Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË

www.e-thessalia.gr

∂Δ√™ 112√¡ ΔƒπΔ∏ 23 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 07.05 - ¢. 18.12’ ™∂§∏¡∏ 10 ∏ª∂ƒø¡

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.059 ¶ÔÏ˘Î¿ÚÔ˘ ÂÈÛÎ. ™Ì‡ÚÓ˘

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 48 ™∂§π¢∂™

∞Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·È Ó¤· ̤ÙÚ· Û ϛÁ˜ ̤Ú˜

¶¿ÁηÏÔ˜

¶Ï‹Ú˘ Û˘ÌÌfiÚʈÛË ÛÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ Ù˘ ∂.∂.

ªÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷÚÁËıÔ‡Ó ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ

∂¡Δ√™ ÙˆÓ ÚÔÛ¯ÒÓ ËÌÂÚÒÓ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Ù· ÚfiÛıÂÙ· ̤ÙÚ·

™ÙÔ «‰ÂÓ ¿ÂÈ ¿ÏÏÔ» Ù· ۈ̷ٛ‰È· ÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Δπª∂™ ÚÂÎfiÚ ÂÌÊ¿ÓÈÛ·Ó Ù· ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È· ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Êı¿ÓÔÓÙ·˜ ·ÎfiÌË Î·È Ù· 967 Ìgr/m3 Ì ·ÓÒÙ·ÙÔ ÂÈÙÚÂÙfi fiÚÈÔ ÁÈ· ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Ù· 50 Ìgr/m3. ∞ÈÙ›· Ë ÛÎfiÓË ·fi ÙË ™·¯¿Ú·, Ô˘ ¤ÊÂÚÂ Ô ÓfiÙÈÔ˜ ¿ÓÂÌÔ˜, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜ Û ÔÏÏÔ‡˜ μÔÏÈÒÙ˜. ■ ÛÂÏ. 11

800-11-35000

Ô˘ ¤¯ÂÈ ··ÈÙ‹ÛÂÈ Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÛÙÔ˘˜ Ú¤Û‚ÂȘ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂.∂. Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÂÈı·Ú¯›· ÛÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¤¯ÂÈ ÏËÊı›. ■ ÛÂÏ. 7

ΔÈ ÚԂϤÂÈ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙË ¢È·Ê¿ÓÂÈ·

√È ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔÈ £· ¯¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ∞˘ÛÙËÚÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÈÓÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜

˘ÛÙËÚÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÈÓÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜ Ô˘ ‰È¤Ú·Í·Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¤ÁÎÏËÌ·, ηıÒ˜ Î·È Î›ÓËÙÚ· ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ∞Ú¯¤˜ Û ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ˙ËÌÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ÚԂϤÂÈ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÁÈ· ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÿÚ˘ ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ÂÈÛʤÚÂÈ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÏÔ΋ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ Û Ú¿ÍË ‰È·ÊıÔÚ¿˜ Î·È Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ‚ÔËı¿ ÛÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜, ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÙÈ̈ÚËÛ›· ÙÔ˘. ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔÓÙ· ˘¿ÏÏËÏÔ, fiÙ·Ó Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë Î˘ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ ‹ ÛÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë Ú¿ÍÂˆÓ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÚÔ˚ÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ÙÔ˘. ∂ÈϤÔÓ, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ı· ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ Î·È Ó· ˙ËÙ› ÂÍ·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ “fiıÂÓ ¤Û¯Â˜” Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛÒˆÓ, ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ˘fi¯ÚÂˆÓ Û ‰‹ÏˆÛË “fiıÂÓ ¤Û¯Â˜” Û off shore ÂÙ·ÈÚ›˜ ÂÈʤÚÂÈ ·ÔÛÙ¤ÚËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ‰‹Ì¢ÛË ÙÔ˘ ÌÂÚȉ›Ô˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙȘ off shore ÂÙ·ÈÚ›˜. ∞ÎfiÌË, ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ηÎÔ‡ÚÁËÌ· Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘, ÂÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ‹ ÙÂψÓÂÈ·ÎÔ‡ Û ·ÈÛÙ›·, Ì ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË ÔÈÓ‹ οıÂÈÚ͢ ·ÓÙ› ÏËÌÌÂÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ‹Ù·Ó Û‹ÌÂÚ·. ŸÛÔÈ ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ¤ÓÔ¯ÔÈ ÁÈ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ·‰È΋̷ٷ ı· ÂÎ›ÙÔ˘Ó ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜, Ì ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘ ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙ˘ ηٷ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘. ∂ÂÎÙ›ÓÂÙ·È Î·È Ë ÔÈÓ‹ Ù˘ ‰‹Ì¢Û˘ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ú¿ÍË ‰È·ÊıÔÚ¿˜. ■ ÛÂÏ. 6

∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ‰È¿‚ÚˆÛ˘ Û ·Ú·ÏȷΤ˜ ÔÈÎÔ‰Ô̤˜ ÛÙËÓ ÕÊËÛÛÔ ¶§∏ªªÀƒπ™∂ Ë ·Ú·Ï›· Ù˘ ∞Ê‹ÛÛÔ˘ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜. ∏ ı¿Ï·ÛÛ· ‚Á‹Î ÛÙË ÛÙÂÚÈ¿ ·Ú·Û‡ÚÔÓÙ·˜ fi,ÙÈ ‚ڋΠÛÙÔ ‰È¿‚· Ù˘. ΔÔ ÎÚË›‰ˆÌ· ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ÛÔ‚·Ú¤˜ ˙ËÌȤ˜ Î·È Ù· ıÂ̤ÏÈ· ·ÚÎÂÙÒÓ ÛÈÙÈÒÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ΛӉ˘ÓÔ. ■ ÛÂÏ. 16

√ ¡ÔÌfi˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ‚¿ÛË ÛÙÔȯ›· ¤Ú¢ӷ˜ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ

™ÙË ‰Âο‰· Ì ·˘ÍË̤ÓË ¯ÔÏËÛÙÂÚfiÏË ÛÙ· ·È‰È¿ ™Δ∏¡ ÚÒÙË ‰Âο‰· ÙˆÓ ¡ÔÌÒÓ ·ÓÂÏÏ·‰Èο Ì ٷ ÂÚÈÛ-

fl˜ ÙÔ ¶¿Û¯· ÔÈ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜

ÛfiÙÂÚ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ΋˜ ·˘ÍË̤Ó˘ ¯ÔÏËÛÙÂÚfiÏ˘ ÛÙ· ·È‰È¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ª·ÁÓËÛ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· ·fi ¤Ú¢ӷ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹Á·Á ÙÔ ÃˆÚ¤ÌÂÈÔ ∂Ú¢ÓËÙÈÎfi ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ, ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË ÓfiÛÔ Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· “ÔÈÎÔÁÂÓ‹˜ ˘ÂÚ¯ÔÏËÛÙÂÚÔÏ·ÈÌ›·”, Ë ÔÔ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·˘ÍË̤ÓÔ Î›Ó‰˘ÓÔ fiÙ·Ó ÌÂÁ·ÏÒÛÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ Î·È ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ËÏÈΛ· ÙˆÓ 30-50 ÂÙÒÓ Ó· ÂΉËÏÒÛÔ˘Ó Î›Ó‰˘ÓÔ ÂÌÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÁÈ·ÙÚÔ›, Ë ÔÈÎÔÁÂÓ‹˜ ˘ÂÚ¯ÔÏËÛÙÂÚÔÏ·ÈÌ›· Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓË ·fi ÙËÓ ·Ï‹ ¯ÔÏËÛÙÂÚ›ÓË Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹, ηıÒ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Î·È Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹. ΔÔ ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈÎfi Â›Ó·È ˆ˜ Ë ÓfiÛÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌÈÎÚfi ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ■ ÛÂÏ. 13

¢ƒ√ª√§√°∂πΔ∞π Ò˜ ÙÔ ¶¿Û¯· Ë ‰È·‰Èηۛ· ηٷ‚ÔÏ‹˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ ·fi ÙËÓ ·Î·Ú›·. √ οı ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˜ ·Ú·ÁˆÁfi˜ ı· Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ‰‡Ô ¢ÚÒ ·Ó¿ ‰¤ÓÙÚÔ. ■ ÛÂÏ. 11

ΔÚ›· ÂÈϤÔÓ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· √™∂ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· ∞À•∏™∂ ·fi ¯ı˜ Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·

μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜ Î·È §¿ÚÈÛ·˜-μfiÏÔ˘ Ë Δƒ∞π¡√™∂, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔ ÂÈ‚·ÙÈÎfi ÎÔÈÓfi ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·˘ÍË̤ÓË Î›ÓËÛË Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Î·È ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ Î·ÙÔÏÈÛı‹ÛÂˆÓ ÛÙ· Δ¤ÌË. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ §¿ÚÈÛ·˜-μfiÏÔ˘ Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·˘Í‹ıËÎ·Ó ·fi ¤ÍÈ Û ÂÓÓÈ¿. ∂›Û˘ ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ¶·Ï·ÈÔÊ¿ÚÛ·ÏÔ˜-∫·Ï·Ì¿Î·, ηıÒ˜ Î·È ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ §¿ÚÈÛ·˜-£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi˜). ■ ÛÂÏ. 15

¶˘Ú¿ ÂÌfiÚˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ·ÓÔ¯‹ ÛÙÔ ·Ú¿ÓÔÌÔ ÂÌfiÚÈÔ ■ ÛÂÏ. 17 ∞fi ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

∂ӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜, ·ÏÏ¿ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ■ ÛÂÏ. 19

EK£E™H •Y§OY-¶APKETøN YÈÔÈ

ºPA°Kπ™∫√À KA¶OT™H

¢∞¶∂¢∞: ª·Û›Ê-Laminate-ÚÔÏÔ˘ÛÙÚ·ÚÈṲ̂ӷ ÊÂÏÏÔ‡. ∂ÂÓ‰‡ÛÂȘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ & Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ ¶ÔÈfiÙËÙ· - ™˘Ó¤ÂÈ· - ∞ÈÛıËÙÈ΋

ŒÎıÂÛË: ™. ™˘Ú›‰Ë 24 (I™O°EIO)

☎24210-23125 ,6977 207420

¶ÚÔ˜ ηıÔÏÈ΋ ··ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜

■ ÛÂÏ. 9

¶ÔÏÈÙÈ΋ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ∂™¶∞

■ ÛÂÏ. 12

∞ÂÚÁÔ‡Ó ·‡ÚÈÔ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·

■ ÛÂÏ. 18


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

ΔÔ˘ μ∞°°∂§∏ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏

karamanis@e-thessalia.gr

ΔƒπΔ∏ 23 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

A¶√æ∂π™

“∂ȯÂÈÚԇ̠ÌÈ· „‡¯Ú·ÈÌË ·ÔÙ›ÌËÛË ÁÈ· ÙË ÁÚ›Ë”

Δ· ·ÔÎ·Ï˘Ù‹ÚÈ·.... “√ ¯ÚfiÓÔ˜ ʤÚÓÂÈ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ÛÙÔ Êˆ˜” , ¤Ó· ·fi Ù· ÔÏÏ¿ ÁÓˆÌÈο Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙȘ ·Ú·Î·Ù·ı‹Î˜ ÙˆÓ ·Ï·ÈÔÙ¤ÚˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, Ô˘ ÙfiÛ· ¤·ı·Ó Î·È Ô˘ Ù· ·ı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÂÌ›˜ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Ù· οӷÌ ̷ı‹Ì·Ù¿ Ì·˜. ∫·È Ë ·Ï‹ıÂÈ· Ô˘ ‹Úı ÛÙÔ Êˆ˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÙfiÛÔ ‰··ΔÔ˘ ÓËÚ¿ ‰È·ÊËÌÈṲ̂ÓË ∂˘Úˆ·˚΋ “’ ∂ÓˆÛË” ·Ô¡. £. ™øΔ∏ƒπ√À ‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ï¿ÎÎÔ˜ Ì ʛ‰È· Ô˘ ÔÚÌÔ‡Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ì·˜ Î·È ‰È·ÚÎÒ˜ Ì·˜ ·ÂÈÏÔ‡Ó Ì ٷ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·, ·Ó ‰ÂÓ ˘Ô·ÙÔ˘Ì Û fi,ÙÈ Ì·˜ ÂÈÙ¿ÛÛÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘ÌÂ! ∞ÎfiÌË Î·È Ô ÚÔÛÂÎÙÈÎfi˜- ˆ˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ·Ó·ÁοÛıËΠӷ Ù· „¿ÏÏÂÈ, ηٿ ÙÔ ‰Ë ÏÂÁfiÌÂÓÔÓ, ÛÙËÓ ∫·ÁÎÂÏÏ¿ÚÈÔ ª¤ÚÎÂÏ, Ô˘ ‰ÂÓ ÂÓÓÔ› Ó· ηٷϿ‚ÂÈ fiÙÈ Ô ÎÂÓÙÚÔÂ˘Úˆ·˚Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ‰ËÏ·‰‹ Ë ∞˘ÛÙÚ›· Î·È °ÂÚÌ·Ó›· Ì ٷ Á‡Úˆ ÙÔ˘˜ ÎÚ¿ÙË ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó, ‰˘Ó¿ÌÂÈ ÙÔ˘ ¢ÚÒ, ¤Ó· ÔÈÔÓ› ٤ٷÚÙÔ Reich! ∫·È fiÙÈ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ∂˘ÚÒË, ·Ó ‰ÂÓ ‰È·ÌÔÚʈıÔ‡Ó Ó¤ÔÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› Ô˘ ı· ·Ó·‰È·ÚıÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ·Ó ‰ÂÓ Û¯Â‰È·ÛıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙˆÓ ÎÚ›ÛÂˆÓ Î·È ·ÊÂıÔ‡Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ·, ÙfiÙÂ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ· ı· ηٷÚÚ‡ÛÂÈ. ∫·È ı· ηٷÚÚ‡ÛÂÈ Ì ¿Ù·ÁÔ! ΔÔ ¤Ó· Â›Ó·È ·˘Ùfi. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ: ·ÔηχÊıËΠfiÙÈ Ë ∂˘ÚÒË ‰Â ı· Ì·˜ ÚÔÛٷ٤„ÂÈ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ΛӉ˘ÓÔ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ›Ù ÛÙËÓ Â‰·ÊÈ΋ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ¿ Ì·˜ ›Ù ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ¿ Ì·˜, ·Ó ÂÌ›˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· οÓÔ˘Ì ı˘Û›Â˜- Î·È ı˘Û›Â˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÙˆÓ ·ÏÒÓ ÔÏÈÙÒÓ ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ fiÛˆÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ¿Ú¯Ô˘Û· ÂÏ›Ù! ∫·È ÙÔ ÙÚ›ÙÔ: Ì‹Î·Ì ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÚÔ ÂÙԛ̷ÛÙÔÈ! ∫·È ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ: Ô‡Ù ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›ÛÔ‰fi Ì·˜ ‹Ú·Ì ̤ ÙÚ· ÁÈ· Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙԇ̠ے ¤Ó· ÓfiÌÈÛÌ· Ô˘ ۯ‰ȿÛÙËΠ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›· ÁÈ· Ó· ˘ËÚÂÙ› ÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘- Î·È ÌfiÓÔÓ ·˘ Ù‹, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ΢ÚÈ·Ú¯›· Ù˘ Â› Ù˘ ∂˘ÚÒ˘! ∞ÏÏ¿ Î·È ·ÊÔ‡- η΋ ÙË ÌÔ›Ú·- Ì‹Î·Ì ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË( ÂÂȉ‹ ¿ÓÙÔÙ ÓÈÒıÔ˘Ì ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÚÔÛÙ·ÙÒÓ- ÙÚ¤ÌÔ˘Ì ̋ˆ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì  Ì›˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ‰· Î·È ·ÌÂÏË٤˜) ·Ú¯›Û·Ì ٷ ·È¯Óȉ¿ÎÈ· ÌÂٷ͇ ∏¶∞ Î·È ÙˆÓ Ó¤ˆÓ “Ê› ψӔ Ì·˜... ∞fi ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÚÔۋψۋ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ Ô ÏÈÙÈ΋ Ë Î˘Ú›·Ú¯Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ì·˜ Âϛ٠¤Ú·Û ÛÙËÓ Â˘Úˆ‰Ô˘Ï›·: ·fi ÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÔÎÚ·Ù›· ÛÙËÓ ¿ÎÚ·ÙË Â˘ÚˆÎÚ·Ù›·- Î·È Â˘Úˆ‰Ô˘Ï›·! ∂Í Ô˘ Î·È Ô fiÚÔ˜ “Â˘ÚˆÏÈÁÔ‡Úˉ˜” Ô˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·‰¤„ÂÈ, Ϙ ÎÈ ÔÈ Èı‡ÓÔÓÙ˜ ÙËÓ ∂˘ÚÒË ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ó ÁÈ·Ù› ÌÂÙ·‚ÏË ı‹Î·ÌÂ, Û ÌÈ· Î·È ÌfiÓË Ó‡¯Ù· ÛÂ.... ∂˘Úˆ·›Ô˘˜! ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÈÔ ÙÚ·ÁÈÎfi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ 22 ·fi ÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi: ·ÊÔ‡ ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ηٷÈ› fiÏÔ ÙÔ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ÂÚ›Ô˘ ˆ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ï·Ô‡ “··ÙÂÒÓˆÓ” Î·È ÎÚ¿ÙÔ˘˜ “·Ôχو˜ ·Ó·ÍÈfiÈÛÙÔ˘” , ÙÒÚ·, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÈÁ›‰· ÙˆÓ ÏËÁÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰Â¯fiÌ·ÛÙ (ÙË Â˘ÁÂÓ› ¿ÓÙÔÙ ÊÚÔÓÙ›‰È ÙˆÓ... ·ÍÈÔ›ÛÙˆÓ Î·È... “ÔÏÈÙÈṲ̂ӈӔ Â˘ÚˆÊ›ÏˆÓ Ì·˜- ÊȉÈÒÓ ‚‚·›ˆ˜, ·ÊÔ‡ Ê›ÏÔ˜ Î·È Ê›‰È ·Ú¯›˙Ô˘Ó ·fi Ê-), ÙÒÚ· ˙ËÙ› ·fi ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘- ·fi ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ÚÈÔ- ÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·ÓÙ¤ÍÂÈ Ù· ¯Ù˘‹Ì·Ù· Î·È Ó· ·ÊÔÌÔÈÒÛÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ ·Ï‡ËÙÔ Í‡ÏÔ (˘fi ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂÍÔÓÙˆÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ) Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰Â¯ı›! ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ì·˜ ηٷÓfiËÛ fiÙÈ Ù· Ï‹ÁÌ·Ù· ηٿ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Î·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈ ıÒÚÈ· ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ȤÛÂȘ Â› Ù˘ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Ë ˙ˆ‹ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ fiÏÂˆÓ Û ˙Ô‡ÁÎÏ·... ∫·È Ì·˙› Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ì·˜ ηٷϿ‚·Ì fiÏÔÈ Ù› Â›Ó·È Ù¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ Î·È Ò˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ‰È·‚fiËÙË Â˘Úˆ˙ÒÓË ‹ Ë Î¿ÌÈÓÔ˜ ÙÔ˘ ˘ Úfi˜ Ë ÊÏÂÁÔ̤ÓË ÁÈ· Ù· ÌÈÎÚ¿ ÎÚ¿ÙË Ô˘ ÙfiÏÌËÛ·Ó Ó· ·Û΋ÛÔ˘Ó Â ÂÎÙ·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ‰È· ‰·Ó›ˆÓ Ô˘ ÂÓ Ù¤ÏÂÈ Â͢ËÚ ÙÔ‡Û·Ó ÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ ˘‚ÚÈÛÙÒÓ ÙÔ˘˜! ∫· Ù·Ï¿‚·Ì fiÏÔÈ Ì·˜ fiÙÈ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ÚÈÔ- ΔÚÈÛ¤, °ÈÔ‡ÓÎÂÚ Î·È ƒ¤Ó- Ô˘ ÔÏÈÙ‡ÔÓÙ·È fiˆ˜ ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÔ˘Ó, ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÛÙ· ·Ï·È fiÙÂÚ· ÙˆÓ ˘Ô‰ËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜( ÁÈ· Ó· ÌË ԇ̠οÔ˘ ·ÏÏÔ‡...) Î·È ¢Ë ÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ∞ÓıÚÒÈÓ· ¢ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È Â˘Úˆ·˚Îfi ÎÂÎÙË̤ÓÔ Î·È ÎÚ¿ÙÔ˜ ÚfiÓÔÈ·˜ Î·È fiÏ· fiÛ· ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ ∂˘ÚÒË Ó· ͯˆÚ›˙ÂÈ, Ì·˜ ÛÚÒ¯ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÙÔ˘ ¢.¡.Δ! °È·Ù› ·Ó Â›Ó·È Ó· ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂı· ·˘ Ù‹ ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ Â˘Úˆ·›ˆÓ “ÂÙ·›ÚˆÓ” Ì·˜, Ó· · ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÓÙ·‚·ÓÙ˙‹‰Â˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˆ˜.... “ÂÙ·›Ú·” ÙÔ˘˜, ÙfiÙ ·˜ οÓÔ˘Ì ̛· ·ÓÔȯً ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Ì ‰ÈÂıÓ›˜ ÔÈ ÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ fiˆ˜ ÙÔ ¢¡Δ Î·È ÙË ¢ÈÂıÓ‹ ΔÚ¿Â˙· ÒÛÙ ÔÈ ·Óı¤ÏÏËÓ˜ Â˘Úˆ·›ÔÈ Ó· Î·Ô‡Ó ÂÂȉ‹ Ì·˜ ¿Ó ӷ Ì·˜ ÎÚÂÌ¿ ÛÔ˘Ó Î·Ù··ÙÒÓÙ·˜ οı ÚfiÛ¯ËÌ·! ΔÔ 1922, ÁÈ· Ó· ÂÚÈÛÒÛÔ˘Ó Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÛÙȘ ÂÙÚ ϷÈÔËÁ¤˜ Ù˘ ª¤Û˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ Ì·˜ ÍÂÔ‡ÏËÛ·Ó ·ÈÛ¯Ú¿ ÛÙÔÓ ∫ ̿Ï! ΔÔ 1940 ÂÌ›˜ Â‰Ò ÔÈ ’∂ÏÏËÓ˜, 6 Ì‹Ó˜ ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ Ù˘ ‚ÔÚ›Ԣ ∏›ÚÔ˘ Î·È ‰‡Ô ÂÚ›Ô˘ ÌÂÙ¿ - ÙÔ 1941- ÛÙ· Ô¯˘Ú¿ ƒÔ‡ÂÏ Î·ı˘ ÛÙÂÚ‹Û·Ì ٷ ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ ÙÔ˘ ’∞ÍÔÓ·- ÂÌ›˜, Ì ٷ ‰Èο Ì·˜ ̤۷, ÌfiÓÔÈ Ì·˜! ∫·È Ì ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ∞πª∞, ÙÔ ∞πª∞ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, Î·È ÛÙË Ì¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ‰ÒÛ·Ì ∞°ø¡∂™ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘- ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓÔ› ÈÛ¯˘ÚÔ› Â˘Úˆ ·›ÔÈ Û˘ÓıËÎÔÏÔÁÔ‡Û·Ó ∞ΔπªøΔπ∫∞ Ì ÙÔÓ ’∞ÍÔÓ·! ∫·È ÌÂÙ¿, ÔÈ › ‰ÈÔÈ ÔÈ “Û‡ÌÌ·¯Ô›” Ì·˜, Ì·˜ ¿ÓÔÈÍ·Ó ÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ ÊÚÂÓÔÎÔÌ›Ԣ ÙÔ˘ ∂ÌÊ˘Ï›Ô˘..... ∞Ó ÔÈ “·ÚÈÔÈ” ∂˘Úˆ·›ÔÈ Ì·˜ Â͈ıÔ‡Ó ÛÙÔ ¢¡Δ, ÙfiÙ ·˜ ÙÔ˘˜ ‰Ò ÛÔ˘Ì Â› Ù¤ÏÔ˘˜ ¤Ó· ÁÂÚfi Ì¿ıËÌ·, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ‰È· Ú·ÁÌ·Ù¢ıԇ̠̠ÙÔ ¢¡Δ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ Ì·˜, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Obama Î·È ÙË Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ÙˆÓ ªÂÓÙ‚¤ ÓÙÂÊ Î·È ¶Ô‡ÙÈÓ, ·ÓÙ› Ó· ÛÂÚÓfiÌ·ÛÙ ÙÚ·ÁÈÎÔ› ˙ËÙÈ¿ÓÔÈ ÛÙ· fi‰È· ÙˆÓ ΔÚÈÛ¤- °ÈÔ‡ÓÎÂÚ Î·È ƒÂÓ! ∞Ó Î·È- ÁÈ·Ù› fi¯È;- ı· ¤ÚÂ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ó· ›¯·Ì ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Î·È ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· ÌÈ·˜ ·‡Û˘ ÙˆÓ ÏËÚˆÌÒÓ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ Ì·˜, ÚÔÏ·‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Â΂ȷÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜.... °È· Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÔÈ ·¯Ú›ÔÈ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰·, ·Ó Â͈ıËı› ÛÙËÓ ÔÈÎÔ ÓÔÌÈ΋ ÂÚ›ˆÛË, ı· ·Ú·Û‡ÚÂÈ Ì·˙› Ù˘ Î·È fiÏË ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË ÛÙÔ ¯¿Ô˜....

È·Ù› ÊÔ‚fiÌ·ÛÙ ÙË ÁÚ›Ë; ∞fi ÙËÓ ÂÍ¿ψÛË ÙˆÓ ÏÔÈÌÒÍÂˆÓ ÛÙËÓ ·Ó‰ËÌ›· Ù˘ ÁÚ›˘ - ∏ ÈÛÙÔÚ›· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È” Â›Ó·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ˘fi ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ Ú‡Ù·ÓË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ¶Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁÈ΋˜ ∫ÏÈÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ §¿ÚÈÛ·˜ Î. ∫ÒÛÙ· °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿ÓË. ∏ Ó¤· ¤Î‰ÔÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ “∫ÔÚ‰¿ÙÔ˜” ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË, ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô “¶¤Ó·” Î·È ÔÈ ÂΉfiÛÂȘ “ªÂÙ·›¯ÌÈÔ” , ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó Ô ·ÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ªÈ¯. ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿Î˘, Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ - ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “∏ £ÂÛÛ·Ï›·” Î. £·Ó. ™·Ì·Ú¿˜ Î·È Ô Î·Ú‰ÈÔÏfiÁÔ˜ Î. π.¢. ¶·ÛÈ¿˜.

“°

O ∫∞πƒ√™

∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÁÚ›˘ Î·È ÔÈ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÔ› Ù˘ ·Ó‰ËÌ›·˜ ÙÔ˘ 1918 Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜ ·ÔÙ˘ÒÓÔÓÙ·È Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÛÙË Ó¤· ¤Î‰ÔÛË. “ŸÏ· ·˘Ù¿ Ì ÌÈ· ·Ú¿ÏÏËÏË ·Ó·ÊÔÚ¿ Î·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Ê˘Ì·Ù›ˆÛ˘” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô Î. ∫. °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘ “Ì ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙË Ó¤· ¤Î‰ÔÛË Ó· Â›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ¤ÓÙÔÓÔ, ‰ÈfiÙÈ ÙÔ‡ÙË ÙËÓ ÂÔ¯‹ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙÔÓ ·fiË¯Ô ÙÔ˘ ÈÔ‡ Ù˘ ÁÚ›˘, Ô˘ ÙfiÛË ·ÓËÛ˘¯›· Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÚÔοÏÂÛ Û fiÏÔ˘˜ Ì·˜. ªÂ ÙË Ó¤· ¤Î‰ÔÛË ÂȯÂÈÚԇ̠ÌÈ· „‡¯Ú·ÈÌË ·ÔÙ›ÌËÛË ÁÈ· ÙË ÁÚ›Ë. ¶ÚÔÛ·ıԇ̠̠„˘¯Ú·ÈÌ›· Ó· ‰Ô‡Ì ÔÚÈṲ̂ӷ ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ηıÒ˜ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ϤÔÓ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜. ∫˘Ú›·Ú¯Ô˜ Â›Ó·È Ô Û˘Û¯ÂÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ÁÚ›˘ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ, ÙȘ Ôԛ˜ ·˘Ù‹ ÚÔηÏ›. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÁÚ›Ë Î·Ù¿ ηÓfiÓ· ÙÚÔÌ¿˙ÂÈ. øÛÙfiÛÔ, Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë Ê˘Ì·Ù›ˆÛË ÛÎÔÙÒÓÂÈ ‰‡Ô ÂÚ›Ô˘ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ΢ڛˆ˜ ÛÙȘ ˘Ô·Ó¿Ù˘ÎÙ˜ ¯ÒÚ˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ë ÁÚ›Ë ÛÎÔÙÒÓÂÈ fi¯È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 15.000 ·ÓıÚÒÔ˘˜ Û ÂÙ‹ÛÈ· ¿ÓÙ· ‚¿ÛË. ∏ Û¯¤ÛË Ù˘ Ì ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ Â›Ó·È ¿ÌÂÛË, ηıÒ˜ Î·È Ë ÁÚ›Ë Â›Ó·È ÌÂÙ·‰ÔÙÈ΋, ÂÈÛ‚¿ÏÏÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ÚÔηÏ› ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÚfiÌÔ Î·È ·ÁˆÓ›·. √ ÎfiÛÌÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·ÓÈÎfi ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÁÚ›˘. ™Â ·ÓÈÎfi, Â›Û˘, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈο, ÏÔÈfiÓ, ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ‰Ô‡Ì ÙÔ Ò˜ Ë ÁÚ›Ë ¿ÓÙ· ·ÍÈÔÔÈ›ٷÈ, ‰ÈfiÙÈ Ôχ ·Ï¿ ÙÚÔÌ¿˙ÂÈ, ηıÒ˜ Ë ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÌÂÈÚ›· Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·Ó‰ËÌ›·˜” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î.

[E§§A¢A]

°Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘. √ ›‰ÈÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ ËÁ‹ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, Ù· ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙË Ó¤· ¤Î‰ÔÛË. “Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›·, Ù· ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Ó¤Ô ‚È‚Ï›Ô, ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ·Ú¯Â›Ô Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “∏ £ÂÛÛ·Ï›·” . ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ·fi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 1918 ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 1919, fiÙ·Ó ÚԤ΢„ ÌÈ· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ·Ó‰ËÌ›· Ì ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹. √ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌfi˜, ÏÔÈfiÓ, ÙˆÓ È·ÙÚÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ì ٷ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂΛӢ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Î·È Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ Â›Ó·È ¿ÌÂÛÔ˜ Î·È ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È Ì ·fiÏ˘ÙË ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÛÙË Ó¤· ¤Î‰ÔÛË. °›ÓÂÙ·È ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ıÂÚ·›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ̤ÙÚ· Ù˘ ·ÔÌfiÓˆÛ˘, Ù· ÔÔ›· ÙfiÙÂ Î·È ÙÒÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ¿ÌÂÛ·. ™ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ Ì ÁÚ›Ë ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ûı¤ÓÂÈ·, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ¿Û¯Ô˘Ó. Δ· È·ÙÚÈο, ÏÔÈfiÓ, Î·È Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÔ¯ÒÓ, ÙfiÙÂ Î·È ÙÒÚ·, Â›Ó·È ÎÔÈÓ¿” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Ú‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. °ÂÁÔÓfi˜, ˆÛÙfiÛÔ, Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÁÚ›Ë ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ϤÔÓ Û ‡ÊÂÛË. “¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ϤÔÓ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜. ¶Ú¤ÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ·ÎfiÌË ÔÚÈṲ̂ӷ ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù·. ∂ÈϤÔÓ, Èı·ÓÔÏÔÁԇ̠fiÙÈ ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ı· ÛËÌÂȈı› ¤Ó· ·ÎfiÌË “·̷” ÁÚ›˘, Ôχ ÈÔ ‹ÈÔ, fï˜, ·fi ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ¯ÂÈÌÒÓ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÚ¿ÛÂÈ Û‡ÓÙÔÌ·, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Î·È ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ™˘ÓÂÒ˜, ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ·ÓËÛ˘¯›· Î·È ·ÓÈÎfi˜” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘.

O ∫∞πƒ√™

[£∂™™∞§π∞]

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‰˘ÙÈÎÔ›-‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -2...15ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 6...15ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ ÙÔÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‰˘ÙÈÎÔ›-‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -2...14ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 4...14ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈοψÓ, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ ÙÔÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, ·˘ÍË̤Ó˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜, ÔfiÙ Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‰˘ÙÈÎÔ›‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -3...13ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 4...13ÔC. °È· Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÓÂÊÒÛÂȘ Ì ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙËÓ ◊ÂÈÚÔ, ÙË ¢˘ÙÈ΋ ™ÙÂÚ¿, ÙË ª·Î‰ÔÓ›· Î·È ÙË £Ú¿ÎË ÂÓÒ ·Ú·È¤˜ ÓÂÊÒÛÂȘ ηٿ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÈÔ ˘ÎÓ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ·. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ ·ÛıÂÓ›˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ Î·È ÙË £ÂÛÛ·Ï›·. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 4 ¤ˆ˜ 13 ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙË μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰·, ·fi 10 ¤ˆ˜ 18 ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·, ·fi 6 ¤ˆ˜ 18 ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·. √È ¿ÓÂÌÔÈ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ı· Ó¤Ô˘Ó ·fi ÓfiÙȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÙÔÈο ÈÛ¯˘ÚÔ› Î·È ÛÙÔ πfiÓÈÔ ÓfiÙÈÔÈ Î·È ÚfiÛηÈÚ· ÈÛ¯˘ÚÔ›.

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ ÙÔÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, ·˘ÍË̤Ó˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜, ÔfiÙ Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‰˘ÙÈÎÔ›‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -3...14ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 5...14ÔC.


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

ΔƒπΔ∏ 23 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

∞ÚÔÎ¿Ï˘Ù·

∞Ó·ÁηÈfiÙËÙ·

∫‡ÚÈ ¢È¢ı˘ÓÙ¿ ΔÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ÙÔÓ ·Îԇ̠·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔÓ ‚ϤÔ˘ÌÂ. μϤÔ˘ÌÂ, fï˜ Î·È ·Îԇ̠ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ó· ÌÈÏ¿Ó ÁÈ· ÙË Ó¤· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ ÛÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. √È ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó, ÔÈ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·È. ΔÔ ›‰ÈÔ Î·È Î¿ÔȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÊÈÏÔ‰ÔÍÈÒÓ. ªÈ· Ù¤ÙÔÈ· ·Ú¤Ì‚·ÛË Î·È ÙÔ˘ §. Δ˙·Ó‹. ¢¤¯ıËΠÂ›ıÂÛË. °È·Ù›; ¢ÂÓ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Ó· ÔÌÈÏ› ¤Ó·˜ ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î·È ÚÒËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜; √ ¯ˆÚÈÎfi˜

“¶·Ú·Ï‡ÂÈ” ·‡ÚÈÔ Ë ¯ÒÚ· ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ 24ˆÚ˘ ·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ ·ÂÚÁ›·˜ Ô˘ Î‹Ú˘Í·Ó Ë °™∂∂ Î·È Ë ∞¢∂¢À. ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi Î·È ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· ı· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÛÎÏËÚ¿, ·ÏÏ¿ ÂȂ‚ÏË̤ӷ ̤ÙÚ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ù· ÔÔ›· ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó ˘fi ÙËÓ ·˘ÛÙËÚ‹ ›ÂÛË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Î·È ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ı›ÁÂÈ Î˘Ú›·Ú¯· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·. ¢ÂÓ ¯ˆÚ› Ë ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÛÎÏËÚfiÙËÙ· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ. øÛÙfiÛÔ, Ë ∂ÏÏ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÎÚ›ÛË Î·È Ô Î¿ı ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ·Ó·ÏÔÁÈÛÙ› ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ, ηıÒ˜ ·Ó ‰ÂÓ ·ÏÏ¿ÍÔ˘ÌÂ, Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· ‚˘ıÈÛÙÔ‡ÌÂ. μ.∫.

ÀÂÚ·Í›·

™˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ™Â Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ∂˘¿Á. μÂÓÈ˙¤ÏÔ Î·È ∞Ó. §Ô‚¤Ú‰Ô Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ “μ∏ª∞ÙÔ‰fiÙË” Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, Ô ∫ˆÓ. ∫·ÚÙ¿Ï˘. ∏ Û˘˙‹ÙËÛË ·ÊÔÚÔ‡Û ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÚÔÛˆÈο ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Δ›Ó· ªÈÚÌ›ÏË. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ “μ∏ª∞ÙÔ‰fiÙË” ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÔÏÏ¿, ̤¯ÚÈ Ô˘ οÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰˘Ô ÚÒÙÔ˘˜ ÎÔ›Ù·Í ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ‰˘Ô Î·È Û˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·˜, ÚÒÙËÛ Ì ʈӋ Ï›ÁÔ ‰˘Ó·ÙfiÙÂÚË ·’ fiÛÔ ı· ¤ÚÂÂ: “°›ÓÂÙ·È Ó· ΢‚ÂÚÓ¿ Ô ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ì ÙÔÓ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ÙËÓ ªÈÚÌ›ÏË;” . ∫·È ηٷϋÁÂÈ ÙÔ Û¯fiÏÈÔ: “¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÂÙ¤ıË ˆ˜ “ÚËÙÔÚÈÎfi” (‰ËÏ·‰‹ ˆ˜ ¤Ó· ÂÚÒÙËÌ· Ì ÙËÓ ·˘ÙÔÓfiËÙË ·¿ÓÙËÛË “fi¯È” ), ˆÛÙfiÛÔ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÂÈ̤ÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ.

∂Èı˘Ì›Â˜ ∞fi ÙÔÓ “μ∏ª∞ÙÔ‰fiÙË” Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Â›Ó·È ·ÏÈÂ˘Ì¤ÓÔ Î·È ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Û¯fiÏÈÔ, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ Î·È ¿ÏÈ ÙÔÓ ∫ˆÓ. ∫·ÚÙ¿ÏË, Ô ÔÔ›Ô˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ÂÈÛΤÊÙËΠÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ π. Δ¤ÓÙÂ Î·È Û˘˙‹ÙËÛ ̷˙› ÙÔ˘ ÂÎÙÂÓÒ˜ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ø˜ ÂÚÌËÓ›· Ù˘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˘ ΛÓËÛ˘ ÙÔ˘ ∫ˆÓ. ∫·ÚÙ¿ÏË, ‰›ÓÂÙ·È Ë ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ Ó· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÛÙȘ ÚÔÛ¯›˜ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ·Ó Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ÙÔ ‰È·„‡‰ÂÈ, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ΤÓÙÚˆÓ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ, Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ȉÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘, ˆ˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜. ∫·È fiˆ˜ Ôχ ‡ÛÙÔ¯· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô “μ∏ª∞ÙÔ‰fiÙ˘” , “·Ó Â›Ó·È ¤ÙÛÈ, Ó· ·Û¯ÔÏËı› Î·È Ì ٷ ÈÛÙÔÚÈο ΤÓÙÚ· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜ Î·È Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜” . °.•.

™Ù‹ÚÈÍË Ì¤¯ÚÈ fiÙÂ;

¶·Ï·ÈfiÙÂÚ· Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ù· ¤ÊÙÈ·¯Ó·Ó ¯¤ÚÈ· ÂÚÁ·ÙÒÓ. ΔÒÚ· Ù· ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ÚÔÌfiÙ. °È’ ·˘Ùfi Î·È Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¡¿ÓÔ˜, Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› Ì ÌÈ· §¤ÍÔ˘˜ 450, ÚÔÙ›ÌËÛ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ™Î¤ÊıËΠfiÙÈ Ë ˘ÂÚ·Í›· ÙÔ˘ ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ·fi ÂÚÁ·ÙÈο ¯¤ÚÈ·, ·ÏÏ¿ ·fi ÚÔÌfiÙ...

ªÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ¶·Ú¿ÓÔÌÔ ÂÌfiÚÈÔ, ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi, ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi η›Ó ÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜. øÛÙfiÛÔ Î·ÌÈ¿ 40·ÚÈ¿ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘. ªÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Â›Ó·È Ë Û˘Ó¤Ï¢ÛË, Ô‡Ù ÎÈ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ÊÈÂÚÒÛÔ˘Ó; ŸÙ·Ó fï˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Î·Ó¤Ó· ∑¿Ú· ‹ ηӤӷ ∫·ÚÊÔ‡Ú, ÙfiÙ Ùڤ͠Úfi‰Ú ӷ ‚Á¿ÏÂȘ Ù· οÛÙ·Ó· ·fi ÙË ÊˆÙÈ¿.

√ ‚ÔÏÈÒÙ˘ ηıËÁËÙ‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÚȯfiÔ˘ÏÔ˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ì·˙› Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ “∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜” . ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ·Ú¤ÌÂÈÓÂ Ô Î. °È¿ÓÓ˘ μ·Ú‚ÈÙÛÈÒÙ˘.

∞Ï‹ÚˆÙÔÈ Â›Ó·È Â‰Ò Î·È Ì‹Ó˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹ ∂ȯ›ÚËÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜. √È ¿ÓıÚˆÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó ˘ÔÌÔÓ‹ (ÙÈ ¿ÏÏÔ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ¿ÏψÛÙÂ) Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ‚ÚÂı› χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿ ÙÔ˘˜. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ fï˜, Û‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢Ú˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ ¤ÓÙ ¿ÙÔÌ·, Ê›ÏÔ˘˜ Î·È “ÎÔÏÏËÙÔ‡˜” ÌÂ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ¤ÚÁÔ˘. À¿Ú¯ÂÈ ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ·Ó¿ÁÎË Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹ ·˘Ù‹ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË ‹ ÂÓ fi„ÂÈ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÚÔ˘ÛʤÙÈ· Î·È ‰È¢ÎÔχÓÛÂȘ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ „ËÊÔıËÚ›·. √È Î·Î¤˜ ÁÏÒÛÛ˜ ϤÓ ˆ˜ Û ·˘Ùfi ÙÔ ¢‹ÌÔ “ÎÂÓÙ¿Ó” Ôχ ...

™ÙË ¡. ÀfiÚÎË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ∞. ¶··ÙfiÏÈ·, ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ‰ÈÂıÓ‹ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË Î·È ÁÈ· Â·Ê¤˜ Ì ‚ÔÏÈÒÙ˜ Ù˘ ‰È·ÛÔÚ¿˜. ŒÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ ÔÈ ¡ÔÌ·Ú¯›Â˜ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ·ÚÂÏıfiÓ ·fi ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ...

º.™.

ÀÔ„‹ÊÈÔ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ì ÙË ¡¢ ı¤ÏÂÈ ÙÔÓ Î·Ó·Ï¿Ú¯Ë ™¿ÎË ∫ÔÎΛÓË ÌÏÔÁÎ, Ô˘ Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· Ï‹ÍÂÈ Ë ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÙËÓ ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹, Ô˘ ·ÓÙÏ› „‹ÊÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ›‰È· ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹. ΔÒÚ· ÔÈ· Â›Ó·È Ë ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ·˘Ù‹, ‰ÂÓ ÂÍËÁ› ÙÔ ÌÏÔÁÎ.

... √ ı˘Ìfi˜ ÙÔ˘ ı· ‹Ù·Ó ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·Ó ηٷϿ‚·ÈÓ fiÏÔ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ÎÏ„ȿ˜ Î·È Ù˘ Û·Ù¿Ï˘ ÛÙÔ˘˜ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÙËÓ ˘Á›·. Δ· 27 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ Ífi‰Â„·Ó Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ÙÔ 2007, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ù· ÏËÚÒÓÂÈ ÙÒÚ· Ô ∂ÏÏËÓ·˜ ·ÛÙfi˜. ∂›Ó·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ù· ‰ÈÛ. Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ∫·ÁÈ¤Ó Î·È ÓÂÔÏÔ˘Ù›ÛÙÈÎË ÌfiÛÙÚ· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ΔÔ ›‰ÈÔ Î·È ÔÈ Ì›˙˜ ·fi ÂÍÔÏÈÛÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÎfiÛÙÈÛ·Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Ôχ ÈÔ ·ÎÚÈ‚¿ ·fi fi,ÙÈ Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ ‹ ·ÎfiÌË ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ·Ú·ÁÁ¤ÏıËÎ·Ó “Á˘ÌÓ¿” ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛıÔ‡Ó Î·È ¿ÏϘ Ì›˙˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. √Ï· ·˘Ù¿ ηÏÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚ· Ó· ÏËÚÒÛÂÈ Ô ∂ÏÏËÓ·˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÎϤ‚ÂÈ Î·È ‰ÂÓ ÊÔÚԉȷʇÁÂÈ. ™‹ÌÂÚ· fï˜ ÏËÚÒÓÂÈ ‰ÈÏ¿ ÙȘ ·Ì·Úٛ˜ Î·È Ù· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ‰Âο‰ˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ ÂÌÈÛÙ‡ıËÎÂ. °È·Ù›, ¤Ú· ·fi ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜, ¤¯ÂÈ ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÏ›ÛÂÈ ÙȘ ÛÙÚfiÊÈÁÁ˜ ÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ Î·È ÂΛӘ ÙÔ Ù›ÌËÌ· Ù˘ ·Ó·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ‰ÈÂıÓÒ˜. ∂›Ì·ÛÙ ·ÎfiÌË ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ Ù˘ ÔÚÁ‹˜, ÁÈ·Ù› Ë Ó¤· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÂÁÎÂÊ·ÏÈο, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÔÓ¤ÛÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο. √Ù·Ó fï˜ ı· ÙË ÓÈÒÛÂÈ Ë ˘ÁÈ‹˜ ÌÂÛ·›· Î·È ·ÓÒÙÂÚË Ù¿ÍË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ ı· Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙȘ. °È·Ù›, ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, Ë ÈÛÙÔÚ›· ¤¯ÂÈ ·ԉ›ÍÂÈ ˆ˜ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ë Ù¿ÍË Ô˘ fiÙ·Ó ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙ· fiÚÈ¿ Ù˘ Á›ÓÂÙ·È Î·Ù·Ï‡Ù˘ ÛÔ‚·ÚfiÙ·ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ Û ÌÈ· ¯ÒÚ·. (∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏)

μ.∫.

∞fi ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ...

¶¤Ú·Ó ÙÔ˘ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡

ΔÔ˘ ∞ϤÍË ¶··¯ÂÏ¿

∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÂÈ̤ÓÂÈ fiÙÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÔÈ ¤¯ÔÓÙ˜. ∞ÎÔ‡ÁÂÙ·È ¤ÓÙÔÓ· fiÙÈ ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÚÔÛˆÈο ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Â›Ó·È Ë ¿Ù·ÍË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. ™ÙÔȯ›· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ ·Ú¿ÓÔÌ· ÌË Î·Ù·‚·ÏÏfiÌÂÓÔÈ ÊfiÚÔÈ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ÙÔ 13% ÙÔ˘ ∞ηı¿ÚÈÛÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ¶ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ (∞∂¶). ¢Â ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔȯ›·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› fiÙÈ ÊÔÚԉȷʇÁÔ˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ ¤¯ÔÓÙ˜ Î·È Ê˘ÛÈο fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÙÔ Ú¿ÍÔ˘Ó. ∂Ô̤ӈ˜, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ·ԉ›ÍÂÈ Î·È ÂÌÚ¿ÎÙˆ˜ ϤÔÓ fiÙÈ Ì ÙËÓ ¿Ù·ÍË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ ı· ÂÈÙ¢¯ı› Ë ÔÏ˘fiıËÙË ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Û ̤ÙÚ·, ÂȂ‚ÏË̤ӷ Î·È ·Ó·Áη›· ‚‚·›ˆ˜, Ù· ÔÔ›· ı›ÁÔ˘Ó ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ Î·È Ó· ÙÔ ı¤ÏÔ˘Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÊÔÚԉȷʇÁÔ˘Ó.

√ ηıËÁËÙ‹˜ ΔÚȯfiÔ˘ÏÔ˜

™Â ·ÎfiÌË Ì›· Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙ· ‰ÈÂıÓ‹ ªª∂ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Ó· ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÔÏÈÙÈ΋ Î·È fi¯È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË, ηıÒ˜ ¤ÙÛÈ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈο ·È¯Ó›‰È·. 줂·È· Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÙfiÓÈÛ ԢÛÈ·ÛÙÈο fiÙÈ Â› ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Ì ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘. ¶fiÛÔ ·ÚΛ ·˘Ùfi fï˜, fiÙ·Ó ‹‰Ë Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¤Ó· ÚÒÙÔ ·Î¤ÙÔ Ì¤ÙÚˆÓ Î·È ÁÈ· Ù· ̤۷ ª·ÚÙ›Ô˘ Â›ÎÂÈÙ·È Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ; ¡·È, ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÂÓfiÙËÙ· Î·È ‰È¿ıÂÛË ÛÙ‹ÚÈ͢ ÁÈ· Ó· ‚ÁÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ŸÛÔ fï˜ ı· ‰¤¯ÔÓÙ·È ÈÔ ¤ÓÙÔÓ· ÙȘ ·ÚÓËÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ı· ·ÓÙȉÚÔ‡Ó. ∫·È ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ı· Â›Ó·È Ó· ‰Ô‡Ì ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ, fiˆ˜ ÔÈ È‰ÈˆÙÈÎÔ› Ì ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜...

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

™Ùfi¯ÔÈ

ÀÔ„‹ÊÈÔ˜

¢∏ª.™.

¶ÚÔÔÙÈΤ˜ ∏ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î˘Ú›·Ú¯· ÛÙÔȯ›·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÚÂÈ ‰È¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ë ¯ÒÚ·. øÛÙfiÛÔ, Ù· ÂÂÓ‰˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó, ÂÓÒ ÛÙ¿ÛÈ̘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÎÙ·ÌȇÛÂȘ, ÔÈ ‰È¢ÎÔχÓÛÂȘ Î·È ÔÈ ·ÔÚÚÔÊ‹ÛÂȘ Û ÙÂÏÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÎÔÈÓÔÙÈΤ˜ ËÁ¤˜. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Î·ÏÒ˜ ‹ ηÎÒ˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÂȂ‚ÏËÌ¤ÓˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜. °È· Ó· ¿ÚÂÈ fï˜, Ú¤ÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ӷ ‰ÒÛÂÈ Î·È Ë ·ÁÔÚ¿ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ¿Û¯ÂÈ... μ.∫.

√È ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ¶·ÚfiÓÙ˜ ÛÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, ηٿ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ Î. ∫. ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë, ‹Ù·Ó ÙÚÂȘ ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ, ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. √È Î.Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘, ª·‚›‰Ë˜ Î·È ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô˜. ¶ÂÚ›ÌÂÓ·Ó Ì‹ˆ˜ ¿ÚÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ¯Ú‹ÛÈÌË ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ ÏËÚÔÊÔÚ›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÛΤ„ÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ΔÛ›ÊÔ˜ fï˜. √ Î. ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë˜ ‰ÂÓ Â› οÙÈ -ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ô˘ Ó· ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi- ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÍ¿ÁÔ˘Ó Î¿ÔÈÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·. “∏ ÂÈÏÔÁ‹ ı· Á›ÓÂÈ Ì ·ÓÔÈÎÙ¤˜ ‰È·‰Èηۛ˜” ›Â Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ Ê¿ÓËΠӷ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ‹ Ó· ‹ıÂÏ Ӓ ·ÓÔ›ÍÂÈ “Ù· ¯·ÚÙÈ¿ ÙÔ˘” Ô‡Ù ÁÈ· ÙÔ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” , Ô‡Ù ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜. ŸÏÔ ÙÔ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi ı· ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 15 ª·˝Ô˘. ∫·È ÌÂÙ¿ ı’ ·Ú¯›ÛÂÈ Ë “Ì¿¯Ë” ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ. Œ¯Ô˘Ì ηÈÚfi.

™˘ÁÎÈÓË̤ÓÔ˜ √ Î. Δ¿ÛÔ˜ ™ÙÚ·ÙËÁfiÔ˘ÏÔ˜ ‚Ú·‚‡ıËΠ·fi ÙËÓ ΔÔÈ΋ ŒÓˆÛË ¢‹ÌˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Â› ÂÓ‹ÓÙ· Î·È ϤÔÓ ¯ÚfiÓÈ·. ΔÔÓ ‚Ú¿‚¢ÛÂ Ô Î. ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë˜. ¶‹Ú ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô Û˘ÁÎÈÓË̤ÓÔ˜. §ÔÁÈÎfi ‹Ù·Ó ¿ÏψÛÙÂ. ∞›ÛıËÛË fï˜ ÚÔοÏÂÛÂ Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ fiÙÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ Î. ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ¤¯ÂÈ Í¯ˆÚ›ÛÂÈ ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ ÙÔ˘. °È· ÙËÓ Â› ÂÓ‹ÓÙ· Î·È ϤÔÓ ¯ÚfiÓÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÙÈÌ‹ıËΠ·fi ÙËÓ Δ∂¢∫ Î·È Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÊÂÙÒÓ Î. ∞ÏÂ͛Ԣ. ∞›ÛıËÛË ÚÔοÏÂÛÂ Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ fiÙÈ Ë ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘ Â›Ó·È ·ÛÙ›Ú¢ÙË Î·È ÙÔ ·¤‰ÂÈÍ Ì ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘. Δ. ∫.


∞fi„ÂȘ 4

ΔƒπΔ∏ 23 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

√ ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ √ Î. πˆ¿ÓÓ˘ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ¢ËÌÔÙÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¢‹ÌÔ˘ ªËÏÂÒÓ, ¢È¢ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¶·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ Î·È ∂ÌÔÚÈ΋˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ªËÏÂÒÓ ∞.∂. √Δ∞, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ™¯¤‰ÈÔ ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘ ı· ·›ÍÂÈ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋, ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. ∫·Ù’ ·Ú¯‹Ó, ı· ‹ıÂÏ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹Ûˆ ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ “∫·Ô‰›ÛÙÚÈ· π” , Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤ÊÂÚ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. ∂¿Ó ‰Â ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ “∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜” ›¯Â ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘, ›Ûˆ˜ Ó· ÌË ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·ÓÂ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” . ªÈ· ·fi ÙȘ ·ÚȘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó, Ë ÌË Â·Ú΋˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘, ·fi Â·ÚΛ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, ‰È¿ ̤ÛÔ˘ Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ·‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó, Ë Â˘ı‡˜ ÂÍ ·Ú¯‹˜, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‰È·‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ‰È·‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, Ù·ÌÂÈ·ÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î.Ï. ªÂ ÙȘ ‰È·‰ËÌÔÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, ı· ›¯Â ÂÈÙ¢¯ı› ÔÈ ÌÈÎÚÔ› ¢‹ÌÔÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ·ÏÏËÏÔ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· Ó· ·›ÍÔ˘Ó Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔ ∂™¶∞ Î·È ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈο ·Î¤Ù·, ‰ÈfiÙÈ Î·È ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ı· ›¯·Ó ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÎÚ›ÛÈÌ· ÏËı˘ÛÌȷο ÌÂÁ¤ıË. ŒÙÛÈ, ÊÙ¿Û·Ì ÛÙË Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÔÈ ÌÈÎÚÔ› ¢‹ÌÔÈ Ó· Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Ó· Û˘ÓÂÓˆıÔ‡Ó, ‰ÈfiÙÈ Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÂΛӈÓ, Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó Â·ÚΛ˜ ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” ¤Ù˘¯Â Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ·Ô‰Ô¯‹˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂‰Ò ı· Ú¤ÂÈ fï˜ Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ Î·Ó›˜, fiÙÈ ·fi ÙȘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ· π ı· ¤ÚÂ ӷ ‰È‰·¯ıԇ̠ÙȘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘, ÒÛÙ ÛÙÔ Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” Ó· ÌËÓ Â·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó Ù· ÛÊ¿ÏÌ·Ù· ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. ∂Âȉ‹ Û Â›Â‰Ô ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘, ÔÈ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ›¯·Ó ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” Ì ÙËÓ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘, ÚԤ΢„·Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ¯Ú‹ÛÈÌ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ù· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÓÔ„ÈÛÙÔ‡Ó ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ· ÂÎ ‚¿ıÔ˘˜ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ·ÔΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, fiÔ˘ Ë ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ı· ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜, Ì Â·ÚΛ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ ıÂÛÌÈÎfi ÙÔ̤·, Ú¤ÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ӷ ‰È·Ê˘Ï·¯ı› Û·Ó ÎfiÚË ÔÊı·ÏÌÔ‡ Ë ÙÔÈ΋ ·ÓÙÈÚÔÛÒ¢ÛË ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ ¯ˆÚÈÒÓ, fiÔ˘ Ù· ÙÔÈο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· Ó· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÙÔÈο ı¤Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ¤¯ÔÓÙ·˜ fiÚÔ˘˜. √È ·Ï·ÈÔ› ηٷÚÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ¢‹ÌÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Ì fiÚÔ˘˜ Ù˘. √ Ó¤Ô˜ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ˜ ¢‹ÌÔ˜ Ó· Â›Ó·È ¤Ó· ÂÈÙÂÏÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜, ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¢‹ÌˆÓ. ŸÌˆ˜ fiÏ· Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ·, ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÛÂÈÚ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï›„Ô˘Ó ÔÈ fiÔȘ ÌÈÎÚÔÙÔÈÎÈÛÙÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÙˆÓ ·ÈÚÂÙÒÓ Î·È Ó· Ú˘Ù·Ó‡ÛÂÈ ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ ÙˆÓ fiÌÔÚˆÓ ¢‹ÌˆÓ. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” , ‚¿˙ÂÈ Î·È ÔÚıÒ˜ ÔÚÈṲ̂ӷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ù· ÔÔ›· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˘fi„Ë ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋, ÏËı˘ÛÌȷ΋, ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ Â‰¿ÊÔ˘˜, ‚·ıÌfi ·Ó¿Ù˘Í˘, ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î.Ï. ÁÈ· Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó Ù· fiÚÈ· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ¢‹ÌˆÓ. ∫·Ù¿ ÁÂÓÈ΋ ÔÌÔÏÔÁ›·, ÂÏ·¯›ÛÙˆÓ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂˆÓ Û Â›Â‰Ô ¡ÔÌÔ‡, fiÏÔÈ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Û ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·›ÍÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ Ó·˘·Ú¯›‰·˜ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙÂ Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÚˆÙ‡ԢÛ˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ΔÔ‡ÙÔ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È fiÙÈ Ë ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ∞ÁÚÈ¿, πˆÏÎfi˜ Î.Ï. ı· Û˘ÓÂÓˆıÔ‡Ó Ì ÙÔ μfiÏÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÚÔ¿-

¶Ô‰‹Ï·ÙÔ, Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔÈ Î·È Ô μfiÏÔ˜ √ Î. ∞. ∫Ú·‚·Ú›Ù˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∫ ¢È¢ı˘ÓÙ¿, §Â›ˆ ·fi ÙÔ μfiÏÔ ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’60, ÙfiÙ Ô˘ ÛÙËÓ fiÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û·Ó ÔÏϤ˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ô‰‹Ï·Ù·, ¯ˆÚ›˜ Ê˘ÛÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·˘ÍË̤Ó˘ ΛÓËÛ˘, ˯ÔÚ‡·ÓÛ˘ Î.Ï. ™ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË fiÏË ¤Ú¯ÔÌ·È Û˘¯Ó¿ Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÂÁηٷÏ›ˆ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚÒ ÌfiÓÔ Ì ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ. º˘ÛÈο Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÔÈ ÂÔ¯Ô‡ÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ Û¤‚ÔÓÙ·È ÙÔ˘˜ Ô‰ËÏ¿Ù˜. ¶·Ú¿ Ù·‡Ù· ÙÔ ‰È·ÎÈÓ‰˘Ó‡ˆ, ‰ÈfiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ˘ÁÈÂÈÓ‹ Û˘Ó‹ıÂÈ·, ÎÂÚ‰›˙ˆ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙ·ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ‰ÂÓ Ú˘·›Óˆ, ·ÔÏ·Ì‚¿Óˆ ÙȘ fiÌÔÚʘ ‰È·‰ÚÔ̤˜ Ù˘ fiÏ˘ Î·È Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ‰··ÓÒ ¿ÛÎÔ· ÁÈ· ‚ÂÓ˙›ÓË. ∞Ó·Î¿Ï˘„· ‰Â ÂÈÚ·Ì·ÙÈ˙fiÌÂÓÔ˜, fiÙÈ Ë ·ÛʷϤÛÙÂÚË Ì¤ıÔ‰Ô˜ Â›Ó·È Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ›˜ “·ÓÙ›ıÂÙ·” ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ÚÔ‹ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÌÔÓÔ‰ÚfiÌÔ˘, ÒÛÙ ӷ ÂϤÁ¯ÂȘ ÙÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ fi¯ËÌ·. ∞Ó Ô‰ËÏ·Ù›˜ ηÓÔÓÈο ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂȘ Ó· Û ÛÙÚÈÌÒÍÔ˘Ó ÔÈ ÂÔ¯Ô‡ÌÂÓÔÈ ÛÙ· ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤Ó· ‰ÂÍÈ¿-·ÚÈÛÙÂÚ¿ ·˘ÙÔΛÓËÙ·. ◊Úı· ÏÔÈfiÓ Í·Ó¿ ÛÙÔ μfiÏÔ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ Î·È Ì ÂÚ›ÌÂÓ ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈο ¢¯¿ÚÈÛÙË ¤ÎÏËÍË. μÚ¤ıËη Ù˘¯·›· ÌÚÔÛÙ¿ Û ¤Ó· ˆÚ·›Ô Ô‰ËÏ·ÙfiÙÚÔÌÔ ÛÙËÓ Ô‰fi ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. ∂˘Î·ÈÚ›· ÏÔÈfiÓ ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Î·È ·ÛÊ·Ï‹ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·. •ÂΛÓËÛ· ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Ô‰Ô‡, ·Ó·ÙÔÏÈο. °Ú‹ÁÔÚ· fï˜ Ë ¯·Ú¿ ÌÔ˘ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠ۠·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË, ı˘Ìfi Î·È ·Á·Ó¿ÎÙËÛË. ∞˘ÙÔΛÓËÙ· π.Ã Î·È fi¯È ÌfiÓÔ, ·¤ÎÏÂÈ·Ó ÙȘ ÂÈÛfi‰Ô˘˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÏ·ÙfiÚ‰ÔÌÔ˘ Û ÔÏÏ¿ ÛËÌ›·, Ì ٤ÙÔÈÔ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÚfiÔ, Û·Ó Ó· ÁÈÓfiÙ·Ó Â›Ùˉ˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ô‰‹Ï·Ù·. ∫ڛ̷ Ôχ Îڛ̷. ΔfiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· Íԉ‡ÙËÎ·Ó ÁÈ· ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Ô˘ ı· ‚ÔËıÔ‡ÛÂ Î·È ÛÙËÓ ·ÓÙÈÚ‡·ÓÛË! ªÂ ÔÈÔ ¿Ú·Á ‰Èη›ˆÌ· οÔÈÔÈ “¤Í˘ÓÔÈ” ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÙÔ ·Î˘ÚÒÛÔ˘Ó; ⁄ÛÙÂÚ· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌ·ÛÙ ÁÈ· ÙȘ ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ fiÏË! ∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÌ·È, fiÙ·Ó ¤Ó· fi¯ËÌ· ÎÏ›ÓÂÈ ÙÔÓ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ηٿ “ıÚ·Û‡Ù·ÙÔ” ÙÚfiÔ, ‰ÂÓ ‰È·Ú¿ÙÙÂÈ ÙÚÔ¯·›· ·Ú¿‚·ÛË ·ÊÔ‡ ··ÁÔÚ‡ÂÈ ÙË ‰È¿‚·ÛË ÙˆÓ Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ; ∏ ΔÚÔ¯·›· ÙÈ Î¿ÓÂÈ; ∫·È Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘; ™˘ÓËÌ̤ӷ Û·˜ ÛÙ¤ÏÓˆ ÌÂÚÈΤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ ·ÔÎÏÂ›Ô˘Ó ÙÔÓ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ, Ì ۂËṲ̂ÓÔ˘˜ ·fi Â̤ӷ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜, ÔÈ Ôԛ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙËÓ ÔÚıfiÙËÙ· ÙˆÓ ÈÔ ¿Óˆ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÒÓ ÌÔ˘. (ʈÙÔÁڷʛ˜ 13/2/2010).

ÛÙÈ·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·ÛÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ. ÕÏψÛÙ ÔÈ ‚·ÛÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜, ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ηı·ÚÈÛÌfi˜, ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎfi, ·ÛÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·¯ˆÚÈÛÙÔ‡Ó ·fi Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÌÈ·˜ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ fiÏ˘. °È· ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ¶‹ÏÈÔ, Ù· ÚfiÛÊ·Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ·fi ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ, ÚԂϤÔ˘Ó ÙÚÂȘ (3) ¢‹ÌÔ˘˜: 1Ô˜ ∞ÚÙ¤Ìȉ· - ªËÏȤ˜ - ∞ʤÙ˜, 2Ô˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ - ™ËÈ¿‰· -ΔÚ›ÎÂÚÈ Î·È 3Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿ - ΔÛ·Áηڿ‰·. ∂¿Ó ηÓ›˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ı¤ÏÂÈ Ó· ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙˆÓ ¶ËÏÈÔÚÂÈÙÒÓ, Î·È Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” , ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·Ú¿ Ó· Ô‰ËÁËı› ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·Ú·¿Óˆ ¢‹ÌˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ÍÂʇÁÔÓÙ·˜ ·fi ÌÈÎÚÔÙÔÈÎÈÛÙÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ” .

¡¤· ÂÈÚfiÛıÂÙ· ̤ÙÚ· √ Î. ¢ÈÔÓ‡Û˘ ™Ù·Ì¿Ù˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“¶Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙÂ Â˘Ù˘¯Â›˜ Î·È ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ ÁÈ· Ù· Ó¤· ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· Ì·˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. Δ· ¤Î·Ó ̷ÓÙ¿Ú· Ë ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚË Î·È Ì·˜ Ú¿‚ÂÈ ÛÙÂÓfi ÎÔ˘ÛÙÔ‡ÌÈ ÁÂÌ¿ÙÔ Ì·ÏÒÌ·Ù· Ë ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋. ∏ Ó¤· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ··Ú¿‰ÂÎÙ· ¯·ÌËÏÒÓ ÌÈÛıÒÓ Ì·˜, Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞, Ô Ó¤Ô˜ ÊfiÚÔ˜ ÛÙ· η‡ÛÈÌ· Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ¢¯·ÚÈÛÙ› Î·È Ó· ÓÈÒıÔ˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ŒÏÏËÓ˜ ‰ÈfiÙÈ Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ı· Ûˆı› Ë ¯ÒÚ· Ì·˜. ™Â Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ı· ÓÙÚÂfiÌ·ÛÙ ӷ ‰Â¯ıԇ̠ÌÈÛıfi Î·È ı· ÂÈı˘Ìԇ̠ӷ ‰Ô˘Ï‡ԢÌ Ì ‰Èο Ì·˜ ¤ÍÔ‰·. √ Î. Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰‹ÏˆÛ Û ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi (Ó· ˙‹ÙËÛ ¿Ú·Á ›Ûˆ Ù· ηÙÔ¯Èο ‰¿ÓÂÈ·;) fiÙÈ Ù· ̤ÙÚ· Â›Ó·È ÂÒ‰˘Ó· ·ÏÏ¿ ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Ó· Ù· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÁÈ· Ó· ÌË ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÔ˘ÌÂ. ª· Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· ̤۷ ÛÙ· ¯Ú¤Ë ·fi Û˘ÛÙ¿Ûˆ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ‰ÈfiÙÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Ì·˜ ȉȷ›ÙÂÚ· Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ› ÛÙ¿ıËÎ·Ó ·ÓÙ¿ÍÈÔÈ ÙÔ˘ ·ÍÈÒÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ·fi ÙÔ Ï·fi ÙÔ‡˜ ‰fiıËÎÂ. ™‹ÌÂÚ· ·Ó‹ÎÔ˘Ì ÛÙËÓ ∂∂ ·ÏÏ¿ Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ì·˜ ÛÙ¿ıÌË Â›Ó·È ÈÛfi‚·ıÌË Ì ÂΛÓË ÙÔ˘ ∫ÔÓÁÎfi. ¶··Ù˙‹‰Â˜ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ› ΢‚¤ÚÓËÛ·Ó ÙË ¯ÒÚ· ÛÙ· ÚfiÛÊ·Ù· ¤ÙË ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ÓÔı‡ÔÓÙ·˜ Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÛÙ¤ÏÓ·Ì ÛÙÔ˘˜ ÎÔ˘ÙfiÊÚ·ÁÎÔ˘˜ Î·È Î·Ïԇ̷ÛÙ ۋÌÂÚ· Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ì fiÏÔÈ ÁÈ· ÙȘ ·¿Ù˜ ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È Â›Û˘ ÂÈ˙‹ÌÈÔ Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜ Ù· ªª∂ Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔ˘Ó ÛÙË̤ӷ ÁοÏÔ fiÙÈ ÙÔ 60% ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Ì ٷ ··Ú·›ÙËÙ· ̤ÙÚ·. ÕÏÏÔ Â›Ó·È Ó· ÚˆÙ¿˜ “Ú¤ÂÈ Ó· Ûˆı› Ë ¯ÒÚ· Ì·˜” ÎÈ ¿ÏÏÔ “ÂÛ‡ ÙÔ˘˜ ÂÌÈÛÙ‡ÙËΘ Î·È ÙÔ˘˜ ¤ÛÙÂÈϘ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ·ÏÏ¿ ·˘ÙÔ› ÛÔ˘ ›·Ó

„¤Ì·Ù·. ΔÔ˘˜ ÂÌÈÛÙ‡ÂÛ·È ÙÒÚ· Ô˘ ÛÔ˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ó¤· ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ·;” . ΔfiÙ ı· ‚Ϥ·Ì fiÛÔÈ ı· Û˘ÌʈÓÔ‡Û·Ó!! “.

ŸÌÔÚÊË ÎfiÚË √ Î. μ·Û. ¶·Ï·Ìˉ¿˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“√ °È·ÓÓÔ‡Ï˘ ÷ÏÂ¿˜ (1851-1938) Â›Ó·È ÁÈ· ÙË ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏ˘ÙÈ΋ Ô ÙÚ·ÁÈÎfi˜ Ù˘ ̇ıÔ˜. √ Ó·Úfi˜ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ Ì ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË, ÙËÓ ÙÚ·ÁÈ΋ ÌÔ›Ú·, ÙËÓ ÙڤϷ Î·È ÙËÓ ·ÔÌfiÓˆÛË, ÙË Ì¿Ó· Ô˘ ηٷÛÙÚ¤ÊÂÈ Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘, Ô˘ ··ÁÔÚ‡ÂÈ ÙË ÁÏ˘ÙÈ΋ Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙËÓ Ù·˘Ù›˙ÂÈ Ì ÙË ª‹‰ÂÈ·. ΔÔ ‰˘Ó·Ùfi ÁÏ˘Ùfi ÙÔ˘ “∏ ∫ÔÈ̤̈ÓË” Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÙ·È ·ÎfiÌË Î·È ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜. ∂›Ó·È ÙÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ fiÙ·Ó ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠÛÙÔ ∞’ ¡ÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È ¤ÁÈÓ ʷ۷ڛ· ÌÂÁ¿ÏË Á‡Úˆ ·fi ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘, Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙË ™¯ÔÏ‹ ∫·ÏÒÓ Δ¯ÓÒÓ §ÂˆÓ›‰·˜ ¢ÚfiÛ˘, ›Â: “¢ÂÓ Â›Ó·È Î·È ÙfiÛÔ ÛÔ˘‰·›Ô ÁÏ˘Ùfi” . ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÁÓÒÚÈÛ fiÙÈ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙËÓ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ô ÊıfiÓÔ˜ Î·È Ë ÔÏÂÌÈ΋ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ·Ó¿ÌÂÛ· Û’ ·˘ÙÔ‡˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ. ŒÓ·˜ Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘, Ô ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˜ ÷Ù˙Ë·ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ›¯Â ÙËÓ ¤ÌÓ¢ÛË Î·È ÙËÓ ˘ÔÌÔÓ‹ Ó· ÂÈÛÎÂÊÙ› ÙËÓ “∫ÔÈ̤̈ÓË” Î·È Ó· Ì·˜ ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Î·È Ù˘¯¤˜ ÂÓfi˜ ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÁÏ˘ÙÈ΋˜: “™‹ÌÂÚ· 27-10-2003 ηٿ ÙȘ 4 Ì.Ì. ·ÍÈÒıËη ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ÂÚ¿Ûˆ ÛÙÔ ∞’ ÓÂÎÚÔÙ·Ê›Ô, Ó· Ìˆ, Ó· ‰ˆ Î·È Ó· ı·˘Ì¿Ûˆ ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi, ÂÎÏËÎÙÈÎfi ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÁχÙË Ì·˜ °È·ÓÓÔ‡ÏË Ã·ÏÂ¿ “∏ ∫ÔÈ̤̈ÓË” ! ª‹Î· ÛÙÔÓ ÂÚ›‚ÔÏÔ ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ ˙ÂÛÙfi ÊıÈÓÔˆÚÈ¿ÙÈÎÔ ·ÔÌÂÛ‹ÌÂÚÔ, ÓÈÒıÔÓÙ·˜ Ù·Ú·¯‹ Î·È ·Ó˘ÔÌÔÓËÛ›·. ΔÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈ Û¯Â‰fiÓ ¤ÚËÌÔ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ʇϷΘ, Ô˘ Û‡۷Ó ӷ Ì ηٷÙÔ›ÛÔ˘Ó Â˘ÁÂÓÈÎfiٷٷ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ù¿ÊÔ˘. ¢ÂÓ ‰˘ÛÎÔχÙËη ‰ÈfiÏÔ˘ Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÈ·˜ Î·È ‹Ù·Ó ¢ı›·, ηıÒ˜ Ì·›ÓÔ˘Ì ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰È¿‰ÚÔÌÔ, ÂÚ›Ô˘ 50-60 ̤ÙÚ· ̤۷ Î·È ‰ÂÍÈ¿, ¤Íˆ-¤Íˆ. ∂›‰· ÙÔ ÁÏ˘Ùfi ÚÈÓ ÊÙ¿Ûˆ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ ÎÈ ÂΛÓÔ Ô˘ ÙÚ¿‚ËÍ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÌÔ˘, ÚÈÓ ‚ÚÂıÒ ‰›Ï· ÙÔ˘, ‹Ù·Ó Ë ·ÓÙÂÏ‹˜ ¤ÏÏÂÈ„Ë Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘, Ú¿ÁÌ· ·ÓÂ›ÙÚÂÙÔ ÎÈ ·Û˘Á¯ÒÚËÙÔ, ÈÛÙ‡ˆ. ΔÔ Î¿Ô٠ϢÎfi ÙÔ˘ Ì¿ÚÌ·ÚÔ, ¤¯ÂÈ ÁÎÚÈ˙¿ÚÂÈ ÂÈΛӉ˘Ó·! ¶Ú¤ÂÈ, ‰ÂÓ Í¤Úˆ Ò˜ Î·È ÙÈ, Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· οÔÈ· ̤ÙÚ· ÁÈ’ ·˘Ùfi, ÁÈ·Ù› Ú·ÁÌ·ÙÈο ı· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ Îڛ̷ Ó· ¿ıÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹. ∞ÎfiÌ· fï˜ ÎÈ ¤ÙÛÈ Î·ÎÔÛ˘ÓÙËÚË̤ÓÔ, ‹Ù·Ó ı·˘Ì¿ÛÈÔ Ó· ÙÔ ÎÔÈÙÒ. ΔÔ ÚfiÛˆÔ Ù˘ ÎfiÚ˘, ÛÌÈÏÂ̤ÓÔ ÂÚ›Ù¯ӷ, ‰Â›¯ÓÂÈ ‹ÚÂÌÔ, ÁÂṲ́ÓÔ ÛÙÔ Ï¿È, Û· Ó· ÎÔÈÌ¿Ù·È, ‰›¯ˆ˜ ηӤӷ ÛÎÈ¿‰È ·ÁˆÓ›·˜, ÂÊÈ¿ÏÙË ‹ ·ÓËÛ˘¯›·˜. ¢ÂÓ ÌfiÚÂÛ· ·Ú¿ Ó· ÛÎÂÊÙÒ ÌÈ· ¿ÛÈÏË Ó·ڋ ·Úı¤ÓÔ ÎfiÚË, Ô˘ ÌÈÛÔÍ·ψ̤ÓË, ‚˘ıÈṲ̂ÓË ÛÙȘ Ó·ÓÈΤ˜ ÔÓÂÈÚÔÊ·ÓÙ·ÛȤ˜, ·Ê¤ıËÎÂ

Ó· ηٷ‚ÏËı› ·fi ÙËÓ ÔÏÈÔÚΛ· ÙÔ˘ ªÔÚʤ· ÎÈ ¤ÁÂÈÚ ‹ÚÂÌ· ÛÙÔ Ï¿È. ŸÌÔÚÊÔ ÚfiÛˆÔ. ŸÌÔÚÊË ÎfiÚË. Δ· Ì¿ÙÈ· ÎÏÂÈÛÙ¿ ‹ÚÂÌ·, Ê˘ÛÈο ·Ú˘Ù›‰ˆÙ·, ̤وÔ Î·È ·ÚÂȤ˜, ÛÙfiÌ· ÎÏÂÈṲ̂ÓÔ ··Ï¿, Ì ٷ ¯Â›ÏË ›Û· Ô˘ Ó· ÂÊ¿ÙÔÓÙ·È, Â‰Ò ·ÎÚÈ‚Ò˜ Â›Ó·È ÈÛÙ‡ˆ ÙÔ ¤Ó· ·fi Ù· “Â˘Ú‹Ì·Ù·” ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË, ÒÛÙ ӷ ÙËÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÎÔÈ̤̈ÓË Î·È fi¯È ÓÂÎÚ‹. ∞fi ÙË ÌfiÏȘ Â·Ê‹ ÙˆÓ ¯ÂÈÏÈÒÓ ÌÔÚ› ηÓ›˜ ‡ÎÔÏ· Ó· ÂÈοÛÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Û·, ·Ï¿ ÂÂȉ‹ Ë ÎfiÚË Â›Ó·È ·ÁÓ‹, ¿ÛÈÏË Î·È Ì ÂÏ·ÊÚ¿ Û˘Ó›‰ËÛË, ÎÔÈÌ¿Ù·È Ôχ-Ôχ ·Ó¿Ï·ÊÚ·. ΔfiÛÔ ·Ó¿Ï·ÊÚ·, Ô˘ ηıÒ˜ ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÌÔ˘ η٤‚ËΠ·fi ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÛÙÔ ÌÔ‡ÛÙÔ, ›¯· ÙËÓ ·›ÛıËÛË ˆ˜ ÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜ Ù˘ ·Ó‚Ôη٤‚·ÈÓ ··Ï¿ ÛÙÔ Ú˘ıÌfi Ù˘ ·Ó¿Û·˜. ŒÙÚÈ„· Ù· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ Î·È Í·Ó·ÎÔ›Ù·Í·. μڋη ÛÙËÓ „¢‰·›ÛıËÛË Ù˘ ΛÓËÛ˘ ÙÔ˘ ÛÙ‹ıÔ˘˜, ·ÎfiÌ· ¤Ó· “‡ÚËÌ·” ÁÈ· ÙÔÓ ·ı¿Ó·ÙÔ ‡ÓÔ. ΔfiÙ ÌfiÓÔ ¿Ú¯ÈÛ· Ó· ÚÔÛ¤¯ˆ ÙÔ ÓÙ‡ÛÈÌfi Ù˘. ¡Ù˘Ì¤ÓË ÚÔÛÂÎÙÈο, ÛÂÌÓ¿, ÁÈ· ÙÔÓ ‡ÓÔ, Ì ÙÔ ÎÔÚÈÙÛ›ÛÙÈÎÔ Ó˘¯ÙÈÎfi Ù˘, ÚÔÛÂÎÙÈο ÎÔ˘ÌˆÌ¤ÓÔ Ì¤¯ÚÈ „ËÏ¿ ÛÙÔ ÛÙ¤ÚÓÔ. Δ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ Â›Ó·È ¤Ó· ı·˘Ì¿ÛÈÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ Â›Ù¢ÁÌ·, ÊÙÈ·Á̤ÓÔ ‰›¯ˆ˜ ¿ÏÏÔ, ηÙfiÈÓ ÈÛ¯˘Ú¿˜ ‰È‰·¯‹˜, ·fi ÙÔ ıÂfi Ù˘ °Ï˘ÙÈ΋˜. äÚÈ· ˙ˆÓÙ·Ó¿, ·ÎÈÓËÙÔÔÈË̤ӷ, fiÔ˘ ÙÔ˘˜ ¤Ï·¯Â Ó· Ù· ‚ÚÂÈ Ô ‡ÓÔ˜. ¶ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ·ÎÈÓËÙÔÔÈË̤ӷ Î·È ÛΤÊÙÔÌ·È ˆ˜ ·Ó οӈ ÙÔÓ ·Ú·ÌÈÎÚfi ıfiÚ˘‚Ô Î·È Í˘Ó‹ÛÂÈ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ, ı· ÎÈÓËıÔ‡Ó ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ. °È’ ·˘Ùfi ÚÔÛ¤¯ˆ ÌËÓ Î¿Óˆ ÙÔÓ ·Ú·ÌÈÎÚfi ıfiÚ˘‚Ô. ΔÔ ¤Ó· ¯¤ÚÈ ÂṲ̂ÓÔ ÛÙÔ Ï¢Úfi, ··Ï¿ Î·È ¿Ù·ÎÙ·, fiÔ˘ ‚Ú¤ıËÎÂ... ΔÔ ¿ÏÏÔ ·ÎÔ˘ÌÈṲ̂ÓÔ ¿Óˆ ÛÙÔ ÛÙ¤ÚÓÔ, ·ÁÁ›˙ÂÈ ··Ï¿ ÙÔ Î¿Ùˆ ¿ÎÚÔ, ·fi ÙÔ ÛÙ·˘Úfi Ô˘ ÊÔÚ¿. ΔÔ ˘fiÏÔÈÔ ÛÒÌ· Ù˘ ÎÔ¤Ï·˜ Â›Ó·È ÛÎÂ·Ṳ̂ÓÔ ·Ó¿Ï·ÊÚ· Ì ÙÔ ÛÂÓÙfiÓÈ. ª· ÙÈ ÂÎÏËÎÙÈÎfi ÛΤ·ÛÌ·! Δ˘Ï›ÁÂÈ ÙÔ ÎÔÚÌ› Ù˘ ··Ï¿, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ Ó· Ê·›ÓÂÙ·È ÙÔ ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ· ̤¯ÚÈ ÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙˆÓ ‰·ÎÙ‡ÏˆÓ ÙˆÓ Ô‰ÈÒÓ Ù˘. √È Ù˘¯ÒÛÂȘ ÂÏ·ÊÚÒ˜ ¿Ù·ÎÙ˜, ÙÚ›ÙÔ “‡ÚËÌ·” , ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Û·Ó ÓÂÎÚÔÎÚ¤‚·ÙÔ Î·È ÙfiÛÔ ·Ó¿Ï·ÊÚÔ Î·È ËÌȉȷʷӤ˜, Ô˘ ÛΤÊÙÂÙ·È Î·Ó›˜ Ó· ·ÏÒÛÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ Î·È Ó· ÙÚ·‚‹ÍÂÈ Ì¤¯ÚÈ ¿Óˆ, ÒÛÙ ÙÔ Î·Ë̤ÓÔ ÙÔ ÎÔÚÈÙÛfiÔ˘ÏÔ ÌËÓ ÎÚ˘ÒÛÂÈ ÛÙÔ ·ÁÈ¿˙È Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ Ô˘ ı· ¤ÚıÂÈ. ∂È̤ӈ Û ÙÔ‡ÙÔ, ÁÈ·Ù› Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙÔ ÛÂÓÙfiÓÈ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ·ÏËıÈÓfi. ∫¿ÔÈÔ˜ ÂÚ·ÛÙÈÎfi˜ Î·È ÔÓÂÙÈÎfi˜, ›‰Â ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ Ó· ÎÔÈÌ¿Ù·È Î·È ÛΤÊÙËΠӷ ÙÔ˘ Ú›ÍÂÈ ¤Ó· ÛÂÓÙÔÓ¿ÎÈ, Ó· ÙÔ ÚÔÛٷهÛÂÈ ·fi ÙË ‰ÚÔÛÈ¿ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ Î·È Ù· ηÎfi‚Ô˘Ï· ·‰ËÊ¿Á· ‚ϤÌÌ·Ù·, ÌÈ·˜ Î·È Ë ›‰È· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· Ù·Ú¿ÍÂÈ ÙÔ‡ÙÔ ÙÔÓ Á·Ï‹ÓÈÔ ‡ÓÔ. ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ Ô˘ ÙÚ¿‚ËÍ ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÌÔ˘ ‹Ù·Ó ÙÔ Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ Ù˘. ªÂÁ¿ÏÔ Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ, ·Ó·ÚÈÁ̤ÓÔ ›Ûˆ ·fi ÙË Ú¿¯Ë Ù˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ, ÒÛÙ ӷ ÙËÓ ÎÚ·Ù¿ ÌÈÛÔÍ·ψ̤ÓË, ٤ٷÚÙÔ “‡ÚËÌ·” , ·˘Ù‹ Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ΔÈ ı·˘Ì¿ÛÈ· ÏÂÙÔ‰Ô˘ÏÂ̤Ó˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ! ºÔ˘ÛΈ̤ÓÔ ÏÈÁ¿ÎÈ ÛÙ· Ï·˚Ó¿, Û˘ÓÂ›· ÙÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·ÏÈÔ‡ Î·È ÛÙÔ Ì¤ÛÔÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‚Ô˘ÏÈ¿˙ÂÈ, ·ÏÏ¿ fi¯È Ì ·Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ ÙÚfiÔ, ̤¯ÚÈ Ô˘ ÙÔ ‚Ô‡ÏÈ·ÁÌ· ¯¿ÓÂÙ·È ÂΛ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿ ··Ï¿ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ù˘. ∞ÂÚ›ÁÚ·Ù· ·ÏËıÈÓfi ̤¯ÚÈ ÙÔ ÎÔ‡ÌˆÌ·, Ì ٷ ÌÂÁ¿Ï· ÛÙÚÔÁÁ˘Ï¿ ÎÔ˘ÌÈ¿ Ù˘ Ì·ÍÈÏ·ÚÔı‹Î˘, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÙÔ Ù¿ÓÈÛÌ· ÙˆÓ ¯ÂÈϤˆÓ Ù˘, Ô˘ ·Ê‹ÓÂÈ ·ÓÔ›ÁÌ·Ù·, ÁÈ· Ó· Ê·›ÓÂÙ·È ÙÔ Ì¤Û· ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ì·ÍÈÏ·ÚÈÔ‡. ¡·È! ∞ÎfiÌ· Î·È ÙÔ Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ ·ÔÙÂÏ› ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÂÎÏËÎÙÈÎfi ı¤·Ì·. ∂Λ, ÔÌÔÏÔÁÒ, ˆ˜ οˆ˜... ‰¿ÎÚ˘Û·. ™ÎÔ‡ÈÛ· Ù· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ ÁÈ· Ó· ÌË ¯¿Óˆ Ô‡Ù ÛÙÈÁÌ‹ ·’ fi,ÙÈ ÎÔÈÙÔ‡Û·. ÕÊËÛ· ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÌÔ˘ È· Ó· Ù˘Ï›ÍÂÈ ÔÏ¿ÎÂÚÔ ÙÔ ÎÔÈÌÈṲ̂ÓÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ Î·È Û· Ó· ¤ÓȈı· ¤ÓÔ¯Ô˜ Ô˘ ͤÎÏ‚· ÙfiÛ˜ Ì·ÙȤ˜: ∞Ó Í˘ÓÔ‡Û ÙÈ ı· ¤‚ÚÈÛη Ó· Ù˘ ˆ; ¶ˆ˜ Ù¿¯· ‹ÌÔ˘Ó· ÂÚ·ÛÙÈÎfi˜ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ· Ó· ÙË ÛÎÂ¿Ûˆ; ¶ˆ˜ Ì ̿ÁÂ„Â Ô ‹ÚÂÌÔ˜ ‡ÓÔ˜ Ù˘ Î·È ·Ú·Û‡ÚıËη Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ ÙËÓ ·Ó·ÛÂÌÈ¿ Ù˘; ΔÈ Ó· ÂȘ Û ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÎÔÚ›ÙÛÈ, Ô˘ ͢Ó¿ Î·È Û È¿ÓÂÈ ÛÙ· Ú¿Û· Ó· ÙËÓ ·Ú·ÙËÚ›˜ ÂÓfiÛˆ ÎÔÈÌ¿Ù·È Î·È Ô˘ Ó· ÌËÓ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·Ú·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ‹ÚÂÌÔ˘˜ ‡ÓÔ˘˜ Ù˘ Û ÂÊÈ¿ÏÙ˜; ΔfiÙ ÛΤÊÙËη, ‹Ù·Ó ηÈÚfi˜ Ó· ʇÁˆ. ¶ÚÈÓ ÛÙÚ·ÊÒ ¿ÏÈ ÚÔ˜ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô, ·Ó·˙‹ÙËÛ· ÙÔÓ °Ï‡ÙË! ∫¿Ùˆ ·fi Ù· fi‰È· Ù˘ ÎÔ¤Ï·˜ ¤Ó· ¯Ú˘Ûfi Ù·ÌÏfi, ¤ÁÚ·Ê Ì ̷‡Ú· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·: °π∞¡¡√À§∏™ Ã∞§∂¶∞™ ∂¶√π∂π. ∫·È Ï›ÁÔ ÈÔ Î¿Ùˆ: ™√ºπ∞ ∞º∂¡Δ∞∫∏ 18 ∂Δø¡ 1873. ™ÙÚ¿ÊËη Î·È ¿Ú¯ÈÛ· Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÌ·È. Èڛ˜ Ó· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚ˆ ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓfiÌÔ˘Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ıfiÚ˘‚·. ¶ÚÈÓ ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓıÒ Ôχ, ‰ÂÓ ‚¿ÛÙ·Í· ÎÈ ¤ÚÈÍ· ÌÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì·ÙÈ¿. √˘Ê! ∂˘Ù˘¯Ò˜, Ë ¿Á·ÚÌ‹ ÌÔ˘ ·ÚÔ˘Û›· ‰ÂÓ ÙËÓ Â›¯Â ͢Ó‹ÛÂÈ! ºfiÚÂÛ· Ù· Á˘·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ËÏ›Ô˘, ·ÓÙ› Ó· ÛÎÔ˘›Ûˆ Ù· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘, ·Ô¯·ÈÚ¤ÙËÛ· Î·È Â˘¯·Ú›ÛÙËÛ· ÙÔ˘˜ ʇϷΘ Ô˘ ÌÔ˘ ··ÓÙ‹Û·Ó ¿ÏÈ Â˘ÁÂÓÈο” .


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ¶ÔÈÔ Â›Ó·È Î·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË Û·˜ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ fiÏ˘; ¡›ÎÔ˜ ¢È·ÏÂÙ¿Ú·˜ ˆÏËÙ‹˜ ·ÚˆÌ¿ÙˆÓ

“£· ¤ÏÂÁ· ˆ˜ ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi Â›Ó·È ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ë fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. À¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ·Ó·Ú¯›·, Ô Î·ı¤Ó·˜ οÓÂÈ fi,ÙÈ ı¤ÏÂÈ Î·È Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË Ë ÌÂٷΛÓËÛË ÙˆÓ Â˙ÒÓ Î·È ÙˆÓ π.Ã.” .

πˆ¿ÓÓ· ΔÛ›ÙÔ˘Ú· ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·

“ΔÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ fiÏ˘ ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi. ∂ÓÒ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜, fiˆ˜ Ì ÙȘ ÎÔÚ‡Ó˜, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ï˘ı›. £· Ú¤ÂÈ Ó· Ï˘ı› Î·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ì ÙÔ˘˜ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÔ˘˜” .

∂˘·ÁÁÂÏ›· ¶·ÏËÎÒÛÙ· ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·

“¡ÔÌ›˙ˆ ˆ˜ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ë fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ÕÏψÛÙ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ‰ÂÈ Î·Ó›˜ ÔÔ˘‰‹ÔÙ” .

πˆ¿ÓÓ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·

“∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘ Ë Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ fiÏ˘. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË fï˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë ·ÓÂÚÁ›· Ô˘ Ï‹ÙÙÂÈ ÙËÓ fiÏË Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E. I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂ΉfiÙ˘

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£∞¡∞™∏™ X. ™AMAPA™ AÚ¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˘

Kø™TA™ T™AM¶AZH™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

/5

∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ·fi ÎÏ·‰È¿ ∞‰‡Ó·ÙË Î·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ÂÈΛӉ˘ÓË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È Ë ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Â˙ÒÓ Û ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ Â˙Ô‰ÚÔÌ›ˆÓ ÂÚÈÌÂÙÚÈο Ù˘ √ÈÓÔÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜. ∞ÈÙ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ÎÏ·‰È¿ ‰¤ÓÙÚˆÓ, Ô˘ ηχÙÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ Â˙Ô‰ÚÔÌ›ˆÓ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ·ÏÈfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰¤ÓÙÚ·, Ù· ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ¯ÒÚÔ Ù˘ ÚÒËÓ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜. Δ· ÎÏ·‰È¿ ÙÔ˘˜, ˆÛÙfiÛÔ, ÚÔÂͤ¯Ô˘Ó Î·È Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ‰ËÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÔÈ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ Â˙Ô› Ó· Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ Ì ÔÚ·Ùfi ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· ·Ú·Û˘ÚıÔ‡Ó ·fi Ù· Ô¯‹Ì·Ù·. ¶ÂÚ›ÔÈÎÔÈ, ηٷÛÙË̷ٿگ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ Â˙Ô› ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ›ˆÓ Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ÀËÚÂÛ›·˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‹ ÙˆÓ Û οı ÂÚ›ÙˆÛË ÂÈΛӉ˘ÓˆÓ ÎÏ·‰ÈÒÓ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ó· ÎÈÓËı› Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Û ‰ËÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÎÏ·‰ÈÒÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘. √È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ·Ú¤Ì‚Ô˘Ó ¿ÌÂÛ·, ÈηÓÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÏÔÁÈÎfi ·›ÙËÌ· ÔÏÈÙÒÓ. μ.∫.

∏ ...˙Ô‡ÁÎÏ· ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÒÓ

§·ÎÎÔ‡‚˜ °ÂÌ¿ÙÔ˜ Ï·ÎÎÔ‡‚˜ Î·È Î·ıÈ˙‹ÛÂȘ Â›Ó·È Î·È ÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ Ù˘ Ô‰Ô‡ ƒÔ˙Ô‡, ȉ›ˆ˜ ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ οو ·fi ÙËÓ Ô‰fi ∞Óı›ÌÔ˘ °·˙‹ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∂ÚÌÔ‡. ∞ÎfiÌË ¤Ó·˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ ÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¿ıÏÈ· ηٿÛÙ·ÛË Ù·Ï·ÈˆÚÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ ‰È·ÎÏˆÓ Î·È π.Ã. ∫·È ‚¤‚·È· Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ô‰fi˜ ‰¤¯ÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ÊfiÚÙÔ, ·ÊÔ‡ ÂΛ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ‰È‡ı˘ÓÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ Δ∂μ∂.

™ÎÔ˘ȉfiÙÔÔ˜ ™Â ÛÎÔ˘ȉfiÙÔÔ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·› ¤Ó· ÎÂÓÙÚÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·fi ÙÔÓ ·›ıÚÈÔ ·ÛÊ·ÏÙÔÛÙڈ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ ÛÙȘ ¡·˘ÙÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜ ÙˆÓ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ·ÓÙ›ÎÚÈ˙·Ó ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ Ô˘ ÂÚÓÔ‡Û·Ó ·fi ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛËÌÂ›Ô Ì ٷ Ô¯‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ë ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¤Ì‚ÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÒÛÙ ӷ ÌË Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘Ù‹ Ë Ú˘ÔÁfiÓÔ˜ ηٿÛÙ·ÛË.

º.™.

∫ÏÂÈÛÙfi Â‰Ò Î·È ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ∞Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ Â›Ó·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ∞ÊÂÙÒÓ, ηıÒ˜ ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ¤ˆ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ·, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ηÊÂÓÂ›Ô ÂÂȉ‹ Ë ¢∂∏ ¤ÎÔ„Â ÙÔ Ú‡̷ ÏfiÁˆ ÔÊÂÈÏ‹˜ ÙÔ˘ ÌÈÛıˆÙ‹. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛËÌÂ›Ô Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È ÏËÚˆÌÒÓ Û˘Óٿ͈Ó. ΔÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ηÊÂÓÂ›Ô Â›Ó·È ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ -ÛÙÔ ›‰ÈÔ ¿ÙÔÌÔ- ·fi ÙÔ 1999. ∂‰Ò Î·È ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ ÙÒÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂı› χÛË. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ fiˆ˜ Ë ÏËڈ̋ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ √°∞ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ∂§Δ∞ ªËÏÂÒÓ, Ó· Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· fiϘ ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ -Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙË ÓÔ-

º.™.

ÌÔıÂÛ›·- ÒÛÙ ӷ Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ·˘Ùfi ηٿÛÙËÌ· ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ. ™Ù· ¯ˆÚÈ¿ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Î·È ÔÏϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ∞Ó ¯¿ÛÔ˘Ó Î·È ÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô ÙÔ˘˜ ÙfiÙ ÙÈ ¿ÏÏÔ ÙÔ˘˜ ̤ÓÂÈ; ∫·È ÂÈϤÔÓ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì› Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ -¤ÛÙˆ Î·È Ï›Á·- ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ÂÓÔÈΛ·ÛË; Δ. ∫.

¶ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÔÏÏÒÓ ÂÙÒÓ ∂‰Ò Î·È 154 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ¡fiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘

30ÂÙ›·˜

¶Úfi EÈ̤ÏÂÈ·: ºøTH™ ™¶ANO™ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

ΔƒπΔ∏ 23 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

∞ÎÚÈ‚·›ÓÂÈ ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ „ˆÌ›, ı· ·Ó·ÛÙ·Ï› Ë 7‹ÌÂÚË ·ÂÚÁ›·; “¡¤Â˜ ÙÈ̤˜ ÁÈ· ÙÔ „ˆÌ› ı· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·. ΔÔ Ù‡Ô˘ 70% ı· Ô˘ÏÈ¤Ù·È 20 ‰Ú·¯Ì¤˜ ÙÔ ÎÈÏfi ·fi 17,40 Ô˘ ¤¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÙÔ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ 36 ‰Ú·¯Ì¤˜ ÙÔ ÎÈÏfi ·fi 33 ‰Ú·¯Ì¤˜. ªÂÙ¿ ·fi ·˘Ùfi ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ·Ó·ÛÙ·Ï› Ë ÂÙ·‹ÌÂÚË ·ÂÚÁ›· Ô˘ ›¯Â ÎËÚ‡ÍÂÈ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ∞ÚÙÔÔÈÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜” . ∞Ó·ÎÔÈÓÒıËΠχÛË Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ “∫·ÓÔÓÈο ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜, ÂÓÒ Û¿ÏÔ˜ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ √Δ√∂ Î·È ·‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·) ÙÔ Úˆ˝ Û˘Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·¤Ú· ÔÚ›· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·” . ∞ΛÓËÙ· Ù· “˙˘Á¿” Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ “ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È ·ÚÌÔ‰›ˆ˜ fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Ù· “ÌÔÓ¿” ÂÈ‚·ÙÈο ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ÂÓÒ ·fi ÙȘ ¤ÓÙ ۋÌÂÚ· ÙÔ Úˆ˝ Ò˜ ÙȘ ¤ÓÙ ÙÔ Úˆ˝ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÈÎÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ì “˙˘Áfi” ·ÚÈıÌfi. ∂›Û˘ ·fi Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· Û‹ÌÂÚ· Ò˜ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘ÎÙ· ·‡ÚÈÔ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Î·È ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î¿Ùˆ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÙfiÓÓÔ˘, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó “˙˘Áfi” ·ÚÈıÌfi ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜” .

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜. ΔÔ ÚÒÙÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ· ÂΉfiıËΠÙÔ 1856. ΔÒÚ· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ 2010. ∫·È ·ÎfiÌË Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È.... Δ. ∫.

∫¿ÙÈ ¤ÁÈÓÂ... οÙÈ ¤ÌÂÈÓ ¶Â˜, ˜...οÙÈ ¤ÁÈÓ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·, fï˜ Î·È Î¿ÙÈ ¤ÌÂÈÓ ¿ÏÈ fiˆ˜ ‹Ù·Ó ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙË Ï·ÎÎÔ‡‚· ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ Ì ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ Ô˘ Ë ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ÂÂÏ‹ÊıË Î·È ÙËÓ ·Ó·Î·Ù·Û··ÛÂ. ŒÙÛÈ ¤·„ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ˘‹Ú¯Â ÛÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ Â˙ÒÓ. ŸÌˆ˜ ÙÔ ›‰ÈÔ Úfi‚ÏËÌ· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ Ì ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜. §›Á· ̤ÙÚ· ·fi ÂΛ Ô˘ χıËΠÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Ì›· ¿ÏÏË ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Ï·ÎÎÔ‡‚· Ô˘ ¤ÁÈÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÎÏÂÈÛÙ› Ì ·ÌÌÔ¯¿ÏÈÎÔ. ∞˘Ùfi ¤Ê˘Á ›Ù ·fi ÙÔÓ ·¤Ú· ›Ù ·fi ÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜ Î·È ¤ÙÛÈ Ë Î›ÓËÛË ÙˆÓ Â˙ÒÓ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË ¤ˆ˜ ÂÈΛӉ˘ÓË Û ¤Ó·Ó ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ŸÌˆ˜ ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚË Â›Ó·È Ë ÌÂٷΛÓËÛË ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì ·Ó·ËÚ›·. ™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó¤‚Ô˘Ó ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Î·È ¤ÙÛÈ fiÙ·Ó Êı¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛËÌÂ›Ô ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ·Ú·Û˘ÚıÔ‡Ó ·fi Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È Ù· ¿ÏÏ· Ô¯‹Ì·Ù·. £. ∫. μ.

23 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 1980

ªÂ›ˆÛË Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ “ªÂ›ˆÛË Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ηٿ ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ‰È·›ÛÙˆÛÂ Ë ¤Ú¢ӷ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Û˘Á΢ڛ·˜ Ô˘ ¤Î·Ó ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ μÈÔÌ˯¿ÓˆÓ. ∞fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·ÎfiÌË fiÙÈ ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘-ª·ÚÙ›Ô˘ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ·Ó·˙ˆ‡ÚˆÛË Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜” .

ÓÈÂÊ, › fiÙÈ Ù· ÛÔ‚ÈÂÙÈο ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ ı· ·ÔÛ˘ÚıÔ‡Ó ÌfiÏȘ ·ÚıÔ‡Ó ÔÈ ÏfiÁÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂΛ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜” .

∞‰‡Ó·ÙË Â›Ó·È Ë ·Ô¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ƒÒÛˆÓ ·fi ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó “√ Úfi‰ÚÔ˜ ªÚ¤˙ÓÈÂÊ Î·ÙËÁfiÚËÛ ۋÌÂÚ· ÙȘ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ fiÙÈ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ·‰‡Ó·ÙË ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ÛÔ‚ÈÂÙÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó, Ì ÙËÓ Â¤Ì‚·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÂÛˆÙÂÚÈο ÙÔ˘. √ ªÚ¤˙-

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 70 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙȘ ∏¶∞, Ë °Ô˘fiÏÙ ¡Ù›ÛÓÂ˚ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ “¶ÈÓfiÎÈÔ” , Ô˘ ‚·Û›ÛÙËΠÛÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ·Ú·Ì‡ıÈ ÙÔ˘ ∫¿ÚÏÔ ∫ÔÏfiÓÙÈ. ¶ÚÈÓ 40 ¯ÚfiÓÈ·... Ë °Ô˘È¿Ó· ÎËÚ‡ÛÛÂÙ·È ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ μÚÂÙ·ÓÈ΋˜ ∫ÔÈÓÔÔÏÈÙ›·˜. ¶ÚÈÓ 30 ¯ÚfiÓÈ·... ·Ù‡¯ËÌ· ÛÙÔ ÂÙÚÂÏ·ÈÔ-

ÊfiÚÔ “Irenes Serenade” ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· 40.000 ÙfiÓÔÈ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÛÙ· ·ÓÔȯٿ Ù˘ ¶‡ÏÔ˘. ¶ÚÈÓ 10 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙË ¡ÈÁËÚ›·, ÔÈ ÓÂÎÚÔ› ·fi ÙȘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ Î·È ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ ÛÙËÓ fiÏË ∫·ÓÙÔ‡Ó· ›¯·Ó ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ 100, Û‡Ìʈӷ Ì ·˘ÙfiÙ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

ΔƒπΔ∏ 23 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

∞˘ÛÙËÚÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÈÓÒÓ, ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ “fiıÂÓ ¤Û¯Â˜” Î·È ·ÙÈ̈ÚËÛ›· ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙË ‰È·Ï‡ηÓÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ

™Ê›ÁÁÂÈ Ô ÎÏÔÈfi˜ ÁÈ· ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔ˘˜ ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÁÈ· ÙË ¢È·Ê¿ÓÂÈ· ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ∞£∏¡∞, 22.

˘ÛÙËÚ¤˜ ÔÈÓ¤˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜ Ô˘ ‰È¤Ú·Í·Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· Î·È Î›ÓËÙÚ· ÁÈ· ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÛÙË ‰È·Ï‡ηÓÛË ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ˙ËÌ›ˆÛ·Ó ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ -·ÎfiÌË Î·È ·Ó ÔÈ Â˘ı‡Ó˜ ÁÈ· ÔÏÈÙÈο ÚfiÛˆ· ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÁÚ·Ê›- ÚԂϤÂÈ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÁÈ· ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ·. ™ÙȘ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙÔ˘ “fiıÂÓ ¤Û¯Â˜”. £· ‰›ÓÂÙ·È ϤÔÓ, ·˘ÙÔÙÂÏÒ˜, ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ˙ËÙ¿ ÙÔÓ ÂÍ·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÂÚÈÔ˘Ûȷ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛÒˆÓ, Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ÔÏ›ÙË. √ ·Ú¿ÓÔÌÔ˜ ÏÔ˘ÙÈÛÌfi˜ fiÛˆÓ ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ‰‹ÏˆÛË “fiıÂÓ ¤Û¯Â˜” ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ηÎÔ‡ÚÁËÌ·, ·Ó Ù· Â›Ì·¯· ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›· ¤¯Ô˘Ó ·Í›· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙˆÓ 73 ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ, ηıÒ˜ Î·È ·Ó ‰È·ÈÛÙˆı› fiÙÈ ·ÔÎÚ‡ÊıËÎ·Ó ÛÙÔȯ›· Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó Û ·Í›· ÙȘ 300 ¯ÈÏ. ¢ÚÒ.

ΔÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÚԂϤÂÈ ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚ˜ ÔÈÓ¤˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ˘fi¯ÚÂÔ˘˜ Û ‰‹ÏˆÛË “fiıÂÓ ¤Û¯Â˜” Î·È ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û offshore ÂÙ·ÈÚ›˜, ηıÒ˜ ϤÔÓ ı· ¯¿ÓÔ˘Ó Ù· ÔÏÈÙÈο ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ı· ‰Ë̇ÂÙ·È ÙÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ Û ·˘Ù¤˜. ∞˘Í¿ÓÂÙ·È Ë ÔÈÓ‹, ÙfiÛÔ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÛÙ¤ÚËÛË Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÚÔÛٛ̈Ó. ŸÛÔÈ ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ¤ÓÔ¯ÔÈ ÁÈ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ·‰È΋̷ٷ ı· ÂÎ›ÙÔ˘Ó ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜, Ì ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘ ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙ˘ ηٷ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘. ∂ÂÎÙ›ÓÂÙ·È Î·È Ë ÔÈÓ‹ Ù˘ ‰‹Ì¢Û˘ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ú¿ÍË ‰È·ÊıÔÚ¿˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ·‰›ÎËÌ· Ù˘ ·ÈÛÙ›·˜, ÔÈ ÔÈÓ¤˜ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÊÔÚÈ·ÎÔ‡˜ Î·È ÙÂψÓÂÈ·ÎÔ‡˜ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È, ÁÈ· ÙË ˙ËÌ›ˆÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ηٿ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 15.000 ¢ÚÒ, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ›‰È˜ Ì ÂΛӘ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜ Î·È ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜. ™‹ÌÂÚ·, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÚԂϤÂÙ·È ÔÈÓ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÍÈ ÌËÓÒÓ, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘˜ ¤ˆ˜ ‰¤Î· ÂÙÒÓ.

∫›ÓËÙÚ· ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ·Ú¯¤˜ ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Ì οıÂÈÚÍË Ì¤¯ÚÈ 10 ¤ÙË, ı· ÙÈ̈ÚÔ‡ÓÙ·È ϤÔÓ fiÛÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ˙ËÌÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Ì ÔÛfi Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙȘ 15.000 ¢ÚÒ. √È ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· ÚԂϤÔ˘Ó, Â›Û˘, ÙËÓ ·ÙÈ̈ÚËÛ›· fiÛˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Ì ÙȘ ∞Ú¯¤˜ ÁÈ· ÙË ‰È·Ï‡ηÓÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ. ∂ȉÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ÚԂϤÂÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ fiÔ˘ ÙÔ Î·Ù·ÁÁÂÏÏfiÌÂÓÔ ÚfiÛˆ· Â›Ó·È ‹ ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ˘Ô˘ÚÁfi˜. Ÿˆ˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÙËÎÂ, ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ú·ÁÚ·Ê‹, ÚԂϤÂÙ·È ÌÂȈ̤ÓË ÔÈÓ‹ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È (.¯. Û ·˘Ùfi ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ˘·¯ı› Ô ªÈ¯. ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ Siemens).

μ·ÛÈο ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ™Â ‚·ÛÈο ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ “ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ó.3213/2003 (¶fiıÂÓ ¤Û¯Â˜) Î·È ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ¶ÔÈÓÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ À-

ËÚÂÛ›·” ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: π. ΔÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ÓfiÌÔ 3213/2003 ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ‰ËÏÒÛÂˆÓ fiıÂÓ ¤Û¯Â˜ 1. ∂Í·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ “¶fiıÂÓ ¤Û¯Â˜” . ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÔÈ Ôϛ٘‰È·›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ ·Ú¿ ÙËÓ ‡·ÚÍË Î˘ÚˆÙÈÎÒÓ Î·ÓfiÓˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÂÚÈÔ˘Ûȷ΋˜Î·Ù¿ÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ˘fi¯ÚÂˆÓ Û ‰‹ÏˆÛË fiıÂÓ ¤Û¯Â˜ ÚÔÛÒˆÓ, ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ‹Ù·Ó Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘. °È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ¤Ú·Ó ÙˆÓ ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ ‹‰Ë Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ÂϤÁ¯Ô˘, ÚÔÛʤÚÂÙ·È ϤÔÓ Î·È ·˘ÙÔÙÂÏÒ˜ ÛÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÂÍ·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ¤ÏÂÁ¯Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛÒˆÓ, fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÔÏ›ÙË, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ˘Ô‚ÏËı› ÛÙÔ ™˘Ó‹ÁÔÚÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ‹ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ‹ Î·È ·ÓÂÍ·Úًو˜ ηٷÁÁÂÏ›·˜, fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÔÛÈÔÔÈËı› ÛÙÔȯ›· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙËÓ ¤Î‚·ÛË ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ¿ÏÏ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÂϤÁ¯Ô˘. 2. ∞‡ÍËÛË ·ÂÈÏÔ‡ÌÂÓˆÓ ÔÈÓÒÓ. √È ·ÂÈÏÔ‡ÌÂÓ˜ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ Ó.3213/2003 ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ‹Ù·Ó ÔÈÓ¤˜ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘, ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂΛӘ Ô˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜ Ú¿ÍÂȘ, fiˆ˜ Ï.¯. Ì›· ·¿ÙË ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ÔÔ›·˜ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙȘ 73000 ¢ÚÒ, fiÙ·Ó ÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ·ÏÔ‡˜ Ôϛ٘, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·ÎÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù·. °È· ÏfiÁÔ˘˜ Û‚·ÛÌÔ‡ Ù˘ ·Ú¯‹˜ Ù˘ ·Ó·ÏÔÁÈÎfiÙËÙ·˜, Ú¤ÂÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜ Ú¿ÍÂȘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È Ì ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜ ÔÈÓ¤˜. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ Û ηÎÔ‡ÚÁËÌ· ÙÔÓ ·Ú¿ÓÔÌÔ ÏÔ˘ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ˘fi¯ÚÂˆÓ Û ‰‹ÏˆÛË “¶fiıÂÓ ¤Û¯Â˜” ÚÔÛÒˆÓ fiÙ·Ó ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 73000 ¢ÚÒ, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·fiÎÚ˘„Ë ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi ÙË ‰‹ÏˆÛË ¶fiıÂÓ ¤Û¯Â˜, fiÙ·Ó ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 300000 ¢ÚÒ (¿ÚıÚ· 2 Î·È 4 ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘). ¶ÏËÌ̤ÏËÌ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û οı ÂÚ›ÙˆÛË Ë ·fi ·Ì¤ÏÂÈ· ÌË ‰‹ÏˆÛË ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. 3. Δ˘ÔÔ›ËÛË Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ¿ÛÎËÛË ÂÈÚÚÔ‹˜. ™ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÚԂϤÂÙ·È ˆ˜ Ó¤Ô ·‰›ÎËÌ· Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÁÈ· ¿ÛÎËÛË ÂÈÚÚÔ‹˜, fiÙ·Ó Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ˘fi¯ÚÂÔ Û ‰‹ÏˆÛË fiıÂÓ ¤Û¯Â˜,·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÔÔÈÔÓ‰‹Ô-

Ù ÙÚ›ÙÔ. °È· ÏfiÁÔ˘˜ Û˘Ì‚ÔÏÈÎÔ‡˜ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ˆ˜ Èı·ÓÔ› ‰Ú¿ÛÙ˜, Ë Û‡˙˘ÁÔ˜, Ù· ·È‰È¿ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ˘Ô¯Ú¤Ô˘ (¿ÚıÚÔ 3 ). 4. ∞·ÁfiÚ¢ÛË ·ÎfiÌ· Î·È ¤ÌÌÂÛ˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û Â͈¯ÒÚȘ ÂÙ·ÈÚ›˜. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ˘fi¯ÚÂˆÓ Û ‰‹ÏˆÛË fiıÂÓ ¤Û¯Â˜ Û Â͈¯ÒÚȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Î·È Û‹ÌÂÚ·. ªÂ ÙÔÓ ·ÚfiÓ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÂÍÂȉÈ·ÂÙ·È Û ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi Ë ·Ú·¿Óˆ ÔÈÓÈο ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË ··ÁfiÚ¢ÛË Î·È ÚԂϤÔÓÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ˆ˜ ˘Ô¯ÚˆÙÈΤ˜ ·ÚÂfiÌÂÓ˜ ÔÈÓ¤˜ Ë ·ÔÛÙ¤ÚËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È Ë ‰‹Ì¢ÛË ÙÔ˘ ÌÂÚȉ›Ô˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜. ∞˘Í¿ÓÂÙ·È Â›Û˘ Ë ·ÂÈÏÔ‡ÌÂÓË ÔÈÓ‹, ÙfiÛÔ Ë ÛÙÂÚËÙÈ΋ Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜, fiÛÔ Î·È Ë ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ (¿ÚıÚÔ 6). 5. ¢‹Ì¢ÛË, ÛÙ¤ÚËÛË ı¤ÛÂˆÓ Î·È ·ÍȈ̿وÓ. ¶ÚԂϤÂÙ·È fiÙÈ Ë ÛÙ¤ÚËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È Û οı ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù·‰›Î˘ ÁÈ· Ù· ÈÔ ¿Óˆ ·‰È΋̷ٷ Ô˘ ÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ì ‰fiÏÔ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋, ÂÓÒ Ë ¤ÎÙˆÛË ·fi ÙÔ ·Í›ˆÌ· ‹ ÙËÓ Î·Ù¯fiÌÂÓË ı¤ÛË Â¤Ú¯ÂÙ·È ·˘ÙÔ‰Èη›ˆ˜ Ì ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘ ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙ˘ ηٷ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È Ë ÔÈÓ‹ Ù˘ ‰‹Ì¢Û˘ - Ë ÔÔ›· Û‹ÌÂÚ· ÚԂϤÂÙ·È ˆ˜ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ ·Ú¿ÓÔÌÔ ÏÔ˘ÙÈÛÌfi - Û fiÏ· Ù· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù·, fiÙ·Ó ÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ì ‰fiÏÔ, ÂÓÒ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ‰‹Ì¢ÛË Î·Ï‡ÙÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ Ù· ·Ì¤Ûˆ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÂÌ̤ۈ˜ ÎÙËı¤ÓÙ·. 6. ¶Ú·ÎÙÈ΋ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·

ÙˆÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË ‰‹Ì¢ÛË. ™ÙÔ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ Û¯¤‰ÈÔ ÚԂϤÔÓÙ·È Ì¤ÙÚ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÚÂfiÌÂÓË ÔÈÓ‹ Ù˘ ‰‹Ì¢Û˘ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ·ÔÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÔ‡ status quo ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÙËÓ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ÙˆÓ ˘ÔΛÌÂÓˆÓ Û ‰‹Ì¢ÛË ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘˜ ÚÈÓ ÙËÓ ··ÁÁÂÏ›· Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ÔÈÓ‹˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÚԂϤÂÙ·È fiÙÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ù·ÎÙÈ΋˜ ·Ó¿ÎÚÈÛ˘ ÁÈ· οÔÈ· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ ·‰È΋̷ٷ ÌÔÚ› Ô ·Ó·ÎÚÈÙ‹˜ Ì ‰È¿Ù·Í‹ ÙÔ˘, Ô˘ ÂΉ›‰ÂÙ·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·, Ó· ··ÁÔÚ‡ÂÈ ÙËÓ Î›ÓËÛË Î¿ı ›‰Ô˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ, Ù›ÙÏˆÓ ‹ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Û ÈÛÙˆÙÈÎfi ›‰Ú˘Ì· ‹ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎfi ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ ı˘Ú›‰ˆÓ ıËÛ·˘ÚÔÊ˘Ï·Î›Ô˘ ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘, ¤ÛÙˆ Î·È ÎÔÈÓÒÓ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ›‰Ô˘˜ Ì ¿ÏÏÔ ÚfiÛˆÔ, ÂÊfiÛÔÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‚¿ÛÈ̘ ˘fiÓÔȘ fiÙÈ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÂΛ ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘·¯ıÔ‡Ó Û ‰‹Ì¢ÛË Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂȉÈÎfiÙÂÚ˜ ÁÈ· οı ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ·‰›ÎËÌ· ÚԂϤ„ÂȘ Ù˘ ·Ú. 3 ÙÔ˘ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ˘ Ó¤Ô˘ ¿ÚıÚÔ˘ 9 Ó. 3213/2003. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋˜ ÂͤٷÛ˘, Ë Û¯ÂÙÈ΋ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË Ù˘ ΛÓËÛ˘ ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ, Ù›ÙψÓ, ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ‹ ÙÔ˘ ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ı˘Ú›‰ˆÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ Û˘Ì-

∫·Ù·Ù¤ıËΠ·fi ÙËÓ ∫.√. ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌ›·

¶·Ô˘ÙÛ‹˜: MÔÚ› Ó· ÎÏËı› Ô ∞ÏÌÔ‡ÓÈ· ÛÙËÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ∞£∏¡∞, 22.

Δ√ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ (¯ı˜) ηٷ٤ıËΠ·fi ÙËÓ

∫.√. ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· Û‡ÛÙ·ÛË ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ÙˆÓ ÙÚÔÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2004-2009. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÎÏËı› Î·È Ô ÚÒËÓ ∂›ÙÚÔÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÃÔ·Î›Ó ∞ÏÌÔ‡ÓÈ·. ™ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‰›ÓË ÚˆÙÔÊ·ÓÔ‡˜ Â›ıÂÛ˘ ·fi ‰ÈÂıÓ›˜ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ Î·È ªª∂ ÏfiÁˆ - ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ - Î·È Ù˘ “‰È·ÈÛو̤Ó˘ ·Ó·ÍÈÔÈÛÙ›·˜” ÙˆÓ ‰ËÌÔ-

ÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. “ΔÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ˘‹ÚÍ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ¡¢” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÁÈ· ÙËÓ “·ÔÁÚ·Ê‹” Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, ı‡Ì· Ù˘ ÔÔ›·˜ - fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È - ‹Ù·Ó “ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ Î‡ÚÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜” √È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ηٷÏÔÁ›˙Ô˘Ó Â›Û˘ ÛÙË ¡¢ fiÙÈ ·Ú¿ ·˘Ùfi ÙÔ ÚÒÙÔ Ï‹ÁÌ· ÛÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, “·¤ÎÚ˘„Â Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÛÙÔȯ›· ·fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘ Î·È ÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ì ÚÔÊ·Ó‹ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·” “À¿Ú¯Ô˘Ó Û·Ê›˜ ÂӉ›ÍÂȘ fiÙÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2007-2009 ˘‹ÚÍ·Ó ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙfiÛÔ

ÛÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ fiÛÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÎfi Ï·fi Î·È ÙȘ ∂˘Úˆ·˚Τ˜ ·Ú¯¤˜” ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È. √ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶·Ô˘ÙÛ‹˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÙȘ ˘ÔÁڷʤ˜ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙˆÓ „¢‰ÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ 20042009. ∞›ÛıËÛË ÚÔοÏÂÛ ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Î. ¶·Ô˘ÙÛ‹ ÛÙÔÓ Ú·‰ÈÔÛÙ·ıÌfi Flash 96 fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ÎÏËı› Ó· ηٷı¤ÛÂÈ Ô Â›ÙÚÔÔ˜ ÃÔ·Î›Ó ∞ÏÌÔ‡ÓÈ·. ∏ ¡¢ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌËÓ‡ÛÂÈ fiÙÈ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ë ¤Ú¢ӷ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ 1980.

