Page 1

K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· ·fi ÙÔ 1898

¶·Ú·ÛÎÂ˘Ë 22 πÔ˘ÏÈÔ˘ 2011 ◆ TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1 ú

ŒÙÔ˜ 114ÔÓ AÓ. ËÏ. 06.20'- ‰. 20.43ã ™ÂÏËÓË 22 ËÌÂÚˆÓ AÚÈıÌÔÛ º˘ÏÏÔ˘ 34.474 ª·Ú›·˜ ª·Á‰·ÏËÓËÛ, ª·ÚΤÏÏ·˜ ·ÚıÂÓÔÌ. 40 ™ÂÏ›‰Â˜

£ÂÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÛÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜

§‡ÛË ·Ó¿Á΢ Î·È ÚÔÔÙÈ΋˜ ∂ÈÌ‹Î˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ - ªÂ›ˆÛË ÂÈÙÔΛˆÓ - ∂Ó›Û¯˘ÛË ÙÚ·Â˙ÒÓ ∂·Ó·ÁÔÚ¿ ÔÌÔÏfiÁˆÓ - ∂ÈÊ˘Ï·ÎÙÈΤ˜ ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ - ¡¤· ηٿÛÙ·ÛË ¶ÚÔÎÚ›ıËΠÌÂÙ¿ ÙÔ 1-1 ¯ı˜ Ì ÙË ƒ·ÓÙ

√ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ÁÚ¿ÊÂÈ ÈÛÙÔÚ›· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ∂ÓıÔ˘ÛÈ҉˜ Îϛ̷ Î·È ·ÓËÁ˘ÚÈÛÌÔ› ■ ÛÂÏ. 29, 30

ÂÙÈΤ˜ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì χÛË ·Ó¿Á΢, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÔÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ Û¯‹Ì· Ô˘ ı· οÓÂÈ ‚ÈÒÛÈÌÔ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ·Ó·¯ÒÌ·ÙÔ˜ Û ÂfiÌÂÓ˜ ÎÚ›ÛÂȘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ, ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ì·Ú·ıÒÓÈ·˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∂ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÙÔ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ∑Ô˙¤ ª·ÚfiÛÔ. √È ‚·ÛÈΤ˜ Ù˘¯¤˜ ÙÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó:

£

™ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ, ÛÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ, ÛÙËÓ ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· (ÙÚ·Â˙ÒÓ) ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÛÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ̤ۈ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ “™¯Â‰›Ô˘ ª¿ÚÛ·Ï”. ∂›Û˘, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È Â·Ó·ÁÔÚ¿ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, ÂÓÒ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ¤Ó· Ó¤Ô ÂÏÏËÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì Ӥ· fiÚÁ·Ó· Î·È Ó¤Â˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘. ■ ÛÂÏ. 6, 7, 8

¢›ˆÚÔ˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘

∫Ú·˘Á‹ ·ÁˆÓ›·˜ ·fi ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ∂Ì̤ÓÔ˘Ó ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ Ù·Í› øÛ› ·ÚÒÓ ϤÔÓ Ô ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘

¢ÂÓ Ï¤Ó ԇÙ ηÏË̤ڷ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ - ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ ¢ÈÎfi ÙÔ˘ ÁÚ·ÊÂ›Ô ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ■ ÛÂÏ. 12 ∫·Ù·Û¯ÂÙ‹ÚÈÔ Û ηٷÛÙËÌ·Ù¿Ú¯Ë ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÔÊÂÈÏ‹ 1.592,52 ¢ÚÒ... ■ ÛÂÏ. 17

™∏ª∂ƒ∞ ª∞∑π ª∂ Δ∏

ΔËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ ÁÈ· ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Ù·Í› ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÔÈ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙ¤˜ ·ÂÈÏÔ‡Ó Ì Ӥ˜ ·ÈÊÓȉȷÛÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÂÚÁ›· ‰È·ÚΛ·˜ ηٿ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ƒ·ÁÎÔ‡ÛË ÁÈ· ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜. ΔÔ Ï‹ÁÌ· ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Î·È ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ϤÔÓ Ì·˙ÈΤ˜. Ãı˜ Ô Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¤ÛÙÂÈÏ ηÙÂ›ÁÔ˘Û· ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Ù·Í›. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ Û ‰›ˆÚÔ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ·ÂÚÔÏÈ̤ӷ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ Ù·Í›, ÂÓÒ ÎÏÈÌ·ÎÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ÛÙȘ μ. ™ÔÚ¿‰Â˜. ■ ÛÂÏ. 11, 18

∂ÈÛÙÔÏ‹ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Û ¶·ÌÔ‡ÎË ÁÈ· ÙË Ì·Ú›Ó·

¶·Ú¤Ì‚·ÛË ∞Ú¯‹˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¶ÚÔÛˆÈÎÒÓ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ °È· οÌÂÚ· ÛÙÔ μfiÏÔ ■ ÛÂÏ. 13

∫·ıËÛ˘¯¿˙ÂÈ Ë ∞°∂Δ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ■ ÛÂÏ. 16

∞ÓÙ›ıÂÙÔ ÙÔ Δ∂∂ ÁÈ· ÙÔ «∫ÔÚ‰fiÓÈ» ■ ÛÂÏ. 15

∞ÌÂÙ¿‚ÏËÙË Ë ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ‰ÔÌ‹ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ■ ÛÂÏ. 13

* ¢È·‚¿ÛÙ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ http://bit.ly/mf1c3n


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

ΔÔ˘ μ∞°°∂§∏ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏

karamanis@e-thessalia.gr

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 π√À§π√À 2011

°È¿ÓÓ˘ ºfi‚Ô˜, ηٷÛÙË̷ٿگ˘

«∞·Ú·›ÙËÙË Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÓÔÈΛˆÓ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿»

A¶√æ∂π™ À„ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ΔÔ˘ ∞ƒ∏ Ã∞Δ∑∏°∂øƒ°π√À ¶fiÚÛ ∫·ÁÈ¤Ó ÊÔÚو̤ÓÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο Ì·Áο˙È·. ™ÙÚÒÌ·Ù· ¿ÌÌÔ˘ ÙÔ ÛÙÔÏ›˙Ô˘Ó, ηıÒ˜ ÛÙ¤ÎÂÈ ÛÙÔÓ ÂÚ›‚ÔÏÔ Ù·ÂÈÓÒÓ ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓˆÓ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Û ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÚÔÔÚÈÛÌfi, Ô˘ ηıfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› “ÎÔÛÌÈÎfi˜” . √ οÙÔ¯fi˜ ÙÔ˘, Û˘Ì‚È‚·Ṳ̂ÓÔ˜ ÙÚfiÔÓ ÙÈÓ¿ Ì ٷ Ó¤· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‰Â‰Ô̤ӷ, Û˘Ó¯›˙ÂÈ ¿ÓÙˆ˜ Ó· Û¤ÚÓÂÈ ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ Ù· Û‚ËṲ̂ӷ Ô‡Ú· ÙÔ˘. ™ÙÔ ·Ì¿ÚÈ ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘, Ô˘ ÙÔÓ Ê¤ÚÓÂÈ ›Ûˆ ÛÙÔ ÎÏÂÈÓfiÓ ¿ÛÙ˘, ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ Û˘ÓÔÊÚ˘ˆÌ¤ÓÔ˜ Ù· Ô¯‹Ì·Ù· Ô˘ ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ÂηÙÔÛÙfi Á‡Úˆ ·fi ÙÔ fi¯ËÌ¿ ÙÔ˘. §›ÁÔ ı¤ÏÂÈ ÁÈ· Ó· ¯ÈÌ‹ÍÂÈ Û fiÔÈÔÓ ·ÂÈÏ‹ÛÂÈ Ì ÌÈ· ÁÚ·ÙÛÔ˘ÓÈ¿. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙËÓ ÏËÚÒÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˜, ‰‡Ô-ÙÚ›· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ·Ú·¤Ú·, Ô˘ ¤‚·Ï ÌÚÔ˜ ÙË Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ Ï›Á· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÚÈÓ ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÎÈÓËı›. ™ÙÈÁÌÈfiÙ˘· ·fi ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÂÏÏËÓÈÎfi ηÏÔη›ÚÈ. ªÂ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ˙ԇ̠ÁÈ· Ó· ÙȘ ·Ó·ÔÏԇ̠ˆ˜ ÈÛÙÔÚÈΤ˜. ∫·È ÙËÓ ÂÏ›‰· Ó· ÈÛ¯˘ÚÈ˙fiÌ·ÛÙ οÔÙ ˆ˜ ˙‹Û·Ì Û ÂÔ¯¤˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜. ™ÙËÓ fiÏË, ÙÔ Î›ÓËÌ· ÙˆÓ ·Á·Ó·ÎÙÈÛÌ¤ÓˆÓ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ‰›ÌËÓÔ. ∫fiÛÌÔ˜ ¿ÂÈ ÎÈ ¤Ú¯ÂÙ·È. ∞ÁˆÓ›· Î·È ·Ô¯·‡ÓˆÛË Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È Û ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È Ï·Ù›˜, οو ·fi ¤Ó·Ó ‹ÏÈÔ ·ÓÂϤËÙÔ Û·Ó ÂÙ·ÈÚ›· ›Ûڷ͢ ÔÊÂÈÏÒÓ. ™ÙȘ ·ÚÙËڛ˜, Ì·˙› Ì ÙÔÓ È‰ÚÒÙ·, ΢ÏÔ‡Ó Î·È Ù· Ù·Í› ÙˆÓ ·ÂÚÁÒÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÙÔ˘˜. ∞ÓÙÈÏ‹ÊıËÎ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ÌÂÁ¿ÏË Â›‰ËÛË ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ù‹˜ ηٿÏ˄˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ÛËÌ›ˆÓ Ù˘. ™ÙȘ ÒÚ˜ ·È¯Ì‹˜, ÔÈ ÎÂÓÙÚÈÎÔ› ‰ÚfiÌÔÈ Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û ΛÙÚÈÓ· ÔÙ¿ÌÈ· Î·È Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ “ΔÈÙ·ÓÈÎfi˜” ·ÂÈÏÂ›Ù·È Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› ÛÂ... ÔÙ·ÌfiÏÔÈÔ. √È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Ô˘ (Í·Ó·)‰ÈÒ¯ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ù˘. °È· ÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Ô˘ ÚfiÏ·‚·Ó Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Â‰Ò, ¿ÓÙˆ˜, Ë ÂÈÎfiÓ· Ù· ‚Ú¿‰È· Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚË, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· οÓÔ˘Ó ˙ÈÁÎ ˙·ÁÎ ·Ó¿ÌÂÛ· Û Úԯ›ڈ˜ ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤Ó· Ù·Í› ¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘. √È “·Ó¿Û˜” Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Û‡ÓÙÔ̘. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ¿ÏÏË ÌÈ· ·ÙÂÏ›ˆÙË Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ̤ڷ, ÈηӋ Ó· ˙·Ï›ÛÂÈ ı·Ó¿ÛÈÌ· fi,ÙÈ ÚÔÛ·ı› Ó· ·Ó·Û¿ÓÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ıÂÚÌÈΤ˜ ÓËÛ›‰Â˜. ™Â ·ÚÙ¤ÚÈ· Î·È ¿ÏÛË, ·ÛıÂÓÈο ‰ÂÓÙÚ¿ÎÈ· ·ÏÂ‡Ô˘Ó Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó ·ÁÓÔÒÓÙ·˜ fiÛ· ı· Â·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙÔ˘˜ Û ÈÔ ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜: ˘„ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi fï˜ Ì ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ ·Ó¤ÌÔ˘˜, ·Û˘ÓÙfiÓÈÛÙ˜ ˘ËÚÂۛ˜, ÁÈ·ÁÈ¿‰Â˜ Ô˘... ÙËÁ·Ó›˙Ô˘Ó ÛÙÔ ‡·ÈıÚÔ Î·È fiÏ· Ù· Û˘Ó·Ê‹ Î·È Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ, ‰ÈfiÏÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ, ¯ÚfiÓˆÓ. ™ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÙÔ ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ Ú‡ˆÓ ¤¯ÂÈ ·Ó˘„ˆı› ·fi ÙȘ ·Ú˘Ê¤˜ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Û ÈÔ ˘„ËÏ¿ Â›‰· Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜. ∂›Ó·È ÌÈ· ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi η̛ÓÈ Ì ‰‹Ì·Ú¯Ô Û˘ÓÔÓfiÌ·ÙÔ. ∫·È ÂÂȉ‹ ‰È·‚¿˙Ô˘Ì ¿ÏÈ ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô˘ „¿¯ÓÂÈ ÙȘ ˘¤ÚÔÁΘ ·ÌÔÈ‚¤˜ ÛÙÂϯÒÓ Û ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÎÏ›ÓÔ˘Ì ÙÔ ·ÚfiÓ ÛËÌ›ˆÌ· Ì ٷ ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ °. ∫·Ì›ÓË, fiˆ˜ ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÛÙȘ 27/6/2011, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙÔ˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Ù˘ “Δ¯ÓfiÔÏ˘” (°Î¿˙È): “...∞‡ÍËÛË Ú¤ÂÈ v· ÙÔ˘ οvo˘Ì ÙÔ˘ ‰È¢ı‡vovÙ· Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘, ·‡ÍËÛË, ÁÈ·Ù› Ô ¿vıÚˆo˜ ¿ÊËÛ ̛· ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Ô˘ ‹Ù·v ¿Ú· Ôχ ÂÈÙ˘¯Ë̤vo˜, ÛÙÔ μÈoÌ˯·vÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ∂ÚÌÔ‡ÔÏ˘, Ô˘ ¤Î·v ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÊÔ‚ÂÚ‹ Î·È ‹ÚıÂ Â‰Ò ¤Ú· Î·È Ùov ·Ì›‚Ô˘Ì Ì fiÛÔ; √‡Ù Ô˘ ı˘Ì¿Ì·È, Ì 3.000 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹v·; 3.000 Î·È Î¿ÙÈ; [...] ∫·È Ï›Á· ÙÔ˘ ‰›vo˘Ì Ì ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î¿vÂÈ. ªËv ηıfiÌ·ÛÙÂ Î·È Ï¤ÌÂ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁԇ̠ÂvÙ˘ÒÛÂȘ, Ì Ϸ˚ÎÈÛÌÔ‡˜, 63.000 ¢ÚÒ ÙÔ ¯Úfivo. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· ›v·È ÙÈ ÙfiÔ È¿vo˘v Ù· ÏÂÊÙ¿ Î·È ·v Ô ¿vıÚˆo˜ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Î·È Ê¤ÚvÂÈ ÏÂÊÙ¿ ÛÙËv Δ¯vfioÏË Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÛÙÔ ‰‹ÌÔ. §oÈfiv, ·˜ ›̷ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› Û ·˘Ù¿ Ù· ı¤Ì·Ù·. √ Ï·˚ÎÈÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ ÎovÙ¿ Ô‰¿ÚÈ·, ¿Ú· Ôχ ÎovÙ¿ Ô‰¿ÚÈ·. ” ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ΢oÊoÚo‡vÙ·È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÁÂvÈο ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· ÛÙËv ∂ÏÏ¿‰·, ÔÈ Ôԛ˜ ı· Ì·˜ ʤÚo˘v ÚÔ ÂÎϋ͈v. §oÈfiv, ¿vıÚˆoÈ Ô˘ ›v·È Èηvo›, Ô˘ οvo˘v ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÛˆÛÙ¿ Î·È Ê¤Úvo˘v ÏÂÊÙ¿ ÛÙÔ ‰‹ÌÔ Û·v›˙o˘v Î·È v· ÌËv ηıfiÌ·ÛÙÂ, ÁÈ· ¤v· ¯ÈÏÈ¿ÚÈÎÔ ¿vˆ, ¤v· ¯ÈÏÈ¿ÚÈÎÔ Î¿Ùˆ, fiÙ·v ʤÚvo˘v ÙfiÛ˜ ‰Âο‰Â˜ Î·È ÂηÙovÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜, v· οvo˘Ì ÈÛÙÔÚ›·” . ∞fi ÙËÓ “∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞”

ËÓ Ï‹ÚË ·‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘˜ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙ· ȉȷÈÙ¤Úˆ˜, fiˆ˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó, ˘„ËÏ¿ ÂÓÔ›ÎÈ· ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ¤ÌÔÚÔÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜, Ë Ì›ˆÛË Û ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 20% Ì 25% ÎÚ›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ϤÔÓ ·Ó¿ÁÎË, ηıÒ˜ Ë ·ÁÔÚ¿ ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· “ÁÔÓ·Ù›ÛÂÈ” ·fi ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÛÎÏËÚÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ë ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ì ‰Ú·Ì·ÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜. “∂›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙË Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÓÔÈΛˆÓ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ¤ÌÔÚÔ˜ Î. °È¿ÓÓ˘ ºfi‚Ô˜.

Δ

∏ ÚfiÛÊ·ÙË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÓÔÈΛԢ Û ‰‡Ô ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ fiÏ˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ ÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜. “¶Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊı› ˘fi„Ë” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. °È¿ÓÓ˘ ºfi‚Ô˜ “fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÛÎÏËÚÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Î·È Ì ·ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∂›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ, Û˘ÓÂÒ˜, fiÙÈ ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙË Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÓÔÈΛˆÓ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ Ì›ˆÛË Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷʤÚÔ˘Ì ÂÌ›˜ ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıԇ̠ÛÙȘ ·˘ÍË̤Ó˜ ϤÔÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Ì ÙË Ó¤·, ‰‡ÛÎÔÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¶ÚÔÛˆÈ΋ ÌÔ˘ ÂÎÙ›ÌËÛË Â›Ó·È ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚËı› ÏÔÁÈ΋ ·Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ ÌÈ· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÓÔÈΛˆÓ ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 20% Ì 25%” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ºfi‚Ô˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ, ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÂÓÔÈΛˆÓ Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ fiÏ˘ Î·È Û ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Â›Ó·È È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ˘„ËϤ˜, Ì ÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ Ó· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ Ï‹ÚË ·‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘˜ Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. “∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ÂÓÔ›ÎÈ· ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ÍÂʇÁÂÈ. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ó·

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿, Ì ‰Â‰Ô̤ÓË ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ‡ÊÂÛË. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο Û·˜ ·Ó·Ê¤Úˆ fiÙÈ ÁÈ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ 20 Î·È 25 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÓÔÈΛˆÓ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ ·fi 1.500 ¤ˆ˜ Î·È 2.200 ¢ÚÒ, ·Ó¿ÏÔÁ· ¿ÓÙ· ÙÔ ÛËÌ›Ô. ™Â fiÏ· ·˘Ù¿ Ú¤ÂÈ ·ÛÊ·ÏÒ˜ Ó· Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘ÌÂ Î·È Ù· ¿ÁÈ· ¤ÍÔ‰· ÂÓfi˜ ηٷÛÙËÌ·Ù¿Ú¯Ë, fiˆ˜ Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷, ÙÔ ÙËϤʈÓÔ, ÙÔ ÓÂÚfi Î·È Ù· ¤ÍÔ‰· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Ù·Ì›Ô. ∂›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ, ÏÔÈfiÓ, fiÙÈ ˆ˜ ¤ÌÔÚÔÈ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÓÙ·ÔÎÚÈıԇ̠۠·˘Ù¿ Ù· ¤ÍÔ‰·, ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋˜ Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ” ‰ËÏÒÓÂÈ Ô ¤ÌÔÚÔ˜. √ ›‰ÈÔ˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙË. “√È È‰ÈÔÎً٘ ˙Ô˘Ó ÛÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÎfiÛÌÔ. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÊ·ÓÒ˜ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ‹ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ ÂÈÎÚ·Ù› ϤÔÓ ÌÈ· Ó¤·, Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¡ÔÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ˙Ô˘Ó ·fi ÙÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ ‹ Ù· ÂÓÔ›ÎÈ· Ô˘ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ë ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ¤ÛÙˆ ΛÓËÛË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜, Û¯ÂÙÈο ¿ÓÙ· Ì ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÓÔÈΛˆÓ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ·ÚÎÂÙÔ› ȉÈÔÎً٘ ˙ËÙÔ‡Ó ·˘Í‹ÛÂȘ, ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙȘ ˘ÔÁڷʤ˜ ÙˆÓ Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ. ΔÒÚ· È· Ì ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛˆÓ ÁÈ· ÌÂÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ÂÓÔÈΛˆÓ ÛÙ· ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ¢ÂÏÈÛÙԇ̠ˆ˜ ¤ÌÔÚÔÈ fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÁÈ· ÂÌ¿˜ ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ºfi‚Ô˜.

O ∫∞πƒ√™

[£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

[∂§§∞¢∞] °È· Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ ÚԂϤÂÙ·È ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ· Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÒÚ· Î·È ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ˘˜ ‚ÔÚÈ¿‰Â˜ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ÛÙË μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰· ·fi 18 ¤ˆ˜ 32 ‚·ıÌÔ‡˜, ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ·fi 18 ¤ˆ˜ 32 ‚·ıÌÔ‡˜, ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ Î·È ¡fiÙÈ· ∂ÏÏ¿‰· ·fi 20 ¤ˆ˜ 35 ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ÛÙȘ ÓËÛȈÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·fi 22 ¤ˆ˜ 30 ‚·ıÌÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Ë Ì¤ÁÈÛÙË ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ∞ÈÁ·›Ô˘ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ 34 ‚·ıÌÔ‡˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ı· Ó¤Ô˘Ó ·fi ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈΤ˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÙÔÈο ÛÙ· ÓfiÙÈ· ÈÛ¯˘ÚÔ›. ™ÙÔ πfiÓÈÔ ÔÈ ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ.

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 18...33ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 24...33ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 17...35ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 24...35ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÌÂÙ·‚ÏËÙÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 16...34ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 22...34ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÌÂÙ·‚ÏËÙÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 17...34ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 23...34ÔC.


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 π√À§π√À 2011

∞‹ÚÁËÛ·Ó ÌfiÓÔ ¤ÍÈ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¤Ó·˜... Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹˜

“¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ù›ÔÙ·...” Ÿˆ˜ ¤ÏÂÁ ηْ ȉ›·Ó ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜, “ÙÒÚ· ϤÔÓ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ù›ÔÙ·...” . ªÂıÂÚÌËÓ¢fiÌÂÓÔ ·˘Ùfi, Ì·˙› Î·È Ì ÙË ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂÈÌÔÓ‹ ÙÔ˘ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ “Ó· ·Ú·ÈÙËı› Ô Î. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜” , Ì ÙÔ ÙÈ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Û¯Â‰fiÓ ÌfiÓÈÌË ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ ÛÙÔ μfiÏÔ (‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜), ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÈ ÈÔ ‰Ú·ÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘.

™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ÏËÌÌ˘ÚÔ·ı›˜ ™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙˆÓ ÏËÌÌ˘ÚÔ·ıÒÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2008, ›¯Â ¯ı˜ Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ˆÓ. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜, ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Û‡Û΄˘ Ì ÙÔ˘˜ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. √ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ·Ú¤Ï·‚ ˘fiÌÓËÌ· ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ÙȘ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·Ó. £. ∫. μ.

∞ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ™ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ì 25 Ô¯‹Ì·Ù· ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Î·È ÁÈ· ‰‡Ô ÒÚ˜ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ Ù·Í› Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘. √ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ ¡fiÌÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜. ∏ Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ¯ı˜ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ‰Â‰Ô̤ÓË, Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Ó· ·›ÚÓÂÈ ı¤ÛË ‰È¿ ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î. ¡›Î. ¶ÏˆÌ·Ú›ÙË. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ηÏ› ÙÔ˘˜ ΢‚ÂÚÓÒÓÙ˜ Ó· ·ÊÔ˘ÁÎÚ·ÛÙÔ‡Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÛÙË ¯Ú˘Û‹ ÙÔÌ‹, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ı· Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï˜, Ì ÙÔ ÚÒÙÔ ÈÛ¯˘Úfi Ï‹ÁÌ· Ó· ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ‰Ôı›.

¶ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ∫·Ù¿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÙÂÏÈο ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ë ÚfiÛÏË„Ë 20 ÂÔ¯ÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ì ۇ̂·ÛË ‰‡Ô ÌËÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÎÂÓÒÓ Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ·fi ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ÔÈ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ˜, ηıÒ˜ ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Ì‹Ó· Ï‹ÁÔ˘Ó ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂÚÁ·ÙÒÓ ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, ÂÓÒ ˘ÔÛÙËÚ›¯ÙËΠ·fi ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô Î. ¡›Î. ºÔÚÙÔ‡Ó· fiÙÈ Ì ÙÔ˘˜ 20 ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ı· Ï˘ı› ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ÀËÚÂÛ›·. øÛÙfiÛÔ, Ë Ì›˙ÔÓ· ÌÂÈÔ„ËÊ›· ¤¯ÂÈ ÙȘ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ Ù˘, Ì ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Î. ∞. ∞Ú¤ı· Ó· ÌÈÏ¿ ÁÈ· “ηٷÛ·Ù¿ÏËÛË ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜” , ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· “ÚÔ˘ÛÊÂÙÔÏÔÁÈΤ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ”. ŸÏ· ·˘Ù¿ ÁÈ· ··Û¯fiÏËÛË ‰‡Ô ÌfiÏȘ ÌËÓÒÓ, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Û˘Á΢ڛ· ‰˘Ô Ì‹Ó˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜. μ.∫.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ÃÚ. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˘

∞ÏÏ·Á‹ ı¤Û˘, ·ÏÏ·Á‹ ¿Ԅ˘ ∫·È Ô Ó˘Ó Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √§μ ›¯Â „ËÊ›ÛÂÈ Î·Ù¿ Ù˘ ¯ˆÚÔı¤ÙËÛ˘ Ù˘ Ì·Ú›Ó·˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÛηÊÒÓ ÛÙÔ “∫ÔÚ‰fiÓÈ” ... ∞˘Ùfi Û˘Ó¿ÁÂÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ™ˆÎÚ¿ÙË ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, ÁÈ· ÙË ı¤ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ Δ∂∂ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË Ì·Ú›Ó·. “ΔÔ Î›ÌÂÓÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â „ËÊÈÛÙ› ÛÙËÓ 89Ë ™˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ¢.∂. ÙËÓ 8.2.2010 Î·È ·fi ÙÔ Ó¤Ô Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ √§μ Î. °È¿ÓÓË ¶Ú›ÁÎÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó ̤ÏÔ˜ Ù˘ ¢.∂., ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ù· ÂÍ‹˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ì·Ú›Ó·˜ ÛÙË ı¤ÛË “∫ÔÚ‰fiÓÈ” : “¢ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ‰Â ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ·˘Ùfi (™™ ÚÔ‚Ï‹Ù· 1) Ë Ì·Ú›Ó· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÛηÊÒÓ Î·È ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È Ô ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ parking. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ıˆÚÂ›Ù·È ··Ú¿‰ÂÎÙË Ë Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ Ì·Ú›Ó·˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÛηÊÒÓ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÏÈÌÂÓÔÏÂοÓË, ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜. √ ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È Î·È Ù¯ÓÈÎfi˜-Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi˜-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ (‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ψڛ‰·˜ ΛÓËÛ˘ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÂÁοÚÛÈ· Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi Ù˘ ÛËÌ›Ô, Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È, ηı·›ÚÂÛË Î·È Â·Ó·Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ Û˘Ó‰ÂÙ‹ÚÈ·˜ Á¤Ê˘Ú·˜ Ì ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ÌÓËÌ›Ԣ) Î·È ·ÈÛıËÙÈÎfi˜-ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi˜ (ÚfiÛıÂÙË ÌfiÏ˘ÓÛË, ˯ÔÚ‡·ÓÛË, ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ı¤·˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È Î·È Ù· ˘·ÏÔÂÙ¿ÛÌ·Ù·, Ù· ÔÔ›·, ۯ‰fiÓ ‚¤‚·È·, ı· ·ÏÏÔȈıÔ‡Ó Ì ÁÎÚ¿ÊÈÙÈ)” . ¢∏ª√.™.

∞·Ú¿‰ÂÎÙË ÂÈÎfiÓ· ¢‡ÛÎÔÏË ¤ˆ˜ ·Î·ÙfiÚıˆÙË ıˆÚÂ›Ù·È ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ, ÏfiÁˆ ˘¤ÚÔÁÎÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜, Ë Â·Ó·Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÛÈÓÙÚÈ‚·ÓÈÒÓ Û ÎfiÌ‚Ô ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘, ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Î·È ÀÂÚ·ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§. ∂, ·ÊÔ‡ ÏÂÊÙ¿ ÁÈ· Ó· Í·Ó·ÙÂıÔ‡Ó Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·˜ ηı·ÚÈÛÙÔ‡Ó ‹ ·˜ ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó Û ÌÈÎÚ¿ ·ÚοÎÈ· Ì ÙË Ê‡Ù¢ÛË ‰¤ÓÙÚˆÓ Î·È ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ. °È·Ù› Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ÂÈÎfiÓ· Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ··Ú¿‰ÂÎÙË. °.•.

Δ· „ËÊ·Ï¿ÎÈ· ¡· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì Ì ٷ ‚·ÛÈο: Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·ÓÔ›ÍÂÈ Î·ÌÈ¿ 200·ÚÈ¿ ÎÏÂÈÛÙ¿ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·, Ì·˙› Î·È ÙˆÓ Ù·ÍÈÙ˙‹‰ˆÓ, Î·È Î·Ï¿ ¤Î·ÓÂ. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ¤ÂÈÙ· ·fi ÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ Ù˘ ÙÚfiÈη˜, Î·È fi¯È Ì ‰È΋ Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, ÌÈÎÚ‹ ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË. ΔÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ. ∞ÏÏ¿ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‰ÂÓ ÚÒÙËÛ ÙËÓ Î˘Ú›· ΔfiÓÈ· ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ÚÔÛˆÈο, Î·È ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ 20 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·’ fi,ÙÈ Î·Ù¿Ï·‚· ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Ù·Í›, ·ÏÏ¿ ÓÙÚ¤ÔÓÙ·È Ó· ÙÔ Ô˘Ó Â˘ı¤ˆ˜. Œ¯Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÊ·ÓÒ˜, ‰ÂÓ ·ÓÙÈϤÁˆ. ¶ÂÏ·Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ. ™¯Â‰fiÓ ÙÔ ·Ú·‰¤¯ıËÎÂ Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ °È·Óӷο ÎÚÂÌ·Ṳ̂ÓË ÛÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ÙÔ˘ ªega: “Œ¯ˆ 2.000 ÛÙÔ ∞ÁÚ›ÓÈÔ” , ›Â. Œ¯ÂÈ. ŸÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó. ÕÏÏÔÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜, ¿ÏÏÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜. ∫·È Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó, ¤ÛÙˆ ÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔÈ Î·Ù¿ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙËÓ ÔÔ›·, ˘ÔÙ›ıÂÙ·È, fiÙÈ ·Ó‹ÎÔ˘Ó. °È· Ó· ·Ô‰ÂȯÙ› fiÙÈ ÛÙËÓ ÈÔ ÎÚ›ÛÈÌË Ê¿ÛË Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ Ë ¯ÒÚ·, ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÁÈ· Ù· „ËÊ·Ï¿ÎÈ· ÙÔ˘˜ ÓÔÈ¿˙ÔÓÙ·È. °È·Ù› ÎÚ›ÛË Â›Ó·È ·˘Ù‹, ‰ÂÓ Í¤ÚÂȘ Ò˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÍÂÏȯı›. ªÔÚ› Ó· ʤÚÂÈ ÂÎÏÔÁ¤˜, Î·È Û‡ÓÙÔÌ·. ªÂ ÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ‰ÔÌÒÓ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ı· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó; ™ÈÁ¿. ¶ÚÔ¤¯ÂÈ Ô “ÛÙ·˘Úfi˜” . ¡· ‰Ô‡Ì ÔÙ¤ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Ó· ÛËÎÒÛÔ˘Ó Î·È ÙÔÓ ÛÙ·˘Úfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ fiÙ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Ó· ˘Ô‰‡ÔÓÙ·È ÙÔÓ ª·˘ÚÔÁÈ·ÏÔ‡ÚÔ... ∞fi “Δ∞ ¡∂∞”

√ ∫›ÛÛ·‚Ô˜... Î·È Ô ŸÏ˘ÌÔ˜ √È ·ÏÈfiÙÂÚÔÈ ¤ÏÂÁ·Ó fiÙÈ “¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ·ÙÚ‡ÂÈ Î¿ı ÏËÁ‹” , fï˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ Î.Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ Î·È ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˘, Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ì¿ÏÏÔÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ· Î·È ÙÔ˘˜ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿. ∞˘Ùfi Ê¿ÓËÎÂ Î·È ¯ı˜, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û‡Û΄˘ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙÔ˘˜ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. ∞ÏÏÔ‡ Ô ¤Ó·˜, ·ÏÏÔ‡ Ô ¿ÏÏÔ˜. √ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ÚÔ‹‰ÚÂ˘Â Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ÛËÌÂ›Ô ·ÓÙ›ıÂÙÔ ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ηıfiÙ·Ó Ô ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘, ÂÓÒ Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ Ù˘¯·›· Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜ ‰ÂÓ ·ÓÙ¿ÏÏ·Í·Ó Ô‡Ù “¤Ó· ÁÂÈ·...!” . £. ∫. μ.

Δ¤ÛÛÂÚȘ ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜ Î·È ‰‡Ô ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ·ÛÊ·Ï›˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÛÙËÓ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· Ô˘ ÂÍ‹ÁÁÂÈÏÂ Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ¡ÔÛÔÎÔÌ›·. Δ· Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›· ‰ËÏÒÛÂˆÓ ·ÂÚÁ›·˜ ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙ Ù˘ “£” ÁÈ· ÈÛ¯Ó‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· fiÙ·Ó Û ¿ÏÏ· ªª∂ Ë ·ÂÚÁ›· ÌÂÚÈÎÒÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û ۇÓÔÏÔ 250 ·ÙfiÌˆÓ ÛÙËÓ ÚˆÈÓ‹ ‚¿Ú‰È·, ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËΠÂÈÙ˘¯‹˜! ∏ Ô˘Û›· fï˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÏÏÔ‡. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ¤ÍÈ ·ÂÚÁÒÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌfiÓÔ ¤Ó·˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹˜, ‰ËÏ·‰‹ ÌfiÓÔ ¤Ó· ̤ÏÔ˜ Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ·ÂÚÁ› ÎÈ ·˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó Ô Ù·Ì›·˜ Î. §ÂˆÓ. ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. ∏ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢™ Î. ºÔ‡ÏË ΔÛÈÒÌÔ˘ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢™ Î. ÷ڷӿ, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ηÓÔÓÈ΋ ¿‰ÂÈ· Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰ÂÓ ‰‹ÏˆÛ·Ó ·ÂÚÁ›·. √‡ÙÂ Ê˘ÛÈο Ù· ˘fiÏÔÈ· 4 ̤ÏË ÙÔ˘ ¢™. ™˘ÓÔÏÈο ·fi ¤Ó· 7ÌÂϤ˜ ¢™ ™ˆÌ·Ù›Ԣ, ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· ¤Ó·˜. √È ›‰ÈÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜, ηÏÔ‡Û·Ó ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ó·... Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›·, ÂÓÒ ˙‹ÙËÛ·Ó Î·È ·fi ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Ó· Û˘Ì·Ú·Ù·¯ı› ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÁÈ· Ó· ÌË Û˘ÚÚÈÎÓˆı› ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘. ΔÚ·ÁÈÎfiÙÂÚË Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜. ™ÙËÓ ÙÚ›ˆÚË ÛÙ¿ÛË Ô˘ ›¯Â ÂÍ·ÁÁ›ÏÂÈ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ÙÔ˘˜, Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ‹Ù·Ó ÌˉÂÓÈ΋. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·˘ÙÔ› ‰ÂÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô‡Ù Âͤ‰ˆÛ·Ó Ì·ÎÚÔÛÎÂÏ›˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË... ∞.º.

∞¿ÓÙËÛË ∑¤ÙÙ·˜ ∞¿ÓÙËÛË ÛÙ· ¯ıÂÛÈÓ¿ η˘ÛÙÈο Û¯fiÏÈ· Ù˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ ¡·Ù¿ÛÛ·˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ‰›ÓÂÈ Ë ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “™˘Ó‹ı˘ Ù·ÎÙÈ΋ Ù˘ Î. ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ Â›Ó·È Ó· ÌËÓ ··ÓÙ¿ Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜, ·ÏÏ¿ Ó· ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Ì ÁÚ·Ù¤˜ “ÊÈÏÔÏÔÁÈΤ˜” ‰ËÏÒÛÂȘ. ™ÙÔ ı¤Ì· Ì·˜: ™ÙÔ˘˜ 7 Ì‹Ó˜ Ë Ó¤· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ì¿˜ ··Û¯fiÏËÛ Ì ı¤Ì·Ù· Ó‡Ê˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘, ÁÈÔ˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Î·È ÁÔÓ¤· ‰ËÌÔÙÈ΋˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ (fiÏÔÈ Î·È Ì ·ÍÈÒÌ·Ù·). √È ‰‡Ô ÚÒÙÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·È Ó· ÛÈÙ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ. √ ¿ÏÏÔ˜, ÌfiÓÔ˜ ·˘Ùfi˜, Ó· ÌËÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ·Ó¿ÎÏËÛ˘ Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ÁÈ· ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ¿ ÙÔ˘, ‰È¯¿˙ÔÓÙ·˜ ·ÎfiÌË Î·È ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜. ¢ÂÓ ı· ÛÙ·ıÒ ÛÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ ı· ·Ó·‰Â›Íˆ ÙË ÓÔÔÙÚÔ›·, Ô˘ ÁÈ· ÙË ‰È΋ ÌÔ˘ ÔÏÈÙÈ΋ ËıÈ΋ Â›Ó·È ·Ôχو˜ ηٷ‰ÈηÛÙ¤·. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË ‰ËÌÔÚ·Û›·, ηÌÈ¿ ‚È·Û‡ÓË Î·È ÛÔ˘‰‹ (“ÚÂÌÔ‡Ú·” , ηٿ ÙËÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô) ‰ÂÓ Â›¯·. ÕÏψÛÙÂ, Ô ÌÂÈÔ‰fiÙ˘ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, Û٤ϯԘ Ù˘ ¡.¢., ‹Ù·Ó ·ÓÙ›ıÂÙÔ˜ ¿ÓÙÔÙ Ì ÙËÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ‹ ÌÔ˘ Ì ٷ ÎÔÈÓ¿ Î·È ÛÊÔ‰ÚfiÙ·ÙÔ˜ ·ÓÙ›·Ïfi˜ ÌÔ˘ ÛÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ (ÁÈ·Ù› Â›Ì·È ‚¤‚·ÈË fiÙÈ Ì ÙË ‰È΋ Ù˘ ÏÔÁÈ΋ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ „‹ÊÔ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ). ¡· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘ÌÂ, Â›Û˘, ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Û·˜, fiÙÈ ·Ó¿ÏÔÁË “˘fi‰ÂÈÍË” ÌÔ˘ ¤Î·ÓÂ Î·È Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ∫·Ô˘Ó¿˜. √‡ÙÂ Î·È ÂΛÓÔ˜ ηٿϷ‚ ÁÈ·Ù› Ë ·¢ı›·˜ ÚÔÌ‹ıÂÈ· η˘Û›ÌˆÓ ‰ÂÓ „ËÊ›ÛÙËΠ·fi Â̤ӷ Î·È ·fi ÙÔÓ Î. ªÔ˘Ï¿, ·ÊÔ‡ Ë ÚÔÌËı‡ÙÚÈ· Â›Ó·È “‰ÈÎÈ¿” Ì·˜. ∫·Ù¿ Ù· ÏÔÈ¿, ÁÈ· ÙȘ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ÙȘ ·ÌÔÈ‚¤˜ Ô˘ ·˘Ù¤˜ Û˘ÓÂ¿ÁÔÓÙ·È, ı· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÂÍËÁ‹ÛÂȘ. ™·˜ ·ÔÛÙ¤ÏÏÔ˘Ì ÙȘ 7 ÛÂÏ›‰Â˜ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÂÈÛËÁ‹ÛˆÓ, ÒÛÙ ӷ ‰È·ÈÛÙÒÛÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜, fiÙÈ Â›Ó·È ·ÓÔÌÔÈfiÙ˘˜ Î·È ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÌfiÓÔ Ù· ÔÓfiÌ·Ù·, ÔÈ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ Î·È Ô ÙfiÔ˜. ÕÚ·ÁÂ, Ô ·È‰ËÌfiÓˆ˜ ÛȈÒÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÈ Ï¤ÂÈ ÁÈ· fiÏ· ·˘Ù¿;”.


∞fi„ÂȘ 4

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 π√À§π√À 2011

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

¢›Î·ÈÔ˜ ·ÁÒÓ·˜ ‹ Û˘ÓÙ¯ÓÈ·Îfi˜ Â΂ȷÛÌfi˜; √ Î. ªÈ¯¿Ï˘ ª·Ù˙·‚›ÓÔ˜, ÚÒËÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ √‰ËÁÒÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ Δ·Í› & ∞ÁÔÚ·›ˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ “∞ƒ°ø”, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ ÔÏfiÎÏËÚË Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Á›ÓÂÙ·È Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ÌÈ·˜ ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Ù·Í› Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·. ∞ÂÚÁȷΤ˜ Â’ ·fiÚÈÛÙÔÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓ˜ ·fi ÔÚ›˜ Ì ْ ·˘ÙÔΛÓËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ fiψÓ, ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡˜ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ, ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ Î·È ‰ÈÔ‰›ˆÓ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡, ˘ÚfiÏËÛË ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ (∏Ú¿ÎÏÂÈÔ) Î.Ï. °È·Ù› ÂÍÔÚÁ›ÛÙËÎ·Ó ÙfiÛÔ Ôχ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ Ù·Í› Û’ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·; °È·Ù› ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ¤Ó·˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ·fi ÙË ÌÂÙ·Ôϛ٢ÛË Î·È ÌÂÙ¿, ·ÁÓÔÒÓÙ·˜ ÙÔ “ÂÚ›ÊËÌÔ” ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ Ù·Í›, ÌˉÂÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÙËÓ fiÔÈ· ˘ÂÚ·Í›· ÌÂÙ·‚›‚·Û˘ ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ Î·ËÏ¢fiÓÙÔ˘Û·Ó Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙˆÓ Ù·Í›! ∫È ·˘Ù‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ë ·ÒÏÂÈ· Ù˘ ˘ÂÚ·Í›·˜ Â›Ó·È Ë ·ÈÙ›· ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙˆÓ Ù·Í›. ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ ÔÈ Ù·ÍÈÙ˙‹‰Â˜ ›¯·Ó ¤ÚıÂÈ ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ˘Ô˘ÚÁfi ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î. ƒ¤·, ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË (;) ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜. ∂›Ó·È fï˜ Â›Û˘ ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ Ë Û˘Ìʈӛ· ·˘Ù‹ Î·È ÙÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ· Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿ÛÙËΠÁÈ· Ó· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ Ù˘, ÌfiÓÔ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ‰ÂÓ ¤ÊÂÚÓ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô, ·ÊÔ‡ Ù· ÏËı˘ÛÌȷο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ¤ıÂÙ ÙfiÛÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó·£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂ÏÏ¿‰·, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ··ÁfiÚ¢·Ó ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ó¤ˆÓ ·‰ÂÈÒÓ Û fiÏË ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·! Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÙÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ· ƒ¤· “ηٷÚÁÔ‡Û fiÏ· Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙ· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÂȉÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜ Ô‰‹ÁËÛ˘ ∂È‚·ÙÈÎÔ‡ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ÃÚ‹Û˘ (∂¢Ã) ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Î·È Î¿ı ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ (ı· ›Û¯˘Â ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·). ∂›Û˘, ÂÙ·ÈÚ›˜ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÌÔÚÊ‹˜ (∞.∂., ∂¶∂, √.∂., ∂.∂.) ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ¿‰ÂȘ Ù·Í›, fiˆ˜ Î·È Ù· Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¢È¿Ù·ÁÌ· ƒ¤·, ı· ·ÔÙÚÂfiÙ·Ó Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÏÈÁÔˆÏ›ˆÓ ‹ ÌÔÓÔˆÏ›ˆÓ, ·ÊÔ‡ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓfiÙ·Ó ‰È¿Ù·ÍË Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·Ó¿ ¤‰Ú· ‰ÂÓ ı· ÍÂÂÚÓÈfiÙ·Ó ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÔÛÔÛÙfi (5% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ ·‰ÂÈÒÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ‹ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, 10% ·ÏÏÔ‡)”. ∞fi ¿ÚıÚÔ Ù˘ §È¿Ó·˜ ™˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ ÛÙËÓ ∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›· Ù˘ 10/6/2011, Ì ÙÔÓ Â˘ÚËÌ·ÙÈÎfi Ù›ÙÏÔ “ŒÌÂÈÓ ·fi Ï¿ÛÙÈ¯Ô Ë ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ Ù·Í›”. ∂› ÙÔ˘ Ú·ÎÙ¤Ô˘ ‰ËÏ·‰‹ ›¯·Ì ÌÈ· ÎÔÚÔ˚‰›· ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ·ÊÔ‡ “‚·ÊÙ›Û·Ó”ˆ˜ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Î·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ Ù·Í›. ™˘ÓÂÒ˜ Ë ·Î‡ÚˆÛË Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ ·fi ÙË Ó¤· ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ, Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ÂΉ‹ÏˆÛË ÌÂٷ̤ÏÂÈ·˜ ÚÔ˜ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ·Ú¿ Ì ÂÌ·ÈÁÌfi ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ Ù·Í›. ∞˘Ù¤˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ƒ¤· Â›Ó·È Ô˘ ·Î˘ÚÒÓÔ˘Ó Î¿ı ‰›Î·ÈÔ ·’ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Ù·Í› Î·È ÙÔÓ ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ó Û ηı·Ú¿ Û˘ÓÙ¯ÓÈ·Îfi

Â΂ȷÛÌfi Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÌfiÚˆÓ Ì·‡Ú˘ ·ÁÔÚ·ˆÏËÛ›·˜ ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ! °È·Ù› ·Ó ÙÔ˘˜ ÂӉȤÊÂÚÂ Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÔÈÔÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÈ‚·ÙÈÎfi ÎÔÈÓfi fi¯È ÌfiÓÔÓ ‰ÂÓ ı· ‰Â¯fiÓÙÔ˘Û·Ó ÙËÓ ¿ÚÛË ÙˆÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ ÛÙËÓ ÂȉÈ΋ ¿‰ÂÈ·, ·ÏÏ¿ ı· ˙ËÙÔ‡Û·Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ’ ·˘Ù‹, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙËÓ Â·Ú΋ ÁÓÒÛË ÌÈ·˜ ͤÓ˘ ÁÏÒÛÛ·˜, ÙÔ ·ÔÏ˘Ù‹ÚÈÔ Ï˘Î›Ԣ Î·È ¿ÏÏ·. ŒÙÛÈ fï˜ ı· ÂÚÈÔÚÈ˙fiÙ·Ó ÙÔ ·ÁÔÚ·ÛÙÈÎfi ÎÔÈÓfi ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È “ÎÚÔÎԉ›ÏÈ·”Ù· ‰¿ÎÚ˘· Ô˘ ¯‡ÓÔ˘Ó ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ Ù·Í› ÁÈ· ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ¿ÚÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿. °È·Ù› ·Ó ÙÔ˘˜ ÂӉȤÊÂÚ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ ı· ›¯·Ó Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ì ÙÔÓ Î. ƒ¤· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙÔ˘˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ οı ÌÔÚÊ‹˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ‰Èη›ˆÌ· ·ÁÔÚ¿˜ ·‰ÂÈÒÓ. ŒÙÛÈ fï˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ¿‰ÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜! ∞Í›˙ÂÈ Ó· ı˘ÌËı› ηÓ›˜ ˆ˜ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÛÙ· Ù·Í› ÚԂϤÊıËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·’ ÙÔ ¡fiÌÔ μÂÚÂÏ‹ ÚÈÓ ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ 2004. ªfiÓÔ Ô˘ ÙfiÙ ·˘Ù¤˜ ı· Á›ÓÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ Ù·Í› Î·È ‰ÂÓ Â›¯·Ó ‰Èη›ˆÌ· ·ÁÔÚ¿˜ ·‰ÂÈÒÓ ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔÓ Ù· Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ̤¯ÚÈ 2 ¿‰ÂȘ ·Ó¿ ȉÈÔÎÙ‹ÙË! √ ¡fiÌÔ˜ μÂÚÂÏ‹ ÂÈÛ‹Á·Á Â›Û˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂȉfiÙËÛË ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Ù·Í› ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ Ó¤ˆÓ ·‰ÂÈÒÓ ·Ó¿ ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·! ∞·ÁfiÚ¢ÛË Ô˘ ‰È·ÈˆÓ›ÛÙËΠ̠‰È¿ÊÔÚ˜ ÙÚÔÔÏÔÁ›Â˜ Ò˜ ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚÔÔÏÔÁ›·, Ô˘ ··ÁfiÚ¢ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ó¤ˆÓ ·‰ÂÈÒÓ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·, ›¯Â ˆ˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi Ù˘ ·Ù¤Ú· ÙÔÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù˘ ¡.¢. Î. ¡ÂÚ¿ÓÙ˙Ë Î·È „ËÊ›ÛÙËΠÔÌfiʈӷ ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ! ∏ ÙÚÔÔÏÔÁ›· Ì¿ÏÈÛÙ· ·˘Ù‹ ›¯Â „ËÊÈÛÙ› Ï›ÁÔ˘˜ ÌfiÏȘ Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ ÙÔ˘ ÙfiÙ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÛÙË ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ!!! ™‹ÌÂÚ· Ë ¡.¢. ÛÙËÚ›˙ÂÈ ·Ó·Ê·Ó‰fiÓ ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Ù·Í›, Û˘ÓÂ‹˜ ÛÙË ÏÔÁÈ΋ ¡ÂÚ¿ÓÙ˙Ë, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰ËÏÒÓÂÈ Î·È ˘¤ÚÌ·¯Ô˜ Ù˘ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ fi¯È ÌfiÓÔÓ ÙˆÓ Ù·Í›, ·ÏÏ¿ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ! ∞Ó ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÓËÌÂ›Ô „ËÊÔıËÚ›·˜, ˘ÔÎÚÈÛ›·˜ Î·È ‰ÈÁψÛÛ›·˜, ÙfiÙ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÔ‚·Úfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ „˘¯È·ÙÚÈ΋ ÂÈÛÙ‹ÌË. ΔȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Ù·Í› fï˜, ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Î·È Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜. ∂›Ó·È ηْ ·Ú¯‹Ó ηٷÓÔËÙfi, ·ÊÔ‡ Ë Ï¤ÍË Î·È ÌfiÓÔÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË, ÙÔ˘˜ ÚÔηÏ› ·ÏÏÂÚÁ›·. ™Â ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ·Ó¿ÁÓˆÛË fï˜ ÙˆÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÔ‚·Ú¿ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο. “ªÂ ÙËÓ ÂÍfiÓÙˆÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Ù·Í› Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Ó· ‚¿ÏÂÈ fi‰È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÛÙÔ ÊÈϤÙÔ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ·ÁÔÚ¿˜. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ı· Â›Ó·È Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› ÛÙ·‰È·Î¿ ÙÔ Ù·Í› Û ›‰Ô˜ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ ÁÈ· ÙÔ Ï·fi, ÂÓÒ ÔÈ ÌÈÛıˆÙÔ› Ô‰ËÁÔ› Ô˘ ı· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ı· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó Û ηıÂÛÙÒ˜ Á·Ï¤Ú·˜...”ϤÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ∫.∫.∂. ÛÙȘ 18/7/2011. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ ÎÈÓÂ›Ù·È Î·È Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡: “ªÂ ÙȘ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, ÂÍÔÓÙÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÌÈÎÚÔ˚‰ÈÔÎً٘ Ù·Í› Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÔÏÈÁÔÒÏÈÔ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô,

·fi ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ı· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È ı· ·Ú¤¯Ô˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ì ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ˜ ·ÎfiÌ· ÙÈ̤˜...”ÛÙȘ 19/7/2011. ¶·Ú·‚Ϥˆ Ù· ÂÚ› ÂÍfiÓÙˆÛ˘ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔ˚‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ÁÈ·Ù› ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ Ù·ÍÈÙ˙‹‰Â˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ì ÙÔÓ Î. ƒ¤· Ó· “·˘ÙÔÎÙÔÓ‹ÛÔ˘Ó” ·ÏÏ¿ Û ηϋ ÙÈÌ‹, ÌÔÛ¯ÔÔ˘ÏÒÓÙ·˜ ÙȘ ¿‰ÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Î·È ÎÚ·ÙÒ Ù· ÂÚ› “Á·Ï¤Ú·˜”. ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ fiÛ· ̤ÏË ‹ ÛÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÁ·ÛÙ› ˆ˜ Ô‰ËÁÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÛÙ· Ù·Í›, ·ÏÏ¿ Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÔÏÏÔ›. °È·Ù› ·Ó ‹Ù·Ó ÔÏÏÔ›, ÙfiÙ ı· ‹ÍÂÚ·Ó Û›ÁÔ˘Ú· ˆ˜ Ë “Á·Ï¤Ú·” ˙ÂÈ Î·È ‚·ÛÈχÂÈ Â‰Ò Î·È ¿Ú· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ù·Í›! ∂ÍÔÓÙˆÙÈΤ˜ ‰ˆ‰ÂοˆÚ˜ ‚¿Ú‰È˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿, ÚÂfi ¤Ó· ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ‹ ‰‡Ô ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη ÙÔ Ì‹Ó·, Ù· ¤ÓÛËÌ· fiÙ·Ó ÏËÚÒÓÔÓÙ·È, Ù· ÏËÚÒÓÂÈ Ô Ô‰ËÁfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ·’ fi,ÙÈ ÙÔ˘ Ì›ÓÂÈ, ·ÊÔ‡ ‰ÒÛÂÈ ÚÒÙ· ÙË ÌÈÛ‹ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ›ÛÚ·ÍË ÛÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË ‹ ·ÊÔ‡ ÏËÚÒÛÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ (1000ú ÌËÓÈ·›ˆ˜) ‹ ·ÔÎÔ‹ ‚¿Ú‰È·˜ (3040ú ËÌÂÚËÛ›ˆ˜) ÎÈ ·ÊÔ‡ ÏËÚÒÛÂÈ Î·È Ù· ÂÙڤϷȷ Ô˘ ¤Î·„ ÛÙË ‚¿Ú‰È· ÙÔ˘. ŸÛÔ ÁÈ· ÌÂÚÔο̷ÙÔ... fi,ÙÈ ÂÚÈÛÛ¤„ÂÈ ·’ fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ! °È· ¿‰ÂȘ, ‰ÒÚ· Î·È Î¿ı ÏÔÁ‹˜ ÂȉfiÌ·Ù· Ô˘ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, Ê˘ÛÈο Ô‡Ù ÏfiÁÔ˜! ∞Ó ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È “ηıÂÛÙÒ˜ Á·Ï¤Ú·˜” Û‡ÓÙÚÔÊÔÈ, ÙfiÙ ÔÈÔ Â›Ó·È; °È’ ·˘Ù‹ ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË “‰Ô˘Ï›·” Û‡ÓÙÚÔÊÔÈ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, ı· ‚Á¿ÏÂÙ ηÌÈ¿ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË; ªÈ· ¯·Ú¿ Ù· ϤÙ ÂΛ ÛÙËÓ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ÁÈ· Ù· ÌÔÓÔÒÏÈ·, ÙËÓ ÂÍfiÓÙˆÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚÔ˚‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Î.Ï. •Â¯Ó¿Ù fï˜ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·: ¶ˆ˜ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ Ú¿ÁÌ· Ë ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ë È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÎÈ ¿ÏÏÔ Ú¿ÁÌ· ÙÔ Ó· ÛÙÂÚ›˜ ·fi οÔÈÔÓ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó’ ·Û΋ÛÂÈ ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· Ô˘ ¤Ì·ı ӷ οÓÂÈ, ÂχıÂÚ· Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ÏËÚÒÓÂÈ “ÓÙ·‚·Ù˙ÈÏ›ÎÈ·” ÁÈ’ ·˘Ùfi. ™ÙÔ Î¿Ùˆ οو Ù˘ ÁÚ·Ê‹˜ Ë ··ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Â›Ó·È Ê·ÛÈÛÌfi˜! ÕÊËÛ· ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¤Ó· ·ÏËıÈÓfi ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi: ¶ÚÈÓ ·fi 5 ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ¤Ó·˜ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ Ù·Í› (ÚÒËÓ Ó·˘ÙÈÎfi˜) ›¯Â ‚¿ÏÂÈ ˆÏËÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘. ™ÙËÓ È¿ÙÛ· ÊËÌÔÏÔÁ‹ıËΠˆ˜ ÙÔ˘ ¤‰ÈÓ·Ó 280.000ú ÁÈ· Ó· ÙÔ Ô˘Ï‹ÛÂÈ (·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·È ¿‰ÂÈ·). ™ÙËÓ Â‡ÏÔÁË ÂÚÒÙËÛË Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÙÔ ¤‰ˆÛ Û ٤ÙÔÈ· ÙÈÌ‹, ÂΛÓÔ˜ ·¿ÓÙËÛ ΢ÓÈÎfiٷٷ: ∂ÁÒ ÁÈ· Ó· ÙÔ ‰ÒÛˆ, ı¤Ïˆ Ó· ÌÔ˘ ÛοÛÔ˘Ó 300 ÛÙË Úfi‰· Î·È ÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ!!! ∏ ÊÚ¿ÛË ·˘Ù‹ ‰Â›¯ÓÂÈ ÍÂοı·Ú· ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Ù·Í›!”.

√È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ··ÓÙÔ‡Ó √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“™Â ÚÂÔÚÙ¿˙ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Û·˜ ÛÙȘ 17/7/2011 ÛÂÏ. 22 Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ë ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î. ∫ÂοÙÔ˘, Ë ÔÔ›· ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‰ÈÂÚ¢ÓÔ‡Û ٷ ·›ÙÈ· Ù˘ ηٷÁÁÂÏ›·˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ‰È·ÈÛÙÒÛ·Ì Ì χË ÙË

‰ÈÔÏ›ÛıËÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ Û ¤Ó· ÓÙÂÏ›ÚÈÔ Ï·ÛÔÏÔÁ›·˜ Î·È Û˘ÎÔÊ¿ÓÙËÛ˘ ηٿ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ. ∞ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ ÙË ÛÎÔÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ Î. ¡ÙfiÎÔ˘ Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÈ Ù· ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈο ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ·˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÒÛÙ ӷ ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ··Ú¿‰ÂÎÙË ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ. £· ı¤Ï·Ì fï˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÌÈ· Û‡ÓÙÔÌË ·¿ÓÙËÛË ÛÙ· „‡‰Ë Î·È ÙȘ Û˘ÎÔÊ·Óٛ˜ ÙÔ˘. ∫·Ù’ ·Ú¯¿˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ „¤Ì· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÁÂÏÔ›Ô˘ Ó· ÂÈηÏÂ›Ù·È Ô ˘Ô‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÂÏÏÈ›˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˘˜, ΢ڛˆ˜ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ Êfi‚Ô˘ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ. ªÔÚ› Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ó· ÈÛÙ¤„ÂÈ ÛÔ‚·Úfi˜ Î·È ÓÔ‹ÌˆÓ ¿ÓıÚˆÔ˜ fiÙÈ ÔÈ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÂÂȉ‹ ÊÔ‚fiÓÙÔ˘Û·Ó ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ‰ÂÓ ÙËÚÔ‡Û·Ó ÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÂÓÒ ÔÈ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ ÙÔ ÙËÚÔ‡Û·Ó ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Ì·˜ ÊÔ‚fiÓÙÔ˘Û·Ó; ∂›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÔÌÔÏÔÁ› ‰ËÌfiÛÈ· Ô Î. ¡ÙfiÎÔ˜ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ·ÓÙÈÏ‹ÊıËΠÙËÓ ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙË ·Ô˘Û›· ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ¿Ú¯ÈÛ ÙÔ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ·˘Ùfi ¯¿ÚË Î·Ù·ÁÁÂÏÈÒÓ Ï˜ Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ Î·È ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜; ∂›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÂÈÎÔÓÈΤ˜ ·Ó·ÚÚˆÙÈΤ˜ ¿‰ÂȘ fiÙ·Ó ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ôχ ηϿ fiÙÈ ·ÎfiÌ· Î·È ÔÈ ¿‰ÂȘ ÌÈÎÚ‹˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Ô˘ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·Ú·¤ÌÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ¤ÏÂÁ¯Ô Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ; ∂›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÈÛÙ¤„ÂÈ Î·Ó›˜ „¤Ì·Ù· ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ fiÙÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÔÓfiÌ·ÙÈ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ‹Ú ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ¿‰ÂÈ· ÙËÓ Ë̤ڷ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ fiÙ·Ó fiÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ë̤ڷ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È Â›ÛËÌË ·ÚÁ›·; ∂ÈÏÈÎÚÈÓ¿ Ï˘ԇ̷ÛÙÂ, ÁÈ·Ù› ÙËÓ ¿ıÏÈ· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Ô Î. ¡ÙfiÎÔ˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ÙËÓ Î·Ï‡„ÂÈ Ì ¿ıÏÈ· „¤Ì·Ù· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¿ÌÂÛ· Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘ ÛÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›·. ∂Âȉ‹ ÂÎÙfi˜ ·fi ·ÁÓÒÌˆÓ Â›Ó·È Î·È ·ÌӋ̈Ó, ·Ï¿ Ó· ÙÔ˘ ı˘Ì›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ô˘ Û˘ÎÔÊ·ÓÙ› Ì ·˘Ù¿ Ù· „¤Ì·Ù· Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ Ì ‰Âο‰Â˜ ÒÚ˜ ˘ÂÚˆÚ›·˜ ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛ·Ó Ù·¯‡Ù·Ù· ·ÔÁڷʤ˜, Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ¯ÚÂÒÓ Î·È ÛˆÚ›· ¿ÏÏˆÓ ÂÎÎÚÂÌÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ Ô˘ Ù·Ï¿ÓÈ˙·Ó ÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. ∂›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÚÈÓ Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ·ÔÏÔÁÈÛÌfi Ó· Â·›ÚÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÏÂfiÓ·ÛÌ· Î·È ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ. Δ¤ÏÔ˜, Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ·˘ı·›ÚÂÙ˜ ·Ô˘Û›Â˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÁÂÓÈ·ÂÈ Î·È ÌÂÁ·ÏÔÔÈ› ηٿ ÙËÓ ÚÔÛÊÈÏ‹ ÙÔ˘ ̤ıÔ‰Ô Ô Î. ¡ÙfiÎÔ˜ ÚÔÛ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÔ˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· ı¤Ï·Ì ӷ Û·˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ì ˆ˜ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ‹Ú ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Î·È Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î. ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ ÒÛÙ ӷ ‰È¢ıÂÙËı› ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÔÏÈÁfiˆÚˆÓ ·‰ÂÈÒÓ ·Ô˘Û›·˜ ÙˆÓ ˘·ÏϋψÓ. √Ê›ÏÔ˘Ì ӷ ÔÌÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi ÛÔ‚·Úfi Î·È ÁfiÓÈÌÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Î·Ù·Ï‹Í·Ì Û ¤Ó· ‰È·Ê·Ó‹ Î·È ·ÍÈfiÈÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ·‰ÂÈÒÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÎÌˉÂÓ›˙ÂÈ ÙȘ fiÔȘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÚ‚ÏÒÛÂȘ Î·È ·‰˘Ó·Ì›Â˜”.

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ ñ TËÏ. 800-11-35000


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ∂›Ó·È ÔÈ ÂÎÙÒÛÂȘ ΛÓËÙÚÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· οÓÂÈ ·ÁÔÚ¤˜ ·˘Ù‹ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô; πˆ¿ÓÓ˘ ∑¿ÓÔ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜

“•¤ÚÂÙ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ·˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ·ÓÙÔ‡. ŒÙÛÈ ÔÈ fiÔȘ ÂÎÙÒÛÂȘ fiÛÔ ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È Â¿Ó Â›Ó·È, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈηӤ˜ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ” .

ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫Ï›ÎÔ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜

“¶ÂÚÓ¿Ì ‰‡ÛÎÔÏ·. ŸÌˆ˜ ÂÎÙÈÌÒ fiÙÈ ÔÈ ÂÎÙÒÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Î·Ï¤˜, ı· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ·ÚÎÂÙfi ÎfiÛÌÔ ÁÈ· Ó· „ˆÓ›ÛÂÈ. £· Â›Ó·È Ì›· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·˘Ù‹ Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 π√À§π√À 2011

/5

Δ· ÚÔÛˆÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÂÚ·ÛÙ› ∏ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË Ù˘ Û˘ÌÌÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÏËÛÙÒÓ ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÚÔηÏ› ÔÚÁ‹ Î·È ·Á·Ó¿ÎÙËÛË ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË, ΢ڛˆ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ‚¿Ó·˘Û˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ·Ó‹ÌÔÚ· ¿ÙÔÌ·. ∏ ÌË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ·˘ÙÒÓ -fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ϤÔÓ ·fi ÔÏÏÔ‡˜‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· “ÛÎÔÓÙ¿ÊÙÂÈ” ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÂÚ› ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ. √È ∞Ú¯¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· -Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó- ¿ÚÛ˘ Ù˘ ··ÁfiÚ¢Û˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛ˘ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ ÂΛÓÔÈ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó, ÌÂÙ¿ ÙË Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘˜, fiÙÈ Ë ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘˜. ∂Ӊ¯Ô̤ӈ˜ Ë ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ÙÔ˘˜ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ ·ÓÂÍȯӛ·ÛÙˆÓ ˘Ôı¤ÛˆÓ. ∏ ‰Ú¿ÛË Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ Û˘ÌÌÔÚ›·˜ ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·. ÕÏψÛÙÂ, ·˘Ùfi ¤Î·Ó·Ó. ΔÚÔÌÔÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ·ÓıÚÒÔ˘˜. √È Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ›ÁÌ· ȉÂÔÏÔÁ›·˜ ‹ ÙÈ̈ڛ·˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∂›Ó·È ¿ÎÚˆ˜ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙËÓ fiÔÈ· ∞Ú¯‹ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜, ÚÈÓ Î·Ù·‰ÈηÛÙÔ‡Ó ÙÂÏÂÛ›‰Èη ·fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË.

Œ¯Ô˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Ù· „ÈÏ¿ ¤Ú·Û ¯ı˜ Ë Â›‰ËÛË, ˆ˜ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÚÔ¯ÒÚËÛ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ΔÂÙ¿ÚÙË Û ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ Ó¤Ô˘ ·ÛÊ·ÏÙÔÙ¿ËÙ· ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ Ô‰Ô‡ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ, ÌÂٷ͇ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·È ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. ∏ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·˘Ù‹ ¤ÚÂ ӷ ›¯Â Á›ÓÂÈ ÚÈÓ Î¿ÌÔÛÔ˘˜ Ì‹Ó˜, ÙfiÙ Ô˘ ‰fiıËÎÂ Î·È Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·. ∫¿ÏÈÔ fï˜ ·ÚÁ¿, ·Ú¿ ÔÙ¤... ªÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÏÔÈfiÓ, Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ì ˆ˜ ÔÈ ‰È·ÁÚ·ÌÌ›ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ‰È·‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ Â˙ÒÓ ¤¯Ô˘Ó Û‚ËÛÙ›. ∞Ó ÚÔÛı¤ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ÙÚ‡˜ ·ÎfiÌ·, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÛÙËÓ Ô‰fi μÏ·¯¿‚· ÌÂٷ͇ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, ÙfiÙ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛÙ ˆ˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÎÈ ¿ÏÏ· ...ÌÂÚÂ̤ÙÈ· Ó· οÓÂÈ.

Δ. ∫.

Δ·Ï·ÈˆÚ›·

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

∞Ï› ∂Ì¿ÓÙ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜

“™‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô ÎfiÛÌÔ˜ ËÁ·›ÓÂÈ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÂÈ, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù·” .

∞Ï› ∂Ì¿˜

∂È̤ÓÔ˘Ó ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ Ù·Í› Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜, Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ‰ÂÓ ÚÔηÏÔ‡Ó ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙ· ̤۷ Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Î·È Ì ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. ¶ÚÔ¯ı˜ ÙÔ Úˆ›, fï˜, 500 ÂÚ›Ô˘ Ù·Í› ·fi ÔÏfiÎÏËÚË ÙË £ÂÛÛ·Ï›· “·Ú¤Ï˘Û·Ó” ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, Ì ÙȘ ÎfiÚÓ˜ Ó· “ÙÚ˘Ô‡Ó” ·˘ÙÈ¿ Î·È ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ Î¿„· ·fi ÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ˙¤ÛÙË Ó· ‰ÔÎÈÌ¿˙Ô˘Ó ·ÓÙÔ¯¤˜ Ô‰ËÁÒÓ Î·È Â˙ÒÓ, ÓÙfiÈˆÓ Î·È ÂÈÛÎÂÙÒÓ. √È È‰ÈÔÎً٘ Ù·Í› ¤¯Ô˘Ó οı ‰Èη›ˆÌ· Ó· ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ fiÔÈˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. ∞˜ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó, fï˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰ÔÎÈÌ¿˙Ô˘Ó Ù· Ó‡ڷ Î·È ÙȘ ·ÓÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Î·ÏÒ˜ ‹ ηÎÒ˜ ÔÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ̤۷ Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. μ.∫.

ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜

“√ ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù·. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ. À¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ‰˘ÛÎÔÏ›· Û fiÏÔ˘˜ Ì·˜. √È ÂÎÙÒÛÂȘ ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë ‚ÔËıÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù·” .

∞ÔÙÚÔÈ·ÛÌfi˜ ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÔ¿ÛÂÈ ·ÎfiÌË Ô ıfiÚ˘‚Ô˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ™Ù·ÁÈ·ÙÒÓ ·fi ÙË ‰Ú¿ÛË ·ÁÓÒÛÙˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÍÔÓÙÒÓÔ˘Ó Ì ÊfiϘ ·‰¤ÛÔÙ· Û ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È Î·ÙÔÈΛ‰È· Û ȉÈÔÎÙËۛ˜ ȉȈÙÒÓ. √È Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó Â‰Ò Î·È ¤Ó· Ì‹Ó· Î·È Ì¤¯ÚÈ ÚÈÓ ÌÈ·

‚‰ÔÌ¿‰· Ë ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ·ÁÓÒÛÙˆÓ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û Ï‹ÚË ÂͤÏÈÍË. ¢Ú¿ÛË, Ë ÔÔ›· ÌfiÓÔ ·ÔÙÚÔÈ·ÛÌfi ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È Â·ÁÚ‡ÓËÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘. “∂Ï›˙Ô˘Ì ÎÈ Â˘¯fiÌ·ÛÙ ӷ Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ Ô˘ ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ Û ٤ÙÔÈ· ıÏÈ‚ÂÚ¿ ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ Ì·˜ ÓÙÚÔÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜ Î·È ÛÎÈ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ °. °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ·˜. £· Â›Ó·È fï˜; °.•.

∂Ï¿¯ÈÛÙ˜ ‰ˆÚ¤˜ ∫·È ·Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Ó, ÙfiÙ ٷ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ı· ηٷʇÁÔ˘Ó ÛÙȘ ¯ÔÚËÁ›Â˜ ·fi ÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜. ∞˘Ùfi ϤÂÈ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ·ÔÚ›·˜ ¿ÍÈÔ, ÔÈÔ˜ ȉÈÒÙ˘ ı· ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ Û ÌÈ· Û¯ÔÏ‹ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎÒÓ ÛÔ˘‰ÒÓ. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ı· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó Û ÙÌ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ È·ÙÚÈ΋˜, Ì˯·ÓÔÏfiÁˆÓ, ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜. ∫·È Ù· ˘fiÏÔÈ·; ∞ÏÒ˜ ı· Ê˘ÙÔ˙ˆÔ‡Ó... ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÌÈÏ¿ÂÈ Î·È ÁÈ· ‰ˆÚ¤˜. ∞Ï‹ıÂÈ· fiÛ˜ ‰ˆÚ¤˜ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ¶·ÓÂ-

30ÂÙ›·˜

¶Úfi EÈ̤ÏÂÈ·: £ANA™H™ K. BO°IATZH™ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂§∂¡∏ πø∞¡. ™Δ∞ª√À§∏ °πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

ΔÂÚ¿ÛÙȘ ˘Úη˚¤˜ ÛÙË ª·Î‰ÔÓ›· “¶ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ¤Í·ÚÛË ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÔÈ ˘Úη˚¤˜ Û‹ÌÂÚ· Û fiÏË ÙË μfiÚÂÈÔ ∂ÏÏ¿‰· ÂÍ ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÒÓ ·Ó¤ÌˆÓ. ∫·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ‰¿ÛË, ÎÈÓ‰‡Ó„·Ó ¯ˆÚÈ¿ Î·È ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ˘Úη˚¤˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÎfiÌ· Û ÂͤÏÈÍË” .

¶ÔÏ˘ÂıÓÈΤ˜ ÂÌÔÚÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜ ı· ȉڇÛÔ˘Ó ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· “¶ÔÏ˘ÂıÓÈΤ˜ ÂÌÔÚÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó, Ì ÙËÓ ·ÓÔ¯‹ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÙËÓ “¿ÏˆÛË” ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ‹ “ÛfiÈÓÁÎ - Û¤ÓÙÂÚ˜” ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔ ∞ÙÙÈ΋˜. Δ· ·Ú·¿Óˆ ηٷÁÁ¤ÏıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÛÙÔ Δ∂∂ Ë ¡¤· ∫›ÓËÛË ∂ÌfiÚˆÓ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ıËÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ Ù¿ÍÂˆÓ Â› Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ” .

º.™.

ºıÔÚ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ΔËÓ ¿ÌÂÛË ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÚÎÂÙÒÓ Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ· ÊıÔÚÒÓ Î·È Î·ÎÔÙ¯ÓÈÒÓ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Û ÛËÌ›· ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÔÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜ Ô‰ËÁÔ› Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ Î·È ÌË ‰ÚfiÌÔ˘˜. √È ›‰ÈÔÈ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ¿ÌÂÛÔ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÚfiÎÏËÛ˘ ÙÚÔ¯·›Ô˘ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÔÏÏÔ› ÙÔ‡ÙË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÂÈÛΤÙ˜ Ô‰ËÁÔ›, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ Î·È Ù· ÂÈΛӉ˘Ó· ÛËÌ›· ÙÔ˘˜. √È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÙÔ‡ÙË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤Ó˜ Î·È ¯Ú‹Ì·Ù· ‰‡ÛÎÔÏ· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·È. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ηٷÚÙ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi, ηıÒ˜ Â›Ó·È ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ϤÔÓ Ë ·Ó¿ÁÎË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÔÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. μ.∫.

22 πÔ˘Ï›Ô˘ 1981

ÛÙ· Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÌËÙ¤Ú·. ∞fi ¿ÏÏË ËÁ‹ fï˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ë ÁÂÚÌ·Ó›‰· ÂΉ‹ÏˆÛ ÙËÓ ÚfiıÂÛË Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ‚Ú¤ÊÔ˜, ÊÔ‚Ô‡ÌÂÓË ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ù˘, ·ÏÏ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ Û ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ›¯·Ó ÙËÓ ‰È·‚‚·›ˆÛ·Ó fiÙÈ ‰¤¯ÔÓÙ·È Ì ¯·Ú¿ ÙÔ ·È‰› ÛÙÔ ∫›ÂÏÔ” . ΔÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÁÈ· ¤Ó·Ó ·ÎfiÌË ‚ÔÚÂÈÔ˚ÚÏ·Ó‰fi ·ÂÚÁfi ›ӷ˜ “√ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ ª·›Ë˙ ÙÔ˘ ªÂÏÊ¿ÛÙ, ∫È¤Ú·Ó ¡Ùfi¯ÂÚÙ˘ Ì‹Î ۋÌÂÚ· ÛÙËÓ 61Ë Ì¤Ú· ·ÂÚÁ›·˜ ›ӷ˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛı› Ë È‰ÈfiÙ˘ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ πƒ∞ Î·È Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ·fi fiÛ· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó Ì ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ·ÂÚÁÔ‡˜

›ӷ˜, Â›Ó·È ·›ı·ÓÔ Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ˙‹ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi 24 ÒÚ˜”. ∞˘Í¿ÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ 100% Ù· ‰¿ÓÂÈ· ÛÙÂÁ¿Ûˆ˜ “√ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۋÌÂÚ· Ù· ÂÍ‹˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ ÙˆÓ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·ÙÔ¸·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ ÙÔ˘ μ’ ∞ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜” .

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ 1943: ¢È·ÎfiÛȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ï·Ô‡ ÛÙËÓ Î·Ù¯fiÌÂ-

™Â ÌÂÁ¿ÏË ˙‹ÙËÛË ÙÔ ‚Ú¤ÊÔ˜ Ù˘ ÁÂÚÌ·Ó›‰·˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙÚÈ·˜ ““¶ÔÏÈÔÚ΋ıËΔ ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ¯ı˜ ·fi ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ· ¿ÙÂÎÓ· ˙¢Á¿ÚÈ· Ô˘ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËÎ·Ó fiÙÈ Ë ‰ÂηÂÓÓÈ¿¯ÚÔÓË ÁÂÚÌ·Ó›‰· ¶fiÏ· ¶¤ÙÚ· ‹Ù·Ó ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓË Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ·È‰› Ù˘. ∏ ›‰È· fï˜ ·ÚÓ‹ıËΠÂ›ÌÔÓ· fiÙÈ Â›¯Â ÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Î·È ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ·Á·¿ÂÈ ÙÔ ·È‰› Ù˘, ÎÈ fiÙÈ Â›Ó·È ·Ê¿ÓÙ·-

ÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·; ∂Ï¿¯ÈÛÙ˜...

ÓË ∞ı‹Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó Ì·¯ËÙÈ΋ ‰È·‰‹ÏˆÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ Ó· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›· ÔÏfiÎÏËÚË ÙË μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰· ˆ˜ ÙÔÓ ∞ÍÈfi. ∂ηÙfi ‰È·‰Ëψ٤˜ ÓÂÎÚÔ› ÛÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ ¤Î·Ó·Ó ÙÔÓ Ã›ÙÏÂÚ Ó· ·Ó·ÛÙ›ÏÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË “Â’ ·fiÚÈÛÙÔÓ” . 1965: ΔÚ›· ̤ÏË ÙˆÓ Rolling Stones, Ô ªÈÎ Δ˙¿ÁÎÂÚ, Ô ªÚ¿È·Ó Δ˙fiÔ˘Ó˜ Î·È Ô ªÈÏ °Ô˘¿ÈÏÌ·Ó Î·Ù·‰Èο˙ÔÓÙ·È ·fi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘

Û ÚfiÛÙÈÌÔ 5 ÏÈÚÒÓ Ô Î·ı¤Ó·˜. ∫Ú›ıËÎ·Ó ¤ÓÔ¯ÔÈ ÁÈ· ÚÔÛ‚ÔÏ‹ Ù˘ ‰ËÌÔÛ›·˜ ·È‰Ô‡˜, ÂÂȉ‹ Ô‡ÚËÛ·Ó Û ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘. 1974: ™ÙËÓ ∫‡ÚÔ, Ô Úfi‰ÚÔ˜ - Ì·ÚÈÔÓ¤Ù· Ù˘ ¯Ô‡ÓÙ·˜ ¡›ÎÔ˜ ™·Ì„ÒÓ ÎËÚ‡ÛÛÂÈ ÙËÓ ¤ÓˆÛË Ù˘ ÌÂÁ·ÏÔÓ‹ÛÔ˘ Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÓÒ ÔÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ ‚Á¿˙Ô˘Ó Ù·ÓΘ ÛÙËÓ ∫˘Ú‹ÓÂÈ·, Ú›¯ÓÔ˘Ó ·ÏÂÍÈÙˆÙÈÛÙ¤˜ ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó Ó¤· ÏÔ›· Î·È ÚÔÛÁÂÈÒÓÔ˘Ó ÔÁ‰fiÓÙ· ·ÂÚÔÏ¿Ó· ÛÙË ı¤ÛË ∞Á‡ÚÙ·.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 I√À§π√À 2011

ΔÈ Û˘ÌʈӋıËΠÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Ì·Ú·ıÒÓÈ· Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜

•ÂÂÚÓ¿ Ù· 10 ‰ÈÛ. ÙÔ ·Î¤ÙÔ ÛÙ‹ÚÈ͢ ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ì›ˆÛË ÂÈÙÔΛˆÓ, ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÔÏËڈ̋˜ Î·È ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÒÓ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∂ μƒÀ•∂§§∂™, 21.

Œ

Ó· “ÌÂÁ·ÏÂ‹‚ÔÏÔ ·Î¤ÙÔ” 109 ‰ÈÛ. ú -Ì ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· Ì ÔÛ¿ ‡„Ô˘˜ 37 ‰ÈÛ. ú- Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ì›ˆÛË ÂÈÙÔΛˆÓ, ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÔÏËڈ̋˜ Î·È ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÒÓ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∂ äÚÌ·Ó ‚·Ó ƒÔÌ¿È ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ∑Ô˙¤ ª·Úfi˙Ô. √ ›‰ÈÔ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ∂∂ Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔ Â˘ÚÒ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·Ó·¯ÒÌ·Ù· ÛÂ Ù˘¯fiÓ Ó¤Â˜ ÎÚ›ÛÂȘ.

ÛÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜, ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, Â›Ó·È Ì›· Â˘Úˆ·˚΋ ÂÈÙ˘¯›·, ¤Ó· Â˘Úˆ·˚Îfi ·Î¤ÙÔ, ‰ÂÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Â›Ó·È Ì›· Â˘Úˆ·˚΋ ·¿ÓÙËÛË ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∫·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ì ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È Í¤ÚÔ˘Ì ÙÈ

ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ˆ˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ˆ˜ ∂˘Úˆ·›ÔÈ, η٤ÏËÍÂ.

™·ÚÎÔ˙›: ∏ ∂ÏÏ¿‰· ı· ·ÔÏËÚÒÛÂÈ fiÏÔ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ ΔÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÓ¤ÎÚÈÓ·Ó ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ËÁ¤Ù˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ Ô

135 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ. ÁÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ‰¤Î· ÂÙÒÓ μƒÀ•∂§§∂™, 21.

√π ÈÛÙÒÙÚȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ˘ÔÛ¯¤ıËÎ·Ó Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó Ì Ô-

Ûfi ‡„Ô˘˜ 54 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ, Î·È 135 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ ÁÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ‰¤Î· ÂÙÒÓ, Û ¤Ó· Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÁÈ· ¯ÒÚ·, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ.

Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∂ ÃÂÚÌ¿Ó ‚·Ó ƒÔÌ¿È, ÂÓÒ ÂÂÙ‡¯ıË Î·È Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ EFSF ÛÙË ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹ ·ÁÔÚ¿ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË Ù˘ ¤ÁÎÚÈÛ˘ Ù˘ ∂∫Δ. “∏ ∂ÏÏ¿‰· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ı· Ù˘ ‰ÔıÔ‡Ó ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô °¿ÏÏÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜. “∂Ì›˜ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙÔÓ fiÚÔ “ÂÈÏÂÎÙÈ΋ ¯ÚÂÔÎÔ›·” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô °¿ÏÏÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙›. ∏ ∂ÏÏ¿‰·, Û˘Ó¤¯ÈÛÂ, ı· ·ÔÏËÚÒÛÂÈ fiÏÔ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘, “ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Û fiÏ·, ÂÌ›˜ fï˜ ÌÂÈÒÓÔ˘Ì ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜” . ∂¿Ó ÔÈ Ô›ÎÔÈ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ “·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó, Ë ∂˘Úˆ˙ÒÓË ÂÁÁ˘¿Ù·È fiÙÈ ı· ·Ì˘Óı› Î·È ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ·ÚÓËÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ™·ÚÎÔ˙›. ΔÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ë Û˘Ìʈӛ· Ô˘ ÂÈÙ‡¯ıËΠ¤ÁÈÓ Ì ÙË Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÚÒÓ, Ô ÃÂÚÌ¿Ó ‚·Ó ƒÔÌ¿È ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ Ë “ÎÔÈÓ‹ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË” ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ‰È¿¯˘Û˘ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Î·È ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. Ÿˆ˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∂, Ë ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ı· ÛËÌ·›ÓÂÈ Ì›· ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 15 ÂÙÒÓ, Ì¿ÍÈÌÔ˘Ì 30 ÂÙÒÓ, ÂÓÒ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Î·È ·˘ÛÙËÚ¿ Û ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ‚¿ÛË Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ı· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

√ μ·Ó ƒÔÌ¿È ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ fiÙÈ Ë ÎÚ›ÛË Â›¯Â ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ “·Ú¿ ¤ÓÙ” Î·È fiÙÈ ˘‹Ú¯Â ÛÔ‚·Úfi˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ Ó· ÌÂÙ·‰Ôı› Ë ÎÚ›ÛË Î·È Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ∑Ô˙¤ ª·Úfi˙Ô ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ¤Ó· “ÌÂÁ·ÏÂ‹‚ÔÏÔ ·Î¤ÙÔ” ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ·Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ (Û‹ÌÂÚ·) √È ‚·ÛÈΤ˜ Ù˘¯¤˜ ÙÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó: - ÛÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ - ÛÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ - ÛÙËÓ ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·, ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ - ÛÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ̤ۈ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ “™¯Â‰›Ô˘ ª¿ÚÛ·Ï” √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ¤Ó· Ó¤Ô ÂÏÏËÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ¤Ó· ·Î¤ÙÔ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó· ‚ÈÒÛÈÌÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. “√È ŒÏÏËÓ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ Ï·fi˜, ›̷ÛÙ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÔ› Î·È ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ›. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ˙ËÙ¿ÌÂ Â›Ó·È ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· οÓÔ˘Ì ‚·ÛÈΤ˜, ‚·ıȤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ‰ÂÛÌ¢fiÌ·ÛÙ ӷ ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ, Ó· οÓÔ˘Ì ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ‰›Î·ÈË” , ‰‹ÏˆÛÂ. √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ¯·ÈÚ¤ÙÈÛ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ı· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Ù¯ÓÈο ·fi ÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ. ª›ÏËÛ ÁÈ· ¤Ó· Â˘Úˆ·˚Îfi ™¯¤‰ÈÔ ª¿ÚÛ·Ï ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ·fiÊ·ÛË Ô˘ ÂÏ‹ÊıË ‰›ÓÂÈ ¤Ó· ÍÂοı·ÚÔ Û‹Ì·, Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ÈÛ¯˘Úfi Ì‹Ó˘Ì·

μƒÀ•∂§§∂™, 21.

√π ËÁ¤Ù˜ Ù˘ ˙ÒÓ˘ ÙÔ˘ ¢ÚÒ Î·Ù¤ÏËÍ·Ó ÛÂ Û˘Ìʈӛ· ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ÎÚ›ÛÈÌË Û‡ÓÔ‰Ô ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ χÛË ¤¯ÂÈ Û‡ÓıÂÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ô‰ËÁ› Û “ÂÈÏÂÎÙÈ΋ ¯ÚÂÔÎÔ›·” ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ΔÔ Ó¤Ô ‰¿ÓÂÈÔ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 109 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∏ χÛË Ô˘ ÚÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÚԂϤÂÈ: ΔËÓ Â·Ó·ÁÔÚ¿ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ·fi ÙË ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹ ·ÁÔÚ¿ ̤ۈ ÙÔ˘ EFSF (ÚÔÛˆÚÈÓfi˜ ªË¯·ÓÈÛÌfi˜ ™Ù‹ÚÈ͢), ÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙˆÓ Ù›ÙÏˆÓ Ô˘ η٤¯Ô˘Ó ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ÁÈ· 15 ¤ˆ˜ 30 ¯ÚfiÓÈ·, ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ Ì Ӥ· ÔÌfiÏÔÁ· 30ÂÙÔ‡˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Î·È ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÈÙÔΛԢ ÛÙÔ 3,5%. ªÂ ·˘Ùfi ‰Â‰Ô̤ÓÔ, ÔÈ Ô›ÎÔÈ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ηٿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ· ı· ηٷٿÍÔ˘Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· “selective default (ÂÈÏÂÎÙÈ΋ ¯ÚÂÔÎÔ›·)”.

“™¯¤‰ÈÔ ª¿ÚÛ·Ï” ΔÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÚԂϤÂÈ Â›Û˘ ̤ۈ ÙˆÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ Ó· ÂÎÔÓËı› ¤Ó· Ó¤Ô ” Û¯¤‰ÈÔ ª¿ÚÛ·Ï“ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÛÂ

ΔÈ ÚԂϤÂÈ Ë Ï‡ÛË ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜. ” ∫·Ïԇ̠ÁÈ· ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. Δ· ¢È·ÚıÚˆÙÈο Δ·Ì›· Ú¤ÂÈ Ó· Â·Ó·Û¯Â‰È·ÛÙÔ‡Ó Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ì¤Û· ·fi ¤Ó· Â˘Úˆ·˚Îfi “™¯¤‰ÈÔ ª¿ÚÛ·Ï” Δ· ÎÚ¿ÙË-̤ÏË Î·È Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ı· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ··Ú·›ÙËÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ Ù¯ÓÈ΋˜ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹˜ ÁÈ· Ó· ‚ÔËıËı› Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ù˘“ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È.

ΔÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ Î·È ÔÈ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ΔÚÂȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ Û˘Ìʈӛ·˜ Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘: ªÈ· Â·Ó·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÙÔ˘˜, ÌÈ· ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ Ù›ÙÏˆÓ ÙÔ˘˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜, Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÊÙ¿ÛÂÈ ¤ˆ˜ Î·È Ù· 30

¯ÚfiÓÈ·, ‹ ¤Ó· roll-over ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ù›ÙψÓ, ‰ËÏ·‰‹ Â·Ó·ÁÔÚ¿ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Ô˘ ‹‰Ë ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Î·Ù¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘˜. ™˘ÓÂÒ˜, ÛÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ‰Ôı› ÛÙÔÓ ∂˘Úˆ·˚Îfi ªË¯·ÓÈÛÌfi ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Ë ¿Ó¢ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ Â·Ó·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜, Û ¤Ó· ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÚÔ˜ Ù· Â˘ÚˆÔÌfiÏÔÁ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ı· ” ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È“¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÙÔ˘˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÂΉfiÛÂȘ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ı· ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜, Ì ÙȘ ÈÔ ÈÛ¯˘Ú¤˜ ¯ÒÚ˜ Ó· ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙȘ ÈÔ Â‡ıÚ·˘ÛÙ˜. ∏ ÚfiÙ·ÛË ·˘Ù‹ ÚԤ΢„ ·fi ÙË Û˘Ì‚È‚·ÛÙÈ΋ χÛË Ô˘ ÂÂÙ‡¯ıË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ª¤ÚÎÂÏ Î·È ÙÔÓ ™·ÚÎÔ˙›. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰ÈÂΉ›ÎËÛË Ù˘ ∂∫Δ, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È Ë ÌfiÓË Ô˘ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÁÈ· Ó· ·Ó·ÎÔ˘Ê›ÛÂÈ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Î·È ¤¯ÂÈ ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù· ̤۷

ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Â’ ’¿ÂÈÚÔÓ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ·˘Ùfi. ∏ ȉ¤· Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ™Ù‹ÚÈ͢ ı· ÌÔÚ› ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ó· ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ ·¢ı›·˜ ÔÌfiÏÔÁ· ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ‰˘ÛÎÔϛ˜ ·fi ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÛÙË ÏÂÁfiÌÂÓË ” ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹“·ÁÔÚ¿. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·ÎÔ˘ÊÈÛÙÔ‡Ó È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÔÈ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÙÚ¿Â˙˜ Ô˘ η٤¯Ô˘Ó Ù›ÙÏÔ˘˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÙÈÌËı› Ë ·Í›· ÙÔ˘˜. ™Â ¤Ó· ÂfiÌÂÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ, Ô ∂˘Úˆ·˚Îfi˜ ªË¯·ÓÈÛÌfi˜ ı· ÌÔÚ› Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ Ù›ÙÏˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Â·Ó·ÁÔÚ·ÛÙ› Ì ÔÌfiÏÔÁ· Ô˘ Â›Ó·È ÈÔ ÛÙ·ıÂÚ¿, Ù· ÔÔ›· ı· ÂΉ›‰ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ì ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ÙËÓ ˘„ËÏfiÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË (∞∞∞). ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· ·˘Ùfi “· Ï· ηÚÙ” ı· ˘Ô‚ÏËı› ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ·¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË Û‡ÓÔ‰Ô ÎÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÛÙȘ μڢͤÏϘ. ™ÙȘ μڢͤÏϘ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ °.

¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜, μ. ƒ¿·ÓÔ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈ΢ÚÒÛÔ˘Ó ÙË Û˘Ìʈӛ·. ™ÙË ™‡ÓÔ‰Ô Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Î·È ÔÈ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ η٤¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÌÂÚ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜.

ª›ÓÈ ™‡ÓÔ‰Ô˜ ÚÈÓ ÙË ™‡ÓÔ‰Ô √È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙË Á·ÏÏÔ-ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ Û˘Ìʈӛ· Ô˘ ÂÂÙ‡¯ıË ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘, ÌÂÙ¿ ·fi Ì·Ú·ıÒÓȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ª¤ÚÎÂÏ- ™·ÚÎÔ˙›, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÓË̤ڈ۷Ó- ÚÈÓ ÙË ™‡ÓÔ‰Ô- ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘˜ ÙÔÓ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó, Â›Û˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂∂, äÚÌ·Ó μ·Ó ƒÔÌ¿È, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∫Δ ∑·Ó ∫ÏÔÓÙ ΔÚÈÛ¤, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, ∑Ô˙¤ ª·ÓÔ˘¤Ï ª·Úfi˙Ô, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Eurogroup, ∑·Ó ∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ, Î·È Ë °ÂÓÈ΋ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ¢¡Δ, ∫ÚÈÛÙ›Ó §·ÁοÚÓÙ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 π√À§π√À 2011

ΔfiÓÈÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¯ı˜ ‚Ú¿‰˘ Û˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÎÚ›ÛÈÌ˘ ™˘Ófi‰Ô˘

°. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘: √È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÂÁÁ˘ÒÓÙ·È ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ “ªÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· ηı·Úfi Î·È ·ÛʷϤ˜ ‰›Ô”

ΔÚÈÛ¤: ∏ χÛË ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙ¿ “ÈÛÙˆÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜”

∞£∏¡∞, 21.

μƒÀ•∂§§∂™, 21.

ǻ

 ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜, ÂÏ·ÊÚ‡ÓÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ‰›ÓÂÙ·È ÈÛ¯˘Ú‹ ÒıËÛË ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÂÓÒ ÂÈÌË·ÓÂÙ·È Ô ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ˜ ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Ù· ÂÈÙfiÎÈ·” ÙfiÓÈÛÂ Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Û˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜.

“∂›Ì·ÛÙ ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ Ï·fi˜”

Â˘Úˆ·˚Îfi “™¯¤‰ÈÔ ª¿ÚÛ·Ï” ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ΔfiÓÈÛÂ, Â›Û˘, ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2020 ÙˆÓ ‰·ÓÂÈ·ÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ηıÒ˜ ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ÊÔÚÔÏÔÁÈο ̤ÙÚ· Î·È fiÙÈ,

·ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓˆÓ, ÂÊfiÛÔÓ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Ô˘ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı› ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. “ªÂ ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ıˆÚ¿ÎÈÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ” ›Â, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ∂˘. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜.

“Œ¯Ô˘ÌÂ, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì Û ‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜” ‰‹ÏˆÛ ӈڛÙÂÚ· Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Û ÎÔÈÓ¤˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ‚·Ó ƒÔÌ¿È Î·È ÙÔÓ ª·Úfi˙Ô, ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¯·ÈÚ¤ÙÈÛ ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ “fiϘ ÔÈ ¯ÒÚ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È Ù· ÂÚÁ·Ï›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘” “¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó· ‚ÈÒÛÈÌÔ ÙÚfiÔ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, fi¯È ÌfiÓÔ Ì ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜” ›Â Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “∂›Ì·ÛÙ ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ Ï·fi˜,›̷ÛÙ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÔ› Î·È ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ›. ∑ËÙ¿Ì ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· οÓÔ˘Ì ‚·ıȤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ¯ÒÚ·” ÷ÈÚ¤ÙÈÛ Â›Û˘ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Ù¯ÓÈο ·fi ÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ. “∏ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ¤Ó· Â˘Úˆ·˚Îfi Û¯¤‰ÈÔ ª¿ÚÛ·Ï ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙ¤ÏÓÂÈ ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi Ì‹Ó˘Ì· ÛÙ‹ÚÈ͢” ›Â. ∫·È η٤ÏËÍ ϤÁÔÓÙ·˜: “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Â˘Úˆ·˚΋ ·¿ÓÙËÛË- ͤڈ ÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ˆ˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ˆ˜ ∂˘Úˆ·›ÔÈ”.

Â˙· (∂∫Δ) ¯·ÈÚ¤ÙÈÛ ÙÔ Ó¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘, ∑·Ó ∫ÏÔÓÙ ΔÚÈÛ¤, ÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ fiÙÈ Ë Ï‡ÛË Ô˘ ÚÔÎÚ›ıËΠ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙ¿ “ÈÛÙˆÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜” “∞˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÎÚ›ÛÈÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î. ΔÚÈÛ¤, Ï›ÁÔ ·ÊfiÙÔ˘ ¤ÏËÍÂ Ë Û‡ÓÔ‰Ô˜ ÎÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∂∂. “ΔÔ Ó¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙ‹ÚÈ͢ ·fi ÙËÓ ∂∂ Î·È ÙÔ ¢¡Δ Â›Ó·È ÎÚ›ÛÈÌÔ ÁÈ· Ó· ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÌÂÁ¤ıË (ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·), ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ó· ηٷÛÙ› ‚ÈÒÛÈÌÔ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜” ‰‹ÏˆÛ Â›Û˘ Ô Î. ΔÚÈÛ¤. ∂ÈÛ‹Ì·ÓÂ, Ù¤ÏÔ˜, Ô Î. ΔÚÈÛ¤ fiÙÈ “ÔÈ È‰ÈˆÙÈΤ˜ ÈÛÙÒÙÚȘ ÙÚ¿Â˙˜ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÌfiÓÔÓ ÛÙÔ Ó¤Ô ‰·ÓÂÈÛÌfi Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜” fi¯È ÂÓfi˜ ¿ÏÏÔ˘ ̤ÏÔ˘˜ Ù˘ 17ÌÂÏÔ‡˜ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘.

