Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË

www.e-thessalia.gr

∂Δ√™ 113√¡ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 √∫Δøμƒπ√À 2010

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 07.40 - ¢. 18.39’ ™∂§∏¡∏ 15 ∏ª∂ƒø¡

√ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·›ÚÓÂÈ ¿Óˆ ÙÔ˘ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛ Â›‰ÔÌ· Û 500.000 ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ª∂ ‰˘Ô ·ÈÊÓȉȷÛÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ì·›ÓÂÈ ÛÙËÓ “ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹” Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË, Ë ÔÔ›· ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Û ÔÏÈÙÈ΋ Ì¿¯Ë. ¢Âη¤ÓÙ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Î¿ÏË, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÂÎÙ¿ÎÙÔ˘ ‚ÔËı‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, ÂÓÒ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ı· ‰ÒÛÂÈ ‰È·Î·Ó·ÏÈ΋ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘. ■ ÛÂÏ. 7

√È ÙÈ̤˜ ·Ú·Ï·‚‹˜ ÂÏ·ÈÒÓ Î·È ÂÏ·ÈÔÏ¿‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ∂∞™ ¶ËÏ›Ô˘

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.255 ∞‚ÂÚΛԢ ÈÛ·ÔÛÙfiÏÔ˘, ÂÈÛÎ. πÂÚ·fiψ˜

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 48 ™∂§π¢∂™

√ ∞. ™·Ì·Ú¿˜ ÛÙÔ μfiÏÔ:

À¿Ú¯ÂÈ Î·È ¿ÏÏÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ∂› fi¯È ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Î·È ˙‹ÙËÛÂ Û˘ÛÙÚ¿Ù¢ÛË ˘¤Ú ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ù˘ ¡.¢.  Ï‹ÚË Û˘ÛÙÚ¿Ù¢ÛË ˘¤Ú ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ οÏÂÛ ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡.¢. ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ηٿ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÔ˘ ÔÌÈÏ›· ÛÙËÓ Î·Ù¿ÌÂÛÙË ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ “•ÂÓ›·” ÛÙÔ μfiÏÔ. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÙfiÓÈÛ Û ˘„ËÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ fiÙÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ Ï·˚΋ ηٷÎÚ·˘Á‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ˘‹Ú¯Â Î·È ¿ÏÏÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù·ÍË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∂ÌÊ·Ó›ÛÙËΠ‰Â ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Ó¤· ̤ÙÚ·. ¶·ÏÌfi Î·È ˙ˆÓÙ¿ÓÈ· ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ¤‰ÈÓ·Ó Ì ٷ Û˘Óı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ ‰Âο‰Â˜ Ó¤ÔÈ Ù˘ √¡¡∂¢, ÂÓÒ Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ÔÌÈÏ›· ‹Ù·Ó Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜. ■ ÛÂÏ. 11

«∞Ó Ì›ÓÔ˘Ì ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·›ı·ÓË ÚÔÔÙÈ΋ Ë ¯ÚÂÔÎÔ›·»

™ÎÏËÚ‹ ÎÚÈÙÈ΋ ΔÛ›Ú· ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË

■ ÛÂÏ. 36

ΔËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÙÔ‡ ¤ıÂÛ·Ó μÔÏÈÒÙ˜ ˆ˜ ÚÒÙÔ ˙‹ÙËÌ· ■ ÛÂÏ. 14

∂ÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠÙÔ ·ÓÙÔˆÏÂ›Ô ÙˆÓ ·fiÚˆÓ ■ ÛÂÏ. 36

800-11-35000

∫·ÓÈÛÙ‹˜ Û ηÊÂÙ¤ÚÈ· ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ ¡fiÌÔ Ô ∞ÛÙ. ƒÔÓÙÔ‡Ï˘

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÁÈ·ÙÚÒÓ Î·È ·ÓÙÂ›ıÂÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ì ·Ôηχ„ÂȘ

ªÂÁ¿Ï· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô

«™ÙÔ» ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÙÔ ¶ÔÏ˘ÎÏ·‰ÈÎfi, ·Ô¯‹ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙÔ 1Ô ∂¶∞§ ■ ÛÂÏ. 35

∞∫ƒø™ ·ÔÎ·Ï˘ÙÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù· fiÛ· ·ÚÔ˘Û›·Û Û “¤ÎÙ·ÎÙË” Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ¯ı˜ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Î. ∞. ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÁÈ· fiÚÁÈÔ Û·Ù¿Ï˘ Û ˘ÏÈο Î·È ÙÚfiÊÈÌ·. °È·ÙÚÔ› ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· ˘ÏÈο Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ì ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁÁÂϛ˜, ÂÓÒ Û ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ Á›ÓÂÙ·È Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË 500 ÎÈÏÒÓ „ˆÌÈÔ‡ ÙÔ ‰›ÌËÓÔ. ∂ÈÎfiÓ· ‰È·Û¿ıÈÛ˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ̤۷ ÛÙÔ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ, Ì ˘fiÓÔȘ ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ·ÙÚÒÓ Î·È ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ì ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ Î·È ÂÙ·ÈÚ›˜, ‹Ù·Ó ·˘Ù‹ Ô˘ ¤‰ˆÛ ¯ı˜ Ô Î. ∞. ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ·fi Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ·Ó ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÁÈ· Ó· ηٷÁÁ›ÏÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÚÔˆı› ÚÔÛÏ‹„ÂȘ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˘ÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô. ■ ÛÂÏ. 20

¶ÔÚ›· ÊÔÈÙËÙÒÓ ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Ì ڛ„Ë ·˘ÁÒÓ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ÓfiÌÔ ■ ÛÂÏ. 35 ◊ÙÙ˜ ∞∂∫-¶∞√∫, ÈÛÔ·Ï›· Ô ÕÚ˘

■ ÛÂÏ. 28, 41

∞ÓÒÓ˘ÌË ÎÔ˘˙›Ó· ‹

Scavolini; ■

‚Ï. ÛÂÏ. 17

™∏ª∂ƒ∞ ª∞∑π ª∂ Δ∏

■ ÛÂÏ. 16

√‰ÔÈÔÚÈÎfi Ù˘ «£»

™˘Î‹, Â‰Ò ÔÈ Ó¤ÔÈ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜ ■ ÛÂÏ. 18 ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔÈ

∏ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›· ¤Û‚ËÛÂ ■ ÛÂÏ. 19


¶ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ ™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

2

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 √∫Δøμƒπ√À 2010

Δ· ¯Ú¤Ë Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜

∂ÌÂÈÚ›·

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

ΔÔ˘ μ∞°°∂§∏ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏ karamanis@e-thessalia.gr

¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ˜

«πÛfiÚÚÔË ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·» ∏ ‰È¢ı¤ÙËÛË ÙˆÓ ÔÍ˘Ì¤ÓˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Î·È ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ £ÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡˜ ¡ÔÌÔ‡˜ Â›Ó·È Ô Î˘Ú›·Ú¯Ô˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ˘, ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ÛÙÔ π∫∞ μfiÏÔ˘ Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·ÌË” ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ·. √ ›‰ÈÔ˜ ˙ËÙ› ÙËÓ „‹ÊÔ ÙˆÓ ª·ÁÓËÛȈÙÒÓ ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ Î·È ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÛÙ· ÎÔÈÓ¿. “πÛfiÚÚÔË ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·” Â›Ó·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ. “¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ˜ “ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ ·fi ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ¶Ú¤ÂÈ, Û˘ÓÂÒ˜, Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÔÈ Ôϛ٘ ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·fi ÙËÓ ÂÔ̤ÓË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ó· ¤¯Ô˘Ì ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘. ∂›Û˘, Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙË, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ¤¯Ô˘Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÈϤÍÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜, ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÌÔ˘ ÈÛÙ‡ˆ ·ÎÚ¿‰·ÓÙ· fiÙÈ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·ÌË” ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ¤¯ÂÈ ·ԉ›ÍÂÈ ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘ ˆ˜ ÓÔ̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ fiÙÈ ‰È·ı¤ÙÂÈ fiÚ·Ì·, ·ÏÏ¿ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ȉ¤Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛfiÚÚÔË ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. √ ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ˜, ÏÔÈfiÓ, ·fi ÙËÓ ÈÛfiÚÚÔË ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·. √ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ›ÛÙ„ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› ‚‚·›ˆ˜ Ó· ÈÛÙ‡ÂÈ ÛÙÔ ıÂÛÌfi Ù˘ ·ÈÚÂÙ‹˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Î·È Û ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÌÈ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ηٷÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, Ù· ÔÔ›· ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‰ËÏ·‰‹ £ÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡˜ ¡ÔÌÔ‡˜. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ÏÔÈfiÓ, Ù¿¯ıËη ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ·. Δ¿¯ıËη ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ fiÚ·Ì¿ ÙÔ˘, ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÌÈ· ÈÛfiÚÚÔË ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ηٷÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·ÌË” ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ·. √ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Â›Û˘ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙ· ÎÔÈÓ¿. “∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÌÔ˘ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙ· ÎÔÈÓ¿ ¤¯ÂÈ ·ԉ›ÍÂÈ ÙË Û˘Ó¤ÂÈ·, ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿ ÌÔ˘. √ Ôχ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÌÔ˘ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∂›Ì·È ÁÓÒÛÙ˘ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, fiÛˆÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤¯ˆ ÚÔÛˆÈο ·Û¯ÔÏËı›, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ ̤۷ ·fi ·ÁÒÓ˜ Î·È ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ó· ÂÙ‡¯ˆ ÙËÓ ¿ÌÂÛË Î·Ù¿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ¿ÓÙ· ‰È¢ı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜. ™Â ·˘Ùfi, ÏÔÈfiÓ, ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Â›Ì·È ‚·ı‡Ù·Ù· ÂÂÈṲ̂ÓÔ˜ fiÙÈ ı· ¤¯ˆ ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈÒÙÈÎÔ˘ Ï·Ô‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· Ì ÙÈÌ‹ÛÂÈ Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘ Î·È ı· Ì ÂÎϤÍÂÈ ˆ˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Ì ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ ∞. ¶··ÙfiÏÈ·. ∂›Ì·È Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ∞¢∂¢À, ÂÚÁ¿˙ÔÌ·È ˆ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÛÙÔ π∫∞ μfiÏÔ˘ Î·È Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ Â›Ì·È Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ π∫∞. ∂›Û˘, Â›Ì·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ (√∫∂) ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫∂∫∞¡∞ª Î·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ¡∂§∂ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. √È Ôϛ٘ Ú¤ÂÈ ıˆÚÒ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ì ÙË Û˘Ó¤ÂÈ¿ ÌÔ˘ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ˆ ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ Â›Ì·È ·ÚÒÓ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Î·È ÙȘ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·ÌË” ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ·.

¢Â‰Ô̤ÓË Ë ÂÌÂÈÚ›· Û ı¤Ì·Ù· ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ ¶·È‰Â›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î. °È¿ÓÓË °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ·, ϤÓ fiÛÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘, “ÂÌÂÈÚ›· ÙËÓ ÔÔ›· Ô ›‰ÈÔ˜ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÛÙÔ Ó¤Ô ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘” . ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ô Î. °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ·˜ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ȉڇ̷ٷ fiˆ˜ ÙÔ ¶ÚfiÙ˘Ô √ÏÔ‹ÌÂÚÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ÙÔ √ÏÔ‹ÌÂÚÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜, Ù· √ÏÔ‹ÌÂÚ· ¡ËÈ·ÁˆÁ›· ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜. “ŸÏ· Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ·ÓÙȉËÌ·Ú¯›·˜ ÙÔ˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ¿ÔÎÓ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘˜, ÙȘ ·Ó·Î·ÈÓ›ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜”, ϤÓ ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘. ÕÏψÛÙÂ, ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó, “‰¿ÛηÏÔ˜ ÛÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ·, ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÌËÓ Â›Ó·È Â˘·›ÛıËÙÔ˜ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿, ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÙÔ˘. ∫·È ÙÔ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÍ·Û΋ÛÂÈ ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ·, ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ‰‡Ó·ÌË ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ” .

∞ÍÈfiÏÔÁË ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· √ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ÷Ϥ‚·˜ Â›Ó·È ·fi ÙȘ ϤÔÓ ·ÍÈfiÏÔÁ˜ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ Î. ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ó Ê›ÏÔÈ Î·È „ËÊÔÊfiÚÔÈ ÙÔ˘. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó, Ì ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›·, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÙÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ηٿÚÙÈÛË ÌÔÚ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔÓ ÔÏ›ÙË Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘.

™·Ê‹˜ ÛÙfi¯Â˘ÛË... “∏ “Ú¿ÛÈÓË ·Ó¿Ù˘ÍË” Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏ› Ì›· ·ÊËÚË̤ÓË ¤ÓÓÔÈ·, ·ÏÏ¿ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·Ùfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ, Ì ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ Û¤‚ÔÓÙ·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó ÂÈÛfi‰ËÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·” ¤ÏÂÁ ¯ı˜ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙfi¯Â˘ÛË Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·ÌË” ÁÈ· ÙÔ Ò˜ “ı· ÔÚ¢ı› ˆ˜ ·˘ÚÈ·Ó‹ ·ÈÚÂÙ‹ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ·Ú¯‹, ÚÔÛÂÏ·ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ Î·È ÂÌ„˘¯ÒÓÔÓÙ·˜ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, ‰È¢ÎÔχÓÔÓÙ·˜ Î·È ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Û ÚÔÂÈÏÂÁ̤ÓÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜” .

O ∫∞πƒ√™

“¶·Ú¤‰ˆÛ· ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· Ì ·ÔıÂÌ·ÙÈÎfi 1.830.000ú Î·È ÙËÓ ÂÔ̤ÓË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ı· ÙËÓ ·Ú·‰ÒÛÂÈ Ì ¯Ú¤Ë, ¿Óˆ ·fi 4.000.000ú” . Δ· ·Ú·¿Óˆ ÙfiÓÈÛÂ Ô ÚÒËÓ ¡Ô̿گ˘ Î. °È¿ÓÓ˘ ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜ ÛÙÔ ¢ËÌ‹ÙÚË ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ, ˘Ô„‹ÊÈÔ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Ì ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯·Ó Ù· ‰‡Ô ¤ÌÂÈÚ· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘.

™Â ÂÁοډÈÔ Îϛ̷ ΔÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÂÈÛΤÊıËΠ¯ı˜ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ηٿ ÙËÓ ÂÚÈԉ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ fiÏ˘. ∂Λ ÙÔÓ ˘Ô‰¤¯ÙËÎÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜. √È ‰‡Ô ¿Ó‰Ú˜ Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ÙÔ˘˜ ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜, ÂÓÒ ÙÔÓ›ÛÙËÎÂ Ë ·Ó¿ÁÎË ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›·˜ Âȯ›ÚËÛ˘. ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ Î. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ˆ˜ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ¤ÁÈÓ Û ÂÁοډÈÔ Îϛ̷, ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ÙˆÓ Ôχ ηÏÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜.

™ÙË ¡¤· πˆÓ›·... ªÂ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ı· ‚ÚÂı› Û‹ÌÂÚ· Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜ Ô˘ ÌÈÏ¿ÂÈ ÛÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ Ù˘ fiÏ˘. ¡ˆÚ›ÙÂÚ· ı· ÂÚÈԉ‡ÛÂÈ Ì ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙËÓ fiÏË, Ë ÔÔ›·, fiˆ˜ ϤÓ ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ “Î·È ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÊÔÚ¿ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ ¤Ó·Ó ¿ÍÈÔ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Î·È ÙÔÓ Ù›ÌËÛ Ì Ôχ ˘„ËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿, οÙÈ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â·Ó·ÏËÊı› Î·È Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛÔ˘˜ ·ÊÔ˘ÁÎÚ¿˙ÔÓÙ·È ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Îϛ̷” . √È ¡ÂˆÈÓÈÒÙ˜ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ¶··ÙfiÏÈ· ‚ϤÔ˘Ó ¿ÓÙ· “ÙÔÓ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ¿ÓıÚˆÔ” ¤ÏÂÁ·Ó ¯ı˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ıÂÙÈο ÌËӇ̷ٷ.

√ ¶··ÙfiÏÈ·˜ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ∂¶™ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∞ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ˘‹ÚÍÂ, ÌÂٷ͇ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ ÙÔ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ¶··ÙfiÏÈ· “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·ÌË” Î·È ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂¶™ §¿ÚÈÛ·˜. ΔÔ Âȯ›ÚËÌ· Ô˘ ÚÔ¤‚·ÏÂ Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ ‹Ù·Ó ÙÔ ÂÍ‹˜: “°È·Ù› ‰ÂÓ ÎÔÈٿ٠ÙÈ ¤Î·ÓÂ Ô ÔÌfiÏÔÁfi˜ Û·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÛÙ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ Ù¿Í·ÙÂ Î·È ‰ÂÓ ÂÙ‡¯·Ù ٛÔÙ·; √ Δ¿ÛÔ˜ ª·Ù˙ȿη˜, ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜, Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ Î·È Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ηٿÊÂÚÂ Î·È π·ÙÚÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ ·fi Î·È ÚÔ˜ Ù· ÓËÛÈ¿ Î·È Ó· ͯÚÂÒÛÂÈ ÙËÓ ŒÓˆÛË Ô˘ ¯ÚˆÛÙÔ‡Û fiÙ·Ó ·Ó¤Ï·‚ ٷ ËÓ›· Ù˘, 400.000 Â˘Úˆ. ∫·Ïfi ı· ‹Ù·Ó Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÙÔ˘ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ Ó· ÌÈÌËı› ·fi ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ù· ›‰È· ÛÊ¿ÏÌ·Ù·” , ›Â Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜.

[∂§§∞¢∞]

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

°È· Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ ÚԂϤÔÓÙ·È Ï›Á˜ ÓÂÊÒÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ Î·È ÓfiÙÈ· ¯ÒÚ· ı· Â›Ó·È ·˘ÍË̤Ó˜ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÛÙ·‰È·Î‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ·fi ‚ÔÚÚ¿ ÚÔ˜ ÓfiÙÔ. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ, ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ›, ÛÙ· ‰˘ÙÈο 3 Ì 4 ÌÔÊfiÚ Î·È ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο 5 Ì 7 Î·È ÚfiÛηÈÚ· ÛÙÔ ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ∞ÈÁ·›Ô ̤¯ÚÈ 8 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÙÒÛË Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ Î·È ÓfiÙÈ· ¯ÒÚ·..

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, ·˘ÍË̤Ó˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈı› ÚfiÛηÈÚË ‚ÚÔ¯‹. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ÈÛ¯˘ÚÔ›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 10...16ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 14...16ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, ·˘ÍË̤Ó˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈı› ÚfiÛηÈÚË ‚ÚÔ¯‹. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ÈÛ¯˘ÚÔ›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 7...15ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 12...15ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ ÙÔÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 7...14ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 11...14ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ ÙÔÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 7...14ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 11...14ÔC.


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 √∫Δøμƒπ√À 2010

¢˘Ó·Ùfi ¯·ÚÙ› Ë ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 줂·ÈÔÈ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË Ù˘ “¢ËÌÔÙÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜” Ì ˘Ô„‹ÊÈÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ÙÔÓ μ·ÁÁ¤ÏË Ã·Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ “›̷ÛÙ ηı·Ú¿ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û¯‹Ì· Ô˘ ·ÏÒÓÂÙ·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘. ∂ÎÊÚ¿˙Ô˘Ì ÙÔ ÂÓˆÙÈÎfi, ÏÂÈÔ„ËÊÈÎfi ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ú‡̷ ӛ΢ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ΔÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈfi Ì·˜ ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ¿ÍÈ· Î·È ¤ÓÙÈÌ· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ôϛ٘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛˆÓ. ∏ Ì·˙È΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ¿ Ì·˜” , ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο.

∂ÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ·ÌÂÛfiÙËÙ· ¢È·‚‚·›ˆÛË ™ÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚Ú¤ıËΠÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘, ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘. ∂Λ, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∫∞¶∏, ›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ÁÈ· ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011. √ ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, ‰È·‚‚·›ˆÛ fiÙÈ Ô Ó¤Ô˜ ¢‹ÌÔ˜ ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÈfiÙËÙ· ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ Î˘Ú›ˆ˜ ¢‹ÌˆÓ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ ·Ϥ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÁΘ.

¶ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ú·˙¿ÏË “£· ¿ÍÈ˙ ÙÔÓ ÎfiÔ Ë Î. ª·ÎÚ‹ Ó· ÂÚÓÔ‡Û ¯ı˜ ÌÈ· ‚fiÏÙ· ·fi Ù· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ Ò˜ Û¯ÔÏ›·˙·Ó ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ Î·È ‰ÈηÛÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙËÓ ¤ÌÓÂ˘Û‹ Ù˘ Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ ÙÔÓ ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›· ÔÏÈÙÈÎfi” , ÙfiÓÈ˙·Ó Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘. ∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, fiˆ˜ ¤ÏÂÁ·Ó ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÔÏÈÙ›·˜” , “Ì fiÛÔ˘˜ ̤۷ ÛÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ú·˙¿ÏË ¯¿ÓÔ˘Ó Î¿ı ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘...” .

∞ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ √È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘ Î. ™Ô‡Ï·˜ ª·ÚÙ˙ÈÒη ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ Â›Ó·È ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ ‰È·ÊËÌÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘. ∏ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢π∂∫ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ÙÔ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Û ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜, Ì Ӥ˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ Î·È Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÔÊ›ÏÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· Û ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ∂›Û˘ ÔÏÏÔ› Ù˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ‚Ô‹ıËÛ Ì ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ù˘ Î·È ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ Û ÔÏÏ¿ ÎÚ›ÛÈÌ· ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘.

∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁÈÎfi ¶¿ÚÎÔ ΔÔÓ ·ÁÒÓ· Ô˘ ›¯Â Á›ÓÂÈ ÚÈÓ ·fi 10 ¯ÚfiÓÈ·, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÚˆÙÔÛÙ¿ÙËÛ ˆ˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂μ∂Δ∞ª, ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ Δ¯ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ¶¿ÚÎÔ˘, ı˘Ì‹ıËΠ¯ı˜ Ô ∏Ï›·˜ •ËÚ·ÎÈ¿˜. “™Â ÌÈ· ÂÔ¯‹ ‡ÊÂÛ˘ Î·È ¯·ÌËÏ‹˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ë ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ∞∂π Î·È ÙˆÓ ÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ, Ù˘ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜ Î·È ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ȉÂÒÓ Â›Ó·È ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· ÙfiÓÈÛÂ Ô ∞ÓÙÈÓÔ̿گ˘ Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ Ì ÙÔÓ ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË. ΔÔ Δ¯ÓÔÏÔÁÈÎfi ¶¿ÚÎÔ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ù¤ÙÔÈÔ˜ ıÂÛÌfi˜ Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›‰Ô. ∏ ›‰Ú˘Û‹ ÙÔ˘ ÙÔ 2002, Ô˘ ÛÙËÚ›¯ıËΠ·ÊÈÏÔÎÂÚ‰Ò˜ ·fi 38 ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Î·È È‰ÈˆÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ‹Ù·Ó ÌÈ· ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∂›Ó·È ηÈÚfi˜, ˆ˜ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, Ó· Í·Ó·‚Úԇ̠ÙÔÓ ÎÔÈÓfi ‚ËÌ·ÙÈÛÌfi Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Û˘Óı‹Î˜” . ∏ ∂μ∂Δ∞ª Â›Ó·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ·ÍÈÔÔÈËı›” .

π‰È·›ÙÂÚË ÚfiÛÎÏËÛË √ÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ˘Ô„ËÊ›·˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹ ÛÙÔ μfiÏÔ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ·ÎÔ‡ÛÙËΠӷ ϤÂÈ ÛÙËÓ Î˘Ú›· ª·ÎÚ‹ : “∑¤ÙÙ· ¤Ï· Ì·˙› ÌÔ˘”. Ÿˆ˜ ϤÓ ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘, Ë ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ Ì‹Î ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÙÔ˘ ΢ڛԢ ™·Ì·Ú¿ Î·È Ì·˙› ηÙ¢ı‡ÓıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ .

§Â˘Î¿ Á·Ú›Ê·Ï· ªÈ· Ôχ ȉȷ›ÙÂÚË ÛÙÈÁÌ‹ ¤˙ËÛ·Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ Î·È Ë ˘Ô„‹ÊÈ· ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹, ‰È·ÌËÓ‡Ô˘Ó ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘, fiÙ·Ó “ÛÙË ‚fiÏÙ· Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ Ô‰fi ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÙÔ˘˜ ÏËÛ›·Û·Ó ‰‡Ô ¯·ÚÈو̤ӷ ·È‰¿ÎÈ· (¤Ó· ·ÁfiÚÈ Î·È ¤Ó· ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ) Î·È Ì ÔÏÏ‹ ·Á¿Ë ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ·fi ¤Ó· Ï¢Îfi Á·Ú›Ê·ÏÔ” .

™ÙÔ Ô˘˙ÂÚ› ÙÔ˘ “ªfiÎÔ˘”

∞fi ÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ ÂÚÈԉ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ª·ÁÓËÛ›· Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ÀÔ„‹ÊÈÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ μÔ‡ÏÁ·ÚË, ÂÓÒ ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤Î·Ó ‚fiÏÙ· Û fiÏË ÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ·ÊÔ˘ÁÎÚ·˙fiÌÂÓÔ˜ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ‰›ÓÔÓÙ·˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ η›ÓÂ Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· Î·È ‚·ÛÈÎfi: ΔÔ ·‚¤‚·ÈÔ Ì¤ÏÏÔÓ. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÙËΠȉȷ›ÙÂÚ· ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Ô ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ÁÓÒÚÈ˙ ηı¤Ó·Ó ‰ËÌfiÙË Ì ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ‰È·ÈÛÙÒÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó Ï·˚Îfi ¿ÓıÚˆÔ ·ÏÏ¿ Û˘Ó¿Ì· Î·È ÂÍ·›ÚÂÙÔ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ· Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Û ‚¿ıÔ˜ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ∞ÏÌ˘ÚȈÙÒÓ.

ΔÔ ÙÛÈÔ˘Ú¿‰ÈÎÔ Ô “ªfiÎÔ˜” ÛÙËÓ Ô‰fi ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· Â¤ÏÂÍÂ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ÁÈ· Ó· ÁÂ˘Ì·Ù›ÛÂÈ. √È ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜, Ù· ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ Î·È ÙÔ ÓÙfiÈÔ ÙÛ›Ô˘ÚÔ ÙÔÓ ÂÓıÔ˘Û›·Û·Ó Î·È “ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‡„ˆÛ ÙÔ ÔÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÈÂÈ ÂȘ ˘Á›·Ó Ù˘ ΢ڛ·˜ ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹, ¢¯fiÌÂÓÔ˜ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÛÙȘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜” , ϤÓ ·ÚÈÛÙ¿ÌÂÓÔÈ.

∏ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ fiÏ˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ

™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ›¯Â ¯ı˜ Ì ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î. ¡ÈÎËÙÈο‰Ë Î·È ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ¯·ÌËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÎÏÂÈÛÙÔ‡Ó Û˘Ìʈӛ˜ ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛ˘ Ù‹ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, Ë ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ Î. ∂‡Ë ∞‰·Ì¿ÎË. Δ· Ó¤· Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ıÂÙÈο Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· ¯¤ÁÁ˘· ÒÛÙÂ Ë ª·ÁÓËÛ›· Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË Ë £ÂÛÛ·Ï›·, Ó· Û˘Ó‰Âı› ·¢ı›·˜ Ì ӤԢ˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜, ÂÓÒ ı· ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ì ÙȘ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, ÙȘ ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜. ∏ Î. ∂‡Ë ∞‰·Ì¿ÎË, Ô˘ Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈ· ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ì ÙÔÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·ÌË” ÚˆÙ‹ıËΠfiÙ ı· ÙÚ¤ÍÂÈ ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ô˘ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó, fiÙ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·fi ÙÔ ¡ÔÌfi. “À¿Ú¯Ô˘Ó Û ÂͤÏÈÍË ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. ∂›Ó·È Î·È ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Î·È Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ì ÛÎÏËÚ¿ ÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ì ‰ÚfiÌÔ˘˜ Û fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË”, ›Â Ë ˘Ô„‹ÊÈ· ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜.

“∏ ‚·ıÌÈ·›· ·ÏÏÔ›ˆÛË Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ ‰È·¯ÚÔÓÈο ÚÔ˜ ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ, Û ۯ¤ÛË Ì ¿ÏÏ· ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ÏËı˘ÛÌȷο ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ·(∫·‚¿Ï· ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, •¿ÓıË, ∫·Ï·Ì¿Ù· Î.¿.), Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ” , ϤÂÈ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·fiÙÛ˘. “∞ÚΛ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, οÔÈÔ˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÈÛÎÂÊı› fiϘ ‹ Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ fiÏÂȘ, fiÔ˘ ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ Ì ÙËÓ ÚÒÙË Ì·ÙÈ¿ ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È Î·Ï·ÈÛıËÛ›· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ‰È΋ Ì·˜” . Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, “Ë ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÔÏÈÙ›· Ì ·Ϥ˜ ÙÔ̤˜, ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ fiÏ˘ Ì ηı·ÚÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ¶Ï·Ù›˜ Î·È ¢ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ı· ηٷÛÙ‹ÛÂÈ Ù· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ·ÛÊ·Ï‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ı· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡˜ fiÛÔ˘˜ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘˜ Â›Ó·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎÔ› Î·È ı· ηÏψ›ÛÂÈ ÙËÓ fiÏË Ì Ú¿ÛÈÓÔ Û ·ÚÙËڛ˜ Î·È ¿Úη, ÒÛÙÂ Ô μfiÏÔ˜ Ó· Â›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÌÈ· ˆÚ·›·, ηı·Ú‹ Î·È ·ÓıÚÒÈÓË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È ÂÈÛΤÙ˜ fiÏË” .

™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ™·Ì·Ú¿ ŒÓıÂÚÌÔ˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ‹˜ ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿ ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. Δ¤Ï˘ ¢Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ ›¯Â ÂÁοډȷ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡.¢. Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ. ™ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔÓ›ÛÙËÎ·Ó Ù· ı¤Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÂÓÒ ÂÎÊÚ¿ÛÙËΠÂη٤ڈıÂÓ Ë ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÁÈ· ÙË ıÂÙÈ΋ ¤Î‚·ÛË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙË “Á·Ï¿˙È·” ·Ú¿Ù·ÍË ÙfiÛÔ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜.

™ÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿

∞ÔÎÙ¿ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ªÂ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È fiÛÔ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ì ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ¤‰·ÊÔ˜ Ë ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ΔÛÂÎÔ‡Ú·, ϤÓ ʛÏÔÈ ÙÔ˘. √ ·Ú¯ÈÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ ·Î·‰ËÌÈÒÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î·È ·ÏÈfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ¶ÚÔÔÓËÙÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ηÙ‚·›ÓÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÙ›‚Ô Ì ÙË ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÔÏÈÙ›· Î·È ÙÔÓ ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË “ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Ì ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Â›Ï˘Û˘ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜” . ◊‰Ë, ¤¯Ô˘Ó Û˘ÛÙÚ·Ù¢Ù› ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ ÔÏÏÔ› ·ıÏËÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Î·È ·ıÏËÙ¤˜. “¶Èı·Ófiٷٷ Ó’ ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÌÈ· ·fi ÙȘ ¢¯¿ÚÈÛÙ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ”, ϤÓ fiÛÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó.


∞fi„ÂȘ 4

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 √∫Δøμƒπ√À 2010

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

∞ÓÔȯً ÂÈÛÙÔÏ‹ Û ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ™Â ·ÓÔȯً ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÔÈ ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ μ·ÏÛ·Ì‹, °Ô‡ÛÈ· ∂˘·ÁÁÂÏ›·, §Ô˘ÏÔ‡‰Ë˜ ∞Ó¤ÛÙ˘, ∞Ì˘Á‰·Ï›ÙÛË ∫·ÛÛÈ·Ó‹, ∂˘ı˘Ì›Ô˘ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ª·Á·ÏÈÔ‡ £ÂÔ‰ÒÚ·, ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ø‰Â›Ô˘ ¡. πˆÓ›·˜, ÁÚ¿ÊÔ˘Ó:

“∂›Ì·ÛÙ ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ø‰Â›Ô˘ ¡. πˆÓ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÌÂ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·, ÌÂÚÈÎÔ› ·fi ÂÌ¿˜ ‰Â ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ ÙÔ˘ ÙÔ 1993. º¤ÚÔ˘Ì ÂȘ ¤Ú·˜ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È ‹ıÔ˜ ÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Ì·˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ·Ú¿ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Î·È ÙȘ ·ÓÙÈÍÔfiÙËÙ˜ Ô˘ ˘‹ÚÍ·Ó Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜, ›Ù ·˘Ù¤˜ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó Û Ôχ¯ÚÔÓ˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÏËÚˆÌÒÓ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ Ì·˜, ›Ù Û ·ÏÏ·Á¤˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ·ÏÏ·Á¤˜ ÙˆÓ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ Ì·˜ Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È. ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ì·˜ ·Ó·ÓÂÒÓÔÓÙ·È Û οı ‰È‰·ÎÙÈÎfi ¤ÙÔ˜ (Î·È ÂÓÒ Â›Ì·ÛÙ Ï‹ÚÂȘ Ù˘ÈÎÒÓ ÚÔÛfiÓÙˆÓ) ÔÙ¤ ‰ÂÓ ‹Ú·Ì ÙÔ “¯Ú›ÛÌ·” Ù˘ ·ÍÈÔÚÂÔ‡˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ۇ̂·ÛË ·ÔÚ›ÛÙÔ˘. ∞fiÚÈÛÙ˜ ˘‹ÚÍ·Ó ÌfiÓÔÓ ÔÈ ı¤ÛÂȘ Î·È ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ Î·È ÂÌ›˜ ÔÚÈÛÙÈο Î·È ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙ· Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ¿Û¯ÂÙ· ·Ó ηχÙÔ˘Ì Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ Ì·˜ ¿ÁȘ Î·È ‰È·ÚΛ˜ ·Ó¿ÁΘ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ì·˜ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ù˘ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ Ì·˜ ÔÌËÚ›·˜. À¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙÔ› ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› Ì·˜ Û ¢ËÌÔÙÈο ø‰Â›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· ʤÚÂÈ ÂÌ¿˜ Û ·ÎfiÌ· ÈÔ ‰ÂÈÓ‹ ı¤ÛË Î·ıÒ˜ ı· ¯¿ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ù· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÎÂÎÙË̤ӷ Ì·˜ ηٿ ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ¢‹ÌÔ˘. ∑ËÙԇ̠ÏÔÈfiÓ ‰ËÌfiÛÈ· Î·È ÚÈÓ ÙȘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ó· ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙË ı¤ÛË Û·˜ ÛÙÔ ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi ·›ÙËÌ¿ Ì·˜ ÁÈ· ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂÒÓ Ì·˜ Û ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ø‰Â›Ô ‹ ÛÙÔ Ó¤Ô ÊÔÚ¤· Ô˘ Ù˘¯fiÓ ı· ÚÔ·„ÂÈ Ì ÙË Û˘Ó¤ÓˆÛË ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ø‰Â›ˆÓ, ÁÈ· ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Ì·˜ ı¤ÛˆÓ, ·›ÙËÌ· ÛÙÔ Ô-

Ô›Ô Û˘Ì·Ú›ÛÙ·Ù·È Ô Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi˜ Ì·˜ ÊÔÚ¤·˜ (¶∂ª/√Δ∞), Î·È Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ‰ÈÂΉÈΛ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ì ·ÚfiÌÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ· ·Ó¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÌÂ Û˘Ó¯›˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Î·È ·ÁÒÓ˜” .

£· Í·Ó·Á˘Ú›ÛÔ˘Ì ÛÙȘ... ÊfiϘ; ∏ Î. ºÏˆÚ›Î· ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓË, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∞ӋΈ ÛÙËÓ ÊÈÏÔ˙ˆÈ΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜. ™˘¯Ófiٷٷ ηÙ‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÁÈ· μfiÏÔ ‚Ú›ÛΈ Û΢ÏÈ¿ ·Ú·ÙË̤ӷ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Ë Î·È Ï›ÁÔ ÈÔ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∫·Ú·Á¿Ù˜. °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô μfiÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙ›ڈÛ˘ Î·È ÂÚ›ı·Ï„˘ ÙˆÓ ·‰¤ÛÔÙˆÓ, Ù· ËÁ·›Óˆ ÛÙÔÓ ÎÙËÓ›·ÙÚÔ Î ªÈ¯¿ÏË Δ·ÎfiÔ˘ÏÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û‡Ì‚·ÛË Ì ÙÔÓ ¢‹ÌÔ. ∞˘Ù¿ ̤¯ÚÈ ¯ı˜! Ãı˜ Ô˘ ‹Á· ÛÎ˘Ï›ÙÛ· Î·È Ô Î Δ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ÌÔ˘ › fiÙÈ ÌÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÙËÓ ÛÙ›ڈÛË ÁÈ·Ù› ¤¯ÔÓÙ·˜ Ó· ÏËÚˆı› ÁÈ· ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ‰ËÏ·‰‹ 9 Ì‹Ó˜ (!!!) ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÈ Î¿ı ·Ú¯fiÌÂÓË ˘ËÚÂÛ›· ̤¯ÚÈ Ó· ÙÔ˘ ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó·. ΔÔÓ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ ÔÏfiıÂÚÌ· ÁÈ· ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ‰È¤ıÂÛ ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó, ÁÈ· Ù· ˘ÏÈο Ô˘ ¤‰ˆÛ ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘ (Ú¿ÌÌ·Ù·, Ê¿Ú̷η, ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈο Î.Ï.), ·ÏÏ¿ ¿Óˆ ·’ fiÏ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚˆÈ¿ ÙÔ˘. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· “·‰¤ÛÔÙ·” fï˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿Ï˘ÙÔ. °ÓˆÚ›˙ˆ ˆ˜ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÎÙËÓ›·ÙÚÔÈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ·Ï‹ÚˆÙÔÈ. ∫ڛ̷. √ μfiÏÔ˜ ›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÛÙÂÈÚÒÓÔÓÙ·˜ Î·È ÂÌ‚ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜, ¿Óˆ ·fi 150 Û΢ÏÈ¿ ÙÔ 2009/2010 (ÂÍ’ fiÛˆÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ) ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ı· ʤÚÂÈ Î·ÚÔ‡˜ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ·. ΔÒÚ·; ¶¿ÏÈ ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ ¿ÌÂ; £· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ì ¿ÏÈ ÎÔ˘Ù¿‚È· Ë ı· Í·Ó·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ ÊfiϘ;” .

ΔÔ ¿Á·ÏÌ· ÙÔ˘ ª¤ÚÔ˘ “¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·ÏÁÂÈÓ‹ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ ¿Á·ÏÌ· ÙÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ª¤ÚÔ˘ ÛÙËÓ

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

∏ Victoria’s Secret ·ÔÎ¿Ï˘„ fiˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ ÙÔ ÈÔ ·ÎÚÈ‚fi ÛÔ˘ÙÈ¤Ó Ù˘, ÛÙÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ÔχÙÈ̘ ¤ÙÚ˜, ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fï˜ ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ηٿ ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ΔÔ ÙÔ ÌfiÓÙÂÏ ·fi ÙË μÚ·˙ÈÏ›· ∞ÓÙÚÈ¿Ó· §›Ó· ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ Bombshell Fantasy Bra, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÛÙÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì 3.000 ¿ÛÚ· ‰È·Ì¿ÓÙÈ·, Á·Ï¿˙È· ˙·Ê›ÚÈ· Î·È ÙÔ¿˙È· Û Ԃ¿Ï Û¯‹Ì· - Û˘ÓÔÏÈο 142 ηڿÙÈ· - ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ¤ÎÏËÍË ÙˆÓ ‰‡Ô ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ. ∏ §›Ì· ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·˘Ùfi ÛÔ˘ÙȤÓ, Ô˘ ۯ‰ȿÛÙËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÛÌËÌ·ÙÔÒϘ Damiani Jewellers, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi, ·ÏÏ¿ Î·È Ôχ ‚ÔÏÈÎfi. ΔÔ ÛÔ˘ÙÈ¤Ó ¤¯ÂÈ ¿ÛÚ· Î·È Á·Ï¿˙È· Û¯¤‰È· ÂÌÓ¢Ṳ̂ӷ ·fi Û¯¤‰È· ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡ Î·È ÙˆÓ ·ÛÙÂÚÈÛÌÒÓ. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙËÓ Â›‰ÂÈÍË Ù˘ Ó¤·˜ ÎÔÏÂÍÈfiÓ Ù˘ Victoria’s Secret ÁÈ· Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·. °È· ÙÔ 2010, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÌÂÈÒÛÂÈ ÙËÓ ÙÈÌ‹ ·fi ÙÚ›· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ô˘ ÎfiÛÙÈ˙ ÙÔ ÂÚÛÈÓfi Harlequin Fantasy, Ì 2.350 Û¿ÓÈ· ‰È·Ì¿ÓÙÈ·, Û ‰‡Ô ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ʤÙÔ˜.

¢¤Î· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÈÛΤÙ˜ Û ϛÁ˜ Ë̤Ú˜ ∏ ¤ÎıÂÛË “√ ÛÙÏÂÚ Î·È ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ›” Ô˘ ÂÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙÔ πÛÙÔÚÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘ Î·È Ú›¯ÓÂÈ ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Ì·ÙÈ¿ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Ô ∞‰fiÏÊÔ˜ ÛÙÏÂÚ, ¤¯ÂÈ ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· 10.000 ÂÈÛΤÙ˜. ªfiÓÔ ÙËÓ ÚÒÙË Ë̤ڷ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÂÈÛΤÊÙËÎ·Ó 4.000 ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌ· Î·È ÌÈ¿ÌÈÛË ÒÚ·, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ƒÔ‡ÓÙÔÏÊ ΔÚ¿ÌÔÏÓÙ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÌÔ˘Û›Ԣ. “¶ÂÚ›ÌÂÓ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÌÈ· ÒÚ·, ·ÏÏ¿ ¿ÍÈ˙ ÙÔÓ

∑Ô˘Ó Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ ÔÈ Ó¤ÔÈ ÛÙËÓ ∂∂; √ Î. º›ÏÈÔ˜ ∑¿¯·Ú˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

√ Î. ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ¡ÒÙ·˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

™Ô˘ÙÈ¤Ó Ì ÌÚÈÁÈ¿Ó ÛÂ... ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÙÈÌ‹

Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. ŒÓ·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÙfiÛÔ ÔÏÏ¿ ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ Î·È ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙË ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·, ÙÈÌ‹ıËΠ·fi ÙËÓ fiÏË, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÛÙȘ Ë̤Ú˜ Ì·˜ Ô Û‚·ÛÌfi˜ Ô˘ ÙÔ˘ ·ÚÌfi˙ÂÈ. ΔÔ ¿Á·ÏÌ· Ô˘ ÎÔÛÌ› ÙËÓ ÈÔ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· Ù˘ fiÏ˘ ¤¯ÂÈ ÂÁηٷÏÂÈÊı›. ¶ÚfiÛÊ·Ù· ¤ÁÈÓ ·fiÂÈÚ· ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·Á·ÏÌ¿ÙˆÓ Ù˘ Ï·Ù›·˜, Ô˘ ·ÓÙ› Ó· Ù· ÂÈÛ΢¿ÛÂÈ Ù· η٤ÛÙÚ„ ÂÓÙÂÏÒ˜. ™˘ÓÂÚÁ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Âȯ›ÚËÛ·Ó ¯ˆÚ›˜, ηӤӷ Û‚·ÛÌfi, ÛÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË Ô˘ Ù· ÊÈÏÔÙ¤¯ÓËÛ ӷ Ù· ηı·Ú›ÛÔ˘Ó Ì ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÁˆÓÈ·Îfi ÙÚÔ¯fi, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· Ó· Ù· ·Ú·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ·ÓÂ·ÓfiÚıˆÙ˜ ‚Ï¿‚˜. ∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÌÓËÌ›ˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ·fi ÂȉÈο Û˘ÓÂÚÁ›· Î·È fi¯È ·fi ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ Ô˘ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·È ‰ÂÓ ·Á·¿ ·˘Ùfi Ô˘ οÓÂÈ. √È ˙ËÌȤ˜ ÛÙÔ˘˜ ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙ˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È ‰‡ÛÎÔÏ· ÂÈÛ΢¿˙ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ·. ∂˘Ù˘¯Ò˜ ÙÔ ¿Á·ÏÌ· ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ª¤ÚÔ˘ ÛÒıËΠ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ·Ù› ÚfiÛÊ·Ù· ÙÔ Â›¯· ηı·Ú›ÛÂÈ ÚÔÛˆÈο Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· Î·È ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ô˘ Ú¤ÂÈ. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¿Á·ÏÌ· ‚ڈ̛˙ÂÈ ·fi ÙȘ ÎÔ˘ÙÛÔ˘ÏȤ˜ ÙˆÓ Ô˘ÏÈÒÓ. ŸÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ¤¯ˆ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ¶Ú·Û›ÓÔ˘ Ó· ÎÔ› ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÎÏ·‰› ·fi Ù· ‰¤ÓÙÚ· ¿Óˆ ·fi ÙÔ ¿Á·ÏÌ· ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÙÔ ÎÔ˘ÙÛÔ˘Ï¿Ó ٷ Ô˘ÏÈ¿, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ù›ÔÙÂ. Œ¯ˆ ÂÈÛÎÂÊÙ› ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ¶Ú·Û›ÓÔ˘ Î·È Î·Ó›˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜ ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÂÈ! ÿÛˆ˜ Î·È Â˘·ÈÛıËÙÔÔÈËı› Ï›ÁÔ Ô ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶Ú·Û›ÓÔ˘ Î. ∫Ô˘ÚÙ›Ó·˜” .

“√È Ó¤ÔÈ ÂÓ‹ÏÈΘ ÛÙËÓ ∂∂ - 27 ÙÔ 2008. ŒÓ·˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ¿ÓÙÚ˜ ηÈ

Ì›· ÛÙȘ ¤ÓÙ Á˘Ó·›Î˜, ËÏÈΛ·˜ 25 - 34 ÂÙÒÓ, ̤ÓÔ˘Ó Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜. Δ· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÛÙȘ ÛηӉÈÓ·‚ÈΤ˜ ¯ÒÚ˜. Δ· ˘„ËÏfiÙÂÚ· Û ª¿ÏÙ·, ™ÏÔ‚ÂÓ›·, ™ÏÔ‚·Î›· Î·È ∂ÏÏ¿‰·. ªÂÁ¿Ï· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂∂. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ˆ˜ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ·Ï˘ÛȉˆÙ¤˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Î·È ÔÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ ·fi Ù· ÂÈÚfiÛıÂÙ· ¤ÍÔ‰· Á›ÓÔÓÙ·È ·Ó¿ÎÂÈ·. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ì¤ÙÚËÛË ¤ÁÈÓ ÚÈÓ ·fi ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Î·È ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ˙ÔÊÂÚ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ÙÔ Û˘Ó·ÓÙ¿ÌÂ Î·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ fiÔ˘ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È Ë ·Ô˘Û›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ÚfiÓÔÈ·˜ ¤¯Ô˘Ó Ï‹ÍÂÈ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ‰È·‚ÈÒÛÔ˘Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ Î·È Ì ‰Èο ÙÔ˘˜ ¤ÍÔ‰·, Î·È fiÏ· ·˘Ù¿ Ê˘ÛÈο ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ Â·Ï·ÈˆÌ¤Ó˜ Î·È ÍÂÂÚ·Ṳ̂Ó˜ ÓÔÔÙÚÔ›Â˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÂÚ›ı·Ï„Ë ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Î·È ÙË Û˘ÁηÙÔ›ÎËÛË Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÏfiÁˆ ˘ÂÚÚÔÛÙ·Û›·˜. Δ· ÔÛÔÛÙ¿ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ËÏÈΛ·˜ 18 24 Ô˘ ˙Ô˘Ó Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ 67,7% ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Î·È ÛÙÔ 84,4% ÛÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜. ™ÙȘ ËÏÈ˘ 25 - 34 ÂÙÒÓ, Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÔÛÔÛÙ¿ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Â›Ó·È 35,9% Î·È 55,7%. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ¤Ú¢ӷ Ù˘ Eurostat ÏÔÈfiÓ, ÛÙËÓ ∂∂ -27, ÙÔ 20% ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È ÙÔ 32% ÙˆÓ ·ÓÙÚÒÓ ËÏÈΛ·˜ 25 - 34 ÂÙÒÓ ˙Ô‡Û·Ó ÙÔ 2008 Ì·˙› Ì ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜. ∞fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ӥ˜ Á˘Ó·›Î˜ Î·È ¿ÓÙÚ˜ Ô˘ ˙Ô‡Û·Ó ·ÎfiÌ· ÛÙÔ Û›ÙÈ Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜, 13% ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ·ÎfiÌË Û ʿÛË ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ‰ÂÓ Â›¯·Ó ‚ÁÂÈ ·ÎfiÌË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. °È· ÙËÓ ËÏÈÎȷ΋ ÔÌ¿‰· 18 - 24 ÂÙÒÓ, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ˙Ô‡Û·Ó Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜, ‹Ù·Ó Ôχ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Î·È ¤ÊÙ·Ó ÙÔ 71% ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Î·È ÙÔ 82% ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ËÏÈÎȷ΋ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÓÙÚÒÓ Î·È Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ô˘ ˙Ô‡Û·Ó Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ¤ÊÙ·Ó ÙÔ 55%. √È ‰Â›ÎÙ˜ ÙˆÓ Ó·ÚÒÓ ÂÓËÏ›-

ÎfiÔ. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ ÛÙȘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó fiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â›Ó·È Ë „‹ÊÔ˜ ÙÔ˘˜”, › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô 73¯ÚÔÓÔ˜ ƒ¿‚È ¡·˝Ú ·fi ÙËÓ πÓ‰›·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ΔÚ¿ÌÔÏÓÙ, Ë ¤ÎıÂÛË Â›Ó·È ÙfiÛÔ ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ ÁÈ·Ù› “Â›Ó·È Ë ÚÒÙË Ô˘ ÂÍËÁ› Ò˜ ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ¤˙ËÛ ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· 30 ¯ÚfiÓÈ· - Û ÍÂÓÒÓ˜ Ù˘ μȤÓÓ˘, ÌfiÚÂÛ ӷ Á›ÓÂÈ ¤Ó·˜ ۯ‰fiÓ Ì˘ıÈÎfi˜ ËÁ¤Ù˘ ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡”. “ŸÏÔÈ ÂËÚ·ÛًηÌ ·fi ÙÔÓ Ã›ÙÏÂÚ, ¤ÙÛÈ Ë ¤ÎıÂÛË ¤¯ÂÈ Î¿ÙÈ Ó· Ì·˜ ÂÈ Î·È ÂÈϤÔÓ ‚ÔËı¿ ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ Ó· Û˘ÌÊÈÏȈıÔ‡Ó Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ” .

ÎˆÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó ·ÎfiÌË Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜, ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È, fiˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ·fi ¤ÎıÂÛË Ù˘ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ - Eurostat. To ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ Ó·ÚÒÓ ÂÓËÏ›ÎˆÓ Ô˘ ˙Ô‡Û·Ó Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠÛÙȘ ÛηӉÈÓ·‚ÈΤ˜ ¯ÒÚ˜. °È· ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ Î·È ÙȘ Á˘Ó·›Î˜, Ù· ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ÙˆÓ Ó·ÚÒÓ ÂÓËÏ›ÎˆÓ ËÏÈΛ·˜ 18 - 24 ÂÙÒÓ Ô˘ ˙Ô‡Û·Ó ÙÔ 2008 ÛÙÔ Û›ÙÈ Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜, η٤¯Ô˘Ó Ë ™ÏÔ‚ÂÓ›· Î·È Ë ª¿ÏÙ· (93% ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Î·È 97% ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜), ηıÒ˜ Î·È Ë ™ÏÔ‚·Î›· (90% Î·È 96% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·). Δ· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÛÙË ¢·Ó›· (27% Î·È 40%), ÙË ºÈÓÏ·Ó‰›· (32% Î·È 53%) Î·È ÙË ™Ô˘Ë‰›· (37% Î·È 47%). √È Á˘Ó·›Î˜ 25-34 ÂÙÒÓ Ô˘ ˙Ô‡Û·Ó Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜, η٤ÁÚ·„·Ó Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ÛÙË ™ÏÔ‚·Î›· (42%) Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ë ™ÏÔ‚ÂÓ›· (38%) Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰· (36%). ΔÔ˘Ó·ÓÙ›ÔÓ, Ù· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÛÙËÓ ¢·Ó›· (1%), ÙË ºÈÓÏ·Ó‰›· Î·È ÙË ™Ô˘Ë‰›· (2%). °È· ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ Ù˘ ›‰È·˜ ËÏÈÎȷ΋˜ ÔÌ¿‰·˜, Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÛÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›· (61%), ™ÏÔ‚ÂÓ›· (60%), ∂ÏÏ¿‰· Î·È ™ÏÔ‚·Î›· (56%), ÂÓÒ Ù· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· Î·È ¿ÏÈ ÛÙË ¢·Ó›· (3%), ™Ô˘Ë‰›· (4%) Î·È ºÈÓÏ·Ó‰›· (8%) ™Â fiÏ· Ù· ÎÚ¿ÙË̤ÏË, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙËÓ ËÏÈÎȷ΋ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ 18 - 34 ÂÙÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ·ÓÙÚÂ̤Ó˜ ‹ Û˘ÁηÙÔÈÎÔ‡Ó Â›Ó·È ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ·fi ·˘Ùfi ÙˆÓ ·ÓÙÚÒÓ, ‰ÈfiÙÈ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ ·ÓÙÚ‡ÔÓÙ·È ‹ Û˘ÁηÙÔÈÎÔ‡Ó ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·’ fi,ÙÈ ÔÈ ¿ÓÙÚ˜. Δ· ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙÚÒÓ ËÏÈΛ·˜ 18 - 34 ÂÙÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ, ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÙÔ 2008 ÛÙË ºÈÓÏ·Ó‰›· ÛÙÔ 63% ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Î·È 51% ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜, ÙË ™Ô˘Ë‰›· 61% Î·È 48%, ÙË ƒÔ˘Ì·Ó›· 57% Î·È 42%, Î·È ÙË °·ÏÏ›· 55% Î·È 45% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰·, Ù· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÛÙËÓ πÚÏ·Ó‰›· (34%), ÙË ™ÏÔ‚ÂÓ›·, ÙË ª¿ÏÙ· Î·È ÙË ™ÏÔ‚·Î›· 37% Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· 21% , ÙË ™ÏÔ‚ÂÓ›· 22% Î·È ÙËÓ πÙ·Ï›· 25%” .

ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ ÙÔ˘ ·Û¯ËÌfiÙÂÚÔ˘ ¯ÔÚÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ ÂÌÓ¢ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ˆ˜ ÌÈ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ¯ÔÚÔ‡ ·fi ·˘Ù‹Ó Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‚ϤÔ˘ÌÂ Î·È ı·˘Ì¿˙Ô˘Ì ÛÙȘ ›ÛÙ˜. “ÕÛ¯ËÌÔ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ··Ú·›ÙËÙ· ηÎfi” , ‰‹ÏˆÛ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜, Ô ∫ÚÈÛÙÈ¿Ó ª‡ÏÂÚ. “À¿Ú¯Ô˘Ó ¿Û¯ËÌÔÈ ¯ÔÚÔ› Ô˘ ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ‚ϤÂȘ” , ÚfiÛıÂÛÂ. º¤ÙÔ˜ Ô È‰ÈfiÙ˘Ô˜ ·˘Ùfi˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 23 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ·fi ÙËÓ °ÂÚÌ·Ó›·, ÙË ™Ô˘Ë‰›·, ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›· Î·È ÙË °·ÏÏ›·. √È ‰¤Î· ÈÔ ÁÂÏԛ˜ ¯ÔÚÔÁڷʛ˜ ı· ÚÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi. ΔÔ 2009 ÓÈÎËÙ‹˜ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ °ÂÚÌ·Ófi˜ ·fi ÙÔ ¡fiÈÎÈÚ¯ÂÓ.

∫¿ÌÈÓÁÎ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ √È °¿ÏÏÔÈ ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó ÙË ¯·Ú¿ ÙÔ˘ οÌÈÓÁÎ Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ fï˜ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙË Ê‡ÛË Ì ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·. ŒÙÛÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙÔ glamping, ·fi ÙȘ ϤÍÂȘ glamorous Î·È camping. ŸÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÚ·Ê›· Ù·Íȉ›ˆÓ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ·Î¤Ù· ‰È·ÎÔÒÓ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Û˘Ó‰˘·ÛÌfi οÌÈÓÁÎ Î·È ÎÔÌ„Ô‡ Ù·ÍȉÈÔ‡. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·-ÊÔ‡ÛΘ, ·ÓÙ› ÁÈ· ÙȘ ÎÏ·ÛÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì·Ó›· ÙˆÓ °¿ÏψÓ. Δ· ÊÔ˘ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ·˘Ù¿ Ï·ÛÙÈο ‰ˆÌ¿ÙÈ· ¤¯Ô˘Ó fiÏ· Ù· ÎÔÌÊfiÚ Î·È ‰È·Ê·Ó‹ ıÔψً ÔÚÔÊ‹ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ Î·Ù·ÛÎËÓˆÙ¤˜ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· ·ÛÙ¤ÚÈ·. ∂›Û˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó, ÂÎÙfi˜ ·fi ‰ÈÏfi ÎÚ‚¿ÙÈ Î·È ‰‡Ô Ì·ÍÈÏ¿Ú˜ ÁÈ· ÙÔ ‰¿Â‰Ô Î·È ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÙÚ·¤˙È.

√ ÈÔ ¿Û¯ËÌÔ˜ ¯ÔÚfi˜ °È· ‰Â‡ÙÂÚË ¯ÚÔÓÈ¿ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ˘

¶ÚÔÛÂÏ·ÂÈ ÂÏ¿Ù˜ Ì ‰ˆÚÂ¿Ó Ì›Ú· ª›· ÌÈÎÚ‹ ÙÚ¿Â˙· ÍÂΛÓËÛ ӷ ÌÔÈÚ¿˙ÂÈ Ì›Ú· ÛÙÔ˘˜ ηٷı¤Ù˜ Û ̛· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙÔ ÂÏ·ÙÔÏfiÁÈfi Ù˘. ∏ Western Bank ¤ıÂÛ Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·˘Ù‹ ÙËÓ È‰¤· ¯ı˜ ΔÂÙ¿ÚÙË, Û fiÏË Ù˘ ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÓÙÂÓÂΉ¿ÎÈ Ù˘ Ì›Ú·˜ Bitburger, Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›·. Ÿ¯È fï˜ Û fiÏÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Û fiÔÈÔÓ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ Ì¤Û· Û ¤Ó·Ó Ì‹Ó· Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 25 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 385 ‰ÔÏ¿ÚÈ·. ΔÔ μÈÂÙÓ¿Ì ¤¯ÂÈ Ì·ÎÚ¿ ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Ì›Ú·˜, ÙËÓ ÔÔ›· Ï·ÓÛ¿ÚÈÛ·Ó ÔÈ Á¿ÏÏÔÈ ¿ÔÈÎÔÈ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·. √È ·Ú¯¤˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Â› Ì‹Ó˜ Ó· ÂÍ·Ó·ÁοÛÔ˘Ó ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó Ù· ÂÈÙfiÎÈ·, ÙfiÛÔ ÛÙ· ‰¿ÓÂÈ· fiÛÔ Î·È ÛÙȘ ηٷı¤ÛÂȘ, ÒÛÙ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÛÔ˘Ó ÙË Ê·ÓÙ·Û›· ÙÔ˘˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÔ˘Ó ÂÏ¿Ù˜: ·fi ÂÚÈԉ›· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ̤¯ÚÈ ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ÎÚ¿ÓË, ÛÂÓÙfiÓÈ·, ·ÎfiÌË Î·È ...ÈÂÛfiÌÂÙÚ·.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ̤ÙÚ· ÁÈ· Ó· ηٷÔÏÂÌËı› Ë ·ÓÂÚÁ›·; ∂ϤÓË ªÂÛÙÔ‡ÛË Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜

“ŸÛÔ ÂÚÓ¿ÂÈ Ô Î·ÈÚfi˜ Î·È ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ù›ÔÙ·, ÙfiÛÔ Ë ·ÓÂÚÁ›· ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ ˘ÔʤÚÂÈ. ΔÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÂÈ ÁÈ· fiÏÔ˘˜, ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ˘Ô¯Ú¤ˆÛ‹ ÙÔ˘. ªÂ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó 200 ¢ÚÒ ‰ÂÓ Ï‡ÓÂÙ·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·Ó¿Ù˘ÍË” .

ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫ÚÈۛϷ˜ ¿ÓÂÚÁÔ˜

“¢Ô‡Ï¢· 35 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙ· ¯˘Ù‹ÚÈ· Î·È Â›Ì·È ¿ÓÂÚÁÔ˜. ŸÏÔÈ Ì¿˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÁηٷÏ›„ÂÈ Î·È ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ÁÈ· Ì·˜ Ô˘ ›̷ÛÙ ¯ˆÚ›˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Â›Ó·È ·ÔÁÔËÙ¢ÙÈ΋ Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ̤ÚÈÌÓ·” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙ· 68 ¯ÚfiÓÈ· ÌÔ˘ ‚Ϥˆ Ó· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ Ú¿ÁÌ·. ∞Ó Â›¯· ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘ οÔÈÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ı· ÙÔÓ Â›¯· “Ì·‰‹ÛÂÈ” . ∫ÔÌ̤Ó˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·. ¶fiÙ ›‰·Ì ͷӿ Ù¤ÙÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù·” .

¢ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ·ÎfiÌË ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙÔ... ·ÓÙ¿ÚÙÈÎÔ ÙˆÓ Î·Ê¤, Ì·Ú Î·È ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÙÛÈÁ¿ÚÔ˘ Î·È Ò˜ ı· ηٷϋÍÂÈ Ë ·ÓÔȯً ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ì ÙËÓ ÔÏÈÙ›·. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¿ÓÙˆ˜ ηÓÈÛÙ¤˜, ÙËÚÔ‡Ó ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ Û ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ÎÙ›ÚÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ‚ϤÂȘ Ó· ηÓ›˙Ô˘Ó ¤Íˆ ·fi Ì·Á·˙È¿, ¤Íˆ ·fi ÙÚ¿Â˙˜, ¤Íˆ ·fi Û¯ÔÏ›·, ¤Íˆ ·fi fi,ÙÈ ÌÔÚ› Ó· ‚¿ÏÂÈ Ô ÓÔ˘˜, ¿ÓÙˆ˜ fi¯È ̤۷... ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·È ÙÔ ‚ϤÔ˘Ì ‹‰Ë ÔÏϤ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Áfi˜ Û Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Î·È ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ô˘ ‹Úı·Ó Ó· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó ÛÙȘ ‹‰Ë ˘¿Ú¯Ô˘Û˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· ÛÎÔ˘›‰È· Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‰ÚÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ì·˜, ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ Î·È ÌË. ™ÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È fi¯È ÌfiÓÔ, Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·, ‰›Ï· ÛÙ· ηϷı¿ÎÈ· ÙˆÓ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Âȉ·¤‰È· Ù·Û¿ÎÈ· ÁÈ· ÙÔ Û‚‹ÛÈÌÔ Î·È ÙÔ ¤Ù·ÁÌ· ÙÔ˘ ÙÛÈÁ¿ÚÔ˘. ¶·ÓÙÔ‡ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ıÂÚÈ·ÎÏ‹‰Â˜, ·Ê‹ÛÙ ÙÔ˘˜ Ó· ϤÓ ÌfiÓÔ ÁÈ· Ì·˜. ∞ÏÏ¿ ·ÏÏÔ‡, ͤÚÔ˘Ó Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ÎÔ˘Ì·ÓÙ¿ÚÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ù·... ›¯ÓË ÙÔ˘˜. Δ·Û¿ÎÈ· ÏÔÈfiÓ ÔˆÛ‰‹ÔÙ Û ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ì ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. Δ·Û¿ÎÈ· ¤Íˆ ·fi Ì·Á·˙È¿ Ì Úfi‚ÏÂ„Ë ·fi ÙÔ˘˜ ηٷÛÙË̷ٿگ˜, Δ·Û¿ÎÈ· ¤Íˆ ·fi ‰ËÌfiÛÈ· ÎÙ›ÚÈ· Î·È ÙÚ¿Â˙˜, Â›Û˘ Ì ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·. √ ÓfiÌÔ˜ Ù˘ ··ÁfiÚ¢Û˘ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ, fiÛÔ ÎÈ ·Ó ÔÈ... ·ÓÙ¿ÚÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ÛËÎÒÛÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ Ì·˚Ú¿ÎÈ.

√ ÚÈ„ÔΛӉ˘ÓÔ˜ ·ÁÒÓ·˜ Ù˘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ·ÁÒÓ·˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙˆÓ ª¤ÛˆÓ ª·˙È΋˜ ∂ÓË̤ڈÛ˘, Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛÎÏËÚfi˜ οÔȘ ÊÔÚ¤˜, ·ÚfiÙÈ Â›Ó·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÛËÎÒÓÔ˘Ó ÙÔ ·Ó¿ıÂÌ· Î·È ÙÔ...ÛÙfiÏÈÛÌ· Ì ηıfiÏÔ˘ ÎÔϷ΢ÙÈο Â›ıÂÙ·. ™Â ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ì¿ÏÈÛÙ·, Ë Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Î·È ...ÂÈΛӉ˘ÓË. Ÿˆ˜ Ô ÂÈÎÔÓÔÏ‹Ù˘ Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ô˘ ÈÛÔÚÚÔ› ÂÈΛӉ˘Ó· ¿Óˆ ÛÙÔ ÛÙ·ÓÙ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ Ì ÛÙfi¯Ô ¤Ó· ηχÙÂÚÔ ...Ï¿ÓÔ.

∂§.™.

¢ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ›‰·Ì ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ πˆÏÎÔ‡, ÌÂÙ¿ ·fi Ôχ ηÈÚfi ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜, Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Î·È Ó· Îfi‚Ô˘Ó ÎÏ‹ÛÂȘ, ÌÂٷ͇ ∂ÚÌÔ‡ Î·È Ï·Ù›·˜ ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. μϤÂÙÂ, Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓËı›ÛÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Û ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È Û·Ó›ˆ˜ Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘. ¶¿ÓÙˆ˜, ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ Ó· ·ÓËÊÔÚ›ÛÔ˘Ó Ï›ÁÔ ·ÎfiÌË, ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÌÈ· Á‡ÛË ·fi ÙÔ ¯¿Ô˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Î·È ¿ÏÏˆÓ Ô‰ÒÓ. °È·Ù› μfiÏÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘... °.•.

∫Ï¿‰ÂÌ· ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢ÂÌ›Ú˘ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜

“∂›Ó·È ·ÚÁ¿ ÁÈ· ‰¿ÎÚ˘·. °ÓÒÚÈ˙·Ó fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ı· ·ÔÏ˘fiÙ·Ó Ì·˙Èο ·fi ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘ Ì fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó. √ ·Ú·ÁˆÁÈÎfi˜ ÈÛÙfi˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÚÚ‡ÛÂÈ Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰Ô˘ÏÂȤ˜. ªÂ ÊÈÏÔ‰ˆÚ‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ˙Ô˘Ó ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ fiÙ·Ó ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÌfiÓÔ ¤¯ÂÈ ·˘Í‹ÛÂÈ Ù· ¿ÓÙ·” .

EÈ̤ÏÂÈ·: ∫. Δ∞™™√¶√À§√À ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E. I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂ΉfiÙ˘

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£∞¡∞™∏™ X. ™AMAPA™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

/5

ª·˜ Ï›Ô˘Ó Ù· Ù·Û¿ÎÈ·

¢ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ... ™Ù˘ÏÈ·Ó‹ ∑·¿ÙË

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 √∫Δøμƒπ√À 2010

ΔËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ó· ÎÏ·‰Â‡Ô˘Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ Ù· ‰¤ÓÙÚ· Ù· ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Î·È Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·ÚÎÂÙÔ› Û˘ÌÔϛ٘. ΔÔ ÎÏ¿‰ÂÌ· ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË Á›ÓÂÙ·È Û¯Â‰fiÓ ¿ÓÙ· ηٿ ÙÔ ‰ÔÎÔ‡Ó, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˙ËÙÂ›Ù·È Ë Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË ¤ÛÙˆ ÂȉÈÎÔ‡. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ·ÚÎÂÙÒÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÎÏ¿‰ÂÌ· Â›Ó·È ·Ó ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó Ù· ÎÏ·‰È¿ Î·È ÔÈ Ê˘ÏψÛȤ˜ ÙË ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Â˙ÒÓ, ·Ó “Îfi‚Ô˘Ó” ÙË ı¤·, ·Ó ÂÓÔ¯ÏÔ‡Ó ÛÙȘ ÂÈÛfi‰Ô˘˜ ηÙÔÈÎÈÒÓ Î·È ÙȘ ·˘Ï¤˜. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È Û οı ÂÚ›ÙˆÛË ÙÚ·ÁÈÎfi, ηıÒ˜ ÙÔ ÎÏ¿‰ÂÌ· Á›ÓÂÙ·È ·fi ÌË ÂȉÈÎÔ‡˜, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Û ÂÔ-

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

¯¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÂӉ›ÎÓ˘ÓÙ·È Î·È ¿ÓÙ· fiˆ˜ ‚ÔχÂÈ ÙÔÓ Î·ı¤Ó·. √È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ ÔÊ›ÏÔ˘Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó fiÙÈ Ù· ‰¤ÓÙÚ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ·Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ· ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÈÛÙfi Ù˘ fiÏ˘. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ, Û˘ÓÂÒ˜, Ó· “ÂÙÛÔÎfi‚ÔÓÙ·È” Î·È Û ÙÂÏÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË Ó· ηٷÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È. ∫·ÏfiÓ ı· Â›Ó·È fiÛÔÈ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Î¿ÔÈ· ‰¤ÓÙÚ· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÎÏ¿‰ÂÌ· Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Â›Ù ÛÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ›Ù ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ó· Á›ÓÂÙ·È fiˆ˜ Î·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ fiÔÙ Ú¤ÂÈ. μ.∫.

∞Ó·ÛٿوÛË ∞Ó·ÛٿوÛË Î·È ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¶ÔÏ˘ÎÏ·‰ÈÎÔ‡, fiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÚ›· Û¯ÔÏ›· Ì 700 Ì·ıËÙ¤˜. ¶Ï¤ÔÓ ÔÈ ÙÔÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ™¯ÔÏÈÎÒÓ ∫ÙÈÚ›ˆÓ Ó· ÛÙ›ÏÂÈ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ì˯·ÓÈÎÒÓ ÁÈ· Ó· ÂϤÁÍÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∫·È ÂÂȉ‹ ͤÚÔ˘Ì Ì fiÛË... ÁÚËÁÔÚ¿‰· ÂÓÂÚÁÔ‡Ó ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ÊÔÚ›˜, ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ Ì ٷ Ì·ı‹Ì·Ù·; £· ̤-

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

ΔÚÂȘ ÈÛ¯˘Ú¤˜ ‰ÔÓ‹ÛÂȘ Û˘ÁÎÏfiÓÈÛ·Ó ¯ı˜ ÙÔ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ “ΔÚÂȘ ÈÛ¯˘Ú¤˜ ‰ÔÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ¯ı¤˜ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó, ÌÂÙ¿ ·fi ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ÂÊËÛ˘¯·ÛÌÔ‡, ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ó¤· ·ÓËÛ˘¯›· Î·È Ôχ Êfi‚Ô. ∏ ÚÒÙË ·fi ÙȘ ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ ‰ÔÓ‹ÛÂȘ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙȘ 4.36’11’’ ÙÔ Úˆ˝ ¯ı¤˜ Î·È ‹Ù·Ó ÂÓÙ¿Ûˆ˜ 4,7 Ù˘ Îϛ̷η˜ ƒ›¯ÙÂÚ” . ΔÚ·ÁÈ΋ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÛÎËÓÈÙÒÓ “™Â ÙÚ·ÁÈ΋ fiÛÔ ÔÙ¤, ηٿÛÙ·ÛË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÛÂÈÛÌfiÏËÎÙÔÈ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÂÓÒ Ì ‰¤Ô˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÈΛÌÂÓÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Ô˘ ı· ÚÔÛı¤ÛÂÈ Û ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ¤Ó· ÛˆÚfi ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ô˘ Ï›ÁÔ - Ôχ Ù· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ∫·È ÔÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ Ô˘ ›¯·Ó ·Ó·ı·ÚÚ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰˘Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ Î·È ›ÛÙ„·Ó fiÙÈ ı· ¤‚Á·˙·Ó ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜, Ô˘ ›¯·Ó ÎÚÈı› ÂÈÛ΢¿ÛÈÌ· ‹ ηÙÔÈ΋ÛÈÌ·, ·Ó·ıÂÒÚËÛ·Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ ¯ıÂÛÈÓÔ‡˜ ÛÂÈÛÌÔ‡˜”. ∞Ó·ÙÈÌÒÓÙ·È Ù· ÎÚ¤·Ù· “∞fi ÙËÓ 1Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÏÈ·ÓÈ-

ÓÔ˘Ó Ù· Û¯ÔÏ›· ÎÏÂÈÛÙ¿; ◊‰Ë Û˘ÌÏËÚÒıËΠÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ¯ˆÚ›˜ Ó· Á›ÓÂÈ Ì¿ıËÌ·. ∫·È ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ¶Ï¤ÔÓ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Û ¿ÏÏ· ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈ·. ∞ÏÏ¿ ı· ÙÔ ‰Â¯ÙÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜; º.™.

º‡ÏÏ· ΔÔ ÛÎËÓÈÎfi ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ Î·È Ì·˙› Ì ·˘Ùfi ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÚÒÙ˜ ÊıÈÓÔˆÚÈÓ¤˜ ÂÈÎfiÓ˜. Ÿˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ ¤ÛÈÌÔ ÙˆÓ Ê‡ÏÏˆÓ ·fi Ù· ‰¤ÓÙÚ·, Ô˘ Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ “ÎÔÛÌÔ‡Ó” ‰ÚfiÌÔ˘˜, ¿Úη Î·È Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë Ô‰fi˜ ∫‡ÚÔ˘, fiÔ˘ ÛÙ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Î·È Ù· Ú›ıÚ· ¤Íˆ ·fi Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· Û¯ÔÏÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·, Ù· ʇÏÏ· οÓÔ˘Ó “¿ÚÙÈ” Î·È Ì ÙËÓ ÚÒÙË ‚ÚÔ¯‹, ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÂÛÙ›· ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜. ∞˜ ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÎÔÌȉ‹ ÙÔ˘˜ Ë ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ÚÈÓ ‚Ú¤ÍÂÈ Î·È ‰ÂÓ ÚÔÏ·‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ù· ηٿÁÌ·Ù· ·fi ÙȘ ÁÏ›ÛÙÚ˜. °.•.

22 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1980

Τ˜ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÎÚ¿وÓ, ÌÔÛ¯·Ú›ÛÈˆÓ Î·È ¯ÔÈÚÈÓÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ Ô˘ÏÂÚÈÎÒÓ Î·È ·˘ÁÒÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ·Ú·ÁˆÁÔ‡, Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹, ¤ÂÈÙ· ·fi ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ °ÂˆÚÁ›·˜ Î·È ∂ÌÔÚ›Ô˘. √È ÏÈ·ÓÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙˆÓ ÎÚÂ¿ÙˆÓ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚÒÙ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ηٿ ÔÛÔÛÙfi 20%-25%” .

¶Ï‹ıÔ˜ ·Ûı¤ÓÂȘ ÚÔηÏÔ‡Ó Ù· η˘Û·¤ÚÈ· ÛÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi “√ ÌfiÏ˘‚‰Ô˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙË ‚ÂÓ˙›ÓË ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È Ô˘ Ù· η˘Û·¤ÚÈ· ‰È·ÛÎÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÂÁ΢ÌÔÓ› ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ∞˘Ùfi ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË” .

∞ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ ÙÔ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÂÈÛfi‰ËÌ· ̤¯ÚȘ 1 ÂηÙ. ‰Ú¯. “ªÂ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, Ô˘ ηٷÚÙ›˙ÂÙ·È Î·È ı· ηٷÙÂı› Û‡ÓÙÔÌ· ÛÙË μÔ˘Ï‹, ı· Â¤ÏıÔ˘Ó Î·È Ó¤Â˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÏ·ÊÚ‡ÓÛÂȘ Ô˘ ı· ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ì ÔÛfi 22 ‰ÈÛ. ‰Ú¯. ™ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ·˘Ùfi ÔÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÂÈÛfi‰ËÌ· ̤¯ÚÈ 1.000.000 ‰Ú¯. ı· Â›Ó·È ÂÊ’ ÂÍ‹˜ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ” .

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 20 ¯ÚfiÓÈ·... Ë ∫¤Ó˘· ‰È¤ÎÔ„Â ÙȘ ‰Èψ̷ÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ù˘ Ì ÙË ¡ÔÚ‚ËÁ›·, ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÁÈ· ·Ú¿ÓÔ̘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ì ÛÎÔfi Ó· ·ÔÛÙ·ıÂÚÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¡·˚ÚfiÌÈ.

¶ÚÈÓ 10 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙËÓ πÛ·Ó›·, ¤Ó·˜ ‰ÂÛÌÔʇϷη˜ ÛÎÔÙÒıËΠ·fi ¤ÎÚËÍË ·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÛÙËÓ fiÏË μÈÙfiÚÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙˆÓ μ¿ÛÎˆÓ Î·È, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ú¯¤˜, ˘‡ı˘ÓË ‹Ù·Ó Ë ETA.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 √∫Δøμƒπ√À 2010

™‹ÌÂÚ· Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ΔÔ‡ÚÎÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ì ÙÔ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘

™ÙËÓ ∞ı‹Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô Δ·Á› ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ¢È·„‡‰ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù· ÂÚ› Ì˘ÛÙÈ΋˜ ‰Èψ̷ٛ·˜ ∞ı‹Ó·˜-ÕÁ΢ڷ˜ ∞£∏¡∞, 21.

Δ

Ô ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ Δ·Á› ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ∞¯Ì¤Ù ¡Ù·‚Ô‡ÙÔÁÏÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, ÛÙË Û‡ÓÔ‰Ô ÁÈ· ÙËÓ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ∞ı‹Ó·. ¢Ú·ÎfiÓÙÂÈ· ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Î·È ÂÚÈÌÂÙÚÈο Ù˘ Ï·Ù›·˜ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô fiÔ˘ ı· ηٷχÛÂÈ Ô ΔÔ‡ÚÎÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È Ô Δ·Á› ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ·Ú·Î¿ıËÛ·Ó ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ Û ȉȈÙÈÎfi ‰Â›ÓÔ, ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ Û˘˙‡ÁˆÓ ÙÔ˘˜. •Â¯ˆÚÈÛÙfi ‰Â›ÓÔ ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢ÚÔ‡ÙÛ·˜ Î·È ∞¯Ì¤Ù ¡Ù·‚Ô‡ÙÔÁÏÔ˘.

¡· ÙÈ̈ÚËıÔ‡Ó Ù· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù· ˙ËÙ› Ë ∞Ï. ¶··Ú‹Á· ¶∂πƒ∞π∞™, 21.

ΔË Ì·˙È΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ˘ÂÚ„‹ÊÈÛË ÙˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ Ù˘ §·˚΋˜ ™˘Û›ڈÛ˘ ˙‹ÙËÛÂ Ë ÁÁ Ù˘ ∫∂ ÙÔ˘ ∫∫∂ ∞Ϥη ¶··Ú‹Á· ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û ·ÓÔȯً Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿. ∏ η ¶··Ú‹Á· ÂÈÙ¤ıËÎÂ Î·È ¿ÏÈ ÛÙ· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Ó· ÙÈ̈ÚËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ. ∏ ÁÁ ÙÔ˘ ∫∫∂ › fiÙÈ Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ó· Á›ÓÂÈ Ë ˘¤Ú‚·ÛË, Ó· ÙÈ̈ÚËıÔ‡Ó Ë ¡¢ Î·È ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È Ó· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó Ù· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ Î·È ÛÙȘ 7 Î·È ÛÙȘ 14 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ∂›Û˘, Ë Î· ¶··Ú‹Á· › fiÙÈ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Ó· ÙÈ̈ÚËı› ÙÔ ¶∞™√∫ ÁÈ· ÙËÓ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È Ë ¡¢ ÂÂȉ‹ ˙ËÙ¿ÂÈ Û˘Á¯ˆÚÔ¯¿ÚÙÈ ÁÈ· ÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ·ÚÂÏıfiÓ Ù˘. ∞Ó ‰ÂÓ Î·Ù·„ËÊÈÛÙÔ‡Ó Ù· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù·, ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ı· Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈΤ˜ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ı· ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÈÛˆÁ‡ÚÈÛÌ·, ›Â Ë Î· ¶··Ú‹Á· ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÛËÌ·Û›· Ù˘ „‹ÊÔ˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙÔ˘ ∫∫∂. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ›Â Ë ÁÁ ÙÔ˘ ∫∫∂, Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ô Ï·fi˜ ηٷÓÔ› ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜. ∏ η ¶··Ú‹Á· Â·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË Ô˘ οÓÂÈ Û fiϘ ÙȘ ÔÌÈϛ˜ Ù˘ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ï¤ÂÈ „¤Ì·Ù· fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ¿ÚÂÈ ¿ÏÏ· ̤ÙÚ· Î·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ı· ÏËÊıÔ‡Ó Î·È ¿ÏÏ· ̤ÙÚ· Î·È ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘. ∞Ï¿, ÚfiÛıÂÛÂ, ·˘Ùfi ı· Á›ÓÂÈ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. ∂›Û˘ Ë Î· ¶··Ú‹Á· ηÙËÁfiÚËÛ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÙÈ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù› ÙÔÓ Ï·fi ‚¿˙ÔÓÙ·˜ „‡ÙÈη ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù· fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ Ë ¯ÒÚ· ı· ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÂÈ ·Ó ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔÓ Ï·fi Ó· ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÔ‡˜. ∏ η¶··Ú‹Á· ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÔÈ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÔ› ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ̤وÔ Ô˘ ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜.

√È ‰‡Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ› ı· ¤¯Ô˘Ó Â›ÛËÌË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, ÓˆÚ›˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ÛÙË ¢È¿ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙËÓ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹. √È ‰‡Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ› ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ¿Óˆ Û ‰ÈÌÂÚ‹ Î·È ‰ÈÂıÓ‹ ı¤Ì·Ù· -Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÔÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ “·ÓˆÙ¿ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜” .√ ΔÔ‡ÚÎÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÂÚ› ÙȘ 5:00 Ì.Ì. Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜. ™ÙË ¢È¿ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙËÓ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ‰ÂÓ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÙÂÏÈο Ô πÛÚ·ËÏÈÓfi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ª¤ÓÙ˙·ÌÈÓ ¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘, ÂͤÏÈÍË Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙË ‰Èψ̷ÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ - πÛÚ·‹Ï. ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ›¯Â ˘¿ÚÍÂÈ ÊËÌÔÏÔÁ›· ˆ˜ Ô Î. ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ı· ›¯Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï ª.¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘, Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ Â›Ó·È ÙÂٷ̤Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÂÓÓ¤· ΔÔ‡ÚÎˆÓ ·ÎÙÈ‚ÈÛÙÒÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹˜ ÂȉÚÔÌ‹˜ Û ÏÔ›· Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙËÓ ·ÔÎÏÂÈṲ̂ÓË °¿˙·. ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ô Δ·Á› ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì› Ó· Û˘ÓÔÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ÙÔÓ πÛÚ·ËÏÈÓfi ÔÌfiÏÔÁÔ ÙÔ˘ Î·È ˆ˜ Â¿Ó ·Ú¢ÚÂı› Ô ª¤ÓÙ˙·ÌÈÓ ¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹, Ô ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ.

¢È·„‡‰ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË √ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Âٷψً˜ Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ‰È¤„¢Û ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÂÚ› Ì˘ÛÙÈ΋˜ ‰Èψ̷ٛ·˜ ∞ı‹Ó·˜-ÕÁ΢ڷ˜. “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· Ì˘ÛÙÈ΋ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË, ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· fiÛ· ʤÚÔÓÙ·È fiÙÈ ¤ÁÈÓ·Ó ÌÂ Ì˘ÛÙÈΤ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Î·È ÔÈ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ Â›Ó·È ¿ÓÙÔÙ ÍÂοı·Ú˜” ,ÙfiÓÈÛÂ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜.

™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ˙‹ÙËÌ·, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “¤¯Ô˘Ì ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ̤۷ Û ϛÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ΔÔ‡ÚÎÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √ ηı¤Ó·˜ ÌÔÚ› Ó· ‚Á¿ÏÂÈ Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘. √ ΔÔ‡ÚÎÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ¿ÚÂÈ Î·È fi¯È Ê˘ÛÈο, Ó· ‰ÒÛÂÈ. μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ̛· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÎÔÌ‚È΋ ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· Ë ΔÔ˘ÚΛ· ‰ÈÂΉÈΛ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘ ¤Ó·Ó ÚfiÏÔ ˘ÂÚ‰‡Ó·Ì˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Ì ÙËÓ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ Î·È Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ fiˆ˜ Î·È ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ÙËÓ ÂÚÈ‚¿ÏÔ˘Ó, Û ¯ÒÚ˜ ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ˘˜. ¶Ôχ ÊÔ‚Ô‡Ì·È fiÙÈ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, ‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Á›ÓÂÙ·È ‹ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÌÈ· ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÌÔÈÚÔÏ·ÙÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘.

Δ· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ

¶·Ú¤ÂÌ„Â Â›Û˘ ÛÙȘ ÂÎÙÂÓ›˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ °ÚËÁfiÚË ¢ÂÏ·‚¤ÎÔ˘Ú· Î·È ÙË “¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË” , fiˆ˜ ›Â, ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¢. ¢ÚÔ‡ÙÛ· fiÙÈ “fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ΢ÚÈ·Ú¯Èο Ì·˜ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ‰ÂÓ ‰Â¯fiÌ·ÛÙ ԇÙ ÁÚ·ÙÛÔ˘ÓÈ¿” . “∏ ÎfiÎÎÈÓË ÁÚ·ÌÌ‹ Â›Ó·È ÍÂοı·ÚË Î·È Û·Ê¤ÛÙ·ÙË Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·” , ÙfiÓÈÛ ٤ÏÔ˜ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜. ∂ÈϤÔÓ, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙË ¡∂Δ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢ÚÔ‡ÙÛ·˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÛΛ Ì ۷ʋ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ì ÙËÓ ÕÁ΢ڷ, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜, “ÔÈ ı¤ÛÂȘ Ì·˜ Â›Ó·È Î·ı·Ú¤˜ Î·È ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÍÂοı·ÚÔ”. √ Î.¢ÚÔ‡ÙÛ·˜ Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÎÈÓÂ›Ù·È ·˘ÛÙËÚ¿ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›-

Ô˘, ηÙÔ¯˘ÚÒÓÔÓÙ·˜ Ï‹Úˆ˜ Ù· ΢ÚÈ·Ú¯Èο Ì·˜ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÙËÓ Â‰·ÊÈ΋ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ·. “∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, ÎÈ ·Ó ı¤ÏÂÙÂ, Î·È Ë ·fiÏ˘ÙË ÎfiÎÎÈÓË ÁÚ·ÌÌ‹. √‡Ù ÁÚ·ÙÛÔ˘ÓÈ¿ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ Ù· ΢ÚÈ·Ú¯Èο Ì·˜ ‰ÈηÈÒÌ·Ù·” , ‰‹ÏˆÛÂ. ™Â ÂÚÒÙËÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÚÒËÓ ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ À¶∂• Î·È Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù˘ ¡¢, °ÈÒÚÁÔ ∫Ô˘ÌÔ˘ÙÛ¿ÎÔ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· “Ì›˙ˆÓ” . ¶ÚfiÛıÂÛ ۯÂÙÈο “∂ȉÈο ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ Â›Û΄˘ ÙÔ˘ Î. ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙ› ¿ÌÂÛ· Î·È Ï‹Úˆ˜. Ÿ¯È ·fi ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ·ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›·, ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ fiÛÔ Î·È ·fi ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÕÌ˘Ó·˜. £· Ú¤ÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ηٷÛÙ› ۷ʤ˜ Ù› Î·È ·fi ÔÈÔ˘˜ Û˘˙ËÙÂ›Ù·È Â‰Ò Î·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÙËÓ ÕÁ΢ڷ” .

ª˘ÛÙÈÎfi ‰›·˘ÏÔ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ·fi ÙȘ ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈΤ˜ Â·Ê¤˜- ÁÈ· Ù· ·ÂÚÔÓ·˘ÙÈο ı¤μ·Ù· Âȯ›ÚËÛ ӷ ·ÓÔ›ÍÂÈ Ë ΔÔ˘ÚΛ· ÙÔÓ ÂÚ·Ûμ¤ÓÔ πÔ‡ÓÈÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ·fiÚÚËÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÂ‡Ô˘Ó “Δ∞ ¡∂∞” . ∏ ÕÁ΢ڷ ÚfiÙÂÈÓ μ˘ÛÙÈ΋ ‰È·Ú·Áμ¿Ù¢ÛË ÁÈ· ÙË μ›ˆÛË Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ ÛÙÔÓ ·¤Ú· Î·È ˘¤‚·Ï ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· μÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ó ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô Û Ԣ‰¤ÙÂÚË ˙ÒÓË. √È Û˘ÓÔÌÈϛ˜ “¿ÁˆÛ·Ó” Ì ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ª¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û οÔÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ˘Ê·ÏÔÎÚË›‰· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Û ÛËÌÂÚÈÓfi ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì¿ Ù˘ Ë ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· “∑·Ì¿Ó” , ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓË “‰Èψ̷ÙÈΤ˜ ËÁ¤˜” . ™ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ “ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÚfiÔ‰Ô˜ ÛÙȘ ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈΤ˜ Â·Ê¤˜, fiÔ˘ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ı¤Ì·Ù·, fiˆ˜ Ë ˘Ê·ÏÔÎÚË›‰·, Ô ÂÓ·¤ÚÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Î·È Ù· ¯ˆÚÈο ‡‰·Ù·. ∂›Ó·È ¿ÍÈ· ÚÔÛÔ¯‹˜ Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·Ó·ÊÔÚÒÓ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ªª∂ Î·È ÙˆÓ ·Ú·fiÓˆÓ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô.

∂·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ™˘ÌÌ·¯›·, Ô ÁÂÓ. ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

∏ ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ¶°¢ª ÛÙÔ ¡∞Δ√ ÂÚÓ¿ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ∞£∏¡∞, 21.

∂›ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙËÓ ¶¤ÌÙË Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ¡∞Δ√ ÕÓÙÂÚ˜ ºÔÁÎ ƒ¿ÛÌÔ˘ÛÂÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÚÈԉ›·˜-ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ Ù˘ §ÈÛ·‚fiÓ·˜, ÛÙȘ 19-20 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ¡ˆÚ›˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ô ¢·Ófi˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÂÓÒ ÚÔËÁ‹ıËÎÂ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‰Èψ̷ٛ·˜ ¢ËÌ‹ÙÚË ¢ÚÔ‡ÙÛ·. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ Ì ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· À¶∂•, Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÚˆÙ‹ıËΠÁÈ· ÙȘ ÂÓÙ·ÍȷΤ˜ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜-¶°¢ª. √ Î. ƒ¿ÛÌÔ˘ÛÂÓ Â› fiÙÈ ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ™˘ÌÌ·¯›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ¶°¢ª ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó fiÙ·Ó ı· ¤¯ÂÈ ‚ÚÂı› ÌÈ· ·ÌÔÈ‚·›ˆ˜ ·Ô‰ÂÎÙ‹ χÛË ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÔÓÔÌ·Û›·˜. “∂›Ó·È ÍÂοı·ÚË Ë ·fiÊ·ÛË Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛı¤Ûˆ fiÙÈ fiϘ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¡∞Δ√ ··ÈÙÔ‡Ó ÔÌÔʈӛ·. ¶·ÚÔÙÚ‡Óˆ fiÏ· Ù· ÂÌÏÂÎfiÌÂÓ· ̤ÚË Ó· οÓÔ˘Ó fi,ÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó, ÁÈ· Ó· ÂÍ¢ÚÂı› ÌÈ· χÛË ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ” Û˘Ó¤¯ÈÛÂ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô Î. ¢ÚÔ‡ÙÛ·˜ Â·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÁÈ· ÌÈ· χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÔÓÔÌ·Û›·˜ Î·È Î¿-

ÏÂÛ ٷ ™ÎfiÈ· Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Ì ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎfi Ó‡̷ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛˆÓ, ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ √∏∂.

∏ ™‡ÓÔ‰Ô˜ Ù˘ §ÈÛ·‚fiÓ·˜ ∏ ÂÈΛÌÂÓË ™‡ÓÔ‰Ô˜ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ηٷϋÍÂÈ Ì ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÏÂÁfiÌÂÓÔ˘ Ó¤Ô˘ ™ÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ¢fiÁÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ™˘ÌÌ·¯›·˜ Î·È ı· ÏËÊıÔ‡Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¡∞Δ√ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó, ÙË Ó¤· ‰ÔÌ‹ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘, ÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ‰ÔÌÒÓ Ù˘ ™˘ÌÌ·¯›·˜, ÙȘ ÏÂÁfiÌÂÓ˜ ÂÙ·ÈÚÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ¡∞Δ√, ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ∞ÓÙÈ˘Ú·˘ÏÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙË

Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ¡∞Δ√ Ì ÙË ƒˆÛ›· Î·È ÙËÓ ∂∂. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ¢.¢ÚÔ‡ÙÛ·˜, ÙÔ Ó¤Ô ™ÙÚ·ÙËÁÈÎfi ‰fiÁÌ· ÙÔ˘ ¡∞Δ√ ·ÔÛÎÔ› ÛÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi Ù˘ ™˘ÌÌ·¯›·˜ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÏËÚ¤ÛÙÂÚ· ÛÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. ΔËÓ ÚÒÙË ‡ÏË ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ‰È·ÌfiÚÊˆÛ·Ó ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÈηÓÒÓ ‰Èψ̷ÙÒÓ ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜-̤ÏË Ù˘ ™˘ÌÌ·¯›·˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È Ô ¤ÌÂÈÚÔ˜, Ó˘Ó ÁÁ ÙÔ˘ À¶∂•, ڤۂ˘ ∑¤Ô˜. √ Î. ¢ÚÔ‡ÙÛ·˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, ΢ڛˆ˜ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂȂ‚·›ˆÛË ÙÔ˘ ‰ÂÛÌÔ‡

Ù˘ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ¿Ì˘Ó·˜ Î·È ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ηÓfiÓ· Ù˘ ÔÌÔʈӛ·˜ ÛÙË Ï‹„Ë ·ÔÊ¿ÛˆÓ. √ ›‰ÈÔ˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ fiÙÈ Ë ∞ı‹Ó· ıˆÚ› Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÈ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¡∞Δ√ Ó· ‰ڿ˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÓÔÌÈÌÔÔÈËÙÈ΋ ‚¿ÛË Î·È Ó· ÙÂÏÔ‡Ó ÛÂ Û˘Ì‚·ÙfiÙËÙ· Ì ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÿÚÙ·˜ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘ Î·È ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Î·È Ì ÙÔ Î‡ÚÔ˜ Ù˘ ™˘ÌÌ·¯›·˜ ˆ˜ ·ÍÈfiÈÛÙÔ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ· Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ƒ¿ÛÌÔ˘ÛÂÓ ÂͤÊÚ·Û ÂÎÙ›ÌËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÊÔÛ›ˆÛË ÛÙË ™˘ÌÌ·¯›·, ÙË Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÂÓÒ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ Î. ¢ÚÔ‡ÙÛ· Ôχ ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈ΋.

∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ¡∞Δ√-∂∂ Î·È Ë ΔÔ˘ÚΛ· ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·Ó Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Ó· ÚÔˆıËıÔ‡Ó Û¯¤ÛÂȘ Ì ̛· ¯ÒÚ· (ΔÔ˘ÚΛ·) Ô˘ ı¤ÙÂÈ ‚¤ÙÔ ÛÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÂÓfi˜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜-̤ÏÔ˘˜ Ù˘ ∂∂ (∫‡ÚÔ˜) Û ¿ÏÏÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, Ô ÁÁ ÙÔ˘ ¡∞Δ√ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› “ÈÛfiÚÚÔ·” Î·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·

“Úfi‚ÏËÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜” Î·È ·fi ÙȘ ‰˘Ô Ï¢ڤ˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· Ë ∂∂, ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ‰ÒÛÂÈ ÙË Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË Ù˘ ÁÈ· Ó· Û˘ÓÂÚÁ·Ûı› Ë ΔÔ˘ÚΛ· Ì ÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ¿Ì˘Ó·˜ Î·È Ô‡Ù ÌfiÚÂÛ ӷ Û˘Ó¿„ÂÈ Ì ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· Û˘Ìʈӛ· ·ÛÊ·Ï›·˜. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ë ΔÔ˘ÚΛ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·ԉ¯ı› “fiÙÈ Ë ∂∂ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 27 ÎÚ¿ÙË-̤ÏË” . ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜, ›Â Ô Î. ƒ¿ÛÌÔ˘ÛÂÓ, ·ÚÔÙÚ‡ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ∂∂ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·˘Ùfi ÙÔ ™‡ÌʈÓÔ Ì ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙËÓ ÕÁ΢ڷ Ó· ·Ú·‰Â¯ı› fiÙÈ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ∂∂-¡∞Δ√ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È Î·È Ì ٷ 27 ÎÚ¿ÙË -̤ÏË. ∏ Ó¤· ‰ÔÌ‹ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔ˘ ¡∞Δ√, ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ Û˘ÌÌ·¯›·˜ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó, ÙÔ ∫fiÛÔ‚Ô Î·È ÛÙÔ ∫¤Ú·˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ (™ÔÌ·Ï›·) Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó fiÏ· Ù· ˘Ô˘ÚÁ›· ¿Ì˘Ó·˜ ÙÔ˘ ¡∞Δ√, ηıÒ˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ (ÂÏÏËÓÔÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ) ‹Ù·Ó Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÍ¤Ù·Û·Ó Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ ∂˘. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Î·È Ô °° ÙÔ˘ ¡∞Δ√ ÕÓÙÂÚ˜ ºÔÁÎ ƒ¿ÛÌÔ˘ÛÂÓ ÓˆÚ›˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 √∫ΔøμƒπOY 2010

¢È·Î·Ó·ÏÈ΋ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ı· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·

√ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·›ÚÓÂÈ Â¿Óˆ ÙÔ˘ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙËÓ Δ.∞. ŒÎÙ·ÎÙÔ ‚Ô‹ıËÌ· ı· ¯ÔÚËÁËı› Û 500.000 ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ ∞£∏¡∞, 21.

¢

ȷηӷÏÈ΋ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ı· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ∏ ·ÈÊÓȉȷÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› Ì›· ¢Ú›· ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ οÏ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÚÔÛˆÈο ÙÔ Ú›ÛÎÔ ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙÔÓ›ÛÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÏËÊıÔ‡Ó Ó¤· ̤ÙÚ· Ô˘ ı· ı›ÁÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÌÈÛıˆÙÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, ÂÓ fi„ÂÈ Î·È Ù˘ ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ¤Ï¢Û˘ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÙËÓ ÂÔ̤ÓË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, fiˆ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Ì¤ÙÚ· ˘¤Ú ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈο ·‰˘Ó¿ÙˆÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌfiÏȘ ÙÔ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÔÈ Û˘Óı‹Î˜. ◊‰Ë, Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, ÂÍ‹ÁÁÂÈÏ ¤ÎÙ·ÎÙÔ ‚Ô‹ıËÌ· ÚÔ˜ 500.000 ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰Ôı› ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ Ì·˙› Ì ÙË Û‡ÓÙ·ÍË. ΔÔ ‡„Ô˜ Î·È ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ÙÔ˘ ‚ÔËı‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó ·ÎfiÌË ÁÓˆÛÙ¿, ·ÏÏ¿, fiˆ˜ ›Â Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, “Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ÌÔÚԇ̔ . ∂›Û˘, Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÂÍ‹ÁÁÂÈÏ ȷÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ › fiÙÈ Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó “ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÊfiÚÔ ÙÈÌ‹˜” ÛÙÔ˘˜ ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Ô˘ Û‹ÎˆÛ·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ‚¿ÚÔ˜, ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË Â›Ó·È “·˘Ùfi Ô˘ ÌÔÚԇ̠ۋÌÂÚ·” , ÂÓÒ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ ı· ÂÍ·ÁÁÂÏı› Î·È Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÛÙÔ˘˜ ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ › fiÙÈ ÙÔ ‡„Ô˜ Î·È ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ¯ÔÚ‹ÁËÛ‹˜ Ù˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜. “∞˘Ù¿ Ù· ̤ÙÚ· Ì·˜ Ù· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÌfiÓÔ Ë Û˘Ó›‰ËÛ‹ Ì·˜” , › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·˜ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Ì ٷ “ÚÒÙ· ıÂÙÈο ‚‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ [ÛÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜]” Î·È Î·ÏÒÓÙ·˜ Û “·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ‚‹Ì·Ù·” . √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ۠fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È Â› fiÙÈ ·-

Ú¿ ÙÔ fiÙÈ “‚ÚÂı‹Î·Ì ÛÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÁÎÚÂÌÔ‡, ÛÙ·ı‹Î·Ì fiÚıÈÔÈ ¯¿ÚȘ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· fiψӔ . √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ › fiÙÈ “‚ÈÒÛ·Ì ÙËÓ ··Í›ˆÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, Î·È ‰ÂÓ ı· Á˘Ú›ÛÔ˘Ì ›Ûˆ, ηıÒ˜ ·ÓÙÈÛÙÚ¤„·Ì ÙÔ ·ÚÓËÙÈÎfi Îϛ̷ Î·È ÎÂÚ‰›Û·Ì ÙËÓ ÚÒÙË Ì¿¯Ë, fiÙ·Ó fiÏÔÈ ÌÈÏÔ‡Û·Ó ÁÈ· ηٿÚÚ¢ÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙË ‰Ú·¯Ì‹” . √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ Ì¿¯Â˜ Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ, ÂÓ¿ÓÙÈ· Û ¤Ó· ¿‰ÈÎÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘˜, ˘¤Ú Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ÂÔÙ›·˜ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ·ÁÔÚÒÓ, ˘¤Ú Ù˘ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ºfiÚÔ˘ ΔfiÌÈÓ Â› ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·ÎÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ. “Δ· ͤӷ ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ Ô˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ·¿ÓÙËÛË Û fiÛÔ˘˜ ϤÓ fiÙÈ ‰È·Û‡Ú·Ì ÙË ¯ÒÚ·” ›Â Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ηÏÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Î. ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Ó· “ÂÍËÁ‹ÛÂÈ Ò˜ ÊÙ¿Û·Ì Ҙ ‰Ҕ . √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ·Û›‰· ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Û›‰· ÙËÓ “ÛËÎÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÙ·›ÚÔÈ Ì·˜ ÛÙËÓ ∂∂ Î·È ÂÌ›˜” Î·È ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ “ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ÙËÓ ÛËÎÒÓÔ˘Ì ÌfiÓÔÈ Ì·˜ Î·È Ó· ʇÁÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ÂÈÙ‹ÚËÛË” .

“∏ ·Û›‰· ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¤ÛÂÈ ÚfiˆÚ· οو Î·È ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ÒÚ· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È ·Ó·ÙÚÔÒÓ” ›Â Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ηıfiÚÈÛ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ “Ó¤Ô˘ ·ÙÚȈÙÈÛÌÔ‡” ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·˘Ùfi˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜, ¿Ù·ÍË Ù˘ ·ÙÈ̈ÚËÛ›·˜, ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙÔÓ ·‰‡Ó·ÌÔ, ηÏÏȤÚÁÂÈ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂÒÓ Ì·˜ Î·È ÔÚ›· ÚÔ˜ ÌÈ· ¿ÏÏË ·Ó¿Ù˘ÍË. Δ·ÛÛfiÌÂÓÔ˜ ˘¤Ú ÌÈ·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ‰›Î·È˘ Î·È ÌÂ Û˘ÓÔ¯‹, Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ › fiÙÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ë ¯ÒÚ· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û˘ÓÂ‹˜ ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ Ù˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ηıÒ˜ “Ë ·Û›‰· ÌÔÚ› Ó· ¤ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿” , ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÔÈ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ì·˜ ı· ÙËÚËıÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ ̤¯ÚȘ ÂΛ” . √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ‰ÂÛ̇ıËΠfiÙÈ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ì›· ÂÈϤÔÓ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙˆÓ ÌÈÛıˆÙÒÓ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Î·È Î·Ì›· ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ. “∏ Û˘Ó¤ÂÈ¿ Ì·˜ Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ·¿ÓÙËÛË Û fiÛÔ˘˜ οÓÔ˘Ó ·È¯Ó›‰È· Ì ÙË ÊˆÙÈ¿ ÙÒÚ· Ì ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜” ›Â Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ “οÓÔ˘Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ì›ˆÛË ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜” . ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 7˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ › fiÙÈ Û ·˘Ù¤˜ ÔÈ Ôϛ٘ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÍÂοı·Ú·

Ô˘ ı· ¿ÂÈ Ë ¯ÒÚ·, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ Û˘ÁÎÚÔ‡ÂÙ·È Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë Ô˘ ·Ú¤ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ Î·ËÏ›· ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ë ÔÔ›· ÙÂÏÈο Ô‰ËÁ› ÛÙÔ “ÈÛˆÁ‡ÚÈÛÌ·” Î·È Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙ› Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÍ·¤Ï˘Û Â›ıÂÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ¡¢ οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· “ÏÈÔÙ¿ÎÙ˜ Ô˘ ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó ÙË ¯ÒÚ·” , ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ ·ÔηÏ› Ë ¡¢ “΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋” Â›Ó·È “·ÙÚȈÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋” Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Î¿ı ˘‡ı˘ÓË ÔÏÈÙÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË ı· ¤‚·˙ ÙÔ ·ÙÚȈÙÈÎfi ηı‹ÎÔÓ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi Ù˘ Û˘ÌʤÚÔÓ. √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Â¤ÎÚÈÓ ÙËÓ ¡¢ fiÙÈ “ÔÓÙ¿ÚÂÈ ÛÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÌÈÎÚÔÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜” , fiÙÈ ÎÔÚfiȉ„ ÙÔÓ Ï·fi Î·È ÙËÓ ∂∂ ηıÒ˜ “Ë Eurostat ‚Ú›ÛÎÂÈ Á·Ï¿˙ÈÔ˘˜ ÛÎÂÏÂÙÔ‡˜ ÛÙËÓ ÓÙÔ˘Ï¿· ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜” Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ›¯·Ì ·ÔʇÁÂÈ ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ ·Ó ›¯·Ó ··ÏÏ¿ÍÂÈ [Ë ¡¢] ÙËÓ ¯ÒÚ· ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ˆ˜ ΢‚¤ÚÓËÛË, ·Ó ›¯·Ó Á›ÓÂÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ı· ›¯·Ì ·ÔʇÁÂÈ ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ” . √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Û fiÛ· ηٷÏÔÁ›˙ÂÈ Ë ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ‰È·ÊıÔÚ¿, ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÚËÙÔÚÈο ÛÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿ › “Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ ë¯ÂÈ ÙÔ‡Ì·ÓÔ Î·È ÂÌ›˜ ÎÚ˘Êfi η̿ÚÈ” , “ÚˆÙÒÓÙ·˜” Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· “Ë ¡¢ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔ ·ÔÎÚ‡„Ô˘ÌÂ;” . “∂Ì›˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ϤÌ ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· Ì ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜” ›Â Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÚˆÙÒÓÙ·˜, ¿ÓÙ· ÚËÙÔÚÈο, ÙË ¡¢ “Ô˘ ›¯Â ÎÚ˘Ì̤ÓË ÙË Û˘ÓÙ·Á‹ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Û ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ” Î·È ÂÈÎÚ›ÓÔÓÙ¿˜ ÙËÓ fiÙÈ “ı¤ÏÂÈ Ó· ΢‚ÂÚÓ¿ ÙË ¯ÒÚ· Ì ÎfiÏ·” . ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Ù˘ ¡¢ ÁÈ· ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ·, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ › fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ÎÔÚÔ˚‰Â‡ÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È Ó· ˘ÔÙÈÌ¿ ÙË ÓÔËÌÔÛ‡ÓË ÙÔ˘˜, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÂÌ›˜ ·ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· Ó· Â·Ó·Î¿Ì„ÂÈ Ë ¯ÒÚ·, ÒÛÙ ÙÔ 2011 Ó· Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚÔÓÈ¿ Ù˘ ‡ÊÂÛ˘ Î·È ÙÔ 2012 Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË” . ∏ „‹ÊÔ˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ‰‡Ó·ÌË ÛÙË “‰‡Ó·ÌË Ù˘ ·Ó·ÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ Î·ÙÂÛÙËÌ¤ÓˆÓ ÓÔÔÙÚÔÈÒÓ Î·È ·ÓÙÈÏ‹„ˆӔ ›Â Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ηÏÒÓÙ·˜ Û ˘ÂÚ„‹ÊÈÛË fiÛˆÓ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” Î·È fiÛˆÓ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤‰È· ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È fi¯È “‡ÎÔÏÔ˘˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÛÌÔ‡˜” .

ΔfiÓÈÛÂ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜, Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Ó¤· ̤ÙÚ·

“¶ÔÏÈÙ¢fiÌ·ÛÙ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓ” ∞£∏¡∞, 21.

“√ ¶ƒø£À¶√Àƒ°√™¤¯ÂÈ ‚¿-

ÏÂÈ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÎÈÓÂ›Ù·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. ¢ÂÓ ÎÈÓÂ›Ù·È Î·È ‰ÂÓ ÔÏÈÙ¢fiÌ·ÛÙ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÙÚfiÈη, ÔÏÈÙ¢fiÌ·ÛÙ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Î·È ÌfiÓÔ” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Âٷψً˜ Î·È Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ “‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Ó¤· ̤ÙÚ·” . √ Î. ¶Âٷψً˜ › fiÙÈ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ “ÂΛ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰›ÓÔ˘Ì ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Î·È ·ÔÏÔÁԇ̷ÛÙÂ Â›Ó·È ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi Î·È ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ‚¿ÏÔ˘Ì ÙÔ Ï·›ÛÈfi Ì·˜” . “∞˘Ùfi ¤Î·ÓÂ Î·È Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ Î·È ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, ‰›ÓÂÈ Î·È ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÛÙÔÓ ÔÏ›ÙË ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Î¿ÓÔ˘Ì ˆ˜

΢‚¤ÚÓËÛË, ̤¯ÚÈ ÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô ÊÙ¿ÓÔ˘ÌÂ Î·È ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ‰ËÏ·‰‹ ÍÂ¤Ú·ÛÌ· ÙË ‰·ÓÂȷ΋˜ ÎÚ›Û˘ ηٷگ‹Ó Î·È ÌÂÙ¿ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ” , Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô Î. ¶Âٷψً˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ “‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Ó¤· ̤ÙÚ·” Î·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ·›ÚÓÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi Î·È Ì›ˆÛË Ù˘ Û·Ù¿Ï˘, οÙÈ Ô˘ οÓÂÈ Î·È ÛÙËÓ ˘Á›· Î·È ÛÙ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·. “∞Ó ÙÔ Ó· ÂÚÈÎfiÙÔ˘Ì ÙË Û·Ù¿ÏË Î·È ÙËÓ ·Û˘‰ÔÛ›· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Ó¤· ̤ÙÚ·, ÙfiÙ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ı· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ¶Âٷψً˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÂÓÈ·›Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ, › fiÙÈ Â›Ó·È ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â‰Ò Î·È ‰ÂηÂٛ˜ Î·È Â›Ó·È ·fiÊ·ÛË

Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÈÛfiÙÈÌË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜.∂ÂÛ‹Ì·Ó ‰Â fiÙÈ ı· ÙÔ ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Î·È Ì ÙËÓ ÍÂοı·ÚË ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ıÈÁ› ηӤӷ˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜. ∂ÈϤÔÓ, ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “‰ÂÓ ı· ÂÈÚ·¯ıÔ‡Ó ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ› Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜” Î·È fiÙÈ Ù· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ÛÂÓ¿ÚÈ· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ º¶∞ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙÔ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË „¿¯ÓÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÒÛÙ ӷ ÂÈ‚·Ú˘ÓıÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘. °È· ÙÔ Â¿Ó ˘‹ÚÍÂ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË ÌÂٷ͇ ∞ı‹Ó·˜ - μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ ÒÛÙ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ 2009 Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ô Î. ¶Âٷψً˜ ÙfiÓÈÛ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ

η̛· ‚¿ÛË Î·È ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ ı¤Ì·.“∏ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙË °π√Àƒ√™Δ∞Δ Ô˘ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·fi ·˘Ù‹ ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ÌÈÏ¿ÂÈ Ë ¡¢, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi Ù˘ ÙË ÛÙ·ÙÈÛÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· Ô˘ ¯ÂÈÚ·-

ÁˆÁÔ‡Û Ì ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÙÚfiÔ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ‰Ҕ , Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô Î. ¶Âٷψً˜, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ¡¢ ÎÚ›ÓÂÈ ÂÍ È‰›ˆÓ Ù· ·ÏÏfiÙÚÈ·. “¢ÂÓ ÊÔ‚fiÌ·ÛÙ ÙÔ ÙÈ ı· ·ÔÎ·Ï˘Êı› ˆ˜ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÁÈ· ÙÔ 2009”, ›Â.

∂∫¶Δø™∏ °¡øƒπªπ∞™

20%

∞Ú¯›˙ÂÈ Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÂȉÔÙ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ∞£∏¡∞, 21.