‚Ô‡ÏÈÔ ÂÊÂÙÒÓ (¿ÚıÚÔ 9). ππ. ΔÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÁÈ· Ù· ˘ËÚÂÛȷο ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¶ÔÈÓÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη 1. ÀÔ¯ÚˆÙÈ΋ ‰‹Ì¢ÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·. ™ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÚÔÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¶ÔÈÓÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙË ‰‹Ì¢ÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ ‰È·ÊıÔÚ¿˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë ‰‹Ì¢ÛË Ó· Á›ÓÂÈ ϤÔÓ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÂÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ, Ó· ÚÔ‚ÏÂÊı› ÚËÙ¿ fiÙÈ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È ÛÙ· ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÙËı› ·Ì¤Ûˆ˜ ‹ ÂÌ̤ۈ˜ - ·fi Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ó· ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙ› ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ·ÚÂfiÌÂÓ˘ ÔÈÓ‹˜ fiÙ·Ó Ù· ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ˘fiÎÂÈÓÙ·È Û ‰‹Ì¢ÛË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ϤÔÓ (¿ÚıÚÔ 12). 2. ¢È‡ڢÓÛË ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ·ÈÛÙ›·˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ 2004, ¤Ó·˜ ȉÈÒÙ˘ ‹ ¤Ó·˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Ô˘ ÙÂÏ› ·ÈÛÙ›· Î·È ÚÔηÏ› ˙ËÌ›· Ë ÔÔ›· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙȘ 15000¢ÚÒ, ÙÈ̈ÚÂ›Ù·È Ì ÔÈÓ‹ οıÂÈÚ͢ ̤¯ÚÈ 10 ÂÙÒÓ, ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙ·, ¤Ó·˜ ÂÊÔÚÈ·Îfi˜ ‹ ÙÂψÓÂÈ·Îfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ηٿ ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ ‹ ÊfiÚˆÓ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘‰ËÌÔÛ›Ô˘ ηٿ ÙÔ ›‰ÈÔ ÔÛfi, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· Ó· ˆÊÂÏËı› Ô ›‰ÈÔ˜ ‹ ¿ÏÏÔ˜, ÙÈ̈ÚÂ›Ù·È Î·Ù’ ·Ú¯‹Ó ÌfiÓÔ Ì ÔÈÓ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 6 ÌËÓÒÓ. ªÂ ÙËÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË ‰È¿Ù·ÍË (¿ÚıÚÔ 13) Ù· ¿ÙÔ· ·˘Ù¿ ÂÍ·Ï›ÊÔÓÙ·È. 3. ÀÔ¯ÚˆÙÈ΋ ·ÔÛÙ¤ÚËÛË ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ·˘ÙÔ‰›Î·ÈË ¤ÎÙˆÛË ·fi ÙËÓ ˘·ÏÏËÏÈ΋ ȉÈfiÙËÙ·. ªÂ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÚԂϤÂÙ·È fiÙÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰Ú¿ÛÙ˘ ÂÓfi˜ ·fi Ù· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 235 Â. ¶∫ Â›Ó·È ˘¿ÏÏËÏÔ˜, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÔÈÓ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘, ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Û οı ÂÚ›ÙˆÛË ˘Ô¯ÚˆÙÈο Î·È Ë ·ÚÂfiÌÂÓË ÔÈÓ‹ Ù˘ ·ÔÛÙ¤ÚËÛ˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ·fi ¤Ó· ¤ˆ˜ ¤ÓÙ ¤ÙË, ÂÎÙfi˜ ·Ó ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ì ·ÈÙÈÔÏÔÁË̤ÓË ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ÎÚ›ÓÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο, Û˘ÓÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 61 ¶∫. ∂ȉÈο ˆÛÙfiÛÔ Ë ¤ÎÙˆÛË ÙÔ˘ ˘·ÈÙ›Ô˘ ·fi ÙË ı¤ÛË ‹ ÙÔ ·Í›ˆÌ· Ô˘ η٤¯ÂÈ Â¤Ú¯ÂÙ·È ·˘ÙÔ‰Èη›ˆ˜ Û οı ÂÚ›ÙˆÛË (¿ÚıÚÔ 14). 4. £¤ÛÈÛË Ì¤ÙÚˆÓ ÂÈ›ÎÂÈ·˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó Â›ÔÚÎÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

TPITH 23 ºEBPOYAPI√À 2010

∞Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÂÔ̤ÓÔ˘ ‰ÂηË̤ÚÔ˘ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÌÂÙ¿ ·fi ··›ÙËÛË Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ

∞ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË ÁÈ· Ó¤· ̤ÙÚ· ÓÙfi˜ ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ‰¤Î· ËÌÂÚÒÓ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ‰ËÌÔÛ›ˆ˜ Ù· ÚfiÛıÂÙ· ̤ÙÚ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ··ÈÙ‹ÛÂÈ Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÁÈ· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ηٿ 4%. Ÿˆ˜ ÂÓË̤ڈÛ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÎÏÂÈÛÙ‹˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÙÔ˘˜ Δ˘ ∂πƒ∏¡∏™ Ú¤Û‚ÂȘ ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ∫∞ƒ∞¡∞™√¶√À§√À ¯ˆÚÒÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÂÈı·Ú¯›· ÛÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¤¯ÂÈ ÏËÊı›, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ∏ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË Û ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡˜ ‰Èψ̿Ù˜, Ô˘ ıˆÚÔ‡Ó ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ·fi ÌÂÚÈ¿˜ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛ˘ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈ·ÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Ë ∞ı‹Ó· Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ Âȉ›ÍÂÈ Î¿ı ‰˘Ó·Ù‹ ‚Ô‡ÏËÛË Ó· ÂÈı·Ú¯‹ÛÂÈ Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ù˘. °È· ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ - Â¿Ó ‰ËÏ·‰‹ ı· Û˘Ó›ÛÙ·ÓÙ·È Û ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞, Û ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ÛÙ· η‡ÛÈÌ·, Û ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, Û ÂÚÈÎÔ‹ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¶·È‰Â›· Î.Ï. ‹ ¤Ó· ÎÚ¿Ì· ·fi fiÏ· ·˘Ù¿ - ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ı· ·›ÍÔ˘Ó ‰‡Ô ·Ú¿ÁÔÓÙ˜: √ ¤Ó·˜ Â›Ó·È Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·, Ù· ÔÔ›· ı· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÔÈ ÂÈÙËÚËÙ¤˜ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÂÈÎÔ˘ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ·fi Ù¯ÓÔÎÚ¿Ù˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ Î·È Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜. √ ¿ÏÏÔ˜ Â›Ó·È Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙËÓ ¶¤ÌÙË, ÛÙȘ μڢͤÏϘ, Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ∂›ÙÚÔÔ˜ ŸÏÈ ƒÂÓ, Ì ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ó· οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· 1,5% ¤ˆ˜ 2,0% ÙÔ˘ 2010, ·ÓÙ› ÙÔ˘ -0,3%, Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ - ¤Ó· ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ï‹„˘ ÚfiÛıÂÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ. √È ÂÈÙËÚËÙ¤˜ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ 2 Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÙÔÓ μ¤ÏÁÔ ™ÂÚ‚¿·˜ ¡ÙÂÚfiÔÛ· Î·È ÂÍ·ÌÂϤ˜ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ, ¤ÊÙ·Û ¯ı˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· - Î·È Ë ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ¤ÌÊ·ÛË Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÔÈ μڢͤÏϘ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿-

«πÛ¯‡ÂÈ fiÛÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Ë ı¤ÛË» «μfiÌ‚·» ¶¿ÁηÏÔ˘ ÁÈ· ÙË ÌÔÓÈÌfiÙËÙ· ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ∞£∏¡∞, 22.

ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ·ÓÙȉËÌÔÊÈÏ‹ ̤ÙÚ·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÔÚ› Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ˆ˜ οÙÈ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ˆ˜ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ·. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ÂÍËÁÂ›Ù·È Î·È ÙÔ “ÛÎÔÙÛ¤˙ÈÎÔ ÓÙÔ˘˜” , Ô˘ Âȯ›ÚËÛ ¯ı˜, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ “™∫∞´” Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ £fi‰ˆÚÔ˜ ¶¿ÁηÏÔ˜. ŒÙÛÈ, ·fi ÙË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ˘Âڷ̇ÓıËΠÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ Ó· ηٷÚÁ‹ÛÂÈ ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ - ··ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔÈ ¤ÙÛÈ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ÙȘ ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó - ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ¿Ô„Ë ˆ˜ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÚfiÛıÂÙ· ̤ÙÚ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ¶¿ÁηÏÔ, Ë ∂ÏÏ¿‰· ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ô ϤÔÓ ·‰‡Ó·ÌÔ˜ ÎÚ›ÎÔ˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi Ô˘ Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È ÌÈ· ÔÏÔ̤وË Â›ıÂÛË Î·È ÛÙÔ Â˘ÚÒ Î·È ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÂÓÔÔ›ËÛË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ·ÊÂÓfi˜ ÌÂÓ ÙÔ˘˜ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡˜, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰Â fiÛÔ˘˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ·Ôı¤Ì·Ù· ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘˜.

‰·˜. ∫ÔÈÓÔÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ ¤ÏÂÁ·Ó ˆ˜ Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ ˆ˜ ÙÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ·fi‰ÔÛ˘ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ı· ‰È·‚Ô˘Ï¢Ù› Î·È Ì ٷ ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÈÙÂÏ›Ԣ ÁÈ· ÙË ÌÔÚÊ‹ Î·È ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ÚfiÛıÂÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ - ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› fiÙÈ ı· Ù‡¯Ô˘Ó Ù˘ ¤ÁÎÚÈÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ÎÔÏÂÁ›Ô˘ ÙˆÓ ∂ÈÙÚfiˆÓ Î·È ÙÔ˘ ECOFIN. ¶¿ÓÙˆ˜, ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÂÓÙ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂӉ›ÍÂȘ ˆ˜ ÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ ı· ‹ıÂÏ ӷ “‰È·Û˘Ó‰¤ÛÂÈ” ÙË Ï‹„Ë ÚfiÛıÂÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ì ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ·ÚfiÛÎÔÙ˘, ¯·ÌËÏfiÙÔ΢ ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ™ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÛÙfi¯Â˘Â Î·È Ë ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏÂ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙÔ˘˜ 26 ÔÌÔÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘, ÂÓÒ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ - ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ú·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Î·È ¿ÏÏ· ̤ÙÚ· ¤ÏÂÁ·Ó fiÙÈ ı· ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏÔ ÁÈ· ÙÔÓ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿

ΔËÓ ·ÂÌÏÔ΋ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ‡„Ô˘˜ 20 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë ¢È˘Ô˘ÚÁÈ΋

ŸÏ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ∞£∏¡∞, 22.

∫ÈÓ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÌÏÔ΋ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ, ‡„Ô˘˜ 20 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ¿Ù˘Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ¢È˘Ô˘ÚÁÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· (¯ı˜). ∂›Û˘, Ë Î˘Ú›· ∫·ÙÛ¤ÏË, ·ÚÔ˘Û›·Û ٤ÛÛÂÚȘ ˘ÏÒÓ˜ Ù˘ ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜.Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜, ΢ڛ· §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË ÂÓË̤ڈÛ ÙËÓ ¢È˘Ô˘ÚÁÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙȘ ÂÌÏÔΤ˜ Î·È ÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ, Ô˘ ÎÏËÚÔÓÔÌ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ. ∞ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ÚÔˆıËıÔ‡Ó ÔÏÈÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÌÏÔ΋ fiÛˆÓ ·fi ·˘Ù¿ Ù· Û¯¤-

‰È· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó, Ì ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Û οı ÛÙ¿‰ÈÔ Ô˘ ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÌÏÔΤ˜. ™ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ë Î. ∫·ÙÛ¤ÏË ·ÚÔ˘Û›·Û ٤ÛÛÂÚȘ ˘ÏÒÓ˜ Ù˘ ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó·ı¤ÚÌ·ÓÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó: Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Î·È ÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ·Ó·ÌfiÚʈÛ˘ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ∂ÁÁ˘Ô‰ÔÛ›·˜ ªÈÎÚÒÓ Î·È ¶Ôχ ªÈÎÚÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (Δ∂ª¶ª∂), ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ 3614 ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ∂™¶∞ (¢’ ∫¶™) Î·È ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Ó¤Ô ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ¡fiÌÔ, ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ·ÏÔ‡ÛÙ¢ÛË Ù˘ ›‰Ú˘Û˘ Î·È ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Ù· ·Ó·Ù˘Íȷο Ù·Ì›·. ∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·ÚÔ˘-

Û›·Û Â›Û˘ Û˘ÓÔÙÈο ÙÔ Ó¤Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi ÁÈ· ÙȘ ™˘ÌÚ¿ÍÂȘ ¢ËÌfiÛÈÔ˘ Î·È π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ΔÔ̤· (™¢πΔ), ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·Ó·ÌfiÚʈÛ˘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ 3755/2009 ÁÈ· ÙË ÁÚ‹ÁÔÚË ÚÔÒıËÛË ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ (“Fast Track”), Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰›Ô˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Û ¢ڇÙÂÚÔ Ê¿ÛÌ· ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÚÔÛÊ˘ÁÒÓ. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛıËÎ·Ó Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ æËÊȷ΋˜ ™‡ÁÎÏÈÛ˘ Ô˘ ı· ÚÔˆıËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ À¶√π∞¡ ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· ÏËÚÔÊÔÚȷο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ‰È·Î›ÓËÛ˘ ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ, ÁÈ· ÙȘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ÚÔÌ‹ıÂȘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ÁÈ· ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛË, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Û ¤Ó· ÌfiÓÔ ‚‹Ì·.

À„ËϤ˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜ ˙‹ÙËÛÂ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ∞£∏¡∞, 22.

¡· ·Ó‚¿ÛÔ˘Ó Ú˘ıÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ˙‹ÙËÛÂ Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·fi Ù· ΢‚ÂÚÓËÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë, Û ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ Û˘ÛΤ„ÂȘ Ô˘ ›¯Â ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘, Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. Àfi ÙÔ ‚ϤÌÌ· Ù˘ ÙÚÈÌÂÚÔ‡˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ Ù˘ ∂.∂, ÙÔ˘ ¢¡Δ Î·È Ù˘ ∂∫Δ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤‰ˆÛ ÂÓÙÔÏ‹ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ¤ÚÁÔ˘ ·fi Ù· ˘Ô˘ÚÁ›· Ô˘ Û˘Ì-

ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. √ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÛËÌ›ˆÛÂ, ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ÙÔ˘, fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ô‡Ù ̛· ÒÚ· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ÛÙ· ̤ÙÚ· ÂÚÈÛÙÔÏ‹˜ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ, ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Û fiÏ· Ù· Â›‰·.

∞Ó ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·Ù·ÚÁËı›, ÙfiÙ ÂÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ ·‡ÂÈ Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÌÔÓÈÌfiÙËÙ·˜, ÂÎÙ›ÌËÛÂ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¶¿ÁηÏÔ˜, ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο “·Ú¿ı˘ÚÔ” ÁÈ· ·ÔχÛÂȘ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Û ηٷÚÁË̤ÓÔ˘˜ ÊÔÚ›˜. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÙÔ˘ ™Î¿È, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ‹ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, Ô Î. ¶¿ÁηÏÔ˜ › fiÙÈ ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ·˘ÙÔ› “ÌÔÚ› Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÌÔÚ› Ó· ÌÂٷٷÁÔ‡Ó”.ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÌÔÓÈÌfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÂÁ›ÚÂÙ·È, Ô £. ¶¿ÁηÏÔ˜ ‰‹ÏˆÛÂ: “∫¿ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ÌfiÓÈÌÔ˜ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ı¤ÛË. ΔÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ϤÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ÌfiÓÈÌÔ˜ Â› Ù˘ ˘·Ú¯Ô‡Û˘ ı¤Ûˆ˜. ∞Ó Î·Ù·ÚÁËı› Ë ı¤ÛË, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÈÌÔ˜”. ™Â ÂÚÒÙËÛË Â¿Ó Â›Ó·È ÛÙËÓ ÚfiıÂÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ηٷÚÁ‹ÛÂÈ ÙË ÌÔÓÈÌfiÙËÙ· ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, Ô Î. ¶¿ÁηÏÔ˜ ·¿ÓÙËÛ “fi¯È, ·ÏÏ¿ ÌÂÚÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ηٷÚÁ‹ÛÔ˘ÌÂ. ª·˜ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ·˘Ùfi ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·”. Ÿˆ˜ ÂÚȤÁÚ·„Â Ô ›‰ÈÔ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ 100 ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ “ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ¤Ó· ηٿÏÔÁÔ Ô˘ ›¯Â Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡¢”. ™Â ÂÚÒÙËÛË ‰Â fiÛÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ·˘Ù¤˜ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ·¿ÓÙËÛ “Û˘ÓÔÏÈο Ôχ Ï›ÁÔÈ”.™¯fiÏÈÔ ÁÈ· ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˘ ¶¿ÁηÏÔ˘ ¤Î·ÓÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ ∫ÒÛÙ·˜ ∞˚‚·ÏÈÒÙ˘: “ΔÔ ÛÎÂÙÈÎfi ÙÔ˘ Î. ¶¿ÁηÏÔ˘ Âȉ¤¯ÂÙ·È Û˘˙‹ÙËÛ˘ Î·È ·Ó¿Ï˘Û˘. Δ· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÛÚ· ‹ Ì·‡Ú·” ›Â.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8 ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙÔÓ Œ‚ÚÔ £∂™™∞§√¡π∫∏, 22.

Δ∏¡ ·Ó¿ÏË„Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜

·fi ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ̤ۈ ‰È·ÎÚ·ÙÈ΋˜ Û˘Ìʈӛ·˜ Ó· ‰Ôı› Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌË Ï‡ÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ÏËÌÌ˘ÚÒÓ ÙÔ˘ Œ‚ÚÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ, ªÈ¯¿Ï˘ ƒ¤·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ ÂÈÛΤÊıËΠÙȘ ÏËÁ›Û˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÌ¿‰·˜ ¤ÚÁÔ˘ Ë ÔÔ›· ı· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Œ‚ÚÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ, fiˆ˜ ›Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜, “Ó· ÌËÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ϤÔÓ ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ÏËÌ̇ڷ˜, ¿ÏÏ· ˆ˜ ¶ÚÔÌËı›˜ Ó· ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ” . “∏ ·ÚÔ˘Û›· Ì·˜ Â‰Ò ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÏËÁ›, ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ. ∞Í›· ¤¯ÂÈ - Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÛÙ›ÏÔ˘Ì - Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ·fi Ù· ÏfiÁÈ· ÛÙËÓ Ú¿ÍË. ∂›Ì·ÛÙÂ Â‰Ò ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· ۷ʤ˜ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Î·È ·fiÏ˘ÙË ÁÓÒÛË ÁÈ· ÙÔ ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ∂‚Ú›Ù˜ ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Î·È Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì χÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ Î·È ÂÓ›Û¯˘Û˘ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÏËÁ›. ¶¿Óˆ ·’ fiÏ· fï˜ χÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Û ÌfiÓÈÌË Î·È Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌË ‚¿ÛË ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·˘Ùfi, ̤ۈ ÂÓfi˜ ۯ‰›Ô˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ˘‰ÚÔÏÂοÓ˘ ÙÔ˘ Œ‚ÚÔ˘ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·fi ÙȘ ÙÚÂȘ ¯ÒÚ˜. ™ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·”, ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ƒ¤·˜.

ª‹Ó˘ÛË ÁÈ· ‚·Û·ÓÈÛÌfi Î·È ı·Ó¿ÙˆÛË Û·ÏÔ˘ £∂™™∞§√¡π∫∏, 22.

ª∏¡À™∏ ηٿ ·ÁÓÒÛÙˆÓ ˘¤‚·Ï ۋÌÂÚ· (¯ı˜) ÛÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ô ¢‹ÌÔ˜ £¤ÚÌ˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ηٷÁÁÂÏ›· ÁÈ· ‚·Û·ÓÈÛÌfi Î·È ı·Ó¿ÙˆÛË Û·ÏÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ΔÚÈ·‰›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. √ ‰‹ÌÔ˜ ˙ËÙ› Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËı› Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Î·Ù·ÁÁÂÏ›· Ô˘ ·Ó·ÚÙ‹ıËΠÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÊÈÏfi˙ˆˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ηٷ‰Èο˙ÂÈ ÙËÓ ·ÔÙÚfi·È· Ú¿ÍË ÙÔ˘ ‚·Û·ÓÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ı·Ó¿ÙˆÛ˘ ÙÔ˘ ˙ÒÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ˘ÚÔ‚ÔÏ‹ıËΠÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ÙÔ˘ ΔÚÈ·‰›Ô˘, ÛÙȘ 18 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. ΔÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ Î·Ù·ÁÁ¤ÏıËΠÂ›ÛËÌ· Ô‡Ù ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ô‡Ù Û οÔÈ· ÊÈÏÔ˙ˆÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË.

ΔƒπΔ∏ 23 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

™Â ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ì‹ ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi ÂÎÙÈÌ¿ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜

∂·Ê¤˜ ™·Ì·Ú¿ ÛÙË §Â˘ÎˆÛ›· “∞·ÈÙÂ›Ù·È Û˘ÛÙÚ¿Ù¢ÛË Î·È ÔÌÔ„˘¯›· ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÌÈ· ‰›Î·ÈË Î·È ‚ÈÒÛÈÌË Ï‡ÛË Ì Û‚·ÛÌfi Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÎÂÎÙË̤ÓÔ” §∂À∫ø™π∞, 22.

“∞

˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ë Ê¿ÛË ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ì‹” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢, ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ¢. ÃÚÈÛÙfiÊÈ·. ∂ÍÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘, Ô Î.™·Ì·Ú¿˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÂÓËÌÂÚÒıËΠ‰ÈÂÍÔ‰Èο Î·È ·Ó·Ï˘ÙÈο ·fi ÙÔÓ ∫‡ÚÈÔ Úfi‰ÚÔ ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi Î·È ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛˆÓ.

√ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “··ÈÙÂ›Ù·È Û˘ÛÙÚ¿Ù¢ÛË Î·È ÔÌÔ„˘¯›· ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÌÈ· ‰›Î·ÈË Î·È ‚ÈÒÛÈÌË Ï‡ÛË Ì Û‚·ÛÌfi Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÎÂÎÙË̤ÓÔ” . ™˘Ì‚¿ÏÔ˘Ì ÎÈ ÂÌ›˜, ÚfiÛıÂÛÂ, Ì ·fi„ÂȘ, ı¤ÛÂȘ Î·È ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ. ∂ÚˆÙËı›˜ ·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ΔÔ‡ÚÎÔ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, Δ·Á› ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó, Ô Î.™·Ì·Ú¿˜ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘. ΔÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡¢ Û˘Ófi‰Â˘Û·Ó Ô ڤۂ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, μ·Û›Ï˘ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜, ¶¿ÓÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ÔÈ ∫.∞Ú‚·ÓÈÙfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ™Ù.¶··ÛÙ·‡ÚÔ˜.

ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë˜, ÂͤÊÚ·Û ȉȷ›ÙÂÚË ÈηÓÔÔ›ËÛË, ÁÈ·Ù›, fiˆ˜ ›Â, Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡¢ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜, Ô˘ ÙÔÓ Û˘Óԉ‡ԢÓ, ‹Ù·Ó ·fi ÙȘ ÈÔ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜. ¢‹ÏˆÛ fiÙÈ Ù¤ıËÎ·Ó ÔÈ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÌÈ· ÈÔ ÛÙÂÓ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, ·ÊÔ‡ “‚‚·›ˆ˜ ÚÒÙ· Î·È ¿Óˆ ·fi fiÏ· Ì¿˜ ··Û¯fiÏËÛÂ Ë ÔÚ›· ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ Ì·˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜” . ™ËÌ›ˆÛ fiÙÈ ¤ÁÈÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÒÓ, “ȉȷ›ÙÂÚ· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÙÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÙˆÓ Â‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È fi¯È ÙÔ ÙÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ¤ÁÈÓ” . Δ¤ÏÔ˜, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ÚÔÛοÏÂÛ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¢∏™À.

ªÂ ÙÔÓ ¡. ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë

ªÂ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¢∏∫√

“√ ηı¤Ó·˜ ¤¯ÂÈ Ì¤Û· ÙÔ˘ ·ÔÙ˘ˆÌ¤Ó˜ ·fi„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Â›Ï˘Û˘ ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ Î·È ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, Ô˘ Â›Ó·È fiÓÙˆ˜ ··Ú·›ÙËÙË, ı· ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· Î·È Ù·‡ÙÈÛË ·fi„ˆӔ ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢, ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, ÌÂÙ¿ ÙË Û˘ÓÔÌÈÏ›· Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¢∏™À, ¡›ÎÔ ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “·˘Ùfi Ô˘ Â›Ó·È ÎÚ›ÛÈÌÔ, Â›Ó·È fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Û˘˙ËÙÔ‡ÌÂ, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚԇ̠ÂΛ Ô˘ Û˘ÌʈÓԇ̠ӷ ÙÔ ÚÔ‚¿ÏÔ˘Ì Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰‡Ó·ÌË,

™Î¤„ÂȘ Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi ·ÓÙ¿ÏÏ·Í·Ó Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ ∞ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ Î·È Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¢∏∫√, ª¿ÚÈÔ ∫·ÚÔÁÈ¿Ó. √ Î. ∫·ÚÔÁÈ¿Ó, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “‚Á‹Î ÈÔ ÛÔÊfi˜” ·fi ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡¢. “Œ¯Ô˘Ì ÎÔÈÓ¤˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜” , ›Â Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “̤۷ ·fi ÙË Û˘Ó¤ÚÁÂÈ· ∂ÏÏ¿‰·˜-∫‡ÚÔ˘ Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ȤÛÂÈ ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙËÓ ·‰È¤ÍÔ‰Ë Î·È ÚÔÎÏËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘” .

‰ËÏ·‰‹ Ó· ¯Ù˘¿Ì fiÏÔÈ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÊ˘Ú› ¿Óˆ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Î·ÚÊ› ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛËÌ›Ô, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â›Ó·È Û·Ê¤ÛÙÂÚË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¤Íˆ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÙÔÔı¤ÙËÛË” . ™ÙȘ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë Û‡ÛÙ·ÛË Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÊÔÚ¤· ÌÂٷ͇ Ù˘ ¡¢ Î·È ÙÔ˘ ¢∏™À Î·È ÔÌ¿‰·˜ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡, Ë ÔÔ›· ı· ‰È·‚Ô˘Ï‡ÂÙ·È Û ÔÏÈÙÈÎfi Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Â›‰Ô.

∂˘¯·Ú›ÛÙËÛ ȉȷ›ÙÂÚ· ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¢∏™À Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘, Ô˘ ·ÊÈ¤ÚˆÛ·Ó ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ÌÈ· Û ‚¿ıÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÈϤÔÓ, ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ¡¢ Î·È ¢∏™À Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi §·˚Îfi ∫fiÌÌ· Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÂ Û˘Ó¤ÚÁÂȘ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢∏™À, ¡›ÎÔ˜ ∞Ó·-

ÀÔ˘ÚÁÈ΋ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÁÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ

ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜: ΔÂÚ¿ÛÙÈÔ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¶ÚÔ·Ó·ÁÁÂÏ›· ÁÈ· ¤ÓÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÂÏ¿ÛÂˆÓ ∞£∏¡∞, 22.

ÙÔ‡˜ ‰¤¯ÙËΠ̠ÌÂÁ¿ÏË ÛÂÌÓfiÙËÙ· Î·È ¯·Ú¿ Î·È ·Ú·Î·Ï› ÙÔÓ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ó· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÂÈ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔ˘˜ ‰Â¯Ù› Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ÁÈ· “Ó· ÙÔ˘ ÂÎı¤ÛÔ˘Ó Ù· ÌÂÁ¿Ï· Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, ¿ÌÂÛ·, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë ·Á·Ó¿ÎÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊÔ”.

Δ∏ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ ÁÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ

Û˘ÓfiÚˆÓ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, ªÈ¯¿Ï˘ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜, Ì ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “Time”, ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ¤ÓÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÂÏ¿ÛˆÓ. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰·, ηıÒ˜ fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ- ηÏÂ›Ù·È Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÓıÚÒÈÓ˜ „˘¯¤˜, Ì ·fiÏ˘ÙÔ ¿ÓÙ· Û‚·ÛÌfi ÛÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·, ÛÙ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÛÙȘ ÂÏ¢ıÂڛ˜ ÙÔ˘˜. ¶ÚfiÛıÂÛ ‰Â, fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚ‹ ¯ÒÚ· Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÂÈÛÚ¤Ô˘Ó Û’ ·˘Ù‹Ó. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ·ÓÔȯً ÂÈÛÙÔÏ‹, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÁÈ· “ÙËÓ ··Í›ˆÛË Ô˘ ¤‰ÂÈÍÂ Î·È ‰Â›¯ÓÂÈ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ· Î·È ıÂÛÌfi Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË”, ·¤ÛÙÂÈÏÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÓˆÛ˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ ∞Ú¯È˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ ¶˘ÚÔÓfiÌˆÓ ∞ÙÙÈ΋˜. “∞fi ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 ˘Ô‚¿Ï·Ì ˆ˜ ∂ÓˆÛË ·›ÙËÌ· Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ì·˙› ÙÔ˘ ÁÈ· ÂıÈÌÔÙ˘ÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ı¤Ì·Ù· Ô˘

∂ȯ›ÚËÛË ‰È¿ÛˆÛ˘

ÂӉȷʤÚÔ˘Ó Î·È ··Û¯ÔÏÔ‡Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÌÔ˘”, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÓˆÛ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·Ó·ÁȈٷÎfiÔ˘ÏÔ˜, Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ ·fi ÙfiÙ ÙËÏÂÊÒÓËÛ ÚÔÛˆÈο ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ªÈ¯. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÓÙ ÊÔÚ¤˜ ÁÈ·

Ó· ˘¢Óı˘Ì›ÛÂÈ ÙÔ ·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘˜. “(...) ∫·Ó›˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰ÂÓ Ê¤ÚıËΠ̠·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Û ¤Ó· Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ÊÔÚ¤· Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. ªÂ ··Í›ˆÛË, ·Ï·˙ÔÓ›·, ‰ÈÎÙ·ÙÔÚÈο”, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹, ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜

∂ȯ›ÚËÛË ‰È¿ÛˆÛ˘ 34 Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÛοÊÔ˜ ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ º·ÚÌ·ÎÔÓ‹ÛÈ, ηıÒ˜ Ë Ï¤Ì‚Ô˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· Â¤‚·ÈÓ·Ó ¿Ú¯ÈÛ ӷ ·›ÚÓÂÈ ÓÂÚ¿. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ §ÈÌÂÓÈÎfi, ÌfiÏȘ ÔÈ ·ÏÏÔ‰·Ô› ·ÓÙÈÏ‹ÊıËÎ·Ó ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ψÙÔ‡, ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ÙÔÓ Â͈Ϥ̂ÈÔ ÎÈÓËÙ‹Ú· Î·È ÙÔÓ ¤Ù·Í·Ó ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. √È ¿Ó‰Ú˜ ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ ÂÚÈÛ˘Ó¤ÏÂÍ·Ó ÙÔ˘˜ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ §¤ÚÔ˘ Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ÛÙÔ ∫Ú·ÙÈÎfi £ÂÚ·Â˘Ù‹ÚÈÔ §¤ÚÔ˘ ÁÈ· ÚÔÏËÙÈΤ˜ È·ÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÒ Î·Ù¿Û¯ÂÛ·Ó ÙË Ï¤Ì‚Ô. ΔÔ˘˜ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÂÓÙfiÈÛ ÛοÊÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÌÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡. ™ÙË Ï¤Ì‚Ô Â¤‚·ÈÓ·Ó 21 ¿ÓÙÚ˜, 11 Á˘Ó·›Î˜ Î·È 2 ·È‰È¿.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

ΔƒπΔ∏ 23 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

∫·ıÔÏÈ΋ ··ÁfiÚ¢ÛË ÂÈÛËÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂȉÈÎÔ›

“Ÿ¯È” ÛÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ¡¤Ô ·ÓÙÈηÓÈÛÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜

∂ÂÈÛfi‰È· ÛÙË §¿ÚÈÛ· Î·È 2 Û˘ÏÏ‹„ÂȘ

∞£∏¡∞, 22.

§∞ƒπ™∞, 22.

“Ÿ

¯È” ÛÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÚfiÙÂÈÓ·Ó ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ù˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· ηٿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯·Ó ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ (¯ı˜) Ì ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ -ÌÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ Û‹Ì·Ó ԢÛÈ·ÛÙÈο ÙËÓ Â·Ó·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈηÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ (¡. 3730/2008) Î·È Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘, ÔÎÙÒ Ì‹Ó˜ ¤ÂÈÙ· ·fi ÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ Û ÈÛ¯‡. ÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ fiÔ˘ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Î·Ù¿ ÙÔÓ ÓfiÌÔ ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ·, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙȘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Ì ÙȘ ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜. ªÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ì ÙËÓ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰ÂÛ̇ÙËΠÁÈ· Ì›· Ó¤· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÔÏÈÙÈ΋ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ı¤Ì·, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ô ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ÓfiÌÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ‰ÒÛÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ·. ™ÙËÓ Î·ıÔÏÈ΋ ··ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ Ó˘¯ÙÂÚÈÓÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ÎÈ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fï˜ ˆ˜ Ù· ÚfiÛÙÈÌ· ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜. ∂›Û˘, ˙‹ÙËÛ·Ó ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ¤ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·ÓÙÈηÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ Ô˘ ı· ÚԂϤÂÈ Î·ıÔÏÈ΋ ··ÁfiÚ¢ÛË ·Ì¤Ûˆ˜ ÌfiÏȘ ·˘Ùfi˜ „ËÊÈÛÙ›.

“∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ·ÚıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ·fi ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· fiϘ ÔÈ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ·, Âȉ¿Ïψ˜ Ë ·ÓÙÈηÓÈÛÙÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Â¯¤ÁÁ˘· ÂÈÙ˘¯›·˜ ÛÙËÓ ¯ÒÚ·” ÙfiÓÈÛ·Ó ÔÈ ÂȉÈÎÔ› Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜, ηÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÀÁ›·˜ ΢ڛ· ª·ÚÈÏ›˙· •ÂÓÔÁÈ·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Î·ıÔÏÈ΋ ··ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜. √È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÚfiÙÂÈÓ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ˆ˜ ̤ÙÚÔ ñ “·ÓÙÈΛÓËÙÚÔ” ÁÈ· ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· ÙËÓ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙˆÓ ÙÛÈÁ¿ÚˆÓ, ÂÓÒ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ·Ó‹ÏÈÎÔ ÏËı˘ÛÌfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ Âȉ›‰ÂÙ·È ÛÙË ‚Ï·‚ÂÚ‹ Û˘Ó‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ fiÏÔ Î·È ÈÔ ÓˆÚ›˜, ۯ‰fiÓ ·fi ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ¤Ú¢Ó˜, ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÂȉÈÎÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· Î·È ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙ· Û¯ÔÏ›·. ΔÔ “ıÔÏfi” ÙÔ›Ô Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÂÈÎÚ·Ù› Û fiÏÔ˘˜ ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜ ÙÔ˘˜ ‰Ë-

∞Ó·ÚÙ‹ıËΠÙÔ Î›ÌÂÓÔ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜

™Â ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÂϤÁ¯Ô˘ ÁÈ· Ù· η‡ÛÈÌ· ∞£∏¡∞, 22.

∞¡∞ƒΔ∏£∏∫∂, ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √È-

ÎÔÓÔÌ›·˜ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÛÂÏ›‰· www.opengov.gr. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ô ÓfiÌÔ˜ 3784/09 Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ ¿ÚıÚÔ 31 ·Ú. 7, ÚԂϤÂÈ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ∫À∞ ηıÔÚÈÛÌÔ‡ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ Î·È Ú‡ıÌÈÛ˘ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÂȉÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÂÈÛÚÔÒÓ-ÂÎÚÔÒÓ ÛÙȘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ ÙˆÓ Ú·ÙËÚ›ˆÓ ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ Û˘Ó‰ÂfiÌÂÓˆÓ Ì ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÛÙÔ Î›ÌÂÓfi ÙÔ˘, ·ÔÊ¿ÛÈÛ fiÙÈ Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÂÈÛÚÔÒÓÂÎÚÔÒÓ Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÔı¤ÙËÛË ÛÙ· Ú·Ù‹ÚÈ· ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ·Úı. 31 ·Ú. 7 ÙÔ˘ ¡. 3784/09, Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û‡Ìʈӷ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔ˘Ó: - √Úı‹ ̤ÙÚËÛË ÙÔ˘ ÂÈÛÂÚ¯Ô̤ÓÔ˘ Î·È ÂÍÂÚ¯Ô̤ÓÔ˘ η˘Û›ÌÔ˘ ÛÙ· ÛÙ¿‰È· Ù˘ ·Ú·Ï·‚‹˜ Î·È Ù˘ ÒÏËÛ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·

- ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË, ηٷÁÚ·Ê‹ Î·È Û‡ÁÎÚÈÛË (ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ) ÙˆÓ ÂÍÂÚ¯ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙȘ ·ÓÙϛ˜, Ì ÙÔ˘˜ ÂÓ·Ô̤ÓÔÓÙ˜ fiÁÎÔ˘˜ η˘Û›ÌˆÓ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ‰ÂÍ·ÌÂÓÒÓ Î·Ù¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ú·ÙËÚ›Ô˘ Û Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ

- ¶ÚfiÏË„Ë Î·È ¤ÁηÈÚË ÂȉÔÔ›ËÛË ¤Ó·ÓÙÈ ‰È·ÚÚÔÒÓ, ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÛÊ¿ÏÌ·ÙÔ˜, ·ÛÙÔ¯›·˜ ˘ÏÈÎÔ‡ ‹ Ï·Óı·Ṳ̂ÓÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ - √ÔÈÔ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ Ï·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜

(ÏÔÁÈÛÙÈÎfi, ·ÂÈÎÔÓÈÛÙÈÎfi ÎÏ.) Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÏÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Ú·ÙËÚ›Ô˘ ™ÎÔfi˜ Â›Ó·È Ë ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÓfiÌÈÌ˘ Î·È Â‡Ú˘ıÌ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Ú·ÙËÚ›ˆÓ ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ, ̤ۈ ·ÍÈfiÈÛÙ˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÂÈÛÚÔÒÓ - ÂÎÚÔÒÓ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ¤Î‰ÔÛ˘ ÓÔÌ›ÌˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ηٿ ÙËÓ ÒÏËÛË. ™ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ı· ‚ÚÔ˘Ó ·Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙ· ̤ÚË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ fiˆ˜: - ÀÔÛ‡ÛÙËÌ· ÂÈÛÚÔÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi ̤ÙÚËÛ˘ ÛÙ¿ıÌ˘ Î·È ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Î·È ·ÚÂfiÌÂÓ· ̤ÚË ·˘ÙÔ‡ - ÀÔÛ‡ÛÙËÌ· ÂÎÚÔÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ (CONTROLLERS) Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Î·È ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÂÎÚÔÒÓ - ÀÔÛ‡ÛÙËÌ· ∫ÂÙÚÈ΋˜ ªÔÓ·‰·˜ (∫ÔÓÛfiÏ·) ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÂÈÛÚÔÒÓ-ÂÎÚÔÒÓ - ÀÔÛ‡ÛÙËÌ· ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÓË̤ڈÛ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ/°°¶™ ̤ۈ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ Î·È ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÂÈÛÚÔÒÓ-ÂÎÚÔÒÓ ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰· (ÎÔÓÛfiÏ·).

ªÂÙÛfi‚ÂÈÔ: ™˘Ì‚ÔÏÈ΋ ηٿÏË„Ë ÛÙËÓ Ú˘Ù·Ó›· ∞£∏¡∞, 22.

™Àªμ√§π∫∏ ηٿÏË„Ë ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘

Ú˘Ù·Ó›·˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ªÂÙÛfi‚ÈÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ, ÛÙËÓ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂÈÔ‡ÔÏË ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘, Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ·fi ÙȘ 10:00 ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 14:00 ̤ÏË ÊÔÈÙËÙÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ, ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Ú‡Ù·ÓË ∫ˆÓ/ÓÔ˘ ªÔ˘Ù˙Ô‡ÚË Ó· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË

ÛÙÔ ›‰Ú˘Ì· Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ (ÚÔ¯ı¤˜). ΔËÓ ·fiÊ·ÛË ¤Ï·‚·Ó ÔÈ ÊÔÈÙËÙÈÎÔ› Û‡ÏÏÔÁÔÈ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¤ÎÙ·ÎÙ˜ Û˘ÓÂχÛÂȘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó. √È ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÓÙ·ıÔ‡Ó ÂÓÙfi˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ÔfiÙÂ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ Ë ™‡ÁÎÏËÙÔ˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ªÂÙÛfi‚ÈÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ.

™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂.ª. ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ٷ ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÂÂÈÛfi‰È· Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙËÓ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂÈÔ‡ÔÏË. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó 35 Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ô˘ ÚÔÛٷهÂÙ·È ·fi ÙÔ ¿Û˘ÏÔ.

™Δ√¡ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ‰‡Ô Û˘ÏÏËÊı›Û˜ ÛÙ· ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ (ÚÔ¯ı¤˜), ÛÙ· ÔÔ›· ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜ Û˘ÓÂÏ¿ÎËÛ·Ó Ì ̤ÏË ÙÔ˘ “¶·ÙÚȈÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘” Î·È Ù˘ “ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜”, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ Â¤Ì‚·ÛË Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. √È ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜ η٤Ϸ‚·Ó ÙÔÓ ¯ÒÚÔ, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó Ì¤ÏË ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ “¶·ÙÚȈÙÈÎfi˜ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜” Î·È “ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹”, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÂÂÈÛfi‰È·. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÔÚ›· ÌÂÏÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ÌÂ Û˘Óı‹Ì·Ù· ηٿ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È Î·Ù¿ Ù˘ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ „‹ÊÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ Î·È Ù˘ ·fi‰ÔÛ˘ Èı·Á¤ÓÂÈ·˜. √È ‰‡Ô Û˘ÏÏËÊı›Û˜ Â›Ó·È Ì¤ÏË Ù˘ ·ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈ΋˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜, ·ÊÔ‡ ‰È¤Ù·Í ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ÂͤٷÛË ÙȘ ¿ÊËÛ ÂχıÂÚ˜, ÂÓÒ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ¢ÈηÛÙÈÎfi ª¤Á·ÚÔ ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜ ÊÒÓ·˙·Ó Û˘Óı‹Ì·Ù· Î·È ÌÔ›Ú·˙·Ó ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ, ·ÚÔ˘Û›· ÈÛ¯˘ÚÒÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ.

¢È¿ÚÚËÍË ÛÙÔ EÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ™ÂÈÛÌÔÏÔÁ›·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ ¶∞Δƒ∞, 22.

∂ƒ∂À¡∂™ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Ë ˘ԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ·Ï›·˜ ¶·ÙÚÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi Î·È ÙËÓ Û‡ÏÏË„Ë ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ, Ô˘ ¿Ú·Í·Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ·fi ÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ™ÂÈÛÌÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÔÈ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ·ÊÔ‡ ÂÈÛ¤‚·Ï·Ó ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ, ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ÂÚ›Ô˘ ‰¤Î· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘, ̤۷ ÛÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ‹Ù·Ó ηٷ¯ˆÚË̤ӷ ÛËÌ·ÓÙÈο ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÛÙÔȯ›·.

¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÛÔ˘Î¿Ï˘ æ˘¯ÔÏfiÁÔ˜-æ˘¯ÔıÂÚ·Â˘Ù‹˜ Msc ¶·È‰Ô„˘¯ÔÏÔÁ›· Msc À·ÚÍȷ΋ æ˘¯ÔıÂÚ·›· °Ú·Ê›Ô: ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 13 - μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210 28131. ∫ÈÓ.: 6946 226453


¶ÔÏÈÙÈ΋ 10 ™À¡: ∞ÁÒÓ· ηٿ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë ∫¶∂ ∞£∏¡∞ 22.

∏ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ¶ÔÏÈÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ™À¡ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÌÂ Â˘Ú‡Ù·ÙË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· Ù· ÂÚÁ·Ûȷο, ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤و·. ™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù›ıÂÙ·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË, ı· ÏËÊıÔ‡Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ‰ÂÛÌÒÓ ÙÔ˘ ™À¡ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜, ÁÈ· ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·Ú¤Ì‚·Û˘ ÙÔ˘ ™À¡ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÙÈÎfi Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ· Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ˘fi ÂͤÏÈÍË ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∏ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ¶ÔÏÈÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÂȂ‚·›ˆÛ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ™À¡ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ “ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÂÓfi˜ ÂÓÈ·›Ô˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈο ¿‰ÈΈÓ, ·‰È¤ÍÔ‰ˆÓ Î·È ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ·›ÚÓÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ì ÙË Û˘Ó·›ÓÂÛË Ù˘ ¡¢ Î·È ÙÔ˘ §∞√™” . ∏ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ¶ÔÏÈÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ™À¡ ηÏ› ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜, Ù· ̤ÏË Î·È Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó fiϘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ ·ÓÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ·ÂÚÁ›·˜ ÛÙȘ 24 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, “Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÏÈ̷Έı› Î·È Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙËÓ ·ÊÂÙËÚ›· ÁÈ· ·ÎfiÌ· ÈÔ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ Î·È Ì·˙ÈΤ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂȘ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ ÂÊ·ÚÌÔ˙fiÌÂÓˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ, Ì ÙȘ Ôԛ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂȉÈÒÎÂÈ ÌÈ· ÚÈ˙È΋ ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈӔ.

∞Ï·‚¿ÓÔ˜: ™Ô‚·Ú¿ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈο ÔÌfiÏÔÁ· ∞£∏¡∞, 22.

√ ∞ϤÎÔ˜ ∞Ï·‚¿ÓÔ˜ Û ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙËÓ ∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ∞Ó·Û‡ÓıÂÛË Ì ı¤Ì· “∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ‹ ‰ÔÌÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË: ∞ÓȯÓ‡ÔÓÙ·˜ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚ¤˜” ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ “˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ¿Ó¢ fiÚˆÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÛÙË ‚ÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Î·È ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÒÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ, ” ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ “ÎÏÂȉ›” ÙË Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ Goldman Sachs . ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ·Ó·ÚˆÙ‹ıËΠÁÈ·Ù› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·Ó¤ıÂÛ ÙËÓ ÒÏËÛË ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ Ì‹Ó· ÛÙËÓ Goldman Sachs Ô˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ÁÈ· ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ù˘ Ì ٷ Hedge Funds Ô˘ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÔ‡Ó Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ . ∂›Û˘ ·ˇı˘Ó ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ηٿ fiÛÔ ˘‹ÚÍ·Ó ‰‡Ô Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ °Î¿ÚÈ ∫ÔÓ , ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ Ù˘ Goldman Sachs Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î·È ÁÈ· ÔÈoÓ ÏfiÁÔ ¤ÁÈÓ·Ó ·˘Ù¤˜. ŒÓ· ÙÚ›ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·ÊÔÚ¿ Ì ÔÈ¿ ÎÚ·ÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ÚÈÓ Ï›Á˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ Paulson Hedge Fund, Ô˘ Â›Ó·È ·fi Ù· Èfi ÂÈıÂÙÈο fund ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ÔÌfiÏÔÁ· Î·È ÙÔ Â˘ÚÒ.

ºˆÙÈ¿ Û ο‰Ô˘˜ ÕÁÓˆÛÙÔ˜ ‰Ú¿ÛÙ˘ ‹ ‰Ú¿ÛÙ˜ ¤‚·Ï·Ó ¯ı˜ ÛÙȘ 10 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ʈÙÈ¿ Û ٤ÛÛÂÚȘ ο‰Ô˘˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∫‡ÚÔ˘ Ì °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘. ΔËÓ ¤Û‚ËÛ·Ó ÌÂÙ¿ Ì›· ÒÚ· ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô ¿Ó‰Ú˜ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ Ô˘ ¤ÛÂ˘Û·Ó Ì ¤Ó· fi¯ËÌ·.

TPITH 23 ºEBP√À∞PI√À 2010

∫·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¢ËÌ‹ÙÚË ¶·Ô‡ÏÈ·

ΔÔ ¤ÚÁÔ „ËÊÈÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ √Δ∂ ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ Ë ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÁÈ· Siemens ∞£∏¡∞, 22.

ª

 ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ √Δ∂ ¢ËÌ‹ÙÚË ¶·Ô‡ÏÈ· ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ÂͤٷÛË ·fi ÙËÓ EÍÂÙ·ÛÙÈ΋ EÈÙÚÔ‹ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ô˘ ÂÚÂ˘Ó¿ ÙËÓ ˘fiıÂÛË Siemens, ÙˆÓ ‰ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ·fi ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ „ËÊÈÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ √Δ∂ ÙÔ 1997 Î·È ÂÓÙ‡ıÂÓ Î·È, ΢ڛˆ˜, ÙË ÌË ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÚËÙÚÒÓ Ô˘ Ù¤ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ۇ̂·ÛË ÙÔ˘ 1997, ÁÈ· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ √Δ∂.

√ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ › fiÙÈ Ë Û‡Ì‚·ÛË Ô˘ ˘¤ÁÚ·„Â Ô ›‰ÈÔ˜ ‹Ù·Ó ÏÂfiÓÙÂÈÔ˜ ˘¤Ú ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ √Δ∂, ÂÓÒ Û ÂÚÒÙËÛË ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ıËΠÔÙ¤ Ë Û‡Ì‚·ÛË Î·È ÔÈ ·Ó·ÓÂÒÛÂȘ Ù˘ ·Ú¤ÂÌ„Â ÛÙÔ˘˜ ‰È·‰fi¯Ô˘˜ ÙÔ˘, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ›‰ÈÔ˜ ·¯ÒÚËÛ 1˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1998 Î·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û˘Ó‰ڛ·Û Â’ ·˘ÙÔ‡ Ë ÂÈÙÚÔ‹ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÛÙȘ 25 ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ÌËÓfi˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ Δ¿Í˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ª·ÚÎÔÁÈ·ÓÓ¿Î˘ ‰È·„‡‰ÂÈ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, ·Ú·Ï·‚‹˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ C4I Î·È ˙ËÙ› Ó· ÎÏËı› ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ. “∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ, fiÙÈ ÔÈ Î·Ù·ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Û ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈ΋ ÁÓÒÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÂÛÊ·Ï̤Ó˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ. ™Â ÔÏϤ˜

√ ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ √Δ∂ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶·Ô‡ÏÈ·˜

ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ú·Û‡ÚÔÓÙ·È Î·È Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó

ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ Î·È ÚÔ‚·›ÓÔ˘Ó Û ·Ù˘¯Â›˜ ‰ËÏÒÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ‰›ÓÔ˘Ó Ï·-

‚‹ Û ηÎÂÓÙÚ¯‹ ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ” . ∂ÈÛÙÔÏ‹ ·¤ÛÙÂÈÏÂ Î·È Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ∞΢ ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‰È·„‡‰ÂÈ Ù· fiÛ· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó Ì¿ÚÙ˘Ú˜ Ô˘ ¤Ú·Û·Ó ·fi ÙËÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· Ù˘ ÔÈÎÔÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ‰ˆÚÂ¿Ó ·fi ÙËÓ Siemens. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ Úfiı˘ÌÔ˜ Ó· ηٷı¤ÛÂÈ Ù· Û¯ÂÙÈο ·Ú·ÛÙ·ÙÈο ÂÍfiÊÏËÛ˘ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ì ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ÁÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È fiÙÈ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠ¤ÓÔÚÎË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÂͤٷÛË ÁÈ· ÙÔÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfiÊÚÔ˘Úfi ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˘, ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÚÔ·Ú·Û΢·ÛÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ ‰È·Ê˘Á‹˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˘ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ΔÔ fiÚÈÛÌ· ÂÛÙ¿ÏË ÛÙÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi Ì ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ù˘ ·fiÙ·Í˘ Î·È ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ¿ÛÎËÛË ÔÈÓÈ΋˜ ‰›ˆÍ˘.

™˘Ìʈӛ· ¢ËÌ‹ÙÚË ƒ¤· Î·È ÎÔÈÓÔÚ·Í›·˜

∞ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÁÈ· ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Ù· Δ¤ÌË ÙÔ ¶¿Û¯· ∞£∏¡∞, 22.

ΔËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Î·È ÁÈ· ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÙˆÓ ΔÂÌÒÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ fï˜ ı· Í·Ó·ÎÏ›ÛÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ·Ó·Áη›Â˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔÓ ª¿ÈÔ. ∞˘Ùfi, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ˘ protothema.gr, Â›Ó·È ÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌʈӋÛÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ Î·È Ë Î·Ù·Û΢¿ÛÙÚÈ· ÎÔÈÓÔÚ·Í›· “∞˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˜ ∞ÈÁ·›Ô˘”, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂΉÚÔÌ›˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Î·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·-

Ó¿Û· ÛÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó Ì·˙ÈΤ˜ ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÁÈ· ‰È·Ê˘ÁfiÓÙ· ΤډË.Œ¯Ô˘Ó, ¿ÏψÛÙÂ, ÂÚ¿ÛÂÈ ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ·fi ÙȘ ÊÔÓÈΤ˜ ηÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Â›Ó·È ÎÔÌ̤ÓË ÛÙ· ‰‡Ô. ΔÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ ΔÂÌÒÓ ÚÈÓ ·fi ÙÔ ¶¿Û¯·, ¯ˆÚ›˜ fï˜ ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÛÎÈ·ÁÚ¿ÊËÛ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Î·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ƒ¤·˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÎÚ›ÛÈÌÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Â›Ó·È ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ÙÔ Î·Ù·Û΢¿˙ÂÈ. ∏ ÎÔÈÓÔÚ·Í›· ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Î·È ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ˘ÚÂÙˆ‰Ò˜! ◊‰Ë 32 ∂Ï‚ÂÙÔ› ·ÏÈÓÈÛÙ¤˜ ηı·Ú›-

˙Ô˘Ó Ù· ‚Ú¿¯È· Ù˘ ∫ÔÈÏ¿‰·˜ ÙˆÓ ΔÂÌÒÓ, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó ¿ÏÏÔÈ 10 Î·È ÂÚ›Ô˘ 20 ÂÚÁ¿Ù˜ Î·È Ô‰ËÁÔ› ÁÂÚ·ÓÒÓ Î·È ÊÔÚÙËÁÒÓ, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· Ó· ηı·Ú›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Ó· ÙËÓ ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚÔ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜.™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ ÍÂÛοڈ̷ ÙˆÓ ‚Ú¿¯ˆÓ ÚÈÓ ÙÔ ¶¿Û¯· ÒÛÙ ӷ Ì›ÓÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÙÔ ÛÙÂÚ¤ˆÌ· ÙˆÓ ‚Ú¿¯ˆÓ Î·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ ‰È¯Ù˘ÒÓ. ∞˘Ùfi ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ Ù˘ ÎÔÈÓÔÚ·Í›·˜ ÔÈ Ôԛ˜ ÌÈÏÔ‡Û·Ó ÁÈ· 16 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÂÓÙ·ÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÚÔÙÔ‡ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ‰Ôı› ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·.

¶·Ó¿ÚÂÙÔ˜: ¶ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÏÂÁ›ˆÓ ∞£∏¡∞, 22.

ΔË Û‡ÛÙ·ÛË ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÏÂÁ›ˆÓ, Ù· ÔÔ›· ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÂӉȿÌÂÛË ‚·ıÌ›‰· -Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ˆ˜ “Á¤Ê˘Ú·”-ÌÂٷ͇ Ù˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È Ù˘ ·ÓÒÙ·Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ì ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‚·ıÌ›‰ˆÓ, ηٷÚÁÒÓÙ·˜ Ù· ·fiÏ˘Ù· ÛÙÂÁ·Ó¿ Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÚÔÙ›ÓÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ Blog Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜, ¢È· μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î. πˆ¿ÓÓ˘ ¶·Ó¿ÚÂÙÔ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ˆ˜ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ (http://ypepth.open gov.gr /panaretos) Ô Î. ¶·Ó¿ÚÂÙÔ˜ ı¤ÙÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Û ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· fiÙÈ Ë ÚfiÙ·ÛË ·˘Ù‹ ‰È·Ù˘ÒıËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ 1995 ·fi ÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜. ŒÎÙÔÙ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û˘˙ËÙËı›. ªÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Û ·Ó¿ÚÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ٛÙÏÔ Δ· ÙÔÈο ÎÔϤÁÈ·, ÔÈ ·ÓÂÏÏ‹ÓȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ÔÈ ÌÂÙÂÁÁڷʤ˜ Î·È Ë ‚¿ÛË ÙÔ˘ 10 (μ’̤ÚÔ˜) Ô Î. ¶·Ó¿ÚÂÙÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÏÂÁ›ˆÓ: ● £· ·ÔÊÔÚÙ›ÛÂÈ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔ §‡ÎÂÈÔ ·fi ÙÔ ¿Á¯Ô˜ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ·ÊÔ‡ fiÏÔÈ ı· ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙ· ÎÔϤÁÈ·, ¯ˆÚ›˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÂχıÂÚË

ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÔÏÏÔ›, ÁÈ·Ù› ÂΛ fiÏÔÈ ı· ¤ÚÂ ӷ ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó Û ·ÓÂÈÛÙËÌȷΤ˜ Û¯ÔϤ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‰Ô̤˜ Ì·˙È΋˜ ·ÓÒÙ·Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ● £· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ Ó· ¯¿ÓÂÈ ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ Ô˘ ·¤Ù˘¯Â ÛÙȘ ÂÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ‰‡Ô Î·È ÙÚ›· ·fi Ù· ϤÔÓ ·Ú·ÁˆÁÈο ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ οÓÔÓÙ·˜ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ - οÙÈ ¿ÎÚˆ˜ ·ÓÙÈÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Î·È ·ÓÙÈÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi- ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Í·Ó·‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÛÙȘ ÁÂÓÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ● £· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÈ ÔχÙÈÌÔ ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ·fi Ù· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· Î·È ı· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÓ·Û¯fiÏËÛ˘ Ì ¿ÏÏ· ÂӉȷʤÚÔÓÙ· Ú¿ÁÌ·Ù·. ● £· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙȘ ÌÂÙÂÁÁڷʤ˜ ÁÈ·Ù› ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ‰˘Ó·Ùfi-

ÙËÙ· Ó· ÛÔ˘‰¿ÛÔ˘Ó ÛÙ· ÎÔϤÁÈ· Ù˘ ‰È΋˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·ÓÙ› Ó· ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ÂÁÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û ÙÌ‹Ì·Ù· Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ (fiÔ˘ ¤Ù˘¯Â Ó· ¤ÛÂÈ Ë Ì¿Ï· Ù˘ ÚÔ˘Ï¤Ù·˜), Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ¿Û¯ÂÙÔ Ì ÙȘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÂȉÈÒÎÔ˘Ó ÌÂÙÂÁÁÚ·Ê‹. ∂ÈϤÔÓ, Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜: ● Δ· ÙÔÈο ÎÔϤÁÈ· ı· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ Î·È ÙËÓ ‰È· ‚›Ô˘ Ì¿ıËÛË ·ÊÔ‡ Ô Î¿ı ÔÏ›Ù˘ Ô˘ ı· ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÁÓÒÛÂȘ ‹ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ Û οÔÈ· Ê¿ÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ı· ÙÔ Î¿ÓÂÈ Â‡ÎÔÏ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘. £· ÌÔÚ› ‰Â, Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î·È ¤Ó· ÌfiÓÔ Ì¿ıËÌ· Ô˘ ı· Èı·ÓfiÓ ÙÔÓ ÂӉȷʤÚÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ›Ù ÁÈ· ÙËÓ ‚ÂÏ-

∞ÓÙ›‰Ú·ÛË ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ ∞£∏¡∞, 22.

∏ ·Ó¿ÚÙËÛË ÙˆÓ ·fi„ÂˆÓ ÙÔ˘ Î. ¶·Ó¿ÚÂÙÔ˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÕÓÓ·˜ ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, Ë ÔÔ›· ÚÔ¤‚Ë Û ‰È¿‚ËÌ· ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·fi„ÂȘ Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÁÈ·

Ù›ˆÛË ÙˆÓ ÁÓÒÛÂÒÓ ÙÔ˘, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Û¯ÂÙÈ΋ ¤Á΢ÚË ÈÛÙÔÔ›ËÛË ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÙ·È Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ ·˘Ùfi ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ·ÌÊ›‚ÔÏ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Û ·ÌÊ›‚ÔÏ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ·ÌÊ›‚ÔÏ˘ ·Í›·˜ ÈÛÙÔÔÈËÙÈο. ● Δ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È Ù· Δ∂π ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ٷ ÎÔϤÁÈ· ·˘Ù¿, ·ÎfiÌ· Î·È Ó· È‰Ú‡Ô˘Ó ÎÔÏϤÁÈ· ˆ˜ ·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù· (·ÓÙ› Ó· ȉڇÔÓÙ·È ÌÂÌÔӈ̤ӷ ·ÓÂÈÛÙËÌȷο ÙÌ‹Ì·Ù· Û fiÏÂȘ Ô˘ ηÌÌ›· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ì ÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó‹ÎÔ˘Ó). £· ÂϤÁ¯Ô˘Ó ¤ÙÛÈ Î·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ Û ·˘Ù¿ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ÙÔ˘˜ Ì ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ (οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ·).

ÙËÓ ¶·È‰Â›· Î·È ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ô‡Ù ÛÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ ¶∞™√∫ ÚÔÂÎÏÔÁÈο Î·È ˆ˜ Ù¤ÙÔȘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ Î. ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛ Ì ۯfiÏÈÔ Î‡ÎÏˆÓ Ù˘, ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·Û‹ Ù˘ ÛÙ· ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· ÛÙÔ “ÌÏÔÁΔ ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ¶·Ó¿ÚÂÙÔ˘ “ÚÔÛˆÈΤ˜ ·fi„ÂȘ Î·È È‰¤Â˜ Î·È ‰ÂÓ ·Ë¯Ô‡Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡”.


M·ÁÓËÛ›· 11

TƒπΔ∏ 23 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

μÔËıÔ‡Û˘ Ù˘ ™·¯¿Ú·˜, ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙ· fiÚÈ¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÙÈ̤˜ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ

ªÂ ÙÔ “ÙÔ˘ÏÔ‡ÌÈ” Ë ÛÎfiÓË Ô˘ ÂÈÛÓ‡۷ÌÂ

Δ

È̤˜ ÚÂÎfiÚ ÂÌÊ¿ÓÈÛ·Ó Ù· ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È· ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Êı¿ÓÔÓÙ·˜ ·ÎfiÌË Î·È Ù· 967 Ìgr/m3 Ì ·ÓÒÙ·ÙÔ ÂÈÙÚÂÙfi fiÚÈÔ ÁÈ· ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Ù· 50 Ìgr/m3. ∞ÈÙ›· Ë ÛÎfiÓË ·fi ÙË ™·¯¿Ú·, Ô˘ ¤ÊÂÚ·Ó ÔÈ ÓfiÙÈÔÈ ¿ÓÂÌÔÈ, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜ Û ÔÏÏÔ‡˜ μÔÏÈÒÙ˜. ŸÌˆ˜, ·fi Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¿ÏÏ·ÍÂ Ë ‰È‡ı˘ÓÛË ÙˆÓ ·Ó¤ÌˆÓ, Ô˘ ·Ú¤Û˘Ú·Ó Î·È ÙË ÛÎfiÓË Î·È ¤ÙÛÈ ˘‹ÚÍ ÛÙ·‰È·Î‹ ·ÔÎÏÈ̿ΈÛË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÙˆÓ ·ÈˆÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. √ ÛÙ·ıÌfi˜ ̤ÙÚËÛ˘ Ù˘ ·-

ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ Ú‡·ÓÛ˘, ÙÔ˘ À¶∂Ãø¢∂, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ¢ı‡ÓË Ù˘ Ë ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ¯Ù‡ËÛ “ÎfiÎÎÈÓÔ” ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜, Ì ·ÔÎÔڇʈ̷ ÛÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, fiÔ˘ Ë ·ÓÒÙ·ÙË ˆÚÈ·›· ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ ¤Êı·Û ÛÙ· 967Ìgr/m3, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÙÔ fiÚÈÔ Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ë ∂.∂. Â›Ó·È ÌfiÏȘ 50 Ìgr/m3. ª›· ÒÚ· ·ÚÁfiÙÂÚ· Ë ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ·ÈˆÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ ¤Êı·Û ٷ 964 Î·È ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÒÚ˜ Ó· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ì›· ÛÙ·‰È·Î‹ ÙÒÛË ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· Êı¿ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 12 Ù· ÌÂÛ¿Ó˘ÎÙ· Ù· 494 PM. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ·fi ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›·, ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ÌÂÁ¿-

Ϙ ˘ÂÚ‚¿ÛÂȘ ÛÙ· ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È· Î·È Û˘Ó¯›ÛÙËÎ·Ó Î·È fiÏÔ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ›¯·ÌÂ: ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ 58 Ìgr/m3, ÛÙȘ 10 74Ìgr/m3, ÛÙȘ 11 ÛÙ· 125 Ìgr/m3, Î·È ÛÙȘ 12 Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· 115 Ìgr/m3 Ì ̤ÛÔ fiÚÔ ÁÈ· ÙËÓ Ë̤ڷ ÂΛÓË Ù· 42 Ìgr/m3. ™ËÌÂȈ٤ÔÓ fiÙÈ Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ˘ÂÚ‚¿ÛÂȘ ÛÙ· ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È· Ì ·ÓÒÙ·ÙË ÙÈÌ‹, fiˆ˜ ÚԷӷʤÚıËΠÛÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· 967 Ìgr/m3. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Â›¯·Ì ÛÙË ÌÈ· ÌÂÙ¿ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· Ù· pm10c ·Ó‹Ïı·Ó Û 77 Ìgr/m3, ÛÙȘ 2 ÛÙ· 110

Ìgr/m3, ÛÙȘ 3 ÙË Ó‡¯Ù· 106 Ìgr/m3, ÛÙȘ 4 ÛÙ· 89 Ìgr/m3, ÛÙȘ 5 Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ÛÙ· 112 Ìgr/m3, ÛÙȘ 6 Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· 189 Ìgr/m3, ÛÙȘ 7 ÙÔ Úˆ› 152 Ìgr/m3, ÛÙȘ 8 ÛÙ· 223 Ìgr/m3, ÛÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› 281 Ìgr/m3, ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› 368 Ìgr/m3, ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› 492 Ìgr/m3, ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ 575 Ìgr/m3, ÛÙË 1 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ 773 Ìgr/m3, ÛÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ 903 Ìgr/m3, ÛÙȘ 3 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ 937 Ìgr/m3, ÛÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· fiÔ˘ ÛËÌÂÈÒıËÎÂ Î·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ 967 Ìgr/m3. ™ÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Ù· ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙ· 664 Ìgr/m3, ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· 666 Ìgr/m3, ÛÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘

763 Ìgr/m3, ÛÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ 767 Ìgr/m3, ÛÙȘ 10 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ 720 Ìgr/m3, ÛÙȘ 11 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ 562 Ìgr/m3 Î·È Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ›¯·Ì 494 Ìgr/m3. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÙˆÓ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ‹Ù·Ó 475 Ìgr/m3, ÌÂ

¢˘Ô ¢ÚÒ ·Ó¿ ‰¤ÓÙÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ ·fi ÙËÓ ·Î·Ú›· Û ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ¶ËÏ›Ô˘

fl˜ ÙÔ ¶¿Û¯· ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÈ¿

¢

ÚÔÌÔÏÔÁÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Ë ‰È·‰Èηۛ· ηٷ‚ÔÏ‹˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Î·È Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ ·fi ÙËÓ ·Î·Ú›·. √ οı ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˜ ·Ú·ÁˆÁfi˜ ı· Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ‰‡Ô ¢ÚÒ ·Ó¿ ‰¤ÓÙÚÔ, Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ·ÚÌÔ‰›Ô˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ·Ô˙ËÌ›ˆÛË Ó· ηٷÙÂı› ÛÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ¶¿Û¯·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙËÓ ¿ÌÂÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ ÔˆÚÔÊfiÚˆÓ Â›Û˘ ·fi ÙËÓ ·Î·Ú›· ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ηıÒ˜ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÂÎÙ›ÌËÛ˘ Î·È ¤Î‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ÔÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ. ¶ËÏ›Ô˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Î. °È¿Ó. ¢È·ÓÂÏÏ¿Î˘ “ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ·fi ÁˆfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ °ÂˆÚÁÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ (∂§°∞) Ë ‰È·‰Èηۛ· ÂÎÙ›ÌËÛ˘ ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ ·ÒÏÂÈ·˜ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ ÔˆÚÔÊfiÚˆÓ, Ô˘ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ 100%. ∂ÈϤÔÓ, ÂΉfiıËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÚ›ÛÌ·Ù·. ™˘ÓÂÒ˜, ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ϤÔÓ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ·ÚÌÔ‰›Ô˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÙË ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛˆÓ. ∏ ‰¤ÛÌ¢ÛË ˘¿Ú¯ÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. Δ· ¤ÍÔ‰· ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ¢È·ÓÂÏÏ¿Î˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™

ª¤¯ÚÈ ÙÔ ¶¿Û¯· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ηٷ‚ÏËı› ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Î·È Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ë ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ ·fi ÙËÓ ·Î·Ú›·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î. ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ ª·Ù˙ÂÏ‹ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜, ı· ηٷ‚ÏËı› ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ‰‡Ô ¢ÚÒ ·Ó¿ ‰¤ÓÙÚÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ıˆÚÂ›Ù·È ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ ˆ˜ ·Ôχو˜ ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi. ∏ ‰¤ÛÌ¢ÛË Ù˘ ·ÚÌÔ‰›·˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÙËΠ̠ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Î·È Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û‡Û΄˘ ÌÂٷ͇ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÒÓ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÈηÓÔÔÈ‹ıËΠԢÛÈ·ÛÙÈο ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÒÓ Î·È ·Ú·ÁˆÁÒÓ, Ë ·ÒÏÂÈ· ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÏÈ¿˜ ʤÙÔ˜ ÛÙȘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ·Ó‹Ïı ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 80%. “¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ (∂∞™) ¶ËÏ›Ô˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ

Î. ¢ËÌ. ™·Ófi˜ “ÙËÚԇ̠ÛÙ¿ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÙˆÓ ÂÍÂϛ͈Ó. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰ÂÛ̇ÛÂÒÓ Ù˘. √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ì·˜ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ë ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ¢ÚÒ ·Ó¿ ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚÔ ı· ηٷ‚ÏËı› Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ ¶¿Û¯·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¡ÔÌÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÏÂÁ› ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ Â›Ó·È Î·È Ô ·ÓÙ›ÛÙÔȯԘ Ù˘ ºıÈÒÙȉ·˜, ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·Ù¿ÁÂÙ·È Ë ·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. ∫·ÙÂÚ›-

Ó· ª·Ù˙ÂÏ‹. ∂ÎÙÈÌÔ‡ÌÂ, Û˘ÓÂÒ˜, fiÙÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ı· ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ı· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ̤¯ÚÈ ÙÔ ¶¿Û¯·. √È ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ¿ÌÂÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘, ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È Û ÈηÓÔÔÈËÙÈο Ú¿ÁÌ·ÙÈ Â›‰· Î·È Î·Ï‡ÙÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜, ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi. √ ·ÁÚÔÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÔÍ˘Ì¤Ó· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηχ„ÂÈ ¤Ó· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘˜. ∂ÈϤÔÓ, Ú¤ÂÈ

Ó· ÏËÊı› ˘fi„Ë fiÙÈ Ë ÊÂÙÈÓ‹ ÛÔ‰ÂÈ¿ ÂÏÈ¿˜ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ ‹Ù·Ó ÌÂȈ̤ÓË ÏfiÁˆ Ù˘ ·Î·Ú›·˜ Û ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ¤ˆ˜ Î·È 80%” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ ¶ËÏ›Ô˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙËÓ ¿ÌÂÛË ¤ÁÎÚÈÛË Î·È ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ ÔˆÚÔÊfiÚˆÓ Â›Û˘ ·fi ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ·Î·Ú›·˜ ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. “¶¤Ú˘ÛÈ ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂∞™

·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ù· 50 Ìgr/m3. ÀÂÚ‚¿ÛÂȘ ›¯·ÌÂ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ˆÛÙfiÛÔ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÚÂȘ ÒÚ˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙË 1 ÌÂÙ¿ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· 412 Ìgr/m3, ÛÙȘ 2 ÙË Ó‡¯Ù· 130 Ìgr/m3 Î·È ÛÙȘ 3 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ 65 Ìgr/m3. °È· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ‹Ù·Ó 41 Ìgr/m3.

¶˘ÚηÁÈ¿ ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿ ¶Àƒ∫∞°π∞ ·fi ¿ÁÓˆÛÙË Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ·ÈÙ›· ÂΉËÏÒıËΠ¯ı˜ ÛÙȘ 2 Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ÛÙË ı¤ÛË ∫·Î¿‚· ∞Á›·˜ ∫˘Úȷ΋˜ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜. ∏ ˘ÚηÁÈ¿ η٤η„ ÂÓ¿ÌÈÛË Û˘ÓÔÏÈο ÛÙÚ¤ÌÌ· ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˘ ¤ÎÙ·Û˘ Ì ηÛÙ·ÓȤ˜ Î·È ÌËÏȤ˜, ηıÒ˜ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ‰·ÛÈ΋˜ Ì ÔÍȤ˜. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ¤ÛÂ˘Û·Ó ‰‡Ô Ô¯‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ μfiÏÔ Î·È ¤Ó· ·fi ÙÔ ™Ù·ıÌfi Ù˘ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜. √È ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ı¤ÛÔ˘Ó ˘fi Ï‹ÚË ¤ÏÂÁ¯Ô ÙË ÊˆÙÈ¿ ÛÙȘ 3.30 Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Î·È Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ó· ÙËÓ Î·Ù·Û‚‹ÛÔ˘Ó. ¶ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÈÙ›· ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ù˘ ˘ÚηÁÈ¿˜ ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ∞Ó·ÎÚÈÙÈÎfi ΔÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘.


M·ÁÓËÛ›· 12 ∫. ª‹ÙÚÔ˘

∞ÒÓ Ô ¢‹ÌÔ˜ ·fi ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ· “¶˘Ú¿” ηٿ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ·fi ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·, η٤ıÂÛÂ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ∫˘Ú. ª‹ÙÚÔ˘. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “™ÙȘ ‰˘Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Û˘˙ËÙ‹ıËΠÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÂΛӢ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔÈ¯Â›Ô˘ ·fi ÙË Á¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ √™∂ ̤¯ÚÈ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞fi ̤ÚÔ˘˜ ÔÏÏÒÓ ÓÔ̷گȷÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ˘‹ÚÍ·Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ô˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÏÔÁÈΤ˜ Î·È Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο fiÚÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜. ∂Âȉ‹ ηٿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ù˘ ¢∂À∞ªμ, ÂÂÚˆÙ¿Ù·È Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ·Ú·‚Ú¤ıËΠÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Î·È ·Ó ¢ÛÙ·ıÔ‡Ó ÔÈ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ› Ô˘ ÂÎÊÚ¿ÛÙËηÓ, ÙÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· Î·È ÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· οÓÂÈ ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∂ÊfiÛÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ·Ù› Ó· ÌËÓ ÂÓËÌÂÚˆı› Ï‹Úˆ˜ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙËÓ ÚÔÛ¯‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ÁÓÒÛË Ù˘ ηٷÛÙ¿Ûˆ˜ Î·È ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÌÂϤÙ˘;” .

™‡ÏÏË„Ë 42¯ÚÔÓÔ˘ Ù¯ӛÙË ÁÈ· ηÙÔ¯‹ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ™Ù· ¯¤ÚÈ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ μfiÏÔ˘ ¤ÂÛ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¤Ó·˜ 42¯ÚÔÓÔ˜ Ù¯ӛÙ˘ οÙÔÈÎÔ˜ μfiÏÔ˘ Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ ηÙÔ¯‹˜ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ Î·È Ê·Ú̿ΈÓ. √ 42¯ÚÔÓÔ˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ¤Ó· ٤ٷÚÙÔ ÚÈÓ ÙȘ ‰‡Ô ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ηıÒ˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂϤÁ¯Ô˘ ÂÓÙÔ›ÛÙËΠӷ η٤¯ÂÈ ÔÛfiÙËÙ· ËÚˆ›Ó˘ ÌÈÎÙÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ 0,5 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ Û ӿÈÏÔÓ Û˘Û΢·Û›·, ηıÒ˜ Î·È ¤ÓÙÂ Û˘ÓÔÏÈο ‰ÈÛΛ· Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ê·Ú̿ΈÓ. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ¤Ú¢ӷ ÛÙËÓ Î·ÙÔÈΛ· ÙÔ˘ 42¯ÚÔÓÔ˘ Ù¯ӛÙË, Ì ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ó· ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ËÚˆ›Ó˘ Û ӿÈÏÔÓ Û˘Û΢·Û›· Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÌÈÎÙÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ 26 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÌÈ· ÔÛfiÙËÙ· ·Î·Ù¤ÚÁ·ÛÙ˘ οÓÓ·‚˘ (¯·Û›˜) Û ¯¿ÚÙÈÓË Û˘Û΢·Û›· ÌÈÎÙÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ 1,6 ÁÚ·ÌÌ·Ú›Ô˘. √È ÔÛfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ Î·È ÙˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Î·Ù·Û¯¤ıËηÓ, ÂÓÒ Ô ‰Ú¿ÛÙ˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË Î·È Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·. ¶ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ μfiÏÔ˘.

TPITH 23 ºEBP√À∞PI√À 2010

√È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ∂™¶∞, «ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÊȤÛÙ·» ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË

¶ÔÏÈÙÈ΋ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ·

 ‰›Ô ¤ÓÙÔÓ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘, Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÚÔ˜ ¤ÓÙ·ÍË Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÛÙÔ ∂™¶∞. √È ·Ú·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ηÙËÁfiÚËÛ·Ó ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÁÈ· “ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÊȤÛÙ· ¯ˆÚ›˜ ÛÙÔȯ›· Î·È ÔÚÈÛÙÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ”. ª¿ÏÈÛÙ·, Ô ∫˘Ú. ª‹ÙÚÔ˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ÌË Á›ÓÂÈ Û˘˙‹ÙËÛË, ·ÏÏ¿ ·Ï‹ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ Î·È ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ Ì ·Ô¯ÒÚËÛË. ™Â ¤ÓÙÔÓÔ ‡ÊÔ˜ Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·ÚË, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË” Î·È Î·ÙËÁfiÚËÛ ÙȘ ÌÂÈÔ„Ëʛ˜ ÁÈ· “ı·ÙÚÈÓÈÛÌÔ‡˜”. ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™, xinos@e-thessalia.gr

∏ ¤ÓÙ·ÛË ÍÂΛÓËÛ fiÙ·Ó Ô ∫˘Ú. ª‹ÙÚÔ˘ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “ÚˆÙÔÊ·Ó¤˜ Î·È ·ÓÔÚıfi‰ÔÍË ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›ٷÈ. ∂›Ó·È ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ó· Û˘˙ËÙ¿Ì ¯ˆÚ›˜ ÌÂϤÙ˜ Î·È ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ. ∞‰˘Ó·Ùԇ̠ӷ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘ÌÂ Î·È ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ӷ Á›ÓÂÈ ·Ï¿ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ¯ˆÚ›˜ Û˘˙‹ÙËÛË. ¢ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ì Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÊȤÛÙ· Î·È ‰ÂÓ ı· Á›ÓÔ˘Ì ˘Ôfi‰È¿ Û·˜, ηıÒ˜ 3,5 ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ˘ÏÔÔÈ‹Û·Ù ηӤӷ ¤ÚÁÔ ÛÙËÓ fiÏË. ∑ËÙԇ̠ӷ ÌË Á›ÓÂÈ Î·Ì›· ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔÔı¤ÙËÛË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘, ηıÒ˜ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ı· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘ÌÂ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÂıÔ‡Ó ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ Î·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ¤ÚÁ· Ì ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ·fi ÙÔ ∂™¶∞, fiˆ˜ ÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ̤وÔ. ¢È·ÎÚ›Óˆ ÚÔ¯ÂÈÚfiÙËÙ· ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜. Ÿ¯È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Ù ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Ì ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ”, ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜. ™ÙÔ ›‰ÈÔ˜ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ Î·È Ô ∞ÓÙ. ¶·¿˜ Ô˘ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “ÌÂÁ¿ÏË Áοʷ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Ó· Û˘ÁηϤÛÂÈ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ì ·˘Ù‹ ÙË ÌÔÚÊ‹. £· ηı›ÛÔ˘Ì ӷ ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ì ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ì Û ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÊȤÛÙ· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Î·È ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Ú·Ï¿ÓËÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘”, ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ª·ÚÁ. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “¯ˆÚ›˜ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÌÂÈÔ„Ëʛ˜ ÙÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔÔı¤ÙËÛË”. ¶·Ú¤Ì‚·ÛË Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ¤Î·ÓÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ °È¿ÓÓ˘ ™Ù¿ÌÔ˜, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ “ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÏËÊı› η̛· ·fiÊ·ÛË ÁÈ· η̛· ÌÂϤÙË, ηıÒ˜ ·˘Ùfi ı· Á›ÓÂÈ Û ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË, Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÙÂÏÈÎÔ‡˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ. √ Î. ª‹ÙÚÔ˘ ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ôχ ÓˆÚ›˜”, Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜. ƒfiÏÔ “˘ÚÔÛ‚¤ÛÙË” ÛÙËÓ ¤ÎÚ˘ıÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ›¯Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘ ¤·ÈÍÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ¢ËÌ. ¢ÂÚ‚¤Ó˘, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ Ó· οÓÂÈ ‰ÂÎÙ‹ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ∫˘Ú. ª‹ÙÚÔ˘ ÁÈ· ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· fiÛÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó. ™Â ¤ÓÙÔÓÔ ‡ÊÔ˜ ·¿ÓÙËÛ ÛÙȘ ÌÂÈÔ„Ëʛ˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘, ¯Ù˘ÒÓÙ·˜ Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È. “∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Ï‹ÚË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ∂™¶∞ Î·È ‰ÚÔÌÔÏÔÁԇ̠ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È. ∏ ÂÓË̤ڈÛË ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Î,‹ ·ÏÏ¿ ‚ÔËı¿ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì ٷ ¤ÚÁ· Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔ˘ÌÂ. ∂›Ó·È ¿‰ÈÎÔ Ó· ÚÔÛ‚¿ÏÂÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜. ∫¿ÓÂÙ ı·ÙÚÈÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È fi¯È ÔÏÈÙÈ΋” , ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÌÂÈÔ„Ëʛ˜, ÁÈ· Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ∫˘Ú. ª‹ÙÚÔ˘ Ô˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ·Ó·Î·Ï¤ÛÂÈ. ™ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ™ˆÎÚ. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ “ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÛÙÈ·ÛÙ› Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÛÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ̤وÔ Î·È Ó· ÌËÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÛÙÔ ∂™¶∞”, ÂÓÒ ÚÔÛ¤ıÂÛ ˆ˜ “ÙÔ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ˙ËÙ¿ Â‰Ò Î·È 8 Ì‹Ó˜ Ó· Á›ÓÂÈ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÁÈ· ÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ̤وÔ” . ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ∂™¶∞ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ·Ú·-

ÏÈ·Îfi ̤وÔ, ÙȘ ¤ÙÚÈÓ˜ ·Ôı‹Î˜ ÙÔ˘ ΔÂψÓ›Ԣ, ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¯ÒÚˆÓ Ú·Û›ÓÔ˘ 85 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ fiÏË, ÙËÓ ·Ó¿Ï·ÛË ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Î·È ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ¿ÚÎÔ˘ ÛΤÈÙ ÌÔÚÓÙ. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÂȉÈο ÁÈ· ÙȘ ·Ôı‹Î˜ ÙÔ˘ ΔÂψÓ›Ԣ, ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÙËΠˆ˜ ı· ˙ËÙËı› ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi §È̤ӷ μfiÏÔ˘ Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÂÁÎÚÈı› Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó‹ÎÔ˘Ó.

ΔÔÔı¤ÙËÛË μÔ‡ÏÁ·ÚË ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙ· ¤ÚÁ· Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔ ∂™¶∞, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó¤ÊÂÚÂ: “¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì ۋÌÂÚ· ÌÈ· ÔÌ¿‰· ÌÂÏÂÙÒÓ Ô˘ ηٷϋÁÔ˘Ó Û ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ¤ÚÁ· Î·È Ù· ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ ·‡ÚÈÔ. ΔËÓ fiÏË ÙÔ˘ ·‡ÚÈÔ, fiˆ˜ ÙËÓ ÔÚ·Ì·ÙÈ˙fiÌ·ÛÙ ӷ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ‰È·ÎÚÈÙÔ‡˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. √È ‰ÈΤ˜ Û·˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ, ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ, Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, fiÛÔ Î·È Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ Δ¯ÓÈ΋˜ Ì·˜ ÀËÚÂÛ›·˜ Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ì ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ù˘ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘ ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ·˘ÙÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙÔ ∂™¶∞, ÛÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· £ÂÛÛ·Ï›·˜”.

Δ· ¤ÚÁ· Δ· ¤ÚÁ· Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: -∏ ·ÎÙÔÁÚ·ÌÌ‹ Î·È ÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ̤و-

Ô, Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·Ó. £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∑‹Û˘ ∫ÔÙÈÒÓ˘, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÔÌ¿‰Â˜ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ Î·È ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ¢∂ª∂∫∞μ. ∂›Ó·È ¤Ó· master plan Ì ÔÏϤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ·Ó·Ï¿ÛÂȘ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È Î·È ·fi ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· (.¯. ı·Ï¿ÛÛȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜). - ¶·Ú·ÏÈ·Îfi˜ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ 6¯ÏÌ. Î·È ·Ó·Ï¿ÛÂȘ Ô˘ Ë Δ¯ÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›· Û˘Ó¤Ù·Í ÙË ÌÂϤÙË Î·È ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ˘Ô‚ÏËı› ÛÙË ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ·Ú¯‹ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔ ∂™¶∞. - ¢È·ÌfiÚʈÛË 85 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ∫.Ã. Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ Û˘ÓÔÈ˘ Ù˘ fiÏ˘, Û ¯ÒÚÔ˘˜ Ú·Û›ÓÔ˘ Î·È ·Ó·„˘¯‹˜, ·Ó·‚·ıÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ Î·È ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁ›· Ú·Û›ÓÔ˘ ·Ó¿ οÙÔÈÎÔ ·fi 6,7 Ù.Ì./ οÙÔÈÎÔ Û 7,9 Ù.Ì. /οÙÔÈÎÔ. ∏ ÌÂϤÙË Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË ÁÈ· ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÛÙÔ ∂™¶∞ (¶∂¶ £ÂÛÛ·Ï›·˜). - ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¿ÚÎÔ˘ ·Ó·„˘¯‹˜ skate park Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙȘ Û˘ÓÔÈ˘, Ë ÌÂϤÙË Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË ÁÈ· ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË, Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙË ™∞Δ∞. - ∞Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Ù˘ fiÏ˘. ΔÔ ¤ÚÁÔ Â›Ó·È ‰ÈÂΉÈÎÔ‡ÌÂÓÔ ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔ ∂™¶∞ (¶∂¶ £ÂÛÛ·Ï›·˜) - ∞Ó¿Ï·ÛË ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ ¤ÙÚÈÓˆÓ ·ÔıËÎÒÓ ÙÔ˘ ΔÂψÓ›Ԣ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ Î·È Î¤ÓÙÚÔ˘ ·Ó·„˘¯‹˜, Ì ÂÎıÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ı·ÙÚ¿ÎÈ·, ηʤ - ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Î.Ù.Ï. ∏ ÌÂϤÙË Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË ÁÈ· ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ˘ÔÏ›ÔÓÙ·È ‰‡Ô ÂÁÎÚ›ÛÂȘ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ Â›Ó·È ‰ÈÂΉÈÎÔ‡ÌÂÓÔ ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔ ∂™¶∞ (¶∂¶ £ÂÛÛ·Ï›·˜).

∫·Ù¿ ΔÛ·ÌÚÈÓÔ‡ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ ™ÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË ¤Ú·Û ¯ı˜ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ¶Ú·Û›ÓÔ˘ ÃÚ. ΔÛ·ÌÚÈÓfi ÁÈ· “ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ‰È¯·ÛÙÈÎÒÓ Ù¿ÛÂˆÓ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘” , Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ۇ̂·Û˘ Ì ٷ ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘, ÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ Î·È ¢È·‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·Ï› ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È:“™ÙËÓ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ 22-2-2010 ÙÔ˘ ¢.™. ·ÔÊ·Û›Û·Ì ٷ ÂÍ‹˜: ªÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Î. ΔÛ·ÌÚÈÓÔ‡ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÛ·Ê‹ÓÈÛË Î¿ıÂ Ù˘¯fiÓ ·ÚÂÍ‹ÁËÛ˘, ÍÂηı·Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ıÔÏfi ÙÔ›Ô Ô˘ ÂÛÎÂÌ̤ӷ ηÏÏÈÂÚÁ›ٷÈ, ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ì Ì ÎÔÈÓ‹, ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Î. ΔÛ·ÌÚÈÓÔ‡ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ··Ú¿‰ÂÎÙË ÏÂÎÙÈ΋ ÙÔ˘ Â›ıÂÛË ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Ì·˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÚÔ˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ¶ÚÔÌËıÂÈÒÓ. ΔÔÓ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Î¿ı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰È¯·ÛÙÈÎÒÓ Ù¿ÛÂˆÓ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¢.™. ı· Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ ¿ÓÙ· Âӈ̤ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi Û˘ÌʤÚÔÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡ÌÂ. ∞˜ ·Û¯ÔÏËı› Ô Î. ΔÛ·ÌÚÈÓfi˜ Ì ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Î·È ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Î·È ·˜ ·Ê‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ÛÙ· ·ÚÌfi‰È· ÂÛˆÙÂÚÈο Ì·˜ fiÚÁ·Ó·. Δ¤ÏÔ˜, ÁÈ· ÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂȂ‚·ÈÒıËΠÏ‹Úˆ˜ Ë ÔÚıfiÙËÙ· Ù˘ ¿Ԅ˘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ fiÙÈ ··ÈÙÂ›Ù·È ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ù˘ ۇ̂·Û˘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ∂.∂.∞.∞. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌË ‰ÈÏÔÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘. Ÿˆ˜ ¿ÏψÛÙÂ, ÙÔ ·Ô‰¤¯ÙËÎÂ Î·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹˜ ÙÔ˘ Ô Î. ΔÛ·ÌÚÈÓfi˜” .

∫¿ÏÂÛÌ· ÁÈ· ·ÂÚÁ›· ™ÙÔ ÌÂٷ͇, fiˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, οÏÂÛÌ· ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË, ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ (10.30.Ì.), ·¢ı‡ÓÂÈ ÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ Î·È ¢È·‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ:“ªÂ ÚfiÛ¯ËÌ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ÂȉÔı› Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ̤ÙÚˆÓ Ô˘ ı›ÁÔ˘Ó Ù· ÂÚÁ·Ûȷο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Ì ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘, ηٿÚÁËÛË ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·ÚÔ¯ÒÓ Î·È ÌÂÈÒÛÂȘ Û ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ. ¡· ·ÓÙÈÛÙ·ıԇ̠۠fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó Î·Ì›· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ΔËÓ ÎÚ›ÛË ÙËÓ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÔÈ ÌÂÁ·ÏÔ‚ÈÔÌ‹¯·ÓÔÈ Î·È ÔÈ ÙÚ·Â˙›Ù˜ ÁÈ· Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó Ù· Î¤Ú‰Ë ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÁÎÚÂÌ›ÛÔ˘Ó fi,ÙÈ ¤¯Ô˘Ó ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ¤ˆ˜ ÙÒÚ·” .


M·ÁÓËÛ›· 13

TPITH 23 ºEBPOYAPI√À 2010

∫¿ı ¯ÚfiÓÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È 400 ·È‰È¿ Ì ÔÈÎÔÁÂÓ‹ ˘ÂÚ¯ÔÏËÛÙÂÚÔÏ·ÈÌ›·

ªÂٷ͇ ÙˆÓ ‰¤Î· ÚÒÙˆÓ Ì ·˘ÍË̤ÓË ¯ÔÏËÛÙÂÚfiÏË ÛÙ· ·È‰È¿ Ë ª·ÁÓËÛ›·

ÙËÓ ÚÒÙË ‰Âο‰· ÙˆÓ ¡ÔÌÒÓ ·ÓÂÏÏ·‰Èο Ì ٷ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ΋˜ ·˘ÍË̤Ó˘ ¯ÔÏËÛÙÂÚfiÏ˘ ÛÙ· ·È‰È¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ª·ÁÓËÛ›· Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· ·fi ¤Ú¢ӷ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹Á·Á ÙÔ π·ÙÚÂ›Ô ªÂÙ·‚ÔÏÈÎÒÓ-∫ÏËÚÔÓÔÌÈÎÒÓ §ÈȉÔÏÔÁÈÎÒÓ ¡ÔÛËÌ¿ÙˆÓ, ÙÔ ÃˆÚ¤ÌÂÈÔ ∂Ú¢ÓËÙÈÎfi ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ, ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË ÓfiÛÔ Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· “ÔÈÎÔÁÂÓ‹˜ ˘ÂÚ¯ÔÏËÛÙÂÚÔÏ·ÈÌ›·” , Ë ÔÔ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·˘ÍË̤ÓÔ Î›Ó‰˘ÓÔ, fiÙ·Ó ÌÂÁ·ÏÒÛÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ Î·È ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ËÏÈΛ· ÙˆÓ 30-50 ÂÙÒÓ, Ó· ÂΉËÏÒÛÔ˘Ó Î›Ó‰˘ÓÔ ÂÌÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜. ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÁÈ·ÙÚÔ›, Ë ÔÈÎÔÁÂÓ‹˜ ˘ÂÚ¯ÔÏËÛÙÂÚÔÏ·ÈÌ›· Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓË ·fi ÙËÓ ·Ï‹ ¯ÔÏËÛÙÂÚ›ÓË Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹, ηıÒ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Î·È Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹. ΔÔ ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈÎfi Â›Ó·È ˆ˜ Ë ÓfiÛÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌÈÎÚfi ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ™ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÏÈȉ·ÈÌÈÎfi È·ÙÚ›Ô, ¤¯Ô˘Ó ÂÍÂÙ·ÛÙ› ¿ÙÔÌ· Ô˘ ¿Û¯Ô˘Ó ·fi ·˘Ù‹ ÙË ÓfiÛÔ. ŸÌˆ˜ Ë ıÂÚ·›· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· Á›ÓÂÙ·È Û ÈÔ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· È·ÙÚÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·. ¶¿ÓÙˆ˜ Ë ÎÏËÚÔÓÔÌÈ΋ ·˘Ù‹ ÓfiÛÔ˜ Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·È‰È΋˜ ·¯˘Û·ÚΛ·˜ Î·È ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÚÔηÏ› ÌÂÏÏÔÓÙÈο, fiˆ˜ ˘¤ÚÙ·ÛË Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ηډȷÁÁÂȷο ÓÔÛ‹Ì·Ù·. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Û ·ıËÓ·˚Îfi ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·, ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· 18 ¯ÚfiÓÈ· ı· ÁÂÓÓËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· 7.200 ·È‰È¿ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓ‹ ˘ÂÚ¯ÔÏËÛÙÂÚÔÏ·ÈÌ›·, Ô˘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó 100 ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î›Ó‰˘ÓÔ ÂÌÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ËÏÈΛ· ·fi 30 ¤ˆ˜ 50 ¯ÚfiÓˆÓ. ™ÙËÓ ∞’ ¶·È‰È·ÙÚÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ¶·›‰ˆÓ “∞Á. ™ÔÊ›·”, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› È·ÙÚÂ›Ô ªÂÙ·‚ÔÏÈÎÒÓ-∫ÏËÚÔÓÔÌÈÎÒÓ §ÈȉÔÏÔÁÈÎÒÓ ¡ÔÛËÌ¿ÙˆÓ, ÙÔ ÃˆÚ¤ÌÂÈÔ ∂Ú¢ÓËÙÈÎfi ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ, fiÔ˘ Â› 15 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÏÂÙÒÓÙ·È ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·È‰ÈÒÓ Ì ˘„ËÏ‹ ¯ÔÏËÛÙÂÚ›ÓË Ì·˙› Ì ̤ÏË ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜ Â› ÙÚÂȘ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ÁÂÓȤ˜. ΔÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Â›Ó·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Û ·ÚÈıÌfi ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ηıÒ˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ 14.000 ·È‰È¿ ¤ˆ˜ 15 ÂÙÒÓ. ∏ ÔÈÎÔÁÂÓ‹˜ ˘ÂÚ¯ÔÏËÛÙÂÚÔÏ·ÈÌ›· ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ‰È·Ù·-

Ú·¯‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÌÈ·˜ ÚˆÙ½Ó˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˘ÂÚ·Ú¿ÁÂÙ·È ¯ÔÏËÛÙÂÚ›ÓË ÛÙÔ ‹·Ú. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ 80% ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ¯ÔÏËÛÙÂÚfiÏ˘ ÛÙÔ ·›Ì· ·Ú¿ÁÂÙ·È ÂÓ‰ÔÁÂÓÒ˜ ÛÙÔ Û˘ÎÒÙÈ, ÂÓÒ ÌfiÓÔ 10%20% Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹. °È’ ·˘Ùfi ¿ÏψÛÙ ·ÛıÂÓ›˜ Ì ۈÛÙ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÁÈ· ·˘ÍË̤Ó˜ ÙÈ̤˜ ¯ÔÏËÛÙÂÚ›Ó˘. ¶·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ·fi ÙË ÌÔÚȷ΋ ‰È¿ÁÓˆÛË Ù˘ ÓfiÛÔ˘ ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· 1.200 ÌÂÙ·ÏÏ¿ÍÂȘ (‚Ï¿‚˜ ÛÙÔ ÁÔÓ›‰ÈÔ). ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› 36 ÌÂÙ·ÏÏ¿ÍÂȘ, ¤ÍÈ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ 74% ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙÔ˘˜ 52 ÓÔÌÔ‡˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÔÈ 19 ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ˆ˜ ÔÈ ÈÔ ÂÈ‚·ÚË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓ‹ ˘ÂÚ¯ÔÏËÛÙÂÚfiÏË. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fiÙÈ ÙÚ›· ÓËÛÈ¿, §Â˘Î¿‰·, ∫¤Ú-

΢ڷ Î·È ∫Ú‹ÙË, ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ˙ËÙ‹ÛÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÏÈȉÔÏÔÁÈÎfi È·ÙÚÂ›Ô ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·Ú¯Â›Ô˘ ÔÈÎÔÁÂÓÔ‡˜ ˘ÂÚ¯ÔÏËÛÙÂÚÔÏ·ÈÌ›·˜, οÓÔÓÙ·˜ ·Ó¿Ï˘ÛË DNA fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· οı ¯ÚfiÓÔ ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È 400 ·È‰È¿ Ì ÙË ÓfiÛÔ, Ì ΛӉ˘ÓÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÔ˘Ó ÚÒÈÌ· ηډȷο Î·È ÂÁÎÂÊ·ÏÈο ÓÔÛ‹Ì·Ù·, Â¿Ó ‰ÂÓ ‰È·ÁÓˆÛÙ› Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ÂÁη›Úˆ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÛÙÔ ÃˆÚ¤ÌÂÈÔ ∂Ú¢ÓËÙÈÎfi ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ, ·Ú¯Èο Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡, ηıÒ˜ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ̤¯ÚÈ ÙÚ›Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜, ‰ËÏ·‰‹ ¤ˆ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔ·Ô‡‰Â˜. ªÂÙ¿ ÙË ‰È¿ÁÓˆÛË Ù˘ ÓfiÛÔ˘ Ì ÌÔÚȷ΋ Ù¯ÓÈ΋ ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Ì ÂȉÈΤ˜ ˘ÂÚ˯ÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ˘„Ë-

Ï‹˜ ¢ÎÚ›ÓÂÈ·˜ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜-·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÛÙ· ·ÁÁ›· ÙˆÓ ¿Óˆ ¿ÎÚˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·fi ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ ¤ÍÈ ÂÙÒÓ. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ∞’ ¶·ıÔÏÔÁÈ΋˜ ∫ÏÈÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Î·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ÏÈȉ·ÈÌÈÎÔ‡ È·ÙÚ›Ԣ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·, Î. ∫ÒÛÙ·˜ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë ÔÈÎÔÁÂÓ‹˜ ˘ÂÚ¯ÔÏËÛÙÂÚÔÏ·ÈÌ›· Â›Ó·È ÌÈ· ÛÔ‚·Ú‹ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ΋ ¿ıËÛË, ÁÈ·Ù› ÂÁ΢ÌÔÓ› ÛÔ‚·ÚÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Î·Ú‰ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙËÓ Ôχ Ó·ڋ ËÏÈΛ·. ∂›Ó·È ÌÈ· ÓfiÛÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ Ì ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ Î·È ÙË ‰›·ÈÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙË Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹ Ë ÔÔ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Û ¤ÁηÈÚÔ ¯ÚfiÓÔ. ŸÙ·Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÛÙËÓ ˘ÂÚ¯ÔÏËÛÙÂÚÔÏ·ÈÌ›·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È Ó· οÓÔ˘Ó ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ·È‰› ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ó, ·Ó ¿Û¯ÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ΋ ·˘Ù‹ ÓfiÛÔ. √ ›‰ÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÛÙÔ ÏÈȉÈÌ·ÈÎfi È·ÙÚÂ›Ô Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” , ¤¯Ô˘Ó ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ÂÍÂÙ·ÛÙ› ·ÛıÂÓ›˜ Ì ·˘Ù‹ ÙË ÓfiÛÔ. ™˘Ó‹ıˆ˜ fï˜ ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ·˘ÙÔ› ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· È·ÙÚ›· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ·È‰È΋˜ ·¯˘Û·ÚΛ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ¤ÓÙÔÓÔ. √È ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ¤Ú¢Ó˜ ηٷٿÛÛÔ˘Ó ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÔ̤· ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ∏¶∞. §fiÁˆ Ù˘ ηıÈÛÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜, Ù˘ η΋˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÂÏÏÈÔ‡˜ ¿ÛÎËÛ˘ Ù· ·È‰È¿ Á›ÓÔÓÙ·È ·¯‡Û·Úη, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ·fi Ôχ ÓˆÚ›˜ Î·È ¯ÔÏËÛÙÂÚ›ÓË Ô˘ ÌÂÏÏÔÓÙÈο ı· ÙÔ˘˜ ÚÔηϤÛÂÈ Î·È Î·Ú‰È·ÁÁÂȷο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∞ÎfiÌË ¤Ó· ÛÔ‚·Úfi Û‡Ìو̷ ÏfiÁˆ Ù˘ ·¯˘Û·ÚΛ·˜ Â›Ó·È Ë ˘¤ÚÙ·ÛË.

™Ô‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Û ÔÏÏÔ‡˜ ‚ÔÏÈÒÙ˜ ·ÛıÂÓ›˜ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘. ÀÁ›·˜

«™ÙÔ» ÛÙË ‰È·ÎÔÌȉ‹ ÓÂÊÚÔ·ıÒÓ ·fi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÛÙÔ Û›ÙÈ ¢ÂÓ ‰È·ÎÔÌ›˙ÔÓÙ·È ·fi ¯ı˜ ÓÂÊÚÔ·ı›˜ ·fi ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜ Ì ·ÛıÂÓÔÊfiÚ· ÙÔ˘ ∂∫∞μ Û‡Ìʈӷ Ì ۯÂÙÈ΋ ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ı· Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓÔ, ηıÒ˜ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÓÂÊÚÔ·ı›˜ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙÚfiÔ. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ∂∫∞μ μfiÏÔ˘ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¢·ÚÈÒÙ˘, Ì ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ˆ˜ Â›ÁÔÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÎÚ›ÓÂÙ·È Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ì ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÙÔ˘ ∂∫∞μ ÙÔ˘ ÓÂÊÚÔ·ıÔ‡˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ·ÈÌÔοı·ÚÛË. ¢ÂÓ Â›Ó·È fï˜ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ ÙÔ ∂∫∞μ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î·È ÙË ‰È·ÎÔÌȉ‹ ÙÔ˘ ÓÂÊÚÔ·ıÔ‡˜ ·fi ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘. ΔÔ ∂∫∞μ μfiÏÔ˘ ·fi ¯ı˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ Î·È ‰ÂÓ ÌÂٷʤÚÂÈ ÙÔ˘˜ ÓÂÊÚÔ·ı›˜ ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜. ΔÔ ı¤Ì· ··Û¯fiÏËÛ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, ÂÓÒ ϤÔÓ ‰ÂÓ Ï›Ô˘Ó Î·È ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÓÂÊÚÔ·ı›˜. ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Ë ‰ÈÔÈ΋ÙÚÈ· Î. ª·Ú›· ∫·Ú¿ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ·fi Û‹ÌÂÚ· ı· Ê·Ó› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ·ÊÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ·fi ÙË

ªÔÓ¿‰· Δ¯ÓËÙÔ‡ ¡ÂÊÚÔ‡, Ù¤ÛÛÂÚȘ ÓÂÊÚÔ·ı›˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔˆÛ‰‹ÔÙ ӷ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È Ì ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜, ÌfiÏȘ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ë ·ÈÌÔοı·ÚÛË. °È· Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÓÂÊÚÔ·ı‹˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Ì ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ϋڈ̷ ‰‡Ô ·ÙfïÓ, Î·È ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ ·ÚÈıÌfi ·fi ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÓÂÊÚÔ·ıÒÓ Î. μ·Û›Ï˘ °È·ÓÓ¿ÎÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ·Ó Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ Â͢Ë-

ÚÂÙËıÔ‡Ó ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÓÂÊÚÔ·ı›˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Úfi‚ÏËÌ·, ÙfiÙ ı· ·¢ı˘Óı› ÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›·. √ Î. ¢·ÚÈÒÙ˘ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ô˘ ÌÂٷʤÚıËΠÓÂÊÚÔ·ı‹˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, ˘‹ÚÍ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙË ‰È·ÎÔÌȉ‹ ·ÙfiÌÔ˘ Ô˘ ¤·ı ¤ÌÊÚ·ÁÌ· Û ηٿÛÙËÌ· ÛÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›ٷÈ, fiÙ·Ó ÙÔ ∂∫∞μ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ÙÔ˘˜ ÓÂÊÚÔ·ı›˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÂÓÙfi˜ ËÌÂÚÒÓ ı· ÂÁηٷÛÙ·ı› ÌfiÓÈÌ· ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÙÔ˘ ∂∫∞μ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡. √ Î. ¢·ÚÈÒÙ˘ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ÙÔ ∂∫∞μ ¤Ï·‚ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi §È̤ÓÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È Û ϛÁ˜ Ë̤Ú˜ ı· ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ÂΛ ÙÔ̤·˜ Ì ÙË ÛÙ¿ıÌ¢ÛË Û ÌfiÓÈÌË ‚¿ÛË ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ˘ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‚·›ÓÂÈ ¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, fiˆ˜ Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ·fi ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÌfiÓÔ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÊËÌÂڛ˜ ÙÔ Ì‹Ó·. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

™‡ÏÏË„Ë ÁÈ· ÔÚÓ›· ™ÙË Û‡ÏÏË„Ë ‰‡Ô Á˘Ó·ÈÎÒÓ ˘ËÎfiˆÓ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÂΉ›‰ÔÓÙ·Ó Û ‰ËÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ ÛÙÔ μfiÏÔ ¯ˆÚ›˜ Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ·fi ÙÔ ¡fiÌÔ ÈÛÙÔÔÈËÙÈο, ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. √È ‰‡Ô Á˘Ó·›Î˜ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Û ‰ËÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ Ó· ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜ ÂÚˆÙÈ΋ Û˘Ó‡ÚÂÛË ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ 30 ¢ÚÒ. ™Â ¤ÏÂÁ¯Ô Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠÔÈ ‰‡Ô Á˘Ó·›Î˜ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó Ó· ÌËÓ Î·Ù¤¯Ô˘Ó ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ¿ÛÎËÛ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ Â’ ·ÌÔÈ‚‹ ÂΉȉÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚ÏËı› ÛÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ˘˜ ·fi ÙË ¡ÔÌÔıÂÛ›· È·ÙÚÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜. √È ‰‡Ô μÔ˘ÏÁ¿Ú˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Î·È Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·. ¶ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ μfiÏÔ˘.

ŒÎÏÂÈÛ·Ó Û¯ÔÏ›· ∫ÏÂÈÛÙ¿ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ·fi Û‹ÌÂÚ· Î·È ÁÈ· ÂÙ¿ Ë̤Ú˜ ÏfiÁˆ ÂȉÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ (ÁÚ›Ë) Ù· Û¯ÔÏ›·: ΔÔ ÙÌ‹Ì· °2 °¶2 ÙÔ˘ 1Ô˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ Î·È ÙÔ 1Ô ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÓÔ̷گ‡ÔÓÙÔ˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ªÂÚÁÈ·Ï‹.


ª·ÁÓËÛ›· 14 √È ÙÚÔ¯·›Â˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ∏ ˘¤Ú‚·ÛË ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ Ù·¯‡-

ÙËÙ·˜, Ë Ô‰‹ÁËÛË ˘fi ÙËÓ Â‹ÚÂÈ· ·ÏÎÔfiÏ Î·È Ë ÌË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ˙ˆÓÒÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÓÔ˘˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙÔ “ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ” ÙˆÓ ÙÚÔ¯ÔÓfïÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‚‚·›ˆÛ·Ó ÛˆÚ›· ·Ú·‚¿ÛˆÓ. ™˘ÓÂÚÁ›· Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜ μfiÏÔ˘ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛ·Ó ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· 589 Û˘ÓÔÏÈο ÂϤÁ¯Ô˘˜ Û ԉËÁÔ‡˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ‚‚·›ˆÛ·Ó 167 ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ˘¤Ú‚·ÛË ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜, 23 ÁÈ· Ô‰‹ÁËÛË ˘fi ÙËÓ Â‹ÚÂÈ· ·ÏÎÔfiÏ, ÂÓÒ ‰‡Ô Ô‰ËÁÔ› Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ∞˘ÙfiʈÚÔ, ηıÒ˜ Î·È 67 ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÌË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ˙ˆÓÒÓ ·ÛÊ·Ï›·˜. ΔÔ ›‰ÈÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ΔÚÔ¯·›· μfiÏÔ˘ 588 ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Û ԉËÁÔ‡˜ ‰È·ÎÏˆÓ Î·È ‚‚·ÈÒıËÎ·Ó 121 Û˘ÓÔÏÈο ·Ú·‚¿ÛÂȘ. √È ÙÚÔ¯ÔÓfiÌÔÈ ‚‚·›ˆÛ·Ó 44 ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÛÙ¤ÚËÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ Ô‰‹ÁËÛ˘, 35 ÁÈ· ÌË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÓÔ˘˜ ·fi Ô‰ËÁÔ‡˜ Î·È ÂÈ‚¿Ù˜, ηıÒ˜ Î·È 12 ÁÈ· ·Ú·‚›·ÛË ÙÔ˘ ÂÚ˘ıÚÔ‡ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙË. ∂›Û˘, ‚‚·ÈÒıËÎ·Ó ÙÚÂȘ ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÛÙ¤ÚËÛË ¿‰ÂÈ·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙËÚ›Ô˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ‰‡Ô ÁÈ· ÚfiÎÏËÛË ıÔÚ‡‚Ô˘, Ì›· ÁÈ· ̤ıË Î·È 21 ÏÔÈ¤˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ.

ªÂ ·ÚÁÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Ù· ¤ÚÁ· ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi •∂∫π¡∏™∞¡ Ì ·ÚÁÔ‡˜ Ú˘ı-

ÌÔ‡˜ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ·fi ÙËÓ ÎÔÈÏ·‰ÔÁ¤Ê˘Ú· ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ·Ú·ÏÈ·Îfi Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÛÈÒÓ Ô˘ ··ÏÏÔÙÚÈÒıËηÓ. ∏ ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ ÚÔıÂÛÌ›· Û ÙÚÂȘ ȉÈÔÎً٘ Ó· ÂÎÎÂÓÒÛÔ˘Ó ÙÚ›· ÎÙ›ÛÌ·Ù· Ô˘ ·Ô˙ËÌÈÒıËÎ·Ó ‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙÔÓ ˘fi ηٷÛ΢‹ ‰ÚfiÌÔ. Ãı˜ Ô ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ Î. ∏Ï›·˜ •ËÚ·ÎÈ¿˜ ›¯Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ÂÚÁÔÙ¿ÍÈÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î.Î. ™Ù·ıÔ‡ÚÔ Î·È Ã·Ú›ÙÔ ÌÂÙ¿ ·fi ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. “√È ÂÚÁ·Û›Â˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó, ·ÏÏ¿ ÔÈ Ú˘ıÌÔ› ηٷÛ΢‹˜ Ú¤ÂÈ Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· Ó· ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔÈËıÔ‡Ó ÒÛÙ ÚÈÓ ·fi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ó· ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ∏Ï›·˜ •ËÚ·ÎÈ¿˜. ∂›Ó·È ¤Ó· ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÂÊÈÎÙfi ·Ó fiÏÔÈ ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜. √ ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ¤ÁηÈÚ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, Ë ∞°∂Δ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ¤ÁηÈÚ· ÙȘ Ӥ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÂÈÛfi‰Ô˘-ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈfi Ù˘ Î·È Ë ÔÏÈÙ›· ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ÛÙÂÓ‹ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ·ÚfiÛÎÔÙË ÚÔ‹ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ”

ΔƒπΔ∏ 23 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

¢Ú¿ÛÂȘ Û ‰‡Ô ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ˜ ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ë ∂Δμ∞ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜

¶·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Û μπ¶∂ Î·È μπ√¶∞ μfiÏÔ˘

ª

ÔÓ¿‰Â˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ, ‰È·¯Â›ÚÈÛË ˘‰¿ÙÈÓˆÓ fiÚˆÓ, ‰›ÎÙ˘· ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È ÔÌ‚Ú›ˆÓ, Û‡ÛÙËÌ· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ·ÂÚ›ˆÓ ÂÎÔÌÒÓ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÛÙȘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ (∞’ Î·È μ’ μπ¶∂) Î·È ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi ¿ÚÎÔ (μπ√¶∞), Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ ∂Δμ∞ μπ¶∂ Î·È Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÙÔÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜, ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ ∞ÏÏ·ÁÒÓ Î·È Ë ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ‰È¿ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ∂Δμ∞ - μπ.¶∂. ∞.∂. (Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ 35%, ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 65%). ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™

™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È ÔÈ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È ÙÔ μπ√¶∞ Ó· ηٷÛÙÔ‡Ó ÂÏ΢ÛÙÈο ÁÈ· ÙȘ ÏÂÁfiÌÂÓ˜ “Ú¿ÛÈÓ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ” Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó· Ó¤Ô ÚfiÙ˘Ô “Ú¿ÛÈÓˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ¿ÚΈӔ . √È ‰Ú¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Ú¿ÛÈÓ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÚfiÙ˘Ô Î·È ÁÈ· ÌÂÏÏÔÓÙÈο Û¯¤‰È· ·Ó¿Ù˘Í˘, ı· ÂÈÙ·¯‡ÓÔ˘Ó ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Û Ú¿ÛÈÓ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Î·È ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û ÌÈ· ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ·Î·ı¿ÚÈÛÙÔ˘ ÂÁ¯ÒÚÈÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ (∞∂¶) Ô˘ ÂÂÓ‰‡ÂÙ·È ÛÙËÓ Ú¿ÛÈÓË ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ΔÔ ™¯¤‰ÈÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤ÓÙ ¿ÍÔÓ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ·ÓÂÏÏ·‰Èο, ˆÛÙfiÛÔ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÔÈ μπ¶∂ Î·È ÙÔ μπ√¶∞ μfiÏÔ˘ ı· Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó Û ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ: - ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË μπ¶∂. √È ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ‰Ú¿ÛÂȘ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ, fiˆ˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ (μÈÔÏÔÁÈÎÔ› ∫·ı·ÚÈÛÌÔ›, ªÔÓ¿‰Â˜ ∂ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ∞Ô‚Ï‹ÙˆÓ), ‰È·¯Â›ÚÈÛË ˘‰¿ÙÈÓˆÓ fiÚˆÓ (¢›ÎÙ˘· ¶·ÚÔ¯‹˜, ¢›ÎÙ˘· À‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘, ¢›ÎÙ˘· √Ì‚Ú›ˆÓ, ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ¶˘ÚfiÛ‚ÂÛ˘), Û‡ÛÙËÌ· ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ∞ÂÚ›ˆÓ ∂ÎÔÌÒÓ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ú·Û›ÓÔ˘ Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÎÔÈÓÔ¯Ú‹ÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Î·È Û‹Ì·ÓÛË √‰ÈÎÒÓ ¢ÈÎÙ‡ˆÓ. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ μπ¶∂ μfiÏÔ˘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË Û‹Ì·ÓÛË, ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Ú·Û›ÓÔ˘ Î·È ÙËÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ. - ∂ÓÂÚÁÂȷΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ∏ ∂Δμ∞ μπ¶∂ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ (30 MW) Û ÔÈÎfi‰· ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ μπ¶∂, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÂΉÔı› ÔÈ Õ‰ÂȘ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ë ∂Δμ∞ μπ¶∂ ı· ‰È·ı¤ÛÂÈ ÂÈϤÔÓ ÔÈÎfi‰· Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó Û ∞Ó·ÓÂÒÛÈ-

̘ ¶ËÁ¤˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ·Ú¤¯ÂÈ ˘ËÚÂۛ˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ÛÙÂÁÒÓ Ì ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÙÚÈÂÙ›· ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÁηÙÂÛÙË̤ӈÓ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ 5% ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙȘ ÛÙ¤Á˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ (Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜ 50 ªW). “√ μfiÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰‡Ô μπ¶∂ Î·È ¤Ó· μπ√¶∞. ∫·È ÛÙȘ ÙÚÂȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÚԂϤÔÓÙ·È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ΢ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ ÌÂϤÙ˜, Ú¿ÛÈÓÔ, Û‹Ì·ÓÛË” , ‰‹ÏˆÛ ÛÙË “£” Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ∂Δμ∞ μπ¶∂ Î. ™Ù. æˆÌ¿˜.

¶Ú¿ÛÈÓ˜ μπ¶∂ ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÎfiÌË ÙÚÂȘ ‰Ú¿ÛÂȘ, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ·Ó Û ·˘Ù¤˜ ı· ÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: - ªÔÓ¿‰Â˜ ÎÔÌÔÛÙÔÔ›ËÛ˘ Î·È ∫¤ÓÙÚ· ¢È·ÏÔÁ‹˜ ∞ӷ΢ÎÏÒÛÈÌˆÓ ÀÏÈÎÒÓ. √È ÌÔÓ¿‰Â˜ ·˘Ù¤˜ ı· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˘’ fi„ÈÓ ÙÔ˘˜ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ Î·È Â-

ÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. √È ÌÔÓ¿‰Â˜ ÎÔÌÔÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ı· ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È 30.000 ÙfiÓÔ˘˜ ·fi‚ÏËÙ· ÂÙËÛ›ˆ˜ Ë Î·ıÂÌ›·. -¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÚÈÒÓ Ú¿ÛÈÓˆÓ Ó¤ˆÓ μπ¶∂ ÛÙ· ÚfiÙ˘· ÙˆÓ Eco-Industrial Parks. ∞ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ı· ÂÁηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ·˘Ù¤˜, ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ Ì›· ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·. √È ˘Ô‰Ô̤˜ ÛÙȘ Ú¿ÛÈÓ˜ μπ¶∂ ı· Â›Ó·È ÂÓÂÚÁÂȷο ·Ô‰ÔÙÈΤ˜ Î·È ¯·ÌËÏ‹˜ ¤ÓÙ·Û˘ ¿Óıڷη Î·È ı· ·ÍÈÔÔÈÔ‡Ó Î·ı·Ú¤˜ Î·È ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∂ÈϤÔÓ, ÔÈ Ú¿ÛÈÓ˜ μπ¶∂ ı· Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Î·È ı· ·Ó·Î˘ÎÏÒÓÔ˘Ó ÚÒÙ˜ ‡Ï˜, ˘ÏÈο Î·È ÓÂÚfi, ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ηı·Ú‹˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ı· ‚ÂÏÙÈÛÙÔÔÈÔ‡Ó ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ·Á·ıÒÓ Î·È ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∂›Û˘, ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ¯ÒÚÔ˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ÙÔÌ›˜ Ù˘ Ú¿ÛÈÓ˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ (“Ú¿ÛÈÓË” ¯ËÌ›·, ‚ÈԉȷÛÒÌÂÓ· ·ÔÚÚ˘·ÓÙÈο, ÌÔÓ¿‰Â˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ - .¯. ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù· Low-e Î.¿.) ∂›Û˘ ı· ÏÂÈ-

ÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ¯ÒÚÔ˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜ Û˘Ì‚·ÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÔÈ Ôԛ˜ fï˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÂÓۈ̷ÙÒÛÂÈ ÛÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· ·Ó¿Ù˘Í˘, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜ ÙȘ ‚¤ÏÙÈÛÙ˜ ‰È·ı¤ÛÈ̘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜. -√ÏÔÎÏËڈ̤ӷ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈο ¶¿Úη (√¶∂¶) Û ÓËÛÈ¿. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ·ÎfiÌË ·Ó ı· Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› ÛÙË ‰Ú¿ÛË ·˘Ù‹ Î·È Î¿ÔÈÔ ·fi Ù· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ·Ó Î·È fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. æˆÌ¿˜, “Ë ·fiÊ·ÛË Â›Ó·È ÔÏÈÙÈ΋ ·fi Ù· Û˘Ó·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁ›· ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË” . Δ· √¶∂¶ ¤¯Ô˘Ó ÛÙfi¯Ô Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ì ̤ÁÈÛÙË ‰È›ۉ˘ÛË Î·ı·ÚÒÓ Î·È ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·Ôı‹Î¢Û˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ȉ›ˆ˜ Û ·˘ÙfiÓÔÌ· ÓËÛȈÙÈο ‰›ÎÙ˘·. ¶·Ú¤¯Ô˘Ó ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È Â¿ÚÎÂÈ· ÛÙÔÓ ÂÊԉȷÛÌfi ÓÂÚÔ‡ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ÂÏÏÈ‹ ‹ ·Î·Ù¿ÏÏËÏ· ·Ôı¤Ì·Ù· ˘‰¿ÙÈÓˆÓ fiÚˆÓ. ™˘ÓÙÂÏÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ÊÈÏÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Ì ·Ó¿ÎÙËÛË ˘ÏÈÎÒÓ (·Ó·Î‡ÎψÛË, ÎÔÌÔÛÙÔÔ›ËÛË). ¶·Ú¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÁˆÁ‹ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Û ÓËÛÈ¿ Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·ÈÓÔÙfiÌˆÓ ˘‰ÚÔÔÓÈÎÒÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ Û ۇÁ¯ÚÔÓ· ËÏȷο ıÂÚÌÔ΋È·. ™ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ Ô˘ ı· ÂȉÔÙËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ∂™¶∞, ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Î·È È‰ÈÒÙ˜. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ∞’ μπ¶∂ μfiÏÔ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 2.759 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, ÂÓÒ Ë ¤ÎÙ·ÛË Ô˘ ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó Ù· ‚ÈÔÌ˯·ÓÔÛÙ¿ÛÈ· Â›Ó·È 1549 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. ∂›Û˘ 123 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ‚ÈÔÙ¯ӛ˜, 16 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Â›Ó·È ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ, 364 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Â›Ó·È ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ, 701 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ (¿Úη) Î·È 6 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ‰È¿ÊÔÚÔÈ ¯ÒÚÔÈ. ™ÙËÓ ∞’ μπ¶∂ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È 110 ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ Î·È ‚ÈÔÙ¯ÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÂÓÒ 50 ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙË μ’ μπ¶∂.

™ÙȘ 10 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜

¶ÚÔÛ˘Ó‰Úȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Î·È ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ¡¢ ™Â Ï‹ÚË ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ù›ıÂÙ·È Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ¡¢, ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ 8Ô˘ Û˘Ó‰ڛԢ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ¤Ï¢Û˘ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ Î. ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙȘ 18 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÛÙËıÔ‡Ó Î¿Ï˜ ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ù˘ √¡¡∂¢ Î·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ¡¢ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÔÈ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ, Ô˘ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ‰ËÌ·Ú¯›Â˜ ÛÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ÊıÈÓÔÒÚÔ˘. ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‡ÛÎÂ„Ë ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ μfiÏÔ˘ Î·È ¡. πˆÓ›·˜ Ô˘ ÚfiÛÎÂÈÓÙ·È ‹ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÏÂÁ› Ì ÙË ÛËÌ·›· Ù˘ ¡¢ ÛÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÙÔÌÂ¿Ú¯Ë ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î. ºÈÏ. ¶·ÚÚËÛÈ¿‰Ë. ∏ Û‡ÛÎÂ„Ë ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ¿ÏÏˆÓ Ì ı¤Ì· ÙȘ

‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ô˘ ı· ÎÔÚ˘ÊˆıÔ‡Ó ÛÙȘ 13 ª·ÚÙ›Ô˘, Ì ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋ Û‡ÛÎÂ„Ë ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ¡¢ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, fiÔ˘ ı· ·Ú·ÛÙ› Î·È Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î. μ·Û. ªÈ¯·ÏÔÏÈ¿ÎÔ˜. ™ÙËÓ ·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋ Û‡ÛÎÂ„Ë ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· “¤ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È” Î·È Ù· ÚÒÙ· ÔÓfiÌ·Ù· ˘-

Ô„ËÊ›ˆÓ ·ÈÚÂÙÒÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Ú¯ÒÓ. ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÂÎÏÂÁ̤ÓÔÈ ÛÙ· ΔÔÈο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ·, ÛÙ· ¢ËÌÔÙÈο Î·È ¡Ô̷گȷο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ·, ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ Î·È ÓÔ̿گ˜ Ô˘ ÚfiÛÎÂÈÓÙ·È ÛÙË ¡¢. ™ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ 27 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Ë ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ÙÔÈ-

΋˜ ¡√¢∂ Ì ÙÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ÙˆÓ 22 ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÙÔÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, Ì ı¤Ì· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÙÔ˘ 8Ô˘ Û˘Ó‰ڛԢ. ΔËÓ ›‰È· Ë̤ڷ ÛÙË μ¤ÚÔÈ· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ‰È¿ÛÎÂ„Ë ·ÁÚÔÙÔÛ˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ¡¢, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Î·È ·ÁÚÔÙÔÛ˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›·. √ ÚÔÛ˘Ó‰ÚÈ·Îfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ∞ÁÚÔÙÈÎfi ı· ÎÔÚ˘Êˆı› ÛÙȘ 10 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ì ·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙË §¿ÚÈÛ·, fiÔ˘ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ Î. ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ›Ûˆ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·È ÌÈ· Ì›ÓÈ ÂÚÈԉ›· ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 10-11 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ¡¢ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 2527 πÔ˘Ó›Ô˘.