§·ÁοÚÓÙ: ΔÔ ¢¡Δ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘

∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÒÓ, ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ·˘Ù‹ Á›ÓÂÙ·È Ì ¤Ó·Ó ·Ôχو˜ ·ÛÊ·Ï‹ ÙÚfiÔ ÁÈ· ÙÔ ÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ηıÒ˜ ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÓÔÓÙ·È ÎÂʷϷȷο ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜. “ΔÔ ÙÈ ı· Ô˘Ó ÔÈ √›ÎÔÈ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Â›Ó·È ¤Ó· ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓ ˙‹ÙËÌ·” ÚfiÛıÂÛÂ. ∂ÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ù· ÂfiÌÂÓ· 3 ¯ÚfiÓÈ· ı· ‰·ÓÂÈÛÙԇ̠109 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· ηı·Úfi Î·È ·ÛʷϤ˜ ‰›Ô” “∂Ì›˜ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È ÚÈ˙ÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ¯ÒÚ· ÁÈ·Ù› fiÏ· ı· ¿Ó ÛÙÚ¿ÊÈ” ›Â Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È “Ô ÌfiÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ Í·Ó·˙‹ÛÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ Ì·˜ ÙË ı·Ó¿ÛÈÌË ·ÂÈÏ‹ Ù˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜” “¢È·Ú·ÁÌ·Ù¢ı‹Î·Ì ÛÎÏËÚ¿, ‚¿ÛÂÈ Û¯Â‰›Ô˘, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰·, ÁÈ· Ó· ÌË ˙‹ÛÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ÌÈ·˜ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÓÔËı› ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜” ›Â, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙˆÓ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘ ·fi ÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ. π‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ¤‰ˆÛ ÛÙÔ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ô˘ Û˘ÌʈӋıËΠÛÙË Û‡ÓÔ‰Ô, ÙÔ ·ÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ

∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿-

μƒÀ•∂§§∂™, 21.

™˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· μ∂ƒ√§π¡√, 21.

¶∂¡Δ∂ ‰›· ÂÏÏËÓÔÁÂÚÌ·ÓÈ-

΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi - ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÙÔ̤·, ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ “Ú¿ÛÈÓ˘” ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, Û˘ÌʈӋıËÎ·Ó ÛÙȘ Â·Ê¤˜ Ô˘ ›¯Â ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜, ª. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜. √ Î. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Û ËÌÂÚ›‰· Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ, Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ °ÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ (BDI), Ì ı¤Ì· “¡¤Â˜ ∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ∂˘Î·Èڛ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” , ÂÓÒ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ‰È·‰Ô¯Èο Ì ÙÔÓ Î. μfiÏÊÁηÓÁÎ ™fiÈÌÏÂ, Î·È ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜, Î. ª¤ÚÓ·ÚÓ٠ÿÈÙ˙ÂÚ. ™ÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Û˘ÌʈӋıËÎ·Ó ÔÈ ÂÍ‹˜ ¤ÓÙ ‰Ú¿ÛÂȘ, Ì ¯ÚÔÓÈÎfi ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2011: -∂ÍÂȉ›Î¢ÛË Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ÙÔ˘ Î. ™fiÈÌÏ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∫˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ‰È·‚ԇϢÛË Ì ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂È-

ÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi ∞¶∂, ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÚÔ˜ ÙË °ÂÚÌ·Ó›· . -∞ÔÛÙÔÏ‹ ÂÌÂÈÚÔÁÓˆÌfiÓˆÓ Ù˘ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ∂ÂÓ‰˘ÙÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ (KFW) Î·È Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Ï‡ÛÂȘ Î·È Ù¯ÓÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÛÎÔÈÌfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ∂ÂÓ‰˘ÙÈ΋˜-∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÛÙÔ ÚfiÙ˘Ô Ù˘ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ∂ÂÓ‰˘ÙÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜. -¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈÎÙ‹˜ ÔÌ¿‰·˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È °ÂÚÌ·ÓÒÓ ∂ÂÓ‰˘ÙÒÓ Î·È Δ¯ÓÈÎÒÓ ™˘Ì‚ԇψÓ, ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ μÈÔÌ˯¿ÓˆÓ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Î·È ·Ó¿‰ÂÈÍË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Â˘Î·ÈÚÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿.

-∂›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÔ‡ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜, º›ÏÈ ƒ¤ÛÏÂÚ, ÙÔ ºıÈÓfiˆÚÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ì ÌÂÁ¿ÏË ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· °ÂÚÌ·ÓÒÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Â˘Î·ÈÚÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ, ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ˘ÁÚÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ, Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÌ¿‰·˜ ÂÌÂÈÚÔÁÓˆÌfiÓˆÓ ÙˆÓ 2 ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Â˘Î·ÈÚÈÒÓ ÛÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÔ̤·. -¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎÔÈÓ‹˜ ÔÌ¿‰·˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ÃÔÓ‰ÚÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘, ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘ Î·È ÀËÚÂÛÈÒÓ, Î·È ÙˆÓ 3 ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ™˘Ó‰¤ÛÌˆÓ ∂Í·ÁˆÁ¤ˆÓ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ ÚÔ˜ ÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙËÓ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÂÏÏËÓÔÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ “‰È›ۉ˘ÛË” Û ÙÚ›Ù˜ ¯ÒÚ˜.

™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô Î. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˚‰Ë˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “ÔÈ Â·Ê¤˜ ÌÔ˘ Ì ÙÔÓ °ÂÚÌ·Ófi ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Î. ™fiÈÌÏÂ, ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î. ÿÈÙ˙ÂÚ Î·È ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍԇ̔. “√È ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰‹ÏˆÛ·Ó Û‹ÌÂÚ· fiÙÈ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÌÔÚÔ‡Ó Î·È ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi ÂÙ·›ÚÔ Î·È Û‡ÌÌ·¯Ô ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ªÂ ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÔÚԇ̠̤۷ ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· 5 ¯ÚfiÓÈ·, Ó· ʤÚÔ˘Ì ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙËÓ

ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÛÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜, ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ” , ÚfiÛıÂÛÂ.

∏ ÁÂÓÈ΋ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ¢¡Δ, ∫ÚÈÛÙ›Ó §·ÁοÚÓÙ, ‚‚·›ˆÛ fiÙÈ Ô ÈÛÙˆÙÈÎfi˜ ıÂÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÚÔ˝ÛÙ·Ù·È “ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÈ ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘” ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë Î. §·ÁοÚÓÙ ¯·ÈÚ¤ÙÈÛ “ÙË ÛÔ˘‰·›· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ô˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È ÙÒÚ·, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË (ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË), ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ËÁÂÙÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ ıÂÛÌÒÓ” Δ¤ÏÔ˜, ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “ÙÔ ¢™ ÙÔ˘ ¢¡Δ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ Ù˘¯fiÓ Ó¤Ô ·›ÙËÌ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘” ÒÛÙ ӷ Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÈ ÙÔ ¢¡Δ Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ˘¤Ú Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜.

∂¡∞ƒ•∏ π∞Δƒ∂π√À

£∂√¢√™π√™ °. ¡π∫∞™ Ã∂πƒ√Àƒ°√™ √Àƒ√§√°√™ ¶∞¶∞°√À 2 & ∞¡∞¶∞À™∂ø™ Δ∏§.: 24210-80828 ∫π¡.: 6976055727


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8 ÕÓÔ‰Ô˜ ÛÙË Wall Street ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ √À∞™π°∫Δ√¡, 21.

ΔÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢ ¤ÎÏÂÈÛ ·ÓÔ‰Èο, ΢ڛˆ˜ ÂÂȉ‹ ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ¤Ï·‚·Ó ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· “Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ‰Ú¿Û˘” ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ¤ÁηÈÚ· Ë ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜. √ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ Dow Jones Ï›Á· ÏÂÙ¿ ÌÂÙ¿ ÙȘ 23.00 ÒÚ· ∂ÏÏ¿‰·˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙȘ 12.725 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ËÌÂÚ‹ÛÈÔ Î¤Ú‰Ô˜ 153 ÌÔÓ¿‰ˆÓ Î·È Û ÔÛÔÛÙfi 1,22%. √ ‰Â›ÎÙ˘ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Î˘Ú›ˆ˜ ÚÔËÁ̤Ó˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Nasdaq ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÙËÓ ›‰È· ÒÚ· ÛÙȘ 2.834 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ËÌÂÚ‹ÛÈÔ Î¤Ú‰Ô˜ 20 ÌÔÓ¿‰ˆÓ Î·È Û ÔÛÔÛÙfi 0,72%. Δ¤ÏÔ˜ Ô Ôχ ¢ڇÙÂÚÔ˜ ‰Â›ÎÙ˘ Standard&Poor’s η٤ÁÚ·„ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ Î¤Ú‰Ô˜ 18 ÌÔÓ¿‰ˆÓ Î·È Û ÔÛÔÛÙfi 1,36% ‰È·ÌÔÚʈÓfiÌÂÓÔ˜ Ï›Á· ÏÂÙ¿ ÌÂÙ¿ ÙȘ 23.00 ÒÚ· ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙȘ 1.343 ÌÔÓ¿‰Â˜.

∞Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ‰·ÓÂÈÛÌfi Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ μƒÀ•∂§§∂™, 21.

√È ËÁ¤Ù˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ó¤Ô ‰·ÓÂÈÛÌfi Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 158 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, “Ì ÙÚ·Â˙È΋ ÛÙ‹ÚÈÍË” ÙfiÓÈÛ ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∂∂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ πÙ·Ï›·˜, ™›Ï‚ÈÔ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ. ∂ÈÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ù· 109 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ı· ÚÔ¤ÏıÔ˘Ó · ÙËÓ ∂∂ Î·È ÙÔ ¢¡Δ, ÂÓÒ ¿ÏÏ· 49 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ı· ÚÔ¤ÏıÔ˘Ó · ÙȘ ȉȈÙÈΤ˜ ÈÛÙÒÙÚȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∞fi ·˘Ù¿ Ù· 49 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ù· 37 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ı· Â›Ó·È “ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿” ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÈÛÙˆÙÚÈÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ÂÓÒ “¿ÏÏ· 12 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ı· ÚÔ¤ÏıÔ˘Ó ·’ ÙËÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜” ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ.

¶APA™KEYH 22 I√À§π√À 2011

T¤ÛÛÂÚȘ ÙÚfiÔÈ ÁÈ· ÙËÓ “ÂıÂÏÔÓÙÈ΋” ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹

ππF: ¶Ò˜ ı· Á›ÓÂÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÒÓ √È ÙÚ¿Â˙˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Û˘ÌʈӋÛÂÈ μƒÀ•∂§§∂™, 21.

Δ

Ô Institute of International Finance (IIF), Ô˘ ÂÎÚÔÛˆ› Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, Âͤ‰ˆÛ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ìʈӛ· Î·È ÛÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ú·ı¤ÙÂÈ ÙË Ï›ÛÙ· Ì ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ. “ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ Ó¤ˆÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ı¤ÛÔ˘Ó Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙËÓ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ Ì ÛÙfi¯Ô Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ 90%. ∞˘Ùfi ı· ÚÔÛʤÚÂÈ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ‡„Ô˘˜ 54 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 2011 ̤¯ÚÈ Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 2014 Î·È ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ 135 ‰ÈÛ. ·fi Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 2011 ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2020.

∏ ‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ ı· ‚ÂÏÙȈı› ÛËÌ·ÓÙÈο Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ Î·È ÌÂٷ·ÏÈÛ˘... ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ı· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ηٿ 13,5 ‰ÈÛ. ̤ۈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ηÈ, Èı·ÓfiÓ, ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ̤ۈ ÂÓfi˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â·Ó·ÁÔÚ¿˜ ¯Ú¤Ô˘˜ Ô˘ ı· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ›. ∏ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ¯Ú¤Ô˘˜, Ô ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ Î·È Ë ÌÂٷ·ÏÈÛË ı· Ï¿‚Ô˘Ó ¯ÒÚ· Ì ÂÈÙfiÎÈ· Ô˘ Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Û˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∂.∂. Δ· Ó¤· ÂÚÁ·Ï›· ı· ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ·ÔÏËڈ̋˜ ̤¯ÚÈ Î·È 30 ¯ÚfiÓÈ·. √ ¢Ú. °Èfi˙ÂÊ ∞ÎÂÚÌ·Ó, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ‰‹ÏˆÛÂ: √È Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜: 1)ªÂ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ›Ûˆ ¤Ó· Ó¤Ô ÔÌfiÏÔÁÔ 30 ¯ÚfiÓˆÓ Ì ÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘ Ó· ÂÁÁ˘¿Ù·È Ì ÎÔ˘fiÓÈ ÌˉÂÓÈÎÔ‡ ÂÈÙÔΛԢ ·fi ÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi EFSF ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ AAA. £· ·ÁÔÚ·ÛÙÔ‡Ó ÌÂ

¯Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ EFSF. ΔÔ ·Ú¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ı· ÏËÚÒÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ÂÂÓ‰˘Ù‹, Ì ٷ ¤ÛÔ‰· ·fi ÙËÓ ˆÚ›Ì·ÓÛË ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ. ΔÔ Ó¤Ô ÔÌfiÏÔÁÔ ı· ¤¯ÂÈ ÎÔ˘fiÓÈ 4% Ù· 5 ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ·, 4,5% Ù· ¤ÙË 6-10 Î·È 5% Ù· ¤ÙË 11-30. 2)ªÂ ÔÌfiÏÔÁÔ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ·Í›· Î·È ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› ÛÂ Ó¤Ô ÔÌfiÏÔÁÔ 30 ¯ÚfiÓˆÓ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· ··ÈÙËı› Ë ÂÍfiÊÏËÛË ÙÔ˘. ∏ ÂÍfiÊÏËÛË Â›Ó·È ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi fiˆ˜ ÛÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹. ΔÔ Ó¤Ô ÔÌfiÏÔÁÔ ı· ¤¯ÂÈ ÎÔ˘fiÓÈ 4% Ù· 5 ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ·, 4,5% Ù· ¤ÙË 6-10 Î·È 5% Ù· ¤ÙË 11-30. 3)¶ÚÔÛÊÔÚ¿ ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ 30ÂÙ‹˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ 80% Ù˘ ·Í›·˜ ÙÔ˘, Ì ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ. ΔÔ Ó¤Ô ÔÌfiÏÔÁÔ ı· ¤¯ÂÈ ÎÔ˘fiÓÈ 6% Ù· 5 ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ·, 6,5% Ù· ¤ÙË 6-10 Î·È 6,8% Ù· ¤ÙË 11-30. 4)¶ÚÔÛÊÔÚ¿ ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ 15ÂÙ‹˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÏËÚÒÓÔÓÙ·˜

Δ∏§. ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™:

Generali (πÙ·Ï›·) Dexia (μ¤ÏÁÈÔ) Deutsche Bank (°ÂÚÌ·Ó›·) HSBC (μÚÂÙ·Ó›·) Societe Generale (°·ÏÏ›·) ING (√ÏÏ·Ó‰›·) Commerzbank (°ÂÚÌ·Ó›·) Standard Chartered (μÚÂÙ·Ó›·) Intesa SanPaolo (πÙ·Ï›·) SEB (™Ô˘Ë‰›·) Bayern LB (°ÂÚÌ·Ó›·) BBVA (πÛ·Ó›·) Alpha Bank (∂ÏÏ¿‰·) ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· (∂ÏÏ¿‰·) EFG Eurobank (∂ÏÏ¿‰·) ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ (∂ÏÏ¿‰·) ΔÚ¿Â˙· ∫‡ÚÔ˘ (∫‡ÚÔ˜) ∂ÏÏËÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· (∂ÏÏ¿‰·) AK Bank (ΔÔ˘ÚΛ·) Scotiabank (∫·Ó·‰¿˜) Credit Suisse (∂Ï‚ÂÙ›·) Banco de Credito de Peru (¶ÂÚÔ‡) National Bank of Kuwait (∫Ô˘‚¤ÈÙ) KB Financial Group (∫ÔÚ¤·)

√ÌÈÏ›· Ù˘ Á.Á. ÙÔ˘ ∫∫∂ ¯ı˜ ÛÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ó·˘ÙÂÚÁ·ÙÒÓ

¶··Ú‹Á·: “∞ÛÙÚÔÂϤÎÈ” ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi fiÔÈ· ·fiÊ·ÛË Î·È ·Ó ÏËÊı›

°È· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÂÛÙ›·Û˘

6970460214

ÙÔ 80% Ù˘ ·Í›·˜ ÙÔ˘, Ì ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ. ∏ ÙÂÏÈ΋ ÏËڈ̋ ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ı· Â›Ó·È ÂÁÁ˘Ë̤ÓË ÌÂÚÈÎÒ˜, Ì ¤ˆ˜ ÙÔ 80% ÙˆÓ “·ˆÏÂÈÒÓ” Ó· ηχÙÔÓÙ·È. ΔÔ ÔÛfi ı· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ 40% Ù˘ ·Í›·˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ 15ÂÙÔ‡˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘. £· ¤¯ÂÈ ÎÔ˘fiÓÈ 5,9%. ∏ ÂÁÁ‡ËÛË ı· ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤Ó· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ‰·ÓÂÈÛÙ› Ë ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙÔ EFSF Î·È Ù˘¯fiÓ ÎfiÛÙË ı· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÙfiÎÔ˘˜ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. Δ· ·Ú·¿Óˆ ÂÈÙfiÎÈ· ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ Ô˘ ‹‰Ë ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ: ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ IIF Î·È Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙË Û˘Ìʈӛ·: Allianz (°ÂÚÌ·Ó›·) BNP Paribas (°·ÏÏ›·) Munich Re (°ÂÚÌ·Ó›·) Swiss Re (∂Ï‚ÂÙ›·) Zurich Financial (∂Ï‚ÂÙ›·) AXA (°·ÏÏ›·)

∞£∏¡∞, 21.

“√¶√π∞ χÛË ÎÈ ·Ó ‰ÒÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ·, Ó· ͤÚÂÙ ¿Ú· Ôχ ηϿ fiÙÈ ı· Â›Ó·È ·ÛÙÚÔÂϤÎÈ, ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο, ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi, ı· Â›Ó·È Ôχ ‚·Ú‡ ÙÔ Ù›ÌËÌ·, Î·È ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ ı· Â›Ó·È Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓ˜” ·Ó¤ÊÂÚÂ, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Û‡ÓÔ‰Ô ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÙˆÓ ËÁÂÙÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, Ë °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∫∂ ÙÔ˘ ∫∫∂ ∞Ϥη ¶··Ú‹Á·, Û ÔÌÈÏ›·, ÛÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ó·˘ÙÂÚÁ·ÙÒÓ ÛÙÔ ÏÔ›Ô “º·ÈÛÙfi˜” “ŸÔÈ· χÛË ÎÈ ·Ó ‰ÒÛÔ˘Ó, ÂÌ›˜ ÙÔ Ï¤Ì ηı·Ú¿: ›Ù Ô˘Ó ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË, ›Ù Ô˘Ó “ÎÔ‡ÚÂÌ·” , ›Ù Ô˘Ó Â·Ó·ÁÔÚ¿ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, ›Ù Ô˘Ó fiÙÈ ı· ÊÔÚÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È Ì¤Û· ·fi ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ı· Â͢ÁÈ·Óı› ÙÔ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, fi,ÙÈ Î·È Ó· Ô˘Ó, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ı· Â›Ó·È Ôχ, ¿Ú· Ôχ ‚·Ú‡ ÙÔ Ù›ÌËÌ·” Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ë Î. ¶··Ú‹Á·. “ÕÏψÛÙÂ, Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∂∂ ‰Â Û˘˙ËÙ¿Ó ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ¢Â Û˘˙ËÙ¿Ó ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ı¤Û˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ‰Â Û˘˙ËÙ¿Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ‚ϤÂÙÂ, ‚‚·›ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ÎÈ ¿ÏÏ·! ∞˘Ù¿ ‰Â ı· Ù· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó! ∞˘Ù¿ Ù· Û˘˙ËÙÔ‡Ó “fast-track” Ô˘ ϤÂÈ Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, Û ¤Ó· ÏÂÙfi Ù· ¤¯Ô˘Ó ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ Û ¿ÏÏ· fiÚÁ·Ó·, ‰Â Û˘˙ËÙÔ‡ÓÙ·È Û Â›Â‰Ô ·Ú¯ËÁÒÓ! ÕÏψÛÙÂ, ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ‰ÚÔÌÔ-

ÏÔÁËı›” ÚfiÛıÂÛÂ. ∫·Ù¿ ÙË °.°. ÙÔ˘ ∫∫∂, ÛÙË Û‡ÓÔ‰Ô “Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Ù۷ΈÌfi˜ Á›ÓÂÙ·È” ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ‚·ÚÒÓ Û οı ¯ÒÚ·, ηıÒ˜, fiˆ˜ ›Â, “Ô Î·ı¤Ó·˜ ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ Ó· ¯¿ÛÂÈ Ù· ÏÈÁfiÙÂÚ· Û ÏÈÁfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ fiÙÈ ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ı· ¯¿ÛÂÈ, ı· ¿ÚÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· ¤Ó· ·ÓÙ›ÙÈÌÔ ÁÈ· Ó· Â·ÓÂÎÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘”.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 π√À§π√À 2011

™ÙË μÔ˘Ï‹ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ - ΔÈ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ fiÚÈÛÌ·

ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ë Ó¤· Ï›ÛÙ· Ì ٷ μ·Ú¤· Î·È ∞Óı˘ÁÈÂÈÓ¿ ∞£∏¡∞, 21.

Δ

ËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰Ôı› ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·, ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜, Ë ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï›ÛÙ· ÙËÓ ÔÔ›· ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· Ù· μ·Ú¤· Î·È ∞Óı˘ÁÈÂÈÓ¿ ∂·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÙËÓ ¶¤ÌÙË Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô˘ ›¯Â Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ √ÈÎÔ‰fïÓ. Ú¢ӷ˜ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘.

∂Í·ÈÚ¤ÛÂȘ

(ÌÔ˘Ê·‰fiÚÔÈ) ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ (·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Â‰¿ÊÈÔ 11 ÙÔ˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ 106). 7) ∂›Û˘, ÔÈ ÂÓ·ÂÚ›Ù˜ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, ˆ˜ ÔÌÔÂȉ‹˜ ηÙËÁÔÚ›· Ì ÙÔ˘˜ ÂÓ·ÂÚ›Ù˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡ (Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¶fiÚÈÛÌ· Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ §ÈÓÔ‡). 8) ™ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ Î·È ‚ÈÔÙ¯ӛ·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ Î·È Ù¯ÓÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹, ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÔÈfiÙËÙ·˜, ÛÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË, ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ¿ÌÂÛ· Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ ‚Ï·ÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘

˘¿Ú¯Ô˘Ó Û’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜ (¯ËÌÈÎÔ‡˜, ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜, Ê˘ÛÈÎÔ‡˜). 9) °È· ÙÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Î·È Ù¯ÓÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ·Ú·¿Óˆ ηÙËÁÔÚ›·˜ (΢ڛˆ˜ Ì˯·ÓÈÎÔ›) Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Û ¯ÒÚÔ˘˜ μ∞∂, Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ۇÛÙ·ÛË ÎÏ¿‰Ô˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ô˘ Ó· ηχÙÂÈ Ù· ‚·Ú¤· Î·È ·Óı˘ÁÈÂÈÓ¿ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·. 10) ¶ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë ¤ÓÙ·ÍË ÛÙ· μ∞∂ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Î·È ‚ÈÔÙ¯ӛ· Û ÙÌ‹Ì·Ù· ÔÈÔÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘, ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, ηıÒ˜ Î·È Û ÙÌ‹Ì·Ù· ¤-

ΔÔ fiÚÈÛÌ· ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ‹‰Ë ˘¿ÁÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙ· ‚·Ú¤· Î·È ·Óı˘ÁÈÂÈÓ¿ (¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂȉÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜) ı· ‹Ù·Ó ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ¿ÛÙÔ¯Ë. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ë ∂ÈÙÚÔ‹, η٤ÏËÍ ӷ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ ‹‰Ë ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ‚·Ú¤ˆÓ Î·È ·Óı˘ÁÈÂÈÓÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ π∫∞ - ∂Δ∞ª Î·È ÙËÓ ÂÈηÈÚÔÔ›ËÛË Ù˘ Ï›ÛÙ·˜ Ì ·Ê·›ÚÂÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ ‹ ¯ÒÚˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ϤÔÓ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ʈٷÂÚ›Ô˘, ÔÈ ıÂÚÌ·ÛÙ¤˜ ‹ ·Ú¯ÈıÂÚÌ·ÛÙ¤˜ ÛÙÂÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ, ÔÈ Ú·‰ÈÔÙËÏÂÁÚ·ÊËÙ¤˜, ÙËÏÂÙ˘ÈÛÙ¤˜, ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ‰È¿ÙÚËÛ˘ Î·È Â·Ï‹ı¢Û˘ ÛÙÔȯ›ˆÓ Â› ηÚÙÂÏÒÓ ‹ ¯·ÚÙÔÙ·ÈÓÈÒÓ, ÔÈ ·Ì·ÍÔηڷÁˆÁ›˜, ÔÈ ·Ú‚˘ÏÂÚÁ¿Ù˜, ÔÈ ‚·ÚÂÏÔÔÈÔ›, ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Î·È ÂÈÛ΢‹ ‚·ÚÂÏÈÒÓ). ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· “ʈÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ” , Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ϤÔÓ, fiˆ˜ Ë ∞Ã∂ ∂£À§ ∂§§∞™, ÔÈ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ Û Ì˯·ÓÔ˘ÚÁ›Ô, ·Ôı‹Î˜, ÙÌ‹Ì· ÎÔ‹˜ ˘¿ÏÔ˘ Î·È Û˘ÓÂÚÁ›· ÂÈÛ΢‹˜ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ∞∂∂ ÃËÌÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ÏÈ·ÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ¢Ú·ÂÙÛÒÓ·, Ú¿ÙÚȘ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÎÙÈÚÈ·ÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ π∫∞ Â› ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ª·Ù˙·ÁÚȈٿÎË Î·È ∂ÛÂÚ›‰ˆÓ ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·.

∏ Ó¤· Ï›ÛÙ· ı· ‰Ôı› Û ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË Ì ٷ Û˘Ó‰Èοٷ Î·È ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, ÂÓÒ ÛÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Â›Ó·È Ó· ÓÔÌÔıÂÙËı› ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Î·È ¤ˆ˜ Ù· ̤۷ ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ΔÔ fiÚÈÛÌ· Ù˘ ¢È·ÚÎÔ‡˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· Ù· μ·Ú¤· Î·È ∞Óı˘ÁÈÂÈÓ¿ ∂·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ÚԂϤÂÈ fiÙÈ ÛÙ· μ∞∂ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÔÈ ÂÍ‹˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜: 1) √‰ËÁÔ› ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ÙÚԯȿ˜ (·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Â‰¿ÊÈÔ 67 ÙÔ˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ 106). ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ·fi 01/08/2008. 2) ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Î·È ÂÊÂÏ΢ÛÌfi Ï·ÛÙÈÎÒÓ (·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Â‰¿ÊÈÔ 81 ÙÔ˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ 106). 3) ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û ÙÌ‹Ì·Ù· ȯı˘ÔÎψ‚ÒÓ, Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Îψ‚ÒÓ, ȯı˘ÔÁÂÓÓËÙÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Û ȯı˘ÔÙÚÔÊ›· Î·È È¯ı˘ÔηÏÏȤÚÁÂȘ (·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Â‰¿ÊÈÔ 55 ÙÔ˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ 106). 4) ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘: Ì˯·ÓÔÙÂÓ¯›Ù˜, ÂÏ·ÛÌ·ÙÔ˘ÚÁÔ›, ÌÔÓÙ·‰fiÚÔÈ, Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁËÙ¤˜, ÂÏ·ÛÌ·ÙÔ˘ÚÁÔ› Ì˯·ÓÈ΋˜ ηÙÂÚÁ·Û›·˜, ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ Ì˯·ÓÒÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ - ηٷÛ΢‹˜ ηψ‰›ˆÓ Ì ·ÁˆÁÔ‡˜ ¯·ÏÎÔ‡ ¯·ÌËÏ‹˜ Î·È Ì¤Û˘ Ù¿Û˘ (·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Â‰¿ÊÈÔ 11 ÙÔ˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ 106). 5) ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙË ¯ËÌÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Û˘Û΢·Û›·˜, ·Ôı‹Î¢Û˘, ‰È·Î›ÓËÛ˘ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÂÓÙfi˜ ÂÚÁÔÛÙ·ÛÈ·ÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ (·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Â‰¿ÊÈÔ 81 ÙÔ˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ 106). 6) ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÂÓÙfi˜ ÊÚ·ٛˆÓ

™Ù· 11 ‰ÈÛ. ÔÈ ·Ó›ÛÚ·ÎÙ˜ ÔÊÂÈϤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Û ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· ∞£∏¡∞, 21.

™Ù· 11 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Ù· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· ¯Ú¤Ë ÚÔ˜ Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·, ÂÓÒ 437 Â›Ó·È ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÊÂÈϤ˜ ¿Óˆ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È ÂÍ ·˘ÙÒÓ ÌfiÓÔÓ 21 ¤¯Ô˘Ó ÎËÚ‡ÍÂÈ ÙÒ¯Â˘ÛË. Δ· ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿ ·Ú¤ıÂÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘ ÛÙËÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÙÔ˘ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÂÈϤÔÓ fiÙÈ Ù· 6,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙÔ π∫∞, Ù· 3,7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙÔÓ √∞∂∂ Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÔÛfi ÚÔ˜ Ù· ¿ÏÏ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·. √ Î. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ӷ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Î·Ù·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô fiÛÔ

Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÛÚ·¯ıÔ‡Ó ÔÈ ·Ó›ÛÚ·ÎÙ˜ ÔÊÂÈϤ˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÔÈ ÙÚ¤¯Ô˘Û˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜, “ÙÔ 2010 ÂÈÛÚ¿¯ÙËÎ·Ó 940 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi Ù· ÔÊÂÈÏfi-

ÌÂÓ· ·ÚÂÏıfiÓÙˆÓ ÂÙÒÓ, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ 2011 Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÂı› Â›Ó·È Ó· ÂÈÛÚ·¯ıÔ‡Ó ¿Óˆ ·fi 1,15 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ™ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹ Ù· Δ·Ì›· ¤¯Ô˘Ó ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÈ Ù· ̤ÙÚ· ·Ó·ÁηÛÙÈ΋˜ ›Ûڷ͢ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· Ú˘ıÌ›ÛÔ˘Ó

ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘˜ Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ¢ÓÔ˚Τ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ” . ™Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: - ∂Ó›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ™∂¶∂ Î·È ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÌÂÈÎÙÒÓ ÎÏÈ̷ΛˆÓ ÙÔ˘ Ì π∫∞ Î·È ¿ÏÏˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÙ·È ·Ô‰ÔÙÈÎfi˜ Î·È ÛÙÔ¯Â˘Ì¤ÓÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÛÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙfiÛÔ ÙˆÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÛËÌ›ˆÓ·Ó ˘„ËÏ‹ ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹. - ∂ÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ‚¿ÛÂˆÓ π∫∞ - ™∂¶∂ √∞∂¢, Ë ÔÔ›· ÂÈÙ·¯‡ÓÂÙ·È Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ™Â٤̂ÚË. - ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ οÚÙ·˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂϤÁ¯ÂÙ·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜

ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó· Û ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ì ˘„ËÏfi ÔÛÔÛÙfi ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙ˘ ÂÚÁ·Û›·˜. - ¶ÏËڈ̋ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ˆ˜ ‰È·‰Èηۛ· ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘. - ∞Ó·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋˜ ÂÚÈÔ‰È΋˜ ‰‹ÏˆÛ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÔÏÂÌÔ‡ÓÙ·È Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÔ›· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÂÈÎÔÓÈο ¤Ó·ÓÙÈ ·ÌÔÈ‚‹˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ fï˜ ‰ÂÓ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÔÙ¤ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜, ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙÔÈÛÙ› 61 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ‰‹ÏˆÓ·Ó fiÙÈ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ¤ÓÛËÌ· ‹ Ó· ·Ó·ÓÂÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË ¯ÒÚ·.

«Ÿ¯È» ·fi ÙË μÔ˘Ï‹ ÛÙË Û‡ÛÙ·ÛË °ÓˆÌÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤˆÓ °È· ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË - ª·ÚÎÔÁÈ·ÓÓ¿ÎË ∞£∏¡∞, 21.

∏ μÔ˘Ï‹ ‰ÂÓ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ΔÚÈÌÂÏÔ‡˜ °ÓˆÌÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤˆÓ Ô˘ ı· ›¯Â ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙÔ ÓÔÌÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ηٿ ÙˆÓ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ Ù˘ ¡¢ °. ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË Î·È ÃÚ. ª·ÚÎÔÁÈ·ÓÓ¿ÎË Î·È Ù˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ‚·ÛÈÌfiÙËÙ·˜ Ù˘, ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ Siemens. ∫·Ù¿ ÙË Ì˘ÛÙÈ΋ „ËÊÔÊÔÚ›· Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ÙˆÓ 108 ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ó· Û˘ÛÙ·ı› ÁÓˆÌÔ‰ÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· ÙÔ ·‰›ÎËÌ· Ù˘ ·ÈÛÙ›·˜ Û ‚·ıÌfi ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜ ηْ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛË, ÁÈ· Ù· ‰‡Ô ÔÏÈÙÈο ÚfiÛˆ·, ‰ÂÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎÂ Ë ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ·fiÏ˘ÙË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ 151 ıÂÙÈÎÒÓ „‹ÊˆÓ. ∏ ¡¢ Î·È Ô §∞√™ ‰ÂÓ ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ ÛÙËÓ Ì˘ÛÙÈ΋ „ËÊÔÊÔÚ›·, ÂÓÒ “Ï¢Îfi” ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ „ËÊ›˙Ô˘Ó Ù· ˘fiÏÔÈ· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ (∫∫∂, ™Àƒπ∑∞, ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›·). ŒÙÛÈ, ·fi ÙÔ˘˜ 178 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ô˘ „‹ÊÈÛ·Ó, ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‹Ù·Ó: °È· ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË ˘¤Ú Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ „‹ÊÈÛ·Ó 141, ηٿ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ 7, ·ÚÒÓ” 6, “Ï¢Îfi” 13, ÂÓÒ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È 11 ¿Î˘Ú·. °È· ÙÔÓ ÃÚ‹ÛÙÔ ª·ÚÎÔÁÈ·ÓÓ¿ÎË ˘¤Ú Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ „‹ÊÈÛ·Ó 136 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ηٿ 8, “·ÚÒÓ” 10, ÂÓÒ ÛÙËÓ Î¿ÏË ‚Ú¤ıËÎ·Ó 13 “ÏÂ˘Î¿” Î·È 11 ¿Î˘Ú·. øÛÙfiÛÔ Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙˆÓ 108 ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÁÈ· ÙÔ ÙÚÈÌÂϤ˜ ÁÓˆÌÔ‰ÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ›¯Â ÂÚÈÏËÊı› Î·È ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÂȉÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋˜ ÂͤٷÛ˘, ÁÈ· ·‰È΋̷ٷ Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÙÂϤÛÙËÎ·Ó Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ Siemens. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ Ë ÚfiÙ·ÛË ·˘Ù‹ ÙÂÏ› Û ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË Î·È „‹ÊÈÛË ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ·. ∫‡ÎÏÔÈ Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜, ‰‹ÏˆÓ·Ó fiÙÈ Ë ∫√ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓÒÓÙÔ˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ η٤‚·Ï οı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÏËÚ¤ÛÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ‰È·Ï‡ηÓÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘. ∫·È ÚfiÛıÂÙ·Ó fiÙÈ ÛÙȘ „ËÊÔÊÔڛ˜ Â› ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ „ËÊ›˙Ô˘Ó Î·Ù¿ Û˘Ó›‰ËÛË Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÂÈı·Ú¯›·. ∂›Û˘, Û¯ÔÏ›·˙·Ó fiÙÈ Ë ¡¢ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ “·›¯Â ÂȉÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙ¿ÛË ·Ó¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜” . ™ÙÔÓ ·fiË¯Ô Ù˘ ÂÎÂÊÚ·Ṳ̂Ó˘ ·fiÊ·Û˘ Ù˘ Siemens Ó· ÛÙÚ·Ê› ‰ÈηÛÙÈÎÒ˜ ηٿ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ÂȉÈÒÎÔÓÙ·˜ Ó· ÌËÓ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÈ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÛοӉ·ÏÔ ÙˆÓ ÚÔÌËıÂÈÒÓ, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËÎÂ, ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë ˘fiıÂÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÎÏ›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ·, ÁÈ·Ù› ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛ˘, ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ¤Ú¢ӷ ÁÚ‹ÁÔÚ·. Ÿˆ˜ Â›Û˘ ¤Û¢Û ӷ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÂÈ Ô Î. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î. ÿÚË ¶·ÌÔ‡ÎË Ì ÙË Siemens Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Û ϛÁÔ Î·ÈÚfi Ó· ÂÈ Ì ÔÈ· ̤ÙÚ· ı· ÛÙÚ·Ê› ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ÌËÙÚÈ΋˜ Î·È ı˘Á·ÙÚÈ΋˜ Siemens. “À¿Ú¯Ô˘Ó ı¤Ì·Ù· ·Ô˙ËÌÈÒÛˆÓ, ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Î˘ÚÒÛÂˆÓ Ô˘ ı· ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó” ‰È·‚‚·›ˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ·ÎfiÌË fiÙÈ Ì¤Û· ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‰¤Î· Ë̤Ú˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ηٷı¤ÛÂÈ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û‡ÓÙÔÌ· ·Ó¿ÏÔÁ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ‰ËÏËÙËÚÈ¿˙ÂÙ·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 10

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 I√À§π√À 2011

ΔÈ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó

¶·È‰Â›·: “¡·È” ÛÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Ï¤Ó 346 ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ› ∞£∏¡∞, 21.

Δ

ËÓ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÛÙËÓ ∞ÓÒÙ·ÙË ∂Î·›‰Â˘ÛË ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Ì Î›ÌÂÓÔ Ô˘ Û˘Ó˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó 346 ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ› ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ∞∂π, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ·fi ¤Ó· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Î‡ÚÈÔ ÌÔ¯Ïfi ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù·ÍË Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜.

∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È:

°È·Ù› ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÛÙËÓ ∞ÓÒÙ·ÙË ∂Î·›‰Â˘ÛË: TÔ Î·Ïfi ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ ÌÈ· ¯ÒÚ· ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi. ŸÏ˜ ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ÂÂÓ‰‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ Î·È ‰È‰·Ûηϛ· ·ÔÛÎÔÔ‡Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÈÛ¯˘Ú¤˜ ‚¿ÛÂȘ, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Î·È ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· ¤Ó· fiÏÔ Î·È ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∞˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙÒÚ· Ô˘ Ë ¯ÒÚ· ‚ÈÒÓÂÈ ÌÈ· ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ÎÚ›ÛË. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÙ¤ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ¤¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ·Ó¿ÁÎË ·fi ¤Ó· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ô˘ ı· ÂÓ·ÚÌÔÓ›ÛÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ì ٷ ‰ÈÂıÓ‹ ·Î·‰ËÌ·˚ο ÚfiÙ˘·, ı· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÈ ÙȘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ Î·È ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Î‡ÚÈÔ ÌÔ¯Ïfi ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù·ÍË Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜. ΔÔ ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘ÙÔÛÎÔfi˜, ·ÏÏ¿ ̤ÛÔ ÁÈ· Ó· ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ÛÙfi¯ÔÈ. ∂›Ó·È ÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔ ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎfi Û¯‹Ì· Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ‰˘Ó·Ù¤˜ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÔÈÔÙÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· Î·È ¤Ú¢ӷ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÚÈÛÙ›·. ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Â‰Ò Î·È ‰ÂηÂٛ˜ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËΠÛÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘. ∏ ˘ÛÙ¤ÚËÛ‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙȘ ÌÂȈ̤Ó˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ÂȉfiÛÂȘ ÙÔ˘ - ÔÈ ·ıÔÁ¤ÓÂȘ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ηٿÛÙ·Û˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¤˜ Û fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÎÏ›ÓÔ˘Ó Ù· Ì¿ÙÈ·. ∏ ·Ú¿‰ÔÛË ·˘Ù‹ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ. ŸÛ˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ÎÈ ·Ó ¤¯Ô˘Ì ÁÈ· Â› ̤ÚÔ˘˜ ÚԂϤ„ÂȘ Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÁÁÂÏı› ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠·Ú¿ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. To ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Â›Ó·È Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÎÔ‹ Ù˘. ∏ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ôχ ¯ÚfiÓÔ. ∞Ó Î·È ·˘Ù‹ Ë ·fiÂÈÚ· ·ÔÙ‡¯ÂÈ, ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ı· Ì›ÓÂÈ ÛÙ¿ÛÈÌÔ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ·ÎfiÌË. ∫·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜.

¡›ÎÔ˜ ∞ÏÈ‚È˙¿ÙÔ˜ ∂∫¶∞, ∞ÓÙÒÓ˘ ∞‰¿Ì ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∞‰·Ì›‰Ë˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜ University of Leeds, ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ∞¶£, ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ Pace University, New York, ªÈ¯¿Ï˘ ∞˚‚·ÏÈÒÙ˘ πΔ∂/πªμμ, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ∞ÏÂ͛Ԣ ∞¶£, °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ Cornell University, °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÌÔÈÚ›‰Ë˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘, ¡Ù›· ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ª·Î‰ÔÓ›·˜, ™Ù˘ÏÈ·Ófi˜ ∞ÓÙˆÓ·Ú¿Î˘ University of Geneva (Medical School), ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∞ÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÓˆÁÂÈ·Ó¿ÎȘ ∞¶£, §¤·Ó‰ÚÔ˜ ∞Ú‚·ÓÈÙ¿Î˘ Head of Clinical Operations, Pfizer, Hellas, ¶¿ÓÔ˜ ∞ÚÁ˘Ú¿Î˘ ∞¶£, ª·Ú›· ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, √Ú¤ÛÙ˘ ∞ÚÁ˘Úfi˜ Imperial College London, Uk, °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÚÛ¤ÓÔ˜ ∞¶£, ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∞˘ÁÂÚÈÓfi˜

Cardiothoracic Surgery Weill Cornell (Medical College), USA, ∏Ï›·˜ ∞¸Ê·ÓÙ‹˜ ∞¶£, ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ μ·ÏÏÈ¿ÓÔ˜ ∂∫¶∞, ∫·ÙÂÚ›Ó· μ·ÔÚ›‰Ë ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘, ¶¿ÓÔ˜ μ¿Ú‰·˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘, °ÂÒÚÁÈÔ˜ μ·Û›Ï·ÚÔ˜ ∂∫¶∞, °ÂÒÚÁÈÔ˜ μÂÏÂÁÚ¿Î˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ μÂÓȤÚ˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, ¡›ÎÔ˜ μ¤ÙÙ·˜ √¶∞, ™Ù¤ÏÈÔ˜ μÈڂȉ¿Î˘ ∂∫¶∞, ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ μÏ·ÛÛfiÔ˘ÏÔ˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘, §Ô˘Î¿˜ μÏ¿¯Ô˜ ∞¶£, ™‡ÚÔ˜ μÔÛÈÓ¿Î˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ÈÁ·›Ô˘, μ·Û›Ï˘ μÔ˘ÙÛ¿Î˘ ∂∫¶∞, ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ °·Ï¿Ú˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, °ÈÒÚÁÔ˜ °·Ú›Ó˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘, °ÈÒÚÁÔ˜ °·Ú›Ó˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘, μ·ÛÈÏÈ΋ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ¶¿ÓÙÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, °ÈÒÚÁÔ˜ °ÂˆÚÁÈÔ˘ University of Texas-Austin, ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ °ÂˆÚÁfiÔ˘ÏÔ˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘, °È¿ÓÓ˘ °È¿Î·˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ∫ÒÛÙ·˜ °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ÈÁ·›Ô˘, ªÈ¯·‹Ï °Î·Ù˙Ô‡Ï˘ Imperial College London, UK, ª·Ú›· ∞Ó·˝˜ °ÎÚ›Ù˙·ÏË ∂∫¶∞, °ÂÒÚÁÈÔ˜ °Ô˘ÏȤÏÌÔ˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘, ∞¯ÈÏϤ·˜ °Ú·‚¿Ó˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘, ∞Ó·ÛÙ·Û›· °Ú·ÌÌ·ÙÈοÎË-∞ÏÂ͛Ԣ ∞¶£, πˆ·ÎÂ›Ì °Ú˘ÛÔÏ¿Î˘ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô ∫Ú‹Ù˘, ª¿ÓÔ˜ ¢·Ó¤˙˘ ∂∫¶∞, ¡›ÎÔ˜ ¢·Ú˙¤ÓÙ·˜ ∂∫∂Δ∞, μ·Û›Ï˘ ¢·Ê¤ÚÌÔ˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ¢Â‰Ô‡Û˘ ÷ÚÔÎfiÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, πˆ¿ÓÓ· ¢ÂÏÏ·‰¤ÙÛÈÌ· ∂∫¶∞, ¶¿ÓÔ˜ ¢ÂÏԇη˜ Cambridge, UK, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ¢ÂÚÌÈÙ˙¿Î˘ University of Geneva (Medical School), ™ˆÙËÚԇϷ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë-∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ∞ÈÌ›ÏÈÔ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜ National Institute of Health, Bethesda, MD, USA, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ¢Ô˝Ì·˜ Medical College of Wisconsin, USA, μ·Û›Ï˘ ¢Ô˘Á·Ï‹˜ ∂∫¶∞, ªÈ¯¿Ï˘ ¢Ô˘ÚÌÔ‡ÛÔÁÏÔ˘ ¶¿ÓÙÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¢ÚÔÛ¿ÙÔ˜ Columbia University, USA, ∑ˆ‹ ¢ÚÔÛ¿ÙÔ˘-Δ·Ì·Î¿ÎË Columbia University, USA, ∞ϤͷӉÚÔ˜ ¢ÚfiÛÔ˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∂Ï¢ıÂÚÈ¿‰Ë˜ ∂∫¶∞, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∂˘·ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, ™‡ÚÔ˜ ∂˘ı˘ÌÈfiÔ˘ÏÔ˜ ∂∫¶∞, £ˆÌ¿˜ ∑·Ì¤Ï˘ ∂∫¶∞, μ·Û›Ï˘ ∑·ÓÓ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘, B¿Ó· ∑·¯·Ú›Ô˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘, ªÈ¯¿Ï˘ ∑ÂÚ‚¿Î˘ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô ∫Ú‹Ù˘, ¶¤ÚÛ· ∑¤ÚË ¶¿ÓÙÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, §Â˘Ù¤Ú˘ ∑Ô‡ÚÔ˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘, °ÂÒÚÁÈÔ˜ £¿ÓÔ˜ √¶∞, °ÂÒÚÁÈÔ˜ £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ë˜ ∞¶£, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ £ˆÌ·˝‰Ë˜ ∂∫¶∞, ÃÚ˘Û¿Ê˘ πÔÚ‰¿ÓÔÁÏÔ˘ ¶¿ÓÙÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ¶.∫. πˆ·ÎÂÈÌ›‰Ë˜ ∂∫¶∞, °È¿ÓÓ˘ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ Tufts University, Meford, MA, USA, ª·ÓÒÏ˘ °. ∫·‚Ô˘Û·Ófi˜ √¶∞, ™ÔÊ›· ¡. ∫·Ï·ÓÙ·Ú›‰Ô˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∫·ÏÔÁÂÚ¿Î˘ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô ∫Ú‹Ù˘, √Ú¤ÛÙ˘ ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ ∞¶£, ™·Ú¿ÓÙ˘ ∫·Ï˘‚›Ù˘ √¶∞, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ì›Ó˘ ∂∫¶∞, ÕÁÁÂÏÔ˜ ∫·ÓÂÏÏ‹˜ ∞¶£, °È·ÛÂÌ‹ ∫·ÂÙ·Ó¿ÎË π‰Ú˘Ì· π·ÙÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ ∞η‰ËÌ›· ∞ıËÓÒÓ, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·ÁÈ·ÓÓ›‰Ë˜ ∞¶£, ¢fiÌÓ· ∫·Ú·ÁˆÁ¤ˆ˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘, °È¿ÓÓ˘ ∫·Ú·Î¿Û˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ú‰¿Û˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘, ∞Ó·ÛÙ·Û›· ∫·ÚÚ¿ Δ∂π ∏›ÚÔ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú˘ÛÙÈÓfi˜ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô ∫Ú‹Ù˘, ∏Ï›·˜ ∫·ÛÙ·Ó¿˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹-

ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘, ∞Ó‰Ú¤·˜ ∫·ÙÂ˚Ê›‰Ë˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘, ™Ù¤ÏÈÔ˜ ∫·ÙÚ·Ó›‰Ë˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ª·Î‰ÔÓ›·˜, AÛÙÂÚÈÔ˜ ∫·ÙÛ·ÌÔ‡Ú˘ ∞¶£, ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ∫·ÙÛ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, °È¿ÓÓ· ∫·ÙÛfi‚Ûη ª·ÏÈÁÎÔ‡‰Ë ∞¶£, ∫Ϥ· ∫·ÙÛÔ˘ÁÈ¿ÓÓË ∂∫¶∞, ∏Ï›·˜ ∫·ÙÛÔ˘Ï˘ ¶¿ÓÙÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·ÊÂÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜ ITE/IMBB, μ¿Ûˆ ∫ÈÓÙ‹ ∂∫¶∞, °ÈÒÚÁÔ˜ ª. ∫Ï‹Ì˘ ¶¿ÓÙÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ªÈ¯. ∫ÔÎÎÈÓ›‰Ë˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘, ™‡ÚÔ˜ ∫fiÏÏÈ·˜ University Hospital of Zurich, Switzerland, ªÈ¯¿Ï˘ ∫ÔÏÔ˘ÓÙ˙¿Î˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘, ∂˘ÌÔÚÊ›· ∫ÔÓ‰‡ÏË ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘, ªÈ¯·‹Ï ∂. ∫ÔÓÙ·‰¿Î˘ ∞¶£, °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫ÔÓÙ¿Î˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘, ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘ University of Texas, MD, USA, °›ÙÛ· ∫ÔÓÙÔÁÈ·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘-¶ÔÏ˘‰ˆÚ›‰Ë ∂∫¶∞, ∏Ï›·˜ ∫ÔÛÌ·ÙfiÔ˘ÏÔ˜ ¢¶£, °È¿ÓÓ˘ ∫ÔÛÌfiÔ˘ÏÔ˜ Tufts of Boston, MA, USA, °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫Ô‡ÎÔ˜ Tufts Medical Center, Boston, MA, USA, ¡¤ÛÙˆÚ ∫Ô˘Ú¿Î˘ ∂∫¶∞, ∞Ó‰Ú¤·˜ ∫Ô‡ÚÎÔ˘Ï·˜ ∂ª¶, ∫ÒÛÙ·˜ ∫Ô˘ÚÎÔ˘Ì¤Ù˘ √¶∞, ∏Ï›·˜ ∫Ô˘Úԇ̷Ï˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘, ∞ÓÙÒÓ˘ ∫Ô˘ÛÔ˘Ó¿‰Ë˜ University of St. Andrews, Scotland, UK, °È¿ÓÓ˘ ∫Ô˘ÙÂÓÙ¿Î˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ¶ÔÏ˘¯ÚfiÓ˘ ∫Ô˘ÙÛ¿Î˘ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô ∫Ú‹Ù˘, ªÈ¯¿Ï˘ ∫Ô˘ÙÛÈÏȤÚ˘ ∂∫¶∞, ∞Ó‰ÚÔÓ›ÎË ∫ÚÂÙÛfi‚·ÏË πΔ∂/IMBB, £¿ÓÔ˜ ∫ÚÈÂÌ¿‰Ë˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, ¶·‡ÏÔ˜ ∫˘Ì›ÛÛ˘ New York Medical College, °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫˘ÌȈӋ˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘, ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫‡ÚÙÛ˘ ∂∫¶∞, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÙÔ˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ª·Î‰ÔÓ›·˜, ª·Ú›· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ‹ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ∫ÒÛÙ·˜ ¡. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ¶¿ÓÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ √¶∞, ¶¿ÓÔ˜ ∫ˆÛÙ·Ú¿Î˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ∫ÒÛÙ·˜ ∫ˆÛÙ‹˜ ∂∫¶∞, μ·ÛÈÏÈ΋ §·Ï·ÁÈ¿ÓÓË ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, ∫ÒÛÙ·˜ §¿ÌÓÈ·˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ™Ù¤ÏÏ· §ÂÌȉ¿ÎË University of Oxford, ¶·‡ÏÔ˜ §¤Ê·˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶·ÙÚÒÓ, ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ §È¿‚·˜ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô ∫Ú‹Ù˘, ∂‡Ë §È·Ó›‰Ô˘ ∂∫¶∞, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ §È·ÚÁÎfi‚·˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˜ §È·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ∂∫¶∞, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ §ÈÔÓ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘, ™‡ÚÔ˜ §Èԇη˜ √¶∞, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ §Ô‡Ë˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ §Ô˘ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ∂∫¶∞, ∞Ϥ͢ §˘ÎÔ˘ÚÁÈÒÙ˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶·ÙÚÒÓ, ∞ÓÙÈÁfiÓË §˘ÌÂÚ¿ÎË ¶¿ÓÙÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, πˆ¿ÓÓ˘ °.

§ÒÏÔ˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ™·Ú¿ÓÙ˘ §ÒÏÔ˜ ¶¿ÓÙÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ∫·ÏÏÈfiË ª·ÎÚ›‰Ô˘ ∞¶£, ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ª·ÎÚ˘ÁÈ·ÓÓ¿Î˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘, πˆ¿ÓÓ˘ ª·ÓÈfi˜ ÷ÚÔÎfiÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ∂‡· ª·ÓÙ˙Ô˘Ú¿ÓË ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘, ¡›ÎÔ˜ ª·Ú·ÓÙ˙›‰Ë˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ª·Î‰ÔÓ›·˜, ∞Ó‰Ú¤·˜ ¡. ª·ÚÁȈڋ˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘, ƒ·Ê·‹Ï ª¿ÚÎÂÏÏÔ˜ √¶∞, ª¿ÚÈÔ˜ ª·ÚÛ¤ÏÔ˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ª¿ÓÈ· ª·‡ÚË ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ÈÁ·›Ô˘, ºÒÙÈÔ˜ ª·˘ÚÔ‚Ô˘ÓÈÒÙ˘ ∞¶£, πˆ¿ÓÓ˘ ª·˘ÚÔÌ¿Ù˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ∞ÚÈ¿‰ÓË ª·‡ÚÔ˘ ∂∫¶∞, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ª·¯·›Ú·˜ ∂∫¶∞, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ªËÓÈ¿ÙË Tufts University, Boston, MA, USA, £‡ÌÈÔ˜ ªËÙÛÈ¿‰Ë˜ University of Zurich, Switzerland, ∞¯ÈÏϤ·˜ ªËÙÛfi˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ÈÁ·›Ô˘, ¡·Ù¿Û· ªÈ·Ô‡ÏË √¶∞, ª·›ÚË ªÈÌ›ÎÔ˘ ∂ª¶, °ÈÒÚÁÔ˜ ªÈ¯·ÏfiÔ˘ÏÔ˜ University of Pittsburgh, USA, °ÂÒÚÁÈÔ˜ ªfiÛÈ·ÏÔ˜ ∞¶£, ºÚfiÛˆ ªfiÙÙË™ÙÂÊ·Ó›‰Ë ∂.∫.¶.∞., ∫ÒÛÙ·˜ ªÔ˘ÓÙ¿Î˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ªÔ˘ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜ ∞¶£, ÷ڿϷÌÔ˜ ªÔ˘ÙÛfiÔ˘ÏÔ˜ ∂∫¶∞, °ÂÒÚÁÈÔ˜ ª·Á¿Î˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, •ÂÓÔÊÒÓ ª·Ú·ÏÈ¿ÎÔ˜ Ruhr University Bochum, Germany, ∞ÁÁÂÏÔ˜ ªϤÙÛ·˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘, ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ªÔ˘ÎÔ˘‚¿Ï·˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ Δ. ªÔ‡Ì·˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘, ¶¿ÓÔ˜ ªÔ˘Ú·˙¿Ó·˜ ∞¶£, ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ ªÔ‡ÚÔ˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £Ú¿Î˘, ∞ϤͷӉÚÔ˜ ªÔ‡ÛÈÔ˜ ∂∫∂Δ∞, °ÂÒÚÁÈÔ˜ ªÚÈ·ÛÔ‡Ï˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘, ™Ù¤ÏÈÔ˜ ¡ÂÁÚÂfiÓÙ˘ ∂∫¶∞, μ¿Ó· ¡ÈÎÔÏ·?‰Ô˘-∫˘ÚÈ·Ó›‰Ô˘ ∂.∫.¶.∞., ∞ÏΛÓÔÔ˜ ¡ÈÎÔÏ·˚‰Ë˜ ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi ∞ÁÚÔÓÔÌÈÎfi πÓÙÛÙÈÙÔ‡ÙÔ, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘, ¶¤ÙÚÔ˜ ¡È¯ÔÁÈ·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ Imperial College London, Uk, πˆ¿ÓÓ˘ ¡ÈÒ·˜ ∞¶£, °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡fiÙ·˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘, ª¿ÓıÔ˜ ¡ÙÂÏ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ™·ÌÔ˘‹Ï ¡ÙÔ‡ÁÎÔ˘ ∞¶£, Δ¿ÛÔ˜ •Â··‰¤·˜ √¶∞, °ÂÒÚÁÈÔ˜ •ÈÓ·ÚÈ·ÓÔ˜ University of Liverpool, UK, °ÂÒÚÁÈÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜ √¶∞, ∂ÚȤٷ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ∂∫¶∞, Δ¿ÛÔ˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘, ∞ÌÂÓÙ¤Ô √ÓÙfiÓÈ MIT, USA, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÁÔ˘Ï¿ÙÔ˜ √¶∞, ∞ıËÓ¿ ¶¿ÎÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ∂ϤÓË ¶·Ï·˙›‰Ô˘ East London Foundation (University), NHS, London, UK, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ∫. ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˜ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô ∫Ú‹Ù˘, £¿ÓÔ˜ ¶¿ÏÏ˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ÈÁ·›Ô˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶·Ó·ÁȈٛ‰Ë˜ ∞¶£,

™‡ÚÔ˜ ¶·Ó‰‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶·ÙÚÒÓ, μ·Ú‰·˜¶·ÓÔ˜¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘, ª¿ÚÈÔ˜ ∑. ¶¿ÓÔ˜ Royal College of Physicians, London, UK, μ·ÛÈÏÈ΋ ¶·ÓÔ‡ÛË The College of William & Mary, USA, ∂ÈÚ‹ÓË ¶·ÓÙÂÚ‹ ∂∫¶∞, ∫ÒÛÙ·˜ ¶·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ McGill University, Canada, ¶¤ÙÚÔ˜ ¶··ÁÂÚ¿Î˘ University of Mishigan, USA, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ ∂∫¶∞, ª¿ÚÎÔ˜ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô ∫Ú‹Ù˘, ∂ϤÓË ¶··‰¿ÎË ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘, ª·ÚȤÙÙ· ¶··‰¿ÙÔ˘¶¿ÛÙÔ˘ ∂∫¶∞, ªfiÛ¯Ô˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ∞¶£, ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ∞¶£, μ·Ú‚¿Ú· ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ Universite Laval, ¡ÈÎÔϤÙÙ· ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ University of Cologne, Germany, £¿ÏÂÈ· ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ University of Heidelberg, Germany, §›Ó· ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ∞¶£, °È¿ÓÓ˘ ¶··Â˘ÛÙ·ı›Ô˘ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô ∫Ú‹Ù˘, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, Δ¿Î˘ ¶·¿˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ª·Î‰ÔÓ›·˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ª·Î‰ÔÓ›·˜, πˆ¿ÓÓ˘ ¶·ÚÓ·‚¤Ï·˜ University College London, UK, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÛÈ¿˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, μ·ÁÁ¤Ï˘ ¶¿Û¯Ô˜ University Paris-Dauphine, °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¶·˘Ï¿Î˘ Researcher, USA, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ¶·˘Ï›‰Ë˜ University of Manchester, UK, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¶·˘Ï›‰Ë˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ¡Èfi‚Ë ¶·˘Ï›‰Ô˘ ∞¶£, μ·ÛÈÏÈ΋ ¶ÂÏÂοÓÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘, ™˘ÁÎÏËÙ‹ ¶ÂÏ›‰Ô˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ∏Ï›·˜ ¶ÂÚ¿Î˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘, §¤·Ó‰ÚÔ˜ ¶ÂÚÈ‚ÔÏ·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, πˆ¿ÓÓ˘ ¶ÂÚ˘ÛÈÓ¿Î˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¶ÂÙÂΛ‰Ë˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘, °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¶ÂÙÚ›ÎÎÔ˜ ∂∫¶∞, ¡›ÎÔ˜ ¶ÔÏ˘‰ˆÚ›‰Ë˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶·ÙÚÒÓ, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶Ô˘ÚÓ¿Ú·˜ Universite de Geneve, Switzerland, £ÂfiÊÈÏÔ˜ ¶Ô˘Ù·¯›‰Ë˜ ∞¶£, πˆ¿ÓÓ˘ ¶Ú·Û¿˜ University of Toronto, °ÚËÁfiÚ˘ ¶Ú·ÛÙ¿ÎÔ˜ √¶∞, £·Ó¿Û˘ ¶ÚˆÙfi··˜ ∂∫¶∞, ¡›ÎÔ˜ ƒ¿ÈÎÔ˜ ∞¶£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ƒ¤‚˘ St. Olavs University, Norway, ∞ÓÙÒÓ˘ ƒÂ˙›Ù˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¢˘ÙÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ™‡ÚÔ˜ ƒ¤ÙÛ·˜ NHS, Trust, London, UK, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ƒ›Ù˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £Ú¿Î˘, ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ƒfi‚·˜ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô ∫Ú‹Ù˘, ∞ÓÙÒÓ˘ ƒfiη˜ Vanderbilt University of Nashville, TN, USA, ∫·ÏÏÈfiË ƒÔ˘ÌÂÏ¿ÎË-∞ÁÁÂÏ¿ÎË ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘, ª¿Ì˘ ™·‚‚¿Î˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘, ªÈ¯¿Ï˘ ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ ∂ª¶, °. ™·ÌÒÓ˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘, ¡ÈÎfiÏ·˜ ™·ÚÏ‹˜ Medical Affairs, Incyte Corporation, Wilmington, Delaware, USA, ∂˘Ù‡¯ÈÔ˜ ™·ÚÙ˙ÂÙ¿Î˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ª·Î‰ÔÓ›·˜, ∫ÒÛÙ·˜ ™È·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ™È·Ê¿Î·˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘, °ÂÒÚÁÈÔ˜ ™È‰ÂÚ›‰Ë˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ™›ÌÔ˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘, £Âfi‰ˆÚÔ˜ ™›ÌÔ˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, §¤·Ó‰ÚÔ˜ ™Î·ÏÙÛÔ‡Ó˘ ∂∫¶∞, ¡›ÎÔ˜ ™Î·Ṳ́·˜ ∂∫¶∞, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ™Î·Ú¤Ï˘ ∂.∫.¶.∞., £Âfi‰ˆÚÔ˜ ™ÎÏ·‚È¿‰Ë˜ ∞¶£, ºˆÙÂÈÓ‹ ¡. ™ÎÔÔ‡ÏË Ã·ÚÔÎfiÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, £¿ÓÔ˜ ™ÎÔ‡Ú·˜ √¶∞, °ÈÒÚÁÔ˜ ™Ô˘Ú‚›ÓÔ˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘, ¶·‡ÏÔ˜ ™Ô‡ÚÏ·˜ ∂∫¶∞, ∫ÒÛÙ·˜ ™ÔÊÔ‡Ï˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ÈÁ·›Ô˘, ÷ڿϷÌÔ˜ ™ËÏÈ·Ó¿Î˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘, ™‡ÚÔ˜ ™‡ÚÔ˘ √¶∞, ¶¤ÙÚÔ˜ ™Ù¿ÁÎÔ˜ ∞¶£, ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜

¡. ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘, πˆ¿ÓÓ˘ ™Ù·ÛÈÓ¿Î˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ÈÁ·›Ô˘, ªfi‰ÂÛÙÔ˜ ™Ù·˘Ú¿Î˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ÈÁ·›Ô˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™Ù·˘Ú¿ÎÔ˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ™ÙÂÚÁÈԇϷ˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, °È¿ÓÓ˘ ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ ∂∫¶∞, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘, πˆ¿ÓÓ˘ ™ÙÚ¿Ù˘ ∞¶£, §¿ÌÚÔ˜ ™˘ÓÙÒÛ˘ ÷ÚÔÎfiÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™Ê¤ÙÛÔ˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶·ÙÚÒÓ, ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ™ˆÙËÚ›Ô˘ ∂∫¶∞, ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ Δ·‚ÂÚÓ·Ú¿Î˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘, ™ÙÚ¿ÙÔ˜ Δ·‚Ô˘Ï·Ú¤·˜ Managing Director, EnTEC, °È¿ÓÓ˘ Δ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ ∂∫¶∞, £¿ÓÔ˜ Δ˙·‚¿Ú·˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘, ™‡ÚÔ˜ Δ˙·Ì·Ú›·˜ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∞ÓÔȯÙfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ Δ˙ÈÌÔÁÈ¿ÓÓ˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ °. Δ˙Èԇʷ˜ ∂∫¶∞, ÃÚ˘Û¿ÓıË Δ˙Ô˘Ì¿Î·-ª·ÎԇϷ ∂∫¶∞, ∂ϤÓË Δ˙ˆÚÙ˙¿ÎË ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘, ¶Ï¿ÙˆÓ Δ‹ÓÈÔ˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ∫ÒÛÙ·˜ ΔÔηÙÏ›‰Ë˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘∞ϤͷӉÚÔ˜ ΔÔ˘Ì·Î¿Ú˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶·ÙÚÒÓ, ™Ù·˘ÚÔ˜ ΔÔ˘Ì˘ √¶∞, °È¿ÓÓ˘ ΔÔ‡ÓÙ·˜ ∂∫¶∞, ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ˜ ΔÚÈÔ‰·Î˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘, ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ΔÚÔ¯›‰Ë˜ ∞¶£, ¢ÂÛÔÈÓ· Δ۷ΛÚË ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, ¶¿ÓÔ˜ ΔÛ·ÎÏfiÁÏÔ˘ √¶∞, ™Ù·‡ÚÔ˜ ΔÛ·Î˘Ú¿Î˘ ∂∫¶∞, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ΔۿΈӷ˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ÈÁ·›Ô˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ΔÛ·ÙÛ¿Ó˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘, ∞ÓÓ· ΔÛ·ÙÛ·ÚÒÓË ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, ∞Á·ıÔÎÏ˘ ΔÛ·ÙÛÔ˘Ï˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ Δۛη˜ Hannover Medical School, ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜ ΔÛÈÏÈÌ¿Ú˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘, ∂˘ı‡ÌÈÔ˜ ΔÛÈÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ Researcher, USA, ªÈ¯¿Ï˘ ΔÛÈÓÈÛÈ˙¤Ï˘ ∂∫¶∞, ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ ΔÛÈÚ›‰Ë˜ ∞¶£ & Imperial College London, UK, £Âfi‰ˆÚÔ˜ ΔÛÈÊÙÛ‹˜ Δ∂π §·Ì›·˜, ¡›ÎÔ˜ ΔÛÔ¿ÓÔÁÏÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶·ÙÚÒÓ, §Ô˘Î¿˜ ΔÛԇηÏ˘ ∂∫¶∞, ™Ù·‡ÚÔ˜ º·Ú¿ÓÙÔ˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘, ∞ÔÛÙfiÏ˘ ºÈÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ √¶∞, °ÈÒÚÁÔ˜ ºÏ¤ÛÛ·˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ÈÁ·›Ô˘, °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÏÔ‡‰·˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ∏Ï›·˜ ºÏ˘Ù˙¿Ó˘ √¶∞, ¶·Û¯¿Ï˘ ºÔÚÙÔÌ¿Ú˘ ∞¶£, ª·Ú›· ºÚ·ÁÎÔ˘ÏÔÔ‡ÏÔ˘ ∂∫¶∞, °ÂÒÚÁÈÔ˜ º˘Ù¿˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ºˆÙfiÔ˘ÏÔ˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, XÚ‹ÛÙÔ˜ ÷ωԇ˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘, ªÈ¯¿Ï˘ ÷ÏÈ¿ÛÔ˜ Goethe University, Frankfurt, Germany, πˆ¿ÓÓ˘ ÷ڷϷÌfiÔ˘ÏÔ˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘, °È¿ÓÓ˘ ÷Ù˙ËÁÒÁ·˜ ∞¶£, °ÚËÁfiÚÈÔ˜ ÷Ù˙ËÏ˘Ì¤Ú˘ ∂∫¶∞, ∞ÓÙÒÓ˘ ÷Ù˙Ë̈¸Û‹˜ ∂∫¶∞, £Âfi‰ˆÚÔ˜ ÷Ù˙Ë·ÓÙÂÏ‹˜ ∞¶£, ªÈ¯·‹Ï ÷Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ ∂.∫.¶.∞., μ·Û›Ï˘ ÷Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £Ú¿Î˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÃψÌÔ‡‰Ë˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ∞ÛÙ¤Ú˘ ÃÔ˘ÏÈ¿Ú·˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, ∫ÒÛÙ·˜ ÃÚËÛÙ¿ÎÔ˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô ∫Ú‹Ù˘, ¢ÈÔÓ‡Û˘ ÃÚÈÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô ∫Ú‹Ù˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ÃÚ˘ÛÈÎfi˜ ∂ıÓÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· ∂Ú¢ÓÒÓ, μ·Û›ÏÂÈÔ˜ æ·ÚÈ·Ófi˜ ∂ª¶, ∫·ÙÂÚ›Ó· æ·ÚÚÔÔ‡ÏÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ∂Ï¢ıÂÚ›· æ˘ÏÏ¿ÎË ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô ∫Ú‹Ù˘, Albrecht Berger University of Munich, Germany, Lars Hoffmann Max Planck Institute for Legal European History, Frankfurt, Germany, Johannes Koder University of Vienna, Austria.


EÈηÈÚfiÙËÙ· 11

¶APA™KEYH 22 π√À§π√À 2011

O ™∂Δ∂ ˙ËÙ› ·Ú¤Ì‚·ÛË ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ Ù·Í›

∫·›ÚÈÔ Ï‹ÁÌ· ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi

∞ÔÛÙ¿ÛÂȘ ŒÍ·Ú¯Ô˘ ·fi ƒ·ÁÎÔ‡ÛË

ªÂ ·ÈÊÓȉȷÛÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ∞£∏¡∞, 21.

Δ

ËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘, Î. π. Δ¤ÓÙ ÁÈ· ÙËÓ Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ ÛÙȘ ·ÂÚÁȷΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Ù·Í› ˙‹ÙËÛ ۋÌÂÚ· Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ™∂Δ∂ οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· “ÚÔÊ·Ó›˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ (·Ú·ÎÒÏ˘ÛË Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ·ÚÂÌfi‰ÈÛË ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÂÈ‚·ÙÒÓ, ÎÏ), Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜” fiÔ˘ “ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈΤ˜ Î·È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ó· ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ·ÓÂÍ‹ÁËÙË ·‰Ú¿ÓÂÈ· ‹/Î·È ·ÓÔ¯‹” . “Àfi ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ·˘Ù¤˜, Ë ÛÙ¿ÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈÎÒÓ Î·È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÚÔ‰‹Ïˆ˜ Ù· fiÚÈ· Ù˘ ·Ú¿‚·Û˘ ηı‹ÎÔÓÙÔ˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹.

∞£∏¡∞, 21.

Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, ÔÈ Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈΤ˜ Î·È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ó· ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ·ÓÂÍ‹ÁËÙË ·‰Ú¿ÓÂÈ· ‹/Î·È ·ÓÔ¯‹ ÛÙȘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÔÈÓÈÎÒ˜ ÎÔÏ¿ÛÈ̘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜, ÌÔÏÔÓfiÙÈ, ·˘Ù¤˜ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¯ÒÚ· ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘˜, ‰›¯ˆ˜ Î·Ó Ó· ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Ë Û‡ÏÏË„Ë ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ. Àfi ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ·˘Ù¤˜, Ë ÛÙ¿ÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈÎÒÓ Î·È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÚÔ‰‹Ïˆ˜ Ù· fiÚÈ· Ù˘ ·Ú¿‚·Û˘ ηı‹ÎÔÓÙÔ˜. ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ, ÏÔÈfiÓ fiˆ˜ ‰ÒÛÂÙ ÙȘ ηٿÏÏËϘ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È ÂÓÙÔϤ˜, ‰ÈfiÙÈ, Ù˘¯fiÓ ·Ú¿Ù·ÛË ‹ Â·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·Ù¿Ï˄˘ ‹ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ Ô‰ÒÓ, ÏÈÌ¤ÓˆÓ Î·È ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ Ì·˜ ‰ÂÓ Ì·˜ ·Ê‹ÓÂÈ ¿ÏÏ· ÂÚÈıÒÚÈ· ·fi ÙÔ Ó· ÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì οı ÓfiÌÈÌË ‰È·‰Èηۛ· ηٿ ·ÓÙfi˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ fiÛˆÓ ·Ú·Ï›Ô˘Ó Ó· ÂÎÏËÚÒÛÔ˘Ó Ù· ÓfiÌÈÌ· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ¿ÛÈÛË ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙË ‰È·Ê‡Ï·ÍË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡” . ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ‰ÈÎÔÁڷʛ˜ ÁÈ· ·Ú·ÎÒÏ˘ÛË Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Û ‚¿ÚÔ˜ ȉÈÔÎÙËÙÒÓ Ù·Í›, Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡˜ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ Ô‰ÈÎÒÓ ·ÍfiÓˆÓ Ù˘ fiÏ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙ¤˜. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ÂÓÙÔÏ‹ ‰fiıËΠ·fi ÙËÓ ∂È-

Û·ÁÁÂÏ›· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ô˘ ˙ËÙ¿, Â›Û˘, ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÂ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ Ì ÙËÓ ·˘ÙfiʈÚË ‰È·‰Èηۛ·. ª¤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ¿ÓÙˆ˜, ‰ÂÓ Â›¯·Ó Á›ÓÂÈ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ì ·ÈÊÓȉȷÛÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ Ù·Í›, ÂÓÒ “ΛÙÚÈÓÔ˜ ˘ÚÂÙfi˜” ηٷ‚¿ÏÏÂÈ Î·È ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ, °È¿ÓÓË ƒ·ÁÎÔ‡ÛË. “£· Û¿ÛÔ˘Ì ٷ Ó‡ڷ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡” ‹Ù·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™∞Δ∞, £‡ÌÈÔ˘ §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˘, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ. ™ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÔÈ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙ¤˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∫·‚¿Ï·˜, ÂÓÒ Û‹ÎˆÛ·Ó ÙȘ Ì¿Ú˜ ÛÙ· ‰Èfi‰È· ∂ÏÂ˘Û›Ó·˜ Î·È ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÂÚÓÔ‡Û·Ó ÂχıÂÚ·. ∞fi ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ (¯ı˜) ÛÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ∫Ú‹Ù˘, Ù·ÍÈÙ˙‹‰Â˜ ÂÌfi‰È˙·Ó Ù· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ψÊÔÚ›· Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ ‰‡Ô ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔȈÓ, ÂÓÒ Û˘Ó¯È˙fiÙ·Ó Ô ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ Ù˘ fiÏ˘. “£· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ì ‰˘Ó·ÌÈο, ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ì ›Ûˆ” ϤÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÙˆÓ Ù·Í› ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶ÏÔ˘Ì›‰Ë˜, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˆ˜ “ı· ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ı‡Ì·Ù·” ™Ù· ÷ÓÈ¿, ÔÈ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙ¤˜ Ô˘ ·Ô-

¯ÒÚËÛ·Ó ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ fiÏ˘, ›¯·Ó ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ·fi ÙȘ 8 ÙÔ Úˆ› Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÙÔ˘˜ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÈ ÙȘ ‰˘Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ Î·È ·Ú¤ÌÂÓ·Ó ÂΛ, ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙˆÓ ‰˘Ô ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ™Â ηٿÏË„Ë Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜, ÙÔ˘ √∞∂∂ Î·È ÙÔ˘ √∞∂¢ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ·fi ÙÔ Úˆ› ÔÈ Ô‰ËÁÔ› ÙˆÓ Ù·Í› Ù˘ ™¿ÌÔ˘, Ô ÔÔ›ÔÈ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ηٷϋ„ÂȘ Û ‰È¿ÊÔÚ· ‰ËÌfiÛÈ· ÎÙ›ÚÈ·. √È Ù·ÍÈÙ˙‹‰Â˜ Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜ ›¯·Ó ·ÔÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡, fiÔ˘ ‰¤ÓÔ˘Ó Ù· ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈ·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Ó· ηÙ‚·›ÓÔ˘Ó Ì ٷ fi‰È· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈ‚È‚·ÛÙÔ‡Ó ÛÙ· ψÊÔÚ›· ÁÈ· Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙÔ ÓËÛ›. ¢ÈÎÔÁڷʛ˜ ÁÈ· ·Ú·ÎÒÏ˘ÛË Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Û ‚¿ÚÔ˜ ȉÈÔÎÙËÙÒÓ Ù·Í›, Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡˜ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ Ô‰ÈÎÒÓ ·ÍfiÓˆÓ Ù˘ fiÏ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙ¤˜. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ÂÓÙÔÏ‹ ‰fiıËΠ·fi ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ô˘ ˙ËÙ¿, Â›Û˘, ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÂ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ Ì ÙËÓ ·˘ÙfiʈÚË ‰È·‰Èηۛ·. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜, ¿ÓÙˆ˜, ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó Û˘ÏÏ‹„ÂȘ.

√ ™∂Δ∂ ηÏ› ÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ Ó· ·Ú¤Ì‚ÂÈ, ‰ÈfiÙÈ “Ù˘¯fiÓ ·Ú¿Ù·ÛË ‹ Â·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·Ù¿Ï˄˘ ‹ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ Ô‰ÒÓ, ÏÈÌ¤ÓˆÓ Î·È ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ Ì·˜ ‰ÂÓ Ì·˜ ·Ê‹ÓÂÈ ¿ÏÏ· ÂÚÈıÒÚÈ· ·fi ÙÔ Ó· ÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì οı ÓfiÌÈÌË ‰È·‰Èηۛ· ηٿ ·ÓÙfi˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ fiÛˆÓ ·Ú·Ï›Ô˘Ó Ó· ÂÎÏËÚÒÛÔ˘Ó Ù· ÓfiÌÈÌ· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜” . ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ™∂Δ∂ ÚÔ˜ ÙÔÓ Î. Δ¤ÓÙ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: “°ÓˆÚ›˙ÂÙ ‹‰Ë fiÙÈ ÔÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙÒÓ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÎÚ·›Â˜ ÌÔÚʤ˜, fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ Ô‰ÈÎÒÓ ÎfiÌ‚ˆÓ, ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ Î·È ÏÈ̤ӈÓ. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Â›Ó·È Ë Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÂÈÛÎÂÙÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ‰˘ÛÊ‹ÌÈÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. Δ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ·˘Ù¿ ηٷʤÚÔ˘Ó Î·›ÚÈÔ Ï‹ÁÌ· ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ·˘Ù¿ ı· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÌÂÛÔÚfiıÂÛ̘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. ¶·Ú¿ ÙȘ ÚÔÊ·Ó›˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ (·Ú·ÎÒÏ˘ÛË Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ·ÚÂÌfi‰ÈÛË ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÂÈ‚·ÙÒÓ, ÎÏ),

ªÂÙ¿ ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ 21 ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜

ΔËÓ ΔÚ›ÙË Ë Û‡ÁÎÏËÛË ∫Δ∂ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ∞£∏¡∞, 21.

Δ∏¡ ÚÔÛ¯‹ ΔÚ›ÙË ı· Û˘-

ÁÎÏËı› Ô ∫Δ∂ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÌÂÙ¿ ÙÔ ·›ÙËÌ· 21 ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ÂÓË̤ڈÛË ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi °È¿ÓÓË ƒ·ÁÎÔ‡ÛË ¿Óˆ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ Ì ÙËÓ ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ Ù·Í›. μÔ˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ô˘ Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ·Ó¤Î˘„ ÙÔ ˙‹ÙËÌ·, ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ì ÙÔÓ ÂÍ·ÓÙÏËÙÈÎfi ıÂÛÌÔıÂÙË̤ÓÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂı› χÛË. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· ËÁ¤˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÔ‰ÔÌÒÓ ÙfiÓÈ˙·Ó fiÙÈ Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ

Î·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ‰˘Ô Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙˆÓ Ù·Í›, ÂÓÒ ·Ú¤ÂÌ·Ó ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ °È¿ÓÓË ƒ·ÁÎÔ‡ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ·fi ËÌÂÚÒÓ Û‡ÁÎÏËÛË ÙÔ˘ ∫Δ∂. ∂ÈϤÔÓ, ÔÈ ›‰È˜ ËÁ¤˜ ¤‰ÈÓ·Ó ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏÂ Ô Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ (™∂Δ∂) ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ Î·È ÎÔÈÓÔÔ›ËÛ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÚÔÂȉÔÔÈÒÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ÎÈÓËı› ÓÔÌÈο Â¿Ó ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ‰ÂÓ ÂÈÏËÊıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÁÈ· Ù· ·‰È΋̷ٷ Ô˘ ‰È·Ú¿ÙÙÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙˆÓ Ù·Í›.

∞ÔÛÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ °È¿ÓÓË ƒ·ÁÎÔ‡ÛË, ÎÚ¿ÙËÛÂ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, μ·Û. ŒÍ·Ú¯Ô˜, ÂȯÂÈÚÒÓÙ·˜ Ó· ÁÂÊ˘ÚÒÛÂÈ ÙÔ ¯¿ÛÌ· Ô˘ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ Î˘‚ÂÚÓÒÓ ÎfiÌÌ· ·fi ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ Ù·Í›. ªÂ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘, ¿ÊËÛ ӷ ÂÓÓÔËı› fiÙÈ ı· ·ÛÎËıÔ‡Ó ȤÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ÒÛÙÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Ó· ‚¿ÏÂÈ ÓÂÚfi ÛÙÔ ÎÚ·Û› ÙÔ˘ Î·È Ó· ‚¿ÏÂÈ ÁˆÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ·‰ÂÈÒÓ. ”ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ï·›ÛÈÔ Î·ÓfiÓˆÓ Ô˘ ı· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔ Ù·Í› ı· ÚÔÛʤÚÂÈ ˘ËÚÂۛ˜ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ Ù·Í› ı· ˙Ô˘Ó Ì ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·“‰‹ÏˆÛÂ. ÕÊËÛ ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Î·È Ó¤ˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜” Â›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ fiÙÈ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› Ë ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Û ¿ÏϘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Â›Û˘ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ, fiÙÈ Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ Î·È fiϘ ÔÈ ·Ó·Áη›Â˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÂÓÙfi˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ‰ÂÛÌ¢ÙÈÎÔ‡ ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜”.


ª·ÁÓËÛ›· 12 ∞ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë ÂÎηı¿ÚÈÛË ÛÙËÓ ∫∂∫∞¡∂ª ¶ƒ∞°ª∞Δ√¶√π∏£∏∫∂ Ë

°ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ªÂÙfi¯ˆÓ Ù˘ ∫∂∫∞¡∂ª ∞.∂. ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ÂÈ·ڈÛ ÔÌfiʈӷ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· χÛË Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜, Ë ÔÔ›· ı· ÙÂı› ˘fi ÂÎηı¿ÚÈÛË. Ÿˆ˜ ÚԂϤÂÙ·È ÛÙÔ ÓfiÌÔ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË, Ë °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ·˘ÙÒÓ ÛÙ· ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ë ∂Ù·ÈÚ›·, ‡„Ô˘˜ 2 ÂÎ. ú, ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·. ∂›Û˘, ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÌÂ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ı· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·. Δ¤ÏÔ˜, Ë °.™. Ù˘ ∫∂∫∞¡∂ª ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ‰˘Ô ÂÎηı·ÚÈÛÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÂÎηı¿ÚÈÛ˘ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, “¤ÚÁÔ ˙ˆ‹˜ ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›·” ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ §¿ÚÈÛ·˜ - ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Û ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ÙÔ˘ ‰ËÏÒÛÂȘ, ηٿ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ۇ̂·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ·fi ÙȘ ÙÚÂȘ ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜ Ô˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó ÒÛÙ ӷ ·Ô‰Ôı› ÛÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔ‡˜ ¤Ó·˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜, ·ÛÊ·Ï‹˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi˜ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˜.

√ ¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi °π∞ Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ı›ÁÂÈ Û ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ §∞√™ Î. ¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢, ÚÔˆıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ª·Úο΢ ÛÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘, “Ô ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Â›Ó·È ¤Ó· ¤ÚÁÔ ˘„›ÛÙ˘ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Ôı› Ë ‰¤Ô˘Û· ÚÔÛÔ¯‹ ·fi η̛· ·fi ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ. ∏ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ ÙÔ˘, Ô˘ ηı˘ÛÙÂÚ› Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È Î¿ı ÊÔÚ¿ Î·È ÔÈ ÂοÛÙÔÙ ËÁÂۛ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ οÓÔ˘Ó Â›Ó·È Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ·Ïfi¯ÂÚ· ‰ÂÛ̇ÛÂȘ, ‰›¯ˆ˜ Ó· ÚÔ‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ Ú¿ÍÂȘ. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ‹Ù·Ó fiÙÈ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ÚÔÎËÚ˘¯ı› Ë Ó¤· ÂÚÁÔÏ·‚›· ÁÈ· ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ÂÚÁÔÏ·‚›·˜ - “ÛÎÔ‡·” . ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ô Î. ª·Úο΢, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙ· ÔÎÙÒ ÛËÌ›· Ô˘ ı›ÁÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ηٷϋÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ‰¤Ô˘Û˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ¿ÌÂÛ· Î·È Ó· ‰Ôı› Ë Û¯ÂÙÈ΋ ‚·Ú‡ÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 π√À§π√À 2011

™‡ÛÎÂ„Ë ¯ı˜ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ Î·È Ì ÙÔ ¢. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ ·ÏÒ˜ Ó· ·Ú·‚Ú›ÛÎÂÙ·È

øÛ› ·ÚÒÓ ϤÔÓ Ô ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ √ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ Î·È ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÙÔ μfiÏÔ

¿ı ̤ڷ Ô˘ ÂÚÓ¿, ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ¯ÂÈÚÔÙÂÚÂ‡Ô˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ˆÓ. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ù›ÔÙ· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘, ·ÎfiÌË Î·È ÙËÓ ·ÔÔÌ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: £∞¡∞™∏™ ∫. μ√°π∞Δ∑∏™

÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠۇÛÎÂ„Ë ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ, fiÔ˘ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ԇÙ ¤Ó·˜ Ù˘ÈÎfi˜ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. √ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ Î·È ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ô, ·ÊÔ‡ ϤÔÓ ˘ÎÓÒÓÂÈ ÙȘ ÂÈÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ, ·ÛÎÒÓÙ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·˘Ùfi˜ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. √ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¤Êı·Û ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ ¯ı˜ ÛÙË 1 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ·ÊÔ‡ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ·ÈÊÓȉȷÛÙÈο ‹Á ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÁÈ· Ó· ÂϤÁÍÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. √ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ‰ÂÓ ‹Á ηıfiÏÔ˘ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Î. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˘, ·ÏÏ¿ ηÙ¢ı›·Ó ÛÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ fiÚÔÊÔ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ fiÔ˘ Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÍÂΛÓËÛ ۇÛÎÂ„Ë ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ Ì ı¤Ì· “ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ” . √È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Â›‰·Ó ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Ó· οıÂÙ·È ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ Û ¤‰Ú·ÓÔ Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜ Î·È Ó· ÚÔ‰Ú‡ÂÈ Î·È ÙÔÓ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ˘ ‰›ÓÂÙ·È Ô ÏfiÁÔ˜ ·fi ÙÔÓ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi, Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ·˘Ùfi˜ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙË ı¤ÛË fiÔ˘ ·ÏÈfiÙÂÚ· οıÔÓÙ·Ó ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. §›Á· ÏÂÙ¿ ÓˆÚ›ÙÂÚ· Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ Ë ·fiÊ·Û‹ Ì·˜ Î·È ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ” , ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· ÙˆÓ Û¯¤ÛÂÒÓ ÙÔ˘ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ì ÙÔÓ Î. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ô Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ˘fiıÂÛË Ù˘

● ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ϤÔÓ Î·Ì›· Â·Ê‹... ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÓÙÚÒÓ fiˆ˜ ηٷ̷ÚÙ˘Ú¿ Î·È Ô ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ Ê·Îfi˜

ηٿıÂÛ˘ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ Ù˘ ·ÁˆÁ‹˜ ηٿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ô Î. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ ‰ÂÓ ‹Ú ̤ÚÔ˜ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜, ÂÓÒ Î·È Ë ÂÈÛ‹ÁËÛË ÁÈ· ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ηٷ٤ıËΠÁÈ· ¤ÁÎÚÈÛË ÛÙÔ ™ÒÌ· ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë. √ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ¯ı˜ ¤Î·Ó ¤Ó· ‚‹Ì· ·Ú·¿Óˆ ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ Î·È ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜” ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ·ÓÔÈÎÙfi οı ÂӉ¯fiÌÂÓÔ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ Î. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˘.

∏ Û‡ÛÎÂ„Ë √ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÚÔ˜

ÙÔ˘˜ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “¤Ú·Û ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÛÙÔ Ó¤Ô ıÂÛÌfi Ù˘ ·ÈÚÂÙ‹˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, Ì ϛÁÔ ÚÔÛˆÈÎfi ·ÊÔ‡ ÌÂÈÒıËΠÛËÌ·ÓÙÈο ·fi ÙȘ ÌÂٷٿÍÂȘ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ, ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡” Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “™›ÁÔ˘Ú· fiÏ· ·˘Ù¿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó· ÂÎÚËÎÙÈÎfi Ì›ÁÌ·, fï˜ ÂΛÓÔ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ Â›Ó·È Ô Û‚·ÛÌfi˜ Î·È Ë Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ ÔÏ›ÙË” . √ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ÙȘ οÚÙ˜ ÙÔ˘˜ Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ.

™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ÀÁ›·˜ Î. ∑·Ú›Ê˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰ÈfiÙÈ ÔÈ Î¿ÚÙ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¤ÚıÂÈ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ù˘ˆı›” . ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÔÈ Î¿ÚÙ˜ ÙˆÓ ∞ÌÂ∞ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÙȘ 5 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Ô Î. ∑·Ú›Ê˘ › fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ‰Ôı› ·Ú¿Ù·ÛË ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ ·Ú¿‰ÔÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ∂›Û˘ ¤Ó· ¿ÏÏÔ ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÛÙÔ˘˜ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Â›Ó·È fiÙÈ “Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ, ÒÛÙ ¿ÓÙ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ¿ÙÔÌÔ Ô˘ Ó· ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Î·È Ó· ÌÔÚÔ‡Ó ¤ÙÛÈ Ó· Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘” . ∞ÎfiÌË Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ÏËÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÙȘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯›˜ Ë̤Ú˜ ÔÈ Ù·ÍÈÙ˙‹‰Â˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ª¿ÚÙÈÔ Î·È ∞Ú›ÏÈÔ. ∞fi ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ fiÙÈ “˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·Ó·ÏÒÛÈÌˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ, ˘¿ÏÏËÏÔÈ ·fi ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ¯·ÚÙ› ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÊˆÙÔÙ˘›Â˜, ¿ÏÏÔÈ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ ÚÔ˜ ·Ó¿Ï˘ÛË, ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Û‡˙¢Í˘ ¤¯ÂÈ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ¶ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ˘, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔÛˆÈÎfi ÁÈ· ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÏfiÁˆ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜, ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯·ı›” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÛÙȘ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ ¤ÏËÍÂ Ë ÚÔıÂÛÌ›· Ô˘ ›¯Â ‰Ôı› ÒÛÙÂ Ë ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· Î·È Ë ¶ÚfiÓÔÈ· Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó Û ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ϤÔÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Ì ÙÔ ÓfiÌÔ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ Û˘Ìʈӛ˜ Î·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, ÒÛÙ ӷ ·ÂÏ¢ıÂÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È Ó· ÛÙÂÁ·ÛÙÔ‡Ó ÂΛ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜.

™‡ÛÎÂ„Ë ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜

ŒÚÁ· ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÛÙÔ ∂™¶∞ ™‡ÛÎÂ„Ë Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌ¿Ú¯ˆÓ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ë Û˘Ó¤¯ÈÛË Î·È Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó Û ÙÔÌ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ∂™¶∞ Î·È Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÚ·ÛÈÒÓ, ÂÓÒ Ë ·Ô¯¤Ù¢ÛË ÙˆÓ ·Ú·ÏÈ·ÎÒÓ ‰‹ÌˆÓ ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂¶¶∂ƒ∞∞. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛ ¯ı˜ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ˆÓ. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜, Ì›· Ë̤ڷ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁfi ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î. ªˆÚ·˝ÙË “Û‡Ìʈӷ Ì ٷ Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓÔÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ˆ˜ ÔÛÔÛÙfi ϤÔÓ ÛÙÔ 85%, ÂÓÒ ˆ˜ ÔÛfi ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙ· 423 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·, ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È Ë ÂıÓÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ηٿ 32 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÛÙÔ ÂÈηÈÚÔÔÈË̤ÓÔ ϤÔÓ ÚfiÁÚ·Ì-

● ™‡ÛÎÂ„Ë Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌ¿Ú¯ˆÓ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜

Ì· Ô˘ Û˘ÌʈӋ۷Ì Ì ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi Î. ªˆÚ·˚ÙË, Ì·˜ ·›ÚÓÔ˘Ó ¿ÏÏ· 5.300.000 ¢ÚÒ ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ·fi Â‰Ò Î·È ¤Ú· ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ª√¢ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜” .

“™˘ÓÂÒ˜ Ë Ì›ˆÛË ı· Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· 37 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “∫·Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ¯·Ì¤ÓÔ˘ ÔÛÔ‡ Ì ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ù¯ÓÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ı· “ˆÚÈÌ¿˙Ô˘Ó” ¤ÚÁ· Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ Â›Ó·È “ÒÚÈÌ·” . ¢ÈfiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂϤÙ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ˆÚÈÌ¿ÛÂÈ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ÂÈÙ¿ÛÛÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂™¶∞. ∂›Û˘ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ì ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· Û ÙÔÌ·ο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ηıÒ˜ ‹Úı ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÂÁÁڿʈ˜ Ë ‰¤ÛÌ¢ÛË fiÙÈ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Û ÙÔÌ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ηıÒ˜ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ˘‹Ú¯·Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ÚÔÊÔÚÈΤ˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙfiÛÔ Û ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ fiÛÔ Î·È ÛÙË μÔ˘Ï‹ Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ϤÔÓ ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÚ·ÛÈÒÓ Ì¤Û· ÛÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ™ÙË ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Î·È ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÙˆÓ ··ÏÏÔÙÚÈÒÛˆÓ. ∂Âȉ‹ ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÌÂÁ¿Ï˜ ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙ¤ÍÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ϤÔÓ Ë ¯ÒÚ·, ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË

Ì ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ·fi Â˘Úˆ·˚ο ¯Ú‹Ì·Ù· ÔÈ ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂȘ, οÙÈ Ô˘ ı· Â›Ó·È ÛˆÙ‹ÚÈÔ, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Ù· ¤ÚÁ·” . √ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “ÛÙÔ ∂¶¶∂ƒ∞∞ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÙÂı› ÁÈ· ÙËÓ ·Ô¯¤Ù¢ÛË ÙˆÓ ·Ú·ÏÈ·ÎÒÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡. ª›ÏËÛ·, Û˘˙‹ÙËÛ·, Ì ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ °ÂÓÈÎfi °Ú·ÌÌ·Ù¤· Î·È Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ· ¤ÚÁ· Ù˘ ¢∂À∞ªμ, ‰ÂÛ̇ÙËΠfiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó. ∂›Ó·È ÌÈ· ıÂÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË, ηıÒ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤ÚÁ· Ô˘ ‰ÂÓ ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ·ÏÏ¿ ·fi ÙÔ ∂¶¶∂ƒ∞∞ Î·È ÙÔ ıÂÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÂίˆÚËı› Ù· 15.000.000 ¢ÚÒ” . √ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi “ı›Í·ÌÂ Î·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ·ÏÈ¢ÙÈÎÔ‡ Î·Ù·Ê˘Á›Ô˘ ÙÔ˘ ÃÔÚ¢ÙÔ‡. Œ¯Ô˘Ì ηٷı¤ÛÂÈ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ οÓÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô ¢‹ÌÔ˜ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÂÁÎÚÈı›.

ŒÙÛÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· ˘¿ÚÍÂÈ Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙ· ¤ÚÁ·, ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ì ÙÔÓ ··Ú·›ÙËÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi” Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “¶Ú¤ÂÈ Ì¤Û· Û ‰¤Î· Ë̤Ú˜ Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ ÔÈ· ¤ÚÁ· Â›Ó·È Û “ˆÚÈÌfiÙËÙ·” , Û ÔÈ· ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÁÚ·Ê› Û˘Ì‚¿ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó, Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ·˘Ù¿ ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Î·È ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ. ™ÙÔ ∂™¶∞ ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ‰ÂÛÌ¢Ù› ÙÔ 102% ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜ ÙÔ 176%, ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚·ÛÈÔÔÈËı› ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 50% Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ·. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· “ÙÚ¤ÍÂÈ” ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ· Î·È ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ı· ‰È·ÈÛÙˆı› ÔÈ· ¤ÚÁ· Â›Ó·È “ÒÚÈÌ·” , Û ÔÈ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÚ‚ÏÒÛÂȘ ÒÛÙ ӷ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì Ù¯ÓÈο ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó, οÙÈ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘” . £·Ó¿Û˘ ∫. μÔÁÈ·Ù˙‹˜


ª·ÁÓËÛ›· 13

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 π√À§π√À 2011

¢È·Û˘Ó‰ÂfiÌÂÓÔ Ì ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi Á›ÓÂÙ·È ÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi §¿ÚÈÛ·˜

∞ÌÂÙ¿‚ÏËÙË Ë ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ‰ÔÌ‹ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

ÌÂÙ¿‚ÏËÙË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ ÛÙÔ Ó¤Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi, ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ ·Ó·‰È¿Ù·Í˘ ÙÔ˘ ∂™À Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜, ‰ÂÓ Â¤Ú¯ÔÓÙ·È ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘” Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ¿ÏÏ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· fiÔ˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∞¡Δø¡∏™ ∂. ºø∫π¢∏™ fokidis@e-thessalia.gr

∞Ó Î·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÙÂÏÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÁÈ· ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ˘Á›·˜, Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ‹Ù·Ó ÌÈ· ÚfiÁ¢ÛË ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Ô˘ ı· Â¤ÏıÔ˘Ó ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÔÏÏÒÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ. °È· ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Ì 400 ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ÎϛӘ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÚfiÙ·ÛË ∫∂™À¶∂ (¢.À.¶Â. - À.À.∫.∞.) ‰È·Û˘Ó‰ÂfiÌÂÓˆÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ ∂™À Ì ‚¿ÛË ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ÎϛӘ, ·˘Ù¤˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó fiˆ˜ Â›Û˘ Ë Ì›· ı¤ÛË ¢ÈÔÈÎËÙ‹ Î·È Ì›· ı¤ÛË ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹ ¢ÈÔÈÎËÙ‹. ™ÙËÓ 5Ë ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· (¢À¶∂ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ™Ù. ∂ÏÏ¿‰·˜), ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì 650 ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ÎϛӘ Á›ÓÂÙ·È ‰È·Û˘Ó‰ÂfiÌÂÓÔ Ì ÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi §¿ÚÈÛ·˜ (300 ÎϛӘ) Ì ¤Ó· ¢ÈÔÈÎËÙ‹ Î·È ‰‡Ô ∞Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ¢ÈÔÈÎËÙ¤˜. Δ· ¡ÔÛÔÎÔÌ›· ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î·È ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ì 300 Î·È 260 ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ÎϛӘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ı· ¤¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ Î·È fi¯È ˘Ô‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ ‹ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ¢ÈÔÈÎËÙ‹. ∞fi Ù· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· ÚÔ·ÙÔ˘Ó Ù· ÂÍ‹˜: ™‡ÓÔÏÔ (¢ÈÔÈÎËÙ¤˜ & ∞Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ¢ÈÔÈÎËÙ¤˜): ·fi 175 Á›ÓÔÓÙ·È 144 ¢ÈÔÈÎËÙ¤˜ ·fi 131 Á›ÓÔÓÙ·È 77 ∫ϛӘ: ·fi 46.873 Á›ÓÔÓÙ·È 35.815 (ÔÚÁ·ÓÈΤ˜) ™ËÌ›ˆÛË: ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÔÎÙÒ (8) ÌÂÙ·ÙÚÔ¤˜

● °È· ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÔÈ 400 ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ÎϛӘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó

™˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜: ¤ÍÈ (6) ¶Úfi‰ÚÔÈ (4), ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ (1), ¢È¢ı˘ÓÙ¤˜ (1), °ÂÓÈÎÔ› ¢È¢ı˘ÓÙ¤˜ (4), ∫ÔÈÓfi˜ ŒÊÔÚÔ˜ (1). ™ÙËÓ 1Ë À¶∂ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ΢ڛˆ˜ ÙËÓ ∞ÙÙÈ΋, Û˘ÓÂÓÒÓÔÓÙ·È ‰ÈÔÈÎËÙÈο Ì ÙÔ ™ÈÛÌ·ÓfiÁÏÂÈÔ Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ªÂÏÈÛÛ›ˆÓ Î·È ÙÔ 1Ô π∫∞, ÙÔ ÔÁÎÔÏÔÁÈÎfi ∫ËÊÈÛÈ¿˜ Ì ÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ¶·ÙËÛ›ˆÓ, ÙÔ ∞Á›· ŸÏÁ· Ì ÙÔ 7Ô π∫∞ Î·È ÙËÓ ¶·Ì·Î¿ÚÈÛÙÔ, Ô ÕÁÈÔ˜ ™¿‚‚·˜ Ì ÙÔ 6Ô ÔÁÎÔÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘ π∫∞, ÙÔ ŒÏÂÓ· Ì ÙÔ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· Î·È ÙÔ ™ËÏÈÔÔ‡ÏÂÈÔ, Ô ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜ Ì ÙÔ √Êı·ÏÌÈ·ÙÚ›Ô, ÙËÓ ¶ÔÏ˘ÎÏÈÓÈ΋ Î·È ÙÔ 3Ô π∫∞. ΔÔ ™ˆÙËÚ›· ÌÂ

ÙÔ °. ∫Ú·ÙÈÎfi ∞ıËÓÒÓ, ÙÔ ∞ÚÂÙ·›ÂÈÔ Ì ÙÔ ∞ÈÁÈÓ›ÙÂÈÔ Î·È ÙÔ ∂˘ÁÂÓ›‰ÈÔ, Ù· ¡ÔÛÔÎÔÌ›· ¶·›‰ˆÓ ∞. ™ÔÊ›·, ∞. ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ Î·È ¶. ¶ÂÓÙ¤Ï˘, ı· ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÓ‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË. ™ÙËÓ 2Ë À¶∂, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È Ù· ÓËÛÈ¿, ı· Û˘Ó‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ·È ÙÔ Δ˙¿ÓÂÈÔ Ì ÙÔ ªÂÙ·Í¿. ΔÔ £ÚÈ¿ÛÂÈÔ Ì ÙÔ ∞ÙÙÈÎfi ÙÔ ∞ÛÎÏËÈÂ›Ô Ù˘ μԇϷ˜ Î·È ÙÔ øÓ¿ÛÂÈÔ. ΔÔ ¡›Î·È·˜ Ì ÙÔ ¢˘ÙÈ΋˜ ∞ÙÙÈ΋˜ “∞. μ·Ú‚¿Ú·” . ΔÔ ¢·ÊÓ› Ì ÙÔ ¢ÚÔÌÔη˝ÙÂÈÔ, ÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ™‡ÚÔ˘ Ì ÙÔ ¡¿ÍÔ˘, ÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ƒfi‰Ô˘ Ì ·˘Ùfi Ù˘ ∫ˆ Î·È ÙÔ ıÂÚ·Â˘Ù‹ÚÈÔ §¤ÚÔ˘, ÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ™¿ÌÔ˘ Ì ·˘Ùfi Ù˘ πηڛ·˜ Î·È ÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ù˘

ª˘ÙÈÏ‹Ó˘ Ì ·˘Ùfi Ù˘ §‹ÌÓÔ˘. √È ¤ÍÈ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó: ΔÔ øÓ¿ÛÂÈÔ Ì ÙÔ ∞ÙÙÈÎfi, ÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ƒfi‰Ô˘ Ì ·˘Ùfi Ù˘ §¤ÚÔ˘, ÙÔ Δ˙¿ÓÂÈÔ Ì ÙÔ ªÂÙ·Í¿, ÙÔ °Ú‚ÂÓˆÓ Ì ·˘Ùfi Ù˘ ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜, ÙÔ ™ÈÛÌ·ÓfiÁÏÂÈÔ Ù˘ ∫ÔÌÔÙËÓ‹˜ Ì ÙÔ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi Ù˘ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏ˘ Î·È ÙÔ ¶·›‰ˆÓ ∫·Ú·Ì·Ó‰¿ÓÂÈÔ Ì ÙÔ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜, ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜, ›Â, Ì ÙËÓ ·Ó·‰È¿Ù·ÍË ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÚÔÛ·ı› Ó· ‰ÒÛÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÏËÚÒÓÔ˘Ó 25 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηϋ ˘Á›·. ªÂ ÙË ÊÚ¿ÛË “ÙÔ ·¯·Ó¤˜ ‰ÂÓ ‰ÈÔÈΛٷȔ Ô Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÒÓ ·fi 131 Û 77 ÛÙ· ÓÔÛËÏ¢ÙÈο ȉڇ̷ٷ fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÙËÓ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÔÎÙÒ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ, ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ¤ÍÈ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ Ì ¿ÏÏ· Î·È ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ÎÏÈÓÒÓ ·fi 46.873 Û 35.815. Ÿˆ˜ ›Â, ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· Á›ÓÔ˘Ó ÏÂÙÔÌÂÚ›˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Î·È ÁÈ· ÙȘ Û˘ÓÂÓÒÛÂȘ ÙˆÓ ÎÏÈÓÈÎÒÓ Î·È ÂÍ‹ÁËÛ fiÙÈ ÚÔÛ‰Ôο Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÔÈ ÎϛӘ ÛÙȘ Ӥ˜ ‰Ô̤˜, ÔÈ Ôԛ˜ ı· Â›Ó·È ÈÔ Â˘¤ÏÈÎÙ˜ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜. ∂›Û˘, ı· Á›ÓÔ˘Ó ÁÓˆÛÙ¤˜ ÔÈ ÔÎÙÒ ‰Ô̤˜, Ô˘ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ¯Ú‹ÛË. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂˆÓ Â› fiÙÈ “ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Î·È ·ÚfiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Î¿ÔÈ· Ï¿ıË, ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ô˘ ̤ÓÂÈ Â›Ó·È fiÙÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ˘Á›·˜ ı· ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙÚ¿Ù·È” .

°È· Û‡ÛÙËÌ· ‚ÈÓÙÂÔÂÈÙ‹ÚËÛ˘ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

¶·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ∞Ú¯‹˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¶ÚÔÛˆÈÎÒÓ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ∞¿ÓÙËÛË Ù˘ Google ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ∂ÍËÁ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË ÁÚ·Ê›Ԣ ȉȈÙÈÎÒÓ ÂÚ¢ÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‚ÈÓÙÂÔÂÈÙ‹ÚËÛ˘ Ì οÌÂÚ˜, Û ÎÙ›ÚÈÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Î·È ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ˙ËÙ› Ë ∞Ú¯‹ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÷ڷÎÙ‹Ú·. ΔÔ ı¤Ì· ›¯Â ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ¤ÂÈÙ· ·fi Û¯ÂÙÈΤ˜ ηٷÁÁÂϛ˜ ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î·È ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î. ¡›ÎÔ˜ ªfiÛ¯Ô˜ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÂÁÁڿʈ˜ ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ∞Ú¯‹. ™ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ÛÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô (20.7.2011) Ë ∞Ú¯‹ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÷ڷÎÙ‹Ú·, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Î·Ù·Ú¯¿˜ fiÙÈ ‚·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‚ÈÓÙÂÔÂÈÙ‹ÚËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÚÔÛÒˆÓ Î·È ·Á·ıÒÓ Â›Ó·È Ë Ù‹ÚËÛË Ù˘ ·Ú¯‹˜ Ù˘ ·Ó·ÏÔÁÈÎfiÙËÙ·˜, fiˆ˜ ·Ó·Ï‡ÂÙ·È ÛÙ· ·Ú. 5 Î·È 6 Ù˘ 1/2011 √‰ËÁ›·˜ Ù˘ ∞Ú¯‹˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ·Ú. 6, ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë Ï‹„Ë ÂÈÎfiÓ·˜ ·fi ·Ú¿Ï¢Ú˜ Ô‰Ô‡˜ Î·È Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ‹ÚËÛË Ù˘ ÂÚÈ̤ÙÚÔ˘ ÎÙÈÚ›ˆÓ, ηıÒ˜ ÂÓ˘¿Ú¯ÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ Â˙ÒÓ.

ÙÔ˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘. ∂Âȉ‹ ÔÈ Î¿ÌÂÚ˜ ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ‰ËÌfiÛÈÔ ‰ÚfiÌÔ, Ô˘ ·Ú·‚È¿˙ÂÈ ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ·Ó·ÏÔÁÈÎfiÙËÙ·˜, Ë ∞Ú¯‹ ηÏ› ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË Ó· ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ Â› Ù˘ ηٷÁÁÂÏ›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛËÌÂȈ٤ÔÓ Â›¯Â ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘, ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Î. ªfiÛ¯Ô fiÙÈ ÔÈ Î¿ÌÂÚ˜ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤Ó˜ Ì ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi Î·È fiÙÈ Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘˜ Â͢ËÚÂÙ› ΢ڛˆ˜ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜.

∞¿ÓÙËÛË Ù˘ Google

● ∏ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ∞Ú¯‹˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÷ڷÎÙ‹Ú· ¤ÁÈÓ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Î¿ÌÂÚ· (ÛÙÔÓ Î‡ÎÏÔ)

ªÈ· Ù¤ÙÔÈ· Ï‹„Ë ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÌfiÓÔ Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Î·È ÂÊfiÛÔÓ ÏËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜, Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ Î‡Îψ̷ ÛÙËÓ ∞Ú¯‹, Ó· Ï¿‚ÂÈ fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ̤ÙÚ· (·Ú. 11 Ù˘ √‰ËÁ›·˜) Î·È Ó·

ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ Ì ¢‰È¿ÎÚÈÙ˜ ÈӷΛ‰Â˜ fiÙÈ Ô ¯ÒÚÔ˜ ‚ÈÓÙÂÔÛÎÔÂ›Ù·È (·Ú. 12 Ù˘ √‰ËÁ›·˜). ™ÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË, ηÙfiÈÓ ÂϤÁ¯Ô˘ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠÛÙÔ ªËÙÚÒÔ, Ë ∞Ú¯‹ ‰È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÙÂı› οÔÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ ΢ÎÏÒÌ·-

™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·fi ·Ú¿ÓÔÌË ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜ ›¯Â ηٷÁÁ›ÏÂÈ ÛÙËÓ ›‰È· ∞Ú¯‹ Î·È ÙËÓ Google ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÏÏÔÁ‹ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·fi ÙÔ Google car, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ Google Street View (˘ËÚÂÛ›· ÙÚÈۉȿÛÙ·Ù˘ ÂÚÈ‹ÁËÛ˘). ∏ ηٷÁÁÂÏ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·ÊÔ‡ ÚԤ΢Ù fiÙÈ Ë Google ÚÔ¯ˆÚ¿ Û ·˘Ù‹ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ¿‰ÂÈ· ·fi ÙËÓ ∞Ú¯‹ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¶ÚÔÛˆÈÎÒÓ ¢Â‰Ô̤ӈÓ. ªÂÙ¿ ·fi ÙȘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ë Google Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ·˜ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹

Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, πÛ·Ó›·˜ Î·È ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ Î. Barbara Navarro ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Î. ¡›ÎÔ ªfiÛ¯Ô, οÓÂÈ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÔÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ Google Street View, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ı· “ÙÚ¤ÍÂÈ” ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·È ÏÂÙÔÌÂÚÂÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ Google Maps (¯¿ÚÙ˜), fiˆ˜ ÔÓfiÌ·Ù· ‰ÚfïÓ, ÈӷΛ‰Â˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜, Ê·Ó¿ÚÈ· Î.Ï. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë Google ¤¯ÂÈ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙËÓ ∞Ú¯‹ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¶ÚÔÛˆÈÎÒÓ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙÔÓ ÙÔÈÎfi Ù‡Ô (ÂÊËÌÂÚ›‰· £ÂÛÛ·Ï›· 21/4 Î·È ∂Ï¢ıÂÚ›· 29/4) ÁÈ· ÙËÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ‰Ú¿ÛË Ù˘. ∏ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÂÈÛÙÔÏ‹, ÙÔ Ï‹Ú˜ ΛÌÂÓÔ Ù˘ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È ·Ó·ÚÙË̤ÓÔ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ (www.epoleodomia. volos.gr) ·ÔÛÙ¿ÏıËÎÂ Î·È ·˘Ù‹ ÛÙËÓ ∞Ú¯‹ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘. “∂›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ªfiÛ¯Ô˜, “fiÙÈ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹, ı· ÂÍ·ÓÙÏ› οı ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, ÂȉÈο Û ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ Î·È ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ·fi fiÔ˘ Î·È ·Ó ·˘Ù‹ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È, ·ÊÔ‡ Ù· ı¤Ì·Ù· ·˘Ù¿ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ¢·›ÛıËÙ·” .

ŒÁÎÚÈÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÔÛÔ‡ ÛÙË μπ™ Δ∏¡ ηٷ‚ÔÏ‹ ÔÛÔ‡ 35.080

¢ÚÒ ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË BI™ μπ√ª∏Ã∞¡π∞ ™À™∫∂À∞™πø¡ ∞∂ ÁÈ· ÌÈÛıÒÌ·Ù· ·fi 23-9-2010 ̤¯ÚÈ 21-12011 ÛÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi ‡„Ô˜ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ ̤ۈ LEASING 420.000 ∂Àƒø, ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ™Ù. ∂ÏÏ¿‰·˜ Î. ∫·ÏÏÈfiË °ÂÚ·ÎÔ‡‰Ë. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÙ·ÈÚ›· Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ¯·ÚÙÔÎÈ‚ˆÙ›ˆÓ ¤¯ÂÈ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙË μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¶ÂÚÈÔ¯‹ μfiÏÔ˘ Î·È ··Û¯ÔÏ› 250 ¿ÙÔÌ· ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÎÂÓÒÓ, ÏfiÁˆ ıÂÚÈÓÒÓ ·‰ÂÈÒÓ, ÌfiÓÈÌÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÂÚ›Ô˘ 20-25 Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË, Â¤Ó‰˘ÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ¤¯ÂÈ ˘·¯ı› ÙÔ 2008 ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¡.3299/04 Î·È ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘ Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ¯Ú‹Û˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Û ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ‰·¿Ó˘ 1.391.961 ¢ÚÒ.

∞ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘ ¢∏ª.∞ƒ. ÛÙË ¢‹Ì·Ú¯Ô ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ∞¡Δπ¶ƒ√™ø¶∂π∞ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ÂÈÛΤÊıËΠÚÔ¯ı¤˜ ΔÂÙ¿ÚÙË ÙË ¢‹Ì·Ú¯Ô ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·›ÙÛÔ˘ Î·È Û˘˙‹ÙËÛ ̷˙› Ù˘ ı¤Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔ ¢‹ÌÔ. ΔËÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘ ¢∏ª.∞ƒ. ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î. ¶. ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜, ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î. ¶. ª·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ Î. ™. §¿˙Ô˜. “∫ÔÈÓ‹ ‹Ù·Ó Ë ‰È·›ÛÙˆÛË Ù˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î·È Ù˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ Ù˘ ¢∏ª.∞ƒ.” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ “ˆ˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” ÂÊ·ÚÌfiÛÙËΠ¯ˆÚ›˜ Â·Ú΋ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÔÏÏ¿ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜. ¢ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜, ÛÙË ıÂÛÌÈ΋ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ‹ ÙÔ˘˜, ÛÙË ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘˜ Â¿ÚÎÂÈ· Î·È ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ Î·ıËÌÂÚÈÓÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓıËÎÂ, Ë ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ‚ÈÒÓÂÈ Ì ÛÊÔ‰ÚfiÙËÙ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ÔÈ ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ Â›Ó·È fiÌËÚÔÈ Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. ∏ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘ ¢∏ª.∞ƒ. ÂÓË̤ڈÛ ÙËÓ Î· §·˚ÙÛÔ˘ ˆ˜ ηٷ٤ıËÎ·Ó 4 ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· ÈÛ¿ÚÈıÌ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÁÈ· ÙË Ú‡·ÓÛË Ù˘ ˘fi Û‡ÛÙ·ÛË Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜, ÙË Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ¶ËÓÂÈÔ‡ Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÈ ÓÂÚfi ÛÙË Ï›ÌÓË, Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎfiÌ‚Ô˘ μfiÏÔ˘-μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÚfiıÂÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ˘ ‚ÈÔÌ¿˙·˜ ÛÙË μ’ μπ¶∂.


ª·ÁÓËÛ›· 14 °·Ï¿˙Ș ™ËÌ·›Â˜ Û ÂÓÓ¤· ·Ú·Ï›Â˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ∂¡¡∂∞ °·Ï¿˙Ș ™ËÌ·›Â˜ ΢-

Ì·Ù›˙Ô˘Ó ·fi Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› Û ÈÛ¿ÚÈı̘ ·Ú·Ï›Â˜ Ù˘ ·ÎÙÔÁÚ·ÌÌ‹˜ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‚Ú·‚¢Ù› Ì ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ·˘Ùfi ۇ̂ÔÏÔ. √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ˘„ËÏ‹ ı¤ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Ù˘ ∏ÂÈÚˆÙÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‚Ú·‚¢Ù› Ì ÙË °·Ï¿˙È· ™ËÌ·›· ÁÈ· ÙÔ 2011, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ fiϘ ÔÈ ·Ú·Ï›Â˜ Â›Ó·È Î·ı·Ú¤˜, ÂÏÂÁ̤Ó˜, ÔÈÔÙÈΤ˜ Î·È ·ÛÊ·Ï›˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏÔ˘fiÌÂÓÔ˘˜, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë “°·Ï¿˙È· ™ËÌ·›·” Â›Ó·È ‰ÈÂıÓ¤˜ ۇ̂ÔÏÔ ÔÈfiÙËÙ·˜, ÙÔ ÈÔ ÁÓˆÛÙfi, ›Ûˆ˜, ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ۇ̂ÔÏÔ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Î·È ·ÔÓ¤ÌÂÙ·È ·fi ÙÔ 1987 Û fiÛ˜ ·ÎÙ¤˜ Î·È Ì·Ú›Ó˜ ÏËÚÔ‡Ó ÙȘ ·˘ÛÙËÚ¤˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ º‡Û˘, Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “°·Ï¿˙Ș ™ËÌ·›Â˜” , ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ‰ÂÓ ·ÚΛ ÔÈ ·ÎÙ¤˜ Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ÎÔχ̂ËÛ˘. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÚÔ‡ÓÙ·È fiÏ· (32 Û˘ÓÔÏÈο) Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ηı·ÚÈfiÙËÙ·, ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÏËÚÔÊfiÚËÛË, ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÏÔ˘ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÂÈÛÎÂÙÒÓ Î·È ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ ·ÎÙ‹˜ Î·È ÙÔ˘ ·Ú¿ÎÙÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ÛÙËÓ Î·ı·ÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ, ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ·Ú·ÏÈÒÓ, ÙËÓ ‡·ÚÍË Ó·˘·ÁÔÛˆÛÙÒÓ Î·È ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· ηÙÔ›ÎˆÓ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ Ë ‚Ú¿‚¢ÛË ·ÎÙÒÓ ÂÓfi˜ ¢‹ÌÔ˘ Ì “°·Ï¿˙Ș ™ËÌ·›Â˜” ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ·Í›·, ·ÊÔ‡ Î·È Ù· ÌÂÁ¿Ï· Ù·ÍȉȈÙÈο ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ‰›ÓÔ˘Ó È‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË “°·Ï¿˙È· ™ËÌ·›·” , fiÙ·Ó ÂÈϤÁÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ˘˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ “ÂÏ¿Ù˜” ÙÔ˘˜, ÂÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÎÙ‹, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Î·È ÛÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ·Ó¿ÚÙËÛË °·Ï¿˙ÈˆÓ ™ËÌ·ÈÒÓ ¤ÁÈÓ ÛÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ ∞Ó·‡ÚÔ˘, •ÂÓ›·, ¶Â˘Î·Î›ˆÓ, ∞Ï˘ÎÒÓ, ¶Ï·˙ ∞Ï˘ÎÒÓ, ∞Ì·Ú˘ÏÏ›‰Ô˜, ∞ÌÊ·ÓÒÓ, ÃÚ˘Û‹˜ ∞ÎÙ‹˜ (∞ÈÛˆÓ›·˜) Î·È ª·ÚÌ·-£ˆÌ¿ (™Ô˘ÙÚ·Ï› ∞ÁÚÈ¿˜). ™Â ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·Ó¿ÚÙËÛË ÙˆÓ ™ËÌ·ÈÒÓ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ “ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ̤وÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì‹ÎÔ˘˜ 56 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ, Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ, ÙȘ fiÌÔÚʘ ·Ú·Ï›Â˜, ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÏÔ˘ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙËÓ ··Ú¿ÌÈÏÏË Ê˘ÛÈ΋ ÔÌÔÚÊÈ¿, Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· ȉ·ÓÈÎfi ÙfiÔ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ Î·È ŒÏÏËÓ˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ô˘ ÂÈϤÁÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ÁÈ· ÙȘ Û‡ÓÙÔ̘ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ ‹ ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘˜. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ Î¿ı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÒÛÙ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·Ó¤ÌÔÚʘ ·Ú·Ï›Â˜ Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Î·ı·Ú¤˜, ·ÛÊ·Ï›˜ Î·È ÚÔÛ‚¿ÛÈ̘ ÁÈ· fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Ë ·ÚÌÔÓÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜, Ë ·ÈÛıËÙÈ΋ Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Î·È fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ”.

¶APA™KEYH 22 π√À§π√À 2011

™ÙȘ 30 πÔ˘Ï›Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·ÓÂÏÏ·‰È΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ μfiÏÔ

¶ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ·fi ÙÔ˘˜ ÊÔÚÙËÁ·Ù˙‹‰Â˜ ÁÈ· Ù· ‰Èfi‰È·

√ÊÂÈϤ˜ 500.000 ¢ÚÒ ‰‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§

ÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË ÂÚÓÔ‡Ó ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÊÔÚÙËÁÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÎÚÔ‡ÛÔ˘Ó ÙȘ ·ÁˆÁ¤˜ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÈ Û fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ ·ÓÙ›ÙÈÌÔ ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ, Ë ÂÙ·ÈÚ›· “∞˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˜ ∞ÈÁ·›Ô˘ ∞.∂.” ∏ ·ÓÙÂ›ıÂÛË Â›Ó·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË Î·È ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ºÔÚÙËÁÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∑‹ÛË ¡ÙÂÏfiÔ˘ÏÔ. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 30 πÔ˘Ï›Ô˘, ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ›, ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “μfiÏÔ˜ ¶·ÏÏ¿˜” , ı· Á›ÓÂÈ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÎÚÔ‡ÛÔ˘Ó ÓÔÌÈο ÙȘ ·ÁˆÁ¤˜ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ¡ÙÂÏfiÔ˘ÏÔ˜, ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÚfiıÂÛË ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÛÙ· Â˘Úˆ·˚ο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·, ηıÒ˜ -fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ- Ë ÂÙ·ÈÚ›· ·Ú·ÓÔÌ›. “™Â ηӤӷ ¿ÏÏÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰ÂÓ ÚÔÏËÚÒÓÔÓÙ·È Ù· ¤ÚÁ· ·fi ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜. À¿Ú¯Ô˘Ó ·Ú¿‰ÚÔÌÔÈ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó fiÛÔÈ Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ. ∂‰Ò Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÁÈ· Ó· ηٷÛ΢¿ÛÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÂÓÒ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Û΢¿ÛÂÈ ·Ú¿‰ÚÔÌÔ˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÎÏ›ÓÂÈ Î·È Ù· ¿ÚÎÈÓ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÎÔÈÌfiÌ·ÛÙÂ. ΔÔ 70% ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÏ›ÛÂÈ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ‰ÈÔ‰›ˆÓ, ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜, fiˆ˜ ÛÙ· ‰Èfi‰È· Ù˘ ¶ÂÏ·ÛÁ›·˜, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ χÛË, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ú¿‰ÚÔÌÔ˜,

Î·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂȘ ·fi ÂΛ”. ∞ÎfiÌË Ô Î. ¡ÙÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ Î·È ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ “ÛÂÎÈÔ˘ÚÈÙ¿‰Â˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜” ηıÒ˜ “·Ú·Ê˘Ï¿Ó” Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· Î·È Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÌËÓ‡ÛÂȘ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜. ◊‰Ë ·ÚÎÂÙÔ› Â›Ó·È ÔÈ ÊÔÚÙËÁ·Ù˙‹‰Â˜ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ù˘ ·ÁˆÁ‹˜, ÂÓÒ Û οÔÈÔ˘˜ -fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ¡ÙÂÏfiÔ˘ÏÔ˜, ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È ‰È·Ù·Á¤˜ ÏËڈ̋˜. “∂›Ì·ÛÙ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıԇ̠۠·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·Ú·ÓÔÌ›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È Ó· ‰ÈηȈıԇ̠ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ ˆ˜ “ÔÈ ÊÔÚÙËÁ·Ù˙‹‰Â˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È ÙÛ·Ì·Ù˙‹‰Â˜ Î·È Ó· ÌËÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó, Ô‡Ù ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. Œ¯Ô˘Ì οÓÂÈ Î·È ÚfiÙ·ÛË ÙfiÛÔ ÚÔ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ, fiÛÔ Î·È ÚÔ˜ ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜: ¡· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ì fiÏÔÈ ÂÓÈ·›Ô ‰Èfi‰ÈÔ ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·fi ÙÔ μfiÏÔ ÚÔ˜ ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 25 ¢ÚÒ Î·È ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·fi ÙÔ μfiÏÔ ÚÔ˜ ÙËÓ

Δπ™ 500.000 ¢ÚÒ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÔÈ Ô-

∞ı‹Ó· 30 ¢ÚÒ. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ·¿ÓÙËÛÂ. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ Â›¯Â ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Ì›ˆÛË ÙÈÌ‹˜ ‰ÈÔ‰›ˆÓ Î·È ÙÒÚ· ÙÔ ·›ÚÓÂÈ ›Ûˆ” . √ Î. ¡ÙÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ ϤÂÈ Ì ¤ÌÊ·ÛË ˆ˜ ÙÔ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎfi ¤ÚÁÔ, ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜, ÌÂÈÒıËΠηٿ 80%, ÂÓÒ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı›. ΔÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙÚ·Ê› Î·È ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ ¿ÏÏ· “ÎÙ˘‹Ì·Ù·”. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë “∞˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˜ ∞ÈÁ·›Ô˘” ¤¯ÂÈ ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË - ÚÔ˜ ·Ô-

ÛÙÔÏ‹ 350 ·ÁˆÁ¤˜ ÚÔ˜ ÊÔÚÙËÁ·Ù˙‹‰Â˜ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, μ¤ÚÔÈ·, §¿ÚÈÛ·, μfiÏÔ, §·Ì›· Î·È Ã·ÏΛ‰·. Δ· ÔÛ¿ Ô˘ ‰ÈÂΉÈΛ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ·fi 1.500 ¤ˆ˜ 20.000 ¢ÚÒ. ΔÔ ÚfiÛÙÈÌÔ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Â›Ó·È 20Ï¿ÛÈÔ Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔ‰›Ô˘. ∏ ÂÙ·ÈÚ›·, Â›Û˘, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ¤Ú·Ó Ù˘ ·ÒÏÂÈ·˜ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ·fi Ù· ‰Èfi‰È·, Ë ‰È¤Ï¢ÛË ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÏËڈ̋, ¤¯ÂÈ ÂÈʤÚÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ (Û·Ṳ̂Ó˜ Ì¿Ú˜) Î·È ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰ËÌÔÛ›Ô˘. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

™Â 956 ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ Ù·ÎÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ Ì ۯ¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰Èη›Ô˘

¡¤Ô˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ¶ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË Ù›ıÂÙ·È ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· 25 πÔ˘Ï›Ô˘ (6 Ì.Ì.) Ô Ó¤Ô˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ˘·ÁfiÌÂÓ˜ ·¢ı›·˜ ÛÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô Î·È ˘ËÚÂۛ˜ ˘·ÁfiÌÂÓ˜ ÛÙË °ÂÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË, ÂÓÒ Û οı ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˜ ˘ËÚÂۛ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi, ÔÈ Ù·ÎÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ Ì ۯ¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰Èη›Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙȘ 956. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË, ÔÈ ˘·ÁfiÌÂÓ˜ ·¢ı›·˜ ÛÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ÀËÚÂۛ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô °ÂÓÈÎÔ‡ °Ú·ÌÌ·Ù¤·, ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô π‰È·›ÙÂÚÔ˘ °Ú·ÌÌ·Ù¤· ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘, ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ∂ȉÈÎÒÓ ™˘Ì‚ԇψÓ, ∂ȉÈÎÒÓ ™˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ, ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ™˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ, ÙÔ ¡ÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì·, ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô °ÂÓÈÎÔ‡ ¢È¢ı˘ÓÙ‹, Ë ‰È‡ı˘ÓÛË ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, Ë ‰È‡ı˘ÓÛË ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡, μÈÒÛÈÌ˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ¡¤ˆÓ Δ¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ, ÙÔ ΔÌ‹Ì· ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ¢ËÌfiÛÈˆÓ Î·È ¢ÈÂıÓÒÓ ™¯¤ÛÂˆÓ Î·È ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ μÔ‹ıÂÈ·˜ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ. ™ÙË °ÂÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ˘¿ÁÔÓÙ·È Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ, Ë ¢È‡ı˘ÓÛË √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ, Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ∫¤ÓÙÚˆÓ ∂͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ¶ÔÏÈÙÒÓ (∫.∂.¶.), Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ΔÔÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜, ∫¤ÓÙÚˆÓ ∞ÓÔÈÎÙ‹˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ∏ÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ (∫∞¶∏) Î·È ¢ËÌfiÛÈ·˜ ÀÁ›·˜, ÙÔ ∞˘ÙÔÙÂϤ˜ ΔÌ‹Ì· ¶·È‰Â›·˜ Î·È ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘, ∞·Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ∫ÔÈÌËÙËÚ›ˆÓ, Ë ¢È‡ı˘ÓÛË Δ¯ÓÈÎÒÓ

ÀËÚÂÛÈÒÓ, Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜, Ë ¢È‡ı˘ÓÛË μÈÒÛÈÌ˘ ∫ÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ∞ӷ·ÎψÛ˘ Î·È Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¶Ú·Û›ÓÔ˘.

∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˜ ÀËÚÂۛ˜ √È ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˜ ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ÂÁηÙÂÛÙË̤Ó˜ ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∂ÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˘ËÚÂۛ˜ ÔÈ Ôԛ˜ ˘¿ÁÔÓÙ·È ‰ÈÔÈÎËÙÈο Û ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙˆÓ ∫ÂÓÙÚÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ™ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ΔÌ‹Ì· ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ, °Ú·ÊÂ›Ô §ËÍÈ·Ú¯Â›Ô˘, ΔÌ‹Ì· √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ, ΔÌ‹Ì· ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ¶ÔÏÈÙÒÓ (∫.∂.¶.), ΔÌ‹Ì· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ∞ӷ·ÎψÛ˘ Î·È ΔÌ‹Ì· ¶Ú·Û›ÓÔ˘. ™ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ∞ÈÛˆÓ›·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› °Ú·ÊÂ›Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ, °Ú·ÊÂ›Ô §ËÍÈ·Ú¯Â›Ô˘, °Ú·ÊÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ, °Ú·ÊÂ›Ô ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ¶ÔÏÈÙÒÓ (∫.∂.¶.), ¶ÔÏ˘‰‡Ó·ÌÔ °Ú·ÊÂ›Ô ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ∞ӷ·ÎψÛ˘, ¶Ú·Û›ÓÔ˘, ™˘ÓÙ‹ÚËÛ˘, ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î·È ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘, ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ΔÌ‹Ì· ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ, °Ú·ÊÂ›Ô §ËÍÈ·Ú¯Â›Ô˘, °Ú·Ê›Ô

√ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ, °Ú·ÊÂ›Ô ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ¶ÔÏÈÙÒÓ (∫.∂.¶.), °Ú·ÊÂ›Ô ∞ÏÏÔ‰·ÒÓ Î·È ªÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘, ¶ÔÏ˘‰‡Ó·ÌÔ °Ú·ÊÂ›Ô ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ∞ӷ·ÎψÛ˘, ¶Ú·Û›ÓÔ˘, ™˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î·È ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘, ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ∞ÁÚÈ¿˜ ΔÌ‹Ì· ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ, °Ú·ÊÂ›Ô §ËÍÈ·Ú¯Â›Ô˘, °Ú·ÊÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ, °Ú·ÊÂ›Ô ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ¶ÔÏÈÙÒÓ (∫.∂.¶.), °Ú·ÊÂ›Ô ∞ÏÏÔ‰·ÒÓ Î·È ªÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘, °Ú·ÊÂ›Ô ∫∞¶∏ ∞ÁÚÈ¿˜-∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ¶ÔÏ˘‰‡Ó·ÌÔ ΔÌ‹Ì· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ∞ӷ·ÎψÛ˘, ¶Ú·Û›ÓÔ˘, ™˘ÓÙ‹ÚËÛ˘, ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î·È ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘, ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜ °Ú·ÊÂ›Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ, °Ú·ÊÂ›Ô §ËÍÈ·Ú¯Â›Ô˘, °Ú·ÊÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ, °Ú·ÊÂ›Ô ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ¶ÔÏÈÙÒÓ (∫.∂.¶.), ¶ÔÏ˘‰‡Ó·ÌÔ °Ú·ÊÂ›Ô ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ∞ӷ·ÎψÛ˘, ¶Ú·Û›ÓÔ˘, ™˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î·È ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘, ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ΔÌ‹Ì· ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ, °Ú·ÊÂ›Ô §ËÍÈ·Ú¯Â›Ô˘, °Ú·ÊÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ, °Ú·ÊÂ›Ô ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ¶ÔÏÈÙÒÓ (∫.∂.¶.), °Ú·ÊÂ›Ô ∞ÏÏÔ‰·ÒÓ Î·È ªÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘, ¶ÔÏ˘‰‡Ó·ÌÔ ΔÌ‹Ì· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ∞ӷ·ÎψÛ˘, ¶Ú·Û›ÓÔ˘,

™˘ÓÙ‹ÚËÛ˘, ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î·È ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘, ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· πˆÏÎÔ‡ °Ú·ÊÂ›Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ, °Ú·ÊÂ›Ô §ËÍÈ·Ú¯Â›Ô˘, °Ú·ÊÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ, °Ú·ÊÂ›Ô ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ¶ÔÏÈÙÒÓ (∫.∂.¶.), ¶ÔÏ˘‰‡Ó·ÌÔ °Ú·ÊÂ›Ô ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ∞ӷ·ÎψÛ˘, ¶Ú·Û›ÓÔ˘, ™˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î·È ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘, ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ °Ú·ÊÂ›Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ, °Ú·ÊÂ›Ô §ËÍÈ·Ú¯Â›Ô˘, ¶ÔÏ˘‰‡Ó·ÌÔ °Ú·ÊÂ›Ô ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ∞ӷ·ÎψÛ˘, ¶Ú·Û›ÓÔ˘, ™˘ÓÙ‹ÚËÛ˘, ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î·È ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘.

√ÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÔÈ Ù·ÎÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ Ì ۯ¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰Èη›Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÙȘ 956, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ 220 (¶∂), 132 (Δ∂), 330 (¢∂) Î·È 274 (À∂). ™ÙȘ 86 ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔÛˆÔ·Á›˜ ÚÔÛˆÚÈÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ Ì ۯ¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰Èη›Ô˘, Ì ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ (Û¯ÔÏÈÎÔ› ʇϷΘ) ÔÈ ı¤ÛÂȘ Â›Ó·È 43, ÂÓÒ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÚÔÛˆÔ·ÁÒÓ ı¤ÛÂˆÓ Ì ۯ¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ȉȈÙÈÎÔ‡ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ (π¢∞Ã) ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÙȘ 302 Î·È Î·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È fiÙ·Ó ÎÂÓˆıÔ‡Ó Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ. ™ÙȘ ÂȉÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ, Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÚԂϤÂÈ 1 ı¤ÛË °ÂÓÈÎÔ‡ °Ú·ÌÌ·Ù¤·, 1 ı¤ÛË È‰È·ÈÙ¤ÚÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘, 10 ı¤ÛÂȘ ÂȉÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ‹ ÂȉÈÎÒÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ‹ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ Î·È 4 ı¤ÛÂȘ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

ÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ϤÔÓ ‰‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ μfiÏÔ˘, ı¤Ì· ÙÔ ÔÔ›Ô ··Û¯fiÏËÛ ÙËÓ ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. ¡·Ù¿ÛÛ·˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ Î. ΔÚ˘Ê. ¶Ï·ÛÙ¿Ú·. √È ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “™˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·” , ·fi ÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÔÏÈÙÒÓ ÚÔ˜ ÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Û·Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ¢‹ÌÔÈ, ·fi ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÔÏÈÙÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ·˙¿ÚÈ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ‰‹ÌÔ˘ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ÂÓÒ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÔÛfi ·ÊÔÚ¿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÔÊ›ÏÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÚÒËÓ ™¯ÔÏÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜. ∏ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰ÂÛ̇ÙËΠӷ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ Î·Ù¿ ÂÚ›ÙˆÛË Î·È Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛ‹ ÙÔ˘˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. ¶Ï·ÛÙ¿Ú·˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ “ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ô ‰‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÎÈ ·˘Ùfi˜, fiˆ˜ fiÏÔÈ Ì·˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, fï˜ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË ˘¿Ú¯ÂÈ” . √È ‰˘Ô Ï¢ڤ˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ó· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì·.

∞ÈÙ‹ÛÂȘ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÛÙ· ∫∏º∏ ‰‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ∏ ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹˜ ∂ȯ›ÚËÛË ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ - ¢ËÌÔÙÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ ‰‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ - ∫∂∫¶∞-¢π∂∫ ηÏ› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚfiÛÎÏËÛ˘ “∂Ó¤ÚÁÂȘ ÛÙ‹ÚÈ͢ ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ¯Ú‹˙Ô˘Ó ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ··Û¯ÔÏËÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂÌ̤ۈ˜ ˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓˆÓ ·ÙfïӔ ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∞Ó¿Ù˘ÍË ∞ÓıÚÒÈÓÔ˘ ¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡” , ËÏÈÎȈ̤ӷ ¿ÙÔÌ· ÌË ‰˘Ó¿ÌÂÓ· Ó· ·˘ÙÔÂ͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó ·fiÏ˘Ù· (ÎÈÓËÙÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜, ¿ÓÔÈ·, Î.Ï.) Î·È ÙÔ˘˜ ÊÚÔÓÙÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜ (Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙˆÓ ËÏÈÎȈ̤ӈÓ) Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ∏ÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ºÚÔÓÙ›‰·˜ ∏ÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜, ˘Ô‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Î·È Î·Ù¿ıÂÛË ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ Î·Ï¤ÛÙ ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ ÙËϤʈӷ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ‰È·ÌÔÓ‹˜ Û·˜: μ√§√™: 24210 35578 (˘‡ı˘ÓË Î· ™Ù·ÌÔ‡ÏË ª·Ú›·) ¡∂∞ ∞°Ãπ∞§√™: 24280 78182 (˘‡ı˘ÓË Î· ∑·‚Ô‡ ª·Ú›·)


M·ÁÓËÛ›· 15

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 π√À§π√À 2011

∑ËÙ› Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ·fi ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁfi ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ã. ¶·ÌÔ‡ÎË

¡· ‰ÈÂÚ¢ÓËıÔ‡Ó ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË Ù˘ Ì·Ú›Ó·˜

Δ

ËÓ ·Ó·ÔÌ‹ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ (master plan) ÏÈ̤ÓÔ˜ μfiÏÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËıÔ‡Ó ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË Ù˘ Ì·Ú›Ó·˜, ˙ËÙ› Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹ ÀÔ˘ÚÁfi ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î. Ã. ¶·ÌÔ‡ÎË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÔÙ‡ÂÈ ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ §ÈÌ¤ÓˆÓ (∂™∞§), Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·È ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Î·È ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ master plan.

● ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Û‡ÛÛˆÌÔ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ‰È·ÊˆÓ› Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ì·Ú›Ó·˜ ÛÙÔ “KÔÚ‰fiÓÈ”

ÙÔÓ Î. ¶·ÌÔ‡ÎË ÁÈ· ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚Â Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ μfiÏÔ˘, ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Ë̤ڷ ·Ó¿Ï˄˘ ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Ù˘, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Â‰Ú·›ˆÛË Îϛ̷ÙÔ˜ ÛÙÂÓ‹˜ Î·È ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙËÓ √§μ ∞.∂. ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ fiÏË. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ÎÔÚ˘Ê·›· ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙÔ °ÂÓÈÎfi ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ §È̤ÓÔ˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÁÈÓ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ¯ˆÚ›˜ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙÔ˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Ù˘ √§μ ∞.∂., ·ÚfiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ ÚÔÛˆÈο Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î·È ·ˇı˘Ó ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÚfiÛÎÏËÛË. “ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÔÌÔÊÒÓˆ˜ ·¤ÚÚÈ„Â ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÂÙËÙÒÓ ÙÔ˘ master plan ÁÈ· ÙË ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË Ì·Ú›Ó·˜ ÛÙÔÓ ˘‹ÓÂÌÔ ÌÒÏÔ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ηÈ, ¤ÙÛÈ, ˙ËÙ‹ıËΠ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ √.§.μ. ∞∂, ˆ˜ ¢È¢ı‡ÓÔ˘Û·˜ ÀËÚÂÛ›·˜, Ó· ‰ÒÛÂÈ ÂÓÙÔϤ˜ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ Ó· ·-

Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ χÛÂȘ ÁÈ· ÙË ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË Ì·Ú›Ó·˜, ‰ÈfiÙÈ Ë ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË Ï‡ÛË ı· ÚÔηϤÛÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘, Ì ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘ Ù˘ ÌÔÓ·‰È΋˜ -Ú¿ÁÌ·ÙÈ- ·Ú·Ï›·˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ·, ·Ú·‚ϤÔÓÙ·˜ ÙËÓ ··ÍȈÙÈ΋ ÚÔ˜ ÙÔ ¢‹ÌÔ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ Ù˘ √.§.μ. ∞.∂., ÂÈÛΤÊıËη Ô ›‰ÈÔ˜ Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂٷʤڈ ÙËÓ ·Í›ˆÛË Ù˘ fiÏ˘ ÁÈ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ χÛÂȘ ÛÙË ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË Ì·Ú›Ó·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, Û˘ÁÎÏ‹ıËΠÂÎÙ¿ÎÙˆ˜ ÙÔ ¢.™. Ù˘ √.§.μ. ∞.∂. Î·È ÂÓ¤ÎÚÈÓÂ, ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›·, ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÂÙËÙÒÓ, ·ÁÓÔÒÓÙ·˜ ÚÔÎÏËÙÈο ÙËÓ ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙË ‚Ô‡ÏËÛË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ fiÏ˘” , ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔÓ Î. ¶·ÌÔ‡ÎË Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ™ÙËÓ ›‰È· ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ı¤Ì· Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜

Î·È Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ÚÔÛÊ¿Ùˆ˜ ‰ËÌÔÛÈ¢ı›۷˜ ∫À∞ ÂÚ› ÂÁÎÚ›Ûˆ˜ ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÏÈ̤ÓÔ˜ μfiÏÔ˘, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· Ë ·Ó·‰È¿Ù·ÍË ÙˆÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Á˘ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ÒÛÙ ӷ ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó ÔÈ Ô¯ÏÔ‡Û˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ ¯‡‰ËÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ ·fi ÙËÓ 1Ë (ÚÔ‚Ï‹Ù· ™π§√), ÛÙË Ó¤· 3Ë ÚÔ‚Ï‹Ù· ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÏÈ̤ӷ. ∞˘Ùfi ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ Î·Ù·Ú¯‹Ó ÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ηÈ, Û ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË, ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÎÚË›‰ˆÌ· Ù˘ ÚÔ‚Ï‹Ù·˜ ™π§√, ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙËÓ ÂÈ‚·ÙÈ΋ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡, ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ fi¯ÏËÛË Î·È ·Ô‰›‰ÂÈ ÁÈ· ·ÍÈÔÔ›ËÛË Û¯ÔÏ¿˙Ô˘Û· ‰ËÌfiÛÈ· ÂÚÈÔ˘Û›·, ›Ù ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Jessica ›Ù ̤ۈ Ù˘ ·Ó¿Ï·Û˘ ÁÈ· ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘.

∂ÈÛÙÔÏ‹ Î·È ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ master plan ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ·¤ÛÙÂÈÏÂ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Î·È ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ˆ˜ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓË ∞Ú¯‹ - ‰È¿‰Ô¯Ô˜ Ù˘ Ù. ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ·Ó·¤Ì„ÂÈ ÙË ÌÂϤÙË ÁÈ· Â·ÓÂͤٷÛË fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË Ù˘ Ì·Ú›Ó·˜, ‰ÈfiÙÈ ·ÔÙÂÏ› ÔÌfiı˘ÌË ‚Ô‡ÏËÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ. ¶ÂÔ›ıËÛË fiÏˆÓ Â›Ó·È fiÙÈ Ù˘¯fiÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ˆ˜ ¤¯ÂÈ ı· ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜, ı· ÌÂٷʤÚÂÈ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ÊfiÚÙÔ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙË Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· Ù˘, Ì ηٷÛ΢¤˜ ÎÙÈÚ›ˆÓ ‹ Úfi¯ÂÈÚˆÓ ψÙÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ “ÎÔÚ‰fiÓÈ” Ù˘ ·Ú·Ï›·˜, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È Ì¤Û· Î·È ¤Íˆ ·fi ÙÔ §ÈÌ¿ÓÈ.

ΔÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Û‡ÛÛˆÌÔ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ‰È·ÊˆÓ› Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ì·Ú›Ó·˜ ÛÙÔ “ÎÔÚ‰fiÓÈ” Î·È Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ Ó· ÌËÓ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ¤Ó·Ó ·Î·Ù·ÓfiËÙÔ Î·È ‚Ï·ÙÈÎfi ÁÈ· Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘ fiÏ˘ ۯ‰ȷÛÌfi, Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÌÂٷʤÚÂÈ ÙËÓ ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜, Ë ÔÔ›· ÂÏ‹ÊıË ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, Ó· ηٷÁÁ›ÏÂÈ ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ √§μ ∞.∂. Î·È Ó· ηٷ‰ÈοÛÂÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔ¿ÁÔ˘Ó ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Î·È ÙËÓ ·ÚÌÔÓÈ΋ Û˘Ó‡·ÚÍ‹ ÙÔ˘ Ì ÙË ˙ˆ‹ Ù˘ fiÏ˘. “∂Ì›˜ ÚÔÊ·ÓÒ˜ Î·È ‰ÂÓ ˘ÂÈÛÂÚ¯fiÌ·ÛÙ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ √.§.μ. ∞.∂. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÌÂ, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÔ˘Ì ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ì·˜ Û ı¤Ì·Ù· ۯ‰ȷÛÌÔ‡, Ô˘ ¿ÙÔÓÙ·È ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Ù˘ fiÏ˘” , ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È ˙ËÙ› ·fi ÙÔÓ Î. ¶·ÌÔ‡ÎË Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÔÚÁ·Óˆı› ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ȉ›Ô˘, ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi, Û‡ÛÎÂ„Ë Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ (¢.™. Ù˘ √§μ ∞.∂., ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘, ‰‹Ì·Ú¯Ô˜), ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘˙ËÙËı› ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÂÍ·Ú¯‹˜ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ÓÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÙÂÙÂÏÂÛÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ Ì ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ Ù˘ ÁÈ· ÙÔ °ÂÓÈÎfi ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, fiÙÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ η٤‚·Ï οı ‰˘Ó·Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ó· ÌËÓ ÂȂ‚·Èˆı› Ô Î·ÓfiÓ·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ÛÙȘ fiÏÂȘ ÏÈÌ¿ÓÈ·, ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÚÔÛÙÚÈ‚ÒÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ ÙˆÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ §ÈÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ. ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜, ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ·Ó·Ï˘ÙÈο

∂‰Ò Î·È ÂÓ¿ÌÈÛÈ ¯ÚfiÓÔ ¤¯ÂÈ ÂÎÊÚ·ÛÙ› ÁÈ· ÙÔ master plan ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË

∞ÓÙ›ıÂÙÔ ÙÔ Δ∂∂ ÛÙË ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË Ì·Ú›Ó·˜ ÛÙÔ “∫ÔÚ‰fiÓÈ” ∫∞Δ∞ Ù˘ ¯ˆÚÔı¤ÙËÛ˘ Ì·Ú›Ó·˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÛηÊÒÓ ÛÙÔ ÏÈÌÂÓÔ‚Ú·¯›ÔÓ· ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ Ù·¯ı› Â‰Ò Î·È ÂÓ¿ÌÈÛÈ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Ì ·ÊÔÚÌ‹ Û¯fiÏÈ· fiÙÈ “ÙÔ Δ∂∂ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ı¤ÛË ÁÈ· ÙË Ì·Ú›Ó·”. ∞˘Ùfi ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Î. ™. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ô Î. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∂Âȉ‹ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Á›ÓÂÙ·È Ôχ˜ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ¯ˆÚÔı¤ÙËÛ˘ ‹ ÌË Ì·Ú›Ó·˜ ÛÙÔ “∫ÔÚ‰fiÓÈ” ÙÔ˘ ÏÈ̤ÓÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È ÙË ‰È·Ì¿¯Ë Ô˘ ¤¯ÂÈ ÍÂÛ¿ÛÂÈ ÌÂٷ͇ ¢‹ÌÔ˘ Î·È √§μ, ÂÓÒ ˘‹ÚÍ·Ó Û¯fiÏÈ· ÁÈ· ÙË Û˘Ìʈӛ· ÊÔÚ¤ˆÓ (ÂÔ̤ӈ˜ Î·È ÙÔ˘ Δ∂∂) ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË Ù˘ Ì·Ú›Ó·˜, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ì ٷ ÂÍ‹˜: ΔÔ Δ¯ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜, Î·È ÂÓÒ ÚÔËÁ‹ıËΠ‰È·‚ԇϢÛË ÛÙȘ ªfiÓÈ̘ ∂ÈÙÚÔ¤˜ ÙÔ˘, ·¤ÛÙÂÈÏ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 9 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2010 (·Ú. ÚˆÙ. ∂ÁÁÚ¿ÊÔ˘: 607) ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Â› ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ (Master Plan) ÙÔ˘ §È̤ÓÔ˜ μfiÏÔ˘. √È ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡

● √ ™. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË ¿Ô„Ë Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙË ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË Ì·Ú›Ó·˜ ÛÙÔ “∫ÔÚ‰fiÓÈ”

ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÎÔÈÓÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÚÔ˜ ÙÔÓ ÚÒËÓ ÓÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ ¶··ÙfiÏÈ· Î·È ÙÔÓ ÙfiÙ ¶Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ÓÔ˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶¤ÙÚÔ ™Ô‡ÚÏ·.

ΔÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â „ËÊÈÛÙ› ÛÙËÓ 89Ë ™˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ¢∂ ÙËÓ 8.2.2010 Î·È ·fi ÙÔ Ó¤Ô Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ √§μ Î. °È¿ÓÓË ¶Ú›ÁÎÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó ̤ÏÔ˜ Ù˘ ¢∂, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ù· ÂÍ‹˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ì·Ú›Ó·˜ ÛÙË ı¤ÛË “∫ÔÚ‰fiÓÈ”: “¶ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÚÔ‚Ï‹Ù·˜ 1 ˘fi ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÌÔÚÊ‹ Î·È ÙËÓ Ï‹ÚË ·Ó·‚¿ıÌÈÛ‹ Ù˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÚÔ‚Ï‹Ù·˜ (ÂÈ‚·ÙÈ΋) ÛÙËÓ ÚÔ‚Ï‹Ù· 1 Î·È Ë ·Ú¿ÏÏËÏË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔȈÓ. ∏ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ÚÔ‚Ï‹Ù·˜ 1 Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Î·È ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÚfiÛıÂÙ· ¤ÚÁ· Â›¯ˆÛ˘ Î·È ÎÚË›‰ˆÛ˘. ∂ÈÚfiÛıÂÙ·, ÏfiÁˆ Ù˘ ÈηӋ˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜, Û˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘ÂÚ·ÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ù˘ fiÏ˘ (∫Δ∂§ Î·È √™∂) ÛÙËÓ ÚÔ‚Ï‹Ù· 1, Ì ·Ú¿ÏÏËÏË Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ ÙÔ˘ √™∂ ·fi ÙËÓ ÚÔ‚Ï‹Ù· 2 ÛÙȘ ÚÔ‚Ï‹Ù˜ 1 Î·È 3. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ψÊÔÚ›ˆÓ Î·È Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ¶∞£∂ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÚÔ‚Ï‹Ù· 3 Î·È ‰È·Ì¤ÛÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ Ô‰Ô‡ ̤۷ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ó· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÈ‚·ÙÈ΋ ÚÔ‚Ï‹Ù·.

√È ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÚÔ‚Ï‹Ù·˜ ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ‰Â, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ·˘Ùfi Ë Ì·Ú›Ó· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÛηÊÒÓ Î·È ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È Ô ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ ¿ÚÎÈÓ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ıˆÚÂ›Ù·È ··Ú¿‰ÂÎÙË Ë Î·Ù·Û΢‹˜ Ù˘ Ì·Ú›Ó·˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÛηÊÒÓ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÏÈÌÂÓÔÏÂοÓË, ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜. √ ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È Ù¯ÓÈÎfi˜-Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi˜-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ (‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ψڛ‰·˜ ΛÓËÛ˘ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÂÁοÚÛÈ· Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi Ù˘ ÛËÌ›Ô, Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È, ηı·›ÚÂÛË Î·È Â·Ó·Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ Û˘Ó‰ÂÙ‹ÚÈ·˜ Á¤Ê˘Ú·˜ Ì ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ÌÓËÌ›Ԣ) Î·È ·ÈÛıËÙÈÎfi˜-ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi˜ (ÚfiÛıÂÙË ÌfiÏ˘ÓÛË, ˯ÔÚ‡·ÓÛË, ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ı¤·˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È Î·È Ù· ˘·ÏÔÂÙ¿ÛÌ·Ù· Ù· ÔÔ›·, ۯ‰fiÓ ‚¤‚·È·, ı· ·ÏÏÔȈıÔ‡Ó Ì ÁÎÚ¿ÊÈÙÈ). ∞·ÓÙÒ, ÏÔÈfiÓ, fiÙÈ ÙÔ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤¯ÂÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Â‰Ò Î·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Î·È Â›Ó·È ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· οÔÈÔÈ Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÎÔÓÙ‹ ÌÓ‹ÌË Î·È Ó· ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙ›ıÂÙ· Ú¿ÁÌ·Ù·” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘.

ªÈÎÚÔ˘ÚηÁȤ˜ Î·È ¯ı˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ªπ∫ƒ∏™ ¤ÎÙ·Û˘ ‹Ù·Ó, ¢-

Ù˘¯Ò˜, Ë ˘ÚηÁÈ¿ Ô˘ ÂΉËÏÒıËΠ¯ı˜ ÛÙȘ 2.30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘-º·ÚۿψÓ, ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË Ì ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ 111 ¶Ù¤Ú˘Á·˜ ª¿¯Ë˜. ÕÌÂÛË ‹Ù·Ó Ë Â¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ˘ÚfiÛ‚ÂÛ˘, Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙË ÊˆÙÈ¿. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ¤ÛÂ˘Û·Ó ¤ÍÈ Ô¯‹Ì·Ù· Ì 10 ¿Ó‰Ú˜, Ô˘ ηٿÊÂÚ·Ó Û ̛· ÂÚ›Ô˘ ÒÚ· Ó· ı¤ÛÔ˘Ó ÙË ÊˆÙÈ¿ ˘fi ¤ÏÂÁ¯Ô. ¶Ï‹Ú˘ ηٿۂÂÛË Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ∫¿ËÎ·Ó ¯fiÚÙ· Î·È ÎÔÓÙÔÔ‡ÚÓ·Ú· Û ¤ÎÙ·ÛË ÌÈÛÔ‡ ÛÙÚ¤ÌÌ·ÙÔ˜. ¢‡Ô ¿ÏϘ, Ôχ ÌÈÎÚ‹˜ ¤ÎÙ·Û˘, ˘ÚηÁȤ˜ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ¯ı˜, ÛÙË μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¶ÂÚÈÔ¯‹, fiÔ˘ οËÎ·Ó ÍÂÚ¿ ¯fiÚÙ·. Ãı˜ Ô ‰Â›ÎÙ˘ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜ ‹Ù·Ó ÛÙÔ “3” , ÂÓÒ ÔÈ ¿ÓÂÌÔÈ ‹Ù·Ó ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔÈ. ™‹ÌÂÚ· Ô ‰Â›ÎÙ˘ ı· Â›Ó·È ÛÙÔ “2” , fï˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ·Ó¤ÌˆÓ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·Ó¤ÌˆÓ, ÛËÌ›ˆÛ ÌÈÎÚ‹ ÙÒÛË Î·È ¯ı˜ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ˘˜ 34 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘.

∫·Ù¿Ù·ÍË ‰ÔÎ›ÌˆÓ ˘·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ÛÙÔ §ÈÌÂÓÈÎfi ™Δ∏¡ ÚfiÛÏË„Ë 180 ‰ÔÎ›ÌˆÓ ˘·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ (·ÓÙÚÒÓ - Á˘Ó·ÈÎÒÓ) ÚÔ¯ˆÚ› ÙÔ §ÈÌÂÓÈÎfi ™ÒÌ·. ◊‰Ë ¤¯ÂÈ ÚԂ› Û ÚÔ΋ڢÍË ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Î·È fiϘ ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ (ÚÔıÂƯ̂˜, ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο) ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ (www.yen.gr www.hcq.gr) Î·È ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “¢È·‡ÁÂÈ·” (diavgeia.gov.gr). √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ‹ ÛÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘.

¢È·ÎÔ‹ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ∞¶√ Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 22 ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 29 πÔ˘Ï›Ô˘ (ÂÎÙfi˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ 24 πÔ˘Ï›Ô˘) ‰È·ÎfiÙÂÙ·È Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ¡. μfiÙÛË Î·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ Î·È ¶··Î˘ÚÈ·˙‹, ÏfiÁˆ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. ∏ ΛÓËÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ı· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ·fi ÙȘ Ô‰Ô‡˜ ∂Ï·ÛÛfiÓÔ˜ Î·È ¶··Î˘ÚÈ·˙‹. £· ÙÔÔıÂÙËı› Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË Û‹Ì·ÓÛË ÚÔ˜ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ.


ª·ÁÓËÛ›· 16

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 π√À§π√À 2011

√ Ó¤Ô˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ ¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÎÈÓÂ›Ù·È Ë Âȯ›ÚËÛË

¶·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÛÙ· ÛÈÓÙÚÈ‚¿ÓÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ∂ƒ°∞™π∂™ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È ·-

ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ÛÈÓÙÚÈ‚·ÓÈÒÓ ÛÙȘ Ï·Ù›˜ Ù˘ fiÏ˘, ÍÂΛÓËÛ·Ó ·fi Û˘ÓÂÚÁ›· ÙˆÓ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ‰‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÛÎÔfi, ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ˘„ËÏÒÓ ıÂÚÌÔÎÚ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ, Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÌÈÎÚ¤˜ Ô¿ÛÂȘ ‰ÚÔÛÈ¿˜ Î·È Û˘Ó¿ıÚÔÈÛ˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ‹‰Ë Ù· ÛÈÓÙÚÈ‚¿ÓÈ· ÛÙȘ Ï·Ù›˜ ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÒÓ, Ù˘ ÃÈÏÈ·‰Ô‡˜ Î·È Ù˘ ∫·ÏÏÈı¤·˜, ηıÒ˜ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÂÈÛ΢ÒÓ ÛÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ÛÙȘ ·ÓÙϛ˜ Î·È ÛÙ· Ê›ÏÙÚ· ηı·ÚÈÛÌÔ‡, ÂÓÒ ¤ÁÈÓÂ Î·È Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ ÛÈÓÙÚÈ‚·ÓÈÒÓ. ΔȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙ· ÛÈÓÙÚÈ‚¿ÓÈ· Ù˘ Ï·Ù›·˜ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˚‰Ë Î·È Ù˘ Ï·Ù›·˜ ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, fiÔ˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÚÔÌ‹ıÂÈ· Ó¤ˆÓ ·ÓÙÏÈÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ ÛÈÓÙÚÈ‚¿ÓÈ Ù˘ Ï·Ù›·˜ ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â›ÎÂÈÙ·È Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ Î·È Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. “∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛÙ› ÙÔ ˘„ËÏfi ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ù˘ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Î. º. §·ÌÚÈÓ›‰Ë˜, ·¢ı‡ÓÔÓÙ·˜ ¤ÎÎÏËÛË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ, ÒÛÙ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÔÌ·Ï¿ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. √ ¢‹ÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ‹‰Ë ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· Ù· ÛÈÓÙÚÈ‚¿ÓÈ· ÛÙ· ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. øÛÙfiÛÔ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÙÚ›· ÛÈÓÙÚÈ‚¿ÓÈ· Ù· ÔÔ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ˘¤ÚÔÁÎÔ ÎfiÛÙÔ˜ Â·Ó·Î·Ù·Û΢‹˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·ÔÎÏ›ÂÈ ÙËÓ Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÛÈÓÙÚÈ‚¿ÓÈ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·Ú·Î›ÌÂÓˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ, ÙÔ ÛÈÓÙÚÈ‚¿ÓÈ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ Â¤ÏıÂÈ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË fiÏÔ˘ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ Î·È ÙÔ ÛÈÓÙÚÈ‚¿ÓÈ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ∫Δ∂§, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ ˙ËÌÈ¿ ÙÔ ÌÔÙ¤Ú. ∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜, ÙÔ ÛÈÓÙÚÈ‚¿ÓÈ Ù˘ Ï·Ù›·˜ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜ ı· Â·Ó·Î·Ù·Û΢·ÛÙ› Ï‹Úˆ˜ fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·Ó¿Ï·Û˘ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, Î·È ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ó¤Ô ÛÙËÓ ›‰È· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ı¤ÛË Ì ÙÔ ·ÏÈfi.

∞°∂Δ: ¢ÂÓ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ Ô ÊÔ‡ÚÓÔ˜ Δ

Ô˘˜ ¿ÍÔÓ˜ ¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÎÈÓÂ›Ù·È ÙfiÛÔ Ë ÙÛÈÌÂÓÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ∞°∂Δ, fiÛÔ Î·È ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ·ÚÔ˘Û›·Û ¯ı˜ ÛÙ· ÙÔÈο ªª∂ Ô Ó¤Ô˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ “ŸÏ˘ÌÔ˜” Î. ∞ı. ª¿ÌÔ˜, ¯ËÌÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¯ı˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Ë Ó¤· Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙÔ ÙÔÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ, ÌÈ· ÎÏÂÈÛÙ‹ ·Ôı‹ÎË ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ ÙÛÈ̤ÓÙÔ˘, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ë ·ÔÊ˘Á‹ Ú‡·ÓÛ˘ Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ fiÙ·Ó Ó¤Ô˘Ó ¿ÓÂÌÔÈ.

∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ۯÂÙÈΤ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Ù˘ ∞°∂Δ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ Ô ÊÔ‡ÚÓÔ˜ (ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ), ›¯Â Á›ÓÂÈ ¤Ú˘ÛÈ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜. ™Ù·Ì·Ù¿ÂÈ ‰ÈfiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ¢ÂÓ ÛÙÔοÚÔ˘Ì ÎÏ›ÓÁÎÂÚ ¤Íˆ ÁÈ· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ fiÏÔ ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ. ÕÏÏ· ÙÌ‹Ì·Ù· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Î·È Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi ̤۷ ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜” . √ Î. ª¿ÌÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ô˘ ¤¯·ÛÂ Ë ∞°∂Δ, fiˆ˜ Ë ªÈÛÚ¿Ù· ÛÙË ‚fiÚÂÈ· §È‚‡Ë, fiÔ˘ ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ Ë ‰È¿ıÂÛË ÙÛÈ̤ÓÙÔ˘ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÔÏÂÌÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÔÈ ¿ÍÔÓ˜ ¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÎÈÓÂ›Ù·È Ë ÙÛÈÌÂÓÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ›ӷÈ: - “¶ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ Î·È ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ı¤Û˘ Ù˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰Â¯ı› Ï‹ÁÌ·. ¶ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ì ÚÔ˚fiÓÙ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜. - ∂ÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙËÓ ˘Á›· Î·È ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÂÚÁ·Û›·˜. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ 1.200 Ë̤Ú˜ ¯ˆÚ›˜ ÂÚÁ·ÙÈÎfi ·Ù‡¯ËÌ· Î·È ¤¯ÂÈ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ› ·fi ÙÔÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›·, Ô˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙȘ Ú·ÎÙÈΤ˜ Ù˘ ∞°∂Δ ˆ˜ ÙȘ ‚¤ÏÙÈÛÙ˜. ∂Ê·ÚÌfi˙ÂÈ ‰Â, ÚfiÙ˘· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›·” . -∞ÂÈÊÔÚ›·. √ Î. ª¿ÌÔ˜ ÙË ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ˆ˜ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ¿ÍÔÓ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ Î·È Ù˘ ÂÍfi‰Ô˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·fi ·˘Ù‹. -“∫·Ï‹ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË, Ì ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ôχ οو ·fi Ù· ‰ÈÂıÓ‹ ÛÙ¿ÓÙ·ÚÓÙ Ô˘ Ë ÓÔÌÔıÂÛ›· ÔÚ›˙ÂÈ Î·È Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙËÓ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·.

● √ Ó¤Ô˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ “ŸÏ˘ÌÔ˜” Ù˘ ∞°∂Δ Î. ∞ı. ª¿ÌÔ˜

● ∏ Ó¤· ÎÏÂÈÛÙ‹ ·Ôı‹ÎË ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘

∫·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ·fi‰ÔÛ˘ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙˆÓ ÛËÌÂÈ·ÎÒÓ ÂÎÔÌÒÓ (ÂÎÔÌ¤˜ ·fi ÙȘ ηÌÈÓ¿‰Â˜). - ª¿¯Ë ÁÈ· ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ‰È·Ê‡ÁÔ˘Û·˜ ÛÎfiÓ˘. - ¶ÔÈÔÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·ıÔ‰‹ÁËÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ì ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ, ·ÓÙ› ÌÂÁÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. - ªÂ›ˆÛË ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Ì ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ η˘Û›ÌˆÓ ÊÈÏÈÎfiÙÂÚˆÓ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ٷ Û˘Ì‚·ÙÈο η‡ÛÈÌ·, Î·È ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ¯Ú‹ÛË ‚ÈÔÌ¿˙·˜ Î·È Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ Ì·˙Ô‡Ù ÁÈ· ÙËÓ ÚÔı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È ·ÓÙ’ ·˘ÙÔ‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. ∏ ‚ÈÔÌ¿˙· ‰›ÓÂÈ Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Û˘Ó¤ÚÁÈ·˜ Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·.

- ¶·Ú·ÁˆÁ‹ Ú¿ÛÈÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ªÂ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË Î·ÈÓÔÙÔÌ›· Î·È Û¯Â‰È·ÛÌfi, Ì ÌÂÚÈ΋ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¿ÏÂÛ˘ ÙÛÈ̤ÓÙÔ˘, ¿Ì Û ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ¿ÏÂÛË, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÛÈ̤ÓÙÔ˘ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Ù· ›‰È· ‹ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ Ù· ÚfiÙ˘· ÔÚ›˙Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ ÌÈÎÚfiÙÂÚË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎÏ›ÓÁÎÂÚ, Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙȘ ÂÎÔÌ¤˜ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη. - ¶ÔÈÔÙÈ΋ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Ï·ÙÔÌ›ˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ ÛÙ· Ï·ÙÔÌ›· Ù˘ ∞Ó¿‚Ú·˜, Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ÙˆÓ Ï·ÙÔÌ›ˆÓ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ™¤ÛÎÏÔ˘. - ¢È·¯Â›ÚÈÛË ÓÂÚÒÓ, Ì ¢ڇ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ Î·È ÚÔÒıËÛË Ù˘ Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·-

Ó›·˜ ·Ó·„˘ÎÙÈÎÒÓ ∂æ∞. ∞ÓÔ›ÁÂÈ ¤Ó· “·Ú¿ı˘ÚÔ” ÛÙËÓ Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË fiÚˆÓ Î·È ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ Û˘Ì‚›ˆÛË” . √ Î. ª¿ÌÔ˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ì ÏÔÁÈ΋ Û˘ÓÂÚÁÈÒÓ. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÎÏ·‰È¿ ‹ ¯fiÚÙ· Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ˆ˜ ‚ÈÔÌ¿˙·, ÚÔÛٷهÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ” . ∂›Û˘ Ì›ÏËÛÂ Î·È ÁÈ· ·ÈÛıËÙÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘. ∏ ÎÏÂÈÛÙ‹ ·Ôı‹ÎË ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ Ô˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËΠÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘, ÎfiÛÙÈÛ 10,8 ÂηÙÔÌ. ¢ÚÒ Î·È ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÚÔÛٷهÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·fi ÙË Ú‡·ÓÛË ÛÎfiÓ˘, fiÙ·Ó Ó¤Ô˘Ó ¿ÓÂÌÔÈ. ¢∏ª√.™.

™Â ÈÛ¯‡ ·fi ÙËÓ 1Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Î·È Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌÔÙ¯ÓÈο ¤ÚÁ·

ª¤Ûˆ ÙÚ·Â˙ÒÓ Î·È ∂§Δ∞ ÔÈ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ π∫∞ ª¤Ûˆ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ‹ ̤ۈ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Δ·¯˘‰ÚÔÌ›ˆÓ ı· Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ 1Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ π∫∞, ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Û ¯ıÂÛÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ π∫∞ μfiÏÔ˘. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ “·fi 1/8/2011 Î·È Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Ù˘ ·Ú. 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 40 ÙÔ˘ ¡.3863/10 (º∂∫ 115/15-7-2010 Ù. ∞’) Ë Â›ÛÚ·ÍË ÙˆÓ ÙÚÂ¯Ô˘ÛÒÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ˘¤Ú ÙÔ˘ π∫∞∂Δ∞ª ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÎÔÈÓÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌÔÙ¯ÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÌÈÛıÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ πÔ˘Ï›Ô˘ 2011 Î·È ÂÊÂÍ‹˜ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ̤ۈ ΔÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‹ ∂§Δ∞. ∞fi ÙËÓ ›‰È· ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·‡ÂÈ Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÙÚÂ¯Ô˘ÛÒÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÛÙ· ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ π∫∞-∂Δ∞ª. ∫·ÙfiÈÓ ·˘ÙÔ‡, ÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÎÔÈÓÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌÔÙ¯ÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÏËÚˆÌÒÓ ¢π∞™ Û ΔÚ¿Â˙˜ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘˜ ‹

● ∞fi ÙËÓ 1Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ·‡ÂÈ Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÙÚÂ¯Ô˘ÛÒÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÛÙ· ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ π∫∞-∂Δ∞ª

ÛÙ· ∂§Δ∞, ÙȘ ÙÚ¤¯Ô˘Û˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜, ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓˆÓ ÚÔıÂÛÌÈÒÓ, ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ πÔ˘Ï›Ô˘ 2011 Î·È ÂÊÂÍ‹˜. ™Ù· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÏËÚˆÌÒÓ ¢π∞™ ·Ú¤¯ÂÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È Ë ¢È·ÙÚ·Â˙È΋ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÀË-

ÚÂÛ›· ∞˘ÙfiÌ·Ù˘ ∂ÍfiÊÏËÛ˘ §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ (DIASDEBIT). ™˘ÓÈÛÙ¿Ù·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ٷ ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ π∫∞-∂Δ∞ª, ηıÒ˜ Î·È Ì ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó, ·ÊÂÓfi˜ ÁÈ· Ù· ÂÓ·ÏÏ·-

ÎÙÈο ‰›ÎÙ˘· Ô˘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È, ÒÛÙ ӷ ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙËÓ Èı·Ó‹ ·Ó·ÌÔÓ‹ ÛÙ· Δ·Ì›· Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Ù˘¯fiÓ ÎfiÛÙÔ˜ οı هÔ˘ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹˜” . ¶¿ÓÙˆ˜ ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Î·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ π∫∞ “ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ π∫∞-∂Δ∞ª (˘ÔηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Ù·Ì›· ›Ûڷ͢ Î.Ï.): - ∂ÈÛÊÔÚ¤˜ ¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ∞Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂˆÓ ÃÚfiÓÔ˘ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘. - ¶ÔÛ¿ ÁÈ· ÂÍfiÊÏËÛË ÔÊÂÈÏÒÓ ·fi ηı˘ÛÙÂÚÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜, ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂȘ, ÚfiÛÙÈÌ· Î.Ï. - ¶ÔÛ¿ ‰fiÛÂˆÓ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÔÊÂÈÏÒÓ. - ¶ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ·ÔÁÚ·Ê‹ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÔÈÎÔ‰ÔÌÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘. - ∂ÈÛÊÔÚ¤˜ ‚¿ÛÂÈ ÔÛÔÛÙÔ‡ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ‰·¿Ó˘ (¶∂¢) ÁÈ· ¢ËÌfiÛÈ· ŒÚÁ·. - ΔÚ¤¯Ô˘Û˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌÔÙ¯ÓÈο ¤ÚÁ·, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÁÚ·Ê› ̤¯ÚÈ 31/12/2001 (fiÔ˘ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÌËÙÚÒÔ˘ Â›Ó·È Ì ÂÓÓ¤· „ËÊ›·). - ∂ÈÛÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙȘ ÂȉÈΤ˜ ηÙËÁÔ-

ڛ˜ ÚÔÛÒˆÓ ÔÈ Ôԛ˜ ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ‹ ÔÚÈÛÙÈο ·fi ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ∞¶¢ (fiˆ˜ ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈΤ˜ ÓÔÛÔÎfi̘ Î.Ï.)” .

ªÂÈÒıËÎÂ Ë Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ ‰·¿ÓË ªÂȈ̤ÓÔ Î·Ù¿ 8% ÙÔ Ì‹Ó· πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2011 ‹Ù·Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ Ê·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ‰·¿Ó˘ ÁÈ· ÙÔ π∫∞, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2010. ™‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ π∫∞-∂Δ∞ª, Ë Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ ‰·¿ÓË ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 128.300.000ú, ÂÓÒ Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘ ‹Ù·Ó 139.395.000 ¢ÚÒ. ∏ Û˘Ó¯‹˜ Ì›ˆÛË Ù˘ Ê·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ‰·¿Ó˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÁÒÓ Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ Û¿ÚˆÛ˘. ∏ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ ‰·¿ÓË ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘ 2009, fiÔ˘ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌÔ˙fiÙ·Ó Ë ·Ú·¿Óˆ ‰È·‰Èηۛ·, ‹Ù·Ó 188.574.613ú, Û˘ÓÂÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 32%, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2011.


ª·ÁÓËÛ›· 17

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 π√À§π√À 2011

∞˘Í‹ıËÎ·Ó ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÔÈ ÂÎı¤ÛÂȘ ηٿۯÂÛ˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÁÈ· ÔÊÂÈϤÙ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘

∫·Ù·Û¯ÂÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÔÊÂÈÏ‹ 1.592,52 ¢ÚÒ ™ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÂÎı¤ÛÂˆÓ ·Ó·ÁηÛÙÈ΋˜ ηٿۯÂÛ˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÔÈ ¢ËÌfiÛȘ √ÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ (¢√À) ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ȤÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÔÊÂÈϤÙ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó Î·È Ó· ÚÔ‚Ô‡Ó Û ڇıÌÈÛË. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο Ë ¤ÎıÂÛË ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È Î·È Ù· ·Î›ÓËÙ· ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÂÙÒÓ “‚Á·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÛÊ˘Ú›” . ™‡Ìʈӷ Ì ÂÊÔÚÈ·ÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÔÈ ÂÎı¤ÛÂȘ ·Ó·ÁηÛÙÈ΋˜ ηٿۯÂÛ˘ ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍËı› ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·, ηıÒ˜ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ ·Ó·˙ËÙ› ¤ÛÔ‰·. ™ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ·˘Ùfi Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Î·È ‰ÈηÛÙÈÎÔ› ÂÈÌÂÏËÙ¤˜ Ô˘ Âȉ›‰Ô˘Ó ÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ, Ôԛ˜ ÂΉ›‰ÔÓÙ·È Î·È ÁÈ· ÌÈÎÚ¿ Û¯ÂÙÈο ÔÛ¿, fiˆ˜ Ì›· Û ηٷÛÙËÌ·Ù¿Ú¯Ë ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÔÊÂÈÏ‹ 1.592,52 ¢ÚÒ... ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

√È ∂ÊÔڛ˜ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ·Ó·ÁηÛÙÈο ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·. ¶ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û ηٷۯ¤ÛÂȘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÂÓÔÈΛˆÓ, ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ Î·Ù·ı¤ÛˆÓ, ÌÈÛıÒÓ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ¿Óˆ ÙˆÓ 1.000 ¢ÚÒ. ∏ ·Ó·˙‹ÙËÛË ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ “΢ÓËÁÈÔ‡” , Ì ÙȘ ∂ÊÔڛ˜ Ó· ·ÔÛÙ¤ÏÏÔ˘Ó Î·Ù·Û¯ÂÙ‹ÚÈ· ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· Û¯ÂÙÈο ÌÈÎÚ¿ ÔÛ¿. ΔÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›ÙˆÛË ‚ÈÔÙ¤¯Ó˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ ‰È·ÙËÚ› ηٿÛÙËÌ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Âȯ›ÚËÛË. ∏ ∞’ ¢√À μfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ¤ÎıÂÛË ·Ó·ÁηÛÙÈ΋˜ ηٿۯÂÛ˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÛÙȘ 18 πÔ˘Ï›Ô˘, ÁÈ· ÔÊÂÈÏ‹ 1.592,52 ¢ÚÒ... ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÛÙÔ Î·Ù·Û¯ÂÙ‹ÚÈÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Î·Ù¿Û¯ÂÙ·È ÙÌ‹Ì· Ù˘ „ÈÏ‹˜ ΢ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÔÊÂÈϤÙË, Ë ·Í›· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂÎÙÈÌ‹ıËÎÂ Û˘ÓÔÏÈο ÛÙ· 140.000 ¢ÚÒ (2/8 Ù˘ „ÈÏ‹˜ ΢ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È 6/8 Ï‹ÚÔ˘˜ ΢ÚÈfiÙËÙ·˜). ø˜ ÚÒÙË ÚÔÛÊÔÚ¿ Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÚ›ÛÙËΠÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 112.000 ¢ÚÒ. √ ÔÊÂÈϤÙ˘ ÎfiÓÙ¢ ӷ ÙÚÂÏ·ı›, ÌfiÏȘ ·Ú¤Ï·‚ ÙÔ Î·Ù·Û¯ÂÙ‹ÚÈÔ. “°È· 1.592,52 ¢ÚÒ -ÙÔÓ›˙ÂÈ- ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ¯¿Ûˆ ÙÔ Ì·Á·˙› ÌÔ˘” . À„ËÏfi‚·ıÌÔ Û٤ϯԘ Ù˘ ∞’ ¢√À Ô˘ ÚˆÙ‹ıËΠۯÂÙÈο, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ì ηٷۯÂÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÔÊÂÈϤ˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 300 ¢ÚÒ. √ ÔÊÂÈϤÙ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı›, Ó· ÚÔÛ¤ÏıÂÈ ÛÙË ¢√À Î·È Ó· ÏËÚÒÛÂÈ fiÏË ÙËÓ ÔÊÂÈÏ‹. °È· ·ÏȤ˜ ÔÊÂÈϤ˜ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ Ë ·Ï·ÈfiÙÂÚË Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ‰fiÛˆӔ . √È ÂÎı¤ÛÂȘ ·Ó·ÁηÛÙÈ΋˜ ηٿۯÂÛ˘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙ› ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È Ù˘ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó. “À¿Ú¯ÂÈ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂȉfiÛÂˆÓ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·, fi¯È ‚¤‚·È· οÙÈ ÙÚ·ÁÈÎfi, ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ ·‡ÍËÛË” , ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ‰ÈηÛÙÈ΋ ÂÈÌÂÏ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘. √È Î·Ù·Û¯¤ÛÂȘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ÂÌfiÚÔ˘˜, ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜, ÂÈÙË‰Â˘Ì·Ù›Â˜, Ô˘ ÙËÚÔ‡Ó ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη μÈ‚Ï›ˆÓ Î·È ™ÙÔȯ›ˆÓ Î·È fi¯È ÌÈÛıˆÙÔ‡˜ ‹ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, ηıÒ˜ ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ù¿Û¯ÂÛË, ÂÊfiÛÔÓ Â›Ó·È Î¿Ùˆ ·fi 1.000 ¢ÚÒ. “ŸÛÔ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ, ‚‚·ÈÒÓÔÓÙ·È ÔÛ¿. ∂›Ó·È ı¤Ì· ÂϤÁ¯ˆÓ. ŸÙ·Ó ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Á›ÓÂÈ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌÔ, Á›ÓÂÙ·È ·Ú·ÁÁÂÏ›· ηٿۯÂÛ˘, ÂϤÁ¯ÂÈ Ô ‰ÈηÛÙÈÎfi˜ ÂÈÌÂÏËÙ‹˜ ÛÙ· ˘ÔıËÎÔÊ˘Ï¿ÎÂÈ· ÁÈ· ·Î›ÓËÙË Â-

ÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÔÊÂÈϤÙË, ·Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÂÚÈıÒÚÈÔ Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜, Ù¤ÛÛÂÚȘ-¤ÓÙ ̋Ó˜, ·Ó ‰ÂÓ Î·Ù·‚¿ÏÂÈ ¤Ó· ÔÛfi, ‰ÂÓ ¤ÚıÂÈ Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÈ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿Û¯ÂÛË ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÔ‡. ™ÙÔÓ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌfi ˘¿Ú¯ÂÈ ›Ó·Î·˜ ηٿٷ͢” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÂÊÔÚÈ·Îfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜. “Δ· ̤ÙÚ· Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ∫∂¢∂, ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Û fiϘ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ¢ËÏ·‰‹ Û ¿Óˆ ·fi 300 ¢ÚÒ ÔÊÂÈÏ‹, ·Ó ηٷÛÙ› ÏËÍÈÚfiıÂÛÌË Î·È ‰ÂÓ ÏËÚˆı›, ·fi ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Ì‹Ó· ¤¯Ô˘Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Ï¿‚Ô˘Ì ̤ÙÚ·” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô ÂÊÔÚÈ·Îfi˜. º¤ÙÔ˜ ÚԂϤÂÙ·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·‡ÍËÛË Î·Ù·Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÒÓ, ηıÒ˜ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘, ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù·‚¿ÏÔ˘Ó ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘˜. √È ÔÊÂÈϤÙ˜ Ô˘ ¯ÚˆÛÙÔ‡Ó ¿Óˆ ·fi 10.000 ¢ÚÒ Â›Ó·È ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÛÙȘ ∂ÊÔڛ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ™ÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ-ÔÊÂÈϤÙ˜, Ô˘ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙȘ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ó· ¯ÚˆÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÌÂÁ¿Ï· ÔÛ¿, ÂÓÒ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›·, ηıÒ˜ Î·È ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÔÊÂÈϤÙ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÂÎÙfi˜ ·fi ηٷۯ¤ÛÂȘ Î·È ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÔ‡˜, ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È Ì ·˘ÙfiʈÚÔ Î·È ÔÈÓ¤˜ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘.

∫·È ηٷۯ¤ÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ ∞fi ÙÔ 1974 ÈÛ¯‡ÂÈ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Ë ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ηٿۯÂÛ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡ ‹ ÙÔ˘ ÂÓÔÈΛԢ ÁÈ· ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 10 ÙÔ˘ ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ ‰È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ 356/74 (∫Ò‰Èη˜ ∂›Ûڷ͢ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂Ûfi‰ˆÓ) ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈο Ô ÙÚfiÔ˜ ›Ûڷ͢ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Ì¤Ûˆ ÙÚ›ÙˆÓ. ∏ ∂ÊÔÚ›· ηٿۯÂÈ ÙÔ ¤Ó· ٤ٷÚÙÔ ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙÔÓ ÔÊÂÈϤÙË ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ, ̤ۈ ÙÔ˘ ÂÚÁÔ‰fiÙË ÙÔ˘ ‹ ÙÔ ¤Ó· ٤ٷÚÙÔ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙÔ˘ ÂÓÔÈΛԢ ÙÔ˘ ÔÊÂÈϤÙË È‰ÈÔÎÙ‹ÙË ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ̤ۈ ÙÔ˘ ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙ‹ ÙÔ˘. √ ÌÈÛıfi˜, ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ηٿۯÂÈ Ë ∂ÊÔÚ›·, Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 1.000 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·, ÂÓÒ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÁÈ· ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ ›ÛÚ·ÍË ÔÊÂÈÏÒÓ ·ÊÔÚ¿ ÔÛ¿ ¿Óˆ ÙˆÓ 300 ¢ÚÒ. ∏ ‰È·‰Èηۛ· Â›Ó·È Ë ÂÍ‹˜: ∏ ∂ÊÔÚ›· ÎÔÈÓÔÔÈ› ÛÙÔÓ ÂÚÁÔ‰fiÙË ÙÔ˘ ÔÊÂÈϤÙË ¤ÁÁÚ·ÊÔ, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ˘ ˙ËÙ¿ÂÈ, ·ÓÙ› Ó· ÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ ÌÈÛıfi ÛÙÔÓ ˘¿ÏÏËÏfi ÙÔ˘, Ó· ÙÔÓ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÈ Î¿ı ̋ӷ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Δ·Ì›Ô, ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ Ù˘ ÔÊÂÈÏ‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘. ™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ÂÓÔÈΛˆÓ fiÔ˘ Ô ÔÊÂÈϤÙ˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÂÎÌÈ-

ÛıÒÓÂÈ ·Î›ÓËÙ·, Ë ∂ÊÔÚ›· ··ÈÙ› ·fi ÙÔÓ ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙ‹ Ó· ·Ô‰›‰ÂÈ ÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘ ÂÓÔÈΛԢ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Δ·Ì›Ô. ™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ Ë Âȯ›ÚËÛË ¤¯ÂÈ ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¤¯ÂÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ·fi ¿ÏÏË Âȯ›ÚËÛË, Ë ∂ÊÔÚ›· ı· ηٿۯÂÈ ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ·Ó·ÏÔÁ› ·fi ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘.

● ∏ ∞’ ¢√À μfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ¤ÎıÂÛË ·Ó·ÁηÛÙÈ΋˜ ηٿۯÂÛ˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÛÙȘ 18 πÔ˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÔÊÂÈÏ‹ 1.592,52 ¢ÚÒ...


M·ÁÓËÛ›· 18

¶ƒøΔ√μ√À§π∂™ Ô˘ ı· Û˘Ì-

‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ÂÌÔÚÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜, Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô˘ ›¯Â Û‹ÌÂÚ· Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î·È Ù· ̤ÏË Ù˘ ÓÂÔÂÎÏÂÁ›۷˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÙÔ˘ ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ™. ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘. √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠηٷگ¿˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ η٤‚·ÏÂ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ıÂÚÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ Ô˘ Êı¿ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ fiÏË Ì ٷ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈ·, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ·ÔÙÂÏ› “·ÙÌÔÌ˯·Ó‹” ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Î·È ÙÔÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, fiˆ˜ ›Â, Ë fiÏË ÌÔÚ› Ó· ·ÔÎÔÌ›ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÔʤÏË ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜, ·ÎfiÌË Î·È Ì ·Ϥ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ fiˆ˜ Ë ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË ÏˆÊÔÚ›Ԣ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Î·È ¤ÍÔ‰Ô ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ ·fi ÙËÓ ‡ÏË ÙÔ˘ ΔÂψÓ›Ԣ, Ô˘ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËΠʤÙÔ˜ ¤ÂÈÙ· ·fi ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ë ÊÂÙÈÓ‹ ÂÌÂÈÚ›· ı· ·ÍÈÔÔÈËı› ÒÛÙ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· fiÏÔÈ ÔÈ ÊÔÚ›˜, ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó Â›Û˘ ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ Î·È ÙÔ ·Ú¿ÓÔÌÔ ÂÌfiÚÈÔ, ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi Î·È ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· Ù˘ fiÏ˘, Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ó· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜. Δ¤ÏÔ˜, ¤ÁÈÓÂ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ fiÏ˘, fiˆ˜ Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ Î·È ÔÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÚÔÛ¤Ï΢Û˘ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, ÂÓÒ Û˘ÌʈӋıËΠӷ ˘¿ÚÍÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ∂ÌÔÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Û ÎÂÓÙÚÈο ÛËÌ›· Ù˘ ÂÌÔÚÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ˙ˆÓÙ¿ÓÈ· Î·È Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ ÙÔ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎfi ÎÔÈÓfi. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ È‰¤· Î·È ÙÔ ·¤‰ÂÈÍ Ì ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ‚Ú·‰È¿˜ Ìfi‰·˜ ÙÔ˘ ¢π∂∫ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÙËÓ ˘·›ıÚÈ· ¤ÎıÂÛË ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯Ó˘ ˘fi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “∏ Ù¤¯ÓË ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ” Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ª¿ÈÔ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ªÔ˘Û›ˆÓ, ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ºÂÛÙÈ‚¿Ï ªÔ˘ÛÈ΋˜, ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ù˘ ∞ÔÎÚÈ¿˜ Î·È ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋˜ √Ú¯‹ÛÙÚ·˜ Î·È ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌË ‰ÚÒÌÂÓ·. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∂ÓÔًوÓ.

√È È‰ÈÔÎً٘ Ù·Í› ª·ÁÓËÛ›·˜ Û ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÛÙ· Δ¤ÌË ª∂ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡˜ ÎÔÌ‚ÈÎÒÓ ÛËÌ›ˆÓ

Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡, fiˆ˜ ¯ı˜ ÛÙ· Δ¤ÌË, ÎÏÈÌ·ÎÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ Ù·Í› ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙȘ ÚÔˆıÔ‡ÌÂÓ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜. ∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ȉÈÔÎً٘ Ù·Í› ·fi ÙÔ μfiÏÔ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ¯ı˜ Ì ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔÔÌ‹ ÛÙ· Δ¤ÌË Î·È Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡˜ ÓÔÌÔ‡˜, ·¤ÎÏÂÈÛ·Ó Ù· Δ¤ÌË ·fi ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 3 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·¤Û˘Ú·Ó Ù· Ô¯‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙË ‰È¤Ï¢ÛË. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÙÚ›ˆÚ˘ ÂÚ›Ô˘ ‰È·ÎÔ‹˜ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÛÙËÓ ¶.∞.£.∂. Ë Î›ÓËÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÁÈÓfiÙ·Ó ·fi Â-

Ó·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ·fi ÙË ¯ÈÏÈÔÌÂÙÚÈ΋ ı¤ÛË 365+550 [∫fiÌ‚Ô˜ °˘ÚÙÒÓ˘] ̤¯ÚÈ Ã/£ 398+800. ∏ ·ÂÚÁ›· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Â’ ·fiÚÈÛÙÔÓ Ì ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ Ù·Í› Ó· ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜ ÛÙ· fiÛ· ı· Á›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ˘ ∫Δ∂ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ °È¿ÓÓË ƒ·ÁÎÔ‡ÛË.

∏ ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ∫∫∂ ÁÈ· Ù· Ù·Í› ™Â Û¯fiÏÈÔ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ Δ‡Ô˘ Ù˘ ¡.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ÁÈ· ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹-

ÛÂȘ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Ù·Í› ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, fiÙÈ “Ë Â›ıÂÛË Ô˘ ‰¤¯ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ È‰ÈÔÎً٘ Ù·Í›, Ë ‚ÚÒÌÈÎË ÚÔ·Á¿Ó‰· Ô˘ ÂÍ·ÔχıËΠÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. Δ· ¤¯Ô˘Ó ‚ÈÒÛÂÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ÔÈ Ó·˘ÙÂÚÁ¿Ù˜, ÔÈ ÊÙˆ¯Ô› ·ÁÚfiÙ˜, ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ù˘ ¢∂∏, οı ÎÏ¿‰Ô˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ·Ï‡ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ‰›ÎÈÔ ÙÔ˘. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È Ù· “··Á·Ï¿ÎÈ·” Ù˘ ‚Á‹Î·Ó Î·È ¿ÏÈ “·Á·ÓÈ¿” . ΔÔ˘˜ ‹ÚÂ Ô fiÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Ô˘ ‰‹ıÂÓ Ï‹ÙÙÂÙ·È. Δ· ›‰È· ¤ÏÂÁ·Ó ÚÈÓ Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi fiÙ·Ó ÙÔ Ù·ÍÈÎfi ΛÓËÌ· ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó ¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ ηٷ¤ÏÙ˜ ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ, Ù· ›‰È· ¤Î·Ó·Ó Î·È fiÙ·Ó ·Ó·ÚÙ‹ıËΠÙÔ ·Ófi ÙÔ˘ ∫∫∂ ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË Î·È ÚÈÓ ¤Ó· Ì‹Ó· ÙÔ˘ ¶∞ª∂” .

