Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË

www.e-thessalia.gr

∂Δ√™ 112√¡ ¶∂ª¶Δ∏ 22 ∞¶ƒπ§π√À 2010

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 06.41 - ¢. 20.07’ ™∂§∏¡∏ 8 ∏ª∂ƒø¡

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.104 ¡·ı·Ó·‹Ï ·ÔÛÙ., £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ™˘ÎÂÒÙÔ˘ ÙÔ˘ ÔÛ›Ô˘

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 40 ™∂§π¢∂™

800-11-35000

∞ÓÂͤÏÂÁÎÙË «Ù‹ÛË» ¿Óˆ ·fi ÙȘ 500 ÌÔÓ¿‰Â˜ ∫·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ¡∞ ˘¿ÚÍÂÈ ¿ÌÂÛË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ ·fi °ÔÚ›ÙÛ· ̤¯ÚÈ ∞ÁÚÈ¿, ηıÒ˜ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË 5 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “ÛÎÔ‡·” ·ÔÊ¿ÛÈÛ ¯ı˜ ÛÂ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘. ■ ÛÂÏ. 17

ªËÙÚfiÔÏË

¶ÚÔÛÊ˘Á‹ ÁÈ· ȉÈÔÎÙËÛÈ·Îfi ‰Èη›ˆÌ· ÛÙȘ ¡Ë˜

Δ· spread ÂÈÛ‡‰Ô˘Ó ÙÔ ÓÙÈÏ Ì ÙÔ ¢¡Δ ¶ÙÒÛË 1,3% ¯ı˜ ÁÈ· ÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ Â Ó¤Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi ˘„ËÏfi ¤ÊÙ·Û·Ó ¯ı˜ Ù· spread ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ‰ÂηÂÙÔ‡˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜. Ãı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÍÂ¤Ú·Û·Ó ·ÎfiÌË Î·È ÙȘ 520 ÌÔÓ¿‰Â˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙȘ 13:00 ÍÂ¤Ú·Û·Ó ÙȘ 500 ÌÔÓ¿‰Â˜, ÂÓÒ ÌÂÙ¿ ÙȘ 14:00 ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ˘„ËÏfiÙÂÚ· ·fi ÙȘ 520, οÙÈ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ·Ó Ë ∂ÏÏ¿‰· ·ÔÊ¿ÛÈ˙ ¯ı˜ Ó· ‰·ÓÂÈÛÙ› ̤ۈ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ, ı· Ï‹ÚˆÓ ÂÈÙfiÎÈÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ˘ 8%. ∫·ÙfiÈÓ, ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ˘Ô¯ÒÚËÛ·Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙȘ 500 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘. À’ ·˘Ùfi ÙÔ Ú›ÛÌ· ÙˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ Ë Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔ ¢¡Δ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ - ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó ÌÂı·‡ÚÈÔ ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ Ì ÙÔ Ó¤Ô ¿ÏÌ· ÙˆÓ spread Û˘Óԉ‡ÙËÎÂ Ë ÚÂÌȤڷ ÙˆÓ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÈÙÂÏ›Ԣ Ì ÙËÓ “ÙÚfiÈη” (ʈÙfi) ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢. Δ¤ÏÔ˜ ÙÒÛË 1,3% ÛËÌÂÈÒıËΠ¯ı˜ ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ. ■ ÛÂÏ. 6, 7, 30

√ÏÔÓ‡ÎÙÈ· Âȯ›ÚËÛË ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ Ó· ÙÔ Ú˘ÌÔ˘Ï΋ÛÂÈ ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ

∞΢‚¤ÚÓËÙÔ ÏÔ›Ô Ì ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÛÙȘ μ. ™ÔÚ¿‰Â˜

■ ÛÂÏ. 10

¢‡Ô Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Î·È ÔÚ›˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ›

™Â ·ÂÚÁÈ·Îfi ÎÏÔÈfi Î·È Ô μfiÏÔ˜ ∂™º∞§ª∂¡∏ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ

ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘ Ù˘ ∫ÙËÌ·ÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ È‰ÈÔÎÙËÛÈ·Îfi ηıÂÛÙÒ˜ Ù˘ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ¤ÎÙ·Û˘ ÛÙȘ ¡Ë˜ Ë ªËÙÚfiÔÏË, Û‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘. ■ ÛÂÏ. 14

∂Ή‹ÏˆÛË ÛÙÔ μfiÏÔ

√ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ó· ·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ fiϘ ÙȘ ıÚËÛΛ˜

■ ÛÂÏ. 12

¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó «Δ· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ÎÙ›ÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘» ÙÔ˘ ∫. ∞‰·Ì¿ÎË

■ ÛÂÏ. 11

∏ Û˘Ìʈӛ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó ÌÂı·‡ÚÈÔ ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ

™∂ ·ÂÚÁÈ·Îfi ÎÏÔÈfi ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Î·È Ô μfiÏÔ˜, ηıÒ˜ Ì ·-

fiÊ·ÛË Ù˘ ∞¢∂¢À Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È 24ˆÚË ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁ›· ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, ÂÓÒ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Ë̤ڷ Ë ·ÂÚÁ›· Ô˘ ÚÔÎ‹Ú˘Í·Ó Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈο ۈ̷Ù›· Î·È ÙÔ ¶∞ª∂. §fiÁˆ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Î·È ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ∞¢∂¢À Î·È ¶∞ª∂ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ ‰˘Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ∏ ÚÒÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∞¢∂¢À ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ (9.30 .Ì.) Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ·fi ÙÔ ¶∞ª∂ (11 .Ì.) ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. ■ ÛÂÏ. 13

ÊÚ¿ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiÙ·Ó ÙÔ 1970 ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯÔÈ ı¿Ó·ÙÔÈ ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓÔ‡Û·Ó ÙÔ˘˜ 5 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜. ∏ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·fi ÙÔ ÌÂÛÔÁÂÈ·Îfi ÙÚfiÔ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ¤¯ÂÈ ÂÎÙÈÓ¿ÍÂÈ Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ·¯˘Û·ÚΛ·˜ Î·È Û·Î¯·ÚÒ‰Ë ‰È·‚‹ÙË, Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó

¢È‰·Ûηϛ· ¤ÓÙ ÌËÓÒÓ ÛÙ· §‡ÎÂÈ· ■ ÛÂÏ. 18 ŒÛÔ‰· Û¯ÔÏ›Ԣ ·fi ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο ■ ÛÂÏ. 18

TÚÈÏ¿ÛÈ· Ù· ÂÌÊÚ¿ÁÌ·Ù· ̤۷ Û 40 ¯ÚfiÓÈ· ™Δ√À™ 15 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÂÙ‹ÛÈ· ÔÈ ı¿Ó·ÙÔÈ ·fi Ù· ÂÌ-

∑‹ÙËÛ ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ Ù˘ Ô˘ ÂÌϤÎÂÙ·È Ì ӷÚΈÙÈο ■ ÛÂÏ. 11

ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÂÌÊÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ Î·È ·ÁÁÂÈ·ÎÒÓ ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎÒÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ. ∞Ó ‰ÂÓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ô Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜, ÔÈ ‰È·‚ËÙÈÎÔ› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ̤۷ ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· 10-15 ¯ÚfiÓÈ· ÌÔÚ› Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È 35%. ■ ÛÂÏ. 16

∂Ή‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ■ ÛÂÏ. 11 ªËӇ̷ٷ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙË Ì·‡ÚË Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ 21˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘

■ ÛÂÏ. 9


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

Δ˘ ¢∂™¶√π¡∞™ ™∞∫∂§§∞ƒπ√À

¶∂ª¶Δ∏ 22 ∞¶ƒπ§π√À 2010

A¶√æ∂π™

√È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ı· ¤¯Ô˘Ó Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ‡˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜

∞˘Ù‹ ÙËÓ ‡ÛÙ·ÙË ÛÙÈÁÌ‹... ΔÒÚ· ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ù· ¶¿ıË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ: ·ÊÔ‡ ÙÂÏ›ˆÛ·Ó Ù· ¶¿ıË ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ Î·È ÁÈÔÚÙ¿Û·Ì ÙËÓ ∞Ó¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘, ηÈÚfi˜ Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ù· ηϿ Î·È Ù· ‰Èο Ì·˜ ¶¿ıË! ∫·È ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ͤÚÔ˘Ì ‚·ıÂÈ¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ıˆڛ· Î·È Ú·ÎÙÈ΋ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÏËÊıԇ̠fiÙÈ, Û ϛÁÔ Î·ÈÚfi, ÔÈ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈÎÔ› ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› Ô˘ ‹‰Ë ÂÈ‚Ï‹ıËηÓ, ˘fi ÙȘ ¢ÏÔÁ›Â˜ ÙˆÓ “ÂΔÔ˘ ¡. £. ™øΔ∏ƒπ√À Ù·›ÚˆÓ” Ì·˜ ÛÙËÓ ∂∂, Ì¿ÏÏÔÓ ÌÂ.... ·È‰È¿ÛÙÈÎÔ ·ÛÙÂ›Ô ı· Ê·›ÓÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ Û fiÛ· ı· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚fiËÙÔ È· ¢¡Δ! ∫·È ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Î·Ó›˜ ‚·ı‡˜ ÁÓÒÛÙ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ( Î·È fiÛ· ¿Ú·Á ӷ ͤÚÂÈ; ∂‰Ò ϤÔÓ ·Î˘ÚÒÓÂÙ·È Î·È Ë ÛÙÔȯÂÈ҉˘ ÏÔÁÈ΋, ÎÈ fi¯È ÌfiÓÔ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ıˆڛ·, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ·Ó·ÁÔÚ‡ÂÙ·È ÛÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ˘‡ı˘ÓÔ ·Ú¿ÁÔ ÓÙ· Ù˘ ÎÚ›Û˘...) ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÏËÊı› fiÙÈ Ë Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Â›Ó·È ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ·¤Ú·! ∂› ¤Ó· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÔÈ ÎÔÚ˘Ê·›ÔÈ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÚ¤¯Ô˘Ó, ÙÚ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÔ‡ Î·È ‰Â ÊÙ¿ÓÔ˘Ó, οÓÔ˘Ó ‰ËÏÒÛÂȘ Â› ‰ËÏÒÛˆÓ, ‰› ÓÔ˘Ó ÙË Ì›· Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÏÏË, Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÂÈ ‰È΋.... ·ÈÛÈÔ‰ÔÍÔıÂÚ·›· Ì‹ˆ˜ Ù˘¯fiÓ Î·È ÔÈ ÂÚÈ‚fiËÙ˜ “·ÁÔÚ¤˜” Û˘ÁÎÈÓËıÔ‡Ó! √È ÂÚÈÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÔ› ¤ ¯Ô˘Ó ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÛÂÈ Ù· ηχÙÂÚ· ·ÁÁÏÈο ÙÔ˘˜, ÙÔ Ï·ÌÚfi ÙÔ˘˜ ¯·ÌfiÁÂÏÔ, ¤¯Ô˘Ó ‰ÒÛÂÈ ÎÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ·Û·ÛÌÔ‡˜ Ì ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ Â˘ÚˆÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ¿Ù˜, Â˘Úˆ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Î·È Â˘ ÚˆËÁ¤Ù˜! ∫·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÔÈ Â‰Ò.... ·Ó·Ï˘Ù¤˜(;;) ·Ó·Ï¿Ì ‚·Ó·Ó Ó· Ì·˜ ›ÛÔ˘Ó fiÙÈ ,fiÔ˘ Ó¿Ó·È, Ù· ‚¿Û·Ó¿ Ì·˜ Ù ÏÂÈÒÓÔ˘Ó Î·È fiÙÈ ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ı· ηÌÊıÔ‡Ó Î·È ı· Ì·˜ ¯ÚËÌ· ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó Ì ηÓÔÓÈο ÂÈÙfiÎÈ·!!! ŸÏ· ÛÙ· ¯·Ì¤Ó·, fiÏ· ÛÙÔ ‚ÚfiÓÙÔ! √È ·ÁÔÚ¤˜ ÂÈÛÌ·ÙÈο ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ó ÛÙË ¯ÚÂÔÎÔ ›· Ì·˜: ·Û·ÛÌÔ›, ¯·ÌfiÁÂÏ·, ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·, “‚·ı˘ÛÙfi¯·ÛÙ˜” ·Ó·Ï‡ÛÂȘ, fiÏ·, Ì· fiÏ·, ÛÙ· ¯·Ì¤Ó·.... √È ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ √˘ÁÁ·Ú›· ¤‰ÂÈÍ·Ó ÙÈ Á›ÓÂÙ·È fiÔ˘ · Ù¿ÂÈ ÙÔ fi‰È ÙÔ˘ ÙÔ ¢¡Δ: Ë Ï‹Ú˘ ηٿÚÚ¢ÛË ÙÔ˘ ÛÔÛÈ· ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛÂ Î·È ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Î·È ÙÔ˘ ȉÈÎÔ‡ Ì·˜, ÂÊfiÛÔÓ ·˘Ùfi ˆ˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi ÎfiÌÌ· È· ÚÔÛʇÁÂÈ ·ÓÔȯٿ Î·È Â›ÛËÌ· ÛÙȘ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ! ∞ÏÏ¿ Î·È Û fiÛ˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ ¢¡Δ ¤ÛÙÂÈÏÂ... Ù· ÁÈ·ÙÚÔÛfi ÊÈ·(!!) ÙÔ˘ ÔÈ Ôϛ٘ ‰ÂÓ Í·Ó·Â›‰·Ó ¿ÛÚË Ì¤Ú·!!! ’∞Ïψ ÛÙ Ô... ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙ‹˜(;) ÁÂÓÈÎfi˜ ÓÙÂÚ‚¤Ó·Á·˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ ÙÔ ‰‹ ψÛ ÍÂοı·Ú· fiÙÈ Ë ÌÔÓ·‰È΋ ıÂÚ·›· Â›Ó·È Ô ·ÔÏË ıˆÚÈÛÌfi˜: ÈÛ¯˘Ú¤˜ ‰fiÛÂȘ ·ÓÙÈÏËıˆÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÔÚÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÔ¯ÂÙ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi!! ∫È Â Âȉ‹ ÙȘ ̤Ú˜ ·˘Ù¤˜ ı· Í·Ó·ı˘ÌËıԇ̠ÙÔ˘˜... “ÁÈ· ÙÚÔ‡˜” Î·È Ù· “ÁÈ·ÙÚÈο” ÙˆÓ ·ÚÈÏÈ·ÓÒÓ, Ù· ÁÈ·ÙÚÔÛfiÊÈ· ÙÔ˘ ¢¡Δ ı· οÓÔ˘Ó ÂΛӷ ÙˆÓ ·ÚÈÏÈ·ÓÒÓ Ó· ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ÌÂ... ·ıÒÔ ÓÂÚ¿ÎÈ!!! √ Á‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ ı· οÓÂÈ ÙÔ ·ÚÈÏÈ· Ófi Á‡„Ô Ó· ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÌÂ... Ï›ÁÔ ÛÊȯً οÏÙÛ·! ∫·È ÔÈ ·· ‰ÔÔ˘ÏÈΤ˜ ·Ï¿‚Ú˜ Î·È ÎÚ·˘Á¤˜ ı· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙË ÛȈËÚ‹, ÛÎÏËÚ‹, ¿ÙÂÁÎÙË Ù¯ÓÔÎÚ·ÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ “ÂȉÈÎÒÓ” : ı· ·ÚΛ ¤Ó· Ó‡̷ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È ˘Ô˘ÚÁÔ› Î·È ÏÔÈÔ› ¤ÏÏËÓ˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ¿ Ù˜ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ‰›ÓÔ˘Ó Î·È ˘Ô„›· ¤ÏÏÂȄ˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì·˙› ÙÔ˘˜! (·Ú¤ÓıÂÛË: ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÈÌËÙÈ΋ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÔÏÈÙ¢ÙÈ΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ì·˜ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÓÙÈ· Ì·˜, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ ÛÂÚÓfiÌ·ÛÙ ıÏÈ‚ÂÚÔ› ÈΤÙ˜, ˙ËÙÈ¿ÓÔÈ ıÏÈ ‚ÂÚÔ› ÛÙ· ÛηÏÈ¿ ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÒÓ.... “ʛψӔ Ì·˜). ΔÔ ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹Ù˜ Ì·˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ì ÙÂÚÙ›È· Ó· Ì·˜ ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Ó· ·ԉ¯ıԇ̠Ï‹Úˆ˜ ÙÔ ¢¡Δ! ∫ÔÚ˘Ê·›ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ›¯·Ó ÚÔÙ›ÓÂÈ, · ̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 09, Ó· ¯ÚËÛÈÌÔ ÔÈÔ‡ÛÂ Ë Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ Ù˘ ÛÙ¿Û˘ ÏËÚˆ ÌÒÓ ˆ˜ ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÂÚ›ÛÙÚÔÊÔ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙˆÓ ‰È· Ú·ÁÌ·Ù‡ÛˆÓ, Ôχ ÚÈÓ Ìԇ̠ÛÙËÓ ÎÚ·ÙÔÌ˯·Ó‹ ÙˆÓ Â΂ȷÛÌÒÓ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ... ∏ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ·Ê‹ÓÂÙ·È ¤Ú Ì·ÈÔ ÙˆÓ ÔÈÎ›ÏˆÓ „Èı‡ÚˆÓ, ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ ÙË Ì›· ‰È¿„¢ÛË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÏÏË ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ Ô˘ ÂÌÊ· Ó›˙ÔÓÙ·È ·fi Ù· ‰Ò... “··Á·Ï¿ÎÈ·” ˆ˜ “ÌÔÓ·‰ÈΤ˜” , “ÛˆÛÙ¤˜” Î·È “ÛˆÙ‹ÚȘ “ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜” . ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ·: › Ó·È ‰È¿¯˘ÙË È· Ë Î·Ù¿ıÏÈ„Ë Ô˘ ΢Úȷگ›! ¡· ÈÛÙ¤„ÂÈ Ô ÔÏ›Ù˘ ÔÈÔÓ Î·È ÁÈ·Ù›; √È Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÛÂȘ ·ÈÛÈÔ‰Ô Í›·˜, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ·ÛÙ›· ÁÈ· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿. ∏ ·ÁˆÓ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ ·‡ÚÈfi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ, ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ê· ÓÙ¿˙ÂÈ ÛÎÔÙÂÈÓfi! √È ÔÏ˘‰È·ÊËÌÈṲ̂Ó˜ Â˘Úˆ Û˘ÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘, ÔÈ ÊÈÁÔ˘Ú¿ÙÔÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ÛÙ‹ÚÈÍ‹˜ Ì·˜, ÙÔ ÂÚ›ÛÙÚÔÊÔ ¿Óˆ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È, fiÏ·, Ì· fiÏ·, ·ÁÈÔ‚·ÛÈÏÈ¿ÙÈ Î· ·È¯Óȉ¿ÎÈ·..... ∞Ô̤ÓÂÈ Ì›· Î·Ù·Ï˘ÙÈ΋ Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ˘fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Û‡ÛÎÂ„Ë ·˘Ùfi¯ÚËÌ· ¢ƒ∞ª∞Δπ∫∏, Î·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ë ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ¿ÚıÚÔ˘ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùfi˜ Ì·˜ ÁÈ· ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ·, ·Ó¿ÏÔÁÔ ÚÔ˜ ÂΛÓÔ ÙˆÓ πÛÏ·Ó‰ÒÓ! ¶Ú¤ÂÈ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Ï·fi, ÙËÓ ‡ÛÙ·ÙË ·˘Ù‹ ÛÙÈÁÌ‹, ÚÔÙÔ‡ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‚˘ıÈÛÙ› Û ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‡ÊÂÛË, ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ËÁ¤Ù˜ Ó· ÛÙ·ıÔ‡Ó À¶∂À£À¡∞ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ Ï·fi Î·È ÙËÓ πÛÙÔÚ›· Î·È Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜, Î·È ÂÌ›˜ ÔÈ ¶Ôϛ٘ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘ÌÂ.....

Ô Ó¤Ô ÔÏ˘ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ÚÔοÏÂÛ ÙȘ ¤ÓÙÔÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ηıËÁËÙÒÓ. Δ· Ó¤· ̤ÙÚ· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·˘Ùfi Ô˘ Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ·ÚÓËÙÈο, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. Δ·ÍÈ¿Ú¯Ë ªÔÓÙfi, Úfi‰ÚÔ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔ ÛÒÌ· Ù˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ∏ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Ù˘ Î. ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˘ ›ӷÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ fiÛ· Ì·˜ ›Â Ô ›‰ÈÔ˜, ÌÂÙˆÈ΋ Î·È ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ ÂÚÈıÒÚÈ· ·‰Ú·ÓÔÔ›ËÛ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÎÏ¿‰Ô˘.

Δ

O ∫∞πƒ√™

[£∂™™∞§π∞]

°È· ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ Ù˘ ∞¢∂¢À Ì›ÏËÛÂ Ô Î. ªÔÓÙfi˜. “∏ ·˘ÚÈ·Ó‹ (ÛËÌÂÚÈÓ‹) ·ÂÚÁ›· ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Û ̛· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· ·ÓÙÈÏ·˚ο ̤ÙÚ· Ô˘ fiÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ Î·È Ù· ÔÔ›· ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ ÙÔ μ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ. ∞˘Ù¿ ·ÊÔÚÔ‡Ó, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÔÓÔÌ·ÛÙÈΤ˜ ÌÂÈÒÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, οÙÈ Ô˘ Â¿Ó Û˘Ó‰˘·ÛÙ› Ì ÙȘ ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÂÍËÁ› ÁÈ·Ù› Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ó· Â›Ó·È ·‡ÚÈÔ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ¶·È‰Â›· Î·È ÛÙÔ Ó¤Ô ÔÏ˘ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, ÂÎÙÈÌԇ̠fiÙÈ ·˘Ùfi ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜. ¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ‚ϤÔ˘Ì ӷ ηٷٛıÂÙ·È ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ·Ú·ÌÔÓ‹ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÂÓÒ Ë Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ √§ª∂ ¤¯ÂÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË ¿Ô„‹ Ù˘. ∏ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÈı˘Ì› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Ó· ÌËÓ ·›˙ÂÈ Ì ÙËÓ ·ÁˆÓ›· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÊÙ·›Ó Û ٛÔÙ· Ó· ·Ó·ÛÙ·ÙÒÓÔÓÙ·È ÙȘ ·Ú·ÌÔÓ¤˜ ÌÈ·˜ ÙfiÛÔ Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. £· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ Ú˘Ù·Ó¤„ÂÈ Ë Û‡ÓÂÛË Î·È Ë ÏÔÁÈ΋ Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÂÏ›˙Ô˘Ì ӷ οÓÂÈ Î·È Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜” . “ŸÙ·Ó Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤¯ÂÈ Î·Ï¤ÛÂÈ ÙËÓ √§ª∂ Î·È ÙË ¢√∂ Î·È ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ Î·Ì›· Û·Ê‹ ·¿ÓÙËÛË ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Ù·Ï·Ó›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· Î·È ÙË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË, fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ô ÙÚfiÔ˜ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ÂÎÙÈÌÒ fiÙÈ ÂÈı˘Ì› Ó· ¤ÚıÂÈ Û ÌÂÙˆÈ΋ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË. ∏ Î. ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 9...25ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 14...25ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· ›ӷÈ

O ∫∞πƒ√™

[∂§§∞¢∞]

°È· Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ÁÂÓÈο ·›ıÚÈÔ˜ Î·È ÌfiÓÔ ÙȘ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ı· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· ÁÈ· ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ηٷÈÁ›‰Â˜ ÛÙ· ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο ÔÚÂÈÓ¿. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÛÙ· ‰˘ÙÈο Î·È ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› 4 Ì 6 ÌÔÊfiÚ Ì ÂÍ·Ûı¤ÓËÛË ·fi ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ™Ù· ˘fiÏÔÈ· ‰˘ÙÈÎÔ› ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› 3 Ì 5 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌÈÎÚ‹ ¿ÓÔ‰Ô.

ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÁÈ· Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÎˉÂÌfiÓ˜ ˆÛÙfiÛÔ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤ÙÛÈ. ∂Ì›˜ ÂÎÙÈÌԇ̠fiÙÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÁÔÓ›˜ ı· Â›Ó·È Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ì·˜” . √ Î. ªÔÓÙfi˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·ÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ. “™ÙȘ 4 ª·˝Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÌÈ· ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈ΋ ·ÂÚÁ›· Î·È ÛÙȘ 6 ª·˝Ô˘ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÚÔ¤‰ÚˆÓ. ∫¿ı Úfi‰ÚÔ˜ ·fi fiϘ Ù˘ ∂§ª∂ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ı· ÌÂٷʤÚÂÈ Â›Ù ·ÔÊ¿ÛÂȘ ηıËÁËÙÒÓ Â›Ù ·ÔÊ¿ÛÂȘ ¢.™. ∂Èı˘ÌÔ‡ÌÂ Ë Î. ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˘ Ó· ¤ÚıÂÈ Û Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÙËÓ √§ª∂. ∏ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ôχ ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë Ù˘ ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Û ÌÈ· ÙfiÛÔ ÎÚ›ÛÈÌË ÂÚ›Ô‰Ô Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· ·›˙ÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘˜” . √ ÙÚfiÔ˜ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏ› ÁÈ· ÙÔÓ Î. ªÔÓÙfi ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·È¯Ì‹˜. “ΔfiÛÔ Ë ÙˆÚÈÓ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫, fiÛÔ Î·È Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î·ÏÔ‡Û·Ó ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÁÈ· ÚÔ¸ËÚÂÛ›· Û ̤ÚË “‰˘ÛÚfiÛÈÙ·” fiˆ˜ Ë ™ÎÈ¿ıÔ˜, Ë ™ÎfiÂÏÔ˜ Î·È Ë ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜. ∞˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì ÂÌ›˜ Â›Ó·È Ó· ÂÍ·ÓÙÏËıÔ‡Ó ÔÈ ›Ó·Î˜ Ì ٷ ¿ÙÔÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÚÔ¸ËÚÂÛ›· Î·È ·fi ÂΛ Î·È ¤Ú·, ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÂÈı˘Ì› Ó· ÚԂ› ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÌfiÓÔ Ì¤Ûˆ ∞™∂¶, Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ. √Ùȉ‹ÔÙ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ı· Â›Ó·È ¿‰ÈÎÔ. ∫·ÏÒ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÛÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi (ÛËÌÂÚÈÓfi) Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ, ÛÙȘ 9:30, ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· Ù˘ ∞¢∂¢À, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÎËÚ‡ÍÂÈ Ë √§ª∂ ÁÈ· ÙȘ 4 ª·˝Ô˘” .

·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 7...24ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 13...24ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈοψÓ, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‰˘ÙÈÎÔ›-‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏

ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 7...23ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 11...23ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‰˘ÙÈÎÔ›-‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 7...24ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 12...24ÔC.


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

¶∂ª¶Δ∏ 22 ∞¶ƒπ§π√À 2010

∞ÚÔÎ¿Ï˘Ù·

¡· Ì·˜ ÂÈ ÔÈÔÈ Â›Ó·È

∫‡ÚÈ ¢È¢ı˘ÓÙ¿

√ ÓÔ̿گ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ¶·Ó. æˆÌÈ¿‰Ë˜ ÚÔËÏ¿ÎÈÛÂ, ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÈ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, ÓÔ̷گȷÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ. ™ÙËÏÈÙ‡ԢÓ, fiˆ˜ Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi, ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘ ·˘Ù‹. ∞ÔÚÒ: °È· ÙÔ˘˜ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÚÔËÏ·ÎÈÛÌÔ‡˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË ·fi ÙËÏÂÔÚ¿Ûˆ˜ Âȉ›‰ÂÙ·È Ô ÏËıˆÚÈÎfi˜ æˆÌÈ¿‰Ë˜ fiÙ ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ;

√ ¯ˆÚÈÎfi˜

∏ ÁÂÓÈ¿ ÙˆÓ ·ÔÏ˘Ì¤ÓˆÓ

“ΔÚ›Ï·” ∫·È ÂÓÒ ÔÈ ÌÂÈÔ„Ëʛ˜ “¯Ù˘ÈfiÓÙ·Ó” ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™. ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÒÛÙ ӷ ÙÂı› Û „ËÊÔÊÔÚ›· ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ë ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ¤Ó· “Ó·È” ‹ ¤Ó· “fi¯È” ÛÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Û˘Ó¤ÓˆÛ˘ Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ¤ÁÈÓ ·fi ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Î·È ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô ¶. ª·‚›‰Ë Ë “ÙÚ›Ï·” Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÙÈÁÌ‹˜, Ô˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·Ó¤ÙÚ„ ٷ ‰Â‰Ô̤ӷ. °È·Ù›, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, ÛÙȘ ‰˘Ô „ËÊÔÊÔڛ˜ Î·È “fi¯È” ÛÙË Û˘Ó¤ÓˆÛË Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ › ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ ™ÒÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È “Ó·È” ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Î·È ÈÛ¯˘ÚÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ Ô˘ ı· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È μfiÏÔ˘, ı· ηχÙÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ‰˘Ô ÛËÌÂÚÈÓÔ‡˜ ¢‹ÌÔ˘˜. ¢˘Ô Û ¤Ó·, Ô˘ ϤÓÂ...

¶ÔÏÏ‹ ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ¤ÁÈÓ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” , Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ˘ÔÁڷʤ˜ Ô˘ Ì‹Î·Ó ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÌÂÈÔ„ËÊÈÒÓ, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·ÈÙÔ‡ÓÙ·Ó ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘. ΔÂÏÈο, ·ԉ›¯ÙËÎÂ, ηٿ ‰‹ÏˆÛË Î·È ÙÔ˘ ȉ›Ô˘, fiÙÈ Ô ∫. ªˆ˘Û›‰Ë˜, Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜, Ô˘‰¤ÔÙ ˘¤ÁÚ·„ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î›ÌÂÓÔ Î·È ÂÓËÌÂÚÒıËΠۯÂÙÈο Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘. ™˘Ì¤Ú·ÛÌ·; ∏ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË ÛÙË Ì›˙ˆÓ ÌÂÈÔ„ËÊ›· ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ÛÙ· ηχÙÂÚ¿ Ù˘, ·ÊÔ‡ Ô ∫. ªˆ˘Û›‰Ë˜ “¿‰ÂÈ·Û” ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ÙfiÛÔ ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ∫. ÷Ϥ‚·, fiÛÔ Î·È ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÌÂÈÔ„Ëʛ˜. ¶Ô˘ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Û ·ÓÔȯً ·ÎÚfi·ÛË ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˙‹ÙËÌ·. ∞Ê‹ÛÙ Ô˘ ‰ÂÓ Ì¿ı·Ì ÙÔÓ “Ï·ÛÙÔÁÚ¿ÊÔ” ...

ŸÏÔ Î·È ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë ·ÓÂÚÁ›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›·, ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ 570.000. À¿Ú¯ÂÈ fï˜ Ë ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ fiÛÔ ÂÚÓÔ‡Ó ÔÈ Ì‹Ó˜, fiÏÔ Î·È ı· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·ÔÏ˘Ì¤ÓÔÈ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ¤Ú· ·fi Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂȉfiÙËÛ˘ ÁÈ· ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·È Û ¿ÏϘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ó· ÛÙËÚȯıÔ‡Ó ÔÈ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È ÙË Ú·¯ÔÎÔηÏÈ¿ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∞˘Ùfi ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â›. ∂›Û˘ ÙÔ ∂™¶∞ ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚ¿. ∞Ó ‰ÂÓ ¤ÛÂÈ Ú¢ÛÙfi ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÁÈ· Ó· “·Ó·Û¿ÓÔ˘Ó” ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ò˜ ı· ·ÔÙÚ·Ô‡Ó ÔÈ ·ÔχÛÂȘ; ∞fi ÙË ÁÂÓÈ¿ ÙˆÓ 700 ¢ÚÒ, ÊÙ¿ÓÔ˘Ì ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÛÙË ÁÂÓÈ¿ ÙˆÓ 454 ¢ÚÒ. ∂›Ó·È Ë ÁÂÓÈ¿ ÙˆÓ ·ÔÏ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ... ∏ ÁÂÓÈ¿ ÙÔ˘ Ù·Ì›Ԣ ·ÓÂÚÁ›·˜.

“¢È·ÚÚÔ¤˜”

ΔÂÏÂ˘Ù·›· “¢ηÈÚ›·”;

™˘˙‹ÙËÛË ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· ı· Á›ÓÂÈ Î·È ÁÈ· ÙȘ “‰È·ÚÚÔ¤˜” ÛÙȘ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ∫ˆÓ. ÷Ϥ‚· Î·È ÙÔ˘ ª. ª·ÏÏ‹. μϤÂÙÂ, ÔÈ ∫. ªˆ˘Û›‰Ë˜ Î·È °. ºÔ˘ÓÙԢΛ‰Ë˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È Ù¿¯ıËÎ·Ó ·ÓÔȯٿ ˘¤Ú Ù˘ Û˘Ó¤ÓˆÛ˘ Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Î·È ÈÛ¯˘ÚÔ‡ ¢‹ÌÔ˘. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË Î·È Ë ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¢. ª·ÎÏ·Ù˙‹, Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ˘ÂÚ„‹ÊÈÛ ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ Ù˘. ™ËÌ›· ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ...

∞Ó ‰·ÓÂÈ˙fiÌ·ÛÙ Ì ˘„ËÏ¿ ÂÈÙfiÎÈ· ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛ̘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, Ò˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ Ô‰ËÁËıԇ̠۠ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, fiÙ·Ó ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ ı· ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙ· ‡„Ë Î·È ı· Ì·˜ ηٷÈ›;. ™ÙËÓ ∂˘ÚÒË ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔÈ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ› ı¤ÙÔ˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ¤¯Ô˘Ó ‰›ÎÈÔ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î. ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô ı· ËÚÂÌ‹ÛÂÈ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜. ªÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ ÙÔ ¢¡Δ, ¤ÙÛÈ, fiˆ˜ Ù· ηٷʤڷÌÂ, Î·È ·˜ ÂÏ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ı· ›̷ÛÙ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ Ì ٷ ‰¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ¢¡Δ ηٿÊÂÚ·Ó Î·È ‹Ú·Ó ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÒıËÛË. ΔÒÚ· ÁÈ· ÙÔ ·ÓÙ›ÙÈÌÔ, ·˜ ÌËÓ ÙÔ Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ηχÙÂÚ·...

ΔÔ˘˜ “¿‰ÂÈ·Û”

“æ·Ï›‰ÈÛÌ·” ∞ÚÎÂÙ¤˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ÊÔÚ¤˜ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™. ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, fiÔ˘ ¤ÁÈÓ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· “„·Ï›‰ÈÛÌ· ÊÈÏÔ‰ÔÍÈÒÓ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË Î·È ÙË Û˘Ó¤ÓˆÛË Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘” . ÕÔ„Ë, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ·¤¯ÂÈ Î·È Ôχ ·fi ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ·ÊÔ‡ Î·È ·ÚÈıÌËÙÈο Ó· ÙÔ ‰ÂÈ Î·Ó›˜, ÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Ô˘ ı· ÂÎÏÂÁÔ‡Ó ·fi ÙË ¡¤· πˆÓ›·, ÛÙÔ Ó¤Ô ¢.™. ÙÔ˘ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ı· Â›Ó·È Î·ÌÈ¿ ‰ÂηÚÈ¿. °.•.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

º.™.

ΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ §·ÎfiÔ˘ÏÔ˘

∂¯Ô˘Ó D¡∞ Ù· ÎfiÌÌ·Ù·; ∞Ó ¤¯Ô˘Ó, ÙÔ ¶∞™√∫ ‰ÂÓ ı· ÙË ‚Á¿ÏÂÈ Î·ı·Ú‹ ¤ÙÛÈ Î·È ¿ÚÂÈ ·fiÙÔÌ· ÈÛ¯˘Ú‹ ‰fiÛË ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ. ΔÔ Â›Â Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶¿ÚȘ ∫Ô˘ÎÔ˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜. “ΔÔ D¡∞ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· ÙÔ˘ ¢¡Δ” . √ ÔχÂÈÚÔ˜ ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫∂¢∫∂ ʈٛ˙ÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·fi ÙË ÛˆÛÙ‹ ÁˆÓ›·. ™’ ¤Ó· ÎfiÌÌ· ÌÔÚ›˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂȘ ËÁÂÛ›·, Ó· ·ÏÏ¿ÍÂȘ ÎÔÌÌ·ÙÈο fiÚÁ·Ó·, Ó· ·ÏÏ¿ÍÂȘ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È È‰ÂÔÏÔÁ›·. ªÔÚ›˜ ›Ûˆ˜ Ó· ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ÍÂȘ Î·È Ô·‰Ô‡˜. ¢ÂÓ ÌÔÚ›˜ fï˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘. ∫·È ÔÈ Ô·‰Ô› ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ·ÎÔ‡Ó ¢¡Δ Î·È ÙÚ¤¯Ô˘Ó Û ·ÏÏÂÚÁÈÔÏfiÁÔ. ΔÔ ¶∞™√∫ ¤Ú·Û ÔÏϤ˜ Ê¿ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ ÙÔ˘. ∞ÏÏ¿ ÛÙÔÓ ÁÂÓÂÙÈÎfi ÙÔ˘ ÎÒ‰Èη ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓÙ· ÔÈ È‰Ú˘ÙÈÎÔ› ̇ıÔÈ Ù˘ ¢È·Î‹Ú˘Í˘ Ù˘ 3˘ ™Â٤̂ÚË. ∏ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ∞Ó‰Ú¤· ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ‰ÔÓ› ÙȘ ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ. √È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ÔÏ˘ÛÎÔÙ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ¢¡Δ. ∞ÏÏ¿ ÔÏÏÔ› ÛÙË ‚¿ÛË ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ·Ó Â›Û·È ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙ‹˜, ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ó· ·˜ ¤Ú· ·fi ¤Ó· fiÚÈÔ. ™ÙË ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ¶·Ú¿Ù·ÍË ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂȘ ÚËÙÔÚÈ΋. ∫·È, ΢ڛˆ˜, ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· Îfi„ÂȘ ÛÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ. √ÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÂÚÓ¿Ó ‰‡ÛÎÔϘ ÒÚ˜. ™Â ÙÂÛÛÂÚÈÛ‹ÌÈÛÈ Ì‹Ó˜ Â›Ó·È Ë 36Ë Â¤ÙÂÈÔ˜ ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜. ªÂ ÙÔ ¢¡Δ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ, ÙÈ ı· ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ó; (Δ∞ ¡∂∞)

“∫Ï›‰ˆÛ” °È· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË 27 ∞ÚÈÏ›Ô˘ “ÎÏ›‰ˆÛ” ÙÂÏÈο ηٿ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ °È¿ÓÓË ƒ·ÁÎÔ‡ÛË Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈË̤ÓÔ˘ ÚÔۯ‰›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎÔ‡ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” . ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ô ÔÚÈÛÙÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘ ÙÔ˘ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Ó· ÎÚ·ÙËı› ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ ˆ˜ ÂÙ·ÛÊÚ¿ÁÈÛÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ¤¯ÂÈ Û¯Â‰fiÓ ÔÏÔÎÏËÚˆı›. ∫·È Èı·Ófiٷٷ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÎÏ‹ÍÂȘ. °.•.