√π ∂¶π¢√Δ∏™∂π™ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ

ʤÙÔ˜ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÙÔ 50% ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ 50% ÚÈÓ ·fi Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·. ∞˘Ùfi ‰‹ÏˆÛÂ Ë ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ªÈϤӷ ∞ÔÛÙÔÏ¿ÎË. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙ· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙ· ÚfiÛÙÈÌ· Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÂÈ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Ë Î. ∞ÔÛÙÔÏ¿ÎË ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙË ¡¢ Î·È ÙËÓ Î·Î‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ∫∞¶ ÛÙÔ˘˜ ÏËÌÌÂÏ›˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Î·È Û ·Ú¿ÓÔ̘ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ. Δ· 500 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ 2009 Î·È Ù· 270 ÙÔ 2007 Ô˘ ›¯·Ì ηٷÁÁ›ÏÂÈ ÚÔÂÎÏÔÁÈο Â›Ó·È ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ı· ¤¯ÂÈ ÚfiÛÙÈÌÔ ˆ˜ ÌË Û‡ÓÓÔ̘. ∫·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜ Ë Î. ∞ÔÛÙÔÏ¿ÎË Â› fiÙÈ Á›ÓÔÓÙ·È ÚÔÛ¿ıÂȘ Î·È ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÌÂȈı› ·˘Ùfi ÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ Î·È ÂÓ ¿ÛË ÂÚÈÙÒÛÂÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ÙÔ ÏËÚÒÛÂȘ Û ‰fiÛÂȘ ‹ Ó· ÌÂȈı› ·ÚÎÂÙ¿. √È Î·Ù·ÏÔÁÈÛÌÔ› ·˘ÙÔ› ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·Ó‡ı˘ÓÔ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÙËÎ·Ó Ë ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ¡¢ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ì·˜ Ì ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË.


∂ÈηÈÚfiÙËÙ· 8

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 √∫Δøμƒπ√À 2010

ΔÔ ∂ıÓÈÎfi §·¯Â›Ô

™˘Ó¿ÓÙËÛË ¢. ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˘ Ì ªÈ¯. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë

∞£∏¡∞, 21.

∏ ·ÁÔÚ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÌÂÁ¿Ï˜ ÌÂÈÒÛÂȘ ÙÈÌÒÓ Ï¤ÂÈ Ô ™∂μ

™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, Ë̤ڷ 1Ë, Ù˘¯ÂÚ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ÔÈ: 141 Î·È 184. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Â›Ó·È: ºÔÚÔÏÔÁËÙ¤ÔÈ §·¯ÓÔ›. √ ·ÚÈıÌfi˜ 141353 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 30.000,00 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 184749 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000,00 ¢ÚÒ. √È ·ÚÈıÌÔ› 141375 Î·È 184771 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 5.000,00 ¢ÚÒ. √È ·ÚÈıÌÔ› 141086 141340 184482 Î·È 184736 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 2.000,00 ¢ÚÒ. ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 141269 141314 141318 141438 141948 141972 184344 184368 184665 184710 184714 184834 ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 141109 141290 141470 141475 141608 141617 141669 141757 141793 141874 184004 184013 184065 184153 184189 184270 184505 184686 184866 184871 ∞fi 300 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 141031 141046 141048 141099 141123 141132 141138 141140 141179 141187 141188 141220 141248 141252 141256 141264 141287 141315 141320 141345 141361 141381 141383 141393 141434 141478 141496 141497 141502 141506 141507 141514 141520 141524 141543 141556 141572 141573 141580 141603 141623 141627 141658 141672 141685 141705 141755 141784 141841 141844 141854 141892 141907 141914 141916 141941 141944 141953 141987 141995 184019 184023 184054 184068 184081 184101 184151 184180 184237 184240 184250 184288 184303 184310 184312 184337 184340 184349 184383 184391 184427 184442 184444 184495 184519 184528 184534 184536 184575 184583 184584 184616 184644 184648 184652 184660 184683 184711 184716 184741 184757 184777 184779 184789 184830 184874 184892 184893 184898 184902 184903 184910 184916 184920 184939 184952 184968 184969 184976 184999 Δ¤ÏÔ˜, ·fi 160,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 141000 ¤ˆ˜ 141999 Î·È ·fi 184000 ¤ˆ˜ 184999 Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î·. ¶ƒ√™√Ã∏: ·) ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ∫Ï‹ÚˆÛ˘ Ì ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·ÚÙ›Ô˘ Ù˘ ›‰È·˜ ÎÏ‹ÚˆÛ˘, ÔÈ Ú¿ÎÙÔÚ˜ Î·È ÔÈ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ› ÙÔ˘˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÁÈ· οı ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈÔ (1/10) Ô˘ ·Ó·ÓÂÒÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 4,00 ¢ÚÒ ÛÙÔ˘˜ Ù˘¯ÂÚÔ‡˜. ‚) °È· ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ∫Ï‹ÚˆÛ˘ Ì ¿ÚÙÈÔ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ∫Ï‹ÚˆÛ˘ ‰ÂÓ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ÔÛfi.

™˘ÁΤÓÙÚˆÛË Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ ∫∂¶À√ ∞£∏¡∞, 21.

™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ¤Íˆ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÓ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ ∫∂¶À√, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °.¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ √È Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÔÏ˘Ì¤ÓˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘˜. √È Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÙ· ̤۷ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. √È Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ ∫∂¶À√ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó Î·È ¯Ù˜, ΔÂÙ¿ÚÙË, ¤Íˆ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÂÓÒ ‰ÂÓ ¤ÏÂÈ„Â Î·È Ë ¤ÓÙ·ÛË, fiÙ·Ó ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙˆÓ ª∞Δ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÛËÌ›Ô.

∞£∏¡∞, 21.

“¢

ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· χۈ ÙËÓ Â͛ۈÛË, Ò˜ fiÙ·Ó ¤¯ˆ 5% ΤډԘ ÌÔÚÒ Ó· ÌÂÈÒÛˆ 30% ÙȘ ÙÈ̤˜” , ·Ó¤ÊÂÚ ÙËÓ ¶¤ÌÙË Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂μ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˜, ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞Ó¿Ù˘Í˘ ªÈ¯¿ÏË ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, ··ÓÙÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ¤ÌÌÂÛ· ÛÙËÓ ÚÔÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ¤ˆ˜ 30%.

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂μ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ì ÙÔ 100% ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÙÔ˘ ηٷӷψً Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ¤Ó· ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘˜” Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ‰·¿Ó˜ ·˘Ù¤˜ ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ‹ ¤ÌÌÂÛ· ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜, ÙȘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ ˘¤Ú ÙÚ›ÙˆÓ, Ù· ÎÏÂÈÛÙ¿ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÈÌÒÓ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂˘ÚÒË, › fiÙÈ fiÏ· ·˘Ù¿ χÓÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi Î·È fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ “Ì›ÏËÛ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο, ÂÓÒ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÌÈÏ¿ ÔÏÈÙÈο” . ∞Ó¤ÊÂÚ ·ÎfiÌË, ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì·, fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÛÊÚÈÁËϤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÌÈÛıÔ‡˜, ÊfiÚÔ˘˜ Î·È ÂÈÛÊÔÚ¤˜. √ Î. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Ë ÎÚ›ÛË ‰ÂÓ ÎÏ›ÓÂÈ ÌfiÓÔ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ·ÓÔ›ÁÂÈ ·Ú¿ı˘Ú· Î·È Â˘Î·Èڛ˜ ÒÛÙ ӷ ‚Áԇ̠ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ· ·’ ·˘Ù‹Ó” , ηıÒ˜ Î·È fiÙÈ Â›Ó·È ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ Ë ·Ó¿ÁÎË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ™∂μ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÛÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜. ÷ڷÎÙ‹ÚÈÛ ¯Ú‹ÛÈÌË Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ™∂μ ÛÙËÓ ÔÔ›·, fiˆ˜ ›-

Â, Ô ›‰ÈÔ˜ ÂÚȤÁÚ·„ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ¤ıÂÛ ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. “™ÙÔ ‰›ÏËÌÌ· ·Ó¿Ù˘ÍË ‹ ¯ÚÂÔÎÔ›·, ··ÓÙ¿Ì ·Ó¿Ù˘ÍË Ì ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi, Ӥ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ· Î·È Î·ÈÓÔÙÔÌ›·” , η٤ÏËÍÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ·ÎfiÌË: - √ Ó¤Ô˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi˜ ÓfiÌÔ˜. √ ™∂μ Û˘ÌʈÓ› Ì ÙË ÁÂÓÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË, ÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ·fi ÊÔÚÔ··ÏÏ·Á¤˜. - ∏ ·ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ: ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘

·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, ÛÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ Î·È Ô ™∂μ Ì ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘. - Δ· 30 ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÂÌfi‰È· ÛÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù· ÔÔ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ ∂∂-¢¡Δ, Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÁÚ·ÊÔ‡Ó ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ∫·È Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÔ̤· ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ·fi ÙÔÓ ™∂μ. √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ˙‹ÙËÛ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi Ó· ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Û˘ÓÔÏÈο ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ˆ˜ “ÂÎÚfiÛˆÔ˜” ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· Ó· χÓÔÓÙ·È ı¤Ì·Ù· Ô˘ ÂÎʇÁÔ˘Ó ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ (¯ˆÚÔÙ·ÍÈο, ÊÔÚÔÏÔÁÈο, Î.¿.).

™ÙȘ Â›ÛË̘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂μ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “ı· ÁÏÈÙÒÛÔ˘Ì ÔÚÈÛÙÈο ÙË ¯ÚÂÔÎÔ›· ÌfiÓÔ ·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘ÌÂ Û˘Óı‹Î˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È fiÙÈ Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi˜ Û‡ÌÌ·¯Ô˜ Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·” . ™Â Û¯¤ÛË, Ù¤ÏÔ˜, Ì ÙËÓ Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙÔÓ ∞ÛÙ·Îfi, Ô Î. ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˜ Û¯ÔÏ›·Û ˆ˜ ‹Ù·Ó, ‹‰Ë, ÁÓˆÛÙfi, ˆ˜ “‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤ÛË ÛÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË Í¤ÓˆÓ ¿ÌÂÛˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆӔ . “∫˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÌÂÁ·ÏÔ‚ÈÔÌ‹¯·ÓÔÈ Â›Ó·È Û˘ÓÂÚÁÔ› ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· Ô˘ Ó›ÁÂÈ Ù· Ï·˚ο ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿, ÔÈ ÌÂÓ Î·ıÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÌÔÓÔˆÏȷο ÙȘ ÙÈ̤˜ Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ‰Ú·ÛÙÈο ÙÔ º¶∞” , Û¯ÔÏ›·Û Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ ∫∫∂. “∏ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ıÂÚȇÂÈ ·ÎfiÌ· ÈÔ Ôχ ·fi ÙË ‰Ú·ÛÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ Î·È ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ó, ·fi ÙËÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ¶·È‰Â›·˜, Ù˘ ÀÁ›·˜” , ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ ηٷϋÁÂÈ: “™Ù· ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈο ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù· ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ™∂μ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ú¤ÂÈ Î·È Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜ Ó· ÙÔ˘˜ ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó: ¡· ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÂÈ Ë ÏÔ˘ÙÔÎÚ·Ù›· Î·È fi¯È Ô Ï·fi˜. ∫·ÌÈ¿ ı˘Û›· ÁÈ· Ù· Î¤Ú‰Ë ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘” .

∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÒÓ˘ÌÔÈ Î·È ·ÓÒÓ˘ÌÔÈ Ôϛ٘ Û˘ÛÙÚ·Ù‡ÔÓÙ·È ÛÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡

ª. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜: ª‹Ó˘Ì· ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ Î·È Ó›Î˘ ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ∞fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Î. ª·ÚÁ. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ∂‰Ú·ÈÒÓÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ë ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ ÔÈ Ôϛ٘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Î·È ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· ÛÙ›ÏÔ˘Ó Ë¯ËÚfi Ì‹Ó˘Ì· ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ Î·È Ó›Î˘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÚÔԉ¢ÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂÓˆÓ, ¯ˆÚ›˜ ÂÎÙÒÛÂȘ Û ı¤Ì·Ù· ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ , ¯ÚËÛÙ‹˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Î·È ¯ˆÚ›˜ ·Ú·ÛÎËÓȷΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÚÔÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· ·˘Ùfi ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÔÈ Ê›ÏÔÈ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ª·ÚÁ·Ú›ÙË ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿, Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÚÈÓ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 7˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ·Ô‰¤ÎÙ˜ Ù˘ ÂȉÔÎÈÌ·Û›·˜ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ∞fi ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ̤¯ÚÈ ÙȘ ·Ú˘Ê¤˜ Ù˘ Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘. ¶Ôϛ٘ Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Î·È ÙË ¯ÒÚ· Û˘Á΢ڛ·, ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È ÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ¶Ôϛ٘, ηıÒ˜ ÂȉÔÎÈÌ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎfi ÏfiÁÔ Ô˘ ›¯·Ó Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ô ª·ÚÁ·Ú›Ù˘ ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÔÈ °È¿ÓÓ˘ ªÔÏÔ¯›‰Ë˜ Î·È ª¿Î˘ ª·ÏÏ‹˜ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. ¢ÂÓ ÂÊËÛ˘¯¿˙Ô˘ÌÂ, Û¯ÔÏ›·ÛÂ Ô ˘. ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ª·ÚÁ. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜, Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ·Ô‰¤ÎÙ˘ ÙˆÓ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ·›ÚÓÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘, ÏËÚÔÊÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÙËÓ ·ÚÚËÛ›· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÛËÌ·ÓÙÈο

™‹ÌÂÚ· ÙÔ ™¯¤‰ÈÔ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ΔȘ ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂Ó˜ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Ô˘ ÂÍÂȉÈ·ÙËÎ·Ó ·fi Ê›ÏÔ˘˜ Î·È ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ª·ÚÁ·Ú›ÙË ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 7.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Û ÂΉ‹ÏˆÛË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ‹ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·‚ÚÂıÔ‡Ó Î·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Û ̛· ÚˆÙfiÁÓˆÚË ‰È·‰Èηۛ· ¿ÌÂÛ˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, fiÔ˘ Ô ÔÏ›Ù˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÚfiÏÔ Î·È ÏfiÁÔ ÛÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ÙÔÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î·È fi¯È Ô˘Ú·Áfi˜ ÁÈ· fiÏ· fiÛ· Á›ÓÔÓÙ·È Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Î·È ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘. ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ∫ÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Û˘ÛÙÚ·Ù‡ÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ , ηıÒ˜ Ù¿ÛÛÔÓÙ·È ·ÓÔÈÎÙ¿, Ì ‰ËÌfiÛȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÎfiÌË Î·È Û ÙÔÈο ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ªª∂, ˘¤Ú ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “¢ÚfiÌÔÈ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜” , ˘ÂÚ‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ù· Â΂ȷÛÙÈο ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù·, ÚÔÙ¿ÛÛÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘˜ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· ·fi ÙÔ ÛÙÂÓfi ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi Î·È ÚÔÛˆÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ. ΔÒÚ· Ô˘ Ì·›ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ÚÔ¯ˆÚ¿Ì ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ó›ÎË Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÚ›Ù˘¯Ô. À¶∂À£À¡∞ - ¢À¡∞Δ∞ Î·È ∫∞£∞ƒ∞. ΔÒÚ· ªÔÚÔ‡ÌÂ, ‰È·ÌËÓ‡ÂÈ ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ Ô ˘. ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘.

¶ÂÚÈԉ›˜ ∂Í¿ÏÏÔ˘ Û˘Ó¯›ÛÙËÎ·Ó Î·È ¯ı˜, Úˆ› Î·È ·fiÁÂ˘Ì·, ÔÈ ÂÚÈԉ›˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ˘. ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘. ΔÔ Úˆ› Ô ª·ÚÁ. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ °È·Ó. ªÔÏÔ¯›‰Ë, ª¿ÎË ª·ÏÏ‹, ¶. ∫ÔÎÙÛ›‰Ë η §Â˘Ù. ™·ÓÔÌ‹ÙÚÔ ÂÚÈfi‰Â˘Û ÛÙ· ∫∞¶∏ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‚ÚÂÊÔÓËÈ·ÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÂÓÒ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙË ¢È·Ï¯ً ΔÛÈÙÔ‡ÌË, ÙÔ °. ∫·ÙÛ·Ï‹, ÙÔÓ ∫. §·Áfi, ÙÔ ¡. ª·ÓÈ¿Ú·, ÙÔ °. ªÔÏÔ¯›‰Ë Î·È ÙÔÓ ¶·Ó. ∫ÔÎÙÛ›‰Ë ÂÚÈfi‰Â˘Û·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·fi ÙÔ ™ÙÚ·ÙfiÂ‰Ô °ÂˆÚÁԇϷ ̤¯ÚÈ ÙËÓ Ô‰fi ∂ıÓÈÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ.

ΔÚÈ‹ÌÂÚÔ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Δ√ ¢›ÎÙ˘Ô ÁÈ· Ù· ¶ÔÏÈÙÈο ηÈ

∫ÔÈÓˆÓÈο ¢ÈηÈÒÌ·Ù· (ΛÓËÛË μfiÏÔ˘), 22-24 √ÎÙÒ‚ÚË, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜. ™‡Ìʈӷ Ì ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 22/10, ÙÔ Úˆ›, ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ Ì·˙› Ì ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ Ù˘ √Ì¿‰·˜ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ·Ú¤Ì‚·ÛË-Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ∞ÓËÏ›ÎˆÓ μfiÏÔ˘. ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ›‰È·˜ ̤ڷ˜, ̤۷ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ Ù˘ ∫·ÛÛ·‚¤ÙÂÈ·˜, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Û˘Ó·˘Ï›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ì ÙËÓ Â˘ÁÂÓ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ “ªÔ˘ÛÈο ™‡ÓÔÏ·” ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 23/10, ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ÃÈÏÈ·‰Ô‡˜ ηÏÂ›Ù·È Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ∞ÓËÏ›ÎˆÓ μfiÏÔ˘. ΔËÓ ›‰È· ̤ڷ ÛÙȘ 7 Ì.Ì., ÛÙÔ “ÃÒÚÔ ∫ÈÓËÌ¿ÙˆÓ ñ ™Ù¤ÎÈ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ” (πˆÏÎÔ‡ 33) ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Û˘˙‹ÙËÛË Ì ı¤Ì· “∫·Ó¤Ó· ·È‰› Û ÎÂÏ›” . ΔË Û˘˙‹ÙËÛË ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ μ·Û›Ï˘ ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘, Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜ ª·Ú›· ∫·Ï·Ì›‰· Î·È Ô ∞ÊÁ·Ófi˜ ÚfiÛÊ˘Á·˜ ¡·Û›Ì §ÔÌ¿ÓÈ, ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÛÂ Ê˘Ï·Î¤˜ ·ÓËÏ›ÎˆÓ Ì ÙËÓ Â›ÛÔ‰fi ÙÔ˘ ÛÙË ¯ÒÚ·, ÊÔÈÙËÙ‹˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ÈÁ·›Ô˘. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ 24/10, ÛÙȘ 11 .Ì., ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (·Ú·ÏÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ “∫ÔÚ‰¿ÙÔ˜” ) ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ËÌÂÚ›‰· ÁÈ· ÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜. ∏ ¤Í·ÚÛË Ù˘ ηٷÛÙÔÏ‹˜ Î·È Ù˘ ·˘ı·ÈÚÂÛ›·˜ ÛÙȘ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ Ê˘Ï·Î¤˜ Ù˘ ∫·ÛÛ·‚¤ÙÂÈ·˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ 3 ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Û 4 ·fiÂÈÚ˜ ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì‹Ó·, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ- Î·È ÂÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÛÙË μÔ˘Ï‹, ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÚÒÙÔ ı¤Ì· Û˘˙‹ÙËÛ˘ “∫·ÛÛ·‚¤ÙÂÈ·: ηٷÛÙÔÏ‹ Î·È ·˘ı·ÈÚÂÛ›· Û ¤Í·ÚÛË” , Ì ÂÈÛËÁËÙ¤˜ ÙËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ™Àƒπ∑∞ ∏ÚÒ ¢ÈÒÙË, ÙÔÓ ÚÒËÓ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙÂÈ·˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙË °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë Î·È ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ÁÈ· Ù· ¢ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ∫Ú·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ ƒfi˙· ∫Ô‚¿ÓË. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ 24/10, ÛÙȘ 1 Ì.Ì., ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Ë ‰Â‡ÙÂÚË Û˘˙‹ÙËÛË Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ Ì ı¤Ì· “º˘Ï·Î¤˜: ÓÔÌÈΤ˜, ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ÔÙÈΤ˜” . √È ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ› μ·Û›Ï˘ ∫·Ú‡‰Ë˜, ∫·ıËÁËÙ‹˜ ∂ÁÎÏËÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ Î·È ªÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ Î·È ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, μÔËıfi˜ ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ÛÙÔÓ ∫‡ÎÏÔ ÙˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘, ª·Ú›· ∫ÔÚ·Û›‰Ô˘ ∂›ÎÔ˘ÚË ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· πÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶¿ÓÙÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È ¡›ÎÔ˜ ∫Ô˘ÏÔ‡Ú˘, ∂›ÎÔ˘ÚÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ∂ÁÎÏËÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ¡ÔÌÈ΋˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÎÚ›ÙÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £Ú¿Î˘ Ì·˙› Î·È ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ∫·ÙÂÚ›Ó· π·ÙÚÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È Ã¿Ú˘ §·‰‹˜, ̤ÏË ÙˆÓ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ∞ı‹Ó·˜ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ¿ÓÂÏ ÙˆÓ ÂÈÛËÁËÙÒÓ.


∂ÎÏÔÁ¤˜ 2010 9

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 √∫Δøμƒπ√À 2010

¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘: £· ÂȉÈÒÍÔ˘Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· «∑ÒÓ˘ ∫·ÈÓÔÙÔÌ›·˜» ™Ùfi¯Ô˜ Ë ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ “clusters” ·ÔÙÂÏ› ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Ì·˜” . √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ‰È·‚‚·›ˆÛ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ ∂μ∂Δ∞ª fiÙÈ Ë Ó¤· ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ μfiÏÔ˘ ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Â›Û˘ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ π. ∫·¤ÏÈÔ˜, ∏. •ËÚ·ÎÈ¿˜, ¢. ªϤÙÛ·˜, ª. ΔÛ·Ì¿˙˘, ∂. ºÚ·ÁÎÔ‡ÏË Î·È ∏. ÃÔ‡ÛÙ˘.

™ÙÔÓ π·ÙÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ

ÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ÁÓÒÛ˘ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. μ·ÛÈÎfi˜ Ì·˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ‰ÈÎÙ˘ÒÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ì Ì οı ÙÚfiÔ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙËÓ ∂μ∂Δ∞ª ∞.∂., ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ŒÚ¢ӷ˜ Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∫∂Δ∂∞£), ÙÔ Δ¯ÓÔÏÔÁÈÎfi ¶¿ÚÎÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ηÈ

ÙÔ ∂£π∞°∂. £· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÈ·˜ “∑ÒÓ˘ ∫·ÈÓÔÙÔÌ›·˜” ÛÙËÓ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¶ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÊÔÚ¤ˆÓ Ì ÙȘ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ∏ ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ “Ó·ÓÈ΋˜” ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÔÌ¿‰ˆÓ ÔÌÔÂȉÒÓ ÂÈ-

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â·ÊÒÓ ÙÔ˘ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Û˘Ó¯›ÛÙËΠ¯ı˜ Ì Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, fiÔ˘ ÂÓËÌÂÚÒıËΠ·fi ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔÓ È·ÙÚÈÎfi ÎfiÛÌÔ, ÂÓÒ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó Â›Û˘ ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. Δ¤ÏÔ˜, ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ Ó¤·˜ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ˘Á›·˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚfiÓÔÈ·˜ Û ¢·›ÛıËÙ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡.

∞fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ΔË ‚Ô‡ÏËÛË ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· “∑ÒÓ˘ ∫·ÈÓÔÙÔÌ›·˜” ÛÙË μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¶ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ÚˆÙÔÔÚ›·˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ¤Ú¢ӷ˜ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· μÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ŒÚ¢ӷ˜ & Δ¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ªÂÙ¿ÏÏˆÓ (∂μ∂Δ∞ª ∞.∂.). √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÂÓËÌÂÚÒıËΠ·fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∞Ï. ¶ÂÚÈ‚ÔÏ¿ÚË, ÙÔÓ ¢È¢ı‡ÓÔÓÙ· ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ ∞ÚÁ. Δ˙·ÌÙ˙‹ Î·È ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ∂μ∂Δ∞ª Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ϤÔÓ ·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ ÂÚ¢ÓËÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜, ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È Â˘Úˆ·˚΋ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋, Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÙfiÓÈÛ Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ fiÙÈ Ë “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÔÏÈÙ›·” ıˆÚ› fiÙÈ Ë ¤Ú¢ӷ, Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È Î·ÈÓÔÙÔÌ›· Â›Ó·È ‚·ÛÈÎÔ› ˘ÏÒÓ˜ Ô˘ ı· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÌÂÙ¿‚·ÛË ÛÙËÓ ÔÈ-

°È· Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ ÙfiÓÈÛÂ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜

¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘: ∂È̤ÓÔ˘Ì ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈο ∞fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: √ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ì·˜ Î·È ÚÔÛˆÈο Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Î·È Û’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ ‰È·Î‹Ú˘Í·Ó fiÙÈ ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ Ì·˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ Â›Ó·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∫·È ‰ÂÓ Ì›ӷÌ ÛÙȘ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂȘ. ¶ÚÒÙÔÓ: ÂÂÍÂÚÁ·ÛًηÌ ¤Ó· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ, Û˘ÓÂÎÙÈÎfi, ÙÂÎÌËÚȈ̤ÓÔ Î·È ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÌÂÙ¿ ·fi ‰È¿ÏÔÁÔ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Û ȉȷ›ÙÂÚË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÂÚÁ·Û›·˜, ηıÒ˜ Î·È Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ̤۷ ·fi ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô.ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ó·ÚÙËı› ÛÙÔ ÈÛÙÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Ì·˜ Î·È Â›Ó·È Î·È ÚÔ˜ ÂÎÙ‡ˆÛË. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ: ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÒÓ Ì·˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛˆÓ, ÚÔÙ¿Í·Ì ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÊÔÚ›˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚfiÓÔÈ·˜ Î·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, fiÔ˘ ÂÍÂȉÈ·۷Ì ı¤ÛÂȘ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈο ·‰‡Ó·ÌˆÓ ÛÙڈ̿وÓ, fiˆ˜ ÔÈ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ¿ÓÂÚÁÔÈ, Ù· ¿-

ÙÔÌ· Ì ·Ó·ËÚ›·, ÔÈ ÔχÙÂÎÓÔÈ, ÔÈ ÙÚ›ÙÂÎÓÔÈ. ∫·È ›̷ÛÙ ÔÈ ÌfiÓÔÈ Ô˘ ÂÍ·ÁÁ›ϷÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÌÈ· Ó¤·, ÈÔ ÊÈÏÔÏ·˚΋ ÙÈÌÔÏÔÁȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ¢∂À∞ªμ. ∂›Ì·ÛÙ ÔÈ ÌfiÓÔÈ Ô˘ ÚÔ¯ˆÚ‹Û·Ì ے ¤Ó·Ó ·ÎÏÔ Â·ÊÒÓ Î·È ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÌÂ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡˜, ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ì ı¤Ì· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Û ÌÈ· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ªÂ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ·Ó·˙ËÙ‹Û·Ì Û ÂȉÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÚfiÔ˘˜ ÚÔÒıËÛ˘ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ Ì·˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Î·È ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜ Ó¤ˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ, ÂÓÒ ÛÙËÓ Â›Û΄‹ Ì·˜ ÛÙËÓ ∂μ∂Δ∞ª ı¤Û·Ì ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ “∫¤ÓÙÚÔ˘ ∫·ÈÓÔÙÔÌ›·˜” ÛÙÔ μfiÏÔ. ∫·È ÚÔ¯ˆÚԇ̠ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ Î·È Û’ ¿ÏϘ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, Ì ‚¿ÛË ¿ÓÙ· Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ΔÚ›ÙÔÓ: Û ÂÈÛΤ„ÂȘ Ì·˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜, ›¯·Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Î·È ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· ÛÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜, ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ ÙˆÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ

¢‹ÌˆÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ Î·È ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„‹ Ì·˜ ÁÈ· ÌÈ· ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∫∏ ™Àª¶√§πΔ∂π∞. £· ÂÚÈÔÚÈÛÙԇ̠ے ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ, Ô˘ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ÁÈ· Ó· ·ԉ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛ‹ Ì·˜ Ì ÙËÓ ·Í›ˆÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ.

ΔÈ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ì ·fi ÙËÓ Î. ∑. ª·ÎÚ‹; ¶ÚÒÙÔÓ: ÌÈ· Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋, ÁÂÓÈÎfiÏÔÁË, “¿ÓÙÈÌÓËÌÔÓȷ΋” ÚËÙÔÚ›·, ÌÈ· ·ÊËÚË̤ÓË ÔÏÈÙÈÎÔÏÔÁ›·, ÌÈ· ·Ï·ÈÔÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ‰ËÌ·ÁˆÁ›·, Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Û ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Î·È Î·Ù·ÁÚ·Ê‹. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ: ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο ÙÚÈÎ Î·È ÁÂÓÈÎfiÏÔÁ˜, ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ȉÂÒÓ ÁÈ· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÙÔÌ›˜, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Û·Ó ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ô‡Ù ηٿ ‰È¿ÓÔÈ· Ó· Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ¤Ó· Û˘ÓÂÎÙÈÎfi, Ì ·Ú¯‹ Î·È Ù¤ÏÔ˜ Î·È ÂÓÈ·›· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë, ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ΔÚ›ÙÔÓ: ÌÈ· ·ÓÔ›ÎÂÈ·, ÂÌ·ı‹, ÌÂ

ÚÔÛ‚ÏËÙÈÎÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜ ÚÔÛˆÈ΋ Â›ıÂÛË ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ì·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Ì·˜. √ ηı¤Ó·˜ ‚Á¿˙ÂÈ Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘. ∂Ì›˜ ı· ÂÈÌ›ÓÔ˘Ì ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. £· ·ÊÔ˘ÁÎÚ·ÛÙԇ̠ÙȘ ·ÁˆÓ›Â˜ ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜. £· ›̷ÛÙ ‰›Ï· ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ù· ÌÈÎÚ¿, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. £· ›̷ÛÙ ·ÚˆÁÔ› ÙÔ˘˜, ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ χÛÂȘ Î·È Ì¤ÙÚ· Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÎÔ˘Ê›˙Ô˘Ó ·fi Ù· ‚¿ÚË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ∫·È ‚‚·›ˆ˜ ı· ›̷ÛÙ ÚˆÙÔfiÚÔÈ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ì ÙÔ Ó¤Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi ·ÎÏÔ ‚ÈÒÛÈÌ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ‰È΋ Ì·˜ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ “·ÓÙÈÌÓËÌÔÓÈ·Îfi” ·ÁÒÓ·. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì·˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÁÈ· Ó· Í·Ó·ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ë ÙÔÈ΋ Ì·˜ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙËÓ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛ‹ Ù˘, ÁÈ· Ó· ·Ó·ÓÂÒÛÔ˘Ì ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ Ù˘ ÁÈ· ÌÈ· Ó¤· ∞Ú¯‹.

∞¿ÓÙËÛË ∏Ï. ∫·Ú··Ù¿ÎË Û ª. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿ ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ì ÙÔÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, Î. ∏Ï›·˜ ∫·Ú··Ù¿Î˘, ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “™Â ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Î. ª. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿, ηٿ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ·˘Ù¿ Ô˘ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ̤ӷ, ¤¯ˆ Ó· ˆ Ù· ÂÍ‹˜ : ∂¿Ó ‹ÌÔ˘Ó ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Î. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿, ÙfiÙÂ

ı· ‹ÌÔ˘Ó Î·Ïfi˜ Î·È ı· ÂÎıÂÈ·˙fiÌÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ˆ˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi˜ ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Ô˘ ¤Î·Ó ÔÏÏ¿ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈο ¤ÚÁ· Î·È Ì ۈÛÙ‹ Î·È ‰È·Ê·Ó‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ΔÒÚ· Ô˘ Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÌÔ˘ Â›Ó·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ˆ ˆ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Ì ÙÔÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, ıˆÚԇ̷È, ηْ ·˘ÙfiÓ, ·ÓÙȉËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜. ¡ÔÌ›˙ˆ ÏÔÈfiÓ fiÙÈ Â›Ó·È Ôχ ÂÈÏÂÎÙÈ΋ Ë ¿Ô„Ë ÙÔ˘ Î. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿ ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·, ÌÂ

ÔÏÏ‹ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙËÓ “Û˘ÛÙ¤Á·Û‹” ÌÔ˘ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ Î. ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, ¤¯ˆ Ó· ·Ó·Ê¤Úˆ fiÙÈ ÌÔÚÒ Ó· ÂÈϤÁˆ, Û·Ó ÛÎÂÙfiÌÂÓÔ ¿ÙÔÌÔ, Ù· ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈο Û¯‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, Ô˘ ˘ËÚÂÙÒ Û·Ó ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ó· ÌËÓ ·ÔÊ·Û›˙ˆ ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ÛÙ¤Á·Û˘ οو ·fi

οÔÈÔ ÎfiÌÌ· fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ÙÔÓ Î. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿. ∂ÁÒ Â›Ì·È ÂÎÏÂÁ̤ÓÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Â› ÌÈ· 8ÂÙ›· ·fi ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ˘ËÚ¤ÙËÛ· Ì ·˘Ù·¿ÚÓËÛË Î·È ·ÚÚËÛ›· Î·È ‰ÂÓ Â›¯· ηٿ ÙËÓ Ù·ÂÈÓ‹ ÌÔ˘ ¿Ô„Ë ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·ÔÊ·Û›Ûˆ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ˆ Û οÔÈÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ, ÛÙȘ ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ì ÌfiÓÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈfi ÌÔ˘ ÙËÓ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÌÔ˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·” .

§. Δ∑∞¡∏™

∞·Ú¿‰ÂÎÙÔÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ› Ù˘ ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË √ Î. §ÂˆÓ›‰·˜

Δ˙·Ó‹˜, ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜, ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î·È ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜, ¤Î·Ó ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰‹ÏˆÛË: ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Δ‡Ô˘ Ù˘ ˘Ô„‹ÊÈ·˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î. ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹, Ô˘ ›‰Â ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ¯Ù˜ (21-10-2010) ÛÙ· ÙÔÈο ªª∂, Î·È Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È ÚˆÙÔÊ·Ó›˜ ··Ú¿‰ÂÎÙÔÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ› Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Â›Û˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î. ¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, ÂÈı˘ÌÒ, Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Ê›ÏÔ˘ Î·È Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘ ÙÔ˘˜, ÙÔ˘ Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ ÂÓÂÚÁ¿ ·Û¯ÔÏËı¤ÓÙÔ˜ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÏÔ‡ ÔÏ›ÙË Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, Ó· ‰ËÏÒÛˆ Ó· ÂÍ‹˜: ¶ÚÔηÏ› ıÏ›„Ë Î·È ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ Â›ıÂÛ˘ ηٿ ÙÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË. £¤Ïˆ Ó· ÂÏ›˙ˆ fiÙÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ÛÙÈÁÌÈ·›Ô ÂÎÓ¢ÚÈÛÌfi Î·È ÛÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Ô˘ ÚÔηÏ› Ë ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË. £¤Ïˆ ·ÎfiÌË Ó· ÂÏ›˙ˆ fiÙÈ Ë ··Í›ˆÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜, Ô˘ ·ÛÊ·ÏÒ˜ ˘Ô‚ÔËıÂ›Ù·È ·fi Ù¤ÙÔÈÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ, ‰ÂÓ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ›. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ Â›Ó·È ÚԂ‚ÏË̤ӷ ÔÏÈÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ·ÛÊ·ÏÒ˜ Â›Ó·È Û‚·ÛÙ‹ ·fi fiÏÔ˘˜. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ, Â›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ Û˘Ó·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ·fiÏ˘Ù· ÙËÓ ·ÔÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÙËÓ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ. ¢ÂÓ ÂÈı˘ÌÒ Ó· ÎÚ›Óˆ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, ÔÈ Ôԛ˜ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ô‰ÔÎÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, ÛÙÔ ÔÔ›Ô, fï˜, ÂÎÔ‡Û· - ¿ÎÔ˘Û· ÚÔÛ¯ÒÚËÛÂ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Î·È ÛÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÓÂȉËÙ¿ ‹ ·Û˘Ó›‰ËÙ· Ô‰‹ÁËÛ ÙË ¯ÒÚ· Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ∫˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ™Â ÙÂÏÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË Ë Â› ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÓÔËÌÔÛ‡ÓË ÙˆÓ ·ÏÒÓ ÔÏÈÙÒÓ ı· ÎÚÈı› ηٿ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ¶ÚÔÛˆÈο, fï˜, ÂÂȉ‹ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÒ Ó· ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ë ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÌÂٷ͇ ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜, ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÙ·È Ì¤Û· Û ÔÏÈÙÈṲ̂ӷ Ï·›ÛÈ·, Î·È fi¯È ̤۷ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ô˘ Û˘¯Ó¿ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ‹ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó Î·ÎÔ›, Î·È Û˘Ó‹ıÒ˜ ˘ÛÙÂÚfi‚Ô˘ÏÔÈ Ê·Ó·ÙÈÎÔ›, Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ, ı· ‹ıÂÏ· Ó· ÂÏ›˙ˆ Î·È Ó· ¢¯ËıÒ ‰ËÏÒÛÂȘ fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ Ù˘ Î. ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹, Ô˘ ¯Ù˜ ›‰·Ó ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜, Û‡ÓÙÔÌ· Ó· ͯ·ÛÙÔ‡Ó.


EÎÏÔÁ¤˜ 2010 10

¶∞ƒ∞™KEYH 22 O∫Δøμƒπ√À 2010

∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜: ∏ ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ı· Â›Ó·È Ë ÂfiÌÂÓË ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ∞

fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ˘Ô„‹ÊÈ·˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ™ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ˘Ô„‹ÊÈ·˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Ì °·Ì‚¤Ù·, ‚Ú¤ıËÎÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜. √ ·ÚÈÔ˜ ™·Ì·Ú¿˜ ¢¯‹ıËΠÛÙËÓ Î˘Ú›· ª·ÎÚ‹ ηϋ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ˜ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË Ù˘, ·ÊÔ‡ Ë ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ¤¯ÂÈ ·ԉ›ÍÂÈ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ù˘ ÈηÓfiÙËÙ˜ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘. £· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ó· ¤¯ÂÈ ‰‹Ì·Ú¯Ô Ì›· ÔÏÈÙÈÎfi Û·Ó ÙËÓ ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹, Ë ÔÔ›· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ù· ÙÔÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Â›Ó·È ÈηӋ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Ï‡ÛÂȘ Î·È ÚÔÔÙÈ΋ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ›Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. √ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ οÏÂÛ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ó· ˘ÂÚ„ËÊ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î˘Ú›· ª·ÎÚ‹ Î·È ÙÔÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ¡∂√™ ¢∏ª√™ - ¡∂√ •∂∫π¡∏ª∞, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ÂÁÁ‡ËÛË ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ 7 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÈ Ôϛ٘ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÈÛ¯˘Úfi ηٷ‰ÈηÛÙÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· Ù· ÛÎÏËÚ¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈ‚¿ÏÂÈ, ̤ÙÚ· Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙË ÊÙÒ¯ÂÈ·, ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·, ÙËÓ ·Ó¤¯ÂÈ·. ∏ ΢ڛ· ª·ÎÚ‹ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi Ù˘ ΤÓÙÚÔ, Ô˘ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙËÓ Ï‹ÚË ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ Ù˘. “◊Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË ÙÈÌ‹ ÁÈ· ̤ӷ Ó· Ì ÂÈϤÍÂÙÂ

ÁÈ· ÙËÓ ı¤ÛË Ù˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ¡∂√™ ¢∏ª√™ - ¡∂√ •∂∫π¡∏ª∞. £¤Ïˆ Ó· Û·˜ ‰È·‚‚·ÈÒÛˆ fiÙÈ ·ÁˆÓ›˙ÔÌ·È Ì fiϘ ÌÔ˘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ÒÛÙ ÙÔ fiÚ·Ì¿ ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∏ fiÏË Ì·˜ ı· Á›ÓÂÈ ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË Â˘Úˆ·˚΋ fiÏË” , › ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ë ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹.

¶ÂÚÈԉ›· Û ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ, ∞˚‰›ÓÈ, ªÈÎÚÔı‹‚˜ ¢‡Ô ̤Ú˜ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ÛÙÔÓ μfiÏÔ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙÔÓ Ó¤Ô ÌÂÁ¿ÏÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ë ˘Ô„‹ÊÈ· ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ÂÚÈfi‰Â˘Û ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ÙˆÓ ªÈ-

ÎÚÔıË‚ÒÓ Î·È ÙÔ˘ ∞˚‰ÈÓ›Ô˘. ™ÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ Ë Î˘Ú›· ª·ÎÚ‹ ÂÚ¿ÙËÛ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È Û˘ÓÔÌ›ÏËÛ Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ù˘ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙËÓ ·ÁˆÓ›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ Â¤ÏıÂÈ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÛÎÏËÚÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈ‚¿ÏÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. ™Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Â›Û˘ ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ Ì Ï‹ıÔ˜ ηÙÔ›ÎˆÓ Ë Î˘Ú›· ª·ÎÚ‹ ¤ÁÈÓ ·Ô‰¤ÎÙ˘ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÒÓ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ı· ÂÓÙ·¯ı› ÔÌ·Ï¿ ÛÙÔÓ ¡¤Ô ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÁÈ· ÙÔ ·Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ı· ‚ÚÔ˘Ó Ï‡ÛÂȘ. π‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ‰fiıËΠÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Û ¤ÚÁ· Ô˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ΔËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ‰ÚfiÌˆÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙ· ¯ˆÚ¿ÊÈ· ÙÔ˘˜ ÂͤıÂÛ·Ó Î˘Ú›ˆ˜

ÛÙËÓ ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ∞˚‰ÈÓ›Ô˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙËÓ ˘Ô‰¤¯ıËÎ·Ó Ì ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi. ∞Ó¿ÏÔÁË ˘Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ÂÂÊ‡Ï·Í·Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ, Ô˘ ÚÔ¤Ù·Í·Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·˜ ·Ú‰Â˘ÙÈÎÒÓ ˘‰¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÍÂÚ·›ÓÔÓÙ·È ÔÈ Î·ÏÏȤÚÁÂȤ˜ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ›·Ó. ΔfiÛÔ ÛÙËÓ ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ fiÛÔ Î·È ÛÙȘ ªÈÎÚÔı‹‚˜ Î·È ÙÔ ∞ȉ›ÓÈ ÔÈ ÓÙfiÈÔÈ ÌÔÈÚ¿ÛÙËÎ·Ó Ì ÙËÓ ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ÙËÓ ·ÁˆÓ›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘, ·ÊÔ‡ ı· Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ı· ˘·¯ıÔ‡Ó Û ¤Ó·Ó ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¢‹ÌÔ. ∏ ˘Ô„‹ÊÈ· ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ÙÔ˘˜ ‰È·‚‚·›ˆÛ fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ Â›Ó·È Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÈÛfiÚÚÔ· fiϘ ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. “∂›Ì·ÛÙÂ Â‰Ò fiˆ˜ ‚ÚÂı‹Î·ÌÂ Î·È ı· ‚ÚÂıԇ̠۠fiϘ ÙȘ

¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜, ÒÛÙ ӷ ·ÊÔ˘ÁÎÚ·ÛÙԇ̠ÚÔÛˆÈο ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Û·˜ Î·È Ó· ηٷÁÚ¿„Ô˘Ì ÙȘ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜, ÁÈ· Ó· ›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ‰ÈÔÈ΋ÛÔ˘Ì Ì ÁÓÒÛË Î·È ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ. ΔÔ ¤¯ˆ ‰ËÏÒÛÂÈ Î·È ı· ÙÔ Í·Ó·Ò fiÙÈ Ù· ‰ËÌÔÙÈο ÎÂÎÙË̤ӷ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ fi¯È ÌfiÓÔ ı· ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó ·ÏÏ¿ Î·È ı· Â·˘ÍËıÔ‡Ó. √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, fiˆ˜ ı· ‰È·ÌÔÚʈı› ı· ‰›ÓÂÈ ›Û˜ ¢ηÈڛ˜ Î·È ÚÔÓfiÌÈ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘. ªÂ ¢·ÈÛıËÛ›· Î·È ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ı· ›̷ÛÙ ·ÚfiÓÙ˜ Û οı ÁˆÓÈ¿ ÙÔ˘. ∞˘Ùfi ÁÈ· ̤ӷ Â›Ó·È ‰¤ÛÌ¢ÛË” , ‰‹ÏˆÛÂ Ë Î˘Ú›· ª·ÎÚ‹. ™‹ÌÂÚ· Ë Î· ª·ÎÚ‹ ı· ÂÈÛÎÂÊÙ› ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜ ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ù˘ ÔÌÈÏ›· ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ÛÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ (•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Valis).

∂ÈÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÃÚ. μÔ‡ÏÁ·ÚË Û °·‡ÚÈ·ÓË Î·È ∞Á›Ô˘˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘˜

“∑ˆÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ·ÁÚÔÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÔ‡ ÙÔ̤·” ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÒıËÛË, ÙfiÓÈÛÂ, ÛÙÔÓ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤· Î·È Ó· ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓ›ÛÔ˘Ì ÙÔ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÚÔ˚fiÓ ∞¶√ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ μÔ‡ÏÁ·ÚË ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ΔËÓ ÙfiÓˆÛË Î·È ÂÓ›Û¯˘ÛË, ÙÔ˘ ˙ˆÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜, ·ÁÚÔÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ÛÙÔ Ó¤Ô ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÚÔÙ¿ÛÛÂÈ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ Ô ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘, Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ ÒÛÙ ӷ ·Ó·‚·ıÌÈÛÙ› ÙÔ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÚÔ˚fiÓ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË Ë ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‚ÔËıËıÔ‡Ó ÔÈ Ó¤ÔÈ Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘ Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜. √ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ÂÈÛΤÊÙËΠ¯ı˜ ¶¤ÌÙË 21 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜, ‰‡Ô ηٿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ·ÁÚÔÙÔÎËÙÓÔÙÚÔÊÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙËÓ °·‡ÚÈ·ÓË Î·È ÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡. √ Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ¤Ù˘¯Â ıÂÚÌ‹˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ·fi ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ Ù˘ °·‡-

ÚÈ·Ó˘ Î·È ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ Î·È Û˘ÓÔÌÈÏÒÓÙ·˜ Ì·˙› ÙÔ˘˜ ‰È·›ÛÙˆÛ “ÙËÓ ‰›„·” ÙÔ˘˜ ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ¯ÚfiÓÈˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ÂÚÈÔ¯‹. √ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÎÔÈÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Î·È ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÍÂοı·Ú·, ÌÂ Ô˘Û›· Î·È ·fi ηډȿ˜, ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ô ·ÁÚÔÙÈÎfi˜ Î·È ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ Î˘Ú›·Ú¯Ô ·ÈÌÔ‰fiÙË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Î·È Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜. “ªÂ ·˘Ùfi Û·Ó ‰Â‰Ô̤ÓÔ, ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “¢À¡∞ª∏ ¢∏ªπ√Àƒ°π∞” ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Î·È ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÛÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÙfiÓˆÛË Î·È ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ·ÁÚÔÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÔ‡ ÙÔ̤· Î·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ó¤-

Ô˘˜ Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘ Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜” , ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ‰ÂÛ̇ÙËΠˆ˜ ·fi ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÎÈfiÏ·˜ Ë̤ڷ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ı· ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ fiϘ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÒÛÙ ¿ÌÂÛ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÊÙËÓfi ÓÂÚfi ÁÈ· ÙËÓ ¿Ú‰Â˘ÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÊÙËÓ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ‚·ÛÈΤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘÁÈ· ÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ·Ó·Áη›· Â›Ó·È Î·È Ë ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ë Ó¤· ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “§ÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ •ËÚÈ¿” ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∞. ª·ÏÙ·Ù˙‹˜” Î·È ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ·˘ÙÔ‡ Ì ÌÂϤÙË ÁÈ· ¿Ú‰Â˘ÛË, ÙËÓ ·ÔÂÚ¿ÙˆÛË ÙÔ˘ ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ª·˘ÚÔÌ¿ÙË ÌÂ Ê˘ÛÈ΋ ÚÔ‹ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ÌÂϤÙË ¿Ú‰Â˘Û˘ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙˆÓ ÂÏ·ÈÒ-

ÓˆÓ ¶ÙÂÏÂÔ‡, ηıÒ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÔÓÔηÏÏȤÚÁÂÈ· Î·È ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ˙Ô‡Ó ÔÏϤ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. √ Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ‰ÂÛ̇ÙËÎÂ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ¤ÚÁˆÓ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ Î·È ·Ôı‹Î¢Û˘ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ÙˆÓ ÚÂÌ¿ÙˆÓ (ÃÔÏfiÚÚÂÌ·, ¶Ï·Ù·ÓfiÚÚÂÌ·, ™·Ï·ÌÚÈ¿˜), ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Û‡Ó‰ÂÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ÁÈ·Ù› Ô ÌÈÎÚfi˜ ÎÏ‹-

ÚÔ˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ (ıÂÚÌÔ΋È·). ™Â fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·, ÙÔ Î‡ÚÈÔ ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ °·‡ÚÈ·Ó˘, Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘. “√ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó’ ·Ó·‚·ıÌÈÛı› Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷, ÓÂÚfi Î·È ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È ı· ÂÎÙÂϤÛÔ˘Ì ¤ÚÁ· ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÙˆÓ ‚ÔÛÎÔÙfiˆÓ. Δ· ÛÊ·Á›· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ∞Ó¿‚Ú·˜ ı· ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÙÔ‡Ó Î·È ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ˆ˜ ÂÓÈ·›· Âȯ›ÚËÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì ÌÂȈ̤ÓÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ” , ÍÂηı¿ÚÈÛÂ Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘. Ÿˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ÁÈ· Ó· ‚ÂÏÙȈı› ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Ú¤ÂÈ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Ó· Á›ÓÂÈ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi Î·È ·˘Ùfi ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÁÚ·Ê›Ԣ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÎÈ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ·ÁÚÔÙÒÓ, ÙËÓ

ÌÂϤÙË Î·È ÚÔÒıËÛË, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ȉÈÒÙ˜ Î·È Û˘Ó/ÛÌÔ‡˜, ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ù˘ÔÔ›ËÛ˘, ÙËÓ Ì οı ̤ÛÔ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û’ ÂÎı¤ÛÂȘ ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ì·˜, ÙËÓ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰ËÌÔÚ·ÙËÚ›Ô˘ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ. “∂›Ì·ÛÙÂ Â‰Ò ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ì ¤ÚÁ· Î·È fi¯È ÁÈ· Ó· ԇ̠ÏfiÁÈ·. ŒÓ· Â›Ó·È ÙÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ. ™‹ÌÂÚ· ηÏԇ̷ÛÙ ӷ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ì ÙȘ fiÚÙ˜ Ì·˜ Û ¤Ó·Ó ÈÔ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ‰‹ÌÔ Î·È ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛˆÛÙ¿ ·˘Ùfi˜ Ô Ó¤Ô˜ ‰‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Â›Ó·È ·Ó·Áη›· Ë ÛÙ‹ÚÈÍË, ·Ó¿‰ÂÈÍË, ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÙÔ̤·, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ Ú·¯ÔÎÔηÏÈ¿ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ™Â ·˘Ùfi fi¯È ÌfiÓÔ ı· ›̷ÛÙÂ Û˘Ì·Ú·Ûٿ٘ Û·˜ ·ÏÏ¿ ı· ·Ï¤„Ô˘Ì ÁÈ· Ó· ÙÔ Î·Ù·Ê¤ÚÔ˘Ì” , ÛËÌ›ˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘.


EÎÏÔÁ¤˜ 2010 11

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 √∫ΔøμƒπOY 2010

∞‡ı˘ÓÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Û ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ¯ı˜ ·fi ÙÔ μfiÏÔ

∫¿ÏÂÛÌ· ™·Ì·Ú¿ ÁÈ· Û˘ÛÙÚ¿Ù¢ÛË ÀÂڷ̇ÓıËÎ Ù˘ ı¤Û˘ ÙÔ˘ fiÙÈ ˘‹Ú¯Â Î·È ¿ÏÏÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù·ÍË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜

 Ï‹ÚË Û˘ÛÙÚ¿Ù¢ÛË Î¿ÏÂÛ ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î. ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ηٿ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÔ˘ ÔÌÈÏ›· ÛÙËÓ Î·Ù¿ÌÂÛÙË ·fi ÎfiÛÌÔ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ “•ÂÓ›·” ÛÙÔ μfiÏÔ. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÙfiÓÈÛ Û ˘„ËÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ fiÙÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ Ï·˚΋ ηٷÎÚ·˘Á‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ˘‹Ú¯Â Î·È ¿ÏÏÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù·ÍË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∂ÌÊ·Ó›ÛÙËΠ‰Â ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Ó¤· ̤ÙÚ·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

ΔÔ ‰›ÏËÌÌ·

¡¤· ̤ÙÚ· √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡.¢. ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠۛÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ “Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Ó¤· ̤ÙÚ· ·fi ÙÔ ª¿ÈÔ Ô˘ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ÂÔ̤ÓË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. “∫·È ÔÈ ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ fiÙÈ - Ù¿¯· ‰ÂÓ ı· ÏËÊıÔ‡Ó Ó¤· ̤ÙÚ· Û ‚¿ÚÔ˜ ÌÈÛıˆÙÒÓ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ, ¤¯Ô˘Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙËÓ ›‰È· ·Í›· Ì ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ‰‹ÏˆÛË fiÙÈ “ÏÂÊÙ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó” . “fl˜ ‰Ҕ , Ì·˜ › ¯ı˜, ÁÈ· Ù· ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ· Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ΔÔ “Ò˜ ‰Ҕ Ó· ÙÔ ›Ù ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ Û·˜ ·ÚÈ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÙÔ˘ ··ÓÙ¿Ì ÂÌ›˜, ·fi ÙÔ μfiÏÔ” ›Â Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘. ∂›Û˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË Ì·Ù·›ˆÛË Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘ ÙÔ˘ ∫·Ù¿Ú ÛÙÔÓ ∞ÛÙ·Îfi. ∫·È ÚfiÛıÂÛÂ: “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÒÚ·... ·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Â¤Ó‰˘ÛË ÙˆÓ ∫ÈÓ¤˙ˆÓ Ù˘ Cosco, Ô˘ ÙËÓ ÍÂΛÓËÛÂ Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ÙÔ ¶∞™√∫ ÙËÓ ÔϤÌËÛ Ì οı ̤ÛÔ. ∫·È ˘fiÛ¯ÂÙ·È Î·È ¿ÏÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ·fi ÙÔ ∫·Ù¿Ú, Ô˘ ›¯·Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Â› ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ô˘ Â› ¶∞™√∫ Ì·Ù·ÈÒıËÎ·Ó ÚÈÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó” .

À¿Ú¯ÂÈ ‰È¤ÍÔ‰Ô˜

√ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ˘Âڷ̇ÓıËÎ Ù˘ ¿Ԅ˘ Ô˘ ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ Â‰Ò Î·È ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜, fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ ·ÛÎÒÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÙÈ ÔÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ù˘ Â›Ó·È ¿ÛÙԯ˜. “ªÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋. ¶Ô˘ ÙÔÓÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ‰ÂÓ ÙËÓ “ÛÙÂÁÓÒÓÂÈ” . ¶Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ù· ̤ÙÚ·, Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù·, Ó· ‚Áԇ̠ۇÓÙÔÌ· ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ›ÂÛË. flÛÙ ӷ ··ÏÏ·Áԇ̠·fi ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘. ªÂ ÙÔ ™¯¤‰ÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ‰ÂÓ ·ÚÓÈfiÌ·ÛÙ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, ÌfiÓÔ Ô˘ Ù¤ÙÔȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È... ¢ÂÓ ·ÚÓÈfiÌ·ÛÙ ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ Û·Ù¿Ï˘. ªfiÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂÚÈÎÔ‹ “Û·Ù¿Ï˘” ÙÔ ÂÙÛfiÎÔÌÌ· ÙˆÓ

Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÙˆÓ 800 ¢ÚÒ. ¢ÂÓ ·ÚÓÈfiÌ·ÛÙ fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ı˘Û›Â˜. §¤Ì ·Ï¿, fiÙÈ ÔÈ ı˘Û›Â˜ Ú¤ÂÈ Ó· È¿ÛÔ˘Ó ÙfiÔ. ¡· ˘¿ÚÍÂÈ, ¿ÌÂÛ·, ÙfiÓˆÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÒÛÙ ӷ ·Ú·¯ı› ÂÈÛfi‰ËÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, Ù˙›ÚÔÈ ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Î¤Ú‰Ë ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÓÂÚÁÔ˘˜” . ∞ÎfiÌË ÙfiÓÈÛ ˆ˜ 100.000 ¿ÓÂÚÁÔÈ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ 1,2 ‰ÈÛ. ÏfiÁˆ Ù˘ ‰·¿Ó˘ ÁÈ· ÙÔ Â›‰ÔÌ· ·ÓÂÚÁ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ·ˆÏÂÈÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ ·fi ÙȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜. √ ™·Ì·Ú¿˜ ÂÈÙ¤ıËΠηٿ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ϤÁÔÓÙ·˜ ·ÎfiÌË fiÙÈ ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Ô˘ ¤ıÂÛ ‰ÂÓ ÂÎÏËÚÒıËηÓ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ë ‡ÊÂÛË ¿ÁÁÈÍ ÙÔ 3,6%, Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ÙÔ 5,5%, ÂÓÒ Ù· ¤ÛÔ‰· ·˘Í‹ıËηÓ

√ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡.¢. Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙÔ ‰›ÏËÌÌ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ô˘ Â›Ó·È “Ë ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ ·‰ÈÂÍfi‰ˆÓ Î·È Ù˘ ·ÂÏÈÛ›·˜ ·fi ÙË ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿, Î·È ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ ·Ó¿Î·Ì„˘ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ ÂÏ›‰·˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ÂÌ›˜ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË” . “ΔÔ ¶∞™√∫ ͤÚÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÂÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘. •¤ÚÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ Ï·Ô‡, ÁÈ’ ·˘Ùfi, οÓÂÈ ÙÚ›· Ú¿ÁÌ·Ù·: ∂Í·¿ÙËÛË, ·fiÎÚ˘„Ë, ÂÎÊÔ‚ÈÛÌfi” ÙfiÓÈÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜. ¶ÚfiÛıÂÛ ‰Â ˆ˜ Û fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ 22 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ΔfiÙ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó Î·È Ó¤· ‰ÈÔÚıˆÙÈο ̤ÙÚ·, ÁÈ· fiÛ˜ Ù· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· - ηْ ÂÍ·›ÚÂÛË - ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó Ù· ÛÙÔȯ›· Î·È Ù· Ó¤· ̤ÙÚ· ÛÙȘ 15 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘... ∫·Ù¿... “Û‡ÌÙˆÛË” ÙËÓ ÂÔ̤ÓË ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Á‡ÚÔ˘ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ÕÓÔ‰Ô˜ ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ‹ Ó¤· ¿ÓÔ‰Ô˜ ÛÙÔ º¶∞, Ó¤· ¿ÓÔ‰Ô˜ ÛÙ· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· Ù˘ ¢∂∏, ¿ÓÔ‰Ô˜ Î·È ÛÙȘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈΤ˜ ·Í›Â˜. ∞˘Ù¿ ͤÚÔ˘Ì fiÙÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·È. ∫·È Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÎÈ ¿ÏÏ·” . ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ 343 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ, Ô˘ Â¤‚·ÏÂ Ë ∂˘ÚÒË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ›-

 fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ·Î¤ÙÔ ÙˆÓ 500 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ÙÔ˘ 2009, ·ÏÏ¿ Ì ÙËÓ Î·Î‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ∫ÔÈÓ‹˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜, ·fi ÙÔ 1999 Ò˜ ÙÔ 2007.

™˘ÛÙÚ¿Ù¢ÛË

√ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· οÓÂÈ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û fiÏÂȘ-ÎÏÂȉȿ fiˆ˜ Ô μfiÏÔ˜ Î·È Â˘ÏÔÁË̤ÓÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜, fiˆ˜ Ë £ÂÛÛ·Ï›·” . ∫¿ÏÂÛ ‰Â ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ “Û Ï‹ÚË Û˘ÛÙÚ¿Ù¢ÛË, Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂÓÂÚÁÔ› Ôϛ٘ Î·È Ó· ÌËÓ ¤ÛÔ˘Ó ı‡Ì·Ù· Ù˘ ÚÔ·Á¿Ó‰·˜ Ù˘ ·Ô¯‹˜ Ô˘ ˘ÈÔıÂÙ› ÙÔ ¶∞™√∫ ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ηٿ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆ›” . ∞ÎfiÌË ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Ó· “ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Ù˘, ÙËÓ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔÓ Î. ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙfi ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ ÂÏ›‰·˜ Ô˘ ʤÚÓÔ˘Ó ·ÓÙÔ‡” . ¶·ÚfiÓÙ˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ë ˘Ô„‹ÊÈ· ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹, Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜, ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Î.Î. ¡¿ÎÔ˜ Î·È ∑Ò˘, Ô ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î. ™Ô‡ÚÏ·˜, ÔÏÈÙÂ˘Ù¤˜ Î.¿.

¶Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘ ¤‰ˆÛ ÙÔ “·ÚÒÓ” ¯ı˜ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ “•ÂÓ›·” ÁÈ· Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡.¢., ÂÓÒ ·ÏÌfi Î·È ˙ˆÓÙ¿ÓÈ· ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ¤‰ÈÓ·Ó Ì ٷ Û˘Óı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ ‰Âο‰Â˜ Ó¤ÔÈ Ù˘ √¡¡∂¢. ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÔÌÈÏ›· ‹Ù·Ó Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ¿Ú¯ÈÛ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ˘‹Ú¯Â Î·È ¿ÏÏÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ¤Ú· ·fi ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ. “ΔÔ fiÙÈ ˘‹Ú¯Â ¿ÏÏÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜, ÙÔ ¤‰ÂÈÍ·Ó, ÚÈÓ Ï›Á˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ‰‡Ô ¿ÏϘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜: ∏ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Î·È Ë πÚÏ·Ó‰›·. ¶Ô˘, Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ì ٷ ‰Èο Ì·˜, ‚Á‹Î·Ó ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ‰·Ó›ÛÙËÎ·Ó Ì ·ÎÚÈ‚¿ ÂÈÙfiÎÈ·. ¶Ôχ ÈÔ ·ÎÚÈ‚¿ ·’ fi,ÙÈ ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ‰·ÓÂÈÛÙԇ̠ÂÌ›˜ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ. ¢·Ó›ÛÙËÎ·Ó ·ÎÚÈ‚¿, ·ÏÏ¿ ÌÓËÌfiÓÈÔ ‰ÂÓ ˘¤ÁÚ·„·Ó. ΔÔ Ï·fi ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÔfi‰·Ú· ‰ÂÓ ÙÔÓ ¤‰ÂÛ·Ó” ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∞¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ › fiÙÈ ÔÈ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ› Â›Ó·È ÁÈ· Ó· ΢‚ÂÚÓÔ‡Ó ÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘˜ Î·È fi¯È ÁÈ· Ó· ÙȘ ‰È·Û‡ÚÔ˘Ó” . √ ›‰ÈÔ˜ ·ÓÙ¤ÙÂÈÓ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓË ¯ÒÚ· Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ˘ÔʤÚÂÈ.

ÌfiÏȘ ηٿ 3,7%.

√ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡.¢. ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ·fi ÙȘ ÂÚÈԉ›˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ ˆ˜ “Ô Ï·fi˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÛÙÚ·Ê› ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ¡ÈÒıÂÈ ÁÂÏ·Ṳ̂ÓÔ˜, ıÈÁ̤ÓÔ˜ Î·È ÔÚÁÈṲ̂ÓÔ˜” .

¶ÂÚÈԉ›· ¯ı˜ ÛÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

™·Ì·Ú¿˜: ∂›Ì·ÛÙÂ Ë ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ “∂πª∞™Δ∂ Ë ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ ·Ó¿-

Ù˘Í˘ Î·È ¤¯Ô˘Ì ÙȘ χÛÂȘ ÁÈ· Ó· ¿ÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÈÔ ÌÚÔÛÙ¿” ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î. ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, Ô˘ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÂÈÛΤÊıËΠÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi Î·È ÙÔ μfiÏÔ ÌÈÏÒÓÙ·˜ Ì ÂÌfiÚÔ˘˜, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÏÔ‡˜ ·ÏÔ‡˜ Ôϛ٘. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Û˘Ó¿ÓÙËÛ ÏÔ˘Î¤Ù· Î·È ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË, ÂÓÒ ¿ÎÔ˘Û Ì ÚÔÛÔ¯‹ Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂχıÂÚˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ, οÔÈÔÈ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ˙‹ÙËÛ·Ó Ì ‡ÊÔ˜ ÔÚÁÈṲ̂ÓÔ Ó· “ÌÔ˘Ó ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹” . ¶ÚÒÙÔ˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÂÚÈԉ›·˜ ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ‹Ù·Ó Ô ∞ÏÌ˘Úfi˜, fiÔ˘ ÂÈÛΤÊıËΠÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˘ μÔ‡ÏÁ·ÚË. ∞ÊÔ‡ οıÈÛ ÁÈ· Ï›Á· ÏÂÙ¿ Û ÌÈ· ηÊÂÙ¤ÚÈ· Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ÂÚÈfi‰Â˘Û ÛÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ fiÏ˘ ¤¯ÔÓÙ·˜ ‰›Ï· ÙÔ˘ Û˘Ó¯Ҙ ÙÔÓ Î. μÔ‡ÏÁ·ÚË, ÙËÓ ˘Ô„‹ÊÈ· ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹, ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î. ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Î. £·Ó¿ÛË ¡¿ÎÔ. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ Û˘ÓÔÌ›ÏËÛ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηٷÛÙË̷ٿگ˜ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ Ô‰ÒÓ, fiˆ˜ ∞ÁÔÚ¿˜, ∂ÚÌÔ‡, ÂÓÒ Â›¯Â ¯ÂÈÚ·„›· Î·È Ì ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ı·ÌÒÓ˜ ÛÙȘ ηÊÂÙ¤ÚȘ. √È ¤ÌÔÚÔÈ ÙfiÓÈ˙·Ó ÙË ‰‡ÛÎÔÏË

ÏÈfiÔ˘ÏÔ, ÂÓÒ Ë ÂÚÈԉ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ η٤ÏËÍ ÛÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ Î. ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹.

§Ô˘Î¤Ù·

ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙ·ÛË. “ºÙ¿Û·Ì ÛÙÔÓ ¿ÙÔ” › ¤Ó·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜. ª¿ÏÈÛÙ· οÔÈÔÈ ˙‹ÙËÛ·Ó ·fi ÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿ “Ó· ÌÔ˘Ó Ù· Ï·ÌfiÁÈ· ÛÙË Ê˘Ï·Î‹” , ÂÓÒ Ë ·Á·Ó¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠ·fi ÙÚ›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ¿ÙÔÌ·. °‡Úˆ ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ·Ó·¯ÒÚËÛ ·fi ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÙÔ μfiÏÔ. ∂Λ ÂÈÛΤÊıËΠ·Ú¯Èο ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Â˙‹ ÎÈÓ‹ıËΠÚÔ˜ ÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿, Â› ÙˆÓ Ô‰ÒÓ πˆÏÎÔ‡-∂ÚÌÔ‡-¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡.¢. ¤Ì·ÈÓ ÛÙ· ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ÌÈÏÔ‡Û Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ªÂ›ˆÛË ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ, ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, Â-

ÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ΛÓËÙÚ·, ‹Ù·Ó ÌÂÚÈο ·fi Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¿ÎÔ˘Û ·fi ÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙfiÓÈ˙·Ó ‰È·ÚÎÒ˜ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·ÔÁÔ‹ÙÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÒÛË ÛÙ· ¤ÛÔ‰¿ ÙÔ˘˜. ∫¿ÔÈÔ˜ ¤ÌÔÚÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿ fiÙÈ ı· ·¤¯ÂÈ ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ·ÊÔ‡ Î·È Ù· ‰‡Ô ÎfiÌÌ·Ù· ‰ÂÓ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Î¿ÙÈ. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜, ·ÊÔ‡ ÙÔÓ ¿ÎÔ˘Û ÚÔÛÂÎÙÈο, ÙÔ˘ › ˆ˜ ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó Î·È ‰›ÓÂÙ·È Ë Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ Ë ¡.¢. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ‹Ù·Ó ·ÂÈΛÓËÙÔ˜, ¢‰È¿ıÂÙÔ˜ Ó· ¯·ÈÚÂÙ‹ÛÂÈ Î·È Ó· Û˘ÓÔÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ªÂÙ¿ ÙËÓ Ô‰fi ∂ÚÌÔ‡ Ô ›‰ÈÔ˜ ÂÈÛΤÊıËΠÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÔÏÈÁfiÏÂÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î. °ÈÒÚÁÔ ™Ë-

∂Λ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙ· ªª∂ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‹Úı ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi Î·È ÙÔ μfiÏÔ Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ ı· Û˘Ó·ÓÙÔ‡Û οÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. “¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Û˘Ó·ÓÙ‹Û·Ì ÏÔ˘Î¤Ù·, ·ÓÂÚÁ›·, ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Î·È ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ Ô˘, fiÔ˘ ‹Á·, ›Ù ‹Ù·Ó ‚ÈÔÙ¯ӛ· ›Ù ̷Á·˙› ›Ù ηÊÂÓ›Ô, ›¯Â ÙÔ ÌfiÓÈÌÔ ·Ú¿ÔÓÔ fiÙÈ Ì ·˘Ù¿ Ù· ̤ÙÚ· ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·. °˘Ú›Û·ÌÂ Î·È Â›‰·Ì ·ÓÙÔ‡ Ì·Á·˙È¿ ÎÏÂÈÛÙ¿, Ó¤· ·È‰È¿ Ô˘ ÎÔÓÙÂ‡Ô˘Ó Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ·‡ÚÈÔ. ÕÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿, ·fi Â‰Ò ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, οӈ ¤ÎÎÏËÛË Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·˘Ùfi ÙÔ ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ ηًÊÔÚÔ˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∂›Û˘ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÂÍ‹Ú ÙȘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ Ù˘ Î. ª·ÎÚ‹ Î·È ÙÔ˘ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· Â›Ó·È fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÈ· ÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È ÙË £ÂÛÛ·Ï›· Ë ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘˜. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “ÂÌ›˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÌÚÔÛÙ¿ fi,ÙÈ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ. ∫·È ËÁ·›ÓÔ˘Ì Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ· Ó·

·ԉ›ÍÔ˘Ì ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi, Ì ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ì·˜, ÙȘ ÂÌÂÚÈÛٷو̤Ó˜ Î·È ÙȘ ÎÔÛÙÔÏÔÁË̤Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ÙȘ χÛÂȘ Ô˘ ÂÈ̤ÓÔ˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¤˜. °È·Ù› ¤ÙÛÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ı· ¿ÂÈ ÈÔ ÌÚÔÛÙ¿, ı· Â›Ó·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜, ı· ¤¯ÂÈ ¯·ÌfiÁÂÏÔ, Î·È fi¯È ηٿıÏÈ„Ë ÛÙËÓ ÔÔ›· Û‹ÌÂÚ· fiÏÔÈ ÎÔÓÙ‡ԢÌ ӷ Ìԇ̠̤۷ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ·›ÛÙ¢ÙÔ ‰Ú¿Ì· Ô˘ ˙ÂÈ Ë Î¿ı ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ∞˘Ùfi ˙‹Û·Ì ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ·ÏÏ¿ ‹Ú·ÌÂ Î·È ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÁÈ· Ó· ÁÂÌ›-

ÛÔ˘Ì ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ Ì·˜ fiÏÔÈ Ì·˜” .

¶¤Ù·Í·Ó ·˘Á¿ ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿ ·fi ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ Î. ª·ÎÚ‹, ÊÔÈÙËÙ¤˜ ¤Î·Ó·Ó ÔÚ›· ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘ Î·È ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó ÂΛ ʈӿ˙ÔÓÙ·˜ Û˘Óı‹Ì·Ù·, ÂÓÒ ¤Ù·Í·Ó Î·È ·˘Á¿ Î·È Ï·ÛÙÈο ÌÔ˘Î¿ÏÈ· Ì ÓÂÚfi, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔÎÏËıÔ‡Ó ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


EÎÏÔÁ¤˜ 2010 12

¶Aƒ∞™∫∂À∏ 22 √∫ΔøμƒπOY 2010

√ ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∫fi˙ȷη:

“√È £ÂÛÛ·ÏÔ› ·ÁÚfiÙ˜ Î·È ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Ó· ‰ÈÂΉÈΛ Ì·˙› ÙÔ˘˜” ™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∞ÙfiÌˆÓ Ì ∞Ó·ËÚ›· £ÂÛÛ·Ï›·˜

÷Ϥ‚·˜: ¡· ÛÙ›ÏÔ˘Ì ÍÂοı·ÚÔ Ì‹Ó˘Ì· ηٿ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ∞¶√ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ∫. ÷Ϥ‚· ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: √È ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Ú¯ÒÓ Â›Ó·È ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ Î·È ÔÈ Ôϛ٘ ı· Ì·˜ ÎÚ›ÓÔ˘Ó Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì·˜ Î·È ÙÔ fiÚ·Ì¿ Ì·˜. √È ÂÎÏÔÁ¤˜ fï˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰ÈfiÙÈ Û‹ÌÂÚ· Ù· ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ë ›‰È· Ë ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô Î·È Ë Û‡Ó·„Ë ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÛÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. ∂Û›˜ ›۷ÛÙ ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ı· Ì·˜ ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Ó¤Ô ıÂÛÌfi. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ì ÍÂοı·ÚÔ Ì‹Ó˘Ì· ηٿ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ù˘ ·ÓÙÈ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›, ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ÛÙڈ̿وÓ. º˘ÛÈο ÔÈ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ıÂÛÌfi˜ Ô˘ ÁÈ· Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ¤Ú·Û·Ó ‰ÂηÂٛ˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÂÓÒ ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÙÔÓ ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó Ì ¯ÚfiÓÔ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ¤ÍÈ ÌËÓÒÓ. ™˘ÓÂÒ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi˜ Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÒÛÙ ӷ ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡ÌÂ Î·È Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘ÌÂ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ, Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ Û˘ÌÚ¿ÍÂȘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·, ÒÛÙ ӷ ʤÚÔ˘Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıԇ̠ÛÙËÓ ‡ÊÂÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÙËÓ ¤Í·ÚÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰›¯ˆ˜ ÚfiÛıÂÙ˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ΛÓËÙÚ· ÁÈ· ÙfiÓˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ 50% ÙÔ˘ ∞∂¶, Ô˘ Ê˘ÛÈο ı· ·Ú·Û‡ÚÂÈ Î·È ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Û ÏËıÒÚ· Û˘Ó·Ê‹ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·. ◊ÚıÂ Ë ÒÚ· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ·Ó·ıˆڋÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÈÏ·˚΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ Ì ÙËÓ ·ÓÂϤËÙË Â›ıÂÛË Î·Ù¿ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ΛÓËÙÚ· ÁÈ· ¿ÌÂÛË ·Ó·ı¤ÚÌ·ÓÛË Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. Ÿ¯È ¿ÏϘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ ÛÙËÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›·. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ÂÈıˆÚËÙ¤˜ Ô˘ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ı· ¤¯ÂÈ Ó· Ì·˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο. ŸÙ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÔÈ Ôϛ٘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ò˜ ı· ·Ó·ÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Î·È ı· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜ Ù˘ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙÔ˘˜. Ÿ¯È ÛÙȘ Ù·˘ÙfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ, ‰ÈfiÙÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì Ôχ ηϿ fiÙÈ Ì ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÒÓ ÛÎÔfi˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Ó· ÛÙÔ¯ÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÌÈÎÚÔ·Ú·‚¿ÛÂȘ ηٷÛ΢·ÛÙÈΤ˜, ÙȘ Ôԛ˜ Î·È ı· ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ó Û ˘¤ÚÔÁη ÚfiÛÙÈÌ· ÁÈ· Ó· ÂÍÈÛÔÚÚÔ‹ÛÔ˘Ó ٷ ¤ÛÔ‰· Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙·Ó Î·È ‰ÂÓ ÂÈÛ¤Ú·Í·Ó ·fi ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Î·È ÙȘ Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ËÌÈ˘·›ıÚȈÓ. Ÿ¯È ÛÙËÓ ·Ó·‚ÔÏ‹ Â› ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ Ô˘ ı· ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙȘ ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÂȘ Ì ÚfiÛıÂÙÔ º.¶.∞. Î·È Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ·Ó·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰˘Ô ÂÙÒÓ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·Ó·Î¿Ì„ÂÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Â›Û˘ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ ‰ÈfiÙÈ Ì ÙË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÂȉÚÔÌ‹ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙȘ ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ ÊÔÚÔÏÔÁ‹ÛÂȘ Ù· ·Î›ÓËÙ· ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ·Í›· Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â¿Ó ‰ÂÓ ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ì ¤ÁηÈÚ·, ÌÂÙ¿ ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È Ë ˘ÔÙ›ÌËÛË Ù˘ ·ÁÔÚ·›·˜ ·Í›·˜ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ì·˜ ηٷÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙȘ ı˘Û›Â˜ ÌÈ·˜ ˙ˆ‹˜. ™Ù¤ÏÓÔ˘Ì ÍÂοı·ÚÔ Ì‹Ó˘Ì· ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ·ÓÙÈ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ‡ÊÂÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÙËÓ ÂÁηٿÏÂÈ„Ë Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™ÙËÚ›˙Ô˘Ì ÁÈ· ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙfi Î·È ÁÈ· ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ Ã·Ï¤‚·.

fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜:

“√È £ÂÛÛ·ÏÔ› ·ÁÚfiÙ˜ Î·È ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Ô˘ Ó· ı¤ÙÂÈ “ÎfiÎÎÈÓ˜ ÁÚ·Ì̤˜” ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÍÔ˘Û›·. ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Ô˘ Ó· ‰ÈÂΉÈΛ Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÁÈ· ‰›Î·È˜ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ̤ۈ ∂§°∞ ÛÙÔ ‚·Ì‚¿ÎÈ, Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Î·Ï‡„ÂˆÓ ÙÔ˘ ∂§°∞, Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ·Ó. ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜, ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙÔÓ ¶Ú›ÓÔ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ∫fi˙ȷη. “√È £ÂÛÛ·ÏÔ› ·ÁÚfiÙ˜ Î·È ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Ù˘ Ú¿Í˘ Î·È ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÎÈ fi¯È Ù˘ ıˆڛ·˜ Î·È ÙˆÓ ÏfiÁˆÓ. ¶¿Óˆ ·’ fiÏ· ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Ô˘ Ó· ›ӷÈ... ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ‹... ÂÈÛÚ¿ÎÙÔÚ·˜ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È Ù˘ ÙÚfiÈη˜” , ÙfiÓÈÛ ηٷ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙÔ‡ÌÂÓÔ˜. Ú·ÁˆÁ‹ ÔÈÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ·ÛÊ·Ï‹ ÁÈ· ÙÔÓ Î·- ÚÔ˘˜ Î·È ÎÙ›ÚÈ· Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ÚÔ√ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ·Ó¤Ù˘Í ÙÔ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÙÔ˘ Û‚·ÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÁÈ· Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·ËÚ›· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Â˘- ٷӷψً, Ô˘ ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ΔËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ¤ıÂÛ ˆ˜ ÎÂÓÙÚÈ΋ Úˆ·˚ÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ fiˆ˜ Ë ·ÔÓÈÙÚÔÔ›Ë- -™˘ÓÂÚÁ·Û›· ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ì ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÙˆÓ ÁˆÙ¯ÓÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Û˘Ó¯‹ η- ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ô ·Ó. ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛË. “∂›Ó·È ÚÔ˜ ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Ù˘ Ù¿ÚÙÈÛË ÙˆÓ ÁˆÚÁÒÓ. ÛÙËÌ›Ô˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜, ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ - › - Ó· ÂÎϤÍÔ˘Ó ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Ô˘ Ó· ¤¯ÂÈ Ù· ·ÁÚÔÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· fi- -¶ÚÔÒıËÛË Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ˆ˜ Ë Ì›ˆÛË Ù˘ ÓÈÙÚÔÚ‡·ÓÛ˘, Ë ÔÏÔÎÏËڈ̤- ·ÔÏ·‚‹, fiˆ˜ Ù· ıÂÚÌÔÎËȷο Î·È ˘·›ıÚÈ· ÎË- Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙËÓ ÔÌÔÛÔÓ‰›· ÙˆÓ ·Ùfi¢ÙÈο, fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Â¤Ó‰˘Û˘, ÓË Î·È Ë ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ÁˆÚÁ›· Î·È ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›· ÛÙËÓ ÌˆÓ Ì ·Ó·ËÚ›· £ÂÛÛ·Ï›·˜. ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙˆÓ ÚÔÙÂÚ·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘. ÃÚÂÈ¿- ηıÒ˜ Ë ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ· ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Â›Ó·È È‰·ÓÈ΋. “¶¤Ú· ·fi Ù˘ÈΤ˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜, Â›Ó·È ÁÈ· Ì·˜ ·-™Ù‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ˘ÁÈÔ‡˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ˙ÂÙ·È fiÏÔÈ Ì·˙›, ÙÂÎÌËÚȈ̤ӷ ·ÏÏ¿ Ì·¯ËÙÈο, Ó· ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Î·È ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ›ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ȤÛÔ˘Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ÌÂ, Ì fiϘ Ì·˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ÛÙËÓ ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ó· ÚÔÎËÚ‡ÍÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ Ù· ÚÔÁÚ¿Ì- ÔÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· (ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ‹ ÌÂÙ·- ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜, Ô˘ ·ÂÈÏÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ÔÔÈË̤ӷ). Ì·Ù· ·˘Ù¿ ‰ÂÛ̇ÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ £ÂÛÛ·Ï›· fiÛÔ ÙÔ -¶ÚÔÒıËÛË Î·È ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ∂ÏÏ¿- ÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘” , ÙfiÓÈÛ Ì ¤ÌÊ·ÛË. ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ fiÚÔ˘˜” . √ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ‰¤ÛÌ¢ÛË Ó· √ Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ ˆ˜ “Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi ÏÂ- ‰Ô˜ ÙˆÓ ÔÈÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ì “£ÂÛÛ·ÏÈ΋ Ù·˘Û˘Ó‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ Ì ٷ ¿ÙÔÌ· Ì ÔÓ¤ÎÙËÌ· ÙÔ˘ ÂÓˆÙÈÎÔ‡ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “™˘ÌÌ·¯›· À- ÙfiÙËÙ·” . ø˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÚÔ˜ Ì›ÌËÛË (·Ú·Áˆ·Ó·ËÚ›· Î·È ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛ ˆ˜ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÙÔ˘ ÚÔÁ‹˜ Î·È ÂÌÔÚ›·˜) Â›Ó·È Ù· Ì‹Ï· ∑·ÁÔÚ¿˜. ¤Ú ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ” ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘ ·ÊÔ‡ Â›Ó·È ÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Û ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ -™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÂÎı¤ÛÂȘ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ÔÚ·Ì·ÙÈÎfi Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ú·ÏÈÛÙÈÎfi Î·È ‚‚·›Î·È ÎÙ›ÚÈ· Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ÚÔÛ‚·ªÂ ‰˘Ô ÏfiÁÈ· ı¤ÏÔ˘Ì ÙÔÓ £ÂÛÛ·Ïfi ·Ú·ÁˆÁfi ˆ˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ·ÁÚfiÙË Î·È ÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÁÈ· Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·ËÚ›·. “∏ ηٿ“ÚÔÛÙ¿ÙË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜” Î·È ÂÊ·ÚÌÔÛÙ‹ ÙÔ˘ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘. Ù˘ “·ÂÈÊfiÚÔ˘ ÁˆÚÁ›·˜” , ÙfiÓÈÛ ηٷ¯ÂÈÚÔÎÚÔÛÙ·ÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ·, fiˆ˜ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ∞ÔÙÂÏ› ÚÔÛˆÈ΋ ÌÔ˘ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÛÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜, ‰ÂÓ Ì·˜ ÙÈÌ¿ ˆ˜ ÎÔÈÓˆÎ·È Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ó· ›- ÙÔ‡ÌÂÓÔ˜” . Ó›· Î·È ˆ˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ¶ÔÏÈÙ›·” , ÛËÌ›ˆÛÂ. Ó·È ‰È·ÚÎÒ˜ ‰›Ï· ÛÙÔÓ ·ÁÚfiÙË Î·È ÙÔÓ ÎÙËÓÔÙÚfi¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ó· Û˘ÓÂÚÊÔ” , ›Â Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “¶ÚÔˆıԇ̠ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·Ú·ÙËÚËÙËÚ›Ô˘ ÙÈÁ·ÛÙ› ÛÙÂÓ¿ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì ·ÌÒÓ ÁÈ· Ù· ·ÁÚÔÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Û‡ÛÙ·- “¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¿ Ì·˜ Ó·ËÚ›· ηıÒ˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ·Ú¿Û¯ÂÈ Î¿ı ‰˘Ó·Ù‹ ÛË Î·È ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÔÌ¿‰·˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÎÚ›ÛÂˆÓ ‚Ô‹ıÂÈ· Û ˘ÏÈÎÔÙ¯ÓÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë” ÛÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÙÔ̤·. ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ›- -¢ÂÛ̇ÙËΠÁÈ· ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Û ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯Ò- Û‡ÏÏÔÁÔÈ Ó· ·Ó·‚·ıÌ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÚÔ˜ Ù· Ó·È Ó· Û˘ÏϤÁÂÈ Î·È Ó· ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì¤ÏË ÙÔ˘˜. ÛÂ Û˘Ó¯‹ ‚¿ÛË Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ·fi ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô Î. ∫ÒÛÙ·˜ ÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÙÔ̤·, Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ Û˘∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ·Ó¤‰ÂÈÍ ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔ∂ÈÛΤ„ÂȘ ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˘ Ó·ÁÂÚÌfi Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·Ó‰ËÌ›·˜, Ú¿ “fiÛÔ ‚Ï·ÙÈ΋ Â›Ó·È Î·È ÁÈ· Ù· ¿Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ˘‡ı˘Ó· Î·È ¤ÁηÈÚ· ™∏ª∂ƒ∞ ¶·Ú·Û΢‹, Ô ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ∞ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ÙÔÌ· Ì ·Ó·ËÚ›· Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ªÓËÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Î·È ‚‚·›ˆ˜ Ó· η¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ ı· ÂÈÛÎÂÊı›: ÌÔÓ›Ô˘” Î·È ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù·ı¤ÙÂÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ. ∂- ÛÙȘ 19:00 ÙÔ ¡ÂÔ¯ÒÚÈ, ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ Î·ıÒ˜ ›Û˘, ÚÔˆıÔ‡ÌÂ: - ÛÙȘ 19:45 ÙȘ ∞ʤÙ˜ Î·È Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ÌÂÈˆÌ¤ÓˆÓ ÂÈ- ÛÙȘ 20:30 ÙËÓ ÕÊËÛÛÔ. -∂Ê·ÚÌÔÁ‹ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÔÏÔÎÏËÚˆÛÈÙËÚ›ˆÓ ÛÙÔÓ √™∂. ̤Ó˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·-

¶∞™√∫: ™ÊÔ‰Ú‹ Â›ıÂÛË Î·Ù¿ ™·Ì·Ú¿ ™º√¢ƒ∏ Â›ıÂÛË ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î. ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÂÚÈԉ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ Î·È ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙfi, ÂÍ·¤Ï˘Û ¯ı˜ Ë ÓÔ̷گȷ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “¢¤ÛÌÈÔ˜ ÙÔ˘ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ·ÌÂÙ·ÓfiËÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ù‹ÊÔÚÔ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô‰‹ÁËÛ ÙË ¯ÒÚ· Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· , Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ Âȯ›ÚËÛ ӷ ÌÔÈÚ¿ÛÂÈ ‰ÒÚ· Î·È ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ , ÓÔÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ Ôϛ٘ ¤¯Ô˘Ó ͯ¿ÛÂÈ Ù· ÛοӉ·Ï· Î·È ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿, ÙȘ ÎÔ˘Ì·ÚȤ˜ Î·È ÙËÓ ·ÁÚ·Ó¿·˘ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ›¯Â ÂÚȤÏıÂÈ Ë ª·ÁÓËÛ›·, ÔÏfiÎÏËÚË Ë £ÂÛÛ·Ï›· Î·È Ë ¯ÒÚ· Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ ÙÔ˘. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Í¯¿ÛÂÈ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ™Ô˘ÊÏÈ¿ Ô˘ ›¯·Ó ηٷ‰ÈοÛÂÈ Û ԉÈ΋ Î·È ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋ ·ÔÌfiÓˆÛË ÙËÓ ª·ÁÓË-

Û›·; ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ··Ï›„ÂÈ ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÌ¿ÙˆÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¤ÚÁˆÓ fiˆ˜ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Î·È Ë ∫¿ÚÏ·. ∏ “ÂÔ¯‹ °ÎÔ‡·” Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ˆ˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡.¢ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ·Ù› Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞Ú¯‹ Ì ÙÔÓ ∞fiÛÙÔÏÔ ¶··ÙfiÏÈ· ¿ÓÔÈÁ ӤԢ˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Â›Ó·È ·ÎfiÌË Óˆ‹. ŸÛ· „¢ÙÔ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù· Î·È Ó· ı¤ÛÂÈ ÛÙÔ Ï·fi ÙÒÚ· Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ Î·È ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ ÙÔ˘ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ 7˘ ÙÔ˘ ¡Ô¤Ì‚ÚË, ÔÈ Ôϛ٘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ¤¯Ô˘Ó Á˘Ú›ÛÂÈ ÙËÓ Ï¿ÙË ÛÙÔ Ã£∂™ Î·È Û˘ÛÙÚ·Ù‡ÔÓÙ·È Ì·˙› Ì·˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜ Ó· ÛÒÛÔ˘Ì ÙË ¯ÒÚ·. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· “‚·ÊÙ›ÛÂÈ” ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡˜ ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙfi Î·È ÙËÓ ˘Ô„‹ÊÈ· ‰‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹, ¤ÂÛ ÛÙÔ ÎÂÓfi. √È Ôϛ٘ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÌÈÛÙ¢ıÔ‡Ó ÙÔ Ì¤Ï-

ÏÔÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ , Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙÔ˘˜ ÔϤÌÈÔ˘˜ Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™Â ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂÈ‚›ˆÛË ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∏ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË Â›Ó·È ÁÈ· ÂÌ¿˜ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚‹Ì·. ∞fi ÙËÓ ˘ÔÎÚÈÛ›· ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ‹ıÔ˜, ·fi ÙËÓ ·˘ı·ÈÚÂÛ›· ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÏÔÁÔ‰ÔÛ›·, ·fi ÙË Ê˘ÁÔÌ·¯›· ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙfiÏÌË. ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿ Î·È ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÔÏÈÛıËÚfi ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ¿ÎÚ·ÙÔ˘ Ï·ÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ÏÂÈÔ‰ÔÛ›·˜ Û˘ÌfiÓÔÈ·˜ Ô˘ ˘ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È fiÙÈ ÓÈÒıÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ÙÔÏÌÔ‡Ó Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ¤ÛÙˆ Î·È ÙÒÚ· ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Û˘ÁÓÒÌË ·fi ÙÔ Ï·fi ÁÈ· Ù· Û˘ÓÙÚ›ÌÌÈ· Ô˘ ¿ÊËÛ·Ó ›Ûˆ ÙÔ˘˜. ΔÔ˘˜ ·Ê‹ÓÔ˘Ì ›Ûˆ Î·È ÚÔ¯ˆÚ¿Ì ªÚÔÛÙ¿ ÁÈ·Ù› ¿Óˆ ·fi fiÏ· ÚÔ¤¯ÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜”.


EÎÏÔÁ¤˜ 2010 13

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 O∫Δøμƒπ√À 2010

YÔ„‹ÊÈÔÈ ÌÈÏÔ‡Ó ÛÙË «£» ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘: ™Â ÙÚÂȘ ¿ÍÔÓ˜ ∞. ¶·ÓÙÛ¿˜: ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·, ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ı· ÂÈÎÂÓÙÚˆı› Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi, Ù· ı¤Ì·Ù· SOS Ù˘ fiÏ˘

H

¿ÛÎËÛË, ÁÈ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡, Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È Ù˘ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È, ·fi ¤Ú˘ÛÈ, ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Ù˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜, Ù˘ ¤‰ˆÛ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛ˘ Û ÔÏÏÔ‡˜ ÙÔÌ›˜, ÔÏÏ¿ ÂÊfi‰È· Î·È ÂÌÂÈÚ›·. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ Ë ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ Î. ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ÛÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ fiÔ˘ Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈ· Ì ÙÔÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ù˘ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÔÏÈÙ›·˜” .

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË: ∫∞Δ∂ƒπ¡∞ Δ∞™™√¶√À§√À

°È·Ù› ‰ÂÓ Û˘Ó¯›Û·Ù ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Û·˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Î·È ·ÔÊ·Û›Û·Ù ӷ ı¤ÛÂÙ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘; ∂›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚfiÎÏËÛË Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘, Ì ٷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ·ÔÎÙ¿ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜, Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ, Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÙËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Ù˘ Ó¤·˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜. √ ÂÓÈ·›Ô˜ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·ÛÙÈ΋˜, ËÌÈ·ÛÙÈ΋˜, ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜, ·ÁÚÔÙÈ΋˜, ÔÚÂÈÓ‹˜ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ì Ӥ˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜, Ì ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ˘˜ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘˜ Î·È Î·ıÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ıÂÛÌÈο ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Î·È Ì ·Ó·‚·ıÌÈṲ̂ÓË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙË Ï‹„Ë ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ, ·ÔÎÙ¿ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, Ó· ÂÍÂÏȯı› Û ¤Ó·Ó ÈÛ¯˘Úfi ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi fiÏÔ -Ì ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ, ΢ڛˆ˜ ÂÓ Ì¤Ûˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜- Î·È Ó· ‚¿ÏÂÈ ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ¤Ó· Û›ÁÔ˘ÚÔ Î·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ “¯Ù˘‹ÛÂÈ” Î·È Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ. ¶Ò˜ ÓÔÌ›˙ÂÙ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘;

√ ÂÓÈ·›Ô˜ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ Û ̛· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË Û˘Á΢ڛ·, ηıÒ˜, ·ÊÂÓfi˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘ÓÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ¢‹ÌˆÓ, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÔÈ fiÚÔÈ, ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘, ı· Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔÈ. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜ ı· ÂÈÎÂÓÙÚˆı› Û ÙÚÂȘ ¿ÍÔÓ˜. √ ÚÒÙÔ˜ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÓÔÈÎÔ·ÚÂÌ· ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘, Ì ÙÔ “Û˘ÌÌ¿˙ÂÌ·” ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ, ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ, ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ·Ó›ÛÚ·ÎÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË fiÚˆÓ, ̤ۈ Ù˘ ∫∂¢∫∂. ∫·È Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ÛÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, Ì ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓˆÓ Î·È ·ÍÈfiÈÛÙˆÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ, ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÂÍÈÌfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ¶ÔÏÏÔ› ›‰·Ó ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, fiÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÙÂ, ÙËÓ “··Ú¯‹” ¢ڇÙÂÚˆÓ Û˘ÌÌ·¯ÈÒÓ. ™Â Â›Â‰Ô ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, fiˆ˜, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ‰Â›¯ÓÂÈ Ë ÂÌÂÈÚ›·, Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó Û˘ÌÌ·¯›Â˜ ‰È·ÚΛ·˜, ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ∞Ó¿ÏÔÁ·, Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ˆÛÙfiÛÔ, ÛÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈ, ÂȉÈο, ÛÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ Û˘Óı‹Î˜ ··Í›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ ·‡ÚÈÔ, ¢ÓÔÂ›Ù·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ô ÏÔ˘Ú·ÏÈÛÌfi˜, Û¿Ó ÈÔ Â‡ÎÔÏ· Ù· ÎÔÌÌ·ÙÈο ÛÙÂÁ·Ó¿, ηıÒ˜ ÔÈ Ôϛ٘, Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙËÓ ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ·ÁˆÓ›· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘, “‚ϤÔ˘Ó” ΢ڛˆ˜ ÚfiÛˆ·, ı¤ÛÂȘ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜, Ô˘ ı· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È Â˘ËÌÂÚ›·˜, ·Ú¿ ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÛËÌ·›Â˜. ∫¿Ùˆ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ Ú›ÛÌ·, ¤¯Ô˘Ó ·ÁηÏÈ¿ÛÂÈ ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Ôϛ٘ ۯ‰fiÓ ·fi fiÏÔ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Ê¿ÛÌ·, ·ÍÈÔÏÔÁÒÓÙ·˜ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘, ÙË ‰È·Î‹Ú˘ÍË ·Ú¯ÒÓ Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡, ÂÓÒ Ô ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ·ÔÙÂÏ› ¯¤ÁÁ˘Ô ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜.

H

∏ ηı·ÚÈfiÙËÙ·, ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi Î·È ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰Ô̤˜ Â›Ó·È Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ı¤Ì·Ù· ¿ÌÂÛ˘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ Ó¤Ô ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÌÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ÛÙË “£” Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÔÏÈÙ›·” ÙÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶·ÓÙÛ¿˜.

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

∂ÈÛÙÚ¤ÊÂÙ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÎËÓ‹. ¶ÔÈÔÈ ÏfiÁÔÈ Û·˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË; ∏ ÚfiÎÏËÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙÂÈÔ˘” ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ÎÔÚ˘Ê·›· Î·È ÈÛÙÔÚÈ΋. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ fiÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ Ì›ÓÈÌÔ˘Ì Ù˘ ¢·ÈÛıËÛ›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Î·È ¤¯ÂÈ ·Û¯ÔÏËı› Ì ٷ ÎÔÈÓ¿, ‰ÂÏ¿˙ÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· Ó· Â›Ó·È ·ÚÒÓ Û’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·Ì‹ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ, ÛÙÔ ÁÚ¿„ÈÌÔ ÌÈ·˜ ÛÂÏ›‰·˜ ηϋ˜ ÙÔÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜. ∞Ó ÚÔÛı¤ÛÂÙ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, ÚÔ·ÙÂÈ ·‚›·ÛÙ· Ë ·¿ÓÙËÛË, ÁÈ·Ù› Í·Ó·‚Á·›Óˆ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÎËÓ‹. ªÔÚ›Ù ӷ Ì·˜ ›Ù ÙÚ›· ÛËÌ·ÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë fiÏË; ™Â ÙÔÈÎfi Â›Â‰Ô ı· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· Ù· ÈÂÚ·Ú¯‹Ûˆ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ· - ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ - ∫˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰Ô̤˜ Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ¯Ú‹˙Ô˘Ó È‰È·›ÙÂÚ˘ ÚÔÛÔ¯‹˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË. Δ· ı¤Ì·Ù· ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Ì ÔÏÏ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ηϋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¢‹ÌÔÈ Ô˘ Û˘ÓÂÓÓÔÔ‡ÓÙ·È, χÓÔÓÙ·È Ôχ ‡ÎÔÏ·. ™Ù· ı¤Ì·Ù· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏ·, ÁÈ·Ù› ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·Ú¤Ì‚ÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ‰Ú·ÛÙÈο Î·È ·Ó·ÙÚÂÙÈο Û ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘ Î·È Û ı¤Ì·Ù· Ô˘ ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi Ù· fiÚÈ· Ù˘ ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›·˜ ÙÔ˘: ¶·ÏÈfi §ÈÌÂӷگ›Ô, ΔÛÈÌÂÓÙ¿‰ÈÎÔ, ·¤ÚÈ· Ú‡·ÓÛË, Ú‡·ÓÛË ·fi ÙÔÓ ·ÁˆÁfi Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ Î.Ï. ∂Λ ı¤-

ÏÂÈ ÙÛ·Á·Ófi Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÙÔ ¤¯Ô˘ÌÂ. ΔÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi Î·È ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰Ô̤˜ ı¤ÏÔ˘Ó ÌÂϤÙË Î·È ·Ó·˙‹ÙËÛË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ Û οıÂ Â˘Úˆ·˚΋ ‰Ú¿ÛË. ¶ÚÒÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Â›Ó·È Ë ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ·Ó·‰È¿Ù·ÍË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ Ó· ·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ ÔÌÔÈfiÌÔÚÊ· Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο οı ÁˆÓÈ¿ Î·È Î¿ı ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ fiÏ˘. £· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ·ÚÓËÙÈÎfi ÔÏÈÙÈÎfi Îϛ̷ ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜; ™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· Â›Ó·È ıÔÏfi Î·È Û ۇÁ¯˘ÛË. √È Ôϛ٘, ÂÂȉ‹ ¤¯Ô˘Ó ¿ıÂÈ, ¤¯Ô˘Ó Ì¿ıÂÈ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÚ·Ù¿ÓÂ Î·È ÌÈÎÚfi ηϿıÈ ÛÙȘ ÌÂÁ·ÏfiÛÙÔ̘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ. ¶ÚÔÛˆÈο ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ˆ, ·Ó Ô ÔÏ›Ù˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÈÔ ¤Í˘ÓÔ˜, ÈÔ ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔ˜ ‹ ÈÔ ·˘ÛÙËÚfi˜. ΔÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ô ÔÏ›Ù˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ôχ ÈÔ ‰‡ÛÈÛÙÔ˜. ∂Âȉ‹ ÛÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‚Á¿˙Ô˘Ì ‰‹Ì·Ú¯Ô Î·È ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜, ÔÈ Ôϛ٘ ı· ÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ˘ ÂÎϤÁÔÓÙ·˜ ·˘ÙfiÓ Ô˘ ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ·›˙Ô˘Ó Î·È Ù· ÚfiÛˆ· Ô˘ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó Ù· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ·. √ Ó¤Ô˜ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ë fiÏË. ¶ÔȘ Ӥ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È; √ Ù›ÙÏÔ˜ Ù· ϤÂÈ fiÏ· “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÔÏÈÙ›·” : πÛfiÙÈÌË Î·È ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ Û˘Ó‡·ÚÍË ÙˆÓ ÔÎÙÒ ¢‹ÌˆÓ Î·È Ù˘ ÌÈ·˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜, ¯ˆÚ›˜ ÚˆÙÔηı‰ڛ˜, ¯ˆÚ›˜ ËÁÂÌÔÓÈÛÌÔ‡˜, ¯ˆÚ›˜ ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È ÌÈÎÚ¤˜ fiÏÂȘ, ·ÏÏ¿ ÌÂ Û˘Ó‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ. ™ÙË “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÔÏÈÙ›·” ¤¯Ô˘Ì ÛÙÔ ÓÔ˘ Ì·˜ ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ¢‹ÌÔ, ÌÈ· ¿ÏÏË Ôχ ÈÔ Ôχ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ÔÓÙfiÙËÙ· Ì ‚·ÚȤ˜, fï˜, ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Û ı¤Ì·Ù· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜ Î·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜. ¢ÂÓ ı· Â›Ó·È Î¿ÙÈ ·Ïfi ‹ ‡ÎÔÏÔ. £· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ôχ ÌÂÚ¿ÎÈ Î·È ÔÏÏ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ¡·, ÁÈ·Ù› ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Î·È ÈÂÛÙÈÎfi ÂÚÒÙËÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ ÔÈ Ôϛ٘ Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ¿ÂÈ ÛÙËÓ Î¿ÏË, Â›Ó·È ÙÔ ÔÈÔ˜ ͤÚÂÈ Î·È ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿.

Ë Û Ë Î › Ô OÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ··ÓÙÔ‡Ó A˘ÙÔ‰È ¢‹ÌÔ˜

B√§√À

1

∂›ÛÙ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ;

2

¶Ô‡ Ï›ÂÈ ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÛÙËÓ fiÏË Î·È Ò˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛٷ٢ٛ ·˘Ùfi Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ;

¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢ÂÚ‚¤Ó˘,

°È¿ÓÓ˘ °·‚·Ï¿˜,

°È¿ÓÓ˘ ∫Ï›ÙÛ·˜,

˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÔÏÈÙ›·”

˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “¡¤Ô˜ ¢‹ÌÔ˜-¡¤Ô •ÂΛÓËÌ·”

˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ì ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ “¢ÚfiÌÔÈ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜”

1) ∏ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÔÏÈÙ›· ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ë ÎÏ·ÛÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Í·Ó·Á˘Ú›ÛÂÈ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙˆÓ ÚÔÙÂÚ·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ fiÏË, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿, ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È Î·Ù’ ÂÍÔ¯‹Ó ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο, ηıÒ˜ Î·È ÛÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ÌÂÙÒÔ˘ Ô˘ ·ÔÎÙ¿ Ô ¢‹ÌÔ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÌÔÚʤ˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜: ·Ó·Î‡ÎψÛË ·ÓÙÔ‡, ·Ó·Î‡ÎψÛË Ó¤ˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÎÔÌÔÛÙÔÔ›ËÛË, Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ, ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘, ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘ ÙˆÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ Ì ·ÓÙÈÚÚ˘·ÓÙÈΤ˜ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Î·È ¿ÏϘ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Ì·˜. ¶ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ηÈÓÔÙÔÌÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ LIFE, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ˆÊ¤ÏÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ¢‹ÌÔ. ∂›Ì·È ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÌ¿‰· Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÌÔ˘, ·fi ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, ÚfiÛÊ·Ù·, ·¤Û·Û·Ó Â·ÈÓÂÙÈο Û¯fiÏÈ· ·fi Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ô˘ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛ·Ó ÙÔÓ ÂӉȿÌÂÛÔ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. 2) ™ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ Ú·Û›ÓÔ˘, ÙÔ fiÚ·Ì¿ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· Í·Ó·‰Ô‡Ì ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ fiÏË, fiˆ˜ ı˘Ì¿Ì·È ÙÔÓ μfiÏÔ ·fi Ù· ·È‰Èο ÌÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·. ¶ÔÏϤ˜ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙ˜, Ì ÏÔ‡ÛȘ ‰ÂÓ‰ÚÔÛÙÔȯ›Â˜ Î·È Î‹Ô˘˜. ∞˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÙfiÛÔ ÛÙ· ÎÂÓÙÚÈο ÛËÌ›·, fiÛÔ Î·È ÛÙȘ Ӥ˜ ÂÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ fiÏ˘. ∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘, ‹Ù·Ó Ï¿ıÔ˜ Ë “ÌÔÓÙÂÚÓ›˙Ô˘Û·” ·ÓÙ›ÏË„Ë Ô˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ Û ·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, Ë ÔÔ›· ‹ıÂÏ Á˘ÌÓ¿ Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Ì “ÂÚÈÊÂÚfiÌÂÓ˜” ˙·ÚÓÙÈÓȤÚ˜. ∏ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÔÏÈÙ›· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÏÂÙË̤ÓÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Ú·Û›ÓÔ˘ Û ˘¿Ú¯ÔÓÙ˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ηٿ 20%, Û ÌÈ· ÙÚÈÂÙ›·. ∂ÈϤÔÓ, ˘¿Ú¯ÂÈ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· Ú¿ÛÈÓ˜ ÛÙ¤Á˜ Û ۯÔÏ›· Î·È ‰ËÌÔÙÈο ÎÙ‹ÚÈ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È, Â›Û˘, ·fi ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· LIFE. ªÂ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘, ÌÂÁ¿ÏÔ ‚¿ÚÔ˜ ¤ÊÙÂÈ Û ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ ÂÚÈ·ÛÙÈÎfi Ú¿ÛÈÓÔ Ì ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ·Ó¿‰ÂÈÍË ‰·ÛÒÓ Î·È ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ¯ÂÈÌ¿ÚÚˆÓ Î·È ÚÂÌ¿ÙˆÓ. Δ¤ÏÔ˜, ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ Ë ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜ ÁÈ· ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ Ú·Û›ÓÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ȉȈÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜.

1) ™Â fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Ô˘ Û˘ÓÂÓÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÔÏÏ¿ ÁÈ· ÙË Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·, ı· οÓÔ˘Ì fï˜ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·, ÙÔ ··ÈÙÔ‡Ó ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜, Ô˘ ·Í›˙Ô˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜, Â›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. √È ¿ÌÂÛ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¤˜ Ì·˜ ı· Â›Ó·È Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ÔÈ ‰›ÌËÓ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ‰ÂÓ ·ÚÎÔ‡Ó. ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ó¤ˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚˆÓ Î·È fi¯È ÛÙȘ Û˘Ó¯›˜ ‰··ÓËÚ¤˜ ÂÈÛ΢¤˜ ÙÔ˘˜. π‰›ˆ˜ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙԇ̠·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚ· ·Ó·Î‡ÎψÛ˘, ÙÒÚ· Ô˘ ı· ÂÂÎÙ›ÓÔ˘Ì ÙÔ ıÂÛÌfi Û fiÏÔ ÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ¢‹ÌÔ. ∏ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ˘¿ÏÏËÏÔ˘ ··ÈÙ› Ó· ·ÔÏ˘Ì·›ÓÔÓÙ·È Ù·ÎÙÈο Ù· Ô¯‹Ì·Ù· ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ·fi ÂȉÈ΋ ‰ËÌÔÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›·. £· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÛÙËÓ ÂÔÙ›· Ù˘ Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ì ÙËÓ ÂÓ·fiıÂÛË Ì¿˙ˆÓ ÛÙ· ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· ‹ ÙËÓ ·fiÚÚÈ„Ë ÂÈΛӉ˘ÓˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ο‰Ô˘˜. ∏ ηı·ÚÈfiÙËÙ· Â›Ó·È ˘fiıÂÛË fiÏˆÓ Ì·˜, fi¯È ‰›Ô ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘.

2) ™ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ ‰ÂÓ ÓÔÂ›Ù·È ·Ó¿Ù˘ÍË ¯ˆÚ›˜ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÂȉÈο ÙÔ˘ Ú·Û›ÓÔ˘. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Ú·Û›ÓÔ˘ ÂÏ΢ÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ οı ËÏÈΛ·˜ Î·È Ë Ù·ÎÙÈ΋ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘˜ ˘Ô‚ÔËı¿ ÙËÓ ÔÈÔÙÈ΋ ÔÈÎÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ·Ó·‚·ıÌ›˙ÂÈ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ Ì·˜. ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¿ Ì·˜ ı· Â›Ó·È ÔÈ Ê˘Ù‡ÛÂȘ Ì ‰¤ÓÙÚ· ηٿÏÏËÏ· Ô˘ ¢‰ÔÎÈÌÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ Û ÔÏÏÔ‡˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·Ï˘Ì̤ÓÔ˘˜ Û‹ÌÂÚ· Ì ¿ÂÈÚ· ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ· ÙÛÈ̤ÓÙÔ˘. √ ÂÓÈ·›Ô˜ Ó¤Ô˜ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ÙfiÔ˜ ÚÔÈÎÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ÙË Ê‡ÛË Î·È ı· ÚÔÛٷ٤„Ô˘Ì ÙÔ ÂÚÈ·ÛÙÈÎfi Ú¿ÛÈÓÔ, ÒÛÙÂ Î·È ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜, Ô˘ ı· ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ì ÛÙ· Û¯¤‰È· fiÏ˘, Ó· Â›Ó·È ·ÈÛıËÙÈο Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ·Ó·‚·ıÌÈṲ̂Ó˜. ™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ·ÛÙÈÎÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜. ∞˜ ÌÔ˘ ÂÈÙÚ·› Ó· ÛËÌÂÈÒÛˆ ˆ˜ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ì·˜ ‹‰Ë ˘ÏÔÔÈ› ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘ ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ì¿Ù·ÈË ˘ÏÔÙfiÌËÛË ‰¤ÓÙÚˆÓ Ô˘ ı· ı˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ Ì·˙È΋ ÂÎÙ‡ˆÛË ÙÔ˘ ÔÏ˘Û¤ÏÈ‰Ô˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ùfi˜ Ì·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÁÓˆÛÙÔÔÈԇ̠‰È¿ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘, ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È ÙˆÓ Û˘Ó¯ÒÓ Â·ÊÒÓ Ì·˜.

1) ∂›Ó·È Ê·ÓÂÚfi, fiÙÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚÔÓÈ¿, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ Û˘ÓÔÈ˘ Ù˘ fiÏ˘, Ë ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ·ÔÁÔËÙ¢ÙÈ΋. √È Ï·Ù›˜ Î·È ÔÈ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ ‰ÂÓ ÙÈÌÔ‡Ó Î·Ó¤Ó· μÔÏÈÒÙË Ì ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜. √È ˘ËÚÂۛ˜ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈΤ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚¤˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. £· Ú¤ÂÈ ÏÔÈfiÓ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. ªÂ Ù· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ ÙÔ˘ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· Á›ÓÂÈ ÛÔ‚·Úfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Î·È ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ ÛÙȘ ·˘ÍË̤Ó˜ ·Ó¿ÁΘ Î·È È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÂÈÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. √È ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ·ÍÈÔÎÚ·ÙÈο Ì ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÙÔ˘ ∞™∂¶ Î·È fi¯È ̤ۈ ÙˆÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ. √ÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ Î·È ·Ó·Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌÂȈı› ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·ÔÎÔÌȉ‹˜ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. ¶ÚÔÌ‹ıÂÈ· Ó¤Ô˘ ηٷÏÏ‹ÏÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ Û˘ÓÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ¢‹ÌˆÓ. Δ¤ÏÔ˜, ··ÈÙÂ›Ù·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ˘‡ı˘ÓË ÛÙ¿ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∞˘Ùfi ¿ÏψÛÙ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ì·˜.