∂ÎÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ √¡¡∂¢ ªÂ ·ÓÔȯً ‰È·‰Èηۛ· fiˆ˜ ¤ÁÈÓ Ì ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘

ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ı· ÂÎÏÂÁ› Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √¡¡∂¢. √È ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 18 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó fiÛÔÈ Ó¤ÔÈ Ì¤¯ÚÈ 32 ¯ÚfiÓˆÓ ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÙȘ ȉÂÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ù˘ √¡¡∂¢, Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ‹ ı· ÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó. £· ÚÔËÁËı› ÙÔ ¤ÎÙ·ÎÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ √¡¡∂¢ ÛÙȘ 14 ª·ÚÙ›Ô˘, fiÔ˘ Î·È ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ŸÛÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó 100 ˘ÔÁڷʤ˜ ÌÂÏÒÓ Ù˘ √¡¡∂¢. ÀÔ„‹ÊÈÔÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ʤÚÔÓÙ·È ÔÈ Î.Î. ∫. ÷Ù˙‹˜, ∞Ó‰Ú. ¶··ÌÈÌ›ÎÔ˜, μ·Û. ºÔ›‚Ô˜-∞ÍÈÒÙ˘ Î·È ∫. πˆ¿ÓÓÔ˘. ∫¿Ï˜ Ì ·ÓÔȯً ‰È·‰Èηۛ· ı· ÛÙËıÔ‡Ó Î·È ÙÔ ª¿ÈÔ ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ù˘ ¡¢, ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ‰ÈÔÈ΋ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡√¢∂. ™Ù. ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜


ª·ÁÓËÛ›· 15

ΔƒπΔ∏ 23 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

ΔÚ›· ÂÈϤÔÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ Ë Δƒ∞π¡√™∂ ÏfiÁˆ Ù˘ ·˘ÍË̤Ó˘ ÂÈ‚·ÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘

∞˘ÍË̤ӷ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜ ∞‡ÍËÛ ·fi ¯ı˜ Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜ Î·È §¿ÚÈÛ·˜-μfiÏÔ˘ Ë Δƒ∞π¡√™∂, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔ ÂÈ‚·ÙÈÎfi ÎÔÈÓfi ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·˘ÍË̤ÓË Î›ÓËÛË Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Î·È ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ Î·ÙÔÏÈÛı‹ÛÂˆÓ ÛÙ· Δ¤ÌË. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ §¿ÚÈÛ·˜-μfiÏÔ˘ Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·˘Í‹ıËÎ·Ó ·fi ¤ÍÈ Û ÂÓÓÈ¿. ∂›Û˘ ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ¶·Ï·ÈÔÊ¿ÚÛ·ÏÔ˜-∫·Ï·Ì¿Î·, ηıÒ˜ Î·È ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ §¿ÚÈÛ·˜-£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi˜). ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ Δƒ∞π¡√™∂, ÈÛ¯‡Ô˘Ó: - ¡¤Ô ϤÁÌ· ÙÔÈÎÒÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ §¿ÚÈÛ· - μfiÏÔ˜ (·fi 6 ·˘Í‹ıËÎ·Ó Û 9): 1570 (06:02), 1572 (08:02), 1574 (10:00), 1576 (11:58), 1578 (13:57), 1580 (15:57), 1582 (18:00), 1584 (20:50) Î·È 1586 (22:48). - ¡¤Ô ϤÁÌ· ÙÔÈÎÒÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ μfiÏÔ˜ - §¿ÚÈÛ· (·fi 6 ·˘Í‹ıËÎ·Ó Û 9): 1571 (07:01), 1573 (09:00), 1575 (10:58), 1577 (12:57) 1579 (14:56),

1581 (16:57), 1583 (19:49), 1585 (21:49), 1587 (23:48). - ¡¤Ô ϤÁÌ· ÙÔÈÎÒÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ∫·Ï·Ì¿Î· - ¶·Ï·ÈÔÊ¿ÚÛ·ÏÔ˜ (ÚÔÛÙ¤ıËΠ1 ÂÈϤÔÓ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ): 1881 (06:30), 1885 (13:31), 1889 (18:22). - ¡¤Ô ϤÁÌ· ÙÔÈÎÒÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ¶·Ï·ÈÔÊ¿ÚÛ·ÏÔ˜ - ∫·Ï·Ì¿Î· (ÚÔÛÙ¤ıËΠ1 ÂÈϤÔÓ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ): 1882 (07:56), 1886 (14:58), 2880 (19:22). - ¡¤Ô ϤÁÌ· ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ∫·Ï·Ì¿Î· - ¶·Ï·ÈÔÊ¿ÚÛ·ÏÔ˜ - §¿ÚÈÛ· (ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó 2 ÂÈϤÔÓ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÔ ϤÁÌ· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË ·fi ∫·Ï·Ì¿Î· ÚÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ì ÌÂÙÂÈ‚›‚·ÛË ÛÙÔÓ ¶ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi §¿ÚÈÛ·˜ - £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢): 883/592 (07:44), 1883 (10:24), 1887 (14:03), 887/564 (21:00), 2881 (21:50). - ¡¤Ô ϤÁÌ· ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ §¿ÚÈÛ· ¶·Ï·ÈÔÊ¿ÚÛ·ÏÔ˜ - ∫·Ï·Ì¿Î· (ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó 2 ÂÈϤÔÓ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÔ ϤÁÌ· ÂÈÙÚ¤ÂÈ

ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË ·fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÚÔ˜ ∫·Ï·Ì¿Î·, Ì ÌÂÙÂÈ‚›‚·ÛË ÛÙÔÓ ¶ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ - §¿ÚÈÛ·˜): 1561/1880 (05:00), 563/882 (06:26), 1882 (07:56), 1563/1884 (12:07), 1565/1888 (15:50), 591/886 (19:41) ∂›Û˘ ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó ‰‡Ô ÂÈϤÔÓ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÛÙÔÓ ¶ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ - §¿ÚÈÛ·˜ - £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÙÔ 1591 (05:30, Ë ÒÚ· ·Ó·¯ÒÚËÛ˘ ·fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË) Î·È ÙÔ 1592 (07:15, Ë ÒÚ· ·Ó·¯ÒÚËÛ˘ ·fi §¿ÚÈÛ·). °È· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Û ˯ÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ Ì‹Ó˘Ì·, ÙÔ ÂÈ‚·ÙÈÎfi ÎÔÈÓfi ÌÔÚ› Ó· ηÏ› ÙÔÓ ÙËÏÂʈÓÈÎfi ·ÚÈıÌfi 1110, ÂÓÒ ÁÈ· ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ˜ ı¤ÛˆÓ, ÙÈ̤˜ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ, ¯ÚfiÓÔ˘˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ Î·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ ÎÔÈÓfi ·Ú·Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ηÏ› ·fi ÙȘ 07:00 ¤ˆ˜ ÙȘ 22:00 ÛÙÔÓ ÙËÏÂʈÓÈÎfi ·ÚÈıÌfi 210 5297 777 ÁÈ· ·¢ı›·˜ Û˘ÓÔÌÈÏ›· Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ Δƒ∞π¡√™∂ ∞.∂. øÛÙfiÛÔ ‹‰Ë ÂÎÊÚ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÚÒÙ˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÂÈ‚·ÙÒÓ ÁÈ· ÌË Î·Ïfi

Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÂÈ‚¿Ù˘ ÛÙȘ 9.18’ Ì.Ì. Êı¿ÓÂÈ ÛÙË §¿ÚÈÛ· ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ÚÔ·ÛÙÈ·ÎÔ‡ ·fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜ ÁÈ· μfiÏÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÌÈ¿-

ÌÈÛË ÒÚ· ÂÚ›Ô˘ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈ‚È‚·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÙˆÓ 10.48’ ÁÈ· μfiÏÔ. ªÂ Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ë ·Ó·ÌÔÓ‹ ‹Ù·Ó ÌfiÏȘ 25 ÏÂÙ¿. ™Ù. ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜

∑ËÙ¿ Ô ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Î·È ÙË °.°. ÈÚÔÙ·Í›·˜

ª¤ÙÚ· ÁÈ· ʇÛË Î·È ‰fiÌËÛË ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ ÈÛÙÔÏ‹ ÛÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù¤· ÈÚÔÙ·Í›·˜ Î. ª·Ú›· ∫·ÏÙÛ¿ ·¤ÛÙÂÈÏ ¯ı˜ Ô ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ï‹„˘ ¤ÎÙ·ÎÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ Î·È ‰ÔÌË̤ÓÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “∂ÈÙÚ¤„Ù ÌÔ˘ Ó· Â·Ó¤Ïıˆ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ Î·È ‰ÔÌË̤ÓÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È Ù˘ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋˜ ·Ó¿Á΢ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó Ì¤ÙÚ· ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹. ¶·ÚfiÙÈ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ ·ÔÙÂÏ› ÂÓÈ·›Ô ¯ˆÚÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ, Ô ‰È·ÎÚÈÙfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÌÈ·˜ ÂοÛÙ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ÙÔ˘, Ì ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ù· ™Ã√√∞¶, ‰ÂÓ ·¤‰ˆÛ ٷ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ·. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘¿ÚÍÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ Ô˘ ÂÎÔÓÔ‡ÓÙ·È Ô‡ÙÂ Î·Ó ÎÔÈÓ¤˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë Î¿ı ÌÂϤÙË Ó· ÚԂϤÂÈ ÌË Û˘ÓÂÎÙÈΤ˜, Â¿Ó fi¯È ¢ı¤ˆ˜ ·ÓÙÈÊ·ÙÈΤ˜, Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ì ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ fiÌÔÚˆÓ ¢‹ÌˆÓ, fiÛÔ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ì ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈ-

Í‹˜: “∂›Ó·È ÏÔÈfiÓ ·Ó·Áη›Ô Ó· ÂÈηÈÚÔÔÈËı› Î·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ıÂÛÌÈ΋ ˘fiÛÙ·ÛË Ë ˘¿Ú¯Ô˘Û· ∂ȉÈ΋ ÈÚÔÙ·ÍÈ΋ ªÂϤÙË ÙÔ˘ Ù. À¶∂Ãø¢∂, Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ χÛ˘ Ù˘ ˙ˆÓÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ Î·È ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ¯ˆÚÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÌÂ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜, Û ÁÂÓÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ¯ÒÚÔ˘ fiˆ˜ .¯. ÔÈÎÈÛÌÔ› (·Ï·È¿ Î·È Ó¤· fiÚÈ·), ‰¿ÛË /‰·ÛÈΤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ, ÌÓËÌÂÈ·ÎÔ› /·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ· ÌÓËÌ›· Ù˘ ʇÛ˘, ˙ÒÓ˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ʇÛ˘ Î·È ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÁˆÚÁÈ΋ ÁË /ηÏÏȤÚÁÂȘ ÎÔÎ. ∞˘Ù‹ Ë Û¯Â‰È·ÛÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·Ó·Ï˘ÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÛÙË ¯Ú‹ÛË Á˘ Î·È ÙË ‰fiÌËÛË, ·Ó¿ ηÙËÁÔÚ›· ¯ÒÚÔ˘. ΔÔ fiÏÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ı· ÙÂı› ˘fi ÙËÓ ÂÔÙ›· ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÈÚÔÙ·Í›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛ-

ÎÔ‡ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜” . ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô ¡Ô̿گ˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ: “ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÙÂı› Î·È ÂÎÔÓÔ‡ÓÙ·È ™Ã√√∞¶ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ¢‹ÌÔ˘˜ (∞ÚÙ¤ÌȉԘ, ∞ÊÂÙÒÓ, ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜), ÂÓÒ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÙÂı› ·ÎfiÌË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ¢‹ÌÔ˘˜ (ªËÏÂÒÓ Î·È ∑·ÁÔÚ¿˜), ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÁÈ· ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ

∫ÔÈÓfiÙËÙ˜ (∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, ∞Ó¿‚Ú·˜ Î·È ΔÚ›ÎÂÚÈ). ªÂ ÙËÓ ÚÔˆıÔ‡ÌÂÓË ‰Â, ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ™¯Â‰›Ô˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ ÚÔˆıÂ›Ù·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰˘Ô ‹ ÙÚÈÒÓ ¢‹ÌˆÓ. ŒÓ· ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Â›Ó·È fiÙÈ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ÙˆÓ 75 ÂÚ›Ô˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ¢‹ÌˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔًوÓ, ·ÓÂÁ›ÚÔÓÙ·È Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ÔÈ-

ÎÔ‰ÔÌÒÓ ÂÎÙfi˜ Îϛ̷η˜, Ù· ÔÔ›· ¤Ú· ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È, ‰ÂÓ ÏËÚÔ› Î·È ÙȘ ÏÔÈ¤˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜, ·ÊÔ‡ Ë ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÛÙ· fiÚÈ· ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ Ì ·ÔÊ¿ÛÂȘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë, ÔÈ Ôԛ˜, fï˜, ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ·Î˘ÚˆıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ™Ù∂” . Δ¤ÏÔ˜ Ô ¡Ô̿گ˘ ˙ËÙ¿ Ù· Â-

√È Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ Ù˘ “£” °È· fiÔȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ, Ï¿ıË Î·È ·Ú·Ï›„ÂȘ ÛÙË ‰È·ÓÔÌ‹ Ù˘ “£∂™™∞§π∞™” ÔÈ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ Î·È ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÌÔÚÔ‡Ó - ÏËÓ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Î·È ∫˘Úȷ΋˜ - Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó, ¯ˆÚ›˜ ¯Ú¤ˆÛË, Ì ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘¿ÏÏËÏÔ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 800-11-35000. ∞fi ÙȘ 7 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ·Îԇ̠ٷ ·Ú¿ÔÓ·, ÙȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ Ì·˜ Û’ fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ʇÏÏÔ˘.

Û·Ï›·˜ Î·È ı· ˘ÏÔÔÈËı› Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂÏÂÙËÙÒÓ Ù˘ ·Ï·È¿˜ ∂ê Î·È Ù˘ ∂ȉÈ΋˜ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ªÂϤÙ˘ NATURA ̤ۈ Ù˘ Û‡Ó·„˘ ÂȉÈ΋˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Ô˘ ı· ··ÈÙËı› ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 100.000 ¢ÚÒ. ∫·ÙfiÈÓ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ, ·Ú·Î·ÏÒ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÙ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙË ¡∞ª Ì ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ÔÛfi, ·fi fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂Δ∂ƒ¶™, ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ÙË ¯ÒÚ·. ∏ ¤ÁÎÚÈÛË Î·È Ë ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË Ù˘ ∂ê ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ¿ÌÂÛË ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ Î·È ‰ÔÌË̤ÓÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ·ÏÏ¿ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ, ÁÈ· ÙȘ ÀËÚÂۛ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘ À¶∂∫∞, ÙÔ ·ÛʷϤ˜ Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Î·È ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ÂÎÔÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ™Ã√√∞¶” .


M·ÁÓËÛ›· 16

ΔƒπΔ∏ 23 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

¶ÚÔ˜ Ó¤· ·Ó·‚ÔÏ‹;

™Â οı ı·Ï·ÛÛÔÙ·Ú·¯‹ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÓÔÌ›˙Ô˘Ó ˆ˜ “Á›ÓÂÙ·È ÛÂÈÛÌfi˜”

∏ ÂΉ›Î·ÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ˘ÂÍ·›ÚÂÛ˘ ·fi ÙËÓ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜

∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ‰È¿‚ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ıÂÌÂÏ›ˆÓ ·Ú·ÏÈ·ÎÒÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÒÓ ÛÙËÓ ÕÊËÛÛÔ

™∂ Ó¤· ·Ó·‚ÔÏ‹, Ë ¤ÌÙË Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿, ‚·›ÓÂÈ Ë ÂΉ›Î·ÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ˘ÂÍ·›ÚÂÛ˘ ÔÛÔ‡ 1,5 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ¢ÚÒ ·fi ÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·, ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ù¤ÏÔ˜ 2005 ·Ú¯¤˜ 2006. ∏ ˘fiıÂÛË Â›¯Â ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› Ó· ÂΉÈηÛÙ› ÛÙÔ ∫·ÎÔ˘ÚÁÈÔ‰ÈÎÂ›Ô §¿ÚÈÛ·˜ ¯ı˜, ˆÛÙfiÛÔ Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ‰ÈÂÎfiË ÁÈ· Û‹ÌÂÚ·. ∏ ˘fiıÂÛË ¤¯ÂÈ ·ÚÈıÌfi ÈӷΛԢ 17, ÂÓÒ ¤ˆ˜ ¯ı˜ ›¯·Ó ÂΉÈηÛÙ› ÔÈ ÂÙ¿ ÚÒÙ˜ ·fi ÙȘ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ. ™˘Ó‹ÁÔÚÔÈ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ‰‹ÏˆÛ·Ó ·fi ¯ı˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Î·È ı· ·ÈÙËıÔ‡Ó ·Ó·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂΉ›Î·Û˘. °È· ÙËÓ ˘ÂÍ·›ÚÂÛË Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ·Ú·¤ÌÔÓÙ·È Ó· ‰ÈηÛÙÔ‡Ó ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓ· Û ‚·ıÌfi ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ‰‡Ô ÚÒËÓ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Û ‚·ıÌfi ÏËÌÌÂÏ‹Ì·ÙÔ˜. √È ‰‡Ô ‚·ÛÈÎÔ› ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Ï·ÛÙÔÁÚ·Ê›· ηْ Â¿ÁÁÂÏÌ·, ηٿ Û˘Ó‹ıÂÈ· Î·È Î·Ù’ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ì ÛÎÔfi fiÊÂÏÔ˜ ¿Óˆ ·fi 70.000 ¢ÚÒ, ˘ÂÍ·›ÚÂÛË ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Î·È ·¿ÙË Î·Ù’ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛË. ∞ÎfiÌË „¢‰‹ ‚‚·›ˆÛË Î·È ˘ÂÍ·›ÚÂÛË ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘, ËıÈ΋ ·˘ÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÂÛfi‰ˆÓ ·fi ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. √È ‰‡Ô ÚÒËÓ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ·Ì¤ÏÂÈ· ¿ÛÎËÛ˘ ÂϤÁ¯Ô˘. √È ‰‡Ô ‚·ÛÈÎÔ› ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚÔÊ˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔÈ. ™ÙË ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È 40 Ì¿ÚÙ˘Ú˜. ∏ ÂΉ›Î·ÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·‚ÏËı› Î·È ¿ÏÈ, ηıÒ˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ‹‰Ë ·fi ¯ı˜ fiÙÈ ı· ·Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Û ¿ÏÏ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Î·È ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó. ∏ ˘fiıÂÛË ·ÔηχÊÙËΠÌÂÙ¿ ·fi ·Ú¿ÔÓÔ ÂÏ¿ÙË Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜, fiÙÈ ‰ÂÓ ı˘ÌfiÙ·Ó Ó· ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ·Ó¿ÏË„Ë Ô˘ ÙÔ˘ ¯ÚÂÒıËΠ·fi ‰¿ÓÂÈÔ.

∏ ∫ÙËÌ·ÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ ¿‰ÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ

ÙËÓ ¢Ú¿ÎÂÈ· ‰›ÓÂÙ·È “Ì¿¯Ë” ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ Ô˘ ¿ÊËÛ ›Ûˆ Ù˘ Ë ÏËÌ̇ڷ ÙÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÕÊËÛÛÔ Ù· ·̷ٷ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ‚Á‹Î·Ó ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ·Ú·Û‡ÚÔÓÙ·˜ fi,ÙÈ ‚Ú‹Î·Ó ÛÙÔ ‰È¿‚· ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ ÕÊËÛÛÔ fï˜ ÙÔ ÎÚË›‰ˆÌ· ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ÛÔ‚·Ú¤˜ ˙ËÌȤ˜ ·fi Ù· ı·Ï¿ÛÛÈ· ·̷ٷ ‰È·¯ÚÔÓÈο Î·È Ù· ıÂ̤ÏÈ· ·ÚÎÂÙÒÓ ÛÈÙÈÒÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ΛӉ˘ÓÔ. ∫¿ÙÔÈÎÔÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ϤÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ Û οı ÌÂÁ¿ÏË ı·Ï·ÛÛÔÙ·Ú·¯‹ ÓÈÒıÔ˘Ó “Û·Ó Ó· οÓÂÈ ÛÂÈÛÌfi” . ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, ·Ú¿ Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ∞ÊÂÙÒÓ, Ë ∫ÙËÌ·ÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ¤ÚÁ·, ηıÒ˜ Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÓ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÏÈÌÂÓÈο.

ƒÂÔÚÙ¿˙: Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À

∏ ı·Ï·ÛÛÔÙ·Ú·¯‹ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÚÔοÏÂÛ ÌÈÎÚÔ˙ËÌȤ˜ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ ∞Ê‹ÛÛÔ˘. ΔÚ·Â˙Ôηı›ÛÌ·Ù·, ηϷı¿ÎÈ·, ·ÁοÎÈ· ·Ú·Û‡ÚıËÎ·Ó ·fi Ù· ÓÂÚ¿, ÂÓÒ ·Ú·Ïȷο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È Û›ÙÈ· ÏËÌ̇ÚÈÛ·Ó. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ÙË ˙ËÌÈ¿, ÂÓÒ Û οı ı·Ï·ÛÛÔÙ·Ú·¯‹ Ë ·Ú·Ï›· ÁÂÌ›˙ÂÈ ÓÂÚ¿ Î·È ·Ó·ÛÙ·ÙÒÓÂÈ ÙËÓ ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. øÛÙfiÛÔ ÙÔ ÎÚË›‰ˆÌ· ÛÙËÓ ÕÊËÛÛÔ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ÛÔ‚·Ú¤˜ ˙ËÌȤ˜ ‰È·¯ÚÔÓÈο ·fi Ù· ı·Ï¿ÛÛÈ· ·̷ٷ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ‰È¿‚ÚˆÛ˘ ÛÙ· ıÂ̤ÏÈ· ÛÈÙÈÒÓ. ∏ ∫ÙËÌ·ÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· fï˜ ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ ÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ıˆÚ› Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ˆ˜ ÏÈÌÂÓÈο. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô ∞ÊÂÙÒÓ, ·fi ÙÔ˘˜ ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎÔ‡˜ ·Ó¤ÌÔ˘˜ - Ô˘ Â›Ó·È Ôχ Û˘¯Ófi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ - ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰È¿‚ÚˆÛË ÙÔ ÎÚË›‰ˆÌ·, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÔÏÏ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ Â›Ó·È Ô Ê¿ÚÔ˜ Î·È ÛÙÔ ÌÒÏÔ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· Ù˘ ∞Ê‹ÛÛÔ˘. √ ¢‹-

Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÊÂÙÒÓ Î. £ÂÔ‰. ∫Ô˘ÙÛÔÊÏ›Ó˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿‚ÚˆÛË Ù· ÓÂÚ¿ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Êı¿ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È Ù· ıÂ̤ÏÈ· ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ ÎÈ fiÙ·Ó Ê˘ÛÔ‡Ó ÓÔÙÈ¿‰Â˜ Î·È ÎÙ˘¿ ÙÔ Î‡Ì·, ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ̤وÔ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È “Ϙ Î·È Á›ÓÂÙ·È ÛÂÈÛÌfi˜” . ∂ÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¿Ú¯ÈÛ ·fi ÙÔ 2007 ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÎÚËȉˆÌ¿ÙˆÓ ÎÈ ·ÊÔ‡ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ fiϘ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ 15 ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ·Ó¤ÌÂÓÂ Î·È ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ∫ÙËÌ·ÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜. ∏ ¤ÁÎÚÈÛË fï˜ ‰ÂÓ ‰fiıËΠηıÒ˜ ÎÚ›ıËΠfiÙÈ Ù· ¤ÚÁ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÏÈÌÂÓÈο. ΔÔ ›‰ÈÔ Úfi‚ÏËÌ· ‚¤‚·È· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ √Δ∞ Û fiÏÔ ÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ̤وÔ. ∫¿ÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È ∑·ÁÔÚ¿˜. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÊÂÙÒÓ ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂȉȈ¯ı› Ì›· Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Î·È Î¿ı ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ÊÔÚ¤· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÚÂı› χÛË ÁÈ· Ó’ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ΔÔ Ô͇̈ÚÔ Î·È ·ÓÙÈÊ·ÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ Ë ∫ÙËÌ·ÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ ÛÙË °·Ù˙¤· ÏÈÌÂÓÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÂΛ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ¤ÚÁ·. ∏ ∫ÙËÌ·ÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· fi-

̈˜ ¤¯ÂÈ ‚‚·ÈÒÛÂÈ Î·È ÚˆÙfiÎÔÏÏ· ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ ÛÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ̤وÔ Ù˘ °·Ù˙¤·˜. Ãı˜ Ô ÙÔÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ °·Ù˙¤·˜ ÂÈÛΤÊıËΠÙÔÓ ·ÓÙÈÓÔÌ¿Ú¯Ë ŒÚÁˆÓ Î·È ÙÔÓ ÂÓË̤ڈÛÂ, fï˜ -fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ›‰ÈÔ˜ - Â›Ó·È ı¤Ì· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ·Ó ı· ÚԂ› Û ÂÎÙ¤ÏÂÛ‹ ÙÔ˘˜.

∞ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ÚÔ˜ Ù· ÎÙ‹Ì·Ù· ÛÙË ¢Ú¿ÎÂÈ· ™ÙÔ 60% ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÏËÌ-

̇ڷ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙË ¢Ú¿ÎÂÈ·. ∞fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ΔÂÙ¿ÚÙË Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂÚÁÔÏËÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ ÁÈ· ÙË ‰È¿ÓÔÈÍË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ‰ÚfïÓ, ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ·ÔηٿÛÙ·ÛË ˙ËÌÈÒÓ Û Á¤Ê˘Ú˜ Î·È ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ Á›ÓÔÓÙ·È Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ηÙԛΈÓ, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ Ù·¯‡ÙÂÚË ·ÔηٿÛÙ·ÛË, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∏ ‚·Ú‡ÙËÙ· ‰fiıËΠÛÙË ‰È¿ÓÔÈÍË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ‰ÚfïÓ, ·ÊÔ‡ Â‰Ò Î·È ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ¿Ó ÛÙ· ÎÙ‹-

Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. ∞˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ô Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ‰ÂÍ·ÌÂÓÒÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÊÂÚÙÒÓ ˘ÏÒÓ. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ·fi ÙË Ì›· ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ·Ó·Û‡ÚıËÎ·Ó 800 ÂÚ›Ô˘ ΢‚Èο ÊÂÚÙ¤˜ ‡Ï˜. ™ÙËÓ Ô˘Û›·, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÁÚÈ¿˜ Î. ¶··Â˘ı˘Ì›Ô˘, ›¯Â Ì·˙ˆı› Ë ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹. Œˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÔηٷÛÙ·ı› ÔÈ ˙ËÌȤ˜ ÒÛÙ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÛÙ·‰È·Î¿ ÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÎfi Ú˘ıÌfi Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜. ∏ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ, ÂÓÒ Ë Ì›ÛıˆÛË ÙˆÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ Á›ÓÂÙ·È Ì ¯ÚÔÓÔ¯Ú¤ˆÛË. √ ¢‹ÌÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜ ÔÊ›ÏÂÈ ‹‰Ë 80.000 ¢ÚÒ Û ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ Ù˘ ÏËÌ̇ڷ˜ ÙÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. Œˆ˜ ÙÒÚ· Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜, fiˆ˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ ÏËÌÌ˘ÚfiÏËÎÙÔÈ ¢‹ÌÔÈ, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ¤ÎÙ·ÎÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ. ∫¿ÔÈÔÈ ÚÔ¤‚ËÛ·Ó ÛÙË Ï‹„Ë ‰·Ó›Ԣ, ÂÓÒ ¿ÏÏÔÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó Ù· ¤ÍÔ‰· ·fi ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘˜.

∏ ηıȤڈÛË ˘„ËÏÔ‡ ¿ÁÈÔ˘ ı· ·˘Í‹ÛÂÈ Ù· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ηٷӿψÛ˘

¢È·ÊˆÓ›· ÁÈ· ÙËÓ ÙÈÌÔÏÔÁȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ˘ ¢π∞ºø¡π∞ ηٷÁÚ¿ÊËΠÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ºÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÙÈÌÔÏÔÁȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋. √ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ËÈ¿‰·˜ Î. ™Ù·Ì. μ·ÎԇϷ˜ ‰È·ÊÒÓËÛ Ì ÙËÓ

ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 45 ¢ÚÒ Ô˘ ÚÔÙ¿ıËΠÁÈ· ÙÔ ¿ÁÈÔ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÔÈ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜. ¶ÚfiÙÂÈÓ ¿ÁÈÔ 25 ¢ÚÒ Î·È ÌÈÎÚ‹ ·‡ÍËÛË ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ Ù˘ ηٷӿψÛ˘. ΔÔ ı¤Ì· ı· Û˘˙ËÙËı› Î·È ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Û ÂfiÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË. √ ºÔÚ¤·˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ºÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ Î·ÏÂ›Ù·È Ó· Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ 2010, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ¤ÓÙ √Δ∞ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó (¢‹ÌÔÈ ∞ÊÂÙÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, ™ËÈ¿‰·˜, ªËϤˆÓ Î·È Ë ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘) Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÔÈ-

ÎÔÓÔÌÈο. ΔÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ 2010 ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙȘ 150.000 ¢ÚÒ. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËÎÂ Ô ºÔÚ¤·˜ ı· ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÓÂÚfi ÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Û ¤Ó· ÂÚ›Ô˘ Ì‹Ó·. ∞·ÈÙÂ›Ù·È Ë ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÂÓfi˜ ·Ó·‰Â˘Ù‹Ú· ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÙˆÓ 200 ΢‚ÈÎÒÓ ÙÔ˘ Ù·¯˘‰È˘ÏÈÛÙËÚ›Ô˘ ÒÛÙ ÙÔ ¯ÏÒÚÈÔ Ó· ÌËÓ Î·Ù·Î¿ıÂÙ·È, ηıÒ˜ ÙÒÚ· Ë ˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÓÂÚfi Â›Ó·È ÌÂȈ̤ÓË. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 3.000 ¢ÚÒ Î·È ‹‰Ë ¿Ú¯ÈÛ ¤Ú¢ӷ ·ÁÔÚ¿˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ºÔÚ¤·, ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÊÂÙÒÓ £ÂÔ‰. ∫Ô˘ÙÛÔÊÏ›Ó˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì·

Ù˘ ÙÈÌÔÏÔÁȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Û˘˙ËÙ‹ıËΠÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÏfiÁˆ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·fi„ÂˆÓ Î·È ϤÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ÚÔÛˆÚÈÓ‹ Û˘Ìʈӛ· Ô˘ ı· Â·ÓÂÍÂÙ·ÛÙ› ÛÙËÓ ÔÚ›·, ÂÎÙÈÌ¿ ÚÔ˜ ÙÔ ıÂÙÈÎfiÙÂÚÔ. ¡ÂÚfi ·fi ÙÔ ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÔÈÎÈÛÌÔ› ·fi Ù· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ̤¯ÚÈ ÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ. °È· ÙËÓ ÒÚ· ·˘Ùfi Ô˘ Û˘ÌʈӋıËÎÂ Â›Ó·È ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ·Á›Ô˘ Ô˘ ı· ÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ Î¿ı ˘‰ÚfiÌÂÙÚÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ÎÈ ·˘Ùfi ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙ· 85 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ fiÔ˘ Â›Ó·È Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ù· ¤ÍÔ‰· ÁÈ· Ó· Êı¿ÛÂÈ ÙÔ ÓÂÚfi ̤¯ÚÈ ÂΛ. °È· ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÊÂÙÒÓ Î·È ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ÙÔ ¿ÁÈÔ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Û 45 ¢ÚÒ Î·È 15ú20ú ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ ªËÏÂÒÓ. ∂ÈϤÔÓ ÙÔ Î¿ı ΢‚ÈÎfi ̤ÙÚÔ ı· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È 15 ÏÂÙ¿ ÁÈ· ΔÚ›ÎÂÚÈ, ∞ʤÙ˜ Î·È ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, Î·È 30-35 ÏÂÙ¿ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ ªËÏÂÒÓ. ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ºÔÚ¤· Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜ °·˚Ù·Ó¿˜, ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔ ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ -ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi- ÙˆÓ ·Ú·ÏÈ·ÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi

·ÚÛÂÓÈÎÔ‡ Û ÁÂÒÙÚËÛË ÛÙÔ §ÂÊfiηÛÙÚÔ. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ËÈ¿‰·˜ Î. μ·ÎԇϷ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ô ‰ÈÎfi˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ·fi ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÓÂÚÔ‡ Î·È ÚfiÙÂÈÓ ӷ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘ ·fi ÙÔ ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ 150.000 ΢‚ÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÂÚ›Ô˘. ΔÔ ˆÊ¤ÏÈÌÔ ÙÔ˘ ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 1.100.000 ΢‚Èο ̤ÙÚ·. √ Î. μ·ÎԇϷ˜ ÚfiÙÂÈÓ ӷ ‰Ôı› ÓÂÚfi Î·È ÛÙË ¢∂À∞ªμ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 50.000 ΢‚Èο ÂÙËÛ›ˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ì›ˆÛË Ù˘ ÔÛfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ Î·È Ë ÔÛfiÙËÙ· ÓÂÚÔ‡ ÚÔ˜ ÙË ¢∂À∞ªμ Ó· ÌÂÈÒÓÂÙ·È. ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ı· ÚÔÙ·ı› ÛÙË ¢∂À∞ªμ Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, Ì‹ÎÔ˘˜ ÂÚ›Ô˘ 35 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ. √ Î. μ·ÎԇϷ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Û οı ÂÚ›ÙˆÛË ı· ¤¯ÂÈ ÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ. ªÂ ÙË ¢∂À∞ªμ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· 15 ¤ˆ˜ 20 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ ÏÂÔÓ¿˙ÔÓ ÓÂÚfi. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘


M·ÁÓËÛ›· 17

TPITH 23 ºEBPOYAPI√À 2010

¶˘Ú¿ ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ Î·Ù¿ Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤Ï¢ÛË

«∞Ó¤¯ÔÓÙ·È ÙÔ ·Ú¿ÓÔÌÔ ÂÌfiÚÈÔ»

˘Ú¿ ηٿ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ Î·È ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÔ¯‹ Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ·Ú¿ÓÔÌÔ ÂÌfiÚÈÔ, ÂÍ·¤Ï˘Û·Ó ¯ı˜ ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÙ‹ÛÈ·˜ Ù·ÎÙÈ΋˜ ÁÂÓÈ΋˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘. ªÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ·Ó·ÏÒıËÎÂ Î·È ÛÙȘ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Ô˘ η٤ıÂÛ·Ó ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï˜ ηٷÛ΢·ÛÙÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “π¿ÛˆÓ” (ÚÒËÓ Ï·¯·Ó·ÁÔÚ¿), Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘. ™‡ÛÛˆÌÔ˜ Ô ÂÌÔÚÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘ Û ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÚÔÔÙÈ΋. ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ ·fi ÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÌÔÚÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ Ó¤·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ¡‹ÛˆÓ, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÌÔÚÈÎÔ› Û‡ÏÏÔÁÔÈ μfiÏÔ˘, ∑·ÁÔÚ¿˜, ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ™ÎÈ¿ıÔ˘, ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î·È ∫. ¡ÂÚÒÓ. ∏ ÚfiÙ·ÛË ¤ÁÈÓ ·Ô‰ÂÎÙ‹ ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™

∞Ó Î·È Â›¯·Ó ÚÔÛÎÏËı› ÛÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË, ‰ÂÓ ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó ÙÂÏÈο ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∂ÌÔÚ›Ô˘ Î·È Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ μfiÏÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ·Ú¿ÓÔÌÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘. Ãı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ì¿ÏÈÛÙ· ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ Î·È ÂÓÒ Ë ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ‹Ù·Ó ÎÏÂÈÛÙ‹, ÌÂÙÚ‹ıËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈο ÂÙ¿ Ï·Ófi‰ÈÔÈ ·Ú¿ÓÔÌÔÈ ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜ ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡ ·fi ÙËÓ ™˘Ú›‰Ë ̤¯ÚÈ ÙËÓ πˆÏÎÔ‡. “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÛÙȘ Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜, fiÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Î·Ù·Û¯¤ÛÂȘ Î·È Ó· ËÁ·›ÓÔ˘Ó ∞˘ÙfiʈÚÔ”, ÂÈÛ‹Ì·Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘-¡. πˆÓ›·˜ (∂™μ) Î. ∞Ï. ª·Á·ÏÈfi˜. “¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ∂ÌÔÚ›Ô˘ Î·È Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Î¿ÓÔ˘Ó ·˘Ùfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. √ Ù˙›ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÌÔÚ›Ô˘ Êı¿ÓÂÈ Ù· 17 ‰ÈÛ. Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂™∂∂ Î·È ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ¯¿ÓÔÓÙ·È ÙÚ›· ‰ÈÛ. ·fi ÙÔÓ º¶∞” , ÚfiÛıÂÛÂ Ô Î. ª·Á·ÏÈfi˜. ∞Ó Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈο, ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ¯ı˜ ÛÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂™μ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙȘ ¿‰ÂȘ ÁÈ· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ›‰Ë Ô˘ ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔ 10% ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ ÔˆÚÔÎË¢ÙÈÎÒÓ, fï˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ‰ÂÓ ·Ó·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Î·È ·Ó·ÓÂÒÓÔÓÙ·È ÎÈfiÏ·˜ ·fi ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË”. √ Î. ª·Á·ÏÈfi˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÙÔ 2009 Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÙÚÂȘ Û˘ÛΤ„ÂȘ ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ÁÈ· ÙÔ ·ÚÂÌfiÚÈÔ, “Ì·˜ ϤÓ ӷÈ, Ó·È Î·È ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ù›ÔÙ·. Œ¯ÂÈ ÁÂÌ›ÛÂÈ Ë fiÏË ·fi μÔ‡ÏÁ·ÚÔ˘˜ Â·›Ù˜. √ ¢‹ÌÔ˜ πˆÏÎÔ‡ ›¯Â ÓÔÈÎÈ¿ÛÂÈ

ΔÔ ∂ÌÔÚÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ

¯ÒÚÔ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÛÙȘ ÛÙÚÔʤ˜ °ÔÚ›ÙÛ·˜ Û Ï·Ófi‰ÈÔ˘˜”. ∞ÎfiÌË ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ¿ÚÎÈÓ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ “∑·Ú·”, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ “‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ÔÙ¤ ˆ˜ ¿ÚÎÈÓ, ÁÈ·Ù› ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙȘ ÓÔÈÎÈ¿˙Ô˘Ó Û ȉÈÒÙ˜”. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂™μ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ “∫·ÚÊÔ‡Ú” ÛÙË §·Ú›Û˘ Î·È ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ô˘ ›¯Â Á›ÓÂÈ ¤Ú˘ÛÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ·fiÂÈÚ· πÙ·ÏÒÓ Ï·Ófi‰ÈˆÓ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ·˙¿ÚÈ Ì 70 ÊÔÚÙËÁ¿ ÂÌÔÚ‡̷ٷ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. “∞ÓÙȉڿ۷ÌÂ Î·È ÂÙ‡¯·Ì ӷ ÌË Á›ÓÂÈ ÙÔ ·˙¿ÚÈ Ì ηÔ˘ÙÛ›ÓÔ, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ· Î·È ·ÚÌÂ˙¿Ó·” , ÙfiÓÈÛÂ. ™ÙÔ ı¤Ì· ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È Ë Î. μ¿Ûˆ ∫ÏÂÊÙ¿ÎË ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂™μ. √È ¤ÌÔÚÔÈ ÂͤÊÚ·Û·Ó ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÓfi¯ÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÚÁÈÒÓ ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÂÓÒ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ∫·ÚÔ˘˙¤Ï Ô˘ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËΠÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ Î·È ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠˆ˜ Ú¤ÂÈ Ù· ÂfiÌÂÓ·

ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Ì ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ, Ó· ‰ÈÔÚÁ·Óˆı› ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ÊȤÛÙ· ÛÙËÓ fiÏË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÂÈÛÎÂÙÒÓ. ∞Ó·ÊÔÚ¿ ¤ÁÈÓ ÛÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË Î·È ÛÙÔ Ï‹ÁÌ· Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Ë Î·ÙÔÏ›ÛıËÛË ÛÙ· Δ¤ÌË. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î. £·Ó. ∫·ÙÛ·ÁÂÒÚÁ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “¯ıÚÈ΋ ÙË ‰È¿ıÂÛË Î·È ··ÍȈÙÈ΋ ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ Î·È ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘”, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “‰ÂÓ ¯ˆÚ¿Ó ¿ÏÏ· ∫·ÚÊÔ‡Ú” Î·È ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “ÏËÚÒÓÔ˘Ì ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi fi,ÙÈ ÏËÚÒÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›· Ì ÙȘ ··ÓˆÙ¤˜ ·˘Í‹ÛÂȘ” . √ Î. ∫·ÙÛ·ÁÂÒÚÁ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ·ÎfiÌË Î·È ÛÙȘ ÈӷΛ‰Â˜ Ô˘ ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ‰ÂÓ ÙȘ ·Ê·ÈÚ› ηÌÈ¿ ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·... √ Î. ª·Á·ÏÈfi˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙË ÌË ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ∂™¶∞, ÛÙÔ fiÙÈ 70 ¤ÌÔÚÔÈ “Ì ÏÂ˘Î¿ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ‚È‚ÏÈ¿ÚÈ·” ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ‰ÈηȈı› ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ˘ÂÍ·›ÚÂÛ˘ ÛÙÔ ÚÒËÓ Δ∞∂, ÂÓÒ 35 ‰ÈηÈÒıËÎ·Ó ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Î·È ÚfiÙÂÈÓ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡

ŒÓÙÔÓ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ ÛÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ó· ·ÓÂÁÂÚı› ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÛÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË 48 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “π¿ÛˆÓ” (ÚÒËÓ Ï·¯·Ó·ÁÔÚ¿) ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘ μfiÏÔ˘, ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋˜ ·Í›·˜ 11 ÂηÙÔÌ. ¢ÚÒ. ¢È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ¤‰ˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜, Ô˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚ‹Û·Ì ˆ˜ ÂÙ·ÈÚ›· “π¿ÛˆÓ” Û ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ Û ÌÈ· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÂÙ·Èڛ˜, Ô˘ ›¯·Ó ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÚÔÛÊÔÚ¤˜, ·ÏÏ¿ ·Ú·¤Ì„·Ì ÙÔ ı¤Ì· ÛÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ (√∫∂), ÁÈ· Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ë ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÈ ı¤ÏÂÈ Ó· οÓÂÈ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË”. √ Î. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘, fiˆ˜ ΤÓÙÚÔ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, Û˘Ó‰ÚÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ, ÂÎıÂÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¤Á·Û˘ Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ Î·È ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ª·Á·ÏÈÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·, ÂÓÒ Ô Î. ∫·ÙÛ·ÁÂÒÚÁ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯·Ú›ÛÔ˘Ì ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÚÈÔ˘Û›· ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó §¿ÙÛË Î·È Ã·Ú·ÁÎÈÒÓË”. ∂›Û˘ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÙÔ π∫∂∞ ›¯Â ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Î·È ÂÁη٤ÛÙËÛ ÙÔ ÔÏ˘Î·Ù¿ÛÙËÌ¿ ÙÔ˘ ÛÙË §¿ÚÈÛ·. ∂Π̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ô Î. ∫. ΔÛ¤ÏÈÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙ· ÂÈÌÔÚʈÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ∫∞∂§∂ Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· Ó¤· ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›· ÛÙËÓ Ô‰fi ªfiÚÂÏ, ÂÓÒ Ô Î. ¡. §Èı·‰ÈÒÙ˘ ¤Î·Ó ÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·ÔÏÔÁÈÛÌfi Î·È ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi.

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ∞¢∂¢À, fiˆ˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠ¯ı˜ ÛÂ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘

∞ÂÚÁÔ‡Ó ·‡ÚÈÔ Î·È ÔÈ ‰ÈηÛÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ΔËÓ ¤ÓÙÔÓË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙfiÛÔ ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎfi ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ 24ˆÚË ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁ›· Ù˘ ∞¢∂¢À Î·È ÔÈ ‰ÈηÛÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘. Ãı˜ ÛÙÔ ¢ÈηÛÙÈÎfi ª¤Á·ÚÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, Ù· ÔÔ›· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó fiÙÈ “ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ı›ÁÔ˘Ó ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψӔ. “Δ· ̤ÙÚ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi” ÙÔÓ›ÛÙËΠÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¢ÈηÛÙÈÎÒÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ “ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó fiϘ ÙȘ ηٷÎÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ªÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ó ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ·fi ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È ‰È·ÓÂÌËÙÈÎfi Û ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔÈËÙÈÎfi Î·È ·ÙÔÌÈÎfi. ªÂÈÒÓÔ˘Ó ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ·˘Í¿ÓÔ˘Ó Ù· fiÚÈ· ËÏÈΛ·˜. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ı· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢∂∫ ÁÈ· Â-

͛ۈÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜. Œ¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘. ∏ ¿ÚÓËÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ Δ¶¢À ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙÂÏÈο ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô Û ηٿÚÚ¢ÛË. ∏ ¿ÚÓËÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂÈ ÙÔÓ √¶∞¢ Î·È Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ Ì·˜ ÂÚ›ı·Ï„˘,

ı· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜ Î·È ÙËÓ ·Ú·¤Ú· ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ Ì·˜ ÂÚ›ı·Ï„˘.ΔÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô ¤¯ÂÈ ·ÈÙ›·. ºÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹, ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹, ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ, ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ, ÛοӉ·Ï·, ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈο, ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷο, ‰ÔÌË̤ӷ ·È¯Ó›‰È·, ˘ÔÙ·Á‹ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÛÙ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘ ÂÏ›Ù, ·ÓÙ› ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ‰ËÌfiÛÈˆÓ ·Á·ıÒÓ, ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ, ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ‰ÈηȈ̿وÓ, ·Û˘‰ÔÛ›· ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î·È ÙÚ·Â˙ÈÙÒÓ ¢ÈÂΉÈÎԇ̠ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÌÂÈÒÓÂÈ Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·, Ô˘ ‰ÂÓ ı· Ú›¯ÓÂÈ ÛÙȘ Ï¿Ù˜ Ì·˜ Ó¤· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ‚¿ÚË, Ô˘ ‰ÂÓ ı· Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÂÈ Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο Ì·˜ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ‰ÂÓ ı· Ô‰ËÁ› Û ‡ÊÂÛË Î·È ·ÓÂÚÁ›·. ∞ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È ÙËÓ ·Û˘‰ÔÛ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜.™ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Î·È ÙȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÔχÛÂȘ Û ȉȈÙÈÎfi Î·È ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·.™ÙË ÊÙÒ¯ÂÈ· Î·È ÙË ¯ÚÂÔÎÔ›· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ ÙˆÓ Ï›ÁˆÓ, ÛÙÔ Êı·Ṳ́ÓÔ

¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÂÈıÂÒÚËÛË ÛÙË Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ· ˙ËÙ› Ô ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ªÂ ¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÀÔ˘ÚÁfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Δ. ªÈÚÌ›ÏË Î·È ÙÔ °ÂÓÈÎfi ∂ÈıˆÚËÙ‹ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ¶. ª¤ÚÎÔ Ô μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘ ˙ËÙ¿ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÂÈıÂÒÚËÛ˘ ÛÙËÓ ˘fi ·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ· ÁÈ· ÙË ‰È·ÎÚ›‚ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ Ô˘ ηٷϋÁÔ˘Ó ÛÙË Ï›ÌÓË. √ ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ η٤ıÂÛÂ Ô °ÂÓÈÎfi˜ ∂ÈıˆÚËÙ‹˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹, Ô ¶ËÓÂÈfi˜ - ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ηٷϋÁÔ˘Ó ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ· - ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ì ÛËÌ·ÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ú‡·ÓÛ˘ ·fi ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÓÔÌÔ‡˜ ΔÚÈοψÓ, ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Î·È §¿ÚÈÛ·˜ (ÏfiÁˆ Ï˘Ì¿ÙˆÓ ·fi ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ Î·È ‚ÈÔÙ¯ÓÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ·fi ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, Ù˘ ÏËÌÌÂÏÔ‡˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÁˆÚÁÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ). ΔÔ˘˜ ıÂÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜ Ë ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÏfiÁˆ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ÙÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ °ÂÓÈÎfi ∂ÈıˆÚËÙ‹ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó 22 ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Û 19 ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì Â›‰Ú·ÛË ÛÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ¶ËÓÂÈfi Î·È Â‚ϋıËÛ·Ó ÚfiÛÙÈÌ· Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 409.600 ú. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÛÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ À¶∂∫∞, “Ë Ì¤ÚÈÌÓ· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˘‰¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ˘fi ·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË Ï›ÌÓË Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¿ÌÂÛË Î·È Ó· ÌËÓ ÂÍ·ÓÙÏÂ›Ù·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ ·ÏÏ¿ Ó· ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ·Ó¿ÓÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ¶ËÓÂÈfi. ÕψÛÙ ‚·ÛÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ·Ó·Û‡ÛÙ·Û˘ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜ Â›Ó·È Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ·fiıÂÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÙ› Ô ˘‰ÚÔÊfiÚÔ˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ·˘ÙÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÙÔ˘Ó ‡‰·Ù· ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜” .

¶ÂÚÈʤÚÂÈ·

ÎÏÂÙÔÎÚ·ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·.∞ÂÚÁԇ̠ÁÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ·˘Í‹ÛÂȘ, ÁÈ· ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ ÙÔ˘ Δ¶¢À Î·È ÙÔ˘ √¶∞¢, ÁÈ· ‰›Î·ÈÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, Ï‹ÚË Î·È ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂÚÁ·Û›·, ÌfiÓÈÌË Î·È ÂÓÈ·›· Û¯¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ, Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ¿ÁÈˆÓ Î·È ‰È·ÚÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ”. “ª·˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ¤ÓÙÔÓ·” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¢ÈηÛÙÈÎÒÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ Î. ∞ϤÍ. ∫Ô˘ÙÛÈÌ¤Ï·˜ “Ù· Ó¤· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ· Ô˘ ¤Ï·‚Â Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË, ÔÈ ÌÂÈÒÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤·. ∂ÎÊÚ¿˙Ô˘Ì ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·Û‹ Ì·˜ Î·È ÚÔ¯ˆÚԇ̠۠ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁ›· Ù˘ ∞¢∂¢À ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË. √È ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ı›ÁÔ˘Ó ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ. ∫ÈÓԇ̷ÛÙ ‚¿ÛÂÈ ¿ÓÙ· ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ Ù˘ ∞¢∂¢À ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·Û‹ Ì·˜ ÛÙ· Ó¤· ̤ÙÚ·” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Î. ∫Ô˘ÙÛÈÌ¤Ï·˜. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

™˘ÛΤ„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ ∂™¶∞ ™ÂÈÚ¿ Û˘ÛΤ„ÂˆÓ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘ ÙÔ˘ ∂™¶∞, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜.™ÙȘ 10.30 Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Ì ÙÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Δ∂¢∫ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜.∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÚˆÙ¢ԢÛÒÓ ÙˆÓ ÓÔÌÒÓ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÔÈ ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î·È ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, Î.Î. ª.Δ·Ì‹ÏÔ˜ Î·È ¢ÔÌ. μÂÚ›ÏÏ˘ Î·È ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ¢ËÌ¿Ú¯ˆÓ μfiÏÔ˘ Î·È §¿ÚÈÛ·˜, ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ Î.Î. °. ™Ù¿ÌÔ˜ Î·È ™. ª·ÚÌÔ‡Ù˘.


ª·ÁÓËÛ›· 18 ΔÚÈÌÂÚ‹˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÔχÛÂȘ ÛÙË ª∂Δ∫∞ Δƒπª∂ƒ∏™ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÁÈ·

ÙȘ ÙÚÂȘ ·ÔχÛÂȘ ÛÙË ª∂Δ∫∞ Á›ÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÙÔ ™˘Ó‰ÈοÙÔ ªÂÙ¿ÏÏÔ˘ “ª. ¶··Ú‹Á·˜” ÚÔ΋ڢÍ ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ‰›ˆÚË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜, ·fiÊ·ÛË Ô˘ ¤Ï·‚ ÔÌfiʈӷ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ì ÛÙfi¯Ô, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ, “ÁÈ· Ó· Û˘Ì·Ú·ÛÙ·ıԇ̠ÛÙÔ˘˜ ·ÔÏ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ì·˜ ÛÙÔÓ Ù›ÌÈÔ Î·È ‰›Î·ÈÔ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ··ÈÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ¿ÌÂÛË Â·Ó·ÚfiÛÏË„‹ ÙÔ˘˜” . ∏ ‰›ˆÚË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ÚÔ΋ڢÍ ÙÔ ™˘Ó‰ÈοÙÔ Â›Ó·È ·fi ÙȘ 10 ̤¯ÚÈ ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈοÙÔ˘ ªÂÙ¿ÏÏÔ˘ ηٷ‰Èο˙ÂÈ ÙȘ ·Ú¿ÓÔ̘ Î·È Î·Ù·¯ÚËÛÙÈΤ˜ ·ÔχÛÂȘ ÙÚÈÒÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ ª∂Δ∫∞ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ηٷÙÚÔÌÔÎÚ·ÙËıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È Ó· ‰È·ÙËÚËı› ÙÔ ··Ú¿‰ÂÎÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘. ∏ Â›ıÂÛË ·˘Ù‹ Á›ÓÂÙ·È Û ̛· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ÂÚÁÔ‰ÔÙÈ΋ ·˘ı·ÈÚÂÛ›· Î·È ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ¤¯ÂÈ ÂÓÙ·ı› Î·È Ë ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈοÙÔ˘ ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÂÙ·È ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÙÔ˘˜. √È ·ÔχÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙfi¯Ô Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ‰È·ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙË ª∂Δ∫∞, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÈηÓÔÔÈËÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ı· ηχÙÔ˘Ó ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜. ∫·Ïԇ̠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ÂÚÈÊÚÔ˘Ú‹ÛÔ˘Ó Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜, Ó· Û˘ÛÂÈÚˆıÔ‡Ó Á‡Úˆ ·fi ÙÔ Û˘Ó‰ÈοÙÔ ÁÈ· Ó· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ì ÙËÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈ΋ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ˜ÚÁ·Û›·˜” .

™ÙËÓ ∫fiη - ∫fiÏ· ™Â 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· η٤گÔÓÙ·È ÙËÓ ΔÚ›ÙË 2 ª·ÚÙ›Ô˘ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ∫fiη- ∫fiÏ·, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ¯ı˜ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÙÔ˘ Î. μ·Û›Ï˘ μÏ·¯¿Î˘. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ·˘Ù‹ Á›ÓÂÙ·È ÚÔ˜ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ 16 Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, Ô˘ ‰Èο˙ÔÓÙ·È ÂΛÓË ÙËÓ Ë̤ڷ ÛÙÔ ∫·ÎÔ˘ÚÁÈÔ‰ÈÎÂ›Ô £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È ÌÂ Û˘ÓÔÏÈ΋ Ê˘Ï¿ÎÈÛË ÔÏÏÒÓ ÂÙÒÓ” . ª¿ÏÈÛÙ·, ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ı· ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ Î·È ÏˆÊÔÚÂ›Ô ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÁÈ· Ó· ¿Ó ÛÙË Û˘ÌÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Ù˘ ∫fiη ∫fiÏ· Î·È Ó· ·Ú·‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÎÚÔ·Ì·ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘. £. ∫. μ.

ΔƒπΔ∏ 23 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

«ŸÏÔÈ Ì·˙› ÁÈ· Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙԇ̠ٷ ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ Ì·˜» ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘

∞ÂÚÁÔ‡Ó ·‡ÚÈÔ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ™ÙȘ 9.30 ÙÔ Úˆ› Ë ÎÔÈÓ‹ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÛÙÔ μfiÏÔ ∂∫μ Î·È ∞¢∂¢À

 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· η٤گÔÓÙ·È ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, ÌÂÙ¿ ·fi ·fiÊ·ÛË Ù˘ °™∂∂ Î·È Ù˘ ∞¢∂¢À. §fiÁˆ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÎÔÈÓ‹˜ ˆÊ¤ÏÂÈ·˜. ™ÙÔ μfiÏÔ ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ·Ú¿ÚÙËÌ· ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ∞¢∂¢À ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÎÔÈÓ‹ ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙȘ 9.30 ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ∂∫μ, ÂÓÒ ÔÈ ‰‡Ô Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ¯ı˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·˘ÚÈ·Ó‹˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘.

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÙÔ ∂∫μ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Î·È Ù· ÂÍ‹˜: “ŸÏÔÈ Ì·˙› ÌÔÚԇ̠ӷ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙԇ̠ٷ ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ Ì·˜ Î·È Ó· ·Î˘ÚÒÛÔ˘Ì ÙȘ ¡ÂÔÊÈÏÂχıÂÚ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜, ÙȘ ¿‰ÈΘ Î·È ·‰È¤Íԉ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜. ∞·ÈÙÔ‡ÌÂ: ª¤ÙÚ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ¶¿Ù·ÍË Ù˘ ·Ú·ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ù˘ ÊÔÚÔÎÏÔ‹˜, Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. §¤Ì “fi¯È” ÛÙ· Ó¤· ÊfiÚÔ- ¯·Ú¿ÙÛÈ·, ÙÔ˘˜ ¿‰ÈÎÔ˘˜ ¡fiÌÔ˘˜, ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ, ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘, Ô˘ ηٷ‰Èο˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ó· Âı·›ÓÔ˘Ó ‰Ô˘Ï‡ÔÓÙ·˜ ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Ù’ ·ÊÂÓÙÈο! ∞Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Â›Ó·È ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiˆÓ. ™Â ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË fï˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÙ·¯Ù› ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Î·È ÛÙȘ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Ô˘ ÂÍÔÓÙÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ˘ÔÓÔÌÂ‡Ô˘Ó ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ∫Ú¿ÙÔ˜, ˘ÔıËÎÂ‡Ô˘Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. Δ· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù·, ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜, Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ηÏÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔÓ ·˘ÙÔ› Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Ù· Û·Ṳ̂ӷ! Δ· ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÂΛÓÔÈ Ô˘ ‰È·ÊÂÓÙÂ‡Ô˘Ó ÙȘ ∞ÁÔÚ¤˜, ÙȘ ΔÚ¿Â˙˜ Î·È Ù· ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈ·, Î·È Ô˘ ÌfiÏȘ ¤ÛηÛÂ Ë ÊÔ‡Ûη ¤ÙÚÂÍ·Ó ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÁÈ· Ó·

ÙˆÓ ÔÏ˘ÂıÓÈÎÒÓ, Ù· ÚÔÓfiÌÈ· Î·È Ë ·Û˘‰ÔÛ›· ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÈÛ¯˘ÚÒÓ, ÔÈ ÂÏ·ÙÂȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ÙÔ ÍÂÔ‡ÏËÌ· Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Ù· ‰È¿ÊÔÚ· μ·ÙÔ¤‰È·. ∂ȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· ·ÁÒÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ Ì·˜. ΔÔ ÂÈÛfi‰ËÌ¿ Ì·˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÌÂÙ·ÔÏ›Ù¢Û˘ ·ÂÈÏ›ٷÈ, fi¯È ÌfiÓÔ Ì ¿ÁˆÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ Ì›ˆÛË ·Ô‰Ô¯ÒÓ Ô˘ ÁÈ· οÔÈÔ˘˜ ı· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ 20%. ∏ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Î·È ÁÈ· ÙÔ 2010, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·” .

¶ÚfiÙ·ÛË

ÙÔ˘˜ ÛÒÛÔ˘Ó, ÒÛÙ ӷ Í·Ó·Ú¯›ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÈÔ ÛÙ˘ÁÓ¿ Î·È ÚÔÎÏËÙÈο Ù· ¿ÁÚÈ· ·È¯Ó›‰È· ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘˜! ΔËÓ ÂÈÎfiÓ· ·˘Ù‹ ‚ÈÒÓÔ˘ÌÂ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜.. ™˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› Ì·˜ ÂÙÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. ™˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› Ì·˜ Â΂ȿ˙ÔÓÙ·È Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó ÁÈ· ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ „ˆÌ›, ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔÈ, Ì ˆÚ¿ÚÈ· Ï¿ÛÙȯ· Î·È ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ªÂÛ·›ˆÓ·. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, Ì·ÎÚ·›ÓÔ˘Ó ÔÈ Ô˘Ú¤˜ ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ, Ë ·Ú·ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È Ë ÊÔÚÔÎÏÔ‹ ˙Ô˘Ó Î·È ‚·ÛÈχԢÓ, Ë ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È Ë ·ÈÛ¯ÚÔΤډÂÈ· ·‰ÂÈ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ÙÛ¤˜ Ì·˜! ™Â fiÏ· ·˘Ù¿ ¤Ó· ÌfiÓÔÓ ÙÚfiÔ ¤-

¯Ô˘Ì ÁÈ· Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘ÌÂ. ΔÔÓ ÂÓˆÙÈÎfi - ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi Ì·˜ ·ÁÒÓ·. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÎÚÔ˘ÛıÔ‡Ó. ∏ ·ÁÔÚ¿ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ˘ËÚÂÙ› ÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓ›· Î·È fi¯È Ë ∫ÔÈÓˆÓ›· ÙËÓ ∞ÁÔÚ¿”. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Âͤ‰ˆÛÂ Î·È ÙÔ ÓÔ̷گȷÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ∞¢∂¢À fiÔ˘, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “√È ÁÓˆÛÙÔ› ·ÎÏÔÈ ÙˆÓ Â¯fiÓÙˆÓ Î·È Î·Ù¯fiÓÙˆÓ Ô˘ ÏÔ‡ÙÈÛ·Ó Î·È ÏÔ˘Ù›˙Ô˘Ó Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, Ô˘ ¤ÊÙÈ·Í·Ó ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ì ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Î·È ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ

Ù·Ì›ˆÓ Î·È Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ··Á·Ï¿ÎÈ· ÙÔ˘˜ ‚Ú‹Î·Ó ÙÔÓ ¤ÓÔ¯Ô Î·È ÙËÓ πÊÈÁ¤ÓÂÈ· Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ì·˜ ı˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ÂÍ¢ÌÂÓ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜, Ó· Ú›ÍÔ˘Ó Ù· ‚¿ÚË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÛÙȘ Ï¿Ù˜ Ì·˜ Î·È Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ Û˘ÌʤÚÔÓÙ·. ¶ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÊÙ·›Ó ٷ 1300 ¢ÚÒ Ô˘ ·›ÚÓÔ˘Ì ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ, ÔÈ ÌÈÛıÔ› Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ‰ÂÓ ÊÙ·›Ó ٷ ‰Âο‰Â˜ ‰ÈÛ. Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È Ù˘ ·Ú·ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. Δ· Î¤Ú‰Ë ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÈÙÒÓ Î·È

£· ¤¯Ô˘Ó ÚÔËÁËı› ÙÚÂȘ ÚÔÛ˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÛÙÔ μfiÏÔ

¶∞ª∂: ™ÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ·‡ÚÈÔ Ë ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ∫ÈÓËÙÔÔ›ËÛË Û ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ Î·È ∞ÏÌ˘Úfi ΔÂÙÚ·‹ÌÂÚÔ Ï·›ÛÈÔ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙfiÛÔ ÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ ·ÂÚÁ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ·ÔχÛÂȘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Û ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ ÙÔ ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜. ŒÙÛÈ ¯ı˜ ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË ·fi ÙË 1 ̤¯ÚÈ ÙȘ 3 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· Á›ÓÔ˘Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ª∂Δ∫∞. ΔËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ Ë̤ڷ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 10.30 ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, ÂÓÒ ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ı· Á›ÓÔ˘Ó ÚÔÛ˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ: °È· ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ¤Íˆ ·fi ÙË ÓÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜

Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙÔ £fiÏÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. ŸÏÔÈ ·˘ÙÔ› Ì ÔÚ›˜ ı· ÔÚ¢ÙÔ‡Ó ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ÛÙȘ 10.30 ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. ∂›Û˘ ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÙÔ ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ (·Ú·Ï›·), ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ (·Ú·Ï›·), ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi (Ï·Ù›·). ΔËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ ¶¤ÌÙË 25 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ ¶∞ª∂ ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ù˘ ª∂Δ∫∞, ÂÓÒ fiˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Î.Î. μ·Û. μÏ·¯¿ÎË, Δ. ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ¿ÎÔ Î·È ÃÚ. ΔÛÈÚ¿ÎÔÁÏÔ˘ “ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ fiÔÈ· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ¿ÚÂÈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ù˘

ª·˙È΋˜ ∂ÓˆÙÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ª∂Δ∫∞” . √È ›‰ÈÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ÚfiÛıÂÛ·Ó: “∂˘ı‡Ó˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÔχÛÂȘ ÛÙË ª∂Δ∫∞ ¤¯ÂÈ Ë ÂÚÁÔ‰ÔÛ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ ¢∞∫∂ Î·È ¶∞™∫∂ Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘. ∑ËÙ¿Ì ÙËÓ Â·Ó·ÚfiÛÏË„Ë ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙË ª∂Δ∫∞, ÛÙË μ∂∫, ÛÙË μπ√™ø§, ÛÙËÓ ∫√¡Δπ Î·È Û fiϘ ÙȘ ‚ÈÔÙ¯ӛ˜ Î·È ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ¤ÁÈÓ·Ó ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ΔÔ Ì·‡ÚÔ ·ÓÙȉڷÛÙÈÎfi ̤وÔ Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, ÙˆÓ Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÒÓ, ÓÙfiÈˆÓ Î·È Í¤ÓˆÓ, Ù˘ ÍÂÔ˘ÏË̤Ó˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·Ù›·˜ Ù˘ °™∂∂-∞¢∂¢À, ÙÔ˘ ∂∫μ Î·È ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Î˘‚¤Ú-

ÓËÛË Î·È ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Ù· ̤ÙÚ· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û ıÂÙÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË Â›Ó·È ·‰›ÛÙ·ÎÙÔ. ¢ÂÓ ı¤ÏÂÈ ÌfiÓÔ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ì ٷ Û·Ṳ̂ӷ Ù˘ ‰È΋˜ ÙÔ˘˜ ÎÚ›Û˘. £¤ÏÂÈ ÙËÓ ˘ÔÙ·Á‹ ÙË ‰È΋ Ì·˜ Î·È ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜ ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‰ÂηÂٛ˜. §ÔÁ·ÚÈ¿˙Ô˘Ó fï˜ ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô. ΔÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÌÏÔÎ, ÙË ‰È΋ Ì·˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÌÌ·¯›·. ΔÔ ÂÓÈ·›Ô ̤وÔ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ- ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ, ÊÙˆ¯ÒÓ Î·È ÌÂÛ·›ˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È Î·È ‰˘Ó·ÌÒÓÂÈ. √‡Ù ‚‹Ì· ›Ûˆ. ªfiÓÈÌË Î·È ÛÙ·ıÂÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÁÈ· fiÏÔ˘˜, 1400 ‚·ÛÈÎfi ÌÈÛıfi, 1120 ‚·ÛÈ΋ Û‡ÓÙ·ÍË Î·È Â›‰ÔÌ· ·ÓÂÚÁ›·˜, ‰ËÌfiÛȘ Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó ·Ó·‚·ıÌÈṲ̂Ó˜ ˘ËÚÂۛ˜ ˘Á›·˜ Î·È ·È‰Â›·˜” . £.∫. μÔÁÈ·Ù˙‹˜

∂Í¿ÏÏÔ˘ Ù· ̤ÏË Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ∞‚Ù˙‹˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘, ∞Ó‰Ú¿ÙÔ˜ °ÚËÁfiÚ˘, ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ªÈ¯¿Ï˘, §·Áfi˜ ∫ÒÛÙ·˜, ª·ÚÁ·Ú›Ù˘ §¿Î˘, ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ £Ô‰ˆÚ‹˜, ¶·˘Ï›‰Ë˜ ∞Ϥ͢, ÷Ù˙ËÁÈ¿ÓÓ˘ °È¿ÓÓ˘, ÷Ù˙Ë¢ı˘Ì›Ô˘ ª¿Î˘, ÚfiÙÂÈÓ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ Ù· ÂÍ‹˜: 1). ª·˙È΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙËÓ ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜, ΔÚ›ÙË, 23 ºÏ‚¿ÚË Î·È ÒÚ· 9.30 .Ì. (π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È πˆÏÎÔ‡). 2). ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ 24ˆÚË °ÂÓÈ΋ ∞ÂÚÁ›·, ΔÂÙ¿ÚÙË 24 ºÏ‚¿ÚË, Ì ¯ÒÚÔ ÚÔÛ˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ ÒÚ· 9.30Ì. Î·È ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ª∂Δ∫∞. £.∫. μÔÁÈ·Ù˙‹˜

™ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶. ª·Úο΢ ™Δ∏¡ ∞ÌÂÚÈ΋ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi

Û‹ÌÂÚ· Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ √Úıfi‰ÔÍÔ˘ ™˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡, ¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢, ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË Ô˘ ÙÔ˘ ·ˇı˘ÓÂ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ √ÌÔÁÂÓÒÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ “√È ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜” . Ãı˜, Ô Î. ª·Úο΢ ·Ú·‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ÛÙÔ £ÂÛÛ·ÏÈÎfi ™›ÙÈ, Ô ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ “∞ÛÎÏËÈfi˜” ÎÈ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ “∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜” . °È· Û‹ÌÂÚ·, ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ı· Á›ÓÂÈ ‰ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜, Î.Î. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ, ÂÓÒ ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ı· ÂÈÛÎÂÊı› ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ·Ï·ÈfiÙÂÚ˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ù˘ ÔÌÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ÙÔÓ “∂ıÓÈÎfi ∫‹Ú˘Î·” , ÂÓÒ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ı· ·Ú·‚ÚÂı› ÛÙÔÓ 16Ô ÂÙ‹ÛÈÔ ¯ÔÚfi ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ “∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜” , Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ™Ù·ı¿ÎÂÈÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÛÙËÓ ∞ÛÙfiÚÈ·.


M·ÁÓËÛ›· 19

TPITH 23 ºEBPOYAPI√À 2010

∞fi ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜

π‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜, ·ÏÏ¿ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÁÈ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜ √ÏÔÎÏËÚÒıËΠ¯ı˜ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÛÙ· ÂȉÈο Ì·ı‹Ì·Ù·

°

‡Úˆ ÛÙÔ 30-40% ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ·fi °ÂÓÈο §‡ÎÂÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ˘¤‚·Ï·Ó ·›ÙËÛË ÁÈ· ÙȘ ™ÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜. øÛÙfiÛÔ ÁÈ· ÙȘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ‹Ù·Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ, ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ Ô˘ ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡. ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ηٿıÂÛ˘ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÁÈ· Ù· ÂȉÈο Ì·ı‹Ì·Ù· ¤ÏËÍ ¯ı˜. ∂fiÌÂÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ı· Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÛÙ· Ù¤ÏË ª·ÚÙ›Ô˘, fiÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÛÙ›ÏÔ˘Ó ÛÙȘ ™ÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ Î·È ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜ Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÙÔ˘˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

Ãı˜ ‹Ù·Ó Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ë̤ڷ, fiÔ˘ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ·fi Ù· °ÂÓÈο §‡ÎÂÈ· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÂȉÈο Ì·ı‹Ì·Ù·, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¿ıËÌ· ÁÂÓÈ΋˜ ·È‰Â›·˜, ÙȘ ™ÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜-∞ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜ Î·È ÙȘ ™¯ÔϤ˜ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ Ì¿ıËÌ· “∞Ú¯¤˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ £ÂˆÚ›·˜” . ∞fi ÙËÓ ·›ÙËÛË ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘ ÚԤ΢Ù·Ó ÙÚ›· ·ÓÙ›Ù˘· Ô˘ ÙÔ ¤Ó· ÙÔ Ï¿Ì‚·ÓÂ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÔ ÎÚ·ÙÔ‡Û ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ı· ÛÙ·ı› ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. ™Ù· §‡ÎÂÈ· ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÁÈÓfiÙ·Ó ¯ı˜ Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ì ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi §‡ÎÂÈ· ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘ Ù· ÎÂÓÙÚÈÎfiÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶ÚÒÙÔÓ, ÙÚÂȘ ‹ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ·fi ÙÔ μfiÏÔ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙȘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘. ΔÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ÛÙ· §‡ÎÂÈ· Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ, ·ÊÔ‡ ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡ Â›Ó·È ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ÁÈ· ÙȘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜ ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ ÔÈ ÌÈÛ¤˜ ·’ fiÙÈ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÙȘ ™ÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜. ∫·È ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÌÈ· ·ÈÙ›· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡. ΔÚ›ÙÔÓ, ÙË ‚ÈÔÏÔÁ›· Î·È Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈο ÁÂÓÈ΋˜ ·È‰Â›·˜ Â¤ÏÂÍ·Ó ÛÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ

ˆ˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¿ıËÌ· ÁÂÓÈ΋˜ ·È‰Â›·˜. ª¿ÏÈÛÙ· Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ʤÙÔ˜ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ‰È¿ÏÂÍ·Ó ÙË ‚ÈÔÏÔÁ›·. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂÈÔÊÔ›ÙÔ˘˜ ·›ÙËÛË ˘¤Ï·‚·Ó Î·È fiÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Í·Ó·‰ÒÛÔ˘Ó ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· ·fi °ÂÓÈο §‡ÎÂÈ· Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™ÙÔ 1Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ 96 ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÙÔ 60% Â¤ÏÂÍ ÙË μÈÔÏÔÁ›· ÁÂÓÈ΋˜ ·È‰Â›·˜, ÙÔ 35% Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈο ÁÂÓÈ΋˜ ·È‰Â›·˜ Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ 5% ÙË º˘ÛÈ΋ Î·È ÙËÓ πÛÙÔÚ›·. ∂›Û˘ ¤Ó· 30% ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ‰‹ÏˆÛ ™ÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜, ÂÓÒ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‹Ù·Ó ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÁÈ· ÙȘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜. ∞ÎfiÌË ·fi ÙÔ˘˜ 96 ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÔÈ 18 ‰È¿ÏÂÍ·Ó ÙÔ Ì¿ıËÌ· ∞Ú¯¤˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ £ÂˆÚ›·˜. ™ÙÔ 4Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘ ÙÔ 46% ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ‰È¿ÏÂÍ ™ÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ™¯Ô-

Ϥ˜ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ˘„ËÏfi ÔÛÔÛÙfi ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÊÔÈÙÔ‡Ó Ì·ıËÙ¤˜ ΢ڛˆ˜ ·fi Ù· ÂÚÁ·ÙÈο ÎÔÈÓˆÓÈο ÛÙÚÒÌ·Ù·. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙȘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜ ‰‹ÏˆÛ ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi 23%. ∞ÎfiÌË ·fi ÙÔ˘˜ 118 ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÔÈ 57 ‰È¿ÏÂÍ·Ó ÙË ‚ÈÔÏÔÁ›· ÁÂÓÈ΋˜ ·È‰Â›·˜ ÁÈ· Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó Î·È ÔÈ 56 Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈο. ™ÙÔ 1Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ 103 ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ‰‹ÏˆÛ·Ó ™ÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜ ÔÈ 35 Î·È ÙȘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜ ÔÈ ‰Âη¤ÓÙÂ. ∂›Û˘ 33 Â¤ÏÂÍ·Ó ÙȘ ∞Ú¯¤˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ £ÂˆÚ›·˜. ∂›Û˘ ÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ μÈÔÏÔÁ›·˜ ÁÂÓÈ΋˜ ·È‰Â›·˜ ‰È¿ÏÂÍ·Ó 46 ˘Ô„‹ÊÈÔÈ, Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈο 51 ˘Ô„‹ÊÈÔÈ, Î·È ·fi ‰‡Ô Â¤ÏÂÍ·Ó ÙËÓ πÛÙÔÚ›· Î·È ÙË º˘ÛÈ΋. ∂›Û˘ ÛÙÔ 2Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘ ÙÔ 60% ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ‰È¿ÏÂÍ ÙË μÈÔÏÔÁ›· Î·È ÙÔ 40% Ù· ª·ıËÌ·ÙÈο ÁÂÓÈ΋˜ ·È‰Â›·˜.

∞ÎfiÌË ÙÔ 20% ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Â¤ÏÂÍ ÙȘ ∞Ú¯¤˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ £ÂˆÚ›·˜, ÂÓÒ ÙÔ 30% ‰‹ÏˆÛ ÙȘ ™ÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜ Î·È ¤Ó· 9% ÙȘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜. ŸÔÈÔ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÁÈ· οÔÈÔ ÏfiÁÔ ‰ÂÓ ¤Î·Ó ·›ÙËÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÈÏÂÁfiÌÂÓÔ Ì¿ıËÌ· ÁÂÓÈ΋˜ ·È‰Â›·˜, ¯¿ÓÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ì ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ı· Â›Ó·È ÛÙ· Ù¤ÏË ª·ÚÙ›Ô˘ Ì ·Ú¯¤˜ ∞ÚÈÏ›Ô˘, fiÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘ ÙˆÓ ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ Î·È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ™¯ÔÏÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÛÙ›ÏÔ˘Ó Ù· Û¯ÂÙÈο ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο. ™ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ ·fi ¤Ú˘ÛÈ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·ÏÏ·Á¤˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰˘ÛÎÔχÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙȘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜. ∂›Ó·È ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ı˜: ·) °È· Ù· ·ÁfiÚÈ· ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ Û ™ÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ÂÊfiÛÔÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÛÙËÌ· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi 1,70Ì. ∂ȉÈο, fï˜, ÁÈ· ÙÔ ÙÌ‹Ì· πÙ·Ì¤ÓˆÓ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ποڈÓ, ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔÈ fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÛÙËÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi 1,90Ì. ‚) °È· Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ Û ™ÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ÂÊfiÛÔÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÛÙËÌ· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi 1,65Ì. Á). ™Â fiϘ ÙȘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ ηÙËÁÔڛ˜ Ô ¢Â›ÎÙ˘ ª¿˙·˜ ™ÒÌ·ÙÔ˜ (¢ª™) ÁÈ· ÌÂÓ Ù· ·ÁfiÚÈ· Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ 20-25, ÁÈ· ‰Â Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ 18-22. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÈ ™¯ÔϤ˜ ªÔÓ›ÌˆÓ À·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ™ÙÚ·ÙÔ‡ (™ªÀ) - ŸÏ·, ªÔÓ›ÌˆÓ À·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ™ÙÚ·ÙÔ‡ (™ªÀ) - ™ÒÌ·Ù· Î·È ªÔÓ›ÌˆÓ À·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ (™ªÀ¡) ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ 2Ô Î·È 4Ô ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ¶Â‰›Ô, ·ÓÙ› ÙˆÓ 4Ô˘ Î·È 5Ô˘ ÛÙ· ÔÔ›· ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·Ó Ì¤¯ÚÈ ¤Ú˘ÛÈ.

¶Úfi‚ÏËÌ· ÔÈ ÏÈÁÔÛÙ¤˜ ·›ıÔ˘Û˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘

170 ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÌÂÙÂÁÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞Ó Î·È Â›¯·Ó ÏfiÁÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÁÈ· Ó· ÌÂÙÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙÂÏÈο Ôχ Ï›ÁÔÈ Ù· η٤ÊÂÚ·Ó, ÁÈ·Ù›, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, fiÏÔÈ ÛÎÔÓÙ¿ÊÙÔ˘Ó ÛÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÙ‡¯ÂÈ Û fiÏ· Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰ÒÓ. º¤ÙÔ˜ ÛÙÔ ÙÔÈÎfi ∞η‰ËÌ·˚Îfi ÿ‰Ú˘Ì· ÌfiÏȘ ‰Âη¤ÓÙ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÌÂÙÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó Ì ·˘Ù‹ ÙË ‰È·‰Èηۛ·, ·Ó Î·È ÚÔÛʤÚÔÓÙ·Ó Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ı¤ÛÂȘ. ∞fi ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÏfiÁÔ ÛÙȘ ÌÂÙÂÁÁڷʤ˜ ı· ¤¯ÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ οı ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Ú˘Ù·ÓÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ô˘ ÌÂÙÂÁÁÚ¿ÊËÎ·Ó Ê¤ÙÔ˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙÔ ¤Ù˘¯·Ó ÂÂȉ‹ ‹Ù·Ó ·È‰È¿ ÔχÙÂÎÓˆÓ Î·È ÔÏ˘ÌÂÏÒÓ (ÙÚ›ÙÂÎÓˆÓ) ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ, ‹Ù·Ó ÔÚÊ·Ó¿, ‹ ¤ıÂÛ·Ó ˙‹ÙËÌ· ˘Á›·˜. °È· fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÛÔÙÈÎfi˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ Î·È ÙÔ Î¿ı ΔÌ‹Ì· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ‰Â¯ı› fiÏÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ fï˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÛÔÙÈÎfi˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÌÂÙÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ¢ËÏ·‰‹ οı ΔÌ‹Ì· ÌÔÚ› Ó· ‰Â¯ı› ·ÚÈıÌfi ÊÔÈÙËÙÒÓ Ô˘ ÈÛÔ‡Ù·È Ì ÙÔ 10% ÂÚ›Ô˘ Â› ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ. ∫·È ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË Â›Ó·È Ô ÊÔÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÙ‡¯ÂÈ Û fiÏ· Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰ÒÓ. ™ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì 1500 ÂÚ›Ô˘ ÂÈÛ·ÎÙ¤Ô˘˜, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÌÂÙÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙ· 16 ΔÌ‹Ì·Ù· Á‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ 100 Î·È ϤÔÓ ÊÔÈÙËÙ¤˜. ΔÂÏÈο Ù· ηٿÊÂÚ·Ó ÔÈ ‰Âη¤ÓÙÂ, ÁÈ·Ù› ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Â-

Ù‡¯ÂÈ ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù·. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ʤÙÔ˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÌÂÙÂÁÁÚ¿ÊËÎ·Ó 43 ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ÔχÙÂÎÓˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ, Á‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ 20 ÙˆÓ ÔÏ˘ÌÂÏÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ, ‰Âη¤ÓÙ ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ‰¤Î· ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ÔÚÊ·ÓÔ› Î·È ¤ÓÙÂη ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ˘Á›·˜. ∞fi Ù· 16 ΔÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ʤÙÔ˜ Û ‰¤Î· ÙÌ‹Ì·Ù· ¤ÁÈÓ·Ó ÌÂÙÂÁÁڷʤ˜ ÊÔÈÙËÙÒÓ. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜, 44, ÌÂÙÂÁÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ∏/À ¢ÈÎÙ‡ˆÓ, 38 ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, 29 ÛÙÔ ¶ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, 24 ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· πÛÙÔÚ›·˜, ‰¤Î· ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÈÚÔÙ·Í›·˜, ÔÎÙÒ ÛÙÔ Δ∂º∞∞, ¤ÓÙ ÛÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi, Ù¤ÛÛÂÚȘ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ, Ù¤ÛÛÂÚȘ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· π·ÙÚÈ΋˜ Î·È ÙÚÂȘ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ. ª¤¯ÚÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙË ÌÂÙÂÁÁÚ·Ê‹ ÂÓfi˜ ÊÔÈÙËÙ‹, ÙËÓ Ï¿Ì‚·ÓÂ Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ οı ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜. ∞fi ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ÏfiÁÔ ı· ¤¯ÂÈ Î·È ÙÔ Ú˘Ù·ÓÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ.

§ÔÁÈÛÌÈÎfi ÁÈ· ·›ıÔ˘Û˜ ∂›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ˆÚÒÓ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÛÙȘ ÏÈÁÔÛÙ¤˜ ·›ıÔ˘Û˜ ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘, ÒÛÙ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Â‰Ò Î·È ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ¤Ó· ÂȉÈÎfi ÏÔÁÈÛÌÈÎfi. Ÿˆ˜ ÂÍ‹ÁËÛÂ Ô Â›ÎÔ˘ÚÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∂È-

‰È΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Î·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ Î. ¢ÈÔÓ‡Û˘ μ·‚Ô˘ÁÈfi˜, “Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Ô˘ Ì·˜ ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ fiÏÔ Î·È ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ. ∫¿ÙÈ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô fï˜ ‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ô‡Ù Ì ÙȘ ÈÛÙÒÛÂȘ Ô‡Ù Ì ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ôԛ˜ ̤ÓÔ˘Ó ÔÈ ›‰È˜. ΔÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰‡Ô ·ÌÊÈı¤·ÙÚ· Î·È 16 ·›ıÔ˘Û˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÌfiÓÔ Ù¤ÛÛÂÚȘ ¤¯Ô˘Ó 100 Î·È ¿Óˆ ı¤ÛÂȘ. √È ˘fiÏÔÈ˜ ·›ıÔ˘Û˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó 5060 ¿ÙÔÌ· ‹ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚ· Á‡Úˆ ÛÙ· 30. ¶ÚÈÓ ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ηχÙÔÓÙ·Ó. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· fï˜ ¯ÚfiÓÈ· ÏfiÁˆ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ŒÙÛÈ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ¯ˆÚ¤ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Ù· Ì·ı‹Ì·Ù·, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÂȉÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ·›ıÔ˘Û˜. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ̤ۈ ÂÓfi˜ ÂȉÈÎÔ‡ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ‰È·¯ÂÈÚÈ˙fiÌ·ÛÙ ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜”. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÀÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Á›ÓÔÓÙ·È Ì·ı‹Ì·Ù· ·fi ÙȘ 8 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 10 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÔÈ ·Ó¿ÁΘ. ™Â Ì·ı‹Ì·Ù· Ô˘ Ù· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È 100 ÊÔÈÙËÙ¤˜, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ˘ÔÊÂÚÙ‹ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ‰È‰·Ûηϛ·˜. ÃÂÈÚÔÙÂÚÂ‡Ô˘Ó fï˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, fiÙ·Ó ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ, ηıÒ˜ οÔÈÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Î·È ı¤ÛÂȘ Ó· ηı›ÛÔ˘Ó. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∂ÈÌfiÚʈÛË ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ·fi ÙËÓ Action Aid ÁÈ· ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ™ÙȘ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÙË Û‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙË ÊÙÒ¯ÂÈ· ÂÈÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ¯ı˜ ‰Âο‰Â˜ ‰¿ÛηÏÔÈ ÙÔ˘ NÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·fi ÙËÓ Action Aid, Ë ÔÔ›· ÙÔ˘˜ ÚÔÌ‹ı¢Û Ì ÂȉÈÎfi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi.ΔÔ ‚Ȉ̷ÙÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ 12Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘. √È ‰¿ÛηÏÔÈ Ô˘ ÂӉȷʤÚıËÎ·Ó Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·, ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ó Û οÔÈÔ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ÕÏψÛÙÂ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ ˆ˜ Ì›· ·fi ÙȘ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚ˜ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜ Â›Ó·È Ë ÊÙÒ¯ÂÈ·, fiˆ˜ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÔÏÏÒÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜. √È ‰¿ÛηÏÔÈ ¯ˆÚ›ÛÙËÎ·Ó Û ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛ·Ó Ù· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‹Ú·Ó ÌÂÙ¿ Ì·˙› ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ¤Ó·˜ ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘, ¤Ó· ·Ú·Ì‡ıÈ, Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ Î·È ÈÛÙÔڛ˜ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ÂËÚ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙȘ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜. √ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Î. £·Ó¿Û˘ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ › ˆ˜ Ô NÔÌfi˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜ ·ÓÂÏÏ·‰Èο, fiÔ˘ Ë Action Aid ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ÁÈ· ÙË Û¯¤ÛË Ù˘ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜ Ì ÙË ÊÙÒ¯ÂÈ·. ΔÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È “∫fiÓÙÚ· ÛÙÔ Ú‡̷” . ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÂӉȷʤÚÔÓ ı¤Ì· Ô˘ ΤÓÙÚÈÛ ÙËÓ ÂÚȤÚÁÂÈ· ÔÏÏÒÓ Û˘Ó·‰¤ÏʈÓ. ∏ ÂÎÙ›ÌËÛË Â›Ó·È ˆ˜ Î·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ Action Aid Ì ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÙÔ˘ ··Ú·›ÙËÙÔ˘ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡. ∏ ˘‡ı˘ÓË ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ Action Aid Î. ¢‹ÌËÙÚ· ¡ÙÈÚÔÁÈ¿ÓÓË Â› ˆ˜ Ô ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ‰ÈÂıÓ‹˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Action Aid ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È Û ¿Óˆ ·fi 52 ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ Î·È ‰Âη¤ÓÙ ¯ÒÚ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, fiÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÊÙˆ¯ÒÓ ¯ˆÚÒÓ ÁÈ· Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó ·Ó·Ù˘Íȷο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ¤ÚÁ·. ∫·È Û˘Ó¤¯ÈÛ ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ “‹Úı·Ì ÛÙÔ μfiÏÔ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È “∫fiÓÙÚ· ÛÙÔ Ú‡̷” Î·È ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ΢ڛˆ˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ٿ͈Ó. ™ÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ ı· ‰ÒÛÔ˘Ì ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÛÙȘ 10 Î·È 11 ª·ÚÙ›Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ μfiÏÔ ËÌÂÚ›‰· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ Ì ı¤Ì· Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈο Î·È Ë ÔÔ›· ı· ‰ÈÔÚÁ·Óˆı› ·fi ÙÔ˘˜ Û¯ÔÏÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË Ì·ıËÌ·ÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ·Ú¿ÚÙËÌ· ª·ÁÓËÛ›·˜. ∞ÎfiÌË ÛÙȘ 19 ª·ÚÙ›Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Ô Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ ∂’ Î·È ™Δ’ Δ¿ÍÂˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 20 ™‹ÌÂÚ· Ë 67Ë Â¤ÙÂÈÔ˜ ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Ù˘ ∂¶√¡ ∂•∏¡Δ∞ ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· Û˘ÌÏËÚÒ-

ÓÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Ù˘ ∂¶√¡ Î·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ·Ú¿ÚÙËÌ· ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ ∞ÁˆÓÈÛÙÒÓ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “™·Ó Û‹ÌÂÚ·, ÚÈÓ ·fi 67 ¯ÚfiÓÈ·, ÁÂÓÓÈfiÙ·Ó Ë ÈÔ ÌÂÁ¿ÏË √ÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÓÂÔÏ·›·˜ Ì·˜. Δ· ÓÈ¿Ù· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÔÚÁ·ÓˆıÔ‡Ó Û ÌÈ· Û˘Ì·Á‹ ‰‡Ó·ÌË Î·È Ì·˙› Ì ÙÔ ¤ÓÔÏÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ Ï·Ô‡ (∂§∞™) Ó· ·Ï¤„Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÒÍÈÌÔ ÙÔ˘ ϤÔÓ ·ÈÌÔ‚fiÚÔ˘ ηٷÎÙËÙ‹, Ô˘ ÁÓÒÚÈÛÂ Ë ·ÓıÚˆfiÙËÙ·, ÙÔ˘ Ê·ÛÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ¡·˙ÈÛÌÔ‡. ΔÔ Úˆ› Ù˘ 23˘ ºÏ‚¿ÚË 1943, Û ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÛÈÙ¿ÎÈ Ù˘ Ô‰Ô‡ ¢Ô‡ÎÈÛÛ·˜ Ù˘ ¶Ï·ÎÂÓÙ›·˜ 3 (ÛÙÔ˘˜ ∞ÌÂÏfiÎËÔ˘˜) Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ‰¤Î· (10) ·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ Î¿ÙˆıÈ √ÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ‹ÙÔÈ: 1. ∞ÁÚÔÙÈ΋ ¡ÂÔÏ·›· ∂ÏÏ¿‰·˜ 2. ∂ÓÈ·›· ∂ıÓÈÎÔ·ÂÏ¢ıÂÚˆÙÈ΋ ∂ÚÁ·ÙÔ¸·ÏÏËÏÈ΋ ¡ÂÔÏ·›· 3. ∂ÓÈ·›· ª·ıËÙÈ΋ ¡ÂÔÏ·›· 4. ŒÓˆÛË ¡¤ˆÓ ∞ÁˆÓÈÛÙÒÓ ƒÔ‡ÌÂÏ˘ 5. £ÂÛÛ·ÏÈÎfi˜ πÂÚfi˜ §fi¯Ô˜ 6. §·˚΋ ∂·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ¡ÂÔÏ·›· 7. §Â‡ÙÂÚË ¡¤· 8. √ÚÁ¿ÓˆÛË ∫ÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋˜ ¡ÂÔÏ·›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ (√∫¡∂) 9. ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋ ∂·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔÔÚ›· ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È 10. ºÈÏÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ¡¤ˆÓ. ŒÙÛÈ, ̤۷ ÛÙȘ ˙ÔÊÂÚ¤˜ ÂΛӘ ̤Ú˜ ȉڇıËÎÂ Ë ∂¶√¡ - ‰ËÏ·‰‹ Ë ∂ÓÈ·›· ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÚÁ¿ÓˆÛË ¡¤ˆÓ. ∏ ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ıÚ˘ÏÈ΋˜ ∂¶√¡ ÛÙÔÓ ·ÂÏ¢ıÂÚˆÙÈÎfi ·ÁÒÓ· ë41ë44 ‹Ù·Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ·. ∏ ÂÓfiÙËÙ· Î·È Ô ·ÂÏ¢ıÂÚˆÙÈÎÔ› ·ÙÚȈÙÈÎÔ› ÛÎÔÔ› Ù˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÊÙÂÚ¿ ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË fiÏ˘ Ù˘ ÓÂÔÏ·›·˜. ∏ ∂¶√¡ ηٿÊÂÚ ӷ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ fiϘ ÙȘ Ì¿˙˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ, Ô˘ Ù· fiÓÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÌÈ· ∂ÏÏ¿‰· χÙÂÚË Î·È ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋. ™Â ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ·ÁοÏÈ·ÛÂ Î·È ¤Ú·Û·Ó ÛÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ Ù˘ 300.000 Ó¤ÔÈ. ∫·Ù¿, ‰Â, ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË (1810-44) ·ÚÈıÌÔ‡Û ÙÔÓ ·›ÛÙ¢ÙÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ 600.000 Ó¤ˆÓ. ¶·ÓÙÔ‡ Ë ÂÚÁ·˙Ô̤ÓË Î·È ÛÔ˘‰¿˙Ô˘Û· ÓÂÔÏ·›· ÚˆÙÔÛÙ·ÙÔ‡ÛÂ, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ÛÙ‹ıË ÙÔ˘˜ ÌÚÔÛÙ¿ Û fiϘ ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ. Œ‰ˆÛ ÌÂÁ¿Ï˜ Ì¿¯Â˜. ΔfiÛÔ ·fiψ˜ Ì·˙› Ì fiÏÔ ÙÔ Ï·fi ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÁÈ· „ˆÌ›, ·È‰Â›·, ÂÏ¢ıÂÚ›·, fiÛÔ Î·È ¤ÓÔÏ· ̤۷ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ıÚ˘ÏÈÎÔ‡ ∂§∞™. ™ÙÔÓ ∂§∞™ ˘‹ÚÍ·Ó Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ› ·fi ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈΤ˜ ‰ÈÌÔÈڛ˜ ∂¶√¡πΔø¡. ∏ ∂¶√¡ ÚˆÙÔÛÙ·ÙÔ‡Û ÛÙ· Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈ·, ÛÙȘ ·ÙÚȈÙÈΤ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜, ηٿ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÂÈÛÙÚ¿Ù¢Û˘ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Î·Ù¿ Ù˘ ÚÔÛ¿ÚÙËÛ˘ Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜ ÛÙË ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈ΋ ηÙÔ¯‹. ∏ ∂¶√¡ ÎÚ¿ÙËÛ ·ÎÌ·›Ô ÙÔ ËıÈÎfi Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ „˘¯‹˜ Ù˘ ÓÂÔÏ·›·˜ Ì·˜. Œ‰ˆÛ ΤÊÈ, ¯·Ú¿, ÂÓ¤Ó¢Û ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ̤۷ ÛÙËÓ ÎfiÏ·ÛË Ù˘ Ì·‡Ú˘ ηÙÔ¯‹˜, Ì Ϥۯ˜, Û¯ÔÏ›·, ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. √Ê›ÏÔ˘Ì ÊfiÚÔ ÙÈÌ‹˜ ÛÙÔ˘˜ ËÚˆÈÎÔ‡˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ Î·È ·Ó·‹ÚÔ˘˜ Ù˘ ∂¶√¡. ∏ ∂¶√¡ Â›Ó·È ÌÈ· ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÁÂÓÈÒÓ ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜ Ì·˜, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó Ù˘ Ï·ÙÈ¿˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ Ù˘ ηÙÔ¯È΋˜ ÓÂÔÏ·›·˜. Δ· ȉ·ÓÈο Ù˘ ∂¶√¡ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û‚‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙȘ ηډȤ˜ Î·È Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ÓÂÔÏ·›·˜, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È Î·È ‰Èο Ù˘ ȉ·ÓÈο. ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÓÂÔÏ·›· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ›ڷ Î·È ‰È‰¿ÁÌ·Ù· ·fi ÙÔ ·ÛÙ›Ú¢ÙÔ, ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ıËÛ·˘ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ Ù˘ ∂¶√¡πΔπ∫∏™ ‰Ú¿Û˘ Î·È Ó· οÓÂÈ Ú¿ÍË Ù· ÔÚ¿Ì·Ù· Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜ Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘” .

ΔƒπΔ∏ 23 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

™˘˙ËÙ‹ıËΠÚÔ¯ı¤˜ Û ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ÔÚÁ¿ÓÔ˘

∏ ¡.∂. ¶∞™√∫ ÁÈ· ¯ˆÚÔÙ·Í›· ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È Û ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÔÎÙÒ ¢‹ÌÔ˘˜ ÛÙÔ ¡ÔÌfi

ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÁÈ· ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› ̤۷ ÛÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ηıÒ˜ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÙË £ÂÛÛ·Ï›· fiˆ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÙÔ˘ ̤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î. ¢ËÌ. ™·ÎÂÏÏ¿ÚË. ŒÙÛÈ fiϘ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ηٷ٤ıËÎ·Ó ı· Έ‰ÈÎÔÔÈËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ΔÌ‹Ì· ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Ë Â›ÛËÌË ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ª·ÁÓËÛ›·. ™ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó Ë ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î. ∞ÓÙÒÓ˘ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ·ÈÚÂÙÔ‡˜ Ô˘ ›¯·Ó ÎÏËı› ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÔÈ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ μfiÏÔ˘ Î. ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î. μ·Û. ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô˜, ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. μ·ÁÁ¤Ï˘ ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜, ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î. ∏. ∫·Ú··Ù¿Î˘, Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÛÙË ™ËÈ¿‰· Î. °È¿ÓÓ˘ §Ô˘ÏÔ‡‰·˜, ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÁÚÈ¿˜ Ô Î. ¡›ÎÔ˜ ™ÙfiÈÎÔ˜, Ô ÎÔÈÓÔٿگ˘ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘ Î. ºÔ˘ÚÙÔ‡Ó·˜, ·fi ÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘ Ô Î. ∫ˆÓ. ∫·Ï·Ì›‰·˜, Ô Î. °. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ∫¿ÚÏ·˜, Ë Î. ª·Ú›· ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ ·fi ¢‹ÌÔ ∞ÊÂÙÒÓ, ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ·fi ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜ ¢‹ÌÔ˘˜. ΔÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™·ÎÂÏÏ¿Ú˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· Û¿ÛÂÈ Ô ÙÔÈÎÈÛÌfi˜ Î·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ¯ÚfiÓÔ”. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ۯ‰›Ô˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ, Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “∫·Ï-

ÏÈÎÚ¿Ù˘” Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÚÔÛˆÈΤ˜ ÂȉÈÒÍÂȘ. ΔÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™·ÎÂÏÏ¿Ú˘ ÂÈÛ¤Ú·Í ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ fiÙÈ “̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÛ·ÊËÓÈÛÙ› Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi ÙˆÓ √Δ∞ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·ÚÂÍËÁ‹ÛÂȘ, ·ÚÂÚÌËÓ›˜ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Ë ÂÓÙ‡ˆÛË ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË fiÙÈ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÎÈÓÂ›Ù·È ·ÎfiÌË Û ηı·Ú¿ ıˆÚËÙÈ΋ ‚¿ÛË”. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ÙÔÈο ÙÔ

¶∞™√∫ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÙÔ Ôχ ̤¯ÚÈ ¤ÓÙ ¢‹ÌÔÈ ÛÙËÓ ËÂÈÚˆÙÈ΋ ª·ÁÓËÛ›· ‰‡Ô √Δ∞ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ¤Ó·˜ √Δ∞ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· ̤¯ÚÈ ∞ÁÚÈ¿, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ∞ÈÛˆÓ›· Î·È πˆÏÎfi, ¤Ó·˜ ÛÙÔ ¡ÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎfi ¶‹ÏÈÔ Î·È ¤Ó·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∫¿ÌÔ˘ ·fi μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Ì¤¯ÚÈ ∫ÂÚ·Ì›‰È. ∂›Û˘ ÙÚÂȘ √Δ∞ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ∞ÏÏ¿ Ë ÚfiÙ·ÛË ·˘Ù‹ fiˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠÛÙËÓ Û‡ÛÎÂ„Ë “‰ÂÓ Â›Ó·È ‰ÂÛÌ¢ÙÈ΋

ÁÈ· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ·ÊÔ‡ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Î·È ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ı· Û˘ÓÂÎÙÈÌËıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙȘ ÔÚÈÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ” . ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Û˘˙‹ÙËÛË fiÔ˘ ·ÈÚÂÙÔ› Ô˘ ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÙË Û˘Ìʈӛ· ÙÔ˘˜ Ì ÙȘ ÁÂÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË, ·ÏÏ¿ Î·È ÎÔÈÓÔÔ›ËÛ·Ó Êfi‚Ô˘˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ·ÓÙȉڿÛÂȘ ¤ÛÙˆ ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ¤‰Ú˜ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· Ó¤· ‰ÈÔÈÎËÙÈο fiÚÈ·. √ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ¡.∂. ¶∞™√∫ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ºÒÙ˘ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÔÈ ¢‹ÌÔÈ Ù˘ ËÂÈÚˆÙÈ΋˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηıÔÚÈÛÙÔ‡Ó Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙȘ ÙÚÂȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ÁˆÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ - ¶‹ÏÈÔ - ¶.™.μ Î·È ¡ÔÙÈÔ‰˘ÙÈ΋ ª·ÁÓËÛ›·- οÙÈ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î. μ·Û›ÏË ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô˘ Ô˘ ·Ô¯ÒÚËÛ ÂÎÓ¢ÚÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË. ∞ÎfiÌË Î¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÈÚÂÙÔ› ¤Î·Ó·Ó ÏfiÁÔ “ÁÈ· ÚÔÂÈÏËÌ̤Ó˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ‰Â¯ÙÔ‡Ó ÙÂÙÂÏÂṲ̂ӷ”, ·ÓÙÈÚÔÙ›ÓÔÓÙ·˜ Ó· ÚÔÎÚÈı› Ë Ï‡ÛË ÙˆÓ ÚÒËÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ¶ÂÚÈÔ¯‹˜.

™Ùfi¯Ô˜ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹

£· ÙÚÒÓ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î¿ı ÌÂÛË̤ÚÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ 3Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¤ÛÎÏÔ˘ ª∂™∏ª∂ƒπ∞¡√ Ê·ÁËÙfi ı· ·Ú¤¯ÂÙ·È ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙÔ 3Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ∞ÈÛˆÓ›·˜-™¤ÛÎÏÔ˘ ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· 1Ë ª·ÚÙ›Ô˘ Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù· ·È‰È¿ Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ó· ÙÚÒÓ ˘ÁÈÂÈÓ¿. ΔÔ Ê·ÁËÙfi ı· ÙÔ Ì·ÁÂÈÚÂ‡Ô˘Ó ÔÈ ›‰È˜ ÔÈ ÌËÙ¤Ú˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ô˘ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ‰È‰·ÎÙÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Î·È ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜. ∏ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ 3Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ∞ÈÛˆÓ›·˜-™¤ÛÎÏÔ˘ Î. ª·Ú›· ¢ÈÔ‡‰Ë ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ Î·È ÙÔ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi °˘Ó·ÈÎÒÓ ı· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û›ÙÈÛ˘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ì ÌÂÓÔ‡ Ô˘ ı· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Î·È ı· ÂϤÁ¯ÂÙ·È ·fi ÂȉÈÎfi ‰È·ÙÚÔÊÔÏfiÁÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë ÙÔ˘ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ∫·È Ù· 65-70 ·È‰È¿ Ô˘ ÊÔÈÙÔ‡Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô

ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÚÒÓ οı ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Â›Ó·È fiÙÈ Ù· Ê·ÁËÙ¿ ı· Ù· Ì·ÁÂÈÚÂ‡Ô˘Ó ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÙÔ˘ ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙÔ˘ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡, ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È Î·È ÌËÙ¤Ú˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ™ÙÔ ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂȉÈ΋ ·›ıÔ˘Û· Û›ÙÈÛ˘ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi, fiˆ˜ ÎÔ˘˙›Ó·, Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ È¿ÙˆÓ. ΔÔ Ê·ÁËÙfi ı· Â›Ó·È ÎÔÈÓfi ÁÈ· fiÏ· Ù· ·È‰È¿. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ

ÌÂÓÔ‡ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ë Û·Ï¿Ù·, Ë Ê¤Ù·, Ë ÌÂÚ›‰· Ê·ÁËÙÔ‡, „ˆÌ› Î·È ÊÚÔ‡ÙÔ. √È Ì·ıËÙ¤˜ ı· ÙÚÒÓ fiÏ· Ù· ›‰Ë Ê·ÁËÙÔ‡, fiˆ˜ ÎÚ¤·˜, „¿ÚÈ, ‰ËÌËÙÚȷο, Ï·‰ÂÚ¿, fiÛÚÈ·. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û›ÙÈÛ˘ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Î·È ı· Â›Ó·È ÈÏÔÙÈÎfi ÁÈ· fiÏ· Ù· Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÈÛˆÓ›·˜. 줂·È· Ë ·Ú¯‹ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙÔ 3Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î¿Ï˘„Ë ÁÈ· ÙËÓ

˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ÂÓÒ ÌÈ· ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ›Ûˆ˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜. ™ÙÔ 3Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ∞ÈÛˆÓ›·˜ οı ¯ÚfiÓÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙË ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÈÔ ÎÔÓÙ¿ Ù· ·È‰È¿ Ì ÙËÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹. ÕÏψÛÙ ۇÌʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ ÌÔÚ› Ù· ·È‰È¿ Ó· ˙Ô˘Ó Û ¯ˆÚÈfi, ˆÛÙfiÛÔ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Î·È Ë ϤÔÓ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ fiÏ˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ Ë Î. ª·Ú›· ¢ÈÔ‡‰Ë ›Â: ¶ÚÒÙÔÓ, ı· Ì¿ıÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ Ó· ÙÚÒÓ ˘ÁÈÂÈÓ¿. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÙÚÒÓ Û ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› ¤ÙÛÈ ÙÔ ·›ÛıËÌ· Ù˘ ÊÈÏ›·˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ∏ ÂÎÙ›ÌËÛË Â›Ó·È ˆ˜ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î·ıÔÏÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ 1Ë ª·ÚÙ›Ô˘. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∂§ª∂ ÁÈ· ·ÂÚÁ›· ™∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë

∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “ΔÔ 2Ô Û˘Ó¯¤˜ ¿ÁˆÌ· ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ, ÔÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ 10% ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ Û˘ÌÏ‹ÚˆÓ·Ó ÙÔ, ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜, ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ∂.∂. ÙˆÓ 12, ÂÈÛfi‰ËÌ¿ Ì·˜, ÔÈ ·˘Í‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ Û ÙÛÈÁ¿Ú·, ÔÙ¿, η‡ÛÈÌ·, Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ ‚›Ô˘ Î·È Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ó, Ë ÂÚÈÎÔ‹ ‰··ÓÒÓ ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·ÚÔ¯¤˜, ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ Ë ·Ú¯‹... Δ· ÛÂÓ¿ÚÈ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÚԂϤÔ˘Ó Ó¤· ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ, ÂÚÈÎÔ‹ ÙÔ˘ 13Ô˘ ÌÈÛıÔ‡ (Ô 14Ô˜ ¤¯ÂÈ ¿ÂÈ ‹‰Ë ÂÚ›·ÙÔ), Ӥ˜ ·˘Í‹ÛÂȘ ÂȉÈÎÒÓ ÊfiÚˆÓ, ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞, ·ÏÏ·Á¤˜ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚÓËÙÈÎfi ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ Î·È ‚ϤÔ˘ÌÂ... Δ· ̤ÙÚ· Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó Ì ÊÔÚÙÈÎfiÙËÙ· ÔÈ “·ÁÔÚ¤˜” Î·È ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¢È¢ı˘ÓÙ‹ÚÈÔ Î·È, Ô˘ ·Ú¿ ÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂȘ, ˘ÈÔıÂÙ› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó Û¯Â‰fiÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ù· ÊÙˆ¯¿ Î·È ÌÂÛ·›· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¤Ó· Â›Ó·È ÙÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ. ŸÙ·Ó Î·È Â¿Ó ‚Áԇ̠·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ı· ‚ÁÂÈ ÊÙˆ¯fiÙÂÚË Î·È ÈÛÔ‰ˆÌ¤ÓË Î·È ÔÈ “·ÁÔÚ¤˜” Ì ÙÔ “ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ” Ù˘ ı· ‚ÁÔ˘Ó ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚÔÈ. ∞˘ÙÔ› Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛË ı· ‚ÁÔ˘Ó ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔÈ Î·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ‰ÂÓ Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ Ì¿ÚÌ·ÚÔ” . Δ¤ÏÔ˜, Ë ∂§ª∂ ηÏ› ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÛÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›·.

∫·Ù·ÁÁÂÏ›· ÁÈ· ∂§∂¶∞¶ ·fi ÁÔÓ›˜ ™∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ ÂΉfiıËΠÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °ÔÓ¤ˆÓ ¶·È‰ÈÒÓ Ì ∞Ó·Ëڛ˜ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó fiÙÈ ÛÙËÓ ∂§∂¶∞¶ ‰ÂÓ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Ù· ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ·, fiÙ·Ó ÚÈÓ ·fi ÙȘ ·fiÎÚȘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ·ÚÚˆÛÙ·›ÓÔ˘Ó ·È‰È¿ Î·È ÚÔÛˆÈÎfi ÌÂ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ˘„ËÏÔ‡ ˘ÚÂÙÔ‡, ‚‹¯· Î·È Î·Ù·ÚÚÔ‹˜. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, “·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ¤Ó· ·È‰› ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È ¿Ú· ÔÏÏ¿ ·È‰È¿ Ó· ÓÔÛÔ‡Ó ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜”. ªÂ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÂÈÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂§∂¶∞¶ Î·È ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ·ÙÚfi fiÙÈ ‰ÂÓ ¤Ú·Í·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÂȉËÌ›·˜ ÙÔ˘ ÈÔ‡ ∏1¡1.


¶∞¡∞£∏¡∞´ ∫√™

ªÂ ∑ÈÏÌ¤ÚÙÔ ÎfiÓÙÚ· ÛÙË ƒfiÌ· ÛÂÏ. 28

TƒπΔ∏ 23 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

£Ú‡ÏÔ˜-ªÔÚÓÙfi Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ “16” ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ÛÂÏ. 24

μƒπ™∫∂Δ∞π √ √§Àª¶π∞∫√™ μ. ª∂Δ∞ Δ∏ ¡∂∞ ¡π∫∏ ¶√À ™∏ª∂πø™∂ ∂¶π Δ∏™ ¢√•∞™ ¢ƒ∞ª∞™

¶ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ∏

٤ٷÚÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË Ó›ÎË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙË ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜, ÙËÓ ÔÔ›· Ó›ÎËÛ ‡ÎÔÏ· Ì 4-0, ¤ÊÂÚ ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜. ΔÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÈÛÔ‚·ıÌ› Ì ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Ì 45 ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È Ì·˙› Ì ÙÔÓ √º∏ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Ì 39 Â›Ó·È ÔÈ ÙÚÂȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ı· ·Ï¤„Ô˘Ó Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜ ÁÈ· Ù· ‰‡Ô ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ·¢ı›·˜ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη. ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™

∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ ηÏ› οı ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË ¡›ÎË ÛÂÏ. 25

™ÙË ¡. πˆÓ›· ÔÈ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔÈ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÔ› ·ÁÒÓ˜ ÎÔχ̂ËÛ˘ ÛÂÏ. 25

ΔÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ϤÔÓ, ·ÔÎÙ¿ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË Ì¿¯Ë Ù˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ∫¤Ú΢ڷ ¤¯·Û ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ô˘ ›¯Â ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Û˘Ó‰ÈÂΉÈÎËÙÒÓ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘, ÌÂÙ¿ ÙȘ ‰‡Ô Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ‹ÙÙ˜ ·fi ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫. Î·È ∞ÈÁ¿Ïˆ. ¶·ÚfiÙÈ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ›¯·Ó Ì›ÓÂÈ ÔÎÙÒ ‚·ıÌÔ‡˜ ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ, ηÓ›˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ›ÛÙ„ fiÙÈ ¯¿ıËÎÂ Ë ÚÒÙË ı¤ÛË. √È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ·fiÏ˘Ù· ÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ¤‰Ú· Î·È ·ÔÛÒÓÙ·˜ ‚·ıÌÔ‡˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ μfiÏÔ (ÈÛÔ·Ï›· ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ, Ó›ÎË ÛÙËÓ ∏ÏÈÔ‡ÔÏË) ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ·Ó¤‚Ô˘Ó ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Î·È Ó· ·ÙÂÓ›˙Ô˘Ó Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∞Ô̤ÓÔ˘Ó ‰Ò‰Âη ·È¯Ó›‰È· ̤¯ÚÈ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ηÓÔÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Î·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ú˘ıÌfi, Ì ÛÙfi¯Ô ϤÔÓ Ó· Îfi„ÂÈ ÚÒÙÔ˜ ÙÔ Ó‹Ì· Î·È Ó· ÛÙÂÊı› ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜. ™ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙË ¢fiÍ·, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ÛËÌ›ˆÛ ÙËÓ ÈÔ Â˘Ú›· Ó›ÎË ÙÔ˘ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∂¤‚·Ï ·fi ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ÙÔ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘, ¤Ù˘¯Â Ì ÙÔÓ ∞ÌÚ¿ÌÔ‚ÈÙ˜ ‰‡Ô ÁÎÔÏ ÚÈÓ Û˘ÌÏËÚˆı› ÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ, ÛÙÔ 6’ Î·È ÛÙÔ 8’ Î·È ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ η̛· ‰˘ÛÎÔÏ›· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Û ÌÈ· ¿ÓÂÙË Ó›ÎË. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ›ÂÛ·Ó „ËÏ¿ ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ, ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó Ì ÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡˜ Î·È Î˘ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ηٿÊÂÚ ӷ ‰ÒÛÂÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ıÚÈ¿Ì‚Ô˘ ÛÙË Ó›ÎË ÙÔ˘, Ì ÙÔ˘˜ §È·¿ÎË Î·È ™ÔÏ¿ÎË Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÔ˘Ó, ÛÙÔ 47’ Î·È ÛÙÔ 55’ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ·Ó‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰Â›ÎÙË ÙÔ˘ ÛÎÔÚ ÛÙÔ 4-0. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ¤‰ˆÛ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË Ó· Ú›ÍÂÈ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘˜ ™È·ÏÌ¿ Î·È ∫·Ì¿ÓÙ·Ë, Ì ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ó· Â·ÓÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Ô˘ ÙÔÓ ÎÚ¿ÙËÛ ÂÎÙfi˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ÂÓ¿ÌÈÛË ÂÚ›Ô˘ Ì‹Ó·. ™ÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜ ÙÔ˘ ∂∞∫ ›¯Â ÛÙËı› ·ÓËÁ‡ÚÈ ·fi

ÙÔ˘˜ 6.000 ÂÚ›Ô˘ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ô˘ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó ÏÂÙfi Ó· ʈӿ˙Ô˘Ó Û˘Óı‹Ì·Ù· ˘¤Ú Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ·ÔıÂÒıËÎÂ Î·È Ô ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·›ÎÙ˘ Ô˘ Ó· ˘ÛÙ¤ÚËÛÂ, ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ÛÙÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi ·È¯Ó›‰È, Ì ÙÔ˘˜ æ˘¯ÔÁÈfi, ∫fiÚÌÔ, ªÔ˘ÏÔ‡Ù, √˘Ì›ÓÙ˜ Ó· ÂÚÓÔ‡Ó ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙˆÓ ‰È·ÎÚÈı¤ÓÙˆÓ. √§Àª¶π∞∫√™ μ: ∫ËÔ˘Úfi˜, æ˘¯ÔÁÈfi˜, ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜, ªÔ˘ÏÔ‡Ù, ∫fiÚÌÔ˜, §È·¿Î˘ (74’ ∫ÔÙ›ÙÛ·˜), √˘Ì›ÓÙ˜, ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜, ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ, ™ÔÏ¿Î˘ (57’ ™È·ÏÌ¿˜), ∞ÌÚ¿ÌÔ‚ÈÙ˜ (65’ ∫·Ì¿Óٷ˘). ¢√•∞ ¢ƒ.: ∫·Ú·Ù˙ÈÔ‚·Ï‹˜, ª·Í‚·Ó›‰Ë˜, ƒÔÌ›ÓÈÔ (75’ °·Ï·ÎÙÂÚfi˜), ¶·Î¿ÏÙÛ˘, ™·Ì·Ú¿˜, ¶ÈÓ‰ÒÓ˘ (62’ ΔÚÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜), °ÎÔÓ˙¿Ï˜ (40’ Ï.Ù. ¶·ÚÌ·Í›‰Ë˜), ª·¯·ÈÚÔ‡‰Ë˜, ªÔ˘Ú·Ù›‰Ë˜, ÃψÚfi˜, ª·ÚÎfiÊÎÛÈ.

ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ Ì πˆÓÈÎfi ΔÔÓ πˆÓÈÎfi ı· ÎÏËı› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 23˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜, ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ Ì¿¯ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜. √ πˆÓÈÎfi˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ‹ÙÙ· Ì 3-0 ·fi ÙÔÓ ¶ÈÂÚÈÎfi ÛÙËÓ ∫·ÙÂÚ›ÓË. √ μÈı¤ÓÙ ªfiÓ¯Â, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¶∞∂ ªÂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “O Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÔÌfiʈӷ Ó· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÓÔÌÈο ηٿ ÙÔ˘ ∞ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘, Î. πˆ¿ÓÓË ™Ù¿ÌÔ, ÁÈ· ÙȘ Û˘ÎÔÊ·ÓÙÈΤ˜ Î·È ‰˘ÛÊËÌÈÛÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ηٿ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È Î·ÏÔ‡Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ¶∞∂, fiˆ˜ Ú¿ÍÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·

·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ¶. ªÂÏ¿ 3 Ì π¿ÛÔÓÔ˜, ÛÙÔ μfiÏÔ, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÙËÏ: 24210 34507” .

∏ ¶∞∂ ‰È·„‡‰ÂÈ ªÂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “ªÂ ¤ÎÏËÍË ÏËÚÔÊÔÚËı‹Î·Ì ̤ۈ ÌÂÚ›‰·˜ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘ fiÙÈ Ô Úfi‰Úfi˜ Ì·˜ ¤Ù·Í ÚÈÌ 100.000 ¢ÚÒ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ì·˜ ÁÈ· ӛ΢ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ πˆÓÈÎfi. ∞ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙ ÏÔÈfiÓ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÔ˘Ì ˆ˜ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË “›‰ËÛË” ·ÔÙÂÏ› Ï·Óı·Ṳ̂ÓË ÏËÚÔÊfiÚËÛË Î·È ˆ˜ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ¤ÍÙÚ· ÚÈÌ ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÔÌ¿‰·. ∞Ï¿, ˆ˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ú¿ÙÙÔ˘Ó ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ Î·È ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Ó· ‰˘Ó·ÌÈÙ›˙ÂÈ ÙÔ Îϛ̷, ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ Î¿ı ·ÁÒÓ·, Ù¿˙ÔÓÙ·˜ ÚÈÌ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÛÙ· Û˘Ì‚fiÏ·È· ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ì·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂȉÈÎÔ› fiÚÔÈ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘” . ∂›Û˘, Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ‡¯ÂÙ·È Ù·¯Â›· ·Ó¿ÚÚˆÛË ÛÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ù˘ ¢fiÍ·˜, ∞ÓÙfiÓÈÔ °ÎÔÓ˙¿Ï˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔÓ Ê›Ï·ıÏÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ∞ÚÁ‡ÚË ª·ÎÚ‹: “√ Úfi‰ÚÔ˜, ÙÔ ¢. ™. Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Î·È ÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· ‡¯ÔÓÙ·È Ù·¯Â›· ·Ó¿ÚÚˆÛË ÛÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ù˘ ¢fiÍ·˜ ¢Ú¿Ì·˜ ∞ÓÙfiÓÈÔ °ÎÔÓ˙¿Ï˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏ·ÊÚ‡ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÛÙÔ ∂∞∫. √ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÓÔÛËχÙËΠÚÔÏËÙÈο ÛÙÔ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È ‹Ú ÂÍÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË ¢Ú¿Ì·. ∂›Û˘, Û‡ÛÛˆÌË Ë “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎË” ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‡¯ÂÙ·È ÂÚ·ÛÙÈο Î·È Ù·¯Â›· ·Ó¿ÚÚˆÛË ÛÙÔ Ê›Ï·ıÏÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ∞ÚÁ‡ÚË ª·ÎÚ‹ ÁÈ· ÙÔ ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· ˘Á›·˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙË ¢fiÍ·, ÂÓÒ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ·ÎfiÌË ÛÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜ ÙÔ˘ ∂∞∫ Î·È ÓÔÛËχÂÙ·È ÛÙËÓ ¶·ıÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏÏÔÔ˘Ï›Ԣ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘” . * ªÂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ™º∂√μ Û˘Á¯·›ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÁÈ· ÙË Ó¤· ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË Â› Ù˘ ¢fiÍ·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ô·‰Ô‡˜ Ô˘ Á¤ÌÈÛ·Ó ÙÔ ∂∞∫ μfiÏÔ˘.


22 √È ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ Ù˘ ∂¶™£ ∞’ ηÙËÁÔÚ›· (19Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋)

1. ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ .41-14 47 2. £ËÛ¤·˜ . . . . . . . .37-20 43 3. °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ . . .38-15 38 4. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ 37-26 34 5. ™ÎÈ¿ıÔ˜ . . . . . . . . .32-27 31 6. π¿ÛˆÓ ∞.ª. . . . . . .37-31 29 7. ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ . . .31-24 28 8. ∞ÎÚfiÔÏË . . . . . .32-29 28 9. ∞›·˜ ™. . . . . . . . . . .48-44 27 10. ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó. . .14-18 25 11. ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ . . . . .32-39 24 12. §Â¯ÒÓÈ· . . . . . . .26-30 23 13. ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ . . . . .23-33 22 14. ¡.∞. ¡›Î˘ . . . . .33-35 17 15. ¶ÚˆÙÂۛϷԘ . .21-36 17 16. ∞ÂÙfi˜ . . . . . . . . .37-59 16 17. √ÚÌ›ÓÈÔ . . . . . . .28-40 14 18. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ . . . . . .20-47 9 * √ ¶ÚˆÙÂۛϷԘ ¤¯ÂÈ ¤ÍÈ ÌˉÂÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È -3 ‚·ıÌÔ‡˜. μ’ Î·ÙËÁÔÚ›· (19Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋)

1. ™·Ú·ÎËÓfi˜ . . . . . .50-21 42 2. ∞.∂. 2002 . . . . . . .30-10 42 3. ∂ıÓÈÎfi˜ . . . . . . . . .43-12 41 4. ÃÏfiË . . . . . . . . . . .30-15 39 5. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒÈ˙. . . . .45-30 37 6. ™ÎfiÂÏÔ˜ . . . . . . .43-25 32 7. ¢¿ÊÓË . . . . . . . . . .36-28 31 8. ÕÚ˘ ªÂÏ. . . . . . .28-26 30 9. ¢‹ÌËÙÚ· . . . . . . . .37-31 29 10. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· . . . .25-24 26 11. ¶ËϤ·˜ . . . . . . . .26-35 25 12. ¢fiÍ· . . . . . . . . . .28-29 22 13. ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ. . . . .27-31 20 14. ªÈÎÚÔı‹‚˜ . . .19-35 18 15. ª˘ÚÌˉfiÓ˜ . . .25-45 18 16. ∞. °·˙‹˜ . . . . . . .27-49 16 17. πˆÏÎfi˜ . . . . . . . .25-43 12 18. ∫ÈÛÛfi˜ . . . . . . . . . . . . . .- * √ ∫ÈÛÛfi˜ ·ÔÛ‡ÚıËΠ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. °’ ηÙËÁÔÚ›· (16Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋)

1. ¢È·ÁfiÚ·˜ . . . . . . .42-14 32 2. ∞›·˜ ΔÚ. . . . . . . . .36-20 28 3. ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£. . . .31-12 27 4. ΔÔÍfiÙ˘ . . . . . . . .35-18 27 5. ∞¶√μ . . . . . . . . . .30-16 25 6. ÕÚ˘ ∞Óı. . . . . . . .30-34 24 7. ∞Á¯›·ÏÔ˜ . . . . . . .27-25 23 8. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ . . . . . .29-26 23 9. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ . . . . .23-22 18 10. ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ . . .26-39 13 11. ∞fiÏÏˆÓ ∫Ú. . . .22-35 13 12. ∑·ÁÔÚ¿ . . . . . . . .30-44 12 13. °∞™ ™ËÈ¿‰Ô˜ . . . .7-64 1 * ∂ÎÎÚÂÌÔ‡Ó ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ∑·ÁÔÚ¿-∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£., ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜-∞›·˜ ΔÚ. (24/2), ÂÓÒ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Î·È ÙÔ ·È¯Ó›‰È ∞Á¯›·ÏÔ˜-°∞™ ™ËÈ¿‰Ô˜. ** ƒÂfi ÛÙÔÓ ‚’ Á‡ÚÔ ¤Î·Ó·Ó ÔÈ ∞›·˜ ΔÚ. Î·È ∞¶√μ.