∂ÓÙ˘ˆÛȷ΋ ‹Ù·Ó Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Î. μÔ‡ÏÁ·ÚË ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ “ÕÛÙÚ·” fiÙÈ “‰¤¯ÂÙ·È ȤÛÂȘ ·fi ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌË ı¤ÛÂÈ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÛÙȘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜” . ΔË ‰‹ÏˆÛË ·˘Ù‹ ¤Î·Ó fiÙ·Ó ÎÏ‹ıËΠ·fi ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ ÙÔ˘ ‰ÂÏÙ›Ô˘ Ó· ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ·Ú·ÔÏÈÙÈο Û¯fiÏÈ· fiÙÈ “‰ÂÓ ÙÔ ÛÙËÚ›˙ÂÈ Ë ¡Ô̷گȷ΋ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘” . ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ, ‡ÏÔÁ·, ·fi ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Â›Ó·È “ÔÈ· Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔÓ ı¤ÏÔ˘Ó ¿ÏÈ ˘Ô„‹ÊÈÔ” Î·È Î˘Ú›ˆ˜ “ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÙÔÓ ı¤ÏÔ˘Ó” . √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ·ÓÔÈÎÙ¿ Î·È Ó· Ù· ηÙÔÓÔÌ¿ÛÂÈ. ™Â ·ÓÙ›ıÂÙË ‰Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› fiÙÈ Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ·˘Ù‹ ›Ûˆ˜ Ó· Â›Ó·È “ηڷ̤Ϸ” Ô˘ ÙËÓ ÈÈÏ›˙Ô˘Ó fiÛÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›·. ∞Ó ˘ÔÓÔ̇ÂÙ·È ·fi οÔÈÔ˘˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Ù˘ fiÏ˘ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÔ‚·Úfi ˙‹ÙËÌ·. ∫·È ·Ó ıˆÚËı› - fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ÂÈˆı› ·fi ΢‚ÂÚÓËÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë - fiÙÈ ÔÈ ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ó· ı¤ÛÔ˘Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·, ÙfiÙ ÁÈ·Ù› ·˘Ù‹ Ë ·Ó·ÊÔÚ¿; √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘, ¤ˆ˜ ÙÒÚ·, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÛÙ·ıÂÚfi˜ ÛÙȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘. ¢ËÌfiÛÈ· ‰‹ÏˆÓ ˆ˜ ı· Â›Ó·È Î·È ¿ÏÈ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Î·È Û ηْ ȉ›·Ó Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ÙÔ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙ Ì ı¤ÚÌË. ∏ ·Ó·ÊÔÚ¿ fï˜ ÛÙ· “΢ÎÏÒÌ·Ù·” , Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔÓ ˘ÔÓÔÌÂ‡Ô˘Ó - ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó- ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔȯ›· ı· ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ. Δ. ∫.

√È ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∏ ·Ó·ÌfiÚʈÛË ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÂÓfi˜ Î·È ϤÔÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ¢ÚÒ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÙË ıÂÙÈ΋ ÁÓÒÌË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ¶Ô‡ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È fiÏÔ˜ Ô “ηÎfi˜ ¯·Ìfi˜” Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜; ÕÚ· ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Ë ¿Ô„Ë fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂȯÂÈÚ› Ó· “Îfi„ÂÈ” Ù· ÔÛÔÛÙ¿ Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙË ¢∂ª∞ ·fi ¯ÔÚËÁ›Â˜, ÙËÏÂÔÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ Î·È ‹Ù·Ó ÙÂÏÈο ÙÔ Î›ÓËÙÚÔ ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ∞ÁÒÓ˜. ∏ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ì ÙË ¢∂ª∞ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÈÓËı› ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Î·È fi¯È Á‡Úˆ ·fi Ù· ¤ÚÁ·, ÛËÌ›ˆÓ ¯ı˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÚÒËÓ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜.

ΔËÓ ΔÚ›ÙË ÔÈ ÂÎÏ‹ÍÂȘ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ΔÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ¤‰ÈÓ ¯ı˜ fiÙÈ ÙÔ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎfi ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ı· ‰Ôı› ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË 27 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ∏ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· “ÎÏ›‰ˆÛ” ηٿ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î. ƒ·ÁÎÔ‡ÛË. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ÎÚ·ÙÈ¤Ù·È ˆ˜ ÂÙ·ÛÊÚ¿ÁÈÛÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ. ŸÛÔ ÁÈ· Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ‰›ÓÔ˘Ó Î·È ·›ÚÓÔ˘Ó. √È ÂÎÏ‹ÍÂȘ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›ÛËÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË... Δ. ∫.

Δ¤ÛÛÂÚ· “fi¯È” Δ¤ÛÛÂÚ· ·Ó·¯ÒÌ·Ù· ‚¿˙ÂÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·Ì›Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô fiÏÔ Î·È ÏËÛÈ¿˙ÂÈ. Ÿ¯È ·ÔχÛÂȘ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ì ۯ¤ÛË ÂÍ·ÚÙË̤Ó˘ ÂÚÁ·Û›·˜, fi¯È Ӥ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÌÈÛıÒÓ, fi¯È Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ Î·È ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, fi¯È ÂÚÈÎÔ¤˜ Û˘Óٿ͈Ó. ª·Î¿ÚÈ Ó· Ù· ‰Â¯Ù› fiÏ· ·˘Ù¿ ÙÔ ¢¡Δ, ·ÏÏ¿ Ï›ÁÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÙÔ ‚ϤÔ˘ÌÂ. ¶¿ÓÙˆ˜ ·˜ ÂÏ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· “fi¯È” ÛÙÔ ¢¡Δ, ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Û·Ó Ù· ÙÚ›· “‰ÂÓ” ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Ô˘ ·Î˘ÚÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÁÈ· Ó· ÛˆıÔ‡Ó Ù· Δ·Ì›·... º.™.

ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ÛÙÔ Δ∂∂ Ô ¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢ ΔË ‰È΋ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·, ¤¯ÂÈ Ô §·˚Îfi˜ √Úıfi‰ÔÍÔ˜ ™˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋. ªÂ ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ù˘ ∞™∂ª (∞ÁˆÓÈÛÙÈÎfi˜ ™˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ) ÂÎÚÔÛˆÂ›Ù·È Ô §∞.√.™, ÂÓÒ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ¶ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ™ÒÌ·, η٤گÂÙ·È Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢. º›ÏÔÈ Ï¤Ó fiÙÈ Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË, ·ÊÔ‡ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÙÂϤÛÂÈ Û ÔÏÏ¿ Û˘ÏÏÔÁÈο fiÚÁ·Ó·, ÂÓÒ ·Ú¿ Ù· ‚Ô˘Ï¢ÙÈο ÙÔ˘ ηı‹ÎÔÓÙ·, ı¤ÏÂÈ Ó· ·Û¯ÔÏËı› Î·È Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘.


∞fi„ÂȘ 4

¶∂ª¶Δ∏ 22 ∞¶ƒπ§π√À 2010

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ì·˜ ÙÒ¯Â˘Û·Ó √ Î. ÃÚ. ™ÂÚÈÒÙ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“Δ· ηٿÊÂÚ·Ó ·’ Â‰Ò ÔÈ ÓÙfiÈÔÈ Î˘‚ÂÚÓÒÓÙ˜ Ì·˜, Ô˘ Â› 36 ¯ÚfiÓÈ· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. Δ· ηٿÊÂÚ·Ó Î·È ·’ ¤Íˆ Ì ÙËÓ ∂.∂., ÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, ÙÔ ¢¡Δ Î·È ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ Î·È ‰ÈÂıÓ›˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ÙÔÎÔÁχÊÔ˘˜ Î·È Ì·˜ ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ Î·È Ùˆ¯Â‡Ûˆ˜. ∂›Ó·È ÓÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Ì ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙÔÓ ÔÚ˘ÎÙfi ÏÔ‡ÙÔ Ù˘, fiˆ˜ ηْ Â·Ó¿ÏË„Ë ¤¯ˆ ÁÚ¿„ÂÈ ÛÙËÓ “∏ £∂™™∞§π∞” Ù˘ 30-10-2009 Î·È ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙȘ 15-4-2010 Ó· ηٷÓÙ‹ÛÂÈ Û ÙÒ¯Â˘ÛË Î·È ‰ÈÂıÓ‹ ˙ËÙÈ·ÓÈ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛ‹ Ù˘, ÌÔÏÔÓfiÙÈ Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÚÒÙ· È‰Ú˘ÙÈο ̤ÏË Ù˘ ∂.∂. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiϘ ÔÈ ÌÔÓÔÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÙËÎ·Ó ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· Ù· ÎÔÈÓÔÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÎÔÓ‰‡ÏÈ·, Ù· ÔÔ›· ‹Ù·Ó Î·È ·ÍÈfiÏÔÁ·, ‰ÂÓ Î·ÙfiÚıˆÛ·Ó Ó· Ù· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ú·ÎÙÈο ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Î·È ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì·˜ ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÁˆÚÁÈÎfi ÙÔ̤·, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi, ·ÏÏ¿ Ù· ηٷÛ·Ù¿ÏËÛ·Ó Û ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÎÏ„Ȥ˜ Î·È ÊȤÛÙ˜ Âȉ›Íˆ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·˘Ù¿ÚÎÂÈ·˜, Û ÌÈ· ¯ÒÚ· Ô˘ ˙Ô‡Û Ì ‰·ÓÂÈο Î·È ¤ÙÛÈ ÊÙ¿Û·Ì ÛÙ· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ·‰È¤ÍÔ‰·, ÛÙËÓ ÙÒ¯Â˘Û‹ Ì·˜. ∫·È ÙÔ Î·Îfi Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ·ÎfiÌË Â› ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ì·˜, ¯ˆÚ›˜ ·Ó·Ù˘Íȷο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ÎÔ˘‚·ÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ Ï¿ÙË Ì·˜ ·ıËÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù‡Ô˘ √™∂, Ô˘ ηٷÛ·Ú¿ÛÛÔ˘Ó 3 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Î¿ı ̤ڷ, Ô˘ Ù· ÏËÚÒÓÂÈ Ô ŒÏÏËÓ·˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ˙ËÙÔ‡ÌÂ Â˘Úˆ·˚ο ·Î¤Ù· ÛˆÙËÚ›·˜, ÁÈ· Ó· ·Ó·Î¿Ì„ÂÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì·˜, Ì ٤ÙÔÈ· ¯¿ÏÈ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Î·È ¢∂∫√, Ó· ÔÓÂÈÚ¢fiÌ·ÛÙ Ӥ· ·Î¤Ù· ÛˆÙËÚ›·˜. Œ·„·Ó, ϤÔÓ, Î·È ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ Û‡ÌÌ·¯Ô› Ì·˜ Ó· Ì·˜ ·Ó¤¯ÔÓÙ·È Î·È Ì·˜ ˆıÔ‡Ó Î·È Ì·˜ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ ¢¡Δ ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· Ì·˜. ™Â ÌÈ· ¯ÒÚ·, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ∂ÏÏ¿‰·, Ô˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ·ÎÚÈ‚‹ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ, fiÛ· ‰¿ÓÂÈ· Î·È Ó· ¿ÚÔ˘Ì Ì ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ·ÏÏÔÚfiÛ·ÏϘ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ì·˜ ÛÒÛÔ˘Ó, ÂÍ Ô˘ Î·È Ë ‰˘ÛÈÛÙ›· Ù˘ ∂.∂. Î·È ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ Î·È Ì·˜ ˆıÔ‡Ó ÛÙÔ ¢¡Δ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ÙÔÎÔÁχÊÔ˘˜ Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜. ∫·È Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ› ηÓ›˜ fiÙÈ Ù· ‰¿ÓÂÈ· Ô˘ ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂı· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ÙÔÎÔÁχÊÔ˘˜ Â›Ó·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÙfiÎˆÓ Î·È ‰·Ó›ˆÓ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÂÙÒÓ Î·È fi¯È ÁÈ· ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜ ‹ ÂÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ Ì·˜. ∫¿Ùˆ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ó· ÔÚıÔÔ‰‹ÛÂÈ Ì¤Û· Û ¤Ó·Ó ΢ÎÂÒÓ· ·fi ‰¿ÓÂÈ· Î·È ÙÔÎÔ¯ÚÂÔχÛÈ·, Ô˘ ¤ÏËÍ·Ó Î·È Ï‹ÁÔ˘Ó Ì¤Û· Û ¤Ó· ‰ÈÂıÓ¤˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÊÈÏÈÎfi ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙȘ ªÂÁ¿Ï˜ ¢˘Ó¿ÌÂȘ, Ì ÚˆÙÔfiÚÔ ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡, ÙÔ˘˜ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡˜, Ì ÙÔ ¢¡Δ Î·È ÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ÙÔÎÔÁχÊÔ˘˜, Ô˘ fiÔ˘ ˘ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ Ô˘ ‰·ÓÂÈÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È, ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎfi ÚfiÏÔ Î·È ÔÈ fiÚÔÈ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ Â›Ó·È ÛÎÏËÚÔ› Î·È Ô‰˘ÓËÚÔ›, Ô˘ ·ÎÔ˘ÌÔ‡Ó Î·È ÛÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÔÓÙfiÙËÙ·˜ ˆ˜ ÂχıÂÚÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. ∏ ¯ÒÚ· Ì·˜, Ô˘ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· Ì ÙȘ ÌÔÓÔÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ 36 ÂÙÒÓ, Û·Ù·ÏÔ‡Û ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ Î·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ù˘ ∂.∂., Â› ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ‹ Ì¿ÏÏÔÓ ÙÒ¯Â˘ÛË. Œ¯ÂÈ ‰‡Ô ÂÈÏÔÁ¤˜ Ó· οÓÂÈ, ·Ú·ÌÔÓ‹ Î·È ‰·ÓÂÈÛÌfi ·fi ÙËÓ ∂.∂. Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ÙÔÎÔÁχÊÔ˘˜ ‹ ¢¡Δ, fiÔ˘ Ù· ‰¿ÓÂÈ· ¤¯Ô˘Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙfiÎÔ, ·ÏÏ¿ ÔÈ fiÚÔÈ Â›Ó·È ·‰˘ÛÒËÙÔÈ, Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÙÔ˘˜ ·ÓÙ¤ÍÂÈ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜, Ô˘ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· Ì ÙÔÓ ÂÈÊ·ÓÂÈ·Îfi ÏÔ‡ÙÔ Ô˘ ÚÔÂÚ¯fiÙ·Ó ·fi ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿, Ì›˙˜ Î·È ÎÏÔ¤˜, Û ‚›Ï˜-ÎfiÙÂÚ· Î·È ÔÏ˘ÂÙ‹ ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È Û¿Ù·ÏË ˙ˆ‹ Ô˘ ¤Ì·ıÂ. ◊ÚıÂ Ë ÂÔ¯‹ Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó fiÏ· ·˘Ù¿, Ô˘ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Î·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó

Δ·Í›‰È·... √ Î. ¢ÈÔÓ‡Û˘ ™Ù·Ì¿Ù˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ΔÒÚ· ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË Î·Ïfi ı· ‹Ù·Ó ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ·Á·Ô‡Ó ÙȘ ÂΉÚÔ̤˜ Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ‰ÈfiÙÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ȉȷ›ÙÂÚ· ÙÔ ‚Ô˘Ófi ÙˆÓ ∫ÂÓÙ·‡ÚˆÓ Â›Ó·È ¯¿ÚÌ· ÔÊı·ÏÌÔ‡ Ì ÙÔ ··Ú¿ÌÈÏÏÔ Î¿ÏÏÔ˜ Ô˘ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ. •ÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Î·È ËÁ·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ÌÔÚ› Ô ÂÈÛΤÙ˘ Ó· ı·˘Ì¿ÛÂÈ ÙË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Î·È Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ ÛÙËÓ ÂÍÔ¯‹ Ì ÂΛÓÔÓ Ù˘ ·Ó˘fiÊÔÚ˘ fiÏ˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ¿ÂÈ ÛÙ· ÿÓÈ· Î·È Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ Ù· ÏÔ‡ÛÈ· ‰¤ÛÌ·Ù· Ó· ÈÂÈ ÎÚ‡Ô ÓÂÚfi ·fi ÙȘ ‚Ú‡Û˜ Î·È Ó· ı˘ÌËı› ÙȘ ÂΉÚÔ̤˜ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÙÔ˘ ËÏÈΛ·˜. ªÂÙ¿ Ó· ¿ÂÈ ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· Î·È Ó· ¯ÔÚÙ¿ÛÂÈ ÙÔ Ì¿ÙÈ ÙÔ˘ ·fi ÙȘ ÔÚÙ·Óۛ˜ Î·È ÙÔ ¿ÊıÔÓÔ Ú¿ÛÈÓÔ ·ÓÙÔ‡. £· ηÙ‚› Î·È Ò˜ ÙÔ ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ Î·È ·Ó Â›Ó·È ÁÂÓÓ·›Ô˜ ·˜ ÎÔÏ˘Ì‹ÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ‹ ·˜ ‚Ú¤ÍÂÈ Ù· fi‰È· ÙÔ˘ ÔÓÂÈÚ¢fiÌÂÓÔ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ∫·ÙfiÈ Ó· ¿ÂÈ ÛÙȘ ªËÏȤ˜ Î·È ÛÙË μ˘˙›ÙÛ· Î·È Ó· ÂÚ·Ù‹ÛÂÈ ÁÈ· Ï›ÁÔ Û οÔÈÔ Î·ÏÓÙÂÚ›ÌÈ... ™ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ·˜ οÙÛÂÈ Ó· È› ηʤ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, ·ÏÏ¿ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ÂÁÁ˘¿Ù·È ·Ó Ù›ÔÙ ‚ÔıÚÔχ̷ٷ, ÓÂÚÔχ̷ٷ, ·ÊÚÔ› Î·È ¿ÏϘ ·Î·ı·Úۛ˜ ‰ÂÓ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ı· οÓÔ˘Ó ·Û·Ú¤Ï· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· ¤ÎÏËÎÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘. ŸÏ· Â›Ó·È Èı·Ó¿ ÛÙÔ Ù·Í›‰È... ∫·È ·˜ ÌËÓ Í¯ӿ: ™ËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ ÙÔ Ù·Í›‰È Î·È fi¯È ÙfiÛÔ Ô ÚÔÔÚÈÛÌfi˜...” .

ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙË ‰È·ÊıÔÚ¿, Ì›˙˜ Î·È ÎÏÔ¤˜ ÙˆÓ 36 ÂÙÒÓ ‰ÈÂÊı·ÚÌ¤ÓˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ¤Ú·Û·Ó ·fi ÙÔÓ ÙfiÔ” .

¶ÚÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi ÂÈÛÙÔÏ‹ √ Î. Δ¿ÛÔ˜ °. ∫·Ô˘ÚÓÈÒÙ˘, ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜, ÁÚ¿ÊÂÈ ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î. Δ›Ó· ªÈÚÌ›ÏË:

∏ ·ÚÔ˘Û›· Ô ÙÚfiÔ˜ ÙÔ˘ ʤÚÂÛı ÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi Î·È Ë ÂÎÙfi˜ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï·Î›Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Û·˜ ÁÂÓÈο, ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ (ÎÔÈÓ‹ ·Ú·‰Ô¯‹!..) ÚÔοÏÂÛ ÔÈΛϘ Î·È ıÂÙÈΤ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Á¤ÌÈÛ Ì ¯ÚÒÌ· ÙÔ ÁÎÚ›˙Ô ÔÏÈÙÈÎfi ÙÔ›Ô. ÀÔ˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜!... ™ÙËÓ ¯ÒÚ· Ì·˜ fiÙ·Ó ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ÂÓÓÔԇ̠·˘Ùfi Ô˘ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ¯·Ú›ÛÂÈ ·Ïfi¯ÂÚ· Ë Ê‡ÛË. ªÈÏ¿Ì ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÔÙȉ‹ÔÙ ·ÚÓËÙÈÎfi ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ë Ù›ÓÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·fi ÂÌ¿˜, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ۯ‰fiÓ ·ÓÂÍ›ÙËÏ· Ù· ÛËÌ¿‰È· ÙÔ˘ Á‡ÚÔ Ì·˜ ÛÙÔÓ ÙfiÔ!.. Î·È ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ!.. Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ. ∞˘Ùfi ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÏÔÈfiÓ Î·Ï›ÛÙ ӷ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ›ÙÂ!!.. ™¯ÂÙÈο Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜ fiÙ·Ó Î·È fiÔ˘ Ì·˜ Û˘ÌʤÚÂÈ ·ÓÙȉÚԇ̠·Ó·ıÂÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, ÌÈÏ¿Ì ‚·Ú‡Á‰Ô˘· ÁÈ· Ù· ÌÂÁ¿Ï· Ï¿ıË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ô˘ ÛÙÔÓ ‚ˆÌfi Ù˘ „ËÊÔıËÚ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ΤډԢ˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙÛÈ-ÌÂÓÙÔ˘fiÏÂȘ!!.., ·‰È·ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ Á˘!!.., ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ!!.., ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·!!.. Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋!!.. ŒÓ· ·fi Ù· ·Ú¿‰ÔÍ· Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ì¤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·, Â›Ó·È Ë ˘ÔÎÚÈÙÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë Î·È ‰˘Û·Ó¿ÏÔÁË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÔÈÎÈÛÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. ∞Ó Î¿ÔÈÔ˜ ¤ÚıÂÈ Ô˘Ú·ÓÔη٤‚·ÙÔ˜!.. Û’·˘Ù‹ ÙËÓ ¯ÒÚ· Î·È ·Û¯ÔÏËı› Ì ٷ ÔÈÎÈÛÙÈο ı· ‰ÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ÌÈ· ÔÈ ÔÏ˘Û˘˙ËÙË̤ÓÔÈ Î·È ·Ú·¯·˚‰Â˘Ì¤ÓÔÈ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÔÈÎÈÛÌÔ› Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÔÈ ÂÁηٷÏÂÈÌ̤Ó˜ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˜ fiÏÂȘ Ì·˙› Î·È ÔÈ Î·ÎfiÌÔÈÚÔÈ ÔÈÎÈÛÌÔ› (ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ· ÌÂÁ·ÏÔ¯ÒÚÈ·). ∏ Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ¯·ÔÙÈ΋ ۯ‰fiÓ ·‰‡Ó·ÙË, Ϙ Î·È ·ÊÔÚ¿ ¿ÏÏÔ˘˜ ÎfiÛÌÔ˘˜ ,¿ÏÏÔ˘ ıÂÔ‡ ·È‰È¿. √ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ fiϘ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·ÏÏÔÚfiÛ·ÏϘ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ (·Èٛ˜ ÁÂÓÂÛÈÔ˘ÚÁ¤˜ ÙÔ˘ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ˘) ‰È¤ÊÂÚ·Ó Ë ÌÈ· ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ‹Ù·Ó fiÙÈ Ù· ΛÓËÙÚ· ı¤ÛÈÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο, ·ÏÏ¿ Î·È Î˘Ú›ˆ˜!!.. ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÎÔÈÓ‹ ÔÈÎÈÛÙÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›·. ™ÙÔ˘˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜... Ô˘ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÂÚÈıÒÚÈ· ˘ÂÚ‚¿ÛÂˆÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÂÂȉ‹ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ‰ÂÓ ÂӉȤÊÂÚ ÙȘ Ì¿˙˜ (¿Ú· ÙȘ „‹ÊÔ˘˜!..), Û˘ÓÂÈÎÔ˘ÚÔ‡ÓÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ‹Ù·Ó ıÂÙÈο Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÛˆÛÙfi. ΔÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· ÙȘ fiÏÂȘ..., fiÔ˘ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ Î·È ÙÔ ·‰›ÛÙ·ÎÙÔ Î¤Ú‰Ô˜ ÌÂÚÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Èı·ÓfiÓ ÙËÓ

·Û¯ÂÙÔÛ‡ÓË Î¿ÔÈˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Û ı¤ÛË Ó· ÚԂϤ„Ô˘Ó ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ÛˆÛÙ‹ ‰È·Ù‹ÚËÛË Î·È ÊÚÔÓÙ›‰· Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¯ı˜ Î·È Ï‹Ú˘ ·‰È·ÊÔÚ›· ÁÈ· ÙÔ Û‹ÌÂÚ· Î·È Ê˘ÛÈο ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ŸÙ·Ó ÏÔÈfiÓ ·Ó·Ï¿‚·Ù ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÈÛÙ¤„·Ì ™Δ√ ∫∞Δπ!.. ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Ô˘ ı· ¿ÏÏ·˙Â, ı· Ù¿Ú·˙ ٷ ÏÈÌÓ¿˙ÔÓÙ· Î·È ‚ÚÒÌÈη ÂÏ¿ÁË!!.. Ù˘ ÔÈÎÈÛÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜!!.. øÈ̤!!.. ·˘Ùfi Ô˘ ¿ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ËÌÈ˘·›ıÚÈÔ˘˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔ fiÛÔ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙȘ ÂÔÈı‹ÛÂȘ Î·È Ù· ÈÛÙ‡ˆ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È Ì·˙› Ù˘!...... °È·Ù›!!.. ŒÓ· ·fi Ù· ıÂÙÈο ÙÔ˘ ÏÂÁfiÌÂÓÔ˘ Ó¤Ô˘ °√∫ ‹Ù·Ó Î·È ÔÈ ËÌÈ˘·›ıÚÈÔÈ ¯ÒÚÔÈ. ΔÔ ÛÎÂÙÈÎfi!.. ‹Ù·Ó Ó· ‰Ôı› ÛÙÔÓ Î¿ı ÌÂÏÂ-ÙËÙ‹ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ¯ÒÚˆÓ, ΢ڛˆ˜ Ú·Û›ÓÔ˘, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÌÔÓfiÙÔÓÔ˘˜ fiÁÎÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÏ˘ÒÚÔÊˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÒÓ Ô˘ ÛÙÔ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó Û˘Ó¯¤˜ Û‡ÛÙËÌ· ‰fiÌËÛ˘ Ë Ì›· ‰›Ï· ÛÙËÓ ¿ÏÏË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó (̤¯ÚÈ ÙfiÙÂ!..) ¤Ó· ·ÔÎÚÔ˘ÛÙÈÎfi ÌÔÓÔÏÈıÈÎfi Û‡ÌÏÂÁÌ·. ∫¿ÔÈÔÈ ıÈ·ÛÒÙ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ Û›ÚÈ·Ï ›ÛÙ„·Ó (Î·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÙÔ ¤Î·Ó·Ó ηÙÂÛÙË̤ÓÔ) fiÙÈ ÔÈ ¯ÒÚÔÈ ·˘-ÙÔ› ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÔ˘Ó ÂÈϤÔÓ ·Ó¤ÍÔ‰Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ‡ÎÔÏ· ΤډË!... ¢ÂÓ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ!!.. ¶·ÏÈfiÙÂÚ· ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÎÂ-ÙÈÎfi Ë ∞ı‹Ó· ÙˆÓ ÂÒÓ˘ÌˆÓ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ (Ziller ÎÏ) ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÙfiÛˆÓ ¿ÏψÓ, ·ÓÒÓ˘ÌˆÓ ÚˆÙÔÌ·ÛÙfiÚˆÓ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËÎÂ, ¯¿ıËÎÂ, ÁÈ·Ù› οÔÈÔÈ Î·È ÙfiÙ ı¤ÏËÛ·Ó Ó· ÛÙÂÁ¿ÛÔ˘Ó (Ó· ÛÙÔÈ‚¿ÍÔ˘Ó ı· ¤ÏÂÁ·!..) ÛÙÔ ‚ˆÌfi Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ Î·È ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ΤډԢ˜ ÙȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÒÚÈÔ˘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÎÏÂÈÓfiÓ ¿ÛÙ˘!.. ÙËÓ ÁË Ù˘ ··ÁÁÂÏ›·˜. ΔÔ ›‰ÈÔ Î·È ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ fiÏÂȘ ·Ó¤ÌÔÚʘ (οÔÙÂ!..) ηٿÓÙËÛ·Ó ·ÓÙÈ·ÈÛıËÙÈΤ˜, ·¿ÓıÚˆ˜, ·ÚfiÛˆ˜ Ê˘Ï·Î¤˜ Ù˘ ·ÙÔÌÈ΋˜ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Î·È ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ¿‚Ô˘ÏˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘˜. ΔÔ ›‰ÈÔ ÏÔÈfiÓ ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Î·È Û‹ÌÂÚ· Î·È Â›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ˆ˜ ÙÔ Í¤ÚÂÙÂ!.. Î·È Èı·ÓfiÓ Ó· ÌËÓ ÌÔÚ›Ù ӷ οÓÂÙ ٛÔÙ·!!.., Ë ¯ÒÚ· ¤¯ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎÂÓfi Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ÁÈ· Ó· Î·Ï˘Êı› ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î·È ÁÈ· ηı·Ú¿ ÂÈÛÚ·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ (ÙÔ ¤ÓÔ¯Ô Î›ÓË-ÙÚÔ!..) ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Ë Î·Ù·ÛÙÚ·Ù‹ÁËÛË ÙÔ˘ fiÚÔ˘ Î·È Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ ËÌÈ˘·›ıÚÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜... ¢ÂÓ Â›Ì·È ÓÔÌÈÎfi˜ Ë ·Ï‹ fï˜ ÏÔÁÈ΋, ÌÔ˘ ϤÂÈ ˆ˜ ·Ó ‰Â¯Ù›Ù (¤ÛÙˆ Î·È Î¿Ùˆ ·fi ¿ÓˆıÂÓ ȤÛÂȘ!..) Ó· Á›ÓÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ η٠¤ÌÊ·ÛË ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ı· ›ÛÙÂ Î·È Û˘Ó¤ÓÔ¯Ô˜ ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ·ÈÛ¯ÚÔΤډÂÈ·˜!. ∂ÍËÁԇ̷È.. Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ¤ÓÔ¯ˆÓ ·˘ÙÒÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ ÙˆÓ ÚÒËÓ (Ì¿ÏÏÔÓ ÂÈ Û¯Â‰›Ô˘!..) ËÌÈ˘·›ıÚÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÏËÚˆ-ı› (Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·‰Ú¿!..) ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ Î·È ÛËÌÂÚÈÓÔ‡˜ ηÙfi¯Ô˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ οÔÈÔÈ (ÔÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ¤˜) ¤¯Ô˘Ó ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÔÏÏ¿ Î·È ·Ú¿ÓÔÌ· ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹. ∂›Ó·È ·Ó‹ıÈÎÔ ÏÔÈfiÓ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ Ô-

Ô›Ô ÂÎÚÔÛˆ›Ù (fiÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿ÁÎË Î·È ·Ó ¤¯ÂÈ!..) Ì ÙÔ ÚfiÛ¯ËÌ· Ù˘ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ Ó· ˙ËÙ¿ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙÔ˘˜. ∏ Ú¿ÍË fiÙ·Ó ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÚˆÙÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘, ÛÙËÓ ÁÂÓÈ΋ Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌË!.. ÌÔÚÊ‹, ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ˘¤Ú‚·ÛË!.. ÛÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ Û˘Ó·Ï-Ï·Á‹ ÎÏÔ‹!.. Î·È ·Ó ı¤ÏÂÙÂ Î·È ÈÔ ¤Ú· Û˘ÓÂȉËÛȷο, ÂÚÈ‚·Ï-ÏÔÓÙÈÎfi ¤ÁÎÏËÌ·!... ΔÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û ̿ÏÏÔÓ ÙÈ ı· ¤ÚÂ ӷ Á›ÓÂÈ; Ôχ ·Ïfi fiÛÔ Î·È Ô‰˘ÓËÚfi, ¤ÓÙÈÌÔ fï˜ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ˆÊ¤ÏÈÌÔ ∫ ∂ Δ ∂ ¢ ∞ º π ™ ∏ Î·È ÂÈ‚ÔÏ‹ ¶ ƒ √ ™ Δ π ª √ À ÛÙÔ˘˜ ÂÌÓ¢ÛÙ¤˜. Δ· ÛÙÔÈ-¯Â›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂΛÓÔ Ô˘ ı· ¯ÚÂÈ·Ûı› Â›Ó·È Ë ı¤ÏËÛË!.  Ô Ï È Ù È- Î Ë ‚ Ô ˘ Ï Ë Û Ë!.. fiˆ˜ ÙËÓ Ï¤Ù ÂÛ›˜. “∫¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ë ·Ú¯‹, ÁÈ·˘Ùfi Û·˜ Â¤ÏÂÍÂ Ë ∂ÏÏ¿‰·, ÁÈ· Ó· οÓÂÙ ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ηÙÂÛÙË̤ÓÔ˘ Î·È fi¯È Ó· ·ÊÔÌÔȈı›Ù ·fi ·˘Ùfi” . £¤ÏÔ˘Ì Ì ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ Û·˜ Ó· ‰ÈÒÍÂÙ ÙËÓ ¿ÎÔÌ„Ë Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋ ÌÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ Δπ¶√Δ∞!!.. Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ÚÈ˙ÒÛÂÈ Î·È Ó· ΢‚ÂÚÓ¿ ¤ÌÌÂÛ·!!.., ‰ÂÛ̇ÔÓÙ·˜ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈÎfi Ï·fi!!.. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ·Ó¿ÁÎË ·fi ·Ú¯ËÁÔ‡˜ Ô˘ ı· ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ÌËÓ ¯¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜ Ó· ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Î·È ÌfiÓÔ!!.. ™ÙËÓ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ‰È‰¿¯ÙËη ˆ˜ Ô ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ˙ÒˆÓ ÁÂÓÈο, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÁÂÓÈο ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ˙ˆ‹˜ Î·È ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ·˘Ùfi ÚÔÛʤÚÂÈ. √ ÔÚÈÛÌfi˜ Û·˜ ˆ˜ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜!!.. ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· Î·Ï˘Êı› Ë ı¤ÛË Î·È Ó· ‚ÔχÂÈ (fiˆ˜ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·!!..) ÙȘ ‚Ϥ„ÂȘ Î·È Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· οÔÈˆÓ Ë ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ¿ÏÏˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ. √‡Ù ·fi ÙËÓ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ Ó·Êı·Ï›ÓË ‚Á‹Î·ÙÂ Î·È Ô‡Ù ۷˜ fiÊÂÈÏ·Ó ·ÓÙÈ·ÚÔ¯¤˜. ÿÛˆ˜ ›۷ÛÙÂ Ë ÈÔ ÛˆÛÙ‹ ΛÓËÛË Ô˘ ·˘Ù‹ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ. “¶ÔÏÏ¿ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ·fi ÂÛ¿˜, ÁÈ·˘Ùfi ÌËÓ Ì·˜ ·ÔÁÔËÙ‡ÛÂÙ” . ™·˜ ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙËÓ ÌÔÚÊ‹ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯Ò-Ú·˜!!.. Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· (Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·..) Î·È ÙËÓ ÓÔÛËÚ‹ ÓÔÔÙÚÔ›· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ô˘ ηٿ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÌÔ˘ ··˘Á¿˙ÂÈ ·fi ÙÔ Ì›˙ÂÚÔ Î·È ˘Ô‚·ıÌÈṲ̂ÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ‰Ô‡ÌÂ:.. ˆ˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÙ ÙËÓ ·ÓÙÂÏ‹ ¤ÏÏÂÈ„Ë ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ!!.., ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔÓ °√∫!!.., ÙÈ ı· οÓÂÙ Ì Ù˘ ‹È·˜ ÌÔÚÊ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ!!.., ˆ˜ ı· ÂÍ·Ê·Ó›ÛÂÙ ÙÔ˘˜ ıÔÚ‡‚Ô˘˜, ÙËÓ ‚ÚˆÌÈ¿ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÌfiÏ˘ÓÛË!!.., ÔÈ· ı· Â›Ó·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û·˜ ÛÙËÓ Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚȷ΋˜ ·Ó·Ú¯›·˜!!.., ˆ˜ ı· Á›ÓÂÈ Ú¿ÍË ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi Ú¿ÛÈÓÔ Î·È ·Ó ı· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ì ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, οÔÈ· Ú¿ÛÈÓË ÛÙ¤ÁË!!.., ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙËÓ ÔÔ˘‰‹ÔÙ ˘¿Ú¯Ô˘Û· (·ÏÏ¿ Î·È ·˘Ù‹ Ô˘ ı· ÂȯÂÈÚËı› Ó· Á›ÓÂÈ), ·˘ı·›ÚÂÙË ‰fiÌËÛË!!.., ·ÎfiÌË ·Ó ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î¿ÔÈ· Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓË Â¤Ì‚·ÛË ÛÙÔ ÔÈfiÓ ÙˆÓ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ÙfiÛÔ ·ÚÓËÙÈο ÂËÚ¿˙Ô˘Ó, ÂÈÛ¯ˆÚÒÓÙ·˜ ̤۷ ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜!!.., Î·È Ù¤ÏÔ˜ ·Ó Î·È ˆ˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÙ ӷ Ì·˜ ›ÛÂÙ ˆ˜ Ô Â͈ÙÂÚÈÎfi˜ Á‡Úˆ ·fi ÂÌ¿˜ ¯ÒÚÔ˜ Â›Ó·È Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Ì·˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ì·˜ ¯ÒÚÔ˘ Î·È Û·Ó Ù¤ÙÔÈÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘ÌÂ!!.. ªËÓ ·Ó·Ïˆı›ÙÂ!!.. ÏÔÈfiÓ Ì ÙÔ˘˜ ËÌÈ˘·›ıÚÈÔ˘˜ Ù· ÙfiÛÔ ‰˘ÛÊËÌÈṲ̂ӷ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈο ÙÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ›¯·Ó ÙËÓ Ù‡¯Ë Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ‚ÔÚ¿ Î·È ‰›Ô ·Ú¿ÓÔÌ˘ ‰Ú¿Û˘ Î·È Î¤Ú‰Ô˘˜ ÙˆÓ Î·Ù··ÙËÙÒÓ. √È ¯ÒÚÔÈ ·˘ÙÔ› Ì ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ÎÏÂÈÛÙ‹ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘˜ (Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ηٷ¿ÙËÛ˘) Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÏ›„Ô˘Ó, fi¯È fï˜ Î·È ·fi ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi ñ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ñ ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÒÓ. “ÕÔ„‹ ÌÔ˘ Â›Ó·È ˆ˜ ÔÈ ËÌÈ˘·›ıÚÈÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ È‰Â·Ùfi ÛÙÂÚÂfi (ÂȉÈÎfi˜ fiÚÔ˜ ÙÔ˘ °√∫ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ Î·È ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘ ÂÓfi˜ ÎÙÈÚ›Ô˘) Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ··Ú·›ÙËÙ· Î·È Î·ıÔÚÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›·, ÔχÙÈÌ· ÂÚÁ·Ï›· ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙˆÓ Ó¤ˆÓ, Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ” .