2) ™Ù·ÙÈÛÙÈο, Ô μfiÏÔ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ¿ÏϘ ÈÛÔÌÂÁ¤ıÂȘ fiÏÂȘ, ¤¯ÂÈ ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· Ú¿ÛÈÓÔ. ∂Λ Ô˘ ˘ÛÙÂÚ›, ȉȷÈÙ¤Ú· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Â›Ó·È ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘. ªÂÙ¿ ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ 2004 ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ¤ˆ˜ ηıfiÏÔ˘ ‰ÂÓ‰ÚÔÊ˘Ù‡ÛÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó. §Â›ÂÈ ÙÔ ¯ÚÒÌ· ·fi Ù· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ÛÙ· ¿Úη Î·È ÙȘ Ï·Ù›˜ Ù˘ fiÏ˘. §Â›ÂÈ Ë ÊÚÔÓÙ›‰· Î·È Ë Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ‰ÂÓ‰ÚÔÛÙÔȯÈÒÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·È ÛÙȘ Û˘ÓÔÈ˘. ™Ù· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ ı· ¯ÚÂÈ·Ûı› Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ Ú·Û›ÓÔ˘ Û fiÏË ÙËÓ ¤ÎÙ·Û‹ ÙÔ˘. ªÈ· ·fi ÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë ‰ÂÓ‰ÚÔʇÙ¢ÛË Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ·ÈÛıËÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È Û·Ó Ë¯ÔÌfiÓˆÛË. ∏ ˘ËÚÂÛ›· Ú·Û›ÓÔ˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤ÌÂÈÚÔ ÚÔÛˆÈÎfi, Ô˘ Ì·˙› Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÚÔÛˆÈÎfi ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Û˘ÓÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ¢‹ÌˆÓ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ ÛÙȘ Ӥ˜ ·Ó¿ÁΘ. °È· Ó· ÌËÓ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÌ·È, ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÂÈÙ˘¯›· ÙˆÓ fiÔÈˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Â›Ó·È ›‰È˜ Ì ·˘Ù¤˜ Ô˘ ·Ú·¿Óˆ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·.


EÎÏÔÁ¤˜ 2010 14 ™∏ª∂ƒ∞ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ·ÓÂ-

ÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô˘Ú¤Ù·˜, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “ª¤Óˆ £ÂÛÛ·Ï›· ÔÈÎÔ§√°π∫∞” Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ∫ÒÛÙ· ¡Ù¿ÎÔ ı· ÂÈÛÎÂÊÙ› ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∫·Ï·Ì¿Î·˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ Â›Û΄˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: 10 .Ì.-11 .Ì. ÂÈÛΤ„ÂȘ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. 11 .Ì.-12 Ì. Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ÛÙ· ÙÔÈο ªª∂. 12 Ì.-2 Ì.Ì. Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÊÔÚ›˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.

∂›ÛÎÂ„Ë Ã·Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ∞¶√ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ˘Ô„‹-

ÊÈÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ μ·ÁÁ. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ∂›ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. μ·ÁÁ¤Ï˘ ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “¢ËÌÔÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·” Ì·˙› Ì ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜. √ Î. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜ ¤Ù˘¯Â ıÂÚÌ‹˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ·fi ÙÔ˘˜ ηٷÛÙË̷ٿگ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ Î·È ‰¤¯ÙËΠÙȘ ¢¯¤˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ηϋ ÂÈÙ˘¯›·. ™˘˙‹ÙËÛ ̷˙› ÙÔ˘˜, ¿ÎÔ˘Û ÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î·È ¤ÁÈÓ ·Ô‰¤ÎÙ˘ Ù˘ ·ÁˆÓ›·˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Ù˘ fiÏ˘, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓ˘ ÙÒÛ˘ Ù˘ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘, ·fiÚÚÔÈ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. √ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Û˘ÓÔÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÂÌÔÚÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ï·ÛË ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ˘ÔÛ¯¤ıËΠfiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ı· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿, fiˆ˜ ¤Î·Ó ÙËÓ ÙÂÙÚ·ÂÙ›· Ô˘ ¤Ú·ÛÂ, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ó¤ˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ.

™ÎÏËÚ‹ ÎÚÈÙÈ΋ ΔÛ›Ú· ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· Ú·Á‰·›Â˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ

“∞Ó Ì›ÓÔ˘Ì ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·›ı·ÓË ÚÔÔÙÈ΋ Ë ¯ÚÂÔÎÔ›·” ΔËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÙÔ‡ ¤ıÂÛ·Ó μÔÏÈÒÙ˜ ˆ˜ ÚÒÙÔ ˙‹ÙËÌ·

“∞

Ó Ì›ÓÔ˘Ì ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ·›ı·ÓË ÚÔÔÙÈ΋ Ë ¯ÚÂÔÎÔ›·. ∞Ó Ê‡ÁÔ˘Ì ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÛÙ·ıԇ̠ÛÙ· fi‰È· Ì·˜” ÙfiÓÈÛÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ¯ı˜ ·fi ÙÔ μfiÏÔ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫.√. ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Î. ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¿ÛÎËÛ ‰ÚÈ̇ٷÙË ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. √ ›‰ÈÔ˜ ÚÔ¤‚Ï„ ڷÁ‰·›Â˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ·Ó ‰ÂÓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÔÏÈÙÈ΋ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. √ Î. ΔÛ›Ú·˜ ÂÚÈfi‰Â˘Û ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ (Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙË §¿ÚÈÛ·) ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ÂÈÛΤ„ÂÒÓ ÙÔ˘ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÙÔ˘ ™À¡ ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ƒÂÔÚÙ¿˙: Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À

∞fi ÙȘ 11.30 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙË Ì›· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “£ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÏÔÁ›·˜” Î. ∫ˆÓ. ¶Ô˘Ï¿ÎË Î·È ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÂÚ¿ÙËÛ ÛÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Û ÎÂÓÙÚÈο ηʤ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠Ôϛ٘ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Û˘ÓÔÌ›ÏËÛÂ. “μÚÂı‹Î·Ì ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ó· È¿ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÛÊ˘ÁÌfi Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ∫·È ‰Ò, fiˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂ÏÏ¿‰·, Ë ÂÈÎfiÓ· Â›Ó·È ·ÓÔÌÔÈfiÙ˘Ë. √ÚÁ‹, ı˘Ìfi˜ Î·È ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·, Ô˘ ÈÛÙ‡ԢÌ ˆ˜ ·˘Ùfi ı· ÌÂÙ·ÊÂÚı› Î·È Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ™Â „‹ÊÔ ÙÈ̈ڛ·˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘” › ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ·Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘.

“∞ÏÏÈÒÙÈΘ Î·È ÎÚ›ÛÈ̘ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘” “∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Â›Ó·È ·ÏÏÈÒÙÈΘ. Ÿ¯È ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÔÈ ÚÒÙ˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ıÂÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ Á›ÓÔÓÙ·È Û ÚˆÙfiÁÓˆÚ· ‰Â‰Ô̤ӷ” ›Â Ô Î. ΔÛ›Ú·˜. ∫·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: “∏ ·ÓÂÚÁ›· ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ 20% Î·È Û¯Â‰fiÓ Î¿ı Û›ÙÈ ¤¯ÂÈ ·fi ¤Ó·Ó ¿ÓÂÚÁÔ. ™ÙÔ μfiÏÔ Ë ·ÓÂÚÁ›· ›Ûˆ˜ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÔ˘ 20%. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ë ‡ÊÂÛË Â›Ó·È ÛÙÔ 4%, Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ÛÙÔ 6%. ∞˘Ùfi ÙÔ Ì›ÁÌ· Â›Ó·È ÂÎÚËÎÙÈÎfi. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔ Ì›ÁÌ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Ë ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜ Î·È ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜. ΔÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ı· ‚˘ı›ÛÂÈ ÙËÓ ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ÎÚ›-

ÛË ·ÎfiÌË ÈÔ ‚·ıÈ¿. ∂›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‚Áԇ̠·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË” ÙfiÓÈÛ Ì ¤ÌÊ·ÛË Ô Î. ΔÛ›Ú·˜. ∫¿ÏÂÛ ÙÔÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ó· ÂÈ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Î·È fi¯È ¿ÏÏ· „¤Ì·Ù·, fiˆ˜ ÚÈÓ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ fiˆ˜ ›Â Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ - ¤Ù·˙ ·˘Í‹ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ „ËÊ›ÛÂÈ Ô Ï·fi˜, Ô˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ›‰Â ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘ Ó· Ô‰ËÁ› Û ÌÈ· Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Ì ÙÔÓ §·˚Îfi √Úıfi‰ÔÍÔ ™˘Ó·ÁÂÚÌfi Î·È ÙËÓ Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË. “°È· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ϤÂÈ „¤Ì·Ù·” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ê¤ÚÂÈ Î·È ı· ʤÚÂÈ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi. ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÔÚ›˙ÂÈ ϤÔÓ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÂÙÂÏÂṲ̂ӷ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÊÔÚÔÏÔÁ›·, ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÂÛfi‰ˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÔ˘Ó - fiˆ˜ › - ·fi Ì›· ÔÏÈÙÈ΋ Ë ÔÔ›· ‰›ÓÂÈ ÌfiÓÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ· ÛÙÔ˘˜ ÌË ¤¯ÔÓÙ˜. “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ 30%” ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “Ë Ì›ˆÛË ‹Úı ·fi ÙȘ ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ Û ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È ÙËÓ ¿Ù˘Ë ·‡ÛË ÏËÚˆÌÒÓ. ÕÏψÛÙ ÙÔ ¤ÛÔ‰· ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÌfiÏȘ 3,6%, ÂÓÒ Ô ÛÙfi¯Ô˜ ‹Ù·Ó 9%” . ™Â ¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋˜ ÙÔ˘ Î·È ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ì ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘˜ “¿ÓÔÈÍ ·Ú¿ı˘ÚÔ ÁÈ· Ӥ˜ ÊÔÚÔ··ÏÏ·Á¤˜” Î·È ÚfiÛıÂÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ “Û ·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ· ÁÈ· Ó· ÁÏÈÙÒÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂȘ ÙÚ¿Â˙·

¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜

‹ Ó· Â›Û·È ÌÂÁ·ÏÔÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜” . √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫.√. ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ Ì ¤ÌÊ·ÛË ˆ˜ Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¤¯ÂÈ ·˘Í‹ÛÂÈ ÙËÓ ÊÙÒ¯ÂÈ· Î·È Ï‹ÙÙÂÈ ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Ô˘˜. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ ÚÒËÓ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ∫√¡Δπ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È Ì ·fiÏ˘ÛË Î·È ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ·˘Ù‹ Ë ·Û˘‰ÔÛ›· ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· Î·È Ë ÏÔÁÈ΋ Ó· ‚ÁÔ˘Ó ·ÏÒ‚ËÙÔÈ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ÔÈ ÌÂÁ·ÏÔÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ·ÓÂÎÙ‹ ϤÔÓ ÁÈ·Ù› ˘ÔÙÈÌ¿ ÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ Ï·Ô‡.

“∫·Ïfi Ì¿ıËÌ· Ë ·Î‡ÚˆÛË Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘ ÛÙÔÓ ∞ÛÙ·Îfi” √ Î. ΔÛ›Ú·˜ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘ ÛÙÔÓ ∞ÛÙ·Îfi › Ì ¤ÌÊ·ÛË ˆ˜ “‹Ú·Ó ¤Ó· ηÏfi Ì¿ıËÌ·” fiÛÔÈ ÓfiÌÈ˙·Ó ˆ˜ Ì ÙËÓ ·ÓÔÌ›· ı· ¤Î·Ó·Ó Ì›˙Ó˜ Î·È Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó. “™›ÁÔ˘Ú· Ë ¯ÒÚ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ηٷÛÙÚ·ÙËÁԇ̠ÙÔ˘˜ ¡fiÌÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÈÒÓÔ˘Ó Î¿ÔÈÔÈ” ÚfiÛıÂÛÂ Ô Î. ΔÛ›Ú·˜. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ Ù· fiÛ· ÂÈÒıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ Ì·Ù·›ˆÛË Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘ ÛÙÔÓ ∞-

ÛÙ·Îfi Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™À¡ › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο “fiÙÈ ¤¯·Û·Ó ÙËÓ Ì¿Ï·” Î·È ˙‹ÙËÛ ӷ ηٷÙÂı› ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ë Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔ ∫·Ù¿Ú. “∂Âȉ‹ ›̷ÛÙ η¯‡ÔÙÔÈ Î·È ÂÂȉ‹ Ì ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î¿ÔÈÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÌÂÁÈÛÙÔÔÈÔ‡Ó Ù· Î¤Ú‰Ë ÙÔ˘˜ Ú¤ÂÈ Ó· ʤÚÔ˘Ó ÙË Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔ ∫·Ù¿Ú ÛÙË μÔ˘Ï‹” ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î. ΔÛ›Ú·˜. ÷ڷÎÙ‹ÚÈÛ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÎÚ›ÛÈ̘ Î·È Î¿ÏÂÛ ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Î¿ÏË ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘, ηıÒ˜ - fiˆ˜ ›Â, Ë „‹ÊÔ˜ ÛÙÔ ¶∞™√∫ ı· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· “Ó¤· ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜” . ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” › ˆ˜ Â›Ó·È “¶ÚÔÎÚÔ‡ÛÙ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, Â›Ó·È “ÎÔÌ̤ÓÔ˜ Î·È Ú·Ì̤ÓÔ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘” Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ̤۷ ÛÙËÓ ÙÂÙÚ·ÂÙ›· ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ¤ÍÈ ‰È˜ ÏÈÁfiÙÂÚ·, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È “ı¤ÏÔ˘Ì ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ Î·È ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜” ›Â. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡. ¢. Î. ™·Ì·Ú¿ › fiÙÈ “Û˘Á΢Úȷο Ù¿ÛÛÂÙ·È Î·Ù¿ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘” Î·È ‰ÂÓ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ™À¡ ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È, fiˆ˜ ÙȘ ·Ó¤ÊÂÚÂ, Û ٤ÛÛÂÚȘ ¿ÍÔÓ˜: ∞Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘, ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÈÛË Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË Ì ‰ËÌfiÛȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ.

√ Î. ΔÛ›Ú·˜, ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ۯÂÙÈΤ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ, › ˆ˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Â›Ó·È Î·È Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È ÂÈηϤÛÙËΠÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ πÚÏ·Ó‰›·˜ Ì 30% ¤ÏÏÂÈÌÌ· - Î·È fi¯È 15% - Ô˘ ‰ÂÓ Ì‹Î ÛÙÔ ¢.¡.Δ. ÀÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ ›¯Â ÚÔ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔ ¢¡Δ Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ οÓÂÈ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Â›Ó·È Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙËÓ ÊÙүȷ. ¶ÚÔ¤‚Ï„ ˆ˜ “·Ó Ì›ÓÔ˘Ì ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ·›ı·ÓË ÚÔÔÙÈ΋ Ë ¯ÚÂÔÎÔ›·, ÂÓÒ ·Ó ʇÁÔ˘Ì ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÛÙ·ıԇ̠ÛÙ· fi‰È· Ì·˜” . ∫·Ù¤ÏËÍ ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ë “΢‚¤ÚÓËÛË ÛÙÂÚÂ›Ù·È ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ Î·È ËıÈ΋˜ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘” Î·È ÚÔ¤‚Ï„ “Ú·Á‰·›Â˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, ·Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ ·ÏÏ·Á‹ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË”. “∂›Ì·ÛÙ Û ÂÚ›Ô‰Ô ÌÂÁ¿Ï˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜. ΔÔ ÔÏÈÙÈÎfi ‰›Ô ·Ó·‰È·Ù¿ÛÛÂÙ·È...” › ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô Î. ΔÛ›Ú·˜.

¶ÚÒÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ë ·ÓÂÚÁ›· ΔËÓ ·ÓÂÚÁ›· ˆ˜ ÚÒÙÔ ˙‹ÙËÌ· ¤ıÂÙ ۯ‰fiÓ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ Û˘ÓÔÌ›ÏËÛ ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Ô Î. ΔÛ›Ú·˜. ¶ÂÚ¿ÙËÛ Â˙Ô‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘, Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ηٷÛÙË̷ٿگ˜ Î·È Ôϛ٘, Ô˘ οıÔÓÙ·Ó Û ηʤ Î·È ·fi fiÏÔ˘˜ ÂÈÛ¤Ú·Í ÙȘ ›‰È˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜: ¡· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Ë ·ÓÂÚÁ›·. ∫·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ›·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÙÒÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Î·È ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·, ÂÓÒ Ó¤ÔÈ - ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ Û ËÏÈΛ· Ô˘ ÚfiÛÊ·Ù· ·ÔχıËÎ·Ó - ˙‹ÙËÛ·Ó ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ Î. ΔÛ›Ú· ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÁÈ· fiÏÔ˘˜, fiˆ˜ ·Ï¿ ‰È·Ù˘ÒıËΠ۠¤Ó·Ó ·ÎfiÌË ÔÏÈÙÈÎfi ·Ú¯ËÁfi Â›Ó·È Ë ¿ÌÂÛË Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜...

∂›ÛÎÂ„Ë ∫Ô˘Ú¤Ù· ÛÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Î·

¶∞ƒ∞™KEYH 22 O∫Δøμƒπ√À 2010

“£∂™™∞§π∞ Ù˘ ∞§§∏§∂°°À∏™ Î·È Ù˘ √π∫√§√°π∞™”

¢ËÏÒÛÂȘ ∞ϤÍË ΔÛ›Ú· ·fi §¿ÚÈÛ· ™Δ√ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÚÈԉ›·˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘

∫√ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∞ϤÍË ΔÛ›Ú· ÛÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “£ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Ù˘ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜” ÛÙË §¿ÚÈÛ·, Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Û ÙÔÈο ªª∂ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙfiÓÈÛÂ: “√È ÊÂÙÈÓ¤˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·fi οı ¿ÏÏË ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÛÙÔ˘˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ· ‰‡Ô ÏfiÁÔ˘˜: ·ÊÂÓfi˜ Ô ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ıÂÛÌfi˜ Ì ÔÏÏ·Ϥ˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ·ÏÏ¿ Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜. ∫˘Ú›ˆ˜ fï˜ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË Â-

ÎÏÔÁÈ΋ Ì¿¯Ë ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ‰¤ÛÂÈ ÙËÓ ¯ÒÚ· ÛÙË ÌÓËÌÔÓȷ΋ ۇ̂·ÛË. ∂›Ó·È Ë ÚÒÙË Â˘Î·ÈÚ›· Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÔÚÁ‹ Î·È ÙËÓ ·Á·Ó¿ÎÙËÛ‹ Ù˘ Ì ÙËÓ „‹ÊÔ Ù˘. ™Â ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÔÈ Ôϛ٘ ı· ÛÙ›ÏÔ˘Ó Ì‹Ó˘Ì· ηٷ„‹ÊÈÛ˘ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È ·˘ÙÒÓ Ô˘ Ì·˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó Û ·˘Ùfi, Û ¤Ó· ‚·ı‡ ÙÔ‡ÓÂÏ ¯ˆÚ›˜ ÚÔÔÙÈ΋ ÂÍfi‰Ô˘. √È Ôϛ٘ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜ ¤Ó· ۷ʤÛÙ·ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ı· Ê·Ó› ÛÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·”.


EÎÏÔÁ¤˜ 2010 15

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 √∫ΔøμƒπOY 2010

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË - ·¿ÓÙËÛË ¶··ÙfiÏÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ¤ÚÁˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜

“∏ ¡¢ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ fiÙÈ Í¯ӿ ‡ÎÔÏ·, ‰ÂÓ Í¯ÓÔ‡Ó fï˜ ÔÈ Ôϛ٘” ÙˆÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ¤Ó· ∂™¶∞, Ô˘ ·ÓÙ› Ó· ¤¯ÂÈ ·ÔÚÚÔÊËÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 40% ÙÔ 2009, ÌfiÏȘ Î·È ÌÂÙ¿ ‚›·˜ ¿ÁÁÈ˙ ÙÔ 3%, Î·È ·˘Ùfi ÔÊÂÈÏfiÙ·Ó Î·ı·Ú¿ ÛÙËÓ ·ÔÚÚÔÊËÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ-Á¤Ê˘Ú·˜! ∫·È ÂÓÒ Ë ¯ÒÚ· Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·Ó Ì ̷ıËÌ·ÙÈ΋ ·ÎÚ›‚ÂÈ· Û ‡ÊÂÛË, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡¢ Â¤ÛÙÚÂÊ ÛÙËÓ ∂∂ ÔÛfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 11 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Ì ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÙÚÈÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ Î·È ¿ÚÔÓ - ¿ÚÔÓ ÙÔ °’ ∫¶™. √È Â˘ı‡Ó˜ ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ. º¤ÚÔ˘Ó ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Î·È ÙË ÛÊÚ·Á›‰· ÙˆÓ ÂÈÛËÁËÙÒÓ ÙˆÓ ¯ÂÈÚfiÙÂÚˆÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. μÔ˘Ï¢ÙÒÓ Ù˘ ¡¢ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·Ó·˙‹ÙËÛË ÚfiÏÔ˘ Î·È ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜! ∂Ì›˜ Û‹ÌÂÚ·, ·Ó·Ï˘ÙÈο Î·È ˘‡ı˘Ó·, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜: °È· ÙÔ ‰ÚfiÌÔ º¿ÚÛ·Ï· - §¿ÚÈÛ·, Ë ÌÂϤÙË ·Ó·Ù¤ıËΠÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2009, ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2011 Î·È ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·Ì¤Ûˆ˜ Ë ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ‹ ÙÔ˘. ∂›Ó·È Ï¿ÙÔ˘˜ 11 Ì., Ì‹ÎÔ˘˜ 35 ¯ÏÌ. Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚ›Ô˘ 100 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∏ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ ÂÁÁÚ·Ê‹ fiÚˆÓ ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È 40 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∞Ï‹ıÂÈ·, ÙÈ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·Ó ÔÈ ÙÔÈÎÔ› ÙÔÔÙËÚËÙ¤˜ Ù˘ ¡¢ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ §¿ÚÈÛ·˜ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ô “Û˘ÓÙÔ›Ù˘” Ê·ÚÛ·ÏÈÓfi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶∂Ãø¢∂; ¶ÚÔÌÂϤÙ˜ Ô˘...ı·... ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·Ó Û ÌÂϤÙ˜; ∫·È ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ fiÙ ı· ÌÈÏÔ‡Û·Ó; ∂›Ó·È Û·Ê‹˜ Ô ÂÌ·ÈÁÌfi˜ ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ ÙÔÈο ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙˆÓ Î·È Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ∂·Ú¯›·˜ º·ÚۿψÓ. °È· ÙËÓ ¶·Ú¿Î·Ì„Ë ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜, Ë Ó¤· ÌÂϤÙË, ¤¯ÂÈ ·Ó¿‰Ô¯Ô Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ ÁÈ· Ó· ˘ÔÁÚ·Ê› Ë Û‡Ì‚·ÛË. ¶ÚÔ¯ˆÚ› Ë Ó¤· ÌÂϤÙË ÁÈ·Ù› ÂÎÙÈÌ‹ıËΠˆ˜ ·‰È·ÓfiËÙÔ ·˘Ùfi Ô˘ ›¯Â Á›ÓÂÈ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô, fiÙ·Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ›¯Â ÌÂÏÂÙËı› Ì Ï¿ÙÔ˜ 8 Ì. ¢ËÏ·‰‹ Ô Ô‰ÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ ı· ¤ÊÙ·Ó ·fi ÙÔÓ Δ‡ÚÓ·‚Ô ÛÙËÓ ∂Ï·ÛÛfiÓ· Ì 17 Ì. Ï¿ÙÔ˜ Î·È Í·ÊÓÈο ı· ÂÚÈÔÚÈ˙fiÙ·Ó ÛÙ· 8 Ì. ΔÔ ›‰ÈÔ ı· Û˘Ó¤‚·ÈÓÂ Î·È ·fi Ù· ‚fiÚÂÈ·, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ∫Ô˙¿Ó˘. ™ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È Ë Û‹Ú·ÁÁ· Ù˘ ªÂÏÔ‡Ó·˜. °È· ÙÔÓ Ô‰ÈÎfi ¿ÍÔÓ· §¿ÚÈÛ·˜ - ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ - ∫Ô˙¿Ó˘, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È

Û ÂͤÏÈÍË ÔÈ ÌÂϤÙ˜ Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙË ¢ª∂√. ΔÔ ÙÌ‹Ì· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÓÔÌfi §¿ÚÈÛ·˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÌÂÏÂÙËÙÈο ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2011 Î·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î·È ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÚÔ¯ˆÚ› ÛÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘ ÙˆÓ ‰ÈÂ˘Úˆ·˚ÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ, ÁÈ· ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi Ô‰ÈÎfi ¿ÍÔÓ· ºÏÒÚÈÓ· - ¡›ÎË - ∫Ô˙¿ÓË - §¿ÚÈÛ·. °È· ÙÔÓ Ô‰ÈÎfi ¿ÍÔÓ· Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ - ∂Ï·ÛÛfiÓ· - fiÚÈ· ¡ÔÌÒÓ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ∫Ô˙¿Ó˘, Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ηٷÛ΢‹ Ì·˙› Ì ÙȘ ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂȘ ¤¯ÂÈ ÎfiÛÙÔ˜ ÂÚ›Ô˘ 250 ÂηÙ. ¢ÚÒ. √ ¿ÍÔÓ·˜ ·˘Ùfi˜ ı· ¤¯ÂÈ ‰˘Ô ψڛ‰Â˜ ·Ó¿ ηÙ‡ı˘ÓÛË, 17 Ì. Ï¿ÙÔ˜, Ì ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈ΋ ÓËÛ›‰· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ‰ËÏ·‰‹ ı· ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˘. ™ËÌÂÈÒÓÔ˘Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› ÙÔ ¤ÚÁÔ. °È· ÙÔ ¢·ÎÙ‡ÏÈÔ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫·Ú¿ÁȈÚÁ· - Δ1 - √‰Ô‡ ∞ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ Î·È ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫Ô˙¿Ó˘ ¤ˆ˜ ÙË μ’ Á¤Ê˘Ú· ¶ËÓÂÈÔ‡, ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ¤ÓÙ·Í‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¶∂¶ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÒÛÙ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Û˘ÌʈÓËı›, Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÛÙÔ ΔÔÌ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·. √ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Â›Ó·È 21,6 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È 14,1 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. Δ· ˘fiÏÔÈ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ÓfiÙÈ· ·Ú¿Î·Ì„Ë Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ʿÛË ÌÂϤÙ˘. ∂›Ó·È ı¤Ì· ËÌÂÚÒÓ Ë ¤ÓÙ·ÍË Î·È Ë ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË. °È· ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ √‰fi ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ÕÚÙ·˜, ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ΔÔÌ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ, Ë Ô‰È΋ ·Ú·ÏÏ·Á‹ ·fi ÙË Á¤Ê˘Ú· Ù˘ ΔÚÈÁÒÓ·˜ ¤ˆ˜ ÙË μ·ÙÛÔ˘ÓÈ¿, Ì ÚÔ¸-

ÔÏÔÁÈÛÌfi 4,8 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ηıÒ˜ Î·È Ë ·Ú¿Î·Ì„Ë ÙÔ˘ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ∞ÚÁÈı¤·˜, Ì ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 2 ÂηÙ. ¢ÚÒ. °È· ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ √‰fi ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, Ù˘ ÔÔ›·˜ ÙÌ‹Ì· Ì‹ÎÔ˘˜ 5,5 ¯ÏÌ., Ô˘ ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÙÔ ¡ÔÌfi ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È Ì ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¶∂¶ £ÂÛÛ·Ï›·˜. °È· ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÙÌ‹Ì·, Ì‹ÎÔ˘˜ 18,5 ¯ÏÌ., ·fi Ù· ÔÔ›· 10,5 ¯ÏÌ. ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ¡. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Î·È Ù· 8 ¯ÏÌ. ÛÙÔ ¡ÔÌfi ΔÚÈοψÓ, Û˘ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÌÂϤÙ˜ ·fi ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ¡Ô̷گȷΤ˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ÒÚÈÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Î·È fiÙ·Ó ˆÚÈÌ¿ÛÂÈ Î·È ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÛÙÔ ¡ÔÌfi ΔÚÈοψÓ, ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ Î·È ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜. ÀÂÁÚ¿ÊË Û‡Ì‚·ÛË ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ·Ú¿Î·Ì„Ë ∞ÚÙÂÛÈ·ÓÔ‡ - ƒÈ˙Ô‚Ô˘Ó›Ô˘, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 3, 6 ÂÎ. ¢ÚÒ ÚÔ ‰ÂηË̤ÚÔ˘. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ √‰fi ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ - ÕÚÙ·˜, ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘, ·fi ÙË Á¤Ê˘Ú· ∫·Ú·‚fiÔÚÔ˘ ¤ˆ˜ ÙË §˘Á·ÚÈ¿ ı· ˘ÏÔÔÈËı› ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·. √ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È 25 ÂηÙ. ¢ÚÒ. °È· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì·, ·fi ÙË Á¤Ê˘Ú· ∞ÏÂ͛Ԣ ¤ˆ˜ ÙÔ ∞ÚÌ·ÙÔÏÈÎfi, ÂÎÔÓÂ›Ù·È ÌÂϤÙË ·fi ÙË ¢ª∂√ Î·È ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› ·fi ÙÔ ÙÔÌ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ. ∂ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Â›Û˘ ÙÔ ¤ÚÁÔ §˘Á·ÚÈ¿ - ¶‡ÏË. ΔË ÌÂϤÙË ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜. °È· ÙÔÓ Ô‰ÈÎfi ¿ÍÔÓ· §¿ÚÈÛ· - ΔڛηϷ, ı˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ, Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ¡¢, ÙfiÙ ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. °ÎÔ‡·˜, ÛÙȘ 23 ª·˝Ô˘ 2009, ‰ÂÛÌ¢fiÙ·Ó, ÂÓÒÈÔÓ ÙˆÓ Î.Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Î·È ™Ô˘ÊÏÈ¿, Î·È ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë

Ù˘ ¡¢ Î·È ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡, ÁÈ· ¤ÁηÈÚË ‰‹ıÂÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ - ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ¯ÚfiÓÔÈ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ›¯·Ó fï˜ ÂÎÓ‡ÛÂÈ ‹‰Ë ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÚÈÓ Î·È ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÈÓ¿˙ÔÓÙ·Ó Ë Ì›· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÏÏË ÛÙÔÓ ·¤Ú·. ™Â οÔȘ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ıÚËÓ‹Û·ÌÂ Î·È ı‡Ì·Ù·! ◊‰Ë ‰ËÌÔÚ·Ù‹ıËÎ·Ó ÔÈ ‰‡Ô ‰È·Ï˘ı›Û˜ ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜ Ì 35 ÂÎ. ¢ÚÒ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· º·Úη‰ÒÓ· - ·Ú¿Î·Ì„Ë ªÂÁ·ÏÔ¯ˆÚ›Ô˘ (ÂΛ ¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ ÏËÌ̇Ú˜ Î·È ÙÔ ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ·). √Ú›ÛÙËΠ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ÛÙȘ 19/11/2010. ∂›Û˘ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ë ÌÂϤÙË ΔÂÚ„Èı¤· - ƒ·¯Ô‡Ï· Î·È ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ı· ÚÔÎËÚ˘¯ı› Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 20 ÂÎ. ¢ÚÒ. ŒÙÛÈ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ Ô‰ÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ Ì ÂÓÈ·›Ô Ï¿ÙÔ˜. °È· ÙÔ ºÚ¿ÁÌ· °˘ÚÙÒÓ˘, ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ 90%, ÂÓÒ ı· Á›ÓÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· Ó¤· ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ÁÈ· Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ ۇ̂·ÛË, ·ÊÔ‡ Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·ÔÚÚ›ÊıËΠ·fi ÙÔ ∂ÏÂÁÎÙÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ; ΔÈ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ “‰È¿ Ù·‡Ù·” ÏÔÈfiÓ Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¡¢; ΔËÓ ·Ú·ÓÔÌ›· ‹ ÙËÓ ·¢ı›·˜ ·Ó¿ıÂÛË ÙÔ˘ ˘ÔÏÂÈfiÌÂÓÔ˘ 10% ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ì “·ÏȤ˜ ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂Ó˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜” ; °È· ÙË ÌÂÚÈ΋ ÂÎÙÚÔ‹ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ÙÔ˘ ÕÓˆ ƒÔ˘ ÙÔ˘ ∞¯ÂÏÒÔ˘, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙Ô˘Ì ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ: ™Â Ï›Á˜ ̤Ú˜, ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ë ‰È·‰Èηۛ· ·Ó¿ıÂÛ˘ Ù˘ ÌÂϤÙ˘, ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ fiÚˆÓ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·. ¶ÚԂϤÂÙ·È, ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011, Ó· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË ¤ÍÈ ÌËÓÒÓ, fiˆ˜ ÚԂϤÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜, ı· ·ÚıÔ‡Ó ÔÈ ÙÂÏÈΤ˜ Î·È ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™Ù∂, fiÚÈÛ ÙÚÂȘ ÂȉÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ Ì ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·ÚÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ı¤Ì·Ù· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÂÈÙÒÛˆÓ, ·fi ÙÔ ÛÙ·Ì¿ÙËÌ· ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ. √È ‰˘Ô ÂÈÙÚÔ¤˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Î·È ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ù˘ Û‹Ú·ÁÁ·˜, ¤¯Ô˘Ó ηٷı¤ÛÂÈ ‹‰Ë Ù· ÔÚ›ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜, Ù· ÔÔ›· Î·È ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÔÛÈÔÔÈËı›. ªÂ ‚¿ÛË ·˘Ù¿, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î·Ù¤ıÂÛ ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· ·›ÙËÌ· ¿ÚÛ˘ Ù˘ ··ÁfiÚ¢Û˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ÁÈ·

fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∞. ¶··ÙfiÏÈ· ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÁÈ· Ù· fiÛ· ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È, ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Î·È Ï¤ÁÔÓÙ·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÌÂÚ›‰· ıÂÛÌÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ù˘ ¡¢, Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·, ·Ú·¯ÒÚËÛ ¯ı˜ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜ Î·È Ë ˘Ô„‹ÊÈ· ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. §›ÙÛ· §È·ÎÔ‡ÏË ÛÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ ÂÓË̤ڈÛ˘. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ: ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ Ù· ·Ú·ÂÈÛÙÈο ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ·fi ÌÂÚ›‰· ıÂÛÌÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ù˘ ¡¢, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË ‰‹ıÂÓ ·ÔÙ‡ˆÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Î·È ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ì ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ: ∏ ¡¢ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ fiÙÈ Í¯ӿ ‡ÎÔÏ·. ¢ÂÓ Í¯ÓÔ‡Ó fï˜ ÔÈ Ôϛ٘. °È’ ·˘Ùfi Î·È Î·Ù·ÏÔÁ›˙Ô˘Ó Â˘ı‡Ó˜. ∂˘ı‡Ó˜ ‚·Ú‡Ù·Ù˜, ÙfiÛÔ ÛÙ· ÚÒËÓ ÎÂÓÙÚÈο Ù˘ ÛÙÂϤ¯Ë, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÓÙfiÈÔ˘˜ ÂÈÙËÚËÙ¤˜ Ù˘. ∞ÓÙ› ÏÔÈfiÓ Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ Ó· ·ÓÙÈÔÏÈÙ‡ÔÓÙ·È ·Ó¤ÍÔ‰·, ·˜ ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ Ô˘ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ¿ÊËÛ·Ó ›Ûˆ. ∞˜ οÓÔ˘Ó ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜. ∞ÓÂÚ˘ıÚ›·ÛÙ· ηÌÒÓÔÓÙ·È ÙÔ˘˜ ÂÍÔÚÁÈṲ̂ÓÔ˘˜ Û‹ÌÂÚ·. ∞Ï‹ıÂÈ· ÁÈ·Ù›; ΔÈ ÚfiÏÔ ¤·È˙·Ó ÛËÌÂÚÈÓÔ› Î·È ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¡¢, fiÙ·Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ ‚Ô‡ÏÈ·˙ ÙË ¯ÒÚ· Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·; ¶·Ú›ÛÙ·Ó·Ó ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙËÙ¤˜ ÙˆÓ ÂÈÛËÁËÙÒÓ ÙˆÓ ¯ÂÈÚfiÙÂÚˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÒÓ Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÙË ¯ÒÚ· ÛÙȘ ‰·ÁοÓ˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ. ∫·È Ô Ï·fi˜ ÛˆÛÙ¿ ·ÓÙ¤‰Ú·ÛÂ. ŒÛÙÂÈÏ ÛÙÔ Û›ÙÈ, ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÂÈÛËÁËÙ¤˜ Î.Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi Î·È ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË, Ì·˙› Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ¿Ú·Á Û ÂıÓÈÎfi Â›‰Ô, fiÙÈ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙË ¯ÒÚ· ÛÙÔ ·ÚÔ¯ÒÚËÙÔ; ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ Î·È ÁÓÒÚÈ˙·Ó, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ‰›ÛÙ·Û·Ó Ó· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÙÔ ÛοÊÔ˜ ÛÙÔ Ì¤ÛÔÓ Ù˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ·ÌÂÚÈÌÓËÛ›·˜. ¶ÚÔ¤‚ËÛ·Ó Û ¿Ù·ÎÙË Ê˘Á‹. ™‹ÌÂÚ· ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜, ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÚfiÏÔ ÛÙÔ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ‰›Ô. ª¿Ù·È·. ∫·È ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÚfiÏÔ, ÂÈÙÈı¤ÌÂÓÔÈ, ·ÓÙ› Ó· ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È. £¤ÏÔ˘Ó Ó· ·Ú·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙfiÛÔ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Ó Û ÂıÓÈÎfi, fiÛÔ Î·È ÙȘ ¿ÏϘ Ô˘ ʤÚÔ˘Ó Û ÙÔÈÎfi Â›‰Ô. ™Â ÎÂÓÙÚÈÎfi Â›Â‰Ô ¿ÊËÛ·Ó ¤Ó· ‰˘ÛıÂÒÚËÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ¯Ú¤Ô˜, ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ·

∞¿ÓÙËÛË ∞. ¶··ÙfiÏÈ· Û ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi ∞¶√ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ· ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ∂›‰ËÛË!!! √ ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ·Ó·Î¿Ï˘„ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ∂›Ó·È ·ÔÚ›·˜ ¿ÍÈÔÓ Ò˜ Ô ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ô˘ ˘ÂÚ·Û›ÛÙËΠÛÙË μÔ˘Ï‹ Ì ¿ıÔ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ “¯ÚÂÔÎfiËÛ·Ó” ÙË ¯ÒÚ·, Ô˘ Û˘Ó‰¤ıËΠ¿ÌÂÛ· Ì ÙÔ “ÏԢΤÙÔ” ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ˙¿¯·Ú˘, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ Ô‡Ù ̛· ¤ÛÙˆ ÂÈÙ˘¯‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÛÙÔ ÓÔÌfi ÙÔ˘, ÙÔÏÌ¿ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ˆ˜ “fi„ÈÌÔ˜ ÛˆÙ‹Ú·˜” ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘! ! ! ∞ÓÙ› Ô ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Ó· Û˘ÌÌ·˙¤„ÂÈ ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·fi ÙÔ

ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÛοӉ·ÏÔ ÁÈ· ÙË ‰È¿ıÂÛË ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ÂȉÔÙ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ ·fi ÙËÓ ∂.∂. ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘, ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ¢ı‡ÓÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ë “·Ú¿Ù·Í‹” ÙÔ˘, ·ÛΛ ÛÙ›ڷ ÎÚÈÙÈ΋ ÁÈ· ¤ÚÁ· Ô˘ ·ÁÓÔ› Ï‹Úˆ˜ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÂÈ Ó· ÂÓËÌÂÚˆı›, ˆ˜ fiÊÂÈÏÂ, ¤ÛÙˆ Î·È ÛÙÔȯÂȈ‰Ò˜. °È· ·ÎfiÌË Ì›· ÊÔÚ¿ ÏÔÈfiÓ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ì ÙÔÓ ÀÔ„‹ÊÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÁÈ· Ù· ÂÍ‹˜: ¶ÚÒÙÔÓ, ÁÈ· ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿˜, Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜, ÊÚfiÓÙÈÛÂ Î·È ·¿ÏÏ·Í ÙÔ ¤ÚÁÔ ·fi ÙȘ ¯ÚÔÓ›˙Ô˘Û˜ ·Ì·Úٛ˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ Â¤ÙÚÂ·Ó ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÛÙÔ ∂™¶∞. √ÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÌÂϤÙ˜ Î·È ˘¤‚·Ï ÒÚÈÌË ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙË

¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÛÙÔÓ “·Ï‹ÛÙÔ˘ ÌÓ‹Ì˘” Î. °ÎÔ‡·. √ ÎÚ·ÙÈÎfi˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜, Ì ÂÚÈÛÛ‹ ÂÌ¿ıÂÈ·, ÙËÓ ·¤ÚÚÈ„Â ·‚·Û¿ÓÈÛÙ·, ·‰È·ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÌËÏÔ·Ú·ÁˆÁÒÓ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. ∞ÓÙ¤‰Ú·Û ÙfiÙÂ Ô ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜; ∞˜ ·ÔÏÔÁËı› Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙÔÓ “‰ÈÎfi ÙÔ˘” ÎÔ °ÎÔ‡·... ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ÁÈ· ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ã¿ÓÈ· ∫ÈÛÛfi˜ Î·È ÙËÓ ¶·Ú¿Î·Ì„Ë ÙÔ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡, ηϿ ı· ¤Î·ÓÂ Ô ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› ÚÒÙ· ·fi ÙÔÓ ÚÔοÙÔ¯fi ÌÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë, ÎÔ ¶Ú›ÓÙ˙Ô, ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÚÈÓ ÚԂ› Û ¿ÛÙÔ¯Ë Î·È ·ÓÔ‡ÛÈ· ÎÚÈÙÈ΋. ŸÏÔÈ Ì·˙›, ¤Ú· ·fi ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ·Ú·Ù¿ÍÂȘ, ·ÁˆÓÈÛًηÌ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÒÛÙ ӷ ·Ú·Î¿-

ÌÙÂÙ·È ÙÔ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi. √È ·‰ÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ fï˜ ‰ÂÓ Â¤ÙÚÂ·Ó ·ÏÏ·Á¤˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ °’ ∫¶™. ∫·Ù·Û΢¿Û·Ì ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ã¿ÓÈ· - ∫ÈÛÛfi˜ Î·È ÙÔÓ ·Ú·‰ÒÛ·Ì ÚÔ˜ ¯Ú‹ÛË ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘. øÚÈÌ¿Û·Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ¶·Ú¿Î·Ì„˘ ÙÔ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ Î·È ı· ÙÔ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ. ΔËÓ ÂfiÌÂÓË ÊÔÚ¿, ı· ‹Ù·Ó ¯Ú‹ÛÈÌÔ Ó· ÌËÓ ·˘ÙÔۯ‰ȿ˙ÂÈ Ô ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, ·ÏÏ¿ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔηÙfi¯Ô˘˜ ÌÔ˘, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·ÁÓÔ› ÚÔÎÏËÙÈο... ΔÚ›ÙÔÓ, ÁÈ· ÙÔ Ô‰ÈÎfi ·Îψ̷ ¶ËÏ›Ô˘ Û˘ÓÔÏÈο, Â¿Ó Ô ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¤‚ÚÈÛΠϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ Ó· ‰È·‚¿ÛÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” , ı· ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÙ·Ó fiÙÈ Ë Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Ë ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ Ô-

‰ÈÎÔ‡ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ı· ·Ó‹ÎÂÈ ϤÔÓ Ï‹Úˆ˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·. Œˆ˜ Û‹ÌÂÚ·, ÔÈ ¡ÔÌ·Ú¯›Â˜, ·ÚfiÙÈ ÂˆÌ›ÛıËÎ·Ó Ì ÙËÓ Â˘ı‡ÓË, ‰ÂÓ ÂÊԉȿÛÙËÎ·Ó Ì ÙÔ˘˜ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ fiÚÔ˘˜, Ì ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ˘·ÈÙÈfiÙËÙ· ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. °È· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi, fiÏÔÈ ÔÈ ¡Ô̿گ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‰ÈÂΉÈ΋۷Ì fiÚÔ˘˜ ·fi ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜. ¶ÂÙ‡¯·Ì ÙËÓ Úfi‚ÏÂ„Ë ÛÙÔÓ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË. ∂Ì›˜ ΠÀÔ„‹ÊÈ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ı· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì fiÛ· Ô ÎÔ˜ °ÎÔ‡·˜ Ì·˜ ÛÙ¤ÚËÛÂ. £· ·Û¯›ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÈÂÚ·Ú¯‹ÛÂȘ Î·È ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ∂Û›˜ ·Ï‹ıÂÈ· ¤¯ÂÙ οÔÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ÔÈÔ Â›Ó·È ·˘Ùfi;” .

Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙ· ÔÚ›ÛÌ·Ù·. ∂ÓÙfi˜ ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ËÌÂÚÒÓ, ı· Ï¿‚ÂÈ Î·È ÙÔ ÙÚ›ÙÔ fiÚÈÛÌ· ÁÈ· ÙÔ ºÚ¿ÁÌ· ™˘ÎÈ¿˜ Î·È ı· Ú¿ÍÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó. ™Â ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ı· Ì›ÓÂÈ Ë £ÂÛÛ·Ï›· ¯ˆÚ›˜ ÙÔ˘˜ ·Ó·Áη›Ô˘˜ ˘‰¿ÙÈÓÔ˘˜ fiÚÔ˘˜, Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Î·È Ë ‰¤ÛÌÂ˘Û‹ Ì·˜ ˆ˜ Ó¤· ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∞Ú¯‹. °È· ÙÔÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ∂65, ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ: ∏ ηٷÛ΢‹ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˘ ∂65, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ù· ›‰È· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔÈ. ∏ ¡¢ ·ÚÓÔ‡ÌÂÓË Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ¢ı‡Ó˜ Ù˘, ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ì ÌÂÏ·Ó¿ ¯ÚÒÌ·Ù· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ô˘ ‹Ù·Ó ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó. ∏ Ë̤ڷ ¤Ó·Ú͢ Ù˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ ÁÈ· ÙÔÓ Ô‰ÈÎfi ¿ÍÔÓ· ∂65 ‹Ù·Ó Ë 31/3/08. ª¤Û· Û ‰Ò‰Âη Ì‹Ó˜ fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ۇ̂·ÛË, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙȘ 31/3/2009, ı· ¤ÚÂ ӷ ·Ú·‰ÔıÔ‡Ó ÂχıÂÚÔÈ ÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÛÙÔ˘˜ ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜. ª¤¯ÚÈ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2009 ›¯Â ·Ú·‰Ôı› ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 15% ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ. ∂¿Ó Û ·˘Ù¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ٷ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈο Â˘Ú‹Ì·Ù· ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ÙˆÓ √∫ø Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜, ÙfiÙ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·Ó›˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ·Ú·‰Ôı› ÂχıÂÚ· Ù· 106 ·fi Ù· 148 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˘. °È· Ù· ˘fiÏÔÈ· 42 ¯ÏÌ., ̤¯ÚÈ ÂΛ Ô˘ Ô ∂65 Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ∂ÁÓ·Ù›·, ÙÔ ™Ù∂ ¤¯ÂÈ ‰È·Ù¿ÍÂÈ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·‡ÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÁÈ· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ı· Ù· χÛÔ˘Ì Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ·Ú·¯ˆÚËÛÈÔ‡¯Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, Ì ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÂÒ‰˘ÓÔ ÙÚfiÔ ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ. ∂‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ¤¯Ô˘Ó ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı› ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È ÔÈ Ï‡ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ı· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙË μÔ˘Ï‹, fiˆ˜ ÚԂϤÂÈ Ë Û‡Ì‚·ÛË. √ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˜ ı· Á›ÓÂÈ Û›ÁÔ˘Ú·, fï˜, ÏfiÁˆ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÂÎÙÈÌԇ̠fiÙÈ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2014, ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ‰ËÏ·‰‹ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ì‚·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·.


EÎÏÔÁ¤˜ 2010 16 ¶ÚfiÛÎÏËÛË ªÂÚÁÈ·Ï‹ ÁÈ· ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙË ¡. πˆÓ›· ∞¶√ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î. ¢ËÌ. ªÂÚÁÈ·Ï‹ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ™˘ÛÙÚ¿Ù¢ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÔΤÓÙÚˆÛË Î·È ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË ÛÙÔ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·ˇı˘Ó ¯ı˜ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·ÌË” ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÂÚÁÈ·Ï‹˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ¶··ÙfiÏÈ· ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·, ÛÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. √ Î. ªÂÚÁÈ·Ï‹˜, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ ˘Ô„‹ÊÈˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ, ÂÚÈfi‰Â˘Û ÛÙË §·˚΋ ∞ÁÔÚ¿ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘.

To ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ∫ÔÈÓfiÓ ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ ™∏ª∂ƒ∞ ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ô ™˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ∫ÔÈÓfiÓ ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ Î. £·Ó¿ÛË ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ·Ú¢ڛÛÎÔÓÙ·È Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¶¿ÚȘ ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜ Î·È ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡.

¶∞ƒ∞™KEYH 22 O∫Δøμƒπ√À 2010

√ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ οÓÈÛ Û ÎÂÓÙÚÈ΋ ηÊÂÙ¤ÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

√ ∞ÛÙ. ƒÔÓÙÔ‡Ï˘ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ Î·ÓÈÛÙÒÓ

ÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ·Ù·Ú¯ÒÓ ÂÛÙ›·Û˘ Î·È ‰È·ÛΤ‰·Û˘ Ô˘ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÛÙÔÓ ·ÓÙÈηÓÈÛÙÈÎfi ¡fiÌÔ, Ù¿ÛÛÂÙ·È Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ §∞√™ Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∞ÛÙ¤ÚÈÔ˜ ƒÔÓÙÔ‡Ï˘. ™Â ÌÈ· Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ΛÓËÛË ‚Ú¤ıËΠ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Û ÎÂÓÙÚÈ΋ ηÊÂÙ¤ÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜, ‹È·Ó Î·Ê¤ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ηÓ›˙ÔÓÙ·˜. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ô˘ ÂÎÏ‹ıË ·fi ÙÔÓ Î·Ù·ÛÙËÌ·Ù¿Ú¯Ë, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ÚԂϤÂÈ Ô ¡fiÌÔ˜, ‰ÂÓ ¤Î·Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘. ™Â ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô Î. ƒÔÓÙÔ‡Ï˘, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó¤ÊÂÚÂ: “™‹ÌÂÚ· Ô ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙˆÓ “∂Ï¢ı¤ÚˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ” ÛÙÔ μfiÏÔ, οÓÂÈ ÌÈ· Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. √ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ Ì ¤Ó· ÙÛÈÁ¿ÚÔ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Î·È Ì ¤Ó· Ù·Û¿ÎÈ ¿Óˆ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È, ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Û˘Ì‚ÔÏÈο ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ¯ÂÈÌ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ·ÓÙÈηÓÈÛÙÈÎfi ¡fiÌÔ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ηÊÂÙÂÚÈÒÓ Î·È Î¤ÓÙÚˆÓ ÂÛÙ›·Û˘. ™Â ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·˘ÙÔ› ‰¤¯ÔÓÙ·È ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÛÔÎ, Ô˘ ı· ÁÔÓ·Ù›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ȉ›Ô˘˜ Î·È ı· Ô͇ÓÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·”. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ƒÔÓÙÔ‡ÏË, ÛÙÔ μfiÏÔ Â›ÎÂÈÙ·È ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ·ÓÙÈηÓÈÛÙÈÎÔ‡ ¡fiÌÔ˘ Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó 250 ¤ˆ˜ 300 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ô Ù˙›ÚÔ˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ó· ¤ÛÂÈ ·fi 35% ¤ˆ˜ 70% Î·È 1.000 ÂÚ›Ô˘ ¿ÓıÚˆÔÈ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. “∞˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÂÌ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙȘ ‰Â¯Ùԇ̠ηٿ ηӤӷ ÙÚfiÔ. ™Ù¤ÏÓÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›·

¤Ó· ÍÂοı·ÚÔ Ì‹Ó˘Ì·, Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˙› Û ÌÈ· ‰ÈÂÙ‹ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ Î·È ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· Â·ÓÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘ ÂχıÂÚ˘ ‚Ô‡ÏËÛ˘ ÙÔ˘ ηٷÛÙËÌ·Ù¿Ú¯Ë Î·È ÙÔ˘ ηٷӷψً. ŸÙ·Ó ¿ÏÏ· ÎÚ¿ÙË Û·Ó ÙË °·ÏÏ›·, ÛΤÊÙÔÓÙ·È ‹‰Ë Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ·ÓÙÈηÓÈÛÙÈÎÔ‡ ¡fiÌÔ˘, Ë ∂ÏÏ¿‰· ̤۷ ÛÙË ‰›ÓË ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·, Ó· ÎÏ›ÓÂÈ Ù· Ì¿ÙÈ·. √È ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó, ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi ÂÈÙ¿ÛÛÂÈ ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∞˜ ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˙› ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ΋ ·Ó¿Û·, ÁÈ·Ù› Ù· “ÏÔ˘Î¤Ù·” ı· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÙÔ ¤Ó· ÌÂÙ¿ ÙÔ ¿ÏÏÔ”, ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο.

°È· ÙȘ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô Î. ƒÔÓÙÔ‡Ï˘ ηÏ› ÙÔ˘˜ Û˘Ó˘Ô„‹ÊÈÔ‡˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î.Î. ¶··ÙfiÏÈ· Î·È ∞ÁÔÚ·ÛÙfi, “Ó· Ô˘Ó ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ÁÈ· ÙȘ ·ÁÚÔ-

ÙÈΤ˜ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ. √È Î.Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Î·È ¶··ÙfiÏÈ·˜, ÏÔÈfiÓ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÙȘ Ê·ÓÊ¿Ú˜, Ù· ·¯È¿ ÏfiÁÈ· Î·È ÙȘ ·Ó˘fiÛٷ٘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ, Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔ‡˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜, ÁÈ· Ó· Ô˘Ó, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·”.

°È· ÙÔ˘˜ ‚ÂÓ˙ÈÓÔÒϘ ∂›Û˘, Ô Î. ƒÔÓÙÔ‡Ï˘ Ì ÂÚÒÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î¿ÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· “·‰ÈΛ· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ‚ÂÓ˙ÈÓÔ-

ˆÏÒÓ, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË, ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÔÔ›·˜ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·È ÂÈÛÙÚÔʤ˜ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ÁÈ· fiÛÔ˘˜ Ú·ÙËÚÈÔ‡¯Ô˘˜ ¤¯Ô˘Ó ¯Ú¤Ë ÛÙËÓ ÂÊÔÚ›·”. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ô Î. ƒÔÓÙÔ‡Ï˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “√È ‚ÂÓ˙ÈÓÔÒϘ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÂÓÙfiÓˆ˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÚfiÛÊ·Ù˘ ∞fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÔÔ›·˜ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·È ÂÈÛÙÚÔʤ˜ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤Ú-

Ì·ÓÛ˘, ÁÈ· fiÛÔ˘˜ Ú·ÙËÚÈÔ‡¯Ô˘˜ ¤¯Ô˘Ó ¯Ú¤Ë ÛÙËÓ ÂÊÔÚ›·. √È ‚ÂÓ˙ÈÓÔÒϘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó, ¤ÙÛÈ, fiÙÈ Ë ÚÔ·Ó·ÊÂÚÔ̤ÓË Ú‡ıÌÈÛË Ô‰ËÁ› Û ·ÎÚ·›Â˜ ·‰È˘ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜, ÌÔÏÔÓfiÙÈ Â›¯Â Û˘ÌʈÓËı› Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, fiÙÈ Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘ ηٷӿψÛ˘, Ò˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜, ı· Á›ÓÂÙ·È ÂÓÙfi˜ 2 ËÌÂÚÒÓ Î·È ¯ˆÚ›˜ Û˘Ì„ËÊÈÛÌfi Ì ¿ÏϘ ÌË ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ Ú·ÙËÚÈÔ‡¯ˆÓ. ™˘ÓÂÒ˜, ÂÚˆÙ¿Ù·È Ô Î. ÀÔ˘ÚÁfi˜: -¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, fiˆ˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· μÂÓ˙ÈÓÔˆÏÒÓ ∂ÏÏ¿‰·˜, ›¯Â ÂÈÙ¢¯ı› Û˘Ìʈӛ· Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Â› ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Ó¤·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙÔ˘ ¶ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ £¤ÚÌ·ÓÛ˘, Ë ÔÔ›· ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ú·‚È¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁ›Ô; -¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ó· ·ÔÛ‡ÚÂÈ ‹ Ó· ·Ó·‰È·Ù˘ÒÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚÔ̤ÓË ∞fiÊ·Û‹ ÙÔ˘, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·ÔʇÁÂÈ ÙȘ ·ÈÙÈ¿ÛÂȘ ÂÚ› ·ı¤ÌÈÙ˘ ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛ˘ ÔÛÒÓ Ô˘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ Ú·ÙËÚÈÔ‡¯Ô˘˜;”.

∫·ÈÚfi˜ ÏÔÈfiÓ ÁÈ· Ó· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÙԇ̠™∂ Ì·˜ ÂΛ ¿Óˆ ÛÙË ¡¤· πˆ-

Ó›·, ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Î·È ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Ô˘ ÚfiÛÊ·Ù· ·Ó¤‚ËηÓ, ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ - Î·È ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› - Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÎÚ·˘Á¤˜ Î·È „›ı˘ÚÔÈ. ∫Ú·˘Á¤˜ ÈÛÔ‰ˆÙÈ΋˜ Î·È ·Ó¤Íԉ˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ ·’ ÙË ÌÈ·, „›ı˘ÚÔÈ ‰È·‚ÔÏ‹˜ Î·È ·ÓÂÓÙÈÌfiÙËÙ·˜ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË. ∫¿ÓÔ˘Ó fï˜ ¤Ó· Ï¿ıÔ˜: ˘ÔÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÓÔËÌÔÛ‡ÓË ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜. °È· Ì·˜ ¿ÏÈ, ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ Î·È ÍÂοı·ÚÔÈ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› Â›Ó·È ÚÈÓ ·’ fiÏ· ¤Ó‰ÂÈÍË Û‚·ÛÌÔ‡ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÎÔ‡Ó, Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È (Ì·˜) ÎÚ›ÓÔ˘Ó.

∞¡∞∫√π¡ø™∏-¶ƒ√™∫§∏™∏

¢∏ª√™ ¡∂∞™ ∞°Ãπ∞§√À ™˘Ó‰ËÌfiÙ˜ Î·È Û˘Ó‰ËÌfiÙÈÛÛ˜, º›Ï˜ Î·È Ê›ÏÔÈ, ™·˜ ÚÔÛηÏÒ ÛÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ ÁÈ· ÙÔ 2009, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· fiÏË ÙËÓ 8ÂÙ‹ ıËÙ›· ÌÔ˘ ˆ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ 24 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2010 ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ √ ¢∏ª∞ƒÃ√™ ¡∂∞™ ∞°Ãπ∞§√À ∏§π∞™ ∫∞ƒ∞¶∞Δ∞∫∏™

ÙËÁÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ÁÈ· ·Ô˘Û›·, ·Ú·Í›· Î·È ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË Ê˘ÛÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹. ¢ËÏ·‰‹ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜ ‰‹ÌÔ˜ Ì ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓË ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹. Õ‚˘ÛÛÔ˜ Ë „˘¯‹ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘!

ΔÔ˘ ºøΔ∏ §∞ª¶ƒπ¡π¢∏, ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∞ÓÔȯً˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¶·È‰ÈÔ‡ Î·È ºÚÔÓÙ›‰·˜ √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜

∏ ¡¤· πˆÓ›· Î·È Ô Ó¤Ô˜ ¢‹ÌÔ˜ ∂›Ó·È ·ÔÚ›·˜ ¿ÍÈÔÓ Ò˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Ì›· ÂÌÂÚÈÛٷو̤ÓË ÌÂϤÙË Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ·fi ÙÔ ÛÒÌ· Ù˘ fiÏ˘, ÛÙ· ÛÎÔÙÂÈÓ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ÂÌÊ˘Ï›Ô˘ Ì μ·ÛÈÏÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ· ÙÔ˘ 1947. ∞˘Ù‹ Ë ·Ú¤ÓıÂÛË Ô˘ ¿ÓÔÈÍ ÙfiÙÂ, ÎÏ›ÓÂÈ Ù˘Èο Ì ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË, ÁÈ·Ù› Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ë fiÏË fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Â›Ó·È ÔÚÁ·ÓÈο ‰ÈÎÙ˘ˆÌ¤ÓË Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂηÂٛ˜ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· “fiÏÔÓ” . ∞Ó ‰È·Ï‡ÂÙ·È Î¿ÙÈ ÏÔÈfiÓ, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ¡¤· πˆÓ›·, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÌÈÎÚÔÊÈÏÔ‰Ô͛˜ οÔÈˆÓ ÁÈ· ·ÍÈÒÌ·Ù·, ÚfiÏÔ˘˜ Î·È Î·ÚȤÚ˜. ∏ ¡¤· πˆÓ›· ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ˙ÂÈ ˆ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰‹ÌÔ˘, fiÔ˘ ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È Î·›ÚȘ ˘ÂÚÙÔÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, Ì ˘„ËÏ‹ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË ·Í›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜. ŸÏ˜ ÔÈ ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó Î·È ·Ó·‚·ıÌ›˙ÔÓÙ·È. ∏ ¡¤· πˆÓ›· ‰ÂÓ “ÂÓÒÓÂÙ·È” ÛÙÔ μfiÏÔ, Ô‡ÙÂ Ê˘ÛÈο ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ¤Ó·˜ ÂÓÙÂÏÒ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ ¢‹ÌÔ˜ ·fi Ô¯ÙÒ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘˜ Î·È Ì›· ∫ÔÈÓfi-

ΔÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ·ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜

ÙËÙ· Û ÈÛfiÙÈÌË ‚¿ÛË, Ì ÂÓÈ·›Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Ó¤· ηٿ ÙfiÔ˘˜ ·ÈÚÂÙ¿ fiÚÁ·Ó· Î·È Ó¤Â˜ ·˘ÍË̤Ó˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜. ΔÔ ·ÚfiÓ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ¶·‡ÏÔ ª·‚›‰Ë, ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔ ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÛÙÈÁÌÒÓ, ˘ÂÚ„‹ÊÈÛ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Î·È ÈÛ¯˘ÚÔ‡ ¢‹ÌÔ˘, Ô˘ ı· ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È μfiÏÔ˘. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·ÔÎÚ‡‚ÂÈ, fiÙÈ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ù‹ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÌÂÈÔ„ËÊÈÒÓ, ·ÔÌÔÓÒÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ‰È¯·ÛÙÈΤ˜ Î·È ÂÌÚËÛÙÈΤ˜ ʈӤ˜ οÔȈÓ, Ô˘ ¤ÓȈı·Ó Ó· ¯¿ÓÂÙ·È ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ οو ·fi Ù· fi‰È· ÙÔ˘˜. ΔÔ Ô͇̈ÚÔ fï˜ Â›Ó·È ·ÏÏÔ‡! ™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ·ÔÌfiÓˆÛË Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È ÙËÓ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·ÚÙÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· η-

Œ¯Ô˘Ó fï˜ ¤Ó· ‰›ÎÈÔ: ¢ÂÓ Î¿Ó·Ì ı·‡Ì·Ù· Î·È ‰ÂÓ Î¿Ó·ÌÂ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÙÔ ˘ÔÛ¯Âı‹Î·Ì fiˆ˜ ·˘ÙÔ› ÛÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ∞ÔʇÁ·Ì ӷ ÎÔÚÔ˚‰¤„Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ì·˜ Î·È ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÂΛ Ô˘ ·˘ÙÔ› ›¯·Ó ÛËÎÒÛÂÈ Ù· ¯¤ÚÈ· „ËÏ¿, ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ‰‹ÌÔ Ô˘ ·Ú¤·ÈÂ, ·ÊË̤ÓÔ ÛÙÔÓ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ ÈÏfiÙÔ, ÂÌ›˜ ÛËÎÒÛ·Ì ٷ Ì·Ó›ÎÈ·, ÛÙÚˆı‹Î·Ì ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È Â›Ì·ÛÙÂ Â‰Ò ·ÚfiÓÙ˜, ÁÈ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙˆÓ Û˘Ó‰ËÌÔÙÒÓ Ì·˜. ŒÙÛÈ ÏÔÈfiÓ: -√ ¢‹ÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ηı·Ú‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ı¤ÛË, fiˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ Î·È ·fi ÔÚΈÙÔ‡˜ ÏÔÁÈÛÙ¤˜. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·‡ÍËÛË ÂÛfi‰ˆÓ, ·‡ÍËÛË ÎÂÚ‰ÒÓ, ·‡ÍËÛË ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, Ì›ˆÛË ÙÔÎÔ¯ÚÂÔÏ˘Û›Ô˘ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Î·È Ì›ˆÛË ¯Ú¤Ô˘˜. -√ ¢‹ÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·Û‡ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘ Ì ÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛË Û ÌfiÓÈÌÔ ÚÔÛˆÈÎfi, ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Û ÙÔÌ›˜ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÙË, ÙË ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÂÍÔÈÎÔÓÔÌÒÓÙ·˜ fiÚÔ˘˜, ÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘

¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙˆÓ ·Ú¯fiÌÂÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘. -√ ¢‹ÌÔ˜ ›¯Â ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ÚˆÙÔÔÚȷο Û Â›Â‰Ô ¯ÒÚ·˜. -√ ¢‹ÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ Î·È ¤¯ÂÈ ‰È¢ڇÓÂÈ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘, ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰Ô̤˜ Î·È Ù· ‰›ÎÙ˘· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ·ÁÒÓÔÓÙ·˜ ‹ Î·È ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Û ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÙËÓ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈ΋ ÂÈÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. -√ ¢‹ÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ fiÏ˘, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ Ú·ÎÙÈο ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜. ŸÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ¤ÁÈÓ·Ó Ì ¤ÌÓ¢ÛË Î·È ÌÂÚ¿ÎÈ, Ì ¤ÓÙ·ÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì·˜ Ì ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Î·È ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÈÎfiÓ· Û˘ÓÔÙÈο. ªÔÚ› fï˜ Ó· ·Ó·Ï˘ıÔ‡Ó ÛÙÔ Î·ıËÌÂÚÈÓfi ¤ÚÁÔ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜. μ‚·›ˆ˜ ¤ÁÈÓ·Ó Î·È Ï¿ıË. ∫·È ·Ú·Ï›„ÂȘ. ŸÌˆ˜ ›̷ÛÙ ‰Ò, ¤¯ÔÓÙ·˜ ‰ÒÛÂÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ “‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓ” Î·È ÙËÓ ·ÓȉÈÔÙÂÏ‹ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ‹ ÙÔ˘. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ 2006 ‰ÈηÈÒıËÎÂ, Ë ‰Â ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜ ·ÔÙÂÏ› ηٿ ÙË ÁÓÒÌË Ì·˜ ¤Ó· ·Ó¿ÏÔÁÔ, ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ Ó¤Ô ‰‹ÌÔ, Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙ›ٷÈ. ªÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ “Úԛη” ‰ÈÂΉÈÎԇ̠ÙËÓ ÚˆÙÔÔÚȷ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì·˜ ÛÙË ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÔÏÈÙ›·, Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Î·È ˙ËÙ¿Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ.


EÎÏÔÁ¤˜ 2010 17

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 √∫ΔøμƒπOY 2010

∂ÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “¡¤Ô˜ ¢‹ÌÔ˜-¡¤· ∂Ô¯‹”

¶ÂÚÈԉ›· ¢ËÌ. ¡·Û›Î· ÛÙÔ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ

fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ Î. ¢ËÌ. ¡·Û›Î· ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ¶ÔχÏ¢ÚË ÂÓË̤ڈÛË Â›¯Â Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¡·Û›Î·˜, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ‰È·‰Ô¯ÈÎÒÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ Ì ÊÔÚ›˜ ÛÙÔ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ. √ Î. ¡·Û›Î·˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ Î. ∏Ï›· πˆ¿ÓÓÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔÓ ÂÓË̤ڈÛ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ΔÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ·fi ·˘Ù¿ Â›Ó·È ÙÔ ·Ú‰Â˘ÙÈÎfi, Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ˘‰¿ÙÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ˘fiÁÂÈÔ˘ ˘‰ÚÔÊfiÚÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·. ÕÏÏ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Û˘˙ËÙ‹ıËηÓ, Â›Ó·È ÙÔ ÁÓˆÛÙfi Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ÁˆÙÚ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÙÚfiÔÈ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹˜ ÙÔ˘, Ù· Ú‹ÁÌ·Ù· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÔÈ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ÙˆÓ 2.500 ÂÚ›Ô˘ ·ÎÙËÌfiÓˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ô‰Ôı› Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÛÎÔ˘Ï‹ÎÈ ÛÙȘ ‚·Ì‚·ÎÔηÏÏȤÚÁÂȘ. ŒÁÈÓÂ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔÓ Δ√∂μ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ¤ÁÈÓ·Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÁÈ· ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ ÛÙÔ ÎÙ‹Ì· Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜, Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Ô‰ÔÔÈ›·˜, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∂›Û˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. πˆ¿ÓÓÔ˘, Û ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ (‰ËÌËÙÚȷο, ‚·Ì‚¿ÎÈ) ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ηÏÏÈÂÚÁËÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ∞Ó Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Ù˘ ¯ÔÓÙÚÈ΋˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ˆÛÙfiÛÔ Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ ÂÚÈıÒÚÈ· ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô Î. ¡·Û›Î·˜ ›¯Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ Î. πˆ¿ÓÓË §Ô˘ÏÔ‡‰Ë Î·È ÙÔÓ Î. §¿ÌÚÔ ªfiη, Úfi‰ÚÔ Î·È ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfi-

ÁÔ˘ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘, “∏ ¢π∞¶§∞™∏” . √ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÂÓËÌÂÚÒıËΠÁÈ· ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ȉڇıËΠÙÔ 1965. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜, ηχÙÔÓÙ·˜ ·Ó¿ÁΘ Ì¿ıËÛ˘, „˘¯·ÁˆÁ›·˜, ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ Î·È ∂ıÓÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ Ì·˜ Δ·˘ÙfiÙËÙ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î·È ÙÔ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Â›Ó·È: * ÙÌ‹Ì· ‰·ÓÂÈÛÙÈ΋˜ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˘ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÚ›Ô˘ 1.000 ‚È‚Ï›· * ÙÌ‹Ì· ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ¯ÔÚÒÓ, Ô˘ ·ÚÈıÌ› ¿Óˆ ·fi 100 ̤ÏË Î¿ı ËÏÈΛ·˜ Î·È Ê‡ÏÔ˘ Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ 38 ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÛÙÔϤ˜ * ÙÌ‹Ì· ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È „˘¯·ÁˆÁ›·˜ * ÙÌ‹Ì· ·ıÏÔ·È‰ÈÒÓ * ÙÌ‹Ì· ·Ó·‚›ˆÛ˘ ËıÒÓ - Âı›ÌˆÓ - ·Ú·‰fiÛÂˆÓ ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ Ì·˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ∂›Û˘ ÔÈ ∞¶√∫ƒπ∞Δπ∫∂™ ∂∫¢∏§ø™∂π™ Ô˘ ‰È·ÚÎÔ‡Ó ¤ÓÙ Ë̤Ú˜ Î·È ÎÔÚ˘ÊÒÓÔÓÙ·È ÙËÓ ∫·ı·Ú‹ ¢Â˘Ù¤Ú·, ÚÔÛÂÏ·ÔÓÙ·˜ ÂÈÛΤÙ˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ·

E·ÓÂÎÏÔÁ‹ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ √ μ√À§∂ÀΔ∏™ ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ Â·ÓÂÎϤÁË Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢È·-

ÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 2010-2011. ∫·Ù¿ ÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· ¤Ï·‚ 24 „‹ÊÔ˘˜ Â› Û˘ÓfiÏÔ˘ 26 „ËÊÈÛ¿ÓÙˆÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÎÔÈÓ‹ Û‡ÁÎÏËÛË ÙˆÓ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ΔÔ̤ˆÓ ∂ÚÁ·Û›·˜ (∫Δ∂) ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ ˙ËÙÔ‡Ó ¤ÍÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ·fi ·ÁÚfiÙ˜. ªÂ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ∂ÌÔÚ›Ô˘ π. ¢ÚÈ‚ÂϤÁη, ¤ÍÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ (∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘, ™. ªÂÚÂÓÙ›ÙË, ¡. ™·Ï·ÁÈ¿ÓÓ˘, £. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, ∫. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ¡. ΔÛÒÓ˘) ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ Û‡ÁÎÏËÛË ÙˆÓ ∫Δ∂ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ·fi ·ÁÚfiÙ˜. ∏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: “ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÁÈÓfiÌ·ÛÙ ·Ú·Ï‹Ù˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚÈÒÓ ·fi ·ÁÚfiÙ˜ Ô˘ η٤ıÂÛ·Ó ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Û (ÁˆÚÁÈ΋) ÁË ˘„ËÏ‹˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜. √È ÂÓ ÏfiÁˆ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ηٿÚÙÈÛ˘ ÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ, ÛÙËÓ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË Ù˘ ¢∂∏, Û ÂÏÏ›„ÂȘ ÛÙȘ ÂΉÔı›Û˜ ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘˜ Î·È (΢ڛˆ˜) ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÓË̤ڈÛ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ Ó· ·ÔÚÚÔÊ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú·ÁfiÌÂÓË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Â› ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÛËÌ›ˆÓ ›¯·Ó ηٷÙÂı› ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘, ÔÈ Ôԛ˜ fï˜ Ô˘‰¤ÔÙ ··ÓÙ‹ıËÎ·Ó ·fi Ù· Û˘Ó·ÚÌfi‰È· ÀÔ˘ÚÁ›· (À¶∂∫∞ Î·È ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘). ∂Âȉ‹ ÙÔ ı¤Ì· Â›Ó·È È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÛÔ‚·Úfi Î·È ÂÂȉ‹ ÚfiÛÊ·Ù˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ ÀÔ˘ÚÁÒÓ ¶∂∫∞ Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ‰ÂÓ ·ÔÛ·Ê‹ÓÈÛ·Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ·Ú·Î·Ïԇ̠ÁÈ· ÙË Û‡ÁÎÏËÛË ÎÔÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙˆÓ ∫Δ∂ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ÀÔ˘ÚÁÒÓ” .

̤ÚË, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÎÔÚ˘Ê·›Ô ıÂÛÌfi ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ì·˜. √ Î. ¡·Û›Î·˜ Û˘Á¯¿ÚËΠÙÔÓ Î. πˆ¿ÓÓË §Ô˘ÏÔ‡‰Ë Î·È ÙÔÓ Î. πˆ¿ÓÓË ªfiη ÁÈ· ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘¯fiÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ¤Ú· ·fi Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. ∂Í¿ÏÏÔ˘

Ì·˙› Ì ÙÔÓ Î. §Ô˘ÏÔ‡‰Ë ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙË Ó¤· ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹, ·ÊÔ‡ Ô Î. §Ô˘ÏÔ‡‰Ë˜ Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÛÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ Î. ¡·Û›Î·. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ Î. ¢ÈÔÓ‡ÛË ∑ԇη, Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ “∞™Δ∂ƒ∞™” , Ô Î. ¡·Û›Î·˜ ÂÓËÌÂÚÒıËΠÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ‰ÂÛ̇ÙËΠÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·Ô‰˘ÙËÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘, Ù· ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ¿ıÏÈ· ηٿÛÙ·ÛË. ∂›Û˘ Ô Î. ¡·Û›Î·˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ·Ó·‚¿ıÌÈÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÁË¤‰ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, Ë Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ·ıÏËÙÈ΋˜ ˘Ô‰ÔÌ‹˜, Ë Î·Ù·Û΢‹ ÎÏÂÈÛÙÒÓ Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›ˆÓ Î·È Ë ÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛÙfi¯Ô Î·È ‰¤ÛÌ¢ÛË ˘ÏÔÔ›ËÛ˘, ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘. ™ÙȘ ·Ú·¿Óˆ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ, ÙÔÓ Î. ¡·Û›Î· Û˘Ófi‰Â˘·Ó ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Î·È ÙÔÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘, °È¿ÙÛÔ˘ ÕÓÓ·, °ÎÔÁÎÈÓÔ‡‰Ë˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜, ∫Ô˘‚ÂÏ¿˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, §›ÏÔ˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, ª·ÓÙ˙È¿Ú˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ÷Ù˙ÔÔ‡ÏÔ˘ μ¿Ûˆ, £ÂÔ¯¿Ú˘ ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜, ΔÛfiÁηÚË ¶·Ó·ÁÈÒÙ·.

√ ∞. ¡¿ÓÔ˜ Ì ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ ∞¶√ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Î. ∞. ¡¿ÓÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ªÂ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ηÙԛΈÓ, ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ™˘ÓÔÈÎÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Ù˘ §·˚΋˜ ™˘Û›ڈÛ˘ Î. ∞. ¡¿ÓÔ˜. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË, ÔÈ ÊÔÚ›˜ ¤ıÂÛ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ ÛÔ‚·Úfi ı¤Ì· ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÔÏÂÔ‰fiÌËÛ˘ Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜, ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ Û˘Ó¿Ì· Î·È ÙËÓ ÔÚÁ‹ ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ, ÁÈ·Ù› ÔÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ μfiÏÔ˘, ·Ú·Ï·ÓÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜, ÚÔˆıÔ‡Ó ÙËÓ ÔÏÂÔ‰fiÌËÛË Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜, ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ηٿ ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ, ÙÔÓ ÈÔ ·ÓÙÈÏ·˚Îfi ÙÚfiÔ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¡. 1337/83. ÀÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù·, fiÙÈ, ·Ó ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ·˘Ùfi, ı· ηٷÛÙÚ·Ê› Ë Û˘ÓÔÈΛ· Î·È ı· ÏËÁÔ‡Ó ÛÔ‚·Ú¿ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘. ¢ËÏÒÓÔ˘Ó ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ‰˘Ó·ÌÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘˜ Î·È fiÙÈ ı· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÛÙ‹ÚÈÍ‹˜ ÙÔ˘, ·fi ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜, ˆ˜ ¤Ó· ηıÔÚÈÛÙÈÎfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ „‹ÊÔ˘ ÛÙȘ ÚÔÛ¯›˜ ÙÔÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ∑ËÙÔ‡Ó Ó· ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› Ë ÌÂϤÙË Ù˘ Ú¿Í˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘, Ó· ÏËÊı› ˘fi„Ë Ë ˘¿Ú¯Ô˘Û· ηٿÛÙ·ÛË ‰fiÌËÛ˘ Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜, Ó· ··ÏÏ·ÁÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÂÈÛÊÔÚ¿ Û ÁË Î·È ¯Ú‹Ì· fiϘ ÔÈ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ Ô-

Ú›ˆÓ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ȉÈÔÎÙËۛ˜ Î·È Ë ‰È¿ÓÔÈÍË ‰ÚfiÌˆÓ Ó· Á›ÓÂÈ Ì Ú¿ÍË ·Ó·ÏÔÁÈÛÌÔ‡. √ Î. ¡¿ÓÔ˜ ‰È·‚‚·›ˆÛ ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ fiÙÈ îı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÛÙ·ıÂÚ¿ Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, ·fi fiÔÈ· ı¤ÛË ÎÈ ·Ó ‚ÚÂı› ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÙfiÓÈÛÂ, ·˘Ùfi ¤Î·Ó ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· Î·È ÙÔ ∫∫∂ Ì ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Î·È ÔÈ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ ¢.∞.™. ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È ¡.∞.™. ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›·, Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È Ë “§·˚΋ ™˘Û›ڈÛË” ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·˘Ù¤˜. ¶ÚfiÛıÂÛ ·ÎfiÌË fiÙÈ ıˆÚ› ··Ú¿‰ÂÎÙÔ Ó· ηÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó Û ÁË Î·È ¯Ú‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÂÔ‰fiÌËÛË ÌÈ·˜ ηı’ fiÏ· ÓfiÌÈÌ· ‰ÔÌË̤Ó˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜ Î·È fiÙÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÁÈ· ¢ı‡Ó˜ Î·È ·Ú·Ï›„ÂȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛˆӔ .


M·ÁÓËÛ›· 18

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 √∫ΔøμƒπOY 2010

∏ ÎÚ›ÛË ÂËÚ¤·Û ·ÚÓËÙÈο Î·È Ù· Ï·ÙÔÌ›·, ·fi Ù· ÔÔ›· ÂÈ‚ÈÒÓÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÙÔ ¯ˆÚÈfi

™˘Î‹, Â‰Ò ÔÈ Ó¤ÔÈ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜ ™ ÙË ™˘Î‹ ·fi ÙÔ˘˜ 350 ÂÚ›Ô˘ ÌfiÓÈÌÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜, ÙÔ 30% Â›Ó·È Ó¤ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ÔÛÔÛÙfi ˘„ËÏfi ÁÈ· Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙË Á‹Ú·ÓÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ΔÔ ¯ˆÚÈfi Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙÚ·Ì̤ÓÔ ÛÙ· Ï·ÙÔÌ›·, ÙËÓ ¤ÙÚ· Î·È ÙȘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ŸÛÔ ¿Ó ηϿ Ù· Ï·ÙÔÌ›·, ı· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹ Î·È Ë ™˘Î‹. √È Î·ÈÚÔ› fï˜ Â›Ó·È Â˘ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔÈ Î·È ‹‰Ë ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÊˆÓ¤˜ ÁÈ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ú·ÏÈÒÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ¯ˆÚÈfi. ∂›Û˘ ÔÈ Ï›ÁÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ·Ô˙ËÌÈÒıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ˘ÚηÁÈ¿ ÙÔ˘ 2007 Î·È ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Úfi‚ÏËÌ· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ì ÙËÓ Î·Î‹ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ‰ÚfïÓ, ÂÓÒ ÙÔ ∫∂¶ χÓÂÈ Ù· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÛÙȘ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ Ì ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ΔÈ ı· Á›ÓÂÈ fï˜ ·Ó ʇÁÂÈ Î·È ·˘Ùfi;

ÈÔ ÎÔÓÙÈÓ¤˜ ·ÈÁ·ÈÔÂÏ·Á›ÙÈΘ ·Ú·Ï›Â˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÍÈÔÔÈË̤Ó˜. Œ¯Ô˘Ì ¤Ó· fiÌÔÚÊÔ ¯ˆÚÈfi, Ì ÏÔ‡ÛÈ· ‚Ï¿ÛÙËÛË Î·È Î·Ï¤˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î¿ÙÈ. √ ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô ·Ú·Ï›Â˜ Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÙÔÛÙڈ̤ÓÔ˜, ·ÏÏ¿ ÂΛ Ï›Ô˘Ó ÔÈ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ˘Ô‰Ô̤˜ ÂÛÙ›·Û˘ Î·È ‰È·ÛΤ‰·Û˘. ªÂÙ·‚·›ÓÂÈ ÂΛ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Î·È Ê‡ÁÂÈ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î¿Ô˘ Ó· οÙÛÂÈ Î·È Ó· Ê¿ÂÈ” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. °È¿ÓÓ˘ ΔÛÔ˘Ú¤Ï˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

∏ ™˘Î‹ ıˆÚÂ›Ù·È ·fi Ù· ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‰ËÌÔÊÈÏ‹ Î·È Í·ÎÔ˘ÛÙ¿ ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. ¢ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi Ô‰ÈÎfi ¿ÍÔÓ·, ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·fi ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ¯¿ÚÙË ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, ÂÓÒ Ï›Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ı· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∫·ıÒ˜ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ fï˜ οÔÈÔ˜ ÂΛ, ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Ì·˙Â̤ÓÔ fiÌÔÚÊÔ ¯ˆÚÈfi, Ì ÌÈÎÚ¿ ‰ÚÔÌ¿ÎÈ· Ô˘ ‰È·ÎÏ·‰ÒÓÔÓÙ·È Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ Ï·Ù›·. ™ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÔÈ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ 517, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÌfiÓÈÌÔÈ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ 350. ∫¿ÔÈÔÈ ¤¯Ô˘Ó ʇÁÂÈ ÁÈ· Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Û ¿ÏϘ fiÏÂȘ, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÓÙfiÈÔÈ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Î‡Ì· ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ∂›Ó·È ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ψÊÔÚÂ›Ô ÌfiÏȘ ¤¯ÂÈ Ê¤ÚÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙË ™˘Î‹ ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¡ÂÔ¯ÒÚÈ. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ‰¤¯ÙËÎ·Ó ÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÁÈ·Ù› ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ·Ó·‚·ıÌ›˙ÔÓÙ·È. ™˘Ó·ÓÙԇ̠ÙËÓ ÚÒÙË Ù·‚¤ÚÓ· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ηıÒ˜ ÏËÛÈ¿-

● ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘

● μ·Û›Ï˘ ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘

˙Ô˘Ì ÛÙËÓ Ï·Ù›·. ª·›ÓÔ˘Ì ̤۷, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÈ· ·Ú¤· ÓÙfiȈÓ. ¡¤ÔÈ, ¿ÙÔÌ· Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ËÏÈΛ·˜, ¤¯Ô˘Ó Í·ÔÛÙ¿ÛÂÈ Î·È ›ÓÔ˘Ó ÙÛ›Ô˘ÚÔ. ∏ ·ÚÔ˘Û›· ÂÓfi˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ Í·ÊÓÈο ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÎÏËÍË. ∂›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔÈ Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi, ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ÁÂÓÈο ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÙÔ˘˜. ÕÏψÛÙ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ·˘ÙÔ› ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ·ÚfiÓ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÙÔ˘˜, ·˘ÙÔ› ˙Ô˘Ó ÂΛ ¤¯ÔÓÙ·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ Î·È fiÏÔ ÙÔ ‚Èfi˜ ÙÔ˘˜.

¶ÔÏÏ¿ Ï·ÙÔÌ›· √ 45¯ÚÔÓÔ˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÛÔ˘Ú¤Ï˘ Â›Ó·È Ï·ÙfiÌÔ˜. ªfiÓÈÌÔ˜ οÙÔÈÎÔ˜ ÛÙË ™˘Î‹ ÂÏ›˙ÂÈ ÁÈ· οÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤Ûˆ Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÙÔ˘. “∂ÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚ‹Û·Ì ӷ Ì¿ıÔ˘Ì οÙÈ, Ì›ӷÌ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ì ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ∞ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ fiÏË Ó· ËÁ·›Ó·ÌÂ, ‚ϤÔ˘Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô μÔÏÈÒÙ˘, fiˆ˜ Ë ·ÓÂÚÁ›·” Ì·˜ ϤÂÈ ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÔ˘‚¤ÓÙ·. ∏ ™˘Î‹ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙ· Ï·ÙÔÌ›·. ∫·ıÒ˜ ı· ÛÙÚ›„ÂÈ Î·Ó›˜ ·fi ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi Â·Ú¯È·Îfi Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Î·È ÎÈÓËı› ÚÔ˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi, ı· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 5-10 Ï·ÙÔÌ›·. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË fï˜ ¤¯ÂÈ ÂËÚ¿ÛÂÈ Î·È ·˘Ùfi ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÔÈ ÓÙfiÈÔÈ Â›Ó·È ·Ó‹Û˘¯ÔÈ. “∏ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Â›Ó·È ÙÔ Ï·ÙÔÌ›Ô. ΔÔ 80-90% ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÂΛ ··Û¯ÔÏ›ٷÈ. º¤ÙÔ˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ï‹. ∏ ΛÓËÛË ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· Á‡Úˆ ÛÙÔ 50%. Œ¯Ô˘Ó ÂËÚ¿ÛÂÈ Ë ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ΔÛÔ˘Ú¤Ï˘. ¢›Ï· ÙÔ˘ οıÂÙ·È Ô 29¯ÚÔÓÔ˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Û˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙ· Ï·ÙÔÌ›·. “ΔÔ Î·Ïfi Ì ÙÔ ¯ˆÚÈfi Â›Ó·È fiÙÈ ÎÚ¿ÙËÛ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜. ™ÙËÓ ËÏÈΛ· ÌÂٷ͇ 20-40 ÂÙÒÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Á‡Úˆ ÛÙ· 80 ¿ÙÔÌ·.

● °È¿ÓÓ˘ ΔÛÔ˘Ú¤Ï˘

● ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÛÔ˘Ú¤Ï˘

¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·: ● ∫·Î‹ ·ÁÚÔÙÈ΋ Ô‰ÔÔÈ›· ● ªË ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ·fi

ÙȘ ˘ÚηÁȤ˜ ● ŒÏÏÂÈ„Ë ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ● ªË ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË

√È Ó¤ÔÈ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· Ï·ÙÔÌ›·, ·Ó Î·È ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÙÔÓ ‚Ϥˆ ηϿ. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi Ù· Ï·ÙÔÌ›·” . π‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ Ì›·˜ ·fi ÙȘ Ï›Á˜ Ù·‚¤ÚÓ˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Â›Ó·È Ô 35¯ÚÔÓÔ˜ Î. μ·Û›Ï˘ ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘. “Δ· Ï·ÙÔÌ›· ÎÚ·Ù¿Ó ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi. ∂›Ì·ÛÙ 80-90 Ó¤ÔÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. 줂·È· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ì ÔÏÏ¿. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ù· Ï·ÙÔÌ›· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Î¿Ì„Ë, ·ÏÏ¿ Ì·˜ ΢ÓËÁÔ‡Ó Î·È ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜. ™ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÌfiÓÔ ¤Ó· ∫∂¶, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È Ë Â·Ê‹ Ì·˜ Ì ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜. ∂Λ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Î·È Ù·ÎÙÔÔÈԇ̠ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ. ∞Ó Ê‡ÁÂÈ ÙÔ ∫∂¶, ı· ·Ó·ÁηÛÙԇ̠ӷ ËÁ·›ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ Ô˘ ı· Â›Ó·È Ë ¤‰Ú· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ ‹ Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ” . ∫·È ÙÈ ı· ʤÚÂÈ Ô ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘; “∞Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÏÂÊÙ¿, ·Ó Ë Ô-

ÏÈÙ›· ‚ÔËı‹ÛÂÈ, ÙfiÙ οÙÈ ı· Á›ÓÂÈ. ¶ÔÏÏ¿ ı· ÂÍ·ÚÙËıÔ‡Ó Î·È ·fi ÙÔ Ó¤Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô. ∫·Ù¿ fiÛÔ ‰ËÏ·‰‹ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ. °È·Ù› ı· ÂÓÙ·¯ıԇ̠ÛÙÔ Ó¤Ô ¢‹ÌÔ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÙȘ ¶ÈӷοÙ˜ Î·È ı· ηٷϋÁÂÈ ÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë ·Ú¤·.

Èڛ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ¶ÔÈÔ˜ ͤÚÂÈ fiÙÈ Ë ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚË ÚfiÛ‚·ÛË ÙÔ˘ μÔÏÈÒÙË ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô Â›Ó·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ·Ú·ÏÈÒÓ Ù˘ ™˘Î‹˜, Ù˘ ¶·ÓÙ·˙‹ ÕÌÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¶ÔÙÔΛԢ; ΔÔ ¯ˆÚÈfi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ·ÍÈÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ·Ú·Ï›Â˜. ∏ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·Ú·ÌÂÏ‹ıËÎÂ, ÏfiÁˆ Ù˘ ÛÙÚÔÊ‹˜ ÛÙ· Ï·ÙÔÌ›·. ™ÙË ™˘Î‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ‰‡Ô ÍÂÓÒÓ˜, ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÁÈ· ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. “Œ¯Ô˘Ì ‰‡Ô fiÌÔÚʘ Î·È ÙȘ

¶ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ∏ ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ¤¯ÂÈ ˙ˆËÚ¤„ÂÈ ÁÈ· Ù· ηϿ, ÂÓÒ ÛÙËÓ ·Ú¤· ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Î·È Ô 65¯ÚÔÓÔ˜ ·ÁÚfiÙ˘ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∑·¯·Úfi˜. ™Â Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ı· Â›Ó·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜. ◊ÏÈ˙ fiÙÈ ı· ¿ÚÂÈ 600 ¢ÚÒ Û‡ÓÙ·ÍË, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÌËÓÈ·›Ô ÙÔ˘ ÂÈÛfi‰ËÌ· ı· Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi 300 ¢ÚÒ. ∂›Ó·È ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÚÁÈṲ̂ÓÔ˜. ™˘Ó¿Ì· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÔ˘Ïˆı› ÔÈ ÏËÁ¤˜ Ô˘ ¿ÊËÛÂ Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋ ˘ÚηÁÈ¿ ÙÔ˘ 2007 ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Ù˘ ™˘Î‹˜. ∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË Â›¯Â ˘ÔÛ¯Âı› ·Ô˙ËÌ›ˆÛË Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯԇÛ Û ÙÚ›· ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ Î¿ı ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚÔ. ΔÈ ÙÂÏÈο ¤ÁÈÓÂ; “¶¿Ì ·fi ÙÔ Î·Îfi ÛÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ. ¶Ò˜ ı· ˙‹Ûˆ Ì ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÙˆÓ 270 ¢ÚÒ; ∞ÎfiÌË ‰ÂÓ ‹Ú·Ì ÙËÓ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ·fi ÙËÓ ˘ÚηÁÈ¿ ÙÔ˘ 2007. §¿‚·Ì ÌfiÓÔ Ì›· ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ Î·È ÁÈ· ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÔÛfi Ù· ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ó ·ÎfiÌË, ·Ó Â›Ó·È Ù· ‰¤ÓÙÚ· Ê˘ÙÂ̤ӷ. ∂ÁÒ ¤¯·Û· Á‡Úˆ ÛÙ· 400 ‰¤ÓÙÚ·” ÙfiÓÈÛÂ Ô ·ÁÚfiÙ˘. √ ›‰ÈÔ˜ ·Ú¿ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ËÏÈΛ· ÙÔ˘ οÓÂÈ Î·È ¿ÏϘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο. “ΔÔ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÂÈÛfi‰ËÌ· ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÂÈ Î·È ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó Î·ÌÈ¿ ¤ÙÚ· ‹ Ó· ¿Ó ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Ó· „·Ú¤„Ô˘Ó” η٤ÏËÍÂ.


M·ÁÓËÛ›· 19

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 √∫ΔøμƒπOY 2010

∏ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›· ¤Û‚ËÛÂ Î·È ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ·fi ÙËÓ ÂÏ·ÈÔηÏÏȤÚÁÂÈ· ÌÂÈÒıËΠ‰Ú·Ì·ÙÈο

ÕÁ. £Âfi‰ˆÚÔÈ: √È Ó¤ÔÈ Ê‡ÁÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ fiÏË ∞Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô, ·ÁÚÔÙÈÎfi È·ÙÚ›Ô, ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË, ·ÁÚÔÙÈ΋ Ô‰ÔÔÈ›·, Ù· ‚·ÛÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡

ª

È· ·Ó¿Û· ·fi ÙËÓ ¶∞£∂ Î·È fï˜ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔ› ÙÔ˘ ÓÈÒıÔ˘Ó ·ÔÌÔӈ̤ÓÔÈ. μϤÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ¿ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÌÔÓÔηÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ ÂÏÈ¿˜ Ó· ÌÂÈÒÓÂÙ·È ‰Ú·Ì·ÙÈο, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ·ÓÂÈÛÙÚÂÙ› ÔÈ ÂÔ¯¤˜ fiÔ˘ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ·ÓıÔ‡ÛÂ, ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙËÓ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·. √ ÏËı˘ÛÌfi˜ ÁÂÚÓ¿, ηıÒ˜ ÔÈ Ó¤ÔÈ ÙÂÏÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ê‡ÁÔ˘Ó Î·È ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘˜ Û ÌÂÁ¿Ï· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ·. √ “∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜” ÙÔ˘˜ ÂÓۈ̿وÛ ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ ¶ÙÂÏÂÔ‡ Î·È ÙÒÚ· Ì ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘˜, ¤Ó· ¯ˆÚÈfi ËÌÈÔÚÂÈÓfi ÛÙË ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, fiÔ˘ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔ› ÙÔ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈṲ̂ÓÔÈ Ì ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË”, ·Ó·ÔÏÔ‡Ó ÙËÓ ·ÏÈ¿ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·, ıˆÚÒÓÙ·˜ ˆ˜ ÔÈ Î·Ï¤˜ Ë̤Ú˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Í·Ó¿ÚıÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™

¶Úˆ› ¢Â˘Ù¤Ú·˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘˜ Ë ˙ˆ‹ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Î˘Ï¿ ‹ÚÂÌ·, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Û˘Ó·ÓÙ¿˜ „˘¯‹ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ªÔÓ·‰È΋ ÂÍ·›ÚÂÛË ¤ÍÈ- ÂÙ¿ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ Ô˘ ›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·Ê¤ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÎÂÊ·Ó‰¿ÎÈ Ù˘ Ï·Ù›·˜ Î·È ·›˙Ô˘Ó ڤʷ ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Ë ÒÚ·. ΔÔ˘˜ ηÏËÌÂÚ›Û·ÌÂ Î·È ·Ú¿ ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Í¿ÊÓÈ·ÛÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ì·˜ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘˜, Ì·˜ ‰¤¯ÙËÎ·Ó Ì ¯·Ú¿, ηÏÒÓÙ·˜ Ì·˜ Ó· Èԇ̷̠˙› ÙÔ˘˜ ¤Ó·Ó ÂÏÏËÓÈÎfi. ™ÙËÓ ı¤· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ηÛÂÙÔÊÒÓÔ˘ ‰›ÛÙ·Û·Ó Ó· ·ÓÔȯÙÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ ÛÈÁ¿- ÛÈÁ¿ Ì ÙËÓ ÎÔ˘‚¤ÓÙ·, ¤‚Á·Ï·Ó Ù· ÂÛÒ„˘¯¿ ÙÔ˘˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó. ™Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰È¤ÎÚÈÓ˜ ÈÎÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Û ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘˜. “ª¤¯ÚÈ ÚÈÓ Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘˜ ·ÓıÔ‡ÛÂ Ë ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›· Î·È Ô ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ˙Ô‡Û ·fi ·˘Ù‹. ΔÒÚ· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÌ›ÓÂÈ ‰˘Ô- ÙÚÂȘ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, ‰Â›ÁÌ· Ù˘ Êı›ÓÔ˘Û·˜ ÔÚ›·˜ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡” , Ì·˜ ÂÍËÁ› Ô Î. πˆ¿ÓÓ˘ ªÂÏ·¯ÚÔÈÓ¿Î˘, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ·ÁÚfiÙ˘. ¶Ï¤ÔÓ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÂÈÛfi‰ËÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Â›Ó·È Ë ÂÏÈ¿, ηıÒ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÔÓÔηÏÏȤÚÁÂÈ·. ∞ÏÏ¿ Î·È Û ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÔ̤· Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Úfi‰ÈÓË, ηıÒ˜ ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ Ï·‰ÈÔ‡ Î·È Ù˘ ÂÏÈ¿˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Î·ıÔ‰È΋ ÔÚ›·. “Œ¯Ô˘Ì ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û·Ó ¯ˆÚÈfi, ·ÏÏ¿ ÙÔ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ Â›Ó·È ˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ÌÔÓÔηÏÏȤÚÁÂÈ· ÂÏÈ¿˜ Î·È Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ Ì·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ·Í›·, ηıÒ˜ ÙfiÛÔ ÙÔ Ï¿‰È fiÛÔ Î·È ÔÈ ÂÏȤ˜, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ô˘ ı· ı¤Ï·Ì ·fi ÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜. Œ¯Ô˘Ì ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ηıÒ˜ ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ ‰ÂÓ ‰›ÓÔ˘Ó ÙȘ ÙÈ̤˜ Ô˘ ·Í›˙ÂÈ ÛÙÔ ÚÔ˚fiÓ. ª·˜ ¿ÊËÛ·Ó ·ÚÔÛٿ٢ÙÔ˘˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ Î·È Ì·˜ ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜. £¤ÏÔ˘Ì ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ̤۷ ·fi ÙÔÓ ¢‹ÌÔ Ó· Ì·˜ ÛÙË-

● ∞ÏÂÍ. ΔÈÌϷϤ͢

● πˆ¿Ó. ªÂÏ·¯ÚÔÈÓ¿Î˘

● ∫ˆÓ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘

● ∫ˆÓ. ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜

Ú›ÍÂÈ, ηıÒ˜ ÓÈÒıÔ˘Ì fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ÂÁηٷÏÂÈÊı› Ï‹Úˆ˜” , ÙÔÓ›˙ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ªÂÏ·¯ÚÔÈÓ¿Î˘.

¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·

∞ÁÚÔÙÈÎfi π·ÙÚ›Ԕ , ϤÂÈ Ô Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ Î. ∫ˆÓ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘.

ÁÈ· ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ·˘Ùfi. “∫ÔÈÙ¿ÍÙ” , Ì·˜ ϤÂÈ Ô Î. ªÂÏ·¯ÚÔÈÓ¿Î˘, “·Ó Á›ÓÔ˘Ó ‰˘Ô- ÙÚ›· ¤ÚÁ·, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È ‚ÂÏÙȈı› Ë ·ÁÚÔÙÈ΋ Ô‰ÔÔÈ›· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¤¯Ô˘Ì ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙ· ÎÙ‹Ì·Ù¿ Ì·˜, Û›ÁÔ˘Ú· ı· Â›Ó·È Î·Ïfi ÁÈ· ÙÔ ¯ˆÚÈfi Ì·˜. ¶Ú¤ÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ó ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ Ù· ÌÈÎÚ¿ Î·È ·ÔÌÔӈ̤ӷ ¯ˆÚÈ¿, ÚÈÓ

°ÂÚÓ¿ Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ √È ÌfiÓÈÌÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÛÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘˜ ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ˘˜ 500, Ì ÙˆÙÈ΋ Ù¿ÛË Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ™ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÌfiÓÔ ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô Î·È ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏ›Ô, Ì ÌÈÎÚfi ·ÚÈıÌfi ·È‰ÈÒÓ, ÂÓÒ ÔÈ Ï›ÁÔÈ Â›Û˘ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ÊÔÈÙÔ‡Ó ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È ÙÔ §‡ÎÂÈÔ Â›Ó·È ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔÈ Ó· ËÁ·ÈÓÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÙÔÓ ¶ÙÂÏÂfi. √È Ó¤ÔÈ, ÙÂÏÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ·ÏÏ¿ Î·È Û ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·ÎfiÌË ËÏÈΛ·, ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· ʇÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘˜, ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ·. “∂‰Ò ϤÔÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Î·È ÔÈ Ó¤ÔÈ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο ÙËÓ Ù¿ÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Û fiÏ· Ù· ÌÈÎÚ¿ ¯ˆÚÈ¿, ʇÁÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ. ™ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Â›Ó·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ Î·È fiÛÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÁÚfiÙ˜, ˘Ô·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Û ¿ÏϘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ó¤ÔÈ ÛÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘˜ ϤÔÓ. ∞ÊÔ‡ ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ÌÂÙ¿ ʇÁÔ˘Ó ÁÈ· ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ, Ó· ÛÔ˘‰¿ÛÔ˘Ó, Ó· ‚ÚÔ˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó. ∑‹ÙËÌ· Â›Ó·È ÛÙ· ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Á¿ÌÔ˜ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ÌÂٷ͇ ÓÙfiȈӔ , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ∞Ï¤Í·Ó ‰ÚÔ˜ ΔÈÌϷϤ͢, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜.

∂ÎÙfi˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ·ÎfiÌË, Ë Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ∑ËÙÔ‡Ó ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, Û˘¯ÓfiÙÂÚË Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ π·ÙÚ›Ԣ ¤ÛÙˆ ÛÙÔÓ ¶ÙÂÏÂfi, ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Ô‰ÔÔÈ›·˜ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚË ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË.

“£¤ÏÔ˘Ì ÁÈ·ÙÚfi” √ ÁÈ·ÙÚfi˜ ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛË Î·È ÙËÓ Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ›ÂÛ˘ ÙˆÓ ËÏÈÎȈ̤ӈÓ. “¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ Ô‡ÌÂ, Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ Ì·˜ Â͢ËÚÂÙ›. ∂›Ì·ÛÙ ÌÈÎÚfi ¯ˆÚÈfi, ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· ı· ı¤Ï·Ì ¤Ó·Ó ÌfiÓÈÌÔ ÁÈ·ÙÚfi, ¤ÛÙˆ ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È Ô ¶ÙÂÏÂfi˜, Ì ÙËÓ ·Ú¿ÏÏËÏË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ π·ÙÚ›Ԣ. ∞Ó Û˘Ì‚Â› οÔÈÔ ÛÔ‚·Úfi ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ˘Á›·˜ ı· Ú¤ÂÈ Â›Ù ӷ ¿Ì ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ›Ù ӷ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ·fi ÂΛ ÙÔ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ, Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Ì ÙËÓ ‰Â‰Ô̤ÓË ¯ÚÔÓÈ΋ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË. ∏ ·ÚÔ˘Û›· ÁÈ·ÙÚÔ‡ ı· Ì·˜ ¤Î·Ó ӷ ÓÈÒıÔ˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÛÊ·Ï›˜. √ ÁÈ·ÙÚfi˜ ÁÈ· ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ Â›Ó·È fi,ÙÈ ÔÏ˘ÙÈÌfiÙÂÚÔ. ∞ÓÙ› Ó· ¤Ú¯ÂÙ·È ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÁÈ· Ó· ÁÚ¿„ÂÈ Ù· Ê¿Ú̷η Î·È Ó· ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ›ÂÛË, ı· Ú¤ÂÈ ¤ÛÙˆ Î·È ÛÙÔÓ ¶ÙÂÏÂfi Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÈÌ·

∫·Ï‡ÙÂÚË ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÛÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘˜ Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Â›Ó·È ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ Î·È ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍËı› Ù· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ‰È·ÚÚ‹ÍÂˆÓ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹, ÙÔ ·›ÛıËÌ· ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ¤¯ÂÈ Î˘ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ. √ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ™Ù·ıÌfi˜ Â›Ó·È ϤÔÓ ÛÙËÓ ™Ô‡ÚË Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó Î·Ï‡ÙÂÚË Î·È Û˘¯ÓfiÙÂÚË ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘˜. “£¤ÏÔ˘Ì ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ÁÈ· Ó· ÓÈÒıÔ˘Ì ·ÛÊ·Ï›˜, ηıÒ˜ Ô ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ™Ù·ıÌfi˜ ÛÙÔÓ ¶ÙÂÏÂfi ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÚÁËı›. Œ¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ Û Û›ÙÈ·, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ·ÎfiÌË Î·È Û ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÊÔ‚fiÌ·ÛÙ ӷ ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ Ó˘ÎÙÂÚÈÓ¤˜ ÒÚ˜” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ∫ˆÓ. ∫ˆ ÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜.

·˘Ù¿ Û‚‹ÛÔ˘Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ·fi ÙÔÓ ¯¿ÚÙË” . √ ›‰ÈÔ˜, ¿ÓÙˆ˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” , ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “∂›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· οÓÂȘ Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ÙÔ ˆ˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ô ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ˜ ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ηϿ ËÁ·›Ó·ÌÂ. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ì ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ‰ÂÓ ı· Â͢ËÚÂÙÂ›Ù·È Ô ÎfiÛÌÔ˜, fiˆ˜ ÁÈÓfiÙ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ·. ªÔÚ› Ó· ·Îԇ̠ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›· fiÚˆÓ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ì ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” , ˆÛÙfiÛÔ ·Ó ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠fiÙÈ ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ı· ÂÙ‡¯ÂÈ” . ΔȘ Ë̤Ú˜ Ô˘ ÔÈ ÕÁÈÔÈ £Âfi‰ˆÚÔÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ·Ó·ÔÏ› Ô Î. ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜. “ª·Î¿ÚÈ Ó· ·Ú·Ì¤Ó·Ì ∫ÔÈÓfiÙËÙ·, fiˆ˜ ÚÈÓ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ô “∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜” . ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ fiÛÔ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÛ·È ·fi ÙËÓ ‚¿ÛË, ÙfiÛÔ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏ· Â͢ËÚÂÙ›۷È. ∂›¯·ÌÂ Û˘ÓËı›ÛÂÈ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· Ì ÙÔÓ ¶ÙÂÏÂfi, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο Â›Ì·È ÂÂÈṲ̂ÓÔ˜ fiÙÈ ‹Ù·Ó ·ÎfiÌË Î·Ï‡ÙÂÚ· fiÙ·Ó ‹Ì·ÛÙ·Ó ∫ÔÈÓfiÙËÙ·” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜.

∞‡ÚÈÔ Ô‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙË ™Ô‡ÚË Î·È ÙËÓ ÕÊËÛÛÔ

§À∫∂π√ Δø¡ ∂§§∏¡π¢ø¡ μ√§√À ∂Δ√™ π¢ƒÀ™∂ø™ 1920

√ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” ™Â ¤Ó·Ó ÂÚ›Ô˘ Ì‹Ó· ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ÛÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” Î·È ÔÈ ÕÁÈÔÈ £Âfi‰ˆÚÔÈ ı· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ϤÔÓ ÛÙÔÓ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ì ·Ú¿ Ó· ÚˆÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ó· Ì·˜ Ô˘Ó ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ ÙÔ˘˜

Δª∏ª∞ ∂£¡π∫ø¡ ∂¡¢Àª∞™πø¡ ∫∞Δ∞™∫∂À∞∑√¡Δ∞π - ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ∂¡¢Àª∞™π∂™ °π∞ ™Ã√§π∫∂™ ∂∫¢∏§ø™∂π™ - ¶∞ƒ∂§∞™∂π™ - Ã√ƒ∂ÀΔπ∫∞ ™À°∫ƒ√Δ∏ª∞Δ∞ ∫√ƒ∞∏ 79 Δ∏§.: 24210 33938 ∫π¡.: 6947 945613


M·ÁÓËÛ›· 20

¶∞ƒ∞™KEYH 22 O∫Δøμƒπ√À 2010

°È·ÙÚÔ› Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ¯ı˜ ÛÂ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ Δ‡Ô˘

∞Ôηχ„ÂȘ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô

Õ

ÎÚˆ˜ ·ÔÎ·Ï˘ÙÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù· fiÛ· ·ÚÔ˘Û›·Û Û “¤ÎÙ·ÎÙË” Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ¯ı˜ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Î. ∞. ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÁÈ· fiÚÁÈÔ Û·Ù¿Ï˘ Û ˘ÏÈο Î·È ÙÚfiÊÈÌ·. °È·ÙÚÔ› ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· ˘ÏÈο Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ì ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁÁÂϛ˜, ÂÓÒ Û ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ Á›ÓÂÙ·È Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË 500 ÎÈÏÒÓ „ˆÌÈÔ‡ ÙÔ ‰›ÌËÓÔ.

Δ¿ÛË Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ¯ÏˆÚÈfiÓÙˆÓ ÛÙ· ÓÂÚ¿ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ °∂¡π∫∞ ÛÙ·ıÂÚ‹, Ì ٿÛÂȘ ‚ÂÏ-

Ù›ˆÛ˘, ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËηÓ, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (¡∞ª). ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ ¡∞ª, ·fi ÙÔ ºıÈÓfiˆÚÔ ÙÔ˘ 2009, Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ÌËÓÈ·›ˆ˜, Ì ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ‰È·ÈÛÙÂ˘Ì¤ÓÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ. ∞fi Ù· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÌÂÙÚ‹ÛˆÓ, Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ¯Ù˜ ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ∞ÓÙÈÓÔÌ¿Ú¯Ë, ‰È·ÈÛÙÒÓÔÓÙ·È Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ: -¶·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ù¿ÛË Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ·ÁˆÁÈÌfiÙËÙ·˜ ηٿ 35% Î·È ÙÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Î·Ù¿ 50%, ÙˆÓ ¯ÏˆÚÈfiÓÙˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÎÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô˘. -∏ Ô͇ÙËÙ· ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙ·ıÂÚ‹, ̤۷ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ‡ÚÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰È·‚›ˆÛË ÙˆÓ È¯ı‡ˆÓ, fiˆ˜ Î·È Ù· ÓÈÙÚÈο (·fi 1.0 ¤ˆ˜ 3.5mg/l) -∏ ·Ì̈ӛ·, ¤Ú·Ó ÙˆÓ ·ÎÚ·›ˆÓ ÙÈÌÒÓ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ - ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2009 Î·È ÔÊ›ÏÔÓÙ·Ó, fiˆ˜ ·ԉ›¯ÙËΠÛÂ Ê˘ÛÈο ·›ÙÈ·, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËı› Û Ôχ ¯·ÌËÏ¿ Â›‰· (<0,05mg/l), Ù· ÔÔ›· ‰Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÔÍÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔ ˘‰Úfi‚ÈÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. -À„ËϤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ʈÛÊfiÚÔ˘ ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó Û ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›Â˜, Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛ˘, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ÚԤϢÛË ÙˆÓ ÊˆÛÊÔÚÈÎÒÓ ·Ô‰›‰ÂÙ·È Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ Û ÂÎχÛÂȘ ÙˆÓ Â‰·ÊÒÓ, Ô˘ ηٷϋÁÔ˘Ó ÛÙË Ï›ÌÓË ·fi ÙȘ ‰·ÊÈΤ˜ ·ÔÚÚÔ¤˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. Δ¤ÏÔ˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ÔÛfiÙËÙ· ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Ô˘ ηٷϋÁÂÈ ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ fiÁÎÔ Î·È ÙÔ Ú˘ıÌfi ·Ó¿ÌÂÈ͢ ñ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Î·È ÙÂÏÈο ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ·Ê› ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·, ·ÈÛıËÙ‹ ·ÏÏÔ›ˆÛË Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ʈÛÊfiÚÔ˘ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ÛÙȘ Â΂ÔϤ˜ ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡. ∏ ·ÚÌfi‰È· ∞ÓÙÈÓÔ̿گ˘ η. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ‰‹ÏˆÛ ٷ ÂÍ‹˜: “√ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ Î·È ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÛËÌ·Û›·˜ Ù˘ ˆ˜ ˘‰ÚÔ‚ÈfiÙÔÔ˘, ·ÔÙÂÏ› ÚÒÙÈÛÙÔ Ì¤ÏËÌ¿ Ì·˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ÌÂ Û˘Ó¯›˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Î·È ÂϤÁ¯Ô˘˜, ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿, ÌÂÚÈÌÓԇ̠ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ Î·È ÙËÓ ÚfiÏË„Ë ‰˘Û¿ÚÂÛÙˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛˆÓ, Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó Î·È ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ÛÙȘ Â΂ÔϤ˜ ÙÔ˘ •ËÚÈ¿. ∂›Ì·ÛÙ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ÁÈ· Ù· ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÌÂÙÚ‹ÛˆÓ, ‰ËÏÒÓÔ˘ÌÂ, fï˜, fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÊËÛ˘¯¿˙Ô˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜”.

