙÔÈ. ¢ÂÓ Û‹ÎˆÓ·Ó ÙËÓ ∫·ÙÔ¯‹. ΔÔ ÌÈÎÚfi ·˘Ùfi ¯ˆÚÈfi ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÙÔ ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ ÙˆÓ ·ÓÙÈÛÙ·ÛÈ·ÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ŸıÚ˘Ô˜, ª·˘ÚÔ‚Ô˘Ó›Ô˘ Î·È ¶ËÏ›Ô˘. ∂Λ Á›ÓÔÓÙ·Ó ÔÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Î·È Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ” ÚÔÛı¤ÙÂÈ. ∏ ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ ›¯Â ı˘ÌÒÛÂÈ Ôχ ÙÔ˘˜ ηٷÎÙËÙ¤˜. ª›· ·ÎfiÌË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿, fiˆ˜ ÙËÓ ÌÂٷʤÚÂÈ Ë ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˘, Â›Ó·È fiÙÈ ÁÂÚÌ·ÓÈο ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ ›¯·Ó ÂÈÛ‚¿ÏÂÈ ªÂÁ¿ÏË ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Î·È Â›¯·Ó ¿ÚÂÈ ÔÌ‹ÚÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘. ∫¿ÔÈÔ˘˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó Û ÛÙÚ·Ùfi‰· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·. “ŒÓ· ÌÈÎÚfi ¯ˆÚÈfi ·ÓÙÈÛÙ¿ıËΠÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜. ∂›¯Â Ê˘ÛÈο ·ÒÏÂȘ, ·ÏÏ¿ ¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ Î·È ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· Î·È ÙÈÌ¿Ù·È ·fi ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÁÂÓȤ˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë Î. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˘. °È· ÙÔ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ë̤ڷ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋. ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ Ù¤ÙÔÈ· ̤ڷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÈÌ‹˜ Î·È ÌÓ‹Ì˘ fiÏÔÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ∞Ú¯ÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∏ Î. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˘ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ˆ˜ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ Ù¤ÙÔȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ, ı· ÙȘ ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÂÈ Î·ıÒ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ı· ˙ËÙËı› Ë Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂÓfi˜ ™˘Ó‰ڛԢ Ì ı¤Ì· ÙË Ì·ÚÙ˘ÚÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘. ΔÔÓ›˙ÂÈ Â›Û˘ ˆ˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ·ÎfiÌË ÈÛÙÔÚÈÎfi, Ì·ÚÙ˘ÚÈÎfi ¯ˆÚÈfi, Ë ∫ÂÚ·ÛÈ¿. ∏ ∞ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ ÙÈÌ¿Ù·È ·Ó‹ÌÂÚ· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∂ÂÙ›Ԣ Ù˘ 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘, fï˜ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ۯ‰ȿ˙ÂÈ Î·È ¿ÏϘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ∫ÂÚ·ÛÈ¿.

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο ÔÚÂÈÓ¿, ÔÈ Ôԛ˜ ÛÙ·‰È·Î¿ ı· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÛÙȘ ÓfiÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡. À¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· ÚfiÛηÈÚ˘ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 0...16ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 10...16ÔC.

∞fi ÙÔ protagon.gr

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ÛÙȘ ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, fiÔ˘ Èı·ÓfiÓ Ó· ‚Ú¤ÍÂÈ ÚfiÛηÈÚ·. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -1...16ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 8...16ÔC.

°È· Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË Ô Î·ÈÚfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙË ‰˘ÙÈ΋, ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›·, ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ™ÙÂÚ¿, ÙËÓ ∂‡‚ÔÈ·, ÙȘ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, Î·È ÙË ‚fiÚÂÈ· ∫Ú‹ÙË Ì ÙÔÈΤ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ Î·È Ï›Á˜ ‚ÚÔ¯¤˜. §›Á· ¯ÈfiÓÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ™ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ϛÁ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ Ô˘ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙ· ËÂÈÚˆÙÈο ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·È ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó Ï›Á˜ ÚfiÛηÈÚ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·fi ‚fiÚÂȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ÛÙ· ‰˘ÙÈο 3 Ì 5 ÌÔÊfiÚ Î·È ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο 5 Ì 7 Î·È ÙÔÈο ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô 8 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ÂÓ ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹.

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -2...15ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 8...15ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -2...15ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 8...15ÔC.


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 ª∞ƒΔπ√À 2011

ª·ÚÔ‡ÙÈ ™ÎÏËÚ‹ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ù˘ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ “·ÓÙ¿ÚÙ˜” ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, ¿ÛÎËÛ ÚÔ¯ı¤˜ Ë Î. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË Î·È ÙÔ˘˜ ·ÔοÏÂÛ “ÙÛ¿Ì· Ì¿ÁΘ” . ∏ ·Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ ÂÎÏ‹ÊıËΠ·fi ÔÏÏÔ‡˜, Î·È Ì¤Û· ÛÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘, ˆ˜ “¢ı›· ‚ÔÏ‹” ÛÙÔÓ Î. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË. ΔÔ “Á¿ÓÙÈ” ÙÔ Û‹ÎˆÛÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó‹ÎÂÈ Û ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ·Û΋ÛÂÈ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙ· ÓÔÌÔÛ¯¤‰È· Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ¿ÊËÛ ·È¯Ì¤˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘ ÙÔ˘. “√ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· ϤÂÈ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘ Î·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Ì ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Û‡ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ÓÔÌÔۯ‰›ˆÓ. ¢ÂÓ ·Ó‹Îˆ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ÛȈËÏÒÓ Î·È ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ó‹Îˆ ÔÙ¤. ™˘ÌÌÂÙ¤¯ˆ Û fiÏ·, ηٷı¤Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ı· Û˘Ó¯›Ûˆ. Œ¯ˆ ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ÂÎÚÔÛˆÒ fiÛÔ˘˜ Ì ÂͤÏÂÍ·Ó ÛÙÔ ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô, Â›Ó·È ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓË Ë ÛȈ‹ ·fi ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋”, ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ ÛÂ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ÙÔ˘. ∏ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì˘Ú›˙ÂÈ Ì·ÚÔ‡ÙÈ...

ŸÙ·Ó ÙÔ ıÚ¿ÛÔ˜ ÂÚÈÛÛ‡ÂÈ

∫∞Δ. Δ∞™

¢ÂÓ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ ÂΛÓÔÈ Ô˘ ·˘ÙԂԇψ˜ ·Ô¯·ÈÚ¤ÙËÛ·Ó Û οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ηÚȤڷ˜ ÙË ¡¢ Î·È Á‡ÚÈÛ·Ó ÙËÓ Ï¿ÙË ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ó¤‰ÂÈÍÂ. ™‹ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ ›¯ÓÔ˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËıÈ΋˜, fi¯È ÌfiÓÔ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ¤ÚÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË, ·ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ıÚ¿ÛÔ˜ Î·È Ó· ÂÁηÏÔ‡Ó ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ¤‰ÈÓ·Ó, fiÏ· Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ·Ô˘Û›·˜ ÙˆÓ ...ÙÈÌËÙÒÓ, ·ÁÒÓ˜ ÁÈ· ÙȘ ȉ¤Â˜ Î·È Ù· ȉ·ÓÈο Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ Î·È ·Ú‹Á·Á·Ó ¤ÚÁÔ Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙfiÔ. £ÏÈ‚ÂÚ¤˜ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È Û˘Ó¿Ì· ·ÔÎ·Ï˘ÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ıÚ¿ÛÔ˘˜ Î·È Ù˘ ·Ï·˙ÔÓ›·˜ ÙÔ˘˜, ÙÔÏÌÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔ˘Ó ÌÔÌʤ˜ ·ÎfiÌË Î·È ·fi ‰ËÌÔÙÈο ¤‰Ú·Ó·. “∫Ú‡„’ Î·È ¯Ô‡ÁÈ·˙” ı· ÙÔ˘˜ ¤ÏÂÁ·Ó ÔÈ ·ÏÈfiÙÂÚÔÈ Î·È ÛÔÊfiÙÂÚÔÈ. ∞˘ÙÔ› fï˜ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó. º·Ó·ÙÈÎÔ› ΢ÓËÁÔ› Ó¤ˆÓ Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈÎÒÓ Á‡ÛˆÓ...

∫¿ÓÂÈ ¤Ó·Ó Ì·ÎÏ·‚¿... ™ÙËÓ ˘fiıÂÛË fiÙÈ Î¿ÔÈÔ˜/· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙÔ ÓÔÛÙÈÌfiÙÂÚÔ Ì·ÎÏ·‚¿ Î·È ÙÔÓ ·Ê‹ÓÂÈ ÛÙÔ Ú‚¿˙È Ï›ÁÔ ÁÈ· Ó· ‰ÚÔÛÈÛÙ›, ·Ê‡Ï·ÎÙÔ Î·È ·ÛΤ·ÛÙÔ, ı· ÊÙ·›ÂÈ Ô ...ÂÚ·ÛÙÈÎfi˜ ∞ϤÎÔ˜ ·Ó ÙÛÈÌ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÙÚ·Á·Ófi ʇÏÏÔ; ∫·È Ô ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜, Î·È Ô ·Á·Ë̤ÓÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, Ô ªÈ¯¿Ï˘ ·Ï·ÈfiÙÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‰È·ÙÚÔÊÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÙÛÈÌÔÏÔÁÔ‡Ó Â›Û˘ ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ÚfiÛÊÔÚÔ. ¶¿ÓÙ· ÂΛ ‹Ù·Ó, ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ú‚¿˙È. ŒÙÛÈ Â›¯Â Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. Œ‰ÂÓ ÙÔ ÛÈÚfiÈ ÌÈ· ¯·Ú¿. ™Ù·ıÂÚ‹ ·Í›·. ÃÚÔÓ¿ÎÈ· ÔÏfiÎÏËÚ·, ‰ÂηÂٛ˜, ÂÌfiÙÈÛÂ Î·È ÙÔ ‰›ÛÎÔ. ∫·È ÊÙ·›Ó ÂΛÓÔÈ Ô˘ ÙÛÈÌÔÏÔÁÔ‡Û·Ó; ¶¿ÏÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ˘fiÏÔÁÔÈ ÁÈ· ...ÂÎÌ·˘ÏÈÛÌfi Ù˘ Á·ÛÙÚÔÓÔÌÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘; ºÙ¿ÓÂÈ, ÊÙ¿ÓÂÈ. ∞.º.

∂·Ê¤˜ ¢ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î. ∫. ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë ¤ÁÈÓ ¯ı˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î. °. ªÈ¯ÂÏ‹˜. ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ‹Ù·Ó Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ ÛÙÔÓ ¶¿ÓÔÚÌÔ, ηıÒ˜ Î·È Ë ÔÚ›· ÙÔ˘ Leader ∞ÏÈ›·˜ ÛÙÔ ÓËÛ›. ∏ ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı›, ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ ∞ÏÈ›· ı· ÙÔ ‰ÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È ı· ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ¶ÚÔ¯ı¤˜, Â›Û˘, Ô Î. ªÈ¯ÂÏ‹˜ ›¯Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÛÙÔ ∫¿ÛÙÚÔ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ÃÚ‹Ì·Ù· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ, fiˆ˜ ·ÚÌÔ‰›ˆ˜ ‰È·ÌËÓ‡ıËΠÛÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô, ˆÛÙfiÛÔ ı· ηٷ‚ÏËı› οı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô ¯ÒÚÔ˜ Ó· ηٷÛÙ› ·ÛÊ·Ï‹˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜. ÕÏÏ·Í·Ó ÔÈ Î·ÈÚÔ› Î·È fiÛÔÈ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ Î·Ù‚·›ÓÔ˘Ó ϤÔÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Ù· ˘Ô˘ÚÁ›· Á˘Ú›˙Ô˘Ó ¯ˆÚ›˜ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂Ó˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È È· Ì ÙÔ “ÛÙ·ÁÔÓfiÌÂÙÚÔ” Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· Â·ÚÎÒ˜ ÙÂÎÌËÚȈ̤ÓÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜. μ.∫.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ Δƒπ∞¡Δ∏

¶¤ÓÙ ̋Ó˜ ÌÂÙ¿ Ë... “ÎfiÓÙÚ·” Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙȘ 7 Î·È 14 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010. ∫·È fï˜ Ë “ÎfiÓÙÚ·” ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î. ∫ˆÓ. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È, Û·Ó Ó· Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ Ë̤ڷ. Ãı˜ Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ‹Á ∞ı‹Ó· Î·È Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÌÂÙ¿ ¤‚Á·Ï ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË... ÁÈ· fi,ÙÈ ¤Ù˘¯Â ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÛÙȘ 3 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ∞ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ë ·Ú¿Ù·ÍË ÙÔ˘ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ ¤ÛÙÂÈÏ ·¿ÓÙËÛË ÂÈÚˆÓ¢fiÌÂÓË ÙÔÓ Î. ¶··ÙfiÏÈ· fiÙÈ ¤ıÂÛ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ Leader ∞ÏÈ›·˜... Û ϿıÔ˜ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, ϤÁÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “∞ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ ÙÔ ¿Á¯Ô˜ ÙÔ˘ Î. ¶··ÙfiÏÈ· Ó· ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ· ȉ›ˆ˜ ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·, ˆÛÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÂΛÓÔ Ô˘ ÌÂÙÚ¿, Â›Ó·È Ë Ô˘Û›· Î·È fi¯È ÔÈ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ. ∫È Ë Ô˘Û›· Â›Ó·È fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÎÏËÚÔ‰fiÙËÛ ÛÙËÓ ·ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·, ‰ËÏ·‰‹ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔ‡˜, ·Ó‡·ÚÎÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È ˘„ËÏ¿ ¯Ú¤Ë... √È Ôϛ٘ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È È‰›ˆ˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó, ¤ÛÙˆ Î·È ÙÒÚ·, Ì ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË, ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘ Î. ¶··ÙfiÏÈ·: °È· ÔÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·‰Ú¿ÓËÛ ·Ó ‰ÂÓ ·‰È·ÊfiÚËÛ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÌÂÁ¿Ï· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜; ¶Ò˜ Ì ·Ó‡·ÚÎÙÔ ¤ÚÁÔ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ Û˘ÛÛˆÚ‡ÛÂÈ ÙfiÛ· ¯Ú¤Ë ÛÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜; ™Â ÌÈ· 4ÂÙ›· Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ ¯ÔÚËÁ‹ıËÎ·Ó ·˘ÍË̤Ó˜ ÈÛÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ÚfiÎÂÈÙ·È ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÁÈ· Â›Ù¢ÁÌ·!” . ΔȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÒÚ˜, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë Ó¤· ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Î. ¶··ÙfiÏÈ·... ∫·È ÙÔ Û›ÚÈ·Ï Î·Ï¿ ÎÚ·Ù›... £. ∫. μ.

ª·›ÓÂÙ·È Ë Î·ÎÔ˘ÚÁ›· √ fiÏÂÌÔ˜ ‹Ù·Ó ¿ÓÙÔÙ ÌÈ· χÛË ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÈÙ·ÏÈÛÌfi. ∫˘ÓÈÎfi, ÂȂȈÙÈÎfi Î·È Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙÔ ÙÔ ÎÚ·ÙÔ‡Ó Û‡ÛÙËÌ· ‰ÂÓ ÔÚÚˆ‰Â› ÚÔ Ô˘‰ÂÓfi˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙÔ Û˘Ó¯¤˜ Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˜ ÙÔ˘, Ù· Î¤Ú‰Ë ÙˆÓ ÔÏ›ÁˆÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ηÈ, Ê˘ÛÈο, ÙËÓ ·ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘ ·fi Ù· ÂÁÁÂÓ‹ ·‰È¤ÍÔ‰·. ™˘ÌÌ·¯Â› ·ÎfiÌË Î·È Ì ÙÔÓ ‰È¿‚ÔÏÔ, Ï˘Ì·›ÓÂÙ·È ·Û‡ÛÙÔÏ· ÙË Ê‡ÛË, ÂÁÎÏËÌ·Ù› ·ÓÂÓ‰Ô›·ÛÙ·, ‚˘ÛÛÔ‰ÔÌ› ηÈ, fiÙ·Ó Ë ÂÚ›ÛÙ·ÛȘ ÙÔ ··ÈÙ›, ηٷʇÁÂÈ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ. Ÿˆ˜ ÙÒÚ·: °È· ÙÔ ‰˘Û‚¿ÛÙ·ÎÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÛÛˆÚ¢Ù› ÛÙÔ ÙfiÍÔ Ù˘ ¢‡Û˘ ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ Â›Ó·È “¤Ó·˜ ηÏfi˜ fiÏÂÌÔ˜” , ÛËÌ›ˆÛ ¯ı˜ ÛÙ· “¡¤·” Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜. ΔÔ ›‰ÈÔ ÛËÌ›ˆÛ ÚÔ Î·ÈÚÔ‡ Ë ÛÙ‹ÏË ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· “ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË ÛÙË §È‚‡Ë” . π‰Ô‡ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ·fiÛ·ÛÌ·: “ŸÛÔÈ ıˆÚÔ‡Û·Ó ·Ó·fiÊ¢ÎÙÔ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ, ˆ˜ ÂÎÙÔÓˆÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ηÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋ ÎÚ›ÛË, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÔ‡Ó fiÙÈ ÙËÓ ·ÊÔÚÌ‹ ı· ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈο ·ÁˆÌ¤Ó˜ ˙ÒÓ˜ ÙÔ˘ ·Ú·‚ÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘. ™‹ÌÂÚ·, Ì ÙÔ˘˜ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡˜ Â› ı‡Ú·È˜ Î·È ÙÔ ¡∞Δ√ Û ÂÈÊ˘Ï·Î‹, Ù›ÔÙ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È. ∞ÊÔÚÌ‹ (ÁÈ· ÙËÓ ·˘ı·ÈÚÂÛ›·) ˘¿Ú¯ÂÈ. ∫·È ÚÔ¿ÓÙˆÓ Â‡ÎÔÏ· ÌÔÚ› Ó· ÂÈÓÔËı› ·fi ÙÔ˘˜ ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘˜ Ù˘ ˘ÂÚ‰‡Ó·Ì˘, ÒÛÙ ӷ ÚÔ‚ÏËı› ˆ˜ ÂÈÚËÓÔÔÈfi˜ Ë ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË Û‹ÌÂÚ· ÛÙË §È‚‡Ë, ·‡ÚÈÔ ÛÙÔ πÚ¿Ó, ÌÂı·‡ÚÈÔ ÛÙË ™˘Ú›·. ª’ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ÌÔÓ¿ ˙˘Á¿ ‰Èο ÙÔ˘˜: Ë ¢‡ÛË Ô˘ ‰ÈÂʇϷÙÙ ˆ˜ ÎfiÚËÓ ÔÊı·ÏÌÔ‡ Ù· ÔÈÎÈÏÒÓ˘Ì· ·˘Ù·Ú¯Èο Î·È ‰ÈÎÙ·ÙÔÚÈο ηıÂÛÙÒÙ· -ÚÔÛÔÚÈ˙fiÌÂÓË, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÔʤÏË- ÙÒÚ· ¢ÓÔ› ÙËÓ Î·Ù¿Ï˘Û‹ ÙÔ˘˜, ÔÓÙ¿ÚÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙËÓ ·ÓÙÈηıÂÛÙˆÙÈ΋ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙˆÓ Ì·˙ÒÓ” . ∞fi ÙËÓ “∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞”

¡¤ÔÈ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÔ› ∏ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂˆÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ‰‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Û “ÈÛ¯˘Úfi” ÙÔÓ ¶. ª·‚›‰Ë, Ô˘ ı· ‰ÈÔÈΛ ÙÔ ¡ÔÌÈÎfi ¶ÚfiÛˆÔ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘. ªÔÚ› Ó· ¿ÚÁËÛ ӷ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Â˘ı‡Ó˜, ·ÏÏ¿ ı· ‰ÈÔÈΛ ¤Ó·Ó ÊÔÚ¤· Ô˘ ÌfiÓÔ Ë ¤ÓÙ·ÍË Û ·˘ÙfiÓ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ ·È‰ÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ, ÙÔÓ Î·ıÈÛÙ¿ “Á›Á·ÓÙ·” . ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ “ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ” Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Ì ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ, Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Î·È ÛÙÔ˘˜ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÔ‡˜ Ì ÙÔ˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ ‰‹ÌÔ. ¶ÔÏÏÔ› ¯¿ÓÔ˘Ó Ù· ÚÔÓfiÌÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ù· “‚ÈÏ·¤ÙÈ·” ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¡ÔÌÈÎfi ¶ÚfiÛˆÔ. ∫∞Δ. Δ∞™

ªÂ ·È¯Ì¤˜ ÁÈ· ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ΔÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂˆÓ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· “ÛËÎÒÛÂÈ” Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ÛÙÔÓ ‰‹ÌÔ Î·È ÌÈ· ȉ¤· ¤‰ˆÛ ¯ı˜ Ë Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹. ™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÁÔÓ›˜ Î·È Ì¤ÏË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ °Ï·Ê˘ÚÒÓ Î·È ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ Â›¯Â Ë ›‰È· Î·È ‰‹ÏˆÛ ÙËÓ Ï‹ÚË ·ÓÙ›ıÂÛ‹ Ù˘ ÛÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÚÈÔ¯ÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·Ì¤ÚÈÛÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÓfiÌÈÌË ÌÔÚÊ‹ ·ÁÒÓ· ·˘ÙÔ› ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ, “Â›Ó·È ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓË Ì ÙËÓ ·ı¤ÙËÛË ˘ÔÛ¯¤ÛÂˆÓ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÂȉÈο ÙˆÓ °Ï·Ê˘ÚÒÓ” Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Ë ·È‰Â›· ·ÔÙÂÏ› ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È fi¯È “ηٷӷÏÒÛÈÌÔ” ·Á·ıfi, ÁÈ· Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÌÂÁ¤ıË” . √È Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ì ÂÂÚÒÙËÛË, ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ÌfiÓÔ ÂÊfiÛÔÓ ÎÏ›ÛÔ˘Ó fiÏ· Ù· ·ÓÔȯٿ ÌÂÁ¿Ï· ı¤Ì·Ù· Ô˘ “ÙÚ¤¯Ô˘Ó” . ∫∞Δ. Δ∞™

“¢‹ÌÔ˜ ∫¿ÚÏ·˜” √ ¢‹ÌÔ˜ ∫¿ÚÏ·˜ ¤·„ Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹, ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” Ó· ˘Ê›ÛٷٷÈ, ηıÒ˜ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ºÂÚÒÓ Î·È ÙËÓ ÚÒËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ϤÔÓ ÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. øÛÙfiÛÔ, ÛÙÔ ÚÒËÓ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌË Ë ·Ó·ÁÚ·Ê‹ “¢‹ÌÔ˜ ∫¿ÚÏ·˜” , Ù¤ÛÛÂÚȘ ÎÔÓÙ¿ Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Ù˘ Ó¤·˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜. ¢ËÌfiÙ˜ Î·È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó fiÙÈ Ë ·Ó·ÁÚ·Ê‹ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÎfiÌË ÏfiÁˆ ÎˆÏ˘ÛÈÂÚÁ›·˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. √È ÂÈÛΤÙ˜, fï˜, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, Ô‡Ù ÙË Û‡Á¯˘ÛË Ô˘, ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ, ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›ٷÈ. ∏ ·Ó·ÁÚ·Ê‹ Ú¤ÂÈ Ù¿¯ÈÛÙ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ, ηıÒ˜ ¢‹ÌÔ˜ ∫¿ÚÏ·˜ ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ϤÔÓ.

ΔÂÏÂ˘Ù·›· ¢ηÈÚ›· ∂Í·ÓÙÏ›, fiˆ˜ ϤÂÈ, οı ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ë ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÈ ÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ™Â ·˘Ùfi, ÏÔÈfiÓ, ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÚfiÎÂÈÙ·È ·‡ÚÈÔ Ó· Á›ÓÂÈ ‰ÂÎÙ‹ ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÁÈ· ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜ Î. ∂‡Ë ÃÚÈÛÙÔÊÈÏÔÔ‡ÏÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙËÓ ›ÛÂÈ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ‰›Î·ÈÔ ÙÔ˘ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜. ∏ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ı· ¤¯ÂÈ Ù· ‰Èο Ù˘ ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ‡ÛÙ·ÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ì ÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ˘¤Ú Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ™ËÌ·Û›·, ˆÛÙfiÛÔ, ¤¯ÂÈ fiÙÈ Ë Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›·, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ º∂∫, ÛÙÈÁÌ‹, ÚÔÛ·ı› ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ Û ÌÈ· ‡ÛÙ·ÙË Î›ÓËÛË Ó· ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ. μ.∫.


∞fi„ÂȘ 4

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 ª∞ƒΔπ√À 2011

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

ŒÓ· Ì‹Ó˘Ì· ·ÁˆÓ›·˜!

ΔÔ ÓÂÚfi ÙˆÓ §Â¯ˆÓ›ˆÓ

√ Î. ¢. º. ∫ÒÛÙÔÁÏÔ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ΔÈ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÛÙÔ SOS Ì‹Ó˘Ì· ¢·ÈÛıËÛ›·˜ Ù˘ ¿ÍÈ·˜ È·ÙÚÔ‡ Î. μ¿Ó·˜ ∞ÏÂÍÔÔ‡ÏÔ˘, ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ·È‰Èο ¯ˆÚÈ¿ SOS ·fi ÊÙˆ¯Ô‡˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂȿگ˜; ¢È¿‚·Û· ÙÔ Û¯fiÏÈÔ Ù˘ Î. ∂Ï. ™Ù·ÌÔ‡ÏË (£ÂÛÛ·Ï›· 20-3-2011) Î·È ·Ó·ÛÙ·ÙÒıËη, ÔÚÁ›ÛÙËη, ¤ÎÏ·„· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÓÙÈ· Ì·˜... ™Â ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ Ô ‰ÈÏ·Ófi˜ ÛÔ˘ ÛÔ‡ ¯Ù˘¿ ÊÈÏÈο ÙËÓ Ï¿ÙË ÎÈ ‡ÛÙÂÚ· Û “Ì·¯·ÈÚÒÓÂÈ” , ÌÂÙ·ÊÔÚÈο ‹ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο, Â, ÙfiÙ ÙÈ Ó· οÌÂȘ; ¶ÚÔÛ¢¯‹ οÌÂȘ, ·Á¿Ë ÛÙ¤ÏÓÂȘ, fiÔ˘ ÌÔÚ›˜, ıÂÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ÏfiÁÈ· ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÚÔÛ·ı›˜ Ó· ÌÂÙ·‰ÒÛÂȘ Û “ÛÎÏËÚÔ‡˜” ‰¤ÎÙ˜! ∞ÍÈfiÙÈÌË ÁÈ·ÙÚ¤ ÌÔ˘, ·Ó‹Îˆ ÎÈ ÂÁÒ, Ô ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˜, ÛÙÔ˘˜ ¢·›ÛıËÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô˘ ·Á·Ô‡Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, Ù· ·È‰È¿, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰›ÓÂÈ ÛËÌ·Û›· Û ηÚȤڷ, ÏÂÊÙ¿, ÂÈÙ˘¯›Â˜! ªÂ ÏÂÊÙ¿ ¿ÏψÛÙ ‰ÂÓ ·ÁÔÚ¿˙ÂȘ ·Á¿Ë Î·È ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ·, ·ÓÙ›ıÂÙ· “ÙÔ›¯Ô˘˜” ¯Ù›˙ÂȘ Û ÎÈÓÔ‡ÌÂÓË ¿ÌÌÔ... ∂›Ì·È Ì·˙› Û·˜ Û fi,ÙÈ Î·Ïfi οÌÂÙ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ∫fiÛÌÔ˘” .

ŸÓÂÈÚÔ ‹Ù·Ó Î·È ¿ÂÈ √ Î. μ·Û. ¶·Ï·Ìˉ¿˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ΔÂÙ¿ÚÙË 16-3-2011. ∫·Ïfi˜ ηÈÚfi˜. ªÂÁ¿ÏË Ì¤Ú· ÁÈ· ÙÔ μfiÏÔ. ŸÏÔÈ ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ, fiÔ˘ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ËÌÈÙÂÏÈÎfi˜ ÁÈ· ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˘ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ʛϷıÏÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ·fi fiÏ· Ù· ¢ËÌÔÙÈο ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ™Ù¿‰ÈÔ, Û ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÁÈÔÚÙ‹ ÁÈ· Ó· ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ∞fi Ù· ‚ÔÚÈÓ¿ Ù˘ fiÏ˘ Ë ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, Ë ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, Ë ∞ӷηÛÈ¿, ·fi Ù· ÓfiÙÈ· Ë ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜ Î·È Ë ∞ÈÛˆÓ›·, ·fi Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο Ë ∞ÚÙ¤Ìȉ· Î·È Ë ∞ÁÚÈ¿ Î·È ·fi Ù· ‰˘ÙÈο Ë ¡¤· πˆÓ›· ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” Û ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ ·Ì‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ ÚÔÛÎÏËÙ‹ÚÈÔ. flÚ· ¤Ó·Ú͢ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ 18.00. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ Ô Î. Δ¿ÛÔ˜ ∫¿ÎÔ˜ ·fi ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ. ΔÔ Ì·Ù˜ ·Ú¯›˙ÂÈ. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙÔ 4-1-4-1 Û‡ÛÙËÌ·. ªÂ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ÙÔÓ °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜, Ì ÙËÓ ÙÂÙÚ¿‰· Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ™ÂϤ-

√ Î. μ·Á. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ΔÔ ÓÂÚfi ÙˆÓ ÕÓˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ Â›Ó·È ÌÈ· ÔÓÂ̤ÓË ÈÛÙÔÚ›·. ª›· ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ Ì·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÂÚ›ÙÚ·Ó· ÔÈÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ô ÙÔÈÎfi˜ ¿Ú¯ÔÓÙ·˜. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿, ‰ÂÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎÔ‡Ó Ô ÈηÓfiÙÂÚÔ˜ ·‰È·ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙȘ ÙÚ·ÁÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. ¶ÚÈÓ ·fi 15 ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ‚Ú‡Û˜ ÙˆÓ §Â¯ˆÓ›ˆÓ ‰ÂÓ ¤ÙÚ¯·Ó fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi, ·Ú¿ ¤Ó· ‚Ô‡ÚÎÔ ÁÂÌ¿ÙÔ ‰ËÏËÙ‹ÚÈÔ, ·fi Ù· ÁˆÚÁÈο Ê¿Ú̷η Î·È ÎÔÏÔ‚·ÎÙËÚ›‰È·. Δ¤ÙÔÈÔ ÓÂÚfi ¤‰ÈÓ·Ó ÔÈ ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· Ù· ÎÙ‹Ì·Ù· ·Ú‰Â‡ÔÓÙ·Ó ·fi ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÓÂÚfi, ·fi ËÁ¤˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ¿ÊıÔÓÔ Û ÔÛfiÙËÙ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ηٿ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ΢‚Èο ¤ÙÚ¯ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ·fi ÙȘ ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ. √È ÙÔ¿Ú¯Â˜ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ËÁ¤˜ ÁÈ· ‡‰Ú¢ÛË ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ÂÂȉ‹ ·Ó‹Î·Ó Û Á·ÏÏÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·, ÙȘ Ôԛ˜ ·ÁfiÚ·Û ·ÓÙ› ÈӷΛԢ ʷ΋˜ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÃÔ˘ÓÙÔÎÚ·Ù›·˜. ∂›¯·Ó ÚÔÛʇÁÂÈ Û ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·, ÕÚÂÈÔ˘˜ ¶¿ÁÔ˘˜ Î·È ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ¯ˆÚ›˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ŒÙÛÈ ÙÔ ÔχÙÈÌÔ ·˘Ùfi ·Á·ıfi ‹Á·ÈÓ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· ηϋ Ì·˜ Ù‡¯Ë ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¿Ú¯ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜, Ï·ÌÚfi˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ·ÙÚÈÒÙ˘ (‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ¤Ê˘Á ӤԘ). °Ú¿ÊÂÈ ÛÙ· ·Ô‡ÙÛÈ· ÙÔ˘, ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·, ÕÚÂÈÔ˘˜ ¶¿ÁÔ˘˜ Î·È ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ∂ÈÎÚ·Ù›·˜. ŒÓ· Úˆ› ·›ÚÓÂÈ ÌÈ· ÔÌ¿‰· ·fi Ó¤Ô˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ηٷ‰ÚÔÌ›˜, ÚÔÂÍ¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ȉ›Ô˘, Ì ΛӉ˘ÓÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜ (Ô ›‰ÈÔ˜ ¤·ı οٷÁÌ· ÛÙÔ fi‰È ÙÔ˘) ÂÂȉ‹ Ë ÂÚÈÔ¯‹ Â›Ó·È ‰‡Û‚·ÙË, ¤ÓˆÛ·Ó ÙȘ ËÁ¤˜ Î·È ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ £Â›Ô ‰ÒÚÔ. ™ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ·˘Ùfi ·Í›˙ÂÈ Î¿ı ÙÈÌ‹ Î·È Û‚·ÛÌfi˜ Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ¿ÓÙ· ı· ÙÔÓ ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È, ÂÓÒ ÌÂÚÈÎÔ› ¿ÏÏÔÈ ı· Â›Ó·È ÌÈ· η΋ ·Ú¤ÓıÂÛË. ŒÂÈÙ· ‹Ïı·Ó ÔÈ ÂfiÌÂÓÔÈ ¿Ú¯ÔÓÙ˜ Î·È ·ÓÙ› Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Î·È Ó· Ì·˙¤„Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏ· ÓÂÚ¿ ·fi ÙȘ ËÁ¤˜ Ô˘ ¤ÙÚ¯·Ó ¿ÊıÔÓ· ÏfiÁˆ Ù˘ ·˘ÍË̤Ó˘ ˙‹ÙËÛ˘, Ù· ¤‚·Ï·Ó fiÏ· ÛÙÔÓ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ ÈÏfiÙÔ. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙÚ·Ê› Î·È ÙÔ ˘‰Ú·ÁˆÁÂ›Ô ¤¯ÂÈ Ù· ¯¿ÏÈ· ÙÔ˘, ‚Á¿˙ÂÈ ·fi ·ÓÙÔ‡. √È ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ ¤ÂÈÙ· ·fi ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ¿Ú¯ÈÛ·Ó ¿ÏÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜, Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È. ∫·È ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ! √È ˘‡ı˘ÓÔÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó ÁÓˆÛÙfi ÙfiÛÔ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ·ÎfiÌË Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ μfiÏÔ Ó· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó Ù· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· ÙÔ˘˜, Ì ‰ËÏËÙ‹ÚÈ·. ¡· ÏÔÈfiÓ ÁÈ·Ù› Ú¤ÂÈ ¿ÍÈÔÈ Î·È ÈηÓÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ Ó· ‰ÈÔÈÎÔ‡Ó Û fiÏ· Ù· Â›‰· Î·È fi¯È ·Ó›Î·ÓÔÈ Î·È ·‰È¿ÊÔÚÔÈ”.

˙È, ™·Óηڤ, ¡ÙÔÏÂ˙¿È, ∑·Ú·‰Ô‡Î·, Ì ÙÔÓ ∞Ï‚·Ú¤˙ ·Ì˘ÓÙÈÎfi ¯·Ê Î·È ÎfiÊÙË, Ì √‡ÌÈÓÙ˜ ̤۷ ‰ÂÍÈ¿ Î·È ƒfiη ̤۷ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ªÚ¤Ûη Ì ÙÔÓ ªfiӯ ÛÙȘ Ù¤Ú˘Á˜ Î·È Ì ÙÔÓ ™˘Ï¿ÎË ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘. ∞fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ê¿ÓËΠÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ÂÈÎÚ·Ù› ÌÈ· Ó¢ÚÈÎfiÙËÙ· Î·È ¤Ó·˜ ¿Á¯Ô˜, ÂÓÒ Ô ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ‹Ù·Ó ÈÔ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔ˜ Î·È ÈÔ ·ıÈ·Ṳ̂ÓÔ˜. ∫‡ÚÈÔ Ì¤ÏËÌ· ÙÔ˘ °. ¢ÒÓË ‹Ù·Ó Ó· ıˆÚ·Î›ÛÂÈ ÙËÓ ¿Ì˘Ó· Î·È ÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

√ §Ô˘ ƒÈÓÙ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙËÓ π·ˆÓ›· √ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ §Ô˘ ƒÈÓÙ, ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ıÚ˘ÏÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ “Velvet Underground” ÙȘ ‰ÂηÂٛ˜ ÙÔ˘ ’60 Î·È ÙÔ˘ ’70, ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÂ Û˘Ó·˘Ï›·, ÛÙȘ 9 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË, Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÛÂÈÛÌÔÏ‹ÎÙˆÓ ÛÙËÓ π·ˆÓ›·, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ÔÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ Ù˘ Û˘Ó·˘Ï›·˜. ∏ Û˘Ó·˘Ï›· ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ª·Ó¯¿Ù·Ó, ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ “Japan Society” , Î·È Û ·˘Ù‹ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Â›Û˘ Î·È Ô Ù˙·˙›ÛÙ·˜ Δ˙ÔÓ ∑ÔÚÓ, Ë §fiÚÈ ÕÓÙÂÚÛÔÓ - Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ §Ô˘ ƒÈÓÙ Î·È Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Û˘Óı¤Ù˘ º›ÏÈ °ÎÏ·˜. ™ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Î·È Ô π¿ˆÓ·˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔ-·ÎÔ˘ÛÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ƒÔ˘›ÙÛÈ ™·Î·ÌfiÙÔ. To ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ “Japan Society” ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÁÈ· Ù· ı‡Ì·Ù·.

ΔÔ CBS ÚfiÛÊÂÚ ›Ûˆ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ΔÛ¿ÚÏÈ ™ÈÓ ΔÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô CBS ϤÁÂÙ·È fiÙÈ ÚfiÛÊÂÚ ›Ûˆ ÙËÓ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ΔÛ¿ÚÏÈ ™ÈÓ, Ï›Á˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÏ˘Û‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÛÂÈÚ¿ “Two and a Half Men” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ NBC, ÙÔ RadarOnline.com Î·È ¿ÏÏ· ·ÌÂÚÈηÓÈο ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘, ÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ ÙÔÓ ™ÈÓ fiÙ·Ó Ô ËıÔÔÈfi˜ ÍÂΛÓËÛ ÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙÔ ·ÓÙ›·ÏÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Fox ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÂΛ ‰È΋ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÌÂÛÔÓ‡¯ÙÈ· ÂÎÔÌ‹.

ÙÔ˘. ∫·È Ó· ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÙȘ “ÛÙË̤Ó˜” Ê¿ÛÂȘ. ™ÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‹Ù·Ó ·ÓÒÙÂÚÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ÌÂÙÔ˘ÛÈÒÛÂÈ ÙȘ ¢ηÈڛ˜ ÛÙË Û¯Â‰fiÓ Î·ıÔÏÈ΋ ˘ÂÚÔ¯‹ ÙÔ˘, Ë ÔÔ›· ÔÊÂÈÏfiÙ·Ó ÛÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˘ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹. ™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë Ô ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ‹Ù·Ó ηχÙÂÚÔ˜ Î·È ¤¯·Û ¢ηÈڛ˜ Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ. ∂›¯Â ‰ÔοÚÈ ÛÙÔ 72’ Î·È ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ÁÎÔÏ ÛÙȘ

ΔÔ CBS ·¤Ï˘Û ÙÔÓ ΔÛ¿ÚÏÈ ™ÈÓ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Ì‹Ó· ÌÂÙ¿ ·fi Ì‹Ó˜ η΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ËıÔÔÈÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÂıÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙ· Ó·ÚΈÙÈο ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙ· ÚˆÙÔÛ¤Ïȉ· ÙÔ˘ ÎÔ˘ÙÛÔÌÔÏ›ÛÙÈÎÔ˘ Ù‡Ô˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ™ÈÓ Î·Ù¤ıÂÛ ·ÁˆÁ‹ ηٿ ÙÔ˘ CBS ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË 100 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ.

∏ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ¡ÙÈÎ ΔÛ¤ÈÓÈ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÏÂÔÙÈ΋˜ ÛÂÈÚ¿˜ ∏ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙˆÓ ∏¶∞, ¡ÙÈÎ ΔÛ¤ÈÓÈ, ı· Â›Ó·È ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ì›·˜ Ì›ÓÈ ÙËÏÂÔÙÈ΋˜ ÛÂÈÚ¿˜ Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô “Angler: The Cheney Vice Presidency” ÙÔ˘ ª¿ÚÙÔÓ °Î¤ÏÌ·Ó, ¤ÁÚ·„ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ ÌÏÔÁÎ Ì ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ Âȉ‹ÛÂȘ, Deadline Hollywood. ∏ Ì›ÓÈ ÛÂÈÚ¿ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ΔÛ¤ÈÓÈ ·fi Ù· ÚÒÙ· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈο ‚‹Ì·Ù· ˆ˜ ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ ¡ÙfiÓ·ÏÓÙ ƒ¿ÌÛÊÂÏÓÙ, Â› ÚÔ‰ڛ·˜ ¡›ÍÔÓ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÓÂfiÙÂÚÔ˘ ÂÈÙÂÏ¿Ú¯Ë ÙÔ˘ §Â˘ÎÔ‡ √›ÎÔ˘ Â› ÚÔ‰ڛ·˜ Δ˙¤Ú·ÏÓÙ ºÔÚÓ٠̤¯ÚÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÕÌ˘Ó·˜ Â› Δ˙ÔÚÙ˙ ªÔ˘˜ ÙÔ˘ ÁËÚ·ÈfiÙÂÚÔ˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙȘ ‰‡Ô ÙÔ˘ ıËÙ›˜ ˆ˜ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ Δ˙ÔÚÙ˙ ªÔ˘˜ ÙÔ˘ ÓÂfiÙÂÚÔ˘.

£· ¿ÂÈ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Ì ÙË ÏÈÌÔ˘˙›Ó· Ô˘ ‰¤¯ÙËΠÂ›ıÂÛË Ì ·‚Á¿ ∏ ̤ÏÏÔ˘Û· Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ Ú›ÁÎÈ· √˘›ÏÈ·Ì ∫¤ÈÙ ª›ÓÙÏÂÙÔÓ ı· ¿ÂÈ ÛÙÔ Á¿ÌÔ Ù˘ ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Ì‹Ó· Ì ÙË ÏÈÌÔ˘˙›Ó· Ô˘ ‰¤¯ÙËΠÂ›ıÂÛË ·fi ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ ÛÙÔ

ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì·Ù˜. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, “·Ïfi˜ ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜” , ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ·ÓÙȉڿÛÂÈ Î·È ÌÔÈÚ·›· ÊÙ¿Û·Ì ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ì ÛÎÔÚ 0-0 Î·È ÛÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÙÔ˘ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˘, ·ÊÔ‡ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ·ÁÒÓ·, ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ì·˜ ›¯Â ÓÈ΋ÛÂÈ Ì 2-1. ŸÓÂÈÚÔ ‹Ù·Ó Î·È ¿ÂÈ. ΔÈ Ó· οÓÔ˘ÌÂ. ™ÙË ˙ˆ‹ Ú¤ÂÈ Ó· ͤÚÂÈ Î·Ó›˜ Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ¯¿ÓÂÈ. ∫¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ ÍÂıˆÚÈ¿˙ÂÈ ÙÔ fiÓÂÈÚÔ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÁÈ· ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ηÏfi √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, Ô˘ ı· ΢ÓËÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ Â›ÛÔ‰fi ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÓÙ¿‰· ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Ò˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜” .

∂·ÈÙ›·˜ ÙÔ ·Ó¿ÁÓˆÛÌ·... √ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ £ˆÌ¿˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∞˘Ù¿ Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ·· - ∞ÓÙÒÓ˘ ∫Ô‡ÚÈ·˜ ÛÙË “£ÂÛÛ·Ï›·” (15.3.2011) ÁÈ· ÙËÓ Â·ÈÙ›· ÛÙÔ μfiÏÔ, Ù· ‰ÔΛ̷˙· ÎÈ ÂÁÒ Î¿ı ̤ڷ ۯ‰fiÓ ¤ˆ˜ ÚÔ¯Ù¤˜. ™˘¯Ó¿ - ˘ÎÓ¿ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ÙÔ˘ ÈÛÔÁ›Ԣ ÁÚ·Ê›Ԣ ÌÔ˘, ·ÓÙ›ÎÚÈ˙· ̤ے ·fi ÙÔ Ù˙¿ÌÈ, ¯¤ÚÈ· ˘„ˆÌ¤Ó· Û ÛÙ¿ÛË ÈÎÂÛ›·˜. ™ÎÔ˘Úfi¯ÚˆÌ˜ Î˘Ú›Â˜ Ì ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜, ¿ÏˆÓ·Ó ÙȘ ·Ï¿Ì˜ ÙÔ˘˜ Î·È ˙ËÙÔ‡Û·Ó Â›ÌÔÓ· ¯Ú‹Ì·Ù·. ΔÔÓ ÚÒÙÔ Î·ÈÚfi ¿ÓÔÈÁ· ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ÎÈ ¿ÎÔ˘Á· ÈÎÂۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¤¯ÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ª·˙› ÌÂ... ·Ú·Ì‡ıÈ·, ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ¿ÚÚˆÛÙÔ ·È‰› ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÁÈ·ÙÚfi ‹ Ó· ÙÚ¤ÍÔ˘Ó ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ - οÔȘ ÔÓfiÌ·˙·Ó Î·È ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ¶·Ú·Î·ÏÔ‡Û·Ó ÏÔÈfiÓ Ó· ÙȘ Û˘Ó‰Ú¿Ìˆ ÒÛÙ ӷ Ù· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ¤Ú·. ∞Ú¯Èο ÙȘ ›ÛÙ¢·. ÕÓÔÈÁ· ÙÔ ·Ú·ı‡ÚÈ ÎÈ ¿ÎÔ˘Á· ηχÙÂÚ· ÙȘ ÂÎÎÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ì ÙÂÓو̤ӷ ¯¤ÚÈ·. §˘fiÌÔ˘Ó· Ù· ÚfiÛˆ· ÎÈ ·ÎÔ˘ÌÔ‡Û· ÛÙȘ ·Ï¿Ì˜ ÙÔ˘˜ οÔÈ· ¢ÚÒ. ŒÙÛÈ fï˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ· ηÎfi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ: ¶‡ÎÓˆÓ·Ó ÔÏÔ¤Ó· ÔÈ ÈÎÂÙ¢ÙÈΤ˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ Î·È ‚ڋη ÙÔÓ ÌÂÏ¿ ÌÔ˘. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜... ÂÈÛÙÚ¿Ù„· ÙÔ „¤Ì·: ™ÙÔ ¿Óˆ ¿ÙˆÌ· ÎÔÈÌ¿Ù·È ¤Ó·˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ Î·È ·Ï›ÌÔÓÔ ·Ó ÙÔÓ Í˘Ó‹ÛÂÙÂ! ¢ÈÏÒÓÔÓÙ·Ó ÙfiÙ ÛÙÔ Êfi‚Ô ÔÈ ˙ËÙÈ¿Ó˜ Î˘Ú›Â˜. Ã·Ì‹ÏˆÓ·Ó Ù· ÎÂÊ¿ÏÈ· ÙÔ˘˜ ÎÈ ·˘Ù¤˜ Î·È Ù· ·È‰È¿ Î·È Û˘ÌÌ¿˙¢·Ó Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜. ΔÒÚ· ·Ú·›ˆÛ·Ó Î·È ‰ÂÓ Í·Ó·¯Ù‡ËÛ·Ó ÙÔ Ù˙¿ÌÈ, Ô‡ÙÂ Î·È ÙÔ ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ Ù˘ fiÚÙ·˜. ∞Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È fï˜ ÎÈ ÂÁÒ, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙÔÓ ·· - ∞ÓÙÒÓË, ÙÔÓ ·ÏÈfi Ê›ÏÔ ÌÔ˘: ª‹ˆ˜ ·˘Ù¿ Ù· ÚfiÛˆ· Â›Ó·È ı‡Ì·Ù· ΢Îψ̿وÓ; ΔÈ ı· Á›ÓÂÈ Ì’ ·˘Ù‹ ÙËÓ “·ıÏȤÛÙ·ÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË” fiˆ˜ ÙËÓ ·ÔηÏ›, ÙÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ı· Á›ÓÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ù· ·È‰È¿ fiÙ·Ó ÌÂÁ·ÏÒÛÔ˘Ó; ∫¿ÔÈ· “¿ÓˆıÂÓ” Â¤Ì‚·ÛË, ÏÔÈfiÓ, Â›Ó·È ·Ó·Áη›·, ÓÔÌ›˙ˆ ÎÈ ÂÁÒ” .

§ÔÓ‰›ÓÔ, ÚÈÓ ·fi ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ÙˆÓ ∞Ó·ÎÙfiÚˆÓ. ∏ ª›ÓÙÏÂÙÔÓ ı· ÌÂÙ·‚› ÛÙÔ Westminster Abbey, fiÔ˘ ı· ÙÂÏÂÛÙ› Ô Á¿ÌÔ˜, Ì ÙËÓ Rolls-Royce Phantom VI ÙËÓ ÔÔ›· ¤‚·Ï·Ó ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚfi ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÁÚȈ̤ÓÔÈ ‰È·‰Ëψ٤˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ, ÂÓÒ Û ·˘Ù‹Ó Â¤‚·ÈÓ·Ó Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ √˘›ÏÈ·Ì Ú›ÁÎÈ·˜ ∫¿ÚÔÏÔ˜ Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘ ∫·Ì›Ï·. √È ‰È·‰Ëψ٤˜ ÎÏÒÙÛËÛ·Ó ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ÙÔ˘ ¤ÚÈÍ·Ó ÌÔÁÈ¿ Î·È ¤Û·Û·Ó ¤Ó· ·Ú¿ı˘Úfi ÙÔ˘. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË, ¿ÓÙˆ˜, Ô˘ ‚Ú¤¯ÂÈ, Ë Ó‡ÊË ı· ÌÂÙ·ÊÂÚı› Ì ÙËÓ ¿Ì·Í· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ›¯·Ó ÌÂÙ·ÊÂÚı› Ë ÚÈÁΛÈÛÛ· ¡Ù·˚¿Ó· Î·È Ë ™¿Ú· º¤ÚÁÎÈÔ˘ÛÔÓ.

H ∫¿ıÚÈÓ ™‚·ÚÙÛÂÓ¤ÁÎÂÚ ‰ÂÓ ˙ÂÈ ÛÙË ÛÎÈ¿ ÙÔ˘ Ì·Ì¿ Ù˘ ∏ ∫¿ıÚÈÓ ™‚·ÚÙÛÂÓ¤ÁÎÂÚ Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·È‰› ÙÔ˘ ÚÒËÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÙË Ù˘ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ·˜ Î·È ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ÃfiÏÈÁÔ˘ÓÙ ÕÚÓÔÏÓÙ ™‚·ÚÙÛÂÓ¤ÁÎÂÚ Î·È Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÙÔ˘ ª·Ú›· ™Ú¿È‚ÂÚ. ∏ 21 ÂÙÒÓ ∫¿ıÚÈÓ Â›Ó·È Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î·È Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÊÈÏ·ÓıÚˆÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ fiˆ˜ Ë Best Buddies ÙÔ˘ ı›Ԣ Ù˘, ÙÔ˘ ÕÓÙÔÓÈ ™Ú¿È‚ÂÚ. ∏ Best Buddies ˘ÏÔÔÈ› ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ·ÙfiÌˆÓ Ì ÓÔËÙÈΤ˜ Î·È ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜. ¶ÚfiÛÊ·Ù· Ë ™‚·ÚÙÛÂÓ¤ÁÎÂÚ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠ̠ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÂȉÒÓ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ Montblanc ÁÈ· Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÌÈ· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë Montblanc ı· ‰ˆÚ›ÛÂÈ ÛÙË Best Buddies ÙÔ 11% ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ·fi 11 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô 11 ËÌÂÚÒÓ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ¶ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÚÁËıÔ‡Ó ‹ fi¯È ÔÈ Ì·ıËÙÈΤ˜ ·ÚÂÏ¿ÛÂȘ; ∫ÒÛÙ·˜ ¡›ÎÔ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“√È Ì·ıËÙÈΤ˜ ·ÚÂÏ¿ÛÂȘ ‰ÂÓ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Î¿ÙÈ. À¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÏÏÔÈ ÙÚfiÔÈ ÁÈ· Ó· ·Ó‚› ÙÔ ÂıÓÈÎfi ÊÚfiÓËÌ·. ªÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Ù˘ ÓÂÔÏ·›·˜. ¡· Ù˘ ‰ÒÛÔ˘Ì ÌfiÚʈÛË Î·È Î·Ï‡ÙÂÚË ·ÔηٿÛÙ·ÛË” .

ª¿ÚÈÔ˜ °ÂˆÚÁÔ‡‰Ë˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜

“¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙÈΤ˜ ·ÚÂÏ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· Ì·˜ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ÔÏÂÌÔ‡Û·Ì ÙfiÙ” .

™Ù·‡ÚÔ˜ ∫·„¿Ï˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“¢ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÚÁËıÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙÈΤ˜ ·ÚÂÏ¿ÛÂȘ. ∂›Ó·È ηÏfi Î·È ÁÈ· ÂÌ¿˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ó· Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Ì ¤Ó· ¢¯¿ÚÈÛÙÔ ÙÚfiÔ” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

·ÁÚfiÙ˘

“¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÚÁËıÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙÈΤ˜ ·ÚÂÏ¿ÛÂȘ. ∂›Ó·È ·ÙÚȈÙÈÎfi ÙÔ ı¤Ì·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÈ· Ó· Ì·˜ ı˘Ì›˙Ô˘Ó Ù· ·ÏÈ¿. ∂›Ì·ÛÙ ·ÙÚÈÒÙ˜. °È·Ù› Ó· ηٷÚÁËıÔ‡Ó;” .

™Â ÌfiÓÈÌÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù›ÓÂÈ Ó· ÂÍÂÏȯı› Ë ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÊˆÙÂÈÓÒÓ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÒÓ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙȘ ÈÛfi‰˜ ‰È·‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ ªÂÏÈÛÛ·Ù›ÎˆÓ Î·È ÙÔ˘ º˘ÙfiÎÔ˘. ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÔÈ ÊˆÙÂÈÓÔ› ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ªÂÏÈÛÛ·Ù›ÎˆÓ fiÙ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·È fiÙ fi¯È Î·È ÙÔ Ô‰ÈÎfi ·˘Ùfi ÛËÌÂ›Ô Â›Ó·È Î·ÚÌ·ÓÈfiÏ· ÁÈ· ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜. ∞Ó Î·È ‰ÂÓ ˘¿ÁÂÙ·È Ë ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ··ÈÙÂ›Ù·È ¿ÌÂÛË ·Ú¤Ì‚·ÛË ÚÔ˜ οı ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· (¶ÂÚÈʤÚÂÈ·, ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ), ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ ÊˆÙÂÈÓÔ› ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·‰È¿ÎÔ· Î·È ÛˆÛÙ¿. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο Ù· ·Ù˘¯‹Ì·Ù· Â›Ó·È Èı·Ó¿, οı ÒÚ· Î·È ÛÙÈÁÌ‹. ¢∏ª√.™

Δ¿ÛÂȘ Î·È ·ÓÙȉڿÛÂȘ ΔȘ Ù¿ÛÂȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ÁÔÓ¤ˆÓ Î·È Ì·ıËÙÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ¡¤Ô ™¯ÔÏ›Ô, fiˆ˜ ÙÔ ÚÔˆı› Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜, ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ¤Ú¢ӷ ȉȈÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Ë ÔÔ›· ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠ۠·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi Â›Â‰Ô Î·È ÎÔÈÓÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È ÛÙËÓ ∂§ª∂ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∏ ¤Ú¢ӷ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÔÈ· Ì·ı‹Ì·Ù· Â›Ó·È Ù· ÚÔÙÈÌfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚˆÙËı¤ÓÙ˜ ¿ÓÙ·, ηıÒ˜ Î·È ÔȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ ¡¤Ô ™¯ÔÏÂ›Ô Ó· Â›Ó·È ÙÔ È‰·ÓÈÎfi ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ ΢ڛˆ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜. øÛÙfiÛÔ, ΢ڛ·Ú¯Ë ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Â›Ó·È Ë ÂÍÔÌ¿Ï˘ÓÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¯¿ÚÙË. °ÔÓ›˜ Î·È Ì·ıËÙ¤˜ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û ªÈÎÚÔı‹‚˜, ∫ÂÚ·ÛÈ¿, °Ï·Ê˘Ú¤˜ Î·È ∫ÚfiÎÈÔ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó Î·È ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó. ™ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô Î·È ÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ º∂∫ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ı· ÂÍÔÌ·Ï˘Óı› Î·È ÂÈÛ‡‰Ô˘Ó ÙË ‰È·‰Èηۛ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÎÔ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ.

ªÈ· ¿ÏÏË ...¿Ô„Ë ›Ó·È ·fi ÙȘ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ÓÔÌ›˙Ô˘Ì ˆ˜ οÔÈÔ˜ Ì·˜ οÓÂÈ Ͽη Î·È ˆ˜ ÙÂÏÈο Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ù˘¯·›·... ¢ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ›Ûˆ˜ Ó· ÈÛÙ¤„Ô˘Ì ˆ˜ Ë ÏÔÁÈ΋ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο ¯·ı› ·’ ·˘Ù‹Ó Â‰Ò ÙËÓ fiÏË... √‡Ù ˆ˜ ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ Â›Ó·È ÙfiÛÔ, Ì· ÙfiÛÔ ...·‰È¿ÊÔÚÔÈ. ¶Ò˜ fï˜ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ϤÁÌ·ÙÔ˜, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÔÚÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ, Ô˘ Â›Ó·È Î·Úʈ̤ÓÔ ÛÙ· ϷοÎÈ·; ΔÈ Û¯fiÏÈ· ı· ¤Î·Ó οÔÈÔ˜ ͤÓÔ˜, ÌÚÔÛÙ¿ Û ÙÔ‡ÙÔ Â‰Ò ÙÔ ı¤·Ì·; ∫È ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜, ÁÈ·Ù› ÂÌ›˜, ÔÈ ÓÙfiÈÔÈ, ‰ÂÓ ‚ϤÔ˘Ì οÙÈ ÙÔ ·ÍÈÔÂÚ›ÂÚÁÔ... ∂›Ó·È ·Ï¿ ¿ÏÏÔ ¤Ó· ÂÌfi‰ÈÔ ÛÙË ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ·fi ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÈÎÈÏ›· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘ÌÂ Î·È Ô˘ Ì·˜ οÓÂÈ... ͯˆÚÈÛÙÔ‡˜.

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

Û ӷ Â›Ó·È ÌÈ· ¤Á¯ÚˆÌË ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ·Ú¿ÓÔÈ·˜, fi¯È fï˜ Ù˘ ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›·˜ ‹ Ù˘ ˘Ô¯ÔÓ‰Ú›·˜, ·ÏÏ¿ ÌÈ·˜ Ì·Óȷ΋˜ ÚÔÛ‚ÔÏ‹˜, Ù˘ Ù˘ÊÏ‹˜ ÙڤϷ˜, Ù˘ ÊÚÂÓ›Ùȉ·˜. ∞Ó ÛÎÂÊÙ› ηÓ›˜ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Î·È ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ‰ÂÓ ı· ‰È·ÊˆÓÔ‡Û ‡ÎÔÏ· Ì ÙË ¯ÚˆÌ·ÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹. ∞.º.

μ.∫.

ªÔÓ·‰È΋ ¯ÚˆÌ·ÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ¶fiÏ˘, ÙÔ È‰È·›ÙÂÚÔ Î›ÙÚÈÓÔ Ô˘ ÂÈϤ¯ÙËÎÂ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜. ∂Ï΢ÛÙÈÎfi ˆ˜ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ...ÍÈÓfi ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¯ÚˆÌ·Ù›ÛÙËΠ̠¤Ó· ΛÙÚÈÓÔ ¯ÚÒÌ· Ô˘ οÔÈÔÈ Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó Ì ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Ì ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘. √È ›‰ÈÔÈ Û¯ÂÙÈÎÔ› Ì ÙÔ˘˜ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ Î›ÙÚÈÓÔ ˆ˜ fiÙ·Ó ÙÔ ·ÚÔÌÔÈ¿˙Ô˘Ì Ì ÙÔ ı˘ÌÈÎfi ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, ı· ÌÔÚÔ‡-

¢ÚÔÌÔÏÔÁÂ›Ù·È Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ∂È̤ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·Ú¯ÈÎÔ‡˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡˜ Ù˘ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ Î·È Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË ·Ú¿ ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ù˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ™›ÚÂÚ. √ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ªfiÛ¯Ô˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ Î·È ÂÍ‹ÁËÛ ˆ˜ ı· ÏËÊıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ· Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿, Ë ÔÔ›· ‰ÚÔÌÔÏÔÁÂ›Ù·È ¿ÌÂÛ·. Δ· ÁÚ·Ê›· Ô˘ ÛÙÂÁ·˙fiÙ·Ó Ë √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ·‰ÂÈ¿˙Ô˘Ó

30ÂÙ›·˜

¶Úfi EÈ̤ÏÂÈ·: ∞¡¡∞ ∞ƒ°Àƒ∏ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂§∂¡∏ πø∞¡. ™Δ∞ª√À§∏ °πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

/5

Δ· Ê·Ó¿ÚÈ· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡

ŒÓÙÔÓ· ΛÙÚÈÓÔ

¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¶·‡ÏÔ˘

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 ª∞ƒΔπ√À 2011

∞ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ˘‰ÚÔ‰ÔÙ‹Ûˆ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ “ªÂ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ˘‰ÚÔ‰ÔÙ‹Ûˆ˜ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË À‰Ú‡Ûˆ˜ (¢∂À∞ªμ) ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ ÂÊÂÙÂÈÓfi ηÏÔη›ÚÈ, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ™¯ÂÙÈο Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ Î·È ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ªÈ¯. ∫Ô˘ÓÙÔ‡Ú˘ ÂÂÛ‹Ì·Ó ٷ ÂÍ‹˜: ΔÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛıËÎ·Ó ÔÍ˘Ì¤Ó· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÏËÌÌÂÏÔ‡˜ ˘‰ÚÔ‰ÔÙ‹Ûˆ˜ ·Ê’ ÂÓfi˜ ÌÂÓ ÂÂȉ‹ ÂÓÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Ù· ‰›ÎÙ˘· μfiÏÔ˘ Î·È ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È Î·Ù·ÚÁ‹ıËÎ·Ó Ù· ÌÂÁ¿Ï˘ ÛÎÏËÚfiÙËÙ·˜ ·ÓÙÏÈÔÛÙ¿ÛÈ¿ Ù˘ Î·È ·Ê’ ÂÙ¤ÚÔ˘ ÁÈ·Ù› Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÔÏϤ˜ Ӥ˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ” . √ μfiÏÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ·ÂÈÏ‹ Ó· Ì›ÓÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÛÎÔ˘ȉfiÙÔÔ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ¢È·ı¤Ûˆ˜ ∞ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ¶ÂÚÈÔ¯‹˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ·fi Ó¤Ô ÛÎÔ˘ȉfiÙÔÔ, ÚÔηÏ› ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤Ó˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ì·˙› Î·È ¤ÎÏËÍË. øÛÙfiÛÔ Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·È ı· Ï¿‚ÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, ·Ó ‰ÂÓ ÌÂÙ·ÂÈÛı› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ” . √È ·ÚÙÔÔÈÔ› Û ·ÂÚÁ›· ‰È·ÚΛ·˜ ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ “∞fi ÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∞ÚÙÔÔÈÒÓ μfiÏÔ˘ ÂΉfiıË-

Û‡ÓÙÔÌ· Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ·Ó·‰È¿Ù·ÍË ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ ÛÙÔ ™›ÚÂÚ. √È ˘¿ÏÏËÏÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· Á›ÓÂÈ Î·È Ó¤· Û˘˙‹ÙËÛË, Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ‰ÂÓ ÙËÓ ·ÚÓ›ٷÈ, ·ÏÏ¿ Ë ·fiÊ·ÛË Ê·›ÓÂÙ·È ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙË. ∫∞Δ. Δ∞™

√È ˘‰ÚÔÓÔÌ›˜ §‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ˘‰ÚÔÓÔ̤ˆÓ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ Î.Î. ™ÙfiÈÎÔ˜ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ·˜ Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜. √È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ̤ۈ ∞™∂¶ ı· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ ‹‰Ë Ó· ÍÂÛËÎÒÓÔÓÙ·È. Ãı˜ ÔÈ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ Û˘ÁοÏÂÛ·Ó Ù· ÙÔÈο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÁÈ· Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó Û ÌÈ· χÛË. √È ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ‰‡Ô. ∂›Ù ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ˘‰ÚÔÓÔÌ›˜ Î·È ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜, ›Ù ·ÔÊ·Û›˙ÂÙ·È Ó· ‰Ôı› ÂÚÁÔÏ·‚›·. ΔÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È ˆ˜ ̤۷ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‰‡Ô ̤Ú˜ ÙÔ ı¤Ì· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ. ∫∞Δ. Δ∞™

23 ª·ÚÙ›Ô˘ 1981

ÎÂ Ë ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “√È ·ÚÙÔÔÈÔ› ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ Ì ÙÔ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈÎfi ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ ·ÚÙÔÔÈ›ˆÓ ÙÔ˘˜ ÚÔ¯ı¤˜ Î·È ¯ı¤˜ ·¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· Êı¿ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌ· Î·È Û ÎÏ›ÛÈÌÔ ‰È·ÚΛ·˜ ·Ó ‰ÂÓ ‰Â¯ı› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÈ ÙË ÓfiÌÈÌË ·‡ÍËÛË ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ „ˆÌÈÔ‡, Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È” .

ŒÎÏ‚·Ó ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ÛÙË ‰È·ÓÔÌ‹ “¢‡Ô ¿ÙÔÌ· ηٷ‰ÈοÛıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ΔÚÈÌÂϤ˜ ∞ÁÔÚ·ÓÔÌÈÎfi ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ, ÁÈ·Ù› ¤ÎÏ„·Ó ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÙÔÌ· 600 ÂÚ›Ô˘ Ï›ÙÚ· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, ÂÓÒ ÙÔ ‰È¤ÓÂÈÌ·Ó Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰‡Ô Ô‰ËÁÔ‡˜ ‚˘ÙÈÔÊfiÚˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù·‰ÈοÛıËÎ·Ó Û ÔÈÓ¤˜ Ê˘Ï·Î›Ûˆ˜, Ô ÌÂÓ 24 ÌËÓÒÓ Î·È Ô ‰Â 12 ÌËÓÒÓ” .

∞Ó‚·›ÓÂÈ ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ “™ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ƒ¿ÏÏ˘ Û ÔÏÈÙÈÎfi ÏfiÁÔ ÙÔ˘, Ô˘ ÂÎÊÒÓËÛ ۋÌÂÚ· ÛÙ· ÷ÓÈ¿. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤Î·Ó ̷ÎÚ¿ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂıÓ¿Ú¯Ë ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, ÂȯÂÈÚÒÓÙ·˜ Ó· ÙË Û˘Ó‰˘¿ÛÂÈ Ì ·˘Ù‹ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ Î˘‚ÂÚÓÒÓ ÎfiÌÌ·” .

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 210 ¯ÚfiÓÈ·... Ô ÙÛ¿ÚÔ˜ ¶·‡ÏÔ˜ ∞’ Ù˘

Ô˘ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜.

ƒˆÛ›·˜ ¯Ù˘È¤Ù·È Ì Û·ı›, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÚ·ÁÁ·Ï›˙ÂÙ·È Î·È Ù¤ÏÔ˜ Ô‰Ô·ÙÂ›Ù·È Ì¤¯ÚÈ ı·Ó¿ÙÔ˘ ̤۷ ÛÙ· ȉȷ›ÙÂÚ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ ·Ï¿ÙÈ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ªÈ¯·‹Ï. ¶ÚÈÓ 190 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙËÓ ∞Á›· §·‡Ú·, Ô ¶·Ï·ÈÒÓ ¶·ÙÚÒÓ °ÂÚÌ·Ófi˜, Ô §fiÓÙÔ˜ Î·È Ô ∑·˝Ì˘ ˘„ÒÓÔ˘Ó ÙÔ Ï¿‚·ÚÔ Ù˘ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘. * ... H ∫·Ï·Ì¿Ù· Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÂÏÏËÓÈ΋ fiÏË

¶ÚÈÓ 120 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙÔ Carnegie Hall Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢ ‰›ÓÂÙ·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÎÔÓÛ¤ÚÙÔ Ù˙·˙. ¶ÚÈÓ 20 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙÔ ª¿ÏÈ, 30 Â›Ó·È ÔÈ ÓÂÎÚÔ› ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·ÓÙÈ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ‰È·‰ËÏÒÛˆÓ. ¶ÚÈÓ 10 ¯ÚfiÓÈ·... Âı·›ÓÂÈ Ô ∫·Ó·‰fi˜ È‰Ú˘Ù‹˜ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ “Greenpeace” , ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ª·Î¡Ù¿ÁηÚÙ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6 ¶ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÂÓÈ·›Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ ...·Ï¿ ÁÂÚÌ·ÓÈο ∞£∏¡∞, 22.

Δ√ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ, Û ÌÈ-

ÛıÔ‡˜ Î·È ÚÔ·ÁˆÁ¤˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚԂϤÂÈ ‰Ò‰Âη ÌÈÛıÔ‡˜, ıˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ ÙÔ ϤÔÓ Èı·Ófi Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Î·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Ì ÙÔ ÂÓÈ·›Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ, Ô˘ ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ. ΔÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·˘Ùfi ÂÈÛËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÂÈÙÚÔ‹ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ ÙˆÓ ∂ıÓÈÎÒÓ ™¯ÔÏÒÓ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÚԂϤÂÈ ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎfi ÌÈÛıfi 970 ¢ÚÒ ÌÈÎÙ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È 3.055 ¢ÚÒ Î·Ù·ÏËÎÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ‰ËÏ·‰‹ ·Ó·ÏÔÁ›· 1 ÚÔ˜ 3, Ì ÙËÓ ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË fiÙÈ ÔÈ ÌÈÛıÔ› ı· Â›Ó·È ϤÔÓ ‰Ò‰Âη ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ÂÓۈ̷وıÔ‡Ó Î·È Ù· „·ÏȉÈṲ̂ӷ ‰ÒÚ·, Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙÔÓ 13Ô Î·È 14Ô ÌÈÛıfi. ∂ÎÙfi˜ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ, Ë ÂÈÛ‹ÁËÛË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË Ì›ˆÛË ·fi 18 Û 10 ÙˆÓ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎÒÓ ÎÏÈ̷ΛˆÓ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ˆÚ›Ì·ÓÛ˘ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ÚfiÓˆÓ, Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙË ÌÂٿٷÍË ·fi ÙÔ ¤Ó· ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ Î·È Â›Ó·È ÎÔÈÓfi˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜. ∞ÓÙ’ ·˘ÙÔ‡ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ˆÚ›Ì·ÓÛ˘ ı· Â›Ó·È Ù·¯‡ÙÂÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÚÔ¿ÁÔÓÙ·È Â˘ÎÔÏfiÙÂÚ·, ÂÓÒ ÔÈ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ı· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ¿Óˆ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÂȉfiÌ·Ù·, ˙ËÙÂ›Ù·È Ó· ηٷÚÁËıÔ‡Ó fiÏ· Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔ Â›‰ÔÌ· ı¤Û˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘˜, Î·È ÙÔ Â›‰ÔÌ· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, fiˆ˜ ı· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi, ÙÔ ·Óı˘ÁÈÂÈÓfi, ÙÔ ‰˘ÛÌÂÓÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÌÂıfiÚÈˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, ¯ˆÚ›˜ fiÏ· ·˘Ù¿ Ì·˙› Ó· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 350 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ›ӷÈ, Â›Û˘, ÙÔ Îfi„ÈÌÔ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ï·ÛÌ·ÙÈÎÒÓ ˘ÂÚˆÚÈÒÓ Î·È Ë ÂÓۈ̿وÛË ÛÙÔ ÂÓÈ·›Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ Û‹ÌÂÚ· ÌÈÛıÔÏÔÁ›ˆÓ Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ·˘Ù¿ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÒÓ, ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÙÔ˘ ∂™À, ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ Î·È ÛˆÌ¿ÙˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜, ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Î·È Δ∂π Î·È ÙˆÓ ‰Èψ̷ÙÒÓ.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 M∞ƒΔπ√À 2011

¶Úfi‚ÏÂ„Ë ÛÔÎ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÁÈ· ÙÔ 2011

ΔÙ∂: ŒÎÚËÍË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙÔ 16,5% ∞£∏¡∞, 22.

Œ

ÎÚËÍË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙÔ 16,5% ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2011 ·Ó Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë Ù¿ÛË ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ ÙÔ˘ 2010 ÚԂϤÂÈ Ë ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ™ÙËÓ ËÌÂÚ›‰· Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÙÔ “ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ Ï·›ÛÈÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜” Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2012 - 2014 ÙÔ Û٤ϯԘ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÙÚ¿Â˙·˜ Î. πÛ·¿Î ™·ÌÂı¿È, ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘ ΔÙ∂ Ë ·ÓÂÚÁ›· ı· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÙÔ 2011 Î·È ı· ÏËÛÈ¿ÛÂÈ ‹ Î·È ı· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ 15%. ∞Ó¤ÊÂÚ fï˜ fiÙÈ Â¿Ó Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ Ù¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ ÙÔ˘ 2010 ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘, Ë ·ÓÂÚÁ›· ÌÔÚ› Ó· Êı¿ÛÂÈ Î·È ÙÔ 16,5% ·Ó Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ÙÔ ·‡¯ÂÙ·È. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔÓ ÏËıˆÚÈÛÌfi ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ ÙÔ 2011 ı· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ Û Â›‰· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÙÔ˘ 2,5%. √È Ì¤Û˜ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ ı· ÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔ 2011 ηٿ 5%, ·fi 9% Ô˘ ÌÂÈÒıËÎ·Ó ÙÔ 2010, ÂÓÒ ı· ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ 2012. O Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÌÂÈÚÔÁÓˆÌfiÓˆÓ Î. °. ∑·ÓÈ¿˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ÁÈ· ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ‡ÊÂÛ˘ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011 Î·È ÌÂÙ¿‚·ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Û ڢıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ (1,1%) ÙÔ 2012 Î·È ‡ÛÙÂÚ· ÛÙÔ 2%. ø˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™√∂ ¤ıÂÛ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜, ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ‚ÈÒÛÈÌÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ı· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ· Î·È fi¯È ÛÙÔ ‰·ÓÂÈÛÌfi Î·È Ê˘ÛÈο ÛÙË ‚ÈÒÛÈÌË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘˜ ¯Ú¤Ô˘˜ Ì·˜. √ Î. ∑·ÓÈ¿˜ ÂÛÙ›·ÛÂ Î·È ÛÙÔ Ì›˙ÔÓ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜. ™ÙËÓ ÚÒÙË ÂÓfiÙËÙ· Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó Ô °Î. ÷ډԇ‚ÂÏ˘ ·fi ÙËÓ Eurobank, Ë Î˘Ú›· ™ÔÊ›· ª·ÏÊÔ‡ÛÈ· ·fi ÙÔ ∫∂¶∂ Î·È Ô °. ΔÛfiÂÏ·˜ ·fi ÙË

Mckinsey. ΔËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÀÁ›·˜, ÛÙËÓ ¶·È‰Â›·, ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË, ÛÙȘ ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ÛÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÛÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Î·È ÛÙȘ ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ, ÙfiÓÈÛÂ Ô °ÂÓÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ π√μ∂ °. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ Êfi‚Ô ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜. “∞Ó Î·ÙÂÛÙË̤ӷ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈο Î·È ÏÔÈ¿ Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ, ˘¿Ú¯ÂÈ Ï‡ÛË: ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ȉȈÙÈÎÒÓ, ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Î. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜.

∞£∏¡∞, 22.

“ ŸÏÔÈ Ì·˙› Ù· ...ʇÁ·Ì” › ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ô ·ÓÙÈÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÙÔ˘ ∞.¶. ¶. ¡ÈÎÔÏÔ‡‰Ë˜

∂∫¶§∏∫Δ√™ Ì ÙÔ Ê¿ÛÌ· ηÈ

ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó Ù· ÏÂÊÙ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∫·Ù·ÔϤÌËÛ˘ Ù˘ ¡ÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ ∂Ûfi‰ˆÓ Î·È ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ ΔÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ ¶. ¡ÈÎÔÏÔ‡‰Ë˜, ·ÓÙÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹. “∞fi ¿ÌÏÔ˘ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ Î·ÏfiÁÚȘ” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È ·Ú·ÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ϤÔÓ ÊÚ¿ÛË ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “‰ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó “fiÏÔÈ Ì·˙› Ù· Ê¿Á·Ì”, ¿ÓÙˆ˜ Û›ÁÔ˘Ú· “fiÏÔÈ Ì·˙› Ù· ʇÁ·Ì” ”. ∞Ó·ÊÂÚı›˜ ‰Â Û ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ› ·fi ¤Ú˘ÛÈ Û ÔÏÈÙÈο ÚfiÛˆ· › “Û·˜

¢∏ª√™π∂À™∂π™ π™√§√°π™ªø¡ ™Δ∏

£

°π∞ Δ∏¡ À¶∂À£À¡∏, ∂°∫Àƒ∏ ∫∞π √π∫√¡√ªπ∫∏ ¢∏ª√™π∂À™∏ Δ√À π™√§√°π™ª√À ™∞™, ∂¶π∫√π¡ø¡∏™Δ∂ ª∞∑π ª∞™ ™Δ√ Δ∏§. 24210 23303 ‹ ÛÙ›ÏÙ ̷˜ e-mail ÛÙÔ: pub@e-thessalia.gr.

∂Ò‰˘ÓË... ÂÍÂȉ›Î¢ÛË ΔËÓ ÚÒÙË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙËÓ ÙÚfiÈη ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ì¤ÙÚˆÓ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ 20122014, fiÔ˘ Û˘Ó ÙÔȘ ¿ÏÏÔȘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ‚ÏÂÊıÔ‡Ó Ó¤· ̤ÙÚ· Î·È ÁÈ· ÙÔ 2011, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙ· 17 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ªfiÓÔ ÁÈ· ÂʤÙÔ˜ Ë ÙÚfiÈη ··ÈÙ› ÚfiÛıÂÙ· ̤ÙÚ· 1,74 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ù·

ÔÔ›· fiˆ˜ ›Â Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ‚ÏÂÊıÔ‡Ó, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÈÂÙ›· 2012- 2014 ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂȉÈ΢ıÔ‡Ó Ì¤ÙÚ· ‡„Ô˘˜ 12,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ‰Â‰Ô̤Ó˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È: ∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ Û fiÏ· Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ÂȉfiÌ·Ù· ∏ ηٿÚÁËÛË ÊÔÚÔ··ÏÏ·ÁÒÓ ÁÈ· Ê˘ÛÈο Î·È ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· Î·È √È ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÙÔ

¡¤Ô ªÈÛıÔÏfiÁÈÔ Û ÂȉfiÌ·Ù· Î·È ˆÚÈÌ¿ÓÛÂȘ. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ‰‹ÏˆÛ ۯÂÙÈο ÙËÓ ΔÚ›ÙË: “Œ¯Ô˘Ì ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË Ì fiÏ· Ù· ˘Ô˘ÚÁ›· ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÂÍÂȉÈ·ÛÔ˘ÌÂ, ·Ó¿ÏÔÁ· Û οı ÙÔ̤· ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ Ò˜ ı· ÂÈÌÂÚÈÛÙ› ·˘Ù‹ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ∫Ú·ÙÒÓÙ·˜ ‚‚·›ˆ˜ οÔȘ ÎfiÎÎÈÓ˜ ÁÚ·Ì̤˜. ¢ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÔÚÈ˙fiÓÙȘ ÌÂÈÒÛÂȘ Û ÌÈÛıÔ‡˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·. ¢ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÔÚÈ˙fiÓÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÂ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ. ¢ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·˘Í‹ÛÂȘ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ º¶∞.

¢ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ‰ËÏ·‰‹, ÔÚÈ˙fiÓÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ‹Ù·Ó ·Ó·Áη›Â˜ ÙÔ 2010, ·ÏÏ¿ ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ ‰ÒÛÂÈ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Û ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó˜ ÔÏÈÙÈΤ˜, Ì ÙȘ Ôԛ˜ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ì ÙȘ ›‰È˜ ÙȘ ‰Ô̤˜ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·”. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÚfiÛıÂÛÂ, ¿ÓÙˆ˜, ˆ˜ “ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·ÚÔ¯¤˜ ı· Â›Ó·È ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó˜ Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙȘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË Î·È fi¯È ÁÂÓÈÎÒ˜ Û fiÏÔ˘˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ¤¯Ô˘Ì ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·ÚÔ¯¤˜ Î·È Û ¿ÙÔÌ· Ô˘ ·ԉ‰ÂÈÁ̤ӷ, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ ‹ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û‹˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÙȘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË”. ΔÔ ∫∫∂ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ fiÙÈ “ÔÈ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ı· ÌÂÈÒÛÂÈ ¿ÏÏÔ ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÛÙ· Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ·Í›· Ô˘ ›¯·Ó Î·È ÔÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜” Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ Ï·˚Îfi ÂÈÛfi‰ËÌ· ı· ÏËÁ› ·ÎfiÌ· ÈÔ ÛÎÏËÚ¿ ·fi ÙÔ ÍÂÔ‡ÏËÌ· Ù˘ ÂÓ·ÔÌ›ӷ۷˜ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙËÓ ÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ‚¿Ú‚·ÚˆÓ ̤ÙÚˆÓ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙÔ Ó¤Ô Û‡ÌʈÓÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ∂∂, Ô˘ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ¶∞™√∫ Î·È ¡¢”.

“∞fi ¿ÌÏÔ˘ÙÔ˘˜ ...̤¯ÚÈ Î·ÏfiÁÚȘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi” ‰È·‚‚·ÈÒ ÙÂÎÌËÚȈ̤ӷ fiÙÈ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Û ·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ·”. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ £ÂÛÌÒÓ Î·È ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, Ô ·ÓÙÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ ¶. ¡ÈÎÔÏÔ‡‰Ë˜, ·Ó¤ÊÂÚÂ: “∏ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ÛÔ˘‰·›Ô ˙‹ÙËÌ·. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ Û fiÏÔ˘˜ Ë Ú‹ÛË “fiÏÔÈ Ì·˙› Ù· Ê¿Á·Ì”. ∂ÁÒ ‰ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó Â›Ó·È ÛˆÛÙfi ‹ fi¯È. ªÔÚÒ, fï˜, Ó· Û·˜ ˆ Ì Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÈÎÚ›· fiÙÈ “fiÏÔÈ Ì·˙› Ù· ʇÁ·Ì”. “ø˜ ÔÏ›ÙË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì ‰È·Î·Ù¤¯ÂÈ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ıÏ›„Ë fiÙ·Ó ‚Ϥˆ ÙÔ Â›‰Ô˜, ÙÔ Ê¿ÛÌ·, ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi, ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ù· ÏÂÊÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· Ù· ¿Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∞fi ¿ÌÏÔ˘ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ Î·ÏfiÁÚȘ. °È’ ·˘Ùfi Û·˜ Ϥˆ fiÙÈ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ ÈÔ ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔÈ”, ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¡ÈÎÔÏÔ‡‰Ë˜.

“ªË ÏÈıÔ‚Ôϛ٠ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜” ∫·Ù¿ ÙËÓ ·ÎÚfi·Û‹ ÙÔ˘ (·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ Úfi‰ÚÔ Î. °. ¶·ÓÙÂÏ‹) Î·È ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ Â›

Ù˘ ∂Îı¤Ûˆ˜ ¶ÂÚ·ÁÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ 2010 Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ‰Â¯fiÌÂÓÔ˜ Ï‹ıÔ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ - ̤ÏË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ £ÂÛÌÒÓ Î·È ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜, ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È Û ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ô˘ ·fi ÙÔ 2010 ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Û ÔÏÈÙÈο ÚfiÛˆ· (˘Ô˘ÚÁÔ‡˜, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜). μ‚·›ˆ˜, ÏfiÁˆ Ù˘ ·˘ÛÙËÚ‹˜ ·Ú¯‹˜ Ù˘ ÂÌÈÛÙ¢ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô Î. ¡ÈÎÔÏÔ‡‰Ë˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û ÚfiÛˆ·, ÙfiÓÈÛ fï˜ ˆ˜ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË “Ó· ÂÈ ÙËÓ ‰È-

΋ ÙÔ˘ ·Ï‹ıÂÈ·, ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙȘ ·fi„ÂȘ ÔÏÏÒÓ Ô˘ οÔÙÂ Î·È ·ÓÂÚ˘ıÚ›·ÛÙ· ÂÙ¿Ó ϛıÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜”. “™·˜ ‰È·‚‚·ÈÒ ÙÂÎÌËÚȈ̤ӷ fiÙÈ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Ô˘ ¤‚Á·Ï· ÂϤÁ¯ÔÓÙ·˜ ¤Ó·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ÔÏÈÙÈÎÒÓ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Û ·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ·”. “°È· ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Á›ÓÂÙ·È Î·È ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ Ù˘ ·fi‰ÂÈ͢ ÙˆÓ ËÁÒÓ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È Ù˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ȉÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. ∏ Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ ÌÔ˘, ÂϤÁ¯ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÎÈ ¿ÏϘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ÌÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÙÔ Ï¤ˆ. “°È·Ù› ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ‰ÂÓ ‰›ÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ Ô˘ıÂÓ¿ Î·È Î·Ó¤Ó· ¤ÏÂÁ¯Ô ‰ÂÓ Âȉ¤¯ÔÓÙ·È ·Ú’ fiÙÈ Î·È Û Â͈¯ÒÚȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ·fi‰ÂÈ͢ ‰ÂÓ ÔÊ›ÏÔ˘Ó” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¡ÈÎÔÏÔ‡‰Ë˜. “∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ‰È΋ ÌÔ˘ ·Ï‹ıÂÈ· Î·È ‰ÂÓ Âȉ¤¯ÂÙ·È Î·Ó¤Ó· ÂÚÈıÒÚÈÔ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ˘” , ÚfiÛıÂÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ¡ÈÎÔÏÔ‡‰Ë˜.

∫·Ù·Ê‡ÁÈÔ ·Ú·ÓfiÌˆÓ ÔÈ off shore ∞ÎfiÌË ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ‰‡Ô Ôχ ÎÚ›ÛÈÌ˘ ÛËÌ·Û›·˜ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Â›Ó·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Â͈¯ÒÚÈˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ (off shore) Î·È Ë ÌË Î·ıȤڈÛË ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ Ù˘ ·fi‰ÂÈ͢ ÁÈ· ÙȘ ËÁ¤˜ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘. “∂›Ó·È Ù· ‰‡Ô ÛËÌ›· Ô˘ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÙˆÓ ·Ú·ÓfïӔ, › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÔÈ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› “fiıÂÓ ¤Û¯Â˜” ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ Î·È ¿ÏψÓ, ÂÓ Ù¤ÏÂÈ ··ÓÙ¿ Ì ÙÚfiÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ·˘Ù¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ηıÒ˜ Î·È ··ÁÔÚ‡ÂÈ Ó· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ Â͈¯ÒÚȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ οÔȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÚÔÛÒˆÓ Î·È ÂÈÛ¿ÁÂÈ ¤Ó· ›‰Ô˜ ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ Ù˘ ·fi‰ÂÈ͢. øÛÙfiÛÔ, ›Â Ô Î. ¡ÈÎÔÏÔ‡‰Ë˜, “·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ·”, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ “·Ú’ fiÙÈ ·˘Ùfi˜ Ô ·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔ˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Û ÂıÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂÈ ÔÙȉ‹ÔÙ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂȘ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜”.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 ª∞ƒΔπ√À 2011

∞ÓÔÈÎÙfi ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·Ê‹ÓÂÈ Ô °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Ô˘ ·ÓËÛ˘¯Â› ÁÈ· Ù· ¤ÛÔ‰·

ŒÚ¯ÔÓÙ·È ÚfiÛıÂÙ· ̤ÙÚ· 1,8 ‰ÈÛ. ú ✓ «Ÿ¯È» Û ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÌÂÈÒÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ ‹ ·‡ÍËÛË Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ º¶∞ ✓ ™ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ

ÓÔÈÎÙfi ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ï‹„˘ ÚfiÛıÂÙˆÓ ‰ÈÔÚıˆÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ‡„Ô˘˜ 1,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ (0,75% ÙÔ˘ ∞∂¶) ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÔÈ ÛÔ‚·Ú¤˜ ·ÔÎÏ›ÛÂȘ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ¿ÊËÛ ÙËÓ ΔÚ›ÙË Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. Δ· ̤ÙÚ· ›Ûˆ˜ ÚÔ¤ÏıÔ˘Ó fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, › fiÙÈ ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ı· ‰ËÌÔÛÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó, ¯ˆÚ›˜ ·ÎfiÌË Ó· ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛı› Â¿Ó ·˘Ù¤˜ ı· ·ÊÔÚÔ‡Ó Î·È Ù· ¤ÛÔ‰·.

ª¤ÙÚ· 22 ‰ÈÛ. ú Ò˜ ÙÔ 2015 ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ë ÙÚfiÈη ı· ‚ÚÂı› ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ì·˙› Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜, ‰ËÏ·‰‹ Ù· ̤ÙÚ· ‡„Ô˘˜ 22 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2012 - 2015. ™ÙȘ 15 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ı· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ Ù· ̤ÙÚ· Ù· ÔÔ›· ı· Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ. ª¤¯ÚÈ ÙȘ 15 ª·˝Ô˘ Ù· ̤ÙÚ· ı· Á›ÓÔ˘Ó ÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÔÈ “ÎfiÎÎÈÓ˜ ÁÚ·Ì̤˜” Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· Ì›ˆÛË ÌÈÛıÒÓ, ‰ÂÓ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ› Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Î·È ‰ÂÓ ı· ÌÂȈıÔ‡Ó ÔÈ ‰ËÌfiÛȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ.

·Í›· ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ÌË ÂÈÛËÁÌ¤ÓˆÓ ¢∂∫√ Û 8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. “ÿÛˆ˜ ˘¿ÚÍÂÈ Êˆ˜ ¤ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ” , ‰‹ÏˆÛÂ, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜, ¿ÓÙˆ˜, fiÙÈ ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛΤ„ÂȘ ÁÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ÁÈ· ÙÈÙÏÔÔ›ËÛË ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ, ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ‰˘ÛÎÔÏ›· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ∂ÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ Ù˘ Deutsche Telekom ÛÙÔÓ √Δ∂, fiˆ˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ›, › fiÙÈ ¤¯ÂÈ Ù·ÎÙ¤˜ Â·Ê¤˜ Ì ÙË D.T., ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ Û¯ÂÙÈÎfi. °È· ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· “ÎÚ·ÙÈÎfi ˘ÏÒÓ·” , fiˆ˜ Î·È Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ÁÈ· “ÂͤٷÛË Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘” (.¯. ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ∞Δ∂).

∞ÁÔÚ¿ ÔÌÔÏfiÁˆÓ √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó‹ÁÁÂÈÏÂ Î·È ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÙÈÙÏÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ ·fi Ù· ‰Èfi‰È· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂȈı› ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜. ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Ë ¢È˘Ô˘ÚÁÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ∞ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙË Û‡ÛÙ·ÛË Δ·Ì›Ԣ ∞ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÂÓÒ Ì¤¯ÚÈ Ù· ̤۷ ∞ÚÈÏ›Ô˘ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ ÙÚÈÂÙ¤˜ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜.

Δ·ÌÂ›Ô ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ √È Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÂÓfi˜ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ı· ÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, ÛËÌ›ˆÛÂ. “Œˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ ı· ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ” , ›Â. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ·ÎfiÌ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÂÓÈ·›Ô˘, ÂȉÈÎÔ‡ Ù·Ì›Ԣ Ô˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ï‹ıÔ˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÌË ÂÈÛËÁÌ¤ÓˆÓ ¢∂∫√ Î·È ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ΔÔ Ó¤Ô Ù·Ì›Ô, Û ÚÒÙË Ê¿ÛË ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ

ÌÈ· ÂÚÈÔ˘Û›· ÂÎÙÈÌÒÌÂÓ˘ ·Í›·˜ 8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ™ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ¿‰ÂȘ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÚÔÂÍÔÊÏÒÓÙ·˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈο ¤ÛÔ‰·, ÒÛÙ ӷ ÌÂÈÒÓÂÙ·È ¿ÌÂÛ· ÙÔ ¯Ú¤Ô˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ÔÈ· ·Î›ÓËÙ· ı· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ÁÈ· οı 20 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÂÙËÛ›ˆ˜, ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÁÏÈÙÒÓÂÈ 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Û ÙfiÎÔ˘˜. °È· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ô ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ۯ‰ȷÛÌfi˜ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÚÈıÌfi ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÙÔ Ò˜ Ë ·Í›· ÙÔ˘˜ ı· ·˘ÍËı› Ù·¯‡ÙÂÚ· ¯ÚÔÓÈο (.¯. ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù·Ì›Ԣ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔÓÙ·È ·Î›ÓËÙ·) Î·È ÙÔÓ “ηı·ÚÈÛÌfi” ÙÔ˘˜ (.¯. ηı·ÚÔ› Ù›ÙÏÔÈ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜, fiÚÔÈ ‰fiÌËÛ˘ - ÔÏÂÔ‰ÔÌÈο, ¯ˆÚÔÙ·ÍÈο, Î.Ï.). ¶¿ÓÙˆ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÌÈ· ÚÒÙË ÂÎÙ›ÌËÛË ·Ó‚¿˙ÂÈ ÙËÓ

√ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ Ô ÚÔÛˆÚÈÓfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ‰È¿ÛˆÛ˘, ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi Δ·ÌÂ›Ô ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ (EFSF), ‰ÂÓ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÂÏÏËÓÈο ÔÌfiÏÔÁ· ·fi ÙËÓ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ·ÁÔÚ¿. “∂Ï›˙Ô˘Ì fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ¿Ì Û ·ÁÔÚ¿ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ·fi ÙÔ EFSF” , ›Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ËÌÂÚ›‰·˜ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ Ï·›ÛÈÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ‚ÁÂÈ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÚÈÓ ÙÔ 2012, ηıÒ˜ ÔÈ ‰·ÓÂȷΤ˜ Ù˘ ·Ó¿ÁΘ ÁÈ· ʤÙÔ˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂Ó˜ ·fi ÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi ‰È¿ÛˆÛ˘ Î·È ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ ÂÓÙfiÎˆÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ, ˆÛÙfiÛÔ, ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ı· ‹ıÂÏ ӷ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ·Ó ÙÔ Â˘ÓÔÔ‡Ó ÔÈ Û˘Óı‹Î˜. “∂¿Ó Ù· spreads ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η٤‚ÂÈ Û ÏÔÁÈο Î·È ‚ÈÒÛÈÌ· Â›‰·, ÙfiÙÂ Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÂÏÏËÓÈο ÔÌfiÏÔÁ·. ªÂ Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ÂÈÙfiÎÈ·, Ë ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‚ÁÂÈ ÁÈ· ‰·ÓÂÈÛÌfi” , ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ.

∞ÏÏ¿ Î·È Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÂÛfi‰ˆÓ, Ô˘ η٤ÁÚ·„·Ó ˘Ô¯ÒÚËÛË 34%

ªÂ›ˆÛË 25% ÛÙȘ ˙Ë̛˜ 14 ¢∂∫√ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 22.