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ¶ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ Ù˘ ‚ÂÓ˙›Ó˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÙÔ˘˜;

¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶ÚfiÈ·˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi˜

“¢Â ÓÔÌ›˙ˆ. √ ÎfiÛÌÔ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘ fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ¶ÚÔÛˆÈο, Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ÙÔ ¤¯ˆ ۯ‰fiÓ Î·Ù·ÚÁ‹ÛÂÈ ·ÊÔ‡ ¤¯ˆ ÂÈϤÍÂÈ Ó· ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒ Û Ôχ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ” .

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ª·Ï·ÌÔ‡Û˘

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

∂˘ı˘Ì›· ∫ÔÏÔ‚Ô‡

™ÙË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÎÔ›ÙË ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ΔÛ·Ï·¿Ù·. ™ÎÔ˘›‰È· οı ›‰Ô˘˜ Â›Ó·È ÛÎÔÚÈṲ̂ӷ Û fiÏË ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÎÔ›Ù˘. ∞ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÊÂÚı› fiÏÔ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· fiÙ·Ó ˘‹Ú¯Â ÓÂÚfi ÛÙÔ ¯Â›Ì·ÚÚÔ Î·È ÙÒÚ· Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ì›· ¿Û¯ËÌË “Ù·ÂÙÛ·Ú›·” , Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ fiÏ˘. ∂›Û˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÂÚÙ¤˜ ‡Ï˜. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ Î·ı·ÚÈÛÙ› ÁÈ· Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ÂÓÒ ¿Û¯Ë̘ ÔṲ̂˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·Ó·‰‡ÔÓÙ·È. ŸÏÔ ·˘Ùfi ÛÎËÓÈÎfi ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ fiÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ fiÏ˘, ˘¿Ú¯ÂÈ Û ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ ·Ó··Ï·ÈˆÌ¤ÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ ΔÛ·Ï·¿Ù·. ∏ ·Ó¿ÁÎË Î·ı·ÚÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È ÂÎ ÙÔ˘ ԢΠ¿Ó¢ Î·È ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ¿ÌÂÛ·, ÂÓ fi„ÂÈ Î·È Ù˘ ηÏÔηÈÚÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÎÔ›ÙË ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ÂÛٛ˜ ÌÔχÓÛˆ˜. £. ∫. μ.

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÁÈ· ÙÔÓ √¶∞¢

Èڛ˜ ÏfiÁÈ·...

¢È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¶ÂÚ›ı·Ï„˘ ∞ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÂÂȉ‹, ·Ó Î·È ¤Î·Ó·Ó È·ÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È Ï‹ÚˆÛ·Ó, ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ÙÔ˘˜. ΔÈ ı· Á›ÓÂÈ ÙÂÏÈο Ì ÙÔÓ √¶∞¢; ÃÚˆÛÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, ÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜, Û fiÔÈÔÓ ÌÈÏ¿ÂÈ ÂÏÏËÓÈο... £· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ··Û¯ÔÏ› ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜;

¯·Ṳ̂ÓÔ ·Ófi Ô˘ ·ÓÂÌÔ‰¤ÚÓÂÈ ÛÙ· οÁÎÂÏ· ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ô˘ ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÂÙ·È ÛıÂÓ·Ú¿ ÛÙ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ʇÛ˘ Î·È ÛÙ· ...ÛËÌ›· ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ. ¢È·Ï‡ÂÙ·È fï˜, ̤ڷ Ì ÙË Ì¤Ú·, Ù· ÏfiÁÈ· Û‚‹ÓÔ˘Ó Î·È Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·Ú·Û‡ÚÔÓÙ·È ·’ ÙÔ ÓÂÚfi Î·È ÙÔÓ ·Á¤Ú·. ¶È· ‰ÂÓ ‚Á¿˙ÂÈ ÓfiËÌ· ηӤӷ.

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

Δ· Û¯ÔÏ›·

º.™.

ȉȈÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜

“º˘ÛÈο Î·È Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ‚ÂÓ˙›Ó˘ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ¿Ì Ô˘ıÂÓ¿, ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ٛÔÙ·. ¶ÚÔÛˆÈο, ¤¯ˆ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÙÔ ÎÈÓÒ ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ·, ‰ËÏ·‰‹ Ù· „ÒÓÈ· Î·È ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿” .

™Ù·‡ÚÔ˜ ÃÚ˘ÛÈÎfi˜ Ó·˘ÙÈÎfi˜

°È· ÙÔ 2010 Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÁÈ· ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰·¿Ó˜ Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ·. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ 1Ô ™∂∫ μfiÏÔ˘ ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ηٷÛ··Û·Ó ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÌÔÓ¿‰· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ̤۷ ·fi Ù· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο, ÒÛÙ ӷ ÙËÓ Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó ÛÙË ¢∂∏ Î·È ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ó· ¤¯ÂÈ ¤ÛÔ‰·. ¢‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ fï˜ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È. ΔÔ Ì‹Ó˘Ì·; √È Û¯ÔÏÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ·fi ÌfiÓ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Î·È Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙÚfiÔ˘˜ ›Ù ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Â›Ù ¿ÓÙÏËÛ˘ ÂÛfi‰ˆÓ. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ‚¤‚·È· ÌÂÚ¿ÎÈ, Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· Î·È ›ÂÛË ÛÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜. Δ· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ·˘Ù¿ ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓÔ› ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›;

Àfi ‰È¿Ï˘ÛË ª¤¯ÚÈ Î·È ¤Ú˘ÛÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ °’ Δ¿Í˘ §˘Î›Ԣ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ï›Á˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚÈÓ ÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ οÓÔÓÙ·˜ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÚÔÓÔÌ›Ô˘ Ó· οÓÔ˘Ó ‰ËÏ·‰‹ ̤¯ÚÈ Î·È 164 ·Ô˘Û›Â˜. ΔÒÚ· ÙÔ “¤ıÈÌÔ” ÌÂٷʤÚıËÎÂ Î·È ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ Δ¿ÍˆÓ. ∫·È ¤ÙÛÈ ÚԤ΢„·Ó Ù· §‡ÎÂÈ·-Ê·ÓÙ¿ÛÌ·Ù·. °È·Ù› Û·Ó Ê¿ÓÙ·ÛÌ· Â›Ó·È ¤Ó· §‡ÎÂÈÔ Ô˘ ·fi ÙÔ˘˜ 300 Ì·ıËÙ¤˜, ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÔÈ 6070. √È Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ Ì ÙȘ ·Ô˘Û›Â˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Â›Ó·È ·Ù¤ÏÂȈÙ˜. ΔÔ ›‰ÈÔ Î·È ÔÈ ÂÈÎÔÓÈΤ˜ È·ÙÚÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ. ∫·È ÏËÚÒÓÂÈ ÌÂÙ¿ Ô ŒÏÏËÓ·˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜. º.™.

“º˘ÛÈο Î·È Ë ÙˆÚÈÓ‹ ÙÈÌ‹ Ù˘ ‚ÂÓ˙›Ó˘ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ. ∂Í·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÈÂṲ̂ÓÔ˜ Î·È ÛΤÊÙÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ ¤Ó· ¢ÚÒ” .

¢ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ; ∂‰Ò Î·È ¤Ó· Ì‹Ó· ËÁ·ÈÓÔ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›·

º.™.

ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ (ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ “¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˜” ) Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ë ÔÔ›· ÛÙÂÁ¿˙ÂÈ ÙËÓ Âȯ›ÚËÛ‹ Ù˘ Û ·Î›ÓËÙÔ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÁÈ· Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ. ΔÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Â›Ó·È ÂÌÔÚÈÎfi. ∏ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ Û ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ¯ı˜ Ì ÙË “£” ·Ó¤ÊÂÚ - Ì ÂÌÊ·Ó‹ ·Á·Ó¿ÎÙËÛË- fiÙÈ Â‰Ò Î·È ¤Ó· Ì‹Ó· ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÁÚ·-

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

π‰Ú‡ÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ °ÂˆÔÓÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ EÈ̤ÏÂÈ·: ¢∂™¶√π¡∞ ™∞∫∂§§∞ƒπ√À ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E. I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂ΉfiÙ˘

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£∞¡∞™∏™ X. ™AMAPA™ AÚ¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˘

Kø™TA™ T™AM¶AZH™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

/5

°ÂÌ¿ÙÔ ÛÎÔ˘›‰È·

ÊÔÈÙËÙ‹˜

“¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ËÏÈΛ·. ∂ÁÒ Û·Ó ÓÂfiÙÂÚÔ˜ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒ Ôχ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÌÔ˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ¿ÓıÚˆÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ËÏÈΛ·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍË̤Ó˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜ Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Ó· ÙÔ ÌÂÙ·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ” .

¶∂ª¶Δ∏ 22 ∞¶ƒπ§π√À 2010

“ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi °ÂˆÔÓÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ È‰Ú‡ÂÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ·fi ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ∫¤ÓÙÚÔ ∞ÓˆÙ¿ÙˆÓ °ÂˆÔÓÈÎÒÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ, Ô˘ ÙÂÏ› ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ∞Ó·ه͈˜ (√√™∞) Î·È ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ™˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ ™Ù·‡ÚÔ˜ ¢‹Ì·˜” . ¢ËÌÔÚ·Û›· ÁÈ· Ù· ¤ÈÏ· Ù˘ §·˚΋˜ μÈ‚ÏÈÔı‹Î˘ “∞fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÎÏËÚÔ‰ÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¢·ÌÈ·ÓÔ‡ ∫˘ÚÈ·˙‹ ÚÔÎËÚ‡¯ıËΠ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ·Ó·‰fi¯Ô˘ Ô˘ ı· ÚÔÌËı‡ÛÂÈ ÌÂÙ·ÏÏÈο ¤ÈÏ· ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ Ï·˚΋˜ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˘ μfiÏÔ˘ Ì ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ ‰·¿ÓË 700.000 ‰Ú¯. √ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∂Δμ∞ ÛÙȘ 5 ª·˝Ô˘, Ë̤ڷ ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÒÚ· 11 .Ì.” . ¡· ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÔÈ ÙÈ̤˜ ÛÙ· ÁˆÚÁÈο Ê¿Ú̷η “ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô °ÂˆÚÁ›·˜ Ì ¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË °ÂˆÚÁ›·˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ “fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ÓÔÌÔıÂÛ›· ÛÙË Û˘Û΢·Û›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÁˆÚÁÈÎÒÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Ú¤ÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ӷ ·Ó·-

ÊÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙÔ˘ ÂÓÔÈΛԢ Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ó· ÙËÓ Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ. Ÿˆ˜ ϤÂÈ, fiÛÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ‰ËÏÒÓÔ˘Ó “·Ó·ÚÌfi‰ÈÔÈ” ÁÈ· Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ. ŒÙÛÈ Ë Á˘Ó·›Î· ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·. ¶¤Ú·Ó Ù˘ Ù·Ï·ÈˆÚ›·˜ (·Ó·Áο˙ÂÙ·È Ó· ÎÏ›ÓÂÈ ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÁÈ· Ó· ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘) ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È Ì‹ˆ˜ ÙÂÏÈο ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·; Δ. ∫.

22 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1980

ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰Ú·ÛÙÈ΋ Ô˘Û›·, ÙËÓ ÙÔÍÈÎfiÙËÙ·, ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ¯Ú‹ÛË Î·È ÙÔ Ê¿ÛÌ· ‰Ú¿ÛÂÒ˜ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÙÈÌ‹ ˆÏ‹ÛÂÒ˜ ÙÔ˘˜” . ¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋ Ë ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ÂͤٷÛË ÙˆÓ ÌÂÏÏÔÓ‡ÌÊˆÓ “™Â ÂȉÈο ΤÓÙÚ· Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∫ÔÈÓ. ÀËÚÂÛÈÒÓ ı· ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ÔÈ ÌÂÏÏfiÓ˘ÌÊÔÈ Ó· ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È Î·È Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ·Ó¿ÏÔÁ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁ·ÌÈ·›Ô˘ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∫ÔÈÓ. ÀËÚÂÛÈÒÓ ™. ¢ÔÍÈ¿‰Ë˜ Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ (1036/80) Û˘Ó¤ÛÙËÛ ÂÙ·ÌÂÏ‹ ÁÓˆÌÔ‰ÔÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÁÂÓÓÂÙÈ΋˜ Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡” .

™Î‡‰Ú· ı· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ‹ ÛÙȘ 4 ª·˝Ô˘, Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ ÙˆÓ ‰‡Ô ·˘ÙÒÓ fiÏÂˆÓ Ù˘ ¶¤ÏÏ·˜ ÁÈ· ÙË... ÛÎÏËÚfiÙËÙ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ¤ÊÔÚÔ˜ Œ‰ÂÛÛ·˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜. ΔËÓ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ·˘Ù‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ‹Ú·Ó Ô ∂ÌÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ Œ‰ÂÛÛ·˜, Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ÓÔÌÔ‡ ¶¤ÏÏ·˜ Î·È Ë ŒÓˆÛË ∂ÌfiÚˆÓ Î·È ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ™Î‡‰Ú·˜” .

∫Ï›ÓÔ˘Ó Ù· Ì·Á·˙È¿ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ¶¤ÏÏ˘ “ŸÏ· Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Œ‰ÂÛÛ· Î·È ÙËÓ

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 80 ¯ÚfiÓÈ·... Ë μÚÂÙ·Ó›·, Ë π·ˆÓ›· Î·È ÔÈ ∏¶∞ ˘¤ÁÚ·„·Ó ÙË ¡·˘ÙÈ΋ ™˘Óı‹ÎË ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ Ô˘ Ú‡ıÌÈ˙ ı¤Ì·Ù· ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ Î·È ÂÚÈfiÚÈ˙ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÏÔ›ˆÓ. ¶ÚÈÓ 60 ¯ÚfiÓÈ·... ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ô μÚÂÙ·Ófi˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜, ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁfi˜ ¶›ÙÂÚ ºÚ¿ÌÙÔÓ.

¶ÚÈÓ 30 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ¤ı·ÓÂ Ô ¯ËÌÈÎfi˜ ºÚÈÙ˙ ™ÙÚ¿ÛÌ·ÓÙ, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ŸÙÔ Ã·Ó ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó ÙËÓ ˘ÚËÓÈ΋ Û¯¿ÛË ÙÔ 1938. ¶ÚÈÓ 10 ¯ÚfiÓÈ·... ¤ı·Ó Û ËÏÈΛ· 86 ÂÙÒÓ Ô ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ Î·È Û·ÓÙÔ˘ÚȤÚ˘, ∞ϤÎÔ˜ °Î·Ú·‚¤Ï˘.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6 ∞£∏¡∞, 21.

¶Ï¤ÁÌ· ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÙfiÓˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (¯ı˜) Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·fi ÙÔ ‚‹Ì· Ù˘ 18˘ Ù·ÎÙÈ΋˜ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ¿ÁÈÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÛË ÙÔ˘ ηÌÔÙ¿˙, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ª·˝Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, ÒÛÙ ¿ÌÂÛ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ¿ÚÛË ÙÔ˘ ηÌÔÙ¿˙ ÁÈ· ÙËÓ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ. ∂ÈÛ‹Ì·Ó ٷ ÔʤÏË Ù˘ ¿ÚÛ˘, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ fiˆ˜ ›Â, ¤Ú· ·fi ÙȘ Ӥ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Û ÍËÚ¿ Î·È ı¿Ï·ÛÛ· (ÛÙËÓ πÙ·Ï›· Ë ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ ··Û¯ÔÏ› ϤÔÓ 4.000 πÙ·ÏÔ‡˜ Ó·˘ÙÈÎÔ‡˜), ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Î·È Û ÔÏÏÔ‡˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÌ›˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ ÛÙË Ó·˘ÙÈÏ›· Î·È ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ‹˜ ÙÔ˘˜, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Û¯Â‰È¿˙ÂÈ: -ΔËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È Î·Ù¿ÚÙÈÛ˘ ÛÙÔ˘˜ Ó·˘ÙÈÎÔ‡˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÒÓ ÂȉÈÎÔًوÓ, ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ó·˘ÙÈÎÒÓ Û ı¤ÛÂȘ ¢ı‡Ó˘ ÛÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ ̤ۈ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈ·, Û ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂȉfiÙËÛ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·ÚÙ›˙ÂÙ·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È ı· Â›Ó·È ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì ·˘Ùfi Ô˘ ¤¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ô √∞∂¢ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Ô¸·ÏÏ‹ÏÔ˘˜. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ‰›Ô, ÙfiÓÈÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Î·È Ë ÔÚÈÛÙÈ΋ ‰È¢ı¤ÙËÛË ÙˆÓ Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ Î·È ÙˆÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ Ô˘ ÚÔˆıÂ›Ù·È ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· À‰·ÙÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ Î·È À‰ÚÔÏ¿ÓˆÓ. -∞·ÏÏ·Á‹ ·fi ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ΔÂÏÒÓ ¶ÚÔÛÁ›ˆÛ˘ Î·È ¶·Ú·ÌÔÓ‹˜ ∞ÂÚÔÛηÊÒÓ Û fiÏ· Ù· ∂ÏÏËÓÈο ∫Ú·ÙÈο ∞ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· (ÏËÓ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∞ÂÚÔÏÈ̤ӷ ∞ıËÓÒÓ) ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ıÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ 50% ··ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜. ªÂ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, fiˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËÎÂ, ηӤӷ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ Û ηӤӷ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‰ÂÓ ı· ÏËÚÒÓÂÈ Ù¤ÏË ÚÔÛÁ›ˆÛ˘ Î·È ·ÔÁ›ˆÛ˘ fiÏÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ Ë ÔÚÈÛÙÈ΋ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Â›ÁÂÈ·˜ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂›Û˘ ۯ‰ȿ˙ÔÓÙ·È ‰Ú·ÛÙÈΤ˜ ÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ıÂÒÚËÛ˘ ‰È·‚·ÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ӥ˜, ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ Î·È ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ·ÁÔÚ¤˜, fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ Ù˘ ƒˆÛ›·˜, Ù˘ √˘ÎÚ·Ó›·˜ Î·È Ù˘ §Â˘ÎÔÚˆÛ›·˜. ∞¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘˜. Ÿˆ˜ ›Â, Ì ‰‡Ô Ó¤· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ Δ∂ª¶ª∂, “ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ·, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·ÍÈÔÔÈԇ̠¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ JEREMIE” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ‰˘Ô Ó¤· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 100 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÚÔÎËÚ˘¯ıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î·›ÓÈÛË ÌÈÎÚÒÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ì ÌÈÎÚÔ‰¿ÓÂÈ· ηıÒ˜ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ì ‰¿ÓÂÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, fiÛÔ Î·È ÙËÓ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙÔÓ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi ÎÏ¿‰Ô Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ, ̤ۈ ÙÔ˘ √∞∂¢, ÂȉÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó·ÚfiÛÏË„Ë 50.000 ·Ó¤ÚÁˆÓ Û ÂÔ¯ÈΤ˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ·fi √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ¤ˆ˜ ∞Ú›ÏÈÔ, ÂÎÙfi˜ ·fi πÔ‡ÓÈÔ - ™Â٤̂ÚÈÔ. ªÂ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ô °.¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ı· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, Ô˘ fiˆ˜ ·Ó¿ÊÂÚÂ, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ı· ÚÔˆı› ÙÔ Ó¤Ô ÚfiÙ˘Ô ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÂÈ ¤ÙÛÈ Ó· ÂÂÎÙ·ı› Û Ӥ˜ ·ÁÔÚ¤˜, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜.

ŒÙÔÈÌÔ˜ ÁÈ· οı ·fiÊ·ÛË Ô˘ ˘ËÚÂÙ› ÙÔ ÂıÓÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ ‰ËÏÒÓÂÈ o °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘

«∞ÔÙÚ¤„·Ì ÙË ¯ÚÂÔÎÔ›·» ∂›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ¤ÎÙ·ÎÙË ·Ó¿ÁÎË Ó· Ìԇ̠fiÏÔÈ Â› Ùˆ ¤ÚÁˆ ÙfiÓÈÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞£∏¡∞, 21.

«™

‹ÌÂÚ· Ë ¯ÒÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÎÚ›ÛË, ÙËÓ ¯ÂÈÚfiÙÂÚË Ù˘ ÌÂÙ·ÔÏ›Ù¢Û˘, ÎÚ›ÛË ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË. ∫·È ÙÔ ·ÙÚȈÙÈÎfi Ì·˜ ηı‹ÎÔÓ Â›Ó·È Ó· ÛÒÛÔ˘Ì ÙË ¯ÒÚ·. ΔÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ì·˜ ¯Ú¤Ô˜ Â›Ó·È Ó· ¿ÚÔ˘Ì οı ·fiÊ·ÛË, Ô˘ ·ÔÙÚ¤ÂÈ Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜, οı ·fiÊ·ÛË Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ï‡ÛÂȘ Û ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÁÈ· ‰ÂηÂٛ˜ ÚÔÙÈÌÔ‡Û·Ì ӷ ÌËÓ ·ÁÁ›˙Ô˘ÌÂ, οı ·fiÊ·ÛË Ô˘ ˘ËÚÂÙ› ÙÔ ÂıÓÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ» ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (™∂Δ∂). √ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Â›Ó·È ϤÔÓ ÁÓˆÛÙ‹ Û fiÏÔ˘˜, fiˆ˜ ÁÓˆÛÙ¤˜ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ·Èٛ˜ -Ï¿ıË ‰ÂηÂÙÈÒÓ, ·Ú·Ï›„ÂȘ Î·È Â·Ó¿·˘ÛË - fiˆ˜ ›Â, Ô˘ Ì·˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó Â‰Ò Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓÙ·ÂÙ›· Ù· fiÓÙˆ˜ ‰ÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, fi¯È ·ÏÒ˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙËÎ·Ó ·ÏÏ¿ ‰ÈÔÁÎÒıËÎ·Ó Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ ÒÛÙÂ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· ‚ÚÂı› ·Ôχو˜ ·ÚÔÂÙԛ̷ÛÙË ÛÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÁÎÚÂÌÔ‡. “∞˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú¤ıËη ·ÓÙÈ̤وÔ˜, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‚Ú¤ıËΠ·ÓÙÈ̤وË, ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ √ÎÙÒ‚ÚË. ∞˘Ùfi ÙÔ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ô Î¿ı ÔÏ›Ù˘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, fiˆ˜ fiÏÔÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ô˘ ı· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ·Ó Û‹ÌÂÚ·, ·Ó Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÔÚ›· ÛÙË ¯ÒÚ· ¤ÚÛÈ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ. ∏ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ı· ‹Ù·Ó ‹‰Ë ‰Ò. ∏ ¯ÚÂÔÎÔ›· ı· ‹Ù·Ó ‹‰Ë ‰Ò. ∏ ·‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ı· ‹Ù·Ó ‹‰Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∞˘Ùfi ÙÔ ·ÔÙÚ¤„·Ì ÔÚÈÛÙÈο” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‚¿˙ÂÈ Ù¿ÍË ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, ÚÔ¯ˆÚ¿ Û ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ·ÓÙÔ‡ Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿ÎÙËÛË Ù˘ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, fiÓÙ·˜ ·ÚÔ‡Û· Û fiÏ· Ù· ‰ÈÂıÓ‹ ΤÓÙÚ· ·ÔÊ¿ÛˆÓ, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙfi ÁÈ· Ó· Ï˘ı› ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ηıÒ˜ ÚÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¯ÚfiÓÔ˜ Î·È ¯Ú‹Ì·. √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· fiψÓ, Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ı· ˘‹Ú¯Â Ô Â˘Úˆ·˚Îfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “∫·È ÁÈ· Ó· ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ì Ì ÙËÓ ·Ú·ÏËÚÔÊfiÚËÛË Î·È ÙÔ ÛÙÚÔ˘ıÔηÌËÏÈÛÌfi Ô˘ Â-

ȉÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·fi ÔÏÏÔ‡˜: ∏ ∂ÏÏ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‹‰Ë Û ÂÈÙ‹ÚËÛË ·fi ÙËÓ ∂∂ Î·È ÙÔ ¢¡Δ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÔÈ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ù˘ ¡¢.” “∞˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÂÓÓÔÒ fiÙ·Ó ˘ÔÛÙËÚ›˙ˆ fiÙÈ ÌÂÈÒıËÎÂ Ë ÂıÓÈ΋ Ì·˜ ΢ÚÈ·Ú¯›· ·fi ÙȘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ¯ı˜. ∂Í·Ê·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÔÏϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ì·˜, Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· ÂÏÈÁÌÒÓ Ô˘ ı· ›¯·Ì Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ÂÚ›ÙˆÛË” ›Â Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÙÚÔÌ·ÎÙÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· Î·È ¯Ú¤Ô˜ Ù˘, Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ Â›¯Â η̛· ‰È¤ÍÔ‰Ô ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÙË ‰‹ÏˆÛË ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ Î·È ÚÔÛÊ˘Á‹ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙÔ ¢¡Δ.” “ΔÒÚ· ¤¯Ô˘Ì ÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi Ì˯·ÓÈ-

ÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ‰È·ı¤ÛÂÈ ·fi ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ¿Óˆ ·fi 30 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· ʤÙÔ˜ - ·Ó Î·È fiÙ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›. √ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ‰›¯Ù˘ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ·ÚÓËÙÈο ÛÂÓ¿ÚÈ·, fiˆ˜ ·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ¯¿ÚË, Ó· ÎËÚ‡ÍÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·‡ÛË ÏËÚˆÌÒÓ, ·‰˘Ó·Ì›· Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ” ›Â Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ηӤӷ˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Î·È Î·Ó¤Ó· ¢¡Δ ‰ÂÓ Ì·˜ ÊÙ·›ÂÈ ÁÈ· fiÛ· ˙Ô‡ÌÂ Î·È ÁÈ· fiÛ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì”. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ › fiÙÈ Â›Ó·È ÂÈÙ˘¯›· ÁÈ· ÙËÓ ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ÙËÓ ∂˘ÚÒË Ë Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÂÈÔ„ËÊÈο Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È ÙÔ ¢¡Δ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Û‹ÌÂÚ·, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÒÚ· Ô‡Ù ÁÈ· ·Ú·ÏËÚÔÊfiÚËÛË,

Ô‡Ù ÁÈ· Ó· ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙Ô˘Ì ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Û¤ÚÓÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÙÔ Êfi‚Ô Î·È ÙÔÓ ·ÓÈÎfi”. “∞ÓÙ› Ó· „¿¯ÓÔ˘Ì ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜ ÁÈ· Ó· ·Ú·ÈÙËıÔ‡ÌÂ ÙˆÓ Â˘ı˘ÓÒÓ Ì·˜, Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ¤ÎÙ·ÎÙË ·Ó¿ÁÎË Ó· Ìԇ̠fiÏÔÈ Â› Ùˆ ¤ÚÁˆ, ‰ËÏ·‰‹ ·Ó οÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ··Û¯ÔÏ› Û‹ÌÂÚ· ·˘Ùfi Â›Ó·È Ë ÚÔۋψÛË ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ë ¯ÒÚ· Ì·˜, Ô ÔÏ›Ù˘, Ô ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ, ÁÈ· Ó· ÔÚıÔÔ‰‹ÛÂÈ Î·È Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ ÔÚÈÛÙÈο ÛÂÏ›‰· Î·È ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi˜ Ì·˜ ÛÙfi¯Ô˜” ›Â Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ì ÙËÓ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ fiÏˆÓ Ì·˜ Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi Ù· ‰ÂÛÌ¿ Ù˘ ÂÈÙ‹ÚËÛ˘, Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ·fi ÙÔ 2004 Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ù˘ ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚ˘ Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ë ∂∂ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “ÂΛ ¤¯Ô˘Ì ÙÔ ‚ϤÌÌ· Ì·˜ Î·È fiÔÈÔ˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ÊÔÚÙÒÛÂÈ Ù· ‰ÂÈÓ¿ Ì·˜ Û ÔÙȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ÛÙË Û·ıÚ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋, ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ Ï·ÙÊfiÚÌ· ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚¿‰ÈÛÂ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ·fi ÙÔ Ó· ÎÏ›ÓÂÈ Ù· Ì¿ÙÈ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ·”. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ȉȷ›ÙÂÚ· ÙÔ˘˜ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ Ú¿ÎÙÔÚ˜ ÁÈ· ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙÔ˘˜ Ù·ÍȉÈÒÙ˜ Ô˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó ·Ó·ÁηÛÙÈο ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÏfiÁˆ ·Î‡ÚˆÛ˘ ÙˆÓ Ù‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜, › fiÙÈ “ÔÈ ¤ÏÏËÓ˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂˆÓ Ì ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈ΋ ·ÓıÚˆÈ¿, ·ÏÏ¿ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË” Î·È ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “ÙÔ ·Ó·Ê¤Úˆ Î·È ÁÈ· Ó· ··ÓÙ‹Ûˆ ÛÙ· ÙfiÛ· ÈÎÚfi¯ÔÏ· Û¯fiÏÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ·, fiˆ˜ Î·È ÙÔ ÙÈ ÂÓÓÔԇ̠fiÙ·Ó ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ·ÏÏ·Á¤˜ Û ÓÔÔÙÚÔ›Â˜ Î·È ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ”.

¶Ï¤ÁÌ· ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi

¶EM¶TH 22 ∞¶ƒπ§π√À 2010

ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢

∞ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Î·È ÂÓÙfi˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ∞£∏¡∞, 21.

∏ ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘ ¢¡Δ ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÂÔ¯‹ ÁÈ· ÏÂÔÓÙ·ÚÈÛÌÔ‡˜, › ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ∞ÓÙÈÔϛ٢ÛË Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ º›ÏÈÔ˜ ™·¯ÈÓ›‰Ë˜, ÂÓÒ Ë ¡¢ Ù¿¯ıËΠηٿ Ù˘ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÛÙÔ ¢¡Δ. √ Î. ™·¯ÈÓ›‰Ë˜ ‰È¤„¢Û fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Û˘ÓÔÌÈÏ› Ì ÙÔ ¢¡Δ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó Â›Ó·È Ì ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ªË¯·ÓÈÛÌÔ‡ ™Ù‹ÚÈ͢. ∏ ¡¢ Â·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË Ù˘ ÛÙË ÚÔÛÊ˘Á‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙÔ ¢¡Δ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÔÈ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ› Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. “∏ ÌfiÓË ÂÈÏÔÁ‹ Ô˘ ›¯·Ì ̤¯ÚÈ ÙȘ 25 ª·ÚÙ›Ô˘ ‹Ù·Ó Ë ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔ ¢¡Δ. ∂Ì›˜ ‰ÒÛ·Ì ̿¯Ë Î·È Î·Ù·Ê¤Ú·Ì ӷ ›ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ì·˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó·˜ Â˘Úˆ·˚Îfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÛÙ‹ÚÈ͢. “ΔÔ ¢¡Δ ‰ÂÓ ÙÔ Î·Ï¤Û·Ì ÂÌ›˜, ·ÏÏ¿ ÔÈ Û˘ÓÙËÚËÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ∂∂. ∫·È ÔÙ¤ ÙÔ ¶∞™√∫ ‰ÂÓ ÌÏfiÊ·Ú Ì ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔ ¢¡Δ. ∂Ì›˜ Ȥ˙·ÌÂ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ Ù˘ ∂∂ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÂ Â˘Úˆ·˚΋ ‚¿ÛË” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô ˘Ê˘Ô˘Ú-

Áfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. √ Î. ™·¯ÈÓ›‰Ë˜ Â¤ÎÚÈÓ ÙÔÓ ÂÈÛËÁËÙ‹ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ¶·Ó·ÁÈÒÙË §·Ê·˙¿ÓË Ô˘ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË “Ó· ÂÙ¿ÍÂÈ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ”, ϤÁÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “∂›Ó·È ÒÚ˜ ¢ı‡Ó˘. ΔÔ ÂıÓÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ ‰ÂÓ Ì·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÏÂÔÓÙ·ÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ ÂÙ¿ÍÙ ¤Íˆ ÙÔ ¢¡Δ, fiˆ˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÌÈ· Û˘ÓÈÛÙÒÛ· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞”. “¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ·fi ÙË Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ Î·È Ó· ÌËÓ Î¿ÓÂÈ ÙȘ

‚Ô˘ÙȤ˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Û˘ÌʤÚÔ˘Ó Ô‡Ù ÙÔ ¶∞™√∫, Ô‡ÙÂ Î·È ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ΔÔ ¶∞™√∫ Â›Ó·È ˘fiÏÔÁÔ ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì·˜. ∂Ì›˜ ·Ó·Ï¿‚·Ì ÙÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ Â˘ı˘ÓÒÓ Ô˘ Ì·˜ ·Ó·ÏÔÁ›” ·ÓÙ¤ÙÂÈÓÂ Ô ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡¢ ª·ÓÒÏ˘ ∫ÂÊ·ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘.∂ÈÎÚÈÙÈÎfi˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ‹Ù·Ó Î·È Ô ÂÈÛËÁËÙ‹˜ Ù˘ ¡¢ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ªË-

ÙÛÔÙ¿Î˘, Ô˘ ÛËÌ›ˆÛÂ: “∂›Ó·È ·Ôχو˜ ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Û˘ÓÔÌÈϛ٠̠ÙÔ ¢¡Δ. ∫·Ïfi ÏÔÈfiÓ Â›Ó·È Ó· ηٷÛÙ‹ÛÂÙ ‰ËÌfiÛÈ· ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ οÓÂÙÂ, ÁÈ· Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ıÂÛÌÈÎfi Î·È Ù¯ÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ.” √ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ¡›ÎÔ˜ ∫·Ú·ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜, ·ÊÔ‡ ÂÈηϤÛÙËΠÙÔ ÛÙ›¯Ô ·fi ÙÔ ·ÏÈfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È “Ì·‡Ú· ÎÔÚ¿ÎÈ· Ì Ӈ¯È· ÎÔÌ„¿ ¤Û·Ó ¿Óˆ ÛÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ¿”, ÚfiÛıÂÛÂ: “∞˘Ù¿ Ù· ÎÔÚ¿ÎÈ· Û‹ÌÂÚ·, ¤¯Ô˘Ó ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ. ∂›Ó·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ë ∂∂, Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Î·È ÙÔ ¢¡Δ.” √ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶··‰ËÌÔ‡Ï˘ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ··Ú¿‰ÂÎÙË, ¿ıÏÈ· Î·È ÌË ÂÈÛÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Â͈ڷ˚ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢¡Δ ·fi ÎÔÚ˘Ê·›· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘.√ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ ∞ÛÙ¤ÚÈÔ˜ ƒÔÓÙÔ‡Ï˘ Â¤ÎÚÈÓ ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÂÓÒ Ì›ÏËÛ “ÁÈ· ÙÚȯÔÙfiÌËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫”, Ô˘, fiˆ˜ ›Â, ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ› Û Â›Â‰Ô ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Î·È Ô˘ ÙÔ ›‰ÈÔ ı· Û˘Ì‚Â›, fiˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Î·È ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. * ªÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ „ËÊ›ÛÙËΠηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›·, Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ¶∞™√∫ Î·È ¡¢, Ë ÂÓۈ̿وÛË Ù˘ ÎÔÈÓÔÙÈ΋˜ Ô‰ËÁ›·˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

¶∂ª¶Δ∏ 22 ∞¶ƒπ§π√À 2010

∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂÎÙ›Ó·ÍË ÙˆÓ spread ÂÈÛ‡‰ÂÈ ÙË Û˘Ìʈӛ· ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Ì ÙÔ ¢¡Δ

flÚ· ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ... ªÂı·‡ÚÈÔ Ë Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ - ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ ∞£∏¡∞ ,21.