● ∞fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ô ˘Ô‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Î·È Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Î.Î. ¡ÙfiÎÔ˜ Î·È ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ƒÂÔÚÙ¿˙: ∫∞Δ∂ƒπ¡∞ Δ∞™™√¶√À§√À

∂ÈÎfiÓ· ‰È·Û¿ıÈÛ˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ̤۷ ÛÙÔ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ, Ì ˘fiÓÔȘ ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ·ÙÚÒÓ Î·È ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ì ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ Î·È ÂÙ·Èڛ˜, ‹Ù·Ó ·˘Ù‹ Ô˘ ¤‰ˆÛ ¯ı˜ Ô Î. ∞. ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ·fi Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ·Ó ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ›, ÁÈ· Ó· ηٷÁÁ›ÏÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÚÔˆı› ÚÔÛÏ‹„ÂȘ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˘ÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô. ™Ù· ·Ú¿ÍÂÓ· Î·È Ù· ÂÚ›ÂÚÁ· Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Î·È Ë ·ÔÎ¿Ï˘„Ë fiÙÈ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Ô˘ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÙȘ ÂÊËÌÂڛ˜ ÙÔ˘˜, Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó Û Â›Û¯ÂÛË ·fi ÌÈ· ...·ÚÂÍ‹ÁËÛË, Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ·‰È·ÊÔÚ›· ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘, Ó· χÛÂÈ ¤ÁηÈÚ· ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ÂÚÌËÓ›·˜ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘, Ô˘ ÙÔ ›‰ÈÔ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ. ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ ÛÙÔ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ‰ÂÓ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÏfiÁˆ Â›Û¯ÂÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÌÔÓ¿‰· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ˘ÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›, ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÁÈ·ÙÚÔ› ‹Úı·Ó ¯ı˜ “·¤Ó·ÓÙÈ” ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘. °È·ÙÚÔ› Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛË ·ÏÏËÏÔηÙËÁÔÚ‹ıËÎ·Ó Î·È ¤ÁÈÓ·Ó ·Ôηχ„ÂȘ, ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ ›‰Ú˘Ì· fiÏ· Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘. ∞Û˘‰ÔÛ›·, ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂϤÁ¯ˆÓ Î·È ·ÙÈ̈ÚËÛ›· Â›Ó·È ÙÔ ÙÚ›Ù˘¯Ô Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÛÙÔ Ù¤ÏÌ·, ÂÓÒ ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· ‰ÂÓ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁ›· Î·È Î¿ı ̤ڷ ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó ÔÈ Ï›ÛÙ˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ÙÔ 50% ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ·ÛÊ·Ï›·˜, ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ¤‰ˆÛ·Ó ¯ı˜ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, ÙËÓ ÔÔ›· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Î·È Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, fiÙ·Ó ÂÓËÌÂÚÒıËΠÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ‹ Ù˘. √È ÁÈ·ÙÚÔ› Ì›ÏËÛ·Ó ÁÈ· ÙȘ ·Ï‹ÚˆÙ˜ ÂÊËÌÂڛ˜ ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ·Ôηχ„ÂÈ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘, fiÙÈ ÔÈ ›‰ÈÔÈ Î·È ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ÏËÚÒÓÔ˘Ó... ¤Ó· Ï¿ıÔ˜ ÛÙÔÓ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÂÓÙ·ÏÌ¿ÙˆÓ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÔÈ ÂÊËÌÂڛ˜. √ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ·ÔÎ¿Ï˘„ Â›Û˘ fiÙÈ Ë ª·ÁÓËÛ›· Â›Ó·È ·Ú·Ófï˜ Ë ÌfiÓË ÂÚÈʤÚÂÈ· Ô˘ ÏËÚÒÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Û›ÙÈÛË ÛÙ· ∫¤ÓÙ· ÀÁ›·˜, Ë ÔÔ›· Ì ¡fi-

ÌÔ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÚÁËı› ·fi ÙÔ 1991. ªÈ· Ì·ÙÈ¿ ÛÙ· ÛÙÔȯ›· ¤ÊÙ·ÓÂ, ÁÈ· Ó· ·Ôηχ„ÂÈ fiÙÈ ‰··ÓÔ‡ÓÙ·È ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ÀÁ›·˜. Δ· ›‰È· ÛÙÔȯ›· ·ÔÎ¿Ï˘„·Ó fiÙÈ Ì¤Û· ÛÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ÌÈÎÚ‹ ÌÔÓ¿‰· ηٷӿψÛ ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘, ÁÈ· ¤Ó· ‰›ÌËÓÔ, 500 ÎÈÏ¿ „ˆÌ›, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Á¤ÓÓËÛ ‡ÏÔÁ˜ ˘Ô„›Â˜ ÁÈ· Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ì Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜.

∏ Â›Û¯ÂÛË ™Â οı ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔÓ ¤Ó·˜ ÂȉÈÎfi˜ ÁÈ·ÙÚfi˜, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛ ¯ı˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ °È·ÙÚÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ªÔÛ¯ÔÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜. ∂͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ ‚·ÚÈ¿ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο, ÂÓÒ ·ÛıÂÓ›˜- ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘ π∫∞, ·Ú·¤ÌÔÓÙ·È ÛÙ· ÔÏ˘È·ÙÚ›· ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÛ˘ÌÊÔÚËı› ÙÔ ΔÌ‹Ì· ∂ÂÈÁfiÓÙˆÓ ¶ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ. ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ Â›ÁÔÓÙ· ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁ›· ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ˘ÏÈÎÒÓ Î·È Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘ ηÙËÁÔÚ‹ıËΠ¯ı˜ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·ÁÒÛÂÈ 35 ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÁÈ·ÙÚÒÓ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÚÔˆı› ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜. Ãı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Î. ªÔÛ¯ÔÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜, ˙‹ÙËÛ ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ, ÂȉÈ΢fiÌÂÓˆÓ Î·È ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ, ÁÈ· Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘, fiÙÈ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÁÓÒÚÈ˙·Ó ˆ˜ ı· ÏËÚˆıÔ‡Ó ÙȘ ÂÊËÌÂڛ˜, ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó ÂÓ‹ÌÂÚÔÈ ÁÈ· ÙÔ Ï¿ıÔ˜ ÛÙÔÓ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ÙȘ Â·Ê¤˜ Ì ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÒÛÙ ӷ ‰ÈÔÚıˆı› Î·È ·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË... ∂›Û˘ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Â¤ÌÂÓ·Ó fiÙÈ Ù· ·ÔıÂÌ·ÙÈο ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÂÍ·ÓÙÏÔ‡ÓÙ·È Î·È Ô Î. ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰È¤„¢‰Â. “¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ڿÌÌ·Ù·, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì Á¿ÓÙÈ·, ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ì ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì·˜”, ›Â Ô Î. ªÔÛ¯ÔÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜. “À¿Ú¯Ô˘Ó Ù· ¿ÓÙ· Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ Ì ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó Î¿ı ¶·Ú·Û΢‹, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÂÍËÁ‹Ûˆ, ÁÈ·Ù› ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ·˘Ù‹ Ë Ù·ÎÙÈ΋... ŸÙ·Ó ÂϤÁ¯ˆ Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· Î·È ÚˆÙÒ ÁÈ· ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ, Ì·ı·›Óˆ fiÙÈ

● √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ·fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î.Î. μ·Ï·ÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È ªÔÛ¯ÔÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜

‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó” , ‹Ù·Ó Ë ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Î. ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˘. √ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ηÙËÁÔÚ‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÁÈ· ·ÚÔı˘Ì›· Ó· ÛÙÂϯÒÛÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô. ŒÎ·Ó ÏfiÁÔ Ô Î. ªÔÛ¯ÔÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë 55 ÁÈ·ÙÚÒÓ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÚÔ¤‚Ï„ fiÙÈ Ì¤Û· Û ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ı· ÛËÌÂȈı› ·Ô‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙÔ˘ È·ÙÚÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ηٿ 60 ¿ÙÔÌ· ÏfiÁˆ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘. “∂ÈÎÚ·Ù› ÌÈ· ‰˘Û¿ÚÂÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ·ÏÏ¿ ηӤӷ˜ ÁÈ·ÙÚfi˜ ‰ÂÓ ı· ·Ê‹ÛÂÈ ·ÛıÂÓ‹ Ó· Âı¿ÓÂÈ ‹ Ó· ¯ÂÈÚÔÙÂÚ¤„ÂÈ ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜” . ¢È¤‚Ï„ ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Â›Ó·È “Ì¿ÏÏÔÓ ·‚¤‚·ÈÔ ‹ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·ÚfiÓ” . √ Î. ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ‹‰Ë ·fi ¯ı˜ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÏËÚÒıËÎ·Ó ÁÈ· ÙȘ ÂÊËÌÂڛ˜ ª·˝Ô˘ - πÔ˘Ó›Ô˘, fiÙÈ Á›ÓÂÙ·È ·ÁÒÓ·˜ Ó· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ·fi ‚‰ÔÌ¿‰·, ÛÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ì·›ÓÔ˘Ó Î·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘.

™˘ÓÙ¯ӛ˜ Î·È ÛÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ·ÙÚÒÓ √ ›‰ÈÔ˜ ·¿ÓÙËÛÂ Î·È ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ ı¤ÛÂˆÓ È·ÙÚÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÚÔ΋ڢ͢ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È “·ÁˆÌ¤ÓË” ÁÈ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. ÀÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÎÚ›Û˘ 192 ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÁÈ· 35 ı¤ÛÂȘ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË, Á›ÓÂÙ·È fï˜ ÂÍÔÓ˘¯ÈÛÙÈο Î·È ··ÈÙÂ›Ù·È ¯ÚfiÓÔ˜, ÁÈ· Ó· “ÚÔÛٷ٢ٛ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ·fi ¿ÛÙԯ˜ ÂÈÛfi‰Ô˘˜ ÁÈ·ÙÚÒÓ” . ª›ÏËÛ ̿ÏÈÛÙ· ÁÈ· ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘, Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙÂÚË ÎÚ›ÛË ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ, ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÁÈ· ÙÚÂȘ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ̤۷ ÛÙȘ ‰‡Ô ÂfiÌÂÓ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. ∞Ó·¿ÓÙËÙ˜ ‰ÂÓ ¿ÊËÛ ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Î·È ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÛÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ, ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ·Ú¤ÛÂÈ Û ÔÏÏÔ‡˜. “∏ fiÚÙ· ÂÈÛfi‰Ô˘ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÛÙÔ ∂™À Â›Ó·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·Ê‡Ï·ÎÙË Î·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ “¿ÛÙԯ˜” ÎÚ›ÛÂȘ” Î·È ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ηٷϋÍÂÈ ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. ∑‹ÙËÛ· ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ È·ÙÚÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙȘ ÎÚ›ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ÔÈ ‰È·ı¤ÛÈÌÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ‹Ù·Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ Úfiı˘ÌÔ˘˜.

Ÿˆ˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛÙÂ, Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÍÔÓ˘¯ÈÛÙÈÎfi˜ Î·È ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ‰Âο‰Â˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ. °È·ÙÚfi˜ ÂȉÈÎfi˜ ÌÔ˘ ›Â, fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔÓ ÂӉȷʤÚÂÈ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÒ Î·È ˆ˜ ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÌÔ˘ ı· ηٷ„ËÊÈÛÙÔ‡Ó, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Î·È ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜. ∂ÁÒ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·ÚÓÔ‡Ì·È Ó· Á›Óˆ” , ‰‹ÏˆÛÂ Î·È ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ 35 ı¤ÛÂȘ ÁÈ·ÙÚÒÓ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘.

∞Û˘‰ÔÛ›· ‹ ‰fiÏÔ˜; ∂›Û˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ¤¯ÂÈ ÛÙËı› Ì˯·ÓÈÛÌfi˜, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÏÏ›„ÂȘ Û ˘ÏÈο Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ fiÙ·Ó ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È ÁÈ’ ·˘Ù¤˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÚÔ ÙÂÙÂÏÂÛÌ¤ÓˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ. “∂›Ù ·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È ·fi ¿ÁÓÔÈ·, ›Ù ·fi ·‰È·ÊÔÚ›·, ›Ù ·fi ‰fiÏÔ. ∂ÏÏ›„ÂȘ Û ˘ÏÈο ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Û¯Â‰fiÓ Ì¤Û· Û ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹Û·Ì 100.000 ÌÂÚ›‰Â˜ Û›ÙÈÛ˘, ·ÚfiÙÈ ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜, ÁÈ·Ù› ˘‹Ú¯Â ÌÂÁ¿ÏË Û·Ù¿ÏË. ¶ÂÙ¿Á·Ì ÛÙ· ÛÎÔ˘›‰È· ·Ú·Û΢·Ṳ̂ÓÔ Ê·ÁËÙfi” , ›Â Î·È fiÙ·Ó ÚˆÙ‹ıËÎÂ, Â¿Ó ÔÈ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ‹Ù·Ó ˘¤ÚÔÁΘ, ÁÈ·Ù› ˘‹Ú¯Â “Û˘ÓÂÚÁ·Û›·” ÚÔÌËı¢ÙÒÓ Ì ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜, ·¿ÓÙËÛ ˆ˜, ·˘Ùfi Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ÂÚÂ˘Ó¿Ù·È. “ŸÙ·Ó ÌÈÏ¿Ì Ì ÙÔ ÙÌ‹Ì· ‰È·ÙÚÔÊ‹˜, ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì ˆ˜ ηÓ›˜ ‰ÂÓ Î·ıfiÚÈ˙ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ. ∞ÎfiÌË Î·È ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ· ÂÓÙÔÏ‹, Ó· ÎÔ› ÙÔ Ê·ÁËÙfi. ∞Ï¿ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù‹ıËÎ·Ó ÔÈ ˘fiÏÔÁÔÈ, Ì ÙȘ ·Ôηχ„ÂȘ Ô˘ ¤Î·Ó· Î·È ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û ·Ú·ÁÁÂϛ˜” , ÙfiÓÈÛÂ. ∂›Û˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ‰ÈÂÚ¢ÓÒÓÙ·È Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ ·fi ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘˜ ÙÔ˘ π∫∞. ∞˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› ·Ó Ù· ˘ÏÈο Ô˘ ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜, ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ ‹ Ë ·Ú·ÁÁÂÏ›· Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· Ó· “Ù˙ÈÚ¿ÚÔ˘Ó” ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜, Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÁÈ·ÙÚÔ‡˜. “∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÈ·ÙÚÔ›, Ô˘ ‰ÂÓ Û¤‚ÔÓÙ·È ÙȘ ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘˜, ÁÈ· ÙȘ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ” , ›Â Î·È ¤‰ˆÛ ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· ÙÔ˘, ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙ· ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁ›·.


Èڛ˜ ÓÙ¤ÚÌÈ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞’ ∂¶™£ ÛÂÏ. 26

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 O∫Δøμƒπ√À 2010

√§Àª¶π∞∫√™ μ.

™. ΔÛÈÒÏ˘: “ŸÏ· Ì·˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Î·È Ë Î·Ï‹ „˘¯ÔÏÔÁ›·” ÛÂÏ. 25

√ ª. ∫√ÀΔ™√°π∞¡¡∏™ ∂•∏°∂π ¶√™√ ™∏ª∞¡Δπ∫∏ ∂π¡∞π ∏ ∂¶π™Δƒ√º∏ ™Δ√ “¶. ª∞°√À§∞™” °π∞ Δ∏ ¡π∫∏

“™ËÌ·›ÓÂÈ ÔÏÏ¿ ÁÈ· Ì·˜” ¡›ÎË ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙË Ê˘ÛÈ΋ Ù˘ ¤‰Ú· Î·È ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· οÓÂÈ Ì›· Ó¤· ·Ú¯‹ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ Football League 2. √ ·ÁÒÓ·˜ Ì ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∂·ÓÔÌ‹˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” , ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÓıÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ô˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ‰˘Ó·ÌÈÎfi “·ÚÒÓ” , ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. π‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ˘˜ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÁˆÓÈÛÙ› Í·Ó¿ ÛÙË ıÚ˘ÏÈ΋ “ÎÏÔ‡‚·” Ì ÙÔÓ ªÈ¯¿ÏË ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓË Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ ÛÙË “£” : “ΔÔ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó· ·Ïfi Á‹‰Ô. ªÂ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ì·˜ ÂΛ ı· ·Ó‚› Ë „˘¯ÔÏÔÁ›· Î·È Ë ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ì·˜ ˆ˜ ÔÌ¿‰·” .

∏ ª¤¯ÚÈ ÙÔ 2012 Ô ÕÏ‚·ÚÂ˙ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ. ÛÂÏ. 25

™˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÙÔ “·Ï·Ïԇ̔ ÛÙËÓ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ ÛÂÏ. 28

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ªÂÁ¿ÏË Â›Ó·È Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘ ¡›Î˘ ÁÈ· ÙÔ Î˘ÚȷοÙÈÎÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∂·ÓÔÌ‹˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ Á‹Â‰Ô “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” . ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙË Ê˘ÛÈ΋ Ù˘ ¤‰Ú· ¤¯ÂÈ ÛËÌ¿ÓÂÈ Û˘Ó·ÁÂÚÌfi ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ∞˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÙÔ Í¤ÚÔ˘Ó ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ¡›Î˘ Î·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ô ªÈ¯¿Ï˘ ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙ› Î·È ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÛÙËÓ “ÎÏÔ‡‚·” . √ ›‰ÈÔ˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó ÛÙË “£” ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜ Ì ٷ ¿ÏÏ· Á‹‰·: “ΔÔ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó· ·Ïfi Á‹‰Ô. °È· ÙË ¡¤· πˆÓ›· Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙË ¡›ÎË ÛËÌ·›ÓÂÈ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ú¿ÁÌ·Ù·. ∂›Ó·È ÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ¯ÙÈÛÙ› ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· ÚÔÛʇÁˆÓ Î·È ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ù˘. ¶·›˙ÔÓÙ·˜ ÂΛ ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ¡›Î˘ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ηٷı¤ÙÔ˘ÌÂ Î·È ÙËÓ „˘¯‹ Ì·˜. ∏ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÛÙËÓ “ÎÏÔ‡‚·” Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘, Ô˘ ·Ú¯Èο ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ì ˆ˜ ¤‰Ú· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· Û¯¤ÛË. ªÔÚ› ÛÙË ¡Â¿ÔÏË Ó· ÂÚ¯fiÙ·Ó ÎfiÛÌÔ˜ Î·È Ó· Ì·˜ ÂÓ›Û¯˘Â, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” ı· ÙÔÓ ·ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙ ‰›Ï· Ì·˜. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ì·˜ ÂΛ ı· ·Ó‚¿ÛÂÈ ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· Ì·˜ Î·È ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ì·˜ ˆ˜ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·Ù¿ 30%. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ÙÔ Ï¤ˆ Ù˘¯·›·. Œ¯ˆ ·›ÍÂÈ ÛÙËÓ “ÎÏÔ‡‚·” ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙË ¢fiÍ· Ì 3.000 ÎfiÛÌÔ Ô ÔÔ›Ô˜ ¤‰ÈÓ “ÊÙÂÚ¿” ÛÙ· fi‰È· Ì·˜, ÂÓÒ ¤¯ˆ ˙‹ÛÂÈ ¤ÛÙˆ Î·È ·fi ÙËÓ ÎÂÚΛ‰· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ∞∂§, fiÔ˘ ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ Ù˘ ¡›Î˘ ›¯·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ì›· ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·” . ¶¿ÓÙˆ˜, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Î·ı·Ú¿ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ô ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜ ÌÂÛÔ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ·Ú·‰¤¯ıËΠfiÙÈ Ë ¡›ÎË ı· ¤¯ÂÈ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ: “ΔÔ ·È¯Ó›‰È ı· Â›Ó·È ÓÙ¤ÚÌÈ Ì fiÏË ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ Ϥ͈˜ ηıÒ˜ Ë ∂-

·ÓÔÌ‹ ¤¯ÂÈ ‰˘Ó·Ùfi Û‡ÓÔÏÔ Ô˘ ı· ¤ÏıÂÈ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· ÁÈ· ¤Ó· ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì fiÙÈ ı· ·›ÍÔ˘Ó ·Ì˘ÓÙÈο, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È Ó· ·›ÍÔ˘Ì ÂÌ›˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ Ì·˜. ∞Ó ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì ı· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ. ¶ÚÔÛˆÈο Â›Ì·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜, ‰ÈfiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÛÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ·ÒÏÂÈ· ‚·ıÌÒÓ. √‡ÙÂ Î·Ó ÛÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ¯¿ÛÔ˘Ì ‹ ·Ó ʤÚÔ˘Ì ÈÛÔ·Ï›·. ™ÙÔ Ì˘·Ïfi Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌfiÓÔ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ù˘ ӛ΢” .

∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ΔËÓ ÚÒÙË Ù˘ ÚÔfiÓËÛË ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ºÂÚÒÓ ¤Î·Ó ¯ı˜ Ë ¡›ÎË Ì ÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi ∞ÚÌ¿ÓÙÔ ª·Ú¤ÓÙ˙È Ó· “ÙÚ›‚ÂÈ Ù· ¯¤ÚÈ·” ·fi ÈηÓÔÔ›ËÛË, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ıÂÛË Ô˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. √ ∞ÓÙÒÓ˘ μÏ¿¯Ô˜ Á˘ÌÓ¿ÛÙËΠηÓÔÓÈο ‰›¯ˆ˜ Ó· ·ÈÛı·Óı› ÂÓԯϋÛÂȘ Î·È ¤ÙÛÈ ı· ÙÂı› ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÁÈ· ÙÔ Î˘ÚȷοÙÈÎÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∂·ÓÔÌ‹˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÙÔ μfiÏÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ¯ı˜ Ô ÈÛ¯˘Úfi˜ ¿Ó‰Ú·˜ Ù˘ ¶∞∂ Î. ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜. ª¿ÏÈÛÙ· ›¯Â Â·Ê¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÂÓÒ Î‡ÚÈÔ Ì¤ÏËÌ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢.™. Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ı· ·Ú·ı¤ÛÂÈ ‰Â›ÓÔ ÛÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙÂÓÔ‡˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜. * ™‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ Á‹Â‰Ô “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” ∞ÁÈ·ÛÌfi˜, ÂÓfi„ÂÈ Î·È Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Û ·˘Ùfi.

Δ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÚΛ·˜ ™ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÚΛ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 2010-2011. º¤ÙÔ˜ Ë ¶∞∂ ¡›ÎË Î˘ÎÏÔÊfiÚËÛ ٤ÛÛÂÚ· ÌÏÔÎ Ì ‰È·ÊÔÚ¿ 50 ¢ÚÒ ÙÔ Î·ı¤Ó·. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ÌÏÔÎ ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó 250, 200, 150 Î·È 100 ¢ÚÒ. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔ-

ÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ٷ ÙËϤʈӷ 2421066128 (ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi) Î·È 6979492113. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ ¢ÂÏÈÛÙ› fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ı· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› Î·È ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙËÓ ÔÌ¿‰·. °È’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÛÎÔfi ÔÈ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ηÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÚΛ·˜ Î·È Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘ ¡›Î˘ ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ∂›Û˘ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜ Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 2010-2011. Δ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÁÒÓ˜ Ì¿ÛÎÂÙ, ‚fiÏÂ˚ Î·È Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÙˆÓ ¡¤ˆÓ ∞ıÏËÙÒÓ. ∏ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ Î·ÚÙÒÓ ‰È·ÚΛ·˜ Â›Ó·È 40 ¢ÚÒ Î·È ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ (ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 14, ÒÚ˜ 11:00-13:00 Î·È 19:00-21:00) fiˆ˜ Î·È ·fi Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™., ·fi ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ÙÔ˘ ™ÙÚ¿ÙÔ˘ ª·Ù˙·Ó¿ (∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Ì ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜), ÙÔ Blue Club “¶. ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” (ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 14) Î·È ÙÔ˘˜ Blue Angels (∞Ó··‡Ûˆ˜ 24). ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 60320. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ·¢ı‡ÓÂÈ Î¿ÏÂÛÌ· ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ηÚÙÒÓ ‰È·ÚΛ·˜ ÙËÓ ÊÂÙÈÓ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¿ÓÔ‰Ô Û fiÏ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù¿ Ù˘.

√È ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙÔ ÎÔϤÁÈÔ ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·Î·‰ËÌÈÒÓ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÛÙÔ ∞ıÏËÙÈÎfi ∫ÔϤÁÈÔ ¡›Î˘. ™Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Ù· ·È‰È¿ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ¿ıÏËÌ· ÛÙȘ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂Ó˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÔÏÂÁ›Ô˘, ·fi ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ Ì ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÛÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ËÏÈ˘. ¶ÚÔÔÓËÙ¤˜ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ μ·Ù·Ì›‰Ë˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ª·Ù˙·Ó¿˜ ™ÙÚ¿ÙÔ˜, ™˘Úȉ¿Î˘ ¡›ÎÔ˜ Î·È ™‡„·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. ∂›Û˘, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÁÈ· ·ÁfiÚÈ· Î·È ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÛÙȘ ÒÚ˜ 16:0019:00 ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÎÔÏÂÁ›Ô˘ ÛÙËÓ ›Ûˆ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜, ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËÏ. 24210 85311.


22

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 O∫Δøμƒπ√À 2010

fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÔÈ £ËÛ¤·˜ ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È ∂ıÓÈÎfi˜ μfiÏÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ∞’ ÙÔÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ Ù˘ ∂¶™£ Î·È fiˆ˜ Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó Û ·˘Ù‹. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÂÓÙ·ÙÈο ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘˜ Ì ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ Î·È ™ÎÈ¿ıÔ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ηıfiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ “ÙÚÈfiÓÙÔ˘” . ™ÙËÓ ∞.∂. 2002 ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÎfiÌË Û ·Ó·˙‹ÙËÛË ÚÔÔÓËÙ‹, ηıÒ˜ Ô £·Ó¿Û˘ ¢ÚfiÛÔ˜ ı· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·. ™ÙÔ Û·‚‚·ÙÈ¿ÙÈÎÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶ÚˆÙÂÛ›Ï·Ô ÙËÓ ÔÌ¿‰· ı· ÎÔÔ˘ÙÛ¿ÚÂÈ Ô ∞ÔÛÙfiÏ˘ Δ˙Ô‚¿Ú·˜.

∫·Ú¿ÙÂ

™ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÌÂÙ¤¯ÂÈ Ë μ. ∫ÔÛÌ›‰Ô˘ °π∞ ÙËÓ ™ÂÚ‚›· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÁÈ· ÙÔ μÂÏÈÁÚ¿‰È ·Ó·¯ˆÚ› ÛÙȘ 25 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ë ∂ıÓÈ΋ √Ì¿‰· ηڿÙ ∞Ó‰ÚÒÓ-°˘Ó·ÈÎÒÓ fiÔ˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÛÙȘ 27-31 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ∞fi ÙÔÓ μfiÏÔ, ÙËÓ ª·ÁÓËÛ›· ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ £ÂÛÛ·Ï›· ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Ë ¶ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ∂˘ÚÒ˘ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ kyokushinkai ηڿÙ μ›Î˘ ∫ÔÛÌ›‰Ô˘ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· -50 ÎÈÏ¿ °˘Ó·ÈÎÒÓ, Ë ÔÔ›· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÚÔÔÓÂ›Ù·È ÙfiÛÔ Ì ÙÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ μÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, fiÛÔ Î·È Ì ÙÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË, ÂÓÒ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ÛÙËÓ ∞η‰ËÌ›· kyokushinkai μfiÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ‰¿ÛηÏÔ ·Ù¤Ú· Ù˘ Î. °ÈÒÚÁÔ ∫ÔÛÌ›‰Ë. ∏ μ›Î˘, Ë ÔÔ›· ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2010 η٤ÎÙËÛ ‰‡Ô ¯Ú˘Û¿ Â˘Úˆ·˚ο ÌÂÙ¿ÏÏÈ·, ‰‡Ô ¯¿ÏÎÈÓ· ‚·ÏηÓÈο, ¤Ó· ¯Ú˘Ûfi Û ‰ÈÂıÓ¤˜ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ÛÙÔ ªÈÏ¿ÓÔ Î·È ¤Ó· ¯Ú˘Ûfi ÛÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ∞Ó‰ÚÒÓ°˘Ó·ÈÎÒÓ Â˘ÂÏÈÛÙ› Û ÌÈ· ·ÎfiÌË ‰È¿ÎÚÈÛË ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· ·˘Ù‹ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÎÏ›ÓÂÈ Î·È Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÁÈ· ÙÔ 2010. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰Ò‰Âη ·ıÏËÙ¤˜, ‰‡Ô ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Î·È ‰‡Ô ÚÔÔÓËÙ¤˜ Î·È ·fi ÙÔÓ ·Ú¯ËÚÔÔÓËÙ‹ ∫·Ó¤ÏÏË πˆ¿ÓÓË Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ù· ηı‹ÎÔÓÙ· ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ ·ÔÛÙÔÏ‹˜. Δ· ¤ÍÔ‰· ÌÂٷΛÓËÛ˘, ‰È·ÌÔÓ‹˜ Î·È ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂ıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰Ô˜ ·Ó¤Ï·‚·Ó ÔÈ Û‡ÏÏÔÁÔÈ ·˘ÙÒÓ ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÁÁ›ÍÂÈ Î·È fiϘ ÙȘ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›Â˜. ™ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ηڿÙÂ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó 95 ¯ÒÚ˜ Ì ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂıÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘.

μÔÏÈÒÙ˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ÛÙ· ∂ıÓÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· √π μ√§πøΔ∂™ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ô˘ ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Û ·ÁÒÓ˜ ∂ıÓÈÎÒÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ÔÈ Î¿ÙˆıÈ: Football League 2 24/10/2010 Δ‡ÚÓ·‚Ô˜-∫Ô˙¿ÓË: ∞’ ‚ÔËıfi˜ Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜ £., 4Ô˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ∫ÚËÙÈÎfi˜ ¢. ¢’ ∂ıÓÈ΋ 24/10/2010 ™ÂÚ¯ÂÈ¿‰·-∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜: ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ ¶·ÁˆÓfiÔ˘ÏÔ˜ °.

™ÙÔÓ ·ÏÌfi ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ı· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú·, ‰ËÏ·‰‹ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ¶ÚˆÙÂۛϷÔ/∞¯ÈÏϤ·. ™ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ·˘Ùfi, Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ °·Ù˙¤·˜ ¯Ú¤Ë ÚÔÔÓËÙ‹ ı· ÂÎÙÂϤÛÂÈ Ô ∞ÔÛÙfiÏ˘ Δ˙Ô‚¿Ú·˜, ·Ï·Èfi˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿ÓÙ· ÎÔÓÙ¿ Î·È ‚ÔËı¿ ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË. ÕÏψÛÙ ÛÙËÓ ∞ıÏËÙÈ΋ ŒÓˆÛË 2002 ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Î·È Ô ˘Èfi˜ ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓ˘, ¤Ó·˜ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˜ Û¤ÓÙÂÚ ÊÔÚ, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Î·È Û٤ϯԘ Ù˘ ÌÈÎÙ‹˜ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ ∂¶™£.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

¡· Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ı¤ÏÂÈ Ô £ËÛ¤·˜ ∂ÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔ˜ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ ·fi ÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ Î·È Ì ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ Ó›ÎË Â› Ù˘ ∞.∂. 2002, Ô £ËÛ¤·˜ ·Ó¤‚ËΠÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ∞’ ∂¶™£ (Ì·˙› Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi μfiÏÔ˘) Î·È Ê˘ÛÈο ı¤ÏÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÂΛ. °È· Ó· Û˘Ì‚Â› fï˜ ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘ ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Î·È ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘. £ÂˆÚËÙÈο Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ Â›Ó·È ÙÔ Ê·‚ÔÚ›, οÙÈ Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È Î·È Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ Δ¿Î˘ ¶·ÚÈÛ¿Î˘. ŸÌˆ˜, ÂÊÈÛÙ¿ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘, ‰ÈfiÙÈ Î·Ó¤Ó· Ì·Ù˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ: “∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ‚ÚÂÈ ¤Ó·Ó ηÏfi Ú˘ıÌfi ˆ˜ ÔÌ¿‰·, ÂÓÒ Î·È Ë „˘¯ÔÏÔÁ›· Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ˘„ËÏ¿ Â›‰· ÌÂÙ¿ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Ô˘ Ì·˜ ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙËÓ 1Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ, ÏÔÈfiÓ, ÁÈ· Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ì ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ Ì·˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ, ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË, ‰ÈfiÙÈ Ë ¤Î‚·Û‹ ÙÔ˘ ı· ÎÚÈı› ·fi ÙË ‰È΋ Ì·˜ ·fi‰ÔÛË. 줂·È· Ô ·ÁÒÓ·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏË

ÚÔÛÔ¯‹, ‰ÈfiÙÈ Ô ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ¿ÚÁËÛ ÌÂÓ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ϤÔÓ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Û˘Ó‹Ïı ·ÁˆÓÈÛÙÈο. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ó›ÎË Ì 6-1 ı· ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Î·È ÛÙÔ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ. ¶Ú¤ÂÈ, ÏÔÈfiÓ, Ó· ‚Úԇ̠ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ì ÙÔÓ Ú˘ıÌfi Ì·˜ Î·È Ó· Ì›ÓÔ˘ÌÂ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ ÛÙÔ ÛÙfi¯Ô Ì·˜ Î·È ÛÙ· 90 ÏÂÙ¿ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡” . ΔÔ ıÂÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔÓ Î. ¶·ÚÈÛ¿ÎË Â›Ó·È fiÙÈ ı· ¤¯ÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Ì·Ù˜ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ ‹ ÙÈ̈ÚÈÒÓ. ŒÙÛÈ ı· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÂÓ‰Âο‰·.

ªÂ ÂÏÏ›„ÂȘ ÎfiÓÙÚ· ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ Ô ∂ıÓÈÎfi˜ ΔËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Î·È Ì ÙÔ “‰ÈÏfi” Â› ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÂÛÈÏ¿Ô˘, Ô ∂ıÓÈÎfi˜ μfiÏÔ˘ ·Ó¤‚ËΠÛÙÔ “ÚÂÙÈÚ¤” ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î· Ù˘ ∞’ ÙÔÈ΋˜ Î·È Û˘ÁηÙÔÈΛ ÂΛ Ì ÙÔÓ £ËÛ¤·. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹

ÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ¡√μ∞ ÛÙÔ ∫¿ÓÔÂ-∫·ÁÈ¿Î, ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙË §›ÌÓË ∫√Àƒ¡∞ ÛÙ· ÷ÓÈ¿ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘.

ª

Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚˆÓ” Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, Á›ÓÂÙ·È Î·Ù·ÓÔËÙfi fiÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ì ӛΘ. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ Úˆ› ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ ÙË ™ÎÈ¿ıÔ, Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·Ó‚·Ṳ̂ÓË ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË Ù˘ Â› Ù˘ ∞.∂. §Â¯ˆÓ›ˆÓ/¡ËϤ·. ŒÙÛÈ ÛÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· ‰È¿ıÂÛË Ó· ÙËÓ ˘ÔÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ˆ˜ ·ÓÙ›·ÏÔ, οÙÈ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙË ‰‹ÏˆÛË Ô˘ ¤Î·Ó ÛÙË “£” Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫Ô‡ÙÛÈη˜: “ŸÙ·Ó οÓÂȘ ÚˆÙ·ıÏËÙÈÛÌfi Î·È ı¤ÏÂȘ Ó· ÂÙ‡¯ÂȘ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙfi¯Ô, Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂȘ οı ̷٘ ˆ˜ ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ÎÔÚ˘Ê‹˜. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ÚÔÛ·ıÒ Ó· ÂÚ¿Ûˆ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÌÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ. ∏ ™ÎÈ¿ıÔ˜ fiÙ·Ó ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ï‹Ú˘ Â›Ó·È Ì›· ·ÍÈfiÏÔÁË ÔÌ¿‰· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÙË “˙ËÌÈ¿” Û ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ·ÓÙ›·ÏÔ. √Ê›ÏÔ˘ÌÂ, ÏÔÈfiÓ Ó· ÙË Û‚·-

ÛÙÔ‡ÌÂ Î·È Ó· ›̷ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› ÁÈ· Ó· ÌËÓ ¤ÛÔ˘Ì ı‡Ì·Ù· ¤ÎÏË͢” . ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤·, Ô ∂ıÓÈÎfi˜ ı· ¤¯ÂÈ ÙÚÂȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·Ô˘Û›Â˜ ·ÈÎÙÒÓ, ·ÊÔ‡ ÔÈ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫fiÎη˜, ÕÚ˘ ΔÛÔ˘Ú¤Ï˘ Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ §¿·˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Úfi‚ÏËÌ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡. ∂›Û˘ ·ÌÊ›‚ÔÏË ıˆÚÂ›Ù·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ϤÎÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ÊÔÈÙËÙ‹˜ Î·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ¤¯ÂÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ.

ª·Û‰¿ÓË ∂˘·ÁÁÂÏ›· ∫1 ∫ÔÚ·Û›‰ˆÓ ∞Ú¯·Ú›ˆÓ 2000Ì. ª·Û‰¿ÓË ∂˘·ÁÁÂÏ›· - ªÔ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ πˆ¿ÓÓ· ∫2 ∫ÔÚ·Û›‰ˆÓ ∞Ú¯·Ú›ˆÓ 2000Ì.

¶·ÚÂÏıfiÓ ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Ù˘ ∞.∂. §Â¯ˆÓ›ˆÓ/¡ËϤ· ·ÔÙÂÏ› Ô Δ¿Î˘ ª·ÚÙ›Ô˘. √ ¤ÌÂÈÚÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ·Ú·ÈÙ‹ıËΠÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·Ó·˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÙË ÙÔ˘. √ Î. ª·ÚÙ›Ô˘ Ì ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔ˘˜ Èı‡ÓÔÓÙ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ô˘ ›¯·Ó.

ÃÔÚÔÂÛÂÚ›‰· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒÈ˙.

ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· ··ÓÙ¿ Ô ¢ÚfiÛÔ˜ ÛÙËÓ ∞.∂. 2002 ∞ÓÔȯÙfi ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ÛÙËÓ ∞ıÏËÙÈ΋ ŒÓˆÛË 2002 ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË μÏ·¯fiÔ˘ÏÔ˘. Ÿˆ˜ ¤ÁÚ·„Â Ë “£” ÔÈ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ÛÙÔÓ £·Ó¿ÛË ¢ÚfiÛÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈı˘Ì› Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰·. øÛÙfiÛÔ, ¤Ó· ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔÓ ·Ó¿ÁηÛ ӷ ÌË ‰ÒÛÂÈ ÔÚÈÛÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ÙÔ˘ ¤ÁÈÓÂ.

ΔËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ¯ÔÚÔÂÛÂÚ›‰· ÙÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 22 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “ºÂÚ·› ¶·ÏÏ¿˜” Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ÃÏfiË. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ηÏ› Ù· ̤ÏË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÏÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” Î·È Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘Ó, ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ηٿ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·È ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘˜ ÔÌ¿‰·.

™∂ ¢π∂£¡∂π™ ∞°ø¡∂™ ∫∞¡√∂-∫∞°π∞∫ ™Δ∏¡ ∫ƒ∏Δ∏

™¿ÚˆÛ ٷ ÌÂÙ¿ÏÏÈ· Ô ¡√μ∞ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ƒÔ˘ÛÏ¿Ó ∫1 ∂Ê‹‚ˆÓ 200Ì. °È·ÓÓ·ÎԇϷ˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ - ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ƒÔ˘ÛÏ¿Ó ∫2 ∂Ê‹‚ˆÓ 200Ì. ¶·Ú‰¿ÏË ¡›ÎË - ¶Ô˘ÚÓ¿Ú· ª·Ú›· ∫2 ¡Â·Ó›‰ˆÓ 200Ì. ¶·Ú‰¿ÏË ¡›ÎË - ™‡ÚÌÔ˘ ºÈÏ›ÙÛ· ∫2 ∫ÔÚ·Û›‰ˆÓ 200Ì. ™‡ÚÌÔ˘ ºÈÏ›ÙÛ· ∫1 ¡Â·Ó›‰ˆÓ 200Ì. ¶Ô˘ÚÓ¿Ú· ª·Ú›· ∫1 ∫ÔÚ·Û›‰ˆÓ 200Ì.

◊Ù·Ó ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 2010 Î·È ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¡√μ∞ ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÙËÎ·Ó Ôχ ηϿ ÁÈ· ÙË ·Ú·¿Óˆ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. ’ŒÁÈÓ ۯ‰fiÓ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. √ ηÈÚfi˜ ‹Ù·Ó ¿Ú· Ôχ ηÏfi˜ Î·È ÔÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÊÚfiÓÙÈÛ·Ó Î·È ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ. ΔÔ 2010 ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ë ÈÔ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ Î¿ÓÔÂ-ηÁÈ¿Î ÙÔ˘ ¡√μ∞, ÈÛÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ·ÓÔ‰È΋ ÙÔ˘ ÔÚ›·, ηٷÎÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ·ÓÂÏÏËÓÈÔÓ›ÎË ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·Ì·›‰ˆÓ-·ÁÎÔÚ·Û›‰ˆÓ Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÙ¿ÏÏÈ· ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ηÙËÁÔڛ˜. ™ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ·ÁÒÓ˜ ÌÂÙ¿ÏÏÈ· η٤ÎÙËÛ·Ó ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ:

ÃÚ˘Û¿ ÌÂÙ¿ÏÏÈ·

¶·ÚÂÏıfiÓ ·fi Ù· §Â¯ÒÓÈ· Ô Δ. ª·ÚÙ›Ô˘

ÿÏÎÈÓ· ÌÂÙ¿ÏÏÈ·

ª·Û‰¿Ó˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ - ª·Û‰¿Ó˘ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ ∫2 ¶·Ì·›‰ˆÓ 200 Ì. ™Ù‡Ï· ∂ÈÚ‹ÓË ∫1 ¶·ÁÎÔÚ·Û›‰ˆÓ 200Ì.

∞ÚÁ˘Ú¿ ÌÂÙ¿ÏÏÈ· °È·ÓÓ·ÎԇϷ˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ - ¶··‰fi-

Ô˘ÏÔ˜ ƒÔ˘ÛÏ¿Ó ∫2 ∂Ê‹‚ˆÓ 2000Ì. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ƒÔ˘ÛÏ¿Ó ∫1 ∂Ê‹‚ˆÓ 2000Ì. ™‡ÚÌÔ˘ ºÈÏ›ÙÛ· - ¶Ô˘ÚÓ¿Ú· ª·Ú›· ∫2 ∫ÔÚ·Û›‰ˆÓ 2000Ì.

ª·Û‰¿Ó˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜- ª·Û‰¿Ó˘ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ ∫2 ¶·Ì·›‰ˆÓ 2000Ì. ª·Û‰¿Ó˘ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ ∫1 ¶·Ì·›‰ˆÓ 2000Ì. ªÔ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ πˆ¿ÓÓ· ∫1 ∫ÔÚ·Û›‰ˆÓ ∞Ú¯·Ú›ˆÓ 2000Ì. °È·ÓÓ·ÎԇϷ˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫1 ∂Ê‹‚ˆÓ 200Ì. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¡√μ∞ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ °ÂÚÔ‚·Û›Ï˘ Î·È ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Û˘Á¯·›ÚÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÙȘ ·ıÏ‹ÙÚȘ, ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Î·È ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ∫¿ÓÔÂ-∫·ÁÈ¿Î ÁÈ· ÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘˜ Î·È Â‡¯ÔÓÙ·È Î·Ï‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ·.


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 O∫Δøμƒπ√À 2010

ª¿ÛÎÂÙ

™Â Ï‹ÚË ‰Ú¿ÛË fiÏ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ B.C. Volos

ªÂ ¤ÍÈ ÊÈÏÈο ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ B.C. Volos ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘˜ ¤Ú·Û ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 16 ̤¯ÚÈ Î·È 20 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ 2Ô ¶·È‰ÈÎfi ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ¶·Ì·›‰ˆÓ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÔÈ ¶·Ì·›‰Â˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó Ì ÔÌ¿‰· ·È‰ÈÒÓ ·fi ÙÔ ∫ÚÔ‡ÛÂ‚Ô ÙˆÓ ™ÎÔ›ˆÓ Î·È Ë ∂ÊË‚È΋ ÔÌ¿‰· Û Â›ÛËÌÔ ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È ΤډÈÛ ÙËÓ ·Ó‰ÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ì ÛÎÔÚ 5468 ÛÙÔ EAK Î·È ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ηÏfi ‰ÚfiÌÔ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ¤Ó·Ú͢ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ μ’ ∂™∫∞£, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÂÊË‚ÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ¶·È‰È΋ ÔÌ¿‰· ¤·ÈÍ Ì ÙËÓ ¶·È‰È΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, Ë ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ¶·Ì·›‰ˆÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ Û ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ Ó·ӛ‰ˆÓ-ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ 1Ô˘ ª›ÓÈ ¤·ÈÍ ÊÈÏÈÎfi ÚÔfiÓËÛ˘ Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ °.™. μfiÏÔ˘. ∂›Û˘ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο ÔÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Û fiÏ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Â˘¯·ÚÈÛÙ› ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÙ›ÌËÛË ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ Ô˘ fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “¤¯ÂÈ ϤÔÓ ÍÂʇÁÂÈ ·fi Ù· ÙÔÈο Ï·›ÛÈ· Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ٷ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÔÓfiÌ·Ù· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ Ì¿ÛÎÂÙ Û Â›Â‰Ô ÚÔÔÓËÙÒÓ - ÔÌ¿‰ˆÓ ÎÔÏÂÁ›ˆÓ. ∂›Û˘ ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙÔ˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ Î·È ÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ (6Ô˘ Ï˘Î›Ԣ, 1Ô˘ ¡. πˆÓ›·˜, 1Ô˘ μfiÏÔ˘, 4Ô˘ μfiÏÔ˘) ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙˆÓ Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›ˆÓ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÙÔ˘˜ ÒÛÙ ӷ ‚Úԇ̠ÙȘ ÒÚ˜ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ì·˜. √È ÂÁÁڷʤ˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Ì ·Ì›ˆÙÔ Ú˘ıÌfi Î·È fiÛÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ù· Ì˘ÛÙÈο ÙÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ ·fi ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ Î·È Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘Ó Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÚÔfiÓËÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙËÏÂʈÓÔ‡Ó ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ ÙËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‹ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙ· Á‹‰· ÙˆÓ ÚÔÔÓ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ¿ÌÂÛË ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ÙÔ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi ¿ıÏËÌ· Ù˘ ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘. Δ· ÙËϤʈӷ ›ӷÈ: 6973881647 ∫·Ú·Î·ÙÛÔ‡Ó˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Î·È 6946284232 ∫·Ú·Î·ÙÛÔ‡Ó˘ πˆ¿ÓÓ˘, ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ 10:00-14:00 Î·È ·fiÁÂ˘Ì· 17:00-22:00” .

23

¶ÚÔÛ΋ÓÈÔ& ... ·Ú·Û΋ÓÈÔ T˘ E§ENH™ A. ¶A¶A£ANA™IOY

ΔfiÏÌËÛ ª¶√ƒ∂π Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Ó· ÌËÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙË ƒÔ‡ÌÈÓ ∫·˙¿Ó ÛÙÔ √∞∫∞ ÁÈ· ÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, fï˜ Ô ¡›ÎÔ˜ ¡ÈfiÏÈ·˜ ÙfiÏÌËÛ ӷ Ú›ÍÂÈ ÛÙË Ì¿¯Ë ÙÔÓ Ã¿ÚË ª·˘Ú›·. ŒÙÛÈ, Ô ÈÙÛÈÚÈο˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ¤ÁÈÓÂ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÓÂfiÙÂÚÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙ· ·ÂÏÏ· ∂˘ÚÒ˘. Œ¯ÂÈ ÁÂÓÓËı› ÛÙȘ 21 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1994, ¿Ú· Â›Ó·È 16 ÂÙÒÓ Î·È 241 ËÌÂÚÒÓ. √ ̤ÛÔ˜ ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” ¤Ú¯ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ Â˘Úˆ·˚΋ Ï›ÛÙ· ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ¡ÈÁËÚÈ·Ófi ™ÂÏÂÛÙ›Ó ª·Ì·ÁÈ¿ÚÔ Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Î·Ó ÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ ÕÓÙÂÚϯ٠Û ËÏÈΛ· 16 ÂÙÒÓ Î·È 87 ËÌÂÚÒÓ. √˘‰Â›˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ·Ó Ô ª·˘Ú›·˜ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË ÂͤÏÈÍË Î·È ·Ó ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ηıÈÂÚˆı›. ¶ÚÔ¯ı¤˜ ¿ÓÙˆ˜ ...ÂϤˆ ¡ÈfiÏÈ· ¤ÁÈÓÂ Ô ÓÂfiÙÂÚÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ô˘ “¿ÙËÛ” ÛÙ· Â˘Úˆ·˚ο Û·ÏfiÓÈ·.

∫·È Ô ªfiÓÙ· ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ∂π¡∞π Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ͤÓÔ˜ ·›ÎÙ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. √ ÿÌÚ ªfiÓÙ·, fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ Í¯ÓÈ¤Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Í¯ӿ Î·È ÙË ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏË “·Á·Ë̤ÓË” ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ¶ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ ̤Ú˜ Ô ªfiÓÙ· ›¯Â Ù· ÁÂÓ¤ıÏÈ¿ ÙÔ˘. ¶ÔÏÏÔ› μÔÏÈÒÙ˜ ʛϷıÏÔÈ ÙÔÓ ı˘Ì‹ıËÎ·Ó ...‰È·‰ÈÎÙ˘·Î¿ ÁÈ· ¢¯¤˜ Î·È ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·‡ÚÈÔ ÛÙÔ μfiÏÔ. √ √‡ÁÁÚÔ˜ ‚ÂÙÂÚ¿ÓÔ˜ ¿ÛÔ˜ ‰ÂÓ ‹ıÂÏÂ Î·È Ôχ Ó· ÂÈÛÙ›. ŒÙÛÈ, ¤Ú¯ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ·‡ÚÈÔ ı· Â›Ó·È ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÁÈ· Ó· ¯·Ú› Ì ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙËÓ Èı·Ó‹ Ó›ÎË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. Â› Ù˘ ∞∂§.

ªfiÏȘ Ì›· ‹ÙÙ· ªπ∞ ‹ÙÙ· ÌÂÙÚ¿ ˆ˜ ÁË‰ԇ¯Ô˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ·fi ÙËÓ ∞∂§. ◊Ù·Ó ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ 1989-90 ÛÙËÓ ∞’ ∂ıÓÈ΋, fiÙ·Ó Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ›¯Â ˘Ô‚È‚·ÛÙ› ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·. ™ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¤¯ÂÈ Â›Û˘ ÂÙ¿ ӛΘ Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ÈÛÔ·Ï›Â˜, ÂÓÒ ÌÂÙÚ¿ ·ÎfiÌË ‰‡Ô ӛΘ ÁÈ· ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ ÛÙÔ ∂∞∫. ∏ ÚÔ˚ÛÙÔÚ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ, Â›Ó·È Û˘ÓÙÚÈÙÈο ˘¤Ú ÙˆÓ “ÂÚ˘-

Ã∂π Î·È ÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÔ 9Ô Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ Â›ÛËÌÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ÙÔ RED NEWS. √È Ê›Ï·ıÏÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÏÔÈfiÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰È·‚¿ÛÔ˘Ó Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ∑·Ú·‰Ô‡Î·, ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∞∂§ ∫ÒÛÙ· ¶ËÏ·‰¿ÎË, ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ¶·ÓÙÂÏ‹ μ·Ú‚¤ÎË Î·È ÙÔ˘ Ó·ÚÔ‡ °ÈÒÚÁÔ˘ ¡·Ô˘Ì›‰Ë, ÙÔ˘ ‚ÂÙÂÚ¿ÓÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ∫ÒÛÙ· ™Ù·Ì·Ù›Ô˘, ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ªfiÓ¯Â Î·È √˘Ì›ÓÙ˜ ˆ˜ ÔÏ˘ÙÈÌfiÙÂÚˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙËÓ 1Ë Î·È 4Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÙËÓ ÚÔ˚ÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ μfiÏÔ˘§¿ÚÈÛ·˜, ÙÔ Ô‰ÔÈÔÚÈÎfi ÙˆÓ ∞η‰ËÌÈÒÓ Ù˘ ¶∞∂ Û ƒ¤ÓÙË Î·È ∫·Ú·˚ÛοÎË, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙȘ ¤ÍÈ ÚÒÙ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ŒÓ· Ôχ ...¯ÔÚÙ·ÛÙÈÎfi Ù‡¯Ô˜ Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· ı· Û˘˙ËÙËı›. ªÂ ÔÈÔ ÙÚfiÔ fï˜ ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ı· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó ÙÔ RED NEWS Ô˘ ı· ÂÚȤ¯ÂÈ ˆ˜ ‰ÒÚÔ Î·È ÙËÓ ·Ê›Û· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘; º˘ÛÈο Ì ÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi ʇÏÏÔ Ù˘ “£” . ∏ £∂™™∞§π∞ ¿ÓÙ· ·ÚˆÁfi˜ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ οÓÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÁÈ· ηıȤڈÛË ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη, ı· ‰È·Ó›ÌÂÈ ‰ˆÚ¿Ó, ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Ù¢¯ÒÓ ÙÔ˘ RED NEWS Ô˘ Ù˘ ·Ú¤‰ˆÛÂ Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘. ∞‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ÏÔÈfiÓ, Ì·˙› Ì ÙË “£” Î·È ÙÔ RED NEWS. ∫·È Ê˘ÛÈο ÛÙȘ 7.30 Ì.Ì. fiÏÔÈ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ∞∂§.

ıÚÔχΈӔ .

¢›Î·È· ·Ó·Ó¤ˆÛ ∂π¡∞π ·fi ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ “ÙÈÌÔ‡Ó” fiÛÔ Ï›ÁÔÈ ÙÔ “„ˆÌ›” Ô˘ ÙÚÒÓ ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂, ÚÔÊ·ÓÒ˜ ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÂÈ‚Ú·‚‡ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘, ·Ó·Ó¤ˆÛ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2012 ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ Ì ÙÔÓ §Â¿ÓÙÚÔ ÕÏ‚·ÚÂ˙. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ̤ÛÔ˜, ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, fi¯È ÌfiÓÔ Â›Ó·È ‚·ÛÈÎfiÙ·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ Î·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∂›Ó·È Ë “ʈӋ” ÙÔ˘ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË Ì¤Û· ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜. √fiÙÂ...

∫·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ™Δ√ ¯ıÂÛÈÓfi ʇÏÏÔ Ù˘ “£” ›¯·Ì ·Ó·ÊÂÚı›

ÛÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÁË‰ÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¡›Î˘ Ì ÙËÓ Â͇ÚÂÛË ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘. ¢ÂÓ ·Ó·Ê¤Ú·Ì ‚¤‚·È· ˆ˜ ÛÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Û˘ÓÂÙ¤ÏÂÛ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂¶™£ Î. Δ¿ÛÔ˜ ª·Ù˙ȿη˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ¢ÁÂÓÈο Ì·˜ ÙÔ ˘ÂÓı‡ÌÈÛÂ. °È’ ·˘Ùfi Î·È Â·ÓÂÚ¯fiÌ·ÛÙ Ì ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ‰È¢ÎÚ›ÓËÛË...

∂›ÎÔÛÈ ¤Ó· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ∞ÀΔ√ ı· ÂÈ “·Ó·Î¿ÙÂÌ· Ù˘ ÙÚ¿Ô˘Ï·˜” . ∂›ÎÔÛÈ ¤Ó· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÛÙ· ¤ÍÈ ÚÒÙ· Ì·Ù˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Ô ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ Ì ÙÔ˘˜ ™·Óηڤ, ÕÏ‚·ÚÂ˙ Î·È ªfiӯ ӷ ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ Ô‡Ù ÏÂÙfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜. ∫·ıfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·›ÍÂÈ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ª·ÚÔ‡Ï˘, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ Ó·ÚÔ› Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯ÔÈ °ÎfiÙÔ‚Ô˜, ™Î¿ÚÔ˜, ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜.

ªÂÁ¿ÏË ‚ÂÏÙ›ˆÛË

√ ƒ·Ô‡Ï ÚÒÙÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ √ ƒ·Ô‡Ï Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ “ÂÚˆÙÈ΋” Û¯¤ÛË Ì ٷ ·ÓÙ›·Ï· ‰›¯Ù˘·. √ πÛ·Ófi˜ ÛÔ‡ÂÚ ÛÙ·Ú ¤Ù˘¯Â ‰‡Ô ÁÎÔÏ ÛÙË ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Ó›ÎË Ù˘ ™¿ÏΠÂ› Ù˘ ÿÔÂÏ ΔÂÏ ∞‚›‚ (3-1), ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ ÙÔ˘ ÙÛ¿ÌÈÔÓ˜ ÏÈÁÎ Î·È ¤Êı·Û ٷ 70 ÁÎÔÏ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ›Ó·Î· ÙˆÓ ÛÎfiÚÂÚ fiÏˆÓ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ ÛÎfiÚÂÚ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ‰È·Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ, Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: 1. ƒ·Ô‡Ï (πÛ·Ófi˜/™¿ÏÎÂ) . . . . . . . .70 Ù¤ÚÌ·Ù· 2. ºÈÏ›Ô πÓÙ˙¿ÁÎÈ (πÙ·Ïfi˜/ª›Ï·Ó) . . . . . . . . .68 3. °∫∂ƒ¡Δ ªπ§∂ƒ (°ÂÚÌ·Ófi˜) . . . . . . . . . . .62 . ∞ÓÙÚ¤È ™Â‚ÙÛ¤ÓÎÔ (√˘ÎÚ·Ófi˜/¡ÙÈÓ·Ìfi ∫Ȥ‚Ô˘) . . . . . . . . . . . . .62 . ƒÔ‡Ô˘ÓÙ º·Ó ¡ÈÛÙÂÏÚfiÈ

(√ÏÏ·Ó‰fi˜/∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ) . . . . . . . . . . . . . . . . .62 6. Ã∂¡ƒπ∫ §∞ƒ™√¡ (™Ô˘Ë‰fi˜) . . . . . . . .59 . ΔÈÂÚ› ∞ÓÚ› (°¿ÏÏÔ˜/ƒÂÓÙ ªÔ˘Ï˜ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢) . . . . .59 8. ∂√À™∂ª¶π√ (¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜) . . . . . . . . . 54 9. ∞ÏÂÛ¿ÓÙÚÔ ¡ÙÂÏ ¶È¤ÚÔ (πÙ·Ïfi˜-°ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜) 52 10.∞§ºƒ∂¢√ ¡Δπ ™Δ∂º∞¡√ (∞ÚÁÂÓÙÈÓÔ˚Û·Ófi˜) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 √È Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ ÛÎfiÚÂÚ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÙÛ¿ÌÈÔÓ˜ ÏÈÁÎ Î·È ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙÚÈÒÓ (Û.Û. ·fi ÙÔ 1956 Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÒÓ), Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: 1. ƒ·Ô‡Ï . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 2. ƒÔ‡Ô˘ÓÙ º·Ó ¡ÈÛÙÂÏÚfiÈ . . . . . . . . . . . . . .60 3. ∞ÓÙÚ¤È ™Â‚ÙÛ¤ÓÎÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 4. ΔÈÂÚ› ∞ÓÚ› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 5. ∞§ºƒ∂¢√ ¡Δπ ™Δ∂º∞¡√ . . . . . . . . . . .49 6. ºÈÏ›Ô πÓÙ˙¿ÁÎÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 7. ∂√À™∂ª¶π√ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 8. ∞ÏÂÛ¿ÓÙÚÔ ¡ÙÂÏ ¶È¤ÚÔ . . . . . . . . . . . . . . .44 * ªÂ ÎÂÊ·Ï·›· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi ‰Ú¿ÛË.

∫∞Δ∞ 80% ¤¯ÂÈ ‚ÂÏÙȈı› Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ “∫ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡” › ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘. √È ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔÓ ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ·, ÙÂÏÈο ·¤‰ˆÛ·Ó ηÚÔ‡˜. ∞ÚΛ Ó· ‰È·ÙËÚËı› Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘.

ΔÚ¤¯ÂÈ Î·È ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÂÈ ∂¡ ̤ۈ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÁˆÓfiÔ˘ÏÔ˜, ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ‚ÁÂÈ ÛÙÔ ...΢ӋÁÈ ÙˆÓ ÛÙ·˘ÚÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜,, ‰ÂÓ Í¯ӿ Î·È ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘ ·Á¿Ë ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ŒÙÛÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ı· Ù·Íȉ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ™ÂÚ¯ÂÈ¿‰·, ·ÊÔ‡ ÔÚ›ÛÙËΠ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ ÌÂٷ͇ Ù˘ ∞.∂. ™ÂÚ¯ÂÈ¿‰·˜/ª·ÎÚ·ÎÒÌ˘ Î·È ÙÔ˘ ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·ÌË” ÏÔÈfiÓ Î·È ÛÙË ™ÂÚ¯ÂÈ¿‰·. ªÚ¿‚Ô ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ Ô °ÈÒÚÁÔ˜...


24

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 O∫Δøμƒπ√À 2010

™‹ÌÂÚ· Ù· ÂÁη›ÓÈ· ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ ÙˆÓ Austrian Boys

Δ√¡π™∂ √ ¶ƒ√¶√¡∏Δ∏™ Δ∏™ ∞∂§ °π∞¡¡∏™ ¶∞¶∞∫ø™Δ∞™ ™Δ∏ ã∂™π¡∏ ™À¡∂¡Δ∂À•∏ ΔÀ¶√À

∞¶√ ÙÔ˘˜ Austrian Boys ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ:™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 21:15 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ÂÁη›ÓÈ· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ ÛÙËÓ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 19, fiÔ˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ ·ÚÒÓ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔÓ ·ÈÎÙÒÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, fiˆ˜ Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ ¢.™ Ù˘ ¶∞∂ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô, Î. ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô. ∞fi Û‹ÌÂÚ· ı· Â›Ó·È ÚÔ˜ ‰È¿ıÂÛË Ù· Ó¤· ÊÔ‡ÙÂÚ-ηÛÎfiÏ ÙÔ˘ club. ΔÔ ™·‚‚¿ÙÔ ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÁÈÔÚÙ‹ ÛÙÔ club Ì ÔÏϤ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ Î·È ÛÙȘ 17:30 ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë Ì˯·ÓÔΛÓËÙË ÔÚ›· ÁÈ· ÙÔÓ Á‹‰Ô. ΔÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ı· ÌÂÙ·ÌÔÚʈı› Û ÌÈ· “η˘Ù‹” ¤‰Ú·. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ʛϷıÏÔÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙÔ Û·‚‚·ÙÈ¿ÙÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ (Ô˘ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ı· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ Ù˘ ∞∂§ ) Î·È Ì ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Û ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÔÈ Ô·‰Ô› Ì·˜ Ó· ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· (fiÏˆÓ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ) ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ·fi Ù· Ó¤· ÁÚ·Ê›· Ì·˜, ÛÙËÓ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˘ 19.

ËÓ ›ÂÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÓÈÒıÂÈ ÙfiÛÔ Ô °È¿ÓÓ˘ ¶··ÎÒÛÙ·˜, fiÛÔ Î·È ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜. ™ÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË Â‚‰ÔÌ·‰È·›· Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙˆÓ “‚˘ÛÛÈÓ›” ·Ú·‰¤¯ıËΠfiÙÈ ÓÈÒıÂÈ ˆ˜ “·›˙ÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ” ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘ fiÙÈ ÙÔ Î·Îfi Îϛ̷ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ™º√μ ∞fi ÙÔÓ ™º√μ Ï¿‚·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ ı· ›̷ÛÙ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ·fi ÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ηıÒ˜ ¤¯Ô˘Ì ÔÏÏ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. Œ¯Ô˘Ì ӷ ÌÔÈÚ¿ÛÔ˘Ì ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯·ÚÙ¿ÎÈ· Î·È ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÛËÌ·›Â˜, ÂÓÒ ÛÙȘ 7.30 Ì.Ì. Ë Ó‡¯Ù· ı· Á›ÓÂÈ Ì¤Ú·. ™’ ·˘Ùfi ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó fiÏÔÈ, ·ÏÔ› Ô·‰Ô›, ̤ÏË Î·È Ê›ÏÔÈ. ™ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ï›„ÂÈ Î·Ó›˜. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ʛϷıÏÔÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Î·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Û ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË. ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 9 Ì.Ì. fiÏÔÈ Ì·˜ ı· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ì Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ì·˜ Ù· ÂÁη›ÓÈ· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Club ÙˆÓ Austrian ÛÙË ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. ∏ ÁÈÔÚÙ‹ Î·È ÙÔ ·ÓËÁ‡ÚÈ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ·fi ÂΛ” .

∞·ÁfiÚ¢ÛË Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙËÓ ∞∂§ ª∂ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë ··ÁfiÚ¢ÛË Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ οı ԯ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ·ÓÈÛfiÂ‰Ô ÎfiÌ‚Ô ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ Ô‰Ô‡ ™Ù·‰›Ô˘ ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ‡ÏË ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡, ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ·ÓÈÛfiÂ‰Ô ÎfiÌ‚Ô ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡, ÙËÓ 23/10/2010 ·fi ÙȘ 16.00 ¤ˆ˜ 23.00. ∏ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ı· Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô º˘ÙfiÎÔ˘, ̤ۈ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ º˘ÙfiÎÔ˘-∞Á. ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘-™Ù·‰›Ô˘¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ Î·È ·fi ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ªÂÏÈÛÛ·Ù›ÎˆÓ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘-¢ÔÍÔÔ‡ÏÔ˘™Ù·‰›Ô˘-¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ. ∏ ·Ó·¯ÒÚËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ı· Á›ÓÂÈ ˘Ô¯ÚˆÙÈο ̤ۈ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ™Ù·‰›Ô˘-∞Á. ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘º˘ÙfiÎÔ˘-ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ Ô‰Ô‡.

“¶·›˙ˆ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÌÔ˘” Δ

™ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô °È¿ÓÓ˘ ¶··ÎÒÛÙ·˜ ÙfiÓÈÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “∏ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ‰ÂÓ Ì·˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ. ŸÌˆ˜, Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ·ÎÔÏÔ˘ı› ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ·ÁÒÓ·˜ Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÔÏÏ¿ ÂÚÈıÒÚÈ·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì ӷ ÛÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ ·ÚÓËÙÈο. ¶Ú¤ÂÈ Ì ηϋ „˘¯ÔÏÔÁ›· Î·È „ËÏ¿ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ó· Ìԇ̠‰˘Ó·Ù¿ Û ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ Ì·Ù˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·ÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÙÔ ¤¯Ô˘ÌÂ, ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· ·Ó·ÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ˘¤Ú Ì·˜. ∂›Ó·È ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Ì·˜. ¶ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ‚Úԇ̠ÙȘ χÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÒÛÙÂ Ë ÔÌ¿‰· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ì ÛÎÂÊÙ› fiÏÔÈ Ì·˜. £· Á›ÓÔ˘Ó Î¿ÔȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¿ıÔ˜ Î·È ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi ̤۷ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘ÌÂ Ë ÔÌ¿‰· Ó· ‚Á¿ÏÂÈ Î¿ÙÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Î·È Ó· οÓÔ˘Ì ÙÔ ‚‹Ì· Ô˘ ı· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜. ∞ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ÌÈ· ÓÂÔÊÒÙÈÛÙË ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·ÙËÁÔÚ›· ÔÌ¿‰·, ÌÈ· ηϋ ÔÌ¿‰·, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi Ô˘ ÂÚÈ̤ӈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ Ì·˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ. ∫È ÂÂȉ‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÈÛÙ‡ˆ ¿Ú· Ôχ Û ·˘ÙÔ‡˜, ÂÎÙÈÌÒ fiÙÈ Â›Ó·È Ë ÒÚ· -‚Á¿˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÚfiÛˆÔ ÈÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi - Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙËÓ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ì·˜ ηٿÛÙ·ÛË. ŸÔÈÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ

ÎÈ ·Ó ›¯·Ì ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ Û ·˘Ù‹ ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ Ë ÔÌ¿‰· ı· ¤ÚÂ ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ Ó· ·ÓÙȉڿÛÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi ÙÔ ÛÔÎ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ∫˘Úȷ΋˜” . °È· ÙÔ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ›ÂÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÏfiÁÔ fiÙÈ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ‰ÂÓ ·›˙Ô˘Ó ÚfiÏÔ ÌfiÓÔ ÔÈ ‚·ıÌÔ›, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÁfiËÙÚÔ: “∂›·ÌÂ Î·È ÚÈÓ fiÙÈ ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â› Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ì ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ∞∂§. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÂÌ›˜ ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ì ÛÙËÓ fi¯È ηϋ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ·ÁÒÓ· Î·È Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ì ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÚfiÛˆÔ Û ¤Ó· ·È¯Ó›‰È, ÛÙÔ Ô-

Ô›Ô Ë ·ÏÏ·Á‹ Â›Ó·È ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË” . °È· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë §¿ÚÈÛ· Û ¤ÍÈ Ì·Ù˜ ¤¯ÂÈ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌfiÏȘ ‰‡Ô ÁÎÔÏ: “∞˘Ùfi Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· Â›Ó·È Î·È Î·Ï‹ „˘¯ÔÏÔÁ›· Î·È ‰È¿ıÂÛË fiÙÈ Ú¤ÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· Á›ÓÂÈ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Â·˘Ùfi Ô˘ ÌÔÚԇ̠ÁÈ·Ù› ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· Î·È ÂÌ›˜ ¤¯Ô˘Ì ·‰È΋ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ì·˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ì·˜. 濯ÓÔ˘Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘ÌÂ Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ∞∂§” .

°È· ÙËÓ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ Î·È ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜: “∂›Ó·È ηχÙÂÚÔ Ë ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ·˘Ù‹ Ó· Â›Ó·È ÚÔ˜ ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹. ∂›Ó·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ó· Â›Ó·È Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ô ÛÙfi¯Ô˜ Î·È ÙÔ ¤Ó· “ı‡Ì·” , ·Ú¿ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. ¶Ú¤ÂÈ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ó· ÙÔ˘˜ ·ÁηÏÈ¿ÛÔ˘ÌÂ, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ê˘ÁfiÔÓÔÈ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ··ı›˜. ∂›Ó·È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ì ¤ÓÙÔÓË ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Î·È Ì ¿ıÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÊÈÏÔ‰Ô͛˜. ∞˜ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Î·È ·˜ ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ì ÛÙÔ ...Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ” . °È· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¢ηÈڛ˜ ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÁÎÔÏ: “∏ Ô˘Û›·, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì·. ™ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó 100 ηÓfiÓ˜. √ ÚÒÙÔ˜ ÂÍ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È Ó· ‚¿˙ÂȘ ÁÎÔÏ, ÔÈ ¿ÏÏÔÈ 99 ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ÕÚ· ÙÔ ÁÎÔÏ Â›Ó·È Ë Ô˘Û›· Î·È ·Ó ÙÔ Â›¯·Ì ı· ÌÈÏ¿Á·Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹. ¢ÂÓ ÙÔ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ϤÔÓ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¶ÈÛÙ‡ԢÌÂ, fï˜, fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Î·È ÌÔÚԇ̠ӷ ‚Áԇ̠·fi ·˘Ù‹Ó. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ¤ÊÙ·ÛÂ Ë ÒÚ·” . °È· ÙÔ ·Ó “·›˙ÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ” ÙÔ˘ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi: “¶ÈÂṲ̂ÓÔ˜ Â›Û·È Û οı ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. ∞Á¯ˆÌ¤ÓÔ˜ Â›Ì·È ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ‚Á·›ÓÔ˘Ó fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ. ΔÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÌÔ˘ ÙÔ ·›˙ˆ οı ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì οı ÚÔÔÓËÙ‹. ∞Ó ‰ÂȘ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ‰ÒÛÂȘ χÛÂȘ Û ̛· ÔÌ¿‰· Ô˘ ÈÛÙ‡ÂȘ ηχÙÂÚ· Â›Ó·È Ó· Â›Û·È ·Ó·ÏÒÛÈÌÔ˜ ÂÛ‡ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ·Ú¿ ÔÈ ·›ÎÙ˜. ∂Ì›˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi ˙ËÙ¿Ì ӷ ·ÁηÏÈ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÁÈ·Ù› ·˘ÙÔ› Â›Ó·È ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ∞∂§ Î·È ÂÌ›˜ ÙÔ˘˜ ÂÌÈÛÙ¢fiÌ·ÛÙ ·fiÏ˘Ù·. ¢ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ·‰È¿ÊÔÚÔÈ. ∂›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ, ͤÚÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ Ë ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ∫˘Úȷ΋˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Â›Ì·ÛÙ ·fiÏ˘Ù· Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘” .

™À¡∂Ãπ∑∂Δ∞π ∏ ¢π∞£∂™∏ Δø¡ ∂π™πΔ∏ƒπø¡ °π∞ Δ√ ™∞μμ∞Δπ∞Δπ∫√ £∂™™∞§π∫√ ¡Δ∂ƒª¶π

∞Ó¿Ú·ÛÙ· Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ì §¿ÚÈÛ· ™’

¤Ó· ÁÂÌ¿ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi ÓÙ¤ÚÌÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ÛÙË §¿ÚÈÛ·. ∏ ˙‹ÙËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË, Ì ÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ó· Û‡‰Ô˘Ó ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂, ÛÙËÓ ÌÔ˘Ù›Î Î·È ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó Ù· “Ì·ÁÈο ¯·ÚÙ¿ÎÈ·” . ∏ ¶∞∂ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘, ÙÔ˘˜ Û˘ÛÙ‹ÓÂÈ Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó ÂÁη›Úˆ˜ Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÁÈ· Ù· ÂÍ‹˜: Δ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù· ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È ·fi Ù· ÂÍ‹˜ ÛËÌ›·: 1. ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ¶. ªÂÏ¿ 3 Ì π¿ÛÔÓÔ˜, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 34507 (3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜), ˆÚ¿ÚÈÔ 9:30-21:30. 2. ªÔ˘Ù›Î Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ ∂∞∫, 9:30-21:30, 3. ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ™Ùڿη, π¿ÛÔÓÔ˜ 99, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 20720, 4. ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ μÏ·¯¿‚·˜, ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 19, ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 53749, 5. ΔfiÚ˘-÷Ù˙‹ ∂¶∂-∞ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ∫·„¿ÏË 9, ¡Â¿ÔÏË μfiÏÔ˘, ÙËÏ: 24210 63421, 8:30-19:00, 6. Malibu Cafe, §ÂÌ¿Ó 14, ∞Ï˘Î¤˜, ÙËÏ: 24210 87975 7. ∞fi Ù· ÁÚ·Ê›· fiÏˆÓ ÙˆÓ

™˘Ó‰¤ÛÌˆÓ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ (Austrians Boys, ™º∂√μ, Vatos Locos), Ù· ÔÔ›· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Î·È Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ. ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ ˆ˜ Ë ·ÁÔÚ¿ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Â›‰ÂÈÍË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Î·È ˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜, ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó ÂÁη›Úˆ˜ Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ¿ ÙÔ˘˜. ∂›Û˘, ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, Ë̤ڷ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Î·È ·fi Ù· ÂΉÔÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘, ·fi ÙȘ 12.00

ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. √È ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: 7 ¢ÚÒ (Á˘Ó·ÈΛÔ-·È‰ÈÎfi, ÁÈ· ÙȘ ı‡Ú˜ 1-14, 17, 26-29, 45-56) 10 ¢ÚÒ (ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ™˘Ó‰¤ÛÌˆÓ ÊÈÏ¿ıψÓ, ÁÈ· ÙȘ ı‡Ú˜ 1-12- ÓfiÙÈ· ÎÂÚΛ‰·, ¤Ù·ÏÔ) 10 ¢ÚÒ (ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔ‰Ô‡˜ Ù˘ Ì·ıËÙÈ΋˜ ÎÂÚΛ‰·˜, ÁÔÓ›˜ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, ı‡Ú˜ 31-42, ‚fiÚÂÈ· ÎÂÚΛ‰·) 20 ¢ÚÒ, ÛÙÔ ¿Óˆ ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ ‰È¿˙ˆÌ· Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ÎÂÚΛ‰·˜ (ÛÙ¤Á·ÛÙÚÔ Î·È ı‡Ú˜ 14, 17 (ÎÂÚΛ‰· 206-207), 26, 29 (ÎÂÚΛ‰· 211-212) Î·È ÛÙËÓ ·¤Ó·ÓÙÈ, ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÎÂÚΛ‰· (ı‡Ú˜

43-56) 30 ¢ÚÒ ÛÙÔ Î¿Ùˆ ‰È¿˙ˆÌ· Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ÎÂÚΛ‰·˜-ÛÙ¤Á·ÛÙÚÔ, ı‡Ú· 13 (ÎÂÚΛ‰· 106), ı‡Ú˜ 27-28 (ÎÂÚΛ‰· 111), ı‡Ú· 30 (ÎÂÚΛ‰· 112) 50 ¢ÚÒ ÛÙË ı‡Ú· 16 (ÎÂÚΛ‰· 108).

¢ˆÚÂ¿Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Û ̷ıËÙ¤˜ H ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·, ¯ÔÚ‹ÁËÛ 3.200 ‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ıËÙÈο ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Û ̷ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ Î·È °˘ÌÓ·Û›ˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ηıÒ˜ Î·È 3.200 ·Ê›Û˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. √È Ì·ıËÙ¤˜

ı· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó ÛÙË ‚fiÚÂÈ· ÎÂÚΛ‰· (ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ), ı‡Ú˜ 31-42 Î·È Ë Â›ÛÔ‰fi˜ ÙÔ˘˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi ÙËÓ 3Ë Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·. ∏ ÁÂÓÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜ ÙˆÓ Û˘ÓÔ‰ÒÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ (ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›-ÁÔÓ›˜) Â›Ó·È 10 ¢ÚÒ. ™ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ı· ÌÔÈÚ¿ÛÂÈ ÂÚ›Ô˘ 1500 ÂÓı‡ÌÈ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ (ηÛÎfiÏ, ÛËÌ·›Â˜, Î.Ï.). Δ· Û¯ÔÏ›·, Ù· ÔÔ›· ·Ú¤Ï·‚·Ó Ù· ‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ıËÙÈο ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: ∂ȉÈÎfi ¡.πˆÓ›·˜, ∂∂∫ μfiÏÔ˘, ∂ȉÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· ∞ÓËϛΈÓ, ∫¤ÓÙÚÔ ºÈÏÔÍÂÓ›·˜ ∞Û˘Ófi‰Â˘ÙˆÓ ∞ÓËÏ›ÎˆÓ μfiÏÔ˘, 5Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘, 7Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘,15Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘,16Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘, 17Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘,18Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘, 22Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘, 24Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘, 28Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘, 29Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘, 30Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘, 1Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘, 2Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘, 3Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘, 5Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘, 7Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘, 8Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘, 10Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘, °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∞ÁÚÈ¿˜, °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ¶ÙÂÏÂÔ‡, °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∫·Ó·Ï›ˆÓ, ∂ÛÂÚÈÓfi °˘ÌÓ¿ÛÈÔ, °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ, °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ™Ô‡Ú˘.


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 O∫Δøμƒπ√À 2010

25

Δ√¡π™∂ ™∂ ™À¡∂¡Δ∂À•∏ ΔÀ¶√À √ ™∞∫∏™ Δ™πø§∏™ ∂¡ √æ∂π Δ√À ¡Δ∂ƒª¶π Δ√À √§Àª¶π∞∫√À μ. ª∂ Δ∏¡ ∞∂§ ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ˆ˜ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ·ÔÛ¿ÛÂÈ ÙË Ó›ÎË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË §¿ÚÈÛ· ÛÙÔ ıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “Valis” ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ √ ∫·Ú‰ÈÙÛÈÒÙ˘ Ù¯ÓÈÎfi˜ ¢¯‹ıËΠӷ Á›ÓÂÈ ¤Ó· ηÏfi ·È¯Ó›‰È ·ÓÙ¿ÍÈÔ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Û ٤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ì·Ù˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÓÙ¤ÚÌÈ, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰ÂÓ ÂÈÎÚ·Ù› Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ηχÙÂÚË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. ∑‹ÙËÛ ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ó· ‰ÒÛÂÈ ‰˘Ó·ÌÈÎfi “·ÚÒÓ” ÛÙÔ ™Ù¿‰ÈÔ Î·È Ó· Û˘Ì·Ú·ÛÙ·ı› ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·: “∂›Ó·È ›Ûˆ˜ Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ʤÙÔ˜ Ô˘ Ë ÔÌ¿‰· Â›Ó·È ·Ó¤ÙÔÈÌË ·’ fiϘ ÙȘ Ï¢ڤ˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ ‹ ÙÈ̈ÚÈÒÓ, ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Ì ÙË §¿ÚÈÛ·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ, Ë ÔÌ¿‰· Û’ ¤Ó· ·ÎfiÌË ·È¯Ó›‰È ʤÙÔ˜ ¿ÊËÛ ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi Ù˘ ÛÙ›ÁÌ· Î·È Â›¯Â Ôχ ηϋ ·fi‰ÔÛË. ª·˜ ÛÙÂÓÔ¯ˆÚ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ‹Ú·Ì ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜, Ô˘ ı· Ì·˜ ¤‰ÈÓ·Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‹Ì·ÛÙ·Ó „ËÏfiÙÂÚ· ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ›¯Â ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÁÎÔÌȉ‹ ‚·ıÌÒÓ, ·Ó ·ÍÈÔÔÈÔ‡Û ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· Ì ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË, ÙÔÓ ¶∞√∫ Î·È ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·, Ë ÔÔ›· ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ·fi‰ÔÛË Ô˘ ›¯Â Ë ÔÌ¿‰· Û fiÏ· Ù· ·È¯Ó›‰È·. ∞˘Ùfi Ì·˜ οÓÂÈ Ó· ›̷ÛÙÂ

“ŸÏ· Ì·˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Î·È Ë Î·Ï‹ „˘¯ÔÏÔÁ›·” ÈÔ ‹ÚÂÌÔÈ Î·È ÈÔ „‡¯Ú·ÈÌÔÈ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ ¤¯Ô˘Ì ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙË §¿ÚÈÛ·, Û’ ¤Ó· Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓ ·È¯Ó›‰È Ì ÔÏϤ˜ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜, fiÔ˘ ÙÔ ¿ıÔ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿˜ Ì·˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ›̷ÛÙ „‡¯Ú·ÈÌÔÈ Î·È Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ì ÙË ‰È΋ Ì·˜ ·fi‰ÔÛË. À¿Ú¯ÂÈ Ôχ ηϋ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÛÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· Î·È Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Î˘Ï¿ÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. √ ·ÎÏÔ˜ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ı· ηٷχÛÂÈ ÛÙÔ ÍÂÓԉԯ›Ô, ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ÓÙ¤ÚÌÈ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘” ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ·¿ÓÙËÛ ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓ: °È· ÙÔ fiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ı· Â›Ó·È Ë §¿ÚÈÛ·: Œ¯ˆ ‰ÂÈ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ Û ‚›ÓÙÂÔ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·È¯Ó›‰È Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi Î·È ı· ¤ÏÂÁ· ˆ˜ Ë ∞∂§ ·‰ÈÎÂ›Ù·È ·fi Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. √ÚÈṲ̂Ó˜ Û˘ÁÎ˘Ú›Â˜ ‰ÂÓ Ù˘ Â¤ÙÚ„·Ó Ó· ¿ÚÂÈ ‚·ıÌÔ‡˜. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÌÂÁ¿ÏË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·, ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Â›Ó·È ÌÈ· ηϋ Î·È ·ÍÈfiÏÔÁË ÔÌ¿‰·. ÕÏψÛÙÂ, Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÓÙ¤ÚÌÈ, Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ˜ Î·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰ÂÓ ÂÈÎÚ·Ù› Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ηχÙÂÚË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. °È· ÙÔ ·Ó Â›Ó·È Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙË Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ Û˘ÁÎÔÌȉ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜: ƒÂ·ÏÈÛÙÈο ı· ¤ÏÂÁ·, ˆ˜ ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜

Ô˘ ›¯·Ì ÛÙËÓ ·Ú¯‹, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ Ì ÙÔ˘˜ ÔÎÙÒ ‚·ıÌÔ‡˜ Û˘ÁÎÔÌȉ‹ ÛÙ· ÚÒÙ· ¤ÍÈ ·È¯Ó›‰È·. ¶ÚÔÛˆÈο ‹ÌÔ˘Ó ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ˆ˜ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ó· ¤¯ÂÈ ¤Ó· ıÂÙÈÎfi ÍÂΛÓËÌ· ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Ô˘ ¤‰ÂÈÍÂ Ë ÔÌ¿‰· ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜. ∞Ó ‰Ô‡Ì ¤Ó· ¤Ó· Ù· ·È¯Ó›‰È· ͯˆÚÈÛÙ¿ Î·È ÙËÓ ÁÂÓÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ı· ¤ÏÂÁ· ˆ˜ ‰ÈηÈԇ̷ÛÙ·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ Û˘ÁÎÔÌȉ‹. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¿ÍÈ˙ ӷ ¤¯ÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰‡Ô Ì ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜. ∞˘Ùfi ‚¤‚·È· ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ‹Ì·ÛÙ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÔÚ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. °È· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ¤Ì„˘¯Ô˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Û˘ÓfiÏÔ˘ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜: ¢Ô˘Ï‡ԢÌ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ë ÔÌ¿‰· Ó· ÌËÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ‰‡Ô ‹ ÙÚÈÒÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ. ª¤Û· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ˘¿Ú¯ÂÈ

Û‡ÛÙËÌ· Î·È Ù·ÎÙÈ΋, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ·ÎfiÌË Î·È ·Ó οÔÈÔÈ ·›ÎÙ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË ·ÚÔ˘Û›· ‹ ‰ÂÓ ‚ÚÂıÔ‡Ó Û ηϋ ̤ڷ, Ó· ÌÔÚԇ̠ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ˆ˜ Û‡ÓÔÏÔ. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ ÙÈ ˙ËÙ¿Ì ·fi ÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È ˆ˜ ı· ÙÔ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘ÌÂ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ‰È·Î‡Ì·ÓÛË ÙÔ˘ ÛÎÔÚ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ˘fiıÂÛË Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÚÔfiÓËÛË ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ‚ÂÏÙȈÓfiÌ·ÛÙ ¿Óˆ Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÔ̤·. °È· ÙÔÓ ‚·ıÌfi ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Î·È ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ¿Á¯Ô˜ ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙË §¿ÚÈÛ·: ¶ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ËÚÂÌ›· Î·È ÙËÓ „˘¯Ú·ÈÌ›· Ì·˜. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÂȉÈÒΈ Ó· ·ÔÊÔÚÙ›Ûˆ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÌÔ˘ ·fi ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ·È¯Ó›‰È. Ÿˆ˜ ÚÔ·Ó¤ÊÂÚ· ÙÔ Îϛ̷ ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÛÙÔ Û·‚-

‚·ÙÈ¿ÙÈÎÔ ·È¯Ó›‰È. √È ·›ÎÙ˜ ÌÔ˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, Û’ ¤Ó· ÁÂÌ¿ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Î·È Ó· ¢¯·ÚÈÛÙËıÔ‡Ó ÙÔ ·È¯Ó›‰È. °È· ÙË Û¯¤ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì ÙË §¿ÚÈÛ·, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ÊÔÚ¤ÛÂÈ ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ ˆ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜: ∏ ·Á¿Ë ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÌÔ˘ Â›Ó·È ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÌÔÈ‚·›· ÂÎÙ›ÌËÛË. ªÂ Ù· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÛÙÂϯÒÓÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙË §¿ÚÈÛ· ‰ÂÓ ÌÂ Û˘Ó‰¤ÂÈ Î¿ÙÈ. √È ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ¤˙ËÛ· ˆ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ù˘ ∞∂§ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’80 Â›Ó·È ·ÓÂÍ›ÙËϘ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÌÔ˘. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ˆÛÙfiÛÔ, ÌÂ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ¿Ú· ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. °È· ÙËÓ ·Ì˘ÓÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ηıÒ˜ ‰¤¯ÔÓÙ·È ÁÎÔÏ Û οı ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÂÌȤڷ: ∏ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÌÔ˘ Â›Ó·È Ë ÔÌ¿‰· Ó· ·›˙ÂÈ ÂÈıÂÙÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È ·Ó Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Î¿ı ÊÔÚ¿ Ó· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ¤Ó· ÁÎÔÏ ·Ú·¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ Î·È Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ. Δ·ÎÙÈο ÔÈ ·ÓÙ›·Ï˜ ÔÌ¿‰Â˜ ‰Â ηٷʤÚÓÔ˘Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÏϤ˜ ¢ηÈڛ˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È ·˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ Î·Ï‹ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈ΋ Ì·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ∫¿ÓÔ˘Ì ηϋ ÔÌ·‰È΋ ¿Ì˘Ó·, ˆÛÙfiÛÔ ·fi οÔȘ Û˘ÁÎ˘Ú›Â˜ ¤¯Ô˘Ì ‰Â¯ı› οÔÈ· Ù¤ÚÌ·Ù·, Ù· ÔÔ›· ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ›¯·Ì ·ÔʇÁÂÈ. °ÂÓÈο, ¿ÓÙˆ˜, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Â›Ó·È Ê‡ÛÂÈ ÂÈıÂÙÈ΋ ÔÌ¿‰·. Ÿˆ˜ Ϥˆ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜, Ô Î·Ïfi˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌfiÓÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ôχ ηϿ ÙË ‰È·Î‡Ì·ÓÛË ÙÔ˘ ÛÎÔÚ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡. ∞Ó Î·Ù·Ê¤ÚÔ˘-

ÌÂ Î·È ÙÔ ÂÙ‡¯Ô˘Ì ·˘Ùfi, ÙfiÙ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· ¿Ú· Ôχ ηϋ ÔÌ¿‰·. ∂›Ì·ÛÙÂ, ¿ÓÙˆ˜, ÚÔ˜ ÙË ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË. °È· ÙÔ ÔÛfi ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ı· ·›ÍÂÈ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙË §¿ÚÈÛ· Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘: §˘¿Ì·È Ô˘ ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ʛϷıÏÔÈ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ ¶·ÓÂıÛÛ·ÏÈÎfi. ΔÔ ·È¯Ó›‰È Á›ÓÂÙ·È ¿ÓÙ· ÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓ fiÙ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ʛϷıÏÔÈ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙÔ Á‹‰Ô. ™ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∞∂∫, Ë ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË, ÂÓÒ Ì ÙË §¿ÚÈÛ· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÔÏÏÔ‡˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÛÙÔ ™Ù¿‰ÈÔ. ¢ÈηÈÒÓÂÙ·È Ô ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ Ù˘ ¶∞∂, Î. ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ó· Û˘Ì·Ú·ÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ·˘ÙÔ› ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó Î·È Ì ÙÔ ·Ú·¿Óˆ. ∏ ÔÚ›· ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÔÙÂÏ› ÙË ‰‡Ó·Ì‹ Ù˘. ∞˘Ùfi Ô˘ ˙ËÙ¿Ì ·fi ÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Â›Ó·È Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ì ηı·Úfi Ì˘·Ïfi, Ó· Û˘Ì·Ú·ÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ı· οÓÔ˘Ó ÙÔ ·Ó ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÙÔ Ì·Ù˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜. °È· ÙÔ ÙÈ ÊÔ‚¿Ù·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙË §¿ÚÈÛ·: Œ¯ˆ ·Ô‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ Î·È ·Û¯ÔÏÔ‡Ì·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ì ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ̤ÚÔ˜. ∂‡¯ÔÌ·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ¿Û¯Ë̘ ÛÙÈÁ̤˜ ̤۷ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È. ¡· ¿ÚÔ˘ÌÂ, ˆ˜ ÔÌ¿‰·, fiÙÈ ‰ÈηÈԇ̷ÛÙ ·fi ÙÔ Ì·Ù˜ Î·È Ó· ÌËÓ ·‰ÈÎËıԇ̠·fi ÙȘ Û˘ÌÙÒÛÂȘ.

■ ∏ ¶∞∂ ∞¡∞∫√π¡ø™∂ Δ∏¡ ∂¶∂∫Δ∞™∏ Δ√À ™Àªμ√§∞π√À Δ√À ∞ƒ°∂¡Δπ¡√À ª∂™√À

ª¤¯ÚÈ ÙÔ 2012 Ô ÕÏ‚·ÚÂ˙ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, §¤·ÓÙÚÔ ÕÏ‚·ÚÂ˙, ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎË Ê·Ó¤Ï· Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ΔÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÙÔ˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓÔ‡ ̤ÛÔ˘ ¤ÏËÁ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2011, ˆÛÙfiÛÔ, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ·Ó·ÓÂÒÛÂÈ ÚfiˆÚ· ÁÈ· ¤Ó·Ó ·ÎfiÌË ¯ÚfiÓÔ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ Ì ÙÔÓ 29¯ÚÔÓÔ Ì¤ÛÔ, ¤ˆ˜ ÙȘ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ 2012, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Î·È ·Ó·ÚÙ‹ıËΠÛÙÔ Â›ÛËÌÔ site ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “H ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Leandro Miguel Alvarez ¤ˆ˜ ÙȘ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ 2012” . √ ÕÏ‚·ÚÂ˙ ‹Úı ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2008 Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ı¤ÛË ‚·ÛÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·,

·›˙ÔÓÙ·˜ Û 58 ·È¯Ó›‰È· ÛÙËÓ μ’ ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· Î·È ‹Ù·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. º¤ÙÔ˜, ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·, Ô ¤ÌÂÈÚÔ˜ ̤ÛÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ÏÂÙfi, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙ› Î·È ÛÙ· ¤ÍÈ ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. £ÂˆÚÂ›Ù·È ·fi Ù· ÂÚÁ·Ï›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ¿Ú· Ôχ ̤۷ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ıÂÙÈ΋ ÔÚ›· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·-

ÎÔ‡ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋.

√ÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ∫ÔÚ˘ÊÒÓÂÙ·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÁÈ· ÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ì ÙË §¿ÚÈÛ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙȘ 7.30 Ì.Ì. ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ. ∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ·, Ì ÙÔÓ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔÓ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ “ÔÓÔΤʷÏÔ” Ó· ¤¯ÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘. √ ∫·Ú‰ÈÙÛÈÒÙ˘ Ù¯ÓÈÎfi˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÁÈ· ÙȘ ÔÎÙÒ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ÂÓ‰Âο‰·˜ Î·È ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹, ·Ó¿ÏÔÁ· Î·È Ì ÙÔ Ò˜ ı· ·Ú·Ù·¯ı› Ë ∞∂§, ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÁÈ· ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÙÚÂȘ ı¤ÛÂȘ. √ ª¿ÚÈÔ ªÚ¤Ûη ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¿ÚÂÈ Ê·-

ӤϷ ‚·ÛÈÎÔ‡, ηıÒ˜ Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÈÛÙ‡ÂÈ ˆ˜ Ô ™ÏÔ‚¿ÎÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Ôχ ηϋ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Î·È „˘-

¯ÔÏÔÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ÎfiÓÙÚ· ÛÙË §¿ÚÈÛ· ÌÔÚ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· Ù˘ ∞∂§.

∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi Û¯‹Ì· Ô ¡›ÎÔ˜ æ˘¯ÔÁÈfi˜ ·ÓÙ› ÙÔ ∑fiÏÙ·Ó ™¤ÏÂ˙È, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ı¤ÏÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ó· Â›Ó·È ÈÔ ÂÈıÂÙÈ΋ ·fi Ù· ¿ÎÚ·. √ ŒÏÓÙÈÓ °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜, fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¿ÚÂÈ ı¤ÛË ‚·ÛÈÎÔ‡ οو ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· Î·È ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ Ù·ÎÙÈ΋˜ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì·Ù˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ı· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Ë ÔÌ¿‰·, Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË Î·Ù·ÛÙ·Ï¿ÍÂÈ, ·Ó Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ì ‰‡Ô ÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜ (4-4-2) ‹ ı· ¿ÂÈ Û ۯ‹Ì· 4-4-1-1. ªÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ÚÔfiÓËÛ˘ Ô ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Ô˘ ı· Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹, Ë ÔÔ›· ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ηٷχÛÂÈ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “Valis” ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿.


26

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 O∫Δøμƒπ√À 2010

TV Δ√ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: CONN-X TV1 21.30 ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ-ª¿ÁÂÚÓ -∑- (ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) CONN-X TV2 19.00 äÚÙ·-°ÎÚfiÈÙÂÚ ºÈÚÙ -∑- (μ’ °ÂÚÌ·Ó›·˜) NOVASPORTS 1 03.20 μÂϤ˙ ™.-∂ÛÙÔ˘ÓÙÈ¿ÓÙ˜ -∑(¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜) NOVASPORTS 4 19.00 ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ -∑(∞1 ‚fiÏÂ˚)

¶Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ

Δ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ·Î·‰ËÌÈÒÓ Ù˘ ∂¶™£ Δ√ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ ∞η‰ËÌÈÒÓ Ù˘ ∂¶™£, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÂÌȤڷ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, Â›Ó·È ÙÔ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ: ¶∞π¢∂™ ™¿‚‚·ÙÔ °Ë. ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡, 10.30, ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-¡›ÎË: ∑·ÚÌÔ‡Ó˘. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘, 11.00, ¢‹ÌËÙÚ·-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ (1): °ÂˆÚÁ›Ô˘. §Â¯ˆÓ›ˆÓ, 11.00, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ (2)-§Â¯ÒÓÈ·: ª›¯Ô˜. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, 12.30, ƒ‹Á·˜-∞¶√μ: ∫Ô˘‚¿Ù·. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜-•ËÚÈ¿, 12.00, ÕÚ˘ ªÂÏ.-£ËÛ¤·˜: μÔÏÈÒÙ˘. ¶ƒ√¶∞π¢∂™ ™¿‚‚·ÙÔ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜, 10.00, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ (1)¢¿ÊÓË: ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓÔ˜. ¢ÈÌËÓ›Ô˘, 11.00, ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘-°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: ™·Îο˜. ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, 11.00, ¶‡Ú·ÛÔ˜-¡›ÎË: ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, 10.00, ƒ‹Á·˜-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹: ∫Ô˘‚¿Ù·. Δ∑√À¡π√ƒ ™¿‚‚·ÙÔ °·Ù˙¤·˜, 11.00, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ (2)-∞.∂. 2002: μ·˙Ô‡Ú·˜. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, 11.00, ÕıÏÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜: °È¿ÓÓ˘. ∫˘Úȷ΋ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, 10.30, √ÚÌ›ÓÈÔ-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ (1): ¢¿‚ÈÔ˜. ¶ƒ√Δ∑√À¡π√ƒ ™¿‚‚·ÙÔ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, 12.00, ¶‡Ú·ÛÔ˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ (1): ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡, 11.30, ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ (1)-∂ÚÌ‹˜: ∑·ÚÌÔ‡Ó˘. ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 11.00, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ (1)-¡›ÎË (1): ª·ÎÚ‹˜. ∞ÁÚÈ¿˜, 11.00, £ËÛ¤·˜-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ (2): ∫Ô˘ÚÛÔ‚›Ù˘. ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 12.00, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ (2)-ÕıÏÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (2): ª·ÎÚ‹˜. “¶. ª·ÁÔ˘Ï¿˜” , 11.00, ¡›ÎË (2)-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ (2): ∞ÓÙ˙Ô‡Ú˘. ∫˘Úȷ΋ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ, 10.30, ¢È·ÁfiÚ·˜-∞¶√μ: ™Ù·ıÔ‡ÚÔ˜. ∞¶√μ, 10.30, ∞¶√μ (2)-ÕÚ˘ ªÂÏ.: °ÎÔÁÎÈÓÔ‡‰Ë˜.

¶ÚÔÙÈÌÔ‡Ó °ÈÔÚ¤ÓÙ ·fi ƒÔ‡ÓÈ ÔÈ Ô·‰Ô› Ù˘ ƒÂ¿Ï ª¶√ƒ∂π Ô °Ô˘¤ÈÓ ƒÔ‡ÓÈ Ó· ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ı¤ÏÂÈ Ó· ¿ÂÈ ÛÙËÓ ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÏÂÊÙ¿ ·fi ÙÔÓ ∫ÚÈÛÙÈ¿ÓÔ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ, ·ÏÏ¿ ÔÈ Ô·‰Ô› Ù˘ ƒÂ¿Ï Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÙÔÓ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ °ÈÔÚ¤ÓÙÂ. ™Â „ËÊÔÊÔÚ›· Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë ÈÛ·ÓÈ΋ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· AS Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÔÈÔÓ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ó· ‰Ô˘Ó Ì ÙËÓ Ê·Ó¤Ï· Ù˘ ƒÂ¿Ï, ÙËÓ “Ì¿¯Ë” ΤډÈÛ Ì 67% Ô ˘„ËÏfiÛˆÌÔ˜ (1,95Ì.) ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Ù˘ ∞ıϤÙÈÎ ªÈÏÌ¿Ô. ™ÙËÓ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹ „ËÊÔÊÔÚ›· ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ 76.000 ʛϷıÏÔÈ.

∞¶√À™π∞∑∂π Δ√ ª∂°∞§√ ¶∞πáπ¢π ™Δ√ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ Δ∏™ ∞’ ∂¶™£

∂‡ÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ ÔÈ ÚˆÙÔfiÚÔÈ ‡ÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÚˆÙÔfiÚÔÈ ÛÙËÓ 6Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ∞’ ∂¶™£, ·ÊÔ‡ ıˆÚËÙÈο ·›˙Ô˘Ó Ì ˘ԉ¤ÛÙÂÚÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜. ∞˘Ùfi fï˜ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ˘ÔÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· Î·È ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ¿ÓÙ· ·Ú·ÌÔÓÂ‡Ô˘Ó ÔÈ ÂÎÏ‹ÍÂȘ.

ªÂÙ¿ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ·‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÔÈ £ËÛ¤·˜ Î·È ∂ıÓÈÎfi˜ ·Ó¤‚ËÎ·Ó ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ì 13 fiÓÙÔ˘˜ Î·È ÊÈÏÔ‰ÔÍÔ‡Ó Ó· Ì›ÓÔ˘Ó Û ·˘Ù‹. √ £ËÛ¤·˜ ı· ·›ÍÂÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙË ¡Â¿ÔÏË Ì ÙÔÓ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛηÌ·Ó‚¿ÛÌ·Ù· ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘, ÂÓÒ Ô ∂ıÓÈÎfi˜ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙË ™ÎÈ¿ıÔ. ŒÓ· ‚·ıÌfi ÏÈÁfiÙÂÚÔ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ Î·È ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ô ÌÂÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ı· Â›Ó·È ÁË‰ԇ¯Ô˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙË ÃÏfiË, Ë ‰Â ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓË ÙÔ˘ ·‰‡Ó·ÌÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡. Δ¤ÏÔ˜, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ·›˙Ô˘Ó ‰‡Ô ·ÎfiÌË ‰ÈÂΉÈÎËÙ¤˜ ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘. ∏ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ 11 ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi Ù˘ Î·È ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì ÙÔÓ ™·Ú·ÎËÓfi, ηıÒ˜ Î·È Ô °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ô˘ Ì 10 fiÓÙÔ˘˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ¿ÛË ı˘Û›· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔÓ ∞›·ÓÙ· ™Ô‡Ú˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ fiÓÙˆÓ Ô˘ ÙÔÓ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹. ™ÙË μ’ Î·ÙËÁÔÚ›· ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Â›Û˘ Ë 6Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ì ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ∏Ú·ÎÏ‹ μfiÏÔ˘ Ó· ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔÓ ∞-

ÛÙ¤Ú· ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ Î·È ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÕÓıÈÌÔ °·˙‹ Ó· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì ÙÔ √ÚÌ›ÓÈÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜. Δ¤ÏÔ˜, ÁÈ· ÙËÓ 4Ë Ë̤ڷ Ù˘ °’ ∂¶™£ ÔÈ ÚÔÔÚ¢fiÌÂÓÔÈ ∞Á¯›·ÏÔ˜ Î·È ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙÔ˘˜ ÕÚË ∞ÓıÔÙfiÔ˘ Î·È ªÈÎÚÔı‹‚˜. ™˘ÓÔÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘ Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜: ∞’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ °Ë. ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡, 15.00, ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-ÃÏfiË: ƒÔ‡Û˘, ª·ÚÌ¿ÎÔ˘, ª¤ÏÏÔ˘ (·Ú. ªÔ‡ÓÙ·ÓÔ˜). ¡Â¿ÔÏ˘, 15.00, ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜-£ËÛ¤·˜: ∞. ¢·Ïԇη˜, Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜, ¢ËÌËÙÚ¿Î˘ (·Ú. ¶··ÁÈ·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜). °·Ù˙¤·˜, 15.00, ∞.∂. 2002-¶ÚˆÙÂÛ›-

Ï·Ô˜: ¢. ∫ÚËÙÈÎfi˜, °Î¿Áη˜, °·ÚÁ·ÏÈ¿ÓÔ˜ (·Ú. μڿη˜). ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ, 15.00, §Â¯ÒÓÈ·-∞ÎÚfiÔÏË: ™ÎÔ˘Ï¿˜, ΔÛÈÁÁÈÓ¤˜, μÂÚÙfiÔ˘ÏÔ˜ (·Ú. ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜). °Ë. ∞˚‰ÈÓ›Ô˘ “∫. ∑Ô˘ÌÔ˘ÚÏ‹˜” , 16.00, ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜-∞Á. ¶·Ú·Û΢‹: ÷ς·Ù˙¿ÎÔ˜, ∞ÁÚ¤‚˘, ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘ (·Ú. Δڛη˜). ∫˘Úȷ΋ ™·Ú·ÎËÓÔ‡, 11.00, ™·Ú·ÎËÓfi˜-¢ÈÌ‹ÓÈ: ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë˜, ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∞ÁÚ¤‚˘ (·Ú. μڿη˜). ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜, 11.00, π¿ÛˆÓ ∞.ª.-∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó.: ™ÎÔ˘Ï¿˜, ª¤ÏÏÔ˘, °Î¿Áη˜ (·Ú. °. ∫·ÙÛ·Úfi˜). ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 11.30, ∂ıÓÈÎfi˜™ÎÈ¿ıÔ˜: ª·ÙÛԇη˜, ¢ËÌËÙÚ¿Î˘, μÂÚÙfiÔ˘ÏÔ˜ (·Ú. ƒÔ‡Û˘). ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, 15.00, °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-∞›·˜ ™.: ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, ∫·ÙÛ·Úfi˜, ΔÛ¿ÁÁ·Ú˘ (·Ú. ∫Ô˘ÛÎÔ˘Ú›‰·˜).

μ’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, 15.00, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·-¢‹ÌËÙÚ·: ª·ÙÛԇη˜, ÷ڂ¿Ï·˜, ∫·ÙÛ·Úfi˜ (·Ú. ™·Î·Ú›ÎÔ˜). ∞ÂÚÈÓÔ‡, 15.00, ¢fiÍ·-¶ËϤ·˜: ΔÛ¿ÁÁ·Ú˘, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, °ÎÔÁÎÈÓÔ‡‰Ë˜. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, 15.00, √ÚÌ›ÓÈÔ-∞. °·˙‹˜: ¶·ÏÈÔ‡Ú·˜, ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘, °È¿ÓÓ˘. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜-•ËÚÈ¿, 15.00, ¡.∞. ¡›Î˘-¢¿ÊÓË: ΔÛ·ÚÙÛ¿Ï˘, ™·Îο˜, ∫·Ú·Î›ÙÛÔ˜. ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 15.00, ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.-∞ÛÙ¤Ú·˜: ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, μÏ¿¯Ô˜, °fiÚÁÔÚ˘. ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ, 15.00, ¢È·ÁfiÚ·˜-∞¶√μ: ¶Ú¤ÓÙ˙·˜, ª·ÎÚ‹˜, ªÂÙ·ÍÈÒÙ˘. ∫˘Úȷ΋ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, 13.15, ™ÎfiÂÏÔ˜-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜: ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘, °·ÚÁ·ÏÈ¿ÓÔ˜, ªÂÙ·ÍÈÒÙ˘. ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜, 15.00, ∞ÂÙfi˜-ÕÚ˘ ªÂÏ.: ∞. ¢·Ïԇη˜, ∫Ô˘ÚÛÔ‚›Ù˘, £ÂÔ¯¿Ú˘. ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, 15.00, ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£.-∞›·˜ ΔÚ.: ÷ς·Ù˙¿ÎÔ˜, °È¿ÓÓ˘, °ÎÔÁÎÈÓÔ‡‰Ë˜. °’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘, 15.00, ª˘ÚÌȉfiÓ˜-¢ËÌËÙÚÈ¿˜: ΔÛ·ÎÔ‡Ì˘, °. ∫ÚËÙÈÎfi˜, ∞ÓÙ˙Ô‡Ú˘. ∫ÚÔΛԢ, 16.00, ∞fiÏÏˆÓ ∫Ú.-ΔÔÍfiÙ˘: ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ¶Ï·Ù‹˜, °ÂˆÚÁ›Ô˘. ∫˘Úȷ΋ ∂Δμ∞ (ÍÂÚfi), 15.00, πˆÏÎfi˜-¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜: ÷ڂ¿Ï·˜, ∞ÛÏ¿ÓÔÁÏÔ˘, ¶Ú¤ÓÙ˙·˜. ∫ÚÔΛԢ, 15.00, ÕÚ˘ ∞Óı.-∞Á¯›·ÏÔ˜: μÏ¿¯Ô˜, ¶Ï·Ù‹˜, ™·Îο˜. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, 15.00, ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ.ªÈÎÚÔı‹‚˜: ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ΔÛ·ÎÔ‡Ì˘, °fiÚÁÔÚ˘.

■ ™Δ√ ¢π∞™À§§√°π∫√ ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞ KICK BOXING ∫∞π KNOCK DOWN Δ√À SHIDOKAN

¢È·ÎÚ›ÛÂȘ ·ıÏËÙÒÓ ÙÔ˘ “¶‹Á·ÛÔ˘” ÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ∞.™. μfiÏÔ˘ “¶‹Á·ÛÔ˜” ÛÙÔ ‰È·Û˘ÏÏÔÁÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∂.√.ª.∞. (∂ÏÏËÓÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ª·¯ËÙÈÎÒÓ ∞ıÏËÌ¿ÙˆÓ) Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 16/10 ÛÙÔ Î·Ù¿ÌÂÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ∫Ô˙¿Ó˘.

ª

™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô “¶‹Á·ÛÔ˜” Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ì ٤ÛÛÂÚȘ ·ıÏËÙ¤˜ ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ÙÔ˘ kick boxing Î·È ÙÔ˘ knock down Ì ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔÓ Î. ∫·ÙÛÔ‡Ú· §‹Ô ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ shidokan ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

Î·È ÙËÓ Î. ∫·ÙÛÔ‡Ú· ∞˚ÛÙÚ·Ù‹ °ÂˆÚÁ›· ˘‡ı˘ÓË ‰È·ÈÙËÛ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜

∫‡ÚÔ˜

™ÙÔ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÂ›Ô Ô ª¿Á‚ÈÙ˜ Δ∏¡ fiÚÙ· ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁ›Ԣ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ô ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜, ÌÂÙ¿ ·fi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi Ô˘ ›¯Â ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔfiÓËÛ˘ Ì ÙËÓ √ÌfiÓÔÈ·. §›Á˜ ÌfiÓÔ Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ìʈӛ· ÙÔ˘ Ì ÙËÓ Î˘Úȷ΋ ÔÌ¿‰· Ô ¡ÙÔ‡ÛÎÔ, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÚÔfiÓËÛ˘ ¯Ù‡ËÛ ÙÔ ‰¿¯Ù˘ÏÔ ÙÔ˘ ‰ÂÍÈÔ‡ Ô‰ÈÔ‡ ÙÔ˘ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ì ¤ÓÙÔÓÔ˘˜ fiÓÔ˘˜ Î·È Ó· Ô‰ËÁËı› Û‹ÌÂÚ· Û ÌÈ· ÌÈÎÚÔÂ¤Ì‚·ÛË, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÔ‚·Úfi Î·È Ô 62¯ÚÔÓÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ı· Â›Ó·È Î·ÓÔÓÈο ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∞∂§.

√ÚÁ¿ÓˆÛ˘ shidokan. ΔÔ knock down ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËΠˆ˜ Â›ÛËÌË Ù¯ÓÔÙÚÔ›· Ù˘ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ Î·È ÛÙÔ ÂÁÁ‡˜ ̤ÏÏÔÓ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ Î·È ËÏÈÎÈÒÓ. ™ÙÔ kick boxing Ô ª¿ÈÓÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ 1Dan ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÙÚÂȘ Á‡ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÏÂÙÒÓ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· -70 kg Ì low kicks ηٷÎÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Ì knock out ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ. √ ¢ÔÍfiÔ˘ÏÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Dan ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· -80 kg Ì low kicks Û ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· ÙÚÈÒÓ Á‡ÚˆÓ ÙˆÓ ‰˘Ô ÏÂÙÒÓ ‹Ú ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË

Ì ÂÁηٿÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ ·ÓÙ›·ÏÔ˘ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ. √ ∫ÔÏËÌ‹ÙÚ·˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ÔÏÏ¿ ˘ÔÛ¯fiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ¤ÊË‚ˆÓ -70 kg Û ¤Ó·Ó Ôχ ‰˘Ó·Ùfi ·ÁÒÓ· ¤¯·Û ÛÙ· ÛËÌ›·. ™ÙÔ knock down Ô ·ıÏËÙ‹˜ ∫ÂÚ·ÌÈÒÙ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ·ÁÒÓ· ÙÚÈÒÓ Á‡ÚˆÓ ÙˆÓ ‰˘Ô ÏÂÙÒÓ, ΤډÈÛ Ì ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ÎÚÈÙÒÓ. ™ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ Ë Î. ∫·ÙÛÔ‡Ú· °ÂˆÚÁ›· 5Dan shidokan ‰È·Èً٢۠ˆ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ kick

boxing Î·È ÙÔ knock down Ì ¿„ÔÁÔ ÙÚfiÔ, ·ÔÛÒÓÙ·˜ Ù· Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ Úfi‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂√ª∞ Î. ™·ÚÁÈ·ÓÓ›‰Ë °ÂÒÚÁÈÔ˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ÙËÓ Ù›ÌËÛ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ì ·Ó·ÌÓËÛÙÈ΋ ϷΤٷ. ™ÙËÓ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ·Ú·‚Ú¤ıËÎÂ Î·È Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ Δ‡Ô˘ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ shidokan Î. ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞.™. Shidokan ∫·Ï·Ì¿Î·˜. √È ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ shidokan ÂÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·È Û ÙÚÂȘ Ù¯ÓÔÙÚÔ›Â˜ (knock downkick boxing-·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi karate) ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ¢ڇ ·ÎÏÔ ÁÓÒÛÂˆÓ Î·È ÚÔÔÓ‹ÛÂˆÓ Ôχ ˘„ËÏÒÓ ··ÈÙ‹ÛˆÓ. Shidokan ÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ samurai . ΔÔ Ó‡̷ Î·È Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ‰È·ÔÙ›˙ÔÓÙ·È ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi .√È ·ıÏËÙ¤˜ ÚÔÔÓÔ‡ÓÙ·È ·fi ÌÈÎÚ‹ ËÏÈΛ· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ô˘ Ó· ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ ÛÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ∞ÒÙÂÚÔ˜ ÛÎÔfi˜ Â›Ó·È Ë ·¿ÏÂÈ„Ë ÙˆÓ ÚˆÙfiÁÔÓˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Î·È Ë ÚÔ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ Û ˘„ËÏÔÙ¤Ú· ȉ·ÓÈο.