Ã∞¡Δª¶√§

∞‹ÙÙËÙÔ˜ ÚÔÂÏ·‡ÓÂÈ Ô ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜ ÕÏÏË ÌÈ· Ó›ÎË ÚfiÛıÂÛ ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ˘ Ô ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜ ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙÔ ¯¿ÓÙÌÔÏ. √ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜, ÂÈ‚Ï‹ıËΠ̠35 - 24 (17 - 10 ËÌ›¯ÚÔÓÔ) ̤۷ ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· ÙÔ˘ ¢fiÏÔ· Î·È Ì·ıËÌ·ÙÈο η٤ÎÙËÛ ÙËÓ 1Ë ı¤ÛË ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ·ÊÔ‡ ÌÂÙÚ¿ ¤ÍÈ Ó›Î˜ Û ÈÛ¿ÚÈıÌÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜. ∂›Û˘, Ë ÔÌ¿‰· Ì›ÓÈ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ΤډÈÛ Ì 14-7 Î·È Ë ÔÌ¿‰· ·Ì·›‰ˆÓ Ì 1712 Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ™Ô‡Ú˘. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ë ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ·ÁÎÔÚ·Û›‰ˆÓ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ ‹ÙÙ· Ì 10-9.

TƒπΔ∏ 23 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

¡π∫∏™∂ ª∂ 6-4 Δ√¡ ΔƒπΔø¡∞, ∂¡ø √ √.À.∫.μ. ∂Ã∞™∂ 14-8 ∞¶√ Δ√ ∫∞§∞ª∞∫π °π∞ Δ∏¡ ∞2 ¶√§√

“ÕψÛ” ÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ Ô ¡√μ∞ ™ ΔƒπΔø¡ (ΔÔ‡ÚÔ˜): ™ÔÏ‹˜, ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ 1, ªÂÛÛ‹Ó˘, °·ÚÂÏ›‰Ë˜, ΔÔ˘ÊÂÍ‹˜, ∞ÛÏ¿Ó˘, √ÚÊ·Ó¿ÎÔ˜ 2, ¶··‰ÔÁÈ¿ÓÓ˘, ºÏÒÙÛÈÔ˜ 1, ÃÂÏÈÒÙ˘, ¢Ô˘Î·Ù¿˜, ªÔ˘Ìԇ΢, ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜, ºÈÚÊÈÏÈÒÓ˘, ƒÈ˙fiÔ˘ÏÔ˜. ¡√μ∞ (™. ∑Ô˘ÌÔ˘ÏÈ¿˜): ¶ˆÏÔÁÂÒÚÁ˘, §¤ÙÛÈÔ˜ 1, ∫·Ú·Ì¿Ó˘, ∞ıÔ˘Û¿Î˘, ª·ÚȈٿ΢ 1, ÷Ͽ˜, ÷Ù˙ËȈ¿ÓÓÔ˘, ¶·‡ÏÔ˘ 1, ªÂÚÎÔ˘ÚÈ¿‰Ë˜ 1, ∫. ∑Ô˘ÌÔ˘ÏÈ¿˜ 1, º·ÛÔ˘Ï¿˜ 1, ∫·Ú‡‰·˜.

Ô˘‰·›· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ó›ÎË Â› ÙÔ˘ ΔÚ›ÙˆÓ· ∞Ì·ÚÔ˘Û›Ô˘ ·ÓËÁ‡ÚÈÛÂ Ô ¡√μ∞ ÁÈ· ÙËÓ 6Ë Ë̤ڷ Ù˘ ∞2 fiÏÔ. ΔÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÂÈÎÚ¿ÙËÛ Ì 6-4 ·›˙ÔÓÙ·˜ ¿Ì˘Ó· ÁÈ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Î·È ¤ÙÛÈ ‚ÂÏÙ›ˆÛ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ô √.À.∫.μ., ·›˙ÔÓÙ·˜ Ì ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÏÏ›„ÂȘ, ËÙÙ‹ıËΠÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ “π¿ÛˆÓ ∑ËÚÁ¿ÓÔ˜” ·fi ÙÔ ∫·Ï·Ì¿ÎÈ Ì 14-8.

√.À.∫.μ.-∫·Ï·Ì¿ÎÈ 8-14

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

ΔÚ›ÙˆÓ-¡√μ∞ 4-6 ªÂÁ¿Ï˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ Ó›ÎË, Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ë ÚÒÙË ÙÔ˘ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ η٤ÎÙËÛÂ Ô ¡√μ∞. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚË ∑Ô˘ÌÔ˘ÏÈ¿ Ì “fiÏÔ” ÙËÓ ¿ÚÈÛÙË ·Ì˘ÓÙÈ΋ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ˘¤Ù·Í Ì 64 ÙÔÓ ΔÚ›ÙˆÓ· ∞Ì·ÚÔ˘Û›Ô˘ Î·È Î¿Ï˘„ ÙÔ ¯·Ì¤ÓÔ ¤‰·ÊÔ˜ ·fi ÙÔ “ÛÙÚ·‚Ô¿ÙËÌ¿” Ù˘ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙË °Ï˘Ê¿‰·. √ ¡√μ∞ ›¯Â ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÚÒÙÔ ·›ÎÙË ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷο ÙÔ˘ ™Ù¤ÏÈÔ ¶ˆÏÔÁÂÒÚÁË, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Î·Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ÛˆÙ‹ÚȘ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ. ¢È·ÙËÚÔ‡ÛÂ Û˘Ó¯Ҙ ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· Î·È ‰ÂÓ ÙÔ‹ıËΠfiÙ·Ó ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ·Ó 4-4. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÔÈ ‰‡Ô ÊÔ˘ÓÙ·ÚÈÛÙÔ› ÙÔ˘ ªÂÚÎÔ˘ÚÈ¿‰Ë˜ Î·È ∫. ∑Ô˘-

™Ô˘‰·›Ô ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ÙÔ˘ ¡√μ∞ ™. ¶ˆÏÔÁÂÒÚÁ˘ ÌÔ˘ÏÈ¿˜, ÛÎfiÚ·Ú·Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ‰È·ÌfiÚÊˆÛ·Ó ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 4-6. ¶·Ú¿ ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘˜ ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÔÏÏ¿ ·Ú¿ÔÓ· ÁÈ· ÙË ‰È·ÈÙËÛ›·, ΢ڛˆ˜ ÙÔ˘ Î. ™Î·ÏÔ¯ˆÚ›ÙË. ΔÔ˘ ηٷÏÔÁ›ÛÔ˘Ó fiÙÈ Î·ÎÒ˜ ·¤‚·ÏÏ Ì ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔÓ ¶·‡ÏÔ˘ ÛÙÔ ‚’ ÔÎÙ¿ÏÂÙÔ, ÂÓÒ ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô ¯ÚÂÒıËΠ̠ÙÚÂȘ ÔÈÓ¤˜ Î·È Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ÙÔ˘˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜, ∞ıÔ˘Û¿Î˘. °È· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ·Ô‚Ï‹ıËÎÂ Î·È Ô ¤ÊÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ¡√μ∞ ÿÚ˘ ª·ÁÎÈÒÚ˘. √È ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ™Î·ÏÔ¯ˆÚ›Ù˘, ªÈÚ¿Î˘. Δ· ÔÎÙ¿ÏÂÙ·: 1-2, 1-1, 1-1, 1-2.

■ ¡π∫∏™∞¡ 3-2 Δ√ √ƒªπ¡π√

∫∞π

ªÂ ÔÏÏÔ‡˜ Ó·ÚÔ‡˜ ÔÏ›ÛÙ˜ ÛÙË Û‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ô √.À.∫.μ. ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‹ÙÙ· ·fi ÙÔ ∫·Ï·Ì¿ÎÈ Ì 14-8. “¡ÔÎ ¿Ô˘Ù” ›¯·Ó ÙÂı› ÔÈ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔÈ μ·Ì‚Ô˘Ó¿Î˘ Î·È ∫Ô˘ÚÙ›‰Ë˜, ηıÒ˜ Î·È Ô ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ¶·ÏÏËοÚ˘, ÂÓÒ ÔÈ ªÏ¿Ó·˜ Î·È ∫Ô˘˙¤Ï˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÚÔÔÓËı› ηıfiÏÔ˘ fiÏË ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. μ¿ÛÂÈ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∫·Ï·Ì·Î›Ô˘ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ıˆÚÂ›Ù·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó 6-0 ÛÙËÓ ·’ ÂÚ›Ô‰Ô ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘˜. √È ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ™Ù·˘Ú›‰Ë˜, ™·ÓÔ‡‰Ë˜. Δ· ÔÎÙ¿ÏÂÙ·: 0-6, 2-3, 2-3, 4-2. √.À.∫.μ. (∑. ª·ÚÈÓ¿Á˘): ΔÔ˘ÚÈfiÁÏÔ˘, μÔÁÈ·Ù˙¿Î˘, °Ï‡Î·˜ 1, ÷Ù˙ËÁԇϷ˜ 1, ∫Ô˘˙¤Ï˘, Ã. ª·ÚÈÓ¿Á˘ 1, ªÏ¿Ó·˜, ∂˘·ÁÁÂÏfi˜ 1, ª¿ÚÎÔ˘, °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ 3, ¡ÈÎÔϤÚ˘, ∫·ÚηÏÈ¿Ó˘, ¶··‰ÚfiÛÔ˘, ∫Ô‡ÙÚ·˜, ªÂÓfiÔ˘ÏÔ˜ 1. ¡.√. ∫∞§∞ª∞∫π√À (μ¿ÛÛÔ˜): ¶·Ó‹˜, ª·ÓÒÏ˘ 1, ∫ÔοϷ˜ 1, ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ 4, ∑ÒÚ˙Ô˜, ΔÛ›ÎÏÔ˜, ªÔÓÈÔ‡‰Ë˜ 2, μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜ 1, ¢·‰ÈÒÙ˘ 2,

™·Ï·‰‹Ì·˜ 3, ¶ÂÙÚ¿Î˘, ¢È·Î¿ÙÔ˜.

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 6˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙËÓ ∞2 fiÏÔ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: √.À.∫.μ.-¡.√. ∫·Ï·Ì·Î›Ô˘ . . . . . .8-14 °.™. ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘-°Ï˘Ê¿‰· . . . . .11-10 ∏Ú·ÎÏ‹˜-√º∏ . . . . . . . . . . . . . . . . .8-13 ΔÚ›ÙˆÓ-¡√μ∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-6 ¡.√. ™‡ÚÔ˘-∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . .6-7 ∫¤Ú΢ڷ-∂ıÓÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . .2-12

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 6 ·ÁÒÓ˜)

1. ∂ıÓÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . .63-20 12 2. ¡.√. ∫·Ï·Ì·Î›Ô˘ . . . . . . . . .73-48 10 3. ∏Ú·ÎÏ‹˜ . . . . . . . . . . . . . . . . .76-58 9 4. ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . .43-56 7 5. °.™. ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘ . . . . . . . . . .68-65 6 6. ΔÚ›ÙˆÓ ∞Ì. . . . . . . . . . . . . . . .41-41 6 7. √.À.∫.μ. . . . . . . . . . . . . . . . . .43-48 6 8. √º∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48-56 6 9. ¡√μ∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42-60 5 10. °Ï˘Ê¿‰· . . . . . . . . . . . . . . . .41-48 3 11. ∫¤Ú΢ڷ . . . . . . . . . . . . . . . .39-55 2 12. ¡.√. ™‡ÚÔ˘ . . . . . . . . . . . . .33-55 0

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (7 ª·ÚÙ›Ô˘)

¡.√. ∫·Ï·Ì·Î›Ô˘-¡.√. ™‡ÚÔ˘ √º∏-√.À.∫.μ. ∂ıÓÈÎfi˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ ¡√μ∞-∫¤Ú΢ڷ °Ï˘Ê¿‰·-ΔÚ›ÙˆÓ ∞Ì·Ú. ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜-¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ

1-0 Δ√¡ ¶∞¡πø¡π√ ∞¡Δπ™Δ√πÃ∞ °π∞ Δ∏¡ ∞’ ∂¶™£

¢˘ÛÎÔχÙËÎ·Ó ƒ‹Á·˜ Î·È £ËÛ¤·˜ √ £Ô‰ˆÚ‹˜ ∞Ó‰ÚÔ˘ÙÛfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ô √Ú¤ÛÙ˘ ÃÈÛ¿È ‹Ù·Ó ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Û ∞’ Î·È μ’ ∂¶™£ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. √ ÚÒÙÔ˜ ·Ó‹ÌÂÚ· Ù˘ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÂÔÚÙ‹˜ ¤Ù˘¯Â ‰‡Ô ÁÎÔÏ Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ¿ÏÏÔ ¤Ó· ÛÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ ƒ‹Á· Â› ÙÔ˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘, ÂÓÒ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÛÎfiÚ·Ú ٤ÛÛÂÚȘ ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ πˆÏÎfi. º˘ÛÈο Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÂÈϤ¯ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÓ‰Âο‰· Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ∞. ª˘ÏˆÓ¿ (£ËÛ¤·˜), ªÏÈfiÓ· (ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·), ∫·ÙÛ›ÎË (ÃÏfiË), ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ (¶ÚˆÙÂۛϷԘ/∞¯ÈÏϤ·˜), ∫·ÌÔ˘Ú¤ÏË (™ÎÈ¿ıÔ˜), ∫·„ÈÒÙË (∂ıÓÈÎfi˜), ∫ÔÓÙÔ‚¿ (∞ÁÚÔÙÈÎfi˜), ¡. μÔ‡ÏÁ·ÚË (°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡) Î·È ª·Ùı·›Ô˘ (¶ËϤ·˜).

∂È̤ÏÂÈ·: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ √È ‚·ÛÈÎÔ› ‰ÈÂΉÈÎËÙ¤˜ ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘, ƒ‹Á·˜ Î·È £ËÛ¤·˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ·Ó ÛıÂÓ·Ú‹ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ˘˜ Ô˘Ú·ÁÔ‡˜ √ÚÌ›ÓÈÔ Î·È ¶·ÓÈÒÓÈÔ ÛÙË 19Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ∞’ ÙÔÈ΋˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ¤ÛÙˆ Î·È ‰‡ÛÎÔÏ·, Ó›ÎËÛ·Ó ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì 3-2 Î·È 1-0 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ŒÙÛÈ, ÔÈ μÂÏÂÛÙÈÓÈÒÙ˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ fiÓÙˆÓ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜. ¶¤Ú·Ó ÙˆÓ ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ƒ‹Á· ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Î·È ÙÔ˘ £ËÛ¤· ÛÙÔ “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ”, ͯÒÚÈÛ ÙÔ “‰ÈÏfi” ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÂÛÈÏ¿Ô˘/∞¯ÈÏϤ· Â› ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ Ì 20. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘˜ ˘ÂÚ·Û›ÛÙËÎ·Ó Ì ÂÈÙ˘¯›· ÔÈ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (4-0 ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË), ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó·Ï›ˆÓ (1-0 ÙÔÓ π¿ÛÔÓ· ∞.ª.), Î·È ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ∞˚‰ÈÓ›Ô˘ (4-2 ÙÔÓ ∞ÂÙfi ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜), ÂÓÒ ÈÛÔ·Ï›Â˜ ›¯·Ì ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· ∞›·˜ ™.-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ 1-1 Î·È ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹-¡¤ÔÈ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘ 22. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜. √Úμ›ÓÈÔ-ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ . . . . . . .2-3 (15’ ΔÛÔÏ¿Î˘, 77’ ΔÛ›ÚÔ˜-23’, 90’ ∞Ó‰ÚÔ˘ÙÛfiÔ˘ÏÔ˜, 49’ ™·ı‹˜) ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-£ËÛ¤·˜ . . . . . . . . . . .0-1 (48’ ¢È¿ÎÔ˜) ™ÎÈ¿ıÔ˜-§Â¯ÒÓÈ· . . . . . . . . . . . . .1-0 (35’ ªÂÏ·¯ÚÔÈÓfi˜) ∞›·˜ ™.-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ . . . . . . . . . . .1-1 (33’ ªÈÚÙÛ¿È - 1’ ™·ÙÂÏÈ¿Ó) °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-∞ÎÚfiÔÏË . . . . . .4-0 (43’ ¶. μÔ‡ÏÁ·Ú˘, 51’ ∞Ú·›ÙÛ·˜, 72’ º·ÛÔ˘Ú¿Î˘, 81’ ∫Ú·Ó¿˜) ∞fiÏÏˆÓ K·Ó.-π¿ÛˆÓ ∞.ª. . . . . .1-0 (85’ ÂÓ. Ã. ∫ÒÛÙ·˜) ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-¶ÚˆÙÂۛϷԘ . . .0-2 (30’ ¶Ï·ÛÙ·Ú¿˜, 82’ ¡ÈÊÔÚfiÔ˘ÏÔ˜) AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹-¡.∞. ¡›Î˘ . . .2-2 (35’ ™ÙÚ·‚¤Ï·˜, 63’ ÂÓ. ∫·ÚÙ¿Ï˘ - 15’ ∫ÈÙ›Ô˘, 70’ ∑¤Ú˘) ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜-∞ÂÙfi˜ . . . . . . . . . . . . .4-2 (59’ ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘, 76’ ∫ˆÙԇϷ˜, 85’ ΔÛÈ¿μ˘, 90’ KovÙo‚¿˜ - 37’, 68’ ÃÈÔ˘Û¤ÈÓ)

¶ÏËÛ›·Û ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ μ’ ∂¶™£ Ô ∂ıÓÈÎfi˜ √ ∂ıÓÈÎfi˜ μfiÏÔ˘ ‹Ù·Ó Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙË μ’ Î·ÙËÁÔÚ›·. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∫Ô‡ÙÛÈη Ó›ÎËÛ 3-1 ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ 19˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì›ˆÛ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÛÙÔÓ ¤Ó· ‚·ıÌfi, ‰ÈfiÙÈ ÔÈ ÚˆÙÔfiÚÔÈ ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ÈÛfi·ÏÔÈ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜. √ ™·Ú·ÎËÓfi˜ ¤ÊÂÚ 1-1 Ì ÙË ¢¿ÊÓË ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘ Î·È Ë ∞.∂. 2002 0-0 Ì ÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ÛÙÔ ∫·˙·Ó¿ÎÈ. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ: ∂ıÓÈÎfi˜-∞ÛÙ¤Ú·˜ . . . . . . . . . . . . .3-1 (20’, 39’ ¶Ô‡ÏÈÔ˜, 90’ ΔÛÈÔ˘Ú¤Ï˘ - 82’ ∫·ÏfiÁËÚÔ˜) ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·-∞.∂. 2002 . . . . . . . .0-0

¢¿ÊÓË-™·Ú·ÎËÓfi˜ . . . . . . . . . . .1-1 (3’ ÿÙÛÈÔ˜ - 90’ ªÂÏ›ÛÛ˘) ÃÏfiË-∞. °·˙‹˜ . . . . . . . . . . . . . . .1-0 (58’ ÷Ù˙Ë·ı·Ó·Û›Ô˘) πˆÏÎfi˜-™ÎfiÂÏÔ˜ . . . . . . . . . . . .2-6 (12’ ÂÓ. πÛ¿, 48’ ΔÛÂϤ˘ - 24’, 39’, 50’, 75’ ÃÈÛ¿È, 44’, 52’ ¢·Ï·ÎÈ¿Ú˘) ª˘ÚÌˉfiÓ˜-¢‹ÌËÙÚ· . . . . . . . .3-1 (41’ ª¤ÓÔ˜, 48’ ¶. ªÔ‡Ú¯·˜, 72’ °. ∞Ú¿˘ - 51’ ÂÓ. μÔ‡ÏÁ·Ú˘) ÕÚ˘ ªÂÏ.-∏Ú·ÎÏ‹˜ μ. . . . . . . .0-2 (56’ ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘, 78’ ¡¿ÎÔ) ¢fiÍ·-¶ËϤ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . .1-2 (68’ °ÎÈÓ›‰Ë˜ - 84’, 91’ ª·Ùı·›Ô˘) ªÈÎÚÔı‹‚˜-∫ÈÛÛfi˜ 3-0 ·.·.

™ÙË 2Ë ı¤ÛË Ù˘ °’ ÙÔÈ΋˜ Ô ∞›·˜ ΔÚ. √ ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ¢È·ÁfiÚ·˜ ›¯Â ÚÂfi ÛÙËÓ

°’ ∂¶™£

∞‡ÚÈÔ ‰‡Ô ·È¯Ó›‰È· ∞‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ‰‡Ô ·È¯Ó›‰È· Ù˘ °’ ÙÔÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ Ù˘ ∂¶™£. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙȘ 15.00 ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ÂÍ ·Ó·‚ÔÏ‹˜ Ì·Ù˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, ÂÓÒ ÛÙȘ 16.00 ÛÙÔ “∫ÈÔ‡È” ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ‚’ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜-∞›·˜ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ‰È·ÎÔ›. ™ÙÔ ·’ ̤ÚÔ˜ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ÈÛfi·Ï˜ 0-0.

16Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ °’ ∂¶™£ ÂÓÒ ÛÙËÓ 2Ë ı¤ÛË ·Ó¤‚ËÎÂ Ô ∞›·˜ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘ Ô˘ ΤډÈÛ Ì 1-0 ÙËÓ ∞¶√μ. ø˜ ¤ÎÏËÍË ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› Ë ‹ÙÙ· ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ ∞.£. ·fi ÙÔÓ ∞.™. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ Ì 2-1. ŒÙÛÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ “¤È·Û” ÛÙËÓ 3Ë ı¤ÛË Ô ΔÔÍfiÙ˘ Ô˘ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ¿ÓÂÙ· Ì 5-0 ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ ∫ÚÔΛԢ. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ: ¢ËÌËÙÚÈ¿˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£. . . . . .2-1 (46’ ª¿Ê·˜, 88’ ¶·Ú. Δ·Ê›Ï˘ - 67’ ∫. ª·ÏÏÈ·Úfi˜) ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹-¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ . . . . .3-1 (60’ ™¤ÙÈ, 82’ ∑‹Û˘, 86’ ∫·Ï¿Ó·˚ - 47’ ªÂÙ·Í¿˜) ∞›·˜ ΔÚ.-∞¶√μ . . . . . . . . . . . . . .1-0 (20’ ºÒÙ˘) ΔÔÍfiÙ˘-∞fiÏÏˆÓ ∫Ú. . . . . . . . .5-0 (40’, 49’ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓ˘, 56’, 62’ §¤Ó·, 75’ ªfi˙˘) ÕÚ˘ ∞Óı.-∑·ÁÔÚ¿ . . . . . . . . . . .3-1 (29’, 42’ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, 74’ •ËÚÔÌÂÚ‹ÛÈÔ˜) ∞Á¯›·ÏÔ˜-°∞™ ™ËÈ¿‰Ô˜ ‰.‰. ƒÂfi: ¢È·ÁfiÚ·˜


TƒπΔ∏ 23 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

23

¢’ ∂£¡π∫∏

√ ∞.™. “μ√§√™ 2004” ¡π∫∏™∂ 2-1 ™Δ√ ¡Δ∂ƒª¶π ∫√ƒÀº∏™ Δ∏™ ∞’ °À¡∞π∫ø¡ Δπ™ ∞ª∞∑√¡∂™ ¢ƒ.

∫ÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔ˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ·›ÍÂÈ Ô Δ‡ÚÓ·‚Ô˜

¶ÚÒÙÔ˜ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜

√ Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ ‹Ù·Ó Ô ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙË Ì¿¯Ë ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ ÌÂÙ¿ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 19˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙÔÓ 4Ô fiÌÈÏÔ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜, ¯ˆÚ›˜ Î·Ó Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ·›ÍÂÈ. √ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÁÒÓ·˜ ÙÔ˘ Ì ÙÔ μÂÏÔ‡¯È ·Ó·‚Ï‹ıËΠÏfiÁˆ ¯ÈÔÓfiÙˆÛ˘ ÛÙÔ ∫·ÚÂÓ‹ÛÈ, ·ÏÏ¿ ÔÈ ∞ÁÚfiÙ˘ Î·È ¶˘ÚÁÂÙfi˜ ‰ÂÓ ‹Ú·Ó ‚·ıÌÔ‡˜. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ §È·ÓÔÎÏ·‰›Ô˘ ÂÂȉ‹ ¤Î·Ó ÙÔ ÚÂfi Ù˘ Î·È Ô ¶˘ÚÁÂÙfi˜ Ô˘ ËÙÙ‹ıËΠ̠2-1 ·fi ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ Ó›ÎË ‹ÚÂ Ô ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ·fi ÙÔÓ ∞fiÏψӷ §¿ÚÈÛ·˜ Ì ÛÎÔÚ 2-1, ·Ó‚·›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÛÙËÓ 3Ë ı¤ÛË. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú·, Ó¤· ‹ÙÙ· Ì 3-1 ˘¤ÛÙË Ë ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ·fi ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ÛÙË ™ÂÚ¯ÂÈ¿‰· Î·È ¤ÙÛÈ Ë ˘fiıÂÛË ·Ú·ÌÔÓ‹ ¤ÁÈÓ ·ÎfiÌË ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË. ΔÔ ªÔ˘˙¿ÎÈ ˘ÂÚ·Û›ÛÙËΠÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ Ì ÙÔ 3-1 Â› ÙÔ˘ ∫·ÛÙڷΛԢ, ÂÓÒ ªÂÙ¤ˆÚ· Î·È ∂Ï·ÛÛfiÓ· “ÎfiÏÏËÛ·Ó” ÛÙÔ Ìˉ¤Ó. ∞fi Ù· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ͯˆÚ›˙ÂÈ Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ Δ˘ÚÓ¿‚Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ∞ÁÚfiÙË §È·ÓÔÎÏ·‰›Ô˘, ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ÚÒÙ˘ Î·È Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î·, Ì ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ó· Â›Ó·È ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜, ·Ó Î·È Ô Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ “¯ÚˆÛÙ¿” Î·È ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔ μÂÏÔ‡¯È. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ı· ·›ÍÂÈ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì ÙËÓ ∂Ï·ÛÛfiÓ·, ÂÓÒ Ë ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙÔ ªÔ˘˙¿ÎÈ. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ: ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜∞fiÏÏˆÓ §. ...........................2-1 ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ™.∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ........................3-1 ªÔ˘˙¿ÎÈ-∫·ÛÙÚ¿ÎÈ .............3-1 ªÂÙ¤ˆÚ·-∂Ï·ÛÛfiÓ· ..........0-0 ¶‡Ú·ÛÔ˜-¶˘ÚÁÂÙfi˜ ............2-1 μÂÏÔ‡¯È-Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ ‰.‰. ∞ÛÙ¤Ú·˜ πÙ¤·˜-§·Ì›· 0-3 ·.·. ƒÂfi: ∞ÁÚfiÙ˘ §È·Ó.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (19Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ .............29-10 ...38 2. ∞ÁÚfiÙ˘ §È·Ó. ....32-14 ...35 3. ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ .26-12 ...34 4. ¶˘ÚÁÂÙfi˜ .............28-16 ...34 5. ¶‡Ú·ÛÔ˜ ...............25-15 ...31 6. §·Ì›· ....................25-20 ...28 7. ∂Ï·ÛÛfiÓ· ............21-20 ...26 8. ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ™. ..26-24 ...24 9. ªÂÙ¤ˆÚ· .............27-20 ...22 10. ∞fiÏÏˆÓ §. ......18-22 ...20 11. ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ ...........17-19 ...19 12. ªÔ˘˙¿ÎÈ .............16-21 ...19 13. μÂÏÔ‡¯È ..............15-20 ...18 14. ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ...18-40 ...13 15. ∞ÛÙ¤Ú·˜ πÙ¤·˜ ....4-52 .....2 *√ ∞ÛÙ¤Ú·˜ πÙ¤·˜ ¤¯ÂÈ ·Ô‚ÏËı› ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ** ƒÂfi ÛÙÔ ‚’ Á‡ÚÔ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÔÈ Δ‡ÚÓ·‚Ô˜, ∞fiÏÏˆÓ §¿ÚÈÛ·˜, μÂÏÔ‡¯È, ∞ÁÚfiÙ˘ §È·Ó.

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ™.-∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ∞fiÏÏˆÓ §.-μÂÏÔ‡¯È ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘-ªÔ˘˙¿ÎÈ Δ‡ÚÓ·‚Ô˜-∞ÁÚfiÙ˘ §È·Ó. ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ-ªÂÙ¤ˆÚ· ∂Ï·ÛÛfiÓ·-¶‡Ú·ÛÔ˜ ¶˘ÚÁÂÙfi˜-§·Ì›· ƒÂfi: ∞ÛÙ¤Ú·˜ πÙ¤·˜

÷Ù˙ËÏÈfiÓÙ·, ¢. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, °Ô˘ÁÔ‡ÛË (91’ ¢Â‰Ô‡ÛË), ™¿ÚÁÎÂ, °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜, ΔÛÈÚ‰¿ÓË, ∑‹ÁÚ·, ¡ÙÔ‡Û· (90’ ™Ù·ÌÔÔ‡ÏÔ˘). ∞ª∞∑√¡∂™: ƒ. √Ú¤·, √Ï. √Ú¤·, ™Ï¿Û‚·, ÃÈÓÙ˙›‰Ô˘ (65’ £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ô˘), ΔۿΈٷ, ªÈ¯·ËÏ›‰Ô˘, ΔÛÈÁÁÂÏ›‰Ô˘, ºˆÙÈ¿‰Ô˘, ∂˘·ÁÁÂÏ›‰Ô˘, ∞Ó. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ªÈÚÙfiÈÔ˘.

 ‰‡Ô ÁÎÔÏ Ù˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ ÙÔ˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ ΔÛÈÚ‰¿ÓË Ô ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” -Mastic Spa ˘¤Ù·Í Ì 2-1 ÙȘ ∞Ì·˙fiÓ˜ ¢Ú¿Ì·˜ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ ∞’ ∂ıÓÈ΋˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ŒÙÛÈ ¤Ú·Û ͷӿ ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË, ÂÓÒ “¯ÚˆÛÙ¿” Î·È ÙÔ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ºÈÏ˘ÚÈ·Îfi ºÏÒÚÈÓ·˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË.

ª

∞‡ÚÈÔ Ì ºÈÏ˘ÚÈ·Îfi °È· ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› Ó· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ ¶Ô˙·Ù˙›‰ÈÔ ∞ıÏËÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ ºÏÒÚÈÓ·˜ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” Ì ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ºÈÏ˘ÚÈ·Îfi, Ô˘ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·‚ÏËı› ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜. ∞˘Ùfi ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 15.00 Î·È Ì ӛÎË ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” ı· ‰È¢ڇÓÔ˘Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi ÙȘ ∞Ì·˙fiÓ˜ ¢Ú¿Ì·˜ ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ·fi ÙÔÓ ¶∞√∫ ÛÙÔ˘˜ ¤ÓÙÂ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ √ ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” -Mastic Spa ¤ÌÂÈÓ ÌfiÓÔ Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙË 2Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ ∞’ ∂ıÓÈ΋˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, οÙÈ Ô˘ ›¯Â Û˘Ì‚Â› ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ó·‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ºÈÏ˘ÚÈ·Îfi. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ £ˆÌ¿ ª·ÎÚ‹ Â›Ó·È ·fi ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Î·È ¿ÏÈ Ë ÌfiÓË ¤ÓÔÈÎÔ˜ ÙÔ˘ “ÚÂÙÈÚ¤” Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ‚ÔËıËÙÈÎfi ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ Ì 2-1 ÙȘ ∞Ì·˙fiÓ˜ ¢Ú¿Ì·˜ ¶ÚÈÓ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 11˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜, ÙÔ Ì·Î‰ÔÓÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ 1Ë ı¤ÛË, ·ÏÏ¿ fiˆ˜ ·ԉ›¯ıËΠ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË. √È “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” ·¤‰ÂÈÍ·Ó ÙËÓ ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿, ·ÊÔ‡ Ó· ı˘Ì›ÛÔ˘Ì fiÙÈ Â›¯·Ó ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Î·È Ì¤Û· ÛÙË ¢Ú¿Ì· Ì 3-1. ™ÙÔ ·’ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÙÔ ı¤·Ì· ‹Ù·Ó ̤ÙÚÈÔ Ì ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·fi Ì›· ηϋ ÛÙÈÁÌ‹. √È ÁË‰ԇ¯Â˜ ÛÙÔ 2’ ›¯·Ó ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰ÔοÚÈ Û ÎÂÊ·ÏÈ¿ Ù˘ ∑‹ÁÚ· ÌÂÙ¿ ·fi Û¤ÓÙÚ· Ù˘ °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜, ÂÓÒ ÛÙÔ 27’ Ë ºˆÙÈ¿‰Ô˘ ÙˆÓ ∞-

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·

● ¶ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ™ÔÊ›·˜ ¶ÂÏÂÎÔ‡‰· (·ÚÈÛÙÂÚ¿) ÛÙÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi ·È¯Ó›‰È

Ì·˙fiÓˆÓ Ï¿Û·Ú ÙËÓ ∞Ó·ÛÙ·Û¿ÎË Î·È ÂÓÒ Ë Ì¿Ï· ηÙ¢ı˘ÓfiÙ·Ó ÛÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÂÛÙ›· Ë ¢. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ÚfiÏ·‚Â Î·È ÙËÓ ¤‰ÈˆÍÂ. ™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ÔÈ ¢Ú·ÌÈÓ¤˜ ·›ÏËÛ·Ó Ì ÙȘ ªÈÚÙfiÈÔ˘ ÛÙÔ 47’ Î·È ∂˘·ÁÁÂÏ›‰Ô˘ ÛÙÔ 50’, ÂÓÒ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÏÂÙfi ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó Ì ÙËÓ ∞Ó. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ Ô˘ “Îڤ̷Û” ÙËÓ ∞Ó·ÛÙ·Û¿ÎË. ŸÌˆ˜, ·fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ÌfiÓÔ Ô ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” ˘‹Ú¯Â ÛÙÔ Á‹‰Ô. Δ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÙÔ˘ Î. ª·ÎÚ‹ ΢ÚÈ¿Ú¯Ë-

Û·Ó ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È Û¯ÂÙÈο ÁÚ‹ÁÔÚ· ·Ó¤ÙÚ„·Ó ÙËÓ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙ·ÛË. ™ÙÔ 61’ Ë °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ ÙËÓ ΔÛÈÚ‰¿ÓË Ô˘ Ì ÛÔ˘Ù ¿Óˆ ÛÙËÓ Î›ÓËÛË ¤ÁÚ·„ ÙÔ 1-1, ÂÓÒ ÛÙÔ 63’ Ë ∑‹ÁÚ· “‚ڋΔ ÙËÓ ΔÛÈÚ‰¿ÓË Ô˘ ÌÂ Û˘ÚÙfi ÛÔ˘Ù ¤Î·Ó ÙÔ 2-1. √È ÁË‰ԇ¯Â˜ ΢ӋÁËÛ·Ó Î·È ÙÚ›ÙÔ ÁÎÔÏ, ·ÏÏ¿ Ë ™¿ÚÁΠÛÙÔ 69’ Î·È Ë ¡ÙÔ‡Û· ÛÙÔ 83’ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÔ˘Ó. μ√§√™ 2004: ∞Ó·ÛÙ·Û¿ÎË, ¶ÂÏÂÎÔ‡‰· (57’ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë), ª·ÏÈÛÈÒÚ·,

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 11˘ Ë̤ڷ˜ ÛÙÔÓ ‚fiÚÂÈÔ fiÌÈÏÔ Ù˘ ∞’ ∂ıÓÈ΋˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Â›Ó·È Ù· οوıÈ: μfiÏÔ˜ 2004-∞Ì·˙fiÓ˜ ¢Ú. .............2-1 ∂Ï›‰Â˜ ∫·Ú‰.-∫·‚¿Ï· ...................1-1 ÕÚ˘-¶∞√∫ .......................................1-1

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (11Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. μfiÏÔ˜ 2004 .......................29-8 .....23 2. ∞Ì·˙fiÓ˜ ¢Ú. ...................40-8 .....22 3. ¶∞√∫ ................................27-5 .....21 4. ∂Ï›‰Â˜ ...........................20-23 .....12 5. ∫·‚¿Ï· ..............................8-27 ........7 6. ÕÚ˘ £. .............................6-37 ........4 7. ºÈÏ˘ÚÈ·Îfi˜ .......................5-27 ........1 * ƒÂfi ÛÙÔÓ ‚’ Á‡ÚÔ ¤Î·Ó·Ó ¶∞√∫, ∫·‚¿Ï·, ÕÚ˘, ºÈÏ˘ÚÈ·Îfi˜. ** ∂ÎÎÚÂÌ› Ô ·ÁÒÓ·˜ ºÈÏ˘ÚÈ·Îfi˜-μfiÏÔ˜ 2004 (24/2).

■ ∂¶πμ§∏£∏∫∂ 2-1 Δ√À ¶Àƒ°∂Δ√À °π∞ Δ∏ ¢’ ∂£¡π∫∏, ∂¡ø Δ√ ¢πª∏¡π ∂Ã∞™∂ 3-1 ™Δ∏ ™¶∂ƒÃ∂π∞¢∞

¡›ÎË Ì ·Ó·ÙÚÔ‹ ÁÈ· ¶‡Ú·ÛÔ ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ™·‚‚›‰Ë˜ (82’ ∫·Ú·¤ÙÛ·˜), ™Ù‡ÏÔ˜, μÂÏÂÙ¿Ó˘, ∫˘·Ú›ÛÛ˘ (59’ ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓ˘).

ÂÁ¿ÏË Ó›ÎË ·ÓËÁ‡ÚÈÛ·Ó ÛÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, ·ÊÔ‡ Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ 2-1 ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÙÔ‡ ¶˘ÚÁÂÙÔ‡ §¿ÚÈÛ·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 19˘ Ë̤ڷ˜ ÙÔ˘ 4Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ë ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ‰ÂÓ Ù· ηٿÊÂÚ ÛÙË ™ÂÚ¯ÂÈ¿‰·, ¯¿ÓÔÓÙ·˜ Ì 3-1 ·fi ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ∞ÙÚfiÌËÙÔ.

ª

∞ÙÚfiÌËÙÔ˜∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ 3-1

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

¶‡Ú·ÛÔ˜-¶˘ÚÁÂÙfi˜ 2-1 ΔËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ Ó›ÎË Ì¤Û· ÛÙÔ 2010 ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· η٤ÎÙËÛÂ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜, Ô˘ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ2-1 ÙÔ˘ ¶˘ÚÁÂÙÔ‡ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ·Ó·ÙÚÔ‹, ηıÒ˜ ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ‹Ù·Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ¿ÓÔÈÍ·Ó ÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È. ¶ÚfiÛˆÔ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ‹Ù·Ó Ô ª¿Î˘ ¶ÂÙÚ›‰Ë˜ Ô˘ ¤Ù˘¯Â Î·È Ù· ‰‡Ô ÁÎÔÏ ÙˆÓ ÓÈÎËÙÒÓ. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÙËΠ¤Í·ÏÏ· ·fi ÙÔ˘˜ ∞Á¯È·Ï›Ù˜ Î·È fi¯È ¿‰Èη ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘˜ ›¯Â Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ·fi ÙȘ 13 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, fiÙ·Ó Â›¯Â ÂÈ‚ÏËı› 3-1 Ù˘ §·Ì›·˜. ŒÎÙÔÙÂ, ›¯·Ó Ì›· ÈÛÔ·Ï›· Î·È ÙÚÂȘ ‹ÙÙ˜, ÂÓÒ ¤Î·Ó·Ó Î·È ÙÔ ÚÂfi ÙÔ˘˜. 줂·È·, ‹Ú·Ó Î·È ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· πÙ¤·˜, ·ÏÏ¿ ÂΛÓË Ë Ó›ÎË ‹Ù·Ó ÛÙ· “¯·ÚÙÈ¿” . √ ¶‡Ú·ÛÔ˜ ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ·›˙ÔÓÙ·˜ ‰˘Ó·Ù¿ Î·È Ì ¿ıÔ˜, ·¤-

Ó·ÓÙÈ Û ̛· ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘. ¢ÂÓ ÙÔ‹ıËΠ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‚Ú¤ıËΠ›Ûˆ ÛÙÔ ÛÎÔÚ Ì ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ∫˘·Ú›ÛÛË ÛÙÔ 14’ (0-1). ¶›ÂÛ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Î·È ¤¯·Û ¢ηÈڛ˜ Ì ÙÔ˘˜ °Î¿Áη ÛÙÔ 16’ Î·È ÛÙÔ 37’ Î·È ΔÛ¿È ÛÙÔ 18’, ÚÔÙÔ‡ ÈÛÔÊ·Ú›ÛÂÈ ÛÙÔ 38’ Ì ÙËÓ ·’ ¢ı›·˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ê¿Ô˘Ï ÙÔ˘ ¶ÂÙÚ›‰Ë (11). ª¿ÏÈÛÙ·, Ë ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ §¿ÎË ª·Î¿ÏË ÂÈ‚Ú·‚‡ÙËÎÂ Î·È Ì ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ù¤ÚÌ· ÙÔ˘ ¶ÂÙÚ›‰Ë Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠ̠ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÏÂÙfi ÙˆÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ·’ ËÌȯÚfiÓÔ˘ (2-1). ™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‰È·Ê˘Ï¿ÍÂÈ ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· Î·È Ù· ηٿÊÂÚ ۯÂÙÈο ‡ÎÔÏ· ·fi

ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô ¶˘ÚÁÂÙfi˜ ¤ÌÂÈÓ Ì 10 ·›ÎÙ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô‚ÔÏ‹ Ì ‰Â‡ÙÂÚË Î›ÙÚÈÓË ÙÔ˘ ª·ÓÙ¿ ÛÙÔ 57’. ™ÙÔ 69’ ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ™ÙÂÊ·Ó‹ ·ÔÎÚÔ‡ÛÙËΠ·fi ÙÔ˘˜ ·Ì˘ÓfiÌÂÓÔ˘˜ ¿Óˆ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹, ÂÓÒ Û ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô ™Ùԇη˜ ÎÚ¿ÙËÛ ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ∑·ÊÂÈÚ›Ô˘ (79’) Î·È ™Ù‡ÏÔ˘ (87’). ¶Àƒ∞™√™: ™Ùԇη˜, ™‡ÚÔ˘, ¡Ô‡ÛÈ·˜, ∫Ú‚·Ù¿˜, ™ÙÂÊ·Ó‹˜, °Î¿Áη˜, ª·Û‰¿Ó˘, ∞ÚÛ¤ÓÔ˜, ΔÛ¿È (91’ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜), ¶ÂÙÚ›‰Ë˜ (60’ ∫›ÙÛÔ˜), ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÎÔ˜ (46’ ª. ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜) ¶Àƒ°∂Δ√™: °ÎÈÎÔ‡‰Ë˜, °ÎÔ˘ÁÎÔ‡‰Ë˜, ªÔ˘ÙÔÁÈ¿ÓÓ˘, ª·ÓÙ¿˜, ¶Ôχ˙Ô˜, ∫ÚÔ‡ÙÈ (75’ ∑·ÊÂÈÚ›Ô˘), ™È‰Ë-

∞ÎfiÌË ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏ· ¤ÁÈÓ·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ οÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‹ÙÙ· ·fi ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ™ÂÚ¯ÂÈ¿‰·˜ Ì 3-1. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ £¿ÓÔ˘ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ‹Ù·Ó Ôχ ηϋ ÛÙÔ ·’ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Î·È ÛÙÔ 23’ ηٿÊÂÚ ӷ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ÛÎÔÚ fiÙ·Ó Ô ∫·Ú·ÏÈ¿ÁÎÔ˜ ¤Î·Ó ÙË Û¤ÓÙÚ· Î·È Ô Ã·ÚÈÙ›‰Ë˜ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ¤ÛÙÂÈÏ ÙË Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘·. ŸÌˆ˜ ÛÙÔ 35’ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ·Ó Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ∑ËÛfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ÛÙÔ 50’ ‹Ú·Ó ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· Ì 2-1 Ì ‰˘Ó·Ùfi ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ∂›ÛÎÔÔ˘. √ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ¤Ù˘¯Â Î·È ÙÚ›ÙÔ ÁÎÔÏ, “ÎÏÂȉÒÓÔÓÙ·˜” ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘, ÛÙÔ 65’, fiÙ·Ó Ô º·ÚÌ¿Î˘ ·fi ‰ÂÍÈ¿ ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ê¿Ô˘Ï Î·È Ô §¤ÓÙ·˜ ·fi ÎÔÓÙ¿ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÛÎfiÚ·ÚÂ. ∞Δƒ√ª∏Δ√™ ™¶.: ∫ÔÎÔÓ‰‡Ó˘, ∑·ÚÔ‰‹ÌÔ˜, º·ÚÌ¿Î˘, ™·˝Ó˘, ∞‰¿Ì, ÃÚ μ¤ÏÏÈÔ˜, ¡¿ÙÛ˘ (59’ ¢ËÌËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜), ∑ËÛfiÔ˘ÏÔ˜, §¤ÓÙ·˜ (71’ ∞ÏÂ͛Ԣ), ∂›ÛÎÔÔ˜, ªÔ‡ÛÈÔ˜ (77’ ¶ μ¤ÏÏÈÔ˜). ∞.∂. ¢πª∏¡π√À: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÎÔ˜ (46’ Ï.Ù. ªfiÛÈÔ˜), ∫fiÙÛη, °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ (40’ Ï.Ù. ¡ÙÔ˘ÎÒÏ˘), ÃÔÓ‰Úfi˜ ∞, ¶ÔÏ˘‚Úfi¯Ô˜, °ÂˆÚÁԇϷ˜, ÷ÚÈÙ›‰Ë˜, °Î¤ÚÙÛÔ˜, ∫·Ú·ÏÈ¿ÁÎÔ˜, ™ÎÔ‡Ú·˜ (64’ Ï.Ù. °. ÃÔÓ‰Úfi˜), ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜.


24

TƒπΔ∏ 23 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

TV Δ√ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: MEGA 21.45 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-ªÔÚÓÙfi -∑(ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) 24.00 ™Ô‡ÂÚ Ì¿Ï· -∑- (∂ÎÔÌ‹ ÁÈ· ÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 1 19.00 ªÂÓʛη-äÚÙ· -∑- (°ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ) 21.45 ™ÙÔ˘ÙÁοډË-ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· -∑- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 2 22.00 ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °.-°Ô˘¤ÛÙ Ã·Ì -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) ∂Δ1 18.00 ÃfiÎÂ˚ Â› ¿ÁÔ˘ -ª- (ÃÂÈÌÂÚÈÓ‹ √Ï˘ÌÈ¿‰·) 19.30 ∞ÏÈÎfi ÛÎÈ -∑- (ÃÂÈÌÂÚÈÓ‹ √Ï˘ÌÈ¿‰·) 21.00 ÕÚ˘-ÕÏÌ· -∑- (Eurocup) 02.35 ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ·ÙÈÓ¿˙ -∑(ÃÂÈÌÂÚÈÓ‹ √Ï˘ÌÈ¿‰·) ™¶√ƒ+ 20.30 ™ÎÈ ÂχıÂÚÔ ÛÙÈÏ -∑- (ÃÂÈÌÂÚÈÓ‹ √Ï˘ÌÈ¿‰·) 21.30 ÕÏÌ· -ª- (ÃÂÈÌÂÚÈÓ‹ √Ï˘ÌÈ¿‰·) 23.00 ™ÎÈ ÂχıÂÚÔ ÛÙÈÏ -∑- (ÃÂÈÌÂÚÈÓ‹ √Ï˘ÌÈ¿‰·) 02.35 ÃfiÎÂ˚ Â› ¿ÁÔ˘ -∑- (ÃÂÈÌÂÚÈÓ‹ √Ï˘ÌÈ¿‰·) EUROSPORT 2 13.00 ªÔ˘ÓÈÔÓÙÁÎfiÚ-∞Ï πÙȯ¿ÓÙ -∑- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ∞Û›·˜) 19.00 ∂Ú˘ıÚfi˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜-ΔÔ˘ÚÎ -∑(Eurocup) 21.30 μ·Ï¤ÓıÈ·-°·Ï·Ù·Û·Ú¿È -∑(Eurocup)

Δ™∞ª¶π√¡™ §π°∫

ΔËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ë ™ÙÔ˘ÙÁÎ¿Ú‰Ë Δ∏¡ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘ ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ Ù˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ë ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙË “VfB Arena” ÙË ™ÙÔ˘ÙÁÎ¿Ú‰Ë (21:45, Novasports 1), ÛÙËÓ ÚÒÙË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ “16” ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. √È ∫·Ù·Ï·ÓÔ›, Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÂÈ‚ÏËÙÈÎfi 40 ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ™·ÓÙ·ÓÙ¤Ú, Â›Ó·È ÙÔ ÍÂοı·ÚÔ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË Î·È ı· ·Ú·Ù·¯ıÔ‡Ó Ï‹ÚÂȘ Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÙÔ˘ ¡ÙÌ›ÙÚÔ ΔÛÈÁÎÚ›ÓÛÎÈ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜. ∏ ™ÙÔ˘ÙÁÎ¿Ú‰Ë ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·Ó·ÁÂÓÓË̤ÓË ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ Ù˘ ËÁÂÛ›· Ô ∫Ú›ÛÙÈ·Ó °ÎÚÔ˜, ηıÒ˜ ÌÂÙÚ¿ ÂÙ¿ ӛΘ ÛÙ· ÔÎÙÒ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì·Ù˜ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ·fi ÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÚÚȯËı› ÛÙËÓ ¤Ó·ÙË ı¤ÛË Ù˘ ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη. ¡ÔÎ ¿Ô˘Ù ¤¯ÂÈ ÙÂı› Ô ∞ÚÙÔ‡Ú ªÔο, Ô˘ ˘¤ÛÙË ÂÍ¿ÚıÚˆÛË ÛÙÔÓ ÒÌÔ, Î·È ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ¿ÎÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¿ÚÂÈ Ô ‰·ÓÂÈÎfi˜ ·fi ÙË °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ ∫ÚÈÛÙÈ¿Ó ªÔÏÈÓ¿ÚÔ. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ Ì·Ù˜ ı· Â›Ó·È Ô ∞ÏÂÍ¿ÓÙÂÚ ÃÏÂÌ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ‰·ÓÂÈÎfi˜ ·fi ÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ™ÙÔ˘ÙÁοډ˘. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ›¯·Ó ·Ó·ÌÂÙÚËı› ÙË ÛÂ˙fiÓ 2007-08 ÛÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ Ì ÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Ó· ÓÈο 2-0 ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î·È 3-1 ÛÙÔ “∫·Ì ¡Ô˘” . ∏ ™ÙÔ˘ÙÁÎ¿Ú‰Ë ÌÂÙÚ¿ ÌfiÏȘ Ì›· Ó›ÎË Û ¤ÓÙÂη ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ì ÈÛ·ÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ÂÓÒ Ë ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·, Ô˘ Â›Ó·È ·‹ÙÙËÙË ÁÈ· ÂÓÓ¤· ÛÂÚ› ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì·Ù˜ ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÌÂÙÚ¿ Ù¤ÛÛÂÚȘ ӛΘ Î·È ‰‡Ô ÈÛÔ·Ï›Â˜ ÛÙȘ ¤ÍÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ Ù˘ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·.

À¶√¢∂Ã∂Δ∞π ™Δπ™ 21.45 Δ∏¡ ª¶√ƒ¡Δ√ °π∞ Δ√ Δ™∞ª¶π√¡™ §π°∫

¶√¢√™º∞πƒ√

¶¿ıÔ˜ ÁÈ· Ó›ÎË ÛÙÔ “£Ú‡ÏÔ”

∞ӤϷ‚ ÙË §¿ÚÈÛ· Ô ¶··ÎÒÛÙ·˜

√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ì·›ÓÂÈ Í·Ó¿, Û‹ÌÂÚ·, ÛÂ Â˘Úˆ·˚΋ ÙÚԯȿ, ηıÒ˜ ı· ˘ԉ¯ı› ÛÙÔ “∫·Ú·˚ÛοÎË” ÙË ªÔÚÓÙfi (21:45, MEGA), ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ù˘ Ê¿Û˘ ÙˆÓ “16” ÙÔ˘ TÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ı¤ÏÂÈ ¤Ó· ηÏfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ Ù˘ Î·È Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙË ÚfiÎÚÈÛË ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË, ÂÓfi„ÂÈ Î·È Ù˘ Ú‚¿Ó˜ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜.

ΔËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· οÓÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ªÔÚÓÙfi, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ªfi˙ÈÓÙ·Ú ª¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜. “∂›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È ·fi ·˘Ù¿ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ™›ÁÔ˘Ú· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È ÁÈ· Ì·˜. £· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ‰Â›ÍÔ˘Ì ηϋ ÂÈÎfiÓ·, ·›˙Ô˘Ì ÛÙÔ Á‹‰fi Ì·˜ Î·È ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ì·˜ ı· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ, fiˆ˜ Û οı ·ÁÒÓ·. ∂‰Ò Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÊÙ¿ÛÂÈ fiϘ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÈfiÙËÙ· Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙÂ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ·È¯Ó›‰È·. ∂›Ó·È ‰‡Ô ËÌ›¯ÚÔÓ· Î·È ÙËÓ ΔÚ›ÙË Á›ÓÂÙ·È ÙÔ ÚÒÙÔ” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÛÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘. ™Â ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ·Ó ÛΤÊÙÂÙ·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ù·ÎÙÈ΋ ÁÈ· Ó· “¯Ù˘‹ÛÂÈ” ÙÔ˘˜ °ÈÚÔÓ‰›ÓÔ˘˜, Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÙÒÓ ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ ۷ʋ ·¿ÓÙËÛË: “Œ¯Ô˘Ì οÔȘ ÛΤ„ÂȘ, ͤÚÔ˘Ì ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘, fiˆ˜ Î·È Ë ªÔÚÓÙfi ÙË ‰È΋ Ì·˜. £· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ùԇ̠ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ Ì·˜ Î·È ÙȘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘. £· ÂÈϤÍÔ˘Ì ÌÈ· Ù·ÎÙÈ΋ Ô˘ ÈÛÙ‡ԢÌ ˆ˜ ı· Ì·˜ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË. ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ ·ÔÊ·Û›˙ÂȘ οÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù·. ¶¿Óˆ ·fi fiÏ· Û ·˘Ù¿ Ù· Ì·Ù˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Û·È ÂÈı·Ú¯Ë̤ÓÔ˜ Î·È Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔ˜ ÁÈ· 90 ÏÂÙ¿. ªÔÚ› ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ó· ÎÚÈı› ÛÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. ∏ ªÔÚÓÙfi Â›Ó·È Ôχ ÈηӋ ÔÌ¿‰·, Ôχ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË, Ì ›‰ÈÔ ÚÔÔÓËÙ‹ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·. ∂›Ó·È Ì›· Ôχ ηϿ ‰Ô˘ÏÂ̤ÓË Î·È ÂÈΛӉ˘ÓË ÔÌ¿‰·” .

ΔÔ Ï¿ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ªÔÚÓÙfi ™ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ™¤Ú‚Ô˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ Â›Ó·È Ô ŒÓÙÛÔ ª·Ú¤Ûη Î·È Ô ƒ·Ô‡Ï ªÚ¿‚Ô, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË Î·ıÒ˜ ‹Ù·Ó ÙÈ̈ÚË̤ÓÔÈ. √ 45¯ÚÔÓÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ Î¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· ÙÔÓ ¡ÈÎÔÔÏ›‰Ë Î·È ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó·, ·fi ‰ÂÍÈ¿ ÚÔ˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ÙÔ˘˜ ΔÔÚÔÛ›‰Ë, ∞‚Ú·¿Ì ¶··‰fiÔ˘ÏÔ, ª¤ÏÌÂÚÁÎ Î·È ƒ·Ô‡Ï ªÚ¿‚Ô. ΔËÓ ÙÚÈϤٷ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó Ô §ÂÓÙ¤ÛÌ·, Ô ª·Ú¤Ûη Î·È Ô ™ÙÔÏÙ›‰Ë˜. ¢ÂÍ› ÂÍÙÚ¤Ì ı· ·›ÍÂÈ Ô §Ô‡· §Ô‡·, ·ÚÈÛÙÂÚfi Ô ¡Ù¿ÙÔÏÔ, ÂÓÒ Ô ¡Ù¿ÚÌÈÛ·˚Ú Ì ÙÔÓ ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÔÈÚ·Ṳ̂Ó˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘. ΔËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ ¶¿ÚÓÙÔ, °Î·Ï›ÙÛÈÔ˜, §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ, ∑‚ϿÎÔÊ, ¡ÙÔÌ›, √ÛÎ·Ú Î·È ∑·˚Ú›. ∂ÎÙfi˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÔÈ ¡ÙÔ˘ÓÙÔ‡ (˘¿Ú¯Ô˘Ó Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ ÙÔ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹), ¡ÙÈfiÁÎÔ (ı· οÓÂÈ ·ÁÒÓ· ‰ÚfiÌÔ˘ ÁÈ· Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ ÙÔÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi Ì ÙËÓ ªÔÚÓÙfi), °Î·Ï¤ÙÈ, °È¿ÓÓ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜, ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, μ·ÛÈÏfiÁÈ·ÓÓ˘, ºÂÙÊ·Ù˙›‰Ë˜ Î·È ™Ô˚Ϥ‰Ë˜. O Ã¿Ô˘·ÚÓÙ °Ô˘¤Ì ÔÚ›ÛÙËΠӷ “ÛÊ˘Ú›ÍÂÈ” ÛÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi ·ÁÒÓ· Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¡Ù¿ÚÂÓ ∫·Ó Î·È ª¿ÈÎÏ ª¿Ï·ÚÎÈ. √ ÕÁÁÏÔ˜ Ú¤ÊÂÚÈ ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÙËÙ‡ÛÂÈ ¤Ó· ·ÎfiÌË ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ

•∞¡£∏

¶·Ú·ÈÙ‹ıËÎÂ Ô ª·Ù˙Ô˘Ú¿Î˘ ¶ÂÈڷȈÙÒÓ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· ‰È·Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÌfiÓÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙ˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ·fi ÂΛÓÔ ÙÔ ·È¯Ó›‰È. √ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ‹Ù·Ó Î·È ÛÙÔ ·ÁÒÓ· §¿ÙÛÈÔ-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ì ӛÎË ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÙÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ì 2-1. √ 39¯ÚÔÓÔ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ¤¯ÂÈ ‰È¢ı‡ÓÂÈ Û˘ÓÔÏÈο Ù¤ÛÛÂÚ· Ì·Ù˜ Á·ÏÏÈÎÒÓ Î·È ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Î·È ¤¯ÂÈ ÙÚ›· “‰ÈÏ¿” Î·È Ì›· ÈÛÔ·Ï›·.

ªÏ·Ó: ªÔÈÚ·Ṳ̂Ó˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ∞ÔÔÈ‹ıËΠÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ Ê·‚ÔÚ› Î·È ÙËÓ ÂÈϤÔÓ ›ÂÛË Ô˘ ·˘Ùfi˜ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ªÔÚÓÙfi, §ÔÚ¿Ó ªÏ·Ó, ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ÚÒÙ˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi “∞˘Ùfi (ÛËÌ. fi,ÙÈ Ë ªÔÚÓÙfi Â›Ó·È Ê·‚ÔÚ›) ÙÔ Ï¤Ù ÂÛ›˜ ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó Èı·ÓfiÙËÙ˜. ∂›¯·Ì ÂÈ ˆ˜ Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó ηϋ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ. √È Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÚfiÎÚÈÛ˘ Â›Ó·È ›‰È˜ ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜” , ÙfiÓÈÛÂ Ô °¿ÏÏÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÚÔÔÓËÙ‹ ·fi ·˘ÙfiÓ Ô˘ ÙÔÓ Ô‰‹ÁËÛ Û ·˘Ù‹ ÙË Ê¿ÛË, ›Â: “√ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¿ÏÏ·Í ÚÔÔÓËÙ‹, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¿ÏÏ·Í ·›ÎÙ˜. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ Á›ÓÂÈ ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ Ì·Ù˜ Û ̛· ‰‡ÛÎÔÏË ¤‰Ú·. £· Á›ÓÔ˘Ó ‰‡Ô Ì·Ù˜ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÏ›˙Ô˘Ì ӷ ¤¯Ô˘Ì ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙȘ ›‰È˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜, ·Ó fi¯È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜, ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË” . ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙ· ÛËÌ›· Ô˘ ı· ÎÚÈı› Ô ·ÁÒÓ·˜, ›Â: “™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ı· Â›Ó·È Ë Î·ÙÔ¯‹ Ù˘ Ì¿Ï·˜. •¤ÚÔ˘Ì ˆ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· Ì·˜ ȤÛÂÈ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ Ì¿Ï·. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ¤ÚıÂÈ ÁÈ· Ó· ·›ÍÔ˘Ì ·Ì˘ÓÙÈο, ·ÏÏ¿ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ô˘ ͤÚÔ˘ÌÂ. ™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÊÔ‚fiÌ·ÛÙ”.

■ ™Δ∏¡ ¶∞ƒ√À™∞ º∞™∏ ∏ ∞∂∫ ¢∂¡ ∂π¡∞π ™∂ £∂™∏ ¡∞ ∫∞Δ∞£∂™∂𠶃√Δ∞™∏ ™Δ√¡ ¶∞π∫Δ∏

™ÙÔ ...ÂÚ›ÌÂÓÂ Ô ªÏ¿ÓÎÔ Δ∏¡ ÚfiıÂÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ¶∞∂ ∞∂∫ Ó· ÂÂÎÙ·ı› ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÙÔ˘ πÛÌ·¤Ï ªÏ¿ÓÎÔ Â·Ó¤Ï·‚·Ó ÛÙÔÓ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ô ™Ù·‡ÚÔ˜ ∞‰·Ì›‰Ë˜ Î·È Ô ¡›ÎÔ˜ £·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯·Ó ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. øÛÙfiÛÔ ÔÈ ‰‡Ô ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙfiÓÈÛ·Ó ˆ˜ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi ÂÈıÂÙÈÎfi, ·ÊÔ‡ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ÙȘ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·fi ÙȘ 15 ª·ÚÙ›Ô˘. ΔfiÙ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ Ù˘ ¶∞∂ Ó· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ÚÔ‰ڛ·˜ ·fi ÙÔÓ ™Ù·‡ÚÔ ∞‰·Ì›‰Ë, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Ë Û‡ÓıÂÛË Ù˘ Ó¤·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ª›· ¤ÎÏËÍË ÂÚ›ÌÂÓ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ∞∂∫ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË. ΔȘ

√ °È¿ÓÓ˘ ¶··ÎÒÛÙ·˜ ›ӷÈ, fiˆ˜ ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó, Ô Ó¤Ô˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜. √ ıÂÛÛ·ÏÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ª·Ú›ÓÔ˘ √˘˙Ô˘Ó›‰Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÙÔ˘ 42¯ÚÔÓÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ηÏÂ›Ù·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ “‚˘ÛÛÈÓ›” Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙÔ ÂÊÈ·ÏÙÈÎfi ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡. ΔÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ô˘ ˘¤ÁÚ·„Â Â›Ó·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ì ÚÔÔÙÈ΋ Â¤ÎÙ·Û˘. ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ∞∂§ ı· Á›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÂÓÒ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ı· οÓÂÈ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ì ÙÔÓ ÕÚË ÛÙÔ “∫Ï¿Óı˘ μÈÎÂÏ›‰Ë˜”.

ÚÔÔÓËÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ £Ú·ÎÔ̷ΉfiÓ˜ ÂÈÛΤÊıËÎÂ Ô ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ ∞∂∫, ™Ù·‡ÚÔ˜ ∞‰·Ì›‰Ë˜, Ì·˙› Ì ÙÔÓ Î. ™›ÌÔ, ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Ù˘ ªÂÛÔÁ·›· ∞.∂. √È ‰‡Ô ¿Ó‰Ú˜ ÂÈıÂÒÚËÛ·Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙËÚ›Ô˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ȉÈfiÎÙËÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ Î. ¡ÔÙÈ¿ ÛÙ· ™¿Ù·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ô Î. ∞‰·Ì›‰Ë˜ ›¯Â Û˘ÓÔÌÈÏ›· Ì ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÙÈÌ Î·È ÙÔÓ μ·Û›ÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë, ÂÓÒ Ì›ÏËÛÂ Î·È Ì 2-3 ·›ÎÙ˜ Ô˘ ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ·Ó Î·È ÙÔÓ ¯·ÈÚ¤ÙËÛ·Ó. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ∞∂∫, ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË 1-0 Â› ÙÔ˘ ÕÚË, ÁÈ· ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ Û˘ÁÎÔÌȉ‹ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ï·Û¿ÚÈÛÌ· ÛÙ· Ï¤È ÔÊ. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ

Á‡ÚÔ, Ë “ŒÓˆÛË” ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·‹ÙÙËÙË Î·È ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÈηÓÔÔ›ËÛË. ™ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ 25˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη˜, §¿ÚÈÛ·-∞∂∫, ı· ÂÎÙ›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÓ‹ Ù˘ ÌÈ·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ô ¡›ÎÔ˜ °ÂˆÚÁ¤·˜. √ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٤ÛÛÂÚȘ ΛÙÚÈÓ˜ οÚÙ˜ ÛÙÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ÕÚË. ∞fi ÙÔ Ì·Ù˜ ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË (19:00) ı· Ï›„ÂÈ Ô °È¿¯ÈÙ˜. * ™ÙË §›ÏÂÛÙÚÔÌ ı· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ› ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ Ë̤Ú˜ Ô Δ·Ì·ÓÙ·Ó› ∂ÓÛ·Ï›‚·. √ ∫·Ó·‰fi˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ¿‰ÂÈ· ·fi ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘ Î·È ı· ÌÂÙ·‚› Û‹ÌÂÚ· ÛÙË ¡ÔÚ‚ËÁ›·. √ ∂ÓÛ·Ï›‚· ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÂΛ ̤¯ÚÈ ÙȘ 28 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘.

¶∞ƒ∞πΔ∏£∏∫∂ ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Ù˘ •¿Óı˘ Ô °È¿ÓÓ˘ ª·Ù˙Ô˘Ú¿Î˘. √ ¤ÌÂÈÚÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ¤Ú·Û ·fi ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì ÔÏÈÙÈ΋ ÂÚÈ‚ÔÏ‹ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ Î·È ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ˆ˜ ·Ô¯ˆÚ› ·fi ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘ ·ÎÚÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ◊‰Ë Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ £Ú·ÎȈÙÒÓ ·Ó·˙ËÙ› ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη Î·È ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÓÂfiÙÂÚ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÒÚ˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ô °È¿ÓÓ˘ ª·Ù˙Ô˘Ú¿Î˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Ù˘ •¿Óı˘, ·ÏÏ¿ Û fiϘ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ ¤ÏËÍ ¿‰ÔÍ·.

∏ƒ∞∫§∏™

∞ÔÎÙ¿ ÙÔ 40% ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ô ¶·ÓÙÂÏ‹; ∞π™π√¢√•√™ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ Ì ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ƒ¤ÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË Û ÚÒÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ 40% Î·È ÂÓ Û˘Ó¯›· ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶·ÓÙÂÏ‹: “√ ∞ÓÙÒÓ˘ ƒ¤ÌÔ˜ Â›Ó·È ÚÔÛˆÈÎfi˜ Ê›ÏÔ˜ Î·È Û˘˙ËÙ‹Û·Ì ٷ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜. ™˘˙ËÙ‹Û·Ì ӷ ‚Úԇ̠¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÁÈ· Ó· ‰Ô‡Ì Ò˜ ı· Ô‰ËÁËıԇ̠ÛÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. √ ∏Ú·ÎÏ‹˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ ÔÌ¿‰· Î·È ·˘Ù¿ Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ Ù˘ ·ÚÌfi˙Ô˘Ó. À¿Ú¯ÂÈ ÚfiÛÊÔÚÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· Ó· ÙÂÏÂÛÊÔÚ‹ÛÂÈ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹”, ÙfiÓÈÛÂ Ô ∫‡ÚÈÔ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ Î·È ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ˆ˜ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË: “∞‡ÚÈÔ (ÛËÌ. Û‹ÌÂÚ·) ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· ·Ó¤‚ˆ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ı· Û˘˙ËÙ‹Ûˆ Î·È ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· (ΔÂÙ¿ÚÙË) Ó· ¤¯Ô˘Ì ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ”.


TƒπΔ∏ 23 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

Δ√¡π∑∂π ª∂ ∞¡∞∫√π¡ø™∏ Δ∏™ ∏ ¢π√π∫∏™∏ °π∞ Δ∏¡ ¶∞∂ ¡π∫∏

°’ ∂£¡π∫∏

“∂Ï¿Ù ӷ ÙËÓ ¿ÚÂÙ”

“ŸÚıÈ·” Ì ª·Î‰ÔÓÈÎfi Ë ∂·ÓÔÌ‹

ÛÙÔ fi‰È. ∂›Û˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ·¤‚·Ï ÙÔÓ Î. °È‰fiÔ˘ÏÔ, ÂÂȉ‹ ÙÔÓ Â͇‚ÚÈÛÂ. ªÂÙ¿ ·’ fiÏ· ·˘Ù¿, Ë ¡›ÎË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÎÏËı› Û ·ÔÏÔÁ›· Î·È Ë ÙÈ̈ڛ· Ù˘ Â›Ó·È Ôχ Èı·Ó‹. ¡π∫∏: ¡¿ÓÈ, ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜, ∫·Î·˙ԇ΢ (56’ °ÎÈÓ‹˜), ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘, ™Ù¿ÌÔ˜, ª¿ÁÁÔ˜, ªˆ˘Û›‰Ë˜ (78’ °Î¿Ï‚Â˙), ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘, ™··Ï›‰Ë˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜ (68’ ª·˘ÚÔ˘‰‹˜), ™¿ÓÙÛ˜. £∂ƒª∞´∫√™: §Ô‡ÎÂÙÈÙ˜, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ∞. (19’ Ï.ÙÚ. ™··Ó›‰Ë˜), ΔÛ‚ÚÂÓÙ˙‹˜, ªfiÛ¯Ô˘, §ÒÏ˘, ™Î¤ÓÙÔ˜, ∫Ô˘ÙÛÔ˘Ú¤˜, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ °., ∫·˙·Ù˙›‰Ë˜ (70’ •·ÁÔÚ¿Ú˘), √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜, ¶·‚fiÛ‚ÈÙ˜ (80’ ÷Ù˙ËÛÙÂÚÁ›Ô˘).

¿ÏÂÛÌ· Û fiÔÈÔÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ¤ÚıÂÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ¶∞∂ ¡›ÎË ¤‚·ÏÂ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛ‹ Ù˘ Ì ¯ıÂÛÈÓ‹ Ù˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ÛÙÚÂÊfiÌÂÓË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ fiÛˆÓ Û˘ÌÂÚÈʤÚıËÎ·Ó ˘‚ÚÈÛÙÈο ηٿ ÙÔ˘ ™ÙÚ¿ÙÔ˘ °È‰fiÔ˘ÏÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÚ›˙ÂÈ Î·È ...‰ÈÔÚ›· Ô˘ Ï‹ÁÂÈ ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË. “∫·›ÂÈ” ÙÔ Ê‡ÏÏÔ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” ÁÈ· Ù· fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ £ÂÚÌ·˚Îfi.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ¢˘Û¿ÚÂÛÙ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ›¯Â Ë ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‹ÙÙ· ·fi ÙÔÓ £ÂÚÌ·˚Îfi ÁÈ· ÙË ¡›ÎË Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË ÌfiÓÔ Ì ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤·. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ Ô·‰Ô› Â͇‚ÚÈÛ·Ó ÙÔÓ ™ÙÚ¿ÙÔ °È‰fiÔ˘ÏÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘ Ì ‰‹ÏˆÛË Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘. Ãı˜, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Î·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: “∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË Î·Ï› fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ˆ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛıÔ‡Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ·fi ÂÌ¿˜ Î·È ÙÔÓ ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ΔÂÙ¿ÚÙË 24/2/2010 ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÙËÓ ·Ú·‰ÒÛÔ˘ÌÂ. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο, ·˜ ¿„Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Î·Îfi‚Ô˘ÏË ÎÚÈÙÈ΋ Ì ··Ú¿‰ÂÎÙ˜ ‡‚ÚÂȘ Û ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÚÈÛÒÛÔ˘Ó ÈÂÚ¿ Î·È fiÛÈ·. ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ·Ó¯ıԇ̠ÚÔÛ‚ÔϤ˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ¿ Ì·˜ Î·È Ô˘ ÙȘ ‰Â¯fiÌ·-

√ √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÚÔ ÙÔ˘ ™¿ÓÙÛ˜ (ʈÙfi ¶. °È¿ÓÓ·ÚÔ˜) ÛÙ ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ·‚›·ÛÙ· ‚Á¿˙Ô˘Ó Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ‹ ·Ú·Û˘ÚfiÌÂÓÔÈ ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ Ô˘ ÂÈ˙ËÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ÔÌ¿‰·, ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ì οı ÙÚfiÔ Ó· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ¡›ÎË ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi ۈ̷Ù›Ô. °È· Ó· ÌËÓ ·ÚÂÍËÁԇ̷ÛÙ ‰ÂÓ ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜, ·ÏÏ¿ Û ÌÂÌÔӈ̤ӷ ¿ÙÔÌ·, Ô˘ ÔÏÏÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜, Û¿ÓÈ· ÏËÚÒÓÔ˘Ó Î·È ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ. ŸÔÈÔÈ ÏÔÈfiÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙËÓ ¡›ÎË, ÙÔ˘˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ̤¯ÚÈ ÙȘ 24/2/2010. ∏ Ù˙¿Ì· ÎÚÈÙÈ΋ Ù¤ÏÔ˜. “∞fi ‰ˆ Î·È ÌÚÔ˜ fiÔÈÔ˜ ͤÚÂÈ ÔÏÏ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ·˜ ÌÂÈ ÛÙÔÓ ¯ÔÚfi Ó· Ù· ¯ÔÚ¤„ÂÈ...” , ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·˜ Ì·˜ ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ Ì·˜. ΔÔ˘˜ ·Ú·¤ÌÔ˘Ì ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙˆÓ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó ÙËÓ ·ÁˆÓ›· Ì·˜ Î·È ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ô˘ οÓÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ ÓÔÈÎÔ·ÚÂÌ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜” . ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ô ·ÓÂΉȋÁËÙÔ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ªÔ˘ÚÌ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤‚·Ï ...‰˘Ó·Ì›ÙË. √È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÍfiÚÁÈÛ·Ó ¿·ÓÙ˜

ÛÙÔ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” , Ì ·ÔÎÔڇʈ̷ ÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ 36’, fiÙ·Ó ·Ú¯Èο ηٷÏfiÁÈÛ ¤Ó·ÏÙÈ, ·Ó Î·È Ô ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜ ·¤Û·Û ηı·Ú¿ ÙËÓ Ì¿Ï· ·fi ÙÔÓ ¶·‚fiÛ‚ÈÙ˜. ∫·ÙfiÈÓ Î·Ù¢ı‡ÓıËΠÛÙÔÓ ‚ÔËıfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ú¿‚·ÛË. •·ÊÓÈο, ¿ÏÏ·Í ÁÓÒÌË, ηٷÏfiÁÈÛÂ Ê¿Ô˘Ï Î·È ·¤‚·Ï ÙÔÓ ·›ÎÙË Ù˘ ¡›Î˘. ∞˘Ùfi ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Î·È ÙÔ˘ ™ÙÚ¿ÙÔ˘ °È‰fiÔ˘ÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ô‚Ï‹ıËÎÂ. ∞fi ÙË Ê¿ÛË ·˘Ù‹ ÚÔ‹Ïı ÙÔ 0-1 ·fi ÙÔÓ °. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì 10 ·›ÎÙ˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ¤ÁÈÓ·Ó Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· ÁÈ· ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·. ∏ ¡›ÎË ‰ÂÓ Â›¯Â ηϋ ·fi‰ÔÛË Î·È ÌÔÈÚ·›· ‰¤¯ıËΠÙÔ 0-2 ÛÙÔ 80’ ·fi ÙÔÓ ™Î¤ÓÙÔ. ΔÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙË ¡›ÎË ‹Ù·Ó Ù· fiÛ· ¤ÁÚ·„Â Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ÛÙÔ Ê‡ÏÏÔ ·ÁÒÓ·. ∂Λ οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· Ú›„Ë ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÙÂÙÚ¿ÏÂÙ˘ ‰È·ÎÔ‹˜ ÛÙË Ê¿ÛË Ù˘ ·Ô‚ÔÏ‹˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÁÚ¿ÊÂÈ ˆ˜ ¤Ó· ÚÔÏfi ·fi Ù·ÌÂȷ΋ Ì˯·Ó‹ ÙÔÓ ¯Ù‡ËÛÂ

ª¿ÚÈÔ˜: Œ¯ˆ ÙÚÂÏ·ı› Ì ÙË ‰È·ÈÙËÛ›· √ Ãfiگ ª¿ÚÈÔ˜ Û¯ÔÏ›·Û ۯÂÙÈο Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È: “¶·Ú¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ı· ‹ıÂÏ· Ó· Û˘Á¯·ÚÒ Ù· ·È‰È¿ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ΔÔ Á‹Â‰Ô ‹Ù·Ó Û η΋ ηٿÛÙ·ÛË, Ô ¿ÓÂÌÔ˜ ‹Ù·Ó Ôχ ÈÛ¯˘Úfi˜, ·ÏÏ¿ ÎÈ ÂÌ›˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ì ڢıÌfi. ¢ÂÓ ·›Í·Ì ηϿ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ˘‡ı˘ÓÔ˜ Â›Ì·È ÌfiÓÔ ÂÁÒ. ¶·ÚfiÙÈ ‹Ì·ÛÙ·Ó Ì ‰¤Î· ·›ÎÙ˜ ·fi ÙÔ ·’ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÚÔÛ·ı‹Û·Ì ӷ ÛÎÔÚ¿ÚÔ˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›¯·Ì ηı·Úfi Ì˘·Ïfi. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ οı ÊÔÚ¿ Ô˘ οÓÔ˘Ì ϿıÔ˜, ÙÔ ÏËÚÒÓÔ˘Ì ·ÎÚÈ‚¿” ‹Ù·Ó Ù· ÚÒÙ· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘·ÓÔ‡ ÚÔÔÓËÙ‹. º˘ÛÈο Ô Î. ª¿ÚÈÔ˜ ‰ÂÓ ¿ÊËÛ ·Û¯ÔÏ›·ÛÙË ÙË ‰È·ÈÙËÛ›·: “∏ ‰È·ÈÙËÛ›· ¤·ÈÍ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ. ∂›‰· ‰‡Ô ¤Ó·ÏÙÈ ˘¤Ú Ì·˜ Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ¤‰ˆÛÂ Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜. ∞ÓÙ’ ·˘ÙÔ‡ ¤‚Á·Ï ÎfiÎÎÈÓË ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ì·˜ Û ÌÈ· Ê¿ÛË, Ô˘ ̤¯ÚÈ Î·È Ô ‚ÔËıfi˜ › ÛÙÔÓ Ú¤ÊÂÚÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ·. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ‰ÂÓ Â›‰Â ÙȘ Ê¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ‹ ·Ó οÔÈÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‚ϤÔ˘Ó ÙË ¡›ÎË ÈÔ Î¿Ùˆ. Œ¯ˆ ÙÚÂÏ·ı› Ì ÙË ‰È·ÈÙËÛ›·” .

■ ∞¶√ 26 ∂ø™ 28 º∂μƒ√À∞ƒπ√À ™Δπ™ ∫∞Δ∏°√ƒπ∂™ √¶∂¡ ∞¡¢ƒø¡-°À¡∞π∫ø¡

™ÙË ¡. πˆÓ›· ÔÈ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔÈ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÔ› ·ÁÒÓ˜ ÎÔχ̂ËÛ˘ °È· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿, ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ “μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ¶ÔχÌÂÚÔ˜”, ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ˘ԉ¯ı› ÙÔ˘˜ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘˜ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ÎÔχ̂ËÛ˘ Open ·Ó‰ÚÒÓ-Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ∏ “·˘Ï·›·” ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 26 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 28/2, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 300 ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ ·fi ۈ̷Ù›· fiÏ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜, Û ̛· ·ÎfiÌË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ô˘ ·Ó·Ù¤ıËΠÛÙËÓ fiÏË Ì·˜. ΔÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÏÏ¿‰·˜ (∫√∂), ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∞√¡∞ª), ÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ (∞√¢μ/∂∞∫) Î·È ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ÎÔÏ˘Ì‚ËÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, Ô˘ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ η٤‚·ÏÏ·Ó Î¿ı ‰˘Ó·Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ó· ˘ԉ¯ıÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜ Î·È ÙȘ ÎÔÏ˘Ì‚‹ÙÚȘ Ô˘ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ 2628/2. ΔÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Â›Ó·È ÙÔ ÙÚ›ÙÔ Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÌÂÙ¿ ÙÔ ÂÚÛÈÓfi Ô˘ ¤ÁÈÓÂ Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ “μ. ¶ÔχÌÂÚÔ˜” (·ÌÊfiÙÂÚ· ¯ÂÈÌÂÚÈÓ¿), ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ıÂÚÈÓÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ Open Ô˘ ›¯·Ó ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’90 ÛÙÔ ∂∞∫ μfiÏÔ˘. √È Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ˘ÁÚÔ‡ ÛÙ›‚Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ·ÁÒÓ˜ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÌÂÁ¿Ï˜ ÚÔÛ‰Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ ¤¯ÂÈ Î·È Ô ÔÌÔÛÔӉȷÎfi˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÎÔχ̂ËÛ˘ Î. ÃÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ˜ Ãԇ̷˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ‰ÂÈ Û ÔÈ· ηٿÛÙ·ÛË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ Ù· fiÚÈ· Úfi-

ΔÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ ÎÚÈÛ˘ ÁÈ· ÙȘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. ∏ ÙÂÏÂÙ‹ ¤Ó·Ú͢ ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈˆÓ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÒÓ ·ÁÒÓˆÓ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ· ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 26/2 Î·È ÒÚ· 16.30 Î·È ı· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Û‡ÛÛˆÌË Ë ËÁÂÛ›· Ù˘ ∫√∂, Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜, Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ¢È·ıÂÛfiÔ˘ÏÔ, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÎÏËı› Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” fiÏÔÈ ÔÈ ÙÔÈÎÔ› ÊÔÚ›˜.

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ™ÙȘ 09.00 ı· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ Ì ÙËÓ Ù¤ÏÂÛË ÙˆÓ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÒÓ ·Ó¿ ·ÁÒÓÈÛÌ·, ÂÓÒ ÙÔ

·fiÁÂ˘Ì· ı· ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÔÈ ÙÂÏÈÎÔ›. ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 17.00 Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 18.00. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ÙÚÈË̤ÚÔ˘, ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶·Ú·Û΢‹ 26/2 50 Ì. ÂχıÂÚÔ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, 50 Ì. ÂχıÂÚÔ ·Ó‰ÚÒÓ, 50 Ì. ÚfiÛıÈÔ Á˘Ó·ÈÎÒÓ 50 Ì. ÚfiÛıÈÔ ·Ó‰ÚÒÓ, 200 Ì. ÂÙ·ÏÔ‡‰· Á˘Ó·ÈÎÒÓ, 200 Ì. ÂÙ·ÏÔ‡‰· ·Ó‰ÚÒÓ 400 Ì. ÂχıÂÚÔ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, 400 Ì. ÂχıÂÚÔ ·Ó‰ÚÒÓ, 100 Ì. ‡ÙÈÔ Á˘Ó·ÈÎÒÓ 100 Ì. ‡ÙÈÔ ·Ó‰ÚÒÓ, 200 Ì. ÌÈÎÙ‹ ·ÙÔÌÈ΋ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, 200 Ì. ÌÈÎÙ‹ ·ÙÔÌÈ΋ ·Ó‰ÚÒÓ 4x200 Ì. ÂχıÂÚÔ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, 4x200 Ì. ÂχıÂÚÔ ·Ó‰ÚÒÓ ™¿‚‚·ÙÔ 27/2 50 Ì. ÂÙ·ÏÔ‡‰· Á˘Ó·ÈÎÒÓ, 50 Ì. ÂÙ·ÏÔ‡‰· ·Ó‰ÚÒÓ, 200 Ì. ÂχıÂÚÔ Á˘Ó·ÈÎÒÓ 200 Ì. ÂχıÂÚÔ ·Ó‰ÚÒÓ, 400 Ì. ÌÈÎÙ‹ ·ÙÔÌÈ΋ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, 400 Ì. ÌÈÎÙ‹ ·ÙÔÌÈ΋ ·Ó‰ÚÒÓ, 200 Ì. ‡ÙÈÔ Á˘Ó·ÈÎÒÓ , 200 Ì. ‡ÙÈÔ ·Ó‰ÚÒÓ, 100 Ì. ÚfiÛıÈÔ Á˘Ó·ÈÎÒÓ 100 Ì. ÚfiÛıÈÔ ·Ó‰ÚÒÓ, 800 Ì. ÂχıÂÚÔ Á˘Ó·ÈÎÒÓ 800 Ì. ÂχıÂÚÔ ·Ó‰ÚÒÓ, 4x100 Ì. ÂχıÂÚÔ Á˘Ó·ÈÎÒÓ , 4x100 Ì. ÂχıÂÚÔ ·Ó‰ÚÒÓ ∫˘Úȷ΋ 28/2 50 Ì. ‡ÙÈÔ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, 50 Ì. ‡ÙÈÔ ·Ó‰ÚÒÓ, 100 Ì. ÂχıÂÚÔ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, 100 Ì. ÂχıÂÚÔ ·Ó‰ÚÒÓ, 200 Ì. ÚfiÛıÈÔ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, 200 Ì. ÚfiÛıÈÔ ·Ó‰ÚÒÓ 100 Ì. ÂÙ·ÏÔ‡‰· Á˘Ó·ÈÎÒÓ, 100 Ì. ÂÙ·ÏÔ‡‰· ·Ó‰ÚÒÓ, 1.500 ÂχıÂÚÔ Á˘Ó·ÈÎÒÓ 1.500 Ì. ÂχıÂÚÔ ·Ó‰ÚÒÓ, 4x200 Ì. ÌÈÎÙ‹ ÔÌ·‰È΋ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, 4x200 Ì. ÌÈÎÙ‹ ÔÌ·‰È΋ ·Ó‰ÚÒÓ

25

™ËÌ·ÓÙÈ΋ ÈÛÔ·Ï›· ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ª·Î‰ÔÓÈÎÔ‡ ·¤Û·ÛÂ Ë ∂·ÓÔÌ‹ Î·È ‰È·ÙËÚ‹ıËΠÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜, Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚·ıÌÔ‡˜ „ËÏfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ˘˜ ∂ÔÚ‰·˚Îfi Î·È μ¤ÚÔÈ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·. ™ÙÔ ÓfiÙÈÔ fiÌÈÏÔ, Ô μ‡˙·˜ Ó›ÎËÛ 1-0 ÙÔÓ ∞Ù۷ϤÓÈÔ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë ¶·Ó·¯·˚΋ ÁÓÒÚÈ˙ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‹ÙÙ·-ÛÔÎ ·fi ÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ Ì 1-0, fiˆ˜ Î·È Ë ∫·ÏÏÈı¤· Â›Û˘ ÛÙÔ “∂Ï ¶¿ÛÔ” ·fi ÙÔÓ ¶∞√ ƒÔ˘Ê Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ªÂ ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ ÔÈ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù˘ 23˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙË ° ∂ıÓÈ΋: 1Ô˜ fiÌÈÏÔ˜

¶·Ó·¯·˚΋-∫fiÚÈÓıÔ˜ . . . . . . . . . . . . .0-1 μ‡˙·˜-∞Ù۷ϤÓÈÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . .1-0 ∫·ÏÏÈı¤·-¶∞√ ƒÔ˘Ê . . . . . . . . . . . . .0-1 ¶·Ó·ÈÁÈ¿ÏÂÈÔ˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÃÂÚÛ. .2-0 ∞›·˜ ™·Ï.-∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ . . . . . . . . .1-0 ÷˚‰¿ÚÈ-∞ÛÚfi˘ÚÁÔ˜ . . . . . . . . . . .1-1 ∑¿Î˘ÓıÔ˜-¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ . . . . . . . . . . . . .2-2 ∫ÂÚ·˘Ófi˜ ∫ÂÚ.-¶·Ó·ÚÁÂÈ·Îfi˜ . . . . .2-1 ƒÂfi: ™·ÚˆÓÈÎfi˜ ∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (23Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋)

1. μ‡˙·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29-14 46 2. ¶·Ó·¯·˚΋ . . . . . . . . . . . . . .41-23 43 3. ∫·ÏÏÈı¤· . . . . . . . . . . . . . . . .29-18 42 4. ∑¿Î˘ÓıÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . .37-27 38 5. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÃÂÚÛ. . . . . . . . .18-15 34 6. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ . . . . . . . . . .25-20 34 7. ∫ÂÚ·˘Ófi˜ ∫ÂÚ. . . . . . . . . . .24- 20 33 8. ∞ÛÚfi˘ÚÁÔ˜ . . . . . . . . . . .19-24 31 9. ¶·Ó·ÈÁÈ¿ÏÂÈÔ˜ . . . . . . . . . . .22-22 30 10. ¶∞√ ƒÔ˘Ê . . . . . . . . . . . . .18-16 27 11. ∫fiÚÈÓıÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . .19-22 27 12. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ . . . . . . . . . . . . .20-24 26 13. ¶·Ó·ÚÁÂÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . .19-23 25 14. ∞›·˜ ™·Ï. . . . . . . . . . . . . . .21-29 24 15. ∞Ù۷ϤÓÈÔ˜ . . . . . . . . . . . .17-29 22 16. ™·ÚˆÓÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . .21-29 20 17. ÷˚‰¿ÚÈ . . . . . . . . . . . . . . . .19-53 7 * ™ËÌ. ∫·ÏÏÈı¤·, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÃÂÚÛ., ¶·Ó·ÈÁÈ¿ÏÂÈÔ˜, ƒÔ˘Ê, ∫fiÚÈÓıÔ˜ Î·È ™·ÚˆÓÈÎfi˜ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÙÔ ÚÂfi ÙÔ˘˜ 2Ô˜ fiÌÈÏÔ˜

ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜-∂·ÓÔÌ‹ . . . . . . . . . . .1-1 ∂ÔÚ‰·˚Îfi˜-ΔڛηϷ . . . . . . . . . . . . . .0-0 μÈÛ·ÏÙÈ·Îfi˜-∂ıÓ. ºÈÏÈÈ¿‰·˜ . . . .1-1 ¢fiÍ· ∫Ú.-μ¤ÚÔÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2 ¡›ÎË μ.-£ÂÚÌ·˚Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . .0-2 ºˆÎÈÎfi˜-¶˘ÚÛfi˜ °Ú. . . . . . . . . . . . . .0-1 √‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó.- °È·ÓÓÈÙÛ¿ . . . . . . . . .1-1 ∫·ÛÙÔÚÈ¿-¶∞√¡∂ . . . . . . . . . . .0-3 ·.·. ƒÂfi: ∫Ô˙¿ÓË ∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (23Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋)

1. ∂·ÓÔÌ‹ . . . . . . . . . . . . . . . .27-16 45 2. ∂ÔÚ‰·˚Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . .29-16 41 3. μ¤ÚÔÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . .33-13 41 4. °È·ÓÓÈÙÛ¿ . . . . . . . . . . . . . . .37-19 36 5. ¶˘ÚÛfi˜ °Ú. . . . . . . . . . . . . . .26-15 36 6. ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . .19-14 35 7. ΔڛηϷ . . . . . . . . . . . . . . . . . .19-9 34 8. ºˆÎÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . .16-18 30 9. ∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏ. . . . . . . . . . . . .18-22 30 10. ¡›ÎË μ. . . . . . . . . . . . . . . . .18-22 25 11. ¢fiÍ· ∫Ú. . . . . . . . . . . . . . . .19-19 24 12. √‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó. . . . . . . . . . .27-25 24 13. μÈÛ·ÏÙÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . . .22-25 24 14. ∫Ô˙¿ÓË . . . . . . . . . . . . . . . .14-17 22 15. ¶∞√¡∂ . . . . . . . . . . . . . . .18-28 21 16. £ÂÚÌ·˚Îfi˜ . . . . . . . . . . . . .15-35 15 17. ∫·ÛÙÔÚÈ¿ . . . . . . . . . . . . . . . .7-51 4 * ∏ μ¤ÚÔÈ· ¿Ú¯ÈÛ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì -2 ‚·ıÌÔ‡˜ ÙÈ̈ڛ· ·fi ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ. * ∏ ∫·ÛÙÔÚÈ¿ ¤¯ÂÈ ·Ô‚ÏËı› ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. * ¡›ÎË, °È·ÓÓÈÙÛ¿, ΔڛηϷ, ºˆÎÈÎfi˜ Î·È ∫Ô˙¿ÓË ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÙÔ ÚÂfi ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ¶˘ÚÛfi˜ °Ú., ¡›ÎË μ., ∫Ô˙¿ÓË Î·È ¢fiÍ· ∫Ú. ¤¯Ô˘Ó ·fi ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ÏÈÁfiÙÂÚÔ.

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜-μÈÛ·ÏÙÈ·Îfi˜ ∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏÈ.-¢fiÍ· ∫Ú·Ó. ∂·ÓÔÌ‹-¡›ÎË μ. £ÂÚÌ·˚Îfi˜-ºˆÎÈÎfi˜ ∫Ô˙¿ÓË-∂ÔÚ‰·˚Îfi˜ ¶˘ÚÛfi˜ °Ú.-∫·ÛÙÔÚÈ¿ 3-0 ·.·. ΔڛηϷ-√‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó. ¶∞√¡∂-°È·ÓÓÈÙÛ¿ ƒÂfi: μ¤ÚÔÈ·


26

TƒπΔ∏ 23 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

∏ ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏

∂¶πμ§∏£∏∫∂

∞1 ∂™∫∞£

ªfiÓÔ Ë ∞Ó¿ÏË„Ë Î¤Ú‰ÈÛ ªfiÓÔ Ë ∞Ó¿ÏË„Ë ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û ÛÙË 15Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ∞1 ∂™∫∞£, ηıÒ˜ Û˘Ó¤ÙÚÈ„Â Ì 83-66 ÙÔÓ ∫ÂÚ·˘Ófi §¿ÚÈÛ·˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÙÔ ÈÎÚfi ÔÙ‹ÚÈ Ù˘ ‹ÙÙ·˜ Á‡ÙËÎ·Ó Ô °™ μfiÏÔ˘ (6757 ·fi ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·), Ô ∞ÏÌ˘Úfi˜ (77-36 ·fi ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· §¿ÚÈÛ·˜) Î·È Ë ™ÎÈ¿ıÔ˜ (99-75 ·fi ÙËÓ ∂Ï·ÛÛfiÓ·). Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ‹Ù·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ΔÈÙ¿Ó˜ ¶.-¡›Î·È· . .71-51 ∞ÛÙ¤Ú·˜ §.-∞ÏÌ˘Úfi˜ 77-36 ∫·Ú‰›ÙÛ·-°.™.μfiÏÔ˘ 67-57 ∞Ó¿ÏË„Ë∫ÂÚ·˘Ófi˜ §. . . . . . . . .83-66 ∞ÌÂÏÒÓ·˜ÿηÚÔÈ ΔÚ. . . . . . . . . .81-55 ™ÎÈ¿ıÔ˜-∂Ï·ÛÛfiÓ· .75-99 ∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (15Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋)

1.ΔÈÙ¿Ó˜ . . . . . . . . . . . . .29 2. ∞ÌÂÏÒÓ·˜ . . . . . . . . .28 3. ∞ÛÙ¤Ú·˜ §. . . . . . . . . .27 4. ∫·Ú‰›ÙÛ· . . . . . . . . . . .25 5. ∞Ó¿ÏË„Ë . . . . . . . . . .22 6. °.™. μfiÏÔ˘ . . . . . . . . . .22 7. ¡›Î·È· . . . . . . . . . . . . . .22 8. ÿηÚÔÈ ΔÚ. . . . . . . . . . .21 9. ∫ÂÚ·˘Ófi˜ §. . . . . . . . . .19 10. ∂Ï·ÛÛfiÓ· . . . . . . . . .19 11. ∞ÏÌ˘Úfi˜ . . . . . . . . . .18 12. ™ÎÈ¿ıÔ˜ . . . . . . . . . . .15 ∞2 ∂™∫∞£

ª‡ÙÈη˜-§Â¯ÒÓÈ· . .67-74 ∂ÚÌ‹˜ ∞Á.-¶ÂÚÚ·È‚fi˜ 70-57 ¢›·˜ ¶˘ÚÁ.-∂ıÓÈÎfi˜ §. 85-97 ºÔ›‚Ô˜ °È·ÓÓ.-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∫·Ù˯. . . . . . . . . . . . . .63-62 £ÂÛÛ·ÏÈÎfi˜-∂∞§ . .44-94 ∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (14Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋)

1. ∂∞§ . . . . . . . . . . . . . . .28 2. ∂ıÓÈÎfi˜ §. . . . . . . . . . .25 3. ∂ÚÌ‹˜ ∞Á. . . . . . . . . . .24 4. £ÂÛÛ·ÏÈÎfi˜ . . . . . . . .23 5. §Â¯ÒÓÈ· . . . . . . . . . . . .20 6. ¶ÂÚÚ·È‚fi˜ . . . . . . . . . .20 7. ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∫·Ù. . . . . .18 8. ºÔ›‚Ô˜ °È·ÓÓ. . . . . . . .18 9. ¢›·˜ ¶˘ÚÁ. . . . . . . . . .17 10. ª‡ÙÈη˜ . . . . . . . . . .15 μ’ ∂™∫∞£

º¿ÚÛ·Ï·∞.∂.μ. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ . . . .60-79 BC Volos-Õ‰ÌËÙÔ˜ μÂÏ. 54-67 ¶Ï·Ù‡Î·ÌÔ˜-¢›ÏÔÊÔ˜52-55 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¡.∞.¡›Î˘52-61 ƒÂfi: ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∑·Á. ∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (12Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋)

1. º¿ÚÛ·Ï· . . . . . . . . . . .22 2. ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∑·Á. . . . . .21 3. Õ‰ÌËÙÔ˜ μÂÏ. . . . . . . .17 4. ¡.∞ ¡›Î˘ . . . . . . . . .17 5. ∞.∂.μ.¢ÈÌËÓ›Ô˘ . . . . . .17 6. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. . . . . . .14 7. ¢›ÏÔÊÔ˜ . . . . . . . . . . . .14 8. ¶Ï·Ù‡Î·ÌÔ˜ . . . . . .13 9. B.C. Volos . . . . . . . . . .11 * √È ¡∞ ¡›Î˘, Ô ¶Ï·Ù‡Î·ÌÔ˜ , ÙÔ B.C Volos Î·È Ô Õ‰ÌËÙÔ˜ μÂÏ. ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ÏÈÁfiÙÂÚÔ. ¢›ÏÔÊÔ˜, B.C Volos Î·È Õ‰ÌËÙÔ˜ μÂÏ. ¤¯Ô˘Ó ·fi ¤Ó· ÌˉÂÓÈÛÌfi.

97-87 Δ√À º√π¡π∫∞ §∞ƒπ™∞™

¶‹Ú ÙÔ ıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ÛÙÔ 35’ Ì›ˆÛ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÙÈÌ‹ Ù˘ (69-68). ª¿ÏÈÛÙ· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¿ÚÂÈ Î·È ÙËÓ ÚˆÙÔÔÚ›· ÛÙÔ ÛÎÔÚ, ·ÏÏ¿ Ô √ÚÓÈıfiÔ˘ÏÔ˜ ·ÛÙfi¯ËÛ Û ÎÚ›ÛÈÌË Â›ıÂÛË. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ‚Ú‹Î·Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÎÚ›ÛÈÌ· ηϿıÈ· Î·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ ÚÔ˙ ʇÏÏÔ Ì 83-73.

ÓÙ˘ˆÛȷ΋ ‹Ù·Ó Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÛÙÔ ıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ ºÔ›ÓÈη Î·È ¤ÊÙ·Û ‰›Î·È· ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ì 97-87 ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” . ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ë ¡›ÎË ¤¯·Û Ì 83-73 ·fi ÙÔ ÕÚÁÔ˜ √ÚÂÛÙÈÎfi ÁÈ· ÙË 16Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ Ì¿ÛÎÂÙ.

¢È·ÈÙËÙ¤˜: £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ - °ÎÈÔ˘˙¤Ï˘. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 21-20, 42-37 ËÌ›¯ÚÔÓÔ, 59-49, 83-73 ÙÂÏÈÎfi. ∞ƒ°√™ √ƒ∂™Δπ∫√ (™Ô‡ÏÈÔ˜): °ÎfiÁÎÔ˜, ∫·Ú·Ì‹ÙÛÈÔ˜ 21 (3), ∫ÒÙÙ·˜ 23 (2), ¶·ÓÙ·˙‹˜ 7, ÷Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ 11, ¶·ÙÛÒÓ·˜ 12 (1), ¢·Ú·‚›Áη˜ 9 (2). ¡π∫∏ μ√§√À (ª˘ÚÈÓÙ˙‹˜): √ÚÓÈıfiÔ˘ÏÔ˜ 5, ¶·Ô‡ÏÈ·˜ 7, ™·Ì·Ú¿˜ , ∫˘ÏÂÚÈÒÙ˘ 2, ∫Ô˘Ù›Ó·˜ 17 (2), ª·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ 11 (3), ™Ù¿ÌÔ˜ 4 ,μÔÁÈ·Ù˙‹˜ 12 (1), ΔÛÒÏ˘ 15 (2).

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™

ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˺ԛÓÈη˜ 97-87 ∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË Î·È ¤Î·Ì„ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ºÔ›ÓÈη Ì 97-87 ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜”. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ μÏÈÒÚ· ‹Ú Ôχ ˘„ËÏfi ‚·ıÌfi ÙfiÛÔ Û ¿Ì˘Ó·, fiÛÔ Î·È Û Â›ıÂÛË ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÓÔÓÙ·˜ Ù· ·ÙÔ‡ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ. 줂·È· ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ‹Úı ÛÙÔ μfiÏÔ Ì ‰È¿ıÂÛË Ó· ‰ÒÛÂÈ “Ì¿¯Ë”. ŒÙÛÈ ÚÔËÁ‹ıËΠ̠22-21 ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ, ·ÏÏ¿ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÛÙÔ +15 (47-32). ΔÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠47-37. ∫È ÂÓÒ fiÏ· ¤‚·ÈÓ·Ó Î·ÏÒ˜ ÁÈ· ÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË Ë Ù¯ÓÈ΋ ÔÈÓ‹ Ô˘ ¯ÚÂÒıËÎÂ Ô ¿ÁÎÔ˜ Ù˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙÔ ¤Ó·˘ÛÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ. ™ÙÔ 30’ Ì›ˆÛ·Ó Û 72-67, ÂÓÒ ÛÙÔ 34’ ÏËÛ›·Û·Ó Û ·fiÛÙ·ÛË ...‚ÔÏ‹˜ (77-75). ™’ ÂΛÓÔ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô fï˜ Ô °È¿ÓÓ˘ ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜ Ì ηıÔÚÈÛÙÈο ηϿıÈ· “ÍÂÎfiÏÏËÛ” ÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰·, Ô˘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ηÙfiÚıˆÛ ӷ

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË-ºÔ›ÓÈη˜ . . . . .97-87 Ã∞¡£--Œ‰ÂÛÛ· . . . . . . . . . . . . . .70-58 ÕÚÁÔ˜ √Ú.-¡›ÎË . . . . . . . . . . . . . .83-73 ∞ÂÙfi˜ ∫ÈÏΛ˜-μÂÏ‚ÂÓÙfi . . . . . . .86-58 °Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ·-¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú. . . . . .39-83 º›ÏÈÔ˜-§·ÛÛ¿Ó˘ . . . . . . . . . .90-64 ∞›ÔÏÔ˜ ΔÚ.∞ÈÁÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . .71-58 ¿ÚÂÈ ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ó›ÎË Ì 97-87. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ¢ÂÏËÁÈ·ÓÓ›‰Ë˜ - ªÔÛ¯fiÙÔÁÏÔ˘. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 21-22, 47-37 ËÌ›¯ÚÔÓÔ, 72-67, 97-87 ÙÂÏÈÎfi. ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏ (μÏÈÒÚ·˜ - ¢¤ÏÏÈÔ˜): ¡Ù›Î·˜ 8 (2), ∫·Ú·ÁÂÒÚÁÔ˜ 23 (6), ¢ÚÔÛfiÔ˘ÏÔ˜ 7, ¶·Ú·Û΢¿˜ 8, ÀÊ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ 14, ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜ 26 (2), ™ÂṲ́Ù˘ 2, ΔÛ·Ú·˝Ï˘ 4, ΔÔÔ‡˙˘ 5. º√π¡π∫∞™ (£ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˜): μÏ·¯Ô‡Ï˘ 8, ∫·ÚÔ‡˙·˜ 13 (3), ºfiÚÔ˜ 23 (1), §È¿ÎÔ˜ 7 (1), ™Ô˘ÏÈÒÙ˘ 2, °Î·ÁηӿÛÈÔ˜ 8, ΔÛ·ÎÓ¿Î˘ 9 (2), ™¿Î·Ú˘ 2, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ 3, ¢ÂÏ˯ڋÛÙÔ˜ 11 (1), ∞ÔÛÙÔÏ¿Î˘ 1.

ÕÚÁÔ˜ √Ú.-¡›ÎË 83-73 ¢ÂÓ Ù· ηٿÊÂÚ ÛÙÔ ÕÚÁÔ˜ √ÚÂÛÙÈÎfi Ë ¡›ÎË, fiÔ˘ ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ ‹ÙÙ· Ì 8373. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ‹Ù·Ó ¿ÛÙÔ¯ÔÈ Û ηıÔÚÈÛÙÈο ÛËÌ›· ÙÔ˘ Ì·Ù˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ¤ÁÂÈÚ ÙËÓ Ï¿ÛÙÈÁÁ· ˘¤Ú ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ “ÌÔÓÔÌ·¯Ô‡Û·Ó” ...ÛÙ‹ıÔ˜ Ì ÛÙ‹ıÔ˜ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›Ô‰Ô, Ì ÙÔ ÕÚÁÔ˜ √ÚÂÛÙÈÎfi Ó· ÚÔËÁÂ›Ù·È Ì 21-20 ÛÙÔ 10’, ÂÓÒ Ì ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ·Ó ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ‰È·ÊÔÚ¿ (42-37). ™ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÂÚ›Ô‰Ô Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ª˘ÚÈÙ˙‹ ‰ÂÓ ‹Á ηϿ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ó Ì 59-49. ¶¿ÓÙˆ˜ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰ÂοÏÂÙÔ Ë ¡›ÎË ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·ÓÙÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ Î·-

■ √π “∂ƒÀ£ƒ√§∂À∫∂™” ∫∂ƒ¢π™∞¡ Δ∏¡ √§Àª¶π∞¢∞

™Δ∏

μ·ıÌÔÏÔÁ›· (16Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋)

1. ∞›ÔÏÔ˜ ΔÚ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 2. º›ÏÈÔ˜ μÂÚ. . . . . . . . . . . . . . . . .30 3. Ã∞¡£ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 4. ¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú. . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 5. ∞ÂÙfi˜ ∫ÈÏΛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 6. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË . . . . . . . . . . . . . . . .25 7. ¡›ÎË μ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 8. ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 9. ºÔ›ÓÈη˜ §·Ú. . . . . . . . . . . . . . . . .24 10. ÕÚÁÔ˜ √Ú. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 11. §·ÛÛ¿Ó˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 12. Œ‰ÂÛÛ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 13. μÂÏ‚ÂÓÙfi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 14. °Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ· . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

§∞ƒπ™∞ ª∂ 61-52

¡›ÎËÛÂ Î·È ÂÏ›˙ÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™

º∂∞-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . .79-72 ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ï.-∞ıËÓ·˚Îfi˜ . . . . . .54-73 ÕÚ˘-¢∞™∞§ . . . . . . . . . . . . . . . . .78-70 ∂ÛÂÚ›‰Â˜-¶. º¿ÏËÚÔ . . . . . . . . .77-62 √Ï˘ÌÈ¿‰·-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ . . . . . .52-61 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-÷ÓÈ¿ . . . . . . . .20-0 ·.· ƒÂfi: ∞fiÏÏˆÓ ¶ÙÔÏ.

™Ô˘‰·›· Ó›ÎË Î·Ù¤ÎÙËÛÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÁÈ· ÙË 17Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ∂È‚Ï‹ıËΠÛÙË §¿ÚÈÛ· Ù˘ √Ï˘ÌÈ¿‰·˜ Ì 61-52 Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ‹ÙÙ· ÁÓÒÚÈÛÂ Ë ∞Ó¿ÏË„Ë Ì 75-42 ·fi ÙÔÓ ∞√ ™ÂÚÚÒÓ.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (18Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋)

√Ï˘ÌÈ¿‰·√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 52-61 √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ›¯Â ¿ÌÂÛË ·Ó¿ÁÎË ·fi ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‹Ú ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ∂∞∫ §¿ÚÈÛ·˜. ∏ Ô˘Ú·Áfi˜ √Ï˘ÌÈ¿‰· ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ οÓÂÈ ÙË ...˙ËÌÈ¿ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ηıÒ˜ ˘ÔÎÏ›ıËΠ̠61-52. ŒÙÛÈ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” ‹Ú·Ó Î·È ÙË Ú‚¿Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ Ô‰˘ÓËÚ‹ ‹ÙÙ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶¿ÚÈ §fiÙÊÈ ‹Ù·Ó Û·ÊÒ˜ ·ÓÒÙÂÚË Î·È ÂÈ‚Ï‹ıËΠ‰›Î·È·. ∞fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ‹Ú ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·Ù‹ÚËÛ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÂÈÏËı› ȉȷ›ÙÂÚ·. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ ÚÔËÁ‹ıËΠ̠“ÓÙ·ÌÏ ÛÎÔÚ” (16-8). ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ·˘Í‹ıËΠÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠32-21. ™ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈ §·ÚÈÛ·›Â˜ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó. ™ÙÔ 15’ Ì›ˆÛ Û 37-31, ·ÏÏ¿ ̤¯ÚÈ ÂΛ. ÿÚË Û ηϿıÈ· ÙˆÓ ∑¤Ú‚· Î·È ª›ÏÎÔ‚· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÚÔËÁ‹ıËΠÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ÂÚ›Ô‰Ô Ì 45-37. ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” ¤·ÈÍ·Ó fiÛÔ ¤ÚÂÂ.

ªÂ ÚÔÛÂÎÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È ÛÙËÓ Â›ıÂÛË Î·È Î·Ï‹ ¿Ì˘Ó· ·‡ÍËÛ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ +14 (43-57). ŒÙÛÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ‹Ú ÙÔ ÚÔ˙ ʇÏÏÔ Ì 61-52. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ∫·Û·›‰Ë˜- ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓ›‰Ë˜. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 8-16, 21-32 (ËÌ›¯ÚÔÓÔ), 37-45, 52-61 (ÙÂÏÈÎfi). √§Àª¶π∞¢∞ §∞ƒ. (°ÂˆÚÁÔÔ‡ÏÔ˘): ™Ô˘ÏÙ¿ÓË 2, ÕÌÚ·Ì˙ÔÓ 14, ∫˘ÚÈÙۿη 19 (2), ¶··ıˆÌ¿, ∑‹ÙË, ƒ¤Î 11 (1), ¶fiÓÙÚԢΠ6. √§Àª¶π∞∫√™ μ. (§fiÙÊÈ): §˘ÌÂÚ›‰Ô˘ 4, ª·Á·ÏÈÔ‡ 16 (2), ∫Ô˘ÙÛÔ˘ÓÔ‡ÚË 5 (1), °Î·‚ÚÈÏfiÊÛη 2, ∑¤Ú‚· 13, ª›ÏÎÔ‚· 17, æ˘¯ÔÁÈÔ‡ 2, ∫˘ÚÈ·Ù˙›‰Ô˘ 2, £·Ó·ÛÔ‡ÏË, ¢ËÌËÙÚ¤ÏÈ·.

1. ∞ıËÓ·˚Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 2. ∂ÛÂÚ›‰Â˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 3. ÕÚ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 4. ¢∞™∞§ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 5. ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 6. º∂∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 7. ¶. º¿ÏËÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 8. ∞fiÏÏˆÓ ¶ÙÔÏ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 9. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 10. ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ï. . . . . . . . . . . . . . . . . .23 11. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. . . . . . . . . . . . . . . . .21 12. √Ï˘ÌÈ¿‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 13. ÷ÓÈ¿ -

∞Ó¿ÏË„Ë-∞√ ™ÂÚÚÒÓ 42-75 ÿ‰È· Á‡ÛË ÁÈ· ÙËÓ ∞Ó¿ÏË„Ë, Ë ÔÔ›· ˘¤Î˘„ ÛÙËÓ ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∞√ ™ÂÚÚÒÓ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ∂∞∫ μfiÏÔ˘. ΔÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÎÔÚ ‹Ù·Ó 75-42 Î·È Ê˘ÛÈο Ì·ÚÙ˘Ú¿ ·Ó¿ÁÏ˘Ê· ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ∏ ÚÒÙË ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠8-22 ˘¤Ú ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È ϤÔÓ ÙÔ ÓÂÚfi ›¯Â Î˘Ï‹ÛÂÈ ÛÙÔ ·˘Ï¿ÎÈ. ∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‹Ù·Ó ‡ÎÔÏË ˘fiıÂÛË ÁÈ· ÙȘ ™ÂÚÚ·›Â˜ Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ 30’ ÂÎÙfiÍÂ˘Û·Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· ÙˆÓ 30 fiÓÙˆÓ ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi 75-42.

¢È·ÈÙËÙ¤˜: Δ¤Á· - ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˜. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 8-22, 22-45 ËÌ›¯ÚÔÓÔ, 35-63, 42-75 ÙÂÏÈÎfi. ∞¡∞§∏æ∏ (ºÏ‚¿Ú˘): ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓË 12 (2), ∞ÏÂ͛Ԣ 2, ∫·Ï··Ó·ÁÈÒÙÔ˘ 13 (1), ¶··Á·Î‹ 5, Δ˙Ô‡ÓË 2, ª·ÎÚ·ÙÛ¿ 6, ºÔ˘ÚÙÔ˘Ï¿ÎË 2, ∫·ÙÛÈÎÏ‹ , •ÂÓÔÎÒÛÙ·, μ¿ÙÛÈÔ˘, °ÂÚÌÂÓ‹ ∞√ ™∂ƒƒø¡ (∫ËÚ‡ÎÔ˜-∫ÂÊ·Ï›‰Ë˜): ª·Ú·ÁÎÔ‡ 6, ∫·Ú·ÓÙ˙¿ 2, ΔfiÁ· 6, ™·ÌÔÏ·‰¿ 26 (3), ΔÛÈ·Ì¿˙Ë 12 (2), ¶·ÏÏ¿‰· 4, ¶ÂÏÙ¤ÎË 17 (2), ™·ÏÌ·¯·Ï·Ï‹ 2.

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· º›ÏÈÔ˜-¶·Ó·ıÏËÙÈÎfi˜ . . . . . . .23-68 ¶∞√∫-¶˘Ï·›· . . . . . . . . . . . . . . . .60-48 ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ú‰.-ΔÈÙ¿Ó˜ . . . . . . .48-83 ∫ÔÌÔÙËÓ‹-∞Ú›ˆÓ ¶Ù. . . . . . . . . . .37-68 ∞Ó¿ÏË„Ë-∞√ ™ÂÚÚÒÓ . . . . . . . . . .42-75 ƒ‡ÛÈÔ-∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘ . . . . . . . . . . .80-61 ∏Ú·ÎÏ‹˜-ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ . . . . . .68-58

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (16Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ¶∞√∫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 2. ∞√ ™ÂÚÚÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 3. ΔÈÙ¿Ó˜ ¢Ú. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 4. ¶·Ó·ıÏËÙÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 5. ¶˘Ï·›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 6. ∞Ú›ˆÓ ¶ÙÔÏ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 7. ƒ‡ÛÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 8. ∏Ú·ÎÏ‹˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 9. ∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 10. ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . .21 11. ∫ÔÌÔÙËÓ‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 12. ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ú‰. . . . . . . . . . . . . . . .19 13. ∞Ó¿ÏË„Ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 14. º›ÏÈÔ˜ μÂÚ. . . . . . . . . . . . . . . . . .16


27

TƒπΔ∏ 23 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

°Ú¿ÊÂÈ Ë E§ENH A. ¶A¶A£ANA™IOY

ŸÓÂÈÚ· Î·È ÁÈ· ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¶‹Ú ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚfi·ÈÔ

ºÔ˘Ï¿ÚÂÈ ÁÈ· Ù›ÙÏÔ

ª∂Δ∞ ·fi ÔÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÁ¿Ï˘ “›ӷ˜”, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤Î·-

∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÔÎÙÒ ‚·ıÌÒÓ ·fi ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ ÂÍ·ÓÂÌ›ÛÙËΠ۠¯ÚfiÓÔ ÚÂÎfiÚ. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ηχÙÂÚÔ˜ ·fi οı ¿ÏÏË ÊÔÚ¿, ÛÎfiÚÈÛ ÛÙÔ˘˜ ...Ù¤ÛÛÂÚȘ ·Ó¤ÌÔ˘˜ ÙË ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜ Î·È ¤È·Û ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ”, ÊÔ˘Ï¿ÚÔ˘Ó ϤÔÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘. √ ÎfiÛÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÍÂÛËΈı› Î·È ÁÂÌ›˙ÂÈ ·ÛÊ˘ÎÙÈο ÙÔ ∂∞∫. √È Û˘Óı‹Î˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜. ∏ ¿ÓÔ‰Ô˜ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη Â›Ó·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ·fi ÔÙ¤.

Ó ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÛÙÚÔÊ‹. ¶ÈÔ ·ıÈ·Ṳ̂ÓÔ˜, ΤډÈÛ ‰›Î·È· ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Î·È ·Ó·‰Â›¯ıËΠ΢ÂÏÏÔ‡¯Ô˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ. ∫·È ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ; ¶ˆ˜ Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ “£Ú‡ÏÔ˘” Û˘Ó¯Ҙ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÏËÚ¤ÛÙ·ÙË ÔÌ¿‰· Û fiϘ ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ Î·È ϤÔÓ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ·¤Ú· Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ‰‡Ó·Ì˘ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ¿ÚÂÈ Ù›ÙÏÔ˘˜ Û ∂ÏÏ¿‰· Î·È ∂˘ÚÒË.

¡È΋ÙÚÈ· ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÎÔÚ˘Ê‹˜

¡›ÎË “¯Ú˘Û¿ÊÈ” Ô ¡√μ∞ ª∂°∞§∏ Ó›ÎË ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ¡√μ∞ Â› ÙÔ˘ ΔÚ›ÙˆÓ· ÛÙÔ

ª·ÚÔ‡ÛÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¤ÎÙ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ fiÏÔ Ù˘ ∞2 ηÙËÁÔÚ›·˜. ∏ ÂÈÙ˘¯›· ·˘Ù‹ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÙËÎÂ Î·È ·fi ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ οÓÂÈ ÁÈ· Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. √ ¡√μ∞ ÚÔ¯ı¤˜ ηٿÊÂÚ ӷ “ÚÂÊ¿ÚÂÈ” ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ·fi ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›· Ì ÙË °Ï˘Ê¿‰· ̤۷ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ·ÙÂÓ›˙ÂÈ Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ.

∂Ã√¡Δ∞™ Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ̤ڷ ÙËÓ ΔÛÈÚ‰¿ÓË (ÛËÌ›ˆÛ ηÈ

Ù· ‰‡Ô ÁÎÔÏ) Ô ∞.™. μfiÏÔ˜ 2004 ΤډÈÛ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÙȘ ∞Ì·˙fiÓ˜ ¢Ú¿Ì·˜ Î·È ¤Ú·Û ÌfiÓÔ˜ ÚÒÙÔ˜ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î· Ù˘ ∞’ ∂ıÓÈ΋˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ £ˆÌ¿ ª·ÎÚ‹, ÛÔ‚·Ú‹ Î·È ÂÈı·Ú¯Ë̤ÓË, ‰Â›¯ÓÂÈ ˆ˜ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ê¤ÙÔ˜ Ó· οÓÂÈ ÙËÓ ˘¤Ú‚·ÛË Î·È Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘. ∞Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ·‡ÚÈÔ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Î·È ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔÓ ºÈÏ˘ÚÈ·Îfi ÛÙË ºÏÒÚÈÓ·, ÙfiÙ ı· οÓÂÈ ·ÎfiÌË ÈÔ Â‡ÎÔÏ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·.

ΔËÓ ¤Ú·Û “¯ÂÈÚÔ˘ÚÁ›Ԕ

¢ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ›ÂÛË

√¢À¡∏ƒ∏ ‹ÙÙ· ÁÓÒÚÈÛÂ Ë ¡›ÎË ·fi

·ÈÚÓ Ì ÂÚ›·ÙÔ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ, ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ οÓÂÈ fi,ÙÈ ÌÔÚ› ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ¯¿ÛÂÈ.√ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË Â› Ù˘ ƒfiÌ·, ÚÔÛÁÂÈÒıËΠ·ÓÒÌ·Ï· ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì·, ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔÓ ¶∞√∫. ∫È ·Ó Ë ‹ÙÙ· ·fi ÙÔÓ ¶∞√∫ ÌÔÚ› Ó· ÂÈ Î·Ó›˜ ˆ˜ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Î·È Ó· Û˘Ì‚Â›, ·˘Ù‹ Ì ÙËÓ ∫·‚¿Ï· ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, ‰ÂÓ ...ÙÚÒÁÂÙ·È Ì ٛÔÙ·. √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, ÙÒÚ· Ô˘ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì‹Î ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÙÔ˘ ¢ı›·, ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ÌËÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ›ÂÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡. °È· Ó· ‰Ô‡ÌÂ Î·È ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·...

ÙÔÓ ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ £ÂÚÌ·˚Îfi Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ̤۷ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ù˘ ÙÔ “Û›ÙÈ”. √ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ªÔ˘Ì·ÚÛfiÔ˘ÏÔ˜ Ì ٷ ··Ú¿‰ÂÎÙ· ÛÊ˘Ú›ÁÌ·Ù¿ ÙÔ˘, ˘Ô¯Ú¤ˆÛ ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” Û ·ÒÏÂÈ· ÙÚÈÒÓ ‚·ıÌÒÓ. 줂·È· Î·È Ë ¡›ÎË Û ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ¤ÊÙ·Û Û ˘„ËÏ¿ Â›‰· ·fi‰ÔÛ˘. ◊Ù·Ó Ì¤ÙÚÈ·, ·ÏÏ¿ ·Ó Ù˘ ÙÔ Â¤ÙÚÂÂ Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜, ›¯Â Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·.

∂∫∂π Ô˘ ¤‰ÂȯÓ ˆ˜ ʤÙÔ˜ ı· ¤-

™∂ ÂÏ¿ÁË Â˘Ù˘¯›·˜ Ï¤Ô˘Ó-Î·È fi¯È ¿‰Èη- ÔÈ ¶·ÔÎÙ˙‹‰Â˜. ∏ ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË Â› ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì·, ¤ÊÂÚ ÙÔÓ “¢ÈΤʷÏÔ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” Û ·fiÛÙ·ÛË ·Ó·ÓÔ‹˜ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î·. √ ¶∞√∫ οÓÂÈ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÚ›· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ Î·È Ê˘ÛÈο ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÙËÓ ÊÂÙÈÓ‹ ·‰˘Ó·Ì›· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ ÙÔ˘. ∫¿ÓÂÈ ‹‰Ë fiÓÂÈÚ· ÁÈ· Ù›ÙÏÔ. ∫·È ‚¿ÛÂÈ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, ¤¯ÂÈ Î¿ı ‰Èη›ˆÌ·...