°

È· ÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ ·Ó·¯ˆÚ› ÌÂı·‡ÚÈÔ (·‡ÚÈÔ) Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. £· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙËÓ Â·ÚÈÓ‹ Û‡ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ¢¡Δ Î·È ı· Û˘Ó·ÓÙËı› ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ì ÙÔÓ ·ÌÂÚÈηÓfi ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Δ›ÌÔıÈ °Î·˚ÙÓÂÚ Î·È ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜-∫·Ó. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·˘Ù‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› Ë Û˘Ìʈӛ· ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È, ¤ÙÛÈ, Ó· ÂÈÛ‡‰ÂÙ·È, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË “Ù‹ÛË” ÙˆÓ spread ¿Óˆ ·fi ÙȘ 500 ÌÔÓ¿‰Â˜ ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ Ì ÙÔ Ó¤Ô ¿ÏÌ· ÙˆÓ spread Û˘Óԉ‡ÙËÎÂ Ë ÚÂÌȤڷ ÙˆÓ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÈÙÂÏ›Ԣ Ì ÙËÓ “ÙÚfiÈη” ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢. ÛΤ„Ë ÁÈ· ·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜. √È ¿ÌÂÛ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·fi ÙÒÚ· Î·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜ Â›Ó·È Ë Ì›ˆÛË Ù˘ Û·Ù¿Ï˘ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ, Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜, Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Î·È ‚‚·›ˆ˜ Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÚˆÙÔÁÂÓÒÓ ‰··ÓÒÓ. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙȘ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Ì ٷ ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¢¡Δ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Î·È ÙȘ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜.

Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ Ì ÂΛÓÔ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·‚È‚¿ÛÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ¤ˆ˜ ÙȘ 15 ª·˝Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿.

ΔÔ ˘fiÏÔÈÔ Î›ÌÂÓÔ ı· ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÛΤÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘. √‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ Ì ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿, ÙÔ ¢¡Δ, Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Î·È Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ı· ¤-

∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¤Ú·Û·Ó, ÙÔ Úˆ› Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ (¯ı˜) ÔÈ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ÌÈÎÙÔ‡ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, ∂∫Δ Î·È ¢¡Δ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Û‹Ì· Ù˘ ¤Ó·Ú͢ ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢. ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Ì ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛ 3,5 ÒÚ˜, ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎÂ Ë ·Ù˙¤ÓÙ· ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂˆÓ ı· ÚÔ·„ÂÈ ¤Ó· ÎÔÈÓfi ΛÌÂÓÔ-Û˘Ìʈӛ· ÌÂٷ͇ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ¢¡Δ. “£· Â›Ó·È ¤Ó· ÂÏÏËÓÈÎfi ΛÌÂÓÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Û˘Ó˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹, Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Î·È ÙÔ ¢¡Δ” ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ΔÔ Î›ÌÂÓÔ ·˘Ùfi ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÙÔ 2011 Î·È ÙȘ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó. ªÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ı·

∫˘‚¤ÚÓËÛË: ÕÏÏÔ ¢¡Δ, ¿ÏÏÔ Â˘Úˆ·˚Îfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ ∞£∏¡∞, 21.

∂π¡∞π ÍÂοı·ÚÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘ÌÂ

η̛· Û¯¤ÛË Ì ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÛÙÔ ¢¡Δ ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ, ÂÓÙfi˜ ‹ ÂÎÙfi˜ ∂˘ÚÒ˘, ‰‹ÏˆÛ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (¯ı˜) Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Âٷψً˜, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÔÈ fiÔȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÏËÊıÔ‡Ó, Â¿Ó ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢, ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó η̛· Û¯¤ÛË Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ì ηٿ ÎfiÚÔÓ ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ, Ô˘ ÚÔÛ¤Ê˘Á·Ó ÛÙÔ ¢¡Δ” . ¶ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ “ÂÌ›˜ ·¢ı˘ÓfiÌ·ÛÙ Û ¤Ó·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi, Â¿Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÙÔÓ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ, ı· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ·˘ÙfiÓ Î·È ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔ ¢¡Δ ¿ÌÂÛË, fiˆ˜ ¤Î·Ó·Ó ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜” . ∂ÚˆÙËı›˜ ·Ó ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ı· ÙÔÓ ¤¯ÂÈ Ë ∂˘ÚÒË ‹ ÙÔ ¢¡Δ, ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ¤Ó·˜ Â˘Úˆ·˚Îfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÛÙ‹ÚÈ͢, οÙÈ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ˆ˜ “ÌÂÁ¿ÏÔ Â›Ù¢ÁÌ· ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙȘ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂∂” Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “ÂÌ›˜ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· Â˘Úˆ·˚Îfi Ì˯·ÓÈÛÌfi Î·È ÌfiÓÔ, Î·È ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚȤ¯ÂÈ Î·È ÙÔ ¢¡Δ” . “∞Ú·, ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È ˙‹ÙËÌ· ÛÙÔ ÔÈÔ˜ οÓÂÈ ÎÔ˘Ì¿ÓÙÔ, ¤¯Ô˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì Ì ÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¶Âٷψً˜. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢¡Δ ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÁÈ· Ó· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ fiÙÈ “fï˜, Â›Ó·È ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È Ê˘ÛÈο Ì ·˘Ù‹Ó Û˘ÓÙ·ÛÛfiÌ·ÛÙÂ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË

Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÚ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜” . √ Î. ¶Âٷψً˜ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ë ·Ó·ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛË Ù˘ “ÌÂÙÚÔÏÔÁ›·˜” Î·È ÂÓfi˜ Îϛ̷ÙÔ˜ ÙÚfiÌÔ˘ ηıfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ‚ÔËı¿ÂÈ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. √ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÚÔˆı› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È ·ÊÂÓfi˜ ÚÈ˙ÈΤ˜ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ··Ú·›ÙËÙ˜ Î·È ·Ó·Áη›Â˜, “fi¯È ÁÈ·Ù› Ì·˜ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∂∂ ‹ ·fi ÙÔ ¢¡Δ, fiˆ˜ ηٿ ÎfiÚÔÓ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È, ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› ¯ˆÚ›˜ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ı· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ Ô‡Ù ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο Ô‡ÙÂ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο Ë ¯ÒÚ·” . ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, ‰ÚÈ̇ٷÙË Â›ıÂÛË ÛÙË ¡¢ ÂÍ·¤Ï˘ÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ °È¿ÓÓ˘ ƒ·ÁÎÔ‡Û˘, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô‰‹ÁËÛ ÙË ¯ÒÚ· ÛÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜. “™·Ó Ó· ÌËÓ ¤ÊÙ·Ó·Ó fiÏ· Ù· ¿ÏÏ·, ÙÒÚ· ÚÔÛ·ı› Ó· ··ÍÈÒÛÂÈ ÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ı›ÁÂÈ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ·ÏÏ¿ ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ ‚¿Ó·˘Û· ÙÔ˘˜ ÎfiÔ˘˜ Î·È ÙȘ ı˘Û›Â˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Δ‡Ô˘ Ù˘ ¡¢ ¶¿ÓÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ¿ÛÎËÛ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·ÙËÁfiÚËÛ ˆ˜ ¢ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔ ¢¡Δ. “∂ΛÓÔ˜ ¤‚·Ï ÙÔ ÈÛÙfiÏÈ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È” ÙfiÓÈÛÂ. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ˆ˜ Ë ¡¢ ‰ÂÓ ı· ‰ÒÛÂÈ ¿ÏÏÔıÈ ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î·È Î·ÙËÁfiÚËÛ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ˆ˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ·Ô‰·ÈÌÔÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ¢¡Δ. “∏ ÂÌÂÈÚ›· ·fi fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜, fiÔ˘ ‹Á ÙÔ ¢¡Δ, ‰Â›¯ÓÂÈ ˆ˜ ˘‹ÚÍ·Ó ÛËÌ·-

ÓÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ” ÙfiÓÈÛÂ. √ Î. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ Â¤ÚÚÈ„Â Â˘ı‡Ó˜ ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙfiÍ¢ÛË ÙˆÓ spreads, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Á‡ÚÈ˙ ·fi ¯ÒÚ· Û ¯ÒÚ· Î·È ·ÚÔ˘Û›·˙ ÌÈ· ¿Û¯ËÌË ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ΔÔ ∫∫∂ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ηÏ› ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· Î·È ÙȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ÛÙȘ 22 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ “Ô Ï·fi˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ï¤ÍÂÈ ÌÂٷ͇ ÏËÛÙÒÓ, ∂∂ ‹ ¢¡Δ. °È· Ó· ·ÔÎÚÔ‡ÛÂÈ Ù· ‚¿Ú‚·Ú· ̤ÙÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÛ‡ÚÂÈ ÙÒÚ· ÙËÓ „‹ÊÔ Ô˘ ¤‰ˆÛ Û ¶∞™√∫ - ¡¢ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ¿ÏË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜” . ΔËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ ¢¡Δ ÂͤÊÚ·ÛÂ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞.√.™. °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ÌÔÚ› ·ÎfiÌË Ó· ÛÒÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· ¿ÏÏË Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋. ΔfiÓÈÛ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ·Ú·‰Ôı› Î·È ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ·‰È·ÓfiËÙÔ “Ì ·Î›ÓËÙ· 300 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ó· ÌË ÌÔÚԇ̠ӷ ‚Úԇ̠ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ χÛË” . √ Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ ‰ÂÓ ÔÏÂÌ¿ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Â› fiÙÈ ı¤ÏÂÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ ¯ÒÚ·, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË ÌÈ· ¿ÏÏË Î˘‚¤ÚÓËÛË ˘fi ÙËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ÈÔ ·Ô‰ÔÙÈ΋” . ÀÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Â›Ó·È ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓÔ˜ Û ÌÈ· ÏÔÁÈ΋ ¯ˆÚ›˜ ÚÔÔÙÈ΋ Î·È ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ “ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ô Î. Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ï›ÁÔ ÙÔ ’·È¯Ó›‰È’” .

¯Ô˘Ó Êı¿ÛÂÈ Û Â›Â‰Ô ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜, ÒÛÙÂ Â¿Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ı· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› Ô “Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÛÙ‹ÚÈ͢” . ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›·

¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÛË “‚ϤÂÈ” ÙÔ ¢¡Δ ÁÈ· ∂ÏÏ¿‰·

√È ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈΤ˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙËÓ πÛ·Ó›·, ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Î·È ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›·, ·ÂÈÏÔ‡Ó ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ¢-

Úˆ˙ÒÓ˘, ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÁÈ· ÙÔ 2010. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÚԂϤ„ÂȘ Â›Ó·È fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ -2% ÙÔ˘ 2009, ÔÈ Ú˘ıÌÔ› ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ·ÚÓËÙÈÎÔ› Î·È ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ı· ÎÈÓËıÔ‡Ó ÛÙÔ 2% ÁÈ· ÙÔ 2010 Î·È ÛÙÔ -1,1% ÁÈ· ÙÔ 2011. °È· ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË Ë Úfi‚ÏÂ„Ë ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ·fi ÙÔ -4,1% ÙÔ˘ 2009 ı· ·Ó·Ù˘¯ı› Ì ڢıÌfi ÌfiÏȘ 1% ÙÔ 2010, Î·È 1,5% ÙÔ 2011. ∏ ¤ÎıÂÛË ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ Î·ıÒ˜ Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÂͤگÂÙ·È ·fi ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‡ÊÂÛË ÌÂÙ¿ ÙÔÓ μ’ ·ÁÎfiÛÌÈÔ fiÏÂÌÔ, ÔÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ¢ԛˆÓ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ·˘Ùfi ‰ÈfiÙÈ fiÙ·Ó ÔÈ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ ÂÏ‹ÁËÛ·Ó ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó ‹‰Ë ÛÔ‚·Ú¤˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù·, fi¯È ÌfiÓÔ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜, Ù˘ πÛ·Ó›·˜ Î·È Ù˘ πÚÏ·Ó‰›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ μÚÂÙ·Ó›·˜ Î·È Ù˘ §ÈıÔ˘·Ó›·˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

∞£∏¡∞, 21.

ªÂ ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈΤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ·fi Ù· ‚fiÚÂÈ· ÚÔ¿ÛÙÈ· ı· ‰È·ÛÙ·˘ÚˆıÔ‡Ó Ù· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙȘ ÈÛ›Ó˜ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ‹ ‰ÂÓ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÛÙ· ÙÂÎÌ‹ÚÈ· ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ·˘ÙÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ∏ °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙȘ ÈÛ›Ó˜ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ, οÙÔÈÎÔÈ ‚ÔÚ›ˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ, ÛÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ºÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÙ·˘ÚˆıÔ‡Ó Ì ‰È¢ı‡ÓÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÈÛ›Ó˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·fi ÙȘ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Û ‰‹ÌÔ ÙˆÓ ‚ÔÚ›ˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ ÚԤ΢„ fiÙÈ ·fi ÙÔ˘˜ 500 ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ›¯·Ó ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÈÛ›Ó·, ÌfiÓÔ ÔÈ 324 ÙËÓ Â›¯·Ó ‰ËÏÒÛÂÈ ÛÙË ‰‹ÏˆÛË ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2009. √È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Î·È Û ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜.

¶ÚfiÛÙÈÌÔ ÁÈ· ÂÏÏÈ‹ ·Ú¿‰ÔÛË Î·˘Û›ÌˆÓ ·fi Ú·ÙËÚÈÔ‡¯Ô ∞£∏¡∞, 21.

§ÈÁfiÙÂÚ· η‡ÛÈÌ· ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ¯ÚˆÓfiÙ·Ó Ô Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹˜ ‰ÈÔ¯¤Ù¢·Ó ÔÈ ·ÓÙϛ˜ Ú·ÙËÚ›Ô˘ ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ª·Ú›ÓÔ˘ ∞ÓÙ‡· 35 ÛÙËÓ ∏ÏÈÔ‡ÔÏË Î·È ·fi ÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∂ÌÔÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Â›ÎÂÈÙ·È ÂÈ‚ÔÏ‹ ·˘ÛÙËÚÔ‡ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘. √ ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ™Ù. ∫ÔÌÓËÓfi˜, ·Ú·¤ÌÂÈ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ¡ÔÌ·Ú¯›· ÁÈ· ÂÈ‚ÔÏ‹ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ ›ÛÔ˘ Ì ÙÔ 2% ÙÔ˘ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ ÙÔ˘ Ú·ÙËÚ›Ô˘ ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ ı· ·Ó·˙ËÙËıÔ‡Ó Î·È ÔÈÓÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜. ΔËÓ ·Ú¿‚·ÛË ÂÓÙfiÈÛ·Ó ÂÏÂÁÎÙ¤˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ªÂÙÚÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜. ™ÙÔ Ú·Ù‹ÚÈÔ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· ·Ú¿ÓÔÌÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ‰ÈÔ¯¤Ù¢ÛË ÏÈÁfiÙÂÚˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ Ï‹ÚˆÓÂ Ô ÂÏ¿Ù˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÂÓÙÔ›ÛıËÎ·Ó Û 5 ·ÓÙϛ˜ ÙÔ˘ Ú·ÙËÚ›Ô˘ (ÔÈ Ôԛ˜ ‰È¤ıÂÙ·Ó ·ÌfiÏ˘‚‰Ë 95+ Î·È ÂÙڤϷÈÔ Î›ÓËÛ˘) ·Ú¿ÓÔÌ· ÂÁηÙÂÛÙË̤Ó˜ ÚfiÛıÂÙ˜ ηψ‰ÈÒÛÂȘ, ̤ۈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔÓÙ·Ó Ë Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ·ÓÙÏÈÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Î›ÓËÛ˘ ÙÔ˘ Ú·ÙËÚ›Ô˘, ·’ fiÔ˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi˜ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙ‹ Ù˘ ·ÓÙÏ›·˜ Ì ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ. √È ·ÓÙϛ˜ ÙÔ˘ Ú·ÙËÚ›Ô˘ ÛÊÚ·Á›ÛıËÎ·Ó ÁÈ· Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ·Ê·›ÚÂÛË ÙˆÓ Î·Ïˆ‰ÈÒÛˆÓ. ∂› ÙfiÔ˘ ÎÏ‹ıËΠÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ Ú·ÙËÚ›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ÂÓÙÔÈÛı› Ô Ï‹Ú˘ ·Ú¿ÓÔÌÔ˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ›¯Â ÂÁη›Úˆ˜ ·Ê·ÈÚÂı›. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Â›Ó·È Ë Â·ÓÂͤٷÛË ÙÔ˘ ıÂÛÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ Ô˘ ‰È¤ÂÈ ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜, ÒÛÙ ·˘ÙÔ› Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ› ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ Ӥ˜ Û˘Óı‹Î˜ ¢Ú›·˜ ¯Ú‹Û˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÌÂıfi‰ˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·ÓÔÌÔ‡ÓÙ˜.

¶ÚÔ˜ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ

∞ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÙ·È Ë ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË ÊÔÚÙËÁÒÓ ΔÈ ÚԂϤÂÈ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ı· ηٷÙÂı› ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙÔ ª¿ÈÔ ∞£∏¡∞, 21.

Δ

Ô “¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ ÏÂÁfiÌÂÓˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ” ¤È·Û ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ Ë ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ, ·Ú¯‹˜ ÁÂÓÔ̤Ó˘ ·fi ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÈÎÒÓ Î·È ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ºÔÚÙËÁÒÓ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ÃÚ‹Û˘.Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ƒ¤·˜, ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ª·˝Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηٷÙÂı› ÛÙË ‚Ô˘Ï‹ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·ÚÙ¿Ù·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¿ÁÈ· Ù·ÎÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Î·È fiÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ, ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ¿ÚÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙË BÔ˘Ï‹.

ªÂ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Û˘ÓÔÏÈο 15 ¿ÚıÚ·, ÚÔˆıÂ›Ù·È ¤Ó· ÂÓÙÂÏÒ˜ Ó¤Ô ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ, Ô˘ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ·fi 1976, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Â› ÂÚ›Ô˘ 35 ¯ÚfiÓÈ· ÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ Ô‰ÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÚԂϤÂÈ: - ∞ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Ú·ÎÙÈο ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ fiÔÈÔ˜ ÂÈı˘Ì› ÌÔÚ›, ˘fi οÔȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ¿‰ÂÈ· ºÔÚÙËÁÔ‡ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ÃÚ‹Û˘, º¢Ã, ηıÒ˜, fiˆ˜ ›Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ‰ÂÓ ı· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘fi„Ë Ë ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ Ë ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·. - ∂Ó›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ηχÙÂÚ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Û ηχÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜. - ∫·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ÎÔÌ›ÛÙÚÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ϤÔÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÌÈÛıˆÙ‹ Î·È ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤·. - √ÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤ˆÓ ÛÙË ÌÔÚÊ‹ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∫¿ı Âȯ›ÚËÛË, ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· Â›Ó·È ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎÔÔÈË̤Ó˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÌÂÙÔ¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 9.000 ¢ÚÒ Î·È ÂÈϤÔÓ 5.000

¢ÚÒ ÁÈ· οı fi¯ËÌ· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ. - ∫›ÓËÙÚ· ÁÈ· ÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. - ™Ù¿ıÌÈÛË Ù˘ ·Í›·˜ ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ·‰ÂÈÒÓ. - ∂ÓÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ ηٷÚÁÂ›Ù·È Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ‰ÈÂıÓÒÓ Î·È ÂıÓÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ. - ™‡ÛÙ·ÛË ÂıÓÈÎÔ‡ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÌËÙÚÒÔ˘ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ. - ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ∫ˆ‰ÈÎÔ‡ √‰È΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Â›Ó·È ¤Ó· Ù¤ÏÔ˜,(¤ÛÔ‰Ô ÁÈ· ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜) Ô˘ ı· ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÁÈ· ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÛÙÔ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎfi ¤ÚÁÔ. - ÀÔ¯ÚˆÙÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ ·fi ÙÔÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤·. - ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ηıÒ˜ ÔÈ ÎÈÓËÙ‹Ú˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ euro 4 Î·È ¿Óˆ. - ™‡ÛÙ·ÛË ∂ıÓÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ √‰ÈÎÒÓ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ. Ÿˆ˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ Ô Î. ƒ¤·˜ Ì ÙÔ Ó¤Ô ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ·Ú¤¯ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û ÂıÓÈÎÔ‡˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ›˜ Ó· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¤ÚÁÔ Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ· ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ›˜ Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·È Û ÂıÓÈÎfi Â›‰Ô. √È ÓÂÔÂÈÛÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÍÈfiÈÛÙÔÈ, Ó· ¤¯Ô˘Ó οÔÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·, Ó· ¤¯Ô˘Ó Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ηٿÚ-

ÙÈÛË Î·È Ê˘ÛÈο ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË Â›Ó·È Ë ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜ Û οÔÈ· ÂÙ·ÈÚ›·. ∂›Û˘ ÔÈ ¿‰ÂȘ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ¯ÔÚËÁËıÔ‡Ó ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ô˘ÏËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË 5ÂÙ›·. °È· ÙÔ˘˜ ˘¿Ú¯ÔÓÙ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ›˜ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· ÂÓÙ·ÂÙ‹˜ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÛÙ· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Ô Î. ƒ¤·˜ ÙfiÓÈÛ Ì ¤ÌÊ·ÛË fiÙÈ Ë ¶ÔÏÈÙ›· ·Ú¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û οı ÔÏ›ÙË ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Â¿ÁÁÂÏÌ·, ·ÏÏ¿ ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ Î·È ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‹‰Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ·˘Ùfi. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi Àª¢ Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ϤÔÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ Î·È Ó¢ڷÏÁÈÎÔ‡˜, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ÂÙ‹ÛÈÔ Ù˙›ÚÔ ÂÚ›Ô˘ 17,5 ‰È˜ ¢ÚÒ, ÔÛfi Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ 7% ÙÔ˘ ∞∂¶. ™ÙÔ ¯ÒÚÔ ·˘Ùfi ˘¿Ú¯Ô˘Ó 33.000 ·˘ÙÔΛÓËÙ· ‰È·ÊfiÚˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ, ··Û¯ÔÏ› ¿Óˆ ·fi 110.000 Ôϛ٘ Î·È Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ì ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË.√ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÍ‹Ú ÙË ÛÙ¿ÛË Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÔÈ ÊÔÚ›˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛ ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô Ì‹Ó˜, ·Ú·‰¤¯ıËΠfiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ·ÓÙȉڿÛÂȘ ηıÒ˜ ı›ÁÔÓÙ·È Û˘ÌʤÚÔÓÙ·.

√ ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ˜ «Û˘Ó¤Ï·‚» ÌË ‰Ëψı›Û˜ ÈÛ›Ó˜!

¶EM¶TH 22 A¶PI§IOY 2010

™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜

∞ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ Ë ÎÚ˘Ê‹ οÌÂÚ· ∞£∏¡∞, 21.

∏ √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ Ë ÌÂÙ¿‰ÔÛË ·fi ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÂÈÎfiÓ·˜ Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÏËÊı› Ì ÎÚ˘Ê‹ οÌÂÚ· Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙË ÛÙȘ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÂÈÙ·Á¤˜ Î·È ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ™‡Ì‚·ÛË ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘.∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ë ÎÚ˘Ê‹ οÌÂÚ· ·Ú·‚È¿˙ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜, Ù˘ ‰È·Ê‡Ï·Í˘ ÙÔ˘ Û‚·ÛÌÔ‡ Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ·Í›·˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Û‚·ÛÌÔ‡ Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜.∏ √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ™Ù∂ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 14 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ٷ ¿ÚıÚ· 5 Î·È 5∞, ηÙÔ¯˘ÚÒÓÂÈ “ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÂÎÊÚ¿Ûˆ˜, ‚·ÛÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ Ó· ‰È·‰›‰ÂÈ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘, Ù˘ Ú·‰ÈÔʈӛ·˜ Î·È Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ Âȉ‹ÛÂȘ, Û¯fiÏÈ· Î·È ·fi„ÂȘ (‰Èη›ˆÌ· ÙÔ˘ ÏËÚÔÊÔÚ›Ó)”. ∞fi ÙȘ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ ÂÈÙ·Á¤˜ ¢ı¤ˆ˜ Û˘Ó¿ÁÂÙ·È, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË, fiÙÈ “Ë ¿ÛÎËÛË ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÏËÚÔÊÔÚÂ›Ó fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÙÂÏ› ˘fi ÙËÓ ÂÈʇϷÍË Ù˘ Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ ‰Èη›Ô˘ Ô˘ ηÙÔ¯˘ÚÒÓÔ˘Ó ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÂÏ¢ıÂڛ˜ ¿ÏψӔ . ∂Ô̤ӈ˜, ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ›, ˘fi ÙÔ Ú›ÛÌ· Ù˘ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Ú¯‹˜ Ù˘ ·Ó·ÏÔÁÈÎfiÙËÙ·˜, ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÏËÚÔÊÔÚÂ›Ó Î·È ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛË.

∞ÎfiÌË, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË fiÙÈ ÔÈ “ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÏËÚÔÊÔÚÂ›Ó Î·È ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÌÔÚ› Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁËıÔ‡Ó Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÔÈ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ·˘ÙÔ› ·Ú›ÛÙ·ÓÙ·È ˆ˜ ·Ôχو˜ ·Ó·Áη›ÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÙÚ›ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ ÛÙÔ Û‚·ÛÌfi Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘, ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ‰Â ÙÔ‡ÙÔ Î·ÙÔ¯˘ÚÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 9 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ (Î·È ¿ÚıÚÔ 8 Ù˘ ∂.™.¢.∞.) Î·È Î·Ï‡ÙÂÈ, ÏËÓ ¿ÏψÓ, ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ Ó· ÚÔÛٷهÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘, ˆ˜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ÛÈ҉˜ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘”. ΔÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ·Ó·ÙÂı› Ô ¿ÌÂÛÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ Ú·-

‰ÈÔÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÂϤÁ¯ÂÈ Â¿Ó “ÔÈ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÛÎÔ‡ÓÙˆÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ˘ ÏËÚÔÊÔÚ›Ӕ Û¤‚ÔÓÙ·È “Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ¿ÏψÓ, ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ ÛÙÔ Û‚·ÛÌfi Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘, Ì¿ÏÈÛÙ·, fiÙÈ Ô ¿ÌÂÛÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ Â› Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÛÎÔ›, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ηٿ ÙË ÚËÙ‹ Úfi‚ÏÂ„Ë ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 15 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, ÛÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ Û‚·ÛÌÔ‡ Ù˘ ·Í›·˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, ÛÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÚÔ¿ÛÈÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ ·ÔÛÎÔ› Î·È Ë Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ηÙÔ¯‡ÚˆÛË ÙˆÓ Â› ̤ÚÔ˘˜ ·ÙÔÌÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È, ηْ ÂÍÔ¯‹Ó, ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ Ó· ··ÈÙ› Û‚·ÛÌfi Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘”.

¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ “Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹, Ì ÎÚ˘Ê¿ ̤۷, ÂÈÎfiÓ·˜, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÚÈÔ ‹ ˆ˜ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ı¤Ì· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚfiÛˆÔ, Û˘ÓÈÛÙ¿, ηْ ·Ú¯‹Ó, ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ‡ÙÔ˘ Â› Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÙÔ˘, ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ‰Â ·˘Ùfi ÚÔÛٷهÂÙ·È ·fi Ù· ¿ÚıÚ· 9 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È 8 Ù˘ ∂.™.¢.∞., ˆ˜ ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÎÊ·ÓÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ Û‚·ÛÌfi Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜. ∂Ô̤ӈ˜, Ë ÌÂÙ¿‰ÔÛË ‰È· Ù˘ ÙËÏÂÔÚ¿Ûˆ˜ Âȉ‹Ûˆ˜, Ù˘ ÔÔ›·˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ‹ ·ÚÈ· ËÁ‹ ·ÔÙÂÏ› ÂÈÎfiÓ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘, ηٷÁÚ·Ê›۷ Ì ÎÚ˘Ê¿ ̤۷, ‰ÂÓ ÌÔÚ›, ηْ ·Ú¯‹Ó, Ó· ıˆÚËı› ˆ˜ ıÂÌÈÙ‹ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÏËÚÔÊÔÚ›Ó, ÂÊ’ fiÛÔÓ Ë ÌÂÙ·‰È‰fiÌÂÓË Â›‰ËÛË ¤¯ÂÈ ÏËÊı› ˘fi Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÛÙÔȯÂÈÔıÂÙÔ‡Ó ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÙÚ›ÙÔ˘ Â› Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÙÔ˘. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, Ë ÌÂÙ¿‰ÔÛË Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ Âȉ‹Ûˆ˜ ÌÔÚ›, ηْ ·Ú¯‹Ó, Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ·fi ÙÔ ∂.™.ƒ. ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ΢ÚÒÛˆ˜”. ÀÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È Â›Û˘ fiÙÈ “Ë ÌÂÙ¿‰ÔÛË ·fi ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Ô˘ ÂÏ‹ÊıË Ì ÎÚ˘Ê¿ ̤۷ ·ÔÙÂÏ› ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎÒ˜ ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÈÎÔÓÈ˙fiÌÂÓÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ Â› Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÙÔ˘, ηٿ Ôχ ÂÓÙÔÓfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ Ô˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÁÈ· ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ‰Èη›ˆÌ· Ë ·Ï‹ ÌÂÙ¿‰ÔÛË Ù˘ Âȉ‹Ûˆ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ËÁ‹ ÙËÓ Â›Ì·¯Ë, ÎÚ˘Ê›ˆ˜ ÏËÊı›۷ ÂÈÎfiÓ·”.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

¶∂ª¶Δ∏ 22 ∞¶ƒπ§π√À 2010

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 43 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· Ù˘ 21˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘

ªËӇ̷ٷ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙË Ì·‡ÚË Â¤ÙÂÈÔ

™Â ·ÚÁ›· ‰‡Ô ÁÈ·ÙÚÔ› Ô˘ ηÙËÁÔÚ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÈÛÌfi

∞£∏¡∞ ,21.

ÂÙÂȷο ÌËӇ̷ٷ, Ì ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ·ÚfiÓ, Âͤ‰ˆÛ·Ó Ì ÙËÓ ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ 43 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· Ù˘ 21˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ù· ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈο ÎfiÌÌ·Ù·. ™ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÙÔ˘ ÙÔ ¶∞™√∫ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ: “™˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· 43 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË Ì·‡ÚË Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ 21˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1967. ª¤Ú˜ Û·Ó ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ú¤ÂÈ Ó· ı˘ÌfiÌ·ÛÙ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ‰È·Ó‡ÛÂÈ. ΔÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙÔ ‰È·Ú΋ ·ÁÒÓ· Ô˘ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÔÈ ∂ÏÏËÓ›‰Â˜ ¤¯Ô˘Ì οÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙÔ¯‡ÚˆÛË Ù˘ Ï·˚΋˜ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜, ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ‰Èη›Ô˘ Î·È Ù˘ ÂÌ‚¿ı˘ÓÛ˘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ıÂÛÌÒÓ.

Ó· ‰È‰·¯ı› ·fi ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·˘Ùfi ¿ıËÌ· Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. √ Ï·fi˜, ·Ó ¤‰ÂÈÍ οÔÈ· ·ÓÔ¯‹ ÛÙËÓ ·Ú¯‹, ·˘Ù‹ Û˘Ó Ùˆ ¯ÚfiÓˆ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠ۠ÔÚÁ‹, Î·È ÙÔ‡ÙÔ ‰ÈfiÙÈ Â›¯Â ÎÔ˘Ú·ÛÙ› ·fi ÙË ‰È·›ÚÂÛË Î·È ÙËÓ ·ÏÏËÏÔÌ›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ §∞√™. “ΔÒÚ· Ë ¯ÒÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¿ÏÏÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Î›Ó‰˘ÓÔ. ∞˜ ÌË Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ÙËÓ ·¯ıÔÊÔÚ›· Ù˘ ›‰È·˜ Ê·˘ÏfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·-

ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. ∂È‚¿ÏÏÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Î·È Â˘ı‡ÓË ÛÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Ô ÙfiÔ˜” ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÔÈËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∞ϤÎÔ˘ ¶·Ó·ÁÔ‡ÏË Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∞Ï. ΔÛ›Ú·˜ ‰‹ÏˆÛÂ: “43 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙË Î·Ù¿Ï˘ÛË Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·Á̷ٿگ˜ Î·È 36 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘,

‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ‹‰Ë Û ¤Ó·Ó Ó¤Ô Î‡ÎÏÔ, Û ÌÈ· Ó¤· ‰ÔÎÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ. ∫·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÔÈ ·ÎÚ·›Â˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ì ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Ó· ÌËÓ Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ÂÍ›ÛÔ˘ ·ÎÚ·›Â˜ Î·È ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. ë∏ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ì ıÂÙÈÎfi Î·È fi¯È ·ÚÓËÙÈÎfi ÚfiÛËÌÔ” “ºÙ¿Û·Ì ÛÙÔ ·ÂÚ›ÁÚ·ÙÔ, ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ‹ ·ÂÚÈÙ˙‹‰Â˜, Ô˘ ÏÔ‡ÙÈÛ·Ó ·fi ÙË Û·Ù¿ÏË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜, ·fi ÙËÓ ÂÎÔ›ËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘, Î·È ·fi ÏÔÈ¤˜ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, Ó· ϤÓ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â¯Ùԇ̠ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ Ô˘ ˙ËÙ¿ÂÈ ÙÔ ¢¡Δ. ¡· ηχ„Ô˘Ó ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ù· ÎÂÓ¿ ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ Ù·Ì›ˆÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· Ó· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÙÛ¤˜” ÚfiÛıÂÛÂ. “∞·Ú·›ÙËÙË, ÏÔÈfiÓ, ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· Ó· ÂÏ›˙Ô˘Ì Û ıÂÙÈÎfiÙÂÚ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Â›Ó·È Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ¡· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› Ô Ï·˚Îfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜. ªÂ ·›ÙËÌ· ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ηٷӷÁηÛÌÔ‡˜. ªÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ·, Û ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· Ê·›ÓÂÙ·È ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙË̤ÓË, ··ÈÛÈfi‰ÔÍË Î·È ‚˘ıÈṲ̂ÓË ÛÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË, Â›Ó·È Î·Ïfi Ó· ı˘ÌfiÌ·ÛÙ ÙÈ ‰‡Ó·ÌË ÌÔÚ› Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÔ˘Ó ·fi ÙȘ ÊÔ‚ÈṲ̂Ó˜ „˘¯¤˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÚfiÙ˘· Û·Ó ÙÔÓ ∞ϤÎÔ ¶·Ó·ÁÔ‡ÏË” ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫√ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞.

ΔÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ù˘ ÚÔfi‰Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. ™‹ÌÂÚ· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ, ˆ˜ ¯ÒÚ·, Û ¤Ó· ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ. ∂›Ì·ÛÙ ÌÚÔÛÙ¿ Û ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ¿Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÌÚÔÛÙ¿. ™‹ÌÂÚ· ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ì ÔÈ· ¯ÒÚ· ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È Ó· ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ì ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÁÂÓȤ˜. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË Û˘Á΢ڛ· ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È fiϘ ÔÈ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Ù˘ ÚÔfi‰Ô˘” √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡¢ ¶¿ÓÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ ·fi ÙÔ Ú·ÍÈÎfiËÌ· Ù˘ 21˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘, ‰‹ÏˆÛÂ: “™‹ÌÂÚ· ˙ԇ̠ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÂÔ¯‹˜. ∏ ·ÏÏ·Á‹ ·˘Ù‹ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ì›· ¡¤· ªÂÙ·Ôϛ٢ÛË, ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓË ·fi ÙȘ ‰È·¯ÚÔÓÈΤ˜ ·Í›Â˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ÓË, Ì ·fiÏ˘ÙË Û˘Ó¤ÂÈ·, ÛÙȘ ÂÈÙ·ÎÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÙÔ˘ ·‡ÚÈÔ. ∂È‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ··ÏÏ·Á› Ë ¯ÒÚ· ·fi ÙȘ ·ıÔÁ¤ÓÂȘ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. ¡· ‚ÁÂÈ, ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ, ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ¡· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Ì›· Ó¤· ÚÔÔÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘Í˘, ·Ó¿Ù·Û˘ Î·È ÂÏ›‰·˜. √È ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔϘ. Œ¯Ô˘ÌÂ, fï˜, ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÌÔÚԇ̠ӷ Ù· ηٷʤÚÔ˘ÌÂ. ∞ÚΛ Ó· ÙÔ ÈÛÙ¤„Ô˘Ì fiÏÔÈ Î·È Ó· οÓÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘” “∏ 21Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ı· ÎÚÈı› ·’ ÙËÓ πÛÙÔÚ›·, fiˆ˜ Ù˘ ·ÚÌfi˙ÂÈ. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ·Ó Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰È‰·¯ı› fi,ÙÈ Î·È fiÛ· Ú¤ÂÈ

ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Â·Ó¤Î‰ÔÛË ÔÈËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘

∂Ή‹ÏˆÛË ÙÈÌ‹˜ ÛÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ ¶·Ó·ÁÔ‡ÏË ∞£∏¡∞ ,21.