27

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 O∫Δøμƒπ√À 2010

¶√¢√™º∞πƒ√

™Δ∏¡ ¶∂π£∞ƒÃπ∫∏ Δ∏™ ∂¶√ °π∞ ¢∏ª√™π∂™ ¢À™ª∂¡∂π™ ∫ƒπ™∂π™ ∂¡∞¡Δπ√¡ Δ∏™ ¢π∞πΔ∏™π∞™

∫ÔÚ˘Ê·›Ô˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ô μÂÓÁΤÚ

∞ÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜

™ÙË 16Ë ı¤ÛË Ù˘ Ï›ÛÙ·˜ ÙˆÓ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ÚÔÔÓËÙÒÓ Ù˘ ÚÒÙ˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 21Ô˘ ·ÈÒÓ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ŸÙÔ ƒÂ¯¿ÁÎÂÏ, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙËÓ ¢ÈÂıÓ‹ ÀËÚÂÛ›· πÛÙÔÚ›·˜ Î·È ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ™ÙË Ï›ÛÙ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô ŒÎÙÔÚ ∫Ô‡ÂÚ (35Ô˜) Î·È Ô ∂ÚÓ¤ÛÙÔ μ·Ï‚¤Ú‰Â (146Ô˜). Δ· ηÙÔÚıÒÌ·Ù· ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÔ‡ ÚÔÔÓËÙ‹ Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÙÔ‡ ¯¿ÚÈÛ·Ó 61 ‚·ıÌÔ‡˜, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ·Ó·ÌÔÚʈً˜ Ù˘ ÕÚÛÂÓ·Ï ∞ÚÛ¤Ó μÂÓÁΤÚ, ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË Ô ÔÏ˘ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ Ì ÙË ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ ™ÂÚ ÕÏÂÍ º¤ÚÁÎÈÔ˘ÛÔÓ Î·È Ô “ÂÎÏÂÎÙfi˜” ∑ÔÛ¤ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÛÔ˘‰·›Ô ¤ÚÁÔ Û ¶fiÚÙÔ, ΔÛ¤ÏÛÈ, ÿÓÙÂÚ Î·È ϤÔÓ ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘. ™ÙË Ï›ÛÙ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È ·ÚÎÂÙÔ› ÁÓÒÚÈÌÔÈ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÔÈÓfi. √ ŒÎÙÔÚ ƒ·Ô‡Ï ∫Ô‡ÂÚ, ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÕÚË, ¯¿ÚË Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘ Ì ÙË μ·Ï¤ÓıÈ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ 35Ë ı¤ÛË, Ô ŸÏÂÁÎ ªÏ·¯›Ó Ì ıËÙ›· Û ÔÏϤ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Â›Ó·È 46Ô˜, Ô ÁÈ· ¤Ó· ÊÂÁÁ¿ÚÈ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ™Ú¤ÙÛÎÔ ∫¿Ù·ÓÂÙ˜ Â›Ó·È 45Ô˜, Ô ∞ÓÚ› ªÈÛ¤Ï Ô˘ ¤Ú·Û ·fi ÙÔÓ ÕÚË Â›Ó·È 85Ô˜, Ô ÚÒËÓ ÔÌÔÛÔӉȷÎfi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÕÓ¯ÂÏ πÔÚÓÙ·Ó¤ÛÎÔ˘ Â›Ó·È 94Ô˜, Ô ™¤Ú¯ÈÔ ª·ÚηÚÈ¿Ó 117Ô˜, Ô ΔÈÌÔ‡Ú ∫ÂÙÛ¿ÁÈ· 139Ô˜ Î·È Ô ∂ÚÓ¤ÛÙÔ μ·Ï‚¤Ú‰Â 146Ô˜ .

¢ÂÓ ÙÔ ‚¿˙ÂÈ Î¿Ùˆ Ô °Î·Ï¤ÙÈ ™˘ÁÎÈÓËÙÈÎfi˜ ‹Ù·Ó Ô §Ô˘ÙÛÈ¿ÓÔ °Î·Ï¤ÙÈ, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì›ÏËÛ ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “people” ÁÈ· ÙȘ ·Ù˘¯›Â˜ Ô˘ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ “¤Ï·Ì„” ηٿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ Úfi‚ÏËÌ· ˘Á›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ Ó¤Ô Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘, ÙËÓ ÌÈÎÚ‹ ÙÔ˘ ÎfiÚË, πÔ˘ÏȤٷ, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠ̛̠· Û¿ÓÈ· ·Ûı¤ÓÂÈ·. °È· ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ‰Ú¿Ì·, ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ Ô˘ ÙÔÓ ·Ó¿ÁηÛ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ›Â: “∂›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ, Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ. ◊Ù·Ó Ì›· ‰˘Û¿ÚÂÛÙË ¤ÎÏËÍË ÁÈ· ̤ӷ. ∞Ó·ÁοÛÙËη Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹Ûˆ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÙfiÛÔ ÓˆÚ›˜. ¶ÈÎÚ¿ıËη Ôχ. ¶Ï¤ÔÓ fï˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â¯ÙÒ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È Ó· Û˘Ó¯›Ûˆ. ΔÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Â›Ó·È Ë ˙ˆ‹ ÌÔ˘” . “£¤Ïˆ Ó· ·Ú·Ì›ӈ ÎÔÓÙ¿ Û ·˘Ùfi, ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÛÎÂÊÙÒ ÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi. ΔÒÚ· Â›Ì·È ‹ÚÂÌÔ˜ Î·È Í¤Úˆ ÙÈ ı¤Ïˆ Ó· οӈ” , ÚfiÛıÂÛÂ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ πÔ˘ÏȤٷ, ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÎÔÚԇϷ ÙÔ˘ Ô˘ fiÙ·Ó ÁÂÓÓ‹ıËΠ¤·Û¯Â ·fi Ì›· ·Ûı¤ÓÂÈ· Ô˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ‰ÈÂÁÓÒÛıË ·fi ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·ËÛ˘. “Δ· ·È‰È¿ ÌÔ˘, ÌÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ·Á¿Ë. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ πÔ˘ÏȤٷ, ÌÔ˘ ‰›ÓÂÈ ‰‡Ó·ÌË Ó· Û˘Ó¯›Ûˆ ÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘ Î·È Ó· ÌËÓ ÙÔ ‚¿Ïˆ οو. ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÙÔ ‚¿Ïˆ οو. §·ÙÚ‡ˆ ÙËÓ πÔ˘ÏȤٷ, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Î·È ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ‰‡Ô ÎfiÚ˜ ÌÔ˘. £¤Ïˆ Ó· ÙȘ ‰ˆ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂Ó˜, Ó· ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó Î·È Ó· Â›Ì·È ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜” , η٤ÏËÍÂ.

ÓÒÈÔÓ Ù˘ ¶ÂÈı·Ú¯È΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ∂¶√ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ¯ı˜ Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È Ô μ·Û›Ï˘ ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ‰ËÌfiÛȘ ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ÎÚ›ÛÂȘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ‰È·ÈÙËÛ›·˜.

∫·Ù¿ ÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜ Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ , μ·Û›Ï˘ °Î·ÁοÙÛ˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ë ÌfiÓË ‰ËÌfiÛÈ· ÙÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ‹Ù·Ó Ë ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ μ·ÁÁ¤ÏË ª·ÚÈÓ¿ÎË... “¢ÂÓ ·Û¯ÔÏԇ̷ÛÙ Ì ʷȉÚfiÙËÙ˜” . “∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· Û¯¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ “·ÎÏÔ˘˜” Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ” , ÙfiÓÈÛ -·Ú¯Èο- Ô μ·Û›Ï˘ °Î·ÁοÙÛ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÎÚÔÛÒËÛ ÙËÓ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎË” ¶∞∂. “∞Ó Î¿ÔÈÔ˜ ‹ οÔÈÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ‰ÂÛÌÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ ¶∞∂ ı¤ÏËÛ·Ó Ó· Ô˘Ó Î¿ÙÈ, ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰ËÌfiÛÈ· ÙÔÔı¤ÙËÛË” , η٤ÏËÍÂ Ô Î. °Î·ÁοÙÛ˘. √ °È¿ÓÓ˘ ªÒÚ·Ï˘, Ô ÔÔ›Ô˜ η٤ıÂÛÂ Ô Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ: “•¤ÚÂÙ ˆ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ. °È· Ó· οÓÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ Î·È Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó ÔÙȉ‹ÔÙ” , ÙfiÓÈÛÂ. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ·ÚÂÓ¤‚Ë Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶ÂÈı·Ú¯È΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È ÙÔÓ ÚÒÙËÛÂ: “∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· “°·‡ÚÔ˜” ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ·ÚÂÓ¤‚Ë ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ηı‹ÎÔÓ. £ÂˆÚ›Ù fiÙÈ ‰ÂÓ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛ ‹ ‹ÏÂÁÍ ·Ó ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÔÈ ‰È·ÚÚÔ¤˜;” . “√È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÔÏÏÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂϤÁ¯Ô˘Ì fiÏ· Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ Î·È Ó· Ù· ‰È·„‡‰Ô˘ÌÂ. £ÂˆÚÒ fiÙÈ ÙÔ ¤ÁÚ·„·Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ó Â¿Ó ÈÛ¯‡ÂÈ” ,

·¿ÓÙËÛÂ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜. ΔËÓ ·ıÒˆÛË ÙÔ˘ μ·Û›ÏË ΔÔÚÔÛ›‰Ë ˙‹ÙËÛÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜. √ ‰ÈÂıÓ‹˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ÙˆÓ ÂÚ˘ıÚÔÏÂ‡ÎˆÓ ·ÔÏÔÁ‹ıËΠÁÈ· ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ fiÙÈ ¤ÚÂ ӷ ·Ô‚ÏËı› ·fi ÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹, ∞ÚÂÙfiÔ˘ÏÔ, ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. √ ·›ÎÙ˘ ¤‰ˆÛ ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙËÓ ÂΉ›Î·ÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ: “¢ÂÓ Â›¯· ÚfiıÂÛË Ó· ·Û΋ۈ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹. ¢ÂÓ ‰˘ÛÊ‹ÌÈÛ· ÙÔ ¿ıÏËÌ·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ‹Ù·Ó fair-play ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÌÔ˘ ·˘Ùfi Ô˘ ›·. ¢È·Ê‹ÌÈÛË ¤Î·Ó· ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ¤ÚÂ ӷ ·Ô‚ÏËıÒ” , ›Â Ô μ·Û›Ï˘ ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜. √ μ·Û›Ï˘ °Î·ÁοÙÛ˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ˘ÂÚ·Û›ÛÙËΠÙÔÓ ·›ÎÙË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ‰‹ÏˆÛÂ: “∂›Ó·È ¤-

Ó·˜ ·›ÎÙ˘ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÔÙ¤ ‰Èη›ˆÌ·. ∂›Ó·È ·˘ı·›ÚÂÙÔ ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ˘‹ÚÍ·Ó ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ÎÚ›ÛÂȘ ηٿ ÙÔ˘ ‰È·ÈÙËÙ‹. ¢ÂÓ Â› ٛÔÙ· ηٿ Ù˘ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ Î·È Ù· fiÚÁ·Ó· Ù˘. ∑ËÙ¿Ì ÙËÓ ·ıÒˆÛ‹ ÙÔ˘” , η٤ÏËÍÂ. ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È Ô μ·Û›Ï˘ ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜ ‹Ú·Ó ÚÔıÂÛÌ›· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ˘ÔÌÓËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ë ·fiÊ·ÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜.

¶Úfi‚ÏËÌ· Ì ¶¿ÓÙÂÏÈÙ˜ ª›· ‰˘Û¿ÚÂÛÙË ¤ÎÏËÍË ÂÈʇϷÛÛÂ Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÁÈ· ÙÔÓ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ μ·Ï‚¤Ú‰Â ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ΢ÚȷοÙÈÎÔ˘ (20:30, ¡∂Δ) ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ÕÚË ÛÙÔ “°ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫·Ú·˚Ûο-

΢” . √ ª¿ÚÎÔ ¶¿ÓÙÂÏÈÙ˜ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ηıÒ˜ ¯Ù‡ËÛ ÛÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ. ¶¿ÓÙˆ˜ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙˆÓ ¶ÂÈڷȈÙÒÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î·ıËÛ˘¯·ÛÙÈÎÔ›, ·Ó Î·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ™¤Ú‚Ô˘ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡ ı· Â·ÓÂÎÙÈÌËı› ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ªÔ˚Û¤˜ √˘ÚÙ¿‰Ô Û˘Ó¤¯ÈÛ ηÓÔÓÈο ÙÔ ÔÌ·‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ı· Â›Ó·È ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔ˘˜ “ΛÙÚÈÓÔ˘˜” . Δ¤ÏÔ˜, Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ô ∫ÒÛÙ·˜ ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘ Ó· ÚÔÔÓËı› Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰·, fï˜ ‰‡ÛÎÔÏ· Ô μ·Ï‚¤Ú‰Â ı· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜, ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ÔÏϤ˜ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ.

Δ√¡π™∂ √ ∞ªÀ¡Δπ∫√™ Δ√À ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√À ∑∞¡ ª¶√Àª™√¡°∫

“£· Á›ÓÔÌ·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜” ∞

ÚÎÂÙ¿ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Ì ÙËÓ ƒÔ‡ÌÈÓ ∫·˙¿Ó ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô ∑·Ó ∞Ï¤Ó ªÔ˘ÌÛfiÓÁÎ. “£· Á›ÓÔÌ·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜” , ˘ÔÛ¯¤ıËÎÂ Ô °¿ÏÏÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ Ô ÔÔ›Ô˜ Û¯ÔÏ›·Û ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÚfiÎÚÈÛ˘ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ: “ŸÏ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ fiÌÈÏÔ” ...

∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘: °È· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∞∂∫: “∂›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ‰‡ÛÎÔÏÔ ·È¯Ó›‰È ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó ·›˙ÂȘ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Â›Ó·È ˆÚ·›Ô Ó· ¤¯ÂȘ Ù¤ÙÔÈ· Ì·Ù˜. ∂ȉÈο ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∞∂∫. √ √ÎÙÒ‚Ú˘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ Ì‹Ó·˜ ÁÈ· ÂÌ¿˜ ·ÏÏ¿ Û·Ó Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ù· ·È¯Ó›‰È·” . °È· ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘: “∂›Ì·È ¯·-

ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·ÏÏ¿ fiÏË ÔÌ¿‰· ¤·ÈÍ ηϿ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ì ·˘Ùfi Î·È ‚‹Ì· ÚÔ˜ ‚‹Ì· Ó· ¤¯Ô˘Ì Ôχ ηϿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ΔÔ ÈÛÙ‡ˆ ·˘Ùfi” . °È· Ù· Û¯fiÏÈ· οÔÈˆÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙·Ó fiÙÈ “‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ÙfiÛÔ Î·Ïfi˜” “™·˜ ›· ‚‹Ì· ÚÔ˜ ‚‹Ì·. ◊ÍÂÚ· ˆ˜ ı¤Ïˆ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÒ. ¢ÂÓ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Û· ÁÈ· ·˘Ùfi. ª¤Ú· Ì ÙËÓ Ì¤Ú· ı· Á›ÓÔÌ·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜. °ÓˆÚ›˙ÔÌ·È ϤÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔ˘˜ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÌÔ˘, Ì·ı·›Óˆ ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ Î·È ı· Â›Ì·È Î·Ï¿” .

ΔÔ ·Ï‡ÂÈ Ô °ÎÔ‚Ô‡ ∞ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ Î¿ı Èı·ÓfiÙËÙ· ÒÛÙ ӷ ‚ÚÂı› ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙËÓ ∞∂∫ Â›Ó·È Ô ™›ÓÙÓÂ˚ °ÎÔ‚Ô‡. √ °¿ÏÏÔ˜ ¿ÛÔ˜ Á˘ÌÓ¿ÛÙËΠ۠¤ÓÙÔÓÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ¯ı˜, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì fiÛÔ˘˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ƒÔ‡ÌÈÓ ∫·˙¿Ó. ŸÛÔÈ ¤·ÈÍ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ¤Î·Ó·Ó ¯·Ï¿ÚˆÌ·, ÂÓÒ Ì ·ÙÔÌÈÎfi Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Ô ™ÂÌ¿ÛÙÈ·Ó §¤ÙÔ. £ÂÚ·›· ¤Î·ÓÂ Ô ™ˆÙ‹Ú˘ ¡›Ó˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ıÏ¿ÛË Î·È ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È.

∞Ô¤ÌÊıËΠ·fi ÙÔÓ ›Ó·Î· ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ Ô ¢·Ïԇη˜ ªÔÚ› οı ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ∂¶√ Ó· ›¯Â ¯ı˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¢·Ïԇη ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÌÔÛÔÓ‰›·, ˆÛÙfiÛÔ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ·ÓÂÁÓÒÛıË, fiˆ˜ ÂÈı˘ÌÔ‡ÛÂ Ô μÔÏÈÒÙ˘ ‰È·ÈÙËÙ‹˜. ∏ ∂¶√ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·Ô¤Ì„ÂÈ ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¢·Ïԇη ·fi ÙÔÓ ›Ó·Î· ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ Î·È Ó· ÙÔÓ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ ¢ˆ‰ÂηӋÛÈÔ Δ¿ÛÔ ™È‰ËÚfiÔ˘ÏÔ. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜, ˆÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ÏËÚÔ› ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÛÊ˘Ú›ÍÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. √ ƒÔ‰›Ù˘ Ú¤ÊÂÚÈ Ì‹Î ÛÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2009, Û˘ÓÂÒ˜ ı· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2011. ÕÚ· Ë “‰ÈÂıÓÔÔ›ËÛË” ÙÔ˘ Â›Ó·È ·Ú¿Ù˘Ë. ™ÙËÓ ∂¶√, ¿ÓÙˆ˜, ·ÈÛÈÔ‰ÔÍÔ‡Ó ˆ˜ Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ ‰ÂÎÙ‹, οÙÈ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·ÔÊ·Óı› Ë √À∂º∞ ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Ì‹Ó·. ¶¤Ú·Ó ÙÔ˘ Δ¿ÛÔ˘ ™È‰ËÚfiÔ˘ÏÔ˘, ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ Ô˘ ‰ËÏÒıËÎ·Ó ‹Ù·Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ì ¤ÚÛÈ: ∫Ô˘ÎÔ˘Ï¿Î˘ ªÈ¯·‹Ï, ∫¿ÎÔ˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜, ∫·ÏfiÔ˘ÏÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ¶·ÌÔÚ›‰Ë˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, ™¿ı·˜ ∏Ï›·˜ Î·È ΔÚÈÙÛÒÓ˘ ™Ù·‡ÚÔ˜.

¡¤Ô ÛοӉ·ÏÔ ÛÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ªÂÙ¿ ·fi ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ Ô˘ Û˘ÁÎÏfiÓÈÛ ÙË ºπº∞ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜ ÁÈ· ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÙˆÓ ¶·ÁÎÔÛÌ›ˆÓ ∫˘¤ÏψÓ, ‹Úı ¤Ó· Ó¤Ô ÛοӉ·ÏÔ Ó· Û˘ÁÎÏÔÓ›ÛÂÈ ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi Ë ÂıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∑ÈÌ¿ÌԢ ı· ÙÈ̈ÚËı› Ì ÚÔÛˆÚÈÓfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ·fi οı ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË - ̤¯ÚÈ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ ηıÒ˜ ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ¤Î·Ó·Ó ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ˘‹ÚÍ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·fi ¿ÙÔÌ· ÙÔ˘ ÎÈÓÂ˙ÈÎÔ‡... Û˘Ó‰ÈοÙÔ˘ ÙÔ˘ ÛÙÔȯ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ “·Ó¿Áη۷Ӕ Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó Û ‰‡Ô ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ù· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È Ì ÚÔηıÔÚÈṲ̂ӷ ÛÎÔÚ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ∑ÈÌ¿ÌԢ Ì ÙËÓ Δ·¸Ï¿Ó‰Ë (29/12/2009) ÛÙËÓ ÔÔ›·, ·Ó Î·È ·Ú¯Èο Ë... ÂÓÙÔÏ‹ ‹Ù·Ó Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó Ì 1-0 ÙÂÏÈο ·˘Ù‹ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠ۠‹ÙÙ· 3-0 οÙÈ Ô˘ Î·È ¤ÁÈÓÂ. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ∑ÈÌ¿ÌԢ Ì ÙËÓ ™˘Ú›· (02/01/2010) ¤ÏËÍ Ì ‹ÙÙ· 60 Ù˘ ·ÊÚÈηÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ fiˆ˜ ÙÔ˘˜ ›¯Â ˙ËÙËı›. ™Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ·›ÎÙ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ·Ó ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÁÎ·Û·Ó Ó· ˘·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó Î·ıÒ˜ ÙÔ˘˜ ·›ÏËÛ·Ó Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜. ªÏÂÁ̤ÓÔÈ ÛÙÔ “ÎfiÏÔ” ʤÚÔÓÙ·È Ó· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ̤ÏË Ù˘ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ Ù˘ ∑ÈÌ¿ÌÔ˘Â Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ... ◊‰Ë, Ô ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Î·È Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÙÂϤÛÂÈ ·ÚÂÏıfiÓ. ∏ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› Â¿Ó ·ÏËıÂ‡Ô˘Ó Ù· fiÛ· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. ª¤¯ÚÈ ÙfiÙÂ Ë ÂıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∑ÈÌ¿ÌԢ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË.


28

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 O∫Δøμƒπ√À 2010

ª¶∞™∫∂Δ

EÃ∞™∂ ª∂ 3-0 ∞¶√ Δ∏¡ ∞ ¡Δ∂ƒ§∂ÃΔ ™Δ√ μ∂§°π√ °π∞ Δ√ °π√Àƒ√¶∞ §π°∫

μÔÏÈÒÙ˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ÛÙ· ÂıÓÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·

μ·ÚÈ¿ ‹ÙÙ· Ù˘ ∞∂∫

∞¶√ ÙÔ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ¢È·ÈÙËÙÒÓ ∫·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ı· “ÛÊ˘Ú›ÍÔ˘Ó” ÛÙ· ÂıÓÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ÔÈ Î¿ÙˆıÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ : A1 ∞Ó‰ÚÒÓ ™¿‚‚·ÙÔ 23/10 17:00 ∫·‚¿Ï·-∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜: ¶ËÏÔ˚‰Ë˜, ∫·Ú·Î·ÙÛÔ‡Ó˘, ¶Ô˘ÚÛ·Ó›‰Ë˜ °, ΔÛ·Ó›‰Ë˜ (ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜). ∫˘Úȷ΋ 24/10 16:30 ∞∂∫-ÿηÚÔ˜ ∫·ÏÏÈı¤·˜: ™˘Ú›‰ˆÓÔ˜, ¶··¤ÙÚÔ˘, ™Ù·Ì·ÙfiÔ˘ ÏÔ˜, ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ (ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜). μ’ ∞Ó‰ÚÒÓ ∫˘Úȷ΋ 24/10 17:00 ª°™ ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ï-∞∂ ¢fiÍ· §Â˘Î¿‰·˜: Δ˙·ÊϤÚ˘, º·Î›ÙÛ·˜, ΔÛÔ‡Ï˘ (ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜). °’ ∞Ó‰ÚÒÓ 1Ô˜ ŸÌÈÏÔ˜ μÔÚÚ¿ ∫˘Úȷ΋ 24/10 18:00 ¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú.-ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜: ¶··ÊˆÙ›Ô˘, ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, μfiÓÙ˙·˜ (ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜). 18:00 ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∫Ô˙.-∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ∂.: ΔÛÔ˘Ì·¯›‰Ë˜, ¶·ÚÁÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, ∫ËÔ˘Ú›‰Ë˜ (ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜).

∂ÈÌÔÚʈÙÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· 25 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19:00 ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ¢È·ÈÙËÙÒÓ ∫·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 7-¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë Ù·ÎÙÈ΋ ÂÈÌÔÚʈÙÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ·ÚÔ˘Û›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ ÛÙȘ ÂÈÌÔÚʈÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋.

∫·Ì›· Â·Ê‹ ƒ¿ÈηÚÓÙ§›‚ÂÚÔ˘Ï ∫∞Δ∏°√ƒ∏ª∞Δπ∫∞

‰È¤„¢Û ÙË ÊËÌÔÏÔÁ›· ÂÚ› ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ Ù˘ §›‚ÂÚÔ˘Ï ÛÙÔÓ ºÚ·ÓÎ ƒ¿ÈηÚÓÙ, Ô ·Ù˙¤ÓÙ˘ ÙÔ˘ √ÏÏ·Ó‰Ô‡ ÚÔÔÓËÙ‹. √ ÚÒËÓ Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ °·Ï·Ù¿Û·Ú·˚ ¤Ï˘Û ÙËÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ÙÔ‡ÚÎÈÎÔ Û‡ÏÏÔÁÔ ÚfiÛÊ·Ù·. ΔÒÚ· ʤÚÂÙ·È ·fi Ù· ·ÁÁÏÈο ªª∂ ˆ˜ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ·ÓÙÈηٷÛٿ٘ ÙÔ˘ ƒfiÈ ÃfiÙ˙ÔÓ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ §›‚ÂÚÔ˘Ï, fiÙ·Ó Î·È ·Ó Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ. √ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ fï˜ ÙÔ˘ ƒ¿ÈηÚÓÙ, ¶¤ÚÈ Ÿ‚ÂÚÈÌ, ÙÔÓ›˙ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “¢ÂÓ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ ηÓ›˜ ·fi ÙËÓ §›‚ÂÚÔ˘Ï Ì·˙› Ì·˜. √ ºÚ·ÓÎ ‰ÂÓ ÛΤÊÙÂÙ·È Î¿ÔÈ· ÚfiÙ·ÛË ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ. £¤ÏÂÈ Ó· ͯ¿ÛÂÈ fiÛ· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·. ŸÙ·Ó ¤¯Ô˘Ì οÔÈ· ÚfiÙ·ÛË ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ.

ΔÔ Δ∑√∫∂ƒ √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Δ∑√∫∂ƒ: 8, 14, 23, 28, 29. Δ∑√∫∂ƒ: 13.

ΔÔ ¶ƒ√Δ√ ∏ Ù˘¯ÂÚ‹ ÂÙ¿‰· ÙÔ˘ ¶ƒ√Δ√: 2 3 2 4 8 5 6.

To EXTRA 5 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 1, 5, 9, 21, 22.

ΔÔ SUPER 3 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ SUPER 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 6 4 5, ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 0 7 1 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 3 2 1.

ÁÓÒÚÈÛÙË Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ô˘ “¤Ù·Á ʈÙȤ˜” ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ë ∞∂∫ ÁÓÒÚÈÛ ‚·ÚÈ¿ ‹ÙÙ· Ì ÛÎÔÚ 3-0 ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ÕÓÙÂÚϯ٠ÛÙÔ μ¤ÏÁÈÔ. ™·Ó Ó· ÌËÓ ¤ÊÙ·ÓÂ Ë ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ÁÈ· ÙËÓ ¿Û¯ËÌË ÂÌÊ¿ÓÈÛË, ‹ÚıÂ Î·È Ô ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¡¿ÙÛÔ ™ÎfiÎÔ ÁÈ· Ó· ÛÎÔÚ›ÛÂÈ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÙˆÓ “ÎÈÙÚ›ÓˆÓ” ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi.

√È ‰·ÈÌfiÓÈÔÈ §Ô˘Î¿ÎÔ˘ Î·È ªÔ˘ÛÔ˘Ê¿ ¤Î·Ó·Ó “ÛÌ·Ú¿ÏÈ·” Ù˘ ¿Ì˘Ó· Ù˘ ∞∂∫ Î·È ¤Ù˘¯·Ó ·fi ¤Ó· ÁÎÔÏ (ÛÙÔ 31’Ô ÚÒÙÔ˜, ÛÙÔ 72’ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜), ÂÓÒ ÙÔ “ÎÂÚ·Û¿ÎÈ ÛÙËÓ ÙÔ‡ÚÙ·” ‹Úı ÛÙÔ 76’ Ì ÙÔ Ù·ÎÔ˘Ó¿ÎÈ ÙÔ˘ °Èfi¯·˜ ÛÙÔ 76’, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·ÌfiÚʈÛ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 3-0. ∂ËÚ·Ṳ̂ÓË ·fi ÙȘ ÔÏϤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ™ÎfiÎÔ, Ë ∞∂∫ ·Ú·‰fiıËΠÛÙȘ ÔÚ¤ÍÂȘ ÌÈ·˜ ÕÓÙÂÚϯ٠Ô˘ ¤ÌÔÈ·˙ ˘ÂÚÔÌ¿‰·, ÂÓÒ ÔÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Û μ¤ÏÁÈÔ Î·È ∂˘ÚÒË ÌfiÓÔ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¤‰ÂȯӷÓ. √ ª·ÓfiÏÔ ÃÈ̤ÓÂı ·Ú¤Ù·Í ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì ‰È¿Ù·ÍË 43-3 Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰·. √ ™¿¯· οو ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ·, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ¢¤ÏÏ·˜, °Î¤ÓÙÛÔÁÏÔ˘ Î·È ÛÙ· ¿ÎÚ· ÔÈ ∞ÚÁ˘Ú›Ô˘ Î·È §·Áfi˜. ™ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ÔÈ ¡ÙÈfi, ∫·Ê¤˜ Î·È ª¿ÎÔ˜ Î·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘ Ô ªÏ¿ÓÎÔ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙ· Ï¿ÁÈ· ÙÔ˘˜ ™ÎfiÎÔ Î·È ŒÓÙÂÚ. ¶ÔÏÏ¿ ·fi Ù· Û¯¤‰È· Ô˘ ›¯Â ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ Ô ª·ÓfiÏÔ ÃÈ̤ÓÂı, ‹Á·Ó ÂÚ›·ÙÔ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÈÎÔÛ¿ÏÂÙÔ˘, fiÙ·Ó Â›‰Â ÙÔÓ ¡¿ÙÛÔ ™ÎfiÎÔ Ó· ·Ô¯ˆÚ› ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜. ∏ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ πÛ·ÓÔ‡ Ù¯ÓÈÎÔ‡, fiˆ˜ ÙËÓ ¤‰ÂÈÍ ÙÔ ÎÔÓÙÈÓfi Ï¿ÓÔ ÙÔ˘ μ¤ÏÁÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË, Ê·Ó¤ÚˆÛ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ·ÔÁÔ‹ÙÂ˘Û‹˜ ÙÔ˘. Œ¯ÔÓÙ·˜ ¯¿ÛÂÈ ÙÔÓ ÈÔ ÔÈÔÙÈÎfi Ù˘ ·›ÎÙË, Ë “ŒÓˆÛË” ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÌÚÔÛÙ¿, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙ· Ù·Ï·ÈˆÚ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ §Ô˘Î¿ÎÔ˘. √ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ù˘ ÕÓÙÂÚϯ٠ÙÚ·‚ÈfiÙ·Ó Û˘¯Ó¿ ÛÙ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜, ·Ú·Û‡ÚÔÓÙ·˜ Î·È ÙÔÓ °Î¤ÓÙÛÔÁÏÔ˘, ÂÓÒ Ô §·Áfi˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜ ÙˆÓ μ¤ÏÁˆÓ Ô˘ ¤‚Á·ÈÓ·Ó ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘. ΔÂÏÈο Ô §Ô˘Î¿ÎÔ˘ ·ÓÙ·Ì›ÊıËΠÁÈ· ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ Ì ¤Ó· ÁÎÔÏ Î·È ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÔÚȷο ÙÔÓ Ù›Ù-

ÏÔ ÙÔ˘ MVP ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ∞ÎfiÌË ÎÈ fiÙ·Ó ¿ÏÏ·Í ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘ “‰ÈÎÂÊ¿ÏÔ˘” Û 4-4-2, ÔÈ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ Ë ∞∂∫ ·›ÏËÛÂ Î·È Ë ‹ÙÙ· Ì¿ÏÏÔÓ ‹Ù·Ó ·Ó·fiÊ¢ÎÙË. ∞Ó ‰ÂÓ ÛÎÔÚ¿ÚÂȘ, ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Î·È Ó· ‰ÈÂΉÈΛ˜... ¢È·ÈÙËÙ‹˜: ∫¿·ÛÈÎ (∂ÛıÔÓ›·) ∞¡Δ∂ƒ§∂ÃΔ: ¶ÚÔÙfi, ª¿˙Ô˘¯, ¡ÙÂÛ¿¯Ù, ª›ÏÈ·, ¶fiÏ·Î, ∫·ÓÔ‡ (66’ ™Ô˘¿Ú˜), ªÔ˘ÛÔ˘Ê¿, §Ô˘Î¿ÎÔ˘ (80’ ΔÛ·‚·Ú›·), ∫ÏȤÛÙ·Ó, °ÈÔ‡¯·˜, ∑ÈϤ. AEK: ™¿¯·, ∫·Ê¤˜, ª¿ÎÔ˜ (46’ Δ˙ÂÌÔ‡Ú), ∞ÚÁ˘Ú›Ô˘, ªÏ¿ÓÎÔ, §·Áfi˜, ŒÓÙÂÚ (63’§ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ), ¡ÙÈfi, ™ÎfiÎÔ (20’ ªÂÚÓ˜), ¢¤ÏÏ·˜, °Î¤ÓÙÛÔÁÏÔ˘.

√ ¡¿ÙÛÔ ™ÎfiÎÔ ·Ô¯ÒÚËÛ ÛÙÔ 22Ô ÏÂÙfi ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ˘¤ÛÙË ÙÚ¿‚ËÁÌ· Î·È ¤ÙÛÈ fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÛÙËÓ ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ª·ÓfiÏÔ ÃÈ̤ÓÂı, ÁÈ· ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÁÈ· ÙËÓ 7Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ™ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ë ∑ÂÓ›Ù ∞Á. ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏ˘ Ó›ÎËÛ Ì 2-0, Ì ٤ÚÌ·Ù· ÙˆÓ ªÔ˘Î¿ÚÔÊ ÛÙÔ 25’ Î·È ¡Ù¿ÓÈ ÛÙÔ 68’.

Èڛ˜ ™ÎfiÎÔ Ì ¶∞√

1. ∑ÂÓÙ›Ù . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-3 2. ÕÓÙÂÚϯ٠. . . . . . . . . . . . . . . . .4-4 3. ∞∂∫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-8 4. ÿÈÓÙԢΠ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5

ªÔÚ› Ë ∞∂∫ Ó· ËÙÙ‹ıËΠ̠3-0 ·fi ÙËÓ ÕÓÙÂÚϯÙ, ˆÛÙfiÛÔ, Ô ª·ÓfiÏÔ ÃÈ̤ÓÂı ÔÓÔÎÂÊ·ÏÈ¿˙ÂÈ ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û ÙÚÂȘ ·ÁÒÓ˜) ..............9 ..............3 ..............3 . . . . . . . . . . . . . .3

∞¡À¶√Ãøƒ∏Δ√π √𠪶∞™∫∂Δª¶√§π™Δ∂™, ∂¡ø √π ∫∞∂ ¢∏§ø¡√À¡ √Δπ √π ∞°ø¡∂™ £∞ °π¡√À¡

™ÙÔÓ ...·¤Ú· Ë ÚÂÌȤڷ ª

›· ÌÈ· ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Ó· ·›ÍÔ˘Ó Î·ÓÔÓÈο ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ÂÓÒ Ô ¶™∞∫, Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ °°∞ °. ¡ÈÎËÙÈ¿‰Ë, ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ, ηıÒ˜ ıˆÚ› fiÙÈ Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÈηÓÔÔÈÔ‡ÓÙ·È.

ΔÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ ÙˆÓ Î·Ï·ıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ·Ó¤ÊÂÚ ٷ οوıÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘: “√ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∞ÌÂÈ‚ÔÌ¤ÓˆÓ ∫·Ï·ıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ fiÙÈ Ë ·ÂÚÁ›· Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÚÔÎËÚ˘¯ı› ·fi ÙËÓ °ÂÓÈ΋ Ì·˜ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÈÛ¯‡ÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙ›. ∫·Ì›· ·ÏÏ·Á‹ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Î·È Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÂı› ı¤Ì· ÚÔ·›ÚÂÛ˘ ‹ Ï‹Í˘ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ·fi ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô Ì·˜, fiˆ˜ Ù¯ÓˤÓÙˆ˜ ‰È·‰›‰ÂÙ·È”

∏ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ∫∞∂ ÕÌÂÛË ‹Ù·Ó Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ∫∞∂. ∏ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ Ù·¯ı› ˘¤Ú Ù˘ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜. •ÂΛÓËÛ Ô

√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο, Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∫∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜: “∏ ∫∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ √¶∞¶ ∞1 Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ ÕÚË, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 23 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2010 Î·È ÒÚ· 17.00, ÛÙÔ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈÔ” . ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Û ¤ÓÙÔÓÔ ‡ÊÔ˜ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ı· η٤‚ÂÈ Î·ÓÔÓÈο ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ: “ªÂ ÌÂÁ¿ÏË Ì·˜ ¤ÎÏËÍË ‰È·‚¿Û·Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¶™∞∫ Î·È ÂȉÈο ÌÂÙ¿ ÙÔ ˘fi ‰È·ÌfiÚʈÛË ıÂÙÈÎfi Îϛ̷ ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ë ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ‰ÂÓ Û˘Ó¿‰ÂÈ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ¶™∞∫. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ› ‰ÂÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ Î·È ÂÌ›˜ ˆ˜ ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ı· Û‚·ÛÙԇ̠ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∂™∞∫∂ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙËÓ ∂√∫ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘Ùfi ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ” . √ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞1 ∞Ó‰ÚÒÓ, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ. ªfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ “√Ï˘ÌÈÔÓÈÎÒÓ” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÍÂοı·Ú· ˆ˜ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜. “ªÂ ȉȷ›ÙÂÚË ÈηÓÔÔ›ËÛË ‰È·ÈÛÙÒÛ·Ì ÙÔ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ-

¤‰Ô˘ ·›ÛıËÌ· ¢ı‡Ó˘ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·Ï·ıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, ·ÊÔ˘ÁÎÚ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙÔ ÎÔÈÓfi ·›ÛıËÌ·, ÙȘ ÎÚ›ÛÈ̘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ¡ÂÔÏ·›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙÔ Î‡ÚÔ˜ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘, ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ·Ó ÔÌ·‰Èο ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË, fiÙÈ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Î·ÓÔÓÈο”” . ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ì ۯÂÙÈΤ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ηٿ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ Î·È ÔÈ ∫∞∂ ∫ÔÏÔÛÛfi˜ ƒfi‰Ô˘, ∫·‚¿Ï·, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, ¶∞√∫, ÿηÚÔ˜, ª·ÚÔ‡ÛÈ, ÂÓÒ Î·È Ë ∫∞∂ ∞∂∫ ÂÈ·ڈÛ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ÂÍ‹˜: “∏ ¢ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∫∞∂ ∞∂∫ ÚÔÛηÏ› ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ó· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó ÛÙËÓ Î˘ÚȷοÙÈÎË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ∞∂∫ - ÿηÚÔ˜, Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ÛÙȘ 16.30. ΔÔ˘˜ ηÏ› Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ ‚ÚÔÓÙÂÚfi “·ÚÒÓ” Î·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜ ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜” . √ ÕÚ˘ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ › ÂÌ̤ۈ˜ ÏËÓ Û·ÊÒ˜ “Ó·È” ÛÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÚΛ·˜: “™Â ΢ÎÏÔÊÔÚ›· Ù›ıÂÓÙ·È Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ÕÚË Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 17:00 ÛÙÔ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈÔ ª¤Ï·ıÚÔ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 1˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜” .

∏ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ¶∞√ ∫‡ÎÏÔÈ Ù˘ ∫∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜

·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Á›ÓÂÈ Î·ÓÔÓÈο ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ™¿‚‚·ÙÔ Ì ÙÔÓ ¶∞√∫, ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ˆÛÙfiÛÔ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ı· Û‚·ÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ∂Ó ÔÏ›ÁÔȘ ‰ËÏ·‰‹ ·Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Ó· ÌËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ¶∞√∫ ÁÈ· ÙÔ Ù˙¿ÌÔÏ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ı· ÙÔ Û‚·ÛÙÔ‡Ó Î·È ‰ÂÓ ı· η٤‚Ô˘Ó Ì ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ Î·È ¤ÊË‚Ô˘˜ ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË.

¡¤Â˜ Â·Ê¤˜ √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂™∞∫∂, μ·Û›Ï˘ √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜ ÚÔÛ·ı› Ó·... ÂÚÈÛÒÛÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· Ûˆı› ·fi ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ì¿ÛÎÂÙ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‰˘Û¯ÂÚ‹ ı¤ÛË Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô 24ˆÚÔ Â›¯Â Û˘Ó¯›˜ Â·Ê¤˜. ª¿ÏÈÛÙ·, Ì›ÏËÛÂ Î·È Ì ÙÔÓ °ÂÓÈÎfi °Ú·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ∂√∫, ¶·Ó·ÁÈÒÙË ΔÛ·ÁÎÚÒÓË Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔÓ ÂÓË̤ڈÛ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ë ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ Ì ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ·ÚÌfi‰ÈÔ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡, °ÈÒÚÁÔ ¡ÈÎËÙÈ¿‰Ë.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

— •ÂΛÓËÛ·Ó ÛÙË ™Ù¤ÁË Ù˘ ∂ÓÒÛˆ˜ ¶ÔÓÙ›ˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, £Ú¿Î˘ 126 Ì ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. ΔÔ˘˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜, ËÏÈΛ·˜ 5 ¤ˆ˜ 7 ÂÙÒÓ, ‰È‰¿ÛÎÂÈ Ë Î. ∏ÏÈ¿‰Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·. ΔËÓ ·È‰È΋ Î·È ÂÊË‚È΋ ÔÌ¿‰· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Î¿ı ∫˘Úȷ΋ 12 - 1 ÙÔ Úˆ› ‰È‰¿ÛÎÂÈ Ô Î. ∞ÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ∫ÒÛÙ·˜. Δ· ÙÌ‹Ì·Ù· ·Ú¯¿ÚÈˆÓ ÂÓËÏ›ÎˆÓ Î·È ÙË ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÂÓËÏ›ÎˆÓ ‰È‰¿ÛÎÂÈ Ô Î. ∂Ï¢ıÂÚÈ¿‰Ë˜ ¡›ÎÔ˜ οı ΔÂÙ¿ÚÙË 8 - 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. À‡ı˘ÓË ¯ÔÚ¢ÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î. ΔÛÔ˘¯ÓÈο ¶fiË. ŸÛÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙË ÌÈÎÙ‹ ¯ÔÚˆ‰›· ¶ÔÓÙÈ·ÎÒÓ ΔÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ ·˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔÓ Î. ¶ÂÚÎÔ˘Ï›‰Ë ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ, ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6948173814. ŸÛÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙË ı·ÙÚÈ΋ √Ì¿‰· Ù˘ ∂ÓÒÛˆ˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ Î. ™Ù˘Ï›‰Ô˘ ∂ϤÓË Î·È Î. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ ∏Ï›· ÛÙ· ÙËϤʈӷ 6948597440 Î·È 6972038832 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û fiϘ ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ù˘ ∂ÓÒÛˆ˜, ηıÒ˜ Î·È Ë ÂÎÌ¿ıËÛË ÙˆÓ ¶ÔÓÙÈ·ÎÒÓ ÃÔÚÒÓ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜. — ∏ ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹˜ ∂ȯ›ÚËÛË “πˆÓ›·” Î·È ÙÔ ∫∞¶∏ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ΔÔÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ªËÏÂÒÓ, ÙÔ ∫¢∞¶ ∞ÌÂÏÔ΋ˆÓ Î·È ¶ÚÔÛÊ˘ÁÈÎÒÓ ¢‹ÌÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ™ÔÊ·‰ÈÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ¤ÎıÂÛË Ì ı¤Ì· “ΔÔ ·È¯Ó›‰È ¯ı˜ Î·È Û‹ÌÂÚ·” ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜ ¤ˆ˜ ÙȘ 24 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. flÚ˜ Â›Û΄˘ 9 .Ì. - 9 Ì.Ì. — √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ªËÏÂÒÓ, ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ·Ó·‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÂΉ‹ÏˆÛË ÌÓ‹Ì˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi Ù˘ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1940, Ô˘ ›¯Â ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 23 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ ªËÏȤ˜, ÏfiÁˆ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ. — ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· 25/10 ÛÙȘ 18.00 Ì.Ì. ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ∫∞¶∏ ¢. ¡. πˆÓ›·˜ (∫·ÈÛ·Ú›·˜ - ∂˘ÊÚ·ÈÌ›‰Ô˘) Ë ÔÌ¿‰· “¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ μfiÏÔ˘” ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ Î· ª¿Á΢ ªÔÙÛfiÏË, ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ “£¤·ÙÚÔ ∏̤ڷ” ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ı·ÙÚÈÎfi ‰ÚÒÌÂÓÔ ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ı·ÙÚÈÎÔ‡ ·È¯ÓȉÈÔ‡. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ÎÏ›ÛÂÈ Ì ÌÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·fi ÙÔ §ÂˆÓ›‰· ÷Ù˙Ë·ÁÁÂÏ¿ÎË. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ º›ÏˆÓ Ù˘ À·›ıÚÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔÛηÏ› Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÁÈ· „‹ÊÈÛÌ· ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ó¤Ô˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 24/10/10 ·fi 10.00 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ 18.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ∏ „ËÊÔÊÔÚ›· ı· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙËÓ Ô‰fi π¿ÛÔÓÔ˜ 96∞ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘. ∂›Û˘ ‰ÂÎÙ¤˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÂÁÁڷʤ˜ Ó¤ˆÓ ÌÂÏÒÓ.

∂∫¢ƒ√ª∂™ — ∏ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ∂ÛÙ›· ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ “πø¡∂™” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÍ·‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ - ÚÔÛ·ÓËÌ· ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·È Ù· ¶ÚÈÁÎËfiÓÓËÛ· ·fi ¶·Ú·Û΢‹ 22 ̤¯ÚÈ ΔÂÙ¿ÚÙË 27 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2010. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ‰ËÏÒÛÂȘ: ™Ù· ÁÚ·Ê›· “πø¡∂™”, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 75, ¡. πˆÓ›·, ÙËÏ. 24210-60900 ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶¤ÌÙË, 7-9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ÛÙÔ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 187 Ì °·Ì‚¤Ù·, ÙËÏ. 24210-21607 (ÒÚ˜ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ). — √È “º›ÏÔÈ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªÔÓ‹˜ ¶·Ó·Á›·˜ °ÔÚÁÔ¸ËÎfiÔ˘ - μfiÏÔ˘” Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 30‹ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÚ. ∂Ù. ∏ÌÂÚ‹ÛÈ· ÚÔÛ΢ÓËÌ·ÙÈ΋ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙˆÓ ªÂÙÂÒÚˆÓ: ™ÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ πˆ¿ÓÓÔ˘ £ÂÔÏfiÁÔ˘ ∑¿ÚÎÔ˘, ÛÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ∫ÔÈÌ‹Ûˆ˜ £ÂÔÙfiÎÔ˘ §·Áη‰È¿˜ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î·È ÛÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ∫Ô›ÌËÛ˘ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ μ˘ÙÔ˘Ì¿ ∫·Ï·Ì¿Î·˜. ¶ÔÛfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ 15 ¢ÚÒ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô “√ §‡¯ÓÔ˜” ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 160, ÙËÏ. 2421032916. — √ ∂ΉÚÔÌÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ “¡¤· ∑ˆ‹” ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô Δπ∫π¡Δ∑∏, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ οوıÈ ÂΉÚÔ̤˜: §È‚¿‰È √χÌÔ˘-°‡ÚÔ˜ √χÌÔ˘ ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË 24/10. √ÚÂÈÓ‹ ¡·˘·ÎÙ›·-∂›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ (¶··ÚÔο‰Â˜) ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË 24/10. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1 (ÁÚ·ÊÂ›Ô ∞3) Î·È ÛÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ¶fi˘ ΔÈÎÈÓÙ˙‹, ∫‡ÚÔ˘ 5°. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 24210 35915 Î·È ÙÔ˘ Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ 24210 46044. — √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ Î·È ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¡ËÏ›·˜ “√ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 24 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘. ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ÙËÓ ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ÛÙȘ 6 ÙÔ Úˆ› Î·È ·fi ÙÔ μfiÏÔ (Ï·Ù›· ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘) ÛÙȘ 6.30, ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 25ú ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÓ‹ÏÈΘ Î·È 15ú ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ̤¯ÚÈ 15 ÂÙÒÓ Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ¯ÔÚ¢ÙÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜. ™ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙÔ ÏˆÊÔÚ›Ô, Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Î·È Ë ÍÂÓ¿ÁËÛË. ΔËϤʈӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÁÈ· ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ı¤ÛÂˆÓ (Ì ÙËÓ Â›‰ÔÛË ÚÔηٷ‚ÔÏ‹˜) 6973 215361 Î·È 6972 307506. — √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶·Ó” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋ 23-24/10: ∫ÂÚΛÓË-ª¤Ï˜-Â˙ÔÔÚÈ΋/ÂÚÈËÁËÙÈ΋. ¶ÂÚÈ‹ÁËÛË Î·È ÍÂÓ¿ÁËÛË ÛÙË Ï›ÌÓË, ‚·Úο‰·, Â˙ÔÔÚ›· ÛÙÔ ª¤Ï˜. ¢È·ÌÔÓ‹ Û ÍÂÓԉԯ›Ô. ∫˘Úȷ΋ 31/10: μfiÚÂÈÔ ¶‹ÏÈÔ-Â˙ÔÔÚÈ΋, ∫. ∫ÂÚ·ÛÈ¿-§¤Û¯È·ÓË-∫. ∫ÂÚ·ÛÈ¿ ø.¶.: 4, μ.¢.: 1/5. ∫˘Úȷ΋ 7/11: ∫¿Ùˆ ŸÏ˘ÌÔ˜-ÔÚÂÈÓ‹ Â˙ÔÔÚ›· ∫·ÏÏÈ‡ÎË-Ï›ÌÓË ∫·Ù‹-∫·ÏÏÈ‡ÎË ø.¶.: 6 μ.¢.: 1/5. ∫˘Úȷ΋ 14/11: ™·Ú·ÎËÓfi˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ‰ÂÓ‰ÚÔʇÙ¢ÛË ÛÙÔ ™·Ú·ÎËÓfi Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ¢·Û·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘, ™¿‚.-∫˘Ú.-¢Â˘Ù. 4-5-6/12: ªÈÛÙÚ¿˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘-Â˙ÔÔÚÈ΋/ÂÚÈËÁËÙÈ΋. •ÂÓ¿ÁËÛË Î·È Â˙ÔÔڛ˜ ÛÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ηÛÙÚfiÔÏË Ì ‰È·ÌÔÓ‹ Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Î·È ÂÈÛΤ„ÂȘ Û ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ™fiψÓÔ˜ 2 (μ-18), ÙËÏ.: 24210 24290, οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ì¤Ú· ÙÔ Úˆ› 10.00-12.00 Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ΔÂÙ¿ÚÙ˘, ¶·Ú·Û΢‹˜, 6-8 Ì.Ì. ∂›Û˘ Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 6976904236.

ÃÔÚfi˜ Î·È Î›ÓËÛË ÛÙÔ ¢›·˘ÏÔ

¯ÔÚfi˜ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÙÔ ¤ÌÊ˘ÙÔ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, Ì›· ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ Û˘¯Ó¿ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· ·fi ÙË Ê‡ÛË Î·È ÙË ˙ˆ‹ Ô˘ ˘·ÎÔ‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ Ú˘ıÌÔ‡. √ ¯ÔÚfi˜ Â›Ó·È Ë ·Ú¯·ÈfiÙÂÚË Î·È Ë ÈÔ Ê˘ÛÈ΋ ÌÔÚÊ‹ Ù¤¯Ó˘, Â›Ó·È Ì›· Û‡ÓıÂÙË Î·È ¤ÓÙÔÓË ¤ÎÊÚ·ÛË ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Û˘ÁÎÈÓËÛÈ·ÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘. ∏ ÔÌ¿‰· latin ¯ÔÚÔ‡ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙÔ 1992 ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·fi Ù· ÚÒÙ· Ù˘ ‚‹Ì·Ù·, ηıÒ˜ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË Û¯ÔÏ‹ LATIN ¯ÔÚÒÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ÕÏψÛÙ ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ·ÏÈÔ‡˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Û ‰È¿ÊÔÚ˜ fiÏÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ª¤Û· Û’ ¤Ó· ¢¯¿ÚÈÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ë ÊÈÏÈ΋ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË Î·È Î·ıÔ‰‹ÁËÛË Ù˘ ˘‡ı˘Ó˘ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ¡ÈÎÔϤٷ˜ ¢ÂÊ·Ú¿Ó·˜, Ì ΤÊÈ ı· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÙ ÙË Ì·Á›· ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡, ı· Û·˜ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÙ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÙ ٷ ‚·ı‡ÙÂÚ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ Û·˜ ̤۷ ·fi ÙË ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ Ù¤¯ÓË. ΔÔ Ó¤Ô ÙÌ‹Ì· Ô˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ·Ú¯¿ÚÈÔ˘˜ ı· Á›ÓÂÙ·È ÛÙË ™¯ÔÏ‹ ÃÔÚÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ οı ΔÚ›ÙË Î·È ¶¤ÌÙË 19:00 - 20:00. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ latin ¯ÔÚÒÓ Â›Ó·È 30 ú ÙÔ Ì‹Ó· (ÚԂϤÂÙ·È ÂȉÈ΋ ¤ÎÙˆÛË 10% ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ‰È‰¿ÎÙÚˆÓ Û 4ÌËÓË ‚¿ÛË). ∂ȉÈο ÂÊË‚Èο ÙÌ‹Ì·Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·˜ ÙË Ó¤· ÁÂÓÈ¿ ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙȘ ÂÊË‚ÈΤ˜ Î·È Ó·ÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ï¿ÙÈÓ ¯ÔÚÒÓ Â›Ó·È 25 ú ÙÔ Ì‹Ó· ‹ 90 ú ÙÔ 4ÌËÓÔ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ›ӷÈ: ™¿‚‚·ÙÔ 10:00 - 11:30 ÁÈ· ÙÔ ·’ ¤ÙÔ˜, ÁÈ· ÙÔ ‚’ ¤ÙÔ˜ 11:30 - 13:00. ∏ Û¯ÔÏ‹ ¯ÔÚÔ‡ ÙÔ˘ ¢›·˘ÏÔ˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û ·›ıÔ˘Û· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÃÔÚÔ‡ (∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· Ì ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘) Û ¤Ó· ÊÈÏfiÍÂÓÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ÊÙÈ¿¯ÙËΠ̠Ôχ ÌÂÚ¿ÎÈ ¤¯ÔÓÙ·˜ fiϘ ÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ Î·È ÎÙÈÚȷΤ˜ ·Ó¤ÛÂȘ. ∂›Û˘, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· yoga Î·È ÔÚıÔÛˆÌÈ΋˜ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜. ∏ yoga Â›Ó·È Ì›· Ï‹Ú˘ ̤ıÔ‰Ô˜ ¿ÛÎËÛ˘ Î·È ·˘ÙÔÁÓˆÛ›·˜ Ì ÈÛÙÔÚ›· 5.000 ¯ÚfiÓˆÓ. ¶ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ πÓ‰›· Î·È Â›Ó·È ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÛÒÌ· Î·È ÙÔ ÓÔ˘. ŸÏÔÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÁÈfiÁη, ·-

ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÂÚÁ·Û›·, ËÏÈΛ·, ʇÏÔ, ‹ Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, ÁÈ·Ù› Ë ÁÈfiÁη ÂÍ·ÙÔÌÈ·ÂÈ ÙË Ì¤ıÔ‰fi Ù˘ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ οı ·ÓıÚÒÔ˘. ∏ ÁÈfiÁη Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ¿ÛÎËÛË ÁÈ· fiÏÔ˘˜.

À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜ ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÈÏÔÁ‹˜ fiÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Î¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· & ΔÂÙ¿ÚÙË 11:00 13:00 ‹ οı ¢Â˘Ù¤Ú· & ΔÂÙ¿ÚÙË 18:00 - 20:00. ΔÔ ÌËÓÈ-

·›Ô ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Â›Ó·È 40 ú (ÚԂϤÂÙ·È ÂȉÈ΋ ¤ÎÙˆÛË 10% ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ‰È‰¿ÎÙÚˆÓ Û 4ÌËÓË ‚¿ÛË). ∏ ÔÚıÔÛˆÌÈ΋ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋ Â›Ó·È ÌÈ· ̤ıÔ‰Ô˜ Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Ù˘ ·Ó·ÙÔÌ›·˜ Î·È Ù˘ ÎÈÓËÛÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È ı¤ÏÂÈ Ó· ‰È‰¿ÍÂÈ ÙË ÛˆÛÙ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ̤۷ ·fi ÙË Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋ Î·È ÙË ÛˆÛÙ‹ ·Ó·ÓÔ‹. √È ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ·Û΋ÛÂȘ ÁÈ· fiÏÔ Û¯Â‰fiÓ ÙÔ ÛÒÌ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË. £ÂˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ Â›Ó·È Ë È‰·ÓÈ΋ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋ ÁÈ· ¿ÙÔÌ· Ì ÔÚıÔ‰Èο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÂÓԯϋÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„‹ ÙÔ˘˜. ∏ ÔÚıÔÛˆÌÈ΋ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ‚·ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Û΋ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙˆÓ ÎÔÈÏÈ·ÎÒÓ Î·È ÙˆÓ Ú·¯È·›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÂÓÈÎÒ˜ ÙˆÓ Ì˘ÒÓ Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙË ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋ ÛÙ‹ÏË. À¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ÙÌ‹Ì·Ù· ÔÚıÔÛˆÌÈ΋˜ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜ Á›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ¢Â˘Ù¤Ú·, ΔÚ›ÙË Î·È ¶¤ÌÙË 13:00 - 14:00 ‹ 13:00 - 15:00. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Â›Ó·È 25 ú ÙÔ Ì‹Ó·. Δ· ÙÌ‹Ì·Ù· yoga Î·È Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜ ı· Á›ÓÔÓÙ·È Û ·›ıÔ˘Û˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÃÔÚÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ (∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· Ì ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘).

¢Ú¿ÛÂȘ Ù˘ ı·ÙÚÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ™Ô‡Ú˘ ∏ £Â·ÙÚÈ΋ √Ì¿‰· ÙÔ˘ ¶ÔÏÈ-

ÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ™Ô‡Ú˘ “√È ¡Ë˜” ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘ μÂÚÓ “√ Á‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Û 80 ̤Ú˜”. °È· ‰Â‡ÙÂÚÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙË ‰Ú¿ÛË Ù˘ ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ˘„ËÏÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÁÈ· ÙË ¯ÚÔÓÈ¿

2010-2011. √È Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ı·ÙÚÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Á›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 7 Ì.Ì. Î·È ÛÙÔ˘˜ ¿ÌÂÛÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ Â›Ó·È ÙÔ ·Ó¤‚·ÛÌ· ÂÓfi˜ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘, Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜

™Ô‡Ú˘. ∂›Û˘ Á›ÓÔÓÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ·Û΋ÛÂȘ Î·È ·Ó·ÁÓÒÛÂȘ ı·ÙÚÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Ì ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ ËıÔÔÈÔ‡ Î·È ÛÎËÓÔı¤ÙË ¢ËÌ‹ÙÚË ¡¿ÓÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷϋÍÔ˘Ì ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ı· ·Ó‚¿ÛÂÈ Ë ı·-

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2011. ∫·Ïԇ̠fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· Ì·˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ¤ÏıÔ˘Ó ÎÔÓÙ¿ Ì·˜, Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì·˜ Á›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ∫˘Úȷ΋ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙȘ 7 Ë ÒÚ·. §À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

— ™ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ “Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ” (ÈÛfiÁÂÈÔ) ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ë ¤ÎıÂÛË Ù˘ ™ÔÊ›·˜ °·Ï·ÓÔ‡ Ì ı¤Ì·: “∫·ÙÔÈ΋ÛÂȘ” Î·È ÙÔ˘ ∫·Ï‰‹ Δ¿ÎË Ì ı¤Ì·: “Learning From º·Ú›ÓÙ·”. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘: ¤ˆ˜ 25/10/2010. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿: 10:00 - 13:00 & 18:00 - 21:00. ™¿‚‚·ÙÔ: 10.00 - 13.30.

¢Y™KO§O

Δ∂á∂™ - ¢π∞º√ƒ∞

29

ΔÌ‹Ì·Ù· Ï¿ÙÈÓ Î·È ÁÈfiÁη ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ™¯ÔÏ‹

Su-Doku

EΉËÏÒÛÂȘ

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 O∫Δøμƒπ√À 2010


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ ∏ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÙˆÓ ÚÂÌ¤ÙÈÎˆÓ Ì ÙËÓ ·ÁˆÓ›· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ∏ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 O∫Δøμƒπ√À 2010

30

¢ÈÎÙ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ ªÂÙ·Í¿ 1936- 41 Î·È ÔÈ ¿ÁÚȘ ‰ÈÒÍÂȘ ·Ó¿ÁÎ·Û·Ó ÙÔ˘˜ ÙÂΤ‰Â˜ Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó. ¶ÔÏÏÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ‹Á·Ó ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÂΛ ˘‹Ú¯Â ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ËÛ˘¯›· Î·È Ô ∞Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ÂΛ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ı·˘Ì·ÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ÚÂÌ¤ÙÈÎÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ÚÔÙÈÌÔ‡Û ӷ ·Ê‹ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Ó· ηÓ›˙Ô˘Ó Î·È Ó· ·ÎÔ‡ÂÈ Ù· ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ· ÙÔ˘˜. ΔfiÛÔ ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ ¤ÁÈÓ ÛÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙÔ˘ ÚÂÌ¤ÙÈÎÔ˘ Ô˘ η٤ÏËÍ ӷ ·ÓÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ μ·Û›ÏË ΔÛÈÙÛ¿ÓË.

T˘ §πΔ™∞™ ¶∞ƒπ™∞∫∏

™Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ¤Ó· ›‰Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘ ÚÂÌ¤ÙÈÎÔ˘ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ·Á·ËÙfi Î·È Ó¤ÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ› ı· Á›ÓÔÓÙ·Ó ‰È¿ÛËÌÔÈ. √ ª¿ÚÎÔ˜ Ô μ·Ì‚·Î¿Ú˘ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ÌfiÓÔ ·fi ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ÙˆÓ ÚÂÌ¤ÙÈÎˆÓ ÚÔÔÏÂÌÈο. ◊Ù·Ó Ë ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ ÙÔ˘. ¢ÂÓ ¤·È˙ ÌfiÓÔ ÌÔ˘ÛÈ΋, ·ÏÏ¿ ˙Ô‡ÛÂ Î·È ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÚÂÌ¤ÙË. ∫·È ÓÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ·Í›˙ÂÈ Î·È Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÏÈÁ¿ÎÈ ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ, ¤Ó· ÚfiÛˆÔ, ÙÔ ª¿ÚÎÔ μ·Ì‚·Î¿ÚË, Ô˘ ÚÔÙÈÌÔ‡Û ӷ ÁÚ¿ÊÂÈ Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ÛÙÔ “‰ÚfiÌÔ” Ô˘ ÏÂÁfiÙ·Ó ÓÈ·‚¤ÓÙÈ ÎÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ¯ÈÙ˙·ÛÎÈ¿Ú ¤ÁÈÓ ÙfiÛÔ ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ ÛÙ· ÚÂÌ¤ÙÈη Î·È ÂÍÂÏÏËÓ›ÛÙËΠ̠ÙÔÓ fiÚÔ ÂÈÚ·ÈÒÙÈÎÔ˜. ∏ ∞ÛÙÈ΋ ∫ÔÈÓˆÓ›· Ì ÙË Û˘Ó¯‹ Ù˘ ·Ó¿ÌÈÍË Ì ÙÔ ¯Ú‹Ì· Î·È ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· Ù˘ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙËı› Â›Ó·È Û˘¯Ó¿ Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÚÂÌ¤ÙÈÎÔ˘ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ - fiˆ˜ ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ ª¿ÚÎÔ˘ μ·Ì‚·Î¿ÚË “ªÔ˘˙Ô‡ÎÈ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÂÛ‡ ¯·Ú¿”: ªÔ˘˙Ô‡ÎÈ ÁϤÓÙÈ ÙÔ˘ ÓÙÔ˘ÓÈ¿ ÁϤÓÙ·Á˜ ÙÔ˘˜ Ì¿ÁΘ ∫È ÔÈ ÏÔ‡ÛÈÔÈ ÛÔ˘ οӷÓ ªÂÁ¿Ï˜ Ì·ÙÛ·Ú¿ÁΘ ΔÒÚ· Û ‚¿Ï·Ó Û ¯·ÏÈ¿ ∫·È Û ۷ÏfiÓÈ· ¿Óˆ ∞ÎfiÌ· ÎÈ ·fi ÙÔ ‚ÈÔÏ› ¢˘fi ÛοϘ ·Ú·¿Óˆ. ªÂ ·Û·ÓÛ¤Ú ·Ó¤‚ËΘ ™Â ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘ ∫È ¤·È͘ Î·È ÁÔ˘ÛÙ¿Ú·Ó ∞Ê¿Ó - Áη٤ Î˘Ú›Â˜. ΔÒÚ· ı’ ·Ó¤‚ÂȘ ÈÔ „ËÏ¿

£∞ ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ ‰ÈËÁËÌ¿ÙˆÓ, ÌÈ·˜ Î·È ÙÔ Î¿ı ʇÏÏÔ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ȉÈfiÙ˘Ô˘ ËÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘ ·ÊËÁÂ›Ù·È Î·È ÌÈ· ÌÈÎÚÔ˚ÛÙÔÚ›· Ô˘ ÙË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ (-Ô˘˜) ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ (-¤˜). £· ÌÔÚÔ‡Û ›Ûˆ˜ ·ÎfiÌË Ó· ‰È·‚·ÛÙ› Û·Ó Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·. ∏ ÏËıÒÚ· ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ·ÚÂÏ·‡ÓÔ˘Ó ·fi ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘, Ë ÂÌ‚¤ÏÂÈ· ÙˆÓ ÏfiÁˆÓ Î·È ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘˜, Ë ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ·ÚÙÈ̤ÏÂÈ· Ô˘ Û˘Ó·ÚıÚÒÓÂÈ Ù· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÂÂÈÛfi‰È· Î·È Ô ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ˜ ȉÂÔÏÔÁÈÎfi˜ ÈÛÙfi˜ Ô˘ Ù· Û˘Ó‰¤ÂÈ Û ÌÈ· ¢ڇÙÂÚË ·ÊËÁËÌ·ÙÈ΋ Û‡ÓıÂÛË ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Î¿ÏÏÈÛÙ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Û·Ó Ù· ÛÙÔȯ›· ÂÓfi˜ (ÌÂÙ·)ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹·ÌÙÔ˜, ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˘ οو ·fi ¤Ó·Ó Ù›ÙÏÔ, fiˆ˜ ÏfiÁÔ˘ ¯¿ÚË ∑ÒÓÙ·˜ Î·È ¿Û¯ÔÓÙ·˜ ÛÙË ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·. £· ÌÔÚÔ‡ÛÂ, Ì· ‰ÂÓ Â›Ó·È. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÙÔ ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ¯ˆÚ›˜ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ Û˘Á¯ˆÓ‡ÂÈ

£· ÊÙ¿ÛÂȘ Î·È ÛÙÔÓ ÕÚË ∫È Ô ∞fiÏÏˆÓ Ô £Âfi˜ ∫È ·˘Ùfi˜ ı· Û ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÂÈ.

¤¯ˆ Á˘Ó·›Î· Î·È ·È‰È¿, Ì·ÓԇϷ ÌÔ˘ ˜ ÌÔ˘ Ô‡ ı· Ù’ ·Ê‹Ûˆ” .

ª¤Û· Û’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÓÈÒıÂÈ Î·Ó›˜ ÙËÓ ·ÏËıÈÓ‹ Ì˘Úˆ‰È¿ ÌÈ·˜ η˘¯ËÛÈ¿˜, ÌÈ·˜ ÂÚËÊ¿ÓÈ·˜ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹ Ô˘ Â›Ó·È ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·. ∞˘Ù‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘˜ Ì¿ÁΘ Û’ fiÏ· Ù· Â›‰· Ù˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ù˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ™Ù· ÎÚ·˘Á·Ï¤· ËıÂÏË̤ӷ ÚÔ‡¯· ÙÔ˘˜ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔ˘ÙÛ·‚¿Îˉ˜, ÙÔ˘˜ ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ Ì¿Áη Î·È ÙȘ ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ ÚÔÛÙÚÈ‚¤˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ¯Ù˘ËÙÔ‡ Î·È ÚÔÎÏËÙÈο ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎÔ‡ ÓÙ˘Û›Ì·ÙÔ˜. ŸÙ·Ó Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Ô ª·˚Ú·ÎÙ¿Ú˘ ¤È·Ó ·˘ÙÔ‡˜ Ó· ÊÔÚ¿Ó ÌfiÓÔ ÙÔ ¤Ó· Ì·Ó›ÎÈ ÙÔ˘ ۷ηÎÈÔ‡ ÙÔ˘˜, ¤‰ÈÓ ‰È·Ù·Á‹ Ó· ÙÔ˘ Îfi„Ô˘Ó ÙÔ ¿ÏÏÔ Ô˘ ÎÚÂÌÔ‡Û·Ó ÛÙÔÓ ÒÌÔ ÙÔ˘˜. √ μ·Ì‚·Î¿Ú˘ ›¯Â ·ÎÔ‡ÛÂÈ ·fi ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ÔÏϤ˜ ÈÛÙÔڛ˜. ∂›¯Â Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ Ú·ÊÙ¿‰ÈÎÔ ÁÈ· Ù· ·ÎÚÈ‚¿, ÂÚ›ÂÚÁ· ÎÔ˘ÛÙÔ‡ÌÈ· Ô˘ ·Ú¿ÁÁÂÏÓ·Ó ÔÈ ÎÔ˘ÙÛ·‚¿Îˉ˜ Ù˘ ™‡ÚÔ˘. √ ›‰ÈÔ˜ ¤ÏÂÁ ˆ˜ Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ¿ıË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ù· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·, Ù· ‚È‚Ï›·, Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È Ù· ÚÔ‡¯·. √È Ì¿ÁΘ ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÚÂÌÔ‡ÌÏÈÎÔ Û ÛÙ˘Ï ªÔÚÛ·Ï›ÓÔ, ÎÔ˘ÛÙÔ‡ÌÈ· ÂÁÁϤ˙ÈÎÔ˘ ÛÙ˘Ï, ¤ÊÙÈ·¯Ó·Ó Ôχ ÚÔÛ¯ÙÈο Ù· ÌÔ˘ÛÙ¿ÎÈ· ÙÔ˘˜ Î·È Ï¿‰ˆÓ·Ó Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘˜. ŸÏ˜ fï˜ ·˘Ù¤˜ Ô ÎÔÌ„¤˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÔÓÙ·Ó Ì ÌÈ· ÂÎÎÂÓÙÚÈ΋ ·ÓÙÈ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ Û˘Ì‚·ÙÈÎÔ‡. √ ª¿ÚÎÔ˜ μ·Ì‚·Î¿Ú˘ Â¤ÌÂÓ ӷ ÊÔÚ¿ÂÈ Ê·Ó¤Ï· Î·È ÙÚ·ÁÈ¿Ûη Ì ÙÔ ÎÔÌ„fi ÙÔ˘ ·ÁÁÏÈÎfi

ªÂ ‚ϤÂÈ Î·È ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÂÈ ÎÈ ·Ú¯›˙ˆ È· Ó· ʇÁˆ ªÔ˘ ϤÂÈ Ì ‰˘Ó·Ù‹ ʈӋ “∞¯, ™Â ·›ÚÓˆ ‰ÂÓ Û’ ·Ê‹Óˆ” .

ÎÔ˘ÛÙÔ‡ÌÈ ·ÓÙ› ÁÈ· ÁÚ·‚¿Ù· Î·È ÙË “ÚÂÔ‡ÌÏÈη”. ¶ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÚÂÌ¤ÙÈη ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ı¿Ó·ÙÔ, ÛÙÔÓ Ã¿ÚÔÓÙ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ó¿Ú¯·È· Ï·˚΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÚÔÛˆÔÔ›ËÛË Â›Ó·È ÛÙË ÌÔÚÊ‹ ÂÓfi˜ ηϤÛÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÊÈÏÈ΋ ÎÔ˘‚¤ÓÙ·. Δ· ˆÚ·ÈfiÙÂÚ· ·fi Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÁÈ· ÙÔ Ã¿ÚÔ ¤¯Ô˘Ó ÙÚÔÌ·ÎÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ô˘ Û ·Ó·ÛÙ·ÙÒÓÂÈ. ∏ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Î·È ÙÔÓ Ù‡Ô ÙÔ˘ Ì¿Áη Â›Ó·È ÙfiÛÔ ˙ˆÓÙ·Ó‹ Î·È ÚÔÛˆ-

È΋ Ô˘ Ô Ã¿ÚÔ˜ Á›ÓÂÙ·È ·ÓËÛ˘¯ËÙÈο ÔÈΛԘ. ΔÔ Ô›ËÌ· ªÂ˜ Ù˘ ¶ÂÓÙ¤Ï˘ Ù· ‚Ô˘Ó¿, ÛÙ· ‡η ÙÚÈÁ˘Ú›˙ˆ ÙÔÓ Ã¿ÚÔ „¿¯Óˆ ÁÈ· Ó· ‚Úˆ, Ì· ‰ÂÓ ÙÔÓ¤ ÁÓˆÚ›˙ˆ ŒÓ· ÁÏ˘Îfi ÍË̤ڈ̷ ÙÔ Ã¿ÚÔ ·ÓÙ·ÌÒÓˆ ªÂ˜ Ù˘ ¶ÂÓÙ¤Ï˘ Ù· ‚Ô˘Ó¿ Î·È ÙÔ˘ ÌÈÏÒ Ì fiÓÔ. “ÿÚÔ” ÙÔ˘ Ϥˆ “ÕÛ Ì ·ÎfiÌ· ÁÈ· Ó· ˙‹Ûˆ

√È Ì¿ÁΘ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ·Á·Ô‡Û·Ó ÙË ‚›·, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Â›¯·Ó Ì·¯·›ÚÈ· Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ ÈÔ ÎÔÈÓfi fiÏÔ ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ Î·È Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÛÙȘ Û˘ÌÏÔΤ˜, ÛÙ· ηÊÂÓ›·. √È Û˘ÌÏÔΤ˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ÁÂÚ‹ ÔÈÓÔÔÛ›·, ÁÈ’ ·˘Ùfi ÔÈ Ì¿ÁΘ ÚÔÙÈÌÔ‡Û·Ó Ó· Û˘¯Ó¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÙÂΤ‰Â˜ fiÔ˘ Ë ‚›· ‹Ù·Ó Û¿ÓÈ·. ∏ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ‹Ù·Ó ÈÔ ‰ÈÊÔÚÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ‚›·. ŸÏÔÈ Û¯Â‰fiÓ Â›¯·Ó Âڈ̤Ó˜. ΔȘ Á˘Ó·›Î˜ ÙÔ˘˜ ·Ó ˘‹Ú¯·Ó ÙȘ ·Ú·ÙÔ‡Û·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ·È‰È¿ Î·È ¤ÂÈÙ· ÂÂȉ‹ ÁÎÚ›ÓÈ·˙·Ó ¤ÓȈı·Ó ηΛ· ÁÈ’ ·˘Ù¤˜. ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓ˜ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ¤ÌÏÂÎ·Ó Ì ̿ÁÎÈΘ ·Ú¤Â˜, ›¯·Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ ‹ Ó· ÙÔ˘˜ ··ÙÔ‡Ó. ¶¿ÓÙÔÙ ¿ÎÔ˘Á·Ó ÙȘ ηډȤ˜ ÙÔ˘˜. Δ˘ÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ ª¿ÚÎÔ˘: “∞¯, ηÎÔ‡ÚÁ· fiÛÔ Ì ÏËÁÒÓÂȘ ªÂ Ù· ÛΤÚÙÛ· ÛÔ˘ Ò˜ Ì ÛÎÏ·‚ÒÓÂȘ ª’ ¤Î·Ó˜ Î·È Û·Ó ÙÚÂÏfi˜ Á˘Ú›˙ˆ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ È· ‰ÂÓ ÙËÓ ÔÚ›˙ˆ” . À¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈ-

ÛÙÈο Ù˘ Ì¿ÁÎÈ΢ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô˘ Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó Ù· ÚÂÌ¤ÙÈη ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, fiˆ˜ Ë ÁÂÓÓ·ÈÔ‰ˆÚ›·, Ô ·˘ıÔÚÌËÙÈÛÌfi˜, Ë ‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙÈ ÔÈ Ì¿ÁΘ ͤÚÔ˘Ó Ó· ‰È·ÛΉ¿˙Ô˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜, Ë ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙË ÌÔ›Ú· ÁÈ· Ó· ÂϤÁÍÂÈ ‹ Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘. ŸÛÔ Ë ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÚÂÌ¤ÙÈÎÔ˘ ·ψÓfiÙ·Ó Û Ï·Ù‡ÙÂÚ· ÛÙÚÒÌ·Ù· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∫ÔÈÓˆÓ›·˜, Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ·˘Ù‹ ¤¯·Û ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ¿ Ù˘ Ó· ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÙÔ˘˜ Ì¿ÁΘ. Δ· ÚÂÌ¤ÙÈη ÙÔ˘ ’40 ‹ ÙÔ˘ ’50, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ Ì¿Áη, Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ fï˜ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚‹Ì· Î·È ¤¯Ô˘Ó ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› ·fi ·˘Ù‹ ÙË Û¯¤ÛË, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ‚ϤÔ˘Ì ÂΛ ÌÈ· ÓÔÛÙ·ÏÁÈ΋ ·Ó·fiÏËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒÙÈÎÔ˘ ÙÂΤ. ™Ù· ‚¿Û·Ó· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Î·È Ù˘ ∫·ÙÔ¯‹˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ÙfiÛË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· fiÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ¢ÂÓ ·Ê·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÌfiÓÔ ÔÈ ∂‚Ú·›ÔÈ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·ÏÏ¿ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ŒÏÏËÓ˜ ¤ı·Ó·Ó ·fi ÙËÓ ›ӷ. √È ∞ıËÓ·›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ Óˆ¤˜ ÙȘ ÙÚÔÌ·ÎÙÈΤ˜ ÌӋ̘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·Ê¿ÓÂÈ·˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ Û˘Ó¯›ÛÙËÎÂ Î·È ÛÙȘ ̤Ú˜ ÙÔ˘ ÂÌÊ˘Ï›Ô˘ ÔϤÌÔ˘. ™ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ÚÂÌ¤ÙÈÎÔ˘ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Î·È ÂËÚ¿ÛÙËΠÚ·ÁÌ·ÙÈο ÌfiÓÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ 1940 ı· ·Ó·ÊÂÚıԇ̠ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, fiˆ˜ Â›Û˘ ı· Ì·˜ ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Î·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ¯ÓË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘.

æËÊ›‰Â˜ ÌÓ‹Ì˘ ·fi μfiÏÔ

“∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ¯ˆÚ›˜ ËÌÂÚÔÌËӛ˜” £. ¡È¿Ú¯Ô˘ ÙȘ ·ÚÂÙ¤˜ ÙÔ˘ ‰ÈËÁ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ì·˙› ÙÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙȘ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ. ™ÙËÓ Ô˘Û›· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÛÔÓ‰˘ÏˆÙfi, ÔÏ˘ÚÈÛÌ·ÙÈÎfi ‰ÔΛÌÈÔ, ̤۷ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô Í‰ÈÏÒÓÂÙ·È Û fiÏÔ ÙÔ Â‡ÚÔ˜ Î·È ÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ë Ì·ÙÈ¿ ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË ¡È¿Ú¯Ô˘ ¿Óˆ ÛÙË ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ·˘Ù‹ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓ‹ÓÙ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÈ·. ∂ΛÓÔ Ô˘ Ú¤ÂÈ È‰›ˆ˜ Ó· ÙÔÓÈÛÙ› Â›Ó·È fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ ÂÊË‚È΋ ¿Óˆ ÛÙ· ηıËÌÂÚÈÓ¿ Û˘Ì‚¿ÓÙ· Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·Ê·Ó‹ Î·È ·‰È¿ÊÔÚ· ·fi ÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÚ›·. °È·Ù›, fiˆ˜ ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ù·Ú¿˙ÂÙ·È, ›Ù ıÂÙÈο ›Ù ·ÚÓËÙÈο, fiÙ·Ó ¤Ú¯Â-

Ù·È ÚfiÛˆÔ Ì ÚfiÛˆÔ Ì ÙË ˙ˆ‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ÙËÓ ·˘Á‹ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ, ¤ÙÛÈ Î·È £. ¡È¿Ú¯Ô˜: •·ÊÓÈ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ·Ú¿‰ÔÍÔ, ÂÎÏ‹ÛÛÂÙ·È Ì ÙÔ ·Ú¿ÏÔÁÔ,

Û˘Ì¿Û¯ÂÈ Ì ÙÔÓ ·‰ÈÎË̤ÓÔ, ηٷÓÔ› ÙÔÓ Î·Ù·ÊÚÔÓÂ̤ÓÔ, ÔÚÁ›˙ÂÙ·È Ì ÙȘ ÔÏϤ˜ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÛÂȘ ÙÔ˘ ∫·ÎÔ‡ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·. ∞fi ÙȘ Û‡ÓÙÔ̘, fiÛÔ Î·È ˘ÎÓ¤˜ ηٷÁڷʤ˜ ÙÔ˘ ∏ÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘ ·ÚÂÏ·‡ÓÔ˘Ó ÚfiÛˆ· Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Ô˘ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÌÈ· Â˘Ú‡Ù·ÙË ÙÔȯÔÁÚ·Ê›·, fi¯È ÌfiÓÔ Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡, ·ÏÏ¿ ÚÔ¿ÓÙˆÓ Ù˘ ÔÚ›·˜ Ô˘ ‰È·Ó‡ÂÈ Ë ¯ÒÚ·. ∏ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú·, Ô ÚfiˆÚÔ˜ ¯·Ìfi˜ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜, ÂÒÓ˘ÌÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ¿-ÛËÌ· ÚfiÛˆ· Ô˘ ϤÔÓ ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È, Ë ÁÂÓ¤ıÏÈ· fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, „ËÊ›‰Â˜ ÌӋ̘ ·fi ÙËÓ ·È‰È΋ ËÏÈΛ·, Ë ·Ó¿ÌÓËÛË Î¿ÔÈ·˜ ·Ó¿ÌÓËÛ˘, Ê¢Á·Ï¤· ‚ϤÌÌ·Ù·

Ô˘ Â·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Ì ·Ì›ˆÙË ¤ÓÙ·ÛË ÛÙ· fiÓÂÈÚ·, ¯ÈÔ˘ÌÔÚÈÛÙÈο ÂÓÛÙ·ÓÙ·Ó¤ Ì ʛÏÔ˘˜ Î·È “Ê›ÏÔ˘˜” , Ë Ï·›Ï·· ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ·ÛÙÈÛÌÔ‡, Ô ·È‰ÈfiıÂÓ Êfi‚Ô˜ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘, ·˘ÙÔÎÙÔӛ˜ Ó¤ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, Ë ¯˘‰·ÈfiÙËÙ· ˆ˜ ΢ڛ·Ú¯Ë ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ÓÂÔÂÏÏ‹ÓˆÓ, fiÏ· ·˘Ù¿ Î·È ¿ÏÏ· ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌË ÌԯχÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ¡È¿Ú¯Ô˘ Î·È Á›ÓÔÓÙ·È Ô Î·ıÚ¤ÊÙ˘ ÌÈ·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô˘ ‚ϤÂÈ Ì¤Ú· Ì ÙË Ì¤Ú· Ó· Êı›ÓÔ˘Ó ÔÈ ·Í›Â˜ Ù˘ Î·È Ó· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÙÔ Ù›ÔÙ·, Ë ·ÂÏÈÛ›·, ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô. £· ÌÔÚÔ‡Û ı·˘Ì¿ÛÈ· ÙÔ ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ¯ˆÚ›˜ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ Ó· ·ÔÙÂÏ› ‡ÏË ‰È‰·ÎÙ¤·. Ÿ¯È ‚¤‚·È· Û οÔÈ· ·ÁˆÌ¤ÓË ·›ıÔ˘Û· Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜

·ÁÎ˘ÏˆÌ¤Ó˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ™›ÁÔ˘Ú·, fï˜, ı· ‹Ù·Ó ¤Ó· ÚÒÙ˘ ٿ͈˜ Ì¿ıËÌ· ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÏËÊıԇ̠fiÏÔÈ fiÙÈ ‰‡Ô Â›Ó·È Ù· ÌÂÁ¿Ï· Û¯ÔÏ›· ÛÙË ˙ˆ‹ οı ·ÓıÚÒÔ˘: ∏ ¿ÏË Ì ÙË ÁÏÒÛÛ· Ô˘ Û ηٷÍÈÒÓÂÈ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Î·È, ηٿ ‰Â‡ÙÂÚÔ, ÙÔ ¯¤ÚÈ Ô˘ Ù›ÓÂȘ (‹ ‰ÂÓ Ù›ÓÂȘ) ÚÔ˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ¿ÓÙˆ˜ ÙÔ ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ¯ˆÚ›˜ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ Â›Ó·È mutatis mutandis, ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜ Î·È ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ÁÂÓȤ˜ fi,ÙÈ Î·È Δ· ÂȘ ·˘ÙfiÓ ÙÔ˘ ª¿ÚÎÔ˘ ∞˘ÚËÏ›Ô˘. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÎÚ›‚Ô˜ (ΔÔ Î›ÌÂÓÔ ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ “¢È·‚¿˙ˆ”).


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ √È DomiNo ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ Old Town Δ√ Old Town Â¤ÛÙÚ„ ‰˘Ó·-

ÌÈο ÛÙ· ÌÔ˘ÛÈο ‰ÚÒÌÂÓ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì ÙËÓ Ì¿ÓÙ· ¤ÎÏËÍË ÙÔ˘˜ DomiNo Ô˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Û ÔÏϤ˜ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜. ∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ‚ÔÏÈÒÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ¿ÏϘ ÎÔÓÙÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ‹Úı·Ó ÛÙÔ ÚÒÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ ·Í¤¯·ÛÙÔ˘ Old town, Ô˘ ÊÈÏÔͤÓËÛ ÌÂÁ¿Ï· ÔÓfiÌ·Ù· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Î·È Í¤Ó˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜ οÙÈ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Î·È ÛÙÔ Û‡ÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ª·˙› Ì ÙÔ˘˜ DomiNo, Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î¿ı ¶·Ú·Û΢‹, ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ·Ú·ÌÔÓ¤˜ ·ÚÁÈÒÓ, Ô Ó·Úfi˜ Î·È ÔÏÏ¿ ˘ÔÛ¯fiÌÂÓÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ∫¿ÎÎÔ˜ Î·È Ë ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎfiÙ·ÙË ÛÙËÓ Í¤ÓË rock ÂÚÌËÓ›· Christine Allise. ∞fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ dj ÙÔ˘ √ld Town ı· Â›Ó·È Ô ¡›ÎÔ˜ ™›ÌÔ˜, ÁÓÒÚÈÌÔ˜ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ rock ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ›Ù ˆ˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ (¢Ú·¤Ù˜), ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ dj Û ÁÓˆÛÙ¿ ÛÙ¤ÎÈ· (Cafe Santan, ∫‡ÏÈÍ), ∏ Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, ›ӷÈ: ¢¤ÛÔÈÓ· ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ (ºˆÓ‹ / ºˆÓËÙÈο), μ·Û›Ï˘ μÔψٿ˜ (¶È¿ÓÔ / ¶Ï‹ÎÙÚ· / ∂ÓÔÚ¯‹ÛÙÚˆÛË), ÕÁÁÂÏÔ˜ ∫·Ú·Û·˝Ó˘ (∫Èı¿Ú˜ / ºˆÓËÙÈο), £·Ó¿Û˘ ∫·Ú·Û·˝Ó˘ (ª¿ÛÔ / ºˆÓËÙÈο / ∂ÓÔÚ¯‹ÛÙÚˆÛË), ¶¤ÙÚÔ˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ (Δ‡Ì·Ó·) ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËÏ. 2421034000 / ¢È‡ı˘ÓÛË: ¶·Á·ÛÒÓ 25, ÂÚÈÔ¯‹ ¶·Ï·ÈÒÓ.

OÈÎÔÏÔÁÈ΋ Ù·ÈÓ›· ‰ÚfiÌÔ˘ ÛÙË ¡. πˆÓ›· ª∂ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· √ ‰ÚfiÌÔ˜ Û ÛÎË-

ÓÔıÂÛ›· Δ˙ÔÓ Ã›ÏÎÔÔ˘Ù Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù˘ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ (∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË Î·È ∞Ó··‡Ûˆ˜) ÛÙȘ 9:30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ¢È¿ıÂÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ 8:30 Ì.Ì. (∏¶∞, 2009. ™ÎËÓÔıÂÛ›·: Δ˙ÔÓ Ã›ÏÎÔÔ˘Ù. ™ÂÓ¿ÚÈÔ: Δ˙ÔÓ ¶¤Ó¯ÔÏ, ·fi Ì˘ı. ÙÔ˘ ∫fiÚÌ·Î ª·Î∫¿ÚıÈ. ∏ıÔÔÈÔ›: μ›ÁÎÔ ªfiÚÙÂÓÛÂÓ, ∫fiÙÈ ™ÌÈÙ-ª·ÎÊ›, ™·ÚÏ›˙ £¤ÚÔÓ, ƒfiÌÂÚÙ ¡ÙÈ‚¿Ï. ™Â ÌÈ· ÂÚÂÈˆÌ¤ÓË ·fi ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÔÏÔÁÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ °Ë, ¤Ó·˜ ·Ù¤Ú·˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ÚÔÛٷ٤„ÂÈ ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘, Û ¤Ó· Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi, ÂÊÈ·ÏÙÈÎfi ÚfiÔ˘ÓÙ-ÌÔ‡‚È. ŒÓ·˜ ·Ù¤Ú·˜ ÂÚÈʤÚÂÙ·È Ì ÙÔ ÌÈÎÚfi ÁÈÔ ÙÔ˘ Û ÌÈ· ¤ÚËÌË ÁË, ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ÚÔÛٷ٤„ÂÈ ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ÎÚ‡Ô Î·È ÙËÓ ›ӷ, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi Û˘ÌÌÔڛ˜ ÂÈÓ·ÛÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ΢ÓËÁÔ‡Ó ıËÚ¿Ì·Ù·, ΢ڛˆ˜ ·È‰È¿, ÁÈ· Ó· Ù· ÛÎÔÙÒÛÔ˘Ó Î·È Ó· Ù· Ê¿ÓÂ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÊÈ·ÏÙÈ΋˜ Ù·ÈÓ›·˜ “√ ‰ÚfiÌÔ˜” , Ô˘ ÛÎËÓÔı¤ÙËÛÂ Ô ∞˘ÛÙÚ·Ïfi˜ Δ˙ÔÓ Ã›ÏÎÔÔ˘Ù (‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ Ù˘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ Ù·ÈÓ›·˜ “∏ ÚfiÙ·ÛË” , Ô˘ ›¯·Ì ‰ÂÈ ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘ 2006). ∏ Ù·ÈÓ›·, Ì ‚¿ÛË ÙÔ ·Ïfi, ÛÊȯÙfi ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÙÔ˘ ı·ÙÚÈÎÔ‡ Û˘ÁÁڷʤ· Δ˙Ô ¶¤Ó¯ÔÏ, ‰È·Û΢‹ ÙÔ˘ ÔÌfiÙÈÙÏÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∫fiÚÌ·Î ª·Î∫¿ÚıÈ (“∫·ÌÈ¿ ·ÙÚ›‰· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÏÏÔı¿Ó·ÙÔ˘˜”), Ì·˜ ÌÂٷʤÚÂÈ Û’ ¤Ó· ÎÔÓÙÈÓfi ̤ÏÏÔÓ, fiÔ˘ Ô Ï·Ó‹Ù˘ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÚ¿ÛÂÈ ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜ ∞ÔÎ¿Ï˘„˘, ÂÓÒ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Â›Ù ¤¯Ô˘Ó Âı¿ÓÂÈ ·fi ›ӷ ›Ù ·˘ÙÔÎÙÔÓ‹ÛÂÈ, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ.

“ºıÈÓÔˆÚÈÓ‹ ÈÛÙÔÚ›·” Ì °ÈÒÚÁÔ ªÈ¯·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ “ÕÏÌ·”

√È ÌÔÓ·ÍȤ˜ Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ı·ÙÚÈ΋ ÛÎËÓ‹

Œ

Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Ù˘ ™Ô‚ÈÂÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘, Ô˘ ›‰Â Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Ó· ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ ı·ÙÚÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜ Ù˘ ¢‡Û˘, Ô ∞ÏÂÍ¤È ¡ÈÎÔÏ¿Á‚ÈÙ˜ ∞ÚÌÔ‡˙ˆÊ (1906-1086), Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ·Á·ËÙfi˜ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÔÈÓfi. ¢È·ÔÙÈṲ̂ӷ ·fi Ï˘ÚÈ΋ ‰È¿ıÂÛË, Ù· ΛÌÂÓ¿ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÊÚÔÓÙÈṲ̂ÓË ÏÔ΋, ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ Î·È ÌÂÏÔ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ, ÂÏ¢ıÂÚ›· ÛÙË Û‡ÓıÂÛË.

™Â ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi ·˘Ù¿ ÂÈÛ¿ÁÂÈ ¤Ó· ›‰Ô˜ ¯ÔÚÔ‡, ÂÓÒ Û ¿ÏÏ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ·Ó·¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ·ÂÈÎfiÓÈÛË ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Î·È ÚÔÛÒˆÓ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÙÔ “ª·ÎÚÈÓfi ‰ÚfiÌÔ” (1935), ÙËÓ “¶ÔÏÈÙ›· Ù˘ ·˘Á‹˜” (1940), ÙÔ “™ÈÙ¿ÎÈ ÛÙ· ÂÚ›¯ˆÚ·” (1943), Ù· “ÃÚfiÓÈ· ÂÚÈÏ¿ÓËÛ˘” (1954), ÙËÓ “πÛÙÔÚ›· ÛÙÔ πÚÎÔ‡ÙÛΔ (1959), ÙË “¢ˆ‰¤Î·ÙË ÒÚ·” (1960), ÙÔ “∫·Ë̤Ó ÌÔ˘ ª¿ÚÈΔ (1965), ÙË “¡˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ÂÍÔÌÔÏfiÁËÛË” (1967) Î·È ÙËÓ “∫ˆÌˆ‰›· ·ÏÈ¿˜ Ìfi‰·˜” (1975). ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·˘Ùfi ı·ÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ ·›¯ÙËΠ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “ºıÈÓÔˆÚÈÓ‹ ÈÛÙÔÚ›·” . ∂Ì‚ÏËÌ·ÙÈÎÔ› ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ÛÙË ‰Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·, Ô ƒÔÓÙÈfiÓ Î·È Ë §›ÓÙÈ· ÂÚÌËÓ‡ÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÛÎËÓ‹ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ·fi ÙÔÓ ª¿ÓÔ ∫·ÙÚ¿ÎË Î·È ÙËÓ ŒÏÏË §·Ì¤ÙË, ÙÔÓ ÕÁÁÂÏÔ ∞ÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ Î·È ÙËÓ ∞ÓÙÈÁfiÓË μ·Ï¿ÎÔ˘. ΔËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË ·Ú¿ÛÙ·ÛË Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· πˆ¿ÓÓ·˜ ªÈ¯·Ï·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ∂ÚÚ›ÎÔ˘ ªÂÏȤ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ¯ÚÔÓÈ¿ ʤÙÔ˜ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ “ÕÏÌ·” (∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∞ÎÔÌÈÓ¿ÙÔ˘ 1517). Δ· ÛÎËÓÈο Î·È Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· Â›Ó·È ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶¿ÙÛ·, ÔÈ ÊˆÙÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ∫·‚ԢΛ‰Ë, ÂÓÒ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Û˘Ó¤ıÂÛÂ Ë ∂˘·Óı›· ƒÂÌÔ‡ÙÛÈη. ΔÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ‡Ó Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ªÈ¯·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ (ƒÔÓÙÈfiÓ) Î·È Ë ∫·ÙÂÚ›Ó· ª·Ú·ÁÎÔ‡ (§›ÓÙÈ·). ∂›Ó·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ı·ÙÚÈ΋ Û‡ÌÚ·ÍË ÙˆÓ ‰˘Ô ËıÔÔÈÒÓ, Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ·Ó Î·Ï¿ Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ Î·È ¤‰ˆÛ·Ó ÚÂÛÈÙ¿Ï ËıÔÔÈ›·˜ Ì ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∂ÚÚ›ÎÔ˘ ÿ„ÂÓ “Δ˙ÔÓ °·‚ÚÈ‹Ï ªfiÚÎÌ·Ó” . μÚ‹Î·Ó ÙȘ ÏÂÙ¤˜, ÔχÙÈ̘ ˘ÔÎÚÈÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ

Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÓÒÓÔ˘Ó. ¢˘Ô ÌÔÓ·¯ÈÎÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÊıÈÓÔÒÚÔ˘ Û ¤Ó· ·Ú·ÏÈ·Îfi ıÂÚ·Â˘Ù‹ÚÈÔ. μÚ›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜. ªÔÓ·¯ÈÎfi˜ Î·È ÂÚÌËÙÈο ÎÏÂÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Â›Ó·È Ô ¿ÓÙÚ·˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ÁÈ·ÙÚfi Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘. ∂͈ÛÙÚÂÊ‹˜ Î·È ÙÚ˘ÊÂÚ‹ ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë Á˘Ó·›Î·, Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÙÔ ÌÔÓ·¯ÔÁÈfi Ù˘. ◊‰Ë ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌÈ· ÂÚ›ÂÚÁË ¤ÏÍË. ªÂ Û˘Ó¯›˜ ·Ó·‰ÚÔ̤˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ÏÂÙfi ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Î·È Ô͢‰ÂÚΛ˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘˜, ÙÔ ·ÓÙÈÊ·ÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ› fiÙÈ ÌfiÓË Ï‡ÛË ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·-

Ó·Ù·Ú·¯‹ ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ ·ÔÙÂÏ› Ë Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘. “¶Ôχ ·ÓıÚÒÈÓÔ Î·È ÙÚ˘ÊÂÚfi, ÁÂÌ¿ÙÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ·ÏÏ¿ Î·È È‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ηϤ˜ ÂÚÌËÓ›˜” , ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ô ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜. “ª·˜ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ ÌÂÙ¿‚·Û˘ ·fi ÙȘ ÙÚ·ÁÈΤ˜ ÛÙȘ ΈÌÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ˙ˆ‹˜. ¢ÂÓ Ê¤ÚÓÂÈ ÙÔÓ ·fiË¯Ô ÙÔ˘ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Ú·ÏÈÛÌÔ‡. ∂›Ó·È ¤Ó· ΛÌÂÓÔ ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi. ∞ÊÔÚ¿ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Ô˘ ˙Ô˘Ó ÎÏÂÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙÔ Î·‚Ô‡ÎÈ ÙÔ˘˜. ∂‰Ò Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È ‰˘Ô ÌÔÓ·ÍȤ˜”. √ ªÈ¯·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ “Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ô ÎfiÛÌÔ˜, ηıÒ˜ ¤¯Ô˘Ì È¿ÛÂÈ ¿ÙÔ ÔÏÈÙÈο Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο”. ¢·Ó¿Ë ª·Ú›ÙÛ·

ΔÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ μ·Û›ÏË ∫·ÙÛÈÎÔÓÔ‡ÚË ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÈ ÙË ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô

“∫·ÏÈÊfiÚÓÈ· ¡ÙÚ›ÌÈÓ” ·fi ÙÔ £ÂÛÛ·ÏÈÎfi £¤·ÙÚÔ Δ√ ¢∏.¶∂.£∂. §¿ÚÈÛ·˜ -

“£ÂÛÛ·ÏÈÎfi £¤·ÙÚÔ” ı· ÂÁηÈÓÈ¿ÛÂÈ ÙË ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ı·ÙÚÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ μ·Û›ÏË ∫·ÙÛÈÎÔÓÔ‡ÚË “∫·ÏÈÊfiÚÓÈ· ¡ÙÚ›ÌÈÓ” (∞’ ∫Ú·ÙÈÎfi μÚ·‚Â›Ô £Â·ÙÚÈÎÔ‡ ŒÚÁÔ˘ 2002) ı· οÓÂÈ ÚÂÌȤڷ ÛÙȘ 29 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ “£¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ª‡ÏÔ˘”. ∏ ÛÎËÓÔıÂÛ›· Î·È Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· Â›Ó·È ÙÔ˘ °È¿ÓÓË πÔÚ‰·Ó›‰Ë, Ù· ÛÎËÓÈο - ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· Ù˘ ∂ϤÓ˘ ™ÙÚÔ‡ÏÈ· Î·È ‚ÔËıfi˜ ÛÎËÓÔı¤ÙË Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜ ƒ·ÙÔÙ¿ÛÈÔ˜. ΔÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÔÈ: ™Ù¤ÏÈÔ˜ ∫·Ï·˚Ù˙‹˜ (¡Ù›ÓÔ˜), ∞ÓÙÒÓ˘ ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ (ÕÚ˘), ∞ÚÂÙ‹ ¡Ù¿ÏÈÔ˘ (∫È΋) Î·È πˆ¿ÓÓ· ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ï‹ (°ÈÔ‡ÏË). £¤Ì· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È ÔÈ ÙÚ·ÁÂÏ·ÊÈΤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ‰‡Ô Ï·˚ÎÒÓ ·È‰ÈÒÓ, Ô˘ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· ÌËÓ ¿Ó ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi Î·È Ó· ηٷʇÁÔ˘Ó Û ¤Ó·

new age ÎÔÈÓfi‚ÈÔ ÛÙËÓ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ·. ™Â ·˘Ù‹ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, Î·Ù·Ï˘ÙÈ΋ Â›Ó·È Ë Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÂÓfi˜ ·›ı·ÓÔ˘ ı›Ԣ, Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Î·Ù’ ¢ı›·Ó ·fi ÙȘ ‰ÂηÂٛ˜ ÙÔ˘ ’50 Î·È ÙÔ˘ ’60.

√ μ·Û›Ï˘ ∫·ÙÛÈÎÔÓÔ‡Ú˘ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÁÚ¿ÊÂÈ: “... ΔÔ ¤ÚÁÔ Â›Ó·È Û·Ó ¤Ó· ÊÏ·˜, Ô˘ ÙÔ˘˜ È¿ÓÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¯·˙Â‡Ô˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÛÎÔÙÂÈÓ‹ fiÚÙ·. ∂›Ó·È ·È‰È¿ ΈÌÈο,

·Ê·ÛÈο, ¯·Ì¤Ó· οÔ˘ Û ̛· ÌÂÙ·ÂÊË‚È΋ ËÏÈΛ·, ·ÂÏÈṲ̂ӷ Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηӤӷ Úfi‚ÏËÌ· Ó· Ù· ·Ú·‰Â¯ÙÔ‡Ó fiÏ· ·˘Ù¿, ÂÎÙfi˜ ›Ûˆ˜ ·fi ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô. ŸÙ·Ó ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚Ô˘Ó ÎÈ ·˘Ùfi, ÙfiÙ ‰È·‚·›ÓÔ˘Ó ÙÔ Î·ÙÒÊÏÈ. ΔËÓ ¿ÏÏË Ì¤Ú·, Û·Ó ÂÌÊ·Ó›ÛÔ˘Ì ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·, ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÂΛ. μϤÔ˘Ì ÌfiÓÔ ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È Ô˘ Ù· ηٿÈÂ. ∫È ¤Ó· ·Ú¿ÍÂÓÔ ·Ì˘‰Úfi ʈ˜ οÔ˘ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜, ÌÔÚ› Ó· ‹Ù·Ó ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ Ê·ÎÔ‡, ÌÔÚ› Ó· ‹Ù·Ó ¤Ó· ÚÒÙÔ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ï·Ì‡ÚÈÛÌ· Ô˘ ¿ÊËÛ·Ó ›Ûˆ ÙÔ˘˜” . ∏ Ó¤· ·˘Ù‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ “∫·ÏÈÊfiÚÓÈ· ¡ÙÚ›ÌÈÓ” Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¶··¯ÚfiÓË, Ô˘ ÚÒÙÔ˜ ›¯Â ÂÚÌËÓ‡ÛÂÈ Ì ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ §Â˘Ù¤ÚË ÛÙÔ “°¿Ï·” ÙÔ˘ μ·Û›ÏË ∫·ÙÛÈÎÔÓÔ‡ÚË (∂ıÓÈÎfi £¤·ÙÚÔ, 2006).

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 O∫Δøμƒπ√À 2010

31

“¢È·‚¿˙ˆ”: ∞ÊȤڈ̷ ÛÙÔ ¡¿ÓÔ μ·Ï·ˆÚ›ÙË ™Δ∏ ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¡¿ÓÔ˘ μ·Ï·ˆÚ›ÙË Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÙÔ Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ “¢È·‚¿˙ˆ”. ŒÓ· ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔ ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi ÔÈËÙ‹ ÛÙÔÓ 21Ô ·ÈÒÓ· ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Ë ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ ∞ÚÛÂÓ›Ô˘. “√ ¡¿ÓÔ˜ μ·Ï·ˆÚ›Ù˘ Â›Ó·È ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ - ηÏÏÈÙ¤¯ÓË Ù˘ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜. ∑ÂÈ ¿ÓÙ· Û ¤Ó· ÙÚ¿Ó˙ÈÙ, ÛÙÔ “ÌÂٷ͇” ∂˘ÚÒ˘ Î·È ∞ÌÂÚÈ΋˜, ‚ÔÚ›Ԣ Î·È ÓÔÙ›Ô˘ ËÌÈÛÊ·ÈÚ›Ô˘, ÛÙ· ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ (Î·È ¿Ú· ÂÏÏËÓÈ΋˜) ·Ú¿‰ÔÛ˘ Î·È ÛÙËÓ ÂÏ·ÊÚfiÙËÙ· Ù˘ “ÈÛËÌÂÚÈÓ‹˜ Ì·˜ ÂÔ¯‹˜” . Œ¯ÂÈ Î·ÏÏÈÂÚÁ‹ÛÂÈ fiÏ· Ù· ›‰Ë Ù˘ ÁÚ·Ê‹˜ (·fi ÙËÓ Ô›ËÛË, ÙËÓ Â˙ÔÁÚ·Ê›·, ÙÔ ı¤·ÙÚÔ Î·È ÙÔ ‰ÔΛÌÈÔ), ‚Ú·‚‡ÙËΠ‰ÈÂıÓÒ˜, ·Ó‹ÎÂÈ ϤÔÓ ÛÙÔÓ ÎÔÚÌfi Ù˘ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜, ÂÓÒ ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ (Î·È ·˘Ùfi˜ Î·È fiÛÔÈ Â›¯·Ó ÂÌÓ¢ÛÙ› ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ‹ / Î·È ÙÔ ÌÂÏÂÙÔ‡Û·Ó). ∂›Ó·È ·ÍÈÔı·‡Ì·ÛÙÔ Ô˘ ÌÈ· ˙ˆ‹ ¤¯ÂÈ ¯ˆÚ¤ÛÂÈ ÙfiÛ˜ ÂÌÂÈڛ˜, Ú‡̷ٷ, ÚfiÛˆ·, ΛÌÂÓ·, ÙfiÔ˘˜ Î·È È‰¤Â˜. √ ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ¡¿ÓÔ˘ μ·Ï·ˆÚ›ÙË ÁÈ· ÙÔ “ÂÏÏËÓÈÎfi” ÂÚÓ¿ ̤۷ ·fi ÙË “ıˆڛ· Ù˘ ÁÚ·Ê‹˜” ÙÔ˘. ∏ ÚÔÊÔÚÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂÈ Ì¤Ûˆ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ ÙȘ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ Ì˘ıÈΤ˜ Ï¢ڤ˜ Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜. √ μ·Ï·ˆÚ›Ù˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÂÓÙ¤ÏÂÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ì ÙÔ ˘ÂÚÚÂÏÈ·ÛÙÈÎfi Ì ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi, ·Ó·Î·Ï‡ÙÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· Î·È ÁÚ·Ê‹ fi¯È ÙËÓ Î·ı·ÚfiÙËÙ· Î·È ÙÔ Êˆ˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ ‰ÈÔÓ˘ÛÈ·Îfi “ÕÏÏÔ” , Ì›· ·Ú¿ÏÔÁË, ·Ú¿‰ÔÍË Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ÏËıˆÚÈÎfiÙËÙ·, Ô˘ ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È, ¿ÏψÛÙÂ, Û fiϘ ÙȘ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ Ï¢ڤ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÓˆÙÂÚÈÎfiÙËÙ·˜ - ÂÓfi˜ ÌÔÓÙÂÚÓÈÛÌÔ‡ Ô˘ Û˘¯Ó¿ ˙ËÙ¿ Ó· ηχ„ÂÈ ÙÔ ˘·ÚÍÈ·Îfi ÎÂÓfi ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ·fi ÙÔ ·›ÛıËÌ· Ù˘ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ. √ ¡¿ÓÔ˜ μ·Ï·ˆÚ›Ù˘ ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ΛÌÂÓ· ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÌÔÓÙÂÚÓÈÛÌfi Î·È ÙÔÓ ˘ÂÚÚ·ÏÈÛÌfi. Δ· ‰ÔΛÌÈ¿ ÙÔ˘ Ì ٛÙÏÔ “°È· Ì›· ıˆڛ· Ù˘ ÁÚ·Ê‹˜” ¤¯Ô˘Ó ÂΉÔı› Û ‰‡Ô ÙfiÌÔ˘˜ Ô˘ ÂÏ›˙ˆ Û‡ÓÙÔÌ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÙÚÂȘ Î·È ÛÙ· ÔÔ›· ı· ÚÔÛÙÂı› Ì›· Ôχ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙÔÓ ŸÌËÚÔ Î·È ÙÔ È‰È·›ÙÂÚÔ ÓfiËÌ· Ô˘ ·ÔÎÙ¿ Û ·˘ÙfiÓ Ë ·ÏÊ¿‚ËÙÔ˜.

∂›ıÂÛË ÏËÛÙÒÓ ÛÙÔ ¡. ∫Ô‡Ó‰Ô˘ÚÔ ∂¶π£∂™∏ ·fi ÙÚÂȘ ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔ-

ÊfiÚÔ˘˜ ÏËÛÙ¤˜ ‰¤¯ÙËÎÂ Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ¡›ÎÔ˜ ∫Ô‡Ó‰Ô˘ÚÔ˜, Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘, ÛÙËÓ Ô‰fi ¢ÈÎ·È¿Ú¯Ô˘ ÛÙÔ ªÂÙ˜. √ ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ÎÔÈÌfiÙ·Ó ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡, fiÔ˘ ÔÈ ÙÚÂȘ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ Ì‹Î·Ó, ·Ú·‚È¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ fiÚÙ·. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜, ÙÔÓ ·ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ·Ó, ÙÔÓ ¯Ù‡ËÛ·Ó ¿ÁÚÈ· ηÈ, ·ÊÔ‡ ¿Ú·Í·Ó ÂÚ›Ô˘ 3.000 ¢ÚÒ ·fi ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ Î·È ÌÈ· ËÏÂÎÙÚÈ΋ Û˘Û΢‹, ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËηÓ. √ ¡›ÎÔ˜ ∫Ô‡Ó‰Ô˘ÚÔ˜ ÙËÏÂÊÒÓËÛ Û ʛÏÔ ÙÔ˘, Â›Û˘ ÁÓˆÛÙfi ÛÎËÓÔı¤ÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔÓ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi ∫Ú·ÙÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ, fiÔ˘ ÂÈÛ‹¯ıË ÛÙË ªÔÓ¿‰· ∂ÓÙ·ÙÈ΋˜ £ÂÚ·›·˜, ηıÒ˜ ˘¤ÛÙË ÌÈÎÚfi ÈÛ¯·ÈÌÈÎfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi Î·È ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ.


¢ÈÂıÓ‹ 32

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 O∫Δøμƒπ√À 2010

°ÂÚÌ·Ó›·

∂Ó fi„ÂÈ „ËÊÔÊÔÚ›·˜ ÛÙË °ÂÚÔ˘Û›· Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙÔ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi

¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ ·fi ÂÍÙÚÂÌÈÛÙ¤˜

™˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Î·È Ù·Ú·¯¤˜ ÛÙË °·ÏÏ›·

μ∂ƒ√§π¡√, 21.