¶¤Ú·Û·Ó ‰‡ÛÎÔÏ·, ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ ·ÒÏÂȘ ™À¡∂Ãπ™∞¡ Ó· Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙËÓ ÎÔ‡ÚÛ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞’ ∂¶™£, ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ Î·È £ËÛ¤·˜. √ ÚÒÙÔ˜ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÛÙËÓ ÂÎÓÔ‹ ¤Î·Ì„ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÍÈfiÌ·¯Ô˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘, ÂÓÒ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ‹Ú Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ “‰ÈÏfi” ·fi ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ¶·ÓÈÒÓÈÔ. ΔÈ ·ԉ›¯ıËÎÂ; ¶ˆ˜ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞’ ÙÔÈ΋˜ Â›Ó·È Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi, ·ÊÔ‡ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‰˘Ó·Ù¤˜ Î·È ·ÌÊ›ÚÚÔ˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ.

Δ· “fi‰È·” ¯Ù‡ËÛ·Ó ÙÔ “ÎÂÊ¿ÏÈ” Δ√ ‡„Ô˜ Ù˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ “˙¿ÏÈÛ” ÙËÓ ∫¤Ú-

΢ڷ Ô˘ ¤¯·Û ̤۷ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ·fi ÙÔ ∞ÈÁ¿Ïˆ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì ÙÔ ¤Ó· fi‰È ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋. ∏ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ º·È¿ÎˆÓ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ÍÂÊÔ˘ÛÎÒÓÂÈ. ΔÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì‹Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› οÎÈÛÙ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Î·È ¯¿ÓÂÈ Û˘Ó¯Ҙ ‚·ıÌÔ‡˜. 줂·È·, ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ‹ÙÙ· ̤۷ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘, ÙËÓ ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËΠ̠ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘. ∏ Ì¿¯Ë ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜, ÍÂÎÈÓ¿ ϤÔÓ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹...

™ÙËÓ “ÂÓÙ·ÙÈ΋” ÂϤˆ ª¤ÏÂÎ ∏ ÂχıÂÚË ÙÒÛË Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Û˘Ó¯›ÛÙËΠ̠ÙÔÓ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÙÚfiÔ. ∏ ∞∂§ ¤¯·Û ̤۷ ÛÙÔ ¿ÏÏÔÙ ·fiÚıËÙÔ “∞Ïη˙¿Ú” ·fi ÙÔÓ Ô˘Ú·Áfi ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÛÎfiÚ·Ú ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ Ô 17¯ÚÔÓÔ˜ ∫·ÌÂÚÔ˘Ó¤˙Ô˜ ™ÙÈ‚ ª¤ÏÂÎ.√ ª·Ú›ÓÔ˜ √˘˙Ô˘Ó›‰Ë˜ Â͈ı‹ıËΠ۠·Ú·›ÙËÛË, ‹‰Ë ·Ó¤Ï·‚ ӤԘ Ù¯ÓÈÎfi˜ Ô °È¿ÓÓ˘ ¶··ÎÒÛÙ·˜, ÂÓÒ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ Î. ¶ËÏ·‰¿Î˘ Ù· ¤‚·Ï ¢ı¤ˆ˜ Ì ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ∞˘Ù‹ Ë ‹ÙÙ· ‹Ù·Ó fi,ÙÈ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÌÔÚÔ‡Û ӷ Û˘Ì‚Â› ÛÙËÓ ∞∂§ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹.


28

TƒπΔ∏ 23 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

™√À¶∂ƒ §π°∫∞

√ μƒ∞∑π§π∞¡√™ £∞ ∂¡π™ÃÀ™∂π Δ√¡ ¶∞√ ™Δ∏¡ ∞¡∞ª∂Δƒ∏™∏ Δ∏™ ¶∂ª¶Δ∏™

“ºÔ˘ÓÙÒÓÂÈ” Ë Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ¶∏ƒ∂ “ʈÙÈ¿” Ë ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη, ÌÂÙ¿ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 23˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Î·È ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË ÙÔ˘ ¶∞√∫ Ì 2-1 Â› ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ. √ “¢ÈΤʷÏÔ˜” ÙÔ˘ μÔÚÚ¿ “¤È·Û” ÛÙË 2Ë ı¤ÛË ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi (ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ·fi 50 ‚·ıÌÔ‡˜) Î·È ÂÏ›˙ÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘. √È “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹, ·ÏÏ¿ ÌfiÏȘ ‰‡Ô fiÓÙÔ˘˜ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ¶∞√∫. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ¿ÊËÛ·Ó ‰‡Ô ÔχÙÈÌÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙÔ ¶·ÁÎÚ‹ÙÈÔ, ηıÒ˜ ˘Ô¯ÚÂÒıËÎ·Ó Û ÈÛÔ·Ï›· ·fi ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË (1-1). ∏ ∞∂∫ ÛÙ·ıÂÚÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ 4Ë ı¤ÛË, ·ÊÔ‡ ΤډÈÛ 1-0 ÙÔÓ ÕÚË. ∏ ∫·‚¿Ï· “‚ϤÂÈ” Ï¤È ÔÊ ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË Ù˘ Ì 2-1 Â› Ù˘ •¿Óı˘, ÂÓÒ ÌÂÙ¿ ·fi ÂÓÓ¤· ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ¯ˆÚ›˜ Ó›ÎË, Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ·Ê˘Ó›ÛÙËΠÛÙÔ ÈÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ÛËÌ›Ô. ∫¤Ú‰ÈÛ 3-2 ÙÔÓ ¶∞™ ÛÙ· °È¿ÓÓÂÓ· Î·È ‹Ú ‚·ıÈ¿ ·Ó¿Û· ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·. ™˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· ¿ıÔ˘˜ Î·È ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·˜ Ô Î·Ù·‰ÈηṲ̂ÓÔ˜ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜. ªÂ ‰‡Ô ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ª¤ÏÂÎ, Ó›ÎËÛ 2-0 ÙË §¿ÚÈÛ· ̤۷ ÛÙÔ ∞Ïη˙¿Ú Î·È ÙËÓ ·Ê‹ÓÂÈ Ó· ·Ï‡ÂÈ ϤÔÓ ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· Ù˘. ™ÙÔ 0-0 ¤ÌÂÈÓ ÙÔ Ì·Ù˜ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ›ÔÏ˘, ÂÓÒ ÈÛÔ·Ï›· ›¯·ÌÂ Î·È ÛÙÔ ∫·˘Ù·ÓÙ˙fiÁÏÂÈÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ Î·È ÙÔÓ §Â‚·‰ÂÈ·Îfi (1-1). Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ 23˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∏Ú·ÎÏ‹˜-§Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ ...........1-1 (81’ KoÓ¤ - 50’ °ÎÔÓ˙¿Ï˜) K·‚¿Ï·-•¿ÓıË ........................2-1 (45’, 68’ √ÓÔ˘¿ÙÛÈ - 18’ ¶fiÈ) ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ .........1-1 (85’ ªÔ‡ÓÙÈÌÈÚ-29’ ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜) ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜-∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ. .........0-0 §¿ÚÈÛ·-¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ .............0-2 (75’, 77’ ª¤ÏÂÎ) ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ........2-3 (30’ ªÂÓ‰ÚÈÓfi˜, 44’ ™·˚ÙÈÒÙ˘ - 7’ ΔÛfiÙÛ·ÏÈÙ˜, 18’ ƒÈ¤Ú·, 85’ ª·ÓÈ¿Ù˘) A∂∫-ÕÚ˘ ...............................1-0 (47’ ∫·Ê¤˜) ¶∞√∫-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ............2-1 (60’ °Î·ÚÛ›·, 68’ ªÔ˘ÛÏ›ÌÔ‚ÈÙ˜ - 64’ ™ÈÛ¤)

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 23 ·ÁÒÓ˜) 1. ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ...............42-16 2. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ....................38-14 3. ¶∞√∫ ...............................29-10 4. ∞∂∫ ...................................35-29 5. ÕÚ˘ ..................................26-22 6. ∫·‚¿Ï· .............................22-19 7. ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ......................27-25 8. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ. ....................24-24 9. ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ .......................28-29 10. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ .....................27-27 11. ∏Ú·ÎÏ‹˜ ........................26-32 12. •¿ÓıË .............................18-25 13. §¿ÚÈÛ· ...........................20-34 14. ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· ...............21-34 15. §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ ................21-37 16. ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ ................18-45

...52 ...50 ...50 ...39 ...35 ...33 ...31 ...30 ...29 ...28 ...25 ...25 ...24 ...21 ...21 ...12

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™¿‚‚·ÙÔ 27/2 ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ.-∏Ú·ÎÏ‹˜ 16:45 •¿ÓıË-¶∞√∫ 19:00 ÕÚ˘-§¿ÚÈÛ· 19:00 ∫˘Úȷ΋ 28/2 ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜-¡¤· ∫·‚¿Ï· 14:30 §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜-¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· 16:45 ∞∂∫-∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ 16:45 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ 16:45 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ 19:00

ΔÔ EXTRA 5 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 4, 7, 8, 24, 32.

ΔÔ SUPER 3 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Super 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 2 8 3, ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 7 1 1 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 1 8 4.

ªÂ ∑ÈÏÌ¤ÚÙÔ ÎfiÓÙÚ· ÛÙË ƒfiÌ· ‹ÙÙ· ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ·fi ÙÔÓ ¶∞√∫ ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì· (2-1) ÌÔÚ› Ó· ÎfiÛÙÈÛ ÛÙÔ˘˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜” ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋˜ ‰È·ÊÔÚ¿˜, ·fi √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ¶∞√∫, ·ÏÏ¿ Ë ÔÌ¿‰· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÚÒÙË ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, οÙÈ Ô˘ ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· fiÙÈ Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÂÏÈο ı· ¤ÚıÂÈ.

¶ÚÈÓ ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη ˘¿Ú¯ÂÈ fï˜ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÎÏËÛË. ∏ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙË ƒfiÌ· ÛÙËÓ πÙ·Ï›· Ô˘ ı· ÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÙÔ˘˜ “16” ÙÔ˘ Europa League. ∏ Ó›ÎË 3-2 ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì·Ù˜ ·Ê‹ÓÂÈ ÂÏ›‰Â˜ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ÂÓÒ Ô ¡›ÎÔ˜ ¡ÈfiÏÈ·˜ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ ¤Ó· fiÏÔ. ΔÔÓ ∑ÈÏÌ¤ÚÙÔ ™›Ï‚·. √ ̤ÛÔ˜ ÙˆÓ “Ú·Û›ÓˆÓ” ÚÔÔÓ‹ıËΠ¯ı˜ ηÓÔÓÈο Î·È ÂÎÙfi˜ ·ÚfiÔÙÔ˘ ı· Â›Ó·È ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ¶¤ÌÙ˘. ∞ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ô ™Â˚Ù·Ú›‰Ë˜, ÂÓÒ Ô °Î¿ÌÚÈÂÏ ‰ÂÓ ÚÔÔÓ‹ıËΠÏfiÁˆ Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚ›Ùȉ·˜. ∞Ú¯ËÁÈ΋ ÔÌÈÏ›· ¤Î·Ó ÛÙÔ˘˜ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË. “∂›Ì·ÛÙ ÚÒÙÔÈ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·, ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi Ù· fi‰È· Ì·˜. ∂›Ì·ÛÙ ηχÙÂÚË ÔÌ¿‰· Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ì ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ηχÙÂÚ· ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ” , ÙfiÓÈÛÂ Ô 32¯ÚÔÓÔ˜ ̤ÛÔ˜. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, Ô ¡›ÎÔ˜ ¡ÈfiÏÈ·˜ ›¯Â ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ¿‰ÈÎÔ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. “ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ì·˜ ·‰ÈΛ ‚¿ÛË Ù˘ ·fi‰ÔÛ˘ Ì·˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È. ¢ÈηÈԇ̷ÛÙ οÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·˘Ùfi. ¶ÏËÚÒÛ·Ì ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ·˘ÙÔÛ˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ Û οÔÈ· ÛËÌ›·, ·ÏÏ¿ Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ηÙ‚¿Ï·-

Ù ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ÙÔ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ˆ. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ù›ÔÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ì ÛÎÏËÚ¿ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ‰‡ÛÎÔÏ˘ Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜” , ·Ó¤ÊÂÚÂ. ™¯Â‰fiÓ ‰Â‰Ô̤ÓË ıˆÚÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ Á·ÏÏÈÎfi Δ‡Ô Ë ÎÏ‹ÛË ÙÔ˘ Δ˙ÈÌÚ›Ï ™ÈÛ¤ ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ °·ÏÏ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ÊÈÏÈÎfi Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ πÛ·Ó›· ÛÙÔ “™Ù·ÓÙ ÓÙ ºÚ·Ó˜” . √È ∑ÈÓÈ¿Î Î·È ªÂÓ˙ÂÌ¿ Â›Ó·È ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ Î·È ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ˆ˜ Ô ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ÊÔÚÌ·ÚÈṲ̂ÓÔ˜ §Ô˘›˜ ™·¯¿ Ù˘ Œ‚ÂÚÙÔÓ ı· ¿ÚÔ˘Ó ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜, Ï·ÈÛÈÒÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÙÂÙÚ¿‰· ÙˆÓ ÂÈıÂÙÈÎÒÓ Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘˜ ∞ÓÂÏο (ΔÛ¤ÏÛÈ) Î·È ∞ÓÚ› (ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·). ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ “ÙÚÈÎÔÏfiÚ” ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¶¤ÌÙË. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ô ™ÈÛ¤, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂÙÚ¿ 37 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È 9 ÁÎÔÏ Ì ÙÔ ÂıÓfiÛËÌÔ, ¤¯ÂÈ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ì ÙË °·ÏÏ›· ·fi ÙȘ 27 ª·˝Ô˘ ÙÔ˘ 2008.

Èڛ˜ ΔfiÙÈ Ë ƒfiÌ· ∞ÒÓ Î·È ·fi ÙË Ú‚¿Ó˜ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ı· Â›Ó·È Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘

ƒfiÌ·, ºÚ·ÓÙÛ¤ÛÎÔ ΔfiÙÈ. √ 33¯ÚÔÓÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÂȉÈ΋ ıÂÚ·›· ÛÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ Î·È ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ηÈÚfi˜ ÁÈ· Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ Û ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜. ∞ÌÊ›‚ÔÏÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Î·È Ô ΔfiÓÈ, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ∫Ï·Ô‡ÓÙÈÔ ¶ÈÛ¿ÚÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ∏ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Á‡Úˆ ÛÙ· ̤۷ ª·ÚÙ›Ô˘, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÈÙ·ÏÈο ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ, ÂÓÒ ¯ı˜ ˘Ô‚Ï‹ıËΠ̛۠· ·ÎfiÌ· ¤ÓÂÛË È·ÏÔ˘ÚÔÓÈÎÔ‡ Î·È ·ÓÙÈÊÏÂÁÌÔÓ҉˜ Ô͇ ÛÙÔ ‰ÂÍ› ÙÔ˘ ÁfiÓ·ÙÔ, ÛÙËÓ ÎÏÈÓÈ΋ “μ›Ï· ™ÙÈÔ‡·ÚÙ” . √ ÚÔÛˆÈÎfi˜ ÙÔ˘, Ì¿ÏÈÛÙ·, ‰Ú. ¶¿ÔÏÔ ª·ÚÈ¿ÓÈ, ÙfiÓÈÛÂ: “¢ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÂÁ¯Â›ÚËÛË. £· οÓÔ˘Ì ʷÚ̷΢ÙÈο fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ÚÈÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ηٷʇÁÔ˘Ì Û ÂÁ¯Â›ÚÈÛË. ΔËÓ ¶¤ÌÙË ÂÈÛΤÊÙËη ÙÔÓ ºÚ·ÓÙÛ¤ÛÎÔ Î·È ‹Ù·Ó Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÔ Ó¤Ô ÙÔ˘ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ٷ ·ÏÈfiÙÂÚ· ÙÔ˘ Î·È Ô ¯fiÓ‰ÚÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÈÚ·¯Ù›. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÔıÂÚ·›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂΉԯ¤˜. ∂¿Ó ‹Ù·Ó ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ΔfiÙÈ, ı· ›¯Â ‹‰Ë ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ Á‹‰Ô, ·ÏÏ¿ Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ Ù˘ ƒfiÌ· Î·È ÂÁÒ ÙÔ˘ ›·Ì ӷ ÌËÓ ÚÔÔÓ›ٷȔ .

¡ÙÔ·ÚÈṲ̂ÓÔ˜ μÔÏÈÒÙ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÂÙÈÎfi˜” ÛÙËÓ ··ÁÔÚÂ˘Ì¤ÓË Ô˘Û›· ÌÂıÂÓÂÏfiÓË ‚Ú¤ıËÎÂ Ô μÔÏÈÒÙ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ™·ÚˆÓÈÎÔ‡ ∞›ÁÈÓ·˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∑ÈÒÁ·˜, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ-

“£

ÎÔ‡ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ μ’-°’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. ΔÔ ¶ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ŸÚÁ·ÓÔ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ ˆ˜ Ô ·›ÎÙ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ¤¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙË ¡›Î‹ μ., ÛÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘, ÛÙ· °È·ÓÓÈÙÛ¿ Î·È Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ¿ÏϘ Ô-

Ì¿‰Â˜, ‚Ú¤ıËΠӷ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ¯Ú‹ÛË Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ Ô˘Û›·˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ∞›·ÓÙ· ™·Ï·Ì›Ó·˜. √ ∑ÈÒÁ·˜ ÎÏ‹ıËΠӷ ·ÔÏÔÁËı› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶¤ÌÙË.

■ ∂Ã∞™∂ ∞¶√ ∫À¶ƒ√ ∫∞π ª∂§π™™π∞ ™Δ∞ Δ∂§π∫∞ Δ√À ¶∞¡∂§§∏¡π√À ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞Δ√™

¢‡Ô ‹ÙÙ˜ ÁÈ· ÙÔ 1Ô ¡. πˆÓ›·˜ ª

 ÙÔ ...·ÚÈÛÙÂÚfi ÍÂΛÓËÛ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÙÔ 1Ô §‡ÎÂÈÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì¿ÛÎÂÙ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ, Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ ªÂÛÔÏfiÁÁÈ. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ¤¯·Û Ì 61-49 ·fi ÙËÓ ∫‡ÚÔ Î·È 59-41 ·fi Ù· ªÂÏ›ÛÛÈ· Î·È ϤÔÓ Ë ÚfiÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘ Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË. ™‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 13.00 ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ÕÓˆ §ÈÔÛ›ˆÓ. ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™

Δ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÙÔ˘ μ·ÁÁ¤ÏË ∫Ô˘ÙÛÈ·ÓÔ‡ÏË Î·Ù¤‚·Ï·Ó ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË Î·È ÙÔ˘˜ ·Í›˙Ô˘Ó ıÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·. Ãı˜ ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ‰‡Ô ‰‡ÛÎÔÏ· ·È¯Ó›‰È·, ·’ fiÔ˘ fï˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂ-

Ú·Ó Ó· ·ÔÛ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ÚÔ˙ ʇÏÏÔ. ∞Ú¯Èο ÙÔ Úˆ› ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ÙËÓ ∫‡ÚÔ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯·Û·Ó Ì 61-49. ÿ‰È· Á‡ÛË Î·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ›‰È·˜ Ë̤ڷ˜, ·ÊÔ‡ ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÙËÓ ‹ÙÙ· Ì 59-41 ·fi ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ªÂÏÈÛÛ›ˆÓ. ŒÙÛÈ Ë ÚfiÎÚÈÛË ı· ÂÈÙ¢¯ı› ÌfiÓÔ Ì¤Ûˆ ...ı·‡Ì·ÙÔ˜. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Û‹ÌÂÚ· ÔÈ μÔÏÈÒÙÈÛÛ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ù· ·Ó›Û¯˘Ú· ÕÓˆ §ÈfiÛÈ·, Û’ ¤Ó· Ì·Ù˜ Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙË 1 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÌfiÓÔ ·Ó ÓÈ΋ÛÔ˘Ó ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο, ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË ‚¤‚·È· ÎÈ ¿ÏÏˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË ÚÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ô ÚÒÙÔ˜ Î·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô Ơ̂ψÓ. √ Î. ∫Ô˘ÙÛÈ·ÓÔ‡Ï˘ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·ÁÒÓ˜ ÛÙËÚ›¯ıËΠÛÙËÓ ÂÍ‹˜ Û‡ÓıÂÛË: μ·ÁÁÂÏ›ÙÛ· ∫ˆÛÙԇϷ, ª·Ú›· °ÂÚÔÎÒÛÙ·, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ƒËÁ¿ÎË, ∞Ó·ÛÙ·Û›· ∞ÚÙÂÌÈÛ›Ô˘, ¢‹ÌËÙÚ· ¡ÈÙÛ¿ÎÔ˘, ∂‡· ∞Ó·ÁÓˆÛÙ¿ÎË, ∂Ï¢ıÂÚ›· ª¤˙Ô˘, ∂ϤÓË ªËÏȷΛ‰Ë, ∫ÂÚ·Û›· ∑‹ÛË, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ √˘˙Ô‡ÓË, ŒÏÛ· ¡Ù¤Áη.

μ’ ∂£¡π∫∏

™Ô˘‰·›Ô “‰ÈÏfi” ÙÔ˘ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚ÎÔ‡ ÛÙË ƒfi‰Ô ™∂ ¤Ó· ÂÂÈÛԉȷÎfi ·È¯Ó›‰È, Ô ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ Ì ÙÔ Ù¤ÚÌ· ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë ÛÙÔ 67’ “¿ÏˆÛ” ÙË ƒfi‰Ô, ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ 1-0 ÙÔ˘ ¢È·ÁfiÚ·. √È ™ÂÚÚ·›ÔÈ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ·Ó ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÂÓÓ¤· ·›ÎÙ˜, ÏfiÁˆ ·Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ μÔÛÎfiÔ˘ÏÔ˘ (58’) Î·È ª·ÓÁÎÔ˘Ú¿ (88’), ÂÓÒ ÔÈ ƒÔ‰›Ù˜ ÙÂÏ›ˆÛ·Ó ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ‰¤Î·, ·ÊÔ‡ Ô ¢‹ÌÔ˘ ·ÓÙ›ÎÚÈÛÂ Î·È ·˘Ùfi˜, Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘, ÙËÓ ÎfiÎÎÈÓË Î¿ÚÙ· ÛÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ. ™ÙËÓ ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, ∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ Î·È ∂ıÓÈÎfi˜ ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ÈÛfi·ÏÔÈ 1-1, Ì ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ Ó· ÈÛÔÊ·Ú›˙Ô˘Ó ÛÙÔ 90’ Ì ÙÔÓ Δ˙ËÌfiÔ˘ÏÔ ÙÔ ÁÎÔÏ Ô˘ ›¯Â ÂÙ‡¯ÂÈ ÛÙÔ 40’ ÁÈ· ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi Ô ∑Ô˘·Ú›. ∏ ∫¤Ú΢ڷ ÁÓÒÚÈÛ ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ‹ÙÙ· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·fi ÙËÓ Ô˘Ú·Áfi ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∞ÈÁ¿Ïˆ. ΔÔ “™›ÙÈ” ÛÙËÓ ¤ÎÏËÍË Ù˘ 22˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ó›ÎËÛ 1-0 ÙÔ˘˜ “º·›·Î˜” . √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ϤÔÓ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹, Ì·˙› Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ª¿ÌË ΔÂÓÓ¤. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” Û˘Ó¤ÙÚÈ„·Ó Ì 4-0 ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘˜ ÙË ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜. ∫¤Ú΢ڷ Î·È √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÌÓËÛÙ‹Ú· ÁÈ· ÙËÓ ·¢ı›·˜ ¿ÓÔ‰Ô ÙÔÓ √º∏, Ô ÔÔ›Ô˜ Ó›ÎËÛ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË Ì 3-0 ÙË ƒfi‰Ô. ™Â ÙÚԯȿ Ï¤È ÔÊ Î·È Ô ¶ÈÂÚÈÎfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ηӤӷ Úfi‚ÏËÌ·, 3-0, ÛÙËÓ ∫·ÙÂÚ›ÓË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ πˆÓÈÎÔ‡ Ô˘ ›¯Â ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘ ÙÔÓ μ·Û›ÏË μÔ‡˙·. πÛÔ·Ï›Â˜ Û ∂‡ÔÛÌÔ Î·È ∏ÏÈÔ‡ÔÏË Ì ÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù· Ó· ÚÔËÁÂ›Ù·È ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ∞ÛÙ¤Ú·, ·ÏÏ¿ Ó· ÌËÓ Î·Ù·Ê¤ÚÓÂÈ ÙÂÏÈο Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ... ¯Ú˘Ûfi ÙÚ›ÔÓÙÔ, ÂÓÒ Î·È ÛÙËÓ ·ıËÓ·˚΋ ÎfiÓÙÚ· Ë ∏ÏÈÔ‡ÔÏË ‹Ù·Ó ·˘Ù‹ Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËΠ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Â›Û˘ ÔÈ Ú¿ÛÈÓÔÈ Ù˘ º˘Ï‹˜ ›¯·Ó ÈÛ¿ÚÈı̘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ô ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ Ó›ÎËÛ Ì 1-0 ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫. ªÂ ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ ÔÈ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 22˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜: ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜-∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫. ......1-0 (57’ ª·˚ηڿ) ¶ÈÂÚÈÎfi˜-πˆÓÈÎfi˜ ...........................3-0 (39’ ª·ÚÙ›ÓÂ˙, 54’ ºÚ¤ÓÙÂÚÈΘ, 82’ °ÎÔ˘ÁÎÔ˘ÏÈ¿˜) ∫¤Ú΢ڷ-∞ÈÁ¿Ïˆ ..........................0-1 (13’ ™Î¿ÚÔ˜) √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-¢fiÍ· ¢Ú. ...............4-0 (6’, 8’ AÌÚ¿ÌÔ‚ÈÙ˜, 47’ §È·¿Î˘, 55’ ™ÔÏ¿Î˘) ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜-∫·Ï·Ì¿Ù· ...............2-2 (80’ ¤Ó·ÏÙÈ ªÏ·˙¤ÊÛÎÈ, 86’ ∫Ô‡ÙÛ˘ 76’ ∫Ô˘ÙÛÔÛ‡ÚÔ˜, 84’ ΔÛÈÌÈÎÏ‹˜) ∏ÏÈÔ‡ÔÏË-£Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ .............2-2 (3’ ∫¿Ì·˜, 39’ ¶·Ú·Ú¿˜ - 8’ ∫·Ú·Ì·Ï›Î˘, 79’ ∞ÏÂÍ¿ÓÙÚÔ‚ÈÙ˜) √º∏-ƒfi‰Ô˜ ...................................3-0 (28’, 50’ ∞ÁÚ›Ù˘, 43’ ∫È¿ÛÛÔ˜) ¢È·ÁfiÚ·˜-¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ ...............0-1 (67’ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜) ∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜-∂ıÓÈÎfi˜ ...................1-1 (90’ Δ˙ËÌfiÔ˘ÏÔ˜-40’ ∑Ô˘·Ú›)

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 22 ·ÁÒÓ˜) 1. ∫¤Ú΢ڷ ...................................34-16 2. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. .......................41-23 3. √º∏ .........................................29-22 4. ∂ıÓÈÎfi˜ ....................................26-19 5. ∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ .........................30-25 6. ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ ........................27-25 7. ¶ÈÂÚÈÎfi˜ ...................................31-25 8. ¢È·ÁfiÚ·˜ .................................28-27 9. ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ .........................21-18 10. ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜ .......................26-33 11. ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ .....................22-28 12. ƒfi‰Ô˜ .....................................22-26 13. ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫. ....................18-23 14. ∏ÏÈÔ‡ÔÏË ...........................18-22 15. £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ ......................29-30 16. πˆÓÈÎfi˜ ...................................18-28 17. ∫·Ï·Ì¿Ù· .............................14-24 18. ∞ÈÁ¿Ïˆ .................................14-43

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¢fiÍ· ¢Ú.-∫·Ï·Ì¿Ù· πˆÓÈÎfi˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜-∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜-¶ÈÂÚÈÎfi˜ ƒfi‰Ô˜-¢È·ÁfiÚ·˜ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫.-∏ÏÈÔ‡ÔÏË ∂ıÓÈÎfi-√º∏ ∞ÈÁ¿Ïˆ-¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ ∫¤Ú΢ڷ-∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜

....45 ....45 ....39 ....33 ....32 ....31 ....30 ....29 ....29 ....28 ....28 ....26 ....25 ....25 ....25 ....23 ....21 ....16


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

√ªπ§π∂™

— ΔÔ ΔÔÈÎfi ΔÌ‹Ì· μfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡ Ô˘ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÚfiÛÊ·Ù· ‚‰ÔÌ‹ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘: “ΔÔÈÎfi ΔÌ‹Ì· μfiÏÔ˘ 1938-2008. 70 ¯ÚfiÓÈ· ‰Ú¿Û˘ Î·È ÚÔÛÊÔÚ¿˜” . ΔÔ ‚È‚Ï›Ô, ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ‰Âο‰ˆÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ, ηχÙÂÈ ÙËÓ Â‚‰ÔÌËÓÙ¿¯ÚÔÓË ÔÚ›· ÙÔ˘ √‰ËÁÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÙÔ˘ ÚÔÛÊÔÚ¿ Î·È ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙË ‰È··È‰·ÁÒÁËÛË ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÂÊ‹‚ˆÓ. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ “°È¿ÓÓ˘ ∫ÔÚ‰¿ÙÔ˜” ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 27 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙȘ 19.00 Î·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Ë Î. ª·Ú›· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë, . ¶Úfi‰ÚÔ˜ Î·È . °ÂÓÈ΋ ŒÊÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡ Î·È Ô Î. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¶·ÙÂÏÔ‰‹ÌÔ˜, ¢Ú. ¶·È‰·ÁˆÁÈ΋˜ - ∂›ÙÈÌÔ˜ ™¯ÔÏÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜. ΔÔ ΔÔÈÎfi ΔÌ‹Ì· μfiÏÔ˘ ÚÔÛηÏ› fiÏ· Ù· ·ÏÈ¿ ̤ÏË ÙÔ˘, fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ Ô‰ËÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ˘fiÛ¯ÂÛË, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙˆÓ √‰ËÁÒÓ Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·˘Ù‹. — ∏ √Ì¿‰· Ã∂¡ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ùfi˜ Ù˘ “∂ΉËÏÒÛÂȘ” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ∏̤ڷ Ù˘ °˘Ó·›Î·˜, ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “Volos Palace” ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 10 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 18.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. √ÌÈÏ‹ÙÚÈ· ı· Â›Ó·È Ë Î. ∂˘Ú˘‰›ÎË μÂÚÁ‹ - ƒÔÌÊ·›·, ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜, ηıËÁ‹ÙÚÈ· Ì ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔ π∞∫∞, Ì ı¤Ì· “∞ÎÚÔ‚·ÙÒÓÙ·˜ Ì ÂÈÙ˘¯›· ÌÂٷ͇ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ Î·È ÚÔÛˆÈ΋˜ ˙ˆ‹˜” . ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 2421044944 Î·È 6977619917. — ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 27 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7.15 Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ‰È·Ï¤ÍÂˆÓ Ù˘ §·˚΋˜ μÈ‚ÏÈÔı‹Î˘ ÙÔ˘ £ÚËÛ΢ÙÈÎÔÊÈÏÔÏÔÁÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “√È ΔÚÂȘ πÂÚ¿Ú¯·È” (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 180-√ÁÏ) ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› „˘¯ˆÊÂÏ‹˜ ÔÌÈÏ›· ·fi ÙÔÓ ÔÛÈÔÏÔÁÈÒÙ·ÙÔ ·ÁÈÔÚ›ÙË ÌÔÓ·¯fi Á. ¡›ÎˆÓ·, ¡ÂÔÛÎËÙÈÒÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙÔ ı¤Ì· “¶ÚÔÛ¢¯‹” . ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË ÁÈ· fiÏÔ˘˜.

¢π∞º√ƒ∞

— ∏ ÃÔÚˆ‰›· ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ı· „¿ÏÂÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 26 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘˜ ⁄ÌÓÔ˘˜ Ù˘ ∞ÎÔÏÔ˘ı›·˜ ÙˆÓ μ’ Ã·ÈÚÂÙÈÛÌÒÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ÀÂÚ·Á›· £ÂÔÙfiÎÔ, ÛÙÔÓ π.¡. ∞Á. Δڇʈӷ ÛÙË ¡Â¿ÔÏË μfiÏÔ˘. ΔË ÃÔÚˆ‰›· ı· ‰È¢ı‡ÓÂÈ Ë Ì·¤ÛÙÚÔ˜ Î. ™Ù¿Û· Δ˙¿ÏÏ·. — ∏ Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ⁄ÌÓˆÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹ ¶ÔÏ˘ÎÚ¿ÙË, ÂÓÒ Ë ‰È·Û΢‹ ÁÈ· ÌÈÎÙ‹ ÃÔÚˆ‰›· ÛÙÔÓ ·Â›ÌÓËÛÙÔ £·Ó¿ÛË Ã·Ù˙ˉËÌËÙÚ›Ô˘, ÚÒÙÔ Ì·¤ÛÙÚÔ Ù˘ ÃÔÚˆ‰›·˜ Ì·˜. — ªÂı·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 25 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Û ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ live ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË, fiÏ· Ù· ¤ÛÔ‰· ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ °ÔÓÈÒÓ Î·È ¶·È‰ÈÒÓ Ì ¡ÂÔÏ·ÛÌ·ÙÈ΋ ∞Ûı¤ÓÂÈ·. ŒÓ·ÚÍË 21.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi 10∂. ∞ÁÔÚ¿ §È̤ӷ μfiÏÔ˘, ÙËÏ. 24210 32540 (‰›Ï· ÛÙÔ ΔÂψÓÂ›Ô μfiÏÔ˘). Cafe bar: ŸÛÔ ·Ù¿ÂÈ Ë... Á¿Ù·. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì º§√°∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘-∞Ê‹ÛÔ˘ 24210 24628). — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÚÁÈı·ÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ¯ÔÚfi ÙÔ˘ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 27 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “™Ô˘˝·˜ ¶·ÏÏ¿˜” ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘. ΔÈÌ‹ οÚÙ·˜ 20 ¢ÚÒ Ï‹Ú˜ ÌÂÓÔ‡ (Ê·ÁËÙfi - ·Ó·„˘ÎÙÈο - ÔÙ¿). — ™˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 1983-1984 ÙÔ˘ 2Ô˘ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘, ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 27 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 21.00 ÛÙËÓ “∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋” §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›Ù ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6945415413. — ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ªÂϤÙË §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ∫ÂÈÌ¤ÓˆÓ Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 7.15 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 180 - √ÁÏ). ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂχıÂÚË. ∂ÈÌÂÏÂ›Ù·È Ô ıÂÔÏfiÁÔ˜ Î. μ·Û›Ï. ∫ÔÙÛÌ·Ó›‰Ë˜ Î·È Ô ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ Î. πˆ¿ÓÓ˘ ¶·ÙÚ›ÎÔ˜. — ∞fi ÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ŒÓˆÛË ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 24 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì. ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi Ù˘ ∞Á›·˜ ÕÓÓ˘, Ô‰fi˜ ∑·ÏfiÁÁÔ˘-¡·˘·Ú›ÓÔ˘, Û˘ÓÔÈΛ· ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ μfiÏÔ˘, ÚÔËÁÈ·Ṳ̂ÓË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.

∂∫¢ƒ√ª∂™

— √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ “√ ¶∞¡” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: ∫˘Úȷ΋ 28-2-10: μÂÓ¤ÙÈÎÔ˜ °Ú‚ÂÓÒÓ - ƒ¿ÊÙÈÓÁÎ. ¶ÔÙ¿ÌÈ· ‰È¿Û¯ÈÛË ÙÔ˘ μÂÓ¤ÙÈÎÔ˘ Ì ÛÙÔϤ˜ Î·È ÊÔ˘ÛΈ٤˜ ‚¿ÚΘ ÁÈ· ·Ú¯·Ú›Ô˘˜. ∫˘Úȷ΋ 73-10: ¢˘ÙÈÎfi ¶‹ÏÈÔ. ¶Â˙ÔÔÚÈ΋. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ - ¢Ú¿ÎÂÈ· - ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜. ø.¶.: 4.00, μ.¢.: 1/5, ∫˘Úȷ΋ 14-3-10: ∫›ÛÛ·‚Ô˜. ¶Â˙ÔÔÚÈ΋. ªÂÙ·ÍÔ¯ÒÚÈ - ∞Ó·ÙÔÏ‹. ø.¶.: 3,00, μ.¢.: 1/5, ¢Â˘Ù¤Ú· 15-3-10, ÒÚ· 7.00: ∂Ù‹ÛÈ· °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘. ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ™fiψÓÔ˜ 2 (μ-18), ÙËÏ.: 24210-24290, οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ë̤ڷ Úˆ›: 10.00 - 12.00 Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ΔÂÙ¿ÚÙ˘, ¶·Ú·Û΢‹˜: 18.00-20.00. ∂›Û˘ Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘: 6976904236. — ΔÔ ∫∞¶∏ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ‰È‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· 24-25 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÁÈ· Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ Ó¤Ô ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘ Î·È ÛÙË μÔ˘Ï‹. ∂›Û˘, ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙ· 4 ·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∫∞¶∏. — √ ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ §ÂÊÔοÛÙÚÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉÚÔÌ‹ Û ∫·ÛÙÔÚÈ¿-¶Ú¤Û˜ - ¡˘ÌÊ·›Ô 5-6 Î·È 7 ª·ÚÙ›Ô˘. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 6945 152034, 6973 006486. — ∏ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ÂΉÚÔ̤˜: ·. 12 ¤ˆ˜ 14 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙË μÚ·˘ÚÒÓ· ∞ÙÙÈ΋˜. ‚. 1 ¤ˆ˜ 5 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ¶∞™Ã∞ ÛÙËÓ fiÌÔÚÊË ∫¤Ú΢ڷ. Á. 23 ¤ˆ˜ 24 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ §˘ÚÈ΋˜ ™ÎËÓ‹˜. — √ ∂ΉÚÔÌÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ “¡∂∞ ∑ø∏” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ οوıÈ ÂΉÚÔ̤˜: 1. ¶·Ú·Û΢‹ 26/2/2010 ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ÁÈ· ªÂÙ¤ˆÚ· - ªÔÓ‹ ∞Á›Ô˘ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘, ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›·˜ ÙˆÓ μ’ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÒÓ. 2. ¶·Ú·Û΢‹ 12/3/2010 ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ÁÈ· ∫·Ó¿ÏÈ· ÚÔ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›·˜ ÙˆÓ ¢’ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÒÓ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ ∫·Ó·ÏÈÒÙÈÛÛ·˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1, ÁÚ·ÊÂ›Ô ∞3, ÙËϤʈÓÔ 2421035915, ηٿ ÙȘ ÒÚ˜ 10.30 - 13.00 ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÎÙfi˜ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Î·È ∫˘Úȷ΋˜. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ∂ÌfiÚˆÓ √∞∂∂-Δ∞∂ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ‰È‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 20-21 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙ· §Ô˘ÙÚ¿ ¶fi˙·Ú ∞Úȉ·›·˜, ÕÁÈÔ˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ (∫·˚Ì·ÎÙÛ·Ï¿Ó), ŸÚÌ·, Œ‰ÂÛÛ·. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 24210 38663 Î·È 6973311783 (Î. ∞ı. ∫ÔÓÙÔÓ›Ó·) ‹ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 4 (5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) 24210 25479.

∂ÂÙÂȷ΋ Û˘Ó·˘Ï›· ƒfiÌÂÚÙ ™Ô‡Ì·Ó ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ ª√À°√°π∞¡¡∏

ª

¤Û· ÛÙÔÓ Î˘ÎÂÒÓ· Ù˘ ˘·ÚÍȷ΋˜ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÙËÓ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ· ‚‡ıÈÛ˘ ÙÔ˘ “ΔÈÙ·ÓÈÎÔ‡” Î·È ÙȘ ·ÁÁÏÔÛ·ÍÔÓÈΤ˜ ÂȉÚÔ̤˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔÓ, ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ÈÎÌ¿‰·˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ŒıÓÔ˘˜, ÌÈ· ‚Ú·‰È¿ Û·Ó ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Ô˘ ˙‹Û·Ì ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓË ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, ‹Úı ӷ Ì·Ï·ÎÒÛÂÈ ÙȘ ηډȤ˜ Ì·˜, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ fi·ÛË Á·Ï‹Ó˘ ̤۷ ÛÙÔÓ Ù·Ú·Á̤ÓÔ ÎfiÛÌÔ Ì·˜. ΔÔ ÿ‰Ú˘Ì· ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓË, Ô˘ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ Û˘ÓȉڇÙÚÈ·˜ ∂ϤÓ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓË, ÚÔ‰Ú‡ÂÙ·È ·fi ÙË ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ· Î·È ÚËÍÈΤÏ¢ıË ∫·ÙÂÚ›Ó· ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓË, ¤¯ÂÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÛÙ· ‰Âη¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ÛÈÒ‰Ô˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, ÚˆÙfiÙ˘Ô Î·È ·ÍÈfiÏÔÁÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ¤ÚÁÔ, Ì ‰Ú¿ÛÂȘ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ, ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ Δ¤¯Ó˘. √È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ·ÔÛÎÔÔ‡Ó ÛÙË ‰È‡ڢÓÛË ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ Î·È ÛÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ηÏÏȤÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘˜. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ô ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ·ÍÈfiÏÔÁ˘ μÈ‚ÏÈÔı‹Î˘ ÙÔ˘ Ì Û¿ÓÈ· ÚÔÛÎÙ‹Ì·Ù· Î·È Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛ‹ Ù˘, ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÙfiÛÔ ÛÙÔ˘˜ ·ÏÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ Ó· ÂÓÙÚ˘ÊÔ‡Ó Î·È Ó· ·ÔÛÔ‡Ó ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ∏ Û˘Ó·˘Ï›· Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ 19 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÙÔ ÚÂÛÈÙ¿Ï È¿ÓÔ˘ Ô˘ ‰fiıËΠ‹Ù·Ó ÂÓÙ·Á̤ÓÔ ÛÙÔ ŒÙÔ˜ ƒfiÌÂÚ ™Ô‡Ì·Ó 2010, ÁÈ· Ù· 200 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË Á¤ÓÓËÛ‹ ÙÔ˘.

ΔÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ ηٿÌÂÛÙÔ˘ Î·È ˘ÂÚÏËڈ̤ÓÔ˘ ∞ÌÊÈı¿ÙÚÔ˘ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, ¤Ó· ÎÔÈÓfi ηı’ fiÏ· ˘Ô„È·Ṳ̂ÓÔ, ›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÌÂı¤ÍÂÈ Û ÌÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ó‰·ÈÛ›· Ô˘ ÙË ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ‰‡Ô ‚ÈÚÙÔ˘fi˙ÔÈ È·Ó›ÛÙ˜, Ô ¤Ó·˜ ∞˘ÛÙÚÈ·Îfi˜ Î·È Ô ¿ÏÏÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜, Ô˘ Ì ÙË ‰ÂÍÈÔÙ¯ӛ· ÙÔ˘˜ ·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ™Ô‡Ì·Ó Î·È ÙÔ˘ ªfiÙÛ·ÚÙ Ô˘ ÂÚÌ‹ÓÂ˘Û·Ó. ∏ ÚˆÙÔÙ˘›· ÙÔ˘ ÚÂÛÈÙ¿Ï ‹Ù·Ó fiÙÈ fiÏ· Ù· ¤ÚÁ· ‹Ù·Ó ÌÂÙ·ÁÚ·Ì̤ӷ ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯¤ÚÈ·, Ô˘ Ù· ·ÍÈÔÔ›ËÛ·Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÛÔÏ›ÛÙ. √ ÚÒÙÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ∞˘ÛÙÚÈ·Îfi˜ ÿڷÏÓÙ ŸÛÌÂÁÎÂÚ (Harald Ossberger) Î·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Ô ŒÏÏËÓ·˜ Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ª·Ú¿ÓÙÔ˜. √ ŸÛÌÂÚÁÎÂÚ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ °ÎÚ·Ù˜ ÙÔ 1948 Î·È ¤¯ÂÈ ÌÈ· Ì·ÎÚ¿ ηÚȤڷ È·Ó›ÛÙ·, ıˆÚËÙÈÎÔ‡ ‰È‰·Ûηϛ·˜

Î·È Î·Ù·ÍȈ̤ÓÔ˘ ÛÔÏ›ÛÙ. ΔÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ¯ÒÚÔ. √ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ª·Ú¿ÓÙÔ˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1980, Á¤ÓÓËÌ· ıÚ¤ÌÌ· Ù˘ ∫ËÊÈÛÈ¿˜ Ì ϷÌÚ¤˜ ÛÔ˘‰¤˜, ˘ÔÙÚÔʛ˜ Î·È ÌÂÙÂÎ·È‰Â‡ÛÂȘ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ì ηٷÍȈ̤ÓÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ Î·È Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ ŸÛÌÂÚÁÎÂÚ. ¢¿ÛηÏÔ˜ Î·È Ì·ıËÙ‹˜, Û ¤Ó· ·fiÏ˘Ù· ÂÚÌËÓ¢ÙÈÎfi Û˘ÓÙ·›ÚÈ·ÛÌ·, ÂÚÌ‹ÓÂ˘Û·Ó È‰È·›ÙÂÚ· ·ÈÛı·ÓÙÈο ¤ÚÁ·, ÌÈ·˜ Û¿ÓÈ·˜ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜, Ë ÔÔ›· Î·È ‰È·¯¤ıËΠÛÙËÓ Î·Ù¿ÌÂÛÙË ·›ıÔ˘Û· ˆ˜ ‰Â›ÁÌ· ·Ô‰Ô¯‹˜ ÙˆÓ ÂÚÌËÓ¢ÙÈÎÒÓ ÈηÓÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ÛÙÔÏ›ÛÙ. ΔÔ ıÂÚÌfi Î·È Â·ÓÂÈÏËÌ̤ÓÔ ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ· ÙˆÓ ÂÚÌËÓ¢ÙÒÓ, η٤‰ÂÈÍ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ̤ıÂ͢ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Ì ٷ ÂÚÌËÓ¢fiÌÂÓ· ¤ÚÁ·. √ Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ Û˘Ó·˘Ï›·˜ ‹Ù·Ó “¶·Ú¿‰ÔÛË Î·È ŸÚ·Ì· - 200 ¯ÚfiÓÈ· Robert Schumann”. ∂ÚÌËÓ‡ÙËÎ·Ó ÙÔ ™ÔÓ¤ÙÔ Û ʷ Ì›˙ÔÓ· K.V. 497 Û ÙÚ›· ̤ÚË, ÙÔ ¤ÚÁÔ “∂ÈÎfiÓ˜ ·fi ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹” ¤ÚÁÔ 66 ÙÔ˘ ƒfiÌÂÚÙ ™Ô‡Ì·Ó Û ¤ÍÈ Ì¤ÚË Î·È ÙÔ ∫Ô˘ÈÓÙ¤ÙÔ ÁÈ· È¿ÓÔ Û ÌÈ ‡ÊÂÛË Ì›˙ÔÓ·, ¤ÚÁÔ 44 ÙÔ˘ ™Ô‡Ì·Ó, Û ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯¤ÚÈ· ·fi ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ∫Ï¿Ú· ™Ô‡Ì·Ó Û ٤ÛÛÂÚ· ̤ÚË. ™ÙÔ Â›ÌÔÓÔ ÌÈ˙¿ÚÈÛÌ· ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ÎÚÔ·ÙËÚ›Ô˘, ÔÈ ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ ÛÔÏ›ÛÙ ¤·ÈÍ·Ó ¤Ó· “ı¤Ì·” ÙÔ˘ ™Ô‡Ì·Ó Ô˘ ¤ÁÚ·„ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÒÚ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ Î·È Ô˘ ȉȷ›ÙÂÚ· ·ÈÛı·ÓÙÈÎfi Î·È ˘Ô‚ÏËÙÈÎfi, ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÙÔ Îϛ̷ Ù˘ ‹ÚÂÌ˘ ·Ô¯ÒÚËÛ˘ ·fi ÙË ˙ˆ‹. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ ˘‹ÚÍ ÙÔ ˘Ô„È·Ṳ̂ÓÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ Î·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ Î·È ·ÚÎÂÙÔ› Ó¤ÔÈ, Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Î·Ù·Ó˘ÎÙÈο ÙË Û˘Ó·˘Ï›·. ¶·Ú‹ÁÔÚÔ ÛËÌ¿‰È.

¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ó¤· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ì ·ÏÈfiÙÂÚ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ

∫‡ÎÏÔ˜ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ì ¡. ¶·Úı¤ÓË Î·È ∑. ∫Ô˘ÎÔ˘Û¤ÏË √π ‰˘Ô ÁÓˆÛÙÔ› ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÁÈ· ÙÚÂȘ ¢Â˘Ù¤Ú˜ (1/3, 8/3 & 15/3) ÛÙÔ Ó¤Ô ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ “¶¤ÙÚÈÓÔ˘” (ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ & ¶Ï¿ÙˆÓÔ˜). £· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Ë Ó¤· ÙÔ˘˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ “ª¤Û· ÛÔ˘ Ó· ¯·ıÒ”, Ï·ÈÛȈ̤ÓË ·fi ·ÏÈfiÙÂÚ· Î·È ÓÂfiÙÂÚ· ·Á·Ë̤ӷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. £· ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÔÏÏÒÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ fiˆ˜ ÙˆÓ ™Ù·‡ÚÔ˘ •·Ú¯¿ÎÔ˘, ¢ËÌ‹ÙÚË ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ª¿ÓÔ˘ ÷Ù˙ȉ¿ÎÈ, £¿ÓÔ˘ ªÈÎÚÔ‡ÙÛÈÎÔ˘, ™Ù·Ì¿ÙË ∫Ú·Ô˘Ó¿ÎË, ∞ÏΛÓÔÔ˘ πˆ·ÓÓ›‰Ë, ªÈÏÙÈ¿‰Ë ¶·Û¯·Ï›‰Ë, μ·Û›ÏË ΔÛÈÙÛ¿ÓË, ∞¯ÈÏϤ· ª·Ù˙›ÚË, °ÈÒÚÁÔ˘ ∑·Ì¤Ù·, °È¿ÓÓË °Ï¤˙Ô˘, ¢‹ÌÔ˘ ªÔ‡ÙÛË, ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˘, ¢ÈÔÓ‡ÛË ™·‚‚fiÔ˘ÏÔ˘, ¶˘Í §·Í, Î·È ¿ÏψÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤‰Ú·Û·Ó Î·È ‰ÚÔ˘Ó ÌÔ˘ÛÈο Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ¯ÚÔÓÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜, ÛÊÚ·Á›˙ÔÓÙ·˜ Ì ٷ ˯ԯÚÒÌ·Ù· Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘˜, ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ Û fiϘ ÙȘ ÂÎÊ¿ÓÛÂȘ ÙÔ˘.

“™Â οı ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ¤‰ÈÓ·Ó Î·È ‰›ÓÔ˘Ó ‰‡Ó·ÌË ÁÈ· Ó· ·ÓÙ¤ÍÔ˘Ì ÙȘ ȤÛÂȘ Î·È Ù· ·‰È¤ÍÔ‰·. ∂›Ó·È ‚¿ÏÛ·ÌÔ Î·È ·ÚËÁÔÚÈ¿. ª¤Û· ·fi ÙÔ ·Óٿ̷̈ Î·È ÙË Û˘Ó‡ÚÂÛË, ÌÔÈÚ·˙fiÌ·ÛÙÂ

χ˜ ÁÈ· Ó· ÙȘ ÏÈÁÔÛÙ¤„Ô˘ÌÂ, ÙÚ·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜ fiÏÔÈ Ì·˙› Û·Ó ÌÈ· ·Ú¤·. ŒÙÛÈ, ı· ÌÂÁ·ÏÒÛÔ˘Ì ÙË ¯·Ú¿” ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·ÎÏÔ˘ ÂÌÊ·Ó›ÛˆÓ. √È Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ‚Ú·‰È¿˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ¡›ÎÔ˜ ¶·Úı¤Ó˘ - ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ʈÓËÙÈο, ÎÚÔ˘ÛÙ¿, ∑·Ê›Ú˘ ∫Ô˘ÎÔ˘Û¤Ï˘ È¿ÓÔ, Ï‹ÎÙÚ·, ·ÎÔÚÓÙÂfiÓ, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÂÊ¿Ó˘ - ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ, Ù˙Ô˘Ú¿, ʈÓËÙÈο, ¶·‡ÏÔ˜ ∑·¯fiÔ˘ÏÔ˜ - Ì¿ÛÛÔ, ¡›ÎÔ˜ ÷Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘ - ÎÈı¿Ú·, ∂‡Ë ∫˘Ú›ÙÛË- ÙÚ·ÁÔ‡‰È. ΔËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ó Ô ¡›ÎÔ˜ ¶·Úı¤Ó˘ Î·È Ô ∑·Ê›Ú˘ ∫Ô˘ÎÔ˘Û¤Ï˘, Û˘ÓÔ‰ÔÈfiÚÔÈ Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ηϋ˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› ÂÌÓ¢ÛÌ¤ÓˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ, Ì ÁÓÒÛË, ÌÂÚ¿ÎÈ Î·È Û‚·ÛÌfi ÚÔ˜ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Î·È ÙÔ ÎÔÈÓfi. flÚ· ÚÔÛ¤Ï¢Û˘ 9.00Ì.Ì. flÚ· ¤Ó·Ú͢ 10 Ì.Ì.

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

— ŒÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Î·È ∂ÈηÛÙÈÎÒÓ ∫·Ù·Û΢ÒÓ Ù˘ ∞ÓÓ›Ù·˜ •¿ÓıÔ˘ Ì ı¤Ì·: “∂ÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË ‡ÏË” , ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ “Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ” , (ÈÛfiÁÂÈÔ - ËÌÈÒÚÔÊÔ˜), ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 3 ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ¤ˆ˜ 13 ª·ÚÙ›Ô˘. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿: 10.00 - 13.30 & 18.00 21.00, ™¿‚‚·ÙÔ: 10.00 - 13.30. — ΔÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· √Ì›ÏÔ˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 24 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 18.30, ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈ›·˜ ¡. & ™. ΔÛ·Ï·¿Ù·, ¡fiÙÈ· ¶‡ÏË (ÙËÏ.: 24210-29844, 24210-31160), ·ÓÔȯً Û˘˙‹ÙËÛË Ì ı¤Ì·: “ΔÈ Á˘Ú‡ÂÈ Ë Ù¤¯ÓË ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ; ∏ Û‡Á¯ÚÔÓË Ù¤¯ÓË Û ¯ÒÚÔ˘˜ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ù·˘ÙfiÙËÙ· Î·È ÈÛÙÔÚ›·” . ™˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜: ºÔ›‚Ë °È·ÓÓ›ÛË, ∂ϤÓË ∫ÔÙÛÒÓË, ª¿Úˆ ªÈ¯·Ï·Î¿ÎÔ˘, ª·Ú›· ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ∫·ÙÂÚ›Ó· ΔÛ¤ÏÔ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ Δ˙ÈÚÙ˙ÈÏ¿Î˘, ∞ϤͷӉÚÔ˜ æ˘¯Ô‡Ï˘. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ™¯ÔÏ‹ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ “Ex-machina” Î·È Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÙˆÓ ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓˆÓ projects. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÌÈÎÚ‹ ÁÈÔÚÙ‹, ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ·fi ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜.

¢Y™KO§O

∂∫£∂™∂π™

29

™ÙÔ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÂÈÔ ∞ÁÚÈ¿˜ ÁÈ· Ù· 200 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË Á¤ÓÓËÛ‹ ÙÔ˘

Su-Doku

EΉËÏÒÛÂȘ

ΔƒπΔ∏ 23 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010


30

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

∂Áη›ÓÈ· ‰‡Ô ÂÎı¤ÛÂˆÓ §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ∫ÚÂÌÔÓ›ÓÈ ª∂ ‰‡Ô ÂÎı¤ÛÂȘ Ô πÙ·Ïfi˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜

§ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ∫ÚÂÌÔÓ›ÓÈ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ™‹ÌÂÚ· Î·È ÒÚ· 20.00, ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶·È‰Â›·˜ ÕÓÓ·˜ ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Ú¤Û‚Ë Ù˘ πÙ·Ï›·˜ Δ˙·Ó¿ÔÏÔ ™Î·Ú¿ÓÙÂ, ı· ÂÁηÈÓÈ·ÛÙ› Ë ¤ÎıÂÛË “Leonardo Cremonini ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋ 1965-2005” Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 50 ÂÏ·ÈÔÁڷʛ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ÂÎÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔÓ Ó¤Ô ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ∞ıËÓ·˝˜ Ô˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÂȉÈο ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎıÂÛË. ΔËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ¤¯ÂÈ Ô Δ¿Î˘ ª·˘ÚˆÙ¿˜, ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ∞ıËÓ·˝‰·˜. ∞‡ÚÈÔ Î·È ÒÚ· 19.00, ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ πÙ·ÏÈÎÔ‡ ªÔÚʈÙÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘, ı· ÂÁηÈÓÈ·ÛÙ› ·fi ÙËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜ ∂‡Ë ÃÚÈÛÙÔÊÈÏÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ÙÔÓ Ú¤Û‚Ë Ù˘ πÙ·Ï›·˜ Δ˙·Ó¿ÔÏÔ ™Î·Ú¿ÓÙÂ, Ë ‰Â‡ÙÂÚË ¤ÎıÂÛË Ì ٛÙÏÔ “Leonardo Cremonini - ∑ˆÁÚ·ÊȤ˜ Î·È ∞ÎÔ˘·Ú¤ÏϘ 1946 - 1996” , Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 102 ¤ÚÁ·. ∏ ÂÈ̤ÏÂÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ∞ÓÙÚÈ¿ÓÔ ª·ÙÛÈÏȤÚÈ, ÚÒËÓ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ∫·ÏÒÓ Δ¯ÓÒÓ Ù˘ Bologna, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÌÂÏËı› ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÂÎı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ∫ÚÂÌÔÓ›ÓÈ ÛÙËÓ πÙ·Ï›·. ŒÂÈÙ· ·fi Ù· ÂÁη›ÓÈ· ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÎı¤ÛÂˆÓ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÛÙÚfiÁÁ˘ÏÔ ÙÚ·¤˙È ÛÙȘ 25 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 13:00 ÛÙÔ IÙ·ÏÈÎfi ªÔÚʈÙÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ı¤Ì· “O §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ∫ÚÂÌÔÓ›ÓÈ Î·È Ë Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋” . ∏ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ¶ÈÓ·ÎÔı‹Î˘, ηıËÁ‹ÙÚÈ· ª·Ú›Ó· §·ÌÚ¿ÎË ¶Ï¿Î·, ı· Û˘ÓÙÔÓ›ÛÂÈ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË. ¶·ÚÒÓ ÛÙ· ÂÁη›ÓÈ· ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÎı¤ÛÂˆÓ ı· Â›Ó·È Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜, ·Ú¿ ÙËÓ ËÏÈΛ· Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘, ηıÒ˜ ·Á·¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ Ù¤¯ÓË Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ ̤۷ ·fi ÙȘ ÙÔȯÔÁڷʛ˜ Ù˘ ¶ÔÌË›·˜ Î·È ÙÔÓ Û˘Ófi‰Â˘Û ÁÈ· ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ˙ˆ‹, fiˆ˜ › ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó fiÏÔÈ ÔÈ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜, Ë ÚÂۂ›· Ù˘ πÙ·Ï›·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÙÔ πÙ·ÏÈÎfi ªÔÚʈÙÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ Î·È Ô ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ “∞ıËÓ·˝˜”.

ΔƒπΔ∏ 23 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

∞fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Ì ÙÔ ™Ù¤ÏÈÔ ¶ÂÏ·ÛÁfi

¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∞Ê‹ÁËÛ˘ Î·È Δ¯ÓÒÓ ÙÔ˘ §fiÁÔ˘ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ

ª

 ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ʤÙÔ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∞Ê‹ÁËÛ˘ Î·È Δ¯ÓÒÓ ÙÔ˘ §fiÁÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Ì ΤÓÙÚÔ ÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· ı· ÂÍ·ψı› Û fiÏ· Ù· ¯ˆÚÈ¿ Î·È ÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘.

ΔË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ·Ó¤Ï·‚Â Ô ÁÓˆÛÙfi˜ ·ÊËÁËÙ‹˜, ·È‰·ÁˆÁfi˜ Î·È Û˘ÁÁڷʤ·˜ ¢Ú. ™Ù¤ÏÈÔ˜ ¶ÂÏ·ÛÁfi˜. √ ËÏÈÔÚ›Ù˘ ·Ú·Ì˘ı¿˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÛÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË (ʤÙÔ˜ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ·fi 9 ¤ˆ˜ 18 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2010) ʤÙÔ˜ ÍÂÎÈÓ¿ ¤Ó· ‰ÈÂıÓ¤˜ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÏfiÁÔ˘ ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi Ô˘ ·Á¿ËÛÂ Î·È Î·ÙÔÈΛ. ΔÔ ÔÓfiÌ·Û “∫¿Ùˆ ·fi Ù· ‰¤ÓÙÚ· ...” , ÁÈ·Ù› ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô ·˘Ùfi ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ οو ·fi Ù· ‰¤ÓÙÚ· ‹ ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. √È ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, Ù· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·, ÔÈ Û˘Ó·˘Ï›Â˜, ÔÈ ÚÔ‚ÔϤ˜ Î·È ÔÈ ÔÌÈϛ˜ ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ı· Û˘ÓÔÌÈÏÔ‡Ó Ì ÙËÓ ˘¤ÚÔ¯Ë Ê‡ÛË ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ı· Ì·˜ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÙÔ ÂÈÙ·ÎÙÈÎfi ηı‹ÎÔÓ Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘. √ÚÈṲ̂Ó˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÂΉËÏÒÛÂȘ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ÂÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÛÙ· ÌÔÓÔ¿ÙÈ· Ì ÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÈÛÙÔڛ˜ Î·È ÔÈ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ◊‰Ë ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∞Ê‹ÁËÛ˘ Î·È Δ¯ÓÒÓ ÙÔ˘ §fiÁÔ˘ “∫¿Ùˆ ·fi Ù· ‰¤ÓÙÚ· ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÙËÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∞Ê‹ÁËÛ˘ (F.E.S.T.),

ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ §·ÔÁÚ·Ê›·˜ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ Î·È ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚÔÒıËÛË Ù˘ ƒËÙÔÚÈ΋˜ ÛÙËÓ ∂Î·›‰Â˘ÛË. £· ‰È·ÚΤÛÂÈ ·fi 9 ¤ˆ˜ 18 πÔ˘Ï›Ô˘. £· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÚˆÙfiÙ˘˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ fiˆ˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ·ÁÒÓ·˜ ·ÓÙÈÏÔÁ›·˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ Ï‹ÍË ÙˆÓ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ ÚËÙÔÚÈ΋˜ ÛÙ· ÔÔ›· ı· ‰È‰¿ÍÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ηıËÁËÙ¤˜ ÚËÙÔÚÈ΋˜. ∞fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË ‰È¿ÛËÌ· ÔÓfiÌ·Ù· ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, fiˆ˜ Ô ÂÚ›ÊËÌÔ˜ Folke Teggethoff ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ›·˜, ÔÏ˘ÌÂÙ·ÊÚ·Ṳ̂ÓÔ˜ Î·È ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˜

Û˘ÁÁڷʤ·˜, ·ÊËÁËÙ‹˜ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ·Ú¯·ÈfiÙÂÚÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ·Ê‹ÁËÛ˘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÓÂÏÏÈÒ˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 23 ¯ÚfiÓÈ·. ∞fi ÙËÓ °·ÏÏ›· Î·È ÙÔÓ §›‚·ÓÔ ¤Ú¯ÂÙ·È Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·Ó·ÙÔÏ›Ù˘ ·Ú·Ì˘ı¿˜, Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Jihad Darwish, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· Ì·˜ Ù·Íȉ¤„ÂÈ ÛÙÔÓ Û·ÁËÓ¢ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ¯ÈÏ›ˆÓ Î·È ÌÈ·˜ Ó˘¯ÙÒÓ ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· Ì·˜ ˘ÂÓı˘Ì›ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÔȯً ÏËÁ‹ Ù˘ ª¤Û˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜. ∞fi ÙËÓ ª·ÛÛ·Ï›· ı· Ù·Íȉ¤„ÂÈ Ô Jean Guillon, ¤Ó·˜ ‡ı˘ÌÔ˜ Î·È ‰È·ÛΉ·ÛÙÈÎfi˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ Ù·ÍÈ‰Â˘Ù‹˜- ·Ú·Ì˘ı¿˜ Ù˘ ¶ÚÔ‚ËÁΛ·˜.

ΔÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÙËÓ ¤ÌÓ¢ÛË ÙÔ˘ Ô ‰ÈÂıÓÒ˜ ÁÓˆÛÙfi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜, Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ Î·È ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¢ÔÍÈ¿‰Ë˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó·‚›ˆÛË Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Ù˘ ÚÔÊÔÚÈ΋˜ ·Ê‹ÁËÛ˘ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÔÈÓfi ÙÔ 1995 Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÙ·˜ Ì ÙÔÓ ™Ù¤ÏÈÔ ¶ÂÏ·ÛÁfi ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ “ÕÎÔ˘ ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›·” . ΔÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ı· ¤¯ÂÈ Î·È ı·Ï·ÛÛÈÓ¤˜ ‚Ú·‰È¤˜ ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ fiÔ˘ ı· ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó Ù· ‰ÈËÁ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˘ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙË Ì·˜ ª·ÓÒÏË °Î·ÁοÎË Î·È ÙÔ˘ ∫·ÛÈÒÙË ª·ÓÒÏË ª·˘ÚÔϤÔÓÙ·. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Î·È Ë ·Ï·ÈfiÙ·ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ ·fi ÙÔ ¶‹ÏÈÔ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ï·ÔÁÚ·Ê›·˜ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ¶ÔÏ›ÙË Ì ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· Ù˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ §·ÔÁÚ·Ê›·˜ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ Î. ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚÔ˘ - ∫·ÌËÏ¿ÎË. ™ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ·ÎfiÌ· ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ô ÔÏ˘‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÛÙ‹˜ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÕÁÁÂÏÔ˜ ∫Ô‚fiÙÛÔ˜, Ë ·ÊËÁ‹ÙÚÈ· ∞Óı‹ £¿ÓÔ˘ Ì ÙÔÓ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û‡˙˘Áfi Ù˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∫Ô‡ÏÂÏË, Ë ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓË ·ÓıÚˆÔÏfiÁÔ˜ ÕÓÓ· ∞ÁÁÂÏÔÔ‡ÏÔ˘ Î.¿.

∞ʤÙ˜: μÚ·‚‡ÛÂȘ ÁÈ· ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ¯·ÚÙ·ÂÙÔ‡

√È “ÃÚ˘Û¤˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜” ÙÔ˘ ™ÙË‚ ΔfiÌÛÔÓ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ¡¤Ô˘ ∫fiÛÌÔ˘

ª∂°∞§∏ ÂÈÙ˘¯›· ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô ‰È·-

Δ∂™™∂ƒπ™ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ¤˜ ΢-

ÁˆÓÈÛÌfi˜ ¯·ÚÙ·ÂÙÔ‡ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ∞ÊÂÙÒÓ ÛÙÔ ÏfiÊÔ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜, ÙËÓ ∫·ı·Ú‹ ¢Â˘Ù¤Ú· 15-2-2010. ∏ ̤ڷ ÍÂΛÓËÛ Ì Ôχ ·¤Ú·, Ô˘ ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÏÏÒÓ ·ÂÙÒÓ Ó· ÎÔ› ÙÔ Û¯ÔÈÓ› ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ¤ÛÔ˘Ó. ªÂ ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· fï˜ Ù˘ ÒÚ·˜ Ô ·¤Ú·˜ Îfi·ÛÂ Î·È Ô Ô˘Ú·Ófi˜ Á¤ÌÈÛ ·fi Ï‹ıÔ˜ ¯·ÚÙ·ÂÙÒÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÌÂÁÂıÒÓ, ‰È·ÛΉ¿˙ÔÓÙ·˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎÔ̤ÓÔ˘˜, ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ÂÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ˆ˜ Ô ·ÂÙfi˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÓÈÎËÙ‹ ‹Á ÙfiÛÔ Ì·ÎÚÈ¿ Î·È „ËÏ¿ Ô˘ ‰ÂÓ Ê·ÈÓfiÙ·Ó. ¡ÈÎËÙ¤˜ ·Ó·‰Â›¯ıËηÓ: 1. •˘Ú¿Ê˘ §Â˘Ù¤Ú˘, ÚÒÙÔ ‚Ú·‚›Ô. 2. ¶ÈÏ¿ÙÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ‰Â‡ÙÂÚÔ ‚Ú·‚›Ô. 3. ª·ÛÙÚ·ÊÙ˙‹˜ πˆ¿ÓÓ˘, ÙÚ›ÙÔ ‚Ú·‚›Ô. ΔÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙÔ, ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·ÂÙfi Ô˘ ¤Ù·ÍÂ, ΤډÈÛÂ Ô ∞ÎÚÈ‚fi˜ πˆ¿ÓÓ˘. ∏ ·ÔÓÔÌ‹ ÙˆÓ Î˘¤ÏÏˆÓ ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔÓ Î. ΔÛÔ‡ÙÛ· £Âfi‰ˆÚÔ, ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ Coca Cola Î·È Û˘ÓÙÔ›ÙË, ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÌÔ‡¯· ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ Î·È ÙËÓ ÂȉÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜ ∑ˆ‹ ∫Ô˘ÙÛ›ÎÔ˘-∞ÎÚÈ‚Ô‡. ∞Ó·ÌÓËÛÙÈο ÌÂÙ¿ÏÏÈ· ·ÔÓÂÌ‹ıËÎ·Ó Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ˘˜. √ ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ÌÔ˘Ê¤˜, Ì ÙȘ ÓÔÛÙÈÌfiٷ٘, ÓËÛÙ›ÛÈ̘ ÏÈ¯Ô˘‰È¤˜, ÙËÓ Ù·Ú·ÌÔÛ·Ï¿Ù·, ÙÔ˘˜ ÚÈÁ·ÓÔÎÂÊÙ¤‰Â˜, ÙÔ˘˜ Ú‚ÈıÔÎÂÊÙ¤‰Â˜, ÙȘ ¯ÔÚÙfiÈÙ˜ Î.Ï. ‹Ù·Ó ¢ÁÂÓ‹˜ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ Î˘ÚÈÒÓ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘.

ÓËÁÔ‡Ó Ù· ÌfiÓÔ˘˜. ¶ÔÈÔ˜ ¿Ú·Á ı· ¿ÚÂÈ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·, ÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Î·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ù›ÌËÌ·; ªÈ· ·ÚÈÛÙÔÙ¯ÓÈ΋ ·¿ÓÙËÛË ‰›ÓÂÈ Ô ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˜ ÕÁÁÏÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ™ÙË‚ ΔfiÌÛÔÓ ÛÙȘ “ÃÚ˘Û¤˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜” , fiÔ˘ ·ÔηχÙÂÙ·È Ì ÙÚfiÔ ÛÎÏËÚfi Î·È ‚›·ÈÔ Ô ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙÒÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ΔËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ∫fiÛÌÔ˘ Û ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË Î·È ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÙÔ˘ μ·Û›ÏË ÃÚÈÛÙÔÊÈÏ¿ÎË, Ì ¯ÔÚÔÁڷʛ˜ Ù˘ ∑ˆ‹˜ ÷Ù˙Ë·ÓÙˆÓ›Ô˘, ÛÎËÓÈο Î·È ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· Ù˘ ª·Ú›·˜ ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘. ΔÔ˘˜ ʈÙÈÛÌÔ‡˜ ÂÈÌÂÏ‹ıËÎÂ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ º·ÎÔ‡Ú·˜, ÂÓÒ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· ›¯Â Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘ Î·È Ô ¡¤ÛÙˆÚ ∫Ô„›‰·˜. ΔÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÔÈ ËıÔÔÈÔ› ¢‹ÌËÙÚ· ª·ÙÛԇη, ∫ÒÛÙ·˜ ∫·˙·Ó¿˜, ¡¤ÛÙˆÚ ∫Ԅȉ¿˜, ™Ù·‡ÚÔ˜ ™ÈÔ‡Ï˘ Î·È ¢·Ó¿Ë ™·Úȉ¿ÎË. ¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ‰È·ÚΛ·˜ 100 ÏÂÙÒÓ ‰›ÓÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ΔÂÙ¿ÚÙË Ò˜ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 21.15. ∂›Î·ÈÚË Ì·‡ÚË ÎˆÌˆ‰›·, Ë Ó¤· ·˘Ù‹ ·Ú·ÁˆÁ‹ Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ ÙȘ ı˘Û›Â˜, Ô˘ ÔÈ ¿ÓıÚˆ-

ª·‡ÚË ÎˆÌˆ‰›· ÁÈ· ͤÊÚÂÓÔ Î˘Ó‹ÁÈ Î¤Ú‰Ô˘˜

ÔÈ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ˘ÔÛÙÔ‡Ó, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÈÔ ·Úfi‚ÏÂÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ·. º¤ÚÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÚÔÛˆÈ΋ ÎÚ›ÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· Ô‰ËÁ› Ë Í¤ÊÚÂÓË ·Ó·˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ΤډԢ˜. √ ΔfiÌÛÔÓ ÛÔ‡‰·Û ÛÙË μ·ÛÈÏÈ΋ ∞η‰ËÌ›· ¢Ú·Ì·ÙÈ΋˜ Δ¤¯Ó˘ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘. ◊‰Ë ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ “Damages” ÂÓıÔ˘Û›·Û ÙÔ ÎÔÈÓfi, ÙÔ˘ ·ÔÓÂÌ‹ıËΠ̿ÏÈÛÙ· Î·È ‚Ú·‚Â›Ô ÁÈ· ¡¤Ô Û˘ÁÁڷʤ·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤ÁÚ·„ ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ BBC. ∏

·Ú·ÁˆÁ‹ “ÃÚ˘Û¤˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜” ·Ó¤‚ËΠ¤Ú˘ÛÈ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ™fi¯Ô ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËÎÂ, Ì¿ÏÈÛÙ·, ·fi ÙÔ˘˜ Times ˆ˜ “Ë Î·Ï‡ÙÂÚË Û¿ÙÈÚ· Ù˘ fiÏ˘” ÌÂÙ¿ ÙÔ “Serious money” Ù˘ ∫¿ÚÈÏ ΔÛ¤ÚÙÛÈÏ, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ20 ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ Î·È Â›¯Â ·Ê‹ÛÂÈ ¿ÚÈÛÙ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ‚Ú¿‚¢Û˘ ÙÔ˘ ΔfiÌÛÔÓ Ì·ÚÙ˘Ú¿ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ “ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ‡ÊÂÛË” , Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ∂Ȃ‚·È-

ÒÓÂÈ Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ‰È¿ÛËÌÔ˘ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˘ ¶ˆÏ ∫ÚÔ‡ÁÎÌ·Ó: “¢Èη›ˆ˜ ÔÈ ∞ÌÂÚÈηÓÔ› Â›Ó·È ı˘ÌˆÌ¤ÓÔÈ Ì ٷ ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ °Ô˘fiÏ ™ÙÚËÙ. ¶ÚÒÙ· ÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ì¿˜ ‚‡ıÈÛ·Ó ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ¤ÂÈÙ· ÛÒıËÎ·Ó Ì ¯Ú‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ. ΔÒÚ·, ÂÓÒ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‚·ıÈ¿ ‡ÊÂÛË, Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÁÈÁ·ÓÙÈ·›· ÌfiÓÔ˘˜. ∞Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ ÂÍÔÚÁÈṲ̂ÓÔÈ Ì ·˘Ùfi Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ÚÔÛ¤ÍÂÈ ÙÈ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â›. ∏ ηٿÚÚ¢ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÙÔ ¯·Ú¿Ùۈ̷ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ ÌfiÓ˜ ·Ì·Úٛ˜ Ù˘ °Ô˘fiÏ ™ÙÚËÙ. ∞ÎfiÌË Î·È ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ÔÏÏ¿ ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ÎÏ¿‰Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÂÚÈÔ˘Û›Â˜ ̤ۈ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ‹Ù·Ó ¿¯ÚËÛÙ˜ ‹ ·ÎfiÌË Î·È ÂÈ˙‹ÌȘ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ. ™˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙȘ ›‰È˜ Ú·ÎÙÈΤ˜” . ¢·Ó¿Ë ª·Ú›ÙÛ·

£Â·ÙÚÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ 24 ˆÚÒÓ ∂•π Û˘ÁÁÚ·Ê›˜, ¤ÍÈ ÛÎËÓÔ-

ı¤Ù˜ Î·È 20 ËıÔÔÈÔ› ı· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó ÛÙȘ 22 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ “ÃÒÚ·” Î·È ı· ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ 24 ÒÚ˜ ÁÈ· Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó, ÛÎËÓÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ó, ÙËÓ ÂÔ̤ÓË (23 ª·ÚÙ›Ô˘), ¤ÍÈ ÚˆÙfiÙ˘· ÌÔÓfiÚ·ÎÙ· ı·ÙÚÈο ¤ÚÁ·, Û ÌÈ· ÂÓÈ·›· ·Ú¿ÛÙ·ÛË 90 ÏÂÙÒÓ! ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ªÂٷ͇ 9 Î·È 10 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ Ô˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜. ∫¿ı ËıÔÔÈfi˜ ı· ʤÚÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ ¤Ó· ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Î·È ¤Ó· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ Î·È ÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ı· ÂÌÓ¢ÛÙÔ‡Ó Î·È ı· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ËıÔÔÈÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ÁÚ¿„Ô˘Ó ÙÔ ı·ÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜. ∞fi Â‰Ò Î·È ¤Ú·, ÔÈ ¯ÚfiÓÔÈ Â›Ó·È Î·Ù·ÈÁÈÛÙÈÎÔ›. ∏ ÁÚ·Ê‹ ·Ú¯›˙ÂÈ. ∏ ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ ¤ÍÈ ÙÔ Úˆ›. √È ÛÎËÓÔı¤Ù˜ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó Î·È ÂÈϤÁÔ˘Ó Ù· ΛÌÂÓ· Î·È ÙÔ˘˜ ËıÔÔÈÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÛÎËÓÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó. √È ¤ÍÈ ÔÌ¿‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Î·È ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÏÈο ÂÓÓ¤· ÒÚ˜ ÁÈ· Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ, Ó· οÓÔ˘Ó ÙȘ fiÔȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ‰ÔÎÈ̤˜ Î·È Ó· ÙÔ ÛÙ‹ÛÔ˘Ó. √ ¯ÚfiÓÔ˜ Î˘Ï¿ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ· ÁÈ·Ù› ÛÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÚ›Ù˘ ÔÈ fiÚÙ˜ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi Î·È ...Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·Ú¯›˙ÂÈ! ∏ ȉ¤·, Ì ٛÙÏÔ Δhe 24 ∏our ƒlays, Â›Ó·È ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ¤ÌÓ¢Û˘ Î·È ˘ÏÔÔÈ‹ıËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ 1995.

∂Áη›ÓÈ· ÁÈ· ÙÔ “ªÈÚfi Ù˘ ª·ÁÈfiÚη” ∂¡∞ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÈηÛÙÈÎfi ÁÂ-

ÁÔÓfi˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ÙËÓ ¤ÎıÂÛË O ªiro Ù˘ ª·ÁÈfiÚη, ÊÈÏÔÍÂÓ› ·fi ¯ı˜ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ “∂ÏÏËÓÈÎfi˜ ∫fiÛÌÔ˜” . ∏ ¤ÎıÂÛË, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ΔÂÏÏfiÁÏÂÈÔ ÿ‰Ú˘Ì· Δ¯ÓÒÓ ÙÔ˘ ∞¶£ Î·È ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· Pilar i Joan ªiro Ù˘ ª·ÁÈfiÚη, ı· ÊÈÏÔÍÂÓËı› ÛÙÔ “£¤·ÙÚÔÓ” ÙÔ˘ “∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∫fiÛÌÔ˘” H ¤ÎıÂÛË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈο ¤ÚÁ· Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ Ù˘ ª·ÁÈfiÚη: Ï¿‰È· Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ¯·Ú·ÎÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Ù˘ ÒÚÈÌ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙÔ˘, Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙË ˙ˆÓÙ·Ó‹ Î·È ÔχÙÈÌË ·Ú·Î·Ù·ı‹ÎË ÙÔ˘ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ˙ˆ‹. ∂›Û˘, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ï¿‰È· Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ 1976-1981, ÚˆÙfiÙ˘· ¯·Ú·ÎÙÈο ¤ÚÁ· ·fi ÙȘ ÛÂÈÚ¤˜ Els Gossos (Δ· Û΢ÏÈ¿), Gens de la mer (ÕÓıÚˆÔÈ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜) Î·È ÙË ÛÂÈÚ¿ Fundacio Palma, ηıÒ˜ Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÙˆÓ Jean-Marie del Moral Î·È Francesc CatalaRoca ·fi ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ Miro ÛÙË ª·ÁÈfiÚη. ŸÏÔ ÙÔ ˘ÏÈÎfi ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· Pilar i Joan ªiro Ù˘ ª·ÁÈfiÚη. ∏ ¤ÎıÂÛË ÛÙÔÓ “∂ÏÏËÓÈÎfi ∫fiÛÌÔ” Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ¤ÚÁ· Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËÎ·Ó Û ÌÔ˘ÛÂÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ °ÏˆÛÛÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜: μÚ·‚‡ÛÂȘ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Δ√ ™¿‚‚·ÙÔ 20 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘

Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ Î·Ù¿ÌÂÛÙË Î¿Ùˆ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, Ë ÂÙ‹ÛÈ· ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ °ÏˆÛÛÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÔÔ›·˜ ¤ÁÈÓÂ Ë ‚Ú¿‚¢ÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜ Û ‰ÈÂıÓ‹ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜, ηıÒ˜ Î·È ‰¤Î· ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÏÏËÓÔÚÂ›˜ Î·È Î·ÏÏÈÂ›˜ ÂÈÁڷʤ˜ ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. √È Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ Ô˘ ‚Ú·‚‡ıËÎ·Ó ‹Ù·Ó ÔÈ: πÊÈÁ¤ÓÂÈ· & ª·Ú›Ó· ΔÛÈÌÏ¿ÎË, “ÕÓÓ·, Ó· ¤Ó· Ì‹ÏÔ” ∫¤ÓÙÚÔ ÌÂϤÙ˘ Î·È ¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ì·ıËÙÒÓ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ ™Ù·Ê˘Ï¿˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, “ŒÓÙ¯ÓÔÓ” μÈ‚Ï›· - ‰ÒÚ· - ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ù¤¯Ó˘ - °Ú·ÊÈ΋ ‡ÏË - ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ÌÔ˘Û›ˆÓ ™È‰ËÚfiÔ˘ÏÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, “∂¡ £∂ƒªø” ÂÓÂÚÁÂȷο Ù˙¿ÎÈ· ∞ÊÔÈ °ÎÔÓÙÂÏ¿ÎË, ÙÛÈÔ˘Ú¿‰ÈÎÔ “¶·Ú·Ï›·” ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˘ ∑ˆ‹, ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ∫ÂÚ·ÌÈ΋˜ “∑ˆ‹” ∫·ÏÏ›·˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, “∂∫¶∞π¢∂ÀΔπ∫∏ μ√§√À √.∂.” ∫¤ÓÙÚÔ ÂÎ·È‰Â‡Ûˆ˜ Ô‰ËÁÒÓ ΔÔÔ‡˙ÔÁÏÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, “∞ÚÙÔˆÏ›ÔÓ “¶·Ú¿‰ÔÛË ·fi ÙÔ 1923 °Î·Ú·‚¤Ï· ∞ÁÁÂÏÈ΋, “ÙÔ ·ÏÊ·‚ËÙ¿ÚÈ” μÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ∞ÏÂ͛Ԣ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, “Ù‡ˆÛ¤ ÙÔ” æËÊȷΤ˜ ÂÎÙ˘ÒÛÂȘ ªÂÏ›ÛÛ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, „ËÙÔˆÏÂ›Ô “ÕÚÈÛÙÔÓ” √È Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ‚Ú·‚‡ıËÎ·Ó ‹Ù·Ó ÔÈ: ∞fi ÙÔ 1Ô °∂§ μfiÏÔ˘ ÔÈ ªÔ‡Á· √˘Ú·Ó›· ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË, μ·Ú‰¿Î˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, °Î·‚fiÔ˘ÏÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë, ·fi ÙÔ 1Ô °∂§ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ô º·Ïٿη˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜ ÙÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ Î·È ·fi ÙÔ 5Ô °∂§ μfiÏÔ˘ Ë ∞ÙÛÈ¿ ∫·ÙÂÚ›Ó· ÙÔ˘ ∞ÔÛÙfiÏÔ˘. √È Ì·ıËÙ¤˜ ·˘ÙÔ›, Ô˘ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ÂÍ·›ÚÂÛË ÎÈ fi¯È ÙÔÓ Î·ÓfiÓ·, ÎÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È Â˘ı‡ÓË ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ÂÓÙ˘ˆÛ›·Û·Ó Ì ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ Î·È ÙȘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È Ì·˜ ¤Î·Ó·Ó Ó· ÈÛÙ‡ԢÌ ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÏ›‰· ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÛÌfi.

∏ Á·ÏÏÈ΋ Ù·ÈÓ›· Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ “™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜”

“ΔÔ ¯Ú‹Ì·” Ì ÂÈÚÚÔ¤˜ ·fi ƒÒÛÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜

“Δ

Ô ¯Ú‹Ì·” Â›Ó·È Ë Ù·ÈÓ›· Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ (9.30 Ì.Ì.) ÁÈ· ÙÔ ™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜. (°·ÏÏ›· - ∂Ï‚ÂÙ›·. 1983. ™ÎËÓÔıÂÛ›· - ™ÂÓ¿ÚÈÔ: ƒÔÌ¤ÚÙ ªÚÂÛfiÓ. ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó: ∫ÚÈÛÙÈ¿Ó ¶ÂÙ¤È, μÂÓÛ¿Ó ƒÈÛÙÂÚÔ‡ÙÛÈ). ŒÓ· Ï·ÛÙfi ¯·ÚÙÔÓfiÌÈÛÌ· ÙˆÓ 500 ÊÚ¿ÁÎˆÓ ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ¯¤ÚÈ Û ¯¤ÚÈ, ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÂÓfi˜ ·ıÒÔ˘ Ó·ÚÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ηÙËÁÔÚËı› ˆ˜ ̤ÚÔ˜ ÌÈ·˜ Û›ڷ˜ ··ÙÂÒÓˆÓ, ÚÈÓ ÛÙÚ·Ê› ÔÚÈÛÙÈο ÛÙÔ ¤ÁÎÏËÌ·. ∫‡ÎÓÂÈÔ ÕÛÌ· Î·È ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ¢È·ı‹ÎË ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡, Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙÔ “ŒÁÎÏËÌ· Î·È ΔÈ̈ڛ·” ÙÔ˘ ¡ÙÔÛÙÔÁȤÊÛÎÈ Ì ÙÔ “∫›‚‰ËÏÔ ÃÚ‹Ì·” ÙÔ˘ ΔÔÏÛÙfiÈ.

√ Robert Bresson ˘‹ÚÍ ÌÈ· ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ÌÔÚʤ˜ Ô˘ ÁÓÒÚÈÛÂ Ë ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Δ¤¯ÓË. Ÿ¯È ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Ô˘ ¿ÊËÛ (ÙÔ ÔÔ›Ô ··ÚÈıÌÂ›Ù·È Û 14 Û˘ÓÔÏÈο Ù·Èӛ˜), ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ. ªÂ ÙÔ˘˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË Î·È ÌÈ· Â͈ÊÚÂÓÈο ÌÈÓÈÌ·ÏÈÛÙÈ΋ ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· Â·ÓÂÊ¢ڛÛÎÂÈ ÙËÓ 7Ë Δ¤¯ÓË Î·È Ó· ÙËÓ ··ÏÏ¿ÛÛÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο ·fi ÙËÓ fi„ÈÌË ÂÈÎÔÓÈ΋ Ù˘ ʇÛË. ΔÔ L’ Argent Â›Ó·È ÌÈ· ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈ΋ Ù·ÈÓ›·, Ô˘ ÌÔÈÚ¿ÛÙËΠÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÙˆÓ ∫·ÓÓÒÓ Ì·˙› Ì ÙËÓ ÙÚÈṲ̂ÁÈÛÙË ¡ÔÛÙ·ÏÁ›· ÙÔ˘ Andrei Tarkovsky. ∞ÏÏ¿ ÚÔÙÔ‡ ԇ̠ÔÙȉ‹ÔÙ ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÈÓ›·, ÓÔÌ›˙ˆ ı· ‹Ù·Ó ÊÚfiÓÈÌÔ Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ì ϛÁÔ ‚·ı‡ÙÂÚ· ÛÙËÓ ÛÎËÓÔıÂÙÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ Robert Bresson. √ Robert Bresson ˘‹ÚÍÂ È‰Ú˘Ù‹˜, Î·È Â‰Ú·ÈˆÙ‹˜ ı· ϤÁ·ÌÂ, ÙÔ˘ ÔÈËÙÈÎÔ‡ - ·Ê·ÈÚÂÙÈÎÔ‡ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘. £ÂˆÚ› ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ̤ÛÔ˘ Ó· ÔÈ‹ÛÂÈ ¤Ó·Ó ·ÚıÂÓÈÎfi ÛÙÔ¯·ÛÌfi ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È fi¯È ÌÈ· ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ·˘ÙÔ‡. Δ›ıÂÙ·È Î¿ıÂÙ· ·ÚÓËÙÈÎfi˜ ÛÙÔ fiÙÈ Ô ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ·Ó··ÚÈÛÙ¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∫·ıÒ˜ ıˆÚ› ˆ˜ fiÔÈÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ó· Ì·˜ Ê·ÓÂÚÒÓÂÙ·È, ·˘Ùfi ÛÙÔÏ›˙ÂÙ·È Ì ÙȘ ÌӋ̘, Ù· ‚ÈÒÌ·Ù· Î·È Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ı·ً ηÈ, ÂÓ Ù¤ÏÂÈ, ·Ú·‰›‰ÂÙ·È ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· Î·È ÛÙˆÈο ÛÙË ÛÊ·›Ú· ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎÔ‡. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ù¿, Ô Robert

Bresson ·ÚÓÂ›Ù·È ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Î·È ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ·Ê‹ÁËÛË ÙÔ˘ cinema. ¶Ôχ Û¿ÓÈ· ı· Ì·˜ ‰ÒÛÂÈ Î¿ÔÈÔ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎfi - ÎÔÓÙÈÓfi Ï¿ÓÔ. ™Ùԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ “ηٷÛ΢‹” ÚˆÙfiÙ˘ˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ ‹, ηχÙÂÚ·, ÛÙËÓ ÚˆÙfiÙ˘Ë Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ, Ì ÙÚfiÔ Ù¤ÙÔÈÔ Ô˘ ı· Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· ÂÓÙÂÏÒ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔ¯·ÛÙÈÎfi Û‡Ì·Ó, ··ÏÏ·Á̤ÓÔ ·’ ÙȘ ÚÔÁÂÓ¤-

∞fi ÙË Û‡ÌÚ·ÍË ¢∏¶∂£∂ μfiÏÔ˘ - Altera Pars

™ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ÁÈ· ÙË “ª‹‰ÂÈ·” ÙÔ˘ ∑·Ó ∞ÓÔ‡ÈÁ ª∂ ˘ÚÂÙÒ‰ÂȘ Ú˘ıÌÔ‡˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ-

πÛ·ÓÈΤ˜ Î·È Ï·ÙÈÓÔ·ÌÂÚÈοÓÈΘ ÌÂψ‰›Â˜ ·fi ÙËÓ ∫√£ Δ√¡ ∂ÓڛΠª·Ù›˜, ¤Ó·Ó

·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜ Ù˘ §·ÙÈÓÈ΋˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜, ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È Ë ∫Ú·ÙÈ΋ √Ú¯‹ÛÙÚ· £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 26 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ (9 Ì.Ì.) Î·È ÚÔÛηÏ› ÙÔ ÎÔÈÓfi Û ¤Ó· “Ù·Í›‰È” , Ì ڢıÌÔ‡˜ Î·È ÌÂψ‰›Â˜ Ì ¤ÓÙÔÓÔ ÂıÓÈÎfi ¯ÚÒÌ·, ·fi ÙËÓ π‚ËÚÈ΋ ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ ¤ˆ˜ ÙȘ ‡ÊÔÚ˜ ‰ȿ‰Â˜ Ù˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜. ∏ Û˘Ó·˘Ï›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ ∞›ıÔ˘Û· ΔÂÏÂÙÒÓ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ì ÛÔÏ›ÛÙ ÛÙÔ È¿ÓÔ ÙÔÓ Ã·Ú¿Ï·ÌÔ ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ. Δ· ¤ÚÁ·, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙËÓ Estancia Suite, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Û ∞’ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ·fi ÙËÓ ∫.√.£.

ÛÙÂÚ˜ (ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ Î·È ÌË) ÂÌÂÈڛ˜ ÙÔ˘ ı·ً. √ °¿ÏÏÔ˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˘ Ì ·ÚfiÌÔÈÔ ÙÚfiÔ ‰È·Ï¤ÁÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ËıÔÔÈÔ‡˜ ÙÔ˘. ™ÙËÓ Ô˘Û›· ÔÙ¤ ‰Â ‚ϤÔ˘Ì ËıÔÔÈÔ‡˜ ÛÙȘ Ù·Èӛ˜ ÙÔ˘ Bresson. ∫·ıÒ˜ Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ÂÈϤÁÂÈ ËıÔÔÈÔ‡˜ “ÌÈ·˜ ¯Ú‹Û˘” ‹ “ÏÂ˘Î¿ ¯·ÚÙÈ¿”, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ·Ó·Û‡ÚÔÓÙ·È ·’ ÙÔ ˘ÔÛ˘Ó›‰ËÙÔ ÙÔ˘ ı·ً ·ÓÂÈı‡ÌËÙ˜ ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ. √ ËıÔÔÈfi˜ ÛÙÔ cinema ÙÔ˘ Bresson ‰ÂÓ ˘Ô‰‡ÂÙ·È, ‰ÂÓ ÂÚÌËÓ‡ÂÈ, ·Ï¿ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ „˘¯Ôۈ̷ÙÈÎfi ‚¿ÚÔ˜. μ·ÛÈṲ̂ÓË Û ¤Ó· ‰È‹ÁËÌ· ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ· ΔÔÏÛÙfiÈ Ì ٛÙÏÔ “ΔÔ ¶Ï·ÛÙfi ÷ÚÙÔÓfiÌÈÛÌ·” , ÙÔ “ÃÚ‹Ì·” Â›Ó·È Ë ÈÔ “ηı·Ú‹” Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ ªÚÂÛfiÓ, ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ìˉ¤Ó ÌÈ·˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ıÂÒÚËÛ˘ Ô˘ ‰Ò, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·fiÂÈÚ·, ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔ ÛÈÓÂÌ¿ ·ÔÁ˘Ìӈ̤ÓÔ ·fi ÔÙȉ‹ÔÙ ÂÚÈÙÙfi. ∞Ê·ÈÚÒÓÙ·˜ οı ÂÈÙ‹‰Â˘ÛË (ÂÚÌËÓ›˜, ÌÔ˘ÛÈ΋, „˘¯ÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ËÚÒˆÓ, οı·ÚÛË) ·fi ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘, Ô ªÚÂÛfiÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·Ê› ÙÂÏÈο Ì ÙÔ “ÃÚ‹Ì·” ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ ¢˘ÙÈÎÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Û·Ó ¤Ó·Ó ÂÈı·Ó¿ÙÈÔ ÚfiÁ¯Ô Ô˘ ˙ËÙ¿ÂÈ ¯ˆÚ›˜ ›¯ÓÔ˜ Ô›ÎÙÔ˘ ÙË ı›· ¯¿ÚË. “ΔÔ ÃÚ‹Ì·” , ¤Ó· ›‰Ô˜ ÂÈÙ¿ÊÈÔ˘ ıÚ‹ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ‡·ÚÍË, Â›Ó·È ÌÈ· Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋ Ù·ÈÓ›· ÁÈ· ÙË ÌˉÂÓÈÛÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ˆ˜ ·ÚÈÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ ÙÔ˘ ∫·ÎÔ‡ Î·È ‰È·ÊıÔÚ¤· „˘¯ÒÓ Î·È ÛˆÌ¿ÙˆÓ.

Ô‡ÓÙ·È ÔÈ ÁÂÓÈΤ˜ ‰ÔÎÈ̤˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “ª‹‰ÂÈ·” ÙÔ˘ ∑·Ó ∞ÓÔ‡ÈÁ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÁÈ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÚÒÙË ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 26 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·ÔÙÂÏ› ηÚfi Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¢∏¶∂£∂ μfiÏÔ˘ Ì ÙÔ £¤·ÙÚÔ Altera Pars, Û ۇÏÏË„Ë - ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¶¤ÙÚÔ˘ ¡¿ÎÔ˘ Î·È Ë ª›Ó· ÃÂÈÌÒÓ· ÛÙÔÓ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ÚfiÏÔ. ™Ùfi¯Ô˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÊÔÚ¤ˆÓ Â›Ó·È Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ·Û›ÁÓˆÛÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi μfiÏÔ˘ Î·È ∞ı‹Ó·˜ Ì ÙÚfiÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ Î·È ·Ó·ÓˆÙÈÎfi, Ì›· “ÊÚ¤ÛÎÈ·” Ì·ÙÈ¿ ÙÔ˘ ̇ıÔ˘, ̤۷ ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· ÂÓfi˜ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˘ - Ó¤Ô˘ ÛÙËÓ ËÏÈΛ· - ÛÎËÓÔı¤ÙË Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ‰Â›ÁÌ·Ù· ÁÚ·Ê‹˜ Û ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ıÂṲ́˜ ÎÚÈÙÈΤ˜. ™ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· ‰ÔıÔ‡Ó 11 ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ “ª‹‰ÂÈ·˜” , ·fi ÙȘ 26 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 20 ª·ÚÙ›Ô˘, οı ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 9.00 Î·È ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 8.00 ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜. ™˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜: ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË /·fi‰ÔÛË: Altera Pars. ™‡ÏÏË„Ë/™ÎËÓÔıÂÛ›·: ¶¤ÙÚÔ˜ ¡¿ÎÔ˜. ºˆÙÈÛÌÔ›: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ª·ÓÔ‡Û˘. ªÔ˘-

ÛÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ·: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶··Û˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜. ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋/°Ï˘ÙÈ΋: ™Ù·‡ÚÔ˜ ¢È·ÎÔ˘Ì‹˜. ∫ÔÛÙÔ‡ÌÈ·: ¢¤ÛÔÈÓ· ÃÂÈÌÒÓ·. ∂È̤ÏÂÈ· ΛÓËÛ˘: ª·Ú›· ∞Ï‚·ÓÔ‡. Video Art: 2forMotion (∞ÁÁÂϛӷ μÔÛÎÔÔ‡ÏÔ˘ - ™Ù¤ÏÈÔ˜ ™¿ÚÚÔ˜)

∏ıÔÔÈÔ›: ª›Ó· ÃÂÈÌÒÓ· (ª‹‰ÂÈ·), ¶¤ÙÚÔ˜ ¡¿ÎÔ˜ (π¿ÛˆÓ), ∞Ϥη ΔÔ˘Ì·˙¿ÙÔ˘ (ΔÚÔÊfi˜), ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ÷ÚÌ¿ÙÛ˘ (∫Ú¤ˆÓ), ™›ÌÔ˜ ∫˘·ÚÚÈÛfiÔ˘ÏÔ˜ (¡Â·Úfi˜). ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ: ¶·Ú·Û΢‹ 26, ™¿‚‚·ÙÔ 27, ∫˘Úȷ΋ 28 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ¶·Ú·Û΢‹ 5, ™¿‚‚·ÙÔ 6, ∫˘Úȷ΋ 7 ª·ÚÙ›Ô˘, ¶·Ú·Û΢‹ 12, ™¿‚‚·ÙÔ 13, ∫˘Úȷ΋ 14 ª·ÚÙ›Ô˘, ¶·Ú·Û΢‹ 19, ™¿‚‚·ÙÔ 20 ª·ÚÙ›Ô˘. ∏ ÚÔÒÏËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈˆÓ ÁÈ· ÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 24 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2010 Î·È ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ΔÂÙ¿ÚÙË ¤ˆ˜ Î·È ∫˘Úȷ΋ ·fi ÙȘ 11,00 ¤ˆ˜ ÙȘ 13,00 ÙÔ Úˆ› Î·È ·fi ÙȘ 18,00 ¤ˆ˜ ÙȘ 21,00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ·fi ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” (ÙËÏ. 24210 34991 Î·È 24210 32818), ÂÓÒ Î¿ı ¶·Ú·Û΢‹ - ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ∫˘Úȷ΋ (Ë̤Ú˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ), ÌfiÓÔ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, Ë ÚÔÒÏËÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ (ÙËÏ. 24210 78164). ΔÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘: 15ú Î·È 10ú Ù· ÊÔÈÙËÙÈο - Ì·ıËÙÈο ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·. ΔÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ ‚Ú·‰ÈÓ‹˜ Ï·˚΋˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘, οı ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 9.00: 10ú. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ, ÔÈ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÛÙȘ 8 Ì.Ì.

ΔƒπΔ∏ 23 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

31

£¤·ÙÚÔ Δ¯ÓÒÓ: ¶ÚÂÌȤڷ ÁÈ· ÙÔ “ÀfiÁÂÈÔ” ÙÔ˘ ¡ÙÔÛÙÔÁȤÊÛÎÈ ∏ ÎÏ·ÛÈ΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·, ̤۷

·fi ÙË ÊÚÂÛο‰· Î·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ÌÔÓÙ¤ÚÓ·˜ Ì·ÙÈ¿˜ Â›Ó·È ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ Ó¤·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ Δ¯ÓÒÓ §¿ÚÈÛ·˜, Ô˘ ı· ‰›ÓÂÈ Ú·ÓÙ‚ԇ Ì ÙÔ ı·ÙÚfiÊÈÏÔ ÎÔÈÓfi Ù˘ fiÏ˘ οı ΔÚ›ÙË Î·È ΔÂÙ¿ÚÙË ‚Ú¿‰˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ “ÀfiÁÂÈÔ” ÙÔ˘ º. ¡ÙÔÛÙÔÁȤÊÛÎÈ, Ô˘ οÓÂÈ ÙËÓ Â›ÛËÌË ÚÒÙË ÙÔ˘ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 21.00, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∞›·ÓÙ· ª·ÓıfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ‰È·Û΢‹ ∞Ó‰Ú¤· ∞Ó‰ÚÂfiÔ˘ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó ÔÈ ËıÔÔÈÔ›: ∞Ó‰Ú¤·˜ ∞Ó‰ÚÂfiÔ˘ÏÔ˜, ™Ù¤ÏÏ· ΔÛÈ¿ÙÛÈÔ˘, μ¿Ó· ∫·Ù·Ú·¯È¿, º·Ó‹ ÃÔ˘ÏÈ¿Ú·. ªÂ ÙÔ ı·ÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ Δ¯ÓÒÓ §¿ÚÈÛ·˜ Û˘ÌÚ¿ÙÙÂÈ Ë ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· “√ÓÂ›ÚˆÓ £·‡Ì·Ù·”, Ì ÙÔ˘˜ ËıÔÔÈÔ‡˜ ∫ÒÛÙ· ¶ÂÏÂοÓÔ, ™Ù¤ÏÈÔ ¶··‰fiÓÙ·, §ÂˆÓ›‰· ¶Ô‰ÈÒÙË Î·È ¢ËÌ‹ÙÚË μfi˙·. ∂ȉÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ™Ù¤ÏÈÔ˜ ¡ÙÈÎÔ‡Ï˘. ∫Ú·Ù‹ÛÂȘ ı¤ÛÂˆÓ 11.0013.00 Î·È 18.00-21.00, ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ 2410 534313.

¶ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ÂÙ·ÈÚ›· ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ˘Ô„‹ÊÈ· ÁÈ· ŸÛÎ·Ú ∫∞π ÔÈ ÙÚÂȘ Ù·Èӛ˜ Ô˘ ›ӷÈ

ʤÙÔ˜ ˘Ô„‹ÊȘ ÁÈ· ŸÛÎ·Ú √ÙÈÎÒÓ ∂ʤ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Ì ÏÔÁÈÛÌÈÎfi Ù˘ Autodesk, ÌÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ Ì ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÁÈ· ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ Î·È Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜, ·ÏÏ¿ ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÙÒÚ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ı¿̷ÙÔ˜ Ì Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ fiˆ˜ Ë “ÂÈÎÔÓÈ΋ οÌÂÚ·” ÙÔ˘ Δ˙¤È̘ ∫¿ÌÂÚÔÓ. ΔÔ Avatar, ÙÔ District 9 Î·È ÙÔ Star Trek “Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ϤÍË Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÙÈÎÒÓ Âʤ” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ªÔÚ›˜ ¶¿ÙÂÏ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ª¤ÛˆÓ Î·È æ˘¯·ÁˆÁ›·˜ ÛÙËÓ Autodesk. To ÏÔÁÈÛÌÈÎfi Ù˘ Autodesk ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Â͈Á‹ÈÓˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ ÙÔ˘ District 9, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ Ì·‡Ú˜ ÙÚ‡˜, ÙȘ ‰È·ÎÙÈÓ›ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ· ı·‡Ì·Ù· ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù·ÈÓ›· Star Trek. ∞ÎfiÌ· ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ·fi Ù¯ÓÈ΋ ¿Ô„Ë ‹Ù·Ó ÙÔ ÔÏ˘Û˘˙ËÙË̤ÓÔ, ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙÔ Avatar, ÌÈ· ȉ¤· Ô˘ ›¯Â Ô Δ˙¤È̘ ∫¿ÌÂÚÔÓ ÚÈÓ ·ÎfiÌ· ·Ó·Ù˘¯ı› Ë Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Ô˘ ı· Â¤ÙÚÂ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∫¿ÌÂÚÔÓ ÛÙÔ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ Lightstorm Entertainment ÚÔÛ¿ÚÌÔÛ ÛÙ· ̤ÙÚ· Ù˘ ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Ù˘ Autodesk ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔÔÚȷ΋ ÂÈÎÔÓÈ΋ οÌÂÚ·: ªÂ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·˘Ùfi, Ô ∫¿ÌÂÚÔÓ ÛÎfi¢ ÙÔ Ê·Îfi Û ËıÔÔÈÔ‡˜ Ô˘ ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÂȉÈο ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· Ì ·ÈÛıËÙ‹Ú˜ Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Ì¤Û· Û ÌÈ· Á˘ÌÓ‹ Ú¿ÛÈÓË ·›ıÔ˘Û·. ∫ÔÈÙÒÓÙ·˜ fï˜ ÛÙÔ ÌfiÓÈÙÔÚ, Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ¤‚ÏÂ ÙÔ˘˜ ËıÔÔÈÔ‡˜ Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ÛÙÔÓ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi, ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙÔ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ Avatar, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó Û Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ ÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜.