ª∞Àƒ∏ Â¤ÙÂÈÔ˜ Â›Ó·È Ë ÛËÌÂ-

ÚÈÓ‹ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ηıÒ˜ Û˘ÌÏËÚÒıËÎ·Ó 43 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ Ú·ÍÈÎfiËÌ· Ù˘ 21˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1967. √ ·ÓÙȉÈÎÙ·ÙÔÚÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ Â›Ó·È ¿ÚÚËÎÙ· Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ˜ Ì ÙÔ ÚfiÛˆÔ Î·È ÙËÓ Ú¿ÍË ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¶·Ó·ÁÔ‡ÏË, fiÙ·Ó ÛÙȘ 13 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1968 ·ÔÂÈÚ¿ıËΠӷ ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ÛÂÈ, Ì ÂÎÚËÎÙÈο, ÙÔÓ ‰ÈÎÙ¿ÙÔÚ· °. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ. ™Ù· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÎÚ¿ÙËÛ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÎÂÏ›-Ù¿ÊÔ, ÂȉÈο ηٷ΢·Ṳ̂ÓÔ ÁÈ ·˘ÙfiÓ, ‰ÂÓ ¤·„ ӷ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ, ̤۷ ·fi ÙËÓ ÎÙËÓˆ‰›· ÙˆÓ ‚·Û·ÓÈÛÙËÚ›ˆÓ. ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (¯ı˜) ÛÙÔ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ·ÚfiÓÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¡È΋ٷ ∫·ÎÏ·Ì¿ÓË, Ô˘ ¯·ÈÚ¤ÙÈÛ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË, ÙÈÌ‹ıËÎÂ Ë ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¶·Ó·ÁÔ‡ÏË ·fi ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Â·Ó¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ ÔÈËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘, Û ٤ٷÚÙË ¤Î‰ÔÛË ·fi ÙÔ 1976. ΔË Û˘˙‹ÙËÛË Û˘ÓÙfiÓÈÛÂ Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ £·Ó¿Û˘ ∞ÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ˜. “∏̤ڷ ÂÓfiÙËÙ·˜, ¢ı‡Ó˘, Û˘Ó›‰ËÛ˘ Î·È ÌÓ‹Ì˘, Û‹ÌÂÚ·” › ÛÙÔÓ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: “∏ ȉ¤· ÙÔ˘ ™Ù¿ıË ¶·Ó·ÁÔ‡ÏË ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ ÎÂÈ̤ӈÓ, Ô˘ ¤ÁÚ·„ ·fi ÙË Ê˘Ï·Î‹ Ô ∞ϤÎÔ˜ ¶·Ó·ÁÔ‡Ï˘, ÔÈËÌ¿ÙˆÓ Î˘Ú›ˆ˜ ·Ï-

Ï¿ Î·È Â˙ÒÓ, Ì¿˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ·˘Ù¿ Ù· ΛÌÂÓ· Ô˘ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi ›‰Ô˜. ∂›Ó·È οÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ÔÏÈÙÈ΋ ˘Ôı‹ÎË. ∂›Ó·È οÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ·Ó·ÙÔÌ›· ÌÈ·˜ ÂÔ¯‹˜. ∂›Ó·È ηٿıÂÛË „˘¯‹˜. ªÈ·˜ ·‰Ô‡ÏˆÙ˘ „˘¯‹˜, ̤۷ Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ù˘Ú·ÓÓ›·˜. ∂›Ó·È Ë ‚›ˆÛË Ù˘ ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ̤۷ ÛÙÔÓ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ¯ÒÚÔ, Ô˘ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ÙfiÙÂ: ̤۷ ÛÙÔ ÎÂÏ› ÂÓfi˜ ÌÂÏÏÔı¿Ó·ÙÔ˘ Ù˘Ú·ÓÓÔÎÙfiÓÔ˘” . “√ ∞ϤÎÔ˜ ¶·Ó·ÁÔ‡Ï˘ ÚfiÏ·‚ ӷ ‰ÂÈ ÙË Ï‡ÙÚˆÛË” › ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “¶ÚfiÏ·‚ ӷ Á¢Ù› ÙË ‰Èη›ˆÛË. ¶ÚfiÏ·‚ ӷ ÌË ‰ÂÈ

ÙÔÓ Â˘ÙÂÏÈÛÌfi ÙˆÓ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜, Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙfiÛÔ ›ÛÙ„Â. ¶ÚfiÏ·‚ ӷ ÌË ‰ÂÈ ÙËÓ ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔÓ Ï·fi Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û Ϸ˚ÎÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ó· ˘ÔÙ¿ÛÛÂÙ·È Û ÚÔÙ¿ÁÌ·Ù· ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ÛÎÔÈÌÔًوÓ. ŒÊ˘Á ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÛÙÔ ÙÚ·ÁÈÎfi ·Ù‡¯ËÌ· Ù˘ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿˜ ÙÔ˘ 1975. ΔÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ¿ ÙÔ˘, Ô ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ·fi ÙË Ê˘Ï·Î‹, Â›Ó·È ·Ú·Î·Ù·ı‹Î˜ ÁÂÌ¿Ù˜ ÂÏ¢ıÂÚ›· Î·È ∂ÏÏ¿‰·. ∫·È Ê¿ÚÔÈ ÂÏ›‰·˜. ∞ÏËıÈÓ¿ ÔχÙÈÌ· ÌËӇ̷ٷ Û ÌÈ· ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÁÂÓÈ¿ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Î·È ÏfiÁÔ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Î·È ·Ú·Î·Ù·ı‹Î˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‹ıÔ˘˜ Î·È ÂÏ›‰·. ∫·È Ì¿ÏÈÛÙ·

fiÏ· ·˘Ù¿ ÁÚ·Ì̤ӷ Ì ·›Ì·. Ÿˆ˜ Ù· ÔÈ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹” . √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡, ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜, ¯·ÈÚÂÙ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·Ó¤ÊÂÚÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, fiÙÈ “Ë ‰›ÎË ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¶·Ó·ÁÔ‡ÏË, Ë ¿ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ‰Â¯Ù› ¯¿ÚË, Î·È Ù· ÊÚȯٿ ‚·Û·ÓÈÛÙ‹ÚÈ·, ÛÙ· ÔÔ›· ˘Ô‚Ï‹ıËÎÂ, ¤Ú·Û·Ó Ù· ÂÏÏËÓÈο Û‡ÓÔÚ·. ∫·È Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÓfi˜ ·̷ÙÔ˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, Ô˘ ˙ËÙÔ‡Û ÙËÓ ‰ÈÂıÓ‹ ·ÔÌfiÓˆÛË Ù˘ ¯Ô‡ÓÙ·˜” . ΔfiÓÈÛÂ, ‰Â, ˆ˜ “ÛÙË ÌÂÙ·Ôϛ٢ÛË ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÌÂÙ¿‚·Û˘ ÛÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·. ∫·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ˙ËÙÔ‡Û Ï‹ÚË Î¿ı·ÚÛË Î·È ËıÈ΋ ηٷ‰›ÎË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ, Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó Ì ÙËÓ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·” . ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙ· ÔÈ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∞Ï. ¶·Ó·ÁÔ‡ÏË, Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ › fiÙÈ “Â›Ó·È Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈο, ÁÂÌ¿Ù· ¤ÓÙ·ÛË, ·Ôχو˜ Û˘ÓÂ‹ Ì ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Î·È ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘, ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÛÙÚ·Ù‡ÛÂÈ ÙËÓ ÏÔÁÈ΋ Î·È ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ¿ ÙÔ˘ Û ̛· Î·È ÌfiÓÔ ˘fiıÂÛË, ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜” . ∏ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ∫∫∂, §È¿Ó· ∫·Ó¤ÏÏË, ¯·ÈÚ¤ÙÈÛ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ∞ϤÎÔ ¶·Ó·ÁÔ‡ÏË “‹Úˆ· Î·È ·ÙÚÈÒÙË Ô˘ ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ıËΔ . “¢ÔÏÔ-

ÊÔÓ‹ıËÎÂ Â›Ó·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘” › ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο Ë Î. ∫·Ó¤ÏÏË. ∂·›ÓÂÛ ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi ÙÔ˘, ™Ù¿ıË, ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ÔÈËÌ¿ÙˆÓ, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔÓ ¯·Ì¤ÓÔ ·‰ÂÏÊfi, ˘ÔÏÔ¯·Áfi °ÈÒÚÁÔ ¶·Ó·ÁÔ‡ÏË, Î·È Î·Ù¤ÏËÍÂ: “◊ÚıÂ Ô Î·ÈÚfi˜ Ó’ ·ÓÙ¤ÍÔ˘Ì ÙË ÛÎÈ¿ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÔ‡ÏË” . Δ¤ÏÔ˜, Ô °È¿ÓÓ˘ ¢ËÌ·Ú¿˜, Ô˘ ›¯Â ·Û¯ÔÏËı› ˆ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ì ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÔ‡ÏË, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÂ›Û˘ ÛÙÔÓ ¯·Ì¤ÓÔ ·‰ÂÏÊfi °ÈÒÚÁÔ, ÙË ÌËÙ¤Ú·, ∞ıËÓ¿, Ô˘ ¤¯·Û ÙÔ˘˜ ÁÈÔ˘˜ Ù˘. “∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ¶·Ó·ÁÔ‡ÏË ı˘Ì›˙ÂÈ ·Ú¯·›· ÙÚ·Áˆ‰›·” ›Â Î·È ı‡ÌÈÛÂ: “∏ ÌÂÁ¿ÏË Ô›ËÛË Ô˘ ÂÎÊÚ¿ÛÙËΠ̠ÙË ‰Ú¿ÛË Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ÙÔ ÛÒÌ·” , ·fiÛ·ÛÌ· ·fi ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ¶ÈÂÚ ¶¿ÔÏÔ ¶·˙ÔÏ›ÓÈ ÛÙËÓ Ô›ËÛË ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¶·Ó·ÁÔ‡ÏË” .

∞£∏¡∞ ,21.

™∂ ·ÚÁ›· Ù›ıÂÓÙ·È ‰‡Ô ÁÈ·ÙÚÔ›, Ì›· ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ∂ÏÂ˘Û›Ó·˜ “£ÚÈ¿ÛÈÔ” Î·È ¤Ó·˜ ÙÔ˘ ∞ÛÎÏËÈ›Ԣ μԇϷ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›¯·Ó Û˘ÏÏËÊı› Î·È ·Ú·ÂÌÊı› ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÈÛÌfi. ΔËÓ ·fiÊ·ÛË ¤Ï·‚Â Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ª·ÚÈÏ›˙· •ÂÓÔÁÈ·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ¤ÂÈÙ· ·fi ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÀËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙˆÓ π·ÙÚÒÓ ÙÔ˘ ∂™À. ∂›Û˘, Ë Î. •ÂÓÔÁÈ·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ·Ú¤ÂÌ„Â Ì ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ù˘ ·ÚÁ›·˜ ÛÙÔ ÀËÚÂÛÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ π·ÙÚÒÓ ÙÔ˘ ∂™À ÙË ÁÈ·ÙÚfi ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ∞ıËÓÒÓ “°.°ÂÓÓËÌ·Ù¿˜” , Ô˘ ›¯Â Û˘ÏÏËÊı› Î·È Î·ÙËÁÔÚÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÏfiÁÔ.

ΔËÓ Î·ıȤڈÛË “∫¿ÚÙ·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË” ÚÔˆıÔ‡Ó Ù· ·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁ›· ∞£∏¡∞, 21.

ΔËÓ Î·ıȤڈÛË Ù˘ ÏÂÁfiÌÂÓ˘ ∫¿ÚÙ·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ı· ‰È·Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο fiϘ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÚÔˆı› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. ™ÙËÓ Î¿ÚÙ· ı· ÂÓۈ̷وıÔ‡Ó ∞ºª, ∞ª∫∞, ·ÏÏ¿ Î·È ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË. ΔÔ ı¤Ì· Û˘˙ËÙ‹ıËΠÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ì ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ªÈ¯¿ÏË ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë Î·È ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ °È¿ÓÓË ƒ·ÁÎÔ‡ÛË. √ °È¿ÓÓ˘ ƒ·ÁÎÔ‡Û˘ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ fiÙÈ ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ı· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÔÈ Î·ÓÔÓÈÛÌÔ› ÁÈ· ÙËÓ ∫¿ÚÙ·. °È· ÙÔ ›‰ÈÔ ˙‹ÙËÌ· Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ ª·ÚÈÏ›˙· •ÂÓÔÁÈ·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔÓ Ú·‰ÈÔÛÙ·ıÌfi ∞ı‹Ó· 984 fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ Ù˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Â›Ó·È ÛÙËÓ ∫¿ÚÙ· Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë ÔÌ¿‰· ·›Ì·ÙÔ˜, Ù˘¯fiÓ ·ÏÏÂÚÁ›Â˜ ÎÏ. “¡· ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘, Ó· ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ fiÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ºÚÔÓÙ›‰· ÀÁ›·˜, Ó· ¤¯ÂÈ fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ·Ó·Áη›· Î·È ··Ú·›ÙËÙ·. ∫·È Ó· ÌËÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ô‡Ù ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·, ·ÏÏ¿ Â›Û˘ Ó· Â͢ËÚÂÙÂ›Ù·È Î·È Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ·” ÂÍ‹ÁËÛÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜. ∏ ∫¿ÚÙ· ı· ¤¯ÂÈ fiÏ· Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·ÛÊ·Ï›·˜, ·ÊÔ‡ ı· ÂΉ›‰ÂÙ·È ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¢È·‚·ÙËÚ›ˆÓ Ù˘ ∂§.∞™., ·fi fiÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ -ÌÂÏÏÔÓÙÈο- Î·È Ë ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Ù·˘ÙÔًوÓ.


M·ÁÓËÛ›· 10 To ∂ıÓÈÎfi §·¯Â›Ô ∞£∏¡∞, 21. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, Ë̤ڷ 15Ë, Ù˘¯ÂÚ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ÔÈ: 24 Î·È 104.ŸÏÔÏÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Â›Ó·È: ºÔÚÔÏÔÁËÙ¤ÔÈ §·¯ÓÔ› √ ·ÚÈıÌfi˜ 24780 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 40.000,00 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 104932 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000,00 ¢ÚÒ. √È ·ÚÈıÌÔ› 24802 104954 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 5.000,00 ¢ÚÒ. ∞fi 2.000,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 24513 24767 104665 104919 ∞ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔÈ §·¯ÓÔ› ∞fi 1.000,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 24375 24399 24696 24741 24745 24865 104017 104527 104551 104848 104893 104897 ∞fi 500,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 24000 24007 24030 24035 24044 24050 24054 24085 24096 24099 24112 24132 24182 24184 24211 24220 24268 24271 24281 24301 24319 24334 24341 24343 24368 24371 24380 24414 24422 24458 24473 24475 24526 24536 24550 24559 24565 24567 24606 24614 24615 24647 24675 24679 24683 24691 24714 24717 24742 24747 24772 24788 24808 24810 24820 24861 24897 24902 24905 24923 24924 24929 24933 24934 24941 24947 24951 24970 24983 24999 104013 104049 104054 104057 104075 104076 104081 104085 104086 104093 104099 104103 104122 104135 104151 104152 104159 104182 104187 104196 104202 104206 104237 104248 104251 104264 104284 104334 104336 104363 104372 104420 104423 104433 104453 104471 104486 104493 104495 104520 104523 104532 104566 104574 104610 104625 104627 104678 104688 104702 104711 104717 104719 104758 104766 104767 104799 104827 104831 104835 104843 104866 104869 104894 104899 104924 104940 104960 104962 104972 Δ¤ÏÔ˜, ·fi 240,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 24000 ¤ˆ˜ 24999 Î·È ·fi 104000 ¤ˆ˜ 104999 Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î·.∏ ∫§∏ƒø™∏ ™À¡∂Ãπ∑∂Δ∞π.

√ ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÛÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ToÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÂÈÛΤÊıËÎÂ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ȉÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶∞™√∫ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘ Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰Ú›Ԣ, Ô ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Î·È μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¡¢ ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Î·È μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ §∞√™ ª·˘ÚÔÂȉ‹˜ μÔÚ›‰Ë˜. ™ÎÔfi˜ Ù˘ Â›Û΄˘ ‹Ù·Ó Ë ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ù˘ Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ·) ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ ‚) ÛÙËÓ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Á) ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ Î·È ÏÈÌÓÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ‰) ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ.∂ȉÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ fiÚÈÛÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ πÛÙÔÚÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¶ËÓÂÈÔ‡ (£ÂÛÛ·Ï›·˜) Î·È Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫ÔÚÒÓÂÈ·˜, ÂÓÒ ¤ÁÈÓ Â›Û˘ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜: ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÔÚÂÈÓÒÓ fiÁÎˆÓ Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·Ó·Ï¿ÛˆÓ.Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘ “∂›¯·Ì ۋÌÂÚ· ÙË ÙÈÌ‹ Î·È ÙËÓ ¯·Ú¿ Ó· Û˘Ó·ÓÙËıԇ̠̠ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ¿ÏψÛÙ fiÙÈ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË Â˘·ÈÛıËÛ›· ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿Û·Ì ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜,: ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ¿Ó·Ú¯Ë˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ fiψÓ, ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, ÚÔÒıËÛË ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Î.·. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ¤‰ÂÈÍ ȉȷ›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· Ù· ÔÚ›ÛÌ·Ù· Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È Ì·˜ ÂÓı¿ÚÚ˘Ó ӷ ÂÈÌ›ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û ·˘Ù¿.”

¶EM¶TH 22 A¶PI§I√À 2010

™Â ËÏÂÎÙÚÈṲ̂ÓË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¡. πˆÓ›·˜

«¡·È» Û ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È ÈÛ¯˘Úfi ¢‹ÌÔ £· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ¡. πˆÓ›·˜ Î·È μfiÏÔ˘, ı· ηχÙÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜

·Ù¿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ·fiÊ·ÛË ˘¤Ú Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Î·È ÈÛ¯˘ÚÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ Ô˘ ı· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È μfiÏÔ˘, ı· ηχÙÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ‰˘Ô ÛËÌÂÚÈÓÔ‡˜ ¢‹ÌÔ˘˜, ¤Ï·‚ ÛÙËÓ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ηÙfiÈÓ Û¯ÂÙÈ΋˜ ÚfiÙ·Û˘ Ô˘ η٤ıÂÛÂ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹. øÛÙfiÛÔ, ÛÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË, ÂÏ‹ÊıË Î·È ‰Â‡ÙÂÚË Î·Ù¿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ·fiÊ·ÛË, Ì ‚¿ÛË ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ›¯·Ó ηٷı¤ÛÂÈ ÔÈ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó ÛÙËÓ Û˘Ó¤ÓˆÛË ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ì ÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ™ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ Ù· “·›Ì·Ù· ¿Ó·„·Ó” ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÂÈÛ‹¯ıË ÙÔ ı¤Ì· ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË ·fi ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ÙÔ˘ ¢.™., ÂÓÒ ÔÈ ÌÂÈÔ„Ëʛ˜ η٤ıÂÛ·Ó Î·È ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔÈÎfi ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ·. ∞›ÛıËÛË ÚÔοÏÂÛÂ Ë Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ∫. ªˆ˘Û›‰Ë, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ Ô˘‰¤ÔÙ ˘¤ÁÚ·„ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ·›ÙËÌ· ÙˆÓ ÌÂÈÔ„ËÊÈÒÓ ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙËı› ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Û˘Ó¤ÓˆÛ˘ Ì ÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ı¤ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ·˘ÙfiÓÔÌË”. “°›ÓÂÙ·È Ì›· ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÌÂÙ¿ ·fi ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· Û ‚¿ıÔ˜ Ì ÙÔ̤˜ Ô˘ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Ô˘ οÓÂÈ ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Ó· ·Ï¤„Ô˘Ó”, ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙË ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶. ª·‚›‰Ë˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™, xinos@e-thessalia.gr

™ÎËÓ¤˜ ·›ÚÔ˘ οÏÏÔ˘˜ ÂÎÙ˘Ï›¯ÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™. ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, fiÔ˘ ηÙfiÈÓ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÌÂÈÔ„ËÊÈÒÓ, Û˘˙ËÙ‹ıËΠÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Û˘Ó¤ÓˆÛ˘ Ì ÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË”. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, Ô ∫. ªˆ˘Û›‰Ë˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ηًÁÁÂÈÏ ˆ˜ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÌÂÈÔ„ËÊÈÒÓ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·ÈÙÔ‡ÓÙ·Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÁÈ· ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË”, Ô˘‰¤ÔÙ ¤‚·Ï ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘. “°È· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÈÛÙÔÏ‹ ÂÓËÌÂÚÒıËη Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÂÈ Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË. ¢ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Î·È Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ÙËÓ ¤¯ˆ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ‰ÂÓ Ì ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Î·È Â›Ì·È ·ÓÙ›ıÂÙÔ˜ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· Û˘Ó¤ÓˆÛË ˘fi ÙÔÓ ‰‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ¢ÂÓ Â›Ì·È ·ÓÙ›ıÂÙÔ˜ Ó· Û˘˙ËÙËı› ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” Î·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· ı¤ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, Ì ÙËÓ fiÔÈ· Û˘Ó¤ÓˆÛË”, ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÙÂÏÈο Ë Î. ªˆ˘Û›‰Ë˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ı¤ÛË Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ ÙÔ˘ Î·È Ù¿¯ıËΠ˘¤Ú Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ Ô˘ η٤ıÂÛÂ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹. °È· “ÛÔ‚·Ú‹ ηٷÁÁÂÏ›·” ¤Î·Ó ÏfiÁÔ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞Ú. ª·Û‰¿Ó˘, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ “·Ú¯Èο Ë ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÌÂÈÔ„ËÊÈÒÓ Î·Ù·Ù¤ıËΠ·Ó˘fiÁÚ·ÊË Î·È ˙ËÙ‹ıËΠӷ ÌÔ˘Ó ˘ÔÁڷʤ˜. £· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ÂÍ‹ÁËÛË ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ ˘¤ÁÚ·„ ÛÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ Î. ªˆ˘Û›‰Ë”, ÚÔÛ¤ıÂÛÂ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡. πˆÓ›·˜ ¶. ª·‚›‰Ë˜ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “Ù›ıÂÙ·È ı¤-

¶ÔχˆÚË Âȯ›ÚËÛË ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Û ÂͤÏÈÍË ·ÚÁ¿ ÙË Ó‡¯Ù· ·ÓÔÈÎÙ¿ Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, fiÔ˘ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÂÓÙÔ›ÛıËΠÈÛÙÈÔÏÔ˚Îfi ÛοÊÔ˜ Ó· ϤÂÈ ·Î˘‚¤ÚÓËÙÔ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ ÛÙÔ ÈÛÙÈÔÏÔ˚Îfi Â¤‚·ÈÓ·Ó 23 Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ΔÔ ÏÔ›Ô ¤ÌÂÈÓ ·Î˘‚¤ÚÓËÙÔ, Èı·Ófiٷٷ ÏfiÁˆ ‚Ï¿‚˘, Á‡Úˆ ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, 20 ÂÚ›Ô˘ Ó·˘ÙÈο Ì›ÏÈ· ÓfiÙÈ· Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, ÎÔÓÙ¿ Ù· ÂÚËÌÈο ÓËÛÈ¿ ™Î¿ÓÙ˙Ô˘Ú·. ¶ÏˆÙfi ÛοÊÔ˜ ÙÔ˘ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ ¤Û¢Û ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ˆÛÙfiÛÔ ñfiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ÏÈÌÂӿگ˘ μfiÏÔ˘ Î. £ÂÔ‰. ∫ÏÈ¿Ú˘- Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ÈÛÙÈÔÏÔ˚ÎÔ‡ ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ‰‡ÛÎÔÏË Î·ıÒ˜ ÔÈ Î·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ‹Ù·Ó ‰˘ÛÌÂÓ›˜. ¶·Ú¿ÏÏË-

∏ „ËÊÔÊÔÚ›·

Ì· ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ Ì ÙȘ ˘ÔÁڷʤ˜”, Ì ÙÔ˘˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ Ó· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ˆ˜ “Û ·ÚfiÌÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·˘Ù¿ Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù· ¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ Î·ÙfiÈÓ ÚÔÊÔÚÈ΋˜ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘”.

√ «∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘» ∏ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘, ηıÒ˜ ÔÈ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ηÙËÁfiÚËÛ·Ó ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ˆ˜ ÂÈÛ‹Á·Á ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ ·fi ·˘ÙfiÓ Ô˘ ÙÔ ·ÈÙ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· „ËÊÔÊÔÚ›·. “À¿Ú¯ÂÈ ·›ÙËÌ· Ô˘ ϤÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÈ ˙ËÙ¿Ì ӷ Û˘˙ËÙËı›. ◊Û·ÛÙ·Ó ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ʤÚÂÙ ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiˆ˜ ÙÔ ı¤Û·Ì”, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô °. ªÔÏÔ¯›‰Ë˜, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ª. ª·ÏÏ‹˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “ÙÔ ÕÚıÚÔ 95 ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη ¢‹ÌˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Â›Ó·È Û·Ê¤˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Ë-

ÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Ï‹„Ë ·fiÊ·Û˘. ◊Û·ÛÙ·Ó ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· Û˘ÁηϤÛÂÙÂ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ì ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì·, fiˆ˜ ÙÔ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÔÈ 11 Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·”, Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜. “ªÈÏ¿Ù ÁÈ· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈË̤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ. ™ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· „ËÊÔÊÔÚ›· ‚¿˙ÂÙ ˆ˜ ı¤Ì· ÙË Û˘Ó¤ÓˆÛË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÙÔ ‰‹ÌÔ ¡. πˆÓ›·˜. À¿Ú¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË ·fi ˘Ô˘ÚÁ›Ô; ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ÎÚ˘ÊÙ›. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ͤÚÔ˘Ì ÁÈ·Ù› Ú¿ÁÌ· ÌÈÏ¿Ì”, ·¿ÓÙËÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ∞Ú. ª·Û‰¿Ó˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÔÈ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ·Ó¤Ù˘Í·Ó ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ ÛÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Û˘Ó¤ÓˆÛ˘ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Ì ÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ˆ˜, “Ë ¡. πˆÓ›· ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Í¯ˆÚÈÛÙfi ‰‹ÌÔ, ηıÒ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ fiϘ ÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È ÏËÚÔ› fiϘ ÙȘ ÚÔ¸Ô-

√È ÛÎËÓ¤˜ ·›ÚÔ˘ οÏÏÔ˘˜ Û˘Ó¯›ÛÙËÎ·Ó Î·È ÛÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜, ηıÒ˜ ÔÈ ÌÂÈÔ„Ëʛ˜ Â¤ÌÂÈÓ·Ó Ó· ÙÂı› ÚÔ˜ „‹ÊÈÛË Ë ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Â› ÙÔ˘ ÛÂÓ·Ú›Ô˘ ÁÈ· Û˘Ó¤ÓˆÛË ‹ fi¯È Ì ÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÁÈ· “·Ú·Ô›ËÛË ÙÔ˘ ·ÈÙ‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜”.∏ ÏÂÈÔ„ËÊ›· η٤ıÂÛ ‰È΋ Ù˘ ÚfiÙ·ÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: “¶ÚˆÙÔÛÙ·ÙÔ‡ÌÂ Î·È ·ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Î·È ÈÛ¯˘ÚÔ‡ ‰‹ÌÔ˘ Ô˘ ı· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ¡. πˆÓ›·˜ Î·È μfiÏÔ˘, ı· ηχÙÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÛËÌÂÚÈÓÔ‡˜ ‰‹ÌÔ˘˜. ™ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰‹ÌÔ˘, Ë ¡. πˆÓ›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ·Ó·‚·ıÌÈṲ̂ÓË ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ˘Ô‰ÔÌÒÓ, ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÛÙÂϤ¯ˆÛ˘ ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡, ÁÈ ë·˘Ùfi Î·È ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· ·Ó·‰ÂȯÙ› Û Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ”. ΔÂÏÈο, ¤ÁÈÓ·Ó ‰˘Ô ͯˆÚÈÛÙ¤˜ „ËÊÔÊÔڛ˜. ™ÙËÓ ÚÒÙË ÂÏ‹ÊıË Î·Ù¿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ·ÚÓËÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ Û˘Ó¤ÓˆÛË Ì ÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ™ÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË „ËÊÔÊÔÚ›·, ÂÏ‹ÊıË Â›Û˘ ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ·fiÊ·ÛË ˘¤Ú Ù˘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˘ ÚfiÙ·Û˘ Ô˘ η٤ıÂÛÂ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹.

√ÏÔÓ‡¯ÙÈ· Âȯ›ÚËÛË ÙˆÓ ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ ÁÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙË ÛÙÂÚÈ¿

πÛÙÈÔÏÔ˚Îfi Ì ϷıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ·ÓÔÈÎÙ¿ Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Ï· ˙ËÙ‹ıËÎÂ Î·È Ë Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ì˯·ÓfiÙÚ·Ù·˜, Ô˘ Â›Û˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ÙÔ ·Î˘‚¤ÚÓËÙÔ ÛοÊÔ˜. ™Ùfi¯Ô˜ ‹Ù·Ó Ó· Ô‰ËÁËı› ÙÔ ÈÛÙÈÔÏÔ˚Îfi ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘. ∂Λ ı· ‰È·›ÛÙˆÓ·Ó ÔÈ ÏÈÌÂÓÈÎÔ› fiÛÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛοÊÔ˜. √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙÔ ÏÈÌÂÓÈÎfi ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ Èı·Ófiٷٷ Ó· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÈÛÙÈÔÏÔ˚Îfi Ô˘ ·¤Ï¢Û ·fi ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·. ∞ÏψÛÙ ÔÈ ÏÈÌÂÓÈÎÔ› ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ›ÓÂÈ ÙȘ ÂÚÈÔϛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÏÔ›ˆÓ Ô˘ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ∞fi ¤ÚÛÈ,

fiˆ˜ ·ԉ›¯ıËΠ۠ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÔÈ Ï·ıÚÔÌÂÙ·ÊÔÚ›˜ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ì ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ÛοÊË ‹ ÈÛÙÈÔÏÔ˚ο ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÎÈÓÔ‡Ó ˘Ô„›Â˜. ¶¤ÚÛÈ, ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ª¿˚Ô ¤ˆ˜ Î·È ™Â٤̂ÚÈÔ, ÌfiÓÔ ÔÈ ÏÈÌÂÓÈÎÔ› Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ›¯·Ó ÂÓÙÔ›ÛÂÈ 10 ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ì ÈÛÙÈÔÏÔ˚ο ÛοÊË. ™Â ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ·fi ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ §ÈÌÂÓ¿Ú¯Ë Ë Âȯ›ÚËÛË ÚÔ-

Û¤ÁÁÈÛ˘ Î·È Ú˘ÌÔ‡ÏÎËÛ˘ ÙÔ˘ ÈÛÙÈÔÏÔ˚ÎÔ‡ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·Ó fiÙÈ ı· ··ÈÙÔ‡Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÒÚ˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ù· ™Î¿ÓÙ˙Ô˘Ú· Â›Ó·È ÙÔ ÓÔÙÈfiÙÂÚÔ ÓËÛ› ÙÔ˘ Û˘ÌϤÁÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ. μÚ›ÛÎÂÙ·È Û ·fiÛÙ·ÛË 12 Ó·˘ÙÈÎÒÓ ÌÈÏ›ˆÓ ·fi ÙËÓ ∞ÏfiÓËÛÛÔ ÚÔ˜ Ù· ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο. Δ· ™Î¿ÓÙ˙Ô˘Ú·, fiˆ˜ Î·È Ë ∫˘Ú¿-¶·Ó·ÁÈ¿, ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ÌÔÓ‹ §·‡Ú·˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ŸÚÔ˘˜. ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ·Ú¯¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ·. Δ. ∫.

™ÙÔ ¢‹ÌÔ ºÂÚÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘

Δ·Ï·ÈˆÚ›· ηÙÔ›ÎˆÓ ·fi ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ ÁÈ·ÙÚÒÓ ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ºÂÚÒÓ Î. ∂ϤÓË §·˚ÙÛÔ˘, ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·È ÔÏÏ¿ ·Ú¿ÔÓ· ·fi ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ -Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ·fi ÙÔ˘˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ - ηıÒ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÏÏ›„ÂȘ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Û ı¤Ì·Ù· ˘Á›·˜ ·fi Ù· ÂÚÈÊÂÚÂȷο Î·È ·ÁÚÔÙÈο È·ÙÚ›· Ó· ÌËÓ Â›Ó·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ Î·È ¿ÌÂÛË. ∞Ó·Áο˙ÔÓÙ·È, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ, Ó· ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ (∫.À.) μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ›Ù ÁÈ· Ó· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó Û ȷÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ›Ù ÁÈ· Ó· Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ·Ê‹ÛÔ˘Ó Ê¿Ú̷η. À¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È ·ÚÎÂÙÔ› Û˘ÌÔϛ٘ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÁÈ· ‰È·ÊfiÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ·-

‚Ô‡Ó ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ Î·È ·Ó·ÁηÛÙÈο ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó fiÙ ı· ÂÈÛÎÂÙ› Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó. ΔÔ fiÏÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÁÈ·ÙÚÒÓ ÛÙÔ ∫.À. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÔÈ ÂÈÛΤ„ÂȘ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È Û˘¯Ó¤˜ ̤۷ ÛÙË ‚‰ÔÌ¿‰·, ÒÛÙ ӷ Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È fiÏ· Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ú·ÙÂٷ̤Ó˘ ÌË Î¿Ï˘„˘ ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ Û ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÔÈ ÂÈÛΤ„ÂȘ ·˘Ù¤˜ ¤ÁÈÓ·Ó fiÏÔ Î·È ÈÔ ·Ú·È¤˜ Ì ¿ÌÂÛÔ Â·ÎfiÏÔ˘ıÔ ÙȘ ¤ÓÙÔÓ˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο, fiˆ˜ Ì·˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó Î¿ÙÔÈÎÔÈ ·fi ÙÔ ∞ÂÚÈÓfi, ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ, ∫ÔÎΛӷ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ, ∂Ï¢ıÂÚÔ¯ÒÚÈ Â›¯·Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ

›¯Â ¿ÂÈ ÁÈ·ÙÚfi˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘˜. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ ∫.À. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë 5 ÁÈ·ÙÚÒÓ ÛÙËÓ ÂȉÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ È·ÙÚÈ΋˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ï‡ÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ·ÊÔ‡ ÏfiÁˆ Ù˘ ÂȉÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó fiÏ· Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο.“∑ËÙԇ̠·fi ÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Î·È ÙËÓ 5Ë ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Ì ÙË ‰¤Ô˘Û· ¢·ÈÛıËÛ›· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ºÂÚÒÓ Î·È Ó· ÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ Î·È ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ È·ÙÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë Î. §·›ÙÛÔ˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÈ ‰Â ˆ˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ¤¯ÂÈ ÂÓËÌÂÚˆı› ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜.