™Δ∏ °ÂÚÌ·Ó›· ˙Ô˘Ó ¿Óˆ ·fi 1.000 “‰˘ÓËÙÈο ‚›·ÈÔÈ” ÈÛÏ·ÌÈÛÙ¤˜ Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÍÙÚÂÌÈÛÙÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÎÚÈ‚ˆı› fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÛÙ·ıÂÚ¿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Û ¤ÎıÂÛ‹ Ù˘ Ë √ÌÔÛÔӉȷ΋ ÀËÚÂÛ›· ∂Ú¢ÓÒÓ (BKA). ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÀËÚÂÛ›·, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÏ·ÌÈ΋ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, fiÔ˘ ıˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÂÈı¤ÛÂȘ Ù˘ 11˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2001 ÛÙȘ ∏¶∞, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ, ÂÓÒ Â› ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË 352 ¤Ú¢Ó˜. “∞ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿Óˆ ·fi 1.000 ÈÛÏ·ÌÈÛÙ¤˜ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ‰È·Ú¿ÍÔ˘Ó ‚›·È˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ ›‰È·, ÔÈ ·Ú¯¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙÔ›ÛÂÈ 131 ÈÛÏ·ÌÈÛÙ¤˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ “˘ÔÎÈÓËÙ¤˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÒÓ” Î·È ÎÚ·ÙÔ‡Ó Ê·Î¤ÏÔ˘˜ ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ 274 Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì·˙› ÙÔ˘˜. ∏ ·ÂÈÏ‹ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÈı¤ÛÂˆÓ ·fi ÈÛÏ·ÌÈÛÙ¤˜ ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ÂÎ Ó¤Ô˘ ¤ÓÙÔÓ· ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÌÂÙ¿ ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÂÚ› ·ÔÙÚÔ‹˜ ÂÈı¤ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ¯¿ÚË Û fiÛ· ·ÔÎ¿Ï˘„ °ÂÚÌ·Ófi˜ ˘‹ÎÔÔ˜ Ô˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó. ∫·Ù¿ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ, Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ÈÛÏ·ÌÈÛÙÈÎÔ‡ ÂÍÙÚÂÌÈÛÌÔ‡ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÛÙÂÓ¿ Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÍÂÓÔÊÔ‚›·˜. ™Â ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ºÚ›ÓÙÚȯ ŒÌÂÚÙ, Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È ÚÔÛΛÌÂÓÔ ÛÙÔ ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ÎfiÌÌ· (SPD), ÙÔ 58% ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ Ô˘ ÂÚˆÙ‹ıËÎ·Ó ÂͤÊÂÚ ÙË ÁÓÒÌË fiÙÈ Ë ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÙˆÓ ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ ÛÙË ¯ÒÚ· “Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ›” , ÂÓÒ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Ì ÙË ‰‹ÏˆÛË “‰ÂÓ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ÕÚ·‚˜” ·˘Í‹ıËΠ·fi ÙÔ 44% Ô˘ ηٷÁÚ·ÊfiÙ·Ó ÙÔ 2003 ÛÙÔ 55% ÂʤÙÔ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ, ·fi„ÂȘ Ô˘ ¿ÏÏÔÙ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÓÂÔÓ·˙›, ϤÔÓ ÂÍ·ÏÒÓÔÓÙ·È Ôχ ¢ڇÙÂÚ· ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∏ BKA ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ ‚›·˜ ·fi ̤ÚÔ˘˜ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈÒÓ ¤¯ÂÈ ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÙ› ·fi ÙÔ 1990 ÎÈ ÂÓÙ‡ıÂÓ, Ì 9.000 ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ‰˘ÓËÙÈÎÔ› ‡ÔÙÔÈ. ∫¿ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ‰‹ÏˆÛË, Ë ÔÔ›· ÂÚÌËÓ‡ıËΠˆ˜ ÍÂοı·ÚË ‰ÂÍÈ¿ ÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, Ë Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ Â› ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ fiÙÈ Ô “ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÙ‡¯ÂÈ ¤Ú· ÁÈ· ¤Ú·” ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·.

¶∞ƒπ™π, 21.

¢

È·‰Ëψ٤˜ ·¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ª·ÛÛ·Ï›·˜, Ó·ÚÔ› ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó Û ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÛÙË §˘ÒÓ, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÔÈ °¿ÏÏÔÈ ÁÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ Â› ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi. ΔÔ ¤Ó· ٤ٷÚÙÔ ÙˆÓ ‚ÂÓ˙ÈÓ¿‰ÈÎˆÓ ÛÙË °·ÏÏ›· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η‡ÛÈÌ·, ·Ú¿ ÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙› Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Ù· ‰È˘ÏÈÛÙ‹ÚÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÏ›ÛÂÈ ·ÂÚÁÔ›.

∞fi ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶¤ÌÙ˘, ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ‰È˘ÏÈÛÙ‹ÚÈÔ ∂Ù¿ÓÁÎ-ÓÙÂ-ªÂÚ, ηıÒ˜ Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜ Î·È ÛÙ· Ù·¯˘‰ÚÔÌ›·, ·¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ª·ÛÛ·Ï›·˜, ·’ fiÔ˘ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ù‹ÛÂȘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. ¡¤Â˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ͤÛ·Û·Ó ÛÙË §˘ÒÓ, fiÙ·Ó ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ΢ӋÁËÛ·Ó Ó·ÚÔ‡˜ Ô˘ ·Ó·Ô‰ÔÁ‡ÚÈÛ·Ó ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·È ¤Ù·Í·Ó ÌÔ˘Î¿ÏÈ·. ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Âȯ›ÚËÛ·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ·ˆı‹ÛÔ˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ‰·ÎÚ˘ÁfiÓ·. ª·ıËÙ¤˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜. “¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÔÈ Ù·Ú·Í›Â˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÏfiÁÔ ÛÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙›. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· „ËÊÈÛÙÔ‡Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙÔ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎÔ› ÔÈ °¿ÏÏÔÈ ÁÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, ÂÈÛ‡‰ÔÓÙ·˜ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙË °ÂÚÔ˘Û›·. √È Á¿ÏÏÔÈ ÁÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ ·ÊÔ‡ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¿Óˆ ‚Ô˘Ï‹˜ ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Ó· ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË, ‰‹ÏˆÛ ۋÌÂÚ· ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ËÁ‹ ÚÔ˜ ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ƒfiÈÙÂÚ. ∏ ËÁ‹ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ÔÈ ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢fiÌÂÓÔÈ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÙ›ÓÂÈ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÙÚÔÔÏÔÁ›Â˜ ÁÈ· Ó· ÂÈ‚Ú·‰‡ÓÔ˘Ó ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜

Î·È Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ÌËÓ ·Ú·Ù›ÓÔ˘Ó ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ¤Ú·Ó Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. Δ· ·ÚÈ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ - Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˘ ËÏÈΛ·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÛÙ· 62 ·fi Ù· 60 ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ë ·‡ÍËÛË ÛÙ· 67 ·fi Ù· 65 Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· Î·È ÌÂÙ¿ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ Ï‹ÚË Û‡ÓÙ·ÍË, ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÁÎÚÈı› ·fi ·ÌÊfiÙÂÚ· Ù· ÛÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙› ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ۋÌÂÚ· “ÛηӉ·ÏÒ‰ÂȘ” ÙȘ ‚È·ÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙË °·ÏÏ›· ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÙˆÓ ‰È·‰ËÏÒÛÂˆÓ Î·Ù¿ Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ‰È·‚‚·›ˆÛ ˆ˜ “ÔÈ Ù·Ú·¯ÔÔÈÔ› ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ϤÍË” . “∂›‰· ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Ù˘ §˘ÒÓ ¯ı˜, Â›Ó·È ÛηӉ·Ï҉˜. ¢ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Ù·Ú·¯ÔÔÈÔ› ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ϤÍË Û ÌÈ· ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ™·ÚÎÔ˙›. “¢ÂÓ Â›Ó·È ·Ô‰ÂÎÙfi, ı· Û˘ÏÏËÊıÔ‡Ó, ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó Î·È ı· ÙÈ̈ÚËıÔ‡Ó, ÛÙË §˘ÒÓ fiˆ˜ Î·È ·ÏÏÔ‡. ∂Âȉ‹ ÛÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Ì·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¤Ó· ÛˆÚfi ÙÚfiÔÈ Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Î·Ó›˜, fï˜ Ë ‚›· Â›Ó·È Ô ÈÔ ‰ÂÈÏfi˜, Ô ÈÔ ·Ó¤ÍÔ‰Ô˜, Î·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ô‰ÂÎÙfi”, ÚfiÛıÂÛÂ Ô °¿ÏÏÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜.

∂Ì̤ÓÔ˘Ó Ù· Û˘Ó‰Èοٷ Δ· Á·ÏÏÈο Û˘Ó‰Èοٷ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Ì›· Ó¤· Ë̤ڷ ·ÂÚÁÈ·ÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·È ‰È·‰ËÏÒÛÂˆÓ Î·Ù¿ Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ó, ›Ûˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÂÓÒ Ë Á·ÏÏÈ΋ ËÁÂÛ›· Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ Â-

ȯ›ÚËÛË Ù˘ ¿ÚÛ˘ ÙÔ˘ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ Î·ÙÂÈÏËÌÌ¤ÓˆÓ ‰ÂÍ·ÌÂÓÒÓ ·Ôı‹Î¢Û˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ CGT ªÂÚÓ¿Ú ΔÈÌfi ‰‹ÏˆÛ ۋÌÂÚ· fiÙÈ “‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ÏfiÁÔ˜ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌÔ‡” ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ηٿ Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘, ÚÔ˚‰Â¿˙ÔÓÙ·˜ ÁÈ· Ó¤· ÎÏÈ̿ΈÛË ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. Δ· Á·ÏÏÈο Û˘Ó‰Èοٷ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ, Ô˘ ‰È·ÚÎÔ‡Ó Â‰Ò Î·È Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜. ª·ıËÙ¤˜ Î·È ÊÔÈÙËÙ¤˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Î·È ¿ÏÈ Ó· ‰È·‰ËÏÒÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ·.

√ Á·ÏÏÈÎfi˜ Δ‡Ô˜ Δ· Á·ÏÏÈο Û˘Ó‰Èοٷ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Ì›· Ó¤· Ë̤ڷ ·ÂÚÁÈ·ÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·È ‰È·‰ËÏÒÛÂˆÓ Î·Ù¿ Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ó, ›Ûˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· Û¯fiÏÈ· ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÙÔ˘˜ ʇÏÏÔ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÙÂ-

ÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ı¤Ì·: - LES ECHOS (ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰·): ÀÔʤڷÌ Â› ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ·Ó¿Ù˘Í˘, Ë ÔÔ›· ·ÚÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘, ÂȉÈο Û ËÏÈ˘ οو ÙˆÓ 25 Î·È ¿Óˆ ÙˆÓ 55. ∏ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ Â›Ó·È ·ÔÚÚÈÙ¤· ÁÈ·Ù› Ë ¯ÒÚ· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ¿„ÂÈ ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛ‹ Ù˘ fiÙÈ “‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì¤ÏÏÔÓ” . ªfiÓÔ ·Ó ·Ù¿ÍÔ˘Ì ÙÔ “¯ˆÚ›˜ ̤ÏÏÔÓ” Û‡Ó‰ÚÔÌÔ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÂÈÙ‡¯Ô˘Ì Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË, ηıÒ˜ Î·È Û fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ: ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈΤ˜, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜, ÔÏÈÙÈΤ˜ Î.Ï. - LIBERATION (·ÚÈÛÙÂÚ‹): ŸÏÔ ·˘Ùfi ηıÔ‰ËÁÂ›Ù·È ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È fiÙÈ ÂÓ Ì¤Ûˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ù›ÔÙ· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ. ∏ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ‹‰Ë ˘‹Ú¯Â Î·È Â›Ó·È ‚·ı‡ÙÂÚË. ∞˘ÙÔ› Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ‰È·‰ËÏÒÓÔ˘Ó ¤¯Ô˘Ó ηٷÓÔ‹ÛÂÈ fiÙÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÓËÏÈΛˆÛË Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ·Á›‰Â˜. ªfiÏȘ „ËÊÈÛÙ› Ë ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈ-

ÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎÔ‡, Ë Â·Ó¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ı· Á›ÓÂÈ Ì¤Á· ˙‹ÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÚÔ‰ÚÈ΋ ıËÙ›·. - LE FIGARO (Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋): ∏ ¤ÎÏËÍË (ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi) ÁÈÁ·ÓÙÒÓÂÙ·È ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ °¿ÏÏÔ˘˜ Ì ÙfiÛÔ ÌÈÎÚ‹ Û˘Ó·›ÛıËÛË Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ∏ ÎÚ›ÛË Â›Ó·È ·ÓÙ·¯Ô‡ ·ÚÔ‡Û·, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ›Ûˆ Ù˘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÔÚÔ˘˜ Î·È ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ó· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó ·˘ÛÙËÚ¿ ̤ÙÚ·. Ãı˜, ‹Ù·Ó Ë ÛÂÈÚ¿ Ù˘ μÚÂÙ·Ó›·˜. ∞ÏÏ¿ Ô˘ıÂÓ¿ ·ÏÏÔ‡, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔηϤÛÂÈ ·˘Ù¿ Ù· ‰Ú·ÛÙÈο ̤ÙÚ· ÙfiÛÔ ·ÎÚ·›Â˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ. ∏ ÂÍ·›ÚÂÛ‹ Ì·˜ Û›ÁÔ˘Ú· ¤¯ÂÈ ÙȘ Ú›˙˜ Ù˘ ÛÙËÓ ·ÓÈηÓfiÙËÙ· Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ Âϛ٠ӷ ηٷÓÔ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹. √È °¿ÏÏÔÈ ıˆÚÔ‡Ó ‰Â‰Ô̤ÓÔ ¤Ó· ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËΠÌÂÙ¿ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ÙÔ ‚ϤÔ˘Ó Ó· Ù›ıÂÙ·È ÂÓ ·ÌÊÈ‚fiψ. - OUEST FRANCE (ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋): ∏ °·ÏÏ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ˘fi ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Î·È Û ÔÏÏ¿ Â›‰·. √ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ Ô˘ ÂͤٷÛ ÂÍÔÓ˘¯ÈÛÙÈο Ù˘ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘. ¶ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô ·ÈÒÓ˜, Ù· Ô‰ÔÊÚ¿ÁÌ·Ù· ÚÔοÏÂÛ·Ó ·ÓËÛ˘¯›· ÛÙ· ‚·ÛÈÏÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ™‹ÌÂÚ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔηÏÔ‡Ó ·ÓÈÎfi ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘. ∏ Â˘Úˆ·˚΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÎËÓ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·‰È¿ÊÔÚË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË Á·ÏÏÈ΋ ÎÚ›ÛË. ™ÙÔ ¢Ô˘‚Ï›ÓÔ, ÙË §ÈÛÛ·‚fiÓ· ‹ ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô¯Úˆı› Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘˜ Ó· ηٷÈÔ‡Ó ÙÔ Ê·ÚÌ¿ÎÈ. Ãı˜ ‹Ù·Ó Ë μÚÂÙ·Ó›·. ∏ Á·ÏÏÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ÛÙÂÓ¿.

√È ÂÈÚËÓ¢ÙÈΤ˜ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ÛÙË ª. ∞Ó·ÙÔÏ‹ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ηٷÚÚ‡ÛÔ˘Ó

ÃÙ›˙Ô˘Ó ¿Óˆ ·fi 600 ηÙÔÈ˘ ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ Ÿ¯ıË π∂ƒ√À™∞§∏ª, 21.

∂μƒ∞π√π ¤ÔÈÎÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹-

ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ·fi 600 ηÙÔÈÎÈÒÓ ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ Ÿ¯ıË, ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÌÔÚ·ÙfiÚÈÔ˘Ì ÛÙÔÓ ÂÔÈÎÈÛÌfi ÚÈÓ ·fi ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ·Ó¤ÊÂÚ ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË. √ Ú˘ıÌfi˜ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ Â›Ó·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ÊÔÚ¤˜ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ˜ ·fi ÂΛÓÔÓ Ô˘ ˘‹Ú¯Â ÚÈÓ ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ “·ÁÒÌ·ÙÔ˜” ÛÙÔÓ ÂÔÈÎÈÛÌfi, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË Peace Now. “™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ì·˜, 600 Ì 700 ηÙÔÈ˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È Ì¤Û· Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÌËÓfi˜, οÙÈ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ¤Ó· Ú˘ıÌfi ÙÂÙÚ·Ï¿ÛÈÔ ·˘ÙÔ‡ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›ÙÔ ÚÈÓ ·fi ÙÔ ¿ÁˆÌ·” Ù˘ ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ Ó¤ˆÓ ηÙÔÈÎÈÒÓ, ›Â Ë Ã¿ÁÎÈÙ √ÊÚ¿Ó. ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ˙ËÙËı› Ó· ¯ÙÈÛÙÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· 2.000 ηÙÔÈ˘, ÂÓÒ 13.000 ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ ¿‰ÂȘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ª¤ÓÙ˙·ÌÈÓ ¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘ ·ÚÓ‹ıËΠӷ ·Ú·Ù›ÓÂÈ ÙÔ ÌÂÚÈÎfi ¿ÁˆÌ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ‰Ú·-

ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ‚ڷ˚ÎÔ‡˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ Ÿ¯ı˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÓÔ‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ 26 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ·Ú¿ ÙȘ ·Ï·ÈÛÙÈÓȷΤ˜ Î·È ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÎÎÏ‹ÛÂȘ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ª·¯ÌÔ‡ÓÙ ∞Ì¿˜ ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ·Ó ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ô ÂÔÈÎÈÛÌfi˜. √È ÂÈÚËÓ¢ÙÈΤ˜ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ηٷÚÚ‡ÛÔ˘Ó Î·È Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰È¿ÛˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ∏ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓȷ΋ ∞Ú¯‹ οÏÂÛ ۋÌÂÚ· ÙȘ ∏¶∞ Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó ÛÙËÓ “ηٿʈÚË ÚfiÎÏËÛË” Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Ë ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ ηÙÔÈÎÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ ‚ڷ˚ÎÔ‡˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ Ÿ¯ı˘. “∞˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÊˆÚË ÚfiÎÏËÛË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓ›Ô˘˜, ÙÔ˘˜ ÕÚ·‚˜ Î·È ÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ··ÈÙ› Ì›· ·¿ÓÙËÛË ·Ú·‚È΋, ‰ÈÂıÓ‹ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋” , ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ °·ÏÏÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Ô ¡·Ì›Ï ∞ÌÔ‡ ƒÔ˘ÓÙ¤ÈÓ·, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓȷ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ª·¯ÌÔ‡ÓÙ ∞Ì¿˜.

ŒÓ·˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∞Ì¿˜, Ô ¡ÈÌÚ Ã·Ì¿ÓÙ, ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ °·ÏÏÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô fiÙÈ Ô ∞Ì¿˜ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙȘ ∏¶∞ ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÂÓfi˜ ·Ï·ÈÛÙÈÓÈ·ÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· ÚÈÓ ÙÔ 1967. “ªÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ›ÛÌ· ÙˆÓ πÛÚ·‹Ï Î·È Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Ë ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ¤Î·Ó Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ¤ÎÎÏËÛË ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ηÙÔ¯‹˜ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ 1967, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÂÓfi˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘, ‚ÈÒÛÈÌÔ˘

Î·È Î˘Ú›·Ú¯Ô˘ ·Ï·ÈÛÙÈÓÈ·ÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ı· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÂÈۋ̈˜ ·fi ÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙÔ ·Ï·ÈÛÙÈÓÈ·Îfi ÎÚ¿ÙÔ˜” , ‰‹ÏˆÛ ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂÈ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ô˘ ı· ‰È·Ù˘ˆı› ·˘Ùfi ÙÔ ·›ÙËÌ·. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ô ÈÛÚ·ËÏÈÓfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ó· ·ÓÙÈηıÈÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ı˘Ú›‰Â˜ Ô˘ ı· ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ˘˜ Ù˘ ηÙ¯fiÌÂÓ˘ ¢˘ÙÈ΋˜ Ÿ¯ı˘ ÙȘ ¿‰ÂȘ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÛÙÔ πÛÚ·‹Ï, Û‡Ìʈӷ Ì ‰Ë-

ÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ ÙÔ˘ °·ÏÏÈÎÔ‡ ¶Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ‚ÈÔÌÂÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜, Ô˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·fi Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÙÔ˘˜ ·ÔÙ˘ÒÌ·Ù·, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ***ŒÓ· ÈÛÚ·ËÏÈÓfi ÌË Â·Ó‰ÚˆÌ¤ÓÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ drone Û˘ÓÂÙÚ›‚Ë Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ °¿˙·˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÚÈÛ˘ÓÂϤÁË ·fi ÌÈ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÌÔÓ¿‰·, ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ·fi ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ËÁ‹. “TÔ drone Û˘ÓÂÙÚ›‚Ë ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ °¿˙·˜, ηٿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ· ·fi Ù¯ÓÈ΋ ‚Ï¿‚Ë” , ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ °·ÏÏÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ¤Ó·˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡” . ªÈ· ÌÔÓ¿‰· ÂÛÙ¿ÏË ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÙÒÛ˘ ÁÈ· Ó· ÂÚÈÛ˘ÏϤÍÂÈ ÙÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜” , ÚfiÛıÂÛÂ. ∞˘Ù¿ Ù· drone ÌÂÙ·‰›‰Ô˘Ó Û Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ÙÔ̤· ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÙÔ‡Ó Î·È ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÈÛÚ·ËÏÈÓfi ÛÙÚ·Ùfi Ó· ÂÓÙÔ›˙ÂÈ Èı·ÓÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ·Ï·ÈÛÙÈÓÈ·ÎÔ‡˜ ÂÎÙÔÍÂ˘Ù‹Ú˜ ˘Ú·‡ÏˆÓ. √ÚÈṲ̂ӷ drone ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Î·È ÔÏÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 33

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 O∫ΔøBPI√À 2010

K§EI™IMO TH™ 21H™ √∫Δøμƒπ√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

1.585,88

-0,21

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALAPIS (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) FOLLI - FOLLIE (K√) FORTHNET (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) INTRACOM HOLDINGS (∫√) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MARFIN POPULAR BANK (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ¢√§ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫∞∂ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√) Ã∞§∫√ƒ (∫∞)

1,57 5,27 19,08 5,12 6,2 17,4 0,68 7,05 10,01 0,57 1,47 5,55 4,05 0,83 1,63 1,05 3,53 0,92 2,5 3,81 2,3 4,08 2,74 12,43 0,79 8,2 1,2 3,28 5,77 6 4,33 4,87 1,84 0,63 3,19 4,65 4,01 8,69 0,46 0,37 7,75 4,62 11,32 12,91 12,26 5,61 4,03 4,74 4,35 2,53 4,08 3,2 15,89 10 0,78 0,69

0,64 287.687 -0,57 1.205.984 0,95 531.445 0,79 1.204.598 1,64 12.866 -1,14 32.280 -1,45 83.855 3,37 26.123 2,14 52.429 -1,72 266.293 3,52 8.663 0,36 32.812 0,75 11.733 1.159.351 0,62 717.084 0,96 105.375 11.656 -1,08 375.161 1,63 98.094 -0,26 34.049 0,44 124.005 -0,73 25.426 -3,18 59.563 0,08 413.240 -1,25 12.007 -2,84 4.396.169 1,69 8.080 4,46 435.881 95.291 1,69 474.977 0,7 2.397 -0,2 39.634 1.609 -1,56 77.125 0,31 155.519 1,53 1.493 -1,47 1.036.294 3,82 170.398 -2,13 40.285 5.200 1,97 67.378 1,54 228.952 -0,26 5.215 0,08 5.263 0,16 792.274 0,18 446.942 -0,49 1.248.573 185 6,1 3.543 2,02 63.529 1,49 322.496 0,95 141.048 -1,3 28.606 100 -2,5 345.420 2,99 44.958

1,55 5,23 18,87 5,02 5,96 17,25 0,67 6,78 9,8 0,57 1,42 5,5 3,98 0,83 1,61 1,04 3,5 0,91 2,4 3,79 2,26 4,04 2,72 12,42 0,79 8,16 1,17 3,19 5,69 5,9 4,27 4,82 1,82 0,62 3,14 4,58 4 8,34 0,45 0,36 7,65 4,54 11,25 12,64 12,15 5,61 3,98 4,7 4,1 2,49 4,06 3,17 15,54 10 0,76 0,68

1,57 5,44 19,08 5,18 6,2 17,6 0,69 7,05 10,1 0,59 1,47 5,63 4,06 0,85 1,65 1,08 3,69 0,96 2,5 3,91 2,35 4,12 2,85 12,6 0,8 8,54 1,2 3,33 5,83 6 4,38 4,87 1,85 0,65 3,21 4,65 4,09 8,75 0,47 0,37 7,85 4,66 11,5 12,91 12,5 5,69 4,13 4,74 4,35 2,53 4,18 3,27 16,1 10 0,8 0,71

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF °∂¡.¢∂π∫ Ã∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ

7,76 16,44

-0,39 -0,36

1.001 105

7,68 16,36

7,76 16,44

-4,55

4.491

0,42

0,44

30.260 2.350 2.186 750 5.326 950 38.290 4.938 8.900 109.165 50 200 1.000 3.322 4.431 36.070 2.000 9.142

1,04 0,37 1,36 0,52 0,49 0,35 0,53 0,41 0,4 0,96 0,57 0,97 1,75 0,56 8,7 1,12 0,34 0,99

1,07 0,39 1,53 0,58 0,5 0,35 0,55 0,44 0,41 1,03 0,63 0,97 1,75 0,59 8,85 1,27 0,34 1,06

8.500 1.080 38.001 1.240 2.230 1.400 3.500 1.500 3.445

0,83 1,8 0,55 0,6 2 4,94 0,31 0,8 3,5

0,86 1,86 0,57 0,65 2,26 5,35 0,32 0,83 3,55

98.956 18.380 21 3.630 5.000 2.195 20 18.912

0,25 2,29 2,7 0,44 0,55 0,73 2,95 0,4

0,27 2,34 2,71 0,46 0,56 0,76 2,95 0,41

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ A.S. COMPANY (∫√) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CPI (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) DIONIC (∫√) EURODRIP (∫O) QUALITY & RELIABILITY (∫√) EUROLINE AEEX (∫√) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) INFO - QUEST (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) AVENIR ∞.∂. (∫√) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PROFILE (∫√) REDS (∫O) RILKEN (K√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O)

0,42 0,73 1,05 0,39 1,53 0,58 0,49 0,35 0,53 0,44 0,41 1 0,63 0,97 1,75 0,56 8,85 1,22 0,34 1,05 0,72 0,85 1,86 0,56 0,65 2,17 5,32 0,31 0,8 3,5 1,09 0,26 2,33 2,71 0,45 0,56 0,75 2,95 0,41

-4,88 6,99 5,45 2,08 -7,89 -1,85 10

6,78 -8,49 4,17 -1,75 -0,34 5,17 -8,11 3,96 2,41 -0,53 -1,75 8,33 4,83 9,24

-2,78

0,43 6,27 -2,17 4,17 -1,67 2,5

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø SPACE HELLAS (∫√) SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) VELL GROUP ∞.∂. (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μ∞ƒ¢∞™ (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢π∞™ ∞∂∂à (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ƒ∂μ√´§ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ BANK (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√)

1,5 0,47 0,84 0,32 0,36 1,76 0,77 0,41 0,67 0,64 1,05 1,11 0,42 0,89 0,85 0,91 1,27 0,33 0,65 5,59 0,63 1,5 1,13 1,22 0,35 0,36 0,42 0,68 0,82 0,82 0,69 0,74 0,76 1,8 33,4 1,2 0,32 0,52 2,13 0,32 0,41 0,62 3,29 0,49 0,77 0,23 0,34 0,93 0,61 0,35 0,67 5 1,75 0,85 1,42 1 1,01 4,81 0,58 4,05 0,85 0,5 0,6 0,48 0,55 0,57 0,48 0,32 1,59 0,68 0,89 0,59 0,87 0,46 0,76 0,67 0,48 0,93 0,56 2,74 0,78 0,57 4,2 0,87 2,75 0,41 0,65 0,59 0,52 0,9 0,39 1,57 0,41 3,47 0,38 1,19

5 3,23 5,88

45.011 12.146 76.410 253

0,45 0,8 0,31 0,35

0,48 0,88 0,33 0,36

1.500 19.431 7.175

0,41 0,61 0,59

0,41 0,67 0,64

-5,8

365 296 231.465 1.050 21 60 468

0,36 0,81 0,71 0,83 1,26 0,33 0,65

0,42 0,89 0,85 0,91 1,27 0,33 0,65

1,61 -0,66 0,89

12.696 3.484 3.200

0,61 1,5 1,09

0,63 1,62 1,15

2,94 -5,26

9.292 1.500 11.200 1.000 5.302 2.700 100 66 5.360

0,35 0,36 0,41 0,68 0,81 0,78 0,69 0,74 0,7

0,36 0,37 0,42 0,7 0,84 0,82 0,69 0,74 0,78

2.714 200 2.800 7.514 4.180 3.020 931 17.251 43.100

33 1,2 0,32 0,51 2,06 0,31 0,4 0,59 3,2

33,47 1,2 0,32 0,53 2,25 0,32 0,41 0,63 3,33

-4,94

45.270 7.250 6.650 1.530

0,77 0,23 0,33 0,88

0,83 0,25 0,36 0,93

3,08 1,42 -0,57 8,97

-1,94 0,21 -3,33 -8,37

1.340 2.335 2.058 10 3.250 500 177.228 125 1.000 659

0,62 4,9 1,71 0,85 1,37 1 0,99 4,7 0,58 3,98

0,67 5 1,78 0,85 1,42 1 1,04 4,82 0,58 4,05

-6,25 9,09

10.270 350

0,6 0,45

0,64 0,48

3,23 -8,62 3,03 1,14

6.750 400 1.290 473 890 60 80 612 294.783

0,29 1,59 0,66 0,84 0,55 0,87 0,46 0,64 0,66

0,33 1,7 0,68 0,89 0,59 0,87 0,46 0,76 0,68

-2,11 1,82

18.900 7.397

0,93 0,53

0,97 0,59

1,79 7,14 10,13

4.360 400 2.630 77.253

0,75 0,57 3,84 0,78

0,79 0,57 4,2 0,9

1,56 1,72 6,12 2,27 2,63 -2,48

4.050 66.668 600 1.820 55.953 50.251 34.157

0,38 0,63 0,59 0,52 0,88 0,38 1,55

0,42 0,66 0,6 0,53 0,91 0,39 1,64

2,70

825 102

0,34 1,19

0,38 1,27

-1,43

1.851

0,68

0,69

-2,44

1.450 3.000

0,46 0,4

0,46 0,41

8,06 8,47

7,69 19,72 9,64 2,42

-2,86 -2,38 -1,43 -2,63 1,33 0,78

-5,33 -3,03 5,13 1,64 -1,79

2,35 2,22 8,57

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) CROWN HELLAS CAN (∫O) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) ELMEC SPORT (∫√) INFORMER (∫√) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√)

7,6 0,69 9,74 0,37 0,58 0,46 0,4

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√) PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) SATO AE (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) UNIBIOS (∫√) VIVARTIA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) VIVERE (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) §∞ªæ∞ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√)

0,95 0,27 0,97 0,81 0,24 0,18 0,17 0,1 12,99 0,53 0,42 0,22 3,03 1,25 2,26 0,44 7,61 0,3 2,14 7,04 4,71 14 0,21 61 2,34 0,33 18,42 0,36 0,12 0,13 0,4 1,54 0,38 0,15 0,27 16,75 5,22 0,15 0,14

-1,04

176

0,95

0,95

3,8

125.760

0,76

0,82

5,88

10.001

0,17

0,18

14.430 356 725 500 319.872

0,09 12,7 0,53 0,42 0,21

0,1 13 0,53 0,42 0,23

7,32

500 1.542 200

1,25 2,26 0,44

1,25 2,27 0,44

-1,38 7,32 -0,63

3.068 37 130

2,13 6,99 4,71

2,15 7,19 4,71

5

12.000

0,2

0,21

0,86

3.099 500 200 50 3.650 5.200

2,3 0,33 18,4 0,36 0,11 0,12

2,35 0,33 18,43 0,36 0,12 0,13

-6,25

245 1.896

0,15 0,25

0,16 0,29

-12,5

5.080

0,14

0,15

-12,5

6.435 160

0,08 0,07

0,08 0,07

4,17 -17,95 -11,11 -3,13

1.200 71 800 5.629

0,48 0,94 0,08 0,31

0,52 1,06 0,08 0,33

18.580

0,1

0,11

300 1.500 400 720 20.027

0,13 0,11 0,07 2,89 0,28

0,13 0,12 0,07 3,05 0,31

15.997

0,09

0,1

50

0,12

0,12

19.200

0,05

0,05

3,77

23.773 90.476 32.657 1.250 1.105

0,22 0,21 0,39 0,24 1,1

0,22 0,26 0,45 0,25 1,1

-9,91

200

2

2

-4,23

8

3

3

2,28 8,16 -4,35 -2,34

-0,05 5,88 9,09

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC (∫√) COMPUCON (∫O) FASHION BOX (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) PLIAS (∫∞) RIDENCO (∫√) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) μπ√Δ∂ƒ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫√) ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ¡∂§ (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ™π¢ª∞ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√)

0,08 0,07 1,5 0,5 0,96 0,08 0,31 0,18 0,11 0,59 0,13 0,11 0,07 3,03 0,3 3,7 0,09 0,48 0,12 0,18 0,59 0,05 0,06 0,2 0,3 0,22 0,23 0,44 0,25 1,1 0,09

-13,33 -15,38 -12,5 2,71 3,45

-7,69

-11,54 7,32

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ∞Δƒ∞™Δ μπ¡Δ∞ ∂¡μπ ∂¡Δ∂ƒ ∂¶™π§ ∂à ∫ƒ∏Δø¡ ª∞™√¶ ¡Δ√∫Ã√ ¡Δ√¶§∂ƒ ¶∂ƒº √¶Δƒ√¡ √ƒ∞√ƒ∞ º√À¡Δ§

0,86 3,96 1,78 1,4 0,65 2,92 1,14 1,91 2,47 2,34 2,52 2,16 2,86 3,4

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂∂à KO HITECH SNT ∞∂ MICROLAND COMPUTERS(∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∞.∂. ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(¶√) ∞§º∞-μ∏Δ∞ μ∞™π§√¶√À§√™ ∞.∂. ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞.∂.°.∞. ∞Δ∂ƒªø¡ ∞.∂(∫√) ∞º√π ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞Δ∂(∫√) μETANET ABEE ¢π∂∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ∂∫¢√™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ ∞.∂. ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂(∫O) §∞¡ ¡∂Δ ∞.∂ (∫√) ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ∞∂(∫∞) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞.∂. ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞∂ (¶√) ™∞√™ º∂ƒƒÀ™ Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡(∫√) øª∂°∞ ∞∂∂à (∫√)

1,07 0,62 0,64 1,53 2,19 1,2 35,73 0,67 0,12 0,12 0,06 0,1 0,6 0,08 0,14 0,05 0,12 0,1 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 34

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 O∫Δøμƒπ√À 2010

K§EI™IMO TH™ 20H™ √∫Δøμƒπ√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. π√¡π∫∏ ∑ø∏™ ™À¡Δ.¶ƒ√°ƒ.√ª√§.∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

23.480.477,38 5.015.600,81 4,6815 20.528.342,36 2.783.346,13 7,3754 118.510.921,00 15.000.031,05 7,9007 13.628.164,85 2.156.571,01 6,3194 326.983.324,29 107.941.823,29 3,0293 23.822.524,23 2.959.739,49 8,0489 15.755.640,90 2.487.328,51 6,3344 6.724.596,40 1.436.721,33 4,6805 10.188.767,30 1.461.771,72 6,9701 109.886.571,76 13.048.463,84 8,4214 43.204.619,54 6.137.616,41 7,0393 5.538.397,22 1.605.992,86 3,4486 14.342.112,94 1.474.963,47 9,7237 2.918.752,73 297.806,18 9,8008 174.200.193,59 12.542.856,46 13,8884 9.378.608,72 691.605,43 13,5606 3.686.959,07 659.551,34 5,5901 9.071.341,62 1.865.406,61 4,8629 6.827.097,83 1.951.815,06 3,4978 8.581.996,94 2.390.516,92 3,5900 9.831.298,22 1.401.874,30 7,0130 28.750.362,92 3.415.663,06 8,4172 10.564.323,16 5.669.890,43 1,8632 3.610.491,46 272.478,01 13,2506

-0,37% 4,7751 4,5879 -7,03% -0,39% 7,4860 7,3201 -11,29% -0,44% 7,9402 7,8414 -12,59% -0,27% 6,4300 6,2562 -9,35% -0,44% 3,0293 3,0293 -14,73% 0,20% 8,0489 7,9885 -10,81% -0,30% 6,3344 6,2869 -11,58% -0,52% 4,7086 4,6431 -12,78% -0,43% 7,0747 6,9701 -8,59% -0,08% 8,4214 8,4214 -5,09% -0,44% 7,1097 7,0041 -11,32% -0,48% 3,7245 3,4486 -13,18% -0,32% 9,7237 9,6508 -6,54% -0,32% 9,8008 9,8008 -6,13% -0,18% 13,9578 13,7842 -8,52% -0,45% 13,8318 13,4250 -19,14% -0,32% 5,7019 5,5342 -5,19% -0,41% 4,8629 4,8386 -7,30% -0,28% 3,5678 3,4278 -8,82% -0,23% 3,5900 3,5631 -2,97% -0,25% 7,1007 7,0130 -8,33% -0,46% 8,5014 8,3330 -15,09% -0,09% 1,8632 1,8585 -3,45% -0,32% 13,4494 13,1181 -9,40%

83.230.588,56 27.667.320,55 3.053.706,28 143.847.459,08 31.036.205,42 8.574.774,79 26.831.615,27 29.866.165,30 15.026.535,20 7.375.865,76 28.761.780,61 11.633.780,04 20.401.662,78 35.671.075,57 317.499.551,92 5.844.521,89 27.358.733,55 52.171.535,53 116.619.307,74 48.797.216,55 16.115.751,98 392.834,20 6.509.049,54 681.570,20 12.351.998,41 1.022.756,72 1.384.206,99 3.462.865,39 12.672.550,97 3.545.440,42 2.380.383,00 120.588.867,77 58.300.265,75 13.663.921,68 53.557.215,95 96.061.134,74 56.206.426,22 12.803.748,54 52.991.849,16 11.355.055,01 53.234.324,61 26.520.620,87 5.640.413,48 3.506.444,71 324.201,38 8.340.944,65 38.843.958,00 27.762.762,03 3.277.330,90 4.390.223,70 3.328.979,13

-0,16% -0,11% -0,05% -0,14% -0,17% 0,02% -0,14% -0,13% -0,93% -0,08% -0,41% -0,11% -0,17% -0,02% 0,02% -0,13% -0,06% -0,21% 0,02% -0,03% -0,01% -0,13% -0,13% 0,02% 0,02% -0,08% -0,08% 0,07% -0,16% 0,06% -0,34% -0,09% -0,22% -0,23% -0,12% -0,37% -0,06% 0,02% 0,03% 0,03% 0,87% 0,14% 0,14% -0,04% -0,06% 0,01% -0,24% -0,17% 0,06% -0,11% -0,12%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN INCOME √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

4.951.612,10 2.177.086,45 290.217,55 30.932.229,11 4.323.750,15 1.134.374,48 3.251.649,35 3.387.397,71 1.724.786,36 1.887.240,08 3.685.112,69 1.665.864,34 6.627.322,83 6.836.445,34 51.693.598,58 966.123,71 2.852.777,41 4.746.110,54 13.854.589,25 4.857.522,31 1.403.226,25 311,27 5.178,53 590,43 10.428,55 1.058,55 1.351,11 749.193,27 3.525.119,74 1.135.990,98 290.568,17 36.174.629,39 5.334.479,75 1.273.425,21 5.557.957,37 30.047.229,44 5.750.441,64 447.512,43 47.358.551,53 10.175.428,57 5.396.179,86 2.536.469,48 535.644,92 1.047.100,11 107.515,00 1.690.198,01 14.423.123,61 8.140.184,50 835.227,70 21.450,40 1.005.715,59

16,8088 12,7084 10,5221 4,6504 7,1781 7,5590 8,2517 8,8168 8,7121 3,9083 7,8049 6,9836 3,0784 5,2178 6,1420 6,0495 9,5902 10,9925 8,4174 10,0457 11,4848 1.262,0400 1.256,9300 1.154,3600 1.184,4400 966,1800 1.024,5000 4,6221 3,5949 3,1210 8,1922 3,3335 10,9290 10,7301 9,6361 3,1970 9,7743 28,6109 1,1189 1,1159 9,8652 10,4557 10,5301 3,3487 3,0154 4,9349 2,6932 3,4106 3,9239 204,6700 3,3101

17,1450 12,9626 10,7325 4,6737 7,2140 7,5968 8,6643 9,0813 8,9735 3,9767 8,0390 6,9836 3,0969 5,2178 6,1420 6,0495 10,0697 11,5421 8,8383 10,5480 11,4848 1.262,0400 1.256,9300 1.154,3600 1.184,4400 966,1800 1.024,5000 4,6452 3,6488 3,1678 8,3151 3,4168 11,1476 10,9447 9,6361 3,1970 9,9698 28,7540 1,1189 1,1159 9,8652 10,4557 10,5301 3,4157 3,0154 4,9349 2,7201 3,5129 3,9729 205,6934 3,4094

16,6407 12,5813 10,4169 4,6155 7,1243 7,5023 8,0867 8,6405 8,5379 3,8692 7,6488 6,9312 3,0538 5,2178 6,1420 6,0495 9,5902 10,9925 8,4174 10,0457 11,4848 1.262,0400 1.256,9300 1.154,3600 1.184,4400 966,1800 1.024,5000 4,5874 3,5949 3,1210 8,1922 3,2668 10,7104 10,5155 9,4434 3,1730 9,5788 28,3963 1,1105 1,1159 9,6679 10,3773 10,5301 3,3320 3,0003 4,9102 2,6663 3,3083 3,9239 204,6700 3,2439

3,30% 4,07% 14,38% 3,24% 3,90% 13,29% -3,11% -6,89% -10,53% -0,67% -4,55% 2,53% -2,46% 12,54% 7,58% 5,52% 1,62% 4,01% -2,77% -0,18% 6,62% 3,83% 3,87% -0,39% -0,36% -1,40% -1,36% 3,62% 2,61% -0,20% 1,40% 2,20% 2,56% 2,50% -0,16% 2,72% 1,29% 7,96% -0,32% -0,15% 0,89% -2,60% -2,43% 1,56% 1,67% 2,40% -6,38% 2,61% 6,81% -2,10% 0,77%

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. GENIKI ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ. ∂™øΔ. ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ. ∂™øΔ. CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂ƒª∏™ ¶ƒøΔ√¶√ƒ√™ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND

6.726.110,57 3.800.535,49 22.260.535,34 30.683.989,95 13.024.356,40 13.336.049,90 291.571.044,17 16.666.820,06 19.085.404,78 47.767.761,80 36.437.539,17 38.028.527,62 27.724.952,51 956.077,29 12.222.680,59 65.644.800,40 1.849.225,95 10.183.751,12 808.132,49 60.859.846,88 134.027.514,54 22.251.595,54 4.602.710,25 151.828,15 11.473.574,86 597.181,47 94.346.604,98 8.614.344,39 7.236.671,23 47.230.148,67 5.857.157,34 153.521.911,37 51.817.366,08 22.724.607,78 1.416.645,13 1.032.113,48

3.107.329,73 563.324,43 5.460.554,70 2.153.134,15 4.590.178,32 2.080.907,41 29.533.035,70 2.748.205,97 1.733.518,45 6.151.800,00 1.200.879,34 3.270.468,95 6.019.704,08 190.676,97 7.491.174,79 14.787.534,03 1.947.119,33 9.659.758,50 151.864,60 39.934.570,76 18.620.063,57 17.014.098,64 279.525,00 181,31 13.679,93 189.067,80 6.835.728,84 4.302.765,19 1.431.417,52 5.770.206,30 2.250.547,98 7.706.698,34 11.444.825,06 60.549.037,53 3.406.147,82 125.471,69

2,1646 6,7466 4,0766 14,2508 2,8374 6,4088 9,8727 6,0646 11,0096 7,7648 30,3424 11,6279 4,6057 5,0141 1,6316 4,4392 0,9497 1,0542 5,3214 1,5240 7,1980 1,3078 16,4662 837,4200 838,7200 3,1586 13,8020 2,0020 5,0556 8,1852 2,6025 19,9206 4,5276 0,3753 0,4159 8,2259

0,83% 0,22% 1,12% 0,43% 0,62% 1,03% 0,78% 1,02% 0,83% 1,15% 0,52% 0,45% 1,00% 0,89% 0,55% 0,62% 0,06% 0,91% 0,37% 0,71% 0,78% 0,93% 0,99% 0,63% 0,63% 0,71% 0,86% 0,59% 0,72% 0,73% 0,83% 0,72% 0,31% 0,72% 0,85% -0,08%

2,2728 7,0839 4,2804 14,9633 2,9367 6,6331 9,9714 6,1252 11,1197 7,8036 30,9492 11,8605 4,6978 5,1144 1,6887 4,4392 0,9497 1,0700 5,4012 1,5240 7,1980 1,3078 16,4662 837,4200 838,7200 3,1902 14,2161 2,0621 5,2073 8,1852 2,6025 20,1198 4,5729 0,3753 0,4159 8,2259

2,1213 -26,48% 6,6791 -27,44% 4,0358 -28,59% 14,1083 -25,89% 2,8090 -17,01% 6,3447 -22,56% 9,7740 -22,70% 6,0040 -25,60% 10,8995 -21,00% 7,7027 -29,10% 30,0390 -24,78% 11,5116 -18,55% 4,5596 -22,87% 4,9640 -21,56% 1,6316 -25,34% 4,3948 -21,12% 0,9402 -18,51% 1,0437 -19,78% 5,2682 -21,42% 1,5088 -22,72% 7,1260 -25,33% 1,2947 -23,24% 16,4662 -25,84% 837,4200 -24,89% 838,7200 -24,86% 3,0954 -24,23% 13,6640 -23,89% 1,9820 -21,62% 5,0050 -24,27% 8,1033 -21,04% 2,5765 -22,29% 19,7214 -21,01% 4,4823 -21,83% 0,3715 -21,09% 0,4117 -22,52% 8,1436 -2,85%

ENEP°HTIKO

EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC TOP 20 ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§.ª∂Δ.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

81.665.688,52 9.950.712,76 8,2070 48.089.443,04 6.164.314,51 7,8013 43.131.200,39 4.999.571,23 8,6270 4.712.264,10 3.790.215,11 1,2433 500.699,00 397.726,85 1,2589 554.233,80 56.265,65 9,8503 333.338,18 33.233,43 10,0302 2.532.728,91 257.084,51 9,8517 272.251,93 182.959,22 1,4880 9.798.211,31 3.200.366,26 3,0616 1.877.949,40 1.063.546,95 1,7657 16.583.614,61 7.160.324,15 2,3160 8.822.878,51 5.234.546,70 1,6855 45.435.062,25 4.447.426,76 10,2160 11.411.633,58 6.401.697,99 1,7826 54.410.126,59 1.537.005,93 35,4001 3.180.928,68 452.712,65 7,0264 4.825.254,01 1.528.173,74 3,1575 11.361.805,73 17.245.134,90 0,6588 37.918.249,46 5.021.619,41 7,5510 5.512.880,49 8.849.468,04 0,6230 28.690.929,63 3.969.066,05 7,2286 6.712.135,00 2.569.351,92 2,6124 22.388.893,73 14.160.019,75 1,5811 13.931.619,48 8.078.765,30 1,7245 1.318.537,45 1.436.587,44 0,9178 379.705,91 173.565,74 2,1877 4.475.409,00 610.916,18 7,3257

-0,08% 8,2070 8,1249 -2,82% -0,13% 7,8013 7,8013 -6,48% 0,14% 8,6270 8,6270 -4,48% 0,77% 1,2433 1,2309 -15,53% 0,77% 1,2589 1,2589 -14,99% 0,15% 9,8503 9,6533 -10,22% 0,15% 10,0302 10,0302 -9,17% 0,15% 9,8517 9,6547 -10,21% -0,48% 1,4880 1,4880 -0,91% 0,58% 3,2147 3,0310 -23,65% 0,79% 1,8540 1,7480 -23,45% 0,81% 2,3160 2,3044 -20,97% 0,56% 1,6855 1,6771 -21,97% 0,34% 10,3182 10,0117 -26,20% 0,49% 1,8004 1,7469 -21,27% 1,15% 36,3736 35,4001 -24,47% 0,72% 7,2196 7,0264 -28,24% 1,29% 3,2443 3,1575 -25,89% 0,43% 0,6720 0,6588 -24,08% 0,65% 7,7020 7,5510 -25,98% 0,35% 0,6339 0,6105 -24,78% 0,88% 7,3551 7,0840 -25,95% 0,70% 2,6124 2,5863 -19,71% 0,89% 1,6602 1,5653 -24,12% 0,71% 1,8107 1,6900 -28,06% 0,55% 0,9362 0,9086 -17,25% 0,78% 2,2752 2,1658 -23,25% 0,75% 7,6187 7,2524 -21,78%

16.497.133,40 1.293.972,64 12,7492 3.159.536,32 420.102,16 7,5209 7.379.496,44 1.407.505,15 5,2430 9.885.789,81 974.393,26 10,1456 7.197.919,94 707.677,08 10,1712 15.731.230,47 1.193.431,48 13,1815 3.778.679,40 641.722,37 5,8883 7.890.598,65 1.541.289,96 5,1195 4.148.880,69 1.809.654,72 2,2926 1.140.139,12 140.191,68 8,1327 19.379.153,45 5.754.674,18 3,3676 29.754.359,26 8.297.467,27 3,5860 1.163.232,67 133.023,98 8,7445 615.432,41 540,29 1.139,0800 35.696.340,04 30.816,93 1.158,3400 731.460,24 698,16 1.047,7000 43.002.119,33 40.980,16 1.049,3400 41.915,90 43,99 952,7900 4.561.358,07 4.779,40 954,3800 1.166.509,97 358.837,12 3,2508 738.631,04 157.137,27 4,7005 4.435.854,19 2.880.090,59 1,5402 2.064.192,98 764.948,42 2,6985 3.795.366,72 1.481.153,76 2,5624 1.416.116,92 551.600,23 2,5673 48.059.531,01 36.578.429,65 1,3139 8.242.998,85 533.632,45 15,4470 14.714.354,02 1.096.738,78 13,4165 44.780.797,25 3.932.800,25 11,3865 8.783.994,56 12.603.667,91 0,6969 4.550.241,00 6.407.236,72 0,7102 12.387.614,94 13.108.189,38 0,9450 14.643.127,15 15.623.234,99 0,9373 2.835.156,88 177.555,52 15,9677 1.636.555,68 101.090,17 16,1891 480.646,97 21.139,26 22,7372 3.178.047,94 357.436,45 8,8912 676.856,43 73.493,64 9,2097 3.703.722,07 413.619,29 8,9544 687.628,79 73.757,96 9,3228 1.399.896,50 156.629,68 8,9376 544.731,50 58.587,46 9,2977 145.478.775,25 16.590.414,01 8,7688 732.065,32 78.950,81 9,2724 44.427.767,77 5.864.946,24 7,5751 28.872.973,50 2.744.044,97 10,5220 21.813.444,17 2.053.354,89 10,6233 15.209,80 12.138,18 1,2531 28.330,99 23.346,07 1,2135 6.243.271,66 2.967.812,06 2,1037 5.223.407,53 2.608.423,54 2,0025 3.259.186,66 840.936,34 3,8757 1.859.783,83 618.603,20 3,0064 9.048.666,90 6.213.200,85 1,4564 14.792.497,30 5.608.417,18 2,6376 21.688.287,37 4.042.169,49 5,3655 12.751.193,93 4.377.663,43 2,9128 29.890.645,39 14.141.086,32 2,1137 757.730,20 37.932,90 19,9755 3.563.073,10 12.551,37 283,8800 1.829.074,37 357.920,02 5,1103

0,96% -0,28% -0,03% 0,64% 0,72% -0,16% -0,11% 0,70% 0,34% 0,57% 0,62% 0,48% 0,16% -0,20% -0,20% -0,35% -0,35% -0,43% -0,43% 0,40% 0,35% 0,23% 0,58% 0,68% 1,21% 0,74% -0,22% 0,73% -0,23% 0,72% 0,74% -0,24% -0,23% -1,04% -1,01% -1,03% -0,18% -0,18% -0,28% -0,28% 0,00% 0,00% -0,28% -0,27% -0,29% 0,15% 0,16% -0,19% -0,20% 0,52% 0,99% -1,13% 0,35% 0,54% 0,87% 0,12% 0,47% 0,64% -0,61% -0,61% 0,27%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ∫À¶ƒπ∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ. ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA $ EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

13,3867 7,7841 5,2954 10,2471 10,2729 13,3133 6,0061 5,1195 2,2926 8,2547 3,3676 3,5860 8,7445 1.139,0800 1.158,3400 1.047,7000 1.049,3400 952,7900 954,3800 3,2833 4,7475 1,5864 2,7795 2,6265 2,6443 1,3139 15,4470 13,5507 11,5004 0,6969 0,7102 0,9450 0,9373 15,9677 16,1891 22,7372 8,8912 9,2097 8,9544 9,3228 8,9376 9,2977 8,7688 9,2724 7,5751 10,5220 10,6233 1,2531 1,2135 2,2089 2,1026 4,0695 3,0966 1,4710 2,7101 5,5131 2,9929 2,1560 20,3251 289,5576 5,2636

12,6217 5,72% 7,4457 15,08% 5,1906 16,98% 10,0441 -0,71% 10,0695 -0,11% 13,0497 6,55% 5,8294 6,52% 5,0683 6,42% 2,2697 -2,07% 8,0514 10,77% 3,3339 -2,05% 3,5501 -5,52% 8,6571 -12,56% 1.139,0800 2,18% 1.158,3400 2,21% 1.047,7000 -4,51% 1.049,3400 -4,48% 952,7900 -3,60% 954,3800 -3,57% 3,1858 -19,20% 4,6065 -2,75% 1,5248 4,52% 2,6715 14,66% 2,5368 7,64% 2,5416 7,23% 1,3008 4,35% 15,2925 15,25% 13,2823 2,68% 11,2726 14,58% 0,6899 4,92% 0,7102 5,94% 0,9356 14,81% 0,9373 16,02% 15,8080 48,89% 16,1891 50,39% 22,5098 47,90% 8,7134 -1,97% 9,2097 -1,53% 8,7753 -1,57% 9,3228 -1,14% 8,7588 0,11% 9,2977 0,96% 8,5934 -0,78% 9,2724 0,07% 7,4993 -1,20% 10,3116 -0,73% 10,4108 0,49% 1,2531 -12,65% 1,2135 -13,45% 2,0616 -5,51% 1,9625 7,38% 3,7982 3,38% 2,9162 0,21% 1,4273 2,19% 2,6376 4,03% 5,3655 10,06% 2,9128 4,97% 2,1137 2,34% 19,5760 28,44% 283,8800 1,88% 5,0081 -6,28%

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

12.626.841,82 23.825.148,30 6.646.964,44 204.863.067,67 8.928.311,70 1.822.958,29 5.809.860,19 49.526.568,59 4.108.756,19 61.596.493,18 69.987.030,76 179.669.448,88 3.828.504,90 11.525.866,74 20.680.491,86 228.436.798,99 7.423.922,09 208.527.427,84

1.910.615,00 6,6088 1.895.903,91 12,5666 1.140.767,48 5,8267 18.140.926,46 11,2929 1.288.125,75 6,9312 508.628,65 3,5841 1.065.230,97 5,4541 6.483.892,57 7,6384 672.996,51 6,1052 18.689.215,24 3,2958 17.965.862,96 3,8956 92.462.526,87 1,9432 805.991,79 4,7501 2.142.292,38 5,3802 3.826.428,90 5,4046 63.080.216,06 3,6214 889.291,56 8,3481 87.467.274,95 2,3841

0,01% 6,6220 6,4766 1,54% 0,01% 12,6923 12,4409 1,98% -0,01% 5,8267 5,7684 -0,35% 0,00% 11,2929 11,2929 2,31% 0,00% 6,9312 6,9312 0,39% -0,02% 3,5877 3,5698 -0,87% 0,01% 5,4541 5,3996 -1,25% -0,01% 7,6460 7,6002 3,42% -0,03% 6,1205 6,0747 5,37% 0,01% 3,2958 3,2958 0,83% -0,01% 3,9151 3,8761 0,07% 0,01% 1,9432 1,9432 2,47% 0,01% 4,7501 4,7263 2,36% 0,00% 5,3802 5,3802 0,77% -0,04% 5,4046 5,4046 1,30% 0,01% 3,6214 3,6033 2,07% -0,01% 8,5151 8,1811 2,36% 0,02% 2,3841 2,3841 3,35%

52.955.936,92 30.007.526,05 21.214.898,54 10.650.841,80 1.158.678,98

4.533.947,22 11,6799 2.557.969,30 11,7310 19.051.722,26 1,1135 9.905.517,34 1,0752 441.442,69 2,6248

0,00% 11,6799 11,6799 0,39% 0,01% 11,7310 11,7310 1,34% 0,01% 1,1135 1,1135 1,37% -0,04% 1,0752 1,0752 2,24% -0,57% 2,6248 2,6248 6,61%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS $ EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN)

ENEP°HTIKO

ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

338.566,79 151.537,97 126.004,36 1.310.280,90

42.673.695,51 6.061.293,29 7,0404 71.149.248,68 9.292.665,19 7,6565 24.509.994,03 2.339.953,13 10,4746 10.913.385,45 1.223.506,79 8,9198 4.102.953,70 486.011,34 8,4421 5.518.024,28 656.347,83 8,4072 593.557.490,48 146.435.751,63 4,0534 28.997.259,16 9.110.397,30 3,1829 4.576.451,93 824.429,08 5,5511 63.826.305,35 4.983.463,04 12,8076 28.094.094,16 5.519.073,15 5,0904 12.376.027,25 1.257.640,02 9,8407 10.475.977,98 1.112.531,73 9,4163 9.079.624,25 2.960.477,71 3,0669 21.228.602,98 3.431.572,60 6,1863 3.420.199,02 2.114.302,37 1,6176 36.537.407,78 2.664.086,25 13,7148 6.866.493,40 1.558.841,28 4,4049 29.269.308,59 3.489.933,84 8,3868 13.027.209,58 4.849.586,19 2,6863 12.336.210,71 4.766.592,38 2,5881 856.344,24 120.000,00 7,1362 1.099.472,29 150.492,23 7,3058 11.957.523,13 3.895.804,92 3,0693 3.053.593,70 1.111.426,43 2,7475 2.815.039,22 481.819,59 5,8425 861.085,28 451.357,47 1,9078 14.505.800,02 6.799.813,30 2,1333 2.024.550,57 252.189,43 8,0279

0,23% 7,3924 6,9700 -18,46% 0,18% 7,7331 7,5799 -16,25% 0,08% 10,5793 10,3699 -8,67% 0,46% 9,0759 8,8306 -16,51% 0,22% 8,5898 8,3577 -15,59% 0,49% 8,5123 8,3231 -16,58% 0,17% 4,0534 4,0534 -15,13% 0,53% 3,1829 3,1511 -12,59% 0,04% 5,6344 5,4956 -18,25% 0,22% 12,8076 12,6795 -15,95% 0,18% 5,0904 5,0395 -6,03% 0,11% 9,8407 9,7423 -6,32% 0,06% 9,4163 9,4163 -8,18% 0,22% 3,0669 3,0362 -7,49% 0,36% 6,3719 6,1244 -18,48% 0,24% 1,7470 1,6176 -18,53% 0,35% 13,8519 13,5777 -17,18% 0,47% 4,6251 4,3609 -19,47% 0,70% 8,5545 8,3868 -6,34% 0,03% 2,7266 2,6863 -21,49% 0,09% 2,6140 2,5622 -21,78% 0,15% 7,2076 7,0648 -16,54% 0,14% 7,3789 7,2327 -16,43% 0,09% 3,0693 3,0540 -14,92% -0,25% 2,8299 2,6651 -8,42% 0,33% 6,0178 5,7257 -20,15% 0,18% 1,9173 1,9002 -18,43% 0,07% 2,1333 2,1280 -9,92% 0,31% 8,0279 8,0279 -16,17%

ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN

20.129.538,55 6.475.082,55 4.151.726,10 2.782.256,89 1.890.286,93 13.882.670,06 53.752.934,87 37.410.717,21 23.105.750,49 38.527.900,58 2.052.090,30 11.611.408,42 641.847,49

1.150.457,03 577.347,31 359.432,59 249.151,73 338.815,91 2.009.202,06 5.116.357,99 5.964.456,83 8.419.694,59 3.579.212,35 557.871,28 4.333.397,58 64.497,98

17,4970 11,2152 11,5508 11,1669 5,5791 6,9095 10,5061 6,2723 2,7443 10,7644 3,6784 2,6795 9,9514

0,35% 0,04% 0,20% 0,49% 0,55% -0,09% 0,15% 0,23% 0,29% 0,11% -0,21% 0,07% 0,69%

18,3719 11,7760 12,1283 11,7252 5,6907 6,9786 10,6112 6,2723 2,7855 10,7644 3,8255 2,7063 9,9514

17,3220 10,9909 11,3198 10,9436 5,5233 6,8404 10,4010 6,2096 2,7169 10,7106 3,6416 2,6527 9,9514

-1,65% -1,42% -0,17% 2,52% 2,59% 7,35% 0,97% 2,19% -2,60% 7,07% 13,56% -2,57% -0,49%

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. ALPHA TRUST EUROPEAN FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

18.688.618,31 5.363.865,52 3.267.699,54 243.769,20 29.462.253,52 2.985.831,52 28.435.114,71 3.867.921,66 51.656.112,69 5.585.439,49 15.594.491,94 2.439.066,61 78.848.854,88 4.405.985,34 6.002.723,18 2.204.234,72 5.326.802,70 518.463,23 4.617.033,79 1.283.093,37 15.960.724,39 1.971.273,15 49.650.898,29 17.785.938,80 49.964.547,48 62.731.677,45 50.147,43 61.164,74 33.350.654,94 37.371.292,06 16.824.751,58 18.278.697,37 30.023.627,15 33.640.658,73 262.092,24 26.042,22 1.009.073,08 100.000,00 109.853,22 7.867,83 1.273.427,10 404.697,29 45.236.820,92 16.002.905,48 3.403.415,36 370.095,05

3,4842 13,4049 9,8674 7,3515 9,2484 6,3936 17,8959 2,7233 10,2742 3,5984 8,0967 2,7916 0,7965 0,8199 0,8924 0,9205 0,8925 10,0641 10,0907 13,9623 3,1466 2,8268 9,1961

-0,01% 0,07% -1,03% -0,13% 0,08% -0,03% -0,44% -0,25% -0,67% 0,36% -0,34% -0,01% 0,05% 0,05% -0,46% -0,44% -0,45% 0,13% 0,13% 0,14% -0,17% -0,10% -0,66%

3,6584 14,0751 9,9661 7,4250 9,3409 6,4575 18,0749 2,7778 10,4797 3,5984 8,0967 2,7916 0,7965 0,8199 0,8924 0,9205 0,9014 10,0641 10,0907 13,9623 3,1466 2,9681 9,3340

3,4494 13,2709 9,7687 7,2780 9,1559 6,3297 17,7169 2,6961 10,1715 3,5624 8,0157 2,7637 0,7885 0,8199 0,8746 0,9205 0,8836 9,9131 10,0907 13,7529 3,1309 2,6855 9,1271

2,37% 5,01% 13,37% 8,58% 7,53% 4,20% 20,75% 0,92% 2,74% 5,85% 0,83% 9,62% 8,86% 9,85% 15,42% 16,36% 15,41% 0,64% 0,91% 16,14% 2,11% 6,06% 1,69%

15.310.598,51 4.380.031,15 1.726.355,25 172.707,36 71.676.288,87 7.813.797,86 29.407.833,69 3.366.259,68 5.078.478,19 861.520,24 45.247.401,31 14.282.178,85 48.864.267,42 47.383.034,28 1.936.051,74 1.856.238,51 6.518.640,78 739.142,60 3.985.871,67 1.293.882,12 24.447.512,84 10.870.945,55 2.971.581,04 1.098.545,87 5.291.871,67 532.619,69

3,4955 9,9958 9,1730 8,7361 5,8948 3,1681 1,0313 1,0430 8,8192 3,0806 2,2489 2,7050 9,9356

-0,02% 3,5305 0,38% 10,4956 -0,09% 9,1730 -0,15% 8,7361 -0,22% 6,0716 -0,20% 3,1681 -0,31% 1,0313 -0,31% 1,0430 0,12% 8,9956 -0,22% 3,0806 0,26% 2,3613 -0,08% 2,8403 -0,51% 10,0598

3,4605 9,8958 9,0813 8,6487 5,7180 3,1364 1,0210 1,0430 8,8192 3,0652 2,2039 2,6509 9,8611

9,40% 8,60% 0,95% 0,24% -0,06% 5,65% 5,12% 5,52% -5,30% 1,90% -8,64% -2,95% 8,33%

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ ∂ƒª∏™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

√ª√§√°π∞∫∞ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(8) NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(8) ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

8.364.980,41 6.897,28 1.171.689,74 1.898.332,76

807.268,52 5,64 960,57 184.665,48

10,3621 1.223,5700 1.219,7900 10,2798

-0,09% -0,13%

10,3621 1.223,5700 1.219,7900 10,3826

10,2585 0,79% 1.223,5700 6,08% 1.219,7900 6,00% 10,2027 3,13%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,4016 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8902 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4584 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .9,2675 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .113,65 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,3493 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . .8,1385 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . .1,43 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,4208

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,89732 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5181 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,3416 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114,56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3601 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,2036 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4414 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4322

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3806 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,87685 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3465 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,1285 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111,95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3291 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,0164 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4085 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3995

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø)

∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.448.083,60 1.441.469,95 1.210.571,79 12.947.955,69

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

∂•øΔ∂ƒπ∫√À

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ SOLIDUS MID RISK GREEK MUTUAL FUND-∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

4,2771 9,5123 9,6074 9,8818

0,34% 4,4910 0,08% 9,9879 0,57% 9,7995 0,16% 10,2277

4,2343 -32,03% 9,4172 -23,37% 9,5113 -1,69% 9,7830 -14,25%

A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4026 .........................................................1,4006 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,89082 .......................................................0,88958 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4636 .........................................................7,4532 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,274 ...........................................................9,261 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113,73 .........................................................113,57 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3502 .........................................................1,3484 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,1442 .........................................................8,1328 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,431 ...........................................................1,429 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4218 .........................................................1,4198

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


ª·ÁÓËÛ›· 35

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 √∫Δøμƒπ√À 2010

√È ÙÔÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ √™∫ Ó· ÂϤÁÍÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘

«™ÙÔ» Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÙÔ ÚÒËÓ ¶ÔÏ˘ÎÏ·‰ÈÎfi ¶ÔÚ›· Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ 1Ô˘ ∂¶∞§ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÛÙÔ ∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§

°

ÂÓÈ΋ ·Ó·ÛٿوÛË ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Î·È °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ηıÒ˜ ¯ı˜ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó Ì·ı‹Ì·Ù·, ÂÓÒ Ë ÂÈÙÚÔ‹ Ì˯·ÓÈÎÒÓ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Î·È ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ‰‡Ô Û¯ÔÏ›·. ÕÌÂÛË ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ™¯ÔÏÈÎÒÓ ∫ÙÈÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙȘ ·ÔηٷÛÙ¿ÛÂȘ ˙ËÌÈÒÓ ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÔÏ˘ÎÏ·‰ÈÎÔ‡ ˙‹ÙËÛ·Ó Ô ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ Î. ∏. •ËÚ·ÎÈ¿˜ Î·È Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î. ¶. ª·‚›‰Ë˜. ¶Ï¤ÔÓ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Î·È Ë ÚÔÔÙÈ΋ Ù· ‰‡Ô Û¯ÔÏ›· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ·fiÁÂ˘Ì·. ¶¿ÓÙˆ˜ ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ. ∂›Û˘ ÔÚ›· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ı· οÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ 1Ô˘ ∂¶∞§ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ‰¤¯ÂÙ·È ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

∂ÍÂÏ›ÍÂȘ ˘‹ÚÍ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÎÏ·‰ÈÎÔ‡, Ù· ÔÔ›· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Â‰Ò Î·È Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰·. ™‹ÌÂÚ· ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ Δ∂∂ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜, fiÔ˘ Û˘Ó¤‚Ë ÙÔ ·Ù‡¯ËÌ· Ì ÙËÓ ÙÒÛË ÙˆÓ ÛÔ‚¿‰ˆÓ, ˆÛÙfiÛÔ Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÂÈÛ΢‹˜ ÁÈ· ¿ÏϘ ‰‡Ô Ë̤Ú˜. øÛÙfiÛÔ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ 2Ô˘ ∂¶∞§ Î·È °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ, Ô˘ Û˘ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¶ÔÏ˘ÎÏ·‰ÈÎÔ‡. Δ· ‰‡Ô Û¯ÔÏ›· Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ¤ÚÂ ¯ı˜ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó. ∞ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Û˘Ó¤‚Ë, ÏfiÁˆ Ù˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˘ ·ÓËÛ˘¯›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÁÈ· ÙËÓ ÎÙÈÚȷ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∞ÓËÛ˘¯›· Ô˘ ¤ÁÈÓ ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË, fiÙ·Ó Ë ·ÚÌfi‰È· ÂÈÙÚÔ‹ Ì˯·ÓÈÎÒÓ ·fi Δ∂∂, ¡ÔÌ·Ú¯›· Î·È ¢‹ÌÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÂȉÔÔ›ËÛ ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ·˘ÙÔ„›· Ô˘ ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÂÈΛӉ˘ÓˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ, ηٷ‰Â›¯ÙËΠfiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ηÎÔÙ¯ӛ·, Ô˘ ¤ÁÈÓ ÚÈÓ ·fi ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ·, fiÙ·Ó Î·È ·Ó·Á¤ÚıËΠÙÔ ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ Ì ¢ı‡ÓË ÌÂϤÙ˘ Î·È Î·Ù·Û΢‹˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ™¯ÔÏÈÎÒÓ ∫ÙÈÚ›ˆÓ. ∂Âȉ‹ ˘‹ÚÍ ·ÓËÛ˘¯›· Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ Û¯ÔÏÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙË-

Ì·, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ‰È·‚‚·›ˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Î·È Î¿ı ·›ıÔ˘Û·˜ ͯˆÚÈÛÙ¿, Ô ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ∏Ï›·˜ •ËÚ·ÎÈ¿˜ Î·È Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡. πˆÓ›·˜ ÎÔ˜ ¶. ª·‚›‰Ë˜ ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó Î·ÙÂ›ÁÔ˘Û· ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ √.™.∫. Î·È ÙÔÓ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Î. ∏Ú·ÎÏ‹ ¢ÚÔ‡ÏÈ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÂÈÙÚÔ‹, Ë ÔÔ›· ı· ÂϤÁÍÂÈ ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Î·È ı· ‰È·‚‚·ÈÒÛÂÈ ÙËÓ Û¯ÔÏÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, Â¿Ó ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ·ÚfiÛÎÔÙ· Ù· Ì·ı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. ¶Ï¤ÔÓ Ë ‰È‡ı˘ÓÛË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÙÚfiÔ, ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÙˆÓ ‰‡Ô Û¯ÔÏ›ˆÓ, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Î·È Ë ÂÚ›ÙˆÛË Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Û οÔÈÔ ¿ÏÏÔ ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ. ™‹ÌÂÚ· ı· ˘¿ÚÍÂÈ Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ.

¶ÔÚ›· Ì·ıËÙÒÓ ∞Á·Ó¿ÎÙËÛË Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ 1Ô˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÛÙÔ º˘ÙfiÎÔ, ηıÒ˜ 40 Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰ˆÚÂ¿Ó ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ì ÙÔ ∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ¤ÓÙÔÓ· ¤Ú˘ÛÈ, Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È Ê¤ÙÔ˜. ∞ÏÏ¿ ϤÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÌÈ· Ó¤· ‰È¿ÛÙ·ÛË. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î. °È¿ÓÓ˘ ΔÛÔηӿ΢, ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ‰ÂÓ ‰¤¯ÙËΠÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏËڈ̋˜, Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· ÁÈ· ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì ٷ ψÊÔÚ›·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ı¤Ì· Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿Ï˘ÙÔ. √˘ÛÈ·ÛÙÈο Ë ‰ˆÚÂ¿Ó ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·-

ıËÙÒÓ Ì ٷ ψÊÔÚ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È “ÛÙÔÓ ·¤Ú·” Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È fi¯È ÌfiÓÔ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ 1Ô˘ ∂¶∞§ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ , ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ 2Ô˘ ∂¶∞§ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, Î·È ÙÔ˘ ∂¶∞§ ∞ÁÚÈ¿˜. √È Ì·ıËÙ¤˜ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÓËÛË ÙÔ˘ ∫Δ∂§, Ó· ‰Â¯Ù› ÙËÓ ÏËڈ̋ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· Î·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› ı· οÓÔ˘Ó ·Ô¯‹ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÚ›· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÍÔ‰Â‡Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ ÏˆÊÔÚ›Ô, ÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜ ·ÎfiÌË Î·È ÙÚ›· ¢ÚÒ, Û ÌÈ· ÙfiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ÕÏψÛÙ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ¯·ÌËÏ¿ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÚÒÌ·Ù·. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ηıËÁËÙÒÓ ÙÔ˘ 1Ô˘ ∂¶∞§ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ “ıˆÚ› ··Ú¿‰ÂÎÙË ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ó· ÌËÓ ·ԉ¯Ù› ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏËڈ̋˜ ·fi ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›·, ÒÛÙ ӷ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‰ˆÚÂ¿Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ì·˜. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ ¢.™. Ó· Â·ÓÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË, ÁÈ· Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ‰È·ÊËÌ›˙ÂÈ ÂÚ› ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ Û ηÈÚÔ‡˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Î·È Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ·˘Ùfi ÙÔ ÔÔ›Ô ›Û¯˘Â ̤¯ÚÈ ¤ÚÛÈ” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë Î·Ù¿ÏË„Ë ÛÙÔ 4Ô ∂ÛÂÚÈÓfi ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó Î·È ·˘ÙÔ› ‰Èη›ˆÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙȘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜ ̤۷ ·fi ÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ™‹ÌÂÚ· ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û¯ÔÏÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ.

Ãı˜ ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

¶ÔÚ›· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÊÔÈÙËÙÒÓ Î·Ù¿ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÓfiÌÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ¶ÔÚ›·, Ì ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹, ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ÓfiÌÔ Ï·›ÛÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ∞∂π Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ¯ı˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. √È ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘˜, ÂÎÙÔ͇ÔÓÙ·˜ ·‚Á¿ Î·È ÓÂÚ¿ÓÙ˙È· ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ηıÒ˜ Î·È ÛÙ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ¢ÈÔÈÎÔ‡Û·˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ (¡√¢∂) ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÔÚ›·, ‹Ù·Ó “Ó· ÂÓÒÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· Û˘ÓÙÔÓ›ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË, ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô Î·È ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜” . Ãı˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· Ë Ú˘Ù·Ó›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ηٿÏË„Ë ·fi ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÔÚ›·, Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ ˘fi ÙË ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ·-

ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘, Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ, ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ, ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Î·È π∞∫∞ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ªÂ ÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÓfiÌÔ Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘. ∏ ÔÚ›· ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙÔ ıfiÏÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi π¿ÛÔÓÔ˜ Ï›Á· ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ÙË Ì›· ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È

‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ì·˙È΋, ηıÒ˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 150 ÂÚ›Ô˘ ÊÔÈÙËÙ¤˜. √È Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ ‰È‹Ïı·Ó ·fi ÙȘ Ô‰Ô‡˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, ∞Óı. °·˙‹, πˆÏÎÔ‡ Î·È Î·Ù¤ÏËÍ·Ó ÛÙÔ ıfiÏÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi π¿ÛÔÓÔ˜. √È ›‰ÈÔÈ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘˜ ÂÎÙÔ͇ÔÓÙ·˜ ·‚Á¿ Î·È ÓÂÚ¿ÓÙ˙È· ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ηıÒ˜ Î·È ÛÙ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ¢ÈÔÈÎÔ‡Û·˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ (¡√¢∂) ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·-

Ù›·˜, ÚÔÂȉÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜. “∏ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ‹ Ì·˜” , ÂÈÛ‹Ì·Ó ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÊÔÈÙËÙÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ Î. °. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ “Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙË Û‡ÓÔ‰Ô ÙˆÓ Ú˘Ù¿ÓÂˆÓ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ ƒ¤ı˘ÌÓÔ, fiÔ˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó, ÌÂÙ¿ ·fi Û˘˙‹ÙËÛË ÌÂٷ͇ Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶·È‰Â›·˜, ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î. ÕÓÓ·˜ ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ÙˆÓ Ú˘Ù¿ÓˆÓ, Ù· ÙÂÏÈο ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ¶·È‰Â›·. ∂Ì›˜ ›̷ÛÙ οıÂÙ· ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ Û ·˘Ù¿ Ù· ̤ÙÚ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ Ó¤Ô ÓfiÌÔ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ. ∂›Ì·ÛÙ ÂÓ¿ÓÙÈ·, ‰ÈfiÙÈ È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈÔ‡Ó Ù· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ Î·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· ı· Ù· ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ó Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ó· ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘. ΔÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÌÂÈÒÓÂÈ ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÁÈ· Ù· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ˙ËÙ›, ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó Ù· ¤ÍÔ‰¿ ÙÔ˘˜,

ÙfiÛÔ Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ·fi ·ÏÏÔ‡ fiÚÔ˘˜, οÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ÛËÌ·›ÓÂÈ ‰›‰·ÎÙÚ· Î·È È‰ÈˆÙÈΤ˜ ¯ÔÚËÁ›Â˜. ∂ÈϤÔÓ, ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔÈ› ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ Ì·˜ Î·È Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ‰È·ÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ·ÈˆÓ›ˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Î·È Ì ٷ ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÁÈ· Ì·ı‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ ÏÂÁfiÌÂÓ˜ ·Ï˘Û›‰Â˜, Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙ·. ª·˜ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÛÔ˘‰¿˙Ô˘Ì ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ı· ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘ÌÂ, Â›Ó·È Ó· ÛÔ˘‰¿˙Ô˘ÌÂ Î·È Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ. £· ηٷÚÁËıÔ‡Ó ÔÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ™˘ÁÎÏ‹ÙÔ˘ ·fi ‰ÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ¢ÈÔÈÎÔ‡Û˜ ∂ÈÙÚÔ¤˜. √˘ÛÈ·ÛÙÈο, ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ›, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÂÎÙfi˜ ™˘ÁÎÏ‹ÙÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ÏfiÁÔ ÛÙË Ï‹„Ë ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. Δ· ̤ÙÚ·, Ù· ÔÔ›· ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È, ·Ó ÙÂÏÈο ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó, ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, fiˆ˜ ÙËÓ Í¤ÚÔ˘Ì ۋÌÂÚ·” , ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Î. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

∏ ηٷ‚ÔÏ‹ ÔÊÂÈÏÔÌ¤ÓˆÓ Û ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ù˘ ∫∂∫∞¡∂ª ∏ ηٷ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Ù˘ ∫∂∫∞¡∂ª ‹Ù·Ó ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÚÈÌÂÚÔ‡˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘, Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙËÓ ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘, Ë ÂÙ·ÈÚ›· η٤‚·Ï ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ¤Ó·Ó Ï‹ÚË ÌÈÛıfi, ηıÒ˜ Î·È ÔÛfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 500 ¢ÚÒ ÛÙÔÓ Î·ı¤Ó·, ˆ˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÁÈ· Ù· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ·. ∂›Û˘, Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ‰ÂÛ̇ÙËΠfiÙÈ ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ∫∂∫∞¡∂ª ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 31 ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ηٷ‚ÏËı› ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÛÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ı· ÌÂÛÔÏ·‚‹ÛÂÈ, ı· ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ¯Ú‹Ì·Ù· ηÓÔÓÈο.

™Ù¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙË μªΔ∂ ™∂ ÙÂÙÚ¿ˆÚË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·-

Û›·˜ ·fi ÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 3 ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· μªΔ∂, ÏfiÁˆ Ù˘ ÌË ÂÍfiÊÏËÛ˘ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ¤Ï·‚·Ó ÁÈ· ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙËÓ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ ÙÔ˘˜, ˆÛÙfiÛÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È ¯ı˜ ‰ÂÓ Î·Ù·‚Ï‹ıËΠ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ë ÂÍfiÊÏËÛË. ΔÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÂÓË̤ڈÛ ۯÂÙÈο ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ì Ӥ· ÙÂÙÚ¿ˆÚË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú·, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù·‚ÏËı› ̤¯ÚÈ ÙfiÙÂ Ë ÂÍfiÊÏËÛË ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘.

∏ÌÂÚ›‰·ÂΉ‹ÏˆÛË ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ∂∫¢∏§ø™∏ - ∏ÌÂÚ›‰· ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, ÁÈ· ÙÔ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ “ªÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ∞ÏÈ¢ÙÈÎÔ‡ ∫·Ù·Ê‡ÁÈÔ˘ ÛÙË ı¤ÛË “∫·Ï·Ì¿ÎÈ·” ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Û ۇÁ¯ÚÔÓÔ ∫·Ù·Ê‡ÁÈÔ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ™Î·ÊÒÓ (∫.Δ.™.)” , Ì ™‡ÌÚ·ÍË ¢ËÌfiÛÈÔ˘ Î·È π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ΔÔ̤· (™.¢.π.Δ.).


ª·ÁÓËÛ›· 36

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 √∫Δøμƒπ√À 2010

∂ÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ô˘ ı· ÚÔÛʤÚÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÙÚfiÊÈÌ· Î·È ¿ÏÏ· ·Á·ı¿ ÚÒÙ˘ ·Ó¿Á΢

ΔÔ ·ÓÙÔˆÏÂ›Ô ÙˆÓ ·fiÚˆÓ ∏ ƒ. ∑‹ÛË ÛÙËÓ ËÌÂÚ›‰· ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Á˘Ó·›Î˜ ÛÙËÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ∏ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ η

ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ ËÌÂÚ›‰· Ô˘ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó Ë °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· πÛfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ º‡ÏˆÓ Î·È ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ∞ÔΤÓÙÚˆÛ˘ Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, Ì ٛÙÏÔ: “∞„ËÊ‹ÛÙ ٷ ÛÙÂÚÂfiÙ˘·. ™Â ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, æËÊ›ÛÙÂ Î·È °˘Ó·›Î˜” . ∏ ËÌÂÚ›‰·, ¤Ï·‚ ¯ÒÚ· ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· °È¿ÓÓÔ˜ ∫Ú·ÓȉÈÒÙ˘. ΔȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ ¿ÓÔÈÍ·Ó Ë ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ∞ÔΤÓÙÚˆÛ˘ Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ η £ÂÔ‰ÒÚ· Δ˙¿ÎÚË, Ë ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜, ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î· ¶·Ú·Û΢‹ ÃÚÈÛÙÔÊÈÏÔÔ‡ÏÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Ë °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ πÛfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ º‡ÏˆÓ η ª·Ú›· ™ÙÚ·ÙËÁ¿ÎË. ™ÙËÓ ËÌÂÚ›‰· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Â›Û˘, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ë ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ∞ıËÓÒÓ - ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ η ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ª¤Ë, Ë °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ °˘Ó·ÈΛˆÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¡.¢. η ∫·ÙÂÚ›Ó· ¶··ÎÒÛÙ· Î·È Ë μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ∂‡‚ÔÈ·˜ η √˘Ú·Ó›· ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÂÓÒ ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ‹Ù·Ó Ë ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ η ∞ıËÓ¿ ƒ·›ÙÔ˘. ™ÙËÓ ÔÌÈÏ›· Ù˘, Ë ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ η ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, ¤‰ˆÛ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙȘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ Î·È ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ÎÏÔÁ¤˜, ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ÈÛfiÙËÙ·˜ ÛÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ·ÔÙÂÏ› ‚·ÚfiÌÂÙÚÔ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ, ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·‚·ıÌ›ÛÂÈ ÙfiÛÔ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÏfiÁÔ, fiÛÔ Î·È ÙȘ Ú·ÎÙÈΤ˜ Ì ¢·ÈÛıËÛ›·, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜, ÙȘ Ôԛ˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î›Ó‰˘ÓÔ ·ÓÂÚÁ›·˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜, ¤ÓÙÔÓ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ÛÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ Î·È ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¿ÓÔ‰Ô, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ “‰ÈÏfi ˆÚ¿ÚÈÔ” . ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÏÂÁfiÌÂÓ· Ù˘ η˜ ∑‹ÛË, Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÙˆÓ ‰È·ÎÚ›ÛˆÓ, Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û˘ÓÔÏÈ΋ Î·È ··ÈÙ› ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ Î·È ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ··ÈÙÂ›Ù·È ·˘ÛÙËÚ‹ ÂÈ‚ÔÏ‹ ΢ÚÒÛÂˆÓ Û fiÛÔ˘˜ ·Ú·‚È¿˙Ô˘Ó ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· ÁÈ· ÙȘ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ. Δ¤ÏÔ˜, Ë Î· ∑‹ÛË, ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ıˆÚ› ıÂÙÈÎfi ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ÔÛfiÛÙˆÛ˘, ·ÊÔ‡ fiÙ·Ó ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÈÛfiÙËÙ·, ÙˆÓ ‰‡Ô ʇψÓ, Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ· Ù· ıÂÙÈο ̤ÙÚ· fiˆ˜ Ë ÔÛfiÛÙˆÛË ÁÈ· Ó· ·ÚıÔ‡Ó ÔÈ ·ÓÈÛfiÙËÙ˜ Î·È Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ ›ÛˆÓ ¢ηÈÚÈÒÓ Î·È ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Î·È ÔÏÏ‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÒÛÙ ӷ ÂÍÔÈÎÂȈı› ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÛÒÌ· Î·È Ù· ÔÏÈÙÈο fiÚÁ·Ó· Ì ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ·˘Ùfi.

Δ

ËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË 26 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙÔÓ ¢ËÌÔÙÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ (¢√À∫) Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¶·ÓÙÔˆÏ›Ԣ ÛÙÔÓ μfiÏÔ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÚÔ¯‹ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ¿ÔÚÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘. ΔÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏ›Ô, Ô˘ ÂÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠ¯ı˜, ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ, ÛÙËÓ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ Î·È ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î·È ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· (ΔÚ›ÙË- ¶¤ÌÙË). ◊‰Ë ÔÏϤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÏÔ› Ôϛ٘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ¢.√.À.∫. ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÙÚfiÊÈÌ· Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÏÏ· ÚÔ˚fiÓÙ·. ™ÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ÌÈÎÚ‹ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∞ÁÔÚ¿ Ì ÚÔ‡¯· Î·È Â›‰Ë ÔÈÎÈ·ÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡. ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™, xinos@e-thessalia.gr

ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 400 ¿ÙÔÌ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ˆ˜ ı· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏÂ›Ô ÙÔ˘ ¢.√À.∫., ηıÒ˜ ÙfiÛÔÈ ÂÚ›Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ Î·Ù·ÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ¿ÔÚÔÈ ·fi ÙȘ ∫ÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜. ª¤Ûˆ ÙˆÓ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢√À∫ Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· Á›ÓÂÙ·È Ë ·Ú·ÔÌ‹ ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ. ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚfiÓÔÈ·˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜, ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·, ÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, Ì ™ˆÌ·Ù›· Î·È ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜. £· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 26 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ı· Â›Ó·È ·ÓÔȯÙfi ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· (ΔÚ›ÙË- ¶¤ÌÙË) ·fi 9 .Ì. ¤ˆ˜ 1 Ì.Ì. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËΠÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ ¯ÒÚÔ 130 Ù.Ì., Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ Î·È ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. Δ· ÂÁη›ÓÈ¿ ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ¯ı˜ ·fi ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·ÚË, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ ¶·Ó. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Î·È ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ÙÔÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “ª¤ÓÔ˘Ì £ÂÛÛ·Ï›·- √ÈÎÔ- ÏÔÁÈο” , ¢ËÌ‹ÙÚË ∫Ô˘Ú¤Ù·. ΔÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏÂ›Ô ı· ·Ú¤¯ÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÙÚfiÊÈÌ·, ÚÔ˚fiÓÙ· ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ¯·ÚÙÈο Î·È Â›‰Ë ÚÒÙ˘ ·Ó¿Á΢, Û ·fiÚÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÙÔ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. °È· ÙËÓ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Ï·ÊfiÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ·, ·Ó·ÏfiÁˆ˜ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋

ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·fiÚˆÓ. ∏ Ó¤· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰ÔÌ‹ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ¢·ı›˜ ÎÔÈÓˆÓÈο ÔÌ¿‰Â˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈο ¿Û¯ÔÓÙ˜, ¿ÔÚÔ˘˜ Î·È Û fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎfi ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ó· ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÈ. √È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÎÒÓ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¶·ÓÙÔˆÏ›Ԣ, Û ÚÒÙË Ê¿ÛË. ™ÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ÌÈÎÚ‹ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∞ÁÔÚ¿ Ì ÚÔ‡¯·, ›‰Ë ÔÈÎÈ·ÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡, ·È¯Ó›‰È· Î·È ¿ÏÏ· ¯ÚËÛÙÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ‹‰Ë ÔÏϤ˜ ÂȯÂÈ-

Ú‹ÛÂȘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÏÔ› Ôϛ٘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ¢√À∫ Î·È ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÙÚfiÊÈÌ· Î·È ¿ÏÏ· ÚÔ˚fiÓÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¶·ÓÙÔˆÏ›Ԣ, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Ìʈӛ· Î·È Ì ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÎÙfi˜ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÔÈ Ôԛ˜ ı· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó ˆ˜ ¯ÔÚËÁÔ› Ì ٷ ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¶·ÓÙÔˆÏ›Ԣ, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘, ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙfiÓÈÛÂ: “μ·ÛÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ‹Ù·Ó Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ì ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÛÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÔ̤·. ™‹ÌÂÚ· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ Â˘¯¿ÚÈ-

ÛÙË ı¤ÛË Ó· ÂÁηÈÓÈ¿˙Ô˘Ì ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏÂ›Ô Î·È ÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∞ÁÔÚ¿, fiÔ˘ ¿ÔÚÔÈ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, Ó· ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÙÚfiÊÈÌ·, ÚÔ˘¯ÈÛÌfi Î·È ·È¯Ó›‰È·, Ù· ÔÔ›· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ¯ÔÚËÁ›Â˜ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ. μ¿Ï·Ì ¤Ó· ·ÎfiÌË ÌÈÎÚfi ÏÈı·Ú¿ÎÈ, Û ·˘Ùfi Ô˘ ϤÌ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋. ™ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, Ë ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ÌÔÚ› Ì ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ù˘, Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ù· ¯·ÌËÏ¿ Î·È ÌÂÛ·›· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÚÒÌ·Ù·. ∞˘Ùfi οÓÔ˘ÌÂ Î·È ·˘Ùfi ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÛÙËÚ›ÍÔ˘ÌÂ Î·È ˙ËÙ¿Ì ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ· fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜. ¢›ÓÔ˘Ì ¤Ó· ¯¤ÚÈ ·ÓıÚˆÈ¿˜ Î·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢.√.À.∫. ¡Ù›Ó· ¶··ÛÙÂÊ¿ÓÔ˘, ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó¤ÊÂÚÂ: “ΔÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏÂ›Ô Â›Ó·È ÌÈ· Ó¤· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰ÔÌ‹, Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÚÔÛÙÂı› ÛÙÔ ‹‰Ë ˘¿Ú¯ÔÓ ‰›ÎÙ˘Ô ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜. ™Â ·˘Ùfi, ¿ÔÚÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜, ÌÔÓ·¯Èο ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ó· ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó, ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È ·ÎfiÌË Î·È Ù· ‚·ÛÈο ›‰Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó ÙÚfiÊÈÌ·, ¯·ÚÙÈο, ›‰Ë ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ¿ÏÏ· ¯ÚËÛÙÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÁÈ· ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÙÔ˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∞ÁÔÚ¿ Ì ›‰Ë ÚÔ˘¯ÈÛÌÔ‡, ·È¯Ó›‰È· Î·È Â›‰Ë ÛÈÙÈÔ‡, Ù· ÔÔ›· ÔÈ ¯Ú‹ÛÙ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÙÔˆÏ›Ԣ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó. £¤ÏÔ˘Ì fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ·Ó¿ÁÎË ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏÂ›Ô Ó· ¤¯Ô˘Ó ÈÛfiÙÈÌË ÚfiÛ‚·ÛË Û ·˘Ùfi” .

∞Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ∂∞™ ¶ËÏ›Ô˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ

√È ÙÈ̤˜ ·Ú·Ï·‚‹˜ ÂÏ·ÈÒÓ Î·È ÂÏ·ÈÔÏ¿‰Ô˘ ∞Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ŒÓˆÛË ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ (∂∞™) ¶ËÏ›Ô˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÔÈ ÙÈ̤˜ ·Ú·Ï·‚‹˜ ÙÔ˘ ‚ÚÒÛÈÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ÂÏ·ÈÔÏ¿‰Ô˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÛÔ‰ÂÈ¿˜, ÔÈ Ôԛ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ Ô͇ÙËÙ·˜ ·fi 2 ¤ˆ˜ Î·È 2,50 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi Î·È 1,31 ̤¯ÚÈ Î·È 1,46 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÈ ÙÈ̤˜ ·Ú·Ï·‚‹˜ ÙˆÓ Ì·‡ÚˆÓ Î·È ÎfiÎÎÈÓˆÓ ÂÏ·ÈÒÓ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ù· ÙÂÌ¿¯È· ·fi 0,60 ¤ˆ˜ Î·È 1,30 ¢ÚÒ Î·È 0,40 ̤¯ÚÈ Î·È 0,80 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∂›Û˘, ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ÍÂÎÈÓ¿ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÏ·ÈÔÙÚÈ‚Â›Ô˘ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∂∞™ ¶ËÏ›Ô˘ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ÔÈ ÙÈ̤˜ ·Ú·Ï·‚‹˜ ÁÈ· ÙÔ ‚ÚÒÛÈÌÔ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô Ì ‚·ıÌÔ‡˜ Ô͇ÙËÙ·˜ ·fi 1,5 ̤¯ÚÈ Î·È 2 ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 2 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi, ÁÈ· 0,9 ¤ˆ˜ Î·È 1,5 ÛÙ· 2,10, ÁÈ· 0,5 ̤¯ÚÈ Î·È 0,8 ÛÙ· 2,30 Î·È ·fi 0,1 ̤¯ÚÈ Î·È 0,4 ÛÙ· 2,50 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi. °È· ÙÔ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô ÔÈ ÙÈ̤˜ ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ 1,31 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi ÁÈ· ‚·ıÌfi Ô͇ÙË-

Ù·˜ 8, ÛÙÔ 1,34 ÁÈ· 7, ÛÙÔ 1,37 ÁÈ· 6, ÛÙÔ 1,40 ÁÈ· 5, ÛÙÔ 1,43 ÁÈ· 4 Î·È ÛÙÔ 1,46 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi ÁÈ· ‚·ıÌfi Ô͇ÙËÙ·˜ 3. ∏ ∂∞™ ¶ËÏ›Ô˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ·Ú·Ï·‚‹˜ ÙÔ˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ÂÏ·ÈÔÏ¿‰Ô˘ ηٿ 0,04 ¢ÚÒ ·Ó¿ ‚·ıÌfi Ô͇ÙËÙ·˜ ·fi 8 ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ¿Óˆ. ∂›Û˘, ı· ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô ÂÚÛÈÓ‹˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·fi ÂÏ·ÈÔÙÚȂ›·

Ì ÌÂȈ̤ÓË ÙÈÌ‹ ·fi ÙÔÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ ÙÈÌÔηٿÏÔÁÔ Î·Ù¿ 0,10 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂∞™ ¶ËÏ›Ô˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Î·È ÙȘ ÙÈ̤˜ ·Ú·Ï·‚‹˜ ÙˆÓ Ì·‡ÚˆÓ Î·È ÎfiÎÎÈÓˆÓ ÂÏ·ÈÒÓ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÂÛԉ›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, Û ÛËÌ›· Ô˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÚÔÛ¯Ҙ. √È ÙÈ̤˜ ÁÈ· ÙȘ Ì·‡Ú˜ ÂÏȤ˜ ÍÂ-

ÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÙÔ 0,60 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· 260 ÙÂÌ¿¯È· Î·È ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 1,30 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· 110 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∂›Û˘, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ ¶ËÏ›Ô˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ÔÈ ÙÈ̤˜ ·Ú·Ï·‚‹˜ Ù˘ ÎfiÎÎÈÓ˘ ÂÏÈ¿˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÙÔ 0,40 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· 200 ÙÂÌ¿¯È· Î·È ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 0,80 ÁÈ· Ù· 110 ÙÂÌ¿¯È· ¿ÓÙ·. ∂ÈϤÔÓ, ÍÂÎÈÓ¿ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· 25 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÏ·ÈÔÙÚÈ‚Â›Ô˘ Ù˘ ∂∞™ ¶ËÏ›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Â‰Ú‡ÂÈ ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ Î·È ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÚÒËÓ ÂÏ·ÈÔÙÚÈ‚Â›Ô ™ˆÏ‹ÓË. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋ √ÚÁ¿ÓˆÛË, ÙÔ ÂÎıÏÈÙÈÎfi ‰Èη›ˆÌ· ̤¯ÚÈ Î·È 500 ÎÈÏ¿ ÂÏ·ÈÒÓ Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÂÏ·ÈÔÔ›ËÛË, ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ 12%, ·fi 501 ̤¯ÚÈ Î·È 900 ÎÈÏ¿ ÛÙÔ 10% Î·È ·fi 901 ÎÈÏ¿ Î·È ¿Óˆ ÙÔ ÂÎıÏÈÙÈÎfi ‰Èη›ˆÌ· ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 8%. ŸÛÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È, ÌÔÚÔ‡Ó ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ·

Ú·ÓÙ‚ԇ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙËÓ ∂∞™ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 2428093572, 2428093963 Î·È Ì ÙÔ ÂÏ·ÈÔÙÚÈ‚Â›Ô ÛÙÔ 2423054323. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·fi ÙËÓ ∂∞™ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÂÈϤÔÓ fiÙÈ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ ÂȉfiÙËÛË Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ÛÙ· 30 ¢ÚÒ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ· ÁÈ· Ù· ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ˘ ÔÓÔÌ·Û›·˜ ÚÔ˚fiÓÙ· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÍ‹˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË: ¡· ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·¯ı› ÛÙË ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ηÏÏȤÚÁÂÈ· Î·È ÙËÓ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È Ó· ·Ú·‰›‰Ô˘Ó ‚ÚÒÛÈ̘ ÂÏȤ˜ ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ˘ ÔÓÔÌ·Û›·˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘ Û ÈÛÙÔÔÈË̤ÓË Âȯ›ÚËÛË, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ∂∞™ ¶ËÏ›Ô˘. ∏ ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ ÂÏ·ÈÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Û‡Ìʈӷ Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÙËΠ·fi ÌÈÛfi ̤¯ÚÈ ¤Ó· ÎÈÏfi ·Ó¿ ‰¤ÓÙÚÔ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ÛÔ‰ÂÈ¿ ÙÔ˘ οı ·Ú·ÁˆÁÔ‡. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘


M·ÁÓËÛ›· 37

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 √∫ΔøμƒπOY 2010

√ ¢ËÌ. ∫Ô˘Ú¤Ù·˜ ÛÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏÂ›Ô ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘

¡¤· ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∂ÊÂÙ›Ԣ §¿ÚÈÛ·˜ ÁÈ· ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ· Ô˘ ›¯Â Û˘ÁÎÏÔÓ›ÛÂÈ ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi

∞ÔÊ˘Ï·Î›˙ÂÙ·È Ë ª·Ú›· Δ¤ÓÙ· ∞

ÔÊ˘Ï·Î›˙ÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÚÔÛ¯ԇ˜ ‰ÈÌ‹ÓÔ˘ Ë ª·Ú›· Δ¤ÓÙ·, Ë ÔÔ›· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓË ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ Â‰Ò Î·È 8,5 ¤ÙË, ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ ÙÔ˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ Ù˘ ∞¯ÈÏϤ· Δ¤ÓÙ·, ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2002. Ãı˜ ÙÔ ∂ÊÂÙÂ›Ô §¿ÚÈÛ·˜, fiÔ˘ Â¤ÛÙÚ„Â, ÁÈ· Ó· ‰ÈηÛÙ› ÂÎ Ó¤Ô˘ Ë ª·Ú›· Δ¤ÓÙ· ÌÂÙ¿ ·fi ·Ú·ÔÌ‹ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ·fi ÙÔÓ ÕÚÂÈÔ ¶¿ÁÔ, Ù˘ Â¤‚·Ï οıÂÈÚÍË 21 ÂÙÒÓ, ·Î˘ÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÈÛfi‚È· οıÂÈÚÍË, Ô˘ Ù˘ ›¯Â ÂÈ‚ÏËı› ÙfiÛÔ ÚˆÙfi‰Èη fiÛÔ Î·È Û ‰Â‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi.

ΔÔ ∂ÊÂÙÂ›Ô §¿ÚÈÛ·˜ Ù˘ Â¤‚·Ï ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÔÈÓ‹, οÓÔÓÙ·˜ ‰ÂÎÙfi ÙÔÓ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi ÙˆÓ Û˘ÓËÁfiÚˆÓ Ù˘ ÁÈ· ·Ï‹ Û˘Ó¤ÚÁÈ· ÛÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ Ù˘. ∂›¯Â ÚÔËÁËı› ·›ÙËÛË ·Ó·›ÚÂÛ˘ ÛÙÔÓ ÕÚÂÈÔ ¶¿ÁÔ, Ì ÙÔÓ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi fiÙÈ Î·ÎÒ˜ Ë ª·Ú›· Δ¤ÓÙ· ηٷ‰ÈοÛÙËΠ·fi Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· - Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‚·ıÌÔ‡˜ÁÈ· ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›· ·fi ÚfiıÂÛË. √È Û˘Ó‹ÁÔÚÔ› Ù˘ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Â¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙËÓ ·Ï‹ Û˘Ó¤ÚÁÈ· Î·È Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙËÓ ˘fiıÂÛË -ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÈÛfi‚È· ηٷ‰›ÎË - ÛÙÔÓ ÕÚÂÈÔ ¶¿ÁÔ, Ô˘ ‰¤¯ÙËΠÙÔ ·›ÙËÌ· Î·È Ë ˘fiıÂÛË Â¤ÛÙÚ„ ÛÙÔ ∂ÊÂÙÂ›Ô §¿ÚÈÛ·˜ ÁÈ· Â·ÓÂΉ›Î·ÛË. Ãı˜ ÙÔ ∂ÊÂÙÂ›Ô §¿ÚÈÛ·˜ ‰¤¯ıËΠÙËÓ ·Ï‹ Û˘Ó¤ÚÁÈ· Î·È Ù˘ Â¤‚·Ï οıÂÈÚÍË 21 ÂÙÒÓ. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Û˘Ó‹ÁÔÚfi˜ Ù˘ Î. ¡›ÎÔ˜ ¶··¤ÙÚÔ˘, Ë ·ÔÊ˘Ï¿ÎÈÛ‹ Ù˘ ı· Á›ÓÂÈ Û‡ÓÙÔÌ·, ηıÒ˜ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ÂÎÙ›ÛÂÈ Ê˘Ï¿ÎÈÛË 8,5 ÂÙÒÓ, Ô˘ ‰ÈÏ·ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Î·È Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ·fi ÙÔ ¡fiÌÔ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ. ∞Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÙÂÏÈο ‰¤¯ıËΠÙÔÓ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜, Ô˘ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ‹Ù·Ó Ë ·Ï‹ Û˘Ó¤ÚÁÈ· ÛÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· Δ¤ÓÙ·. °È· ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›· ·fi ÚfiıÂÛË ¤¯ÂÈ Î·Ù·‰ÈηÛÙ› - ÚˆÙfi‰Èη Î·È ÛÙÔ ∂ÊÂÙ›Ô- Ô ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∫ˆÙԇϷ˜, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰È·ÙËÚÔ‡Û ÂÚˆÙÈÎfi ‰ÂÛÌfi ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· Δ¤ÓÙ·. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÊÔÓÈÎfi ›¯Â ÚÔηϤÛÂÈ ÛÔÎ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È Â›¯Â ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ·ÓÂÏÏ·‰Èο. ∞Ú¯Èο ›¯Â ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ˆ˜ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜, ÛÙËÓ ÔÚ›· fï˜ ·ԉ›¯ıËΠ‰ÔÏÔÊÔÓ›· Î·È ÙÔ ÙÒÌ· ÙÔ˘ ‚Ú¤ıËΠ۠ËÁ¿‰È, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘, ÌÂÙ¿ ·fi Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÚ›Ô˘ Ì‹Ó˜. √ ∞¯ÈÏϤ·˜ Δ¤ÓÙ·˜, 60 ÂÙÒÓ, ¤ÌÔÚÔ˜ ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓˆÓ ÂȉÒÓ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, ›¯Â ‰ÔÏÔÊÔÓËı› ̤۷ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Ì ÙÔ Û¯ÔÈÓ› Ô˘ ·ÏÒÓÔ˘Ó Ù· ÚÔ‡¯· Î·È ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÎÔÈÌfiÙ·Ó. ΔÔ ÙÒÌ· ÙÔ˘ ÌÂٷʤÚıËΠ۠¯ˆÚ¿ÊÈ, ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙÔ˘

¡ÈÎ. ∫ˆÙԇϷ Î·È ı¿ÊÙËΠÂΛ. √ ¡ÈÎ. ∫ˆÙԇϷ˜ Ì¿˙ˆÛ Ì ¯·Ï›ÎÈ· ÙÔ ËÁ¿‰È, ·˘Ùfi fï˜ ÛÙ¿ıËÎÂ Ë ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ¤Ú¢ӷ Î·È ÙÂÏÈο ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙÔ˘ ÙÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ÔÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜.

¶ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË ƒÔ˘Ì¿ÓˆÓ ÁÈ· ÎÏÔ‹ Έ‰ÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ¶ÚÔÊ˘Ï·Î›ÛÙËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹ μfiÏÔ˘ ÔÈ ‰‡Ô ƒÔ˘Ì¿ÓÔÈ, ËÏÈΛ·˜ 23 Î·È 27 ÂÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ˆ˜ ̤ÏË Û›ڷ˜, Ô˘ Ì ηٿÏÏËÏÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi ¤ÎÏ‚ Έ‰ÈÎÔ‡˜ ∞Δª Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÚÔ¯ˆÚÔ‡Û ÛÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ηÚÙÒÓ-ÎÏÒÓˆÓ, ÁÈ· ·Ó¿ÏË„Ë ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜

ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜. √È ‰‡Ô Ó·ÚÔ› ƒÔ˘Ì¿ÓÔÈ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó Î·È Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ‚Ú¤ıËÎÂ Ô ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ˘ÔÎÏÔ‹˜ ∞Δª. º¤ÚÔÓÙ·È Ó· ‹Úı·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÚÈÓ ·fi ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜, ÂÓÒ ÛÙÔ μfiÏÔ ‹Úı·Ó ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹ Î·È Ì ÛÎÔfi Ó· ·ÓÙÈÁÚ¿„Ô˘Ó Îˆ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ, fiÛˆÓ ı· ¤Î·Ó·Ó Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘. ∏ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ¤Íˆ ·fi ÎÂÓÙÚÈÎfi ÙÚ·Â˙ÈÎfi ˘ÔηٿÛÙËÌ· ÚÔοÏÂÛ ˘Ô„›Â˜ Î·È ¤ÁÈÓ ۯÂÙÈ΋ ηٷÁÁÂÏ›· ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÙÔ˘˜ ÂÓÙfiÈÛ·Ó ¤Íˆ ·fi ÎÂÓÙÚÈÎfi ˘ÔηٿÛÙËÌ· ÙÚ¿Â˙·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, Ì ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi. √È ‰‡Ô ƒÔ˘Ì¿ÓÔÈ, ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙËÓ Û‡ÏÏË„Ë, ÂÙÚ¿ËÛ·Ó ÛÂ Ê˘Á‹, ηٷ‰ÈÒ¯ıËÎ·Ó Î·È ÙÂÏÈο Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó. ∞Ó·ÎÚÈÓfiÌÂÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜, ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËÎ·Ó ˆ˜ οÔÈÔ˜ ¿ÁÓˆ-

ÛÙÔ˜ ÙÔ˘˜ ¤‰ˆÛ ٷ Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ·ÔÎ¿Ï˘„·Ó ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁÔ‡˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È ·Ó ›¯·Ó ˘ÔÎϤ„ÂÈ Îˆ‰ÈÎÔ‡˜ ·fi ÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ˘ÔηٿÛÙËÌ· ÛÙÔ μfiÏÔ. √È ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ô˘ ÂÚ¢ÓÔ‡Ó ÙËÓ ˘fiıÂÛË, ˙‹ÙËÛ·Ó ·fi ÙËÓ ÙÚ¿Â˙· Ó· Á›ÓÂÈ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÛÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜, Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ∞Δª ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È Ó· ‰È·ÈÛÙˆı›, ·Ó ˘‹ÚÍ ˘ÔÎÏÔ‹ ÙˆÓ Îˆ‰ÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ. ™Â ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ƒÔ˘Ì¿ÓˆÓ ¤¯ÂÈ ·ÛÎËı› ·fi ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘ ‰›ˆÍË Û ‚·ıÌfi ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÚÔ¯ı¤˜ ·ÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹. ∫Ú›ıËÎ·Ó ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·È ¯ı˜ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙË Ê˘Ï·Î‹. √È ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ˆÛÙfiÛÔ ÙËÓ ¤Ú¢ӷ, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÍ¿ÚıÚˆÛË Ù˘ Û›ڷ˜, ηıÒ˜ fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Â›Ó·È ·ÓÂÏÏ·‰È΋ Î·È ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ƒÔ˘Ì¿ÓÔ˘˜ ʤÚÔÓÙ·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ¿ÏÏ· Ù¤ÛÛÂÚ· ¿ÙÔÌ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ. ™ÙÔ μfiÏÔ ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚·Ó Ó· ‰Ú¿ÛÔ˘Ó, ηıÒ˜ ˘‹ÚÍ ¤ÁηÈÚË Î·È ¤Á΢ÚË ÏËÚÔÊfiÚËÛË Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Î·È ¿ÌÂÛË ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË. ∞fi Ù· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÛÙÔȯ›· Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÔÈ ƒÔ˘Ì¿ÓÔÈ ‹Úı·Ó ÛÙÔ μfiÏÔ ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙÔ‡Ó, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Û‡ÏÏË„Ë ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÙfïÓ. Δ· ̤ÏË Ù˘ Û›ڷ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜, ‰ÚÔ˘Ó Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î·È Ì ÂÍÂȉ›Î¢ÛË ÛÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÔ̤·. ªÂ ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ·Á›‰Â˘·Ó ÙÔ˘˜ Έ‰ÈÎÔ‡˜ ηÚÙÒÓ ÁÈ· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ˘˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÓÙ¤ÁÚ·Ê·Ó ÙÔ˘˜ Έ‰ÈÎÔ‡˜ Î·È ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ÙȘ οÚÙ˜ ñÎÏÒÓÔ˘˜, Ì ÙȘ Ôԛ˜ ı· ¤Î·Ó·Ó Ì ÙËÓ ¿ÓÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÏË„Ë ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ·fi ∞Δª ÙÚ·Â˙ÒÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ fiψÓ. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛ·Ó ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜, ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ Â˘Ù˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚·Ó Ó· ·‰ÂÈ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜. Δ. ∫.

¢ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÌÂı·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› Ë ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË ÔÌ¿‰· ‰Ú¿Û˘

°ÈÔÚÙ‹ ªÔÓÔ·ÙÈÔ‡ ÛÙȘ ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ °π√ƒΔ∏ ªÔÓÔ·ÙÈÔ‡ ÛÙȘ ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÌÂı·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› Ë ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË ÔÌ¿‰· ‰Ú¿Û˘ (∞¶√¢ƒ∞™∏™). ªÂ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÙ·È Ë ‰È¿ÓÔÈÍË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÔÓÔ·ÙÈÒÓ Ì ÂÚ¿ÙËÌ· ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ÙˆÓ ™Ù·ÁÈ·ÙÒÓ ¤ˆ˜ ÙÔÓ ÕÁÈÔ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ Ì ÂÈÛÙÚÔÊ‹. “ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ì·˜” , ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, “Â›Ó·È ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ·, Ë ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Î·È Ë ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË ÙˆÓ ÌÔÓÔ·ÙÈÒÓ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÙfiÛÔ ÁÈ· Â·Ê‹ Ì ÙË Ê‡ÛË Î·È „˘¯·ÁˆÁ›· fiÛÔ Î·È Ì ÙË (Û˘Ì‚ÔÏÈ΋) ‰È¿ıÂÛË Ó·:¯·ÚÙÔÁÚ·Ê‹ÛÔ˘Ì ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜, Ó· ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Î·È ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ Ì·˜ Î·È Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ì ÈÔ ·ÈÛÈfi‰Ô͘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∏ ÚÒÙË ‰Ú¿ÛË ÏÔÈfiÓ

Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÌÔÓÔ·ÙÈÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ™Ù·ÁÈ·ÙÒÓ. ΔËÓ 1Ë ¡Ô¤Ì‚ÚË ÙÔ˘ 2009 ·ÓÔ›¯ÙËÎÂ Î·È ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ıËΠÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ, Ô˘

Ô‰ËÁ› ·fi ÙȘ ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔ 1945 ÂÚ›Ô˘, fiÙ·Ó ·ÎfiÌË ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÔÈ

οÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÁÈ· Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ·ÓÙÈÛÙ·Ûȷο ÌËӇ̷ٷ. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë ‰È¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ ÌÔÓÔ·ÙÈÔ‡ ÁÈ· ÙÔÓ μfiÏÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ϤÔÓ ·fiÏ˘Ù· ‚·Ùfi, ·ÏÏ¿ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î¿ÔȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ·fi Ù· ÓÂÚ¿ Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜ Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÛËÌ›· Î·È ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ΔÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÈ ÈÔ ÔÏϤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜, Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ȉȷ›ÙÂÚ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙÔ˘, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ˆÛÙfiÛÔ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË. ΔÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙËÓ Ï·Ù›·, fiˆ˜ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙÔ ÓÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜. ∂›Ó·È ‚·Ùfi Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË. ¶ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ·Ú¤· Ì ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÚÔ-

¯ˆÚ‹Û·Ì ÛÙË ‰È¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ ÌÔÓÔ·ÙÈÔ‡, Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔ ¯ˆÚÈfi Ì ÙÔÓ ÕÓˆ μfiÏÔ, ÛÙÔ ÓÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÕË ¢ËÌ‹ÙÚË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ˘¤ÚÔ¯Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ ̤۷ ·fi ÙÔ Ú¤Ì· Ù˘ ª¿Ó·˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ôηχ„·Ì ٷ ÂÚ›È· ÙÔ˘ ª‡ÏÔ˘ ÙÔ˘ ª¿Áη ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ı· ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ì ÙË ‰È¿ÓÔÈÍË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÔÓÔ·ÙÈÒÓ Ì ÂÚ¿ÙËÌ· ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ÙˆÓ ™Ù·ÁÈ·ÙÒÓ ˆ˜ ÙÔÓ ÕÁÈÔ ¢ËÌ‹ÙÚË Ì ÂÈÛÙÚÔÊ‹. £· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ÛÙȘ 10:00 ÙÔ Úˆ›. ∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹ Î·È fiÙ·Ó ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ Ú¤Ì· Ù˘ ª¿Ó·˜, ı· Á›ÓÂÈ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ı· Á›ÓÂÈ Î·È Ë ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ÌÔÓÔ·ÙÈÔ‡. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ı· Ì·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ˙ÂÛÙ‹ Ê·ÛÔÏ¿‰· ÛÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô ÙÔ˘ ∫·Ú·Î·ÛÙ·ÓÈ¿” .