™˘ÓÂÚÁ·Û›· ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘

¶APA™KEYH 22 I√À§π√À 2011

∂ÓÒ ÎÏÈÌ·ÎÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙȘ μ. ™ÔÚ¿‰Â˜

∞ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·ÂÚÔÏÈ̤ӷ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ·fi ȉÈÔÎً٘ Ù·Í›

ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Ì 25 Ô¯‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ·ÂÚÔÏÈ̤ӷ ™ÎÈ¿ıÔ˘ “∞ϤͷӉÚÔ˜ ¶··‰È·Ì¿ÓÙ˘” ÁÈ· ‰‡Ô ÒÚ˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ Ù·Í› ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‰˘Ó·ÌÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ ¡fiÌÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜. √È ÂÈ‚¿Ù˜ ÙÔ˘ ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ·ÔÎÏÂÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ Î·È ·Ó·¯ÒÚËÛ·Ó ¿ÏÏÔÈ Ì ÌÈÎÚ¿ ȉȈÙÈο ψÊÔÚ›· Î·È Î¿ÔÈÔÈ Â˙‹ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘. ªÂ ÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ·ÓÙȉڿÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙ· ÙÚ›· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ Ù·Í›, ÂÓÒ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÈÙ‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜, οÓÔÓÙ·˜, ˆÛÙfiÛÔ, ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Ï‹ÁÌ· ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™

∞ÔÎÏÂÈṲ̂ÓÔ˜ ÁÈ· ‰‡Ô ÒÚ˜, ·fi ÙȘ ÔÎÙÒ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙȘ ‰¤Î· ¯ı˜ ÙÔ Úˆ›, ·Ú¤ÌÂÈÓÂ Ô ÎÚ·ÙÈÎfi˜ ·ÂÚÔÏÈ̤ӷ˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ “∞ϤͷӉÚÔ˜ ¶··‰È·Ì¿ÓÙ˘” ·fi 25 Ù·Í› ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î·È ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘. √ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ‹Ù·Ó ·ÈÊÓȉȷÛÙÈÎfi˜, ηıÒ˜ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Δ·Í› Â›Ó·È Ó· ÌËÓ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÁÈ· ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘, Ù·ÎÙÈ΋ ÙËÓ ÔÔ›· ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î·È ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯¤˜ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ì ÙËÓ ÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙË ı¤ÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ. ™ÙȘ ÔÎÙÒ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ Ù·Í› Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ·Ú¤Ù·Í·Ó 25 Ô¯‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ·ÂÚÔÏÈ̤ӷ “∞ϤͷӉÚÔ˜ ¶··‰È·Ì¿ÓÙ˘” , ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÙÔÓ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ·ÔÎÏÂÈṲ̂ÓÔ ÁÈ· ‰‡Ô ÒÚ˜. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ÚÔÛÁÂÈÒıËΠÛÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ·ÂÚÔÏÈ̤ӷ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Ù‹ÛË ÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡ ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â¤‚·ÈÓ·Ó ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙË ™ÎÈ¿ıÔ. √È ÂÈÛΤÙ˜ ˘Ô¯ÚÂÒıËÎ·Ó Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Ù·Í› Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó·¯ÒÚËÛ·Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔÈ Ì ÌÈÎÚ¿ ȉȈÙÈο ψÊÔÚ›· Î·È Î¿ÔÈÔÈ Â˙‹. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜

ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Δ·Í› ™ÎÈ¿ıÔ˘, ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î·È ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î. °È¿Ó. ∫fiÏÏÈ·˜ ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ Î·È ÛÙ· ¿ÏÏ· ‰‡Ô ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· fiÙÈ ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È, ·ÏÏ¿ ÔÈ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙ¤˜ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ Ó· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙË ı¤ÛË Ù˘ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ. “¶ÚÔ¯ˆÚ‹Û·Ì ÛÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ·ÂÚÔÏÈ̤ӷ ™ÎÈ¿ıÔ˘ “∞ϤͷӉÚÔ˜ ¶··‰È·Ì¿ÓÙ˘” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Δ·Í› ™ÎÈ¿ıÔ˘, ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î·È ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ “Ì 25 Ô¯‹Ì·Ù· ÁÈ· ‰‡Ô ÒÚ˜, ·fi ÙȘ ÔÎÙÒ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙȘ ‰¤Î· ¯ı˜ ÙÔ Úˆ›. √ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Û ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi Â›Â‰Ô ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘

˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ùfi˜ Ì·˜. √È ÂÈÛΤÙ˜ ·Ó·¯ÒÚËÛ·Ó ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ Ì ÌÈÎÚ¿ ȉȈÙÈο ψÊÔÚ›· ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘. ∂Ì›˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈԇ̠ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÈÙ‹Ì·Ùfi˜ Ì·˜. √ ÎfiÛÌÔ˜ Ù·Ï·ÈˆÚÂ›Ù·È Î·È ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È, ÙÔÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹. ∂›Ì·ÛÙ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÎÏÈÌ·ÎÒÛÔ˘Ì ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ì·˜ ÙfiÛÔ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ, fiÛÔ Î·È ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ Î·È ÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ, ·Ó ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ‰ÂÓ ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ. ¢ÂÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔ˘Ì ٛÔÙ·, ÔÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ì·˜ ı· Â›Ó·È ·ÈÊÓȉȷÛÙÈΤ˜” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ∫fiÏÏÈ·˜.

∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™ÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Ù·Í› ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÈÙ‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÌË ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ÙÔ-

Ó›˙ÔÓÙ·˜, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ ÔÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÂÈʤÚÔ˘Ó ÈÛ¯˘Úfi Ï‹ÁÌ· ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. “∏ Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ ·fi ÙÔ ‰›ˆÚÔ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. ¡›Î. ¶ÏˆÌ·Ú›Ù˘ “‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË, ηıÒ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ÂÚÔÏÈ̤ӷ. ∫¿ÔÈÔÈ ·Ó·¯ÒÚËÛ·Ó Â˙‹ Î·È Î¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ Î·È ·Ó·¯ÒÚËÛ·Ó Ì ÌÈÎÚ¿ ȉȈÙÈο ψÊÔÚ›·. √È ÂοÛÙÔÙ ΢‚ÂÚÓÒÓÙ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÊÔ˘ÁÎÚ¿˙ÔÓÙ·È ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. √È È‰ÈÔÎً٘ Ù·Í› ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÈÙ‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙ· ̤۷ Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Î·È ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ Ì·˜ Ó· ʤÚÔ˘Ì ÎfiÛÌÔ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ˆ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÚÔÔÚÈÛÌfi ¿Ó ¯·Ì¤Ó˜. ΔÔ Ï‹ÁÌ· ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ·fi ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Ù·Í› Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂı› ÌÈ· χÛË” ηٷϋÁÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘.

¶·Ú¤Ì‚·ÛË ÁÈ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ Ú¿ÛÈÓÔ˘ ÛÎÔ˘ÏËÎÈÔ‡ ˙ËÙ¿ Ô ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Δ∏¡ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ∂§°∞, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ Ú¿ÛÈÓÔ˘ ÛÎÔ˘ÏËÎÈÔ‡ Ô˘ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ Ï‹ÙÙÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ‚·Ì‚·ÎÈÔ‡, ˙ËÙ¿ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ÛÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÚÈÓ ÙË Û˘ÁÎÔÌȉ‹ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ ‚·Ì‚·ÎÈÔ‡ Î·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÁÚfiÙ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ Â›Ó·È ·Ó¿ÛÙ·ÙÔÈ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ Ú¿ÛÈÓÔ˘ ÛÎÔ˘ÏËÎÈÔ‡ Ô˘ Ï‹ÙÙÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜. √È ÎfiÔÈ ÌÈ·˜ ÔÏfiÎÏËÚ˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ¿Ó ¯·Ì¤ÓÔÈ ÏfiÁˆ ÂÓfi˜ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿, ‰›¯ˆ˜ fï˜ ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÊÔÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰ÒÛÂÈ Ï‡ÛË. √ÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂÈ‚›ˆÛË ·fi Ù· ¤ÛÔ‰· ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ ÙÔ˘˜, ·ÁˆÓÈÔ‡Ó Î·È ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› Î·È ˙ËÙÔ‡Ó ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ·ÚÌÔ‰›ˆÓ. ªÂÙ¿ ·fi Â·Ê¤˜ Ô˘ ›¯Â Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜, ÙÔ˘˜ ÁˆfiÓÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙ¤˜, Ô˘ ÙÔÓ›ÛÙËΠÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, ·¢ı‡ÓÂÙ·È ϤÔÓ ÛÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÁÈ· Ó· ‰Ú¿ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ·. ™Â ÌÈ· ÂÔ¯‹, Ô˘ Ù· ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Û˘ÌȤ˙ÔÓÙ·È ·ÊfiÚËÙ· ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·È Ë ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ·ÔÙÂÏ› ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ, ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÊÔÚ›˜ Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÓÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ·, ÒÛÙ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÔÈÎfi ·ÁÚÔÙÈÎfi ÚÔ˚fiÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ‚·Ì‚¿ÎÈ, Ó· ÌËÓ Î·Ù·ÛÙÚ·Ê›. ø˜ ¢‹ÌÔ˜ Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘ Ô˘ ÂÍ·ÚÙ¿ ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ Â¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜, ›̷ÛÙ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ‰Ú¿ÛÔ˘ÌÂ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ‚·Ì‚·ÎÈÔ‡ Ó· ÌË ‚ÚÂıÔ‡Ó Û ‰ÂÈÓ‹ ı¤ÛË. ¶ÂÔ›ıËÛ‹ Ì·˜ Â›Ó·È fiÙÈ ·ÊÂÓfi˜ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ˆ˜ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ıÂÛÌÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ ¯¿Ú·Í˘ Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ô ∂§°∞, ˆ˜ Ô ϤÔÓ ‰È·ÈÛÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ÊÔÚ¤·˜ ÁÈ· Ù· ·ÁÚÔÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· χÛË. °È·Ù› οı Ë̤ڷ Ô˘ ¯¿ÓÂÙ·È ›Ûˆ˜ Ó· Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎfiÔ˘˜ ÌÈ·˜ ÔÏfiÎÏËÚ˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÙˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ ‚·Ì‚·ÎÈÔ‡. ∞ӷ̤ÓÔ˘Ì ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ Û·˜ Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ ı· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÂÙ ÁÈ· ¤Ó· ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ·” .

∂Ή‹ÏˆÛË ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÛÙÔ ‰‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Ì ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹. Œ¯ÂÈ ÔÚÁ·Óˆı› ‚Ú·‰È¿ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÛÙÔÓ ÚÔ·‡ÏÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ (ÒÚ· 9:00 ÌÌ) Ì ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ Ô˘ Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ‹Ù·Ó ·ÓÂÓÂÚÁfi˜ Ì ÙËÓ ·ÚˆÁ‹ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È Í·Ó¿ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙ· “ÛηÚÈ¿” ÔÏÏ¿ fiÓÂÈÚ· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È ÙÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi Á›ÁÓÂÛı·È Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.


√È ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ.-ƒ·ÓÙ ÛÂÏ. 29, 30 ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 I√À§π√À 2011

∫ø¶∏§∞™π∞

™Ù· ËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ë ∫·Ï·ÌÔο ÛÂÏ. 21

Δ∏¡ ∞¶∞¡Δ∏™∏ Δ∏™ √ª√™¶√¡¢π∞™ ∞¡∞ª∂¡∂π ∏ ¶∞∂ ¡π∫∏ ª∂Δ∞ Δ√ ¡∂√ ∂•ø¢π∫√ ¶√À ∞¶∂™Δ∂π§∂ °’ ∂£¡π∫∏ ¶√§√

™ÙË Ì¿¯Ë Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ Ú›¯ÓÂÙ·È Ô √∂∞/¡∞μ ÛÂÏ. 21

¶ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙËÓ ∂¶√ Δ

ËÓ ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÛÙË ¡›ÎË. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ·¤ÛÙÂÈÏ·Ó Ó¤Ô ÂÍÒ‰ÈÎÔ ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ÙÈ̈ÚËıÔ‡Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛοӉ·ÏÔ ÙˆÓ Ï·ÛÙÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÓËÌÂÚÔًوÓ, ÁÈ·Ù› Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ı· ÎÈÓËıÔ‡Ó ÓÔÌÈο.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™

¶√¢√™º∞πƒ√

ŒÚ¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ì ٷ “ÛÙË̤ӷ” ·È¯Ó›‰È· Ô ¶Ï·ÙÈÓ› ÛÂÏ. 20

∏ Football League/Football League 2 ÛÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Ù˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ÂÈ·ڈÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÔÌ›ÏÔ˘˜ Ù˘ °’ ηÙËÁÔÚ›·˜. ÕÏψÛÙ ·ÎfiÌË ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó ˘Ôı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ·ıÏËÙÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ Ï·ÛÙ¤˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ˜. ¢ÂÓ ¯ˆÚ¿ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ˆ˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ıˆÚÂ›Ù·È Â˘ÓÔ˚Îfi ÁÈ· ÙË ¡›ÎË. ∞Ó ÂÈ΢ÚÒÓÔÓÙ·Ó ÔÈ ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜, ÙfiÙ ı· ›¯·Ó Û‚‹ÛÂÈ ÔÈ ÂÏ›‰Â˜ Ù˘ ÁÈ· ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË Football League. ¶·Ú¿ ÙË ıÂÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË, ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ‰ÂÓ ÂÊËÛ˘¯¿˙Ô˘Ó. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ·¤ÛÙÂÈÏ·Ó Ó¤Ô ÂÍÒ‰ÈÎÔ ÛÙËÓ ∂¶√, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ Û¯Â‰fiÓ ÙËÓ ›‰È· ÌÔÚÊ‹ Ì ÙÔ ÚÒÙÔ Ô˘ ›¯Â ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÚÈÓ ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜. ∫·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÍÒ‰ÈÎÔ Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ¶∞∂ ˙ËÙ¿ Ó· ÙÈ̈ÚËıÔ‡Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ı· ·Ô‰Âȯı› Ë ÂÓÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÛοӉ·ÏÔ Ì ÙȘ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ˜, ·ÏÏ¿ Ë ÔÈÓ‹ ÙÔ˘˜ Ó· Â›Ó·È Î·È ·ÒÏÂÈ· ‚·ıÌÒÓ. ¢ËÏ·‰‹ Ó· ÌË Á›ÓÂÈ ·Ï¿ ·Ó¿ÎÏËÛË ‰ÂÏÙ›ˆÓ ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Ó· ÙÈ̈ÚËıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·¤ÎÙËÛ·Ó ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, ·ÊÔ‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó Û ·ÁÒÓ˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜. √ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÔÚ›˙ÂÈ Î·ı·Ú¿ ·˘Ùfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Î·È ÛÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÂÍÒ‰ÈÎÔ Ë ¶∞∂ ¡›ÎË ÂÈηÏÂ›Ù·È ‰‡Ô ¿ÚıÚ· ÙÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ԉ›ÍÂÈ ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘. Ãı˜ Ë ∂¶√

Û˘Ó‰ڛ·˙ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ· ı¤Ì·Ù· Î·È ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÌÈ· ·¿ÓÙËÛË. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ÔÌÔÛÔÓ‰›· ‰ÂÓ ÙÔÔıÂÙËı› Î·È ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÙÈ̈ڛ˜ ÛÙÔÓ μfiÚÂÈÔ fiÌÈÏÔ, ÙfiÙÂ Ô ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ηٷʇÁÂÈ Û οı ÓfiÌÈÌÔ Ì¤ÛÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÛ·ÎÔ˘ÛÙ› ÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ¡›Î˘. ª¿ÏÈÛÙ· ‰ÂÓ ı· ‰ÈÛÙ¿ÛÂÈ Ó· ηٷʇÁÂÈ ÛÙ· ÔÏÈÙÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Î·È Ó· ÛÙÚ·Ê› ηٿ ÙˆÓ ¢ÈηÛÙÈÎÒÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ, Ô˘ ÂÍ¤Ù·Û·Ó ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ ÙˆÓ Ï·ÛÙÒÓ ÂÓËÌÂÚÔًوÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¯˘ı› ¿ÏÂÙÔ Êˆ˜ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË. ¶¿ÓÙˆ˜ ¯ı˜ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ·ÎfiÌË Ì›· ÔÌ¿‰· ·fi ÙÔÓ ¡fiÙÈÔ fiÌÈÏÔ Ù˘ Football League 2, Ô ∞›·˜ ™·Ï·Ì›Ó·˜, ˘Ô‚È‚¿ÛıËΠÁÈ· Ï·ÛÙÔÁÚ·Ê›· ηْ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Î·È ‰˘ÛÊ‹ÌËÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ∞˘Ùfi ÚÔ·ÙÂÈ ÌÂÙ¿ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘, Ù· ̤ÏË Ù˘ ÔÔ›·˜ ·ÂÊ¿ÓıËÛ·Ó ÔÌfiʈӷ.

£Ï›„Ë ÛÙË ¡›ÎË ÁÈ· ÙÔÓ ∫. ¶·Ó¿ÁÔ˘ £Ï›„Ë ÛÙËÓ “ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·” Ù˘ ¡›Î˘ ÚÔοÏÂÛÂ Ô ¯·Ìfi˜ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ¶·Ó¿ÁÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Û ËÏÈΛ· 83 ÂÙÒÓ ¿ÊËÛ ٷ ÂÁÎfiÛÌÈ·. ∂› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ºÈÏ¿ıÏˆÓ ¡›Î˘ Î·È ‰ÂÓ ¤¯·Ó ηӤӷ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ ÙÔ˘ ÔÌ¿‰·˜. ∂›Û˘ ›¯Â ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙË ¡›ÎË Î·È ˆ˜ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ô ŸÌÈÏÔ˜ ºÈÏ¿ıÏˆÓ ¡›Î˘, ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Ù· ıÂÚÌ¿ ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ¶·Ó¿ÁÔ˘,

ÁÈ· ÙÔÓ ¯·Ìfi ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ Î·È ¤ÓıÂÚÌÔ˘ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘ Ù˘ ¡›Î˘, ∫ÒÛÙ· ¶·Ó¿ÁÔ˘.

∂ÁÁڷʤ˜ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· fiÏÔ Ù˘ ¡›Î˘ •ÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ·Ó‰ÚÈ΋ ÔÌ¿‰· fiÏÔ Ù˘ ¡›Î˘, Ë ÔÔ›· fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ·ÓËÁ‡ÚÈÛ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·, ÛÙËÓ ·ÚıÂÓÈ΋ Ù˘ ÌfiÏȘ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘. øÛÙfiÛÔ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ‰ÂÓ ÎÔÈÙÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÙË “‚ÈÙÚ›Ó·” . Ÿˆ˜ Ú¿ÙÙÔ˘Ó Î·È ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁ› Ë ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ¡›ÎË, ¤ÙÛÈ Î·È Û’ ·˘Ùfi Ù˘ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ‰›ÓÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏÔ ‚¿ÚÔ˜ Î·È ÛÙËÓ ˘Ô‰ÔÌ‹, ÒÛÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÔÈ ‚¿ÛÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ· ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓË ‰‡Ó·ÌË Î·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¿ıÏËÌ· Ì ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ™ÙÔ ÙÌ‹Ì· ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ¤ÊÔÚÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ›ڷ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ó· ʤÚÔ˘Ó Ó¤· ·È‰È¿ ÛÙÔ fiÏÔ Ù˘ ¡›Î˘. ŸÛÔÈ ÁÔÓ›˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ÂÁÁÚ¿„Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÙÌ‹Ì· (ÁÂÓÓË̤ӷ ÙÔ 1999 Î·È ÓÂfiÙÂÚ·) ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÂÊfiÚÔ˘˜ Î.Î. ∫ÒÛÙ· ΔÛ·ÚÓ¿ (ÙËÏ. 6944303862) Î·È ¶¤ÙÚÔ ªÏ¿Ó· (ÙËÏ. 6944275742), ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÔÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘ fiÏÔ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ (ÏËÓ ΔÂÙ¿ÚÙ˘) ·fi ÙȘ 9 ¤ˆ˜ ÙȘ 11 Ì.Ì. Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ·fi 10.30 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ 12.30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ.


20

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 I√À§π√À 2011

∂¶√

•¤¯·Û·Ó ÙÔ˘˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ∞¡∞μ√§∏ ÁÈ· ÙȘ 4 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ˘‹ÚÍ ÛÙËÓ ÂΉ›Î·ÛË ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË ΔfiÙÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÛοӉ·ÏÔ Ì ٷ ÛÙË̤ӷ ·È¯Ó›‰È·. ∫·È ·˘Ùfi ‰ÈfiÙÈ Ë ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ∂¶√ ·Ì¤ÏËÛ ӷ ηϤÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ Ô˘ ›¯Â ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ‰ÂÓ ÎÏ‹ıËÎ·Ó ÙÔ Û٤ϯԘ ÙÔ˘ √¶∞¶, Î. ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ô ÁÓˆÛÙfi˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ∞Ϥ͢ ∫Ô‡ÁÈ·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù·ı¤ÙÔ˘Ó Û˘Ó¯Ҙ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È‹ÌÂÚÔ ÛÙȘ ¶ÂÈı·Ú¯ÈΤ˜ ∂ÈÙÚÔ¤˜ Ù˘ ∂¶√ Î·È Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ÂÓÒ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ Â›Ó·È Î·È Ô ¡Ù¤Ì˘ ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ·Ú›ÛÙ·Ù·È ÛÙË ‰È·‰Èηۛ·. ΔfiÛÔ Ô ÚÒËÓ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜, °È¿ÓÓ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, fiÛÔ Î·È Ô £·Ó¿Û˘ ΔfiÙÛ˘, ÚÒËÓ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ·ÈÎÙÒÓ ‰ÂÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Û·Ó ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂͤÏÈÍË, ·ÏÏ¿ ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· ‰Â¯ıÔ‡Ó ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·Ì¤ÏÂÈ·˜.

Δƒ∞À§√™

“√ ∫Ô‡ÁÈ·˜ ¤ÛÙËÛ ̷٘” ∫∞Δ∞°°∂§π∞-μ√ªμ∞ ¤Î·ÓÂ Ô Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÕÁÁÂÏÔ˜ ΔÚ·˘Ïfi˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û ڷ‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ηıÒ˜ ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËΠfiÙÈ Ô ∞Ϥ͢ ∫Ô‡ÁÈ·˜ ¤ÛÙËÛ ÊÂÙÈÓfi Ì·Ù˜ Ù˘ ¶·Ó·¯·˚΋˜. √ Î. ΔÚ·˘Ïfi˜ ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔÓ FM100: “√ ∫Ô‡ÁÈ·˜ ¤ÛÙËÛ ÊÂÙÈÓfi Ì·Ù˜ Ù˘ ¶·Ó·¯·˚΋˜. ΔÔ Ï‹ÚˆÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È ¤¯ˆ Ù· ·Ô‰ÂÈÎÙÈο ÛÙÔȯ›·”. ™Â Â›ÌÔÓ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ, Ô Î. ΔÚ·˘Ïfi˜ ·¤Ê˘Á ӷ ··ÓÙ‹ÛÂÈ, ϤÁÔÓÙ·˜: “∫¿ÓÙ ˘ÔÌÔÓ‹ ÌÈ·-‰˘Ô ̤Ú˜. £· ‚ÁÔ˘Ó fiÏ· ÛÙË ÊfiÚ·. ¢ÂÓ ı· ÙÔ ¤ÏÂÁ· ·Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙÔ ÛÙ‹ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. √‡ÙÂ Â›Ì·È Î·Ú·ÁÎÈfi˙˘ Û·Ó ÙÔÓ ∫Ô‡ÁÈ·, Ó· Ϥˆ Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡Ô˘Ó”.

∏ƒ∞∫§∏™

™˘Ìʈӛ· Ì ¶·ÓÙÂÏ‹ √ ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶·ÓÙÂÏ‹ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ Ù‡¯Â˜ Ù˘ ¶∞∂ ∏Ú·ÎÏ‹˜. ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ∫‡ÚÈÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· Ì ÙÔ˘˜ ¡›ÎÔ ∞ÚÙ·‚¿ÓË Î·È ∫ÒÛÙ· ∫ÂÊ·Ï¿ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Ó· ‰›ÓÔ˘Ó Ù· ¯¤ÚÈ·. ∏ Û˘Ìʈӛ· ÚԂϤÂÈ ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ·Î¤ÙÔ˘ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ù˘ ¶∞∂, ÂÊfiÛÔÓ Ô ∫‡ÚÈÔ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ·Ú·ÛÙ·ÙÈο fiÙÈ Î·Ù·Ù¤ıËÎÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÔÛfi ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ∂›Û˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ fiϘ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÚ›ÙÔ˘˜ (·›ÎÙ˜, ÚÔÛˆÈÎfi, ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜), ηıÒ˜ Î·È ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, Ì ÙÔÓ ∞ÓÙ. ƒ¤ÌÔ Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÏËÚÒÓÂÈ Ù· ¯Ú¤Ë Ô˘ ÙÔ˘ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Ó.

¶Àƒ∞™√™

∞¤ÎÙËÛ ÙÔÓ °. °ÎÈÔ‡ÚÎË √ ¶‡Ú·ÛÔ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ Ó·ÚÔ‡ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη °ÈÒÚÁÔ˘ °ÎÈÔ‡ÚÎË ·fi ÙËÓ ∞¶√μ. ∂›Ó·È ÁÂÓÓË̤ÓÔ˜ ÛÙȘ 5 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1993 Î·È Í¯ÒÚÈÛ Ì ÙȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÙÔÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÂ˙fiÓ. £ÂˆÚÂ›Ù·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂÍÂÏ›ÍÈÌÔ˜ Î·È Â›¯Â ‹‰Ë οÓÂÈ ÌÂÚÈΤ˜ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÙÔÓ ª¿ÈÔ. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ °ÎÈÔ‡Ú΢ ÙfiÓÈÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “∂›Ì·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô˘ ÌÔ˘ ‰›ÓÂÙ·È Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÒ ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋ Ì ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ. ∂˘¯·ÚÈÛÙÒ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Ô˘ Ì ÂÌÈÛÙ‡ÙËÎ·Ó Î·È Ó· ‰ËÏÒÛˆ fiÙÈ ı· ÚÔÛ·ı‹Ûˆ Ì ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÒ ÛÙȘ ·˘ÍË̤Ó˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ . ¢ÂÓ ı· ‹ıÂÏ· Ó· ·Ú·Ï›„ˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ Î·È ÙËÓ ∞¶√μ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÁˆÓ›ÛÙËη Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·”.

™Δπ™ 26/7 £∞ ™À¡∞¡Δ∏£∂π ª∂ °. ¶∞¶∞¡¢ƒ∂√À ∫∞π ¶. °∂ƒ√À§∞¡√ °π∞ Δ√À™ ™Δ∏ª∂¡√À™ ∞°ø¡∂™

™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô ¶Ï·ÙÈÓ› ¤ÛË ÛÙ· fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ ÁÈ· ÛÙË̤ÓÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ·›ÚÓÂÈ Ë √À∂º∞. √ Úfi‰ÚÔ˜, ªÈÛ¤Ï ¶Ï·ÙÈÓ›, Ì·˙› Ì ¿ÏÏ· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ı· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙËÓ ¯ÒÚ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË (26 πÔ˘Ï›Ô˘) Î·È ı· ¤¯Ô˘Ó Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ¶·‡ÏÔ °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ.

£

∏ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ªÈÛ¤Ï ¶Ï·ÙÈÓ› ÛÙË ∞ı‹Ó· Î·È ÔÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Ì ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ÙÔÓ ¶·‡ÏÔ °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ ı· ¤¯Ô˘Ó ı¤Ì· ÙÔÓ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ΔÔ Ù·Í›‰È ·˘Ùfi ÙÔ˘ ªÈÛ¤Ï ¶Ï·ÙÈÓ› ÔÚ›ÛÙËΠÌÂÙ¿ ·fi ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ›¯Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ UEFA Ì ÙÔÓ ¶·‡ÏÔ °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡: “⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ¶·‡ÏÔ˘ °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˘, Ì ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ √À∂º∞, ªÈÛ¤Ï ¶Ï·ÙÈÓ›, Ì ı¤Ì· ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÎÙËÛË Ù˘ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ ÙÔ˘, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Â›ÛÎÂ„Ë ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ Ù˘ UEFA ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÙËÓ ΔÚ›ÙË 26 πÔ˘Ï›Ô˘ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ΔËÓ ›‰È· Ë̤ڷ, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ì ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ √À∂º∞, ªÈÛ¤Ï ¶Ï·ÙÈÓ›” . ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ÛÙËÌ¤ÓˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÎÏÔÓ›ÛÂÈ ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∂›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ı· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜

ÁÈ· ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, οÙÈ Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ë √À∂º∞ ÛÙȘ ¤Ú¢Ó˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î¿ı·ÚÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÚfiıÂÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· ·˘Ù‹...

°ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˜: ∫·Ï‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì √À∂º∞ ™ÙËÓ Î·Ï‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ÙËÓ √À∂º∞ ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙËÓ ∂¶√ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ô ¶·‡ÏÔ˜ °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Nova™¶√ƒ FM 94.6. √ ÀÔ˘ÚÁfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÂÈΛÌÂÓË Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ªÈÛ¤Ï ¶Ï·ÙÈÓ› ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, › ˆ˜ ÙfiÛÔ Ë √À∂º∞ Ì·˙› Ì ÙËÓ ∂¶√ fiÛÔ Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È “ÛÙËÓ ›‰È· ηÙ‡ı˘ÓÛË ÁÈ· ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ∂›Ì·ÛÙ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜” . √ Î. °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˜ ‰‹ÏˆÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: °È· ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ªÈÛ¤Ï ¶Ï·Ù›ÓÈ: “∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ √À∂º∞ Î·È Ì ÙËÓ ∂¶√ ηْ Â¤ÎÙ·ÛË ˘¿Ú¯ÂÈ Â‰Ò Î·È ¿Ú· Ôχ ηÈÚfi Î·È ÁÓˆÚ›˙ÂÙ fiÏÔÈ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ê¤ÚÂÈ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È Î·È ·˘Ù‹ Ë Â›Û΄Ë. ∂›Ó·È οÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ ı¤Ï·Ì ÎÈ ÂÌ›˜ Ôχ. °ÓˆÚ›˙ÂÙ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿Ú· ÔÏÏÔ› ̇ıÔÈ ÁÈ· ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ù˘

ÔÏÈÙ›·˜ Ì ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È Â›Ó·È Î·ÈÚfi˜, ̤۷ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Â͢Á›·ÓÛ˘ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ Ì‡ıÔÈ Ó· ͉ȷχÓÔ˘Ó. ∂›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ͤÚÔ˘Ì fiÙÈ ÔÚ¢fiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ›‰È· ηÙ‡ı˘ÓÛË: ¶ÚÔ˜ ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË Î·È ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ™ÙË Û˘Á΢ڛ· Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ÙfiÛÔ ÂÌ›˜ fiÛÔ Î·È Ë √À∂º∞ Ì ÙËÓ ∂¶√, ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰Ô‡Ì ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ˘fiÛÙ·ÛË Ô˘ ÙÔ˘ ·Í›˙ÂÈ. μ‚·›ˆ˜, fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ı¤Ì·Ù· ÙˆÓ ÛÙËÌ¤ÓˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Î·È Ù˘ ‚›·˜ ÙÔ ˘Ô‚·ıÌ›˙Ô˘Ó. √fiÙÂ, ·fi ÙË ‰È΋ Ì·˜ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ›ÛÂÈ ˆ˜ ›̷ÛÙ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜. ∏ ∂¶√, ̤ۈ Ù˘ √À∂º∞ ¤¯ÂÈ Ì›· ¿Ú· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ¯Ú‹ÛÈ̘ ÁÈ· ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË. ª¤Û· Û ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, fiÛÔ ÈÔ ·Á·ı‹ Â›Ó·È Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì·˜, ÙfiÛÔ Î·Ï‡ÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ı· ʤÚÂÈ”. °È· ÙÔ ·Ó ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ‰È¿ıÂÛË ·fi ÙËÓ √À∂º∞ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋˜ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿˜ ÛÙÔ ÛÙfi¯Ô Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· Â͢ÁÈ¿ÓÂÈ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ: “∏ √À∂º∞ ›¯Â ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹. °ÓˆÚ›˙ÂÈ Ôχ ηϿ fiÙÈ fiÛÔ ÈÔ ·ÍÈfiÈÛÙÔ Â›Ó·È ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Û ̛· ¯ÒÚ·, ÙfiÛÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È ÙÔ

ÚÔ˚fiÓ Ù˘. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ˆ fiÙÈ ÌfiÓÔ ·ÓÔȯ٤˜ fiÚÙ˜ ¤¯ˆ ‚ÚÂÈ ·fi ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿, ÌfiÓÔ ıÂÙÈÎfi Îϛ̷ Î·È Ì›· ‰È¿ıÂÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ›‰È· ηÙ‡ı˘ÓÛË. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ì ¿ÏϘ ÂÈÛΤ„ÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜, Â‰Ò ¤¯Ô˘Ì ̛· Â›ÛÎÂ„Ë ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈ΋ Î·È fiÏÔÈ ı¤ÏÔ˘Ì ٷ ›‰È· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÁÈ’ ·˘Ùfi ÚÔ¯ˆÚ¿Ì ÚÔ˜ ÙËÓ ›‰È· ηÙ‡ı˘ÓÛË” . °È· ÙÔ ÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ÒÛÙÂ Ë ÔÏÈÙ›· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙË Û˘ÁηٿıÂÛ‹ Ù˘ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·: “£· ‹ıÂÏ· Ó· ÍÂηı·Ú›Ûˆ fiÙÈ, ÎÈ ÂÌ¿˜, ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ‰Ô‡Ì ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ó· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Î·ÓÔÓÈο. £¤ÏÔ˘Ì fï˜ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ó· Â›Ó·È Û·Ê¤Ûٷٷ ·Ó·‚·ıÌÈṲ̂ÓÔ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Î·È Ù· ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ·ıÏËÙÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ÁÈ· Ó· ‚¿ÏÂÈ ÌÈ· Ù¿ÍË ÛÙ· Ú¿ÁÌ·Ù·. ¢ÂÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì fiÙÈ ·ÙÒÓÙ·˜ ¤Ó· ÎÔ˘Ì›, ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ ı· ‰Ô‡Ì ¤Ó· ˘ÁȤ˜ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ∞˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰Ô‡Ì ÂÌ›˜ Î·È Ó· ›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ·Á·¿ÂÈ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ fiÙÈ ‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ ÛˆÛÙfi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ. °È· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· ‚‹Ì·Ù· ÌÚÔÛÙ¿. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ¯ÚfiÓÔ È· ÁÈ· ÌÈÛfiÏÔÁ·. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÂÎÎÚÂÌ› ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, ÂÎÎÚÂÌ› Ë ·˘ÛÙËÚÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ıÏËÙÈ΋˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ÔÈ ·˘ÛÙËÚÔÔÈË̤Ó˜ Ú‹ÙÚ˜ ‚›·˜ ÙÔ˘ √¶∞¶ Î·È Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘. ∂›Ó·È ÔÚÈṲ̂ӷ Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ‰È·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó fiÙÈ ·Ó ‰Ô‡Ì ʷÈÓfiÌÂÓ· fiˆ˜ Ù· ÂÚ˘ÛÈÓ¿ ÔÈ ÔÈÓ¤˜ ı· Â›Ó·È Ù¤ÙÔȘ Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ·ÔÙÚÂÙÈο ·fi ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Ê·ÈÓfiÌÂÓˆÓ. ∂Ì›˜ ηٷϷ‚·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÂÍ·ÏÂÈÊıÔ‡Ó ·fi ÙË Ì›· Ë̤ڷ ÛÙËÓ ¿ÏÏË Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ù˘ ‚›·˜ Ô‡ÙÂ ÙˆÓ ÛÙËÌ¤ÓˆÓ ·ÁÒÓˆÓ. ∞˘Ù¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û οı ÎÔÈÓˆÓ›·. ∞˘Ùfi fï˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÈÛı·Óı› Ô ŒÏÏËÓ·˜ ÔÏ›Ù˘ ÎÈ Ô ŒÏÏËÓ·˜ ʛϷıÏÔ˜ Â›Ó·È fiÙÈ fiÏÔÈ Â›Ì·ÛÙ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ô˘ ı· ÌÂÈÒÛÂÈ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ·˘Ù¿. Δ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ·˘Ù¿ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ¤ÊÙ·Û·Ó Û ¤Ó·Ó ‚·ıÌfi Ô˘ ‹Ù·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ¯ÒÚ·”.

■ ∂¡ø √ ¢. °√¡Δπ∫∞™ ¶ƒ√∞¡∏°°∂π§∂ Δ∏¡ ∞¶√Ãøƒ∏™∏ ∂¡√™ ∞∫√ª∏ μ∞™π∫√À ¶√¢√™º∞πƒπ™Δ∏

¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Ù· Ó¤· ·ÔÎÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¶∞√ π‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ Ì ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘˜ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÙÚÂȘ ÓÂÔ·ÔÎÙËı¤ÓÙ˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡”, ηٿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·Û‹ ÙÔ˘˜. “¢ÂÓ ‹Úı· Ó· οӈ ÙÔ ·ÛÙ¤ÚÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô μ›ÎÙÔÚ μÈÙfiÏÔ, “Ì ¤ÊÂÚ·Ó ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ˆ ÁÎÔÏ”, ÙfiÓÈÛÂ Ô ΔÔÙÛ¤, ÂÓÒ Ô ∫Ô˘›ÓÛÈ ‹Ù·Ó ÍÂοı·ÚÔ˜: “£¤Ïˆ Ó· ηٷÎÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÚfi·È·”. “ºÈÏÔ‰ÔÍԇ̠ӷ ¿ÚÔ˘Ì ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Î·È Ó· οÓÔ˘Ì ̛· ηϋ ¯ÚÔÓÈ¿” , ‰‹ÏˆÛ ·Ú¯Èο Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ °fiÓÙÈη˜ ÎÈ ¤ÂÈÙ· ·Ú·¯ÒÚËÛ ÙÔ ÏfiÁÔ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. √ μÈÙfiÏÔ ‹Ú ÚÒÙÔ˜ ÙÔÓ ÏfiÁÔ Î·È ·Ó¤ÊÂÚÂ: “£· ‹ıÂÏ· Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ô˘ ÌÔ˘ ¤‰ÂÈÍÂ. √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÌÔ˘. ¡ÔÌ›˙ˆ ˆ˜ fiÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÏ· fiÛ· ¤¯ˆ οÓÂÈ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. Œ¯ˆ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÚÂȘ Ôχ ηϤ˜ ¯ÚÔÓȤ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ô˘ ÂÈı˘ÌÒ Â›Ó·È Ó· Û˘Ó¯›Ûˆ ¤ÙÛÈ Î·È ÛÙÔÓ ¶·-

Ó·ıËÓ·˚Îfi ‹ ·Ó Á›ÓÂÙ·È Ó· Ù· ¿ˆ ·ÎfiÌ· ηχÙÂÚ·” . ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚfiÛıÂÛÂ: “ŸÏÔÈ fiÛÔÈ Ì ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Í¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ı· ‰ÒÛˆ ÙÔ 100% ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÌÔ˘ ÛÙÔ Á‹‰Ô. ¢ÂÓ ‹Úı· ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÁÈ· Ó· οӈ ÙÔ “·ÛÙ¤ÚÈ” Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ◊Úı· ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ï¤„ˆ Î·È Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÌÔ˘ ÒÛÙ ӷ Á›ÓÔ˘Ì ηχÙÂÚÔÈ” . √ ΔÔÙÛ¤ ÙfiÓÈÛÂ: “∂›Ì·È Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÌ·È Â‰Ò. Œ¯ˆ ¤ÚıÂÈ Ì fiÚÂÍË Ó· ‰Ô˘Ï¤„ˆ Î·È Â‡¯ÔÌ·È Ë ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋. ªÂ ¤ÊÂÚ·Ó Â‰Ò ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ˆ ÁÎÔÏ. °È’ ·˘Ùfi ı· ÚÔÛ·ı‹Ûˆ Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÌÔ˘ fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÌÔÚÒ. √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Â›Ó·È ·fi ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÎÈ ·˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· ¤Úıˆ” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ∫Ô˘›ÓÛÈ Â›Â: “∂›Ó·È ÙÈÌ‹ ÌÔ˘ Ô˘ Â›Ì·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. Œ¯Ô˘Ì ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÂÚ›Ô‰Ô ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜, ·ÏÏ¿ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· Â-

ÍÂÏȯıÔ‡Ó Î·Ï¿ Î·È Ó· ηٷʤÚÔ˘Ì ӷ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÙÚfi·È·. °È· ̤ӷ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚË ¯·Ú¿ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÌ·È Â‰Ò, ‹ıÂÏ· Ó· ¤Úıˆ ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ Ì ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ ÌÔ˘ ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ”.

°fiÓÙÈη˜: ªÈ· ·ÎfiÌË ·Ô¯ÒÚËÛË √ ÚÔ‰Ú‡ˆÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ °fiÓÙÈη˜, ÛÂ Û˘˙‹ÙËÛË Ì ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙË ‰Â‰Ô̤ÓË ÛÙÈÁÌ‹ ·ÔÙÂÏ› Ô ·ÓÙÈηٷÛÙ¿Ù˘ ÙÔ˘ §¿˙·ÚÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˘.°È· ÙÔ ı¤Ì· ∑Âο ÂȂ‚·›ˆÛ ÙȘ Â·Ê¤˜ Ì ÙË ™ÂÙÔ˘Ì¿Ï, ÂÓÒ ÂÓ Û˘Ó¯›· ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠÁÈ· ÙÔ ÚfiÛÙÂÚ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ô ºÂÚ¤ÈÚ· ÂÈı˘Ì› ÚfiÛÙÂÚ 25 ·ÈÎÙÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ 30 Ô˘ Â›Ó·È ÙÒÚ· ¯ˆÚ›˜ ÙÔ˘˜ §·Áfi, ª·˘Ú›· Î·È ∫·›ÓÔ, ÔfiÙ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÓÙ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ·ÔÎ¿Ï˘„ ÙËÓ ‡·ÚÍË ÚfiÙ·Û˘ ÁÈ· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙ› ‚·ÛÈÎfi˜

ÛÙ· ÊÂÙÈÓ¿ ÊÈÏÈο Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÂÓÓÔÒÓÙ·˜ fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ∑·Ó ∞Ï¤Ó ªÔ˘ÌÛfiÓÁÎ, ÂÓÒ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ·Ô¯ÒÚËÛ˘ ÁÈ· οÔÈÔÓ ¿ÏÏÔÓ ·›ÎÙË Û˘ÁÎÏ›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ “fi¯È” , ÌÈ· Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÙÂı› ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¯ÚÔÓÈÎfi ÂÚÈıÒÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ Â‡ÚÂÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÙË ÙÔ˘. °È· Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë Î·È ¶··‰fiÔ˘ÏÔ ‰È¤„¢Û ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ı¤Ì· ÂÓ·Û¯fiÏËÛ˘ Ì·˙› ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ë ÏËÚÔÊfiÚËÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Â›Ó·È ˆ˜ ı· ¤¯ÂÈ ÚÂÌȤڷ ÛÙȘ 28 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ∂ÈÚfiÛıÂÙ·, ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ¯ÔÚËÁ›·˜ ̤ÓÔ˘Ó Ù· Ù˘Èο, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ ·˘Ùfi Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÔÚËÁ›· ÛÙË Ê·Ó¤Ï· ÁÈ· Ù· Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ √ÓÙ¤ÓÛÂ. Δ¤ÏÔ˜, ÁÈ· ÙË Ú‹ÙÚ· ÙÔ˘ ∫Ô˘›ÓÛÈ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ·Ó fiÏ· ¿Ó ηϿ ı· Á›ÓÂÈ Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË, ÂÓÒ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ı· Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ÂÈÎfiÓ· ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ, fiÙ·Ó ı· ¤¯Ô˘Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÔÈ ÌÂÙ·Áڷʤ˜.


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 I√À§I√À 2011

¶∏ƒ∂ Δ∏¡ ¶ƒøΔ∏ £∂™∏ ™Δ∏ ™∂πƒ∞ Δ∏™ ™Δ√ ¶∞°∫√™ªπ√ ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞ ∫ø¶∏§∞™π∞™ ∫∞Δø Δø¡ 23 ∂Δø¡

™Ù· ËÌÈÙÂÏÈο Ë ∫·Ï·ÌÔο ∂

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ªÈ· ·ÎfiÌË ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ë ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÈ¿ ∫·Ï·ÌÔο. ∏ ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙ· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ ‰ÈÏÔ‡ ÛÎÈÊ ÂÏ·ÊÚÒÓ ‚·ÚÒÓ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ΈËÏ·Û›·˜ ÁÈ· ·ıÏËÙ¤˜ οو ÙˆÓ 23 ÂÙÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ ÕÌÛÙÂÚÓÙ·Ì Ù˘ √ÏÏ·Ó‰›·˜. ª·˙› Ì ÙË Û˘Ó·ıÏ‹ÙÚÈ¿ Ù˘, ÃÚÈÛÙ›Ó· °È·˙ÈÙ˙›‰Ô˘, ¤Î·Ó·Ó Â›‰ÂÈÍË ÈÛ¯‡Ô˜, ·ÊÔ‡ ‹Ú·Ó ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙËÓ ·¢ı›·˜ ÚfiÎÚÈÛË ÁÈ· Ù· ËÌÈÙÂÏÈο. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ϋڈ̷ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ...ÊÔÚÙÛ¿ÚÂÈ, ÌÈ· Î·È ÂÍ ·Ú¯‹˜ Ù¤ıËΠÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÎÔ‡ÚÛ·˜ Î·È ‰ÂÓ ȤÛÙËΠ۠ηӤӷ ÛËÌ›Ô. ªfiÓÔ Ì¤¯ÚÈ Ù· 1000 ̤ÙÚ· ÙÔ˘˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë §Â˘ÎÔÚˆÛ›·, ·ÏÏ¿ ÌÂÙ¿ ÔÈ ∂ÏÏËÓ›‰Â˜ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚȘ ‹Ú·Ó ÙËÓ ÚˆÙÈ¿ Ì ¿ÓÂÛË. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÈ¿ ∫·Ï·ÌÔο Î·È Ë ÃÚÈÛÙ›Ó· °È·˙ÈÙ˙›‰Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÔ‡˜, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â›‰ÔÛË ¤Î·ÓÂ Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, Ë ÔÔ›· fï˜ ›¯Â ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ Î·È ‹Ù·Ó ÏÔÁÈÎfi Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚÔÛ¿ıÂÈ·.

∏ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÈ¿ ∫·Ï·ÌÔο Î·È Ë ÃÚÈÛÙ›Ó· °È·˙ÈÙ˙›‰Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹. ÕÏψÛÙÂ Ë “Ì¿¯Ë” ÙˆÓ ËÌÈÙÂÏÈÎÒÓ ı· Á›ÓÂÈ ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ·ıÏ‹ÙÚȘ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È ·Ó¤ÙÔÈ̘ ÁÈ· ¤Ó·Ó ‰˘Ó·Ùfi ·ÁÒÓ·.

™ÙÔ˘˜ ÚÔËÌÈÙÂÏÈÎÔ‡˜ Ô ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ΔÔ Î·ı‹ÎÔÓ ÙÔ˘ ¤Ú·ÍÂ Î·È Ô ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜. √ ·ıÏËÙ‹˜ ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ΈËÏ·Û›·˜ ¡¤ˆÓ ∞Ó‰ÚÒÓ ÛÙÔ ·Ïfi ÛÎÈÊ. ∞ÛÊ·ÏÒ˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ·ÁÒÓÈÛÌ¿ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. §fiÁˆ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÔÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ fiÚÈÛ·Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈΤ˜ ÛÂÈÚ¤˜, fiÔ˘ ÂÚÓÔ‡Û·Ó ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÚÒÙÔÈ. ª¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÏfiÁÔ (ÔÏϤ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜) ı¤ÛÈÛ·Ó Î·È ÚÔËÌÈÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÙÂÏÈο ¤Ú·ÛÂ Ô ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜. √ 22¯ÚÔÓÔ˜ ΈËÏ¿Ù˘ ‰ÂÓ ȤÛÙËΠȉȷ›ÙÂÚ·, ηıÒ˜ ı¤ÏËÛ ӷ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó. ŒÙÛÈ Û‹ÌÂÚ· ·ÚΤÛÙËΠÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË ÛÙËÓ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘, Ë ÔÔ›· ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ ÙÔ˘ ¤‰ÈÓ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË. ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ Ô ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ı· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÚÔËÌÈÙÂÏÈÎÔ‡˜ Î·È ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ù· ËÌÈÙÂÏÈο. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÈ¿ ∫·Ï·ÌÔο Î·È ÙË ÃÚÈÛÙ›Ó· °È·˙ÈÙ˙›‰Ô˘ ·ÎfiÌË ¤Ó· ÂÏÏËÓÈÎfi ϋڈ̷ ¤Ú·Û ·¢ı›·˜ ÛÙÔ˘˜ ËÌÈÙÂÏÈÎÔ‡˜, ηٿ ÙËÓ 2Ë Ë̤ڷ ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ΈËÏ·Û›·˜ ÁÈ· ·ıÏËÙ¤˜ οو ÙˆÓ 23 ÂÙÒÓ. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫fiÓÛÔÏ·˜ Î·È ¡›ÎÔ˜ ∞ÊÂÓÙÔ‡Ï˘ η٤Ϸ‚·Ó ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ¤Ú·Û·Ó ÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ ‰ÈÏÔ‡ ÛÎÈÊ ÂÏ·ÊÚÒÓ ‚·ÚÒÓ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ¡¤ˆÓ ∞Ó‰ÚÒÓ. ¶ÚÒÙÔ˜ ÛÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi ¤ÊÙ·ÛÂ Î·È Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘

ª·Á‰·Ó‹˜ ÛÙÔ ÛÎÈÊ ÂÏ·ÊÚÒÓ ‚·ÚÒÓ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ, fiˆ˜ Î·È Ô ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ·ÁÒÓÈÛÌ·. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÎÈÊ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛÂ Ë ∫·ÙÂÚ›Ó· ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ô˘ Î·È ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ Â·Ó·ÏËÙÈÎÔ‡˜.

™ÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Ô √∂∞/¡∞μ ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ μfiÏÔ ‰ÈfiÙÈ ¤ÙÛÈ ı· ¤¯Ô˘Ì ÛÙÔ Ï¢Úfi Ì·˜ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜” . √È 13 ÔÏ›ÛÙ˜ Ô˘ ı· ÊÔÚ¤ÛÔ˘Ó ÙÔ ÛÎÔ˘Ê¿ÎÈ ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ ·fi Û‹ÌÂÚ· ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Â›Ó·È ÔÈ: ¡›ÎÔ˜ ∑ËÛfiÔ˘ÏÔ˜, ™‡ÚÔ˜ ª·Ï·ÌÔ‡Û˘ (ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷΘ), §ÂˆÓ›‰·˜ ªÔÓÈÔ‡‰Ë˜, ∫ÒÛÙ·˜ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ (·Ì˘ÓÙÈÎÔ›), °ÈÒÚÁÔ˜ ª·˘Ú¤ÏÏÔ˜, ∞ÚÙ¤Ì˘ ∑·ÁÔ˘Ú¿Î˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ μ·˝ÙÛ˘, ¶ÔÛÂȉÒÓ ¶·Ó¤Ú˘, ™ˆÙ‹Ú˘ ƒÔ‚‡ ı˘, §¿ÌÚÔ˜ ∫·Ú‡‰·˜, ™‡ÚÔ˜ ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ (ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ›), ∏Ï›·˜ ™·Ófi˜, ºÔ›‚Ô˜ ∫ÔÚÓÔ‡ÙÔ˜ (ÊÔ˘ÓÙ· ÚÈÛÙÔ›).

›· ·ÎfiÌË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› Ô μfiÏÔ˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. √ÎÙÒ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Ô √∂∞/¡∞μ, ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó Ù· ‰‡Ô ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ ·fi Û‹ÌÂÚ· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ “μ·Û›Ï˘ ¶ÔχÌÂÚÔ˜” . ΔÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰›ÓÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ·È¯Ó›‰È ÛÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ ÕÚË ∫¿ÌÔ˘ Î·È ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· οÓÂÈ ÓÈÎËÊfiÚÔ ÍÂΛÓËÌ·. “£· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ” ‰‹ÏˆÛ ÛÙË “£” Ô ·›ÎÙ˘ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ §¿ÌÚÔ˜ ∫·Ú‡‰·˜.

ª

∞ÓÔ›ÁÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ·˘Ï·›· Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ Ê¿Û˘ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ fiÏÔ ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ “μ·Û›Ï˘ ¶ÔχÌÂÚÔ˜” . √ ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙ˘ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ √∂∞/¡∞μ ı· ·Ó·ÌÂÙÚËı› Ì ÙÔÓ ÕÚË ∫¿ÌÔ˘ Ã›Ô˘, ÂÓÒ ·‡ÚÈÔ ı· ÎÏËı› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ ¡ËÚ¤· ∫·ÙÂÚ›Ó˘ Î·È ÙÔÓ ÕÚË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ μ’ ÔÌ›ÏÔ˘. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ∞’ ÁÎÚÔ˘ ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ÙÔ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó Â›Ó·È ÔÈ √Ï˘ÌÈ¿‰· ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏ˘, πˆÓÈÎfi˜ ¡›Î·È·˜, √͢ÁfiÓÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ¡.√. ∫·Ï·Ì¿Ù·˜. ∞fi οı fiÌÈÏÔ ÚÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ¯È·ÛÙ› (1Ô˜ ∞’ ÔÌ›ÏÔ˘ - 2Ô˜ μ’ ÔÌ›ÏÔ˘ Î·È 1Ô˜ μ’ ÔÌ›ÏÔ˘ - 2Ô˜ ∞’ ÔÌ›ÏÔ˘) ÁÈ· ÙÔ ÔÏ˘fiıËÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ·Ófi‰Ô˘ Ô˘ ÚÔÛʤ-

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ Ê¿Û˘ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ fiÏÔ Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ‹˜:

● ∏ ·Ó‰ÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ ÚÂÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÂÏÈÎfi Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. √ √∂∞/¡∞μ ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË Ì ÙȘ ‰‡Ô ӛΘ Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ ÛÙ· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ¡›Î˘ Ì 6-4 Î·È ÙÔ˘ ∫.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ì 14-7. ∞Ó Î·È Â›¯Â ÔÏÏÔ‡˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËΠ̠ÂÈÙ˘¯›· ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Î·È ϤÔÓ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· οÓÂÈ ÙËÓ ˘¤Ú‚·ÛË ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ù˘ ·Ófi‰Ô˘. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ §¿ÌÚÔ˜ ∫·Ú‡‰·˜ (Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ Î·È ˆ˜ ·›ÎÙ˘) ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙË “£” : “¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ˆ ·fi ÙÒÚ· ·Ó ı· ηٷʤÚÔ˘Ì ӷ ·Ó‚ԇÌ ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋, ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ı· ‰ÒÛÔ˘ÌÂ. £· Ù· ‰Ô‡Ì ¤Ó·¤Ó· ͯˆÚÈÛÙ¿ Î·È ÂÂȉ‹ ...ÙÚÒÁÔ-

“£¤Ïˆ Ù›ÙÏÔ˘˜ Ì √Ï˘ÌÈ·Îfi”

À¢∞Δ√™º∞πƒπ™∏

ª∂Δ∂Ã∂π ™Δ∏¡ Δ∂§π∫∏ º∞™∏ Δ∏™ °’ ∂£¡π∫∏™ ¶√§√ ™Δ√ ∫√§Àªμ∏Δ∏ƒπ√ Δ∏™ ¡∂∞™ πø¡π∞™

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

°∂™Δ∂

∞ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÒÛÙÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ηٷÎÙ¿ Ù›ÙÏÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ó· οÓÂÈ ÂÚ‹Ê·ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘, ‰‹ÏˆÛ ηٿ ÙËÓ ¿ÊÈÍ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ “∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜” Ô ºÚ·Ó °¤ÛÙÂ. √ πÛ·Ófi˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ Â›Ó·È ÛÂ... ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ Ê˘ÛÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ Î·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ÂÓۈ̷وı› ÛÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚfiÏÂ˘ÎˆÓ” . √ πÛ·Ófi˜ ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ÙÔ˘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙfiÓÈÛÂ: “°ÓÒÚÈ˙· ηÈÚfi ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ¤Î·Ó· ÌfiÓÔ˜ ÌÔ˘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÒÛÙ ӷ Â›Ì·È Û ηÏfi ÛÙ¿‰ÈÔ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘” . ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ μ·Ï‚¤Ú‰Â ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰·, Û¯ÔÏ›·ÛÂ: “∂›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ μ·Ï‚¤Ú‰Â ηıÒ˜ ÁÓˆÚÈ˙fiÌ·ÛÙ ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ Ì·˜ ıËÙ›· ÛÙËÓ ªÈÏÌ¿Ô. øÛÙfiÛÔ, ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ ‹ Ì οÔÈÔÓ ¿ÏÏÔÓ ·›ÎÙË. Œ¯ˆ fï˜ Û˘ÏϤÍÂÈ ÔÏϤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ÁÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” . √ ºÚ¿Ó °¤ÛÙ ı· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Î·È Û‹ÌÂÚ· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Â›ÛËÌ· ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. *¶·ÚÂÏıfiÓ Î·È Â›ÛËÌ· ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ·ÔÙÂÏ› ·fi ÙËÓ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ô °È¿ÓÓ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ηıÒ˜ Ë ¶∞∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ Ï‡ÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ Ì ÙÔÓ ·›ÎÙË.

™ÙÔ˘˜ ÚÔËÌÈÙÂÏÈÎÔ‡˜ ¤Ú·Û ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ Í·ÈÚÂÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ›¯Â Ë ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÈ¿ ∫·Ï·ÌÔο. ª·˙› Ì ÙË ÃÚÈÛÙ›Ó· °È·˙ÈÙ˙›‰Ô˘ ‹Ú·Ó ¿ÓÂÙ· ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙ· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÁÈ· Ù· ËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ΈËÏ·Û›·˜ ¡¤ˆÓ ∞Ó‰ÚÒÓ Î·È ¡¤ˆÓ °˘Ó·ÈÎÒÓ. ™ÙÔ˘˜ ÚÔËÌÈÙÂÏÈÎÔ‡˜ ¤Ú·ÛÂ Ô ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜, ηıÒ˜ ‹Ù·Ó ÙÚ›ÙÔ˜ ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘.

21

ÓÙ·˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Ë fiÚÂÍË Ì·Î¿ÚÈ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi, ÒÛÙ ӷ ·ÓËÁ˘Ú›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô. ∞fi ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÏϤÍÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Ì·˜ ÙÔ Ê·‚ÔÚ› ÛÙÔÓ fiÌÈÏfi Ì·˜ Â›Ó·È Ô ÕÚ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ŒÙÛÈ ÁÈ· ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ı· ·Ï¤„Ô˘Ì ÂÌ›˜ Ì ÙÔÓ ÕÚË ∫¿ÌÔ˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Û ËÏÈΛ· ·›ÎÙ˜, ·ÏÏ¿ Ôχ ¤ÌÂÈÚÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È Ì ÙÔÓ ¡ËÚ¤· ∫·ÙÂÚ›Ó˘ Ô˘ ·ÓÙ›ıÂÙ· ¤¯ÂÈ Ó·ÓÈÎfi Î·È ¿ÂÈÚÔ Û‡ÓÔÏÔ. £ÂˆÚÒ ˆ˜ Ô ÚÒÙÔ˜ Ì·˜ ·ÁÒÓ·˜ Ì ÙÔÓ ÕÚË ∫¿ÌÔ˘ ı· Â›Ó·È ...fiÏ· Ù· ÏÂÊÙ¿. £· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ì ÙÔÓ Ú˘ıÌfi Ì·˜ Î·È ·Ó ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÌÂÙ¿ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ “4” ı· Â›Ó·È ·ÓÔȯÙfi˜. £ÂˆÚÒ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÙÔ fiÙÈ Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Á›-

∞’ fiÌÈÏÔ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 22/7 19.00 ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË-√͢ÁfiÓÔ 20.00 ∫·Ï·Ì¿Ù·-πˆÓÈÎfi˜ ™¿‚‚·ÙÔ 23/7 10.00 ∫·Ï·Ì¿Ù·-√͢ÁfiÓÔ 11.00 ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË-πˆÓÈÎfi˜ 17.30 ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË-∫·Ï·Ì¿Ù· 18.30 πˆÓÈÎfi˜-√͢ÁfiÓÔ μ’ fiÌÈÏÔ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 22/7 18.00 ÕÚ˘ £ÂÛ.-¡ËÚ¤·˜ ∫·Ù. 21.00 √∂∞/¡∞μ-ÕÚ˘ ∫¿ÌÔ˘ ™¿‚‚·ÙÔ 23/7 12.00 ÕÚ˘ £ÂÛ.-ÕÚ˘ ∫¿ÌÔ˘ 13.00 √∂∞/¡∞μ-¡ËÚ¤·˜ ∫·Ù. 19.30 √∂∞/¡∞μ-ÕÚ˘ £ÂÛ. 20.30 ¡ËÚ¤·˜ ∫·Ù.-ÕÚ˘ ∫¿ÌÔ˘ ∞ÁÒÓ˜ ηٿٷ͢ 10.00 1Ô˜ ∞’ ÔÌ›ÏÔ˘-2Ô˜ μ’ ÔÌ›ÏÔ˘ 11.00 1Ô˜ μ’ ÔÌ›ÏÔ˘-2Ô˜ ∞’ ÔÌ›ÏÔ˘ 17.00 ªÈÎÚfi˜ ÙÂÏÈÎfi˜ (ı¤ÛÂȘ 3-4) 18.00 ΔÂÏÈÎfi˜ (ı¤ÛÂȘ 1-2)

™ÙÔ˘˜ “8” ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ Ë ∂ıÓÈ΋ Á˘Ó·ÈÎÒÓ

ΔËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ °’ ÔÌ›ÏÔ˘ Î·È ÙËÓ ·¢ı›·˜ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙ· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ™·Áο˘ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛÂ Ë ∂ıÓÈ΋ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ΔÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÂÈÎÚ¿ÙËÛ 6-5 Ù˘ ƒˆÛ›·˜ Î·È ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ Ì ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ ÓÈÎÒÓ ÙËÓ ∞’ Ê¿ÛË Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ÂÓÒ ÛÙÔÓ ÚÔËÌÈÙÂÏÈÎfi Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ ÓÈÎËÙ‹ Ù˘ ·˘ÚÈ·Ó‹˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ √ÏÏ·Ó‰›·-¡. ∑ËÏ·Ó‰›·. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ªÔÚʤÛË ¤‰ÂÈÍ ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ Ù˘ Î·È ¤ÊÙ·Û Û ̛· ÈÛÙÔÚÈ΋ Ó›ÎË Â› Ù˘ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ·˜ ∂˘ÚÒ˘. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ Ì ÙË ƒÔ˘Ì¤ÛË, ·ÏÏ¿ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ƒˆÛ›· ‹Ú ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· Î·È ÙÔ ÎÚ¿ÙËÛ ̤¯ÚÈ 1’.38’’ ÚÈÓ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· (4-5). ΔfiÙÂ Ë ∞ÛËÌ¿ÎË ¤Î·Ó ÙÔ 5-5, ÂÓÒ Ë ›‰È· ΤډÈÛ ¤Ó·ÏÙÈ ÛÙ· 59’’ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â˘ÛÙfi¯ËÛÂ Ë ƒÔ˘Ì¤ÛË, ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 6-5. Δ· ÔÎÙ¿ÏÂÙ·: 2-2, 1-1, 1-1, 2-1. ∂§§∞¢∞ (ªÔÚʤÛ˘): ∫Ô‡‚‰Ô˘, ΔÛÔ˘Î·Ï¿, ªÂÏȉÒÓË, æÔ‡ÓË, §ÈfiÛË, ∞‚Ú·Ì›‰Ô˘, ∞ÛËÌ¿ÎË 1, ƒÔ˘Ì¤ÛË 2, °ÂÚfiÏ˘ÌÔ˘ 1, ª·ÓˆÏÈÔ˘‰¿ÎË, ∞ÓÙˆÓ¿ÎÔ˘ 2, §·Ú¿, °Ô‡Ï·. ƒø™π∞ (∫·Ì¿ÓÔÊ): ∫Ô‚ÙÔ˘Ófi‚ÛηÁÈ·, ºÂÓÙfiÙÔ‚·, ¶ÚÔÎÔʛ‚·, ∫fiÓÔ˘¯ 1, ∞ÓÙfiÓÔ‚·, ƒ›˙Ô‚·-∞ÏÂÓ›ÙÛ‚·, §ÈÛÔ‡ÓÔ‚· 1, ™ÔÌfiÏ‚· 2, Δ·ÓΤ‚·, ªÂÏȿ‚· 1, π‚¿ÓÔ‚·, °Î¿Ô˘ÊÏÂÚ, ∫·ÚÓ¿Ô˘¯.

∫∞Δ∞¢À™∂π™

∞ÔÎÏ›ÛÙËÎ·Ó ¶··ÚÔ‡Ó·˜ Î·È ª¿ÓÔ˜ ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ

∂ÎÙfi˜ ËÌÈÙÂÏÈÎÔ‡ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÔÈ ‰‡Ô ŒÏÏËÓ˜ ηٷ‰‡Ù˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔÓ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎfi ÙˆÓ 3Ì., ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ˘ÁÚÔ‡ ÛÙ›‚Ô˘ Ù˘ ™·Áο˘. √ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ª¿ÓÔ˜ ηÙÂÙ¿ÁË 21Ô˜ Ì 390.75 ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È Ô μÔÏÈÒÙ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ¶··ÚÔ‡Ó·˜ ¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ 28Ë ı¤ÛË Ì 379.20‚. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ô ¶··ÚÔ‡Ó·˜ ‹Ù·Ó Û ÙÚԯȿ ÚfiÎÚÈÛ˘ ÌÂÙ¿ ·fi Ù¤ÛÛÂÚȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ, fï˜ ÛÙËÓ ¤ÌÙË (ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›·) ¯ÚÂÒıËΠ̠ÔÈÓ‹ Î·È ¤¯·Û ÔχÙÈÌÔ ¤‰·ÊÔ˜.


22 TV ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ:

∂Δ1 14.00 ™˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË ÎÔχ̂ËÛË Î·È 15 ¯ÏÌ ·ÓÔȯً˜ ı¿Ï·ÛÛ·˜ -∑- (¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ˘ÁÚÔ‡ ÛÙ›‚Ô˘) 20.00 ∂ÏÏ¿‰·-∫·Ù¿Ú -∑- (¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¯¿ÓÙÌÔÏ ¡¤ˆÓ)

CONN-X SPORT2 20.30 §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜-√º∏ -∑- (¶Ï¤È ÔÊ μ’ ∂ıÓÈ΋˜)

CONN-X SPORT3 20.30 ¢È·ÁfiÚ·˜-¢fiÍ· -∑- (¶Ï¤È ÔÊ μ’ ∂ıÓÈ΋˜)

ª¶∞™∫∂Δ

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 I√À§π√À 2011

¶ÚÔÛ΋ÓÈÔ &... ·Ú·Û΋ÓÈÔ

T

ΔÔ Ó¤Ô ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ· ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰› Ô˘ ÂÁηÈÓ›·Û ¯ı˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ Â˘ Úˆ·˚Îfi ÙÔ˘ ·È¯Ó›‰È Ì ÙË ƒ·ÓÙ. ΔÔ ¯ÔÚÙ¿ÚÈ, fi ˆ˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙÂ Î·È ·fi ÙË ÊˆÙÔ ÁÚ·Ê›·, Â›Ó·È “¯·Ï›” Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ Î· Îfi ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤·È˙·Ó ¤Ú˘ÛÈ ÔÈ “ÂÚ˘ ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” . ª¤Û· Û ¤Ó· Ì‹Ó· ¤ÁÈÓ·Ó fiϘ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙÔÓ ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ™Ù·‰›Ô˘ Î·È ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ·. ΔÔ ¶·ÓıÂÛÛ· ÏÈÎfi ·ÔÙÂÏ› ™Ù¿‰ÈÔ-ÎfiÛÌËÌ· ÁÈ· ÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÂÓÒ Ë ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘ √À∂º∞ Ô˘ ÙÔ ÂÈıÂÒÚËÛ ÚÔ ¯ı¤˜, ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-ƒ·ÓÙ ÁÈ· ÙÔ °È Ô˘Úfi· §ÈÁÎ, ÂÎÊÚ¿ÛÙËΠ̠ÎÔϷ΢ÙÈο ÏfiÁÈ·, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ÙÔ˘ ™Ù·‰›Ô˘, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ¯ÏÔÔÙ¿Ë Ù·. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Û ¤Ó· ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓÔ Á‹‰Ô, ÂÓÒ ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ù· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ‚ÔÏÈÒ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜.

¶ÚÔ˜ ªÂÛ›ÎÙ·˜ Ô ∫fiÌÈ ªÚ¿È·ÓÙ

£· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ·ÛÙÂ›Ô ‹ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ¯¿ÎÂÚ˜... ŸÌˆ˜ Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ·, Ì ‚¿ÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, fiÛ· ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È Ù· ÙÔ˘ÚÎÈο ªª∂ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· Û˘Ìʈӛ· ÙÔ˘ ∫fiÌÈ ªÚ¿È·ÓÙ Ì ÙËÓ ªÂÛ›ÎÙ·˜. √ ÛÔ‡ÂÚ ÛÙ·Ú ÙˆÓ §¤ÈÎÂÚ˜, ·Ô‰¤¯ÙËΠÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Î·È fiÛ· ÛÙÔ ¡μ∞ ˘¿Ú¯ÂÈ ÏÔÎ ¿Ô˘Ù ‚ڋΠÙÚfiÔ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¤Ó· ÂηÙ. ¢ÚÒ ÌËÓÈ·›ˆ˜. √ 33¯ÚÔÓÔ˜ ÁηÚÓÙ ı· Â›Ó·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ¡μ∞er ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¡ÙÂÚfiÓ √˘›Ïȷ̘ Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÊÔÚ¤ÛÂÈ ÙËÓ Ê·Ó¤Ï· Ù˘ ªÂÛ›ÎÙ·˜ ηıÒ˜ Ë ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÔÌ¿‰·, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ٷ ÙÔ˘ÚÎÈο ªª∂, ‚ڋΠÙÔÓ ¯ÔÚËÁfi Ô˘ ¤„·¯Ó - Èı·Ófiٷٷ Â›Ó·È Ë Turkish Airlines - Î·È ¤ÙÛÈ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ∫fiÌÈ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ªÂÛ›ÎÙ·˜ ı· ÏËÚÒÓÂÈ ÙȘ 300.000 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó· Î·È ÙȘ 700.00 Ô ¯ÔÚËÁfi˜. Δ· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ô ∫fiÌÈ ı· ÌÂÙ·‚› ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ÙËÓ 1Ë ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ı· ÂÓۈ̷وı› ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ·Ó Î·È fiÔÙ ÙÔ ÏÔÎ ¿Ô˘Ù ÛÙÔ ¡μ∞ Ï‹ÍÂÈ, Ô ·›ÎÙ˘ ı· Â›Ó·È ÂχıÂÚÔ˜ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ˘˜ §¤ÈÎÂÚ˜.

¡¤· ·Ó·‚ÔÏ‹ ÛÙË ‰›ÎË ∫ÂÓÙ¤ÚË-£¿ÓÔ˘

∞Ó·‚ÔÏ‹ ÁÈ· ÙËÓ ΔÚ›ÙË 26 πÔ˘Ï›Ô˘ ‹Ú ·fi ÙÔ ΔÚÈÌÂϤ˜ ∂ÊÂÙÂ›Ô ¶ÏËÌÌÂÏËÌ¿ÙˆÓ Ë ‰›ÎË ÁÈ· ÙÔ ·Ù‡¯ËÌ· Ô˘ ›¯·Ó Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫ÂÓÙ¤Ú˘ Î·È Ë ∫·ÙÂÚ›Ó· £¿ÓÔ˘ ÚÈÓ ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÙÔ 2004. ∞ÈÙ›· ÁÈ· ÙË Ó¤· ‰È·ÎÔ‹ ‹Ù·Ó ÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ Î·ıÒ˜ ˘‹Ú¯·Ó ¿ÏϘ ‰›Î˜ Ô˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Û·Ó. ∫·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ - ÏËÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ·ıÏËÙÒÓ - Â›Ó·È Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ Δ˙¤ÎÔ˜, ÂÙ¿ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ ∫∞Δ Î·È ‰‡Ô Ôϛ٘ Ô˘ ›¯·Ó ‰ËÏÒÛÂÈ ·˘ÙfiÙ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜. ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰›ÎË, Û ÚÒÙÔ ‚·ıÌfi, ÔÈ ‰ÈηÛÙ¤˜ ›¯·Ó ÎÚ›ÓÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ “¤ÓÔ¯Ô˘˜” , ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÙÔ ·Ù‡¯ËÌ· ‹Ù·Ó ÛÎËÓÔıÂÙË̤ÓÔ ·fi ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÃÚ‹ÛÙÔ Δ˙¤ÎÔ. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·‰ÈηÛÙ› ÛÂ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÔÈÓ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ 33 ÌËÓÒÓ, ÔÈ ‰‡Ô ·ıÏËÙ¤˜ Û 31 Ì‹Ó˜ , ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ ∫∞Δ Û ÔÈÓ¤˜ ·fi 6 ¤ˆ˜ 8 Ì‹Ó˜ ÂÓÒ ÔÈ ‰‡Ô ‰‹ıÂÓ ·˘ÙfiÙ˜ Û 7 Î·È 15 Ì‹Ó˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. °È· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ë ¤ÊÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Ó· ¤¯ÂÈ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∏ ÂΉ›Î·ÛË Û ‰Â‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÙËΠٷ¯‡Ù·Ù· ηıÒ˜ Ë ˘fiıÂÛË ·Ú·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÙÔ 2012.

∂.Ã.

ÕÏÏ· ϤÂÈ ÙË ÌÈ· Î·È ¿ÏÏ· ÙËÓ ¿ÏÏË

¡· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ·Ó Â›Ó·È ¤Óԯ˜ ‹ fi¯È

√Δ∞¡ ÚˆÙ‹ıËÎÂ Ô ∞Ϥ͢ ∫Ô‡ÁÈ·˜ ·fi ÙËÓ ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ·Ó ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î¿ÙÈ ÁÈ· ‰ˆÚÔ‰Ô˘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “‰ÂÓ ¤¯ˆ η̛· ÂÓË̤ڈÛË, ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ ηӤӷ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ Î. ª¤Ô ‹ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ ·Ó ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ‹ ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ Î¿ÔÈÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ‹ Ô Î. ª¤Ô˜” . ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ˆÛÙfiÛÔ, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ÁÈ· ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô ˆ˜ “·fi ÙË Ì¤Ú· Ô˘ ‹Ú ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÛÙË̤ÓÔÈ” . ∫È fiÏ· ·˘Ù¿ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ Î¿ÔȘ ·ԉ›ÍÂȘ. ÕÓÙ ÌÂÙ¿ Ó· ‚Á¿ÏÂȘ ¿ÎÚË Ì ÙÔÓ ∫Ô‡ÁÈ·, Ô˘ ¿ÏÏ· ϤÂÈ ÙË Ì›· Î·È ¿ÏÏ· ÙËÓ ¿ÏÏË.

¢À√ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÈ̈ڋıËÎ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÁÈ· ÙȘ Ï·ÛÙ¤˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ˜. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÛÚfi˘ÚÁÔ Î·È ÙÔÓ ¶·Ó·ÈÁÈ¿ÏÂÈÔ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˘Ô‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋. øÛÙfiÛÔ ¤¯ÂÈ ...‚Ô˘›ÍÂÈ Ô ÙfiÔ˜ fiÙÈ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÛοӉ·ÏÔ ÂÌϤÎÔÓÙ·È Î·È Û‡ÏÏÔÁÔÈ ÙÔ˘ μÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ Football League 2, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ·Ó Î·È ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ. ∞Ó Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·˘Ùfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂËÚ¿˙ÂÈ ¿ÌÂÛ· Î·È ÙË ¡›ÎË, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂηı·ÚÈÛÙ› ¿ÌÂÛ·. ÕÏψÛÙÂ Î·È ÔÈ ›‰È˜ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜, ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ·, ı¤ÏÔ˘Ó Ó· “ηı·Ú›ÛÂÈ” ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜, Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Â›Ó·È ·ıÒ˜. Œ¯ÂÈ fï˜ Ù¤ÙÔÈ· ‚Ô‡ÏËÛË Ë ŒÓˆÛË ‹ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È ‰ÈÛÙ·ÎÙÈο;

Ô˘ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÂÙ¿ ÙÔ 1979, fiÙ·Ó Â›¯Â ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÙÚfi·ÈÔ. ΔÔ ·Ú¿‰ÔÍÔ ÙÔ˘ Ú¿ÁÌ·ÙÔ˜, fï˜, Â›Ó·È Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ¤ÊÙ·Û ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi. ™Â ¤ÓÙ ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ¤‰ˆÛ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ô‡Ù ...¤Ó·Ó, ÙfiÛÔ ÛÙ· 90 ÏÂÙ¿, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË. ™ÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ ¤ÊÂÚ ÙÚÂȘ ÈÛÔ·Ï›Â˜ (0-0 Ì ∂ÎÔ˘·‰fiÚ, 2-2 Ì μÚ·˙ÈÏ›· Î·È 3-3 Ì μÂÓÂ˙Ô˘¤Ï·), ÂÓÒ ÛÙ· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο Î·È ÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο ÚÔÎÚ›ıËΠ̤۷ ·fi ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ¤Ó·ÏÙÈ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÁÎÔÏ. ∂›Û˘ ÔÈ ¶·Ú·ÁÔ˘·ÓÔ› Û fiÏÔ ÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÌfiÓÔ ÙÚÂȘ ÔÌ¿‰Â˜, ηıÒ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË Û˘Ó¿ÓÙËÛ·Ó ¿ÏÈ ÙË μÚ·˙ÈÏ›· Î·È ÙË μÂÓÂ˙Ô˘¤Ï·. °ÂÌ¿ÙË ·Ú¿‰ÔÍ· Ë ÊÂÙÈÓ‹ ÔÚ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ÃÂÚ¿Ú‰Ô ª·ÚÙ›ÓÔ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ Û ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·... μ.∫.

¢ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓË Ë ·Á·Ó¿ÎÙËÛË

¢ÈÂıÓ‹˜ ÂÎÚÔÛÒËÛË Î·È ÛÙÔ˘˜ ‚ÂÙÂÚ¿ÓÔ˘˜

™Δ∞ ÚˆÙÔÛ¤Ïȉ¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ›¯·Ó ÛÙ·... „ÈÏ¿ ÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi ·ÁÒÓ· Ô˘ ¤‰ÈÓ ¯ı˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÎfiÓÙÚ· ÛÙË ƒ·ÓÙ. ¶ÈÔ Î¿Ùˆ Î·È ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÚÔfiÓËÛË ÙÔ˘ √º∏. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Ì ٷ “ÛÙË̤ӷ” ·È¯Ó›‰È· ÚÔ¤ÙÚÂÍ·Ó Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ·fiÊ·ÛË, ÚÈÓ ·ÔÊ·Óı› Ë ·ıÏËÙÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. ∞fiÏ˘Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓË Ë ·Á·Ó¿ÎÙËÛË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‚ϤÔ˘Ó ÙÔÓ “fiÏÂÌÔ” Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ªª∂ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÌ¿‰·.

√π ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Ô˘ ¯·Ú›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ΈËÏ¿Ù˜ Â›Ó·È Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· ·ıÏËÙ¤˜, ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÛÙÔ˘˜ ‚ÂÙÂÚ¿ÓÔ˘˜. ¶ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙË Ï›ÌÓË Ù˘ ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ‚ÂÙÂÚ¿ÓˆÓ, fiÔ˘ ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ °È¿ÓÓ˘ ªÂÏ·¯ÚÔÈÓ¿Î˘, ∞ÓÙÒÓ˘ ºÔ˘Î·Ï¿˜, ¡ÒÓÙ·˜ ∞‰¿ÌÔ˜ Î·È ÕÏ΢ ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ Î·È ÔÈ ÎˆËÏ¿Ù˜ ÙÔ˘ ¡√μ∞ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ÃÚÈÛÙÔÌ¿ÓÔ˜, ¡›ÎÔ˜ ÃÚÈÛÙÔÌ¿ÓÔ˜, ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ΔÔ‡Ì·˜ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ó¿˜ η٤ÎÙËÛ·Ó ¯Ú˘Û¿ ÌÂÙ¿ÏÏÈ· ÛÙËÓ ÙÂÙڿΈÔ ¯ˆÚ›˜ ˉ·ÏÈÔ‡¯Ô ÛÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ οو Î·È ¿Óˆ ÙˆÓ 43 ÂÙÒÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ª¿ÏÈÛÙ· οÔÈÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ 8 Ì 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ¶fi˙Ó·Ó Ù˘ ¶Ôψӛ·˜. ™Î›˙ÂÈ Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÎˆËÏ·Û›·...

“¶Ï‹ÚˆÛ” ÙÔ ¿ıÔ˜ ÙÔ˘ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ∏ ÌÂÁ¿ÏË ı¤ÏËÛË ÙÔ˘ ÷‚Ȥ √˘Ì›ÓÙ˜ Ó· ·›ÍÂÈ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ì ÙË ƒ·ÓÙ ÛÙÔ μÂÏÈÁÚ¿‰È, ·Ó Î·È ‰ÂÓ ‹Ù·Ó 100% ¤ÙÔÈÌÔ˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙Â, ÙÔ˘ ÛÙÔ›¯ÈÛ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¯ıÂÛÈÓfi Â·Ó·ÏËÙÈÎfi Ì ÙË ÛÂÚ‚È΋ ÔÌ¿‰·. √ “√‡ÌÈ” ı· Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ‰‡Ô ÂÚ›Ô˘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Â˘Ù˘¯Ò˜ ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ, Ë ıÏ¿ÛË Ô˘ ˘¤ÛÙË ‹Ù·Ó ÂÏ·ÊÚ¿˜ ÌÔÚÊ‹˜, ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·... ∂.Ã.

™ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ¯ˆÚ›˜ Ó· ÓÈ΋ÛÂÈ ∂¡∞ ÚˆÙfiÁÓˆÚÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ∫fi· ∞̤ÚÈη, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ ÂÎÏ‹ÍÂȘ. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶·Ú·ÁÔ˘¿Ë

™Â ‰Â‡ÙÂÚË ÌÔ›Ú· Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· √ÀΔ∂ Ô ·ÁÒÓ·˜ Ú‚¿Ó˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ì ÙË ƒ·ÓÙ μÂÏÈÁÚ·‰›Ô˘ ›¯Â ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÙËÏÂÔÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë ÌÈ· Î·È Î·Ó¤Ó· ηӿÏÈ ‰ÂÓ Â›‰Â “˙ÂÛÙ¿” ÙÔ ı¤Ì· Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ë ÎÚ·ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ÏËÚÒÓÔ˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ∞ıËÓ·›ÔÈ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÈÎfi ηӿÏÈ Ô˘ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ fiϘ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜. °È· ÙËÓ ∂ƒΔ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‹Ù·Ó ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ó¤ˆÓ ∂ÏÏ¿‰·˜-¢·Ó›·˜ ÛÙÔ ¯¿ÓÙÌÔÏ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ̷ÁÓËÙÔÛÎfiËÛË, ÂÓÒ ÛÙË NOVA ÙÔ Î˘Ú›ˆ˜ ·ıÏËÙÈÎfi ÌÂÓÔ‡ ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ٷ ÊÈÏÈο ·È¯Ó›‰È· ΔÛ¤ÏÛÈ-ªÈÎÙ‹ ª·Ï·ÈÛ›·˜ (!) Î·È ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜. ª¿ÏÈÛÙ· Ë NOVA ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ›¯Â ÂΉÒÛÂÈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË-·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. Ô˘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙË ÌË Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÛÙÔ μÂÏÈÁÚ¿‰È. ∏ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÈÎÔ‡ ‹Ù·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÈÎfiÓ·, ‰ÈfiÙÈ ÙÔ Ì·Ù˜ ‰ÂÓ ÌÂÙ·‰fiıËΠ·fi Û¤Ú‚ÈÎÔ Î·Ó¿ÏÈ. ŸÌˆ˜ Ë NOVA ÊÚfiÓÙÈÛ ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÙ¿‰ÔÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÊÈÏÈÎÒÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ¶. ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Î·È ¶∞√∫ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. π‰È·›ÙÂÚ· ·˘Ùfi ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Ì οÔÈ· ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ÔÓfiÌ·ÙÈ ∫ÈÙÛÌÔ˘¯¤Ï Ô˘ ¤ÏËÍ 11-0 Ú¤ÂÈ Ó· ...ηı‹ÏˆÛ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜. ΔÔ fiÙÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ¤‰ˆÛ ‰‡Ô Â›ÛËÌÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÁÈ· ÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ ‰ÂÓ Û˘ÁΛÓËÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÙˆÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ. °È· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· ¤Ú·Û Û ‰Â‡ÙÂÚË ÌÔ›Ú· ·fi Ù· ·ıËÓ·˚ο ηӿÏÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ÂÌ‚¤ÏÂÈ·.

“÷ϛ” ÙÔ “∫ÈÔ‡È” √π ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ ÊÚfiÓÙÈÛ·Ó Ó· Á›ÓÂÈ Â·Ó·ÛÔÚ¿ ÙÔ˘ ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ· ÙfiÛÔ ÛÙÔ Î˘Ú›ˆ˜ Á‹Â‰Ô Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ‚ÔËıËÙÈÎfi. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ‚ÂÏÙȈı› ηٿ Ôχ Î·È ¤ÙÛÈ Ë ·Ó‰ÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ ·ÚfiÛÎÔÙ· Ó· οÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Ù˘ ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô ÙÌ‹Ì·, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡. ΔÔ “∫ÈÔ‡È” ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ “¯·Ï›” Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‰ÈfiÙÈ Ì›· ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ì ‰ÈÎfi Ù˘ Á‹Â‰Ô Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ηϤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ·ÔÙÂÏ› fiÏÔ ¤Ï͢ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ·È‰È¿ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. °.¶.


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 I√À§π√À 2011

™ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫fi· ∞̤ÚÈη Ë ¶·Ú·ÁÔ˘¿Ë ™Δ√¡ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫fi· ∞̤ÚÈη ÚÔÎÚ›ıËÎÂ Ë ¶·Ú·ÁÔ˘¿Ë, Ë ÔÔ›· ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÛÙ· ¤Ó·ÏÙÈ Ù˘ μÂÓÂ˙Ô˘¤Ï·˜ Ì 5-3, Ì ÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ËÌ›ˆÚË ·Ú¿Ù·ÛË Ó· Ï‹ÁÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÛÎÔÚ (0-0). ÕÏÏË Ì›· ÛÔ˘‰·›· ÂÌÊ¿ÓÈÛË ·fi ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ÃÂÚ¿Ú‰Ô ª·ÚÙ›ÓÔ, ∑Ô‡ÛÙÔ μÈÁÈ¿Ú, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰‹ÏˆÛ “·ÚÒÓ” Î·È ÛÙË “„˘¯ÔÊıfiÚÔ ‰È·‰Èηۛ·” , ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙÔ ÙÚfi·ÈÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ 1979. ∞fi ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘, Ë ¶·Ú·ÁÔ˘¿Ë Ê¿ÓËΠӷ ·Ù¿ ηχÙÂÚ· ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, fiÔ˘ ›¯Â ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Ù˘ Ì¿Ï·˜, ÂÓÒ ‹Ù·Ó ·˘Ù‹ Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ÂÈÙÂı›. ™ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜, ¿ÓÙˆ˜, ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ Â˘Î·Èڛ˜ ÌÚÔÛÙ¿ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÛٛ˜. ∫·Îfi ÔÈÔÙÈο ‹Ù·Ó ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÙÔ˘ Ì·Ù˜, ηıÒ˜ η̛· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ‰ÂÓ ¤‰ÂÈÍ ÙË ı¤ÏËÛË Ó· ÂÈÙÂı›, ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ¤‰ˆÛ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó·. ™ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË, Ë μÂÓÂ˙Ô˘¤Ï· ‹Ù·Ó ·˘Ù‹ Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û˘Ó¯Ҙ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË, Ì ÙËÓ ¶·Ú·ÁÔ˘¿Ë Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ÛËÌ¿‰È· ÎfiˆÛ˘. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ Ê¿ÛÂȘ ÛÙÔ 93’ Î·È ÛÙÔ 95’, fiÔ˘ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ º·Ú›·˜ ›¯Â ‰‡Ô ‰ÔοÚÈ·. ΔÔ ›‰ÈÔ ÛÎËÓÈÎfi Û˘Ó¯›ÛÙËÎÂ Î·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ù˘ ·Ú¿Ù·Û˘, Ì ÙË μÂÓÂ˙Ô˘¤Ï· Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Ù˘ Ì¿Ï·˜. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, ‰ÂÓ ÛËÌÂÈÒıËΠοÔÈÔ Ù¤ÚÌ· Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ¤Ï˘Û·Ó ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË “ÚÒÛÈÎË ÚÔ˘Ï¤Ù·” ÙˆÓ ¤Ó·ÏÙÈ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ¤Ó·ÏÙÈ Ì ÚÒÙË ÙËÓ ¶·Ú·ÁÔ˘¿Ë: √ÚÙÈÁfiÛ· 1-0, ª·Ï‰ÔÓ¿‰Ô 1-1, ª¿ÚÈÔ˜ 2-1, μÈÁÈ¿Ú 2-2, ƒÈ‚¤ÚÔ˜ 3-2, §Ô˘Û¤Ó· ·¤ÎÚÔ˘ÛÂ Ô μÈÁÈ¿Ú, ª·ÚÙ›Ó˜ 4-2, ª›ÎÔ˘ 4-3, μÂÚfiÓ 53. ¢È·ÈÙËÙ‹˜: ºÚ·ÓÛ›ÛÎÔ ΔÛ·ÎfiÓ (ªÂÍÈÎfi) ¶·Ú·ÁÔ˘¿Ë (ÃÂÚ¿Ú‰Ô ª·ÚÙ›ÓÔ): μÈÁÈ¿Ú, ª. ∫¿ÛÂÚ˜, μÂÚfiÓ, ¡Ù· ™›Ï‚·, ¶›ÚȘ, ª·Ú¤ÙÔ (71’ ∂ÛÙÈÁ·Ú›ÌÈ·), √ÚÙÈÁfiÛ·, ƒÈ‚¤ÚÔ˜, ™·ÓÙ¿Ó·, μ·ÏÓÙ¤˜ (74’ ™¿ÓÙ· ∫ÚÔ˘˙), ª¿ÚÈÔ˜. μÂÓÂ˙Ô˘¤Ï· (™¤˙·Ú º·Ú›·˜): μ¤Áη, ƒÔۿϘ, ¶ÂÚfiÛÔ (46’ ƒ¤È), μÈÛηÚfiÓÙÔ, ™ÈÙÛ¤ÚÔ, ¡ÙÈ Δ˙ÈfiÚÙ˙È, §Ô˘Û¤Ó·, ∞Ú¿Ó¯Ô, ™¤Û·Ú °ÎÔÓۿϘ, ƒÔÓÙfiÓ, ªÔÚ¤ÓÔ (73’ ª›ÎÔ˘).

ΔÔ Δ∑√∫∂ƒ √π ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Δ˙fiÎÂÚ: 19, 28, 34, 38, 40. Δ˙fiÎÂÚ: 11.

ΔÔ ¶ƒ√Δ√ √ ÂÙ·„‹ÊÈÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ ¶ƒ√Δ√: 6 3 3 1 7 5 7.

ΔÔ EXTRA 5 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 7, 15, 16, 29, 32 Î·È ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 10, 11, 14, 19, 20.

23

™ÙÔÓ ·ÏÌfi ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ √

Ù˘ Î. °ÂˆÚÁ›·˜ ∫·ÙÛÈ·Ô‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡.

È ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi μfiÏÔ˘, Ô˘ ¤Î·Ó ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ °ÈÒÚÁÔ ∫·Ú·ÓÈÎÔÏ¿Ô˘, μ·Û›ÏË ªÏfiÙÛÈη Î·È ŸıˆÓ· ∫fiÚÌ·. ™ËÌ·ÓÙÈο ÂÓÈÛ¯‡ıËÎÂ Î·È Ô ÓÂÔÊÒÙÈÛÙÔ˜ ÛÙËÓ ∞’ ∂¶™£ ∏Ú·ÎÏ‹˜ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ ÙÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙË ¢¿ÊÓË Ô˘ ı· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ÙÔÈ΋˜. ¶ÚÔ˜ ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi Ô‰Â‡Ô˘Ó ÔÈ ∞ϤÎÔ˜ Î·È °È¿ÓÓ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ Ô˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÂχıÂÚÔÈ ·fi ÙÔÓ ¶ÚˆÙÂۛϷÔ/∞¯ÈÏϤ·.

∂χıÂÚÔÈ ÔÈ ∞ϤÎÔ˜ Î·È °È¿ÓÓ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

ÕÏÏÔÈ ÙÚÂȘ ÛÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ΔÚÂȘ ·ÎfiÌË Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ô˘ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¤¯ÂÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi ·˙¿ÚÈ. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ °ÈÒÚÁÔ ∫·Ú·ÓÈÎÔÏ¿Ô˘, μ·Û›ÏË ªÏfiÙÛÈη Î·È ŸıˆÓ· ∫fiÚÌ· Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó Ù· ¯¤ÚÈ· Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Δ¿ÎË ™Ù·˘Ú›‰Ë Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ˘¤ÁÚ·„·Ó Ù· Ó¤· ÙÔ˘˜ ‰ÂÏÙ›·. √ ∫·Ú·ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ Â›Ó·È 28 ÂÙÒÓ Î·È ÌÔÚ› Ó· ηχ„ÂÈ fiÏË ÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘. Œ¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙ› Û ¡›ÎË, ∞.∂. ª˘ÎfiÓÔ˘, ∞ÛÙ¤Ú· ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘, ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô Î·È ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘. √ ªÏfiÙÛÈη˜ Â›Ó·È 21 ÂÙÒÓ Î·È ·›˙ÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜. ¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÔÈ ¡¤ÔÈ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘, Ë ¡›ÎË, Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ Î·È Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ∫fiÚÌ· Â›Ó·È ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ Î·È ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ˘ ·È¯Ó›‰È Î·È ÙÔ ¿ıÔ˜ ÙÔ˘. •ÂΛÓËÛ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÛÙÔÓ ÕÓıÈÌÔ °·˙‹, ÂÓÒ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÔÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ· ·Ó‹Î ÛÙËÓ ∞.∂. 2002 ÛÙËÓ ÔÔ›· Î·È ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛÂ Î·È ·Ú¯ËÁfi˜. ŒÙÛÈ Ù· Ó¤· ÚfiÛˆ· ÛÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ¤ÁÈÓ·Ó ÂÓÓ¤· ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi, ·ÊÔ‡ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ›¯Â ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Ë ·fiÎÙËÛË ÙˆÓ ™‡ÚÔ˘ ¡Ô‡ÛÈ·, Δ˙fiÓ·ı·Ó μ·˝ÙÛË, ªÈ¯¿ÏË ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓË, £fi‰ˆÚÔ˘ ∞Ú¿Ë, ¢ËÌ‹ÙÚË ªÔڿϘ Î·È ∞ÔÛÙfiÏË πˆ¿ÓÓÔ˘, Ì ÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi ¡›ÎÔ Ã·Ù˙Ë΢ÚȷΛ‰Ë Ó· “ÙÚ›‚ÂÈ Ù· ¯¤ÚÈ·” ·fi ÈηÓÔÔ›ËÛË, ηıÒ˜ ÙÔ ...ÔÏÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ.

● √ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi μ.

● √ ¶. °ÂÒÚÁÔÁÏÔ˘ ı· ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹

ŸÏÔÈ ÈÛÙ‡ÂÙ·È fiÙÈ ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÔ˘˜ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔ˘˜” ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ÎÚ‡‚Ô˘Ó ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ Ù˘ ∞’ ∂¶™£ Î·È ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋.

Î·È ÔÈ ÈηÓfiÙËÙ˜ Î·È Ë ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤Ó˜. √ °ÂÒÚÁÔÁÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ÊÔÚ¤ÛÂÈ ÙË Ê·Ó¤Ï· 10 ·ÎfiÌË Û˘ÏÏfiÁˆÓ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙˆÓ ¶ËϤ·, ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ μfiÏÔ˘, ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˘ ∞Ì·ÚÔ˘Û›Ô˘, ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ¶∞∂ £Ú¿Î˘, √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, √.º. πÂÚ¿ÂÙÚ·˜ Î·È ¶∞™ ¶Ú¤‚Â˙·˜, ÂÓÒ Ë ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹Î ʤÙÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ™·Ú·ÎËÓfi˜. ŸÌˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ô °ÂÒÚÁÔÁÏÔ˘ Ô˘ ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ ∂¶™£. ¡¤· ·ÔÎÙ‹Ì·Ù· Â›Ó·È Ô Ì¤ÛÔ˜ £ˆÌ¿˜ ÿÙÛÈÔ˜, Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ Ì ٷ ¯ÚÒÌ·Ù· Ù˘ ¢¿ÊÓ˘, Ô Â›Û˘ ̤ÛÔ˜ °ÂˆÚÁÔÁÈ¿ÓÓ˘ Ô˘ ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó Û ÔÌ¿‰· Ù˘ §·Ì›·˜, ηıÒ˜ Î·È Ô ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ∑ÒÙÙ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ¤·ÈÍ ÛÙÔÓ ¶ËϤ·. ∂›Û˘ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˘¤ÁÚ·„Â Î·È ¤Ó·˜ Ó·Úfi˜ ∞Ï‚·Ófi˜ ÔÓfiÌ·ÙÈ ªÚ·¯ÈÌ¿È. √ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Â›Ó·È ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Î·È ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ ¤·È˙ ÛÙÔ˘˜ ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ Ù˘ ºÏ·ÌÔ˘ÚÙ¿ÚÈ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ ÔÚ›ÛÙËΠӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 1/8 ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ·ıÏËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ. Δ¤ÏÔ˜, Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ¢¯·ÚÈÛÙ› ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÂÌÔÚ›Ô˘ Ûȉ‹ÚÔ˘ Î·È ¿ÓÂÏ

∂ÓÈÛ¯‡ıËÎÂ Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ. √ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ∏Ú·ÎÏ‹˜ μfiÏÔ˘ Â¤ÛÙÚ„ ÌÂÙ¿ ·fi ÔÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ∞’ ∂¶™£ Î·È Ê˘ÛÈο ı· ÂȉÈÒÍÂÈ ·Ú¯Èο Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Î·È ·fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· Ó· ηıÈÂÚˆı› Í·Ó¿ ˆ˜ ÌÈ· ˘ÔÏÔÁ›ÛÈÌË ‰‡Ó·ÌË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÙÔ 2012 Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È 90 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ Î·È fiÏÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ë Â¤ÙÂÈÔ˜ ·˘Ù‹ Ó· ÁÈÔÚÙ·ÛÙ› Ì ̛· ηϋ ÔÚ›· ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÍÂΛÓËÛ ӈڛ˜ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÚÒÙ· Ó· ÎÏ›ÓÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹. ΔËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ·Ó¤Ï·‚Â Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫ÔÏÈ·Ì‹ÙÚ·˜, ÂÓÒ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ÚÒÙ˜ ¤ÓÙ ÌÂÙ·Áڷʤ˜. ΔÔ ÈÔ “˯ËÚfi” fiÓÔÌ· Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ °ÂÒÚÁÔÁÏÔ˘. √ 27¯ÚÔÓÔ˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙ› Í·Ó¿ ÛÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ÙË ÛÂ˙fiÓ 2009-10, ÈÛÙ‡ÂÙ·È fiÙÈ ı· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› Ì ÂÈÙ˘¯›· ÙËÓ “΢·ÓfiÏ¢ÎË” ÂÛÙ›· ÌÈ·

∂χıÂÚÔÈ ·fi ÙÔÓ ¶ÚˆÙÂۛϷÔ/∞¯ÈÏϤ· ¤ÌÂÈÓ·Ó ÔÈ ∞ϤÎÔ˜ Î·È °È¿ÓÓ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘. √È ‰‡Ô ¤ÌÂÈÚÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ›¯·Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÔÚ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ∞¯ÈÏÏ›Ԣ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘˜ Û ¿ÏÏÔ Û‡ÏÏÔÁÔ. ◊‰Ë ·ÚÎÂÙÔ› ¤¯Ô˘Ó ÂӉȷÊÂÚı› ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔÓ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ó· Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì·˙› ÙÔ˘˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ÔÈ °È¿ÓÓ˘ Î·È ∞ϤÎÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ Ì ÁÚ·Ù‹ ÙÔ˘˜ ‰‹ÏˆÛË Â˘¯·Ú›ÛÙËÛ·Ó ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÒËÓ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ¶ÚˆÙÂۛϷÔ/∞¯ÈÏϤ· ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‡¯ÔÓÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Î·È ÁÈ· ÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ.

ªÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi ÓÙÂÌ·Ú¿˙ ·fi ¢¿ÊÓË ∏ ¢¿ÊÓË Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ·›ÍÂÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔ Ó¤Ô ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ÙÔÈ΋˜ Î·È ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ¤Ì„˘¯Ô˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Ù˘. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ μfiÏÔ˘ “¯Ù‡ËÛ” Û ÔÏÏ¿ ̤و· Î·È ·¤Û·Û ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ¤ÍÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ô˘ ÈÛÙ‡ÂÙ·È fiÙÈ ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ÂȯÂÈÚ›. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ·ÔÎÙ‹ıËÎ·Ó Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ™È‰ËÚfiÔ˘ÏÔ˜ ·fi ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·ÓÙ·Ú¿ÎÈ·˜ ·fi ÙË ™ÎÈ¿ıÔ, ÔÈ ÕÚ˘ ¡ÙÔ˘ÎÒÏ˘ Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú˘ˆÙ¿Î˘ ·fi ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ μfiÏÔ˘, Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÚÈÛÌ¤Ô˜ ·fi ÙÔÓ ¶ËϤ· Î·È Ô ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ ¡Ù¿ÓÙÔ˜ ·fi ÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi. ∂›Û˘ ÛÙË ¢¿ÊÓË Â¤ÛÙÚ„ ¤Ó· ‰ÈÎfi Ù˘ ·È‰›. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ 17¯ÚÔÓÔ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô ̤ÛÔ £fi‰ˆÚÔ £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ Ô˘ ʤÙÔ˜ ¤·ÈÍ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ¶·›‰ˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÙˆÓ “Ú·Û›ÓˆÓ” ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ™·Ó›‰·˜ ÙÔ˘ ¢È·ÁfiÚ· ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ. ™ÙÔ ·ÓÙ›Ô‰·, ·Ô¯ÒÚËÛ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ Ô £ˆÌ¿˜ ÿÙÛÈÔ˜ Ô˘ η٤ÏËÍ ÛÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ μfiÏÔ˘.

■ √ π™Δ√ƒπ∫√™ √ªπ§√™ ∂¶π¢πø∫∂π Δ∏¡ ∞¡∞™À°∫ƒ√Δ∏™∏ Δ√À Δª∏ª∞Δ√™ ¶√§√

™ÙÔ ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈÔ ÔÈ ¤ÊË‚ÔÈ ÙÔ˘ ¡√μ∞ ∞¶√ ÙËÓ ÂÊÔÚ›· ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ¡√μ∞ Ï¿‚·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “∞Ó·¯ˆÚÔ‡Ó ·fi ÙÔ μfiÏÔ Ô‰ÈÎÒ˜, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 24 πÔ˘Ï›Ô˘ 2011 ÔÈ ¤ÊË‚ÔÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ¡√μ∞ ÁÈ· ÙÔ ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈÔ. ∂Λ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ V.K. Bijela (·fi ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ¯ÒÚ·˜), ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰·, fiÔ˘ Î·È ı· οÓÔ˘Ó ÎÔÈÓ¤˜ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Î·È ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÛÂÈÚ¿ ·fi ·ÁÒÓ˜ Ì ¿ÏÏ· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ª·˘ÚÔ‚Ô˘Ó›Ô˘, ηıÒ˜ Î·È Ì ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜ ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ. √ ¡√μ∞ ÛÙË ÁÈÁ·ÓÙÈ·›· Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ó· οÓÂÈ, ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ Ó¤·˜ ÛÂ˙fiÓ Î·È ‰›ÓÔÓÙ·˜ ϤÔÓ È‰È·›ÙÂÚË ‚·Ú‡ÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ ÔÏ›ÛÙ˜, Ô˘ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ó¤ˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ı¤ÙÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ó· ÔÚ¢Ù› ÌfiÓÔ Ì μÔÏÈÒÙ˜ ·ıÏËÙ¤˜ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜ ·fi Ù· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÙÔÏÌËÚÔ‡ Î·È ÌÂÁ·ÏfiÓÔÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Ë ÂÊÔÚ›· ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ì ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË fiψÓ, ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ·

‰ÈÔÚıˆÙÈÎÒÓ ÎÈÓ‹ÛˆÓ, ̤۷ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ó·ÚÔ‡˜ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜ ÔÏ›ÛÙ˜ ·fi ÙÔ Ê˘ÙÒÚÈÔ ÙÔ˘ Û ·ÍÈfiÌ·¯Ô˘˜ ·›¯Ù˜, ÁÂÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÂÌÂÈڛ˜ Î·È ÂÎÙfi˜ Û˘ÓfiÚˆÓ, Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙË ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ÔÚ›· ÙÔ˘˜. ∏ ÂÊÔÚ›· fiÏÔ ÙÔ˘ ¡√μ∞ ¤¯ÂÈ ‰›Ï· Ù˘ Û˘Ì·-

Ú·Ûٿ٘ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙˆÓ μÔÏȈÙÒÓ ·ıÏËÙÒÓ Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ·Ê·Ó›˜ ‹ÚˆÂ˜, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ fi‚ÔÏÔ ÙÔ˘˜ Î·È Î¿ı ›‰Ô˜ ÚÔÛˆÈ΋˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Û ÂÚÁ·Û›· Î·È ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ „˘¯ÔÏÔÁÈο Ù· ·ÏÈοÚÈ· ÙÔ˘˜. ΔË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜: §¿Ì˘ ∫., ª·ÁÎÈÒÚ˘ ¢., ªˆ˘ÛÈ¿‰Ë˜ ∏., μÔÛÈÓ¿Î˘ Ã., ∫Ô˘ÎÔÚ›Ó˘ ¶., º˘ÓÙÈΛ‰Ë˜ °., ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ∫., ª›ÏÙÔ˜ °., ∫Ô˘ÎÔÚ›Ó˘ ™., ª·ÁÎÈÒÚ˘ ¶., √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜ ™., °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ °. Î·È Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ μ·Û›Ï˘ ∞Ï·Ì¿ÓÔ˜. ™˘ÓÔ‰fi˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ı· Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ‚ÔËıfi˜ ÂÊfiÚÔ˘ Î. ÿÚ˘ ª·ÁÎÈÒÚ˘. ∂›Û˘ Á›ÓÂÙ·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ 2011-12 Ì ̋ӷ ¤Ó·Ú͢ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ. ŸÛ· ·È‰È¿ ·ÁfiÚÈ· Î·È ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÎÔχÌÈ Î·È Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙÔ ˆÚ·›Ô Î·È ‰˘Ó·Ùfi ¿ıÏËÌ· ÙÔ˘ fiÏÔ, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È, ̤ۈ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Î·È ÎˉÂÌfiÓˆÓ ÙÔ˘˜ Û ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ٷ οوıÈ ÙËÏ.: 6936901432 Î. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ¢. (¤ÊÔÚÔ˜) ‹ 6936647464 Î. ª·ÁÎÈÒÚ˘ Ã. (‚ÔËıfi˜ ÂÊfiÚÔ˘)”.


ª·ÁÓËÛ›· 24 √ £. ¡¿ÎÔ˜ ÁÈ· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ Ù˘ ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ ÛÙÔÓ •ËÚÈ¿ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ £·Ó¿Û˘

¡¿ÎÔ˜ η٤ıÂÛ ÂÚÒÙËÛË, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘, ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ∫ÒÛÙ· ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ Ù˘ ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ ÛÙÔ ¯Â›Ì·ÚÚÔ •ËÚÈ¿ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙȘ 4 πÔ˘Ó›Ô˘ 2009 Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÙfiÙ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î. ™ˆÙ‹ÚË Ã·Ù˙ËÁ¿ÎË Î·È ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ Î. ¡¿ÎÔ˘ ˆ˜ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÙfiÙ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ™Ô‡ÚÏ·, ÂÓÙ¿¯ıËΠÛÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ 4˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2007-2013 “∞ϤͷӉÚÔ˜ ª·ÏÙ·Ù˙‹˜” , ÙÔ ¤ÚÁÔ “§ÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÛÙË ı¤ÛË •ËÚÈ¿ ÂÚÈÔ¯‹˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡” . ΔËÓ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ¯·ÈÚ¤ÙËÛ·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ, ÁÈ·Ù› ÌÂÙ¿ ·fi ·Ó·ÌÔÓ‹ ‰Âη¤ÓÙ ÂÙÒÓ ¤Ó· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ “˙ˆ‹˜” ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009, Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. ∫·ÙÂÚ›Ó· ª·Ù˙ÂÏ‹ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ·fi ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÎÏÂÈÛÙ‹ Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘, Î·È Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ‰‹ÏˆÛ ÛÙ· ÙÔÈο ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ fiÙÈ “√ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ›‰Â Ì ıÂÙÈÎfi Ì¿ÙÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ...” . ™‹ÌÂÚ·, ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¯È΋ ¤ÓÙ·ÍË, ÙÔ ¤ÚÁÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ‰ËÌÔÚ·ÙËı›, ·ÚfiÙÈ Ë ÔÚÈÛÙÈ΋ ÌÂϤÙË Â›Ó·È ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Î·È Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È ÂÈηÈÚÔÔÈË̤ÓÔ˜, ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ÛÙ· 21.232.000 ¢ÚÒ. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË Ù˘ ÂÚÒÙËÛ˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜ ¤Î·Ó ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‰‹ÏˆÛË: “∏ ¯ÒÚ· Ì·˜ ÎÏ˘‰ˆÓ›˙ÂÙ·È ·fi Ì›· ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, Ë ·ÓÂÚÁ›· ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·È Ë ‡ÊÂÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ̤ڷ Ì ÙË Ì¤Ú· ‚·ı·›ÓÂÈ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ·ÓÙ› Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È Î¿ı ¢ηÈÚ›· Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜ ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË, ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Î·È ·‡ÍËÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘, ÎˆÏ˘ÛÈÂÚÁ› Î·È ·‰Ú·ÓÔÔÈ› ·ÎfiÌË Î·È ‹‰Ë ÂÓÙ·Á̤ӷ ÛÙÔ ∂™¶∞ ¤ÚÁ·. ¶Ò˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÚÔˆıËı› Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜, Ô˘ fiÏÔÈ ÂÈ˙ËÙÔ‡Ó, fiÙ·Ó ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È “·ÁˆÌ¤ÓÔ” ÙÔ ∂™¶∞; √È Â˘ı‡Ó˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÁÈ· ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ Î·È ›Ûˆ˜ Ì·Ù·›ˆÛ˘, ÂÓfi˜ ·ÎfiÌË ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙȘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∂Ï›˙ˆ Ì ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ì·˜ ÂÚÒÙËÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ó· ·ÛÎËı› Ë ··Ú·›ÙËÙË, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, ÔÏÈÙÈ΋ ›ÂÛË ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ ÛÙÔÓ •ËÚÈ¿” .

¶APA™KEYH 22 π√À§π√À 2011

ªÂÁ¿ÏË ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙˆÓ ‚ÔÏȈÙÒÓ Î·È ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ ·fi ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜

∞˘ÍË̤ÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔ ∞ÓÔȯÙfi §·˚Îfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ

ª

ÂÁ¿ÏË ·‹¯ËÛË Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ Ë ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ∞ÓÔȯÙÔ‡ §·˚ÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ ·fi ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÔÚ›· ÙÔ˘ Î·È Û ¿ÏϘ fiÏÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ◊‰Ë ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Â‰Ò ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙ· ̤۷ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙȘ 100, ÂÓÒ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ μÔÏȈÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ·fi ÙȘ Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯¤˜ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ. ÕÓıÚˆÔÈ ËÏÈΛ·˜ ·fi 18 ¤ˆ˜ Î·È 78 ÂÙÒÓ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏÒÛÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔÓ ∞’ ∫‡ÎÏÔ ‰È·Ï¤ÍÂˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ æ˘¯ÔÏÔÁ›· Î·È ÙËÓ ¶ÚÔÏËÙÈ΋ π·ÙÚÈ΋, ÔÈ Ôԛ˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘ ·fi ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ∞η‰ËÌ·˚ÎÔ‡˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ÙÔ˘ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Ì ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÂÔÙ›· ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ ÙÌ‹Ì· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∂ÈÛÙ‹Ì˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫Ú‹Ù˘ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ £ÂÛÌÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ÈÁ·›Ô˘. ΔÔ ∞ÓÔÈÎÙfi §·˚Îfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ıÂÛÌfi ÂχıÂÚ˘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÂÈÌfiÚʈÛ˘, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ, ‰È·ÓÔÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‡ÚÔ˜ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. Δ¤ÙÔȘ ‹ ·ÚfiÌÔȘ ÌÔÚʤ˜ ÂÈÌfiÚʈÛ˘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ¤¯Ô˘Ó ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ì ÂÈÙ˘¯›· Û ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ fiÏÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ì ÊÔÚ›˜ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ¢‹ÌÔ˘˜, ¡ÔÌ·Ú¯›Â˜, πÓÛÙÈÙÔ‡Ù· Î·È ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈο π‰Ú‡Ì·Ù· Î·È Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Î·È Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Î·È ÂÙ·ÈÚÈÒÓ, Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó Î·È Û˘ÌÌÂÚ›˙ÔÓÙ·È ÙÔ ÎÔÈÓfi fiÚ·Ì¿ Ì·˜ ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿, ÌfiÚʈÛË Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·. ΔËÓ ·ÚfiÛÎÔÙË Î·È ÂÈÛÙË-

ÌÔÓÈο ÙÂÎÌËÚȈ̤ÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ¶ÔÏÈÙÒÓ μfiÏÔ˘ ÂÁÁ˘ÒÓÙ·È ÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫Ú‹Ù˘ Î·È ÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ £ÂÛÌÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ÈÁ·›Ô˘, ÂÓÒ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ∞η‰ËÌ›· ¶ÔÏÈÙÒÓ Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. √È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ‰ÂÓ ı· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ‰›‰·ÎÙÚ·, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÙÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 80 ÂÙËÛ›ˆ˜ (26 ‚‰ÔÌ·‰È·›Â˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ) ÂÓÒ Ù· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î¿ı ΔÂÙ¿ÚÙË ·fi ÙȘ 18.00 ñ 21.00, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÒÛÙ ӷ ‰È-

¢ÎÔχÓÂÙ·È Ë ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙÔ˘˜ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜. ∏ ‰È¿ÚÎÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ¤ÙÔ˜ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ΔÂÙ¿ÚÙË 5 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2011 ¤ˆ˜ 13 πÔ˘Ó›Ô˘ 2012. “™Ù· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ¶ÔÏÈÙÒÓ μfiÏÔ˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰È‰¿ÍÔ˘Ó ·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ·ÚÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ô˘ ı· ÚÔÛηÏÔ‡ÓÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÍÂȉ›ÎÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ Î. ¡ÈÎ. Δ˙ԇ̷˜ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “√È ÂˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ı· Â›Ó·È Ôϛ٘ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ ª·-

ÁÓËÛ›·˜ ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÌfiÚʈÛ˘, ËÏÈΛ·˜, ʇÏÔ˘, ÂıÓÈÎfiÙËÙ·˜ ‹ ¿ÏÏÔ˘ ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÔ‡. Δ· ·Î·‰ËÌ·˚ο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ¤¯Ô˘Ó ÂÈÏÂÁ› Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ, Ù· ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ·Ú¯fiÌÂÓˆÓ ÁÓÒÛÂˆÓ Û ·ÙÔÌÈÎfi ‹ Î·È Û Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Â›‰Ԕ . √ ›‰ÈÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ ı· ÂÍÂÙ·ÛÙ› Ô ¯ÒÚÔ˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÙÂı› Î·È ·›ÙËÌ· ÛÙË ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜ ÙÔ˘ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ¶ÔÏÈÙÒÓ μfiÏÔ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÂÔÙ›· ÙÔ˘ ∞ÓÔȯÙÔ‡ §·˚ÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜, ‰›ÓÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ οı ¢Â˘Ù¤Ú·, ΔÂÙ¿ÚÙË & ¶·Ú·Û΢‹ ·fi ÙȘ 18.00 - 21.00 ÛÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ Δ¤¯Ó˘ (∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 17 & ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜). ∂›Û˘, ÏËÚÔÊÔڛ˜ & ÂÁÁڷʤ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÙËÏ. 24210.77433 (09.00ñ14.00 & 18.00ñ21.00) Î·È ÛÙÔ e-mail: akadimiapoliton@gmail.com. ™‡ÓÙÔÌ· ı· οÓÂÈ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍ‹ ÙÔ˘ Î·È Ô ÈÛÙÔ¯ÒÚÔ˜ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ¶ÔÏÈÙÒÓ μfiÏÔ˘ (http://www.akadimiapoliton. edu.gr).

∞ÔÊ·Û›ÛÙËΠÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘

¢‹ÌÔ˜ ¡. ¶ËÏ›Ô˘: ¶ÚfiÛÏË„Ë ÂÔ¯ÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ™Δ∏¡ ÚfiÛÏË„Ë ÂÔ¯ÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ 20 ·ÙfiÌˆÓ Ì ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ‰‡Ô ÌËÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ·Ó·ÁÎÒÓ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÚÔ¯ˆÚ› Ô ‰‹ÌÔ˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, fiˆ˜ ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. √È ÂÔ¯ÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ı· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ı¤ÛÂȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ, ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ï‹ÁÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ. °È· “χÛË ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜” ¤Î·Ó ÏfiÁÔ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ¡›Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜, ÂÓÒ Ë Ì›˙ÔÓ· ÌÂÈÔ„ËÊ›· ·Ó·Ê¤ÚıËΠ۠“ηٷÛ·Ù¿ÏËÛË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ” Î·È Û “ÚÔ˘ÛÊÂÙÔÏÔÁÈΤ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔ ™ÒÌ· ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÔÊÂÈÏÒÓ ‰ËÌÔÙÒÓ ·fi ÙË ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Â›Ó·È Ë Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ ı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Ì ÙË Ï‹ÍË ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘. ∏ ›ÛÙˆÛË Ô˘ „ËÊ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ ™ÒÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÙˆÓ ÂÔ¯ÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙȘ 75.000 ¢ÚÒ Î·È ı· Î·Ï˘Êı› ·fi ȉ›Ô˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. “√È ˘¿ÏÏËÏÔÈ” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ¡›Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜ “ı· ηχ„Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ Î·È ı· χÛÔ˘Ó ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ Ì·˜ ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜” . øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó Î·Ù¿

ÏÂÈÔ„ËÊ›·, Ì ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ Î. ∞. ∞Ú¤ı· Ó· ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÔÈ Ó¤Â˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Â›Ó·È ÚÔ˘ÛÊÂÙÔÏÔÁÈΤ˜ Î·È ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·Ù·Û·Ù¿ÏËÛË ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ‰ÈfiÙÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ηٿ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ‰ÂÓ ¤‰ˆÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔȯ›· Î·È ··ÓÙ‹ÛÂȘ Û ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ı¤Û·ÌÂ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ı· ηχ„Ô˘Ó ÔÈ Ó¤ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ. ∏ ·Ú¿Ù·Í‹ Ì·˜ ı· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙÔ ı¤Ì· ‰›ÓÔÓÙ·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔȯ›·” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙÔ ™ÒÌ· ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ‰ËÌÔÙÒÓ ·fi ÙË ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, fiÛÔÈ ÔÊ›ÏÔ˘Ó ÔÛfi ·fi 150 - 250 ¢ÚÒ ı· ÂÍÔÊÏÔ‡Ó Û ‰‡Ô ÈÛfiÔÛ˜ ‰fiÛÂȘ, ·fi 251 - 350 ¢ÚÒ Û ÙÚÂȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜, ·fi 351 450 ¢ÚÒ Û ٤ÛÛÂÚȘ Î·È fiÛÔÈ ÔÊ›ÏÔ˘Ó ÔÛfi ¿Óˆ ÙˆÓ 451 ¢ÚÒ ı· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Û 20 ÈÛfiÔÛ˜ ‰fiÛÂȘ. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË Î·ıÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Î·È Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ı· ÚÔÙ›ÓÂÈ ÚÔ˜ ¤ÓÙ·ÍË Ô ¢‹ÌÔ˜ ÛÙÔ ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. Δ· ¤ÚÁ· ‹Ù·Ó ÂÓÙ·Á̤ӷ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “£ËÛ¤·˜” , ˆÛÙfiÛÔ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ‰È·ÎÔ‹˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ˘ÏÔÔÈ‹ıËηÓ. ∏ ÚfiÙ·ÛË ı· ηٷÙÂı› ¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ı· Û˘˙ËÙËı› ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û‡Û΄˘ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÌÂÙ¿ ÙȘ 25 πÔ˘Ï›Ô˘. “¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÙ·ıÔ‡Ó ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ·” ÛËÌ›ˆÛ ۯÂÙÈο Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÂÏ¿ÛÛÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î. ™Ù. μ·ÎԇϷ˜ “Ô˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÙÚԯȿ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹

ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÂÈ̤ÓÂÈ Ó· ÚÔÙ·ıÔ‡Ó ÌÈÎÚ¿ ¤ÚÁ· ÙÔ˘ “£ËÛ¤·” Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÛÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘˜” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô Î. μ·ÎԇϷ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ·ÎfiÌË fiÙÈ “˙ËÙ‹ıËÎÂ Ë ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ú˘ÌÔÙÔÌÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ ªËϛӷ˜ ¯ˆÚ›˜ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ” . ∂›Û˘, ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙË ‰È¿ıÂÛË ÔÛÔ‡ ‡„Ô˘˜ 48.937 ¢ÚÒ ÁÈ· ÔÊÂÈϤ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ·fi ¤ÚÁ· Î·È ÌÂϤÙ˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ‰‹ÌÔ˘ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜. ΔÔ ÔÛfi ‰È·Ù¤ıËΠ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÂÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ¤ÚÁ· ÙˆÓ √Δ∞, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ηχ„Ô˘Ó Î·È ·ÏȤ˜ ÔÊÂÈϤ˜. ∂ÈϤÔÓ, ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 2.600 ¢ÚÒ ‰ÈÂΉÈΛ Ô ‰‹ÌÔ˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ·fi ˘ÏÔÙfiÌÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÚÔοÏÂÛ ηٷÛÙÚÔʤ˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Û ‰ËÌÔÙÈ΋ ÂÚÈÔ˘Û›· ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ ¡ËÏ›·˜. ΔÔ ı¤Ì· ÂÁÎÚ›ıËΠηٿ ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË, Ì ÙË Ì›˙ÔÓ· ÌÂÈÔ„ËÊ›· Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂϤÁ¯ˆÓ ηٿ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ˘ÏÔÙfiÌËÛ˘ ÛÙȘ ‰·ÛÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔʇÁÔÓÙ·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο. Δ¤ÏÔ˜, Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î. ª. °·˚Ù·Ó¿˜ η٤ıÂÛ ÛÙÔ ™ÒÌ· ÛÂÈÚ¿ ÂÚˆÙ‹ÛˆÓ, ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ÌÂϤÙ˘ Ù˘ Ô‰È΋˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ù˘ ªÔÓ‹˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ™˘Ú›‰ˆÓ· ¶ÚÔÌ˘Ú›Ô˘ Ì ÙÔ Â·Ú¯È·Îfi ‰›ÎÙ˘Ô, ÙË ÌÂٷΛÓËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙË Ó¤· Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È ÙËÓ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ÃfiÚÙÔ˘ ·fi ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

ƒ. ∑‹ÛË

∞¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ À. ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ √™∂ μfiÏÔ˘ √ Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ·¿ÓÙËÛ Û ·Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ ∞ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ‚Ô˘Ï¢ÙÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ƒÔ‰Ô‡Ï·˜ ∑‹ÛË, ÁÈ· ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ ÔÚÁ·ÓfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ √™∂ μfiÏÔ˘ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Â͢Á›·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. √ ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÛÙ· ÂÍ‹˜: “√È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ √™∂ ÛÙÔ μfiÏÔ, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È ÔÈ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ô˘ ‹‰Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ‰ÂÓ Î·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È. ∏ ÌfiÓË ·ÏÏ·Á‹ Ô˘ Â¤Ú¯ÂÙ·È, ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÔÚÁ·ÓÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ √™∂, Â›Ó·È Ë Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙˆÓ °’ Î·È ¢’ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ °Ú·ÌÌ‹˜ Ù˘ ¢π¶∞ƒ/À°∞ (§¿ÚÈÛ·˜ Î·È μfiÏÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·) Û ¤Ó· ΔÌ‹Ì· °Ú·ÌÌ‹˜ ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ √™∂ ÛÙÔ μfiÏÔ. ∏ ÌÂÙÚÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ μfiÏÔ˘-μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘-¶·Ï·ÈÔÊ¿ÚÛ·ÏÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËΠ̠ÙËÓ 4670/3.3.2011 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ √™∂ ˆ˜ ÂÓÂÚÁfi ‰›ÎÙ˘Ô Û ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Û ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ¢ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ ÙÔ˘ √™∂, ·Ó·Î·›ÓÈÛË-ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÛËÙËωÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ §¿ÚÈÛ·˜ - μfiÏÔ˘, ·Ú¿Î·Ì„Ë Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜, ÙÔÔı¤ÙËÛË ÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ Ù·ËÙÒÓ Û ÈÛfi‰˜ ‰È·‚¿ÛÂȘ ̤۷ ÛÙȘ fiÏÂȘ, Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ̤ۈ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ μ’ μπ¶∂ Ì ÙÔ Ûȉ/Îfi ‰›ÎÙ˘Ô Î·ıÒ˜ Î·È Â¤ÎÙ·Û˘ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ Û Ӥ˜ ÚÔ‚Ï‹Ù˜ ÙÔ˘ ÏÈ̤ÓÔ˜ μfiÏÔ˘, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› ÛÙÔ 4Ô ∫¶™, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ¿ÍÔÓ· ¶¿ÙÚ·-∞ı‹Ó·-£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË-∂È‰Ô Ì¤ÓË/¶ÚÔÌ·¯ÒÓ·˜, Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ˆÊÂÏËıÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈο Î·È ÔÈ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÚÔ˜ ÙË ª·ÁÓËÛ›·. ΔÔ Ì˯·ÓÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ÂÓۈ̷وı› ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ ϤÔÓ ÙˆÓ ¤ÍÈ ÂÙÒÓ, ÔfiÙ ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ı¤Ì· ηٿÚÁËÛ‹˜ ÙÔ˘ ‹ ÌË, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ηÓÔÓÈο fiϘ ÙȘ Ì˯·ÓÔÛÙ·ÛȷΤ˜ Î·È ÂÚÁÔÛÙ·ÛȷΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÙÚÔ¯·›Ô ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘” . ∏ Î. ∑‹ÛË ÌÂÙ¿ ·fi ÙfiÛ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ √™∂ μfiÏÔ˘ ÂÈ̤ÓÂÈ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ¤ıÂÛ ÛÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· Î·È ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÛ˘ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·È ˆÚÈÌfiÙËÙ· Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ Â¿ÚÎÂÈ·. ΔÔÓ›˙ÂÈ Ë Î. ∑‹ÛË ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙÔ˘ ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ Ì ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ Ù˘ ¡ÔÙÈÔ¢˘ÙÈ΋˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ÙÚԯȿ˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ. √È ··ÓÙ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ÈηÓÔÔÈÔ‡Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Î·È ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÚÔÔÙÈ΋ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ ÃÔÚfi˜ Î·È ·Óٿ̷̈ ∫ÂÚ·ÛȈÙÒÓ ÛÙËÓ ∫ÂÚ·ÛÈ¿

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ‰ÈÌ‹ÓÔ˘

√ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ - ∞ÂÙfi˜ ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙÔ ·Óٿ̷̈ ∫ÂÚ·ÛȈÙÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ¯ÔÚfi ÙÔ˘˜ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 23 πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ÒÚ· 21.30 ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ù˘ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ Ï·˚΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ı· ÁÂÌ›ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù·Ú¿ÛÈÓË Ï·Ù›· ̤¯ÚÈ Úˆ›·˜, fiˆ˜ Á›ÓÂÙ·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. √È ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔÈ, ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÏÔ‡ÛÈ· ‰ÒÚ· ·fi ÙË Ï·¯ÂÈÔÊfiÚÔ. ∂›Û˘, ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÙÔ ¯ÔÚ¢ÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ··ÓÙ·¯Ô‡ ∫ÂÚ·ÛÈÒÙ˜ Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ - ʛϘ ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Ó· ·ÓÙ·ÌÒÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÌÈ· ¢¯¿ÚÈÛÙË ‚Ú·‰È¿ ÛÙÔ fiÌÔÚÊÔ ¯ˆÚÈfi.

¢

ªÔ˘ÛÈÎÔ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ‚Ú·‰È¿ ÛÙÔ ∞˚‰›ÓÈ ™À¡∂Ãπ∑√¡Δ∞π ÔÈ Î·ÏÔηÈ-

ÚÈÓ¤˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙ· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∞fi„ ÛÙȘ 21.30 ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ∞˚‰ÈÓ›Ô˘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ÃÔÚˆ‰›· Î·È ¤Ó· ÙÌ‹Ì· ·fi ÙÔ ÃÔÚ¢ÙÈÎfi Ù˘ ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ™ÎÔfi˜ Â›Ó·È ·ÊÂÓfi˜ Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù· ÔÏÈÙÈÛÙÈο ÙÌ‹Ì·Ù· Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. Ÿˆ˜ Î·È ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ·Ó¿ÏÔÁË ÂΉ‹ÏˆÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙȘ ªÈÎÚÔı‹‚˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÁϤÓÙÈ Ì ÔÈÔÙÈ΋ ∂ÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· ‰È·ÛΤ‰·ÛË Î·È ¯ÔÚfi.

μÚ·‰È¿ ÎÈı¿Ú·˜ ÛÙÔ §·‡ÎÔ °π∞ ÙȘ ¢ÈÂıÓ›˜ ª¤Ú˜ ∫Èı¿Ú·˜ §·‡ÎÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ §·˘ÎȈÙÒÓ “∏ ¢Ú¿ÛË” (ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË: ∂‡· º¿Ì·) ÌÈ· “ÌÂÛÔÁÂȷ΋” Û˘Ó·˘Ï›· Ì Ô›ËÛË, ¯ÔÚfi Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ ÎÏ·ÛÈ΋, Ï¿ÙÈÓ, ÊϷ̤ÓÎÔ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙËÓ ∫¿Ùˆ πÙ·Ï›·! ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 30 πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ÒÚ· 8.30 Ì.Ì. ÛÙÔ ™¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘ §·‡ÎÔ˘ ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ, Ì ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô, Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ: M·ÚÈÂϤӷ ∞¤ÛÛÔ˘, ∏ϤÎÙÚ· ∫·ÂÙ·Ó¿ÎË, ∂‡· º¿Ì·, Δ¤Ï˘ °È·ÓÓ·ÎÔ‡ÚÔ˜, ∫ÔÚ·Ï›· £ˆÌ¿ - ∫·Ï·Ì›‰Ë, Mare Libre.

¶APA™KEYH 22 I√À§π√À 2011

“ºÈÏÈ›‰ÂÈ·” ÙˆÓ Δ¯ÓÒÓ ›ÌËÓÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ıÂÚÈÓÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÁÈ· Ù· “ºÈÏÈ›‰ÂÈ·” . 24 πÔ˘Ï›Ô˘, ÒÚ· 8.30 Ì.Ì. ·›ıÔ˘Û· ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜ ªËÏÂÒÓ, ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù˘ ∞. μ·Ó¤ÏË, “∏ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜” 19.00 - 21.00 ηıËÌÂÚÈÓ¿. 25 πÔ˘Ï›Ô˘, ÒÚ· 9 Ì.Ì. ∂˘‰fiÍÂÈÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ªËÏÂÒÓ ¤ÎıÂÛË “æ¿ÍÂ, ‚Ú˜, ÚÒÙ·, Ì¿ıÂ, ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ ÁÈ· ÙË UNICEF” , ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ 19.00 - 21.00 ηıËÌÂÚÈÓ¿. 27 πÔ˘Ï›Ô˘, ÒÚ· 6.30 Ì.Ì. ∞›ıÔ˘Û· ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ªËÏÂÒÓ, ¤Ó·ÚÍË ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÁÈ· ·È‰È¿ ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ËÏÈΛ·˜ ¤ˆ˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Ì ¿ÏÏ· “√ ÌÈÎÚfi˜ Ú›ÁÎÈ·˜” . 29 πÔ˘Ï›Ô˘, ÒÚ· 10 Ì.Ì. ·Ú·Ï›· ∫ÔÚfi˘ (ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ “∏ ∫¿‰Ë” ) ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È Í¤ÓÔ rock ·fi ÙÔ˘˜ Red Wine Band. 1 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÒÚ· 9.00 Ì.Ì., Ï·Ù›· ªËÏÂÒÓ, ÎÔ˘ÎÏÔı¤·ÙÚÔ ÁÈ· ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜, Ï·˚Îfi ·Ú·Ì‡ıÈ ·fi ÙÔ ÎÔ˘ÎÏÔı¤·ÙÚÔ §·Ì›·˜. 3 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÒÚ· 9 Ì.Ì. ηʤ “∫È‚ˆÙfi˜” , ıÂÚÈÓfi˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜, ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔ £·Ó¿ÛË μ¤ÁÁÔ. 5 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÒÚ· 10.00 Ì.Ì., ·Ú·Ï›· ∫ÔÚfi˘ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ “∏ ∫¿‰Ë” ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ÙËÓ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ÙÔ˘ ™Ù¿ıË ªÈÏ¿ÓÔ˘. 7 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÒÚ· 9.30 Ì.Ì., Ï·Ù›· ÙˆÓ ªËÏÂÒÓ, Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¯ÔÚ¢ÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, ·ÓËÁ‡ÚÈ Ì ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û¯‹Ì· “£·Ì‡ÚȘ”. ΔÚ›ÙË 9 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÒÚ· 8.30 Ì.Ì., ∂˘‰fiÍÂÈÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ªËÏÂÒÓ, ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ÙË Ê˘Ï‹ ÙˆÓ ∫¿ÏÏ·˜, Ô‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙÔ Ì·ÎÚÈÓfi ¶·ÎÈÛÙ¿Ó, ‰È¿ÏÂÍË - ·ÚÔ˘Û›·ÛË ·fi ÙËÓ Î˘Ú›· §È¿Ó· ∫Ô˘ÙÛÔ˘‚‹, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ ª∫√ “ŒÏÏËÓ˜ ∂ıÂÏÔÓÙ¤˜” . ΔÚ›ÙË 9 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÒÚ· 9.30 Ì.Ì., “∫·‚¤ ∫È‚ˆÙfi˜” , ªËÏȤ˜, ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÌÂÁ¿ÏˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ, È¿ÓÔ - ʈӋ: °ÈÒÚÁÔ˜ ªÂÏ›Ú˘. ΔÂÙ¿ÚÙË 10 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÒÚ· 9.30 Ì.Ì., beach volley ·Ú·Ï›·˜ ∫ÔÚfi˘, ‚Ú·‰È¿ ÓÂÔÏ·›·˜ Î·È ÁÈ· fiÏÔ˘˜. √ ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ÔÈ “Sleeping Band” Ì·˜ ÚÔÛηÏÔ‡Ó Ó· Ìԇ̠ÛÙÔÓ Î‡ÎÏÔ Î·È Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˙› ÎÔÈÙÒÓÙ·˜ Ù’ ·-

● ∏ Δ. ΔÛ·Ó·ÎÏ›‰Ô˘ ÎÏ›ÓÂÈ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙˆÓ ıÂÚÈÓÒÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ

ÛÙ¤ÚÈ·. ¶¤ÌÙË 11 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÒÚ· 8.30 Ì.Ì., ·›ıÔ˘Û· ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜ ªËÏÂÒÓ, ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù˘ πÛÌ‹Ó˘ μÔÁÈ·Ù˙‹ “ÃÚÒÌ·Ù· ηÏÔηÈÚÈÔ‡” , ‰È¿ÚÎÂÈ· ¤ˆ˜ 20 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ™¿‚‚·ÙÔ 13 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÒÚ· 9.30 Ì.Ì. Ï·Ù›· ªËÏÂÒÓ, ·’ ̤ÚÔ˜: “¶·ÓÛ¤ÏËÓÔ˜ ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘” , ÌÔ˘ÛÈÎfi ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ, ‚’ ̤ÚÔ˜: ¡ËÛÈÒÙÈη ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. ¶¤ÌÙË 18 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÒÚ· 9.00 Ì.Ì. ·›ıÔ˘Û· ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ªËÏÂÒÓ,

ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÌÓ‹Ì˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ ¡·Ó¤ÚË, ·Ó·ÊÔÚ¿ Î·È ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ÔÚ›·˜. ¶ÚÔ‚ÔÏ‹ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù·ÈÓ›·˜. ¶·Ú·Û΢‹ 19 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÒÚ· 9.30 Ì.Ì. Ï·Ù›· ªËÏÂÒÓ ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ ÔÈËÙ‹ ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁfi ¡›ÎÔ °Î¿ÙÛÔ. ™¿‚‚·ÙÔ 20 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÒÚ· 9.30 Ì.Ì. ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ªËÏÂÒÓ, Û˘Ó·˘Ï›· Δ¿ÓÈ·˜ ΔÛ·Ó·ÎÏ›‰Ô˘ “™ÙÔ ¢ÚfiÌÔ” , ηÏÔηÈÚÈÓ‹ ÂÚÈԉ›· 2011.

Δ· ÂÁη›ÓÈ· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔ ∂˘‰fiÍÂÈÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ

ŒÎıÂÛË ÁÓˆÚÈÌ›·˜ Ì ÙË UNICEF ÛÙȘ ªËÏȤ˜ ∫·È ʤÙÔ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ ΔÔÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ªËÏÂÒÓ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ¡. ¶ËÏ›Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ “°ÚËÁfiÚÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ·˜” Î·È ÚÔÛηÏ› ·È‰È¿ Î·È ÁÔÓ›˜ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÁÓˆÚÈÌ›·˜ Ì ÙË UNICEF Ô˘ Ï·ÈÛÈÒÓÂÙ·È Ì ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋! ªÂ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÙÔ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ΔÌ‹Ì· Ù˘ UNICEF Î·È ÔÏϤ˜ ÂÎÏËÎÙÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜, ·È‰È¿ οı ËÏÈΛ·˜ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ ı· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë UNICEF ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡. ∞ÎfiÌË, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶·È‰È΋˜

Δ¤¯Ó˘, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ¤ÚÁ· ·È‰ÈÒÓ ·fi ÙȘ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ Ì ı¤Ì· “Δ· ·È‰È¿ Î·È Ô fiÏÂÌÔ˜” .

“™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ·˘ÙÂÓÂÚÁÔ‡ÌÂ! ŒÓ· ·Ïfi ·ÏÏ¿ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ, ÚÔÛʤÚÂÈ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ Î·È ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË, Ì ÙÔ ‰È-

25

ΔÔ ·ÓËÁ‡ÚÈ Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ∂√ƒΔ∞∑∂π ÛÙȘ 26 πÔ˘Ï›Ô˘ Ë ÂÓÔÚ›· Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ μfiÏÔ˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ ∞Á›·˜ √ÛÈÔ·ÚıÂÓÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜ ¶·Ú·Û΢‹˜. ªÈ·˜ Ï·ÔÊÈÏÔ‡˜ ∞Á›·˜ Ô˘ Ë ·Ú¿‰ÔÛË ÙË ı¤ÏÂÈ ÚÔÛÙ¿Ùȉ· ÙˆÓ Ì·ÙÈÒÓ Ì·˜. ∏ ÔÌÒÓ˘ÌË ÂÓÔÚ›· ÛÙÔ μfiÏÔ ¤¯ÂÈ ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÏÔ‡ÛÈÔ Ï·ÙÚ¢ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÂÈ ÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘. ™¿‚‚·ÙÔ 23 πÔ˘Ï›Ô˘, 19.00: YÔ‰Ô¯‹ πÂÚÔ‡ §ÂÈ„¿ÓÔ˘ Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ (ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔÓ ÂÎ Ù˘ π. ªÔÓ‹˜ √Û›Ô˘ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ÙÔ˘ ÂÓ √χÌˆ). ΔÔ πÂÚfi §Â›„·ÓÔ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ Ó·fi Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 27 πÔ˘Ï›Ô˘. ¢Â˘Ù¤Ú· 25 πÔ˘Ï›Ô˘, 19.45: M¤Á·˜ ∞Ú¯ÈÂÚ·ÙÈÎfi˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜ ÌÂÙ’ ·ÚÙÔÎÏ·Û›·˜ Î·È ı›Ԣ ÎËÚ‡ÁÌ·ÙÔ˜, ¯ÔÚÔÛÙ·ÙÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ Û‚·ÛÌȈٿÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. πÁÓ·Ù›Ô˘. 22.30 - 01.00: πÂÚ¿ ∞ÁÚ˘Ó›· (Ô Ó·fi˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ·ÓÔÈÎÙfi˜ ηıfiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛ΢ӋÛÔ˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÈÛÙÔ›). ΔÚ›ÙË 26 πÔ˘Ï›Ô˘, 07.00 10.00: ŸÚıÚÔ˜ Î·È ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÂÙ¿ ı›Ԣ ÎËÚ‡ÁÌ·ÙÔ˜, ÚÔÂÍ¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÔÛÈÔÏÔÁȈٿÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÌ·Ó‰Ú›ÙÔ˘ . ¢·Ì·ÛÎËÓÔ‡ ∫ȷ̤ÙË, ¶ÚˆÙÔÛ˘ÁΤÏÏÔ˘ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚÔfiψ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. 19.30 ∂ÛÂÚÈÓfi˜ ·Ô‰fiÛˆ˜ Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜ Î·È Ô ·Ú·ÎÏËÙÈÎfi˜ ηÓfiÓ·˜ Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜. ΔÂÙ¿ÚÙË 27 πÔ˘Ï›Ô˘, 07.00 09.30: ŸÚıÚÔ˜ Î·È £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, 19.00: EÛÂÚÈÓfi˜ Î·È πÂÚ¿ ¶·Ú¿ÎÏËÛË Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜. ∞Ó·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ §ÂÈ„¿ÓÔ˘.

∫·Ù·ÛÎËÓˆÙÈÎfi ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚÔ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ ªπ∞ ·ÎfiÌ· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÙËÓ

Îfi ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌfi, Ó· ÂÛÙÈ¿ÛÔ˘Ó Û fi,ÙÈ ÙÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡. ªÔÚÔ‡Ó Â›Û˘ Ó· ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ͯˆÚÈÛÙ‹ ˙ˆÁÚ·ÊÈÛÙ‹ οÚÙ· ÛÙËÓ UNICEF” ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘. Δ· ÂÁη›ÓÈ· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 25 πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙȘ 9Ì.Ì., ÛÙÔ ∂˘‰fiÍÂÈÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ªËÏÂÒÓ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ¡. ¶ËÏ›Ô˘. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηıËÌÂÚÈÓ¿ 7 - 9.30Ì.Ì. ¤ˆ˜ 24 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. À‡ı˘ÓË ¤ÎıÂÛ˘: ∂ϤÓË º·›Ë ™Ù·Ì¿ÙË, Â. ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ΔÔÈÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ ªËÏÂÒÓ ‰‹ÌÔ˘ ¡. ¶ËÏ›Ô˘ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 24230 86602, 24230 86604 Î·È 6973 327998.

ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë ÙÔÈ΋ ÂÎÎÏËÛ›· ÁÈ· ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ηÏÔη›ÚÈ. ∞fi 5 ̤¯ÚÈ Î·È 8 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ πÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٷÛ΋ӈÛË ÁÈ· Ù· ÂÓ‹ÏÈη ̤ÏË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ ¶ËÏ›Ô˘ ‰›Ï· ÛÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË, ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. ∏ ·ÏÏËÏÔÁÓˆÚÈÌ›·, Ô ÂÚ›·ÙÔ˜, Ë Ï·ÙÚ¢ÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· Î·È Ë ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹ Â›Ó·È Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ 4Ë̤ÚÔ˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¶ÚˆÙ. ∫ˆÓ/ÓÔ ºÏ¿ÎË, ÂÊË̤ÚÈÔ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ μfiÏÔ˘. ΔËϤʈӷ 24210-40021 Î·È 6976177538.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

EΉËÏÒÛÂȘ Δ∂á∂™

— ∏ £Â·ÙÚÈ΋ √Ì¿‰· ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ™Ô‡Ú˘ “√È ¡Ë¤˜” ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÎˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ ªÔÏȤÚÔ˘ “°È·ÙÚfi˜ Ì ÙÔ ÛÙ·ÓÈfi” Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¢ËÌ‹ÙÚË ¡¿ÓÔ˘ Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ ÛÙË ™Ô‡ÚË (ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ÙÔ˘ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ˘ ™Ô‡Ú˘). — ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ μfiÏÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ¤ÎıÂÛË ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ π∂∫ (ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ 1 Î·È Ã›ڈÓÔ˜). — √ 2Ô˜ KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ πÔ‡ÏÈÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙȘ ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ ·fi ÙËÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ¶ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË √Ì¿‰· ¢Ú¿Û˘ ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ. ™ÙȘ 27 πÔ‡ÏË ¤¯ÂÈ ÛÂÈÚ¿ Ë Ù·ÈÓ›· “ΔÔ ÎÔÓÛ¤ÚÙÔ” Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÛÙȘ 3 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ı· ÚÔ‚ÏËı› ÙÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú “™Ù·ÁÈ¿Ù˜: ÛÙË ÚÔ‹ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘” Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ Ë ÙÚÂÏ‹ Έ̈‰›· “∞ÁÈ·ÛÌfi˜” (·ÁÁÏÈÎfi˜ Ù›ÙÏÔ˜ “Holly water” ), Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙȘ ËÁ¤˜ ÓÂÚÔ‡ ÂÓfi˜ ¯ˆÚÈÔ‡ ÛÙËÓ πÚÏ·Ó‰›·, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Stayiates. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜: 2421049436. — √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë˜ Î·È Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ∞·ÓÙ·¯Ô‡ ª·ÎÚ˘Ú·™‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 9.30 Ì.Ì. ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙÔ “™ÈÓ¤ ¯ÈˆÙÒÓ “°ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫·ªÂÛfiÁÂÈÔ˜” ÓÈÛΤÚ˘” , ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ‰È‹ÌÂÚÔ ÔÏÈÙÈÙ˘ ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ, ÛÙÈ΋˜ Ë Ù·È˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ ∫ÔÈÓ›· “Δ·Í›‰È ÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ™ÙË ª˘ÙÈÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ Ï‹ÓË”. ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: ™¿‚‚·ÙÔ 6/8 ÛÙȘ 21:00: “∏ ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ¢ÂÚÁ¤ÙË °ÂÒÚÁÈÔ˘ ∫·ÓÈÛΤÚË” . — ÃÔÚÔ› Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ ÍÂÓÈÙÈ¿˜, ·fi ÙË ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙˆÓ ∞·ÓÙ·¯Ô‡ ª·ÎÚ˘ÚÚ·¯ÈˆÙÒÓ “°ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫·ÓÈÛΤÚ˘”. ∫˘Úȷ΋ 7/8 ÛÙȘ 18:00: “ΔÔ Î˘Ó‹ÁÈ ÙÔ˘ ¯·Ì¤ÓÔ˘ ıËÛ·˘ÚÔ‡” ·fi ÙÔ μ·ÁÁ¤ÏË ∫ÙÈÛÙfiÔ˘ÏÔ (¡ËÈ·ÁˆÁfi). 21:00: ¶·È‰È΋ ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË: “∂Ì›˜ Ù· ˙Ò·, ηÙËÁÔÚԇ̔ , ÙÔ˘ μ·Û›ÏË ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë, ·fi ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë˜. — ™ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘ “∏Ï›Ô˘ ª¤Ï·ıÚÔÓ” , °ÎÏ·‚¿ÓË 37 - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ (1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ¤Ó·ÓÙÈ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· “∞ÊÒÓ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ˆ˜ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ fiÏ˘. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÎı¤ÛÔ˘Ó ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6932-119479. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó. — √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÊÂÙÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ, ‚Ú·‰È¿ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ë, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 29/7 ÛÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙˆÓ ∞ÊÂÙÒÓ Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ “√ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘ ˘ËÚ¤Ù˘” .

∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi “Δ·Í›‰È ÛÙË ª˘ÙÈÏ‹ÓË”

√ªπ§π∂™ - ¢π∞º√ƒ∞

— √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ¯ÔÚfi ÙÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ·Óٿ̷̈ ∫ÂÚ·ÛȈÙÒÓ ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 23 πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ÒÚ· 21.30 ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ù˘ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ Ï·˚΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ı· ÁÂÌ›ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù·Ú¿ÛÈÓË Ï·Ù›· ̤¯ÚÈ Úˆ›·˜, fiˆ˜ Á›ÓÂÙ·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. √È ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔÈ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÏÔ‡ÛÈ· ‰ÒÚ· ·fi ÙË Ï·¯ÂÈÔÊfiÚÔ. ∂›Û˘, ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÙÔ ¯ÔÚ¢ÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘. — √ ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ªÂÏÂÁÚ›ÓÔ˘ ∫ÔÚfi˘ ªËÏÂÒÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ·fi Û‹ÌÂÚ· ¤ˆ˜ 31/7 Ì ¤ÎıÂÛË ‚È‚Ï›Ô˘ - ÎÂÚ·ÌÈ΋˜ Î·È ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ∏ ¤ÎıÂÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi 19.00 ¤ˆ˜ 23.00 Î·È ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ 10.30 ¤ˆ˜ 13.30 Î·È 19.00 ¤ˆ˜ 23.00, ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÙËÓ ∫ÔÚfiË ªËÏÂÒÓ Â› Ù˘ Â·Ú¯È·Î‹˜ Ô‰Ô‡ μfiÏÔ˘ - ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜. — ∏ ŒÓˆÛË ¶·Ï·ÈÒÓ ¶ÚÔÛÎfiˆÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ηÏ› Ù· ̤ÏË Ù˘, ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· ‚·ıÌÔÊfiÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ¶ÚÔÛÎÔÈ΋˜ ΛÓËÛ˘, ÛÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·Ï·ÈÒÓ ¶ÚÔÛÎfiˆÓ, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 23 Î·È 24 πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙÔ ¶ÚÔÛÎÔÈÎfi ηٷʇÁÈÔ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ÷ӛˆÓ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÚÔÛÎÔÈÎfi ηψÛfiÚÈÛÌ·, ‚Ú·‰È¿ Ì ÙËÓ ·ÍÂ¤Ú·ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÎÔÌ·Ó›· Ù˘ ∂ÓÒÛˆ˜ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ Î·È ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¶ÚÔÛÎÔÈÎfi ηٷʇÁÈÔ. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ‰ÂÍ›ˆÛË ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ¶ËϤ·˜. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂ÓÒÛˆ˜, ∞ÓÙÒÓË ∑ÈÔ‡Ú·, 6944443021, Î·È ÛÙ· ̤ÏË Ù˘ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜, ∫ÒÛÙ· √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë, 6932020525, °ÈÒÚÁÔ ∫ÂÚ·Ì›‰·, 694768188, §¤Ó· ∞ÓÂÌÔ‡ÏË, 6972951917, ÿÚË ™·¯›ÓË, 6994854916, °ÈÒÚÁÔ ∂Ï·ÊÚÔ¿ÙË, 6977895770. — ∞‡ÚÈÔ Î·È ÒÚ· 7.30 .Ì. - 9.30 .Ì. ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÛÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ “ÕÁÈÔÈ ¶¿ÓÙ˜” £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.

∂∫¢ƒ√ª∂™

— √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶·Ó” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: ∫˘Úȷ΋ 24/7 - μfiÚÂÈ· ∂‡‚ÔÈ· ÔÙ¿ÌÈ· ‰È¿Û¯ÈÛË (river trekking)Ì¿ÓÈÔ º·Ú¿ÁÁÈ ¡ËϤ· ∞Á›·˜ ÕÓÓ·˜ ø.¶.: 6, μ.¢.: 1/5. ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋ 3031/7: ∞¯¤ÚÔÓÙ·˜ ∏›ÚÔ˘ ÔÙ¿ÌÈ· ‰È¿Û¯ÈÛË (river trekking). ™·‚.: ª¿ÓÈÔ ÛÙÔ πfiÓÈÔ, ‚·Úο‰· ÛÙÔÓ ∞¯¤ÚÔÓÙ·, ÍÂÓ¿ÁËÛË ÛÙÔ ¡ÂÎÚÔÌ·ÓÙ›Ô, Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ¤ÍÔ‰Ô˜ ÛÙËÓ ¶¿ÚÁ·. ¢È·ÌÔÓ‹ Û ÌÈÎÚ¿ ‰›ÎÏÈÓ· ͇ÏÈÓ· ÛÈÙ¿ÎÈ· οÌÈÓÁÎ ÛÙËÓ ¶¿ÚÁ·. ∫˘Ú.: °Ï˘Î‹-™Î¿Ï· Δ˙·‚¤Ï·ÈÓ·˜-∞¯¤ÚÔÓÙ·˜-°Ï˘Î‹ ø.¶.: 5, μ.¢.: 1/5. ™˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Â˙ÔÔÚ›·˜ Î·È ÔÙ¿ÌÈ·˜ ‰È¿Û¯ÈÛ˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÔÌÔÚÊÈ¿˜. ¢Â˘Ù¤Ú· 1/8-∫˘Úȷ΋ 7/8: ∂Ï¿ÙÈ·-ºÚ·ÎÙfi ¢Ú¿Ì·˜-Â˙ÔÔÚÈ΋. 5‹ÌÂÚË ‰È¿Û¯ÈÛË ÙˆÓ ·Úı¤ÓˆÓ ‰·ÛÒÓ Ù˘ ∂Ï¿ÙÈ·˜ Î·È ÙÔ˘ ºÚ·ÎÙÔ‡ ¡. ¢Ú¿Ì·˜ (ÙÚ¤ÎÈÓÁÎ) Ì ‰È·ÌÔÓ‹ Û ÛÎËÓ¤˜ ̤۷ ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜, ÂÈÛΤ„ÂȘ Û ηٷÚÚ¿ÎÙ˜, ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ì ÌÈÎÚfi ψÊÔÚÂ›Ô ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ∂√™ ¢Ú¿Ì·˜. ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ™fiψÓÔ˜ 2 (μ-18) ÙËÏ. 24210-24290, οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ë̤ڷ ÙÔ Úˆ› 10.00-12.00 Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ¶·Ú·Û΢‹˜ 6-8. ∂›Û˘ Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 6976 904236. — ∏ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙÈÛ ٷ ÂÍ‹˜: 29-30/7: ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÛÙÔ ∏ÚÒ‰ÂÈÔ Ù˘ fiÂÚ·˜ ÙÔ˘ Verdi “Nabuccon” . 17/8: μÚ·‰ÈÓ‹ Û˘ÓÂÛÙ›·ÛË ÛÙÔ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ “º›ÏÈ· °Ë” (ÚÒËÓ °·›·). ÕÚ¯ÈÛÂ Ë ‰È¿ıÂÛË Î·ÚÙÒÓ. 2-8/9: ¢È·ÎÔ¤˜ ÛÙËÓ fiÌÔÚÊË ƒfi‰Ô. 30/9-2/10: ªÔ˘Ú·˙¿ÓÈ - ∫fiÓÈÙÛ·. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ §¤Û¯Ë˜: ™. ™˘Ú›‰Ë 30, ÙËÏ. 2421023935, ¢Â˘Ù.-™¿‚. Î·È ÒÚ˜ 10 .Ì.-12 Ì. — √ ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ªÂÏÂÁÚ›ÓÔ˘ ∫ÔÚfi˘ ªËÏÂÒÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ ÛÙȘ 7 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, Ë̤ڷ ∫˘Úȷ΋, ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ∫fiÏÔ Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ ÓËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ. ™ÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ ΔÚÈÎÂÚÈÒÙÈÛÛ·˜ ı· Á›ÓÂÈ ¶·Ú¿ÎÏËÛË Î·È ∞ÚÙÔÎÏ·Û›·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÙËÏ. 24210-33062, 24230-22836 Î·È 6973-404380.

¶ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Û‹ÌÂÚ· ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∂ÏÈ¿˜

ΔÚ›ÎÂÚÈ: ŒÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È ·Ú¿ÛÙ·ÛË ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ë

‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 22 πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ‰‡Ô ÂΉËÏÒÛÂȘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ¶ÚÒÙÔÓ, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ÂÁη›ÓÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ªÂÙ·ÍÈÒÙË ÛÙȘ 8:00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÂÏÂÙÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ‰‹ÌÔ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘.

O ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÍÈÒÙ˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1958 ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ª·ÁÓËÛ›·˜. ∂›Ó·È ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˘ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ›Ô˘. ™Â ËÏÈΛ· 12 ÂÙÒÓ, ÎÚ¿ÙËÛ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÙËÓ ÚÒÙË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ì˯·Ó‹ ÌÈ· ÚÒÛÈÎË lubitel (Ô˘ ÎÔ›Ù·˙˜ ·fi ¿Óˆ) Î·È ¿Ú¯ÈÛ ӷ ‚Á¿˙ÂÈ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÙÔ˘ ʈÙÔÁڷʛ˜. ¶¤ÚÛÈ (2010) Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ¤ÓÙ ÂÎı¤ÛÂȘ. ¢È·ÙËÚ› ‰‡Ô °Î·ÏÂÚ› Ì 200 ʈÙÔÁڷʛ˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ National Geographic Magazine. ∞fi ÙÔ 2004 ˙ÂÈ Î·È ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÌfiÓÈÌ· ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ª·ÁÓËÛ›·˜. ™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ¤ÎıÂÛË ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 31 πÔ˘Ï›Ô˘. ∞ÓÔÈÎÙ¿ οı ̤ڷ. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ ÙËÓ ›‰È· ̤ڷ, ı· Á›ÓÂÈ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ë ·fi ÙÔ £Ú·ÎÈÎfi £¤·ÙÚÔ ™ÎÈÒÓ ÙÔ˘ ¢ÔÓ ™¿ÓÙÛÔ °È¿ÓÓË μÔ˘ÏÙÛ›‰Ë, Ì ı¤Ì· “Ô ¢ÔÓ ∫ȯfiÙ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” , ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ∫ÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÛÙȘ 9:00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. √ ¢ÔÓ ™¿ÓÙÛÔ μÔ˘ÏÙÛ›‰Ë˜, Ô ı˘ÂÏÏ҉˘ ·Ó·ÌÔÚʈً˜ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ ÛÎÈÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ʤÚÓÂÈ, ÙÔ˘˜ ˘ÈÔıÂÙË̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ‹ÚˆÂ˜, ¢ÔÓ ∫ȯÒÙË Î·È ™¿ÓÙÛÔ ¶¿ÓÙÛ· ÛÙË ª‡ÎÔÓÔ... ªÂÏÂÙ‹ÛÙ ϛÁÔ ÙÔ fiÓÔÌ· ¢ÔÓ ™¿ÓÙÛÔ μÔ˘ÏÙÛ›‰Ë˜ Î·È ı· ηٷϿ‚ÂÙ ÔÏÏ¿. ΔÔ ¢ÔÓ Â›Ó·È ·fi ÙÔÓ ∫ȯÒÙË, Î·È ÙÔ ™¿ÓÙÛÔ ·fi ÙÔÓ ¶¿ÓÙÛ·. ∞Ó Ô ∫ȯÒÙ˘ Â›Ó·È ÙÔ ˘„ËÏfi, Ô ™¿ÓÙÛÔ Â›Ó·È ÙÔ ¯·ÌËÏfi. ∞Ó Ô ∫ȯÒÙ˘ Â›Ó·È Ë Ê·ÓÙ·Û›·, Ô ™¿ÓÙÛÔ Â›Ó·È Ë ÁÓÒÛË Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘. ¶ÈÛÙ‡ԢÌÂ, Ë ˙ˆ‹ ‰›¯ˆ˜ ·˘Ù¿ Ù· ·ÓÙ›ıÂÙ· Â›Ó·È ÌÔÓfiÙÔÓË.

● ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË ·fi £Ú·ÎÈÎfi £¤·ÙÚÔ ™ÎÈÒÓ ÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ

Ÿˆ˜ Î·È Ô ‰ÈÎfi˜ Ì·˜ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘, Ë ¤Íˆ ηډȿ, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ‰›Ï· ÙÔ˘, ÙÔ Ì›˙ÂÚÔ Ã·Ù˙Ë·‚¿ÙË, ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ÊˆÙÈ¿. ™ÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ ÏÔÈfiÓ, ÌÂÙ¿ ·fi ‰ÂηÂÙ›˜ ı· ·È¯Ù› ∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘. ™·Ó ÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ë, ı· ·È¯Ù›

¤Ó· ‰Ú·Ì·ÙÔÔÈË̤ÓÔ ·Ú·Ì‡ıÈ “Ô ÌÈÎÚfi˜ Ù˘Ì·ÓÈÛÙ‹˜” , Ì ¯Ú‹ÛË ı¿ÙÚÔ˘ ÛÎÈÒÓ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. √È ·Ú·¿Óˆ ÂΉËÏÒÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∂ÏÈ¿˜ Î·È §·‰ÈÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘.

26

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 I√À§π√À 2011

∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ·fi ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∂ÏÈ¿˜ ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ¶∏§π√¡ √ƒ√™

Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∂ÏÈ¿˜ Î·È §·‰ÈÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ηÏÔη›ÚÈ, ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÂÏÈ¿. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: - ™¿‚‚·ÙÔ 6 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 9:30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙÔ ªÔ˘Û›Ô, ·Ê‹ÁËÛË ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡ ÁÈ·

ÂÓËÏ›ÎÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ª¿ÓÈ· ª·Ú¿ÙÔ˘ “√‰‡ÛÛÂÈ·: ∂ÈÛÙÚÔÊ‹, ªÓËÛÙËÚÔÊÔÓ›·, ∞Ó·ÁÓˆÚÈÛÌfi˜”, ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·Ê‹ÁËÛ˘ ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙËÓ √‰‡ÛÛÂÈ· ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘. ª¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ΔÚÈË̤ÚÔ˘ ∞ÊËÁ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ ¶ËÏ›Ô˘ “2011 ¶·Ú·Ì‡ıÈ· Î·È ª‡ıÔÈ ÛÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ÙË ƒ¿¯Ë”. ¶·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡

- ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “√ ∫∂¡Δ∞Àƒ√™” Î·È Ù˘ ¶∏§π√¡ √ƒ√™. À‡ı˘ÓÔ˜ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜: ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ μ. ¶ÚÔ‡Û·Ï˘. - ™¿‚‚·ÙÔ 27 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÒÚ· 8:30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙÔ ªÔ˘Û›Ô, ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔ °¿ÏÏÔ ÔÈËÙ‹ PIERRE GOLDIN. £· ·Ú·ÛÙ› Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ÔÈËÙ‹˜. °È· ÙÔÓ ÔÈËÙ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ô

°ÈÒÚÁÔ˜ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘. √ Pierre Goldin Â›Ó·È Î·ıËÁËÙ‹˜ Û §‡ÎÂÈÔ. Œ¯ÂÈ ÂΉÒÛÂÈ ÂÙ¿ ÔÈËÙÈΤ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÛÙË °·ÏÏ›·. ¶ÔÈ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ı’ ··ÁÁÂÏıÔ‡Ó ÛÙË Á·ÏÏÈ΋ Î·È ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋, ·fi ÙË £Â·ÙÚÈ΋ √Ì¿‰· Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 2423022009, www.mouseioelias.gr, info@mouseioelias.gr.

ΔÔ “¶‹ÏÈÔ” ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· §È¿Ë Δ˘ ºπ§πΔ™∞™ §∞ª¶∞¢∞ƒ∏ ª√À Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‚Úˆ ϤÍÂȘ Î·È ÚÔ-

Ù¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ˆ Ù· ÓÂ˘Ì·ÙÈο ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· §È¿Ë. ΔÔ‡Ù˜ ÙȘ ̤Ú˜ ‰È·‚¿˙ˆ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ “¶‹ÏÈÔ” . ™˘ÁÎÈÓÔ‡Ì·È ·Ê¿ÓÙ·ÛÙ· ·fi ÙÔ Í·ÎÔ˘ÛÙfi ‚Ô˘Ófi Ì·˜, ÁÈ·Ù› ̤۷ ÌÔ˘ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ·fi Ù· ·È‰Èο Î·È Ó·ÓÈο ÌÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ÌÂ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ŒÂÈÙ· ÁÔÓÈΤ˜ ηٷ‚ÔϤ˜ ·fi ÙÔ ‚Ô˘Ófi ÙˆÓ ∫ÂÓÙ·‡ÚˆÓ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙË Û˘ÁΛÓËÛË Î·È ÙËÓ ·Á¿Ë ÌÔ˘ ÁÈ’ ·˘Ùfi. ŸÌˆ˜, ÍÂÊ˘ÏÏ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô “¶‹ÏÈÔ” ı·˘Ì¿˙ˆ ·Ê¿ÓÙ·ÛÙ· ÙË ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ‰ÂÈÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· Ì·˙› Ì ÙËÓ ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ¶·ÓÙÚ‡ÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ ÙÂÎÌËÚȈ̤ӷ Ì ÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›· Î·È ÙȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ. ™Â fiÔÈ· ÛÂÏ›‰· Î·È ·Ó

ÛÙ·ı›˜ ‚Ú›ÛÎÂȘ, ·¤Ú·ÓÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ, ·ÊÔ‡ Ë ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· §È¿Ë Â›Ó·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÁÈ· Ó· Û ÌÂٷʤÚÂÈ Û ÁÂÁÔÓfiÙ· ·Ṳ́ӷ ·fi ÙË Ï·˚΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›·, ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi, ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. ΔÔ “¶‹ÏÈÔ” Â›Ó·È ÌÈ· ÊÔ‚ÂÚ‹ ÌÂϤÙË Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ‚Ô˘Ófi Ì·˜ Ô˘ Û ԉËÁ› Û ¤Ó· ÎfiÛÌÔ ·ÓÒÙÂÚÔ, ı·˘Ì·ÛÙfi. ∂›Ó·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi ıÂ›Ô ‰ÒÚÔ ÛÙËÓ ÒÚ· Ù˘ ÌÂϤÙ˘ Ì·˜, Ù˘ ·Ó·‰ÚÔÌ‹˜, Ù˘ ·Ó·fiÏËÛ˘. ¶·Ú¿ÏÂÈ„Ë ı· ‹Ù·Ó ·Ó ̤۷ Û fiÏ· ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ Î·È ÙÔÓ ·Ïfi ÙÚfiÔ Ù˘ ‰È‹ÁËÛ˘ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÙ·È ¤ÙÛÈ Â‡ÂÙË Î·È Î·Ù·ÓÔËÙ‹ ·’ fiÏÔ˘˜ Ì·˜, Ì ÌÈ· ‡ÎÔÏË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË. ™Ô˘‰·›· Î·È Ë ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË Ô˘ Ï·ÈÛÈÒÓÂÈ ÙÔ fiÏÔ ¤ÚÁÔ... ¡ÈÒıÔ˘ÌÂ Â˘Ù˘¯Â›˜ Î·È ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ Ô˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙ· ËÏÈÔÚ›ÙÈη ¯ˆÚÈ¿ ˙ÂÈ Ô ∫ÒÛÙ·˜ §È¿˘ ÁÓˆÛÙfi˜ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÂÏÏ·‰ÈÎfi ¯ÒÚÔ ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙ· ÓÂ˘Ì·ÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ·...


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 27

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 I√À§π√À 2011

K§EI™IMO TH™ 21∏™ I√À§π√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

1.214,42

2,54

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALAPIS (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MARFIN POPULAR BANK (∫√) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫∞∂ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√)

0,36 3,03 18,5 2,82 5,56 3,59 8,63 0,89 4,93 3,79 0,52 0,53 4,3 0,62 1,74 4,2 1,85 8,9 4,9 1,4 2,53 6,33 4,84 4,39 4,35 1,28 9,27 1,76 7,3 7,62 4,7 12,98 13,35 11,12 5,59 0,91 4,66 2,55 2,85 2,44 2,61 15,1 8,31 0,34

56.688 4.373.674 1.268.103 3.212.691 12.410 24.565 3.636 46.713 157.799 6.880 2.443.252 4.186.454 38.703 1.432.528 2.947 130.445 89.432 368.519 6.618.250 6.948 362.164 68.949 111.181 12.586 6.235 289.157 30.822 2.455.183 19.496 132.946 271.331 1.615 2.253 500.370 547.704 6.246.762 1.120 12.003 50.410 591.444 48.613 73.393 50 44.790

0,34 2,91 18,5 2,63 5,53 3,42 8,45 0,87 4,85 3,68 0,5 0,5 4,3 0,59 1,72 4,12 1,73 8,72 4,49 1,36 2,37 6,12 4,65 4,32 4,25 1,23 9,15 1,66 7,14 7,49 4,34 12,6 12,65 10,91 5,53 0,86 4,66 2,55 2,81 2,31 2,55 14,88 8,31 0,32

0,37 3,11 18,85 2,85 5,65 3,62 8,77 0,89 5,06 3,79 0,54 0,53 4,36 0,63 1,8 4,29 1,85 9 4,9 1,4 2,54 6,39 4,94 4,44 4,36 1,28 9,29 1,78 7,4 7,8 4,71 12,98 13,4 11,32 5,67 0,92 4,66 2,59 2,96 2,47 2,64 15,25 8,31 0,34

4,68 -1,47 2,60

202 2 2

5,31 6,7 13

5,37 6,7 13

3,45 6,12 8,33

350 100 99.117

0,3 0,52 0,6

0,3 0,52 0,66

0,7 20 1,89 3,33

250 64.886 120 33.910

1,44 0,3 0,52 0,3

1,44 0,36 0,55 0,31

-1,96 1,01 3,57 10 0,12 8,11 2,08 7,5 5 -0,83 5

14.770 76.780 8.245 31.870 200 56.031 84.211 1.546 204.327 41.370 1.450 38.568

0,5 1,14 0,98 0,26 0,55 8,34 0,38 0,96 0,41 0,6 1,08 0,4

0,55 1,18 1,01 0,3 0,55 8,58 0,4 0,99 0,44 0,64 1,19 0,42

0,55

26

5,46

5,46

3,77 -1,6 6,82 2,57 -1,26 0,61 4 6 2,14 6,9 -0,57 0,48 6,32 1,71 10,61 6,75 2,59 5,22 1,86 2,35 3,23 -0,22 6,67 2,53 0,79 9,05 1,49 1,09 -1,06 5,81 0,43 1,79 5,63 2,35 0,87 0,24 3,03

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 NBGAM ETF °¢ Ã.∞.

5,37 6,7 13

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ A.S. COMPANY (∫√) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) CPI (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) DIONIC (∫√) EURODRIP (∫O) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) FORTHNET (∫√) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTRACOM HOLDINGS (∫√) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PROFILE (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) QUALITY & RELIABILITY (∫√) QUEST ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) REDS (∫O) RILKEN (K√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPACE HELLAS (∫√) SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√)

0,3 0,52 0,65 0,37 1,44 0,36 0,54 0,31 0,36 0,5 1,17 1 0,29 0,55 8,57 0,4 0,98 0,43 0,63 1,19 0,42 0,8 2,21 5,46 1,02 3,25 1,27 2,5 2,7 0,34 0,33 0,53 0,45 0,98 0,85 2,26 0,32 1,18 0,4 0,79 1,43 0,47 0,45 0,54 1,07 0,36 0,37

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ƒ∂μ√´§ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™π¢ª∞ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√) Ã∞§∫√ƒ (∫∞) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√)

0,2 0,5 0,72 1,22 0,73 0,46 0,39 5,6 1,58 0,87 0,72 0,42 0,41 0,47 0,9 0,79 0,57 0,57 1,16 24,7 1,41 0,61 1,73 0,39 0,49 0,48 2,59 1,1 0,43 0,89 0,67 0,57 3,21 1,55 0,69 1,92 1,84 0,82 0,59 0,35 0,3 4,3 0,49 1,68 0,8 0,33 0,59 0,55 0,62 0,44 0,4 0,49 1,8 0,45 0,45 0,54 0,63 0,31 0,68 0,32 0,56 2,2 0,5 3,75 0,72 1,08 0,64 0,79 0,56 1,5 1,2 1,55 0,47 1,01 0,83 0,84

5,26

50 16.800

0,2 0,5

0,2 0,53

2,52 1,39

650 253.582

1,19 0,71

1,23 0,75

1,16

4,35

18.702 20.329 1.015 1.730 2.010 7.382 20.125 7.843 630 190 6.146 16.665 25.552 100 17.706 4.015 5.036

0,84 0,72 0,38 0,38 0,46 0,89 0,74 0,49 0,53 1,07 24,5 1,35 0,58 1,72 0,36 0,46 0,45

0,88 0,72 0,42 0,41 0,47 0,91 0,8 0,6 0,57 1,18 24,85 1,41 0,61 1,73 0,4 0,49 0,49

3,77 2,38 -1,11

8.955 10.875 5.450

1,05 0,42 0,87

1,1 0,43 0,9

5,14

50 650 440 880 2.410 1.910

0,57 3,16 1,5 0,67 1,9 1,59

0,57 3,39 1,55 0,7 1,92 1,85

9,26

22.670

0,56

0,59

7,14 4,88 -2 -2,89

2.230 50 3.100 4.342

0,3 4,3 0,48 1,66

0,3 4,3 0,5 1,71

-2,94 -3,28 1,85

900 15.977 500

0,33 0,57 0,54

0,35 0,65 0,56

4,26 -1,64 9,76 7,14

269 290 301 223 50 95

0,41 0,38 0,47 1,69 0,44 0,45

0,44 0,4 0,49 1,8 0,45 0,46

-7,35 3,33 -2,86

30 436 40.945

0,62 0,28 0,68

0,63 0,31 0,72

5,66 6,38 7,14 4,35

52.405 224 1.204 740 10.930

0,54 2,02 0,48 3,6 0,69

0,57 2,2 0,5 3,75 0,74

-1,54

3.347

0,63

0,67

950

0,56

0,6

4,35 -1,9

59.581 4.874

1,14 1,5

1,22 1,59

4,12 2,47 6,33

442 11.951 75

0,94 0,8 0,83

1,01 0,84 0,84

31.958

0,25

0,26

1.000 4

0,14 0,16

0,14 0,16

5.120

0,13

0,14

45.500

0,17

0,18

-7,51 -12,5

5.370 24.137 11.600

1,92 0,13 0,17

2,1 0,15 0,17

-9,09 -1,11

9.560 10.260

0,2 0,87

0,21 0,9

2,5 1,12 2,6 14 7,55 2,65 1,48 5,22 5,17 2,37

0,31 3,33 2,99

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡

2,46 9,76 -8,11 8,16

99.660 10 1.100 49.670 438.435

2,4 2,7 0,34 0,31 0,51

2,52 2,7 0,34 0,35 0,55

1,03 6,25

10.568 5.150

0,96 0,78

1 0,85

6,67

3.554

0,3

0,32

8,11 3,95

2.046 58

0,4 0,79

0,4 0,79

-4,08 2,27 -1,82 0,94 9,09 5,71

320 2.000 310 2.000 700 900

0,45 0,45 0,54 1,06 0,35 0,37

0,53 0,45 0,56 1,07 0,36 0,37

ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) AVENIR ∞.∂. (∫√) CROWN HELLAS CAN (∫O) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) UNIBIOS (∫√) VIVERE (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) μπ√Δ∂ƒ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√)

7,6 0,37 0,25 13,5 0,59 0,14 0,16 0,13 0,14 0,06 0,99 0,37 0,17 2 0,53 1,97 0,14 0,17 7,83 0,2 0,89 0,25 0,26 1,72

7,69

7,69

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø ∑∞ª¶∞ (∫∞) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π§À¢∞ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) §∞ªæ∞ (∫√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) Δ BANK (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√)

6,1 3,92 0,3 0,17 0,45 0,22 14 63,8 18,74 2,52 0,22 0,08 0,08 0,47 1 0,25 0,23 0,13 0,09 0,29 0,04 11,7 6,15 0,13 0,27 0,08

6,25

5.000

0,17

0,17

10

1.000

0,22

0,22

0,05 0,8 -4,35

150 3.160 200 31.000

18,74 2,44 0,22 0,08

18,74 2,6 0,22 0,08

480

0,25

0,25

35.626 199 1.100 11.480

0,11 0,09 0,28 0,04

0,13 0,09 0,29 0,04

-11,11

3.000

0,08

0,08

-6,25

9.000

0,15

0,15

2.350

0,05

0,05

8.172

0,18

0,22

81.707

0,24

0,26

1.960

0,08

0,08

1.100

0,22

0,22

14,29

930

0,07

0,08

8,33

-5,26 10

11.050 24.071 750 389 2.000

0,12 0,23 0,16 0,18 0,22

0,13 0,24 0,16 0,2 0,22

-2,7

5.000

0,36

0,36

5,00

150

4,2

4,2

8,33 7,41

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC (∫√) COMPUCON (∫O) FASHION BOX (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√) RIDENCO (∫√) SATO AE (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) ¢√§ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫√) ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ¡∂§ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¶∞¶√ÀΔ™∞¡∏™ (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ™π¢ª∞ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√)

0,04 0,07 1,5 0,8 0,15 0,34 0,05 0,07 0,19 0,2 0,33 0,04 0,52 0,14 0,25 0,04 0,04 3,7 0,08 0,26 0,06 0,22 0,79 0,18 0,08 0,31 0,13 0,23 0,16 0,18 0,22 0,65 0,3 0,79 0,22 0,36 1,82

4,17

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST (∫√) VIDAVO (∫√) ENVITEC (∫√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROXX (∫√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) MEDITERRA (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) ¡Δ√¶§∂ƒ (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√) DIVERSA (∫√) º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√)

0,9 3,65 2,47 0,89 0,58 3,3 1,09 1,5 2,23 2,08 2,52 1,45 2,86 4,2

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂à (∫√) BETANET (∫√) EUROLINE AEEX (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) ∞§À™π¢∞ (∫√) ∞§À™π¢∞ (¶√) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) §∞¡-¡∂Δ (KO) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ™∞√™ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)

1,07 0,06 1,41 1,12 0,64 2,19 1,2 0,12 0,08 0,1 0,76 0,08 0,14 0,05 0,14 0,04 0,08 0,12 0,1 0,12 0,26 0,39 0,54 0,78 0,08 0,12


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 I√À§π√À 2011

K§EI™IMO TH™ 20∏™ I√À§π√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

ALLIANZ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.17.700) §. ∞£∏¡ø¡ 110, ∫Δπƒπ√ °ã, 104 42 ∞£∏¡∞, URL: www.allianz.gr ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 16.778.069,69 2.743.443,80 6,1157 0,56% ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.354.465,82 1.222.118,01 7,6543 0,42% ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) 31.610.001,01 6.087.499,55 5,1926 0,20% ALLIANZ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£E™πªø¡ 4.352.156,78 748.780,68 5,8123 0,01% ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. 9.549.317,63 4.265.151,67 2,2389 -0,05% ALLIANZ A/K ª∂Δ√Ãø¡ ∞¡∞¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ EMEA 4.067.161,46 513.611,48 7,9188 0,34% ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.089.019,58 1.973.232,58 4,6062 -0,01%

6,2074 7,9222 5,4522 5,8123 2,3173 8,1960 4,7674

6,0698 -9,66% 7,5778 -14,55% 5,1407 -17,17% 5,7542 0,92% 2,2165 -14,08% 7,8396 -6,26% 4,5601 -19,81%

ALPHA ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.42.800) ¶∂™ª∞∑√°§√À 12-14, 105 64 ∞£∏¡∞, URL: www.alphamutual.gr ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 81.897.866,05 13.494.826,73 6,0688 0,59% 6,0991 6,0233 -12,29% ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 116.310.335,22 25.378.637,95 4,5830 -0,12% 4,6059 4,5486 0,16% ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 26.119.855,05 3.739.087,85 6,9856 -0,04% 7,0205 6,9332 0,05% ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. 6.576.766,00 863.908,18 7,6128 0,04% 7,6509 7,5557 3,05% ALPHA ∞¡ø ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 22.788.976,13 3.068.163,23 7,4276 0,07% 7,7990 7,2790 -5,24% ALPHA BANCASSURANCE EE100 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 22.999.083,39 3.131.649,43 7,3441 0,62% 7,5644 7,1972 -7,85% ALPHA BANCASSURANCE EE101 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 8.398.933,40 1.660.881,86 5,0569 3,78% 5,2086 4,9558 -28,81% ALPHA BEST OF STRATEGIES ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 18.677.186,52 3.131.351,68 5,9646 1,52% 6,1435 5,8453 -18,10% ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 46.496.964,68 7.819.805,53 5,9461 0,56% 6,0056 5,8866 -13,18% ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. 15.790.864,25 1.968.478,07 8,0219 0,91% 8,1021 7,9417 -14,16% ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 44.600.735,01 4.092.350,87 10,8986 -0,04% 11,0076 10,7896 0,62% ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 11.372.079,98 1.606.980,59 7,0767 0,29% 7,1475 7,0059 2,51% ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒπ™∂ø™ ¢π∞£∂™πªø¡ 164.061.931,06 14.136.434,05 11,6056 -0,17% 11,6056 11,6056 2,07% ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 222.388.970,02 27.572.310,24 8,0657 -0,03% 8,1464 7,9850 -10,14% ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. 12.417.888,54 2.675.265,99 4,6417 -0,29% 4,6881 4,5953 -14,67% ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 12.838.629,40 1.488.154,22 8,6272 -0,22% 8,7135 8,5409 -12,82% ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 29.507.002,33 5.722.795,00 5,1560 -0,03% 5,1818 5,1148 -20,46% ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.030.943,83 837.781,84 4,8114 -0,68% 4,8595 4,7633 -15,53% ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 14.846.702,97 1.268.160,70 11,7073 -0,29% 11,8244 11,5902 -3,02% ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 32.192.894,53 2.881.931,38 11,1706 -0,03% 11,2823 11,0589 -1,12% ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. 12.372.407,82 1.061.748,10 11,6529 0,05% 11,7694 11,5364 -8,72% ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. 11.746.730,96 3.243.710,22 3,6214 0,11% 3,6576 3,5852 -1,51% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. 26.942.954,35 2.890.487,90 9,3212 0,17% 9,4144 9,2280 -9,62% ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. 21.845.392,19 3.109.813,35 7,0247 -0,30% 7,0949 6,9545 -3,49% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. 27.665.987,76 3.445.398,85 8,0298 0,01% 8,1101 7,9495 -2,24% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. 47.083.495,87 4.923.007,70 9,5640 0,89% 9,6596 9,4684 -1,35% ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. 60.815.585,60 3.504.332,02 17,3544 0,06% 17,5279 17,1809 -7,91% ALPHA TRUST ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-62.89.300) Δ∞Δ√´√À 21, 145 61 ∫∏ºπ™π∞, URL: www.alphatrust.gr ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 29.111.983,23 1.169.840,27 24,8854 ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 31.763.901,64 3.163.673,44 10,0402 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 23.362.565,49 5.103.798,06 4,5775 ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.567.320,15 743.441,75 6,1435 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 5.045.884,17 1.938.795,60 2,6026 ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.300.180,73 1.031.043,66 8,0503 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.377.394,25 601.841,04 7,2733 INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.918.630,89 656.058,53 7,4972 GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.359.621,45 1.924.643,31 4,8630 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND(*) 6.020.525,77 1.558.911,48 3,8620 GENIKI EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 4.104.969,59 736.425,98 5,5742 S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 6.387.651,28 589.805,62 10,8301

0,03% 0,09% -0,43% 0,62% 0,34% -0,10% 0,14% -0,07% 0,14% 0,13% 0,01% 0,39%

25,3831 10,2410 4,6691 6,2664 2,6547 8,1912 7,4006 7,6284 4,9481 3,9296 5,5742 11,0467

24,6365 -8,36% 9,9398 -8,77% 4,5317 0,50% 6,0821 1,18% 2,5766 -4,15% 7,9698 -2,90% 7,2006 -5,00% 7,4222 -3,36% 4,8144 -15,79% 3,8234 -0,93% 5,5185 1,64% 10,7218 -2,95%

AMUNDI ∂§§∞™ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.13.900-2) ª∏Δƒ√¶√§∂ø™ 45, 105 56 ∞£∏¡∞, URL: www.amundi.com ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ 72.645.576,55 6.907.180,45 10,5174 -0,13% 10,8329 10,4122 -15,16% ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ 16.610.603,51 3.371.178,56 4,9272 -0,12% 5,0750 4,8779 -12,16% ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ 31.070.420,33 5.743.736,61 5,4094 0,51% 5,4635 5,3824 -13,54% ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. 32.770.226,25 9.808.521,62 3,3410 0,00% 3,3410 3,3410 1,38% ATTICA WEALTH MANAGEMENT (ÙËÏ.: 210-33.96.860) Ã∏™Δ√À §∞¢∞ 2, 105 61 ∞£∏¡∞, URL: www.bankofattica.gr ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.825.718,93 9.609.370,47 0,8144 -0,22% 0,8266 ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 620.799,76 151.363,53 4,1014 -0,38% 4,1629 ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.041.881,13 126.030,42 8,2669 0,16% 8,3909 ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. 5.639.656,80 1.428.482,57 3,9480 1,41% 3,9717 ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 3.189.570,53 758.177,10 4,2069 0,14% 4,2700 ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 1.697.632,31 473.115,06 3,5882 0,03% 3,5918 ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 22.452.585,99 8.403.746,18 2,6717 0,70% 2,7118 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 19.292.570,19 6.627.322,83 2,9111 0,05% 2,9286

0,8063 -14,09% 4,0604 -15,25% 8,1842 1,18% 3,9164 -8,21% 4,1648 -15,60% 3,5738 1,22% 2,6450 -2,28% 2,8878 -2,94%

∞∂¢∞∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ (ÙËÏ.: 210-33.87.900) ∞ª∂ƒπ∫∏™ 9, 106 72 ∞£∏¡∞ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 468.364.045,05 146.435.751,63 3,1984 ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. 247.501.934,29 107.941.823,29 2,2929

0,41% 0,38%

3,1984 2,2929

3,1984 -12,34% 2,2929 -13,21%

∞Δ∂ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.47.793) ºπ§∂§§∏¡ø¡ & •∂¡√º 7, 105 57 ∞£∏¡∞, URL: www.ate.gr ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. 17.549.587,28 2.576.100,73 6,8125 ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 47.884.516,27 14.282.929,95 3,3526 ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. 1.594.369,91 1.871.977,42 0,8517 ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ 24.518.988,86 9.068.989,77 2,7036 ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 8.097.775,46 1.528.970,25 5,2962 ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.335.711,73 1.947.948,67 2,2258 ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. 11.609.716,55 2.299.033,63 5,0498 ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ EURO 5.879.238,52 826.461,08 7,1138 ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 36.439.871,91 5.832.837,64 6,2474 ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 11.478.831,29 1.638.841,97 7,0042 ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS 4.682.415,76 1.280.716,04 3,6561

0,89% -0,06% -0,16% 0,14% -0,24% 1,44% 0,97% 0,01% 0,29% -0,12% -0,05%

6,8125 3,3526 0,8517 2,7036 5,2962 2,2258 5,0498 7,1138 6,2474 7,0042 3,6561

6,7614 -8,15% 3,3191 -17,06% 0,8432 -3,42% 2,6766 -8,26% 5,2432 -3,55% 2,2035 -1,09% 5,0119 -9,76% 7,1138 2,17% 6,1849 -2,16% 6,9517 -0,15% 3,6195 -5,81%

EFG ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.52.800) ™Δ∞¢π√À 10, 105 64 ∞£∏¡∞, URL: www.eurobank.gr EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 46.523.882,83 5.240.282,63 EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 42.406.571,70 31.205.204,04 EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 6.443.624,72 389.667,19 EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 35.049.012,61 5.555.029,97 EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 68.722.645,98 21.941.189,93 EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À 107.324.445,69 34.034.061,26 EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À 51.748.060,71 5.010.002,03 INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À 12.649.214,79 1.252.014,90 EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 45.557.916,83 5.111.750,21 EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. 4.007.575,75 2.049.076,37 EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) 27.032.808,23 2.294.444,27 INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. 112.952.687,79 10.663.938,37 INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. 45.415.407,47 5.876.709,70 INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 23.921.963,16 2.265.893,11 INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 106.537.549,17 7.023.211,74 INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. 35.536.207,41 10.304.772,65 INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. 10.788.904,80 387.094,59 INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. 13.750.645,00 990.979,60 INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. 44.209.739,38 3.620.454,77 EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 43.851.690,57 15.011.467,48 EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 35.511.502,77 11.093.218,91

8,8781 1,3590 16,5362 6,3094 3,1321 3,1534 10,3290 10,1031 8,9124 1,9558 11,7819 10,5920 7,7280 10,5574 15,1693 3,4485 27,8715 13,8758 12,2111 2,9212 3,2012

0,30% 0,38% 0,44% -0,08% -0,17% -0,10% -0,02% -0,18% -0,21% -0,11% -0,01% 0,84% 0,01% 0,04% -0,06% 0,29% -0,41% 0,39% 0,43% 0,29% 0,32%

9,0557 1,3590 16,5362 6,3094 3,1321 3,2322 10,5356 10,3052 8,9124 1,9558 11,7819 10,6450 7,7357 10,6630 15,3210 3,4830 28,0109 14,0146 12,3332 2,9212 3,2012

8,7005 -4,92% 1,3454 -0,58% 16,3708 -2,61% 6,2463 -16,95% 3,1086 -0,99% 3,0903 -2,89% 10,1224 -2,26% 9,9010 -1,79% 8,7342 -3,41% 1,9362 -17,30% 11,7819 0,33% 10,5126 -15,46% 7,6894 0,72% 10,4518 -15,46% 15,0176 -17,33% 3,4140 -18,83% 27,6625 -3,53% 13,7370 -0,82% 12,0890 -2,52% 2,8920 -4,21% 3,1692 -1,93%

EUROBANK EFG FUND MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A.(ÙËÏ.:0035-22.60.91.51) 5, RUE JEAN MONNET L-2180 LUXEMBOURG EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 8.937.791,12 12.382.689,70 0,7218 0,46% 0,7218 0,7146 EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 2.604.904,02 3.510.321,29 0,7421 0,46% 0,7421 0,7421 EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 14.206.313,26 14.007.484,08 1,0142 0,37% 1,0142 1,0041 EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 16.148.011,95 15.903.173,69 1,0154 0,37% 1,0154 1,0154 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND 16.325.848,67 56.362.001,03 0,2897 -0,10% 0,2897 0,2868 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 1.591.061,53 5.223.074,97 0,3046 -0,10% 0,3046 0,3016 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 4.651.953,48 389.693,20 11,9375 -0,75% 11,9375 11,8181 EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 1.068.369,02 87.391,38 12,2251 -0,74% 12,2251 12,2251 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ 1.229.969,32 70.660,61 17,4067 -0,43% 17,4067 17,2326 EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS $ 23.824.088,60 21.347.293,42 1,1160 -0,04% 1,1160 1,1160 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 36.189.587,29 32.031.845,08 1,1298 0,31% 1,1298 1,1213 EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 787.792,74 697.653,95 1,1292 0,31% 1,1292 1,1292 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 2.952.916,98 369.256,06 7,9969 0,07% 7,9969 7,8370 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 611.270,65 73.493,64 8,3173 0,07% 8,3173 8,3173 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 4.087.886,74 494.275,02 8,2705 0,00% 8,2705 8,1051 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 637.713,93 73.757,96 8,6460 0,00% 8,6460 8,6460 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 1.242.230,57 151.817,46 8,1824 0,07% 8,1824 8,0188 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 502.645,92 58.587,46 8,5794 0,07% 8,5794 8,5794 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR 118.087.692,01 15.439.392,97 7,6485 -0,37% 7,6485 7,4955 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR 635.279,56 78.517,39 8,0909 -0,37% 8,0909 8,0909

-0,33% 0,32% -1,75% -1,07% -16,97% -19,31% -16,72% -16,17% -11,46% 0,09% 0,51% 0,69% -4,66% -4,38% -1,60% -1,31% -3,70% -3,14% -5,93% -5,91%

ENEP°HTIKO

EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN) EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN BANCPOST (LF) SP EQUITY FORMULA BONUS (RON) POLBANK (LF) SPECIAL PURPOSE-EUR/PLN-FX FORMULA EUROBANK EFG (LF) S.P.-10%EQUITY FORMULA ? EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

34.071.783,93 5.512.220,54 6,1811 823.899,14 111.806,83 7,3690 68.847.992,68 9.361.754,30 7,3542 39.924.921,49 5.880.596,51 6,7893 35.571.989,08 4.680.003,34 7,6008 41.494.840,53 4.068.477,56 10,1991 16.209.462,93 1.595.572,60 10,1590 516.219,93 50.372,92 10,2480 25.240.612,62 2.491.942,92 10,1289 20.368.830,11 2.007.236,21 10,1477 29.672.506,83 27.524.643,49 1,0780 4.885.075,80 4.664.729,00 1,0472 424.285,24 397.726,85 1,0668 540.744,67 68.532,49 7,8903 213.135,35 26.239,55 8,1227 1.977.386,73 250.569,51 7,8916 7.651.387,61 996.683,22 7,6769 24.236,61 3.116,97 7,7757 241.523,06 167.990,16 1,4377 504.209,48 365.019,99 1,3813 1.175.323,08 441.442,69 2,6625 480.820,71 308.781,98 1,5572 1.660.583,77 177.509,86 9,3549 653.875,58 69.577,59 9,3978 31.907.753,23 3.247.842,04 9,8243 25.257.538,01 2.530.327,65 9,9819 24.363.802,88 2.478.161,06 9,8314 44.819.368,03 53.687.201,24 0,8348 54.522,43 62.934,59 0,8663 33.937.862,91 39.702.907,61 0,8548 16.239.665,68 18.279.791,89 0,8884 28.478.887,05 33.314.158,03 0,8549 794.873,97 74.095,87 10,7276 1.018.443,10 66.763,15 15,2546 326.705,38 30.456,97 10,7268 41.700.082,32 39.722.117,69 1,0498 1.978.586,40 1.856.726,10 1,0656

-0,41% 0,07% 0,07% -0,15% 0,22% -0,05% 0,66% 0,67% 0,00% 0,00% -0,01% 0,30% 0,31% 0,11% 0,12% 0,11% 1,81% 1,81% 0,48% 0,47% 0,99% 1,33% 0,31% 0,31% 0,69% 0,49% 0,56% 0,28% 0,28% 0,36% 0,37% 0,38% 0,73% 1,07% 0,73% 0,33% 0,33%

6,1811 6,1193 -10,47% 7,3690 7,2953 -7,30% 7,3542 7,2807 -7,28% 6,7893 6,7893 -8,94% 7,6008 7,6008 -7,85% 10,1991 9,9951 0,90% 10,1590 10,0828 -1,50% 10,2480 10,2480 -1,37% 10,1289 10,1289 -5,32% 10,1477 10,1477 -5,81% 1,0780 1,0780 -0,30% 1,0472 1,0367 -10,92% 1,0668 1,0668 -10,53% 7,8903 7,7325 -11,65% 8,1227 8,1227 -10,94% 7,8916 7,7338 -11,65% 7,6769 7,6193 -14,28% 7,7757 7,7757 -13,95% 1,4377 1,4377 16,66% 1,3813 1,3813 15,98% 2,6625 2,6625 1,30% 1,5572 1,5572 -0,34% 9,3549 9,3549 -5,98% 9,3978 9,3978 -5,66% 9,8243 9,8243 -1,76% 9,9819 9,9819 -0,18% 9,8314 9,8314 -1,69% 0,8348 0,8265 -4,31% 0,8663 0,8663 -3,74% 0,8548 0,8377 -9,41% 0,8884 0,8884 -8,90% 0,8634 0,8464 -9,41% 10,7276 10,5667 2,32% 15,2546 15,0258 8,79% 10,8341 10,6195 2,31% 1,0498 1,0393 -2,43% 1,0656 1,0656 -2,17%