M·ÁÓËÛ›· 11

¶∂ª¶Δ∏ 22 ∞¶ƒπ§π√À 2010

∂Ή‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ‚ÔÏÈÒÙË ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· ¯ı˜ ÛÙÔ˘ ΔÛ·Ï·¿Ù·

¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó “Δ· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ÎÙ›ÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘” ÙÔ˘ ∫. ∞‰·Ì¿ÎË ™Àƒπ∑∞ ª∞°¡∏™π∞™

“Δ

· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ÎÙ›ÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘” ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· ∫ÒÛÙ· ∞‰·Ì¿ÎË, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ Ì·˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ¯ı˜ Û ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ¶ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈ›·˜ ΔÛ·Ï·¿Ù·. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÂÈ Î·È ÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·, Ë ÔÔ›· ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ›‰Ú˘Û˘ Î·È Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÂÓ‹ÓÙ· ÙÚÈÒÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ô˘ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÛÙÔ μfiÏÔ ·fi ÙÔÓ 19Ô ·ÈÒÓ·. √ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Î·È ÚÒËÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∞‰·Ì¿Î˘, ‰È‰¿ÎÙˆÚ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ·ÚÔ˘Û›·Û “Δ· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ÎÙ›ÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘” , Ì ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ Ù· Ûˆ˙fiÌÂÓ· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ÎÙ›ÚÈ· ‹ οÔÈ· ÙÌ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ fiÏ˘. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ÎÙ›ÚÈ·, fiˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô, Â›Ó·È ÎÙÈṲ̂ӷ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·„¢‰Â›˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ̛· ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ fiÏÂȘ-ÏÈÌ¿ÓÈ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·. ™ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÓÔÏÈ΋ ·ÂÈÎfiÓÈÛË ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Û μfiÏÔ Î·È ¡¤· πˆÓ›·. ∞fi ÙË ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË Â›Ó·È ÂÌÊ·Ó‹˜ Ë ‰È·›ÛÙˆÛË Ù˘ ÚÔÙ›ÌËÛ˘ ÁÈ· ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ‰›Ï· ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ Î·È Û ¿ÌÂÛË Û¯¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ Ô‰ÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜. ∞Ú¯Èο ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È, ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·È Î·È ÂÚÌËÓ‡ÔÓÙ·È ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ οو ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ·Ó·Ù‡¯ıËÎÂ Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔÔ “‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ” ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÍÂÎÈÓ¿ ÌÂÙ¿ ÙÔ 1881, ¯ÚÔÓÈ¿ ÔÚfiÛËÌÔ, ¯ÚÔÓÈ¿ ÚÔÛ¿ÚÙËÛ˘ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ∫Ú¿ÙÔ˜. √È Î·Ó·Ôı‹Î˜ Î·È Ù· ηÓÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ηÙ›¯·Ó ÛË-

ªÂ ÙÔ ¢¡Δ “·Áȉ‡ÂÙ·È” Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ∏ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈ-

Ì·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜. √ ∫ÒÛÙ·˜ ∞‰·Ì¿Î˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈο ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜. ΔÔ ·Ú¯ÂÈ·Îfi Î·È ÈÛÙÔÚÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÌÔÚ› Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› Î·È ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ηıÒ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È, ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·È Î·È ÂÚÌËÓ‡ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ οو ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ·Ó·Ù‡¯ıËÎÂ Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·. √ ηıËÁËÙ‹˜ Ù˘ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ Î·È ÚÒËÓ Ú‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ¶·ÓÙÂÏ‹˜ §·˙·Ú›‰Ë˜ ÙfiÓÈÛÂ: “√ μfiÏÔ˜ ›¯Â ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ó· ¤¯ÂÈ Ì¤Û· ÛÙËÓ ·ÛÙÈ΋ ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ¤Ó· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÎÙÈÚ›ˆÓ, Ô˘ ›¯·Ó ÛÔ‚·Ú‹ ˘fiÛÙ·ÛË Î·È Û ̤ÁÂıÔ˜ Î·È Ôχ Û˘¯Ó¿ Î·È Û ÔÈfiÙËÙ·. ∂ÁÒ Û˘ÁÎÈÓÔ‡Ì·È Ì ÙÔ ı¤Ì· fi¯È ÌfiÓÔÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈο ‹ ηٷÛ΢·ÛÙÈο, ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ Ë ‰È·›ÛÙˆÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ۯ‰ȿ˙·Ì ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÚÈÓ È‰Ú˘ı›, ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Âȯ›ÚËÌ· ηْ ·Ú¯‹Ó ÁÈ· Ó· ‰ÈÂΉÈÎËı› Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ Û‡ÏÏË„Ë Ù˘ ¤ÓÙ·Í˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ̤۷ ÛÙÔÓ ·ÛÙÈÎfi ÈÛÙfi. ∞ÊÔ‡ ÂΛ ˘‹Ú¯Â ¤Ó· ·fiıÂÌ· ÎÙÈÚ›ˆÓ Ì ÔÈfiÙËÙ· Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÛÙÂÁ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ·ÓÂÈÛÙËÌȷΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ™˘ÓÂÒ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ Î·È ¤Ú· ·fi ÙÔ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi ÙÔ˘ ÛÙÔȯ›Ô, ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Â·Ó¿¯ÚËÛ˘ fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÎÙÈÛÌ¿ÙˆÓ, Ù· ÔÔ›· ¯·Ú·ÎÙËÚ›-

˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÚ›· ÂÓfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÂÓfi˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ù· ÔÔ›· ̤۷ ·fi ÙËÓ Â·Ó¿¯ÚËÛË, Â·Ó·ÍÈÒÓÔÓÙ·È Ì ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜, Ì ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ¯Ú‹ÛÂȘ, Ì ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÂÈÛfi‰Ô˘˜ ÚÔ˜ ÙË Ó¤· ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ›ӷÈ, ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘, η›ÚÈÔ. ∫·È ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ÙÔ˘ ∞‰·Ì¿ÎË, ı›ÁÂÈ ¤Ó· ˙‹ÙËÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÊÔÚ¿ ¤Ó· ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÙÔ˘ μfiÏÔ˘” . ∂›Û˘ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∑‹Û˘ ∫ÔÙÈÒÓ˘ ÙfiÓÈÛÂ: “∞˘Ùfi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∞‰·Ì¿ÎË Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ì›·˜ Ôχ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÚÁ·Û›·˜, Ë ÔÔ›· ·ÏÒıËΠ۠ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜. ΔÔ Î‡ÚÈÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ Î›ÌÂÓÔ, Â›Ó·È ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ. Œ¯ÂÈ Ì›· ÌÂÁ¿ÏË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·ÔÙ‡ˆÛ˘ ‰Âο‰ˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Î·È ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏ› Ì›· ÈÛÙÔÚÈ΋ ·Ú·Î·Ù·ı‹ÎË ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÁÂÓ¤˜ ˆ˜ ηٷÁÚ·Ê‹. ΔÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ Î·È ÚÔÛ·ı› Ó· ‰ÂÈ Ì ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÙÚfiÔ Î·È Ó· ηٷÁÚ¿„ÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ fiÏË, ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ÙËÓ ·Í›· ¯Ú‹Û˘ ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ. ∞fi οı ¿Ô„Ë Â›Ó·È ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Ô˘ ÚÔÛı¤ÙÂÈ Î¿ÙÈ ÛÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ ÔÏÈÙÈÛÌfi” . √ Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞‰·Ì¿Î˘ ÙfiÓÈÛÂ: “√ μfiÏÔ˜ ıˆÚÂ›Ù·È Û ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· Îϛ̷η Î·È fi¯È ÌfiÓÔ fiÏË ÌÔÓÙ¤ÏÔ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ·ÏÈ¿ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ÎÙ›ÚÈ·. À¿Ú¯ÂÈ Ì›· Ôχ ıÂÙÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÛÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ¿Ú¯ÔÓÙ˜ Î·È ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È Î·Ù·Ê¤Ú·ÌÂ Ô μfiÏÔ˜ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È Ì›· ·fi ÙȘ fiÏÂȘ Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛ ÙË

Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· Ù˘, Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜. ∂›¯·Ì ÙËÓ ·Ù˘¯›· Ì ÙÔ˘˜ ÛÂÈÛÌÔ‡˜ Ó· ηٷÛÙÚ·Ê› ÙÔ ÎÙÈÚÈ·Îfi ·fiıÂÌ·. Δ· ·ÏÈ¿ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Â›Ó·È Ù· Ó¤· ÛËÌ›· ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Ù˘ fiÏ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÌÂϤÙË Û‹ÌÂÚ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó 40 Î·È ÛÙ· 25 ¤¯Ô˘Ó ·Ô‰Ôı› Ӥ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ. §ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÏÔÈfiÓ Ì Ӥ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ. ø˜ Û¯ÔÏ›·, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·. ∞˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ÂÈÙ˘¯›· ‹Ù·Ó fiÙÈ ÔÈ ÊÔÚ›˜ Â¤ÏÂÍ·Ó ‰Ú¿ÛÂȘ ‰ËÌfiÛȘ Î·È ·˘Ùfi Ê¿ÓËΠfiÙÈ ‹Ù·Ó Ì›· ¿Ì˘Ó·, ·ÊÔ‡ Â¿Ó ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ‰›Ó·Ì ̛· Ó¤· ¯Ú‹ÛË ÙfiÙ ı· ÁÎÚÂÌ›˙ÔÓÙ·Ó. ™ËÌ·ÓÙÈο ÎÙ›ÚÈ· Â›Ó·È ·˘Ùfi ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ì·ÛÙ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ΔÛ·Ï·¿Ù·, ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘, Ë ÌÂÙ·ÏÏÔ˘ÚÁ›· ¶··Ú‹Á·, ÙÔ˘ ª·ÙÛ¿ÁÁÔ˘. π‰È·›ÙÂÚ· ·˘Ùfi ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ·ÍÈÔÔÈËı› ·ÊÔ‡ ÛÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Â›Ó·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ. √ Ú‡Ù·Ó˘ ÚÔˆı› ÙËÓ È‰¤· ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÂΛ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ Û¯ÔÏÒÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ◊‰Ë ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÚÔÙËı› ÔÌ¿‰· Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÔÌfiʈӷ ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ª·ÙÛ¿ÁÁÔ˘, ÛÙ·‰È·Î¿ Ì ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ, ÒÛÙ ӷ ¤¯Ô˘Ì ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ¤Ó· ·Ó·‚·ıÌÈṲ̂ÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ì ·ÓÂÈÛÙËÌȷΤ˜ Û¯ÔϤ˜” . O ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ “£” Î. £·Ó¿Û˘ ™·Ì·Ú¿˜ ÙfiÓÈÛÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “ΔÔ Ì›˙ÔÓ ÏÔÈfiÓ. ∏ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ fiÏ˘. ∂Âȉ‹ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ Ó· ¯·ÈÚÂÙ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ¤Ó·˜ ÂÍ ·˘ÙÒÓ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋, ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÌfiÓÔ. ∂ӉȷʤÚÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· ÔÚÁ·Óˆı› ηχÙÂÚ· Ë ˙ˆ‹ Ù˘ fi-

Ï˘, ‰ËÏ·‰‹ Ë ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ¶Ò˜ Ë fiÏË Ì·˜ ı· Á›ÓÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚË. Δ· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ÎÙ›ÚÈ· ‚¿‰È˙·Ó Î·È ‚·‰›˙Ô˘Ó ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ fiÏË. ΔÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ ·ÛÙÈÎfi ı·‡Ì·, Ë ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, Ë ÏÔ‡ÛÈ· ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, Ë ÚˆÙÔÔÚ›· Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ Î·È Ô ·ÁÒÓ·˜ Î·È ÔÈ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÒÓ. ∂Ó Ù¤ÏÂÈ Ë ‰fiÍ· Ô˘ ÂÍ·ÓÂÌ›ÛÙËΠ‰È·ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. ∫·Ù¿ ÌÈ· ¤ÓÓÔÈ· Î·È Ë Ï‹ıË Î˘Úȷگ› (ˆ˜ ˘ÂÓı‡ÌÈÛË Ù˘ ·Ó¿Á΢ Ó· ÙËÓ ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘ÌÂ) ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô. ∂Ï¿¯ÈÛÙÔÈ ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. §ÈÁfiÙÂÚÔÈ Û‹ÌÂÚ· ÛΤÊÙÔÓÙ·È Ó· ÙÔ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∞Ó¿ÌÂÛ· Û ·˘ÙÔ‡˜, ÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜ Ô˘ ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È Î·È Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜. ΔfiÛÔ ·˘Ùfi, fiÛÔ Î·È Î¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È, ηٷϷ‚·›ÓÔ˘Ó ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ... ΔÔ ‚È‚Ï›Ô, ÂÌ̤ۈ˜ ÏËÓ Û·ÊÒ˜, Ì·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÚˆÙËıÔ‡ÌÂ. ΔÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÂÍ¿ÓÙÏËÛ ÙËÓ ÚÔˆıËÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰‡Ó·ÌË Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ fiÏ˘; √ ¢‹ÌÔ˜, ·‡ÚÈÔ ÂÓÈ·›Ô˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜, ı· ÂÁ·„ÂÈ Î·È ¿ÏÈ ¿Óˆ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ fiÏ˘; Ÿ,ÙÈ ·¤ÌÂÈÓ ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ı· ·ÍÈÔÔÈËı› ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ; ΔÈ ÌÔÚԇ̠ˆ˜ fiÏË Ó· οÓÔ˘ÌÂ; À¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‹ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ͷӿ ÒÛÙÂ Ô ∞‰·Ì¿Î˘ Ó· Í·Ó·¿ÚÂÈ ÙÔ ÏfiÁÔ Î·È Ë ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ Ó· Í·Ó·È¿ÛÂÈ ÙÔÓ Ì›ÙÔ; ∂Ó Ù¤ÏÂÈ Ë fiÏȘ ÌÔÚ› Ó· ÂÏ›˙ÂÈ;” .

™ÙË Ê˘Ï·Î‹ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙˆÓ 650 ‰fiÛÂˆÓ “Ï¢ÎÔ‡” ı·Ó¿ÙÔ˘

∞ÂÏÈṲ̂ÓË Ë Ì¿Ó· ˙ËÙÔ‡Û ÙËÓ ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ Ù˘ ™À°∫§√¡π™Δπ∫∏ ‹Ù·Ó Ë ¤ÎÎÏËÛË Ù˘ Ì¿Ó·˜ ÙÔ˘ 29¯ÚÔÓÔ˘ - Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÚÔ¯ı¤˜ ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ μfiÏÔ˘ - ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ˘ËÚÂÛ›·˜ Î. μ·ÛÈÏÈ΋ ¢ÂÏËÛÙ¿ıË “Ó· ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ÁÈÔ Ù˘ Ê˘Ï·Î‹ ÁÈ· Ó· ËÚÂÌ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜” . ∏ ›‰È· Ë ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ·Ú·‰¤¯ıËΠˆ˜ Â›Ó·È ·fi ÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÁÔÓ¤·˜ Ù˘ ˙ËÙ¿ Ó· ÛÙ›ÏÂÈ ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ ÌÂÙ¿ ·fi ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘ Ì ٷ Ó·ÚΈÙÈο. ¢ÂÓ Â›Ó·È fï˜ Ï›Á˜ ÔÈ ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÁÔÓ›˜ ·È‰ÈÒÓ, Ù· ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ, ¤¯Ô˘Ó ·¢ı˘Óı› ÛÙÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ¢›ˆÍ˘ ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘. Œ¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› ÂÚÈÙÒÛÂȘ fiÔ˘ ÁÔÓ›˜ ·Ó·Áο˙Ô-

ÓÙ·È “Ó· ηÚÊÒÛÔ˘Ó” Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Û ̛· ·¤Ïȉ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· Ù· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó ·fi Ù· Ó·ÚΈÙÈο. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÙÔ ‰Ú¿Ì· ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ô 29¯ÚÔÓÔ˜, Ì·˙› Ì ÙÔÓ 40¯ÚÔÓÔ Ê›ÏÔ˘ ÙÔ˘, Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ Î·È ¯ı˜ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·. ™ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ 29¯ÚÔÓÔ˘, fiÔ˘ ‰È·Ì¤ÓÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘, ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ú¢ӷ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ‚Ú‹Î·Ó ÔÛfiÙËÙ· ËÚˆ›Ó˘ ‚¿ÚÔ˘˜ 47 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ, Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì 650 ‰fiÛÂȘ “Ï¢ÎÔ‡” ı·Ó¿ÙÔ˘. √È ‰‡Ô ÙÔ˘˜, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ˘fi ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÌÂÙ¿ ·fi ÏËÚÔÊÔڛ˜ fiÙÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ‰È·ÎÈÓÔ‡Ó Ó·ÚΈÙÈο ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤Ï·‚·Ó

‚Á·›ÓÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ 29¯ÚÔÓÔ˘. ™ÙË ı¤· ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Ô 40¯ÚÔÓÔ˜ η٤È ¿ÁÓˆÛÙÔ ·ÚÈıÌfi ‰fiÛÂˆÓ ËÚˆ›Ó˘. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ Ë ËÚˆ›ÓË Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ 29¯ÚÔÓÔ˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ÂÌÊ·Ó¤˜ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ˘fiÙÚÔÔÈ, ηıÒ˜ ¤¯Ô˘Ó ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰ÈˆÎÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÁÈ· ˘Ôı¤ÛÂȘ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. ™Â ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Û·Ó ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎÔ› fiÚÔÈ. Ãı˜ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ Î·È ∞Ó·ÎÚÈÙ‹˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÙËÓ ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÛ‹ ÙÔ˘˜. øÛÙfiÛÔ ÚÈÓ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË, Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ 29¯ÚÔÓÔ˘ ÂÈÛΤÊıËΠÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤˆ˜ Î·È Ù˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ÙÔÓ ÛÙ›ÏÔ˘Ó Ê˘Ï·Î‹. ∏ Á˘Ó·›Î· ÂÚȤÁÚ·„ ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ

·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ Ù˘ Î·È ÙËÓ ÂÍ¿ÚÙËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi Ù· Ó·ÚΈÙÈο. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ ˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ËÛ˘¯¿ÛÔ˘Ó Ô‡Ù ÏÂÙfi, ηıÒ˜ ÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ΤÓÙÚÔ ‰ÈÂÚ¯ÔÌ¤ÓˆÓ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÒÚ· ÙÔ˘ 24ÒÚÔ˘. Ÿˆ˜ › ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›Á˜ ÔÈ ÊÔÚ¤˜ Ô˘ Ô ÁÈÔ˜ Ù˘ ÚÔηÏ› ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙÔ Û›ÙÈ, Ù· Û¿ÂÈ Î·È ·ÂÈÏ› ÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ·. ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙËÓ ¤ÁÎÏËÛË Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ Ô˘ ˙ÂÈ ÙÔ ‰Ú¿Ì· ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ Ù˘ ·fi ÙËÓ ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ, ÔÈ Î·ÙËÁÔڛ˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ 29¯ÚÔÓÔ˘ Î·È Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·˜ Ô‰ËÁÔ‡Û·Ó ÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙ¤˜ Û ·fiÊ·ÛË ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÛ˘. Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À

ÛÌ·ÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô ·ÔÙÂÏ› ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ ÂÈÛÊÚ¿ÁÈÛÌ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜, ̤ÏÔ˜ Ù˘ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ¶·‡ÏÔ˜ ∫Ï·˘‰È·Ófi˜, Û ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘. √ ÔÌÈÏËÙ‹˜ οÏÂÛ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Î·È ÓÂÔÏ·›·, Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ‰˘Ó·ÌÈÎfi “·ÚÒÓ” ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ÎfiÓÙÚ· ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ·. “Δ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ· Ô˘ ÚÔˆı› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· Û ¤Ó· Ê·‡ÏÔ Î‡ÎÏÔ” , ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ô Î. ∫Ï·˘‰È·Ófi˜, ÚԂϤÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙËÓ ÎÔڇʈÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηÙÔ¯‹˜ ı· ÙËÓ ‰Ô‡Ì ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ Ì ÙÔ ¢.¡.Δ. ÷ڷÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔ ¢.¡.Δ. ÂÈÛÊÚ¿ÁÈÛÌ· Ù˘ ·ÔÙ˘¯›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ΔfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔ ¢¡Δ ı· “·Áȉ‡ÛÂÈ” ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∫·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ È‰ÂÔÏÔÁÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÈÙÈÎfi. √ ›‰ÈÔ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ë Ï‡ÛË fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ˘ÂÚ¯Úˆ̤Ó˜ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË, ı· ¤ÚÂ ӷ ‰Ôı› ̤۷ ·fi ÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ Ù˘ ∂.∂., Ì ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ıÂÛÌÈÎÔ‡ Ù˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ˘¤Ú ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. √ Î. ∫Ï·˘‰È·Ófi˜, Û¯ÔÏ›·ÛÂ Î·È ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÔÛÔÙÈΤ˜, ·ÏÏ¿ ı· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘. °È· οıÔ‰Ô ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ οÏÂÛ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ π. ª¿ÏÏ·˜. ∫¿ÏÂÛ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ÛÙȘ 9.30 ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜.

Δƒπ∫∞§∞

ŒÎÏ„·Ó Û˘ÓÙ·ÁÔÏfiÁÈ· Δƒπ∫∞§∞, 21.

μπμ§π∞ƒπ∞ Û˘ÓÙ·ÁÒÓ Î·È ÛÊÚ·Á›‰Â˜ ÁÈ· ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ √°∞, ¤ÎÏ„·Ó ¿ÁÓˆÛÙÔÈ, ·Ú·‚È¿˙ÔÓÙ·˜ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙË ÎÂÓÙÚÈ΋ ›ÛÔ‰Ô È·ÙÚ›Ԣ 59¯ÚÔÓÔ˘ È·ÙÚÔ‡ ÛÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Î·. ¶ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ∫·Ï·Ì¿Î·˜.


M·ÁÓËÛ›· 12 √È ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ ∑·ÁÔÚ¿˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Ì ‰ÈÔ›ÎËÛË ∂Δ∞ ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· 19 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÌÂÙ¿ ·fi ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î. ∞ÊÚÔ‰›Ù˘ ª·Ó›ÓË, ¤ÁÈÓÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ¢È¢ı‡ÓÔÓÙ· ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ Ù˘ ∂.Δ.∞. Î. °È·ÓÓÔ˘Ï¿ÎË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Î·È Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î. ∫ˆÓ. §Â‚¤ÓÙ˘.√È ‰‡Ô ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ ·Ó¤Ù˘Í·Ó ÁÈ· ÔÏÏÔÛÙ‹ ÊÔÚ¿, Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ¶ÂÚÈÙ¤ÚÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ •ÂÓ›· ΔÛ·Áηڿ‰·˜. ™˘Ì¤Ú·ÛÌ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ›ӷÈ, fiÙÈ Ë ∂.Δ.∞. ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÓÙˆ˜ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ‰ËÌfiÛÈ· ÂÚÈÔ˘Û›· Â›Ó·È ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ÓË, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ·Ó·Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ Î·È Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì ¿ÏϘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÏÈÙÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË ÁÈ· Ù‡¯Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. ªÂÙ¿ ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ, ÔÈ ‰‡Ô ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ¤ÁÁÚ·ÊË ÎÔÈÓ‹ ÚfiÙ·ÛË, Ë ÔÔ›· ı· ÏËÊı› ˘fi„Ë ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË”, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂.Δ.∞., ηıÒ˜ Î·È Ë Ó¤· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, Ë ÔÔ›· ı· ÚÔ·„ÂÈ, Ó· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË, Ë ÔÔ›· ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Î·È Ï·ÙÊfiÚÌ· Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ.

∏ÌÂÚ›‰· Û‹ÌÂÚ·

∞fi ÙËÓ ∞Ú¯·›· πˆÏÎfi ÛÙ· §ÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ ΔÔ 3Ô ∂¶∞§ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ π‰ÈˆÙÈÎfi °˘ÌÓ¿ÛÈÔ “∞°π√™ ∞¶√™Δ√§√™ √ ¡∂√™” ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “ª∂™√°∂π√™: ªπ∞ °∏, ªπ∞ £∞§∞™™∞” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ËÌÂÚ›‰· Ì ٛÙÏÔ: “∞fi ÙËÓ ∞Ú¯·›· πˆÏÎfi ÛÙ· §ÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ”. ™ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ¤ÎıÂÛË ÎÂÚ·ÌÈÎÒÓ Î·Ú·‚ÈÒÓ ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˘ “∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ Ó·˘ËÁÈ΋ ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ 18Ô˜ - 20fi˜ ·ÈÒÓ·˜”. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ™˘Ó‰ÚÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ù˘ π.ª.¢. ÛÙ· ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη Û‹ÌÂÚ· Î·È ÒÚ· 9:30 .Ì. √ ÁÂÓÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÔ˘Ó Î·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ 2013, Ù· ÎÔÈÓ¿ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÂÓÒÓÔ˘Ó Ï·Ô‡˜, ¤ıÓË Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ. Δ· ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙË ÁË (¢È·ÙÚÔÊ‹, ∫Ô˘ÏÙÔ‡Ú·, ∞ıÏËÙÈÛÌfi˜, °ÏÒÛÛ·, ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ) Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (¡·˘ÙÈ΋ ¶·Ú¿‰ÔÛË, ¢ÚfiÌÔÈ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚ›Ô˘).

¶EM¶TH 22 ∞¶ƒπ§π√À 2010

ΔÔÓ›ÛÙËΠÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ £ÂÔÏÔÁÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ ÛÙÔ «∞¯›ÏÏÂÈÔÓ»

√ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ó· ·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ fiϘ ÙȘ ıÚËÛΛ˜ ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ Î˘‚ÂÚÓÔ¯ÒÚÔ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ fiϘ ÙȘ ıÚËÛΛ˜ ÙÔÓ›ÛÙËÎÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ı¤Ì· “∏ ı¤ÛË Ù˘ ıÚËÛΛ·˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ” Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” Î·È ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙËÓ ∞η‰ËÌ›· £ÂÔÏÔÁÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “∏ £ÂÛÛ·Ï›·”, ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ πÛÙÔÚ›·˜ Î·È ΔÂÎÌËÚ›ˆÛ˘ μfiÏÔ˘.

√ ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰È΋ Ù˘ ÛËÌ·Û›· ÛÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË Ù˘ ıÚËÛΛ·˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ. °È·Ù› ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·ÚfiÏÔ ÙÔÓ ÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÚfiÔ‰fi ÙÔ˘˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ·¿ÓÙËÛË Û ˘·ÚÍȷο ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·. ∏ ∂ÎÎÏËÛ›· ‰ÂÓ ·‡ÂÈ ÔÙ¤ Ó· ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ “fiÏÔÓ ¿ÓıÚˆÔ”. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÌÈÏËÙÒÓ Ô ∫·ıËÁËÙ‹˜ Ù˘ ¡ÔÌÈ΋˜ ÛÙÔ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î. ∞ÓÙÒÓ˘ ª·ÓÈÙ¿Î˘ ÛËÌ›ˆÛÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ˆ˜ Ë ıÚËÛΛ· Â›Ó·È ÌÈ· ÚÔÛˆÈ΋, ȉȈÙÈ΋ Î·È ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È fï˜ Ô ÈÛÙfi˜ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ıÚËÛ·̷ÙÔ˜ Ó· Â͈ÙÂÚÈ·ÛÂÈ ÙË ıÚËÛΛ· ÙÔ˘ ›Ù ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ Ï·ÙÚ¢ÙÈÎÔ‡˜ ›Ù ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ Ù·‡ÙÈÛ˘ Ì ٷ ۇ̂ÔÏ· ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ. ∂›Û˘ Ë ∂ÎÎÏËÛ›· Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ¤ÎÊÚ·ÛË ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ, ·Ó·˙ËÙ› ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙ› ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ. ∏ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ‰Ë-

ÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ, fiˆ˜ Ô Δ‡Ô˜, Ë ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË, Ë Ï·Ù›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, Ô Î˘‚ÂÚÓÔ¯ÒÚÔ˜, Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ‹ Û fiÏÔ˘˜. °È·Ù› Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ·Ó‹ÎÂÈ Û fiÏÔ˘˜. ∂›Ó·È ÎÙ‹Ì· ÎÔÈÓfi. ŸÏÔÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ‚Á·›ÓÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÌÈÏ¿Ì ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ ¤¯ÔÓÙ·˜ Û˘Ó›‰ËÛË fiÙÈ fiÏÔÈ ¤¯Ô˘Ì ٷ ›‰È· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÁÈ· Ó· ÌÈÏ¿ÌÂ. ∫·È Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· Ó· ˘ԉ¯Ù› fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÈÛÙÔ‡˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ô˘‰¤ÙÂÚÔ˜, Ó· ÌËÓ Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì η̛· ıÚËÛΛ·, ηӤӷ ÎfiÌÌ·, ηÌÈ¿ ȉÂÔÏÔÁ›·. ŒÙÛÈ ı· ·ÁηÏÈ¿ÛÂÈ fiϘ ÙȘ ıÚËÛΛ˜. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ηٷϿ‚ÂÈ fiÙÈ Ë ıÚËÛ΢ÙÈ΋ Ô˘‰ÂÙÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ‰ÂÓ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÈ ÙË ıÚËÛΛ·, ·ÏÒ˜ Ì·˜ ·Ó·Áο˙ÂÈ, fiÙ·Ó ÂÎÊÚ·˙fiÌ·ÛÙ ıÚËÛ΢ÙÈο, Ó· Û‚fiÌ·ÛÙÂ Î·È ÙË ıÚËÛΛ· ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘, ÙËÓ È‰ÂÔÏÔÁ›·, ÙËÓ ·ı½· ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘. ŒÙÛÈ ÔÈ ÈÛÙÔ› ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ıÚËÛÎÂÈÒÓ ı· ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÈÔ ·ÓÔÈÎÙ¿ ÙÔ ıÚËÛ΢ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ‚›ˆÌ·”. ∏ ‰Ú. ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ Î·È ‰È¢ı‡-

ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ºfiÚÔ˘Ì ÁÈ· ÙȘ ıÚËÛΛ˜ ÙÔ˘ London School of Economics Î. ŒÊË ºˆÎ¿ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “ÌÂٷ͇ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚ¿ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ıÚËÛΛ·˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÓÙÔÓË Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÌÂٷ͇ ıÚËÛΛ·˜ Î·È ÂıÓÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÂËÚ¿˙ÂÈ Î·È ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜-∂ÎÎÏËÛ›·˜. ™ÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ ¯ÒÚÔ, Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ¯ÒÚ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·˘Ùfi, ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· Ì ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÔÈ ™Ô˘Ë‰Ô› ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ó ¤ÓÙÔÓË Û˘Ó·›ÛıËÛË Ù˘ ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ȉȈÙÈ΋ ˘fiıÂÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋”. ¶ÚfiÛıÂÛ ‰Â ˆ˜ Ë fiÏÔ Î·È ÈÔ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ πÛÏ¿Ì ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ·ÔÙ¤ÏÂÛ ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ ÛÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ·›ıÔ˘Û˜. √ ÔÌfiÙÈÌÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ London School of Economics Î. ¡›-

ÎÔ˜ ªÔ˘˙¤Ï˘ ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ›Â, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ˆ˜ ÛÙËÓ ÚÒÈÌË ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Â›¯·Ì ÌÈ· ¤ÓÙÔÓË ÂÎÎÔƯ̂΢ÛË. ¢ËÏ·‰‹ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·Ó ÁÈ· Ù· ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈο Î·È ˘‹Ú¯Â Ë ÂÓÙ‡ˆÛË ˆ˜ Ì ÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi Ë ∂ÎÎÏËÛ›· ı· ÂÚÈıˆÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó. ™ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 70 fï˜ ›¯·Ì ÌÈ· ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ıÚËÛ΢ÙÈÎÔ‡ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘, fiÔ˘ Ì ÙÔ ª¿Ë ÙÔ˘ 68 ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎÂ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÂÙ·˘ÏÈÛÙÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ. ∂›Û˘ ÂΉËÏÒıËÎ·Ó Ó¤· ıÚËÛ΢ÙÈο ÎÈÓ‹Ì·Ù· Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ∂ÎÎÏËÛÈÒÓ. Δ· ÎÈÓ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜. ∏ Ì›· ¤ÎÊ·ÓÛË Â›Ó·È Ë ∂˘·ÁÁÂÏÈ΋ ¢ÂÍÈ¿ ÛÙȘ ∏¶∞ Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙ· ªª∂ Î·È Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔ ƒÂÔ˘ÌÏÈηÓÈÎfi ÎfiÌÌ· Î·È Ë ¿ÏÏË ¤ÎÊ·ÓÛË Â›Ó·È ÔÈ “ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ› Ù·ÍȉÈÒÙ˜”. ÕÓıÚˆÔÈ Ô˘ „¿¯ÓÔ˘Ó Î·È ËÁ·›ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ ¤Ó· ıÚËÛ΢ÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÛÙÔ ¿ÏÏÔ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

¶ÚÔηÏÔ‡Ó ÔÈ ·ÂÚÁȷΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ Î·È ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ˘·ÏϋψÓ

«ŒÌÊÚ·ÁÌ·» ÛÙ· ÈÓ¿ÎÈ· ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ∏ ·Ô¯‹ ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ Î·È Ë ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ·Ó·‚ÔÏ‹ ÂΉ›Î·Û˘ ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ÛÙ· ÔÈÓÈο Î·È ·ÛÙÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ·fi ÙȘ 25 ª·ÚÙ›Ô˘ ¤ˆ˜ Î·È ¯ı˜ ·Ó·‚Ï‹ıËÎ·Ó 200 ÂÚ›Ô˘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ ΔÚÈÌÂÏÔ‡˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈΛԢ Î·È ¿ÏϘ ÙfiÛ˜ ªÔÓÔÌÂÏÔ‡˜, ÂÓÒ ¿ÏϘ 150 ¤¯Ô˘Ó ·Ó·‚ÏËı› ÛÙ· ·ÛÙÈο Î·È ÔÏÈÙÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. ∞fi ¯ı˜ ÔÈ ‰ÈηÛÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙË Ó¤· 48ˆÚË ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· ¯ı˜, ÚÒÙË Ë̤ڷ, ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ 100% Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·Ó·‚ÏËıÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ΔÚÈÌÂÏÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘ ªÔÓÔÌÂÏÔ‡˜. ™ÙÔ ÈÓ¿ÎÈÔ ÙÔ˘ ΔÚÈÌÂÏÔ‡˜ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·Ó 35 ˘Ôı¤ÛÂȘ Î·È ¿ÏϘ 110 ÛÙÔ ÈÓ¿ÎÈÔ ÙÔ˘ ªÔÓÔÌÂÏÔ‡˜. ™Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ¯ı˜ ÌfiÓÔ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ·ÛÊ·Ï›·˜. ∏ ·ÂÚÁ›· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È Û‹ÌÂÚ·. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ ˘„ËÏfi.¢ÈÎËÁfiÚÔÈ Î·È ‰ÈηÛÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ·fi Ù· ̤۷ ª·ÚÙ›Ô˘. √È ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·›¯·Ó ·fi Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙÔ ¶¿Û¯· Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿. ™ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ·Î˘ÚÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÂÙ¿ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÔÈÓÈÎÒÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ Î·È ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ ·Ó·‚Ï‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜. √È ‰ÈÎÔÁڷʛ˜ Â¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· Ó· Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› Ë ‰ÈοÛÈÌÔ˜. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ‰ÈηÛÙÈÎÔ› ·ÎÏÔÈ, ÔÈ ·ÂÚÁ›Â˜ Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Èٛ˜ Û˘ÛÛÒÚ¢Û˘ ‰ÈÎÔ-

ÁÚ·ÊÈÒÓ Î·È Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ·ÔÓÔÌ‹˜ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ¶ÔχÌËÓ˜ ·ÂÚÁȷΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ›¯·Ó ÚÔηϤÛÂÈ “¤ÌÊÚ·ÁÌ·” ÛÙ· ÈÓ¿ÎÈ· ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∏ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÂΉ›Î·Û˘ ˘-

Ôı¤ÛÂˆÓ ¿ÁÁÈ˙ ٷ ¤ÓÙ ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ¤ÁÈÓ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÒÛÙ ӷ ÂÚÈÔÚÈÛÙ› Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÂΉ›Î·Û˘. ™Â οÔÈÔ ‚·ıÌfi ÙÔ‡ÙÔ ¤ÁÈÓ ηÙÔÚıˆÙfi.™Ù· ÔÈÓÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËÎÂ

ÛÙË ‰ÈÂÙ›·. ∏ Ó¤· fï˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ -Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÚfiıÂÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ º¶∞ 21% ÛÙȘ ‰ÈÎËÁÔÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜- ›Ûˆ˜ ¤¯ÂÈ Î·È Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ∞Ó Û˘Ì‚Â› οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ‰Â‰Ô̤ÓË Ë Û˘ÛÛÒÚ¢ÛË ÙˆÓ ‰ÈÎÔÁÚ·ÊÈÒÓ Î·È Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÂΉ›Î·Û˘. ªfiÏȘ ÚÔ¯ı¤˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. μÔÏÈÒÙ˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ı‹Ó·˜ Î. ¶·ÍÈÓfi ÂÈÛÙÔÏ‹ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ˘ ˙ËÙÔ‡Û ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ ÚfiÂ‰ÚˆÓ ÙˆÓ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ. ΔËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÈ Úfi‰ÚÔÈ 20 ‰ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ. £¤Ì· Ù˘ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Â›Ó·È Ë ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ º¶∞. Œˆ˜ ¯ı˜ Ô Î. ¶·ÍÈÓfi˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ·›ÙËÌ·. Δ. ∫.

∏ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ªËÏÂÒÓ ÁÈ· «∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË» ∏ Û˘Ó¤ÓˆÛË ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ Î·È ∞ÊÂÙÒÓ ı· Â›Ó·È Ë ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ı· ηٷı¤ÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ªËÏÂÒÓ ÚÔ˜ ‰È·‚ԇϢÛË, ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË”, Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎfi ÚԂϤÂÈ Î¿ÙÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi. ∏ ·Ú·¿Óˆ ÚfiÙ·ÛË ‰È·Ù˘ÒıËΠÌÂÙ¿ ·fi Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. æËÊ›ÛÙËΠηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›·. ∏ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ‰È·Ù‡ˆÛ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ¢‹ÌÔ˘ ·fi ÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ¤ˆ˜ ÙȘ ∞ʤÙ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, fï˜ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·ÔÊ¿ÛÈÛ fiÙÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó·˜ ¢‹ÌÔ˜ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ÙfiÙÂ Ë ¤‰Ú· ı· ÚÔÙ·ı› Ó· Â›Ó·È ÔÈ ªËÏȤ˜. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ªËÏÂÒÓ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∞Ú¤ı·˜, ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ı· ‹Ù·Ó ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ Ó· ‰Ôı› ·Ú¿Ù·ÛË ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ÁÈ· ¤Ó·Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ, ηıÒ˜ -fiˆ˜ ϤÂÈ- ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÍÂηı·ÚÈÛÙ› ÛËÌ·ÓÙÈο ı¤Ì·Ù·, ÂÓÒ ÔÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎfi ¤¯Ô˘Ó ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο.