∞¶√ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¢ËÌ. ∫Ô˘Ú¤Ù· ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: Ãı˜ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “ª∂¡√Àª∂ £∂™™∞§π∞ ÔÈÎÔ§√°π∫∞” ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô˘Ú¤Ù·˜ ·Ú¢ڤıËΠÛÙ· ÂÁη›ÓÈ· ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¶·ÓÙÔˆÏ›Ԣ ÙÔ˘ ¢√À∫ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ™˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Î·È Û˘˙‹ÙËÛ ̷˙› ÙÔ˘˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ì ‰È¿ÊÔÚ· ÚÔ˚fiÓÙ·. ÀÔÛ¯¤ıËΠÛÙÔ˘˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘˜ ÙËÓ ‰ˆÚÂ¿Ó ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÌÂÁ¿Ï˘ ÔÛfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ΤÈÎ Ô˘ ·Ú·Û΢¿˙ÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ª‡ÏÔÈ ∫·Ï·Ó›‰Ë Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏ› ηÈÓÔÙÔÌ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ Î. ∫Ô˘Ú¤Ù·. ªÂÙ¿ ·fi ¤Ú¢ӷ ÂÙÒÓ Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ¢. ∫Ô˘Ú¤Ù· (ÙÌ‹Ì· μÈÔ¯ËÌ›·˜ Î·È μÈÔÙ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜) ηٿÊÂÚ ӷ ‚ÚÂÈ Ï‡ÛË ÛÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ·fi Ù· ˘ÔÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ Ù˘ÚÔÎfiÌËÛ˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙÔ “Ù˘ÚfiÁ·Ï·” ‹ “ÔÚfi ÙÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜” . ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ˘ÔÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·Ù¤ÏËÁ Û ÔÙ¿ÌÈ· ‹ Ú˘¿ÎÈ·, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ·Ï˘ÛȉˆÙ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›·, ÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ, ·ÎfiÌ· Î·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ fiÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ∏ χÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ÂȉÈο ÛÙËÓ ∂Ï·ÛÛfiÓ·, ÙËÓ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙËÓ Ù˘ÚÔÎÔÌ›· ÛÙË ¯ÒÚ·. ∏ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ÌÂϤÙËÛ ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ˘ÔÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ÙȘ ¢ÂÚÁÂÙÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ Ì ÌÈ· ·ÁÎfiÛÌÈ· ·Ù¤ÓÙ·, ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ΤÈÎ (ÙÔ˘ Feed Back), Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È Û¯Â‰fiÓ ÂÍ’ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ·fi ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ù˘ÚfiÁ·ÏÔ˘ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi: ™˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÙËÓ ÚˆÙ½ÓË Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÛÒÌ·, ηıÒ˜ Î·È ··Ú·›ÙËÙ˜ ıÂÚÌ›‰Â˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ô ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÈ·˜ Ë̤ڷ˜.

™ÙȘ 21 ÈÔ “¤Í˘Ó˜” „ËÊȷο fiÏÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ù· ΔڛηϷ °π∞ ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô ¢‹ÌÔ˜ ΔÚÈÎη›ˆÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙȘ 21 “¤Í˘Ó˜” „ËÊȷο fiÏÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ·fi ÙËÓ fiÏË Suwon Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∫ÔÚ¤·˜. ΔÔ Suwon, Â›Ó·È Ë ¡Ô 1 ÚˆÙÔfiÚ· „ËÊȷο fiÏË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ 2010, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ·fi ÙÔÓ ¢ÈÂıÓ‹ ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ICF (Intelligent Community Forum) Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢. ΔÔ ÊÂÙÈÓfi ı¤Ì· Ù˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ‹Ù·Ó: “∏ ˘Á›· Û ÌÈ· ¤Í˘ÓË („ËÊȷο) ÎÔÈÓˆÓ›·” .


OÈÎÔÓÔÌ›· 38 “æ·Ï›‰È” ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ∞£∏¡∞, 21.

¶∂ƒπ∫√¶∂™ Î·È Ì›ˆÛË ‰·-

·ÓÒÓ ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ 2011. √È ÂÚÈÎÔ¤˜ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 20 ÂηÙ. ¢ÚÒ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ 2010, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â Â›Û˘ ÌÂȈı› ηٿ 3,8 ÂηÙ. ¢ÚÒ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÔ˘ 2009. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο, ÔÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜, ÛÙȘ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ, ÛÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ Î·È Ù· ÂȉfiÌ·Ù· ÙˆÓ ˘·ÏϋψÓ, ÛÙ· ÌÈÛıÒÌ·Ù· ÎÙÈÚ›ˆÓ, ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È Î¿ı ›‰Ô˘˜ ‰·¿Ó˜ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û¯¤ÛˆÓ, ÛÙȘ ÚÔÌ‹ıÂȘ οı ›‰Ô˘˜ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡, ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯Ó˘, Â›ψÓ, ÛÙȘ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ, ÛÙ· ¤ÍÔ‰· ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Î·È Â͈ÙÂÚÈÎfi Î.¿. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓˆÓ ÈÛÙÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2011 Â›Ó·È 197.988.000 ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ ÔÛÔ‡ 218.092.200 ¢ÚÒ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2010. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ‰·¿Ó˜ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙÔ ™¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÁÈ· ÙÔ 2011 ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 3,8 ÙÔȘ ¯ÈÏ›ÔȘ ÙÔ˘ ∫Ú·ÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡.

√Úȷ΋ ÙÒÛË ÙÔ˘ ¢Â›ÎÙË ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 21.

ª∂Δ∞ ·fi Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÓÔ‰È-

Τ˜ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ·ÁÔÚ¿ ›¯Â ηٷÁÚ¿„ÂÈ Î¤Ú‰Ë 3,07%, Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Û ‹Ș Ú¢ÛÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋, Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Û ÂÏ·ÊÚÒ˜ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· Â›‰·, ̤۷ Û ¤Ó· ¢ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ Îϛ̷. O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.586,11 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÌÈÎÚ‹ ÙÒÛË 3,04 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ‹ Û ÔÛÔÛÙfi 0,19%. ∂Ó‰ÔÛ˘Ó‰Úȷο Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·Îfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ ÙÔ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ÊÚ¿ÁÌ· ÙˆÓ 1.600 ÌÔÓ¿‰ˆÓ fiÙ·Ó ÛËÌ›ˆÓÂ Î¤Ú‰Ë ¤ˆ˜ Î·È 0,65%, ÁÈ· Ó· ˘Ô¯ˆÚ› ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 20 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 771,78 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 0,64%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 40 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.790,50 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 0,99%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE SMALLCAP 80 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 288,19 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 0,36%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE 140 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.746,66 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 0,46%. √ ‰Â›ÎÙ˘ Ftse/Athex International ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 2.045,71 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË 0,47%. ∞fi ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÒÏÂȘ η٤ÁÚ·„·Ó Ë ∂ıÓÈ΋ (-2,84%), Ë ∫‡ÚÔ˘ (-1,47%) Î·È Ë ΔÈÙ¿Ó (1,30%). ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿ÎÙˆÚ (+4,46%), Ù˘ Motor Oil (+1,97%) Î·È Ù˘ ª˘ÙÈÏËÓ·›Ô˜ (+1,54%). ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 105,797 ÂηÙ. ¢ÚÒ.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 O∫Δøμƒπ√À 2010

∞‡ÍËÛË Ù˘ ÌÂÚÈ΋˜ Î·È ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ··Û¯fiÏËÛ˘

∞Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ˜ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ∞ ∞£∏¡∞, 21.

‡ÍËÛË Ù˘ ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È Ù˘ ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, ηıÒ˜ Î·È fiÙÈ Ô 1 ÛÙÔ˘˜ 4 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ˜, ¤‰ÂÈÍ·Ó ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ∂ÈıˆÚËÙÒÓ ∂ÚÁ·Û›·˜ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ‰Ú¿Û˘ ÂÓÓ·̋ÓÔ˘ Î·È Á’ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ 2010 ÙÔ˘ ™∂¶∂, Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·.

∞Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔÈ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÙÔ 25% ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ fiˆ˜ ·¤‰ÂÈÍ·Ó ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Ù· ÌÈÎÙ¿ ÎÏÈÌ¿ÎÈ· ÂϤÁ¯Ô˘ ·fi ÙÔ ™.∂¶.∂. Î·È ÙËÓ ∂À¶∂∞ (π∫∞) Ô˘ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈο 22.573 ¤ÏÂÁ¯ÔÈ (Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ÙÔ 2,2% ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ) Î·È ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÚfiÛÙÈÌ· Ù˘ ٿ͈˜ ÙˆÓ 7.902.000 ¢ÚÒ ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ ∂À¶∂∞, ÂÓÒ ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó 2.924 ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜. ∏ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·‰‹ÏˆÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·Ó‹ÎÂÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ™∂¶∂, ÛÙȘ ¢¿ÏˆÙ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ (¿ÓÂÚÁÔÈ, ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ, ÂÔ¯ÈÎÔ› Î·È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜), ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰‡Ó·ÌË Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·‰‹ÏˆÙ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ÌÈÎÚ‹ Ì›ˆÛË Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010. ∞fi 27% ¤ˆ˜ 28% Ô˘ ‹Ù·Ó

·fi ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Ò˜ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2010 ÎÈÓ‹ıËΠÛÙÔ 24,4% ÙÔ ª¿ÈÔ, 22,5% ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ Î·È 24,4% ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2010. ∞˘ÍË̤Ó˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÌÂÚÈ΋˜ Î·È ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘. ∫·Ù¿ ÙÔ ·’ ÂÓÓ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ηٷ٤ıËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈο 609.760 Ӥ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ, ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ 400.561 ·ÊÔÚÔ‡Ó Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, 168.164 ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È 41.035 ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ··Û¯fiÏËÛ˘. ŒÁÈÓ·Ó Û˘ÓÔÏÈο 15.577 ÌÂÙ·ÙÚÔ¤˜ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ, ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ 11.767 ÌÂÙ·ÙÚ¿ËÎ·Ó Û ÌÂÚÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË (75,54%), ÔÈ 3.455 Û ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ (22,18%) ÌÂ Û˘Ìʈӛ· ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘ - ÂÚÁÔ‰fiÙË, ÂÓÒ ÔÈ 355 (2,27%) ÌÂÙ·‚Ï‹ıËÎ·Ó Û ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ Ì ÌÔÓÔÌÂÚ‹ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÂÚÁÔ‰fiÙË. ∞Ó¿ÏÔÁË Ù¿ÛË ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Î·È ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂÙ·ÙÚÔÒÓ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ

πÔ˘Ï›Ô˘ - ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ™ÙÔ °’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜, 86.116 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ η٤ıÂÛ·Ó 126.136 Ӥ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, 59.225 ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È 14.090 ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, ÂÓÒ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËÎ·Ó 4.329 ·fi Ï‹ÚË Û ÌÂÚÈ΋, 1.637 ·fi Ï‹ÚË Û ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ÌÂ Û˘Ìʈӛ· ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘ - ÂÚÁÔ‰fiÙË Î·È 295 ·fi Ï‹ÚË Û ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ Ì ÌÔÓÔÌÂÚ‹ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÂÚÁÔ‰fiÙË. ∂›Ó·È ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ ‰Â fiÙÈ Î·Ù¿ ÙÔ

2010, ÙÔ ™∂¶∂ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ, ·Ú¿ ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ 11,17% ·ÚÈıÌfi ÂϤÁ¯ˆÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ 2009. ∞˘ÍË̤ӷ ηٿ ÔÛÔÛÙfi 26,12% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2009 Î·È 26,96% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2008 Â›Ó·È Î·È Ù· ÚfiÛÙÈÌ· Ô˘ ÂÈ‚Ï‹ıËηÓ, ÂÓÒ ·‡ÍËÛË ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÔÈ ÌËÓ˘Ù‹ÚȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈıˆÚËÙ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÂÚÁ·ÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÂÈχıËÎ·Ó Ì¤Ûˆ Ù˘ Û˘ÌÊÈÏȈÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜

(2,53% Û ۯ¤ÛË Ì ¤ÚÛÈ Î·È 24,83% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2008). ΔÔ 2010 Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ 4,68%, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Û ı¤Ì·Ù· ˘Á›·˜ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ 0,95% ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚfiÛÙÈÌ·. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÌÂÈÒıËÎÂ Ë ·Ó·ÁÁÂÏ›· ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ 9,69% Î·È ÙˆÓ ı·Ó·ÙËÊfiÚˆÓ Î·Ù¿ 38,20%. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ °’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009, ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ηٿ 3,41% Î·È Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ˘Á›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·Ù¿ 19,83%. Δ· ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÈ̤˜ ÂÎΛÓËÛ˘ ÂÂÛ‹Ì·Ó ÛÙÔ ∞¶∂ Ô °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ∂ÈıˆÚËÙÒÓ ∂ÚÁ·Û›·˜ ªÈ¯¿Ï˘ ÿϷÚ˘. √ Î. ÿϷÚ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÂ›Û˘ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ù˘ ÛÙÂϤ¯ˆÛ˘ ÙÔ˘ ™∂¶∂ Ì ÙÔ ·Ó·Áη›Ô ÚÔÛˆÈÎfi, οÙÈ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ô˘ ·ÔÚÚ¤ÂÈ ·fi ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ.

∂ÓÙ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ÁÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ

¶ÚfiÛÙÈÌ· 3,2 ‰ÈÛ. ú ¤¯ÂÈ ÂÈ‚¿ÏÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ™¢√∂ Δƒπ¶√§∏, 21.

™Δ∞ 3,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Ù· ÚfiÛÙÈ-

Ì· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ™¢√∂ ÛÙÔ ÂÓÓ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010, ¤Ó·ÓÙÈ 1,1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ 2009, fiˆ˜ › ÙËÓ ¶¤ÌÙË Ô ÂȉÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ °. ∫·ÂϤÚ˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓfiÌÔ Ô˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ∞Ú牛·˜. √ Î. ∫·ÂϤÚ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Û ·˘Ùfi ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë ‰È·‰Èη-

Û›· Ù˘ ÂÚ·›ˆÛ˘, “¿Ú· ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ¤ÛÔ‰· Ù· ÔÔ›· ı· ÚÔ¤ÏıÔ˘Ó ·fi ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹”. √ ÂȉÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ™¢√∂ › fiÙÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔÈËı› ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Û Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈΤ˜ Ù¿ÍÂȘ, Ô˘ Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ·˘Úfi‚ÏËÙÔ, Î·È ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ “¤¯Ô˘Ó ·Ô‰ÒÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¿”, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ, ÂÓÒ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ “·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË” ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ò-

ÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÂÏÂÁ¯ıÔ‡Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙȘ Ӥ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ Î·È fi¯È Û ¯Ú‹ÛÂȘ ·Ï·ÈfiÙÂÚˆÓ ÂÙÒÓ. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ó¤Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓfiÌÔ, ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ “Û˘ÌÌ·˙‡ÂÈ” ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÌÈ·˜ 20ÂÙ›·˜, ηıÒ˜ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Έ‰ÈÎÔÔ›ËÛË Â› ›¯Â Á›ÓÂÈ ÙÔ 1994 Î·È ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “ÌÂÁ¿ÏÔ ÓÔÌÔı¤ÙËÌ·” Ì ÔÏÏÔ‡˜ ·Ô‰¤ÎÙ˜ Î·È “‰›Î·È· ηٷÓÔÌ‹” ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‚·ÚÒÓ. √ Î. ∫·ÂϤÚ˘ › ·ÎfiÌ· fiÙÈ Ô ‰ËÌfi-

ÛÈÔ˜ ÙÔ̤·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ÂÓÒ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” Î·È ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ηıÒ˜ ÔÈ ÈÛ¯˘Ú¤˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ·Ô‰›‰Ô˘Ó ηχÙÂÚ· Î·È Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Û’ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ı· ÚÔÛ‰ÒÛÂÈ Ó¤· ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Î·È ı· ‚ÂÏÙȈı› Ë ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘.

™ÎÏËÚ‹ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÓËÛË ÂÓË̤ڈÛ˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ÙÔ˘ Ï·Ô‡

√ ¢ËÌ. ™Èԇʷ˜ ÁÈ· ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ∂∂ √ ÚÒËÓ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™Èԇʷ˜ ¤Î·Ó ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‰‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÓËÛË - fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ - ÏfiÁˆ ·Ó·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ Ó· Û˘˙ËÙËı› ∂›Î·ÈÚË ∂ÚÒÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘: “¶Ú·ÁÌ·ÙÈο, ÚÔηÏ› ¤ÎÏËÍË (·Ó fi¯È ηٿÏËÍË) Ë ¿ÚÓËÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙË μÔ˘Ï‹ Î·È Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ∂›Î·ÈÚË ∂ÚÒÙËÛË Ô˘ η٤ıÂÛ· ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, Ô˘ ÚÔˆıÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î. äÚÌ·Ó μ·Ó ƒÔÌ¿È Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÂÈηÏÂ›Ù·È ·Ó·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·. ŸÊÂÈÏ·Ó fï˜ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó: ¶ÚÒÙÔÓ: ŸÙÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ¢ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÚÔÛÒËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Û fiÏ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ù˘ Ì ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË. °È’ ·˘Ùfi ¿ÏψÛÙÂ, Ë ªfiÓÈÌË ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÛÙȘ μڢͤÏϘ ¤¯ÂÈ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ú¤Û‚Ë, ÌÂÁ¿ÏÔ Û ·ÚÈıÌfi ‰Èψ̷ÙÈ-

ÎÒÓ Î·È ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ·fi fiÏ· Ù· ÀÔ˘ÚÁ›·. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ: ŸÙÈ fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û˘˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ (Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÎÔÚ˘Ê‹˜) Û˘˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ °ÂÓÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ-ÌÂÏÒÓ. ∂ÈϤÔÓ, ˘ÂÓı˘Ì›˙ˆ fiÙÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÂÎÚÔÛÒËÛ ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ °ÂÓÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ÛÙȘ 13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, fiÙ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ¢ÂÏÙ›Ô Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Û˘˙ËÙ‹ıËΠÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘. ΔÒÚ· Ò˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·Ó·ÚÌfi‰ÈÔÈ; ∫·È ÙfiÙ ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜; ÀÂÓı˘Ì›˙ˆ ‰Â fiÙÈ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÚÔÂÙԛ̷Û ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ∫·Ù¤ıÂÛ· ÙËÓ ∂›Î·ÈÚË ∂ÚÒÙËÛË Ô˘ ı· Û˘˙ËÙ›ÙÔ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ‰‡Ô ÏfiÁÔ˘˜: ¶ÚÒÙÔÓ: °È·Ù› ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ·ÔÙÂÏ› Û‹ÌÂÚ·, ¤Ó· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ı¤Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋

ŒÓˆÛË Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Î·È ÙˆÓ Ï·ÒÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Û ̷ÎÚÔÚfiıÂÛÌË ‚¿ÛË. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÂÎÙÂٷ̤ÓË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ™˘ÌÊÒÓÔ˘ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ: °È·Ù› ıˆÚÒ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ˘fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î. äÚÌ·Ó μ·Ó ƒÔÌ¿È ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÛÙȘ 28 ηÈ

29 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, fiÊÂÈÏ ӷ ›¯Â ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙË μÔ˘Ï‹, ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi, ÁÈ· ÙȘ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, fi¯È ÌfiÓÔ Ù˘ ˙ÒÓ˘ ÙÔ˘ ¢ÚÒ, ·ÏÏ¿ Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ˙‹ÙËÌ·. √˘ÛÈ·ÛÙÈο Ì ÙÔ ıÂÛÌfi Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, ÚÔˆıÂ›Ù·È ¤Ó· ϤÁÌ· ·˘ÛÙËÚÒÓ Î˘ÚÒÛÂˆÓ ÁÈ· Ù· ÎÚ¿ÙË-̤ÏË Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Ì ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ‡ ˘fi ·Ó·ıÂÒÚËÛË ™˘ÌÊÒÓÔ˘ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜. ∞˘Ùfi, Ê˘ÛÈο ·ÊÔÚ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ ¡fiÙÔ˘, ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›· Î·È ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ‰È‡ڢÓÛ˘, Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. √È ÂÈÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ‰È·ÚıÚˆÙÈο ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Â›Ó·È Úfi‰ËϘ. - ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚÒË ÙˆÓ ‰‡Ô ‹ Î·È ÙÚÈÒÓ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ (¯ÒÚ˜ Ù˘ ˙ÒÓ˘ ÙÔ˘ ¢ÚÒ, ¯ÒÚ˜ Ù˘ ˙ÒÓ˘ ÙÔ˘ ¢ÚÒ Ì ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÏÔÈ¤˜ ¯ÒÚ˜). - ¢È·Î˘‚‡ÔÓÙ·È ÔÈ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜

ÚÔÔÙÈΤ˜ ÙˆÓ ·‰˘Ó¿ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ. - ÀÔÓÔ̇ÂÙ·È Ë ›‰È· Ë Ê‡ÛË ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹Ì·ÙÔ˜, ·Ó ÔÈ fiÔȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ‰ÂÓ ÌÂÏÂÙËıÔ‡Ó ÛˆÛÙ¿. ÕÏÏË fï˜ ∂˘ÚÒË ÔÚ·Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó Ô ∑·Ó ªÔÓ¤, Ô ƒÔÌ¤Ú ™Ô˘Ì¿Ó Î·È ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ Â˘Úˆ·˚ÎÔ› ËÁ¤Ù˜. ∏ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ Î·È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ªË¯·ÓÈÛÌÔ‡ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ∫Ú›ÛÂˆÓ Î·È ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘. ∂ÈϤÔÓ, ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÙÔ Ó¤Ô Â˘Úˆ·˚Îfi ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· Ó¤·, ÎÔÈÓ‹ ·ÊÂÙËÚ›· ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ-ÌÂÏÒÓ, ÂȉÈο Ù˘ ˙ÒÓ˘ ÙÔ˘ ¢ÚÒ. ∞fi ¿ÏÏÔ Â›Â‰Ô ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÍÂÎÈÓ¿ .¯. Ë ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ë πÙ·Ï›· Î·È ·fi ¿ÏÏÔ Ë °ÂÚÌ·Ó›· Î·È Ë √ÏÏ·Ó‰›·. ∏ ∫˘‚¤ÚÓËÛË, ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Î·È Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ˘Ô˘ÚÁ›· fiÊÂÈÏ·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ Û·Ê‹ ı¤ÛË ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·˘Ùfi Î·È Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó ÙË μÔ˘Ï‹, ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÚÔÛ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ∂ÏÏ¿‰· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ∫¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ∫·È Â›Ó·È ÔÏÈÙÈο ·ÓÂ›ÙÚÂÙÔ.


√ÈÎÔÓÔÌ›· 39

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 √∫Δøμƒπ√À 2010

∞fi ¯ı˜ Î·È ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË 400.000 ı¤ÛˆÓ

•ÂΛÓËÛÂ Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ √∞∂¢ ÁÈ· ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ı¤ÛÂˆÓ ··Û¯fiÏËÛ˘ ∞£∏¡∞, 21.

ÂΛÓËÛ ÙËÓ ¶¤ÌÙË Ë ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ˘Ô‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ÛÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ √∞∂¢ ÁÈ· ÙËÓ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË (ÁÈ· ‰È¿ÛÙËÌ· 12 ÌËÓÒÓ) 200.000 ı¤ÛÂˆÓ Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂȉfiÙËÛË ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 400.000 ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· 18 ÌËÓÒÓ.

™‡Ìʈӷ Ì ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 992 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ·ÔÙÂÏ› ·Û›‰· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ Â·ÂÈÏÔ‡ÌÂÓÔ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ, ηıÒ˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÔχÛÂˆÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ Û ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ̤ۈ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ ÙÔ˘ ÌË ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙȘ ÌËÓÈ·›Â˜ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜. ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ı· Ï‹ÍÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ̤ۈ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÈÙ‹ÛˆÓ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ı¤ÛˆÓ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰›ÓÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ ÂȉÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ‰ËÏ·‰‹: ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·ËÚ›· Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ËÏÈΛ·˜ 50 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ. √È ÂÓÙ·Á̤Ó˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ı· ÂȯÔÚËÁËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ 50% ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ·›ÙËÛ˘ ÙÔ˘˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ¤Ó·Ó ¤ˆ˜ Î·È 80 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ηْ ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ, Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ›ÛÔ ·ÚÈıÌfi ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÂȯÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È Ô˘ ¤¯Ô˘Ó fiÌÔÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ÂȯÔÚËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜.√ √∞∂¢ ηχÙÂÈ ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙȘ ÌËÓÈ·›Â˜ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜, ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ·ÚÈ·˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙÔ˘ π∫∞-∂Δ∞ª (ÌÂÈÎÙ‹, μ∞∂ Î·È ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ∫›Ó‰˘ÓÔ˜) Î·È Ù˘ ÂÈÎÔ˘ÚÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘, ηıÒ˜ Î·È ÛÙȘ ÌËÓÈ·›Â˜ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜, ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ÙÔ π∫∞ ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ ‹ Û˘ÓÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ ˘¤Ú ºÔÚ¤ˆÓ Î·È ∫Ï¿‰ˆÓ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘, ÂÈϤÔÓ ÙˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÁÈ· ÂȉfiÌ·Ù· ·‰Â›·˜ Î·È ‰ÒÚ·.

ΔÔ ÔÛfi ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÙ·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ¯Ú¤ˆÛ˘ ÙÔ˘ ·ÏÏËÏfi¯ÚÂÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ π∫∞-√∞∂¢ Î·È Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ›ÛÙˆÛ˘ ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁÔ‰fiÙË ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ (100%) ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Ì ‚¿ÛË ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÌËÓÈ·›Â˜ ·Î·ı¿ÚÈÛÙ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ/ÂȯÔÚËÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ ÙˆÓ: -2.000 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·ËÚ›·. -1.800 ¢ÚÒ ÁÈ· ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ËÏÈΛ·˜ 50 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ -1.300 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓÔ‡˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜.

¢ÈηÈÔ‡¯ÔÈ Ù˘ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ ÙÔ˘ √∞∂¢ Â›Ó·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÁÂÓÈο ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈΤ˜ ·fi ÙËÓ 1Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2008 Î·È ÌÂÙ¿ Î·È ‰ÂÓ ÂÌ›ÙÔ˘Ó ÛÙȘ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ. °È· Ó· ˘·¯ı› ÌÈ· Âȯ›ÚËÛË ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÚԂ›, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ ÚÈÓ ÙËÓ ·›ÙËÛË ˘·ÁˆÁ‹˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Û Ì›ˆÛË ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ì ηٷÁÁÂÏ›· ۇ̂·Û˘, ÂıÂÏÔ˘Û›· ¤ÍÔ‰Ô, ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÚÔ¯‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ ÁÈ· ÔÈÎÈÔıÂÏ‹ ·Ô¯ÒÚËÛË. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘

ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÌÈÛıˆÙfi ¤ˆ˜ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ·›ÙËÛ˘. ∏ Âȯ›ÚËÛË ˘¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙÔ 50% ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Û ηٿ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ·›ÙËÛ˘, Ì ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ù· 80 ¿ÙÔÌ·. ¶ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË, ›ÛÔ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÌË ÂȯÔÚËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÂȯÔÚËÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ (Ì fiÌÔÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο). ∏ Âȯ›ÚËÛË ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ·›ÙËÛË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ (www.oaed.gr) Î·È ÙËÓ ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÈ ÛÙÔ ∫¶∞ ‹ ∫¶∞2, ÛÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ˘¿ÁÂÙ·È Ë ¤‰Ú· Ù˘. ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈο ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ·ÎfiÌ· ˘‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ ‹ÛÛÔÓÔ˜ ÛËÌ·Û›·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· Ë Âȯ›ÚËÛË ‰ËÏÒÓÂÈ Â›Û˘ fiÙÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ÙËÓ 1Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2008, ‰ÂÓ ÂÎÎÚÂÌ› ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ·Ó¿ÎÙËÛË ·Ï·È¿˜ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘. ™ÙËÓ ·›ÙËÛË ‚‚·ÈÒÓÂÙ·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡.

∫·ÙÛ¤ÏË: ™Ùfi¯Ô˜ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿ 7 ÛÙÔ˘˜ 10 ŒÏÏËÓ˜ ∏ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÊÙˆ¯ÒÓ Î·Ù¿ 450.000 ¿ÙÔÌ· Î·È Ë ·fiÎÙËÛË ··Û¯fiÏËÛ˘ ÁÈ· 7 ÛÙÔ˘˜ 10 ŒÏÏËÓ˜, ËÏÈΛ·˜ 20-64 ÂÙÒÓ, Â›Ó·È ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ì ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÙÔ 2020, Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ §.∫·ÙÛ¤ÏË, Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙË ™‡ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙÔ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ. ™Â Â˘Úˆ·˚Îfi Â›Â‰Ô ÔÈ ‚·ÛÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÁÈ· Ù· ÎÚ¿ÙË-̤ÏË Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ÒÛÙ ÙÔ 75% ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ËÏÈΛ·˜ 20-65 ÂÙÒÓ

Ó· ‚ÚÂÈ ··Û¯fiÏËÛË Î·È Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÊÙˆ¯ÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ Î·Ù¿ 20 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¿ÙÔÌ·. Δ· ·Ú·¿Óˆ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ∂ÚÁ·Û›·˜, ÙËÓ ¶¤ÌÙË, ηٿ ÙËÓ ™‡ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞·Û¯fiÏËÛ˘, ‰ÚÔÌÔÏÔÁÒÓÙ·˜ ÙË Ó¤· Â˘Úˆ·˚΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ Î·È Î·ıÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜.

™ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ÂÓ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: ŸÏ˜ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰È¤ÔÓÙ·È, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜, ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ Ó. 2190/94 (º∂∫ 28/∞/03.03.1994) Î·È ÙÔ˘ Ó. 3812 (º∂∫ 234/∞/28.12.2009). Δ· Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¿ ΤÓÙÚ·. √È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ê‡Ï·Í˘. √È ÂÔ¯ÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÂÔ¯ÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘˜. √È ¤ÌÌÂÛÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜. √È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ·ÏÈ›·˜, Ù˘ ˘‰·ÙÔηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘ ¿Óıڷη, ÛÙËÓ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÁˆÚÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ ÌÂÙ·ÒÏËÛË Û ÌÂÙ·Ú¿Ù˜ ‹ ÂÌfiÚÔ˘˜ Î·È Ë ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ÌÂÙ·Î˘Ï‡ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜. √È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ 22Ë ÒÚ· ‚Ú·‰ÈÓ‹ (¤Ó·ÚÍË ˆÚ·Ú›Ô˘) ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ 6Ë Úˆ˚Ó‹ (Ï‹ÍË ˆÚ·Ú›Ô˘). ∞ÙÔÌÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ Â›Ó·È Û‡˙˘ÁÔÈ ‹ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ·’ ‚·ıÌÔ‡ Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ· ÂÍ ·›Ì·ÙÔ˜ ‹ ÂÍ ·Á¯ÈÛÙ›·˜ Ì ÙÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·. √È √∂, ∂∂, ∞∂, Î·È ∂¶∂ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÌfiÚÚ˘ıÌÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ ÛÙȘ √∂ Î·È ∂∂, ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢™ ÛÙȘ ∞∂, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ ÛÙȘ ∂¶∂, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ Û‡˙˘ÁÔÈ Î·È ÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ·’ ‚·ıÌÔ‡ ÂÍ ·›Ì·ÙÔ˜ ‹ ÂÍ ·Á¯ÈÛÙ›·˜ ·˘ÙÒÓ. √È Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ› ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘˜. ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÎÎÚÂÌ› ·Ó¿ÎÙËÛË ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛˆÓ. ∂›Û˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘·¯ıÔ‡Ó ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ fiÙ·Ó ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Û‡ÓıÂÙÔ Î·È ÙÔ ¤Ó· ·fi Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÂÍ·ÈÚÂ›Ù·È ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜.

∏ √ÌÔÛÔÓ‰›· ¶Ú·ÙËÚÈÔ‡¯ˆÓ ϤÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÙËÚÂ›Ù·È Ë Û˘Ìʈӛ·

∞ÂÈÏÂ›Ù·È ¿ÏÈ Ë ÔÌ·Ï‹ ‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ∞£∏¡∞, 21.

∞ÓÔ›ÁÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ “̤وÔ” ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ηıÒ˜ Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· ¶Ú·ÙËÚÈÔ‡¯ˆÓ - ∂ÌfiÚˆÓ ∫·˘Û›ÌˆÓ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ Î·Ù·ÛÙÚ·Ù‹ÁËÛË Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ Ô˘ ›¯Â ÂÈÙ¢¯ı› Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÛÙÚÔʤ˜ ÊfiÚˆÓ. ΔÔ ¢™ Ù˘ ¶√¶∂∫ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÂÎÙ¿ÎÙˆ˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ “ÁÈ· Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ·Ó ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ˘fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘” . ™Â ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ë ¶√¶∂∫ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÌÏÔοÚÔÓÙ·È ÔÈ ÂÈÛÙÚÔʤ˜ fi¯È ÌfiÓÔ Û Ú·ÙËÚÈÔ‡¯Ô˘˜ Ì ÏËÍÈÚfiıÂÛÌ· ¯Ú¤Ë, ·ÏÏ¿ ηÈ

Û fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ ÙÔ˘˜. ∞ӷʤÚÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË Ú·ÙËÚÈÔ‡¯Ô˘ Ô ÔÔ›Ô˜ - Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ÂÈÛÙÚÔʤ˜ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ ÂÂȉ‹ ¤¯ÂÈ ˘fiÏÔÈÔ 50 ¢ÚÒ ·fi ÙË Ú‡ıÌÈÛË ¯Ú¤Ô˘˜ Ô˘ ›¯Â οÓÂÈ. ∏ ¶√¶∂∫ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ· ı· ·›ÚÓÔ˘Ó ÙȘ ÂÈÛÙÚÔʤ˜. “∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ fiÔÈÔ˜ Ú˘ıÌ›˙ÂÈ Ù· ¯Ú¤Ë ÙÔ˘, ·›ÚÓÂÈ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·. ∫·ÙfiÈÓ ·˘ÙÒÓ Ë ¶√¶∂∫ ıˆÚ› fiÙÈ Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÂÓ „˘¯ÚÒ ÂÌ·ÈÁÌfi ·fi ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ. ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ÂÈÙÚ¤„Ô˘ÌÂ

Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË” , ηٷϋÁÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ› ¿ÌÂÛ·, Ì ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÙÂı› ÛÙË μÔ˘Ï‹ Î·È fi¯È Ì ˘Ô˘ÚÁÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ë ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ ‚˘ÙÈÔÊfiÚˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ˙ËÙ¿ Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ∂ÌÔÚ›·˜ ¶ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂȉÒÓ. “ªÂ ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÏËÍË ‰È·‚¿Û·Ì ÙÔ Î·Ù·ÙÂı¤Ó ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÛÙȘ 12/10/2010 Î·È ‰È·ÈÛÙÒÛ·Ì fiÙÈ Î·Ì›· ·fi ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ˘Ô‚¿Ï·Ì ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ·Ô‰ÂÎÙ‹” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô ™∂∂¶∂. “∏ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ÂÌÂÈÚ›· Ì·˜, ÚÔÛı¤ÙÂÈ, Ì·˜ ¤¯ÂÈ ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ

Â¿Ó ‰ÂÓ Î·Ï˘Êı› Ë ” ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË“Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ·‰ÂÈÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ π.Ã. ‚˘ÙÈÔÊfiÚˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ì ۷ʋ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË, Ô ∫Ï¿‰Ô˜ ÙˆÓ ∂Ù·ÈÚÈÒÓ ∂ÌÔÚ›·˜ ¶ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂȉÒÓ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ fiÌËÚÔ˜ Ù˘ ‚Ô‡ÏËÛ˘ ÙÔ˘ ÂοÛÙÔÙ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ ‹ ÙˆÓ ȤÛÂˆÓ Î·È Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÓÙ¯ÓÈÒÓ” √ ™∂∂¶∂ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Ô˘ ı¤ÙÂÈ ··ÁÔÚ‡ÛÂȘ Î·È ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÛÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙˆÓ ∂Ù·ÈÚÈÒÓ ∂ÌÔÚ›·˜ ¶ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂȉÒÓ Ó· ·ÔÎÙÔ‡Ó ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ¿‰ÂȘ ‚˘ÙÈÔÊfiÚˆÓ Î·È ˙ËÙ¿: - ¡· ÓÔÌÔıÂÙËı› Ë ¿ÌÂÛË, ‰È·Ê·Ó‹˜ Î·È Ï‹Ú˘ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ¤Î‰ÔÛ˘ ·‰ÂÈÒÓ Î˘-

ÎÏÔÊÔÚ›·˜ π.Ã. ‚˘ÙÈÔÊfiÚˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ Ô˘ ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ ∂Ù·Èڛ˜ ∂ÌÔÚ›·˜ ¶ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂȉÒÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηχÙÔ˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜. - ¡· ·Úı› Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ¯Ú‹Û˘ ÙˆÓ π.Ã. ‚˘ÙÈÔÊfiÚˆÓ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ∂ÌÔÚ›·˜. ¡· ÔÚÈÛı› fiÙÈ Ë ¿‰ÂÈ· ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ π.Ã. ‚˘ÙÈÔÊfiÚˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ‰È·ÎÈÓ› οı ∂Ù·ÈÚ›·, Ó· ÌÔÚ› Ó· ·ÍÈÔÔÈ› Ù· ‚˘ÙÈÔÊfiÚ· Ù˘ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ (‰ËÏ·‰‹ Ó· ÌÔÚ› Ì ٷ ›‰È· ‚˘ÙÈÔÊfiÚ· Ó· ‰È·ÎÈÓ› ı¤ÚÌ·ÓÛË ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Î·È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ó· ‰È·ÎÈÓ› η‡ÛÈÌ· ÛÙ· ÌÈÎÚ¿ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ·, ÙȘ Ì·Ú›Ó˜, Î.Ï.).

ªÂÁ¿ÏÔ ¤ÚÁÔ ÛÙË ™˘Ú›· ·Ó¤Ï·‚Â Ë ª∂Δ∫∞ ∞£∏¡∞, 21.

™Â ˘ÔÁÚ·Ê‹ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ıÂÚÌÈ΋˜ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜, ÈÛ¯‡Ô˜ 724ªW, ÛÙË ™˘Ú›·, ÚÔ¯ÒÚËÛ ÙËÓ ¶¤ÌÙË Ë ÎÔÈÓÔÚ·Í›· METKA/Ansaldo Energia, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, Û‡Ìʈӷ Ì ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ∞Ó·ı¤ÙˆÓ ÊÔÚ¤·˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ì ٛÙÏÔ “Deir Azzour Combined Cycle Power Plant” Â›Ó·È ÙÔ Syrian Arab Republic Ministry of Electricity Î·È Public Establishment of Electricity for Generation and Transmission (PEEGT). ∞Ó¿‰Ô¯Ô˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È Ë ÎÔÈÓÔÚ·Í›· METKA/Ansaldo Energia Ì ÙË ª∂Δ∫∞ Ó· ¤¯ÂÈ Ù· “ËÓ›·” ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·ÊÔÚ¿ Û ÌÂϤÙË, ÚÔÌ‹ıÂÈ·, ηٷÛ΢‹ Î·È ı¤ÛË Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ì η‡ÛÈÌÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. ΔÔ ¤ÚÁÔ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ Deir Azzour, ÛÙË ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ™˘Ú›·, ÂÓÒ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 671.255.945 ¢ÚÒ ϤÔÓ SYP 460.000.000 (ÂÚ›Ô˘ 7 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ì ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÈÛÔÙÈÌ›·). Δ· ÌÂÚ›‰È· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¤ÚÁÔ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜: METKA (76,5%), Ansaldo Energia (23,5%). ∏ ª∂Δ∫∞ ı· ÙÈÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÂÏ¿ÙË ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ÎÔÈÓÔÚ·Í›·˜. ™Ù· Ù¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ¤ÚÁÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È: ∂Ï¿¯ÈÛÙË Î·ı·Ú‹ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ÈÛ¯‡˜ 724 MW Î·È ·fi‰ÔÛË ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ 55,6% ÛÙËÓ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Î·È ˘„fiÌÂÙÚÔ ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Î·È Ì ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˘ ÛÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. ∏ ¤Ó·ÚÍË ÂÌÔÚÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÂÓÙfi˜ 40 ÌËÓÒÓ ·fi ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ·ÓÂÎÎÏ‹ÙÔ˘ ÈÛÙÒÛˆ˜ (Letter of Credit). ΔÔ ·ÓÂÎÙ¤ÏÂÛÙÔ ¤ÚÁˆÓ Ù˘ ª∂Δ∫∞ ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Î·Ù¿ 680 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Ì ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 2,4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘. ™¯Â‰fiÓ ÙÔ 90% ÙÔ˘ ·ÓÂÎÙ¤ÏÂÛÙÔ˘ Â›Ó·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˘ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Ù˘ ª∂Δ∫∞ ÁÈ· ‰ÈÂıÓ‹ ·ÚÔ˘Û›· ̤ۈ Ù˘ Â¤ÎÙ·Û‹˜ Û ·ÁÔÚ¤˜ Ì ·˘Í·ÓfiÌÂÓ˜ ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Î·È ¯·ÌËÏ‹ ÂÍ¿ÚÙËÛË ·fi ÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ‰‡Ô ¤ÚÁˆÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ ‹‰Ë ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· Î·È ‰‡Ô ¤ÚÁˆÓ ÛÙË ™˘Ú›· ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 1,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ¤Ó· ‹‰Ë ÂÎÙÂÏ›ٷÈ, Ë ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ª∂Δ∫∞ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª¤Û˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ ηı›ÛÙ·Ù·È ϤÔÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙËÓ ›‰È· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÁÈ· ·ÎfiÌ· ÌÈ· ÊÔÚ¿ ‰ËÌfiÛÈ· ÙȘ ¢¯·ÚÈÛٛ˜ Ù˘ ÛÙ· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ÛÙËÓ ÚÂۂ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÛÙË ¢·Ì·ÛÎfi ÁÈ· ÙËÓ ·Ì¤ÚÈÛÙË ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜.


EÈηÈÚfiÙËÙ· 40 √˘‰ÂÌ›· Û¯¤ÛË Ì ٷ ÔÌfiÏÔÁ· ϤÂÈ ∂˘. ªÂ˚Ì·Ú¿Î˘ ∞£∏¡∞, 21.

∂¶π£∂™∏ ÛÙÔ ¶∞™√∫, ÙÔ Ô-

Ô›Ô Î·ÙËÁfiÚËÛ ÁÈ· ÚÔÂÈÏËÌ̤Ó˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·Ú·ÔÌ‹˜ ˘Ô˘ÚÁÒÓ Ù˘ ¡¢, ÂÍ·¤Ï˘ÛÂ Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÕÌ˘Ó·˜ μ·ÁÁ¤Ï˘ ªÂ˚Ì·Ú¿Î˘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ηٿıÂÛ˘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ô˘ ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ. ∞ÎfiÌ·, Ô μ. ªÂ˚Ì·Ú¿Î˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ô˘‰ÂÌ›· Û¯¤ÛË Â›¯Â ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÔÌÔÏfiÁÔ˘, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ Û˘ÌÌÂÚ›˙ÂÙ·È ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¶¤ÙÚÔ˘ ¢Ô‡Î· ÁÈ· ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰ÈÒÍÂȘ. √È ·ÈÙÈ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ Î. ªÂ˚Ì·Ú¿ÎË ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ¶ÚˆÙfi·· Ô ÔÔ›Ô˜ ‰‹ÏˆÛÂ: “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ÚÔÂÈÏËÌ̤ÓË ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ·Ú·ÔÌ‹. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Û˘Ó·›ÓÂÛË Ì ٷ ÎfiÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÎÔÈÓÔ‡ ÔÚ›ÛÌ·ÙÔ˜.” ΔfiÛÔ ÛÙËÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ fiÛÔ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, Ô Î. ªÂ˚Ì·Ú¿Î˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Ô˘‰ÂÌ›· Û¯¤ÛË Â›¯Â ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÕÌ˘Ó·˜ Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÔÌÔÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘” “ΔÔ Â›Ì·¯Ô ÔÌfiÏÔÁÔ (ÙˆÓ 280 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙÔ Δ∂∞¢À) ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÌÔ˘, ÂÁÒ Û˘Ó˘¤ÁÚ·„· ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙËÓ ÔÔ›· ÌÔ˘ ¤ÊÂÚ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ªÂ˚Ì·Ú¿Î˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÔÈ ›‰È˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ù¤ÙÔÈˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËÎ·Ó ¿Óˆ ·fi 60 ÊÔÚ¤˜ Î·È ·fi ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ™ÙËÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ηٷı¤ÙÂÈ Î·È Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ ¶¿ÓÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜. ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ¤¯Ô˘Ó ÎÏËı› ÁÈ· ηٿıÂÛË Ô ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “∞ÎÚfiÔÏȘ” °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜, Î·È Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘. ªÂ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ °. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿ÓË, Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ȉ›Ô˘, ı· ÎÏ›ÛÂÈ Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ÂÓÒ ÙÔ fiÚÈÛÌ· Ù˘ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ¶ÚˆÙfi··˜, Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ.

√È √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ ÛÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ∞£∏¡∞, 21.

Δ√À™ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ-

¿Ú¯Â˜, Ô˘ “ηÙ‚¿˙Ô˘Ó” Î·È ÛÙȘ 13 ÂÚÈʤÚÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜, ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÔÈ √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ. ÷ÈÚÂÙÈÛÌfi ·ˇı˘ÓÂ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ı‹Ó·˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ì›Ó˘. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛ·Ó ÛÙȘ Û‡ÓÙÔ̘ ÔÌÈϛ˜ ÙÔ˘˜ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ “Ë ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ¤¯ÂÈ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ √ÈÎÔÏfiÁÔ˘˜ ¶Ú¿ÛÈÓÔ˘˜” Î·È ·˘Ùfi ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi Û‡ÓıËÌ¿ ÙÔ˘˜: “ÛΤ„Ô˘ Û˘ÓÔÏÈο, ‰Ú¿Û ÙÔÈο”.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 O∫Δøμƒπ√À 2010

ŒÙÔÈÌ· Ù· ΢ÚÈfiÙÂÚ· Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹

™Ù· Ù¤ÏË ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ·fi ÙËÓ ∂ÓÈ·›· ∞Ú¯‹ ¶ÏËÚˆÌÒÓ ∞£∏¡∞, 21.

ª

 ٷ¯Â›˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ Ù˘ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ∂ÓÈ·›·˜ ∞Ú¯‹˜ ¶ÏËڈ̋˜ (∂∞¶), ηıÒ˜ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ, ‹‰Ë, Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Î˘ÚÈfiÙÂÚˆÓ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ı· ÙËÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó: Ë ÛÙÂϤ¯ˆÛË Î·È ÛÙ¤Á·ÛË Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ ÂÎηı·ÚÈÛÙÒÓ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÔÙ¢fiÌÂÓˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘˜. ‰ÂÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÙ·È Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ‰ÒÚˆÓ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È ÙÔ˘ ¶¿Û¯·.

™‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÙËÓ ¶¤ÌÙË, ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË ¤¯Ô˘Ó ÈÛÙÔÔÈËı› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 3.900 ÂÎηı·ÚÈÛÙ¤˜ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜, ÂÓÒ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ÈÛÙÔÔ›ËÛË 1.100 ÂÚ›Ô˘ ·ÎfiÌË. ∂›Û˘, ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·Ú·ÏËÊı› ÛÙÔȯ›· ·fi 760 ÂÎηı·ÚÈÛÙ¤˜ (19,5% ÙˆÓ ÈÛÙÔÔÈË̤ӈÓ). Δ· ÛÙÔȯ›· ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ¿Óˆ ·fi 323.000 ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ·ÌÂÈ‚fiÌÂÓÔ˘˜. ∞˘ÙÔ› ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ 42% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÔÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. ∏ ∂∞¶ ÚÔ¯ˆÚ¿ÂÈ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÏËÚˆÌÒÓ Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ¤ÓÙ·Í˘ ÊÔÚ¤ˆÓ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÏËÚˆÌÒÓ Ù˘. ∫¿ı ÊÔÚ¤·˜ Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ı· ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ·fi ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ Î·È ı· ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÓÂÈ ÙȘ ηٷ‚ÔϤ˜ ˘Ô¯ÚˆÙÈο ̤ۈ Ù˘ ∂∞¶. ∂ȉÈΤ˜ ‰ÈÎÏ›‰Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÓÂÚÁÔÔÈËı›, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÏËڈ̋˜ ÌÈÛıÒÓ Î·È ·fi ÙȘ ¢√À. ™ËÌÂȈ٤ÔÓ, ˆ˜ fiÙ·Ó Ë ∂∞¶ ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÙÔ 85% ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘, ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Î¿ı ηٷ‚ÔÏ‹ ·fi ÙȘ ¢√À. ™˘ÓÂÒ˜, Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, ηÏÔ‡ÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ ÊÔÚ›˜ Î·È ÔÈ ÂÎηı·ÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Ó· ·ÔÛÙ›ÏÔ˘Ó ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÛÙÔȯ›· ÛÙËÓ ∂∞¶, ÒÛÙ ӷ ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ·. √È ÙÂÏÈΤ˜ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¤Ï-

ıÂÈ Î·È Ì ϛÁ˜ Û¯ÂÙÈο ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÛÙÔȯ›·. ∏ ∂∞¶, ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂ›˜ ÊÔÚ›˜, ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙȘ ηٷ‚ÔϤ˜ ·fi Ù· Ù¤ÏË ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. Δ· ¡¶¢¢ ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÛˆÛÙ¿ ÛÙÔȯ›· ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Î·È Ë ∂∞¶ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓË Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·fi Ù· Ù¤ÏË ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘.

∞£∏¡∞, 21.

ŒÎÙ·ÎÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ

™∂ ÌÂÙˆÈ΋ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ √™∂, ηıÒ˜ ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘. √ˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ë ËÁÂÛ›· Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ (¶√™), ÔÈ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ·ÎfiÌË Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË Î·È „‹ÊÈÛ‹ ÙÔ˘. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó 24ˆÚ˜ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ˜ ·ÂÚÁ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¢Â˘Ù¤Ú·, ΔÚ›ÙË, ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ¶·Ú·Û΢‹, ‰ËÏ·‰‹ 25,26, 27 Î·È 29 ÙÔ˘ ÌËÓfi˜, ÂÓÒ ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ı· ÙËÓ Î·ıÔÚ›ÛÔ˘Ó Û Ӥ· Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ¶√™, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ÔÚÈÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ∞˘Ùfi Ú·ÎÙÈο ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÎÈÓËıÔ‡Ó Ù· ÙÚ¤Ó· ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Î·È Ô ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi˜, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ ÏÂÁfiÌÂ-

∂Óۈ̿وÛË ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ 145 ¢ÚÒ ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÌÈÛıfi ªÂ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÂÓۈ̿وÛË ÛÙÔÓ ‚·ÛÈÎfi ÌÈÛıfi Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ÛÙÂÓÔ‡ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· Ù˘ ÂȉÈ΋˜ ·ÌÔÈ‚‹˜ ÙˆÓ 145 ¢ÚÒ (¤¯ÂÈ ·ÔÌ›ÓÂÈ ·fi ÙÔ Â›‰ÔÌ· ÙˆÓ 176 ¢ÚÒ) Î·È ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ˆ˜ ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛÌ· ÎÏ·‰ÈÎÒÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ Û ¢Ú›˜ ηÙËÁÔڛ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î¿ÓÂÈ ÚÂÌȤڷ ÁÈ· ÙÔ ÂÓÈ·›Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Â¤Ú¯ÂÙ·È Ì·¯·›ÚÈ Î·È ÛÙ· ÚÂÙÈÚ¤ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍË̤Ó˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ·ÚÔ¯ÒÓ Ù· ÔÔ›· ÙÔ˘˜ ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ οو ·fi ÙÔ ÙÚ·¤˙È, ÂÓÒ ı· ηıÈÂÚˆı› Î·È Ó¤Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÂÔÂÈÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÂÍÔÌÔȈıÔ‡Ó ÌÈÛıÔÏÔÁÈο Ì ÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ΔÔ μ‹Ì·, Ù· ̤ÙÚ· ·˘Ù¿ Ô˘ ı· ÂÍ·ÁÁ›ÏÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÙË ÌÈÛıÔÏÔÁÈ΋ ‰·¿ÓË Î·È ı· ·Ô-

¶·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÈ “ÌÈÛıÔ› ÔÏÏÒÓ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ”

ÙÂϤÛÔ˘Ó ÙËÓ ··Ú¯‹ ÁÈ· ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ·ÍÈÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÌÔÈ‚ÒÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Û ÚÒÙË Ê¿ÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ› ÙÔ °ÂÓÈÎfi §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, ı· ÂÓۈ̷وı› ÛÙÔÓ ‚·ÛÈÎfi ÌÈÛıfi Ë ÂȉÈ΋ ·ÚÔ¯‹ ÙˆÓ 145 ¢ÚÒ Ô˘ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ‹‰Ë Û ÂÚ›Ô˘ 35.000 ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙÂÓÔ‡ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· Î·È ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜. ∞˘Ùfi ı· ¤¯ÂÈ ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔ ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎfi ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· À∂ Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› Û 856 ¢ÚÒ ·fi 711 ¢ÚÒ Ô˘ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ·, ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ¢∂ Û 975 ¢ÚÒ ·fi 830 ¢ÚÒ, ÁÈ· ÙËÓ Δ∂ Û 1.083 ¢ÚÒ ·fi 938 ¢ÚÒ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ¶∂ Û 1.129 ¢ÚÒ ·fi 984. ΔÔ ›‰ÈÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÚԂϤÂÈ Î·È ÙËÓ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË ÂÚÈÎÔ‹ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÎÏ·‰ÈÎÒÓ ‹ ÂȉÈÎÒÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ “ÂÍÈÛÔÚÚÔËı›” ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Ë ÂÓۈ̿وÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂȉÈ΋˜ ·ÚÔ¯‹˜. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ÂÚÈÎÔ‹˜, fiˆ˜ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ó· ÂÓÓÔËı› ΢‚ÂÚÓËÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë, ı· Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡-

ÙÂÚÔ ÛÙ· “ÚÂÙÈÚ¤” ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ™‹ÌÂÚ·, Ì ‚¿ÛË Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ› ÙÔ °ÂÓÈÎfi §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, ·Ó Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó Ù· ÂȉfiÌ·Ù·, Ë ·ÌÔÈ‚‹ ÙÔ˘ ÓÂÔÂÈÛÂÚ¯Ô̤ÓÔ˘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Ì ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·fi 1.280 ¢ÚÒ (˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜) ˆ˜ Î·È 2.309 ¢ÚÒ (˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ). ∫˘‚ÂÚÓËÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ Ô˘ ı· ÚÔˆıËı› ¿ÌÂÛ·: ı· ˘¿ÚÍÂÈ Ìˉ·ÌÈÓ‹ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙˆÓ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ ı· Â¤ÏıÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi fiÊÂÏÔ˜ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ÌÈÛıfi˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Û Â›‰· Ù· ÔÔ›· ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó Î·Ù¿ Ôχ Ù· Â›‰· Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÈÚfiÛıÂÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂȉÈ΋ ·ÚÔ¯‹

™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰·, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚¿ÏÂÈ Ù¿ÍË Û ·˘Ùfi ÙÔ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎfi ¯¿Ô˜ Â›Ó·È ·Ó·ÁηṲ̂ÓË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ - ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ - Û ¤Ó· ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ı· ‰È·ÙËÚ› ÙÔ˘˜ “ÌÈÛıÔ‡˜ ÔÏÏÒÓ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ” . ŒÙÛÈ ‰ÂÓ ı· ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó ·ÏÒ˜ Ù· ÌÈÛıÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ, ÙˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜, ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰Èψ̷ÙÈÎÒÓ ·ÏÏ¿ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÁÈ· ¤Ó· ‡ÏÔÁÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·ÌÔÈ‚¤˜ Û ¢Ú›˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ·Ó Î·È ı· ηٷ‚ÏËı› ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÌÂȈı› Ë „·Ï›‰·. ∫ÂÚ‰›˙ÂÈ, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÁÈ· ηıȤڈÛË Ó¤Ô˘ ÌÈÛıÔÏÔÁ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÂÔÂÈÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· Û˘ÁÎÏ›ÓÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÔ‚·Ú‹ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÛÙȘ ·ÌÔÈ‚¤˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·. ΔÔ 2000 Ë ·ÌÔÈ‚‹ ·Ó¿ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ‹Ù·Ó 17.760 ¢ÚÒ ÂÓÒ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· 12.478 ¢ÚÒ. ∏ ·fiÎÏÈÛË ‹Ù·Ó ÂÚ›Ô˘ 42%. ΔÔ 2008 Ë ·ÌÔÈ‚‹ ·Ó¿ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ‹Ù·Ó 26.556 ¢ÚÒ ÂÓÒ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· 19.147 ¢ÚÒ. ∏ ·fiÎÏÈÛË ·Ó‹Ïı ÛÙÔ 38,7%.

¡¤Â˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ √™∂ ÓˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È, fiÙÈ ÙȘ Ë̤Ú˜ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ‰ÂÓ ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ÌÂÙÚfi ·fi ÙË ¢Ô˘Î›ÛÛ˘ ¶Ï·ÎÂÓÙ›·˜ ¤ˆ˜ ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ, ηıÒ˜ Ë ˘Ô‰ÔÌ‹ Ù˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ √™∂. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎÙ·ÎÙ˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô Ù˘ ¶√™ ηÙËÁfiÚËÛ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô fiÙÈ ÚÔÛ·ı› Ó· Î·Ù·Û˘ÎÔÊ·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ √™∂, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ˘¤ÚÔÁΘ ·ÌÔÈ‚¤˜, ÔÈ Ôԛ˜ ηٿ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡Ô˘Ó, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ··Í›ˆÛË ÙÔ˘ √™∂ ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ ÈÔ Â‡ÎÔÏË Ë ‰È·‰Èηۛ· ·Ú·¯ÒÚËÛ‹˜ ÙÔ˘ Û ȉÈÒÙ˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ ¶√™, ÙÔ ˘¤ÚÔÁÎÔ ¯Ú¤Ô˜ Î·È Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ Ô √™∂, ‡„Ô˘˜ 10,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙË ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ·ÏÏ¿ Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ·Ó·Áη˙fiÙ·Ó Ó· Û˘Ó¿ÙÂÈ ‰¿ÓÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹Úˆ-

ÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ηχ„ÂÈ Ë ÔÏÈÙ›·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÌÂÈÒıËÎ·Ó ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ Î·Ù¿ ÂÚ›Ô˘ 800 Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·fi 6.500 Û 5.780, ÂÓÒ ÔÈ Ì¤Û˜ Ù·ÎÙÈΤ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ù· 1.400 ¢ÚÒ Î·È 2.500 ¢ÚÒ Ì·˙› Ì ÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜. √È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ù˘ ¶√™ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ÚÔˆı› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, ÙfiÓÈÛ·Ó fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘, Ë Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ÙÚ¤ÓÔ˘ Î·È Ë Û˘ÁÎ¿Ï˘„Ë fiÏˆÓ fiÛˆÓ “¤Ê·Á·Ó” ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ı· Â›Ó·È Ô ÂÈ‚¿Ù˘ Ó· ÏËÚÒÓÂÈ ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·, ÂÚ›Ô˘ ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ∫Δ∂§, Ó· ¤¯ÂÈ ¤ÎÙˆÛË ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜ ˘ËÚÂۛ˜. ªÂ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, ηٿ ÙËÓ ¶√™, ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Î·ÓÔÓÈÛÌÔ› ÂÚÁ·Û›·˜, ÔÈ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜

Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, Î.·. Î·È ÂȉÈÒÎÂÙ·È ÌÈ· ÂÙ·ÈÚ›· ¯·ÌËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ì¿¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ·ÓÔȯÙfi, ‰ËÌfiÛÈÔ, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ, ÚÔÛÈÙfi ÛÙÔÓ ÔÏ›ÙË Ô˘ ı· ˘ËÚÂÙÂ›Ù·È ·fi Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ı· ¤¯ÂÈ ÚÔÔÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘Í˘. √È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Â¤ÚÚÈ„·Ó ¢ı‡Ó˜ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó Ù· ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜, fiÛÔ Î·È ÛÙȘ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· ηÎԉȷ¯Â›ÚÈÛË. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ, ÙfiÓÈÛ·Ó fiÙÈ Ô ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ˜ ‹Ù·Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·Ó‡·ÚÎÙÔ˜, ‹ fiÔ˘ ÁÈÓfiÓÙÔ˘Û·Ó ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ·˘Ù¤˜ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó Ì ÂÎÙÒÛÂȘ Ô˘ ¤ÊÙ·Ó·Ó ÙÔ 80%. ™ÙȘ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ·¤‰ˆÛ·Ó Â›Û˘ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, η΋ ‰ÚÔÌÔÏÔÁȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ó· Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ıËÙÈο ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi. √È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜, ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ

‰ÂÓ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ·ÔÏ·‚¤˜ Î·È ÂÎÙ›ÌËÛ·Ó fiÙÈ ·Ó Á›ÓÔ˘Ó ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ı· ÌÂȈıÔ‡Ó ‰Ú·ÛÙÈο ÔÈ ·ÌÔÈ‚¤˜ Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· ˘Âڈڛ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ô ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ˜. ∏ ¶√™ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ı· ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘, ΢ڛˆ˜ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÂÚÁ·Ûȷο, ηıÒ˜ Î·È ÛÙ· Â˘Úˆ·˚ο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Î·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. ∏ ¶√™ ¿ÊËÛ Â›Û˘ ·È¯Ì¤˜, ηٿ Ù˘ °™∂∂ ÁÈ· ÌË ÂÓÂÚÁfi Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÎÔÚ˘Ê·›·˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘˜. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Î·È ¤Ó· ¤ÁÁÚ·ÊÔ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô, ‰È·ÈÛÙÒÓÔÓÙ·È ÂÏÏ›„ÂȘ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Û ÙÚ¤Ó· Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÔÈ fiÚÙ˜ ÙˆÓ ‚·ÁÔÓÈÒÓ, Ó· ÌË ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Ù· ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈο Î·È Ó· Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ÔÈ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜.


41

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 √∫Δøμƒπ√À 2010

ŒÌÂÈÓ ÛÙÔ 0-0 Ì ÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ÛÙÔ “∫Ï. μÈÎÂÏ›‰Ë˜” ÁÈ· ÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ

∂Àƒø§π°∫∞

πÛfi·ÏÔ˜ Ô ÕÚ˘ Ì §Â‚ÂÚÎÔ‡˙ÂÓ

ÕÚ˘ ·Ó·‰Â›¯ÙËΠÈÛfi·ÏÔ˜ 0-0 Ì ÙËÓ ª¿ÁÂÚ §Â‚ÂÚÎÔ‡˙ÂÓ ÛÙÔ “∫Ï¿Óı˘ μÈÎÂÏ›‰Ë˜” Û ¤Ó· ·fiÏ˘Ù· ÈÛÔÚÚÔË̤ÓÔ Ì·Ù˜, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ÂÎÏËÎÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Ô˘ ÙÔÓ ı¤ÏÂÈ Ó· Â›Ó·È ·‹ÙÙËÙÔ˜ ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ÛÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Â‰Ò Î·È 42 ¯ÚfiÓÈ·.

√ ŒÎÙÔÚ ƒ·Ô‡Ï ∫Ô‡ÂÚ ·Ú¤Ù·Í ÙÔ˘˜ “ΛÙÚÈÓÔ˘˜” Ì ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÙÔ˘ Û‡ÛÙËÌ· 4-4-2. ΔËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ ÕÚË ·Ó¤Ï·‚ ӷ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› Ô ™ËÊ¿Î˘, ÂÓÒ ÙËÓ ·Ì˘ÓÙÈ΋ ÙÂÙÚ¿‰· Û˘Ó¤ıÂÛ·Ó ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÔÈ μ·ÓÁΤÏÈ, ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ °ÎÈ¿ÚÔ, §·˙·Ú›‰Ë˜ Î·È ª›ÙÛÂÏ. √È º·Ù› Î·È Δfi¯· ‹Ù·Ó ÔÈ ‰‡Ô ÎÂÓÙÚÈÎÔ› ̤ÛÔÈ, ÷‚›ÙÔ (‰ÂÍÈ¿) Î·È ∫¿Ï‚Ô (·ÚÈÛÙÂÚ¿) ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙȘ ‰‡Ô Ù¤Ú˘Á˜, ÂÓÒ ÙÔ ‰›‰˘ÌÔ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÎÚÔ‡Û˘ ‹Ù·Ó ÔÈ ∫fiÎÂ Î·È ƒÔ˘›˜. ∏ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ “∫Ï¿Óı˘ μÈÎÂÏ›‰Ë˜” ÍÂΛÓËÛ Ì ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙÔ ÔÈ¿ ı· ÂϤÁÍÂÈ ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ÂχıÂÚÔÈ ‰È¿‰ÚÔÌÔÈ Ó· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ·ÈÛıËÙ¿, Î·È ÔÈ ÂÈΛӉ˘Ó˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÛÙ· ·ÓÙ›·Ï· ηڤ Ó· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜. ¶¤Ú· ·fi ‰‡Ô ÛÔ˘Ù ÂÎÙfi˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ¤Ê˘Á·Ó ¿Ô˘Ù, Ì “‰Ú¿ÛÙ˜” ÙÔ˘˜ ª¤ÓÙÂÚ (7’) Î·È ª¿ÏÈÙ˜ (25’), ÔÈ “·ÛÈÚ›Ó˜” ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ·ÓËÛ˘¯‹ÛÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔÓ ™ËÊ¿ÎË ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›ˆÚÔ, Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ê¿ÛË ÛÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰È¿ÛÙËÌ·. ∏ ÂÈÎfiÓ· ‰ÂÓ ¿ÏÏ·Í ‰Ú·Ì·ÙÈο ÌÂÙ¿ ÙÔ ËÌ›ˆÚÔ, Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË, ÙÔ ¿ıÔ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÔÏϤ˜ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÌÔÓÔÌ·¯›Â˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ... ÙÈÌËÙÈ΋ ÙÔ˘˜, ˆÛÙfiÛÔ Ô ÕÚ˘ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ¯¿ÓÂÈ Ì¤ÙÚ· ÛÙÔ Á‹‰Ô, ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÿÈÓΘ Ó· ÏËÛÈ¿ÛÂÈ ·˘Ù‹ Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÍÈÒÛÂȘ ÙËÓ ·ÓÙ›·ÏË ÂÚÈÔ¯‹. ΔÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ ‚ڋΠÙÔÓ ÕÚË Ó· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓË ÙË §Â‚ÂÚÎÔ‡˙ÂÓ, ¯¿ÚË Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙË Û˘Ì·Á‹ ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘, ÂÓÒ

√ ¶∞√∫ ¤‚·Ï ÛÙËÓ ¿ÎÚË Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔÓ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡Ó, ÛÙ¿ıËΠÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÈÛ¯˘Ú‹ μÈÁÈ·ÚÂ¿Ï ÛÙÔ “ª·‰ÚÈÁ¿Ï” Î·È Ï‹ÚˆÛ Ì ‹ÙÙ· (1-0) ÌÈ· ÛÙÈÁÌÈ·›· ·‰Ú¿ÓÂÈ· Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜. ÕÍÈ˙·Ó ηχÙÂÚ˘ Ù‡¯Ë˜ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ª¿ÎË Ã¿‚Ô˘, Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó - ·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ - Ó· ÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÚfiÎÚÈÛ˘. ªÂ ÙËÓ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË Û‡ÓıÂÛË ·Ú¤Ù·Í ÙÔÓ ¶∞√∫ Ô ª¿Î˘ ÿ‚Ô˜. ™ÙÔ 4-3-2-1 Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ, οو ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· ‹Ù·Ó Ô ∫Ú¤ÛÈÙ˜ Î·È ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· -·fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿- ÔÈ ™Ó¿Ô˘ÙÛÓÂÚ, ΔÛÈÚ›ÏÔ, ∫ÔÓÙÚ¤Ú·˜ Î·È ªÔ˘Û·˚ÓÙ›. ™Ù· ¯·Ê ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÔÈ μÈÙfiÏÔ (Û ÚfiÏÔ “ÛÎÔ‡·˜” ), ºˆÙ¿Î˘ Î·È ÿ‚ÈÙ˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ μÈÂ˚Ú›ÓÈ· (̤۷ ·ÚÈÛÙÂÚ¿), ∂Ï ∑·Ú (̤۷ ‰ÂÍÈ¿) Î·È ÚÔˆıË̤ÓÔ˜ Ô ªÔ˘ÛÏ›ÌÔ‚ÈÙ˜. ¶fiÛÔ ·ÎÚÈ‚¿ ÌÔÚ› Ó· ÏËÚÒÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜... Ï›Á· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·; ªÈ· ÛÙÈÁÌÈ·›· ·‰Ú¿ÓÂÈ·, Ï›ÁÔ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶∞√∫, ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙË ÌfiÓË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·fi ÌÈ· ÈÛ¯˘Ú‹ ·ÓÙ›·Ïfi Î·È ‹Ù·Ó ÂΛÓË Ô˘ ÁÎÚ¤ÌÈÛ ÙËÓ “ηډ¿Ú· Ì ÙÔ Á¿Ï·” - ÙËÓ ÔÔ›· Â› 38 ÏÂÙ¿ ›¯Â ÁÂÌ›ÛÂÈ Ì ÙÔ ·„ÂÁ¿‰È·ÛÙÔ ·Ì˘ÓÙÈο ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ‰ÂÓ

•ÂΛÓËÌ· Ì ÙÔ “‰ÂÍ›” ÁÈ· ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ªÂ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ¿ÓÂÛË ¤Ú·Û ·fi ÙË μ·Ï¤ÓıÈ· Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ì 72-56 ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÙÂÙ¿ÚÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη. ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë Ú˘ıÌÔ‡ Ô˘ ÊÔ‚fiÙ·Ó Ô ∑¤ÏÈÎÔ √ÌÚ¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜ ‰ÂÓ Ê¿ÓËΠÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ “Ú¿ÛÈÓˆÓ” Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ - ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ - ÂÈÎfiÓ· Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙË “ÓÂÎÚ‹” ÙÚ›ÙË ÂÚ›Ô‰Ô. ÕÚÈÛÙË Ë ¿Ì˘Ó· ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÙÒÓ, Ô˘ ›¯·Ó ÎÔÚ˘Ê·›Ô ÙÔÓ ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë. ¢ÂοÏÂÙ·: 15-17, 27-42, 47-55, 56-72. μ∞§∂¡£π∞: ∫ԢΠ9, ∫Ï·‚¤Ú 15, ™ÈÌÂfiÓ 6, §›ÛÙÛԢΠ4, ª·ÚÙ›ÓÂı 16, ¶ÈÂÙÚÔ‡˜ 1, ™·‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ 4, ºÂÚÓ¿ÓÙÂı 2, °È·‚Ùfiη˜ 3. ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™: Δ¤ÈÙ˜ 3, ª¿ÚÈÙ˜ 5 (9 ÚÈÌ.), ¶ÂÚ¤ÚÔÁÏÔ˘ 10, ª·Ù›ÛÙ 13 (4 ÚÈÌ.), ºÒÙÛ˘ 3, ™¿ÙÔ 8 (6 ÚÈÌ.), ¡›ÎÔÏ·˜ 8, ΔÛ·ÚÙÛ·Ú‹˜ 8, ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë˜ 8 (7 ·Û›ÛÙ, 4 ÚÈÌ., 4 ÎÏ„.), μÔ˘ÁÈԇη˜ 4, ∫·Ï¿ı˘ 2, ∫·˚Ì·ÎfiÁÏÔ˘.

ΔÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙÔ ƒ¤ı˘ÌÓÔ

°È· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ· ∞∂π Û˘˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ Ú˘Ù¿ÓÂȘ ∞£∏¡∞, 21.

ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ‰¤Î· ÏÂÙÒÓ “¤‰ÂÈÍ ٷ ‰fiÓÙÈ·” ÙÔ˘ Î·È ÛÙËÓ Â›ıÂÛË... ™ÙÔ 55’ Ô Δfi¯· Âȯ›ÚËÛ ÛÔ˘Ù Ì ηϤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ¤Ê˘Á ¿Óˆ ·fi ÙÔ ‰ÔοÚÈ ÙÔ˘ ÕÓÙÏÂÚ ÂÓÒ ÛÙÔ 57’ Ô ∫fiΠ¤¯·Û ÙËÓ ÈÔ ÎÏ·ÛÈ΋ ¢ηÈÚ›· ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ̤¯ÚÈ ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹. ªÂÙ¿ ·fi ¿„ÔÁË ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ¤Ó·-‰‡Ô Ì ÙÔÓ ·ÚÙÂÓ¤Ú ÙÔ˘ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÎÚÔ‡Û˘, ƒÔ˘›˜, Ô πÛ·Ófi˜ ·Ú¯ËÁfi˜ ÙˆÓ “ÎÈÙÚ›ÓˆÓ” ‚Ú¤ıËΠÙÂÙ · ÙÂÙ Ì ÙÔÓ ÕÓÙÏÂÚ, fï˜ ÙÔ ‰È·ÁÒÓÈÔ Ï·Û¤ Ô˘ ¤Î·Ó ·fi ı¤ÛË ‰ÂÍÈ¿ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈÔ¯‹ ¤Ê˘Á ¤Íˆ ·fi ÙÔ ‰ÂÍ› ‰ÔοÚÈ ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÔ‡ ÁÎÔÏΛÂÚ. ΔÔ Ì·Ù˜ ÈÛÔÚÚÔÔ‡Û Û ÏÂÙ‹ ÎψÛÙ‹, Ì ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ı¤ÏÔ˘Ó fiÛÔ Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ Ó· ‰È·Ê˘-

Ï¿ÍÔ˘Ó ·Ó¤·ÊË ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ ÕÚË Ó· ˘ÂÚÙÂÚ› ÛÙ·... ÛËÌ›·, ÂÓÒ ÛÙÔ 78’ ›¯Â Ó¤· ηϋ ÛÙÈÁÌ‹ Ì ÙÔÓ Δfi¯·, ÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ì ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¤Ê˘Á ‰›Ï· ·fi ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ‰ÔοÚÈ. ™ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰ÂοÏÂÙÔ, Ë §Â‚ÂÚÎÔ‡˙ÂÓ Â›¯Â ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙË Ì¿Ï· ÛÙ· fi‰È· Ù˘ fï˜ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÕÚË ·Ì‡ÓÔÓÙ·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÔÓÙ·˜ ̤¯ÚÈ Î·È Ù¿ÎÏÈÓ... ·˘ÙÔı˘Û›·˜, Î·È ¤ÙÛÈ ÙÔ 00 ·Ú¤ÌÂÈÓÂ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜. ∞ƒ∏™: ™ËÊ¿Î˘, μ·ÓÁΤÏÈ, ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ °ÎÈ¿ÚÔ, §·˙·Ú›‰Ë˜, ª›ÙÛÂÏ, Δfi¯·, º·Ù›, ÷‚›ÙÔ, ΔfiÓÈ ∫¿Ï‚Ô, ∫fiΠ(70’ ªÂÓ‰ÚÈÓfi˜), ƒÔ˘˝˜ §∂μ∂ƒ∫√À∑∂¡: ÕÓÙÏÂÚ, μ›ÓÙ·, ºÚ›ÓÙÚȯ, ƒ¿ÈÓ·ÚÙ˙, ∫¿ÓÙÏÂÙ˜,

ª¤ÓÙÂÚ, ª¿ÏÈÙ˜ (61’ μȉ¿Ï), ƒfiÏʘ (76’ ¡ÙÂÚÓÙÈÁÈfiÎ), ªÔ˘Ú¿Î ∫·Ï¿Ó, °ÈfiÚÁÎÂÓÛÂÓ (60’ ª·ÚÓ¤Ù·) äÏ̘

¡›ÎË Ù˘ ∞ÙϤÙÈÎÔ ™ÙÔ ¿ÏÏÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ 2Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ë ∞Ù¤ÙÈÎÔ ª·‰Ú›Ù˘ Ó›ÎËÛ ‡ÎÔÏ· Ì 3-0 ÙËÓ ƒfi˙ÂÓÌÔÚÁÎ. √ °ÎÔÓÙ›Ó ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ 17’ ÁÈ· ÙÔ˘˜ πÛ·ÓÔ‡˜, ÂÓÒ Ô ∞ÁÎÔ˘¤ÚÔ ÛÙÔ 66’ ¤Ù˘¯Â ÙÔ 2-0. §›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÛÙÔ 78’, Ô ∫fiÛÙ· ‰È·ÌfiÚʈÛ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 3-0.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û ÙÚÂȘ ·ÁÒÓ˜) 1. §Â‚ÂÚÎÔ‡˙ÂÓ .....................5-1 2. ÕÚ˘ .....................................2-2 3. ∞ÙϤÙÈÎÔ .............................4-2 4. ƒfi˙ÂÓÌÔÚÁÎ ....................2-8

5 4 4 3

√ ¶∞√∫ ËÙÙ‹ıËΠ̠1-0 ·fi ÙËÓ μÈÁÈ·ÚÂ¿Ï ÛÙËÓ πÛ·Ó›·

ANAKOINΩΣH

ÕÍÈ˙ ηχÙÂÚ˘ Ù‡¯Ë˜ ʤÚÂÈ, ›Ûˆ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·Ó Û·Ó “ÎÏÔ‹” ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ˆ˜ ı· ¤‰ÈÓ·Ó ÌÈ· ÈÛÔ·Ï›· ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ÔϤÌËÛ ¿ÍÈ· Ô “‰ÈΤʷÏÔ˜ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” . μπ°π∞ƒ∂∞§: ¡ÙȤÁÎÔ §fiÂ˙, °ÎÔÓ˙¿ÏÔ, ªÔ˘Û¿ÙÛÈÔ, ÕÓ¯ÂÏ §fiÂ˙, ∫·ıfiÚÏ· (78’ ªÔÓÙ¤ÚÔ), ƒÔ‡ÌÂÓ (82’ ÕÏÙÈÓÙÔÚ), ∫¿ÓÈ, ∫·ÓÙ‚›Ï·, μ·Ï¤ÚÔ, ™ÔÚÈ¿ÓÔ, ƒfiÛÈ (70’ ¡ÈÏÌ¿Ú) ¶∞√∫: ∫Ú¤ÛÈÙ˜, ªÔ˘Û·˚ÓÙ›, μÈÙfiÏÔ, ∂Ï ∑·Ú (85’ ∫Ô˘ÙÛÈ·ÓÈÎÔ‡Ï˘), ΔÛÈÚ›ÏÔ, ªÔ˘ÛÏ›ÌÔ‚ÈÙ˜ (80’ ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜), ∫ÔÓÙÚ¤Ú·˜, ºˆÙ¿Î˘, μÈÂ˚Ú›ÓÈ·, ÿ‚ÈÙ˜, ™Ó¿Ô˘ÙÛÓÂÚ ÌÂÙ·ÙÚÂfiÙ·Ó Ì ÙËÓ ›‰È· ÂÈÙ˘¯›· ÛÂ... ÂÈıÂÙÈÎfi (ÔÈ fiÔȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ·ÓÙÂ›ıÂÛ˘ ¤ÌÂÓ·Ó ÛÙË Ì¤ÛË) ›¯Â ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÂÚÌËÙÈο ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ ∫Ú¤ÛÈÙ˜. ∏ - ÌÈ· Î·È ÌfiÓÔ - ÛÙÈÁÌ‹ ·‰Ú¿ÓÂÈ·˜, ˆÛÙfiÛÔ, ¤Íˆ ·fi Ù· ηڤ ÙÔ˘ “ÙÈ̈ڋıËΔ ÛÎÏËÚ¿ ·fi ÙÔÓ ƒÔ‡ÌÂÓ Î·È ¤ÛÙÂÈÏÂ, Û ¿Û¯ËÌÔ ¯ÚÔÓÈο ÛËÌ›Ô, ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÿ‚Ô˘ Ó· ΢ÓËÁÔ‡Ó ÙÔ ÛÎÔÚ. ™·Ó ÙÔ ÁÎÔÏ Ù˘ μÈÁÈ·ÚÂ¿Ï Ó· ÌËÓ... ·ÚÂÌ‚Ï‹ıËΠÔÙ¤ Û˘ÓÂ-

¯›ÛÙËΠÛÙÔ ‚’ ̤ÚÔ˜ ÙÔ ·È¯Ó›‰È. ∏ ÛÙ·ıÂÚ¿ ηϋ ·Ì˘ÓÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¶∞√∫ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ӷ ÎÚ·Ù¿ Ì·ÎÚÈ¿ ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ÂÏ›‰· Ó· Û¿ÛÂÈ Ì οÔÈÔ ÙÚfiÔ ÙÔ “‡ıÚ·˘ÛÙÔ” 1-0. ªÔÚ›, ÏÔÈfiÓ, Ë ÂÈıÂÙÈ΋ ·Ó˘·ÚÍ›· ̤¯ÚÈ ÙÔ 65’ ¤Î·ÓÂ... ÁÚ›ÊÔ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi, ˆÛÙfiÛÔ Ù· ÙÚ›· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛÔ˘Ù ÙˆÓ ºˆÙ¿ÎË, ÿ‚ÈÙ˜ Î·È ∂Ï ∑·Ú ¤ÊÙ·Û·Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙ· (fiÛÔ ¤Ú·Û·Ó ‰›Ï· ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ·) ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó. ∞Ó ÙÔ Â›¯·Ó ηٷ-

ŒÌÂÈÓ·Ó ÛÙÔ Ìˉ¤Ó ¡ÙÈÓ·Ìfi Î·È ªÚÈ˙ ™ÙÔ ¿ÏÏÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ¡ÙÈÓ·Ìfi ∑¿ÁÎÚÂÌ Î·È ∫Ï·Ì ªÚÈ˙ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙÔ 0-0 ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¤Ó· ̤ÙÚÈÔ ÔÈÔÙÈο ·È¯Ó›‰È.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û ÙÚÂȘ ·ÁÒÓ˜) 1. μÈÁÈ·ÚÂ¿Ï ..........................3-3 2. ¶∞√∫ ................................2-2 3. ¡ÙÈÓ·Ìfi ∑·ÁÎ. ...............2-2 4. ªÚÈ˙ .................................2-3

ŒÙÔÈÌË Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ “fiÏÂÌÔ” Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Â›Ó·È Ë ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ∏ ·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁfi˜, ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, οÏÂÛ Û ‰È¿ÏÔÁÔ ÎfiÌÌ·Ù·, ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜. Δ· ı¤Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÛÙË ™‡ÓÔ‰Ô ÙˆÓ Ú˘Ù¿ÓÂˆÓ ∞∂π ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙÔ ƒ¤ı˘ÌÓÔ, fiÔ˘ ‹‰Ë ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÔÚ›· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ·fi ÊÔÈÙËÙ¤˜. “∞Ó Ì·˜ Ô˘Ó fiÙÈ ’’Û·˜ ‰›ÓÔ˘Ì ÙÒÚ· ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì·˜ Î·È Û ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ÓÔÌÔıÂÙÔ‡ÌÂ’’, ı· Ì·˜ ‚ÚÔ˘Ó ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘˜” ϤÂÈ Û¯ÂÙÈο ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “ΔÔ μ‹Ì·” Ë ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ (¶√™¢∂¶), ∂˘ÁÂÓ›· ªÔ˘ÚÓfi‚·. “°È· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·‚ԇϢÛË ÔÏÏÒÓ ÌËÓÒÓ” ηٷϋÁÂÈ. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘... ·ÓÙȉȷÏfiÁÔ˘ Ì‹ÎÂ Î·È Ë ÊÔÈÙËÙÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ (¶∞™¶). ™Â Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ªÈ¯¿Ï˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË “·ÓÙȉȷÏfiÁÔ˘” ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ì fiÏ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ·Î·‰ËÌ·˚΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. Ÿˆ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ·Ó Ì¤ÏË Ù˘ ¶∞™¶, ·Ó ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ÎÈÓËıÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË fiÛˆÓ ‰È·Ù˘ÒıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ‚ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ·¤Ó·ÓÙ› Ù˘. °ÂÓÈΤ˜ Û˘ÓÂχÛÂȘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÔÏÏÔ› ÊÔÈÙËÙÈÎÔ› Û‡ÏÏÔÁÔÈ Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜. ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÚ›˜ ·fi ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ¶Ú˘Ù·Ó›· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Î·È ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ. ◊‰Ë ˘fi ηٿÏË„Ë ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ∂ª¶, ÙÔ º˘ÛÈÎfi ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Î·È Û¯ÔϤ˜ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. √È ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫Ú‹Ù˘ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ·ÓÙÈ-Û‡ÓÔ‰Ô, ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ۯ‰ȿ˙ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. ª¿ÏÈÛÙ· Ë ·ÓÙÈ-Û‡ÓÔ‰Ô˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·˘Ùfi ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, ÔfiÙÂ Î·È ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Ë ™‡ÓÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ¶Ú˘Ù¿ÓÂˆÓ ÛÙÔ ƒ¤ı˘ÌÓÔ.

6 4 4 2

¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂.

¢π∞∫√¶∏ ∏§∂∫Δƒπ∫√À ƒ∂Àª∞Δ√™ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

∫Àƒπ∞∫∏ 24 √∫Δøμƒπ√À 2010 ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00-11.00 ΔΗΜΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ: ΑΛΙΒΕΡΙ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ - ΜΕΛΙΣΣΑΤΙΚΑ - ΓΛΑΦΥΡΕΣ. ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00-11.00 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΛΑΣ: ΚΕΡΑΣΙΑ - ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ - ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙ. ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00-11.00 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ: ΚΕΡΑΜΙΔΙ - ΒΕΝΕΤΟ. ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00-13.00 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΛΑΣ: ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ - ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ - ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ. ΑΠΟ ΩΡΑ 12.00-15.00 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΛΑΣ: Δ.Δ. ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ - Δ.Δ. ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ - ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΕΡΩΝ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΒ. ΑΠΟ ΩΡΑ 12.00-15.00 ΔΗΜΟΣ ΑΙΣΩΝΙΑΣ: Α’ ΒΙΠΕ ΔΙΜΗΝΙ - ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ. Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται καταγής γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. ∞¶√ Δ∏ ¢∂∏


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 42 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π κεντρικό διαμέρισμα 3 δωματίων επί της οδού Ογλ με Ιάσονος 5ου ορόφου. Κατάστημα επί της οδού Γκλαβάνη 80 και γκαρσονιέρα επί της οδού Φιλελλήνων με Αλεξάνδρας γωνία χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 6937-157940. (802) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π καινούργια γκαρσονιέρα 30 τ.μ. με αυτόνομη θέρμανση φυσικού αερίου, χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 6972-302661. (907)

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§√À¡Δ∞π

μονοκατοικία ενός έτους στο Φυτόκο, 3 επιπέδων, 212 τ.μ. σε οικόπεδο 262 τ.μ., μοναδική, πανοραμική θέα την πόλη και τη θάλασσα, 3υ/δ, 2 μπάνια, μεγάλα μπαλκόνια, θέση στάθμευσης. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (432)

μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός. Τηλ. 24210-78325, 6973380076. (450)

£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π studios 2χωρα στην Αγ. Δημητρίου 48, δίπλα στο Υπουργείο σε νεόκτιστη οικοδομή. Δωρεάν internet και κοινόχρηστα. Τηλ. 6977825299, κος Ντίνος. (801)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π στην οδό Λώρη, μεταξύ Ερμού και Δημητριάδος, ανεξάρτητο, διώροφο νεοκλασικό κτίριο, πρόσφατα ανακαινισμένο, για οποιαδήποτε επαγγελματική στέγη, συνολικά 220 τ.μ. Τηλ. 6945 191585, 6932 447867. (709)

¶ø§OYNTAI ¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο 3 στρέμματα με νερό (πομώνα), ρεύμα, 500 μ. από τη διασταύρωση του δρόμου του αεροδρομίου της Ν. Αγχιάλου Βόλου. Πληρ. τηλ. 2310-307100. (761) ¶∏§π√ - παραχωρείται επιδοτούμενος 83.500 Ε, ημιτελής ξενώνας 7 δωματίων, στο δρόμο Βόλου - Πορταριάς. Υποχρέωση ανάληψη βαρών και αποπεράτωσης. Πληρ. τηλ. 6977-012264. (935)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ °. ∞¡£∏™ - ∫. ∫∞¡Δπ∫√™ ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡∂™ ª∏Ã∞¡π∫√π ∞¡Δø¡√¶√À§√À 181 μ√§√™ Δ∏§. 24210-47518, 47939 ∫π¡. 6978/773321

¶ø§√À¡Δ∞π: Διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής και άψογης λειτουργικότητας-θέσεις στάθμευσης-αποθήκες στο υπόγειο. Περιοχές Αγ. ΚωνσταντίνουΜεταμορφώσεως-Οξυγόνο, από 1.380 ¢ÚÒ/Ì2. Δεκτές ανταλλαγές με ακίνητα. (438)

§√°ø ™À¡Δ/™∏™

¶ø§∂πΔ∞π

γωνιακό πρατήριο ζαχαροπλαστικής - γαλακτοκομικών - αναψυκτικών με όλο τον εξοπλισμό του (ψυγεία κ.λπ.) σε ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΑΤΟ ΣΗΜΕΙΟ του Βόλου (περαντζάνα) 60 τ.μ.+60 τ.μ. πατάρι. Εξασφαλισμένη πελατεία (άνω των 30 ετών λειτουργία). Σίγουρο εισόδημα. ΑΛΦΑ ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΑΝΤΕΡΕ Ιάσονος 77 (έναντι Τράπεζας Πειραιώς) Τηλ. 6944-456407 (956)

∂À∫∞πƒπ∞ ∂¶∞°°∂§ª. ∞¶√∫∞Δ∞™Δ∞™∏™ Λόγω συνταξιοδότησης

¶ø§∂πΔ∞π

επιχείρηση παροχής υπηρεσιών σε κεντρικότατο σημείο (Τράπεζες) με σύγχρονο εξοπλισμό (δερμάτινος καναπές, δερμ. πολυθρόνα, βιβλιοθήκηαρχειοθήκη, τραπέζι, γραφείο λειτουργικό, τραπ. υποδοχής, Η/Υ με βάση και εγκατάστ. γραμμές ISDN-INTERNET, fax, a/c, κ.λπ.). Πελατεία γνώριμη. Εξασφαλισμένη θέση πάρκιν. Τιμή χαμηλή. Πληροφορίες μόνο σε προσωπ. συνάντηση στο ΑΛΦΑ ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΝΤΕΡΕ. Ιάσονος 77 (1ος) έναντι Τράπεζας Πειραιώς (απόλυτος εχεμύθεια). Τηλ. 6944-456407. (957)

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 √∫Δøμƒπ√À 2010

¶ø§∂πΔ∞π πρόσωπο σε πάρκο, περιοχή Καλλιθέας της Ν. Ιωνίας, νεόδμητη μεζονέτα 165 τ.μ., ιδανικής διαρρύθμισης, 4 υ/δ, τζάκι, ξεχωριστή κουζίνα, θέση parking, βοηθητικοί χώροι. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (433)

∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À ¶·Á·ÛÒÓ 131 ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - μfiÏÔ˜ www.athanasiourealestate.com

TËÏ. 24210-48017 Î·È 6974-707033

Πωλούνται κεντρικά ακίνητα Διαμερίσματα (παλαιά - καινούρια). Μονοκατοικίες και οικόπεδα εντός και εκτός πόλεως. Κτήματα και αγροτεμάχια παραθαλάσσια και χερσαία. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με πείρα του αντικειμένου άνω των 35 ετών. Εμπιστευθείτε μας. (439)

¶ø§∂πΔ∞π γωνιακό οικόπεδο 370 τ.μ. στη Ν. Ιωνία με Σ.Δ. 2,1, μεγάλων προσόψεων και αξιοποιήσιμη, παλαιά κατοικία 202 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (434)

¶ø§∂πΔ∞π αυτοτελές, επαγγελματικό κτίριο προβολής 1.100 τ.μ., σε 2 επίπεδα, με θέσεις στάθμευσης και επιπλέον βοηθητικούς χώρους. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (435)

¶ø§∂πΔ∞π καινούργια μεζονέτα 180 τ.μ. με 4 υ/δ, 3 wc σε οικόπ. 140 τ.μ., άριστη κατασκευή, θέα Πήλιο, Γορίτσα, parking, ασανσέρ, ανατολική, τιμή ευκαιρίας 230.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, ÙËÏ. 2421026032 6977615627 (067)

∂À∫∞πƒπ∞ ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινούργια μεζονέτα 110 τ.μ. με 3 υ/δ, 2 wc, σε οικόπ. 150 τ.μ. μπροστά σε πάρκο, θέα Πήλιο. Τιμή 155.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, ÙËÏ. 2421026032 6977615627 (169)

¶ø§∂πΔ∞π

ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ καινούργιο

επαγγελματικός χώρος 130 τ.μ. στο κέντρο του Βόλου και πλησίον Ερμού, καλύπτει ολόκληρο τον όροφο άψογης αισθητικής διωρόφου κτηρίου. ιδανικό για γραφεία ή φροντιστήρια. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (436)

οροφ/σμα 144 τ.μ. ρετιρέ με 3 υ/δ, 2 wc, τζάκι, διαμπερές, αποθ., πάρκιν, θέα Πήλιο, εξαιρετική ποιότητα κατασκευής, μεγάλες βεράντες. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, ÙËÏ. 2421026032 6977615627 (759)

ª√¡∞¢π∫∏ ∂À∫∞πƒπ∞ (ÁÈ· ȉÈÒÙ˜)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ, υπερπολυτελούς κατασκευής, νεόδμητες: - Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ: 1. 125 τ.μ.+40 τ.μ., 190.000 ú 2. 150 τ.μ.+60 τ.μ., 250.000 ú 3. 150 τ.μ.+60 τ.μ., 270.000 ú - ΠΑΡΑΛΙΑ (πάρκο Αγ. Κων/νου) 1. Β’ όροφος 128 τ.μ., 255.000 ú 2. Δ’-Ε’ όροφος 155 τ.μ., 365.000 ú ΤΗΛ. 6932-523629 24210-34437 (667)

∂À∫∞πƒπ∞ α) ¶ø§∂πΔ∞Ι δυάρι 64 τ.μ. στο κέντρο σχεδόν καινούργιο, άριστη επένδυση. β) ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È δυάρια στο κέντρο 38 τ.μ., 52 τ.μ., 54 τ.μ., 58 τ.μ. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ΔËÏ. 24210-26032 6977-615627 (760)

¶ø§∂πΔ∞π

PROTO ñ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ-

ΤΑ ΜΕ PARKING ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ. ñ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΗΔΟΝΟΦΩΛΙΕΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. ñ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟΥ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ. ΠΛΕΟΝΕΚΤΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 24210-71085 6947 262852 (441)

VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 - ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™)

Δ∏§.: 24210-24388 KIN. 6942400653-6947302966 FAX: 24210-21538 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ÷Ù˙Ë˙ÚÁ‡ÚË 31 Ù.Ì., ËÌȈÚfiÊÔ˘ 30ÂÙ›·˜. ∑¿¯Ô˘ 42 Ù.Ì. studio 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ¢À∞ƒπ∞ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 48 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. ·Î·Ï‡ÙÔ˘, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·Á/ÎË ÛÙ¤ÁË. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 42 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁ/ÎË ÛÙ¤ÁË. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 55 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ·Î·Ï‡ÙÔ˘. Δƒπ∞ƒπ∞ πÛȉÒÚÔ˘ 77 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 88 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜ ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 120 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì parking 7ÂÙ›·˜ ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÏÏÈı¤·˜ 130 Ù.Ì. 5ÂÙ›·˜ ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì parking ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. √π∫π∂™ ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∞‰Ú‹ÙÔ˘ 90 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 110 Ù.Ì. Û 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì., Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 5ÂÙ›·˜. °·Ì‚¤Ù· 106 ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ª·‚›ÏË ÌÔÓ/ÎÈ·, 78 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. ∂ÈÛÎÔ‹˜ ÌÔÓ/ÎÈ· 71 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓ/ÎÈ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ·ÏÈ¿ÔÈΛ· Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· Û 280 .Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. √π∫√¶∂¢∞ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. K·Ú·Á¿Ù˜ 467 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, 575, 1.381 Î·È 1.683 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 256 Ù.Ì. Î·È 500 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ÕÊËÛÔ˜ 147 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ¶·Ó·ÁÈ¿˜ 4,3 ÛÙÚ. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∫·Ó¿ÏÈ· 10 ÛÙÚ. Î·È 20 ÛÙÚ. Ì ·Ì˘Á‰·ÏȤ˜. ∂¡√π∫π∞™∂π™ √Ï˘ÌÈ¿‰Ô˜ 81 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤ÛË parking Î·È ·Ôı‹ÎË. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. £ÂÈÚÒÓ 88 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜. ∫·Ú·˚ÛοÎË 70 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. Ì ·˘Ù. ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 29 Ù.Ì. 8ÂÙ›·˜ ÂÈψ̤ÓË ÁηÚÛÔÓȤڷ 2Ô˘ ÔÚ. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿ - ÒÏËÛË - ÂÓÔÈΛ· ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ· ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (488)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√À £. ∫ÀƒπΔ™∏ ™¶Àƒπ¢∏ 58, 2Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. - FAX: 24210 31036 ∫π¡∏Δ√: 6944-285802 ¶ø§√À¡Δ∞π 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 465 Ù.Ì. ‰›Ï· ·fi ÙËÓ Ï·˙ ∞Ï˘ÎÒÓ ÛÙÔ Ó¤Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ªÔÓ·‰ÈÎfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ËÌÈÛfiÁÂÈÔ 140 Ù.Ì. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ Ì ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓÔ ÚÔ˜ 500∂ ÌËÓÈ·›ˆ˜. 3. °ÔÚ›ÙÛ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 117 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ‰‡Ô ·˘ÙÔÙÂÏÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Ô ÚÒÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ÈÛfiÁÂÈÔ parking ‰‡Ô ı¤ÛÂˆÓ ·Ôı‹ÎË 25 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈ· Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙËÓ ·Ú·Ï›·-ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. 4. ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 3¿ÚÈ 85 Ù.Ì. Ì ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 11 ÂÙÒÓ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË. 5. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË Ì °. ¢‹ÌÔ˘ 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË 80 Ù.Ì. 6. ¶ÈӷοÙ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.200 Ù.Ì. Ì ı¤· ÙÔ ·¤Ú·ÓÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡. 7. ∞Á. °È¿ÓÓ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ‰˘¿ÚÈ ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì ı¤· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Û ·fiÛÙ·ÛË 30 ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 8. ¢˘¿ÚÈ 65 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, °·Ì‚¤Ù·, ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 15 ÂÙÒÓ, Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ·ÂÚ›Ô˘. ¶ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Î.Ù.Ï. ΔÈÌ‹ Ôχ ¯·ÌËÏ‹. 9. ΔÚÈ¿ÚÈ 71 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ Ã›Ô˘ ¡. πˆÓ›·˜. ªfiÓÔ 70.000 ¢ÚÒ. 10. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 83 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2007, ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, ¡. πˆÓ›· μfiÏÔ˘. (489)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ REFINSE ∫ÔÚ·‹ 30-3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ΔËÏ. 24210-76407 Fax: 24210-76408 ∫ÈÓËÙfi: 6974-618083 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫‡ÚÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2¿ÚÈ, 51ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊ 85.000∂

∞Ó¿ÏË„Ë-∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 75 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ 80.000∂ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ ÈÛfiÁÂÈÔ 80ÙÌ 115.000∂ ¡. πˆÓ›· 1Ô˘ fiÚ., 87ÙÌ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 78.000∂ ÕÓ·˘ÚÔ˜ 80 Ù.Ì. 1Ô˘ ,2Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÈ· 160.000∂ ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™-ª∂∑√¡∂Δ∂™ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 1Ô˘ -2Ô˘ +ÛÔʛٷ 154 ÙÌ, 210.000∂ ¡Â¿ÔÏË, 111ÙÌ, 30ÂÙ›·˜, 135.000∂ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡ ηÈÓÔ‡ÚÈ· 330Ù.Ì 490.000∂ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ¶·Ú·ÛÎ. 65Ù.Ì/102 ÔÈÎ., 60.000∂ ∞ӷηÛÈ¿ ¶ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË - ı¤· 130ÙÌ 165.000∂ ∞ÁÚÈ¿ ¶·Ú·Ï›· ·fi 220000 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ ∂ȯ›ÚËÛË °˘Ó·ÈΛ· ›‰Ë-∞ÍÂÛÔ˘¿Ú ∫∂¡Δƒ√ 30000 ∂ÓÔ›ÎÈÔ ¡∂√∫§∞™π∫√ Û›ÙÈ ÁÈ· Âȯ›ÚËÛË 1.500∂ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÁÚ·ÊÂ›Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˘ 50ÙÌ 100.000∂ ∂ÓÔ›ÎÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÎÂÓÙÚÈÎfi, 170ÙÌ+170ÙÌ, 1.200∂ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 240ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, ÛÙ· ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· ¡. πø¡π∞™ 140ÙÌ220.000 ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ °Ú·ÊÂ›Ô 2Ô˘ 33ÙÌ 45.000∂ √π∫√¶∂¢∞ ÕÓˆ μfiÏÔ˜ - ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ 455ÙÌ ·ÓÔÚ·ÌÈÎfi 170.000∂ ¡. πˆÓ›· 203ÙÌ Ì ™.¢ 2.4 ÎÂÓÙÚÈÎfi Ì ¿‰ÂÈ· 220.000∂ ¢Ú¿ÎÂÈ· 600ÙÌ. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, 60.000∂ ÕÓˆ μfiÏÔ˜, 514ÙÌ, ı¤· ·ÓÔÚ·ÌÈ΋, 150.000∂ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 4050, 100Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 200.000∂ ÿÓÈ·, ı¤ÛË πÛÈÒÌ·Ù·, 14.000ÙÌ, 70.000∂ ∞Á. °È¿ÓÓË-¶ËÏ›Ô˘ 5200 Ù.Ì ·ÌÊÈı/Îfi 110000 (490)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. 24210 28995-34067 ∫π¡. 6944 - 523583 divanis1@otenet.gr www.estatedivanis.gr ∂˘Î·Èڛ˜: 1.¶ˆÏÂ›Ù·È ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μ20 2. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 3. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË cafe-bar 44ÙÌ. + 28ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ (Û›ÁÔ˘ÚÔ ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ·) ∞99 4. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 120ÙÌ. ∞80 5. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 1.200ÙÌ. ø98 6. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ ˆÏÂ›Ù·È Ì·˙› Î·È Ì ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ μ89 ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 1.350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª20 2. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 195ÙÌ. Û 4.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÈÛ›Ó· ¢33 3. ¡.πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 4. ÿÓÈ· ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 90ÙÌ.Û 1200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏60 5. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 94ÙÌ. Û 359ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑1 6. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ.Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏20 7. ªÔ‡ÚÂÛÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 190ÙÌ. Û 4.050ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô °31 8. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 123ÙÌ. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 3ÏÔηÙÔÈΛ·˜ ÚfiÛÔ„Ë ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂6 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫90 10. ™ˆÚfi˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ (9) 400ÙÌ. Û 990ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢80 11. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 12. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 13. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ 90ÙÌ. Û 131ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓȷ΋ •10 14. ¡. πˆÓ›· 100ÙÌ. + 100ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 208ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ ∞81 15. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 240ÙÌ. Û 4.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π35 16. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2 ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÔÈ˘ ÈÛfiÁÂÈÔ 139ÙÌ. Î·È 1Ô˜ 110ÙÌ. ∂3 17. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ. Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ4 18. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120ÙÌ. - 150ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚȘ Ì Ù˙¿ÎÈ μ44 19. ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 80ÙÌ. - 100ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚȘ Ì Ù˙¿ÎÈ μ44 20. §Â¯ÒÓÈ· ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 78ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û 762ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª1 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105ÙÌ., ÔÏÏ¿ extra £21 2. °¿ÙÛÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 77ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ51 3. ¡. πˆÓ›· 74ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞86 4. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 110ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∑98 5. °ÎÏ·‚¿ÓË 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢81 6. ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ5 7. ΔÔ¿ÏË 77ÙÌ. ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â. ÛÙ¤ÁË ∞83 8. ∂ÚÌÔ‡ 41ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞79 9. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 84ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ π38 10. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 112ÙÌ. 4·ÚÈ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù˙¿ÎÈ μ22 11. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 198ÙÌ., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·Ôı‹ÎË ∞9 12. ¡. πˆÓ›· 106ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì Áηڿ˙ μ25 13. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 48ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞7 √ÈÎfi‰·: 1. ª¿Ú·ıÔ˜ 450ÙÌ. Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫18 2. °·˙‹ 302ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi £20 3. ¶·Ï·È¿ ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 476ÙÌ. Δ8 4. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 560ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ∫20 5. μ˘˙›ÙÛ· 1.094ÙÌ. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ •33 6. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ10 7. ∫¿Ï·ÌÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 13.500ÙÌ. Ì 87ÙÌ.ÔÈΛ· Î·È ¤ÙÚÈÓË ·Ôı‹ÎË 108ÙÌ. ¢10 8. ªËϛӷ (‚·ıÈ¿ ÛËÏÈ¿) 4.300ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏33 9. ™ˆÚfi˜ 600ÙÌ. ∏40 10. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ. Ã10

11. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22 12. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· Ã22 13. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º55 14. μÏ·¯¿‚· 365ÙÌ. Ì ¤ÙÚÈÓÔ ·Ï·Èfi ‰›·ÙÔ ÎÙ›ÛÌ· 272ÙÌ. ∞56 15. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 16. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ 2.610ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Â›Â‰Ô μ12 17. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ (πˆÏÎÔ‡) 133ÙÌ. ∞84 18. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 269ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∞82 19. ªԇʷ 9.000ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· •5 20. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 990ÙÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 300ÙÌ. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ °6 21. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 117ÙÌ.(ÎÙ›˙ÂÈ 250ÙÌ.) ¢3 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. μ˘˙›ÙÛ· 24.246ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· ∂33 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 3. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 4. ªËϛӷ 17.500ÙÌ. Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡8 5. ™ÎÈ¿ıÔ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 6. ¢ÈÌ‹ÓÈ 15.817ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∑11 7. ªԇʷ 11.500ÙÌ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ø1 8. ¶ÚÔ̇ÚÈ (‚ÚÔÌÔÓ¤ÚÈ) ·) 5.724ÙÌ. ‚) 5.743ÙÌ. £1 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ 1.500ÙÌ. ¤ÙÚÈÓÔ Û 587ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ∂2 2. ∞ÏÌ˘Úfi˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ˘fiÁÂÈÔ 870ÙÌ., ÈÛfiÁÂÈÔ 870ÙÌ., 1Ô˜ + 2Ô˜ + 3Ô˜ ·fi 720ÙÌ.¤Î·ÛÙÔ˜ (Î·È ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È) ∂20 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ÕÛÚ˜ ¶ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜ ηٿÛÙËÌ· 228ÙÌ. Û 382ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô §31 3. ¶·Ï·È¿ ηٿÛÙËÌ· ¤ÙÚÈÓÔ 185ÙÌ. Û 278ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑5 5. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 25ÙÌ. + 10ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ª14 6. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂44 7. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 206ÙÌ. (¿Óˆ ·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜) ∏2 9. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 500ÙÌ. °10 11. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 12. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 120ÙÌ. + 45ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 45ÙÌ. ·˘Ï‹ ∞95 13. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 78ÙÌ. Ì 65ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ∞90 14. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 70ÙÌ.Ì 15ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÌÂÛ·›Ô ∞2 15. ∫ÔÚ·‹ ηٿÛÙËÌ· 95ÙÌ. Ì 45ÙÌ.·Ù¿ÚÈ ∞19 16. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 55ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∑3 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ¡Â¿ÔÏË μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 340ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.400ÙÌ. ∫5 2. ∞’ μπ¶∂ 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1800ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ø10 2. μ’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 4.500ÙÌ. Û 12.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £24 3. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 4. μ’ μπ.¶∂ μfiÏÔ˘ 1.650ÙÌ. ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞3 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ∞’ μπ¶∂ 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 2. ¶·Ï·È¿ ηٿÛÙËÌ· 1.000ÙÌ.(ÈÛfiÁÂÈÔ + 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ¶15 3. ¶·Ï·È¿ ηٿÛÙËÌ· ¤ÙÚÈÓÔ 129ÙÌ. ª18 4. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. (Â·Á. ÛÙ¤ÁË) ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ 400ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 550ÙÌ. ÔÈÎ. ƒ6 6. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 300ÙÌ.Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 400ÙÌ. ∂75 7. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑50 8. ¢ÈÌ‹ÓÈ 300ÙÌ. ·ÔıË΢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.000ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏51 9. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 35ÙÌ. ∫51 10. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 150ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ∞88 11. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. (ηٿÛÙËÌ· ªÀ£√™) ∞8 12. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. + 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 270ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË ø99 13. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 90ÙÌ. + 70ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ °40 14. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 100ÙÌ. ÔÈΛ· Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô º1 15. ΔÛ·Áηڿ‰· Âȯ›ÚËÛË Ù·‚¤ÚÓ· 70ÙÌ. Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË •7 16. ∫ÔÚ·‹ ηٿÛÙËÌ· 95ÙÌ. Ì 45ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∞19 17. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 87ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Ù˙¿ÎÈ ‚·Ì̤ÓÔ μ23 18. μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ·) 1.680ÙÌ. ∂4 19. ¢ÈÌ‹ÓÈ 2 ·ÔıË΢ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ 100ÙÌ. Ô Î·ı¤Ó·˜ μ46 20. ™˘Ú›‰Ë 71ÙÌ. Â·Á. ÛÙ¤ÁË 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∂5 21. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ¢1 22. ™Ù·ı¿ ÔÈΛ· 150ÙÌ. Û 170ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ·Ï·Èfi ¤ÙÚÈÓÔ ¢5 23. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂11 ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (463)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213 ¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (465)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 43

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 √∫Δøμƒπ√À 2010

™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725, ∫π¡. 6972-672426 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì. Ì 30 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ 195.000 √ÈÓfiÓÂ˘Ì·, 190 Ù.Ì. ËÌÈÙÂϤ˜ 90.000 ¢ËÌ·Ú¯. ¡. πˆÓ›· 36 Ù.Ì. ËÌ/ÁÂÈÔ 30.000 μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, ÔÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì. 120.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, ÙÚÈ¿ÚÈ 85 Ù.Ì. 85.000 Αχιλλοπούλου-Γυμναστήριο 98 τ.μ., 85.000. Ευαγγελίστρια Ταχυδρομείο 50 τ.μ. 55.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏÂ›Ô 95 Ù.Ì. 95.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ‰˘¿ÚÈ 43 Ù.Ì. 55.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÁηÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì. 35.000 Ευαγγελίστρια τριάρι 78 τ.μ., 75.000. √π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ Μάραθος, 310 τ.μ. 80.000 Γκιώνη, 8 στρ. με 60 τ.μ. κτίσμα 110.000 ∂ÊÔÚ›·, ¡. πˆÓ›· 600 Ù.Ì. 250.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000 ¡. πˆÓ›· ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì. 65.000 Ν. Ιωνία Λύκειο, 120 τ.μ. με παλαιά οικία 70.000 Ν. Ιωνία Στρατόπεδο 517 τ.μ 165.000 ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000 §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ· 280.000 ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· 140.000 ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì. 70.000 ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 1.000 Ù.Ì. 300.000 §·Ú›Û˘ ÂÍÚ¤˜ ۤڂȘ, 16 ÛÙÚ. 180.000 ΒΙΟΣΚΥΡ πρώην 135 τ.μ. 50.000 Αγ. Βαρβάρα 200 τ.μ. 80000 Ν. Ιωνία τέννις 140 τ.μ. 50000 Μελισσάτικα Σπαρτιάς 19 στρέμ. 200.000 Περιφ/κός Βιοσκύρ, 400 τ.μ. 85.000 ÕÏÂÍ·Î 1.000 Ù.Ì. 550.000 ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì. 30.000 Δημοκρατίας 260 τ.μ. 180.000 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ Βαμβακουργία, 70 τ.μ., οικόπ. 140 τ.μ. 120.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ, 70 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 130 Ù.Ì. 135.000 ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›·, 180 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. 170.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì. 210.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÙÚÈ¿ÚÈ Ì ‰ÒÌ· 63.000 Φιλαδελφείας 80 τ.μ., οικοπ. 160 τ.μ., 135.000 Ε Ελικοδρόμιο, 70 τ.μ. εντός οικ. 180 τ.μ. 140.000 Ν. Ιωνία ποτάμι, 45 τ.μ. 40.000 Ε. Ευαγγελίστρια μεζονέτα 120 τ.μ. 166.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 80 Ù.Ì., ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. 140.000 ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 100 Ù.Ì. ÔÈÎ. 400 Ù.Ì. 300.000 Νεάπολη 150 τ.μ. οικόπ 300 135.000 Ευαγγελίστρια 50 τ.μ. οικόπ. 135 τ.μ. 85.000 ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜, 75 Ù.Ì. ÔÈÎ. 150 Ù.Ì., 85.000 Ν. Ιωνία, Αγ. Ειρήνη 100 τ.μ., οικόπ. 150 τ.μ., 105.000. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ ¡. πˆÓ›· 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì. 200.000 Πρόνοια, κατάστημα 40τ.μ., 45.000. Μεταμόρφωση όροφος 250 τ.μ. 250.000 (466)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ °∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025 e-mail: theoharg@otenet.gr

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 25 Ù.Ì. 1Ô˜ 35.000 2. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (¶‹ÏÈÔ) 28 Ù.Ì. ηÈÓ. 89.000. ¢À∞ƒπ∞ 1. ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘ 47 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 75.000 2. πˆÏÎÔ‡ 55 Ù.Ì. 2Ô˜ ηÈÓ. ¿ÚÎÈÓÁÎ 83.000 3. ª·‚›ÏË 50 Ù.Ì. (ËÌÈÔÚ.) 7 ÂÙÒÓ 59.000 4. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 53 Ù.Ì. 1Ô˜ 62.000 5. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 92.000 6. ∞Ï˘Î¤˜ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 54 Ù.Ì. 108.000, 2Ô˜ 54 Ù.Ì. 118.500, 1Ô˜ 54 Ù.Ì. 96.000 fiÏ· Ì ¿ÚÎÈÓ Î·ÈÓ. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 87 Ù.Ì. 2Ô˜ 98.000 2. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ Û ‰ÈÒÚÔÊË (1Ô˜ 95 Ù.Ì. 80.000 Î·È 2Ô˜ 75 Ù.Ì. 69.000. 3. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 90 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓ. Î·È 50% ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ·¤Ú·˜ 107.000. 4. ∞. ∑¿¯Ô˘ 92 Ù.Ì. 3Ô˜ ÎÔÌϤ ηÈÓ. 135.000 5. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 80 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 125.000 6. ∞Ï˘Î¤˜ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 88,5 Ù.Ì. 177.000, 2Ô˜ 88,5 Ù.Ì. 194.500 fiÏ· Ì ‰ÈÏfi ¿ÚÎÈÓ. Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 108 Ù.Ì. 1Ô˜ 138.000 2. ¢. °·˙‹ 97 Ù.Ì. ÎÔÌϤ 185.000 3. ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 129 Ù.Ì. (1991) 1Ô˜ 150.000 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 121 Ù.Ì. 1Ô˜ ·Ó·Î·ÈÓ. 130.000 5. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 115 Ù.Ì. 1Ô˜ ËÌÈÙÂÏ. 78.000 6. ∞Ï˘Î¤˜ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 118 Ù.Ì. 236.000, 2Ô˜ 118 Ù.Ì. 259.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜ (¡Δ√ª∞Δ∞) ÌÂ˙ÔÓ. ÔÏ˘ÙÂÏ. 130 Ù.Ì.+ ·Ôı. 30 Ù.Ì. Â› ÈÏÔÙ‹˜+Ù·Ú¿ÙÛ· ÁÈ· Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ ηÈÓ. ¤ÙÔÈÌË, 280.000. 2. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 90 Ù.Ì. ‰È·Ì. (Û.‰. 2,1) 95.000. 3 ∞Ï˘Î¤˜ (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË) ÌÂ˙ÔÓ. 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 840 Ù.Ì. ÁˆÓ. 550.000. 4. ∞Ï˘Î¤˜ (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË) ÌÂ˙ÔÓ. 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. ÁˆÓ. 440 Ù.Ì. 350.000 5. ∞Ï˘Î¤˜ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÌÂ˙ÔÓ. 116 Ù.Ì. ηÈÓ. 250.000 Î·È ÌÂ˙ÔÓ. 114 Ù.Ì. ηÈÓ. 250.000. 6. ¡. πˆÓ›· ‰ÈÒÚÔÊÔ (50 Ù.Ì. + 40 Ù.Ì.) Û ÔÈÎfi. 70 Ù.Ì. 58.000 7. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. 185.000 8. ¶·Ï·È¿ 73 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 145 Ù.Ì. 119.000 9. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. 102 Ù.Ì./ ÔÈÎÔ. 590 Ù.Ì. (2000) + ÂÈϤÔÓ ‰fiÌËÛË 290.000 10. ™ˆÚfi˜ (ÚÒÙË) ÌÂ˙ÔÓ. ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, 3 Â›‰·/ÔÈÎÔ. 600 Ù.Ì. ı¤·!!! 890.000. 11. ™ˆÚfi˜ 2Ô ÏÈÌ¿ÓÈ ÔÏ˘ÙÂÏ. ÌÂ˙ÔÓ. 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, Û ÔÈÎfi. 600 Ù.Ì. ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤· 900.000. 12 ™ˆÚfi˜ ı¤· 220 Ù.Ì./ÔÈÎÔ. 1000 Ù.Ì. 440.000. 13. ∞ÁÚÈ¿ 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 96 Ù.Ì. ËÌȸ. + 127 Ù.Ì. 1Ô˜ Î·È 121 Ù.Ì. 2Ô˜ Û ÔÈÎfi‰. 500 Ù.Ì. ηÈÓ. 595.000. 14. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. (¿‰ÂÈ· 1990) + ËÌȸ. 70 Ù.Ì. 185.000 15. ªÂÙfi¯È ‰ÈˆÚÔÊ. ·ÏÈfi ÔÈÎfi. 100 Ù.Ì. 40.000 16. ¶‹ÏÈÔ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÔÓÔηÙÔÈ˘. √π∫√¶∂¢∞ 1. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 124 Ù.Ì. (Û.‰. 1,8) 68.000 2. ∞Á. °ÂÚ·ÛÈÌ. 125 Ù.Ì.ÁˆÓ. 59.000 3. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 94 Ù.Ì. (Û.‰. 2,1) 59.000

4. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 365 Ù.Ì. ‰È·Ì. 145.000, 730 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ. 285.000 ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤·. 5. ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì. ÁˆÓ. (Û.‰. 2,1) 120.000 6. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 700 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 395 Ù.Ì. 451 Ù.Ì. ‰ÈÛ ÁˆÓ. 298.000, 350 Ù.Ì., ÁˆÓ. 198.000, 740 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 500.000, 1440 Ù.Ì. ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ fiÏÔ, ı¤· 898.000, 528 Ù.Ì., 327.000 . 7. πˆÏÎÔ‡ 740 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ. 450.000 8. ™ˆÚfi˜ 585 Ù.Ì. ı¤· 125.000 9. πˆÏÎÔ‡ 117 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 160 Ù.Ì.) 78.000 10. ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ 218 Ù.Ì. ÁˆÓ. 135.000 11. ∞Ï˘Î¤˜: AÁ. ∂ÈÚ‹ÓË 190 Ù.Ì. ÁˆÓ. 98.000, 400 Ù.Ì. 199.000, 200 Ù.Ì. 99.000 (Ï·˙), 85 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì.), 44.000 307 Ù.Ì. 102.000, 205 Ù.Ì. 89.000, 410 Ù.Ì. 178.000, (°¿ÙÔ˜) 365 Ù.Ì. ÁˆÓ. 112.000 (ÓÙÔÌ¿Ù·) 160 Ù.Ì. ÁˆÓ. 110.000 490 Ù.Ì. ÁˆÓ. 280.000, 175 Ù.Ì. 80.000, 245 Ù.Ì. 135.000 12. ¶·Ï·È¿ 320 Ù.Ì. (1,6 Û.‰.) 198.000 13. ¶‹ÏÈÔ ‰È¿ÊÔÚ· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 14. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 220 Ù.Ì. (Û.‰. 0,8) 40.000 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË ÈÛÔÁ. 94 Ù.Ì. + ·Ù¿ÚÈ 50 Ù.Ì. 155.000 2. ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÈÛfiÁ. 67 Ù.Ì. +67 Ù.Ì. 108.000 3. ∞. °·˙‹ 160 Ù.Ì. ËÌÈÛ. ·Ó·Î. 88.000 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‰ˆÌ¿ÙÈ· (9) Û ÔÈÎfi. 340 Ù.Ì. (1998) 420.000 5. ∞Á. √ÓÔ˘ÊÚ. 130 Ù.Ì. ÈÛÔÁ./ ÔÈÎÔ. 1100 Ù.Ì. 328.000 6. πˆÏÎÔ‡ 28 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ 45.000 7. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 250 Ù.Ì. ÁˆÓ. ÈÛÔÁ. 195.000 8. °·ÏÏ›·˜ 30 Ù.Ì. 1Ô˜ 29.000 ∂¶∂¡¢À™∂π™ - ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ∞¤Ú·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ‰ÈÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (2006) 225 Ù.Ì. 155.000. 2. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ ‰ÈˆÚ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, Ê·ÓÙ·ÛÙ. ÙÈÌ‹.= ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· 160 Ù.Ì. + ËÌȇ. 80 Ù.Ì. 1080 ∂. 2. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 35 Ù.Ì. + 20 Ù.Ì. ·Ù. 695 ∂. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ¶·È‰fiÙÔÔ˜ ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ - ∂∫¢√™∏ ¢∞¡∂πø¡ (469)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏ ∑ø°ƒ∞ºπ∞ §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-25846, FAX 24210-20267

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. Οικόπεδο 211 τ.μ. στην Πινδάρου - Μακρινίτσης. 2. Οικόπεδο στην Ανακασιά 632 τ.μ., με παλαιά πέτρινη οικία. Β. ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ 1. Οικόπεδο 500 τ.μ. στην Κουκουράβα. 2. Οικόπεδο 1.000 τ.μ. με θέα στην Κουκουράβα. 3. Οικόπεδο 4.028 τ.μ. στη θέση Αληγαριές (πάνω από τον περιφερειακό Άλλης Μεριάς). °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. Γκαρσονιέρα 27 τ.μ., Χατζηαργύρη 51, τιμή 25.000 Ε. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. Ισόγειο κατάστημα 120 τ.μ., στη Νεάπολη. 2. Οικόπεδο 158 τ.μ., με μαγαζί 77 τ.μ., στη Ν. Ιωνία (Ελλησπόντου). 3. Κατάστημα 165 τ.μ. με πατάρι 120 τ.μ., 3 πάρκιν υπόγεια. Είναι νοικιασμένο 1.200 ευρώ το μήνα. ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. Οικόπεδο 12 στρεμ. Αγ. Παρασκευή. 2. Οικόπεδο 485 τ.μ., στα Κήπια. 3. Αγροτεμάχιο 8 στρεμ., με ελιές στον Ξηρόκαμπο. 4. Αγροτεμάχιο 14 στρέμ. στη Μελιά φάτσα στον παλαιό δρόμο Βόλου - Λάρισας 83 μ. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1.Οικόπεδο στα Πλατανίδια 2 στρέμματα οικοδομήσιμο 50 μ. από τη θάλασσα. 2. Οικόπεδο 1.055 τ.μ. στο Κατηχώρι. 3. Οικόπεδο στα Καλά Νερά (Ζερβόχια) 406 τ.μ. κτίζει 128 τ.μ 4. Μονοκατοικία διώροφη 300 τ.μ. σε οικόπεδο 750 τ.μ. στη Χρυσή Ακτή στο κύμα. 5. Χρυσή Ακτή 4,5 στρέμματα με θέα. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. Μονοκατοικία στον Αγ. Γεώργιο Βελεστίνου με οικόπεδο. 2. Μονοκατοικία τριώροφη 260 τ.μ. στη Δημάρχου Γεωργιάδου. 3. Μονοκατοικία διώροφη περιοχή Επτά Πλατάνια. 4. Μονοκατοικία 110 τ.μ. με σοφίτα στο Βελεστίνο. 5. Μονοκατοικία 87 τ.μ. σε οικόπεδο 536 τ.μ. στην Αγία Παρασκευή. 6. Μονοκατοικία στην Πορταριά με οικόπεδο 400 τ.μ. £. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1. Διαμέρισμα ρετιρέ 117 τ.μ. με αποθήκη και γκαράζ στη Σταθά-Γαλλίας. 2. Διαμέρισμα 160 τ.μ. στα Λεχώνια. (473)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278

¶ø§∂πΔ∞π ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜-ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 280 Ù.Ì. Û 570 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞Ï˘Î¤˜-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 140 Ù.Ì.+70 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 225 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μfiÏÔ˜-√͢ÁfiÓÔ fiÚÔÊÔ˜ 1.000 Ù.Ì. ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ (ÚÒËÓ ‚ÈÔÙ¯ӛ· ÚÔ‡¯ˆÓ). ÕÓˆ μfiÏÔ˜ - ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ÕÓ·˘ÚÔ˜-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 115 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. μfiÏÔ˜ ™˘Ú›‰Ë Ì ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. μfiÏÔ˜, ∫ÔÚ·‹, 26 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 25.000 ∂. μfiÏÔ˜, ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 567 Ù.Ì., (41Á). ¡. πˆÓ›·, πÎ¿ÚˆÓ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. 42.000∂. ∞ÁÚÈ¿-ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 400 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 80 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 200 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô.

∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 130 Ù.Ì. Û 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿, ÁηÚÛÔÓȤڷ ΤÓÙÚÔ 37.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ - μ·Úο ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ú·ÁÈ·› 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 2,3 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· (§πμÕ¢π Δƒ∞°Õ¡∞). ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 5 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ+ÔÈΛ· 30 Ù.Ì. Ì ı¤· (‰ÚfiÌÔ˜ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜). ∞ÁÚÈ¿ - §‡ÎÂÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì. Î·È 430 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÈÚ¿, ÔÈÎfi‰· 350 ÂÒ˜ 700 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 200, 350, 400 Î·È 700 Ù.Ì. (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ 4). ∫. §Â¯ÒÓÈ· - μÚԯȿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ. Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ı¤ÛË ∞¯Ï·‰›ÙÛ·, 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.00 Ù.Ì. 100.000∂. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞. °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ Û 380 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∫. °·Ù˙¤·, ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¶ÈӷοÙ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ʤÙ˜, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ªËÏȤ˜, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· 236 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 510 Ù.Ì. Ì ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰· - ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÎÙ‹Ì· 5.300 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ı¤ÛË ƒ·˙‹ ÎÙ‹Ì· 16 ÛÙÚÂÌÌ. Ì ı¤·. μ˘˙›ÙÛ· - ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì. ΤÓÙÚÔ. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁ. ¯Ú‹ÛË). ™ÎfiÂÏÔ˜ - ™Î·‚¤ÓÙ˙Ô˘ ÎÙ‹Ì· 7 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 70 Ù.Ì., 60 Ù.Ì., 53 Ù.Ì. Î·È 30 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›·, ποڈÓ, ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË -¡Ë˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. (474)

-----------------------------------¶ƒ√ΔÀ¶√ ∫∂¡Δƒ√ ∞°√ƒø¡ ∫∞π ¶ø§∏™∂ø¡ ∞∫π¡∏Δø¡ ƒ. º∂ƒ∞π√À 105∞ Δ∏§.&FAX 24210-52061, ∫π¡ 6972391647 ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™Δ∂∫∞™ ∏§π∞™

√π∫π∂™ Βόλος (Καλλιθέα) διώροφη οικία 150 τ.μ. σε οικόπεδο 150 τ.μ. με προοπτική. ΦΥΤΟΚΟ, καινούργια ανεξάρτητη μεζονέτα τριών επιπέδων, πολυτελούς κατασκευής 100 τ.μ. Ο κύριος χώρος 73 τ.μ. το ισόγειο με κλειστό γκαράζ σε οικόπεδο 275 τ.μ., με απεριόριστη θέα στο Βόλο. ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ ισόγεια οικία 150 τ.μ. σε οικόπεδο 556,40 τ.μ., με θέα. ΒΟΛΟΣ (Άναυρος) ισόγεια οικία 75 τ.μ. σε οικόπεδο 135 τ.μ. με προοπτική ορόφου. Αγ. Στέφανο, (Σωρός) ημιτελής μεζονέτα τριών επιπέδων 380 τ.μ. στα κτισίματα σε οικόπεδο 600 τ.μ. με φανταστική θέα Βόλο, θάλασσα. Ν. Ιωνία, ισόγεια οικία 60 τ.μ. περίπου σε οικόπεδο 135 τ.μ. μfiÏÔ˜ ∫·ÏÏÈı¤·, ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 105 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 135 Ù.Ì. Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. μfiÏÔ˜ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 118 Ù.Ì. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ Βόλος, (κέντρο) 93,70 τ.μ. 2ου ορόφου. Βόλος, (κέντρο) 88,90 τ.μ. 2ου ορόφου. Βόλος, (κέντρο) 51,10 τ.μ. 2ου ορόφου. Βόλος., (κέντρο) 56,70 τ.μ. 3ου ορόφου. Βόλος, (κέντρο) 26,70 τ.μ. 1ου ορόφου, ακάλυπτο. Βόλος (κέντρο) 34,10 τ.μ. 1ου ορόφου ακάλυπτο. Βόλος, (κέντρο) 26 τ.μ. ισόγειο, τιμή 13.000 Ε. μ√§√™, 150 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫∂¡Δƒ√, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì 200 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ. Βόλος Ν. Δημητριάδα καινούργια διαμερίσματα από 50 τ.μ. έως 100 τ.μ. μfiÏÔ˜, 79 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ê¿ÙÛ· ÛÙË ™Ù·ı¿. μfiÏÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 100 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 100 Ù.Ì., 3Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 135 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ. ∞ÁÚÈ¿, 250 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8. √π∫√¶∂¢∞ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ 213 τ.μ. μεσαίο με Σ.Δ. 0,8. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 4.654 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο. ∞Ó‹ÏÈÔ, ÔÈÎfi‰· 833 Ù.Ì., 257 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ΚΤΗΜΑΤΑ Μελισσάτικα, 16 στρέμματα με θέα το Βόλο, δίνεται και τμηματικά 4, 6, 6 στρέμματα. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÎÙ‹Ì· 4.200 Ù.Ì. Ì ı¤· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ™ÙÔ‡È. ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ Μπούφα, οικόπεδο 3.328 τ.μ. εντός οικισμού, φάτσα στο κύμα. Μ. Βελανιδιά, οικόπεδο 320 τ.μ., δεύτερο από το κύμα. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ Βόλος (κέντρο) 24,30 τ.μ., 30 τ.μ., 30 τ.μ., 38,90 τ.μ. Βόλος κεντρικά ισόγεια καταστήματα με πατάρι και υπόγειο 150 τ.μ., 120 τ.μ. (477)

BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr ¢IAMEPI™MATA 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 88 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 10ÂÙ›·˜, Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2.¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 180 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (220.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (140.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 2. ª·Á·˙› 70 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·Ú·Ï›· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 3. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 280 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 4. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì., ηÙÔÈ΋ÛÈÌË ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ ¡ËÏ›·˜. 5. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 700 Ù.Ì. μ˘˙›ÙÛ·. 6. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. 7. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 90 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶ÈӷοÙ˜. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË (ÁÚ·Ê›Ô) 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 56 Ù.Ì. ‰‡Ô ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ (70.000 ∂) ∞Óı. °·˙‹ Ì ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË. OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 8 ÛÙÚ. 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ÔÌfiÓ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ 150.000 ∂. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜. 5. Ευκαιρία, πωλείται εργοστάσιο 650 τ.μ. σε 7 στρ. οικόπεδο στα Λεχώνια. 6. Οικόπεδο 5.200 τ.μ. με πομόνα, κοντά θάλασσα, Κάτω Λεχώνια. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. Ì ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Ì ı¤·, μ˘˙›ÙÛ·. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÊËÛÛÔ 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.800 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ¢›ÓÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. 15. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.700 Ù.Ì. ·ÌÊÈı·ÙÚÈÎfi ÛÙËÓ ∫ÔÚfiË. ΔÈÌ‹ 85.000∂. ∂ƒ°√™Δ∞™π√ 650 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. ÛÙÔ ¶∂¢π√¡ ÙÔ˘ ∞ƒ∂ø™. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (479)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210 22824

∫ÈÓ. 6982 479 991 - 6973 585 390 mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr ¶ø§√À¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 1. 96 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 3Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 2. 96 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 3. 86 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 4. 91 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 5. 108 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 4Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 3 ˘/‰ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 6. 115 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, 2Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 3 ˘/‰, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 7. 108 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 3Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ 3 ˘/‰, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 8. 85 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 9. 52 τ.μ. Αγ. Κωνσταντίνος 2ος, καινούργιο προσόψεως, 1 υ/δ με πάρκιν. 10. 53 τ.μ. Αγ. Κωνσταντίνος 2ος, 20ετίας σε άριστη κατάσταση, διαμπερές, α/θ πετρελαίου. 11. 48 Ù.Ì. 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 12. 32,50 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 13. 155 Ù.Ì. 4Ô˜ Î·È 5Ô˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì 3 ˘/‰ Î·È ‰ÒÌ·, ¿ÚÎÈÓ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 14. 55 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ÚÔÛfi„ˆ˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 15. 128 Ù.Ì. 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì 3 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ Û ¿ÚÎÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. 16. 102 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 2Ô˜ Ì 2 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 17. 90 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2Ô˜ Ì 2 ˘/‰ ‰È·ÌÂÚ¤˜, ¿ÚÎÈÓ, Ù˙¿ÎÈ ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. 18. 110 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2Ô˜ Ì 3 ˘/‰, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙË °·Ù˙¤·. ªÔÓÔηÙÔÈ˘ 1. 100 Ù.Ì. ÔÈΛ·, 2 ˘/‰, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 175 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2. 126 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 86 Ù.Ì. ÔÈΛ·, 2 ˘/‰, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË.

3. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì. Ì 65 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, 3 ˘/‰ Û 124 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÁˆÓȷ΋ 65 Ù.Ì. Û 101 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 5. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 180 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 6. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 202 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰ Î·È ‰ÒÌ· ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 7. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ·fi 90 Ù.Ì. Î·È 2 ˘/‰ Ô fiÚÔÊÔ˜ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 147 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·. 8. 150 Ù.Ì. ÔÈΛ· Ì 2 ˘/‰ Î·È ‰ÒÌ· Ì ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÛοϷ 15ÂÙ›·˜ ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·. 9. 170 Ù.Ì. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·-·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 18Ô˘ ·ÈÒÓ· Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì 3 ˘/‰, 3 Ì¿ÓÈ· Î·È ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ˘ËÚÂÛ›·˜ ۠ͯˆÚÈÛÙfi ¯ÒÚÔ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 352 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜. ¶·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ, Û‹Ì· ∂√Δ ÁÈ· ÍÂÓÒÓ· ∞’ ηÙËÁÔÚ›·˜. 10. 140 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 2 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ-¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÍÂÓÒÓ·˜). 11. 3ÒÚÔÊË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰ Î·È ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Ì Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ›ÛÔ‰Ô ÛÙË °·Ù˙¤·. 12. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 74 Ù.Ì., Ì 2 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ ÛÙË °·Ù˙¤·. 13. 2ÒÚÔÊË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· ·fi 90 Ù.Ì. Ô fiÚÔÊÔ˜ Î·È ·fi 3 ˘/‰, Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙË ªÂÁ¿ÏË μÂÏ·Óȉȿ. 14. 45 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 532 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ÛÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ, ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘. 15. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w/c, ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·, Ù˙¿ÎÈ Î·È ‰˘¿ÚÈ 45 Ù.Ì. ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· Û 160 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. √ÈÎfi‰· - ÎÙ‹Ì·Ù· 1. 352 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 2. 365 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 3. 425 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·. 4. 350 Ù.Ì. ¯Ù›˙ÂÈ 150 Ù.Ì. ÛÙËÓ ªԇʷ 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 5. 280 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 15 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ ª¿Ú·ıÔ. 6. 568 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙË ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘. 7. 1.002 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·ÙÔÈ˘ - ÔÈÎfi‰· ÛÙÔ Ì·Á¢ÙÈÎfi ¶‹ÏÈÔ, ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏ· ·Î›ÓËÙ· ÔÈÎfi‰· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ www.iasonmesitiko.gr (483)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267

Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (486)

-----------------------------------SOFIA HALKIA Consulting - Real Estate 38 Sp.Spiridi st, P.C. 38 221 VOLOS Tel. +30 24210 35166 Fax +30 24210 35649 Mob. +30 6944504791 www.sofiahalkia.gr

∑∏Δ√À¡Δ∞π ∞§À∫∂™ ñ∑ËÙÔ‡ÓÙ·È Î·ÙÔÈ˘ ‹ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ·ÁÔÚ¿, ÙÈÌ‹ ·ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜. ¶ƒ√Δ∞™∏ ∞∫π¡∏Δø¡ μ√§√™ ñ ™˘Ú›‰Ë - ¢›Ï· ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 36 Ù.Ì. ∑∞°√ƒ∞ ñ√ÈÎfiÂ‰Ô 1000 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ (¶ÂÚ·¯ÒÚ·), ¿ÚÙÈÔ & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 25.000∂ ΔÈÌ‹ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÈÌË. ∞∫π¡∏Δ∞ ª∂ ∂π™√¢∏ª∞ μ√§√™ ñ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔÓ μfiÏÔ 60 Ù.Ì. ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔÓ ÕÁ.¡ÈÎfiÏ·Ô. ñπÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Â› Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 35 Ù.Ì. Ì WC. 105.000∂ ñ°ˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 78 Ù.Ì. Ì 1 wc & ˘fiÁÂÈÔ 58 Ù.Ì. 240.000∂ ¶ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ 2 ÂÙÒÓ ÌÈÛıÒÌ·Ù·. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ μ√§√™ ñÕÓ·˘ÚÔ˜: °ˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 225 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2,1% Î·È ·Ï·È¿ ÔÈΛ·. ñ¡Â¿ÔÏË: √ÈÎfiÂ‰Ô 475 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô ¶·Ú¿ÏÏËÏÔ Ù˘ §·Ú›Û˘ Ì ™.¢. 1,6 ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi & ™.¢. 1,2 ∫·ÙÔÈΛ·. 198.000∂ ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ μ√§√™ ñ°ˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰›Ï· ÛÙËÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 115 Ù.Ì., 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ·Ôı‹ÎË & Parking. 220.000∂ ñ°ˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ. 132 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô Ì 3˘/‰, °Î·Ú¿˙ & ı¤· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. 280.000∂ ™ÙÔ ·Ú¯Â›Ô Ì·˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ÌÂÁ¿ÏË Áο̷ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. (482)

ZHTOYNTAI Εταιρεία στο Βόλο

¶ƒ√™º∂ƒ∂π

5 θέσεις μερικής απασχόλησης σε άτομα 23-30 ετών. Αμοιβή ικανοποιητική. Πληρ. τηλ. 24210-76407. (955)

∑∏Δ√À¡Δ∞π κυρίες για πώληση επώνυμων αρωμάτων και καλλυντικών. Αμοιβή μόνο με ποσοστά. Πληρ. τηλ. 6978-513780. (425) Από εταιρία αντιπροσωπειών - διανομών ∑∏Δ∂πΔ∞π οδηγός - διανομέας αποθηκάριος και πωλητής που να γνωρίζει την αγορά food service στο Νομό Μαγνησίας. Προϋπηρεσία επιθυμητή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6973358841. (909)

∑∏Δ∂πΔ∞π βοηθός φαρμακοποιού κατά προτίμηση άνδρας. Βιογραφικό σημείωμα στην Τ.Θ. 1126, Τ.Κ. 38111 Βόλος. (908)

™YNOIKE™IA 49¯ÚÔÓË πτυχιούχος, στέλεχος εταιρείας, γλυκύτατη, ευκατάστατη. 46χρονη επιχειρηματίας, πανέμορφη, κατασταλαγμένη, ανεξάρτητη. 53χρονη εισοδηματίας, πολύ ευπαρουσίαστη, κοινωνική, ανεξάρτητη. 45χρονη δημοσίου, συγκροτημένη, ευχάριστη, γοητευτικότατη. Επιθυμούν γνωριμία γάμου. ΛΥΔΙΑ Κεντρικής Ελλάδας. Εχέμυθα, αποτελεσματικά. Τηλ. 2410-549797. (451)

MA£HMATA

º√πΔ∏Δƒπ∞ Φιλοσοφικής Σχολής παραδίδει μαθήματα σε παιδιά Δημοτικού-Γυμνασίου. Τιμές λογικές. Πληρ. τηλ. 6982-971507. (758)

∫∞£∏°∏Δƒπ∞ Φιλόλογος του Πανεπιστημίου Αθηνών με φροντιστηριακή πείρα παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου. Τιμές οικονομικές. Τηλ. 6973566992. (246)

¢IAºOPA √π∫√¢√ª√™ αναλαμβάνει μπετά, κτισίματα, σοβατίσματα, γκρεμίσματα, σπασίματα κομπρεσέρ αδιατάραχης κοπής, στεγανά, αυλόγυρους, γυάλισμα μαρμάρων, πάσης φύσεως μερεμέτια. Γρήγορη προσεγμένη δουλειά. Πληρ. τηλ. 6978-122470. (851) ∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (440)

∞°√ƒ∞∑ø τοις μετρητοίς παλιά χρυσά κοσμήματα και τιμαλφή. Κρατική άδεια. Κ. Καρτάλη 79. Τηλ. 24210-27705 και κινητό 6972002809. (448)

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5’’ ÏÂÙÒÓ ·fi 1.000-100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ-˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È Â¯Â̇ıÂÈ·. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη, ÎÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ÙËÏ. 6984-558843, 6970403804. ƒ·ÓÙ‚ԇ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (762)

∫∞§§π∂ƒ°∏ª∂¡√™ με ωριμότητα, όμορφος και αρρενωπός, δυνατός και τρυφερός συνοδός ζητεί ενδιαφέρουσες ντάμες. Τηλ. 6956540908, Χρίστος. (625)


44

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 √∫Δøμƒπ√À 2010

¢IAºOPA Δƒ∞¶∂∑π∫∞ ¢∞¡∂π∞-Ρυθμίσεις οφειλών, μικροδάνεια 3.000-15.000 αυθημερόν. Στεγαστικά-επαγγελματικάπροσωπικά-συγκέντρωση δανείων με ή χωρίς προσημείωση. Ρυθμίσεις οφειλών (πρόσφατος νόμος) προστασία Α’ κατοικίας. Για ενημέρωση 24210-20237 ή 6932-528388. Προσοχή: δάνεια ΜΟΝΟ μέσω τραπεζών. (447)

ΒΟΛΟΣ

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ λειτουργεί με κρατική άδεια Ενέχυρα χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β’. Τηλ. 24210-42905. (513)

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5’’ ÏÂÙÒÓ ·fi 1.000-100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ - ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·ÓÂÍ·Úًو˜ ΔÂÈÚÂÛ›· Î·È ˘ÂÚ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Û·˜ ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË, ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη, ÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. ΔËÏ. 6980260800, 6983709760. ∂Ú¯fiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (515)

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ¶·›ÚÓÂÙ ÙÔ 73% ÂÓÙfi˜ 5’’ ÏÂÙÒÓ ·fi fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ¤¯ÂÙ ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÂÙÚ¿ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·fi 12 ¤ˆ˜ 48 ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. ∫Ô˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÙËÏ. 6988888850, 6988888804, Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (514)

¢∂À∞ªμ ¢∏ª√Δπ∫∏ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ À¢ƒ∂À™∏™ - ∞¶√Ã∂Δ∂À™∏™ ª∂π∑√¡√™ ¶∂ƒπ√Ã∏™ μ√§√À

™À§§√°√™ Δ√Àƒπ™Δπ∫∏™ ∞¡∞¶ΔÀ•∏™ ∫∞§ø¡ ¡∂ƒø¡ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προς τα μέλη του Συλλόγου και όλους τους κατοίκους των Καλών Νερών. Ο Σύλλογός μας σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε την ανοιχτή εκδήλωση - συζήτηση μέσω υποβολής ερωτήσεων - ανάμεσα στους υποψηφίους Δημάρχους Νοτίου Πηλίου, οι οποίοι είναι επικεφαλής των εκλογικών συνδυασμών που διεκδικούν την ηγεσία του νέου Δήμου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την ¶·Ú·Û΢‹ 22 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2010 και ÒÚ· 7 Ì.Ì. στην αίθουσα του εστιατορίου ¡πƒμ∞¡∞ στα Καλά Νερά. Αρχικά στους υποψηφίους θα υποβληθούν ερωτήσεις από τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου για θέματα που αφορούν την περιοχή μας, και στη συνέχεια το κοινό θα έχει την ευκαιρία να υποβάλλει απευθείας ερωτήματα για όποιο θέμα ενδιαφέρεται. Η ανοιχτή αυτή συζήτηση διοργανώνεται με σκοπό να μας δοθεί η ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά όλους τους υποψηφίους Δημάρχους του Δήμου Νοτίου Πηλίου, να ακούσουμε τις θέσεις τους και να διαμορφώσουμε πληρέστερη εικόνα και άποψη σχετικά με τους στόχους και τις επιδιώξεις τους, πάνω στα θέματα που αφορούν το χωριό μας, αλλά και το Νέο Δήμο ευρύτερα. Θα είναι ιδιαίτερη τιμή για το Σύλλογό μας να παρακολουθήσετε αυτή την ξεχωριστή για τα δεδομένα της περιοχής μας συζήτηση, που θα βοηθήσει όλους μας να γνωρίσουμε με αμεσότητα τις θέσεις όλων των υποψηφίων για τα θέματα που μας αφορούν σχετικά με τη λειτουργία του νέου Δήμου Νοτίου Πηλίου. Με τιμή το Δ.Σ. του Συλλόγου

ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ Σήμερα ¶·Ú·Û΢‹ 22/10/2010 από 09.00 έως 12.00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή νερού στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς: ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· - π¿ÛÔÓÔ˜ ªÔÚ¤Ï - ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, λόγω προγραμματισμένων εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης. ΕΚ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢π∂À£À¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ∞§ªÀƒ√À

Ταχ. Δ/νση: Αλμυρός Ταχ. Κώδικας: 37100 Πληροφορίες: Π. Κράβαρη Τηλέφωνο: 2422021273 FAX: 24220-22204

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Αλμυρού ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα του Θεοδοσίου Φύτρου, κατοίκου Αγριάς (Σηπιάδος 6), εκδόθηκε η με αριθμ. 2214/166348/19-10-2010 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 8.862,00 τ.μ. στη θέση “Κράτσια” Δημοτικού Διαμερίσματος Πλατάνου του Δήμου Αλμυρού με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική που ανήκει στην παρ. 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντίρρηση εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας. Ε.Γ.Γ.Π.Θ. Ο Δασάρχης Αλμυρού ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ™∫√¶∂§√À

Πληροφορίες: Γαβριηλίδης Κ. Τηλέφωνο: 2424022202 Fax: 2424023992 Ταχ. Δ/νση: Σκόπελος Ταχ. Κώδ.: 37 003 Ηλεκ. Δ/νση: dasaskop@thessalia.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Σκοπέλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτηση του ΚΙΣΣΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ εκδόθηκε η με αριθμό 1032/118970/12-102010 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 4.786,71 τ.μ. και βρίσκεται στη θέση “ΠΛΑΤΑΝΑ - ΚΑΛΥΒΙΑ” του Δημοτικού Διαμερίσματος Σκιάθου του Δήμου Σκιάθου Νομού Μαγνησίας, με την οποία η ανωτέρω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική του άρθρου 3 παρ. 6α του Ν. 998/79, μη υπαγόμενη στις προστατευτικές διατάξεις αυτού. Η πράξη χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σκιάθου. Κατά της παρούσας επιτρέπονται αντιρρήσεις, παντός έχοντος έννομο συμφέρον φυσικού ή νομικού προσώπου, εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεως ή της τελευταίας δημοσιεύσεως στις εφημερίδες. Με εντολή Γ.Γ.Π.Θ. Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ α.α. Αθανάσιος Παπαγιάννης Δασολόγος με βαθμό Α’

¢π∂À£À¡™∏ Δ∂áπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ Δª∏ª∞ ª∂§∂Δø¡ & ∫∞Δ∞™∫∂Àø¡

Πληροφορίες: Χρ. Φαφούτης Τηλέφωνο: 2421075103 Fax: 2421075135 e-mail: hydro@deyamv.gr web site: www.deyamv.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.), προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς του “ενιαίου ποσοστού έκπτωσης” , σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3669/08, για την ανάθεση κατασκευής του έργου: “Ν17 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Μ.Π. ΒΟΛΟΥ” προϋπολογισμού 123.000,00 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΜΒ. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 9η Νοεμβρίου 2010, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ, Κωνσταντά 141, Βόλος, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Στο διαγωνισμό μπορούν να μετάσχουν: 1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στις τάξεις: 2η σε 2 Νομούς (έδρα +1), 1η, Α2 και αναβαθμισμένες κοινοπραξίες Α1 για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 2. Κοινοπραξίες των παραπάνω εργοληπτικών επιχειρήσεων σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ποσοστό δύο επί τοις εκατόν (2%) της προϋπολογιζόμενης αξίας του έργου, ορίζεται στο ποσό των χιλίων εννιακοσίων σαράντα (Ε1.940,00), που θα παρέχεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν. 3669/08 και θα απευθύνεται στη ΔΕΥΑΜΒ. Η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης θα γίνεται από τα γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2010. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Τα τεύχη δημοπράτησης θα δίνονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή e-mail) ή κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων σε φωτοαντίγραφα, αφού όμως καταβάλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) ευρώ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια. Η λήψη τευχών και το αριθμημένο έντυπο οικονομικής προσφοράς με την παραπάνω διαδικασία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον διαγωνισμό, αποκλειστικά και μόνο από τον ενδιαφερόμενο στου οποίου το όνομα έχει κατατεθεί η αίτηση, και είναι όρος συμμετοχής στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση που τα τεύχη ζητηθούν από ιδιωτική εταιρία μεταφοράς αλληλογραφίας υποχρεούνται να έχουν μαζί τους εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη από την ενδιαφερόμενη εργοληπτική επιχείρηση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν οποιαδήποτε πληροφορία, σχετικά με τη σύνταξη και την υποβολή της προσφοράς τους από τα γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ, οδός Κωνσταντά 141, στο Βόλο και στο τηλέφωνο 2421075103. Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν τον τελευταίο μειοδότη. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑΜΒ ΑΛΕΚΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏ ª∞°¡∏™π∞™ ¢/¡™∏ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ Δª∏ª∞ ¶ƒ√ª∏£∂πø¡ & ¶∂ƒπ√À™π∞™

Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Ταχ. Κώδικας: 38001 Πληροφορίες: Χρυσάνθη Σέχα Τηλ. & Fax: 2421075365

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ Δ.Χ. ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12/2010 Ανακοινώνουμε ότι στις 27 Οκτωβρίου του έτους 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 στο Διοικητήριο Βόλου (3ος όροφος, γραφ. 301) θα πραγματοποιηθεί πρόχειρος μειοδοτικός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με μίσθωση επιβατικών δημοσίας χρήσης (ΤΑΧΙ, Λεωφορεία) κατά το σχολικό έτος 2010-2011. Το ετήσιο κόστος για όλο το χρονικό αυτό διάστημα και για κάθε διαδρομή δεν υπερβαίνει τις 60.000,00 ευρώ με ΦΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται τους όρους της Διακήρυξης από την Υπηρεσία μας (Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητήριο, 3ος όροφος, γραφ. 301, τηλ. 2421075365) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ο Νομάρχης Μαγνησίας κ.α.α. Ευδοκία Αδαμάκη - Τζαβέλλα Αντινομάρχης

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ™∫√¶∂§√À

Πληροφορίες: Γαβριηλίδης Κ. Τηλέφωνο: 2424022202 Fax: 2424023992 Ταχ. Δ/νση: Σκόπελος Ταχ. Κώδ.: 37 003 Ηλεκ. Δ/νση: dasaskop@thessalia.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Σκοπέλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτηση των ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ εκδόθηκε η με αριθμό 1468/09/15-10-2010 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 48.025,80 τ.μ. και βρίσκεται στη θέση “ΚΑΒΟΣ ΓΟΥΡΟΥΝΙ” του Δημοτικού Διαμερίσματος Γλώσσας του Δήμου Σκοπέλου Νομού Μαγνησίας, με την οποία η ανωτέρω έκταση χαρακτηρίζεται ως εξής: α) το τμήμα Α αυτής με στοιχεία 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-1415-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-1 εμβαδού 38.080,98 τ.μ., ως μη δασική του άρθρου 3 παρ. 6α του Ν. 998/79, μη υπαγόμενη στις προστατευτικές διατάξεις αυτού, β) το τμήμα Β αυτής με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-36-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-ΞΟ-Π-Ρ-Σ-Τ-Υ-Φ-44-Α εμβαδού 5.176,82 τ.μ., ως μη δασική του άρθρου 3 παρ. 6α του Ν. 998/79, μη υπαγόμενη στις προστατευτικές διατάξεις αυτού, γ) το τμήμα Γ αυτής με στοιχεία Ν-Ξ-Ο-Π-Ρ-Σ-Τ-Υ-Χ-42-41-Ν εμβαδού 677,28 τ.μ., ως δασική του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 998/79, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δ) το τμήμα Δ αυτής με στοιχεία Υ-Φ-43-Χ-Υ εμβαδού 319,88 τ.μ., ως δασική του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 998/79, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ε) το τμήμα Ε αυτής με στοιχεία 35-Α-Β-Γ-Δ-Ε-36-35 εμβαδού 431,07 τ.μ., ως δασική του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 998/79, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ζ) το τμήμα Ζ αυτής με στοιχεία Ζ-37-38-39-40-41-Ν-Μ-Λ-Κ-Ι-Θ-ΗΖ εμβαδού 3.339,77 τ.μ., ως δασική του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 998/79, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η πράξη χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σκοπέλου. Κατά της παρούσας επιτρέπονται αντιρρήσεις, παντός έχοντος έννομο συμφέρον φυσικού ή νομικού προσώπου, εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεως ή της τελευταίας δημοσιεύσεως στις εφημερίδες. Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ α.α. Αθανάσιος Παπαγιάννης Δασολόγος με βαθμό Α’


45

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 √∫Δøμƒπ√À 2010

MNHMO™YNA Το Σάββατο 23 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βόλου, θα τελέσουμε ετήσιο μνημόσυνο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, θείου και εξαδέλφου

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της λατρευτής μας συζύγου, μητέρας, κόρης και ανιψιάς

Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À ∫. Δ™√Àƒ∞¶∞

ÃÀ™∞¡£∏™ ∑∞Ã∞ƒ∏ °π∞ƒª∞¢√Àƒ√À

Προσκαλούμε τους συγγενείς, φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του, να προσέλθουν για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 22 Οκτωβρίου 2010 Η σύζυγός του: Ελένη Τα παιδιά του: Κωστής, Γιώργος Τα αδέλφια του: Γιώργος Κ. Τσουράπας, Τίτσα Ν. Τσουράπα, Γιάννης-Κατερίνα Τσουράπα, Βάγγος-Κατερίνα Τσουράπα, ΔημήτρηςΆννα Κανδύλη Τα ανίψια του Οι λοιποί συγγενείς Διάρκεια Θείας Λειτουργίας και μνημοσύνου 7.30 έως 9.30 π.μ. Ο ΚΑΦΕΣ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΥΔΡΕΙΟ.

τελούμε αύριο Σάββατο 23 Οκτωβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Αλυκών, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε συγγενείς και φίλους να παραστούν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Αλυκές 22 Οκτωβρίου 2010 Ο σύζυγος: Ευάγγελος Τα τέκνα: Ιωάννης, Κωνσταντίνος Η μητέρα: Βαρβάρα χήρα Ζάχαρη Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα τελετών Μάκης έναντι παλαιού Κοιμητηρίου.

Με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, αδελφού και θείου Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της λατρευτής μας κόρης, αδελφής, θείας και γιαγιάς

°∂øƒ°π√À §∂∫√À τελούμε αύριο Σάββατο 23 Οκτωβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να συμπροσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 22 Οκτωβρίου 2010 Η σύζυγος: Χαριτίνη Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Τελούμε αύριο 23 τρέχοντος, ημέρα Σάββατο και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Καναλίων ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

¢∂™¶√π¡∞™ ª¶∞§∞º√ÀΔ∏ τελούμε αύριο Σάββατο 23 Οκτωβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βόλου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 22 Οκτωβρίου 2010 Η μητέρα: Ευμορφία χήρα Κ. Χαλάτση Τα αδέλφια: Χρήστος και Κατερίνα Χαλάτση, Μαρία χήρα Αθαν. Μάρου, Απόστολος και Μαρίνα Μπαλαφούτη, Νικόλαος και Ελευθερία Ξηραδάκη, Σταματία χήρα Σταυρ. Μπαλαφούτη, Σωκράτης και Αριστέα Χατζηνικολάου, Στέργιος και Ρούλα Μπαλαφούτη Τα εγγόνια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο “Σαρρή” .

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À °∫∞μ∞ƒ¢π¡∞

Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Κανάλια 22 Οκτωβρίου 2010 Η σύζυγος: Βικτώρια Τα παιδιά: Ιωάννης - Βικτώρια, Νικόλαος - Σοφία Τα εγγόνια Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, αδελφής, ξαδέλφης, ανιψιάς και θείας

∫∞§§π√¶∏™ ™√À§π∫π∞

τελούμε μεθαύριο Κυριακή 24 Οκτωβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος - Βόλου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 22 Οκτωβρίου 2010 Τα παιδιά: Ευαγγελία - Μαρία Σουλικιά και Ιωάννης Βαράκης Τα αδέλφια Οι θείες Τα ξαδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο ξενοδοχείο “Volos Palace” .

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ∫ƒ∞¡π∞

τελούμε αύριο Σάββατο 23 Οκτωβρίου και ώρα 9 π.μ. και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Λαζάρου - Ν. Κοιμητηρίου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 22 Οκτωβρίου 2010 Η σύζυγος: Αθηνά Τα παιδιά: Σωτήρης και Βασιλική Βασταρδή, Αμαλία και Γιώργος Μπλέτσας, Βαγγελίτσα και Αντώνης Καραγιώργος Τα εγγόνια: Τζούλια, Νίκος, Τζόρτζιο, Έλενα Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα τελετών του Ν. Κοιμητηρίου.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας και αλησμόνητου συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

™ΔÀ§π∞¡√À ∞¡¢. ¶∞Δƒπ∫π√À

τελούμε αύριο Σάββατο 23 Οκτωβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχη-

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας πατέρα, αδελφού και θείου

¢∏ª∏Δƒπ√À ∫∞§∞ºπ∫∏

θούν μαζί μας.

τελούμε αύριο Σάββατο 23 Οκτωβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού Κ. Γατζέας, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να συμπροσευχηθούν μαζί μας. Κάτω Γατζέα 22 Οκτωβρίου 2010 Τα παιδιά: Ελευθερία - Παναγιώτης Καλόβουλος Τα αδέλφια: Ιωάννης - Μαρία Καλαφίκη, Αντώνιος - Φιλίτσα Λεκαράκου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

Βόλος 22 Οκτωβρίου 2010 Η σύζυγος: Ευαγγελία Τα παιδιά: Βίκυ - Απόστολος Χατζηευφραιμίδης, Ελένη Πατρικίου Τα εγγόνια Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο κέντρο Όστρια.

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας αδελφού και θείου

τελούμε αύριο Σάββατο 23 Οκτωβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 22 Οκτωβρίου 2010 Η σύζυγος: Αθηνά Τα παιδιά: Γεώργιος και Νικολέτα Δρίβα, Μαρία και Απόστολος Μακρυγιάννης Τα εγγόνια Τα δισέγγονα Τα αδέλφια: Παναγιώτης και Ελένη Βογιατζή Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Σπίτι Γαλήνης (Μεταμορφώσεως 24Α).

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

√∫Δøμƒπ√™

22

∞‚ÂÚΛԢ ÂÈÛÎ. πÂÚ·fiψ˜, ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ Î.Ï. Ì·ÚÙ. “¢ÔÍ¿Û·Ù ÙÔÓ £ÂfiÓ ÂÓ Ùˆ ÛÒÌ·ÙÈ ˘ÌÒÓ Î·È ÂÓ Ùˆ Ó‡̷ÙÈ ˘ÌÒÓ, ¿ÙÈÓ· ÂÛÙÈ ÙÔ˘ £ÂÔ‡” (∞’ ∫ÔÚÈÓı. ÛÙ’ 20). Και η ψυχή και το σώμα, που αποτελούν τον άνθρωπον, είναι δημιουργήματα του Θεού. Και τόσην παρουσιάζουν σοφίαν και αρμονίαν και τελειότητα, ώστε να κινούν τον θαυμασμόν και να γίνωνται αφορμή δοξολογίας προς τον πάνσοφον Δημιουργόν. Αλλ’ ο Θεός ευχαριστείται να τον δοξάζωμεν περισσότερον με τα έργα μας και με την καθημερινήν μας ζωήν. Διότι με αυτά είναι δυνατόν να δοξάζεται ο Θεός ή, αντιθέτως, να καταφρονήται και βλασφημήται. Όταν με το σώμα και την ψυχήν δουλεύη ο άνθρωπος εις την αμαρτίαν, γίνεται αφορμή ώστε να βλασφημήται το άγιον όνομα του Θεού. Όταν όμως με όλην την ψυχήν μας και την καρδίαν μας, αλλά και με όλας τας σωματικάς δυνάμεις και ικανότητας εργαζώμεθα το αγαθόν, το δίκαιον, το καθήκον, γινόμεθα τότε αφορμή δοξολογίας προς αυτόν. Ας τον δοξάζωμεν λοιπόν πάντοτε με το σώμα και την ψυχήν μας, διά να δοξασθώμεν και ημείς μίαν ημέραν πλησίον Του.

™À§§√°√™ ∂ƒ∞™πΔ∂áø¡ ∞§π∂ø¡ °∞Δ∑∂∞™ “√ Δπªπ√™ ™Δ∞Àƒ√™” æ∏ºπ™ª∞ Σήμερα στις 21 Οκτωβρίου, του έτους 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ., συνήλθε έκτακτα το Δ.Σ. του Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων Γατζέας “Ο Τίμιος Σταυρός” και αφού πληροφορήθηκε το θλιβερό άγγελμα του θανάτου του τακτικού μέλους του Συλλόγου

°∂øƒ°π√À ª√Àƒ√°π∞¡¡∏

ύστερα από σχετική εισήγηση του προέδρου του Σώματος αποφάσισε ομόφωνα 1. Να παραστεί σύσσωμο το Δ.Σ. του Συλλόγου στην κηδεία του θανόντος. 2. Να κατατεθεί στεφάνι στη σορό του. 3. Να αναρτηθεί μεσίστια η Σημαία του Συλλόγου στον ιστό του λιμανιού την ώρα της κηδείας του. 4. Να επιδοθεί αντίγραφο του παρόντος ψηφίσματος στην οικογένεια του μεταστάντος και να δημοσιευτεί το ίδιο στη βολιώτικη εφημερίδα “Η Θεσσαλία” . Ακριβές αντίγραφο ΤΟ Δ.Σ.

∞ƒÃπ∂ƒ∞Δπ∫∏ £∂π∞ §∂πΔ√Àƒ°π∞ ΚΑΙ

∂Δ∏™π√ ª¡∏ª√™À¡√ ΤΟΥ

π·ÙÚÔ‡ ¢∏ª∏Δƒπ√À ∞£∞¡∞™π√À Την Κυριακή 24 Οκτωβρίου θα τελεστεί εις τον Ιερό Ναό ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ Αφήσσου, Όρθρος και Θεία Λειτουργία, Ιεροργούντος Του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ ο οποίος και θα κηρύξει Τον Θείον Λόγον. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα ψαλεί επιμνημόσυνος δέησις υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του μεταστάντος δούλου του Θεού Δημητρίου. Καλούμε συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και να συμπροσευχηθούν μαζί μας για την αιωνία και μακαρία ανάπαυση της ψυχής του εκλιπόντος. ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Γεώργιος - Βενετία ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Μηνάς, Αφροδίτη Καφές θα δοθεί στα εστιατόρια Αφήσσου “Μαϊστράλι & Μαραμπού” .

∫∏¢∂π∞ Το λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό, παππού και θείο

¶∏§∂∞ ™º∞∫∞

Ετών 80 που πέθανε κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 22 Οκτωβρίου και ώρα 3 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Α. Κατηχωρίου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Η σύζυγος: Ευθυμία Τα παιδιά: Γιάννης - Αγγελική Σφάκα Τα αδέλφια: Δήμητρα χήρα Αρ. Σφάκα, Πανταζής - Αγορίτσα Σφάκα, Ιάσονας - Ελένη Σφάκα Τα εγγόνια: Ευθυμία - Άννα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην ταβέρνα “Τα παιδιά” .

∂À™Δ∞£π√À ¢ƒπμ∞ ∞¶√™Δ√§√À ∂À∞°. ∫√ƒ¢∂§∞

τελούμε αύριο Σάββατο 23 Οκτωβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 22 Οκτωβρίου 2010 Τα αδέλφια: Βασίλειος - Άννα Κορδέλα, Γεωργία Δημ. Κορδέλα, Ειρήνη - Δημήτριος Βαρέλας, Νίκη Κορδέλα, Γεώργιος - Δήμητρα Κορδέλα, Βασίλειος Βισβίκης Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Σπίτι της Γαλήνης του Ιερού Ναού.

¶∂¡£√™ - ∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Την αγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, κόρη, αδελφή και θεία

∂§§∏ μƒ∂¡Δ∑√À ª∞ƒ°ø¡∏

κηδεύσαμε χθες Πέμπτη 21 Οκτωβρίου και ώρα 1 μ.μ. από το ιατρείο μας Δημοκρατίας 33 στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας. Νέα Ιωνία 22 Οκτωβρίου 2010 Ο σύζυγος: Κωνσταντίνος Η κόρη: Κατερίνα Οι γονείς: Χρήστος - Κατερίνα Μαργώνη Τα αδέλφια: Ιωάννης - Αργυρώ Βρέντζου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς


46/ °È· οı ÒÚ· ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 √∫ΔøμƒπOY 2010

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 22 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: £ˆÌ¿ ∞ÚÈÛÙ¤·˜, £Ú·ÎÒÓ 33 (¤Ó·ÓÙÈ π∫∞), ÙËÏ. 2421034316, ™ÙÂÚÁÈfiÔ˘ÏÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 49 (·Ú·Ï. ∂ÌÔÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜), ÙËÏ. 2421058359, ∫¯·ÁÈ¿ πˆ¿ÓÓ·˜ ∫¯·ÁÈ¿ ª·Ú›·˜, ™˘ÛÙÂÁ·Ṳ̂ӷ Ê·Ú̷Λ· ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 33 (Ï·Ù›· ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘), ÙËÏ. 2421022835. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ΔÛÔ˘Ì¤ÎÔ˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 88, ÙËÏ. 2421039448. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›·˜, §ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘ 30, ÙËÏ. 2421060038.

TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421060041, 2421081383, 2421081327

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 24210 94200-204 TH§EºøNO °IA PANTEBOY:1535 E•øΔ∂ƒπ∫∞ π∞Δƒ∂π∞ NEOY KTIPIOY: 2421351000

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ÛÙËÓ Ô‰fi ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ·fi √ÁÏ - °·Ì‚¤Ù· ¤ˆ˜ ∫·Ú·˚ÛοÎË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ·fi ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ¤ˆ˜ °·Ì‚¤Ù·. ∞‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ·) ™ÙËÓ Ô‰fi °. ¢‹ÌÔ˘ ·fi ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ¤ˆ˜ ∫‡ÚÔ˘. ‚) ™ÙËÓ Ô‰fi ¡ÈÎËÙ·Ú¿ ·fi ª·ÙÚfi˙Ô˘ ¤ˆ˜ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ¶·Ú·Û΢‹ 22 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2010. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ∞ÊÔ› πˆÏÎÔ‡ 363, ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ∞Ó··‡Ûˆ˜, ¶·Ó·ÁȈٷÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 124, ∑·Ì¤ÙÔÁÏÔ˘ §·ÌÚ¿ÎË 34, º·ÙÛ‹˜ ∂. & ˘Èfi˜ √∂ ∞Ï˘Î¤˜, °¿ÙÔ˜ §·Ú›Û˘ 202, ∂ÚÌ‹˜ §·Ú›Û˘ 170. ∫·È ·fi ÙȘ 00.30-06.00: ∂ÚÌ‹˜ §·Ú›Û˘ 170. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ∞ÁÚÈ¿, ∞Ï›‰Ë˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ¢‡¯Ù·˜ ΔÚ›ÎÂÚÈ, ÷ς·Ù˙‹˜ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∂˘·ÁÁÂÏÈÓfi˜ ∫. °·Ù˙¤·. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ¶ÂÙÚ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ªÔÛ‰ÚfiÌÔ˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ¡ÈÊfiÚÔ˜ ªÈÎÚÔı‹‚˜, °È·ÓÓ¿˜ ∫ÚfiÎÈÔ, ¶·ÏÈ¿˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ¢·˚ÏÈ¿Ó˘ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ ™Ô‡ÚË, ∫¿Ì·ÚË £. ∞ÏÌ˘Úfi˜. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ∫·Ì‚ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë, ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ •ÔÚ‡¯ÙÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.0000.30): ∫·Ú·ÏÈ¿ÁÎÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ªfiÏÈ·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ∫fi·ÓÔ˜ 4Ô ¯ÏÌ. μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜, ¶··‰‹Ì·˜ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ∫·Ú·‰‹ÌÔ˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ™˘ÚÙ·‰ÈÒÙ˘ ÃÏfiË, ªÔ˘Û›Ô˘ ™¤ÛÎÏÔ, ΔÛÈÒÏ˘ ∞ÂÚÈÓfi, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, °Î·Ú·ÁοÓË ∞ÊÔ› 10Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

¢ƒ√ª√§√°π∞ “∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.” ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ (ÃÂÈÌÒÓ·˜ 2010) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ :ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ : ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋:

ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:45™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 7:30, 12:00, 13:55, 19:30 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00 ∫˘Úȷ΋: 7:30, 13:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35, 21:12 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:00, 20:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ· - ¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 20Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 30Ï.Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00,22:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00, 21:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 10:20, 14:20 ∫˘Úȷ΋˜: 10:00, 14:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15 (∞ӷηÛÈ¿), 9:00, 11:30, 13:45, 14:40, 16:30 (∞ӷηÛÈ¿), 21:05 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 9:00, 11:30, 14:40, 19:45 (∞ӷηÛÈ¿) ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30 (∞ӷηÛÈ¿) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:05, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:00, 17:30, 19:15, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:10, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:45, 19:15, 21:10 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30, 17:30, 20:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:15, 8:30, 11:00, 12:00, 13:50, 14:40, 16:30,18:00, 19:30, 20:20. 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 8:30, 11:30, 13:50, 14:40, 18:00, 20:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 13:00, 18:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 14:15 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 13:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜-°. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 14Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡

EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E IA™ONO™ - POZOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421028.555 - 2421024.056 ∞ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ √™∂ ·fi 21/2/2010 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.24 I.C., 7.01, 9.00, 10.58, 12.57, 14.56, 16.57, 19.49, 21.49, 23.48. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 6.02, 8.02, 10.00, 11.58, 13.57, 18.00, 19.38 I.C., 20.50, 22.48. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 06.00, 7.15, 08.00, 10.02, 12.00, 14.00, 15.10, 15.53, 17.56, 20.00, 21.03. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 5.30, 6.08, 8.08, 9.45, 12.15, 13.20, 14.10, 16.00, 17.34, 19.45, 21.45. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ §API™A-£E™™A§ONIKH ‰È·ÚΛ 1 ÒÚ· Î·È 30 ÏÂÙ¿. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.24 I.C. ·¢ı›·˜. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 15.53 I.C. ·¢ı›·˜. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 7.11 I.C., 8.34 I.C.∂., 11.36 I.C., 13.00 I.C., 14.18, 16.14 I.C., 18.09, 20.11 I.C.∂., 00.58, 3.11 I.C. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50 I.C., 7.58 I.C.∂., 9.21, 10.51 I.C., 13.21 I.C., 14.52, 15.53 I.C., 19.29 I.C.∂., 20.30 I.C., 23.59. μ√§√™-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 6.24 I.C., 9.00 I.C., 10.58, 12.57, 14.56 I.C., 16.57. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 7.44, 10.24, 13.31, 14.03, 17.36, 18.22 I.C., 21.00, 21.50. μ√§√™-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 9.00 I.C., 14.56, 21.49 I.C. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ I.C. Â›Ó·È ·¢ı›·˜ ·fi §¿ÚÈÛ·-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ì ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ 1Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi Î·È 2Ë ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì I.C. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 6.42 I.C., 15.22 (̤¯ÚÈ §¿ÚÈÛ·), 20.32 I.C. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ∂π™πΔ∏ƒπ∞ ¶ƒ√¶ø§√À¡Δ∞π

™Δ√ °ƒ∞º∂π√ Δ√À √™∂ π∞™√¡√™ 17 ∞¶√ 08.00-14.00 ∫∞£∂ ª∂ƒ∞, ∂∫Δ√™ ™∞μμ∞Δ√À, ∫Àƒπ∞∫∏™ & ∞ƒ°πø¡. Δ∏§. 24210 28555, 24210 24056 * ΔÚ¤ÓÔ ¶ËÏ›Ô˘: ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜: ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 11.00, ªËÏȤ˜ 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡

∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∞ıËÓÒÓ & £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ πÛ¯‡Ô˘Ó ·fi ª. ¢Â˘Ù¤Ú· 21/4/2008 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/2009-20/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 04.30 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 07.00 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.15, 15.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 12.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 12.30, 15.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞ EXPRESS PEGASUS F/B ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μfiÏÔ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ Î·È ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏ & ™∞μμ∞Δ√: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿-

¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CATS ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫∂¡Δƒπ∫√ ¶ƒ∞∫Δ√ƒ∂π√ HELLENIC SEAWAYS SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33-μ√§√™ TH§. 24210 23400 - 24210 35846 - 24210 23415 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· “FlyingCat 6- FlyngDolphin XXIII” ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ Î·È ∫Àƒπ∞∫∏ ÒÚ˜: 10.00, 13.00 Î·È 19.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¢ƒ√ª√§√°π∞ ∂/°-√/°-Δö ∞§∫À√¡∏ ¶·Ú·Û΢‹ 22/10, 29/10, 5/11: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 13.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ™¿‚‚·ÙÔ 23/10, 30/10, 6/11: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 08.15, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫˘Úȷ΋ 24/10, 31/10, 7/11: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 11.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. º/°-√/° ™ÔÚ¿‰Â˜ ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ¢Â˘Ù¤Ú· 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ΔÚ›ÙË 12.30: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶¤ÌÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶·Ú·Û΢‹ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ∫˘Úȷ΋ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: ÛÙÔ VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (·Ó¿ÌÂÛ· ·fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ). ΔËÏ. 24210 31059, 31060.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. ...............................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. .............................................2421070931 - 2421071022 ..................................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. ...................................2421070931 - 2421075319 ................................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. ...........2421070950 - 2421075318 - 2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. ........................2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì................. 2421070976 - 2421075528 - 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ......................... 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ. ............................................... 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ........................ 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ. .........................................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. .........................2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ..............................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ..................................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ................................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ ................................................2421075521 ¢/¡™∏ ¶ƒ√°. & ∞¡. ......................................................24210 75514 ΔÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ .......................................24210 75309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚·Ï., ÈÚÔÙ. Î·È ¶.∂. ....................................24210 92603 ¢È‡ı. Δ¯Ó. ÀËÚÂÛÈÒÓ .................................................24210 70974 ¢È‡ı. ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓ....................................... 24213 55511 ¢È‡ı. ∫Δ∂√: “ƒ·ÓÙ‚ԇ” .............................................. 24213 54817 ¢È‡ı. μÈÔÌ.-∂ÓÂÚÁ. Î·È Δ¯ÓÔÏ...................................... 24210 34080 ¢È‡ı. ∂Ì. Î·È ΔÔ˘Ú. .............................. 24210 70943-24210 75336 ¢È‡ı. ∂ÚÁ·Û›·˜ ...................................... 24210 70967-24210 75369 ¢È‡ı. ∞ÁÚÔÙ. ∞Ó¿Ù˘Í˘ ...............................................24210 75200 ¢È‡ı. ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ .......................................................24210 45207 ΔÌ‹Ì· ∞ÏÈ›·˜ ................................................................24210 33230 ¢ÈÔ›ÎËÛË ∞ÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ .................................................. 24210 70923 ¢È‡ı. ÀÁ›·˜................................................................. 24213 55804 ¢È‡ı. ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ............................................................24213 52431 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ. ............... 24210 70964-24210 75325 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈηȈÌ. & ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ................................ 24213 52561 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. ∂Î·›‰Â˘Û˘ ...................... 24210 39077-24210 39085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. ∂Î·›‰Â˘Û˘...................................... 24210 47387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. ÀËÚ................................... 24210 70921-24210 75323 ¢È‡ı. √ÈÎÔÓ. ÀËÚ. ................................24210 70944, 24213 52563 ¢È‡ı. ∂ÌÔÚ›Ô˘ ............................................................ 24210 38395 ¢È‡ı. ∫¤ÓÙÚ. ∂͢. ¶ÔÏÈÙÒÓ .........................................24210 31463 ™¢√∂ μfiÏÔ˘: ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ 24210 21433, 24213 56303, ÁÚ·ÌÌ·Ù›· 24210 29400. TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H ..............................................................................100

TH§EºøNIKO KENTPO .....................................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY .....................................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ ...........................................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY....................................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY................................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY ...............................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY ......................................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ ............................................................................199 EKAB:............................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY...........................................2421064931 ¢EH BÏZ—¿‚˜ .......................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ .............................................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜ .................................................................................. 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜................................................................2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô .....................................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) ...............................................................10400 EXPRESS SERVICE.......................................................................1154 HELLAS SERVICE ........................................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ ..............................................................................6944121288 X¿ÓÈ· ...............................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰·.....................................................................6948475814 MËϛ˜.............................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY ........................................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™.................................... 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY .................................................24213 54817 I¢IøTIKO KTEO ............................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ..............................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ......................................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ.......................................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ .................................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP......................................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. .....................................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). ....................................................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ ......................................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™... 2410 237811 ¶I§OTO™ ........................................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ ..............24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I ...................................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™................................................ 24210 61000 A°PIA™ ...........................................................................24280 92502 BE§E™TINOY...................................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN..............................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 2421043333,∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 2421051113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360. 3.K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.2421081524Z

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ¶·ÏÈfi˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Ì·˜. 2. ¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ·˘Á¿ - ΔÔÓ ¿Ú·Í·Ó ÔÈ ¡‡Ìʘ, Ì·ÁÂ̤Ó˜ ·fi ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘. 3. Δ›ÙÏÔ˜ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÔ˘ °. ÕÏÂÓ (¯ˆÚ›˜ ¿ÚıÚÔ) - ™˘¯Ó¿ ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È ·fi ‰¤ÚÌ·. 4. ∞Ú¯·›Ô ÌfiÚÈÔ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ›ÛÙË - ªÂÛÔÏ·‚ËÙÈÎfi˜ Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘, ÛÙËÓ ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 5. ¢ÂÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ·ÈıÂÚÔ‚¿ÌÔÓ·. 6. £· ÙȘ ‰Ô‡ÌÂ Î·È Û fi¯ı˜ ÔÙ·ÌÒÓ Î·È ÏÈÌÓÒÓ ™·ÈÍËÚÈÎfi˜ ‹Úˆ·˜. 7. ¢ÂÛfi˙Ô˘Û· Ë ı¤ÛË Ù˘ ÛÙËÓ ∞Ó. ªÂÛfiÁÂÈÔ - ªÈÛ‹... ϛڷ - •ÂÓÈ΋ ·¿ÓÙËÛË. 8. ¶ÚÔÊ‹Ù˘ Ù˘ ¶. ¢È·ı‹Î˘ - ¶¿ÓÙÔÙ ÂÌ‡ÚÂÙË. 9. ŸÓÔÌ· ÙÚÈÒÓ ∞ÌÂÚÈηÓÒÓ ÛÎËÓÔıÂÙÒÓ - ∞ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È Ù‡„ÂȘ (·ÈÙ.). 10. ªÔÁÁfiÏÔ˜ ηٷÎÙËÙ‹˜, ·fiÁÔÓÔ˜ ÙÔ˘ Δ˙¤ÁÎȘ ÷Ó. 11. ∞Ú¯·›Ô ˘ÔıÂÙÈÎfi - ∞¯ÒÚÈÛÙÔ ÌfiÚÈÔ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Ï¤ÍÂˆÓ (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - ∂ÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ·Ó¤ÌÔ˘. 12. √ Û˘Óı¤Ù˘ ÙÔ˘ ‡ÌÓÔ˘ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ - °·ÏÏÈ΋ fiÏË. ∫∞£∂Δ∞ 1. £¤ÚÂÙÚÔ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ∫ÔÚÈÓı›·˜ - √ Ù›ÙÏÔ˜ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ¿ÓÛÎÈ. 2. ¶Ó¢ÛÙfi ÌÔ˘ÛÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ - πÙ·Ï›‰· ÎÈ ·˘Ù‹. 3. ¶ÔÏÏÔ› Ù·... ·Ê‹ÓÔ˘Ó - ∫·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙÔ ª·Ù·¿ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 4. ∏ ÏËÚfiÙËÙ· Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ - “∏ ÌÂÁ¿ÏË...” , Ù›ÙÏÔ˜ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ∫·Ú·Á¿ÙÛË. 5. ∞ÓÙÈ·ıËÙÈÎfi ÚfiÛˆÔ Ù˘ πÏÈ¿‰·˜ - ŸÌÔÈ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. 6. ∞Ú¯Èο Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì Ú¿ÍÂȘ ‚›·˜ - Ÿ,ÙÈ Î·È ÙÔ 7 Á’ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· - ªÂ... ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Û¯ÂÙÈο ·Ú¯Èο. 7. ™ÙÔ ·ÚfiÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È (Ì ¿ÚıÚÔ). 8. À¿Ú¯ÂÈ ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Û›ÙÈ· (Ì ¿ÚıÚÔ). 9. ÀÔÓÔ› Î·È ÙËÓ ·Ú·ÎÌ‹ (ηı.) - ∂›‰Ô˜ ¯ÔÓÙÚÔ‡ ˘Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 10. ™˘Ó‰ÂÙÈÎfi˜ Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ (ηı.) - ΔÚfiÔ˜ ·Ú·Û΢‹˜ ÎÚ¤·ÙÔ˜. 11. ™ÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· Û˘ÓËıÈṲ̂ӷ (ÍÂÓ.) - °‡ÚÈÛ ·fi ¤Ó· ΢ӋÁÈ Ôχ ÂÈÓ·-

ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ.

Ṳ̂ÓÔ˜ - √Ìfi˯· ʈӋÂÓÙ·. 12. ™Â ÌÈ· Ú¿¯Ë ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È - ÷ڷÎÙËÚÈÛÌfi˜ ËıÔÔÈÔ‡ ‹ ·ıÏËÙ‹ (ÍÂÓ.). §À™∏ Δ√À ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ∫∞ƒºπΔ™∞-√∫∞ 2. ∞¡π∞Δ∞-∞°ƒ∞™ 3. ƒπ™∫∞ƒø-∞á∞ 4. ¢∞π§∞-ƒ∞-∞™√ 5. ƒ√π-∞πΔπ∞™ 6. √ ™∞§∞ªπ¡π√™ 7. §∞¢π-¶√∂ª 8. √ƒπ∞∫∞-πø¢π√ 9. ∞§μ∞¡π∞™ 10. π¢π∞-¢∞∫¡ø 11. ∞ƒ∞°ø¡π∞-π√™ 12. ™ø-∞°π∞™ª√™. ∫∞£∂Δ∞: 1. ∫∞ƒ¢π√§√°π∞™ 2. ∞¡π∞-™∞ƒ-¢ƒø 3. ƒπ™-ƒ∞¢π∫π∞ 4. º∞∫π√§π∞∞°∞ 5. πΔ∞§π∞-∫∞-° 6. Δ∞ƒ∞-ª¶∞§√¡π 7. øƒ∞π√-π∞ 8. ∞∞-∞π¡∂π∞¢∞™ 9. °∞Δπªø¡∞ 10. ∞ƒÃ∞π√-¢π∫π√ 11. ∫∞¡™∞™-π∞¡√™ 12. √ ™∞√™-¶√™ø™.

∫ƒπ√™ ªËÓ Â·Ó··‡ÂÛÙ ÛÙË ÚÔ˘Ù›Ó· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 25-19-211-10-32. Δ∞Àƒ√™ ªfiÓÔ Ì ÛÙ·ıÂÚ¤˜ Î·È ‹ÚÂ̘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ı· ÂÙ‡¯ÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 26-10-33-456-11. ¢π¢Àª√π ∂›Ó·È ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ Ó· ·Ó·‚¿ÏÂÙ ̛· Û˘˙‹ÙËÛË Û‹ÌÂÚ· Ô˘ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ Î·Ï‹ ÂͤÏÈÍË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 13-20-33-45-21-2. ∫∞ƒ∫π¡√™ ¶Èı·ÓfiÓ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Î¤Ú‰Ô˜ Ó· Û·˜ ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÙËÓ fiÚÙ· Û‹ÌÂÚ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 39-2-33-12-56-8. §∂ø¡ ∂Ï¿Ù ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ Û·˜ ËÚÂÌÔ‡Ó Î·È ·ÔʇÁÂÙ fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Û·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÂÓÙ¿ÛÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-4-322-12-45. ¶∞ƒ£∂¡√™ £· ¤¯ÂÙ fiÏË ÙËÓ Î·Ï‹ ‰È¿ıÂÛË Û‹ÌÂÚ· Ó· χÛÂÙ ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 4-20-11-23-45-7.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ªÔÚ›Ù ۋÌÂÚ· Ó· ÂÍÔ̷χÓÂÙ ÙË Û¯¤ÛË Û·˜ Ì ¿ÙÔÌ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 4-30-22-12-3-821. ™∫√ƒ¶π√™ ¶Ôχ ÙÚ˘ÊÂÚ‹ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ÁÈ· ÂÛ¿˜ Î·È ÙÔ Ù·›ÚÈ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-2-11-24-13-28. Δ√•√Δ∏™ ™‹ÌÂÚ· ı· ·Û¯ÔÏËı›Ù Ì ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û·˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 1320-33-14-29-7. ∞π°√∫∂ƒø™ ¶Ôχ ηϋ Î·È Ù˘¯ÂÚ‹ ̤ڷ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÁÈ· Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÙ ٷ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜ Û¯¤‰È·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 26-4-11-5-36-2. À¢ƒ√Ã√√™ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ Û·˜ ‚ÔËı¿ÂÈ Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÙ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ˙ËÙ¿ÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 27-10-33-23-5-11. πãÀ∂™ ΔÔ ‚Ú¿‰˘ ı· ¤¯ÂÙ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÙ ٷ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ Û·˜ ÛÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-4-33-12-58-9.


TËÏÂfiÚ·ÛË 47

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 √∫ΔøμƒπOY 2010

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

∏ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ °Ô˘›ÛÂÚ˜ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.30 09.00 09.30 10.00 11.00 12.00 13.30 14.00 14.15 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 23.40 24.00 00.15

ÿÓÙÈ ª¿ÓÈ: √ Ì·ÛÙÔÚ¿ÎÔ˜ ª›Î˘ ª¿Ô˘˜: ¶·›˙ˆ Î·È Ì·ı·›Óˆ ™Ù· ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ· Ù˘ ˙Ô‡ÁÎÏ·˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË √È ŒÏÏËÓ˜ ÙÔ˘ ÃfiÏÈÁÔ˘ÓÙ “∂˘Ù˘¯Ò˜ ÙÚÂÏ¿ıËη” ΔÔ ‚ϤÌÌ· ∫·ÂÙ¿Ó ™‚Ô‡Ú·˜ ¶ÈÙÛÈÚ›ÎÈ· √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ ∫ÈÎ ª·ÙfiÊÛÎÈ√ ‰È·‚ÔÏ¿ÎÔ˜ ÙˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ ∏ ·›ı·ÓË ∫ÈÌ ∑ÈÎ Î·È §Ô‡ıÂÚ Õ·ÚÔÓ ™ÙfiÔ˘Ó ∞Ù›ı·Û· ÓÈ¿Ù· ∏ ·ÛÙÚÔÊÂÁÁÈ¿ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ 2010 Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ √È ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ ¡ÔÈÎÔ΢ڤ˜ Û ·fiÁÓˆÛË ∂ȉ‹ÛÂȘ ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· 4Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ã·ÏΛ‰·˜ “™ÙÔ˘˜ ¤ÚˆÙ¤˜ ÌÔ˘”

* TÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

¶H§IO 48 UHF

07.00 10.00 13.00 13.15 16.00 17.00 17.20 19.00 20.00 21.00 22.00 00.15 01.15 02.30 03.30 03.45

¶¿Óˆ ÛÙËÓ ÒÚ· ∫·Ê¤˜ Ì ÙËÓ ∂ϤÓË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ (™) ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È Big Brother “∞ÛÙÂÚ›Í Î·È √‚ÂÏ›Í ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ∫·›Û·Ú·” Sex and the city √È ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˘ ª¤Î· 10Ë ÂÓÙÔÏ‹ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ªÂ˜ ÙËÓ Î·Ï‹ ¯·Ú¿ (∂)

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

06.00 06.50 08.00 09.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 16.00 17.00 17.10 18.00 19.00 21.00 21.30 23.00 23.50 01.15 02.45

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· £ÂÛÛ·ÏÒÓ ÁË (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ªÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ °ÂÁÔÓfiÙ· Û 5’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √È Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· “¢ÂÛÌÔ› ·›Ì·ÙÔ˜” °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ› ‰È¿ÏÔÁÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ “∂ÍÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÂÓfi˜ ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹” ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂)

06.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰·-best of ∂ȉ‹ÛÂȘ “∏ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ °Ô˘›ÛÂÚ˜” ∂ȉ‹ÛÂȘ Δ· fiÓÂÈÚ· Ô˘ Á›Ó·Ó ˙ˆ‹ “ŸÏÔÈ ÔÈ ¿ÓÙÚ˜ Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ” ∂ȉ‹ÛÂȘ “ºÚ›ÓÙ·” ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞Ú¯·›· ÈÛÙÔÚ›·: ΔÔ Ì·ÓÙÂ›Ô ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ

18.00 18.30 19.30 21.00 22.00 24.00 24.05

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë

111111111111111111111111111

06.00 10.00 13.00 14.00 14.30 15.00 16.00 17.00 18.00 19.10 19.40 20.45 21.00 22.00

¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ ™∫∞´ ÙÒÚ· ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ ΔÔ Û›ÙÈ Ù˘ ηډȿ˜ Ì·˜ Ten years younger Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· America’s next top model How to look good naked ∂ȉ‹ÛÂȘ ™·ÛÔ‡ÎÈ ª‡ıÔ˜ ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ∂ÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ CSI, ªÈ¿ÌÈ: ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Battle 360 Planet science: ∏ Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ CSI ¡¤· ÀfiÚÎË: ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Heartland ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú The Oprah Winfrey show

23.00 00.15 01.15 02.00 03.00 04.30

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

08.00 08.30 09.00 10.00 10.30 11.00 12.00 13.00 14.30 15.30 16.30 17.00 17.55 18.15 18.40 19.05 19.50 20.50 21.45 22.00 23.00 00.30 02.00 02.30 03.30 04.30

∞ÏËıÈÓ¤˜ ÂÌÂÈڛ˜ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ∞Ú·ÎÙÈο ∫ÔÛÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ (∂) ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ §ËÛÌÔÓË̤Ó˜ ʈӤ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ıÏËÙÈο ∏ ¤ÎÙË ·›ÛıËÛË √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ ˙ÒˆÓ ¶ÚÔÛٷهÔÓÙ·˜ ÙË Ê‡ÛË √È ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ª·Î §¤ÔÓÙ ∞Ú·ÎÙÈο ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ §·‚‡ÚÈÓıÔ˜ ∏ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË Ù˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·˜ Δ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Ì˘ÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· Δ·Ú·Á̤ӷ ¯ÚfiÓÈ· ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿

∂¡∞ƒ•∏ 21-27/10/10 ¶

16.00 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 22.10 23.20 00.20

10.00 13.10 14.00 15.00 16.00 16.50 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 21.50 23.00 24.00 00.15 02.15 03.15 04.15 05.00

μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ¶ƒøπ¡√ mou ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Singles ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‚Ï¿ÙÂÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ Master chef (∂) Patty, Ë ÈÔ fiÌÔÚÊË ÈÛÙÔÚ›· Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ∏ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· Master chef ∂ȉ‹ÛÂȘ “¢ÚfiÌÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ÂÈÛÙÚÔÊ‹” μÂÓ٤ٷ °Ë Î·È Ô˘Ú·Ófi˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ºÈÏÔ‰Ô͛˜

¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

06.00 10.30 12.30 16.00 17.30 17.45 18.45 20.00 21.00 21.30

03.15 04.15 05.30

“∫·ÏË̤ڷ” Ì ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ∞˘ÙÈ¿ ∂‰Ò Î·È ÙÒÚ· ¶Ôχ ÌÏ· ÌÏ· ŸÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ That’s life ™‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ ÕÎË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ ∏ ÒÚ· ÙÔ˘ ηٷӷψً ºˆ˜ ÛÙÔ ÙÔ‡ÓÂÏ Auto ALTER Eureka: ∏ fiÏË ÙÔ˘ Ì˘ÛÙËÚ›Ô˘ Friday night lights Flash Gordon À‰ÚfiÁÂÈÔ˜

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

06.00 07.00 10.00 12.50 13.00 13.30 14.30 15.30 16.50 17.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 01.10 02.10 03.10 04.10 04.45 05.20

∫·È ÔÈ ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó „˘¯‹ ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· 10 Ì 1 Ì·˙› ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Kismet Deal ∂ȉ‹ÛÂȘ The X-Factor audition ∫¿ÚÌ· Grey’s anatomy ∂ÁÎÏ‹Ì·Ù· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÚÌ· °È· ÙËÓ ÕÓÓ· Super Ì·Ì¿˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun ™ÙÚ›‚ÂÈÓ ‰È¿ ÙÔ˘ ·ÚÚ·‚ÒÓÔ˜

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.45

07.30 10.15 11.15 12.30 13.30 15.45 17.45 17.50 19.45 21.00 23.30 01.15 04.00

∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· (√È ÌfiÌÈÚ˜ ÙÔ˘ 402, Δ· ÛÙÚÔ˘ÌÊ¿ÎÈ·) ¶ÚˆÈÓ‹ ÌÂϤÙË ¡ËÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ ∫ÔÚ›Ó·, Ë ·ÁÚÈfiÁ·Ù· ∂ȉ‹ÛÂȘ Super Star ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ˙ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ºÒÙ˘-ª·Ú›· live ∂ȉ‹ÛÂȘ “∏ Ó‡¯Ù· ÙˆÓ ·È¯Ì·ÏÒÙˆÓ” “£·Ï¿ÛÛÈ· ¤ÎÚËÍË” “√È Á¤Ê˘Ú˜ ÙÔ˘ ª¿ÓÙÈÛÔÓ” “ΔÔ ¿Û˘ÏÔ Ì ٷ ¯›ÏÈ· ÚfiÛˆ·”

∞π£√À™∞ 1

“¢√§øª∞ °∂¡√À™ £∏§À∫√À”

ƒfiÌÂÚÙ ¡Ù ¡›ÚÔ, ŒÓÙÔ˘·ÚÓÙ ¡fiÚÙÔÓ, ª›Ï· °Èfi‚Ô‚ÈÙ˜. ¶ÚÔ‚ÔϤ˜: 7.30 & 10 ∞π£√À™∞ 2

“ªπ∞ °À¡∞π∫∞, ∂¡∞ √¶§√ ∫π ∂¡∞ NOODLE ª¶∞ƒ” ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∑·ÓÁÎ °›ÌÔ˘ ¶ÚÔ‚ÔϤ˜: 8.30 - 10.30

√ÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Ù·ÈÓ›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2000, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¡Ù¤ÚÂÎ Δ˙Ô‡ÌÂÚÙ. ¶·›˙Ô˘Ó: ÕÓÙ˙ÂÏ· ª¿ÛÂÙ, ∞Ó ÕÚÙÛÂÚ

√ °Ô˘›ÛÂÚ˜, ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÂÏÂÊ·ÓÙ¿ÎÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘, ÚÔÛ·ı› Ó· Ù· ‚Á¿ÏÂÈ ¤Ú· ÌfiÓÔ ÙÔ˘, ηıÒ˜ „¿¯ÓÂÈ Ó· ÙËÓ ‚ÚÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔ ‰¿ÛÔ˜. ŸÌˆ˜, ·ÓÙ› ÁÈ· ÙËÓ ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙËÓ ·˘ı¿‰Ë Î·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË °ÎÚÔ˘‚, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂΉȈ¯ı› ·fi ÙËÓ ·Á¤ÏË Ù˘. ΔÔ Ó·Úfi ÂÏÂÊ·ÓÙ¿ÎÈ, ·Ú¿ ÙȘ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ Ù˘, ¤¯ÂÈ È·ÛÙ› ·fi ÙËÓ Ô˘Ú¿ Ù˘ Î·È ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ÙËÓ ·Ô¯ˆÚÈÛÙ›. ª¤Û· ·fi ÌÈÎÚÔη‚Á¿‰Â˜, ·„ÈÌ·¯›Â˜, Á¤ÏÈ· Î·È ÎÏ¿Ì·Ù·, ·˘Ùfi ÙÔ ·Ù·›ÚÈ·ÛÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ ı· Ù·Íȉ¤„ÂÈ Ì·˙› ÚÔ˜ ÙÔÓ ªÂÁ¿ÏÔ ¶ÔÙ·Ìfi, ¤Ó·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÛÔ.

¡∂Δ 16.00

∏ Ó‡¯Ù· ÙˆÓ ·È¯Ì·ÏÒÙˆÓ ¶ÔÏÂÌÈÎfi ‰Ú¿Ì·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2002, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· °ÎÚ¤ÁÎÔÚÈ ÃfiÌÏÈÙ. ¶·›˙Ô˘Ó: ªÚÔ˘˜ °Ô˘›ÏȘ, ∫fiÏÈÓ º¿ÚÂÏ, Δ¤ÚÂÓ˜ Ã¿Ô˘·ÚÓÙ.

μ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ¶fiÏÂÌÔ˜. √ ·Óı˘ÔÏÔ¯·Áfi˜ ΔfiÌ·˜ ÷ÚÙ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂı› ÔÙ¤ ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ Ì¿¯Ë˜. ŒÓ· ·Ú¿ÍÂÓÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÌÔ›Ú·˜ ·Ó·ÙÚ¤ÂÈ ÙȘ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜, Ô Ó·Úfi˜ ·È¯Ì·ÏˆÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ Î·È Ô‰ËÁÂ›Ù·È Û ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘. √È Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ› ÙÔ˘, Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ ÙÔ˘, ÙÔÓ ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ıÂÚÌ¿. ŸÌˆ˜ Ô Ã·ÚÙ Û‡ÓÙÔÌ· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜, Ë ·˘ÙÔı˘Û›· Î·È Ë ÙÈÌ‹ Â›Ó·È ¤ÓÓÔȘ Ô˘ Û·Ó›˙Ô˘Ó Ì¤Û· Û’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ‚·Û·ÓÈṲ̂ÓÔ ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ë ‚›· Î·È Ô Ú·ÙÛÈÛÌfi˜ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ.

STAR 21.00

∞ÛÙÂÚ›Í Î·È √‚ÂÏ›Í ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ∫·›Û·Ú· ∫ˆÌÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1999, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∫ÏÔÓÙ ∑ÈÓÙ›. ¶·›˙Ô˘Ó: ∫ÚÈÛÙÈ¿Ó ∫Ï·‚Ȥ, ∑ÂÚ¿Ú ¡ÙÂ·ÚÓÙȤ, ƒÔÌ¤ÚÙÔ ªÂÓ›ÓÈ.

√ ∞ÛÙÂÚ›Í, Ô √‚ÂÏ›Í, ÔÈ ÁÂÓÓ·›ÔÈ °·Ï¿Ù˜, ÔÈ Î·ÎÔ› ƒˆÌ·›ÔÈ Î·È fiÏË Ë ·Ù¤ÏÂȈÙË ÛÙÚ·ÙÈ¿ ÙˆÓ ˘¤ÚÔ¯ˆÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ Ô˘ ۯ‰›·Û·Ó ÔÈ ƒÂÓ¤ °ÎÔÛÈÓ› Î·È ∞ÏÌ¤Ú √˘ÓÙÂÚ˙fi ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì¤Û· Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÁÈ· Ó· ˘ÂÚ·Û›ÛÔ˘Ó Ù· Û›ÙÈ·, Ù· οÛÙÚ·, ÙȘ ˙ˆ¤˜, ÙȘ ÂÚÈÔ˘Û›Â˜ Î·È ¿Óˆ ·’ fiÏ· ÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÚfiÏÔ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ó¤ıÂÛ·Ó ÔÈ ‰‡Ô ·Ó¤Í˘ÓÔÈ Û¯Â‰È·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÈÎ. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Î·È Ë Ù·ÈÓ›· Â›Ó·È ¤Ó· ıÂfiÙÚÂÏÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Ô˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÛÙËÓ ËÚˆÈ΋ Î·È Ì·ÎÚÔÛÎÂÏ‹ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘˜.

ALPHA 22.00

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

06.00 07.30 08.15 09.15 10.15 12.00 12.30 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 23.45 00.15 02.30

∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· ∞ÁÚÔÙfiÚ·Ì· ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ¶·È‰Èο £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫ÔÓÙ·ÚÔÌ·¯›Â˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Puzzle express ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

111111111111111111111111111

08.00 09.30 10.30 12.00 15.00 17.00 18.00 19.30 21.00 22.00 24.00 00.30 01.30 06.00 07.00

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∞ÛÙÚÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ Ì ÙËÓ ∞ÓÈ¤Ï ∂ȉ‹ÛÂȘ MAD: OK ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢Â‰Ô̤ÓÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶fiÎÂÚ bonus ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹

£Â¿Ì·Ù· Δ∏§. 2421024311

°’ ÙÌ‹Ì· ‰È·ÎÔ‹˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Δ· ˙Ò·-ۇ̂ÔÏ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂÁ¿ÏÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜-√˘›ÛÏÂÚ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ 2010 ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ∂˜-∂˜: 1923-1945 ∫˘Ú›·Ú¯ÔÈ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘: ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ ΔÚ›ÙÔ˘ ƒ¿È¯ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Δ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ °ÎÔÏÙÛfiÊ ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ∂˜-∂˜: 1923-1945 ∂ȉ‹ÛÂȘ

06.00 07.00

23.00 02.00 02.15

√DEON §π¡Δ√

10.00

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 21-27/10/10 ∞π£√À™∞ 1: ∏ Δπ¡∫∂ƒª¶∂§ ∫∞π ∏ ª∂°∞§∏ ¡∂ƒ∞´¢√¢π∞™ø™∏ : ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.15. Ãøƒπ™ ™À¡√ƒ∞: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.30, 21.30, 23.30. SHREK (ª∂Δ.): ™¿‚‚·ÙÔ: 15.15, 17.15, ∫˘Úȷ΋: 12.00, 13.45, 15.30, 17.15. ∞π£√À™∞ 2: √ £ƒÀ§√™ Δø¡ π¶Δ∞ª∂¡ø¡ ºƒ√Àƒø¡ 3D : ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.00, ∫˘Úȷ΋: 15.30, 18.00. ™∞¡ Δ√ ™∫À§√ ª∂ Δ∏ °∞Δ∞ 2 (ª∂Δ.): 3D: ™¿‚‚·ÙÔ: 15.30, ∫˘Úȷ΋: 11.30, 13.30. RESIDENT EVIL 3D : ¶¤ÌÙË-ΔÚ›ÙË: 20.00, 22.00, 00.00, ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.00, 22.00. √ Δ∂§∂ÀΔ∞π√™ ∂•√ƒ∫π™ª√™ : ΔÂÙ¿ÚÙË: 00.00. ∞π£√À™∞ 3: √ Δ∂§∂ÀΔ∞π√™ ∂•√ƒ∫π™ª√™ : ¶¤ÌÙË-ΔÚ›ÙË: 20.00, 22.15, 00.15. ∏ Δπ¡∫∂ƒª¶∂§ ∫∞π ∏ ª∂°∞§∏ ¡∂ƒ∞I¢√¢π∞™ø™∏ : ¶¤ÌÙË-ΔÚ›ÙË: 18.00, ™¿‚‚·ÙÔ: 16.00, 18.00, ∫˘Úȷ΋: 12.00, 14.00, 16.00, 18.00. TOWN : ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.30, 23.00. ∞π£√À™∞ 4: EAT PRAY LOVE : ¶¤ÌÙË-ΔÚ›ÙË: 19.00, 22.00. WINX: Δ√ ªÀ™Δπ∫√ Δ√À Ã∞ª∂¡√À μ∞™π§∂π√À : ™¿‚‚·ÙÔ: 17.00, ∫˘Úȷ΋: 13.00, 15.00, 17.00. THE SOCIAL NETWORK : ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.45, 23.15. (°)§À∫∞∫π∞ 3D (ª∂Δ.): ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.15.

™ÙÔ˘˜ ¤ÚˆÙ¤˜ ÌÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ Ù·ÈÓ›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1983, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ªÔÚ›˜ ¶È·Ï¿. ¶·›˙Ô˘Ó: ™·ÓÙÚ›Ó ªÔÓ¤Ú, ªÔÚ›˜ ¶È·Ï¿, ¡ÙÔÌÈӛΠªÂÓ¿Ú.

∏ ‰ÂηÂÍ¿¯ÚÔÓË ™Ô˘˙¿Ó ˙ÂÈ ‰‡ÛÎÔÏ· ÙÔ Í‡ÓËÌ· Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ¿˜ Ù˘. ∞ÔÎÚÔ‡ÂÈ ÙÔÓ §ÈÎ, ÙÔÓ Ó·Úfi Ô˘ ·Á·¿ÂÈ, Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ ÂÍËÁ› Ô‡Ù Û ÂΛÓÔÓ, Ô‡Ù ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘, ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÛÂ Ù˘¯·›Ô˘˜ ÂÚ·ÛÙ¤˜. ™ÙÔ Û›ÙÈ, Ô ·Ù¤Ú·˜ Î·È Ë ÌËÙ¤Ú· Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È ‚›·È·, Ë ›‰È· Ù· ‚¿˙ÂÈ Ì ÙË ÌËÙ¤Ú· Ù˘, Ô ·‰ÂÏÊfi˜ Ù˘ ƒÔÌ¤Ú ÚÔÛ·ı› Ó· οÓÂÈ ÙÔ ‰È·ÈÙËÙ‹. •·ÊÓÈο Ô ·Ù¤Ú·˜ ÂÁηٷÏ›ÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ ¿ÏÏÔ. ∏ ™Ô˘˙¿Ó ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ‰È·‰Ô¯ÈÎÔ‡˜ ÂÚ·ÛÙ¤˜, ·ÚÓÈ¤Ù·È ¿ÏÈ ÙÔÓ §ÈÎ, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ÙÔÓ ÂÎÙÈÌ¿ÂÈ. ¶·ÓÙÚ‡ÂÙ·È ÙÔÓ ∑·Ó ¶È¤Ú, ¯ˆÚ›˜ ¤ÚˆÙ·, ÂÓÒ ·ÓÙÚ‡ÂÙ·È Î·È Ô ·‰ÂÏÊfi˜ Ù˘...

∂Δ1 00.15

¢ÚfiÌÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1998, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ºÚ·ÓÎ ∫·¤ÏÔ. ¶·›˙Ô˘Ó: ƒ¿ÛÂÏ ∫ÚfiÔ˘, äÏÂÓ ™Ï¤ÈÙÂÚ, ∂ÙÛÔ‡ÛÈ ΔÔÁÈÔÎ¿Ô˘·.

√ ƒ¿ÛÂÏ ∫ÚfiÔ˘ ˘Ô‰‡ÂÙ·È ÙÔÓ Ú¿ÎÙÔÚ· ÙÔ˘ FBI ∑·Î °ÎÚ·ÓÙ Ô˘, ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·ÔÙ˘¯ËÌ¤ÓˆÓ ·ÔÛÙÔÏÒÓ ÂÚÓ¿ ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜, ·ÊÔ‡ Ë Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Î·È Ë Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ 7¯ÚÔÓÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ ŒÚÈÎ ÂÚÓ¿ ÎÚ›ÛË. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ¯ÂÈÚÔÙÂÚ‡ÂÈ fiÙ·Ó Ô ∑·Î ÛÙ¤ÏÓÂÈ ¤Ó·Ó ηÈÓÔ‡ÚÈÔ Ú¿ÎÙÔÚ· Ó· ‰ÈÂÈÛ‰‡ÛÂÈ ÛÙ· ΢ÎÏÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÌ·ÊÈfi˙Ô˘ ºÚ·ÓÎ ™ÂÚÏ¿ÓÔ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ ı¤ÏÂÈ, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÏÂÁ̤ÓÔ˜ Û ÌÈ· ‚ÂÓ٤ٷ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ ˘ÔÎfiÛÌÔ˘. √ ™ÂÚÏ¿ÓÔ ·¿ÁÂÈ ÙÔÓ ŒÚÈÎ Î·È ˆ˜ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘, ˙ËÙ¿ ·fi ÙÔÓ ∑·Î Ó· ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÈ ÙÔÓ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓfi ÙÔ˘ °ÈÔ‡˙È ∫ÔÁÈ·Ì¿ÛÈ.

MEGA 00.15


¤ÓıÂÓ&¤ÓıÂÓ

48

T˘ EϤÓ˘ ™Ù·ÌÔ‡ÏË, stamouli@e-thessalia.gr

¶·Ú·Û΢‹ 22 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2010

ŒÓ·

∏ “ÂÏÏËÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·” ˆ˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· Στις σφυγμομετρήσεις της κοινής γνώμης, αλλά και σε προσωπικές συζητήσεις εκφράζονται συχνά αρνητικές απόψεις για δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς. Σε σημείο που κάποτε μαζί με τα ξερά TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË καίγονται και τα χλωρά. P¿ÏÏË Ακόμη όμως κι αν αναγνωρίζεται ότι υπάρχουν, για παράδειγμα, σπατάλες στο χώρο της υγείας, με τα νούμερα να πιέζουν αφόρητα για εξεύρεση λύσης, αιωρείται η εντύπωση ότι οι περικοπές μπορούν να γίνουν με “μαγικό” τρόπο. Με παρόμοια λογική αμφισβητείται ότι η μείωση δαπανών του ενός ή του άλλου οργανισμού μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημα της οικονομίας, ενώ παράλληλα εκφράζονται ανησυχίες ότι θα επηρεαστεί η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται. Ενώ υπάρχουν πολλοί που εκφράζουν αγανάκτηση, η απόπειρα να αλλάξουν ορισμένα κακώς κείμενα προκαλεί νέο κύμα δυσαρέσκειας. Δεν έχει τέλος η αλυσίδα της γκρίνιας, με συνέπεια να δίνει τροφή στα Μέσα που αναπαράγουν με ευκολία οτιδήποτε προκαλεί καταγγελία. Άλλο βέβαια πράγμα είναι η εποικοδομητική κριτική για ένα πρόβλημα κι άλλο η αντίθεση σε οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή, που στοιχεία και μελέτες την επιβάλλουν. Όσο κι αν οι Έλληνες θα ήθελαν κάτι διαφορετικό, οι αλλαγές προσκρούουν κάποια στιγμή στην “ελληνική πραγματικότητα”. Μια έννοια λάστιχο, που έρχεται να καλύψει υπεκφυγές και παράνομες συμπεριφορές. Είναι ένας από τους μύθους που προβάλλεται πολλές φορές για να δικαιολογηθούν ακόμη και τα αδικαιολόγητα. Μια ακαταμάχητη δικαιολογία, που με τη διαχρονική της ισχύ, ενδεχομένως άθελά της να επιβραβεύει την εμμονή σε μια στρεβλή κατάσταση, που εκλαμβάνεται σχεδόν ως “κεκτημένο”. Ακόμη κι όταν υπάρχει η ευρωπαϊκή εμπειρία, που δεν είναι δυνατό να μεταφερθεί επακριβώς στην “ελληνική πραγματικότητα”, αλλά μπορεί να υποδείξει λύσεις με τις ομοιότητες που υπάρχουν, η πολυσήμαντη αυτή έννοια συνεχίζει να επιστρατεύεται. Όσο όμως με το πέρασμα των χρόνων φαίνεται όλο πιο έντονα η αλληλεξάρτηση της ελληνικής οικονομίας από το διεθνές περιβάλλον, τόσο η ελληνική πραγματικότητα θα αδυνατεί να είναι όπως άλλοτε. rallis@e-thessalia.gr

ª‹Ó˘Ì· “Ό,τι και να γίνει, δεν θα υπάρξει καμία περαιτέρω επιβάρυνση των μισθωτών και των συνταξιούχων”, τόνισε ο πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου σε συνάντηση που είχε με τους νέους επιχειρηματίες. Το μήνυμα που στέλνει εντός και εκτός χώρας, είναι πως βάζει “στοπ” σε νέα επιβάρυνση των ασθενέστερων κοινωνικά στρωμάτων. Μην δούμε μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές καμία αύξηση φορολογικών συντελεστών, πλην των όσων έχει δεσμευτεί η Κυβέρνηση στην τρόικα...

χρόνο απλήρωτοι έχουν οι άνθρωποι-επτά τον αριθμό-που εργάζονται στον Ξενώνα για τους ανήλικους πρόσφυγες που λειτουργεί στη Μακρινίτσα. Είναι κόσμος, που απασχολείται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε πρόγραμμα που υλοποιεί στη Μαγνησία η μη κυβερνητική οργάνωση ΑΡΣΙΣ, που δραστηριοποιείται στην πρόληψη και καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των νέων, με έμφαση στις ηλικίες από 15 έως 21 χρόνων. Άνθρωποι με εξειδίκευση για τη στήριξη των ανήλικων προσφύγων αλλά και άλλοι που βάζουν πλάτες για να μπορεί αυτός ο ξενώνας να λειτουργεί απρόσκοπτα με τόσα παιδιά -και παιδιά με προβλήματα- από την καθημερινή λάτρα ενός πολυπληθούς χώρου μέχρι το μαγείρεμα και το πλύσιμο .Και μη φανταστείτε τίποτε μεγάλους μισθούς, πληρώνονται με 700 και 800 ευρώ το μήνα, κι αυτά δεν τάχουν πάρει εδώ και ένα χρόνο... Κάποιοι συνεχίζουν να προσφέρουν τη δουλειά τους, κάποιοι άλλοι μαθαίνω δεν άντεξαν και εγκατέλειψαν, ανθρώπινο είναι. Αυτού του είδους οι δουλειές, είναι κάτι παραπάνω από ένα μεροκάματο, θέλει εκτός από κόπο και ώρες, να βάλεις και κάτι από την ψυχή σου. Με παιδιά έχεις να κάνεις, με παιδιά ταλαιπωρημένα, παιδιά πολύ μακριά από τα σπίτια τους, που έχουν περάσει διά πυρός και σιδήρου για να φτάσουν στα μέρη μας. Που είναι έκθετα σε ένα σωρό κινδύνους του δυτικού μας πολιτισμού, παιδιά που παρασύρονται, που έχουν τις ιδιαιτερότητες τους, κουβαλούν τη διαφορετική κουλτούρα τους. Οι απλήρωτοι εργαζόμενοι της ΑΡΣΙΣ, δικαίως αναρωτιούνται αν τα χρήματα που δικαιούνται είναι από κοινοτικά προγράμματα, κι αν ναι πώς και δεν έχουν φτάσει στα χέρια τους. Δικαίως διεκδικούν να γνωρίζουν πότε και από ποιον θα πληρωθούν. Κι όσο αυτά τα ερωτήματα θα αιωρούνται, θάναι στον “αέρα” και η λειτουργία αυτού του ξενώνα για πρόσφυγες, της μοναδικής οργανωμένης δομής, με ανθρώπινους όρους, στην περιοχή μας.

“Δ·

δημοτικά ΜΜΕ αποτελούν μιαν εναλλακτική δυνατότητα στο σημερινό τοπίο της ενημέρωσης, την οποία οι πολίτες έχουν περισσότερο από ποτέ ανάγκη”. Το αντιγράφω από τα συμπεράσματα ημερίδας που οργάνωσε προχθές στην Αθήνα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών(ΠΟΕΣΥ) με θέμα την αναγκαιότητα ύπαρξης των σημερινών ΜΜΕ στο σημερινό ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. Το σημειώνω γιατί στο δήμο μας, έχουμε ένα Δημοτικό Ραδιόφωνο, το οποίο τα τελευταία δυο χρόνια περνάει μέσα από θύελλες και καταιγίδες, που προέρχονται από τη μια, από ένα νομοθετικό πλαίσιο που θέλει τη μετατροπή του-τους, σε Ανώνυμες Εταιρίες και από την άλλη, από μια εσωτερική πολεμική που εκπορεύεται από μικροκομματικές, κι ακόμη χειρότερα, από ταπεινές, προσωπικές εμπάθειες. Η νέα δημοτική αρχή - ελπίζουμε - πως θα αξιοποιήσει για κοινωνικό όφελος τη Δημοτική ραδιοσυχνότητα, θα την μετατρέψει σε μια όαση για τους πολίτες, τους χαμένους στα αδιαφανή ραδιοκύματα των ιδιωτικών συμφερόντων, θα διασφαλίσει τη βιωσιμότητα του και θα καταφέρει η λειτουργία του να έχει τον επαγγελματικό χαρακτήρα που της αξίζει..

T‡Ô˜

ºøΔ√: ¶. °IANNAPO™

MÂ NÔ˘

∞˘Ù‹ Ë ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÈÛıËÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ. ∂›Ó·È ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· Ô˘ Û˘Ó·ÓÙÔ‡ÌÂ Û˘¯Ó¿ ÛÙËÓ fiÏË, ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÚÈÔ Ô‰ÈÎfi ¿ÍÔÓ·, fiˆ˜ Ë ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Â‰Ò. √ ηı›˜, ÌÔÚ› Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ fi,ÙÈ ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÂÈ, ηٿ ÙÔ ÎÔÈÓÒ˜ ÏÂÁfiÌÂÓÔ, Ó· ÙÔÓ ÎÏ›ÛÂÈ Î·È ‰ÂÓ ÂϤÁ¯ÂÙ·È ·fi ηӤӷÓ. ∏ ¯ÒÚ· Ù˘ ʷȉڿ˜ ÔÚÙÔηϤ·˜, ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ÓÈÚ‚¿Ó· Ù˘...

✒∞¢∂™ª∂ÀΔ√™ ΔÀ¶√™: “¢ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Ó¤· ̤ÙÚ·” ÂÈ̤ÓÂÈ Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘”. ✒∞¶√°∂Àª∞Δπ¡∏: “58 ¯ÚfiÓÈ· “∞¶√°∂Àª∞Δπ¡∏”. 58 ¯ÚfiÓÈ· ·ÁÒÓ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË”. ✒∞Àƒπ∞¡∏: “∏ ÛηӉ·ÏÔÏÔÁ›· Î·È ÙÔ Ì¿¯·ÏÔ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÈÒ¯ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜”. ✒∂£¡√™: “∂ÎÙÒÛÂȘ ÛÙ· ÚfiÛÙÈÌ· ÁÈ· Ù· ·˘ı·›ÚÂÙ·”. ✒∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: “∏ “ÊÔ‡Ûη” ÙÔ˘ ∫·Ù¿Ú ¤ÛηÛ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘”. ✒∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞: “™È‚˘ÏÏÈÎfi˜ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ÁÈ· ÌÈÛıÔ‡˜, Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ”. ✒∂•¶ƒ∂™: “∞ÚÓËÙÈÎfi ÙÔ ¢¡Δ... Û ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ¯Ú¤Ô˘˜”. ✒∂™Δπ∞: “¢ÈÒ¯ÓÔ˘Ì ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ∞ÏÏÔÚfiÛ·ÏÏË Ë Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋”. ✒∏ª∂ƒ∏™π∞: “¢È¿‚ËÌ· ÛÙËÓ ÙÚfiÈη ÁÈ· ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ∞Δ∂”. ✒∏ ∞À°∏: “Fast - ÊÔ‡Ûη”. ✒∏ μƒ∞¢À¡∏: “∫Ú·˘Á‹ ·ÁˆÓ›·˜”. ✒∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: “√È Â͈ÛÙÚÂÊ›˜ ÎÏ¿‰ÔÈ ¿Ó ηϿ”. ✒∏ ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏: “∫·Ì·Ó¿ÎÈ ÙÔ˘ ¢¡Δ ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ··Û¯fiÏËÛË”. ✒∏ ¡π∫∏: “ΔÔ ›ڷ̷ ÙÔ˘ ¢¡Δ ·¤Ù˘¯Â ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·”. ✒∫∂ƒ¢√™: “∫¿ÙÈ ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›·. ΔÚÂȘ ‰Â›ÎÙ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó... ʈ˜ ÛÙÔ ÙÔ‡ÓÂÏ”. ✒ª∞∫∂¢√¡π∞: “∞ÏÏ·Á‹ ÛÙËÓ fiÏË”. ✒√ §√°√™: “∞ÛÙ·ÎÔ-Ì·¯›Â˜ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË”. ✒ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™: “ƒÈ˙ÔÛ·ÛÙÈο ̤ÙÚ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ. ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ù˘ °° Ù˘ ∫∂ ÙÔ˘ ∫∫∂”. ✒Δ∞ ¡∂∞: “°ÈÒÚÁÔ˜ ÚÔ˜ ÙÚfiÈη. ª¤¯ÚȘ ‰Ò! Ÿ¯È ¿ÏϘ ı˘Û›Â˜”. ✒Δ√ μ∏ª∞: “™ÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Ë ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÔÎÚ·Ù›· ÛÙ· ∞∂π. ¶¿ÁˆÛÂ Ë ÂÎÏÔÁ‹ 100 ηıËÁËÙÒÓ, ·Î˘ÚÒıËÎ·Ó ÔÈ 15”. ✒Δ√ ¶√¡Δπ∫π: “ΔÔ‡ÚÎÈÎÔ Ê¤ÛÈ Ú¿ÛÈÓ˜ Ì›˙Ó˜”. ✒ΔÀ¶√™ £∂™™∞§√¡π∫∏™: “¡ÙÈÌ¤ÈÙ ÁÈ· ÙÔ ‰‹ÌÔ ¡Â¿ÔÏ˘™˘ÎÂÒÓ”. ✒Metro: “¢ÈÏfi Ì‹Ó˘Ì· ÛÙËÓ ÙÚfiÈη”.

™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜

“ºˆ˜”

“¶·Ú¿ı˘ÚÔ”

Στο Μαξίμου, τώρα, έχουν να αντιμετωπίσουν και την αντιπαράθεση που ξέσπασε για τα αυθαίρετα μεταξύ Τίνας Μπιρμπίλη και Γ. Παπακωνσταντίνου. Προς το παρόν οι δυο πλευρές αποφεύγουν να ρίξουν “λάδι στην φωτιά”, καθώς ψάχνουν “φόρμουλα” για να εισπραχτούν τα σχετικά πρόστιμα. Πάντως, και σε αυτό το θέμα φαίνεται ότι ο συντονισμός στο εσωτερικό της Κυβέρνησης δεν είναι ο καλύτερος δυνατός...

Λέτε να υπάρχει “φως” στο τούνελ για την ελληνική Οικονομία; Πιθανόν, αν δούμε τα στοιχεία της Στατιστικής Αρχής για τον Αύγουστο, από τα οποία προκύπτει ότι αυξήθηκε κατά 17,1% ο τζίρος, 56,7% ο κύκλος εργασιών στις εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων και 18,5% οι εισπράξεις στην ελληνική ναυτιλία. Ίσως είναι τα πρώτα σημάδια πως κάτι κινείται στην πραγματική ελληνική οικονομία, έστω και αχνά...

“Παράθυρο” για μείωση του φόρου στα μεσαίου κυβισμού ΙΧ ανοίγει η Κυβέρνηση μέσω της μείωσης του τέλους ταξινόμησης και την αύξηση της εργοστασιακής αξίας πάνω στην οποία επιβάλλεται ο φόρος πολυτελείας. Στόχος είναι να ανακοπεί η κάθετη πτώση των πωλήσεων και η “έκρηξη” των λουκέτων και απολύσεων στον κλάδο του αυτοκινήτου. Οπότε, όσοι έχετε κατά νου να αλλάξετε το ΙΧ σας, ίσως αξίζει τον κόπο να περιμένετε λίγο...

¶·Ú·Û΋ÓÈÔ

™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·

Πολλή κουβέντα γίνεται τις τελευταίες ημέρες για το ναυάγιο της επένδυσης στον Αστακό από το Κατάρ. Το παρασκήνιο έντονο για τα πραγματικά αίτια που οδήγησαν σε αυτή την αρνητική εξέλιξη, ενώ έντονες, παρά τις περί του αντιθέτου επίσημες διαψεύσεις, είναι οι έριδες μεταξύ των εμπλεκόμενων κυβερνητικών στελεχών. Γιατί το όλο εγχείρημα της επένδυσης μπορεί από την αρχή να ήταν “θολό”, αλλά οι ενδοκυβερνητικές “κόντρες” είναι ξεκάθαρες...

∂˘ı‡Ó˜...

Πάντως, τα τελικά στοιχεία για το έλλειμμα κ