∂£¡π∫∏ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-90.07.400) §. ™À°°ƒ√À 103-105, 117 45 ∞£∏¡∞, URL: www.diethniki.gr ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ 89.922.445,82 12.060.376,99 7,4560 0,60% 7,4560 ¢∏§√™ BLUE CHIPS 98.418.431,76 17.899.846,73 5,4983 0,11% 5,4983 ¢∏§√™ TOP-30 15.669.266,41 16.281.640,28 0,9624 0,03% 0,9624 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 3.540.585,75 279.525,00 12,6664 -0,27% 12,6664 ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ 45.723.861,68 4.780.389,90 9,5649 -0,19% 9,5649 ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ 26.141.396,36 5.732.575,26 4,5601 0,18% 4,5601 ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 11.120.393,65 1.257.640,02 8,8423 0,18% 8,8423 ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ 7.899.233,35 989.096,32 7,9863 0,22% 7,9863 ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ 18.126.324,20 5.505.186,65 3,2926 1,09% 3,2926 ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. 292.144.247,90 49.710.198,10 5,8769 -0,07% 5,8769 ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ 26.914.696,10 7.889.624,47 3,4114 1,59% 3,4114 ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.051.414,66 138.197,99 7,6080 0,77% 7,6080 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.641.657,09 388.550,00 6,7988 -0,34% 6,7988 ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 34.330.453,73 6.795.569,78 5,0519 -0,39% 5,0519 ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 24.754.076,30 2.597.243,22 9,5309 0,04% 10,0074 ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 32.502.960,73 2.926.037,24 11,1082 -0,49% 11,6636 ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 98.874.361,53 12.704.890,99 7,7824 0,24% 8,1715 ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 41.841.165,04 4.123.737,46 10,1464 0,01% 10,6537 ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 46.306.754,32 38.616.335,73 1,1991 0,05% 1,1991 ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. 8.407.235,78 3.022.883,87 2,7812 0,47% 2,7812 ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. 35.454.950,76 3.341.201,71 10,6114 0,67% 10,6114 ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. 36.967.132,40 3.141.002,50 11,7692 0,00% 11,7692 ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 11.644.766,69 1.036.320,54 11,2366 -0,09% 11,2366 ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 6.076.873,14 1.051.034,47 5,7818 0,04% 5,7818 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ 7.067.910,18 691.847,59 10,2160 0,10% 10,2160 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ 61.160.661,39 6.711.080,62 9,1134 0,30% 9,1134 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ 27.726.858,46 3.173.683,32 8,7365 0,42% 8,7365 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ 15.278.490,19 1.806.417,15 8,4579 0,61% 8,4579

7,4560 -7,09% 5,4433 -15,51% 0,9528 -17,26% 12,6664 -14,39% 9,4693 -15,06% 4,5145 -5,85% 8,7539 -5,72% 7,9863 -9,31% 3,2597 -3,21% 5,8769 0,07% 3,3773 -3,49% 7,5319 -10,54% 6,7988 -17,36% 5,0519 -4,26% 9,5309 1,10% 11,1082 2,32% 7,7824 -3,43% 10,1464 1,11% 1,1871 -13,94% 2,7534 -5,42% 10,5583 0,47% 11,7692 0,52% 11,2366 0,94% 5,7818 -0,21% 10,1138 -0,36% 9,0223 -1,02% 8,6491 -2,42% 8,3733 -3,34%

∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ ∞.∂. (ÙËÏ.: 210-90.07.400) ∞π√§√À 86, 102 32 ∞£∏¡∞, URL: www.nbg.gr NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) 449.076,32 365,41 1.228,9600 -0,01% NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) 6.340.427,57 5.178,53 1.224,3700 0,00% NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) 2.283.822,23 2.019,69 1.130,7800 0,02% 0,02% NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) 11.755.870,88 10.128,55 1.160,6700 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) 391.718,71 328,68 1.191,7900 0,64% NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) 36.455.293,32 30.072,20 1.212,2600 0,64% 1,21% NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) 543.351,00 548,91 989,8800 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) 40.639.901,85 40.980,16 991,7000 1,21% NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) 96.105,94 153,43 626,3800 0,86% 0,86% NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) 8.584.660,51 13.679,93 627,5400 NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) 41.713,85 43,99 948,1900 0,95% NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) 4.540.684,59 4.779,40 950,0500 0,95% NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) 871.301,98 934,18 932,7000 -0,15% NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) 1.336.615,11 1.351,11 989,2700 -0,15% NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(6) 903.588,15 831,59 1.086,5800 0,80%

1.228,9600 1.224,3700 1.130,7800 1.160,6700 1.191,7900 1.212,2600 989,8800 991,7000 626,3800 627,5400 948,1900 950,0500 932,7000 989,2700 1.086,5800

1.228,9600 1.224,3700 1.130,7800 1.160,6700 1.191,7900 1.212,2600 989,8800 991,7000 626,3800 627,5400 948,1900 950,0500 932,7000 989,2700 1.086,5800

∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-61.24.914) ∫∏ºπ™π∞™ 196, 152 31 Ã∞§∞¡¢ƒπ, URL: www.europisti-aedak.gr ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) 1.457.063,89 197.006,79 7,3960 0,67% 7,5069 ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. 3.773.096,18 1.485.725,04 2,5396 0,39% 2,7428 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) 5.545.191,79 1.419.179,45 3,9073 -0,32% 4,0245 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 4.479.169,47 2.861.089,68 1,5655 1,21% 1,6125 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. 1.770.036,10 698.209,28 2,5351 0,23% 2,6112 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) 4.195.337,06 1.582.214,33 2,6516 0,40% 2,7179 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 1.537.079,23 567.737,89 2,7074 -0,46% 2,7886 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. 12.419.672,03 3.513.812,12 3,5345 -0,01% 3,5875 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) 2.041.952,68 667.383,54 3,0596 0,09% 3,1055 ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. 2.276.350,37 1.918.833,15 1,1863 -0,08% 1,2812 HSBC (∂§§∞™) ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-36.46.484-91) μ∞§∞øƒπΔ√À 15, 106 71 ∞£∏¡∞, URL: www.hsbc.gr HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂Àƒø ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ 5.671.978,74 1.010.426,99 5,6134 HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂Àƒø μƒ∞ÃÀÃ√¡π∞™ ¢π∞ƒ∫∂π∞™ 88.621.406,81 44.411.849,89 1,9954 HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 43.183.334,01 1.531.104,38 28,2040 HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. 15.670.240,25 5.842.950,78 2,6819 HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. 18.062.847,94 3.393.848,07 5,3222 HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. 14.519.536,56 4.777.657,75 3,0390 HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À 3.001.275,00 791.231,61 3,7932 HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 13.666.258,76 1.806.746,34 7,5640 HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ 3.845.078,55 444.135,17 8,6575

-0,47% -0,45% -1,63% -1,60% -2,81% -2,79% -4,84% -4,82% -17,79% -17,77% -0,99% -0,97% -1,39% -1,37% -3,96%

7,3960 -5,39% 2,5396 -15,28% 3,8682 -14,10% 1,5498 -0,76% 2,5097 -11,85% 2,6251 -3,70% 2,6803 -3,56% 3,5345 -0,33% 3,0596 -1,10% 1,1863 -17,70%

0,61% 5,6836 5,6134 -14,18% 0,00% 2,0054 1,9954 1,99% -0,22% 28,9796 28,2040 -11,34% 0,13% 2,7557 2,6819 -7,02% 0,60% 5,4686 5,3222 -8,00% 1,05% 3,1226 3,0390 -0,95% -0,45% 3,8406 3,7932 -3,73% 0,44% 7,7153 7,5640 -7,42% 0,02% 8,8307 8,6575 -3,55%

ING ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 801 100 200 300) §. μ∞™π§∂ø™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À 38, 116 35 ∞£∏¡∞, URL: www.ingim.gr ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 60.736.007,31 10.407.563,97 5,8358 -0,19% ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 9.582.493,53 4.554.882,99 2,1038 0,05% ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. 9.399.964,03 1.736.137,38 5,4143 -0,01%

5,9525 2,1354 5,4143

5,8358 -14,78% 2,1038 -12,38% 5,4143 0,50%

INTERNATIONAL ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.19.000) ∫∏ºπ™π∞™ 7-9 & ¡∂∞¶√§∂ø™ 2, 151 23 ª∞ƒ√À™π, URL: www.intermf.gr INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. 7.712.768,98 687.961,90 11,2110 -0,20% 11,4354 11,0989 -7,83% INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.945.421,74 1.646.876,16 3,6101 -0,01% 3,7906 3,5740 -10,57% INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ.(*) 2.128.338,34 337.087,32 6,3139 0,02% 6,3297 6,2823 0,02% INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.590.528,81 3.392.457,46 2,2375 -0,08% 2,3494 2,2151 -18,19% INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. 1.430.458,36 1.080.696,13 1,3236 -0,16% 1,3898 1,3104 -15,82% INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.238.370,32 341.350,51 3,6279 0,46% 3,7730 3,5916 0,90% ∫À¶ƒ√À ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-77.65.441) º∂π¢π¶¶π¢√À 26 & Ã∞§∫∏¢√¡√™, 115 27 ∞£∏¡∞ ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. 6.270.746,77 1.557.301,37 4,0267 -0,32% ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 2.332.172,33 736.242,62 3,1677 -0,05% ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 296.548,60 99.825,45 2,9707 0,05% ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 6.957.526,47 1.410.346,79 4,9332 -0,02% ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. 2.951.027,10 608.280,78 4,8514 0,01% ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 17.742.826,58 9.917.190,34 1,7891 -0,11% ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 8.296.433,39 3.375.135,63 2,4581 -0,46%

4,0267 3,2311 2,9707 4,9332 4,8514 1,7891 2,4581

4,0066 -9,89% 3,1519 -1,99% 2,9558 0,78% 4,9085 1,60% 4,8271 1,57% 1,7802 -15,71% 2,4458 -12,69%

ENEP°HTIKO

∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO

1.011.662,40 2.438.640,35

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

314.155,12 788.604,08

3,2203 3,0924

0,19% 0,30%

3,2203 3,0924

3,2042 -6,50% 3,0769 -3,15%

MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.73.750) ∫∞ƒ∞°∂øƒ°∏ ™∂ƒμπ∞™ 4, 105 62 ∞£∏¡∞, URL: www.marfinaedak.gr MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.380.256,89 937.111,89 2,5400 0,10% 2,6162 2,4638 -3,75% MARFIN EUROPEAN VALUE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 6.245.969,83 2.533.780,29 2,4651 0,65% 2,5391 2,3911 -5,36% MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 29.842.728,38 4.166.190,88 7,1631 -0,01% 7,2347 7,0198 -23,21% MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.400.322,55 5.875.087,71 1,4298 0,11% 1,4441 1,4012 -14,82% MARFIN EUROCREDIT √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 19.519.004,41 7.529.296,09 2,5924 0,11% 2,6702 2,5146 -0,18% MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 15.649.418,56 4.756.992,38 3,2898 0,10% 3,3885 3,1911 -0,53% MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.455.307,81 494.119,19 2,9453 1,03% 3,0337 2,8569 -3,86% MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 7.564.343,78 5.148.328,31 1,4693 0,47% 1,4840 1,4399 -5,06% MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. 94.576.588,95 23.579.403,93 4,0110 0,02% 4,0311 3,9909 2,41% MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO 8.852.964,70 3.067.014,25 2,8865 0,41% 3,0308 2,7422 -5,66% MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ/∫πø¡ EURO HEDGED FOFs ª∂Δ. 30.068.805,66 10.081.683,90 2,9825 0,46% 3,0720 2,8930 -0,58% MARFIN EMERGING OPPORTUNITIES FOFs ª∂Δ√Ãπ∫√ 3.279.506,28 1.161.050,65 2,8246 0,46% 2,9658 2,6834 -7,55% MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 2.539.424,62 849.024,02 2,9910 0,09% 3,0807 2,9013 -0,30% MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 2.268.784,72 533.187,64 4,2551 0,07% 4,3828 4,1274 0,62% METLIFE ALICO ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.12.300) •∂¡√ºø¡Δ√™ 8, 105 57 ∞£∏¡∞, URL: www.alicomfunds.gr ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 82.089.438,28 5.108.561,76 16,0690 -0,02% ALICO ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 13.379.441,10 1.039.088,27 12,8761 0,13% ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 23.058.801,69 2.076.407,60 11,1051 0,06% ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 21.388.115,70 1.655.722,88 12,9177 0,30% ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 17.865.282,73 1.080.298,64 16,5374 0,29% ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 6.449.252,20 577.347,31 11,1705 -0,06% ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.151.322,17 359.432,59 11,5497 -0,09% ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.068.325,17 188.568,70 10,9685 0,00% BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.725.085,67 316.231,44 5,4551 0,40% ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 29.593.626,95 2.390.199,62 12,3812 -0,17% ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.167.271,69 210.257,18 10,3077 -0,64% ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ 811.255,48 120.698,40 6,7213 0,11% ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 2.955.471,13 541.173,00 5,4612 0,28% ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 19.149.616,93 6.784.004,50 2,8228 -0,01% CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.350.048,55 239.545,51 5,6359 0,00% CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.148.061,03 6.430.776,20 1,2670 0,15% ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ 1.732.343,35 404.022,93 4,2877 -0,07% ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 12.363.581,38 3.493.197,13 3,5393 0,22% ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ 4.964.089,66 327.953,12 15,1366 0,26% ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 1.101.176,78 110.549,96 9,9609 0,08%

16,3904 13,0049 11,6604 13,5636 17,3643 11,7290 12,1272 11,5169 5,5642 12,6288 10,5139 7,0574 5,7343 2,9639 5,7204 1,3113 4,5021 3,7163 15,8934 10,4589

15,9083 -1,18% 12,7473 2,02% 10,9940 -14,27% 12,7885 -4,95% 16,3720 -4,56% 10,9471 0,23% 11,3187 0,75% 10,7491 -2,71% 5,4005 -2,31% 12,2574 -0,69% 10,2046 -1,62% 6,6541 -19,01% 5,4066 -7,95% 2,7946 -19,13% 5,6359 -12,29% 1,2670 -14,27% 4,2448 -9,00% 3,5039 -3,59% 14,9852 -0,80% 9,8613 -1,51%

MILLENNIUM ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-95.48.866) ∞§∂•∞¡¢ƒ√À ¶∞¡Δ√À 33, 176 71 ∫∞§§π£∂∞, URL: www.millenniumbank.gr MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. 5.795.866,13 676.686,14 8,5651 0,08% 8,7364 MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. 3.697.786,45 1.383.395,45 2,6730 -0,40% 2,7265 MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 14.607.162,27 12.852.848,34 1,1365 -0,04% 1,1933 MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 6.052.193,64 3.084.470,74 1,9621 1,51% 2,0602 MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.402.658,23 7.403.200,29 1,2701 0,18% 1,3336 MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 5.568.218,86 2.593.389,53 2,1471 -0,34% 2,2545 MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.247.197,22 1.226.300,18 3,4634 0,51% 3,6366 MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 14.614.077,75 7.855.837,24 1,8603 0,27% 1,9533 MILLENNIUM ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ FUND OF FUNDS ª∂Δ. 2.002.732,91 796.163,18 2,5155 0,56% 2,6413

8,3938 2,26% 2,6195 -16,29% 1,1251 -18,38% 1,9229 -3,20% 1,2447 -18,79% 2,1042 0,30% 3,3941 -7,65% 1,8231 -11,26% 2,4652 -3,35%

PROBANK ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-48.43.591-5) ¶∂πƒ∞πø™ 74, 183 46 ª√™Ã∞Δ√, URL: www.probank.gr PROBANK Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 125.846.062,64 33.641.770,48 3,7408 PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.499.518,13 2.350.420,30 3,1907 PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.175.004,17 2.484.741,85 2,0827 N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 762.585,28 511.765,39 1,4901

3,7221 2,46% 3,1668 -6,75% 2,0619 -13,44% 1,4841 -13,00%

0,02% 0,34% -0,29% 0,21%

3,7408 3,1907 2,0827 1,4976

PROTON ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-69.70.970) ¶∞Δƒπ∞ƒÃ√À πø∞∫∂πª 20, 106 75 ∫√§ø¡∞∫π, URL: www.proton.gr PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.978.585,73 438.960,60 4,5074 0,40% 4,6426 4,4173 -14,68% PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.740.755,34 253.621,84 10,8065 0,79% 10,9686 10,6984 -10,96% PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.929.378,76 537.698,77 5,4480 0,10% 5,6659 5,3935 -19,16% ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 207.409,86 126.614,96 1,6381 0,08% 1,7036 1,6217 -18,47% ¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.88.222) μ∞™. ™√ºπ∞™ 75, 115 21 ∞£∏¡∞, URL: www.piraeusaedak.gr ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 20.053.509,59 3.756.242,29 5,3387 -0,13% 5,4321 5,2319 -16,27% ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. 4.041.236,41 8.473.564,73 0,4769 0,04% 0,4852 0,4674 -14,52% ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 9.165.278,86 4.493.784,59 2,0395 0,58% 2,0599 2,0191 -10,61% ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. 11.130.722,09 2.064.019,56 5,3927 0,14% 5,3927 5,3927 0,24% ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. 18.797.289,61 2.775.735,41 6,7720 0,51% 6,8397 6,7043 -12,06% ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 650.947,97 120.000,00 5,4246 0,10% 5,4788 5,3704 -14,05% ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 827.827,84 150.492,23 5,5008 0,11% 5,5558 5,4458 -14,75% ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 572.737,21 36.701,56 15,6053 -0,51% 15,8784 15,2932 -14,14% ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 3.281.862,38 346.628,68 9,4679 0,24% 9,6099 9,3969 -3,47% ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 5.023.739,03 496.714,00 10,1139 0,09% 10,2403 10,0380 -2,33% ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 1.764.321,47 171.328,01 10,2979 -0,03% 10,4009 10,2207 -0,23% ¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (∞¡Δπ¶ƒ.) (ÙËÏ.: 210-32.88.222) μ∞™. ™√ºπ∞™ 75, 115 21 ∞£∏¡∞, URL: www.piraeusaedak.gr PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) 3.580.659,29 12.702,37 281,8900 0,67% 287,5278 281,8900 -3,82% PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) 4.001.166,72 19.926,47 200,8000 -0,08% 201,8040 200,8000 -0,54% T FUNDS AE¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.27.800) §∂∫∫∞ 23-25, 105 62 ∞£∏¡∞, URL: www.tfunds.gr AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 916.731,45 278.846,89 3,2876 AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. 21.762.707,72 5.727.874,56 3,7994 AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. 13.010.091,83 1.969.958,20 6,6042 AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 4.774.566,72 2.972.537,99 1,6062

-0,09% 0,39% 0,01% -0,21%

3,4520 3,8754 6,6174 1,6865

3,2547 -12,12% 3,7234 -10,43% 6,4721 1,61% 1,5741 -15,18%

Δ.Δ. ∂§Δ∞ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.16.644) ∞ƒπ™Δ∂π¢√À 3, 105 59 ∞£∏¡∞ URL: www.tteltaaedak.gr Δ.Δ. ∂§Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ (EUR) 249.673.182,72 100.671.793,90 2,4801 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.748.956,56 5.444.373,14 1,6070 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 11.481.514,84 6.619.847,58 1,7344 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.086.707,18 1.517.405,80 0,7162 Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.504.938,46 757.700,91 3,3060 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.519.917,79 333.767,23 4,5538 Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.616.547,56 252.189,43 6,4101

0,02% 0,48% 0,10% -0,14% -0,11% -0,03% 0,49%

2,4801 1,6070 1,7387 0,7198 3,3143 4,5766 6,4101

2,4801 3,04% 1,6030 -12,52% 1,7301 -13,80% 0,7126 -15,02% 3,2977 1,91% 4,5310 -14,56% 6,4101 -15,15%

1¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . .1,4222 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8787 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4542 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .9,1008 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .112,09 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . .1,169 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .7,775 ¢√§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . .1,3447 ¢√§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . .1,3246

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4435 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,89188 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,566 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,2373 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113,77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,1865 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,8916 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3649 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3445

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,86113 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3051 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,9188 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109,85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,1456 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,6195 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3178 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2981

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4232 .........................................................1,4212 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,87932 .......................................................0,87809 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4594 ...........................................................7,449 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,1072 .........................................................9,0944 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112,17 .........................................................112,01 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,1698 .........................................................1,1682 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,7804 .........................................................7,7696 ¢√§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3456 .........................................................1,3438 ¢√§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3255 .........................................................1,3237

◗ OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 I√À§I√À 2011

29

Hƒ£∂ π™√¶∞§√™ 1-1 ª∂ Δ∏ ƒ∞¡Δ ™Δ√ ¶∞¡£∂™™∞§π∫√ ∫∞π ¶∂ƒ∞™∂ ™Δ√¡ °’ ¶ƒ√∫ƒπª∞Δπ∫√ °Àƒ√ Δ√À °π√Àƒ√¶∞ §π°∫

°Ú¿ÊÂÈ ÈÛÙÔÚ›· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘

√ ™Î¤ÌÚÈ ·Ó·ÙÚ¤ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ¡Ù·Ó›ÏÔ‚ÈÙ˜ ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ.

ÛÙÔÚÈ΋ ÚfiÎÚÈÛË ¤Ù˘¯Â Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘. Ãı˜ ·Ó·‰Â›¯ıËΠÈÛfi·ÏÔ˜ 1-1 Ì ÙË ƒ·ÓÙ μÂÏÈÁÚ·‰›Ô˘ Î·È ¤Ú·Û ÛÙÔÓ °’ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎfi Á‡ÚÔ ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ, fiÔ˘ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶¤ÌÙË ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ¡Ù›ÊÂÚÓÙ·Ó˙ ÛÙÔ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¢ηÈڛ˜, ·ÏÏ¿ Ï·¯Ù¿ÚËÛ·Ó ÛÙÔ 47’ ‰Â¯fiÌÂÓÔÈ ÁÎÔÏ ·fi ÙÔÓ ∫fiÁÈÙ˜. ΔÂÏÈο Ô ÃÔ˘¿Ó ª·ÚÙ›Ó ÛÙÔ 78’ Ì ¤Ó·ÏÙÈ ‰È·ÌfiÚʈÛ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 1-1, ÙÔ ÔÔ›Ô ¯¿ÚÈÛ ÛÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÎÚÈÛË. ∂ÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÔÈ ÂÚ›Ô˘ 8.000 ʛϷıÏÔÈ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ‰˘Ó·ÌÈÎfi “·ÚÒÓ” ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Î·È ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ŒÍ·ÏÏÔÈ ÔÈ ·ÓËÁ˘ÚÈÛÌÔ› ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙˆÓ √ÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ.

π

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ª›· ·ÏÏ·Á‹ ›¯Â Ë ÂÓ‰Âο‰· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÚÒÙÔ Ì·Ù˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙÔ μÂÏÈÁÚ¿‰È. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ·ÓÙ› ÙÔ˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›· ÷‚Ȥ √˘Ì›ÓÙ˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎÂ Ô ¡fi ∞ÎfiÛÙ·. ŒÙÛÈ Î¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· οıÈÛÂ Ô °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜, ÂÓÒ ÙËÓ ÙÂÙÚ¿‰· Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÔÈ ™¤ÏÂ˙È, ΔÔÌ¿˜, ™·Óηڤ Î·È ƒfiη˜. √È ÕÏ‚·ÚÂ˙ Î·È ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ ‹Ù·Ó Ù· ‰‡Ô ·Ì˘ÓÙÈο ¯·Ê, ÂÓÒ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙ· ¯·Ê ÔÈ ªÚ¤Ûη (‰ÂÍÈ¿), ªfiӯ (·ÚÈÛÙÂÚ¿) Î·È ∞ÎfiÛÙ· ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ·. √ ª·ÚÙ›Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙËÓ ·È¯Ì‹ ÙÔ˘ ‰fiÚ·ÙÔ˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ô ™Ï¿‚ÎÔ ¶¤ÙÚÔ‚ÈÙ˜ ·Ú¤Ù·Í ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ì ÙÚÂȘ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜ (4-1-2-3), Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ΢ÓËÁÒÓÙ·˜ ÙÔ ÁÎÔÏ. √ ¡Ù·Ó›ÏÔ‚ÈÙ˜ ˘ÂÚ·Û›ÛÙËΠÙËÓ ÂÛÙ›· Ù˘ ƒ·ÓÙ, ÂÓÒ ÔÈ ∫fiÛÔÚÈÙ˜ (‰ÂÍÈ¿) Î·È §¤ÎÔ‚ÈÙ˜ (·ÚÈÛÙÂÚ¿) ‹Ù·Ó

ÔÈ ‰‡Ô ·ÎÚ·›ÔÈ ÔÈÛıÔʇϷΘ. √È ª›ÙÚÔ‚ÈÙ˜ Î·È ¶¿ÁÈÔ‚ÈÙ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ·Ì˘ÓÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ, ÂÓÒ Ô ƒ·ÛfiÔ‚ÈÙ˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠˆ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi ¯·Ê. √È ªÈÏÈ‚fiÁ‚ÈÙ˜ Î·È ™Ù·ÓfiÁ‚ÈÙ˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜, ÂÓÒ ÙËÓ ÂÈıÂÙÈ΋ ÙÚÈ¿‰· ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÔÈ ÕÓÙÚÈÙ˜ (‰ÂÍÈ¿), ¶ÚÛÔ (·ÚÈÛÙÂÚ¿) Î·È ∫fiÁÈÙ˜ (ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘).

¢˘Ó·Ùfi ·È¯Ó›‰È ÛÙÔ ·’ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ™ÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ¤ÁÈÓ ¤Ó· ‰˘Ó·Ùfi Î·È ÂӉȷʤÚÔÓ ·È¯Ó›‰È, Ì ÙË ƒ·ÓÙ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·ÚÎÂÙ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÌÔÓÔÌ·¯›Â˜. √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ¤ÂÊÙ·Ó ‰˘Ó·Ù¿ ¿Óˆ ÛÙË Ì¿Ï·, ‹ÏÂÁÍ·Ó ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Î·È ‹Ù·Ó ÈÔ ÎÈÓËÙÈÎÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÔ˘Ó ÙË Ì¿Ï· Î·È ˘‹Ú¯Â ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙË Ó¢ÚÈÎfiÙËÙ· ÛÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ∏ ƒ·ÓÙ Ì‹Î ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Û’ ¤Ó· ÁÚ‹ÁÔÚÔ ÁÎÔÏ Ô˘ ı· ÙËÓ ¤‚·˙ ÁÈ· Ù· ηϿ ÛÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ Ù˘ ÚfiÎÚÈÛ˘. √È ·›ÎÙ˜ Ù˘ ¤·È˙·Ó Ì ¿ıÔ˜, ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¤Ó·Ó ÓˆıÚfi Î·È ¿¯ÚˆÌÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi. øÛÙfiÛÔ, ·ÚfiÙÈ ·ÙÔ‡Û·Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÛÙÔ Á‹‰Ô, Ù· ¯·ÏÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÈÛÔÚÚÔ› ÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È ÛÙÔ 10’ ¤¯·Û ÙËÓ ÚÒÙË Î·Ï‹ ¢ηÈÚ›· ÛÙÔ Ì·Ù˜. √ ªÚ¤Ûη ÂÎÙ¤ÏÂÛ ÎfiÚÓÂÚ, Ô ª·ÚÙ›Ó ¤È·Û ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿, Ì ÙÔÓ ¡Ù·Ó›ÏÔ‚ÈÙ˜ Ó· ÌÏÔοÚÂÈ ÙË Ì¿Ï·. °È· ¤Ó· ‰ÂοÏÂÙÔ 10’-20’ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ·Ó¤Ï·‚·Ó ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛˆÓ, fï˜ Î·È ¿ÏÈ Ô Ú˘ıÌfi˜ ÙÔ˘˜ ¤ÂÛ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ∏ ƒ·ÓÙ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÙ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ Ì ÙÔ˘˜ §¤ÎÔ‚ÈÙ˜ Î·È ÕÓÙÚÈÙ˜, Ì ÙÔÓ ™¤ÏÂ˙È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎfi ÙÔ̤·, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙÔÓ ªÚ¤Ûη. ™ÙÔ 19’ ·Î˘ÚÒıËΠÁÎÔÏ Ù˘ ƒ·ÓÙ ÁÈ· Ê¿Ô˘Ï ÙÔ˘ ™Ù·ÓfiÁ‚ÈÙ˜ ¿Óˆ ÛÙÔÓ °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜, ÂÓÒ ÛÙÔ 22’ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ÕÓÙÚÈÙ˜, Ë Ì¿Ï· ÎfiÓÙÚ·Ú ÛÙÔ

º·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ.

ÛÒÌ· ÙÔ˘ ΔÔÌ¿˜ ÁÈ· Ó· ÌÏÔοÚÂÈ Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ¢‡Ô ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÛÙÔ 24’ Ô §¤ÎÔ‚ÈÙ˜ Ì‹Î ÛÙËÓ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎË” ÂÚÈÔ¯‹, ¤‚Á·Ï ÙËÓ ·Ú¿ÏÏËÏË Û¤ÓÙÚ· ÁÈ· Ó· ÌÏÔοÚÂÈ Ô °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜. √È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÿ‚È °ÎÚ¿ıÈ· Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ï¿ıË ÛÙȘ ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÂȘ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛˆÓ. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ·›ÍÂÈ Ì ·ÓÙÂÈı¤ÛÂȘ Î·È ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 25’-45’ ›¯Â Ù¤ÛÛÂÚȘ ¢ηÈڛ˜ Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ. ™ÙÔ 25’ Ô ª·ÚÙ›Ó ¤Ê˘Á ÛÙËÓ ÎfiÓÙÚ·, ¿Û·Ú ÛÙÔÓ ªfi¯ÓÂ, Ô ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ¤‚Á·Ï ÙË Û¤ÓÙÚ·, fï˜ Ô ÍÂÌ·ÚοÚÈÛÙÔ˜ ªÚ¤Ûη ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ È¿ÛÂÈ ÙÔ ÛÔ˘Ù fiˆ˜ ı· ‹ıÂÏ ÁÈ· Ó· ʇÁÂÈ Ë Ì¿Ï· ¿Ô˘Ù. ™ÙÔ 29’ Ô ªÚ¤Ûη ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ê¿Ô˘Ï Ì ÙÔÓ ¡Ù·Ó›ÏÔ‚ÈÙ˜ Ó· ‰ÈÒ¯ÓÂÈ ‰‡ÛÎÔÏ· Û ÎfiÚÓÂÚ ¤ÊÙÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÙÔ˘ ÁˆÓ›·. ™ÙÔ 32’ ¯¿ıËÎÂ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘Î·ÈÚ›· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·ÙÔÌÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ∞ÎfiÛÙ·, Ë Ì¿Ï· ¤ÊÙ·Û ÛÙÔÓ ªfiÓ¯Â, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ú¤ıËΠÌfiÓÔ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔÓ ¡Ù·Ó›ÏÔ‚ÈÙ˜, ‰›¯ˆ˜ fï˜ Ó· ηٷʤÚÂÈ Ó· ÙÔÓ Ï·Û¿ÚÂÈ (Ë Ì¿Ï· ¯Ù‡ËÛ ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη Ù˘ ƒ·ÓÙ Î·È Î·Ù¤ÏËÍ ÎfiÚÓÂÚ). ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ηϋ ÂÈıÂÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙÔ 37’ Ì ÙÔÓ ªÚ¤Ûη Ó· ÛÔ˘Ù¿ÚÂÈ Î·È ÙÔÓ ¡Ù·Ó›ÏÔ‚ÈÙ˜ Ó· ·ÔÎÚÔ‡ÂÈ. ™ÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ Ô ¶ÚÛÔ ‚Ú¤ıËΠ̤۷ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ÁÈ· Ó· ÛÔ˘Ù¿ÚÂÈ ˘fi ›ÂÛË ¿Ô˘Ù.

ªÂÁ¿Ï˜ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÂÂʇϷÍ ‰˘Ó·Ù¤˜ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Î·È Û’ ·˘Ùfi Û˘ÓÂÙ¤ÏÂÛ ÙÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ ÁÎÔÏ Ô˘ ÛËÌ›ˆÛÂ Ë ƒ·ÓÙ. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤ÊÙ·Û ÌÈ· “·Ó¿Û·” ·fi ÙÔ ÁÎÔÏ ÛÙÔ 47’ Ì ÙÔÓ ªfiӯ ӷ ¯¿ÓÂÈ Ôχ ÛÔ˘‰·›· ¢ηÈÚ›· Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ. ªÂÙ¿ ·fi Û¤ÓÙÚ· ÙÔ˘ ªÚ¤Ûη ‚Ú¤ıËΠÙÂÙ · ÙÂÙ Ì ÙÔÓ ¡Ù·Ó›ÏÔ‚ÈÙ˜ ‰›¯ˆ˜ fï˜ Ó· ηٷʤÚÂÈ Ó· ÙÔÓ ÓÈ΋ÛÂÈ. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ “Ì›ÏËÛ” Ô ÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ηıÒ˜ ÛÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÙÔ ÛÎÔÚ ¿ÓÔÈÍÂ. ΔÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ·Ì˘ÓÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ·‰Ú¿ÓËÛÂ, ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ‰ÈÒÍÂÈ ÙË Ì¿Ï·, ·˘Ù‹ ÛÙÚÒıËÎÂ

ÛÙÔÓ ∫fiÁÈÙ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·fi ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ Ù˘ ¤‰ÈÓ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË. ¶›ÂÛ ÙËÓ ¿ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÌÂ Û˘ÚÙfi ÛÔ˘Ù ¤- Ì˘Ó· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÂÈÏ ÙË Ì¿Ï· ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÁˆÓ›· ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” ÛÙÔ ÌÈÛfi Á‹‰Ô. ∏ ·ÁˆÓ›· ·Ó¤‚ËΠÛÙÔ Î·Ù·ÎfiÙÔ˘ °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜ (0-1). ÃÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ‰Â¯ı› ÁÎÔÏ ÁÈ· Ó· ·- Ú˘ÊÔ, fiÙ·Ó ÛÙÔ 85’ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤Ê˘ÓÈÛÙ› Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜. √È “ÂÚ˘ıÚfi- ÌÂÈÓ Ì ‰¤Î· ·›ÎÙ˜, ÏfiÁˆ ·Ô‚ÔÏ¢ÎÔÈ” ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó¤Ï·‚·Ó ÙËÓ Ï‹˜ ÙÔ˘ ÷ϛʷ ™·Óηڤ Ì ‰Â‡ÙÂÚË ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ Î·È ·ÓÂ- ΛÙÚÈÓË Î¿ÚÙ· ÁÈ· ‰˘Ó·Ùfi Ì·ÚοÚÈÛÌ·. ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘˜ ΢ӋÁËÛ·Ó ∏ ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ¤Ú·Û ‰‡ÙÔ ÁÎÔÏ Ù˘ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ˘. ¶ÂÚÈfiÚÈÛ·Ó ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ηٿÙËÓ ƒ·ÓÙ ÛÙÔ ÌÈÛfi Á‹Â‰Ô Î·È ›ÂÛ·Ó, ÊÂÚ ӷ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÎÚÈÙfiÛÔ ·fi Ù· ¿ÎÚ·, fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔÓ ¿- ÛË ÛÎÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÓÙÂÏ›ÚÈÔ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌÔ‡ ÛÙȘ Âͤ‰Ú˜. ÍÔÓ·. ™ÙÔ 49’ Ô ªÚ¤Ûη ‚Ú‹Î ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ √È Ê›ÏÔÈ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ·ÓËÏÂ˘Ú¿ ÙÔÓ ™¤ÏÂ˙È, Ô √‡ÁÁÚÔ˜ ÛÔ‡Ù·- Á‡ÚÈÛ·Ó Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÛÙÔ Ú Ì ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη Ó· ·Ô- ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÎÚÈÛË, ÎÚÔ‡ÂÈ, ‰›¯ˆ˜ οÔÈÔ˜ ·›ÎÙ˘ ÙÔ˘ √- ÂÓÒ ÙÔ ÁϤÓÙÈ Û˘Ó¯›ÛÙËΠÙfiÛÔ ÛÙÔ Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ó· ÂˆÊÂÏËı› Î·È Ó· ÛÙ›- ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, fiÛÔ Î·È ÛÙ· ÁÚ·ÏÂÈ ÙË Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘·. √ √Ï˘ÌÈ·- Ê›· ÙˆÓ √ÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ. √È Ô·‰Ô› Îfi˜ Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ Ȥ˙ÂÈ Î·È ÛÙÔ 60’ Û ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ η٤‚ËÎ·Ó ·fi ÙÔ Û¤ÓÙÚ· ÙÔ˘ ªfiÓ¯Â, Ô ª·ÚÙ›Ó ¿Û·Ú ÛÙ¿‰ÈÔ ÎÔÚÓ¿ÚÔÓÙ·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙË Ì¿Ï· ÛÙÔÓ ªÚ¤Ûη, ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÛÙËÓ fiÏË, fï˜ ÙÔ Á˘ÚÈÛÙfi ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ™ÏÔ‚¿ÎÔ˘ Ô˘ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ‰ÂÓ ‚ڋΠÙÔ ÛÙfi¯Ô. √ÎÙÒ ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÛÙÔ 68’, Ô ∞ÎfiÛÙ· ¤Ê˘Á ÛÙËÓ ∏ ¡Ù›ÊÂÚÓÙ·Ó˙ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Â›ıÂÛË, ¤‚Á·Ï ÙË Û¤ÓÙÚ·, Ì ÙÔÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. ª·ÚÙ›Ó Ó· È¿ÓÂÈ ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿ Î·È ÙÔÓ ∏ ¡Ù›ÊÂÚÓÙ·Ó˙ ·fi ÙÔ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ ¡Ù·Ó›ÏÔ‚ÈÙ˜ Ó· ÌÏÔοÚÂÈ. ı· Â›Ó·È ÙÂÏÈο Ë ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘∏ ƒ·ÓÙ Û ÌÈ· ·fi ÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÂÈ- ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÛÙÔÓ °’ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎfi ı¤ÛÂȘ Ù˘ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ·- Á‡ÚÔ ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ, ·ÊÔ‡ ÛÙÔÓ ·›ÏËÛ Ì ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ ÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÁÒÓ· Ú‚¿Ó˜ Ì ÙËÓ ÂÛıÔÓÈ΋ §Â‚¿ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔ 71’. √ ™Ù·ÓfiÁÂ- ÓÙÈ· ¤Î·Ó ÙËÓ ¤ÎÏËÍË Î·È Ó›ÎËÛ 1‚ÈÙ˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ê¿Ô˘Ï ·fi Ï¿ÁÈ· ı¤- 0 ̤۷ ÛÙÔ Δ·Ï›Ó. ΔÔ ÁÎÔÏ Ô˘ ¤ÎÚÈÓ ÛË, Ì ÙÔÓ °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜ Ó· ·ÔÎÚÔ‡- ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¤Ù˘¯Â Ô °¿ÏÏÔ˜ ·Ì˘ÂÈ ÛˆÙ‹ÚÈ· Û ÎfiÚÓÂÚ. ÓÙÈÎfi˜ ºÈÏ› §ÂÌÚÂÛÓ¤ ÛÙÔ 32Ô ÏÂ√ ÿ‚È °ÎÚ¿ıÈ· ÛÙÔ 72’ ÊÚÂÛοÚÈÛ Ùfi Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘. ¡· ı˘Ì›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, fiÙÈ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ·ÁÒÓ· ÛÙÔ §Ô˘ÍÂÌÚ›¯ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔÓ ∞ÓÙÚ¤ ‚Ô‡ÚÁÔ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ›¯·Ó ·Ó·‰ÂșΤÌÚÈ. ŒÍÈ ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô ª·Ï- ¯ı› ÈÛfi·Ï˜ ¯ˆÚ›˜ Ù¤ÚÌ·Ù·. Ù¤˙Ô˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜ Ô˘ ΤډÈÛ ÙÔ ¤√§Àª¶π∞∫√™ μ. PANT ™ÎfiÚÂÚ: Ó·ÏÙÈ, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ô √Ï˘78’ ÂÓ. ª·ÚÙ›Ó ÌÈ·Îfi˜ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ Û 1-1. - 47’ ∫fiÁÈÙ˜ √ ™Î¤ÌÚÈ ·Ó·ÙÚ¿ËΠ̤۷ ÛÙË ÌÈÎÚ‹ ÂÚÈÔ¯‹ ·fi ∫fiÎÎÈÓË: ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ¡Ù·Ó›1. ¡Ù·Ó›ÏÔ‚ÈÙ˜ 85’ ™·Óηڤ 1. °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜ ÏÔ‚ÈÙ˜ Ì ÙÔÓ ™Ô˘Ë‰fi ‰È·È(2Ë Î›ÙÚÈÓË) 3. ∫fiÛÔÚÈÙ˜ 25. ™¤ÏÂ˙È ÙËÙ‹, ¡Ù·ÓÈ¤Ï ™Ù¿Ï¯·Ì·Ú, (6. ƒ·ÓÙ˙¤ÏÔ‚ÈÙ˜ 61’) 21. ƒfiη˜ Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ ÛË∫›ÙÚÈÓ˜: 30 §¤ÎÔ‚ÈÙ˜ 4. ΔÔÌ¿˜ 29’ ™·Óηڤ, ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¤Ó·ÏÙÈ. ΔËÓ “Â19. ™·Óηڤ 70’ ™¤ÏÂ˙È, 91’ 15. ¶¿ÁÈÔ‚ÈÙ˜ Û¯¿ÙË ÙˆÓ ÔÈÓÒÓ” ·Ó¤Ï·13. ÕÏ‚·ÚÂ˙ °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜ - 25. ª›ÙÚÔ‚ÈÙ˜ ‚ ӷ ÂÎÙÂϤÛÂÈ Ô ÃÔ˘¿Ó 30. ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ 61’ ªÈÏÈ‚fiÁ‚ÈÙ˜ 21. ƒ·ÛfiÔ‚ÈÙ˜ ª·ÚÙ›Ó, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ÙË 19. ªÈÏÔ‚fiÁ‚ÈÙ˜ 10. ªÚ¤Ûη Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘·, ÁÚ¿ÊÔ28. ™Ù·ÓfiÁ‚ÈÙ˜ ¢È·ÈÙËÙ‹˜: (27. ™Î¤ÌÚÈ 72’) ÓÙ·˜ ÙÔ 1-1 ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘™Ù¿Ï¯·ÌÂÚ (14. μ¿ÚÁη 81’) 11. ∞ÎfiÛÙ· ÌÈ·Îfi. (™Ô˘Ë‰›·) 22. ÕÓÙÚÈÙ˜ (3. ¡ÙÔÏÂ˙¿È 85’) ™ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰ÂοÏÂÙÔ Ë 26. ªfiӯ ƒ·ÓÙ ÌËÓ ¤¯ÔÓÙ·˜ Ó· ¯¿ÛÂÈ μÔËıÔ›: ºÏÈÓÎ, (9. ™ÙÔÁ›ÏÁÈÔ‚ÈÙ˜ 77’) 11. ¶ÚÛÔ (7. ¡Ù·ÚÌÈfiÓ 90’) Ù›ÔÙ· ‚Á‹Î ÛÙËÓ Â›ıÂÛË ªÏfiÁ΂ÈÎ 27. ∫fiÁÈÙ˜ 41. ª·ÚÙ›Ó (™Ô˘Ë‰›·) Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔ ÁÎÔÏ Ô˘ ı·

1

1


30 °π√Àƒ√¶∞ §π°∫

∏ μ·ÏÂÚ¤ÓÁη ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞√∫

∏ μ·ÏÂÚ¤ÓÁη ı· Â›Ó·È ÙÂÏÈο Ë ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞√∫ ÛÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎfi Á‡ÚÔ ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ. ∏ ÓÔÚ‚ËÁÈ΋ ÔÌ¿‰· Ó›ÎËÛÂ Î·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙËÓ ª›Î·, Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÎÔÚ fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È (1-0) ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÂÏÈο ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ Ê·‚ÔÚ›. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÕÓÙÂÚÛÂÓ ÛÎfiÚ·Ú ÛÙÔ 49Ô ÏÂÙfi Ì ÙÔÓ ¡ÙÔ˜ ™¿ÓÙÔ˜ Î·È ÎÏ›‰ˆÛ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË. √ ¶∞√∫ ı· ˘ԉ¯ı› ÙËÓ μ·ÏÂÚ¤ÓÁη ÛÙȘ 28 πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì·, ÂÓÒ Ô Â·Ó·ÏËÙÈÎfi˜ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 4 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙË ¡ÔÚ‚ËÁ›·. ∏ Û‡ÓıÂÛË Ù˘ μ·ÏÂÚ¤ÓÁη: ÛÚÛÊÂÏÓÙ, ¡fiÚÓÙ‚ÈÎ, ªÔ‡ÚÈ, ™ÙÔÚ, ™ÙÚ¿ÓÙÌÂÚÁÎ, ¡ÙÔ˜ ™¿ÓÙÔ˜ (62’ §¿È¯), ∑¿ÁÈÙ˜ (59’ ∫ÔÓ¤), º¤Ï·, ™ÈÓÁÎ, √ÁÎÔ‡ÓÙÂ, ¡›ÏÛÂÓ (81’ ÿÈÓÙ·Ú). ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÙÔ˘ μ·Û›ÏË ºÏˆÚ›‰Ë Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ÙÂÏ›ˆÛÂ, ·ÊÔ‡ ·Ê¤ıËΠÂχıÂÚÔ˜ Ì ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ¯ÚËÌ·ÙÈ΋˜ ÂÁÁ‡ËÛ˘ 18.000. ∞ÚÁfiÙÂÚ· ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ∞ÏÏÔ‰·ÒÓ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ηıÒ˜ ÂÎϤ¯ıËÎ·Ó Ù· Ù·ÍȉȈÙÈο ÙÔ˘ ¤ÁÁÚ·Ê·. √ ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È ˆ˜ ÙÔ ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Ï‹ÍÂÈ ÙÔ 2004 Î·È ÙÔ ΔÌ‹Ì· ∞ÏÏÔ‰·ÒÓ Û Â·Ê‹ Ì ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÂÓËÌÂÚÒıËΠˆ˜ Â›Ó·È Î¿ÙÔ¯Ô˜ Ó¤Ô˘ ‰È·‚·ÙËÚ›Ô˘. ŒÙÛÈ ÏÔÈfiÓ ·Ê¤ıËΠÂχıÂÚÔ˜ Î·È ϤÔÓ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È Ô ™·¯·Ù˙›‰Ë˜ Ì ÙËÓ ÂÁÁ˘ËÙÈ΋ Ô˘ ˙ËÙ¿ÂÈ 5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÛÙ· ‚È‚Ï›· Ù˘ ¶∞∂ ¶∞√∫.

∞Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ Ô §·˙¿Ú ΔË Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ ¶∞√∫ ı· ÊÔÚ¿ ·fi ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÂ˙fiÓ Ô ∫ÔÛÙ›Ó §·˙¿Ú, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘¤ÁÚ·„Â Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÙÚÈÂÙÔ‡˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Ì ÙÔÓ “¢ÈΤʷÏÔ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” Î·È Û‹ÌÂÚ· ı· Á›ÓÂÈ Ë ·ÚÔ˘Û›·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ΔÔ‡Ì·˜. √ 30¯ÚÔÓÔ˜ ¤Ú·Û Ì ÂÈÙ˘¯›· ·fi È·ÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È Â›Ó·È Ô “ÂÎÏÂÎÙfi˜” ÙÔ˘ §¿˙ÏÔ ªfiÏÔÓÈ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ μ›ÎÙÔÚ μÈÙfiÏÔ, ÂÓÒ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰Ëψı› Î·È ÛÙË Ï›ÛÙ· Ù˘ √À∂º∞.

μ’ ∂£¡π∫∏

™‹ÌÂÚ· ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ù· Ï¤È ÔÊ

ªÂ ÙȘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ÚÂÌȤڷ˜, ·Ú¯›˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· Ù· Ï¤È ÔÊ ·Ófi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ μ` ∂ıÓÈ΋ ÛÙËÓ ™Ô‡ÂÚ §›Áη, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔ·„ÂÈ Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· Î·È ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi ÛÙ· “Û·ÏfiÓÈ·” ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. √ √º∏ ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ÛÙËÓ §È‚·‰ÂÈ¿ ·fi ÙÔÓ ÙÔÈÎfi §Â‚·‰ÂÈ·Îfi ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ Ë̤ڷ˜, Ì ÙÔ˘˜ ∫Ú‹Ù˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ “ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·” Ó· ·›ÍÔ˘Ó ÁÈ· ‰‡Ô ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Ù˘ ÂȉÈ΋˜ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜, ÔÈ μÔȈÙÔ› ı¤ÏÔ˘Ó ÌfiÓÔ Ó›ÎË ÁÈ· Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ ·Ófi‰Ô˘. ™ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ·ÁÒÓ· Ù˘ Ë̤ڷ˜, Ô ¢È·ÁfiÚ·˜ ı· ˘ԉ¯ı› ÙËÓ ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜, Û ̛· ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ¯ˆÚ›˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Ê·‚ÔÚ›. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: °Ë. ¡¤·˜ ™Ì‡ÚÓ˘, 20.30, §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜-√º∏ (CONN-X) °Ë. º˘Ï‹˜, 20.30, ¢È·ÁfiÚ·˜-¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜ (CONN-X)

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· √º∏ 4 §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ 2 ¢fiÍ· ¢Ú. 1 ¢È·ÁfiÚ·˜ 0

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 I√À§π√À 2011

Δ√¡π™∂ √ ¶ƒ√¶√¡∏Δ∏™ Δ√À √§Àª¶π∞∫√À Ã∞μπ °∫ƒ∞£π∞ ™Δ∏ ™À¡∂¡Δ∂À•∏ ΔÀ¶√À

“•˘Ó‹Û·Ì ÌÂÙ¿ ÙÔ ÁÎÔÏ Ù˘ ƒ·ÓÙ” ηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÛÙÔÓ °’ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎfi Á‡ÚÔ ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ, ·ÏÏ¿ fi¯È ÙfiÛÔ ·fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÿ‚È °ÎÚ¿ıÈ·. ™Â ÂÏ¿ÁË Â˘Ù˘¯›·˜ ¤ÏÂ·Ó ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜.

π

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ √ ÿ‚È °ÎÚ¿ıÈ· ‰‹ÏˆÛ ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘: “°ÓˆÚ›˙·Ì fiÏÔÈ fiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏË ÔÌ¿‰· Â›Ó·È Ë ƒ·ÓÙ. √È ·ÓÙ›·ÏÔ› Ì·˜ ¤Î·Ó·Ó ‰‡Ô ηϿ ·È¯Ó›‰È· Î·È Â›¯·Ó ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË, ·ÏÏ¿ ÂÌ›˜ ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ì ÌfiÓÔ ÙË ‰È΋ Ì·˜ ÔÌ¿‰· Î·È ÙÔ˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ οÓÔ˘Ì ÛÙÔ Á‹‰Ô. £ÂˆÚÒ ˆ˜ ‹Ú·Ì ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ·fi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Î·È ·˘Ùfi Ì·˜ ‚Ô‹ıËÛ Ôχ ‰ÈfiÙÈ Û‹ÌÂÚ· (Û.Û. ¯ı˜) ·ÓÙÈÌÂÙˆ›Û·Ì ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∏ ƒ·ÓÙ ‹Ù·Ó ÎÈÓËÙÈ΋, ¤·ÈÍ ÂÈıÂÙÈο Î·È Ì·˜ ·Ó¿ÁηÛ ӷ ÌËÓ ¤¯Ô˘Ì ηÙÔ¯‹ Ù˘ Ì¿Ï·˜ ÁÈ· ·ÚÎÂÙ‹ ÒÚ· ÛÙÔ Ì·Ù˜. ∂˘Ù˘¯Ò˜ ηٷʤڷÌ ÙÂÏÈο Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Á‡ÚÔ” . ™Â ÂÚÒÙËÛË Ù˘ “£” ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ Ë ÔÌ¿‰· ‹Ù·Ó Ó¢ÚÈ΋ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÛÙÔ ·’ ̤ÚÔ˜, Ô Î. °ÎÚ¿ıÈ· ·¿ÓÙËÛÂ: “™‹ÌÂÚ· (Û.Û. ¯ı˜) Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ·ÁÒÓ· ›¯Â οÓÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ¤·ÈÍ ϛÁÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ “͢Ó‹Û·Ì” ÌÂÙ¿ ÙÔ ÁÎÔÏ Ù˘ ƒ·ÓÙ. ΔÔ fiÙÈ ‚ÚÂı‹Î·Ì ›Ûˆ ÛÙÔ ÛÎÔÚ Ì·˜ ›Û̈ÛÂ Î·È Ì·˜ ¤Î·Ó ӷ ·›ÍÔ˘Ì ηχÙÂÚ·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‹Ì·ÛÙ·Ó ·ÓÒÙÂÚÔÈ Î·È ‰›Î·È· ÊÙ¿Û·Ì ÛÙËÓ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË. ∏ ƒ·ÓÙ ¤‰ÂÈÍ Êfi‚Ô Ó· ΢ÓËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ 0-2. ∞˘Ùfi ÙÔ ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ˘Ù‹Î·Ì Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ Î·È ·ÊÔ‡ ‚Á‹Î·Ì ÛÙËÓ Â›ıÂÛË Î·Ù·Ê¤Ú·Ì ӷ οÓÔ˘Ì ÙÔ 1-1” . ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ó ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î¿ÙÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ‰ËÏ·‰‹ ÙË ¡Ù›ÊÂÚÓÙ·Ó˙ ·fi ÙÔ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ, Ô πÛ·Ófi˜ › ¯·ÚÈÙÔÏÔÁÒÓÙ·˜: “∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ Í¤Úˆ Î·Ó ÙÈ ı· Ê¿ˆ ÙÔ ‚Ú¿‰˘” , ·ÏÏ¿ ÛÙË Û˘-

√È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ·ÓËÁ˘Ú›˙Ô˘Ó ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Ó¤¯ÂÈ· ÙfiÓÈÛÂ: “ª¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÙÔ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÁÈ· Ì·˜. ΔÒÚ· ı· Ú¤ÂÈ ¿ÌÂÛ· Ó· Û˘ÏϤÍÔ˘Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ›·Ïfi Ì·˜ Î·È Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙԇ̠ηٿÏÏËÏ· ÁÈ· Ù· ·È¯Ó›‰È· Ì·˙› Ù˘. ª·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÔÏÏ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿” .

™Â ÂÏ¿ÁË Â˘Ù˘¯›·˜ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ¢ËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ¤Î·Ó·Ó Î·È ÙÚÂȘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. √ ·Ú¯ËÁfi˜ §Â¿ÓÙÚÔ ÕÏ‚·ÚÂ˙, Ô ¶·‡ÏÔ˜ ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ô μÈı¤ÓÙ ªfiÓ¯Â. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ›·Ó: ÕÏ‚·ÚÂ˙: “∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÁÈ· ÙË ıÂÚÌ‹ ÙÔ˘ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ì›· ÈÛÙÔÚÈ΋ ÚfiÎÚÈÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜ Î·È fiÏÔÈ Â›Ì·ÛÙ ·ÓÂ˘Ù˘¯Â›˜. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ÎÔÈÙ¿Ì ÌÚÔÛÙ¿. £· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ‰Ô˘Ï‡ԢÌ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Î·È ı· οÓÔ˘Ì ٷ ¿ÓÙ· ÒÛÙÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘” . ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜: “™‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ·›Í·Ì ÙfiÛÔ Î·Ï¿, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ Î·Ù·Ê¤Ú·ÌÂ Î·È ‹Ú·Ì ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË. ◊Ù·Ó ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ ·È¯Ó›‰È ·¤Ó·ÓÙÈ Û ̛· ÔÌ¿‰· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ì›· ·ÍÈfiÏÔÁË Û¯ÔÏ‹ Ô‰ÔÛÊ·›-

ÚÔ˘. ΔËÓ ÚfiÎÚÈÛË Ì¿˜ ÙËÓ Â›¯Â ‰ÒÛÂÈ Ë Ó›ÎË Ì·˜ ÛÙÔ μÂÏÈÁÚ¿‰È. ¶¿ÓÙˆ˜, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÔÚԇ̠ӷ ·›ÍÔ˘Ì ηχÙÂÚÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ fiÏÔ˜ Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ÎÔÚÌfi˜ Ù˘ ÂÚÛÈÓ‹˜ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ¤ÙÛÈ ı· Â›Ó·È ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ Ó· ‚Úԇ̠ÙÔÓ Ú˘ıÌfi Ì·˜” . ªfiÓ¯Â: “∂›Ì·ÛÙ Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ Ô˘ ÚÔÎÚÈı‹Î·ÌÂ Î·È ‰ÒÛ·ÌÂ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ¯·Ú¿ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ¶Ï¤ÔÓ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ÂÈÎÂÓÙÚˆıԇ̠ÛÙ· ‰‡Ô Ì·Ù˜ Ì ÙË ¡Ù›ÊÂÚÓÙ·Ó˙. £· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ì ÛÎÏËÚ¿ Î·È Â˘ÂÏÈÛÙÒ fiÙÈ ı· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÔ˘Ì ͷӿ. £¤ÏÔ˘Ì ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È „ËÏfiÙÂÚ·” .

¶·Ú¿ÔÓ· Ù˘ ƒ·ÓÙ ÁÈ· ÙË ‰È·ÈÙËÛ›· ¶·Ú¿ÔÓ· ÁÈ· ÙË ‰È·ÈÙËÛ›· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ÂͤÊÚ·Û ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ô ™Ï¿‚ÎÔ ¶¤ÙÚÔ‚ÈÙ˜. ∞Ú¯Èο, Ô ™¤Ú‚Ô˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ƒ·ÓÙ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ·È¯Ó›‰È, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ¿ıÔ˜: “∂›Ì·ÛÙ ÌÈÎÚ‹ ÔÌ¿‰·, ·ÏÏ¿ ·ԉ›ͷÌ fiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ‰›„· ›¯·ÌÂ. ª‹Î·Ì ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ì ÏÈÁfiÙÂÚÔ Û‚·ÛÌfi ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. ™ÙÔ Ù·ÎÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ‹Á·Ì ηٷÏË-

ÎÙÈο Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ˆ Ù›ÔÙ· ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó ·›ÎÙË. μÁ¿Ï·ÌÂ Î·È ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ì·˜ ̤۷ ÛÙÔ Á‹‰Ԕ . ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ô ™¤Ú‚Ô˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÂͤÊÚ·Û ·Ú¿ÔÓ· ÁÈ· ÙË ‰È·ÈÙËÛ›·: “ΔÔ ÁÎÔÏ Ù˘ ƒ·ÓÙ ·Î˘ÚÒıËΠÌÂÙ¿ ·fi ηı·Úfi ÛÔ˘Ù. ◊Ù·Ó Î·ı·Úfi ÁÎÔÏ. ™ÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷο˜ Ì·˜ ¤È·Û ÚÒÙÔ˜ ÙËÓ Ì¿Ï· Î·È Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο Îڛ̷ ·fi ·˘Ù¿ Ù· ‰‡Ô ÁÂÁÔÓfiÙ· Ó· ·Ô¯·ÈÚÂÙ¿Ì ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ οÓÔ˘Ì ٛÔÙ· Ì ÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹” . ∂ÓÒ Û ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ·Ó Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ı· ¤ÚÂ ӷ ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË, ›Â: “™ÙÔ μÂÏÈÁÚ¿‰È ‰Â¯ı‹Î·Ì ÁÎÔÏ, ·ÏÏ¿ Û‹ÌÂÚ· ·ԉ›ͷÌ fiÙÈ ‹Ì·ÛÙ·Ó Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ Î·È ¤ÚÂ ÂÌ›˜ Ó· ¿Ì ÛÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Á‡ÚÔ” .

¢‹ÏˆÛË ∑. ª·ÎÚ‹ ∏ ÚÒËÓ μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·Ó·ÏËÚÒÙÚÈ· ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ¤Î·Ó ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‰‹ÏˆÛË ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ıÂÛÈÓÔ‡ ·ÁÒÓ· ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi: “πÛÙÔÚÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ˙ÂÈ Ë fiÏË

Ì·˜ ÌÂÙ¿ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÚfiÎÚÈÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÛÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ Europa League. ŸÛÔÈ ‚ÚÂı‹Î·Ì ۋÌÂÚ· (Û.Û. ¯ı˜) ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ƒ·ÓÙ, ›¯·Ì ÙË ¯·Ú¿ Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÔ˘Ì ̷˙› Ì ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Î·È Ù· ̤ÏË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ì›· ÚfiÎÚÈÛË - ÔÚfiÛËÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜. √È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ì·˜ ¤Î·Ó·Ó ÁÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÂÚ‹Ê·ÓÔ˘˜ Î·È ·¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Â›Ó·È ¿ÍÈÔÈ ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ ÙÒÚ· Î·È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ªÚ¿‚Ô ÛÙ· ·È‰È¿ ·˘Ù¿, ÌÚ¿‚Ô Î·È ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ËÁÂÛ›·. ™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·, fï˜, ·Í›˙ÂÈ Ó· Ô‡ÌÂ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ô˘ Ì ÙËÓ ÎfiÛÌÈ· Î·È ˙ˆËÚ‹ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ‰›Î·È· ÙÔÓ ‰ˆ‰¤Î·ÙÔ ·›ÎÙË Ù˘ ÔÌ¿‰·, ‚ÚÔÓÙÔʈӿ˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∏ ∂˘ÚÒË ϤÔÓ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜ Î·È Ë Ê›Ï·ıÏË ∂ÏÏ¿‰· ηٷϷ‚·›ÓÂÈ fiÙÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙȘ ‰›ÓÂÈ ÌfiÓÔ Ì¤Û· ÛÙ· Á‹‰·. ∫·Ï‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÔÚ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜” .

ΔÔ °’ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi * √π Ô·‰Ô› ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ͯ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ·È¯Ó›‰È ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô. ¶¤Ú· ·fi Ù· Û˘Óı‹Ì·Ù· Ô˘ ÊÒÓ·Í·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ˘¤Ú ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ·Ó‹ÚÙËÛ·Ó Î·È ·Ófi ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÎÂÚΛ‰· ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘ Ù· ÔÔ›· ¤ÁÚ·Ê·Ó: “∞¯ÈÏϤ· „˘¯¿Ú· ÁÈ· ¿ÓÙ· √Ï˘Ìȷοڷ” , “§Â˘ÙÂÚÈ¿ ÛÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ·” , “μ¿Ï·ÙÂ Ê˘Ï·Î‹ ÙÔÓ Úfi‰Úfi Ì·˜, fi¯È Î·È Ù· fiÓÂÈÚ¿ Ì·˜” . * ∞¶√ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ηӤӷ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ηӿÏÈ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚıËΠ“˙ÂÛÙ¿” Ó· ÌÂÙ·‰ÒÛÂÈ ÙÔ

¯ıÂÛÈÓfi ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ì ÙË ƒ·ÓÙ, fiˆ˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi, ‰ÂÓ ı· ˘‹Ú¯Â ÂÈÎfiÓ· ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ (ÈÛÙÔÚÈÎfi) ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Â˘Úˆ·˚Îfi Ì·Ù˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ . ŒÙÛÈ, Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ Ì·ÁÓËÙÔÛÎÔ‹ÛÂÈ Ë ›‰È· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ÌÂÙ¤‰ˆÛ “˙ˆÓÙ·Ó¿” ̤ۈ web TV ·fi ÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ‚›ÓÙÂÔ ÙÔ˘ ¯ıÂÛÈÓÔ‡ ·ÁÒÓ·... * ¶∂ƒπ¶√À 150 ʛϷıÏÔÈ ·fi ÙË ™ÂÚ‚›· ‚Ú¤ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Î·È Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙË ƒ·ÓÙ. ∏ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿

ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ¿„ÔÁË Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, fiˆ˜ ‚¤‚·È· Î·È ÙˆÓ μÔÏȈÙÒÓ ÊÈÏ¿ıψÓ. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ¯ı˜ ÛÙÔ ™Ù¿‰ÈÔ. * ∞¶√£∂ø£∏∫∂ ·fi ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ô Ã·‚Ȥ √˘Ì›ÓÙ˜ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ‹Á·ÈÓ ӷ ηı›ÛÂÈ ÛÙËÓ ÎÂÚΛ‰·. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ̤ÛÔ˜, ÏfiÁˆ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ›‰Â ÙÔ Ì·Ù˜ ·fi Ù· VIP ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘ Î·È ¤˙ËÛ Ì ÙÔÓ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÙÚfiÔ ÙËÓ Î¿ı ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡. * √ ÃÔ˘¿Ó ª·ÚÙ›Ó ‹Ù·Ó Ô ·›-

ÎÙ˘ Ì ٷ ‰‡Ô ÁÎÔÏ Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ Û μÂÏÈÁÚ¿‰È Î·È μfiÏÔ ¯¿ÚÈÛ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Î·È Ê˘ÛÈο ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ı· Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ηıÒ˜ ‹Ù·Ó Ô ÛÎfiÚÂÚ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÁÎÔÏ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ʤÙÔ˜ ÍÂΛÓËÛ Ôχ ‰˘Ó·ÌÈο ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È Â‡¯ÔÓÙ·È ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” Ó· ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÏÔÁË Û˘Ó¤¯ÂÈ·... * √§√π ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ۯ‰›·˙·Ó ÙÔ Ù·Í›‰È ÛÙËÓ ∂ÛıÔÓ›·, ·ÏÏ¿ Ë ¡Ù›ÊÂÚÓÙ·Ó˙ ¤Î·Ó ÙËÓ ¤ÎÏËÍË ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·˜ ÙË §Â‚¿ÓÙÈ·. ŒÙÛÈ Ù· Ï¿Ó· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Î·È Ë “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎË” ¶∞∂ ı·

·Ú¯›ÛÂÈ ÙȘ ÂÙÔÈ̷ۛ˜ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÚÔÔÚÈÛÌfi Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ. ΔÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÁϛوÛ ÌÂÁ¿ÏË Ù·Ï·ÈˆÚ›· ·Ó ¤Î·Ó ÙÔ Ì·ÎÚÈÓfi Ù·Í›‰È ÛÙÔ Δ·Ï›Ó. * ¢À™ΔÀÃø™ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ıÂÛÈÓÔ‡ ·ÁÒÓ· ‰ÂÓ ¤ÏÂÈ„·Ó Ù· ¤ÎÙÚÔ·. ∫·Ù¿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ·fi ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ˘‹ÚÍ·Ó ÌÈÎÚÔÂÂÈÛfi‰È· ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔÙ·Ê›Ԣ ÛÙË ¡. πˆÓ›· ÌÂٷ͇ Ô·‰ÒÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¡›Î˘, Ù· ÔÔ›· Â˘Ù˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ‹Ú·Ó ¤ÎÙ·ÛË... ∂.Ã.


M·ÁÓËÛ›· 31

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 π√À§π√À 2011

¶ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ∫Ò‰Èη ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘

500 ¿ÚıÚ· Û ̛· ÂÎ ‚¿ıÚˆÓ ·ÏÏ·Á‹ ÎÈ fi¯È 1054 ÌÂÙ¿ ·fi 52 ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ

ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ 43 ÂÙÒÓ, ·fi ÙÔ 1968, Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ô ∫Ò‰Èη˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ 52 ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ, Ô˘ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈο. ΔÒÚ· ¤ÁÈÓ ·ÎfiÌË Ì›· Î·È Ô ∫Ò‰Èη˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 1.054 ¿ÚıÚ·, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È Ú·ÎÙÈÎfi˜ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi˜ Ì 500. Δ· ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Û¯ÔÏÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ∞Ó·ÛÙ. μÔÏÈÒÙË ÛÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË (7 πÔ˘Ï›Ô˘) „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ Ì ٛÙÏÔ “∂ÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÛÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘” Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÎ ‚¿ıÚˆÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¢ÈÎÔÓÔÌ›·˜. ΔÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ „ËÊ›ÛÙËÎÂ, ÌÂÙ¿ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ‰È·‚ԇϢÛË, Â› Ù˘ ·Ú¯‹˜ ÙÔ˘, Â› ˘Ô˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Î. ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë, Î·È ¤Ó·˜ ·ÎfiÌË Ó¤Ô˜ ¡fiÌÔ˜ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ Â› ˘Ô˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Î. ªÈÏÙ. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘. √È ·ÏÏ·Á¤˜, Ô˘ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜, ·fi ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ, ÛÙËÓ Ô˘Û›· ηıÈÂÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ ıÂÛÌfi ÙÔ˘ ªÔÓÔÌÂÏÔ‡˜ ∂ʤÙË Î·È ÌÂÙ·‚¿ÏÔ˘Ó ÙËÓ ‡ÏË ÙˆÓ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛˆÓ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À

“ΔÔ Ó¤Ô ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¢ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÚÔÛÙÂı› Û ̛· ÛÂÈÚ¿ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛˆÓ, 52 ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi, ·fi ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¢ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·fi ÙÔ 1968. ΔÔ Ï˘ËÚfi Â›Ó·È fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ÙÚÔÔÔ›ËÛË ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›·” ÙÔÓ›˙ÂÈ Û ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô Î. μÔÏÈÒÙ˘. ∫·È ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ÔÈ “·ÚȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ Â›Ó·È Ë ·ÔÛ˘ÌÊfiÚËÛË Î·È Ù·¯‡ÙÂÚË ÂΉ›Î·ÛË ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛˆÓ. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Ù· fiÚÈ· Ù˘ ηı’ ‡ÏËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛԢ ·fi 12.000 ¢ÚÒ Û 20.000 ¢ÚÒ Î·È Î·ıÈÂÚÒÓÂÙ·È Ë ÂΉ›Î·ÛË ÂʤÛÂˆÓ Î·Ù¿ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛԢ ·fi ÙÔ ªÔÓÔÌÂϤ˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛÔ, ‰ËÏ·‰‹, ·fi ¤Ó· ÌfiÓÔ ÚˆÙÔ‰›ÎË” . ∫·ıÈÂÚÒÓÂÈ ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ıÂÛÌfi ÙÔ˘ ªÔÓÔÌÂÏÔ‡˜ ∂ʤÙË, οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ıˆÚÂ›Ù·È ·fiÏ˘Ù· ‰›Î·ÈÔ, ηıÒ˜ -fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ ‰È¿Û΄˘ ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘, ÂȉÈο ÛÙËÓ ÂΉ›Î·ÛË ÂʤÛˆÓ. √ Î. μÔÏÈÒÙ˘ ıˆÚ› ˆ˜ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ·˘Ù¤˜ ı· “ÛÎÔÓÙ¿„Ô˘Ó” Î·È ÛÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÎÙÈÚ›ˆÓ. “ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓË ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ ÛÙȘ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ˘Ô‰Ô̤˜ ÙˆÓ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛˆÓ fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ªÔÓÔÌÂÏÒÓ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛˆÓ Â›Ó·È Ì·ıËÌ·ÙÈο ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ Ë ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ı· ·˘Í‹ÛÂÈ ‰Ú·Ì·ÙÈο ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ‰ÈοÛÈÌˆÓ Î·È ı· ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‰··ÓËÚ‹ Î·È ·ÚfiÛÈÙË ÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË ÛÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ÔÏ›ÙË” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. μÔÏÈÒÙ˘. ∫·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Â’ ·˘ÙÔ‡ ˆ˜ “ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔËÁËı› Ë ·Ó¿ÏÔÁË Ï‹Ú˘ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ˘¶ƒ√™øƒπ¡∞ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ÎÚ›-

ıËÎ·Ó ·ÚÁ¿ ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∞Ó·ÎÚ›ÙÚÈ·, Ù· ̤ÏË Ù˘ Û˘ÌÌÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÏËÛÙÒÓ Ì ٷ Ì·‡Ú·. √È ·ÔÏÔÁ›Â˜ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋˜ Û˘ÌÌÔÚ›·˜ Ô˘ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ‚È·ÈfiÙËÙ· ‚·Û¿ÓÈ˙ ËÏÈÎȈ̤ӷ ¿ÙÔÌ· ÁÈ· Ó· Ù· ÏËÛÙ¤„ÂÈ ‹Ù·Ó ÔχˆÚ˜. √È ÙÚÂȘ ∞Ï‚·ÓÔ›, ËÏÈΛ·˜ 24, 25 Î·È 39 ÂÙÒÓ Î·È Ë 37¯ÚÔÓË ∂ÏÏËÓ›‰· Û˘ÓÂÚÁfi˜ ÙÔ˘˜, ·ÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ∞Ó·ÎÚ›ÙÚÈ·˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· Ù· ÔÏÏ¿ ·‰È΋̷ٷ, Ô˘ ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ù˘ ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ Ù˘ 55¯ÚÔÓ˘ ∫ÈΛÙÛ·˜ ∞Ó·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘, ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ πˆÏÎÔ‡. √È ·ÔÏÔÁ›Â˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙË Ì›· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ·ÚÁ¿ ÙË Ó‡¯Ù·. √È ÙÚÂȘ ∞Ï‚·ÓÔ› Î·È Ë ∂ÏÏËÓ›‰· Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó, ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂Ó˜ Î·È Â›ÌÔÓ˜ ¤Ú¢Ó˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. ∂›¯·Ó Û˘ÛÙ‹ÛÂÈ ‰ÔÌË̤ÓË ÔÌ¿‰·, Ì ‰È·Ú΋ ‰Ú¿ÛË Î·È ‰È·ÎÚÈÙÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜ Î·È ‰È¤Ú·ÙÙ·Ó ¤ÓÔϘ ÏËÛÙ›˜ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ηٿ ÙÔ ÙÂ-

Ô‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ÓÔÌ›˙ˆ, fiÙÈ ı· ¤ÚÂÂ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÏÈÙ›· Ó· ›¯Â ÂÈϤÍÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ì›·˜ ÂÎ ‚¿ıÚˆÓ ·ÏÏ·Á‹˜ ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¢ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ·fi Ù· 1054 ¿ÚıÚ· ÙÔ˘ ÎÒ‰Èη Ó· ›¯Â ÚԂ› ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘, Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘, Ì 500 ÙÔ Ôχ ¿ÚıÚ· ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ë Ó¤· ÁÂÓÈ¿ ÓÔÌÈÎÒÓ Ó· ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ Ô˘Û›· ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Î·È Ó· ÌË ‚ϤÂÈ Ó· ·Ú·‚È¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰›Î·È˘ ‰›Î˘. ŸÏÔÈ Ì·˜ ÂÈı˘Ìԇ̠ÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÛÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È ·ÍÈÒÓÔ˘Ì ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ‰ÈηÈÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ, Ô˘ Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Î·È Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ı· ı¤Ï·Ì ӷ ‚ϤÔ˘Ì ÙÔ Û‚·ÛÌfi ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ‰È·‰›ÎˆÓ. ªÂÙ¿ fï˜ ·fi 52 ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ‰ÈÂÚˆÙ¿Ù·È Ô ·Ïfi˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜: °È·Ù› ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· ÔÏÏÒÓ ÂȉÒÓ ÚÔıÂƯ̂˜ ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË ¤Ó‰ÈΈÓ

̤ۈÓ; °È·Ù› ÌÂÙ¿ ·fi ÙfiÛ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï‹Í·Ì ÛÙËÓ ·ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÈÎ›ÏˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ; °È·Ù› ‰ÂÓ ÛΤÊÙËΠηÓ›˜ ÙËÓ ·ÔÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ; °È·Ù›, ÂÓÒ ÂÌ›˜ ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ·ÍÈÒÓÔ˘Ì ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ηٿıÂÛË ÙˆÓ ‰ÈÎÔÁڿʈÓ, ÚԂϤÂÙ·È ·˘Ù‹ ÛÙÔÓ ÎÒ‰Èη, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÚÔËÁËı› Ë ·Ó·Áη›· ˘Ô‰ÔÌ‹; °È·Ù› ηٷÚÁԇ̠ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ‰È¿Û΄˘ ÛÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÂʤÛˆÓ; °È· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô, Ôχ ÊÔ‚¿Ì·È, fiÙÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· ı· ÙÚÔÔÔÈËı› ÂÎ Ó¤Ô˘” .

∫·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙÔ˘˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ ıˆÚ› ˆ˜ Ì ÙȘ Ӥ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ, ηْ ·Ú¯¿˜, ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÂʤÛÂˆÓ ı· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Û ‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘. ∫·Ù¿ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÚfiÏÔ, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ, η-

Ù·ÚÁÂ›Ù·È Ë ‰È¿ÛÎÂ„Ë ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙ¤˜ Î·È ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ·fi„ˆÓ, Ô‡Ù ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ¿Óˆ Û ı¤Ì·Ù· -΢ڛˆ˜- Ù˘ Ô˘Û›·˜ ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛˆÓ. “ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÂʤÛÂˆÓ Î·Ù¿ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛԢ ı· ¤¯Ô˘Ì ÙÔ ÂÍ‹˜ ÙÚ·ÁÂÏ·ÊÈÎfi, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô Î. μÔÏÈÒÙ˘: ªÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÂΉÒÛÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛԢ ÂÌÂÈÚfiÙ·ÙÔ˜ ∂ÈÚËÓÔ‰›Î˘ Ì ‰ÈηÛÙÈ΋ ıËÙ›· 10 - 15 ÂÙÒÓ Î·È Ó· ¤Ú¯ÂÙ·È Û ‰Â‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi ˆ˜ ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ∂ʤÙ˘ Ó· ÂΉÈοÛÂÈ ÙËÓ ¤ÊÂÛË ¤Ó·˜ ¶ÚˆÙÔ‰›Î˘, ÌfiÏȘ ‰‡Ô ‹ ÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ” . ∫·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ ηٷϋÁÂÈ: “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Ì ÙÔ Ó¤Ô ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÂÍ·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Ù·¯‡ÙÂÚË ·ÔÓÔÌ‹ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ÏËÓ fï˜, ·Ú·‚ϤÂÈ ÙË Ï‹„Ë ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ̤ÙÚˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂÓÂÚÁÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ fiÔȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÏËÊı› ·fi ·ÏËıÈÓfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ Ù·¯‡ÙÂÚË ÂΉ›Î·ÛË ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛˆÓ. Èڛ˜ ÙËÓ Â¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ¢ÈηÛÙÈÎÒÓ ªÂÁ¿ÚˆÓ, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ Â¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ˘ÏÈÎÔÙ¯ÓÈ΋˜ ˘Ô‰ÔÌ‹˜, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ Ï‹ÚË Ì˯·ÓÔÚÁ¿ÓˆÛË, ¯ˆÚ›˜ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ì Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ Â¿Ó‰ÚˆÛË ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ Ì ÙÔÓ ·Ó¿ÏÔÁÔ ·ÚÈıÌfi ‰ÈηÛÙÒÓ Î·È ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ ÎÚ·ÙÔ‡Û·˜ ÓÔÔÙÚÔ›·˜, fi¯È ÌfiÓÔ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ‰ÂÓ ı· ÂÈÙ‡¯Ô˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ ı· Ô‰ËÁËıԇ̠۠٤ÏÌ· Î·È Û˘ÛÛÒÚ¢ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ı· ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔ ‹‰Ë ‚‚·Ú˘Ì¤ÓÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·Ó·ÛٿوÛ˘ Î·È ÙˆÓ ·‰ÈÂÍfi‰ˆÓ ÛÙËÓ ‹‰Ë ‰ÔÎÈÌ·˙fiÌÂÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ‚·ıÈ¿˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘”.

ªÂÙ¿ ·fi ÔχˆÚ˜ ·ÔÏÔÁ›Â˜ ÛÙËÓ ∞Ó·ÎÚ›ÙÚÈ·

¶ÚÔÊ˘Ï·Î›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÏËÛÙ¤˜ Ì ٷ Ì·‡Ú· ÏÂ˘Ù·›Ô ÙÚ›ÌËÓÔ, ·fi 19-042011 ¤ˆ˜ 16-07-2011. ∏ ¤Ú¢ӷ ˆÛÙfiÛÔ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› Ù˘¯fiÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È Û ¿ÏϘ ·ÓÂÍȯӛ·ÛÙ˜ ÏËÛÙ›˜ ÙfiÛÔ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË £ÂÛÛ·Ï›·. Ÿˆ˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÁÚ·Ê›, ¤¯Ô˘Ó ·ÓÔ›ÍÂÈ ÔÈ Ê¿ÎÂÏÔÈ fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÓÂÍȯӛ·ÛÙ˜, ·ÊÔ‡ Ë ¤Ú¢ӷ ¤¯ÂÈ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÙ› Ì Ӥ· ÛÙÔȯ›· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÂÓÂÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi. ™Â ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û¯ËÌ·Ù›ÛıËΠÔÁÎ҉˘ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ÁÈ· Ù·, ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË, ·‰È΋̷ٷ ÙˆÓ Î·Ù¿ Û˘ÚÚÔ‹ ÏËÛÙÂÈÒÓ, Ù˘ ÏËÛÙ›·˜ Ô˘ ÙÂϤÛıËΠ̠ȉȷ›ÙÂÚË ÛÎÏËÚfiÙËÙ· Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Â¤ÏıÂÈ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÚÔÛÒÔ˘, Ù˘ Ï·ÛÙÔÁÚ·Ê›·˜, Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ÔÏÔηÙÔ¯‹˜ Î·È ÔÏÔ¯ÚËÛ›·˜ Î·È Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘. √È Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ηٿ ÙË ‰È¿Ú·ÍË ÙˆÓ ÏËÛÙÂÈÒÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó È‰È·›ÙÂÚË ‚›· ηٿ ÙˆÓ ËÏÈÎȈ̤ӈÓ, ηıÒ˜ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ¯Ù˘-

Ô‡Û·Ó, ÙÔ˘˜ Ê›ÌˆÓ·Ó Î·È ÙÔ˘˜ ¤‰ÂÓ·Ó Ù· ¯¤ÚÈ· Î·È Ù· fi‰È· Ì ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙ˜ Ù·Èӛ˜. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ¿Ù˘¯Ë˜ ∫ÈΛÙÛ·˜ ∞Ó·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘ Ë ‚›·ÈË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ı¿Ó·Ùfi Ù˘. ∏ ¿Ù˘¯Ë Á˘Ó·›Î· ‚Ú¤ıËΠÓÂÎÚ‹ ÛÙÔ Ì¿ÓÈÔ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Ù˘ ‰‡Ô ̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· Ù˘. Ÿˆ˜ ÚԤ΢„ ·fi ÙËÓ ¤Ú¢-

Ó·, ËÁÂÙÈÎfi ÚfiÏÔ Â›¯Â Ô 25¯ÚÔÓÔ˜ ·ÏÏÔ‰·fi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Â¤ÏÂÁ ÙÔÓ ÙfiÔ Î·È ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘˜. √È ¿ÏÏÔÈ ‰‡Ô ·ÏÏÔ‰·Ô› Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙË ‰È¿Ú·ÍË ÏËÛÙÂÈÒÓ, ›Ù ˆ˜ Û˘Ó·˘ÙÔ˘ÚÁÔ› ›Ù ˆ˜ Û˘ÓÂÚÁÔ›. ∏ 37¯ÚÔÓË Ë̉·‹ Á˘Ó·›Î·, ÂÈϤÔÓ Â›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÒÏËÛ˘ ÙˆÓ ·Ê·ÈÚÂı¤ÓÙˆÓ ¯Ú˘Û·ÊÈÎÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÙÈÌ·ÏÊÒÓ

Û ÂÓ¯˘ÚÔ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ ÙÚÂȘ ·ÏÏÔ‰·Ô› ‰Ú¿ÛÙ˜, ˘fi ÙËÓ ·Ú¯ËÁ›· ÙÔ˘ 25¯ÚÔÓÔ˘ ·ÏÏÔ‰·Ô‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ¿ÓÙ· ÚfiÏÔ ·˘ÙÔ˘ÚÁÔ‡, ÂÓÒ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ‰‡Ô ·Ó·Ï¿Ì‚·Ó·Ó ÂÓ·ÏÏ¿Í ÚfiÏÔ Û˘Ó·˘ÙÔ˘ÚÁÔ‡ ‹ ÙÛÈÏÈ·‰fiÚÔ˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ Î·Ï˘Ì̤ӷ Ù· ÚfiÛˆ¿ ÙÔ˘˜, ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ Á¿ÓÙÈ·, Ì¿ÏÏÈÓ· ‹ ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ· Î·È ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ì·¯·›ÚÈ· Î·È ÂÓ›ÔÙ ÈÛÙfiÏÈ·. ∞fi ÙË Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ¤Ú¢ӷ, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÁÚ·Ê›, ÙÔ˘˜ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È ÔÎÙÒ ÏËÛÙ›˜ Î·È Ì›· ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›·. ΔÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ˘˜ ı‡Ì·, Ï›Á˜ ÒÚ˜ ÚÈÓ Û˘ÏÏËÊıÔ‡Ó, ‹Ù·Ó Ì›· 80¯ÚÔÓË, ÛÙËÓ Ô‰fi Ù¤ÚÌ· ∫‡ÚÔ˘, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· -Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ‚›·ÈÔ ÙÚfiÔ- ‹Ú·Ó 50 ¢ÚÒ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Û fiϘ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜, ʇÁÔÓÙ·˜ ·fi Ù· Û›ÙÈ· ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜, ¤ÎÔ‚·Ó ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ÙÔ˘ ÛÙ·ıÂÚÔ‡ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘, ÂÓÒ ·Ê·ÈÚÔ‡Û·Ó Î·È Ù· ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

∞ÏÏ¿˙ÂÈ Ë ÚÔÙˆ¯Â˘ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ∞£∏¡∞, 21.

™∏ª∞¡Δπ∫∏ ·‡ÍËÛË Î·Ù¤ÁÚ·-

„ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011 Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ˘¤‚·Ï·Ó ·›ÙËÛË ˘·ÁˆÁ‹˜ ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 99 ÙÔ˘ ¶Ùˆ¯Â˘ÙÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη, ÂÓ Û˘ÁÎÚ›ÛÂÈ Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ 2010. Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ ∞ıËÓÒÓ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ - πÔ˘Ó›Ô˘ 2011 ηٷ٤ıËÎ·Ó 72 Û˘ÓÔÏÈο ·ÈÙ‹ÛÂȘ, fiÙ·Ó Û˘ÓÔÏÈο ÙÔ 2010 ›¯·Ó ˘Ô‚ÏËı› 124 ·ÈÙ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔ 2009 ›¯·Ó ηٷÙÂı› 95 ·ÈÙ‹ÛÂȘ. ª¿ÏÈÛÙ·, ÛÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ıÂÏ‹ÛÔ˘Ó Ó· ˘·¯ıÔ‡Ó ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Û˘Ó‰È·ÏÏ·Á‹˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 99, ηıÒ˜ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÚÔÙˆ¯Â˘ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·. ªÂ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ıÂÛÌÈ΋ ·Ó·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ÚÔÙˆ¯Â˘ÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ Ë ·fiÂÈÚ· ‰È¿ÛˆÛ˘ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Ùˆ¯Â˘ÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜, fiˆ˜ ÁÈÓfiÙ·Ó Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, Î·È ı· ‰›ÓÂÙ·È ϤÔÓ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰È¿ÛˆÛ˘ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ·‰˘Ó·Ì›· ÏËÚˆÌÒÓ, ÚÈÓ Â¤ÏıÂÈ Ë ··Í›ˆÛ‹ Ù˘ ÒÛÙ ӷ ÌË ¯·ı› Ë ¿˘ÏË ·Í›· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Î·È ‰È·ÎÔ› Ë ·Ú·ÁˆÁÈ΋ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ŒÙÛÈ, ÚԂϤÂÙ·È fiÙÈ ÌÂٷ͇ ÔÊÂÈϤÙË Î·È ÈÛÙˆÙÒÓ ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ (Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ .¯. ·Ú¿Ù·ÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ, ÌÂÙ·‚›‚·ÛË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, Î.¿.) ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Û˘Ìʈӛ· ¯ˆÚ›˜ Â›ÛËÌË ‰È·‰Èηۛ· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛˆÓ. ∏ Û˘Ìʈӛ· ‰È¿ÛˆÛ˘ ı· ÂÈ΢ÚÒÓÂÙ·È ·fi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÙ·È ‰ÂÛÌ¢ÙÈ΋ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÈÛو٤˜, ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Ó·ÈÓÔ‡Ó, οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ›Û¯˘Â ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·.

∂Á·ÎÏÈÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ·˘ÙÔ„›Â˜ Û Ӥ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ∞£∏¡∞, 21.

ª√¡√ ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ˘-

¿Ú¯ÂÈ ˘Ô„›· ÂÈÎÔÓÈ΋˜ ¤Ó·Ú͢ Âȯ›ÚËÛ˘ ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ı· ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·˘ÙÔ„›·˜. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Âͤ‰ˆÛ ÂÁ·ÎÏÈÔ ÌÂ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·˘ÙÔ„›·˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ 3853/2010 Î·È ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ Ì›·˜ ÛÙ¿Û˘ (one stop shop) ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ™ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ˆ˜ Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ù˘ ¢√À, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ‡ڢıÌ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘, ı· ÎÚ›ÓÂÈ Î·Ù¿ ÂÚ›ÙˆÛË, Û ÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·˘ÙÔ„›·. μ¿ÚÔ˜ ı· ‰›ÓÂÙ·È Û ÙÔÌ›˜ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ηٿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ¤¯ÂÈ ·Ú·ÙËÚËı› Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÈÎÔÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Û ˘ÂÚ‹ÏÈΘ, Û ÌÔÓÔÚfiÛˆ˜ ∂¶∂ Î.¿. ∏ ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÒÛÙ ӷ ÌË ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·˘ÙÔ„›·˜ Û ηÙËÁÔڛ˜ ÂÈÙË‰Â˘Ì·ÙÈÒÓ, fiˆ˜ Â›Ó·È .¯. Ë Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ÂÏ¢ı¤ÚˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ (‰ÈÎËÁfiÚÔÈ, ÁÈ·ÙÚÔ› Î.Ï.) ‹ ÛÙÔ˘˜ Ú¿ÎÙÔÚ˜ Ï·¯Â›ˆÓ Î·È ¶ƒ√-¶√ Î.Ï., ÛÙȘ Ôԛ˜ ÂÍ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛËÌÂȈı› Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÂÈÎÔÓÈ΋˜ ¤Ó·Ú͢ ·ÊÔ‡ ÂÎÏ›Ô˘Ó ·ÓÙÂÏÒ˜ ÔÈ ÏfiÁÔÈ.


Afi„ÂȘ 32

¶APA™KEYH 22 I√À§π√À 2011

ΔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÒÛÙ ӷ ÌË ‚ÚÂıÔ‡Ó ÚÔ ÂÎϋ͈Ó

√ ÚÔÏËÙÈÎfi˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ΔÔ˘ °È¿ÓÓË °Ô˘ÏÈÒÙË*

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÏËÙÈÎÔ‡ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ·fi ÙÔ ™.¢.√.∂., Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, Ô˘ ·Ó ‰ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó, ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ì ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ΢ÚÒÛˆÓ. ∞ÊÔÚÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: Δ∞μ∂ƒ¡∂™, √À∑∂ƒπ, ∫∞º∂Δ∂ƒπ∂™, ª¶∞ƒ, •∂¡√¢√Ã∂π∞, •∂¡ø¡∂™, ∂¶π¶§øª∂¡∞ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞, ™√À¶∂ƒ ª∞ƒ∫∂Δ, Δ√Àƒπ™Δπ∫∞ ∂π¢∏ ∫.§¶. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™. ∞) Δ∏ƒ∏™∏ μπμ§πø¡ ∫∞π ∂∫¢√™∏ ™Δ√πÃ∂πø¡ 1) μπμ§π∞ ŸÏ˜ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ (·ÙÔÌÈΤ˜ Î·È ÚÔÛˆÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜) ÙËÚÔ‡Ó ˘Ô¯ÚˆÙÈο ‚È‚Ï›· μ’ Î·ÙËÁÔÚ›·˜ (μÈ‚Ï›Ô ∂Ûfi‰ˆÓ - ∂Ífi‰ˆÓ) Î·È ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ‚È‚Ï›· °’ ηÙËÁÔÚ›·˜ (ÏÔÁÈÛÙÈο ‚È‚Ï›· Ì ÙË ‰ÈÏÔÁÚ·ÊÈ΋ ̤ıÔ‰Ô) ‹ ˘Ô¯ÚˆÙÈο ‚È‚Ï›· °’ ηÙËÁÔÚ›·˜, ›Ù ÏfiÁˆ ÓÔÌÈ΋˜ ÌÔÚÊ‹˜ (∞ÓÒÓ˘Ì˜ ∂Ù·ÈÚ›˜ Î·È ∂Ù·ÈÚ›˜ ¶ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ∂˘ı‡Ó˘), ›Ù ÏfiÁˆ Ù˙›ÚÔ˘ (·Î·ı¿ÚÈÛÙ· ¤ÛÔ‰· Ô˘ ˘ÂÚ¤‚ËÛ·Ó ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘ 1.500.000ú). Δ· ‚È‚Ï›· Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈο, ·ÏÏ¿ ‰‡Ó·Ù·È Ó· ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Î·È ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· (Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙÔ μÈ‚Ï›Ô ∂Ûfi‰ˆÓ - ∂Ífi‰ˆÓ) Î·È ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ 15Ë Ë̤ڷ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ Ì‹Ó·, ·fi ÙÔ Ì‹Ó· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÔÈ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜. Δ· Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈο ‚È‚Ï›· μ’ Î·ÙËÁÔÚ›·˜ (μÈ‚Ï›Ô ∂Ûfi‰ˆÓ - ∂Ífi‰ˆÓ), ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Î·È ÂÎÙ˘ÒÓÔÓÙ·È Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ “ªËÓÈ·›·˜ ∫·Ù¿ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ μÈ‚Ï›Ô˘ ∂Ûfi‰ˆÓ - ∂Ífi‰ˆÓ” ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÔ̤ÓÔ˘ Ì‹Ó· ·fi ÙÔ Ì‹Ó· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÔÈ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜, ÂÓÒ Ù· Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈο ‚È‚Ï›· °’ ηÙËÁÔÚ›·˜ (ÏÔÁÈÛÙÈο ‚È‚Ï›·), ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Î·È ÂÎÙ˘ÒÓÔÓÙ·È Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ “ªËÓÈ·›Ô˘ πÛÔ˙˘Á›Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ∫·ıÔÏÈÎÔ‡ - ∞Ó·Ï˘ÙÈÎÒÓ ∫·ıÔÏÈÎÒÓ” , Â›Û˘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÔ̤ÓÔ˘ Ì‹Ó· ·fi ÙÔ Ì‹Ó· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÔÈ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜. ∂ÈϤÔÓ, ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÙËÚÔ‡Ó ˘Ô¯ÚˆÙÈο ‹ ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ‚È‚Ï›· °’ ηÙËÁÔÚ›·˜, ÙËÚÔ‡Ó Î·È μÈ‚Ï›Ô ∞ÔÁÚ·ÊÒÓ Î·È πÛÔÏÔÁÈÛÌÒÓ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·¯ˆÚÔ‡Ó Î·È ÙËÓ ·ÔÁÚ·Ê‹ ÂÌÔÚÂ˘Û›ÌˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ (̤¯ÚÈ ÙËÓ 20‹ Ë̤ڷ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Ì‹Ó· ·fi ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘) Î·È ÙȘ √ÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¯Ú‹Ûˆ˜ (πÛÔÏÔÁÈÛÌfi, ∫·Ù¿ÛÙ·ÛË ∞ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÃÚ‹Ûˆ˜, ¶›Ó·Î· ¢È¿ıÂÛ˘ ∫ÂÚ‰ÒÓ), ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ∫·Ù¿ÛÙ·ÛË §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ °ÂÓÈ΋˜ ∂ÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘, ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ‹ ٤ٷÚÙÔ˘ Ì‹Ó· (·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, ÁÈ· ÙȘ ·ÙÔÌÈΤ˜ - ÚÔÛˆÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ - ∂.¶.∂. Î·È ∞.∂. ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·), ·fi ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ÀÔ¯Ú¤ˆÛË Û‡ÓÙ·Í˘ ·ÔÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Û›ÌˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ¤¯Ô˘Ó Î·È fiϘ ÔÈ ÂÌÔÚÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì ‚È‚Ï›· μ’ Î·ÙËÁÔÚ›·˜, Ù· ·Î·ı¿ÚÈÛÙ· ¤ÛÔ‰· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÍÂ¤Ú·Û·Ó ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË, ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 150.000ú, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË Û‡ÓÙ·Í˘ ·ÔÁÚ·Ê‹˜ ÙȘ Ù·‚¤ÚÓ˜, Ô˘˙ÂÚ›, ηÊÂÙ¤ÚȘ, Ì·Ú, ÍÂÓԉԯ›·, ÍÂÓÒÓ˜, ÂÈψ̤ӷ ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Ì ‚È‚Ï›· μ’ Î·ÙËÁÔÚ›·˜. ∂Í·ÈÚÂÙÈο ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È ÍÂÓԉԯ›·, ÍÂÓÒÓ˜, ÂÈψ̤ӷ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ˘, ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Ó· ÙËÚÔ‡Ó Î·È ÚfiÛıÂÙÔ ‚È‚Ï›Ô “∫›ÓËÛ˘ ÂÏ·ÙÒÓ” (fiÚÙ·˜), ÙÔ ÔÔ›Ô ÙËÚÂ›Ù·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË, Ì ٷ ÂÍ‹˜ ÛÙÔȯ›·: ΔÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË, ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ ‹ ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· ÂΛÓÔ˘ ηْ ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÂÈ Ô ÂÏ¿Ù˘ (¤ÓÔÈÎÔ˜), ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ¿ÊÈ͢ Î·È (Èı·Ó‹˜) ·Ó·¯ÒÚËÛ‹˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ “·Î¤ÙÔ” , ηٷ¯ˆÚ› Î·È ÙȘ ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓ˜ ÛÙÔ “·Î¤ÙÔ” ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ·Á·ı¿. 2) ™Δ√πÃ∂π∞ ŸÏ˜ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ›‰Ë Ô˘ ˆ-

ÏÔ‡Ó ÏÈ·ÓÈο, ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂΉ›‰Ô˘Ó ∞ԉ›ÍÂȘ §È·ÓÈ΋˜ ¶ÒÏËÛ˘ ·fi ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Î·È ‰Ëψ̤ÓË ºÔÚÔÏÔÁÈ΋ Δ·ÌÂȷ΋ ªË¯·Ó‹ (º.Δ.ª.) ‹ ºÔÚÔÏÔÁÈÎfi ªË¯·ÓÈÛÌfi (º.ª.). ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘ Ù˘ º.Δ.ª., ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂΉ›‰Ô˘Ó ∞ԉ›ÍÂȘ §È·ÓÈ΋˜ ¶ÒÏËÛ˘, ·fi ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ ıˆÚË̤ÓÔ Û٤ϯԘ. ∂›Û˘, ÁÈ· Ù· ›‰Ë Ô˘ ˆÏÔ‡Ó ¯ÔÓ‰ÚÈο, ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂΉ›‰Ô˘Ó ıˆÚË̤ӷ ΔÈÌÔÏfiÁÈ· ¶ÒÏËÛ˘ - ¢ÂÏÙ›· ∞ÔÛÙÔÏ‹˜ ‹ Ì ÙË ‰È·Î›ÓËÛË ıˆÚË̤ӷ ¢ÂÏÙ›· ∞ÔÛÙÔÏ‹˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· (ÂÓÙfi˜ Ì‹Ó· ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ¢.∞.), ·ıÂÒÚËÙ· ΔÈÌÔÏfiÁÈ· ¶ÒÏËÛ˘. ∂Í·ÈÚÂÙÈο ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È ÍÂÓԉԯ›·, ÍÂÓÒÓ˜, ÂÈψ̤ӷ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ˘, ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂΉ›‰Ô˘Ó ÁÈ· ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ‰È·ÌÔÓ‹˜, ∞ԉ›ÍÂȘ ¶·ÚÔ¯‹˜ ÀËÚÂÛÈÒÓ ·fi ·ıÂÒÚËÙÔ ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ Û٤ϯԘ (‚¿ÛÂÈ Ù˘ ¶√§. 1083/03), Î·È Ó· ηٷ¯ˆÚÔ‡Ó ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÂÔ̤Ó˘ Ë̤ڷ˜ ·fi ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ∞.¶.À., ÛÙÔ ÚfiÛıÂÙÔ ‚È‚Ï›Ô “∫›ÓËÛ˘ ÂÏ·ÙÒÓ” (fiÚÙ·˜) ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Ù˘ Î·È ÙËÓ ·Í›· ·˘Ù‹˜. ∞fi 01/01/2011 ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ô ˘ÂÚÌÂȈ̤ÓÔ˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ º.¶.∞. 6,5%, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÁÈ· ÙË ‰È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢ÛË ÛÙ· ·Ú·¿Óˆ ηٷχ̷ٷ (ÍÂÓԉԯ›·, ÍÂÓÒÓ˜, ÂÈψ̤ӷ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ˘), ÂÓÒ ¿ÏϘ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È, fiˆ˜ ÂÛÙ›·ÛË ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ô Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ 13%, ηٷӿψÛË ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯ˆÓ ÔÙÒÓ Î·È ¿ÏϘ ˘ËÚÂۛ˜, fiˆ˜ ÙËÏÂʈÓÈ΋ Â͢ËÚ¤ÙËÛË, ÂÓÔÈΛ·ÛË ÔÌÚÂÏÒÓ Î.Ï. ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ô Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ 23%. μ) √π À¶√Ã∂ø™∂π™ Δø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ™∂ ¶ƒ√§∏¶Δπ∫√ ∂§∂°Ã√ 1) ¡· ÂΉ›‰Ô˘Ó ÙȘ ∞ԉ›ÍÂȘ §È·ÓÈ΋˜ ¶ÒÏËÛ˘ Î·È Ù· ΔÈÌÔÏfiÁÈ· ¶ÒÏËÛ˘ ¢ÂÏÙ›· ∞ÔÛÙÔÏ‹˜, Ì ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ·Á·ıÔ‡. 2) ¡· ¤¯Ô˘Ó ÂÓËÌÂڈ̤ӷ Ù˘¯fiÓ ÚfiÛıÂÙ· ‚È‚Ï›· Ù· ÔÔ›· ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Ó· ÙËÚÔ‡Ó (.¯. ÙÔ ‚È‚Ï›Ô fiÚÙ·˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË). 3) ¡· ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù· ‚È‚Ï›· Ù· ÔÔ›· ÙËÚÔ‡Ó Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· Ù· ÔÔ›· ÂΉ›‰Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜. 4) ¡· ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù· ‚È‚ÏÈ¿ÚÈÔ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Ù˘ Ê.Ù.Ì. ‹ ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡. 5) ¡· ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙȘ ¶ÂÚÈÔ‰ÈΤ˜ Î·È ∂Îηı·ÚÈÛÙÈΤ˜ ¢ËÏÒÛÂȘ º.¶.∞., ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÚÈfi‰ˆÓ Î·È ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚ÏËı›. 6) ¡· ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙËÓ ¢‹ÏˆÛË ºÔÚÔÏÔÁ›·˜ ∂ÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ (¤ÓÙ˘· ∂1, ∂2, ∂3, ∂5, ∂7, ∂9, º-01010), ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ¤¯ÂÈ ˘Ô‚ÏËı›. 7) ¡· ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙȘ ™˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈΤ˜ ∫·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ ¶ÂÏ·ÙÒÓ ¶ÚÔÌËı¢ÙÒÓ (Î·È ÙÔ πÛÔ˙‡ÁÈÔ ÙˆÓ ÏÔÁ/ÌÒÓ, ÁÈ· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì ‚È‚Ï›· °’ ηÙËÁÔÚ›·˜), ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚ÏËı›.

3)

4)

5)

6) °) √π ¶√π¡∂™ ™∂ ¶∂ƒπ¶Δø™∏ ¶∞ƒ∞μ∞™∂ø¡ ·) ¢ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ΢ÚÒÛÂȘ 1) ∏ ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ¤Î‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, Â›Ó·È ·Ú¿‚·ÛË ·˘ÙÔÙÂÏ‹˜, ‰ËÏ·‰‹ fiÛ· Ù· ÌË ÂΉÔı¤ÓÙ· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ÛÙÔȯ›·, ÙfiÛ· Î·È Ù· ÚfiÛÙÈÌ· ÁÈ· ·Í›Â˜ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÙˆÓ 1.200ú, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›Û· Ì ÙËÓ ·Í›· ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ÛÙÔÓ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi ÛÙÔ 1/2 (.¯. ÌË ¤Î‰ÔÛË ¤ÓÙ (5) ∞.§.¶. ·Í›·˜ οı ̛·˜ 30ú, ı· ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó ÚfiÛÙÈÌ· 5Ã800ú = 4.000ú ÁÈ· Âȯ›ÚËÛË Ì ‚È‚Ï›· μ’ Î·ÙËÁÔÚ›·˜ ‹ 5Ã1.200ú = 6.000ú ÁÈ· Âȯ›ÚËÛË Ì ‚È‚Ï›· °’ ηÙËÁÔÚ›·˜ Î·È ÛÙÔ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi ÛÙÔ 1/2). 2) ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÌË Ï‹„˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ-

ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ÌË ¤Î‰ÔÛ˘ ΔÈÌÔÏÔÁ›Ô˘ ·ÁÔÚ¿˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› Ë ·Í›· οı ̛·˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹˜, Ô‡ÙÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ, ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÚfiÛÙÈÌÔ ÈÛfiÔÛÔ Ù˘ ·Í›·˜ ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ, ÂÊfiÛÔÓ Ë ·Í›· Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙˆÓ 1.200ú, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ì›· ·Ú¿‚·ÛË Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ μ’ Î·ÙËÁÔÚ›·˜ 800ú, °’ ηÙËÁÔÚ›·˜ 1.200ú Î·È ÛÙÔÓ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi ÛÙÔ 1/2. ∏ ÂÚ›ÙˆÛË ÌË Â›‰ÂÈ͢ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Â›Ó·È ÁÂÓÈ΋ ·Ú¿‚·ÛË Î·È ÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ μ’ Î·ÙËÁÔÚ›·˜ 600ú, °’ ηÙËÁÔÚ›·˜ 900ú Î·È ÛÙÔÓ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi ÛÙÔ 1/3. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·ÚÂÌfi‰ÈÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÏËÙÈÎÔ‡ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ Ì ıÂÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, Ô Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È Û ¤ÓÙ (5) Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ÛÙÔÓ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi ÛÙÔ 1/3. ∂›Û˘, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÌË Â›‰ÂÈ͢ ÙˆÓ ÚfiÛıÂÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ (.¯. ‚È‚Ï›Ô fiÚÙ·˜), Ô Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È Û ¤ÓÙ (5) Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ÛÙÔÓ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi ÛÙÔ 1/3. Δ¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÌË Â›‰ÂÈ͢ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÌÂÙ¿ ·fi ÚfiÛÎÏËÛË, Ô Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È Û ‰‡Ô (2) Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ÛÙÔÓ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi ÛÙÔ 1/3. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÌË Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ, Ë ·Ú¿‚·ÛË Â›Ó·È ÁÂÓÈ΋ Î·È ÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ μ’ Î·ÙËÁÔÚ›·˜ 600ú, °’ ηÙËÁÔÚ›·˜ 900ú Î·È ÛÙÔÓ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi ÛÙÔ 1/3. ∂›Û˘ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÌË Ù‹ÚËÛ˘ ‚È‚Ï›ˆÓ °’ ηÙËÁÔÚ›·˜ ‹ Ù‹ÚËÛ˘ ηÙÒÙÂÚ˘ ·˘Ù‹˜, ηıÒ˜ Î·È ÌË Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ ÚfiÛıÂÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ (.¯. ‚È‚Ï›Ô fiÚÙ·˜), Ô Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È Û ‰‡Ô (2) Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ÛÙÔÓ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi ÛÙÔ 1/3. ∏ ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ, ηıÒ˜ ÂÎÚfiıÂÛÌ˘ ÂÓË̤ڈÛ˘ ·˘ÙÒÓ, Â›Ó·È ÁÂÓÈ΋ ·Ú¿‚·ÛË Î·È ÂÈÛ‡ÚÂÈ ¤Ó· ÂÓÈ·›Ô ·Ó¿ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÚfiÛÙÈÌÔ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ÛÙÔ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi ÛÙÔ 1/3. ∂ȉÈο Ë ÌË Î·Ù·¯ÒÚËÛË ‹ Ë ·Ó·ÎÚÈ‚‹˜ ηٷ¯ÒÚËÛË ÛÙ· ÚfiÛıÂÙ· ‚È‚Ï›· (.¯. ‚È‚Ï›Ô fiÚÙ·˜) Û˘ÓÈÛÙ¿ ·˘ÙÔÙÂÏ‹ ·Ú¿‚·ÛË (.¯. ÌË Î·Ù·¯ÒÚËÛË ¤ÓÙ (5) ÂÏ·ÙÒÓ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô fiÚÙ·˜, ı· ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó ÚfiÛÙÈÌ· 5Ã800ú = 4.000ú ÁÈ· Âȯ›ÚËÛË Ì ‚È‚Ï›· μ’ Î·ÙËÁÔÚ›·˜ ‹ 5Ã1.200ú = 6.000ú ÁÈ· Âȯ›ÚËÛË Ì ‚È‚Ï›· °’ ηÙËÁÔÚ›·˜ Î·È ÛÙÔ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi ÛÙÔ 1/2). ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ë ÌË Î·Ù·¯ÒÚËÛË ÛÙ· ÚfiÛıÂÙ· ‚È‚Ï›·, ÂÊfiÛÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÂΉÔı› Ù· ÛÙÔȯ›· ÂÛfi‰Ô˘, ıˆÚÂ›Ù·È ÁÂÓÈ΋ ·Ú¿‚·ÛË Î·È ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÚfiÛÙÈÌÔ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ÛÙÔÓ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi ÛÙÔ 1/3. ∏ ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ÔÚı‹˜ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ (ÂÏÏÈ‹˜ ‹ ÏËÌÌÂÏ‹˜ ¤Î‰ÔÛË ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ), fiˆ˜ Ë ÌË ·Ó·ÁÚ·Ê‹, Ù˘ ÒÚ·˜ ÛÙ· Û˘Óԉ¢ÙÈο ÛÙÔȯ›· ¢.∞., ÙÔ˘ ·ıÚÔ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÔÛÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙ· ¢.∞., ÙÔ˘ ÛÎÔÔ‡ ‰È·Î›ÓËÛ˘, Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÛ˘Ì‚·ÏÏÔ̤ÓÔ˘, ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡, ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜, ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ ÙˆÓ ‰ÂÏÙ›ˆÓ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Ô˘ ‰È·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó Ù· ·Á·ı¿ ÛÙ· ΔÈÌÔÏfiÁÈ· ¶ÒÏËÛ˘, Ù˘ ·ÌÔÈ‚‹˜ ÔÏÔÁڿʈ˜ ÛÙ· ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· Δ.¶.À., Ù˘ ¢.√.À. ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË, Â›Ó·È ÛÙȘ ÁÂÓÈΤ˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ, Î·È ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ¤Ó· ÁÂÓÈÎfi ÚfiÛÙÈÌÔ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ, ·Ó¿ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙËÓ Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ Î·È ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ÂÏÏ›„ˆÓ.

∂ȉÈο Ë ÌË ÂÍÂȉ›Î¢ÛË ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙˆÓ ·Á·ıÒÓ ‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ıˆÚÂ›Ù·È ÁÂÓÈ΋ ·Ú¿‚·ÛË, ·ÏÏ¿ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜ ‰‡Ô (2) Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ÛÙÔ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi ÛÙÔ 1/3. 7) ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ‹ ∂Îηı·ÚÈÛÙÈÎÒÓ ¢ËÏÒÛÂˆÓ º.¶.∞., ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ¶ÚÔÛˆÚÈÓÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘ ·fi ÙÔ ™.¢.√.∂. ‹ ÂÓË̤ڈÛË ·fi ÙÔ ™.¢.√.∂. Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ¢.√.À., ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ¶ÚÔÛˆÚÈÓÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘. 8) ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ¢‹ÏˆÛ˘ ºÔÚÔÏÔÁ›·˜ ∂ÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ¶ÚÔÛˆÚÈÓÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘ ·fi ÙÔ ™.¢.√.∂. ‹ ÂÓË̤ڈÛË ·fi ÙÔ ™.¢.√.∂. Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ¢.√.À., ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ¶ÚÔÛˆÚÈÓÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘. 9) ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ™˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈÎÒÓ ∫·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ¶ÂÏ·ÙÒÓ - ¶ÚÔÌËı¢ÙÒÓ, Ë ·Ú¿‚·ÛË Â›Ó·È ÁÂÓÈ΋ ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜ ÙÚ›· (3) Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ÛÙÔ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi ÛÙÔ 1/3. √È ·Ú·¿Óˆ ·Ú·‚¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜, ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ·Ú·‚¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ÚÔÏËÙÈÎfi ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ™.¢.√.∂. ‚) ÕÏϘ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ΢ÚÒÛÂȘ ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·ÚÂÌÔ‰›˙ÂÙ·È Ë ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ Ì ¯Ú‹ÛË ‚›·˜ ‹ ·ÂÈÏÒÓ Î·Ù¿ ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È: ·) ∞fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ë Â·Ó¿ÏË„Ë Ì¤Û· ÛÙËÓ ›‰È· ‹ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯Ú‹ÛË, Ù˘ ÌË ¤Î‰ÔÛ˘ ‹ ·Ó·ÎÚÈ‚Ô‡˜ ¤Î‰ÔÛ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ηٿ ÙËÓ ÒÏËÛË ‹ ‰È·Î›ÓËÛË ·Á·ıÒÓ ‹ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ‹ Ù˘ ÌË Î·Ù·¯ÒÚËÛ˘ ÛÙ· ÚfiÛıÂÙ· ‚È‚Ï›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂΉÔı› Ù· ÛÙÔȯ›· ÂÛfi‰ˆÓ Î·È ‚) ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô Ë ÌË ¤Î‰ÔÛË ‹ Ë ·Ó·ÎÚÈ‚‹˜ ¤Î‰ÔÛË ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ÙÚÂȘ (3) ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜, ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÙ·È Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ̤¯ÚÈ ¤Ó· (1) Ì‹Ó· Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‹ Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ÂÈÙË‰Â˘Ì·Ù›·. ∞Ó Â·Ó·ÏËÊı› Ì›· ·fi ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÂÓÙfi˜ ÙÚÈÒÓ (3) ÂÙÒÓ ·fi ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ¤ÍÈ (6) Ì‹Ó˜ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÂÈÙË‰Â˘Ì·Ù›·. ∂›Û˘, ·Ó ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô, ‰È·ÈÛÙˆı› Ë ÌË ¤Î‰ÔÛË ¿Óˆ ·fi ‰¤Î· (10) ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ‹ ÙÔ ÌË ÂΉÔı¤Ó ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÛÙÔȯ›Ô, ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Û ·Í›· Ù· ÂÓÙ·ÎfiÛÈ· (500) ¢ÚÒ, ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÙ·È ¿ÌÂÛ· ÁÈ· 48 ÒÚ˜ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‹ Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ÂÈÙË‰Â˘Ì·Ù›·, Ì Ú¿ÍË ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡Ó ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È Ë Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÛÊÚ·Á›˙ÂÙ·È, ÂÊfiÛÔÓ ¤¯ÂÈ ÂΉÔı› ÂȉÈ΋ ÂÓÙÔÏ‹ ÂϤÁ¯Ô˘ ·fi ÙÔÓ ∂ȉÈÎfi °Ú·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ™.¢.√.∂. Δ¤ÏÔ˜, fiÙ·Ó ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ·Á·ı¿ Ì ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÂÈ‚·ÙÈÎfi ȉȈÙÈ΋˜ ‹ ÌÈÎÙ‹˜ ¯Ú‹Û˘ ‹ Ì ÊÔÚÙËÁfi ‹ ËÌÈÊÔÚÙËÁfi ‹ Ùڛ΢ÎÏÔ ‰ËÌÔÛ›·˜ ‹ ȉȈÙÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂΉÔı› Ù· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ÛÙÔȯ›· ‰È·Î›ÓËÛ˘ ‹ ¤¯Ô˘Ó ÂΉÔı›, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó Ù· ÌÂÙ·ÊÂÚfiÌÂÓ· ·Á·ı¿, ·Ê·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ‰Âη¤ÓÙ (15) ̤Ú˜ ̤¯ÚÈ ÙÚÂȘ (3) Ì‹Ó˜, ÔÈ ÈӷΛ‰Â˜ Î·È Ë ¿‰ÂÈ· ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÔ‡ ̤ÛÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Ë ¿‰ÂÈ· Ô‰‹ÁËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Û ÙÔ fi¯ËÌ· ηٿ ÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·Á·ıÒÓ. ∂›Û˘, fiÙ·Ó Ì ٷ ÈÔ ¿Óˆ ȉȈÙÈ΋˜ ‹ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ¯Ú‹Û˘ ÌÂÙ·ÊÔÚÈο ̤۷, ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ·Á·ı¿ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È Ì ·Ó·ÎÚÈ‚‹ ÊÔÚÔÏÔÁÈο ÛÙÔȯ›·, ·Ê·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ̤¯ÚÈ ‰‡Ô (2) Ì‹Ó˜, Ë ¿‰ÂÈ· ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÔ‡ ̤ÛÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Ë ¿‰ÂÈ· Ô‰‹ÁËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ Ô˘ ÙÔ Ô‰ËÁ›, ÂÊfiÛÔÓ ·fi ÙËÓ ·Ó·ÎÚ›‚ÂÈ· ÚÔ·ÙÂÈ ‰È·ÊÔÚ¿ Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ Â›ÎÔÛÈ ¤ÓÙ ÙÔȘ ÂηÙfi (25%) Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÔÛfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ·Á·ıÒÓ.

Á) ¶ÔÈÓÈΤ˜ ΢ÚÒÛÂȘ ™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ Ô ˘fi¯ÚÂÔ˜ ‰ÂÓ ÂΉ›‰ÂÈ ‹ ÂΉ›‰ÂÈ ·Ó·ÎÚÈ‚Ò˜ Ù· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ÛÙÔȯ›· ηٿ ÙËÓ ÒÏËÛË ‹ ‰È·Î›ÓËÛË ·Á·ıÒÓ ‹ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ‹ ‰ÂÓ Î·Ù·¯ˆÚ› ÛÙ· ÚfiÛıÂÙ· ‚È‚Ï›· ÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂΉÔı› Ù· ÛÙÔȯ›· ÂÛfi‰ˆÓ, ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ÌË ÂΉÔı¤ÓÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi ‰¤Î· (10) ‹ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó Û ·Í›· Ù· ÂÓÙ·ÎfiÛÈ· (500) ¢ÚÒ, ·ÛÎÂ›Ù·È ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË ·˘ÙÂ¿ÁÁÂÏÙ·, ÌÂÙ¿ ·fi ÌËÓ˘Ù‹ÚÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿ Ë ÔÔ›· ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ¢.√.À. ‹ ÙÔ ™.¢.√.∂.. ∏ ÔÈÓ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ Â›Ó·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ (4) ÌËÓÒÓ. ∂›Û˘ Ë ·Ú¿ÏÂÈ„Ë ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ‹ ˘Ô‚ÔÏ‹ ·Ó·ÎÚÈ‚Ô‡˜ ¢‹ÏˆÛ˘ ºÔÚÔÏÔÁ›·˜ ∂ÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ¢ËÏÒÛÂˆÓ º.¶.∞., ηıÒ˜ Î·È ‹ ¤Î‰ÔÛË Ï·ÛÙÒÓ, ÂÈÎÔÓÈÎÒÓ Î·È ÓÔıÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È Ë Ï‹„Ë ÂÈÎÔÓÈÎÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·‰È΋̷ٷ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È Ë ÔÈÓ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ Â›Ó·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÓfi˜ (1) ¤ÙÔ˘˜, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ‰ÂÓ ·Ô‰fiıËÎÂ. ‰) ™˘Ó¤ÂȘ Û ÌÂÏÏÔÓÙÈÎfi ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Ù·ÎÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô √È ·Ú·‚¿ÛÂȘ Ù˘ ÌË ¤Î‰ÔÛ˘ ‹ Ù˘ ·Ó·ÎÚÈ‚Ô‡˜ ¤Î‰ÔÛ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ (·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏϘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ), Û ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ Ù·ÎÙÈÎfi ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô, ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ Û˘Ó¤ÂȘ (˘fi ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ), ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ˆ˜ ·Ó·ÎÚÈ‚ÒÓ ‹ ·ÓÂ·ÚÎÒÓ, ÔfiÙ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ‰ÂÎÙfi ÙÔ ÏÔÁÈÛÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÚÔÛ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Ù· ·Î·ı¿ÚÈÛÙ· ¤ÛÔ‰·, Î·È Ù· ηı·Ú¿ Î¤Ú‰Ë ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Â͈ÏÔÁÈÛÙÈο Ì ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ÚÔÛ·˘ÍË̤ÓÔ˘ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ηı·ÚÔ‡ ΤډԢ˜. ¢) ¶ƒ∞∫Δπ∫∞ - √ƒ°∞¡øΔπ∫∞ £∂ª∞Δ∞ - ™À™Δ∞™∂π™ 1) ™˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ‰È¿ıÂÛË ÛÙ· ÂÏÂÁÎÙÈο fiÚÁ·Ó·, fiÏˆÓ ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ, ÛÙÔȯ›ˆÓ, ‰ËÏÒÛÂˆÓ Î·È Î·Ù·ÛÙ¿ÛˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛˆÓ, ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Î·È Ù·¯‡Ù·ÙË ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘. 2) ¡· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ÚÒÙË ˙‹ÙËÛË, Ù· ‚È‚Ï›· Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, Î·È Ó· Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Û ¯ÒÚÔ ·ÛÊ·Ï‹, ηıÒ˜ Î·È ÁÓˆÛÙfi ÛÙÔÓ ˘¿ÏÏËÏÔ Ô˘ ·ÓÙÈηıÈÛÙ¿ ÙÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· ηٿ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ·Ô˘Û›·˜ ÙÔ˘. 3) ™Â ¤Ó· Ê¿ÎÂÏÔ Ì ÛËÌ›ˆÛË “°π∞ Δ∏¡ ∂º√ƒπ∞” Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ʈÙÔÙ˘›Â˜ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ Î·È ∂Îηı·ÚÈÛÙÈÎÒÓ ¢ËÏÒÛÂˆÓ º.¶.∞., ÙˆÓ ¢ËÏÒÛÂˆÓ ºÔÚÔÏÔÁ›·˜ ∂ÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ (¤ÓÙ˘· ∂1, ∂2, ∂3, ∂5, ∂7, ∂9, º-01010) Î·È ÙˆÓ ™˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈÎÒÓ ∫·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ¶ÂÏ·ÙÒÓ - ¶ÚÔÌËı¢ÙÒÓ (Î·È ÙÔ˘ πÛÔ˙˘Á›Ô˘), ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÚÈfi‰ˆÓ Î·È ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚ÏËı›. 4) √È ∞ԉ›ÍÂȘ §È·ÓÈ΋˜ ¶ÒÏËÛ˘ ÔÈ Ôԛ˜ ÂΉ›‰ÔÓÙ·È ·fi º.Δ.ª. ‹ º.ª. ·fi ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ (Ù·‚¤ÚÓ˜, Ô˘˙ÂÚ›, ηÊÂÙ¤ÚȘ, Ì·Ú), Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¿Óˆ ÛÙ· ÛÂÚ‚ÈÚÈṲ̂ӷ ÙÚ·¤˙È· Î·È ÁÈ· Ó· ÌË ¯¿ÓÔÓÙ·È, ¯Ú‹ÛÈÌÔ Ó· ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È Û ÂȉÈο “ÔÙËÚ¿ÎÈ·” , ‹ ηٿ ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ Ô˘ Â͢ËÚÂÙ› ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË. 5) π‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ Ú¤ÂÈ Ó· ‰›ÓÂÙ·È, ÒÛÙ ӷ ·ÔʇÁÂÙ·È Ë Ï‹„Ë ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi ÊÔÚÔÏÔÁÈο ÌË ˘·ÚÎÙ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÁÈ· ÌË Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ (ÂÈÎÔÓÈΤ˜ ‰·¿Ó˜). 6) ¢È·‚›‚·ÛË ÛÙÔ ÏÔÁÈÛÙ‹, fiÏˆÓ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ‰··ÓÒÓ, ÁÈ· ¤ÁηÈÚË ÂÓË̤ڈÛË Î·È ÂÎÙ‡ˆÛË ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÂÌÚfiıÂÛÌË ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ¢ËÏÒÛÂˆÓ º.¶.∞. Î·È ºÔÚÔÏÔÁ›·˜ ∂ÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜. 7) ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Î·È ÙË Ï‹„Ë ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜, ·Ú¿‰ÔÛ˘ Î·È ·Ú·Ï·‚‹˜ ÙˆÓ ·Á·ıÒÓ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È Û¯ÂÙÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔÓ ÏÔÁÈÛÙ‹ - Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË. *∂ÏÂÁÎÙ‹˜ ¢.√.À. ∞’ μ√§√À


33

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 π√À§π√À 2011

ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÙÔ ªÂÙÛfi‚ÈÔ ∞£∏¡∞, 21.

ª›· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰ÈÂıÓ‹˜ ‰È¿ÎÚÈÛË ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ªÂÙÛfi‚ÈÔ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ô, ηٷϷ̂¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ 17Ë ı¤ÛË ÌÂٷ͇ 100 ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ, ÁÈ· ÙÔ 2010. ™ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ 100 ÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÂÚ¢ÓËÙÈο ȉڇ̷ٷ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ Ê‹Ì˘ (Imperial College of Science Technology and Medicine, Ecole Polytechnique Federal de Lausanne, Centre National de la Recherche Scientifique Î.Ï.) Î·È Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ∂ª¶ Û ÙfiÛÔ ˘„ËÏ‹ ı¤ÛË ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜, ÂȉÈο ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ‰˘ÛÌÂÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ 100 ÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· Ê‹ÌË (reputation), ÙÔ ∂ª¶ ηٷٿÛÛÂÙ·È 3Ô ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ηÈ

¤ÔÓÙ·È ÙÔ ∫·ıÔÏÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ §Ô˘‚·›Ó Î·È ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ Wageningen. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ÛÓ‰ڛ·ÛÂ Ë ™‡ÁÎÏËÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Î·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Û˘˙‹ÙËÛ ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË.

√È Û˘ÁÎÏËÙÈÎÔ›, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Â·Ó·‚‚·›ˆÛ·Ó ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ „‹ÊÈ-

ÛÌ¿ ÙÔ˘˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘. ΔfiÓÈÛ·Ó fiÙÈ ·ÔÚÚ›ÙÔ˘Ó ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó, ÂÓÒ Â·Ó·‚‚·›ˆÛ·Ó Â›Û˘ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó Û ·ÓÔȯً Û˘Ó‰ڛ·ÛË Î·ıÒ˜ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Î·Ù·Ù›ıÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ÌÔÚʈÙÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ÒÛÙ ӷ ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· Î·È Ó· Û˘˙ËÙËı› ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ· Â¤ÎÚÈÓ·Ó ¤ÓÙÔÓ· - Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜, Ô˘ fiˆ˜ ›·Ó ÂȯÂÈÚ› Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ “Ï¿ıÚ·” ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ˘Ô‚·ıÌ›˙ÂÈ Ù· π‰Ú‡Ì·Ù·.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ƒ∏°∞ º∂ƒ∞π√À

Βελεστίνο 20-7-2011 Αρ. Πρωτ.: 11413

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™: ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™: ™∫π∞£√À

Ημερομηνία: 21/07/2011 Αριθμ. Πρωτ.: 6304

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω: ΕΚΤΑΣΗ: 10 τ.μ. ΠΕΡΙΟΧΗ: ΠΥΡΓΑΚΙ-ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 28/07/2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Σκιάθου. Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ευρώ (600,00Ε) ΕΤΗΣΙΩΣ. Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται ποσό ίσο με το 10% επί του οριζόμενου στη διακήρυξη ελαχίστου ορίου κατώτερης προσφοράς, τούτο υπολογιζόμενου για ένα έτος μίσθωσης, σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας. Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το γραφείο Προσόδων του Δήμου Σκιάθου, αρμόδιος υπάλληλος: Μαθηνού Άννα, διεύθυνση: Νικοτσάρα 12, τηλέφωνο: 2427350110. Ο Δήμαρχος Σκιάθου ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∫∞π ∫√π¡ø¡π∫ø¡ ∂¶π™Δ∏ªø¡ ¢π∂À£À¡™∏ ¢π√π∫∏Δπ∫√À Δª∏ª∞ ¶ƒ√™ø¶π∫√À Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών γνωστοποιεί ότι το ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ αποφάσισε την προκήρυξη: - Μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του ΚΑΘΗΓΗΤΗ με γνωστικό αντικείμενο “ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ” . Η προκήρυξη αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 440/8-7-2011 τ.Γ’. Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται για τις παραπάνω θέσεις καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Εγνατία 156 Τ.Κ. 540 06 Θεσ/νίκη) αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά μέχρι τις 269-2011, δεδομένου ότι κατά το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 25/7/2011 έως και την Παρασκευή 19/8/2011 η Γραμματεία του ανωτέρω Τμήματος δε θα λειτουργεί (άρθρο 35 Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών). Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις ώρες 7.30 έως 14.30 στα τηλέφωνα 2310 891253, 891258 και 2310 891339. Ο Πρύτανης Καθηγητής ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Η Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου διακηρύττει ότι: Την 1-8-2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 π.μ. έως 12 μ. θα γίνει στο Δημαρχείο Ρήγα Φεραίου στο Βελεστίνο φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του Δημοτικού Καφενείου της Τοπικής Κοινότητας Περιβλέπτου για την τετραετία 2011-2015. Στη δημοπρασία μπορούν να πάρουν μέρος όλοι οι δημότες του Δήμου. Ως όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 75 ευρώ το μήνα. Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται το 1/10 του ποσού του ετησίου μισθώματος του ακινήτου (90,00 Ε) σε γραμμάτιο τ.Τ.Π. & Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει μαζί του και αξιόχρεο εγγυητή. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν από το αρμόδιο γραφείο Εσόδων του Δήμου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 24253/50218, κ. Τσελεπίδη Σωτηρία. Η Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου ΕΛΕΝΗ Ν. ΛΑΪΤΣΟΥ

ANAKOINΩΣH ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂.

¢π∞∫√¶∏ ∏§∂∫Δƒπ∫√À ƒ∂Àª∞Δ√™ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

∫Àƒπ∞∫∏ 24 π√À§π√À 2011 1. ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00 - 10.00 ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ: Β’ ΒΙΠΕ. 2. ΑΠΟ ΩΡΑ 10.00 - 12.00 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: Ν. ΙΩΝΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ-ΔΑΒΑΚΗ-ΠΑΡΙΔΟΣ-ΠΕΡΙΝΘΟΥ. 3. ΑΠΟ ΩΡΑ 13.00 - 15.00 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: ΣΕΣΚΛΟ-ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΙΝ ΤΟ ΧΩΡΙΟ. 4. ΑΠΟ ΩΡΑ 12.00 - 14.00 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: Ν. ΙΩΝΙΑ-ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ-ΦΥΤΟΚΟΥ-ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ. 5. ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00 - 12.00 ΔΗΜΟΣ Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ: ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΡΙΖΟΜΥΛΟ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ-ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΕΡΩΝ. 6. ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00 - 10.00 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: Α’ ΒΙΠΕ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΚΚΑΒΟΣ-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΔΙΑΔ/ΚΟ ΒΟΛΟΥ-Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΒΟΛΟΥ-ΛΑΡΙΣΗΣ-ΣΠΑΡΤΙΑ ΣΕΣΚΛΟΥ. 7. ΑΠΟ ΩΡΑ 13.00 - 15.00 ΔΗΜΟΣ Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ: Β’ ΒΙΠΕ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ-ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΕΒ-ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ-ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΑΕΡΙΝΟ. 8. ΑΠΟ ΩΡΑ 11.00-15.00 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ-ΡΟΖΟΥ-54ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ-ΠΛΑΤΩΝΟΣ-28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ. Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες, πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. ∞¶√ Δ∏ ¢∂∏

°ÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Á¿ÌˆÓ Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΝΙΤΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΛΙΒΙΟΥ (ΝΙΤΑ CONSTANTIN LIVIU) του Στέλιαν (Stelian) και της Έλενας (Elena), το γένος Ζαχαρία (Zacharia), που γεννήθηκε στη Ρουμανία και κατοικεί στο Βόλο και η ΡΥΒΤΖΕΝΚΟ ΝΑΤΑΛΙΑ (RYBCHENKO NATALIA) του Βασίλη (Vasili) και της Ναδέτζδα (Nadejda), το γένος Κράβτσενκο (Kravchenko), που γεννήθηκε στη Ρωσία και κατοικεί στο Βόλο, πρόκειται να παντρευτούν στη Δημοτική Ενότητα Αγριάς Δήμου Βόλου. ----------------------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΝΙΚΗΤΑΣ ΗΛΙΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ του Γεωργίου και της Βασιλικής, το γένος Τσούλου, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στη Δημοτική Ενότητα Αγριάς Δήμου Βόλου και η ΕΥΤΥΧΙΑ ΜΑΚΡΟΓΛΟΥ του Γεωργίου και της Ερσαΐας, το γένος Δημητριάδου, που γεννήθηκε στη Δράμα και κατοικεί στη Δημοτική Ενότητα Αγριάς Δήμου Βόλου, πρόκειται να παντρευτούν στο Βόλο. ----------------------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΤΟΥΜΑΣ του Γρηγορίου και της Παναγιώτας, το γένος Κωτούλα, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο και η ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΠΑΡΔΑ του Ηλία και της Βασιλικής, το γένος Παπαχαραλάμπου, που γεννήθηκε στα Τρίκαλα και κατοικεί στη Δημοτική Ενότητα Ν. Ιωνίας Δήμου Βόλου, πρόκειται να παντρευτούν στη Δημοτική Ενότητα Ν. Ιωνίας Δήμου Βόλου. ----------------------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ του Μιχαήλ και της Ευαγγελίας, το γένος Χριστοφή, που γεννήθηκε στο Κιλκίς και κατοικεί στο Βόλο και η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΑΓΚΟΥ του Ιωάννη και της Διαμάντως-Πετρούλας, το γένος Μερτζάνη, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής και κατοικεί στο Βόλο, πρόκειται να παντρευτούν στο Κιλκίς. ----------------------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΓΡΗΣ του Αλεξίου και της Νικολίτσας, το γένος Αντωνοπούλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στη Δημοτική Ενότητα Νέας Ιωνίας Δήμου Βόλου και η ΟΛΓΑ ΜΟΣΙΟΥ του Κωνσταντίνου και της Χάιδως, το γένος Τσιαμήτα, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στη Δημοτική Ενότητα Ν. Ιωνίας Δήμου Βόλου, πρόκειται να παντρευτούν στη Δημοτική Ενότητα Ν. Ιωνίας Δήμου Βόλου.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ Δ√ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ ¶∞Δƒø¡ ¶ƒ√∫∏ƒÀ™™∂π

την πλήρωση θέσεων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Τμημάτων: α) Φυσικής, β) Ιατρικής και γ) Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών. ™Ã√§∏ £∂Δπ∫ø¡ ∂¶π™Δ∏ªø¡ Δª∏ª∞ ºÀ™π∫∏™ Τομέας Φυσικής της Συμπυκνωμένης Ύλης - Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο “Ιδιότητες Μεταφοράς στα Στερεά (Πειραματική Κατεύθυνση)” . ΦΕΚ Δημοσίευσης: 440/8-7-2011 τ.Γ’. ™Ã√§∏ ∂¶π™Δ∏ªø¡ À°∂π∞™ Δª∏ª∞ π∞Δƒπ∫∏™ Τομέας Βασικών Ιατρικών Επιστημών ΙΙ - Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο “Φυσιολογία” . ΦΕΚ Δημοσίευσης: 440/8-7-2011 τ.Γ’. ™Ã√§∏ ∞¡£ƒø¶π™Δπ∫ø¡ ∫∞π ∫√π¡ø¡π∫ø¡ ∂¶π™Δ∏ªø¡ Δª∏ª∞ ∂¶π™Δ∏ªø¡ Δ∏™ ∂∫¶∞π¢∂À™∏™ ∫∞π Δ∏™ ∞°ø°∏™ ™Δ∏¡ ¶ƒ√™Ã√§π∫∏ ∏§π∫π∞ Τομέας Κοινωνικής Θεωρίας και Ανάλυσης - Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο “Πολιτισμική Ανθρωπολογία” . ΦΕΚ Δημοσίευσης: 455/13-7-2011 τ.Γ’. Τομέας Γνωστικής και Διαφορικής Ανάλυσης - Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο “Διδακτική των Βιολογικών Επιστημών” . ΦΕΚ Δημοσίευσης: 455/13-7-2011 τ.Γ’. §‹ÍË ÚÔıÂÛÌ›·˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ˘Ô„ËÊÈÔÙ‹ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ı¤ÛË Â›Ó·È Ë 15-9-2011. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών (http://www.admin.uppatras.gr/ddy/Pub/Main.aspx) και για περισσότερες πληροφορίες στην αντίστοιχη Γραμματεία των Τμημάτων: α) Φυσικής: τηλ.: 2610 996077, 2610 996072, e-mail: dgiannak@physics.upatras.gr, ιστότοπος: www.physics.upatras.gr β) Ιατρικής: τηλ.: 2610 969101, 2610 969102, e-mail: secretary@med.upatras.gr, korfiati@med.upatras.gr, Ιστότοπος: www.med.upatras.gr γ) Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία: τηλ.: 2610 997672, 2610 969310, e-mail: graecedu@upatras.gr, aharala@upatras.gr, Ιστότοπος: www.ecedu.upatras.gr. Ο Προϊστάμενος Γραμματείας α/α ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 34 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ENOIKIAZONTAI

¶ø§∂πΔ∞π

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 1ου ορόφου, διωρόφου οικοδομής, 120 τ.μ., διαμπερής, ανατολικό, με σαλόνι, καθιστικό, τζάκι, 2 υπνοδωμάτια, κουζίνα, μπάνιο και w.c. στην περιοχή Νέων Παγασών. Πληρ. τηλ. 6977895959. (027) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π τριάρι διαμέρισμα 1ου ορόφου 64 τ.μ. με αυτόνομη θέρμανση φυσικό αέριο. Δύο υπνοδωμάτια, σαλονοτραπεζαρία, δύο μπαλκόνια, αποθήκη. Πληρ. τηλ. 210-2112591, 6944-537370, 6978-873331, 6932210174. (040)

γωνιακό οικόπεδο στην Αγ. Παρασκευή Βόλου 600 τ.μ. Πληροφορίες τηλ. 2428092671, 6977-440667. (327)

¶ø§OYNTAI ¶ø§∂πΔ∞π στην Αγριά διώροφη οικία 150 τ.μ. α) Ισόγειο: 80 τ.μ. σαλόνι, 2 υπνοδωμάτια, κουζίνα, μπάνιο. β) Όροφος: 70 τ.μ. σαλόνι, 2 υπνοδωμάτια, κουζίνα, μπάνιο. Με αυλή και πάρκιν. Τηλ. 6974-769532. (036) ¶ø§∂πΔ∞π στο Σουτραλί Αγριάς νεόδμητη μεζονέτα 114 τ.μ., σαλονοτραπεζαρία, 3 υ/δ, μπάνιο, w.c., αποθήκη, τζάκι, αυλή, πολύ κοντά στη θάλασσα. Τιμή 165.000Ε. Πληρ. τηλ. 6942290395. (029)

¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο 104 τ.μ., εντός των ορίων του οικισμού Άγιος Ιωάννης-Παλαιό Τρίκερι, με πρόσωπο στη θάλασσα. Πληρ. τηλ. 24210 78283 και 6972 303529. (854)

¶∞ƒ√À™π∞™∏ ¶ƒ√™º√ƒ∞™ Σε τιμές σοκαριστικές τα τελευταία ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα χωρίς ΦΠΑ. ΒΟΛΟΣ 4άρι 111 τ.μ. Ν. ΙΩΝΙΑ 3άρι 77 τ.μ. Ν. ΙΩΝΙΑ μεζονέτα 108.05 τ.μ. Ν. ΙΩΝΙΑ γκαρσονιέρες 36,53 τ.μ. και 33,80 τ.μ. Τηλ. επικοινωνίας 2421029211 και 6973225414. (222)

μ√§√™ - ¶ø§∂πΔ∞π μεγάλο τριάρι διαμέρισμα σχεδόν καινούριο, ανατολικό, γωνιακό, με 2 υ/δ, 1 μπάνιο, 1 wc, τζάκι, αποθήκη, θέα, κοντά σε σχολεία, ήσυχη περιοχή. Άριστη επένδυση κατοικίας στην εξαιρετική τιμή των 158.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 Τηλ. 6977 615627, 24210 26032. www.euroktima.gr (002)

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 π√À§π√À 2011

¶ø§√À¡Δ∞π μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός. Τηλ. 24210-78325, 6973-380076. (023)

∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À ¶·Á·ÛÒÓ 131 ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - μfiÏÔ˜ www.athanasiourealestate.com

TËÏ. 24210-48017 Î·È 6974-707033 Πωλούνται κεντρικά ακίνητα Διαμερίσματα (παλαιά - καινούρια). Μονοκατοικίες και οικόπεδα εντός και εκτός πόλεως. Κτήματα και αγροτεμάχια παραθαλάσσια και χερσαία. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με πείρα του αντικειμένου άνω των 35 ετών. Εμπιστευθείτε μας. (021)

¶ø§∂πΔ∞π ΑΓΡΙΑ επιχείρηση (καφέ-μπαρ-πιτσαρία) 180 τ.μ. μπροστά στην παραλία. ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ΔËÏ. 24280-92758, ÎÈÓ. 6947998278. (271)

∞§À∫∂™ ª∂∑√¡∂Δ∂™

μ√§√™ ¶ø§√À¡Δ∞π

Πωλούνται κοντά στην πλαζ, 30 μ. από θάλασσα, 188 τ.μ. και 200 τ.μ. σε τρία επίπεδα, ταράτσα με φανταστική θέα, τζάκι, 3 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, αξιοποιήσιμο ημιυπόγειο, καινούργιες, άριστη κατασκευή. Μ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Πολιτικός Μηχανικός Μακρινίτσης 55 - Βόλος ΤΗΛ. 24210-37466, 6974-334218 (039)

δυάρια καινούρια και υπό κατασκευή κεντρικά και περιφερειακά, μισθωμένα ή όχι. Άριστη κατασκευή από 88.000 Ε. Μοναδική ευκαιρία επένδυσης σήμερα. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 Τηλ. 6977 615627, 24210 26032. www.euroktima.gr (001)

ΜΙΚΡΟ - Πήλιο κτήμα 5 στρεμ. οικοδομήσιμο με φανταστική θέα 700 μ. από θάλασσα. ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ΔËÏ. 24280-92758, ÎÈÓ. 6947998278. (272)

¶ø§∂πΔ∞π

ΜΙΚΡΟ - Πήλιο οικόπεδο 300 τ.μ. μπροστά στη θάλασσα. ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ΔËÏ. 24280-92758, ÎÈÓ. 6947998278. (273)

¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο 3.500 τ.μ. με κόμβο είσοδο - έξοδο επί της Λαρίσης κοντά στο φανάρι Διμηνίου. Τηλ. 6932-221749. (356)

¶ø§∂πΔ∞π κατάστημα 180 τ.μ. με 12 μέτρα πρόσοψη καινούργιο και τριώροφη οικοδομή στο κέντρο με πολύ καλή απόδοση. Τηλ. 6932-221749. (355)

¶ø§∂πΔ∞π μονοκατοικία 250 τ.μ. σε γωνιακό οικόπεδο 750 τ.μ. στον Άναυρο. Τιμή καταπληκτική. Τηλ. 6932-221749. (357)

¶ø§∂πΔ∞π εργαστήριο φυσικοθεραπείας σε καλή τιμή. Μόνο σοβαρές προτάσεις από πτυχιούχο. Πληρ. τηλ. 6978-104202. (373)

¶ø§∂πΔ∞π στην Αγριά αξιόλογη μονοκατοικία 3ετίας 175 τ.μ. με άνετους και μεγάλους χώρους υποδοχής, ανεξάρτητη κουζίνα, 3 υ/δ, 3 μπάνια wc, a/c, κλειστό parking, πλακόστρωτη αυλή, θέα τη θάλασσα από τα μπαλκόνια. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (016)

διώροφη μονοκατοικία 175 τ.μ. σε οικόπεδο 161 τ.μ. σε ήσυχο σημείο της Χιλιαδού, μεγάλος ενιαίος χώρος υποδοχής με τζάκι, 4 υ/δ όλα με το δικό τους μπαλκόνι, 2 μπάνια, wc, αποθήκη. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (012)

¶ø§∂πΔ∞π στην Ν. Ιωνία και πλησίον Μαιάνδρου εξαιρετικής γειτνίασης διπλοκατοικία σε πολύ καλή κατάσταση αποτελούμενη από ισόγεια κατοικία 92 τ.μ. και διαμέρισμα ορόφου 62 τ.μ. το οικόπεδο έχει επιφάνεια 169 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (014)

¶ø§∂πΔ∞π σε μία από τις καλύτερες περιοχές της Ν. Ιωνίας ανάμεσα σε μονοκατοικίες, νεόδμητη μεζονέτα 183 τ.μ. 3 επιπέδων, ιδανικής διαρρύθμισης, σαλόνι-τραπεζαρία με τζάκι, 4 υ/δ, 2 μπάνια, wc, κλειστό parking, αποθηκευτικοί χώροι. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (013)

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π περιοχή Χρυσοχοΐδη Βόλου ισόγεια οικία 74 τ.μ. σε γωνιακό οικόπεδο 149 τ.μ. χτίζει 180 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (015)

KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846, FAX 24210-20267 ¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 258 Ù.Ì. ÁˆÓ›· μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ - ¢ËÌ¿ÎË ÛÙË ¡. πˆÓ›·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì., ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ∂. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì., Ì ̷Á·˙› 77 Ù.Ì., ÛÙË ¡. πˆÓ›· (∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘). ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚ¤Ì., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ¿ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ÛÙÔ Î‡Ì·.

5. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ı¤·. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 312 Ù.Ì. ‹ 620 Ù.Ì. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô Ì ·Ï·Èfi Û›ÙÈ ÛÙȘ ªËÏȤ˜ ¶ËÏ›Ô˘. 8. ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 60 Ù.Ì., 85 Ù.Ì., Î·È 110 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ πˆ¿ÓÓË ¶ËÏ›Ô˘. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÛÔʛٷ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. 5. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹. 6. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. 7. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË (140 Ù.Ì.+140 Ù.Ì.) ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. (050)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278

¶ø§∂πΔ∞π Βόλος-Ν. Δημητριάδα διαμέρισμα 85 τ.μ. διαμπερές καινούργιο με θέα. Αγ. Στέφανος - τριώροφη οικία 280 τ.μ. σε 570 τ.μ. οικόπεδο με θέα. Αλυκές-μεζονέτα καινούργια 140 τ.μ.+70 τ.μ. υπόγειο σε 225 τ.μ. οικόπεδο. Βόλος-Οξυγόνο όροφος 1.000 τ.μ., ανεξάρτητος (πρώην βιοτεχνία ρούχων). Άνω Βόλος-Προφ. Ηλίας-οικόπεδο 380 τ.μ. με φανταστική θέα. Άναυρος-οροφοδιαμέρισμα 115 τ.μ., μπροστά στη θάλασσα. Βόλος Κοραή 26 τ.μ., 3ος όροφος 25.000 Ε. Βόλος Αγ. Στέφανος οικόπεδο 567 τ.μ. (41γ). Ν. Ιωνία, Ικάρων, διαμέρισμα καινούργιο 30 τ.μ. 37.000 Ε. Αγριά-Ρήγα Φεραίου διώροφη οικία 180 τ.μ. σε 200 τ.μ. οικόπεδο. Αγριά-διώροφη οικία καινούργια με ημιυπόγειο σύνολο 400 τ.μ. σε 500 τ.μ. οικόπεδο. Αγριά-οροφοδιαμέρισμα 3ος όροφος 80 τ.μ. Αγριά-διώροφη οικία καινούργια με ημιυπόγειο σύνολο 200 τ.μ. σε 120 τ.μ. οικόπεδο. Αγριά-μονοκατοικία 100 τ.μ. σε 250 τ.μ. οικόπεδο. Αγριά-μονοκατοικία 130 τ.μ. σε 210 τ.μ. οικόπεδο. Αγριά-μονοκατοικία 75 τ.μ. σε 140 τ.μ. οικόπεδο. Αγριά-Βαρκά διώροφο καραγιαπί 200 τ.μ. σε οικόπεδο 320 τ.μ. Αγριά μεζονέτα 120 τ.μ. με 80 τ.μ. υπόγειο σε 290 τ.μ. οικόπεδο με θέα. Αγριά κτήμα 8 στρεμμ. οικοδομήσιμο με φανταστική θέα. Αγριά κτήμα 2,3 στρεμμ., οικοδομήσιμο με θέα (λιβάδι τραγάνα). Αγριά κτήμα 5 στρεμμ. οικοδομήσιμο+οικία 30 τ.μ. με θέα (δρόμο Δράκειας). Αγριά κτήμα 6 στρεμμ., οικοδομήσιμο με φανταστική θέα. Αγριά οικόπεδα 320 τ.μ. και 430 τ.μ., στο κέντρο (12 Αποστόλους). Αγριά οικόπεδα από 350 έως 700 τ.μ. στο κέντρο Αγριά οικόπεδα από 200, 350, 400 και 700 τ.μ. (Αγ. Γεώργιος, περιοχή 4). Κ. Λεχώνια-Βροχιά 4 στρεμμ. με θέα. Κ. Λεχώνια κτήμα 4.000 τ.μ. οικοδομήσιμο θέση Αχλαδίτσα 50 μ. από θάλασσα. Κ. Λεχώνια οικία 100 τ.μ. σε 1.000 τ.μ. οικόπεδο. Κ. Λεχώνια οικόπεδο 1.000 τ.μ. 120.000 Ε. Κ. Νερά οικόπεδο 380 τ.μ. γωνιακό κοντά στη θάλασσα. Α. Γατζέα, μεζονέτα 150 τ.μ.+υπόγειο σε 380 τ.μ. οικόπεδο και πέτρινη οικία 60 τ.μ. Κ. Γατζέα κτήμα 3 στρεμμ. οικοδομήσιμο με φανταστική θέα. Αφέτες διώροφη ανακαινισμένη οικία 100 τ.μ. σε 350 τ.μ. οικόπεδο με θέα. Άφησσος καινούργια οικία 60 τ.μ. σε 500 τ.μ. οικόπεδο με φανταστική θέα. Άφησσος-κτήμα 4.300 τ.μ. οικοδομήσιμο με θέα πριν το δέλτα της Αφήσσου. Μηλιές πέτρινη οικία 100 τ.μ. με θέα. Μηλιές οικόπεδο 600 τ.μ. εντός σχεδίου με θέα. Μηλιές, διώρ. οικία 236 τ.μ. σε οικοπ. 510 τ.μ. με θέα. Αγ. Ιωάννης-εξοχική κατοικία 100 τ.μ. με φανταστική θέα. Μικρό - κτήμα 5 στρέμμ. οικοδομήσιμο με φανταστική θέα. Τσαγκαράδα-Αγ. Δημήτριος παλαιά οικία στο κέντρο. Ξουρίχτι οικία 100 τ.μ. σε 500 τ.μ. οικόπεδο με θέα. Λεφόκαστρο κτήμα 5.300 τ.μ. κοντά στη θάλασσα με θέα. Λεφόκαστρο θέση Ραζή κτήμα 16 στρεμμ. με θέα. Βυζίτσα-οικόπεδο 2 στρεμ. κέντρο. Τρίκερι-διώροφη οικία μπροστά στη θάλασσα (κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση). ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ Βυζίτσα - παραδοσιακός ξενώνας 7 δωματίων σε 250 τ.μ. οικόπεδο. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π Αγριά - διαμερίσματα 70 τ.μ., 60 τ.μ. Ευξεινούπολη-Νηες παραθαλάσσια οικία 140 τ.μ. σε 500 τ.μ. οικόπεδο. (051)

-----------------------------------¶ƒ√ΔÀ¶√ ∫∂¡Δƒ√ ∞°√ƒø¡ ∫∞π ¶ø§∏™∂ø¡ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∞°¡∏Δø¡ 109-∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ Δ∏§.&FAX 24210-52061, ∫π¡ 6972391647 ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™Δ∂∫∞™ ∏§π∞™

√π∫π∂™ ºÀΔ√∫√, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·

ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 100 Ù.Ì. √ ·ÚÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 73 Ù.Ì. ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Ì ÎÏÂÈÛÙfi Áηڿ˙ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 275 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞ ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 556,40 Ù.Ì., Ì ı¤·. μfiÏÔ˜ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 118 Ù.Ì. μfiÏÔ˜, ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 38 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 65 Ù.Ì. μfiÏÔ˜, ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 90 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 135 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 138 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 235 Ù.Ì. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 230 Ù.Ì., ÛÙËÓ Ï·Ù›·. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ μfiÏÔ˜, (ΤÓÙÚÔ) 93,70 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜, (ΤÓÙÚÔ) 88,90 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜, (ΤÓÙÚÔ) 51,10 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜., (ΤÓÙÚÔ) 56,70 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜, (ΤÓÙÚÔ) 26,70 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ·Î¿Ï˘ÙÔ. μfiÏÔ˜ (ΤÓÙÚÔ) 34,10 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ·Î¿Ï˘ÙÔ. μfiÏÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 100 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 100 Ù.Ì., 3Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 135 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ. μfiÏÔ˜ (ΤÓÙÚÔ) 110,75 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜, 81 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì Áηڿ˙. ∞ÁÚÈ¿, 250 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8. μfiÏÔ˜, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 120, 125, 127 Ù.Ì. Û ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. ¡. πˆÓ›· 150 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi, ÙÈÌ‹ 100.000 ∂. °ƒ∞º∂π∞ μ√§√™ (∫∂¡Δƒ√) 33 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ô‰fi˜ ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË. √π∫√¶∂¢∞ ™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 1.230 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 4.654 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο. ¡. πˆÓ›· 400 Ù.Ì. Ì ™.¢. 0,8 fiÈÛıÂÓ °ÂˆÔÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜. μfiÏÔ˜, ∫·Ú·Á¿Ù˜ 400 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·. μfiÏÔ˜, ∫·ÏÏÈı¤· 235 Ù.Ì. Ì ™.¢. 1,8. ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜, 116 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 300 Ù.Ì. Î·È ¿Óˆ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ. ∞Ó‹ÏÈÔ, 1.090 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη, 4.001 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ê¿ÙÛ· ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, 4.200 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ™ÙÔ‡È, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓ‰Ú·. ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ ∞ÁÈfiηÌÔ, 2.900 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, 8.796,6 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 100 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ªԇʷ, ÎÙ‹Ì· 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ μfiÏÔ˜ (ΤÓÙÚÔ) 24,30 Ù.Ì., 30 Ù.Ì., 30 Ù.Ì., 38,90 Ù.Ì. μfiÏÔ, 124 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ÛÙËÓ Ô‰fi 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. μfiÏÔ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ì ·Ù¿ÚÈ 150 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫ÔÚ·‹. μfiÏÔ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ì ·Ù¿ÚÈ 100 Ù.Ì. ¶·Á·ÛÒÓ. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 40 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. (053)

-----------------------------------™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ. 6937435222 Email: info@stefanatos.gr www.realestate.stefanatos.gr √π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 72ÙÌ Î·È Ì ÍÂÓÒÓ· 23ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë 133 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 75ÙÌ, ŸÁÏ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105 ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 45ÙÌ, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 76ÙÌ, ÔÈÎ 120ÙÌ, ∫·ÏÏÈı¤· √ÈΛ· 100ÙÌ, ÔÈÎÔ. 230ÙÌ, ÕÓˆ μfiÏÔ˜ √ÈΛ· 207ÙÌ, ÔÈÎÔ. 260ÙÌ, ∞È‚·ÏÈÒÙÈη √ÈΛ· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 400ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ √ÈΛ· 72ÙÌ ÈÛfiÁÂÈÔ ∞Ï˘Î¤˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 75ÙÌ/fiÚÔÊÔ, ÕÁ. μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 140ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 170ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ, ¡. πˆÓ›· °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, °ÎÏ·‚¿ÓË ¢˘¿ÚÈ & ΔÚÈ¿ÚÈ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ™Ô˘ÙÚ·Ï› ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ, (ÔÏ˘ÙÂϤ˜), ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ ΔÚÈ¿ÚÈ 88ÙÌ, ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ΔÚÈ¿ÚÈ 80ÙÌ, ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ΔÂÛÛ¿ÚÈ 118ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, πˆÏÎÔ‡ ΔÂÛÛ¿ÚÈ 125ÙÌ, Ô‰fi˜ ∑¿¯Ô˘ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140ÙÌ Î·È ‰˘¿ÚÈ· 50ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 148ÙÌ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120ÙÌ & 122ÙÌ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È· √π∫√¶∂¢∞ - ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ √ÈÎfi‰· ÛÙÔ ∫∞ƒ∞°∞Δ™ √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ, §·Ú›Û˘, μπ¶∂, μfiÏÔ˜ √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ, ∞Á.°ÂÒÚÁÈÔ˜ μfiÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 118ÙÌ, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË √ÈÎfiÂ‰Ô 322ÙÌ, ¶∞§π∞ μfiÏÔ˘ √ÈÎfiÂ‰Ô 85ÙÌ, 170ÙÌ, 220ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ Î·È 860ÙÌ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 150ÙÌ, Ô‰fi˜ º˘ÙfiÎÔ˘ √ÈÎfi‰· 300ÙÌ Î·È 925ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ, ¢ÈÌ‹ÓÈ √ÈÎfiÂ‰Ô 223ÙÌ, ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ √ÈÎfi‰· 136 & 270ÙÌ, ∞ÏÈ‚¤ÚÈ √ÈÎfiÂ‰Ô 695ÙÌ, ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ¶·Ó·ÁÈ¿˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 181ÙÌ, ∫·Ó¿ÏÈ· ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13 ÛÙÚ. Ì ÂÏȤ˜, ª·Ìȉ¿Î˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚ., ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4850ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 3 & 4,7 ÛÙÚ., ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1721ÙÌ, º˘ÙfiÎÔ-§ÔÌ‚¿Ú‰· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 50ÛÙÚ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ª·Ï¿ÎÈ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π °Ú·ÊÂ›Ô 50ÙÌ, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ °Ú·ÊÂ›Ô 38ÙÌ, ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˜ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 95ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë μfiÏÔ˜ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118ÙÌ, πˆÏÎÔ‡ (Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜) ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 52ÙÌ , ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 78ÙÌ, ¡. πˆÓ›· ΤÓÙÚÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 50ÙÌ, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, μfiÏÔ˜ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 205ÙÌ, π¿ÛÔÓÔ˜ (ÂÓÔ›ÎÈÔ) ΔÂÙÚ·ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1850ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘, √ÈÎfiÂ‰Ô 4150ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘ μfiÏÔ˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ - μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 460ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 356ÙÌ, §·Ú›Û˘

μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 2300ÙÌ Ì ÎÙ›ÚÈÔ 232ÙÌ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ - μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 530ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1800ÙÌ, ∞ μπ¶∂ ŒÎÙ·ÛË 9 ÛÙÚ. ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞’ μπ¶∂ √ÈÎfiÂ‰Ô 1774ÙÌ, μπ√¶∞ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 280ÙÌ,300ÙÌ, 450ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∫Ù›ÚÈÔ 770ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 650ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∫Ù›ÚÈÔ 400ÙÌ Û ÔÈÎ. 2400ÙÌ,Ô‰fi˜ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ∫Ù›ÚÈÔ 700ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 7100ÙÌ, §Â¯ÒÓÈ· ∫·Ù¿ÛÙËÌ· - ∂›‰Ë ‰ÒÚˆÓ ™ÎfiÂÏÔ˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4600ÙÌ, §·Ï¿ÚÈ· ™ÎfiÂÏÔ˜ ¶∏§π√ ∫·ÙÔÈΛ· √ÈΛ· 136ÙÌ Û ÔÈÎfi. 1000ÙÌ, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ∫·ÙÔÈΛ· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 135ÙÌ, ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 102ÙÌ,ÔÈÎfi. 825ÙÌ, ÿÓÈ· √ÈΛ· 60ÙÌ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 50ÙÌ, ™˘Î‹ ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180ÙÌ, ªËÏȤ˜ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 91ÙÌ Û ÔÈÎ. 1ÛÙÚ, ªÔ‡ÚÂÛÈ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 78ÙÌ, ÔÈÎ. 108ÙÌ, ªËϛӷ ∫·ÙÔÈ˘ ·fi 48 ¤ˆ˜ 92 ÙÌ, μ˘˙›ÙÛ· ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 270ÙÌ, ÕÓˆ °·Ù˙¤· √ÈΛ· 220ÙÌ, ËÌÈÙÂÏ‹˜, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 70ÙÌ, §ÂÊfiηÛÙÚÔ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· - √ÈÎfi‰· √ÈÎfiÂ‰Ô 8ÛÙÚ , ÛÙÔ Î‡Ì·, ÃÔÚ¢Ùfi ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 21ÛÙÚ., ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ∫Ù‹Ì· 8000ÙÌ Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ∑ÂÚ‚fi¯È· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4ÛÙÚ ¤ˆ˜ 7,7 ÛÙÚ., ªÂÏ·Ó‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,7ÛÙÚ, ¶ÔÙÈÛÙÈο √ÈÎfi‰· 170ÙÌ & 2770ÙÌ, ™˘Î‹ √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ, ∫ÔÚÒË ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8,8ÛÙÚ. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· √ÈÎfi‰· 1650ÙÌ & 2770ÙÌ, ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfi‰· 10,7ÛÙÚ & 4,5ÛÙÚ., ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfi‰· 1ÛÙÚ & 1,5ÛÙÚ., ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ¶¿Ô˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 11,8ÛÙÚ., Ì ÔˆÚÔÊfiÚ·, ı¤·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜-÷ӛˆÓ (ª¤ÏÈ·) √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ªËϛӷ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,3 ÛÙÚ., ı¤·, §·‡ÎÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 51 ÛÙÚ. ªËÏȤ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ., ¢Ú¿ÎÂÈ· √ÈÎfiÂ‰Ô 4480ÙÌ, ¢Ú¿ÎÂÈ· √ÈÎfiÂ‰Ô 1177ÙÌ, ¶·¿ ¡ÂÚfi/∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ ¡. ™∫√¶∂§√™ ∫·ÙÔÈΛ· √È˘, 75ÙÌ, 80ÙÌ, 120ÙÌ, 200ÙÌ, ÃÒÚ· √ÈΛ· 122ÙÌ, ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ, ÃÒÚ· ΔÚÈÒÚÔÊË ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 180ÙÌ, ÃÒÚ· ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 130ÙÌ, μ·Ú‰ÈfiÏ· ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 72ÙÌ, μÚ¿¯Ô˜ √È˘ 40ÙÌ, 110ÙÌ, ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 110ÙÌ, ÈÛ›Ó·, ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶‡ÚÁÔ˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 75ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ ¢ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 60ÙÌ, ∫·ÏfiÁËÚÔ˜ ¢ÈÒÚÔʘ ÔÈ˘ 60ÙÌ.& 250ÙÌ, °ÏÒÛÛ· ¢ÈÒÚÔʘ ÔÈ˘ 85ÙÌ Î·È 78ÙÌ ∫Ï‹Ì· √ÈΛ· 120ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 5,5ÛÙÚ. ¢›ÙÚÔÔ √È˘ 80ÙÌ & 100ÙÌ, ÔÈÎ 4 ÛÙÚ., °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150ÙÌ, ŒÏÈÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· - √ÈÎfi‰· √ÈÎfiÂ‰Ô 840ÙÌ, ÃÒÚ· ™ÎfiÂÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10ÛÙÚ. & 12,5ÛÙÚ., ∞Ï˘ÎÈ¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13,5ÛÙÚ., 50Ì ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4,2 ÛÙÚ., ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ŒÎÙ·ÛË 840ÛÙÚ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ∫Ù‹Ì· 4ÛÙÚ, ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ƒ¿¯Â˜ √ÈÎfi‰· 600ÙÌ & 740ÙÌ, ı¤·, ƒ¿¯Â˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ, ı¤·, ∞Á. ƒËÁ›ÓÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4 Î·È 5,2ÛÙÚ., ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4ÛÙÚ , Ú‡̷, ÓÂÚfi, ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ∫Ù‹Ì· 8ÛÙÚ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ı¤·, μ·ı˘¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ΔÛÈÌÈÛÈ¿ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4ÛÙÚ & 13 ÛÙÚ., °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ ∫Ù‹Ì· 10ÛÙÚ, ÂÏȤ˜, ηχ‚È, ¢›ÙÚÔÔ √ÈÎfiÂ‰Ô 2200ÙÌ, ı¤·, μ·Ú‰ÈfiÏ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 1ÛÙÚ. ¤ˆ˜ 6ÛÙÚ, °ÏÒÛÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 6,7ÛÙÚ. & 7ÛÙÚ, ¶Ô‡ÓÙ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.000ÙÌ, ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4725ÙÌ, μÚˆÌÔÓ¤ÚÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4,5,6ÛÙÚ. ∞Á. ª·Ú›Ó· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ3,8 ÛÙÚ., ¶ÔÙ¿ÌÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4,8ÛÙÚ & 12.5 ÛÙÚ., ™ÎÏËÚ‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4033ÙÌ, §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4100ÙÌ, ¡ËÛ› ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3,5 ÛÙÚ., ∫Ï‹Ì· ¡. ™∫π∞£√™ - ¡. ∞§√¡¡∏™√™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 90ÙÌ ¤ˆ˜110ÙÌ, ¡. ™ÎÈ¿ıÔ˜ √ÈΛ· 67ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 204ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5200ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ •∂¡√¢√Ã∂π∞ - ∫∞º∂ - ∂™Δπ∞Δ√ƒπ∞ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ. ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ., ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ ∂ȯ›ÚËÛË ÂÛÙ›·Û˘ Ì ¿‰ÂÈ· “∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔΔ·‚¤ÚÓ· - ∫·Ê¤” ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ∂ȯ›ÚËÛË ∫∞º∂, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (055)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210-22824 ∫ÈÓ. 6982 479 991 6973 585 390 mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr ¶ø§∂πΔ∞π - 110 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÁˆÓÈ·Îfi ÚÂÙÈÚ¤ 5Ô˜ Ì 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, wc, 2 ·Ôı‹Î˜, ¿ÚÎÈÓ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. - 57 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˜ Ì 1 ˘/‰, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. - 30 Ù.Ì. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3Ô˜, ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 35.000 ∂. - 30 Ù.Ì. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÛÙË ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 20.000 ∂. - °ˆÓȷ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 82 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 157 Ù.Ì. ÛÙË ¡. πˆÓ›· 75.000 ∂. - ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 10ÂÙ›·˜ 250 Ù.Ì. ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 680 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, 2 Ù˙¿ÎÈ·, 2 Ì¿ÓÈ·, 1 w/, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ, ·ÚfiÛÎÔÙË ı¤· Û μfiÏÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ∫fiÏÔ Î·È Ì ÚÔÔÙÈ΋ ·ÓÂÁ¤ÚÛˆ˜ ÂÚ›Ô˘ ·ÎfiÌË 150 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÕÓˆ μfiÏÔ. - ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÚ›Ô˘ 110 Ù.Ì. ηÙÔÈ΋ÛÈÌË ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. - ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚ›Ô˘ 160 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÚ›Ô˘ 130 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. - √ÈÎfi‰· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ ∫˘ÓËÁÒÓ 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. (060)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 π√À§π√À 2011

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267 Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (063)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. (24210) 28995-34067 ∫π¡. 6944-523583 divanisrealestate@gmail.com www.estatedivanis.gr

∂˘Î·Èڛ˜: 1. Ιάσονος με Ιωλκού κατάστημα 4 ορόφων 900τμ. (Πώληση - Ενοικίαση) Ω 98 ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. Χάνια οικία 75τμ. σε 271τμ. οικόπεδο Δ4. 2. Μηλιές οικία 183τμ. σε 830τμ. οικόπεδο Ι 28 3. Μάραθος οικία 80τμ. σε 480τμ. οικόπεδο Θ 19 4. Μηλιές στην πλατεία οικία 63τμ. σε οικόπεδο 136τμ. Ρ 22 5. Άνω Βόλος μεζονέτα 128τμ. σε 155τμ. οικόπεδο με θέα Α 18 6. Ν. Ιωνία μεζονέτα 172τμ. σε 123τμ.οικόπεδο πλήρως ανακαινισμένη Φ 10 7. Αγ. Γεώργιος Νηλείας πέτρινη οικία 94τμ. σε 359τμ. οικόπεδο Ζ1 8. Πορταριά βίλα 265τμ.σε 4.500τμ. οικόπεδο Η 20 9. Πορταριά πολυτελής βίλα 200τμ. σε 350τμ. οικόπεδο (θέα Βόλος) Κ 90 10. Σουτραλί βίλα 300τμ. σε 700τμ. οικόπεδο (πολυτελής κατασκευή) Η 61 11. Ογλ οικία 83τμ. σε 106τμ. οικόπεδο Χ 3 12. Αγ. Λαυρέντιος οικία δίπατη 137τμ. σε 423τμ.οικόπεδο Β 12 13. Ν. Ιωνία 100τμ. + 100τμ. υπόγειο σε 208τμ. οικόπεδο με προοπτική ορόφου Α 81 14. Αλυκές μεζονέτα 150τμ. σε 200τμ. οικόπεδο διαμπερές Β 4 15. Αλυκές μεζονέτες 120τμ. - 150τμ. καινούριες με τζάκι Β 44 16. Καραγάτς μεζονέτες 80τμ. - 100τμ. καινούριες με τζάκι Β 44 17. Λεχώνια παλιά οικία 78τμ. μπροστά στη θάλασσα σε 762τμ. οικόπεδο Μ 1 18. Γαλλίας ημιτελές 173τμ. σε 147τμ. οικόπεδο Β 67 19. Τσαγκαράδα 5 καινούριες μεζονέτες από 75τμ. έως 220τμ. με θέα το Αιγαίο Β 76 20. Σκόπελος συγκρότημα 5 κατοικιών 150τμ. η κάθε μια με ατομική πισίνα σε 4.000τμ.οικόπεδο Ω 20 21. Ι. Καρτάλη 65τμ. σχέδιο Παρασκευοπούλου Γ 3 22. Κισσός Πηλίου 2 πέτρινες οικίες 87τμ. και 51τμ. σε 964τμ. Η 53 23. Ν. Ιωνία οικία γωνιακή 50τμ. σε 97τμ. οικόπεδο Η 8 24. Αδμήτου 200τμ.οικία σε150τμ. οικόπεδο + 100τμ.υπόγειο + 200τμ. αέρας Η 10 25. Χιλιαδού (Ζάχου) 90τμ. επάνω όροφος διπλοκατοικίας Θ 3 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. Στην Ιωλκού (Καλλιθέα) μεζονέτα πολυτελέστατη 184τμ. (2υ/δ, 2 λουτρά, 2 τζάκια, σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα) πλήρες ανακατασκευή, κατάλληλο και για ιατρείο - φροντιστήριο Α 1 2. Ν. Ιωνία ημιτελής οικοδομή 7 διαμερισμάτων Κ 26 3. Γάτσου διαμέρισμα 77τμ. 2ου ορόφου διαμπερές Β 51 4. Κουμουνδούρου 120τμ. 1ου ορόφου Γ 27 5. Ν. Ιωνία 74τμ. 1ου ορόφου Α 86 6. Γκλαβάνη 75τμ. 1ου ορόφου διαμπερές Δ 81 7. Μακρινίτσης 75τμ. 1ου ορόφου Β 5 8. Τοπάλη 77τμ. ρετιρέ 4ου ορ. κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη Α 83 9. Ν. Ιωνία 52τμ. διαμέρισμα επιπλωμένο Α7 10. Δημητριάδος 84τμ. 3ου ορ. προσόψεως Ι 38 11. Κουμουνδούρου 198τμ., 5ου ορόφου με αποθήκη Α 9 12. Ν. Ιωνία 106τμ. 2ου ορόφου διαμπερές με γκαράζ Β 25 13. Πολυμέρη 70τμ. 1ου ορόφου 5 ετών Η4 14. Αλεξάνδρας 67τμ. + 3τμ. αποθήκη Α 4 15. Πολυμέρη μεζονέτα 156τμ. 2ου και 3ου ορόφου 5 ετών Η 4 16. Ν. Ιωνία 97τμ., 2ου ορόφου Δ 22 17. Νικοτσάρα γκαρσονιέρα 28τμ. Α 4 18. Τ. Οικονομάκη 60τμ. επαγ. στέγη 1ου ορ. Ζ 12 19. Δον Δαλεζίου 112τμ. 3ου ορόφου (κεντρικό) Α 5 20. Πλατανίδια μεζονέτα 97τμ. 1ου και 2ου ορόφου με τζάκι και τζακούζι Α 5 21. Ιωλκού γκαρσονιέρα 19τμ. 5ου ορόφου Η 9 22. Δημητριάδος 103τμ. 1ου ορόφου προσόψεως, ανακαινισμένο Ε 45 23. Θουκιδίδου γκαρσονιέρα 27τμ. 1ου ορόφου Τ 1 24. Αδμήτου γκαρσονιέρα 33τμ. Φ 2 √ÈÎfi‰·: 1. Λαρίσης μεσαίο 4.400τμ. Α 20 2. Παλαιά (Παγασών) οικόπεδο 162τμ. γωνιακό Λ 24 3. Μηλίνα 3.034τμ. κοντά στη θάλασσα Λ 35 4. Αθηνών οικόπεδο 1.000τμ. Γ 36 5. Λεχώνια 8.000τμ. γωνιακό Ρ 10 6. Αγ. Γεώργιος Νηλείας 4.000τμ. εντός σχεδίου Ε 18 7. Ζαγορά 1.200τμ. Β 3 8. Πολυμέρη κοντά στο νοσοκομείο οικόπεδο 900τμ. Χ 10 9. Πορταριά 4.017τμ. οικόπεδο Χ 22 10. Πορταριά 2.323τμ. οικόπεδο με 80μ. φάτσα Χ 22

11. Κατήραγα 348τμ. οικόπεδο μεσαίο Χ 40 12. Πορταριά (θέση Κάραβος) 293τμ. μεσαίο Φ 55 13. Κουκουράβα 947τμ. Δ 8 14. Ν. Ιωνία 273τμ. μεσαίο Ζ 98 15. Χάνια 166τμ. εντός σχεδίου Β 18 16. Σκιάθος 11.000τμ. άρτιο και οικοδομήσιμο Β 11 17. Καραγάτς 467τμ. γωνιακό Α 85 18. Αγ. Βασιλείου (Ιωλκού) 133τμ. Α 84 19. Κριθαριά 269τμ. μεσαίο Α 82 20. Μπούφα 9.000τμ. δίπλα στη θάλασσα Ξ5 21. Αγριά 523τμ. , 50μ. από θάλασσα Ν 7 22. Άνω Βόλος 990τμ. με άδεια οικοδομής για 300τμ. επάνω σε δρόμο Γ 6 23. Μαγνήτων 117τμ.(κτίζει 250τμ.) Δ 3 24. Λεχώνια 1.100τμ γωνιακό με θέα τη θάλασσα Β 68 25. Ν. Ιωνία 2.000τμ. γωνιακό Β 70 26. Ν. Ιωνία 120τμ. με παλαιά οικία 50τμ. Β 70 27. Σουτραλί 1.500τμ. μπροστά στη θάλασσα κατάλληλο για ξενοδοχειακή μονάδα Β 77 28. Αλυκές 365τμ. γωνιακό Β 90 29. Γαλλίας 380τμ. γωνιακό με παλαιά οικία Δ 6 30. Α’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου 1.275τμ. Α 17 31. Χρυσή Ακτή 740τμ. μπροστά στη θάλασσα Α 16 32. Καλαμάκι Πηλίου 900τμ. με πανοραμική θέα στη θάλασσα Η 52 33. Μούρεσι 2.306τμ. εντός σχεδίου Γ 4 34. Χιλιαδού 238τμ.γωνιακό Α 90 35. Χιλιαδού 1.682τμ. γωνιακό Α 90 36. Χιλιαδού 350τμ. γωνιακό Δ 11 37. Άνω Βόλος (Μοσχάτο) 72τμ. με συντ. δόμησης 0,8 Η 54 38. Μηλίνα 400τμ. γωνιακό με συντ. δόμησης 0,8 Η 54 39. Μάραθος 1.672τμ. κτίζει 400τμ. Δ 23 40. Μάραθος 740τμ., 150μ. από θάλασσα Κ1 41. Άλλη Μεριά 616τμ. γωνιακό με παλαιό πέτρινο κτίριο Κ 2 42. Περιφερειακός 1.836τμ. διαμπερές Θ 4 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. Ξυνόβρυση 10.474τμ. μπροστά στη θάλασσα Ν 20 2. Σκόπελος 26.600τμ. κατάλληλο και για ξενοδοχείο Ε 1 3. Μηλίνα 5.500τμ. δίπλα στη θάλασσα Η 45 4. Σκιάθος 5.592τμ. κτίζει 650τμ. με θέα σε όλο το νησί Β 14 5. Διμήνι 15.817τμ. με θέα το Βόλο κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη Ζ 11 6. Μπούφα 11.500τμ. πάνω σε δρόμο 150μ. από θάλασσα κατάλληλο και για εξοχικές κατοικίες Ω 1 7. Λεχώνια 8.000τμ. γωνιακό Ρ 1 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. Χιλιαδού κτίριο 320τμ. περίπου (2 διαμερίσματα, 3 καταστήματα ) Λ 2 2. Πολυμέρη κατάστημα 124τμ. - 1ος όροφος 106τμ. - προοπτική 2ου 114τμ. Ζ 3 3. Αλυκές κτίριο 1.230τμ. σε 1.500τμ.οικόπεδο + άλλα 600τμ. οικόπεδο Β 6 4. Αθηνών διώροφο κτίριο 1.000τμ. με 180τμ. υπόγειο σε 2.900τμ. οικόπεδο Θ 2 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. Αθηνών κατάστημα - βιοτεχνικός χώρος κεντρικότατο 600τμ. Τ 6 2. Πολυμέρη 130τμ. γωνιακό + 2 όροφοι 360τμ. Θ 26 3. Δεληγιώργη ισόγειο 55τμ.,πατάρι 55τμ., υπόγειο 55τμ. Δ 14 4. Γκλαβάνη κατάστημα 60τμ. με 30τμ. πατάρι Ε 44 5. Κασσαβέτη 78τμ. με 65τμ. πατάρι πολυτελούς κατασκευής Α 90 6. Κ. Καρτάλη 70τμ.με 15τμ. πατάρι μεσαίο Α 2 7. Σαμπάναγα κατάστημα 200τμ. ισόγειο, 200τμ. υπόγειο σε 2.250τμ. οικόπεδο Γ 3 8. Κάτω Γατζέα κατάστημα 82τμ. ελεύθερο Η 6 9. Κ. Καρτάλη 206τμ. μεσαίο κατάστημα Η2 10. Διμηνίου κατάστημα 275τμ. με προοπτική άλλα 275τμ. Ε 8 11. Κέντρο διώροφο κατάστημα 425τμ., νοικιασμένο Β 41 12. Περιφερειακός 1.300τμ. σε 2 ορόφους γωνιακό Γ 7 13. Πολυμέρη 35τμ. μεσαίο Κ 3 ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: 1. Ν. Ιωνία studio κομμωτικής - νυχιών 160τμ. πλήρες εξοπλισμένο Α 95 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. Αθηνών Βιοτεχνικός χώρος 200τμ.σε 976τμ. οικόπεδο Β 9 2. Α’ ΒΙΠΕ 800τμ. βιοτεχνικός χώρος σε 3.000τμ. οικόπεδο Α 98 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. Α’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου 1.800τμ. εργασιακός χώρος σε 3.000τμ. οικόπεδο πολυτελής κατασκευή Ω 10 2. Β’ Βιομηχανική εργασιακός χώρος 4.500τμ. σε 12.300τμ. οικόπεδο Θ 24 3. Α’ Βιομηχανική εργασιακός χώρος 1.500τμ. σε 4.360τμ. οικόπεδο Β 21 4. Β’ ΒΙ.ΠΕ Βόλου 1.650τμ. στεγασμένος χώρος σε 4.500τμ. οικόπεδο Α 3 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. Αργοναυτών επαγγελματικός χώρος 120τμ. στον 1ο όροφο Ζ 18 2. Τοπάλη 45τμ. στον ημιώροφο Α 10 3. Κουμουνδούρου 120τμ. 1ου ορόφου Γ 27 4. Ιωλκού 120τμ. ανακαινισμένο 2ου ορόφου Γ 27 5. Κασσαβέτη 35τμ. κατάστημα Κ 51 6. Ν. Ιωνία κατάστημα 1.200τμ. (κατάστημα ΜΥΘΟΣ) Α 8 7. Ιωλκού κατάστημα 180τμ. + 40τμ. πατάρι + 270τμ.υπόγειο για κάθε χρήση Ω 99 8. Ιάσονος με Ιωλκού κατάστημα 4 ορόφων 900τμ. (ενοικιάζονται και οι όροφοι ο καθένας ξεχωριστά) Ω 98 9. Δημητριάδος κατάστημα 90τμ. + 70τμ. πατάρι Γ 40 10. Πολυμέρη 100τμ. οικία σε 200τμ. οικόπεδο Φ 1 11. Β’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου βιοτεχνικός χώρος 1.680τμ. Ε 4 12. Κασσαβέτη διαμέρισμα 117τμ. 4ου ορόφου γωνιακό Δ 1 13. Νικοτσάρα γκαρσονιέρα 28τμ. 1ου ορόφου Ε 11 14. Μπασδέκη διαμέρισμα 70τμ. 2ου ορόφου Ζ 7 15. Λαρίσης κατάστημα 80τμ. Η 3 16. Αγριά κτίριο πέτρινο 700τμ. Ζ 9 17. Δημητριάδος 135τμ. επ. στέγη 2ου ορόφου Ε 7 18. Κ. Καρτάλη γκαρσονιέρα 40τμ. 1ου ορόφου Ε 9 19. Αργοναυτών επ. στέγη 40τμ. γωνιακή 1ου ορόφου Ζ 10 20. Δημητριάδος 103τμ. 1ου ορόφου προ-

σόψεως, ανακαινισμένο Ε 45 21. Αθηνών διώροφο κτίριο 1.000τμ. με 180τμ. υπόγειο σε 2.900τμ. οικόπεδο Θ 2 22. Γαλλίας διαμέρισμα 67τμ. στον 4ο όροφο και για επ. στέγη Τ 30 23. Άναυρος κατάστημα 103τμ. στον πεζόδρομο Λ 1 ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (042)

-----------------------------------VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388 KIN. 6942-400653, 6947-302966 FAX: 24210-21538

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ °. ∫·ÚÙ¿ÏË 30 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., 4 ÂÙÒÓ, ÂÈψ̤ÓË. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 30 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. μÏ·¯¿‚· 33 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. °Ï‡Ê· ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ‚Ô˘Ófi. ∞Ï˘Î¤˜ ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Î·È 2¿ÚÈ ÚÔ˜ ÒÏËÛË. ¢À∞ƒπ∞ ™˘Ú›‰Ë 58 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ., ÚÂÙÈÚ¤, Ì ı¤·, 30ÂÙ›·˜. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, 30ÂÙ›·˜. ™˘Ú›‰Ë ÎÂÓÙÚÈÎfi ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ., 58 Ù.Ì., ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 61 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. Î·È ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. Δƒπ∞ƒπ∞ ¡. πˆÓ›· ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ ÂÚÁ. ηÙ. 87 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ. πÛȉÒÚÔ˘ 77 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ, Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 88 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜, ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. ÕË °È¿ÓÓ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ·fi 45 Ù.Ì. ¤ˆ˜ 60 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. √π∫π∂™ ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Î·È 80 Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û 228 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 110 Ù.Ì. Û ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 5ÂÙ›·˜. °·Ì‚¤Ù· 106 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∂ÈÛÎÔ‹˜ ÌÔÓ/Λ· 71 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓ/Λ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ·Ï·È¿ ÔÈΛ· Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. §ÂÊfiηÛÙÚÔ 70 Ù.Ì. Û 540 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∫·Ù˯ÒÚÈ 70 Ù.Ì. ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÈÛ›Ó· Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. ÕÊËÛÔ˜ Û 320 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ËÌÈÙÂÏ‹ ηٿÛÙ·ÛË. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 78 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 130 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. •∂¡√¢√Ã∂π∞-•∂¡ø¡∂™ ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Û Ôχ ÁÓˆÛÙ‹ ·Ú·Ï›· 65 ‰ˆÌ. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÍÂÓÒÓ·˜ 9 ‰ˆÌ., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. √π∫√¶∂¢∞ ª·‚›ÏË (∫·Ú·Á¿Ù˜) 300 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ™.¢. 1,8 ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. §·Ú›Û˘ 3 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞Ï˘Î¤˜ 303 Î·È 500 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 1,4 ÛÙÚ., ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, 300 Ù.Ì., 575, 1.381 Î·È 1.683 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 200 Ù.Ì. ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 1.700 Ù.Ì. Î·È 404 Ì ‰ÈÒÚÔÊÔ Û›ÙÈ ÎÂÓÙÚÈο. ∞ʤÙ˜ 3 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 8,7 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ªËϛӷ 4 ÛÙÚ. Ì ÚfiÛ‚·ÛË Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 450 Ù.Ì. ¤ˆ˜ 630 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. μ˘˙›ÙÛ· 3 ÔÈÎfi‰· 1,5 ÛÙÚ. ÙÔ Î·ı¤Ó· ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ÕÊËÛÔ˜ 2 ÔÈÎfi‰· ÙÔ˘ 1 ÛÙÚ. Ì ‰fiÌËÛË 520 Ù.Ì. ∑ÂÚ‚fi¯È· 550 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 118 Ù.Ì. Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 1Ô˘ ÔÚ. 70 Ù.Ì. Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ËÌÈÒÚÔÊÔ˘ 76 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì Ê/· ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫·Ú·˚ÛοÎË 70 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. Ì ·˘Ù. ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 2Ô˘ ÔÚ., 96 Ù.Ì., 2 ˘/‰. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿-ÒÏËÛË-ÂÓÔÈΛ·ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ - ¢π∞ ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (067)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213

¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση

και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (044)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725 ∫π¡. 6972-672426

√π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì., 30.000. ª¿Ú·ıÔ˜, 310 Ù.Ì., 80.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000. ¡. πˆÓ›· ¶ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì., 65.000. ¡. πˆÓ›· §‡ÎÂÈÔ, 120 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 70.000. ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000. §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ·, 280.000. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ·, 130.000. ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì., 70.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 135 Ù.Ì., 40.000. ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·, 200 Ù.Ì., 80.000. ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ, 140 Ù.Ì., 55.000. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ™·ÚÙÈ¿˜, 19 ÛÙÚ. 200.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 400 Ù.Ì., 85.000. ∞Á. Δ·Íȿگ˘ º˘ÙfiÎÔ 4 ÛÙÚÂÌ. 50.000. ¡. πˆÓ›· ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô 510 Ù.Ì. 140.000 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., 150.000. ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔÈ 85 Ù.Ì., ÔÈÎfi 120 Ù.Ì., 70.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi 140 Ù.Ì., 110.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 130 Ù.Ì., 135.000. ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 200 Ù.Ì., 170.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì., 210.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 65 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 80 Ù.Ì. 63.000. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 135.000. ∂ÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 180 Ù.Ì., 140.000. ¡. πˆÓ›· ÔÙ¿ÌÈ 45 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 60 Ù.Ì., 40.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 140.000. ∞Ï˘Î¤˜, ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË 80 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 120.000. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 400 Ù.Ì., 300.000. ¡Â¿ÔÏË 150 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 300 Ù.Ì., 135.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 50 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 135 Ù.Ì., 80.000. ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜ 75 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 85.000. ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË ¡. πˆÓ›· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 105.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÚÔÛÊ˘ÁÈ΋, 20.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 50Ù.Ì., 60.000. ¶ÚfiÓÔÈ·, fiÚÔÊÔ˜ 67 Ù.Ì., Ì ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 67 Ù.Ì., 110.000. º¿ÚÛ·Ï· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 250 Ù.Ì. 70.000. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ °‹Â‰Ô ¡›Î˘, ËÌÈÙÂϤ˜ 85 Ù.Ì. 75.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì., 190.000. μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, fiÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì., 120.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, 85 Ù.Ì., 85.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 95 Ù.Ì., 95.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÁηÚÛ. 30 Ù.Ì., 35.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 78 Ù.Ì., 75.000. £Ú¿Î˘ ÈÛfiÁ. ÔÚÔÊ/ÛÌ· 70 Ù.Ì. 65.000. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ ¡. πˆÓ›·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì., 200.000. ¶ÚfiÓÔÈ·, ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì., 45.000. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, fiÚÔÊÔ˜ 250 Ù.Ì., 250.000. (045)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜ 24280 78 267 697 4647 587

∂ÈÏÂÁ̤ӷ ·Î›ÓËÙ·... Û ÙÈ̤˜ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ¢ηÈÚ›·˜! μfiÏÔ˜ 1. 2¿ÚÈ (5ÂÙ›·˜) 55 Ù.Ì. 2Ô fiÚ. Ì ¿ÚÎÈÓ ÛÙËÓ ÈÏÔÙ‹ ÏËÛ›ÔÓ πˆÏÎÔ‡ Ì °. ¢‹ÌÔ˘ 73.000 ∂. 2. ªÈÎÚfi ‰È·ÌÂÚ¤˜ 3¿ÚÈ ÔÚÔÊÔ‰/ÛÌ· (7ÂÙ›·˜) 65 Ù.Ì. 2Ô fiÚ. Û ÌÈÎÚ‹ 3ÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÏËÛ›ÔÓ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Î·È ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 81.500 ∂. 3. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÌÔÓÔÎ/Λ· Ì 4 ˘/‰ Û˘Ó Í¯ˆÚÈÛÙfi 2¿ÚÈ Û ÔÈÎ. 420 Ù.Ì. Ì ı¤·. 4. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 184 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 5. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ 620 Ù.Ì. Ôχ ηϋ ı¤·. 6. ª¿Ú·ıÔ 1083 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 400 Ù.Ì. Ì ÚfiÛÔ„Ë 39 Ì. 120 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ȉ·ÓÈÎfi Î·È ÁÈ· 2 ηÙÔÈ˘. ¡. ∞°Ãπ∞§√™ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È: ·) ‰‡Ô ηÈÓ. ‰›¯ˆÚ˜ ÁηÚÛ/˜ ÙˆÓ 35 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË, ‚) ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi ÎÂÓÙÚÈÎfi 2¿ÚÈ 58 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. Û˘Ó 12 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË, Á) ‰‡Ô 3¿ÚÈ· ‰È·Ì/Ù· ÙˆÓ 73 Î·È 80 Ù.Ì., ‰) ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Û˘Ó ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ 145 Ù.Ì. Û ÌÈÎÚfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·fi ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙÔ ∞ψӿÎÈ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 110.000 ∂, Â) ÙÚÂȘ ÌÔÓÔηÙÔÈ˘ ·fi 135.000 ¤ˆ˜ 240.000 ∂. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ÛÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ Î·È ÛÙȘ ªÈÎÚÔı‹‚˜: ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏ· 6, 7, 12,5 Î·È 54 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ·Ú‰Â˘fiÌÂÓ·. ∞Ì¤ÏÈ ÔÙÈÛÙÈÎfi ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ (ÚÔ‰›Ù˘) 5,5 ÛÙÚÂÌ. ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Û ¿ÛÊ·ÏÙÔ. À¿Ú¯ÂÈ ÏÔ‡ÛÈÔ ·Ú¯Â›Ô, ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ... (320)

ZHTOYNTAI ∑∏Δ√À¡Δ∞π πτυχιούχοι δάσκαλοι, δασκάλες Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος για άμεσο διορισμό. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2421027761. (329)

™YNOIKE™IA §À¢π∞ Κεντρικής Ελλάδας. Εχέμυθα, αποτελεσματικά! 37χρονη εκπαιδευτικός, μελαχρινή, γοητευτικότατη, συγκροτημένη, ενθουσιώδης. 39χρονη εκπαιδευτικός, εξαιρετικού χαρακτήρα, πανέμορφη, κατασταλαγμένη, σοβαρή. 35χρονη ιδ. υπάλληλος, πτυχιούχος Τ.Ε.Ι., θελκτικότατη, πολύ ευκατάστατη, κοινωνική. 32χρονη, γεωλόγος, οικονομικά ανεξάρτητη, λεπτή, φινετσάτη. Επιθυμούν γνωριμία γάμου. Τηλ. 2410-549797. (038)

¢IAºOPA ¢∞¡∂π∞ - ™À°∫∂¡Δƒø™∏ √º∂π§ø¡. Χορηγήσεις νέων δανείων (όλων των κατηγοριών). Συγκέντρωση υπαρχόντων με κέρδος 45-50%. Ειδικά προγράμματα για δημοσίους υπαλλήλους, δημοτικούς και στρατιωτικούς. Γραφεία: Σόλωνος 2, όροφος 2ος, γραφείο Β10, Βόλος. Τηλέφωνα 24210-20237, κιν. 6932-528388. (030) ∞¡∞∫À∫§ø™∏ - Αγοράζονται παλιά κοσμήματα, Τοπάλη 65 ισόγειο, μεταξύ Σωκράτους- Αλεξάνδρας Βόλος. Πληρ. τηλ. 6980-380461. (019)

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞

Από τις πιστωτικές σας κάρτες εντός 5’ λεπτών με ή χωρίς υπόλοιπο, υπέρβαση ή τρίμηνη καθυστέρηση ανεξάρτητα υπερδανεισμού ή Τειρεσία μόνο με την ταυτότητά σας μέχρι 48 άτοκες τραπεζικές δόσεις, δάνεια για δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους - στρατιωτικούς - ρύθμιση οφειλών καταναλωτικά - στεγαστικά με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη καθημερινά και Σαββατοκύριακα, κ. Γεωργίου, τηλ. 6988888850, 6988888804. Ερχόμαστε στο χώρο σας. (353)

∫∂Δ∂ƒ ∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. (024)

∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα - δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (017)

∫∂¡Δƒ√ ¶∞ƒ∞æÀÃ√§√°π∞™ ª∂§§√¡Δ√§√°π∞™

∫· ∂ÈÚ‹ÓË - ∫· ƒ›Ó· Χαρτομαντεία: 25 ευρώ Αστρολογία: 25 ευρώ Καφεμαντεία: 15 ευρώ Κρυσταλλομαντεία: 35 ευρώ Ενόραση-διόραση: 55 ευρώ Οραματισμός: 35 ευρώ Για τα ραντεβού σας: 6989176612 (037)

μ√§√™ ∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ λειτουργεί με κρατική άδεια Ενέχυρα χρυσαφικών και χρυσών νομισμάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών παλαιών και καινούργιων σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β’ με Ρ. Φεραίου. Ωράριο καταστημάτων Βόλου. Τηλ. 24210-42905. (035)

∞°√ƒ∞∑ø

ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ παλιά χρυσά κοσμήματα και τιμαλφή. Κρατική άδεια. Κ. Καρτάλη 79, (μεταξύ Σωκράτους Αλεξάνδρας) ΒΟΛΟΣ. Τηλ. 24210-27705 και κινητό 6972-002809. (022)

ENERGA Μειωμένα τιμολόγια Ηλ. Ρεύματος (σπίτια - επιχειρήσεις). Φθηνότερο μέχρι 20% το ηλ. ρεύμα της ΔΕΗ αν γίνετε πελάτης της ENERGA. Τηλεφωνήστε μας (24210-20237 ή 6932-528388) ή ελάτε: Σόλωνος 2, 2ος όροφος, Γραφείο Β10. ΠΙΕΤΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. (005)

∞ª∂™∏ §À™∏ °π∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Από πιστωτικές κάρτες με ή χωρίς διαθέσιμο, ακόμη και με καθυστέρηση, παίρνετε αυθημερόν μετρητά έως 150.000 Ε με βάση το άρθρο 58/παρ. Α45 νόμο και εξοφλείτε σε 12-48 άτοκες τραπεζικές δόσεις. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ-ΔΑΝΕΙΑ ΔΥ. Πλήρης ασφάλεια - απόλυτη εχεμύθεια - νόμιμες διαδικασίες. Ραντεβού στο χώρο σας, Δευτέρα-Κυριακή 9.0022.00, κ. Νικολόπουλος, τηλ. 2415001000, κιν.: 6942655008, 2421500605, Website www.xrimata.gr. Μόνο σοβαρές προτάσεις. (256)


36

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 π√À§π√À 2011

MNHMO™YNA

KH¢EIE™

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, γιου, αδελφού και θείου

∞ƒ°Àƒø™ ¶∞¡∞°πøΔ√À

∂ªª∞¡√À∏§ ªπÃ. ª∞Δ∞§§πøΔ∞∫∏

τελούμε αύριο Σάββατο 23 Ιουλίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο και να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 22 Ιουλίου 2011 Ο σύζυγος: Βασίλειος Τα παιδιά: Έφη-Δημήτρης Ρέμπολης, Πόπη-Τάκης Κανάς Τα αδέλφια: Αικατερίνη-Ιωάννης Τσουκάτος, Δημήτριος-Αικατερίνη Χουτζιούμη Τα εγγόνια: Ανδρέας, Αφροδίτη, Βασίλης Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο “Το Μπρίκι” .