M·ÁÓËÛ›· 13

¶∂ª¶Δ∏ 22 ∞¶ƒπ§π√À 2010

¢‡Ô Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Î·È ÔÚ›˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ›

™Â ·ÂÚÁÈ·Îfi ÎÏÔÈfi Î·È Ô μfiÏÔ˜ ∞ÂÚÁÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∞¢∂¢À ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¶∞ª∂ - ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ ÔÈÎÔ‰fïÓ

 ·ÂÚÁÈ·Îfi ÎÏÔÈfi ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Î·È Ô μfiÏÔ˜, ηıÒ˜ Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∞¢∂¢À Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È 24ˆÚË ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁ›· ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, ÂÓÒ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Ë̤ڷ Ë ·ÂÚÁ›· Ô˘ ÚÔÎ‹Ú˘Í·Ó Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈο ۈ̷Ù›· Î·È ÙÔ ¶∞ª∂. §fiÁˆ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Î·È ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ∞¢∂¢À Î·È ¶∞ª∂ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ ‰˘Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ∏ ÚÒÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∞¢∂¢À, ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ (9.30 .Ì.) Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ·fi ÙÔ ¶∞ª∂ (11 .Ì.) ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ, ¯ı˜, ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ™˘Ó‰ÈοÙÔ √ÈÎÔ‰fïÓ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 48ˆÚ˘ ·ÂÚÁ›·˜ Ô˘ ÚÔ΋ڢÍ ÁÈ· ÙȘ 21 Î·È 22 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· √ÈÎÔ‰fïÓ. ÎÔ‰fïÓ, Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ, ¯ı˜, ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘, ÙÔ ™˘Ó‰ÈοÙÔ √ÈÎÔ‰fïÓ. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· √ÈÎÔ‰fiÌˆÓ Î·È ™˘Ó·ÊÒÓ ∂·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: “¢ÈÂΉÈÎԇ̠ӷ ·ÚıÔ‡Ó ›Ûˆ Ù· ·ÓÙÈÏ·˚ο ̤ÙÚ·, Ó· ÌËÓ Î·Ù·ÙÂı› ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ¡ÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Î·È Ó· ·Î˘ÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ·ÓÙÈ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ› ¡fiÌÔÈ, Ó· ˘ÔÁÚ·ÊÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· Ë ∂ıÓÈ΋ °ÂÓÈ΋ ™˘ÏÏÔÁÈ΋ ™‡Ì‚·ÛË ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ÔÈ ÎÏ·‰ÈΤ˜ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ì ԢÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ·˘Í‹ÛÂȘ (1.400 ¢ÚÒ ‚·ÛÈÎfi˜ ÌÈÛıfi˜), Ó· ··ÁÔÚ¢ÙÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÔÈ ·ÔχÛÂȘ Î·È Ó· ·ÚıÔ‡Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ̤ÙÚ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ (Â›‰ÔÌ· ·ÓÂÚÁ›·˜ 1.150 ¢ÚÒ Û fiÏÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ fiÚÔ˘˜ Î·È Ï‹ÚË È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰·)” .

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™

¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ∞¢∂¢À, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¶√∂√Δ∞.

ΔÔ ¶∞ª∂ Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË (11 .Ì.), ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 48ˆÚ˘ ·ÂÚÁȷ΋˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÎËÚ‡ÍÂÈ ÁÈ· ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ¶¤ÌÙË Î·È ÙÔ ¶∞ª∂. ™ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: “ΔÔ ¶∞ª∂ ηÏ› Û ·ÏÏ·˚Îfi ÍÂÛËΈÌfi. ªÂ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ¡fiÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËΠÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ηٷÎÚÂÔ˘ÚÁÂ›Ù·È fi,ÙÈ Â›¯Â ·ÔÌ›ÓÂÈ ·fi

ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ì›ÓÂÈ ·‰È¿ÊÔÚÔ˜. ∞ÊÔÚ¿ ÙÔ ·ÚfiÓ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÁÂÓÈÒÓ. ∫·Ì›· ·Ó·ÌÔÓ‹. ∫·Ì›· ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙȘ ËÁÂۛ˜ °™∂∂ ∞¢∂¢À, ÔÈ Ôԛ˜ ‚ϤÔ˘Ó ÌfiÓÔ “·Û¿ÊÂȘ” . ΔÔ ¶∞ª∂ ˙ËÙ› Ó· ÌËÓ Î·Ù·ÙÂı› ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, Ó· ˘ÔÁÚ·ÊÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· Ë ÂıÓÈ΋ Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ۇ̂·ÛË Î·È ÔÈ ÎÏ·‰ÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ì ԢÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ·˘Í‹ÛÂȘ (1.400 ∂ ‚·ÛÈÎfi˜ ÌÈÛıfi˜), Ó· ··ÁÔÚ¢ıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÔÈ ·ÔχÛÂȘ Î·È Ó· ·ÚıÔ‡Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ̤ÙÚ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ Î.¿.

™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÔÈÎÔ‰fiÌˆÓ ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 48ˆÚ˘ ·ÂÚÁ›·, Ô˘ ÚÔ΋ڢÍ ÁÈ· ÙȘ 21 Î·È 22 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· √È-

™ÙÔ 304 ¶∂μ ªÂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Î·È Δ¯ÓÈÎÒÓ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ 304 ¶∂μ ÁÓˆÛÙÔÔÈ› fiÙÈ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÔÌfiʈӷ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙËÓ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· Ô˘ ΋ڢÍÂ Ë ∞¢∂¢À ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË, ·ÏÏ¿ Ó· ÌË Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ Ï·Ù›·˜ ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ÁÈ·Ù› “ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ› Â›Ó·È ÔÈ ·ÁÒÓ˜, Ô˘ Â›Ó·È Ì·˙ÈÎÔ›, Ì ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔ˘˜ Î·È ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È fi¯È fiˆ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi ΔÌ‹Ì· Ù˘ ∞¢∂¢À, Ô˘ ‚ϤÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ Û·Ó ·Ïfi ÂӉȿÌÂÛÔ ÌÂٷ͇ ∞¢∂¢À Î·È ∞’ ıÌÈˆÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ, ·‰È·ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÁÈ· Ù· ¯·ÌËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙȘ ·ÂÚÁ›Â˜” . ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ οÓÂÈ ¤ÎÎÏËÛË Û’ fiÏ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›·.

Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, Ë ÚÒÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi ÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi ΔÌ‹Ì· ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ∞¢∂¢À, ÛÙȘ 9.30 .Ì., ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ÙÔ˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞¢∂¢À ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ¢ËÌ. ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ˜, ‰ÂÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÌÈϛ˜, ·ÏÏ¿ ı· Á›ÓÂÈ ÔÚ›· ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì ηٿÏËÍË ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›·. √ ›‰ÈÔ˜ ·ˇı˘Ó οÏÂÛÌ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË, Ë ÔÔ›· ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 24ˆÚ˘ ·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ ·ÂÚÁ›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÎËÚ‡ÍÂÈ Ë ∞¢∂¢À. “∏ ¯ÒÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÚÔ ÙˆÓ ˘ÏÒÓ ÙÔ˘ ¢¡Δ, Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∂Ì›˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ ÁÈ· Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ì Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜, ÁÈ· ·˘Ùfi Î·È ÙÔ fiÚÁ·Ófi Ì·˜ ÚÔ΋ڢÍ ÙËÓ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›·. Δ· ̤ÙÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÚıÔ‡Ó ›Ûˆ. ªÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ¡ÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ. ∂ÓÒ Ï¤Á·Ì fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÌÂȈıÔ‡Ó ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ì ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ fiÏ· ·Ú·¤ÌÔÓÙ·È ÛÙȘ ηϤӉ˜. °È· fiÏ· ·˘Ù¿ Î·È ÁÈ· fiÛ· ı· ¤ÚıÔ˘Ó, ηÏԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÛÙȘ 22 ∞ÚÈÏ›Ô˘, Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Î·È fiÏÔÈ Ì·˙› ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ Ó· ‰È·‰ËÏÒÛÔ˘ÌÂ. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ï›„ÂÈ Î·Ó›˜” ·Ó¤ÊÂÚÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ô Î. ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ˜.

ΔÂÙÚ¿ˆÚË Î·Ù¿ÏË„Ë ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Δ∂Δƒ∞øƒ∏ ηٿÏË„Ë ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ¯ı˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ Î·È ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ªÂÙÒÔ˘ ∞ÁÒÓ· ™Ô˘‰·ÛÙÒÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 48ˆÚ˘ ·ÂÚÁ›·˜ Ô˘ ÚÔÎ‹Ú˘Í·Ó √ÌÔÛÔÓ‰›Â˜, ∂ÚÁ·ÙÈο ∫¤ÓÙÚ· Î·È Û˘Ó‰Èοٷ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ªÂÙÒÔ˘. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ‹Ù·Ó Ôχ ÚÈÓ ÙȘ 7 ÙÔ Úˆ› ¤Íˆ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Ì ¶·‡ÏÔ˘ ªÂÏ¿) Î·È fiÙ·Ó ¤Êı·Û·Ó ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ·Ì¤Ûˆ˜ Ì‹Î·Ó ̤۷ Î·È Î·Ù¤Ï·‚·Ó ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ. √È ˘¿ÏÏËÏÔÈ ¤ÌÂÈÓ·Ó ¤Íˆ

·fi ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ, ÂÓÒ ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Î·È ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ·Ó¤‚ËÎ·Ó ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Î·È ·Ó‹ÚÙËÛ·Ó ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ·Ófi ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Î·ÏÔ‡Û·Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙËÓ 48ˆÚË ·ÂÚÁ›·. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È ÊÔÈÙËÙ¤˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ηٷϷ̂¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Ì ¿ÏÏÔ ·Ófi, ÂÓÒ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·Ó Û˘Óı‹Ì·Ù·. √È ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·Ú¤ÌÂÓ·Ó Â› ÙÔ˘ ¿ÚÎÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫ˆÓ. ™ÙÂÚÁ›Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘

ÙfiÓÈÛÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Î·È Ù· ÂÍ‹˜: “™‹ÌÂÚ· οÓÔ˘Ì ηٿÏË„Ë ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û·Ó ¤Ó‰ÂÈÍË fiÙÈ Ë ˘ËÚÂÛ›· ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÎÚ·ÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. ∏ ηٿÏË„Ë ı· Ï‹ÍÂÈ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÂÓÒ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·ÓÔÓÈο Ë 48ˆÚË ·ÂÚÁ›· Ô˘ Î‹Ú˘Í·Ó √ÌÔÛÔÓ‰›Â˜, ÂÚÁ·ÙÈο ΤÓÙÚ· Î·È Û˘Ó‰Èοٷ. ∏ ·ÂÚÁ›· ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Î·È ·‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·) ¶¤ÌÙË. ™ÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› Â‰Ò ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ Ë ÌÂÁ¿ÏË ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË. ∫·Ïԇ̠ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË Ó· ÛËÎÒÛÂÈ ÙÔ ·Ó¿ÛÙËÌ¿ Ù˘, Ó· ÌË ÊÔ‚Ëı› Î·È Ó· ·ÓÙÈ·Ï¤„ÂÈ Ù· ·ÓÙÈÏ·˚ο Î·È ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈο ̤ÙÚ·. Œ¯Ô˘Ì ÈÛÙÔÚÈÎfi

¯Ú¤Ô˜ ˆ˜ ¶∞ª∂ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË Î·È ÛËÎÒÓÔ˘Ì ‚·Ú‡ ÊÔÚÙ›Ô Î·È Ï¤ÌÂ: ∂Ì›˜ ‰ÂÓ ·ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ·. ¶ÔÏÈÙÈÎÔÔÈԇ̠ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÁÈ·Ù› Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ÁÂÓÓ¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È Ù·ÍÈ΋ Î·È ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯¿ÓˆÓ, ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ÙˆÓ ÂÊÔÏÈÛÙÒÓ. ∫¿ÓÔ˘Ì ٷÍÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘” . °‡Úˆ ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È ÊÔÈÙËÙ¤˜ ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÔÚ›· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. £·Ó¿Û˘ ∫. μÔÁÈ·Ù˙‹˜

™ÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÂÚÁ›· Ù˘ √§ª∂ Ë ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ™Δ∏ƒπ∑∂π ÙËÓ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ √§ª∂ ÛÙȘ 4 ª·˝Ô˘, Ë̤ڷ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ, Ë ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, fiˆ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Ù˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú·. ∫¿ÏÂÛ ‰Â ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜ Ó· ·ÔÛ‡ÚÂÈ ÙÔ ÔÏ˘ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ. ∏ ·fiÊ·ÛË Ù˘ √§ª∂ ÁÈ· ·ÂÚÁ›· ÛÙȘ 4 ª·˝Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ, ηıÒ˜ Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ ÙˆÓ Δ¯ÓÈÎÒÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ∂Î·È‰Â˘ÙËÚ›ˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂΛÓË ÙËÓ Ë̤ڷ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ó· ‰È·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙ· ª·ıËÌ·ÙÈο.

ΔÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û˘Ó‰ڛ·Û ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú·, fiÔ˘ Û˘˙ËÙ‹ıËÎÂ Î·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. Δ·Íȿگ˘ ªÔÓÙfi˜, “ÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ·ÂÚÁ›· Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë √§ª∂ ÁÈ· ÙȘ 4 ª·˝Ô˘ Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ÓfiÌÈÌË. ¶ÚÔηÏ› Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÔÏ˘ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ Î·È Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ Ì·˜ Û ·ÂÚÁ›Â˜ ̤۷ ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. √ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÎÏ¿‰Ô˜ ¤¯ÂÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÔÏ˘ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘. ∂‡¯ÔÌ·È Ó·

Ú˘Ù·Ó‡ÛÂÈ ÛÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜ Ë ÏÔÁÈ΋ Î·È Ó· ÌË Ì·˜ Â͈ı‹ÛÂÈ Û ·ÂÚÁȷΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ·fi ÙȘ 14 ª·˝Ô˘, ÔfiÙÂ Î·È ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ù· °ÂÓÈο §‡ÎÂÈ· Î·È Ù· ∂¶∞§. ∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ›Ûˆ ÙÔ ÔÏ˘ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, ·ÏÏÈÒ˜ ÚÔηÏ›. ∂Ì›˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ¤ÚıÔ˘Ì ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜. ∂›Ó·È ÏÂÙ¤˜ ÔÈ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ Î·È ÂÎÙÈÌԇ̠ÙÔ ¿Á¯Ô˜ Î·È ÙËÓ ·ÁˆÓ›· ÙÔ˘˜ Î·È Û‚fiÌ·ÛÙ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó. £· Ú¤ÂÈ fï˜ Ó· Ú¿ÍÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Î·È Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜” . ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÛÙȘ 4 ª·˝Ô˘ Ë ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ

ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ·fi ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›·, Î·È ı· ηϤÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË, ı· ¿ÚÂÈ ·fiÊ·ÛË ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂§ª∂ Ô˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ı· ÙË ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙËÓ ÔÏÔ̤ÏÂÈ· ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÛÙȘ 4 ª·˝Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ·ÂÚÁ›· ÙfiÛÔ ÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ Ì ÙÔ˘˜ ÓËÈ·ÁˆÁÔ‡˜, fiÛÔ Î·È ÔÈ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ›. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∏ ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË ÁÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÏȤˆÓ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ∞¡∞º√ƒ∞ η٤ıÂÛ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ë ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ η ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ˘fiÌÓËÌ· ÙÔ˘ ∞ÏÈ¢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, ÚÔ˜ ÙȘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ η Δ›Ó· ªÈÚÌ›ÏË Î·È ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î· ∫·ÙÂÚ›Ó· ª·Ù˙ÂÏ‹, Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÏÈ›˜ Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ˘fiÌÓËÌ·, ÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ·ÏÈ›˜ Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÔÏÔ¤Ó· Î·È ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚ˜ Û˘Óı‹Î˜, ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÛÙ·‰È·Î‹ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜. ∫‡ÚÈ· ·›ÙÈ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ·ÏÈ¢ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ·fi Ù· ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ· ›‰Ë Ù˘ ¿ÁÚÈ·˜ ·Ó›‰·˜, ηıÒ˜ Î·È Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÏÈ¢ÙÈÎÒÓ ‰›ˆÓ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘˜ £·Ï·ÛÛ›Ô˘ ¶¿ÚÎÔ˘ ÏfiÁˆ ··ÁÔÚ‡ÛˆÓ, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ηÌÈ¿ ·fi ÙȘ ÓfiÌÈ̘ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·‚ÏËı›, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù· Û˘Ó·ÚÌfi‰È· ÀÔ˘ÚÁ›· Â›Ó·È ÂÓËÌÂڈ̤ӷ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù›. ¶ÚfiÛÊ·Ù·, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ˘fiÌÓËÌ·, ÛÙ· ‹‰Ë ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ‹Úı ӷ ÚÔÛÙÂı› Î·È Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ï·ÁÎÙfiÓ, Ô˘ ηıÈÛÙ¿ ¿¯ÚËÛÙ· Ù· ·ÏÈ¢ÙÈο ÂÚÁ·Ï›· ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ì›· ·ÎfiÌË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ËÁ‹ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ∞ÏȤˆÓ Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, Ô˘ ‡ÏÔÁ· ϤÔÓ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· fiÚÈ· Ù˘ ·fiÁÓˆÛ˘ Î·È Î·ıÈÛÙ¿ ÂȂ‚ÏË̤ÓË ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÏÈ›˜.

∫·Ù¿Û¯ÂÛË ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÌÈÎÚÔˆÏËÙÒÓ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ª∂Δ∞ ·fi ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ô˘ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛÂ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· μfiÏÔ˘ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, Ì ÙËÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ÙËÓ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ù˘ §ÈÌÂÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Û fiÏÔ ÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ̤وÔ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ·Ú¿ÓÔÌÔ ÂÌfiÚÈÔ Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó ÂÌÔÚ‡̷ٷ ÂÓÓ¤· ÌÈÎÚÔˆÏËÙÒÓ Ù· ÔÔ›· ‰È·ÎÈÓÔ‡Û·Ó ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ¿‰ÂÈ·. Δ· ÂÌÔÚ‡̷ٷ Ô˘ ηٷۯ¤ıËÎ·Ó Â›Ó·È Â›‰Ë ÔÙÈÎÒÓ, ÚÔÏfiÁÈ·, ÌÈ˙Ô‡, ÊÔÚÙÈÛÙ¤˜ ÎÈÓËÙÒÓ ÙËÏÂÊÒÓˆÓ, Î.¿.


M·ÁÓËÛ›· 14 ¶··ÙfiÏÈ·˜: «ÃÚ¤Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ›̷ÛÙ ۇÓÓÔÌÔÈ Î·È ‰È·Ê·Ó›˜» ΔË ‰È΋ ÙÔ˘ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË - Û¯fiÏÈÔ ¤Î·Ó ¯ı˜ Ô ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ÂÚˆÙÒÌÂÓÔ˜ Û¯ÂÙÈο ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ Ù˘ ∫ÙËÌ·ÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ È‰ÈÔÎÙËÛÈ·Îfi ÛÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÌÂÁ¿Ï˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ÛÙȘ ¡Ë˜ Ù˘ ™Ô‡Ú˘. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ÙfiÓÈÛ ٷ ÂÍ‹˜: “∏ ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÂÂÛ‹Ì·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙ› Ï‹Úˆ˜ ÙÔ È‰ÈÔÎÙËÛÈ·Îfi ηıÂÛÙÒ˜ Ù˘ Â›Ì·¯Ë˜ ¤ÎÙ·Û˘ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ÛÎÈ¿ ÁÈ· ÌÈ· ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜ Â¤Ó‰˘ÛË Ô˘ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. £ÂˆÚÒ fiÙÈ Ì ÙËÓ ÂÈÌÔÓ‹ Ì·˜ Û ·˘Ùfi ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ‰ÈηÈÒıËΠÏ‹Úˆ˜ Ë ÛÙ¿ÛË Ì·˜ Û‹ÌÂÚ·. ∏ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ˘‹Ú¯·Ó οÔȘ ÛÎȤ˜ ‹ ·ÎfiÌË Î·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·. ∞˘Ùfi ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ¿ÏÏÔÈ ÊÔÚ›˜ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ, fiˆ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ¢ı‡ÓË Î·È ÙËÓ ÂÔÙ›· Ù˘ ‰Ú¿Û˘ Ù˘ ∫ÙËÌ·ÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ Î·È Â›Ó·È ÂΛÓÔ Ô˘ ı· Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ·fiÊ·ÛË. ∂Ì›˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ù¿¯ÈÛÙ· Ë ÙÂÏÈ΋ ÂÎηı¿ÚÈÛË ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ ÔÈ· ÛÙ¿ÛË ı· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÂÊÂÍ‹˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ڿ͈Ó, fiˆ˜ Ë ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ, ÔÈ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ·‰ÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙÂÏÔ‡Ó ˘fi ÙËÓ ·›ÚÂÛË Ù˘ ·ÔÛ·Ê‹ÓÈÛ˘ ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙËÛÈ·ÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜. ∏ ÛȈ‹ ¤Î·Ó ηÎfi. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÂÈÛ‡۷Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ù¿Ì Û ÛÙ¤ÚÂÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙË Ê‡ÛË Ù˘ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ŸÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó fiÏ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜. ŸÙ·Ó ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ô ÓfiÌÔ˜ Â›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ fiÙÈ ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ·Î˘ÚÒÓÂÈ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ÂÂÓ‰˘ÙÈο Û¯¤‰È·. ÃÚ¤Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ›̷ÛÙ ۇÓÓÔÌÔÈ Î·È ‰È·Ê·Ó›˜. ∂Ó Û˘Ó¯›· ·Ó ÏËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ Î·È Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜, ÙfiÙ ·˘Ùfi ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ¤Ó· ¢ÓÔ˚Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÌÈ· Â¤Ó‰˘ÛË. ∞Ó ‰ÂÓ ÏËÚÔ‡ÓÙ·È Ôχ ÊÔ‚¿Ì·È fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë Â¤Ó‰˘ÛË ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ”.

ŒÓˆÛË ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ: ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÁÈ· ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Δ‡Ô Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ∏ ŒÓˆÛË ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ ∏ÌÂÚËÛ›ˆÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰ˆÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ∂‡‚ÔÈ·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∂·Ú¯È·ÎÔ‡ Δ‡Ô˘, Ì ı¤Ì· “¶ÔÈÔÙÈ΋ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Δ‡Ô˜ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜” . ΔÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 24 Î·È 25 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2010, ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∂·Ú¯È·ÎÔ‡ Δ‡Ô˘ ÛÙ· ÷ÓÈ¿ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘. ΔÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂™∏∂£™∂∂ ÛÙËÓ ÔÈÔÙÈ΋ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·, ÛÙ· ÙÔÈο Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȷο ªª∂ Î·È ÂȉÈο ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Δ‡Ô. £· ‰ÈÂÚ¢ÓËıÔ‡Ó Î·È ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÂÚÁ·Ï›· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÔÈÔÙÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÛÙ· ª¤Û· ÛÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ, Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎfi, ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. £· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó, Â›Û˘, ÔÈ Ó¤Â˜ Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÔÈ ÂȉڿÛÂȘ Ô˘ ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÙˆÓ ª¤ÛˆÓ. √ ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ Internet ˆ˜ ̤ÛÔ Î·È ˆ˜ ¿ÓÙÏËÛ˘ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜, Ë ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ‰›ÎÙ˘·, ηıÒ˜ Î·È Ë ÂÈÎÔÓÈ΋ ·›ıÔ˘Û· Û‡ÓÙ·Í˘ ı· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ÙfiÛÔ ıˆÚËÙÈο, fiÛÔ Î·È ÂÚÁ·ÛÙËÚȷο (hands on) ÛÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘.Δ¤ÏÔ˜, ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Î·È ı· ·Ó·Ï˘ıÔ‡Ó ˙ËÙ‹Ì·Ù· ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÔÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·˜ ÛÙË Ó¤· „ËÊȷ΋ ÂÔ¯‹.

¶EM¶TH 22 ∞¶ƒπ§π√À 2010

∞ÓÙ›‰Ú·ÛË ÛÙËÓ ÂÛÊ·Ï̤ÓË, fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È, ÂÈÛ‹ÁËÛË Ù˘ ∫ÙËÌ·ÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜

ªËÙÚfiÔÏË: ¶ÚÔÛÊ˘Á‹ ÁÈ· ȉÈÔÎÙËÛÈ·Îfi ‰Èη›ˆÌ· ÛÙȘ ¡Ë˜

ÛÊ·Ï̤ÓË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘ Ù˘ ∫ÙËÌ·ÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ È‰ÈÔÎÙËÛÈ·Îfi ηıÂÛÙÒ˜ Ù˘ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ¤ÎÙ·Û˘ ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¤Ï·‚ ˘fi„Ë ÙÔ˘ ÎÚ›ÛÈÌ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ Ù¤ıËÎ·Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÚfiıÂÛ‹ Ù˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÚÔÛÊ˘Á¤˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: “™ÙÔ Ê‡ÏÏÔ Ù˘ 21˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2010 Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ë “£ÂÛÛ·Ï›·” ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· Ù˘ ÂÈÛ‹ÁËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘ Ù˘ ∫ÙËÌ·ÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ È‰ÈÔÎÙËÛÈ·Îfi ηıÂÛÙÒ˜ Ù˘ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ¤ÎÙ·Û˘ ÛÙȘ ¡Ë˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Ë ¤ÎÙ·ÛË ·˘Ù‹ ·Ó‹ÎÂÈ ÔÏfiÎÏËÚË ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ∞fi ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙË ‰·ÛÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ıˆÚ› fiÙÈ ˘¿ÁÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ °ÂˆÚÁ›·˜, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ Ì ÙË ÁˆÚÁÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË, ÙËÓ ÔÔ›· fï˜ ÂÛÊ·Ï̤ӷ Û˘Ó‰¤ÂÈ Ì ÙË ‰·ÛÈ΋, ηıÒ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ‰‹ıÂÓ ÛÙÔÓ Ù›ÙÏÔ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ù· ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Â›Ó·È 1358, ÂÓÒ ÂÎÌÈÛıÒÓÔÓÙ·È ‹ ˆÏÔ‡ÓÙ·È 2903 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È Î·ı·Ú¿ fiÙÈ Ô Û˘ÓÙ¿ÎÙ˘ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÏ‹ÊıËΠfiÙÈ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙË ÁˆÚÁÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË Î·È fi¯È ÛÙË ‰·ÛÈ΋, Ù˘ ÔÔ›·˜ ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÙÂı› ÛÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ Ù˘ ÁˆÚÁÈ΋˜, ÒÛÙ ӷ ÂÍ·¯ı› ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÂÌ‚·‰fiÓ Ù˘ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ·˘Ùfi, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·Ï‹ ÂÈÛ‹ÁËÛË Î·È fi¯È ÔÚÈÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË, ÙËÓ ÔÔ›· ı· Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ÁÓˆÌÔ‰ÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘fi„Ë ÙÔ˘ ηıfiÏÔ˘ Ù· ‰ÈÔÈÎËÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê· Î·È ÙȘ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙȘ Ôԛ˜ ÚÔÛÎƠ̂۷ÌÂ Î·È Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1794 ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2006, ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘fi„Ë ÙÔ˘ Ô‡Ù ÙÔ ÚÔ‰ÚÈÎfi ‰È¿Ù·ÁÌ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 1933, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ¤ÎÏËÍË ‰È·‚¿Û·Ì fiÙÈ ‰‹ıÂÓ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ·fi‰ÂÈÍË (·Ó Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÌË ıˆÚÂ›Ù·È ·fi‰ÂÈÍË ÚÔ‰ÚÈÎfi ‰È¿Ù·ÁÌ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜) Î·È Ù¤ÏÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÍ·¯ıÔ‡Ó Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ô‡Ù ·fi ÙÔÔÁÚ·ÊÈο ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Ô˘ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô °ÂˆÚÁ›·˜ Û˘Ó¤Ù·Í Û ·Ó‡ÔÙÔ ¯ÚfiÓÔ (·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Ô‡ÙÂ Û˘ÓÙ·¯ı¤ÓÙ· ·fi ÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔÔÁÚ·ÊÈο ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ì ‚¿ÛË Ù· ÔÔ›· Û˘ÓÙ¿¯ıËΠÎÙËÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜, ‡ÏÔÁ· Ú¤ÂÈ Ó· ıˆڋÛÂÈ Î·Ó›˜, fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Ï‹Ú˘ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁÈ· fiϘ ÙȘ ȉÈÔÎÙËۛ˜). Δ¤ÏÔ˜ Ë ÂÈÛ‹ÁËÛË ·˘Ù‹ ¤Ú¯ÂÙ·È Û Ï‹ÚË ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ °ÂˆÚÁ›·˜, fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Ì ·ÚÈıÌfi ÚˆÙ. 105466/3811/14-82009 ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ °ÂˆÚÁ›·˜. ™ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ·˘Ùfi ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· Ë È‰ÈÔÎÙËÛ›· Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Î·È Á›ÓÂÙ·È ·Ó·ÊÔÚ¿ Û fiϘ ÙȘ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê·, Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ Î·È ‰ÈηÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·, ηıÒ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô °ÂˆÚÁ›·˜ ‹Ù·Ó ÂΛÓÔ, Ô˘ ›¯Â ÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ù˘ ÂÔÙ›·˜ Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ·˘Ù‹˜ ηıÒ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÛÙÈ΋, ·ÏÏ¿ ·ÁÚÔÙÈ΋ Î·È ‰·ÛÈ΋. øÛÙfiÛÔ Ô Û˘ÓÙ¿ÎÙ˘ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·Ú·ÁÓÒÚÈÛ ‹ ‰ÂÓ ¤Ï·‚ ηıfiÏÔ˘ ˘fi„Ë ÙÔ˘ ÙȘ ·fi„ÂȘ ·˘Ù¤˜ (ÌÔÏÔÓfiÙÈ ÌfiÓÔ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô °ÂˆÚÁ›·˜ ›¯Â Ï‹ÚË ÁÓÒÛË Ù˘ ˘Ôı¤Ûˆ˜) Î·È Î·Ù¤ÏËÍ ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ‰‹ıÂÓ Ë ¤ÎÙ·ÛË ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ, ÁÈ·Ù› ‰‹ıÂÓ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Î·È Ù· ÎÚ·ÙÈο ÙÔÔÁÚ·ÊÈο ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜. ∂Âȉ‹ ÂÔ̤ӈ˜ Ë ÂÈÛ‹ÁËÛË ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˘ Ù˘ ∫ÙËÌ·ÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ Â›Ó·È ·Ôχو˜ ÂÛÊ·Ï̤ÓË, ·‚¿ÛÈÌË Î·È ·Ó·ÈÙÈÔÏfiÁËÙË, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¤Ï·‚ ˘fi„Ë ÙÔ˘ ÎÚ›ÛÈÌ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ Ù¤ıËÎ·Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘, ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙȘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÚÔÛÊ˘Á¤˜. ™˘ÓËÌ̤ӷ ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ì ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈÎfi ›Ó·Î· ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙÔ È‰ÈÔÎÙËÛÈ·Îfi ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÛÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ¤ÎÙ·ÛË, ÙÔ ÎÙËÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 1958 Î·È ÙÔÓ ÎÙËÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi ›Ó·Î· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 1959, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈο ÔÏfiÎÏËÚË Ë È‰ÈÔÎÙËÛ›· Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜. Δ¤ÏÔ˜, ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÌËÓ Û¯ÔÏÈ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, ˆ˜ ÂÓÒ Ë ªËÙÚfiÔÏȘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 19-4-2010 ·Ó·˙‹ÙËÛ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ‰È¿ ÙÔ˘ ÏËÚÂÍÔ˘Û›Ô˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ Ù˘ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÛÙËÓ ∫ÙËÌ·ÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ¤Ï·‚ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË, fiÙÈ ÁÈ· Ó· Ï¿‚ÂÈ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ¿‰ÂÈ· ÛÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ Ù˘ ∫ÙË-

Ì·ÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ·fi ÙËÓ ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓË ÙÔ˘ ∞Ú¯‹, Í·ÊÓÈο ›‰Â Ó· ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È Ë ÂÈÛ‹ÁËÛË Û ÂÊËÌÂÚ›‰· Û˘Óԉ¢fiÌÂÓË ·fi Û¯fiÏÈ· Ù˘ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ “ÂÓ ¢Ú¿ÛÂÈ”.

√ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ 1794: ∞ÁÔÚ¿ Ù˘ ÂÎÙ¿Ûˆ˜ - ŒÎ‰ÔÛË ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ Ù›ÙÏÔ˘ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ·fi ÙÔ ÙfiÙ ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎfi πÂÚÔ‰ÈΛÔ. 1878: ∞fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ §·Ì›·˜, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È Ë Î˘ÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ªÔÓ‹˜ •ÂÓÈ¿˜ ÛÙË ‰·ÛÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË. ™ÙËÓ ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘, Ô˘ ·ÔÚÚ›ÊıËÎÂ, ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Î˘ÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ÌÔÓ‹˜ ÛÙÔÓ ∂Ï·ÈÒÓ·. (∏ ¤ÎÙ·ÛË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·Û¯ÔÏԇ̷ÛÙ ˘·ÁfiÙ·Ó ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· Î·È ÚÈÓ ·fi ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1881, ÂÓÒ Ë £ÂÛÛ·Ï›·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ë ªÔÓ‹, ·ÂÏ¢ıÂÚÒıËΠÙÔ ¤ÙÔ˜ 1881). 1881: ∞ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜. 1881: ∞fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∂ÊÂÙ›Ԣ ∞ıËÓÒÓ, Ô˘ ·ÔÚÚ›ÙÂÈ ÙËÓ ¤ÊÂÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ηٿ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ §·Ì›·˜. 1896: ∞fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘, Ô˘ ·ÔÚÚ›ÙÂÈ ÙËÓ ·Ó·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ηٿ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ∂ÊÂÙ›Ԣ ∞ıËÓÒÓ Î·È ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙ· Ë È‰ÈÔÎÙËÛ›· Ù˘ ªÔÓ‹˜ ÛÙË ‰·ÛÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË. 1794 ̤¯ÚÈ Î·› ÙÔ 1940: À¿Ú¯Ô˘Ó ¤ÁÁÚ·Ê· Ù˘ ªÔÓ‹˜ Ô˘ Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó fiÙÈ ÔÈ ÌÔÓ·¯Ô› ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË. π‰È·›ÙÂÚË ÌÓ›· Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÎÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ªÂÙÔ¯›Ô˘ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ̷ÚÙ˘Ú›· ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ ˘¿Ú¯ÂÈ ‹‰Ë ·fi ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1815 ÂÚ›Ô˘. 2-9-1933: ŒÎ‰ÔÛË ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Ë ÂÚÈÔ˘Û›· Ù˘ ªÔÓ‹˜ Û Ú¢ÛÙÔÔÈËÙ¤· Î·È ‰È·ÙËÚËÙ¤·. ∫·Ù¿ ÙÔ ‰È¿Ù·ÁÌ· Ë ¤ÎÙ·ÛË ÛÙȘ ¡Ë˜, ÁˆÚÁÈ΋ Î·È ‰·ÛÈ΋, ›¯Â ¤ÎÙ·ÛË Û˘ÓÔÏÈο ÂÚ›Ô˘ 18.000 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. ΔÔ ‰È¿Ù·ÁÌ· ·˘Ùfi ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ ÚËÙ‹ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÓÔÌÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ, ·ÔÙÂÏ› Ù›ÙÏÔ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ ÂÎ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘. 1952: ÀÔÁÚ·Ê‹ Û˘Ì‚¿Ûˆ˜ ÌÂٷ͇ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙ›·˜, ‰˘Ó¿ÌÂÈ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ·Ú·¯ˆÚ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÎÙËÌfiÓˆÓ. 1954: ∫·Ù¿ÚÙÈÛË ÎÙËÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î· ·ÔÙ‡ˆÛ˘ Ù˘ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÛÙȘ ¡Ë˜. ∂Ή›‰ÂÙ·È Ë Ì ·ÚÈıÌfi 31/1954 ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞·ÏÏÔÙÚÈÒÛÂˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÔÔ›· ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ÂÎÙ¿Ûˆ˜ ··Ï-

ÏÔÙÚÈÒÓÔÓÙ·È 10.000 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiʈÓ. 1958: ∫·Ù·ÚÙ›˙ÂÙ·È ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎfi ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ‰È·ÓÔÌ‹˜ Ù˘ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ÂÎÙ¿Ûˆ˜, ·fi ÙÔ 86Ô ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎfi Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ °ÂˆÚÁ›·˜. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Ô˘ ··ÏÏÔÙÚÈÒıËΠÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ Î·È Ô ‰·ÛÔÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ √¢∂¶, ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Ô˘ Â¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·. ¢ËÏÒÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ‰‡Ô fiÙÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ï‹Úˆ˜ Ù· fiÚÈ·. 10-3-1959: ∫·Ù·ÚÙ›˙ÂÙ·È Ô ÔÚÈÛÙÈÎfi˜ ÎÙËÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ ‰È·ÓÔÌ‹˜ Ù˘ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜, ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎfi ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 1958 ÔÈ· ÙÂÌ¿¯È· Ù˘ ÂÎÙ¿Ûˆ˜ ·Ú·¯ˆÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È ÔÈ· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›· Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜. (Δ· ·Ô̤ÓÔÓÙ· ÛÙËÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›· Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 2.797). ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È Â› ¯¿ÚÙÔ˘ Î·È Ô ÁˆÚÁÈÎfi˜ ‹ Ô ‰·ÛÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ οı ÙÂÌ·¯›Ô˘ Ù˘ ÂÎÙ¿Ûˆ˜ Ô˘ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ Î˘ÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜. 1974: ªÂÙ·‚È‚¿˙ÂÙ·È ÁˆÚÁÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË 120 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÚ›Ô˘ ·fi ÙË °˘Ó·ÈΛ· ªÔÓ‹ •ÂÓÈ¿˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ó‰ÚÒ·, ÌÂ Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ. 1980: ªÂÙ·‚›‚·ÛË Ù˘ ˘fiÏÔÈ˘ ÁˆÚÁÈ΋˜ ¤ÎÙ·Û˘ ·fi ÙË °˘Ó·ÈΛ· πÂÚ¿ ªÔÓ‹ •ÂÓÈ¿˜ ÛÙËÓ πÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. 1990: ∂·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ ÌÂÙ·‚È‚·ÛÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹„Ë ·‰Â›·˜ ·fi ÙÔ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜. 2003: ¢ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ·fi ÙË ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ› ˆÏ‹Ûˆ˜ Î·È ÂÎÌÈÛıÒÛˆ˜ Ù˘ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ÂÎÙ¿Ûˆ˜ ÛÙȘ ¡Ë˜. ª¿ÚÙÈÔ˜ 2004: ∫·Ù·Î‡ÚˆÛË ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Colfing Development. 2005: ΔÔ ΔÌ‹Ì· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ °Ë˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ù· ÌÂÙ·‚È‚·ÛÙÈο Û˘Ì‚fiÏ·È· Á˘ ÁˆÚÁÈ΋˜ ¤ÎÙ·Û˘ Ù˘ °˘Ó·ÈΛ·˜ ªÔÓ‹˜ •ÂÓÈ¿˜ ÚÔ˜ ÙËÓ πÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Â›Ó·È ¤Á΢ڷ ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Î·Ù¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ¯ÔÚËÁËı› ¿‰ÂÈ· ·fi ÙÔ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë. ΔËÓ ›‰È· ¿Ô„Ë ·ÎÔÏÔ˘ı› Î·È ÙÔ ¡ÔÌÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, Ì ÙÔ Ì ·ÚÈıÌfi ÚˆÙ. 136762/3-2-2009 ¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘. 2004 - 2006: ™‡ÓÙ·ÍË ÏÂÙÔÌÂÚÔ‡˜ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ·fi fiϘ ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ¢ËÌfiÛȘ ÀËÚÂۛ˜ (¢·Û·Ú¯Â›Ô, ∫∞™, ∂ÊÔÚ›˜ ∞Ú¯·ÈÔًوÓ, ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜ Î.Ï.). §‹„Ë fiÏˆÓ ÙˆÓ ··ÈÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ ·‰ÂÈÒÓ ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ÀËÚÂۛ˜. πÔ‡ÏÈÔ˜ 2006 -π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2007: ÀÔÁÚ·Ê‹ Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ ÒÏËÛ˘ Î·È ÂÎÌ›ÛıˆÛ˘”.