ªÂ›ˆÛË 25% ÛÙ· 33,4 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ˙Ë̛˜ Û 14 ¢∂∫√ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì‹Ó· ÙÔ˘ 2010. øÛÙfiÛÔ, Ù· ¤ÛÔ‰· ˘Ô¯ÒÚËÛ·Ó Î·Ù¿ 34%, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. Δ· ‚·ÛÈο Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011 Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010 ÁÈ· ÙȘ 14 ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: 1. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ 2011 Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ 2010 Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 32%. ∏ Ì›ˆÛË ·˘Ù‹ ÔÊ›ÏÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÂ: ªÂ›ˆÛË Î·Ù¿ 31% ÙÔ 2011 ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜, ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ¡. 3899/10, Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·-

ıÒ˜ Î·È Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ¡. 3845/10 Ì ¤Ó·ÚÍË ÈÛ¯‡Ô˜ ·fi 1/6/2010. ªÂ›ˆÛË Î·Ù¿ 33% ÙÔ 2011 ÙˆÓ ·ÌÔÈ‚ÒÓ Î·È ÂÍfi‰ˆÓ ÙÚ›ÙˆÓ. ªÂ›ˆÛË ÙˆÓ ÙfiÎˆÓ ÙÔ 2011 ηٿ 64%. 2. ∫·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ (Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÂȯÔÚËÁ‹ÛˆÓ) ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ 2011 Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ 2010 ηٿ 34%. ∏ ‰Â Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ·fi ˆÏ‹ÛÂȘ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Û 20%, ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ (32%). 3. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 67% ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î·È ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂˆÓ (Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Î·È ÏÔÈ¤˜) ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ 2011 ÔÈ Ôԛ˜ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Û 11 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi 36 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ 2010. 4. √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓˆÓ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ 2011 ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 14% Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚ›Ô-

‰Ô ÙÔ˘ 2010 (Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 3.098 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜). 5. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ì›ˆÛË ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Î·Ù¿ 25% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2010, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Û 33,4 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011 ¤Ó·ÓÙÈ 44,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010, ‚ÂÏÙÈÔ‡ÌÂÓ· ηٿ 11 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. √È ¢∂∫√ ›ӷÈ: ∂£∂§ (ψÊÔÚ›·), ∏§¶∞¶ (ÙÚfiÏÂ˚), ∏™∞¶ (∏ÏÂÎÙÚÈÎfi˜), ∞ª∂§ (ÂÙ·ÈÚ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi), Δƒ∞ª, √∞™∞, ∞ΔΔπ∫√ ª∂Δƒ√, ∂∞™, ∂§°∞, ∂ƒΔ, ª√¢, √™∫, ∂∞μ, ∂Δ∞ Î·È √¢π∂. ∞fi ·˘Ù¤˜, Û ÔÎÙÒ ¢∂∫√ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÌÂÁÂıÒÓ, ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ¤ÍÈ Âȉ›ӈÛË, ÂÓÒ Ì›· (ª√¢) ‰ÂÓ ˘¤‚·Ï ÛÙÔȯ›·. ∂ÈÚfiÛıÂÙ·, Ë ·Ó¿Ï˘ÛË ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ √™∂ Î·È ÙËÓ Δƒ∞π¡√™∂, ‰ÈfiÙÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ 2011 ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı›.

“ª·‡ÚË ÙÚ‡·” 1,15 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ∞£∏¡∞, 22.

∞£∏¡∞, 22.

∂ÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ¿ÏÏˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚfiÛıÂÙË ÂÚÈÎÔ‹ ‰··ÓÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÙÔ˘˜, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ı· ÏËÊıÔ‡Ó Û ÔÏÈÙÈÎfi Â›‰Ô, ÂÓÒ fiÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÌÂÈÒÛÂȘ ‰··ÓÒÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ. √ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙ· ÚfiÛıÂÙ· ̤ÙÚ· 1,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ ˙ËÙ› Ë ÙÚfiÈη ÁÈ· ÙÔ 2011, ÏfiÁˆ ·ÔÎÏ›ÛÂˆÓ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Î·È ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ∞ÚÈÏ›Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÊ·ÛÈÛı›. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ú·‰¤¯ıËΠÙËÓ ˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙ· ¤ÛÔ‰· ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‰›ÌËÓÔ, Ù· ÔÔ›· fï˜, fiˆ˜ ›Â, ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›˙ÔÓÙ·È ·fi ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ‰··ÓÒÓ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÙÂÏÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛ ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ‰›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011, Ë “Ì·‡ÚË ÙÚ‡·” ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 1,15 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘. Δ· ηı·Ú¿ ¤ÛÔ‰· Â›Ó·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ô˘ ›¯Â ÙÂı› ÛÙÔ ‰›ÌËÓÔ Î·Ù¿ 860 ÂÎ. ¢ÚÒ Î·È ÔÈ ‰·¿Ó˜ ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ηٿ 284 ÂÎ. ¢ÚÒ.

ΔÔ ÚÒÙÔ ‰›ÌËÓÔ

∞˘ÍË̤ÓÔ Î·Ù¿ 8,5% ÛÙÔ 1,024 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‰›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011 ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÙÂÏÈο - ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. Δ· ηı·Ú¿ ¤ÛÔ‰· Â›Ó·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ô˘ ›¯Â ÙÂı› ÛÙÔ ‰›ÌËÓÔ Î·Ù¿ 860 ÂÎ. ¢ÚÒ. ΔÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Â›Ó·È Î·Ù¿ 55 ÂÎ. ¢ÚÒ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ·fi ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Û ÌËÓÈ·›· ‚¿ÛË, ηıÒ˜ ÛÙËÓ ÂÈÛËÁËÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 2011 ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ‰ÈÌ‹ÓÔ˘ ÚÔ‚ÏÂfiÙ·Ó Û 1,079 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ™Â Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ ÚÒÙÔ ‰›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010, ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Â›Ó·È ·˘ÍË̤ÓÔ, ΢ڛˆ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÌË Â·Ó¿Ï˄˘ ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ·Ô‰fiÛÂˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ·fi ÙËÓ ÂÎÙÈÌÒÌÂÓË ‡ÊÂÛË ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010, Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ∞∂¶ ·fi ÙËÓ ∂§™Δ∞Δ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ù· ηı·Ú¿ ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó Û 7,950 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 9,1%. ∏ Ì›ˆÛË ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙË ÌË Â·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ ÂÈÛÚ¿ÍÂˆÓ ÙÂÏÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ηٿ 393 ÂÎ. ¢ÚÒ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, ·ÊÔ‡ ʤÙÔ˜ ‰ÂÓ ‰fiıËÎÂ Ë ›‰È· ·Ú¿Ù·ÛË ÛÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ, ÛÙ· ÌÂȈ̤ӷ ¤ÛÔ‰· ·fi ÙËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ηٿ 99 ÂÎ. ¢ÚÒ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ÌÂȈ̤Ó˜ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ ·fi ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛË ÊfiÚÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ηٿ 414 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·. ™˘ÓÔÏÈο, Ë “Ì·‡ÚË ÙÚ‡·” ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È 1,15 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È, fiÙÈ fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ÛÙÔȯ›· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Î·È fi¯È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ηٿ ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ESA95 Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8 ∂˘. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜

¢ÂÓ ‰Â¯fiÌ·ÛÙ ˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙȘ ·Ì˘ÓÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ∞£∏¡∞, 22.

™ÎÏËÚfi˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÙÚfiÈη ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “ŒıÓÔ˜” Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ ¢¡Δ, Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Î·È Ë ∂∫Δ ¤¯Ô˘Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ÌÂȈı› ÙÔ ¤ÓÛÙÔÏÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ·Ì˘ÓÙÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ ‰È¤„¢Û ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Î·È ÂÂÙ¤ıË ÛÙËÓ ÙÚfiÈη ϤÁÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ Ë ÙÚfiÈη ‰ÂÓ ı· “Á›ÓÂÈ Â›ÙÚÔÔ˜ ÛÙÔÓ ·Ì˘ÓÙÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜” Ô‡ÙÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ‰Â¯ı› ˘ԉ›ÍÂȘ ‹ ·ÎÚÈÙÔÌ˘ı›Â˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ù˘. ªÔÚ› Ë ¯ÒÚ· “Ó· ¤¯ÂÈ ·ÔϤÛÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ Ù˘ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜”, ·ÏÏ¿ Ë Î˘ÚÈ·Ú¯›· ¤¯ÂÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ Ù˘¯¤˜ Î·È Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È Û ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË Ë Â‰·ÊÈ΋ ΢ÚÈ·Ú¯›·, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ. √ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, Ù¿¯ıËΠÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˘ ¶¿ÁηÏÔ˘ ÛÙËÓ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ì ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜, ÂÚˆÙËı›˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘, ÁÈ· ÙËÓ ÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ·Ô‰ÔÎÈÌ·Û›·˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ˘ Î. ¶¿ÁηÏÔ˘, ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ·Ô‰¤¯ÂÙ·È “·ÚÂ›˜ Î·È ‚›·È˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜” ÔÈ Ôԛ˜ “·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÏÈÙÈο ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· happenings ηٿ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ ˆ˜ ÙÚÔÊ‹ ÁÈ· Ù· ‰ÂÏÙ›· Âȉ‹ÛˆӔ. ¢È·¯ÂÈÚÈ˙fiÌ·ÛÙ ÌÈ· ÂıÓÈ΋ ÎÚ›ÛË, ›Â Ô Î μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Î·È ÚÔÛ¤ıÂÛ “οÓÔ˘Ì ¿ÛÎËÛË ˘ÔÌÔÓ‹˜ Î·È ˙ËÙԇ̠·fi ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi Ó· Âȉ›ÍÂÈ Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ˘ÔÌÔÓ‹ ÁÈ· Ó· ‚Áԇ̠·fi ÙËÓ Î·ÌÈÓ¿‰· ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ì ÂÚÈÔÚÈÛÙ›”. Δ¤ÏÔ˜ Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈΤ˜ ÙȘ ÊÂÙÈÓ¤˜ ÎÚ›ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ˜ Ô˘ ı›ÁÔ˘Ó ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰Èη›Ô˘ fiÛ· ›‰·Ó ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ °ÓˆÛÙÔÔ›ËÛÂ, Ì¿ÏÈÛÙ·, fiÙÈ ı· Û˘ÛÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ıÈÁ¤ÓÙ˜ Ó· ·Û΋ÛÔ˘Ó fiÏ· Ù· ¤ÓÓÔÌ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜.

TETAPTH 23 MAPTI√À 2011

∂ÍÂÙ¿˙ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ÚÔ¯ˆÚ› ÛÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÂȉÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜

∞Ó·ıÂÒÚËÛË ªÓËÌÔÓ›Ô˘ ÛÙËÓ ÀÁ›· ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ÕÌ˘Ó·˜ Î·È ÀÁ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ∂™À ∞£∏¡∞,22.

ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÂÈÙÚÔ‹ ÂȉÈÎÒÓ ÂÌÂÈÚÔÁÓˆÌfiÓˆÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ ÁÈ· ÙË ˘Á›·, Û˘ÛÙ‹ÓÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ Î. ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜. ∞ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË, Â›Ó·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÙfiÛÔ ÚÔ˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÛÔ Î·È ÚÔ˜ ÙËÓ ÙÚfiÈη, ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ì›· Û˘ÓÔÏÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ˘Á›·˜ “Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰·¿Ó˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· Û ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ∞∂¶ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ 6%” . ΔÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜, Ô˘ ÂÓÙ¿¯ıËΠ‹‰Ë ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› Ì ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 120.000 ¢ÚÒ Û ÚÒÙË Ê¿ÛË, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÛÙËÚȯı› ·’ fiϘ ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ˘Á›·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ “ΔÔ μ‹Ì·”, Ë ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÂÈÙÚÔ‹ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹, ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ΔÚ¿Â˙· Î·È ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·Ì›Ô, ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ·Ú·‰ÒÛÂÈ fiÚÈÛÌ· Ì ÙËÓ ·Ú¯È΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Û ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ̤¯ÚÈ ÙfiÙ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Î·È Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÛÙ· ·ÎfiÏÔ˘ı· ı¤Ì·Ù·: ● ∂ÓÔÔÈË̤ÓË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ˘Á›·˜. ● ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ˘Á›·˜. ● ∂Ó·ÚÌfiÓÈÛË ÙˆÓ ·ÚÔ¯ÒÓ ˘Á›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ. ● ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ‰ËÌfiÛÈˆÓ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘Á›·˜. ● ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÂÚ›ı·Ï„˘ Î·È Ê·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÂȉÈÎÒÓ È·ÙÚÒÓ Î·È ÓÔÛÔÎÔÌÂȷ΋˜ ÂÚ›ı·Ï„˘. ● ∞ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ● º·Ú̷΢ÙÈ΋ ηٷӿψÛË. ● ¢È·¯Â›ÚÈÛË ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡. ● ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚÔ·ÁˆÁ‹ ˘Á›·˜ Î·È ÙËÓ ÚfiÏË„Ë ·ÛıÂÓÂÈÒÓ. ● ™˘ÏÏÔÁ‹ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ˘Á›·˜. “ΔÔ fiÚÈÛÌ· Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜”, ηٷϋÁÂÈ Ë ·fiÊ·ÛË, “ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÔÛÔÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ì ·ÒÙÂÚÔ ÛÎÔfi Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰·¿Ó˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· Û ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ∞∂¶ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ 6%”.

™˘ÓÂÚÁ·Û›· ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ÕÌ˘Ó·˜ Î·È ÀÁ›·˜ ΔËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ Î·È ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÚÔ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÀÁ›·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Î·È ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó: ¶ÚÒÙÔÓ: ΔË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ Ì ÙÔÓ √∫∞¡∞ Î·È ÙÔ ∫∂£∂∞. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, Ù· ¿ÙÔÌ· Ù· ÔÔ›· ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È ·fi ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜ È·ÙÚÔ‡˜ fiÙÈ Â›-

Ó·È ¯Ú‹ÛÙ˜ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· “ÛÙÂÁÓ¿” ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ √∫∞¡∞ Î·È ÙÔ˘ ∫∂£∂∞ Û ¤Ó·Ó ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ Î‡ÎÏÔ ı· ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ıËÙ›· ÌÂȈ̤ÓË Î·Ù¿ ÙÔ 1\3 Ù˘ ıËÙ›·˜ Ô˘ ı· ÂÎÏ‹ÚˆÓ·Ó Â¿Ó ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¯Ú‹ÛÙ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ÍËÚ¿˜ ı· Â›Ó·È ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 6 ·ÓÙ› ÙˆÓ 9 ÌËÓÒÓ. ∂ÈϤÔÓ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ ı· ηχ„ÂÈ ÛÙÂÁ·ÛÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ √∫∞¡∞ Û ∞ı‹Ó· Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∂›Û˘ ‰ËÏÒıËΠfiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ı¤ÛÂˆÓ ÛÙ· “ÛÙÂÁÓ¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·”. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ: ΔË ‰È¿ıÂÛË ÎÏÈÓÒÓ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ ÛÙÔ ∂™À Î·È ÛÙËÓ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ˙ÒÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ı· Û˘ÁÎÚÔÙËı› ÔÌ¿‰· ÂÚÁ·Û›·˜ Ë ÔÔ›· ı· ¤¯ÂÈ ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ∂∫∞μ ÁÈ· ÙË ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÎÏÈÓÒÓ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ù· 5 ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ÓÔÛÔÎÔÌ›·, ÏËÓ ÙÔ˘ ¡πªΔ™, ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÛÙÔ ∂∫∞μ ÂÚ› ÙȘ 70 ÎϛӘ ÛÙËÓ ÚˆÈÓ‹ ˙ÒÓË, ·ÚÈıÌfi˜ Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ Î·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· Â›Ó·È ϤÔÓ ·ÈÛıËÙ¿ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ. ΔÚ›ÙÔÓ: ΔËÓ ÔÏ˘ÂÙ‹ ·Ú·¯ÒÚËÛË 20 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ¯ÒÚÔ˘ ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ ‰›Ï· ÛÙÔ ∞ÙÙÈÎfi ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÁÈ·

·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. Δ¤Ù·ÚÙÔÓ: ΔË Û‡ÛÙ·ÛË ÂÈÙÚÔ‹˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ÛÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ ‰‡Ô ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ÁÈ· ·ÏÏËÏÔÂÓË̤ڈÛË ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ¢¯ı› ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÚÔÌËıÂÈÒÓ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ¶¤ÌÙÔÓ: ΔËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÂÎÙ¿Ûˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÛÙË Ã·ÏΛ‰·. ŒÎÙÔÓ: ΔËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘ ∂∫∞μ Û η‡ÛÈÌ· ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋. Œ‚‰ÔÌÔÓ: ΔË “ÊÈÏÈÎfiÙÂÚË” ¯Ú¤ˆÛË ÙÔ˘ ∂™À ÁÈ· ÙȘ ·ÂÚԉȷÎÔÌȉ¤˜. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ۯÂÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ·Ú·‰¤¯ıËΠfiÙÈ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ÓÔÛÔÎÔÌ›· ¤¯ÂÈ ¯·ÌËϤ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‚·Û›˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙË ÊÈÏÔ·ÙÚ›· ÙÔ˘. √ Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ÂÍ‹ÁÁÂÈÏ fiÙÈ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Â›Ó·È Ë Û˘Ó¯‹˜ ÂÊËÌÂÚ›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ Û ∞ı‹Ó· Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÙÔ 2013. Δ¤ÏÔ˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÙËΠfiÙÈ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ë ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ Ì ٷ ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ÓÔÛÔÎÔÌ›·.

«¡· ÂÎηı·ÚÈÛÙ› Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ‚›Ô˜» ÙfiÓÈÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘

«¡·È» Â› Ù˘ ·Ú¯‹˜ ÙÔ Ó/Û ÁÈ· ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› ¢ı‡Ó˘ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ∞£∏¡∞, 22.

ªÂ ÙÔ ¶∞™√∫, ÙË ¡¢ Î·È ÙÔÓ §∞√™ Ó· Ù¿ÛÛÔÓÙ·È ˘¤Ú Ù˘ ·Ú¯‹˜, ÙÔ ∫∫∂ Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ “·ÚÒÓ” Î·È ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ Ó· ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÙ·È, ¿Ú¯ÈÛ ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È·

ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› ¢ı‡Ó˘ ˘Ô˘ÚÁÒÓ. “√ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ‚›Ô˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎηı·ÚÈ-

ÛÙ› ·fi ÙȘ ˘Ô„›Â˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, fiÙÈ Î¿ÙÈ ‰ÂÓ ¿ÂÈ Î·Ï¿ ÛÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ Ù˘ ¢·ÓÈÌ·ÚΛ·˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÿÚ˘ ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë˜.“√ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ ·ÓÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Â˘ı˘ÓÒÓ, ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ÔÏ›ÁˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙÔÓ fiÚÎÔ ÙÔ˘˜” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘. “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È ÚÔÛËψ̤ÓË Û ·˘Ùfi Ô˘ ‰È·Î‹Ú˘Í ÂÍ ·Ú¯‹˜, fiÙÈ Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ‚›Ô˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎηı·ÚÈÛÙ› ·fi ÙȘ ˘Ô„›Â˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, fiÙÈ Î¿ÙÈ ‰ÂÓ ¿ÂÈ Î·Ï¿ ÛÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ Ù˘ ¢·ÓÈÌ·ÚΛ·˜” ›Â.Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛ ̿ÏÈÛÙ· ˘ÂÚ·ÛÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÙËÓ ¯·Ì¤ÓË ÙÈÌ‹ Î·È ˘fiÏË„Ë ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘, Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ ÂΛÓÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ Ù‹ÚËÛ·Ó ÙÔÓ fiÚÎÔ ÙÔ˘˜. “§›ÁÔÈ Â›Ó·È ·˘ÙÔ›, ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ·Ó·‰Â›Í·Ì Ì ÂÓ¿ÚÁÂÈ· ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘˜, Â‹ÏıÂ Ë ÈÛÔ‰ˆÙÈ΋ ÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘ “fiÏÔÈ Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î. ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë˜. √ Î. ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë˜, Û˘ÌÊÒÓËÛ Ì ÙËÓ ¿Ô„Ë Ô˘ ÂÎÊÚ¿ÛÙËÎÂ, Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙÒÚ· Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, ÚfiÙÂÈÓ ̿ÏÈÛÙ· Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ £ÂÛÌÒÓ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ, fiˆ˜ ›Â, ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·Ó·ıÂÒÚËÛË Ë ‰È¿Ù·ÍË Ó· „ËÊÈÛÙ› ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ¡¢, ÙfiÛÔ Ô ÂÈÛËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ∫ÒÛÙ·˜

Δ˙·‚¿Ú·˜ fiÛÔ Î·È Ô ¶ÚÔÎfi˘ ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ·Ó fiÙÈ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÎÚ›ÛÈ̘ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ fiÏÔÈ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ fiψÓ, Ë μÔ˘Ï‹ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· Û¤‚ÂÙ·È ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘. “∫·Ì›· ÚÔÓÔÌȷ΋ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Û ÂΛÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Ô˘ ‰È·Ú¿ÙÙÔ˘Ó ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ηٿ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜, ¤Ó·ÓÙÈ ·ÏÒÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ‰È·Ú¿ÙÙÔ˘Ó ›‰È· ·‰È΋̷ٷ”, ·Ó¤ÊÂÚ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜. √ ÂÈÛËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ∞ÓÙÒÓ˘ ™Î˘ÏÏ¿ÎÔ˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο Î·È ÚÔ·Á·Ó‰ÈÛÙÈο ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ·›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ë ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘, fiˆ˜ ›Â, ‰ÂÓ ÎÚ›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ‰È·Ê¿ÓÂÈ¿ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ·. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ·ÂÌÏÔ΋ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ·fi ÙȘ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ë ›‰È· ·Ó ı· ÂÚ¢ӋÛÂÈ ‹ ı· ·Û΋ÛÂÈ ‹ fi¯È ÙËÓ ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË. √ ÂÈÛËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ §∞√™ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ¶Ï‡Ú˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ Â›Ó·È ÚÔ˜ ÙË ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË, ÂÓÒ ÚfiÙÂÈÓ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Û·Ê‹˜ ‰È·Ù‡ˆÛË Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ Ù· ·‰È΋̷ٷ ˘Ô˘ÚÁÒÓ. √ ÂÈÛËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ μ·Û›Ï˘ ªÔ˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ϿıÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ

Ô˘, fiˆ˜ ›Â, ¤ÊÂÚÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÚÔÛ‰Ô˘ ÛÙË ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË Ô˘ ı· ‰È·„¢ÛÙÔ‡Ó, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¤Ó· ·ÎfiÌ· Ï‹ÁÌ· ÛÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ £ÂÛÌÒÓ ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ·ÏÏ·Á‹˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› ¢ı‡Ó˘ ˘Ô˘ÚÁÒÓ, fi¯È fï˜ Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi ηٿÚÁËÛ˘ ÚÔÓÔÌ›ˆÓ, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÁÈ· Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ·fiÏ˘Ù˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÂÍÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘˜. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ¤Î·Ó ·Ô‰ÂÎÙ‹ ÙÚÔÔÏÔÁ›· Ô˘ η٤ıÂÛ·Ó ÔÈ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜ ΢ڛ· ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, ∫. ∫ÈÏÙ›‰Ë˜, ÃÚ. ª·ÚÎÔÁÈ·ÓÓ¿Î˘, °. ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È ∂Ï. ∞˘ÁÂÓ¿Î˘. ™‡Ìʈӷ Ì ·˘Ù‹, Û ÂÚ›ÙˆÛË ·Ú·ÁÚ·Ê‹˜ Ù˘ ·ÍÈfiÔÈÓ˘ Ú¿Í˘, Ó· ÌÔÚ› ÙÔ ¢ÈηÛÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ‹ ÙÔ ∂ȉÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ó· ÂÚÂ˘Ó¿ ÙËÓ Ô˘Û›· Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÂÊ’ fiÛÔ ÙÔ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ô Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È Ó· ÂΉ›‰ÂÈ ‚Ô‡ÏÂ˘Ì· ‹ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ Ô˘Û›· Ù˘ ˘fiıÂÛ˘. ∞fi ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÓfiÌÔ˘ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ú·ÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ·ÍÈfiÔÈÓˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ Ô˘ ÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÔÈ ÎÔÈÓ¤˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ª¤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶ÔÈÓÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

TETAPTH 23 MAPTI√À 2011

∞‡ÚÈÔ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¢ Ì ∑. ª·Úfi˙Ô

ªÂ ·È¯Ì‹ Ù· ·ÁÚÔÙÈο ÔÈ Â·Ê¤˜ ÙÔ˘ ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿ ÛÙȘ μڢͤÏϘ ∞£∏¡∞, 22.

T

o ·ÁÚÔÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË Ù˘ ∫ÔÈÓ‹˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ 2013 ı¤ÙÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ·Ù˙¤ÓÙ·˜ Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î. ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜, ÛÙȘ Â·Ê¤˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙȘ μڢͤÏϘ, ‚¿˙ÂÈ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ. ∞˘Ùfi ¤Ú·ÍÂ Î·È Ì ÙÔÓ °È¿ÓÔ˘˜ §Â‚·ÓÙfiÊÛÎÈ, ∂˘Úˆ·›Ô ∂›ÙÚÔÔ ¢ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔÓ ƒ¿ÈÓÂÚ ª¤ÁÎÂ, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ∂ȉÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ÁÈ· ÌÈ· ‚ÈÒÛÈÌË ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ÌÂÙ¿ ÙÔ 2013.

“™˘ÌʈӋ۷Ì ÛÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ó· ·ÎÔ˘ÛÙ› Ë ÊˆÓ‹ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Ô˘ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÛÊ˘Í›· Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÏÈÙfiÙËÙ·˜. π‰È·›ÙÂÚ· ÙÒÚ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜, ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ÎÎ. §Â‚·ÓÙfiÊÛÎÈ, ª¤ÁÎÂ Î·È ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ §·˚ÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ Î. Δ˙fi˙ÂÊ ¡ÙÔÏ. °È· ÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿, ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÌÂÙÂͤÏÈÍË Ù˘ ∫ÔÈÓ‹˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜, ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ 2013, ÔfiÙÂ Î·È ı· ηٷÚÁËıÔ‡Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜. ª¿ÏÈÛÙ·, Ë ¡¢ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ÛËÎÒÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ηıÒ˜ ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ Î·È ÙËÓ ÂÈÚÚÔ‹ Ù˘ ÛÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ıˆÚ› ȉȷ›ÙÂÚ· ÎÚ›ÛÈÌÔ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÓÈ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘ ¡fiÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ¯·ıÔ‡Ó ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Î·È ÂÈ‚·Ú˘Óı› Î·È Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ·ÁÚÔÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜. ™ÙË Ó¤· ∫∞¶ Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È, Ô fiÚÔ˜ ÎÏÂȉ› Â›Ó·È Ô “ÂÓÂÚÁfi˜ ·ÁÚfiÙ˘” Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÙ·È ÛÙ· ΛÌÂÓ· ÚÔ˜ ‰È·‚ԇϢÛË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ Â-

ȉÔÙ‹ÛˆÓ. √˘ÛÈ·ÛÙÈο, Ì ÙÔÓ “ÂÓÂÚÁfi ·ÁÚfiÙË” ηٷÚÁÂ›Ù·È Ô “ηٿ ·ÚÈÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ·ÁÚfiÙ˘” Î·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ·ÓÔȯı› Ë fiÚÙ· ÁÈ· Ó· ‰›‰ÔÓÙ·È ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ-ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ Û ÔÏÏÔ‡˜ ÂÙÂÚÔÂ·ÁÁÂÏ̷ٛ˜. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂηı·ÚÈÛÙ› ÙÔÓ ÚÔÛ¯‹ πÔ‡ÓÈÔ, ÔfiÙÂ Î·È ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ÛÎÏËÚ‹ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÁÈ· ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ fiÚˆÓ Ô˘ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÁˆÚÁ›· Î·È Ë Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÂȉÔÙ‹ÛÂ-

ˆÓ Û οı ¯ÒÚ·, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂∂.

Δ· ÂÚÁ·Ï›· ·Ó¿Ù˘Í˘ ™ÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ›¯Â Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ Ô˘ ›‰Â ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î·È ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ Ù˘ ¶ÚÔԉ¢ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÒÓ Î·È ¢ËÌÔÎÚ·ÙÒÓ Î. ª¿ÚÙÈÓ ™Ô‡ÏÙ˜ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ı· Û˘ÓÔÌÈÏ‹ÛÂÈ Î·È Ì ÙÔÓ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Î. ∞Ï¤Ó §·Ì·ÛÔ‡Ú, Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘- Û˘˙‹ÙËÛ ÁÈ· ÙÔ

Ò˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ë ∂˘ÚÒË Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù·, Ù· ¯Ú¤Ë Î·È ÙËÓ ‡ÊÂÛË, ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¢ÚÒ. ∂›Û˘, Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ¯ÒÚ˜ fiˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÛÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ ·ÓÙ›‰ÔÙÔ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË. “¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: Ù· ÔÌfiÏÔÁ· ¤ÚÁˆÓ Î·È Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‰ÈÂ˘Úˆ·˚ÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Ô˘ ı· ¤‰ÈÓ·Ó ·Ó¿Û˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ˘ÔÎÈÓÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË. ∏ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ Ô˘ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÛÙË Ó¤· ÂÚ›Ô‰Ô ·fi Ù· ‰È·ÚıÚˆÙÈο Ù·Ì›·, Ù· ÔÔ›· ·Ú·‰ÔÛȷο ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÈÔ ·‰‡Ó·Ì˜ ∂˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ: “‹ Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË Î·È Ë ‰È‡ڢÓÛË ÙˆÓ È‰›ˆÓ fiÚˆÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÒÛÙ ٷ ∂˘Úˆ·˚ο Δ·Ì›· Ó· ÌËÓ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ”. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Â›Û΄‹˜ ÙÔ˘ ÛÙȘ μڢͤÏϘ ı· ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË Î·Ù’È‰›·Ó Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÙÔ˘ μÂÏÁ›Ô˘ π‚ §ÂÙ¤ÚÌ, ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi Ù˘ ∞ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ∞ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜, ¶¤‰ÚÔ ∫Ô¤ÏÈÔ, Î·È ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ °È¤Ú˙È ªÔ‡˙ÂÎ. ΔËÓ ¶¤ÌÙË, ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ÙÔ˘ ∂§∫ ı· Û˘Ó·ÓÙËı› Î·È Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∑Ô˙¤ ª·Úfi˙Ô.

«ª‡ÏÔ˜» ÏfiÁˆ Wikileaks ÁÈ· ·Ú·ÛÎËÓȷ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙÔÓ ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿

•¤Û·Û fiÏÂÌÔ˜ ¡ÙfiÚ·˜-ªÔÏ˘‚È¿ÙË ·˘ÙÈ¿ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ Ú¤ÂÈ. “∞Ó·ÚˆÙ‹ıËη Ì ÔÈÔ ıÂÛÌÈÎfi ÚfiÏÔ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ‰È·‚‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ ı· οÓÂÈ fi,ÙÈ ÌÔÚ› ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘ ÛÙ‹ÚÈÍ”, ÙfiÓÈÛÂ Ë Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, Ë ÔÔ›· ‰‹ÏˆÛÂ Â˘Ù˘¯‹˜ Ô˘ Ù· ΛÌÂÓ· ÙÔ˘ Wikileaks ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·. ÕÌÂÛË ‹Ù·Ó Ë ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¶¤ÙÚÔ˘ ªÔÏ˘‚È¿ÙË, ÛÙ· fiÛ· › ÁÈ· ÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ Ë ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, ηٿ ÙË

∞£∏¡∞, 22.

ΔÔÓ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¶¤ÙÚÔ ªÔÏ˘‚È¿ÙË Î·ÙÔÓfiÌ·ÛÂ Ë ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ˆ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÚfiÛˆÔ ÙˆÓ “ηڷ̷ÓÏÈÎÒÓ” ÛÙÂϯÒÓ Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÏÂÁÚ¿ÊËÌ· ÙˆÓ Wikileaks, Û˘˙ËÙÔ‡Û·Ó Ì ÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÚÂۂ›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ ÙË ‰È·‰Ô¯‹ ÛÙË ¡¢ ÁÈ· ÙÔ ‰È¿‰Ô¯Ô ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹. À·ÈÓ›¯ıËΠÂ›Û˘ ˆ˜ Â› ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Ô Î. ªÔÏ˘‚È¿Ù˘ ‰Ô‡Ï¢ ·Ú·ÛÎËÓȷο ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ™·Ì·Ú¿. ™Â ÂÚÒÙËÛË ·Ó ıˆÚ› ˆ˜ fiÏ· ·˘Ù¿ ‹Ù·Ó ÂÓ ÁÓÒÛÂÈ ÙÔ˘ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ë Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜ ·¿ÓÙËÛ ˆ˜ ‰ÂÓ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: “•¤Úˆ fiÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ÙËÏÂÁÚ¿ÊËÌ· Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È fiÙÈ ˘‹Ú¯Â ÂÓ ÁÓÒÛÂÈ ·ÓıÚÒˆÓ, Â͈ıÂÛÌÈÎÒÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ¡¢, Ë ÚfiıÂÛË ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ - ÙÔ Í¤Ú·Ó ʷ›ÓÂÙ·È ‹ ¤ÓÈˆÛ·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÚÂۂ›· - ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘ Î·È ·Ó ڈٿ٠۠ÔÈÔÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÌ·È, ·Ó·Ê¤ÚÔ-

Ì·È ÛÙÔÓ Î. ¶¤ÙÚÔ ªÔÏ˘‚È¿ÙË”. À·ÈÓÈÁÌÔ‡˜ fï˜ ¿ÊËÛÂ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ¿ÏÏÔ ÙËÏÂÁÚ¿ÊËÌ· ·fi Ù· Wikileaks. ∞Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÙËÏÂÁÚ¿ÊËÌ· ÙÔ ¡Ô 2 Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ÚÂۂ›·˜ Ô Î. ™¤Î¯·ÚÓÙ ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Î. ™·Ì·Ú¿ ÙÔ˘ ÂͤÊÚ·Û ÙfiÙ ÙËÓ ·ÓË-

Û˘¯›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Ì ˘Ô˘ÚÁfi ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙËÓ Î. ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ÚÔ˜ ÙË ƒˆÛ›· Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÂıˆÚ·ÎÈṲ̂ӈÓ. ¶ÚfiÛıÂÛ Â›Û˘ ˆ˜ ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÙËÏÂÁÚ¿ÊËÌ· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÙÔ˘ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ ı· ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Ó· ¿ÂÈ Ë ÏËÚÔÊÔÚ›· ÛÙ·

¢ÂÓ ı· ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ· Û ÔÊÂÈϤÙ˜ √Δ∞ ∞£∏¡∞, 22.

√È ÂÊÔڛ˜ ‰ÂÓ ı· ¯ÔÚËÁÔ‡Ó ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ· Û fiÛÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ (√Δ∞), Û‡Ìʈӷ Ì ÚÔÛı‹ÎË Ô˘ ηٷ٤ıËΠÛÙÔ Ó¤Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ·Ó Ô ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¤¯ÂÈ Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ Î¿ÔÈÔ ÔÛfi ·fi ÙËÓ ÂÊÔÚ›· ‹ Ó· ¿ÚÂÈ Â-

ÈÛÙÚÔÊ‹ ÊfiÚÔ˘ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¤¯ÂÈ ¯Ú¤Ô˜ ÚÔ˜ ÙÔ ‰‹ÌÔ ÙÔ˘, ÙfiÙ ı· Á›ÓÂÙ·È Û˘Ì„ËÊÈÛÌfi˜, ÂÓÒ ‰ÂÓ ı· ·›ÚÓÂÈ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·, ·Ó ÚÒÙ· ‰ÂÓ Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÊÂÈÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ‰‹ÌÔ. ™ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË Ô˘ ηٷ٤ıËΠÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÚԂϤÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ √Δ∞ ˘Ô¯ÚˆÙÈο ı· ‰È·‚È‚¿˙Ô˘Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÛÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Ôϛ٘ ÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡˜.

‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛÂ. “ΔÔ Á·Ú Ôχ Ù˘ ıÏ›„ˆ˜...”, Û¯ÔÏ›·Û ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ªÔÏ˘‚È¿Ù˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘.™¯fiÏÈÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ Î‡ÎÏÔÈ Ù˘ ΢ڛ·˜ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ‰ÂÓ ‰›ÛÙ·Û·Ó Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ·, ϤÁÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÍ‹˜: “∏ Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Ì›ÏËÛ ÁÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÈ ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ·fi Ù· ÙËÏÂÁÚ·Ê‹Ì·Ù· Wikileaks. °È· fiÏ· ·˘Ù¿ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÌÈ· ·¿ÓÙËÛË Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ”.

™ÙË μÔ˘Ï‹ ı· ‰È·‚È‚·ÛÙ› Ë ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ÁÈ· Ù· ˘Ô‚Ú‡¯È· ∞£∏¡∞, 22.

™ÙË μÔ˘Ï‹ ı· ‰È·‚È‚·ÛÙ› ÙȘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, ·fi ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ, Ë ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ Ù‡Ô˘ 214 Ô˘ ÚÔÌËı‡ıËΠÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÁÈ· ÙÔ ¶ÔÏÂÌÈÎfi ¡·˘ÙÈÎfi. ∏ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÈ ÙË ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ÒÛÙ ӷ ‰ÈÂÚ¢ÓËı› ·fi ÙËÓ μÔ˘Ï‹ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÔÈÓÈÎÒÓ Â˘ı˘ÓÒÓ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ ÕÎË ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘, Â› ıËÙÂÈÒÓ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂÏ‹ÊıË Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÔÏÂÌÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È ˘ÔÁÚ¿ÊËÎÂ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ۇ̂·ÛË. ∞fi ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ ÔÁÎ҉˜ ˘ÏÈÎfi Ô˘ Û˘Ó¤ÏÂÍ ÌÂÙ¿ ·fi ÔχÌËÓÔ˘˜ ÂÍÔÓ˘¯ÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÙÔ˘ Ô ™¢√∂, ÔÈ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ë ¶ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ Î. ƒ¿ÈÎÔ˘ ¤ÎÚÈÓ·Ó fiÙÈ Ë ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ï› ÛÙËÓ μÔ˘Ï‹ ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› ¢ı‡Ó˘ ˘Ô˘ÚÁÒÓ, ÒÛÙ ӷ ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È Ó· ÎÚÈı› ·Ó ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÏÂÁ¯ı› Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜. ΔÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙˆÓ ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ, ·Ó¤Ï·‚·Ó ÔÈ ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜ HDW Î·È Ferrostaal Î·È Ù· ∂ÏÏËÓÈο ¡·˘ËÁ›·, Ì ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ·¢ı›·˜ ·Ó¿ıÂÛË Ô˘ ÂÏ‹ÊıË ÙÔ 1998 Î·È Û‡Ì‚·ÛË Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊËΠÙÔ 2000. ∏ ¤Ú¢ӷ Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Ê¿ÛË Ù˘ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛ˘ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÎÂÓÙÚˆı› ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙÔ 1998 ¤ˆ˜ ÙÔ 2002 Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊËÎ·Ó Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙÈο ÔʤÏË. ∫·È Ù· 37 ÚfiÛˆ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÏËı› ˆ˜ ‡ÔÙÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿Ú·ÍË ÙÚÈÒÓ Î·ÎÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈÎÒÓ ·‰ÈÎËÌ¿ÙˆÓ, ¤¯Ô˘Ó ÂÌϷΛ ·˘Ùfi ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË, ÂÓÒ Î·È ¿ÏÏÔÈ ‡ÔÙÔÈ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÎÏËıÔ‡Ó, ı· ÏÔÁÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó Â›Û˘ ÁÈ· ÙÔ Â›Ì·¯Ô ‰È¿ÛÙËÌ·. ™ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÏËÓ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ, ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ ‰¤Î· ·ÎfiÌË ÂÙ·Èڛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÌϷΛ, ›Ù ˆ˜ ˘ÂÚÁÔÏ¿‚ÔÈ ÛÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙˆÓ ·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙÈÎÒÓ ˆÊÂÏËÌ¿ÙˆÓ Â›Ù ˆ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 10

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 MAPTπOY 2011

ΔÔ §·˚Îfi §·¯Â›Ô

∞ÏÏ·Á¤˜ Â¤ÊÂÚ·Ó Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÔÏ˘ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘

∞£∏¡∞, 22.

∞˘ÛÙËÚfiÙÂÚ· Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ÙÔ˘ ∂∫∞™, ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ

12Ë) ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, ™Δ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ (1 ÎÏËÚÒıËÎÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ 76814. ΔÚ›‰˘ÌÔ˜ §·¯Ófi˜ √ ·ÚÈıÌfi˜ 76814, Ù˘ 2˘ ÛÂÈÚ¿˜, ™Ù¯. μ, ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 700.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 76814, Ù˘ 2˘ ÛÂÈÚ¿˜, ™Ù¯. ∞+°+¢+∂, ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 300.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 76814, Ù˘ 3˘ ÛÂÈÚ¿˜, ™Ù¯. ∞-∂, ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 225.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 76814, Ù˘ 1˘ ÛÂÈÚ¿˜, ™Ù¯. ∞-∂, ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 225.000 ¢ÚÒ. ™Â fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ ÛÂÈÚ¤˜, 75.000,00, 11.175,00, 63.825,00 √ ·ÚÈıÌfi˜ 36711 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 52627 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000 ¢ÚÒ. ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 1409 5787 7506 12684 19571 23788 26937 32244 39612 43858 48620 59372 64711 68754 71538 ŸÏÔÈ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ·ÚÈıÌÔ› ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È. ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 2821 8778 10791 14847 16519 18448 22005 29200 35118 38170 42416 46732 51444 54861 56493 61485 62939 66644 66821 73271 74590 79066 ∞fi 350 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 588 2200 3772 4493 5165 6209 6801 6825 8297 9389 10080 11472 12003 13455 14266 15738 17306 17737 18659 19330 20492 21043 21594 22496 23167 24709 25950 27708 28489 29861 30692 31493 32955 33706 34437 35169 36680 36858 37599 38781 40153 40884 41665 43167 44609 45490 46121 47809 49481 49812 50633 52195 52756 53008 53479 54200 55612 57040 58801 59953 60704 62006 62087 62368 63770 65162 65913 67582 68293 69475 69956 70627 72189 72660 73822 75453 76804 77564 78315 79817 ∞ÚÈıÌfi˜ ¶ÚfiÛıÂÙ˘ ∫Ï‹ÚˆÛ˘: 48. ·) ∞fi 40,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û 14. ‚) ∞fi 20,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û 4. Á) ∞fi 10,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 76000 ¤ˆ˜ 76999, ·fi 36000 ¤ˆ˜ 36999 Î·È ·fi 52000 ¤ˆ˜ 52999. Δ· ·Ú·¿Óˆ Î¤Ú‰Ë ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ·Î¤Ú·È· ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ· ÙˆÓ 10,00 ¢ÚÒ. ¶ƒ√™√Ã∏: ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÔÏÏ·ÏÔ‡ ΤډԢ˜ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Δ√ ª∂°∞§ÀΔ∂ƒ√. Δ· Î¤Ú‰Ë ·Ú·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ Δ∂Δƒ∞ª∏¡√ ∏ ÂfiÌÂÓË ÎÏ‹ÚˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ΔƒπΔ∏ 29 ª∞ƒΔπ√À 2011.

ΔÔ ∂ıÓÈÎfi §·¯Â›Ô ∞£∏¡∞, 22.

∂£¡π∫√ §·¯Â›Ô (ŒÎ‰ÔÛË: 216, ∫Ï‹ÚˆÛË: 5, ∏̤ڷ: 8Ë - ∏ÌÂÚÔÌËÓ›·: 22-03-2011) ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, Ë̤ڷ 8Ë, Ù˘¯ÂÚ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ÔÈ: 106 Î·È 128. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Â›Ó·È: √ ·ÚÈıÌfi˜ 128736 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 200.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 106422 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 106444 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 128758 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000 ¢ÚÒ. ∞fi 2.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 106155 106409 128469 128723 ŸÏÔÈ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ·ÚÈıÌÔ› ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È. ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 106017 106041 106338 106383 106387 106507 128331 128355 128652 128697 128701 128821 ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 106010 106013 106022 106056 106064 106100 106115 106117 106168 106178 106192 106201 106207 106209 106248 106256 106257 106289 106317 106321 106325 106333 106356 106359 106384 106389 106414 106430 106450 106452 106462 106503 106539 106544 106547 106565 106566 106571 106575 106576 106583 106589 106593 106612 106625 106641 106642 106649 106672 106677 106686 106692 106696 106727 106738 106741 106754 106774 106824 106826 106853 106862 106910 106913 106923 106943 106961 106976 106983 106985 128000 128006 128010 128041 128052 128055 128068 128088 128138 128140 128167 128176 128224 128227 128237 128257 128275 128290 128297 128299 128324 128327 128336 128370 128378 128414 128429 128431 128482 128492 128506 128515 128521 128523 128562 128570 128571 128603 128631 128635 128639 128647 128670 128673 128698 128703 128728 128744 128764 128766 128776 128817 128853 128858 128861 128879 128880 128885 128889 128890 128897 128903 128907 128926 128939 128955 128956 128963 128986 128991 ΔÀÃ∂ƒ∂™ Ãπ§π∞¢∂™ ™∏ª∂ƒ∞ √π: 106 Î·È 128. Δ¤ÏÔ˜, ·fi 240,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 106000 ¤ˆ˜ 106999 Î·È ·fi 128000 ¤ˆ˜ 128999 Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î·. ∏ ∂¶√ª∂¡∏ ∫§∏ƒø™∏ (™Δ’) ∞ƒÃπ∑∂π Δ∏¡ 30‹ ª∞ƒΔπ√À 2011.

¶ÂÚ›Ô˘ 15.000 ¿ÙÔÌ· ·›ÚÓÔ˘Ó ÙÔ Â›‰ÔÌ·, ·Ó Î·È ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ô˘ 15.000 ¿ÙÔÌ· ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Ì ÙȘ Ӥ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ∂∫∞™, ηıÒ˜ ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó Ù· ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ηٿ 4%, ı· ·˘ÍËı› Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ı· Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·.

∞£∏¡∞, 22.

Ÿ

Ï· Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘ -ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ- ı· Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ∂∫∞™, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙÔ ÔÏ˘ÓÔÌÔÛ¯¤‰Ô-ÛÎÔ‡· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜. ∞fi 1/1/2011, ÙÔ ∂›‰ÔÌ· ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Á‹Ú·ÙÔ˜, ·Ó·ËÚ›·˜ Î·È ı·Ó¿ÙÔ˘, ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î‡ÚÈ·˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜, ÏËÓ √°∞, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ ∞ÔÌ·¯ÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ, ·fi ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ô˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È, ÂÊfiÛÔÓ ÏËÚÔ‡Ó ·ıÚÔÈÛÙÈο ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ: 1) √È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ Á‹Ú·ÙÔ˜ Î·È ı·Ó¿ÙÔ˘ Ó· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011 ÙÔ 60fi ¤ÙÔ˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘˜. °È· ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ÏfiÁˆ ·Ó·ËÚ›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· Ù· Ù¤ÎÓ· Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Û‡ÓÙ·ÍË ÏfiÁˆ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ÁÔÓ¤· ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È fiÚÈÔ ËÏÈΛ·˜. 2) ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ηı·Úfi ÂÙ‹ÛÈÔ ÂÈÛfi‰ËÌ¿ ÙÔ˘˜ ·fi Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ (·ÚȘ, ÂÈÎÔ˘ÚÈΤ˜ Î·È ‚ÔËı‹Ì·Ù·), ÌÈÛıÔ‡˜, ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ· Î·È ÏÔÈ¿ ÂȉfiÌ·Ù· Ô˘ ¯ÔÚËÁ‹ıËÎ·Ó Û ÌÈÛıˆÙfi, Ó· ÌËÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 8.472,09 ¢ÚÒ.

∞£∏¡∞, 22.

∞ƒÃπ∑√À¡

ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙ· ÎÂÓÙÚÈο ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÛÙËÓ Ô‰fi πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜, Û˘ÛΤ„ÂȘ Ì ÎÂÓÙÚÈÎfi ı¤Ì· ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Ï‡ÛÂˆÓ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Î¿ı ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·. ™ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈο Î·È ÎÔÌÌ·ÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë. √È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Î·È ÔÈ Ï‡ÛÂȘ Ô˘ ı· ÚÔÙ·ıÔ‡Ó ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÒÙË ‡ÏË ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·. ∏ fiÏË ‰È·‰Èηۛ· ı· ÂÍÂÏȯı› ·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔ˜ ÙË ™˘Ó‰È¿Û΄Ë, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Û ·˘Ù‹. ™ÙË ‰È·‰Èηۛ·, Ô˘ ÂÈÛËÁ‹ıËÎÂ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ªÈ¯¿Ï˘ ∫·Ú¯ÈÌ¿Î˘ Î·È ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠ·fi ÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ı· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ‰¤Î· ·fi ÙÔ˘˜ ‰Âη¤ÍÈ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÓÔ̷گȷο Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȷο ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, ÔÈ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›¯ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È ‚‚·›ˆ˜ ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ οı ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ∏ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ Î. ∫·Ú¯ÈÌ¿ÎË ·ÊÔÚÔ‡Û ÛÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰Ú¿Û˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ï¢ÚÒÓ ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ∏ ÚfiÙ·ÛË ·˘Ù‹ ˘ÈÔıÂÙ‹ıËΠ·Ì¤Ûˆ˜ ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜, ·Ó ÙÔ˘ ÙÔ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÔÈ ¿ÏϘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ (μÔ˘Ï‹, ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, Î.Ï.), ı· ·Ú·ÛÙ› Û οÔȘ ·fi ÙȘ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ. ªÂ ‚¿ÛË ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∫√ μ·Û›Ï˘ ŒÍ·Ú¯Ô˜

ªÂ›ˆÛË ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ∞fi ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ·˘Ùfi ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË ·Ó·‹ÚˆÓ Î·È ı˘Ì¿ÙˆÓ ÔÏÂÌÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ηٿ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ù˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜, ÛÙËÓ ÈÛfi‚È· Û‡ÓÙ·ÍË Û ÔχÙÂÎÓ˜ ÌËÙ¤Ú˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙ· ÚÔÓÔȷο ‚ÔËı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜. 3) ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÂÙ‹ÛÈÔ ·ÙÔÌÈÎfi ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ‹ ÙÂÎÌ·ÚÙfi ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ··ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ ‹ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì ÂȉÈÎfi ÙÚfiÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘ Ó· ÌËÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 9.884,11 ¢ÚÒ. 4) ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÂÙ‹ÛÈÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ‹ ÙÂÎÌ·ÚÙfi η-

ıÒ˜ Î·È ÙÔ ··ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ ‹ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì ÂȉÈÎfi ÙÚfiÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· Ó· ÌËÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 15.380,90 ¢ÚÒ. Δ· ·Ú·¿Óˆ ÔÛ¿ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ËÏÒıËÎ·Ó Ì ÙË ‰‹ÏˆÛË ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜. 5) ¢È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÌfiÓÈÌ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ΔÔ ∂∫∞™ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È Î·È Û ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ı· ηٷÛÙÔ‡Ó Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î‡ÚÈ·˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011, ÂÊfiÛÔÓ Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘˜ ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ. ™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ ΔÚ›ÙË Û ڷ‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi, ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ˆ˜ ÂÚ›-

∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ Î·Ù·‚ÏËÙ¤ˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÂ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ, ÂȉÈο ÁÈ· ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ÌÈÎÚfi ÏËı˘ÛÌfi, fiˆ˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ Ì ¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ °. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘. ™ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô Î. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ “ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÌÂÏÂÙÔ‡Ó Û˘Ó¯Ҙ ÙÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ÂÌfiÚˆÓ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӈÓ, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ √∞∂∂, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Â‡ÚˆÛÙÔ˜ Î·È ˘ÁÈ‹˜ √∞∂∂ ı· Â›Ó·È Û ı¤ÛË

Ó· ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ Û˘Ó¯Ҙ ÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ·ÚÔ¯ÒÓ ÙÔ˘. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ı· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó Î·È ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ Î·Ù·‚ÏËÙ¤ˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ” . ∞ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ·fi ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁfi ¤‰ˆÛ ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù˘ ¡¢ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ΔÛÈ¿Ú·, Ô ÔÔ›Ô˜ ı‡ÌÈÛ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ 2010 ·ÓÙÈη٤ÛÙËÛ ‰È¿Ù·ÍË Ô˘ ÚÔ¤‚ÏÂ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÂ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ οو ÙˆÓ 2.000 ηÙÔ›ÎˆÓ Ó· ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ √°∞ ·ÓÙ› ÙÔ˘ √∞∂∂. ªÂ ÙË Ó¤· ‰È¿Ù·ÍË ¤¯Ô˘Ó ηıÈÂÚˆı› Î·È ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ٷ ÏËı˘ÛÌȷο, Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ÌÈÎÚÔÂ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ √∞∂∂, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÚÔÛı¤ÙÂÈ ‰˘Û‚¿ÛÙ·¯ÙÔ ‚¿ÚÔ˜. “∏ ÂÌÌÔÓ‹ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ô‰ËÁ› ‰Âο‰Â˜ ÌÈÎÚÔÂ·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, fiˆ˜ ȉÈÔÎً٘ ηÊÂÓ›ˆÓ, Ù¯ӛÙ˜, ÂÚÈÙÂÚÔ‡¯Ô˘˜, ÌÈÎÚÔ‡˜ ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜, Ó· ·Ó·ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË Î·È ÔÈÎÔÓÔÌ›·” , ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î. ΔÛÈ¿Ú·˜.

ÀÔ˘ÚÁÔ› Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ı· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó Ì ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜

™ÙÔ ¶∞™√∫ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ·Ó¿ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·

·¢ı‡ÓıËÎ·Ó Û fiϘ ÙȘ ¡Ô̷گȷΤ˜ ∂ÈÙÚÔ¤˜, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. √È Ê¿ÎÂÏÔÈ Ô˘ ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó ·fi ÙȘ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ‰È·‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Ô˘ ı· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ¤¯ÔÓÙ·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË Ï‡ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ì ÙȘ

¶ÂÚÈʤÚÂȘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, ¢˘ÙÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È πÔÓ›ˆÓ ¡‹ÛˆÓ, Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿˙Ô˘Ó ·Ú¿ÏÏËÏ·. £· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ›, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ¤Ó· ›‰Ô˜ “ÛÈÌÔ˘ÏÙ·Ó¤” (ηٿ ÙÔ ÛηÎÈÛÙÈÎfi fiÚÔ ÁÈ· ¤Ó·Ó ·›ÎÙË Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ù·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜ ÔÏÏÔ‡˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜), ηıÒ˜ οı ˘Ô˘ÚÁfi˜, fiÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙË ÌÈ· ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·,

£ÂÚÈÓ‹ ÒÚ· ·fi ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ªπ∞ ÒÚ· ÌÚÔÛÙ¿ ı· Á˘Ú›ÛÔ˘Ì ٷ ÚÔÏfiÁÈ· ÙÔ Úˆ› Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ∫˘Úȷ΋˜, 27 ª·ÚÙ›Ô˘, ηıÒ˜ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ë ıÂÚÈÓ‹ ÒÚ· Û fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙȘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. ™ÙȘ 3 Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, ÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ ÙˆÓ ÚÔÏÔÁÈÒÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó Ì›· ÒÚ· ÌÚÔÛÙ¿, ‰ËÏ·‰‹ ı· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó 4 ÙÔ Úˆ›. ΔÔ Ì¤ÙÚÔ ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ (30/10/2011).

ı· ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ô˘ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Ë ¿ÏÏË ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·, ÁÈ· Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙ· Ó¤· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ™ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ı· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÓÓ¤· ·fi ÙÔ˘˜ ‰¤Î· Û˘ÓÔÏÈο ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Ô˘ ı· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ·, Ì ·Ô‡Û· ÌfiÓÔ ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜ §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË, Ë ÔÔ›· ı· ÂÓÙ·¯ı› ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, ÔfiÙ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Ë ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó‰ڛ·ÛË. ∂ÓÙ‡ˆÛË, ¿ÓÙˆ˜, ÚÔηÏ› Ë ·Ô˘Û›· ·fi ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∏ ÂÍ‹ÁËÛË Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È ·ÚÌÔ‰›ˆ˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¤Êı·Û·Ó ÛÙËÓ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ı¤Ì·Ù· ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘. ŒÙÛÈ, ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ı· ÛËÎÒÛÂÈ Ô ªÈ¯¿-

Ï˘ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜, ηıÒ˜, ¿ÏψÛÙÂ, Ë fiÏË ‰È·‰Èηۛ· ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË. ™ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ °È¿ÓÓ˘ ƒ·ÁÎÔ‡Û˘, ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ƒ¤·˜, ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ªÈ¯¿Ï˘ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜, ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜, ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∫ÒÛÙ·˜ ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë˜, ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ Δ›Ó· ªÈÚÌ›ÏË, ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ¶·‡ÏÔ˜ °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˜, ¶·È‰Â›·˜, ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È £·Ï·ÛÛ›ˆÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ °È¿ÓÓ˘ ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë˜. ¢ÂÓ ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Û η̛· Ê¿ÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢ÚÔ‡ÙÛ·˜, ÕÌ˘Ó·˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÿÚ˘ ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë˜, ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶·Ô˘ÙÛ‹˜, ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ÿÚ˘ ¶·Ìԇ΢ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∏ ÂfiÌÂÓË ÔÌ¿‰· ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ı· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙȘ ¶ÂÚÈʤÚÂȘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ∫Ú‹Ù˘.


M·ÁÓËÛ›· 11

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 M∞ƒΔπ√À 2011

ÕÁÓˆÛÙÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹

¢È·ÚÚ‹ÎÙ˜ ÛÙȘ ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÔÈ ¤ÓÔÈÎÔÈ ÎÔÈÌfiÓÙÔ˘Û·Ó... ∞Ó·ÛٿوÛË Î·È ·ÓËÛ˘¯›· ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ÚÔÛÙ·Û›·

ª

¤ÏË ÙÚÈÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ¤ÂÛ·Ó ı‡Ì·Ù· ·ÁÓÒÛÙˆÓ ‰È·ÚÚËÎÙÒÓ, ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ ‡ÓÔ˘ ÙÔ˘˜. √È ‰Ú¿ÛÙ˜ ÂÈÛ‹Ïı·Ó ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¿ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ÂÚ‡ÓËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ‹Ú·Ó ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·È ¤Ê˘Á·Ó ... Û·Ó Î‡ÚÈÔÈ ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ›ÛÔ‰Ô. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÂÏ‹ÊıË ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi. ΔÔ Úˆ› ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó ˆ˜ ›¯·Ó ¤ÛÂÈ ı‡Ì·Ù· ÎÏÔ‹˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔÓ ‡ÓÔ ÙÔ˘˜. ªfiÏȘ Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛ·Ó ÙÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ›¯Â Û˘Ì‚Â›, Û˘ÁÎÏÔÓ›ÛÙËηÓ. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ ÈÛÙ¤„Ô˘Ó...

ƒÂÔÚÙ¿˙: Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À

∏ ›‰ËÛË ÌÂÙ·‰fiıËΠ̤۷ Û Ôχ ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ·Ó·Ûٷو̤ÓÔÈ Î·È ·Ó‹Û˘¯ÔÈ. ∫¿ÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ·Ó‡·ÚÎÙË ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ™Ù·ıÌfi˜ Â‰Ò Î·È ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜. ∞ÏÏ¿ Î·È ÚÈÓ ÎÏ›ÛÂÈ, ˘ÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ÂÏÏ›„ÂÈ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ∫¿ÙÔÈÎÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó Â›Û˘ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ·ÏÏÔ‰·ÒÓ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Ë ·ÚÔ˘Û›· ·ÁÓÒÛÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·. √È ‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ ηٷÁÁ¤ÏıËÎ·Ó ÛÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ªËÏÂÒÓ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ› ¤Ú¢ӷ. ™˘ÓÂÚÁÂ›Ô Ù˘ ™‹Ì·ÓÛ˘ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂÓÙÔ›ÛÂÈ Ù˘¯fiÓ ·ÔÙ˘ÒÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ. ∂›Ó·È ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ›¯·Ó ÛÙÔ¯ÔÔÈ‹ÛÂÈ Ù· ı‡Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô fiÙÈ Â¤ÏÂÍ·Ó Ù· Û›ÙÈ· ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ۯÂÙÈο ÎÔÓÙÈÓ‹ ·fiÛÙ·ÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô Â›Û˘ Î·È fiÙÈ Î·Ó›˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÓÔ›ÎÔ˘˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÂÏ‹ÊıË ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi. ¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ÔÈ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ Ó· ÙÔ˘˜ „¤Î·Û·Ó Ì ÛÚ¤È ÁÈ· Ó· ÌËÓ Í˘Ó‹ÛÔ˘Ó ·fi ıfiÚ˘‚Ô. ™Ù· Û›ÙÈ· ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ó‹ÏÈη ·È‰È¿ Î·È fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ¤Ó· ·fi Ù· ı‡Ì·Ù· “ÛÂ

ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ͢ÓÔ‡ÛÂ Ë 14¯ÚÔÓË ÎfiÚË ÌÔ˘ Î·È ·ÓÙ›ÎÚÈ˙ ÙÔ˘˜ ÎϤÊÙ˜ ÙËÓ Ó‡¯Ù· ̤۷ ÛÙÔ Û›ÙÈ Û›ÁÔ˘Ú· ı· ÛÔηڛ˙ÔÓÙ·Ó. √ Êfi‚Ô˜ Î·È Ë Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ‚›· ı· ÙË ÛÙÈÁÌ¿ÙÈ˙Â...” . √È ‰Ú¿ÛÙ˜ ÂÈÛ‹Ïı·Ó ‰È·‰Ô¯Èο ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÚÈÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ, ÌÔÓ›ÌˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜. ∏ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ¤ÁÈÓ ÌÂÙ¿ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· ηıÒ˜ fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ¤ÂÛ·Ó ÁÈ· ‡ÓÔ Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· - ¤ˆ˜ ÙȘ 6 ÙÔ Úˆ›. ∫·È ÛÙȘ ÙÚÂȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ Â¤ÏÂÍ·Ó ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ ÂÈÛfi‰Ô˘ Î·È ÂÍfi‰Ô˘ Î·È Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤‰Ú·Û·Ó Ì Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ. ¢È¤ÚÚËÍ·Ó ·Ú¿ı˘ÚÔ ÁÈ· Ó· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó Î·È ÂÍ‹Ïı·Ó ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ›ÛÔ‰Ô. ŒÓ· ·fi Ù· ı‡Ì·Ù· Â›Ó·È Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î. ∞ÔÛÙfiÏ˘ ∫Ô˘ÙÛÂ-

Ú‹˜, 45 ÂÙÒÓ. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÎÔÈÌfiÙ·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ Ì ÙËÓ 15¯ÚÔÓË ÎfiÚË ÙÔ˘. ∫·Ó›˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿Ï·‚ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi. ΔÔ Úˆ› ·ÓÙÂÏ‹ÊıË ÙÈ Â›¯Â Û˘Ì‚Â›. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÛËÎÒıËΠÁ‡Úˆ ÛÙȘ 6 ÙÔ Úˆ›, ‹È ÙÔÓ Î·Ê¤ ÙÔ˘, ¤Î·Ó ÌÂÚÈΤ˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÛÙËÓ ·˘Ï‹ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‹Á ӷ ͢Ó‹ÛÂÈ ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ÔÚÙÔÊfiÏÈ ÙÔ˘ Î·È Ù· ÎÏÂȉȿ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ¿ÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘. ∂›‰Â ¤Ó· ÙÛ·ÓÙ¿ÎÈ Âٷ̤ÓÔ ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘Ô„È¿ÛÙËΠοÙÈ. ŸÙ·Ó fï˜ ‰È·›ÛÙˆÛ ˆ˜ Ï›ÂÈ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘, ·fi ÙËÓ ·˘Ï‹ Î·È ÙÔ ÔÚÙÔÊfiÏÈ ÙÔ˘ “ÙÔÓ ˙ÒÛ·Ó ٷ Ê›‰È·” . ΔfiÙ ÌfiÓÔ Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛ ÙÈ Û˘Ó¤‚Ë. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ, ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ‹Ú·Ó ·fi ÙÔ ÔÚÙÔÊfiÏÈ 200 ¢ÚÒ, fi¯È fï˜ ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÈÛÙˆÙÈ΋ οÚÙ·. ¶‹Ú·Ó fï˜ Î·È ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÙÔ˘ ·˘-

ÙÔΛÓËÙÔ, Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤ÓÔ ÛÙËÓ ·˘Ï‹. ΔÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Î. ∫Ô˘ÙÛÂÚ‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÂÊ¿ÙÂÙ·È Û¯Â‰fiÓ Ì ÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ, Ï›Á· ̤ÙÚ· οو ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜. ΔËÓ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ “Â›Û΄˔ ÙˆÓ ıÚ·Û‡Ù·ÙˆÓ ‰È·ÚÚËÎÙÒÓ ‰¤¯ıËΠÛÙÔÓ ‡ÓÔ Ù˘ Î·È Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ Î. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ §·‚·ÓÙÛÈÒÙË, ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ Ù˘ ¢∂∏. ΔÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ù˘ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È Û ÌÈÎÚ‹ Û¯ÂÙÈο ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Î. ∫ÔÙÔÔ‡ÏË, Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ı‡Ì· ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ. √ Î. ¡ÈÎ. §·‚·ÓÙÛÈÒÙ˘, 45 ÂÙÒÓ, ‰È·Ì¤ÓÂÈ ÌfiÓÈÌ· ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ Ì ÙËÓ Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ Î·È Ù· ‰‡Ô ·È‰È¿ ÙÔ˘˜, ËÏÈΛ·˜ 14 Î·È 17 ÂÙÒÓ. ∫·È Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· §·‚·ÓÙÛÈÒÙË ‹Á ÁÈ· ‡ÓÔ Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÂÏ‹ÊıË ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi. Δ›ÔÙ ‰ÂÓ Ù¿Ú·Í ÙÔÓ ‡ÓÔ ÙÔ˘˜. ΔÔ Úˆ› ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó ˆ˜ ›¯·Ó ¤ÛÂÈ ı‡Ì·Ù· ‰È·ÚÚËÎÙÒÓ Î·È ÛÔηڛÛÙËηÓ. “∞ÏÒÓÈÛ·Ó Û fiÏ· Ù· ‰ˆÌ¿ÙÈ·. ™ÙÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘, Ù˘ ÎfiÚ˘ ÌÔ˘. ΔÔ Úˆ› ›‰·Ì ·ÓÔÈÎÙ¿ Û˘ÚÙ¿ÚÈ· Î·È Ù· ÚÔ‡¯· Âٷ̤ӷ ÛÙËÓ ·˘Ï‹. Œ„·¯Ó·Ó ÁÈ· ¯Ú‹Ì·Ù·. μÚ‹Î·Ó Ï›Á· ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ ÔÚÙÔÊfiÏÈ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÌÔ˘ Î·È Ù· ‹Ú·Ó. ¶‹Ú·ÓÂ Î·È Ù· ÎÏÂȉȿ ·fi ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÌÔ˘. ¢ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ì¿ÏÏÔÓ Ó· ÙÔ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó” ϤÂÈ Ô Î. §·‚·ÓÙÛÈÒÙ˘. ∞ÎÔ‡ÁÂÙ·È ·fi ÙÔ ÙËϤʈÓÔ ¤ÓÙÔÓ· ÛÙÚÂÛ·ÚÈṲ̂ÓÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÍÔÚÁÈṲ̂ÓÔ˜. “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ÚÔÛÙ·Û›·. ∂ȉÈο Â‰Ò ÛÙËÓ ‡·È-

μÚ›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· 12 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÙÒÚ· ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÂÏÏËÓÈο...

™ÙÔÓ ·Ó·ÎÚÈÙ‹ ÔÈ ‰‡Ô AÏ‚·ÓÔ› ÁÈ· ‰È·Î›ÓËÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ¡∂∞ ·Ó·‚ÔÏ‹ ÂÏÏ›„ÂÈ ‰ÈÂÚÌË-

Ó¤· ‹Ú·Ó ·fi ÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹ μfiÏÔ˘ ÔÈ ‰‡Ô ∞Ï‚·ÓÔ›, 32 Î·È 25 ÂÙÒÓ, οÙÔÈÎÔÈ §·Ì›·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ‰È·Î›ÓËÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÛÔÙ‹ÙˆÓ ËÚˆ›Ó˘. øÛÙfiÛÔ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ʤÚÔÓÙ·È Ó· ÌÈÏÔ‡Ó ÂÏÏËÓÈο. √ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô, Ô 32¯ÚÔÓÔ˜ ‰È·Ì¤ÓÂÈ ÓfiÌÈÌ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ‹Úı ÚÈÓ ·fi 12 ¯ÚfiÓÈ·. ∂ÏÏËÓÈο ÌÈÏÔ‡Û·Ó fï˜, fiˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒıËΠηٿ ÙËÓ ‰›ÌËÓË ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Î·È ÙËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË Ì fiÛÔ˘˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÒÏËÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. ∂ÏÏËÓÈο ÌÈÏÔ‡Û·Ó Î·È Ì ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ ¢›ˆÍ˘. Ãı˜ ÛÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ˆ˜ ‰ÂÓ Î·Ù·ÓÔÔ‡Ó

ÙËÓ ÁÏÒÛÛ· Î·È ˙‹ÙËÛ·Ó ‰ÈÂÚÌËÓ¤·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ fï˜ Ù˘ ∞Ó¿ÎÚÈÛ˘ ‰ÂÓ Î·Ù¤ÛÙË ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ‚ÚÂı› ¯ı˜ ‰ÈÂÚÌËÓ¤·˜ Î·È ¤ÙÛÈ ÔÈ ‰‡Ô ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ı· ÚÔÛ·¯ıÔ‡Ó Î·È ¿ÏÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÁÈ· Ó· ·ÔÏÔÁËıÔ‡Ó. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ʤÚÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ·Ú·‰Â¯ı› ÙËÓ ‰È·Î›ÓËÛË ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Î·È Ô ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ó· ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ˆ˜ ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ Ô˘Ï‹ÛÂÈ Ó·ÚΈÙÈο ηıÒ˜ ›¯Â ÔÏÏ¿ ¯Ú¤Ë Î·È ÈÂ˙fiÙ·Ó. √È ‰‡Ô ∞Ï‚·ÓÔ› Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, ÛÙ· ‰Èfi‰È· Ù˘ ¶ÂÏ·ÛÁ›·˜, Û ̛· Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Âȯ›ÚËÛË. ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ μfiÏÔ˘ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó, οو ·fi ·ÓÙ›ÍÔ˜ Î·È ‰‡ÛÎÔ-

Ϙ Û˘Óı‹Î˜, ηıËÌÂÚÈÓ¿ Â‰Ò Î·È ‰‡Ô Ì‹Ó˜. ¢È·›ÛÙˆÛ·Ó ˆ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi ÙËÓ §·Ì›· Î·È Â›¯·Ó Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔÍÈÎÔÌ·Ó›˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Û ÂÚËÌÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Û·Ó ¤ÍÈ ¤ˆ˜ ÂÙ¿ ¿ÙÔÌ·, ÁÈ· Ì›· ÂÚ›Ô˘ ÒÚ· ñ·fi ÙȘ 7 ¤ˆ˜ ÙȘ 8ÛÙ· ÔÔ›· Ô˘ÏÔ‡Û·Ó ËÚˆ›ÓË. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ‰È·ÎÈÓÔ‡Û·Ó ¤Ó· ÂÚ›Ô˘ ÎÈÏfi ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. ∏ ÔÛfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì 15.000 ÂÚ›Ô˘ ‰fiÛÂȘ. ΔÔ ÌÂÚÔο̷ÙÔ ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Û 4000 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘. Δ· Ó·ÚΈÙÈο ʇϷÁ·Ó Û “η‚¿ÓÙ˙·” . √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ì ÙËÓ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ Û·ÏÔ˘ ·Ó›¯Ó¢Û˘ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ÂÓÙfiÈÛ·Ó “η‚¿ÓÙ˙·” , Û ÔÚÂÈÓfi ÂÚËÌÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ∫ÔÎΛӷ˜, ÙÚÈÒÓ ÔÛÔÙ‹ÙˆÓ ËÚˆ›Ó˘ Û˘-

ÓÔÏÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ 600 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ, Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Û 9000 ‰fiÛÂȘ. ™ÙËÓ ›‰È· “η‚¿ÓÙ˙·” ‚Ú¤ıËÎ·Ó ˘ÏÈο Û˘Û΢·Û›·˜, ˙˘Á·ÚÈ¿ ·ÎÚȂ›·˜ , ÎfiÊÙ˘ Î·È ÎÏ·‰Â˘Ù‹ÚÈ. ™ÙÔ Û›ÙÈ fiÔ˘ ‰È¤ÌÂÓ·Ó ÔÈ ‰‡Ô ∞Ï‚·ÓÔ› - Â›Ó·È Í·‰¤ÏÊÈ· - ‚Ú¤ıËΠÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 3500 ¢ÚÒ Î·È ÙÚ›· ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ. ∂ÎÙfi˜ ·fi Ù· Ó·ÚΈÙÈο ηٷۯ¤ıËÎ·Ó Î·È ‰‡Ô πà ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙÔ˘ 32¯ÚÔÓÔ˘, Ì ٷ ÔÔ›· ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó ÁÈ· Ó· Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÌËıÂ‡Ô˘Ó Ó·ÚΈÙÈο. ™Â ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ë ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ·Û΋ÛÂÈ ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË Û ‚·ıÌfi ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ·ÁÔÚ¿, ηÙÔ¯‹ Î·È ÒÏËÛË Î·Ù’ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛË. Δ. ∫.

ıÚÔ. ΔÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ Â›Ó·È ·Ó‡·ÚÎÙÔ. ¢ÂÓ ÊÙ·›ÂÈ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ΔÈ Ó· οÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› fiÙ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Â·ÚΤ˜ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È Ì¤Û·. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ Ì·˜ ͤÚÂÈ Ó· Îfi‚ÂÈ. √È ÀÔ˘ÚÁÔ› ¤¯Ô˘Ó ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ó· ÙÔ˘˜ Ê˘Ï¿ÓÂ. ∂Ì›˜ Â‰Ò ÛÙËÓ ‡·ÈıÚÔ Â›Ì·ÛÙ ÛÙÔ ¤ÏÂÔ˜ ÙˆÓ Î·ÎÔÔÈÒÓ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ì ·Á·Ó¿ÎÙËÛË Ô Î. §·‚·ÓÙÛÈÒÙ˘. √È ‰È·ÚÚ‹ÎÙ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÛ‹Ïı·Ó Î·È ÛÙÔ ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Ù˘ 14¯ÚÔÓ˘ ÎfiÚ˘ ÙÔ˘, Ë ÔÔ›· ñÂ˘Ù˘¯Ò˜, fiˆ˜ ϤÂÈ- ‰ÂÓ Í‡ÓËÛÂ. “£· ›¯Â ˘ÔÛÙ› ÛÔΔ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ. “°È· ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ·˘Ù‹ ‚›· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÌÔ˘ ÔÈÔ˜ ı· ÂӉȷÊÂÚfiÙ·Ó;” ‰ÈÂڈٿٷÈ. √È ‰È·ÚÚ‹ÎÙ˜ ÂÈÛ‹Ïı·Ó Î·È ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ∫ÔÙÔÔ‡ÏË. ∏ Î. ∂˘·ÁÁÂÏ›· ∫ÔÙÔÔ‡ÏË ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È Ô Û‡˙˘Áfi˜ Ù˘ ÛÙËÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋. ¢È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÌfiÓÈÌ· ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹. ∫·È ·˘ÙÔ›, Ì·˙› Ì ٷ ·È‰È¿ ÙÔ˘˜, ÎÔÈÌfiÓÙÔ˘Û·Ó fiÙ·Ó ÔÈ ‰È·ÚÚ‹ÎÙ˜ Ì‹Î·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜. ∞ÊÔ‡ ·Ó·Î¿Ù„·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ‹Ú·Ó ·fi ÔÚÙÔÊfiÏÈ 470 ¢ÚÒ. ΔÔ ·ÓÙÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÙÔ Úˆ›. ŸÏÔÈ ¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· οÓÔ˘Ó Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ÛÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ªËÏÂÒÓ, fiÔ˘ ˘¿ÁÂÙ·È ϤÔÓ Ë ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹. ¢ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ¤Ú¢Ó˜ ·Ó Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ÊˆÙÈÛÙÈο. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË. øÛÙfiÛÔ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ηχÙÂÙ·È ·fi ÙȘ ‰ÈÂχÛÂȘ ÂÓfi˜ ÌfiÓÔ ÂÚÈÔÏÈÎÔ‡, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Û˘¯Ó¤˜. ∫¿ÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰ÂÓ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È.

∂Ή‹ÏˆÛË Ù˘ ¡√¢∂ Ì ÷Ù˙ˉ¿ÎË ∂∫¢∏§ø™∏ Ì ı¤Ì· “√ÈÎÔÓÔ-

ÌÈ΋ ¶ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ¶·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ Ù¿ÍÂȘ” ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ë ¡√.¢.∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¡¢ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 28 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙȘ 7 Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ “¶∞ƒ∫”, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ. √ÌÈÏËÙ¤˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ı· Â›Ó·È Ô À‡ı˘ÓÔ˜ ΔÔ̤· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∂˘ı‡Ó˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ μ’ ∞ıËÓÒÓ Î·È ÚÒËÓ ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, Î. ∫ˆÛÙ‹˜ ÷Ù˙ˉ¿Î˘, Ô °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ¶·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ΔÔ̤ˆÓ ÙÔ˘ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜, Î. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ™Ô˘ÊÏÈ¿˜, ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜, ÚÒËÓ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ∂√ªª∂Ã, ÂÓÒ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ¡. πˆÓ›·˜ Î. ∞ϤÎÔ ª·Á·ÏÈfi, ηıÒ˜ Î·È ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ.

∞Ó·‚ÔÏ‹ Â›Û΄˘ ÙÔ˘ °¿ÏÏÔ˘ Ú¤Û‚Ë ∞¶√ ÙËÓ ¶ÚÂۂ›· Ù˘ °·ÏÏ›·˜

ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ ·Ó·‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ °¿ÏÏÔ˘ ¶Ú¤Û‚Ë ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜.

∂Ή‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫ÚÈı·ÚÈ¿˜ √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫ÚÈı·ÚÈ¿˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Î·È ÙÔÓ Â͈ڷ˚ÛÌfi Ù˘ ‰È·ÚÎÒ˜ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˘ ÔÈÎÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ ∫ÚÈı·ÚÈ¿˜, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ËÌÂÚ›‰· Ì ı¤Ì· “ªÈ· Ó¤· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÙËÓ ˘Á›·” ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∞ÔÛÙÚ¿ÙˆÓ ∞ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ ÛÙËÓ ΔÔ¿ÏË 35 ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 30 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙȘ 18:30. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ı· Â›Ó·È ÂχıÂÚË. £¤Ì·Ù· Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜: “√ÛÙÂÔ·ıËÙÈ΋-‚ÂÏÔÓÈÛÌfi˜-‰È·ÙÚÔÊÈ΋ ıÂÚ·›·” ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ô ªÔ˘ÚÙfiÁÈ·˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ Î·È “˘‰ÚÔıÂÚ·›· ·¯¤Ô˜ ÂÓÙ¤ÚÔ˘-‚ÔÙ·ÓÔıÂÚ·›· ‰˘ÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘-·ÚˆÌ·ÙÔıÂÚ·›·” ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ë §›ÓÔ˘ªÔ˘ÚÙfiÁÈ· ª·Ú›·.


M·ÁÓËÛ›· 12 ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜

¡· ‰ÔıÔ‡Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ “∏ ÌË ÏËڈ̋ ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ÚÔηÏ› ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÛÙÚ‚ÏÒÛÂȘ” ÙfiÓÈÛ ¯ı˜ Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ˆÓ. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ 13 ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Ú¯ÒÓ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. º. ™·¯ÈÓ›‰Ë˜ ÂΉ‹ÏˆÛ ÙËÓ ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ó· Û˘Ó·ÓÙËı› Ô ›‰ÈÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤ˆÓ. √ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ‰‹ÏˆÛ ٷ ÂÍ‹˜: “∂›Ó·È ·Ôχو˜ ÍÂοı·ÚÔ fiÙÈ ·ÔÙÂÏ› ¢ı‡ÓË Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ (¤ÎÊ·ÓÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ ‚‚·›ˆ˜ ·ÔÙÂÏ› Î·È Ë ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË) Ë ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤ˆÓ ÁÈ· ¯Ú¤Ë ¤ˆ˜ Î·È 31/12/2010, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ πÔ˘Ó›Ô˘. ¶ÚÒÙ· ÏÔÈfiÓ Ú¤ÂÈ Ë ÎÚ·ÙÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÎÈ ¤ÂÈÙ· ı· ÎÏËıÔ‡Ó ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÁÈ· Ó· Ù· ηٷÓ›ÌÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜. ΔÔÓ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Î·Ì›· ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓË ·ÊÔ‡ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰Ôı› ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ·ÚÎÔ‡Ó Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ. ∂͢·ÎÔ‡ÂÙ·È fiÙÈ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ì ӷ Ì·˜ ‰ÔıÔ‡Ó Î·È ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÈÛÙÒÛÂȘ ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ·ÚfiÛÎÔÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ”. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ì·ıËÙÒÓ, Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ: “∏ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÈÛÙÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ 2010 2011 ¤ÁÈÓ ÙÔ 2010 Î·È ÔÈ ÈÛÙÒÛÂȘ ηٷÓÂÌ‹ıËÎ·Ó Ì¤Ûˆ Ù˘ ÙfiÙ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÛÙȘ ÙfiÙ ¡Ô̷گȷΤ˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÚfiÛıÂÙË Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÈÛÙÒÛÂˆÓ Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. º›ÏÈÔ˘ ™·¯ÈÓ›‰Ë ·¢ı›·˜ ÛÙȘ ÙfiÙ ¡Ô̷گȷΤ˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ. ∞fi ÙËÓ 1/1/2011 ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ‰ÂÓ ¿ÏÏ·ÍÂ, ·ÏÒ˜ ÛÙË ı¤ÛË Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ·Ó¤Ï·‚Â Ë ·ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÈÛÙÒÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÍÔ˘Û›· ÛÙȘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜ Î·È Ì¤Ûˆ ·˘ÙÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ›˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Îˆ‰ÈÎfi Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰·¿ÓË Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎÙ·ÌÈ¢ıÔ‡Ó ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ÛÎÔfi, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ∞fi ÙËÓ 1/1/2011 Ò˜ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ η̛· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÈÛÙÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ì·ıËÙÒÓ”.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 M∞ƒΔπ√À 2011

∫·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó ‹ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÁÈ· ¿Óˆ ·fi ¯ÚfiÓÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ‡‰Ú¢Û˘

ΔÚÈ·ÎfiÛÈ· ÂÚ›Ô˘ “ʤÛÈ·” ÛÙË ¢∂À∞∞§

Δ

ËÓ ÙÚ·ÁÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ⁄‰Ú¢Û˘ Î·È ∞Ô¯¤Ù¢Û˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È 300 ÂÚ›Ô˘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ηٷӷψÙÒÓ Ô˘ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó ‹ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ·ÓÂÍfiÊÏËÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜, ·Ó¤‰ÂÈÍ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ë Û˘˙‹ÙËÛË - ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ÁÈ· ÙȘ ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙ· ÙÈÌÔÏfiÁÈ·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∞¡Δø¡∏™ ∂. ºø∫π¢∏™ fokidis@e-thessalia.gr

Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛ·Ó ÛÙÔ ¢™ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∂À∞∞§ Î·È Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ Î.Î. ∏Ï. ¶¿ÓÙ˙ÈÔ˜ Î·È ∫ˆÓ. ª¤Î·˜, Ù· ¤ÛÔ‰· ˘ÛÙÂÚÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈο Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È ÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ Î·È Ë Âȯ›ÚËÛË, ÏfiÁˆ ¯·ÌËÏÒÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ, Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ˙ËÌ›· 300.000 Î·È ϤÔÓ ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ 2010. “ªÂ ÙȘ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ ÙˆÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÌÂÛÔÛÙ·ıÌÈο Û 17% ÁÈ· ÙÔ ¢.¢. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È 34% ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË (Ë ÔÔ›· ÁÈ· ÙȘ ›‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ¢∂À∞∞§, ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ì ÙÔ ÌÈÛfi ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ), Ì ٷ Ù¤ÏË Û˘Ó‰¤ÛÂˆÓ ÛÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î.¿., ÂÎÙÈÌԇ̠fiÙÈ ı· ÂÈÛÚ¿ÍÔ˘Ì 230.000 ¢ÚÒ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ¤Ú˘ÛÈ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2011 ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÌˉÂÓÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ·. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ı· ‚·Ú·›ÓÔ˘Ó ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Ì ÙËÓ ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË ÙˆÓ ·Ó›ÛÚ·ÎÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ı· ÂÓÙ·ı› Ë ‰È·‰Èηۛ· ›Ûڷ͢. À¿Ú¯Ô˘Ó 250-300 ÂÚÈÙÒÛÂȘ ηٷӷψÙÒÓ Ô˘ ÔÊ›ÏÔ˘Ó ϤÔÓ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÙÚÈÌËÓÈ·›ˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ ›Ù ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó, ›Ù ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó. ª¿ÏÈÛÙ·, ÙÔÓ›ÛÙËΠÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢™ ·fi Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¢∂À∞∞§, ¤¯Ô˘Ì “Δ√ ™‡ÌʈÓÔ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ËÁ¤Ù˜ Î·È ı· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› ÛÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ˘ÏÔÔÈ› ηٿ ÁÚ¿ÌÌ· ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, Ô‰ËÁ› ÙÔ Ï·fi Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛȉËÚÔ‰¤ÛÌÈÔ˘˜ Û ÌÈ· ‚›·È· ÊÙˆ¯ÔÔ›ËÛË fiÔ˘ ı· ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÔÈ ÙÚÈÙÔÎÔÛÌÈÎÔ› ÌÈÛıÔ›, Ë Ï‹Ú˘ ÓÂÔÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ, Ë ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·Á·ıÒÓ” , ÙÔÓ›ÛÙËΠÛÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒıËΠ¯ı˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ ƒÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ - ™Àƒπ∑∞ Î·È Û˘Ó‰ÈοوÓ. “Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ηًÁÁÂÈÏ·Ó ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı¤ÓÙ˜ ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÈÎÂÙÔÊÔÚ›· Û ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ÔÈ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈΤ˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚Â Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ (ÎÏÔ‹ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÌÔӛ̈˜ ÌÓËÌÔÓÈ·ÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ) Ô˘ ı· “Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó” , ˆ˜ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË Ù˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ Î·È ÙË ÌÈÎÚ‹ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÈÙÔΛԢ, Â›Ó·È fi¯È ÌfiÓÔ ‚·Ú‡Ù·Ù˜ Î·È ··Ú¿‰ÂÎÙ˜, ·ÏÏ¿ ÂÈÙ›ÓÔ˘Ó Ù· ηٷÛÙÚÔÊÈο ·‰È¤ÍÔ‰· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ú›¯ÓÔ˘Ó ÙË ÌÈÛıˆÙ‹ ÂÚÁ·Û›· Û ¤Ó· ËÁ¿‰È ‰›¯ˆ˜ ¿ÙÔ. ∞˘Ù¿ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ‹‰Ë Ì ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, οÓÔ˘Ó ·ÎfiÌ·

Î·È ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û˘ ÛÊÚ·ÁÈÛÌ¤ÓˆÓ ˘‰ÚÔÌÂÙÚËÙÒÓ, ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ Û˘Ó‰¤ÛÂˆÓ Î·È ÁÂÓÈο Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÒÓ ÙȘ Ôԛ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‰ÈοÛÔ˘Ì ˆ˜ ·ÓÙÈÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È Ó· ÙȘ ·ÔÌÔÓÒÛÔ˘Ì Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Â͢Á›·ÓÛË Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘” . ΔÂÏÈο ÙÔ ¢™ ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛ ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ıÂÙÈο ˘¤Ú ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÙÔ˘ 2011.

∫·Ù·ÁÚ·Ê‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ηıÒ˜ ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ·Ê› ˆ˜ Ì›˙ÔÓ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ ·fi ÌË ‰Ëψı¤ÓÙ· ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ· ÁÈ· ÔÈ˘ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· - ‚ÈÔÙ¯ӛ˜ - ·Ôı‹Î˜ Î.Ï. “ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ˘‹Ú¯Â ÛÙÔÓ ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·Îfi ¢‹ÌÔ, ÙÔÓ›ÛÙËΠÛÙÔ ¢™, ‰ÈÔÁÎÒıËΠ̠ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË ÙˆÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌˆÓ ™Ô‡Ú˘, ¶ÙÂÏÂÔ‡ Î·È Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∞Ó¿‚Ú·˜. ΔÔ ·Ú·¿Óˆ Úfi‚ÏËÌ· ¤¯ÂÈ ÂÓÙÔÈÛÙ› ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¤Î‰ÔÛË ‚‚·ÈÒÛÂˆÓ Δ.∞.¶., Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·ÊÂÓfi˜ ÌÂÓ ÔÈ Ôϛ٘ Ó· ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È Ì ÂÊ¿·Í ηٷ‚ÔÏ‹ ˘¤ÚÔÁΈÓ

ÔÛÒÓ (ÂÓÙ·ÂÙ›·), ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰Â Ë ˘ËÚÂÛ›· ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ. °È· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ôϛ٘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó Î·È Ó· ηٷÁÚ·ÊÔ‡Ó Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο Ù.Ì. ÁÈ· ÙÔ Î¿ı ·Î›ÓËÙÔ Î·È fi¯È Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ, Ë ÔÔ›· ı· ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÌfiÓÔ Ù· ·Î›ÓËÙ· Ô˘ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿ ‰Ëψ̤ӷ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ·Ú·¿Óˆ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ Û˘ÓÙ·¯ı› ÂÈÛÙÔÏ‹ Ë ÔÔ›· ı· ÛÙ·Ï› ̤ۈ ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Ù˘ ¢∂∏ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ Î·È ı· ˙ËÙÂ›Ù·È Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙÔ‡Ó ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο fiˆ˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ¿‰ÂȘ, ∂9, Û˘Ì‚fiÏ·È·, Î.Ï. Ì·˙› Ì ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ¢∂∏ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·‚ÔÏ‹ Î·È ÂÓÙfiÈÛË ÂÛÊ·Ï̤ӈÓ

‰ËÏÒÛÂˆÓ ÂÈÊ·Ó›·˜. ∏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ·˘Ù‹ ı· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ Ó¤·˜ ‰‹ÏˆÛ˘ ̤۷ ÛÙËÓ ÔÔ›· Ô Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹˜ ‰Â ı· ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÙ·È Ô‡Ù Ì ÙËÓ ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ÂÓÙ·ÂÙ›·, Ô‡Ù Ì ÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙÔ ¡fiÌÔ. ∏ ·Ú·¿Óˆ ‰È·ÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ Á›ÓÂÙ·È Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙË ÁÂÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙË ¯ÒÚ·. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¤Ï¢ÛË Ù˘ ηٷÏËÎÙÈ΋˜ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ fiÛÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏÒÛÂÈ Ù· ·Î›ÓËÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙ· Ù.Ì. ı· ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È Ì ٷ ·Ú·¿Óˆ ÚfiÛÙÈÌ·”.

¢È·ÓÔÌ‹ ·Ú‰Â˘ÙÈÎÒÓ ˘‰¿ÙˆÓ ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÚÔ-

¯ÒÚËÛ Â›Û˘ ÛÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ¯ÚfiÓÔ˘ ¤Ó·Ú͢ Î·È Ï‹Í˘ Ù˘ ·Ú‰Â˘ÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2011, ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ˘‰ÚÔÓÔ̤ˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘˜, ˘ÈÔıÂÙÒÓÙ·˜ Û¯ÂÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ΔÔÈÎÒÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë ·Ú‰Â˘ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ 2011 Ó· Á›ÓÂÈ Ì 4 ˘‰ÚÔÓÔÌÈο fiÚÁ·Ó· (˘‰ÚÔÓÔÌ›˜) ˆ˜ ÂÍ‹˜: ·) ¤Ó·˜ ÛÙÔÓ ·Ú‰Â˘ÙÈÎfi ·‡Ï·Î· “∫¿ÌÔ˘ - ¡ËÛÈ¿” , ‚) ¤Ó·˜ ÛÙÔÓ ·Ú‰Â˘ÙÈÎfi ·‡Ï·Î· “ΔÛÈÊÏ›ÎÈ·” , Á) ¤Ó·˜ ÛÙÔÓ ·Ú‰Â˘ÙÈÎfi ·‡Ï·Î· “∞˘Ï·Î¿ÎÔ” Î·È “¶·ÏÈ·ÌÂÏȤ˜” , ‰) ¤Ó·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ “°Ú·Û›‰È·” - ËÁ‹ “∫ÂʿψÛ˘” Ì ÌËÓÈ·›Ô ÌÈÛıfi ÙˆÓ ˘‰ÚÔÓÔ̤ˆÓ ˆ˜ ÂÍ‹˜: °È· ÙÔÓ ˘‰ÚÔÓÔ̤· ÙÔ˘ ·Ú‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ·‡Ï·Î· “∫¿ÌÔ˘ - ¡ËÛÈ¿” ÌËÓÈ·›Ô ÌÈÛıfi 470∂, ÁÈ· ÙÔÓ ˘‰ÚÔÓÔ̤· ÛÙ· “ΔÛÈÊÏ›ÎÈ·” 470∂, ÁÈ· ÙÔÓ ˘‰ÚÔÓÔ̤· “∞˘Ï·Î¿ÎÔ˘” - “¶·ÏÈ·ÌÂÏȤ˜” Ì ÌÈÛıfi 970∂, “°Ú·Û›‰È·” - “¶ËÁ‹ ∫ÂʿψÛ˘” ÌËÓÈ·›Ô ÌÈÛıfi 870∂. ∂›Û˘ ηıfiÚÈÛ ÙËÓ ·Ú‰Â˘ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ·fi 10 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ̤¯ÚÈ 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011. ΔÔ Δ.™. ∫ÚÔΛԢ ÚfiÙÂÈÓ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ¤Ó·Ó ˘‰ÚÔÓÔ̤· ÁÈ· ÙÔÓ ∞Á. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ Ì ÌËÓÈ·›Ô Ì›ÛıˆÌ· 400 ¢ÚÒ Î·È Î·ıfiÚÈÛ ÙËÓ ·Ú‰Â˘ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ·fi 1 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ̤¯ÚÈ 15 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011. ∏ Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ·Ó·‚Ï‹ıËÎÂ.

™˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Î·È ÈÎÂÙÔÊÔÚ›· ¯ı˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

“ Ÿ¯È” ÛÙÔ ™‡ÌʈÓÔ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÈÔ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ¿ÌÂÛË Î·È ¯ˆÚ›˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Û˘Ó¤¯ÈÛË Î·È ÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ. Δ· Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈ· ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ Û‡ÌʈÓÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È ¤Ó· ·ÎfiÌ· ‚‹Ì· ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈ΋ Ï·›Ï··, Ô˘ ÂȯÂÈÚ› Ó· ÈÛÔ‰ÒÛÂÈ ÂÚÁ·Ûȷο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÎÙËı› ÌÂ

·ÁÒÓ˜ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·ÈÒÓ·. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ ÙÔÈÎfi ∂ƒ°∞Δπ∫√ ∫∂¡Δƒ√, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÙÔÈÎfi Ó.Ù. Ù˘ ∞¢∂¢À Ì ÙÔ Âȯ›ÚËÌ· fiÙÈ “‰ÂÓ ÚÔÏ·‚·›ÓÔ˘Ó Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜” (∂∫μ), ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ “ÂÁÒ ¤¯ˆ ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Î·È ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆ (ÙÔÈ΋ ∞¢∂¢À), ÍÂÂÚÓ¿Ó ·ÎfiÌ· Î·È ÙȘ “ËÁÂۛ˜” ÙÔ˘˜ οÓÔÓÙ·˜ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ·

ÊÔÚ¿ ÙËÓ “¿È·” ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÊÔ˘ÁÎÚ¿˙ÔÓÙ·È ÙȘ ‰È·ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÁÈ· Û˘Ó¤¯ÈÛË Î·È ÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ. ™˘ÌÏËڈ̷ÙÈο Ë ∂ƒ°.∞.™. Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ “Û˘Ó·ÛÈ̤ӷ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Ï·˚Îfi ΛÓËÌ·, ̤۷ ·fi ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂÓfi˜ ÂÓÈ·›Ô˘, Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓÔ˘,

ÎÏÈÌ·ÎÔ‡ÌÂÓÔ˘ ·ÁÒÓ· Ô˘ Â›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ Ù· ·̷ٷ Ù˘ ·ÓÙÈÏ·˚΋˜ ηٷÈÁ›‰·˜. ªÓËÌfiÓÈ·, ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌ· Î·È Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ· Û¯¤‰È· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Î·È ¿ÏϘ ·ÓÙȉڷÛÙÈΤ˜ ·Ó·‰È·ÚıÚÒÛÂȘ” . ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Â›Û˘ ηٷ‰ÈοÛÙËÎ·Ó ÔÈ ¡∞Δ√˚Τ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙË §È‚‡Ë. ∞.º.

™˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ÔÚ›· ηٿ ÙˆÓ ¡∞Δ√˚ÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙË §È‚‡Ë ™À°∫∂¡Δƒø™∏ Î·È ÔÚ›· ÛÙȘ 5.30 Ì.Ì.

Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÔÈ ∞¡Δ∞ƒ™À∞ ª·ÁÓËÛ›·˜, ∫∫∂ (Ì-Ï), ™Àƒπ∑∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ª§ - ∫∫∂. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË - οÏÂÛÌ· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó: ∫·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ì ÙË Ó¤· ÔÏÂÌÈ΋ ÂÍfiÚÌËÛË ∞ÌÂÚÈÎ¿ÓˆÓ Î·È ∂˘Úˆ·›ˆÓ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÒÓ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙË §È‚‡Ë, ÁÈ· Ó· ÛÒÛÔ˘Ó ‰‹ıÂÓ ÙÔ Ï·fi ·fi ÙÔ Ù˘Ú·ÓÓÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ ∫·ÓÙ¿ÊÈ, fiˆ˜ ¤ÛˆÛ·Ó ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ ÙÔ˘ πÚ¿Î, ÙÔ˘ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó, Ù˘ °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›·˜. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÔÏÂÌÈ΋˜ Â¤Ì‚·Û˘ Â›Ó·È Ó· ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·Ú·‚ÈÎÔ‡˜ Ï·Ô‡˜ Ô˘ ÂÍÂÁ›ÚÔÓÙ·È Î·È ·Ó·ÙÚ¤Ô˘Ó ·ÓÙȉڷÛÙÈο ηıÂÛÙÒÙ· Ô˘ ÁÈ· ‰ÂηÂٛ˜ ÙÔ˘˜ ηٷ›Â˙·Ó, ÙÔ˘˜ ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·Ó

Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó Ù· ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· ÙˆÓ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ Ó¤·˜ ·ÈÌ·ÙËÚ‹˜ ÂÍfiÚÌËÛ˘ Â›Ó·È ÔÈ ÏÔ˘ÙÔ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ËÁ¤˜ Ù˘ §È‚‡Ë˜ Î·È Ë ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÒÓ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∞ÊÚÈ΋˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ Ï·ÒÓ Î·È ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ô˘ ‚˘ı›˙ÂÈ Î¿ı ̤ڷ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙË ÊÙÒ¯ÂÈ·, ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Î·È ÙËÓ ÂÍ·ıÏ›ˆÛË, Ô˘ ÍÂÔ˘Ï¿ÂÈ ‰ËÌfiÛÈ· ÂÚÈÔ˘Û›·, ·Ú·¯ˆÚ› ÛÙÂÚÈ¿, ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·¤Ú· ÁÈ· ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂȉÚÔ̤˜ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ Ù˘ ™Ô‡‰·˜ Î·È ÙÔ˘ ∞ÎÙ›Ô˘. ∞ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ ·ÔÈÎÈÔÎÚ¿Ù˜, Ì·˙› Ì ÙÔ πÛÚ·‹Ï, Ù· ·ÓÙȉڷÛÙÈο ηıÂÛÙÒÙ· Ù˘

™·Ô˘‰È΋˜ ∞Ú·‚›·˜, ∫·Ù¿Ú Î·È ¿ÏÏˆÓ Ù˘Ú·ÓÓÈÎÒÓ Î·ıÂÛÙÒÙˆÓ ÙÔ˘ ∞Ú·‚ÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙÔÓ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘˜ fiÏÂÌÔ Â›Ó·È Ê·ÓÂÚ¿ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ù˘ §È‚‡Ë˜ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú·‚ÈÎÒÓ Ï·ÒÓ. ¡· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Ì·˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ÂÍÂÁÂÚÌ¤ÓˆÓ ·Ú·‚ÈÎÒÓ Ï·ÒÓ, ÁÈ·Ù› ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ‰›ÓÔ˘Ó ‰‡Ó·ÌË Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Ì·˜ ·ÁÒÓ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Â›ıÂÛ˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ¢¡Δ - ∂.∂. Ÿ¯È ÛÙÔÓ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈÎfi fiÏÂÌÔ Î·È Û οı ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË. ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÛÙËÓ ¿ÏË ÙˆÓ Ï·ÒÓ - ¡›ÎË ÛÙȘ ÂÍÂÁ¤ÚÛÂȘ. ∫·ÌÈ¿ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹, η̛· ÂÌÏÔ΋ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ - ¡· ʇÁÔ˘Ó ÔÈ ‚¿ÛÂȘ.


M·ÁÓËÛ›· 13

TETAPTH 23 MAPTI√À 2011

™Δ∂º∞¡√μπ∫∂π√: ¶¿Óˆ ·fi Ì‹Ó· ¤¯ÂÈ ··ÁÔÚ¢Ù› Ë fiÛË, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ¯Ú‹ÛË ·fi ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô, ηıÒ˜ ÂÚȤ¯ÂÈ ¯ÚÒÌÈÔ

°ÈfiÚÙ·Û·Ó ÙËÓ ∏̤ڷ ¡ÂÚÔ‡, ÌÂ... ÂÌÊȷψ̤ӷ ª  ÂÌÊȷψ̤ÓÔ ÓÂÚfi “ÁÈfiÚÙ·Û·Ó” ¯ı˜ ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ª¤Ú· ¡ÂÚÔ‡ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ, ·ÊÔ‡ ¿ÏψÛÙ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi, ηχÙÔ˘Ó ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· Ì‹Ó· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜ Û fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô͇ÓıËΠÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ·Ó›¯Ó¢ÛË ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÔÛfiÙËÙ·˜ ¯ÚˆÌ›Ô˘ ¿Óˆ ÙÔ˘ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‡‰Ú¢Û˘ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ªÂ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ··ÁÔÚ‡ÙËÎÂ Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÓÂÚÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÁÈ· fiÛË, ÂÓÒ ÔÈ ‚Ú‡Û˜ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¤˜, Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ó· ηχÙÔ˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜ ηٷӷÏÒÓÔÓÙ·˜ ÂÌÊȷψ̤ÓÔ ÓÂÚfi Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ·fi ıÂÚÌÔ„‡ÎÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙ· ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈ· Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÁÈ· “ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ·” οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÂÊԉȿ˙ÔÓÙ·È ÓÂÚfi ·fi ÁÂÈÙÔÓÈο ¯ˆÚÈ¿ Î·È fiÙÈ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÛÔ˘Ó ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ù˘ ‡‰Ú¢Û˘ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™

∞Ó¿ÛÙ·ÙÔÈ Â›Ó·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ, ηıÒ˜ ¤Ó·Ó ÂÚ›Ô˘ Ì‹Ó· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó›¯Ó¢ÛË ÔÛfiÙËÙ·˜ ¿Óˆ ÙÔ˘ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ¯ÚˆÌ›Ô˘ ÛÙÔ ÓÂÚfi ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì‹Ó·, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ·ÏÈfiÙÂÚ· fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó, Ó· ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È ÂÌÊȷψ̤ÓÔ ÓÂÚfi ÁÈ· fiÛË. ™Ù· ‰‡Ô Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi Î·È ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ, ÔÈ ‚Ú‡Û˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¤˜ Î·È ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÛfiÙËÙ˜ ÂÌÊȷψ̤ÓÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ıÂÚÌÔ„‡ÎÙ˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÙÔÔı¤ÙËÛÂ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. ∂›Û˘, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ì·ıËÙ¤˜, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ó ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Î·È ÁÔÓ›˜, ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÂÊԉȷṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÌÔ˘Î¿ÏÈ Ì ÂÌÊȷψ̤ÓÔ ÓÂÚfi. øÛÙfiÛÔ, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Î·È ÁÔÓ›˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ ‚Ú‡Û˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÂȉÈο ™¯ÔÏ›Ԣ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ¯ÚfiÓÈ· ÎÏÂÈÛÙ¤˜,

ηıÒ˜ ·ÎfiÌË Î·È ÚÈÓ ÚÔ·„ÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‹Ù·Ó ·ÌÊ›‚ÔÏË Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ fiÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ÔÛfiÙËÙ˜ ÂÌÊȷψ̤ÓÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÁÈ· Ó· ηχÙÔ˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜ Û fiÛË, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ¿ÌÂÛ· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ‰È·ÓÔÌ‹ ÓÂÚÔ‡. √È ›‰ÈÔÈ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÓÂÚfi ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ Ì¿ÓÈÔ ÙÔ˘˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜, ÂÓÒ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ χÛÈÌÔ ÙˆÓ È¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÎÔ˘˙ÈÓÈÎÒÓ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È Ì ÌÈÙfiÓÈ· ÓÂÚfi ·fi Ù· ÁÂÈÙÔÓÈο ¯ˆÚÈ¿. “ªfiÓÔ Ì ÂÌÊȷψ̤ÓÔ Î·Ï‡ÙÔ˘Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ì·˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ™Ù¿ı˘ μÏ¿¯Ô˜ “ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙÔ ÓÂÚfi ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ô‡Ù ÁÈ· Ì·Á›ÚÂÌ·, Ô‡Ù ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· Ó· χÓÔ˘Ì ٷ ‰fiÓÙÈ· Ì·˜. ΔÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ Ú¿ÙÙÔ˘ÌÂ. ∫·Ù·Ó·ÏÒÓÔ˘Ì ¿ÓÙ· ÂÌÊȷψ̤ÓÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì Ì ‰Èο Ì·˜ ¤ÍÔ‰·, ηıÒ˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ ‰ÂÓ

·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ó· ‰È·Ó›ÌÂÈ ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ‰ˆÚÂ¿Ó ÔÛfiÙËÙ˜. ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ ÔȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. °ÓˆÚ›˙ˆ, fï˜, fiÙÈ Ë ·ÓfiÚ˘ÍË Ó¤·˜ ˘‰Ú¢ÙÈ΋˜ ÁÂÒÙÚËÛ˘ Â›Ó·È ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ· Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙ οÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¿ÌÂÛ·. ™ÙÔ ¯ˆÚÈfi ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó·ÛٿوÛË” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. μÏ¿¯Ô˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î¿ÙÔÈÎÔ˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞ÎÚÈ‚Ô‡Û˘ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fiÙÈ “Ë Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ ¯ˆÚ›˜ ÓÂÚfi Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹ ·Ú¿ Ó· ηٷӷÏÒÓÔ˘Ì ÁÈ· fiÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÌÊȷψ̤ÓÔ ÓÂÚfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ÂÌ›˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ. ¶ÚÔÛˆÈο ‰È·ÈÛÙÒÓˆ fiÙÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ı¤ÏËÛË ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË Î·Ù¿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ¿ÓÙ· Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. μ‚·›ˆ˜, ÁÈ· Ó· ÂÈÏ˘ı› ¤Ó· ÙfiÛÔ ÛÔ‚·Úfi Ú¿ÁÌ·ÙÈ Úfi‚ÏËÌ· ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Î¿ÔȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ·” Â›Ó·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ Î. ∞ÎÚÈ‚Ô‡ÛË. “∫·Ù·Ó·ÏÒÓÔ˘Ì ÁÈ· fiÛË ÂÌ-

«ªfiÓÔ Ì ÂÌÊȷψ̤ÓÔ Î·Ï‡ÙÔ˘Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ì·˜» ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ™Ù¿ı˘ μÏ¿¯Ô˜ «Î·ıÒ˜ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙÔ ÓÂÚfi ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ô‡Ù ÁÈ· Ì·Á›ÚÂÌ·, Ô‡Ù ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· Ó· χÓÔ˘Ì ٷ ‰fiÓÙÈ· Ì·˜»

¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞ÎÚÈ‚Ô‡Û˘: «∏ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ ¯ˆÚ›˜ ÓÂÚfi Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹ ·Ú¿ Ó· ηٷӷÏÒÓÔ˘Ì ÁÈ· fiÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÌÊȷψ̤ÓÔ ÓÂÚfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ÂÌ›˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ»

ªÂ ÂÌÊȷψ̤ӷ ÓÂÚ¿ ÛÙËÓ ÙÛ¿ÓÙ· Ù· ·È‰¿ÎÈ· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ

Êȷψ̤ÓÔ ÓÂÚfi” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ, Ù¤ÏÔ˜, Ô Î. ™Ù¤ÏÈÔ˜ ΔÛÈfiÙÚ·˜ “Î·È ÁÈ· Ó· ϤÓÔ˘Ì ٷ È¿Ù· ›̷ÛÙ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ì ÓÂÚfi Û ÌÈÙfiÓÈ· ·fi Ù· ÁÂÈÙÔÓÈο ¯ˆÚÈ¿, fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ∞Ṳ́ÓÈÔ, ÙÔ ™ˆÙ‹ÚÈÔ Î·È ÙÔ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ. ¢ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙÔ ÓÂÚfi ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ô‡Ù ÁÈ· ÙÔ

χÛÈÌÔ ÙˆÓ È¿ÙˆÓ, Ô‡ÙÂ Ê˘ÛÈο Î·È ÁÈ· Ì·Á›ÚÂÌ·. ºÔ‚fiÌ·ÛÙ ·ÎfiÌË Î·È Ó· οÓÔ˘Ì ÙÔ Ì¿ÓÈÔ Ì·˜ Ì ÙÔ ÓÂÚfi ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ·Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó›¯Ó¢ÛË ¯ÚˆÌ›Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ‰ÂÓ ÚÔηÏ› ˙ËÌÈ¿. ¢ÂÓ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÚÌÔ‰›ˆ˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ·Ó οÓÂÈ Ó· ÏÂÓfiÌ·ÛÙ Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÓÂÚfi Î·È ·›ÚÓÔ˘Ì ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÌfiÓÔÈ Ì·˜. ∂›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ΔÛÈfiÙÚ·˜.

™Ù¤ÏÈÔ˜ ΔÛÈfiÙÚ·˜: «°È· Ó· ϤÓÔ˘Ì ٷ È¿Ù· ›̷ÛÙ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ì ÓÂÚfi Û ÌÈÙfiÓÈ· ·fi Ù· ÁÂÈÙÔÓÈο ¯ˆÚÈ¿, fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ∞Ṳ́ÓÈÔ, ÙÔ ™ˆÙ‹ÚÈÔ Î·È ÙÔ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ»


M·ÁÓËÛ›· 14

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 M∞ƒΔπ√À 2011

∫ÏÂÈÛÙ¿ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÎÔ˘Ú›· Î·È ÎÔÌً̈ÚÈ·

§ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ¯ı˜ ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘

√ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∫Ô˘Ú¤ˆÓ ∫ÔÌ-

Δ

™ÎfiÂÏÔ˜

¢ÂÛ̇ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ ÛÙÔÓ ¶¿ÓÔÚÌÔ Δ∏ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞-

ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î. ∫. ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ ÛÙÔÓ ¶¿ÓÔÚÌÔ, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÔÚ›· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ Leader ∞ÏÈ›·˜ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ì·˙› ÙÔ˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î. °. ªÈ¯ÂÏ‹˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô ›‰ÈÔ˜ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ∫¿ÛÙÚÔ˘ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ÔÈ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÌÏÔ΋ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ Ì ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ·ÁˆÁÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ Á˘ ·fi ÙȘ ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂȘ Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ‹Ù·Ó Î·È Ë ÔÚ›· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Leader ∞ÏÈ›·˜. √ ¢‹ÌÔ˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∫∂∫∞¡∂ª, ¤¯ÂÈ ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÙÚ›· ¤ÚÁ· ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ “√Úʤ·” , ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÂÚÈÙ¤ÚÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÛÙÔ ŒÏÈÔ˜ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ï·ÛË ÛÙÔ ™Ù·˘Úfi, ÛÙË °ÏÒÛÛ·. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰ÂÛ̇ÙËΠÚÔ˜ ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ηٷÛ΢‹˜ Ù˘ ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ ÛÙÔÓ ¶¿ÓÔÚÌÔ Î·È fiÙÈ ı· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ Leader ∞ÏÈ›·˜ ÛÙÔ ÓËÛ› Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ∂ÈϤÔÓ, Â·Ê¤˜ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙË ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË Î·È ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∫¿ÛÙÚÔ˘, ›¯Â ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ΔÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ‰ÚÔÌ¿ÎÈ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙËÓ ¶·Ó·Á›ÙÛ· ÙÔ˘ ¶‡ÚÁÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∫¿ÛÙÚÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÎËÚ˘¯ı› Û ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô ÌÓËÌ›Ô, ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ‚ÚÂı› ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞fi ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÚԤ΢„ fiÙÈ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙÔ‡Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ ı· ηٷ‚ÏËı› οı ‰˘Ó·Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô ¯ÒÚÔ˜ Ó· ηٷÛÙ› Î·È ¿ÏÈ ·ÛÊ·Ï‹˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜.

· ÂÁη›ÓÈ· ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ º·Ú̷ΛԢ Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ¤ÁÈÓ·Ó ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘. ΔÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi º·ÚÌ·ÎÂ›Ô ı· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙfi οı ΔÂÙ¿ÚÙË ·fi ÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ̤¯ÚÈ ÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ‰›ÓÔ˘Ó Ê¿Ú̷η Û ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Ù· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó, fiˆ˜ Î·È ‰È¿ÊÔÚ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜.

Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜, “ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi º·ÚÌ·ÎÂ›Ô Â›Ó·È ¤Ó·˜ ıÂÛÌfi˜ Ô˘ ÛÎÔfi ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ÔÈÎȷ΋˜ ¯Ú‹Û˘ Û ·fiÚÔ˘˜ Î·È ·Ó·ÍÈÔ·ıÔ‡ÓÙ˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË ÙˆÓ ÏËÁÌ¤ÓˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ. ∞ÛÊ·ÏÒ˜, Ì ÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ì·˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ „¢‰·›ÛıËÛË fiÙÈ ı· χÛÔ˘Ì fiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜ ‹ fiÙÈ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi Ù˘. ¢›ÓÔ˘Ì fï˜ ¤Ó· ˯ËÚfi Î·È ÂÏȉÔÊfiÚÔ Ì‹Ó˘Ì· ÚÔ˜ οı ηÙ‡ı˘ÓÛË. ª‹Ó˘Ì· ÂÓfiÙËÙÔ˜, ÂÏ›‰Ô˜, Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ∂ÎÎÏËÛ›· Ó· ÂÌÓ¤ÂÈ Î·È Ó· ÂÓÒÓÂÈ, ηıÒ˜ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¤ÚÁÔ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi οı ›¯ÓÔ˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙÔ˜ Î·È È‰ÈÔÙ¤ÏÂÈ·˜. ∫·È ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ÙÔÓ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ Î·È ¿ÏÈ Û˘ÓÂÓÒÓÔÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚÔÈ Û‡ÏÏÔÁÔÈ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ ÁÈ· ÎÔÈÓˆÊÂÏ‹ ÛÎÔfi, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÔ˘˜ ÚfiÛˆÔ Î·È Î·ı›ÛÙ·ÓÙ·È ÚfiÙ˘Ô Û ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Â›‰Ô. √ Ï·fi˜ Ì·˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ ¤¯ÂÈ Î¿Ô˘ Ó· ÛÙËÚȯı›, Ó· ·ÎÔ˘Ì‹ÛÂÈ, Ó· ‚ÔËıËı›. ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ÙÔ‡ÙÔ ·ÔÙÂÏ› ÚfiÙ˘Ô Î·È ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÚÔ˜ Ì›ÌËÛË, Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È

∂ªª∂¡√À¡ ÛÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ

ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¯¿ÚÙË Î·È Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ. ∏ ηٿÏË„Ë ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ÙˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ Û˘Ó¯›ÛÙËÎÂ Î·È ¯ı˜, ÂÓÒ Û ¿ÏÏ· ÙÚ›· ¢ËÌÔÙÈο ÔÈ ÁÔÓ›˜ ‰ÂÓ Â¤ÙÚ„·Ó ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ Ï˘ÎÂÈ·ÎÒÓ Ù¿ÍÂˆÓ Û ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË Î·È ¶ÙÂÏÂfi ¤ÏËÍ·Ó ¯ı˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘ÔÁÚ·Ê› ÙÔ º∂∫ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ·ڈÛË ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¯¿ÚÙË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Î·ÓÔÓÈο ¯ı˜ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ, ˆÛÙfiÛÔ

fiÙÈ ı· ·ÎÔÏÔ˘ıËı› Î·È Û ¿ÏÏ· ̤ÚË Ù˘ ·ÙÚ›‰Ô˜ Ì·˜. ∂›Û˘ Â›Ó·È Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ Ô˘ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËÎ·Ó ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Î·È ¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· ÙÂıÔ‡Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ì·˜”. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘Ï-

ÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ª·ÙÛÈfiÏ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Û‹ÌÂÚ· Ì·›ÓÂÈ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi º·Ú̷ΛÔ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÈ Î¿ı ·Ó·ÍÈÔ·ıÔ‡ÓÙ· Û˘ÌÔÏ›ÙË”. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ μÔÏÈÒÙ˘ ÙfiÓÈÛÂ

fiÙÈ “ÛÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‰‡ÛÎÔÏË ÂÔ¯‹, Û ̛· ÎÔÈÓˆÓ›· ·ÂÏÈÛ›·˜ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË ÔÈ ÌË ¤¯ÔÓÙ˜. √È ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹ ‰›ÓÔÓÙ·˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ Û ‰È¿ÊÔÚ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ÓÔÌÈΤ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó”. ∂›Û˘ Î·È Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ºÔÚÔÙ¯ÓÈÎÒÓ Î. ¶Ô˘Ì¿Ó·˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ·ÚÔ¯‹˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ Û fiÛÔ˘˜ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË ÛÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ Û˘Óı‹Î˜”. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Ô˘ ·Ú·‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ȉȷ›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰Ô̤˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ë fiÏË ÛÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ¤ÙÛÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ı· ÛÙ·ı› ·ÚˆÁfi˜ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ·˘Ù‹˜”. ¶ÚfiÛıÂÛ ·ÎfiÌË fiÙÈ “ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó· ‰›ÎÙ˘Ô fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ ‰ÔÌÒÓ ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÛÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔ˘Ó ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ì ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ˜”. £. ∫. μÔÁÈ·Ù˙‹˜

∫·Ù¿ÏË„Ë ÛÙȘ ªÈÎÚÔı‹‚˜, ·Ô¯‹ Û ∫ÂÚ·ÛÈ¿, °Ï·Ê˘Ú¤˜, ∫ÚfiÎÈÔ

™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Û ٤ÛÛÂÚ· ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›· ÁÈ· ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÏfiÁˆ Ù˘ ηٿÏ˄˘ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘˜ Î·È Ì·ı‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó. ∂›Û˘, Ì·ı‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ·Ú·‰fiıËÎ·Ó ¯ı˜ Î·È ÛÙ· ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›· ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜, °Ï·Ê˘ÚÒÓ Î·È ∫ÚÔΛԢ, ηıÒ˜ ÔÈ ÁÔÓ›˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÛÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Î·È ÙȘ ηٷÚÁ‹ÛÂȘ, ‰ÂÓ Â¤ÙÚ„·Ó ÛÙ· ·È‰È¿ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜. √È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·ÓÔÓÈο ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ˆÛÙfiÛÔ Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÙ· ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· Û¯ÔÏ›· ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó ÏfiÁˆ Ù˘ ÌË ÚÔÛ¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂ-

Ù·È Ó· ˘ÔÁÚ·Ê› ÙÔ º∂∫ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¯¿ÚÙË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. “√È ÁÔÓ›˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °È¿Ó. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ “ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ·ÓÙȉÚÔ‡Ó Ì ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¯¿ÚÙË ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡. ™ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ Û˘Ó¯›ÛÙËÎÂ Î·È ¯ı˜ Ë Î·Ù¿ÏË„Ë, ÂÓÒ ÛÙ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜, °Ï·Ê˘ÚÒÓ Î·È ∫ÚÔΛԢ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ‰ÂÓ Â¤ÙÚÂ-

„·Ó ÛÙ· ·È‰È¿ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÁÈ· Ì¿ıËÌ·. ™Â fiϘ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÚÔÛ‹Ïı·Ó ηÓÔÓÈο. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘ÔÁÚ·Ê› ÙÔ º∂∫ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¯¿ÚÙË. ªÂ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ º∂∫ ı· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› Ë ÂÈÎfiÓ·. ¶Ú¤ÂÈ Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ó· Ï‹ÍÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì·, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ÙȘ ηٷϋ„ÂȘ Î·È ÙȘ ·Ô¯¤˜” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ηٿÏ˄˘ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÙÔ˘˜ ·Ô-

Ê¿ÛÈÛ·Ó ¯ı˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ Ï˘ÎÂÈ·ÎÒÓ Ù¿ÍÂˆÓ ÙˆÓ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ - §˘Î›Ԣ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ Î·È ¶ÙÂÏÂÔ‡, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÓÙȉÚÔ‡Û·Ó Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÛÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¯¿ÚÙË. Δ¤ÏÔ˜, ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È Û ۯÔÏ›· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ¯ı˜ Ë ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ¶Ú¿ÓÙ˙Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› ·ÚÌÔ‰›ˆ˜ ÁÈ· ÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

̈ÙÒÓ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ fiÙÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 26 ª·ÚÙ›Ô˘ Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¿ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ˆÚÒÓ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ.

∂ÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi º·Ú̷ΛÔ

™˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î·È ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ì ÙËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜

¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘: ¡· ÌË Û˘Á¯ˆÓ¢ÙÔ‡Ó Û¯ÔÏ›· ™À¡∞¡Δ∏™∏ Ì ÙËÓ ˘Ê˘Ô˘Ú-

Áfi ¶·È‰Â›·˜, ·ÚÌfi‰È· ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂˆÓ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Î. ÃÚÈÛÙÔÊÈÏÔÔ‡ÏÔ˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË Ë ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, fiÔ˘ ı· Ù˘ ÂÎı¤ÛÔ˘Ó Ù· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Á¯ˆÓ¢ÙÔ‡Ó Ù· Û¯ÔÏ›· Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∏ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “ÚÔÛ·ıԇ̠̠fiϘ Ì·˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ÒÛÙ ·ÊÂÓfi˜ Ó· ÌËÓ Î·Ù·ÚÁËı› ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ∫·Ó·Ï›ˆÓ ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ó· ÌË Û˘Á¯ˆÓ¢ÙÔ‡Ó Ù· ¢ËÌÔÙÈο. ∫·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎÔfi ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÂ

Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜. √È ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜, fiˆ˜ ÛÙ· ∫·Ó¿ÏÈ·, ÙËÓ ∫ÂÚ·ÛÈ¿, ÙÔ ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ, ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÛÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÙfiÛÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, fiÛÔ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜. ∂Ì›˜ ˆ˜ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘˜ Î·È ÂÓÂÚÁԇ̠·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÛÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, fiˆ˜ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, Ì ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ÂÎ·›‰Â˘Û˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜”. ∏ ›‰È· ÚÔÛı¤ÙÂÈ ˆ˜ “ÂÏ›˙Ô˘ÌÂ Î·È ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Î·Ï¤ÛÂÈ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ηٷÚÁ‹ÛÂȘ Î·È Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ

Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ. °È·Ù› ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘, Ë ÂÎÙ›ÌËÛ‹ Ì·˜, fï˜, Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÚÈÛÙÈΤ˜ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ¤Ó· Ó¤Ô Á‡ÚÔ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛˆÓ. ∂Ì›˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ‰ÈÂΉÈÎԇ̠ÁÈ· ÙÔ ‰›ÎÈÔ ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ Ì·˜ ̤¯ÚÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ó· ÂÈÎ˘ÚˆıÔ‡Ó ·fi º∂∫”. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ·¤ÛÙÂÈÏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÏfiÁÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Î·Ù·ÚÁ‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜

“ÔÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ‰ÂÓ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙË ÌÔÚʈÙÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÔÈ ¤ÊË‚ÔÈ ÙˆÓ ∫·Ó·Ï›ˆÓ, Ù˘ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ Î·È ÙÔ˘ ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘ ı· ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ηχÙÔ˘Ó ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ·fiÛÙ·ÛË ÂÚ›Ô˘ ·fi ÌÈÛ‹ ¤ˆ˜ Ì›· ÒÚ· ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙÔ §‡ÎÂÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÍÔ˘ıÂÓÒÓÔÓÙ·È ÛˆÌ·ÙÈο, ÂÓÒ ı· Â›Ó·È ·ÓÙÈ̤وÔÈ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙÔ ‰‡Û‚·ÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô. ∂›Û˘ ı· Â¤ÏıÂÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ Ì·Ú·ÛÌfi˜ Î·È Âڋ̈ÛË ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ, fiˆ˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚȂϤÙÔ˘ Ô˘ Ì ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÒÚ· ÏÂÈ-

ÙÔ˘ÚÁ› ÂΛ, Â͢ËÚÂÙ› Î·È Ù· Á‡Úˆ ¯ˆÚÈ¿, ∫ÔÎΛӷ, ∂Ï¢ıÂÚÔ¯ÒÚÈ, ÕÁÈÔ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ. ªÂ ÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË fï˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¶ÂÚȂϤÙÔ˘ Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÔ˘ ∞ÂÚÈÓÔ‡, fiˆ˜ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, ‰Âο‰Â˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó Ù· ¯ˆÚÈ¿ Î·È Ó· ÌÂÙÂÁηٷÛÙ·ıÔ‡Ó Û ÌÂÁ¿Ï· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ·. ΔÔ Ì·ıËÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÛÙÔ §‡ÎÂÈÔ ∫·Ó·Ï›ˆÓ, Ù· ¢ËÌÔÙÈο ¶ÂÚȂϤÙÔ˘ Î·È ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ·‡ÍÔ˘Û· ÔÚ›· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· Â›Ó·È ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙË Ë Û˘Á¯ÒÓÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜ Ì ¿ÏϘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜”.


M·ÁÓËÛ›· 15

TETAPTH 23 MAPTI√À 2011

«¶Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜» ÁÈ· ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘

∞ÁÁ›˙Ô˘Ó Ù· 7 ÂÎ. ¢ÚÒ Ù· ¯Ú¤Ë √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Î·È Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶·È‰ÈÔ‡ ηıÒ˜ Î·È Ô ∞ıÏËÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜- ∂∞∫, ÂÓÒ Ù· ∫∞¶∏ Ì ÙËÓ ¶ÚfiÓÔÈ· ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘. √È ‰Ú¿ÛÂȘ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ πˆÓ›· ı· ‰È·Û·ÛÙÔ‡Ó Î·È ‰ÂÓ ı· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ˆ˜ ÂÓÈ·›· ‰ÔÌ‹ ›Ù ÛÙÔ ¡ÔÌÈÎfi ¶ÚfiÛˆÔ Â›Ù ÛÙËÓ ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹. ∏ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Â›Ó·È ÔÈ ‰Ú¿ÛÂȘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î·È ¶ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ¡ÔÌÈÎfi ¶ÚfiÛˆÔ Î·È ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÛΛ Ô ¢√∫¶À ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È Ô ¢√À∫ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, fiˆ˜ Î·È ¿ÏϘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÚÒËÓ ‰‹ÌˆÓ, ÛÙËÓ ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹ ∂ȯ›ÚËÛË. ™ÙËÓ ÎÔÈÓˆÊÂÏ‹ ı· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÔÈ ‰Ú¿ÛÂȘ ·È‰Â›·˜ fiˆ˜ ÙÔ ¢π∂∫. √ ¢∂√μ Á›ÓÂÙ·È ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘. ¶ÔÏÏ¿ ÙÌ‹Ì·Ù· ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙˆÓ ÚÒËÓ ‰‹ÌˆÓ ı· ηٷÚÁËıÔ‡Ó ÁÈ·Ù› ‰È·ÈÛÙÒıËΠˆ˜ ‰ÂÓ ·Ú‹Á·Á·Ó ηӤӷ ¤ÚÁÔ.

™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ¡ÔÌÈÎfi ¶ÚfiÛˆÔ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘ Î·È ÙËÓ ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹ ∂ȯ›ÚËÛË Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¡fiÌÔ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Î·È ÛÙ· ‰˘Ô ÁÈ· ÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ı· ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ∞™∂¶ Î·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ı· Á›ÓÂÙ·È Ì ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ∂ÈÙÚfiÔ˘. √ ‰‹ÌÔ˜ ›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË, ÒÛÙ ӷ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂÈ ÙȘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Û ‰‡Ô ¡¶¢¢“ˆÛÙfiÛÔ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ ÂÈÙ‡¯ıËÎÂ, ·ÚfiÙÈ Â›¯Â ‚ÚÂÈ Û‡ÌʈÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜.ΔÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂˆÓ ı· ÙÂı› Û‡ÓÙÔÌ· ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, Ô˘ „ËÊ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ 30 ª·ÚÙ›Ô˘. ∫∞Δ. Δ∞™.

ªÂ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ ÙÔ˘˜ Ó· ·ÁÁ›˙ÂÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ù· 7 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÚÒËÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ‰‹ÌÔ μfiÏÔ˘, Û˘Á¯ˆÓ‡ÔÓÙ·È. ΔÔ “Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” ‰fiıËΠÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ‚Ú·¯Ó¿˜ Â›Ó·È Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ÓÔÈÁÌ¿ÙˆÓ. √ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ “‚·Ú›‰È” Ì ¯Ú¤Ë, Ù· ÔÔ›· Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó Ù· 3,5 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, ‰È·Ï‡ÂÙ·È Î·È ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ı· ¯Úˆı› Ô ‰‹ÌÔ˜. ∂›Û˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi, ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ Î·È ÁÈ· ÙË ‰È¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ πÛÙÔÚ›·˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÛÙÔ ¡ÔÌÈÎfi ¶ÚfiÛˆÔ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙÂ Î·È ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡. ™ÙÔ ¡ÔÌÈÎfi ¶ÚfiÛˆÔ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘ Â-

Δ·ÌÂȷο ÂÏÏ›ÌÌ·Ù·, ÂÈı·Ú¯ÈΤ˜ ÔÈÓ¤˜, ηٷÏÔÁÈÛÌfi˜ ¢ı˘ÓÒÓ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÛÙÔ «ÙÚ·¤˙È»

∏̤ڷ ÙˆÓ... ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Â›Ó·È Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘

ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, fiˆ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÌÂÙ¿ Ù· Ù·ÌÂȷο ÂÏÏ›ÌÌ·Ù·, ÔÈ ÂÈı·Ú¯ÈΤ˜ ÔÈÓ¤˜ Î·È ·Ú·ÔÌ¤˜ ÛÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ Ù·Ì›ˆÓ, ÔÈ ÎÏ‹ÛÂȘ Û ·ÔÏÔÁ›·, Î·È Ô Î·Ù·ÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Â˘ı˘ÓÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÛÒÓ, ÌÔÓÔˆÏÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·ıÒ˜ fiÏ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ı· ·Ó·Ï˘ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÚˆÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ô˘ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ™ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË, ı· ·ÔÚÚÈÊıÔ‡Ó ÔÈ ·ÔÏÔÁÈÛÌÔ› ÙˆÓ ¡ÔÌÈÎÒÓ ¶ÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ‰‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ η٤ıÂÛÂ Ô Î. Ã. ™ÈÁ¿Ï·˜.

™‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ·ÓÔ›ÁÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· Ó· ηٷÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó Î·È Â›ÛËÌ· ÛÙÔ˘˜ ٷ̛˜ ÔÈ Â˘ı‡Ó˜ Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ Ï›Ô˘Ó ·fi Ù·Ì›· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È Ù· ¡ÔÌÈο ¶ÚfiÛˆ· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ‰‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ˘·ÏϋψÓ. ∂›Û˘ Û ·ÔÏÔÁ›· ı· ÎÏËıÔ‡Ó ÙÚÂȘ ·ÎfiÌË ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ô˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·ÚÎfiÌÂÙÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Â›Û˘ ·fi Ù· Ù·Ì›· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ‰‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘.

Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Ì ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ¯ÈÔÓfiÙˆÛ˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÙËÓ ∫·ı·Ú‹ ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È Ë ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·, Ô˘ ηٿ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛ‹ Ù˘ ‰ÂÓ Â¤‰ÂÈÍ·Ó ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ·Ú¿ ÙȘ ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ Ù˘ ∂ªÀ, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂÂÚÒÙËÛ˘ Ô˘ η٤ıÂÛ ÛÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ë ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹. “ªÂ Ú˘ıÌÔ‡˜ ¯ÂÏÒÓ·˜ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ô ÂίÈÔÓÈÛÌfi˜ ·ÚÎÂÙÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, ÂȉÈο ÛÙÔ˘˜ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜ Î·È ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, fiÔ˘ Î·È ‹Ù·Ó ÈÔ ¤ÓÙÔÓË Ë Î·ÎÔηÈÚ›·”, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛÙËÓ ÂÂÚÒÙËÛ‹ Ù˘ Î·È ˙ËÙ¿ Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› ÁÈ· Ù· ÂÍ‹˜, ·¢ı˘ÓfiÌÂÓË ÛÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô Î·È ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹: - ¶Ò˜ ı· ·ÓÙÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÙËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ· Ì ÙȘ Ô˘Ú¤˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÂίÈÔÓÈÛÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ô˘ Èı·Ófiٷٷ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜; - °È·Ù› ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¤ÙÔÈ̘ ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜, ·Ó Î·È ‹Ù·Ó ÂÓËÌÂڈ̤Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÎÔηÈÚ›·; - °È·Ù› ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ¤ÁηÈÚÔ˜ ÂίÈÔÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ô˘ Ï‹ÁËÛ·Ó ·fi ÙËÓ Î·ÎÔηÈÚ›·; - °È·Ù› ˘‹ÚÍ ·Û˘ÓÂÓÓÔËÛ›· ÌÂٷ͇ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ Î·È Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÁÈ· ÙÔ ÔÈ· Û¯ÔÏ›· ı· ·Ú¤ÌÂÓ·Ó ÎÏÂÈÛÙ¿;

∏ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÛÙËÓ ∞Á¯›·ÏÔ

μ·ÚȤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ™‹ÌÂÚ· Ë √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ¿ Ù˘ ˆ˜ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ. ∏ ÚÒÙË ˘fiıÂÛË ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ Ù·Ì›· ∞ÁÚÈ¿˜ Ô ÔÔ›Ô˜ Û‡Ìʈӷ Ì ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, ¯ÔÚ‹ÁËÛ 100.000 ¢ÚÒ ÛÙÔÓ ÂȉÈÎfi Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘, ‚¿ÛÂÈ ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊˆÓ ·ԉ›ÍÂˆÓ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ô ·Ú·Ï‹Ù˘ Ó· Â›Ó·È ÓfiÌÈÌÔ˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˜. ∏ ÂÈÛ‹ÁËÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ô Ù·Ì›·˜ ʤÚÂÈ ÚÔÛˆÈ΋ ¢ı‡ÓË ÁÈ· fi,ÙÈ Û˘Ó¤‚Ë ˆ˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ˘fiÏÔÁÔ˜. √ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË Â¤‰ÂÈÍ ‚·ÚÈ¿ ·Ì¤ÏÂÈ·, ÔÈ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·Ú¿و̷ Ù˘ ·Ú¿‚·Û˘ ÙÔ˘ ˘·ÏÏËÏÈÎÔ‡ ηı‹ÎÔÓÙÔ˜ Î·È ÂÈÛ‡ÚÔ˘Ó ÔÈÓ‹ ·ÓÒÙÂÚË Ù˘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘. ∏ ˘fiıÂÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‹‰Ë ÛÙËÓ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. ∏ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ì ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ù˘ ·fiÊ·ÛË ı· ηϤÛÂÈ ÙÔÓ ÚÒËÓ Ù·Ì›· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ó· ·Ó·ÏËÚÒÛÂÈ ¿ÌÂÛ· Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ÛÙ· ¡ÔÌÈο ¶ÚfiÛˆ·, ÂÓÒ Ë ˘fiıÂÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Â›Û˘ ‹‰Ë ÛÙËÓ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. ™‹ÌÂÚ· ı· Û˘˙ËÙËı› Î·È ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ‡„Ô˘˜ 41.859

∫ÚÈÙÈ΋ ·fi ÙË ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ÁÈ· ·Ô¯ÈÔÓÈÛÌfi Ù˘ ∫. ¢Â˘Ù¤Ú·˜

¢ÚÒ ÛÙ· Ù·Ì›· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ·fi Ù· ·ÚÎfiÌÂÙÚ·. ∞fi ÙÔ fiÚÈÛÌ· Ô˘ ÂΉfiıËΠÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· “¢ı‡ÓÂÙ·È ÏfiÁˆ ·Ì¤ÏÂÈ·˜ Ô ÚÒËÓ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Ù·Ì›·˜” Î·È Ë √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ı· ÙÔÓ Î·Ï¤ÛÂÈ Ó· ÙÔ ·Ó·ÏËÚÒÛÂÈ ÂÓÙfi˜ 48 ˆÚÒÓ ‹ Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ÙȘ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÓÙfi˜ ¤ÓÙ ËÌÂÚÒÓ. °È· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ·ÚÎfiÌÂÙÚˆÓ Ë √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ı· ηϤÛÂÈ Û ·ÔÏÔÁ›· ÙÚÂȘ ·ÎfiÌË ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ‹ fi¯È ÂÈı·Ú¯È΋˜ ÔÈÓ‹˜.√È ˘¿ÏÏËÏÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÂÁÁڿʈ˜ ÂÓÙfi˜ ÙÚÈÒÓ ËÌÂÚÒÓ. ∞Ó Ë ÙÚÈ‹ÌÂÚË ÚÔıÂÛÌ›· ·Ú¤ÏıÂÈ ı· ÎÚÈıÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ ·ÔÏÔÁ›·.

∞ÔÚÚ›ÙÔ˘Ó ·ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÔÈ ·ÔÏÔÁÈÛÌÔ› ÙˆÓ ¡ÔÌÈÎÒÓ ¶ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ·ÔÚÚ›ÊıËÎ·Ó ·fi Ù· ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÁÈ·Ù›

ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ‡„Ô˘˜ 1 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ¢ÚÒ Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ·Ó·ÏËÚÒıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ Ù·Ì›· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ‰‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘.Δ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ˙ËÙÔ‡Ó ·Ú·ÌÔÌ‹ ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÁÈ· ¿ÛÎËÛË ÔÈÓÈÎÒÓ ‰ÈÒ͈Ó. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο, ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶·È‰ÈÔ‡ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ‰‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ¤Î·Ó ‰ÂÎÙfi ÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi Ô˘ η٤ıÂÛÂ Ô Ù·Ì›·˜, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ fiÙÈ ı· ¤ÚÂ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ˘fiÏÔÈÔ ÔÛÔ‡ 418.879,27 ¢ÚÒ. ™Ù· ∫∞¶∏ ·fi ‰ÈÂÓÂÚÁËı¤ÓÙ· ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜, ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›·, ÚԤ΢„ fiÙÈ ı· ¤ÚÂ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ˘fiÏÔÈÔ ÔÛÔ‡ 114.966 ¢ÚÒ (83.296,62 ¢ÚÒ ·fi ·ÓÂÍfiÊÏËÙ· ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù· Î·È 31.699,42 ¢ÚÒ ·fi ·Ï‹ÚˆÙ˜ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ). ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi .Δ· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ‹Ù·Ó 941.411,74 ¢ÚÒ, Î·È Ù· ¤ÍÔ‰· ‹Ù·Ó 886.571,27 ¢ÚÒ, Î·È ·Ú¤ÌÂÈÓ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ˘fiÏÔÈÔ 54.840,47 ¢ÚÒ. ∞fi ‰ÈÂÓÂÚÁËı¤ÓÙ· ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ˘-

ËÚÂÛ›·˜ ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›·, ÚԤ΢„ fiÙÈ ı· ¤ÚÂ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ˘fiÏÔÈÔ ÔÛÔ‡ 54.840,47 ¢ÚÒ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi. ∂›Û˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÏËÚˆı› ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ π∫∞ (¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ - ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘) ÙˆÓ ÌÔÓ›ÌˆÓ Î·È ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ ∞.√.¢.μ. (Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡ 16.564,48ú) ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯÔÈ ÊfiÚÔÈ ÙˆÓ ÌËÓÒÓ ·˘ÙÒÓ (Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡ 493,23ú). Δ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÛ¿ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ Ù·Ì›· (¤ÍÔ‰· 886.571,27ú) Ê·›ÓÔÓÙ·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÏËÚˆı›. ∂›Û˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÏËÚˆı› 77 ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¯Ú‹ÛË 2010 Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡ 56.263,32ú (46.360,82ú ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ + 9.902,50ú ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘). ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÏËÚˆı› Î·È Ù· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· ‰¿ÓÂÈ· ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 ÂÓfi˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ¤Ï·‚Â Î·È ÙÔ ∂∞∫. Δ· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ∂.∞.∫. μfiÏÔ˘ ‹Ù·Ó

2.202.548,02 ¢ÚÒ, Î·È Ù· ¤ÍÔ‰· ‹Ù·Ó 1.964.838,73 ¢ÚÒ, Î·È ·Ú¤ÌÂÈÓ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ˘fiÏÔÈÔ 237.709,29 ¢ÚÒ.∞fi ‰ÈÂÓÂÚÁËı¤ÓÙ· ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ÚԤ΢„ fiÙÈ ı· ¤ÚÂ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ˘fiÏÔÈÔ ÔÛÔ‡ 237.709,29 ¢ÚÒ. ∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÔÈ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ - ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 ÔÛÔ‡ 64.997,42ú. ∫·ÙÂÚ›Ó· Δ·ÛÛÔÔ‡ÏÔ˘

∏ ·Ô˘Û›· ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ı· ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘ Û ÂfiÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·Û‹ ÙÔ˘, ÌÂÙ¿ ·fi ÂÂÚÒÙËÛË Ô˘ η٤ıÂÛÂ Ë ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ Î. ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÂÚÒÙËÛË, ‚·ÛÈÎfi˜ ηÓfiÓ·˜ ÛˆÛÙ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ οı fiÏ˘ Î·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛ˘ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜, Â˙ÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È Ë ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË. ∏ ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ÂÚˆÙ¿Ù·È ÔȘ ı· Â›Ó·È ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· Â˙ÒÓ Î·È Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î·È ·Ó ‰ÂÛ̇ÂÙ·È fiÙÈ ı· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Û fiϘ ÙȘ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜;

¡∂√ π∞Δƒ∂π√

¢Ú.

∫ø¡/¡√™ ∂. ™πøª√™

æ˘¯›·ÙÚÔ˜ ¶·È‰ÈÒÓ & ∂Ê‹‚ˆÓ - ¢È‰¿ÎÙˆÚ π·ÙÚÈ΋˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ªÂϤÙ˘ Ù˘ ¢È·Ù·Ú·¯‹˜ ∂ıÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô - ∂ÍÂȉ›Î¢ÛË ÛÙÔÓ ∂ıÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È ÙȘ ¢È·‰ÈÎÙ˘·Î¤˜ ™˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ - MSc ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ æ˘¯È·ÙÚÈ΋˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ - ΔÚÈÂÙ‹˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙË °ÓˆÛÙÈ΋ ™˘ÌÂÚÈÊÔÚÈ΋ æ˘¯ÔıÂÚ·›· ¢∂Ã∂Δ∞π ª∂ ƒ∞¡Δ∂μ√À 31˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 12 (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) §∞ƒπ™∞ ΔËÏ.-FAX: 24130 06228 - ∫ÈÓ. 6944 788480


M·ÁÓËÛ›· 16 ™˘Ó¿ÓÙËÛË ∞. ¶··ÙfiÏÈ· Ì ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë ™À¡∞¡Δ∏™∏ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi

∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Â›¯Â ¯ı˜ Ô ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜ Ì ı¤Ì· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ Â›ÛËÌ˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· ÙȘ 3 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·Ú·‚Ú¤ıËÎÂ Î·È Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î. ªÈ¯ÂÏ‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ıÂÛ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÙÔ̤· ÛÙÔ ÓËÛ› Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. √È Î.Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ Î·È ªÈ¯ÂÏ‹˜ ¤ıÂÛ·Ó ÂÌÊ·ÙÈο ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ¤ÁÎÚÈÛ˘ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ Ë ∫∂∫∞¡∂ª ÁÈ· ÙÔ Leader ∞ÏÈ›·˜, Î·È fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ Î. ¶··ÙfiÏÈ· “ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ “·Ó¿Û·” ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ÓËÛȈÙÈ΋˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È fiÙÈ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙËÓ ÂÈΛÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¶.™. ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ Leader ∞ÏÈ›·˜”. ∂›Û˘ ÛÙËÓ ›‰È· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “√ Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ÙfiÓÈÛ ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ˆ˜ Ù˘¯fiÓ ·ÚÓËÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∫∂∫∞¡∂ª, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Â’ Ô˘‰ÂÓ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ¤ÁÎÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ˆ˜ “Ì¿ÓÓ· ÂÍ Ô˘Ú·ÓÔ‡” ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Î·È ÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. √ Î. ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë˜ ‰ÂÛ̇ÙËΠfiÙÈ Î·Ù¿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ 3˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ·ÔÛ·ÊËÓÈÛÙ› ÙÔ fiÏÔ ı¤Ì· ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁfi £·Ï·ÛÛ›ˆÓ ÀÔı¤ÛˆÓ, ¡‹ÛˆÓ Î·È ∞ÏÈ›·˜ Î. ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë Î·È fiÙÈ Èı·Ófiٷٷ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Â˘¯¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË Ó· οÓÂÈ ÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÙÔ̤· ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ, ȉ›ˆ˜ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÈÁÔÚÔ‚·ÙÔÙÚÔÊ›·, Ì ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ Á›‰·˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÍÂΛÓËÛÂ Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÙˆÓ ÊËÌÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ‰·Ì¿ÛÎËÓˆÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙ‹ÚÈÍË Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÙÔ ÂÌ‚ÏËÌ·ÙÈÎfi ÚÔ˚fiÓ Ù˘ ÓËÛȈÙÈ΋˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. √ Î. ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë˜ ÚÔ¤ÙÚ„ ÙÔÓ Î. ªÈ¯ÂÏ‹ Î·È ÙÔÓ Î. ¶··ÙfiÏÈ· Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ù· Ó¤· ™¯¤‰È· μÂÏÙ›ˆÛ˘ ÙÔ˘ À¶∞∞Δ, Ì ÙËÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î·È ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Û¯ÂÙÈ΋˜ ÚfiÙ·Û˘ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô. Δ¤ÏÔ˜, Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ÂÎ Ó¤Ô˘ ÛÙÔÓ Î. ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·ÌË” ÁÈ· ÙÔ Î·Ï¿ıÈ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÏËÊı› ˘fi„Ë ÁÈ· ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Î·È fiÙÈ ÛÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÛÙÔ ¶.™. ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·Ó¿ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜”.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 M∞ƒΔπ√À 2011

∫·Ù·Ù¤ıËÎ·Ó ¯ı˜, ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ¡ÂÚÔ‡ ·fi ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ∫. ¶Ô˘Ï¿ÎË

¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ˘‰·ÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·

Δ

ËÓ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙ›ıÂÛË Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ “£ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Ù˘ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜” ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ οÓÂÈ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. ∫ˆÓ. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ∞¯ÂÏÒÔ˘, ÂͤÊÚ·Û ¯ı˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Î. ∫ˆÓ. ¶Ô˘Ï¿Î˘. ª·˙› Ì ÙÔÓ ·Ó. ηıËÁËÙ‹ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ª˘ÏfiÔ˘ÏÔ, ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ ÁÈ· ÙÔ ˘‰·ÙÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Î·È Î·Ù¤ıÂÛ·Ó ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. ƒÂÔÚÙ¿˙: £∞¡∞™∏™ ∫. μ√°π∞Δ∑∏™

Ÿˆ˜ ÛËÌ›ˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ¶Ô˘Ï¿Î˘ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∞¯ÂÏÒÔ˘, “Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ Ë ·Ó¿ÁÎË ¿ÌÂÛ˘ ·Î‡ÚˆÛ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È Ë ÌÂÙ·ÛÙÚÔÊ‹ ÛÙ· ‹È· ˘‰Ú·˘ÏÈο ¤ÚÁ·” Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ‰È¢ı¤ÙËÛË ÙˆÓ ÈÛÔ˙˘Á›ˆÓ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Î·È ˙‹ÙËÛ˘, Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ˘‰¿ÙÈÓÔ˘ ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘, Ë ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÙˆÓ ˘‰·ÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ Ì ‹Ș ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜, Ë ÛÙÚÔÊ‹ Û ηÏÏȤÚÁÂȘ ÌË ˘‰ÚÔ‚fiÚ˜, Ë ‚ÈÒÛÈÌË ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ˘‰Ú·˘ÏÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÌÂ Û˘Ì‚·Ù¿ ¤ÚÁ· ÌÈÎÚ‹˜ Îϛ̷η˜ Î·È Ô ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÊfiÚÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·” . Ÿˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. ¶Ô˘Ï¿Î˘, “·˘Ùfi˜ Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›· ÊÚ¿ÁÌ·Ù· Î·È Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú˜ Ô˘ ı· ‰È·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ¤ÁηÈÚ· Î·È Ì Â¿ÚÎÂÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û ÓÂÚfi fiÛÈÌÔ Î·È ¿Ú‰Â˘Û˘” Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÚfiÙÂÈÓÂ: ΔËÓ ¤ÁηÈÚË ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜ Î·È ÙˆÓ ·Ú¿ÏÏËÏˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ °˘ÚÙÒÓ˘, ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ËÌÈÙÂÏÒÓ ÊÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ, ª·˘ÚÔÌ¿ÙÈÎÔ˘ Î·È ∞ÁÈÔÓÂÚ›Ô˘, ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÊÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÒÓ ÓÂÚÒÓ ÛÙËÓ ¶‡ÏË, ÛÙÔ ªÔ˘˙¿ÎÈ, ÛÙÔ ¡ÂÔ¯ˆÚ›ÙË Î·È ÛÙÔÓ ∂ÓÈ¤· Î·È ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÊÚ·Á-

● √ ∫. ¶Ô˘Ï¿Î˘ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ì ÙÔÓ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ¡. ª˘ÏfiÔ˘ÏÔ

Ì¿ÙˆÓ ÔÚÂÈÓ‹˜ ˘‰ÚÔÓÔÌ›·˜. ŸÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ¤ÚÁ· Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ˘ Îϛ̷η˜, Û˘Ì‚·Ù¿ Ì ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Èηӿ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÙÔ ˘‰·ÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. °È’ ·˘Ùfi ¿ÏψÛÙ ›̷ÛÙ ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ˘ÔÂÈÙÚÔ‹˜ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ fiÚˆÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÁÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÓÂÚÔ‡ ·fi ¿ÏÏ· ˘‰¿ÙÈÓ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÓÂÚÔ‡ ·fi Ì›· ˘‰¿ÙÈÓË ÏÂοÓË Û ¿ÏÏË Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ, ÙËÓ ÔÔ›· ıˆÚԇ̠¯ıÚÈ΋ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ·ÓÙ›ıÂÙË ÛÙË ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË” .

√ Î. ¡. ª˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ Ô Î. ¡ÈÎ. ª˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ·fi„ÂȘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ıÂÛÛ·ÏÈ΋ ÏÂÈ„˘‰Ú›· Î·È ÙËÓ ÂÎÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ∞¯ÂÏÒÔ˘,

ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È Ù· ÂÍ‹˜: “Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÁÈ· ÙÔ ˘‰·ÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ô˘ ÂÎÔÓ‹ıËΠÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Ù· Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ ·ÚÓËÙÈο ˘‰·ÙÈο ÈÛÔ˙‡ÁÈ·, ¤¯Ô˘Ó Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÂÍ¿ÓÙÏËÛË, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ ·ÎfiÌË Î·È ÙˆÓ ÌfiÓÈÌˆÓ ˘‰·ÙÈÎÒÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ. ŒÙÛÈ: ∏ ÌÂȈ̤ÓË ·ÔÚÚÔ‹ ÙÔ˘ ¶ËÓÂÈÔ‡ Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ Î·È Ë ÙÒÛË Ù˘ οو ·fi ÙÔ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi fiÚÈÔ Ù›ÓÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÂÙ‹ÛÈÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. ΔÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ „·ÚÈÒÓ ı¤ÙÂÈ Ì ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¶ËÓÂÈÔ‡ Û ¤Ó· ·fi Ù· ϤÔÓ ‚ÚÒÌÈη ÔÙ¿ÌÈ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ∏ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÙÒÛË ÙˆÓ ˘‰ÚÔÊfiÚˆÓ ÔÚÈ˙fiÓÙˆÓ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙÔÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ˘‰ÚÔÊÔÚ¤·, ·-

ÔÙÂÏÔ‡Ó ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜. √ ÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÚÈÓ ·fi ÙÔ 1980 ‹Ù·Ó Û ‚¿ıÔ˜ 1060 ̤ÙÚˆÓ. ™‹ÌÂÚ·, ÏfiÁˆ Ù˘ ˘ÂÚ¿ÓÙÏËÛ˘ ¤¯ÂÈ Êı¿ÛÂÈ Û ˘ÂÚÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ ‚¿ıÔ˜. ∏ ˘Ê·Ï̇ÚÈÓÛË ÚÔ¯ˆÚ› Û ÂÎÙÂٷ̤ÓÔ Ì¤ÙˆÔ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›·, ·fi ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ ÚÔ˜ §¿ÚÈÛ· Î·È ÛÙȘ ‰ȿ‰Â˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∂ÎÙfi˜ Ù˘ ˘Ê·Ï̇ÚÈÓÛ˘ ÔÈ Î·ıÈ˙‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ Â‰·ÊÈΤ˜ ÚˆÁ̤˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È Ù˘ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋˜ ÙÒÛ˘ ÙˆÓ ˘fiÁÂÈˆÓ ˘‰ÚÔÊfiÚˆÓ. ∞fi ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÔÈÔÙÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Á›ÓÂÙ·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ϤÔÓ ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ Ô˘ ηٷӷÏÒÓÂÙ·È Î·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË fiÛÔ ÂÚÓ¿Ó ٷ ¯ÚfiÓÈ· ¯ÂÈÚÔÙÂÚ‡ÂÈ. ∏ ÓÈÙÚÔÚ‡·ÓÛË È‰È·›ÙÂÚ· ·ÔÙÂÏ› ‰Â›ÎÙË ÛÔ‚·Ú‹˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ˘Ô‚¿ıÌÈÛ˘. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ ˘‰·ÙÈÎÔ‡ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÛÙÔ 1,3 ÂÚ›Ô˘ ‰ÈÛ. ΢‚Èο ̤ÙÚ·”. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∞¯ÂÏÒÔ˘ ÛËÌ›ˆÛÂ: “ΔÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ˆ˜ Ë ÌÂÁ¿ÏË, Ì˘ıÈÎÒÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ˘fiÛ¯ÂÛË, ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÛÙËÚ›¯ıËΠȉÂÔÏÔÁÈο Ë ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊËΠ·Ú·¿Óˆ. ™‹ÌÂÚ·, ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¤ÚÁÔ, fiˆ˜ Î·È Ù· ·ÚfiÌÔÈ· ÁÈÁ¿ÓÙÈ· ˘‰Ú·˘ÏÈο ¤ÚÁ· ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ·ÛÙ›, ˆ˜ ÊÔÚ¤·˜ Ì›· ·ÚÂÏıÔ‡Û·˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ·ÓÙ›Ï˄˘ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË”.

™ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ ∫. ¶·Ô‡ÏÈ· Û‹ÌÂÚ· Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘

£¤ÛË ·Ó. ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ¶∂ ÛÙÔ ™¯ÔÏÂ›Ô μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ

ª∂ ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î. ∫¿ÚÔÏÔ ¶·Ô‡ÏÈ· Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È Û‹ÌÂÚ· Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÛÙȘ 2.30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÛÙÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ª¤Á·ÚÔ. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ıÂÛÌÔ‡ Ù˘ ∞ÈÚÂÙ‹˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› Ô Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ı· ÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ¢ÈÔÈÎÔ‡Û·˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (∂¡.¶.∂.) Ì ·ÚÈÔ ı¤Ì· ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ŒÓˆÛË ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÚ¤¯ÔÓÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù·. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ·ÎÏÔ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÍÂÎÈÓ¿ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜. ™Â ÚÒÙË Ê¿ÛË ÔÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ·Ó¿ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÔÈΛԢ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë. “£¤ÏÔ˘Ì ԢÛÈ·ÛÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‰È·ÎÚÈÙÒÓ ÚfiÏˆÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ∏ ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ì·˜ ÁÈ· ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ - ¢‹ÌˆÓ Û˘ÓÔ„›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÙÚ›Ù˘¯Ô: Û˘ÓÂÚÁ·Û›· - Û˘Ó¤ÚÁÂȘ - ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜ Î·È ÙÔÓ ÔÏ›ÙË”, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜. ∏ ÚÒÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ· Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 23 ª·ÚÙ›Ô˘, ÛÙȘ 7.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. √ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Î·È Ë ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ §¿ÚÈÛ·˜ Î. ƒ¤Ó· ∫·Ú·Ï·ÚÈÒÙÔ˘ ı· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó Ì ÙÔ˘˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ §·ÚÈÛ·›ˆÓ Î. ∫ÒÛÙ· Δ˙·Ó·ÎÔ‡ÏË, ∞ÁÈ¿˜ Î. ∞ÓÙÒÓË °ÎÔ˘ÓÙ¿Ú·, ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ Î. °ÈÒÚÁÔ ¶·Û¯fiÔ˘ÏÔ, ∫ÈÏÂÏ¤Ú Î. ƒ›˙Ô ∫ÔÌ‹ÙÛ·, ΔÂÌÒÓ Î. ∫ÒÛÙ· ∫ÔÏÏ¿ÙÔ, Δ˘ÚÓ¿‚Ô˘ Î. ¡›ÎÔ ª·Ï¿ÎÔ Î·È º·ÚÛ¿ÏˆÓ Î. ÕÚË ∫·Ú·¯¿ÏÈÔ. ΔȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Ô Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ı· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙÔ˘˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ∂ÓÔÙ‹ÙˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î·È ∫·Ú‰›ÙÛ·˜.

¶ƒ√∫∏ƒÀ™™∂Δ∞π ı¤ÛË ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ¶∂ ÁÈ· ÙÔ ∂˘Úˆ·˚-

Îfi ™¯ÔÏÂ›Ô μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ ÁÈ· ÌfiÓÈÌÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ù· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· ÚÔÛfiÓÙ·, fiˆ˜ ·˘Ù¿ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ¶·Ú¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ¢È¢ı˘ÓÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ∞Ó·ÏËÚˆÙÒÓ ¢È¢ı˘ÓÙÒÓ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ, Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Û¯ÂÙÈ΋ ·›ÙËÛË ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ı¤ÛÂȘ Ì ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ· Î·È Ù· ·Ô‰ÂÈÎÙÈο ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÚÔÛfiÓÙˆÓ. §fiÁˆ ÙÔ˘ ηÙÂ›ÁÔÓÙÔ˜, Ô Û¯ÂÙÈÎfi˜ Ê¿ÎÂÏÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚ÏËı› ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ‹ ·fi ÓfiÌÈÌÔ ÂÎÚfiÛˆfi ÙÔ˘˜ ‹ ̤ۈ ˘ËÚÂÛ›·˜ Ù·¯˘ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, ·¢ı›·˜ ÛÙÔ À¶¢μª£ (∞. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 37, 151 80 ª·ÚÔ‡ÛÈ, ‰È‡ı˘ÓÛË: ¶.√.¢.∂., °Ú·ÊÂ›Ô 1161, ˘fi„Ë μ. °È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘) ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ 28-3-2011. √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Ê¿ÎÂÏÔ Ì ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο: ·) μÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ· ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο Î·È Û ‰‡Ô ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·fi ÙȘ ÙÚÂȘ ÁÏÒÛÛ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ (·ÁÁÏÈο-Á·ÏÏÈο-ÁÂÚÌ·ÓÈο). ™˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ μÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ™ËÌ›ˆÌ· “Europass”. (°È· ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·ÙÚ¤ÍÔ˘Ó ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·: http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downl oads.csp). ‚) ∂ÈÎ˘ÚˆÌ¤ÓÔ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ù›ÙÏˆÓ ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎÒÓ, ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ÛÔ˘‰ÒÓ, ÌÂÙÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ÂÈÌfiÚʈÛ˘. Á) √È ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤Ó˜ Û˘ÁÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙȘ Ôԛ˜ Û˘Óԉ‡ÂÈ Î·È Û¯ÂÙÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜. ‰) ∞Ô‰ÂÈÎÙÈο ÁÓÒÛ˘ Í¤ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ. Â) ∞ÓÙ›ÁÚ·Ê· ¿ÏÏˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Ù˘¯›ˆÓ, ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÒÓ ‹ ‚‚·ÈÒÛÂˆÓ Ô˘ Ù˘¯fiÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜. ÛÙ) ŸÔÈÔ ¿ÏÏÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÁÈ· ·ÍÈÔÎÚ·ÙÈ΋ Î·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ÎÚ›ÛË. √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ‹ ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ∂Î·›‰Â˘Û˘, Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Î·È Ó· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó ÙËÓ ·›ÙËÛË ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜, Ë ÔÔ›· ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÙ·È Ì ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÚfiÛÎÏËÛË.

∏ ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË ÁÈ· Ù· ·ÁÚÔÙÈο È·ÙÚ›· ∏ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, Ì ÂÚÒÙËÛ‹ Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ¤ıÂÛ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Ù· ı¤Ì·Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ π·ÙÚ›ˆÓ ∞ӷηÛÈ¿˜ Î·È ∞Á. √ÓÔ˘ÊÚ›Ô˘. ∏ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÚˆÙ¿ ÁÈ· ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó “ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ∞Á›Ô˘ √ÓÔ˘ÊÚ›Ô˘, ∞ӷηÛÈ¿˜ Î·È ÕÓˆ μfiÏÔ˘ ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË È·ÙÚÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰· Î·È Ì¤ÚÈÌÓ·. μ¿ÛÂÈ ÔÈÔ˘ ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÚÔÙ›ıÂÛı ӷ ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÙ ÙËÓ Â·Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ ÔÌ·Ï‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ π·ÙÚ›ˆÓ ∞ӷηÛÈ¿˜ Î·È ∞Á›Ô˘ √ÓÔ˘ÊÚ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ π·ÙÚ›Ԣ ÕÓˆ μfiÏÔ˘”.

√ °. ™Ô‡ÚÏ·˜ ÁÈ· Ù· ÓÔıÂ˘Ì¤Ó· η‡ÛÈÌ· ™Δ∏¡ ∂ÈÙÚÔ‹ £ÂÛÌÒÓ Î·È

¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ·¢ı‡ÓıËÎÂ Ô ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ °. ™Ô‡ÚÏ·˜, ÁÈ· Ù· ÓÔıÂ˘Ì¤Ó· η‡ÛÈÌ· ÛÙȘ ŒÓÔϘ ¢˘Ó¿ÌÂȘ Î·È ÙÔ Ï·ıÚÂÌfiÚÈÔ. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙÔ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÙÔ˘ ÛËÌ›ˆÌ· ÚÔ˜ ÙË μÔ˘Ï‹, “·fi ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ΛÓËÛ˘, Ô˘ ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ¤ÓÔϘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜, ÚԤ΢„ fiÙÈ ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ‚Ú¤ıËΠÌË Î·ÓÔÓÈÎfi ÓÔıÂ˘Ì¤ÓÔ. ¶Ú¤ÂÈ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ Ï·ıÚÂÌÔÚ›Ô˘ Î·È ÓÔıÂ˘Ì¤ÓˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ Î·È Ó· ÙÂı› Ù¤ÚÌ· ÛÙËÓ ·ıÏÈfiÙËÙ·, Ó· ·Ó·˙ËÙËıÔ‡Ó Â˘ı‡Ó˜ ·fi fiÛÔ˘˜ Ì Ú¿ÍÂȘ Î·È ·Ú·Ï›„ÂȘ ˙ËÌ›ˆÛ·Ó ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ. ΔÔ Ï·ıÚÂÌfiÚÈÔ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ, Ë ÓÔı›· ÛÙ· η‡ÛÈÌ· ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÎÚ›Û˘ Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Ë ¯ÒÚ· ı¤ÙÂÈ fiÏÔ˘˜ ÂÓÒÈÔÓ Â˘ı˘ÓÒÓ, ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ù· ÎfiÌÌ·Ù·, ÙË μÔ˘Ï‹ Î·È ÙȘ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜.

∏ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ· Û ̿ÚÎÂÙ ¡√ªπª∏ Â›Ó·È Ë ¿‰ÂÈ· Ô˘ Â-

ͤ‰ˆÛÂ Ë ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Û ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi, ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ∫·Ú·Á¿Ù˜. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ Û¯fiÏÈ· Î·È ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο Ô˘ ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·È Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ı¤Ì· ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ, Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ù· ÂÍ‹˜: ™ÙÔ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ 2001, fiÔ˘ ·ÈÙ‹ıËÎÂ Ë ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜, Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È, ÛÙÔ ı‡Ï·Î· “∫·Ú·Á¿Ù˜” ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™˘ÓÔÈÎÈÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¶.¢. Ù˘ 168-1993 (º∂∫.1228 ¢’) ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·È ÔÈ ¯Ú‹ÛÂȘ ÁÂÓÈ΋˜ ηÙÔÈΛ·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 3 ÙÔ˘ ·fi 23-2-1987 ¶.¢. (º∂∫.166 ¢’), ÛÙȘ Ôԛ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· (Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙȘ ˘ÂÚ·ÁÔÚ¤˜ Î·È Ù· ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·). ™˘ÓÂÒ˜, Ë ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÌÂÙ¿ Î·È ·fi ÙË Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ¯ÔÚ‹ÁËÛ ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ·, ÛÙËÓ ·ÈÙÔ‡Û· ÂÙ·ÈÚ›·.


M·ÁÓËÛ›· 17

TETAPTH 23 MAPTI√À 2011

°È· Â͢ËÚ¤ÙËÛË ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ·fi ÙȘ ·ÂÚÁȷΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·

ΔÔ π∫∞ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ Û ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ √¶∞¢ - √∞∂∂

¢

‡Ô - ÙÚÂȘ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ÓÔÈ Ì ÙÔÓ √¶∞¢ Î·È ÙÔÓ √∞∂∂ Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â͢ËÚ¤ÙËÛ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ π∫∞ Î·È ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, η٤ıÂÛ·Ó ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ·ÎfiÌË Î·È 7.0008.000 ¢ÚÒ ÛÙÔ π∫∞, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó. ∞˘Ùfi ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ·fi ¤Á΢Ú˜ ËÁ¤˜ ÙÔ˘ π∫∞ μfiÏÔ˘, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ, ¯ˆÚ›˜ ‚¤‚·È· ·˘Ùfi Ó· Â›Ó·È ·Ú¿ÓÔÌÔ, fiÙÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÓ ÏfiÁˆ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Â͢ËÚ¤ÙËÛ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ π∫∞.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

∞Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ›, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ π∫∞ μfiÏÔ˘, fiÙÈ Î¿ı Â›ÛÎÂ„Ë ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘ Û ÁÈ·ÙÚfi ÙÔ˘ √¶∞¢ ‹ ÙÔ˘ √∞∂∂ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 20 ¢ÚÒ Ë ÚÒÙË Î·È 10 ¢ÚÒ Ë ‰Â‡ÙÂÚË, ÂÊfiÛÔÓ Á›ÓÂÈ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Ì‹Ó·, ÙfiÙÂ Ô Î¿ı ÁÈ·ÙÚfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ, Â͢ËÚ¤ÙËÛ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 300 Î·È Ì¤¯ÚÈ 400 ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜... ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Ô˘ Â›Ó·È Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ÓÔÈ Ì ÙÔÓ √¶∞¢ Î·È ÙÔÓ √∞∂∂, ›¯·Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ π∫∞, Ó· ‰¤¯ÔÓÙ·È Î·È Ó· Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ π∫∞ Î·È ÌÂÙ¤ÂÈÙ·, ÌfiÓÔÓ fï˜ ÁÈ· Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛË Î·È ·Ï‹ ÂͤٷÛË. “∫¿ıÂ Û˘ÓÙ·Á‹ ¤Íˆ ÎfiÛÙÈ˙ 20 ¢ÚÒ, fiÙ·Ó Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ ÙÔ˘ π∫∞ ·Ì›‚ÂÙ·È Ì 1.200 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·”, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÁÈ·ÙÚfi˜ ÙÔ˘ π∫∞ μfiÏÔ˘, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ÛÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘ √¶∞¢ Î·È ÙÔ˘ √∞∂∂. ™˘ÓÔÏÈο ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ √¶∞¢ Î·È ÙÔ˘ √∞∂∂ μfiÏÔ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷı¤ÛÂÈ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÛÙÔ π∫∞, ÁÈ· Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó, ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ˘˜ 20, ÂÓÒ Ë Î·Ù¿ıÂÛË Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. ¶¿ÓÙˆ˜ ÌfiÓÔÓ ‰˘Ô-ÙÚÂȘ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷı¤ÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜, ÂÓÒ ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ·fi 300 ̤¯ÚÈ 800 ¢ÚÒ. ÕÁÓˆÛÙË ˆÛÙfiÛÔ Â›Ó·È Ë ‰È·‰Èηۛ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÂÓ ÏfiÁˆ ÁÈ·ÙÚÔ›, ηıÒ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË, ÁÈ· Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙ› Ô ÛÎfiÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÙÚfiÔ˘ ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ. ªÂ ·˘Ù¿ Ù· ÛÙÔȯ›· ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ π∫∞ ··ÓÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË fiÚˆÓ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· οÓÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ì ÙfiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ¤Íˆ, ı· ›¯·Ó ÚÔÛÏËÊı› ¤ÓÙÂ-¤ÍÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Î·È ı· ÔÌ·ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ٷ Ú·ÓÙ‚ԇ”. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ π∫∞ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Î·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ ÙË ÌÂÁÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÛÒÓ Ô˘ ı· ÎÏËı› Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘ √¶∞¢ Î·È ÙÔ˘ √∞∂∂, ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Î·È Ì ÂÁ·ÎÏÈfi Ù˘ ÛÙȘ 16 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, fiÚÈÛ fiÙÈ ·fi ÙËÓ 1Ë ª·ÚÙ›Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Ï·ÊfiÓ ÛÙȘ ÂÈÛΤ„ÂȘ ÔÈ 80 ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ, ÂÓÒ ÛÙÔ˘˜ 50 ÙÔ Ì‹Ó· ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ Ô˘ Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘ π∫∞, ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÙÔ˘˜ ÛÙ· È·ÙÚ›· ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜. ∂›Û˘, ·fi ÙËÓ 1Ë ª·ÚÙ›Ô˘ ¤·˘Û ӷ È-

Û¯‡ÂÈ Ë ¿ÚÛË ÙÔ˘ Ï·ÊfiÓ ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÂ Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ӷ Ì ÙÔ π∫∞ ȉȈÙÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·, Ï·ÊfiÓ Ô˘ ›¯Â ·ÂÏ¢ıÂÚˆı› ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜. ∞ÎfiÌË ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘ π∫∞ ı· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÁÈ· ÙȘ ¿‰ÂȘ ·ÓÈηÓfiÙËÙ·˜. ªÂ ¿ÏÏË ÂÁ·ÎÏÈÔ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ π∫∞ Ô˘ ›¯Â ÂΉÔı› ÛÙȘ 15 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Î·È fi¯È ÛÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘ √¶∞¢ ‹ ÙÔ˘ √∞∂∂, fiÙ·Ó ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÔÚıÔ‰Èο ˘ÏÈο ‹ ÔÙÈο. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ fiÛÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ·¢ı‡ÓıËÎ·Ó Û ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ÓÔ˘˜ Ì ÙÔÓ √¶∞¢ ‹ ÙÔÓ √∞∂∂, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó ¿ÏÈ Û ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘ π∫∞, ›Ù ÁÈ· Á˘·ÏÈ¿, ›Ù ÁÈ· ¿ÏÏ· ›‰Ë fiˆ˜ ÔÚıÔ‰Èο (·Ì·Í›‰È·, ÂÚ·ÙÔ‡Ú˜ Î.Ï.) ∂›Û˘ Ì ¿ÏÏË ÂÁ·ÎÏÈÔ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ π∫∞ ÛÙȘ 16 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ fiÚÈ˙ fiÙÈ ÔÈ ·Ú·ÎÏÈÓÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ıÂÚ·›˜ Î.Ï. Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ÓÔ˘˜ Ì ÙÔÓ √¶∞¢ Î·È ÙÔÓ √∞∂∂ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, ÂÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙÔ˘˜ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ÙÔ˘ π∫∞.

√È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ηχ„ÂȘ ∞fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ π∫∞ ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ¤ÁÈÓÂ

ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È Ù· ̤ÏË ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·fi 1Ë ª·ÚÙ›Ô˘ 2011 ̤¯ÚÈ 28 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2012 ηχÙÔÓÙ·È ·fi ÙÔ π∫∞ ÁÈ· ·ÚÔ¯¤˜ ·ÛıÂÓ›·˜ Û ›‰Ô˜, ÂÊfiÛÔÓ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 50 Ë̤Ú˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘, ›Ù ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ËÌÂÚÔÏÔÁÈ·Îfi ¤ÙÔ˜ ›Ù ηٿ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô 15ÌËÓÔ, ¯ˆÚ›˜ Ó· Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Ë̤Ú˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 15Ì‹ÓÔ˘. √È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÙÔ˘ π∫∞ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·fi 1 ª·ÚÙ›Ô˘ 2011 ̤¯ÚÈ 28 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2012 ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ·ÛıÂÓ›·˜ ·fi ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì·, ÂÊfiÛÔÓ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÚÔ¸Ôı¤ÛˆÓ, ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 100 Ë̤Ú˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘, ›Ù ηٿ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ËÌÂÚÔÏÔÁÈ·Îfi ¤ÙÔ˜ ›Ù ηٿ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô 15ÌËÓÔ, ¯ˆÚ›˜ Ó· Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Ë̤Ú˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ËÌÂÚÔÏÔÁÈ·Îfi ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 15Ì‹ÓÔ˘. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Û ÔÈÎÔ‰ÔÌÔÙ¯ÓÈο ¤ÚÁ· ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ·ÛıÂÓ›·˜ ·fi ÙÔ π∫∞ ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô, ÂÊfiÛÔÓ Â›¯·Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ 80 Ë̤Ú˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘.

To ™¿‚‚·ÙÔ Ì ·ÛÙÚÔ‚Ú·‰È¿ ·fi ÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¢. μfiÏÔ˘

™‚‹ÓÔ˘Ì ٷ ÊÒÙ· ÁÈ· ÙËÓ «flÚ· Ù˘ °Ë˜» °È· ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ Ë ∂ÏÏ¿‰· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ “Earth Hour”, Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ 2007 ÛÙÔ ™›‰ÓÂ˚ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜. ΔÚÂȘ ̤Ú˜ ·Ô̤ÓÔ˘Ó ¤ˆ˜ ÙËÓ “flÚ· Ù˘ °Ë˜ 2011”, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 26 ª·ÚÙ›Ô˘, Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÌÂÙÚ¿ÂÈ ‹‰Ë ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ· ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ı· Û‚‹ÛÔ˘Ó Ù· ÊÒÙ· ÁÈ· Ì›· ÒÚ·, ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÒÓÙ·˜ ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·ÁÒÓ·. √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÂȉÈÎfi site (wra.ths.ghs@volos-city.gr) ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ·fi„ÂˆÓ Î·È ·¢ı‡ÓÂÈ ·ÓÔÈÎÙ‹ ÚfiÛÎÏËÛË Û ÊÔÚ›˜ Î·È Ôϛ٘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÛÙ·Ï› ·fi ÙÔ μfiÏÔ ¤Ó· Û˘ÏÏÔÁÈÎfi ˯ËÚfi Ì‹Ó˘Ì· Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ï›Á˜ ̤Ú˜

ÌÂÙ¿ Ù· ÙÚ·ÁÈο Û˘Ì‚¿ÓÙ· Ù˘ π·ˆÓ›·˜, fiÙÈ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÒÓ ¯ˆÚÒÓ ÁÈ· ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÎÔÌ¤˜ ·ÂÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘. “∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û’ ·˘Ù‹ ÙË Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·”, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, “·ÔÙÂÏ› ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· ÚÔÛˆÈ΋˜ ‰¤ÛÌ¢Û˘ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı¤Ó·, Ì›·˜ ‰¤ÛÌ¢Û˘ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Û 60 ÏÂÙ¿, ·ÏÏ¿ ı· ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Ù˘ ÙÔÈ΋˜ Ì·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜”. √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ı· ÛÙ›ÏÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ Ì‹Ó˘Ì· Û‚‹ÓÔÓÙ·˜ Ù· ÊÒÙ· Û ÎÂÓÙÚÈο ‰ËÌÔÙÈο ÎÙ›ÚÈ· ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÌÈ· ÒÚ· (20.30-21.30) Î·È ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·˜ ÂΉ‹ÏˆÛË ·Ú·Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ ·ÛÙÚoÓÔÌÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ, Ì ÙË Û˘-

ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¢È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞Ó·‡ÚÔ˘ Î·È ÒÚ· 20.00 (‰›Ï· ·fi Ù· ÁÏ˘Ù¿ ÙÔ˘ ºÈÏfiÏ·Ô˘). ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·ÛÙÚÔ‚Ú·‰È¿˜, ̤ÏË Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ı· “ÍÂÓ·Á‹ÛÔ˘Ó” ÙÔ ÎÔÈÓfi ÛÙÔÓ ¤Ó·ÛÙÚÔ Ô˘Ú·Ófi Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ù· ÙËÏÂÛÎfiÈ· ı· Â›Ó·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË fiÏˆÓ ÁÈ· Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ï·Ó‹Ù˜ ∂ÚÌ‹, ¢›· Î·È ∫ÚfiÓÔ, ÙÔ˘˜ ·ÛÙÂÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ øÚ›ˆÓ·, ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ·, ÙˆÓ ¢È‰‡ÌˆÓ, ÙÔ˘ ∏Ó›Ô¯Ô˘, ÙÔ˘ Δ·‡ÚÔ˘, ÙÔ ¡Âʤψ̷ ÙÔ˘ øÚ›ˆÓ·, Ù· ÛÊ·ÈÚˆÙ¿ ÛÌ‹ÓË ÛÙÔ˘˜ ·ÛÙÂÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ∫·ÚΛÓÔ˘, ÙˆÓ £ËÚ¢ÙÈÎÒÓ ∫˘ÓÒÓ, Î·È Ù˘ ∫fiÌ˘ Ù˘ μÂÚÂӛ΢, ÙÔ ‰ÈÏfi ÛÌ‹ÓÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÛ¤·, ÙÔ ·ÛÙÚÈÎfi ÛÌ‹ÓÔ˜ ¶ÏÂÈ¿‰Â˜, ÙÔ˘˜ Á·Ï·Í›Â˜ ª81 Î·È ª-82 ÛÙË ªÂÁ¿ÏË ÕÚÎÙÔ, ÙÔ ·ÛÙ¤ÚÈ ™Â›ÚÈÔ, Î.¿.

π·ÙÚÔÎÔÈÓˆÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡. πˆÓ›·˜: μÚ¿‚¢ÛË Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ‚Ú¿‚¢ÛË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ π·ÙÚÔÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 19/3, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ ªÂÙÚfi ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ‚Ú·‚‡ÙËΠÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Ì·˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ∂ÈÎÔÛÈÊ›ÓÈÛÛ·˜ ∫·Ú·¯¿ÏÈÔ˘, Ë ÔÔ›· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË, Ì ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô Î·Ï‡ÙÂÚ˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÁÈ· ·È‰È¿ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ª·ıËÙÈ΋ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›·. ∏ ¤ÎıÂÛË Ì ٛÙÏÔ “À‰¿ÙÈÓ˜ πÛÙÔڛ˜” ·fi ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ SOS ›¯Â Û·Ó ÛÎÔfi ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ˘‰·ÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ Î·È ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÓÂÚÔ‡. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 3.432 Ì·ıËÙ¤˜ ·fi 221 Û¯ÔÏ›· Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì 2.060 ηÏÏÈÙ¯ÓÈο ¤ÚÁ· (˙ˆÁÚ·ÊȤ˜, ʈÙÔÁڷʛ˜, ÎÔÏ¿˙, ÈÛÙÔڛ˜ ÎfiÌÈΘ). ΔÔ ∫¤ÓÙÚÔ Ì·˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ì 20 ʈÙÔÁڷʛ˜ Ô˘ ÙÚ¿‚ËÍ·Ó Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ Ì·˙› Ì ÙȘ ·È‰·ÁˆÁÔ‡˜, Ì ı¤Ì· ÙÔ ÓÂÚfi Û fiϘ ÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ ÙÔ˘ ∞ÏÈ‚ÂÚ›Ô˘. ∏ ʈÙÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂ÈÎÔÛÈÊ›ÓÈÛÛ·˜ ‹Ù·Ó ·˘Ù‹ Ô˘ ΤډÈÛ ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô Î·Ï‡ÙÂÚ˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÁÈ· ÙË ‚·ıÌ›‰· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡. ΔÔ ‚Ú·‚Â›Ô ·Ú¤Ï·‚·Ó ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Ë ·È‰·ÁˆÁfi˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Î. ∞ÈÌÈÏ›· ™Ù¿ÈÎÔ˘ Î·È Ë Á˘ÌÓ¿ÛÙÚÈ· Î. ¶·ÙÛ·ÚÔ‡¯· ∞ÏÂÍ›·. ŸÏ· Ù· ¤ÚÁ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÂÎÙ¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ ªÂÙÚfi ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ·fi ÙËÓ ¶¤ÌÙË 17/3 ̤¯ÚÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 20/3”.


M·ÁÓËÛ›· 18 ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ: EÍfiÊÏËÛË ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ‡‰Ú¢Û˘ Î·È Ì¤Ûˆ ∂§Δ∞ À¶√°ƒ∞º∏∫∂ ÌÂٷ͇ Ù˘

¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Δ·¯˘‰ÚÔÌ›ˆÓ (∂§Δ∞) Ë Û‡Ì‚·ÛË ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÙˆÓ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ ‡‰Ú¢Û˘ ̤ۈ ÙˆÓ ∂§Δ∞, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ Î·È ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ. ™Â ¤Ó·Ó ÂÚ›Ô˘ Ì‹Ó· ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÍÔÊÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ‡‰Ú¢Û˘ ÛÙ· ηٿ ÙfiÔ˘˜ ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ∂§Δ∞, ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ÀËÚÂۛ˜ ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹. ªÂ ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Ë ·Ú·Ï·‚‹ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ·fi Ù· ∂§Δ∞ ı· Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. “∞ÔÊ·Û›Û·Ì ÛÙËÓ ÚÒÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ¡›Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜ “Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ۇ̂·Û˘ Ì ٷ ∂§Δ∞, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô ¢‹ÌÔ˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ› ÛÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ‡‰Ú¢Û˘ ·fi ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙˆÓ ∂§Δ∞. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ë Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÙË, ηıÒ˜ fiÏÔÈ ÙÔ˘˜, ›Ù ηÙÔÈÎÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ›Ù fi¯È, ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÔÏËÚÒÓÔ˘Ó Ù· ÔÛ¿ ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ ÛÙ· ∂§Δ∞, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌfiÏȘ ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÂȉÔÔ›ËÛË Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹. ∂˘ÂÏÈÛÙԇ̠fiÙÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÏËڈ̋˜ ̤ۈ ÙˆÓ ∂§Δ∞ ı· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙfiÛÔ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜, fiÛÔ Î·È ÙȘ ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘” ‰ËÏÒÓÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘.

∂Ή‹ÏˆÛË ÛÙÔ Δ∂∂ ÁÈ· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ı¤Ì·Ù· Ì˯·ÓÈÎÒÓ Δ√ Δ¯ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ, ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ı¤Ì·: “ºÔÚÔÏÔÁÈο ı¤Ì·Ù· ªË¯·ÓÈÎÒÓ”. ΔËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ë Î. ¶¤ÚÚÔ˘ ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, ¢ÈÎËÁfiÚÔ˜ - ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ Δ∂∂. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‹ÌÂÚ·, Ì ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ 5 Ì.Ì., ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚË ÁÈ· fiÏ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Δ∂∂.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 M∞ƒΔπ√À 2011

¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÏÔÁÈÛÙ¤˜

“KÏÂÈÛÙ‹” Ë ‡ÏË ÙÔ˘ Taxisnet ÁÈ· ºªÀ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ ÂÈÙË‰Â˘Ì·ÙÈÒÓ

ӈ̷ϛ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÈÙË‰Â˘Ì·ÙÈÒÓ, ÔÈ Î·Ù·ÏËÎÙÈΤ˜ ÚÔıÂƯ̂˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÛÙȘ 4 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÂÓÒ Úfi‚ÏËÌ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒ˜ ÙˆÓ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÊfiÚÔ˘ ÌÈÛıˆÙÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ (ºªÀ). ∞˘Ùfi ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÊÔÚÔÙ¯ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Taxisnet. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Î·ı˘ÛÙÂÚ› Î·È Ë ‰È·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÂÓÙ‡ˆÓ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2011. ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ Î·Ù·ÏËÎÙÈΤ˜ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÏ¢ı¤ÚˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ, ÙˆÓ ÂÈÙË‰Â˘Ì·ÙÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈÒÓ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÛÙȘ 4 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ηıÒ˜ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Â›¯Â ‰ÒÛÂÈ ·Ú¿Ù·ÛË ÂÓfi˜ Ì‹Ó·. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Taxisnet “‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ·ÓÔ›ÍÂÈ”. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· Î·È ÔÈ ÂÊÔÚÈ·ÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ηٿÛÙ·ÛË, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÔÚÈÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ ÌÈÛıÔÏfiÁÈfi ÙÔ˘˜, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ‹ ηٷÚÁ‹ÛÂȘ ÂÊÔÚÈÒÓ. √È ÂÊÔÚÈ·ÎÔ› ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηıÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ηÙfiÈÓ. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ÛÙȘ ∂ÊÔڛ˜ Â‰Ò Î·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ¤¯Ô˘Ó ηı·ÈÚÂı› ÔÈ ÙÌË̷ٿگ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ̤¯ÚÈ Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÔÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔÈ, Û ¤Ó· ÂÚ›Ô˘ Ì‹Ó·. ª¤¯ÚÈ ¯ı˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÓÔ›ÍÂÈ Ë ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‡ÏË ÙÔ˘ Taxisnet, Ô˘ ı· ˘ԉ¯Ù› ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ÂÌÔÚÔ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜, Ô˘ ˘Ô¯ÚÂÔ‡-

ÓÙ·È Ê¤ÙÔ˜ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ·fi ÙȘ 4 ∞ÚÈÏ›Ô˘. “∏ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‡ÏË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÓÔ›ÍÂÈ ·ÎfiÌË ÁÈ· ÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ ÂÈÙË‰Â˘Ì·ÙÈÒÓ, ÂÓÒ ‰fiıËΠ·Ú¿Ù·ÛË Ì ηٷÏËÎÙÈΤ˜ ·fi ÙȘ 4 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ∂›Û˘, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÛÙ·Ï› ¤ÓÙ˘· ÁÈ· ‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÂÈÙË‰Â˘Ì·Ù›Â˜, ηıÒ˜ ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Ó· ÙȘ ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈο”, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ¡. ¶Ô˘Ì¿Ó·˜, ÏÔÁÈÛÙ‹˜, ·fi ÙÔÓ ™‡ÏÏÔÁÔ ºÔÚÔÙ¯ÓÈÎÒÓ ∂Ï¢ı¤ÚˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜. “√È ÂÈÙË‰Â˘Ì·Ù›Â˜ Ó· ÌËÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ¤ÓÙ˘·, ÁÈ· Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ‰‹ÏˆÛË. ∂›Û˘, ÙÔ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÓÔ›ÍÂÈ Ë ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‡ÏË ÛÙÔ Taxisnet ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈ΋˜ ºªÀ, Ë ÚÔıÂÛÌ›· Ù˘ ÔÔ›·˜

Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 31 ª·ÚÙ›Ô˘. ∞˘Ù‹ οı ¯ÚfiÓÔ ¿ÓÔÈÁ ӈڛÙÂÚ·. ∞˘Ùfi Ì·˜ ‰˘ÛÎÔχÂÈ Î·È Ì·˜ ¿ÂÈ ›Ûˆ Î·È Ô ∞Ú›ÏÈÔ˜ ı· Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ì‹Ó·˜ “ÊÔÚو̤ÓÔ˜”, ηıÒ˜ ¤¯Ô˘Ì º¶∞, ∞¶¢ π∫∞, Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÁÈ· ºªÀ ·fi ÂÈÙË‰Â˘Ì·Ù›Â˜, Â›Ó·È Î·È ÔÈ ·ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·”, ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô Î. ¶Ô˘Ì¿Ó·˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ‰‹ÏˆÛ˘ ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛ˘ ºªÀ ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜, Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÌÈÛıˆÙÔ‡˜. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ ÔÈ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ˘Ô‰Ô̤˜ ÙÔ˘ Taxisnet ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¤˜, ÁÈ· Ó· ÛËÎÒÛÔ˘Ó ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ηٷ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Ì¤Û· ·fi ·˘Ù¤˜. “¶Èı·ÓÔÏÔÁԇ̠fiÙÈ ı· ‰Ôı›

·Ú¿Ù·ÛË ÁÈ· ÙȘ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈΤ˜ ºªÀ, Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ï‹ÁÂÈ 31 ª·ÚÙ›Ô˘”, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ºÔÚÔÙ¯ÓÈÎÒÓ ∂Ï¢ı¤ÚˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¡. ªÔ˘ÚÌÔ‡ÏÈ·˜. ™ÙȘ ∂ÊÔڛ˜, ÛÙÔ ÌÂٷ͇, ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÂÏÔ‡Ó Û ·Ó·ÌÔÓ‹ Ù˘ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙȘ ¢.√.À., ·Ó ‰ËÏ·‰‹ ı· Û˘Á¯ˆÓ¢ıÔ‡Ó ‹ ı· ηٷÚÁËıÔ‡Ó. ™‡Ìʈӷ Ì ÓÂÒÙÂÚË ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÛÙË ¯ÂÚÛ·›· ª·ÁÓËÛ›· ÚԂϤÂÙ·È Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‰‡Ô ∂ÊÔڛ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, Ì ·Ú¿ÏÏËÏË Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜. ™‡Ìʈӷ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Ì ÙȘ ÚÔÛı‹Î˜-·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ºÔÚÔÏÔÁÈÎfi ¡ÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ¤Î·Ó ÙÔ ÀÔ˘ÚÁ›Ô, ÙÔ ∂ȉÈÎfi ™ÒÌ· ∂ÏÂÁÎÙÒÓ Ô˘ ı· Û˘ÛÙ·ı›, ı· ÛÙÂϯˆı› Î·È Ì ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Û ÔÛÔÛÙfi ̤¯ÚÈ 5%, ÂÓÒ ‰ÂÓ ı· ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó ÂȉÈÎfi Â›‰ÔÌ· Â›Ù¢Í˘ ÛÙfi¯ˆÓ, ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜. ∂›Û˘ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Û ÔÛÔÛÙfi 10% Â› ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ™¢√∂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÙÔ‡ÓÙˆÓ Û’ ·˘Ùfi ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ì ¯ÚfiÓÈ· ˘ËÚÂÛ›·˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 20.