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

ΣΥΝ/ΧΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ε.Ο.Τ. τελούμε αύριο Σάββατο 23 Ιουλίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 22 Ιουλίου 2011 Η σύζυγος: Παρασκευή Οι κόρες: Ευαγγελία, Χρυσούλα Οι μητέρες: Ευαγγελία Μιχ. Ματαλλιωτάκη, Χρυσούλα Απ. Σφονδυλιά Τα αδέλφια: Γεώργιος-Αργυρώ Ματαλλιωτάκη, Αρχ/της Αγαθάγγελος Σφονδυλιάς, Ευθαλία-Σωτήριος Παρασκονάς, ΜαγδαληνήΠολυχρόνης Μπασδάνης Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Σπίτι της Γαλήνης του Ιερού Ναού.

Το λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό, παππού και θείο

∂À£Àªπ√ Δ∂ƒ§π°∫∞∫∏

Ετών 75 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 22 Ιουλίου και ώρα 10.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Χριστού. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 9.30 π.μ. Βόλος 22 Ιουλίου 2011 Η σύζυγος: Ευγενία Τα παιδιά: Αγγελική Τερλιγκάκη, Ηλίας-Σοφία Τερλιγκάκη, Δανάη χα Φ. Τερλιγκάκη Τα αδέλφια: Σταμάτης-Ρένα Τερλιγκάκη, Αθηνά Τερλιγκάκη, Δημήτριος-Ιωάννα Τερλιγκάκη, Γεώργιος-Σπυρούλα Τερλιγκάκη, Χαρούλα-Δημήτριος Μπονάνος, Ευάγγελος-Ασπασία Παλαμίδη, Χριστόφορος-Αικατερίνη Παλαμίδη, Δημήτριος-Άρτεμις Παλαμίδη Τα εγγόνια: Μάκης, Ευγενία, Δημήτρης, Ελισάβετ, Ευθύμιος, Ευγενία, Δήμητρα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ν. Κοιμητηρίου.

∞£∞¡∞™π√À ∫√À∑πø∫∞

τελούμε αύριο Σάββατο 23 Ιουλίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Ν. Ιωνία 22 Ιουλίου 2011 Η σύζυγος: Σοφία Τα παιδιά: Νικόλαος-Μαγδαληνή Κουζιώκα, Γεώργιος-Αρετή Κουζιώκα Τα αδέλφια: Κερασία χα Γαϊτανά, Κωνσταντίνος-Αφροδίτη Κουζιώκα Τα εγγόνια: Αθανάσιος-Ελευθερία, Σοφία, Αθανάσιος, Δημήτριος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού και θείου

™Δ∂ƒ°π√À ¡∞™π∫∞

τελούμε μεθαύριο Κυριακή 24 Ιουλίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 22 Ιουλίου 2011 Η σύζυγος: Στυλιανή Τα παιδιά: Ευαγγελία-Γεώργιος Μιχολίτσης, Αθανάσιος-Κλεοπάτρα Νασίκα, Γεώργιος-Μαρία Νασίκα Τα εγγόνια: Στέλλα, Αποστόλης, Στέργιος, Ειρήνη, Αποστόλης, Στέλλα, Μάριος, Θαλής Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο “Σαρρή” .

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, παππού, προπάππου, αδελφού και θείου

£∂√¢øƒ√À Δ™∞°∫∞ƒ√À τελούμε αύριο Σάββατο 23 Ιουλίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Χριστού Βόλου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 22 Ιουλίου 2011 Η σύζυγος: Μαρία Τα παιδιά: Ανθούλα-Φώτης Ζαμπέτογλου, Αντώνης ΤσαγκαρόςΣαββίνα Γώγου-Παπαστεργίου Τα εγγόνια: Αλέξανδρος, Θοδωρής, Μαρία, Έλλη και Ρήγας Το δισέγγονο Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στον “Αποστόλη” , έναντι Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση του ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

¶∞¡Δ∂§∏ ∫√À∑∞∫∏

τελούμε αύριο Σάββατο 23 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε συγγενείς και φίλους και όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν σε αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Ν. Ιωνία 22 Ιουλίου 2011 Η σύζυγος: Λούλα Τα παιδιά: Ιωάννης-Μαρία Κουζάκη, Θεανώ-Τριαντάφυλλος Πέππας Τα εγγόνια: Κώστας, Ευδοξία-Γεώργιος, Γεώργιος, Παντελής, Χριστίνα, Λούλα, Χρυσούλα Τα αδέλφια: Πέτρος-Ζωή Κουζάκη, Δημήτρης-Μένη Κουζάκη, Κατίνα-Σωκράτης Χάρχαρης, Μαρία-Αχιλλέας Κωστόπουλος, Πλουμιστή χα Χαρ. Κουζάκη Τα δισέγγονα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Τη λατρευτή μας θεία και γιαγιά

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της λατρευτής μας μητέρας

∞§π∫∏™ ∫∞§ºπ°∫√¶√À§√À

τελούμε αύριο Σάββατο 23 Ιουλίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Χριστού μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 22 Ιουλίου 2011 Ο υιός: Αριστείδης Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στον “Αποστόλη” .

ª∞ƒπ∞ Δ√À§∞∫∏

Ετών 90 κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 22 Ιουλίου και ώρα 11.00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βόλου. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10.30 π.μ. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως συνοδεύσουν την εκφορά της. Βόλος 22 Ιουλίου 2011 Τα ανίψια: Ιωάννης και Σοφία Παπαϊωάννου, Δημήτρης Παπαϊωάννου, Ειρήνη και Δημήτρης Νίκου Τα εγγόνια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα τελετών του Ν. Κοιμητηρίου.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

MNHMO™YNA

§∂ø¡π¢∞ Ã. ª∞Δ∞ƒ∞°∫∞

τελούμε μεθαύριο Κυριακή 24 Ιουλίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Βόλου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε τους συγγενείς, φίλους και όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν στο μνημόσυνο και να προσευχηθούν μαζί μας. Τα παιδιά: Ελένη-Αθανάσιος Μαντζίρης, Χρήστος-Άννα Ματαράγκα Τα αδέλφια: Σπυρίδων Ματαράγκας, Δήμητρα-Αθανάσιος Κυρίτσης, Κερασία-Παύλος Γίγιας, Ροϊδούλα Σαμπαλιώτη, ΑγορίτσαΓρηγόριος Παναγιωτίδης, Αγλαΐα-Δημήτριος Ντινόπουλος, Γεώργιος-Ελένη Μαργαρίτη, Στεργιανή-Σπύρος Χατζής, Ευάγγελος Κουβαράς Τα εγγόνια: Κωνσταντίνος, Βασιλική, Μαρία, Άρης-Λεωνίδας, Βασιλική, Αλέξανδρος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας

¶√§À•∂¡∏™ Δ™∞§∞¶∞Δ∞

τελούμε αύριο Σάββατο 23 Ιουλίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού Κάτω Γατζέας μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να προσέλθουν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Κάτω Γατζέα 22 Ιουλίου 2011 Τα παιδιά: Αικατερίνη-Αθανάσιος Σωτηράκης Τα αδέλφια: Αικατερίνη χα Β. Θεοχάρη, Σοφία χα Ν. Χρυσοχού, Ελένη χα Δ. Τσαλαπάτα Τα εγγόνια: Ιωάννης, Παύλος και Ελένη Το δισέγγονο: Αικατερίνη-Ραφαέλα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφέ “Το Μπαλκόνι” .

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

∫ø¡/¡√À ∞¡∞™Δ∞™√¶√À§√À

τελούμε αύριο Σάββατο 23 Ιουλίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Αγριάς μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν σε αυτό. Τα παιδιά: Αριστέα-Ευάγγελος Αγγέλης, Μαρία ΑναστασοπούλουΝικόλαος Ρεπανάς, Αλέξανδρος Αναστασόπουλος-Αικατερίνη Γεωργιάδη Τα αδέλφια: Θεόδωρος-Γαρυφαλλιά Αναστασοπούλου, ΕλισάβετΧρήστος Σδρόλιας, Αθηνά χα Σ. Μπένη Τα εγγόνια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο “Διατηρητέο” , παραλία Αγριάς.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της λατρευτής μας συζύγου, αδελφής, εξαδέλφης και θείας

ª∞ƒπ∫∞™ ª∞§∞£√À¡∏-∫√ºº∞

τελούμε μεθαύριο Κυριακή 24 Ιουλίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βόλου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 22 Ιουλίου 2011 Ο σύζυγος: Θεόδωρος Κόφφας Τα αδέλφια: Γεώργιος-Ευαγγελία Κόφφα Τα εξαδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές και το γεύμα θα δοθεί στην αίθουσα του ξενοδοχείου “Ξενία” .

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας

∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏™ ∑∞Ã∞ƒ√À

τελούμε αύριο Σάββατο 23 Ιουλίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Άνω Λεχωνίων μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Τα παιδιά: Νικόλαος-Ευαγγελία Μοσχονά, Αντώνιος-Τερψιθέα Καρανικόλα, Αποστολία Ζαχαρού Τα αδέλφια Τα εγγόνια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην ταβέρνα “Πλατεία” στα Άνω Λεχώνια.

Μετά το πέρασμα ενός έτους από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

∂§∂À£∂ƒπ√À ¶∂Δ™∏

τελούμε αύριο Σάββατο 23 Ιουλίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μακρινίτσας μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε συγγενείς, φίλους και όλους όσοι τον γνώρισαν και τον αγάπησαν και θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη του, να παραστούν στο μνημόσυνο και να προσευχηθούν μαζί μας. Η σύζυγος: Καλλιόπη Τα παιδιά: Ελένη Πέτση, Ειρήνη-Βασίλης Ξυράφης Τα εγγόνια: Νίκος, Λευτέρης, Μαρία Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο εστιατόριο “Γαλήνη” .


37

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 π√À§π√À 2011

ª∂Δ√Ãπ∫√ Δ∞ª∂π√ ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞™ ¢/¡™∏ ∂∫ª∂Δ∞§§∂À™∏™

∞£§∏Δπ∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ ¢∏ª√À ∞ƒΔ∂ªπ¢∞™ Βόλος 21 Ιουλίου 2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 21/07.07.2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. Ανακοινώνεται ότι την 29.07.2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., θα διενεργηθεί στα γραφεία της 111 ΠΜ (Αγχίαλος Βόλου), δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 3.041,035 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Αγχιάλου, για χρονικό διάστημα από 01.01.2012 μέχρι 31.12.2015, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη χρόνο μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ. 2. Οι προσφορές θα αφορούν ετήσιο κατά στρέμμα μίσθωμα (για ολόκληρη την προσφερόμενη έκταση). Ελάχιστη τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού ορίζεται σε 80,00 ευρώ κατά στρέμμα για το 1ο έτος της μίσθωσης, το οποίο τα επόμενα χρόνια θα προσαυξάνεται κατά 5% το χρόνο του ποσοστού αυτού υπολογιζόμενου στο διαμορφούμενο κάθε χρόνο νέο μίσθωμα. 3. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το 5% του προσφερόμενου συνολικού ετησίου μισθώματος του 1ου έτους βάσει της τελικής προσφοράς του τελευταίου πλειοδότη. 4. Όροι συμφωνιών του διαγωνισμού είναι κατατεθειμένοι στα γραφεία της 111 ΠΜ και το ΜΤΑ (Ακαδημίας 27, Αθήνα). 5. Τα δημοσιευτικά έξοδα του διαγωνισμού θα βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. 6. Πληροφορίες στα παραπάνω γραφεία τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.00 - 14.00 (τηλ. ΜΤΑ 210-3675282 και τηλ. 111 ΠΜ 24280-45042). ΕΚ ΤΟΥ ΜΤΑ Υπτχος (Ο) Ηλίας Ριτσούδης Γενικός Διευθυντής

Καλούνται οι πιστωτές της υπό εκκαθάριση “Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αρτέμιδας” να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους, μαζί με τα επίσημα δικαιολογητικά αυτών (π.χ. τιμολόγια, συμβάσεις) εντός διαστήματος ενάμιση μηνός από την ανακοίνωση της συγκεκριμένης πρόσκλησης, στους εκκαθαριστές της επιχείρησης. Η αρμόδια για τη λήψη των απαιτούμενων εγγράφων είναι η κυρία Βασιλική Παπαδανιήλ. Ώρες προσέλευσης 08.00-14.00. Οι εκκαθαριστές Δραΐνας Δημήτριος Καραχρήστος Ιωάννης

¢HMO™ BO§OY Bόλος 21-7-2011

¶√§πΔπ™Δπ∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ ¢∏ª√À ∞ƒΔ∂ªπ¢∞™ Βόλος 21 Ιουλίου 2011

π√À§π√™

22

Δ˘ Ì˘ÚÔÊ. ª·Ú›·˜ Ù˘ ª·Á‰·ÏËÓ‹˜, ª·ÚΤÏÏ˘ Ì¿ÚÙ. “ΔÈ ¤¯ÂȘ, Ô Ô˘Î ¤Ï·‚˜; ∂È ‰Â Î·È ¤Ï·‚˜, ÙÈ Î·˘¯¿Û·È ˆ˜ ÌË Ï·‚ÒÓ;” (∞’ ∫ÔÚÈÓı. ‰’ 7). Όλα τα φυσικά χαρίσματα και αι ικανότητες και τα τάλαντα, όσα παρουσιάζει ο άνθρωπος, είναι χαρίσματα και δώρα, με τα οποία ο Θεός τον επροίκισεν εξ αρχής. Και αν πολλοί κατορθώνουν να καλλιεργήσουν τα φυσικά των προσόντα, και αυτό το οφείλουν εις τον Θεόν, που έδωκεν ευνοϊκάς περιστάσεις. Το να καυχάται λοιπόν ο άνθρωπος διά τα προτερήματά του και τα προσόντα του, το να αλαζονεύεται και να υψώνη τον εαυτόν του και να αυτοθαυμάζεται και να κομπορρημονή και να βλέπη όλους τους άλλους μικροτέρους και κατωτέρους του, αυτό πράγματι είναι ανοησία και ελαφρότης. Τι καλόν έχεις που να μη το έλαβες από τον Θεόν; ερωτά τον άνθρωπον αυτόν ο απόστολος Παύλος. Και αν όλα τα χαρίσματα τα έλαβες από τον Θεόν, εις τον οποίον χρεωστείς και αυτήν την ύπαρξίν σου και την ζωήν σου, διατί τότε να καυχάσαι, ωσάν να τα εδημιούργησες ο ίδιος εις τον εαυτόν σου; Ο αλαζών λησμονεί τον ευεργέτην Θεόν και εις την θέσιν του υψώνει τον εαυτόν του.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καλούνται οι πιστωτές της υπό εκκαθάριση “Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Αρτέμιδας” να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους, μαζί με τα επίσημα δικαιολογητικά αυτών (π.χ. τιμολόγια, συμβάσεις) εντός διαστήματος ενάμιση μηνός από την ανακοίνωση της συγκεκριμένης πρόσκλησης, στους εκκαθαριστές της επιχείρησης. Η αρμόδια για τη λήψη των απαιτούμενων εγγράφων είναι η κυρία Βασιλική Παπαδανιήλ. Ώρες προσέλευσης 08.00 - 14.00. Οι εκκαθαριστές Δραΐνας Δημήτριος Καραχρήστος Ιωάννης

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ™∫√¶∂§√À

Πληροφορίες: Χατζηιωάννου Στ. Τηλέφωνο: 24240 22202 - Fax: 24240 23992 Ταχ. Δ/νση: Σκόπελος -Ταχ. Κώδ.: 37003 Ηλεκ. Δ/νση: dasaskop@thessalia.gov.gr

Σκόπελος 21-1-2010 Αριθ. Πρωτ.: 128/9644

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: Προμήθεια καυσίμων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης από το Δημοτικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 268/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ο Δήμος Βόλου ενδιαφέρεται για την προμήθεια καυσίμων με τον τρόπο της διαπραγμάτευσης ποσού 900.000,00Ε (εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν κλειστές έγγραφες προσφορές με αναγραφόμενο το ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης χονδρικής τιμής (Μ.Χ.Τ.) κατ’ είδος καυσίμου, στο τμήμα προμηθειών του Δήμου Βόλου τη Δευτέρα 25-07-2011 και ώρα 10.00 π.μ. Το ποσοστό έκπτωσης υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση χονδρική τιμή πώλησης του είδους κατά την ημέρα παράδοσης για την ποσότητα της προμήθειας που θα παραδίδεται καθ’ υπόδειξη της υπηρεσίας. Με την κατάθεση της προσφοράς οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη διακήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού με αριθμό Πρωτ.: 56043/ΓΠ14776, είχε ημερομηνία διεξαγωγής την 4-7-2011 και κατέστη άγονη η όλη διαδικασία. ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (Για συμπλήρωση από τον προμηθευτή) Α/Α 1. 2. 3.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ Πετρέλαιο κίνησης ................................... Πετρέλαιο θέρμανσης .............................. Βενζίνη αμόλυβδη ....................................

∫√π¡øº∂§∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ¢∏ª√À ∞π™ø¡π∞™ Βόλος 21 Ιουλίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καλούνται οι πιστωτές της υπό εκκαθάριση “Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αισωνίας” να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους, μαζί με τα επίσημα δικαιολογητικά αυτών (π.χ. τιμολόγια, συμβάσεις) εντός διαστήματος ενάμιση μηνός από την ανακοίνωση της συγκεκριμένης πρόσκλησης, στους εκκαθαριστές της επιχείρησης. Η αρμόδια για τη λήψη των απαιτούμενων εγγράφων είναι η κυρία Βασιλική Παπαδανιήλ. Ώρες προσέλευσης 08.00-14.00. Οι εκκαθαριστές Δραΐνας Δημήτριος Καραχρήστος Ιωάννης

¢∏.¶∂.£∂. ¢∏ª√À μ√§√À Βόλος 21 Ιουλίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

H ΠPOΪΣTAMENH THΣ Δ/NΣHΣ OIKON. YΠHPEΣIΩN MAPIA MOYΣKH

Καλούνται οι πιστωτές της υπό εκκαθάριση “ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου” να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους, μαζί με τα επίσημα δικαιολογητικά αυτών (π.χ. τιμολόγια, συμβάσεις) εντός διαστήματος ενάμιση μηνός από την ανακοίνωση της συγκεκριμένης πρόσκλησης, στους εκκαθαριστές της επιχείρησης. Η αρμόδια για τη λήψη των απαιτούμενων εγγράφων είναι η κυρία Βασιλική Παπαδανιήλ. Ώρες προσέλευσης 08.00-14.00. Οι εκκαθαριστές Καραχρήστος Ιωάννης Δραΐνας Δημήτριος

¢.∏.∫.π. ¢∏ª√À μ√§√À Βόλος 21 Ιουλίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καλούνται οι πιστωτές της υπό εκκαθάριση “Δ.Η.Κ.Ι. Δήμου Βόλου” να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους, μαζί με τα επίσημα δικαιολογητικά αυτών (π.χ. τιμολόγια, συμβάσεις) εντός διαστήματος ενάμιση μηνός από την ανακοίνωση της συγκεκριμένης πρόσκλησης, στους εκκαθαριστές της επιχείρησης. Η αρμόδια για τη λήψη των απαιτούμενων εγγράφων είναι η κυρία Βασιλική Παπαδανιήλ. Ώρες προσέλευσης 08.00-14.00. Οι εκκαθαριστές Δραΐνας Δημήτριος Καραχρήστος Ιωάννης

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ μ√§√À

Βόλος 21 Ιουλίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καλούνται οι πιστωτές της υπό εκκαθάριση “Δ.Ε.Ο.Β. Δήμου Βόλου” να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους, μαζί με τα επίσημα δικαιολογητικά αυτών (π.χ. τιμολόγια, συμβάσεις) εντός διαστήματος ενάμιση μηνός από την ανακοίνωση της συγκεκριμένης πρόσκλησης, στους εκκαθαριστές της επιχείρησης. Η αρμόδια για τη λήψη των απαιτούμενων εγγράφων είναι η κυρία Βασιλική Παπαδανιήλ. Ώρες προσέλευσης 08.00-14.00. Οι εκκαθαριστές Καραχρήστος Ιωάννης Δραΐνας Δημήτριος

KH¢EIE™ Το λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό, παππού και θείο

°∂øƒ°π√ Ã√ÀΔ∑√Àª∏

Ετών 77 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 22 Ιουλίου και ώρα 10.00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Ανακασιάς. Καλούμε συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Ανακασιά 22 Ιουλίου 2011 Η σύζυγος: Πολυξένη Τα παιδιά: Δημήτρης Χουτζούμης, Αμαλία-Κωνσταντίνος Κόντης Τα αδέλφια: Βαγγέλης Χουτζούμης, Ελένη-Ιωάννης Κουτσουκέρας, Νικόλαος Χουτζούμης, Λάζαρος-Βασιλική Χουτζούμη, Κρυσταλία Μαρούτση Τα εγγόνια: Αλεξάνδρα, Πολυξένη Ειρήνη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο “Καστέλι” .

¢∏ª√Δπ∫∏ ∂¡√Δ∏Δ∞ μ√§√À ¢/¡™∏ Δ∂áπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ Βόλος, 21-7-2011 Αρ. Πρωτ.: 79584/ΤΥ2240

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

¢.∂.√.μ. ¢∏ª√À μ√§√À

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Σκοπέλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτηση των ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΑΛΕΞΙΟΥ εκδόθηκε η με αριθμό 688/09/20-12010 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 4.598,00 τ.μ. και βρίσκεται στη θέση “ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΟΥΡΤΙΑΣ” του Δημοτικού Διαμερίσματος Αλοννήσου του Δήμου Αλοννήσου Νομού Μαγνησίας, με την οποία η ανωτέρω έκταση χαρακτηρίζεται ως εξής: α) το τμήμα Α αυτής με στοιχεία Α3-Α4-Α5-Α6-Α7-Α8-Α9-Α10-Α11Α12-Α13-Α14-Α15-1-2-3-Α3 εμβαδού 3.383,53 τ.μ. ως μη δασική του άρθρου 3 παρ. 6α του Ν.998/79, μη υπαγόμενη στις προστατευτικές διατάξεις αυτού, β) το τμήμα Β αυτής με στοιχεία Α1-Α2-Α3-3-2-1-Α15-Α16-Α17Α18-Α19-Α20-Α21-Α1 εμβαδού 1.214,47 τ.μ. ως δασική έκταση του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν.998/79, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3208/03, υπαγόμενη στις προστατευτικές διατάξεις αυτού. Η πράξη χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Αλοννήσου. Κατά της παρούσας επιτρέπονται αντιρρήσεις, παντός έχοντος έννομο συμφέρον φυσικού ή νομικού προσώπου, εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεως ή της τελευταίας δημοσιεύσεως στις εφημερίδες. Ο Δασάρχης Σκοπέλου ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δασολόγος με βαθμό Α’

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 281/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ο διαγωνισμός του έργου “Συντηρήσεις και αποκαταστάσεις οδών Δ.Ε. Βόλου” που δε διεξήχθη την Τρίτη 28-6-2011, θα γίνει την Πέμπτη 28 Ιουλίου 2011 και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών) στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Βόλο πλατεία Ρήγα Φεραίου) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Πληροφορίες δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόλου (Μικρασιατών 81-Μακρινίτσης, κτίριο Σπίρερ). Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους μέχρι τη Δευτέρα 25 Ιουλίου 2011 (ώρες 8.00-13.00). Η Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Οικονομικών, Προγραμματισμού και Νέων Τεχνολογιών ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Το λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό, παππού και θείο

πø∞¡¡∏ ¡π∫√À

Ετών 83 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 22 Ιουλίου και ώρα 1 μ.μ. από το σπίτι μας στην οδό Αυτ. Ηρακλείου αριθ. 61 στον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Βόλος 22 Ιουλίου 2011 Η σύζυγος: Παναγιώτα Τα παιδιά: Δημήτριος Νίκου, Ελευθέριος - Αργυρούλα Νίκου, Γαρύφαλος και Μαρία Νίκου Τα αδέλφια: Κωνσταντίνα χα Τρ. Νίκου, Κωνσταντίνος και Μαρία Νίκου, Ευανθία χα Α. Αλμπανούδη, Ολυμπία χα Β. Θέου, Δημήτριος Λαδογιάννης Τα εγγόνια: Ιωάννης, Νάγια, Παναγιώτα και Σωκράτης, Γιολάντα, Σωκράτης, Ανθή Το δισέγγονο: Aβάπτιστο Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ν. Κοιμητηρίου. Αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στο Ορφανοτροφείο του Βόλου.


38/ °È· οı ÒÚ· ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 I√À§π√À 2011

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 22 πÔ˘Ï›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ª˘ÏÈfiÚ‰Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ª. ªfiÙÛ·ÚË 36-ÕÛÙÚÔ˘˜, ÙËÏ. 24210 80781, ΔÛ¿ÙÛÔ˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˘-ΔÛ¿ÙÛÔ˘ °ÂˆÚÁ›·˜, ™˘ÛÙÂÁ·Ṳ̂ӷ º·Ú̷Λ·, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 102-28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ (Ú. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜), ÙËÏ. 24210 29947, ƒÔ‡ÛÛÔ˘ ∂ÚÈʇÏ˘, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 139-π·ÙÚÔ‡ Δ˙¿ÓÔ˘, ÙËÏ. 24210 24904. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ∫ϛ̷ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜, √ÚÌÈÓ›Ô˘ 66 (°. ¢‹ÌÔ˘)-∞ıËÓ¿˜ - ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÙËÏ. 24210 78708. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ΔÛ¿ÚÓ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ∞Ó··‡Ûˆ˜-¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘, ÙËÏ. 24210 66922. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421090257

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 15135 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ·fi √ÁÏ - °·Ì‚¤Ù· ¤ˆ˜ ∫·Ú·˚ÛοÎË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ·fi ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ¤ˆ˜ °·Ì‚¤Ù·. ∞‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ·) ™ÙËÓ Ô‰fi °. ¢‹ÌÔ˘ ·fi πˆÏÎÔ‡ ¤ˆ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ Ì ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ¤ˆ˜ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë. ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ÛÙËÓ Ô‰fi ¡ÈÎËÙ·Ú¿ ·fi ª·ÙÚfi˙Ô˘ ¤ˆ˜ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ™Δ√ ¢∏ª√ μ√§√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): °È·ÓÓÔ˘Ù¿Î˘ ∞Ó·. - ÛڈÓÔ˜, ¢. £ÂÔ‰ˆÚÔ‡‰Ë˜ ™·Ì¿Ó·Á·, °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ ∞. & ¶. πˆÏÎÔ‡ 151, ∞ÊÔ› £ÂÔ‰ˆÚÔ‡‰Ë ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 114, ªË¯¿Ï·ÚÔ˜ §·Ú›Û˘ 203, ∫·Ú·Ï‹˜ §·Ú›Û˘ 216, ΔÛ·ÓÙ›Ï˘ ¡. - ª·˙¿Î·˜ ∫. √∂ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 152, ™ÙÚÔ˘Ì¤ÏÔ˜ ªÈÎÚÔı‹‚˜, ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ∞ÁÚÈ¿, ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. ™Δ√ ¢∏ª√ ƒ∏°∞ º∂ƒ∞π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ¶Ú·ÛÛ¿ ∫˘ÚÈ·ÎԇϷ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ∑¿Ú·˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, Δ·Ù·Ú›ÎÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ¶¿Û¯Ô˜ ¤Ó·ÓÙÈ ¯·Ï˘‚. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ª·ÎÚ‹˜ - ∫·Ï·Ì·Ï›Î˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ ¢ËÌ. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. ™Δ√ ¢∏ª√ ∞§ªÀƒ√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ΔÛ¿Ú·˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ı˘ ¢ËÌ. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫·ÚηÏÈ¿ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫¿Ì·ÚË ∂ÈÚ‹ÓË ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ı˘ ™. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ¡ÙÔ‡Ú· ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, °È·ÓÓ¿˜ ∫ÚfiÎÈÔ, ∫ÔÓÙÈÓfi˜ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, °ÎÚ›ÓÈ·˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ¶·Ï·Ì›Ù˘ ™Ô‡ÚË, ™ÎÔ‡Ú·˜ ™Ô‡ÚË, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜ °Ô‡Ï· ∞¯›ÏÏÂÈÔ, ª¤ÏÏÈÔ˜ ¶ÙÂÏÂfi˜. ™Δ√ ¢∏ª√ ∑∞°√ƒ∞™ - ª√Àƒ∂™π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ª·ÚÔ‡Ù·˜ ∑·ÁÔÚ¿, ª¿ÎÚË √ÏÁ· ªÔ‡ÚÂÛÈ, ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ •Ô˘Ú›¯ÙÈ. ™Δ√ ¢∏ª√ ¡√Δπ√À ¶∏§π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ∂˘·ÁÁÂÏÈÓfi˜ °·Ù˙¤·, ∂Ì‚·ÏˆÙ‹˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ¶ÏÈ¿ÁÎÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ÚÔ̇ÚÈ.

¢ƒ√ª√§√°π∞ “∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.” ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 10.45 ™¿‚‚·ÙÔ :ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ : ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30

°Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 10.45 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:30, 12.00, 13.55, 19.30 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:45, 18:00, 19:35, 21:12 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:12, 7:35, 10:00, 12:00, 13:12, 13:48, 14:48, 16:45, 18:00, 19:30. ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:00, 20:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô5: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi Δ. §Â¯ÒÓÈ·-¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 05.*50, 06.*30, 07.*00 15/30, 07.55, 08.*15, 08.35, 08.55, 09.*15,09.35, 09.55, 10.*15, 10.35, 10.55, 11.*15, 11.35, 11.55, 12.*15, 12.35, 12.55, 13.*15, 13.35, 13.55, 14.*15, 14.35, 14.55, 15.*15, 15.35, 16.00, 16.25, 16.50, 17.*15, 17.35, 17.55, 18.*15, 18.35, 18.55, 19.*15, 19.35, 19.55, 20.*15, 20.35, 20.55, 21.*15, 21.35, 21.55, 22.*20, 22.40, 23.00, 23.30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 06.*35, 07.00, 07.30, 07.55, 08.*15, 08.35, 08.55, 09.*15, 09.35, 09.55, 10.*15, 10.35, 10.55, 11.*15, 11.35, 11.55, 12.*15, 12.35, 12.55, 13.20, 13.45, 14.*10, 14.35, 15.00, 15.*25, 15.50, 16.*20, 16.50, 17.*20, 17.45, 18.*10, 18.35, 18.55, 19.*15, 19.35, 19.55, 20.*15, 20.35, 21.00, 21.30, 22.00, 22.*30, 23.00, 23.30. ∫˘Úȷ΋˜: 07.*00, 07.30, 08.10, 08.50, 09.30, 10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 12.05, 12.35, 13.05, 13.35, 14.05, 14.35, 15.10, 15.50, 16.30, 17.10, 17.50, 18.30, 19.05, 19.35, 20.05, 20.35, 21.05, 21.35, 22.00, 22.*30, 23.00, 23.30. ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ™Ù·ıÌfi ∫Δ∂§ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 05.*20, 06.*00, 06.30, 07.00, 07.20, 07.*40, 08.00, 08.20, 08.*40, 09.00, 09.20, 09.*40, 10.00, 10.20, 10.*40, 11.00, 11.20, 11.*40, 12.00, 12.20, 12.*40, 13.00, 13.20, 13.*40, 14.00, 14.20, 14.*40, 15.00, 15.25, 15.*50, 16.15, 16.*40, 17.00, 17.20, 17.*40, 18.00, 18.20, 18.*40, 19.00, 19.20, 19.*40, 20.00, 20.20, 20.*40/20.*48, 21.00, 21.20, 21.*45, 22.10, 22.30, 23.00. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 06.30, 07.00, 07.20, 07.*40, 08.00, 08.20, 08.*40, 09.00, 09.20, 09.*40, 10.00, 10.20, 10.*40, 11.00, 11.20, 11.*40, 12.00, 12.20, 12.*40/50, 13.10, 13.*35, 14.00, 14.25, 14.*50, 15.15, 15.*45, 16.15, 16.*45, 17.10, 17.*35, 18.00, 18.20, 18.*40, 19.00, 19.20, 19.*40, 20.00, 20.25, 20.*45, 21.00, 21.30, 22.*00, 22.30, 23.00. ∫˘Úȷ΋˜: 07.00, 07.40, 08.20, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 12.*45, 13.00, 13.30, 14.00, 14.40, 15.20, 16.00, 16.40, 17.20, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 20.*45, 21.00, 21.30, 22.*00, 22.30, 23.00. ™ËÌ›ˆÛË: Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ì (*) ÚÔ˜ Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ· Î·È ·fi Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ·. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:30, 12:00, 12.30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17.30, 18:00, 18.30, 19:00, 19.30, 20:00, 20.40, 21:20, 22:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.40, 16.20, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19:00, 19.30, 20:00, 20.40, 21:20, 22:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 11.30, 12:00, 12.30, 13:00, 13.30, 14:00, 14.30, 15:00, 15.40, 16.20, 17:00, 17.30, 18:00, 18.30, 19.00, 19.30, 20:00, 20.40, 21:20, 22:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 10:20, 14:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15 (∞ӷηÛÈ¿), 9:00 (AӷηÛÈ¿), 11.30 (AӷηÛÈ¿), 13.45 A.M.-AӷηÛÈ¿, 14.36 AӷηÛÈ¿, 16:30 (∞ӷηÛÈ¿), 21:05 AӷηÛÈ¿ ™·‚‚¿ÙÔ˘: 9:00, 11:30, 14:40, 19:45 (∞ӷηÛÈ¿) ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30 (∞ӷηÛÈ¿) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:45, 10:30, 12:30, 13:55, 16:45, 19.00, 21.15 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:45, 10:30, 12:30, 14.00, 19:00, 21:10 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30, 18:45, 20:45 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:15, 8:30, 12:00, 13:50, 14:40, 16:15,18:15, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 8:30, 11:30, 13:50, 18:00, 20:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 13:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 14:15 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 13:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30*, 10:30*, 11:30*, 17:30#, 18:45@ °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜-°. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 14Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY

A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÚ¤ÓˆÓ μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 5.30-7.30-10.25-12.25-15.25-17.25-19.25-21.2523.25. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 4.37-6.37-8.37-11.30-14.30-16.30-18.30-20.1822.30. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.00-7.20-8.30-9.41-10.46-I.C. 11.2011.50-12.52-I.C. 14.20-14.50-IC 16.19-16.45-17.38-I.C. 18.2419.00-I.C. 20.09-21.09-I.C. 22.19-23.34-4.18. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: I.C. 5.11-5.37-6.40-I.C. 7.04-8.00-9.20-I.C. 10.04-10.22-I.C. 12.04-12.58-14.25-I.C. 15.04-15.37-16.17-17.14I.C. 18.04-18.37-20.45-21.47-23.00. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 5.20-I.C. 6.33-I.C. 8.26-I.C. 11.26-I.C. 13.26-I.C. 16.26-I.C. 19.26-00.43. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: I.C. 7.18-I.C. 10.18-I.C. 12.18-I.C. 14.18-I.C. 16.15I.C. 18.18-I.C. 19.17-23.55. §∞ƒπ™∞-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 4.24-6.50-18.01. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 8.19-20.58. §∞ƒπ™∞-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 4.18-14.50 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-§∞ƒπ™∞: 7.25-15.43 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: 16/4-30/10 ™¿‚‚·ÙÔ, ∫˘Úȷ΋ & ·ÚÁ›Â˜. ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: 16/7-4/9 ηıËÌÂÚÈÓ¿. §∂Ãø¡π∞-ª∏§π∂™: 10.00. ª∏§π∂™-§∂Ãø¡π∞: 15.00. ¶ƒ√¶ø§∏™∏ ∂π™πΔ∏ƒπø¡-¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ °ƒ∞º∂π√ Δƒ∞π¡√™∂: ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 186-ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘, ÙËÏ. 2421039723, ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 7.30-14.30

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.30, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.30, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.30, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 04.30 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 07.00 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞ “∞§∫À√¡∏” 8/7-4/9/2011 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞-ΔƒπΔ∏-Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ºÔÚÙËÁ¿: ª¤¯ÚÈ 10 Ì. & 25-26 ÙfiÓÔ˘˜. ∫ƒ∞Δ∏™∂π™: VIS TRAVEL ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 24210 31059, 31060 FAX: 24210-34835 e-mail: vistravel@otenet.gr ¢ƒ√ª√§√°π∞ ∂/°-√/° “∂ÍÚ¤˜ ™ÎÈ¿ıÔ˜” ¶·Ú·Û΢‹ 1/7/11 ̤¯ÚÈ ∫˘Úȷ΋ 5/9/11 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· & ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 16.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· & ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 16.45: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· & ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 16.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· & ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 16.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· & ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 16.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ & ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 18.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CATS ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·fi 10/6-4/9/11 Δ·¯‡ÏÔˆÓ ÁÚ·ÌÌ‹˜ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ ¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-¶∂ª¶Δ.: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 10.00 & 19.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. Δ∂Δ.-¶∞ƒ.-™∞μ.-∫Àƒ.: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ˜ 10.00 & 19.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ - ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ ª∞°¡∏™π∞™ ∫∞𠙶√ƒ∞¢ø¡ Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ 24213 52405 °ƒ∞º∂π√ ∞¡Δπ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52712 24213 52713 °ƒ∞º∂π√ ¡√ªπ∫√À ™Àªμ√À§√À . . . . . . . . . . . . .24213 52525 °ƒ∞º∂π√ ΔÀ¶√À & ¢∏ª. ™Ã∂™∂ø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 70927 24213 52538 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 TH§EºøNIKO KENTPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421039045

A™TYN. TMHM.BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . .2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 EKAB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . .2421064931 ¢EH BÏZ—¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . .2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421055555 OTE BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10400 EXPRESS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1154 HELLAS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944121288 X¿ÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745813 TÛ·Áηڿ‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948475814 MËϛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . .2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ . . . . . . . . . . . . . . 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 54817 I¢IøTIKO KTEO . . . . . . . . . .2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 80483, 2421060301 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. . . . . . . . . . . . . . .2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ . . . . . . . . . . . . . . .8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2410 237811 ¶I§OTO™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ . . .24210 24628 KPATIKO™ AEPO§IMENA™ NEA™ A°XIA§OY . . . . . . .24280 76886

TA•I PA¢IOTA•I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24210 61000 A°PIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 92502 BE§E™TINOY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24250 22725 ANø §EXøNIøN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 24210-43333,∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 2421034552. K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 2427021748 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360.

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÚÔ·Á¿Ó‰·˜ ÙÔ˘ ÛÙÏÂÚ - ¡·˘ÙÈÎfi ÚfiÛÙ·ÁÌ·. 2. ∑ˆ¿ÎÈ Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ - ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ˘ÏÈÎfi... ·’ ÙË ÊÈÏ·ÓıÚˆ›·. 3. ¢ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÒÓ - ∂ÎÏËÚÒÓˆ, ‰ÈÂÓÂÚÁÒ - ∂ÈÊÒÓËÌ· ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛ˘. 4. Ÿ¯È ÚÔÛˆÚÈÓfi˜ - °ÂÓÓ¿... ÎÔ˘Ù¿‚È·. 5. ∞ıfiÚ˘‚Ë... ªÔ‡Û· - Ÿˆ˜ Ú¤ÂÈ (Í.Ï.) ƒ¿È·Ó...: ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ËıÔÔÈfi˜. 6. ªÂÚÛ¤ÓÙ˜...: ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ· ...™¿ÈÓÙ: fiÏË Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘. 7. ªÈÚ¤ÈÁ...: °·ÏÏ›‰· ËıÔÔÈfi˜ - ÃÚ‹ÛÈÌÔ Î·È ÛÙË ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÈ΋. 8. ¶·ÏÈ¿, Û˘ÁÎÔÈÓˆÓȷο Ì·˜ ·Ú¯Èο - ∞ÙÂÏ›˜ Î·È ÌÈÎÚÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ - ∞Ú¯Èο ÁÈ·... ·fiÛÙÚ·ÙÔ˘˜. 9. ΔÔ ÂÙ¿ÏÈ (Í.Ï.) - Δ›ÙÏÔ˜ ‰ËÌÔÁ¤ÚÔÓÙ· Â› ΔÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜. 10. ∏ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÛÙÂÚÂÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Û ˘ÁÚfi - ΔÔ Ú¤ÔÓ (·Ú¯.) - ...μ›ÛÛË: ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ·. 11. ªÂÛ·›· ÛÙÔ... ‚‹Ù· - ΔÔ Í›ÁÎÈ (·Ú¯.) - ¡È΋ÙÚÈ· Û ηÏÏÈÛÙ›·. 12. ÕÙÔÌÔ Ô˘ ʤÚÂÈ ıÂÙÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô - ™›Ï‚·...: ·ÏÈ¿ ͤÓË ËıÔÔÈfi˜. 13. ™ÚÒÍÈÌÔ, ÒıËÛË - ¢¿¯Ù˘ÏÔ ÙÔ˘ ¯ÂÚÈÔ‡. ∫∞£∂Δ∞ 1. ∏ ÌÔ›Ú·, ÙÔ Âڈ̤ÓÔ - ªÂÙ·ÙÚ¤ˆ οÙÈ ÛÙÂÚÂfi Û Ú¢ÛÙfi. 2. ∂ÈÎÂÊ·Ï‹˜, ËÁ¤Ù˘ - Ÿ,ÙÈ ¯ÚËÛÈ̇ÂÈ ÁÈ· Â›ÛÙÚˆÛË ‹ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ¯·Ï›. 3. ∂ıÂÏÔ‡ÛÈÔ˜ (·Ú¯.) - ¶ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜ - °Ú¿ÌÌ·Ù· ·fi ÙËÓ... ∫Ú‹ÙË. 4. √ıfiÓË ÎÔÌÈÔ‡ÙÂÚ (Í.Ï.) - ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 5. ∞Ù¤ÏÂȈÙÔ... ˘Ú - ∏ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ √Ì¿Ó - ...∫·›: ÌÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘. 6. ∂ÓÔ¯ÏËÙÈο Ù· ÎÔ˘ÓÔ‡È· Î·È ÔÈ Ì‡Á˜ - ∏ ·Ï˘Û›‰· Û ÚÔÏfiÈ ÙÛ¤˘. 7. ŒÏÂÁ¯Â ·ÏÈ¿ ÙÔ˘˜ Ê·ÓÙ¿ÚÔ˘˜ (·Ú¯Èο) - ª¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ó·Ô‡ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Ù¤ÌÏÔ Î·È ÙÔÓ ¿Ì‚ˆÓ·. 8. ¡fiÙ· ÌÔ˘ÛÈ΋˜ - ΔÔ ‡„Ô˜ - ∫ËÙ҉˜ ıËÏ·ÛÙÈÎfi. 9. ΔÔ “¿ÁÈÔ” ·›ÚÓÔ˘Ì ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∞Ó¿ÛÙ·Û˘ - ...ª·ÙfiÚ: ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ªÔÁÁÔÏ›·˜ - ÕÓıÚˆÔ˜ ·fi ÙË... °·ÏÏ›·.

∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 13.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 13.45, 16.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00, 19.00.

10. ΔÔ 35 Ì ÁÚ¿ÌÌ·Ù· - ∫È ¤ÙÛÈ ÙÔ ÌÔ‡ÛÙÔ ÊÔڤ̷ÙÔ˜ (Í.Ï.) - Δ· ·Ú¯Èο ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ Û¯ÔÏ‹˜. 11. £¤ÚÂÙÚÔ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ - ΔÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ √Ï˘Ì›·˜. 12. πÛÙÔÚÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∏›ÚÔ˘ - ªÂÛ·›Ô... ηٿÚÙÈ. 13. ŸÙ·Ó ¤ÊÙÂÈ... Û‚‹ÓÔ˘Ó Ù· ÊÒÙ· - ÕÏÏÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ∞Ú¿ÍË. ∏ §À™∏ √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. °∫∂ª¶∂§™-§∂™∞ 2. ƒ∞∫√À¡-√º∂§√™ 3. ∞¶ø¡-Δ∂§ø√Àº 4. ª√¡πª√™-™∫À§∞ 5. ª™-Δ∞ª∞ª-√¡π§ 6. ™√™∞-¶√ƒΔ 7. ¡Δ∞ƒ∫™√À™∞ªπ 8. √∞™-∞∫√π§∞-∂∞ 9. ¶∂¡Δ∞§-∞∑∞™ 10. Δ∏•∏-¢∂√¡-§π∞ 11. ∏Δ-™Δ∂∞ƒ-™Δ∞ƒ 12. ∫∞Δπ√¡-∫√™π¡∞ 13. ø™∏-¶∞ƒ∞ª∂™√™. ∫∞£∂Δ∞: 1. °ƒ∞ªª∂¡√-Δ∏∫ø 2. ∫∞¶√™-Δ∞¶∏Δ∞™ 3. ∂∫ø¡-™∞™∂•-Δ∏ 4. ª√¡πΔ√ƒ-¡∏™π 5. ¶À-ª∞™∫∞Δ-Δ√¶ 6. ∂¡Δ√ª∞-∫∞¢∂¡∞ 7. ∂™∞-™√§∂∞ 8. ™√§-ª¶√π-√ƒ∫∞ 9. ºø™-√À§∞¡-√ª 10. §∂-∫√ƒ™∞∑-™™∂ 11. ∂§√À¡Δ∞-∞§Δπ™ 12. ™√À§π-ª∂™π∞¡√ 13. ∞™º∞§∂π∞-∞ƒ∞™.

∫ƒπ√™ °È· Ó· ÌË ‚ÚÂı›Ù ÌÏÂÁ̤ÓÔÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Û·˜ ¯ÒÚÔ Ì Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ οÓÂÈ Î·È Ì ÏfiÁÈ· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ÂÈ Î·È ÁÈ· Ó· ÌËÓ Û·˜ ÂÈÚÚ›„Ô˘Ó ¿‰Èη ¢ı‡Ó˜, ÍÂηı·Ú›ÛÙ ÙË ı¤ÛË Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-40-3321-23-9. Δ∞Àƒ√™ °ÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Û·˜ Û‹ÌÂÚ· ÌÔÚ› Ó· Û·˜ Ù·Ú¿ÍÔ˘Ó. ¢È·ÙËÚ‹ÛÙ ÙËÓ ËÚÂÌ›· Û·˜, ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Û˘Á¯‡˙ÂÛÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-40-39-33-123. ¢π¢Àª√π Œ¯ÂÙ ¯¿ÛÂÈ Ï›ÁÔ ÙȘ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ Û·˜ Û‹ÌÂÚ·, ÂÂȉ‹ ¤¯ÂÙ ¿ÚÂÈ Î¿ÔÈ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÂÈϤÔÓ, ‰Â ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ÛÎÔÚ¿Ù ‰ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿, Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· ı· ÍÂÌ›ÓÂÙÂ Î·È ‰ÂÓ ı· Û·˜ ·Ú¤ÛÂÈ fiÏÔ ·˘Ùfi ÌÂÙ¿. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 54-30-22-12-3-5. ∫∞ƒ∫π¡√™ ¶Ôχ ÊÔÚو̤ÓË Î·È ÎÔ˘Ú·ÛÙÈ΋ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Â›Ó·È Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ÁÂÌ¿ÙË ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Î·È Ù·Ï·ÈˆÚ›·. ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ÙÂÏÂÈÒÛÂÙ fiÛÔ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÌÔÚ›ÙÂ Î·È Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙ›Ù ÌÂÙ¿. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 19-34-20-33-2-11. §∂ø¡ ΔÔ ÚˆÈÓfi ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ôχ ‹Û˘¯·, ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÌÂÙ¿ ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔ ·ÓËÁ‡ÚÈ, Ì ÂÌfi‰È·, ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Î·È ÎÔÏÏ‹Ì·Ù·. ª¿ÏÏÔÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·‚¿ÏÂÙ ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ηÓÔÓÈṲ̂ӷ Ú·ÓÙ‚ԇ Û‹ÌÂÚ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 8-40-3321-2-34. ¶∞ƒ£∂¡√™ ŸÏ· ‰‡ÛÎÔÏ· Î·È Ì Ôχ ¿Á¯Ô˜ Á›ÓÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ·. ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ›ÛÙ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔ› Û fiÏ· Û‹ÌÂÚ·, ÌË ‚È·ÛÙ›Ù ӷ ‚Á¿ÏÂÙÂ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÁÈ·

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

¿ÙÔÌ· Ô˘ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÙÂ Î·È Ôχ ηϿ Î·È ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ÌËÓ ÂÎʤÚÂÙ ÙËÓ ÁÓÒÌË Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-44-12-3-4. ∑À°√™ ªÂ ÙË ‰È·ÏÏ·ÎÙÈ΋ Û·˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ı· ÂÙ‡¯ÂÙ fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ı¤ÏÂÙ ۋÌÂÚ·, ÌfiÓÔ ÌËÓ ¿ÚÂÙ ‚È·ÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ı¤Ì·Ù·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 53-20-33-12-34-8. ™∫√ƒ¶π√™ ∂Âȉ‹ ÙÔ Îϛ̷ ÛÙÔÓ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi Û·˜ ¯ÒÚÔ ı· Â›Ó·È ÙÂٷ̤ÓÔ ·fi Ôχ ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ›, ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÙ ÙËÓ „˘¯Ú·ÈÌ›· Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ·14-30-2-17-5-48. Δ√•√Δ∏™ ŸÛÔ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ÙfiÛÔ fiÌÔÚÊ· ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ, ·fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ÌÂÙ¿ ı· ËÚÂÌ‹ÛÂÙÂ Î·È ı· ÂÚ¿ÛÂÙ Ôχ ηϿ ‰›Ï· Û ¿ÙÔÌ· Ô˘ ·Á·¿Ù ȉȷ›ÙÂÚ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 48-30-22-12-3-5. ∞π°√∫∂ƒø™ ªËÓ ÂÈÙÚ¤„ÂÙ ۋÌÂÚ· Û ηӤӷ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ̤ÏÔ˜ ‹ ÊÈÏÈÎfi ÚfiÛˆÔ Ó· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ¿ÚÂÙ ÁÈ· ÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Û·˜ ̤ÏÏÔÓ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ·14-30-22-14-398. À¢ƒ√Ã√√™ ∂¿Ó ›ÛÙ ·‰¤ÛÌ¢ÙÔÈ, οÔÈ· ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÚfiÛˆ· ı· ·Ê˘Ó›ÛÔ˘Ó Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ Û·˜ Û‹ÌÂÚ·, ÚÔÛÔ¯‹, fï˜, Ó· ÌËÓ ·Ê˘ÓÈÛÙÔ‡Ó Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· fiÛˆÓ ·fi ÂÛ¿˜ ›ÛÙ Û ۯ¤ÛË ÁÈ·Ù› ÂΛ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Úfi‚ÏËÌ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5430-33-2-1-22. πãÀ∂™ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ, Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Û·˜ ·Ú·Û‡ÚÂÈ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÚˆÙÈÎfi Û·˜ ÂӉȷʤÚÔÓ Û ¢ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 65-78-5-55-43-3.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 22 I√À§π√À 2011

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

ΔÔ Ù·Í›‰È Ù˘ ºÂÏ›ÙÛÈ· ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

08.00 £¤·ÙÚÔ ÛÎÈÒÓ 08.30 ΔÔ ÙÛ›ÚÎÔ Ù˘ Δ˙Ô Δ˙Ô 09.00 ∂ȉÈÎfi˜ Ú¿ÎÙÔÚ·˜ ŸÛÔ 10.00 ¶ÚˆÈÓ¿ÎÈ· 10.30 √ ÎÔ˜ ¶ÈÁÎÔ˘˝ÓÔ˜ 11.00 ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË 12.00 °˘Ó·›Î˜ 14.00 ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ˘ÁÚÔ‡ ÛÙ›‚Ô˘ 16.05 Highlights 15.20 Challenges 16.30 √È Ì¿ÁÔÈ ÙÔ˘ °Ô˘¤‚ÂÚÏÈ ¶Ï¤È˜ 17.00 Escape 18.45 Art@ert.gr 19.00 ¶·Ô‡‰Â˜ ÂÓ ‰Ú¿ÛÂÈ 20.00 ªediterraneo (E) 20.30 ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Handball 22.00 “ΔÔ Ù·Í›‰È Ù˘ ºÂÏ›ÙÛÈ·” 24.00 48Ô Ú¿ÏÈ ∞ÈÁ·›Ô˘ 2011 00.15 Escape (E) * TÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

06.00 ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË 10.00 ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· 12.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 13.00 ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· (∂) 15.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 16.00 Œ¯ÂÈ ÁÔ‡ÛÙÔ 18.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 18.15 ∂ÎÙfi˜ ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ 19.00 ∏ Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ 20.00 ∂Í¿ÓÙ·˜ 21.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 22.00 Diamond League 23.00 ¢È·‚ÔÏÈο Ì˘·Ï¿ 24.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 00.15 “H ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ë̤ڷ ÂÓfi˜ ÂÚÁ¤ÓË” 02.00 Œ¯ÂÈ ÁÔ‡ÛÙÔ (∂) 05.30 ∂ÎÙfi˜ ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ * ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

06.00 07.00 10.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 16.50 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.10 00.15 00.30 01.30 02.30 04.30 05.00

μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ¶ÚˆÈÓfi ÌÔ˘ Masterchef Food and the city ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÔ˘ÎÈ¿ ÛÂ Û˘¯ÒÚÈÔ (∂) ¶ÂÚ› ·Ó¤ÌˆÓ Î·È ˘‰¿ÙˆÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ Patty, Ë ÈÔ fiÌÔÚÊË ÈÛÙÔÚ›· Singles 50-50 ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 4 (∂) ª›Ï· ÌÔ˘ ‚ÚÒÌÈη ∂ȉ‹ÛÂȘ Damages ∞ÎÔ‡Ó· ̷ٿٷ ºfiÓÔ˜ ¯ˆÚ›˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ºÈÏÔ‰Ô͛˜

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

06.00 07.00 11.00 12.50 13.00 13.30 14.30 14.40 15.40 15.50 16.50 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 00.00 01.00 01.10 02.10 03.10 04.20 04.50

∂ÏÏ¿˜ ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô ÛÔ˘ ELATTE π‰È·ÈÙ¤Ú· ÁÈ· ÎÏ¿Ì·Ù· 40 ·̷ٷ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ Play and win ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ Play and win ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Kyle Xy The secret life of the American teenager ∂ÁÎÏ‹Ì·Ù· ∂ȉ‹ÛÂȘ Ezel §·˜ μ¤Áη˜ True blood ∂ȉ‹ÛÂȘ Kismet §fiÏ· ™ÙÔÓ ‹ÏÈÔ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun

¶H§IO 48 UHF

07.00 08.00 0.900 10..00 12.00 13.00 13.15 14.00 15.00 16.00 17.00 19.00 17.15 18.00 19.00 20.00 22.00 00.15 01.30 22.00 00.15 02.30 04.45

√‰fi˜ ¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘ (∂) £· Û ‰ˆ ÛÙÔ ÏÔ›Ô ªÔ˘ ÙÔ ÎÚ·Ù¿˜ Ì·ÓÈ¿ÙÈÎÔ ∫·Ê¤˜ Ì ÙËÓ ∂ϤÓË (Best of) ∂ÓÙÈÌfiÙ·ÙÔÈ ÎÂÚ·Ù¿‰Â˜ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Jamie’s Oliver food revolution Kitchen hightmare ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ΔÔ ·ÁÈ¿˙ÂÈ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ (™) ΔÔ ·ÁÈ¿˙È ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· ∂ȉ‹ÛÂȘ “∏ ÁÏÒÛÛ· Ù˘ ·Á¿˘” “∏ ‰È·‚ÔÏÔÁ˘Ó·›Î·” ™ÊËÓ¿ÎÈ· The big game “™¯ÔÏÂ›Ô ˙ˆ‹˜” ™ÊËÓ¿ÎÈ· “™¯ÔÏÂ›Ô ˙ˆ‹˜” (∂) ªÂ˜ ÙËÓ Î·Ï‹ ¯·Ú¿ (∂)

111111111111111111111111111

08.00 09.30 10.30 12.00 15.00 17.00 18.00 19.30 21.00 22.00 23.30 01.30 03.30 04.30 06.00 07.00

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∏ ÒÚ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ MAD: OK ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ∏ ÒÚ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ MAD ¶fiÎÂÚ bonus ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹

10.00 16.00 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 22.10 00.15

√ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Δ·Í›‰È· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª·ÁÈÎfi˜ Ê·Ófi˜ ∞ÛÙÈÎfi ÙÔ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ √È Á˘Ó·›Î˜ ÙÔ˘ ÛÙÏÂÚ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ “∫¿Ùˆ ·fi ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔÓ ‹ÏÈÔ” ∂ȉ‹ÛÂȘ

111111111111111111111111111

06.00

¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹

10.00

™∫∞´ ÙÒÚ·

13.15

Dress my Nest

13.45

¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ

14.45

Chefs: ∏ ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË

15.45

™∫∞´ life

17.25

∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋

17.30

Δ· ÈÔ ·ÛÙ›· ‚›ÓÙÂÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘

18.00

∂ȉ‹ÛÂȘ

18.45

À·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˜ ƒÂÍ

19.45

Δ·ÍȉȈÙÈÎÔ› ÚÔÔÚÈÛÌÔ›

20.40

The Giza Bar

21.00

∂ȉ‹ÛÂÈ

22.00

CSI, §·˜ μ¤Áη˜

23.00

CSL ª·˚¿ÌÈ

24.00

∂ȉ‹ÛÂȘ

00.15

™¯¤ÛÂȘ ÔÏ˘Á·Ì›·˜

01.15

Psychic kinds

02.15

∞›ı·Ó˜ ÛÙÈÁ̤˜

03.15

Lemur Street

£E™™A§IA TV

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

07.30 08.30 10.30 10.40 11.00 11.05 11.30 12.30 13.00 14.00 14.30 15.00

£ÂṲ́˜ fiÏÂȘ ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ̤ڷ ∂ÓÙÔÌÔÛÎfiÈÔ √ ·Ô‡˜ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ÌÔ˘ ªÈÎÚÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ∏ ™¿ÓÙÈ... Ê˘ÛÈο √ ›ıËÎÔ˜ ∫¿ÓÙ˙È ™˘ÓÙ·Á¤˜ Ì 5 ˘ÏÈο ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ¶ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ: º·ÁËÙ¿ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ 15.30 ∂ԯȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ 16.00 ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· 17.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 17.05 ¶¤ÓÙ ηÈ... 18.30 √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ ÛÔÚ 19.00 ŒÎÙË ·›ÛıËÛË 19.30 “∫·È ÔÈ 14 ‹Ù·Ó ˘¤ÚÔ¯ÔÈ” 21.45 ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ 22.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 23.00 ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· 24.00 ¶Ô˘ ›ÛÙÂ; ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ¿ÏÏ·Í·Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ 00.30 ¶¤ÓÙ ηÈ... (∂) 01.30 ∂Ù¿ Ë̤Ú˜ 02.30 ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· 03.30 ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· 04.30 ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ Â›Ó·È Ì›· * ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

111111111111111111111111111

06.50 08.00 09.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 16.30 17.00 17.10 18.00 19.00 21.00 21.30 23.00 23.50 01.25 02.30

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· £ÂÛÛ·ÏÒÓ ÁË (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ªÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ °ÂÁÔÓfiÙ· Û 5’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √È Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· “ΔÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛÙÔ›¯ËÌ·” °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ “™ÎËÓ¤˜ ·fi ¤Ó·Ó ¿ÁÚÈÔ Á¿ÌÔ” °ÂÁÔÓfiÙ· ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂) “ªË ÌÔ˘ ÂȘ” (∂) “∫·Ù·Ú·Ì¤ÓÔÈ ¿ÁÁÂÏÔÈ”

Yu Gi Oh ∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· ∫·ÂÙ¿Ó ºÏ·Ì›ÓÁÎÔ Δ· ÛÔ‡ÂÚ ·È‰È¿ πÛÙÔڛ˜ Ì ÙÔ˘˜ ΔÔÌ Î·È Δ˙¤ÚÈ ¡Ù·Î ¡ÙfiÙ˙ÂÚ˜ °Ô‡ÓÙÈ Ô ÙÚ˘ÔÎ¿Ú˘‰Ô˜ ∑›Ó· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª·Ú›·, ¿ÁÁÂϤ ÌÔ˘ √È Ì¿ÁÈÛÛ˜ √ Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ Bel Air Two and a half men ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ªÔÓÎ π·ÙÚÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Life “ΔÔ ÓËÛ›” “™ÙË ‰›ÓË ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘” “™ÙËÓ ÙÛÈÌ›‰· ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘

¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

06.00 07.30 08.15 09.15 10.15 12.00 13.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 23.45 00.15 02.30

∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· ∞ÁÚÔÙfiÚ·Ì· ∂ȉ‹ÛÂȘ Hello Velina Astitvia £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫ÔÓÙ·ÚÔÌ·¯›Â˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ TV ÃøSTESS (∂) ∫ÔÓÙ·ÚÔÌ·¯›Â˜ (∂) ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

06.00 10.30 12.30 16.00 17.30 17.45 18.45 20.00 21.30 22.00 23.00 01.00 03.15

“∫·ÏË̤ڷ” Ì ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ∞˘ÙÈ¿ ∂‰Ò Î·È ÙÒÚ· ¶Ôχ ÌÏ· ÌÏ· ŸÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ That’s life ™‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ ÕÎË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ ∫ÔÚ›ÙÛÈ· Ô ª¿ÚÎÔ˘Ï˘ (∂) “ΔÔ ·Î¤ÙÔ” “∞Ó¤ÌÂÏÔÈ Î·È ˆÚ·›ÔÈ” ∏Ú·ÎÏ‹˜

£∂ƒπ¡√ ™ÈÓÂÌ¿

∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ §¤Û¯Ë , www.exoraistiki.gr Δ∏§. 24210 30303

EYKO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘

¢Y™KO§O

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„ÈÓ Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË.

¢˘Ó·ÙÔ› ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Î·È ·ÎÚ·›Â˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ̤۷ ·fi ··ÓˆÙ¿ ÊÏ¿ÛÌ·Î οÓÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˘ ∞ÙfiÌ ∂ÁÎÔÁÈ¿Ó ·ÔÏ·˘ÛÙÈ΋, Ì ÙÔÓ ªÔÌ ÃfiÛÎÈÓ˜ Û ¤Ó· ÚÂÛÈÙ¿Ï ÂÚÌËÓ›·˜. ŒÓ·˜ ÌÔÓ·¯ÈÎfi˜, ÌÂÛfiÎÔÔ˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÌÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜, Ô Ã›ÏÓÙÈÙ˜, ÂÚÓ¿ÂÈ ÙȘ ÒÚ˜ ÙÔ˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ηۤÙ˜ ÂÓfi˜ ÂÎÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ÛÂÊ. ∂Δ1 22.00

∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ë̤ڷ ÂÓfi˜ ÂÚÁ¤ÓË ∫ÔÌÂÓÙ›, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2006, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ŒÓÙÔ˘·ÚÓÙ ªÂÚÓ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ª¿ıÈÔ˘ §›Ï·ÚÓÙ, Δ˙ÔÓ §ÂÁÎÔ˘˚˙·ÌÔ, ¡ÙÔÓ·Ï §ÔÁÎ.

√ ¶fiÏÈ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· οÓÂÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚‹Ì·: Ó· ·ÓÙÚ¢Ù›. ŒÙÛÈ, ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ÚÈÓ ÙÔ Á¿ÌÔ, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ‡˜ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘˜, ÙÔÓ ·‰ÂÚÊfi ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ Í¿‰ÂÚÊfi ÙÔ˘ Î·È ÙÔ Ú›¯ÓÔ˘Ó ¤Íˆ ÁÈ· ÌÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿. √ ¶fiÏÈ, ˆ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Á·ÌÚfi˜, ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·ÓÙÚÔ·Ú¤· ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÙÔ˘ Î·È Ô‡Ù ϛÁÔ Ô‡Ù Ôχ ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È ˆ˜ ÓÈÒıÂÈ ·ÓÒÚÈÌÔ˜ ÁÈ· Á¿ÌÔ. ¡∂Δ 00.15

∫·È ÔÈ 14 ‹Ù·Ó ˘¤ÚÔ¯ÔÈ ∫ˆÌÈ΋, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1965, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· μ·ÁÁ¤ÏË ™ÂÈÏËÓÔ‡. ¶·›˙Ô˘Ó: °ÈÒÚÁÔ˜ ¶¿ÓÙ˙·˜, °È¿ÓÓ˘ °ÎȈӿ΢, ™Ù·‡ÚÔ˜ ¶·Ú¿‚·˜.

√ Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ηÏ› ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÎÏËÚÔÓfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ ÂηÙfi ›ÎÔÛÈ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰Ú·¯ÌÒÓ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ fiÙÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰È·ı‹ÎË, ÁÈ· Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÔ˘Ó ÙÔ ÌÂÚ›‰Èfi ÙÔ˘˜ Ú¤ÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÙÔ˘˜ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ¤Ó·Ó ¿ıÏÔ Ì¤Û· Û ¤ÍÈ Ì‹Ó˜. √ °ÚËÁfiÚ˘, Ô ÈÔ ÙÂÌ¤Ï˘ ÂÊËÌÂÚȉÔÒÏ˘ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·‰Âȯı› ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ÙÔ˘ ª·Ú·ıÒÓÈÔ˘. √ ª¤Ó˘, ¤Ó·˜ ÊÔ‚ÂÚ¿ ‰ÂÈÏfi˜ ηıËÁËÙ‹˜ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙË §ÈÏ‹, ÌÈ· ·ÏËÛ›·ÛÙË ÛÙ·Ú ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ı¿ÙÚÔ˘, Ë ÔÔ›· ¯·ÛÙԢΛ˙ÂÈ fiÔÈÔÓ ¿ÓÙÚ· ÙËÓ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ. ∂Δ3 19.30

ΔÔ ÓËÛ› £Ú›ÏÂÚ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2005,Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ª¿ÈÎÏ ª¤È. ¶·›˙Ô˘Ó: °ÈÔ‡·Ó ª·Î °ÎÚ¤ÁÎÔÚ, ™Î¿ÚÏÂÙ °Èfi¯·ÓÛÔÓ, ™ÔÓ ªÈÓ, Δ˙›ÌÔÓ.

™ÙÔ fi¯È Î·È ÙfiÛÔ Ì·ÎÚÈÓfi ̤ÏÏÔÓ, ÔÈ ÏÔ‡ÛÈÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÎψÓÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜! ŒÙÛÈ Î·Ù·Ê¤ÚÓÔ˘Ó Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ϤÔÓ ÂÁÁ˘Ë̤ÓÔ ÙÚfiÔ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÙÔ˘˜, fiÔÙ ·˘Ùfi Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô. ŒÓ· Â›Ù¢ÁÌ· Ù˘ π·ÙÚÈ΋˜ ÙfiÛÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi fiÛÔ Î·È Ì·Î¿‚ÚÈÔ ·ÊÔ‡ ÔÈ ÎÏÒÓÔÈ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ηÓÔÓÈÎÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ÌÂ Û˘Ó›‰ËÛË Î·È Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·. ŸÌˆ˜ οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ı· ‰ÔÏÔÊÔÓËıÔ‡Ó ÁÈ· ¯¿ÚË ÙÔ˘ “ÚˆÙfiÙ˘Ô˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘” . STAR 22.00

£Â¿Ì·Ù· “Cine ªÂÛfiÁÂÈÔ˜” ∂•øƒ∞´™Δπ∫∏

Su - Doku

EYKO§O

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.25 06.45 08.00 09.00 10.10 10.40 11.00 12.00 12.00 11.45 14.45 15.45 16.45 17.45 17.50 18.50 19.45 21.00 22.00 00.45 03.15

æ˘¯ÔÏÔÁÈ΋, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1999, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∞ÙfiÌ ∂ÁÎÔÁÈ¿Ó. ¶·›˙Ô˘Ó: ªÔÌ ÃfiÛÎÈÓ˜, ∂ϤÈÓ ∫¿ÛÈÓÙÈ, ∞ÚÛÈÓ¤ ∫·ÓÙ˙È¿Ó.

ΔÚ›ÙË 19/07, ΔÂÙ¿ÚÙË 20/07, ¶¤ÌÙË 21/07 ∫∞π ¶·Ú·Û΢‹ 22/07 ...ÙÔ cine ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ Ù·ÈÓ›·

“Δ∞•π¢π ™Δ∏ ªÀΔπ§∏¡∏” ™ÎËÓÔıÂÛ›·: §¿Î˘ ¶··ÛÙ¿ı˘ ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó: ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ÷Ù˙Ë·Ó·ÁÈÒÙ˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ù·ÏÂÈÊfi˜, ª·Ú›· ∑ÔÚÌ¿, ª˘ÚÛ›ÓË ªÈ¯·ÏÔÔ‡ÏÔ˘, ¡›ÎÔ˜ ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘ * ¶ÚÔ‚ÔϤ˜ Cine ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ οı ΔÚ›ÙË, ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ¶¤ÌÙË Ì ÂÍ·›ÚÂÛË Î¿ÔȘ ¶·Ú·Û΢¤˜ Î·È ÁÈ· οÔȘ Ù·Èӛ˜. ∂ÓËÌÂÚˆı›Ù ·fi ÙÔ site Î·È ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ. ªfiÓÔ ªπ∞ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÛÙȘ 21.30.

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 21-27/7/11 AI£√À™∞ 1 √ Ã∞ƒπ ¶√Δ∂ƒ ∫∞π √π ∫§∏ƒ√π Δ√À £∞¡∞Δ√À. ª∂ƒ√™ μ: ¶∂ª¶Δ∏ - Δ∂Δ∞ƒΔ∏: 18.30 - 21.15 - 23.45 ∞π£√À™∞ 2 √ Ã∞ƒπ ¶√Δ∂ƒ ∫∞π √π ∫§∏ƒ√π Δ√À £∞¡∞Δ√À. ª∂ƒ√™ μ 3D ¶∂ª¶Δ∏ - Δ∂Δ∞ƒΔ∏: 19.30 - 22.15 ∞π£√À™∞ 3 ∞º∂¡Δπ∫∞ °π∞ ™∫√Δøª∞ (∫øªø¢π∞) ¶∂ª¶Δ∏ - Δ∂Δ∞ƒΔ∏: 19.30 - 21.45 - 00.00 ∞π£√À™∞ 4 TRANSFORMERS 3D: ¶∂ª¶Δ∏ - Δ∂Δ∞ƒΔ∏: 20.15 - 23.15 CARS 2 3D MET/NO (∫π¡√Àª∂¡∞ ™Ã∂¢π∞): ¶∂ª¶Δ∏ - Δ∂Δ∞ƒΔ∏: 18.00


40

¤ÓıÂÓ&¤ÓıÂÓ T˘ EϤÓ˘ ™Ù·ÌÔ‡ÏË, stamouli@e-thessalia.gr

¶·Ú·Û΢‹ 22 IÔ˘Ï›Ô˘ 2011

MÂ NÔ˘

¢È·‚¿ÛÙ ÌÈ· ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ¤Ï·‚ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙˆÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ·fi ÌÈ· μÔÏÈÒÙÈÛÛ·. ¢È·‚¿ÛÙ ÙËÓ Î·È ¤ÛÙ ÌÔ˘, ·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È fiÏ· fiÛ· ˙˘ÌÒA¶O ∞ÏÂÍ ¢Ú ∂˘· ÓÔ˘Ì Ì ÙÔ Ì˘·Ïfi Î·È ÙÔ ı˘ÌÈÎfi ÔÔ‡ Óı›· ÏÔ˘ Ì·˜, ÎÈ ÂÌ›˜, Ôχ ηÈÚfi ÙÒÚ·... - ª¿ È· ∂›Ó·È ÌÈ· ‰È·Ù˘ˆÌ¤ÓË ÂÍfi¯ˆ˜ ÔÏÈÙÈ΋ ¿Ô„Ë, ÓËÊ¿ÏÈ· Î·È ÙÂÎÌËÚȈ̤ÓË, ·fi ÔÏ›ÙË Û˘ÓÂȉËÙfi Î·È ˘‡ı˘ÓÔ. √‡ÙÂ Û˘Óı‹Ì·Ù·, Ô‡Ù ÙÛÈٿٷ. √˘Û›·, Ô˘ Ë ¤ÏÏÂÈ„‹ Ù˘, Ê¿ÓËΠÙfiÛÔ Ôχ Ì ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·.

MÂÛÔÚfiıÂÛ̘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ∞fi ÙË Ï‡ÛË ÙÔ˘ ÁfiÚ‰ÈÔ˘ ‰ÂÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ Â·Ó·Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ Â·ÓÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË Â›Ó·È ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· Û‡ÓP¿ÏÏË ıÂÙÔ. ∫¿ı ¤Ó· ·fi Ù· ‚‹Ì·Ù· ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ¯Ú‹˙ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ˘ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ˘ ÂÈÙÂÏ›ˆÓ ÁÈ· Ó· Ê·ÓÔ‡Ó ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, fi¯È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Û ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌË ‚¿ÛË, ·ÏÏ¿ Û ̷ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ÚÔÔÙÈ΋. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ Î·ı¤Ó· ·fi Ù· ‚‹Ì·Ù· ·˘Ù¿, ‰ÈÔÚıˆÙÈÎfi ‹ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi, ·ÚfiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ›‰ÈÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ‹ ‚·Ú‡ÙËÙ·, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ‚¤ÏÙÈÛÙË Î›ÓËÛË ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙËÓ Â˘ËÌÂÚ›·. M¤Û· ÛÙÔ Îϛ̷ ·ÓËÛ˘¯›·˜ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ·ÏÏ¿ ÌÂٷ͇ Ù˘ ÛÙ›ڷ˜ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â·ÓÂÎΛÓËÛ‹ Ù˘, Ô˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙȘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛ̘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∞fi ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ‰ÂÓ Ï›Ô˘Ó ÔÈ È‰¤Â˜, Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ Î·È ¤Ó· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ªÂÛÔÁ›Ԣ, Ë ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÔÏÔ¤Ó· Û˘¯ÓfiÙÂÚ· ÛÙȘ ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ‡·ÈıÚÔ, fiÔ˘ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÏÔ˘ÙÔ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ËÁ¤˜ Î·È Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·, Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù· ÂÏÏËÓÈο ·ÁÚÔÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó Â˘Î·Èڛ˜, Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó Â›Û˘ ·ÓÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Ù˜. ªÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÁÂÈÙÔÓÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ Ó· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·Î¤ÎÙ˘· ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÁÈ· Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·˘ÍË̤ÓË ˙‹ÙËÛË, ·ÎfiÌË Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÚÔÛÊÔÚ¿, Û ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∫·ıÒ˜ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ¯·Ú·¯ÙÔ‡Ó ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜. Ÿˆ˜ ‚¤‚·È· Â›Ó·È ·Ó·Áη›· ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÎÈ Ë ·Ó¿ÏÔÁË ÔÏÈÙÈ΋ ÙfiÏÌË ÁÈ· Ó· ÌË Ì›ÓÔ˘Ó fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ¢Û‚›˜ fiıÔÈ. ∂ÈϤÔÓ, Ë Û˘ÓÂÓÓfiËÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· Ó· ÂÍËÁËı› Ì ÙÔÓ ÈÔ Û·Ê‹ ÙÚfiÔ ÔÈÔ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÙÔ ‰È·Î‡‚Â˘Ì· ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ: ∞fi ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ·ÏÈÒÓ Û˘ÓËıÂÈÒÓ Î·È ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Ó¤ˆÓ ÙÚfiˆÓ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. rallis@e-thessalia.gr

“∞ÍÈfiÙÈÌ Î. ˘Ô˘ÚÁ¤ ÙˆÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ∂›Ó·È ϤÔÓ Î·ÈÚfi˜ Ó· ··Ï›„Ô˘Ì ·fi ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ıˆÚ›ÛÙ ÂȉÈÎfi˜, ÙÔ ¿ÚıÚÔ 4. ¢ÂÓ ı· ÙÔ ·Ó·Ê¤Úˆ Â› ϤÍÂÈ, ÁÈ· ÚÔÊ·Ó›˜ ÏfiÁÔ˘˜. £¤Ïˆ fï˜ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ó· Û·˜ ˘ÂÓı˘Ì›Ûˆ Ù· ÂÍ‹˜: 1. º˘ÛÈο Î·È ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ›ÛÔÈ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘, Ô‡Ù ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ô‡ÙÂ Ê˘ÛÈο ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ÂÊÔÚ›·˜. π‰È·›ÙÂÚ· ·Ó Â›Ó·È ÌÈÛıˆÙÔ›! 2. º˘ÛÈο Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ›Û· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, Ô‡Ù ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. ∞Ï¿ fiÛÔÈ Â›Ó·È ıÚ·Û›˜ Î·È ÎϤÊÙ˜ ÂÈ‚Ú·‚‡ÔÓÙ·È Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·. ∫·È Ê˘ÛÈο Â›Ó·È ϤÔÓ ...“¯·Ï›Êˉ˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ¯·Ï›ÊË” ! ∫·È Ê˘ÛÈο Á›ÓÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ì¤Ú· Ì ÙË Ì¤Ú·, ÂÎÙÔ›˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ¯¿ÚÙË ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ì¿ıÂÈ Ó· Û¤‚ÔÓÙ·È ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ¶·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜.

3. º˘ÛÈο Î·È ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ oϛ٘ ‰Â Û˘ÓÂÈÛʤÚo˘Ó ¶ ¯ˆÚ›˜ ‰È·ÎÚ›ÙÔÓ ˘ PO™  ÙˆÓ ÛÂȘ ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· √ÈÎ Ô˘ÚÁfi Î. μ ÔÓÔÌÈÎÒ ‚¿ÚË, ·Ó¿ÏoÁ· Ì ÓÈ˙¤ ÏÔ Ó ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ùo˘˜. °È·Ù› ·ÏÔ‡Ûٷٷ fiÏÔÈ ÂÛ›˜ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ›, ÔÏÈÙ¢fiÌÂÓÔÈ, ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ ‰ËÌfiÛÈ· ÚfiÛˆ· Î.Ï. ·Ó·ÚÚȯËı‹Î·ÙÂ Î·È Á·ÓÙ˙ˆı‹Î·Ù ÛÙ· “·ÍÈÒÌ·Ù·” , Ì ‚¿ÛË, ΢ڛˆ˜, ÙË ‰È΋ Ì·˜ ·ÓÔ¯‹, ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔÈ ÙË ‰È΋ Ì·˜ ÂÏ›‰· ÁÈ· ηχÙÂÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È Â‰Ú·ÈÒÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÊÈÏÈÎfi ÌÂÓ, ÚÔ˜ ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ··Ú¿‰ÂÎÙÔ Î·È ¿ÓÔÌÔ, ·ÊÈÏfiÍÂÓÔ ‰Â ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ÔÏ›ÙË. ∫. ¶Úfi‰Ú ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ Ì ÌÈ· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Â›ÎÙËÙ˜ ÌÂÙ·ÏÏ¿ÍÂȘ ÙÔ ÁÔÓ›‰ÈÔ Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ Û˘ÓÂȉËÙ¿ Î·È Ì ÂÍ¢ÁÂÓÈṲ̂ӷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Î·È ÙËÓ ÂͤÏÈÍ‹ ÙÔ˘, ¤¯ÂÈ ÙÚÔÔÔÈËı› ‹ ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›. ∂Ï¿¯ÈÛÙÔÈ ϤÔÓ ÙÔ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÛÙÔ ÁÔÓȉ›ˆÌ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi Ò˜ ·ÔηÏÔ‡ÓÙ·È. ∏ ·Ó·ÏÁËÛ›· Î·È Ë ËıÂÏË̤ÓË Î·È ÂȂ‚ÏË̤ÓË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ·Ó-

ıÚÒÈÓÔ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·, Û ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜, Â›Ó·È ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ÌÈ· ÌË ·Ó·ÛÙÚ¤„ÈÌË ÁÔÓȉȷ΋ ‰È·‰Èηۛ·. °È·Ù› ¤Ó· Â›Ó·È ÙÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ: ŸÙÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙËÓ ÚÔηÏԇ̠ÌfiÓÔÈ Ì·˜, Â›Ó·È ÂÎÔ‡ÛÈ·... ¶ÚÔÛˆÈο ‰ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ı· ÚÔÏ¿‚ˆ Ó· ‰ˆ ÙËÓ “·Ó¿ÛÙÚÔÊË ÌÂÙ¿ÏÏ·ÍË” . ∂›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fï˜ fiÙÈ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÒ, fiˆ˜ Î·È ÙfiÛÔÈ ¿ÏÏÔÈ Â¯¤ÊÚÔÓ˜ Î·È ¤ÓÙÈÌÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, Ó· ÎÏËÚÔ‰ÔÙ‹Ûˆ ÙÔ ÁÔÓ›‰ÈÔ ÛÒÔ Î·È ·ÛʷϤ˜ ÛÙ· ·È‰È¿ ÌÔ˘ Î·È Ù· ÂÁÁfiÓÈ· ÌÔ˘. ªÂ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÎfiÛÙÔ˜. ¶Ô˘ Ê˘ÛÈο Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ, fiÛÔ ÈÔ ¯·ÌËÏ¿ Â›Û·È ÛÙËÓ ÈÂÚ·Ú¯›· Ù˘ “¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜” Ì·˜. ¡ÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ˆ ¿ÏÏ·. ∞Ï¿ Ó· Û·˜ ÂÓËÌÂÚÒÛˆ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÂÙÛfiÎÔÌÌ· ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÌÔ˘ ˆ˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÍ¢ÙÂÏÈÛÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÙÚ›ÙÂÎÓ˘ ÌËÙ¤Ú·˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ·˘ÍË̤ÓÔ ÊfiÚÔ Ô˘ ÌÔ˘ ÂÈ‚Ï‹ıËÎÂ Î·È ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ê˘ÛÈο ı· ÏËÚÒÛˆ, ‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È ˘Ô¯Ú¤ˆÛ‹ ÌÔ˘, ·ÚÓÔ‡Ì·È Ó· ÏËÚÒÛˆ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿. ∫È ·˘Ùfi ¤ˆ˜ ÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÙ ÙÈ Î¿Ó·Ù Ì ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘ ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘, Ì ÙÔ˘˜ ÂÊÔÚÈ·ÎÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó οÓÂÈ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ‰‹ÏˆÛË ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ì fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó Ê˘Á·‰Â‡ÛÂÈ Ù· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙ· ¢ÚÒ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∂ÈÊ˘Ï¿ÛÛÔÌ·È ‰Â Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÒ ÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· Î·È ÙÔÓ ·˘ÙÔÛ‚·ÛÌfi ÌÔ˘ Û·Ó ∂ÏÏËÓ›‰· ÔÏ›ÙȘ ÔÔ˘‰‹ÔÙ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›. ªÂ ÙÈÌ‹ ¢Ú ∂˘·Óı›· ∞ÏÂÍÔÔ‡ÏÔ˘ - ª¿È· μfiÏÔ˜”.

T‡Ô˜

ʈÙfi: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °È¿ÓÓ·ÚÔ˜

∏ Ù¤¯ÓË ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÁÔËÙ¢ÙÈ΋ fiÛÔ Î·È Ù·Ï·ÈˆÚË̤ÓË, Â›Ó·È ·ÓÙ›ÏË„Ë, Â›Ó·È ÛÙ¿ÛË Î·È ı¤ÛË ·¤Ó·ÓÙ› Ù˘. ∞fi ÙÔ˘˜ Ï·Ófi‰ÈÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈοÓÙˉ˜, ̤¯ÚÈ ÙÔ˘˜ ı·ÙÚ›ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘, ÙÔ˘˜ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜, ÙÔ˘˜ ÂÈηÛÙÈÎÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ͢ÏÔfi‰·ÚÔ˘˜, ÙÔ˘˜ Ì·ÚÈÔÓÂÙ¿‰Â˜ Ô˘ ‰È·Ï¤ÁÔ˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙÔ‡Ó, fiÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ÎÔÈÓfi ÛËÌ›Ô: ΔËÓ ·Ó˘·ÎÔ‹ ÛÙÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ηÙÂÛÙË̤ÓÔ. ∫È ·˘Ùfi ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘, Â›Ó·È ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi...

ΔÔ Ì·ÚÙ‡ÚÈÔ Ù˘ ÛÙ·ÁfiÓ·˜ ΔÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË

∂›Ó·È Ï›ÁÔ ·Ú·ÎÈÓ‰˘ÓÂ˘Ì¤ÓÔ ·ÏÏ¿ ı· ÙÔ ÁÚ¿„ˆ. ∏ °ÂÚÌ·Ó›· ‰ÂÓ ı· Ì·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙË Ï‡ÛË Ô˘ ı· ı¤Ï·ÌÂ. ¢ÂÓ ı· “ÎÔ˘Ú¤„ÂÈ” ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ Ì·ÎÚ‡ Ì·˜ ¯Ú¤Ô˜. °È·Ù› ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ (Î·È Â›Ó·È ıÏÈ‚ÂÚfi Ô˘ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Ì·˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È ›Ûˆ ·fi ‚·Ú‡Á‰Ô˘˜ ·ÏÏ¿ ‰Â˘ÙÂÚ¢ԇÛ˘ ÛËÌ·Û›·˜ “·Ó·Ï‡ÛÂȘ” ). ∏ ∂ÏÏ¿‰· ¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ ÔÏÏ¿ Î·È ‰ÂÓ ı· Ù· ‚Á¿ÏÂÈ ÔÙ¤ ¤Ú·, ·Ó ÔÈ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ì·˜ ‰ÂÓ ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Ó· Ì·˜ ¯·Ú›ÛÔ˘Ó, Ì ÙÔÓ ¤Ó· ‹ Ì ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ, ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ¯Ú¤Ô˘˜ Ì·˜. ª· Ò˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ - ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚˆÙ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ - “ÔÈ ÛÔÊÔ› Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜” Ó· ˙ËÙÔ‡Ó ÎÔ‡ÚÂÌ· Ù˘ Ù¿Í˘ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ˘ 30% (Ì ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Frankfurter Allgemeine Zeitung) Î·È Ë ª¤ÚÎÂÏ Ó· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÌfiÓÔ fiÙÈ “Ë ∂ÏÏ¿‰· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· Ù˘ Î·È Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘” . ∞˘Ù¿ ı· ÂÈ Î·È ÛÙËÓ ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜; ∞fi fi,ÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È, Ó·È. ÕÏψÛÙ ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ù˘ ‰ËÏÒÛÂȘ (ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÛÙÔ ∞ÓÓfi‚ÂÚÔ) ‹Ù·Ó ·ÔÎ·Ï˘ÙÈΤ˜: “ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ï˘ı› Ì ÌÈ· ı·̷ÙÈ΋ ΛÓËÛË” (...) “¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ìi· ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË, ηÙ¢ı˘ÓfiÌÂÓË ‰È·‰Èηۛ· ‚‹Ì· ÚÔ˜ ‚‹Ì· Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙË Ú›˙· ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜” . ¡· Û·˜ ÙÔ “ÌÂÙ·ÊÚ¿Ûˆ” ·Ó Î·È ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Â›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ. “√È ŒÏÏËÓ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ·-

ı‹ÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏÔ” . ◊ fiˆ˜ ÂÍËÁÔ‡Û ¤Ó· °ÂÚÌ·Ófi˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ÛÙȘ μڢͤÏϘ: “¶Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔʤÚÂÙÂ Î·È ¿ÏÏÔ. ◊‰Ë ¤¯ÂÙ ÊÙˆ¯‡ÓÂÈ ¤Ó· 20% Ì 30% ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· Ì›Ù Û ÙÚԯȿ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÊÙˆ¯‡ÓÂÙ 40%” ! ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· Â›Ó·È ÁÈ·Ù› Ë “ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË” ÂÈ̤ÓÂÈ Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ “ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfi ÂÁˆÈÛÌfi” (Ô˘ ϤÂÈ Î·È Ô ™·ÚÎÔ˙›). ÿÛˆ˜ Â›Ó·È ·Ïfi (Ô‡Ù ÛÎÔÙÂÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó, Ô‡ÙÂ Û˘ÓˆÌÔۛ˜). √È °ÂÚÌ·ÓÔ› ·˘Ùfi ÙÔ “ÌÔÓÙ¤ÏÔ” ͤÚÔ˘Ó. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ Ù›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘, ÙÔ 1989, ÁÈ· ÌÈ· ‰ÂηÂÙ›·, ‚·Û·Ó›ÛÙËηÓ. ∂›¯·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· ÂÈÛ¿ÁÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·’ fiÛ· ÂÍ‹Á·Á·Ó. √ ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ¿Ù˘ ™Ú¤ÓÙÂÚ, ÙÔ 1998, ¤Î·Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ “ÌÓËÌfiÓÈÔ” (¿ÁˆÌ· ÌÈÛıÒÓ, Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÚfiÓÔÈ·˜, ÙfiÙ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Î·È Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ·ÓÂÚÁ›·˜ -·fi ÙÔ˘˜ 32!- ÛÙÔ˘˜ 12 Ì‹Ó˜), ÂÓÒ Ë ª¤ÚÎÂÏ, ÚÈÓ Á›ÓÂÈ Ë ¿Î·ÌÙË Î˘Ú›· ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ·, ›‰Â ÙÔ 2009 ÙÔ ∞∂¶ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ù˘ Ó· ¤ÊÙÂÈ (ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÙÔ˘ ’40) ηٿ 6%. √È ÊˆÓ¤˜ ÏÔÈfiÓ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Â‰Ò Î·È 2 ¯ÚfiÓÈ·, ‰ÂÓ ·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÈÓËıÔ‡Ó ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ›. ÕÏψÛÙ ·Ó ‰ÂÈ Î·Ó›˜ Ù· ÚˆÙÔÛ¤Ïȉ· ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ Î·È ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ı· ηٷϿ‚ÂÈ fiÙÈ Ô “̤ÛÔ˜ °ÂÚÌ·Ófi˜” ¤¯ÂÈ ÌÈ· ·ÔÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ “̤ÛÔ˘ ŒÏÏËÓ·” . ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Ë ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË °ÂÚÌ·ÓÔ‡ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ fiÙÈ “ÛÙȘ Ï·Ù›˜ ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ Î·Ù·Ó·ÏÒÓÔ˘Ó Ì‡Ú˜” . ΔÔ˘ Ê¿ÓËΠ·‰È·ÓfiËÙÔ (·ÚfiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ì‡Ú˜ Â›Ó·È ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜)... ∫¿ÔÈÔÈ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ó· ·ÂÈÏ‹ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ·, fiÙÈ ·Ó Ë ∂ÏÏ¿‰· “¤ÛÂÈ” ı· ·Ú·Û‡ÚÂÈ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜. À¿Ú¯ÂÈ fï˜ Î·È ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi Âȯ›ÚËÌ· fiÙÈ ·Ó Ë ∂˘ÚÒË ÊÂÚı› “¢ÁÂÓÈο” ÛÙËÓ ∂Ï-

✒∞¢∂™ª∂ÀΔ√™ ΔÀ¶√™: “∫Ú›ÛÈ̘ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Û‹ÌÂÚ·” ✒∂£¡√™: “£Ú›ÏÂÚ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ ·Ú¿ 5’” ✒∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞: “√È Ú¿ÛÈÓÔÈ ÛÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ÁÈ· Ù· ΛÙÚÈÓ· ” ✒∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: “¶Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜ ÁÈ· ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË, Ì›ˆÛË ÂÈÙÔΛˆÓ. ª¤Á· ıÚ›ÏÂÚ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ȉȈÙÒÓ ÛÙË Ï‡ÛË” ✒∂™Δπ∞: “∫Ú›ÛÈ̘ ÒÚ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” ✒∏ ∞À°∏: “¢ÂÓ ¿ÂÈ Ì·ÎÚÈ¿ ·˘Ù‹ Ë ∂˘ÚÒË” ✒∏ μƒ∞¢À¡∏: “™ÙÔ ¤ÏÂÔ˜ ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ÂÁˆÈÛÌÔ‡” ✒∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: “ª·Ú·ıÒÓÈÔ˜ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ Î·È ·ÁˆÓ›· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË” ✒ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™: “πÛ¯˘Ú‹ ¿ÏË Î·È ·ÓÙÂ›ıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ Ï·Ô‡”

Ï¿‰· ÙÔ ›‰ÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ Î·È Ì ÙȘ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ¡fiÙÔ˘, ÔÛÔÓÔ‡ˆ Î·È Ì ÙËÓ ∫‡ÚÔ. ¶·ÚÂÌÈÙfiÓÙˆ˜ fiÛÔ ÁηÓÙ¤Ì˘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÙȘ ηٷı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ÁÈ· ·ÛÊ¿ÏÂÈ· fiˆ˜ ÙÔ˘ ¤ÏÂÁ·Ó ÔÈ ∫‡ÚÈÔÈ ÙÚ·Â˙›Ù˜ - Î·È ÙÒÚ· ̘ ÛÙÔÓ Î·‡ÛˆÓ· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÚ¤¯ÂÈ ÁÈ· Â·Ó··ÙÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ - ·Ó ÚÔÏ¿‚ÂÈ. ∫Ï›ÓÂÈ Ë ·Ú¤ÓıÂÛË Û˘Ó¯›˙ˆ. ∏ °ÂÚÌ·Ó›· ÏÔÈfiÓ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· Ì·˜ χÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. £¤ÏÂÈ Ó· ÙÈ̈ڋÛÂÈ ÙÔÓ “ηÎfi Ì·ıËÙ‹ Ù˘ Ù¿Í˘”. ∫·È ÂÈϤÁÂÈ ÙÔ Ì·ÚÙ‡ÚÈÔ Ù˘ ÛÙ·ÁfiÓ·˜. μÔ‹ıÂÈ· ‚‹Ì· - ‚‹Ì·, Ï›ÁË - Ï›ÁË. ª·˜ ¤¯ÂÈ ·Ê‹ÛÂÈ Ó· Ì·‰¿Ì ÙËÓ Ì·ÚÁ·Ú›Ù· (“ı· Ùˆ¯Â‡ÛÔ˘Ì - ‰ÂÓ ı· Ùˆ¯Â‡ÛÔ˘Ì”) Î·È Ó· ·›˙Ô˘Ì ÙËÓ ÎÔÏÔ΢ıÈ¿ (“ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ Ùˆ¯Â‡ÛÔ˘Ì ÙÔ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ, Ì‹ˆ˜ Ùˆ¯Â‡ÛÔ˘Ì ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ;”). ΔÒÚ· ‚¤‚·È· ÔÈÔ˜ - ÂÎÙfi˜ Ù˘ ª¤ÚÎÂÏ!- ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ¤Ó·˜ Ï·fi˜ ̤۷ Û ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·ÓÈÎÔ‡, ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛ‹ ÙÔ˘ Î·È Ó· “·ÓÙÂÈÙÂı›” ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο, ı· ÙÔ ‰Ô‡Ì -Î·È ı· ÙÔ Ô‡ÌÂÌÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘. À¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË ‚¤‚·È·, Ó· οӈ Ï¿ıÔ˜. ∫·È Ë ª¤ÚÎÂÏ ÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓË ·fi ÙÔÓ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ μÂÓÈ˙¤ÏÔ Ó· ÂÈ Û‹ÌÂÚ· “Ó·È” ÛÙÔ ÎÔ‡ÚÂÌ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ (Ú¿ÁÌ· ‰‡ÛÎÔÏÔ ÁÈ·Ù› Ù¤ÙÔȘ “·Ó·ÙÚÔ¤˜” ÚÔ¸Ôı¤ÙÔ˘Ó Ôχ ÛÎÏËÚ¤˜ ÂıÓÈΤ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Î·È ‰ÂÓ ·ÚÎÔ‡Ó Ë ... Ú¿ÛÈÓË Â˘ÊÚ¿‰ÂÈ·, ÔÈ Á·Ï¿˙Ș ÎÔÚÒÓ˜ Î·È Ù· ÎfiÎÎÈÓ· ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·Ê·). ∞Ó ¿ÓÙˆ˜ ·˘Ùfi Û˘Ì‚Â› ͯ¿ÛÙ fi,ÙÈ Û·˜ ›·, ÎÏ›ÛÙ ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Î·È Ê‡ÁÂÙ ÁÈ· ÙȘ ·Ú·Ï›Â˜. “∏ ª¤ÚÎÂÏ ÛÒ˙ÂÈ Ù· Ì¿ÓÈ· ÙÔ˘ Ï·Ô‡” ı· Â›Ó·È Ô Ó¤Ô˜ Ù›ÙÏÔ˜. ∞fi ÙÔ protagon.gr

22-7-11  

h teta ths paraskeyis

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you