32

ΔƒπΔ∏ 23 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 33

ΔƒπΔ∏ 23 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

K§EI™IMO TH™ 22A™ º∂μƒ√À∞ƒπ√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

1.957,39

1,54

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ AEGEAN ∞∂ ALAPIS ∞μ∂∂(∫√) ALPHA BANK ∞∂(∫√) COCA COLA EEE (∫√) EUROBANK PROPERTIES FOLLI - FOLLIE ∞.μ.∂.∂.(∫O) FORTHNET AE(∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞∂(∫√) FRIGOGLASS ∞.∂.(∫√) GENIKI BANK (∫√) INTRALOT (∫√) J&P ∞μ∞• ∞∂ ∂ƒ°√§∏¶Δπ∫∏ Δ√Àƒ.∂ª¶.μπ√ª.√π∫. À§π∫.(∫√) JUMBO ∞.∂.(∫√) LAMDA DEVELOPMENT S.A.(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD S & B μπ√ª∏Ã∞¡π∫∞ √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) SPRIDER STORES ∞.∂. ∞¡∂∫ ∞∂(∫√) ∞¡∂∫ ∞∂(¶√) ∞¡∂∫ ∞∂(¶√) ∞Δ∂ μ∞¡∫ μπ√Ã∞§∫√ ∂μ.Ã∞§∫√À & ∞§√Àª(∫∞) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ °ƒ. ™∞ƒ∞¡Δ∏™ ∞μ∂∂(∫√) ¢/∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §∞ª¶ƒ∞∫∏(∫√) ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂ ¢π∫∞πøª∞ MARFIN INVESTMENT GROUP ¢π∫∞πøª∞ μ∂§§ ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√) ∂§μ∞§ ∞∂(∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ ∞∂(∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ ∞∂(∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ ∞∂ (∫√) ∂Δ. À¢ƒ∂À™∂ø™ & ∞¶√Ã∂ÀΔ.(∫√) ∂Δ∞πƒ∂π∞ À¢ƒ∂À™∂ø™ ∫∞π ∞¶√Ã∂Δ∂À™∂ø™ £∂™/¡π∫∏™ ∞∂ π∞™ø ∞.∂.(∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ ∂∞∂(∫√) π¡Δƒ∞∫√ª ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ∫∞Δ. ∞º√ƒ√§√°∏Δø¡ ∂π¢ø¡ ∞∂(∫√) ª∂Δ∫∞ ∞∂(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(¶√) ª√Δ√ƒ √π§ ∂§§∞™ ª¶∞ª¶∏™ μøμ√™ ¢π∂£¡∏™ Δ∂áπ∫∏ ªÀΔπ§∏¡∞π√™ ∞∂ √ªπ§√™ ∂¶πÃ(∫√) √§¶ ∞∂ √¶∞¶ ∞∂ √ƒ°.Δ∏§∂/¡πø¡ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√) √ƒ°∞¡π™ª√™ §πª∂¡√™ £∂™™∞§√¡π∫∏™ ¶§∞π™π√ COMPUTERS A.E.(∫√) ™π¢∂¡√ƒ ∞.∂.(∫√) ™ø§∏¡√Àƒ°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√À ∞∂(∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ ∂§§∞¢√™ ∞Δ∂ Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ ∞μ∂Δ∂ ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(∫√) ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(¶√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∂FG EUROBANK A.E.(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∫À¶ƒ√À (∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ¶∂πƒ∞πø™ ∞.∂(∫√) À°∂π∞ ¢π∞°¡ø™Δπ∫√ £∂ƒ∞¶∂ÀΔπ∫√ ∫∂¡Δƒ√ ∞£∏¡ø¡ AE Ã∞§∫√ƒ ∞∂ (¶ƒø∏¡ μ∂∫Δøƒ)(∫∞)

4,01 0,46 7,01 17,3 7,3 15,8 1,01 7,82 7,3 0,65 3,45 1,99 7 5,44 1,85 1,93 4,71 0,78 0,52 2,99 1,4 1,68 3,98 5,09 4 1,59 12 0,01 0,01 14,61 1,33 4,41 8,42 6,76 5,62 4,01 3,22 1,25 1,02 6,03 10,4 0,95 0,78 8,71 3,95 4,31 12,11 15,15 9,3 12,17 4,88 3,38 1,16 3,98 5,26 17,95 12,2 5,86 4,29 6,35 1,37 1,14

0,50 4,55 4,32 1,83 1,39 1,28 2,02 4,27 4,29 1,56 -0,58 4,19 0,72 -4,90 1,65 6,63 2,61 6,85 1,96 0,00 0,00 1,21 5,85 0,99 2,56 -0,63 -1,56 0,00 0,00 4,36 0,76 0,23 -0,94 0,90 2,18 0,25 2,22 1,63 5,16 -0,99 0,97 -3,06 0,00 0,12 -2,47 2,86 1,77 -2,26 -0,32 1,25 -1,81 2,42 6,42 1,02 0,00 -0,83 -2,40 2,81 2,14 2,92 0,00 2,70

71920 5495060 1850364 287276 12178 81650 167020 43545 63834 998190 311992 42081 278045 18405 2925131 5770660 6399 149473 70367 0 0 359562 97212 81384 4604 13247 833121 511834 1750 3374218 8220 202275 104384 62362 30404 13618 1600 9623 143279 7855 24822 128067 24950 328563 85462 262586 4947 546091 566245 4303 1146 149864 70850 374156 204496 96582 2548 2631910 1626021 1096660 46457 16166

3,91 0,45 6,75 17 7,21 15,62 0,99 7,55 6,9 0,63 3,44 1,94 6,95 5,4 1,79 1,83 4,59 0,74 0,5 2,99 1,4 1,65 3,8 4,91 3,99 1,58 11,9 0,01 0,01 14,07 1,3 4,4 8,36 6,7 5,42 4 3,15 1,22 0,98 5,98 10,25 0,94 0,77 8,65 3,95 4,2 11,92 15,15 9,17 12 4,83 3,32 1,09 3,9 5,11 17,95 12,2 5,67 4,2 6,13 1,37 1,1

4,06 0,47 7,08 17,4 7,39 15,91 1,02 7,84 7,3 0,66 3,6 2,08 7,13 5,72 1,88 1,97 4,73 0,79 0,52 2,99 1,4 1,71 3,98 5,13 4,01 1,62 12,2 0,01 0,01 14,76 1,33 4,49 8,6 6,95 5,63 4,1 3,22 1,25 1,02 6,17 10,48 1 0,81 8,89 4,09 4,4 12,3 15,55 9,45 12,2 4,97 3,45 1,17 4,01 5,3 18,44 12,49 6,02 4,34 6,49 1,41 1,14

-1,65 0,00 0,00 5,14 2,63 4,76 0,00 4,48 0,00 3,03 0,00 -0,23 1,96 2,38 0,00 0,13 1,67 0,00 0,00 -0,56 5,00 0,00 0,00 0,00 3,26 -0,49 3,57 -5,65 2,78 -1,06 1,27 3,79 0,87 1,11 -0,65 6,45 -1,67 0,00

59684 0 36380 11303 600 124737 0 3140 34371 1490 0 87600 3631 3732 0 5700 5735 1770 125070 3040 75780 0 0 10 19 3180 34520 728 2439 5251 200 278443 4733 2210 217 17160 35287 0

1,19 0,87 0,84 1,73 0,78 0,64 0,35 0,65 0,36 0,65 1,18 4,26 1,02 0,84 1,3 7,62 1,2 1,16 0,49 1,76 0,81 0,43 3,07 4,25 0,95 2 0,55 2,34 0,34 0,91 0,78 1,32 1,14 0,9 2,92 0,31 0,58 0,42

1,21 0,87 0,87 1,85 0,78 0,68 0,35 0,72 0,37 0,69 1,18 4,3 1,05 0,91 1,3 7,7 1,22 1,21 0,52 1,8 0,85 0,43 3,07 4,25 0,95 2,03 0,58 2,48 0,39 0,94 0,8 1,39 1,19 0,91 3,07 0,33 0,61 0,42

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALPHA TRUST ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à ALSINCO A.E ∂π¢ø¡ ∂¡¢À™∏™ -À¶√¢∏™∏™ (∫√) ASPIS BANK ∞¡.Δƒ∞¶∂∑π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ AUTOHELLAS ∞.∂.(∫√) BYTE COMPUTER ∞μ∂∂(∫√) CENTRIC MULTIMEDIA ∞∂ CPI A.E. ∏§∂∫Δƒ√¡π∫ø¡ ∏/À (∫√) CYCLON ∂§§∞™ ∞∂ DIONIC ∞∂μ∂ EURODRIP ∞.μ.∂.°.∂.(∫√) EUROLINE AEEX (KO) EUROMEDICA ∞.∂.¶∞ƒ√Ã∏™ π∞Δƒπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ F.G EUROPE ∞∂ (∫√) F.H.L ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ª&° ∞μ∂∂(∫√) FASHION BOX ∂§§∞™ ∞∂ FLEXOPACK AEBEP(∫√) INFOQUEST ∞∂μ∂(∫√) INFORM ¶.§À∫√™(∫√) INTRAKAT ∞∂ KLEEMAN HELLAS A.B.E.E(∫√) LAVIPHARM ∞∂(∫√) LOGISMOS ∞∂ MEDICON HELLAS ∞.∂. MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP MEVACO ª∂Δ∞§§√Àƒ°π∫∏ (∫√) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ NEWSPHONE HELLAS SA NEXANS ∂§§∞™ ∞¡.μπ√ª.∂Δ.(∫√) NUTRIART A.B.E.E. PASAL ∞.∂. ∞¡∞¶ΔÀ•∂ø™ ∞∫π¡∏Δø¡ PROFILE ∞∂μ∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂ REDS AE (KO) REVOIL ∞∂ RILKEN μπ√ª. ∫∞§§À¡Δπ∫ø¡(∫√) SATO ∞∂(∫O) SCIENS ¢π∂£¡∏™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞.∂∫O) SPACE ∂§§∞™ ∞.∂.(∫√)

1,19 0,87 0,85 1,84 0,78 0,66 0,35 0,7 0,36 0,68 1,18 4,27 1,04 0,86 1,3 7,7 1,22 1,16 0,5 1,79 0,84 0,43 3,07 4,25 0,95 2,02 0,58 2,34 0,37 0,93 0,8 1,37 1,16 0,91 3,06 0,33 0,59 0,42

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø TRASTOR ∞∂∂¶ VELL GROUP ∞.∂ YALCO-∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ∞∂(∫∞) ∞. S COMPANY ∂ª¶√ƒπ∫∏ -μπ√ª. ∂Δ.-∏/À (∫√) ∞°ƒ.√π∫√™ ™¶Àƒ√À(∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂Ã(∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ μπ√ª. •À§√À ∞.∂.(∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ ∞μ∂∂(∫√) ∞§√ÀªÀ§ μπ√ª. ∞§√Àªπ¡π√À (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂ ∞ƒΔ√μπ√ª/¡π∞ ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™(∫O) ∞Δ∂ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∞∂ ∞Δ§∞¡Δπ∫ ™√À¶∂ƒª∞ƒ∫∂Δ ∞.∂. (KO) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√) ∞º√π Ã.∫√ƒ¢∂§§√À ∞∂μ∂(∫∞) ∞Ã√¡ ∞.∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ ∞μ∂¶∂ ∞∂(∫√) μ∞ƒ¢∞™ ∞∂μ∂∂ μπ√∫∞ƒ¶∂Δ ∞.∂ (∫√) μπ™ ∞∂(∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS A.E.(KO) °∞§∞•π¢π £∞§∞™™π∂™ ∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ (KO) °∂¡.∂ª¶√ƒπ√À & μπ√ª/¡π∞™(∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ ª∂™πΔ∂™ ∞™º∞§π™∂ø¡ ∞∂ ¢∞´√™ ¶§∞™Δπ∫∞ ∞μ∂∂(∫√) ¢π∞™ ∞∂∂Ã(∫O) ¢π∞™ πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ABEE(∫√) ¢π∂£¡∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∞∂∂Ã(∫O) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.∂.(∫√) ¢√Àƒ√™ ∞∂(∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ ¶∞¶∞¶∞¡∞°πøΔ√À ∞μ∂∂∞ (∫√) ∂.¶∞πƒ∏™ ∞μ∂∂ ¶§∞™Δπ∫ø¡(∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ ∞μ∂∂(∫√) ∂∫¢√Δπ∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §πμ∞¡∏ ∂∫Δ∂ƒ ∞∂(∫√) ∂§. ¢. ª√À∑∞∫∏™(∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ ∞∂μ∂(∫√) ∂§μ∂ - ∂¡¢Àª∞Δø¡ ∞∂(∫√) ∂§°∂∫∞ ∞.∂.(∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ ∞.∂.(∫√) ∂§π¡√π§ ∂§§∏¡π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ ¶∂Δƒ∂§∞πø¡ ∞∂ ∂§§.μπ√ª.∑∞Ã∞ƒ∏™ ∞∂(∫∞) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞(∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞(∫O) ∂§Δ√¡ ∞∂μ∂.(∫O) ∂§Δƒ∞∫ ∞∂(∫O) ∂§ºπ∫√(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∂π™∞°.¢πΔƒ√Ãø¡ & ª∏Ã∞¡ø¡ £∞§∞™™∏™ ∞.∂.∂ ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∏Ã√À ∫∞π ∂π∫√¡∞™ ∞∂ ∂Δ∂ª ∞∂(∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂°∞(∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π ™Àªμ√À§√π Δ∂á√§√°π∞™ ∫∞π ∞¡∞¶ΔÀ•∏™ ∞∂ ∑∞ª¶∞ ∞∂(∫∞) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ ∞.∂. (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ ∞.∂-μπ√ª.ª∞ƒ(∫√) π§À¢∞ ∞∂ πª¶∂ƒπ√ ∞ƒ°ø ∞.M.∂(∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ ∞∂(∫√) πãÀ√Δƒ√ºπ∞ ™∂§√¡Δ∞ ∞∂°∂(∫√) ∫.∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ & Àπ√π ∞∂μ∂(∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ∞.∂. ∂∫¢√™∂π™(∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ BIOM.& •∂¡√¢/∫∂™ ∂¶πÃ.∞.∂. (∫√) ∫§ª ∞∂ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À ∞μ∂∂ (∫∞) ∫√ƒƒ∂™ ∞.∂ ∫ƒ∂.∫∞ ∞∂(∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª ∞μ∂∂(∫√) ∫ƒπ ∫ƒπ ∞μ∂∂ ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ ∞.∂.(∫√) ∫À§π¡¢ƒ√ª. ∫.™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√À(∫O) ∫À§π¡¢ƒ√ªÀ§√™ §√À§∏(∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ ª.∫.¡. ∞.∂.(∫√) §∞¡∞∫∞ª ∞∂(∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ ∞∂(∫O) ª∞ƒ∞∫ ∞μ∂∂ ªπG R∂∞L ∂SΔ∞Δ∂ ∞.∂. ªπ¡∂ƒμ∞ ∞º√π π&μ §∞¢∂¡∏™ (∫∞) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ ∞∂(∫√) ªÀ§√π ∫∂¶∂¡√À ¡.μ∞ƒμ∂ƒ∏™ -MODA BAGNO ∞∂(∫√) ¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(∫A) ¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(¶∞) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∞.∂.(∫√) ¡∂øƒπ√¡ ∞.∂. (∫√) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ ∞∂μ∂ DFH SA (∫√) •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞∂(∫√) •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞∂(¶√) √ªπ§. π¡Δ∂∞§ ∞μ∂∂ ¢∂ & ™π∞(∫√) ¶. ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ∞∂μ∂(∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∞μ∂(∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂.(∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ ∞μ∂∂(∫O) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.μ.∂.∂.(∫√) ƒπ¡Δ∂¡∫√ ∞∂ (∫√) ™∂§ª∞¡(∫√) ™π¢∏ƒ∂ª¶√ƒπ∫∏ ª∞∫∂¢√¡π∞™ ∞∂ ™Δ∂§π√™ ∫∞¡∞∫∏™ ∞μ∂∂ ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ ∞∂μ∂(∫√) ™ø§.§.Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒ√ºπ§ ∞E(∫∞) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ ∞∂(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∞ΔΔπ∫∏™(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∂§§∞¢√™(∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ(∫√)

1,21 0,5 0,4 0,71 0,59 1,78 0,59 0,4 0,93 1,18 0,92 1,27 0,64 1,68 0,39 0,57 0,82 0,52 0,77 1,1 1,36 0,39 0,35 1,69 6,58 0,61 1,42 0,74 1,04 1,25 0,46 0,72 0,64 0,43 0,78 0,38 0,46 0,79 0,75 1,69 2,09 0,88 1,23 0,33 0,56 2,54 0,9 1,56 0,34 0,82 0,58 0,52 3,49 10,46 1,99 0,62 1,06 0,39 0,78 0,49 0,33 4,92 1,17 1,79 0,35 6,01 0,7 5,76 1,29 0,56 2,99 1,71 0,45 0,83 0,61 0,39 4,01 1,27 0,67 0,93 0,51 0,63 0,6 1,49 0,57 0,96 0,56 0,58 0,6 0,82 2,94 1,02 2,79 0,97 3,85 0,3 0,66 1,26 1,3 1,1 0,4 0,33 3,74 1,36 42,14 0,33

-1,63 2,04 -2,44 -1,39 5,36 0,57 -1,67 0,00 3,33 2,61 -1,08 0,00 0,00 0,00 8,33 0,00 0,00 1,96 -4,94 0,00 0,00 8,33 6,06 8,33 1,23 3,39 0,71 0,00 2,97 0,00 2,22 1,41 8,48 4,88 0,00 2,70 2,22 2,60 5,63 9,03 0,97 0,00 6,03 0,00 0,00 -0,39 9,76 -0,64 0,00 2,50 1,75 0,00 0,87 -3,15 -0,50 -1,59 2,91 2,63 2,63 -2,00 6,45 -0,61 0,00 5,92 0,00 1,01 2,94 0,00 0,00 -3,45 -4,78 0,59 -6,25 3,75 5,17 5,41 0,25 -0,78 3,08 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,70 -5,00 -6,80 -5,09 0,00 0,00 0,00 -1,67 4,08 -2,11 2,11 0,00 0,00 0,00 -2,33 0,00 3,77 -20,00 0,00 -0,53 2,26 3,82 0,00

9305 27090 1135 2229 5030 22992 4030 20077 270 21 515 562 1000 0 1500 27720 0 3177 1000 0 0 1301 10770 5 500 154623 875 0 19440 0 8656 16101 300 2100 8010 1000 16589 1900 1500 5 30 7140 437 1700 6230 600 7177 500 3877 16455 5704 22726 52690 508 215 10205 31982 7777 5170 34390 68061 154 0 10744 0 20 3000 0 1220 1600 100 3710 7170 21089 795 150 1601 643 140 0 1000 1150 0 10 19430 8770 1500 3150 0 0 3005 11990 179072 88782 1650 470 4928 3120 700 5125 20 9600 100 36240 3649 0

1,2 0,47 0,37 0,7 0,57 1,77 0,56 0,39 0,9 1,18 0,92 1,24 0,64 1,68 0,36 0,56 0,82 0,51 0,77 1,1 1,36 0,37 0,33 1,69 6,55 0,59 1,38 0,74 1,01 1,25 0,44 0,66 0,62 0,42 0,78 0,37 0,44 0,79 0,74 1,69 2,09 0,85 1,17 0,32 0,55 2,54 0,8 1,55 0,31 0,75 0,56 0,5 3,44 10,44 1,96 0,62 1 0,38 0,76 0,49 0,3 4,91 1,17 1,7 0,35 6,01 0,7 5,76 1,24 0,56 2,99 1,69 0,45 0,75 0,57 0,39 4 1,17 0,67 0,93 0,51 0,6 0,6 1,49 0,54 0,93 0,55 0,53 0,6 0,82 2,92 0,98 2,79 0,96 3,84 0,29 0,66 1,26 1,3 0,99 0,4 0,31 3,74 1,32 41,2 0,33

1,23 0,5 0,42 0,73 0,59 1,78 0,59 0,42 0,93 1,18 0,92 1,27 0,64 1,68 0,39 0,58 0,82 0,52 0,77 1,1 1,36 0,39 0,35 1,69 6,58 0,62 1,42 0,74 1,06 1,25 0,46 0,74 0,64 0,43 0,85 0,38 0,46 0,79 0,76 1,69 2,09 0,91 1,23 0,34 0,56 2,55 0,9 1,57 0,34 0,82 0,58 0,52 3,5 10,48 2 0,64 1,06 0,39 0,79 0,51 0,33 4,93 1,17 1,81 0,35 6,01 0,71 5,76 1,3 0,56 2,99 1,75 0,47 0,86 0,61 0,39 4,01 1,27 0,67 0,93 0,51 0,63 0,6 1,49 0,58 1 0,56 0,58 0,6 0,82 3 1,03 2,79 1,01 3,85 0,3 0,66 1,32 1,37 1,1 0,4 0,33 3,74 1,38 42,42 0,33

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø Ã.ª¶∂¡ƒ√Àª¶∏ & Àπ√™ ∞∂(∫√) Ã∞π¢∂ª∂¡√™(∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∞§∂Àƒ/¡π∞(∫√)

3,21 0,89 0,46

-0,93 3,49 0,00

1020 1050 0

3,1 0,89 0,46

3,21 0,89 0,46

7,41 1,67 7,71 0,49 1,08 3,71 0,48 0,34 1,51 1,49 0,23 0,24 0,23 0,14 20,69 0,49 0,53 38 2,79 0,73 0,22 7,89 0,16 0,2 0,57 5 0,19 0,31 13,6 75 3,25 19,95 3,13 0,16 1,56 0,2 0,16 9,81 6,49 0,23 0,84 0,27

1,65 1,83 0,00 0,00 0,00 1,37 0,00 0,00 0,00 0,68 9,52 -7,69 0,00 -6,67 1,92 11,36 3,92 0,00 3,33 5,80 0,00 7,79 6,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,74 0,00 9,80 0,45 -1,26 6,67 0,00 0,00 0,00 0,00 -17,95 -8,00 0,00 3,85

400 2227 0 0 0 14570 0 0 1190 50 100 260 10000 60300 215 10440 50 0 16 10 29458 39 500 0 0 2925 0 0 225 498 390 1135 2550 36089 0 3744 0 0 125 6200 2800 25888

7,4 1,66 7,71 0,49 1,08 3,66 0,48 0,34 1,46 1,49 0,23 0,24 0,23 0,14 20,3 0,46 0,53 38 2,73 0,73 0,22 7,89 0,16 0,2 0,57 5 0,19 0,31 13,6 75 3,25 19,68 3,1 0,14 1,56 0,2 0,16 9,81 6,33 0,23 0,84 0,27

7,45 1,69 7,71 0,49 1,08 3,77 0,48 0,34 1,55 1,49 0,23 0,24 0,23 0,14 21 0,52 0,53 38 2,84 0,73 0,23 7,89 0,16 0,2 0,57 5,06 0,19 0,31 13,6 75 3,25 19,97 3,15 0,16 1,56 0,21 0,16 9,81 7,12 0,24 0,84 0,28

0,15 0,08 0,99 0,47 0,9 0,13 0,19 3,7 0,11 0,1 0,14 0,05 0,14 1,31 0,23 0,49 0,07 0,09 0,28 0,22 8,26 0,53 0,36 0,43 0,54 0,2 0,14 0,4

0,00 0,00 0,00 0,00 -1,10 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,97 0,00 0,00 16,67 0,00 0,00 -4,35 0,00 -3,64 -5,26 -4,44 0,00 5,26 7,69 5,26

34362 24000 350 0 30340 25 0 0 0 4852804 0 101000 5060 9300 0 0 5000 0 600 13201 0 254 14050 6327 0 18827 50 116794

0,14 0,08 0,99 0,47 0,86 0,13 0,19 3,7 0,11 0,1 0,14 0,05 0,13 1,23 0,23 0,49 0,07 0,09 0,28 0,22 8,26 0,53 0,36 0,42 0,54 0,19 0,14 0,38

0,15 0,08 0,99 0,47 0,95 0,13 0,19 3,7 0,11 0,1 0,14 0,05 0,14 1,32 0,23 0,49 0,07 0,09 0,28 0,23 8,26 0,53 0,38 0,48 0,54 0,21 0,14 0,43

1,02 2,6 2,08 4,03 2,52 2,47 1,4 1,05 2,18 2,62 2,7 2,07

0,00 -3,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,02 2,6 2,08 4,03 2,52 2,47 1,4 1,05 2,18 2,62 2,7 2,07

1,02 2,6 2,08 4,03 2,52 2,47 1,4 1,05 2,18 2,62 2,7 2,07

1,07 0,06 0,62 0,64 3,08 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 0,12 0,1 0,48 0,78 0,12 0,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,07 0,06 0,62 0,64 3,08 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 0,12 0,1 0,48 0,78 0,12 0,88

1,07 0,06 0,62 0,64 3,08 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 0,12 0,1 0,48 0,78 0,12 0,88

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™. ∞∫π¡∏Δ∞ ∞.∂.(∫√) ATTICA GROUP ∞∂(∫√) CROWN HELLAS CAN ∞∂(∫√) ELBISCO AE ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫∞) ELMEC SPORT ∞μ∂Δ∂(∫√) EMPORIKI BANK S.A(∫√) INFORMER ∞∂(∫√) INTERFISH πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ∞∂ ∫√ MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ OLYMPIC CATERING A.E.(∫√) PAPERPACK-Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ ∞.μ.∂.∂.(∫√) QUALITY & RELIABILITY ABEE(∫√) SPIDER ª∂Δ∞§/Ã∞¡π∞(∫√) UNIBIOS ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) VIVARTIA ∞μ∂∂ (∫O) VIVERE AE ∫√ ∞£∏¡∞ ∞Δ∂(∫√) ∞§º∞ - μ∏Δ∞ μ∞™π§√¶√À§√™(∫√) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ μ√À§π∞°ª. ∞•∂(∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ ∞∂ (∫O) μπ√Δ∂ƒ ∞∂(∫√) °∂∫∂ ∞.∂(∫∞) ∂¢ƒ∞™∏ - Ã.æ∞§§π¢∞™ ∞Δ∂(∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ ∞.∂.∂.(∫√) ∂∫¢√™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ ∞.∂.(∫√) ∏ƒ∞∫§∏™ (∞¡.°∂¡.∂Δ.Δ™πª∂¡)(∫√) π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(∫∞) π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(¶A) π√¡π∫∏ (•∂¡√¢√Ã.∂¶πÃ.)(∫√) ∫∞¶¡√μπ√ª∏Ã∞¡π∞ ∫∞ƒ∂§π∞ ∞∂(∫A) ∫∂∫ƒ√æ •∂¡√¢.Δ√Àƒ.√π∫.§∞Δ.(∫√) §∞ªæ∞ (∞¡.∂Δ.∂§§.•∂¡√¢√Ã.)(∫O) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞.¡.∂.(∫√) ª√ç√™ ∞∂(∫√) ¶.°.¡π∫∞™ ∞μ∂∂(∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ ∞∂μ∂(∫O) ™À™Δ. ªπ∫ƒ√À¶√§√°π™Δø¡ ∞∂(∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞(∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞(¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• ∞º√π ∞¡∂∑√À§∞∫∏(∫√) Ã.∫.Δ∂°√¶√À§√™ ∂∫¢√™∂π™ ∞∂(∫√) Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À ∞μ∂∂ (∫√)

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC ∞μ∂∂(∫√) COMPUCON ∂º∞ƒª√°∂™ À¶√§√°π™Δø¡ ∞μ∂∂ HELLAS ONLINE ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ PLIAS ∞¡/ª∏ μπ√ª/∫∏ &∂ª/∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ∫∞Δ/∫ø¡ ∞°∞£ø¡ (KA) ∞∂°∂∫ ∞∂(∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ ∞.∂(∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ ∞.∂. (∫∞) ∂§μπ∂ª∂∫ ∞.∂ ∂§§.πãÀ√∫∞§§. ∞μ∂∂(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂(∫O) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ ∫∂º∞§∞π√À & ∂¶∂¡¢À™∂ø¡ ∞∂ ∑∏¡ø¡ ∞∂ ƒ√ª¶√Δπ∫∏™ ∫∞𠶧∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ π¶¶√Δ√Àƒ ∞∂(∫A) ∫∂ƒ∞ª∂π∞ ∞§§∞Δπ¡∏ AE ∫§ø¡∞Δ∂• √ªπ§. ∂¶πÃ∂πƒ. AE(∫O) ∫§ø¡∞Δ∂• √ªπ§. ∂¶πÃ∂πƒ. AE(¶O) ∫√Àª¶∞™ ∞.∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) ª.π.ª∞π§∏™ ∞∂μ∂(∫√) √ªπ§. π¡Δ∂∞§ ∞μ∂∂ ¢∂ & ™π∞(¶√) ¶∂ƒ™∂À™ ¶ƒ√π√¡Δ∞ ∂π¢π∫∏™ ¢π∞Δƒ√º∏™ ∞μ∂∂ -∫√ ¶∂Δ∑∂Δ∞∫∏™ ∞∂(∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞.∂. ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞∂ (¶√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ ∞Δ∂(∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ ∞∂(∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ ∞∂(∫√)

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST ∞.∂.¶.∂.À. ENVITEC AE EPSILON NET AE EUROXX Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∫∞∫∏ ∞.∂.¶.∂.À. PERFORMANCE TECHNOLOGIES ∞.∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ ∞∂ ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ ∞.∂.μ.∂ ª∂¡ΔπΔ∂ƒƒ∞ ∞μ∂E ¡Δ√¶§∂ƒ ∞μ∂∂ √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™ ∞μ∂Δ∂ º√À¡Δ§π¡∫ ∞μ∂∂

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂∂à KO BETANET ABEE HITECH SNT ∞∂ MICROLAND COMPUTERS(∫√) SINGULARLOGIC S.A. ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(¶√) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞∂°∞(∫√) ∞º√π ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞Δ∂(∫√) ¢π∂∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) §∞¡ ¡∂Δ ∞.∂ (∫√) ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ∞∂(∫∞) ¡∞ÀΔπ§π∞∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ §∂™μ√À (∫√) ™∞√™ º∂ƒƒÀ™ Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡(∫√) øª∂°∞ ∞∂∂à (∫√)


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 34

ΔƒπΔ∏ 23 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

K§EI™IMO TH™ 19∏™ º∂μƒ√À∞ƒπ√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. π√¡π∫∏ ∑ø∏™ ™À¡Δ.¶ƒ√°ƒ.√ª√§.∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

25.271.911,28 5.157.214,28 4,9003 22.679.953,74 2.844.739,55 7,9726 136.896.721,22 15.463.365,61 8,8530 15.297.561,10 2.260.449,54 6,7675 366.439.748,13 107.941.823,29 3,3948 29.718.752,81 3.393.867,42 8,7566 18.681.976,53 2.682.754,48 6,9637 7.463.898,03 1.461.529,71 5,1069 12.633.600,14 1.710.154,91 7,3874 118.483.243,32 13.441.653,00 8,8146 52.882.862,31 6.913.247,87 7,6495 6.030.598,22 1.583.362,56 3,8087 22.467.189,88 2.240.852,85 10,0262 8.637.244,64 857.806,18 10,0690 205.917.270,02 14.168.228,09 14,5337 15.906.022,56 966.463,09 16,4580 3.791.253,78 659.551,34 5,7482 10.289.250,96 2.033.591,52 5,0596 7.659.395,88 2.049.555,66 3,7371 8.905.046,46 2.446.259,38 3,6403 16.102.382,55 2.161.972,41 7,4480 36.206.957,10 3.828.781,28 9,4565 10.297.540,06 5.443.886,14 1,8916 4.091.174,22 290.715,27 14,0728

-0,27% 4,9983 4,8023 -2,68% -0,36% 8,0922 7,9128 -4,11% -0,22% 8,8530 8,7866 -2,06% -0,27% 6,8859 6,6998 -2,92% -0,15% 3,3948 3,3948 -4,45% -0,08% 8,7566 8,6909 -2,97% -0,15% 6,9637 6,9115 -2,80% -0,26% 5,1375 5,0660 -4,83% -0,25% 7,4982 7,3874 -3,12% -0,24% 8,8146 8,8146 -0,65% -0,27% 7,7260 7,6113 -3,63% -0,25% 4,1134 3,8087 -4,12% -0,26% 10,0262 9,9510 -3,63% -0,26% 10,0690 10,0690 -3,56% -0,26% 14,6064 14,4247 -4,27% 0,06% 16,7872 16,2934 -1,86% -0,25% 5,8632 5,6907 -2,51% -0,29% 5,0596 5,0090 -3,55% -0,16% 3,8118 3,6624 -2,58% -0,20% 3,6403 3,6130 -1,61% -0,14% 7,5225 7,4480 -2,65% -0,09% 9,5511 9,3619 -4,61% 0,14% 1,8916 1,8869 -1,97% -0,18% 14,2839 13,9321 -3,78%

80.248.506,87 26.959.201,84 3.228.507,07 167.137.774,47 36.384.734,47 6.365.830,49 29.659.976,56 32.885.539,39 17.033.024,50 9.913.726,66 33.111.347,91 11.432.602,50 20.811.818,09 33.471.604,54 316.749.285,05 5.534.297,40 28.840.449,29 59.601.065,16 128.574.492,42 55.202.039,23 1.313.047,73 17.517.824,93 68.193,28 6.514.387,06 660.089,52 15.509.553,36 1.122.640,13 1.405.625,34 32.730.401,17 14.208.711,44 5.121.298,56 13.245.913,15 3.670.132,41 3.097.888,90 124.705.802,01 59.679.247,67 14.646.264,18 55.926.240,08 107.217.257,74 56.170.544,79 10.177.301,62 57.631.643,18 105.638.019,71 52.761.020,36 5.818.070,75 486.780,12 8.835.002,63 73.111.209,89 17.132.708,96 2.801.586,70 4.236.820,22 5.384.279,79

-0,14% -0,06% 0,40% -0,05% -0,10% 0,15% -0,01% 0,25% 0,45% 0,08% -0,18% 0,02% -0,11% 0,27% -0,15% -0,09% -0,08% -0,24% 0,01% -0,01% -0,01% 0,02% 0,03% 0,03% -0,05% -0,05% -0,17% -0,17% -0,06% -0,17% -0,06% -0,07% -0,18% -0,16% -0,15% -0,04% -0,04% -0,08% 0,34% 0,11% -0,01% -0,02% -0,29% -0,12% -0,02% -0,13% -0,13% 0,15% -0,11% -0,03%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA CLICK I √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) NBG SYN GROWTH STRATEGY II /A (EUR)(3) NBG SYN GROWTH STRATEGY II / B (EUR)(3) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN INCOME √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

4.911.695,44 2.173.393,13 327.183,87 36.788.437,94 5.238.307,75 923.462,85 3.505.048,93 3.635.528,36 1.828.475,47 2.492.305,57 4.122.152,86 1.652.758,39 6.627.322,83 6.548.613,29 53.355.913,85 950.563,85 3.058.124,56 5.490.698,86 15.153.822,78 5.476.383,80 120.000,00 1.590.800,84 55,73 5.347,36 571,66 13.094,15 1.143,92 1.351,11 32.582,17 14.100,00 1.132.213,33 3.757.411,74 1.173.883,05 382.194,71 38.505.648,98 5.637.421,03 1.411.745,41 5.930.090,29 34.135.972,01 6.046.971,12 358.712,22 6.002.129,06 94.510.299,34 4.928.491,08 1.736.220,51 164.329,12 1.815.633,44 25.444.569,60 5.119.429,99 715.205,40 20.245,15 1.635.854,45

16,3382 12,4042 9,8676 4,5432 6,9459 6,8934 8,4621 9,0456 9,3154 3,9777 8,0325 6,9173 3,1403 5,1113 5,9365 5,8221 9,4308 10,8549 8,4846 10,0800 10,9421 11,0120 1.223,6600 1.218,2400 1.154,7000 1.184,4600 981,4000 1.040,3500 1.004,5500 1.007,7100 4,5233 3,5253 3,1265 8,1055 3,2386 10,5863 10,3746 9,4309 3,1409 9,2890 28,3718 9,6019 1,1177 10,7053 3,3510 2,9622 4,8661 2,8734 3,3466 3,9172 209,2800 3,2914

16,6650 12,6523 10,0650 4,5432 6,9459 6,8934 8,8852 9,3170 9,5949 4,0473 8,2735 6,9173 3,1591 5,1113 5,9365 5,8221 9,9023 11,3976 8,9088 10,5840 11,4892 11,0120 1.223,6600 1.218,2400 1.154,7000 1.184,4600 981,4000 1.040,3500 1.004,5500 1.007,7100 4,5459 3,5782 3,1734 8,2271 3,3196 10,7980 10,5821 9,4309 3,1409 9,4748 28,5137 9,6019 1,1177 10,7053 3,4180 2,9622 4,8661 2,9021 3,4470 3,9564 210,3264 3,3901

16,1748 12,2802 9,7689 4,5091 6,8938 6,8417 8,2929 8,8647 9,1291 3,9379 7,8719 6,8654 3,1152 5,1113 5,9365 5,8221 9,4308 10,8549 8,4422 10,0296 10,9421 11,0120 1.223,6600 1.218,2400 1.154,7000 1.184,4600 981,4000 1.040,3500 1.004,5500 1.007,7100 4,4894 3,5253 3,1265 8,1055 3,1738 10,3746 10,1671 9,2423 3,1173 9,1032 28,1590 9,6019 1,1093 10,6250 3,3175 2,9326 4,8174 2,8447 3,2462 3,9172 209,2800 3,2256

0,41% 1,58% 7,26% 0,86% 0,54% 3,31% -0,64% -4,47% -4,33% 1,10% -1,76% 1,55% -0,50% 10,24% 3,98% 1,55% -0,07% 2,71% -1,99% 0,16% 0,63% 2,23% 0,67% 0,67% -0,36% -0,35% 0,16% 0,16% -1,73% -1,73% 1,40% 0,62% -0,03% 0,33% -0,71% -0,66% -0,90% -2,28% 0,92% -3,74% 7,06% -1,80% -0,43% -0,28% 1,63% -0,12% 0,98% -0,12% 0,68% 6,63% 0,10% 0,20%

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ª∂Δ√Ãπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. GENIKI ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ. ∂™øΔ. ALPHA TRUST OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂™øΔ. INTERLIFE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂ƒª∏™ ¶ƒøΔ√¶√ƒ√™

8.387.298,08 4.615.343,01 22.416.742,41 36.222.025,05 14.408.903,18 15.148.820,77 179.844.886,54 169.304.655,93 19.522.162,46 20.697.258,54 57.528.032,17 43.029.035,36 43.248.639,87 30.471.309,46 1.218.177,84 2.231.324,89 16.127.830,61 76.303.426,21 2.011.209,14 11.034.679,49 868.893,08 71.526.627,42 157.911.169,70 25.657.979,72 5.455.107,18 184.322,35 13.053.856,00 1.395.918,34 112.720.139,50 9.842.201,02

3.265.408,35 578.177,08 4.595.028,34 2.129.534,73 4.778.124,29 2.125.147,66 15.946.239,29 15.064.893,55 2.726.477,71 1.720.258,75 5.956.041,00 1.191.255,46 3.371.417,69 5.810.351,21 213.128,37 348.584,61 8.377.069,54 14.802.484,83 1.938.871,22 9.485.422,60 144.077,25 41.205.278,69 18.855.454,14 17.237.131,71 279.525,00 193,41 13.679,93 383.023,10 6.984.708,27 4.313.319,17

2,5685 7,9826 4,8785 17,0094 3,0156 7,1284 11,2782 11,2384 7,1602 12,0315 9,6588 36,1207 12,8280 5,2443 5,7157 6,4011 1,9252 5,1548 1,0373 1,1633 6,0307 1,7359 8,3748 1,4885 19,5156 953,0000 954,2300 3,6445 16,1381 2,2818

1,40% 0,98% 2,71% 1,23% 0,78% 1,32% 2,00% 1,90% 2,38% 1,76% 2,74% 0,79% 0,64% 1,14% 0,88% 0,55% 1,25% 1,70% 1,18% 1,31% 0,50% 1,15% 2,05% 2,54% 2,39% 1,01% 1,01% 1,80% 2,14% 0,89%

2,6969 8,3817 5,1224 17,8599 3,1211 7,3779 11,3910 11,3508 7,2318 12,1518 9,7071 36,8431 13,0846 5,3492 5,8300 6,5291 1,9926 5,1548 1,0373 1,1807 6,1212 1,7359 8,3748 1,4885 19,5156 953,0000 954,2300 3,6809 16,6222 2,3503

2,5171 -12,76% 7,9028 -14,14% 4,8297 -14,54% 16,8393 -11,54% 2,9854 -11,80% 7,0571 -13,87% 11,1654 -11,70% 11,1260 -12,33% 7,0886 -12,16% 11,9112 -13,66% 9,5815 -14,62% 35,7595 -10,46% 12,6997 -10,15% 5,1919 -12,17% 5,6585 -10,58% 6,3371 -10,35% 1,9252 -11,91% 5,1033 -8,41% 1,0269 -10,99% 1,1517 -11,48% 5,9704 -10,94% 1,7185 -11,98% 8,2911 -13,12% 1,4736 -12,63% 19,5156 -12,11% 953,0000 -14,52% 954,2300 -14,52% 3,5716 -12,57% 15,9767 -11,00% 2,2590 -10,66%

ENEP°HTIKO

∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS P II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC TOP 20 ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§.ª∂Δ.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

8.730.154,91 1.471.850,88 5,9314 55.253.440,85 6.008.383,65 9,1961 6.710.081,63 2.331.354,07 2,8782 179.592.401,25 8.057.659,64 22,2884 62.441.465,26 12.192.865,25 5,1211 28.391.933,84 67.347.969,22 0,4216 1.290.009,15 2.806.178,96 0,4597 86.410.150,13 10.334.258,11 8,3615 53.402.638,69 6.421.038,67 8,3168 46.357.109,44 5.228.713,91 8,8659 4.562.104,41 3.399.779,92 1,3419 587.942,26 56.727,91 10,3643 2.728.227,29 263.196,51 10,3657 12.324.599,91 3.453.608,58 3,5686 2.191.929,91 1.099.221,21 1,9941 20.092.856,20 7.678.331,72 2,6168 10.351.935,55 5.383.378,47 1,9229 56.824.744,96 4.645.833,97 12,2313 13.182.070,76 6.563.066,44 2,0085 72.325.511,12 1.734.915,51 41,6882 4.174.542,18 503.917,95 8,2842 6.530.131,19 1.781.518,54 3,6655 13.232.636,92 17.566.554,27 0,7533 45.998.835,73 5.178.691,63 8,8823 6.675.466,03 9.239.115,83 0,7225 34.683.199,13 4.077.124,03 8,5068 7.657.724,22 2.631.320,47 2,9102 24.814.101,17 13.515.500,28 1,8360 16.326.346,53 7.777.398,03 2,0992 886.269,26 863.281,02 1,0266 556.499,86 216.255,27 2,5733 5.564.600,79 660.530,85 8,4244

1,52% 6,1093 5,8721 -11,15% 1,71% 9,1961 9,1041 -11,29% 1,44% 2,8782 2,8494 -14,06% 1,68% 22,5113 22,0655 -11,62% 0,70% 5,1723 5,0699 -11,59% 1,74% 0,4216 0,4174 -11,35% 1,68% 0,4597 0,4551 -14,36% 0,01% 8,3615 8,2779 -0,99% 0,13% 8,3168 8,3168 -0,30% 0,22% 8,8659 8,8659 -1,84% 1,00% 1,3419 1,3285 -8,83% 0,33% 10,3643 10,1570 -5,53% 0,33% 10,3657 10,1584 -5,53% 1,57% 3,7470 3,5329 -11,01% 1,78% 2,0938 1,9742 -13,55% 1,53% 2,6168 2,5906 -10,71% 0,97% 1,9229 1,9037 -10,99% 1,39% 12,3536 11,9867 -11,64% 0,83% 2,0286 1,9683 -11,29% 0,98% 42,7304 41,6882 -11,05% 1,58% 8,4913 8,2842 -15,40% 0,67% 3,7571 3,6655 -13,96% 0,95% 0,7684 0,7533 -13,19% 1,78% 9,0599 8,8823 -12,93% 1,09% 0,7351 0,7081 -12,76% 2,29% 8,6557 8,3367 -12,86% 1,64% 2,9102 2,8811 -10,56% 1,87% 1,9278 1,8176 -11,89% 0,85% 2,2042 2,0572 -12,43% 1,33% 1,0471 1,0163 -7,44% 1,59% 2,6762 2,5476 -9,72% 1,63% 8,7614 8,3402 -10,04%

ENEP°HTIKO

ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

45.368.088,29 5.849.571,56 7,7558 95.869.216,23 11.314.135,37 8,4734 29.845.582,50 2.724.502,76 10,9545 12.606.438,04 1.279.078,82 9,8559 3.876.186,05 409.614,32 9,4630 3.137.770,82 337.098,04 9,3082 641.304.470,97 143.736.937,64 4,4617 31.714.216,69 9.147.617,54 3,4669 5.623.941,70 907.029,39 6,2004 73.531.012,04 5.182.474,88 14,1884 27.581.630,73 5.266.094,10 5,2376 12.799.599,08 1.262.688,27 10,1368 15.184.163,93 1.544.265,16 9,8326 9.335.385,13 2.925.418,51 3,1911 24.611.827,12 3.528.946,80 6,9743 4.282.752,65 2.355.820,81 1,8179 44.470.451,21 2.953.272,81 15,0580 8.350.810,45 1.599.297,48 5,2215 46.263.439,95 5.339.599,78 8,6642 15.911.667,55 5.102.055,46 3,1187 15.055.452,91 4.983.258,58 3,0212 950.811,08 120.000,00 7,9234 1.221.185,55 150.492,23 8,1146 13.742.090,38 4.101.671,21 3,3504 1.198.105,57 400.000,00 2,9953 3.438.525,80 512.929,71 6,7037 962.661,98 450.813,93 2,1354 15.886.819,09 6.961.253,28 2,2822 2.284.160,39 252.189,43 9,0573

0,55% 0,74% 0,37% 0,90% 0,27% 0,90% 0,67% 0,56% 0,77% 0,72% 0,29% 0,35% 0,22% 0,26% 1,07% 0,62% 0,85% 1,63% 0,20% 0,79% 0,99% 0,79% 0,80% 0,62% -0,16% 0,85% 0,85% 0,84% 1,27%

8,1436 8,5581 11,0640 10,0284 9,6286 9,4246 4,4617 3,4669 6,2934 14,1884 5,2376 10,1368 9,8326 3,1911 7,1835 1,9633 15,2086 5,4826 8,8158 3,1655 3,0514 8,0026 8,1957 3,3504 3,0852 6,9048 2,1461 2,2822 9,0573

7,6782 -10,18% 8,3887 -7,32% 10,8450 -4,48% 9,7573 -7,75% 9,3684 -5,38% 9,2151 -7,64% 4,4617 -6,58% 3,4322 -4,79% 6,1384 -8,69% 14,0465 -6,89% 5,1852 -3,31% 10,0354 -3,51% 9,8326 -4,12% 3,1592 -3,74% 6,9046 -8,09% 1,8179 -8,44% 14,9074 -9,07% 5,1693 -4,55% 8,6642 -3,25% 3,1187 -8,85% 2,9910 -8,69% 7,8442 -7,33% 8,0335 -7,18% 3,3169 -7,12% 2,9054 -0,16% 6,5696 -8,38% 2,1269 -8,70% 2,2765 -3,63% 9,0573 -5,42%

-0,06% 0,04% -0,01% -0,04% 0,31% 0,56% 0,09% 0,15% 0,08% 0,23% 3,33% 0,04%

18,5962 11,7735 11,9797 11,2832 5,5716 7,1230 10,5816 6,1540 2,7742 10,0669 3,6149 2,7662

17,5336 10,9886 11,1810 10,5310 5,4078 6,9820 10,3720 6,0925 2,7059 10,0166 3,4411 2,7114

-0,45% -1,44% -1,40% -1,34% 0,44% 9,57% 0,69% 0,26% -3,00% 0,13% 7,30% -0,42%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ∫À¶ƒπ∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ. ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ USD MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. OXYGEN BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

14.864.799,43 1.216.713,58 12,2172 2.960.029,45 426.806,42 6,9353 2.947.531,62 616.304,12 4,7826 8.365.854,48 804.473,93 10,3992 17.711.927,77 1.434.832,98 12,3442 3.294.178,19 595.375,69 5,5329 7.666.147,09 1.528.851,75 5,0143 4.092.383,51 1.835.768,69 2,2292 971.575,01 135.087,72 7,1922 21.902.172,49 6.615.005,31 3,3110 32.400.336,20 8.988.583,44 3,6046 650.211,00 585,37 1.110,7600 34.799.748,30 30.816,93 1.129,2400 800.907,21 769,93 1.040,2400 43.725.612,80 41.980,16 1.041,5800 42.055,34 43,99 955,9600 4.575.299,81 4.779,40 957,3000 4.312.906,56 1.158.675,06 3,7223 2.012.730,84 431.757,81 4,6617 4.094.425,57 2.821.163,90 1,4513 1.634.429,94 689.790,89 2,3695 3.628.402,83 1.481.699,14 2,4488 1.385.389,22 547.303,40 2,5313 54.989.236,56 43.082.434,85 1,2764 8.409.104,42 607.231,82 13,8483 16.467.930,46 1.257.377,50 13,0970 43.964.027,84 4.279.187,83 10,2739 10.295.121,30 15.276.163,81 0,6739 12.012.297,55 13.837.080,54 0,8681 3.082.786,59 343.052,49 8,9863 3.395.346,10 377.329,33 8,9984 1.316.017,49 150.010,65 8,7728 151.725.027,66 17.622.137,49 8,6099 45.725.203,83 6.162.747,68 7,4196 1.648.882,91 542.292,55 3,0406 29.607.550,37 2.787.672,98 10,6209 5.934.727,04 2.816.087,34 2,1074 3.410.586,51 1.759.425,62 1,9385 1.200.509,10 400.000,00 3,0013 8.712.087,03 6.111.549,82 1,4255 14.398.626,10 5.273.359,30 2,7304 20.816.726,71 4.291.473,32 4,8507 12.906.434,07 4.725.684,79 2,7311 31.921.846,50 15.161.291,53 2,1055 621.079,50 38.680,56 16,0566 3.738.123,72 13.790,18 271,0700 1.983.987,18 375.890,15 5,2781

0,19% 0,96% -0,08% 0,08% 1,76% 0,11% 0,15% 0,41% -0,46% 0,79% 0,46% 0,48% 0,48% 0,29% 0,29% 0,58% 0,58% 1,04% 0,42% 0,44% -0,16% 0,52% 0,38% 0,44% 1,46% 0,41% 1,44% 0,45% 1,32% -0,24% -0,21% -0,14% -0,22% -0,55% 0,48% 0,01% 0,42% 0,34% 0,04% 0,20% 0,46% -0,55% 0,17% 0,11% 1,69% 0,51% 0,09%

12,8281 7,1780 4,8304 10,5032 12,4676 5,6436 5,0143 2,2292 7,3001 3,3110 3,6046 1.110,7600 1.129,2400 1.040,2400 1.041,5800 955,9600 957,3000 3,7595 4,7083 1,4948 2,4406 2,5100 2,6072 1,2764 13,8483 13,2280 10,3766 0,6739 0,8681 8,9863 8,9984 8,7728 8,6099 7,4196 3,0406 10,6209 2,2128 2,0354 3,0913 1,4398 2,7987 4,9720 2,7994 2,1476 16,2172 276,4914 5,4364

12,0950 6,8659 4,7348 10,2952 12,2208 5,4776 4,9642 2,2069 7,1203 3,2779 3,5686 1.110,7600 1.129,2400 1.040,2400 1.041,5800 955,9600 957,3000 3,6479 4,5685 1,4368 2,3458 2,4243 2,5060 1,2636 13,7098 12,9660 10,1712 0,6672 0,8594 8,8066 8,8184 8,5973 8,4377 7,3454 3,0102 10,4085 2,0653 1,8997 2,9113 1,3970 2,7304 4,8507 2,7311 2,1055 15,7355 271,0700 5,1725

1,31% 6,12% 6,71% 1,78% -0,22% 0,09% 4,23% -4,78% -2,04% -3,69% -5,03% -0,36% -0,36% -5,19% -5,18% -3,28% -3,28% -7,49% -3,56% -1,51% 0,68% 2,87% 5,73% 1,37% 3,32% 0,23% 3,38% 1,46% 5,47% -0,92% -1,09% -1,74% -2,57% -3,22% -1,33% 0,47% -5,34% 3,95% 0,04% 0,02% 7,69% -0,50% -1,58% 1,95% 3,24% -2,72% -3,20%

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ CITI FUND ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MILLENNIUM VALUE ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£. ∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

13.249.077,87 28.879.111,09 7.510.707,72 313.617.060,26 11.729.169,85 5.340.243,56 4.548.970,80 10.314.401,98 63.842.262,69 5.681.907,93 86.223.205,03 285.213.978,53 264.584.076,86 8.203.363,61 13.014.728,96 61.567.632,13 5.915.052,76 11.728.995,77 236.764,33 101.088.458,51

2.030.469,42 6,5251 2.341.947,87 12,3312 1.291.085,03 5,8174 28.360.306,56 11,0583 1.696.085,11 6,9154 1.481.589,32 3,6044 675.776,60 6,7315 1.872.918,50 5,5071 8.626.833,97 7,4004 975.196,52 5,8264 26.361.028,92 3,2709 73.286.010,98 3,8918 139.102.521,72 1,9021 1.763.180,01 4,6526 2.433.962,15 5,3471 11.551.251,16 5,3300 1.664.931,86 3,5527 1.436.275,00 8,1663 62.918,78 3,7630 43.677.624,39 2,3144

0,01% 6,5382 6,3946 0,25% 0,00% 12,4545 12,2079 0,06% -0,15% 5,8174 5,7592 -0,51% 0,00% 11,0583 11,0583 0,18% 0,00% 6,9154 6,9154 0,16% -0,09% 3,6080 3,5900 -0,31% 0,01% 6,7315 6,7315 0,16% -0,04% 5,5071 5,4520 -0,29% 0,00% 7,4078 7,3634 0,19% -0,04% 5,8410 5,7973 0,56% -0,01% 3,2709 3,2709 0,06% -0,05% 3,9113 3,8723 -0,02% 0,01% 1,9021 1,9021 0,31% 0,00% 4,6526 4,6061 0,26% 0,00% 5,3471 5,3471 0,15% -0,02% 5,3300 5,3300 -0,10% 0,00% 3,5527 3,5349 0,13% -0,02% 8,3296 8,0030 0,13% -0,02% 3,8006 3,5749 -0,20% 0,00% 2,3144 2,3144 0,33%

83.688.975,74 37.628.293,89 57.078.738,23 5.005.183,54 172.494.176,46

7.191.171,05 11,6377 3.245.558,94 11,5938 51.825.202,51 1,1014 4.543.802,25 1,1015 163.903.662,38 1,0524

0,00% 11,6377 11,6377 0,02% -0,01% 11,5938 11,5938 0,16% -0,05% 1,1014 1,1014 0,26% -0,05% 1,1015 1,1015 0,26% 0,00% 1,0524 1,0524 0,08%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS$ USD EUROBANK EFG I(LF) MONEY MARKET INCOME PLUS $ USD EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR

ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À

390.960,30 5,4952 173.413,74 11,2075 123.009,01 9,5707 1.346.563,71 10,4136

17,7107 11,2129 11,4092 10,7459 5,4624 7,0525 10,4768 6,1540 2,7332 10,0669 3,4759 2,7388

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. ALPHA TRUST EUROPEAN FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO

16.348.981,22 4.891.099,92 2.933.851,98 230.041,13 15.412.064,15 1.765.433,41 18.830.725,38 2.655.382,50 52.487.164,34 6.195.593,89 10.442.335,00 1.674.125,05 72.855.424,30 4.922.667,11 6.108.473,53 2.332.385,86 4.418.110,85 1.279.105,07 16.426.097,79 2.070.946,08 53.619.571,16 20.595.656,92 55.502.318,22 74.337.653,38 30.891.061,78 39.843.576,70 23.244.480,99 29.978.635,72 1.648.882,91 542.292,55 46.972.911,90 17.419.286,67

3,3426 12,7536 8,7299 7,0915 8,4717 6,2375 14,8000 2,6190 3,4541 7,9317 2,6034 0,7466 0,7753 0,7754 3,0406 2,6966

0,12% 0,29% -0,17% 0,82% 0,23% 0,89% -0,76% 0,15% 0,24% 0,62% 0,28% 0,27% -0,06% -0,06% 0,48% 0,07%

3,5097 13,3913 8,8172 7,1624 8,5564 6,2999 14,9480 2,6714 3,4541 7,9317 2,6034 0,7466 0,7753 0,7832 3,0406 2,8314

3,3092 12,6261 8,6426 7,0206 8,3870 6,1751 14,6520 2,5928 3,4196 7,8524 2,5774 0,7391 0,7598 0,7676 3,0102 2,5618

-1,80% -0,10% 0,30% 4,74% -1,50% 1,65% -0,14% -2,95% 1,61% -1,23% 2,23% 2,04% 0,27% 0,27% -1,33% 1,17%

16.848.968,64 5.199.377,43 1.776.908,67 191.051,21 72.538.079,28 7.986.542,76 30.289.709,54 3.507.141,24 6.498.169,65 1.125.068,43 58.128.389,94 19.218.385,77 61.065.205,47 62.014.941,99 9.207.637,86 1.013.087,86 3.610.823,83 1.198.599,06 34.160.301,49 14.376.363,89 5.611.245,41 2.046.234,83 3.765.037,20 434.345,69 5.299.511,03 563.707,43 2.003.253,84 206.710,16

3,2406 9,3007 9,0825 8,6366 5,7758 3,0246 0,9847 9,0887 3,0125 2,3761 2,7422 8,6683 9,4012 9,6911

0,08% 0,04% 0,12% 0,23% 0,15% 0,01% 0,05% 0,19% 0,30% 0,27% 0,07% 0,73% 0,59% 0,47%

3,2730 9,7657 9,0825 8,6366 5,9491 3,0246 0,9847 9,2705 3,0125 2,4949 2,8793 8,7333 9,4717 9,7638

3,2082 9,2077 8,9917 8,5502 5,6025 2,9944 0,9749 9,0887 2,9824 2,3286 2,6874 8,6033 9,3307 9,6184

1,42% 1,05% -0,05% -0,90% -2,07% 0,87% 0,37% -2,41% -0,35% -3,47% -1,62% 2,46% 2,50% 2,38%

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ ∂ƒª∏™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL ∂¶π£∂Δπ∫√ FOF ªπ∫Δ√ ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL π™√ƒƒ√¶∏ª∂¡√ FOF ªπ∫Δ√ ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ FOF ªπ∫Δ√

√ª√§√°π∞∫∞ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(8) NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(8)

9.949.829,57 11.065,86 1.393.026,38

964.032,52 10,3211 9,59 1.153,4100 1.210,57 1.150,7200

-0,05% 10,3211 10,2179 0,40% - 1.153,4100 1.153,4100 8,89% - 1.150,7200 1.150,7200 2,48%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,3626 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8797 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4436 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . .9,809 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .124,38 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,4649 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .8,035 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,4133 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,5113

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3735 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,88674 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5031 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,8875 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125,38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4766 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,0993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4246 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5234

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3422 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8665 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3319 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,6619 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122,51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4429 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,9145 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3921 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4886

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø)

∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.148.397,00 1.943.529,18 1.177.282,92 14.022.635,76

1.258.136,25 577.347,31 266.471,99 249.151,73 349.193,41 2.144.346,29 6.538.266,86 5.961.750,20 8.403.718,77 3.712.005,42 555.214,98 6.751.763,43

FUNDS OF FUNDS

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ SOLIDUS MID RISK GREEK MUTUAL FUND-∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

22.282.413,40 6.473.752,43 3.040.230,24 2.677.365,23 1.907.445,56 15.122.952,73 68.500.166,15 36.688.520,18 22.968.994,15 37.368.210,73 1.929.858,35 18.491.580,55

-0,31% 5,7700 5,4402 -12,67% 0,91% 11,7679 11,0954 -9,71% 0,05% 9,7621 9,4750 -2,07% 0,18% 10,7781 10,3095 -9,64%

A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3636 .........................................................1,3616 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,88032 .......................................................0,87908 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4488 .........................................................7,4384 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,8159 .........................................................9,8021 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124,47 .........................................................124,29 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4659 .........................................................1,4639 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,0406 .........................................................8,0294 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4143 .........................................................1,4123 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5124 .........................................................1,5102

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


¢ÈÂıÓ‹ 35

TPITH 23 ºEBPOYAPI√À 2010

¶ÚˆÙÔÊ·Ó›˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ÕÁ΢ڷ ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ·ÓÙÈ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ Û˘ÓˆÌÔÛ›·

Àfi ÎÚ¿ÙËÛË ΔÔ‡ÚÎÔÈ ·ÓÒÙ·ÙÔÈ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› ÁÈ· ÙË «μ·ÚÈÔԇϷ» ∞°∫Àƒ∞, 22.

Δ

ËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÂÓfiÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ·ÁÁ›˙ÂÈ ϤÔÓ ÙÔ Î‡Ì· Û˘ÏÏ‹„ÂˆÓ ·ÓÒÙ·ÙˆÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ ÁÈ· ·fiÂÈÚ· Ú·ÍÈÎÔ‹Ì·ÙÔ˜, Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÔÈ ÚÒËÓ ·Ú¯ËÁÔ› Ù˘ ·ÂÚÔÔÚ›·˜, ÙÔ˘ Ó·˘ÙÈÎÔ‡, Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ∞’ ™ÙÚ·ÙÈ¿˜ Î·È Ô ·ÓÙÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜ Ô˘ ‰Èˇı˘Ó ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË Û‡ÏÏ˄˘ ÙÔ˘ √ÙÛ·Ï¿Ó ÛÙËÓ ∫¤Ó˘·.

™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Û˘Ó¤Ï·‚·Ó, ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ÛÙËÓ ÕÁ΢ڷ ¤ÓÙÂη ·ÓÒÙ·ÙÔ˘˜ Î·È ·ÓÒÙÂÚÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi‡˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È Ô ÚÒËÓ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ Ù¤Ú·Ú¯Ô˜ Â.·. πÌÚ·¯›Ì ºÈÚÙ›Ó·, Ô ÚÒËÓ ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ Ó·‡·Ú¯Ô˜ Â.·. √˙ÓÙ¤Ó √ÚÓ¤Î, Ô ÚÒËÓ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ∞’ ™ÙÚ·ÙÈ¿˜ (Ì ¤‰Ú· ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÙÓÈÓÔ‡ÔÏË) ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ∂ÚÁÎ›Ó ™·˝ÁÎÔ‡Ó Î·È Ô ·ÓÙÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜ Â.·. ∂ÓÁÎ›Ó ∞Ï¿Ó. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ‹Ù·Ó Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ Ô˘ Û˘ÓÙfiÓÈ˙ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÂÓfiÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ··ÁˆÁ‹˜ ·fi ÙËÓ ∫¤Ó˘· Î·È Û‡ÏÏ˄˘ ÙÔ˘ ËÁ¤ÙË ÙˆÓ ∫Ô‡Ú‰ˆÓ ·ÓÙ·ÚÙÒÓ ÙÔ˘ ƒ∫∫, ∞ÌÓÙÔ˘Ï¿¯ √Ù˙·Ï¿Ó ÙÔ 1999. ™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Â›Û˘ ÙÚÂȘ ·ÎfiÌË ·fiÛÙÚ·ÙÔÈ ÛÙÚ·ÙËÁÔ›, ‰‡Ô ·fiÛÙÚ·ÙÔÈ ˘ÔÓ·‡·Ú¯ÔÈ, ¤Ó·˜ ÚÒËÓ Û˘ÓÙ·Á̷ٿگ˘ Î·È ¤Ó·˜ Â›Û˘ ·fiÛÙÚ·ÙÔ˜ ÏÔ›·Ú¯Ô˜. ™˘ÓÔÏÈο, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 40 ¿ÙÔÌ· Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÛÙË ª·‰Ú›ÙË Ô ΔÔ‡ÚÎÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ƒÂÙ˙¤ Δ·Á› ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó. √È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙˆÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ù˘ ÕÁ΢ڷ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ·Ú·ÁÁÂÏ›· Ô˘ ‰È·‚È‚¿ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, ÈÛ¯˘Ú¤˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÂÊfi‰Ô˘˜ Û 20 ÛËÌ›· Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜. ΔÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Ó·˘¿Ú¯Ô˘ Â.·. √ÚӤΠ›¯Â ÂÌϷΛ ÛÙȘ ·Ôηχ„ÂȘ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ Δ‡Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ·fiÂÈÚ˜ Ú·ÍÈÎÔ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ 2004 Ì ÙȘ Έ‰ÈΤ˜ ÔÓÔ̷ۛ˜ “™ÂÏËÓfiʈ˜” (∞ÁÈÛÈÁ›) Î·È “•·ÓıÈ¿” (™·ÚÈΛ˙). √È ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·Ôηχ„ÂȘ ‹Ïı·Ó ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Ì‹Ó· ·fi ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Taraf Î·È ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ú·ÍÈÎÔ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙËÓ Îˆ‰È΋ ÔÓÔÌ·Û›· “μ·ÚÈ¿”.

«μ·ÚÈÔԇϷ» ÂÈÛ‚ÔÏ‹˜ ÛÙÔÓ Œ‚ÚÔ ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ÚÔ¤‚ÏÂ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÚÔ‚ÔοÙÛÈ· ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Îϛ̷ÙÔ˜ ·ÔÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ۯ‰ȷ˙fiÙ·Ó Ù¯ÓËÙ‹ ÎÚ›ÛË ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÛÙÔÓ Œ‚ÚÔ Î·È ‚ÔÌ‚ÈÛÙÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ Û ÙÂ̤ÓË ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·. ΔËÓ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÚÔ¤‚ÏÂ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ “μ·ÚÈÔԇϷ”, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÛÎÔÔ‡Û ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Û˘ÓıËÎÒÓ ·ÓˆÌ·Ï›·˜ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· Î·È ÛÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Δ·Ú¿Ê. Ÿˆ˜ ·ÔÎ¿Ï˘„Â Ë ÂÊËÌÂÚ›‰·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡, ΔÔ‡ÚÎÔ˜ Û˘ÓÙ·Á̷ٿگ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ Ò˜ ÂÍ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó ÛÂ Ê˘Á‹ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ù˘ ÿÌ‚ÚÔ˘. ∏ Δ·Ú¿Ê ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ Ô ÙfiÙ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ∞’ Δ·ÍÈ·Ú¯›·˜ ΔÂıˆÚ·ÎÈṲ̂ӈÓ, Ù·Í›·Ú¯Ô˜ °ÈÔ˘ÚÓÙ·¤Ú √ÏÙ˙¿Ó ÚfiÙÂÈÓ “ÌÈÎÚ‹˜ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ” Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ÛÎÔ-

fi ÙËÓ “ÙfiÓˆÛË ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ·ÈÛı‹Ì·ÙÔ˜”. Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Ù˘ ·ÔÌ·ÁÓËÙÔÊÒÓËÛ˘ ÔÌÈÏÈÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ, Ô ΔÔ‡ÚÎÔ˜ Ù·Í›·Ú¯Ô˜, ʤÚÂÙ·È Ó· ϤÂÈ: “¶·ÚfiÙÈ ÛÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ fiÙÈ Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·ÂÈÏ‹ Â›Ó·È ·ÂÈÏ‹ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Û ÚÒÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·, ˆÛÙfiÛÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·˘ÍËı› ÙÔ ·›ÛıËÌ· ÂÓfiÙËÙ·˜ Î·È Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÛΤÊÙÔÌ·È fiÙÈ ı· ‹Ù·Ó ηٿÏÏËÏÔ, Ì ÛÎÔfi ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ „˘¯ÔÏÔÁÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢, Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÌÈÎÚ‹˜ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÌÈÏ›ˆÓ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ ˙‹ÙËÌ· Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜ Âȯ›ÚËÛË Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ÚÔÂÚÁ·Û›·. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ÛΤÊÙÔÌ·È fiÙÈ ı· ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó fiÊÂÏÔ˜ ÂÂÈÛfi‰È· ÌÈÎÚ‹˜ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜ ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÂÌÈ΋ ∞ÂÚÔÔÚ›· Î·È ÙÔ ¡·˘ÙÈÎfi, ‹ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙ· Û‡ÓÔÚ·, ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Î·È ÙÔÓ Δ‡Ô”. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰·, ηٿ ÙËÓ ÙÚ›ÙË Ì¤Ú· ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙȘ 3-5 ª·ÚÙ›Ô˘ 2003 ÛÙËÓ ∞’ ™ÙÚ·ÙÈ¿, Ô ÙfiÙ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜, ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ΔÛÂÙ›Ó ¡ÙÔÁ¿Ó, ÚÔÙ›ÓÂÈ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÛÙÔÓ Œ‚ÚÔ. “∏ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ¡ÙÔÁ¿Ó Â›Ó·È Ë ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Û ¤Ó· ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ Œ‚ÚÔ˘ Î·È Ë ÚfiÎÏËÛË Ù¯ÓËÙ‹˜ ¤ÓÙ·Û˘” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë Δ·Ú¿Ê Î·È ·Ú¤ıÂÛ ÙÌ‹Ì· ·fi ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ ¡ÙÔÁ¿Ó: “ÕÏÏÔ˜ ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ›ӷÈ, Ì ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ·Ó·Áη›·˜ ·ÂÚÔÔÚÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ¶ÔÏÂÌÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜, Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ì ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÔÓÔÌ¿ÛÔ˘Ì μfiÚÂÈÔ˜ Œ‚ÚÔ˜ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÙÚfiÔ˘˜ Âȯ›ÚËÛ˘, ‰ËÏ·‰‹ ·˘Ù‹Ó Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ·˘Ùfi. À‹ÚÍ·Ó ÛΤ„ÂȘ fiÙÈ Ô ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi˜ ·˘Ùfi˜ ÙÚfiÔ˜ ı· Â›Ó·È Âȯ›ÚËÛË Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜”. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰·, “Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ô˘ ¤Î·ÓÂ

ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Ô Û˘ÓÙ·Á̷ٿگ˘ ΔÔ˘ÓÙ˙¿È Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ˆ˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡, ‰Â›¯ÓÂÈ Ò˜ ÂÍ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÙËÓ ÿÌ‚ÚÔ ÔÈ ÂΛ ŒÏÏËÓ˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓfi˜ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘” ™ÙȘ 11 ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘, ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó ˆ˜ Ë ∞’ ™ÙÚ·ÙÈ¿ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Û¯Â‰›·˙ ÙË Û‡ÏÏË„Ë Î·È Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Û Á‹‰· 200.000 ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ Èı·ÓÒ˜ ı· ÚÔ¤‚·Ï·Ó ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÛÙÔ Ú·ÍÈÎfiËÌ·. ∂›Û˘ ÚÔ‚ÏÂfiÙ·Ó Ë Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÂÎÙ¿ÎÙÔ˘ ·Ó¿Á΢ ·fi ÙÔ˘˜ Ú·ÍÈÎÔË̷ٛ˜. √È ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ Û˘Ì›ÙÔ˘Ó ¯ÚÔÓÈο Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÓÙ¿ÛÂˆÓ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÌÈ·˜ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙË ‰ÈηÛÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›· ÁÈ· ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÂÓfi˜ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· Ô˘ ÂÚ¢ÓÔ‡Û ÈÛÏ·ÌÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ.

∑ËÙÔ‡Ó ·Ú·›ÙËÛË ª·ÛÌÔ‡Á ™ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ô˘ Ì¿¯ÔÓÙ·È ˘¤Ú Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ‰Âο‰Â˜ ÂÓ ·ÔÛÙÚ·Ù›· ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ›, ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ∂ÈÙÂÏ›Ԣ, ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ πÏÎ¤Ú ª·ÛÌÔ‡Á. ∞ÊÔÚÌ‹, Ë ·ÔÎ¿Ï˘„Ë Ë¯ÔÁÚ·ÊË̤Ó˘ Û˘ÓÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡, ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤ÌÌÂÛ· ·Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÛÙËÓ ·fiÂÈÚ· ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÚÒËÓ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ÂıÓÔÛ˘Ó¤Ï¢Û˘ ªÔ˘Ï¤ÓÙ ∞Ú›ÓÙ˜. “¡·È. ∂ÁÒ ¤‰ˆÛ· ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹”, ʤÚÂÙ·È Ó· ϤÂÈ Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ ∂ÈÙÂÏ›Ԣ Û ÔÌ¿‰· ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ÛÙËÓ Ë¯ÔÁÚ·ÊË̤ÓË ÔÌÈÏ›· Ô˘ ·Ó·ÚÙ‹ıËΠÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·Ó¿ÎÚÈÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÂÈÚ· ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ªÂ ·ÚÈÔ ·›ÙËÌ· ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ ª·ÛÌÔ‡Á, ÎfiÌÌ·Ù· ·ÏÏ¿ Î·È ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó

‰È·‰ËÏÒÛÂȘ Û fiϘ ÙȘ fiÏÂȘ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. ¢Âο‰Â˜ ÂÓ ·ÔÛÙÚ·Ù›· ÛÙÚ·ÙËÁÔ›, Ê·ÓÂÚ¿ ÂÎÓ¢ÚÈṲ̂ÓÔÈ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ∂ÈÙÂÏ›Ԣ, ˙‹ÙËÛ·Ó Ì¤Ûˆ ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘. “ΔÔ °ÂÓÈÎfi ∂ÈÙÂÏÂ›Ô ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛÂ. ΔÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÙÒÚ· Â›Ó·È Ó· ·Ú·ÈÙËı›”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ·fiÛÙÚ·ÙÔ˜ ªÔ˘ÛÙ·Ê¿ ÷Ù˙ÈÌÔ˘ÛÙ·Ê¿ÔÁÏÔ˘. ÕÏÏÔÈ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› ÂÈÛ‹Ì·Ó·Ó fiÙÈ Ô ª·ÛÌÔ‡Á, ¿ÏÏ· ϤÂÈ ÛÙ· ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È Ì ¿ÏÏË ÁÏÒÛÛ· ÌÈÏ¿ÂÈ ÛÙ· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡.ΔÔ ∂ÈÙÂÏÂ›Ô ·Ô‰¤¯ÙËΠÙËÓ ·˘ıÂÓÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ˯ÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ˘ ÌËӇ̷ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ ÙÔ˘. √ ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ ∂ÈÙÂÏ›Ԣ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂı› ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ·ÓÙÂÁÎÏ‹ÛˆÓ. √ÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·‹¯ËÛË fiˆ˜ Ë “70 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‚‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ ÙˆÓ Ú·ÍÈÎÔËÌ¿ÙˆÓ” ·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó ÛÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë Î·È ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ·Ó ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ Û˘ÏÏ·ÏËÙËÚ›ˆÓ ÛÙȘ 28 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, Â¤ÙÂÈÔ ÙÔ˘ Ú·ÍÈÎÔ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 1997, ÙÔ˘ ÏÂÁfiÌÂÓÔ˘ Î·È “ÌÂÙ·ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘”. ™¿ÓÈ· Á›ÓÔÓÙ·È ÂÎÎÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ ÙÔ˘ ∂ÈÙÂÏ›Ԣ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·.

∂ÚÓÙÔÁ¿Ó: ªÂ 5 ÂηÙ. ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ›̷ÛÙ ‹‰Ë ·ÓÂ›ÛËÌ· ÛÙËÓ ∂∂ “¢ÈÚfiÛˆË” ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙË ÛÙ¿ÛË °·ÏÏ›·˜ Î·È °ÂÚÌ·Ó›·˜ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ¤ÓÙ·Í˘ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË. “™˘ÌʈÓԇ̠۠ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó Á˘Ú›˙Ô˘Ì ÙËÓ Ï¿ÙË Ì·˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó” ‰ËÏÒÓÂÈ, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ì ¤ÓÙ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ë ΔÔ˘ÚΛ· ·Ó‹ÎÂÈ ‹‰Ë ·ÓÂ›ÛËÌ· ÛÙËÓ ∂∂.√ ΔÔ‡ÚÎÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙËÓ El Pais, Â¤ÎÚÈÓ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙› Î·È Ù˘ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ, ϤÁÔÓÙ·˜: “À¿Ú¯ÂÈ Û˘Ìʈӛ· Û ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù·, fiÙ·Ó ÌÈÏ¿ˆ Ì·˙› ÙÔ˘˜”.“ŸÌˆ˜ fiÙ·Ó Á˘Ú›˙Ô˘Ì ÙËÓ Ï¿ÙË Ì·˜, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó” ÚfiÛıÂÛÂ, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ °·ÏÏ›· Î·È °ÂÚÌ·Ó›· “·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ÛÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡”.“∂È‚¿ÏÏÔ˘Ó fiÚÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÂÓÙ·¯ıԇ̠ÛÙËÓ ∂∂” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ·fi ÙËÓ πÛ·Ó›· fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È. ∏ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Ô ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ‚ϤÔ˘Ó fiÙÈ Ë ∂∂ ı¤ÏÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÌÈ· “¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ Ϥۯ˔, ÙfiÓÈÛÂ Ô ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ Ë ΔÔ˘ÚΛ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÏ›‰· Ó· ÂÓÙ·¯ı› ÛÙËÓ 27ÌÂÏ‹ ¤ÓˆÛË.¢‹ÏˆÛ ̿ÏÈÛÙ· fiÙÈ Ì ¤ÓÙ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Û ¯ÒÚ˜-̤ÏË Ù˘ ∂∂, Ë ÕÁ΢ڷ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ‹‰Ë ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂∂.∏ ΔÔ˘ÚΛ· ı· ·ԉ¯fiÙ·Ó ÌÈ· “ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË”, ·ÏÏ¿ fi¯È ÌÈ· “ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ·ÊÔÌÔ›ˆÛË” η٤ÏËÍÂ.

∏ÏÂÎÙÚÔÓÈο ·fi‚ÏËÙ· ·ÂÈÏÔ‡Ó ÙÔÓ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ ÎfiÛÌÔ ¡∂∞ À√ƒ∫∏, 22.

ÕÌÂÛË ‰Ú¿ÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊı› ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ “‚Ô˘ÓÒÓ” ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜ ¯ÒÚ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ √∏∂. ΔÂÚ¿ÛÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ·Ï·ÈÒÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ, ÎÈÓËÙÒÓ ÙËÏÂÊÒÓˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂȉÒÓ Û˘ÛÛˆÚ‡ÔÓÙ·È Û ¯ÒÚ˜ fiˆ˜ Ë ∫›Ó·, Ë πÓ‰›· Î·È ÔÚÈṲ̂ӷ ·ÊÚÈηÓÈο ÎÚ¿ÙË. ∂¿Ó ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ˘ıËı› οÔÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÎÔÌȉ‹ Î·È ·Ó·Î‡ÎψÛË ÙˆÓ Û˘Û΢ÒÓ, ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ ı· ¤ÚıÔ˘Ó ·ÓÙÈ̤و˜ Ì “‚Ô˘Ó¿” ÂÈΛӉ˘ÓˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›·, ÚԂϤÂÈ Ë ¤Î-

ıÂÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ √∏∂ (UNEP) ÂÓfi„ÂÈ Ì›·˜ ‰È¿Û΄˘ ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙÔ ª·Ï›. ∏ ¤Ú¢ӷ Û˘Ó¤ÏÂÍ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· Ù· ÙÚ¤¯ÔÓÙ· Â›‰· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ Û 11 ¤ıÓË Î·È ÂͤٷÛ ÙËÓ ÂӉ¯fiÌÂÓË ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÔÛÒÓ ·˘ÙÒÓ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‰ÂηÂÙ›·. ¶·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜, Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ·fi‚ÏËÙ· ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Î·Ù¿ 40 ÂηÙ. ÙfiÓÔ˘˜ ·Ó¿ ¤ÙÔ˜, ηıÒ˜ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜, ÙfiÛÔ ÙˆÓ ·ÓÂÙ˘Á̤ӈÓ, fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓˆÓ ÂıÓÒÓ, ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó Ó¤Â˜ Û˘Û΢¤˜ Î·È ÂÙÔ‡Ó ÙȘ ·ÏȤ˜. ¶ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ·Ï·È¿ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ηٷϋÁÔ˘Ó fï˜ ÛÙ· ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ· ÎÚ¿ÙË. ∏ πÓ‰›· ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ¤ÚıÂÈ ·ÓÙÈ̤وË Ì ·‡ÍËÛË 500%

ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ·fi ·Ï·ÈÔ‡˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ 2020, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ. ™ÙÔ ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, Ë ∫›Ó· Î·È Ë ¡fiÙÈ· ∞ÊÚÈ΋ ı· ‰Ô˘Ó ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ·fi ∏/À Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Î·Ù¿ 400% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2007. ™Â Ì›· ‰ÂηÂÙ›·, ÂÎÙÈÌ¿ Ë ¤Ú¢ӷ ˆ˜ Ù· ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ÎÈÓËÙÒÓ ÙËÏÂÊÒÓˆÓ ı· Â›Ó·È ÂÙ¿ ÊÔÚ¤˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ∫›Ó· Î·È 18 ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ πÓ‰›·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛË, ÛÙËÓ Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ ÂÙ‹ÛÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ ÎÈÓËÙÒÓ ÙËÏÂÊÒÓˆÓ Î·È ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ 3% Ù˘ ÂÍfiڢ͢ ·ÚÁ‡ÚÔ˘ Î·È ¯Ú˘ÛÔ‡, ÙÔ 13% ÙÔ˘ ·ÏÏ·‰›Ô˘ Î·È ÙÔ 15% ÙÔ˘ ÎÔ‚·ÏÙ›Ô˘.

∫ÏÈÓÈ΋ ‰ˆÚÂ¿Ó ‰È·ÓÔÌ‹˜ ËÚˆ›Ó˘ ÛÙË ¢·Ó›· ∫√¶∂°Ã∞°∏, 22.

∏ ¢·Ó›· ¿ÓÔÈÍ ۋÌÂÚ· ÛÙËÓ ∫ÔÂÁ¯¿ÁË ÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ ÎÏÈÓÈ΋ ‰ˆÚÂ¿Ó ‰È·ÓÔÌ‹˜ ËÚˆ›Ó˘ ˘fi È·ÙÚÈ΋ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË, ¤ÂÈÙ· ·fi Ôχ¯ÚÔÓË ‰È·Ì¿¯Ë, ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‚·ÚÈ¿ ÂÍ·ÚÙË̤ÓÔ˘˜ ÙÔÍÈÎÔÌ·Ó›˜. ŒÙÛÈ Ë ¢·Ó›· ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, Ù˘ ∂Ï‚ÂÙ›·˜, Ù˘ √ÏÏ·Ó‰›·˜ Î·È Ù˘ μÚÂÙ·Ó›·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Â›Û˘ ÂÈ΢ÚÒÛÂÈ ÙËÓ È·ÙÚÈ΋ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛË ËÚˆ›Ó˘ Û ¤Ó·Ó ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ·ÚÈıÌfi ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÂÍ·ÚÙË̤ÓÔÈ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ Ô˘Û›· ·Ú¿ ÙȘ ıÂÚ·›˜ ˘ÔηٿÛÙ·Û˘.ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÊÔÚ¿ ÂÚ›Ô˘ 300 ÙÔÍÈÎÔÌ·Ó›˜ (ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 1% ÙˆÓ ÙÔÍÈÎÔÌ·ÓÒÓ Ù˘ ¢·Ó›·˜) Ô˘ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ıÂÚ·›· ˘ÔηٿÛÙ·Û˘ Ì ÌÂı·‰fiÓË. “™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ó· ÁÈ·ÙÚ¤„Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ÙÔÍÈÎÔÌ·Ó›˜, ·ÏÏ¿ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÚÎÂÛÙÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÛÙË ÌÂı·‰fiÓË ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ËÚˆ›ÓË, ‚ÔËıÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙȘ ·Ûı¤ÓÂȘ Î·È ·ÔÙÚ¤ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Ó· ηٷʇÁÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· ‚ÚÔ‡Ó ÙË ‰fiÛË ÙÔ˘˜” , ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ Á·ÏÏÈÎfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Ô πÓÁÎÂÚ ¡›ÏÛÂÓ, Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ Ô˘ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘.

∫·ÏfiÁÂÚÔÈ... ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ μπ∂¡¡∏, 22.

ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË μȤÓÓË, ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÌÔÓ·¯Ô› ÁÈ· Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÂÓÒ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ... ÚfiÛÏ˄˘. √È ºÚ·ÁÎÈÛηÓÔ› ÙÔ˘ ÌÔÓ·ÛÙËÚÈÔ‡ ÛÙËÓ ·˘ÛÙÚȷ΋ fiÏË, Maria Enzersdorf, Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙÔÓ 15Ô ·ÈÒÓ·, ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÙȘ fiÚÙ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ηıÒ˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË ÚÔÛˆÈÎfi.∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘ ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÌÔÓ·¯Ô‡˜. √È ºÚ·ÁÎÈÛηÓÔ› ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÌÈ· Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ÌÔÓ·¯Ô‡ Î·È fiÙÈ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ “ÚfiÛÏ˄˘” ÁÈ· ¿ÓÙÚ˜ ËÏÈΛ·˜ ̤¯ÚÈ 40 ÂÙÒÓ. ΔÔ Û‡ÛÙËÌ·, ·˘Ùfi, Ô˘ Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó, ÍÂΛÓËÛ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Î·È ¤ÎÙÔÙÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÈÂÚ¤·, ÙÚÂȘ ¿ÓıÚˆÔÈ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÙÒÚ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÌÔÓ·¯Ô›.

ÃÈÔÓfiÙˆÛËÚÂÎfiÚ ÛÙË ªfiÛ¯· ª√™Ã∞, 22.

∫¿ı ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÍÂ¤Ú·Û·Ó ÔÈ ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÛÙË ªfiÛ¯·, ·ÊÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÙÔÈο ªª∂ ÙÔ ¯ÈfiÓÈ ¤ÊÙ·Û Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù· 63 ÂηÙÔÛÙ¿, οÙÈ Ô˘ ›¯Â Ó· Û˘Ì‚Â› ·fi ÙÔ 1966. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Meteonovosti.ru, Ë ÔÔ›· ·Ó·ÚÙ¿ ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ Ù˘ ƒˆÛ›·˜, ¤ÁÚ·„Â: “ΔÔ Úˆ› Ù˘ 22·˜ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈÔ‡ ÛÙȘ ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ªfiÛ¯·˜ ¤ÊÙ·Ó ٷ 63 ÂηÙÔÛÙ¿, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‡„Ô˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ·Ê› ÔÙ¤. ΔÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÚÂÎfiÚ ‹Ù·Ó 62 ÂηÙÔÛÙ¿ Î·È ÛËÌÂÈÒıËΠÙÔ 1966” .


¢ÈÂıÓ‹ 36

TPITH 23 ºEBP√À∞PI√À 2010

∫·ı·Ú›˙ÂÈ ÙÔ Ì˘·Ïfi Ô ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ófi˜ ‡ÓÔ˜

¡¤Ô ÌË Â·Ó‰ÚˆÌ¤ÓÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï «ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ πÚ¿Ó»

√À∞™π°∫Δ√¡, 22.

Δ∂§ ∞μπμ, 22.

ªË ÓÈÒıÂÙ ÂÓÔ¯¤˜, ·Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ÎÔÈÌËı›Ù ÏÈÁ¿ÎÈ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ŒÓ·˜ ˘Ó¿ÎÔ˜ ̤۷ ÛÙËÓ Ì¤Ú· ‰ÂÓ ‰ÈÒ¯ÓÂÈ ·ÏÒ˜ ÙËÓ ÎÔ‡Ú·ÛË, ·ÏÏ¿ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘ Ó· ·ÔÚÚÔÊ¿ Ӥ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È Ó· ı˘Ì¿Ù·È, ‚ÔËıÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ó· Ì·ı·›ÓÂÈ Ó¤· Ú¿ÁÌ·Ù·, Û‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· Ó¤· ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ¤Ú¢ӷ. √È ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Ô˘ ÎÔÈÌ‹ıËÎ·Ó ÌÈ¿ÌÈÛË ÒÚ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ (·fi ÙȘ 2 Ì.Ì. ¤ˆ˜ ÙȘ 3.30 Ì.Ì. ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ), ›¯·Ó ηχÙÂÚ˜ ÂȉfiÛÂȘ ÛÙ· ÓÔËÙÈο ÙÂÛÙ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó (ÛÙȘ 6 Ì.Ì.), Û ۯ¤ÛË Ì fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ¿ÚÂÈ ¤Ó·Ó ˘Ó¿ÎÔ. ª¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ›¯·Ó Á›ÓÂÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÂϤÙ˜ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ÙËÓ “ÂÈÛÙ‹ÌË ÙÔ˘ ‡ÓÔ˘” , ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÔÚÈÛÙÈÎfi Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ÁÈ· Ù· ÔʤÏË Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô ÂÌ‚fiÏÈÌÔ˜ ˘Ó¿ÎÔ˜ (‹ “ÛȤÛÙ·” ). ∏ Ó¤· ¤Ú¢ӷ, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ Ù˘ ∞ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚÔÒıËÛË Ù˘ ∂ÈÛÙ‹Ì˘, ¤ÁÈÓ ·fi ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ·˜-ª¤ÚÎÏÂ˚, ˘fi ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ª¿ıÈÔ˘ °Ô˘fiÎÂÚ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ BBC. Δ· ÂÈÚ¿Ì·Ù·, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 39 ˘ÁÈÒÓ ÂÓËϛΈÓ, ¤‰ÂÈÍ·Ó, ¤Ú·Ó ¿Û˘ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·˜, fiÙÈ Û fiÛÔ˘˜ ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È ÂӉȿÌÂÛ· ̤۷ ÛÙËÓ Ì¤Ú·, ÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηχÙÂÚ·. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, fiÛÔ ÈÔ ÔÏÏ‹ ÒÚ· ̤ÓÂÈ Î·Ó›˜ ͇ÓÈÔ˜, ÙfiÛÔ ÈÔ ·ÚÁ¿ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Ô ÓÔ˘˜ ÙÔ˘.∏ ÌÂϤÙË ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ fiÙÈ Ô ÂÁΤʷÏÔ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔÓ ‡ÓÔ ÁÈ· Ó· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ› ÙȘ ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛ̘ ÌӋ̘, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ “¯ÒÚÔ” ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÌ¿ıËÛË Ó¤ˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Î·È ‰Â‰Ô̤ӈÓ. ∏ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ·˘Ù‹, ηٿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ·, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ËÏÂÎÙÚÔÂÁÎÂÊ·ÏÔÁÚ·Ê‹Ì·Ù·, Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙË Ê¿ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ‚·ı‡ ‡ÓÔ Î·È ÛÙÔÓ ‡ÓÔ Ì fiÓÂÈÚ·, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ÌӋ̘ ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Ù˘ ̤ڷ˜ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ “ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·Ôı‹ÎÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜” ÛÙÔÓ ÈfiηÌÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘, Û ÌÈ· ¿ÏÏË ÂÚÈÔ¯‹, ÙÔÓ ÚÔ-ÌÂÙˆÈ·›Ô ÊÏÔÈfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ›Ûˆ˜ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ “·ÔıË΢ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ” . ÕÏÏÔÈ ÂȉÈÎÔ› ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙËÓ ÂÈʇϷ͋ ÙÔ˘˜ ηٿ fiÛÔÓ Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÌÓ‹Ì˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È fiÓÙˆ˜ ÛÙÔÓ ˘Ó¿ÎÔ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ‹ ÛÙÔ fiÙÈ ·ÏÒ˜ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÍÂÎÔ˘Ú¿˙ÂÙ·È. ¶¿ÓÙˆ˜ Ô °Ô˘fiÎÂÚ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó, Û ÂfiÌÂÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ, ·Ó Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‡ÓÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙË ‰È·ÁÓˆṲ̂ÓË Ì›ˆÛË Ù˘ ÈηÓfiÙËÙ·˜ Ì¿ıËÛ˘ ηٿ ÙËÓ ÙÚ›ÙË ËÏÈΛ·, ÌÈ· Û¯¤ÛË Ô˘, ·Ó ÂȂ‚·Èˆı›, ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Â›Û˘ Û ηχÙÂÚË Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ Ó¢ÚÔÂÎÊ˘ÏÈÛÙÈÎÒÓ ·ı‹ÛÂˆÓ fiˆ˜ ÙÔ ∞ÏÙÛ¯¿ÈÌÂÚ.

√ «∂Úˆ‰Èfi˜» ·ÔÁÂÈÒÓÂÙ·È

ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ ÔÏÂÌÈ΋ ·ÂÚÔÔÚ›· ·ÚÔ˘Û›·Û ¤Ó· ÛÙfiÏÔ ÁÈÁ¿ÓÙÈˆÓ ÌË Â·Ó‰ÚˆÌ¤ÓˆÓ ·ÂÚÔÏ¿ÓˆÓ, Ù· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÂÓ Ù‹ÛÂÈ ÁÈ· ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË Ì¤Ú· Î·È Ó· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ πÚ¿Ó. Δ· Ó¤· Heron TP Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙÈο ·ÂÚÔÛοÊË, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó fï˜ Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡Ó Î·È ¿ÏÏÔ˘ ›‰Ô˘˜ ·ÔÛÙÔϤ˜...

ªÂ ¿ÓÔÈÁÌ· ÊÙÂÚÒÓ 26 ̤ÙÚ·, ÙÔ Heron TP (heron ÛËÌ·›ÓÂÈ ÂÚˆ‰Èfi˜) ¤¯ÂÈ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÂÓfi˜ ÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡ Boeing 737 Î·È Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÌË Â·Ó‰ÚˆÌ¤ÓÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï. ΔÔ Heron TP “¤¯ÂÈ ÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ó· ÌÔÚ› Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ó¤Â˜ ·ÔÛÙÔϤ˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·ıÒ˜ ·˘Ù¤˜ ηı›ÛÙ·ÓÙ·È Û¯ÂÙÈΤ˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ·ÓÙÈÙ¤Ú·Ú¯Ô˜ ÿÓÙÔ ¡¤¯Ô˘ÛÙ·Ó, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹˜ ÔÏÂÌÈ΋˜ ·ÂÚÔÔÚ›·˜. √È ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘ ‰ÂÓ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ·Ó ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘, Ô‡Ù ηÙÔÓfiÌ·Û·Ó ÙÔ πÚ¿Ó ˆ˜ ‰˘ÓËÙÈÎfi ÛÙfi¯Ô. øÛÙfiÛÔ, Ô Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜, Ë ÎÚ·ÙÈ΋ Israel Aerospace, ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ fiÙÈ Ë ·ÎÙ›Ó· ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘ Heron TP ÊÙ¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ¶ÂÚÛÈÎfi ∫fiÏÔ, Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ηχÙÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó· ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ πÚ¿Ó. ÕÏÏÔÈ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ Ô˘ ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· ÌËÓ Î·ÙÔÓÔÌ·ÛÙÔ‡Ó ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ÙÔ Heron TP ı· ‹Ù·Ó ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·Ù¿ Ù˘ Δ¯ÂÚ¿Ó˘. £· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙÈΤ˜ Ù‹ÛÂȘ, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·ÚÂÌ‚ÔϤ˜ ÛÙȘ ¯ıÚÈΤ˜ ÂÈÎÔÈӈӛ˜, ‹ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ·Ó·ÌÂÙ·‰fiÙ˘ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÂÓÓfiËÛË ÙˆÓ Â›ÁÂÈˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ì ٷ Â·Ó‰ÚˆÌ¤Ó· ·ÂÚÔÛοÊË. ΔÔ πÛÚ·‹Ï ıˆÚ› ÙÔ πÚ¿Ó ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ·ÂÈÏ‹ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ˘ÚËÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÙˆÓ ‚·ÏÏÈÛÙÈÎÒÓ ˘Ú·‡ÏˆÓ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ·ÏÏÂ¿ÏÏËÏˆÓ ·ÓÙÈÛËÌÈÙÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ πÚ·ÓÔ‡ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ∞¯Ì·ÓÙÈÓÂÙ˙¿ÓÙ. √ ÈÛÚ·ËÏÈÓfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ ‹Ù·Ó Ô ÚÒÙÔ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ Û ÌÂÁ¿ÏË Îϛ̷η ÌË Â·Ó‰ÚˆÌ¤Ó· ·ÂÚÔÏ¿Ó·, ηٿ ÙËÓ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ §›‚·ÓÔ ÙÔ 1982. Δ· Heron ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Â›Û˘ Û ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙÈΤ˜ Ù‹ÛÂȘ ÁÈ· ÂÈı¤ÛÂȘ ÛÙË §ˆÚ›‰· Ù˘ °¿˙·˜. ªË Â·Ó‰ÚˆÌ¤Ó· ·ÂÚÔÏ¿Ó· ‰È·ÊfiÚˆÓ ÌÂÁÂıÒÓ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ô‰Âȯı› ÂÈÙ˘¯‹ ÛÙÔ˘˜ ÔϤÌÔ˘˜ ÛÙÔ πÚ¿Î Î·È ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó, fiÔ˘ Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·ÓÙÈ·ÂÚÔÔÚÈ΋˜ ¿Ì˘Ó·˜ ‹Ù·Ó ·ÓÂ·Ú΋. §ÈÁfiÙÂÚÔ ı·̷ÙÈο ‹Ù·Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚË ·ÓÙÈ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ¿Ì˘Ó·: ™ÙÔÓ fiÏÂÌÔ Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ›¯·Ó ηٷÚÚÈÊı› 42 ·ÌÂÚÈηÓÈο ÌË Â·Ó‰ÚˆÌ¤Ó· ·ÂÚÔÏ¿Ó·, ·ÒÏÂÈ· Ô˘ Ì›ˆÛ ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÒÓ.

ÕÌÂÛÔ ÂÌ¿ÚÁÎÔ ÛÙ· ÂÙڤϷȷ ŒÎÎÏËÛË ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÂÈ‚ÔÏ‹ ÂÌ¿ÚÁÎÔ ÛÙÔÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ÙÔ̤· ÙÔ˘ πÚ¿Ó ·ˇı˘ÓÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï ªÂÓÈ·Ì›Ó ¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ › fiÙÈ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ √∏∂ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Î·ÌÊı›, Â¿Ó ‰ÂÓ Û˘ÌʈӋÛÂÈ Û ̛· Ù¤ÙÔÈ· ΛÓËÛË. √ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi˜ Ô˘Ú·Ó›Ô˘ ·fi ÙÔ πÚ¿Ó, ÙÔ ÔÔ›Ô ·„ËÊ¿ ÔÏÏ·Ϥ˜ ΢ÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜, ¤¯ÂÈ ˆı‹ÛÂÈ

ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ó· ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚ· ‰Èψ̷ÙÈο ̤ÙÚ· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ Δ¯ÂÚ¿Ó˘ ÂÓÒ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÂÈÎÚ¤ÌÂÙ·È Ë ·ÂÈÏ‹ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï Ó· ηٷʇÁÂÈ Û ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ‚›·, ˆ˜ ‡ÛÙ·ÙË Ï‡ÛË. √ ¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘ › Û ‚ڷ›Ô˘˜ ËÁ¤Ù˜ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, fiÙÈ, Â¿Ó Ô ÎfiÛÌÔ˜ “Â›Ó·È ÛÔ‚·Úfi˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔ πÚ¿Ó, ÙfiÙ ·˘Ùfi Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ë’ÓÂڈ̤Ó˜’’ ÌÂÙÚÈÔ·ı›˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜, ·È¯ÌËÚ¤˜ ΢ÚÒÛÂȘ Ô˘ ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Î·È ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ̤۷ ÛÙÔ πÚ¿Ó” . “∞˘Ùfi ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÙÒÚ·. ªÔÚ› Ó· ÌËÓ ·Ԃ› ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi Î·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ı· ͤÚÔ˘Ì fiÙÈ ÚÔÛ·ı‹Û·ÌÂ. ∫·È ·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÛÊ·Ï›·˜, Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ·ÏÏ¿ ·Ì¤Ûˆ˜” , ›Â Ô ÈÛÚ·ËÏÈÓfi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ¶ÔÏÏÔ› ‰˘ÙÈÎÔ› ‰Èψ̿Ù˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË ÙÔ˘˜ fiÙÈ Ë ∫›Ó· Î·È Ë ƒˆÛ›· Ô˘ Â›Û˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ·ÚÓËÛÈ΢ڛ·˜ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÛÊ·Ï›·˜, ı· ·ÓÙÈÙ·¯ıÔ‡Ó Û ΢ÚÒÛÂȘ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÙÔ˘ πÚ¿Ó. √È ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ΢ÚÒÛÂȘ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÂÛÙÈ¿˙Ô˘Ó Û ΢‚ÂÚÓËÙÈο ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›·, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·˘Ù¿ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ºÚÔ˘ÚÒÓ Ù˘ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘. ΔÔ πÚ¿Ó, Ô˘ Â›Ó·È Ô ¤ÌÙÔ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÂÍ·ÁˆÁ¤·˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ô ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi˜ Ô˘Ú·Ó›Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÂÈÚËÓÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜ ·ÏÏ¿ Ë ÔÍ›· ·ÓÙÈ‚ڷ˚΋ ÚËÙÔÚÈ΋ Ù˘ Δ¯ÂÚ¿Ó˘ Î·È ÔÈ ·ÂÈϤ˜ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï ÁÈ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ¤¯Ô˘Ó ·˘Í‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ ÂÓfi˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘. ™ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘, Ô ¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘, ‰ÂÓ ¤Î·Ó η̛· ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÙÔ πÛÚ·‹Ï, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ¯ÒÚ· Ù˘ ª¤Û˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ Ì ˘ÚËÓÈÎfi ÔÏÔÛÙ¿ÛÈÔ, Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ÂÈÙÂı› ÛÙȘ ˘ÚËÓÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ πÚ¿Ó.

™Ù·Ì¿ÙËÛÂ Ë ·Ú¿‰ÔÛË ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜ ΔÔ πÛÚ·‹Ï ·Ó¤‚·Ï ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ· ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi Ì›·˜ ÂÈÛÙÔÏ‹˜-‚fiÌ‚·˜, Û ٷ¯˘‰ÚÔÌ›Ô, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ Î·È Ù·¯˘‰ÚÔÌÈΤ˜ ·Ú¯¤˜. ΔÔ Î›ÓËÙÚÔ ÙÔ˘ ·ÁÓÒÛÙÔ˘ Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏ ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹-‚fiÌ‚· ‰ÂÓ Â›Ó·È Û·Ê¤˜, ‰‹ÏˆÛ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. ∏ ÂÈÛÙÔÏ‹-‚fiÌ‚· ÂÓÙÔ›ÛÙËΠ۠ٷ¯˘‰ÚÔÌÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÙËÓ fiÏË ªÈÁÎÓÙ¿Ï Ã·Â̤Î, ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ πÛÚ·‹Ï, fiÙ·Ó Ì›· Á˘Ó·›Î· ‰È¤ÎÚÈÓ ηÏ҉ȷ Î·È Ì·Ù·Ú›Â˜ Û ¤Ó· Ê¿ÎÂÏÔ Ô˘ ›¯Â ¿ÂÈ Ó· ·Ú·Ï¿‚ÂÈ. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ Â¿Ó ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ˘fiıÂÛË ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜, ‹ ÁÈ· ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÔÈÓÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘.¶¿ÓÙˆ˜ ÌfiÏȘ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎÂ Ë ÂÈÛÙÔÏ‹-‚fiÌ‚·, ÔÈ ÈÛÚ·ËÏÈÓ¤˜ ·Ú¯¤˜ ¤Ï·‚·Ó ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ·Ú¿‰ÔÛË ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·, ÒÛÙ ӷ ÂÏÂÁ¯ıÔ‡Ó ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ ÔÈ Ê¿ÎÂÏÔÈ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙ· ÎÂÓÙÚÈο ÁÚ·Ê›· ‰È·ÓÔÌ‹˜.

÷̿˜: ΔÔ πÛÚ·‹Ï ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· ¡· Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› ÙÔ πÛÚ·‹Ï ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· ˙‹ÙËÛ ۋÌÂÚ· ÙÔ ·Ï·ÈÛÙÈÓÈ·Îfi ÈÛÏ·ÌÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ· Ù˘ ÷̿˜ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË (∂∂), Û‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘. ™Â ·˘Ù‹Ó ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “∫·Ïԇ̠ÙËÓ ∂∂ Ó· ÂÁÁÚ¿„ÂÈ ÙËÓ ÛȈÓÈÛÙÈ΋ ÔÓÙfiÙËÙ· (πÛÚ·‹Ï) ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· ÁÈ·Ù› Û˘ÓÈÛÙ¿ ΛӉ˘ÓÔ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÂÈÚ‹ÓË” . ∏ ÷̿˜, Ô˘ ÂϤÁ¯ÂÈ ÙË §ˆÚ›‰· Ù˘ °¿˙·˜ ·fi ÙÔ 2007, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÙ·¯ı› ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ∂∂ fiÛÔ Î·È ·fi ÙȘ ∏¶∞.

¢Âο‰Â˜ ¿Ì·¯ÔÈ ÓÂÎÚÔ› ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂȉÚÔÌ‹˜ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó

¡¤Ô ÙÚ·ÁÈÎfi Ï¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ¡∞Δ√ ∫∞ª¶√À§, 22.

°˘Ó·›Î˜ Î·È ·È‰È¿ ‹Ù·Ó Ù· ı‡Ì·Ù· ·ÂÚÔÔÚÈ΋˜ ÂȉÚÔÌ‹˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ¡∞Δ√ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó, ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ¤ÓÔÏÔÈ ·ÓÙ¿ÚÙ˜. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ô˘ Ì·˙› Ì ÙË ™˘ÌÌ·¯›· ‰È¤Ù·Í Â›ÁÔ˘Û· ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙÔ Ì·ÎÂÏÂÈfi, ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÓÂÎÚÔ› Â›Ó·È 27 ¿ÓıÚˆÔÈ, ÂÓÒ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 12 Â›Ó·È ÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜. ∞Ú¯Èο ›¯Â ÌÂÙ·‰Ôı› fiÙÈ ÔÈ ÓÂÎÚÔ› ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ 33. ΔÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó Î·Ù·‰›Î·Û ÙËÓ ÂȉÚÔÌ‹, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ “·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙË”, Î·È ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ˆ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·Ì¿¯ˆÓ Ô˘ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ‹Ù·Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ù¤ÛÛÂÚȘ Á˘Ó·›Î˜ Î·È ¤Ó· ·È‰›.ΔÔ ¡∞Δ√ ÂȂ‚·›ˆÛ fiÙÈ ÂÍ·¤Ï˘Û Â›ıÂÛË Î·Ù¿

ÙÚÈÒÓ ÌÈÎÚÒÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ ÛÙËÓ Â·Ú¯›· √˘ÚÔ˘˙ÁοÓ, ηıÒ˜ ˘‹Ú¯·Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ fiÙÈ ÛÙ· Ô¯‹Ì·Ù· Â¤‚·ÈÓ·Ó ¤ÓÔÏÔÈ ·ÓÙ¿ÚÙ˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·Ó¤ÊÂÚ ÙÔÓ ·ÎÚÈ‚‹ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ.ΔÂÏÈο, ‰È·ÈÛÙÒıËΠˆ˜ ÂÈ‚¿Ù˜ ‹Ù·Ó ¿Ì·¯ÔÈ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÏϤ˜ Á˘Ó·›Î˜ Î·È ·È‰È¿, Ô˘ Ù·Í›‰Â˘·Ó ÚÔ˜ ÙËÓ Â·Ú¯›· ∫·ÓÙ·¯¿Ú. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ BBC, Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ™Ù¿ÓÏÂ˚ ª·Î∫Ú›ÛÙ·Ï ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó Ã·Ì›ÓÙ ∫·Ú˙¿È ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Û˘ÁÁÓÒÌË. “§˘ԇ̷ÛÙ ‚·ıÈ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ·ÁÈ΋ ·ÒÏÂÈ· ·ıÒˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. Œ¯ˆ ÂÈ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӈ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì·˜ ˆ˜ ›̷ÛÙÂ Â‰Ò ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷ٤„Ô˘Ì ÙÔÓ Ï·fi ÙÔ˘ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó. ∏ ·ÒÏÂÈ· ‹ Ô

ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ·Ì¿¯ˆÓ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ï¿ıÔ˘˜, ˘ÔÓÔ̇ÂÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ì·˜” ·Ó¤ÊÂÚ Û ÁÚ·Ù‹ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ª·Î∫Ú›ÛÙ·Ï Î·È ‰ÂÛ̇ÙËΠˆ˜ “ı· ‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ Ì·˜ ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ Î·È ¿ÏÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË” ÙˆÓ ∞ÊÁ·ÓÒÓ.

™ÎfiÙˆÛ·Ó Î·È ·ÔÎÂÊ¿ÏÈÛ·Ó ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÛÙÔ πÚ¿Î √ÎÙÒ Ì¤ÏË ÌÈ·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÛÎfiÙˆÛ·Ó Û‹ÌÂÚ· ¤ÓÔÏÔÈ ÛÙÔ πÚ¿Î, Î·È ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÔÎÂÊ¿ÏÈÛ·Ó ÌÂÚÈο ·fi ·˘Ù¿, Û ÌÈ· ÛÔ˘ÓÈÙÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο Ù˘ μ·Á‰¿ÙË. √È ·ÔÎÂÊ·ÏÈÛÌÔ› Â›Ó·È “Û‹Ì· ηٷÙÂı¤Ó” ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÍÂÁÂÚÌ¤ÓˆÓ ÛÔ˘ÓÈÙÒÓ, fiˆ˜ Ë ·Ï-∫¿ÈÓÙ·.

μÔ˘ÏÁ·Ú›·

¶ÂÚÈÎÔ¤˜ ‰··ÓÒÓ Û ÂÓ‰‡Ì·Ù· Î·È ˘Ô‰‹Ì·Ù· ™√ºπ∞, 22.

™Â ÂÚÈÎÔ¤˜ ‰··ÓÒÓ ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ ÂȉÒÓ ¤Ó‰˘Û˘ Î·È ˘fi‰ËÛ˘, ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜ ¤¯Ô˘Ó ÚԂ› ÔÈ μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¤Ú¢ӷ˜ ·fi ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ÂÚ¢ÓÒÓ Alfa, Ô˘ ‰fiıËηÓ, Û‹ÌÂÚ· ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·, ÛÙË ™fiÊÈ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ, ˆÛÙfiÛÔ, ÔÈ μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÍÔ‰Â‡Ô˘Ó Ù· ›‰È· ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÛÈÁ¿Ú· Î·È Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÔÈÓÔÓÂ˘Ì·Ùˆ‰ÒÓ. ΔÔ 20% ÙˆÓ μÔ‡ÏÁ·ÚˆÓ ¤¯ÂÈ ÌÂÈÒÛÂÈ ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ÂÓ‰‡Ì·Ù· Î·È ˘Ô‰‹Ì·Ù·, ÙÔ 18% ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÂÍfi‰ˆÓ ÁÈ· ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔ 11% ¤¯ÂÈ Îfi„ÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙË ‰È·ÛΤ‰·ÛË Î·È ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË.™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰·, ÔÈ μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ ·‡ÍËÛ·Ó ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· È·ÙÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, ÂÓÒ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ¤ÓÙÔÓ· ÁÈ· ÙÔ ·Ó ı· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÁÈ· Ê¿Ú̷η Ô˘ Ù˘¯fiÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ΔÔ 43% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ ‰˘ÛÎÔχÂÙ·È Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÓÂÚÔ‡, ÙËÏÂÊÒÓÔ˘, Ú‡̷ÙÔ˜, ÙÔ 24% ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ Ì ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ Î·È ÙÔ 59% ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÌÂȈı› ÛËÌ·ÓÙÈο Ù· ¤ÛÔ‰¿ ÙÔ˘˜.

∏ ∞˚Ù‹ ·ÎfiÌ· ʈӿ˙ÂÈ ‚Ô‹ıÂÈ· ¶√ƒΔ-√-¶ƒ∂¡™, 22.

√ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∞˚Ù‹˜ ƒÂÓ¤ ¶Ú‚¿Ï ÙfiÓÈÛ ¯ı˜ ˆ˜ Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ ·fi ÙË ÛÂÈÛÌÈ΋ ‰fiÓËÛË, Ô˘ η٤ÛÙÚ„ ̤Á· ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ ¶ÔÚÙ-Ô¶ÚÂÓ˜ Î·È Ù· ÂÚ›¯ˆÚ¿ Ù˘, ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· Êı¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ 300.000. √ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Â›Ó·È 217.000 ÓÂÎÚÔ›, fï˜ ·Ô̤ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ÙÒÌ·Ù· Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·Û˘ÚıÔ‡Ó ·fi Ù· ÂÚ›È·, ÙfiÓÈÛÂ. √ ¶Ú‚¿Ï ‰ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„Â Ó· ·¢ı‡ÓÂÈ Ó¤· ¤ÎÎÏËÛË ÚÔ˜ ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÁÈ· ·ÚÔ¯‹ ¿ÌÂÛ˘ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹˜ Î·È ÁÈ· Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌË ‚Ô‹ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÔÈÎÔ‰fiÌËÛË Î·È ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ∞˚Ù‹˜, Ë ÔÔ›· ‹‰Ë ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÙË ÊÙˆ¯fiÙÂÚË ¯ÒÚ· ÛÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ∏ÌÈÛÊ·›ÚÈÔ ÚÈÓ ÙÔ ÛÂÈÛÌfi.

ÀÂ̤ÓË

187 ·È‰È¿ ÓÂÎÚ¿ ÛÙȘ Ì¿¯Â˜ ÌÂٷ͇ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Î·È ·ÓÙ·ÚÙÒÓ ™∞¡∞∞, 22.

OÈ Ì¿¯Â˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Ù˘ ÀÂ̤Ó˘ ηٿ ÙˆÓ ÛÈÈÙÒÓ ·ÓÙ·ÚÙÒÓ ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔȯ›ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ Û 187 ·È‰¿ÎÈ·, Û‡Ìʈӷ Ì ¤ÎıÂÛË ÙÔÈ΋˜ ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ÛÙËÓ ÔÔ›· ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·ÓÙ¿ÚÙ˜ Î·È ÌÈ· ÊÈÏÔ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÔÏÈÙÔÊ˘Ï¿ÎˆÓ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÚ·ÙÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·È‰È¿-ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜. ™˘ÓÔÏÈο ÙÔ 71% ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ¤ÎıÂÛË Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ SEYAJ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ UNICEF. Δ· ˘fiÏÔÈ· ·È‰È¿ ¯¿ıËÎ·Ó ·fi ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙÚÔÊ‹˜ Î·È Ê·Ú̿ΈÓ.


OÈÎÔÓÔÌ›· 37

TPITH 23 ºEBPOYAPI√À 2010

ŒÎÚËÍË ÔÊÂÈÏÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ π∫∞ ·fi ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ Î·È ˘Ô¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË

ŒÓ·˜ ÛÙÔ˘˜ ¤ÍÈ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ˜ ∂ ∞£∏¡∞, 22.

ÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹, ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ˘Ô¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Î·È ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ π∫∞ ÛÙ· Úfiı˘Ú· ηٿÚÚ¢Û˘, ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ Ù· Ô͇ٷٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∏ ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 3,8-4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜, ηıÒ˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ¤ÍÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Â›Ó·È ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ˜, ÂÓÒ Ë ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ·fi ÙȘ ÂÓÙ¿ÍÂȘ ÙˆÓ “ÂȉÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ” (ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ¢∂∫√) ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Û 1.061.329.465 ¢ÚÒ, fiÙ·Ó ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· Â›Ó·È 3,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘.

√È ‚‚·ÈˆÌ¤Ó˜ ÔÊÂÈϤ˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÚfiÛÙÈÌ·, ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÙÔ 2009 Û 4.695.487.090 ¢ÚÒ Â˘ÚÒ. √È Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙËÓ ÂÎÚËÎÙÈ΋ “Ì·‡ÚË” ÙÚ‡· ÛÙÔ π∫∞, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ 70% ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ó· Â›Ó·È ÔÊÂÈϤÙ˜. ™ÙȘ 30/11/2009 Ë ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ π∫∞ (·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·Í›·) ‹Ù·Ó 692.754.602 ¢ÚÒ, ÔÈ Î·Ù·ı¤ÛÂȘ-Ù·ÌÂȷο ˘fiÏÔÈ· ‹Ù·Ó 1.681.766.469 ¢ÚÒ Î·È Ù· ¯ÚÂfiÁÚ·Ê· 4.407.839.124 ¢ÚÒ. √È ÎÂÓ¤˜ ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÛÙÔ π∫∞ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 3.570 Â› Û˘ÓfiÏÔ˘ 12.448. ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ Û ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi, ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎfi Î·È È·ÙÚÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 7.000 ¿ÙÔÌ·. √È ·ÚÔ¯¤˜ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜ Û ›‰Ô˜ Î·È ¯Ú‹Ì· ÛËÌ›ˆÛ·Ó ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 25% ÙÔ 2007-2009 Î·È Ë Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ ‰·¿ÓË Î·Ù¿ 40%. ªÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌ· ÛÙÔÓ √∞∂∂ (ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜), ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ À·ÏϋψÓ, fiÔ˘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ Ô˘Ú¿ ÁÈ· Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ ÂÊ¿·Í ÙÔ˘˜. °È· ÙÔ 2010, ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· 800 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÔÈ ÂÎÎÚÂÌ›˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÂÊ¿·Í Ô˘ ‰ÂÓ Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ı· ·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÛÙȘ 20.000 ÂÚ›Ô˘ Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ı· ˘Âڂ› Ù· ‰‡Ô ¤ÙË.

™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ΔËÓ ΔÚ›ÙË, Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Û Â›Â‰Ô ÂÌÂÈÚÔÁÓˆÌfiÓˆÓ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂÙ·›ÚˆÓ, ÏËÓ Ù˘ °™∂∂ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ. ΔÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ›ӷÈ

ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Î·È Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ·ÂÚÁ›·˜ Ù˘ 24˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Œˆ˜ ÙȘ 28 ª·ÚÙ›Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ „ËÊÈÛÙ› Ô Ó¤Ô˜ ÓfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚԂϤÂÈ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ “ÔÈÓ‹˜” ÁÈ· ÙȘ ÚfiˆÚ˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Û‡ÓÙ·Í˘ Û fiÛÔ˘˜ Â›Ó·È Î¿Ùˆ ÙˆÓ 55 ÂÙÒÓ Î·È ÂÚÈÎÔ‹ ÙÔ˘ 70% ÁÈ· ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 730 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ Û ËÏÈΛ·). Œˆ˜ Ù· Ù¤ÏË ª·ÚÙ›Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· Î·È Ôχ ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ı· ¤¯ÂÈ „ËÊÈÛÙ› Ô Ó¤Ô˜ ÓfiÌÔ˜, Ô˘ ı· ηٷÚÁ› ·fi ÙÔ 2018 ÙËÓ Î·ÙÒÙ·ÙË Û‡ÓÙ·ÍË, ı· ηıÈÂÚÒÓÂÈ ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ‰‡Ô Ù‡ˆÓ Û˘-

ÓÙ¿ÍÂˆÓ Î·È ı· ÚԂϤÂÈ ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ (Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÙÚ›·).

∫‡Ì· Ê˘Á‹˜ ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ªÂÁ¿ÏË ·‡ÍËÛË ÛÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ¤¯Ô˘Ó ÚÔηϤÛÂÈ Ù· ̤ÙÚ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Ù·Ì›Ԣ ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ¡›ÎÔ˜ ∫·Ï¿ÎÔ˜, Û ËÌÂÚ›‰· Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ô ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· ÙÔ˘ Ù·Ì›Ԣ, ÂÓÒ ¤ÚÛÈ Î·Ù·Ù¤ıËÎ·Ó 11.000 ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÂÊ¿·Í, ÂʤÙÔ˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ı· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ 15.000.ªfiÓÔ ÙȘ ÚÒÙ˜ 40 Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ 2010, ·ÈÙ‹ÛÂȘ ˘¤‚·Ï·Ó 1.850 ¿ÙÔÌ·, fiÙ·Ó Ô ·ÓÙ›ÛÙÔȯԘ ·ÚÈıÌfi˜ ÛÙÔ

›‰ÈÔ ÂÚ˘ÛÈÓfi ‰È¿ÛÙËÌ· ‹Ù·Ó ÂÚÈÔ˘ 1.600 ¿ÙÔÌ·. ∞˘Ù¿, fiÙ·Ó ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÏfiÁˆ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂˆÓ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÌÔÓÔ 31 ¿ÙÔÌ· ÁÈ· Ó· ÂΉÒÛÔ˘Ó 600 Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙÔ Ì‹Ó· ÎÈ ÂÓÒ ÔÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Â›Ó·È fiÙÈ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó 1,6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÁÈ· Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó Ù· ÂÊ¿·Í ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ.∞ÔÎ·Ï˘ÙÈÎfi˜ ‹Ù·Ó Ô Î. ∫·Ï¿ÎÔ˜ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ ·Èٛ˜ ηٿÚÚ¢Û˘ ÙÔ˘ Ù·Ì›Ԣ. Ÿˆ˜ ›Â, ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ Â¤ÙÚ„·Ó Û ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜ Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ‰ÈÏfi ÂÊ¿·Í ¤ˆ˜ 250.000 ¢ÚÒ- ¯ˆÚ›˜ Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜, ηıÒ˜ Î·È Ë ÂÍ·ÁÔÚ¿ ¯ÚfiÓÔ˘ ÚÔ¸ËÚÂÛ›·˜ ·fi ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ‡˜ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, Â›Û˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó ÔÈ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2003 Ô˘ ›¯Â ÚÔÛÌÂÙÚËı› Ë ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË Â›¯Â ¯¿ÛÂÈ 750 ÂηÙ. ¢ÚÒ. √ ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, ¤ÂÈÙ· ·fi ÙË “‚ÚÔ¯‹” ÚÔÛÊ˘ÁÒÓ ·fi ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÁÈ· ÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÂÊ¿·Í, ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô Ó· ÂΉ›‰ÂÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ Ú¿ÍË ÁÈ· οı ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ Ì ÙÔ ÔÛfi ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Î·È ·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ, ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô Ó· ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÙ·È Ì ÙfiÎÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ. ∫·Ì·Ó¿ÎÈ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ¤ÎÚÔ˘ÛÂ, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ›‰È· ËÌÂÚ›‰·, Ô ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ π¡∂-°™∂∂ ™¿‚‚·˜ ƒÔÌfiÏ˘. “μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ -›Â- Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ ÏËÚˆÌÒÓ. ™ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÈÛË ¤¯Ô˘Ì ÙÚ›· ÛÙ¿‰È·. ∂›Ó·È Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹, Ë ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Î·È Ë ÛÙ¿ÛË. ∂Ô̤ӈ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ÛÙ¿ÛË ÏËÚˆÌÒÓ. ∫·È ÓÔÌ›˙ˆ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ÂΛ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‚¿ÏÔ˘Ì ¤Ó· ÛÈÓÈÎfi Ù›¯Ô˜. ∞Ó ·˘Ùfi ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ Ï˘ı›, Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Î·È ÙË ÊÏfiÁ· ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂÎÚ‹ÍÂˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” .

¶ÔÈ· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ·ÊÔÚ¿ Î·È ÔȘ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ ÚԂϤÂÈ

™ÙË μÔ˘Ï‹ Ë ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ˘ËÚÂÛÈÒÓ ∞£∏¡∞, 22.

ΔÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·Ù¤ıÂÛ ۋÌÂÚ· ÛÙËÓ μÔ˘Ï‹ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ªÂ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔÓÙ·È Û¯Â‰fiÓ fiÏ· Ù· ÓÔÌÔıÂÙÈο ηÙÔ¯˘ÚˆÌ¤Ó· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· (ÓÔÌÈÎÒÓ, ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ, ·Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ, Ì˯·ÓÈÎÒÓ, ÏÔÁÈÛÙÒÓ, ÙÔÔÁڿʈÓ), ÔÈ Ù¯ÓÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, ÔÈ Î·È ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÚÔ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ (.¯. Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘, ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÂΉËÏÒÛˆÓ, ÙËÏÂʈÓÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ Î.Ï.). ∂›Û˘, ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ, ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ÛÙËÓ „˘¯·ÁˆÁ›·, ¿ıÏËÛË Î·È ÂÚÈÔ›ËÛË Û ‚ÔËıËÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ (.¯. Û¯ÔÏÒÓ Ô‰‹ÁËÛ˘, ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛ˘, ÂÓÔÈΛ·Û˘, ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘), ÌÂÛÈÙÒÓ, ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘, ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î.Ï.À¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È Û·Ê›˜ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ÙˆÓ: Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ÂÈÌÂÏËÙÒÓ, Ù˘¯ÂÚÒÓ ·ÈÁÓ›ˆÓ, ÙȘ ȉȈÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜, ÙȘ ÌË ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜, Ù· ÁÚ·Ê›· ‡ÚÂÛ˘ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ÂÚÁ·Û›·˜, Ù· ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈο ̤۷, ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÍÔ˘Û›·˜, ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙ¤Á·Û˘, ·È‰È΋˜ ̤ÚÈÌÓ·˜ Î·È ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ, ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÚ›ı·Ï„˘ (·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔÓÙ·È fï˜ ÔÈ ÌË È·ÙÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ fiˆ˜ ÏÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘, ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Î.Ï.), ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ (ÂÓ·¤ÚȘ, ı·Ï¿ÛÛȘ, ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ψ٤˜, Ô‰ÈΤ˜, ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈΤ˜, ·ÛÙÈÎÒÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, Ù·Í› Î·È ·ÛıÂÓÔÊfiÚˆÓ). ΔÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ ÙËÓ Û¯ÂÙÈ΋ ÎÔÈÓÔÙÈ΋ Ô‰ËÁ›· (ÁÓˆÛÙ‹ ˆ˜ ªÔÏÎÂÓÛÙ¿ÈÓ) Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ

ÙËÓ ÂχıÂÚË ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î·È ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·Ó¿ ÙËÓ ∂.∂. ·fi ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÂÓfi˜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ̤ÏÔ˘˜. ŒÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ „ËÊÈÛÙ› ¤ˆ˜ ÙȘ 28 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÓۈ̿وÛË Ù˘ Ô‰ËÁ›·˜ ÔÏÏ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ó· οÓÂÈ: Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó Ì›· ÛÂÈÚ¿ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ù· ∂ÓÈ·›· ∫¤ÓÙÚ· ∂͢ËÚ¤ÙËÛ˘ (∂∫∂) ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ∫∂¶ fiÔ˘ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· È‰Ú‡Ô˘Ó Ì ̛· “ÛÙ¿ÛË” ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘˜ ‹ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¿‰ÂÈ· ¿ÛÎËÛ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ Î·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÔÈ ÓfiÌÔÈ Ô˘ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ.

«Ÿ¯È» ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞ ϤÓ ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ∞ÓÙ›ıÂÙÔ˜ Ì ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ ÙÔ˘ º¶∞ ‰ËÏÒÓÂÈ Ô ∂ÌÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ (∂™∞), Ì ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ, Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞ ı· ÂȉڿÛÂÈ ·ÚÓËÙÈο ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË, ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Ù˙›ÚÔ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÏÈ·ÓÈ΋˜ Î·È Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ.∂›Û˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∂™∞, Ë Â›‰Ú·ÛË ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÛÔ‰· ı· Â›Ó·È ÌˉÂÓÈ΋ ηıÒ˜ Ù· fiÔÈ· ÔʤÏË ı· ·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ Ì›ˆÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘.“∏ ·ÁÔÚ¿ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ Î·È fi¯È ̤ÙÚ· Ô˘ ı· ÙËÓ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ·ÎfiÌ· ÂÓÙÔÓfiÙÂÚË ‡ÊÂÛË” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ∂™∞.

¶ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· Û˘Ì„ËÊÈÛÌfi ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ΔÔÓ Û˘Ì„ËÊÈÛÌfi ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ·fi ÂÈ-

ÛÙÚÔʤ˜ º.¶.∞. ÚÔ˜ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ì ÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ Î·È ¿ÏϘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ô˘ Ù˘¯fiÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂μ∂∞, Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ª›¯·ÏÔ˜ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Î. °ÈÒÚÁÔ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. √ Î. ª›¯·ÏÔ˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¿ÁˆÌ· ÙˆÓ ÂÈÛÙÚÔÊÒÓ º¶∞ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ì ÙȘ Ú·ÎÙÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ Î·È ÂÓ Ì¤Ûˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙ· Úfiı˘Ú· ÙÒ¯Â˘Û˘”. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Î·È Ù· ˆ˜ ÂÍ‹˜: “£· ı¤Ï·Ì ӷ Û·˜ ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ¿ Ì·˜, ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ Ô˘ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ Û·˜, Ó· ·ÁÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÈÛÙÚÔʤ˜ º.¶.∞. ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, fiÔ˘ ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ¢.√.À. ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯fi ÙÔ˘˜. ªÂ ÙȘ Ú·ÎÙÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ Î·È ÂÓ Ì¤Ûˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙ· Úfiı˘Ú· ÙÒ¯Â˘Û˘ Î·È ı· Û·˜ ·Ú·Î·ÏÔ‡Û·Ì ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÙ ¿ÌÂÛ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ·, ÚÔÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ÙË Ï‡ÛË ÙÔ˘ Û˘Ì„ËÊÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ·fi ÂÈÛÙÚÔʤ˜ º.¶.∞. ÚÔ˜ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ì ÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ Î·È ¿ÏϘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ô˘ Ù˘¯fiÓ ¤¯Ô˘Ó. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Â¿Ó ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ¯ÚˆÛÙ¿ 500.000 ¢ÚÒ Û ÌÈ· Âȯ›ÚËÛË ÌÔÚ› ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ‰‡Ó·Ù·È Ó· ·ÔÏËÚÒÛÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÔÛfi Ó· Û˘Ì„ËÊ›ÛÂÈ ÙÔ ÔÛfi Ë Ì¤ÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡ Ì ÙÔÓ ÊfiÚÔ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔÓ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓÔ º.¶.∞. ÙȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜, ‰È¿ÊÔÚ· Ù¤ÏË ÚÔ˜ ÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ Â› ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î.Ï.. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ∂μ∂∞, ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÚÔ˜ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙˆÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ” .

∞Ó¿Û˜ ÛÙËÓ √‰fi ∞ıËÓÒÓ Ì Ì›ˆÛË Î·È ÙÔ˘ spread ∞£∏¡∞, 22.

∞Ó¿Û˜ ‹Ú ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ·fi Ù· ÔÌfiÏÔÁ· Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÈ Î¿ÔÈ· ›‰ËÛË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ï¿‚ÂÈ Û·Ê‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË. ŒÙÛÈ, Ë ÛÙ¿ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÛÙ· ÔÌfiÏÔÁ· ¢ÓfiËÛÂ Î·È ÙËÓ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ·ÁÔÚ¿. √ °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1957,39 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ¿ÓÔ‰Ô 1,54%. ™ÙËÓ ‰Â ·ÁÔÚ¿ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ‰È·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÌfiÏȘ 120 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÌfiÓÔ Ù· 44 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó Ù· ‰ÂηÂÙ‹ ÔÌfiÏÔÁ· fiÔ˘ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ (spread ) ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 318 ÌÔÓ¿‰Â˜. ΔÂÏÈÎÒ˜ Ë ÔÌ·Ï‹ ·ÁÔÚ¿ ¢ÓfiËÛ ÙËÓ Ô‰fi ∞ıËÓÒÓ, fiÔ˘ ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙËÛ·Ó Ë Marfin Popular ÌÂ Î¤Ú‰Ë 6,63%, Ë μÈÔ¯¿ÏÎÔ Ì 5,85%, Î·È Ô ª˘ÙÈÏËÓ·›Ô˜ Ì 2,86%. ™Ù· 14,61 ¢ÚÒ ¤ÎÏÂÈÛÂ Ë ∂ıÓÈ΋ Ë ÔÔ›· ‰È·Î›ÓËÛ 3,4 ÂηÙ. ÙÂÌ¿¯È· ÌÂÙ¿ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÂӉ›ÍÂȘ ÁÈ· Î¤Ú‰Ë 1,1 -1,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ÕÓÔ‰Ô˜ 4,32% ÁÈ· ÙËÓ Alpha Bank, 2,32% ÁÈ· ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Î·È 2,81% ÁÈ· ÙËÓ Eurobank. ™Â ÙÒÛË Ë ÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ √¶∞¶ Ì 2,26%, ÂÓÒ ÙÔ 1,56% ¤ÊÙ·Û·Ó ÔÈ ·ÒÏÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ¢∂∏, Ë ÔÔ›· ˘Ô‚·ıÌ›ÛÙËΠ·fi ÙËÓ S&P, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ¶ÙÒÛË 0,94% ÁÈ· Ù· ∂ÏÏËÓÈο ¶ÂÙڤϷȷ. ∫¤Ú‰Ë 0,58% ÁÈ· ÙËÓ πÓÙÚ·ÏÔÙ Î·È 0,89% ÁÈ· ÙÔÓ ΔÈÙ¿Ó·. ™Ù· 164,4 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·Ó‹Ïı·Ó ÔÈ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Ì ٷ 7 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÚÔÛ˘ÌʈÓË̤ӷ ·Î¤Ù· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ.

∞ÎÚ›‚˘Ó·Ó Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌÈο ˘ÏÈο ∞£∏¡∞, 22.

∞‡ÍËÛË 1,5% ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ ÙÈÌÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ Î·Ù·Û΢‹˜ Ó¤ˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ηÙÔÈÎÈÒÓ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÂʤÙÔ˜ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰Â›ÎÙË ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009, ¤Ó·ÓÙÈ ·‡ÍËÛ˘ 2,9% Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠηٿ ÙËÓ ›‰È· Û‡ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ 2009 ÚÔ˜ ÙÔ 2008. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÂʤÙÔ˜ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ ‰Â›ÎÙË ÙÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009, ÛËÌ›ˆÛ ·‡ÍËÛË 0,3% ¤Ó·ÓÙÈ Ì›ˆÛ˘ 0,3% Ô˘ ›¯Â ηٷÁÚ·Ê› ηٿ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Û‡ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ 2009 ÚÔ˜ ÙÔ 2008.

ƒÂÎfiÚ ¤ÍÈ Â‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ∞£∏¡∞, 22.

™Â ˘„ËÏfi ¤ÍÈ Â‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ ÎÈÓ‹ıËΠۋÌÂÚ· Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, ÍÂÂÚÓÒÓÙ·˜ Ù· 80 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÙÔ ‚·Ú¤ÏÈ, Ì ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ Ó· ÛÙÔ¯ÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi Û¯¤‰ÈÔ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ô˘ ¿ÛÎËÛ ȤÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ ‰ÔÏ¿ÚÈÔ. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο, ÛÙȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ ª·ÚÙ›Ô˘, ÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ·ÚÁfi ·˘Í‹ıËΠηٿ 42 ÛÂÓÙ˜, ·ÁÁ›˙ÔÓÙ·˜ Ù· 80,23 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÙÔ ‚·Ú¤ÏÈ, ÂÓÒ Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ ªÚÂÓÙ ÂÓÈÛ¯‡ıËΠηٿ 48 ÛÂÓÙ˜, ÛÙ· 78,67 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÙÔ ‚·Ú¤ÏÈ. øÛÙfiÛÔ, ÙËÓ ›‰È· ÒÚ·, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·‡ÍËÛË ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ “Ì·‡ÚÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡” Î·È ·fi ÙȘ ·Ú·ÙÂٷ̤Ó˜ ·ÂÚÁȷΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ¤ÍÈ ‰È˘ÏÈÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ “Total” ÛÙË °·ÏÏ›·.


OÈÎÔÓÔÌ›· 38 ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ˜: “ ŒÙÔÈÌË Ë ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÚfiÛıÂÙ· ̤ÙÚ·” ∞£∏¡∞, 22.

Δ∏¡ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë ÚfiÛıÂÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÛÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Bloomberg. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ˜ ‰‹ÏˆÛ ‚¤‚·ÈÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜. √È Ô›ÎÔÈ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ “ı¤ÏÔ˘Ó ·ԉ›ÍÂȘ fiÙÈ ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛˆÛÙ¿” Î·È “¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ó Ì›· ηχÙÂÚË ÂÈÎfiÓ·” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “¤¯ˆ Ï‹ÚË ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘” , Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ. “¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÙ‡¯Ô˘Ó. ∫·È ı· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó. ∂›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi” . ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó¤·˜ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ˘Ô‚¿ıÌÈÛ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· ηıÈÛÙÔ‡Û ٷ ÂÏÏËÓÈο ÔÌfiÏÔÁ· ÌË ·Ô‰ÂÎÙ¿ ˆ˜ ÂÁÁ‡ËÛË ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙËÓ ∂∫Δ, Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÙfiÓÈÛÂ: “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÈ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ fiÙÈ ı· Ï¿‚ÂÈ fiÏ· Ù· Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ̤ÙÚ· Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ù˘. ∞˘Ùfi Ì ·ÚËÁÔÚ›. ∞ÎfiÌË Î·È ·Ó ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î¿ÔÈÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· Ï¿‚ÂÈ ¿ÌÂÛ· ‰ÈÔÚıˆÙÈο ̤ÙÚ·” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ, ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È ÙÔÓ ·‰‡Ó·ÌÔ ÎÚ›ÎÔ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÎÔÌ›ÛÔ˘Ó Î¤Ú‰Ë. “∂›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ fiÙÈ Ë Â›ıÂÛË Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋. ªÂ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·‚‚·ÈfiÙËÙ· Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ı· ÔÌ·ÏÔÔÈËı› ÂÓ Ì›· Ó˘ÎÙ›” .

ŸÏ˜ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÁÈ· ÙȘ ·ԉ›ÍÂȘ ∞£∏¡∞, 22.

Oπ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Û‡-

ÛÙËÌ· ÙˆÓ ·ԉ›ÍÂˆÓ ı· ··ÈÙÔ‡Ó ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÏÈÁfiÙÂÚˆÓ ·ԉ›ÍÂˆÓ ÁÈ· Ù· ¯·ÌËÏ¿ Î·È ÌÂÛ·›· ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈο ÛÙÚÒÌ·Ù· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ˘„ËÏ¿ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. ™ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚ÏËı› ·fi ÙÔ˘˜ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ¤ÓÙ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ÛÂÓ¿ÚÈ·, Ù· ÔÔ›· ÚԂϤÔ˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÔÛÔÛÙ¿ Î·È ÎÏÈÌ·ÎÔ‡ÌÂÓ· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ·, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ÊfiÚÔ˘. ΔÔ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ Î·È ·ÏÔ‡ÛÙÂÚÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÚԂϤÂÈ ÙÚÂȘ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜: * ∞fi 6.000 ¤ˆ˜ 12.000 ¢ÚÒ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ 10% * ∞fi 12.001 ¤ˆ˜ 20.000 ¢ÚÒ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙÔ 20% ·fi 30% * ∞fi 20.001 ¤ˆ˜ 40.000 ¢ÚÒ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔ 30% * ¶¿Óˆ ·fi ÙȘ 40.000 ¢ÚÒ Èı·Ófiٷٷ Ô Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ Ó· ·˘Í¿ÓÂÙ·È. ŒÓ· ¿ÏÏÔ, ·ÎfiÌË ÈÔ Â˘ÓÔ˚Îfi ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÁÈ· Ù· ¯·ÌËÏ¿ Î·È ÌÂÛ·›· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·, ÚԂϤÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È 8 Îϛ̷Θ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙˆÓ 30.000 ¢ÚÒ ÔÈ Îϛ̷Θ ı· Â›Ó·È 5, ı· Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È Û ÔÛÔÛÙ¿ ·fi 8% ¤ˆ˜ 17,5% Î·È ı· ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ 4.500 ¢ÚÒ Û ·ԉ›ÍÂȘ. ¶¿ÓÙˆ˜, fiÛÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ‰ÂÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó Î·È ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ·˘Ùfi ÔÛfi Û ·ԉ›ÍÂȘ, ı· ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙÔ¯‡ÚˆÛË ÙÔ˘ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ˘, Ì ÊfiÚÔ 10%, ‰ËÏ·‰‹ ¤ˆ˜ 1.200 ¢ÚÒ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ù· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ ¢∂∫√ ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ·ԉ›ÍˆÓ, ÂÓÒ ·ÓÔÈÎÙfi ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÌËÓ ÂÍ·ÈÚÂıÔ‡Ó ÔÈ ·ԉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÎÈÓËÙ‹ ‹ ÛÙ·ıÂÚ‹ ÙËÏÂʈӛ·.

ΔƒπΔ∏ 23 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

ªÂ “ηÚÊÈ¿” ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ÁÈ· Ó¤Ô ÌÔÓÔˆÏÈ·Îfi ηıÂÛÙÒ˜

™˘Á¯ÒÓ¢ÛË Aegean Î·È √lympic Air ∞£∏¡∞, 22.

°

ÂÁÔÓfi˜ ·ÔÙÂÏ› Ë Û˘Ìʈӛ· Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Aegean Î·È Olympic Air. ™Ùfi¯Ô˜, fiˆ˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜, Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ “∂ıÓÈÎÔ‡ ¶ÚˆÙ·ıÏËÙ‹” ÛÙȘ ·ÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, Û ÌÈ· ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ‰‡ÛÎÔÏË Û˘Á΢ڛ· ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ·ÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÈÛ¯˘ÚÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Â›‰Ô.

™ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ‚·ÛÈÎÔ› ̤ÙÔ¯ÔÈ ÙˆÓ Aegean Î·È Olympic Air Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó ÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, ÒÛÙÂ Ë Ó¤· ÂÙ·ÈÚ›· Ó· Â›Ó·È ÂÈÛËÁ̤ÓË ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ, ÂÓÒ Î·È ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ OLYMPIC HANDLING Î·È OLYMPIC ENGINEERING ı· ηٷÛÙÔ‡Ó Î·Ù¿ 100% ı˘Á·ÙÚÈΤ˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜. ∏ Ó¤· ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ fiÓÔÌ· Î·È Ù· Û‹Ì·Ù· Ù˘ Olympic Air ÌÂÙ¿ ·fi ÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔ ÌÂÙ·‚·ÙÈÎfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜, ηٿ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ fiÓÔÌ· Î·È Ù· Û‹Ì·Ù· Ù˘ AEGEAN. ∏ Û˘Ìʈӛ·, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ÙÂÏ› ˘fi ÙËÓ ·›ÚÂÛË Ù˘ ÂÁÎÚ›ÛÂÒ˜ Ù˘ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, Ô˘ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ fiÚˆÓ Ù˘ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹˜ Â›Ó·È ·ÚÌfi‰È·, ÂÓÒ Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙ ı· ÂÍÂȉÈ΢ıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ‰È·‰ÈηÛÙÈο ‚‹Ì·Ù· Î·È ÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹˜ Ù˘. ªÂ ‚¿ÛË ÙË Û˘Ìʈӛ· Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ̤ÙÔ¯Ô˜ Ù˘ Aegean (ŸÌÈÏÔ˜ μ·ÛÈÏ¿ÎË) Î·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ̤ÙÔ¯Ô˜ Ù˘ OA (Marfin Investment Group) ı· ¤¯Ô˘Ó ÈÛfiÙÈÌË ÌÂÙÔ¯È΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÂÓÔÔÈË̤ÓË ÂÙ·ÈÚ›·, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ·Ó·ÏÔÁÈο ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ̤ÙÔ¯ÔÈ, ÔÈ fiÌÈÏÔÈ §·Ûηڛ‰Ë, μ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘, °. ¢·˘›‰ Î·È §. πˆ¿ÓÓÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Ë ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ Ó· ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·˘Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·. £· Ú¤ÂÈ, ¿ÓÙˆ˜ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë Û˘Ìʈӛ· ı· Ú¤ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ó· ˘ÏÔÔÈËı› ÌÂÙ¿ ÙËÓ 9Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÔfiÙÂ Î·È Ï‹ÁÂÈ Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ √.∞., ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë MIG ¤¯ÂÈ ‰ÂÛÌ¢ı› ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û η̛· ÌÂÙÔ¯È΋ ·ÏÏ·Á‹. √È £. μ·ÛÈÏ¿Î˘ Î·È ∞. μÁÂÓfiÔ˘ÏÔ˜ ı· ËÁËıÔ‡Ó ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÂÓÔÔ›ËÛË

“∫·ÚÊÈ¿” ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË

ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ “∂ıÓÈÎÔ‡ ¶ÚˆÙ·ıÏËÙ‹” ÛÙȘ ·ÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Ô˘ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÌÂÁÂı‡ÓÂÈ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Â›‰Ô, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ηχÙÂÈ Î·È Ù· ÈÔ ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ӷ ÛËÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. √È ‰‡Ô ÂÙ·Èڛ˜ ı· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÔÏÈο ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ 64 ·ÂÚÔÛοÊË, ·fi Ù· ÔÔ›· Ù· 39 Â›Ó·È ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓ· Airbus. ∏ Aegean ¤¯ÂÈ ÚÔÛˆÈÎfi 2.500 ¿ÙÔÌ· Î·È Ë Olympic Air 3.350 Ì·˙› Ì ÙËÓ Olympic Handling Î·È ÙËÓ Olympic Engineering. ∂›Û˘ ÔÈ ‰‡Ô ÂÙ·Èڛ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó 65 ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Î·È 41 Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. ™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Û˘Ìʈӛ· Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ AEGEAN £Âfi‰ˆÚÔ˜ μ·ÛÈÏ¿Î˘ ¤Î·Ó ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‰‹ÏˆÛË: “∞fi ÙËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ Aegean ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ¤Ó· fiÚ·Ì· ÁÈ· ηÈÓÔÙfi̘, ÔÈÔÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ì ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. Δ· ÌÂÁ¤ıË ÙˆÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ ÛÙȘ ·ÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, ηıÈÛÙÔ‡Ó ·Ó·Áη›· ÙË Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ·˘ÙÔ‰‡Ó·ÌË Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Ì·˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜, ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ ÚÔÔÚÈÛÌÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ

ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Î·È ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô” ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ Olympic Air ∞Ó‰Ú¤·˜ μÁÂÓfiÔ˘ÏÔ˜ ‰‹ÏˆÛÂ: “√È ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ Û˘ÁÎ˘Ú›Â˜ ÙfiÛÔ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙˆÓ ·ÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ‰È·Ù‹ÚËÛË ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ÙÈÌÒÓ ÛÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜, ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Û ∂˘Úˆ·˚Îfi Â›‰Ô. “∏ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË Ù˘ OLYMPIC Ì ÙËÓ AEGEAN ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ‰È·ÙËÚ› Î·È ÁÈÁ·ÓÙÒÓÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ· √§Àª¶π∞∫∏ Ô˘ Â›Ó·È ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ì·˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘ Î·È ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Î·È Î¿ÓÂÈ ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜” .

À‹Ú¯Â ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ¢¡Δ ·fi ÙÔ 2009 ∞‰ÂÈ¿˙ÂÈ Ô μÁÂÓfiÔ˘ÏÔ˜ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ fiÙ·Ó ‰ËÏÒÓÂÈ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙÔ ALTER ˆ˜ fiÏÔÈ ‹ÍÂÚ·Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·fi ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2009 fiÙ·Ó Î·È Â›¯Â ‰Ôı› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·fi ÙÔ ¢¡Δ ¤ÎıÂÛË Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·˙ ηٿ ÁÚ¿ÌÌ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ô˘ ÙÔ ¤ÎÚ˘‚·Ó Ì ·Ï¯ËÌ›˜.

°È·Ù› ¤ÚÂ fiÏÔ ·˘Ùfi Ó· Á›ÓÂÈ ‰È¿ ̤ÛÔ˘ μÁÂÓfiÔ˘ÏÔ˘, ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È ÙÔ §∞√™, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ·È¯Ì¤˜ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ Ù¤ˆ˜ ˘Ô˘ÚÁfi ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∫. ÷Ù˙ˉ¿ÎË. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ §∞√™: “Δ· ›‰È· ¶·ÓÙÂÏ¿ÎË ÌÔ˘, Ù· ›‰È· ¶·ÓÙÂÏ‹ ÌÔ˘... °È·Ù› ·Ó ¤ÚÂÂ Ë “Olympic Air” Ó· ηٷϋÍÂÈ ÛÙËÓ “Aegean” ¤ÚÂ ӷ ÂÚ¿ÛÂÈ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ μÁÂÓfiÔ˘ÏÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ Ô‰fi Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËΠÁÈ· Ó· Êı¿ÛÂÈ Ô √Δ∂ ÛÙËÓ “Deutsche Telecoms” ; ∂Ó ¿ÛË ÂÚÈÙÒÛÂÈ, ¢¯fiÌ·ÛÙ ηϤ˜ Ù‹ÛÂȘ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ “Olympic Air” Î·È ÙËÓ “Aegean” fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ Î. ∫ˆÛÙ‹ ÷Ù˙ˉ¿ÎË” . °È· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÔÓÔˆÏÈ·ÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ οÓÂÈ ÏfiÁÔ Ô ™À¡, ÚԂϤÔÓÙ·˜ ·ÒÏÂÈ· ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘: “§›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ Ú¢ÛÙÔÔ›ËÛË-ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ·ÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚ¤·, [...] ÙÔ‡Ù˜ ÙȘ ̤Ú˜ ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ô Â›ÏÔÁÔ˜ Ì ÙËÓ ÂÈΛÌÂÓË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË Ù˘ Olympic Air Ì ÙËÓ Aegean. ∞fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi, ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û˘ÓÔ¯‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÙȘ ÙÈÌÔÏÔÁȷΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó” . “◊‰Ë ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÚÔÂÍÔÊÏÔ‡Ó ÙËÓ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÚÈÓ ·ÎfiÌ· ·ÔÊ·ÓıÔ‡Ó Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ, Ô˘ ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÈ ÙÔ Û‹Ì· (brand name) ÛÙËÓ Olympic Air Î·È Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹. ΔÔ ÌfiÓÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ ·fi ·˘Ù‹ ÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË, οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢fiÌÂÓˆÓ ÌÂÚÒÓ, Â›Ó·È ÔÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ı· ¯·ıÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÙˆÓ 600 Î·È 700 ¢ÚÒ” . “∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ·ÊÔ‡ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ú¿ÍË È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÚÒËÓ ‰ËÌfiÛÈ·˜ √Ï˘Ìȷ΋˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Ù· Ì¿ÙÈ· Û’ ¤Ó· de facto ηÚÙ¤Ï Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Ì ÙÂÚ¿ÛÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ï·fi” .

ΔÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ˘. √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰È¤„¢ÛÂ, ·ÏÏ¿...

À¤Ú ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô ™fiÈÌÏ ∞£∏¡∞, 22.

Δ∏¡ ÒÚ· Ô˘ Ô ‰È¿ÛËÌÔ˜ ÌÂÁ·ÏÔÂÂÓ-

‰˘Ù‹˜ Δ˙ÔÚÙ˙ ™fiÚÔ˜, Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ, ›Ûˆ˜ ηχÙÂÚ· ·fi οı ¿ÏÏÔÓ, Ù· ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈο ·È¯Ó›‰È· ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ·ÁÔÚÒÓ Î·Ù¿ ÓÔÌÈÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂıÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ, ‰ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ ÂΛÓÔ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Ó· ‰Ôı› Ì›· ’’·˘ÙÔÛ¯¤‰È·’’ ‚Ô‹ıÂÈ· ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ó· ÌËÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÂÏÈο ÔÈ· ı· Â›Ó·È Ë Â›ÛËÌË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ “‰È¿ÛˆÛ˘” Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ΔÔ Úˆ› ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÙÔ Â›Ì·¯Ô Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ “Der Spiegel” ÙÔ ÔÔ›Ô ÊÈÏÔÍÂÓ› “·ÔÎ¿Ï˘„Ë” ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ·, ‡„Ô˘˜ 20 ¤ˆ˜ 25 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ô˘ ʤÚÔÓÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌʈӋÛÂÈ ÔÈ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ Ó· ¯ÔÚËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙË ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ÕÌÂÛË ‹Ù·Ó Ë ‰È¿„¢ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛȇ̷ÙÔ˜ ·fi ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “·Ϥ˜ ÂÈηۛ˜” ηÈ

ÚÔÛ¤ıÂÛ fiÙÈ “‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÛΤ„ÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ô˘ Ó· ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ÌÈ· ‚Ô‹ıÂÈ· ÔÏÏÒÓ ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” . ŸÌˆ˜ ñ ÎÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ›Ûˆ˜ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÎÏËÍË ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ñ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, μfiÏÊÁηÓÁÎ ™fiÈÌÏÂ, Ô Ì¤¯ÚÈ ¯ı˜ “ÛÙÚÈÊÓfiÙÂÚÔ˜ Î·È ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚÔ˜” ÂÈÎÚÈÙ‹˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ‰‹ÏˆÓ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÿÓÙÂÏÛÌÏ·Ù ... ˘¤Ú ÌÈ·˜ ‰ÈÌÂÚÔ‡˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ∞ı‹Ó· ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ù˘.

“∂ÏÏÈ‹ Ù· ÛÙÔȯ›·” ∫È fiÏ· ·˘Ù¿ Û˘Ó¤‚·ÈÓ·Ó ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ı¤Ì·Ù·, ∞Ì·ÓÙ¤Ô˘ ∞ÏÙ·Ê¿ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙ “ÂÏÏÈ‹” Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ Â›Ì·¯Â˜ Û˘Ìʈӛ˜ swap Ô˘ ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È fiÙÈ Â›¯Â Û˘Ó¿„ÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ Ì ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ÂÂÓ-

‰˘ÙÈÎÔ‡˜ Ô›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ÚÈÓ ·fi ÙÔ 2008 ÒÛÙ ӷ ·ÔÎÚ‡„ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜. ΔȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ Â›Ì·¯Ô ı¤Ì· ¤ÛÙÂÈÏ ÙÂÏÈÎÒ˜- fiˆ˜ ›¯Â ˙ËÙËı› - ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 19 ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ Ì ÙËÓ ˘ÔÛËÌ›ˆÛË fï˜ fiÙÈ ÔÈ ·ÂÚÁ›Â˜ ÛÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÛÙ· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›·! ∫·È ÙÒÚ· Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‚ϤÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘ Í·Ó¿ ÙÔ Ê¿ÓÙ·ÛÌ· ÙˆÓ ... “Greek Statistics” . ¶¿ÓÙˆ˜ Ë ˘fiıÂÛË ¤¯ÂÈ ... “Ô˘Ú¿” , ·ÊÔ‡ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÂȉËÛÂÔÁÚ·ÊÈÎfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Bloomberg ·ÔηχÙÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÌfiÓÔÓ Ë Goldman Sachs ·˘Ù‹ Ô˘ “‚Ô‹ıËÛ” ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ó· ·ÔÎÚ‡ÙÔ˘Ó Ù· ¯Ú¤Ë ÙÔ˘˜. ∫·Ù¿ ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Û˘ÓÔÏÈο 15 ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ÂÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ›¯·Ó ÂÌϷΛ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË, ·Û¯¤Ùˆ˜ Â¿Ó Ë Goldman Sachs ‹Ù·Ó ·˘Ù‹ Ô˘ ÔÚÁ¿-

ÓˆÛ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ Â›Ì·¯ˆÓ swaps. ΔÔ Ó¤Ô ÛÙÔÈ¯Â›Ô fï˜ Â›Ó·È ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÂΛÓÔ ÙÔ˘ ÚÂÔÚÙ¿˙ Ô˘ ·ÔηχÙÂÈ ˆ˜ ÔÈ ÂÚ› ˆÓ Ô ÏfiÁÔ˜ 15 ͤÓ˜ ÙÚ¿Â˙˜ Ô˘ ›¯·Ó ‹ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË (!) Û˘Ìʈӛ˜ swap Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ·ÎfiÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÒÓ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ...

∂›ÛËÌË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ˘ ¶ÚfiÛÎÏËÛË ÁÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙÔÓ °ÂÚÌ·Ófi Ú¤Û‚Ë ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ·ˇı˘Ó Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, º. ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ˜. √ Î. ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ˜, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÛÙÔÓ °ÂÚÌ·Ófi Ú¤Û‚Ë fiÏ· Ù· “ÚÔÛ‚ÏËÙÈο” ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ Δ‡Ô˘ Î·È ı· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËı› ÁÈ· Ù· ÚÂÔÚÙ¿˙ ÙˆÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ªª∂, Ù· ÔÔ›· “οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È, ÂÓÒ Û˘¯Ó¿ “‚Ú›ıÔ˘Ó ·Ó·ÎÚÈ‚ÂÈÒÓ Î·È „¢‰ÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ”.


39

ΔƒπΔ∏ 23 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

ªÂ›ˆÛË 5,1% ÛÙËÓ ∂.∂. ÙˆÓ 27 Î·È 7,3% ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

∫·Ù·ÎfiÚ˘ÊË ÙÒÛË ÁÈ· ÙȘ ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂȘ Û ÍÂÓԉԯ›· ÙÔ 2009 ∞£∏¡∞, 22.

ªÂȈ̤Ó˜ ηٿ 5,1% ‹Ù·Ó ÔÈ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂȘ Û ÍÂÓԉԯ›· ÙÔ 2009 ÛÙËÓ ∂.∂. ÙˆÓ 27 Û·Ó Â·ÎfiÏÔ˘ıÔ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÔȯ›· Ù˘ eurostat. °È· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë Ì›ˆÛË ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË, Ù˘ ٿ͈˜ ÙÔ˘ 7,3%. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂˆÓ ÛÙ· Â˘Úˆ·˚ο ÍÂÓԉԯ›· Î·È Î·Ù·Ï‡Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ 2009, ¤ÊÙ·Û ٷ 1,5 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ·. ∏ ¤Ú¢ӷ ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙȘ ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂȘ Û ·˘Ù¤˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂȈı› 1,6% Î·È Û ·˘Ù¤˜ ÙˆÓ ÌË Î·ÙԛΈÓ, fiÔ˘ Î·È Â›Ó·È 9,1% ÏÈÁfiÙÂÚ˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ ‰È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢Û˘ ηıÒ˜ ‰ÂÓ Í¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂȘ Ô˘ Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ‹ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›·. Δ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙȘ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂȘ ÛÙÔ 2009 Ó· Â›Ó·È 59,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·, Ì 42,6 Ó· ·Ó·ÏÔÁÔ‡Ó Û ÌË Î¿ÙÔÈÎÔ˘˜ Î·È 17 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ó· ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û οÙÔÈÎÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∏ Ì›ˆÛË Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2008, Â›Ó·È Ù˘ ٿ͈˜ ÙÔ˘ 7,3%. √È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂȘ ηÙÔ›ÎˆÓ ·˘Í‹ıËÎ·Ó 0,9% ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ·˘Ù¤˜ ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ ÌÂÈÒıËÎ·Ó 9,9%. ™Ù· ÙÂÙÚ¿ÌËÓ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ÙÔ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜- ∞Ú›ÏÈÔ˜ ÔÈ ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂȘ ÌÂÈÒıËÎ·Ó 7,7%, ¤Ó·ÓÙÈ 8% Ù˘ ∂.∂., ÙÔ ª¿ÈÔ˜- ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ ÌÂÈÒıËÎ·Ó 6,9% ¤Ó·ÓÙÈ ÌfiÏȘ 4,1% ÛÙËÓ ∂.∂. Î·È ÙÔ ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ ™Â٤̂ÚÈÔ˜-¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ ÌÂÈÒıËÎ·Ó 8,3% ¤Ó·ÓÙÈ 3,6% ÛÙËÓ ∂.∂. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂȘ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ∂.∂. Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËηÓ

ÛÙËÓ πÛ·Ó›·, 251 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·, ÙËÓ πÙ·Ï›· 238 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Î·È ÙË °ÂÚÌ·Ó›· 216 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·. ™Â ÔÛÔÛÙÈ·›· ÌÂÙ·‚ÔÏ‹, ÔÈ ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂȘ ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÌfiÓÔ ÛÙË ™Ô˘Ë‰›· Ì 0,1% ÂÓÒ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ì›ˆÛË ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÛÙËÓ §ÂÙÔÓ›· Ì 23,3%, ÙË §ÈıÔ˘·Ó›· Ì 20,4% Î·È ÙËÓ ∫‡ÚÔ Ì 19,7%. ∏ ·Ó·ÏÔÁ›· ÌË Î·ÙÔ›ÎˆÓ - ηÙÔ›ÎˆÓ ÛÙȘ ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂȘ ‹Ù·Ó 44% -56% ÛÙËÓ ∂.∂. ÂÓÒ Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙË ª¿ÏÙ· Î·È ÙËÓ ∫‡ÚÔ Î·ıÒ˜ ÔÈ ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂȘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Ó Û 96% Î·È 89% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Â›Ó·È 72%.

μÔ˘ÙÈ¿ ÛÙ· ¤ÛÔ‰· ÙˆÓ ÍÂÓÔ‰fi¯ˆÓ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ªÂ ·ÚÓËÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ 2009 ÂÓÒ Î·È ÁÈ· ÙÔ 2010 Ù· ¤ÛÔ‰· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÌÂȈ̤ӷ, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ∞ıËÓÒÓ-∞ÙÙÈ΋˜ (∂•∞-∞), °È¿ÓÓ˘ ƒ¤ÙÛÔ˜, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ù‡Ô˘. ∏ ÏËÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ ÙÔ 2009 ‹Ù·Ó ÌÂȈ̤ÓË Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ 10,2% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2008, Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ì›ˆÛË Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù· ÍÂÓԉԯ›· 5 ·ÛÙ¤ÚˆÓ (11,5%), Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ·˘Ù¿ ÙˆÓ 3 ·ÛÙ¤ÚˆÓ (9,5%) Î·È ÙËÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÙÒÛË Ó· ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÛÙÂÚ· Ì (7,8%). ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë Ì›ˆÛË Ù˘ ̤Û˘ ÙÈÌ‹˜ ·Ó¿ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ‹Ù·Ó 8,3% ηıÒ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 112,32 ¢ÚÒ. ΔȘ ÙÈ̤˜ ¤ÚÈÍ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ù· ÍÂÓԉԯ›· 4 ·ÛÙ¤-

ÚˆÓ fiÔ˘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 71,3 ¢ÚÒ ÌÂȈ̤ÓË 10,8% Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ù· ÂÓÙ¿ÛÙÂÚ· Ì ̤ÛË ÙÈÌ‹ 144,62 ¢ÚÒ ÌÂȈ̤ÓË Î·Ù¿ 9,3%. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ù· ÍÂÓԉԯ›· ÙÚÈÒÓ ·ÛÙ¤ÚˆÓ Ì›ˆÛ·Ó ÌfiÏȘ ηٿ 3,2% ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘˜ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 50,63 ¢ÚÒ. Δ· Û˘ÓÔÏÈο ¤ÛÔ‰· ÙˆÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ ÙÔ 2009 ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó Ì›ˆÛË 17,6% Ì ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÒÏÂȘ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ÂÓÙ¿ÛÙÂÚ· ÍÂÓԉԯ›· (19,7%), ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· ÙÂÙÚ¿ÛÙÂÚ· Ì (-17,7%) Î·È Ù· ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ¿ ÙÚÈÒÓ ·ÛÙ¤ÚˆÓ Ì 12,3% ÏÈÁfiÙÂÚ· ¤ÛÔ‰·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ Ë ∞ı‹Ó· ›¯Â ÙÔ 2009, ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÏËÚfiÙËÙ· (60,9%) ÌÂÙ¿ ·fi ÙË ª·‰Ú›ÙË Ô˘ ›¯Â 57,6%. ΔËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÏËÚfiÙËÙ· ›¯Â ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Ì 80,5%. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ·˘Ù¤˜ ÌÂÈÒıËÎ·Ó ÂÚ›Ô˘ ηٿ 25%, ·fi 3.580 ¤ˆ˜ 3.750 ¿ÙÔÌ·. √È ÍÂÓÔ‰fi¯ÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÌËÓ ·˘ÍËı› Ô º¶∞ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ηıÒ˜ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ı· ‹Ù·Ó ηٷÛÙÚÔÊÈÎfi, ¿ÚÛË ÙÔ˘ ηÌÔÙ¿˙ ηıÒ˜ Î·È Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÙˆÓ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÒÛÙ ӷ ÂÓÈÛ¯˘ı› Ë ··Û¯fiÏËÛË. Δ¤ÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔ 2010, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ˆ˜ Ù· ÚÒÙ· ·ÓÂ›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÔÚȷ΋ ·‡ÍËÛË ÛÙËÓ ÏËÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Ì›ˆÛË Ù˘ ̤Û˘ ÙÈÌ‹˜ ¿Ú· Î·È ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, ˆ˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ‰›ÌËÓÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi Ù˘ ˘fiÏÔÈ˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÚ˘ÛÈÓÒÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Î·È ˆ˜ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ·’ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ ı· ‰Â›ÍÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏ ª∞°¡∏™π∞™ ¢/¡™∏ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ Δª∏ª∞ ¶ƒ√ª∏£∂πø¡ & ¶∂ƒπ√À™π∞™

Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Ταχ. Κώδικας: 38001 Πληροφορίες: Χρ. Σέχα Τηλ. & Fax: 24210-75365

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 2.500 ΤΟΝΩΝ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΑΛΑΤΟΣ (ΧΥΜΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Ν.Α. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3/2010 Ανακοινώνουμε ότι στις 10 Μαρτίου του έτους 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στο Διοικητήριο Βόλου (3ος όροφος γραφ. 301) θα πραγματοποιηθεί δημόσιος ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης, τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή ανά κιλό σε ευρώ, για την προμήθεια περίπου 2.500 τόνων ακατέργαστου αλατιού (χύμα), για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Ν.Α. Μαγνησίας, προϋπολογισμού 120.000,00 Ε συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται τους όρους της Διακήρυξης από την Υπηρεσία μας (Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητήριο, 3ος όροφος, γραφ. 301, τηλ.: 24210-75365) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ κ.α.α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΡΓΙΑΛΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ.: 38333 Τ.Θ.: 311 Πληροφορίες: Π. Πινακάς Τηλέφωνα: 24210 26271 - 39163 FAX: 24210 39162

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ.: 38333 Τ.Θ.: 311 Πληροφορίες: Χρ. Παρναβέλα Τηλέφωνα: 24210 26271 - 39163 FAX: 24210 39162

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Βόλου ανακοινώνει ότι με την υπ’ αριθμ. 307/10851/12-2010 πράξη χαρακτηρισμού, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 998/79 χαρακτήρισε την έκταση ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ εμβαδού 4.328,64 τ.μ. στη θέση “Θεοτόκο” του Δημοτικού Διαμ/τος Προμυρίου του Δήμου Σηπιάδος ως εξής: 1. Τμήμα της ανωτέρω έκτασης, συνολικού εμβαδού 3.486,63 τ.μ. ως μη δασική έκταση, υπαγόμενη στην παράγραφο 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3208/2003, μη υπαγόμενη στις διατάξεις του. 2. Τμήμα της ανωτέρω έκτασης, εμβαδού 842,01 τ.μ. ως δασική έκταση, υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3208/2003, υπαγόμενη στις διατάξεις αυτού. Ο χαρακτηρισμός αυτός έγινε μετά από αίτηση της Μπλιάγκου Σοφίας κατοίκου Βόλου. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σηπιάδος - Λαύκος. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντίρρηση εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Βόλου Κουτσούκος Ιωάννης Δασολόγος

¶∂ƒπ§∏æ∏ ∂¶π¢√£∂¡Δ√™ ¢π∫√°ƒ∞º√À Με την υπ’ αριθ. 6215Γ’/22-02-2010 έκθεση επίδοσης του δικ. Επιμελητή του Πρωτ. Βόλου Γρηγόρη Κ. Παππά, κατόπιν γραπτής μου παραγγελίας, ως πληρεξούσιος δικηγόρος της ενάγουσας εταιρίας “ΕΒΓΑ ΑΒΕΕ” , που εδρεύει στην Αθήνα, νόμιμα εκπροσωπούμενης, επεδόθη στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βόλου για την εναγόμενη Νούρμι Τ. Τέγια, κάτοικο άλλοτε Σκιάθου και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 12-6-2009 και με αριθμό κατάθεσης 242/12-6-2009 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου απευθυνόμενης αγωγής αδικοπραξίας, της πρώτης κατά της δεύτερης, με την οποία ζητά να υποχρεωθεί η εναγόμενη να καταβάλλει α) το ποσό των (67.000 Ε) νομιμοτόκως και β) το ποσό των (5.000 Ε), ως χρηματική ικανοποίηση νομιμοτόκως κ.λπ., με την κάτω απ’ αυτή πράξη της γραμματέως του ανωτέρω Δικαστηρίου ορίστηκε χρόνος συζήτησης της αγωγής η 10η Ιουνίου 2010, ημέρα Πέμπτη, ώρα 09.00 π.μ. με αριθ. Πιν. 20, στην αίθουσα Πολιτικών Συνεδριάσεων, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη να παραστεί όταν και όπου παραπάνω ορίζεται. Βόλος 22-02-2010 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΙΣΠΑΣ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ∞ƒΔ∂ªπ¢∞™

Ταχ. Δ/νση: Άνω Λεχώνια Τ.Κ.: 38500 Τηλ./fax: 24280-93207, 93512

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ διακηρύσσει την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΣΑΡΑΝΤΗ ΕΩΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΕΠΙΚ. ΤΗΣ 60/2006 ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΜΗΜΑ Α προϋπολογισμού δημοπράτησης 162.548,10 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3669/08 και καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλουν προσφορά με το σύστημα ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 ΚΔΕ για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου). Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυήσεις συμμετοχής συνολικού ποσού 2.731,90 ευρώ. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται: Α2 τάξης έως και 1ης τάξης για εκτός Νομού έδρας και Α2 έως και 2ης τάξης για εντός Νομού έδρας και σε έναν δεύτερο της επιλογής της για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ή Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων με τα ανωτέρω πτυχία. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 23/3/2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. Το έργο χρηματοδοτείται με 81.274,05 Ε από ΣΑΤΑ 2010 και 81.274,05 Ε από ΣΑΤΑ 2011. Το σφραγισμένο και αριθμημένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (ένα για κάθε Ε.Δ.Ε.) καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από το Δήμο Αρτέμιδας μέχρι και την 18/3/2010. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

¶∂ƒπ§∏æ∏ ∂¶π¢√£∂¡Δ√™ ∂°°ƒ∞º√À ∂∫Δ∂§∂™∏™ (ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ) Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Πρωτοδικείου Βόλου Γεώργιος Στ. Μπαλλούς, κάτοικος Βόλου, Αντωνοπούλου 158, στις 19-2-2010 επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βόλου, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμόν 2.266/8-2-2010 περίληψής μου κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας, ιδιοκτησίας του οφειλέτη Παναγιώτη Κουτμάνη του Νικολάου και της Ιωάννας, πρώην κατοίκου Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Πατρόκλου, αρ. 10 και ήδη αγνώστου διαμονής, που εκδόθηκε με επίσπευση της δανείστριας ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία “ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ Δ.Ε.Λ.” , που εδρεύει στη Λευκωσία της Κύπρου και είναι νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα, Λεωφ. Αλεξάνδρας 170, νομίμως εκπροσωπούμενης απ’ την οποία προκύπτει ότι η ακίνητη περιουσία που αναφέρεται και περιγράφεται σ’ αυτή, πλειστηριάζεται αναγκαστικά και οριστικά στις 7-7-2010 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 4 έως 5 τ’ απόγευμα της ίδιας ημέρας, στον Αλμυρό του Ν. Μαγνησίας και στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Αλμυρού, με την παρουσία της Συμ/φου Αχιλλείου Γαρυφαλλιάς Σταυρή, ή του νόμιμου αναπληρωτή της. Βόλος 20-2-2010 Ο Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Σ.) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ. ΜΠΑΛΛΟΥΣ

Ο Δασάρχης Βόλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα των κληρονόμων Ιωάννη Μπαΐλα, Ελένης Παναγιώτου, κατοίκων Αττικής, εκδόθηκε η με αριθμ. 697/23087/12-2-2010 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 4.321,35 τ.μ. στη θέση “Κρίλιανη” Δημοτικού Διαμερίσματος Κατηχωρίου του Δήμου Πορταριάς, με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική που ανήκει στην παράγρ. 6α του άρθρου 3 του Ν.998/79, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3208/2003. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Πορταριάς. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Βόλου Κουτσούκος Ιωάννης Δασολόγος

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ™∫√¶∂§√À

Πληροφορίες: Χατζηϊωάννου Στ. Τηλέφωνο: 2424022202 Fax: 2424023992 Ταχ. Δ/νση: Σκόπελος Ταχ. Κώδ. 37 003 Ηλεκ. Δ/νση: dasaskop@thessalia.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Σκοπέλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτηση της ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ - ΨΑΡΡΑ ΕΙΡΗΝΗΣ εκδόθηκε η με αριθμό 580/09/20-1-2010 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.998/79, για έκταση εμβαδού 2.312,01 τ.μ. και βρίσκεται στη θέση “ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΒΑΛΑ (ΤΖΩΡΤΖΗ ΓΙΑΛΟΣ)” του Δημοτικού Διαμερίσματος Αλοννήσου του Δήμου Αλοννήσου Νομού Μαγνησίας, με την οποία η ανωτέρω έκταση χαρακτηρίζεται ως εξής: α) το τμήμα Α αυτής με στοιχεία Δ-Ε-Ζ-Η-1-2-Δ εμβαδού 2.312,01 τ.μ. ως μη δασική του άρθρου 3 παρ. 6α του Ν. 998/79, μη υπαγόμενη στις προστατευτικές διατάξεις αυτού. Δεν χαρακτηρίστηκε το τμήμα Β που φαίνεται με στοιχεία 1-2-3-4Θ-Η-1 εμβαδού 735,23 τ.μ., για τους λόγους που αναφέρονται στην πράξη. Δεν χαρακτηρίστηκε το τμήμα Γ που φαίνεται με στοιχεία Α-Β-Γ-34-Θ-Α εμβαδού 1.132,76 τ.μ., για τους λόγους που αναφέρονται στην πράξη. Η πράξη χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Αλοννήσου. Κατά της παρούσας επιτρέπονται αντιρρήσεις, παντός έχοντος έννομο συμφέρον φυσικού ή νομικού προσώπου, εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεως ή της τελευταίας δημοσιεύσεως στις εφημερίδες. Ο Δασάρχης Σκοπέλου ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δασολόγος με βαθμό Α’


40

ΔƒπΔ∏ 23 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

NOMO™ MA°NH™IA™ ¢∏ª√™ μ√§√À

TMHMA ¶POMH£EIøN

¶Ï·Ù›· ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ GR-38001, μfiÏÔ˜ ¶ÏËÚ.: ºÒÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›· ΔËϤʈÓÔ: 2421 0 92103,FAX: 2421 0 92107 Email: k.fotou@volos-city.gr - volos.gr

¢π∂À£À¡™∏ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ Δª∏ª∞ ¶ƒ√ª∏£∂πø¡ ¢∏ª√™ μ√§√À ¶∂ƒπ§∏æ∏ ¶ƒ√∫∏ƒÀ•∏™ ∞¡√π∫Δ√À ∂¶∞¡∞§∏¶Δπ∫√À ¢π∂£¡√À™ ¢π∞°ø¡π™ª√À √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ‰È·ÎËÚ‡ÛÛÂÈ fiÙÈ ÛÙȘ 14 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2010, Ë̤ڷ ΔÂÙ¿ÚÙË & ÒÚ· 12Ì.Ì. ¤ˆ˜ 13.00 Ì.Ì. ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜-‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı›

∞¡√π∫Δ√™ ∂¶∞¡∞§∏¶Δπ∫√™ ¢π∂£¡∏™ ¢π∞°ø¡π™ª√™ GR-μfiÏÔ˜: ¶ÚÔ΋ڢÍË ·ÓÔÈÎÙÔ‡ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Â·Ó·ÏËÙÈÎÔ‡ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ·Ó¿ıÂÛ˘ - ηٷ·ڈÛ˘ ÙËÓ Û˘ÌÊÂÚfiÙÂÚË ÚÔÛÊÔÚ¿, ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ·Ó·‰fi¯Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙÚÈÒÓ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚˆÓ, ‰‡Ô Û·ÚÒıÚˆÓ Î·È ÂÓfi˜ Ï˘ÓÙËÚ›Ô˘ ο‰ˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Ì ·Ï‹ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈ΋ Ì›ÛıˆÛË (Leasing) Ì ‰Èη›ˆÌ· ·ÁÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Î·È Ì ηٷ‚ÔÏ‹ ÙÚÈÌËÓÈ·›Ô˘ ÌÈÛıÒÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ¤ÓÙ ¤ÙË: “¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ηْ ›‰Ô˜ ·) “ΔÚÈÒÓ ∫·ÈÓÔ‡ÚÈÔ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚˆÓ ·˘ÙÔΛÓËÙˆÓ Ù‡Ô˘ Ú¤Û·˜, ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 16 ΢‚ÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Δ∂ª. 3. ‚) ∫·ÈÓÔ‡ÚÈÔ Û¿ÚˆıÚÔ 6 ΢‚ÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Î·È ¿Óˆ ...............................................................Δ∂ª. 1. Á) ∫·ÈÓÔ‡ÚÈÔ Û¿ÚˆıÚÔ 2 ΢‚ÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ...........................................................................Δ∂ª. 1. ‰) ∫·ÈÓÔ‡ÚÈÔ Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ Î¿‰ˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ 4 ΢‚ÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ..........................................Δ∂ª. 1. ∞Ó·ı¤ÙÔ˘Û· ∞Ú¯‹: ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ - ¢È‡ı˘ÓÛË √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ - ΔÌ‹Ì· ¶ÚÔÌËıÂÈÒÓ ¢/ÓÛË: ¶Ï·Ù›· ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, 38 001, μfiÏÔ˜ ΔËϤʈÓÔ: 24210 92103-92106 FAX: 24210 92107 E-mail: k.fotou@volos-city.gr & email ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘: volos.gr ∫·ÙËÁÔÚ›· ÀËÚÂÛÈÒÓ Δ·ÍÈÓfiÌËÛË Î·Ù¿ CPV: 34144512, 34144431, 34144000. ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜: ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ Â›Ó·È Ë ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙÚÈÒÓ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚˆÓ, ‰‡Ô ·Ó·ÚÚÔÊËÙÈÎÒÓ Û·ÚÒıÚˆÓ ÎÈ ÂÓfi˜ Ï˘ÓÙËÚ›Ô˘ ο‰ˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·Ú·¿Óˆ Î·È ·Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙËÓ ÌÂϤÙË, Ì ·Ï‹ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈ΋ Ì›ÛıˆÛË (Leasing) Ì ‰Èη›ˆÌ· ·ÁÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Î·È Ì ηٷ‚ÔÏ‹ ÙÚÈÌËÓÈ·›Ô˘ ÌÈÛıÒÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ¤ÓÙ ¤ÙË. ¢È·‰Èηۛ· Ô˘ ÂÂϤÁË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË ∏ ·Ó¿ıÂÛË Ù˘ ۇ̂·Û˘ ı· Á›ÓÂÈ Ì¤Ûˆ ‰È·‰Èηۛ·˜ ·ÓÔÈÎÙÔ‡ Â·Ó·ÏËÙÈÎÔ‡ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Ì ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Î·Ù·Î‡ÚˆÛ˘ ÙË Û˘ÌÊÂÚfiÙÂÚË ÚÔÛÊÔÚ¿ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ÚÔ΋ڢ͢ ÙËÓ ÌÂϤÙË, Î·È ÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ÓÔÌÔıÂÛ›·. ΔfiÔ˜ ¶·Ú¿‰ÔÛ˘: ™ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ , ‹ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∞Ì·ÍÔÛÙ·Û›Ô˘ Ù˘ ÷Ù˙Ë¤ÙÚÔ˘ - ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë, ‹ fiÔ˘ ˘Ô‰Âȯı› ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ¢∏ª√™ μ√§√À ∫ˆ‰ÈÎfi˜ NUTS GR143. ÃÚfiÓÔ˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘: √ ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ˙ËÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÂȉÒÓ ÔÚ›˙ÂÙ·È Û ‰‡Ô (2) Ì‹Ó˜ ‰ËÏ·‰‹ 60 ËÌÂÚÔÏÔÁȷΤ˜ Ë̤Ú˜. ¶ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Ì ¯ÚfiÓÔ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ·Ó·ÊÂÚÔ̤ÓÔ˘ ·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·È. °È· οı Ë̤ڷ ˘¤Ú‚·Û˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÔÈÓÈ΋ Ú‹ÙÚ· ˆ˜ ¿ÚıÚ· 27 Î·È 33 ÙÔ˘ ∂.∫¶.√.Δ.∞. ªÂÙ¿ ·fi 15 Ë̤Ú˜ Ô ÚÔÌËıÂ˘Ù‹˜ ÎËÚ‡ÛÛÂÙ·È ¤ÎÙˆÙÔ˜ ™˘ÓÔÏÈ΋ ÔÛfiÙËÙ· ‹ ¤ÎÙ·ÛË: √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ÂÓfi˜ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ‰È·ÎÔÛ›ˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ (1.200,000,00 ¢ÚÒ), Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ º.¶.∞. 19% Î·È Ë ·Ú·¿Óˆ ·Í›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˆ˜ ›ÛÙˆÛË ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÂÍfi‰ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2010, Ì ∫.∞. 20-7131.001 20-7132.001 Î·È Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌË ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2010. ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜: ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ‹ ·ÓÙÈÚÔÛÊÔÚ¤˜ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ Î·È Û ÂÚ›ÙˆÛË ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·È ˆ˜ ··Ú¿‰ÂÎÙ˜. ªÂÚÈ΋ ˘Ô‚ÔÏ‹: ¢ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ. ¢È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈ΋˜ Ì›ÛıˆÛ˘ ‹ ÚÔıÂÛÌ›· ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘: ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ Û ¤ÙË: 5 (¤ÓÙÂ) ¤ÙË, ·fi ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ۇ̂·Û˘ Ì ÙÚÈÌËÓÈ·›Â˜ ηٷ‚ÔϤ˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÙˆÓ ‰fiÛÂˆÓ Ù· ‰ËÌÔÚ·ÙÔ‡ÌÂÓ· ˘ÏÈο ÂÚȤگÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î˘ÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì ηٷ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜ (1) ¢ÚÒ. ¶·ÚÔ¯‹ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È: ∫¿ı ÚÔÛÊÔÚ¿ ·˘ÙÒÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ú¤ÂÈ ˘Ô¯ÚˆÙÈο Î·È Ì ÔÈÓ‹ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ Ó· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ∂ÁÁ˘ËÙÈ΋ ∂ÈÛÙÔÏ‹ ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÙÔ ÔÛfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηχÙÂÈ Û ÔÛÔÛÙfi 5% Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛı›۷˜ ·Í›·˜ ‹ÙÔÈ ÔÛfi (60.000,00 ¢ÚÒ) (∂•∏¡Δ∞ Ãπ§π∞¢ø¡ ∂Àƒø) ¿ÚıÚÔ 26 ·Ú. 1 ÂÚ›ÙˆÛË · ÙÔ˘ ∂.∫.¶.√.Δ.∞ Ì ¯ÚfiÓÔ. √È ÂÁÁ˘ËÙÈΤ˜ ÂÈÛÙÔϤ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜, ·Ó ¤¯Ô˘Ó ¯ÚfiÓÔ ÈÛ¯‡Ô˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙˆÓ ÂÓÂÓ‹ÓÙ· (90) ËÌÂÚÔÏÔÁÈ·ÎÒÓ ËÌÂÚÒÓ, ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘. (Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ º.¶.∞.) Ù˘ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ‰ËÏ·‰‹. ∏ ÂÁÁ˘ËÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ú¤ÂÈ Ó· ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ë ÔÔ›· ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ·fi ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË Î·Ï‹˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ Ë ÔÔ›· ηıÔÚ›˙ÂÙ·È Û ÔÛÔÛÙfi 10% Â› Ù˘ Û˘Ì‚·ÙÈ΋˜ ·Í›·˜ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙÔ˘ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ¯ˆÚ›˜ ÙÔ º.¶.∞., ·Ú¤¯ÂÙ·È ‰Â Ì ÂÁÁ˘ËÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹, Ë ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ¯ÚfiÓÔ ÈÛ¯‡Ô˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô (2) Ì‹Ó˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ÙÔ Û˘Ì‚·ÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ ·Ú¿‰ÔÛ˘. ÃÚfiÓÔ˜ ÂÁÁ‡ËÛ˘ ηϋ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: √ ¯ÚfiÓÔ˜ ÂÁÁ‡ËÛ˘ ηϋ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ÌÂÙÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ·Ú·Ï·‚‹˜, ı· ηıÔÚÈÛı› Î·È Ì ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰È·ÁˆÓÈ˙Ô̤ӈÓ. √ ¯ÚfiÓÔ˜ ÂÁÁ‡ËÛ˘ ηϋ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ı· Â›Ó·È ÂÌÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜, Ì ÂÁÁ˘ËÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ (ÂÁÁ‡ËÛË Î·Ï‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜), Î·È ·ÔÙÂÏ› ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜. ∏ ÂÁÁ˘ËÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ ηϋ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ı· ηχÙÂÈ ÔÛfi 5,0 % Ù˘ Û˘Ì‚·ÙÈ΋˜ ·Í›·˜ ÙÔ˘ ÚÔÌËı¢fiÌÂÓÔ˘ ›‰Ô˘˜ ¯ˆÚ›˜ ÙÔ º.¶.∞. Î·È ı· ÈÛ¯‡ÂÈ ¤ˆ˜ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÛÙËÓ ÂΉԇ۷ ΔÚ¿Â˙·, ‰ËÏ·‰‹ ı· ¤¯ÂÈ ‰È¿ÚÎÂÈ· ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ∏ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ı· Á›ÓÂÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÂÁÁ‡ËÛ˘ ηϋ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÛʤÚÂÈ Ô ÚÔÌËıÂ˘Ù‹˜. ¶ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜: ¢Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ı· ¤¯Ô˘Ó Î·È ı· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙÔ› Î·È ı· ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó Ù· Û¯ÂÙÈο ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÔÈ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ÂÊ fiÛÔÓ ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ Ù˘ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋˜ ÚÔ΋ڢ͢ (º∞∫∂§√™ ∂•øΔ∂ƒπ∫√™) ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ·) ŒÏÏËÓ˜ Î·È ·ÏÏÔ‰·Ô› ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜, Á) ¡ÔÌÈο ÚfiÛˆ· Ë̉·¿ Î·È ·ÏÏÔ‰·¿, ‰) ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ›, Â) ∂ÓÒÛÂȘ ÚÔÌËı¢ÙÒÓ (√ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ) Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ÎÔÈÓ‹ ÚÔÛÊÔÚ¿, ÛÙ) ∂Ù·ÈÚ›˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈ΋˜ Ì›ÛıˆÛ˘ ‹ ÎÔÈÓÔÚ·Í›· ·˘ÙÒÓ. ∫ÚÈÙ‹ÚÈ· ·Ó¿ıÂÛ˘: ∏ ·Ó¿ıÂÛË Ù˘ ۇ̂·Û˘ ı· Á›ÓÂÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Î·Ù·Î‡ÚˆÛ˘ ÙË Û˘ÌÊÂÚfiÙÂÚË ÚÔÛÊÔÚ¿ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ÚÔ΋ڢ͢ Î·È ÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ÓÔÌÔıÂÛ›·. ¢È¿ıÂÛË ÙˆÓ ¤ÁÁÚ·ÊˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ Â·Ó·ÏËÙÈÎÔ‡ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡: √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó Ù· Ù‡¯Ë Ù˘ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋˜ ÚÔ΋ڢ͢ & ÌÂϤÙ˘ ÁÈ· ÙË Ì›ÛıˆÛË (Leasing) Ì ‰Èη›ˆÌ· ·ÁÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Î·È Ì ηٷ‚ÔÏ‹ ÙÚÈÌËÓÈ·›Ô˘ ÌÈÛıÒÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ¤ÓÙ ¤ÙË ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎÒ˜: ¢È‡ı˘ÓÛË √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ΔÌ‹Ì· ÚÔÌËıÂÈÒÓ: ¶Ï·Ù›· ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, GR-38 001, μfiÏÔ˜ Î·È ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ volos.gr. Ï‹ÚË Ù· Ù‡¯Ë Ù˘ ÌÂϤÙ˘. ΔËϤʈӷ: 24210 92103 2421350103, FAX: 24210 - 92107 email: k.fotou@volos-city.gr Î·È ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ volos.gr Ï‹ÚË Ù· Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ºÒÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›·. ∫·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË Ì ÙȘ ·Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ ÔÛÔÙ‹ÙˆÓ Î·È Ù¯ÓÈÎÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê‹˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. www.volos.gr & k.fotou@volos.gr ™˘Ì‚·ÙÈο Ù‡¯Ë Î·È Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê· - ÙÚfiÔ˜ ·fiÎÙËÛ˘: ¶ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ¤ÁÁÚ·Ê· ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË Û ¤ÁÁÚ·Ê·: 9- 4- 2010 & ÒÚ· 15.00 Ì.Ì. ¶ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ÙˆÓ ÚÔÛÊÔÚÒÓ ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÂÈÙÚÔ‹ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡: 14/4/2010 Î·È ÒÚ· 12:00 Ì.Ì. - 13.00 Ì.Ì. (§∏•∏ ∞¶√¢√Ã∏™ ¶ƒ√™º√ƒø¡). ÃÚfiÓÔ˜ Î·È ÙfiÔ˜ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜: 14/4 /2010 Î·È ÒÚ· 12:00 Ì.Ì. ¤ˆ˜ 13.00 Ì.Ì. ΔfiÔ˜: ¢ËÌÔÙÈÎfi ηٿÛÙËÌ· ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ - ¶Ï·Ù›· ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, GR-38 001, μfiÏÔ˜ - 1o˜ fiÚÔÊÔ˜ ∞›ıÔ˘Û· ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. °ÏÒÛÛ·(˜) Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ‹ ÛÙËÓ ·›ÙËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜: ∂ÏÏËÓÈο. ∂Ï¿¯ÈÛÙË ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÈÛ¯‡Ô˜ Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜: ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ Û ̋Ó˜: 4 (·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ÙˆÓ ÚÔÛÊÔÚÒÓ). ¡ÔÌÔıÂÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë Ù˘ ۇ̂·Û˘ ·Ó¿ıÂÛ˘: ∏ ۇ̂·ÛË ı· ηχÙÂÙ·È ·fi ÙÔ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ô˘ Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙȘ ¢ËÌfiÛȘ ™˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂÚ› ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ·Á·ıÒÓ: Œ¯ÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙÔ˘ ¡. 1665/86 “™˘Ì‚¿ÛÂȘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈ΋˜ Ì›ÛıˆÛ˘” , fiˆ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·È Û˘ÌÏËÚÒıËÎ·Ó Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¡. 2367/95 “¡¤ÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ› ıÂÛÌÔ› ÎÈ ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 193 ·Ú. 1 Î’ 3 Î·È 209 ·Ú. 1 ÙÔ˘ ¡. 3463/06 “∫Ò‰Èη˜ ¢‹ÌˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔًوӔ . ΔÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 1 ·Ú. 2 ÙÔ˘ ¡. 2286/95 “¶ÚÔÌ‹ıÂȘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÔ̤· Î·È Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Û˘Ó·ÊÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ” . Δ˘ ˘’ ·ÚÈıÌ. 11389/93 ∞fiÊ·Û˘ À. ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ “ ∂ÓÈ·›Ô˜ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ÚÔÌËıÂÈÒÓ √. Δ. ∞. ΔÔ˘ ¶.¢. 60/07 ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¡ÔÌÔıÂÛ›·˜ ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ √‰ËÁ›·˜ 2004/18/∂∫, ÂÚ› Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Û‡Ó·„˘ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ¤ÚÁˆÓ, ÚÔÌËıÂÈÒÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ fiˆ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËΠ̠ÙËÓ Ô‰ËÁ›· 2005/51/∂∫ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ Î·È ÙËÓ Ô‰ËÁ›· 2005/75/∂∫ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ 16˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2005 ÎÈ fiÏË Ë Û¯ÂÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ‰È·Î‹Ú˘ÍË Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘. ŸÙ·Ó Ë ‰È·Î‹Ú˘ÍË ¤¯ÂÈ ·Û¿ÊÂÈ· ˘ÂÚÈÛ¯‡ÂÈ Ë √‰ËÁ›· 2004/18/∂∫ Î·È ÙÔ ¶.¢ 60/07 Î·È Ô ∂∫¶√Δ∞ ÂÊfiÛÔÓ Û˘Ì‚È‚¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ √‰ËÁ›· 2004/18/∂∫. - ™Â fi,ÙÈ Ë ‰È·Î‹Ú˘ÍË ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÈÛ¯‡Ô˘Ó Ù· Û¯ÂÙÈο ¿ÚıÚ· ÙÔ˘ ¶. ¢ 60/07 Î·È ÙÔ˘ ∂∫¶√Δ∞, ˆ˜ ·ÓˆÙ¤Úˆ, ÂÊfiÛÔÓ Û˘Ì‚È‚¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ √‰ËÁ›· 2004/18/∂∫. - ∂›Û˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Ù· ¿ÚıÚ· 12, 43 Î·È 49 Ù˘ ™˘Óı‹Î˘ Ù˘ ∂˘Ú. ŒÓˆÛ˘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ, fiˆ˜ Î·È Î¿ı ‰È¿ÎÚÈÛË Û‡Ìʈӷ Ì ÙË Û˘Óı‹ÎË ∂. ∫ Î·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ 3 ÙÔ˘ ¶.¢ 60/07. ∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÂÚ›Ï˄˘ Ù˘ ÚÔ΋ڢ͢ ÁÈ· ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË: ∏ ÂÚ›ÏË„Ë Ù˘ ‰È·Î‹Ú˘Í˘ ÙÔ˘ ·ÓÔÈÎÙÔ‡ Â·Ó·ÏËÙÈÎÔ‡ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ı· ‰ËÌÔÛÈ¢Ù› ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜: 1. ∏ÌÂÚ‹ÛȘ ª·ÁÓËÛ›· & £ÂÛÛ·Ï›· ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË 23/2/2010 & “£ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜” ÛÙȘ 22-22010. 2. √ÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ “∏¯Ò ÙˆÓ ¢ËÌÔÚ·ÛÈÒÓ” & ¢ËÌÔÚ·ÛÈÒÓ & ¶ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÒÓ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË 23/2/2010. 3. ™ÙÔ Ù‡¯Ô˜ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂˆÓ Ù˘ ∂ÊËÌÂÚ›‰·˜ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÙËÓ 26Ë ÙÔ˘ Ì‹Ó· ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, Ë̤ڷ ¶·Ú·Û΢‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2010, ˆ˜ ÚԂϤÂÈ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 5 Î·È 10 ÙÔ˘ ∂.∫.¶.√.Δ.∞. ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ 8 ·Ú. 6 ÙÔ˘ ¡. 2741/99. ∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Ù˘ ‰È·Î‹Ú˘Í˘ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÙˆÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ∫ÔÈÓÔًوÓ: 18/2/2010. ∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÛÙÔ Ù‡¯Ô˜ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂˆÓ Ù˘ ∂ÊËÌÂÚ›‰·˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ë 26-2-2010, Ë̤ڷ ¶·Ú·Û΢‹. Δ· ¤ÍÔ‰· ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘ Ù˘ ·Ú¯È΋˜ ‰È·Î‹Ú˘Í˘ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î·È ÙˆÓ Ù˘¯ÒÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎÒÓ, ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô - ÌÂÈÔ‰fiÙË ÛÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 46 ÙÔ˘ ¡. 3801/2009. §ÔÈ¤˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜: °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙ· ÙËϤʈӷ 2421092103 2421350103 & ÛÙÔ º·Í: 24210 92107, ˘fi„Ë: Î. ºÒÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›·. ™ÙËÓ ‰ËÌÔÚ·Û›· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙÔ› ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ· ÙˆÓ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂȉÒÓ. μfiÏÔ˜, 18 /2/2010 √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ∞ϤÎÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ £∂™™∞§π∞™ ¶ƒÀΔ∞¡∂π∞ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), ΠΕ κατηγορίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (οι θέσεις ανήκουν στο ΑΕΙ), η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1043/28-12-2009 τ.Γ’ (όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 83/11/2-2010/τ. Γ’). ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 1) Μία (1) θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), ΠΕ Κατηγορίας, ειδικότητα Βιοχημικού, με Δ’ Εισαγωγική βαθμίδα και πενταετή θητεία (η θέση ανήκει στο ΑΕΙ), με αντικείμενο τις συνέπειες του περιβάλλοντος στην υγεία, για εξειδικευμένη τεχνική εργαστηριακή υποστήριξη των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 2) Μία (1) θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), ΠΕ Κατηγορίας, ειδικότητας Γεωλόγου, με Δ’ Εισαγωγική Βαθμίδα και πενταετή θητεία (η θέση ανήκει στο ΑΕΙ), με αντικείμενο την ποιότητα αέρος και υδάτων, για εξειδικευμένη τεχνική εργαστηριακή υποστήριξη των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Προσόντα διορισμού στις παραπάνω θέσεις ορίζονται: 1) Για τη θέση Ε.Τ.Ε.Π., ΠΕ Κατηγορίας, ειδικότητας Βιοχημικού (η θέση ανήκει στο ΑΕΙ). i) Κατοχή ομώνυμου πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας ή Βιοχημείας της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής. ii) Γνώση μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση αγγλικής (θα κατατεθούν οι σχετικοί τίτλοι σπουδών). iii) Εξειδίκευση στις συγκεκριμένες υπηρεσίες (εργαστηριακή εμπειρία σε συναφές με τη Βιοχημεία αντικείμενο), η οποία θα αποδεικνύεται είτε από σχετικές σπουδές, είτε από ανάλογη επιμόρφωση ή από επαγγελματική ερευνητική πείρα ή από συνδυασμό αυτών και με την κατάθεση σχετικών βεβαιώσεων προϋπηρεσίας. 2) Για τη θέση Ε.Τ.Ε.Π., ΠΕ Κατηγορίας, ειδικότητας Γεωλόγου (η θέση ανήκει στο ΑΕΙ) i) Κατοχή ομώνυμου πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ Τμήματος Γεωλογίας ή Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής. ii) Γνώση μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση αγγλικής (θα κατατεθούν οι σχετικοί τίτλοι σπουδών). iii) Εξειδίκευση στις συγκεκριμένες υπηρεσίες (εργαστηριακή εμπειρία σε συναφές με την ανωτέρω θέση αντικείμενο), η οποία θα αποδεικνύεται είτε από σχετικές σπουδές, είτε από ανάλογη επιμόρφωση ή από επαγγελματική ερευνητική πείρα ή από συνδυασμό αυτών και με την κατάθεση σχετικών βεβαιώσεων προϋπηρεσίας. Και για τις δύο (2) παραπάνω θέσεις η διαπίστωση των προσόντων των περιπτώσεων ii και iii θα γίνει έπειτα από εξέταση ενώπιον Επιτροπής που θα οριστεί από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η εμπειρία των υποψηφίων μπορεί να τεκμηριώνεται και από σχετικές σπουδές, συναφή επαγγελματική απασχόληση, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και συστατικές επιστολές. Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα, οι οποίοι μπορούν να είναι και πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιθυμούν να καταλάβουν τις παραπάνω θέσεις, καλούνται να υποβάλουν στη Διεύθυνση Διοικητικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (παράδοση οίκοι) στην ακόλουθη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Διεύθυνση Διοικητικού, “Αργοναυτών & Φιλελλήνων” 38221 Βόλος, τηλ. 24210 74597, FAX 24210 74523 Αρμόδια κ. Πλαγερά Ανέτα, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (30) ημερών από την τελευταία δημοσίευση στον τύπο της προκήρυξης αυτής, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 26-3-2010, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Αίτηση στην οποία θα αναφέρεται αναλυτικά η θέση για την οποία υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους. 2. Επικυρωμένους τίτλους σπουδών (εφόσον ο τίτλος σπουδών είναι της αλλοδαπής απαιτείται η αναγνώρισή τους ως προς την ισοτιμία και την αντιστοιχία τους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης - ΔΟΑΤΑΠ). 3. Βιογραφικό σημείωμα (σε 5 αντίτυπα) στο οποίο θα αναγράφονται: οι σπουδές, οι ασχολίες, οι προϋπηρεσίες και άλλα τυχόν στοιχεία που είναι σχετικά με την υποψηφιότητα. 4. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και κάθε πρόσθετο στοιχείο αποδεικτικό της εμπειρίας τους. 5. Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας από πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή (θα κατατεθεί από τον υποψήφιο που θα επιλεγεί). Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξεως διορισμού τους. Με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ’ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Θα αναζητηθούν υπηρεσιακά (αυτεπάγγελτη αναζήτηση), από την Υπηρεσία: - το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, - το Πιστοποιητικό (τύπου Α) του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιοι δεν έχει στρατολογικές ή χρηματικές υποχρεώσεις ή ότι έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και - το Πιστοποιητικό γεννήσεως. Προκειμένου να γίνει η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών απαιτείται υποβολή φωτοαντίγραφου της αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερόμενου. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ Καθηγητής ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΝΗΣ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ¡∂∞™ πø¡π∞™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢π∂À£À¡™∏ Δ∂áπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΤΕΡΜΑ ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ Τ.Κ. 38446 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Ζωγραφόπουλος ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 24213-53126 - FAX: 24210-60420

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμος Νέας Ιωνίας δέχεται προσφορές μέχρι τη Δευτέρα 01/03/2010, για την προμήθεια υλικών χλωρίωσης για την πισίνα του κολυμβητηρίου. Έντυπα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δ. Νέας Ιωνίας. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Δήμο. Ο Προϊστάμενος Τμήματος Έργων Δ. ΦΑΛΑΓΓΑΡΗΣ Πολ. Μηχανικός

∂¡ø™∏ ™À¡Δ∞∫Δø¡ ∏ª∂ƒ∏™πø¡ ∂º∏ª∂ƒπ¢ø¡ £∂™™∞§π∞™, ™Δ. ∂§§∞¢∞™, ∂Àμ√π∞™ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 261 38221 ΒΟΛΟΣ τηλ.: 24210-32885, fax: 23374, e-mail:pressun1@otenet.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Η Ε.Σ.Η.Θ.Στ.Ε.Ε., προκειμένου να προσλάβει υπάλληλο, γενικών καθηκόντων, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, για να εργαστεί στον ξενώνα της Ένωσης στη Μηλίνα Νομού Μαγνησίας, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις στα γραφεία της Ένωσης στο Βόλο (οδός Κ. Καρτάλη, αριθ. 1, 3ος όροφος), καθημερινά από 10.00 π.μ. μέχρι 14.00 μ.μ. μέχρι την 28/2/2010. Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν: α) Απολυτήριο Λυκείου ή ανώτερης ή ανώτατης σχολής. β) Αποδεικτικά στοιχεία τυχόν προϋπηρεσίας. γ) Φωτοτυπία ταυτότητας. δ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου. Η διοίκηση

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏ ª∞°¡∏™π∞™ ¢π∂À£À¡™∏ ∞¡∞¶ΔÀ•∏™ Δª∏ª∞ ∞’ Ανακοίνωση Με την με αρ. πρωτ. 313/Φ.14-2294/17-02-2010 απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας χορηγήθηκε στην εταιρεία “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΑΒΡΙΗΛ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.” άδεια λειτουργίας μονάδας παραγωγής λιπασμάτων στη Β’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου του Δήμου Φερών α) μηχανολογικού εξοπλισμού κινητήριας ισχύος 240 KW, β) συνολικής αξίας 1.224.090 Ε και γ) βαθμού όχλησης μέσης. ΒΟΛΟΣ 17-02-2010 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ

°ÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Á¿ÌˆÓ Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗΣ του Σπυρίδωνος και της Γεωργίας, το γένος Λαγού, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας και η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ του Γεωργίου και της Παναγούλας, το γένος Νίκου, που γεννήθηκε στα Ιωάννινα και κατοικεί στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας, πρόκειται να παντρευτούν στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας. ----------------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΛΕΙΔΩΝΑΡΗΣ του Δημητρίου και της Δέσποινας, το γένος Καϊκλή, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο και η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΟΥΚΑΝΤΖΗ του Κωνσταντίνου και της Κωνσταντίας, το γένος Τουλάκη, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας, πρόκειται να παντρευτούν στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας. ----------------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΤΟΣ του Γεωργίου και της Ελένης, το γένος Κοντογιάννη, που γεννήθηκε στη Λάρισα και κατοικεί στο Βόλο και η ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΣΟΜΠΡΑ του Αποστόλου και της Μαρίας, το γένος Νικολαΐδη, που γεννήθηκε στην Κατερίνη Πιερίας και κατοικεί στο Βόλο, πρόκειται να παντρευτούν στο Βόλο. ----------------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΕΡΓΚΕΪ ΚΟΥΛΑΣ (KOULAS SERGKEI) του Βλαδίμηρου (Vladimiros) και της Αικατερίνης (Ekaterina) το γένος Τκατσένκο (Tkachenko) που γεννήθηκε στη Σεβαστούπολη Κριμαίας Ρωσίας και κατοικεί στο Βόλο και η ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑ ΚΑΡΑΜΠΑΣΟΒΑ (LYUDMILA KARABASOVA) του Νικολάι (Nikolai) και της Μαρίας (Maria), το γένος Πραβόβα (Pravova), που γεννήθηκε στην Τασκένδη ΣΣΔ Ουζμπεκιστάν και κατοικεί στο Βόλο, πρόκειται να παντρευτούν στο Βόλο. ----------------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ του Ιωάννη και της Πελαγίας, το γένος Κουτσοκέρα, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο και η ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ του Βαΐου και της Κλεονίκης, το γένος Παντελοπούλου, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας, πρόκειται να παντρευτούν στο Βόλο.


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 41

ΔƒπΔ∏ 23 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π γκαρσονιέρες επιπλωμένες με αυτόνομη θέρμανση και air-condition, με κήπο, μπάρμπεκιου και θέα το Βόλο. Τηλ.: 24210-87051, 6947-528143. (298)

TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

™ÙÔÓ ÕË-°È¿ÓÓË ¶ËÏ›Ô˘ ¶ø§√À¡Δ∞π διαμερίσματα 45 τ.μ., 30 μ. από τη θάλασσα, τζάκι, κεντρική θέρμανση και απέραντη θέα στο Αιγαίο. Τιμές ευκαιρίας. Τηλ. 6932-488400 και 6974660520, www.pelionhouses.com (930) ¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο 396 τ.μ., στην περιοχή Χιλιαδού όπισθεν Φυλακών. Τηλ. 24210-48544, 6974-972326. (418)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π δύο καταστήματα 270 και 300 τ.μ. Δερβενακίων με Ναυπλίου (έναντι εμπορικού Τσαπή). Πληρ. τηλ. 6999-930330. (978)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π χώρος 190 τ.μ. 1ος ορ. και 2ος όροφος πρώην Σούσουρο, Αντωνοπούλου-Δημητριάδος. Πληρ. τηλ. 6973-536895. (102)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ή πωλείται κατάστημα Αλεξάνδρας με Κουταρέλια, υπόγειο, ισόγειο, πατάρι, 300 τ.μ. Πληρ. τηλ. 6974 877171. (920)

R∂/ª∞à ¢√ª∏

ΔËÏ. 24210-20008 Υπεύθυνοι: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΙΑΝΟΣ ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π studio 26 τ.μ., στο κέντρο της πόλης. (419)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π

¶ø§∂πΔ∞π σπάνια υπερπολυτελής βίλα πλησίον Αγριάς με πανοραμική θέα τη θάλασσα, αποτελούμενη από ισόγειο ανεξάρτητο διαμέρισμα και μεζονέτα 1ου και 2ου ορόφων, σύνολο επιφάνειας 350 τ.μ., άριστης αρχιτεκτονικής, διαθέτει όλες τις σύγχρονες ανέσεις και όμορφο περιβάλλοντα χώρο. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (903)

¶ø§∂πΔ∞π Υψηλών προδιαγραφών μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας 283 τ.μ. σε γωνιακό οικόπεδο 502 τ.μ. στις Αλυκές, 3 υ/δ, 2 μπάνια, ξενώνας με δική του κουζίνα+μπάνιο, βοηθητικοί χώροι, πάρκινγκ 2 αυτοκινήτων. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (904)

¶ø§∂πΔ∞π

Κωνσταντά με Ι. Καρτάλη νεόδμητο διαμέρισμα 126 τ.μ. 2ος ορ. σε νεόδμητη 4ώροφη οικοδομή, με 3 Υ/Α, τζάκι, Α/Θ, ΑC, 12 τ.μ. αποθήκη, πάρκιν. Τιμή 600 Ε. Κ357. Υπεύθυνος: ONLINE SOLUTIONS Τηλ. 24210-25000 Κιν. 6979-726165 (420)

κατάστημα μεγάλης προβολής 298 τ.μ.+ πατάρι, με δυνατότητα κατάτμησης. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (905)

¶ø§OYNTAI

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π σε τιμή ευκαιρίας λόγω συνταξιοδοτήσεως όλος ο εξοπλισμός, βιτρίνες, ράφια, πάγκοι κ.λπ. καθώς και το εμπόρευμα από το κατάστημα ηλεκτρονικά - ανταλλακτικά Αθ. Διάκου 22. Τηλ. 24210-34636. (378)

¶ø§√À¡Δ∞π-∫∞ƒ∞°∞Δ™

α) Μονοκατοικία καινούργια, ανατολική, 147 τ.μ.+104 τ.μ. σύνολο 250 τ.μ. σε οικόπ. 190 τ.μ. με αυλή ανεξάρτητη, εξαιρετική ποιότητα κατασκευής. Β) Μονοκατοικία 100 τ.μ. σε 140 οικόπ. ανατολική 135.000Ε με αυλή Φ/Α. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Ξενοφώντος 1 τηλ. 24210 28944 κιν. 6977/615 627 (914)

¶ø§∂πΔ∞π

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ μονοκατοικία Αγ. Παρασκευή 110 τ.μ., με 3 Υ/Δ, 2 W.C., σε 150 τ.μ. οικόπεδο, τιμή ευκαιρίας 158.000Ε. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Ξενοφώντος 1 τηλ. 24210 28944 κιν. 6977/615 627 (915)

¶ø§√À¡Δ∞π α) 79 τ.μ. 2ος, 2 Υ/Δ, καινούργιο, 108.000Ε. Β) 5ετίας 3ος, 2 Υ/Δ, 25ετίας, 80.000Ε. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Ξενοφώντος 1 τηλ. 24210 28944 κιν. 6977/615 627 (916)

πλησίον εκκλησίας Μεταμορφώσεως 3άρι λίγων ετών 48 τ.μ., μισθωμένο προς 300 Ε μηνιαίως, μεγάλα μπαλκόνια, αυτόνομη θέρμανση. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (906)

¶ø§∂πΔ∞π πλησίον οδού Λαρίσης ακίνητο με πρόσωπο σε 2 δρόμους αποτελούμενο από ισόγεια καταστήματα 320 τ.μ. και ορόφους συνολικής επιφάνειας 457 τ.μ. για γραφεία και κατοικίες. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (907)

PROTO KAT∞™∫∂À∞™Δπ∫∏ ∂Δ∂ Πωλούνται διαμερίσματα 2ου, 3ου, 4ου ορόφου, με parking και αποθήκη, και μεζονέτες σε καταπληκτική τοποθεσία. Πλεονεκτούμε γιατί είναι: - Πολυτελής κατασκευή - Με θέα - Μπροστά σε πάρκο - Χωρίς το θόρυβο της πόλης - Κεντρικά (περιοχή Κύπρου) - Ιδιαίτερα οικονομικά Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 24210-71085, 6947262852. (913)

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§√À¡Δ∞π

επικερδής επιχείρηση έναντι Νοσοκομείου λόγω συνταξιοδότησης. Δίδεται και εγγύηση. πληρ. τηλ. 6973-790730. (927)

μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός. τηλ. 24210-78325, 6973-380076. (276)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ °. ∞¡£∏™ - ∫. ∫∞¡Δπ∫√™ ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡∂™ ª∏Ã∞¡π∫√π ∞¡Δø¡√¶√À§√À 181 μ√§√™ Δ∏§. 24210-47518, 47939 ∫π¡. 6978/773321

R∂/ª∞à ¢√ª∏

¶ø§√À¡Δ∞π:

¶ø§∂πΔ∞π διώροφο επαγγελματικό ακίνητο 1.100 τ.μ., 9 ετών, με εξαιρετική προβολή στην εθνική οδό Βόλου-Λάρισας. (413)

Διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής και άψογης λειτουργικότητας-θέσεις στάθμευσης-αποθήκες στο υπόγειο. Περιοχές Αγ. ΚωνσταντίνουΜεταμορφώσεως-Οξυγόνο, από 1.380 ¢ÚÒ/Ì2. Δεκτές ανταλλαγές με ακίνητα. (909)

ΔËÏ. 24210-20008 Υπεύθυνοι: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΙΑΝΟΣ

R∂/ª∞à ¢√ª∏

ΔËÏ. 24210-20008 Υπεύθυνοι: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΙΑΝΟΣ ¶ø§√À¡Δ∞π μεζονέτες στο Σουτραλί Αγριάς, 100 μ. από τη θάλασσα. (414)

R∂/ª∞à ¢√ª∏

ΔËÏ. 24210-20008 Υπεύθυνοι: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΙΑΝΟΣ ¶ø§∂πΔ∞π γωνιακό οικόπεδο 132 τ.μ., με μονοκατοικία 84 τ.μ., κοντά στο κέντρο της πόλης. (415)

R∂/ª∞à ¢√ª∏

ΔËÏ. 24210-20008 Υπεύθυνοι: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΙΑΝΟΣ ¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο 162 τ.μ. με μονοκατοικία 96 τ.μ. και 17 μ. πρόσοψη στην Παγασών. (416)

R∂/ª∞à ¢√ª∏

ΔËÏ. 24210-20008 Υπεύθυνοι: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΙΑΝΟΣ ¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο 1.100 τ.μ. στα Κάτω Λεχώνια εντός οικισμού με θέα θάλασσα. (417)

1670/

¶ø§∂πΔ∞π

ένα πανέμορφο οικόπεδο έκτασης 609 τ.μ. στον Άγιο Στέφανο (Σωρός) του Βόλου, γωνιακό με καταπληκτική θέα σε ολόκληρη την πόλη του Βόλου, Πήλιο και Παγασητικό, μην το χάσετε. Πληροφορίες στον κτηματομεσίτη ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. Τηλ. 24210-48017 ή στο 6974-707033, κάθε μέρα εκτός Σαββάτου, ώρες 10.30 έως 15.00 και 20.00-22.00. (522)

ÃÀ™∞¡£∏ ¡. ™π§∂§∏

¶ø§√À¡Δ∞π ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα 93, 84 και 56 τ.μ., στην περιοχή της Καλλιθέας με θέσεις πάρκιν και αποθήκες. Επίσης ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ισόγειο γωνιακό κατάστημα. (348)

¶ø§∂πΔ∞π

√π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

στη Ν. Ιωνία, πλησίον Μεταξουργείου, νεόδμητο, διαμπερές διαμέρισμα 2ου ορόφου 82 τ.μ., σε ακίνητο 6 διαμερισμάτων, άριστης διαρρύθμισης και προσανατολισμού, μεγάλα μπαλκόνια, ιταλική κουζίνα, φυσικό αέριο, θέση στάθμευσης. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (908)

ΛΑΡΙΣΗΣ 214 Α (άνωθεν αντιπροσωπείας αυτοκινήτων SEAT)

¶ƒπ°∫√™ πø∞¡¡∏™ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ μÏ·¯¿‚· 9 - μfiÏÔ˜ Δ∏§. 24210-20901 ∫π¡. 6974-650280

∫∂¡Δƒ√ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ πολυτελή γραφεία-ιατρεία 4767-71-114-118 τ.μ. με θέσεις στάθμευσης. Κοραή 106-112, υπό κατασκευή. (521)

¶ø§∂πΔ∞π

∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∏ ™Δ∂°∏ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ 1. Οδός Τοπάλη, μεταξύ Ερμού και Δημητριάδος 85 τ.μ., 2ος όροφος, πλήρης ανακαινισμένο, έτοιμο προς χρήση, κατάλληλο για Ιατρείο-Οδοντιατρείο-Δικηγορικό γραφείο και συναφή επαγγέλματα. 2. Οδός Αλοννήσου, μεταξύ Ερμού και Δημητριάδος, 115 τ.μ., 4ος όροφος. Υπεύθυνος: ONLINE SOLUTIONS Τηλ. 24210-25000 Κιν. 6979-726165 (319)

∂À∫∞πƒπ∞

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Άγιος Ονούφριος μονοκατοικία 139 τ.μ., σε οικόπεδο 178 τ.μ. Τιμή ευκαιρίας 120.000 Ε μαζί με τα έξοδα. Υπεύθυνος: ONLINE SOLUTIONS Τηλ. 24210-25000 Κιν. 6979-726165 (320)

∞.∫. & ¡. §π£∞¢πøΔ∏ ¶ø§√À¡Δ∞π καταστήματα 32 τ.μ. και 51 τ.μ. με δυνατότητα ένωσης, διαμερίσματα με 1 και 2 δωμάτια με αποθήκη και πάρκιν, παροχή φ/α, σε ετοιμοπαράδοτη οικοδομή πολυτελούς κατασκευής επί της οδού 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ 174 με Αγ. Βασιλείου. Κιν. 6972-030140, 6974531311. (104)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗ 33, ΒΟΛΟΣ ΤΗΛ./FAX: 24210 39341 ΚΙΝ. 6976 272574-6974 063226 WEB SITE: www.sakip.gr EMAIL: info@sakip.gr

¶ø§∂πΔ∞π ΕΥΚΑΙΡΙΑ κατάστημα 76 τ.μ., γωνιακό, επί της Αναλήψεως, με καλό μίσθωμα. (968)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. (24210) 28995-34067 ∫π¡. 6944-523583 divanis1@otenet.gr www.estatedivanis.gr

ª∞Δπ¡∞ ª∞Àƒπ∞ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ §∞ª¶ƒ√™

∂˘Î·Èڛ˜: 1. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 89ÙÌ. + ·Ù¿ÚÈ Î·È ˘fiÁÂÈÔ Û ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ ÛËÌÂ›Ô (ÁÈ· ÔÏϤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ) ∫ 51 2. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μ 20

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗ 33, ΒΟΛΟΣ ΤΗΛ./FAX: 24210 39341 ΚΙΝ. 6976 272574-6974 063226 WEB SITE: www.sakip.gr EMAIL: info@sakip.gr

¶ø§∂πΔ∞π Δυάρι 43 τ.μ., 2ος όροφος, καινούργιο, με πάρκιν πιλοτής, καλό μίσθωμα, κοντά στη Φοιτητική Λέσχη (2ας Νοεμβρίου). (969)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞

√π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ΔËÏ. 24210-47722, 6944-845616

ª∞Δπ¡∞ ª∞Àƒπ∞ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ §∞ª¶ƒ√™

¢È·Ù›ıÂÓÙ·È προς πώληση επί της 2ας Νοεμβρίου, ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα υψηλής αισθητικής με 3 υπνοδωμάτια, των 100105-108 και 114 τ.μ. με αποθήκη, θέσεις στάθμευσης, σε ελκυστικές τιμές, με εκπληκτική θέα προς το Πήλιο και το λιμάνι του Βόλου. Αθωνική Development. Τηλ. 2310 456900, 6949072037 (917)

ÏËÏÔ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ. * √ÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ú˘ÌÔÙÔÌ›·˜ μfiÏÔ˘, ÛÙȘ ‚fiÚÂȘ Û˘ÓÔÈ˘ (√.Δ. 1089 μ)-∫·ÏÏÈı¤·, ÁˆÓÈ·Îfi, Û ‰ÚfiÌÔ Ï¿ÙÔ˘˜ 25 Ì. * √ÈÎfiÂ‰Ô 7.316,93 Ù.Ì., ªÂÏÈ¿Ó ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ¶ËÏ›Ô˘ (°∏ 74 Î·È 75). * √ÈÎfiÂ‰Ô 7.630,35 Ù.Ì., “Ê¿ÙÛ·” Û ‰ÚfiÌÔ ÛÙËÓ ÕÓˆ ™·ÚÙÈ¿-ÂÚÈÔ¯‹ §·ÙÔÌ›Ԣ (°∏ 167). * √ÈÎfiÂ‰Ô 2.157 Ù.Ì., Ì ηٿÙÌËÛË Û 1.004,37 Ù.Ì. Î·È 1.152,51 Ù.Ì. Î·È Ì ¿‰ÂȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÁÈ· 4+4 ·Ú·‰ÔÛȷο Û›ÙÈ·, ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ μfiÏÔ˘, ı¤ÛË “∞ÏÒÓÈ” Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË Ú·ÁÌ·ÙÈο ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi (∞.Δ.). * ∂ÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, Û ‰‡Ô Â›‰·, 50-90 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∫ÔÚÒË (ªԇʷ) ¶ËÏ›Ô˘, ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ¿Óˆ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (∂∫ 80). * ∂ÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ (2), ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 101 Ù.Ì. Ë Î·ıÂÌÈ¿ Û ‰‡Ô Â›‰·, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜, ̠ͯˆÚÈÛÙ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 270 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∫ÔÚÒË (ªԇʷ) ¶ËÏ›Ô˘ (∂∫ 81). (965)

ª∞Δπ¡∞ ª∞Àƒπ∞ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ §∞ª¶ƒ√™ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗ 33, ΒΟΛΟΣ ΤΗΛ./FAX: 24210 39341 ΚΙΝ. 6976 272574-6974 063226 WEB SITE: www.sakip.gr EMAIL: info@sakip.gr

¶ø§∂πΔ∞π Τριάρι 67 τ.μ., 3ος όροφος, πρόσοψη, 2 υ/δ, χωριστή κουζίνα, μπάνιο και σαλόνι, σε καλή κατάσταση, σε καλό σημείο στην Κασσαβέτη. (970)

“EYES” Real Estate Solutions §·ÌÚ¿ÎË Î·È §·¯·Ó¿ ∫fiÌ‚Ô˜ ∫Δ∂§ - μ√§√™ ΔËÏ. 24210-25219 Fax. 24210-38482 e-mail: eyes@kolimitras.gr ¶ø§√À¡Δ∞π * ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÌÔÓfi¯ˆÚÔ 34,41 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¶·Á·ÛÒÓ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ (∞∫ 10), Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ı¤Û˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. * ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì 3 ˘/‰ 101,83 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¶·Á·ÛÒÓ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ (∞∫ 14), Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ı¤Û˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ù˙¿ÎÈ Î·È ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/·, * ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì 2 ˘/‰, 86,82 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¶·Á·ÛÒÓ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ (∞∫ 15), Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ı¤Û˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ù˙¿ÎÈ Î·È ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/·. * ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ Ì 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÛÙËÓ Ô‰fi ∞ÏΛ˘, ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ˘fi ÂÚ¿ÙˆÛË, Ì 50 Ù.Ì. Û οı Â›‰Ô. * ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 99 Ù.Ì., 103 Ù.Ì., 108 Ù.Ì., 6Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ (∞∫ 71-72 Î·È ∞∫ 73). * ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 289 Ù.Ì., Û 3 Â›‰·, Û˘ÓÔÈΛ· ∂æ∞, ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘ (∞∫ 226). * ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 93 Ù.Ì., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi, Ì Ù˙¿ÎÈ, ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·Ôı‹ÎË, ·/c, 2 ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ù¤ÓÙ˜, ˘‰ÚÔÌ·Û¿˙, ÚÔÂÁηٿÛÙ·ÛË Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡, ÂÓÙÔȯÈṲ̂Ó˜ Û˘Û΢¤˜, ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ ‰ÒÌ·, ∫··‰ÔΛ·˜ 8 Î·È π·ÛÔÓ›‰Ô˘, ¡¤· πˆÓ›·. *¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 145 Ù.Ì., ¿ÓÂÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ∫·Û·‚¤ÙË Î·È ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ (∞∫ 149). * ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 84 Ù.Ì., 5 ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 2 ÎÏÂÈÛÙ¤˜, Û ÚÔÓÔÌȷ΋ ı¤ÛË, ¶·Á·ÛÒÓ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ. * ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ÈÛfiÁÂÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 262 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ˜ 392 Ù.Ì., ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, Û Ôχ ηϋ ı¤ÛË. * √ÈÎfiÂ‰Ô 509 Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ-ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡-ÕÁÈÔ˜ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ¢‹ÌÔ˘ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ, Û ηϋ ı¤ÛË. * √ÈÎfiÂ‰Ô 20 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ÛÙÔ §·ÙÔÌ›Ô, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì “Ê¿ÙÛ·” 60 Ì. ÂÚ›Ô˘ Û ·ÛÊ·ÏÙfi‰ÚÔÌÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi Î·È Ì ¤ÙÔÈÌË ÚÔÌÂϤÙË ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ÎÙÈÚ›Ô˘, ηٿÏ-

ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÿÓÈ· ÔÈΛ· 75ÙÌ. Û 271ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢4 2. ªËÏȤ˜ ÔÈΛ· 183ÙÌ. Û 830ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π28 3. ª¿Ú·ıÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 480ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £19 4. ªËÏȤ˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÔÈΛ· 63ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 136ÙÌ. ƒ22 5. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 128ÙÌ. Û 155ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ∞18 6. ¡. πˆÓ›· ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 206ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢40 7. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 8. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 94ÙÌ. Û 359ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑1 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ. Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏20 10. °·Ù˙¤· 4 ·˘ÙfiÓÔ̘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi150ÙÌ. Ë Î¿ı ÌÈ· Û 300ÙÌ. ÔÈÎ. º50 11. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ·˘ÙfiÓÔ̘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 135ÙÌ. ¤Î·ÛÙÔ˜ Û 250ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô º50 12. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 124ÙÌ. Û 347ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ∫ 88 13. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫ 90 14. •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ 2ÒÚÔÊÔ 180ÙÌ. Û 315ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £66 15. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 16. ™ˆÚfi˜ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 85ÙÌ. Û 600ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏41 17. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 18. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ 90ÙÌ. Û 131ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓȷ΋ •10 19. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 265ÙÌ. Û 600ÙÌ. ÔÈÎ. ηÈÓÔ‡ÚÈ· ∂60 20. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ÔÈΛ· ‰›·ÙË 137ÙÌ. Û 423ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ12 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. ™ÙËÓ πˆÏÎÔ‡ (∫·ÏÏÈı¤·) ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂϤÛÙ·ÙË 184ÙÌ. (2 ˘/‰, 2 ÏÔ˘ÙÚ¿, 2 Ù˙¿ÎÈ·, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ÎÔ˘˙›Ó·) Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· È·ÙÚÂ›Ô ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞1 2. ¡. πˆÓ›· ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 7 ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ∫26 3. ƒ.ºÂÚ·›Ô˘ 2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 60ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢30 4. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 115ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ •4 5. √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 78ÙÌ. 1Ô˘, 2Ô˘, 3Ô˘, ÔÚfiÊÔ˘ ∂40 6. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 150ÙÌ. 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ø95 7. °¿ÙÛÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 77ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ51 8. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 9. ¡. πˆÓ›· 74ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞86 10. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 110ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∑98 11. °ÎÏ·‚¿ÓË 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢81 12. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ5 √ÈÎfi‰·: 1. §·Ú›Û˘ ÌÂÛ·›Ô 4.400ÙÌ. ∞20 2. ¶·Ï·È¿ (¶·Á·ÛÒÓ) ÔÈÎfiÂ‰Ô 162ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi §24 3. ªËϛӷ 3.034ÙÌ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· §35 4. ∞ıËÓÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ. °36 5. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ 10 6. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 4.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∂18 7. ∑·ÁÔÚ¿ 1.200ÙÌ. μ3 8. ™ˆÚfi˜ 600ÙÌ. ∏40 9. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfi Â‰Ô 900ÙÌ. Ã10 10. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22 11. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· Ã22 12. ∫·Ù‹Ú·Á· 348ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂÛ·›Ô à 40 13. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º55 14. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 947ÙÌ. ¢8 15. º˘ÙfiÎÔ 1.800ÙÌ. Ì ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ ∏99 16. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 17. ÿÓÈ· 166ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ μ11 18. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.000ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ μ11 19. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 467ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∞85 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. •˘Ófi‚Ú˘ÛË 10.474ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿ Ï·ÛÛ· ¡20 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 3. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 4. ™ÎÈ¿ıÔ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÎÙ›ÚÈÔ 320ÙÌ. ÂÚ›Ô˘ (2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·) §2

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 42


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 42 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 41

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. (24210) 28995-34067 ∫π¡. 6944-523583 divanis1@otenet.gr www.estatedivanis.gr

∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 3. ∞ıËÓÒÓ 73ÙÌ. Û 207ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ15 4. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ÈÛfiÁÂÈÔ 55ÙÌ., ·Ù¿ÚÈ 55ÙÌ., ˘fiÁÂÈÔ 55ÙÌ. ¢14 5. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂44 6. ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· (ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ) 150ÙÌ. +150ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ ∞8 7. ∞ıËÓÒÓ ÈÛfiÁÂÈÔ 300ÙÌ. Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 400ÙÌ. ∂75 ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: 1. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Âȯ›ÚËÛË ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ 100ÙÌ. + 70ÙÌ. ·Ôı‹ÎË μ18 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ∞ıËÓÒÓ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 200ÙÌ.Û 1.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ9 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1800ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ø10 2. μ’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 4.500ÙÌ. Û 12.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £24 3. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ∞’ μπ¶∂ 900ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 2. ∞ıËÓÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.000ÙÌ. £15 3. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 120ÙÌ. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ∑18 4. À„ËÏ¿ÓÙÔ˘ ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. ∑2 5. ¡. πˆÓ›· ÁηÚÛÔÓȤڷ 40ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ •2 6. ¢ÈÌ‹ÓÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 650ÙÌ. Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞10 7. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 84ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∂40 8. 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂45 9. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ηٿÛÙËÌ· 30ÙÌ. •3 10. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10 11. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 85ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ∂ 40 12. ¢ÈÌ‹ÓÈ 400ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 550ÙÌ. ÔÈÎ. ƒ6 13. π¿ÛÔÓÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 250ÙÌ. + 200ÙÌ. · Ù¿ÚÈ ÁˆÓÈ·Îfi ∞99 14. ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ Âȯ›ÚËÛË ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ 150ÙÌ., Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË ∞8 15. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 300ÙÌ. Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 400ÙÌ. ∂75 16. §·Ú›Û˘ 2 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 50ÙÌ. Î·È 60ÙÌ. μ87 17. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 18. πˆÏÎÔ‡ 120ÙÌ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 19. ¢ÈÌ‹ÓÈ 300ÙÌ. ·ÔıË΢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.000ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏51 20. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚÈ· Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô •15 21. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 89ÙÌ.+ 81ÙÌ.˘ fiÁÂÈÔ+ 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∫51 22. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 35ÙÌ. ηٿÛÙËÌ· ∫51 23. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 65ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ17 24. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 145ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞92 25. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 150ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 88 26. ¡. πˆÓ›· 52ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ ∞7 27. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. (ηٿÛÙËÌ· ªÀ£√™) ∞8 28. °·˙‹ ηٿÛÙËÌ· 80ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi °41 ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (932)

------------------------------------

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746 Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής. (934)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725, ∫π¡. 6972-672426

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì. Ì 30 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ 195.000 √ÈÓfiÓÂ˘Ì·, 190 Ù.Ì. ËÌÈÙÂϤ˜ 90.000 ¢ËÌ·Ú¯. ¡. πˆÓ›· 36 Ù.Ì. ËÌ/ÁÂÈÔ 30.000 μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, ÔÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì. 120.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, ÙÚÈ¿ÚÈ 85 Ù.Ì. 95.000 Αχιλλοπούλου-Γυμναστήριο 98 τ.μ., 85.000. Ευαγγελίστρια Ταχυδρομείο 50 τ.μ. 55.000. Φιλαδελφείας τέρμα, ρετιρέ 80 τ.μ., 130.000. √π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ Μάραθος, 310 τ.μ. 100.000 Γκιώνη, 8 στρ. με 60 τ.μ. κτίσμα 110.000 ∂ÊÔÚ›·, ¡. πˆÓ›· 600 Ù.Ì. 250.000 ª¿Ú·ıÔ˜, 420 Ù.Ì. 100.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000 ¡. πˆÓ›· ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì. 65.000 Ν. Ιωνία Λύκειο, 120 τ.μ. με παλαιά οικία 70.000 Ν. Ιωνία Στρατόπεδο 517 τ.μ 200.000 ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000 §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ· 280.000 ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· 140.000

¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì. 70.000 ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 1.000 Ù.Ì. 300.000 ∫·Ï·Ì¿ÎÈ, ¶Úfi·Ó 3.850 Ù.Ì. 80.000 §·Ú›Û˘ ÂÍÚ¤˜ ۤڂȘ, 16 ÛÙÚ. 180.000 ΒΙΟΣΚΥΡ πρώην 135 τ.μ. 50.000 Αγ. Βαρβάρα 200 τ.μ. 85000 Ν. Ιωνία τέννις 140 τ.μ. 50000 Νεάπολη 245 τ.μ. 100.000 Μελισσάτικα Σπαρτιάς 19 στρέμ. 200.000 Λουζίνικο 23 στρ. 240000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ Βαμβακουργία, 70 τ.μ., οικόπ. 140 τ.μ. 120.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ, 70 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 130 Ù.Ì. 135.000 ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›·, 180 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. 170.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. Û ·ÚοÎÈ, ¿ÎÚÈÓÁÎ, ·Ôı‹ÎË, 205.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì. 250.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÙÚÈ¿ÚÈ Ì ‰ÒÌ· 63.000 Φιλαδελφείας 80 τ.μ., οικοπ. 160 τ.μ., 135.000 Ε Κουφόβουνο, 50 τ.μ. οικοπ. 85 τ.μ., 80.000 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ ¡. πˆÓ›· 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì. 200.000 Μεταμόρφωση όροφος 250 τ.μ. 250.000 (936)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213

¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (935)

-----------------------------------ME™ITIKO °PAºEIO KøN/NOY £. KYPIT™H ™¶YPI¢H 58, 2Ô˜ OPOºO™ TH§. - FAX 24210 31036 KINHTO: 6944-285802

°È· ÌÈ· ÛˆÛÙfiÙÂÚË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Û·˜, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ NÔÌÔ‡. EÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜. E¿Ó ı¤ÏÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ó· ¤¯ÂÙ ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û·˜. ∑∏Δ√À¡Δ∞𠶃√™ ∞ª∂™∏ ∞°√ƒ∞ ∫∞£∂ ∂π¢√À™ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ Δπª∂™ ¶√À ¡∞ ¶ƒ√™∂°°π∑√À¡ Δπ™ ∞¡Δπ∫∂πª∂¡π∫∂™ ∞•π∂™. ¶ø§OYNTAI 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Ì ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 240 Ù.Ì. Ì ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 350 Ù.Ì. 2. ™Ù·ı¿, 3¿ÚÈ Ì ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, 75 Ù.Ì., Ì º/∞. ¢È·ÌÂÚ¤˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. 3. ∞ÏÌ˘Úfi˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. ·fi ȉÈÒÙË. 4. ΔÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 100 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹ ÌÚÔÛÙ¿ - ›Ûˆ ÂÚÈÔ¯‹ °ÎÚËÓ ¶·ÚÎ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. 5. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ Ì °·Ì‚¤Ù·, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ Û 8 ÂÙÒÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·. 6.∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ™ˆÚÔ‡, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·, ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÚÔ˜ ÙÔ μfiÏÔ. 7. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 235 Ù.Ì. ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÈÛfiÁÂÈÔ, 1Ô Î·È 2Ô fiÚÔÊÔ, ÂηÙfi ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›·, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· μfiÏÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. 8. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Û ·˘ÙfiÓÔÌË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÂÓfi˜ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓÁÎ. ∞Ôı‹ÎË 20 Ù.Ì. Î·È ı¤· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ Ì ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 150 Ù.Ì. ‚ϤÂÈ Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜ (‰È·ÌÂÚ¤˜), ·fi Ù· ÌÔÓ·‰Èο Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∫Ù›˙ÂÙ·È ÙÂÙÚ·ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. 10. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., Ì ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ·, 65 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈÎfi. 11. √π∫√¶∂¢√, ∞§À∫∂™ 4,70 Ù.Ì. ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢È·ÌÂÚ¤˜, ÎÙ›˙ÂÈ 376 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 850 ¢ÚÒ ÙÔ Ù.Ì. 12. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 120 Ù.Ì. Û ÛÙ˘Ï ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·˜ Ì ·˘Ï‹, ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·Ôı‹ÎË Î·ÈÓÔ‡ÚÈ·. 13. ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÁηÚÛÔÓȤÚ˜, 34 Ù.Ì. Î·È 16 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. 14. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π 140 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 70 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ¡Â·fiψ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ. 15. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 127 Ù.Ì., Â› Ù˘ ™Ù·ı¿, Û 230 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 16. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· 120 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈ·. 17. ¢πª∏¡π ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÙÚÈÒÓ ÔÚfiÊˆÓ Ì ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· 300 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ¶ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. 18. ∞°. §∞Àƒ∂¡Δπ√™ ∂À∫∞πƒπ∞ ¢π¶§√∫∞Δ√π∫π∞ 180 Δ.ª. ∫∞Δ∞§§∏§√ ∫∞π °π∞ ¢À√ √π∫√°∂¡∂π∂™. 19. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÈΛ· 55 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ı¤· Î·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 20. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.050 Ù.Ì.. ÌfiÓÔ 37.000 ∂, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘. 21. √π∫√¶∂¢√ 355 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ¶Â˘Î¿ÎÈ· ¡. ¶·Á·Û·›, ·ÌÊÈı·ÙÚÈÎfi, Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·. ΔÈÌ‹ ÏÔÁÈ΋. 22. ¶Â˘Î¿ÎÈ· ÔÈΛ· 102 Ù.Ì. ·Ï·È¿ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 350 Ù.Ì., ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË. 23. ¡. πˆÓ›· ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·˜ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 96 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ÂÏ΢ÛÙÈ΋. 24. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ËÌÈ˘fiÁÂÈ· ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Ì ∂ÚÌÔ‡ 29 Ù.Ì. 25. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ËÌÈ˘fiÁÂÈ· ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ 32 Ù.Ì. ªfiÓÔ 14.000 ∂. 26. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ∂ÚÌÔ‡ Ì √ÁÏ 107 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔʘ, ÁˆÓÈ·Îfi. 27. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ·Ú·ÏÈ·Îfi 115 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜. ™Â ÏÔÁÈ΋ ÙÈÌ‹. ∞ӷηÈÓÈṲ̂ÓÔ ÚfiÛÊ·Ù·. A•IO§O°E™ E¶EN¢Y™EI™ 1. ∫¿Ï·ÌÔ˜, ·Ú·ÏÈ·Îfi ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ (ÂÊ¿ÙÂÙ·È Ù˘ ·ÌÌÔ˘‰È¿˜) 17.000 Ù.Ì. μϤÂÈ Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ì 85 Ù.Ì. ÔÈΛ· ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓË ÙÔ 1985. 2. ∞§√¡¡∏™√™ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË ˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÙËÙ‹ÚÈ. ENOIKIA™EI™ 1. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ·Ù¿ÚÈ 70 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ¡Â·fiψ˜ (μÂÏÙÂÙÛ›Ô˘).

ΔƒπΔ∏ 23 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

2. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ Û ÔÚfiÊÔ˘˜ ·fi 70 Ù.Ì. ¤ˆ˜ 345 ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. 3. ¢À∞ƒπ 55 Ù.Ì. ∂ıÓÈÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Ì £Ú¿Î˘, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Û ‰ÈÒÚÔÊË ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· Ì ·ÙÔÌÈÎfi º/∞. 4. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∞ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 32 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÌfiÓÔ 180,00 ¢ÚÒ. 5. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∞ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ Ì °. ¢‹ÌÔ˘, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, Ì ·ÙÔÌÈÎfi º/∞, ÌfiÓÔ 200.00 ¢ÚÒ. °Nø™H KAI ™YNE¶EIA. (937)

-----------------------------------∏§π∞™ ∫√∫ª√Δ√™ πø§∫√À 7 Δ∏§. 2421038 - 556, 24210 - 47316 ∫π¡. 6978393556

¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ ÃÈÏÈ¿‰Ô˘ 130 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 145 Ù.Ì. 80.000 ∂ °·Ì‚¤Ù· 145 Ù.Ì. ª·Û‰¤ÎË 165 Ù.Ì. 95.000 ∂ √ÁÏ 190 Ù.Ì. 120.000 ª·‚›ÏË 350 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ∑¿¯Ô˘ 200 Ù.Ì. 90.000 ∂ √͢ÁfiÓÔ 210 Ù.Ì. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 300-400 Ù.Ì. §Â‡Î· 280 Ù.Ì. 144.000 ∂ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 230 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 300 Ù.Ì. √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô 400 Ù.Ì. ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 147 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 215 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 200-400 Ù.Ì. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 310 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∞Ë °ÈÒÚÁË 480 Ù.Ì. 125.000 ∂ °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô 740 Ù.Ì. 138.000 ∂ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 200 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∞. ªÂÚÈ¿ 3.500 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· 730 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∞ıËÓÒÓ 1.000 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ 360 Ù.Ì. ¡Â¿ÔÏË 250-480 Ù.Ì. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi 2.200 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ 200-300-400 Ù.Ì. ™ÎÈ¿ıÔ 225 Ù.Ì., ™ˆÚfi 600 Ù.Ì. √π∫π∂™ §Â‡Î· 2 ‰ˆÌ. 65.000 ∂ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ. 75.000 ∂ μÏ·¯¿‚· 3 ‰ˆÌ. 95.000 ∂ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ÙÚÈÒÚÔÊË ª·‚›ÏË 3 ‰ˆÌ. 125.000 ∂ •ÂÓ›· 3 ‰ˆÌ. 95.000 ∂ μ‡ÚˆÓÔ˜ ÙÚÈÒÚÔÊË, ηڷÁÈ·›. °·ÏÏ›·˜ ‰ÈÒÚÔÊË. ∞Á. μ·Û›ÏË 3 ‰ˆÌ. 125.000 ∂ ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ó¤· ∞Û‚ÂÛÙ·ÚÈ¿ 3 ‰ˆÌ. 110.000 ∂ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 3 ‰ˆÌ. 120.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ. 110.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 3 ‰ˆÌ. 92.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ó¤·. ™ÎÈ¿ıÔ 3 ‰ˆÌ. ÎÂÓÙÚÈ΋. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 30 Ù.Ì. 33.000 ∂ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ· 37 Ù.Ì. Jambo 29 Ù.Ì. Ó¤·. ¶¿ÚÎÔ 28 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 29 Ù.Ì. Ó¤·. ¢À∞ƒπ∞ ¡ÔÌ·Ú¯›· 50 Ù.Ì. 55.000 ∂ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 55 Ù.Ì. 57.000 ∂ ™Ù·ı¿ 50 Ù.Ì. Ó¤Ô. ºÂÚ·›Ô˘ 60 Ù.Ì. Ó¤Ô. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 67 Ù.Ì. 70.000 ∂ °·˙‹ ÚÂÙÈÚ¤ 60.000 ∂ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 60 Ù.Ì. 58.000 ∂ ∫·ÚÙ¿ÏË 62 Ù.Ì. 65.000 ∂ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 58 Ù.Ì. Ó¤Ô. Δƒπ∞ƒπ∞ ∞Ó¿ÏË„Ë 95 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô 98 Ù.Ì. 105.000 ∂ ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 85 Ù.Ì. 110.000 ∂ ™Ù·ı¿ 90 Ù.Ì. Ó¤Ô. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 86 Ù.Ì. Ó¤Ô 130.000 ∂ ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘ 94 Ù.Ì. 103.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 98 Ù.Ì. Ó¤Ô. ¡. πˆÓ›· 74 Ù.Ì. 60.000 ∂ Δ∂™™∞ƒπ∞ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ· 100 Ù.Ì. 105.000 ∂ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 115 Ù.Ì. 125.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 115 Ù.Ì. 125.000 ∂ ∫·Ó¿ÚË 170 Ù.Ì. 180.000 ∂ ¡ÔÌ·Ú¯›· 135 Ù.Ì. 145.000 ∂ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 135 Ù.Ì. 140.000 ∂ ƒÔ˙Ô‡ 107 Ù.Ì. Ó¤Ô. °·Ì‚¤Ù· 115 Ù.Ì. 138.000 ∂ ¶¿ÚÎÔ 155 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 120 Ù.Ì. Ó¤Ô. °ƒ∞º∂π∞ ¶ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ 107 Ù.Ì. 90.000 ∂ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 33 Ù.Ì. 42.000 ∂ ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 85 Ù.Ì. 110.000 ∂ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 50 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ· 115 Ù.Ì. 95.000 ∂ ª∞°∞∑π∞ °·˙‹ 50 Ù.Ì. 86.000 ∂ ¶·Á·ÛÒÓ 56 Ù.Ì. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 70 Ù.Ì. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 50 Ù.Ì. ∂ÚÌÔ‡ 120 Ù.Ì. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 33 Ù.Ì. ∞ıËÓÒÓ 260 Ù.Ì. ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 150 Ù.Ì. •∂¡√¢√Ã∂π∞ ∞ΛÓËÙÔ 16 studios ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ ∫∞π √π∫√¶∂¢∞ ™∂ √§∞ Δ∞ Ãøƒπ∞ Δ√À ¶∏§π√À ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ - √π∫√¶∂¢∞ ∫∞π •∂¡√¢√Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∫π∞£√ °π¡√¡Δ∞π ∂∫Δπª∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∂ ™À°∫ƒπΔπ∫∞ ™Δ√πÃ∂π∞ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞π ª∞°∞∑π∞ (938)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡

°∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025

3. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., 91.000. 4. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì., 2Ô˜, ηÈÓ., 96.000. 3. °·ÏÏ›·˜ 55 Ù.Ì., 4Ô˜, 8 ÂÙÒÓ, 125.000. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ∞. °·˙‹ 103 Ù.Ì., 3Ô˜, 130.000. 2. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 89 Ù.Ì., 1Ô˜, 85.000. 3. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 80 Ù.Ì., 3Ô˜, 79.000. 4. Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ 88 Ù.Ì. 1Ô˜ (4 ÂÙÒÓ) 109.000. 5. ∑¿¯Ô˘ 92 Ù.Ì., 4Ô˜, ηÈÓ., ÎÔÌ¤Ï, 141.000. 6. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 80 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., 125.000. 7. £Ú¿Î˘ 74 Ù.Ì., 5Ô˜ (4 ÂÙÒÓ) 105.000. 8. ∞¯ÈÏ/ÏÔ˘ Û ÙÚÈÒÚÔÊÔ, 1Ô˜, 95 Ù.Ì., 83.000, 2Ô˜, 75 Ù.Ì., 72.000. 9. ∞ÁÚÈ¿ 96 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., Ù˙¿ÎÈ, Ì % ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ ËÌÈ˘. 95.000. 10. ∫Ú›ÙÛÎË 1Ô˜, ‰ÈˆÚ., 75 Ù.Ì., 70.000. 11. ¡. πˆÓ›· 92 Ù.Ì., 3Ô˜, ηÈÓ., ÎÔÌϤ, 140.000. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∞. °·˙‹ 116 Ù.Ì., 5Ô˜, 116.000. 2. ∞. °·˙‹ 146 Ù.Ì., 5Ô˜, 148.000. 3. ∞. °·˙‹ 97 Ù.Ì., 5Ô˜, ·Ó·ÙÔÏ., ÔÏ˘ÙÂÏ., ¿ÚÎÈÓ, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı., ηÈÓ., 185.000. 4. ∫. ¶·Ï·Ì¿ ÌÂ˙ÔÓ. 170 Ù.Ì., ÔÚÔÊÔ‰. Û 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, 150.000. 5. ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 129 Ù.Ì. (1991) 1Ô˜, 153.000. 6. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 121 Ù.Ì., 1Ô˜, ·Ó·Î·ÈÓ., 130.000. 7. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 101 Ù.Ì., 4Ô˜, ηÈÓ., ÎÔÌϤ, 170.000 Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 8. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 115 ÙÌ., 1Ô˜, ËÌÈÙÂÏ. 78.000. √π∫√¶∂¢∞ 1. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 100 Ù.Ì. ÁˆÓ. (™.¢. 2,1) 56.000. 2. ™ˆÚfi˜ 585 Ù.Ì. ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· 135.000. 3. ∞Ï˘Î¤˜ (Ï·˙) 205 Ù.Ì., 90.000, 85 Ù.Ì. (¯Ù›˙ÂÈ 105 Ù.Ì.) 45.000, 307 Ù.Ì. 105.000 (¡ÙÔÌ¿Ù·) 160 Ù.Ì., ÁˆÓ., 105.000, 160 Ù.Ì., 90.000, 175 Ù.Ì. 85.000, 170 Ù.Ì. 85.000 (°¿ÙÔ˜) 366 Ù.Ì. ÁˆÓ., 107.000. 4. πˆÏÎÔ‡ 740 Ù.Ì. ‰È·Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 400 Ù.Ì. ÈÛÔÁ.+400 Ù.Ì. ˘ÔÁ.+200 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ) 480.000. 5. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 218 Ù.Ì. ÁˆÓ. 135.000. 6. πˆÏÎÔ‡ 117 Ù.Ì., (ÎÙ›˙ÂÈ 160 Ù.Ì.) 85.000. 7. πˆÏÎÔ‡ 235 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 320 Ù.Ì.) 190.000. 8. ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì. ÁˆÓ. (2,4) 99.000. 9. ¡. πˆÓ›· 370 Ù.Ì. (™.¢. 2,4) 275.000. 10. ¡. πˆÓ›· 230 Ù.Ì. (2,4) 80.000. 11. πˆÏÎÔ‡ 1.120 Ù.Ì. (2,4) 3.250.000. 12. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 740 Ù.Ì. (‰ÈÛ. ÁˆÓ.) Ê·ÓÙ·ÛÙ. 505.000, 370 Ù.Ì., ÁˆÓ. ı¤·, 255.000, 1.450 ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ, ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤· 1.020.000, 528 Ù.Ì., 339.000. 13. ª¿Ú·ıÔ˜ (‰ÈÂıÓ‹˜) 8 ÛÙÚ., 50Ì. Ê¿ÙÛ·, 190.000. 14. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 220 Ù.Ì. )0,80) 39.000. 15. ∞Ï˘Î¤˜ (¶Ú. ∏Ï›·˜) 430 Ù.Ì. 80.000. 16. §·‡ÎÔ˜ 13 ÛÙÚ. Ê·ÓÙ·ÛÙ. ÂÈ‰. 320.000. 17. ™˘Î‹ (¶ÔÙfiÎÈ) 11 ÛÙÚ. (ÌÚÔÛÙ¿) 70.000. 18. •˘Ófi‚Ú˘ÛË (¶ÔÙÈÛÙÈο) ‰È¿ÊÔÚ· ·ÁÚÔÙ/¯È·. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. πˆÓ›· 141 Ù.Ì. (3 Â›‰·)+·˘Ï‹, 70 Ù.Ì., ÁˆÓ., ηÈÓ., 200.000. 2. ∞Ï˘Î¤˜ (¡ÙÔÌ¿Ù·) ÌÂ˙ÔÓ. ÔÏ˘ÙÂÏ. 130 Ù.Ì.+30 Ù.Ì. ·Ôı. ÈÏÔÙ‹˜+Ù·Ú¿ÙÛ· ‚·Ù‹ Û ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì. ηÈÓ. 280.000. 3. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 100 Ù.Ì. / 170 Ù.Ì. 265.000. 4. ¡. πˆÓ›· ‰ÈÒÚÔÊÔ (50 Ù.Ì.+40 Ù.Ì.) Û ÔÈÎfi. 70 Ù.Ì. 58.000. 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. (12 ÂÙÒÓ) 185.000. 6. ¡. πˆÓ›· 75 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 230 Ù.Ì. 79.000. 7. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. 102 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 590 Ù.Ì. (2000)+ÂÈϤÔÓ ‰fiÌËÛË, ı¤·, 290.000. 8. ™ˆÚfi˜ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Û ÔÈÎfi. 600 Ù.Ì. 2Ô ÏÈÌ¿ÓÈ ¶ƒøΔ∏ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 95.000. 9. ªÂÙfi¯È ‰ÈÒÚÔÊ. ·ÏÈfi Û 100 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 40.000. 10. ºÈÏ. πˆ¿ÓÓÔ˘ ‰ÈÒÚ.) 90 Ù.Ì.+70 Ù.Ì.) ·ÏÈfi Û ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì., 195.000. 11. ∞ÁÚÈ¿, ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 96 Ù.Ì. ËÌÈ˘.+127 Ù.Ì. 1Ô˜+121 Ù.Ì., 2Ô˜, Û ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 595.000. 12. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. (¿‰ÂÈ· 1990)+ËÌÈ˘ÔÁ. 70 Ù.Ì. 180.000. 13. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜, Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ‰ÈÒÚÔÊÔ 170 Ù.Ì./ÔÈÎfi‰Ô. 820 Ù.Ì. ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤·, 465.000. 14. ∫·Ù˯ÒÚÈ 70 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ı¤·, 150.000. 15. ªËÏȤ˜ (Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·) 80 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 170 Ù.Ì. ÔÏ˘ÙÂÏ. ı¤· 295.000. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-∂¶∞°°/∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 250 Ù.Ì., ÁˆÓ., ÈÛÔÁ. 195.000. 2. πˆÏÎÔ‡ 28 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ 43.000. 3. ¡. πˆÓ›· Ì·Á·˙› 75 Ù.Ì. ÁˆÓ.+ (˘ÔÁ. 70 Ù.Ì. ÎÔ˘˙›Ó·)+‰ÈÎfi ÙÔ˘ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ÁÈ· ÙÚ·¤˙È·, ηÈÓ. 215.000. 4. ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÈÛÔÁ. 67 Ù.Ì.+˘ÔÁ. 67 Ù.Ì. ηÈÓ., 110.000. 5. ∞. °·˙‹ 160 Ù.Ì. ËÌÈÛÔÁ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ï‹Úˆ˜ (ÂÓÔ›ÎÈÔ 450) 85.000. 6. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 52 Ù.Ì. ÁˆÓ. ηÈÓ. 148.000. 7. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 180 Ù.Ì.+˘ÔÁ. 100 Ù.Ì.+·Ù·Ú. 80 Ù.Ì+¿ÚÎÈÓ (10ÂÙ›·˜) 360.000. 8. •ÂÓÒÓ·˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 9 ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 340 Ù.Ì. (1998) 530.000. 9. ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ 420 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 600 Ù.Ì. Î·È ÂÈϤÔÓ ‰ÔÌ‹˜, 510.000. ∂¶∂¡¢À™∂π™-∂À∫∞πƒπ∂™ 1·. ∫. ¶·Ï·Ì¿ ÌÂ˙ÔÓ. 150 Ù.Ì. 150.000. 1. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰Ú. Ì·Á·˙› ÁˆÓ. Î·È Û›ÙÈ Â¿Óˆ, ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ÙÈÌ‹. 2. ∞¤Ú·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ‰ÈÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (¿‰ÂÈ· 2006) 2Ô˜ 105 Ù.Ì., 3Ô˜ 75 Ù.Ì., 4Ô˜ 45 Ù.Ì., 195.000. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 160 Ù.Ì.+ËÌÈ˘. 80 Ù.Ì. (1.100∂). ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ¶·È‰fiÙÔÔ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™-∂∫¢√™∏ ¢∞¡∂πø¡ (939)

-----------------------------------Thomas Real Estate §π∞∫√∫∞¶∏™ Ã. £øª∞™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ∂§. μ∂¡π∑∂§√À 52∞-μ√§√™ ΔËÏ. & fax 24210-39110 ÎÈÓ. 6943756537

e-mail: theoharg@otenet.gr

e-mail:info@thomasrealestategr.com www.thomasrealestategr.com

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 27 Ù.Ì., 2Ô˜, ·Ó·Î·ÈÓ. 29.500. 2. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 28 Ù.Ì., ηÈÓ., ı¤·, 89.000. 3. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ 25 Ù.Ì., 1Ô˜, 35.000. ¢À∞ƒπ∞ 1. μÏ·¯¿‚· 50 Ù.Ì. (7 ÂÙÒÓ) ËÌÈÒÚ. 59.000. 2. μÏ·¯¿‚· 53 Ù.Ì., 1Ô˜, 70.000.

√π∫√¶∂¢∞ 1. ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ∫ÚÈı·ÚÈ¿, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 500 Ù.Ì. Û ‰ÚfiÌÔ 4 Ì. ÙÈÌ‹ 160.000 ∂. 2. ¢‹ÌÔ˜ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ, ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, 7 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 3. μfiÏÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÏÌ˘Úfi˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ 2 ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 650 Ù.Ì., ÙÔ

¤Ó· 85.000 ∂ ‹ Î·È Ù· 2 160.000 ∂. 4. ¶‹ÏÈÔ, ÂÚÈÔ¯‹ ¢Ú¿ÎÂÈ·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜ - ÷ӛˆÓ 4,5 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 65.000 ∂. 5. ¶‹ÏÈÔ (¢‹ÌÔ˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘) ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ‰ÚfiÌÔ 350 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 200.000 ∂. 6. ™˘Î‹, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 5,5 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 70.000 ∂. 7. ™˘Î‹ 1 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 30.000 ∂. 8. ™˘Î‹ 550 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 20.000 ∂. 9. ¶ÙÂÏÂfi˜ 3.000 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 250.000 ∂ 10. ¶ÙÂÏÂfi˜ 4.150 Ù.Ì. ÙÈÌ‹. 140.000 ∂. 11. ¶ÙÂÏÂfi˜ 17.000 Ù.Ì. 150.000 ∂/ 12. ¶ÙÂÏÂfi˜ 2.300 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 60.000 ∂ 13. ªԇʷ ∫ÔÚfiË 3 ÔÈÎfi‰· 500 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 100.000 ∂. 14. ¢‹ÌÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ÂÚÈÔ¯‹ ¢Ú¿ÎÂÈ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 5.250 Ù.Ì. 50.000 ∂. 15. μfiÏÔ˜, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ªÈÎÚÔı‹‚˜ 2.300 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 50.000 ∂. 16. μfiÏÔ˜, ª·Ï¿ÎÈ 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÙÈÌ‹ 130.000 ∂. 17. ¶‹ÏÈÔ, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 600 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 150.000 ∂. 18. ∑·ÁÔÚ¿ ÛÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Â› Ù˘ Â·Ú¯È·Î‹˜ Ô‰Ô‡ ∑·ÁÔÚ¿˜-¶Ô˘Ú›Ô˘ (ÚfiÛˆÔ 90 Ù.Ì. ÙÔ fiÏÔ ÔÈÎfi‰Ô) 300 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 85 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 80.000 ∂. 19. ¢‡Ô ÔÈÎfi‰· ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi 650 Ù.Ì. ÙÔ Î¿ı ¤Ó· ‹ ¤Ó· ÙˆÓ 1.300 Ù.Ì. ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ 85.000 ÙÔ ¤Ó· ‹ 160.000 Ù· ‰‡Ô. 20. ªËϛӷ, ÂÚÈÔ¯‹ “ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ·” 1.000 Ù.Ì. 170.000. 21. ¢Ú¿ÎÂÈ·, ∞Á. ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ ·fi ‰·ÛÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· 500 Ì. ·fi ¢Ú¿ÎÂÈ· 5.000 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 120.000 ∂. 22. ÿÓÈ· 500 Ì. ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ∑·ÁÔÚ¿ 4.250 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 90.000 ∂. 23. ¢‹ÌÔ˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÚfiÛÔ„Ë 40-45 Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 9.620 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 200.000 ∂. 24. ¢‹ÌÔ˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÚfiÛÔ„Ë 40 Ì. ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÛÙÔ ·ÓÔȯÙfi £¤·ÙÚÔ, 1090 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 60.000 ∂. 25. ¢‹ÌÔ˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÂÚÈÔ¯‹ §ÈÌÓÈÒÓ·˜ 1.500 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 45.000 ∂. 26. μfiÏÔ˜, ¢‹ÌÔ˜ ™ËÈ¿‰Ô˜ ı¤ÛË ΔÔ˘ÚοÚÈ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿-∫·ÙËÁÈÒÚÁË, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ·¤¯ÂÈ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· 1.250 Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· 8.768 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 100.000 ∂. 27. ªԇʷ, ∫ÔÚÒË 5 ÔÈÎfi‰· ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓ· ·fi 500 Ù.Ì., 377 Ù.Ì., 360 Ù.Ì., 360 Ù.Ì., Î·È 360 Ù.Ì., ÙÔ Î·ı¤Ó·, fiÏ· Ì·˙› 2.000 Ù.Ì., ÙÔ ¤Ó· 60.000 ∂. 28. ΔÛ·Áηڿ‰·, ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ˜ 5.170 Ù.Ì., Â›‰Ô. ΔÈÌ‹ 500.000 ∂. 29. ÕÓˆ °·Ù˙¤·, ∞Á. ΔÚÈ¿‰· 1.100 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 60.000 ∂. 30. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 650 Ù.Ì., Ì ÈÏÔÙ‹, 2ÒÚÔÊË, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 100.000 ∂. Διμήνι, κοντά στα αρχαία, θέση Σαμπάναγα 5.500 τ.μ. 120.000 Σκόπελος, 12.000 τ.μ., τιμή 90.000 Τρίκερι Αγ. Κυριακή, οικοδομή 200 τ.μ., 2000 τ.μ. οικόπεδο 150.000 ∂› Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 213 Ù.Ì. Ì ·ÏÈfi ÎÙ›ÛÌ·, ÙÈÌ‹ 220.000. ∞Ï˘Î¤˜, 2.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ·fi ∞ıËÓÒÓ Ì ÎÙ›ÛÌ· Î·È ˘fiÁÂÈÔ, 180 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 200.000. ∞Ï˘Î¤˜, 470 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 400.000. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈÎfi‰· ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ·fi 70.000. ∞ÁÚÈ¿, 225 Ù.Ì., 70.000. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 240 Ù.Ì., 140.000. º˘ÙfiÎÔ, 4.000 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 80.000. §Â¯ÒÓÈ·, 600 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 80.000. μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Toyota 10.300 Ù.Ì., 160.000. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 390 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. ™ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi 1.100 Ù.Ì., 110.000 Û ·Ú¿‰ÚÔÌÔ. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ Â› Ù˘ ∫ÔÚ·‹ 125 Ù.Ì., Ì ·ÏÈfi ÎÙ›ÛÌ· 110.000. ÃÈÏÈ·‰Ô‡, Û›ÙÈ 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 170 Ù.Ì., 145.000. ÃÈÏÈ·‰Ô‡, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 200 Ù.Ì., ÂÚ›Ô˘ 100 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ, 100 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·˘Ï‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 165 Ù.Ì., 210.000 ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 5.000 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 60.000 ∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 4.000 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 22.000 ∂. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ “∫·Ï‡‚È·” , ÙÈÌ‹ 1.100.000. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ - ¶ø§√À¡Δ∞π 1. μfiÏÔ˜, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ Ì ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 78 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ı¤ÚÌ·ÓÛË ·ÙÔÌÈ΋ ÙÈÌ‹ 85.000 ∂. 1·. ∫∞ƒΔ∞§∏-ª∞°¡∏Δø¡ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90 Ù.Ì., ηٷÛ΢‹ 78, 2 ˘/‰, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ¿ÚÈÛÙÔ, ʈÙÂÈÓfi, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Û·ÏfiÓÈ, ¯ÔÏ, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ÙÈÌ‹ 95.000 ¢ÚÒ. 2. ¢‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 40 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ, ÛÙÔ ¶·ÙËÙ‹ÚÈ Û ‰·ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. 3. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 31 Î·È 32 Ù.Ì. ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ì ÂÓÈ·›· ÎÔ˘˙›Ó·, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, 30 ÂÙÒÓ, Î·È Ù· ‰‡Ô 80.000 ∂. 4. ÛڈÓÔ˜ 73, ÂÚÈÔ¯‹ √͢ÁfiÓÔ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 57 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 95.000 ∂. 5. μfiÏÔ˜, °Ï·‡ÛÙˆÓÔ˜ 17, ‰˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì., ÂÈψ̤ÓÔ, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ÙÈÌ‹ 84.000 ∂, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 6. μfiÏÔ˜, ∫ÔÚ·‹ 89, 4¿ÚÈ 107 Ù.Ì., Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ÂÈψ̤ÓÔ, ¿ÚÎÈÓ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÙÈÌ‹ 193.000 ∂. 7. μfiÏÔ˜, ª·ÓÁ‹ÙˆÓ 110, 1Ô˜, 3Ô˜, Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 84 Ù.Ì., Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ¿ÚÎÈÓ, ÂÈψ̤ӷ, Ô 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 141.000 ∂ Î·È 3Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 147.000 ∂, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·.. 8. μfiÏÔ˜, ÁηÚÛÔÓȤڷ, ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ 2, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÙÈÌ‹ 53.000 ∂. 9. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2009 ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ Ô‰fi˜ ªÈÏÙÈ¿‰Ô˘, 91 Ù.Ì. Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È ÈÏÔÙ‹ ÁÈ· ı¤ÛË parking, ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 140.000 ∂. 10. ¡¤· πˆÓ›·, ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ ∞Úη‰›Ô˘ 3, 50 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, ÙÈÌ‹ 42.000 ∂. 11. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 96 Ù.Ì. ÛÙÔ ¡ÂÔ¯ÒÚÈ Ì·˙› Ì ÔÈÎfi‰Ô, ÙÈÌ‹ 150.000 ∂. 12. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 210 Ù.Ì. (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·), ÙÈÌ‹ 230.000 ∂. 13. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· Ì ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 58 Ù.Ì. ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 310 Ù.Ì. (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·), ÙÈÌ‹ 450.000 ∂. 14. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ “ΔÚÔ‡ÏÔ˜” ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ (ÁÈ·›) Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 185. Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ 1.750 Ù.Ì., ÂÊ·ÙfiÌÂÓË Â› Ù˘ Â·Ú¯È·Î‹˜ Ô‰Ô‡ ™ÎÈ¿ıÔ˘ - ∫Ô˘ÎÔ˘Ó·ÚȤ˜ 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (Ï·˙ ΔÚÔ‡ÏÔ˘) Î·È 2 ¯ÈÏ. ·fi ÙȘ ∫Ô˘ÎÔ˘Ó·ÚȤ˜ ηٿÏÏËÏË ÁÈ· ηÙÔÈΛ· ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË (ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·), ÙÈÌ‹ 350.000 ∂. μfiÏÔ˜, ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ-°·ÏÏ›·˜, 92 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÙÈÌ‹ 65.000.