∂È·ڈÛ ԢÛÈ·ÛÙÈο ÙË Ì›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ηٿ 20%

∂ÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ √™∂: ªË‰ÂÓÈΤ˜ ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ª∏¢∂¡π∫∂™ ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜

ÌÈÛıÔ‡˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √™∂ Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ (¶√™), ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ Ù˘ Ó¤·˜ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ˆÛÙfiÛÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÂÈ·ڈÛ ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ Î·Ù¿ 20%, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈ‚ÏËı› Ì ‰‡Ô ‰È·‰Ô¯ÈÎÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜, fiˆ˜ ¤ÁÈÓÂ Î·È Ì fiϘ ÙȘ ¢∂∫√. ™ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ¶.√.™. Ë ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √™∂, Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ „ËÊ›ÛÙËΠÔÚȷο Ì 13 „‹ÊÔ˘˜ ˘¤Ú Î·È 12 ηٿ. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ¢. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, “Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ۇ̂·Û˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ηıÔÚÈÛÙ› ·˘Ù‹ ÌÔÓÔÌÂÚÒ˜ Ì ÓÔÌÔıÂÙÈ΋

Ú‡ıÌÈÛË” . √˘ÛÈ·ÛÙÈο ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ √™∂ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÙÔ ÌË ¯Â›ÚÔÓ ‚¤ÏÙÈÛÙÔÓ, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi Î·È Ó· ÌËÓ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ηٷÚÁ‹ÛÂȘ. ªÂ ÙË Ó¤· Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ۇ̂·ÛË ÂÈÛËÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙȘ Ù·ÎÙÈΤ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ ̤¯ÚÈ 20%. √È ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ √™∂ ›¯·Ó ηٷϋÍÂÈ Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô Î·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÌÔÓÔÌÂÚÒ˜ ÛÙË ÓÔÌÔı¤ÙËÛË Ù˘ ۇ̂·Û˘, οÙÈ Ô˘ ÙÂÏÈÎÒ˜, ÌÂÙ¿ ÙË ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¶√™, ·Ôʇ¯ıËÎÂ. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ¿ÓÙˆ˜ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 15 ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ۇ̂·Û˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ “ÔÈ ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜, ÂȉfiÌ·Ù·, ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ Î·È ·ÌÔÈ‚¤˜ ÁÂÓÈ-

ο, ηıÒ˜ Î·È Ù· Ì ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ÔÓÔÌ·Û›· ÔÚÈ˙fiÌÂÓ· Î·È ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÁÂÓÈ΋ ‹ ÂȉÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË ‹ Ú‹ÙÚ· ‹ fiÚÔ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ‰È·ÈÙËÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ‹ Ì ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ‹ Û˘Ìʈӛ· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ·, Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û ÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ, ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È ·fi ÙȘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ·fi ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ™.™.∂., ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ˘ÂÚ‚Ô‡Ó ÙȘ Ù·ÎÙÈΤ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘ ˆ˜ ›¯·Ó ÙËÓ 1/1/2011 ‡ÛÙÂÚ· Î·È ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ·Ú. 17-22 ÙÔ˘ Ó. 3845/2010 Ô˘ ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 2 ÙÔ˘ Ó. 3899/2010” . ∏ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÚԂϤÂÈ ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ‚·ıÌ›‰ˆÓ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È 20 ÌÈÛıÔÏÔÁÈο ÎÏÈÌ¿ÎÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ·fi 0 ¤ˆ˜ 39 ¤ÙË. ™ÙËÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË Û‡Ì‚·ÛË ÚԂϤÂÙ·È Î·È Ë ÚÔÛˆÈ΋ ‰È·ÊÔ-

Ú¿ ÙËÓ ÔÔ›· ı· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, Û ÂÚ›ÙˆÛË fiÔ˘ Ӥ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÌÈÛıfi Î·È Ù· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· ÂȉfiÌ·Ù· ÏËÓ ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ı¤Û˘, ˘ÔÏ›ÔÓÙ·È ÙÔ˘ 90% ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ Ô˘ Ï¿Ì‚·Ó·Ó ÙËÓ 1/1/2011, ÔfiÙ ÙfiÙ ı· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ·˘Ù‹ ˆ˜ ÂÈϤÔÓ ÔÛfi. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ô‡Ù ¯ı˜ ÎÔÈÓÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ 72 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘ √™∂ μfiÏÔ˘ Ù· “ʇÏÏ· ÔÚ›·˜” ÁÈ· ÙȘ ÌÂٷٿÍÂȘ ÙÔ˘˜ Û ¿ÏϘ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜, fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏÒÛÂÈ. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙÂÏÔ‡Ó Û ·Ó·ÌÔÓ‹, ÂÓÒ fiˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, “ı· ˘¿ÚÍÂÈ Ó¤Ô ÔÚÁ·ÓfiÁÚ·ÌÌ·, ÂÓÒ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·È Î·Ù·ÚÁ‹ÛÂȘ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Î·È Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ˘ËÚÂÛÈÒÓ” . ¶¿ÓÙˆ˜ ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ. ¢∏ª√.™.

∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ: ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∂͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ· ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆӔ ∏ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ¢È·¯ÂÈÚ›Ûˆ˜ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ (∞.∂.¢.∂.¶.) £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ∂Ù·›ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ӉȿÌÂÛÔ˘ ºÔÚ¤· ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·” 2007-2013 (∂¶∞¡ ππ) ∂.º.∂.¶.∞.∂. Î·È ·ÚÌfi‰È· ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›·, Î·È ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔÛηÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ Û ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 28 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 18.30, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÁÈ· ÙË ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∂͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·-∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆӔ , ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÎËÚ‡¯ıËΠ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂¶∞¡ ππ 20072013. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ˘fi ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Î·È ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË-Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ Â͈ÛÙÚÂÊÔ‡˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ‰Ú¿Û˘ Û ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ·ÊÔÚ¿ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ Έ‰ÈÎÔ‡˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ (∫∞¢) ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘, ÂÌÔÚ›Ô˘, ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È Î·Ù·Û΢ÒÓ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÚÈÓ ÙËÓ 01/01/2010 (01/01/2008 ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ) Ì ̛· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÎÏÂÈṲ̂ÓË ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·È ¤ÚÁ·, ÌÂÌÔӈ̤ӷ ‹ ÔÌ·‰Èο (Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜), ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ‡„Ô˘˜ Â¤Ó‰˘Û˘ ·fi ú30.000,00 ¤ˆ˜ ú250.000,00 Î·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 40%, ÁÈ· ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ (ÌfiÓÔ ÁÈ· ¤ÚÁ· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ì ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜), 45% ÁÈ· Ôχ ÌÈÎÚ¤˜, ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ÌÂÛ·›Â˜ Î·È Êı¿ÓÂÈ Û 50% Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÁÈ· ÙȘ Ôχ ÌÈÎÚ¤˜, ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∏ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Î·Ï‡ÙÂÈ Â˘Ú‡ Ê¿ÛÌ· ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ, fiˆ˜ ÚÔÌ‹ıÂÈ· Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ·ÎÂÙÔÔ›ËÛ˘ Î·È Û˘Û΢·Û›·˜ - ÂÙÈÎÂÙÔÔ›ËÛ˘, ‰·¿Ó˜ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ۯ‰ȷÛÌfi Î·È ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È Û˘Û΢·Û›·˜, ÚÔÒıËÛË Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹, ··Û¯fiÏËÛË ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ‹ ·fiÎÙËÛ˘ ·ÙÂÓÙÒÓ Î·È Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜. ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙÔÓ À‡ı˘ÓÔ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∞.∂.¢.∂.¶. £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙË μÂÓÂÙÛ¿ÓÔ. ΔÔ ¤ÚÁÔ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ∂˘Úˆ·˚Îfi Δ·ÌÂ›Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ ({∂.¶. ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· (∂¶∞¡ ππ)}, ¶∂¶ ª·Î‰ÔÓ›·˜ - £Ú¿Î˘, ¶∂¶ ∫Ú‹Ù˘ Î·È ¡‹ÛˆÓ ∞ÈÁ·›Ô˘, ¶∂¶ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ∏›ÚÔ˘, ¶∂¶ ∞ÙÙÈ΋˜).


™ÙË ºÈÏÈÈ¿‰· Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ë ¡›ÎË μ. ÛÂÏ. 19

T∂Δ∞ƒΔ∏ 23 M∞ƒTπ√À 2011

∫∞Δ™∞μ∞∫∏™

“ÕÚÈÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ¤Î·ÓÂ Ô ΔÛÈÒÏ˘” √π ÚÔÔÓËÙ‹˜ Û˘ÓËı›˙ÂÙ·È Ó· ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÛfiÓÙ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚÔηÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ, ˆÛÙfiÛÔ, Ô ª¿Î˘ ∫·ÙÛ·‚¿Î˘, ¤¯ÂÈ Ó· ÂÈ ÌfiÓÔ Î·Ï¿ ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ÚÒËÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ , ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ·ÎfiÌ· Ì›· ÊÔÚ¿ Ì›ÏËÛ Ì ıÂÚÌ¿ ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙËÓ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘ ÕÚË, ϤÔÓ, Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔ “∞ıÏËÙÈÎfi Metropolis” . ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ª¿ÎË ∫·ÙÛ·‚¿ÎË: °È· ÙȘ ÚÒÙ˜ ̤Ú˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘:: “∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯· ηӤӷ Úfi‚ÏËÌ· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜. °È· ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó fiÙ·Ó ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Ì¤Û· ÛÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Û‡ÏÏÔÁÔ, fi¯È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜. ∂ȉÈο ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ, ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠fiϘ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ·fi ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ì ÌÈ· ¿Ô„Ë ÁÈ· ·˘Ù¤˜. ¶ÚÔÛˆÈο ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Î·È ‰ËÏÒÓˆ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ô˘ ¤·È˙Â Î·È ·›˙ÂÈ. ΔÔ Â›· ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ı· ÙÔ ˆ Í·Ó¿ Î·È Û ÂÛ¿˜, ı· Ï‹ÚˆÓ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ˆ˜ ʛϷıÏÔ˜ ÁÈ· Ó· ‰ˆ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Ó· ·›˙ÂÈ Ì¿Ï·. ∂›Ì·È Ôχ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ‰È¿ıÂÛË Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Î·È ·fi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È” . °È· ÙÔÓ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË:: “√Ê›ψ Ó· ˆ fiÙÈ Ô ÚÔοÙÔ¯Ô˜ ÌÔ˘, ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘, ¤Î·Ó ¿ÚÈÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ·ÏϿ͈ ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ‰ÂÓ ‹ıÂÏ· Ó· ¯·Ï¿Ûˆ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¯ËÌ›· Ô˘ ˘‹Ú¯Â. ¶¿ÓÙˆ˜, ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ÔÌÔÏÔÁ‹ÛÔ˘ÌÂ, ˆ˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ¤Î·Ó ηϋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ʤÚÓÔÓÙ·˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· ÏËÚ¤ÛÙ·ÙÔ ÚfiÛÙÂÚ. À¿Ú¯Ô˘Ó ÈÛ¿ÍÈÔÈ ·›ÎÙ˜ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ηχ„Ô˘Ó ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·Ô˘Û›· ‚·ÛÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹” . °È· ÙËÓ Ó›ÎË ÛÙËÓ ∫·‚¿Ï·:: “¶·Ú¿ ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ·fi ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ·fi ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ Â›· ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ fiÙÈ ı· ¿Ì ÛÙËÓ ∫·‚¿Ï·, ı· ·Ï¤„Ô˘Ì ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È ı· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ. ∫·È Â›Ì·È Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô˘ ÙÔ ÂÙ‡¯·ÌÂ. ΔÒÚ· ¤¯Ô˘Ì ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ÙÚ›· ·È¯Ó›‰È· Î·È Ù· ¿ÓÙ· Â›Ó·È ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Ì·˜. ª·Ù˜ ÎÏÂȉ› Â›Ó·È ·˘Ùfi Ì ÙËÓ •¿ÓıË. ∞Ó ÙÔ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ı· ‚ÚÂıԇ̠·ÎfiÌË ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÛÙfi¯Ô Ì·˜. ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ˆ fiÙÈ ÊÔ‚fiÌ·ÛÙ ÈÔ Ôχ ÙÔÓ ÕÚË ‹ ÙËÓ ∫·‚¿Ï·. ∫·È ÔÈ ‰˘Ô ÔÌ¿‰Â˜ ·›˙Ô˘Ó Î·Ïfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ∂›‰·Ì ÙËÓ ∫·‚¿Ï· ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ¶∞√∫. ¶‹Á ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì· Î·È Î¤Ú‰ÈÛÂ. ∂ÎÙÈÌÒ fiÙÈ Ô ÕÚ˘ ¤ÚÂ ӷ ›¯Â ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ‹‰Ë ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙ· Ï¤È ÔÊ, ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ”

∫∞£√ƒπ™Δπ∫∏ ∂π¡∞π °π∞ Δ√¡ √§Àª¶π∞∫√ μ. ∏ ∂¶√ª∂¡∏ ∞°ø¡π™Δπ∫∏ Δ∏™ ™√À¶∂ƒ §π°∫

∏ ÒÚ· Ù˘ ÎÚ›Û˘... ›ÎÔÛÈ ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙ· 15 ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘ ›¯Â ·ÔÛ¿ÛÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” , ‚¿ÛÂÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÚ›·, ·Ó ·Ó·ÏÔÁÈÛÙԇ̠fiÙÈ Û 12 Ì·Ù˜ ÛÙÔ ‚’ Á‡ÚÔ - Î·È ÂÓÒ ·Ô̤ÓÔ˘Ó ¿ÏÏ· ÙÚ›· ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë Î·ÓÔÓÈ΋ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ - ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¤¯ÂÈ ·ÔÛ¿ÛÂÈ 21 ‚·ıÌÔ‡˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ∞˘Ùfi ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ÔÌ¿‰· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Î·È Ó· ‚¿ÏÂÈ „ËÏfiÙÂÚ· ÙÔÓ ‹¯Ë, ÛÙԯ‡ÔÓÙ·˜ Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÓÙ¿‰·, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. √ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi˜ Î·È ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ . √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô ÂÓÙ¿‰· Î·È ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Î¿ÔÈ· ÔÌ¿‰· ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂÈ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È Ó· ·ÔÛ¿ÛÂÈ ÛÙ· ÙÚ›· ÂÓ·ÔÌ›ӷÓÙ· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ Îfi‚ÂÈ ÙȘ ÔÚ¤ÍÂȘ Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ˘ ÕÚË Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÛÙÔ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ›Ó·Î·. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” , ·Ó ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ¤‰Ú· (‰ÂÓ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ·) ı· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘˜. £· Ú¤ÂÈ, ‰ËÏ·‰‹, Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÙËÓ •¿ÓıË (ÛÙȘ 3 ∞ÚÈÏ›Ô˘) Î·È ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (17/4) ÁÈ· Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÔ˘Ó ÌÈ· Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·, ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘˜ ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·ÙËÁÔÚ›·, ‡ÛÙÂÚ· ·fi 20 ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ·. ∞Ó ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ó ‰‡Ô ӛΘ ‰ÂÓ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ·fi ÙȘ ∫·‚¿Ï· Î·È ÕÚË, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ÔÌ¿‰Â˜ ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙÚÂȘ ӛΘ. ™ÙË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Ó· ÈÛÔ‚·ıÌ›ÛÂÈ Ì ÙËÓ ∫·‚¿Ï·, Ì ÙËÓ ÔÔ›· fï˜ ˘ÂÚÙÂÚ› ÛÙËÓ ÈÛÔ‚·ıÌ›· (ÈÛÔ·Ï›· ÛÙÔ μfiÏÔ, Ó›ÎË ÛÙËÓ ∫·‚¿Ï·).

¶¿ÓÙˆ˜, Ë ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÎÚ›ÓÂÈ ÔÏÏ¿ ÁÈ· ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ Ì¿¯ÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· Ï¤È ÔÊ, ηıÒ˜ ÔÈ ‚·ÛÈÎÔ› ·ÓÙ›·ÏÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜. ∏ ∫·‚¿Ï· ı· ÎÏËı› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙÔ “∫·Ú·˚ÛοÎË” , ÂÓÒ Ô ÕÚ˘ ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ΔÚ›ÔÏË, Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· Ó· “η›ÁÂÙ·È” ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ηٷ‚¿ÏÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ı· ˘ԉ¯ı› ÙËÓ •¿ÓıË, Ë ÔÔ›· ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË Â› ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ԢÛÈ·ÛÙÈο ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. øÛÙfiÛÔ, fiˆ˜ ÚԷӷʤڷÌÂ, ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷʤÚÂÈ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ·ÔÛ¿ÛÂÈ 18 ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Î·È 23 ·fi Ù· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÒÛÂÈ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ μfiÏÔ. ΔÔ ÈÔ Â˘ÓÔ˚Îfi ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Â›Ó·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ •¿ÓıË Î·È Ó· ËÙÙËıÔ‡Ó ∫·‚¿Ï· Î·È ÕÚ˘. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó Î·È Ì·ıËÌ·ÙÈο ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ËÙÙËıÔ‡Ó ÛÙ· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·È¯Ó›‰È· (Ì ÕÚË Î·È ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi).

ΔÈ ÈÛ¯‡ÂÈ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ ∂ÊfiÛÔÓ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ Î·È Ë ∞∂∫ ÛÙÂÊı› ∫˘ÂÏÏÔ‡¯Ô˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Û›ÁÔ˘Ú· ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ. ∞Ó ÙÔ ÙÚfi·ÈÔ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂÈ Ô ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜, ÙfiÙ ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ı· ·Ó·‰ÂȯıÔ‡Ó: Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙ· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Î·È ÔÈ ¿ÏϘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙ· Ï¤È ÔÊ ı· Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ∂˘ÚÒ˘. ∏ ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ ÚÒÙË ÛÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ ı· ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔÓ 3Ô ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎfi Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. ∏ ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ηٷϿ‚ÂÈ ÙËÓ 2Ë ı¤ÛË ÛÙ· Ï¤È ÔÊ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔÓ ‰’ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎfi Á‡ÚÔ ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ, ÂÓÒ Ë 3Ë Ù˘ ηٿٷ͢ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ÛÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ ·fi ÙÔÓ Á’ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎfi Á‡ÚÔ. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤڷÌÂ, ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ηٷÎÙ‹ÛÂÈ Ë ∞∂∫ ÛÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Î·È Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙ· Ï¤È ÔÊ, ·›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ‚’ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎfi Á‡ÚÔ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ ÚÔ·ÙÂÈ Ì ‚¿ÛË ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î¿ı ÔÌ¿‰· Ì ÙËÓ ¤ÌÙË Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη˜ ‰È·ÈÚÔ‡ÌÂÓË ‰È· ÙÔ˘ ¤ÓÙÂ, Ì ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂȘ. ªÂ Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ‰Â‰Ô̤ӷ Ë ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ı· ‹Ù·Ó: ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ 3, ∞∂∫, ¶∞√∫, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ 0.

√ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜ ª›· ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ . √È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Á˘ÌÓ¿ÛÙËÎ·Ó ˘fi ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ª¿ÎË ∫·ÙÛ·‚¿ÎË ÛÙÔ ‚ÔËıËÙÈÎfi ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘. ∞Ô˘Û›·Û·Ó ÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ μÈı¤ÓÙ ªfiÓ¯Â Î·È §¤·ÓÙÚÔ ÕÏ‚·ÚÂ˙, Ì ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ó· Â›Ó·È ˙‹ÙËÌ· ·Ó ı· ÚÔÏ¿‚ÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. ™Â ‰Ò‰Âη ̤Ú˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‚Á¿ÏÂÈ Ù· Ú¿ÌÌ·Ù·, ÂÓÒ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Î·È Î¿ÔÈÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÁÈ· Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË. £ÂÚ·›· ¤Î·Ó ¯ı˜ Î·È Ô Â›Û˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ °È¿ÓÓ˘ ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜. ™‹ÌÂÚ·, ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ, ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Ô ™Ù¿ı˘ ƒfiη˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘¤ÊÂÚ ·fi ‰È¿ÛÙÚÂÌÌ·. √ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ‰ÂÓ Á˘ÌÓ¿˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ÔÌ¿‰·, ÚÔÔÓ‹ıËΠÙÔ Úˆ› ˘fi ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ Î. ∫·ÙÛ·‚¿ÎË, ∫ÒÛÙ· ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘. ™ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ •¿ÓıË ı· ÂÎÙ›ÛÂÈ ÙË Ì›· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Ù˘ ÔÈÓ‹˜ ÙÔ˘ Ô ¶¤ÙÂÚ ¡ÙÔ ÏÂ˙¿È, ÂÓÒ Ô ∑fiÏÙ·Ó ™¤ÏÂ˙È ı· ÂÎÙ›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘ (Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٤ÛÛÂÚȘ ΛÙÚÈÓ˜ οÚÙ˜) ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ÕÚË. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ¡¤ˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. * √ ¶·‡ÏÔ˜ ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ¯ı˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ηıÒ˜ ÎÏ‹ıËΠÂÎ Ó¤Ô˘ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ∂Ï›‰ˆÓ ·fi ÙÔÓ ÔÌÔÛÔӉȷÎfi ÚÔÔÓËÙ‹, °ÈÒÚÁÔ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë. √ Ó·Úfi˜ ̤ÛÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÂÓۈ̷ÙÒıËΠÛÙÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi Ì·˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ÊÈÏÈÎÒÓ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰ÒÛÂÈ Ë ∂ıÓÈ΋ Ì ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ (24/3) Î·È ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μÂÏÁ›Ô˘ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ (ÛÙȘ 28/3).


20

T∂Δ∞ƒΔ∏ 23 M∞ƒΔπ√À 2011

πª¶∞°∞™∞

“¢›Î·È· ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜” ¢π∫∞π∞ η٤ÎÙËÛ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∞ÚÈ¤Ï πÌ·Á¿Û·. √ ̤ÛÔ˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ‚Ú¤ıËÎ Û ÂΉ‹ÏˆÛË ¯ÔÚËÁÔ‡ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙÔ ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ, fiÔ˘ ÙÔÓ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÔÏÏÔ› Ê›ÏÔÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ʈÙÔÁÚ·Ê‹ıËΠ̷˙› ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ˘¤ÁÚ·„Â Î·È ‰Âο‰Â˜ ·˘ÙfiÁÚ·Ê·. “√ ηı¤Ó·˜ ÌÔÚ› Ó· ϤÂÈ fi,ÙÈ ı¤ÏÂÈ, ÂÌ›˜ ‰Èη›ˆ˜ ηٷÎÙ‹Û·Ì ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ÙÔ ·ÓËÁ˘Ú›Û·Ì Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ô˘ ÙÔ ‹ıÂÏ ¿Ú· Ôχ. ◊Ù·Ó Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ∞∂∫. ¶·›Í·Ì ʷÓÙ·ÛÙÈο, ÓÈ΋۷Ì Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÎÔÚ. ΔÒÚ· ÛÙ· ÙÚ›· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ¤ÙÛÈ” , ‰‹ÏˆÛ ·Ú¯Èο Ô ∞ÚÈ¤Ï πÌ·Á¿Û·, Ô˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚˆÙ‹ıËΠÁÈ· ÙÔ Ò˜ ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÚÔ˜ ·˘ÙfiÓ. “∂›Ì·È Ôχ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜. £¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙfiÛÔ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÁÈ·Ù› Ì ·ÁοÏÈ·Û·Ó Î·È Ì ·Á¿ËÛ·Ó. ªÂÙ¿ ·fi ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ πÛ·Ó›·, ‹Ù·Ó οÙÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÁÈ· ̤ӷ ÙÔ Ó· ¤Úıˆ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Â›Ì·È Ôχ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÌÔ˘” .

™π™∂

“∞fi ‰Èο Ì·˜ Ï¿ıË ¯¿ıËÎÂ Ô Ù›ÙÏÔ˜” Ãøƒπ™ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓ›˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ì ÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘˜, ‰ÈÂÍ‹¯ıË Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡. ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔÊfiÚÙÈÛ˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÈ ªÔ˘ÌÛfiÓÁÎ, ™ÈÛ¤ Î·È ∑ÈÏÌ¤ÚÙÔ ™›Ï‚· ÁÈ· Ó· Â›Ó·È “ÊÚ¤ÛÎÔÈ” ÛÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi, ÂÓÒ ıÂÚ·›· ¤Î·Ó·Ó ∫·ÓÙ¤ Î·È ™Â˚Ù·Ú›‰Ë˜. ∞fiÓÙ˜ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ΔÚ›Ù˘ ‹Ù·Ó ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘, ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘, ¡›Ó˘, μ‡ÓÙÚ·, Δ˙fiÚ‚·˜, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È Ô ™ÈÌ¿Ô Ô˘ ¤¯ÂÈ ÎÏËı› ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ ªÔ˙·Ì‚›Î˘. ∞ÙÔÌÈÎfi ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÈ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∫·ÚÓ¤˙˘, ¶ÏÂÛ› Î·È ™·ÚȤÁÎÈ. √ Δ˙ÈÌÚ›Ï ™ÈÛ¤ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٤ÛÛÂÚȘ ΛÙÚÈÓ˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÈ̈ڛ· Ì›·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜, ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÂÎÙ›ÛÂÈ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi, ÛÙËÓ fiÏË Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜ ÛÙȘ 3 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙËÓ ÂÔ›ıËÛ‹ ÙÔ˘ fiÙÈ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÌ¿‰· ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ·Ó Î·È ‰ÂÓ ÙÔ ·¤‰ÂÈÍ ÛÙÔ Á‹‰Ô, ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô Δ˙ÈÌÚ›Ï ™ÈÛ¤. √ ·Ú¯ËÁfi˜ ÙˆÓ “Ú·Û›ÓˆÓ” ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ô Ù›ÙÏÔ˜ ¯¿ıËΠ·fi ‰Èο ÙÔ˘˜ Ï¿ıË, ÂÓÒ ÂÂÛ‹Ì·Ó ˆ˜ ÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” ÛÙÚ¤ÊÂÈ ϤÔÓ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ √¶∞¶ TV, Ô °¿ÏÏÔ˜ ÛÙÚ¿ÈÎÂÚ Â›Â: “™›ÁÔ˘Ú· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ηٷÎÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ. ∫¿Ó·Ì fï˜ οÔÈ· Ï¿ıË Ù· ÔÔ›· Ì·˜ ÎfiÛÙÈÛ·Ó. ∂›¯·Ì οÔȘ ÈÛÔ·Ï›Â˜ Ô˘ ·ԉ›¯ıËÎ·Ó ÌÔÈÚ·›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ì·˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∏ ÈÛÙÔÚ›·, fï˜, ÁÚ¿ÊÂÈ fiÙÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Â›Ó·È ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì οÙÈ ÁÈ’ ·˘Ùfi. ∂Ì›˜ ı· ¿Ì ÙÒÚ· ÛÙ· Ï¤È ÔÊ Î·È ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ” . ™Â ÂÚÒÙËÛË ·Ó ıˆÚ› fiÙÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÌ¿‰· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ η٤ÎÙËÛ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ÙfiÓÈÛÂ: “¢ÂÓ ÙÔ ÈÛÙ‡ˆ. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÌ¿‰· ›̷ÛÙ ÂÌ›˜, ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ÙÔ ·ԉ›ͷÌ ̤۷ ÛÙÔ Á‹‰Ԕ .

∂¶∞¡∂§∞μ∂ ™Δ∏¡ ∫∞Δ∞£∂™∏ Δ√À √ ¡π∫√§∞™ ¶∞Δ∂ƒ∞™

“√˘‰ÂÌ›· Û¯¤ÛË ¤¯ˆ Ì ÙȘ ηۤÙ˜” ËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· ÎÏ›ÛÂÈ Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ Ù˘ ÂÚ›ÊËÌ˘ ˘fiıÂÛ˘ Ì ÙȘ ηۤÙ˜. ∂Ó Û˘Ó¯›·, Ô ·ıÏËÙÈÎfi˜ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™ÈÌÈÙ˙fiÁÏÔ˘, ı· ÛÙ›ÏÂÈ ÙË ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ÛÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·, ∞Ó‰Ú¤· º¿ÎÔ, ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ˘fiıÂÛË Î·È Û Â›Â‰Ô ·ıÏËÙÈ΋˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ÂÊfiÛÔÓ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÛÙÔȯ›·.

Δ

¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ‰È·¯ˆÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÁÒÓˆÓ, ÕÚ˘-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÁÈ· ÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Î·È ª·Î¿ÌÈ ΔÂÏ ∞‚›‚-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÁÈ· Ù· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ. °È· ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·ÁÒÓ· Ô Î. ™ÈÌÈÙ˙fiÁÏÔ˘ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ‰ÈηÛÙÈ΋ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÂÓÒ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Î·È ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ·Ú¯È‰È·ÈÙËÙ‹ Ù˘ πÙ·Ï›·˜, ¶ÈÂÚÏÔ˘›Ù˙È ∫Ôϛӷ. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ηٷı¤ÛÂȘ, Ô ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Î·È Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ¡ÈÎfiÏ·˜ ¶·Ù¤Ú·˜, Â·Ó¤Ï·‚ ÛÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ fiÛ· ›¯Â ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙ· ‰ÂÏÙ›· Δ‡Ô˘ Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜. ∂ÍÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ™ÈÌÈÙ˙fiÁÏÔ˘, fiÔ˘ η٤ıÂÛ ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ Ì›· ÒÚ·, ‰‹ÏˆÛÂ: “ªÂ οÏÂÛÂ Ô Î‡ÚÈÔ˜ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÁÈ· Ó· Ì ڈًÛÂÈ ·Ó ÁÓˆÚ›˙ˆ οÙÈ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜. ∞˘Ùfi Ô˘ ÌÔÚÒ Ó· Â·Ó·Ï¿‚ˆ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ¤¯ˆ ÂÈ Ì ٷ ‰ÂÏÙ›· Δ‡Ô˘ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, ˆ˜ Ô˘‰ÂÌ›· Û¯¤ÛË ¤¯ˆ Ì ÙȘ ηۤÙ˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ˘ÔÎÏÔ¤˜ Ô˘ Ì η-

ÙËÁÔÚ› Ô Î. ª¤Ô˜. ∂›Ó·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÚÔÛ‚ÏËÙÈÎfi ÁÈ· ÙË ÓÔËÌÔÛ‡ÓË Ì·˜ Ó· Û˘˙ËÙÒ Ì ÙÔÓ Î. ª¤Ô ÁÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÌÔ˘ Î·È Ó· Ù· ¤¯ˆ ‰Â¯Ù›. ¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ Ë ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ı· χÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· Î·È Û‡ÓÙÔÌ· ı· ¤¯Ô˘Ì ··ÓÙ‹ÛÂȘ. ∞˘Ù‹ Ë ˘fiıÂÛË ‰ÂÓ ‚ÔËı¿ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Î·È Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂȂ‚·›ˆÛ ˆ˜ ¿ÎÔ˘Û ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ Î·ÛÂÙÒÓ Ì ÙÔÓ ∞ϤÍË ∫Ô‡ÁÈ·. “√ Î. ∫Ô‡ÁÈ·˜ ϤÂÈ ·Ï‹ıÂÈ·. ŒÊÂÚ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÌÔ˘ ÙȘ ηۤÙ˜ Î·È ÙÔ˘ ›· fiÙÈ ÂÂȉ‹ ÂÁÒ ‰ÂÓ Â›Ì·È ÓÔÌÈÎfi˜ ‹ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜. ªÔ˘ ¤ÊÂÚ ÙȘ ·ÔÌ·ÁÓËÙÔʈÓË̤Ó˜ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ô˘ ‚Á‹Î·Ó Î·È ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·” , ÙfiÓÈÛÂ.

∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫∂¢, μ·Û›Ï˘ ΔÂÚÔ‚›ÙÛ·˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÎfi ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ˆ˜ ηӤӷ˜ ‰ÂÓ ÙÔÓ ›ÂÛ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ‰È·ÈÙËÙÒÓ Û ·ÁÒÓ˜. ¶Ï¤ÔÓ ÂÓ·fiÎÂÈÙ·È ÛÙÔÓ Î. ™ÈÌÈÙ˙fiÁÏÔ˘ ·Ó ı· ηϤÛÂÈ ÎÈ ¿ÏÏÔ˘˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ‹ ÂÊfiÛÔÓ ıˆڋÛÂÈ ˆ˜ ¤¯ÂÈ Â·Ú΋ ÛÙÔȯ›· ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·, Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ÙËÓ ÎÏ‹ÛË ˘fiÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û‹ÌÂÚ· ı· ηٷı¤ÛÂÈ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ Î. ™ÈÌÈÙ˙fiÁÏÔ˘ Ô ∞Ϥ͢ ∫Ô‡ÁÈ·˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶·Ó·¯·˚΋˜ ˙‹ÙËÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ∏ÏÈÔ‡ÔÏË- §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜, Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÔÓÙ·Ú›ÛÙËÎ·Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÛ¿.

Δ√¡π™∂ √ ∂§§∏¡√∞À™Δƒ∞§√™ ∂¶πÃ∂πƒ∏ª∞Δπ∞™ ∫ø™Δ∞™ ª∞∫ƒ∏™

“À¿Ú¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ∞∂∫” Ô ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ª·ÎÚ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ÏÂÈÔ„ËÊÈÎÔ‡ ·Î¤ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ù˘ ¶∞∂ ∞∂∫ Â›Ó·È ˘·ÚÎÙfi. ∂Ȃ‚·ÈÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÔ·˘ÛÙÚ·ÏÔ‡ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·, fi¯È fï˜ ·ÎfiÌË ·fi ÙÔÓ ¶¤ÙÚÔ ¶·¿. √ ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÎÚ‹˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û ڷ‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ì›· Û˘˙‹ÙËÛË Ì¤Ûˆ ÂÓfi˜ Ê›ÏÔ˘ ÙÔ˘, ·Ú·‰¤¯ıËΠfï˜ fiÙÈ “... Ë ÛΤ„Ë Ì ÙËÓ Ú¿ÍË ·¤¯ÂÈ Ôχ” . ΔfiÓÈÛ ·ÎfiÌË ˆ˜ Ë ∂ÓˆÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË, ÂÓÒ Â˘¯‹ıËΠÔÈ ·›ÎÙ˜ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙË Û˘ÓÙÚÈ‚‹ ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È Ó· ηٷÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ. ™Â ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÙÔ˘ Ó˘Ó È‰ÈÔÎÙ‹ÙË Ù˘ ¶·Ó·¯·˚΋˜, ∞ϤÍË ∫Ô‡ÁÈ·, fiÙÈ ¿ÊËÛ ˘¤ÚÔÁη ¯Ú¤Ë Ê‡ÁÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜, Ô ÔÌÔÁÂÓ‹˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ·¿ÓÙËÛÂ: “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ Ó· ¤·ÈÍ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ª·ÎÚ‹ Î·È Ó· ¤ÌÂÈÓ ·Ï‹ÚˆÙÔ˜. °È· Ó· ÌËÓ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ· „¤Ì·Ù·. Œ¯ˆ ÁÓÒÛÂȘ ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ì ¿ÊËÛ·Ó Ó· ÙȘ ‰Â›Íˆ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ô ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ Ù˘ ∞∂∫, ¶¤ÙÚÔ˜ ¶·¿˜, ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ Î·Ù’ Â·Ó¿ÏË„Ë ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÎÔ˘Ú·ÛÙ› „˘¯ÔÏÔÁÈο ηÈ... ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·fi ÙËÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ “ŒÓˆÛË” . ∏ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‹Ù·Ó ¿Î·ÚË, ·ÏÏ¿ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ê¿ÓËΠʈ˜ ÛÙËÓ ¿ÎÚË

Δ

ÙÔ˘ ÙÔ‡ÓÂÏ. ◊‰Ë ÔÈ ÚÒÙ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ, ÂÓÒ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È fiÏ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο (ÎÈ fi¯È ÌfiÓÔ) ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¶∞∂. ¶Ú¿ÁÌ· Ô˘ Ì·ÚÙ˘Ú¿ ˆ˜ ·Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Â›Ó·È ÛÔ‚·Úfi Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È, ˆÛÙfiÛÔ, ˆ˜ ‰‡ÛÎÔÏ· Ô Î. ª·ÎÚ‹˜ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ ÛÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜ ÙÔ˘ Î·È Û˘˙ËÙ¿ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ ÌfiÓÔ Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ. ª¤ÓÂÈ Ó· Ê·Ó› ·Ó Û ÂÚ›ÙˆÛË ÔÚÈÛÙÈ΋˜ Û˘Ìʈӛ·˜, ·˘Ùfi ı· ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘ ¶·¿ Î·È ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ¡ÔÙÈ¿ ·fi ÙË ÌÂÙÔ¯È΋ Û‡ÓıÂÛË Ù˘ ¶∞∂ ‹ ı· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi Î·È ·ÏÒ˜ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó·Ó ÈÛ¯˘Úfi “Û˘Ì·›ÎÙË” ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜. √ ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÎÚ‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ·ÁÔÚÔˆÏËÛ›·˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ¯Ú‹Û˘ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ. ∏ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘, Ô˘ ϤÔÓ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ Î·È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘ ƒÔ˜ ª·ÎÚ‹, ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ˆ˜ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ ¤Ó· ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ‰ÔÏ¿ÚÈ·. ΔÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È ˆ˜ Â› Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘ Ë ∞∂∫ ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· ÌËÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ¿‰ÂÈ· ÁÈ· ÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ. ∏ ¶∞∂ ¤¯ÂÈ ÌfiÏȘ ÂÓÓ¤· ̤Ú˜, ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· ‰ËÏ·‰‹, ÁÈ· Ó· Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ÔÏϤ˜ ÔÊÂÈϤ˜ Ù˘ ÚÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ÙÚ›ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ̤¯ÚÈ ÙȘ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2010. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 5 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È

·Ú¿ ÙȘ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ ˆ˜ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ı· Ú˘ıÌÈÛÙ›, οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ.

∏Á¤Ù˘ Î·È ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ· Ô ¢¤ÏÏ·˜ ∞Ó Î·È ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Î·Ó ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ∞∂∫ Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ ÙË Û˘ÓÙÚÈ‚‹ ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙÔ ∫·Ú·˚ÛοÎË, Ô ΔÚ·˚·Ófi˜ ¢¤ÏÏ·˜ ¤ÓȈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ˆ˜ ËÁ¤Ù˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· ÁÈ· ÙÔ Ò˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙȉڿÛÂÈ Ë ÔÌ¿‰·. ¡· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ·‰È·ÊÔÚ›· Î·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ì ӛΘ οÏÂÛ ÙÔ˘˜ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ Ô ¤ÌÂÈÚÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜: “º¤Ú·Ì ÙËÓ ∞∂∫ Û ¿Û¯ËÌË ı¤ÛË Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì ӷ ‰Â›¯ÓÔ˘Ì ·‰È·ÊÔÚ›·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‚ϤÔ˘Ì ˆ˜ ÓÈÒıÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Î·È Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔ˙fiÌ·ÛÙÂ. ΔÒÚ· ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ Ì›ÓÔ˘Ì fiÏÔÈ ‹ÚÂÌÔÈ. ¢ÂÓ ˆÊÂÏ› Ô ·ÓÈÎfi˜. ∂›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ÂÌ›˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ·fi Â‰Ò Ô˘ ÙË Ê¤Ú·Ì” , ÙfiÓÈÛ ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· Ô ¢¤ÏÏ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ì ӛΘ. “Œ¯Ô˘Ì ÌÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ó· οÓÔ˘ÌÂ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÎÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ Î·È Ó· ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ì ¤Ó·-¤Ó· Ù· Ì·Ù˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ηÓÔÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙ· Ï¤È ÔÊ, ÌfiÓÔ ¤ÙÛÈ ı· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ËÚÂÌ›· Î·È ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ·fi fiÏÔ˘˜” , › ÛÙÔ˘˜ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ Ô ¢¤ÏÏ·˜.

∂£¡π∫∏

÷ÏÎÈ¿˜: ªfiÓÔ Ó›Î˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ∫ÚÔ·Ù›· Δ√ ·fiÏ˘ÙÔ ÙˆÓ ‚·ıÌÒÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ì ÙËÓ ∫ÚÔ·Ù›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ Ë ∂ıÓÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·˜, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ÷ÏÎÈ¿˜. √ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ÙÔ˘ ¶∞√∫ ÛÙ¿ıËÎÂ Î·È ÛÙË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ “ÁΤϘ” Û ̷٘ Ì ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ª¿ÏÙ·˜. “ŸÛÔÈ ¤¯Ô˘Ì ·›ÍÂÈ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‡ÎÔÏ· Ì·Ù˜. ¡· ›̷ÛÙÂ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ Î·È ·fi ÂÌ¿˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·Ó ı· Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ ÙÔ ·È¯Ó›‰È. ∫ÔÈÙ¿Ì οı ̷٘ ͯˆÚÈÛÙ¿. μ·ÛÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ηٷʤÚÔ˘Ì ӷ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙËÓ ∫ÚÔ·Ù›·, ·ÏÏ¿ ÚÈÓ ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÂΛ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ì ¿ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ··Ú·›ÙËÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜. Œ¯Ô˘Ì ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ì ΛÓËÙÚÔ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘ÌÂ. ΔÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È Ó· ʇÁÔ˘Ì Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ì ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜. ∂›¯·Ì ͷӷ·›ÍÂÈ Ì ÙËÓ ª¿ÏÙ· Î·È Â›¯·Ì ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ¤ÛÙˆ Î·È ‰‡ÛÎÔÏ·. ∏ ΔÔ˘ÚΛ· ›¯Â οÓÂÈ ÈÛÔ·Ï›·, Î·È ¤ÌÂÈÓ ›Ûˆ ÛÙËÓ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Â›Û·È Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔ˜ Û ·˘Ù¿ Ù· ·È¯Ó›‰È·, ÁÈ·Ù› ÌÂÙ¿ ı· „¿¯ÓÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜. ∞Ó Î¿ÓÂȘ ÙËÓ ÁΤϷ Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏ· ÁÈ·Ù› ı· „¿¯ÓÂȘ Ó· ‚ÚÂȘ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜. £ÂˆÚÒ fiÙÈ fiÏ· Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Ù¤ÙÔÈˆÓ ·ÁÒÓ· ÂȉÈο fiÙ·Ó Â›Ó·È Ë ∂ıÓÈ΋” . ∏ ∂ıÓÈ΋ ·Ó·¯ˆÚ› ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ Ì Ù‹ÛË ÙÛ¿ÚÙÂÚ ÁÈ· ÙË μ·Ï¤Ù·, Ì ÙÔÓ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜ Ó· ÌËÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Î·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÔÓ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ™·Ì·Ú¿. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ì›ˆÛ˘ 30% ÛÙÔ ÚÈÌ ÚfiÎÚÈÛ˘ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ Euro 2012 Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ë Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÔÌÔÛÔÓ‰›· ·Ô‰¤¯ıËÎ·Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ‰ÈÂıÓ›˜. √È ‰ÈÂıÓ›˜ ›¯·Ó Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔÓ Δ¿ÎË º‡ÛÛ· ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ô˘ ›¯Â ηٷχÛÂÈ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ Î·È Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ó· ÌÂȈı› ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó, ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ¯ÒÚ·. ΔÔ ÔÛfi Ô˘ ›¯Â ¿ÚÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛ‹ Ù˘ ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ Ù˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ∞ÊÚÈ΋˜ ‹Ù·Ó 7.5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘, Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ó· ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ÌÈÛ¿ ·fi ·˘Ù¿. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙ¿ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ÌÔ˘Ó ÛÙ· Ù·Ì›· Ù˘ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÁÈ· ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔ Euro 2012, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ “ÙÚ¤¯Ô˘Ó” ·ÎfiÌ· Ù· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο. Δ¤ÏÔ˜, Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Δ¿Î˘ º‡ÛÛ·˜, ı· Ù·Íȉ¤„ÂÈ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ∞Ú›ÏË ÛÙȘ ‰‡Ô ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 2012 (¶Ôψӛ· Î·È √˘ÎÚ·Ó›·), ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÛÂοÚÂÈ ÚÔÔÓËÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÍÂÓԉԯ›· Ô˘ ı· ‰È·Ì¤ÓÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÚÔÎÚÈı›.


T∂Δ∞ƒΔ∏ 23 M∞ƒΔπ√À 2011

∏ ¡π∫∏ ∞¡Δπª∂Δø¶π∑∂π ™Δ∏ ºπ§π¶¶π∞¢∞ Δ√¡ ∂£¡π∫√ °π∞ Δ∏¡ FOOTBALL LEAGUE 2

∂ȉÈÒÎÂÈ ‚‹Ì· ·Ófi‰Ô˘ Ô ÙÚ›ÙÔ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” Ô˘ ı· ÙË ‚¿ÏÂÈ ÁÈ· Ù· ηϿ ÛÙÔ ÎfiÏÔ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ Ë ¡›ÎË. ™‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 3 Ì.Ì. ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 28˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ Football League 2 ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÛÙË ºÈÏÈÈ¿‰· ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ∂ıÓÈÎfi Î·È Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ÂÌfi‰Èfi ÙÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ·ÒÏÂȘ, Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ‚ÚÂı› ̤۷ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÚÈ¿‰· ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î·.

Δ

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ªÂ “fiÏÔ” ÙËÓ ¿ÚÈÛÙË „˘¯ÔÏÔÁ›·, ·fiÚÚÔÈ· ÙˆÓ ‰‡Ô ÛÂÚ› ÓÈÎÒÓ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô˘ ÙËÓ ¤ÊÂÚ·Ó Ì›· ·Ó¿Û· ÚÈÓ ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙ· Ì·Ú¿˙ ·Ófi‰Ô˘, Ë ¡›ÎË ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·›¶I£ANE™ ™YN£E™EI™ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÂÎÙfi˜ ÍÔ˘Ó ‰˘Ó·Ù¿ Î·È Ì ¿ıÔ˜ ÚÔ¤‰Ú·˜ ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ºÈÏÈÈ¿E£NIKO™ ºI§. NIKH ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔÓ ‰ÈÎfi ‰·˜. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÚÔ°Ë. ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌfi Î·È Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÈÔ ºÈÏÈÈ¿‰·˜ 1. ª·˚Ì¿Î˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ 15. §fiÏ·˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi ·ÔÙ¤ÏÂflÚ· 15.00 Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ª·Î‰ÔÓÈÎÔ‡ 23. ªÔ‡Ù·˜ 13. ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜ ÛÌ·. Î·È ÙÔ˘ ¡·˘·ÎÙÈ·ÎÔ‡ ∞27. ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ ∞ÒÏÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μfiÛÙ¤Ú· Î·È Â˘ÂÏÈÛÙÔ‡Ó Ó· ¢È·ÈÙËÙ‹˜: 77. ΔÛÂÚΤ˙Ô˜ 16. °·ÙÛ¤ÏÔ˜ ÙÚÈÙÒÛÂÈ ÙÔ Î·Ïfi Î·È Ó· ο∑Ô‡ÁÚ·˜ 16. ª·ÎÚ¿Î˘ ÏÔ˘ Â›Ó·È Ô ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ªÔ˘ÛÈÓÔ˘Ó ¤Ó· ·ÎfiÌË ‚‹Ì· ÚÔ˜ (∫Ô˙¿Ó˘) 55. ª·˚ÛÙÚ¤ÏÏ˘ 5. ª·Ï¿Ê·˜ Ó¿Î˘, ÛÎfiÚÂÚ ÙÔ˘ “¯Ú˘ÛÔ‡” ÙËÓ Football League. Ù¤ÚÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¡·˘6. §¤ÓÙ˙Ô˜ 20. ¡¿ÛÙÔ˜ ª¿ÏÈÛÙ·, ÂÏ›˙Ô˘Ó ‚¿ÛÈÌ· μÔËıÔ›: ·ÎÙÈ·Îfi. √ ÈηÓfi˜ ÌÂÛÔÂÈıÂ11. ¢ËÌÔ˘ÏÈ¿˜ Û ·ÒÏÂȘ ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ∫ÂÓÙ˙ÈfiÔ˘ÏÔ˜, 6. μÏ¿¯Ô˜ ÙÈÎfi˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠ̛۠· 31. ªÔ‡ÚÌÔ˜ ∫ˆÙԇϷ˜ 72. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ ‰ÈÂΉÈÎËÙÒÓ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘, ·ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÊÔ‡ Ë ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ∂·ÓÔÌ‹ 9. ºÏÔÚ¤ÓÛÈÔ (∫Ô˙¿Ó˘) 14. ¶ÂÙÚ¿˜ ̤ÓÔ ·È¯Ó›‰È Î·È Ù¤ıËΠ“ÓÔÎ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ¤99. ªÈ¯¿Ï˘ 17. ∫ÈÙ›Ô˘ ¿Ô˘Ù” ·fi ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi. ∂ÎÙfi˜ ‰Ú· Ù˘ ∞.∂. ¶ÔÓÙ›ˆÓ ∫·ÙÂ4Ô˜ 22. ¡Ù¤ÙÛÈη˜ 7. ¡Ù¿ÓÈÛÈÙ˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ¤ÌÂÈÓÂ Î·È Ô Â›Û˘ Ú›Ó˘, ÂÓÒ Î·È Ô ºˆÎÈÎfi˜ ı· ‰È·ÈÙËÙ‹˜: ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ °È¿ÓÓ˘ ΔÛ¿ÁÁ··›ÍÂÈ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì ÙË ∑¿ΔÛÈÚÒÓ˘ ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: Ú˘, ÂÓÒ ·˘Ù‹ ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ΢ÓıÔ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ∫·ÏÏÔÓ‹ (∞ÈÙˆÏԷη μ. ¡Ùfi‚ÂÓÙ·Ó °. ∫ÒÓÛÙ·˜ 19 Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÂÎ ÙˆÓ ÔÎ·È ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË °È·ÓÓÈÚÓ·Ó›·˜) Ô›ˆÓ ı· ·ÔÎÏÂÈÛÙ› ¿ÏÏÔ˜ ¤ÙÛÒÓ, ı· ÎÔÓÙÚ·ÚÈÛÙÔ‡Ó ÌÂÓ·˜, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ٷ͇ ÙÔ˘˜ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛ‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ‚·ÙÔ, οÙÈ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ·ÓÂÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·, οÙÈ Ô˘ ÙÔÓ Î·ıÈŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Ô˘ ı· ·Í·Úًو˜ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ οÔÈ· ÂÎ ÛÙ¿ ÂÈΛӉ˘ÓÔ ˆ˜ ·ÓÙ›·ÏÔ. μÚ›ÛÎÂÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë ¡›ÎË, ÚÒÙÈÛÙ· ı· ÂÙˆÓ ‰‡Ô ‹ Î·È ÔÈ ‰‡Ô (Û ÂÚ›ÙˆÛË Ù·È ÛÙËÓ 14Ë ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜, ȉÈÒÍÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ΤÈÛÔ·Ï›·˜) ı· ¯¿ÛÔ˘Ó ¤‰·ÊÔ˜. ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ‰ÂÓ ¯¿ÓÂÈ Â‡ÎÔ줂·È· Î·È Ë ¡›ÎË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÓÙÚÔ˘ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ë ÌÂÛ·›· Ù˘ ÁÚ·ÌÏ·. ™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ı· ·ÔÙ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÙË ‰¤Ô˘Û· ÚÔÌ‹ ı· Â›Ó·È ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓË. ŒÙÛÈ, ÈÙÂϤÛÂÈ Â‡ÎÔÏË Ï›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ “΢·ÛÔ¯‹, ηıÒ˜ Ô ∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏÈÈ¿‰·˜ ÛÙ‡ÂÙ·È fiÙÈ ı· ÂÏÂÁ¯ı› Ô Ú˘ıÌfi˜

ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Î·È Ê˘ÛÈο ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË Ù¤ÚÌ·ÙÔ˜. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ μ¤ÏÈÎÔ ¡Ùfi‚ÂÓÙ·Ó ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈϤÍÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· 4-51 Ì ‰‡Ô ·Ì˘ÓÙÈο ¯·Ê (Ë ‰È¿Ù·ÍË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ı· Â›Ó·È 4-2-3-1). ∫¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· ı· ηı›ÛÂÈ Ô ª·˚Ì¿Î˘. ™ÙÔ ‰ÂÍ› ¿ÎÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ı· ÙÔÔıÂÙËı› Ô ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜ Î·È ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi Ô ΔÛÂÚΤ˙Ô˜, ÂÓÒ ÔÈ ‰‡Ô Û¤ÓÙÂÚ Ì·Î ı· Â›Ó·È Ô ª·ÎÚ¿Î˘ Ì ÙÔÓ ª·˚ÛÙÚ¤ÏÏË. ™ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ı· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ¡¿ÛÙÔ˜ Î·È μÏ¿¯Ô˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ΢ڛˆ˜ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈο ηı‹ÎÔÓÙ·, ÂÓÒ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ¶ÂÙÚ¿˜, ‰ÂÍÈ¿ Ô ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ô ∫ÈÙ›Ô˘. Δ¤ÏÔ˜, ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÚÔˆıË̤ÓÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô ¡Ù¿ÓÈÛÈÙ˜. £¤ÛË ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Û¯‹Ì· ‰ÈÂΉÈΛ Î·È Ô μÏ·¯Ô΢ÚÈ¿ÎÔ˜, ÂÓÒ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ Â›Ó·È Î·È ÔÈ: Δ¿ÛÛÔ˜, ΔÛÈÎÓ›‰Ë˜, ™ˆÙÚ›Ó˘, ∫·Ï· ÌÈÒÙ˘, ¶··‰‹Ì·˜, ¡·‚·Ú¤ÙÂ Î·È ŸÏÈ‚ÂÚ.

¡ÙÂÌÔ‡ÙÔ ∫ÒÓÛÙ· ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ¡¤Ô ÚÔÔÓËÙ‹ ı· ¤¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘ Ô ∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏÈÈ¿‰·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ 50¯ÚÔÓÔ ÚÒËÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· °ÈÒÚÁÔ ∫ÒÓÛÙ· Ô˘ ·ÓÙÈη٤ÛÙËÛ ÙÔÓ ¡›ÎÔ §¿·. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ·Ô¯ÒÚËÛ ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÔÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÔ˘Û›·˜ Û ·˘Ù‹. ∞ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∏›ÚÔ˘ Ô˘ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÌÂÙ¿ ·fi ‰‡Ô Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ‹ÙÙ˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ·fi ÙÔÓ ºˆÎÈÎfi ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì 3-2 Î·È ÙË ∑¿Î˘ÓıÔ ÂÎÙfi˜ Ì 1-0.

°ÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÛÙÔ Blue Club ΔÔ Blue Club “¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” ηÏ› Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Û ¤ÎÙ·ÎÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 27 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ∞˘Ù‹ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 14.

ª∂Δ∞ Δ∏¡ ∏ΔΔ∞ 3-0 ™∂Δ ∞¶√ Δ√¡ ∞.√. ™√Àº§∞ƒπø¡ °π∞ Δ√ °À¡∞π∫∂π√ ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞ μ√§∂´

Œ¯·Û ¤‰·ÊÔ˜ Ë ¡›ÎË ÚfiÛÌÂÓË ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‹ÙÙ· ÁÓÒÚÈÛÂ Ë ¡›ÎË ·fi ÙÔÓ ∞.√. ™Ô˘ÊÏ·Ú›ˆÓ Ì 3-0 ÛÂÙ (25-20, 25-21, 25-22), ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 5˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ Á˘Ó·ÈΛԢ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ‚fiÏÂ˚ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. √È ‚ÔÏÂ˚ÌÔÏ›ÛÙÚȘ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ¿Û¯ËÌÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÛˆÔ Î·È ¤¯·Û·Ó ÔχÙÈÌÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÛÙËÓ ÎÔ‡ÚÛ· Ù˘ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘. ∞.√. ™√Àº§∞ƒπø¡ (™Î·Ó›Î· ª·Ú›·): ™Ô˘ÏÙÛÈÒÙÔ˘ μ·ÛÈÏÈ΋, ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, ∫¿ÓÈÔ˘Ú· ª·Ú›·, ∫¿ÓÈÔ˘Ú· ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, μÏfiÙÛÔ˘ μ·ÛÈÏÈ΋, §·¯·Ó¿ πÛÌ‹ÓË, μÂÓÂÙÔÔ‡ÏÔ˘ μ·ÛÈÏÈ΋, §·¯·Ó¿ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·, æ‡ÚÚ· ¶ÔÏ˘Í¤ÓË, ÷ÏÎÈ¿ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·, ∞ÚÁ‡ÚË ∂ÈÚ‹ÓË. ¡π∫∏ μ√§√À (∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ ª·Ú›ÓÔ˜): ΔÛ·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ ºˆÙÂÈÓ‹, ¶ÚÔ˘ÛÈÒÙË °ÂˆÚÁ›·, ΔÛÈ·ÎÏ¿ÁηÓÔ˘ ª¿Á‰·, ¡ÙÈÓÔÔ‡ÏÔ˘ ∂Ú·ÙÒ, ΔÚÈ‡Ï· °Ï˘ÎÂÚ›·, ΔÛÔ˘Ú¤· ∂ÈÚ‹ÓË, ∞ʤÓÙÔ˘ ¡·˘ÛÈο, ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ∂ϤÓË, °È·ÁÎÔ˘Ó›‰Ô˘ ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, μÏ·¯¿ÎË πˆ¿ÓÓ·, ∫ÔÏÔ‚Ô‡ ª·Ú›Ó·, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ ª·Ú›·. Δ· Ï‹ÚË ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 5˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Â›Ó·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: AE§∂Ï·ÛÛfiÓ· 0-3 ÛÂÙ, ™Ô˘ÊÏ¿ÚÈ·-¡›ÎË μfiÏÔ˘ 3-0 ÛÂÙ, °.™. §·Ì›·˜-ºı›· §·Ì›·˜ 1-3 ÛÂÙ.

ªÈÎÚÔ› ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙ›‚Ô˘ Ù˘ ¡›Î˘

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 5 ·ÁÒÓ˜) 1. ∂Ï·ÛÛfiÓ· . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 2. ºı›· §·Ì›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . .11 3. ¡›ÎË μ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 4. °.™. §·Ì›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5. ™Ô˘ÊÏ¿ÚÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 6. ∞∂§ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

√È ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜ ÛÙ›‚Ô˘ Ù˘ ¡›Î˘ ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ÔÈ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜ ÛÙ›‚Ô˘ Ô˘

‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë ¡›ÎË μfiÏÔ˘ Ì ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·È‰ÈÒÓ. ¶ÂÚ›Ô˘ 100 ·È‰È¿ ·fi ÙËÓ ·Î·‰ËÌ›· ÛÙ›‚Ô˘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜ Û ‰È¿ÊÔÚ· ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· Î·È Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ô˘ Ù· Û˘Ófi‰Â˘Û·Ó, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÌÈ· fiÌÔÚÊË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ·ıÏËÙ¤˜ Ó· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. Δ· ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· Ù·ÍÈÓÔÌ‹ıËÎ·Ó Ì ‚¿ÛË ÙȘ ËÏÈÎȷΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜, ¤ÙÛÈ ÔÈ ÁÂÓÓËı¤ÓÙ˜ ÙÔ 2003-2004 ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜ ÛÙ· ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 400 ̤ÙÚˆÓ ·ÓÙÔ¯‹˜, 30 ̤ÙÚ· Ù·¯‡ÙËÙ·˜, ÛÙÔ ¿ÏÌ· Û ̋ÎÔ˜, 40 ̤ÙÚ· ÂÌfi‰È·, Î·È ÛÙË Ú›„Ë Medicine ball (È·ÙÚÈ΋ Ì¿Ï·). √È ÁÂÓÓËı¤ÓÙ˜ 2001-

21

TV ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ∂Δ3 18.30 √‰˘ÛÛ¤·˜ ∫ÔÚ‰ÂÏÈÔ‡-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ∫˘Ì›ÓˆÓ -∑- (ΔÂÏÈÎfi˜ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂¶™ ª·Î‰ÔÓ›·˜) NOVASPORTS 3 18.00 ∏Ú·ÎÏ‹˜-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ -∑- (∞1 ‚fiÏÂ˚) EUROSPORT 16.00 ¡ÙÔ‡ÈÛÌÔ˘ÚÁÎ-Œ‚ÂÚÙÔÓ -∑- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Á˘Ó·ÈÎÒÓ) EUROSPORT 2 19.00 ΔÛÂÓÙ‚›Ù·-∂ÛÙÔ˘ÓÙÈ¿ÓÙ˜ -∑- (Eurocup) 21.00 ∫·˙¤ÚÙ·-√‡ÓÈÍ ∫·˙¿Ó -∑- (Eurocup)

FOOTBALL LEAGUE 2

∂Ì‚fiÏÈÌË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÔÌ›ÏÔ˘˜ ∂Ì‚fiÏÈÌË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÔÌ›ÏÔ˘˜ Ù˘ Football League 2 ¤¯Ô˘Ì ۋÌÂÚ·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Ë 26Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÙÔÓ ¡fiÙÈÔ fiÌÈÏÔ Î·È Ë 28Ë Û ·˘ÙfiÓ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿. ™ÙÔÓ ¡fiÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È ı· Á›ÓÂÈ Î·È ÛÙ· æ·¯Ó¿ fiÔ˘ Ô ÙÔÈÎfi˜ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ı· ÎÔÓÙÚ·ÚÈÛÙ› Ì ÙÔÓ ∞fiÏψӷ ™Ì‡ÚÓ˘, ÂÓÒ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ë ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ¶·Ó·¯·˚΋ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ¶∞√ ƒÔ˘Ê. ™ÙÔÓ ‚fiÚÂÈÔ fiÌÈÏÔ Í¯ˆÚ›˙ÂÈ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ∫·ÏÏÔÓ‹˜ Ì ٷ °È·ÓÓÈÙÛ¿ Ô˘ fï˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ë ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ∂·ÓÔÌ‹, Ô ºˆÎÈÎfi˜ Î·È Ë ¡›ÎË Ì ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¶ÔÓÙ›Ô˘˜ ∫·ÙÂÚ›Ó˘, ÙË ∑¿Î˘ÓıÔ Î·È ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ºÈÏÈÈ¿‰·˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ™˘ÓÔÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·:

¡fiÙÈÔ˜ fiÌÈÏÔ˜ μ‡˙·˜-÷ÓÈ¿ ∞ÛÚfi˘ÚÁÔ˜-¶·ÓËÏÂÈ·Îfi˜ ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ.-∞fiÏÏˆÓ ™Ì. ∞›·˜ ™·Ï.-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÃÂÚ. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜-¶·Ó·ÈÁÈ¿ÏÂÈÔ˜ (26/3) ¶·Ó·¯·˚΋-¶∞√ ƒÔ˘Ê (26/3) ∫ÂÚ·˘Ófi˜-ƒfi‰Ô˜ 0-3 ·.·. ∫fiÚÈÓıÔ˜-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ 3-0 ·.·.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (25Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ¶·Ó·¯·˚΋ . . . . . . . . . . . . . . .34-16 . . . . . . . 46 2. ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ·¯ÓÒÓ . . . . . . . . . 32-21 . . . . . . . 44 3. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ . . . . . . . . . . . . . . .31-14 . . . . . . . 43 4. ƒfi‰Ô˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29-20 . . . . . . . 43 5. ∞fiÏÏˆÓ ™Ì. . . . . . . . . . . . . . 32-21 . . . . . . . 43 6. μ‡˙·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30-17 . . . . . . . 42 7. ∫fiÚÈÓıÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . .27-18 . . . . . . . 40 8. ¶·Ó·ÈÁÈ¿ÏÂÈÔ˜ . . . . . . . . . . . .24-20 . . . . . . . 39 9. ¶∞√ ƒÔ˘Ê . . . . . . . . . . . . . . .29-26 . . . . . . . 33 10. ÷ÓÈ¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30-34 . . . . . . . 32 11. ∞›·˜ ™·Ï. . . . . . . . . . . . . . . . 27-34 . . . . . . . 31 12. ¶·ÓËÏÂÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . . .17-19 . . . . . . . 31 13. ∞ÛÚfi˘ÚÁÔ˜ . . . . . . . . . . .26-30 . . . . . . . 30 14. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÃÂÚ. . . . . . . . .18-24 . . . . . . . 25 15. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ . . . . . . . . . .13-44 . . . . . . . 16 16. ∫ÂÚ·˘Ófi˜ ∫ÂÚ. . . . . . . . . . . . .8-49 . . . . . . . 6

μfiÚÂÈÔ˜ fiÌÈÏÔ˜ 2002 ÛÙ· 400 ̤ÙÚ· ·ÓÙÔ¯‹˜, ¿ÏÌ· Û ̋ÎÔ˜, 50 ̤ÙÚ· Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Î·È ÛÊ·›Ú·. √È ÁÂÓÓËı¤ÓÙ˜ ÙÔ 1999-2000, 600 ̤ÙÚ· ·ÓÙÔ¯‹˜, ÛÊ·›Ú·, 60 ̤ÙÚ· Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Î·È ÛÙÔ ¿ÏÌ· Û ̋ÎÔ˜. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·ÁÒÓÈÛÌ· Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ‹Ù·Ó Ë ÌÈÎÙ‹ ÛÎ˘Ù·ÏÔ‰ÚÔÌ›· Ì ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ ¡›Î˘ Î·È ·È‰ÈÒÓ Ù˘ ·Î·‰ËÌ›·˜, ¯ˆÚÈṲ̂ӷ Û ¤ÓÙ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ¤ÙÚÂÍ·Ó ÎÏÈ̷Έٿ ÙȘ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ 1500, 1200, 1000, 800, 600, 400, 200 ̤ÙÚˆÓ. √È ˘‡ı˘ÓÔÈ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙ›‚Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ Ô˘ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó Ì ÙËÓ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ÙˆÓ ·ÁˆÓÈÛÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¯ˆÚ›˜ ·˘ÙÔ‡˜ ı· ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙË, fiˆ˜ Î·È ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ÛÙ·‰›Ô˘. ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Î·È ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÛÙËÓ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ Ô ¤ÊÔÚÔ˜ ÛÙ›‚Ô˘ ∫ÒÛÙ·˜ °·ÚÁ¿Ï·˜ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ¶¤ÙÚÔ˜ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜. ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi Ú·ÓÙ‚ԇ ÁÈ· ÙÔÓ ÛÙ›‚Ô Ù˘ ¡›Î˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ πÔ˘Ó›Ô˘ Ì ÈÔ ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ÓÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·.

∑¿Î˘ÓıÔ˜-ºˆÎÈÎfi˜ ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∏Ú.-¢fiÍ· ∫Ú·Ó. ∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏ.-¡›ÎË ¡·˘·ÎÙÈ·Îfi˜-Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ ∞ÂÙfi˜ ™Î.-∫Ô˙¿ÓË ¶fiÓÙÈÔÈ ∫·Ù.-∂·ÓÔÌ‹ ∂ÔÚ‰·˚Îfi˜-√‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó. ∫·ÏÏÔÓ‹-°È·ÓÓÈÙÛ¿ (26/3) ƒÂfi: ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (27Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∂·ÓÔÌ‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . 36-20 . . . . . . . 46 2. ºˆÎÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . 36-25 . . . . . . . 42 3. °È·ÓÓÈÙÛ¿ . . . . . . . . . . . . . . . .21-17 . . . . . . . 42 4. ∫·ÏÏÔÓ‹ . . . . . . . . . . . . . . . . .25-15 . . . . . . . 40 5. ¡›ÎË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25-22 . . . . . . . 40 6. ∂ÔÚ‰·˚Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . 25-20 . . . . . . . 37 7. ¢fiÍ· ∫Ú·Ó. . . . . . . . . . . . . . . . 18-15 . . . . . . . 35 8. ∞ÂÙfi˜ ™Î. . . . . . . . . . . . . . . . .21-23 . . . . . . . 34 9. Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ . . . . . . . . . . . . . . . .26-24 . . . . . . . 34 10. ¶fiÓÙÈÔÈ ∫·Ù. . . . . . . . . . . . .18-20 . . . . . . . 33 11. ¡·˘·ÎÙÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . .21-28 . . . . . . . 31 12. ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∏Ú. . . . . . .32-29 . . . . . . . 31 13. ∑¿Î˘ÓıÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . 17-21 . . . . . . . 31 14. ∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏ. . . . . . . . . . . . .19-26 . . . . . . . 30 15. √‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó. . . . . . . . . . . . 25-33 . . . . . . . 30 16. ∫Ô˙¿ÓË . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-33 . . . . . . . 28 17. ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜ . . . . . . . . . . .13-38 . . . . . . . 14 * ƒÂfi ÛÙÔÓ ‚’ Á‡ÚÔ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÔÈ ∫·ÏÏÔÓ‹, °È·ÓÓÈÙÛ¿, ∞ÂÙfi˜, ¢fiÍ· ∫Ú., ∞.∂. ¶ÔÓÙ›ˆÓ, ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∏Ú., √‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó., ∫Ô˙¿ÓË, ∂·ÓÔÌ‹ Î·È ∂ÔÚ‰·˚Îfi˜.


22

T∂Δ∞ƒΔ∏ 23 M∞ƒΔπ√À 2011

¶ƒøΔ∞£§∏ª∞Δ∞ ∂¡ø™∂ø¡

™‹ÌÂÚ· ÔÈ ·ÁÒÓ˜ Ú‚¿Ó˜ ™∏ª∂ƒ∞ Á›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·ÁÒÓ˜ Ú‚¿Ó˜ ÙˆÓ ÌÈÎÙÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ Û ¶·›‰Â˜ Î·È ¡¤Ô˘˜. Δ· ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ù˘ 5˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ô˘ ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘˜ ··ÚÙ›˙ÔÓÙ·È ·fi ·›ÎÙ˜ ÙˆÓ ÌÈÎÙÒÓ Ù˘ ∂¶™ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ·fi ºıÈÒÙȉ·, μÔȈٛ·, ∂˘Ú˘Ù·Ó›·, ºˆÎ›‰·) Î·È ¤¯Ô˘Ó Î·È ˆ˜ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔÓ ∏Ï›· ∫Ô‡ÁÈ·ÏË ı· ·Ó·ÌÂÙÚËıÔ‡Ó ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì ÙËÓ 6Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· (∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·-ÕÚÙ·£ÂÛÚˆÙ›·-∫¤Ú΢ڷ¶Ú¤‚Â˙·/§Â˘Î¿‰·) ÛÙÔ §Ô˘ÙÚfi ¶Ú¤‚Â˙·˜. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ ¶·›‰ˆÓ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› Î·È ·˘Ùfi ÙˆÓ ¡¤ˆÓ ‰‡Ô ÒÚ˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·. ™ÙÔ˘˜ ¶·›‰Â˜ Ë 5Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ›¯Â ÓÈ΋ÛÂÈ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì·Ù˜ Ì 5-1 Î·È ÏÔÁÈο ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ô ·ÁÒÓ·˜ ÙˆÓ ¡¤ˆÓ ›¯Â Ï‹ÍÂÈ ÈÛfi·ÏÔ˜ 2-2 Î·È ¤ÙÛÈ fiÏ· Â›Ó·È ·ÓÔȯٿ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È, ˆ˜ ‰ÂÓ ÌÂÙÚÔ‡Ó Ù· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÁÎÔÏ, οÙÈ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÈÛfi·ÏÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô‰ËÁ› Û ·Ú¿Ù·ÛË, ÂÓÒ ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó Î·È ¤Ó·ÏÙÈ. ∞fi ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ ∂¶™ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÏÂÁ› Û˘ÓÔÏÈο 24 Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ Î¿ÙˆıÈ: ¶·›‰Â˜: ª·ÏÏÈ·Úfi˜, ÷ÛÈÒÙ˘, ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜, ™ÈÒÌÔ˜, ª·Ï·Î·ÛÈÒÙ˘, ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘ (∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹), ™·Ú‰¤Ï·˜, ªÔ˘Ú›Ù·˜ (∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘), ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜, ¶···Ó·ÁÈÒÙÔ˘, ∞ÁÁ¤Ï˘ (¡.∞. ¡›Î˘). ¡¤ÔÈ: ¶Ï·‚fi˜, ÃÂÈÏ¿˜ (°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡), ∫·„ÈÒÙ˘, √ÚÊ·Ófi˜ (ΔÔÍfiÙ˘), ªfiÚ·˜, ¶Ôχ˙Ô˜ (∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹), ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ (¶‡Ú·ÛÔ˜), ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ (ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜), Δ˙Ô‚¿Ú·˜ (∞.∂. 2002), ΔÛfiÁη˜ (∞ÁÚÔÙÈÎfi˜), ¶·Û¯¿Ï˘, °ÂˆÚÁ·ÓÙ˙‹˜ (¡.∞. ¡›Î˘), ª¤ÏÏÔ˜ (§Â¯ÒÓÈ·). ™ÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ¶·›‰ˆÓ ÙÔ ‰È·ÈÙËÙÈÎfi ÙÚ›Ô ı· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ Î.Î. °Ú·ÙÛ¿ÓË (ΔÚÈοψÓ), Δ›Î·, μ·ÊÂÈ¿‰Ë (∫·Ú‰›ÙÛ·˜), ÂÓÒ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ı· Â›Ó·È Î·È ÛÙÔ Ì·Ù˜ ÙˆÓ ¡¤ˆÓ Ì ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ fiÙÈ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô Î. Δ›Î·˜ Î·È ‚ÔËıÔ› ÔÈ Î.Î. °Ú·ÙÛ¿Ó˘ Î·È μ·ÊÂÈ¿‰Ë˜. °.¶.

∂·ÓÂÍÂϤÁË Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √À∂º∞ Ô ¶Ï·ÙÈÓ› ¶ƒ√∂¢ƒ√™ Ù˘ √À∂º∞ Î·È ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ı· Â›Ó·È Ô ªÈÛ¤Ï ¶Ï·Ù›ÓÈ. √È ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ¤ÁÈÓ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ 35˘ Ù·ÎÙÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. √ ¶Ï·ÙÈÓ› ‹Ù·Ó Ô ÌfiÓÔ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Ë Â·ÓÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó· Â›Ó·È ·Ï¿ Ù˘È΋ ‰È·‰Èηۛ·. ΔÔ “·ÚÒÓ” ¤‰ˆÛ·Ó Î·È Ù· 53 ̤ÏË Ù˘ √À∂º∞, fiˆ˜ Â›Û˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ºπº∞, ∑Â ªÏ¿ÙÂÚ, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ·ÓÙ›·Ïfi˜ ÙÔ˘ ÛÙȘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ·Ú¯·ÈÚÂۛ˜ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ (1Ë πÔ˘Ó›Ô˘) ªÔ¯¿ÌÂÓÙ ªÈÓ Ã·Ì¿Ì.

¶ÚÔÛ΋ÓÈÔ& ... ·Ú·Û΋ÓÈÔ T˘ E§ENH™ A. ¶A¶A£ANA™IOY

papathanasiou@e-thessalia.gr

ªÂ ÊfiÓÙÔ ÙËÓ ÙÚÈ¿‰· ™Δ∏ ºÈÏÈÈ¿‰· Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi Ô˘ Ì¿¯ÂÙ·È ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· ÙÔ˘, ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ë ¡›ÎË. ¶·Ú¿ ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÙˆÓ ªÔ˘ÛÈÓ¿ÎË Î·È ΔÛ¿ÁÁ·ÚË, ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘˜. ∞Ó Ù· ηٷʤÚÔ˘Ó, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ‚¤‚·È· Î·È Ì ٷ ¿ÏÏ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ‚ϤÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÚÈ¿‰·. √ ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÚÒÙ˘ ٿ͈˜ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Ó¤Ô ¿ÏÌ· ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹. √È ¡ÈÎÈÒÙ˜ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È Ó· ÌËÓ ÙËÓ ·Ê‹ÛÔ˘Ó Ó· ¿ÂÈ ¯·Ì¤ÓË.

¡∂ªπ∑∂π Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ÙË ÛËÌ·›· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ô ÂÓÙ¿¯ÚÔÓÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi. ¢ÂÓ ÙÔÓ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó Ê˘ÛÈο Û ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË ÔÈ ·ıÏÈfiÙËÙ˜ Î·È Ë ‚›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÛ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ∞ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È. ΔÔ ¯·›ÚÂÙ·È Ì ÙË „˘¯Ô‡Ï· ÙÔ˘. ∏ fiÌÔÚÊË, fiÛÔ Î·È ·ÁÓ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘...

∞Ó‚¿˙Ô˘Ó ÌÂÙÔ¯¤˜ ª∂ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÙÔ˘ ΢ڛˆ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Ô ŒÏÓÙÈÓ °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜ ·Ó‚¿˙ÂÈ Î·Ù·ÎfiÚ˘Ê· ÙȘ ...ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ. ◊‰Ë, ÔÈ ÌÓËÛÙ‹Ú˜ Â›Ó·È ÔÏÏÔ›, ÂÓÒ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. 줂·È·, ·Ó¿ÏÔÁË, ·Ó fi¯È Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ˙‹ÙËÛË ¤¯ÂÈ Î·È Ô ¶¿· ™·Óηڤ ÙÔÓ ÔÔ›Ô “ÔÓÂÈÚ‡ÔÓÙ·È” ‹‰Ë ÔÏϤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. ªÂÁ¿Ï˜ Î·È ÌÈÎÚ¤˜.

™Â Á˘Ó·ÈΛ· ¯¤ÚÈ· ª∂ Á˘Ó·ÈΛ· ηıÔ‰‹ÁËÛË ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ô ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” . ∏ Δ·Ì¿Ú· °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ª›ÏÙÔ˘ ∫·ÏfiÁËÚÔ˘ Ô˘ ·Ú·ÈÙ‹ıËÎÂ. ∏ 25¯ÚÔÓË ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜, ‹‰Ë ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ·ÊÔ‡ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∞Ó Ù· ¿ÂÈ Î·Ï¿, ›Ûˆ˜ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫ÏfiÓÙ˙·˜ ÛÎÂÊÙ› Ó· ·Ó·ÓÂÒÛÂÈ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ÁÈ· ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿.

ΔÔÓ πÔ‡ÓÈÔ Ù· ÛÔ˘‰·›· Δ√¡ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ πÔ‡ÓÈÔ, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ Ù˘ ™˘Ó¤Ï¢Û˘, Ë ∂¶√ ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ Football League (μ’ ∂ıÓÈ΋˜) Î·È Football League 2 (°’ ηÙËÁÔÚ›·˜). °È· ÙËÓ Football League, ı· Û˘˙ËÙËı›, ›Ù ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ¶∞∂, ›Ù ӷ ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó Û Δ.∞.¶. Î·È Ë Î·ÙËÁÔÚ›· Ó· ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi 16 ‹ ·fi 12 Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË, ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ı· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Û ÙÚÂȘ Á‡ÚÔ˘˜ (ÚˆÙfiÙ˘Ô ‰ÂÓ ÙÔ ‚Ú›ÛÎÂÙÂ...). ΔË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ∂¶√ ‹ Ë ŒÓˆÛË μ’, °’ ∂ıÓÈ΋˜. ∂›Û˘, ı· ÚÔÙ·ı› Ó· ÌËÓ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Î·Ó¤Ó·˜ ͤÓÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜, ·ÏÏ¿ ̤¯ÚÈ ¤ÓÙ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ› Î·È Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ οı ÔÌ¿‰·˜ Ó· ÌËÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Â˘ÚÒ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜, Ó· Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ŒÏÏËÓ˜.

Δ· ÌÈÛ¿ ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ı· ÚÔÙ·ıÔ‡Ó Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó, ΤډԘ ı· Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ ˘Ô‚·ıÌÈṲ̂ÓÔ, fiÛÔ Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ Football League 2.

“§›Ú· ÂηÙfi” §πƒ∞ ÂηÙfi ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘. ™ÎfiÚ·Ú ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ÁÈ· ٤ٷÚÙÔ ‰È·‰Ô¯ÈÎfi ·È¯Ó›‰È, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂÈ ‰›¯Ù˘· ÛÙ· ¤ÍÈ ·fi Ù· ÔÎÙÒ Ì·Ù˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·›ÍÂÈ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ¡. ™Ì‡ÚÓ˘. ∞Ó ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ Δ¿ÎË §ÂÌÔÓ‹ ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ı· ÙÔ ¯ÚˆÛÙ¿ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Î·È ÛÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘ Ô˘ ÙÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÔχÙÈÌÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ (ÔÎÙÒ ·fi ‰Èο ÙÔ˘ ÁÎÔÏ) Û οı ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋.

ª¿ı ·È‰› ÌÔ˘ Ì¿Ï·...

∏ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙË Football League 2 °π∞ ÙË Football League 2 Ë ÚfiÙ·ÛË ı· Â›Ó·È ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∂¶√. √È ÔÌ¿‰Â˜ Ó· Â›Ó·È ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈΤ˜ Î·È ¯ˆÚÈṲ̂Ó˜ Û ٤ÛÛÂÚȘ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÙˆÓ 16. ∫¿ı ÔÌ¿‰· Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 400 ̤ÏË, Ù· ÔÔ›· ı· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÂÊ¿·Í 100 ¢ÚÒ ÙÔ Î·ı¤Ó· (¿ÓÙ ӷ ‚ÚÂıÔ‡Ó fï˜...). √ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ı· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙȘ 400 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ. ™ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ı· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ŒÏÏËÓ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜.

∏ ÂÓÙ¿‰· Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ √È Ô˘Ú·ÁÔ› ¶·Ó‰ÂÛÛ·˚Îfi˜ Î·È ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∞ÍÈÔ‡ÔÏ˘ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Î·È Ë ¡›ÎË Ì ÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ¤ÊÙ·Û·Ó Ì ¿ÓÂÛË ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÂÈ ÎÚ¿ÙËÛË. √ ∞ÓÙÒÓ˘ ÃÚÈÛÙÔÌ¿ÓÔ˜ (¿Ô˘ÂÚ ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ) ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËΠÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ô˘ ÙÔ˘ ¤‰ˆÛÂ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ Î·È ¤‰ÂÈÍ ‰Â›ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ٷϤÓÙÔ˘ ÙÔ˘, ÂÓÒ Ô μ·Û›Ï˘ ¡Ù›Î·˜ (ÛÌÔÏ ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ) ‹Ù·Ó Ô ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ ÙˆÓ “ÎÈÙÚÈ ÓfiÌ·˘ÚˆÓ” . ™ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÁÓÒÚÈÛ ‚·ÚÈ¿ ‹ÙÙ· ÛÙË ¡. ™Ì‡ÚÓË ·fi ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ Î·È Ë ÌfiÓË Ô˘ ‰È·ÛÒıËΠ‹Ù·Ó Ë ∞ÛË̛ӷ ∫Ô˘ÙÛÔ˘ÓÔ‡ÚË (Û¤ÓÙÂÚ). ™ÙËÓ ∞1 ∂™∫∞£ Ô °.™. μfiÏÔ˘ Ì ¿ÍÈÔ Î·ıÔ‰ËÁËÙ‹ ÙÔÓ ¡›ÎÔ ¡¿ÓÔ (Ï¤È Ì¤ËÎÂÚ) ¤Ú·Û ·fi ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÂÓÒ Ô μ·Û›Ï˘ °ÈˆÙfiÔ˘ÏÔ˜ (ÛÔ‡ÙÈÓÁÎ ÁηÚÓÙ), ·Ó Î·È ¤ ηÓ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚfi ÙÔ˘ ·È¯Ó›‰È ÛÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô, ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ·ÔÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‹ÙÙ· Ù˘ ∞Ó¿Ï˄˘ ·fi ÙË ¡›Î·È·. ∫fiÔ˘Ù˜ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÛÌ¿ÙÔ˜ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ °˘ÌÓ·ÛÙÈÎÔ‡ ÛÙÔ Ì·ÁÓËÛÈÒÙÈÎÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi. μ.∫.

•∂ƒ∂Δ∂ fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Û˘ÓÔÏÈο ÂÙËÛ›ˆ˜ Ô ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ; √ §ÈÔÓ¤Ï ª¤ÛÈ ÏÔÈfiÓ Ù· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Û˘ÓÔÏÈο ·fi 31 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ÙÔÓ ∫ÚÈÛÙÈ¿ÓÔ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘ 3,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÏÈÁfiÙÂÚ·, ..ÌfiÏȘ 27,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ™ÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô °Ô˘¤ÈÓ ƒÔ‡ÓÂ˚ Ù˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ Ì ÂÙ‹ÛÈÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· 20 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Ì ÙÔÓ ¿ÏÏÔÙÂ Û˘Ì·›ÎÙË ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∞ÁÁÏ›·˜, ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ª¤Î·Ì Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 19 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ô ÈÔ ·ÎÚÈ‚ÔÏËڈ̤ÓÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Â›Ó·È Ô ªÔ˘Ú›ÓÈÔ Ì 13,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜ Ì ÙÔÓ °ÎÔ˘·ÚÓÙÈfiÏ· Ó· ¤Ú¯ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Ì 10,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·. ¶ÔÛ¿ Â͈Ú·ÁÌ·ÙÈο, Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Î¿ı ÏÔÁÈ΋. ∫·È ÌÂÙ¿ ·Ó·ÚˆÙÈfiÌ·ÛÙ ÁÈ·Ù› ÙÔ “Ì¿ı ·È‰› ÌÔ˘ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·” , ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› Ì ÙÔ ...Ì¿ı ·È‰› ÌÔ˘ Ì¿Ï·.


T∂Δ∞ƒΔ∏ 23 M∞ƒTπ√À 2011

23

∂ªμ√§πª∏ ∫∞π ...∫√ÀΔ™√Àƒ∂ª∂¡∏ ∏ 26∏ ∞°ø¡π™Δπ∫∏

¶¤ÓÙ ·ÁÒÓ˜ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ∞’ ∂¶™£ ™·Ú·ÎËÓÔ‡, 15.30, ™·Ú·ÎËÓfi˜-§Â¯ÒÓÈ·: ™ÎÔ˘Ï¿˜, ƒÔ‡Û˘, ∫·¤ÛÈÔ˜. ∞.∂. 2002-π¿ÛˆÓ ∞.ª. 3-0 ·.·.

Ì‚fiÏÈÌË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (26Ë) ¤¯Ô˘Ì ۋÌÂÚ· ÛÙËÓ ∞’ ÙÔÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·, Ô˘ fï˜ Â›Ó·È ...ÎÔ˘ÙÛÔ˘ÚÂ̤ÓË ÌÈ· Î·È ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÌfiÓÔ ¤ÓÙ ·È¯Ó›‰È·. ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜-∞ÎÚfiÔÏË Î·È ™·Ú·ÎËÓfi˜-§Â¯ÒÓÈ· ÌÈ· Î·È ÔÈ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·ÏÂ‡Ô˘Ó Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙÔÓ ˘Ô‚È‚·ÛÌfi.

ΔÂÙ¿ÚÙË 30/3 °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-∂ıÓÈÎfi˜ £ËÛ¤·˜-¶ÚˆÙÂۛϷԘ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹

√È ÔÈÓ¤˜ Ù˘ ∂¶™£ ∞fi ÙËÓ ∂¶™£ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÔÈ Î¿ÙˆıÈ ÔÈÓ¤˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ: 6 ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜: ªÔ‡ÚÓÙ· (¶·ÓÈÒÓÈÔ˜), 3 ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜: ∞. ª·Û‰¿Ó˘ (ÕÚ˘ ªÂÏ.), ∫·Ú˘ˆÙ¿Î˘ (∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.), 1 ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: ªϤÙÛ·˜ (ÃÏfiË), ∫·Ó·Ú¿˜ (¶ËϤ·˜).

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ™ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘ Î·È ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ™·Ú·ÎËÓÔ‡ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Ù· ‚ϤÌÌ·Ù· ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÌÈ· Î·È ÂΛ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ‰‡Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË Ì¿¯Ë Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÛÙËÓ ∞’ ∂¶™£. £˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ ·fi ÙËÓ ∞’ ηÙËÁÔÚ›· ˘Ô‚È‚¿˙ÔÓÙ·È Ê¤ÙÔ˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‹ ¤ÓÙ ÔÌ¿‰Â˜, ·Ó¿ÏÔÁ· ‰ËÏ·‰‹ ·Ó ı· ¤ÛÂÈ ‹ fi¯È ·fi ÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋ Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ (Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Ûˆı›). ◊‰Ë, ÔÈ ‰‡Ô Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¤˜ (π¿ÛˆÓ ∞.ª. Î·È ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜) Î·È Ì¤ÓÂÈ Ó· Ì¿ıÔ˘Ì ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜. °È· Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ οÔÈ· ÔÌ¿‰· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ ÛÙËÓ 13Ë ı¤ÛË Î·È ¿Óˆ. ™ÙË ¡Â¿ÔÏË Ô 15Ô˜ Ù˘ ηٿٷ͢ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ 14Ë ∞ÎÚfiÔÏË Î·È Ì ӛÎË ı· ÙËÓ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ 27 ‚·ıÌÔ‡˜ ÌÈ· Î·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ¤¯ÂÈ 24 fiÓÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ˘. 줂·È·, ÙË Ó›ÎË ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó Î·È ÔÈ ™ÂÛÎÏÈÒÙ˜ ÁÈ· Ó· “ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó” ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. ¶ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÁÈ· ÙÔÓ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ Â›Ó·È Ë ¤‰Ú· Î·È ÁÈ· ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË Ë Î·Ï‹ „˘¯ÔÏÔÁ›·, ·fiÚÚÔÈ· Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ Â› Ù˘ ∞.∂. 2002 ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ. ™ÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ™·Ú·ÎËÓÔ‡ Ë ÔÌÒÓ˘ÌË ÔÌ¿‰· Ô˘ Â›Ó·È 12Ë (Ì·˙› Ì ÙË ™ÎÈ¿ıÔ) Ì 30 ‚·ıÌÔ‡˜ ı· ˘ԉ¯ı› Ù· §Â¯ÒÓÈ·,

∞¶√μ Âͤ‰ˆÛ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÎÔÌȉ‹ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜, ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ‚ڋΠۇÌʈÓË ÙËÓ ∂¶™£. “√ ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ ¿ÓÙÔÙ ÔÏÂÌÔ‡Û ÁÈ· Ó’ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛı› Û·Ó ÌÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ë ÔÔ›· fi¯È ÌfiÓÔ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÓfi˜ ˘ÁÈÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ Î·È ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ηÏÏȤÚÁÂÈ· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ. ∂›Ó·È ¤Ó· ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ΢ڛˆ˜ ˆ˜ Ô ÛÙ˘ÏÔ‚¿Ù˘ ÙÔ˘ ·ÓıÚˆÈÛÌÔ‡, ÌÈ· ‰¤ÛÌË ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Ô˘ ηٷʤÚÓÂÈ Ó· ηٷÚÁ› ÙȘ fiÔȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Ù¿ÍÂȘ, Ó· ʤÚÓÂÈ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ȉÂÔÏÔÁ›Â˜ ıÚËÛ΢ÙÈÎÔ‡ ‹ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘, Ó· ηÏÏÈÂÚÁ› ÙËÓ È‰¤· ÙÔ˘ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ú·ÁÌ·ÙÈο ÛÔ˘‰·›Â˜ ·Í›Â˜. ¶¿Óˆ Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ‚·Û›˙ÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ μfiÏÔ˘. ∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ-·ıÏËÙÒÓ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂı› ÛÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÚÔÙ‡ˆÓ, ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Ô˘ ı· ÚÔˆıÔ‡Ó Î·È ı· ηχÙÔ˘Ó ÂȂ‚ÏË̤Ó˜ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, fiˆ˜ Ë ·È‰Â›·, Ô ·ıÏËÙÈÛÌfi˜, Ë ˘Á›· Î·È Ê˘ÛÈο ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ˘ Î·È ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Ù˘ ª·ÁÓË-

ªÂÈÒÓÔÓÙ·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi

Ô˘ Ì 24 fiÓÙÔ˘˜ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ÙËÓ 15Ë ı¤ÛË Ì ÙÔÓ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ. ∫·È Â‰Ò ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙË Ó›ÎË, ÂÓÒ fiÏ· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Èı·Ó¿. μ·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ¤¯Ô˘Ó Î·È Ù· ¿ÏÏ· ·È¯Ó›‰È· ÌfiÓÔ Ô˘ Â›Ó·È ÌÔÓfiÏ¢ÚÔ. ™ÙÔ ∞˚‰›ÓÈ ÂΛÓË Ô˘ “η›ÁÂÙ·È” Â›Ó·È Ë ™ÎÈ¿ıÔ˜ ÌÈ· Î·È Ô ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ÙË Ì¿¯Ë Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ·fi ÓˆÚ›˜. ™ÙÔ “∫ÈÔ‡È” ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ‚·ıÌÔ‡˜ Â›Ó·È Ô ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó·Ï›ˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙË ÛˆÙËÚ›·. ŸÌˆ˜, ı· ¤¯ÂÈ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ÁË‰ԇ¯Ô ª·ÁÓËÛÈ·Îfi. Δ¤ÏÔ˜, ÃÏfiË Î·È ∞›·˜ ™Ô‡Ú˘ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ Ì ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ Ó· ÙÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó ÈÔ Ôχ ÁÈ· Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∞’ ∂¶™£ Î·È ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿. √ ·ÁÒÓ·˜ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 30/3 ¤Óˆ ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈË-

ıÔ‡Ó ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÎÔÚ˘Ê‹˜ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡∂ıÓÈÎfi˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ·È¯Ó›‰È £ËÛ¤·˜¶ÚˆÙÂۛϷԘ Î·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ∂ıÓÈÎfi˜ Î·È ¶ÚˆÙÂۛϷԘ ÎÔÓÙÚ¿ÚÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ∂¶™£ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 26/3 ÛÙÔ ∂∞∫ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 26˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙÈΤ˜ ÙÚÈ¿‰Â˜ ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ ·ÁÒÓˆÓ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜:

™‹ÌÂÚ· °Ë. ∞˚‰ÈÓ›Ô˘ “∫. ∑Ô˘ÌÔ˘ÚÏ‹˜” , 11.30. ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜-™ÎÈ¿ıÔ˜: ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜, ΔÛ·ÎÔ‡Ì˘. ÃÏfi˘, 15.30, ÃÏfiË-∞›·˜ ™Ô‡Ú˘: ∞. ¢·Ïԇη˜, ∫Ô˘ÚÛÔ‚›Ù˘, ª·Ï¿Ê·˜. ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡, 15.30, ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó.: ¢. ∫ÚËÙÈÎfi˜, ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘, ∫·˝‰Ë˜. ¡Â¿ÔÏ˘, 15.30, ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜-∞ÎÚfiÔÏË: ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, ∫·ÓÈ¿˜, ¶Ï·Ù‹˜.

ª¤Û· Û ϛÁ˜ Ë̤Ú˜ Ô ∂ıÓÈÎfi˜ μfiÏÔ˘ ı· ·›ÍÂÈ ÙÔ˘˜ ÎfiÔ˘˜ ÌÈ·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 3 Ì.Ì. ÛÙÔ ∂∞∫ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ ¶ÚˆÙÂÛ›Ï·Ô ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂¶™£, ÂÓÒ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 30 ª·ÚÙ›Ô˘ ı· ·›ÍÂÈ Ì ÙÔÓ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÎÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∞’ ηÙËÁÔÚ›·˜, Ô˘ ›Ûˆ˜ ÎÚ›ÓÂÈ Î·È ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ. ΔÔ ıÂÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔ˘˜” Â›Ó·È fiÙÈ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÌÈ· Î·È Ô ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫fiÎη˜ ÍÂΛÓËÛ ӷ ÚÔÔÓ›ٷÈ. ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÕÚË ΔÛÔ˘Ú¤ÏË, ·ÊÔ‡ χıËΠ̛· ·ÚÂÍ‹ÁËÛË Ô˘ ›¯Â Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË. ŒÙÛÈ ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ·ÒÓ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ı· Â›Ó·È Ô Δ·ÌȯÙÛ‹˜ Ô˘ Â›Ó·È ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ Î·È Î¿ÓÂÈ ·ÁÒÓ· ...‰ÚfiÌÔ˘ Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi. Δ¤ÏÔ˜, ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÚÔÔÓËÙ‹˜ Î·È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ Âͤ‰ˆÛ·Ó ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË fiÔ˘ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó ÙÔÓ Î. Δ¿ÛÔ ª›ÏÙÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· (25 ÊfiÚ̘ Î·È ÙÚÂȘ Ì¿Ï˜).

¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ∞¶√μ Î·È Ù˘ ∂¶™£ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜

√ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∞¶√μ ¶. ∫ÂÚ·Ì›‰·˜ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂¶™£ Δ. ª·Ù˙ȿη (ËÁ‹ apob.gr) Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Ë ∞η‰ËÌ›· ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ S.O.S Î·È ÙËÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, ÙËÓ ŒÓˆÛË ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂.¶.™.£.), ‹Ú ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ó· ‰ÒÛÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ “η˘Ùfi” Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜.

ΔÔ ÂÚ¤ıÈÛÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·˘Ù‹ ÚÔ‹Úı ·fi Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ ∞¶√μ Ù· ÔÔ›· ·Ú·Ù‹ÚËÛ·Ó fiÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘ ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ¤·ÈÍÂ, ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÔÚÁ¿ÓˆÛË ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ı¤Ì· ÙËÓ ·ÔÎÔÌȉ‹˜ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ (Ù· ÔÔ›· ‹Ù·Ó ΢ڛˆ˜ Ï·ÛÙÈο ÌÔ˘Î·Ï¿ÎÈ· ÓÂÚÔ‡) ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ ÙÔ˘ οı ·ÁÒÓ· ÙfiÛÔ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘

·fi ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜, fiÛÔ Î·È ÂÎÙfi˜ ·˘ÙÔ‡ ·fi ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜. ∏ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ηٷ٤ıËÎÂ Î·È ‚ڋΠۇÌʈÓÔ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Ù˘ ∂.¶.™. £ÂÛÛ·Ï›·˜, ‹Ù·Ó Ë ÂÍ‹˜: ∏ ∂.¶.™ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ª∂™√°∂π√™ SOS ı· ‰È·ı¤ÙÂÈ Û οı Â›ÛËÌÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ·ÁÒÓ·, ̤ۈ ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ Ù˘, Û οı Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ۈ̷ÙÂ›Ô ·fi Ì›· Û·ÎԇϷ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. ªÂ ÙËÓ ÛˆÛÙ‹ ηıÔ‰‹ÁËÛË Î·È ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ‰ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ∂¶™£ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ÔÚ›˙Ô˘Ó Î¿ÔÈÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì ÙËÓ ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ı· Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Ô‰˘ÙËÚ›ˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ ÂοÛÙÔÙ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ fiÔ˘ ı· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚÔ Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. ™ÎÔfi˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· Û˘Ó›‰ËÛË ÛÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ Ó· ÚÔÛٷ٤„Ô˘Ó ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÛÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ ÂÚÓÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. ΔÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ·Ó Î·È ·ÚÂÍËÁË̤ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·‹¯ËÛË Î·È ı·

‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ ¿ıÏËÌ·. ∂Ï›˙Ô˘Ì fiÙÈ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó fiÏÔÈ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹, ÁÈ·Ù› ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ηıÈÂÚÒÛÔ˘Ì ÌÈ· ÏÔÁÈ΋ ¢·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ˘ Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ Ì ÙÔÓ Î·ÈÚfi Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ· ‰Â‰Ô̤ÓË ‰È·‰Èηۛ· ÚÔÛÊÔÚ¿˜. ΔÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ Ù· ÌÈÛ¿ Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘ Î·È Ì·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ, ÛÙȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Ô˘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó, Ó· ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÙԇ̠¿Óˆ ÛÙËÓ È‰¤· Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ·˘Ù‹˜. ∂›Û˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹ ı· Ï¿‚ÂÈ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜, ÙËÓ 26Ë ª·ÚÙ›Ô˘ 2011 fiÔ˘ ı· Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ΢¤ÏÏÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ı· Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔÈÎfi ·ıÏËÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂.¶.™. £ÂÛÛ·Ï›·˜, Î. ª·Ù˙ȿη˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜, ı· ÚԂ› Û ‰ËÌfiÛÈ· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ηıÒ˜ Î·È ‰Âο‰Â˜ ·È‰È¿ Ô˘ ı· Â›Ó·È ball boys ı· ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÙȘ Û·ÎԇϘ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. ∂Ï›˙Ô˘Ì ӷ Û·˜ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘Ì·Ú·Ûٿ٘ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ì·˜” .

∂ÈÌÔÚʈÙÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ì ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔÓ ¢Ô‡ÚÔ ·fi ÙËÓ ∂¶™£ ªÂ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙ¤ÊıËÎÂ Ë ∂ÈÌÔÚʈÙÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë ∂¶™£ Ì ÙËÓ ΔÔÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¢È·ÈÙËÛ›·˜, Ì ηÏÂṲ̂ÓÔ ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔÓ ∂Î·È‰Â˘Ù‹ ∞’ ηÙËÁÔÚ›·˜ Î·È ∞گȉȷÈÙËÙ‹ Ù˘ ∂¶™ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘ Î. ¢Ô‡ÚÔ °ÈÒÚÁÔ , Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ “æ˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ” . ¶·Ú¢ڤıËÎ·Ó Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙÔ Ì¿ıËÌ·, ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ∂¶™£ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Î. ª·Ù˙ȿη Δ¿ÛÔ Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ (ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· Î·È ÌË) Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ∂¶™£. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ¢Ô‡ÚÔ˜, ·Ïfi˜ Î·È Î·Ù·ÓÔËÙfi˜ ηٿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜, Ì·ÁÓ‹ÙÈÛ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·Ú¢ÚÈÛÎÔ̤ӈÓ, ·ÔÛÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ ·Ú·ÙÂٷ̤ÓÔ ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ·.

√ ∞√¢μ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ 25Ô ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ì¿ÛÎÂÙ ·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ √ ∞ıÏËÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÈÛÙfi˜ ÛÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÙÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ 25Ô ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ì¿ÛÎÂÙ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÒÓ-·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ. ªÈ· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÛÙ·ıÌfi˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈ› ÔÏÏÔ‡˜ Ôϛ٘ Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ. ∞ÊÂÓfi˜ ÌÂÓ ÙÔ˘˜ ·Ï·›Ì·¯Ô˘˜ ·ıÏËÙ¤˜, Ô˘ οÔÙ Ï·ÈÛ›ˆÓ·Ó ÙȘ Â›ÛË̘ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÙÔ˘˜ ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ Ï¿ÙÚÂȘ ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ŸÏÔÈ ·˘ÙÔ› ηÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ 25Ô ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ó· ÓÈÒÛÔ˘Ó Î·È ·˘Ù‹ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ÙȘ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ. ¢Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ¤¯Ô˘Ó ·›ÎÙ˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 28 ÂÙÒÓ (ÁÂÓÓË̤ÓÔÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 1983). ¶·›ÎÙ˜ Ô˘ ηٿ ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 2009-2010 Î·È ÌÂÙ¿ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó Ì Â›ÛËÌË ÔÌ¿‰· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜. ∂›Û˘, ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ʈÙÔÙ˘›· Ù·˘ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ıˆÚËı› Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ¤Á΢ÚË, ˆ˜ ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË Â›Ó·È Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÂÈ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ Ù˘ οı ÔÌ¿‰·˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Ô˘ ÙËÓ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó. √È Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ı· ηٷٛıÂÓÙ·È ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÕıÏËÛ˘ Î·È ¡ÂÔÏ·›·˜ “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” . ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ̤¯ÚÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 4 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÛÙȘ 14.00. ªÂÙ¿ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi fiÚÈÔ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ ¿ÏϘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ, ÂÓÒ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ›‰È·˜ ̤ڷ˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210-41803.


24

T∂Δ∞ƒΔ∏ 23 M∞ƒΔπ√À 2011

™Δ√À™ Ã∂πª∂ƒπ¡√À™ ∞°ø¡∂™ ∫√§Àªμ∏™∏™ ¶ƒ√∞°ø¡π™Δπ∫ø¡ ∫∞Δ∏°√ƒπø¡

¶ÚÒÙ¢ÛÂ Ô √∂∞/¡∞μ ÙË §¿ÚÈÛ· ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó ÔÈ Â›ÛËÌÔÈ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÔ› ·ÁÒÓ˜ ÎÔχ̂ËÛ˘ ÚÔ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ (·È‰È¿ 10-11-12 ÂÙÒÓ) ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. √ √∂∞/¡∞μ Ì 45 ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ η٤ÎÙËÛ ÙËÓ 1Ë ı¤ÛË, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ. ¶ÔÏÏÔ› ·ıÏËÙ¤˜ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ·ÍÈfiÏÔÁ˜ ÂȉfiÛÂȘ, Ô˘ ÙÔ˘˜ ηٷٿÛÛÔ˘Ó ÛÙȘ ÔÎÙ¿‰Â˜ ÙˆÓ ·ÁˆÓÈÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ¶·ÓÂÏÏ·‰Èο.

™ ¢È·ÎÚ›ÛÂȘ ¯ÈÔÓÔ‰ÚfiÌˆÓ ÙÔ˘ ∂√™ μfiÏÔ˘ ªÂ Ôχ ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜ ηÈÚÔ‡ Î·È ¯ÈÔÓÈÔ‡ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌ›·˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ∞Ó‰ÚÒÓ°˘Ó·ÈÎÒÓ-∂Ê‹‚ˆÓ-¡Â·Ó›‰ˆÓ. ∞Ó Î·È Ô Î·ÈÚfi˜ ¤‚·Ï ٷ ...‰˘Ó·Ù¿ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ·Î˘ÚÒÛÂÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÛÙ· 3-5 ¶ËÁ¿‰È·, ·˘Ùfi˜ ÙÂÏÈο ‰ÈÂÍ‹¯ıË Î·ÓÔÓÈο ¯¿ÚË ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙÒÓ. √ ∂√™ μfiÏÔ˘ ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ‰‡Ô ·Ó‰ÚÒÓ Î·È ‰‡Ô Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙËÓ ÁÈÁ·ÓÙÈ·›· ηٿ‚·ÛË Ô ΔÛ·ÎÓ¿Î˘ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ‹Ù·Ó 2Ô˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ, Ë ∫ÔÎΛÓË ∞Ó·ÛÙ·Û›· η٤ÎÙËÛ ÙËÓ 3Ë ı¤ÛË ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È Ë μÏ·ÌÔÔ‡ÏÔ˘ ∂ÏÂÔÓfiÚ· ÙËÓ 8Ë ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ó·ӛ‰ˆÓ. ™ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ηٿ‚·ÛË Ô ΔÛ·ÎÓ¿Î˘ ∞ϤͷӉÚÔ˜ η٤ÎÙËÛ ÙËÓ 2Ë ı¤ÛË ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ, ÂÓÒ Û ·˘Ù‹ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ë ∫ÔÎΛÓË ∞Ó·ÛÙ·Û›· ·Ó·‰Â›¯ıËΠ3Ë. ™ÙËÓ ∫·ÙËÁÔÚ›· Ó¤ˆÓ Ô ΔÛԇη˜ ™˘Ú›‰ˆÓ ‹Ú ÙËÓ 10Ë ı¤ÛË.

™ÂÌÈÓ¿ÚÈ· ηÓÔÓÈÛÌÒÓ ·ıÏÔ·È‰ÈÒÓ ΔÔ ¢.™. Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¶Ù˘¯ÈÔ‡¯ˆÓ º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ηٷ٤ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ™Â٤̂ÚË, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ ÙˆÓ ·ıÏÔ·È‰ÈÒÓ Î·È ÙˆÓ Ì›ÓÈ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ÛÙ· Û¯ÔÏ›·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡. Δ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ 6Ô˘ Î·È 8Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ (°·Ì‚¤Ù· Ì °·ÏÏ›·˜), Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·: ¢Â˘Ù¤Ú· 28/3, 7 Ì.Ì. ‚fiÏÂ˚ Ì ÙËÓ Á˘ÌÓ¿ÛÙÚÈ· Î. ∫·ÙÂÚ›Ó· Δfiη Î·È Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ì ÙÔÓ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ μ·ÛÈÏ›Ԣ (ÚÒËÓ ‰È·ÈÙËÙ‹˜). ¢Â˘Ù¤Ú· 4/4, 7 Ì.Ì. ¯¿ÓÙÌÔÏ Ì ÙÔÓ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ Î. §ÂˆÓ›‰· ∑·Ê›ÚË. ¢Â˘Ù¤Ú· 11/4, 7 Ì.Ì. Ì¿ÛÎÂÙ Ì ÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ ª·ÛÙÚ·ÊÙÛ‹.

ΔÔ EXTRA 5 √È Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 5, 9, 21, 32, 35.

ΔÔ SUPER 3 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ SUPER 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 3 5 3, ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 3 0 0 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 7 5 7.

∏ ηٿٷÍË ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ (Û ·Ú¤ÓıÂÛË ¯Ú˘Û¿-·ÛË̤ÓÈ·-¯¿ÏÎÈÓ· ÌÂÙ¿ÏÏÈ·) ‹Ù·Ó : 1Ô˜ √∂∞/¡∞μ (26-19-18) 63, 2Ô˜ ¡.√. §¿ÚÈÛ·˜ (8-15-21) 44, 3Ô˜ ∞∫∞ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ (13-7-7) 27, 4Ô˜ §·ÚÈÛ·˚Îfi˜-ΔÈÙ¿Ó˜ (8-9-9) 26, 5Ô˜ ∞.∂. ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ (9-8-2) 19, 6Ô˜ √.À.∫. μfiÏÔ˘ (8-7-4) 19, 7Ô˜ ∞.™. ¡ËÚ¤·˜ (3-8-5) 16, 8Ô˜ ∞∫√ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ (3-5-2) 10, 9Ô˜ ¡√μ∞ (3-2-5) 10, 10Ë ¡›ÎË μfiÏÔ˘ (1-4-3) 8, 11Ô˜ ∞™∂ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ (2-0-2) 4. ∞ÙÔÌÈο ÌÂÙ¿ÏÏÈ· ÁÈ· ÙÔÓ √∂∞/¡∞μ η٤ÎÙËÛ·Ó ÔÈ: °. μÂÏÈ¿‰Ë˜, ¡. ∫·˚Û·ÚÏ‹, ∂. ∫ÔÙÚÔ‡ÙÛÔ˘, ·fi ÙÚ›· ¯Ú˘Û¿, °. ∫ÔÚˆÓ·›Ô˜, ∑. ΔÂÏÒÓË, ·fi ‰‡Ô ¯Ú˘Û¿ Î·È ¤Ó· ·ÛË̤ÓÈÔ, ∫. ÷Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘ ¤Ó· ¯Ú˘Ûfi Î·È ‰‡Ô ·ÛË̤ÓÈ·, ∂ÈÚ. μ·Ú·Ï‹ Î·È ª. ¶·ÓÙÂÏfiÁÏÔ˘ ·fi ¤Ó· ¯Ú˘Ûfi, ¤Ó· ·ÛË̤ÓÈÔ Î·È ¤Ó· ¯¿ÏÎÈÓÔ, ∂. ¢ÂÛοٷ˜ ÙÚ›· ·ÛË̤ÓÈ·, √Ú. ™Î˘ÚÁÈ¿ÓÓ˘ ‰‡Ô ·ÛË̤ÓÈ· Î·È ¤Ó· ¯¿ÏÎÈÓÔ, ª. ΔÔÔ‡˙Ë ‰‡Ô ¯Ú˘Û¿, ª. ΔÛ·ÚÙÛ¿Ï˘ ¤Ó· ¯Ú˘Ûfi Î·È ¤Ó· ·ÛË̤ÓÈÔ, £. πˆ¿ÓÓÔ˘ Î·È ∫. Δ˙ÒÚÙ˙Ë ·fi ¤Ó· ¯Ú˘Ûfi Î·È ¤Ó· ¯¿ÏÎÈÓÔ, ™. ∫fi·ÓÔ˜, º. ¶Ô˘ÚÓ·ÚfiÔ˘ÏÔ˜, μ. ƒÔ˘ÛÈÒÙ˘, ™. ™·Ú·ÁÁ·Ó›‰·˜ ·fi ¤Ó· ·ÛË̤ÓÈÔ Î·È ¤Ó· ¯¿ÏÎÈÓÔ, π. ª·ÚÌ·Ú¿ Î·È ™. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ·fi ‰‡Ô ¯¿ÏÎÈÓ·,

π. ∞¯Ï·‰ÈÒÙ˘ ¤Ó· ·ÛË̤ÓÈÔ Î·È ∂. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ¤Ó· ¯¿ÏÎÈÓÔ. ™Ù· ÔÌ·‰Èο: ÃÚ˘Ûfi η٤ÎÙËÛ·Ó ÔÈ ÛÎ˘Ù¿Ï˜ 4Ã100 ÂχıÂÚÔ ∫ÔÚ. 11 (¶·ÓÙÂÏfiÁÏÔ˘ - ª·ÚÌ·Ú¿ - ΔÂÏÒÓË- ª·ÚÎÔÁÈ·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘), 4Ã100 ÂχıÂÚÔ ∫ÔÚ. 12 (∫ÔÙÚÔ‡ÙÛÔ˘ - πˆ¿ÓÓÔ˘ - ∞Ó·ÓÈ¿‰Ë ∫·˚Û·ÚÏ‹), 4Ã100 ÂχıÂÚÔ ∞Á. 12 (μÂÏÈ¿‰Ë˜- ÷Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘ - ∫ÔÚˆÓ·›Ô˜ ™·Ú·ÁÁ·Ó›‰·˜), 4Ã100 ÌÈÎÙ‹ ÔÌ·‰È΋ ∫ÔÚ.12 (∫ÔÙÚÔ‡ÙÛÔ˘ - μ·Ú·Ï‹ - ∞Ó·ÓÈ¿‰Ë∫·›Û·ÚÏ‹), 4Ã100 ÌÈÎÙ‹ ÔÌ·‰È΋ ∞Á. 12 (¶Ô˘ÚÓ·ÚfiÔ˘ÏÔ˜-™Î˘ÚÁÈ¿ÓÓ˘-μÂÏÈ¿‰Ë˜-™·Ú·ÁÁ·Ó›‰·˜). ∞ÛË̤ÓÈ· ÌÂÙ¿ÏÏÈ· η٤ÎÙËÛ·Ó ÔÈ ÛÎ˘Ù¿Ï˜ 4Ã100 ÂÏ. ∫ÔÚ. 10 (¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘∫ÔÓÙÔ‡-Δ˙ÒÚÙ˙Ë-ΔÔÔ‡˙Ë), 4Ã100 ÂÏ. ∞Á. 10 (∞¯Ï·‰ÈÒÙ˘-√ÈÎÔÓfiÌÔ˘-ΔÛ·ÚÙÛ¿Ï˘-∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜). ÿÏÎÈÓ· ªÂÙ¿ÏÏÈ· η٤ÎÙËÛ·Ó ÔÈ ÛÎ˘Ù·ÏÔ‰ÚƠ̂˜ 4Ã100 ÂÏ. ∞Á.11 (ƒÔ˘ÛÈÒÙ˘-

∫·ÛÙÂÏÈ·Ó¿Î˘-¢ÂÛοٷ˜-§Èı·‰ÈÒÙ˘), 4Ã50 ªÈÎÙ‹ ÎÔÚ. 10 (ΔÔÔ‡˙Ë-Δ˙ÒÚÙ˙˶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘-¶·Ï·Ìˉ¿), 4Ã50 ªÈÎÙ‹ ∞Á. 10 (ΔÛ·ÚÙ¿Ï˘-∫fi·ÓÔ˜-√ÈÎÔÓfiÌÔ˘-∞¯Ï·‰ÈÒÙ˘), 4Ã100 ªÈÎÙ‹ ∫ÔÚ.11 (ΔÂÏÒÓË-¡ÈÎÔÏ¿Ô˘-¶·ÓÙÂÏfiÁÏÔ˘-ΔÛÔ˘Ì¤ÎÔ˘). ∞ÎfiÌ· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ì Ôχ ηϤ˜ ÂȉfiÛÂȘ ÔÈ : ¶. ∞Ó·ÓÈ¿‰Ë˜, ∞. ∞ÓÙˆÓÈ·‰Ë˜, Ã. °È·Ì·Ï‹, ∂. ∂Ì‚·ÏˆÙ‹, ∞Ï. ∑·¯·Ú‹˜ , °. ∑·¯·Ú‹˜, ∂. πˆ·ÓÓ›‰Ë, Ã. ∫·Ï·‚ÚÔ‡, ∂‚. ∫·Ú‚Ô‡ÓË, ¢. ª·ÁÔÔ˘ÏÔ˘, ∏Ï. ª·Ï·ÌÔ˘Û˘, ¶. ª·ÓÙ¿Ó˘, ∞Ï. ¡·ÛÈ¿ÎÔ˜, ™. √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜, ∞ÈÎ. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ∑. √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë, ª. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ∫. ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∞Ú. ™Ù·ıÔ‡ÚÔ˜, ª. ΔÛÈÙÛÈÁÈ¿ÓÓË. ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ Û˘Á¯·›ÚÂÈ Ù· ·È‰È¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ §. ÷Ù˙Ë·ÛÙ¿ÌÔ, ∫. πˆ¿ÓÓÔ˘ Î·È ∞Ï. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Î·È Â‡¯ÂÙ·È Î·Ï‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ·.

™Δ√ 3√ ∫À¶∂§§√ π™Δπ√¶§√´∞™ ∂Àƒπ¶√À ¡∂ø¡

√ÎÙÒ ÌÂÙ¿ÏÏÈ· Ô ¡√μ∞ ª

È· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· ›¯·Ó ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ √ptimist Î·È Laser ÙÔ˘ ¡.√.μ.∞. Ì ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Û’ ¤Ó· ηٷÍȈ̤ÓÔ ·ÁÒÓ· fiˆ˜ ÙÔ 3o ∫‡ÂÏÏÔ ∂˘Ú›Ô˘ ¡¤ˆÓ, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô πÛÙÈÔÏÔ˚Îfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ ÷ÏΛ‰·˜ ÛÙ· “ÙÚÂÏ¿ ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ∂˘Ú›Ô˘” . √ ·ÁÒÓ·˜ ·˘Ùfi˜ ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ·Í›· ÁÈ·Ù› ·fi Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÚÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙË ¶ÚÔÂıÓÈ΋ √Ì¿‰·˜ πÛÙÈÔÏÔ˝·˜ ÙÔ˘ 2011 ·ÊÔ‡ ·ÔÙÂÏ› Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÔÓ 1Ô˘ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜.

™ÙÔ 3Ô ∫‡ÂÏÏÔ ∂˘Ú›Ô˘ ¡¤ˆÓ Ô ¡.√.μ.∞. η٤ÎÙËÛ ÙȘ ÂÍ‹˜ ı¤ÛÂȘ: ∫·ÙËÁÔÚ›· Laser 4,7: π·Îˆ‚¿Î˘ ∞. 2Ë ı¤ÛË Î·È ·ÚÁ˘Úfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙ· ·ÁfiÚÈ·, π·Îˆ‚¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ 4Ë ı¤ÛË Â› Û˘ÓfiÏÔ˘ 14 ÛηÊÒÓ. ∫·ÙËÁÔÚ›· Optimist ·ÁÔÚÈÒÓ ¿Óˆ ÙˆÓ 11 ¯ÚÔÓÒÓ: ∞ÏÂ͛Ԣ £fi‰ˆÚÔ˜ 3Ë ı¤ÛË Î·È ¯¿ÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ, ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ πˆ¿ÓÓ˘ 9Ë ı¤ÛË. ∫·ÙËÁÔÚ›· Optimist ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ ¿Óˆ ÙˆÓ 11 ¯ÚÔÓÒÓ: ∞ÏÂ͛Ԣ ∂ϛӷ 1Ë ı¤ÛË Î·È ¯Ú˘Ûfi ªÂÙ¿ÏÏÈÔ, ∫·ÛÙÚÔ˘Ó‹ ∂ÈÚ‹ÓË 2Ë ı¤ÛË Î·È ·ÚÁ˘Úfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ, ™ÙÂÚÁÈ·ÓÔ‡ ÃÚÈÛÙ›Ó· 3Ë ı¤ÛË Î·È ¯¿ÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ, ∞ı·Ó·ÛÔÔ‡ÏÔ˘ ª·ÚΤÏÏ· 6Ë ı¤ÛË. ∫·ÙËÁÔÚ›· Optimist ·ÁÔÚÈÒÓ Î¿Ùˆ ÙˆÓ 11 ¯ÚÔÓÒÓ: ™ÙÂÚÁÈ·Ófi˜ ºÈÏ‹ÌˆÓ 1Ë ı¤ÛË Î·È ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ (Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ô ·ıÏËÙ‹˜ Â›Ó·È ÚÒÙÔ˜ Î·È ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·), ∫·ÙÛ·ÎÏ‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ 8Ë ı¤ÛË, Δ·ÁÁÔ‡Ï˘ μ·Û›Ï˘ 11Ë ı¤ÛË, ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ ¡›ÎÔ˜ 12Ë ı¤ÛË.

√ ËÌÈÌ·Ú·ıÒÓÈÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ √ ¢∏ª√™ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ¢ÚÔ̤ˆÓ ÀÁ›·˜ μfiÏÔ˘, ÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ Î·È ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô §ÈÌÓ·›Ô˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ∫¿ÚÏ·˜∫∂.ª∂.μ√., ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ 13Ô ∏ÌÈÌ·Ú·ıÒÓÈÔ ‰ÚfiÌÔ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘∫ÂÚ·ÛÈ¿˜. °È· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ Û‡ÓıËÌ· ÙˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙÒÓ Â›Ó·È “∞ıÏËÙÈÛÌfi˜ ÀÁ›· - ∑ˆ‹” , ·ÊÔ‡ ̤۷ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÔÈ Ôϛ٘ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ¤Ó·Ó ˘ÁÈÂÈÓfi, ·ÏÏ¿ Î·È Í¯ˆÚÈÛÙfi ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ı·˘Ì¿ÛÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ‰›Ï· ÛÙË Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ·, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ·ÓıÈṲ̂ÓÔ ÙÔ›Ô, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 3 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 11 .Ì. Ì ÛËÌÂ›Ô ÂÎΛÓËÛ˘ ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ Î·È ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi ÙËÓ ∫ÂÚ·ÛÈ¿. √ ·ÁÒÓ·˜ Ô˘ Â›Ó·È ϤÔÓ ıÂÛÌfi˜ Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·ıÏËÙ¤˜ ·fi fiÏ· Ù· ̤ÚË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›·. ŸÛÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÍÂÙ·Ûı› ÚfiÛÊ·Ù· ·fi ÁÈ·ÙÚfi Î·È Ó· ÙÚ¤ÍÔ˘Ó Ì ‰È΋ ÙÔ˘˜ ¢ı‡ÓË. ™ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ Ù˘ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ √Ì¿‰· ¢È¿ÛˆÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∫·ÏÂ›Ù·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ·Á·¿ÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ·ÓÙÔ¯‹˜ Î·È ÙËÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹ ˙ˆ‹ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔÓ 13Ô ∏ÌÈÌ·Ú·ıÒÓÈÔ. ∂ÈÙ˘¯›· Â›Ó·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È Ë ¯·Ú¿ ÙÔ˘ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ‰ÚÔÌ›˜. ™ÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ·ÔÓÂÌËıÔ‡Ó Î‡ÂÏÏ·, ÌÂÙ¿ÏÏÈ· Î·È ÙÈÌËÙÈο ‰ÈÏÒÌ·Ù·. ™Â fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÂÚÌ·Ù›Û·ÓÙ˜ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÌÂÙ¿ÏÏÈ·, ‰ÈÏÒÌ·Ù· Î·È ÌÏÔ‡˙˜ ·Ó·ÌÓËÛÙÈΤ˜. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÌÔ˘Ê¤˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜. ÃÔÚËÁÔ› Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Â›Ó·È ÔÈ ∂μ√§, ∂æ∞, Zagorin, Squeezy, μÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô “¶ÚÔÌËı‡˜” . √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 30 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ Î·È fax: 24210-71770 (Î. ∫. ∫˘ÚÈ·˙‹˜).

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ™º√μ

∫·ÙËÁÔÚ›· Optimist ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ Î¿Ùˆ ÙˆÓ 11 ¯ÚÔÓÒÓ: ∫·ÙÛ·ÎÏ‹ μ·Û. 2Ë ı¤ÛË Î·È ·ÚÁ˘Úfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ, °¿ÙÔ˘ ∫Ï¿Ú· 3Ë ı¤ÛË Î·È ¯¿ÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ. ªÈÎÚfiÙÂÚÔ˘ ∞ıÏËÙ‹: °¿ÙÔ˘ ∫Ï¿Ú· ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÛÙȘ 6 ÈÛÙÈÔ‰ÚƠ̂˜. √È Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÙË Î·ÙËÁÔÚ›· Optimist ‹Ù·Ó 55 ÛοÊË. ™ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ¡√μ∞ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÔÈ π.√. ÷ÏΛ‰·˜, π.√.∞ ÏÈ‚ÂÚ›Ô˘, √∂∞/¡∞μ, ¡.π.§.√. §¿ÚÈÛ·˜, ∞›ÔÏÔ˜, ºÈÏÔÎÙ‹Ù˘, ¡.√. ∞Ù·Ï¿ÓÙ˘, Î·È Ô ¡.√. §›ÌÓ˘ ∂˘‚Ô›·˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ 1Ô˘ ·ÁÒÓ· ÚfiÎÚÈÛ˘ ÛÙȘ 19 Î·È 20 ª·ÚÙ›Ô˘ Ô˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ô πÛÙÈÔÏÔ˚Îfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ ÷ÏΛ‰·˜ ÛÙË Ã·ÏΛ‰· ÁÈ· ÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙË Î·ÙËÁÔÚ›· OPTIMIST ÛÙË ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ÚÔÎÚÈıÔ‡Ó ÙÚ›· ·ÁfiÚÈ· Î·È ‰‡Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È

ÔÈ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙ¤˜ ™ÙÂÚÁÈ·Ófi˜ ºÈÏ‹ÌˆÓ (¡√μ∞), ™Ù·˘ÚÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ (π√Ã) Î·È ΔÛ·¿Ú·˜ ÕÁÁÂÏÔ˜ (¡√∞Ù) ÛÙ· ·ÁfiÚÈ· Î·È ∞ÏÂ͛Ԣ ∂ϛӷ (¡√μ∞) Î·È ∫·ÛÙÚÔ˘Ó‹ ∂ÈÚ‹ÓË (¡√μ∞) ÛÙ· ÎÔÚ›ÙÛÈ·. √ 2Ô˜ ·ÁÒÓ·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 26 Î·È 27 ª·ÚÙ›Ô˘ ·fi ÙÔÓ πÛÙÈÔÏÔ˚Îfi ŸÌÈÏÔ ∞ÏÈ‚ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ ∫¿Ú·‚Ô ∞ÏÈ‚ÂÚ›Ô˘. ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Â›Ó·È Ô Î. ™Ù·˘Ú›‰Ë˜ ºÒÙ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Î·È ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ·ÁÒÓ· ÛÙÔ ∞ÏÈ‚¤ÚÈ ÙÔ ÈÛÙÈÔÏÔ˚Îfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¡√μ∞ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó¤· Û¯ÔÏ‹ ÁÈ· ·È‰›· ·fi 7 ÂÙÒÓ. ™¯ÂÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÛÙÔ site ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ www.novargonautes.gr √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¡√μ∞ ÃÚ. °ÂÚÔ‚·Û›Ï˘ Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. Û˘Á¯·›ÚÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÈÛÙÈÔÏÔ˚ÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‡¯ÔÓÙ·È Î·Ï‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ·.

∞¶√ ÙÔÓ ™º√μ Ï¿‚·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “™˘Á¯·›ÚÔ˘Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ∫˘Úȷ΋˜ Â› Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜. °È· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÓÈÒıÔ˘Ì ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ Î·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ. ∏ Ó›ÎË ·˘Ù‹ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÁÈ· Ù· Ï¤È ÔÊ, Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙÔÓ Úfi‰Úfi Ì·˜, ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ 18.000 Ô·‰Ô‡˜ Ì·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤Ê˘Á·Ó ÈÎڷ̤ÓÔÈ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ·fi ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÛÙ· ¿Ù˘¯Ô ·È¯Ó›‰È ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ. ΔÒÚ· Î·È Ù· ÂfiÌÂÓ· ÙÚ›· ·È¯Ó›‰È·, ÚÔÛÁÂȈ̤ÓÔÈ Î·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ, ÂÌ›˜ ÔÈ Ô·‰Ô› ı· οÓÔ˘Ì ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ Ì·˜. ∞Ú¯‹˜ ÁÂÓÔ̤Ó˘ ·fi ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ •¿ÓıË Ó· Á›ÓÔ˘ÌÂ Ô 12Ô˜ ·›ÎÙ˘, ÒÛÙ ӷ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ì ÙÔÓ ıÚ›·Ì‚Ô Î·È ÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Ì·˜. √ ™º√μ Î·È Ù· ̤ÏË Ì·˜ ÙȘ ‰‡Ô ÂfiÌÂÓ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ı· ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ¿ÏÈ ÂÚ›ÙÂÚ· Û ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ Û˘Û›ڈÛ˘ Î·È Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ӛ΢. ∂›Ì·ÛÙÂ, ϤÔÓ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi fiÓÂÈÚÔ Î·È ‰ÂÓ ı· ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ¿ÂÈ ¯·Ì¤ÓË. ŸÏÔÈ Ì·˙› Âӈ̤ÓÔÈ, Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ì ·Û›‰· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜ Û οı ‡ÔÙÔ Î·È Î·Îfi‚Ô˘ÏÔ „¢ÙÔÔ·‰fi Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÚÔηϤÛÂÈ Î·È Ó· Û›ÚÂÈ ‰È¯fiÓÔÈ· Î·È ·Ó·ÛٿوÛË” .


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ “¢È·ıÏ¿ÛÂȘ” ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÛÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· ¶

ÂÓ‹ÓÙ· ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ‰È¿‚·˙·, ·Ú·È¿ Î·È Ô˘, Û ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο ÂÚÈÔ‰Èο ÔÈ‹Ì·Ù· ÂÓfi˜ ¢·›ÛıËÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ ªÈ¯¿ÏË ª¿ÛÙ·. ΔÔ ¤Ó· ηχÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ¿ÏÏÔ, ÂÌÓ¢Ṳ̂ӷ fiÏ· ·fi ÙËÓ ÎԯϿ˙Ô˘Û· ÂÈηÈÚfiÙËÙ·, ¯ˆÚ›˜ Ó’ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÚÔÛÔ‡Ú˜ ‹ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂȘ. ∂ÂÓ‰˘Ì¤ÓË Ë Ô›ËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔ „˘¯ÈÎfi ÙÔ˘ ·Ì¿ÏÁ·Ì·, ¤ÊÙ·Ó ÛÙÔ ı˘ÌÈÎfi ÌÔ˘ ˆ˜ Ï˘ÙÚˆÙÈ΋. ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ͯÓÔ‡Û· ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ô›ËÌ·, ÂÚ¯fiÙ·Ó ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ Ó· ÌÔ˘ ı˘Ì›ÛÂÈ ÙÔ ªÈ¯¿ÏË ª¿ÛÙ· Î·È ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· ÙÔ˘. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÔÈ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÍ‹ÓÙ· ۯ‰fiÓ ¯ÚfiÓˆÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È fiÛ· ηÙfiÚıˆÛ ӷ ‰È·ÛÒÛÂÈ, Ì·˜ Ù· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÒÚ· Ô ÔÈËÙ‹˜ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ӷ Û’ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ÙÔ Î˘ÎÏÔÊfiÚËÛ ÚfiÛÊ·Ù· ÂÎÙfi˜ ÂÌÔÚ›Ô˘, Ì ٛÙÏÔ “¢È·ıÏ¿ÛÂȘ” (μfiÏÔ˜ 2011, Û.Û. 74). ∏ ÔÈËÙÈ΋ ÙÔ˘ ·˘Ù‹ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÚÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ÛÙÔ¯·ÛÙÈÎfi ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ÔÌfiÙÈÌÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ μ·Û. ∞Ó·ÁÓˆ-

ÛÙfiÔ˘ÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ ÙËÓ Ô›ËÛË ÙÔ˘ ª¿ÛÙ· Ì ¢Á¤ÓÂÈ· Î·È ‰ÈÂÈÛ‰˘ÙÈÎfiÙËÙ·. ∏ ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ·˘Ù‹˜ ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ ȉȷ›ÙÂÚË ¯·Ú¿ Î·È ÙfiÓˆÛ ÙË ÌÓ‹ÌË ÌÔ˘ ·fi Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ‰È·‚¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ¿ÓÙÔÙ ¿ÁÁÈ˙·Ó ÙËÓ „˘¯‹ ÌÔ˘. ÀËÚ¤Ù˘ Ù˘ Ì·¯fiÌÂÓ˘ ‰ÈÎËÁÔÚ›·˜ Ô ªÈ¯¿Ï˘ ª¿ÛÙ·˜, Á¤ÓÓËÌ· ıÚ¤ÌÌ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ¤Ú·Û ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ, Ì·˙› Ì’ ÂΛÓÔÓ ÙÔÓ ÁÎÔ˘ÚÔ‡ Ù˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔÓ ª¤ÓÈÔ ªÔ˘ÚÙ˙fiÔ˘ÏÔ. ¢ÈηÓÈÎÔ› ÏfiÁÔÈ, ·ÁÔÚ‡ÛÂȘ, ‰È·Ì¿¯Â˜ Â› ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘, ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ‰ÈηÛÙÒÓ Î·È ÂÈÛ·ÁÁÂϤˆÓ, ¿ÏÏˆÓ Ì ·ÓıÚÒÈÓÔ ÚfiÛˆÔ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÛÎÏËÚÔÙÚ¿¯ËψÓ, ÎÔÏÏËÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘, ̷ͤÎÚÔÈ ·fi ÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ˘. ŸÏ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÌÂÈڛ˜ ÛÙ¿ıËÎ·Ó ·ÚÔÚÌ‹ÛÂȘ Î·È ÂÌÓ‡ÛÂȘ Û‡ÓıÂÛ˘ ÔÈËÌ¿ÙˆÓ, ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÔÔ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ¿Óˆ ÛÙ· ‰ÈηÛÙÈο ¤‰Ú·Ó·. ∏ ÔÈËÙÈ΋ ÙÔ˘ Û˘ÏÏÔÁ‹ “¢È·ıÏ¿ÛÂȘ” ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙfiÛÔ

Û‡ÓıÂÙ· ÔÈËÙÈο ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù·, fiÛÔ Î·È ÔÏÈÁfiÛÙȯ·, Û˘Ì˘Îӈ̤ÓÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Î·È ¿ÚÈÛÙ˘ ·ÈÛıËÙÈ΋˜. Δ· ÔÈ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ·Ó·‚χ˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ Ù˘ „˘¯‹˜ Î·È ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ú˘ıÌfi ÙÔ˘ ·ÏÏfiÌÂÓÔ˘ ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘. ™Ù›¯ÔÈ Ô˘ ·Ó·‚ÈÒÓÔ˘Ó Ù· ÏËÁˆÌ¤Ó· ÂÊË‚Èο fiÓÂÈÚ·, ÙÔÓ ·Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ‰ÂÓ ‹Úı ÔÙ¤. ¶ÏËÌÌ˘ÚÈṲ̂ÓË Ë „˘¯‹ ÙÔ˘ ·fi ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔ Û˘Ó¿ÓıÚˆÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Û˘Óԉ¢fiÌÂÓË ·fi ÙËÓ ·ÁˆÓ›· Ù˘ ÌÂÙÂͤÏÈ͢ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÙËÓ ÔÚ›· ÚÔ˜ Ù· ·‰È¤ÍÔ‰·, ÙË ÓÔÛÙ·ÏÁ›· ÙˆÓ ·ÏÒÓ ÌÔÚÊÒÓ ˙ˆ‹˜ Ô˘ ÁχηÈÓ·Ó ÙËÓ ‡·ÚÍË. “ŒÍˆ ‚Ú¤¯ÂÈ ·Î·Ù¿·˘ÛÙ· ÌÈ· ‚ÚÔ¯‹ ·ÓÂϤËÙË ÁÂÌ¿ÙË Ô‰‡ÓË Î·È ÙÛ·ÎÈṲ̂ӷ fiÓÂÈÚ· ....................... ÃÙ˜ Û·Ó ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ‚ÚÔ¯‹ ¤ÙÚÂÍ· Ó· Û ‚Úˆ. ◊ıÂÏ·, Ó· ¤ÙÛÈ, Ó· ¤·ÈÚÓ· ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÔ˘ ÌÂÛ’ ÙÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘ Î·È Ó· ÙÚ¤¯Ô˘ÌÂ,

Δ∂á∂™

— ™ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ “Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ” (ÈÛfiÁÂÈÔ-ËÌÈÒÚÔÊÔ˜) ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ªÔÚ¿ÚÔ˘ Ì ı¤Ì· “™˘ÓÔÌÈÏ›· ÏfiÁÔ˘ Î·È ÂÈÎfiÓ·˜” ÁÈ· Ù· 100 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ·Ô‰ËÌ›· ÙÔ˘ ∞. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ¤ˆ˜ 25/3. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿: 10:00-13:00 Î·È 18:0021:00 (¢Â˘Ù¤Ú· ·fiÁÂ˘Ì· ÎÏÂÈÛÙ¿), ™¿‚‚·ÙÔ: 10.00 - 13.00. — ªÂ Û‡ÓıËÌ· “ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ì·ı‹Ì·Ù·” ÙÔ 8Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ 2 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ë̤ڷ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÒÚ· 8 Ì.Ì. ı· ·Ó‚¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ¶·Ï·È¿ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· μfiÏÔ˘ ÙË ªÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈ΋ ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË “ª¿ÚÈÔ˜ Ô ª·Î·ÏfiÁ·ÙÔ˜ Î·È ™Ù¿ı˘ ÙÔ ª·Î·ÏÔÁ·Ù›” . Δ· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ˘¤Ú ÙˆÓ ÛÎÔÒÓ Ù˘ ∂§∂¶∞¶. — H XoÚˆ‰›· ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· „¿ÏÂÈ ÙÔ˘˜ ⁄ÌÓÔ˘˜ Ù˘ °’ ™Ù¿Û˘ ÙˆÓ Ã·ÈÚÂÙÈÛÌÒÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ÀÂÚ·Á›· £ÂÔÙfiÎÔ, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 25Ë ª·ÚÙ›Ô˘ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á. ΔڇʈÓÔ˜, ÛÙË ¡Â¿ÔÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘.

Ó· ÙÚ¤¯Ô˘Ì ÌÂÛ’ ÙË ‚ÚÔ¯‹. ª¤Û· ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ª¿ÛÙ· ÂÚÓ¿ÂÈ ÎÈ Ô ¤ÚˆÙ·˜ Î·È Ë ·Á¿Ë ÛÙËÓ ÂÍȉ·ÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘˜. ¶fiÓÔ˜, ηËÌfi˜, ÂÍÈϤˆÛË, ı¿Ó·ÙÔ˜. “Δ›ÔÙ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û Ӓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ ŸÏ· ÙÂÓو̤ÓÔ ÛÎÔÈÓ› ÎÈ Ì›˜ Ó’ ·ÎÚÔ‚·Ùԇ̠ÌÂÙ¤ˆÚÔÈ ÃˆÚ›˜ ÂÈÛÙÚÔÊ‹. √ μ·Û›Ï˘ ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, ÂÈϤÁÂÈ: “√ ªÈ¯¿Ï˘ ª¿ÛÙ·˜ Ì ÙȘ “¢È·ıÏ¿ÛÂȘ” ÙÔ˘ ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È Â˘ı˘ÙÂÓ‹˜ ÛÙÔ Ó·fi Ù˘ Δ¤¯Ó˘, ÎÔÌ›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ‰Èο ÙÔ˘ ‰ÒÚ·. ∂›Ó·È ÔÈËÙ‹˜ ¤Ú· ·fi ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÙÔÓ ÙfiÔ, ¤Ú· ·fi ÙË Êı·ÚÙ‹ ‡ÏË Î·È ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·. °È’ ·˘Ùfi Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ·Á·Ë̤ÓÔ˜” .

ª¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔÓ

ŒÎıÂÛË ∞ÚÁ‡ÚË ∑·ÊÂÈÚ›‰Ë Ì ÔÌ¿‰· Ó¤ˆÓ ʈÙÔÁÚ¿ÊˆÓ ª∂Ãπ 30 ª·ÚÙ›Ô˘ ı· ÂÎÙÂ-

ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ “∞¯ÈÏÏ›Ԣ” Â› Ù˘ π¿ÛÔÓÔ˜ ÔÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ∞ÚÁ‡ÚË ∑·ÊÂÈÚ›‰Ë Î·È ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ Ó¤ˆÓ ʈÙÔÁÚ¿ÊˆÓ Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ̤۷ ·fi ÙȘ

ÊfiÚ̘ Î·È Ù· ¯ÚÒÌ·Ù·. ¶ÔÈÎÈÏ›· ıÂÌ¿ÙˆÓ, ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÔÙÈΤ˜ Î·È ÌÈ· ˘¤Ú‚·ÛË ÛÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ì ·ÏÊ·‚ËÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿ ÔÈ: ∞‚·Ú¿ÎË ¢·Ó¿Ë, ∞Ï·-

Ì·ÓÈÒÙË ºÈÏÈÒ, ∞ÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ŸÏÈ‚ÂÚ, μÏ·ÛÙ·Ú›‰Ô˘ ∞ÓıԇϷ, ¢¿Áη ∞ÁÁÂϛӷ, ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ ª¿ÁÈ·, ∑·ÊÂÈÚ›‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∑Ï·Ù¿ÓË ∞ÓÓԇϷ, ∫ˆÙԇϷ ª·Ú›·, ¡Ùfi‚·˜ £·Ó¿Û˘, ¡ÙfiÙÛÈÔ˘ ∂ϤÓË, ™ÙÂ-

Ê·Ó¿Î˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ΔÛ·¤ ¶fiË, ΔÛ·Ú·˙˘ Δ¿ÛÔ˜ Î·È ΔÛÈÙÛÈÁÈ¿ÓÓ˘ μ·Û›Ï˘.

∂Îı¤ÛÂȘ ÛÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ Δ¤¯Ó˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÂͤÏÈ͢ ̤۷ fï˜, ·fi ·Û˘Ó‹ıÈÛÙË ·ÏÏ¿ Î·È Â˘ÁÂÓÈ΋ ÙÔÏÌËÚfiÙËÙ· Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ fiÔ˘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ÌÂÙÔ˘ÛÈÒÓÔÓÙ·È fiÏ· ̤۷ ·fi ÙÔ ¯ÚÒÌ·, Û ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ Ô›ËÛË, ÁˆÌÂÙÚ›·, ÏfiÁÔ Î·È ¤ÎÊÚ·ÛË. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ 10 .Ì. - 2 Ì.Ì., 5 Ì.Ì. - 10 Ì.Ì. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ÙËÏ. 24210 24816, ÒÚ˜: 10 .Ì. - 10 Ì.Ì.

Su-Doku

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

Ì·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ μ¿ÛÔ˘ ∫˘ÙÔ‡‰Ë Ì ı¤Ì· “∞fi ÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ÛÙÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ” . ∏ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ μ¿ÛÔ˘ ∫˘ÙÔ‡‰Ë, ̤۷ ·fi Ï¿‰È Î·È ·ÎÚÈÏÈÎfi, Â›Ó·È Û·Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› fiÓÂÈÚ· ·fi ¯ÚÒÌ·, ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ Ì ¤Ó·Ó ÌÂÙ·Ê˘ÛÈÎfi Î·È ˘ÂÚ‚·ÙÈÎfi ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÚfiÔ, ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ù˘ „˘¯‹˜ ÁÈ· ÂÏ¢ıÂÚ›·. ∞fi ÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ÛÙÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ, ‰Â›¯ÓÂÈ ÌÈ·

¢Y™KO§O

äÈÓÙ˘ ™Ù·ı¿ÎË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˘ Δ¤¯Ó˘ ÙÔ˘ ø‰Â›Ô˘ ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË (∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 17). Δ· Â›ÛËÌ· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 23 ª·ÚÙ›Ô˘, ÛÙȘ 8 Ì.Ì. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 7.00 Ì.Ì. ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˘ Δ¤¯Ó˘ ÙÔ˘ ø‰Â›Ô˘ ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË Ú·Á-

√ªπ§π∂™ - ¢π∞º√ƒ∞

— ∂Ή‹ÏˆÛË ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ªÔ˘Ú·Ù›‰Ë ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 2 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÛÙȘ 5 Ì.Ì., ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ∏ÚÒˆÓ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ Î·È Ã. ¶¿ÓÙ˙ÈÔ˘. — ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÌÂϤÙË §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ∫ÂÈÌ¤ÓˆÓ Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ 7.15 Ì.Ì., ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙˆÓ “ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ” , ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 180-√ÁÏ. ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂχıÂÚË. ∂ÈÌÂÏÂ›Ù·È Ô ıÂÔÏfiÁÔ˜ Î. μ·Û. ∫ÔÙÛÌ·Ó›‰Ë˜ Î·È Ô ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ Î. πˆ¿Ó. ¶·ÙÚ›ÎÔ˜. — ∏ Ã∂¡ μfiÏÔ˘ Ì ÙËÓ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ Î. ƒ›ÙÛ·˜ μÔÁÈ·Ù˙¿ÎË, ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓ˘ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÙÔ˘ I.C.P.S. (Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ Ì ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Strathclyde °Ï·ÛÎfi‚˘), ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÔÌ¿‰· ÚÔÛˆÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ·˘ÙÔÁÓˆÛ›·˜. ∂ÓËÌÂÚÒÓÂÈ Û¯ÂÙÈο fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·Ùfi— ΔÔ £¤·ÙÚÔ ™ÎÈÒÓ £·Ó¿ÛË Î·È ∫ÒÛÙ· ™˘ÙËÙ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ó¤ˆÓ ÚfiÔ˘ÏÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÔÌ¿‰ˆÓ. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ë Î·È ∫Ô˘Ó›·˜ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ‰ÈÎÏÔı¤·ÙÚÔ, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ¢ÎÚ›ÓÈÛË 6945067704 27 ª·ÚÙ›Ô˘, ÛÙÔ ∞¯›ÏÎ·È 2428094570. ÏÂÈÔÓ, ÁÈ· ‰‡Ô ·Ú·ÛÙ¿— ™‹ÌÂÚ· Î·È ÒÚ· 7 ÛÂȘ: 11.30 .Ì., 17.30 Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ Ì.Ì. 5 ¢ÚÒ ÁÂÓÈ΋ ›ÛÔ§·˚΋˜ μÈ‚ÏÈÔı‹Î˘ ÙÔ˘ ‰Ô˜ ‰‡Ô ı·̿وÓ. ∫·£ÚËÛ΢ÙÈÎÔÊÈÏÔÏÔÁÈÚ·ÁÎÈfi˙˘: √È ·ÚÚ·‚ÒÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “√È ΔÚÂȘ Ó˜, √ Á¿ÌÔ˜ Î·È ÙÔ ‰È·πÂÚ¿Ú¯·È” (¢ËÌËÙÚÈ¿˙‡ÁÈÔ ÙÔ˘ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ë. ‰Ô˜ 180 - √ÁÏ) ı· ∫Ô˘ÎÏÔı¤·ÙÚÔ: √È ÂÚÈÚ·ÁÌ·ÙÔÔÈËı›, ÛÙÔ ¤ÙÂȘ ÙÔ˘ ¶·Û¯·Ï¿ÎË. Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∂ÂΔËÏ. 6943 535230. Ù›Ԣ, ÔÌÈÏ›· ·fi ÙÔÓ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, ‰ÈÎËÁfiÚÔ, ÈÛÙÔÚÈÎfi Î·È ÔÏ˘ÁÚ¿ÊÔ Û˘ÁÁڷʤ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ı’ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙÔ ı¤Ì·: “25Ë ª·ÚÙ›Ô˘, ¿ÙÚÈ· ¤ÎÊÚ·ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·˘ÙÔÁÓˆÛ›·˜” . ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË ÁÈ· fiÏÔ˘˜.

∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘ Î·È ÎÔ˘ÎÏÔı¤·ÙÚÔ

— ∏ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂÒÓ Ù˘ “§fiÁÔ˘ Î·È Δ¤¯Ó˘” ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÙËÓ “∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋” ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 28 ª·ÚÙ›Ô˘, Ì ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ ÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÙÈÌËÙÈ΋ ‚Ú·‰È¿ ÁÈ· ÙÔ μÔÏÈÒÙË ÔÈËÙ‹ ªÈ¯¿ÏË ª¿ÛÙ·. °È· ÙÔ ÔÈËÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÙÈÌÒÌÂÓÔ˘ ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ μ·Û›Ï˘ ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ∫ÒÛÙ·˜ §È¿˘, ÂÓÒ ÔÈ ËıÔÔÈÔ› μ·Û›Ï˘ ªËÙÛ¿Î˘ Î·È ∞Ì·Ï›· °ÎÈ˙¿ ı’ ··ÁÁ›ÏÔ˘Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ‰Â›ÁÌ·Ù· Ù˘ ÔÈËÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê‹˜ Î·È ı’ ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó ¤ÓÙ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ηٷÍÈˆÌ¤ÓˆÓ ÓÂÔÂÏÏ‹ÓˆÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ, Ì ÙË Û˘Óԉ›· Ù˘ ÎÈı¿Ú·˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË. — ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 25 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 5 Ì.Ì. ı· „·Ï› ÛÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ “ÕÁÈÔÈ ¶¿ÓÙ˜” Ë ·ÎÔÏÔ˘ı›· Ù˘ °’ ÛÙ¿Û˘ ÙˆÓ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÒÓ ÂȘ ÙËÓ ÀÂÚ·Á›· £ÂÔÙfiÎÔ.

M ¤ÚÁ· äÈÓÙ˘ ™Ù·ı¿ÎË Î·È μ¿ÛÔ˘ ∫˘ÙÔ‡‰Ë ∂∫£∂™∏ Ì ÂÛ¿Ú˜ Î·È ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Ù˘

25

EΉËÏÒÛÂȘ

∏ ·ÈÛı·ÓÙÈ΋ Ô›ËÛË ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË ª¿ÛÙ·

TÔ˘ °π∞¡¡∏ ª√À°√°π∞¡¡∏

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 M∞ƒΔπ√À 2011

— ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 26 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7.30 .Ì. - 9.30 .Ì. ı· ÙÂÏÂÛı› ÛÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ “ÕÁÈÔÈ ¶¿ÓÙ˜” £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛ›ˆÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ “√ ªˆÚÈ¿˜” ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÏfiÁˆ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ì·˜ ÂÂÙ›Ԣ (25-3-2011) Û‹ÌÂÚ· Î·È ÒÚ· 17.30 ı· ÙÂϤÛÂÈ ÙÚÈÛ¿ÁÈÔ, Ì ϛÁÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Â›Î·ÈÚË ÔÌÈÏ›· Î·È Î·Ù¿ıÂÛË ÛÙÂÊ·ÓÈÔ‡ ÛÙËÓ ÚÔÙÔÌ‹ ÙÔ˘ °¤ÚÔ˘ ÙÔ˘ ªˆÚÈ¿ - ∞Ú¯ÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˘ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ù˘ ·ÏÈÁÁÂÓÂÛ›·˜, £Âfi‰ˆÚÔ˘ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË (ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¿ÚÎÔ˘ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘), ÙÈÌÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ 1821. — ªÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌÔ‡ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘, ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ·fi ÒÚ· 8 ¤ˆ˜ 1 .Ì. ı· ÙÂÏÂÛı› πÂÚ¿ ∞ÁÚ˘Ó›· ÛÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ∞Á. ΔÚÈ¿‰Ô˜ °·Ù˙¤·˜.

∂∫¢ƒ√ª∂™ —ΔÔ ∫∞¶∏ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ƒ‹Á·, ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË Î·È ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ. ∏ Â›ÛÎÂ„Ë ı· Á›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ·, Ì ·Ó·¯ÒÚËÛË ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ·fi ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘, ÛÙȘ 9.30 ÙÔ Úˆ› ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¡ÂfiÙËÙ·˜ ¡¤·˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜ Î·È ÛÙȘ 9.45 ·fi ÙÔÓ ∞Á. μ·Û›ÏÂÈÔ (∞ıÏËÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Ô‰fi˜ °. ¢‹ÌÔ˘). ΔÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ 5 ¢ÚÒ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ∫∞¶∏. — √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶·Ó” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: ¶·Ú.-™·‚.-∫˘Ú. 25-26-27/3: ∞Ú¿Î˘ÓıÔ˜-ªÂÛÔÏfiÁÁÈÂ˙ÔÔÚÈ΋/ÂÚÈËÁËÙÈ΋. •ÂÓ·Á‹ÛÂȘ ÛÙ· ÌÔ˘Û›· ÙÔ˘ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘, ÙË ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ·, Â˙ÔÔÚ›· ÛÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ Ù˘ ÂÍfi‰Ô˘, ‰È·ÌÔÓ‹ Û ÍÂÓԉԯ›Ô, ∫˘Ú. 3/4: ∞ÛÚÔfiÙ·ÌÔ˜ ΔÚÈοψÓ-Ú¿ÊÙÈÓÁÎ. ¶ÔÙ¿ÌÈ· ‰È¿Û¯ÈÛË ÙÔ˘ ∞ÛÚÔÔÙ¿ÌÔ˘ (∞¯ÂÏÒÔ˘) Ì ÛÙÔϤ˜ Î·È ÊÔ˘ÛΈ٤˜ ‚¿ÚΘ-ȉ·ÓÈ΋ ÁÈ· ·Ú¯¿ÚÈÔ˘˜. ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ™fiψÓÔ˜ 2 (μ-18), ÙËÏ. 24210 24290 οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ì¤Ú· ÙÔ Úˆ› 10.00-12.00 Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ¶·Ú·Û΢‹˜ 6-8. ∂›Û˘, Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 6976 904236. — ∏ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂΉÚÔ̤˜: 1. 10/4: ∏ÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙ· ∞ÌÂÏ¿ÎÈ·, 21-25/4: ¶¿Û¯· ÛÙË ™¿ÚÙË-°‡ıÂÈÔ-ªÔÓÂÌ‚·ÛÈ¿.


26

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

¶ÚÂÌȤڷ ÁÈ· ÙË Ó¤· Ù·ÈÓ›· “MÈ· ÊÔÚ¿ ÎÈ ¤Ó· ̈Úfi” ªπ∞ ÌÔÓ·‰È΋ ÚÂÌȤڷ

‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë VILLAGE, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Ó¤· Ù˘ Ù·ÈÓ›· “MÈ· ÊÔÚ¿ ÎÈ ¤Ó· ̈Úfi”. ∏ Ù·ÈÓ›· Â›Ó·È ¤Ó· ΈÌÈÎfi road movie Ì ÙË ÛÎËÓÔıÂÙÈ΋ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ∑··Ù›Ó·, fiÔ˘ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ¶¤ÙÚÔ˜ ºÈÏÏÈ›‰Ë˜ Î·È ™¿Î˘ ªÔ˘Ï¿˜. ∞Ó·ÙÚÔ¤˜ Î·È ÎˆÌÈο ÌÂÚ‰¤Ì·Ù· ÛÎÔÚ›˙Ô˘Ó Á¤ÏÈÔ, Û ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ë Â˘Ù˘¯›· ÌÔÚ› Ó· ¤ÚıÂÈ ·fi ÂΛ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ ÂÚÈ̤ÓÂȘ. ΔÔ ·ÚÒÓ ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÚÂÌȤڷ, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙ· VILLAGE CINEMAS ÛÙÔ THE MALL ATHENS, ¤‰ˆÛ·Ó fiÏÔÈ ÔÈ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÏ¿ ÁÓˆÛÙ¿ ÔÓfiÌ·Ù· ·fi ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ¯ÒÚÔ. ∏ Ï·ÌÂÚ‹ ‚Ú·‰È¿ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠¿ÚÙÈ ÛÙÔ VILLAGE All Day Bar. ∏ Ù·ÈÓ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·›ıÔ˘Û˜ ·fi ÙȘ 17 ª·ÚÙ›Ô˘.

μÚ·‰È¿ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Ù·ÓÁÎfi Δ√ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ™ˆÌ·ÙÂ›Ô “Puerto del Tango” ÚÔÛηÏ› ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Û ÌÈ· ·ÎfiÌ· Retro-Milonga ÛÙÔ “ŸÛÔ ¶·Ù¿ÂÈ Ë °¿Ù·”, ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÏÈ̤ÓÔ˜ μfiÏÔ˘. °È· fiÛÔ˘˜ ·Ó·ÚˆÙÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ·Ù› Ë ÂΉ‹ÏˆÛË ¤¯ÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ fiÓÔÌ·, Ô ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È fiÙÈ Î¿ı ΔÂÙ¿ÚÙË ÔÈ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Â›Ó·È ‚·ÛÈṲ̂Ó˜ ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ∂ÏÏËÓÈο Δ·ÓÁÎfi, Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ·Ó ÛÙ· ÌÈÛ¿ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ·ÈÒÓ·. flÚ· ¤Ó·Ú͢ 20:30 ¤ˆ˜ ÙȘ 00:00. Ÿˆ˜ ¿ÓÙ· ı· ÚÔËÁËı› ÌÈ· ÒÚ· Ì¿ıËÌ· ·Ú¯·Ú›ˆÓ. ΔËÏ.: 2421032096, 6909801919.

μÚ·‰È¤˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ¯ÔÚÔ‡ Δ√ aRTe LiBRe GalleRia ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ ΔÛ·Ï·¿Ù· ÛÂÈÚ¿ ÂΉËÏÒÛˆÓ, Ì ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: ¶¤ÌÙË 24 ª·ÚÙ›Ô˘ Latin Party (ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ™¯ÔÏ‹ ÃÔÚÔ‡ Dance Academy), ¶·Ú·Û΢‹ 1 ∞ÚÈÏ›Ô˘-μÚ·‰È¿ ·ÚÁÂÓÙ›ÓÈÎÔ˘ Tango (Dance Academy), ™¿‚‚·ÙÔ 2 ∞ÚÈÏ›Ô˘-Tattoo μÚ·‰È· (Gun Tatoo & Escape Fitness Club), ¢Â˘Ù¤Ú· 11 ∞ÚÈÏ›Ô˘Live ∂ÏÏËÓÈ΋ μÚ·‰È¿ Ì °. ªfiÛ¯Ô, ™¿‚‚·ÙÔ 16 ∞ÚÈÏ›Ô˘-Domino live (pop rock). Info: 6981126116.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 M∞ƒΔπ√À 2011

∞fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙËÓ ¶·ÏÈ¿ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋

¢Ú·Ì·ÙÔÔÈË̤ӷ ¤ÚÁ· ¢. ™ÔψÌÔ‡ - ∞Ï. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË

ª

›· ·fi ÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ fiÔ˘ ¤Ó·˜ ı·ÙÚÈÎfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ “ÙÔÏÌ¿” Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÚÔÛˆÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 25 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “...ªÓËÌÔÓ‡ÂÙ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ ™ÔψÌfi ...ªÓËÌÔÓ‡ÂÙ ∞ϤͷӉÚÔ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË”, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ‰Ú·Ì·ÙÔÔÈË̤ӷ, ÙÔ Ô›ËÌ· “ΔÔ fiÚ·Ì· ÙÔ˘ §¿ÌÚÔ˘” ÙÔ˘ ¢. ™ÔψÌÔ‡ Î·È Ù· ‰ÈËÁ‹Ì·Ù· “Èڛ˜ ™ÙÂÊ¿ÓÈ”, “ª›· æ˘¯‹” Î·È “∞Ì·ÚÙ›·˜ º¿ÓÙ·ÛÌ·” ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, Û ̛· ÂÓÈ·›· ·Ú¿ÛÙ·ÛË. “ª›· æ˘¯‹”. ∏ ÎfiÚË Ô˘ Ï›ÂÈ ·fi ÙË ˙ˆ‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ Ù˘ ·ÓıÚÒˆÓ ‚·Û·ÓÈÛÙÈο. ∂›Ó·È Ì‹ˆ˜ Ë ›‰È· ·ÛÚÔÓÙ˘Ì¤ÓË ÊÈÁÔ‡Ú· Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÙËÓ ·ıˆfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·ÁÓfiÙËÙ· ÛÙÔ fiÚ·Ì· ÙÔ˘ “∞Ì·ÚÙ›·˜ º¿ÓÙ·ÛÌ·”; ◊ Ì‹ˆ˜ Â›Ó·È Ë „˘¯‹ Ù˘ ÎfiÚ˘ ·˘Ù‹˜ Ô˘ ÌÂÙ·ÌÔÚʈ̤ÓË Û ÂÙ·ÏÔ‡‰· ÂÚÈÙÚÈÁ˘Ú›˙ÂÈ ÙÔ Î·ÓÙ‹ÏÈ Ô˘ η›ÂÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘; °ÂÁÔÓfi˜ Â›Ó·È ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ, Ë ÎfiÚË ¤Ê˘Á ·fi ÙË ˙ˆ‹ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ÏËÁÒÛÂÈ Î·È Ó· ÏËÁˆı›. ªÂ ηı·Ú‹ Û˘Ó›‰ËÛË ·ÈˆÚÂ›Ù·È Ë „˘¯‹ Ù˘ ÛÙ· ̤ÚË Ô˘ ¤˙ËÛ Á·Ï‹ÓÈ· Î·È ‹ÚÂÌ·. ∂¿Ó ‰ÂÓ Â›¯Â ÎÔ› ÙÔ Ó‹Ì· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ù˘ ÛÙ· 16 ¯ÚfiÓÈ· Ù˘, ÔÈ· ÌÔ›Ú· ÙËÓ ÂÚ›ÌÂÓÂ; ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·Ó‚·›ÓÂÈ Û ۇÓıÂÛË ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™‡ÚÔ˘ ª·‚›‰Ë, ÌÔ˘ÛÈ΋ ∞Ó‰Ú¤· ∫·ÙÛÈÁÈ¿ÓÓË, ÛÎËÓÈο ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· πˆ¿ÓÓ·˜ ΔÔ˘ÏÔ‡Ë, ʈÙÈÛÌÔ‡˜ ∫ÒÛÙ· Δ·Ù¿ÎÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó ÔÈ ËıÔÔÈÔ›: £·Ó¿Û˘ ∑¤Ú‚·˜, ª·Ú›ÓË ∫·ÁÈ¿, ∏ϤÎÙÚ· ∫·ÚÙ¿ÓÔ˘, ¡Èfi‚Ë ∫ˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘, ™‡ÚÔ˜ ª·‚›‰Ë˜, ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ™˘ÚÙ·ÚÈÒÙ˘, ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ΔÛ·Ì·ÓÙ¿Ó˘, ª·Ú›· ÷˚ÓÙÔ‡ÙË Î·È Ô ÌÈÎÚfi˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∑·¯·ÚÔ‡‰Ë˜. ΔÚ·ÁÔ‡‰È: ∞ÓÙˆÓ›· §¿·.

∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÚԤ΢„ ̤۷ ·fi Ì›· ÎÔÈÓ‹ ıÂÌ·ÙÈ΋ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ Ù· ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο ·˘Ù¿ ΛÌÂÓ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È Ë ÔÔ›· ·ÊÔÚ¿, ÙË Á¤ÓÓËÛË, ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ, ÙËÓ ·Ì·ÚÙ›· Î·È ÙËÓ Î¿ı·ÚÛË. √ ı¿Ó·ÙÔ˜, Ë ·‰È¿ÛÂÈÛÙË ·Ï‹ıÂÈ· Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ‡·Ú͢, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ì¤Û· ·fi Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ΛÌÂÓ· Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ·fi ÙȘ ÂÎÊ¿ÓÛÂȘ ÙÔ˘. ø˜ χÙÚˆÛË, ˆ˜ οı·ÚÛË, ˆ˜ ‰È¿‚·ÛË Û ̛· ¿ÏÏË ‰È¿ÛÙ·ÛË, ˆ˜ ÙÚ·ÁÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜. ΔÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ·Ì·ÚÙ›·˜, Ë ¤ÓÔ¯Ë Û˘Ó›‰ËÛË ÁÈ· ÂÎÔ‡ÛȘ Î·È ·ÎÔ‡ÛȘ ·Ì·Úٛ˜, Ë ·Ó¿ÁÎË ‹ ÙÔ ÌÔÈÚ·›Ô Ù˘ οı·ÚÛ˘, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó Â›Û˘ Ù· ΛÌÂÓ·, ÍÂÂÚÓÒÓÙ·˜ ÙÔ ¯ˆÚÔ¯ÚfiÓÔ Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ¿˜ Ù· ·fiÏ˘Ù· ‰È·¯ÚÔÓÈο. ∞Ó Î·È ÔÈ ËıÔÔÈÔ› ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ ™ÔψÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, Ë ‰È·¯ÚÔÓÈÎfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ·Î˘Úˆı›. √ ÏfiÁÔ˜ “Ú¤ÂÈ” ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘, ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· ηıÚÂÊÙ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Û‹ÌÂÚ·. ™Ù· ‰Âη¤ÍÈ ÔÎÙ¿ÛÙȯ· ÙÔ˘ “§¿ÌÚÔ˘”, Ô ™ÔψÌfi˜ ¤‰ÂÈÍ ÛÙÔ ¤ıÓÔ˜ ÙÔ˘ fiÙÈ, Ë ·Ï‹ ÁÏÒÛÛ· ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Ì ı·˘Ì·ÛÙ‹ ÛÊÔ‰ÚfiÙËÙ· Î·È Û˘ÓÙÔÌ›· Ù· ·ıËÙÈÎfiÙÂÚ· Î·È ϤÔÓ ·-

fiÎÚ˘Ê· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·. ∏ ÁÈÁ·ÓÙÈ·›·, ·ÏÏ¿ Ì¿Ù·ÈË ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Ù˘ ı¤ÏËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ËıÈÎÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú·ÛÙ·ı› ›Ûˆ˜ ÔÙ¤ Û ÂÈÎfiÓ· ÙÚÔÌÂÚfiÙÂÚË ·fi ·˘Ù‹ ÙÔ˘ §¿ÌÚÔ˘ Î·È ‰›Î·È· ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· Û‡ÁÎÚÈÛË ·ÎfiÌË Î·È Ì ÙË “§·›‰Ë ª¿ÎÌÂı” ÙÔ˘ ™·›ÍËÚ. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ¶··‰È·Ì¿ÓÙ˘ - “∞Ì·ÚÙ›·˜ º¿ÓÙ·ÛÌ·”, “ª›· æ˘¯‹”, “Èڛ˜ ™ÙÂÊ¿ÓÈ”.

TÔ˘ ¡π∫√§∞ ¢∂§∏°∂øƒ°∏*

∞fi ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ∂ÈηÛÙÈÎÒÓ Δ¯ÓÒÓ-ªÔ˘ÛÈ΋˜

¶ƒ∞°ª∞Δ√¶√π∏£∏∫∂ Ë ¤ÎıÂÛË ˙ˆ-

ÁÚ·ÊÈ΋˜ ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ∂ÈηÛÙÈÎÒÓ Δ¯ÓÒÓ-ªÔ˘ÛÈ΋˜ μ. Î·È ª. £ÂÔ¯·Ú¿Î˘, ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ª·˘ÚÔ˚‰‹, Ì ٛÙÏÔ “∞ÓıÚˆÔÎÂÓÙÚÈ΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ 1947-2003” , Ë ÔÔ›· ·ÔηχÙÂÈ ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÌÔÚÊ‹˜ ÙÔ˘ ·ÂÈÌÓ‹ÛÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ Ù˘ ∞™∫Δ, ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È ‰Èψ̿ÙË. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ª·˘ÚÔ˚‰‹˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ ÙÔ 1912, ¤Ú·Û ٷ ·È‰Èο ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ·’ fiÔ˘ Î·È Î·Ù¿ÁÂÙ·È. ™Ô‡‰·Û ¡ÔÌÈο Î·È ¶ÔÏÈÙÈΤ˜ ∂ÈÛً̘ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ. ΔÔ 1946 ÂÈÛ‹Ïı ÛÙÔ ‰Èψ̷ÙÈÎfi ÛÒÌ· Î·È ˘ËÚ¤ÙËÛ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ¶ÚÂۂ›· ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡ Î·È ÛÙÔ ¶ÚÔÍÂÓÂ›Ô Ù˘ ΔÂÚÁ¤ÛÙ˘. ¶·Ú·ÈÙ‹ıËΠÙÔ 1959, fiÙ·Ó ÂÍÂϤÁË Ù·ÎÙÈÎfi˜ ηıËÁËÙ‹˜ ÛÙËÓ ∞™∫Δ ∞ıËÓÒÓ. ∞fi ÙË ™¯ÔÏ‹ ·Ô¯ÒÚËÛ ÙÔ 1982, ÂÓÒ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1975-1977 ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô ÚÒÙÔ˜ Ú‡Ù·Ó˘ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ (1977-1978). ø˜ ‰¿ÛηÏÔ˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ ¤Ó· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ·ÓÔȯÙfi, Ô˘ Û˘Ó‰‡·˙ ̤ıÔ‰Ô ‰È‰·Ûηϛ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌfi. ™ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ˘‹ÚÍ ·˘ÙÔ‰›‰·ÎÙÔ˜, ÂÓÒ ¤ÊË‚Ô˜ ‰Ô‡ÏÂ˘Â Ì·˙› Ì ÙÔ Ê›ÏÔ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ΔÛ·ÚÔ‡¯Ë. ø˜ ‰¿ÛηÏÔ› ÙÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ıˆÚËıÔ‡Ó Ô El Greco, Ô P. Cezanne, Ô P. Picasso, o H. Matisse Î·È Ô £ÂfiÊÈÏÔ˜. ™Ò˙ÔÓÙ·È ¤ÚÁ· ÙÔ˘, Ù· ÔÔ›· ÊÈÏÔÙ¤¯ÓËÛ Û ËÏÈΛ· ‰ÂηÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂÙÒÓ. ªÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ μ’ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÂÈ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο, ÂÈÚ·Ì·ÙÈ˙fiÌÂÓÔ˜ Ì ÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ ÙÔ˘ Ï·‰ÈÔ‡, Ù˘ Ù¤ÌÂÚ·˜, Ù˘ ˘‰·ÙÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È Ù˘ ÂÁη˘ÛÙÈ΋˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰ÈÂÙ‹ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ (1950-1952) ÌÂϤÙËÛ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ Ù· ÙfiÙ ۇÁ¯ÚÔÓ· Ú‡̷ٷ, ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ı¤Ì·Ù· ·ÈÛıËÙÈ΋˜, ‰È·ÌfiÚʈÛ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙËÓ Ù¤¯ÓË. ∂Λ ÁÓÒÚÈÛ ÙÔ˘˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜ ∂ÌÂÈÚ›ÎÔ, ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ-°Î›Î· Î·È ÙÔÓ ¶¿ÌÏÔ ¶ÈοÛÔ. ∞Û¯ÔÏ‹ıËΠÂ›Û˘

ΔËÓ ›‰È· Ì¿Ù·ÈË ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Ù˘ ı¤ÏËÛ˘ ÛÙÔ˘˜ ËıÈÎÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Î·È Ô ¶··‰È·Ì¿ÓÙ˘ ÛÙÔ “∞Ì·ÚÙ›·˜ º¿ÓÙ·ÛÌ·”, fiÔ˘ Ô ·ÊËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÔÚ¿Ì·ÙÔ˜ ÛÙË ÛÎÔÙÂÈÓ‹ ÚÂÌ·ÙÈ¿ ·ÓÙÈÎÚ›˙ÂÈ ÙȘ ·Ì·Úٛ˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ÙÔ˘. ∞Ì·Úٛ˜ fi¯È ÙfiÛÔ ‚·ÚȤ˜ fiÛÔ ÂΛӘ ÙÔ˘ §¿ÌÚÔ˘, ÂÍ›ÛÔ˘ fï˜ ‚·Û·ÓÈÛÙÈΤ˜. ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰·, Ë ·Ó·Ì¿ÚÙËÙË ÎfiÚË Ô˘ ¯¿ÓÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÛÙËÓ ÂÊË‚È΋ ËÏÈΛ· ÛÙÔ

H ·ÓıÚˆÔÎÂÓÙÚÈ΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ª·˘ÚÔ˚‰‹

ÂÚÈÛÙ·Ûȷο Ì ÙË ÛÎËÓÔÁÚ·Ê›· (¢ÔÓ ∑Ô˘¿Ó ÙÔ˘ ªÔÏȤÚÔ˘ ∫£μ∂) Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠ̠ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ÃÔÚfi‰Ú·Ì· Ù˘ ƒ·ÏÏÔ‡˜ ª¿ÓÔ˘. ™ÙË ‰ÂηÂÙ›· 1954-1964 ηٷÎÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ‡ÊÔ˜ (‰ÈۉȿÛÙ·ÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, Â›‰·, Ï·ÌÚ¿ ¯ÚÒÌ·Ù·, ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔ·Ú·Û΢·ÛÙÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘, ‰˘Ó·ÌÈ΋ Î·È ÂÎÊÚ·ÛÙÈ΋ ÈÓÂÏÈ¿, ÂÌÌÔÓ‹ ÛÙËÓ ÔÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·, ·Á¿Ë ÛÙËÓ ÂÍÚÂÛÈÔÓÈÛÙÈ΋ ·Ú·ÌfiÚʈÛË) ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ϤÔÓ ÚˆÙÔÔÚÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Î·È Á›ÓÂÙ·È Î·Ù¿ οÔÈÔ ÙÚfiÔ Ô Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÔÎÂÓÙÚÈÛÌfi Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÙÔ˘ ’30 Î·È ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ȉÂÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ÓÂÔÙ¤ÚˆÓ. ∏ ·ÚfiÛÂÎÙË, ÂÓÛÙÈÎÙ҉˘ ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·

ÎÔÈÓ¿ ÛËÌ›· Ì ÙÔ μ. ∫·ÓÈ¿ÚË ‹ ÙÔ ¡. ∫ÂÛÛ·ÓÏ‹ ·Ú¿ Ì ÙÔ ¡. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿Î԰Λη ‹ ÙÔ °. ªfiÚ·ÏË. ΔÔ 1964 ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ë ÚÒÙË ·˘Ù‹ ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ù˘ ¤ÚÂ˘Ó¿˜ ÙÔ˘, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È Î·È Ë ϤÔÓ ÔÏ˘‰È¿ÛÙ·ÙË. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ ‚·ÛÈÎÔ› ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÙÔ˘ ı· ·ÔÎÚ˘ÛÙ·ÏψıÔ‡Ó Û ¤Ó· ¢·Ó¿ÁÓˆÛÙÔ ‡ÊÔ˜ Î·È Û ÌÈ· ÎÏ·ÛÈο ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÂÍÚÂÛÈÔÓ›˙Ô˘Û· ÂÈÎÔÓÔÁÚ·Ê›· (1965-1975). ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹ ͯˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· ¤ÚÁ· ¶·Ú›۷ÎÙÔ˜ (1965), ª‡ËÛȘ (1973), ¢‡Ô ÎÔ¤˜ (1975). ∞ӤηıÂÓ ‰Ô‡Ï¢ Ì ÌÔÓÙ¤ÏÔ, ÂÈı·Ú¯ÒÓÙ·˜ ·˘ÛÙËÚ¿ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚ¤ıÈÛÌ·. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ó· ÌÂÙ·Ï¿ÛÂÈ ÙÔ ÂÚ¤ıÈÛÌ· Û Ï·ÛÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÌÈ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Ô˘ Ó· ·Ê›ÛÙ·Ù·È Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ·ÏÏ¿ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Î·È Ó· ÙËÓ ÂÚȤ¯ÂÈ. ∫·Ù’ ÂÍÔ¯‹Ó ÎÔÏÔÚ›ÛÙ·˜, ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ì ÙÔ ¯ÚÒÌ·, ¯Ù›˙ÂÈ ÙË Û‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ì ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ¯ÚˆÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È Û ÙÂÏÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ·Ó·˙ËÙ› (fiˆ˜ Ô ™Â˙¿Ó) ¯ÚˆÌ·ÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Û οı ÙÔ˘ Û‡ÓıÂÛË. ŸÙ·Ó ˘ÈÔıÂÙ› ÛÎÏËÚ¿ ÂÚÈÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÙË ÛÙÂÚÂÔÌÂÙÚÈ΋ ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ, ÂÓÒ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ʈÙÈÛÌÔ‡ ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ Ï·ÛÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÊfiÚÌ·˜. °È’ ·˘ÙfiÓ Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο “·˘Ù‹” Ô˘ ¯Ù›˙Ô˘Ó Ù· ˙ˆÁÚ·ÊÈο ÙÔ˘ ̤۷, Ô˘ Ï¿ıÔ˘Ó Ë ÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÌÂÈÚ›· Î·È Ë ÓÔËÙÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ·˘Ù‹ ÂηÙfi Î·È ϤÔÓ ÌÓËÌ›· Î·È ›Ó·Î˜, Ì·˙› Ì ‚‰ÔÌ‹ÓÙ· ÂÚ›Ô˘ ÔχÙÈÌ· Û¯¤‰È·, Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈηÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ·ÓıÚˆÔÁˆÁÚ·Ê›·. √ °È¿ÓÓ˘ ΔÛ·ÚÔ‡¯Ë˜ ¤ÏÂÁ ÁÈ· ÙÔÓ ª·˘ÚÔ˚‰‹: ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ È¿ÓÂÈ ÙÔ ÈÓ¤ÏÔ, Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ Ó· ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂÈ ÛÙË ÁÏÒÛÛ·

Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙËÓ fiÚ·Û‹ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ÓfiËÌ· ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. ∏ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ÔÚÈÔıÂÙ› ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ̇ıÔ, ÚÔÛʤÚÔÓÙ¿˜ Ì·˜ ÙËÓ ÈÔ Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ì·˜. ™ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù›ÔÙ ÙÔ ·ÌÊ›‚ÔÏÔ Î·È ÙÔ ‰ÈÊÔÚÔ‡ÌÂÓÔ. ∑ˆÁÚ·Ê›˙ÂÈ ÌÔÚʤ˜ ÔÈ˘, ·ÚÓÔ‡ÌÂÓÔ˜ οı ÂÍȉ·Ó›Î¢ÛË. ∂Ú·ÛÙ‹˜ ÙfiÛÔ Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜, fiÛÔ Î·È Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜, Âȯ›ÚËÛ ӷ ·ÁÁ›ÍÂÈ ÙÔ ÓfiËÌ· Ù˘ ·ÈˆÓÈfiÙËÙ·˜ ̤۷ ÛÙÔ Î·ıËÌÂÚÈÓfi Î·È ÂÊ‹ÌÂÚÔ ‚›Ô. √ ›‰ÈÔ˜ ¤ÏÂÁÂ: “∑ˆÁÚ·Ê›˙ˆ ·fi ÌÈÎÚfi ·È‰› Î·È Ù· ¤ÚÁ· ÌÔ˘, ÈÛÙ‡ˆ, ˆ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÌÈÏÔ‡Ó ˙ˆÁÚ·ÊÈο ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹. Δ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο, ÔÈ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÌÈ·˜ Ì·ÎÚ¿˜ ˙ˆ‹˜, fiˆ˜ Î·È Ï›Á· ÚfiÛˆ· Ô˘ Ù· ı˘Ì¿Ì·È ¿ÓÙ· Ì ·Á¿Ë, Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ¤Ó· Ì ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÌÔ˘” . ∞fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ’60 ¤ˆ˜ ÙÔ 2003 ηÏÏȤÚÁËÛ ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙˆÓ ‰‡Ô ‰È·ÛÙ¿ÛˆÓ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ Ï·ÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ. ΔÚÔÊÔ‰fiÙËÛ·Ó ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ÙË ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË, ÔÈ ÓÂÎÚÈΤ˜ ÚÔÛˆÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ º·ÁÈÔ‡Ì, Ë Ù¤¯ÓË ÙˆÓ ·ÓˆÓ‡ÌˆÓ Î·È ÂˆÓ‡ÌˆÓ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È Ù˘ ∫‡ÚÔ˘. Δ· ÂÏ·ÈÔ¯ÚÒÌ·Ù· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô ˘ÏÈÎfi Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ Ï·ÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. √ ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚˆÔÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ÙÔ˘ ۯ‰›ˆÓ Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ÙË Û¯¤ÛË Ì ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ Ú¿ÍË. ∏ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ˘ÔÙ¿ÛÛÂÙ·È Û ηÓfiÓ˜ ‹ Û ÚÔηıÔÚÈṲ̂Ó˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ª·˘ÚÔ˚‰‹˜ ¤ı·Ó ÛÙȘ 18 πÔ˘Ï›Ô˘ 2003 ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. * √ ¡ÈÎfiÏ·˜ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁ˘ Â›Ó·È ¢È‰¿ÎÙˆÚ ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ ªË¯·ÓÈÎfi˜, Ù. ηıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Padova πÙ·Ï›·˜


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 27

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 M∞ƒΔI√À 2011

K§EI™IMO TH™ 22A™ M∞ƒΔπ√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

1.611,21

-0,18

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALAPIS (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) FORTHNET (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MARFIN POPULAR BANK (∫√) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) π∞™ø (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫∞∂ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√)

0,28 5,14 18,85 4,95 6,6 0,51 6,1 11,25 1,24 5,7 3,9 0,86 0,93 4,86 0,79 2 4,33 3,11 1,65 12,25 6,78 1,41 3,5 7,52 6,68 5 5,55 1,33 2,6 13,72 2,7 10,11 9,02 5,75 16,22 16,8 16,18 8,23 1,55 4,9 3,24 3,09 3,65 3,5 17,05 9,68 0,6

-3,56 -1,31 -3,7 -1,49 -0,16 1,17 0,81 1,06 2,38 -2,11 0,62 -1,25 2,56 3,59 0,97 -0,6 -1,74 0,86 0,67 -0,3 -0,79 2,59 1,17 1,63 0,75 -0,88 2,73 -0,37 3,06 -0,12 -0,64 -2,78 2,21 4,04 -1,88 -2,51 2,4 0,41

464.370 1.737.037 283.442 953.154 6.866 52.005 17.451 49.321 4.510 20.649 5.353 1.249.967 1.978.908 2.858 216.311 44.264 107.070 62.381 20.460 506.926 2.085.623 5.741 287.068 54.897 32.795 60.998 65.233 22.878 695.141 83.330 1.013.310 33.027 133.452 220.422 4.196 15.968 842.476 1.021.539 2.829.925 240 5.190 27.495 285.828 25.252 138.802 914 19.718

0,27 5,14 18,58 4,95 6,53 0,51 6,03 11,12 1,23 5,63 3,78 0,83 0,93 4,5 0,79 1,95 4,15 3,04 1,65 12,2 6,78 1,38 3,44 7,41 6,62 4,91 5,36 1,31 2,55 13,48 2,68 10,11 8,86 5,7 16,22 16,35 15,79 8,17 1,54 4,84 3,2 2,95 3,63 3,5 16,5 9,46 0,59

0,28 5,32 19,1 5,15 6,73 0,52 6,17 11,5 1,24 5,7 3,9 0,87 0,96 4,86 0,81 2,01 4,33 3,11 1,71 12,56 6,99 1,44 3,53 7,52 6,7 5,15 5,68 1,36 2,62 14,05 2,72 10,37 9,04 5,84 16,41 17,29 16,32 8,33 1,59 5 3,27 3,09 3,76 3,6 17,06 9,7 0,61

20.000

7,54

7,54

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 NBGAM ETF °¢ Ã.∞.