μfiÏÔ˜, °ÎÏ·‚¿ÓË-∂ÚÌÔ‡, 45 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 30.000. μfiÏÔ˜, ∫·Ú·˚ÛοÎË 82, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., 190.000. μfiÏÔ˜, ∫‡ÚÔ˘-∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ΔÛÈÌÔ‡ÎË, 102 Ù.Ì., ÓÂfi‰ÌËÙÔ, ÙÈÌ‹ 165.000. μfiÏÔ˜, ∫‡ÚÔ˘-∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ΔÛÈÌÔ‡ÎË, 28 Ù.Ì. studio ÓÂfi‰ÌËÙÔ, ÙÈÌ‹ 48.000. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, 101 Ù.Ì., ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ·Ï·È¿˜ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜, ÙÈÌ‹ 75.000 ∂. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË “Ô˘˙ÂÚ›” Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ ÏfiÁˆ ÌÂÙ·‰ËÌfiÙ¢Û˘. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - ¶ø§√À¡Δ∞π μfiÏÔ˜, °Ï·‡ÛÙˆÓÔ˜ 17, 15 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 26.000 ∂. °¿ÙÛÔ˘-∞Óı›ÌÔ˘ °·˙‹, 80 Ù.Ì., 37.000 ∂. ∂ÓÔ›ÎÈÔ 230 ∂. ∫∞ƒ∞°π∞¶π ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 104 Ù.Ì. 1Ô˜ Î·È 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 75.000 ∂. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, 2 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 114 Î·È 124 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Û‡ÓÔÏÔ 238 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 192.000 ∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. μfiÏÔ˜, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 34, ÈÛfiÁÂÈÔ 47 Ù.Ì. ÌÂÁ¿ÏÔ ·Ù¿ÚÈ. ΔÈÌ‹ 300 ¢ÚÒ. 2. ¡Â¿ÔÏË, μ·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 10, ÈÛfiÁÂÈÔ Ì ·Ù¿ÚÈ 120 Ù.Ì., 400 ∂. 3. ∞ı‹Ó·, √Ì‹ÚÔ˘, 27,118 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 53, Û‡ÓÔÏÔ 171 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 2.250 ∂. μπ§∂™ - ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¶‹ÏÈÔ, ¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÈÔ¯‹ ÃÔÚ¢Ùfi ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÂÈψ̤ӷ Ì ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·, ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, 100 ∂ ÙËÓ Ë̤ڷ. •∂¡√¢√Ã∂π∞ - ¶ø§√À¡Δ∞π 1. ™ÎfiÂÏÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi 3 ÎÙ›ÚÈ· 160 Ù.Ì. ÙÔ Î·ı¤Ó·, ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÁÈ· Á‹Â‰Ô Ù¤ÓÓȘ, Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ Î·È Û˘ÓÙÚÈ‚¿ÓÈ. (940)

-----------------------------------RE/MAX ¢√ª∏ ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 2 & π¿ÛÔÓÔ˜ ΔËÏ. 24210 20008 À¶∂À£À¡∏ ™À¡∂ƒ°∞Δ∏™

™∫√ÀƒΔ∏ ƒπ∞ ¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞-∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1. ™˘Ú›‰Ë-°·˙‹ 1Ô˘ ÔÚ., 87 Ù.Ì. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™-ª∂∑√¡∂Δ∂™ 1. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, 120 Ù.Ì., 335 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 2. ∂ÈÛÎÔ‹, 120 Ù.Ì., 5ÂÙ›·˜, 3 ÂÈ., ı¤·, prk. 3. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 100 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 180 Ù.Ì. ÏÔ˘Í, ÈÛ›Ó·, ı¤·. 4. ™Ù·ı¿ 185 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹: πÛÔÁ. ηٿÛÙËÌ· 80 Ù.Ì., Studio ËÌÈÒÚ., 27 Ù.Ì., ‰È·Ì. 1Ô˘ ÔÚ., 78 Ù.Ì., ˘ÔÏ. ‰ÔÌ. 40 Ù.Ì. 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 66 Ù.Ì., 611 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfi‰Ô. 6. ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 240 Ù.Ì., 600 Ù.Ì. ÔÈÎfi. ËÌÈÙÂϤ˜, ı¤·. 7. ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 120 Ù.Ì., 600 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. √π∫√¶∂¢∞ 1. ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ¶‹ÏÈÔ, 2.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ı¤·. 2. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 2.400 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ Û¯., ·ÌÊÈı·ÙÚÈ΋ ı¤·. 3. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 278 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. (478)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δπ∫∏ ª¶ƒ∞¡√™ ∞¶√ 1925

™∫∂¡¢∂ƒ∞¡∏ 15 Δ∏§. 24210/22351 ∫π¡. 6974/764446 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 114 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. 2. ∫¤ÓÙÚÔ, ηÈÓÔ‡ÚÈ· 4¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, ÁηÚÛÔÓȤÚ˜. 3. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 Ù.Ì. 4. °Ú·ÊÂ›Ô 54 Ù.Ì. Î·È 22 Ù.Ì. π¿ÛÔÓÔ˜ 5. ΔÚÈÎÔ‡Ë 80 Ù.Ì. Ì parking 3Ô˜ 6. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 80 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 1Ô˜. 7. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·‡ÚÔ˘ 102 Ù.Ì., 210.000∂. 8. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 150 Ù.Ì. 9. ∫ÂÓÙÚÈÎfi 160 Ù.Ì. 20 ÂÙÒÓ. 10. ∫ÂÓÙÚÈÎfi 3¿ÚÈ, 25ÂÙ›·˜, 80.000∂. 11. ¡. πˆÓ›· 80 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 12. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·, ÚÂÙÈÚ¤ 100 Ù.Ì., 78 Ù.Ì. 13. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 10 Ì. ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ·. 14. ¡. πˆÓ›· 80 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ. 15. ¢˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì. (2 ÂÙÒÓ). √π∫π∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 153 Ù.Ì. 2. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. 3. ∫·Ù˯ÒÚÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ˘fi ηٷÛÎ. 4. ∫‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 70.000 ¢ÚÒ. 5. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 112 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 6. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ∞Ï˘Î¤˜ 180 Ù.Ì. 7. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 105 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. 8. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ 80 Ù.Ì. (·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ). 9. ¶·Á·Û·› 160 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÁˆÓȷ΋. 10. ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 85+80 Ù.Ì. (∫·ÏÏÈı¤·). 11. ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· (™Ô˘ÙÚ·Ï›). 12. ΔÚÈÒÚÔÊÔ ·Î›ÓËÙÔ (ÓÂfi‰ÌËÙÔ) ÏÔ˘Í. 13. ∫·ÏÏÈı¤· ‰ÈÒÚÔÊÔ 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. 14. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ·. √π∫√¶∂¢∞ 1. º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 171 Ù.Ì. 2. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 140 Ù.Ì. 3. ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì., 250 Ù.Ì. 4. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 1.280 Ù.Ì. (ÂÓÙfi˜). 5. 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ μ¤ÓÂÙÔ (¢ηÈÚ›·). 6. ∞Á. ΔÚÈ¿‰· °·Ù˙¤·˜ 2.200 Ù.Ì. Û 135.000. 7. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 8. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 3.000 Ù.Ì. 9. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 10. ™ÎfiÂÏÔ˜ (ÏËÛ›ÔÓ ÏÈ̤ӷ) 1.000 Ù.Ì. 11. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 1.750 Ù.Ì. 12. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 98 Ù.Ì., 50.000∂. 13. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 204 Ù.Ì. 14. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ 800 Ù.Ì. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. §·Ú›Û˘ (ÔÈÎfi‰Ô+ÎÙ›ÛÌ·) 1.000 Ù.Ì. 2. ∫¤ÓÙÚÔ 35 Ù.Ì. 3. ∫¤ÓÙÚÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 40 Ù.Ì. 4. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÂηÙ. ¢ÚÒ. 5. ¶·Ú·Ï›· ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 117 Ù.Ì. 6. π·ÙÚ›· (ÎÂÓÙÚÈο) 48+42 Ù.Ì. 7. ¶·ÏÈ¿, 240 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·. ∂∫Δ∞™∂π™ 1. 9.500 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 600 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë 8km ı¿Ï·ÛÛ·. (941)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 43

ΔƒπΔ∏ 23 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 6977 615627 - 6938 388894, 24210 28944 www.euroktima.com ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ∫∂¡Δƒπ∫√ ‰˘¿ÚÈ 56 Ù.Ì. 4Ô˜ 58.000∂ 2. ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË 15 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, 170.000∂. 3. ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ ηÈÓ., ÙÚÈ¿ÚÈ 76 Ù.Ì., 2Ô˜, Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ,110.000∂. 4. ¡. πø¡π∞ 2¿ÚÈ 49 Ù.Ì., 4Ô˜, 73.000∂. 5. ∞°. ™Δ∂º∞¡√™ 600 Ù.Ì., 85.000∂. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∂¡Δƒ√ 1. 94 Ù.Ì., 2 ˘/‰ Ì ÔÏÏ¿ extra, ¿ÚÎÈÓ, 3Ô˜, 172.000∂. 2. 80 Ù.Ì. 2 ˘/‰ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 121.000∂. 3. 103 Ù.Ì., 2 À/¢, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 3Ô˜ ÔÚ., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ı¤·, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, 133.000∂. ¡∂∞ ∂Δ√πª∞ ¢π∞ª/Δ∞ 1. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞¡∞Àƒ√À ÁηÚÛÔÓ. 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, 4¿ÚÈ·, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 2. ¶§∏™π√¡ ƒ. º∂ƒ∞π√À 2¿ÚÈ, 50 Ù.Ì., 3¿ÚÈ, 85 Ù.Ì., 4¿ÚÈ, 130 Ù.Ì. 3. ºπ§∞ƒ∂Δ√À 105 Ù.Ì., ÙÚÈ¿ÚÈ, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ¶‹ÏÈÔ, 2 À/¢, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√ ¶ø§√À¡Δ∞π ¡∂∞ ¢π∞ª/Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜. 2. 2¿ÚÈ 47 Ù.Ì., 50 Ù.Ì., 60 Ù.Ì. 3. 3¿ÚÈ· 76 Ù.Ì., 80 Ù.Ì., 90 Ù.Ì. 4. 4¿ÚÈ·, 95 Ù.Ì., 100 Ù.Ì., 120 Ù.Ì. 5. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 28, 30, 38 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 1. μ√§√™ ÎÂÓÙÚÈÎfi 1.290 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2,4 1.000∂/Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 3.000 Ù.Ì. 2. ¡. πˆÓ›· 275 Ù.Ì., Ì 2,4 ™.¢., 190.000Â. 3. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞ 587 Ù.Ì. ÔÈÎ. ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, 155.000∂. 4. ∞°ƒπ∞ 500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È 8 ÛÙÚ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ. ∞›ÛÙ¢ÙË ı¤· 20.000∂/ÛÙÚ. ¶∞°∞™∏Δπ∫√™ 5. 170.000 Ù.Ì. 25.000∂/ÛÙÚ. ·ÓÔÚ·ÌÈÎfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 6. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 1.100 Ù.Ì. & 1.500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ªÂ ı¤· & 5 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 7. ∫∞ƒ∞°∞Δ™ 368 ÙÌ., 450 Ù.Ì. 700 Ù.Ì. 8. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 22 ÛÙÚÂÌ. ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÙÈÌ‹ 195.000∂. 9. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞ 500 Ù.Ì. ı¤· ı·˘Ì¿ÛÈ·. 10. ª∏§π∂™ 13 ÛÙÚ. Ì ı¤· Î·È 5 ÔÈÎ. ÛÙ· 1.000 Ù.Ì. Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 11. ª∏§π¡∞ 500 Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì· 110.000∂ & 5 ÛÙÚ. 250.000∂. 12. ª¶√Àº∞ 7 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 250.000/ÛÙÚ., ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·. 13. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 250 Ù.Ì., 330 Ù.Ì. 1.000 Ù.Ì., 2.000 Ù.Ì., Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÙÈ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· 200∂/Ù.Ì. 14. §∂º√∫∞™Δƒ√ 2,3 ÛÙÚÂÌ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, 155.000∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™-∂•√Ãπ∫∞ 1. ∞°π√™ μ∞™π§∂π√™ 100 Ù.Ì., Û 140 ÔÈÎ. Ì ·˘Ï‹ ·Ó·ÙÔÏÈ΋, 135.000 ∂. 2. ¶ÂÚÈÔ¯‹ °. ¢‹ÌÔ˘-∑¿¯Ô˘ 170 Ù.Ì. Û 200 ÔÈÎ., 185.000 ∂. 3. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ. 71 Ù.Ì., 90.000 ∂. 4) °∞∑∏ 120 Ù.Ì., 165.000 ∂. 5. ¡. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞ 180 Ù.Ì., 3 ˘/‰, 3 w.c, Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎ. 225.000 ∂ ¡∂∞. 6. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 148 Ù.Ì., Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ £∂∞ 320.000 ∂. 7. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ Ӥ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì 2 ‹ 3 ˘/‰, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÈÌ‹. 8. ∞°ƒπ∞ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·Ó·ÙÔÏÈ΋ 135 Ù.Ì. 205.000 ∂. 9. ∫. °∞Δ∑∂∞ ÌÂ˙ÔÓ. 95 Ù.Ì., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Ó¤· 195.000 ∂ ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙË. 10. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ ÌÂ˙ÔÓ. 70 Ù.Ì., 85 Ù.Ì., 105 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‚ÈÔÏ. ηı·Ú. 11. ª∏§π∂™ Ӥ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ı¤· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÈÌ‹ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜. 12. ª√ÀƒΔπ∞™ ¶∏§π√À 80 Ù.Ì., Û 900 Ù.Ì. ÔÈÎ. ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. 13. ∫∞ƒ∞°∞Δ™ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ 147 Ù.Ì.+104 Ù.Ì., Û˘ÓÔÏÈο 250 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 190 Ì ·˘Ï‹, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜. ∂¡√π∫π∞™∂π™ 1. ∞§À∫∂™ ηٿÛÙËÌ· 145 Ù.Ì.+87 Ù.Ì., ·˘Ï‹ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. Δ·‚¤ÚÓ· Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ, ¤ÙÔÈÌË ÁÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 800∂ ÙÔ Ì‹Ó·. 3. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 120 Ù.Ì. ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 450∂. (942)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¡π√¶√À§√™ ∞¶√™Δ√§√™ ™Àªμ√À§√™ ∞°√ƒ∞™ ∫∞π ¶ø§∏™∏™ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 29 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ΔËÏ. 2421035335/31231 Fax: 2421031232 ∫ÈÓ.: 6932221749 e-mail: info@paniopoulos.gr www.paniopoulos.gr

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 30 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞2 2. ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘ 32 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∞6 ¢À∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 50 Ù.Ì. 100.000 ∂ μ1 2. ∑ÔÚÌ¿ 58 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ5 3. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 47 Ù.Ì. 80.000 ∂ μ7 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÚÂÙÈÚ¤ 70 Ù.Ì. 85.000∂ μ10 5. ∫·ÚÙ¿ÏË 49 Ù.Ì. 63.000 ∂ μ11 6. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ12 7. μÏ·¯¿‚· 54 Ù.Ì. 98.000 ∂ μ13 Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 100 Ù.Ì. 140.000 ∂ °1 2. ™Ù·‰›Ô˘ 72 Ù.Ì. 130.000 ∂ °4 3. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 98 Ù.Ì. 130.000 °5 4. ∫·ÚÙ¿ÏË 76 Ù.Ì. 110.000 ∂ °7 5. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 88 Ù.Ì. 100.000 ∂ °9 6. °. ¢‹ÌÔ˘ 80 Ù.Ì. 130.000 ∂ °10 7. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °11 8. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °14 9. ¶·Á·ÛÒÓ 90 Ù.Ì. 160.000 ∂ °15 10. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 93 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË 180.000 ∂ °20 Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 117 Ù.Ì. 360.000 ∂ ¢1 2. ∫·Ú·˚ÛοÎË 170 Ù.Ì. 220.000 ∂ ¢2 3. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 116 Ù.Ì. 140.000 ∂ ¢3 4. ∫·ÙÛ·ÓÙÒÓË 135 Ù.Ì. 190.000 ∂ ¢6 5. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 120 Ù.Ì. 310.000 ∂ ¢7

6. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 104 Ù.Ì. 185.000 ∂ ¢11 7. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ∞Á. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ 122 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¢14 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ. 150 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∑1 2. ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ·Ï·Èfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 125+125 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 511 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑2 3. ¡. πˆÓ›· 85 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 120 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑3 4. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 180 Ù.Ì. Û 245 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑6 5. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 114 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑11 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 180 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∑14 7. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 700.000 ∂ ∑15 8. ∞Ó‹ÏÈÔ 130 Ù.Ì. 80.000 ∂ ∑21 9. §·‡ÎÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 200 Ù.Ì. 140.000 ∂ ∑23 10. ∞ӷηÛÈ¿ 474 Ù.Ì. 650.000 ∂ ∑24 11. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 400.000 ∂ ∑25 12. ª¿Ú·ıÔ˜ 136 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∑26 13. ¶·¿ ¡ÂÚfi ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ 63 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑32 14. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 134 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑34 15. ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘ 340 Ù.Ì. ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 500.000 ∂ ∑35 16. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 102 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑37 17. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¿Óˆ ·fi ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 205 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑38 18. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 70 Ù.Ì. 190.000 ∂ ∑39 19. πˆÏÎÔ‡ ¿Óˆ ·fi °. ¢‹ÌÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Î·È ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ 185 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∑40 ηٿÏÏËÏË ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ). 20. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 176 Ù.Ì. ‰ÈÒÚÔÊË Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 250.000 ∂ ∑41 21. Αχιλλοπούλου 82,5 τ.μ. σε οικόπεδο 108,52 τ.μ. 120.000 Ε Ζ42 √π∫√¶∂¢∞ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 720 Ù.Ì. 73.000 ∂ ∏2 2. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 500 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏7 3. ∞Ï˘Î¤˜ 600 Ù.Ì. 250.000 ∏8 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 6.500 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∏11 5. ÕÊËÛÔ˜ 1.605,7 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∏12 6. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 170 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 270.000 ∂ ∏13 7. ∞ÁÚÈ¿ 750 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏14 8. ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ 4.028 Ù.Ì. 250.000 ∏17 9. §·‡ÎÔ˜ 2.000 Ù.Ì. 35.000 ∂ ∏29 10. º˘ÙfiÎÔ 437 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∏37 11. ∞Ï˘Î¤˜ 341 Ù.Ì. 95.000 ∂ ∏38 12. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∏39 13. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 146 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∏40 14. ΔÛ·Áηڿ‰· 4.131 Ù.Ì. 360.000 ∂ ∏41 15. ¡. πˆÓ›· 730 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏42 16. ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜ ∞Ï˘ÎÒÓ 4.000 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∏46 17. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 5.884 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∏48 18. ∞Ï˘Î¤˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ™√À´¶∞™ 315 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∏52 19. Δ¤ÚÌ· ∫‡ÚÔ˘ 521 Ù.Ì. 350.000 ∂ ∏53 20. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ 429,16 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏54 21. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ 1.168 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏55 22. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 171 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏56 23. Κοντά στο LIDL Φυτόκου 250 τ.μ. 100.000 Ε Η57 24. Αγριά 723,62 τ.μ. κατάλληλο για ξενοδοχείο 600.000 Ε Η58 25. Αγριά εκτός σχεδίου 4.000 τ.μ. 250.000 Ε Η59 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∫¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ 6.292 Ù.Ì. 45.000 ∂ Δ6 2. ªËϛӷ 4.018 Ù.Ì. 220.000 ∂ Δ7 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ê‹ÛÔ˘ 6.491 Ù.Ì. 40.000 ∂ Δ8 4. ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ı¤· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 522 Ù.Ì. 180.000 ∂ Δ11 5. ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 4.500 Ù.Ì. 50.000 ∂ Δ12 6. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 5.700 Ù.Ì. 300.000 ∂ Δ13 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 43 Ù.Ì. 35.000 ∂ £2 2. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 150.000 ∂ £3 3. §·Ú›Û˘ ÙÚÈÒÊ. 170 Ù.Ì. 300.000 ∂ £6 4. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 133 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 70 Ù.Ì. 350.000 ∂ £10 5. °. ¢‹ÌÔ˘ 94,2 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. 180.000 ∂ £25 °ƒ∞º∂π∞ 1. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 52 Ù.Ì. 70.000 ∂ π1 ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· - °Ú·Ê›· √§∞ Δ∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ ∞¶√∫§∂π™Δπ∫∏ ¢π∞£∂™∏ (943)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏ ∑ø°ƒ∞ºπ∞ §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846, FAX. 24210-20267

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ·Ôı‹ÎË Î·È Áηڿ˙ 5ÂÙ›·˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘™ÔψÌÔ‡. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì., ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ∂. 3. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 4. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì. ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 120 Ù.Ì., ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì., Ì ̷Á·˙› 77 Ù.Ì., ÛÙË ¡. πˆÓ›· (∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘). ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ¢Ú¿ÎÂÈ· 4 ÛÙÚÂÌ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 5. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ¿ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1.√ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ.

3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÛÔʛٷ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. (944)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278

¶ø§∂πΔ∞π ÕÓˆ μfiÏÔ˜ - ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. μfiÏÔ˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. μfiÏÔ˜, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μfiÏÔ˜, ∫ÔÚ·‹, 26 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 25.000 ∂. μfiÏÔ˜, ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 570 Ù.Ì., (41Á) 60.000 ∂. μfiÏÔ˜, ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 590 Ù.Ì. (156Á) 70.000 ∂. μfiÏÔ˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì., 40.000 ∂. ¡. πˆÓ›·, πÎ¿ÚˆÓ ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.250 Ù.Ì. 100.000 ∂. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· - ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ·. ∞ÁÚÈ¿ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 400 Ù.Ì., Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 80 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ - ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì., Û 140 Ù.Ì., ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 70 Ù.Ì., Û 120 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÁηÚÛÔÓȤڷ ΤÓÙÚÔ 37.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ - μ·Úο ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ú·ÁÈ·› 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ·ÓÂÍ¿ÚÙ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 145, 155, 160, Î·È 200 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 2,3 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· (μ·Úο). ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 5 ÛÙÚ¤ÌÌ, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ+ÔÈΛ· 30 Ù.Ì. Ì ı¤· (‰ÚfiÌÔ˜ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜). ∞ÁÚÈ¿ - §‡ÎÂÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì. Î·È 430 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 350 ¤ˆ˜ 700 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 200, 350, 400 Î·È 700 Ù.Ì. (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ 4). ∫. §Â¯ÒÓÈ· - μÚԯȿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ. Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 848 Î·È 1.500 Ù.Ì. ΤÓÙÚÔ. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 2.150 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfi‰· 1.288, 400 Î·È 500 Ù.Ì. ∫. ¡ÂÚ¿ ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚÂÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞. °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ Û 380 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∞. °·Ù˙¤· ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 90 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. ∫. °·Ù˙¤·, ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚÂÌÌ. √ÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¢Ú¿ÎÂÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ¶ÈӷοÙ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ - ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Ì ·˘Ï‹. ∞ʤÙ˜, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ÕÊËÛÔ˜, ¤ÙÚÈÓË Î·ÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· 236 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 510 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËϛӷ, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfi. 700 Ù.Ì. Ì ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰· - ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÎÙ‹Ì· 5.300 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ı¤ÛË ƒ·˙‹ ÎÙ‹Ì· 16 ÛÙÚÂÌÌ. Ì ı¤·. μ˘˙›ÙÛ· - ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì. ΤÓÙÚÔ. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁ. ¯Ú‹ÛË). ™ÎfiÂÏÔ˜ - ™Î·‚¤ÓÙ˙Ô˘ ÎÙ‹Ì· 7 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ∞ÁÚÈ¿ - ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 135 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô (550∂). ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 70 Ù.Ì., 60 Ù.Ì., 53 Ù.Ì. Î·È 30 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›·, ποڈÓ, ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË, ¡Ë˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. (947)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 27 Ù.Ì. ÚÔÛfi„ˆ˜ 45.000 ∂. ¶Ú¿ÎÙÈÎÂÚ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· 26 Ù.Ì. 36.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ 25 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 5Ô˜ ÔÚ. 41.000 ∂.

∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 22 Ù.Ì., ¢ÒÌ· 22.000 ∂. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 39 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ. 45.000 ∂. ¶Ú¿ÎÙÈÎÂÚ 34 Ù.Ì., ÚÔÛfi„ˆ˜ 1Ô˜ ÔÚ. 32.000 ∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 30 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 1Ô˜ ÔÚ. ·Î¿Ï˘ÙÔ˘ 56.000 ∂. ¢À∞ƒπ∞ ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 50 Ù.Ì. 7ÂÙ›·˜ 65.000 ∂. °¿ÙÛÔ˘ 50 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. 50.000 ∂. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 4Ô˜ ÔÚ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 51 Ù.Ì., 90.000 ∂. ∫·ÏÏÈı¤· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2Ô˜ ÔÚ. 56 Ù.Ì., 90.000 ∂. ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì., Ì P. 85.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 50 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 75.000 ∂. π. Δ˙¿ÓÔ˘ 68 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ. ÁˆÓÈ·Îfi 68.000 ∂. μÔ˘ÙÛ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Ôχ ηÏfi Ì ·˘Ï‹ Î·È Ú¿ÛÈÓÔ 57.000 ∂. ¡Â¿ÔÏË 54 Ù.Ì., Ì P. 3Ô˜ ÔÚ., 78.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 68 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. (‰‡Ô ÎÚ‚/Ú˜) Ì ƒ., 106.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì., 65.000 ∂. ¡. πˆÓ›· 62 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3Ô˜ ÔÚ., 88.000 ∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 68 Ù.Ì. Ì ƒ., 106.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 87 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ƒ., ·Ôı‹ÎË, 127.000 ∂. ∫Ú›ÙÛÎË 81 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ƒ. 120.000 ∂. ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3Ô˜ ÔÚ., 78 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ƒ., ·Ôı‹ÎË 137.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 4Ô˜ Î·È 5Ô˜ ÔÚ. Ì ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ì·ÏÎfiÓÈ 110 Ù.Ì., 113.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 82 Ù.Ì, 3Ô˜ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù˙¿ÎÈ, ƒ., ·Ôı‹ÎË, 124.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 4Ô˜ ÔÚ. Ôχ ηÏfi 86 Ù.Ì., ı¤·, 137.000 Â. ∫·Ó¿ÚË 88 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˜ ÔÚ., 158.000 Â. ∫‡ÚÔ˘ 94 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ƒ+·Ôı., 159.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 6Ô˜ ÔÚ., ÚÂÙÈÚ¤ 109 Ù.Ì., 250.000 ∂. ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 4Ô˜ ÔÚ., 130 Ù.Ì., 273.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 5Ô˜ ÔÚ., 105,5 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ƒ., ·Ôı., 211.000 ∂. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 110 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 5Ô ÔÚ. °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜ 107 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 4Ô˜, Ù˙¿ÎÈ, ƒ., ·Ôı., 192.000 ∂. ¡Â¿ÔÏË 110 Ù.Ì, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ƒ., 158.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 105 Ù.Ì., 6Ô˜ ÔÚ., Ù˙¿ÎÈ, ƒ., ·Ôı., 175.000 ∂. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 61 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ƒ., 120.000 ∂. ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ˘fi ·Ó¤ÁÂÚÛË 64, 71 Ù.Ì., 2.000 ÙÔ Ù.Ì. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ °ˆÓÈ·Îfi 114 Ù.Ì. Ì 90 Ù.Ì., ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ 155.000 ∂. (§ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ· Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ÂÓÔ›ÎÈÔ 700 ∂.). √π∫√¶∂¢∞ 130 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÏËÛ›ÔÓ μπ√™∫Àƒ, 32.000 ∂. 150 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ Ù¤ÓȘ ™.¢. 0,8, 52.000 ∂. 185 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ Ù¤ÓȘ ™.¢. 0,8 70.000 ∂. 420 Ù.Ì. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¿Óˆ Ù˘ °.¢‹ÌÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ™.¢. 0,8 220.000 ∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÁˆÓÈ·Îfi 473 Ù.Ì., 273.000 ∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÁˆÓÈ·Îfi 127 Ù.Ì., ™.¢. 2,4 ÏËÛ›ÔÓ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘ 150.000 ∂. ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘ ÁˆÓÈ·Îfi 165 Ù.Ì. ™.¢. 2,1 140.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 250 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 160.000 ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 580 Ù.Ì., Ì ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË 70 Ù.Ì. 260.000 ∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ 300 Ù.Ì., 15 Ì. ÚfiÛÔ„Ë ™.¢. 2,7 480.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ 250 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ ∫˘·Ó‹ ∞ÎÙ‹ ™.¢. 0,8 115.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ ÏËÛ›ÔÓ ÎÏÈÓÈ΋˜ °¿ÙÔ˘ 240 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 120.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ 220 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, 240.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿-™Ô˘ÙÚ·Ï›, 280 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÏËÛ›ÔÓ £ˆÌ¿ ™.¢. 0,8, 135.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ı¤ÛË μ·Úο 240 Ù.Ì., 67.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ÏËÛ›ÔÓ Ì¿ÚÎÂÙ Lead 500 Ù.Ì., ™.¢. 0,7 100.000 ∂. ª·Ï¿ÎÈ 2.000 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÎÙ›˙ÂÈ 1.000 Ù.Ì., 460.000 ‰›‰ÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. ª¿Ú·ıÔ˜ 20 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 319 Ù.Ì., 75.000 ∂. ª¿Ú·ıÔ˜ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· 329 Ù.Ì., 65.000 ∂. §·‡ÎÔ˜ 700 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 17.000 ∂. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ 4.200 Ù.Ì. Ì ı¤· 42.000 ∂. ªÂÙfi¯È 500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi-ªËϛӷ 15.000 ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ - ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 Ù.Ì., Ì 60 Ù.Ì., ˘fiÁÂÈÔ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 220.000 ∂. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ∫. ¡ÂÚ¿ 70 Ù.Ì., 136.000 ∂. ªËϛӷ ¤ÙÚÈÓË ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ·, Ì Ï·Ù¿ÓÈ· 110.000 ∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 75 Ù.Ì. Û 220 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Û ¿ÚÔ‰Ô 115.000 ∂ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË ÙÛÈÔ˘Ú¿‰ÈÎÔ 25.000 ∂. (950)

-----------------------------------ª·ÁÓËÛ›· REAL ESTATE ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ π. Δ™√À∫¡π¢∞ §ÒÚË 4 - 38221 - μfiÏÔ˜ Greece Tel/fax: 2421022009 ∫ÈÓ. 6932301850 6944882096 6932301850 e-mail: ultratsok@yahoo.gr

¶ø§∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì., ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë. 100.000 ∂ 2. Οικόπεδο 900 τ.μ. στις Ν. Παγασαί τιμή 100.000 Ε 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 700Ù.Ì., ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ. 95/000 ∂ 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 1640 Ù.Ì., ªËϛӷ. 130.000 ∂ 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 487 Ù.Ì., ∫ÈÛÛfi˜ (∞Ó. ¶‹ÏÈÔ). 38.000 ∂ 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 235 Ù.Ì., ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 95.000 ∂ 7. √ÈÎfi‰· ·fi 300-350 Ù.Ì., μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. 65.000 ∂

8. √ÈÎfiÂ‰Ô 625 Ù.Ì., ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, ™ˆÚfi˜. 90.000 ∂ 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 757 Ù.Ì., ∫¿Ï·ÌÔ˜. 40.000 ∂ 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 174 Ù.Ì., ¢Ú¿ÎÂÈ·. 25.000 ∂ 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 1870 Ù.Ì., ªËÏȤ˜. 130.000 ∂ 12. √ÈÎfiÂ‰Ô ·ÓÔÚ·ÌÈÎfi 5.397 Ù.Ì., ∞Á. μÏ¿Û˘. 270.000 ∂ 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì., ∞ʤÙ˜. 25.000 ∂ 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 418 Ù.Ì., μ˘˙›ÙÛ·. 60.000 ∂ 15. √ÈÎfiÂ‰Ô 2.000 Ù.Ì., ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. 130.000 ∂ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ΔÚÈ¿ÚÈ ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ¶·Á·ÛÒÓ 2Ô˜ ÔÚ. 75Ù.Ì. 80.000∂ 2. ¶ÂÓÙ¿ÚÈ,150Ù.Ì., 1Ô‡ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜, 12ÂÙ›·˜, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË. 150.000 ∂ 3. ΔÚÈ¿ÚÈ, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ, ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 92 Ù.Ì. ∫∞π¡√Àƒ°π∂™ °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ & ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ™Δ√¡ ∫∞¡Δ∏ƒ∞°∞ ∞¶√ 2300 ∂/Ù.Ì. 1. 45 Ù.Ì., 2. 87 Ù.Ì., 3. 79 Ù.Ì., 4. 95 Ù.Ì., 5. 93 Ù.Ì., 6. 10 Ù.Ì. ∫∞Δ√π∫π∂™ - ∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¶·Ï·Èfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 260 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì., §·‡ÎÔ˜. 95.000 ∂ 2. ¶·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·, 160Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., °Ï·Ê˘Ú·›. 70.000 ∂ 3. Διώροφη οικοδομή πέτρινη 164 τ.μ. στον Αγ. Γεώργιο Νηλείας με οικόπεδο 4.069 τ.μ. 4. πÛfiÁÂÈ· ηÙÔÈΛ·, 76 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 235 Ù.Ì., ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 95.000 ∂ 5. πÛfiÁÂÈ· ηÙÔÈΛ·, 75 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 132 Ù.Ì., ¡. πˆÓ›·. 95.000 ∂ 6. ¶·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., ªËÏȤ˜. 150.000 ∂ 7. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 130 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ Û ÔÈÎfi‰Ô. 200 Ù.Ì. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π 1. μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 235 Ù.Ì. Û 2280 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ∫Δ∂√. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 22 Ù.Ì., ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¿Óˆ ·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. 28.000 ∂ 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 168 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, ∞. °·˙‹. 70.000 ∂ 4. ¢‡Ô ÁˆÓȷο 67Ù.Ì.& 65 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 152 Ù.Ì., ¡. πˆÓ›·. 200.000 ∂ ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ·fi 4 ÛÙÚ. ¤ˆ˜ 66 ÛÙÚ. ÁÈ· ‚ÈÔÙ¯ÓÈ΋ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ∫Δ∂√ Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘. 2. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.050 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜. 60.000 ∂ 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 24.000 Ù.Ì., ªÂÁ. ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ. 40.000 ∂ 4. Δ¤ÛÛÂÚ· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 33 ÛÙÚ. Û˘ÓÔÏÈο, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜. 85.000 ∂ °π∞ ∫∞£∂ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ™∞™ ∞¡∞°∫∏ ∫∞π ∂¶π¶§∂√¡ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ ∂¶π∫√π¡ø¡∏™Δ∂ ª∞∑π ª∞™ £∞ Ã∞ƒ√Àª∂ ¡∞ ™∞™ ∂•À¶∏ƒ∂Δ∏™√Àª∂ (951)

-----------------------------------°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974021304 www.tzamtzis.com

EYKAIPIE™ 1. Καινούριο κατάστημα κεντρικό, γωνιακό, Ν. Δημητριάδα, 69 τ.μ., υπόγειο 56 τ.μ., ενοίκιο 600Ε, μόνο 120.000Ε 2. Κατάστημα 39 τ.μ., πατάρι 15, Μικρασιατών, αυτονομία, W.C. Μόνο 37.000Ε. 3. Ροζού - Μαγνήτων, ημυισόγειο διαμπερές κατάστημα, 113 τ.μ., φάτσα 12 μ., 59.000Ε. 4. Ν. Ιωνία, κέντρο(Σ.Δ. 2,1), οικόπεδο άνωθεν Μαιάνδρου 110 τ.μ., φάτσα, 10μ., αντί 59.000Ε. 5. Πλατεία Μεταμόρφωσης, 3άρι, 96 τ.μ., όροφος 2ος, γωνία, 89.000Ε. ¢IAMEPI™MATA KAINOYP°IA 1. Άναυρος, γωνιακά 100 και 105 τ.μ. 4άρια, όροφος 4ος, τζάκι, parking (pilotis), αποθήκη (10 τ.μ.) αντί 205.000 και 215.000Ε. 2. Αγ. Κων/νος (κάτω Πολυμέρη) 4άρι 134 τ.μ., parking, τζάκι, αποθήκη, οροφοδιαμέρισμα 2ου ορόφου 270.000Ε 3. 2άρι πλησίον Δικαστηρίων 60 τ.μ., όροφος 1ος, αποθήκη αντί 104.000 Ε και άνω Πολυμέρη 57 τ.μ., όροφος 1ος, αντί 102.000 Ε. 4. Κάτω Δικαστηρίων οροφοδιαμέρισμα 3ου ορόφου, 96 τ.μ., τζάκι, πάρκιν, 3 W.C., ανατολικό, 192.000Ε. 5. Άναυρος 2άρια 45 τ.μ., όροφος 1ος και ισόγειο (διαμπερές) 81.000Ε. 6. 2άρι, 1ου ορόφου, 80 τ.μ., διαμπερές και 4άρι, 3ου, 101 τ.μ., οροφοδιαμέρισμα (Ηλύσια) αντί 120.000 και 170.000Ε, πάρκιν, ΑΤ.ΦΑ. 7. Κάτωθι Νοσοκομείου οροφοδιαμερίσματα 1ου και 2ου ορόφου, 85 τ.μ., τζάκι, πάρκιν, αποθήκη, Α.Τ. Φ.Α., από 165.000Ε. 8. 3άρια με PARKING και αποθήκη α) Μαγνήτων 82 τ.μ., πλησίον Κανάρη, 1ος όροφος, 137.000Ε. β) Βύρωνος 89 τ.μ., όροφος 3ος, 150.000. γ) Μεταμόρφωση 85 τ.μ., όροφος 2ος, 133.000Ε. 9. Ζάχου (κάτω Αναλήψεως) 4άρι, 107 τ.μ., γωνιακό, αποθήκη, πάρκιν,180.000Ε. 10. Χιλιαδού (κέντρο) 4άρια, 110 και 114 τ.μ., 3ου ορόφου, τζάκι, 2 W.C., χωρίς φωταγωγό, από 1.650Ε 11. Κασσαβέτη (κέντρο) 30, 80 και 88 τ.μ., όροφος 1ος, προς 1.950 το τ.μ. ¢IAMEPI™MATA ¶A§AIA 1. 3άρι, 94 τ.μ., Μεταμορφώσεως Αλεξάνδρας, ανατολικ., 1ου ορόφου, Φ.Α. 95.000Ε. 2. 3άρι Περραιβού-Αλεξάνδρας, όροφος 4ος, 98 τ.μ., ανατολικό, φ.α., με 40 τ.μ. αποθήκη, 100.000Ε. 3. Πλησίον Βλαχάβα-Αλεξάνδρας οροφοδιαμέρισμα 2ου ορόφου, 135 τ.μ., ανατολικό, Φ.Α., 145.000Ε και 3άρι ανατολικό 112 τ.μ., αντί 120.000Ε. 4. Πλησίον Παν/μίου - Πάρκου με θέα, 4άρι 115 τ.μ., όροφος 3ος φ.α. 128.000 Ε. 5. Ν. Ιωνία (κέντρο) 3άρι, 75 τ.μ., 1ου ορόφου, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, διαμπερές, μόνο 63.000Ε. √π∫π∂™ 1. Χιλιαδού, ανακατασκευή, καλοριφέρ, τζάκι, A/C, 80 τ.μ., σε 128 τ.μ. οικόπεδο, 148.000Ε. 2. Μεζονέτες 70 έως 140 τ.μ. Ν. Δημητριάδα, Ν. Ιωνία, Αλυκές, Αγριά, Λεχώνια, Πλατανίδια, Κ. Νερά, Λεφόκαστρο. OIKO¶E¢A 1. Ν. Δημητριάδα (Θερμοπυλών-Φρίξου) ΣΔ 1,8, γωνία 118 τ.μ., παλιό σπίτι, 105.000. 2. Χιλιαδού (Ν. Σχέδιο) 390 τμ., σε 8,50 δρόμο άσφαλτο, 21 φάτσα, δίνεται και το

μισό, όλο 225.000. 3. Νεάπολη έναντι πλατείας 464 τ.μ., φάτσα 20 μ., μόνο 140.000 Ε 4. Αλυκές, γωνιακό, άσφαλτος, 520 τ.μ., μόνο 135.000Ε. 5. Αλυκές οικόπεδο 394 τ.μ. μόνο 105.000 Ε. 6. Αιβαλιώτικα (Αλυκές) 329 τ.μ., έναντι πλατείας 125.000 Ε. 7. Σωρός, οικόπεδα γωνιακά ανεμπόδιστη θέα, θάλασσα, Βόλο 631 και 647 τ.μ. αντί 140.000Ε και 160.000Ε ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ 1. Πλησίον Χατζηαργύρη-Γαζή 94 τ.μ., πατάρι 47 ενοίκιο, 670Ε, αντί 185.000. 2. Αθηνών κατάστημα 495 τ.μ., φάτσα 35μ., ενοίκιο 3.600Ε, αντί 900.000Ε. 3. Λαρίσης (κέντρο) 300 τ.μ., πατάρι 150 φάτσα 17μ., αντί 900.000 και 75 τ.μ., φάτσα 4,30 και τα δύο αντί 1.070.000 4. Ν. Ιωνία (κέντρο) 3 καταστήματα 118 τ.μ., οικόπεδο 137, τα 2 μισθωμένα 500Ε, με προοπτική ορόφου (Σ.Δ. 2,4) αντί 170.000Ε. EKTO™ BO§OY 1. Κάτω Λεχώνια (Κάτω Σχολείου) 2 στρεμ., αντί 200.000Ε. 2. Αλυκές 9 στρεμ., δίπλα στο δημ. δρόμο, 210.000Ε. 3. Πλατανίδια οικόπεδο 1.245 τ.μ., από θάλασσα 100μ., δρόμος, 140.000Ε. 4. Μπούφα, πλησίον θαλάσσης, 500 τ.μ. 5. Προφ. Ηλίας (Άνω Βόλου) 755 τ.μ., δημ. δρόμο, θέα, 150.000Ε και 1.100 τ.μ., φάτσα δημόσιο, 40 τ.μ., θέα, 190.000Ε. 6. Μεζονέτα 125 τ.μ., Πορταριά, κήπο 80 τ.μ., τζάκι, θέα, 195.000 Ε. και Μεζονέτα 261 τ.μ., με μπάρμπεκιου, θέα, 400 τ.μ., κήπο διαμορφωμένο, 3 Υ/Δ, 3 τζάκια, 5 W.C. 7. Ξενοδοχεία Μακρινίτσα - Χάνια, από 600.000Ε “TZAMTZH™” H E°°YH™H A¶O TO 1925 (952)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ VOLOS REAL ESTATE Δ™√À∫¡π¢∞™ §∞ª¶ƒ√™ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388 KIN. 6947302966, FAX: 24210-21538 WEB SITE www.volosrealestate.gr e-mail: ltsouknidas@mail.gr

√π∫√¶∂¢∞ ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (™ˆÚfi˜) 617 Ù.Ì. Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ Ì 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ∂§∞™ 800 Ù.Ì. ∞¡Δπ¶∞ƒ√Ã∏. K·Ú·Á¿Ù˜ 467 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 256 Ù.Ì. Î·È 500 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ™.¢. 1.8. ¡. πˆÓ›· 240 Ù.Ì.ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ™.¢. 2,4 Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 2 ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 329 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∞Ï˘Î¤˜ 559 Ù.Ì. Î·È 300 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÛÙÚ. ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ªËϛӷ 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. √π∫π∂™ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 3ÒÚÔÊË ÌÔÓ/Λ· (˘fiÁÂÈÔ 90 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ 110 Ù.Ì., ·’ ÔÚ. 110 Ù.Ì., ‚’ ÔÚ. 76 Ù.Ì.) ªÂ Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ˆÏÂ›Ù·È Î·È ¯ˆÚÈÛÙ¿ Û 416 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 10ÂÙ›·˜. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 437 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfi‰Ô. °·Ì‚¤Ù· 106 ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ¿ÌÂÛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË. ™·Ì¿Ó·Á· ÌÔÓ/ÎÈ· 98 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 85 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ÌÔÓ/ÎÈ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∂ÈÛÎÔ‹˜ 71 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162 Ù.Ì. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 168 Ù.Ì. Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÂÈÛfi‰Ô˘˜. ¡. πˆÓ›· ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 140 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2.1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2 ÔÈ˘ 100 Ù.Ì. Î·È 140 Ù.Ì. Û ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ¶ÈӷοÙ˜ 90 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· Î·È 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ¶Ô˘Ú› ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Î·È ÚfiÛ‚·ÛË. ¢À∞ƒπ∞-Δƒπ∞ƒπ∞ - Δ∂™™∞ƒπ∞ ¡Â¿ÔÏË ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Î·È 2¿ÚÈ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚ. πˆÏÎÔ‡ 1Ô˘ ÔÚ. 70 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¶·Á·ÛÒÓ 4Ô˘ ÔÚ. 70 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¡. πˆÓ›· 77 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¡. πˆÓ›· 88 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 15ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. ∫ÔÚ·‹ 90 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜ ÚÔÛfi„ˆ˜. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 2Ô˘ ÔÚ. 85 Î·È 132 Ù.Ì. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 105 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË 5ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. 30ÂÙ›·˜ ÚÔÛfi„ˆ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 120 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË ‰È·ÌÂÚ¤˜. ¶ø§∏™∂π™ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δø¡ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 2ÒÚÔÊÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· 80+80 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÁˆÓÈ·Îfi. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 Ù.Ì. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δø¡ °. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 90 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÁˆÓÈ·Îfi. ∂ÌÔÚÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ “¡∞∫√™ CENTER” ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60 Ù.Ì. μ·ÛÛ¿ÓË-ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 37 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 45 Ù.Ì. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 Ù.Ì. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ¢π∞ª/Δø¡ ∂ÚÌÔ‡ 1Ô˜ ÔÚ. 170 Ù.Ì. ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ - ¢π∞ ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (955)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 44 BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr ¢IAMEPI™MATA 1. 3 ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 95 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ˜ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ 50 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÛÔ˜ ∞ÌÔ‚fi. 2.¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 3. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 131 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 15 ÂÙÒÓ, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘-ƒ. ºÂÚ·›Ô˘. ª∂∑√¡∂Δ∂™ (∂˘Î·ÈÚ›·) ÙÚÈÒÚÔÊË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· (120.000∂) ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1.¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì., Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 4. ª·Á·˙› 70 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·Ú·Ï›· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 5. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 280 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 6. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 130 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 6 ÛÙÚ. 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, §ÂÊfiηÛÙÚÔ. 7. (∂˘Î·ÈÚ›·) ÔÈΛ· 125 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. 120Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· (260.000∂) ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. 8. (∂˘Î·ÈÚ›·) √ÈΛ· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË 70 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1ÛÙÚ. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ (40.000∂) 9. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. 10.∂À∫∞πƒπ∞ 2 ¤ÙÚÈÓ˜ ÔÈ˘ ËÌÈÙÂÏ›˜ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 800 Ù.Ì. Ì ı¤· 90.000 ∂, ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜. 11. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 185 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 12. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·. 13. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 125 Ù.Ì. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ¡. πˆÓ›·. OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹, ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÛÙËÓ ÕÊËÛÔ. 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.700 Ù.Ì. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 3.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∫ÔÚÒÈ. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ªËϛӷ. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. Ì ı¤· 200Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫Ú˘„¿Ó· ∫. °·Ù˙¤·. 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÊËÛÛÔ 15. (∂˘Î·ÈÚ›·) ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. 45.000 ∂, ∞ÚÁ˘Ú¤Èη. 16. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙË μ˘˙›ÙÛ· 17. √ÈÎfiÂ‰Ô 270 Ù.Ì. Ë 540 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. (∂˘Î·ÈÚ›·) ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 20 ÛÙÚ. Ì ı¤·, 110.000 ∂, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (953)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. ∫·È Fax. 2428093680 ∫ÈÓ.6977405931 estate.pelio.eu email - mesitika@pelio.eu

∞°π√™ §∞Àƒ∂¡Δπ√™ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 428ÙÌ Ì ·Ôı‹ÎË 52ÙÌ ¿Óˆ ÛÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi. ΔÈÌ‹ 22,000 ¢ÚÒ. 2) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 815,75ÙÌ Â› Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘ ÚÔ˜ ÕÁÈÔ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Î·È ÎÙ›˙ÂÈ 107ÙÌ.Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 25,000 ¢ÚÒ. ∞¡ø §∂Ãø¡π∞ 1) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 2) √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 56ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 120ÙÌ.ΔÈÌ‹ 45,000 ¢ÚÒ. 3) √ÈÎfiÂ‰Ô 500ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 80.000 ¢ÚÒ. μ√§√™ 1) ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 190.000 ¢ÚÒ. 2) ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135ÙÌ Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 65ÙÌ Î·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 335ÙÌ. 3) ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfi‰· 301ÙÌ - 335ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤·. 4) ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,000ÙÌ Ì ı¤· ÙÔÓ μfiÏÔ. ΔÈÌ‹ 80.000 ¢ÚÒ. 5) ¡¤· πˆÓ›· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 54.75ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 76,45ÙÌ.ΔÈÌ‹ 40.000 ¢ÚÒ. 6) ¡Â¿ÔÏË Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË ÙÔ˘ 2003 ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÌÔÚԇ̠ӷ ‚Úԇ̠ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Î·È ‰˘¿ÚÈ· ·fi 30.000 ¢ÚÒ ¤ˆ˜ 60.000 ¢ÚÒ. 7) ¡Â¿ÔÏË 7 ÂÙÒÓ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 160,24ÙÌ ËÌÈÙÂÏ‹˜ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜. ΔÈÌ‹ 145,000 ¢ÚÒ. 8) ¶·Ú¿ÏÈ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 9) ∫¤ÓÙÚÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 97ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ΔÈÌ‹ 105.000 ¢ÚÒ. 10) ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ. ΔÈÌ‹ 130.000 ¢ÚÒ. 11) ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 121ÙÌ ΔÈÌ‹ 130.000 ¢ÚÒ. 12) ¡¤· πˆÓ›· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 1Ô˜ fi-

ÚÔÊÔ˜ 89ÙÌ. ΔÈÌ‹ 120,000 ¢ÚÒ. μÀ∑πΔ™∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 680ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 85,000 ¢ÚÒ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 4700ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Â› Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘ Î·È ı¤·. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ 1) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 65ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 140.000 ¢ÚÒ. 2) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ηÙÔÈÎÈÒÓ 82,70ÙÌ Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 44ÙÌ, 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500ÙÌ ΔÈÌ‹ 135.000 ¢ÚÒ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Â› Ù˘ ∂.√. ª∞§∞∫π 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1,024ÙÌ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 100Ì ÎÙ›˙ÂÈ 400ÙÌ. ΔÈÌ‹ 120.000 ¢ÚÒ 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 980ÙÌ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 80Ì ÎÙ›˙ÂÈ 400ÙÌ. ΔÈÌ‹ 120,000 ¢ÚÒ. ¶∞§π√∫∞™Δƒ√ 1) ∂À∫∞πƒπ∞ √ÈÎfiÂ‰Ô 1,400ÙÌ ÎÙ›˙ÂÈ 800ÙÌ 700Ì ·fi ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· Â› Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 85.000 ¢ÚÒ. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5.500ÙÌ 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 180,000 ¢ÚÒ. 2) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1710ÙÌ ΔÈÌ‹ 70.000 ¢ÚÒ. 3) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.000ÙÌ 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ¶ƒøΔ∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ 1)∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·· ηٿÛÙËÌ· ΔÈÌ‹ 130.000 ¢ÚÒ. 2) ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1400ÙÌ. 3) ª·Ï¿ÎÈ ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.000ÙÌ. 4) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.000ÙÌ ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1) ÕÓˆ ™·ÚÙÈ¿ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 28,700ÙÌ ÂÊ¿ÙÂÙ·È Ì ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ˘ ·Ôı‹Î˜ ¶··ÁÈ¿ÓÓË. 2) ™¤ÛÎÏÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi 711ÙÌ Â›Ó·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,020ÙÌ ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2003. ΔÈÌ‹ 300.000 ¢ÚÒ. (957)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8- μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210 22824

∫ÈÓ. 6982 479 991 - 6973 585 390

mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‹ ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Û 2 ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘ ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. ¶ø§∂πΔ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. 100 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ & ·Ôı‹ÎË. 2. 106 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 5Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ & ·Ôı‹ÎË. 3. 131 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ & ·Ôı‹ÎË Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 4. 100 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ. 5. 129 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ. 6. 108 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ. 7. 87,56 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô˜, 2 ˘/‰, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 8. 91 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ ÚÂÙÈÚ¤ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 9. 96 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 3Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ ÚÂÙÈÚ¤ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 10. 142,90 ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô˜, 3 ˘/‰, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 11. 85 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 12. 81 Ù.Ì., ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 3Ô˜ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 13. 123 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· Ì 3 ˘/‰ Ì¿ÓÈÔ, w/c, 7ÂÙ›·˜, ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 14. 144 Ù.Ì. 5Ô˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· Ì 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w.c., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 15.90 Ù.Ì. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 2Ô˜, 2 ˘/‰, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. 16. 75 Ù.Ì. 4Ô˜ ÚÂÙÈÚ¤ 2 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 17. 73 Ù.Ì. 2Ô˜ 2 ˘/‰ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 18. 271 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›·, Û.‰. 2,1. 19. 54 Ù.Ì. 2Ô˜ 1 ˘/‰ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 20. 125 Ù.Ì. 2Ô˜ 2 ˘/‰ ÁˆÓÈ·Îfi, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. 21. 160 Ù.Ì. 5Ô˜ ÚÂÙÈÚ¤ Ì ‰ÒÌ· ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È Ì ı¤·. 22. 67 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ ‰ÒÌ· 6 Ù.Ì. ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 23. 90 Ù.Ì. 4Ô˜ 2 ˘/‰ ¿ÚÎÈÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ™¶πƒ∂ƒ. 24. 108 Ù.Ì. 3Ô˜ ˘/‰, ÏÔ˘Í, 10ÂÙ›·˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ™¶πƒ∂ƒ. 25. 110 Ù.Ì. 3Ô˜ Î·È 4Ô˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ˘/‰ ¿ÚÎÈÓ ·Ôı‹ÎË, ·Ú·‰ÔÙ¤Ô ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ, ÂÚÈÔ¯‹ 7 ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 26. 67 Ù.Ì. 5Ô˜ ÚÂÙÈÚ¤ 5ÂÙ›·˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ π∫∞ μfiÏÔ˘. 27. 45 Ù.Ì. 5Ô˜ Ì Ù˙¿ÎÈ ¿ÚÎÈÓ Ì ı¤· ÛÙËÓ ¶·Á·ÛÒÓ. 28. 98 Ù.Ì. 3Ô˜ ÁˆÓÈ·Îfi 2 ˘/‰ ·Ôı‹ÎË 25ÂÙ›·˜ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË, ÛÙË ™˘Ú›‰Ë. 29. 60,50 Ù.Ì. 3¿ÚÈ ÁˆÓÈ·Îfi, ÔÚԉȷ̤ÚÈÛÌ· ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˜ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. 30. 50 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 2Ô˜ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. 31. 102 Ù.Ì. 3Ô˜ ÁˆÓÈ·Îfi Ì 3 ˘/‰ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ı¤·, ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. 32. Àfi ·Ó¤ÁÂÚÛË ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ Î·È Ú·ÛÈ¿ ÂÌÚfi˜ ÛÙËÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. 100 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 175 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÚÈÔ¯‹ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. 2. ¢‡Ô ÌÔÓÔηÙÔÈ˘ Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. 3. 2ÒÚÔÊË ·fi 86 Ù.Ì. Ô fiÚÔÊÔ˜ Û 131 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. 4. 2ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 160 Ù.Ì. Û 152 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. 5. 116 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ·Ï·È¿ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 6. 2ÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÙˆÓ 139 Ù.Ì. Ô fiÚÔÊÔ˜ Û 227 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 7. 100 Ù.Ì. ÁˆÓȷ΋ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 8. 150 Ù.Ì. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Û 110 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 9. 85 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ·. 10. 105 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 168 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 5Â-

ΔƒπΔ∏ 23 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

Ù›·˜ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 11. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 164 Ù.Ì. Û 127 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ËÌÈÙÂÏ‹ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 12. 3ÒÚÔÊË 145 Ù.Ì. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Î·È 79 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 13. 290 Ù.Ì. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Û 156 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÏÏÈı¤·. 14. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 156 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÏÏÈı¤·. 15. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ËÌÈÙÂÏ‹˜ Î·È 70 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ¤ÙÔÈÌÔ Û 360 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. 16. 85 Ù.Ì. ·Ï·È¿ ÔÈΛ· Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿. 17. ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi 290 Ù.Ì. Û 570 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ï‹Úˆ˜ ÂÈψ̤ÓÔ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 18. 2ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 250 Ù.Ì. Û 730 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ÂÈψ̤ÓË ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 19. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 100 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹, ı¤· ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. 20. 2ÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÁˆÓȷ΋ ÔÈΛ· 114 Ù.Ì. Û 90 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∫¿Ô˘ÚÓ·. 21. 110 Ù.Ì. ηٿÛÙËÌ· 100 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 314 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 22. 90 Ù.Ì. ÔÈΛ· Î·È Ù·‚¤ÚÓ· Û 400 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¤Ó·ÓÙÈ Ï·˙ ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. 23. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 145 Ù.Ì. Û 900 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. √π∫√¶∂¢∞-∫Δ∏ª∞Δ∞ 1. 171 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 2. 175 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 3. 97 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 4. 390 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 5. 525 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 6. 602 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿. 7. 4.150 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿. 8. 660 Ù.Ì. ÛÙ· ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη. 9. 184 Ù.Ì. ÛÙË §·Ú›Û˘. 10. 655 Ù.Ì. ÛÙË §·Ú›Û˘. 11. 1.525 Ù.Ì. ÛÙË §·Ú›Û˘ ÁˆÓÈ·Îfi. 12. 15 ÛÙÚ. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÛÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 13. 427 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. 14. 180 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ÁˆÓÈ·Îfi. 15. 200 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. 16. 250 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜. 17. 370 Ù.Ì. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 18. 370 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi. 19. 400 Ù.Ì. ÎÙ›ÚÈÔ Û 220 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. 20. 3,5 ÛÙÚ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË §·Ú›Û˘. 21. 568 Ù.Ì. ÛÙË ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘. 22. 5 ÛÙÚ. Ì 100 ‰¤ÓÙÚ·, ÓÂÚfi, ÛÙË ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘. 23. 2.300 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞ıËÓÒÓ. 24. 600 Ù.Ì. ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì 2 ¿‰ÂȘ ÁÈ· 2 ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÙˆÓ 145 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË. μπ√ª∏Ã∞¡π∫√π Ãøƒ√π 1. 32 ÛÙÚ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘. 2. 10 ÛÙÚ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘. 3. 4 ÛÙÚ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘. 4. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÛÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ Ì 12Ì. ‰ÚfiÌÔ. 5. 110 ÛÙÚ. ÏËÛ›ÔÓ §·Ú›Û˘ ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο Î·È ·ÈÔÏÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. 6. 65 ÛÙÚ. Ì 1.800 Ù.Ì. ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙË μπ.¶∂. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ÛÙÔ Ì·Á¢ÙÈÎfi ¶‹ÏÈÔ, ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏ· ·Î›ÓËÙ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. (959)

-----------------------------------ONLINE SOLUTIONS A.E. REAL ESTATE ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 8. ΔËÏ. ∫¤ÓÙÚÔ 24210 25000 À‡ı˘ÓÔ˜: ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ 6979 726165

¶ƒ√™ ¶ø§∏™∏ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞Δø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. μfiÏÔ˜, ¶·Á·ÛÒÓ, 107ÙÌ, 3Ô˜ fiÚ. ηÙ. 2004. 145.000∂. ∫310. 2. μfiÏÔ˜, º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 82ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙÔ, 141.000∂. ∫258. 3. μfiÏÔ˜, ∫Ú›ÙÛÎË-§. μ‡ÚˆÓÔ˜ ·fi 73ÙÌ ¤ˆ˜ 89ÙÌ ÓÂfi‰ÌËÙ·, ·fi 126.000∂. ∫259261. 4. μfiÏÔ˜, ∑·ÁÔÚ¿˜ ·fi 28ÙÌ ¤ˆ˜ 86ÙÌ, ˘fi ηٷÛÎ., ·Ú·‰. ¢ÂÎ. ·fi 74.000∂. ∫262267. 5. μfiÏÔ˜, 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂ÏÏ¿˜ ·fi 81ÙÌ ¤ˆ˜ 121ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ·, ·fi 134.000∂. ∫268271. 6. μfiÏÔ˜, ∫··ÎÏ‹ 32ÙÌ Î·Ù. 2004, 50.000∂. ∫211. 7. μfiÏÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 46ÙÌ. 72.000. ∫94. 8. μfiÏÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ‰È·Ì. 92ÙÌ ¤ˆ˜ 95ÙÌ. ·fi 1680∂ ÙÔ ÙÌ. ∫95-99. 9. μfiÏÔ˜, μÈ˙˘ËÓÔ‡ ÓÂfi‰ÌËÙ· ‰È·Ì. 57ÙÌ ¤ˆ˜ 110ÙÌ, ·fi 1600∂ ÙÔ ÙÌ. ∫234. 10.μfiÏÔ˜: μÏ·¯¿‚·-54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™, ‰‡Ô 3¿ÚÈ· 65 Ù.Ì. ÂÎ. ˘fi ηٷÛÎ. 1Ô˜ & 2Ô˜ ÔÚ. 115.000 ∂. ∫345. 11.μfiÏÔ˜: μÏ·¯¿‚·-54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™, ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 115 Ù.Ì. ˘fi ηٷÛÎ. 225.000 ∂. ∫346. 12. ÕÓ·˘ÚÔ˜, ™Ù·‰›Ô˘ ÚÂÙÈÚ¤ 130ÙÌ, 260.000∂. ∫218. 13. ¡¤· πˆÓ›·, Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ, ‰È·Ì. 89ÙÌ 1Ô˜ fiÚ. ηٷÛÎ. 2006. 115.000∂. ∫326. 14. ¡¤· πˆÓ›·, ‰È·Ì. ∞fi 48,5ÙÌ ¤ˆ˜ 115ÙÌ, ·fi 1350∂. ∫100-127. 15. ¡¤· πˆÓ›·, ∫¿‰ÌÔ˘ ·fi 78ÙÌ ¤ˆ˜ 81ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ·fi 111.000∂. ∫272-277. 16. ¡¤· πˆÓ›·, ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ ·fi 46ÙÌ ¤ˆ˜ 86ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ·, ·fi 74.000∂. ∫278-284. 17. ¡¤· πˆÓ›·, ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ ·fi 93ÙÌ ¤ˆ˜ 102ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ·fi 139.000∂. ∫285286. 18. ¡¤· πˆÓ›·, ÃÚ. §Ô‡ÏË 128ÙÌ Î·Ù·ÛÎ. 2008, 185.000∂. ∫291. 19. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 53ÙÌ. ηٷÛÎ. 2008. ∫243. 20. ∞ÁÚÈ¿, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 33 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫117. 21. ∞ÁÚÈ¿, ™˘ÁÎÚ. ηÙ. 116ÙÌ ¤ˆ˜ 121ÙÌ. ∫118-122. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞¡ø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. μfiÏÔ˜, 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂ÏÏ¿˜ 50ÙÌ. 65.000∂. ∫221. 2. μfiÏÔ˜, ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 2 ‰È·Ì. 56ÙÌ ¤Î·ÛÙÔ, ÈÛfiÁÂÈÔ & ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ. 55.000∂ & 40.000∂. ∫327&328. 3. μfiÏÔ˜, ∫ˆÛÙ·ÓÙ¿ Ì ΔÚÈÎÔ‡Ë 2·ÚÈ 54ÙÌ, πÛfiÁÂÈÔ. 55.000∂. ∫305. 4. μfiÏÔ˜, ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ 105ÙÌ, 4Ô˜ ŸÚÔÊÔ˜, ηٿÏ. & ÁÈ· ∂·ÁÁ. ™Ù¤ÁË. 155.000∂. ∫307. 5. μfiÏÔ˜, £Ô˘Îȉ›‰Ô˘ 70ÙÌ. 75.000∂. ∫229. 6. μfiÏÔ˜, 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂ÏÏ¿˜ 102ÙÌ. 115.000∂. ∫183.

7. μfiÏÔ˜, μÏ·¯¿‚· 112ÙÌ, 130.000∂, ∫175. 8. μfiÏÔ˜, μÏ·¯¿‚·-¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. 145.000∂. ∫149. 9. μfiÏÔ˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 130ÙÌ, 156.000∂. ∫240. 10. μfiÏÔ˜, ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 3¿ÚÈ, 100 Ù.Ì. ‰È·Ì., 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 150.000∂. ∫353. 11. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 125ÙÌ, 1Ô˜ fiÚ. 140.000∂. ∫325. 12. ¡¤· πˆÓ›·, πÛȉÒÚÔ˘ 76ÙÌ, 75.000∂. ∫142. 13. ¡¤· πˆÓ›·, ÃÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ 74ÙÌ. 60.000∂. ∫207. 14. ∞ÁÚÈ¿, Ô‰fi˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 43ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 46.500∂. ∫301. 15. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, Studio 48ÙÌ. 90.000∂. ∫29. ª∂∑√¡∂Δ∂™ 1. μfiÏÔ˜, ∫·Ú·Á·Ù˜, ·ÓÂÍ. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 122ÙÌ ¤ˆ˜ 165ÙÌ. ∫73-78. 2. μfiÏÔ˜, πˆÏÎÔ‡, 2fiÚÔÊË ÔÈΛ· 185ÙÌ. 300.000∂. ∫205. 3. ∞Ï˘Î¤˜, ¡Âfi‰ÌËÙË 3ÔÚÔÊË ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 164ÙÌ. ¡¤· ΔÈÌ‹ 210.000∂. ∫297. 4. ∞Ï˘Î¤˜, ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 209ÙÌ & ˘fiÁÂÈÔ Û ÔÈÎfi. 270ÙÌ. 500.000∂. ∫233. 5. ∫ÚÈı·ÚÈ¿, 155ÙÌ Û ÔÈÎfi. 250ÙÌ. 210.000∂. ∫198. 6. ∞ÁÚÈ¿, 132ÙÌ ¤ˆ˜ 144ÙÌ, 215.000∂ ¤ˆ˜ 330.000∂. ∫79-82. 7. ∫. §Â¯ÒÓÈ·, 3 ¡Âfi‰ÌËÙ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 150ÙÌ. & ˘ÔÁ. 95ÙÌ ·fi 250.000∂. ∫298. 8. ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ™˘ÁÎÚ. ηÙÔÈÎÈÒÓ ˘fi ·Ó¤ÁÂÚÛË ·fi 60ÙÌ ¤ˆ˜ 150ÙÌ. ∫313. 9. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, Û˘ÁÎÚ. ÌÂ˙. ˘fi ηٷÛ΢‹ 65ÙÌ. 165.000∂. ∫203. 10. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ª¿Ó· Û˘ÁÎÚ. ÌÂ˙. ˘fi ηٷÛÎ. 100ÙÌ ¤ˆ˜ 200ÙÌ., ·fi 2000∂ ÙÔ ÙÌ. ∫210. 11. ¶‹ÏÈÔ, ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘, 71ÙÌ ¤ˆ˜ 104ÙÌ. 180.000∂ ¤ˆ˜ 310.000∂. ∫67-72. 12. Αλυκές: Μεζον. επί πιλοτής 127 τ.μ. σε οικ. 156 τ.μ., υπό κατασκ., 10μ. από τη θάλασσα. Κ358. μπ§∂™-∞ƒÃ√¡Δπ∫∞ 1. ∞Ï˘Î¤˜, Œ·˘ÏË 160ÙÌ & ËÌÈ˘. 70ÙÌ Û ÔÈÎÔ. 502ÙÌ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË Ï·˙. ∫338. 2. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·, μ›Ï· 320ÙÌ, ÔÈÎÔ. 620ÙÌ. 950.000∂. ∫141. 3. ÕÊËÛÛÔ˜, ∫·ÏËÊÙ¤ÚË 320ÙÌ Û ÔÈÎfi. 1800ÙÌ. ∫216. 4. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ¶·ÏÈfi ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi 90ÙÌ Û ÔÈÎfi. 170ÙÌ, 230.000∂. ∫186. 5. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, 2 ÔÈ˘ 172ÙÌ Û ÔÈÎfi. 403ÙÌ. 350.000∂. ∫192. 6. ªÔ‡ÚÂÛÈ, μ›Ï· 160ÙÌ Û ÔÈÎfi. 2487ÙÌ, Ì ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ∂√Δ. ∫191. 7. μ˘˙›ÙÛ· ¶ËÏ›Ô˘, ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ μ˘˙›ÙÛ·˜. ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜. ∫322. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. μfiÏÔ˜, ¶·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 65ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120ÙÌ. 85.000∂. ∫288. 2. μfiÏÔ˜, ∫··ÎÏ‹ 60ÙÌ Û ÔÈÎfi. 75ÙÌ. 55.000∂. ∫173. 3. μfiÏÔ˜, ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÎÙ‹ÚÈÔ 150ÙÌ, ËÌÈ˘. 95ÙÌ. 450.000∂. ∫238. 4. ¡¤· πˆÓ›·, ¶ÚÔ‡Û˘ Ì ª·Î‰ÔÓ›·˜ 48ÙÌ. 40.000∂. ∫159. 5. ªÂÁ¿ÏË μÂÏ·Óȉȿ, ÔÈΛ· 96ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ. 130.000∂. ∫320. 6. ÕÁ. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜, ÔÈΛ· 139 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 178 Ù.Ì. 120.000∂ Ì·˙› Ì ٷ ¤ÍÔ‰· ÌÂÛÈÙ›·˜. ∫164. 7. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, 57ÙÌ Û ÔÈÎfi. 157ÙÌ. 125.000∂. ∫169. 8. ªËÏȤ˜ ¶‹ÏÈÔ, ¶·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 130ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 634ÙÌ. 125.000∂. ∫323. 9. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ¶·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û ÔÈÎfi. 200ÙÌ. 20.000∂. ∫31. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. ¡¤· πˆÓ›·: ∂·ÁÁ. ÛÙ¤ÁË 277 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 366 Ù.Ì., ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙÚfiÊÈÌ·. ∫342. 2. μfiÏÔ˜, ∫·Ó¿ÚË-°·˙‹ 29ÙÌ ¤ˆ˜ 78ÙÌ. ∫128-130. 3. μfiÏÔ˜, ∑¿¯Ô˘-§. μ‡ÚˆÓÔ˜ 154ÙÌ. 380.000∂. ∫135. 4. μfiÏÔ˜, °. ¢‹ÌÔ˘ 4ˆÚÔÊÔ ÎÙ‹ÚÈÔ. ∫2. 5. μfiÏÔ˜, ÌÈÛıˆÌ¤Ó· ηٷÛÙ., 767ÙÌ, ·/¯. 423ÙÌ & 19studios. K217. μfiÏÔ˜, ∂·ÁÁ/Îfi ÎÙ›ÚÈÔ, 1.100 Ù.Ì. & 200 Ù.Ì. ·Ôı., 17 ı. ¿ÚÎÈÓÁÎ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘. ∫348. 6. ¡¤· πˆÓ›·, ƒ·È‰ÂÛÙÔ‡ 90ÙÌ. 180.000∂. ∫251. 7. ¡¤· πˆÓ›·, ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 40ÙÌ. ∫125. 8. ¡¤· πˆÓ›·, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 38ÙÌ ¤ˆ˜ 54ÙÌ. 300.000∂. ∫131-133. 9. ∞Ï˘Î¤˜, ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ Ì ÂÓÔ›ÎÈÔ 1.200∂ ÙÔ Ì‹Ó· Ì ·fi‰ÔÛË 6%. ΔÈÌ‹ 280.000∂. 10. ∞Ï˘Î¤˜, μ¿Î¯Ô˘ 32ÙÌ. ∫50. 11. ∞Ï˘Î¤˜, μ¿Î¯Ô˘ 37ÙÌ. ∫54. 12. ∫·Ù˯ÒÚÈ, ηٿÛÙ. 98ÙÌ, Û ÔÈÎÔ. 249ÙÌ. 130.000∂. ∫55. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. μfiÏÔ˜, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, ∂ÌÔÚÈÎfi 70ÙÌ. 120.000∂. ∫150. 2. μfiÏÔ˜, πˆÏÎÔ‡, ∂ÌÔÚÈÎfi 170ÙÌ. 150.000∂. ∫155. 3. μfiÏÔ˜, ¶·Ú·Ï›·, ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ 350.000∂. ∫188. 4. μfiÏÔ˜, ÂÈÎÂډ›˜ ∫·ÊÂÙ¤ÚÈ·, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∫302. 5. μfiÏÔ˜, ÂÈÎÂډ›˜ √˘˙ÂÚ›-∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∫303. 6. μfiÏÔ˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ∂ÌÔÚÈÎfi 180ÙÌ. ∫5. 7. μfiÏÔ˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ·Ó·„/ÚÈÔ 33ÙÌ. 80.000∂. ∫177. 8. μfiÏÔ˜, πˆÏÎÔ‡, ∑·¯·Ú/ÂÈÔ 110ÙÌ. 130.000∂. ∫161. 9. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, μÈÔÙ¯ӛ· ÁÏ˘ÎÒÓ 130.000∂. ∫162. 10. ÕÓ·˘ÚÔ˜, Âȯ›ÚËÛË 680ÙÌ. 200.000∂. ∫168. 11. ∞ÁÚÈ¿, ∫·ÊÂÙ¤ÚÈ· 100ÙÌ, ÛÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ. ∫317. 12. ∞ÁÚÈ¿, ¶Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ ∞˘Ù/ÙˆÓ 240ÙÌ, 60.000∂. ∫184. 13. ∞ÁÚÈ¿, ∂ȯ›ÚËÛË ∫·Ê¤-ª·Ú 200ÙÌ. ∫294. 14. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 3ˆÓ ÔÚfiÊˆÓ 50Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫337. 15. ∫ÔÚfiË, •ÂÓ/¯Â›Ô 750ÙÌ Û ÔÈÎfi. 1654ÙÌ. 1.750.000∂. ∫176. 16. ¶‹ÏÈÔ, •ÂÓ/¯Â›Ô 37 ‰ˆÌ., Û ÔÈÎfi. 5000ÙÌ. ∫214. 17. ™ÎÈ¿ıÔ˜, •ÂÓ/¯Â›Ô 64 ‰ˆÌ., ÔÈÎfi. 5600ÙÌ. ∫215. ∂ƒ°√™Δ∞™π∞ 1. μfiÏÔ˜, ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 10.000ÙÌ Û ÔÈÎfi. 22.000ÙÌ. ÛÙËÓ ∞’ μπ¶∂. ∫314. 2. μfiÏÔ˜, ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 2.000ÙÌ Û ÔÈÎÔ. 3.600ÙÌ, Ï. ∞ӷηÈÓ. ∞’ μπ¶∂. ∫ 316. 3. μfiÏÔ˜, ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 5.800ÙÌ Û ÔÈÎÔ. 12.500ÙÌ, μ’ μπ¶∂. ∫340. °ƒ∞º∂π∞ 1. μfiÏÔ˜, ΔÚÈÎÔ‡Ë 20ÙÌ, 16.000∂. ∫187.

2. μfiÏÔ˜, ∞Ó. °·˙‹-÷Ù˙˘·ÚÁ‡ÚË 50ÙÌ, 100.000∂. ∫239. 3. μfiÏÔ˜ ∫¤ÓÙÚÔ, ∂·ÁÁ. ™Ù¤ÁË °Ú·ÊÂ›Ô 85ÙÌ, 2Ô˜ √Ú. ¶Ï‹Ú˘ ·Ó·Î·ÈÓ. 160.000∂. ∫319. ¶∞ƒ∫π¡°∫ 1. μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ: 2 ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓÁÎ Â› Ù˘ √ÁÏ Ì ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘. ∫344. 2. μfiÏÔ˜, ı¤ÛË ¶¿ÚÎÈÓÁÎ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, 13.000∂. ∫ 335. 3. μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ, ı¤ÛË ¶¿ÚÎÈÓÁÎ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 13.000∂. ∫336. √π∫√¶∂¢∞ 1. ¡¤· πˆÓ›·: √ÈÎfiÂ‰Ô 570 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ™.¢. 0,8. 250.000∂. ∫343. 2. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, √ÈÎfiÂ‰Ô 412ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, ™.¢. 0,80, Î¿Ï˘„Ë 70%. 210.000∂. ∫304. 3. ¡¤· πˆÓ›·, ‰›Ï· ·fi ÙËÓ °Âˆ. Û¯ÔÏ‹ 1449ÙÌ. 120.000∂. ∫237. 4. ∞Ï˘Î¤˜, ™ˆÚfi˜ ∞Ïfi˘ 588ÙÌ. ™.¢. 0,4. 95.000∂. ∫242. 5. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 470ÙÌ. 700∂ ÙÔ ÙÌ. ∫49. 6. ∞Ï˘Î¤˜, Ô‰. ∂˘Ù¤Ú˘ 280ÙÌ, ™.¢. 0,8. 93.000∂. ∫228. 7. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 270ÙÌ, ™.¢. 0,8. 240.000∂. ∫244. 8. ™ˆÚfi˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 639ÙÌ, ı¤· ÛÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 120.000∂. ∫311. 9. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 273ÙÌ, 50.000∂. ∫182. 10. ∞ӷηÛÈ¿, ı¤ÛË ¶·Ó·ÁÈ¿ 3300ÙÌ. ∫41. 11. ∞ÁÚÈ¿, √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Ì ™.¢. 1,2. ∫318. 12. ∫ÔÚfiË, ÔÈÎfi‰· ·fi 350ÙÌ ¤ˆ˜ 470ÙÌ. 65 ¤ˆ˜ 70.000∂. ∫196. 13. ∞Á›· ΔÚÈ¿‰· ªËÏÂÒÓ, 1082ÙÌ, 130.000∂. ∫197. 14. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1050ÙÌ. 125.000∂. ∫146. 15. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, √ÈÎfiÂ‰Ô 790ÙÌ. ∫38. 16. ¶¿ÏÙÛ˘, ªÂÏ·Ó‹ 880ÙÌ. ∫39. 17. μ˘˙›ÙÛ· ¶ËÏ›Ô˘, ∞ÁÚÔÙ. 5.500ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ∫321. 18. ªÔ˘ÚÙÈ¿˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 3000ÙÌ. 550.000∂. ∫194. 19. ∑·ÁÔÚ¿, √ÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 2478ÙÌ. 180.000∂. ∫42. 20. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ 4000ÙÌ, 200.000∂. ∫248. 21. ™ÎÈ¿ıÔ˜, √ÈÎfiÂ‰Ô 225ÙÌ, ™.¢. 0,8. 120.000. ∫329. 22. ∞Ï˘Î¤˜, 176 Ù.Ì., 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· & ÙÔ ¿ÚÎÔ, 90.000∂. ∫352. 23. ∫ÚÈı·ÚÈ¿, 348 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ. ÁˆÓÈ·Îfi, 350Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 80.000∂. ∫350. 24. ªÔ‡ÚÂÛÈ, 1.000 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ., Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. 170.000∂. ∫349. 25. ÕÊËÛÔ˜, ÔÈÎfi. 2.060 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜ 55.000∂. ∫354. 26. ÕÊËÛÔ˜, ÔÈÎfi. 2.425 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜ 60.000∂. ∫355. 27. ªËϛӷ, ¶‹ÏÈÔ, ÔÈÎfi. 1.640 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 110.000∂. ∫356. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∞Ï˘Î¤˜, ı¤ÛË ∞ÛÚfiÁÈ· 6139ÙÌ, 285.000∂. ∫88. 2. º˘ÙfiÎÔ, ı¤ÛË ª·‰¿ÚÈ 12.000ÙÌ, 165.000∂. ∫213. 3. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 2000ÙÌ, 145.000∂. ∫254. 4. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 4580ÙÌ. ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ, ¢. 1000ÙÌ. 120.000∂. ∫252. 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 3500ÙÌ. 120.000∂. ∫232. 6. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞ÁÈfiÎÏËÌ· 5625ÙÌ. 110.000∂. ∫341 7. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞Ï˘Á·ÚfiÚÂÌ·, 11.359ÙÌ. 120.000∂. ∫295. 8. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞ÎfiÓÈ·, 8963ÙÌ, 15.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫296. 9. ∂ıÓ. √‰. μfiÏÔ˘-μÂÏ/ÓÔ˘ Ì ¿‰ÂÈ· ∫fiÌ‚Ô˘ 17.000ÙÌ. 420.000∂. ∫52. 10. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ª·˘ÚfiÏÔÊÔ˜ 1500 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. ∫179. 11. ™ÎfiÂÏÔ˜, ŒÏÈÔ˜ 4.000ÙÌ. 100.000∂. ∫181. 12. ªԇʷ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 7000ÙÌ. ∫145. 13. ªԇʷ, ı¤ÛË ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 12.000ÙÌ. 1.000.000∂. ∫226. 14. ¶ÔÙfiÎÈ ™˘Î‹˜, ¶‹ÏÈÔ: ∞ÁÚÔÙÂÌ. 15 ÛÙÚ¤ÌÌ. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜. ∫333. 15. ∞Ó‹ÏÈÔ, ¶Ï¿Î· 3113ÙÌ, ÎÙ›˙ÂÈ 250ÙÌ. 60.000∂. ∫66. 16. ΔÛ·Áηڿ‰·, ı¤ÛË ƒÔ‰È¤˜ 20.640ÙÌ. ∫185. 17. ΔÛ·Áηڿ‰· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 5170ÙÌ, 480.000∂. ∫195. 18. ÃÔÚ¢Ùfi, ı¤ÛË μÔÏÙ¤Èη 3751ÙÌ. 120.000∂. ∫165. 19. ªÔ‡ÚÂÛÈ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 1837ÙÌ. 80.000∂. ∫64. 20. ªÔ‡ÚÂÛÈ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 1598ÙÌ. 80.000∂. ∫64. 21. ªÔ‡ÚÂÛÈ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 239ÙÌ. ∫64. 22. ∑·ÁÔÚ¿, §Â‡Î˜ 2.500ÙÌ. 160.000∂. ∫60. 23. ∑·ÁÔÚ¿, ı¤ÛË ¶·Ó·Á›ÙÛ· 4007ÙÌ, 35.000∂. ∫84. 24. ¶‹ÏÈÔ, ¡ÂÔ¯ÒÚÈ 7947ÙÌ. 80.000∂. ∫137. 25. ¶ÙÂÏÂfi˜, ºÙÂÏÈfi 182.316ÙÌ. ∫147. 26. §›ÌÓË ¶Ï·ÛÙ‹Ú·, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 14.500ÙÌ. ∫208. 27. §¿ÚÈÛ·, Ô‰fi˜ μfiÏÔ˘, ›Ûˆ ·fi ÙÔ Ì¿ÚÎÂÙ °·Ï·Í›·˜, ·ÁÚÔÙÂÌ. 15,600ÙÌ. ∫312. 28. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, 9.5 ÛÙÚ¤Ì. 65.000 ∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫347. º˘ÙfiÎÔ, ı¤ÛË ∫Ô‡ÎÔ˜, 4.000 Ù.Ì., 80.000∂. ∫351. ∂¡√π∫π∞™∏ 1. μfiÏÔ˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 500ÙÌ. ∫166. 2. μfiÏÔ˜, ΔÚÈÎÔ‡Ë ¢È·Ì¤Ú. 95ÙÌ, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 450∂, Ì ‰˘Ó·Ù. ÂÓÔÈÎ. 20ÙÌ ËÌÈ˘. ÁÈ· °Ú·Ê. Ë ·Ôı. ΔÈÌ‹ ·Î¤ÙÔ 580∂. 3. μfiÏÔ˜, ¶·Ú·Ï›·, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ °Ú·ÊÂ›Ô 40ÙÌ. 400∂. ∫292. 4. μfiÏÔ˜, º. πˆ¿ÓÓÔ˘ °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30ÙÌ, 1Ô˜ fiÚ. 250∂. ∫306. 5. ¡¤· πˆÓ›·, πÛfiÁÂÈÔ 117ÙÌ Û 2 fiÚÔÊÔÈ ÔÈΛ·, 3 À/∞. 430∂. ∫334. 6. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈΛ· 140ÙÌ. Ì ΋Ô 700∂. ∫235. 7. §Â¯ÒÓÈ·, ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 1600ÙÌ. ∫151. ∑∏Δ∏™∏ ∞∫π¡∏Δø¡ °π∞ ∞ª∂™∏ ∞°√ƒ∞ - ∂¡√π∫π∞™∏ 1. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ™Δ√ ∫∂¡Δƒ√ Δ√À μ√§√À. 2. ¢À∞ƒπ∞ ™Δ√ ∫∂¡Δƒ√ Δ√À μ√§√À. 3. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ™Δ√ ∫∂¡Δƒ√ Δ√À μ√§√À. 4. ¡∂∞ πø¡π∞ ∫∞π¡√Àƒ°π√ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ 100-120ÙÌ. 5. ∞¶√£∏∫∂™. 6. ¶∞ƒ∫π¡°∫. (960)

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ¶∞¶∞∫ø™Δ∞ - ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 1 - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-33100 Î·È 21666 ¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 32 Ù.Ì. 57.000 ∂ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 85 Ù.Ì., 155.000 ∂ ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 35 Ù.Ì., 52.000∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 58 Ù.Ì., 95.000∂ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 24 Ù.Ì. 27.000 ∂ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 75 Ù.Ì., 80.000∂ μÏ·¯¿‚· 95 Ù.Ì., 110.000∂ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 90 Ù.Ì., 105.000 ∂ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 34 Ù.Ì., 50.000∂ ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ 70 Ù.Ì., 110.000 ∂ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÁˆÓ. 126 Ù.Ì. 130.000 ∂ ∫·ÏÏÈÓ›ÎÔ˘ 75 Ù.Ì., 65.000∂. ∫·ÏÏÈÓ›ÎÔ˘ 95 Ù.Ì., 120.000∂ ∫·ÙÛÒÓË 77 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 75 Ù.Ì., 68.000∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 135 Ù.Ì., 180.000∂ ª·Ï¿ÎÈ 105 Ù.Ì., 27.000∂ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 114 Ù.Ì. 155.000 ∂ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ 125 Ù.Ì. 80.000 ∂ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 115 Ù.Ì., 175.000 ∂ MÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 90 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 80 Ù.Ì., 70.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 150 Ù.Ì. 200.000∂ √ÚÌÈÓ›Ô˘ 85 Ù.Ì., 110.000 ∂ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ 80 Ù.Ì., 150.000∂ √Úʤˆ˜ 66 Ù.Ì., 155.000 ∂ ¶·Ï·Ì¿ 69 Ù.Ì., 55.000∂ ¶·Ú·Ï. 160 Ù.Ì., 330.000 ∂ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 95 Ù.Ì., 115.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 73 Ù.Ì. 100.000 ∂ ƒÔ˙Ô‡ 29 Ù.Ì., 50.000∂ ™·ÁÁ·Ú›Ô˘ 80 Ù.Ì., 120.000∂ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 104 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 280.000∂ ™˘Ú›‰Ë 172 Ù.Ì. 330.000 ∂ ™˘Ú›‰Ë 88 Ù.Ì., 90.000 ∂ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 146 Ù.Ì., 220.000 ∂ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 31 Ù.Ì., 51.000∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 121 Ù.Ì., 180.000∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 73 Ù.Ì., 85.000∂ ÃÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ 73 Ù.Ì., 75.000∂ OIKO¶E¢A ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 500 Ù.Ì. 160.000 ∂ Αλυκές (Βάκχου) 300 τ.μ. 150.000,00 Ε ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡ 500 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 600 Ù.Ì. 700.000 ∂ ∞ıËÓÒÓ 300 Ù.Ì., 250.000∂ ∞ÏÏË ªÂÚÈ¿ 3.450 Ù.Ì. 35.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4.020 Ù.Ì., 320.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ 276 Ù.Ì., 100.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 175 Ù.Ì., 70.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì., 135.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 311 Ù.Ì., 110.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ 478 Ù.Ì., 170.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 240 Ù.Ì., 120.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 331 Ù.Ì., 100.000∂ ∞ӷηÛÈ¿ 370 Ù.Ì., 130.000∂ ∞ӈ̷ÏÈ¿ 507 Ù.Ì., 165.000 ∂ μ˘˙›ÙÛ· 1.600 Ù.Ì. 100.000 ∂ °ÎÔ‡Ú· 655 Ù.Ì., 530.000∂ ¢·‚¿ÎË 440 Ù.Ì., 300.000 ∂ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ 560 Ù.Ì., 100.000∂ ∫·ÓÈÛΤÚË 138 Ù.Ì., 140.000∂ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 1.430 Ù.Ì., 250.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 1.345 Ù.Ì., 150.000 ∂ ∫‹È· 674 Ù.Ì., 380.000 ∂ ∫ÔÚÒË 4.100 Ù.Ì., 320.000∂ ∫ÔÚÒÈ 5333 Ù.Ì. 270.000 ∂ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 390 Ù.Ì., 300.000 ∂ ∫Ú˘ÛÙ¿ÏË 192 Ù.Ì., 123.000 ∂ §. ∞ıËÓÒÓ 2.500 Ù.Ì., 1.250.000 ∂ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 150 Ù.Ì., 65.000∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 327 Ù.Ì., 229.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 695 Ù.Ì. 500.000 ∂ •ËÚfiηÌÔ˜ 362 Ù.Ì. 160.000 ∂ √ÁÏ (¿ÚÔ‰Ô˜) 181 Ù.Ì., 140.000∂ ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ÕÓˆ μfiÏÔ˘ 755 Ù.Ì., 180.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 590 Ù.Ì. 120.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. 150.000 ∂ ÿÓÈ· 456 Ù.Ì., 70.000∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 270 Ù.Ì. 200.000 ∂ MONOKATOIKIE™ ∞Á. μ·Û›ÏÂÈÔ˜ 57 Ù.Ì., 85.000∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 170 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 3.000 Ù.Ì., 170.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 208 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2.700 Ù.Ì., 430.000∂ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 190 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 4.000 Ù.Ì. 550.000 ∂ ÕÊËÛÔ˜ 250 Ù.Ì. (‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Î·È 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ) 500.000∂ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 325 Ù.Ì. ËÌÈÙÂÏ. ÔÈÎfi. 490 Ù.Ì. 250.000 ∂ °È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘ 50 Ù.Ì. 55.000 ∂ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 220 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2000 Ù.Ì. 500.000 ∂ ∫·ÈÛ·Ú›·˜ 113 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 145 Ù.Ì. ÁˆÓ. 130.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 480 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 4000 520.000 ∂ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 402 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ÙÚÈÒÚ. ÔÈÎÔ‰. 220 Ù.Ì., 250.000∂ ªÔÛ¯¿ÙÔ 68 Ù.Ì., ÔÈÎÔ. 280 Ù.Ì. 150.000∂ ¡·˘¿Ú¯Ô˘ ∞ÔÛÙfiÏË 70 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì., 90.000∂ ¡ÔÙ·Ú¿ (¡Â¿ÔÏË), 86 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 121 Ù.Ì. 110.000 ∂ ¶Ú. ∏Ï›·˜ ÕÓˆ μfiÏÔ˘ 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 530 Ù.Ì. 150.000 ∂ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 110 Ù.Ì. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 185.000 ∂ ºÂÚÚ·›Ô˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÙÚÈÒÓ ‰È·Ì. 250 Ù.Ì., 430.000 ∂ (961)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¡π∫√§∞√™ ™. ∫∞ƒ∞∫∞™Δ∞¡π∞™ ∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ 96 μ√§√™ Δ∏§. 24210-51589 ∫π¡. 6972-915553

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. ∫∂¡Δƒπ∫∞ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ πÛÔÁ›Ԣ 75 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 90.000 ∂. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 106 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 127.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 75 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 90.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 28,40 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 35.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 79,10 Ù.Ì., 95.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 86,75 Ù.Ì., 104.500 ∂. μ. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ πÛÔÁ›Ԣ 47,60 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 23,80, ·Ôı‹ÎË 47,60, ÙÈÌ‹ 180.000 ∂. πÛÔÁ›Ԣ 60,80 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 30,40, ·Ôı‹ÎË 60,40, ÙÈÌ‹ 229.000 ∂. πÛÔÁ›Ԣ 60,32 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 30,25, ·Ôı‹ÎË 72,70, ÙÈÌ‹ 234.000 ∂. πÛÔÁ›Ԣ 110 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi ÙÈÌ‹ 180.000 ∂. °. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ πÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 74 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 170 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ÙÈÌ‹ 165.000 ∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π √ÈÎfiÂ‰Ô 260 Ù.Ì., Ù¤ÚÌ· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË. √π∫√¶∂¢∞ ∫∞π ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ™∂ √§√ Δ√ ¶∏§π√ ∞ƒΔπ∞ ∫∞π √π∫√¢√ª∏™πª∞ (962)


45

ΔƒπΔ∏ 23 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

ª∞Δπ¡∞ ª∞Àƒπ∞ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ §∞ª¶ƒ√™ ™Àªμ√À§∂ÀΔπ∫∏ ∞∫π¡∏Δ∏™ ¶∂ƒπ√À™π∞™ ¶√§Àª∂ƒ∏ 33, μ√§√™ Δ∏§/FAX 24210-39341 ∫π¡. 6976-272574 - 6974-063226 WEB SITE www.sakip.gr EMAIL: info@sakip.gr ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 35 Ù.Ì. ÙËÓ ¶·Á·ÛÒÓ ÏËÛ›ÔÓ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. μ·ÛÛ¿ÓË ÏËÛ›ÔÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ÁηÚÛÔÓȤڷ 34 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ÕÓ·˘ÚÔ˜ ‰˘¿ÚÈ 67 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ¶ø§√À¡Δ∞π ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ‰ÈÒÚÔÊË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 520 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· - ¶Úfiԉ˜ °ÔÚ›ÙÛ·˜, ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 115 Ù.Ì. Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔ 60-100 Ù.Ì. ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ¯Ú‹ÛË roof garden Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ¶‹ÏÈÔ. ∞ÁÚÈ¿, ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 175 Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ ÔÈΛ·˜ 120 Ù.Ì. Ì ¯ˆÚÈÛÙfi ˘fiÁÂÈÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ˘fi ηٷÛ΢‹ 155 Ù.Ì. Ì ‰ÈÎfi Ù˘ ΋Ô 40 Ù.Ì., ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, ·Ú·‰ÔÙ¤· ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ. ÕÊËÛÔ˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 155 Ù.Ì., ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ËÌÈÙÂÏ‹˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 146 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 80 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 575 Ù.Ì. ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ª·ÁÓ‹ÙˆÓ Ì π. ∫·ÚÙ¿ÏË, 2¿ÚÈ 60 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜., ·Î·Ï‡ÙÔ˘, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·. ∂À∫∞πƒπ∞ ∫ÔÚ·‹ ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡, 4¿ÚÈ 100 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ∫·Ó¿ÚË ÏËÛ›ÔÓ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 2¿ÚÈ 58 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ·Ó·ÙÔÏÈÎÔÌÂÛËÌ‚ÚÈÓfi ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ÏËÛ›ÔÓ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 114 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™, ÏËÛ›ÔÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 4¿ÚÈ 121 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ˘fi ηٷÛ΢‹, ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ÏËÛ›ÔÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 4¿ÚÈ 111,70 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ¶·Ï·È¿ ÏËÛ›ÔÓ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ∞Á. £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 126 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¯Ú‹ÛË ÈÏÔÙ‹˜ ÁÈ· 2 ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓ. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· Ì ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 3¿ÚÈ 76 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, ˘fi ηٷÛ΢‹, ˘fiÁÂÈÔ ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ÏËÛ›ÔÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, 2 3¿ÚÈ· 80 Ù.Ì.+86 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ¶ÂÚÈÔ¯‹ √͢ÁfiÓÔ˘, 3¿ÚÈ 86 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ ÈÏÔÙ‹˜, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. √ÈÎfi‰· ∫‡ÚÔ˘ ÏËÛ›ÔÓ °. ¢‹ÌÔ˘, ÔÈÎfiÂ‰Ô 152 Ù.Ì., ÌÂÛ·›Ô, ÚfiÛÔ„Ë 9Ì. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.015 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ. ª¿Ú·ıÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 355 Ù.Ì., ÌÂÁ¿ÏË ‰fiÌËÛË, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ı¤· ÙÔ μfiÏÔ. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.200 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛË ÌÂ˙ÔÓ¤ÙˆÓ. ∞ʤÙ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.884 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ¢ÈÌ‹ÓÈ - ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞’ μπ¶∂, ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.624,77 Ù.Ì. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 533 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∞Ï˘Î¤˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.500 Ù.Ì. (‰›ÓÂÙ·È ÌÔÓÔÎfiÌÌ·ÙÔ ‹ Îfi‚ÂÙ·È) 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞Ï˘Î¤˜ - ªÈÌ›ÎÔ˜, 2 Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ÔÈÎfi‰· 303 Ù.Ì.+365 Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ™ˆÚfi˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 625 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ∞Á. ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 684 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi ÙڛʷÙÛÔ. §·‡ÎÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 852 Ù.Ì., ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘ ª∂£√¢π∫√Δ∏Δ∞ - ™À¡∂¶∂π∞ ∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δπ∫√Δ∏Δ∞ (963)

-----------------------------------¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒπ√À ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 363 - ∫·Ó¿ÚË ΔËÏ. 24210-54087 ∫ÈÓ. 6977-411883 www.papadimitriouestate.gr

√π∫√¶∂¢∞ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 316 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘ Û ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ 160.000. 2. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 400 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, 210.000. 3. ∞ÛÙ¤ÚÈ· ∞ÁÚÈ¿˜ 445 Ù.Ì., 80.000. 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 373 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi ¯ˆÚ›˜ ÂÊÔÚ›· 200.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ÌÈÎÚ‹ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 2 ÎÚ‚/Ú˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 125.000. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ·Ï·È¿ ‰ÈÒÚÔÊË Ì ·˘Ï‹, 100 Ù.Ì., Ô Î¿ı fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓȷ΋ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 145 Ù.Ì., ™.¢. 2,10, ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ 165.000. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ·Ó·Î·ÈÓÈÛÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 175.000. 4. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì., Î·È ÈÛfiÁÂÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 40 Ù.Ì. ÛÙË ¡. πˆÓ›· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 260.000. 5. ∫ÔÓÙ¿ ÛÙÔ •ÂÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 4Ô˜+5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ÙÚÂȘ ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, Ù˙¿ÎÈ, parking, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 165.000. 6. ¡. ¢ËÌËÙÚ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. Ì ηÙÔÈ΋ÛÈÌÔ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Î·È ·˘Ï‹ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· 215.000 Î·È Ì ˘‰ÚÔÌ·Û¿˙. 7. ¡. ¢ËÌËÙÚ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÁˆÓȷ΋ Ì ·˘Ï‹, ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË, lux ηٷÛ΢‹ 300.000. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘ ÙÚÈ¿ÚÈ 90 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÛÙËÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ÚÔÛfi„ˆ˜, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË 170.000.

2. 109 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤, 250.000, ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜. 3. 96 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤, 3 ÎÚ‚/Ú˜, 2 ¿ÚÎÈÓ, 165.000, ÂÚ. √͢ÁfiÓÔ˘. 4. ΔÚÈ¿ÚÈ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÂÚ. √͢ÁfiÓÔ˘, 2 ¿ÚÎÈÓ, 125.000 2 ÂÙÒÓ. (964)

ZHTOYNTAI Ναυτική εταιρεία ρυμουλκών με έδρα το Βόλο ΖΗΤΕΙ ‰Èψ̷ÙÔ‡¯Ô ˘ÔÏÔ›·Ú¯Ô ‹ ·Óı˘ÔÏÔ›·Ú¯Ô (με 36 μήνες υπηρεσία). Τηλ. 24210-30087, fax. 24210-30617. (448) ∑∏Δ∂πΔ∞π υπάλληλος άντρας ή γυναίκα από κεντρικό internet cafe στο Βόλο. Τηλ. επικοινωνίας 6996-717457. (293) ∞¡ ∂Ã∂Δ∂ ταλέντο στις πωλήσεις, μπορείτε να αποκτήσετε ένα καλό εισόδημα. Αν παράλληλα διδάσκετε Αγγλικά, μπορείτε να το διπλασιάσετε. Τηλ. 24210-22454. (992) ∑∏Δ√À¡Δ∞π από φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Μαθηματικός, Φυσικός και Χημικός με ασφάλιση Ο.Α.Ε.Ε. (πρώην ΤΕΒΕ). Πληρ. τηλ. 6976444564. (523)

∞fi ÂÙ·ÈÚ›· ÂÓ‰˘Ì¿ÙˆÓ (Stock) ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ τρεις (3) γυναίκες και δύο (2) άντρες για προσωπικές πωλήσεις, στην περιοχή του Βόλου. Τηλ. επικοινωνίας κ. Κώστα τηλ. 6978060577. (214)

Η εταιρεία DROP ABEE με έδρα τη Θεσσαλονίκη που δραστηριοποιείται στην κατασκευή & εμπορία επίπλων μπάνιου κατέχοντας ηγετική θέση στον χώρο ειδών υγιεινής

∑∏Δ∂π: MERCHANDISERS μερικής απασχόλησης για πολυκαταστήματα. Απαραίτητα προσόντα: α) Ηλικία 25-40 ετών β) Προϋπηρεσία επιθυμητή. Η Εταιρεία προσφέρει: Ικανοποιητικό πακέτο παροχών. Αποστολή βιογραφικών στο Fax: 2310-753483, Email n.matrinidis@drop.com.gr (447)

MA£HMATA ª∞£∏ª∞Δ∞ ΑΓΓΛΙΚΩΝ για όλα τα πτυχία και μέσω SKYPE. Εμπειρία 4 χρόνων στην Αγγλία. Φιλικές τιμές. Πληρ. τηλ. 6978-955101 και 2421028946. (926)

¡Δ∂Δ∂∫Δπμ

Δƒ∞¶∂∑π∫∞ ¢∞¡∂π∞ Ãøƒπ™ Ã√¡√Δƒπμ∏ Τέλος οι περιορισμοί χορήγησης δανείων. Αναλαμβάνουμε αναχρηματοδοτήσεις υπαρχουσών οφειλών, χορήγηση νέων δανείων (στεγαστικών, προσωπικών, επιχειρηματικών). Πληροφορίες 6932-528388 (901) ¢∞¡∂π∞ τραπεζικά σε δημοσίους-δημοτικούς υπαλλήλους, σε συνταξιούχους δημοσίου - ΙΚΑ, ανεξάρτητα από υπερδανεισμό, διεκπεραίωση δυσμενών, ρύθμιση - πάγωμα - μειώσεις καταγγελμένων δανείων και καρτών από έμπειρους νομικούς και οικονομολόγους της εταιρείας μας. Η διαπραγμάτευση γίνεται με τα κεντρικά των τραπεζών στην Αθήνα. Ενημέρωση για το τελικό αποτέλεσμα εντός 3 ημερών. Εξυπηρέτηση πανελλαδικά. Τηλ. κέντρο: 2310-554514, fax: 2310-554517, κιν. 6972886998, web site: www.moneycashgram.gr (451)

XAPOY§A °A§ANOY - KOPBE™H

Ã∞£∏∫∂ στις 17/2 στην Ερμού με Αντωνοπούλου τσάντα με χειροποίητα εργόχειρα. Δίδεται αμοιβή. Παρακαλείται ο ευρών να επικοινωνήσει με τα τηλέφωνα: 6945-654572 και 6949073613. (422)

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ από τις πιστωτικές σας κάρτες με ή χωρίς διαθέσιμο υπόλοιπο ακόμα και με υπέρβαση ορίου. Πληρωμή από 12-36 τραπεζικές δόσεις. Απόλυτη εμπιστοσύνη και εχεμύθεια. Με ένα τηλεφώνημα θα βρεθούμε δίπλα σας. Κος Γιώργος, τηλ. 6980272402. (524)

EIΔIKH ΠAIΔAΓΩΓOΣ Διπλωματούχος Oρθοφωνικής και Λογοπαιδείας Πανεπιστημίου Nάντης. Δέχεται μόνο επί συνεντεύξει. Δημητριάδος 229, 5ος όροφος Tηλέφ.: 24210 26.542

™YNOIKE™IA §À¢π∞ ∫∂¡Δƒπ∫∏™ ∂§§∞¢∞™. ™¯¤ÛË - Û˘Ì‚›ˆÛË - Á¿ÌÔ˜ ¯¤Ì˘ı· Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. 59χρονη καθηγήτρια, γοητευτική, ευκατάστατη. 69χρονος συντ/χος, ευπαρουσίαστος, σοβαρός. 65χρονος καθηγητής, εμφανίσιμος, με ήθος. 50χρονη καθηγήτρια, ελκυστικότατη. 49χρονη, ιδ. υπάλληλος, ευπαρουσίαστη, ακίνητα. 42χρονη, αρχιτέκτων, δραστήρια, εμφανίσιμη. 2410-549797. (928)

¢IAºOPA ∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (912)

23

¶ÔÏ˘Î¿ÚÔ˘ ÈÂÚÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜ ÂÈÛÎfiÔ˘ ™Ì‡ÚÓ˘ “ªË ÎÚ›ÓÂÙÂ, ›Ó· ÌË ÎÚÈı‹ÙÂ, ÂÓ ˆ Á·Ú Îڛ̷ÙÈ ÎÚ›ÓÂÙ ÎÚÈı‹ÛÂÛı” (ª·Ùı. ˙’ 1, 2). Πολύ πρόθυμοι είμεθα όλοι εις το να περιεργαζώμεθα και να σχολιάζωμεν τας πράξεις των άλλων, να τους επικρίνωμεν, να τους κακολογούμεν, να τους καταδικάζωμεν, με πολλήν μάλιστα αυστηρότητα, χωρίς να είναι παρών ο κατηγορούμενος, διά να ακουσθή η απολογία του. Τι μαρτυρούν όλα αυτά; Μαρτυρούν ότι λησμονούμεν τας ιδικάς μας παρεκτροπάς, τας ευθύνας και τας ελλείψεις μας, αι οποίαι μάλιστα ημπορεί να είναι πολύ περισσότερα και σοβαρώτερα από εκείνας, που βλέπομεν και καταδικάζομεν εις τους άλλους. Μαρτυρούν ακόμη, ότι δεν υπάρχει εις τας ψυχάς μας η αγάπη προς τον πλησίον, η αγάπη που βλέπει όλους με επιείκειαν, με συγκατάβασιν, με ενδιαφέρον διά την διόρθωσίν των. Δι’ αυτό λοιπόν ο Κύριος όχι μόνον απαγορεύει την κατάκρισιν, αλλά και προλέγει ότι, εφ’ όσον κατακρίνομεν τον πλησίον μας, θα πέσωμεν και ημείς εις το κρίμα της θείας δικαιοσύνης. Με ό,τι μέτρον αυστηρότητος κατεκρίναμεν τους άλλους, με αυτό θα κρίνη και ο Θεός τας ιδικάς μας πράξεις. Αλλά μας συμφέρει αυτό;

ΒΟΛΟΣ

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ λειτουργεί με κρατική άδεια.

¶∞ƒ∞æÀÃ√§√°π∫√ ∫∂¡Δƒ√

∞ƒ∫∞¡∞ ∫˘Ú›· ƒ›Ó· & Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ‰Èψ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ·ÛÙÚÔÏfiÁÔÈ, ·Ú·„˘¯ÔÏfiÁÔÈ - ÌÂٷʇÛȘ „˘¯ÔÂÚ¢ÓËÙ·› Ì ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎfi ¯¿ÚÈÛÌ· ÈÛ¯˘Ú‹ ‰È·›ÛıËÛË ÂÓfiÚ·ÛË - ‰ÈfiÚ·ÛË, ÔÚ·Ì·ÙÈÛÌfi˜. °È· Ù· Ú·ÓÙ‚ԇ Û·˜ ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi: 6989-176612. (730)

Ενέχυρα και αγορές χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Κ. Καρτάλη 195 Β. Τηλ. 24210-42905. (918)

∞ª∂™∏ §À™∏ °π∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ από όλες τις πιστωτικές σας κάρτες σε 5 λεπτά έχουν δεν έχουν διαθέσιμο μέχρι 44 άτοκες δόσεις, ακόμα και με τρίμηνη καθυστέρηση. Ραντεβού στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα 09.00-22.00, κα Ελπίδα 2415001000, 2421500032, 6974533556. (379)

Ã∂π∞∑∂™Δ∂ ª∂Δƒ∏Δ∞;

∞¡π∂§

άμεσα σας δίνουμε μετρητά αν έχετε πιστωτικές κάρτες ακόμα και με υπέρβαση ορίου και εξοφλείτε σε πολλές άτοκες δόσεις. Αυθημερόν εξυπηρέτηση - ραντεβού στο χώρο σας. Τηλέφωνο χωρίς χρέωση από σταθερό και κινητό για όλη την κεντρική Ελλάδα 8003003707, κος Αγγελάκης. (380)

Κορυφαία αστρολόγος, ερευνήτρια ταρό, γενέθλιοι χάρτες, ερωτικές συναστρίες, προβλέψεις, φυλαχτά. Δίνω λύσεις σε ό,τι σας απασχολεί. Ερωτικά, επαγγελματικά. Σύμβουλος επωνύμων. Δέχομαι με ραντεβού. Πληρ. τηλ. 6974-456215, 6970-864447, από σταθερό και κινητό στο 9016002600, χρέωση 2,38Ε/1’. (525)

έχουμε τη λύση

¶EN£H - EYXAPI™THPIA

¶∞¡∂§§∞¢π∫√ Κέντρο ιδιωτικών Ερευνητών. Α.Υ.Π. αναγνωρισμένη υπηρεσία πληροφοριών. Υπηρεσίες: - Έρευνας και επίλυσης προσωπικών υποθέσεων - Εποπτείας ανηλίκων και V.I.P. προσώπων - Εντοπισμού προσώπων και περιουσιακών στοιχείων - συνδρομή δικαστικών ερευνών, εμποροβιομηχανικών ερευνών (αντικατασκοπίας), Ασφάλειας εκδηλώσεων και εγκαταστάσεων. Συμβουλευτικών παροχών, μελετών ασφαλείας και προστασίας τηλεπικοινωνιών. Τηλ. 2410-663111, 6974-372702, 24210-27106. www.spyro.gr (377)

º∂μƒ√À∞ƒπ√™

Θερμά ευχαριστούμε όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας για το θάνατο του αγαπημένου μας

KH¢EIE™ Τον λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα, υιό, αδελφό και θείο

ªπÃ∞∏§ Δ™√§∞∫∏

Ετών 56 κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 23 Φεβρουαρίου και ώρα 11 π.μ. στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Βόλος 23 Φεβρουαρίου 2010 Η σύζυγος: Ζωή Τα παιδιά: Αικατερίνη, Δημήτρης Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Κοιμητηρίου.

Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, προγιαγιά και θεία

¡π∫∏ Δ™∞∫∞§∞

Ετών 85 κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 23 Φεβρουαρίου από το σπίτι μας Μανόλη Καλομοίρη 1 και ώρα 10.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου. Καλούμε συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Νέα Ιωνία 23 Φεβρουαρίου 2010 Τα παιδιά: Κώστας - Ελένη, Νίκος, Γεωργία - Βελούδος, Μαρία - Αντώνης Τα εγγόνια: Κλεονίκη, Ιωάννης, Δημήτριος, Αποστόλης, Ειρήνη, Νικόλαος Τα δισέγγονα: Κων/νος, Γιώργος, Ελευθερία, Ελένη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Κοιμητηρίου.

°π∞¡¡∏ ¢. πø∞¡¡π¢∏

που κηδέψαμε την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου και ώρα 4.00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου. Η σύντροφος: Ματούλα Οι εξάδελφοι Οι λοιποί συγγενείς

Τον αγαπημένο μας πατέρα, παππού, προπάππου και θείο

™Δ∂º∞¡√ ª√™Ã√

Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

∑∞Ã∞ƒ√À§∞ ∞ƒÃ√¡Δ∞

Ετών 86 που πέθανε, κηδεύσαμε χθες Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου και ώρα 4.30 μ.μ. εις τον Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου στον Άγιο Λαυρέντιο. Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος για το θάνατο της πολυαγαπημένης μας θερμά ευχαριστούμε. Άγιος Λαυρέντιος 23 Φεβρουαρίου 2010 Τα παιδιά: Ιωάννης - Ευαγγελία Αρχοντά, Νίκη - Νίκος Μαυρόπουλος Τα εγγόνια: Ζαχαρούλα, Παναγιώτης, Κων/νος, Παναγιώτης Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

Τη λατρευτή μας μητέρα, γιαγιά και θεία

∞¡Δπ°√¡∏ ª. ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡π¢√À

Ετών 88 που πέθανε, κηδέψαμε την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου και ώρα 12 μ. από το σπίτι μας στην οδό 28ης Οκτωβρίου 15 εις τον Ιερό Ναό Αγίου Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο. Σε όσους συμπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος μας, θερμά ευχαριστούμε. Τα παιδιά: Κική - Σάββας Τηλιόπουλος, Έφη χα Κων/νου Κωνσταντινίδη Τα εγγόνια: Νίκος, Μιχάλης, Άρης, Μιχάλης, Μαργαρίτα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

Ετών 102 Συντ/χο Δασοφυλακής που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 23 Φεβρουαρίου και ώρα 10.30 π.μ. από το σπίτι μας που είναι στην οδό Πελίου αρ. 46 Λύδας εις τον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Τσαγκαράδος. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως συνοδεύσουν την εκφορά του. Η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 9.00 Π.Μ. Τσαγκαράδα 23 Φεβρουαρίου 2010 Τα παιδιά: Γαρυφαλιά - Ιωάννης Καππής Τα εγγόνια Τα δισέγγονα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο ξενοδοχείο “Κένταυρος” .


46/ °È· οı ÒÚ· ΔƒπΔ∏ 23 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 23 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ∫ϛ̷ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜, √ÚÌÈÓ›Ô˘ 66 (°. ¢‹ÌÔ˘) - ∞ıËÓ¿˜ - ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÙËÏ.: 24210-78708, ªfiÏË - ª¤Ë ª·Ú›·˜, 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 233, ÙËÏ.: 24210-31030, ƒÔ˚ÏÔ‡ - °ÂˆÚÁ¿ÙÔ˘ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë˜, §ÂÂÓÈÒÙË 6 - ™ÎÔ˘Ê¿ - ¡Â¿ÔÏË μfiÏÔ˘, ÙËÏ.: 24210-81480, ∫fiÎη - •ÂÓ¿ÎË ∞ÛËÌÒ˜, ™. ™˘Ú›‰Ë 114 °·ÏÏ›·˜, ÙËÏ.: 24210-24449. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-16.30 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ¶Ôχ‰ˆÚÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 94 - §. μ‡ÚˆÓÔ˜, ÙËÏ.: 24210-43893. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ∫Ï·‰¿ ª·Ú›·˜, §ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘ 13, ÙËÏ.: 24210-60266. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ Ë ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ Î·È ¶·ıÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ “∂§¶π™” .

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421060041, 2421081383, 2421081327

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 24210 94200 Î·È 77500 TH§EºøNO °IA PANTEBOY:1535 E•øΔ∂ƒπ∫∞ π∞Δƒ∂π∞ NEOY KTIPIOY: 24210-94221 Î·È 94222

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË: ·) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∂ÚÁ·ÙÈÎÒÓ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ÛÙËÓ Ô‰fi ∞ϤÎÔ˘ ¶·Ó·ÁÔ‡ÏË ·fi ™ÙÚ. π·ÙÚ›‰Ë ¤ˆ˜ ∞ӷηÛÈ¿˜. ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ∑. ¶ËÁ‹˜ ·fi ∏Ê·›ÛÙÔ˘ ¤ˆ˜ ¢. ¶ÔÏÈÔÚÎËÙÔ‡. ∞‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ·fi πˆÏÎÔ‡-∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¤ˆ˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi °. ¢‹ÌÔ˘ ·fi ∞Ú. ∑¿¯Ô˘ ¤ˆ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ¢ÂÚ‹˜ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 315, ∫Ô˙¿ÓË §·Ú›Û˘ 200, ∫ˆÛÙ·Ú¿˜ §·Ú›Û˘ 181, ÷ÚÈÛÌ·˝‰Ë˜ §. ∞ıËÓÒÓ 354, °Î·ÁÈ¿ÓÓ˘ ∞ıËÓÒÓ 17, ÷Ù˙‹˜ ¡¤ÁÚË 6, ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 1, ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 177. ∫·È ·fi ÙȘ 00.30-06.00: ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 177. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): μ·Ú‰¿Î˘ ∞ÁÚÈ¿, ¶·ÏËÎÒÛÙ·˜ ∞. §Â¯ÒÓÈ·, μÔÏÈÒÙ˘ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∞ÏÙ›Ó˘ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ∂Ì‚·ÏˆÙ‹˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ªÔ¸ÛÈ¿‰Ô˘ §·‡ÎÔ˜, ¢‡¯Ù·˜ ΔÚ›ÎÂÚÈ. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ¶ÂÙÚ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ª¿ÓÔ˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫Ô„È·Ï‹˜ ∞Á¯›·ÏÔ˜, ¡ÈÊfiÚÔ˜ ªÈÎÚÔı‹‚˜, °È·ÓÓ¿˜ ∫ÚfiÎÈÔ, ¶·ÏÈ¿˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ¢·˚ÏÈ¿Ó˘ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ ™Ô‡ÚË, ∫¿Ì·ÚË £ÂÔ‰ÒÚ· ∞ÏÌ˘Úfi˜. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ∞ıËÓ·›Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ª‹ÙÚÔ˘ ∞Ó‹ÏÈÔ, ª¿ÎÚË ŸÏÁ· ªÔ‡ÚÂÛÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ª·ÚÔ‡Ù·˜. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.0000.30): ∫·Ú·ÏÈ¿ÁÎÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ªfiÏÈ·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ¶··‰‹Ì·˜ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ∫·Ú·‰‹ÌÔ˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ™˘ÚÙ·‰ÈÒÙ˘ ÃÏfiË, ªÔ˘Û›Ô˘ ™¤ÛÎÏÔ, ΔÛÈÒÏ˘ ∞ÂÚÈÓfi, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, °Î·Ú·ÁοÓË ∞ÊÔ› 10Ô ¯ÏÌ. μπ¶∂, ∫Ô„È·Ï‹˜ 9Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E IA™ONO™ - POZOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421028.555 - 2421024.056 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.15, 9.28, 12.27, 14.57, 17.10, 20.33, 22.44. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 7.10, 11.06, 13.52, 16.02, 18.41, 19.38, 21.43. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.00, 8.00, 8.57, 10.02, 10.30, 11.11, 12.00, 13.42, 14.00, 14.28, 15.10, 15.53, 17.13, 17.56, 19.31, 20.00, 21.30, 22.46, 00.30, 3.58. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 6.08, 8.00, 9.45, 12.15, 13.20, 14.10, 16.00, 16.33, 17.34, 17.55, 19.45, 21.05. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 00.58, 1.26, 3.11, 7.11, 8.34, 11.36, 13.00, 14.18, 16.14, 18.09, 19.41, 20.11, 0.58. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50, 7.53, 9.21, 10.51, 13.21, 14.53, 10.29, 13.27, 14.27, 17.13, 19.16, 15.53, 19.28, 20.39, 22.55, 23.59, 19.36, 22.34, 00.30, 3.58, 5.15.(¢È¿ÚÎÂÈ· ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›Ô˘ 1 ÒÚ· Î·È 30’). μ√§√™-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 9.28, 12.27, 17.10. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-μ√§√™: 07.44, 19.36. μ√§√™-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 09.28, 20.33, 22.44. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 06.42, 15.22, 20.32, 00.29

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∞ıËÓÒÓ & £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ πÛ¯‡Ô˘Ó ·fi ª. ¢Â˘Ù¤Ú· 21/4/2008 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/2009-20/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. Afi BO§O ÁÈ· £E™™A§ONIKH (̤ۈ AÁÈfiηÌÔ˘) 3 ÒÚ˜+15 ÏÂÙ¿: 07.15, 10.15, 14.00, 17.30. Afi £E™™A§ONIKH ÁÈ· BfiÏÔ (̤ۈ AÁÈfiηÌÔ˘) 3 ÒÚ˜+15 ÏÂÙ¿: 08.00, 11.15, 14.15, 18.00. * ŸÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-£ÂÛ/ӛ΢-μfiÏÔ˘ express. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 04.30 μfiÏÔ˜-£ÂÛ/Ó›ÎË ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 07.00 £ÂÛ/Ó›ÎË-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00.

∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.15, 15.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 12.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 12.30, 15.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¶√™∂π¢ø¡ °ƒ∞ªª∂™ ¡.∂. ¢ƒ√ª√§√°π∞ ∂/°-À/° πƒπ¢∞ ¡.™. 348 ∞¶√ 21/12/09 ∂ø™ 21/12/2010 ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ “¶∞¡∞°π∞ £∞§∞™™π¡∏” ∞¶√ μ√§√ °π∞ ™¶√ƒ∞¢∂™ & §∏ª¡√ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 12.00: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√-§∏ª¡√ (¿ÊÈÍË ÛÙË §‹ÌÓÔ 19.20). ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 15.00: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-™∫π∞£√-μ√§√ ™∞μμ∞Δ√ 09.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-™∫π∞£√-μ√§√ ∫Àƒπ∞∫∏ 14.00: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-™∫π∞£√-μ√§√ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ - ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, ÌÂٷ͇ π¿ÛÔÓÔ˜ & ·Ú·Ï›·˜), ΔËÏ. 24210 22501 - 25666 31059 - 31060 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∂/°-√/° “∂ÍÚ¤˜ ™·ÓÙÔÚ›ÓË” ∞fi ¶¤ÌÙË 28/1 ¤ˆ˜ ΔÂÙ¿ÚÙË 10/3 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏, ∫Àƒπ∞∫∏ ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏, ™∞μμ∞Δ√ ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ SPEED CAT 1 ∞¶√ μ√§√ °π∞ ™¶√ƒ∞¢∂™ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ΔƒπΔ∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ¶∂ª¶Δ∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ™∞μμ∞Δ√ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ∫Àƒπ∞∫∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CAT 5 ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ™∞μμ∞Δ√, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 16.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô HELLENIC SEAWAYS-SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ - ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33 Δ∏§. 24210 23400, 23415, 35846 ∂μ¢√ª∞¢π∞π∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ√À ∂/° ∂•¶ƒ∂™ ∂Àμ√π∞ 1:

∫∞£∂Δ∞ 1. ƒ‹Ì·... ÂÎÙÚÔ‹˜ - ΔfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ¤˙ËÛÂ Ô ∫ˆÛÙ‹˜ ¶·Ï·Ì¿˜ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 2. ™ËÌ·›ÓÔ˘Ó Î·È ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ - ∫ÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘˜ ÙÔ ª·Î¿ÏÔ˘. 3. ∫ÔÈÓ‹ ÔÓÔÌ·Û›· Ù˘ ÎÚfi΢ - ∞ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÁÚ·Ê‹ ¿ÚıÚÔ˘ - ΔÔÔıÂÛ›· ÙˆÓ ∞ÌÂÏÔ΋ˆÓ. 4. ™˘¯Ó¿ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È Ê˘ÛÈÎfi˜ - ™ÙÂÚ¿ ‹ ÈÛ¯˘Ú¿. 5. ¢¤ÚÌ· ÂÓfi˜ ˙ÒÔ˘, ÛÙËÓ Î·ı·ÚÂ‡Ô˘Û· (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - μÔ‡ÏÁ·ÚÔ˜ ËÁÂÌfiÓ·˜ ÙÔ˘ 7Ô˘ ·ÈÒÓ·. 6. °Ú·Ê‹ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ 108 - ŸÏÔ ÙÔ˘ ÛÙÚ·