7,54 7,74 16,83

-1,31

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ A.S. COMPANY (∫√) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) DIONIC (∫√) EURODRIP (∫O) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTRACOM HOLDINGS (∫√) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PROFILE (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) QUALITY & RELIABILITY (∫√) QUEST ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) REDS (∫O) RILKEN (K√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPACE HELLAS (∫√) SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√)

0,37 0,48 1,06 0,46 1,82 0,28 0,54 0,51 0,43 0,48 0,71 1,22 1,66 0,65 8,75 1,19 0,45 1,08 1,34 0,48 0,73 2,1 5,69 0,99 2,97 1,24 2,6 2,68 0,42 0,46 0,83 0,4 1,46 0,65 2,68 0,45 1,32 0,64 0,74 0,32 1,83 0,66 0,58 0,68 0,66 1,19

-5,13 -2,04 -0,93 -6,12 1,11 -3,45 -5,26

-0,83 -2,17 -0,92 -0,74 2,13

3.495 124 45.649 24.161 50 33.735 4.634 50 40.435 13.356 124.317 3.061 10.800 150 600 50 156.260 11.645 6.585 30.211

6,06

190

3,13 -0,67 -4,62

699 430 203 12.300 200

2,13 2,9 3,39 -13,99

-3,6 2,22 -3,49 2,56 2,82 -0,37 -6,25 -2,22 -4,48

-8,33 -3,33 10 -5,56

15.913 317.764 1.000 4.570 3.700 80 5.221.642 1.060 39.489 37.270 606 10 1.650 7.015 100 2.752

0,37 0,45 1,05 0,45 1,8 0,28 0,52 0,51 0,43 0,45 0,67 1,18 1,58 0,63 8,65 1,19 0,45 1,07 1,33 0,47 0,73 2,04 5,69 0,98 2,97 1,17 2,55 2,67 0,42 0,45 0,83 0,4 1,38 0,64 2,44 0,44 1,22 0,62 0,74 0,32 1,83 0,66 0,57 0,66 0,5 1,16

0,37 0,48 1,07 0,5 1,82 0,29 0,57 0,51 0,44 0,48 0,72 1,22 1,92 0,65 8,75 1,19 0,47 1,11 1,36 0,49 0,73 2,1 5,69 0,99 2,97 1,24 2,6 2,68 0,42 0,47 0,87 0,4 1,48 0,7 2,68 0,46 1,33 0,7 0,74 0,32 1,83 0,66 0,58 0,68 0,66 1,22

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢π∞™ ∞∂∂à (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√§ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ƒ∂μ√´§ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√) Ã∞§∫√ƒ (∫∞) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√)

0,58 0,39 0,75 0,75 1,28 1,54 0,33 0,65 5,97 0,93 1,65 0,5 1,06 1,09 0,38 0,48 0,44 0,62 1,18 0,85 0,57 0,65 1,34 35,61 1,24 0,6 1,52 0,46 0,6 0,49 3,29 0,59 0,69 0,41 0,31 0,76 0,74 4,6 1,76 0,72 1,92 1 0,91 0,41 0,36 4,3 0,54 2,42 0,9 0,45 0,57 0,53 0,59 0,54 0,41 0,76 1,74 0,67 0,39 0,31 0,59 0,45 0,8 0,37 0,72 0,49 0,8 0,49 2,52 0,52 0,55 3,22 0,9 1,36 0,63 0,64 0,48 1,08 0,46 1,45 0,42 1,65 0,8 0,69 1,24

-3,13 1,72 -2,17

3.720 47.179 9.900 325 1.867

-2,7 4,26 -1,23 6,52

3.025 34.293 10 15.684 30

-1,79

360 11.550

-2,17 -9,93 -4,55 -5,88 2,13 -1,82 -9,80 -2,03

7.635 279 3.290 1.491 2.123 39.261 20 1.486

-2,37 -1,23

181 14.001

2,48

281

0,58 0,37 0,72 0,75 1,28 1,51 0,33 0,65 5,97 0,92 1,65 0,48 1,02 1,09 0,36 0,48 0,42 0,6 1,16 0,82 0,54 0,64 1,3 35,2 1,21 0,58 1,47 0,45 0,58 0,48 3,25 0,58 0,69 0,4 0,3 0,71 0,7 4,55 1,75 0,66 1,84 1 0,89 0,41 0,36 4,21 0,54 2,19 0,9 0,42 0,55 0,49 0,59 0,54 0,41 0,76 1,74 0,67 0,37 0,3 0,59 0,43 0,8 0,37 0,72 0,49 0,8 0,48 2,52 0,47 0,53 3,22 0,9 1,36 0,63 0,63 0,45 1,07 0,46 1,4 0,42 1,65 0,79 0,69 1,17

0,13 -1,56 -3,45

210 276 33.735

7,61 0,62 0,28

7,62 0,64 0,29

750

13,5

13,5

198 2.659 10 6.015 1.000 42.267 10.250 41.254 5.851

0,61 0,25 0,41 0,26 0,11 0,11 0,15 0,07 0,37

0,61 0,25 0,41 0,28 0,12 0,12 0,17 0,08 0,39

5,41

150 2.650

0,65 -8,33

380.886 9.990

-1,06 -4,62 -3,85 0,95

139.667 550 8.581 1.465

2,7

12.270

-1,59 -1,67 -1,16 5,56 -1,47 0,28 1,64 -1,94 -2,13 -1,64 -3,92

-5,48 -3,13 5,71 1,1 -1,12 7,46

6.490 1.961 19.218 16.554 140 835 80.100 7.315 2.312 9.092 1.255 70.019 6.294 4.060 40.500 19.452 2.425 5.210 59.712 429 1.065 20 562 2.811 1.677 11.200

13,08 2,27 2,27 3,64 1,92

2.958 1.120 900 44.678 200 940 1.540 495 20

-1,47

0,58 0,39 0,75 0,75 1,28 1,64 0,37 0,65 5,97 0,96 1,66 0,52 1,07 1,09 0,38 0,48 0,44 0,62 1,25 0,89 0,57 0,66 1,34 36 1,25 0,6 1,56 0,49 0,61 0,53 3,29 0,59 0,72 0,41 0,33 0,78 0,74 4,6 1,76 0,72 1,97 1 0,91 0,41 0,36 4,3 0,54 2,48 0,9 0,46 0,57 0,54 0,59 0,54 0,41 0,76 1,74 0,68 0,39 0,32 0,59 0,45 0,8 0,37 0,75 0,49 0,83 0,5 2,52 0,56 0,56 3,22 0,93 1,36 0,65 0,65 0,48 1,12 0,46 1,48 0,42 1,65 0,81 0,69 1,24

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) AVENIR ∞.∂. (∫√) CPI (∫√) CROWN HELLAS CAN (∫O) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√) PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) SATO AE (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) UNIBIOS (∫√) VIVERE (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√)

7,62 0,63 0,28 0,28 13,5 0,57 0,23 0,61 0,25 0,41 0,27 0,12 0,11 0,16 0,08 0,38 0,34

-3,17

-8,33 14,29 2,7

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) μ∞ƒ¢∞™ (∫√) μπ√Δ∂ƒ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) §∞ªæ∞ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) Δ BANK (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√)

0,22 2,68 0,9 2,6 0,5 1,1 0,18 0,15 7,25 0,23 0,3 1,62 7,19 4,6 0,38 0,27 14 67,1 2,01 18,99 0,3 0,11 0,1 0,5 1 0,21 0,2 0,11 0,34 0,2 0,24 11,7 6 0,18 0,29 0,1

-4,35

75.922

0,22

0,23

-3,35 6,38

3.316 2.200

2,58 0,5

2,6 0,5

-5,26 -6,25 -5,1

28.875 55.500 140

0,18 0,14 7,25

0,19 0,15 7,25

260 32.158

0,29 1,55

0,3 1,67

700

4,56

4,69

10 -9,09

70 170 1.251 360 100 278 19.500

14 67 1,99 18,9 0,3 0,1 0,09

14 68 2,04 19 0,3 0,11 0,1

3,03 -4,76 -7,69

500 4.163 100 185.640 3.191

0,2 0,1 0,34 0,2 0,24

0,2 0,12 0,34 0,21 0,26

1.862

0,18

0,18

2.000

0,1

0,1

-14,29

240

0,06

0,06

-8,96

193

0,61

0,7

10 -11,11

6.607 1.578 5.955

0,2 0,08 0,06

0,22 0,08 0,07

-5,26

28.875

0,18

0,19

9,52

4.990

0,84

0,92

6,06

1

0,35

0,35

5,56

10.000

0,19

0,19

5,56

2.000 540

0,19 0,04

0,19 0,04

6,25 5,56 -3,13

39.911 5.314 3.041 2.117

0,17 2,85 0,18 0,29

0,18 2,97 0,19 0,31

-0,40

2.000

2

2

0,44

-6,81 -0,5 0,16

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC (∫√) COMPUCON (∫O) FASHION BOX (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) RIDENCO (∫√) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) μπ√Δ∂ƒ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫√) ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ¡∂§ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¶∞¶√ÀΔ™∞¡∏™ (∫√) ™π¢ª∞ (∫√)

0,06 0,07 1,5 0,61 0,07 0,22 0,08 0,07 0,63 0,19 0,18 0,07 0,04 3,7 0,92 0,08 0,35 0,09 0,19 0,78 0,19 0,04 0,08 0,16 0,17 2,94 0,19 0,31 0,58 0,89

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST (∫√) VIDAVO (∫√) ENVITEC (∫√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROXX (∫√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) MEDITERRA (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) ¡Δ√¶§∂ƒ (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√) DIVERSA (∫√) º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√)

0,9 3,65 2,47 1,3 0,61 3,3 1,12 1,8 2,23 2,2 2,52 1,58 2,86 7,5

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂à (∫√) BETANET (∫√) EUROLINE AEEX (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) ∞§À™π¢∞ (∫√) ∞§À™π¢∞ (¶√) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ (∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) §∞¡-¡∂Δ (KO) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ™∞√™ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)

1,07 0,06 1,41 1,12 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 0,08 0,14 0,05 0,14 0,12 0,1 0,29 0,12 0,26 0,39 0,54 0,78 0,08 0,12


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 M∞ƒΔπ√À 2011

K§EI™IMO TH™ 21H™ ª∞ƒΔπ√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

21.996.675,05 5.145.298,93 4,2751 19.088.724,69 2.761.729,79 6,9119 101.103.614,68 14.045.821,50 7,1981 12.056.578,94 2.050.783,95 5,8790 295.827.213,01 107.941.823,29 2,7406 20.917.089,11 2.773.737,52 7,5411 13.680.839,62 2.384.725,75 5,7369 6.311.712,57 1.431.243,09 4,4100 8.302.234,90 1.255.378,67 6,6133 104.358.669,08 12.706.775,44 8,2128 39.441.472,68 6.178.012,39 6,3842 4.649.099,83 1.510.722,16 3,0774 11.396.693,05 1.234.513,73 9,2317 1.191.936,50 127.806,18 9,3261 149.375.440,34 11.622.839,63 12,8519 8.751.825,66 696.448,64 12,5664 7.850.394,14 1.704.489,79 4,6057 5.678.933,05 1.702.032,73 3,3366 8.197.552,49 2.358.095,06 3,4763 7.348.501,83 1.133.722,13 6,4817 24.395.701,39 3.053.407,46 7,9897 10.034.145,62 5.446.020,21 1,8425 3.231.544,54 260.677,99 12,3967

0,49% 4,3606 4,1896 0,78% 0,52% 7,0156 6,8601 2,11% 0,63% 7,2341 7,1441 4,03% 0,45% 5,9819 5,8202 1,81% 0,69% 2,7406 2,7406 3,73% 0,43% 7,5411 7,4845 1,68% 0,62% 5,7369 5,6939 2,52% 0,45% 4,4365 4,3747 2,53% 0,62% 6,7125 6,6133 2,92% 0,45% 8,2128 8,2128 2,34% 1,15% 6,4480 6,3523 2,04% 0,05% 3,3236 3,0774 2,67% 0,42% 9,2317 9,1625 3,09% 0,42% 9,3261 9,3261 3,21% 0,59% 12,9162 12,7555 2,57% 0,20% 12,8177 12,4407 3,32% 0,39% 4,6057 4,5827 3,07% 0,47% 3,4033 3,2699 4,49% 0,33% 3,4763 3,4502 1,60% 0,31% 6,5627 6,4817 -0,90% 0,35% 8,0696 7,9098 3,75% 0,29% 1,8425 1,8379 0,30% 0,42% 12,5827 12,2727 2,14%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN EUROCREDIT √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

80.752.015,01 29.628.574,38 3.508.710,81 127.791.909,98 28.306.474,42 6.531.081,40 25.436.431,04 26.712.513,56 11.592.979,39 23.943.009,55 6.666.320,17 11.381.285,71 19.775.066,53 34.909.182,39 306.231.945,19 6.155.181,57 26.242.619,17 35.650.930,34 107.762.323,75 45.850.383,06 13.266.679,19 455.520,00 6.385.944,49 1.024.228,36 12.021.592,75 971.629,34 1.350.193,78 12.457.404,27 2.274.971,34 1.967.969,66 112.426.582,85 53.862.132,76 12.931.877,14 48.398.779,68 72.995.398,02 50.366.005,82 10.851.587,42 44.645.233,88 798.007,06 20.037.323,92 5.704.974,24 2.920.903,60 278.514,41 8.056.496,35 26.465.262,81 21.508.903,88 2.945.342,62 3.806.036,65 2.748.281,65

5.001.522,74 2.391.794,77 353.956,94 28.001.058,01 4.080.791,91 882.946,99 3.181.113,71 3.295.744,70 1.690.711,61 3.344.166,51 1.697.368,22 1.640.527,92 6.627.322,83 6.858.966,18 50.863.162,84 1.049.118,51 2.724.534,30 3.230.214,00 13.197.312,88 4.540.542,48 1.161.274,94 367,97 5.178,53 885,60 10.128,55 1.031,13 1.351,11 3.516.527,57 731.145,36 252.043,39 35.034.246,76 5.143.063,27 1.269.050,15 5.324.954,53 23.432.440,54 5.508.363,56 397.879,32 38.985.913,92 697.653,95 1.896.186,26 535.644,92 890.642,36 92.987,25 1.628.864,95 10.052.902,58 6.509.745,55 790.856,22 19.171,73 845.942,03

16,1455 12,3876 9,9128 4,5638 6,9365 7,3969 7,9961 8,1052 6,8569 7,1596 3,9274 6,9376 2,9839 5,0896 6,0207 5,8670 9,6320 11,0367 8,1655 10,0980 11,4242 1.237,9400 1.233,1600 1.156,5400 1.186,9000 942,2900 999,3200 3,5425 3,1115 7,8081 3,2090 10,4728 10,1902 9,0891 3,1151 9,1436 27,2736 1,1452 1,1438 10,5672 10,6507 3,2795 2,9952 4,9461 2,6326 3,3041 3,7242 198,5200 3,2488

-0,16% -0,09% -0,74% -0,09% -0,22% 0,01% 0,32% 1,13% 1,57% -0,27% 0,25% -0,10% -0,06% -0,36% 0,03% 0,16% 0,23% -0,40% 0,35% 0,04% 0,05% 0,11% 0,11% 0,05% 0,05% -0,03% -0,03% 0,03% 0,01% 0,14% -0,22% -0,30% -0,32% -0,12% -0,19% 0,25% -0,67% 0,13% 0,12% 0,25% 0,25% -0,20% 0,10% 0,01% 0,07% -0,08% -0,47% -0,10% -0,08%

16,4684 12,6354 10,1111 4,5866 6,9712 7,4339 8,3959 8,3484 7,0626 7,3744 3,9961 6,9376 3,0018 5,0896 6,0207 5,8670 10,1136 11,5885 8,5738 10,6029 11,4242 1.237,9400 1.233,1600 1.156,5400 1.186,9000 942,2900 999,3200 3,5956 3,1582 7,9252 3,2892 10,6823 10,3940 9,0891 3,1151 9,3265 27,4100 1,1452 1,1438 10,5672 10,6507 3,3451 2,9952 4,9461 2,7116 3,4032 3,7708 199,5126 3,3463

15,9840 12,2637 9,8137 4,5296 6,8845 7,3414 7,8362 7,9431 6,7198 7,0164 3,8881 6,8856 2,9600 5,0896 6,0207 5,8670 9,6320 11,0367 8,1655 10,0980 11,4242 1.237,9400 1.233,1600 1.156,5400 1.186,9000 942,2900 999,3200 3,5425 3,1115 7,8081 3,1448 10,2633 9,9864 8,9073 3,0917 8,9607 27,0690 1,1366 1,1438 10,4879 10,6507 3,2631 2,9802 4,9214 2,5536 3,2050 3,7242 198,5200 3,1838

-0,71% -0,64% -5,39% -0,26% -0,66% 0,13% 2,01% 1,70% -3,47% -1,69% 0,19% -1,10% -0,51% -3,55% 2,52% 1,26% 2,17% 1,66% 1,32% 0,62% 2,62% 0,25% 0,26% 0,61% 0,62% -0,37% -0,36% -0,10% 0,58% -0,11% -1,18% -0,90% -0,95% -1,50% -1,53% -2,08% -5,60% 1,88% 1,99% 2,46% 2,50% 1,47% 1,61% 1,87% 1,37% -0,10% -5,48% -1,67% 0,15%

2,1370 6,9363 4,0248 15,4480 2,8668 6,3025 10,1924 6,2050 11,3983 7,5910 30,5620 12,6396 5,0078 1,7629 4,5260 1,0155 1,1128 5,3834 1,5853 7,4332 1,3301 16,7851 848,7200 850,1700 13,8608 5,2642 8,3811 2,7549 20,2596 4,5730 0,3852 0,4390 1,3183 1,3393 3,1146 1,8732 2,3865 1,6978 10,1311 1,8819 36,2172

0,83% 1,67% 1,05% 1,82% 1,09% 1,26% 1,36% 1,26% 1,55% 1,12% 1,44% 1,19% 1,13% 1,94% 1,52% 1,30% 1,31% 1,47% 1,32% 1,24% 1,47% 1,23% -1,32% -1,32% 1,27% 1,99% 1,50% 1,82% 1,58% 1,43% 1,48% 1,74% 1,52% 1,53% 1,36% 1,73% 1,19% 1,31% 1,29% 1,35% 1,43%

2,2439 7,2831 4,2260 16,2204 2,9671 6,5231 10,2943 6,2671 11,5123 7,6290 31,1732 12,8924 5,1080 1,8246 4,5260 1,0155 1,1295 5,4642 1,5853 7,4332 1,3301 16,7851 848,7200 850,1700 14,2766 5,4221 8,3811 2,7549 20,4622 4,6187 0,3852 0,4390 1,3183 1,3393 3,2703 1,9669 2,3865 1,6978 10,2324 1,9007 37,2132

2,0943 6,8669 3,9846 15,2935 2,8381 6,2395 10,0905 6,1430 11,2843 7,5303 30,2564 12,5132 4,9577 1,7629 4,4807 1,0053 1,1017 5,3296 1,5694 7,3589 1,3168 16,7851 848,7200 850,1700 13,7222 5,2116 8,2973 2,7274 20,0570 4,5273 0,3813 0,4346 1,3051 1,3393 3,0835 1,8545 2,3746 1,6893 9,9285 1,8443 36,2172

12,85% 16,91% 15,31% 19,26% 10,02% 9,72% 13,55% 14,07% 15,18% 13,69% 12,54% 14,85% 9,95% 19,28% 11,97% 15,15% 17,38% 11,24% 13,78% 14,22% 14,36% 13,44% 11,39% 11,40% 11,81% 15,73% 10,32% 16,49% 10,41% 7,64% 10,40% 16,29% 12,14% 12,33% 13,88% 19,14% 12,44% 11,69% 8,61% 12,12% 13,85%

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ. ∂™øΔ. CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ.

6.441.356,13 3.729.961,71 26.330.927,72 32.629.035,12 12.718.446,91 12.730.677,29 288.215.669,13 17.024.161,87 17.387.050,98 43.282.355,11 36.169.530,60 40.894.829,17 26.051.997,01 11.560.386,35 65.576.061,70 1.928.979,73 10.703.735,73 818.712,16 62.238.069,69 135.533.339,91 21.871.566,41 4.691.861,73 153.877,09 11.630.205,82 98.022.618,56 7.538.629,43 47.709.984,25 5.934.232,19 148.576.899,36 49.297.730,53 22.438.672,60 1.685.114,71 5.265.803,62 532.669,25 11.586.046,96 1.908.633,44 16.347.997,08 8.312.070,09 43.071.853,23 11.655.533,71 57.416.494,66

3.014.209,15 537.741,70 6.542.128,55 2.112.190,64 4.436.485,02 2.019.948,02 28.277.605,46 2.743.606,55 1.525.413,99 5.701.800,00 1.183.481,44 3.235.458,80 5.202.320,61 6.557.772,81 14.488.746,06 1.899.528,26 9.618.626,42 152.081,19 39.260.304,14 18.233.412,73 16.443.347,28 279.525,00 181,31 13.679,93 7.071.923,33 1.432.046,47 5.692.568,91 2.154.056,09 7.333.636,66 10.780.190,42 58.249.464,75 3.838.123,35 3.994.539,32 397.726,85 3.719.858,85 1.018.934,90 6.850.240,29 4.895.845,30 4.251.428,74 6.193.398,96 1.585.339,74

ENEP°HTIKO

ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

11.323.534,56 17.021.903,53 38.166.781,83 4.937.137,86 5.494.213,53 8.621.015,39 28.139.336,79 3.837.740,59 6.949.224,64 2.525.464,29 20.920.035,51 12.900.662,17 13.275.735,67 7.565.573,93 1.405.012,40 1.566.511,77 390.535,45 170.180,94 4.391.494,57 571.410,40

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11 0,6652 7,7305 0,6373 7,3323 2,7517 1,6216 1,7548 0,8969 2,2948 7,6854

1,48% 1,16% 1,37% 1,39% 1,30% 1,19% 1,60% 0,83% 1,25% 1,34%

0,6785 7,8851 0,6485 7,4606 2,7517 1,7027 1,8425 0,9148 2,3866 7,9928

0,6652 7,7305 0,6246 7,1857 2,7242 1,6054 1,7197 0,8879 2,2719 7,6085

10,74% 12,89% 14,23% 15,00% 14,37% 16,45% 12,21% 6,42% 14,21% 14,04%

16.792.255,06 1.269.804,72 13,2243 1.762.805,10 404.857,02 4,3541 3.965.403,23 474.041,79 8,3651 5.307.576,68 1.009.216,63 5,2591 11.276.172,89 910.114,97 12,3898 31.037.846,06 2.842.796,77 10,9181 14.859.154,63 1.119.210,12 13,2765 3.654.914,71 600.581,08 6,0856 5.473.375,82 2.117.331,09 2,5850 8.024.437,60 1.533.034,40 5,2343 4.452.411,45 1.943.071,29 2,2914 1.009.666,03 125.939,10 8,0171 19.414.487,04 5.701.552,66 3,4051 29.364.743,72 8.185.523,91 3,5874 1.185.186,02 136.144,70 8,7053 2.994.695,30 388.550,00 7,7074 439.637,86 375,13 1.171,9500 36.320.872,35 30.472,20 1.191,9300 646.318,64 623,11 1.037,2500 42.579.418,44 40.980,16 1.039,0300 42.490,16 43,99 965,8400 4.624.609,99 4.779,40 967,6100 4.455.011,54 2.863.078,18 1,5560 2.282.662,60 866.826,24 2,6334 4.266.505,98 1.598.386,55 2,6693 1.509.171,91 563.100,72 2,6801 43.671.984,27 32.136.748,87 1,3589 8.232.451,53 477.508,77 17,2404 14.884.211,97 1.071.856,13 13,8864 48.666.253,49 3.831.609,25 12,7013 9.100.724,30 12.598.390,79 0,7224 3.489.719,18 4.717.558,00 0,7397 14.917.713,58 14.114.593,70 1,0569 15.809.783,13 15.000.514,41 1,0539 5.130.090,65 402.940,25 12,7316 1.199.827,00 92.359,30 12,9909 903.741,32 48.758,88 18,5349 16.276,87 12.138,18 1,3410 100.877,18 78.024,88 1,2929 408.291,02 259.303,35 1,5746 6.676.238,92 3.233.849,99 2,0645 6.262.455,63 2.995.816,14 2,0904 4.326.153,91 1.232.004,86 3,5115 1.299.708,26 435.619,76 2,9836 9.325.471,94 6.279.964,01 1,4850 17.440.654,80 6.237.737,95 2,7960 19.765.506,58 3.715.718,95 5,3194 15.898.226,43 5.348.005,58 2,9727 28.759.770,93 13.193.687,85 2,1798 640.930,94 38.169,74 16,7916 3.355.217,10 12.088,93 277,5400 1.731.348,86 335.176,13 5,1655

1,21% 0,81% 0,52% 1,82% 2,30% 1,44% 0,96% 0,79% 1,10% 0,65% 1,84% 0,92% 1,80% 2,08% 0,67% 0,54% -0,06% -0,06% 0,21% 0,21% -0,18% -0,18% 2,17% 0,88% 1,11% 0,55% 1,49% 0,44% 1,50% 0,45% 1,56% 1,57% 0,48% 0,50% -0,42% -0,41% 0,03% 1,81% 1,80% 0,94% 2,29% 1,00% 1,30% 1,85% 1,59% 0,20% 0,59% 1,67% 1,29% 0,27% -0,21% 1,34%

13,8855 4,5718 8,6579 5,3117 12,5137 11,0273 13,4093 6,2073 2,6367 5,2343 2,2914 8,1374 3,4051 3,5874 8,7053 7,7074 1.171,9500 1.191,9300 1.037,2500 1.039,0300 965,8400 967,6100 1,6027 2,7124 2,7360 2,7605 1,3589 17,2404 14,0253 12,8283 0,7224 0,7397 1,0569 1,0539 12,7316 12,9909 18,5349 1,3410 1,2929 1,5746 2,1677 2,1949 3,6871 3,0731 1,4999 2,8729 5,4657 3,0544 2,2234 17,0855 283,0908 5,3205

13,0921 4,3106 8,2814 5,2065 12,2659 10,8089 13,1437 6,0247 2,5592 5,1820 2,2685 7,9369 3,3710 3,5515 8,6182 7,7074 1.171,9500 1.191,9300 1.037,2500 1.039,0300 965,8400 967,6100 1,5404 2,6071 2,6426 2,6533 1,3453 17,0680 13,7475 12,5743 0,7152 0,7397 1,0463 1,0539 12,6043 12,9909 18,3496 1,3410 1,2929 1,5746 2,0232 2,0486 3,4413 2,8941 1,4553 2,7960 5,3194 2,9727 2,1798 16,4558 277,5400 5,0622

-2,69% -7,59% -0,97% -7,67% 2,63% -3,35% 4,00% 0,23% -4,80% -4,68% 1,83% -1,88% 0,10% 1,49% 2,37% -6,31% -4,42% -4,42% -0,28% -0,28% 0,85% 0,86% -1,36% -8,44% -3,05% -4,53% -0,59% 1,54% -0,74% 1,40% -0,25% 0,00% 2,38% 2,68% -11,18% -10,91% -5,72% 8,81% 8,56% 0,77% 1,85% -2,35% -6,37% -2,61% -4,05% -3,06% -8,05% -3,11% -3,32% -7,61% -5,30% -3,08%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ 13.086.414,27 18.785.105,83 6.650.442,53 213.854.054,31 6.857.730,49 1.761.747,01 4.477.200,93 45.723.582,77 3.346.698,07 44.191.175,91 80.025.447,65 175.677.332,63 3.763.889,64 10.447.945,03 12.780.645,89 229.872.485,05 7.103.921,82 275.330.629,59

1.995.068,39 6,5594 1.473.945,11 12,7448 1.147.014,12 5,7980 18.625.898,07 11,4815 974.180,98 7,0395 489.046,15 3,6024 810.924,96 5,5211 5.891.459,63 7,7610 543.477,64 6,1579 13.328.515,55 3,3155 20.239.975,26 3,9538 89.113.116,28 1,9714 783.237,31 4,8056 1.936.679,82 5,3948 2.341.072,04 5,4593 62.361.052,80 3,6862 835.570,84 8,5019 113.037.350,69 2,4357

0,14% 6,5725 6,4282 0,92% 0,04% 12,8722 12,6174 0,98% -0,02% 5,7980 5,7400 0,68% 0,05% 11,4815 11,4815 0,98% 0,05% 7,0395 7,0395 1,10% 0,02% 3,6060 3,5880 1,62% 0,03% 5,5211 5,4659 0,67% 0,12% 7,7688 7,7222 1,15% -0,01% 6,1733 6,1271 0,07% 0,02% 3,3155 3,3155 0,61% 0,04% 3,9736 3,9340 0,95% 0,03% 1,9714 1,9714 0,77% 0,03% 4,8056 4,7816 0,62% 0,01% 5,3948 5,3948 0,13% 0,12% 5,4593 5,4593 1,47% 0,04% 3,6862 3,6678 0,96% 0,05% 8,6719 8,3319 1,51% 0,04% 2,4357 2,4357 1,20%

44.851.020,45 28.011.175,23 22.308.312,75 12.537.641,54 1.148.111,92

3.824.298,25 11,7279 2.374.120,99 11,7985 19.927.665,21 1,1195 11.460.743,96 1,0940 441.442,69 2,6008

0,01% 11,7279 11,7279 0,16% 0,02% 11,7985 11,7985 0,47% 0,02% 1,1195 1,1195 0,40% 0,08% 1,0940 1,0940 1,18% 0,40% 2,6008 2,6008 -1,05%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS $ EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN)

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ.

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

1.042.290,49 10.907.684,44 3.059.655,59 2.687.191,35 846.091,31 14.446.230,76 2.036.812,42

150.492,23 3.585.126,32 1.092.627,39 458.346,17 451.026,80 6.731.221,69 252.189,43

6,9259 3,0425 2,8003 5,8628 1,8759 2,1462 8,0765

0,75% 0,80% 0,28% 1,08% 1,25% 0,62% 0,59%

6,9952 3,0425 2,8843 6,0387 1,8853 2,1462 8,0765

6,8566 3,0273 2,7163 5,7455 1,8684 2,1408 8,0765

7,34% 8,07% 6,12% 10,98% 9,52% 6,67% 6,91%

18.463.447,96 6.509.766,14 4.163.866,14 2.697.474,87 1.796.767,31 12.309.200,33 48.507.725,78 36.743.188,57 22.939.531,54 37.065.250,63 1.792.750,97 9.320.744,10 1.474.187,02 705.607,03

1.065.899,29 577.347,31 359.432,59 236.062,41 324.778,46 1.651.946,60 4.500.518,92 5.847.500,15 8.402.995,17 3.428.515,31 478.948,13 3.508.820,18 144.529,82 69.089,35

17,3219 11,2753 11,5846 11,4270 5,5323 7,4513 10,7783 6,2836 2,7299 10,8109 3,7431 2,6564 10,1999 10,2130

0,67% 0,40% 0,34% 0,66% 1,09% 1,43% 0,44% 0,69% 1,16% 1,07% 0,74% 0,71% 0,49% 0,51%

18,1880 11,8391 12,1638 11,9984 5,6429 7,5258 10,8861 6,2836 2,7708 10,8109 3,8928 2,7361 10,1999 10,2130

17,1487 11,0498 11,3529 11,1985 5,4770 7,3768 10,6705 6,2208 2,7026 10,7568 3,7057 2,5767 10,1999 10,2130

-0,03% 1,17% 1,06% 1,35% -0,93% 7,94% -0,49% -1,59% -0,15% 2,36% 4,11% 1,98% 2,52% 2,53%

17.618.833,29 4.932.965,18 3,5717 4.466.867,19 294.328,29 15,1765 25.635.100,68 2.748.375,96 9,3274 30.130.051,05 3.801.216,62 7,9264 51.337.483,64 5.370.409,27 9,5593 21.433.039,52 2.964.408,56 7,2301 60.612.290,67 3.657.060,20 16,5740 6.121.659,06 576.824,39 10,6127 4.707.985,57 1.284.418,78 3,6655 16.985.578,64 2.020.967,56 8,4047 47.422.407,56 16.316.043,26 2,9065 47.157.645,14 56.820.459,58 0,8299 52.909,55 61.643,52 0,8583 34.408.214,55 40.451.008,92 0,8506 16.104.976,39 18.278.894,03 0,8811 29.184.396,39 34.307.227,01 0,8507 893.457,20 88.662,83 10,0770 1.013.717,69 100.000,00 10,1372 738.125,61 51.558,21 14,3164 239.326,84 23.751,40 10,0763 1.017.713,47 315.761,45 3,2230 45.691.327,72 15.740.146,20 2,9029 3.493.185,36 1.264.606,10 2,7623 2.303.296,84 890.118,24 2,5876 3.305.074,37 353.322,82 9,3543

0,84% 1,05% 0,54% 0,60% 1,32% 0,30% 0,59% 0,65% 0,49% 0,97% 1,04% 1,01% 1,02% 0,73% 0,74% 0,73% 0,49% 0,50% 0,95% 0,49% 0,92% 0,68% 0,61% 0,56% 0,94%

3,7503 15,9353 9,4207 8,0057 9,6549 7,3024 16,7397 10,8250 3,6655 8,4047 2,9065 0,8299 0,8583 0,8506 0,8811 0,8592 10,0770 10,1372 14,3164 10,1771 3,2230 3,0480 2,9004 2,7170 9,4946

3,5360 15,0247 9,2341 7,8471 9,4637 7,1578 16,4083 10,5066 3,6288 8,3207 2,8774 0,8216 0,8583 0,8336 0,8811 0,8422 9,9258 10,1372 14,1017 9,9755 3,2069 2,7578 2,6242 2,5358 9,2841

-2,70% -0,54% -9,56% -3,50% -1,40% -0,67% -12,05% -4,90% -5,56% -3,95% -4,70% -4,87% -4,63% -9,86% -9,65% -9,86% -3,89% -3,72% 2,10% -3,89% -6,42% -5,12% -9,59% -0,58% -4,63%

12.912.517,00 1.362.856,85 70.297.337,30 28.832.425,65 39.201.469,83 45.057.598,80 1.974.867,03 4.922.837,97 3.686.544,88 20.290.842,79 5.183.295,30

3.645.566,71 3,5420 138.960,05 9,8075 7.673.598,39 9,1609 3.273.043,25 8,8091 12.362.710,96 3,1709 42.924.790,81 1,0497 1.856.441,98 1,0638 572.764,10 8,5949 1.191.494,29 3,0941 9.236.008,27 2,1969 517.074,98 10,0243

0,31% 3,5774 0,34% 10,2979 0,35% 9,1609 0,54% 8,8091 0,36% 3,1709 0,46% 1,0497 0,46% 1,0638 0,59% 8,7668 0,45% 3,0941 0,93% 2,3067 0,46% 10,1496

3,5066 9,7094 9,0693 8,7210 3,1392 1,0392 1,0638 8,5949 3,0786 2,1530 9,9491

-3,67% -3,03% -0,51% -1,61% -2,86% -2,44% -2,33% -4,24% -3,10% 4,79% -3,19%

7.560.176,89 1.815.592,07

738.721,55 10,2341 177.811,56 10,2108

-0,08% 10,2341 10,1318 -0,18% -0,06% 10,3129 10,1342 -1,07%

6.307,83 1.071.526,54 48.876.519,85 888.129,15 75.791.678,26 44.731.838,40 39.711.070,65 618.691,57 244.848,05 2.317.231,23 3.003.492,35 639.947,40 3.569.617,58 649.446,18 1.169.447,13 511.016,77 128.841.849,47 674.505,24 38.671.928,27 27.911.960,51 21.735.844,06

5,64 1.119,0000 960,57 1.115,5100 4.737.261,68 10,3175 112.104,54 7,9223 9.587.335,03 7,9054 6.003.505,88 7,4510 4.810.118,68 8,2557 67.926,07 9,1083 26.239,55 9,3313 254.369,51 9,1097 358.100,17 8,3873 73.493,64 8,7075 423.041,44 8,4380 73.757,96 8,8051 140.090,04 8,3478 58.587,46 8,7223 15.892.246,93 8,1072 78.658,55 8,5751 5.705.890,55 6,7775 2.618.025,94 10,6615 2.030.776,12 10,7032

-1,40% 1.119,0000 1.119,0000 -1,40% -1,40% 1.115,5100 1.115,5100 -1,40% 0,21% 10,3175 10,1112 2,07% 0,67% 7,9223 7,8431 -0,34% 0,67% 7,9054 7,8263 -0,33% 0,56% 7,4510 7,4510 -0,07% 0,68% 8,2557 8,2557 0,09% 0,75% 9,1083 8,9261 1,99% 0,76% 9,3313 9,3313 2,31% 0,75% 9,1097 8,9275 1,99% -0,21% 8,3873 8,2196 -0,01% -0,20% 8,7075 8,7075 0,11% -0,31% 8,4380 8,2692 0,39% -0,30% 8,8051 8,8051 0,51% -0,09% 8,3478 8,1808 -1,76% -0,08% 8,7223 8,7223 -1,53% 0,28% 8,1072 7,9451 -0,29% 0,28% 8,5751 8,5751 -0,28% 0,44% 6,7775 6,7097 -1,84% 0,24% 10,6615 10,4483 -0,34% 0,18% 10,7032 10,4891 -0,65%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN VALUE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO MARFIN EMERGING OPPORTUNITIES FOFs ª∂Δ√Ãπ∫√ MILLENNIUM ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ FUND OF FUNDS ª∂Δ. ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

√ª√§√°π∞∫∞

∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

ENEP°HTIKO

1.215.635,98 303.266,96 4,0085 1.332.056,36 143.737,66 9,2673 11.698.938,44 1.256.828,59 9,3083 40.279.893,52 6.111.296,58 6,5911 62.211.042,33 8.350.658,31 7,4498 21.882.674,86 2.173.614,30 10,0674 9.735.129,58 1.060.642,81 9,1785 4.641.885,67 565.243,70 8,2122 5.607.017,28 656.086,42 8,5462 580.868.785,48 146.435.751,63 3,9667 28.366.129,61 9.107.810,08 3,1145 4.272.152,19 788.186,90 5,4202 59.343.311,94 4.887.867,99 12,1409 28.139.643,17 5.576.183,42 5,0464 12.195.834,93 1.257.640,02 9,6974 9.374.555,13 1.024.805,89 9,1476 9.146.294,65 2.995.534,33 3,0533 21.596.003,18 3.586.041,19 6,0222 3.123.118,02 1.986.293,98 1,5723 32.215.697,01 2.422.991,63 13,2958 6.840.667,64 1.572.063,45 4,3514 20.997.883,60 2.531.396,67 8,2950 12.246.959,34 4.725.851,40 2,5915 11.834.063,30 4.699.319,88 2,5183 817.205,78 120.000,00 6,8100

0,88% 4,2089 3,9684 7,15% 1,11% 9,7307 9,1746 11,67% 1,09% 9,6341 9,2152 3,92% 1,08% 6,9207 6,5252 5,14% 1,06% 7,5243 7,3753 8,78% 0,94% 10,1681 9,9667 7,73% 1,08% 9,3391 9,0867 10,70% 0,73% 8,3559 8,1301 7,26% 1,03% 8,6530 8,4607 10,17% 0,89% 3,9667 3,9667 8,72% 0,59% 3,1145 3,0834 5,69% 1,18% 5,5015 5,3660 8,75% 1,00% 12,1409 12,0195 7,81% 0,46% 5,0464 4,9959 4,19% 0,45% 9,6974 9,6004 3,39% 0,43% 9,1476 9,1476 3,88% 0,55% 3,0533 3,0228 3,83% 1,04% 6,2029 5,9620 7,37% 1,13% 1,6981 1,5723 9,07% 1,17% 13,4288 13,1628 6,46% 0,86% 4,5690 4,3079 7,79% 0,88% 8,4609 8,2950 1,53% 0,89% 2,6304 2,5915 7,93% 0,80% 2,5435 2,4931 10,37% 0,73% 6,8781 6,7419 7,90%

¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

∂π¢π∫√À ΔÀ¶√À NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(8) NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(8) EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA $

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,4211 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8678 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4572 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . .8,932 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .115,15 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,2843 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .7,906 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,3911 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,4039

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4325 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,87474 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5169 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,0035 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116,07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2946 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,9692 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4151

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,85478 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3453 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,798 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113,42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,265 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,7874 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3702 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3828

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4239 .........................................................1,4069 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,86954 .......................................................0,85912 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4721 .........................................................7,3826 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,9499 .........................................................8,8427 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115,38 ...........................................................114,0 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2869 .........................................................1,2715 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,9218 .........................................................7,8269 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3939 .........................................................1,3772 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4067 .........................................................1,3899

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


M·ÁÓËÛ›· 29

TETAPTH 23 MAPTI√À 2011

™ÙÔ μfiÏÔ, ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ (11 .Ì.) Ô Úfi‰Úfi˜ Ù˘ º. ∫Ô˘‚¤Ï˘

™Â ÚÔÛ˘Ó‰Úȷ΋ ÙÚԯȿ Ë ¢∏ª.∞ƒ.

ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ÁÈ· ÙÔ 1Ô ™˘Ó¤‰ÚÈfi Ù˘ (31 ª·ÚÙ›Ô˘-3 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·), ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿” Î·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÛ˘Ó‰Úȷ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ÚÔÛ¯ԇ˜ ∫˘Úȷ΋˜ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ (11 .Ì.) Ì ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔÓ μÔÏÈÒÙË ¶Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î. ºÒÙË ∫Ô˘‚¤ÏË, ¤‰ˆÛ ¯ı˜ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘. Δ· ̤ÏË Ù˘ ¡∂ Î.Î. ¶·Ú. ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜. ¶·ÓÙ. ª·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È ™ÙÂÊ. §¿˙Ô˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ ÔÈ ÂÓÓ¤· Ì‹Ó˜ ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Ù˘ ¢∏ª∞ƒ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ô‰ÔÈÔÚÈÎfi Û‡ÛÙ·Û˘, Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘ ÂÓfi˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ÎÚ›Û˘ Î·È ÌÂÁ¿Ï˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ “ÛÙÂÓfiÙËÙ·˜” ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÎÚ›ÛÈÌˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰È·Î˘‚Â˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ Ì¿¯Ë˜ Û Îϛ̷ Ô͇ٷÙ˘ fiψÛ˘.

ΔÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi, Ù· ̤ÏË Î·È Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ·¢ı‡ÓıËÎ·Ó Î·È Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Ì ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÚÔԉ¢ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡˜ Ôϛ٘, Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÛÙȘ Ӥ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜, ηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Î·È ‡ÎÓˆÛË ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ ÁÈ· ÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛË ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ. ¢ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·˘ÙÔÙÂÏ‹ ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ù˘ Î·È ÙË ‰È·ÎÚÈÙ‹ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ˆ˜ ˘·ÚÎÙfi Î·È ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂ÓÔ ÓˆÙÂÚÈÎfi Ú‡̷ ȉÂÒÓ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, Ë ¢∏ª∞ƒ ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ¤Ó· Ó¤Ô ÎfiÌÌ· ‚·ı‡Ù·Ù· ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi, Ô˘ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ˘Âڂ› ÙÔ˘˜ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈÎÒÓ, ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ Î·È ·Ú¯ËÁÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÏ·Ù›·˜. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ Â›Ó·È Ô ÔÏ›Ù˘-̤ÏÔ˜, Ô Ê›ÏÔ˜-„ËÊÔÊfiÚÔ˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ô ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ “Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹˜” ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ó· ·˘ÙÔÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÔÏÈÙÈο Î·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Û˘ÓÂȉËÙ¿ ÛÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ÛÎÔÒÓ Î·È Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ∏ Ï‹„Ë ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ì ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ Î·È Ì ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Î·È Ê›ÏˆÓ, Ë ÂÎÏÔÁ‹ Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ Ì ÙÚfiÔ Ô˘ Ó· ÌËÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÚÔÛˆÔ·ÁÔ‡˜ ηٿÛÙ·Û˘, Ë ÂχıÂÚË ‰ÈÎÙ˘·Î‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ˘Ô‚Ô‹ıËÛË Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, Ë Î·ıȤڈÛË Ù˘ ¿ÌÂÛ˘ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Ì ¯Ú‹ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ, Ë Û·Ê‹˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘Ì‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ ÛÙË Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· Î·È ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ı· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ηٿ ¯ÒÚÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÎÂÓÙÚÈο, Ë Î·ıȤڈÛË Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ ÛÙË Ï‹„Ë ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Û ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ù·ÎÙÈο, ‰ËÏ·‰‹ ¤Ó· ·ÓÔÈÎÙfi ‰È·ÚΤ˜ ‚‹Ì· ‰È·ÏfiÁÔ˘, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ›‰Ú˘Û˘ ÂÍ·ÁÁ¤ÏıËηÓ, ¤ÁÈÓ·Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ú·ÎÙÈ΋, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Î·È ‰˘ÛÎÔϛ˜ Î·È ÎÂÓ¿ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ˆ˜ Ӥ˜ Î·È ÚˆÙfiÁÓˆÚ˜ ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜, Î·È ı· ηıÈÂÚˆıÔ‡Ó Ì ÙȘ ηٷÛÙ·ÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ô˘ ı· Â-

∞fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ

ÁÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙÔ 1Ô ™˘Ó¤‰ÚÈÔ. ∏ ¢∏ª∞ƒ, ÛÙËÚÈÁ̤ÓË ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜, Ù˘ ÔÏ˘ÊˆÓ›·˜ Î·È Ù˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ· Ì ·ÙÔÌÈ΋ ¢ı‡ÓË

ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙË ‰Ú¿ÛË, ‰ÈÂΉÈΛ Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙÔ›¯ËÌ·: Ó· ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÓ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· Ù˘ Ì ٷ ÔÚ¿Ì·Ù· Ô˘ Â·ÁÁ¤ÏÏÂÙ·È.ΔÔ ÎfiÌÌ· ÙÔÏÌ¿ Î·È ‰ÈηÈÒÓÂÙ·È, Û˘ÌÏ‹Úˆ-

ÛÂ Ô Î. ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜ ÂÓÒ Î·È ÔÈ Î.Î. ª·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È §¿˙Ô˜ ÙfiÓÈÛ·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÓÂÚÁÔ‡˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛ˘Ó‰Úȷ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ÚÔÛ¯ԇ˜ ∫˘Úȷ΋˜. ∞ÓÙ. ºˆÎ›‰Ë˜

™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·fi ÙÔ μfiÏÔ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ∞ı‹Ó·˜

¶ÚÔÛ˘Ó‰ÚȷΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÛÙË ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›· ™ÙÔ ÚÒÙÔ ÚÔÛ˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜” ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 19 ª·ÚÙ›Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ Û˘ÌÌ·¯›·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™ÙÔ ÚÔÛ˘Ó¤‰ÚÈÔ Ô˘ ›¯Â Û·Ó ı¤Ì· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙË Ó·˘ÙÈÏ›· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È Ó‹ÛˆÓ ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ °. ªÔ˘ÚÔ‡Ó˘. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Û˘Ó‰ڛԢ ∞. ™ÎÔ˘Ù›‰·˜, Ë ˘‡ı˘ÓË ÓÂÔÏ·›·˜ ™. ª·˘Ú·Ù˙¿ ηıÒ˜ Î·È Ì¤ÏË Ù˘ ÓÂÔÏ·›·˜ ·fi ÙÔ ¡ÔÌfi. ∂›Û˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰ÈÔÈÎÔ‡Û·˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ∞. ¶ÂÙÚ›‰Ë˜ ·fi ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ηıÒ˜ Î·È Ë ˘‡ı˘ÓË ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ∂. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘.™ËÌÂȈ٤ÔÓ fiÙÈ ÛÙȘ

ÚÔÛ˘Ó‰ÚȷΤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ™Ù¿‰ÈÔ ∂ÈÚ‹Ó˘ Î·È ºÈÏ›·˜ ·fi ÙË ÓÂÔÏ·›· Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜, Ù· ̤ÏË Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ Û˘ÌÌ·¯›·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ η٤ıÂÛ·Ó ÚÔÙ¿ÛÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÓÂÔÏ·›·˜, ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 21 ª·ÚÙ›Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙË §¿ÚÈÛ· Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ §Â˘Ù¤Ú˘ ∞˘ÁÂÓ¿Î˘ Î·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, Ì·˙› Ì ÛÙÂϤ¯Ë ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÚÁ·ÓˆÙÈο ı¤Ì·Ù· ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ÚÔÛ˘Ó‰ڛԢ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 9 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙË §¿ÚÈÛ·.∞fi ÙÔ μfiÏÔ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ô ™. ¶··‰‹ÌÔ˜ Î·È Ì¤ÏË Ù˘ ‰ÈÔÈÎÔ‡Û·˜. ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ 3 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÚÔÛ˘Ó¤‰ÚÈÔ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.

™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ·Ù¤Ú·˜ Î·È ÁÈÔ˜ ÛÙËÓ ∫ÚÈı·ÚÈ¿

æ¿Ú¢·Ó Ì ÎÏÂÌ̤ÓË ‚¿Úη Î·È Â͈Ϥ̂Ș Ì˯·Ó¤˜ §ÈÌÂÓÈÎÔ› ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù·ÎÙÈÎÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ, ÂÓÙfiÈÛ·Ó ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ̤۷ Û ̛· ‚¿Úη Ó· „·Ú‡ԢÓ. ∫·Ù¿ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó ˆ˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Ù· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· ·fi ÙÔÓ ¡fiÌÔ ¤ÁÁÚ·Ê·, ÂÓÒ ÙfiÛÔ Ë ‚¿Úη fiÛÔ Î·È Ë Â͈Ϥ̂ȷ Ì˯·Ó‹ ‹Ù·Ó ÎÏÂÌ̤Ó˜. √È È‰ÈÔÎً٘ ÙÔ˘˜ ›¯·Ó ‰ËÏÒÛÂÈ ÙËÓ ÎÏÔ‹. ∞ÎfiÌË ÔÈ ÏÈÌÂÓÈÎÔ› ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó ˆ˜ Ù· ‰›ÎÙ˘· Ì ٷ ÔÔ›· „¿Ú¢·Ó, 200 ÂÚ›Ô˘ ̤ÙÚ·, ‹Ù·Ó ÎÚ˘ÛÙ·ÏÈ˙¤ Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ·Ú¿ÓÔÌ·. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙÔ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÛÙË ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ “¶Ï¿Î˜ ∫ÚÈı·ÚÈ¿˜” ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÓÙÔ›ÛÙËΠ·fi ÚÔÛˆÈÎfi ψÙÔ‡ ÂÚÈÔÏÈÎÔ‡ Ù˘ §ÈÌÂÓÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ μfiÏÔ˘, ÌÈ· Ï·ÛÙÈ΋ Ϥ̂Ԙ ¯ˆÚ›˜ ÛÙÔȯ›· ÛÙȘ ·ÚÂȤ˜ Ù˘- Ì Â͈Ϥ̂ȷ Ì˯·Ó‹, ÛÙËÓ ÔÔ›· Â¤‚·ÈÓ·Ó ‰‡Ô ¿Ó‰Ú˜, ËÏÈΛ·˜ 51 Î·È 21 ÂÙÒÓ, ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‚Ú¤ıËÎ·Ó 200 ̤ÙÚ· ·Ú¿ÓÔÌ· ‰›¯Ù˘·. ™Â ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú-

¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘ ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ Ï¤Ì‚Ô Ù˘ ÔÔ›·˜ Ë ·ÒÏÂÈ· ›¯Â ‰Ëψı› ÙËÓ 22/07/2004, ÂÓÒ ÙËÓ 13/02/ 2009 ›¯Â ‰Ëψı› ÎÏÔ‹ Î·È Ù˘ Â͈Ϥ̂ȷ˜ Ì˯·Ó‹˜ ·fi ÙÔÓ ÓfiÌÈÌÔ Î¿ÙÔ¯Ô Ù˘. √È ‰‡Ô ¿Ó‰Ú˜, ·Ù¤Ú·˜ Î·È ÁÈÔ˜, ÚÔÛ‹¯ıËÛ·Ó ÛÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Î·Ù¿ıÂÛË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛ˘. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ˆ˜ ›¯·Ó ÛÙËÓ ÔÈΛ· ÙÔ˘˜ ·ÎfiÌ· Ì›· Â͈Ϥ̂ȷ Ì˯·Ó‹ ¯ˆÚ›˜ Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ·Ú·ÛÙ·ÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê·, ÙËÓ ÔÔ›· ·˘ÙԂԇψ˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó Î·È ·Ú¤‰ˆÛ·Ó ÛÙË §ÈÌÂÓÈ΋ ∞Ú¯‹. ∞fi ÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË, ‰ÂÛ̇ÙËÎ·Ó ÙÔ ÛοÊÔ˜ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ì˯·Ó¤˜ Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó Ù· ·ÏÈ¢ÙÈο ÂÚÁ·Ï›·, ÂÓÒ ÎÈÓ‹ıËÎÂ Î·È Ë ‰È·‰Èηۛ· ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Î˘ÚÒÛˆÓ. √È Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ·Ê¤ıËÎ·Ó ÂχıÂÚÔÈ Î·ıÒ˜ ÙÔ ·‰›ÎËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘ÙfiʈÚÔ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË. ∏ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ı· ÛÙ·Ï› ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘.

∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘: ∞Ó·Áη›· Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ™Â ÙËÏÂÔÙÈ΋ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙË ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ó‹ ˙ÒÓË ÙÔ˘ ASTRA, o Bo˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÛËÌ›ˆÛÂ: “°È· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜: √ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ‡„Ô˘˜ 50 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ̤¯ÚÈ ÙÔ 2015. ŸÌˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ›ıÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ· fiÙÈ ÂȯÂÈÚԇ̠ӷ ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ Î·È Ì ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ™ÙË Ê¿ÛË ·˘Ù‹ ·Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ÂÓÒ Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ȉȷ›ÙÂÚ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› ÒÛÙ ӷ ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÚÈÔ˘Û›· (ÎÈÓËÙ‹ Î·È ·Î›ÓËÙË) Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ì ·Ó¿ÁÎË ÌÂÙ¿ ÙÔ 2013, fiÙ·Ó ‰ËÏ·‰‹ ı· ‚Áԇ̠·fi ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó·Ê¤Úˆ ÙÔÓ √¶∞¶. ∞Ó Û‹ÌÂÚ· ‰Ôı›, Ë ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ÙÔ˘ ·Í›· Â›Ó·È ÂÚ› Ù· 2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ŸÌˆ˜ Ô √¶∞¶ ·Ô‰›‰ÂÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ 700 ÂÎ. ¢ÚÒ, Ì ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· ̤۷ Û ÙÚ›· ¤ÙË ı· ¤¯ÂÈ Î·Ï˘Êı› ÙÔ ÔÛfiÓ Ù˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘. ∞fi ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È ÌÂÙ¿ ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ì ¤ÛÔ‰·. °È· ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜: ∂›Ì·ÛÙ Û ̛· ÎÚ›ÛÈÌË ÔÏÈÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ¤¯ÂȘ ¿Ô„Ë Î·È Ó· ÙËÓ Î·Ù·ı¤ÙÂȘ Ì·˙› Ì ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÛÔ˘. √˘ÛÈ·ÛÙÈο Ó· ¤¯ÂȘ ÚfiÏÔ ÛÙË Û˘Ó‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÓfi˜ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ‹ Ì›·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘. •¤Úˆ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ› ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ÔÈ ÏÂÁfiÌÂÓÔÈ ÛȈËÏÔ›, Ô˘ ·ÚÎÔ‡ÓÙ·È ·Ï¿ Î·È ÌfiÓÔ Ó· „ËÊ›˙Ô˘Ó Ù· ÓÔÌÔÛ¯¤‰È· fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ηٷ٤ıËηÓ!! ¢ÂÓ Û˘ÌʈÓÒ Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË. ∞ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÌ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹. ΔÔ ıˆÚÒ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÌÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô˘ Ì ÂÌÈÛÙ‡ÙËÎ·Ó Ì ÙË „‹ÊÔ ÙÔ˘˜. °È· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙË §È‚‡Ë: ∏ ∂ÏÏ¿‰· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÌÂÓ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·˘Ù¤˜ ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È·ı¤ÛÂÈ ÔÏÂÌÈο ·ÂÚÔÏ¿Ó· ‹ ÛοÊË ·ÏÏ¿ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· ÛÙ· ÔÔ›· ·ÓÂÊԉȿ˙ÔÓÙ·È Û˘ÌÌ·¯ÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ì ¤ÛÙˆ Î·È Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÒÛÙ ·‡ÚÈÔ Ó· ¤¯Ô˘Ì ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì ÛÙ‹ÚÈÍË ·fi Ù· ‰ÈÂıÓ‹ fiÚÁ·Ó· ÛÙ· ı¤Ì·Ù· ÙˆÓ ™ÎÔ›ˆÓ, ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ ‹ ÛÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ì ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÈÂΉÈΛ ·‡ÛË Â¯ıÚÔÚ·ÍÈÒÓ ÒÛÙ ӷ ‰Ôı› ¯ÒÚÔ˜ Û ‰Èψ̷ÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ʤÚÔ˘Ó ÂÈÚ‹ÓË Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ.

∏ ŒÓˆÛË °ÔÓ¤ˆÓ ÁÈ· ÙË ‰›ÎË Ì·ıËÙÒÓ ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ŒÓˆÛË °ÔÓ¤ˆÓ μfiÏÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰›ÎË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ 1Ô˘ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ηٷϋ„ÂȘ ÙÔ˘ 2008-09 Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ·‡ÚÈÔ ÛÙÔ ªÔÓÔÌÂϤ˜ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ·ÓËÏ›ÎˆÓ ÌÂÙ¿ ·fi ÌËÓ˘Ù‹ÚÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿ ÁÔÓ¤ˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˙ËÙÔ‡Û·Ó ÙË ‚›·ÈË ‰È·ÎÔ‹ ÙˆÓ Î·Ù·Ï‹„ˆÓ, ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ “›̷ÛÙ ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ, Ù¤ÙÔÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ó· χÓÔÓÙ·È ÔÈÓÈο. ∂›Ì·ÛÙ ˘¤Ú ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ·ÓÔȯÙÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ, ȉȷ›ÙÂÚ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ Ù·Ï·Ó›˙ÂÙ·È Î·È Ô Ï·fi˜ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È, ·ÏÏ¿ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ÔÈ Ï‡ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰›ÓÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘ Î·È ¿ÓÙ· Ì ·È‰·ÁˆÁÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë Â˘ı‡ÓË ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙȘ ÂοÛÙÔÙ ÔÏÈÙÈΤ˜ ËÁÂۛ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ Ô˘ ·Ó¤¯ÂÙ·È ÙȘ ηٷϋ„ÂȘ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ ı¤ÛË ÁÈ· ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·Ó·Ï‹ÚˆÛË ÙˆÓ ¯·Ì¤ÓˆÓ ˆÚÒÓ Ô˘ ı· ÁÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ Û¯ÔÏÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Î·È ı· ÙËÚÂ›Ù·È ··Ú¤ÁÎÏÈÙ·”. ∂›Ì·ÛÙ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ ‰Èο˙ÔÓÙ·È Î·È ¤¯Ô˘Ì ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË fiÙÈ ı· οÓÂÈ ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ Ù˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÛÈÏÒÛÂÈ ˘ÔÏ‹„ÂȘ Î·È „˘¯¤˜ ·Ó‹ÏÈÎˆÓ Ì·ıËÙÒÓ”.

¶. ª·Úο΢

∂ÏÏÈ‹˜ ·ÚÔ˘Û›· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ §∞.√.™. ¶. ª·Úο΢ Û ·Ó·ÊÔÚ¿ Ô˘ η٤ıÂÛ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “∫·Ù·ı¤Ùˆ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ Ì·Ú¿˙ ‰È·ÚÚ‹ÍÂˆÓ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ 21 ª·ÚÙ›Ô˘, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, ÛÙÔ ‰‹ÌÔ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ÕÁÓˆÛÙÔÈ, fiˆ˜ ηٷÁÁ¤ÏıËÎÂ, ÂÈÛ¤‚·Ï·Ó Û ÙÚ›· Û›ÙÈ· Î·È ·Ê·›ÚÂÛ·Ó 670 ¢ÚÒ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÂÓfi˜ ÂÎ ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙÔ˘˜ ÎÔÈÌfiÓÙÔ˘Û·Ó. √È ÂÈÙ‹‰ÂÈÔÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¤‰Ú·Û·Ó ·ÓÂÓfi¯ÏËÙÔÈ, ·ÊÔ‡ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÁÈ· Ó· ηχÙÂÈ fiÏÔ ÙÔ ‰‹ÌÔ. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ì ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Î·È ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Ì·˜, ¤¯Ô˘Ì ·Ó·ÊÂÚı› ÛÙÔ Ì›˙ÔÓ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ Â·ÚÎÔ‡˜ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢Û˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ÂÛ›˜ ÛÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Û·˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÂÈχÂÙ·È. ª¤¯ÚÈ ÙÒÚ·, fï˜, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Û ÚÔÛˆÈÎfi, ÂÓÒ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰È·ÚÎÒ˜ ÁÈÁ·ÓÙÒÓÂÙ·È. ∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™Â٤̂ÚË, Ô‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘ Î·È ϤÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÁÈ· ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Â›Ó·È ÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ªËÏÂÒÓ, Û 60 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·fiÛÙ·ÛË, Ô˘ Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘. ¶·Ú·Î·ÏÒ ÁÈ· ÙȘ ‰ÈΤ˜ Û·˜ ¿ÌÂÛ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Í·Ó¿ Ô ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÂÈϤÔÓ ÚÔÛˆÈÎÎfi, Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ӷ ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó Ù¤ÙÔÈ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ·”.


¢ÈÂıÓ‹ 30

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 MAPTπOY 2011

¢Â‡ÙÂÚË Î·Ù¿·˘ÛË ˘Úfi˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ∫·ÓÙ¿ÊÈ - °È· ÛÊ·Á‹ ·Ì¿¯ˆÓ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÔÈ ·ÓÙÈηıÂÛÙˆÙÈÎÔ›

¡¤Ô ·̷ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÒÓ ÛÙË §È‚‡Ë ∏ °ÂÚÌ·Ó›· ·¤Û˘Ú ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Ù˘ ÛÙÔ ¡∞Δ√ ·fi ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ Δƒπ¶√§∏, 22.

¡

¤Ô ·̷ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÒÓ ÂÍ·ÔÏ‡Ô˘Ó ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÔÈ Û˘ÌÌ·¯ÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÛÙË §È‚‡Ë. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô ÂÎÚ‹ÍÂȘ ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ΔÚ›ÔÏË Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó Ù· ·ÓÙÈ·ÂÚÔÔÚÈο. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÔÏϤ˜ ÈÛ¯˘Ú¤˜ ÂÎÚ‹ÍÂȘ Î·È Â› ÂÚ›Ô˘ ‰¤Î· ÏÂÙ¿ Ô Ô˘Ú·Ófi˜ ʈÙÈ˙fiÙ·Ó ·fi Ï¿Ì„ÂȘ, ȉ›ˆ˜ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë Î·ÙÔÈΛ· ÙÔ˘ §›‚˘Ô˘ ËÁ¤ÙË ªÔ˘¿Ì·Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ, Û ÎÔÓÙÈÓ‹ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓ. fiÙÈ ÚÔ¯ˆÚ¿ Û ηٿ·˘ÛË ÙÔ˘ ˘Úfi˜, Ô˘ fï˜ ‰ÂÓ ÙËÚ‹ıËÎÂ.

√È ‰˘ÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÂÍ·¤Ï˘Û·Ó ÛÊÔ‰Ú‹ Â›ıÂÛË Ì 20 ˘Ú·‡ÏÔ˘˜ ΔfiÌ·¯ÔÎ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ·ÓÙÈ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ Û˘ÛÙÔȯÈÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ, ·Ó¤ÊÂÚ ¤Ó·˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∞ÊÚÈ΋˜ ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ › fiÙÈ ÔÈ ‡Ú·˘ÏÔÈ ÂÎÙÔ͇ÙËÎ·Ó ·fi ·ÌÂÚÈηÓÈο Î·È ‚ÚÂÙ·ÓÈο ÏÔ›· Î·È ˘Ô‚Ú‡¯È·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ∞Ï Δ˙·˙›Ú·, ÛÎÔÙÒıËΠÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ΔÚ›ÔÏË Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÌÈ·˜ Ù·ÍÈ·Ú¯›·˜ ÙÔ˘ ∫·ÓÙ¿ÊÈ. ΔÔ Î·Ó¿ÏÈ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó ÃÔ˘Û¤ÈÓ ∂Ï √˘·ÚÊ¿ÏÈ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, ‰˘ÙÈο ÔÏÂÌÈο ·ÂÚÔÛοÊË ÎÙ‡ËÛ·Ó Ì·¯ËÙÈÎfi ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ∫·ÓÙ¿ÊÈ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÂÙÔ‡Û ÚÔ˜ ÙËÓ ¤‰Ú· ÙˆÓ ÂÍÂÁÂÚÌ¤ÓˆÓ μÂÁÁ¿˙Ë, ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙÔ Al Jazeera, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ ÙÔÓ ·ÓÙ·ÔÎÚÈÙ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹.

™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÛÊ·Á‹ ·ÓÙÈηıÂÛÙˆÙÈÎÒÓ

∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈηıÂÛÙˆÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ¤ÓÙ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÎÔÙÒıËηÓ, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚ· ·È‰È¿, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔ˘ ∫·ÓÙ¿ÊÈ Î·Ù¿ Ù˘ fiÏ˘ ªÈ˙Ô˘Ú¿Ù·, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ó·ÙÔÏÈο Ù˘ ΔÚ›ÔÏ˘. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, ÙÔ Reuters ÌÂÙ¤‰ˆÛÂ, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ ÙËÏÂʈÓÈ΋ Ì·ÚÙ˘Ú›· ·fi ÙË ªÈ˙Ô˘Ú¿Ù·, fiÙÈ ÔÈ ÓÂÎÚÔ› ·fi ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Â›ıÂÛË ¤Êı·Û·Ó ÙÔ˘˜ 40. ΔÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ fiÙÈ Ë ÏËÚÔÊÔÚ›· ‰ÂÓ ÂȂ‚·ÈÒıËΠ·fi ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ËÁ‹. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, οÙÔÈÎÔ˜ Ù˘ fiÏ˘ ∑ÈÓÙ¿Ó, ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ §È‚‡Ë, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 10 ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌfi Ù˘ fiÏ˘ ·fi ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ Â›Ó·È ÈÛÙ¤˜ ÛÙÔÓ §›‚˘Ô ËÁ¤ÙË. “√È ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ∫·ÓÙ¿ÊÈ ‚ÔÌ‚¿Ú‰ÈÛ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› ÙËÓ ∑ÈÓÙ¿Ó Î·È ÛÎfiÙˆÛ·Ó 10 Ì 15 ·ÓıÚÒÔ˘˜” , ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ Ô ∞ÌÓÙÔ˘ÏÚ·¯Ì¿Ó. “ªÂÙ¿ ÙÔÓ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌfi ·ÔÛ‡ÚıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∑ÈÓÙ¿Ó. ŸÌˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÛ˘Úı› ·fi ÙË ‚fiÚÂÈ· ÂÚÈÔ¯‹.

∞ÔÛ‡ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Ë °ÂÚÌ·Ó›·

∂Λ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌË Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ¿ÚÌ·Ù· Ì¿¯Ë˜ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÏÏ· Ô¯‹Ì·Ù·. ∏ ηٿÛÙ·ÛË Â‰Ò Â›Ó·È ¿Û¯ËÌË” , η٤ÏËÍÂ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· οÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ °ÂÊÚ¤Ó, ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈο Ù˘ ΔÚ›ÔÏ˘, ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 9 ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ‚›·È˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ¯ı˜ Î·È Û‹ÌÂÚ·. “√È ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ∫·ÓÙ¿ÊÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÌÈ· ÊÔÓÈ΋ Â›ıÂÛË ¯ı˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. √È Ì¿¯Â˜ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 9 ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙË °ÂÊÚ¤Ó Î·È ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÔÏÏÒÓ” , ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î¿ÙÔÈÎÔ˜ Ù˘ fiÏ˘. “∂ÏÏ›„ÂÈ ÌÈ·˜ Â¤Ì‚·Û˘ Ù˘ Û˘ÌÌ·¯›·˜, ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ı¤ÏËÛ ӷ Í·Ó·¿ÚÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ fiÏ˘ ‚ÔÌ‚·Ú‰›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ‰È·Ú¿ÙÙÔÓÙ·˜ ÛÊ·Á¤˜ ΢ڛˆ˜ ÛÙË °ÂÊÚ¤Ó” , fiÔ˘ ÂÌfi‰È˙ Â›Û˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Δ˘ÓËÛ›·, ÛËÌ›ˆÛÂ.

¢Â‡ÙÂÚË “ηٿ·˘ÛË ˘Úfi˜”

√ ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ √∏∂, ª·Ó ∫È-ÌÔ˘Ó, ‰‹ÏˆÛ ·fi„ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ §È‚‡Ë˜ ·Ó·-

ÎÔ›ÓˆÛÂ Î·È Ó¤· ηٿ·˘ÛË ÙÔ˘ ˘Úfi˜. ªÈÏÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ Δ˘ÓËÛ›·, Ô ª·Ó › fiÙÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ §È‚‡Ë˜, ∞Ï ª·ÁÓÙ·ÓÙ› ÕÏÈ ·Ï-ª·¯ÌÔ‡ÓÙÈ, ÙÔÓ ÂÓË̤ڈÛ ÙËÏÂʈÓÈο ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹.

ªÂÙ¿ ÙËÓ „‹ÊÈÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘ 1973, ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ·fi ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ √∏∂, ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ˙ÒÓ˘ ··ÁfiÚ¢Û˘ Ù‹ÛÂˆÓ ÛÙË §È‚‡Ë, ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙÔ˘ ªÔ˘¿Ì·Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜

H ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ·¤Û˘Ú fiϘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ °ÂÚÌ·ÓÒÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¡∞Δ√ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ. ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÕÌ˘Ó·˜ ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ÂȂ‚·›ˆÛ ÛÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ “Dpa” fiÙÈ ‰‡Ô ÊÚÂÁ¿Ù˜ Î·È ‰‡Ô ÛοÊË ÌÂ Û˘ÓÔÏÈο 550 ¿Ó‰Ú˜ ϋڈ̷ ¤¯Ô˘Ó ÙÂı› ˘fi ÂıÓÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË. ∂›Û˘ ·ÔÛ‡ÚÔÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ 60 ¤ˆ˜ 70 °ÂÚÌ·ÓÔ› ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Û ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ AWACS ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ, ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ Dpa. ∞‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÙÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜, ·Ó Ù· ÁÂÚÌ·ÓÈο ÔÏÂÌÈο ÛοÊË ı· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ. ∏ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ·fiÛ˘ÚÛ˘ ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ ÂÏ‹ÊıË ÌÂÙ¿ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ó·˘ÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ ™˘ÌÌ·¯›·˜ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ™∞ ÙÔ˘

™˘ÓÙÚÈ‚‹ ÔÏÂÌÈÎÔ‡ ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜ ÙˆÓ ∏¶∞ Δƒπ¶√§∏, 22.

∞ª∂ƒπ∫∞¡π∫√ ÔÏÂÌÈÎfi ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ F-15 Eagle Û˘ÓÂÙÚ›‚Ë ÛÙË ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ §È‚‡Ë ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÙÚ›Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÒÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÙÔ˘ ªÔ˘·Ì¿Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ. ∞ÌÊfiÙÂÚÔÈ ÔÈ ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÂÈÙ˘¯Ò˜ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ÂÎÙfiÍ¢Û˘ Î·È Ê¤ÚÔ˘Ó ÂÏ·ÊÚ¿ ÙÚ·‡Ì·Ù·. ΔÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ ‰ÂÓ Î·ÙÂÚÚ›ÊıË ·fi ¯ıÚÈο ˘Ú¿ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë Û˘ÓÙÚÈ‚‹ ÔÊ›ÏÂÙ·È Î·Ù¿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ· Û Ì˯·ÓÈ΋ ‚Ï¿‚Ë. √ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ μÈÓ˜ ∫ÚfiÔ˘ÏÈ ‰‹ÏˆÛ Û ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Reuters fiÙÈ ÙÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ Ù˘ ¶ÔÏÂÌÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ¶ÔÏÈÙÂÈÒÓ Û˘ÓÂÙÚ›‚Ë Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ó‡¯Ù·˜, ·ÚÓÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÎÚÈ‚‹ ÙÔÔıÂÛ›·. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ÈÏfiÙÔÈ ‰È·ÛÒıËÎ·Ó Î·È Â›Ó·È ·ÛÊ·Ï›˜. √È ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙË §È‚‡Ë Û˘ÓÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË ∞ÊÚÈ΋˜, Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙË ™ÙÔ˘ÙÁ¿Ú‰Ë Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜.

√∏∂ ÁÈ· ÙÔ ÂÌ¿ÚÁÎÔ fiÏˆÓ Î·Ù¿ Ù˘ §È‚‡Ë˜. “∂Âȉ‹ ÙÔ ÂÌ¿ÚÁÎÔ fiÏˆÓ ¤¯ÂÈ Î·È Ì›· ÂÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ Ù˘¯‹, Ë ÔÔ›· ÂÓ ·Ó¿ÁÎË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÏÔÔÈËı› Î·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË fiψÓ, Ë °ÂÚÌ·Ó›· ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û ÔÈ·‰‹ÔÙ ٤ÙÔÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·” , ›Â Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÕÌ˘Ó·˜.

ƒÔ˘Ì·ÓÈ΋ ÊÚÂÁ¿Ù· ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ

∏ ƒÔ˘Ì·Ó›· ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ÂÌ¿ÚÁÎÔ fiÏˆÓ Î·Ù¿ Ù˘ §È‚‡Ë˜ Ô˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠ·fi ÙÔ ¡∞Δ√ Ì ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÌÈ·˜ ÊÚÂÁ¿Ù·˜ ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ, Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 200 ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜ Â› ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜, ‰‹ÏˆÛ ۋÌÂÚ· Ô Úfi‰ÚÔ˜ ΔÚ·˚¿Ó ª·Û¤ÛÎÔ˘. “ΔÔ ∞ÓÒÙ·ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÕÌ˘Ó·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ (CSAT) ·ÔÊ¿ÛÈÛ fiÙÈ Ë ƒÔ˘Ì·Ó›· ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙÔ Ó· Á›ÓÂÈ Û‚·ÛÙfi ÙÔ ÂÌ¿ÚÁÎÔ ÙˆÓ fiÏˆÓ Ì ÙË ÊÚÂÁ¿Ù· μ·ÛÈÏÈ¿˜ ºÂÚ‰ÈÓ¿Ó‰Ô˜” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Û ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ÔÌÈÏ›·. “∏ ƒÔ˘Ì·Ó›· ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ì 205 ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ‰‡Ô ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ∂ÈÙÂÏ›Ԣ, 207 ¿ÙÔÌ· Û˘ÓÔÏÈο” , ÚfiÛıÂÛÂ. ΔÔ ¡∞Δ√, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ƒÔ˘Ì·Ó›· Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ ·fi ÙÔ 2004, ‰¤¯ÙËΠۋÌÂÚ· Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Âȯ›ÚËÛË ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ÂÌ¿ÚÁÎÔ fiÏˆÓ Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙË §È‚‡Ë, ·Ó·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ·˘Ù‹ Û ÏÔ›· Î·È ·ÂÚÔÛοÊË, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘, ∞ÓÙÂÚ˜ ºÔ ƒ¿ÛÌÔ˘ÛÂÓ.

∞ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓ

√È ÙÚÂȘ ¢˘ÙÈÎÔ› ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Ô˘ ›¯·Ó Û˘ÏÏËÊı› ÛÙË §È‚‡Ë ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ΔÚ›ÔÏË Î·È ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÊÂıÔ‡Ó ÂχıÂÚÔÈ Û “ÌÈ·-‰˘Ô ÒÚ˜” , ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ·fi„Â Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÙÔ˘ ªÔ˘¿Ì·Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ, ªÔ‡Û· πÌÚ·˝Ì. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰‡Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÙÔ˘ °·ÏÏÈÎÔ‡ ¶Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ (AFP) Î·È ¤Ó·Ó ʈÙÔÚÂfiÚÙÂÚ ÙÔ˘ Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ Getty Images.

μÚ›ÛÎÂÙ·È ·fi ¯ı˜ ÛÙÔ FIR ∞ıËÓÒÓ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ 14 ÔÏÂÌÈο ·ÂÚÔÛοÊË Rafale Î·È Super Etendard

°·ÏÏÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ ·ÂÚÔÏ·ÓÔÊfiÚÔ ™·ÚÏ ÓÙ °ÎÔÏ ¶∞ƒπ™π, 22.

¢À√ Á·ÏÏÈο ·ÂÚÔÛοÊË ÍÂΛÓË-

Û·Ó ·ÔÛÙÔϤ˜ ÛÙË §È‚‡Ë ·fi ÙÔ Á·ÏÏÈÎfi ·ÂÚÔÏ·ÓÔÊfiÚÔ ™·ÚÏ ÓÙ °ÎÔÏ ÓˆÚ›˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ΔÚ›Ù˘. ª·¯ËÙÈο Rafale Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙÈΤ˜ Ù‹ÛÂȘ ÛÙË §È‚‡Ë Î·È ‰ÂÓ ‚¿ÏÏÔ˘Ó Î·Ù¿ ÛÙfi¯ˆÓ, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÂÎÚfiÛˆÔ ÙˆÓ Á·ÏÏÈÎÒÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌˆÓ. ΔÔ ·ÂÚÔÏ·ÓÔÊfiÚÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Û ‰ÈÂıÓ‹ ¯ˆÚÈο ‡‰·Ù· ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ FIR ∞ıËÓÒÓ. ΔÔ ·ÂÚÔÏ·ÓÔÊfiÚÔ ·¤Ï¢Û ·fi ÙË ÓfiÙÈ· °·ÏÏ›· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ηٿ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÙÔ˘ ªÔ˘·Ì¿Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ ÛÙË §È‚‡Ë. ΔÔ ™·ÚÏ ÓÙ °ÎÔÏ ¤¯ÂÈ ϋڈ̷ 2.600 ·ÙfiÌˆÓ ÌÂٷʤÚÂÈ 14 ÔÏÂÌÈο ·ÂÚÔÛοÊË Rafale Î·È Super

Etendard, ‰‡Ô ·ÂÚÔÛοÊË ÂÈÙ‹ÚËÛ˘ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ Î·È ¤ÓÙ ÂÏÈÎfiÙÂÚ· ‰È¿ÛˆÛ˘ Î·È Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi Ù¤ÛÛÂÚȘ ÊÚÂÁ¿Ù˜. ™˘Ó‹ıˆ˜ Ï·ÈÛÈÒÓÂÙ·È ·fi ¤Ó· ˘Ô‚Ú‡¯ÈÔ, ·ÏÏ¿ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È. ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ Á·ÏÏÈÎÒÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ Ë °·ÏÏ›· ÌÔÚ› Ó· ÂÂÎÙ›ÓÂÈ ÙȘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ Ù˘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¤Ú· ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ μÂÁÁ¿˙˘ ·fi ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ÌÂÙ¿, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ˆ˜ ÚÈÓ ·fi ÙȘ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ›¯Â ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜. √ °¿ÏÏÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙› ÂÈÛΤÊıËΠÙËÓ ΔÚ›ÙË ÙËÓ ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ‚¿ÛË Ù˘ ™ÔÏÂÓ˙¿Ú· ÛÙËÓ ∫ÔÚÛÈ΋, ÚÔˆıË̤ÓË ‚¿ÛË ÙˆÓ Á·ÏÏÈÎÒÓ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜ ÛÙË §È‚‡Ë.

™˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ °¿ÏÏÔ ˘Ô˘ÚÁfi ÕÌ˘Ó·˜ ∑ÂÚ¿Ú §ÔÓÁΤ, Ô ™·ÚÎÔ˙› -Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ÂÈıÂÒÚËÛ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙȘ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¿Óˆ ·fi ÙË §È‚‡Ë, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÕÌ˘Ó·˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙË §È‚‡Ë, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ „ËÊÈÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ √∏∂, Ë ‚¿ÛË 126-™ÌËÓ·Áfi˜ ¶ÚÂÙÛÈfi˙È, Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ™ÔÏÂÓ˙¿Ú·, ¯ÚËÛÈ̇ÂÈ ˆ˜ Ï·ÙÊfiÚÌ· ÁÈ· Ù· Ì·¯ËÙÈο ·ÂÚÔÛοÊË Î·È Ù· ÌÂÙ·ÁˆÁÈο. ∂›Ó·È Ë Á·ÏÏÈ΋ ‚¿ÛË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÏËÛȤÛÙÂÚ· ÚÔ˜ ÙȘ ÏÈ‚˘Î¤˜ ·ÎÙ¤˜. μÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ·ÎÙ‹ Ù˘ ∫ÔÚÛÈ΋˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙÔ 1952 ·fi ÙÔ ¡∞Δ√, Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜

¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Á·ÏÏÈÎÒÓ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ÌÔÈÚÒÓ Ô˘ ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ÁÈ· ·Û΋ÛÂȘ ˘ÚÒÓ ·¤ÚÔ˜-·¤ÚÔ˜ Î·È ·¤ÚÔ˜-‰¿ÊÔ˘˜, Î·È ÌÔÓ¿‰ˆÓ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Û˘ÌÌ·¯ÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ. ∫·Ì›· ÌÔÓ¿‰· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù˘¯ı› ÂΛ ÌfiÓÈÌ·, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÌÈ· ÌÔ›Ú· ÌÂÙ·ÁˆÁÈÎÒÓ ÂÏÈÎÔÙ¤ÚˆÓ Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡Ó ·ÔÛÙÔϤ˜ ‰È¿ÛˆÛ˘ ÛÙËÓ ÍËÚ¿ Î·È ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ, Â›Û˘, ˆ˜ ΤÓÙÚÔ ÚÔÒıËÛ˘ ÙˆÓ Á·ÏÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∞fi ÂΛ ·Ó·¯ÒÚËÛ ÙÔ 2Ô Û‡ÓÙ·ÁÌ· ∞ÏÂÍÈÙˆÙÈÛÙÒÓ (REP) ÙÔ 1976, ÁÈ· Â¤Ì‚·ÛË ÛÙÔ ∫ÔÏÔ˘¤˙È, ÛÙÔ ∑·˝Ú, ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÌÂÁ¿ÏË ·ÂÚÔÌÂÙ·ÊÂÚfiÌÂÓË Âȯ›ÚËÛË ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 31

TETAPTH 23 MAPTI√À 2011

√Úı‹ Ë ÛÙ¿ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ϤÂÈ Ë ¡.¢. - ∫·Ù¿ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÂÌÏÔ΋˜ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Î·È Ô §∞√™

°. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘: ∏ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÈ «ÂÈÙ‹‰ÂÈÔ˜ Ô˘‰¤ÙÂÚÔ˜» ÛÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ∂ÓË̤ڈÛË Î·È Û˘˙‹ÙËÛË ¯ı˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· ÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÛÙË §È‚‡Ë ∞£∏¡∞, 22.

∂ÏÏ¿‰· ·Ú¤¯ÂÈ ÂÈÎÔ˘ÚÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙȘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙË §È‚‡Ë, Â·Ó¿Ï·‚Â Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ı¤Ì· ÂıÓÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙË §È‚‡Ë Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ÙËÚ› ÛÙ¿ÛË ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜. “∏ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Ô ÂÈÙ‹‰ÂÈÔ˜ Ô˘‰¤ÙÂÚÔ˜ ÛÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∏ ÛÙ¿ÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ı· ‚ÔËıÔ‡Û ٷ ÂıÓÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ·” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È ‰ÈηÈÔÏfiÁËÛ ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙË §È‚‡Ë, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ, Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ë ÔÌ·‰È΋ ÛÊ·Á‹ ·Ì¿¯ˆÓ Î·È ¤Ó· Û˘ÓÂ·ÁfiÌÂÓÔ Ì·˙ÈÎfi ·̷ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· Ó· ˘ËÚÂÙËıÔ‡Ó ÔÈ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹. ™ËÌ›ˆÛ ‰Â, ˆ˜ Ë ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ Ù¿ÛÛÔÓÙ·È ˘¤Ú Ù˘ ¤ÓÔÏ˘ ›ÂÛ˘ ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ∫·ÓÙ¿ÊÈ, Ì ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ √∏∂, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ∞Ú·‚ÈÎÔ‡ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Î·È Ù˘ ∞ÊÚÈηÓÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘, Â›Ó·È Û‡ÌʈÓË Ì ÙȘ ¿ÁȘ ı¤ÛÂȘ Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÁÈ· Û‚·ÛÌfi ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‰Èη›Ô˘ Î·È Â͢ËÚÂÙ› Ù· ÂıÓÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ·.“ø˜ ¯ÒÚ·, ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÌʤÚÔÓ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ì ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Ì·˜ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÏÔÁÈ΋ ÙˆÓ ‰‡Ô ̤ÙÚˆÓ Î·È ‰‡Ô ÛÙ·ıÌÒÓ” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ ˆ˜, fiÙ·Ó Ë ∂ÏÏ¿‰· ·ÍÈÒÓÂÈ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ √∏∂ ÁÈ· ÙËÓ ∫‡ÚÔ Î·È ÙËÓ ¶°¢ª, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜. “£· ›̷ÛÙ ·ÚfiÓÙ˜ Ì ÙËÓ ‰‡Ó·ÌË ·Ú¯ÒÓ, Ì Û‚·ÛÌfi ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ì·˜ Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ:“ŸÛÔÈ Ê›ÏÔÈ Î·È ÌË, ›¯·Ó ͯ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁˆÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi ÚfiÏÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, Û‹ÌÂÚ· Í·Ó¿ ÙÔÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·È ÙÔÓ ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ó. ΔÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘’ fi„ÈÓ ÛÔ‚·Úfiٷٷ Î·È Ó· ¯ÚˆÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ∂.∂. Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î·È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Î·È ı· ›ӷÈ, Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ fiÏÔ˜ ·Ú¯ÒÓ, ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È Â˘ËÌÂÚ›·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. “ª·Î¿ÚÈ Ó· ›¯·Ó ÂÍÂÏȯı› Ì ÂÈÚËÓÈÎfi ÙÚfiÔ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙË §È‚‡Ë, ̷οÚÈ Ô ∫·ÓÙ¿ÊÈ Ó· ›¯Â ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÓËÊ¿ÏÈ· ÛÙ¿ÛË Î·È Ó· ›¯Â ·ԉ¯ı› ÙÔ Û˘ÏÏÔÁÈÎfi ·›ÙËÌ· ÁÈ· ÂΉËÌÔÎÚ·ÙÈÛÌfi, Ó· ›¯Â ·ÊÔ˘ÁÎÚ·ÛÙ› ÙÔ Ï·fi ÙÔ˘. ∂Ì›˜ ¿ÓÙˆ˜ ›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ì ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ Û ÌÈ· ‰Èψ̷ÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· ÂÈÚËÓÈ΋ χÛË Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›· Ô˘ ˙ԇ̠ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Ì·˜” ÚfiÛıÂÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛÙË ‰Â˘ÙÂÚÔÏÔÁ›· ÙÔ˘.

¡¢: ∏ ∂ÏÏ¿‰·, ÔÚı¿, ·ÚÔ‡Û· ÛÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ

™Àƒπ∑∞: «∞Ó‡ı˘ÓË ÂÈÏÔÁ‹» ΔËÓ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙfiÛÔ Ì ÙËÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË ÛÙË §È‚‡Ë “Ù˘ Ó¤·˜ Û˘ÌÌ·¯›·˜ ÙˆÓ Úfiı˘ÌˆÓ”, fiˆ˜ ›Â, fiÛÔ Î·È Ì ÙËÓ ÂÌÏÔ΋ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ ·˘Ùfi, ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫√ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜.Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “·Ó‡ı˘ÓË ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘” Î·È ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “˘ÔÎÚÈÙÈÎfi” ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ‰˘ÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ÛÙË §È‚‡Ë, ÂÓÒ ¤ıÂÛÂ Î·È ı¤Ì· Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙË §È‚‡Ë.

¶··Ó‰Ú¤Ô˘: «¢ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯· ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ∫·ÓÙ¿ÊÈ» “Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ ·ÚÔ‡Û· ÛÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, Ó· ÙÈÌ¿ ÙȘ Û˘Ì‚·ÙÈΤ˜ Ù˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ ¤ÌÚ·ÎÙ· ÙË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ Î·È ÊÈÏÂχıÂÚË ÛÙ¿ÛË Ù˘ Î·È Ó· ·ÍÈÔÔÈ› Ù· ÛÙÚ·ÙËÁÈο Ù˘ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷο ‚·ıȤ˜ Î·È ÛÙ·ıÂÚ¤˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ·Ú·‚ÈÎfi ÎfiÛÌÔ” Ù¿¯ıËÎÂ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì›ÏËÛ ÂÍ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ηıÒ˜ Ô Î. ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. “∏ ∂ÏÏ¿‰·, ÔÚı¿, Â›Ó·È ·ÚÔ‡Û· ÛÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÙÔ˘ ÁˆÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ì·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜” ÚfiÛıÂÛÂ Ô Î. ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ Â›Û˘ ÔÚı¿ “ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ „ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ·Ú¤¯ÂÈ ‰È¢ÎÔχÓÛÂȘ ÛÙȘ ™˘ÌÌ·¯ÈΤ˜ ¢˘Ó¿ÌÂȘ, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈ-

ο ÛÙ· Û¯¤‰È· Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Î·È, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ Ô ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜, ‰ÂÓ ÂȯÂÈÚ› ÛÙÚ·ÙȈÙÈο”. √ Î. ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ÂÌ‰ˆı› ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ˆ˜ ۇ̂ÔÏÔ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ÛÙÔÓ ·˘Ù·Ú¯ÈÛÌfi Î·È ÙÔÓ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈÛÌfi.

«¶˘Ú¿» ∫∫∂ “£· ¤ÚıÂÈ Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ı· ÏËÚÒÛÂÈ ·ÎÚÈ‚¿ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û·˜ Û ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÔϤÌÔ˘˜. ∂Ì›˜ ı· ÙÔ ·Ï¤„Ô˘Ì ÁÈ· Ó· ÙÔ ÏËÚÒÛÂÙ ÂÛ›˜ ·ÎÚÈ‚¿”, ‰‹ÏˆÛÂ, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘, Ë ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂, ∞Ϥη ¶··Ú‹Á·.“ª‹Î·Ù Û ·˘Ùfi ÙÔÓ fiÏÂÌÔ, fiˆ˜ Î·È Û fiÏÔ˘˜, ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÙ ÛÙËÓ ‰È·ÓÔÌ‹ Ù˘ ›Ù·˜, ¤ÛÙˆ Î·È ·fi ÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÊÙˆ¯Ô‡ Û˘ÁÁÂÓ‹” ›Â Ë ÁÁ

ÙÔ˘ ∫∫∂ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ: “°È·Ù› ÊÔ‚Ëı‹Î·Ù ÙÔÓ ∫·ÓÙ¿ÊÈ; °È·Ù› fiÙ·Ó ¿ÓÔÈÍ ÙȘ fiÚÙ˜ Û πÓ‰›· Î·È ∫›Ó· Î·È Â΂›·Û fiÙÈ ı· ‰ÒÛˆ ÙȘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Û ·˘Ù¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ fiÙ·Ó ¤‰ÂÈÍ ÙË ÊÈÏÔ‰ÔÍ›· Ó· Á›ÓÂÈ ËÁÂÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Û ·ÊÚÈηÓÈÎfi Â›Â‰Ô ı¤ÏÂÙ ӷ ÙÔ˘ Îfi„ÂÙ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ. ∞˘ÙÔ› Â›Ó·È ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ› ÏfiÁÔÈ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Ô fiÏÂÌÔ˜. ∫·È ‰ÂÓ Û·˜ ¤È·ÛÂ Ô fiÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜”.

§∞√™: «ªÂÁ¿ÏÔ Ï¿ıÔ˜» “ªÂÁ¿ÏÔ Ï¿ıÔ˜”, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘, ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ ¤ÓÔÏË Â¤Ì‚·ÛË ÛÙË §È‚‡Ë, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔʤÏË ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙ· ÂÏÏÔ¯Â‡Ô˘Ó Î›Ó‰˘ÓÔÈ.“∞Ó ·‡ÚÈÔ ÛÙÚÈ̈¯Ù› Ô ∫·ÓÙ¿-

∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰Â˘ÙÂÚÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ‰È¤„¢Û Ì ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ·ÈÙÈ¿ÛÂȘ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ fiÙÈ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÙÔ ›‰Ú˘Ì· ∫·ÓÙ¿ÊÈ. “¢ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯· ÔÙ¤”, ÙfiÓÈÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ô˘‰¤ÔÙ ¤‰ˆÛ ÙËÓ Û˘ÁηٿıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ.√ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Â›¯·Ó ‚¿ÏÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ site ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ‰›¯ˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ Ó· Û˘ÁηٷÓ‡ÛÂÈ. “£ÂˆÚ›Ù ÙÔ site ÙÔ˘ ∫·ÓÙ¿ÊÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÍÈfiÈÛÙÔ ·fi Ù· fiÛ· ÂÁÒ ‰È·‚‚·ÈÒÓˆ;” ÚfiÛıÂÛ ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË. √ ¢. ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ì›ÏËÛ ÁÈ· “ÂÎÏÂÎÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ì ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ∫·ÓÙ¿ÊÈ”, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ “ÙÔ ¶∞™√∫ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ·, fiÙÈ ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙÔ˘ ÂÎÊ˘Ï›ÛÙËÎÂ Î·È ‰ËÌfiÛÈ· Ó· ÙÔ Î·Ù·‰ÈοÛÂÈ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓË ÛÙ¿ÛË ÎfiÌÌ·ÙÔ˜”.

À¤Ú Ù˘ ¿Ԅ˘ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÔÊ›ÏÂÈ

ÊÈ, ͤÚÂÙ ÙÔ ‚ÂÏËÓÂΤ˜ ÙˆÓ ˘Ú·‡ÏˆÓ ÙÔ˘ ÎÈ ·˜ ÌËÓ ÎÔÚÔ˚‰Â˘fiÌ·ÛÙ fiÙÈ ‰ÂÓ Ì·˜ ·ÎÔ˘Ì¿ÓÂ. ¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ÛÎÂÊÙÒ ÙË ‰È·‰Èηۛ·. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ÔʤÏË; °È·Ù› ‰ÂÓ ¤Î·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¡¢ ÛÙ· 21 „ËÊ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ¤ÁÚ·„Â Ë ΔÔ˘ÚΛ· ÛÙ· ·ÏÈ¿ Ù˘ Ù· ·Ô‡ÙÛÈ·;” ÚÒÙËÛÂ Ô Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘.

∞ÚÓËÙÈ΋ Ë ΔÔ˘ÚΛ·, Á·ÏÏÈΤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÂÈ‚ÔÏ‹ ÂÌ¿ÚÁÎÔ fiψÓ

¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙÔ ¡∞Δ√ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ μƒÀ•∂§§∂™, 22.

¶È¤ÛÂȘ ·fi fiϘ ÙȘ Ï¢ڤ˜ ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ¡∞Δ√, ·ÏÏ¿ Î·È ¤Íˆ ·fi ·˘Ùfi, ÒÛÙ ӷ ‚ÚÂı› Ó· χÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Î·È ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙË §È‚‡Ë. √È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ Î·È Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó Ì›· ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ¢ı‡Ó˘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ™˘ÌÌ·¯›·˜, ÂÈÙ‡¯ıËΠfï˜ Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂÌ¿ÚÁÎÔ fiψÓ.∏ °·ÏÏ›·, Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ÚÒÙË ÙȘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ıˆÚ› fiÙÈ ÙÔ ¡∞Δ√ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ·ÏÏ¿ fi¯È Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· Ó· ÌËÓ „˘¯Ú¿ÓÂÈ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ÙȘ ·Ú·‚ÈΤ˜ ¯ÒÚ˜. ¶ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙË Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ë °·ÏÏ›· Î·È Ë μÚÂÙ·Ó›·, ·Ó¤ÊÂÚ ÙËÓ ΔÚ›ÙË Ô °¿ÏÏÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ∞Ï¤Ó ∑È¤, ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ó· Û˘ÁÎÚÔÙË-

ı› ¤Ó· “ÛÒÌ· ÔÏÈÙÈ΋˜ ηıÔ‰‹ÁËÛ˘” Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ∞Ú·‚ÈÎÔ‡ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘. ΔÔ ÛÒÌ· ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ Ì¤Û· ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ¡∞Δ√ ÁÈ·Ù› ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó fiϘ Û ·˘Ùfi. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· Ë ΔÔ˘ÚΛ· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·ÚÓÂ›Ù·È ÛÙ·ıÂÚ¿ ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡ ÚfiÏÔ˘ ·fi ÙÔ ¡∞Δ√, ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÒÛÂÈ Ù· ∏ӈ̤ӷ ŒıÓË Î·È ÂÌÔ‰›˙ÔÓÙ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ·fiÊ·Û˘ ·fi ÙË ™˘ÌÌ·¯›·. ΔËÓ ΔÚ›ÙË Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∏¶∞ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· Ì›ÏËÛ ÙËÏÂʈÓÈο Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ Δ·Á› ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó Î·È fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘, Ô Î. ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó Û˘ÌÊÒÓËÛ fiÙÈ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ “ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ¢Ú›· ‰ÈÂıÓ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, Ô˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ·Ú·‚ÈΤ˜ ¯ÒÚ˜”. ∂-

ÈϤÔÓ, Ô ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· Û˘ÓÔÌ›ÏËÛÂ Î·È Ì ÙÔÓ ËÁ¤ÙË ÙÔ˘ ∫·Ù¿Ú, ÂÌ›ÚË ∞Ï £·Ó›. ΔÔ ∫·Ù¿Ú Î·È Ù· ∏ӈ̤ӷ ∞Ú·‚Èο ∂ÌÈÚ¿Ù· Â›Ó·È ÔÈ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ·Ú·‚ÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ó Ì›· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÓÂÚÁ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹. ÕÏϘ ·Ú·‚ÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ fï˜ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‰‡ÛÈÛÙ˜, ·Ó fi¯È ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ΔÔ Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ¤‰ˆÛ ۯ‰fiÓ ÔÌfiʈӷ (Ì ÌfiÏȘ ÙÚÂȘ ·ÚÓËÙÈΤ˜ „‹ÊÔ˘˜ Î·È Ì›· ·Ô¯‹) ÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ πÛ·Ó›·˜. Δ· ÈÛ·ÓÈο ·ÂÚÔÛοÊË Î·È ÙÔ Ó·˘ÙÈÎfi ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂÌ¿ÚÁÎÔ fiÏˆÓ ÂÓÒ Û˘ÓÔÏÈο ı· ÎÈÓËÙÔÔÈËıÔ‡Ó 500 ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜. ΔËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ì›·˜ χÛ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ Î·È Ë ™Ô˘Ë‰›· ÒÛÙ ӷ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ·ÚfiÏÔ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¡∞Δ√. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ∏¶∞, Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó Ì›· ÛÙ·‰È·Î‹ ·ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÂ

ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi Â›‰Ô, ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ‰˘ÙÈ΋ Û˘ÌÌ·¯›· ÚÔÛ·ı› Ó· ·ÔʇÁÂÈ Ù· ı‡Ì·Ù· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·Ì¿¯ˆÓ Î·È ‚¿˙ÂÈ ÛÙfi¯Ô ÌfiÓÔ ÙȘ ·ÓÙÈ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ¿Ì˘Ó˜ Û ·Ú·ÈÔηÙÔÈÎË̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ·fi ÙË ªfiÛ¯· Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÕÌ˘Ó·˜ ƒfiÌÂÚÙ °Î¤ÈÙ˜∫·È ÂÓÒ ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ Ù˘ ™˘ÌÌ·¯›·˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÁÈ· ÙÚ›ÙË Ë̤ڷ, ¤Ó· ‚‹Ì· ÚÔfi‰Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙËÓ ΔÚ›ÙË fiÙ·Ó Ù· ÎÚ¿ÙË-̤ÏË Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ó· ·Ó·ı¤ÛÔ˘Ó ÛÙȘ Ó·˘ÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂÌ¿ÚÁÎÔ fiÏˆÓ Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ô √∏∂ ηٿ Ù˘ §È‚‡Ë˜. ™˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Â›Û˘ ÛÙ· Û¯¤‰È· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ Ù˘ ˙ÒÓ˘ ··ÁfiÚ¢Û˘ Ù‹ÛÂˆÓ ·Ó Î·È Î¿ÔÈ· ̤ÏË ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ·Ó ÙË ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· Ì›·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ˙ÒÓ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÏÈ‚˘Î‹˜ ·ÂÚ¿Ì˘Ó·˜.


¢ÈÂıÓ‹ 32 ∞ÂÚÁ›· ›ӷ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó 80 ÔÏÈÙÈÎÔ› ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ ∫∞´ƒ√, 22.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 MAPTπOY 2011

∞ÓȯÓ‡ÙËΠ۠·fiÛÙ·ÛË 100 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙÔÓ ˘ÚËÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ù˘ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì·

ƒ·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∞ÁˆÓÈÒ‰ÂȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ π·ˆÓÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ ÁÈ· ÙËÓ „‡ÍË ÙˆÓ ·ÓÙȉڷÛÙ‹ÚˆÓ

Δ√À§∞Ãπ™Δ√¡ 80 ÔÏÈÙÈÎÔ› ÎÚ·ÙÔ‡-

ÌÂÓÔÈ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ï¤Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛ·¯ı› Û ‰›ÎË Ô‡Ù ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ··ÁÁÂÏı› ηÙËÁÔڛ˜ ÂÚ› Ù¤ÏÂÛ˘ οÔÈÔ˘ ·‰È΋̷ÙÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ·ÂÚÁ›· ›ӷ˜ ÛÙÔ ∫¿ÈÚÔ, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó Ì¤ÏË ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜ Û‹ÌÂÚ·. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·ÂÚÁÔ› ›ӷ˜ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ ΔfiÚ· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔÈ Ì ÈÛÏ·ÌÈÛÙÈΤ˜ ÂÍÙÚÂÌÈÛÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ Â›Ó·È ¤ÁÎÏÂÈÛÙÔÈ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ ÁÈ· ۯ‰fiÓ 20 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ‰ÂÓ ‰ÈοÛÙËÎ·Ó ÔÙ¤, ›·Ó ̤ÏË ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ °ÂÚÌ·ÓÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚ›Ô. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÂÚÁÒÓ ›ӷ˜ Â›Ó·È Ô πÌÚ·‹Ì ∞Ì¿˙·, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÛÙËÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ· ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ·ÊÔ‡ ηًÁÁÂÈÏ ÛÙ· ªª∂ ÙÔ ‚·Û·ÓÈÛÌfi Î·È ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ™¿ÁÈÂÓÙ ªÈÏ¿Ï ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ·Ó‰ÚÒÓ Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. ™˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘ ∞Ì¿˙· ›·Ó ˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È ·ÚÎÂÙÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÂÚÁÔ‡˜ ›ӷ˜ ‹Ù·Ó ·˘ÙfiÙ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ÙÔ˘ ‚·Û·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ªÈÏ¿Ï ·fi ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó Ê˘Ï·ÎÈÛÙ› ÒÛÙ ӷ ·ÔÙÚ·› ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó ÔÈ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙÔ˘˜. √ÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÚÔ¿ÛÈÛ˘ ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÁ›ÏÂÈ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÁÈ· ‚·Û·ÓÈÛÙ‹ÚÈ·, ·Ú¿ÓÔ̘ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ Î·È Ê˘Ï·Î›ÛÂȘ ÙȘ ·ÈÁ˘ÙȷΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜.

¢È·‰ËÏÒÛÂȘ ·Ô‰ÔÎÈÌ·Û›·˜ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ ÛÙËÓ πÙ·Ï›· ƒøª∏, 22.

∂∫∞Δ√¡Δ∞¢∂™-ÂÚ›Ô˘ ÙÚÈ·ÎfiÛÈÔÈ

ηٿ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ-‰È·‰Ëψ٤˜ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ·Ó Ë¯ËÚ¿ ÙÔÓ ÈÙ·Ïfi Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ™›Ï‚ÈÔ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ ¤Íˆ ·fi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÙÔ˘ ΔÔÚ›ÓÔ. √ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ Â›¯Â ÌÂÙ·‚› ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ ¶Â‰ÂÌfiÓÙÈÔ˘ ÁÈ· Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô Ù˘ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿˜, ªÈΤÏ ∫fiÔÏ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·Ó·ÌÂÙÚËı› Ì ÙÔÓ ¶È¤ÚÔ º·Û›ÓÔ, ·fi Ù· ·ÚÈ· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜” . √È ‰È·‰Ëψ٤˜, ̤ÏË ·ÚÈÛÙÂÚÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÏÂÁfiÌÂÓÔ˘ “ÌÔ‚ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜” , Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Principi di Piemonte Î·È ÊÒÓ·Í·Ó Û˘Óı‹Ì·Ù· fiˆ˜ “Ì·ÊÈfi˙” , “ÁÂψÙÔÔȤ” , “·Ú·ÈÙ‹ÛÔ˘ ·Ì¤Ûˆ˜”, Î.Ï. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÌÊÈÛ‚Ëٛ˜ ÙÔ˘ “∫·‚·ÏȤÚ” ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÁÎÏÔÌ. √ ÌÂÁÈÛÙ¿Ó·˜-Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛÙȘ 6 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÂÓÒÈÔÓ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÒÓ ÙÔ˘ ªÈÏ¿ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ‰›Î˘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ “ƒÔ‡ÌÈ °Î¤ÈÙ” . √È ‰ÈηÛÙÈÎÔ› Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ Û˘ÌÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ ‰ÂÓ ·Ô‰¤¯ıËÎ·Ó ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ Û˘ÓËÁfiÚˆÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘ ÙÔ˘ “∫·‚·ÏȤÚ” Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·Ó·‚ÏËı› Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ÚÒÙ˘ ‰ÈοÛÈÌÔ˘.

¶¤ÓÙ ÓÂÎÚÔ› ·fi ˘Ú¿ πÛÚ·ËÏÈÓÒÓ ÛÙË °¿˙· °∞∑∞, 22.

π™ƒ∞∏§π¡∞ ÙÂıˆÚ·ÎÈṲ̂ӷ ‚ÔÌ‚¿Ú-

‰ÈÛ·Ó Û‹ÌÂÚ· Û›ÙÈ ÛÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ °¿˙·˜ ÛÎÔÙÒÓÔÓÙ·˜ ¤ÓÙ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ˘˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ, ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔ˘ ÂÓfi˜ ·È‰ÈÔ‡, ·Ó¤ÊÂÚ·Ó È·ÙÚÈΤ˜ ËÁ¤˜. √ ÈÛÚ·ËÏÈÓfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ ‰ÂÓ Âͤ‰ˆÛ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ η̛· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· ÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ, ·ÏÏ¿ ÓˆÚ›ÙÂÚ· Û‹ÌÂÚ· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÚԢΤÙ˜ ÂÎÙÔ͇ÙËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï ·fi ÙË °¿˙·.

Δ√∫π√, 22.

 ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‚Ú·ÛÌÔ‡ ¤ÊÙ·Û ÙËÓ ΔÚ›ÙË Ë ·ÓÔȯً ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ fiÔ˘ Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Ù· ÂÍ·ÓÙÏË̤ӷ ˘ÚËÓÈο η‡ÛÈÌ· ÙÔ˘ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú· 2 ÛÙË ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ˘„ËÏ¿ Â›‰· Ú·‰ÈÔ˚ÛÔÙfiˆÓ ·ÓȯÓ‡ıËÎ·Ó ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û ·fiÛÙ·ÛË 100 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙÔÓ ˘ÚËÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi. ΔÔ ÌfiÓÔ ıÂÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Û˘Ó‰¤ıËΠ̠ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ› ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÚÈÓ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÙÔ ‰È·ÎfiÙË. ™ÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÙÔ˘ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú· 2, Ë ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÔ‡ ÎÂχÊÔ˘˜, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ê·›ÓÂÙ·È Â›ÁÔ˘Û·. √ ·ÙÌfi˜ Ô˘ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÙ·È Â›Ó·È Ú·‰ÈÂÓÂÚÁfi˜, ÂÓÒ ·Ó Ë ÛÙ¿ıÌË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ¤ÛÂÈ ÔÈ Ú¿‚‰ÔÈ Î·˘Û›ÌÔ˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÏÈÒÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÎÏÈÌ·ÎÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛË. “¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ ·ÁÓÔ‹ÛÔ˘ÌÂ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ì ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÃÈÓÙ¯›ÎÔ ¡ÈÛÈÁÈ¿Ì·, ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ Ù˘ È·ˆÓÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ˘ÚËÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. √ ¡ÈÛÈÁÈ¿Ì· ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÔÈ Ú¿‚‰ÔÈ Ô˘Ú·Ó›Ô˘ ÛÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÂÎÙ¤ıËÎ·Ó ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÛÙÔÓ ·¤Ú·. ¢È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ‹Ù·Ó fï˜ Ë ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜, ™›Ó˙È ∫›Ó˙Ô, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÔÈ Ú¿‚‰ÔÈ Èı·Ófiٷٷ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Î·Ï˘Ì̤ÓÔÈ Ì ÓÂÚfi. ∫·ıËÛ˘¯·ÛÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ¤Î·Ó ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ Ô ªÈÏ ªfiÚηÚÓÙ, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ƒ˘ıÌÈÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶˘ÚËÓÈ΋˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜: “∏ ηٿÛÙ·ÛË Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË” ›Â. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹, ÔÈ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú˜ 1, 2 Î·È 3 ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ‚Ï¿‚˜ ‹ ÌÂÚÈ΋ Ù‹ÍË Ù˘ ηډȿ˜, ˆÛÙfiÛÔ Ù· ‰Ô¯Â›· ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ Î·È Ù· ÎÂχÊË Á‡Úˆ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ¿ıÈÎÙ·. ™Â ÌÈ· ¿ÏÏË ıÂÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË, ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ› Î·È ÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ó Î·Ï҉ȷ ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È ÛÙȘ ¤ÍÈ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ù˘ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì·. ¶ÚÔÙÔ‡ fï˜ ·ÔηٷÛÙ·ı› Ë ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÂÏÂÁ¯ıÔ‡Ó ÔÈ ·ÓÙϛ˜ Î·È ¿ÏÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ „‡Í˘. ¶Èı·Ófiٷٷ ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ̤Ú˜ ̤¯ÚÈ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ıÔ‡Ó Ù· ¯·Ï·Ṳ̂ӷ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Î·È Ó· ·ÂÚÈÛÙ› Ô ¯ÒÚÔ˜ ·fi ÙÔ ÂÎÚËÎÙÈÎfi ·¤ÚÈÔ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ.

ƒ·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ŒÓÙÂη ̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÛÂÈÛÌfi Î·È ÙÔ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ Ô˘ Û¿ÚˆÛ ÙË ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ π·ˆÓ›·, Ë Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ù˘ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì· ¤¯ÂÈ ÂÍ·ψı› ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂ηÙfi ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·fi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ, Ù· Â›‰· Ȉ‰›Ô˘-131 ‹Ù·Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 126,7 ÊÔÚ¤˜ ¿Óˆ ·fi Ù· fiÚÈ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÂÓÒ Ù· Â›‰· ηÈÛ›Ô˘-134 ‹Ù·Ó 24,8 ÊÔÚ¤˜ ˘„ËÏfiÙÂÚ·. Ÿˆ˜ ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ ÙÔ °·ÏÏÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚ›Ô, Ë Tepco, ȉÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì· ¡Ù·˝ÙÛÈ, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ Â›Û˘ fiÙÈ Ù· Â›‰· ηÈÛ›Ô˘-137 ‹Ù·Ó 16,5 ÊÔÚ¤˜ ¿Óˆ ·fi ÙÔ fiÚÈÔ, ÂÓÒ Ù· Â›‰· ÙÔ˘ ÎÔ‚·ÏÙ›Ô˘-58 ‹Ù·Ó ÂÓÙfi˜ Ô-

Ú›ˆÓ. ™‡Ìʈӷ ¿ÓÙˆ˜ Ì ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Ù· Â›‰· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÂÈÏËÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ˘Á›·. ™Â ·fiÛÙ·ÛË 20 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙÔ ÛÙ·ıÌfi, ÔÈ ÛÙ·ıÌÔ› ̤ÙÚËÛ˘ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ∞ÙÔÌÈ΋˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ ·ÓȯÓÂ‡Ô˘Ó Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· Û Â›‰· 1.600 ÊÔÚ¤˜ ¿Óˆ ·fi ÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi. Δ· Â›‰· ·˘Ù¿ ı· ‹Ù·Ó ÂÈΛӉ˘Ó· ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ¤ÌÂÓ·Ó ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÁÈ· ¿Óˆ ·fi ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜. ™Â ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ, Ù· Â›‰· Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ¤ÊÙÔ˘Ó ·fiÙÔÌ·. ™ÙÔ ΔfiÎÈÔ, 220 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·fi ÙÔ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì· ¡Ù·˝ÙÛÈ, Ë Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· Â›Ó·È ˘„ËÏfiÙÂÚË ·fi ÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi, Ù· Â›‰¿ Ù˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó fï˜ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ. ∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÂÂȉ‹ Ë Ê˘ÛÈ΋ Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ΔfiÎÈÔ Â›Ó·È Ôχ ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ·fi fi,ÙÈ Û ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. √È È·ˆÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ˙‹ÙËÛ·Ó Û‹ÌÂÚ· Ó· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÛÙ· „¿ÚÈ· Î·È Ù· ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó›¯Ó¢ÛË ·Û˘Ó‹ıÈÛÙ· ·˘ÍËÌ¤ÓˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ Ú·‰ÈÂÓÂÚÁÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ ÛÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ˘ÚËÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ù˘ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì·. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙˆÓ Â·Ú¯ÈÒÓ ™›Ì· Î·È πÌ·Ú¿ÎÈ, ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÔ˘ ΔfiÎÈÔ, Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙ· ›‰Ë Ô˘ ·ÏȇÔÓÙ·È Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ ÙÔ˘˜. ™Â ÌÈ· ·¤Ïȉ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· „˘¯ıÔ‡Ó ÔÈ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú˜ ÙÔ˘ ˘ÚËÓÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ ¤ÁÈÓ·Ó Ú›„ÂȘ Ì ÙfiÓÔ˘˜ ı·Ï·ÛÛÈÓÔ‡ ÓÂÚÔ‡ ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú˜. øÛÙfiÛÔ, ÔÏÏÔ› ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ˜ ‰ÈÂÚˆÙÒÓÙ·È ÙÈ Û˘Ó¤‚Ë Ì ÙÔ ÓÂÚfi ·˘Ùfi. “£¤Ïˆ Ó· Ì¿ıˆ ÙÈ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÙÔ ÓÂÚfi ·˘Ùfi, Ò˜ ÙÔ ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÙËÎ·Ó ‹ ·Ó ·ÏÒ˜ ÙÔ ¿ÊËÛ·Ó Ó· ¯˘ı› Î·È ¿ÏÈ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ¡·Ù˙ÌÂÓÙ›Ó ªÂÛοÙÈ, ÂȉÈÎfi˜ Û ı¤Ì·Ù· ˘ÚËÓÈÎÒÓ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ·˜. “∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÒÚ· Ú·‰ÈÂÓÂÚÁfi ·fi‚ÏËÙÔ. ÕÚ·Á ¤ÁÈÓ οÔÈ· ̤ÙÚËÛË Ù˘ Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ;” , ÙfiÓÈÛÂ. ∞ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ·Ú·‰¤¯ÙËÎ·Ó fiÙÈ ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ¯‡ıËΠ¿ÏÈ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. “™ÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Ù· Â›‰· Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ‹Ù·Ó ˘„ËÏfiÙÂÚ· ·fi Ù· Â›‰· ·ÛÊ·Ï›·˜, ˆÛÙfiÛÔ Î·È ·˘Ù¿ Ù· Â›‰· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È ·ÛÊ·Ï‹ ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ›ÓÂÈ Î·Ó›˜ ı·Ï·ÛÛÈÓfi ÓÂÚfi ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ” , ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °ÈÔ‡ÎÈÔ ∂ÓÙ¿ÓÔ.

“μ‚·›ˆ˜, ·Ó ·˘Ùfi Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÂÈÙÒÛÂȘ, ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ˙ËÙ‹Û·Ì ·fi Ù· ·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁ›· Ó· ÂÈÛ‡ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÛÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜” , ÙfiÓÈÛÂ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ∫yodo, Ù· ˘Ô˘ÚÁ›· ¶·È‰Â›·˜, ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ∂ÈÛÙËÌÒÓ Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ÁÈ· Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÛÙÔ ı·Ï·ÛÛÈÓfi ÓÂÚfi Û ԯÙÒ ÛËÌ›· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi Ù˘ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì·, ÂÓÒ Ë TEPCO ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ‰ÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÂϤÁ¯Ô˘˜. √ ÃÈÓÙ¤Ô ªÔÚÈÌfiÙÔ, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ º˘ÛÈÎÒÓ ¶fiÚˆÓ Î·È ∂ÓÂÚÁ›·˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ë Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ı· ‰È·Ï˘ı› Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. “Δ· ÛËÌÂÚÈÓ¿ Â›‰· Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Â›Ó·È ·›ı·ÓÔ Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ˆÎ·ÓÔ‡˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË” , ÙfiÓÈÛÂ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ı· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó ÛÙË Ê˘ÛÈ΋ Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‹‰Ë ÛÙÔ ı·Ï·ÛÛÈÓfi ÓÂÚfi. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙfi Â¿Ó Ù· ·˘ÍË̤ӷ Â›‰· Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙ· ·Ïȇ̷ٷ ÛÙ· ÓÂÚ¿ ·˘Ù¿, ·ÏÏ¿ Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ù˘

ªÈÎÚ¤˜ ÔÛfiÙËÙ˜ Ú·‰ÈÔ˚ÛÔÙfiˆÓ Û ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙËÓ π·ˆÓ›· ∞£∏¡∞, 22.

πá∏ Ú·‰ÈÔ˚ÛÔÙfiˆÓ, Ôχ ÌÈÎÚ‹˜ ÔÛfiÙËÙ·˜, ·ÓȯÓ‡ıËÎ·Ó ÛÂ

ÚÔÛˆÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙËÓ π·ˆÓ›· Î·È ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚ÏËı› Û ÚˆÙÔÁÂÓ‹ Ú·‰ÈÔÏÔÁÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ∞ÙÔÌÈ΋˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ (∂∂∞∂), Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Û 47 ·ÓıÚÒÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ, Â·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Û ¤ÓÙ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ¯ˆÚ›˜ fï˜ ÙÂÏÈο Ó· ÂÓÙÔÈÛÙ› Ú·‰ÈÔÚÚ‡·ÓÛË, Ë ÔÔ›· Ó· ¯Ú‹˙ÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ. ƒ·‰ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ˘˜ ¢ÈÂıÓ›˜ ∞ÂÚÔÏÈ̤Ó˜ ∞ıËÓÒÓ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ∂∂∞∂. ™Â ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÚԂ› ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ∞Ú¯¤˜ ÛÂ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜, fiˆ˜ Ë πÛ·Ó›·, Ë °ÂÚÌ·Ó›·, Ë πÙ·Ï›· Î.·., Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˘˜ ÂÈ‚·ÙÒÓ

ÚÔ·ÈÚÂÙÈο Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÎÎÂÓˆı›۷ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì·. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ ÂÏÏËÓÈο ÏÔ›·, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜ ÚÔÏËÙÈΤ˜ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ó·˘ÙÈÏÏfiÌÂÓÔ˘˜, Ë ∂∂∞∂ ¤¯ÂÈ ÂÈϤÔÓ ÂΉÒÛÂÈ Û‡ÛÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ‹ ÙÔ˘˜ Û ·ÎÙ›Ó· 80 ¯ÏÌ. ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ηÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ˘ ˘ÚËÓÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡. ∏ ∂∂∞∂ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË ·fiÛÙ·ÛË ÙˆÓ 80 ¯ÏÌ. ÚԤ΢„ ·fi ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰ÔÛÈÌÂÙÚÈΤ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ, ÂÓÒ ·Ó¿ÏÔÁË Û‡ÛÙ·ÛË ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ˘ ¤¯ÂÈ ÂΉÔı› ·fi ÙȘ °ÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜. Δ· Â›‰· Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ÛÂ Û˘Ó¯‹ Î·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ‚¿ÛË Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ÙËÏÂÌÂÙÚÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙÔ 2000. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÛÙÔÓ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi ÙfiÔ Ù˘ ∂∂∞∂.

·ÏÈ›·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ηٷÛÙÚ¿ÊËΠ·fi ÙÔ ÛÂÈÛÌfi Î·È ÙÔ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ. “¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì „¿ÚÈ· ·fi ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ÂÏ‹ÁËÛ·Ó, Û˘ÓÂÒ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÔÏ˘Ṳ̂ӷ Ù· „¿ÚÈ· Ô˘ ˆÏÔ‡ÓÙ·È” , ‰‹ÏˆÛÂ Ë ƒ›Î· Δ·ÙÛÔ‡ÎÈ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ ∞ÏȤˆÓ.

“ΔÂÛÙ ·ÓÙÔ¯‹˜” ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi ∫Ô˙ÏÔÓÙÔ‡È ∏ μÔ˘ÏÁ·Ú›· ÍÂÎÈÓ¿ ÙȘ ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ “ÙÂÛÙ ·ÓÙÔ¯‹˜” ÛÙÔÓ ˘ÚËÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ∫Ô˙ÏÔÓÙÔ‡È, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ, Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜. ™ÙËÓ ›‰È· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì· Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ªfiÈÎÔ ªÔÚ›ÛÔÊ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ∏ÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡ (¡∂∫), ∫Ú·ÛÈÌ›Ú ¶·Ú‚¿ÓÔÊ, ÙÔÓ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÙÔ˘ “∫Ô˙ÏÔÓÙԇȔ , ∫ÔÓÛÙ·ÓÙ›Ó ¡ÙÈÌÈÙÚfiÊ, ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡, ∞ÏÂÍ¿ÓÙ·Ú ¡ÈÎfiÏÔÊ, Î·È ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡, ª›ÙÚÎÔ °È¿ÓÔÊ. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ·ÊÔÚ¿, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡, Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ÙËÓ ÙÔÔıÂÛ›· ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ. ∏ ¢ÈÂıÓ‹˜ ÀËÚÂÛ›· ∞ÙÔÌÈ΋˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ ı· ÂÓËÌÂÚˆı› ÁÈ· ÙÔ ÙÂÛÙ ·ÓÙÔ¯‹˜ Î·È ı· ÚÔÛÎÏËıÔ‡Ó ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ˜ ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙË ‰È·‰Èηۛ·. ªfiÏȘ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ ÙÂÛÙ ·ÓÙÔ¯‹˜, Ë μÔ˘ÏÁ·Ú›· ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ “Ù‡Ô˘” ÙÔ˘ ÙÂÛÙ ·ÓÙÔ¯‹˜ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ∫Ô˙ÏÔÓÙÔ‡È, ÛÙ· Â˘Úˆ·˚ο ÙÂÛÙ ·ÓÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ˘ÚËÓÈÎÒÓ ·ÓÙȉڷÛÙ‹ÚˆÓ Û ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÂıÔ‡Ó ÂÈϤÔÓ ı¤Ì·Ù· ·ÛÊ·Ï›·˜ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹, Ë μÔ˘ÏÁ·Ú›· Â›Ó·È Úfiı˘ÌË Ó· ·ԉ¯ı› ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ·›ÙËÌ· Î·È Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ fi,ÙÈ ˙ËÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹.


√ÈÎÔÓÔÌ›· 33

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 ª∞ƒΔπ√À 2011

™Â ÙˆÙÈ΋ ÙÚԯȿ ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ

«Ÿ¯È» ÂÌfiÚˆÓ ÛÙËÓ Ï‹ÚË ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜

∞£∏¡∞, 22.

∞£∏¡∞, 22.

∞ÓÙȉڿ Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· ¶Ú·ÙËÚÈÔ‡¯ˆÓ ÛÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ Ï·ÊfiÓ

™Â ÙˆÙÈ΋ ÙÚԯȿ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Î·È Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÙÈ̤˜ Ù˘ ‚ÂÓ˙›Ó˘ ÂÓÒ ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÛÙ·ıÂÚÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙ· ¯ıÂÛÈÓ¿ Â›‰·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ Ù˘ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙÔ 1,663 ¢ÚÒ, ·fi 1,669 ¯ı˜ Î·È 1,68 Ô˘ ›¯Â Êı¿ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. ¢ËÏ·‰‹ Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ÙÒÛË ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Ù· 2 ÏÂÙ¿ ÙÔ Ï›ÙÚÔ. ∫Ú‹ÙË Î·È ÓËÛȈÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ì ÙÈ̤˜ Ô˘ ÎÏÈÌ·ÎÒÓÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ 1,87 ¢ÚÒ ÂÓÒ Û ∞ı‹Ó· Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÔÈ ÙÈ̤˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi 1,534 ¢ÚÒ. ΔÔ ÂÙڤϷÈÔ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙ· 89,5 ÏÂÙ¿, fiÛÔ ‹Ù·Ó Î·È ¯ı˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ¶Ú·ÙËÚÈÔ‡¯ˆÓ - ∂ÌfiÚˆÓ ∫·˘Û›ÌˆÓ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÔÈ ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î. ª. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜ ÁÈ· ÂÈ‚ÔÏ‹ Ï·ÊfiÓ ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ Û ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÓÔÌÔ‡˜ Î·È ∂ıÓÈΤ˜ Ô‰Ô‡˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∏ ¶√¶∂∫ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ: -“∏ ÂÈ‚ÔÏ‹ Ï·ÊfiÓ Â›Ó·È ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, ÂÊfiÛÔÓ ÎÚ›ÓÂÈ fiÙÈ Û οÔȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ‹ ·ÁÔÚ¤˜ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜. ∞Ó fï˜ ÂÈ‚ÏËı› Ï·ÊfiÓ, ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÊÔÚ¿ fiÏ· Ù·

ÛÙ¿‰È· ‰È·Î›ÓËÛ˘ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÙË ÏÈ·ÓÈ΋, fiˆ˜ ›¯Â Á›ÓÂÈ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÊÔÚ¿, ÔfiÙ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ηٷÚÁ‹ÛÂÈ ÚfiˆÚ· ÙȘ ·ÓÒٷ٘ ÙÈ̤˜. ΔÔ ‰È˜ ÂÍ·Ì·ÚÙÂ›Ó Ô˘Î ·Ó‰Úfi˜ ÛÔÊÔ‡” . -“™ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙÂÙÚ·ÂÙ›·˜ fiÚÈÛÌ· Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ η˘Û›ÌˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ˆ˜ ·ÈÙ›· ÙˆÓ ˘„ËÏÒÓ ÙÈÌÒÓ ÛÙȘ ÂıÓÈ-

Τ˜ Ô‰Ô‡˜ Ù· ˘„ËÏ¿ ÂÓÔ›ÎÈ· Ô˘ ÏËÚÒÓÔ˘Ó Ù· Ú·Ù‹ÚÈ· ÛÙÔ Δ∂√. ∞Ó Ë ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘fi„Ë Ù˘ ÙÔ fiÚÈÛÌ·, ÌÔÚԇ̠ӷ Ù˘ ÙÔ ÎÔÈÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì” . -“™ÙÔ ›‰ÈÔ fiÚÈÛÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ÚfiÙ·ÛË Ó· ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û ÈӷΛ‰Â˜ ÛÙÔ˘˜ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˘˜ ÔÈ ÙÈ̤˜ ÛÙ· ‰‡Ô ÂfiÌÂÓ· Ú·Ù‹ÚÈ·. √ Î. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜ Â›Ó·È Ô Ù¤Ù·ÚÙÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ÂÍ·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ Â›Ó·È fiÙÈ ÂÚÈfiÚÈÛ ÙÔ ‰›Ô ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ·fi ÙȘ ÂıÓÈΤ˜ Ô‰Ô‡˜ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ Ô‰fi” . ∏ √ÌÔÛÔÓ‰›· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ·ÎfiÌË fiÙÈ ÚÈÓ ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ›¯Â ·Ó·ÁÁÂÏı› Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Â˘Ú›·˜ Û‡Û΄˘ ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ η˘Û›ÌˆÓ ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙË ‰È·Î›ÓËÛË ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂȉÒÓ. “∏ Û‡ÛÎÂ„Ë ·Ó·‚Ï‹ıËΠ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ Î·È ÙÂÏÈο ·Ú·¤ÌÊıËΠÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ηϤӉ˜, ¯ˆÚ›˜ ηÓ›˜ Ó· ÌÂÈ ÛÙÔÓ ÎfiÔ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ ÏfiÁÔ. ∏ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ¤ÎÚÈÓ ÚÔÊ·ÓÒ˜ fiÙÈ Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ η˘Û›ÌˆÓ, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙfiÛÔ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Â›‰· - ÚÂÎfiÚ ÂÚÈÙÙ‡ÂÈ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ Ì·Ù·›ˆÛ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË” , ηٷϋÁÂÈ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›·.

∂ÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎfiÙËÙ· ηٷÁÚ¿ÊËΠÛÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ

√Úȷ΋ ˘Ô¯ÒÚËÛË 0,18% ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 22.

™Ù¿ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË. O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ۋÌÂÚ· ÛÙȘ 1.611,21 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 0,18%. ∂Ó‰ÔÛ˘Ó‰Úȷο ÎÈÓ‹ıËΠ۠ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ Â‡ÚÔ˜ ‰È·Î‡Ì·ÓÛ˘ 17 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ·ÓÒÙÂÚË ÙÈÌ‹ ÛÙȘ 1.623,94 ÌÔÓ¿‰Â˜, fiÙ·Ó ÛËÌ›ˆÓ ¿ÓÔ‰Ô ¤ˆ˜ Î·È 0,61% Î·È Î·ÙÒÙÂÚË ÙÈÌ‹ ÛÙȘ 1.606,27 ÌÔÓ¿‰Â˜ fiÙ·Ó Î·Ù¤ÁÚ·Ê ·ÒÏÂȘ ¤ˆ˜ Î·È 0,49%. ∞fi ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ μÈÔ¯¿ÏÎÔ(+3,59%), ÙÔ˘ √¶∞P (+3,06%), Ù˘ Motor Oil(+2,73%), Ù˘ ΔÈÙ¿Ó (+2,40%) Î·È Ù˘ MIG(+2,38%). ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ Eurobank(3,70%), Ù˘ Alpha Bank(-3,56%) Î·È Ù˘ Marfin Popular Bank(-2,11%). √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 20 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 750,10 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 0,48%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 40 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.626,82 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 0,53%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE SMALLCAP 80 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 282,08 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 1,03%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘

FTSE 140 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.687,30 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 0,40%. √ ‰Â›ÎÙ˘ Ftse/Athex International ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.974,55 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË 0,38%. √È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ÛÊ¿ÏÂȘ: 1.478,07 -3,44%, μÈÔÌ˯·ÓÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÀËÚÂۛ˜: 3.809,65 +1,38%, ∂ÌfiÚÈÔ: 1.982,92 +1,52%,

∫·Ù·Û΢¤˜ Î·È ÀÏÈο: 2.458,11 +1,79%, ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘: 831,84 3,37%, ¶ÂÙڤϷÈÔ Î·È ∞¤ÚÈÔ: 2.830,60 +1,39%, ¶ÚÔÛˆÈο Î·È √ÈÎȷο ¶ÚÔ˚fiÓÙ·: 3.242,12 +0,72%, ¶ÚÒÙ˜ ‡Ï˜: 2.786,77 +0,51%, Δ·Í›‰È· Î·È ·Ó·„˘¯‹:2.780,25 +2,91%, Δ¯ÓÔÏÔÁ›·: 649,34 +0,13%, ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜:2.265,36 -0,12%, ΔÚ¿Â˙˜: 1.371,01 -1,84%, ΔÚfiÊÈÌ· Î·È ¶ÔÙ¿:

6.765,32 -1,37%, ÀÁ›·: 584,68 +0,01%, ÀËÚÂۛ˜ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜: 3.452,57 +0,01%, ÃËÌÈο: 7.697,59 0,24%, ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜: 2.287,52 +1,28%. 67 ÌÂÙÔ¯¤˜ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ·ÓÔ‰Èο, 88 ÙˆÙÈο Î·È 52 ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: Unibios +14,29%, Creta Farma +13,08%, ∞ÏÊ· °ÎÚ›ÛÈÓ +10,00% Î·È ªÔ¯Ïfi˜ +10,00%. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: Altec -14,29%, Euromedica 13,99%, ∞ÙÏ¿ÓÙÈÎ -11,11% Î·È ª‡ÏÔÈ ™·Ú·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ -9,93%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 90,829 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ fiÁÎÔ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: Sciens Ì 5.221.642 ÙÂÌ¿¯È·, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Ì 2.829.925, ∂ıÓÈ΋ Ì 2.085.623 Î·È Marfin Popular Bank Ì 1.978.908 ÙÂÌ¿¯È·. ΔËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Í›· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: ∂ıÓÈ΋ Ì 14,286 ÂηÙ. ¢ÚÒ, √¶∞¶ Ì 13,500, Alpha Bank Ì 9,025 Î·È √Δ∂ Ì 8,409 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 63,341 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.

∂Ó Ì¤Ûˆ ·ÓËÛ˘¯ÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÎÚ›Û˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË

∞ÓÔ‰ÈΤ˜ ȤÛÂȘ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ÎÚ·ÙÈο ÔÌfiÏÔÁ· ∞£∏¡∞, 22.

ªÂÁ¿ÏË ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÙËÓ ΔÚ›ÙË Ù· ÂÈÙfiÎÈ· ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ πÚÏ·Ó‰›·, Ì ÙÔ spread ÛÙÔÓ 10ÂÙ‹ Ù›ÙÏÔ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Î·Ù¿ 25 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÂÚ›Ô˘, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÌËÓ Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂∂ ÛÙËÓ Ï‡ÛË-·Î¤ÙÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ¯Ú¤Ô˘˜. √È ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌË ¤ÓÙÔÓË ·‚‚·ÈfiÙËÙ·, ηıÒ˜ ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· ÁÈ· ÙÔÓ ÌfiÓÈÌÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi (ı· ÙÂı› Û ÈÛ¯‡ ·fi Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 2013), ·ÏÏ¿ ¿ÊËÛ·Ó “ÁÎÚ›˙· ÛËÌ›·” Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘

ÚÔÛˆÚÈÓÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡. “¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ·ÎfiÌ· ÛÂ Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi (ÚÔÛˆÚÈÓfi) Ì˯·ÓÈÛÌfi. ∫¿ÓÔ˘Ó ÌÈÎÚ¿ ‚‹Ì·Ù· οı ÊÔÚ¿. À¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌ· ¤ÓÙÔÓË ·‚‚·ÈfiÙËÙ·” , › ÛÙÔ Bloomberg ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ Ù˘ Rabobank Groep. ΔÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi 2ÂÙ¤˜ ÔÌfiÏÔÁÔ ÛηÚʿψÛ ̤¯ÚÈ ÙÔ 14,91%, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ˘„ËÏfiÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô ·fi ÙȘ 9 ª·ÚÙ›Ô˘, ÂÓÒ ·ÚÁfiÙÂÚ· ˘Ô¯ÒÚËÛ ÂÏ·ÊÚ¿ ÛÙÔ 14,85% Ì ¿ÓÔ‰Ô 0,41% (41 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘). ™ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÈÚÏ·Ó‰ÈÎfi Ù›ÙÏÔ Ë ·fi‰ÔÛË ·Ó‹Ïı ̤¯ÚÈ ÙÔ 10,18%, ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ·fi ÙÔ 2003. ∞ÚÁfiÙÂÚ·, ˘Ô¯ÒÚËÛ ÛÙÔ 10,13% Ì ¿ÓÔ‰Ô 0,88%. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈ-

ˆı› fiÙÈ Ë ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ 2ÂÙÔ‡˜ Ù›ÙÏÔ˘ ÍÂ¤Ú·Û ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙÔ˘ 10ÂÙÔ‡˜. ΔÔ ÈÚÏ·Ó‰ÈÎfi CDS ·˘Í‹ıËΠηٿ 33 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛÙȘ 620 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘. ™ÙÔ 10ÂÙ¤˜ ÔÌfiÏÔÁÔ ÙÔ

spread Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi Ù›ÙÏÔ ‰È¢ڇÓıËΠ̤¯ÚÈ ÙȘ 926 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘, ·fi 902 ÙÔ Úˆ›. ΔÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ·˘Í‹ıËΠ¤ˆ˜ ÙÔ 12,50%, ÂÓÒ ÙÔ Úˆ› ›¯Â ·ÓÔ›ÍÂÈ ÛÙÔ 12,30%.

¶¿ÓÙˆ˜, Ë Ó¢ÚÈÎfiÙËÙ· ÔÊ›ÏÂÙ·È Î·È Û ʋ̘ Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ·Ó ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ fiÙÈ Ë πÚÏ·Ó‰›· ‰ÂÓ Ï‹ÚˆÛ ÎÔ˘fiÓÈ ÔÌÔÏfiÁÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Reuters. “À¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· Ê‹ÌË fiÙÈ Ë πÚÏ·Ó‰›· ‰ÂÓ Ï‹ÚˆÛ ÎÔ˘fiÓÈ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ [...] ∞˘Ùfi ÚÔηÏ› Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 10 ÏÂÙ¿ ȤÛÂȘ Î·È ÛÙȘ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›· Î·È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” , Û¯ÔÏ›·Û trader. “∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÌfiÏÔÁÔ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚˆı›, ÁÈ·Ù› ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÔÌfiÏÔÁÔ ‹Ù·Ó Ó· ÏËÚˆı› ÛÙȘ 6 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Â›Ó·È Ó· ÏËÚˆı› ÛÙȘ 18 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ ‚Ϥˆ ÙÔ ÏfiÁÔ Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ” , ÚÔÛ¤ıÂÛÂ.

TËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ Ù˘ ‰ËÏÒÓÂÈ Ë ∂ıÓÈ΋ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘, ÌÂÙ¿ ÙȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î. ª. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ·ÏÏ¿ ‰ËÏÒÓÂÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· fiÙÈ “‰ÂÓ Û˘ÌʈÓ› Ì ÙËÓ Ï‹ÚË ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ·ÔÚÚ›ÙÂÈ ÔÚÈ˙fiÓÙȘ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Ô˘ ÚÔ¿ÁÔ˘Ó ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ‰È·Ê˘Ï¿ÛÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ªÌ ÂÌÔÚ›Ô˘ ·fi ÙȘ ÔÏ˘ÂıÓÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ”. ∏ ∂™∂∂ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÔ›ıËÛ‹ Ù˘ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ Â˘Ú‡ ‰È¿ÏÔÁÔ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ Î·È ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ı· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, ÒÛÙ ӷ ÂÈÛËÌ·ÓıÔ‡Ó ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÁÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Î·È Ó· ·ÔÙ˘ˆıÔ‡Ó ÔÚı¿ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙÔ ÔÚÈÛÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ.

∞‡ÍËÛË 13,9% ÁÂÓÈÎÔ‡ ‰Â›ÎÙË Î‡ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 22.

∞‡ÍËÛË 13,9% ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· (Û‡ÓÔÏÔ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ Î·È Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜) ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÂʤÙÔ˜, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰Â›ÎÙË ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2010, ¤Ó·ÓÙÈ ·‡ÍËÛ˘ 0,4% Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠηٿ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Û‡ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ 2010 ÚÔ˜ ÙÔ 2009. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ (∂§™Δ∞Δ), Ë ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙȘ ÂÍ‹˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ̤ˆÓ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·: ·. ™ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË Î‡ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÔÚ˘¯Â›ˆÓ- Ï·ÙÔÌ›ˆÓ ηٿ 5,6%, Î·È ‚. ™ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË Î‡ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÌÂÙ·ÔÈËÙÈÎÒÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ Î·Ù¿ 14%. ∂›Û˘, Ë ·‡ÍËÛË ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ‰Â›ÎÙË ÚÔ‹Ïı ·fi ÙȘ ÂÍ‹˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ·ÁÔÚÒÓ: 1. ΔËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË Î‡ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ·ÁÔÚ¿˜ ηٿ 5%, Î·È 2. ΔËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË Î‡ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ηٿ 39,3%. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·‡ÍËÛË 9,1% ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ Ó¤ˆÓ ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· (Û‡ÓÔÏÔ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ Î·È Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜) ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÂʤÙÔ˜, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰Â›ÎÙË ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2010, ¤Ó·ÓÙÈ ·‡ÍËÛ˘ 4,4% Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠηٿ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Û‡ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ 2010 ÚÔ˜ ÙÔ 2009. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ (∂§™Δ∞Δ), Ë ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙȘ ÂÍ‹˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ·ÁÔÚÒÓ: ·. ™ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË Ó¤ˆÓ ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ·ÁÔÚ¿˜ ηٿ 6,5%, Î·È ‚. ™ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË Ó¤ˆÓ ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ηٿ 32,7%.

∫·Ù·‚ÔÏ‹ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ 4,4 ÂÎ. ú Û ӤԢ˜ ·ÁÚfiÙ˜ ∞£∏¡∞, 22.

ΔËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÏËڈ̋˜ Ù˘ ‚’ ‰fiÛ˘ ÂÊ¿·Í ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÁˆÚÁÔ‡˜ ·ÓÂÈÏËÌÌ¤ÓˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2000-2006 ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¶ÏËÚˆÌÒÓ Î·È ∂ϤÁ¯Ô˘ ∫ÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ∂ÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ ¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È ∂ÁÁ˘‹ÛÂˆÓ (√¶∂∫∂¶∂). ∏ ÏËڈ̋, ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi Ù˘ ÔÔ›·˜ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 4.388.200 ¢ÚÒ, ·ÊÔÚÔ‡Û 908 ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Ë ÏËڈ̋ ¤ÁÈÓ ·¢ı›·˜ ÛÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ ÔÛfi Ù˘ ÏËڈ̋˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ √¶∂∫∂¶∂ (www.opekepe.gr ).


34

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 ª∞ƒΔπ√À 2011

™ÙÔ˘˜ “8” Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη...

◊ÙÙ· ÛÙÔ ÊÈÓ¿Ï ÁÈ· ¶∞√, ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ.... ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ ∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Û˘Ó¤ÙÚÈ„Â ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ™È¤Ó· ÛÙÔ ™∂º Ì 89-41 ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔËÌÈÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη. √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ χÁÈÛ ÛÙÔ ÊÈÓ¿Ï ÙÔ˘ Ì·Ù˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙË μ·ÚÎÂÏÒÓË, ηıÒ˜ ËÙÙ‹ıËΠ83-82 ·fi ÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·. ªÂ ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ·›ÛÙÂ˘Ù· ÛÎÔÚ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Ì¿ÛÎÂÙ (89-41) Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¿ÙËÛ ÙËÓ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· πÙ·Ï›·˜ ™È¤Ó· Î·È ¤Î·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÁÈ· ÙÔ Final Four Ù˘ μ·ÚÎÂÏÒÓ˘. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ ÎÚÈÙÈ΋˜, ·ÊÔ‡ ‹Ù·Ó Û·Ó ÌÈ· ÔÌ¿‰· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ·È‰È¿ Ï˘Î›Ԣ Î·È Ó· ¤‚Á·Ï·Ó fiÏÔ ÙÔ˘˜ ÙÔ ¿¯ÙÈ. √È ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ ‹Ù·Ó ·›ÛÙ¢ÙÔÈ ÛÙ· ÙÚ›· ÚÒÙ· ‰ÂοÏÂÙ· Î·È ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ï˘‹ıËÎ·Ó ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÊËÛ·Ó Ó· ʇÁÔ˘Ó Ì ¤Ó· ÈÔ ·ÍÈÔÚÂ¤˜ ÛÎÔÚ ·fi ÙÔ Á‹‰Ô. ™Â ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈο ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ∂˘ÚˆÏ›Áη˜ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÙÔ˘ ·Û‡ÏÏËÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë ÛÙÔ ¶·Ï¿Ô˘ ªÏ·Ô˘ÁÎÚ¿Ó· χÁÈÛ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ·fi ÙË ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Î·È Ù· ÛÊ˘Ú›ÁÌ·Ù· ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ, ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ‹ÙÙ· Ì 83-82. √È ∫·Ù·Ï·ÓÔ› ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÙÔ ·‰È·ÊÈÏÔÓ›ÎËÙÔ Ê·‚ÔÚ› Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜, fï˜ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ∑¤ÏÈÎÔ √ÌÚ¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜ ·¤‰ÂÈÍ·Ó ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó Ù· ÎfiÙÛÈ· Î·È ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· Ó· ·Ï¤„Ô˘Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰¤Î·ÙÔ ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚÔϤÙÔ˘. ∞˘Ùfi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Î·Ó·Ó ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ μ·ÚÎÂÏÒÓ˘, fiÔ˘ ·Ó Î·È 10 ‰Â‡ÙÂÚ· ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ó· ¯¿ÓÔ˘Ó Ì ¤ÓÙ fiÓÙÔ˘˜ (82-77) ‹Á·Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·Ó·ÙÚÔ‹.

°¡ø™Δ√¶√π∏™∂π™ °∞ªø¡ Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΜΟΥΝΤΖΑΣ του Νικολάου και της Μαρίας, το γένος Λίτσιου, που γεννήθηκε στο Μπίλεφελντ Γερμανίας και κατοικεί στο Βόλο και η ΣΟΥΛΤΑΝΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ του Θωμά και της Σύρμως, το γένος Λεβέντη, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα και κατοικεί στο Βόλο πρόκειται να παντρευτούν στο Βόλο. -------------------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ του Αθανασίου και της Καλλιόπης, το γένος Κοπατσάρη, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο και η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΧΗ του Αθανασίου και της Αγγελικής, το γένος Κεμεντζή, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο πρόκειται να παντρευτούν στη Δημοτική Ενότητα Πορταριάς του Δήμου Βόλου Ν. Μαγνησίας. -------------------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΛΑΧΑΣ του Αποστόλου και της Γραμματικής, το γένος Κοτζιά, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο και η ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗ του Ιωάννη και της Δήμητρας, το γένος Μαγδάρη, που γεννήθηκε στα Χανιά Κρήτης και κατοικεί στο Βόλο πρόκειται να παντρευτούν στη Δημοτική Ενότητα Ν. Ιωνίας. -------------------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΡΓΙΑΜΙΔΗΣ του Παναγιώτη και της Πελαγίας, το γένος Τεργιοπούλου, που γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη και κατοικεί στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας και η ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΟΥΛΟΔΗΜΟΥ του Τριανταφύλλου και της Ευαγγελίας, το γένος Ράνου, που γεννήθηκε στη Δράμα και κατοικεί στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας πρόκειται να παντρευτούν στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας. -------------------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ του Μιχαήλ και της Φωτεινής, το γένος Μηλαρά, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο και η ΑΡΓΥΡΩ ΤΡΑΧΙΛΗ του Ελευθερίου και της Αθανασίας, το γένος Αντωνίου, που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής και κατοικεί στο Βόλο πρόκειται να παντρευτούν στο Βόλο.

¶ƒ√™∫§∏™∏ ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ Ù˘ ∞ÓÒÓ˘Ì˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›·

NEA-MEDIA AEBE ¶∞ƒ∞°ø°∏ ∫∞π ∂ª¶√ƒπ∞ √¶Δπ∫ø¡ æ∏ºπ∞∫ø¡ ¢π™∫ø¡ ∞ƒπ£ª. ª∞∂ 37801/32/μ/97/011 Û ŒÎÙ·ÎÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Καλούνται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρίας “ΝΕΑ MEDIA AEBE” σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 14η Απριλίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ., στα γραφεία της εταιρίας στη Βιομηχανική Περιοχή Βόλου με θέματα ημερήσιας διατάξεως τα ακόλουθα: £∂ª∞ ∏ª∂ƒ∏™π∞™ ¢π∞Δ∞•∂ø™ α) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση να καταθέσουν τις μετοχές τους όπως ορίζει το καταστατικό (άρθρο 21), στην εταιρία ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα προσκομίζοντας το αποδεικτικό κατάθεσης πέντε ημέρες πριν την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Βόλος, 21 Μαρτίου 2011 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

™˘Ó¿ÓÙËÛË ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ Ì ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ΔË Û‡ÛÙ·ÛË ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È √Ì¿‰·˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ∫Ú›ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ·’ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ £ÂÛÛ·Ï›· ÛÙÔ μfiÏÔ. √ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ Â›Û˘ fiÙÈ ÙÔ 2012 ·Ó·ÎËÚ‡ÛÛÂÙ·È “ŒÙÔ˜ ∂ÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÛÙËÓ ¶·ÙÚ›‰·” ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·fi‰ËÌÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔ‡˜ √ Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ “Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Â›Ó·È Î‡ÚÈ· ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ·ÈÚÂÙ‹˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜” Î·È Î·Ù¤ÛÙËÛ ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ۷ʤ˜ fiÙÈ ˙ËÙ› ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. ™ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· 100 ËÌÂÚÒÓ Ô˘ ¤ıÂÛ Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ηıÒ˜ fiˆ˜ ϤÂÈ “Ë ÔÚı‹ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Â›Ó·È Î·›ÚÈÔ˜ ÎÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, Ë ÔÔ›· Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÁÈ· ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¿ÓıËÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜” .

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ À¶√Àƒ°∂π√ £∞§∞™™πø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¡∏™ø¡ & ∞§π∂π∞™ §πª∂¡π∫√ Δ∞ª∂π√ ™∫√¶∂§√À ¶∂ƒπ§∏æ∏ ∞¡∞∫√π¡ø™∏™ √ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ Δ√À §πª∂¡π∫√À Δ∞ª∂π√À ™∫√¶∂§√À ∞¡∞∫√π¡ø¡∂π ΔËÓ ÚfiÛÏË„Ë, Ì ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, Û˘ÓÔÏÈο ‰˘Ô (2) ·ÙfiÌˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÂÔ¯ÈÎÒÓ ‹ ·ÚÔ‰ÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ˘ ÂÍ‹˜, ·Ó¿ ˘ËÚÂÛ›·, ¤‰Ú·, ÂȉÈÎfiÙËÙ· Î·È ‰È¿ÚÎÂÈ· ۇ̂·Û˘, ·ÚÈıÌÔ‡ ·ÙfiÌˆÓ (‚Ï. ¶π¡∞∫∞ ∞), Ì ٷ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· (Ù˘Èο Î·È Ù˘¯fiÓ ÚfiÛıÂÙ·) ÚÔÛfiÓÙ· (‚Ï. ¶π¡∞∫∞ μ): ¶π¡∞∫∞™ ∞: £∂™∂π™ ∂¶√Ãπ∫√À ¶ƒ√™ø¶π∫√À (·Ó¿ Έ‰ÈÎfi ı¤Û˘) ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ÀËÚÂÛ›· Œ‰Ú· ∂ȉÈÎfiÙËÙ· ¢È¿ÚÎÂÈ· ∞ÚÈıÌfi˜ ı¤Û˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ۇ̂·Û˘ ·ÙfiÌˆÓ 100 Λιμενικό Ταμείο Σκόπελος ΠΕ Διοικητικών 8 1 Σκοπέλου 101 Λιμενικό Ταμείο Σκόπελος ΤΕ Λογιστικής 8 1 Σκοπέλου ¶π¡∞∫∞™ μ: ∞¶∞πΔ√Àª∂¡∞ ¶ƒ√™√¡Δ∞ (·Ó¿ Έ‰ÈÎfi ı¤Û˘) ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ı¤Û˘: 100 Δ›ÙÏÔ˜ ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È ÏÔÈ¿ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· (Ù˘Èο & Ù˘¯fiÓ ÚfiÛıÂÙ·) ÚÔÛfiÓÙ·: 1. ¶Ù˘¯›Ô ‹ ‰›ψ̷ Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής) ή Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ή Βαλκανικών Σπουδών ή Δημόσιας Διοίκησης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης Τεχνολογιών ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Ιστορίας- Αρχαιολογίας- Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (εντός του 2002 μετονομάστηκε σε Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας) ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ή Μεσογειακών Σπουδών με κατευθύνσεις: α) Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου είτε β) Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Νομικής ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή Πολιτικών Επιστημών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ή Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων) ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 2. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 3. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου. ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ı¤Û˘: 101 Δ›ÙÏÔ˜ ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È ÏÔÈ¿ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· (Ù˘Èο & Ù˘¯fiÓ ÚfiÛıÂÙ·) ÚÔÛfiÓÙ·: 1. ¶Ù˘¯›Ô ‹ ‰›ψ̷ Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης ΚοινωνικώνΕπιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Ερ-

¶·Ú·›ÙËÛË ÛÙÔ §∞.√.™. ª·ÁÓËÛ›·˜ ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ¡.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ §∞√™ Î. ¢ËÌ. ª¿ÓÔ˜, ·Ú·ÈÙ‹ıËΠ·fi ÙÔ ÎfiÌÌ· Î·È ÙË ı¤ÛË Ô˘ ηÙ›¯Â. ªÂ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË ÂÍËÁ› ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹.

ΔÔ ¶∞ª∂ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙË ‰›ÎË Ì·ıËÙÒÓ ªÂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘, ÙÔ ¶.∞.ª∂ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÂÈ “ÙË ‰›ˆÍË Ì·ıËÙÒÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÂÙ¿ ·fi ·fiÊ·ÛË Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ η٤Ϸ‚·Ó ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘˜ , Ì ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È Ù˘ ÎÙÈÚȷ΋˜ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. √È Ì·ıËÙ¤˜ ·˘ÙÔ› ÂÎÚÔÛˆÒÓÙ·˜ ÙÔ 15ÌÂϘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÙÔ˘˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙfi¯Ô˜ ÌÈ·˜ ÌÈÎÚ‹˜ ÔÌ¿‰·˜ ÁÔÓ¤ˆÓ Ì ·ÓÙȉڷÛÙÈΤ˜ ·fi„ÂȘ. ΔÔ ¶.∞.ª∂ Û˘Ì·Ú›ÛÙ·Ù·È ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ‰ÈÒÎÔÓÙ·È ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ Ì·ıËÙÈÎfi ΛÓËÌ· ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ·ԂϤÔ˘Ó ÛÙÔ Î·Ïfi Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. √ ·ÁÒÓ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·È‰Â›· Â›Ó·È ·ÁÒÓ·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ. ∏ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ·ÊÔÚ¿ fiÏË ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. °È· ·˘Ùfi ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜ ‰ÂÓ ‰Èο˙ÔÓÙ·È” .

γασιών ή Λογιστικής ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών - Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 2. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 3. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου. ∂π¢π∫∂™ ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™: √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ËÏÈΛ·˜ ·fi 18 ¤ˆ˜ 65 ÂÙÒÓ. ÀÔ‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΣΚΟΠΕΛΟΣ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Τ.Κ. 37003 απευθύνοντάς την στο Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου υπόψη κ. Κασσανδριανού Ρηγίνας (τηλ. επικοινωνίας: 24240-22864). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση, β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων→ Διαγωνισμών Φορέων → Εποχικού (ΣΟΧ), γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων → Διαγωνισμών Φορέων → Εποχικού (ΣΟΧ). √ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ Δ√À §.Δ.™. ª∂§∞Ã√π¡∞∫∏™ ¶∞¡∞°πøΔ∏™

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¢∏ª√™ ¡√Δπ√À ¶∏§π√À

Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Πληροφορίες: Μιλτιάδης Παπαδημητρίου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 24230-54990

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δυνάμει του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 ο Δήμος Νοτίου Πηλίου προκειμένου να προβεί στη συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας του Δ. Νοτίου Πηλίου, καλεί φορείς, συλλόγους κάθε είδους, πολιτιστικούς, αθλητικούς, γυναικείους, κοινωνικούς ή οργανώσεις, που επιθυμούν να συμμετέχουν στο νέο θεσμό, να υποβάλλουν εγγράφως τη βούλησή τους εντός πέντε (5) πλήρη ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής στον τοπικό Τύπο. Η βούλησή τους θα εκφράζεται, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του φορέα τους, με την οποία θα ορίζεται και ο εκπρόσωπος του φορέα στην επιτροπή διαβούλευσης, η οποία θα επισυνάπτεται στην αίτηση, περί συμμετοχής, μαζί με αντίγραφο του καταστατικού του φορέα, που θα υποβάλλουν εγγράφως οι οριζόμενοι εκπρόσωποι, εντός της ταχθείσας πενθήμερης προθεσμίας, στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Νοτίου Πηλίου, κ. Μιλτιάδη Παπαδημητρίου. Οι αιτήσεις μπορεί να αποστέλλονται και ταχυδρομικώς και να λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον φέρουν ημερομηνία αποστολής εντός του πενθημέρου. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 ª∞ƒΔπ√À 2011

ENOIKIAZONTAI

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π στην οδό Λώρη, μεταξύ Ερμού και Δημητριάδος, ανεξάρτητο, διώροφο νεοκλασικό κτίριο, πρόσφατα ανακαινισμένο, για οποιαδήποτε επαγγελματική στέγη, συνολικά 220 τ.μ. Τηλ. 6945 191585, 6932 447867. (281)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÂÚ›ÙÂÚÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Â› ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Î·È √ÁÏ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6932-514358 Î·È 6982-688264. (604)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π α) Τριάρι 3ος ορ. κεντρικό καινούργιο με 2 υ/δ, τζάκι, αποθήκη, πάρκιν, 430 Ε. β) Καινούργιο τριάρι 4ος ορ. ρετιρέ, ανατολικό, διαμπερές, θέα Πήλιο Γορίτσα, 2 υ/δ, 430 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ AKINHTA •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ΔËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (655)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π Καλά Νερά, ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΖΕΛΑΤΕΡΙΑ στο κέντρο της παραλίας. Κατάστημα πλήρως εξοπλισμένο με σκεύη και μηχανήματα ηλικίας 2 ετών. Έτοιμο για λειτουργία. Τηλ. 24230-22211 κος Κώστας, κιν. 6977-961555. (731)

TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

στην περιοχή Καλλιθέα της Ν. Ιωνίας και πρόσωπο σε πάρκο, νεόδμητη οικοδομή προσεγμένης κατασκευής τριών επιπέδων 183 τ.μ. με θέα το Πήλιο και την πόλη του Βόλου, ιδανικής διαρρύθμισης, 4 υ/δ, τζάκι, ανεξάρτητη κουζίνα, φυσικό αέριο, κλειστό parking, αποθηκευτικοί χώροι. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (262)

κατάστημα διώροφο 120 τ.μ., πολυτελούς κατασκευής και πλήρως ανακαινισμένο, στο κέντρο της αγοράς του Βόλου. Ιδιώτης, τηλ. 6973-210661, Ε 800.000. (329)

οικόπεδο 300 τ.μ. κοντά στο γήπεδο του Διμηνίου. Πληρ. τηλ. 24210-64536. (736)

α) Διαμέρισμα 102 τ.μ. 1ου ορόφου, διαμπερές, 2 υπνοδωμάτια, επιπλωμένο ή μη, τζάκι, θερμομονωτικά κουφώματα, ηλιακός, κοινόχρηστος χώρος πάρκιν, Αναλήψεως 282-Κανάρη. (718)

¶ø§OYNTAI Στον ∞∏-°π∞¡¡∏ ¶ËÏ›Ô˘ ¶ø§√À¡Δ∞π διαμερίσματα 45, 55, 60 τ.μ. σε τιμή ευκαιρίας. Με απέραντη θέα στο Αιγαίο, τζάκι-θέρμανση, 30 μ. από τη θάλασσα. Πληρ. τηλ. 6932-488400 και 6974-660520. (559) ¶ø§∂πΔ∞π διαμέρισμα 105 τ.μ., πλακάκια, κουζίνα, μπάνια (2), όλα καινούργια, έτοιμο για εγκατάσταση, σαλόνι, κουζίνα, 3 υ/δ, μπάνιο, wc. Τηλ. 2421080592, 6948-742084, ευκαιρία λόγω αναχώρησης. (735)

¶ø§∂πΔ∞π διαμέρισμα 4ου ορόφου, 78,15 τ.μ. με θέρμανση φ/α ατομικό, πάρκιν, και αποθήκη στη Ν. Ιωνία Βόλου, Δαβάκη 50Α. Πληρ. τηλ. 6977-269702. (737)

¢ƒ∞∫∂π∞ ¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο 4 στρεμμάτων, εντός σχεδίου, εντός οικισμού, επί του νομαρχιακού δρόμου Αγριάς-Χανίων (50 μ. πρόσοψη), πολύ κοντά στο Χιονοδρομικό, με πανοραμική θέα στον Παγασητικό. Πληρ. τηλ. 6944-303064. (606)

¶ø§∂πΔ∞π μεγάλη γκαρσονιέρα 3ου ορόφου, διαμπερής, Ρ. Φεραίου και Χείρωνος σε άριστη κατάσταση, με αποθήκη στο υπόγειο. Τιμή 54.000 Ε. Τηλ. 6936856654. (734)

™ÙÔÓ ∞°. μ§∞™π√ ¶ËÏ›Ô˘ ¶ø§∂πΔ∞π κτήμα κεντρικό 2 στρεμμάτων εντός οικισμού, με μικρό οίκημα, κοντά στον κεντρικό δρόμο του χωριού. Πληρ. τηλ. 24280-94335. (605)

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

προνομιούχο γωνιακό οικόπεδο 370 τ.μ. εξαιρετικής θέσης, πλησίον αγοράς, μεγάλες προσόψεις με ισόγεια κατοικία 202 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (263)

μονοκατοικία 160 τ.μ. στις Αλυκές μπροστά στη θάλασσα σε οικόπεδο 161 τ.μ. 3 υ/δ με πάρκιν, αποθήκη, 2 μπάνια, 2 w.c., απεριόριστη θέα. Πληρ. τηλ. 6972-296846, 2421081151. (328)

√π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

ÃÀ™∞¡£∏ ¡. ™π§∂§∏ ΔËÏ. 24210-47722, 6944-845616

¶ø§∂πΔ∞π περιοχή Χρυσοχοΐδη ισόγεια μονοκατοικία 74 τ.μ. σε γωνιακό οικόπεδο 149 τ.μ., χτίζει 180 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (264)

¶ø§∂πΔ∞π ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‹ ¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§√À¡Δ∞π

νεόδμητη μονοκατοικία στο Φυτόκο 3 επιπέδων, 212 τ.μ. σε οικόπεδο 262 τ.μ., με μοναδική πανοραμική θέα την πόλη και το λιμάνι της, 3 υ/δ, 2 μπάνια, open κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, καθιστικό με τζάκι, μεγάλα γωνιακά μπαλκόνια, playroom, θέση στάθμευσης. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (265)

¶ø§∂πΔ∞π στην καρδιά της Αγχιάλου και με ανεμπόδιστη θέα τη θάλασσα πανέμορφη βίλα με χώρο υποδοχής, 2 υ/δ, μπάνιο, ανεξάρτητη κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, a/c, βοηθητικός χώρος και μοναδικά διαμορφωμένος κήπος σε οικόπεδο 650 τ.μ. με Σ.Δ. 1,6. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (266)

¶ø§√À¡Δ∞π ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα 93, 84 και 56 τ.μ., στην περιοχή της Καλλιθέας με θέσεις πάρκιν και αποθήκες. Επίσης ενοικιάζεται ισόγειο γωνιακό κατάστημα. (259)

¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο 425 τ.μ. κεντρικό στη Νεάπολη Βόλου στην οδό Βαλτετσίου με Αναγνωστοπούλου, ιδιώτης. Πληρ. τηλ. 6978-375363 και 6983-270753. (506)

¶·Á·ÛÒÓ 131 ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - μfiÏÔ˜ www.athanasiourealestate.com

TËÏ. 24210-48017 Î·È 6974-707033 Πωλούνται κεντρικά ακίνητα Διαμερίσματα (παλαιά - καινούρια). Μονοκατοικίες και οικόπεδα εντός και εκτός πόλεως. Κτήματα και αγροτεμάχια παραθαλάσσια και χερσαία. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με πείρα του αντικειμένου άνω των 35 ετών. Εμπιστευθείτε μας. (275)

¶ø§√À¡Δ∞π δύο οικόπεδα συνεχόμενα των 1.020 τ.μ. έκαστο εντός του οικισμού ΖΕΡΒΟΧΙΑ του Δ. Αφετών, πάνω από την Άφησσο με απεριόριστη θέα στον Παγασητικό και στο Πήλιο, με μεγάλη φάτσα στον κεντρικό δρόμο του οικισμού. Στο ένα υπάρχει άδεια οικοδομής σε ισχύ για 4 ανεξάρτητες μεζονέτες και στο άλλο υπάρχει αντίστοιχη προμελέτη. Τηλ. 6947-848171, κ. Δημήτρης. (738)

∂À∫∞πƒπ∞ μ√§√™, πωλείται δυάρι 61 τ.μ. καινούργιο με parking πιλοτής. Τιμή 83.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (560)

¶ø§∂πΔ∞π ¶ø§∂πΔ∞π - ∂À∫∞πƒπ∞ περιοχή Γορίτσας διαμέρισμα αυτόνομο 117 τ.μ. σε συγκρότημα διπλοκατοικιών ετοιμοπαράδοτο, με κλειστό πάρκιν ισόγειο δύο θέσεων και αποθήκη ισόγεια 22 τ.μ. Έχει απεριόριστη κυκλική θέα (βουνό, θάλασσα και δάσος). ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∂™ ∂¶∂¡¢À™∂π™ ∫ÀƒπΔ™∏™ ∫ø¡/¡√™ Σπ. Σπυρίδη 58, Βόλος Τηλ. 24210-31036 κιν. 6944-285802 (719)

¶ø§∂πΔ∞π Û ¯·ÌËÏ‹ ÙÈÌ‹

τριάρι καινούργιο, 2 υ/δ, διαμπερές, τζάκι, 3ος, αποθήκη, πάρκιν κοντά στην Κασσαβέτη. Τιμή 153.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ AKINHTA •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ΔËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (657)

¶ø§√À¡Δ∞π Βόλος, κέντρο: α) Γκαρσονιέρα καινούργια 28 τ.μ., πάρκιν, 41.000 Ε. β) Γκαρσονιέρα 31 τ.μ. κοντά στον Άγιο Νικόλαο 31.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ AKINHTA •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ΔËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (658)

οικόπεδο μπροστά στη θάλασσα εφαπτόμενο του νέου πεζοδρομίου των Αλυκών 475 τ.μ. μοναδικό της ευρύτερης περιοχής, κατάλληλο για επαγγελματική χρήση, κατοικία και για επένδυση. ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∂™ ∂¶∂¡¢À™∂π™ ∫ÀƒπΔ™∏™ ∫ø¡/¡√™ Σπ. Σπυρίδη 58, Βόλος Τηλ. 24210-31036 κιν. 6944-285802 (720)

KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜)

ª√¡√ °π∞ π¢πøΔ∂™

Δ∏§. 24210-25846, FAX 24210-20267

Δ.∫. 38221, μ√§√™

Δ∏§. 6936-850192/24210-34437

∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À

μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός. Τηλ. 24210-78325, 6973-380076. (279)

1) ΜΕΖΟΝΕΤΑ - ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 130+70 τ.μ., γωνιακή με θέα το Πήλιο, πολυτελούς κατασκευής στη Ν. Δημητριάδα, Αταλάντης & Εστίας (χωρίς ΦΠΑ). 2) ΜΕΖΟΝΕΤΑ Β’ ορ. 130 τ.μ. με άριστη διαρρύθμιση & θέα, με πλήρη αυτονομία θέρμανσης, θέση στάθμευσης & μεγάλη αποθήκη υπογείου, Τζάνου 12. 3) ΜΕΖΟΝΕΤΑ Δ’Ε’ ορ. 155 τ.μ., με απεριόριστη θέα, υπερσύγχρονης κατασκευής, διπλή θέση στάθμευσης πιλοτής, αποθήκη 15 τ.μ., Ι. Τζάνου 12. 4) ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 94 τ.μ. πολυτελούς κατασκευής σε υπό ανέγερση πενταόροφη οικοδομή με κεραμοσκεπή, Ι. Τζάνου 8. (286)

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì., ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ∂. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 120 Ù.Ì., ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì., Ì ̷Á·˙› 77 Ù.Ì., ÛÙË ¡. πˆÓ›· (∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘). 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 165 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 120 Ù.Ì., 3 ¿ÚÎÈÓ ˘fiÁÂÈ·. ∂›Ó·È ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ 1.200 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·. ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ.

4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ¿ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ÛÙÔ Î‡Ì·. 5. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ı¤·. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 312 Ù.Ì. ‹ 620 Ù.Ì. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÛÔʛٷ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. 5. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹. 6. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. (303)

-----------------------------------™ET™IKA™ ¢HMHTPIO™ IMMOBILIENBURO KTHMATOME™ITIKE™ ™YNA§§A°E™ Iø§KOY 6 BO§O™ TH§.: 24210 37043 KINHTO: 6977 269693 FAX: 24210 28678

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜ 30 ̤¯ÚÈ 37 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜, 5ÂÙ›·˜. 2. ¢˘¿ÚÈ· 45-55 Ù.Ì. ¤Ó·ÓÙÈ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ. 3. ¢˘¿ÚÈ ÎÂÓÙÚÈÎfi 45 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 4. ¢˘¿ÚÈ· 40-50 Ù.Ì. ÎÂÓÙÚÈο, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. 5. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì. ηÈÓ. Û Ï·Ù›·. 6. ¢˘¿ÚÈ 60 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚ., ™Ù·ı¿. 7. ¢˘¿ÚÈ 59 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ., ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ηÈÓ. 8. ΔÚÈ¿ÚÈ 85 Ù.Ì. 12ÂÙ›·˜, 4Ô˜ ÔÚ., ∫·Ó¿ÚË. 9. ΔÚÈ¿ÚÈ 90 Ù.Ì., 5ÂÙ›·˜, 2Ô˜ ÔÚ., ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË. 10. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË. 11. ΔÚÈ¿ÚÈ 74 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ., §. μ‡ÚˆÓÔ˜. 12. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., ÁˆÓÈ·Îfi, ∞‰Ì‹ÙÔ˘, ηÈÓ. 13. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., ηÈÓ., °·ÏÏ›·˜. 14. ΔÚÈ¿ÚÈ 78 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ηÈÓ. 15. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 130 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., ÁˆÓ›·, ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË. 16. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 80 Ù.Ì., 4Ô˜ Î·È 5Ô˜ ÔÚ., ƒÔ˙Ô‡. 17. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 90 Ù.Ì., 2Ô˜ Î·È 3Ô˜ ÔÚ., ÎÂÓÙÚÈ΋. 18. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 260 Ù.Ì. (Ì ÛÔʛٷ) ÏÔ˘Í, ∫·Ó¿ÚË. 19. ªÔÓ·‰ÈÎfi ·Ú·ÏÈ·Îfi 170 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¡. πˆÓ›· 100 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ.+¿ÚÎÈÓ, 425∂, ηÈÓ. 2. ¢˘¿ÚÈ 64 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 3. ¢˘¿ÚÈ 58 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ., ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, 8ÂÙ›·˜. 4. ¢˘¿ÚÈ 58 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ., ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘. 5. ¢˘¿ÚÈ 58 Ù.Ì., 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, 2Ô˜ ÔÚ., ÏÔ˘Í. 6. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ∫·Ú·Á¿Ù˜ 130 Ù.Ì. 7. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô 56 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ. 8. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 130 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ÏÔ˘Í, ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË. √π∫√¶∂¢∞ 1. ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 116 Ù.Ì. Û.‰. 2,1. 2. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 158 Ù.Ì. Û.‰. 1,8. 3. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 177 Ù.Ì. Û.‰. 1,2. 4. ª·‚›ÏË 158 Ù.Ì. Û.‰. 1,8. 5. ∫·˙·Ó¿ÎÈ 200 Ù.Ì. Û.‰. 1,8. 6. ™ˆÚfi˜ 620, 600, 590 Ù.Ì. 7. ÕÁ. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜ 195 Ù.Ì., 75.000∂. 8. √ÁÏ 126 Ù.Ì. Û.‰. 2,1. 9. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 435 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. 10. ¡. πˆÓ›·, °ÂÛıËÌ·Ó‹˜, 190 Ù.Ì. 11. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 107 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈο. 12. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 760 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ı¤·. ∂∫Δ√™ μ√§√À 1. ªԇʷ 400, 500 Î·È 600 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 2. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 2.300 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 110.000∂. 3. ª·Ï¿ÎÈ 4.600 Ù.Ì., ÂÏ·ÈÒÓ·˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 4. ÿÓÈ· 350 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈÎfi 65.000∂. 5. ÕÊËÛÔ˜ 37 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹, ı¤·, ÂÈψ̤ÓÔ. 6. ÕÁÈÔ˜ μÏ¿Û˘ 760 Ù.Ì., ÂÎÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ı¤·. 7. ªԇʷ 4.500 Ù.Ì. Ì ı¤·, 80.000∂. 8. ¡Ë˜ ‰ÈÒÚÔÊË ‚›Ï·, 135 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 9. ∫¿Ï·ÌÔ˜ 1.450 Ù.Ì., ÂÏ·ÊÚ‹ ÎÏ›ÛË, 70Ì. ·fi ÙÔ Î‡Ì·. 10. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 500 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 11. μ˘˙›ÙÛ·, ·ÏÈfi, ÎÂÓÙÚÈÎfi Ì ÎÙ›ÛÌ· ‰ÈÒÚÔÊÔ 47.000∂. 12. ª¿Ú·ıÔ˜ ÎÙ‹Ì·, 75 ÛÙÚ., ÂÏ·ÊÚÈ¿ ÎÏ›ÛË, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, 80.000∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 65 Ù.Ì. Û 100 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηÙÔÈ΋ÛÈÌË, 60.000∂. 2. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 100 Ù.Ì. ηÙÔÈ΋ÛÈÌË, 110.000∂. 3. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 78 Ù.Ì., Û 260 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 4. ∞ÁÚÈ¿ 130 Ù.Ì. Û 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 5. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 80 Ù.Ì. Û 170 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 6. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 60 Ù.Ì. Û 158 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 7. ∫·Ú·˚ÛοÎË 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 100 Ù.Ì. ÔÈΛ·. (305)

-----------------------------------¶ƒ√ΔÀ¶√ ∫∂¡Δƒ√ ∞°√ƒø¡ ∫∞π ¶ø§∏™∂ø¡ ∞∫π¡∏Δø¡ ƒ. º∂ƒ∞π√À 105∞ Δ∏§.&FAX 24210-52061, ∫π¡ 6972391647 ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™Δ∂∫∞™ ∏§π∞™

√π∫π∂™ ΦΥΤΟΚΟ, καινούργια ανεξάρτητη μεζονέτα τριών επιπέδων, πολυτελούς κατασκευής 100 τ.μ. Ο κύριος χώρος 73 τ.μ. το ισόγειο με κλειστό γκαράζ σε οικόπε-

δο 275 τ.μ., με απεριόριστη θέα στο Βόλο. ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ ισόγεια οικία 150 τ.μ. σε οικόπεδο 556,40 τ.μ., με θέα. Ν. Ιωνία, ισόγεια οικία 60 τ.μ. περίπου σε οικόπεδο 135 τ.μ. μfiÏÔ˜ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 118 Ù.Ì. Μελισσάτικα, 150 τ.μ. σε 1.000 τ.μ. οικόπεδο (Κουγιάτικα). Νεάπολη, 80 τ.μ. σε οικόπεδο 220 τ.μ. Βόλος, ισόγεια οικία 38 τ.μ. σε οικόπεδο 65 τ.μ. Βόλος, ισόγεια οικία 90 τ.μ. σε οικόπεδο 135 τ.μ. Ν. Ιωνία, καινούργια μεζονέτα 138 τ.μ. με υπόγειο 70 τ.μ. σε οικ. 235 τ.μ. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ Βόλος, (κέντρο) 93,70 τ.μ. 2ου ορόφου. Βόλος, (κέντρο) 88,90 τ.μ. 2ου ορόφου. Βόλος, (κέντρο) 51,10 τ.μ. 2ου ορόφου. Βόλος., (κέντρο) 56,70 τ.μ. 3ου ορόφου. Βόλος, (κέντρο) 26,70 τ.μ. 1ου ορόφου, ακάλυπτο. Βόλος (κέντρο) 34,10 τ.μ. 1ου ορόφου ακάλυπτο. μfiÏÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 100 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 100 Ù.Ì., 3Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 135 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ. ∞ÁÚÈ¿, 250 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8. Βόλος, Ν. Δημητριάδα καινούργια 120, 125, 127 τ.μ. σε τριώροφη οικοδομή. Ν. Ιωνία 150 τ.μ. 3ου ορόφου γωνιακό, τιμή 100.000 Ε. °ƒ∞º∂π∞ μ√§√™ (∫∂¡Δƒ√) 33 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ô‰fi˜ ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË. √π∫√¶∂¢∞ Σταγιάτες, 1.230 τ.μ. εντός οικισμού με πανοραμική θέα στο Βόλο. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 4.654 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο. Ν. Ιωνία 400 τ.μ. με Σ.Δ. 0,8 όπισθεν Γεωπονικής Σχολής. Βόλος, Καραγάτς 400 τ.μ. γωνιακό, Νικοτσάρα. ΚΤΗΜΑΤΑ Μελισσάτικα, 16 στρέμματα με θέα το Βόλο, δίνεται και τμηματικά 4, 6, 6 στρέμματα. μ√§√™ (∞£∏¡ø¡) 9 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. Μελισσάτικα, 4.001 τ.μ. φάτσα περιφερειακό. Ν. Αγχίαλο 4.200 τ.μ., περιοχή Στούπι. Μελισσάτικα, 10.000 τ.μ. με ελιές (Κουγιάτικα). ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ Μπούφα, οικόπεδο 3.328 τ.μ. εντός οικισμού, φάτσα στο κύμα. Μ. Βελανιδιά, οικόπεδο 320 τ.μ., δεύτερο από το κύμα. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ Βόλος (κέντρο) 24,30 τ.μ., 30 τ.μ., 30 τ.μ., 38,90 τ.μ. Βόλο, 124 τ.μ. ισόγειο στην οδό 28ης Οκτωβρίου. Βόλος, ισόγειο κατάστημα με πατάρι 150 τ.μ. στην Κοραή. Βόλος, ισόγειο κατάστημα με πατάρι 100 τ.μ. Παγασών. Σκιάθος, ισόγειο κατάστημα 40 τ.μ. στο κέντρο. (306)

-----------------------------------™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ 6937435222

Email: info@stefanatos.gr www.realestate.stefanatos.gr √π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 72ÙÌ Ì ÍÂÓÒÓ· 23ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë 133 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, πˆÏÎÔ‡ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 75ÙÌ/ÔÚÔÊÔ, ∞Á. μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ (ÔÏ˘ÙÂϤ˜), ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 55ÙÌ,ÔÈÎ.120 ÙÌ, ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105 ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ΔÚÈ¿ÚÈ 88ÙÌ, ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, °ÎÏ·‚¿ÓË ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 170ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ Ì ÁηÚÛÔÓȤڷ 30ÙÌ, ¡. πˆÓ›· ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 75ÙÌ, √ÁÏ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 140ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ √ÈΛ· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 400ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140ÙÌ Î·È ‰˘¿ÚÈ· 50ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 148ÙÌ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, ∞Ï˘Î¤˜ ¢˘¿ÚÈ 78ÙÌ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ™Ô˘ÙÚ·Ï› ΔÚÈ¿ÚÈ 93ÙÌ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ™Ô˘ÙÚ·Ï› √ÈΛ· 72ÙÌ ÈÛfiÁÂÈÔ ∞Ï˘Î¤˜ °Î·ÚÛÔÓȤڷ 35ÙÌ 2Ô˜ ÔÚ., ı¤·, ∞Ï˘Î¤˜ √ÈΛ· 45ÙÌ, ÔÈÎÔ 150ÙÌ, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ √ÈΛ· 207ÙÌ, ÔÈÎÔ. 260ÙÌ, ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη √π∫√¶∂¢∞ - ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13 ÛÙÚ. Ì ÂÏȤ˜, ª·Ìȉ¿Î˘ √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘, μπ¶∂, μfiÏÔ˜ √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ μfiÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 220ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 176ÙÌ, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· √ÈÎfiÂ‰Ô 118ÙÌ, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚ., ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÚÔ˜ ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4850ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ √ÈÎfi‰· 85ÙÌ Î·È 170ÙÌ, ¶Ï·˙ ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 322ÙÌ, ¶∞§π∞ μfiÏÔ˘ √ÈÎfi‰· 300ÙÌ Î·È 925ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1721ÙÌ, º˘ÙfiÎÔ-§ÔÌ‚¿Ú‰· ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 95ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë μfiÏÔ˜ ΔÂÙÚ·ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1850ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘ ∫Ù›ÚÈÔ 700ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 7100ÙÌ, §Â¯ÒÓÈ· μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 2300ÙÌ Ì ÎÙ›ÚÈÔ 232ÙÌ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118ÙÌ, πˆÏÎÔ‡ (Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜) μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ - μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 530ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1800ÙÌ, ∞’ μπ¶∂ √ÈÎfiÂ‰Ô 4.150ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘ μfiÏÔ˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4600ÙÌ, §·Ï¿ÚÈ· ™ÎfiÂÏÔ˜ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 52ÙÌ Î·È ·Ù¿ÚÈ 52ÙÌ, ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜- μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 460ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 356ÙÌ, §·Ú›Û˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 300ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 280ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 36


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 36 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 35

™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ 6937435222

Email: info@stefanatos.gr www.realestate.stefanatos.gr ∫Ù›ÚÈÔ 400ÙÌ Û ÔÈÎ. 2400ÙÌ,Ô‰fi˜ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 450ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ŒÎÙ·ÛË 9 ÛÙÚ. ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞’ μπ¶∂ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·-∂›‰Ë ‰ÒÚˆÓ ™ÎfiÂÏÔ˜ ∫Ù›ÚÈÔ 770ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 650ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ¶∏§π√ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 122ÙÌ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È· √ÈΛ· 136ÙÌ Û ÔÈÎfi. 1000ÙÌ, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 102ÙÌ,ÔÈÎfi 825ÙÌ, ÿÓÈ· ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 60ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 330ÙÌ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 50ÙÌ, ™˘Î‹ ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000ÙÌ, ªËÏȤ˜ ∫·ÙÔÈΛ· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 270ÙÌ, ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 91ÙÌ Û ÔÈÎ. 1ÛÙÚ, ªÔ‡ÚÂÛÈ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 78ÙÌ, ÔÈÎ. 108ÙÌ, ªËϛӷ ∫·ÙÔÈ˘ ·fi 48 ¤ˆ˜ 92 ÙÌ, μ˘˙›ÙÛ· √ÈÎfiÂ‰Ô 8000ÙÌ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÃÔÚ¢Ùfi ∫Ù‹Ì· 6000ÙÌ, ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ∫Ù‹Ì· 4000ÙÌ, ÃÔÓ‰Ú‹ ÕÌÌÔ˜ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ∫Ù‹Ì· 4000ÙÌ Ì ÚfiÛÔ„Ë 90Ì ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, §·ÌÈÓÔ‡ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10000ÙÌ, ª·Ï¿ÎÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 21000ÙÌ Ì ηÛÙ·ÓȤ˜ Î·È ÌËÏȤ˜, ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ∫Ù‹Ì· 8000ÙÌ Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ∑ÂÚ‚fi¯È· √ÈÎfi‰· 4ÛÙÚ ¤ˆ˜ 7,7 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ªÂÏ·Ó‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 50ÛÙÚ. Ì ÚfiÛÔ„Ë 160Ì ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ª·Ï¿ÎÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,7ÛÙÚ Ì ·Ï·Èfi ÎÙ›ÛÌ·, ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ¶ÔÙÈÛÙÈο •˘Ófi‚Ú˘ÛË √ÈÎfiÂ‰Ô 170ÙÌ, ™˘Î‹ √ÈÎfiÂ‰Ô 2770ÙÌ, ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ™˘Î‹ √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·, ∫ÔÚÒË √ÈÎfi‰· ·fi 1650ÙÌ ¤ˆ˜ 2770ÙÌ ¤Î·ÛÙÔ, ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfi‰· 10,7ÛÙÚ & 4,5ÛÙÚ., ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfiÂ‰Ô 1,5ÛÙÚ., ÔÈÎÈÛÌfi˜ ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ¶¿Ô˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 11,8ÛÙÚ., Ì ÔˆÚÔÊfiÚ·, ı¤·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜-÷ӛˆÓ (ª¤ÏÈ·) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ., μÚ˘Û›ÙÛ· ™˘Î‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 31,5ÛÙÚ., ™˘Î‹ √ÈÎfiÂ‰Ô 2039ÙÌ ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ªËϛӷ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,3 ÛÙÚ., ı¤·, §·‡ÎÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 1055ÙÌ, ΔÛ·Áηڿ‰· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 51 ÛÙÚ., ªËÏȤ˜ ¡. ™∫√¶∂§√™ ∫·ÙÔÈΛ· ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 120ÙÌ, ÃÒÚ· ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 70ÙÌ, ÃÒÚ· ΔÚÈÒÚÔÊË ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 180ÙÌ, ÃÒÚ· ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 130ÙÌ, μ·Ú‰ÈfiÏ· ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 72ÙÌ, μÚ¿¯Ô˜ √ÈΛ· 122ÙÌ, 4 Â›‰· Ì ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È ı¿Ï·ÛÛ·, ÃÒÚ· √ÈΛ· 40ÙÌ ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË, ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 110ÙÌ, ÈÛ›Ó·, ı¤·, ÂÈψ̤ÓÔ, ¶‡ÚÁÔ˜ ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 110ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ ¢ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 70ÙÌ, ÃÒÚ· √ÈΛ· ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË 75ÙÌ, ÃÒÚ· √ÈΛ· 80ÙÌ, ·˘Ï‹, Ù˙¿ÎÈ, ÂÈψ̤ÓÔ, 30Ì ·fi ÏÈÌ¿ÓÈ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 75ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ ¢ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 60ÙÌ, ∫·ÏfiÁËÚÔ˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 60ÙÌ. °ÏÒÛÛ· ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 60ÙÌ, °ÏÒÛÛ· ¢ÈÒÚÔʘ ÔÈ˘ 85ÙÌ Î·È 78ÙÌ ∫Ï‹Ì· ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 200ÙÌ, ™ÎfiÂÏÔ˜ √ÈΛ· 120ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 5,5ÛÙÚ ¢›ÙÚÔÔ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 100ÙÌ, ÔÈÎ. 4ÛÙÚ., °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ √ÈΛ· 80ÙÌ,ÔÈÎÔÂ‰Ô 4ÛÙÚ., °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ √ÈΛ· 100ÙÌ, ÔÈÎÔÂ‰Ô 4ÛÙÚ., °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ √ÈΛ· 70ÙÌ, °ÏÒÛÛ· ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 252ÙÌ, ÔÈÎ. 250ÙÌ, °ÏÒÛÛ· ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150ÙÌ, ŒÏÈÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· - √ÈÎfi‰· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 12500ÙÌ, ∞Ï˘ÎÈ¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13,5ÛÙÚ, 50Ì ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ŒÎÙ·ÛË 840ÛÙÚ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ, ı¤·, ƒ¿¯Â˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ., ı¤·, ∞Á. ƒËÁ›ÓÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 4ÛÙÚ., Ú‡̷, ÓÂÚfi, ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5,5 ÛÙÚ., ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ı¤· ΔÛÈÌÈÛÈ¿ ∫Ù‹Ì· 8ÛÙÚ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ı¤·, μ·ı˘¿˜ ∫Ù‹Ì· 4,8ÛÙÚ. ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ΔÛÈÌÈÛÈ¿ ∫Ù‹Ì· 4ÛÙÚ., ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ΔÛÈÌÈÛÈ¿ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6,6ÛÙÚ, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ΔÛÈÌÈÛÈ¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4ÛÙÚ., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5,2ÛÙÚ., ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ∫Ù‹Ì· 10ÛÙÚ., ÂÏȤ˜, ηχ‚È, ¢›ÙÚÔÔ ∫Ù‹Ì· 4ÛÙÚ., ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ƒ¿¯Â˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 2200ÙÌ, ı¤·, ÎÙ›˙ÂÈ, μ·Ú‰ÈfiÏ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 1ÛÙÚ ¤ˆ˜ 4ÛÙÚ., °ÏÒÛÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.200ÙÌ, ¶Ô‡ÓÙ· °ÏÒÛÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.000ÙÌ, ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ °ÏÒÛÛ· √ÈÎfiÂ‰Ô 840ÙÌ, ÃÒÚ· ™ÎfiÂÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 740ÙÌ, ƒ¿¯Â˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4725ÙÌ, μÚˆÌÔÓ¤ÚÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4,5,6ÛÙÚ. ∞Á. ª·Ú›Ó· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10ÛÙÚ., ∞Ï˘ÎÈ¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13 ÛÙÚ., °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3,8 ÛÙÚ., ¶ÔÙ¿ÌÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,2 ÛÙÚ., ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,4 ÛÙÚ., ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 12.5 ÛÙÚ., ™ÎÏËÚ‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,8ÛÙÚ., ™ÎÏËÚ‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6,7ÛÙÚ., ¶Ô‡ÓÙ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4033ÙÌ, §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4100ÙÌ, ¡ËÛ› ¡. ™∫π∞£√™ - ¡. ∞§√¡¡∏™√™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 90ÙÌ ¤ˆ˜ 110ÙÌ, ¡. ™ÎÈ¿ıÔ˜ √ÈΛ· 67ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 204ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ •∂¡√¢√Ã∂π∞ - ∫∞º∂ - ∂™Δπ∞Δ√ƒπ∞ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 27 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ¿‰ÂÈ· ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ., ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ., ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ ∂ȯ›ÚËÛË ÂÛÙ›·Û˘ Ì ¿‰ÂÈ· “∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔΔ·‚¤ÚÓ·-∫·Ê¤” ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. ∂ȯ›ÚËÛË ∫∞º∂ ÒÏËÛË ‹ ÂÓÔÈΛ·ÛË ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ Δ·‚¤ÚÓ·-Ô˘˙ÂÚ› 120ÙÌ Ì ÔÈΛ· 110ÙÌ Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ (308)

BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 180 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (220.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (140.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 2. μ›Ï· ˆÏÂ›Ù·È 250 Ù.Ì., Û 3 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎfi‰Ô, ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∞Á¯›·ÏÔ˜. 3. √π∫π∞ ·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, ÙÚÈÒÚÔÊË, 240 Ù.Ì., Ì 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¶π¡∞∫∞Δ∂™. ∞ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Ì ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ μfiÏÔ. 4. √ÈΛ· 120 Ù.Ì. Û 400 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌË, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 5. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ 100 Ù.Ì. Û 1.700 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, μ˘˙›ÙÛ·. 6. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. 7. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 90 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶ÈӷοÙ˜. 8. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, 4ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 400 Ù.Ì., Ì ı¤· Î·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì., §Â¯ÒÓÈ·. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 150 Ù.Ì., Ì 60 Ù.Ì. ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÂÈψ̤ÓÔ, ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÛÙËÓ ∫. °·Ù˙¤·. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 110 Ù.Ì. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì ™˘Ú›‰Ë. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 115 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 95 Ù.Ì. (ÂÓÔ›ÎÈÔ 16.000 ∂ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ), 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ì πˆÏÎÔ‡. OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜. 3. ŒÓ· ÛÙÚ¤ÌÌ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 3,5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, §Â¯ÒÓÈ·. 5. 312 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ı¤·, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫. °·Ù˙¤·. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ¢›ÓÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÛÙË ªËϛӷ-∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜. 13. ¢‡Ô ÔÈÎfi‰· 600 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ, 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ¤ÌÌ· Û 2 ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁˆÓ›·, ∞ÁÚÈ¿. ∂À∫∞πƒπ∞: ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 650 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. ÛÙÔ ¶∂¢π√¡ ÙÔ˘ ∞ƒ∂ø™. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (309)

-----------------------------------SOFIA HALKIA Consulting - Real Estate 38 Sp.Spiridi st P.C. 38 221 VOLOS Tel. +30 24210 35166 Fax +30 24210 35649 Mob. +30 6944504791 www.sofiahalkia.gr

∂À∫∞πƒπ∂™ ñ ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ Î·È ·Ôı‹Î˜ Ì 1,5 ∂ ÙÔ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi. ¡. πø¡π∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ·Ôı‹ÎË 153 Ù.Ì. 22.000∂ μ√§√™ ñ °ˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 10ÂÙ›·˜ ‰›Ï· ÛÙËÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 115 Ù.Ì., 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ù¤ÓÙ˜, ·Ôı‹ÎË & parking. ñ •ÂÓ›· - ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·: ¢È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 114 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ Ì 2 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, Ù˙¿ÎÈ, WC & Ì¿ÓÈÔ. Èڛ˜ º.¶.∞. ñ ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 3Ô 96 Ù.Ì., 2 Ì¿ÓÈ·, WC. Èڛ˜ º.¶.∞. ñ ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 4Ô 87 Ù.Ì., Ì¿ÓÈo & WC. £¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. Èڛ˜ º.¶.∞. ñ ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 3Ô 51 Ù.Ì., Ì¿ÓÈo & WC. £¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. Èڛ˜ º.¶.∞. ñ ÕÓ·˘ÚÔ˜: ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 50 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô Î·È 88 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 3Ô ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. ªÂ parking & ·Ôı‹ÎË. Èڛ˜ º.¶.∞. π‰·ÓÈ΋ ÙÈÌ‹. ñ ™˘Ú›‰Ë - ¢›Ï· ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 37 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ. ñ πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 47 Ù.Ì. ÛÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË (Â› ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ¢È¿ÎÔ˘) Ì ·Ù¿ÚÈ 23 Ù.Ì., ηÏfi ÂÈÛfi‰ËÌ· Ì 6% ·fi‰ÔÛË. ñ ¶ÂÚÈÔ¯‹ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ: ¡Âfi‰ÌËÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 32 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ. ñ °Ú·ÊÂ›Ô Â› Ù˘ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ 53 Ù.Ì. Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ñ ∞ΛÓËÙÔ È‰È·›ÙÂÚ˘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ 395 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi Â› Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ·˘ÙfiÓÔÌÔ Ôχ ηϋ ¢ηÈÚ›·. ñ πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 33 Ù.Ì. Â› Ù˘ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Ì 17 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Î·È 2 WC. 70.000∂ ∞£∏¡∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙË ÁηÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔÓ 1Ô, 27 Ù.Ì., 5 ÏÂÙ¿ ·fi ÙÔ ÌÂÙÚfi, ‰›Ï· ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ™ˆÙËÚ›·. ª∏§π¡∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 615 Ù.Ì. Ì ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì 26 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË. 80.000∂ ∫ƒπ£∞ƒπ∞: ∫·ÙÔÈΛ· 64 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì. & ˘fiÏÔÈÔ ™.¢., Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 80.000∂ ∞°. Δƒπ∞¢∞ - ∞¡ø μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌË-

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 ª∞ƒΔπ√À 2011

ÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 125 Ù.Ì. 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ ·Ôı‹ÎË & Parking. ¶ÚÔÂÁηٿÛÙ·ÛË Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡ η˘ÛÙ‹Ú·. £¤· Û fiÏÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 220.000∂ ∞∫π¡∏Δ∞ ª∂ ∂π™√¢∏ª∞ μ√§√™ ñ ™˘Ú›‰Ë - ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ οو ·fi ÙËÓ ∂ÚÌÔ‡ 51 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË ·fi‰ÔÛË 7% ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ μfiÏÔ 60 Ù.Ì. Ì ·fi‰ÔÛË 5%, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔÓ ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô. ñ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· 77,50 Ù.Ì. Ì WC Î·È ·Ù¿ÚÈ. ∞fi‰ÔÛË 5% ñ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· 30 Ù.Ì. Ì WC. ∞fi‰ÔÛË 5% ñ πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Â› Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 35 Ù.Ì. Ì WC. 88.000∂ ¶ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Ì›ÛıˆÌ·. ñ °ˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 78 Ù.Ì. Ì 1 wc & ˘fiÁÂÈÔ 58 Ù.Ì. 238.000∂ ¶ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ 2 ÂÙÒÓ ÌÈÛıÒÌ·Ù·. ñ °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÂÈÛfi‰ËÌ·. ñ °ˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 82 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô. ªÈÛıˆÌ¤ÓÔ. 75.000∂ ¡. πø¡π∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 117 Ù.Ì. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞ - ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2350 Ù.Ì. Ì ԛÎËÌ· 200 Ù.Ì. Ì Ôχ ηÏfi ÂÈÛfi‰ËÌ·. ™∫π∞£√™ - ∫∂¡Δƒ√: ñ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 37 Ù.Ì. 110.000∂ Èڛ˜ º.¶.∞. ñ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 73 Ù.Ì. - 230.000∂ Èڛ˜ º.¶.∞. ñ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 110 Ù.Ì. 400.000∂ Èڛ˜ º.¶.∞. ñ ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· 113 Ù.Ì. 310.000∂. Èڛ˜ º.¶.∞. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ μ√§√™ ñ √ÈÎfiÂ‰Ô 155 Ù.Ì. Â› Ù˘ °·Ì‚¤Ù· Ì ™.¢. 2,1%. 135.000∂ ñ ¡Â¿ÔÏË: √ÈÎfiÂ‰Ô 475 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô ¶·Ú¿ÏÏËÏÔ Ù˘ §·Ú›Û˘ Ì ™.¢. 1,6 ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi & ™.¢. 1,2 ∫·ÙÔÈΛ·. ™ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·Í›·: 135.000∂ ª¶√Àº∞: √ÈÎfiÂ‰Ô 360 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 150Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ‰fiÌËÛË 152 Ù.Ì. 57.000∂ ∞§À∫∂™: √ÈÎfiÂ‰Ô 304 Ù.Ì. Ì ™.¢. 0,8 & ÚfiÛÔ„Ë Û 2 ‰ÚfiÌÔ˘˜. §›Á· ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ Ï·˙. 120.000∂ ª∂§π™™π∞Δπ∫∞: 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· (Â›Â‰Ô ¤‰·ÊÔ˜) ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi, ¿ÚÙÈ· & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ. ∞¡∞∫∞™π∞: √ÈÎfi‰· 1300 Ù.Ì. & 1389 Ù.Ì. ∂ÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∞ƒ°∞§∞™Δ∏: 3 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ı¤·, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ì¿Ú·. §∂Ãø¡π∞: √ÈÎfiÂ‰Ô 1000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 100.000∂ ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞: √ÈÎfiÂ‰Ô 4534 Ù.Ì. 130.000∂ ª∏§π¡∞: √ÈÎfi‰· ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∞Ó‰Ú¤· Û ·fiÛÙ·ÛË 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ÌÈÎÚfi ÎÙ›ÛÌ·, ÂÚÈÔÈË̤ӷ & ÂÚÈÊÚ·Á̤ӷ. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞: √ÈÎfiÂ‰Ô 4650 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ηÙÔÈÎÈÒÓ. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ μ√§√™ ñ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ˘fi ηٷÛ΢‹ ·fi 50 ¤ˆ˜ 111 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ & ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. μ√§√™ ñ ƒÂÙÈÚ¤ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 116 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, Û·ÏfiÓÈ, Ù˙¿ÎÈ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ· Î·È ı¤ÚÌ·ÓÛË Ì Ê/·. ñ ∂Èψ̤ÓË ÁηÚÛÔÓȤڷ 32 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 3Ô Ì Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó· & Ê/·. ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁηÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∂Èψ̤ÓË Û ËÌÈÒÚÔÊÔ. ñ ∫¤ÓÙÚÔ: ¡Âfi‰ÌËÙÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 95 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰, 1 wc, Ì¿ÓÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, parking & ·Ôı‹ÎË. ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹. ñ ¡Âfi‰ÌËÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô 52 Ù.Ì. Ì fiÏÔ ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi Ì ı¤ÛË parking. ¢›Ï· ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. ñ ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 54 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ. 96.000∂ ñ ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 71 Ù.Ì. Ì parking. ªÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ. 156.000∂ ñ °ˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 4Ô, 85,5 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi & ¶‹ÏÈÔ. ñ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 105 Ù.Ì. Â› Ù˘ √ÁÏ Ì ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋ ı¤ÛË parking. 115.000∂ ¡. πø¡π∞: ñ ¡Âfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 90 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 4Ô & 5Ô Ì 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, Û·ÏfiÓÈ - ÎÔ˘˙›Ó· ·Ôı‹ÎË & ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ. 140.000∂ ñ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 59 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 3Ô Ì 1 ˘/‰, ı¤ÛË ¿ÚÎÈÓ 80.000∂ ∞§À∫∂™: ¢˘¿ÚÈ 47 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô. 150 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 70.000∂ ¶ø§√À¡Δ∞π ∂•√Ãπ∫∞ ∞¡ø °∞Δ∑∂∞: √ÈÎfiÂ‰Ô 4070 Ù.Ì. Ì ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 164 Ù.Ì. ı¤ÛË ª·Ú¿ıË. 110.000∂ ∞º∏™™√™ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 42 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹. 83.000∂ ∞°ƒπ∞: ¡Âfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·. ∞°ƒπ∞: ∫·ÙÔÈΛ· 51 Ù.Ì. 85.000∂ ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞: ∫·ÙÔÈ˘ ·fi 42 Ù.Ì., 50 Ì. ·’ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞fi 100.000∂ ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 74 Ù.Ì. Ì Ù˙¿ÎÈ, 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¯ˆÚ›˜ º.¶.∞. 130.000∂ ª∏§π∂™: √È˘ 106 & 129 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ Î·È ·˘Ï‹. ∫√À∫√Àƒ∞μ∞: √ÈÎfi. 450 Ù.Ì. Ì ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. À¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ Ì ÂȉfiÙËÛË 50%. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ∞°ƒπ∞: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 45 Ù.Ì. 300∂ ∞°.™Δ∂º∞¡√™ - ™øƒ√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, air - condition Î·È ¯Ú‹ÛË ÈÛ›Ó·˜. 600∂ μ√§√™ ñ ¡Âfi‰ÌËÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô 52 Ù.Ì. Ì fiÏÔ ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi Ì ı¤ÛË parking. ¢›Ï· ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. 330∂ ñ ƒÂÙÈÚ¤ 55 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 5Ô Ì ı¤· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ & ¶·Á·ÛËÙÈÎfi Ì ȉÈfiÎÙËÙË ÂÚÈÌÂÙÚÈ΋ ‚ÂÚ¿ÓÙ·, Ê/·, Ï›Á· ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. ¢›Ï· ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. ñ ¢È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙËÓ π. ∫·ÚÙ¿ÏË 86 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô Ì 2 ˘/‰. ñ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 97 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô Ì 2 ˘/‰ & Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. ñ °ˆÓÈ·Îfi ÁÚ·ÊÂ›Ô Â› Ù˘ π¿ÛÔÓÔ˜ ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ Ì 120 Ù.Ì. Ì WC, ÎÔ˘˙›Ó·, 2 A/C, ı¤ÚÌ·ÓÛË. ñ °Ú·ÊÂ›Ô 200 Ù.Ì. Â› Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ & ™. ™˘Ú›‰Ë ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, È·ÙÚ›Ô, ÈÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ. ñ ∞ μπ.¶∂. 8 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ÎÙ›ÚÈÔ 2400 Ù.Ì. (312)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210 22824 ∫ÈÓ. 6982 479 991-6973 585 390 mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr ¶ø§∂πΔ∞π - ¢˘¿ÚÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 50 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 1Ô˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. - ¢˘¿ÚÈ 15ÂÙ›·˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 55 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 5Ô˜ Ì ·/ı Î·È ¿ÚÎÈÓ. - ¢˘¿ÚÈ 20ÂÙ›·˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 52 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 2Ô˜ Ì ·/ı, 50.000 ∂. - 80 Ù.Ì. 5ÂÙ›·˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 4Ô˜ Ì ·/ı, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. - 110 Ù.Ì. 25ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 4Ô˜ Ì 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w/c, ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. - 120 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 2Ô˜ Ì 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, 1 w/c, ¿ÚÎÈÓ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÚÔÛÈÙ‹ ÙÈÌ‹. - ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 28 Ù.Ì., Ì ·Ù¿ÚÈ 28 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡. (313)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267 Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (316)

-----------------------------------∫∞ƒ∞∫∞™Δ∞¡π∞™ ¡π∫√§∞√™ ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ 96-μ√§√™ Δ∏§. 24210 51589 ∫ÈÓ. 6972 915553 ¶ø§√À¡Δ∞π μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 75 Ù.Ì. 75.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·’ fiÚÔÊÔ˜ 106,5 Ù.Ì. 107.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜, 75 Ù.Ì. 78.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜ ÁηÚÛÔÓȤڷ 28 Ù.Ì. 30.000,00∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - πÛfiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 24 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. 150.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. 200.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 73 Ù.Ì. 200.000,00∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π - μ√§√™, ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ 260 Ù.Ì. - ∞£∏¡∞, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛÔÁ›Ԣ, ÂÚÈÔ¯‹ ª∂Δ™, 55 Ù.Ì., Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ·ÂÚ›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· 400,00∂. (321)

-----------------------------------VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388, KIN. 6942400653, 6947302966, FAX: 24210-21538 ¢À∞ƒπ∞ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, 30ÂÙ›·˜. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 55 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ., ·Î·Ï‡ÙÔ˘. Δƒπ∞ƒπ∞ ¡. πˆÓ›· ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ ÂÚÁ. ηÙ. 87 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ. πÛȉÒÚÔ˘ 77 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 88 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜, ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 120 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì parking 7ÂÙ›·˜ ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. √π∫π∂™ ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Î·È 80 Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û 288 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 110 Ù.Ì. Û 3fiÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 5ÂÙ›·˜. °·Ì‚¤Ù· 106 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∂ÈÛÎÔ‹˜ ÌÔÓ/Λ· 71 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓ/Λ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÈÛ›Ó· Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ.

ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 300 Ù.Ì., 575, 1.381 Î·È 1.683 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ªËϛӷ 4 ÛÙÚ. Ì ÚfiÛ‚·ÛË Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ËÌÈÒÚÔÊÔ˘ 76 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì Ê/· ‰È·ÌÂÚ¤˜. ¡. πˆÓ›· ¡·‚·Ú›ÓÔ˘ ÈÛfiÁÂÈÔ 75 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫·Ú·˚ÛοÎË 70 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. Ì ·˘Ù. ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿-ÒÏËÛË-ÂÓÔÈΛ·ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (322)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 30 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 38.500 ∂. ™˘Ú›‰Ë ÚÂÙÈÚ¤ 27 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., 28.000 ∂. °·Ì‚¤Ù· 30 Ù.Ì, 1Ô˜ ÔÚ. 30.000 ∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÚÂÙÈÚ¤, 4Ô˜ ÔÚ. 20 Ù.Ì. Ì 25 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, 27.000 ∂. °¿ÙÛÔ˘ ‰‡Ô ÈÛfiÁÂȘ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ 34 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË, ÙÈÌ‹ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ì·˙› 30.000 ∂. ¢À∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì. Ì ƒ. 80.000 ∂. μÏ·¯¿‚· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰˘ÔÌÈÛ¿ÚÈ ÚÂÙÈÚ¤ 80 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ. Ì Ì·ÏÎfiÓÈ 80 Ù.Ì., ı¤·, Ù˙¿ÎÈ, 96.000 ∂. °¿ÙÛÔ˘ 65 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ. 25ÂÙ›·˜, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, 64.000 ∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ¡. πˆÓ›· °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ 100 Ù.Ì. 15 ÂÙÒÓ, ¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ Ì 3 ÎÚ‚/Ú˜, ÙË ÌÈÛ‹ ·˘Ï‹ ı¤· μfiÏÔ-¶‹ÏÈÔ, 78.000 ∂. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 65.000 ∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 70 Ù.Ì. Ì ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹, ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, 72.000 ∂. ªÈÎÚ‹ ÔÈΛ· 70 Ù.Ì., °·Ì‚¤Ù·, 45.000 ∂. Δƒπ∞ƒπ∞ μÔ˘ÙÛ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 80 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., 120.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 80 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ. ƒ.+·Ôı. 142.000 ∂. ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˜ ÔÚ., Ì ƒ., 105.000 ∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ¡. πˆÓ›· °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ 100 Ù.Ì., ¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 15ÂÙ›·˜ Ì 3 ÎÚ‚/Ú˜ Î·È ÙË ÌÈÛ‹ ·˘Ï‹ ı¤· μfiÏÔ-¶‹ÏÈÔ, 78.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 83 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 124.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ 126 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., ÚÒÙÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 25ÂÙ›·˜ Ì ¿ÚÎÈÓ-·Ôı‹ÎË, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· Î·È Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 360.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 102 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ. ƒ+∞, 190.00 ∂. ™Ù·ı¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 105 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. ƒ+∞., 190.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 110 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ., Ù˙¿ÎÈ, ƒ+∞., 170.000 ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ °·Ì‚¤Ù· 70 Ù.Ì., 45.000 ∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 70 Ù.Ì., 75.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∑. ¶ËÁ‹˜, 70 Ù.Ì. Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 110.000 ∂. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 75 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 70.000 ∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 130.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 20 Ì. ·fi ·Ú·Ï›· Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· 160 Ù.Ì. Ì ÈÏÔÙ‹ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì., 255.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì ÏÔ‡ÛÈÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi 215 Ù.Ì. Û 228 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 270.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÌÈÎÚ‹ ÌÔÓ/Λ· Ì ·˘Ï‹, 25.000 ∂. ¡Â¿ÔÏË ‰ÈÒÚÔÊÔ 70+70 Ù.Ì. ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ Ô Î¿ı fiÚÔÊÔ˜ 150.000 ∂. ∫. ¡ÂÚ¿ ÁÈ·› 240 Ù.Ì., ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·, 190.000 ∂. √π∫√¶∂¢∞ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ¿Óˆ Ù˘ °. ¢‹ÌÔ˘ ™.¢. 0,8 240 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi 125.000 ∂, 210 Ù.Ì. ÌÂÛ·›Ô 110.000 ∂, 820 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 330.000 ∂, 1.680 Ù.Ì. ÙڛʷÙÛÔ 650.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, °ÔÚ›ÙÛ· 140 Ù.Ì., 80.000 ∂, ™.¢. 0,8. ∞Ï˘Î¤˜ ÏËÛ›ÔÓ ÎÏÈÓÈ΋˜ °¿ÙÔ˘ 162 Ù.Ì., 76.000 ∂ ™.¢. 0,8. ∞Ï˘Î¤˜ 225 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, 230.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï›, 4.000 Ù.Ì. ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ∫·ÚÓ¿ÁÈÔ ÎÙ›˙ÂÈ 200 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ Ú¤Ì·, 148.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï›, 2.000 Ù.Ì., ÎÙ›˙ÂÈ 100 Ù.Ì., 75.000 ∂. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 170 Ù.Ì., 35.000 ∂. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 450 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, 160.000 ∂.

ª. μÂÏ·Óȉȿ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 300 Ù.Ì., 78.000 ∂. ª. μÂÏ·Óȉȿ 330 Ù.Ì., 43.000 ∂. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 250 Ù.Ì., Ì 15 Ì. ÚfiÛÔ„Ë ™.¢. 1,8, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ÎÙ›˙ÂÈ 450 Ù.Ì., 105.000 ∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ 900 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 115.000 ∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 1.230 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË, 145.000 ∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.800 Ù.Ì. Ì ı¤· ÎÙ›˙ÂÈ 200 Ù.Ì., 140.000 ∂. ¶·Á·ÛÒÓ 130 Ù.Ì., 110.000 ∂. ¡. πˆÓ›· °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹, 150 Ù.Ì., 65.000 ∂. ¡. πˆÓ›· μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›· 160 Ù.Ì., 65.000 ∂. ªËϛӷ 120 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi 15.000 ∂. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ, ¢ηÈÚ›· 1.200 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 23.000 ∂. ªËϛӷ ∫Ô˘ÎÔ˘Ï¤Èη, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÓËÛ¿ÎÈ ∞Ï·Ù¿˜ 750 Ù.Ì., 85.000 ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ §ÂÊfiηÛÙÚÔ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 410 Ù.Ì., ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔ, 48.000 ∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.000 Ù.Ì. ›Ûˆ ·fi ∂æ∞ 48.000 ∂. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 500 Ù.Ì., Ì ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Î·È w.c., Ú‡̷ Î·È ÓÂÚfi, ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔ Ì ı¤· Î·È ÛÙ¤ÚÓ·, 46.000 ∂. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹, 360 Ù.Ì. Ì ı¤·, 28.000 ∂. ª∞°∞∑π∞ ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ· 114 Ù.Ì. Ì ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ 90 Ù.Ì., ‰›‰ÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 750 ∂, ÂÓÙ˘ˆÛȷο ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 155.000 ∂. §ÂˆÊfiÚÔ˜ ∞ıËÓÒÓ, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÙÚÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.200 Ù.Ì. Û 2.500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ, 1.000.000 ∂. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ 140 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ƒ+·Ôı., 800 ∂. ¢˘¿ÚÈ °¿ÙÛÔ˘ 52 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 250 ∂. (323)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213

¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (295)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725 ∫π¡. 6972-672426

√π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì., 30.000. ª¿Ú·ıÔ˜, 310 Ù.Ì., 80.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000. ¡. πˆÓ›· ¶ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì., 65.000. ¡. πˆÓ›· §‡ÎÂÈÔ, 120 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 70.000. ¡. πˆÓ›· ™ÙÚ·Ùfi‰Ô, 517 Ù.Ì., 165.000. ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000. §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ·, 280.000. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ·, 130.000. ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì., 70.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 135 Ù.Ì., 40.000. ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·, 200 Ù.Ì., 80.000. ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ, 140 Ù.Ì., 55.000. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ™·ÚÙÈ¿˜, 19 ÛÙÚ. 200.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 400 Ù.Ì., 85.000. ∞Á. Δ·Íȿگ˘ º˘ÙfiÎÔ 4 ÛÙÚÂÌ. 50.000. °ÎÈÒÓË, 8 ÛÙÚÂÌ. Ì 60 Ù.Ì. ÎÙ›ÛÌ· 110.000 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., 150.000. ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔÈ 85 Ù.Ì., ÔÈÎfi 120 Ù.Ì., 70.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi 140 Ù.Ì., 110.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 130 Ù.Ì., 135.000. ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 200 Ù.Ì., 170.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì., 210.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 65 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 80 Ù.Ì. 63.000. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 135.000.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 37

∞fi ÙÔ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈÎfi ¢›ÎÙ˘Ô Aspis Real Estate ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ - ˆÏËÙ¤˜ ËÏÈΛ·˜ 30 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ ÁÈ· ÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÙÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜. ¶ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì fiÏ· Ù· ¤ÍÔ‰· ÏËڈ̤ӷ, ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÏ·ÙÔÏfiÁÈÔ Î·È ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ ÂÈÛfi‰ËÌ·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ÙËÏ. 24210 39944 e-mail. volos@aspis-realestate.gr. (260)


37

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 ª∞ƒΔπ√À 2011

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 36

™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725 ∫π¡. 6972-672426

∂ÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 180 Ù.Ì., 140.000. ¡. πˆÓ›· ÔÙ¿ÌÈ 45 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 60 Ù.Ì., 40.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 140.000. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 400 Ù.Ì., 300.000. ¡Â¿ÔÏË 150 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 300 Ù.Ì., 135.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 50 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 135 Ù.Ì., 80.000. ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜ 75 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 85.000. ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË ¡. πˆÓ›· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 105.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÚÔÛÊ˘ÁÈ΋, 20.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 50Ù.Ì., 60.000. ¶ÚfiÓÔÈ·, fiÚÔÊÔ˜ 67 Ù.Ì., Ì ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 67 Ù.Ì., 110.000. ¶¿ÚÎÔ πˆÓ›·, 100 Ù.Ì. 150.000 º¿ÚÛ·Ï· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 250 Ù.Ì. 70.000. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ °‹Â‰Ô ¡›Î˘, ËÌÈÙÂϤ˜ 85 Ù.Ì. 75.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì., 190.000. μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, fiÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì., 120.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, 85 Ù.Ì., 85.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 95 Ù.Ì., 95.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÁηÚÛ. 30 Ù.Ì., 35.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 78 Ù.Ì., 75.000. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ ¡. πˆÓ›·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì., 200.000. ¶ÚfiÓÔÈ·, ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì., 45.000. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, fiÚÔÊÔ˜ 250 Ù.Ì., 250.000. (296)

ZHTOYNTAI ∑∏Δ∂πΔ∞π: Για άμεση πρόσληψη από επιχείρηση που λειτουργεί στο Νομό Μαγνησίας, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Ανωτάτης ή Ανωτέρας Οικονομικής Σχολής, ηλικίας 30-40 ετών, προκειμένου να αναλάβει υπεύθυνη διευθυντική θέση. Προσόντα που απαιτούνται: 1) πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. (αντίγραφο). 2) Απολυτήριο στρατού (αντίγραφο). 3) Πλήρες βιογραφικό. 4) Προϋπηρεσία. 5) Άριστη γνώση Η/Υ-πρόγραμμα λογιστικής κεφάλαιο-μισθοδοσίας. 6) Καλή γνώση Κ.Φ.Σ. 7) Άριστος χειρισμός ξένης γλώσσας. 8) Χειρόγραφη αίτηση μετά προσφάτου φωτογραφίας. 9) Συστάσεις απαραίτητες. Αποστολή φακέλου στην Τ.Θ. 1077 κεντρικού Ταχυδρομείου Βόλου έως 10/4/2011. (579) Το καφέ Sugar ∑∏Δ∂π άτομα για service. Πληροφορίες στο κατάστημα πρωινές ώρες. Ιωλκού 1 με Αργοναυτών. (563) ∑∏Δ∂πΔ∞π συνεργάτης από 28-40 ετών με άνεση στην επικοινωνία, για στελέχωση δικτύου πωλήσεως εισαγωγικής εταιρείας με δυνατότητα μετακινήσεων εκτός έδρας. Επιθυμητή η εμπειρία στο χώρο των πωλήσεων. Τηλ. 24210-33766, Λώρη 1, Βόλος. (733)

∑∏Δ∂πΔ∞π Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων με πτυχίο και εμπειρία. Πληρ. τηλ. 6976-393787. (732)

∑∏Δ∂πΔ∞π ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ για ενοικίαση στην περιοχή Αγριάς - Λεχωνίων με 2 κρεβατοκάμαρες 80 - 100 τ.μ. σε καλή κατάσταση, να είναι διαθέσιμη από Ιούνιο. Πληροφορίες 6944-338666. (654)

™YNOIKE™IA §À¢π∞ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Εχέμυθα και αποτελεσματικά. 44χρονος στρατιωτικός, ψηλός, γοητευτικότατος, ευκατάστατος. 45χρονος, υπάλ. ΔΕΚΟ, μελαχρινός, σοβαρός, συγκροτημένος. 54χρονος, επιχειρηματίας, εξαιρετικά εμφανίσιμος, ψηλός, δυναμικός, ευχάριστος, ακίνητα. 37χρονος στρατιωτικός, καλλιεργημένος, άψογης εμφάνισης, ανεξάρτητος, ακίνητα. Επιθυμούν γνωριμία γάμου. Τηλ. 2410-549797. (289)

¢IAºOPA ∞¡∞∫À∫§ø™∏ - Αγοράζονται παλιά κοσμήματα, Τοπάλη 65 ισόγειο, μεταξύ Σωκράτους- Αλεξάνδρας Βόλος. Πληρ. τηλ. 6980-380461. (271) Δƒ∞¶∂∑π∫∂™ διευκολύνσεις. Κερδίζετε μεταφέροντας δάνεια μέχρι 50%: 1) Στεγαστικά ταυτόχρονα με προσωπικά, π. κάρτες και μετρητά. 2) Χωρίς προσημείωση κάρτες μέχρι 25.000 Ε. 3) Νέα δάνεια. Πληροφορίες: 2421020237, 6932-528388. (274)

∫∂Δ∂ƒ ∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη.

ZHTOYN EP°A™IA

∫Àƒπ∞ ΖΗΤΕΙ εργασία, για καθάρισμα οικίας, σίδερο και φροντίδα ηλικιωμένων ανθρώπων. Διαθέτει άριστες συστάσεις. Πληρ. τηλ. 6940-114636 κα Άρτα. (290)

Πληροφορίες: Παπαγιάννης Αθ. Τηλέφωνο: 2424022202 Fax: 2424023992 Ταχ. Δ/νση: Σκόπελος Ταχ. Κώδ.: 37 003 Ηλεκ. Δ/νση: dasaskop@thessalia.gov.gr

Σκόπελος 14-3-2011 Αριθ. Πρωτ. 2182/198803/10 (ταυτάριθμη με την πράξη χαρακτηρισμού)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Σκοπέλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτηση του ΣΥΡΡΟΥ ΣΠΥΡΟΥ εκδόθηκε η με αριθμό 2182/198803/10/14-3-2011 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 4.077,65 τ.μ. και βρίσκεται στη θέση “ΜΥΛΟΙ” του Δημοτικού Διαμερίσματος Σκοπέλου του Δήμου Σκοπέλου Νομού Μαγνησίας, με την οποία η ανωτέρω έκταση χαρακτηρίζεται ως εξής: α) το τμήμα Α αυτής με στοιχεία Β-1-2-3-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Ρ-Σ-ΤΥ-Φ-Χ-Ψ-Α-Β εμβαδού 2.775,15 τ.μ., ως μη δασική του άρθρου 3 παρ. 6α του Ν. 998/79, μη υπαγόμενη στις προστατευτικές διατάξεις αυτού. Δεν χαρακτηρίστηκε το τμήμα Β που φαίνεται με στοιχεία 1-2-3Θ-Η-Ζ-Ε-Δ-Γ-1 εμβαδού 1.302,50 τ.μ., για τους λόγους που αναφέρονται στην πράξη. Η πράξη χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σκοπέλου. Κατά της παρούσας επιτρέπονται αντιρρήσεις, παντός έχοντος έννομο συμφέρον φυσικού ή νομικού προσώπου, εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεως ή της τελευταίας δημοσιεύσεως στις εφημερίδες. Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δασολόγος με βαθμό Α’

(280)

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ & ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

¢π∞¡√ª∏ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ELIN κατ’ οίκον, με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Πληρ. τηλ. 24210-88894 και 6934-010182. (272)

∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα - δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (267)

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5 ÏÂÙÒÓ ·fi 1.000-100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ - ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ˘ÂÚ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡, ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Û·˜ ¯ˆÚ›˜ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη, Î. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. ΔËÏ. 6980-260800, 6983-709760, ÂÚ¯fiÌ·ÛÙÂ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜.

∑∏Δ∂πΔ∞π νέα κοπέλα να γνωρίζει από μπουφέ και service σε καφετέρια ως υπεύθυνη. Εργασία μόνιμη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976-862007, μόνο τις ώρες 12.00 έως 14.00. (564)

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ∫∞π ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ™∫√¶∂§√À

(288)

ΒΟΛΟΣ

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ λειτουργεί με κρατική άδεια Ενέχυρα χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β’. Τηλ. 2421042905. (327)

∞°√ƒ∞∑ø παλαιά κοσμήματα, Ιωάννης Θ. Περεντίδης, Ελ. Βενιζέλου 10 (Ιωλκού). Πληρ. τηλ. 24210-25961, 6977233409, 6977-071554. (277)

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ. 38333 Τ.Θ. 311 Πληροφορίες: Ι. Κουτσούκος Τηλ.: 2421039163-39162-26271 FAX: 2421039162 E-mail: dasavol@thessalia.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ταυτάριθμης πράξης χαρακτηρισμού εκτάσεως) Ο Δασάρχης Βόλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα του Καϊτσιώτη Αντωνίου, κατοίκου Ντόρτμουντ Γερμανίας, εκδόθηκε ταυτάριθμη πράξη χαρακτηρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, όπως ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3147/2003, για έκταση εμβαδού ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ 2.170,03 τ.μ., στη θέση “Μάραθος” δημοτικής κοινότητας Ν. παλιά χρυσά κοσμήματα και τιΑγχιάλου, της Δημοτικής Ενότημαλφή. Κρατική άδεια. Κ. Καρτας Ν. Αγχιάλου, του νυν Δήμου τάλη 79, (μεταξύ Σωκράτους Βόλου, με την οποία η παραπάνω Αλεξάνδρας) ΒΟΛΟΣ. έκταση χαρακτηρίζεται ως γεωρΤηλ. 24210-27705 γικής μορφής της παραγρ. 6α του και κινητό 6972-002809. άρθρου 3 του Ν. 998/79 και δεν (278) διαχειρίζεται με τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας, ως εμπίπτουσα στις διατάξεις της παραγρ. 6 εδάφιο β’ του άρθρου 1 του Ν. 3147/2003, που αντικατέστησε την παράγρ. 3 του άρθρου 15 του Ν. 1734/1987 (Εποικιστικές εκτάσεις). ∞˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡Αρμόδια για την τυχόν αλλαγή ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5 ÏÂÙÒÓ της χρήσης της, τυγχάνει η Διεύ·fi 1.000-100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ θυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α. Μαγνησίας. ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ Η πράξη του χαρακτηρισμού και ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ - ˘¤Ú‚·ÛË ‹ το διάγραμμα της έκτασης θα εÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·fi 12 κτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Βό¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ëλου. ̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ÙËÙ· Î·È Â¯Â̇ıÂÈ·. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ λάβουν γνώση και να υποβάλουν Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη Î. °ÈÒÚτυχόν αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της ÁÔ˜. ΔËÏ. 6984-558843, 6970παρούσης. 403804, Ú·ÓÙ‚ԇ Î·È ÛÙÔ ¯Ò-

∞°√ƒ∞∑ø

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞

(287)

23

¡›ÎˆÓÔ˜ ÔÛÈÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜ Î·È ÙˆÓ 199 Ì·ıËÙÒÓ ·˘ÙÔ‡ “√˜ Ê˘Ï¿ÛÛÂÈ ÙÔ ÛÙfiÌ· ·˘ÙÔ‡ Î·È ÙËÓ ÁÏÒÛÛ·Ó, ‰È·ÙËÚ› ÂÎ ıÏ›„ˆ˜ ÙËÓ „˘¯‹Ó ·˘ÙÔ‡” (¶·ÚÔÈÌ. η’ 23). Πόσα κακά προέρχονται από τα απρόσεκτα λόγια, από την αχαλίνωτον γλώσσαν, δεν είναι δύσκολον να υπολογίση κανείς. Ψευδολογίαι, κακολογίαι, λόγια υβριστικά και πειρακτικά, συκοφαντίαι και βλασφημίαι και τόσα άλλα, που τα προφέρει η γλώσσα, δημιουργούν παρεξηγήσεις και ψυχρότητας και αντιπαθείας, προκαλούν διαιρέσεις, γεννούν σκάνδαλα, διαλύουν φιλίας και συνεργασίας, οδηγούν ακόμη και εις εγκλήματα. Όλα δε αυτά καρπόν έχουν έπειτα την μεταμέλειαν, την θλίψιν και την πικρίαν. Δι’ αυτό πρέπει να προσέχωμεν και να κρατώμεν την γλώσσαν μας. Πρέπει να φυλάττωμεν το στόμα μας και να ζυγίζωμεν καλά το τι θα είπωμεν, προτού να το είπωμεν. “Η γλώσσα κόκκαλα δεν έχει και κόκκαλα τσακίζει” , λέγει η λαϊκή παροιμία. Εάν βάλωμεν χαλινόν εις την γλώσσαν μας, εάν μετρούμεν τα λόγια μας, μάθωμεν δε και να σιωπώμεν, καταργούμεν μίαν μεγάλην πηγήν θλίψεως και δυστυχίας και θα ευρισκώμεθα πάντοτε ωφελημένοι και κερδισμένοι.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ μ√§√À ¢∏ª√Δπ∫∏ ∂¡√Δ∏Δ∞ ¡∂∞™ πø¡π∞™ ¢π∂À£À¡™∏ ¢π√π∫∏Δπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ Δª∏ª∞: ¢∏ª. & ∞™Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞™Δ∞™∏™ °ƒ∞º∂π√: ª.∞.

ΑΡΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: ΚΑΛΑΒΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 131 ΤΗΛ.: 2421353159 - FAX: 2421067703

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καλούνται οι άρρενες που γεννήθηκαν το έτος 1995 και είναι γραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων της Δημ. Ενότητας Ν. Ιωνίας, Δ. Βόλου Ν. Μαγνησίας να προσέλθουν μέχρι 18 Απριλίου 2011 στο Γραφείο Νο 9 (Δημοτολόγιο - Μ. Αρρένων), προκειμένου να δώσουν στοιχεία για τη σύνταξη του Στρατολογικού Πίνακα. Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΗΛΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ1/Α’

∫∏¢∂π∞ Βόλος 3-3-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 733/18956

ÚÔ Û·˜.

M∞ƒTπ√™

Ο Δασάρχης Βόλου Ντίτορας Νικόλαος Δρ. Δασολόγος

Τη λατρευτή μας σύζυγο, μητέρα, αδελφή, γιαγιά και θεία

∂§π™∞μ∂Δ ∑πø°√À

Ετών 71 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 23 Μαρτίου και ώρα 4.30 μ.μ. στον Ιερό Ναό Πέτρου-Παύλου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 3.30 Μ.Μ. Νέα Ιωνία 23 Μαρτίου 2011 Ο σύζυγος: Δημήτριος Τα παιδιά: Ιωάννης-Παναγιώτα, Εμμανουήλ-Μελπομένη Τα αδέλφια Τα εγγόνια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Νέου Κοιμητηρίου.

¶∂¡£√™ - ∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Τον αγαπημένο μας σύντροφο, αδελφό και θείο

™øΔ∏ƒ∏ °∂øƒ. §∞¡∏

Ετών 73 κηδεύσαμε χθες Τρίτη 22 Μαρτίου και ώρα 4.30 μ.μ. στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος μας θερμά ευχαριστούμε. Βόλος 23 Μαρτίου 2011 Η σύντροφος: Βασιλική Τα αδέλφια: Ιωάννης, Κωνσταντίνος - Αγλαΐα Λάνη Τα ανίψια: Περσεφόνη, Γεώργιος Οι λοιποί συγγενείς

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ - ¶∂¡£√™ Την αγαπημένη μας μητέρα, αδελφή, γιαγιά και θεία

§∂À∫√£∂∞ ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À

Συντ/χος Εθνικής Τράπεζας που πέθανε, κηδεύσαμε χθες Τρίτη 22 Μαρτίου και ώρα 5.30 μ.μ. από το σπίτι μας στην οδό Αλεξάνδρας 164 στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος μας, θερμά ευχαριστούμε. Βόλος 23 Μαρτίου 2011 Τα παιδιά: Στυλιανός Γαϊτανίδης, Ιωάννης Φαρμακίδης Ο εγγονός: Αλέξιος Φαρμακίδης Τα αδέλφια: Θεόδωρος Παπαϊωάννου, Ειρήνη χήρα Σέιδου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς


38/ °È· οı ÒÚ·

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂ‡Ô˘Ó Ë ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È Ë ·ıÔÏÔÁÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋ “∞ÎÂÛÒ”

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421090257

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 15135 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ·fi ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¤ˆ˜ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ·fi ∞Ú. ∑¿¯Ô˘ ¤ˆ˜ 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™. ∞‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ ·fi ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ ¤ˆ˜ ¢·‚¿ÎË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ª˘ÙÈÏ‹Ó˘ (¯ÒÚÔ˜ ¿ÚÎÈÓ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜).

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ΔÂÙ¿ÚÙË 23 ª·ÚÙ›Ô˘ 2011. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-24.00): ¢ÂÚ‹˜ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 315, ∫ˆÛÙ·Ú¿˜ §·Ú›Û˘ 255, ÷ÚÈÛÌ·˝‰Ë˜ §. ∞ıËÓÒÓ 354, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 45, ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ §. ∂ÈÚ‹Ó˘-°¤Ê˘Ú·, ∂μ√∞¶ §·Ú›Û˘ 8. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-24.00): ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ∞ÁÚÈ¿, ∞Ï›‰Ë˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ¢‡¯Ù·˜ ΔÚ›ÎÂÚÈ, ™·ÚÚ‹˜ ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜-∫ˆÛÙ‹Ú·˜ ª·Ï¿ÎÈ, ∫Ô„È·Ï‹˜ ∫. ¡ÂÚ¿. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-24.00): ΔÛ¿Ú·˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ıË ¶·Ú. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫·ÚηÏÈ¿ ∞ÏÌ˘Úfi˜, °È·ÓÓ¿˜ ∫ÚfiÎÈÔ, ∞ÊÔ› ™·Ì·Ú¿ ∞Á¯›·ÏÔ˜, ΔÈÌϷϤ͢ ªÈÎÚÔı‹‚˜, °ÎÚ›ÓÈ·˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ∞ÏÂ͛Ԣ ∞. ª¿Ú·ıÔ˜, ¢·˚ÏÈ¿Ó˘ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ¢ÂÚ‚›ÛË ∂˘·ÁÁÂÏ›· ™Ô‡ÚË. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-24.00): ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ∫·Ì‚ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë, ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ •ÔÚ‡¯ÙÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-24.00): £·ÚÛ›Ù˘. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-24.00): ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ªfiÏÈ·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ∫fiÎÔÏ·˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ™˘ÚÙ·‰ÈÒÙ˘ ÃÏfiË, ∫fi·ÓÔ˜ 4Ô ¯ÏÌ. μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜, ªÔ˘Û›Ô˘ ™¤ÛÎÏÔ, ΔÛÈÒÏ˘ ∞ÂÚÈÓfi, °Ô˘ÙÔ‡Ï˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, °Î·Ú·ÁοÓË ∞ÊÔ› 10Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

¢ƒ√ª√§√°π∞ “∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.” ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ (ÃÂÈÌÒÓ·˜ 2010) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ :ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ : ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:45™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 7:30, 12:00,

13:55, 19:30 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00 ∫˘Úȷ΋: 7:30, 13:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35, 21:12 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:00, 20:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ· - ¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 20Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 30Ï.Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00,22:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00, 21:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 10:20, 14:20 ∫˘Úȷ΋˜: 10:00, 14:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15 (∞ӷηÛÈ¿), 9:00, 11:30, 13:45, 14:40, 16:30 (∞ӷηÛÈ¿), 21:05 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 9:00, 11:30, 14:40, 19:45 (∞ӷηÛÈ¿) ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30 (∞ӷηÛÈ¿) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:05, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:00, 17:30, 19:15, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:10, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:45, 19:15, 21:10 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30, 17:30, 20:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:15, 8:30, 11:00, 12:00, 13:50, 14:40, 16:15,18:00, 19:30, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 8:30, 11:30, 13:50, 14:40, 18:00, 20:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 13:00, 18:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 14:15 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 13:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜-°. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 14Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ∞ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ √™∂ ·fi 21/2/2010 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.24 I.C., 7.01, 9.00, 10.58, 12.57, 14.56, 16.57, 19.49, 21.49, 23.48. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 6.02, 8.02, 10.00, 11.58, 13.57, 15.57, 18.00, 19.38 I.C., 20.50, 22.48. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏:5.15, 6.00, 7.15, 8.00, 8.57,10.02 ,10.30 I.C., 11.11 I.C.E., 12.00, 13.42, 14.00, 14.28 I.C. 13.10, 15.53, 17.13 I.C.,17.56, 19.30, 20.00 ,21.30, 22.46 I.C.E. 12.30 I.C. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 5.30, 6.08, 7.13 I.C.E., 8.08, 9.45, 10.13 I.C.,11.40 I.C., 12.15, 12.42, 13.20, 14.10, 14.56, 16.33, 17.34, 17.59, 18.50 I.C.E.,19.45, 21.45, 22.59, 1.14 I.C. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ §API™A-£E™™A§ONIKH ‰È·ÚΛ 1 ÒÚ· Î·È 30 ÏÂÙ¿. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.24 I.C. ·¢ı›·˜. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 15.53 I.C. ·¢ı›·˜. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 7.11 I.C., 8.34 I.C.∂., 11.36 I.C., 13.00 I.C., 14.18, 16.14 I.C., 18.09, 20.11 I.C.∂., 00.58, 3.11 I.C. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50 I.C., 7.58 I.C.∂., 9.21, 10.51 I.C., 13.21 I.C., 14.52, 15.53 I.C., 19.29 I.C.∂., 20.30 I.C., 23.59. §API™A-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 6.26,19.41. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 7.44, 21.00. §API™A-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 5.15, 14.00,Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ I.C. Â›Ó·È ·¢ı›·˜ ·fi §¿ÚÈÛ·-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ì ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ 1Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi Î·È 2Ë ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì I.C. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 6.42 I.C., 15.22 (̤¯ÚÈ §¿ÚÈÛ·), 20.32 I.C. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ∂π™πΔ∏ƒπ∞ ¶ƒ√¶ø§√À¡Δ∞π ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ Δ√À √™∂ ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY ∞¶√ 08.00-14.00 ∫∞£∂ ª∂ƒ∞, ∂∫Δ√™ ™∞μμ∞Δ√À, ∫Àƒπ∞∫∏™ & ∞ƒ°πø¡.

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ

Δ∏§. 24210 39723, 24210 24056 * ΔÚ¤ÓÔ ¶ËÏ›Ô˘: ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜: ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 11.00, ªËÏȤ˜ 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/2009-20/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 04.30 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 07.00 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 13.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 13.45, 16.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞ EXPRESS PEGASUS F/B ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μfiÏÔ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ Î·È ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏ & ™∞μμ∞Δ√: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∂/°-√/° “∂•¶ƒ∂™ ™∞¡Δ√ƒπ¡∏” ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏, ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ.

¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CATS ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ∞ÃÀ¶§√ø¡ °ƒ∞ªª∏™ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ∞¶√ 1/11/10 ∂ø™ 31/3/11 ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi μfiÏÔ ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫∂¡Δƒπ∫√ ¶ƒ∞∫Δ√ƒ∂π√ HELLENIC SEAWAYS SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33-μ√§√™ TH§. 24210 23400 24210 35846 - 24210 23415 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· “FlyingCat 6- FlyngDolphin XXIII” ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ Î·È ∫Àƒπ∞∫∏ ÒÚ˜: 10.00, 13.00 Î·È 19.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞¶√ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2/3/11 ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ¶∏°∞™√™ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. º/°-√/° ™ÔÚ¿‰Â˜ ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ¢Â˘Ù¤Ú· 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ΔÚ›ÙË 12.30: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶¤ÌÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶·Ú·Û΢‹ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ∫˘Úȷ΋ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: ÛÙÔ VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (·Ó¿ÌÂÛ· ·fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ). ΔËÏ. 24210 31059, 31060.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. ...............................................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. .............................................................2421070931 - 2421071022 ..................................................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. ...................................................2421070931 - 2421075319 ................................................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. ...........................2421070950 - 2421075318 - 2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. ........................................2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì. ................................ 2421070976 - 2421075528 - 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ......................................... 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ. ............................................................... 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ........................................ 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ...........................................................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. .........................................2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ..............................................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ..................................................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ...............................................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ.................................................................2421075521 ¢/¡™∏ ¶ƒ√°. & ∞¡. ......................................................................24210 75514 ΔÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ........................................................24210 75309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚·Ï., ÈÚÔÙ. Î·È ¶.∂. ....................................................24210 92603 ¢È‡ı. Δ¯Ó. ÀËÚÂÛÈÒÓ .................................................................24210 70974 ¢È‡ı. ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓ....................................................... 24213 55511 ¢È‡ı. ∫Δ∂√: “ƒ·ÓÙ‚ԇ” .............................................................. 24213 54817 ¢È‡ı. μÈÔÌ.-∂ÓÂÚÁ. Î·È Δ¯ÓÔÏ. ..................................................... 24210 34080 ¢È‡ı. ∂Ì. Î·È ΔÔ˘Ú................................................ 24210 70943-24210 75336 ¢È‡ı. ∂ÚÁ·Û›·˜ ...................................................... 24210 70967-24210 75369 ¢È‡ı. ∞ÁÚÔÙ. ∞Ó¿Ù˘Í˘ ...............................................................24210 75200 ¢È‡ı. ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ .......................................................................24210 45207 ΔÌ‹Ì· ∞ÏÈ›·˜ ................................................................................24210 33230 ¢ÈÔ›ÎËÛË ∞ÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ .................................................................. 24210 70923 ¢È‡ı. ÀÁ›·˜ ................................................................................ 24213 55804 ¢È‡ı. ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ............................................................................24213 52431 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ................................. 24210 70964-24210 75325 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈηȈÌ. & ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ................................................ 24213 52561 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. ∂Î·›‰Â˘Û˘....................................... 24210 39077-24210 39085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. ∂Î·›‰Â˘Û˘...................................................... 24210 47387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. ÀËÚ. .................................................. 24210 70921-24210 75323 ¢È‡ı. √ÈÎÔÓ. ÀËÚ. .................................................24210 70944, 24213 52563 ¢È‡ı. ∂ÌÔÚ›Ô˘ ............................................................................ 24210 38395

øÚÔÛÎfiÈÔ ANIE§

¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ΔËÏ. 6974456215

√ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. √ ÚÒÙÔ˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÌÂÙ¿ ÙË ªÂÙ·Ôϛ٢ÛË. 2. ÀÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Â› ÙÔȘ ÂηÙfi - ∏ ÔÛfiÙËÙ· ÌÈ·˜ ÁfïÛ˘ ˘ÚÔ‚fiÏÔ˘. 3. ¢ÈÏfi... ı˘Ì›˙ÂÈ ·ÏÈ¿ ·Ì˘ÓÙÈ΋ Û˘ÌÌ·¯›· §·ÙÈÓÔ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ˜ ¯ÔÚfi˜ -™˘Ó¯fiÌÂÓ· ÛÙËÓ... ·ÚˆÁ‹. 4. ◊Úˆ·˜ ÙÔ˘ ™·›ÍËÚ - ™›Ï‚·...: ·ÏÈ¿ ͤÓË ËıÔÔÈfi˜. 5. ¢›„ËÊÔ Û‡ÌʈÓÔ - §·‰ÂÚfi Ê·ÁËÙfi - ... ¶·ÚÓ¤˜: η˙›ÓÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. 6. ∫·È Ì Ù˙È ÙÔ Ú¿ÏÈ ÙÔ˘ - ™‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ ªˆ¿ÌÂı. 7. ∑ˆ¿ÎÈ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ - Δ·ÈÚÈ¿˙ÂÈ... Û ̛· ™·Ì›Ô˘. 8. Δ· ÎÚ·Ù¿ÂÈ ·Ì·ÍËÏ¿Ù˘ - ÃÔÓÙÚfi ‡Ê·ÛÌ· ªÈÛfi... „·ı›. 9. ¶Ôχ ÛÎÏËÚfi ̤ٷÏÏÔ - “ªÔÏÒÓ...” : ÈÛÙÔÚÈ΋ ÊÚ¿ÛË ÙÔ˘ §ÂˆÓ›‰·. 10. °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ - ∂›‰Ô˜ ͤÓ˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ - º›ÏË ÙÔ˘ ÏfiÚ‰Ô˘ μ‡ÚˆÓ·. 11. §›Ú· ¯ˆÚ›˜... ¿ÎÚ˜ - √ ΔÂÂÏÂÓÏ‹˜ ·Û¿˜ ƒ›¯ÓÂÈ... ÎÈÏ¿. 12. ∏ ‚Ô˘Ï‹ ÛÙËÓ ÙÛ·ÚÈ΋ ƒˆÛ›· - °ÂˆÚÁÈÎfi fi¯ËÌ·. 13. ªÂÙ·‰ÔÙÈ΋ Ô ÎÔΛÙ˘ - ∞‰ÂÚÊ‹ Ù˘ ÀÁ›·˜. ∫∞£∂Δ∞ 1. ª›·... ‚ÚÔÁ¯›Ùȉ· - ∫·ÙÔÈΛ‰ÈÔ ˙ÒÔ. 2. ¢ÈÂıÓ‹˜ Ó·˘ÙÈÏÈ·Îfi˜ fiÚÔ˜ - √ÏËÊfiÚÔ ıËÏ·ÛÙÈÎfi Ô˘ Û˘ÁÁÂÓ‡ÂÈ Ì ٷ Á·˚‰Ô‡ÚÈ·. 3. πÙ·ÏÈ΋ fiÏË ÛÙÔ ¶Â‰ÂÌfiÓÙÈÔ - ∂ÚÁ·ÏÂ›Ô Ù˘ Ú·ÙÔÌ˯·Ó‹˜ - √ ·ÚÈıÌfi˜ 409. 4. Δ˙ÔÚÙ˙ ª¤ÚÓ·ÚÓÙ...: πÚÏ·Ó‰fi˜ ‰Ú·Ì·ÙÔ˘Ú-

Áfi˜ - °¿ÏÏÔ˜ ·ÛÙÚÔÓfiÌÔ˜ Î·È Áˆ̤ÙÚ˘ - π‰ÈˆÌ·ÙÈ΋... ·Ô‰Ô¯‹. 5. ªÈÏ¿ÂÈ... ÁÈ· Ù· ÂÚ·Ṳ̂ӷ - ¢È¿ÛËÌË ƒÔ˘Ì¿Ó· ÁÂÚÔÓÙÔÏfiÁÔ˜. 6. ∏ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ™ÂÓÂÁ¿Ï˘ - º˘Ùfi Ì ʷÚ̷΢ÙÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜. 7. √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∞Ó¤Ï΢Û˘ ¡·˘·Á›ˆÓ - ÃËÌÈÎfi ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô - §¤ÍË... ÂÚ›ÂÚÁˆÓ. 8. ∫·Ù·ÁÚ¿ÊÂÈ... ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ - ª˘ıÈ΋ Ë §ÂÚÓ·›·. 9. ∫·È ›ÛÙ˘... ‰›ÓÂÙ·È - ∞fi Ù· ‰Èο ÙÔ˘ È¿ÓÂÙ·È Ô... ÓÈÁ̤ÓÔ˜. 10. ΔÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ·˘ÙÔ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËÎÂ Ô ÃÚÈÛÙfi˜ - ΔÔ ÈÙ·ÏÈÎfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ - ∫·Ù¿ÏËÍË ˘ÔÎÔÚÈÛÙÈÎÒÓ. 11. ÕʈÓË... ϤÍË - ¶ÔÏ˘Û˘˙ËÙË̤Ó˜ ‚Ú·¯ÔÓËÛ›‰Â˜ Ì·˜ - ÃÔÚÙ·ÚÈο Ô˘ ÙÚÒÁÔÓÙ·È ˆ˜ Û·Ï¿Ù·. 12. ª·ÓÙÈÎfi ÛËÌ¿‰È - ¶ÔÏÏÔ› ÛÙ· Á‹‰·. 13. √ÌÂϤٷ ÌÂ Ù˘Ú› Î·È ·ÏÏ·ÓÙÈο - §¤ÁÂÙ·È Ë ∫ÔÓÙÔ‡. ∏ §À™∏ √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ™Δ∞™π¡√¶√À§√™ 2. ¶√™√™Δ∞ƒπ•π∞ 3. ∞¡Δ-Δ∞¡°∫√-ø° 4. ™∞π§√∫-∫√™π¡∞ 5. Δ∑-∞ƒ∞∫∞™-ª√¡ 6. ™¶πƒ∞§-∞´™∞ 7. ∫√∞§∞-¢√ª¡∞ 8. ∏¡π∞-∞ª¶∞™-£π 9. ∞Δ™∞§π-§∞μ∂ 10. °°∞-™√√√À§-§∞ª 11. πƒ-∞§∏-¢π∞πΔ∞ 12. ¢√Àª∞-Δƒ∞∫Δ∂ƒ 13. ∞™£∂¡∂π∞-π∞™ø. ∫∞£∂Δ∞: 1. ™¶∞™Δπ∫∏-°π¢∞ 2. Δ√¡∞∑-√¡∞°ƒ√™ 3. ∞™Δπ-™∞πΔ∞-À£ 4. ™√-§∞¶§∞™-∞ª∂ 5. π™Δ√ƒπ∞-∞™§∞¡ 6. ¡Δ∞∫∞ƒ-∞§√∏ 7. √∞¡-∫∞¢ªπ√À-Δπ 8. °∫∞§√¶-À¢ƒ∞ 9. √ƒ∫√™-ª∞§§π∞ 10. Àπ√™-∞¡∞™∞-∞∫π 11. §•-πªπ∞-μ§πΔ∞ 12. √πø¡√™-£∂∞Δ∂™ 13. ™∞°∞¡∞∫π-ª∞ƒø.

∫ƒπ√™ ∏ ¢Á¤ÓÂÈ·, ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ Î·È Ë ÙfiÏÌË Ô˘ Û·˜ ¯·Ú›˙ÂÈ Ô ◊ÏÈÔ˜ ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi Û·˜ ı· ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÔ˘Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Á‡Úˆ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 35-20-11-29-4-3. Δ∞Àƒ√™ √ ◊ÏÈÔ˜ ·fi ÙË Ó¤· ÙÔ˘ ı¤ÛË ··ÈÙ› Ó· Ì›ÓÂÙ ÁÈ· Ï›ÁÔ ÌfiÓÔÈ, ÒÛÙ ӷ ÍÂηı·Ú›ÛÂÙ ̤۷ Û·˜ ÙÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 47-322-12-38-9. ¢π¢Àª√π ∂ӉȷÊÂÚı›Ù ÁÈ· ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È ·ÁÔÚ¿ÛÙ ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ı· Û·˜ χÛÔ˘Ó Ù· ¯¤ÚÈ·, ÂӉȷÊÂÚı›Ù Â›Û˘ Î·È ÁÈ· Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 36-2-11-23-4-29. ∫∞ƒ∫π¡√™ √ ◊ÏÈÔ˜ ·fi ÙÔÓ ∫ÚÈfi ı· Û·˜ ¯·Ú›ÛÂÈ ËÁÂÙÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ ÎÈ ¤ÙÛÈ ÔÏÏ¿ ı· ÂÍ·ÚÙËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ Û·˜, ÙÒÚ· ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ù ӷ ÚÔˆı‹ÛÂÙ ٷ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-8-33-12-9-34. §∂ø¡ °ÓÒÛË, Â·Ê¤˜, Û˘Ìʈӛ˜ Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ʤÚÓÂÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ, Ì ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÙ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 72-10-33-28-3-2. ¶∞ƒ£∂¡√™ ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ٛÔÙ· ÛÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ·. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙÂ Î·È ÂϤÁ¯ÂÙ ٷ ¿ÓÙ·, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ̤Ú˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6320-44-34-21-2. ∑À°√™ ∫·ıÒ˜ ı· ›ÛÙ ÈÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› Ì ÙÔÓ ◊ÏÈÔ ÛÙÔÓ ∫ÚÈfi, ÙÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ Î¿ı ̤ڷ ı· ›ÛÙ ¤Íˆ Î·È ı· ‰È·ÛΉ¿˙ÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 36-4024-19-30-23. ™∫√ƒ¶π√™ √ÚÁ·ÓÒÛÙ ηχÙÂÚ· ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ Û·˜ Î·È ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ÒÛÙ ӷ Ì›ÓÂÈ ÂχıÂÚÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ Î·È ÁÈ· ÂÛ¿˜, ÙÔ ¤¯ÂÙ ·fiÏ˘ÙË ·Ó¿ÁÎË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 42-10-39-20-11-9. Δ√•√Δ∏™ ∞Û¯ÔÏËı›Ù ÌfiÓÔ Ì fiÙÈ Û·˜ ÁÂÌ›˙ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο Î·È ·Û¯ÔÏËı›ÙÂ, ‹ ·Ó¿ÏÔÁ·, ΢ÓËÁ‹ÛÙ ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ Û·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 37-40-23-12-38-2. ∞π°√∫∂ƒø™ ΔÔ Û›ÙÈ ˆ˜ ¯ÒÚÔ˜ Î·È Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÚ·‚Ô‡Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ı· ¤¯ÂÙ ÙË ‰È¿ıÂÛË Ó· ‚¿ÏÂÙ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÌÈ· Ù¿ÍË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 49-29-112-4-7. À¢ƒ√Ã√√™ ÷ϷÚÒÛÙÂ Î·È ÛÎÂÊÙ›Ù οÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· Û ‚¿ıÔ˜, ÒÛÙ ӷ ··ÏÏ·Á›Ù ·fi ÂÓÔ¯ÏËÙÈΤ˜ ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 73-20-11-23-45-9. πãÀ∂™ Δ· ¤ÛÔ‰¿ Û·˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›·, fï˜ ÌËÓ ·Ú·Û˘Úı›Ù Û Û·Ù¿Ï˜. ∞ÔÙ·ÌȇÛÙ ÙÒÚ· Ô˘ ÌÔÚ›ÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 9-3922-12-34-8.

¢È‡ı. ∫¤ÓÙÚ. ∂͢. ¶ÔÏÈÙÒÓ ..........................................................24210 31463 ™¢√∂ μfiÏÔ˘: ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ...................................24210 21433, 24213 56303, ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ..................................................................................24210 29400. TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H ..............................................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO .....................................................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY .....................................................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ ...........................................................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY....................................................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY ................................................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY ...............................................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY .......................................................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ ............................................................................................199 EKAB:............................................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY ...........................................................2421064931 ¢EH BÏZ—¿‚˜........................................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ .............................................................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜.................................................................................................. 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜................................................................................2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô .....................................................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) ...............................................................................10400 EXPRESS SERVICE.......................................................................................1154 HELLAS SERVICE ........................................................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ ..............................................................................................6944121288 X¿ÓÈ· ...............................................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰·.....................................................................................6948475814 MËϛ˜.............................................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY.........................................................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™.................................................... 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY..................................................................24213 54817 I¢IøTIKO KTEO.............................................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ..............................................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ......................................................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ.......................................................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ .................................................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP. .....................................................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. .....................................................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). ........................................................................................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ ......................................................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™2410 237811 ¶I§OTO™ ........................................................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ ...............................24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I ...................................................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ ................................................................ 24210 61000 A°PIA™ ...........................................................................................24280 92502 BE§E™TINOY...................................................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN..............................................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 24210-43333,∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 2421069609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360. 3.K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524

™Î¿ÎÈ EÈ̤ÏÂÈ·: AÓ‰ÚÈÒÙ˘ E. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘

∞¶√ª¡∏ª√¡∂Àª∞Δ∞ ™‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ì ÙË ¯·Ú¿ Ó· ·Ó·‰ËÌÔÛȇÛÔ˘Ì ·fi ÙË ÛηÎÈÛÙÈ΋ ÛÙ‹ÏË Ù˘ ÚˆÛÈ΋˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “™·¯” , Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ Ô˘ ¤ÁÚ·ÊÂ Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∞ÏȤ¯ÂÓ ÙÔ 1935. “√ ηχÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ¿Ì˘Ó·˜ Â›Ó·È Ë Â›ıÂÛË” . ∞˘Ù‹ Ë ·Ú¯‹ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· οı ›‰Ô˜ Ì¿¯Ë˜, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Î·È Ù˘ ÛηÎÈÛÙÈ΋˜. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, fiÛÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ë ·ÓÙÂ›ıÂÛË, ʤÚÓÔÓÙ·˜ ÙË Û‡Á¯˘ÛË ÛÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ÙˆÓ ÂÈÙÈı¤ÌÂÓˆÓ Â¯ıÚÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ. ∏ ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÚ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË Ù¤¯ÓË. ∞Ó ÙËÓ ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ÚÈÓ ÙËÓ ÒÚ· Ù˘, ÙfiÙ ı· ¿ıÔ˘Ì ηٷÛÙÚÔÊ‹, ·Ó ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÔ˘ÌÂ, ÙfiÙ ı· Â›Ó·È Ôχ ·ÚÁ¿. ∏ ÛˆÛÙ¿ ÂÈÏÂÁ̤ÓË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘ Â›Ó·È Ë ÂÁÁ‡ËÛË Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜. °È· ·˘Ùfi Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ˆ ÙÔ Ê›ÏÔ ·Ó·ÁÓÒÛÙË ÛηÎÈÛÙ‹ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÂÈ ·ÓÙÂ›ıÂÛË. ¡· ı˘Ì¿ÛÙ fiÙÈ Ë ·Ó‡ÚÂÛË ÙÚfiˆÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛ˘ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË Ù¤¯ÓË, Â›Ó·È fï˜ ··Ú·›ÙËÙË. ∏ ÈηÓfiÙËÙ· ÂÎÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ηٿÏÏËÏÔ˘ ÙÚfiÔ˘ Î·È ¯ÚfiÓÔ˘, ‰›‰ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ ÈÔ ‰È·Ï¯ÙÔ‡˜ ÛηÎÈÛÙ¤˜” .

∞¡¡∞, ¡∞ ∂¡∞ ¶π√¡π ∏ ÌÂÁ¿ÏË ÙˆÓ ÛηÎÈÛÙÒÓ Û¯ÔÏ‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·‰ÂÏÊÈ΋ Ì·˜ ¯ÒÚ·, ÙË ƒˆÛ›·. ∞fi ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1935, ÙÔ ÛοÎÈ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈÎfi Ì¿ıËÌ· ÛÙ· ‰ËÌÔÙÈο Û¯ÔÏ›· fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Ë ƒˆÛ›· ¤¯ÂÈ ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙÔ ÛοÎÈ, fiÛÔ Î·Ì›· ¿ÏÏË ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ¶ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÔÈ ··ÓÙ·¯Ô‡ ƒÒÛÔÈ ÛηÎÈÛÙ¤˜ Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Ë ·ÊÚfiÎÚÂÌ· Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÛÎËÓ‹˜. ∞Ó·ÙfiÏÈ ∫¿ÚÔ‚, ∫·Û¿ÚÔ‚ °Î¿Ú˘, ªfiÚȘ ™¿ÛÎÈ Â›Ó·È ÌÂÚÈÎÔ› ·fi ÙË ¯Ú˘Û‹ ÁÂÓÈ¿ Ô˘ ·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó Î·È ‰È¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ ÛοÎÈ Û οı ÁˆÓÈ¿ Ù˘ ˘ÊËÏ›Ô˘.

™ÔÊ¿ ÛηÎÈÛÙÈο “√ ·ÓÒÙ·ÙÔ˜ ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ ÛηÎÈÔ‡ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë Ó›ÎË ·Ú¿ Ò˜, ·fi ÔÈÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ì ÔÈ· ÚÔfiÓËÛË, Ì ÙÈ ÂÈı·Ú¯›·, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ·˘ÛÙËÚ¿ ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡, Ó· Ì¿¯ÂÛ·È ÁÈ· ÙË Ó›ÎË”.

¡›ÎÔ˜ ∫·˙·ÓÙ˙¿Î˘ 1883-1957

∞§∏™ª√¡∏Δ∏ ¶∞ƒΔπ¢∞ ƒfiÌÂÚÙ Δ˙¤Ë̘ º›ÛÂÚ-Sherwin James ¡¤· ÀfiÚÎË 1957 ™ÈÎÂÏÈ΋ ¡¿ÈÙÚÔÊ 1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Bc4 e6 7.0ñ0 b5 8.Bb3 b4 9.Nb1 Bd7 10.Be3 Nc6 11.f3 Be7 12.c3 bxc3 13.Nxc6 Bxc6 14.Nxc3 0ñ0 15.Rc1 Qb8 16.Nd5 exd5 17.Rxc6 dxe4 18.fxe4 Qb5 19.Rb6 Qe5 20.Bd4 Qg5 21.Qf3 Nd7 22.Rb7 Ne5 23.Qe2 Bf6 24.Kh1 a5 25.Bd5 Rac8 26.Bc3 a4 27.Ra7 Ng4 28.Rxa4 Bxc3 29.bxc3 Rxc3 30.Rxf7 Rc1+ 31.Qf1 h5 (‰È¿ÁÚ·ÌÌ·)

ΔÈ ·›˙Ô˘Ó Ù· ÏÂ˘Î¿; μ·ıÌfi˜ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ 5/5

§Y™H 32.Qxc1! [32.Rxf8?+ Kh7 33.Ra5 Rxf1+ 34.Rxf1 Qe3Ñ] 32...Qh4 (33.Rf1+ Decoy) ; 32...— 33.Qxg5 33.Rxf8+ Kh7 34.h3 [34.Bg8+ Kg6 35.Bf7+ Kh7 36.Rh8+ Kxh8 37.Qc8+ Qd8 38.Qxd8+ Kh7 39.Qg5 Nf2+ 40.Kg1 Nh3+ 41.gxh3 g6 42.Qxg6+ Kh8 43.Ra8#] 34...Qg3 35.hxg4 h4 [35...Qh4+ 36.Kg1 Qxg4 37.e5 Qd4+ 38.Rxd4 dxe5 39.Be4+ g6 40.Rd7#] 36.Be6 [36.Be6 Qf2 37.Rxf2 h3 38.Ra7 hxg2+ 39.Kxg2 Kg6 40.Rf8 d5 41.Bf5#] 1ñ0

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 23 ª·ÚÙ›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: °È·ÓÓ·ÎÔ‡ ∏Ï. ¶ÔÏ˘Í¤Ó˘, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 123 - °·ÏÏ›·˜, ÙËÏ. 2421032942, ÷Ù˙‹ º·Ó‹˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 81 - ∫ÔÚ·‹, ÙËÏ. 2421025458, ¶··ÙfiÏÈ· - ∫Ô˘ÚÙ›ÓÔ˘ ∑ˆ‹˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 142 - ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘, ÙËÏ. 2421045149. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-16.30 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ∫ÏËÌfiÔ˘ÏÔ˘ £ˆÌ¿, °ÎÏ·‚¿ÓË 47 - Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË (∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜), ÙËÏ. 2421037924. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ∞ÈηÙ. - ÷ڷϷÌ›‰Ë˜ ªÈ¯., ™˘ÛÙÂÁ·Ṳ̂ӷ Ê·Ú̷Λ·, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 60, ÙËÏ. 2421060651. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 MAPTπOY 2011

TA ™KAKI™TIKA NEA KONTA ™A™ KA£E TETAPTH KAI ™ABBATO


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 MAPTπOY 2011

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

ºÔ˘ÛÎÔı·Ï·ÛÛȤ˜ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00

ªÂ Ô‰ËÁfi ÙË Ê·ÓÙ·Û›· √È ‹ÚˆÂ˜ Ù˘ ÛÁÎÏÈÙ·Ô˘Ó ∫·ÚÙÔ‡Ó Ôχ Á¤ÏÈÔ √ ·ÚÁÔÓ·‡Ù˘ ∏ ÷ڿ Î·È ÙÔ °ÎÔ˘ÓÙÔ‡Ó ∞fi ¤ÙÚ· Î·È ¯ÚfiÓÔ ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ· Î·È ∂ıÓÂÁÂÚÛ›· “√ÚÁ‹” μfiÙ·Ó·, Ì˘ÛÙÈο Î·È ıÂÚ·›˜ Pedal √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ √È ·ÓÙÈηٷÛٿ٘ ™ÙÈÙ˜ √È Ì¿ÁÔÈ ÙÔ˘ °Ô˘¤‚ÂÚÏÈ ¶Ï¤È˜ ∫·Ï‹ Ù‡¯Ë ΔÛ¿ÚÏÈ ∑ˆÔÁÚ·Ê›· ∞˘ÙÔ› Ô˘ ‹Ú·Ó Ù· ‚Ô˘Ó¿ (∂) ™Ù· ›¯ÓË ÙÔ˘ ΔÂÓ ΔÂÓ ÃÚ˘Û¿ ÎÔÚ›ÙÛÈ· ∞ÛıÂÓ›˜ Î·È Ô‰ÔÈfiÚÔÈ ∂Ô¯¤˜ Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ¶·Ú·Û΋ÓÈÔ (∂) “∞ȯ̿ψÙÔÈ ÔϤÌÔ˘”

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

06.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 18.00 18.30 19.00 20.45 21.00 22.00 23.00 24.00 01.15

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰·-best of ∂ȉ‹ÛÂȘ Œ¯ÂÈ ÁÔ‡ÛÙÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ÎfiÎÎÈÓË Î·È ÌÏ ηڤÎÏ· ÙÔ˘ ƒ›ÙÊÂÏÓÙ “ºÔ˘ÛÎÔı·Ï·ÛÛȤ˜” ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂Í¿ÓÙ·˜ ƒÂÔÚÙ¿˙ ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÔÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ŒÁÎÏËÌ· Î·È ¤Ú¢ӷ

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë

06.00 07.00 10.00 13.10 14.00 15.00 16.00 16.50 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 21.50 22.50 24.00 01.15 01.30 02.30 03.30 04.30 05.00

μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ¶ƒøπ¡√ mou ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂Ú·ÛÙ‹˜ ‰˘ÙÈÎÒÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ §·ÙÚÂ̤ÓÔÈ ÌÔ˘ Á›ÙÔÓ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢‡Ô ͤÓÔÈ Patty, Ë ÈÔ fiÌÔÚÊË ÈÛÙÔÚ›· Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ¶ÂÓ‹ÓÙ· ÂÓ‹ÓÙ· Safe sex ŒÚ¢ӷ ∂ȉ‹ÛÂȘ º‡Á·Ì °È· Û¤Ó· ™ÎÔÚÈfi˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ºÈÏÔ‰Ô͛˜

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

06.00 07.00 10.00 12.50 13.00 13.30 14.30 15.30 16.50 17.10 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 01.10 01.20 02.20 03.20 04.20 04.50 05.20

π‰È·ÈÙ¤Ú· ÁÈ· ÎÏ¿Ì·Ù· ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· 10 Ì 1 Ì·˙› ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ÛË̤ÓÈ· ÊÂÁÁ¿ÚÈ· Dancing with the stars daily ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶Ï¿Î· οÓÂȘ Steps ƒ¿‰ÈÔ ·Ú‚‡Ï· Dirty sexy money ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂ ·Á¿Ë Lost European poker tour ∫¿ÚÌ· ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun Δ· ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ·

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

* TÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë. 111111111111111111111111111

06.00 10.00 13.00 ¶H§IO 48 UHF

07.00 10.00 13.00 13.15 16.00 17.30 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 02.00 03.00 04.15 04.30

¶¿Óˆ ÛÙËÓ ÒÚ· ∫·Ê¤˜ Ì ÙËÓ ∂ϤÓË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È °È· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Û·˜ ™›ÙÈ ·’ ÙËÓ ·Ú¯‹ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ Sex and the city The big game ∂ÈÎfiÓ˜ ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ

14.00 15.00 15.45 16.55 17.00 18.00 18.50 19.40 20.45 21.00 22.00 23.00 00.15 01.15 02.15 03.00 03.45 04.30

10.30 12.30 16.00 17.30 17.45 18.45 20.00 21.00 21.30 21.45 22.45 02.00 02.15 03.15 04.15 05.15

“∫·ÏË̤ڷ” Ì ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ∞˘ÙÈ¿ ∂‰Ò Î·È ÙÒÚ· ¶Ôχ ÌÏ· ÌÏ· ŸÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ That’s life ™‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ ÕÎË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ Auto ALTER ∫ÔÚ›ÙÛÈ· Ô ª¿ÚÎÔ˘Ï˘ (∂) ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË Auto ALTER Psych ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∑›Ó· À‰ÚfiÁÂÈÔ˜

11.30 12.30 13.00 14.30 15.30 16.00 16.30 17.00 17.05 18.15 18.30 20.30 21.45 22.00 23.00 24.00 01.30 02.30 03.30 04.30

06.00 07.30 08.15 09.15 10.15 12.00 13.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 23.45 00.15 02.30

∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· Celebrities ∂ȉ‹ÛÂȘ Art Uber Alles ¶·È‰Èο £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞fi„ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ƒ¿ÏÈ ∞Ó¿‚·Û˘ ΔËÏÂ·È¯Ó›‰È ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

πÂÚÔ› ›ıËÎÔÈ ∫ÔÛÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ √È ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ª·Î §¤ÔÓÙ ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ √ ˘¤ÚÔ¯Ô˜ ‚˘ıfi˜ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ ÕÁÚÈÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜ ™˘ÓÙ·Á¤˜ Ì 5 ˘ÏÈο ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∂Ú¢ÓËÙ¤˜ ÙˆÓ ÙÚÔÊÒÓ ∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶¤ÓÙÂ Î·È Î¿ÙÈ... √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ ÛÔÚ √‰˘ÛÛ¤·˜ ∫ÔÚ‰ÂÏÈÔ‡√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ∫˘Ì›ÓˆÓ √È ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ÓÔÌ¿‰Â˜ ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ÓȯÓ‡ÛÂȘ CIA: √È Ì˘ÛÙÈÎÔ› fiÏÂÌÔÈ Δ· Ê·ÓÙ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ My Lai ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.45

07.30 10.15 11.15 12.30 13.30 15.45 17.45 17.50 19.45 21.00 23.30 00.30 01.30 02.30 04.30

∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· (Sylvester and Tweety mysteries, √ ™ÎÔ‡ÌÈ ÓÙÔ˘ Î·È Ù· Ì˘ÛÙ‹ÚÈ·) ¶ÚˆÈÓ‹ ÌÂϤÙË ¡ËÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ ª·Ú›·, ¿ÁÁÂϤ ÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Super Star ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ˙ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ºÒÙ˘ª·Ú›· live ∂ȉ‹ÛÂȘ “£ÂˆÚ›Â˜ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜” The Mentalist Fringe Nip Tuck “ŒÓ·˜ ·ÁÚfiÙ˘ ÛÙÔ ¢È¿ÛÙËÌ·” ª¿ÁÈÛÛ· ÙÈ̈Úfi˜

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

06.00

¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ ™∫∞´ ÙÒÚ· ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ Ten years younger Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· ™∫∞´ life ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ America’s next top model ∂ȉ‹ÛÂȘ The F Word ª‡ıÔ˜ ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ∂ÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ NCIS: §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ Inside LSD ∫˘ÓËÁÒÓÙ·˜ ÙË ÓÂfiÙËÙ· CSI, ªÈ¿ÌÈ: ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ª·ÙȤ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú The facemakers The Oprah Winfrey show

08.00 08.30 09.00 09.50 11.00

111111111111111111111111111

10.00 16.00 17.00 17.30 18.00 22.00 22.10 24.00

√ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ӷηχÙÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ “√ ÁÈÔ˜” ∂ȉ‹ÛÂȘ

08.00 09.30 10.30 12.00 15.00 17.00 18.00 19.30 21.00 22.00 24.00 00.30 01.30 06.00 07.00

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∞ÛÙÚÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ Ì ÙËÓ ∞ÓÈ¤Ï ∂ȉ‹ÛÂȘ MAD: OK ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢Â‰Ô̤ÓÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶fiÎÂÚ bonus ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹

£Â¿Ì·Ù·

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

06.00 06.50 08.00 09.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 16.30 17.10 18.00 19.00 21.00 21.30 23.00 23.50 01.25 03.00

∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) °ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ¶ÔÏÈÙÈÎÔ› ‰È¿ÏÔÁÔÈ (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ªÔ˘ÛÈÎfi ËÌ›ˆÚÔ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· “∏ ÂÈ‚›ˆÛË ÌÈ·˜ ̤ڷ˜” °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ∂Ó §Â˘ÎÒ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂) “Half Nelson”

√DEON §π¡Δ√ Δ∏§. 2421024311

£∂∞ª∞Δ∞ ∞¶√ 17-23/3/11 ∞π£√À™∞ 1

“√ ª∞Àƒ√™ ∫À∫¡√™” ¶ƒ√μ.: 7.30 & 10 ∞π£√À™∞ 2

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 17- 23/3/11 ∞π£√À™∞ 1 RANGO (ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È·-ÌÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.30. √ §√°√™ Δ√À μ∞™π§π∞ (ÈÛÙÔÚÈ΋): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.30, 22.00, 00.15.

¶∞π¢π∫√ ™π¡∂∞∫ ¶∞ƒ. 18/3 -™∞μ. 19/3 - ∫Àƒ. 20/3

∞π£√À™∞ 2 √π ∏ƒø∂™ Δ√À ¢∞™√À™: ¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∂™ ™Δ√ Δ™πƒ∫√ (ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È·-ÌÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.30. ªπ∞ º√ƒ∞ ∫∞π ∂¡∞ ªøƒ√ (ÂÏÏËÓÈ΋ Έ̈‰›·): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.15, 21.30, 23.45.

1) “ª∞§§π∞ ∫√Àμ∞ƒπ∞” ¶ƒ√μ.: ¶∞ƒ. ÛÙȘ 5.30 ™∞μ. ÛÙȘ 5.30 ∫Àƒ. ÛÙȘ 11.30 & 5.30

∞π£√À™∞ 3 ™À∑À°√™ °π∞ ∂¡√π∫π∞™∏ (Έ̈‰›·): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 23.00. √ ª∞Àƒ√™ ∫À∫¡√™ („˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.00, 20.30.

2) “√π ¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∂™ Δ√À ™∞ªªÀ” ¶ƒ√μ.: ¶∞ƒ. ÛÙȘ 5, ™∞μ. ÛÙȘ 5 ∫Àƒ. ÛÙȘ 12 & 5

∞π£√À™∞ 4 LONDON BOULEVARD (ÂÚÈ¤ÙÂÈ·): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 00.15 ªπ∞ º√ƒ∞ ∫∞π ∂¡∞ ªøƒ√ (ÂÏÏËÓÈ΋ Έ̈‰›·): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.15, 20.15, 22.15.

“√π π¶¶∂π™ Δ∏™ ¶À§√À” ¶ƒ√μ.: 7.45 & 9.45

∏ıÔÁÚ·Ê›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1966, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· √Ú¤ÛÙË §¿ÛÎÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ª·›ÚË ∞ÚÒÓË, ¢ÈÔÓ. ¶··ÁÈ·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜, ∞ÓÙÚ. ¡ÙÔ‡˙Ô˜, ƒ›Ù· ÕÓÙÏÂÚ.

∏ ∞ÏÎÌ‹ÓË, ÎfiÚË Ù˘ ηÂÙ¿ÓÈÛÛ·˜ ÃÚ˘ÛԇϷ˜, ·Á·¿ÂÈ ÙÔ Ó·˘ÙÈÎfi ∞˘ÁÔ˘ÛÙ‹. ∏ ÌËÙ¤Ú· Ù˘ fï˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙËÓ ·ÓÙÚ¤„ÂÈ Ì ¤Ó· ÛÙÂÚÈ·Ófi ÁÈ· Ó· ÌË ‰˘ÛÙ˘¯‹ÛÂÈ, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë Ì ÙËÓ ›‰È·. ŸÙ·Ó Ô ·Ù¤Ú·˜ Ù˘ ∞ÏÎÌ‹Ó˘, Ô Î·ÂÙ·Ó-¡ÈÎfiÏ·˜, ·Ê‹ÓÂÈ ÙÔ Î·Ú¿‚È ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÂÈ ϤÔÓ ÛÙË ÛÙÂÚÈ¿, ¤¯ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ¿ÏÏÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÊÔ˘ÚÙÔ‡Ó˜ Î·È ·ÈÛıËÌ·ÙÈΤ˜ ηٷÈÁ›‰Â˜ Ô˘ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡Ó ÙȘ ÎfiÚ˜ ÙÔ˘.

¡∂Δ 19.00

£ÂˆÚ›Â˜ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2002, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ª¿ÚÌ ™Ú¤ÓÙÂÚ. ¶·›˙Ô˘Ó: ™¿ÓÙÚ· ªÔ‡ÏÔÎ, ªÂÓ ΔÛ¿ÏÈÓ, ƒ¿È·Ó °ÎfiÛÏÈÓÁÎ.

√ ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ Î·È Ô Δ˙¿ÛÙÈÓ, Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Á˘ÌÓ·Û›Ô˘ Ì ˘„ËÏfi ‰Â›ÎÙË IQ Î·È ÔÈ ‰‡Ô, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηӤӷ ·Ôχو˜ ΛÓËÙÚÔ ÁÈ· Ó· ‰È·Ú¿ÍÔ˘Ó ÊfiÓÔ. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ÂÈϤÁÔ˘Ó ¤Ó· Ù˘¯·›Ô ı‡Ì· Î·È ÂÓÔ¯ÔÔÈÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘, ÙÔÓ ƒ¤È, ÁÓˆÛÙfi ÓÙ›ÏÂÚ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ, ηıfiÙÈ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ı· Â›Ó·È ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ Ó· ˘Ô„È·ÛÙÔ‡Ó ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·Ú¿ ‰‡Ô Á˘ÌÓ·ÛÈfi·È‰·. ΔËÓ ˘fiıÂÛË fï˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ë ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ∫¿ÛÈ ªÂÚÈÁÔ˘¤‰ÂÚ Ì ÙÔÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi Ù˘ ™·Ì ∫¤ÓÂÓÙÈ Î·È ¤Ó· ·Úfi‚ÏÂÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ Á¿Ù·˜ - ÔÓÙÈÎÔ‡ ÌfiÏȘ ·Ú¯›˙ÂÈ...

STAR 21.00

√ ÁÈÔ˜ ¢Ú·Ì·ÙÈ΋ Ù·ÈÓ›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2002, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· §ÈÎ Î·È ∑·Ó-¶ÈÂÚ ¡Ù·ÚÓÙ¤Ó. ¶·›˙Ô˘Ó: √ÏȂȤ °ÎÔ˘ÚÍ̤, ªÔÚÁÎ¿Ó ª·Ú›Ó, π˙·Ì¤Ï· ™Ô˘¿Ú.

√ Olivier ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Û ¤Ó· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ Í˘ÏÔ˘ÚÁÈ΋˜. ŸÙ·Ó Ô 16¯ÚÔÓÔ˜ Francis ηٷÊÙ¿ÓÂÈ ˆ˜ Ì·ıËÙ¢fiÌÂÓÔ˜, Ô Olivier ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Â›‰Â ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ¤Ó· Ê¿ÓÙ·ÛÌ·, ͢ÓÒÓÙ·˜ ÊÚÈÎÙ¤˜ ÌӋ̘ ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ ‰ÔÏÔÊfiÓËÛ ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘. √ Olivier ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ÙÔÓ ¿ÚÂÈ Ì·ıËÙ¢fiÌÂÓÔ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ. ªÂ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÂÚȤÚÁÂÈ·˜ Î·È Êfi‚Ô˘ Ô Olivier ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ. ŒÙÛÈ ÙÔÓ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÛÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ Û¯ÔÏ‹˜, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘. ÕÚ·ÁÂ Ô Francis ¤¯ÂÈ ÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·; ™ÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ÔÈ ‰‡Ô ‹ÚˆÂ˜ ı· ÁÓˆÚÈÛÙÔ‡Ó Î·È ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·È Ô ¤Ó·˜ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ.

μ√À§∏ 22.10

∞ȯ̿ψÙÔÈ ÔϤÌÔ˘ ¶ÔÏÂÌÈÎfi ‰Ú¿Ì·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2002, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ™ÂÚ·Ê›ÓÈ. ¶·›˙Ô˘Ó: μÈÓÙÛ¤ÓÙÛÔ ƒÈÎfiÙ·, ƒfiÈ ™Ó¿ÈÓÙÂÚ, §Ô‡Î· Δ˙È·ÓηڤÙÈ.

∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ μ’ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘, 50.000 πÙ·ÏÔ› ÎÚ·Ù‹ıËÎ·Ó Û ÛÙÚ·Ùfi‰· ÙˆÓ ∏¶∞ ˆ˜ ·È¯Ì¿ÏˆÙÔÈ ÔϤÌÔ˘. ¶ÔÏÏÔ› ·ÂÏ¢ıÂÚÒıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ∞ӷΈ¯‹˜ (8/9/1943) ·fi ÙÔ μ·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ πÙ·Ï›·˜. √ §Ô˘›Ù˙È, fï˜, ·Ú¤ÌÂÈÓ ·È¯Ì¿ÏˆÙÔ˜ ·ÎfiÌË Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘, ·ÊÔ‡ ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ·fiÂÈÚ· ·fi‰Ú·Û˘ Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi‰Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓ Ùˆ ÌÂٷ͇ ¤¯ÂÈ ÂÎÎÂÓˆı›! √ Ù·Á̷ٿگ˘ °Î¿ÚÙÓÂÚ ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ì ÙÔÓ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· ÙÔÓ ·Ú·Ï¿‚ÂÈ Î¿ÔÈ· ¿ÏÏË ÂÚ›ÔÏÔ˜. ∫·Ó›˜ fï˜ ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Î·È ÔÈ ‰˘Ô ¿ÓÙÚ˜ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó fiÙÈ Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÔÌÔӈ̤ÓÔÈ ·fi ÙÔÓ ¤Íˆ ÎfiÛÌÔ...

∂Δ1 24.00

∫˘ÓËÁÒÓÙ·˜ ÙË ÓÂfiÙËÙ· ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú.

¶fiÛÔ Ì·ÎÚÈ¿ ı· ÊÙ¿Ó·Ù ÁÈ· Ó· Í·Ó·‚Ú›Ù ٷ ¯·Ì¤Ó· Û·˜ ÓÈ¿Ù·; ∏ ¡›ÎÈ Δ¤ÈÏÔÚ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· Êı¿ÛÂÈ ÛÙ· ¿ÎÚ·! ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÂÎÙÂÓ‹ ¤Ú¢ӷ “·ÓÙÈ-Á‹Ú·ÓÛ˘”, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÈÔ Ó·ÓÈÎfi ÛÙ‡Ï Î·È Ó· Ì¿ıÂÈ Ù· fiÚÈ· Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ηٷÔϤÌËÛ˘ Ù˘ Á‹Ú·ÓÛ˘ - ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ‰Èο Ì·˜ - ÛÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ÂÏÈÍÈÚ›Ô˘ ÙˆÓ ÓÈ¿ÙˆÓ! ™Â 6 ÌfiÏȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, Ë 41¯ÚÔÓË ÌËÙ¤Ú· ÙÚÈÒÓ ·È‰ÈÒÓ, ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ fiÏ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ∞fi ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Îڤ̘ Î·È ÂÏÈÍ›ÚÈ·, ÙȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÂÚÈÔ›ËÛ˘ ̤ۈ ·ÎÚ·›ˆÓ ıÂÚÌÔÎÚ·ÛÈÒÓ, ÙÔ ÌfiÙÔÍ Î·È ÙȘ ÊȿϘ, Ë ¡›ÎÈ ı· οÓÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ¤ÛÂÈ ÁÈ· Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ÚfiÛˆÔ Î·È ÙÔ ÛÒÌ· Ù˘ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ, fiÙ·Ó ÔÈ Ú˘Ù›‰Â˜ Î·È Ù· ÛËÌ¿‰È· ‰ÂÓ Â›¯·Ó οÓÂÈ ·ÎfiÌ· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜.

™∫∞´ 00.15


¤ÓıÂÓ&¤ÓıÂÓ

40

T˘ EϤÓ˘ ™Ù·ÌÔ‡ÏË, stamouli@e-thessalia.gr

TÂÙ¿ÚÙË 23 M·ÚÙ›Ô˘ 2011

°ÔÏÁÔı¿˜ ÁÈ· Ó¤Ô˘˜ Πέρα από την προσφορά υπηρεσιών, από τον τουρισμό, τη ναυτιλία, αλλά και την παραγωγή λίγων αγροτικών προϊόντων, μια βαθύτερη αλλαγή σε ένα οικονομικό μοντέλο, προϋποθέτει την επέκταση TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË στην παραγωγή χρηστιP¿ÏÏË κών αντικειμένων, που χρησιμοποιούνται από όλο πιο πολλούς ανθρώπους σε όλον τον κόσμο. Μια τέτοια διέξοδος προέρχεται συνήθως από βιομηχανικά και τεχνολογικά προϊόντα. Η Ελλάδα διαθέτει ένα ανθρώπινο δυναμικό, που έχει πολύ καλές γνώσεις των σύγχρονων τεχνολογιών. Όταν όμως λογαριάσει κανείς το Γολγοθά που θα πρέπει να τραβήξει για να κάνει κάτι στη χώρα του, οι περισσότεροι προτιμούν να μη ρισκάρουν.Όλο αυτό το ανθρώπινο κεφάλαιο μένει ανεκμετάλλευτο, καθώς από το σύστημα εγείρονται εμπόδια. Με πρώτο το κόστος ίδρυσης μιας εταιρείας. Αν όμως υπάρχει η πρόθεση να προωθηθεί η ανταγωνιστικότητα και η ανάπτυξη, χρειάζεται να δοθούν κίνητρα ώστε να στηριχθεί τόσο η επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων, όσο και η εγκατάστασή τους στην περιφέρεια, περιορίζοντας ταυτόχρονα την τάση μετανάστευσης στο εξωτερικό. Το μέλλον θα εξαρτηθεί από την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα κι ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα με τη δημιουργία επιστημόνων - επιχειρηματιών. Η κρίση δεν δημιουργεί θέσεις εργασίας. Αντίθετα τις μειώνει. Υπάρχουν όμως ορισμένες υφέρπουσες τάσεις, οι οποίες δεν μπορεί να περάσουν απαρατήρητες. Γνωρίζοντας τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που διαμορφώνονται στην αγορά εργασίας, οι νέοι πτυχιούχοι εμφανίζονται εμφανώς πιο προβληματισμένοι, αλλά και πιο ανοιχτοί σε προκλήσεις. Υπάρχει πάντα η προοπτική για τη δημιουργία μιας νέας γενιάς επιχειρηματιών, η οποία δεν θα στηρίζεται μόνο στην τέχνη του επιχειρείν, αλλά και στην επιστημονική επάρκεια, στη μέθοδο, στην οργάνωση, στην καινοτομία. Στο μεταξύ, η κρίση έχει επιδεινώσει τις συνθήκες στην κορεσμένη για επιστημονικά επαγγέλματα αγορά της πρωτεύουσας και αρκετοί νέοι επιλέγουν ως τόπο εγκατάστασης πόλεις της περιφέρειας της χώρας, καθώς αρχίζουν να ακολουθούν την αντίθετη σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες κατεύθυνση. Όσο για τη στερεοτυπική εικόνα του Έλληνα που κάθεται και δεν δουλεύει, έχει επίσης καταρριφθεί προ πολλού από τα αποτελέσματα ευρωπαϊκών ερευνών. Μήπως είναι καιρός να προχωρήσει ταχύτερα η σύνθεση ενός νέου, πιο ανταγωνιστικού, μοντέλου της παραγωγικότητας; rallis@e-thessalia.gr

∏ ·È‰Â›· Î·È Ë ˘Á›· ˙ËÙÔ‡Ó ·Ï‹ıÂȘ TÔ˘ ¡›ÎÔ˘ °. •˘‰¿ÎË

Παρακολουθούμε τις κλιμακούμενες προσπάθειες για συγχωνεύσεις σχολείων και νοσοκομείων και τις παράλληλα εκδηλωνόμενες αντιδράσεις καθηγητών, μαθητών, γονιών, τοπικών κοινωνιών. Οι υπουργικές ανακοινώσεις για μεταρρυθμίσεις και οι αντιδράσεις δεν συναντιούνται πουθενά. Η δημόσια διαβούλευση προφανώς διεξάγεται μεταξύ μερών, που είτε δεν ακούει ο ένας τον άλλον είτε σωπαίνουν και απλώς υφίστανται τις όποιες αλλαγές: κάποιοι δεν έχουν καν φωνή. Λογικά, δίκιο υπάρχει και στις δύο πλευρές που αντιδικούν. Ασφαλώς χρειάζεται εξορ-

¶Ô‡ ˙ԇ̠κυρία μου; Αυτό ήθελα να ρωτήσω την ηλικιωμένη που χθες το πρωί μοίραζε στη γειτονιά μου, χαρτάκια πυκνογραμμένα με το χέρι και φωτοτυπημένα, που είχαν τον τίτλο “Κατάλογος αμαρτημάτων”, που έπρεπε να κατατεθούν άμεσα και με... συντριβή στον εξομολόγο. Σαρακοστή βλέπετε. Δεν τη ρώτησα, γιατί δεν είχα όρεξη για άσκοπη κουβέντα που δεν θα έβγαζε πουθενά. Δεν είχα όρεξη δηλαδή για λίγη πλάκα, μεταξύ μας. Κράτησα όμως το χαρτάκι και την ευχαρίστησα κιόλας, γιατί μου πρόσφερε άκοπα το σχόλιο της σημερινής μέρας. Λοιπόν αδερφοί, ναι εσείς οι αμαρτωλοί. Ποιοι είναι αμαρτωλοί; Για ακούστε: Οι έχοντες ερωτικές σχέσεις πριν από το γάμο, όσοι είναι ομοφυλόφιλοι, όσοι λάτρεψαν, προσκύνησαν άλλο θεό πλην Αγίας Τριάδας, όσοι ηθελημένα εργάζονται Κυριακή, όσοι επιθύμησαν ο,τιδήποτε ή οποιονδήποτε ανήκει σε άλλον, όσες έκαναν έκτρωση, όσοι και όσες αυνανίζονται, όσοι διαολοστέλνουν, μουτζώνουν, οδηγούν γρήγορα, κάνουν έρωτα με εγκυμονούσα ή με έχουσα περίοδο, αλλά και όσοι κάνουν έρωτα Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, όσοι καπνίζουν και πίνουν, δεν πάνε τις Κυριακές εκκλησία και δεν πάνε επίσης σε μνημόσυνα και τρισάγια, όσοι τρώνε πολύ, όσοι γιορτάζουν τα γενέθλιά τους... Παιδιά, δεν υπάρχει άλλος τέτοιος κατάλογος, μάλλον είναι μοναδικός και δεν με παίρνει ο χώρος να αντιγράψω κι άλλα, έτσι, για να πάει καλά η μέρα από το πρωί σήμερα, με γέλιο που τόσο μας λείπει. Κι ας είναι για κλάματα. Γιατί κυρίες με τέτοιους καταλόγους, κυκλοφορούν κι άλλες πολλές μέσα στο χώρο της εκκλησίας. Ας πιστεύουμε τουλάχιστον ότι, δεν εκπορεύονται από την επίσημη Εκκλησία.

Σαν το κουτσό πηδάμε από τη μια μέρα στην άλλη και από τη μια παγκόσμια μέρα στην άλλη... Έχουμε από την περασμένη Κυριακή τώρα, που χορτάσαμε... διεθνισμό. Την αρχή έκανε η μέρα της Γης, το επόμενο τετράγωνο έγραφε Μέρα κατά του ρατσισμού, μέρα της Δασοπονίας και μέρα της Ποίησης ασφαλώς, χθες περάσαμε τη Μέρα του νερού και σήμερα προσγειωθήκαμε στην Ημέρα Μετεωρολογίας. Δεν ξέρουμε πια, ποια η σημασία τους, αφού ούτε καν στο ημερολόγιο δεν τις παρατηρούμε. Κι αν δεν ήμασταν τα Μέσα να τις περιποιούμαστε δεόντως (ας όψεται το κυνήγι του θέματος), θάταν κι αυτές μέρες σαν τις άλλες... Ουπς... τι βλέπω; Μέρα φυματίωσης η αυριανή; Λέω να πάω κατευθείαν στης Κυριακής. Ημέρα του Θεάτρου βλέπετε, αλλά και της Κοινωνικής Εργασίας. Μαλακότερο μου φαίνεται και πιο εύπεπτο, μέχρι να τσουλήσει η ρόδα ώς τις 2 Απριλίου που περιμένει η Μέρα παιδικού βιβλίου. Κι έχει ο Θεός...

T‡Ô˜

ºøΔ√: ∞¡Δø¡∏™ ºø∫π¢∏™

MÂ NÔ˘

∂˘Ù˘¯Ò˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ù· ÚÔÛÎÔ¿ÎÈ·... ∫È fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‚ÔËıÔ‡Ó... ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ Ó· ‰È·Û¯›˙Ô˘Ó ÂÈΛӉ˘ÓÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, fiˆ˜ ÙÔ˘˜ ‚ϤÔ˘Ì Û ÁÂÏÔÈÔÁڷʛ˜. ™ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·, ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÌÈ· ÔÌ¿‰· ·fi Ï˘ÎfiÔ˘Ï·, ηı·Ú›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ú·Ï›·, ÎÈ ·˘Ù‹ fiˆ˜ Î·È ¿ÏϘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. ∏ Ó¤· ÁÂÓÈ¿ ·ÛÎÂ›Ù·È ÂÈÌÂÏÒ˜ Û ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜. √È ·ÏÈfiÙÂÚ˜ ÁÂÓȤ˜, οÓÔ˘Ó fi,ÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· Ù˘ ‰›ÓÔ˘Ó... ‰Ô˘ÏÂÈ¿.

θολογισμός της σχολικής δομής, ακόμη κι αν δεν τον επέβαλαν το Μνημόνιο και η δεινή οικονομική κατάσταση του κράτους. Ασφαλώς χρειάζεται εκσυγχρονισμός της νοσοκομειακής δομής και πάταξη της δόλιας σπατάλης. Αλλά και ασφαλώς θα έχουν γίνει λάθη σχεδιασμού κατά τη βεβιασμένη, λίγο - πολύ, μεταρρύθμιση. Οι ήδη πληγέντες από την κρίση έχουν δει να συρρικνώνεται ο ιδιωτικός τους χώρος, λόγω ανεργίας και δυσπραγίας, και ανησυχούν πλέον για τη συρρίκνωση του δημόσιου χώρου: λιγότερα σχολεία, λιγότερα νοσοκομεία σημαίνουν λιγότερο κοινωνικό μισθό, λιγότερες ευκαιρίες, λιγότερες δυνατότητες, λιγότερη δημοκρατία. Ο φόβος είναι βάσιμος: αναπτύσσεται σε ένα έδαφος ρευστό και επικίνδυνο για μεγάλες ομάδες πληθυσμού, τις πιο αδύναμες.

Για να διασκεδαστούν ο φόβος και η καχυποψία, η κυβέρνηση οφείλει να εξηγεί αναλυτικά, να επιχειρηματολογεί, να διορθώνει όπου πρέπει και, κυρίως, να λέει αλήθεια. Όλη την αλήθεια. Αν πρέπει να συγχωνεύσει τα σχολεία τώρα, για να εξοικονομήσει πόρους, ας το πει. Και ενδεχομένως, αργότερα, ας επανεξεταστεί η σχολική δομή, υπό άλλες ευνοϊκότερες συνθήκες. Είναι πολύ πιθανόν τότε ο κόσμος να το αισθανθεί και ως δικό του πρόβλημα, να το συμμερισθεί ως εθνική ανάγκη και να κάνει υπομονή έως ότου έλθουν οι καλύτερες μέρες. Αλλά δεν μπορεί να το αποδεχθεί ως τη μόνη και βέλτιστη οδό, όταν βλέπει εδώ και χρόνια τη δημόσια παιδεία και τη δημόσια υγεία να υποβαθμίζονται, όταν βλέπει τις ίσες ευκαιρίες διαρκώς να μειώνονται. Ήδη εκφράζονται ανησυχίες για τη μελλο-

✒∞¢∂™ª∂ÀΔ√™ ΔÀ¶√™: “ª›ÓÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Ì 17 Ú˘ıÌ›ÛÂȘ”. ✒∂£¡√™: “∂Í·ÁÔÚ¿ Ï·ÛÌ·ÙÈÎÒÓ Ì 165 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·”. ✒∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞: “¶ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË”. ✒∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: “∫fi‚Ô˘Ó ÙÔ ∂∫∞™ ·fi ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜”. ✒∂•¶ƒ∂™: “∞Ó·ÙÚÔ¤˜ ÛÙÔ ÏÈ·ÓÈÎfi Î·È ÙÔ ¯ÔÓ‰ÚÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ”. ✒∂™Δπ∞: “∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ› “ÂÊÈ¿ÏÙ˜”. ΔÔ Economist ÛÙËÏÈÙ‡ÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·”. ✒∏ ∞À°∏: “ΔÈ Á˘Ú‡ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ;”. ✒∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: “∞ÓÙ¿ÚÙÈÎÔ” ·fi ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜”. ✒ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™:“∞ÓÙÈÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈ΋ Ï·˚΋ ‰Ú¿ÛË ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÛÙË §È‚‡Ë”. ✒Δ∞ ¡∂∞: “¡ÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ-ÛÎÔ‡·. ¶ÈÔ Â‡ÎÔÏ· Ë Û‡ÓÙ·ÍË, ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏ· ÙÔ ∂∫∞™”.

ντική κατάσταση της υγείας του γενικού πληθυσμού, ακόμη και για πτώση του προσδόκιμου επιβίωσης, εφόσον συρρικνωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες περίθαλψης κάτω από ένα σημείο. Πιο μακροπρόθεσμες αλλά εξίσου σοβαρές για την κοινωνία των ίσων ευκαιριών θα είναι οι επιπτώσεις από τη μείωση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Το εκπαιδευτικό σύστημα ήδη νοσεί βαριά• ο ακρωτηριασμός ίσως να μην είναι η μόνη θεραπεία. Για το ξεπέρασμα της κρίσης, ασφαλώς απαιτούνται θυσίες. Και προσαρμογή. Για να γίνουν όμως αποδεκτές οι θυσίες από τα πληττόμενα πλήθη, θα πρέπει να συνοδεύονται από την υπόσχεση της ανάκαμψης, από ένα πειστικό σχέδιο με δίκαιη κατανομή βαρών και, προ πάντων, από αλήθεια. Από την «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

23-3-11  

h theta ths tetarths

23-3-11  

h theta ths tetarths

Advertisement