ª·ÁÓËÛ›· 15

¶∂ª¶Δ∏ 22 ∞¶ƒπ§π√À 2010

∞Ó ‰ÂÓ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó, Ù· ÏÔ˘Î¤Ù· ı’ ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·È ı· ‰ÈÔÁΈı› Ë ·ÓÂÚÁ›·

Κλειστές οι στρόφιγγες τραπεζών για τις επιχειρήσεις °. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜: ÕÌÂÛ· ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ Ó· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Ô˘˜

fi ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: Δ· ÏÔ˘Î¤Ù· ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ı· ‰ÈÔÁÎÒÛÔ˘Ó ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ·ÓÂÚÁ›·˜, ηıÒ˜ ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010, 60.000 Ó¤ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ ı· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó ÛÙȘ Ï›ÛÙ˜ ÙˆÓ ·ÔÏ˘Ì¤ÓˆÓ, ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ 12ÌËÓÔ˘ ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ Ì ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ó· ‰¤¯ÔÓÙ·È ÛˆÚˉfiÓ ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÔÊÂÈÏÒÓ Î·È Ó· ÌÂÙ·ı¤ÙÔ˘Ó ÁÈ· ÙÚÂȘ ‹ 6 Ì‹Ó˜ ÙȘ ÏËڈ̤˜ ÙˆÓ ‰fiÛˆÓ.

Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰ÈÔÁÎÒÓÂÙ·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ηıÒ˜ ÔÈ 8 ÛÙÔ˘˜ 10 ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ÔÈ -΢ڛˆ˜-, ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÂÁÓÒÛÂÈ ·fi Ú¢ÛÙfi, Î·È ÚԂϤÔ˘Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Âȉ›ӈÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ̤۷ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ∂ÓÒ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· “ÛοÛÔ˘Ó” Î·È ÌÂÁ¿Ï· ÔÓfiÌ·Ù· ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘. ™Â ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ: “√È ÙÚ¿Â˙˜, ÌÂÙ¿ Î·È ·fi ›ÂÛË Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·Û΋ÛÂÈ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË, ı· Ú¤ÂÈ ¿ÌÂÛ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘˜, Ó’ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÙË ÛÙÚfiÊÈÁÁ·, Ó· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÁÈ· Ó’ ·Ó·Û¿ÓÂÈ Ë ·ÁÔÚ¿, Ó· ‰Ôı› ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· ÂÏ›‰·˜ ÎÈ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ. Δ· ÏÔ˘Î¤Ù· ‰ÂÓ ˆÊÂÏÔ‡Ó Î·Ó¤Ó·, ·ÓÙ›ıÂÙ· ˙ËÌÈÒÓÔ˘Ó fiÏË ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, Ì·˙› Î·È ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. °È’ ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ. ™Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË Î·È ÔÈ ›‰È˜ ı· Â›Ó·È ¯·Ì¤Ó˜” . ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ, Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ϤÔÓ ¤¯ÂÈ Î·Ï‡„ÂÈ fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ϤÂÈ, ˘„ËÏfi‚·ıÌÔ Û٤ϯԘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÙÚ¿Â˙·˜, Ë ÎÚ›ÛË ÍÂΛÓËÛ ÚÒÙ· ·fi ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¤¯ÂÈ È· ÂÂÎÙ·ı› Î·È ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ٷ “ÏÔ˘Î¤Ù·” ¿Ú¯ÈÛ ÚÒÙ· ·fi ÙË μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰· (¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÌÂÁ¿Ï· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· .¯. ÎψÛÙԸʷÓÙÔ˘ÚÁ›Â˜, ÂÎÎÔÎÎÈÛÙ‹ÚÈ·, ÎÔÓÛÂÚ‚ÔÔț˜ ÎÏ) Î·È ϤÔÓ ¤¯ÂÈ “Ù·Íȉ¤„ÂÈ” Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·. Δ· ÙÚ·Â˙Èο ÛÙÂϤ¯Ë ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ “ÎfiÎÎÈÓÔ” ÙÔ 10% ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ÚÔ˜ ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜

ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔ 5% ÚÔ˜ ÙȘ ÌÂÛ·›Â˜, ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘¯¤ÚÂÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ڢıÌ›ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙÔ˘˜.

ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÔÊÂÈÏÒÓ ¶∞¡ø ·fi 8.000 ÂÎÙÈÌ¿Ù·È

fiÙÈ Â›Ó·È ·ÓÂÏÏ·‰Èο ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ηٷ٤ıËÎ·Ó ·fi ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÂÓ‹ÌÂÚˆÓ ‹ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ¤ÏËÍ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÛÙȘ 15 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÂÓÒ ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ ¤ÏËÍÂ Î·È Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÚÔ˜ ÙËÓ “ΔÂÈÚÂÛ›·˜” , Ô˘ ÚÔ‚ÏÂfiÙ·Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· ÚÒÙË ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÍÂ¤Ú·Û·Ó ÙȘ 8.000, ÌÔÚ› Î·È Ó· ¿ÁÁÈÍ·Ó ÙȘ 10.000. Δ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙȘ ¢ÓÔ˚Τ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚‰ÔÌ¿‰· Î·È fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ÚÒÙ· ÛÙÔȯ›·, Ë ∞ÁÚÔÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÙˆÓ Ú˘ı̛ۈÓ, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ ¿Óˆ ·fi 4.000 ·ÈÙ‹Ì·Ù·. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ›‰È· ÛÙÔȯ›·, ÙÔ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ÂÚ›Ô˘ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ÂÓ‹ÌÂÚˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ Î·È Ù· ‰‡Ô ÙÚ›Ù· ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹, ·Ó Î·È ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ë ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË Î·È Û ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â·ÏËı‡ÂÈ ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘

ÁÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ηٿ 3 ¤ˆ˜ 5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ ›¯Â ı¤ÛÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, ¿ÓÙˆ˜, ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·ÍÈÔÏÔÁÂ›Ù·È ıÂÙÈο, ηıÒ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ °ÂÓÈÎfi °Ú·ÌÌ·Ù¤· ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ ¢ËÌ‹ÙÚË ™˘Ú¿ÎÔ, Ô ÓfiÌÔ˜ “‚ÂÏÙ›ˆÛ ÙË ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÈ΋ ÈÛ¯‡ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÒıËÛ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÛÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ú‡ıÌÈÛ˘ ¯ÚÂÒÓ Ì ÙÂÏÈÎÔ‡˜ ˆÊÂÏË̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Ô˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜” . ∞ÎfiÌË ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÎÚ›ÓÂÙ·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· Ô˘ Ô ÓfiÌÔ˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ·ÏÏËÏfi¯ÚÂÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù·ÁÁÂÏ›·˜ ·ÓÔȯÙÔ‡ ·ÏÏËÏfi¯ÚÂÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ·fi ÙËÓ ÙÚ¿Â˙· ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ·fi ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Î·È Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2011, Ô ÓfiÌÔ˜ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ÔÊÂÈϤÙË Ó· ·ÔÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÙÔ˘ ·ÏÏËÏfi¯ÚÂÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ Û ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· Ì ÈÛfiÔÛ˜ ÌËÓÈ·›Â˜ ÙÔÎÔ¯ÚÂÔÏ˘ÙÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ∞Ó Î·È Ë Û¯ÂÙÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰ÂÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ·ÈÙ‹ÛˆÓ, ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, “ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ıÂÙÈο ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛ˘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ, ÁÈ· fiÛÔ, ‰ËÏ·‰‹, ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ë ‡ÊÂÛË” .

Δ· ÔÚÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ÔfiÙ ı· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛˆÓ, ÂÓÒ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂٷ͇ Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÙÚ·Â˙ÈÙÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó Î·È ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ Ù¤ıËÎ·Ó ÔÚȷο ÂÎÙfi˜ Ú˘ı̛ۈÓ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ¯·ÌËÏ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ‰ÈηÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜ fiÙÈ ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ÔÈ ›‰È˜ οÓÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ô ÓÔÌÔı¤Ù˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ì ‚¿ÛË ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›· ›¯·Ó ·Û΋ÛÂÈ ¤ÓÙÔÓË ÎÚÈÙÈ΋ ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘. ∞ÓÔȯÙfi ·Ú·Ì¤ÓÂÈ, ¿ÓÙˆ˜, ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ ÁÈ· ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÛÙȘ ¢ÓÔ˚Τ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ· ı· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó Ó· ÙËÓ ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÌËÓfi˜ Ô˘ ‰fiıËΠˆ˜ ·Ú¿Ù·ÛË. ∏ ·Ú¿Ù·ÛË ‰fiıËΠ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ Δ∂ª¶ª∂, ·ÏÏ¿ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ·Ú·Ù·ı›, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ·Ú¿ÏÏËÏ· Ù· ‰‡Ô ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·.

ŸÌˆ˜ ÔÈ 8 ÛÙÔ˘˜ 10 Ô˘ Û‡‰Ô˘Ó ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÁÈ· Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·Ó·¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó “ÎÏÂÈÛÙ‹” ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ï· ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡. ∫·È ·˘Ùfi ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÔÈ 7 ÛÙÔ˘˜ 10 ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ (Û‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢ӷ Ù˘ °™∂μ∂∂) ›‰·Ó ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009 ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ó· ÂȉÂÈÓÒÓÂÙ·È Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ¯ÂÈÚÔÙ¤Ú¢ÛË ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ Ê¤ÙÔ˜. ∂ȉÈο ÔÈ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ Î·È Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ‰¤¯ÙËÎ·Ó Î·È ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÌfiÚ· ηıÒ˜ ÔÈ Ù˙›ÚÔÈ ÙÔ˘˜ ÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·Ù·ÎfiÚ˘Ê· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ¢ÈfiÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘ÛÚ·Á›· ¤¯ÂÈ “ÎÙ˘‹ÛÂÈ” ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ηٷӷψ٤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ‰Ú·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ·ÎfiÌ· Î·È ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ›‰Ë ¤Ó‰˘Û˘, ˘fi‰ËÛ˘ ÎÏ. ∫·È ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙÔ›¯ËÌ·, fiˆ˜ ϤÓ ÔÈ ÙÚ·Â˙›Ù˜ Â›Ó·È Ó· ‚ÂÏÙȈıÔ‡Ó ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, οÙÈ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ÌfiÓÔ Ì¤Û· ·fi ·Ó·Ù˘Íȷο ̤ÙÚ· Î·È ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ. ªfiÓÔ ·Ó ÛÙËÚȯı› Ë ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ì ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ ‡ÊÂÛ˘, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÂÎÙÈÌÔ‡Ó, -ÙÚ·Â˙Èο ÛÙÂϤ¯Ë Î·È ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜-, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ı· ‚ÚÂıԇ̠·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÏÔ˘Î¤Ù· Û ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ŸÌˆ˜ Ù· ÏÔ˘Î¤Ù· ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ı· ‰ÈÔÁÎÒÛÔ˘Ó ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ·ÓÂÚÁ›·˜, ηıÒ˜ ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010, 60.000 Ó¤ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ ı· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó ÛÙȘ Ï›ÛÙ˜ ÙˆÓ ·ÔÏ˘Ì¤ÓˆÓ, ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ 12ÌËÓÔ˘.


M·ÁÓËÛ›· 16 ¶·ÚÔ‰È΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ï·ÁÎÙfiÓ ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi Δ∏¡ ‡·ÚÍË Ï·ÁÎÙfiÓ ÛÙÔÓ ¶·Á·-

ÛËÙÈÎfi ∫fiÏÔ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ∫·ıËÁËÙ‹˜ π¯ı˘ÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¡ÂÔʇÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ fï˜ ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·ÓËÛ˘¯ËÙÈο Â›‰· ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÌ·Ï‹˜ ‰È·Î‡Ì·ÓÛ˘ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÓÔÙÈ¿‰ˆÓ Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÙÔ Ï·ÁÎÙfiÓ ·fi Ù· ÓfiÙÈ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÚÔ˜ ÙÔ £ÂÚÌ·˚Îfi ∫fiÏÔ. ŒÓ·˜ ÁÓˆÛÙfi˜... ÂÈÛΤÙ˘ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ı·Ï·ÛÛÒÓ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¤Î·Ó ͷӿ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ Ï·ÁÎÙfiÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÌÈÎÚÔÛÎÔÈÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Ê˘ÙÈ΋˜ Î·È ˙ˆÈ΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘, Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Â›Ù ÛÙÔ ÁÏ˘Îfi ›Ù ÛÙÔ ·ÏÌ˘Úfi ÓÂÚfi. ∞˘ÙÔ› ÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÔÌ¿‰Â˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‹˙Ô˘Ó, Î·È Ù· ‰›ÎÙ˘· ÙˆÓ „·Ú¿‰ˆÓ Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· È¿ÛÔ˘Ó „¿ÚÈ·. ∞˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙÔ Ï·ÁÎÙfiÓ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ψı› ÛÙÔ £ÂÚÌ·˚Îfi ∫fiÏÔ. ΔÈ ÂÈÎfiÓ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ∫fiÏÔ; √ Î. ¡ÂÔʇÙÔ˘ ·¿ÓÙËÛ ˆ˜ Î·È ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ∫fiÏÔ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ï·ÁÎÙfiÓ, fi¯È fï˜ Û ·ÓËÛ˘¯ËÙÈÎfi Â›Â‰Ô Ô˘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ˘˜ ·ÏÈ›˜. √ Î. ¡ÂÔʇÙÔ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ÙÔ Ï·ÁÎÙfiÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ì¤¯ÚÈ Î·È Ù· ̤۷ ª·˝Ô˘, ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·˘ÍÔÌ›ˆÛ˘ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜. ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ·ÓÔÈÎÙ¿ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Û ‚¿ıÔ˜ 30-40 ̤ÙÚ·, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÔ‡˜ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜. ∞ÎfiÌË Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ÙÔ Ï·ÁÎÙfiÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙ· 4-5 ̤ÙÚ· ‚¿ıÔ˜ ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹˜ Ó· ÌËÓ ÙÔ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È. ŸÛÔ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÓÔÈ¿˙ÔÓÙ·È ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, Ô Î. ¡ÂÔʇÙÔ˘ Â›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ˜: ΔÔ Ï·ÁÎÙfiÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ù· ̤۷ ª·˝Ô˘. ªÂÙ¿ ÔÈ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ÛÙ·ıÂÚÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ¤Ó· Â›Â‰Ô Î·È ¤ÙÛÈ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÙ·È, ÔfiÙ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ˙‹ÙËÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏÔ˘fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜. √ ∫·ıËÁËÙ‹˜ π¯ı˘ÔÏÔÁ›·˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ ÛÙÔ £ÂÚÌ·˚Îfi ∫fiÏÔ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌÈ· ¤Í·ÚÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ Ï·ÁÎÙfiÓ, ηıÒ˜ ¢ÓÔ‹ıËΠ·fi ÙȘ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. ¢ËÏ·‰‹ ˘‹Ú¯Â ÌÂÁ¿ÏË ·‡ÍËÛË Î·È Ì›ˆÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿. √È È¯ı˘ÔÏfiÁÔÈ Î·È ÔÈ ˆÎ·ÓÔÁÚ¿ÊÔÈ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ Â·ÚÈÓ‹ Î·È ÙË ÊıÈÓÔˆÚÈÓ‹ ·Ó·Î‡ÎψÛË. ¢ËÏ·‰‹ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË Ù· ÓÂÚ¿ ·Ó·Î˘ÎÏÒÓÔÓÙ·È. Δ· ÎÚ‡· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÁÈ· Ó· ˙ÂÛÙ·ıÔ‡Ó Î·È ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ Ì ÙËÓ ·fiÙÔÌË ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ¢ÓÔÂ›Ù·È ÙÔ Ï·ÁÎÙfiÓ. √ÚÈṲ̂Ó˜ ÊÔÚ¤˜ ‚¤‚·È· ÔÛfiÙËÙ˜ Ï·ÁÎÙfiÓ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ªÂÛfiÁÂÈÔ. ¶¿ÓÙÔÙÂ Ë ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Ï·ÁÎÙfiÓ Â›Ó·È ‚fiÚÂÈ·, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ‰ÂÓ ·ÂÈÏÂ›Ù·È Ô ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜. √ ›‰ÈÔ˜ ÂÍËÁÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ∫fiÏÔ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Í·ÚÛË ÙÔ˘ Ï·ÁÎÙfiÓ Â›Â: ¶ÚÒÙÔÓ, ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi˜ Ô ÎfiÏÔ˜, ‰ÂÓ Â˘ÓfiËÛ·Ó ÔÈ ¿ÓÂÌÔÈ. ŒÙÛÈ ÔÈ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ›¯·Ó ÌÈ· ÔÌ·Ï‹ ‰È·Î‡Ì·ÓÛË. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ÔÈ ÓÔÙÈ¿‰Â˜ Ô˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ›¯·Ó Ù¤ÙÔÈ· ηÙ‡ı˘ÓÛË Ô˘ ‰ÂÓ Ô‰ËÁÔ‡Û·Ó Ó· ÌÂÈ ÙÔ Ï·ÁÎÙfiÓ ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ∫fiÏÔ, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ÛÙÔ μfiÚÂÈÔ ∞ÈÁ·›Ô. ΔÔ Ï·ÁÎÙfiÓ ˙ÂÈ 24 ÒÚ˜ Î·È ÌÂÙ¿ ·Ó··Ú¿ÁÂÙ·È. ¢ÂÓ ÚÔηÏ› ı¿Ó·ÙÔ ÛÙ· „¿ÚÈ·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÚÈÓ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ Ï·ÁÎÙfiÓ ÛËÌ›ˆÛ ¤Í·ÚÛË ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ∫fiÏÔ ÏfiÁˆ ÌÂÁ¿Ï˘ ·˘ÍÔÌ›ˆÛ˘ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

¶∂ª¶Δ∏ 22 ∞¶ƒπ§π√À 2010

™Â ¤Í·ÚÛË ‰È·‚‹Ù˘ Î·È ·¯˘Û·ÚΛ· ·fi ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜

TÚÈÏ¿ÛÈ· Ù· ÂÌÊÚ¿ÁÌ·Ù· ̤۷ Û ۷ڿÓÙ· ¯ÚfiÓÈ·

ÙÔ˘˜ 15.000 ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÂÙËÛ›ˆ˜ ÔÈ ı¿Ó·ÙÔÈ ·fi Ù· ÂÌÊÚ¿ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiÙ·Ó ÙÔ 1970 ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯÔÈ ı¿Ó·ÙÔÈ ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓÔ‡Û·Ó ÙÔ˘˜ 5.000. ∏ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·fi ÙÔ ÌÂÛÔÁÂÈ·Îfi ÙÚfiÔ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ¤¯ÂÈ ÂÎÙÈÓ¿ÍÂÈ Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ·¯˘Û·ÚΛ·˜ Î·È Û·Î¯·ÚÒ‰Ë ‰È·‚‹ÙË Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÂÌÊÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ Î·È ·ÁÁÂÈ·ÎÒÓ ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎÒÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ. ∞Ó ‰ÂÓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ô ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜, ÔÈ ‰È·‚ËÙÈÎÔ› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ̤۷ ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· 10-15 ¯ÚfiÓÈ· ÌÔÚ› Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È 35%. ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

∂ӉȷʤÚÔÓÙ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ Î·Î‹ ÙÚÔ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ˘Á›·˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ÏfiÁˆ Ù˘ ¿Û¯ËÌ˘ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜, Ù˘ ·¯˘Û·ÚΛ·˜ Î·È Ù˘ ÂÏÏÈÔ‡˜ ¿ÛÎËÛ˘ ¤‰ˆÛ ¯ı˜ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ °’ ¶·ıÔÏÔÁÈ΋˜ ∫ÏÈÓÈ΋˜ Î·È ¢È·‚ËÙÔÏÔÁÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ¡›Î·È·˜ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Î. ™Ù·‡ÚÔ˜ ¶·¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì›ÏËÛ ÛÙ· ÙÔÈο ªª∂, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ μfiÏÔ. √ ›‰ÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ ·Ú¯Èο ˆ˜ Ô ‰È·‚‹Ù˘, Ë ·¯˘Û·ÚΛ·, Ë ¯ÔÏËÛÙÂÚ›ÓË, ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙˆÓ ÂÌÊÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÁÁÂÈ·ÎÒÓ ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎÒÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ. ¶·ÓÂÏÏ·‰Èο οı ¯ÚfiÓÔ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È 15.000 ı¿Ó·ÙÔÈ ÏfiÁˆ ÂÌÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜, ÂÓÒ Û˘ÓÔÏÈο Ù· ÂÌÊÚ¿ÁÌ·Ù· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· 40.000 ÂÙËÛ›ˆ˜. ∫·È fï˜ ÚÈÓ 40 ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ı¿Ó·ÙÔÈ ·fi Ù· ÂÌÊÚ¿ÁÌ·Ù· ‹Ù·Ó Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ, Á‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ 5.000. ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚ο Ë ∂ÏÏ¿‰· η٤¯ÂÈ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÂÌÊÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›·. ΔÔ ‰˘Û¿ÚÂÛÙÔ Â›Ó·È ˆ˜ ÂÓÒ ÔÈ ‰˘ÙÈÎÔÂ˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ Ì›ˆÛ·Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÂÌÊÚ·Á-

Ì¿ÙˆÓ, ·ÓÙ›ıÂÙ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·˘Í‹ıËηÓ. °È·Ù› fï˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ·‡ÍËÛË; √ Î. ¶·¿˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó Ì ÓfiËÌ· ˆ˜ ·˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÛÙËÓ Î·Î‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹. ΔÔ 1970 ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ π¿ˆÓ˜ ›¯·Ó ÙË ÏÈÁfiÙÂÚË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ÎÂÎÔÚÂṲ̂ÓÔ˘ Ï›Ô˘˜. ¶Ï¤ÔÓ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ‰Ú·Ì·ÙÈο. ŒÙÛÈ ÂÚÌËÓ‡ÂÙ·È Î·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi ·È‰È΋˜ ·¯˘Û·ÚΛ·˜. ™Â Ù¤ÙÔÈÔ ‚·ıÌfi Ì¿ÏÈÛÙ·, ÒÛÙÂ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· η٤¯ÂÈ ÌÈ· ·ÚÓËÙÈ΋ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚˆÙÈ¿. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ Â›Ó·È ÚÒÙË ÛÙËÓ ·¯˘Û·ÚΛ· ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ ¤¯Ô-

ÓÙ·˜ ÔÛÔÛÙfi ·¯‡Û·ÚÎˆÓ 28,9%, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‰ËÏ·‰‹ Î·È ·fi Ù· ·¯‡Û·Úη ·ÁfiÚÈ· ÙˆÓ ∏¶∞. ∞ÚÓËÙÈο fï˜ Â›Ó·È Ù· Ó¤· Î·È ÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ۷ί·ÚÒ‰Ë ‰È·‚‹ÙË. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô Î. ¶·¿˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ Î·È ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ªÂϤÙ˘, ŒÚ¢ӷ˜ Î·È ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÁÈ· ÙÔ ™·Î¯·ÚÒ‰Ë ¢È·‚‹ÙË Î·È Ù· ªÂÙ·‚ÔÏÈο ¡ÔÛ‹Ì·Ù·, ÙÔ 1970 ÔÈ ‰È·‚ËÙÈÎÔ› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙÔ 3%, ÂÓÒ ϤÔÓ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ 10%. ∂›Û˘ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈÎfi Â›Ó·È ˆ˜ ·ÎfiÌË Î·È ·È‰È¿ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÙÔ Û·Î¯·ÚÒ‰Ë ‰È·‚‹ÙË Ù‡Ô˘

‰‡Ô Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿ ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÓ‹ÏÈΘ. √ ‰È·‚‹Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙ· ÓÂÊÚ¿ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÔÈ ‰‡Ô ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Úfi‚ÏËÌ· ÓÂÊÚÈ΋˜ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·˜, Â›Ó·È Î·È ‰È·‚ËÙÈÎÔ›. ∂›Û˘, ÔÈ ‰È·‚ËÙÈÎÔ› ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·Ï¿ÛȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ Ó· ¿ıÔ˘Ó Î¿ÔÈÔ ¤ÌÊÚ·ÁÌ· ‹ ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο, fiˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, ÔÈ ‰È·‚ËÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÔÌ¿‰· ˘„ËÏÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·Ú‰È·ÁÁÂÈ·ÎÒÓ ÓÔÛËÌ¿ÙˆÓ Î·È ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ 75-80% ÙˆÓ ı·Ó¿ÙˆÓ ÙˆÓ ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ Â›Ó·È Î·Ú‰È·ÁÁÂȷ΋˜ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›·˜. ∂›Û˘, ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ηډÈÔÌÂÙ·‚ÔÏÈÎÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ Â›Ó·È Ë ·ÚÙËÚȷ΋ ˘¤ÚÙ·ÛË, Ë ÔÔ›· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¤Ó· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜. ΔÔ 2000 ÔÈ ÂÓ‹ÏÈΘ ˘ÂÚÙ·ÛÈÎÔ› ‹Ù·Ó 972 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Û ‰ÈÂıÓ‹ Îϛ̷η, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·Ù¿ 60% Ò˜ ÙÔ 2025. ΔÚfiÔÈ ÁÈ· Ó· ·Ó·ÛÙÚ·Ê› ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË; “ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi˜ ÙÚfiÔ˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜, ‰È·ÎÔ‹ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ÏÔ‡ÛÈ· Ê˘ÛÈ΋ ¿ÛÎËÛË” Û˘Ó¤ÛÙËÛ Ì ÓfiËÌ· Ô Î. ¶·¿˜.

¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘: ™Â ·Ó·˙‹ÙËÛË Û˘Ó·ÈÓÂÙÈ΋˜ χÛ˘ ÁÈ· Áηڿ˙ √ÁÏ ™À¡∞π¡∂Δπ∫∏ χÛË Ì ÙÔÓ È-

‰ÈÒÙË Ô˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È ÙÔ Áηڿ˙ ÛÙËÓ √ÁÏ Ì ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘ ·Ó·˙ËÙ¿ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ μfiÏÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ ‰ÈηÛÙÈ΋ ÂÌÏÔ΋, ÏfiÁˆ Ù˘ ‰È·Ì¿¯Ë˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ıÂÌÂÏ›ˆÛ˘, Ì ‚¿ÛË fiÛ· ÚÔ¤‚ÏÂÂ Ë ·Ú¯È΋ ÌÂϤÙË. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ η٤ıÂÛ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ŒÚÁˆÓ ηٿ ·Ï·ÈfiÙÂÚ˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ˘ ˙ËÙÂ›Ù·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÔÛfi 317.000 ¢ÚÒ, ÙÔ ÔÔ›Ô Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ·ÙÂÈ ˆ˜ ‰È·ÊÔÚ¿ ˘¤Ú ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ıÂÌÂÏ›ˆÛ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ °. ™Ù¿ÌÔ, “Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ı· ÎÏËı› ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË” . ΔÔ ı¤Ì· ··Û¯fiÏËÛ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ‰È··Ú·Ù·Íȷ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ Ô˘ ·-

ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ·Ú·Ï·‚‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È Ò˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ÙÔ ı¤Ì· ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹. ™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. Δ¿ÛÔ˜ ™ÙÚ·ÙËÁfiÔ˘ÏÔ˜, “Ô È‰ÈÒÙ˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ÂÁÁ˘ËÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹, ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ÙÔ˘ ÙËÓ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó, ηıÒ˜ ÚԤ΢„ fiÙÈ ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÌÂϤÙË ¤ÁÈÓ·Ó ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ıÂÌÂÏ›ˆÛ˘ ÙÔ˘ Áηڿ˙. ∞˘Ùfi ›¯Â Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÚÔ·„ÂÈ ÌÈ· ‰È·ÊÔÚ¿ Û ÔÛfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 300.000 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘ ˘¤Ú ÙÔ˘ ȉÈÒÙË. ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ‰È··Ú·Ù·Íȷ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ηϤÛÔ˘Ì ÙÔÓ È‰ÈÒÙË ÒÛÙ ӷ ‚ÚÂı› ÌÈ· χÛË, Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÚԂϤÂÈ ÌÈ· ·‡ÍËÛË ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ÂÙËÛ›ˆ˜ ·fi ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ Áηڿ˙. À¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È ıˆÚÒ fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Ë ˘fiıÂÛË ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Î·È Ó· ÂÈ‚·-

Ú˘Óı› Ô ¢‹ÌÔ˜ Î·È Ì ‰ÈηÛÙÈο ¤ÍÔ‰·. ¡· ÌË ˙ËÌȈı› Î·È ·fi ¿Óˆ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘” , ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Ô Î. ™ÙÚ·ÙËÁfiÔ˘ÏÔ˜. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ‰È··Ú·Ù·Íȷ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ô ∫˘Ú. ª‹ÙÚÔ˘ ÚfiÙÂÈÓ ӷ Á›ÓÂÈ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi˜ Ì ÙÔÓ È‰ÈÒÙË Î·È Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó Ï‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ·fi ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ Áηڿ˙. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, fiˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ η٤ıÂÛÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ŒÚÁˆÓ ηٿ Ù˘ ·Ï·ÈfiÙÂÚ˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ˘ ˙ËÙÂ›Ù·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 317.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ °È¿ÓÓ˘ ™Ù¿ÌÔ˜ ‚Ú¤ıËΠÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· ÙË ‰È·ÌÔÚʈı›۷ ηٿÛÙ·ÛË, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· “·ÁÒÛÂÈ” ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Ë Âͤ-

Ù·ÛË Ù˘ ÚÔÛÊ˘Á‹˜, ÒÛÙ ӷ ‚ÚÂı› ÌÈ· Û˘Ó·ÈÓÂÙÈ΋ χÛË Ì ÙÔÓ È‰ÈÒÙË. √ ›‰ÈÔ˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “·Ó Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ‰ÈηȈı›, ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ı· ÌÂډ¢Ù› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ηıÒ˜ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ‰ÈηÛÙÈ΋ ‰È·Ì¿¯Ë. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ‰È··Ú·Ù·Íȷ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Î·È Ó· ÙÔÓ ÊˆÓ¿ÍÔ˘Ì ÁÈ· ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË, ·ÊÔ‡ ¿ÏÏ·ÍÂ Ô ÙÚfiÔ˜ ıÂÌÂÏ›ˆÛ˘ ÙÔ˘ Áηڿ˙, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¤¯ÂÈ fiÊÂÏÔ˜ 317.000 ¢ÚÒ. ∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ‰ÂÓ ¤Î·Ó ٛÔÙ· ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˙‹ÙËÌ·, ηıÒ˜ Ë ıÂÌÂÏ›ˆÛË ÙÔ˘ Áηڿ˙ ›¯Â ÔÏÔÎÏËÚˆı› ·fi ÙÔ 2006. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÌÔ˘ ÁÈ· Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Ù¯ÓÈο ÙÔ ˙‹ÙËÌ·, ÚÔ¯ÒÚËÛ· Û ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ù˘ ·Ú¯È΋˜ ÌÂϤÙ˘ Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, fiˆ˜ ¤ÁÈÓÂ Î·È Ì ÙÔ Áηڿ˙ ÛÙË ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ” ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

√ ¶. ª·Úο΢ ÁÈ· ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ·ÎÙËÌfiÓˆÓ ∫¿ÚÏ·˜ O μ√À§∂ÀΔ∏™ §∞√™ ¶.

ª·Úο΢ Û ÂÚÒÙËÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Ì ı¤Ì· ÙȘ “∞Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ·ÎÙËÌfiÓˆÓ Î·È ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ: “™Â ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Â‰Ò Î·È 10 ¯ÚfiÓÈ· ÂÚ›Ô˘, Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ¯ÚËÌ·ÙÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ Î·È ·ÎÙËÌfiÓˆÓ ÙˆÓ ·Ú·Î¿ÚÏÈˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, ˆ˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÁÈ· ÙȘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯·Û·Ó ·fi ÙËÓ Â·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜. ™˘ÓÔÏÈο 2.500 ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛʇÁÂÈ ‰ÈηÛÙÈο ÁÈ· ÙȘ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ Ô˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¤Ï·‚·Ó, ÂÓÒ 100 ÂÚ›Ô˘ ·ÎÙ‹ÌÔÓ˜ ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó Ì ÂÎÙ¤ÏÂÛË ‰È·Ù·ÁÒÓ ÏËڈ̋˜ ÛÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜. °È· ÙÔ ı¤Ì·, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÂÏÂÛ›‰ÈΘ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ∂ÊÂÙÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ, fiÛÔ Î·È ÙÔ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ ‰ÈηÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜ Î·È ·ÎÙ‹ÌÔÓ˜ ÙˆÓ ·Ú·Î¿ÚÏÈˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÁÈ· ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ. √È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÂΉÔı› ‹‰Ë ·fi ÙÔ 2008, fï˜, ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ÙȘ ÂÎÙÂϤÛÂÈ. ΔÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÂÊ¿·Í ¯ÚËÌ·ÙÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ 20.000 ¢ÚÒ ·Ó¿ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô, Ì ‰È¿Ù·ÍË ¡fiÌÔ˘ Ô˘ ÂÈÛËÁÔ‡ÓÙ·È Ì ∫ÔÈÓ‹ ÀÔ˘ÚÁÈ΋ ∞fiÊ·ÛË Ù· ÀÔ˘ÚÁ›· ¶∂Ãø¢∂ Î·È ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ηÏÏÈÂÚÁËÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 1999-2000, fiÙ·Ó ÙÔ˘˜ ›¯Â ·Ú·¯ˆÚËı› ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ÌÈÛıˆÙ¤˜ Î·È Ó· ‚fiÛÎÔ˘Ó Ù· ˙Ò· ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÚÒËÓ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜. ΔÔ ÂÊ¿·Í Â›‰ÔÌ· ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ Î·È ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ·ÎÙ‹ÌÔÓ˜ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ¢È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ∫¿ÚÏ·˜ (™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ, ∫·Ó·Ï›ˆÓ, ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘, ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜), Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘, ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ μ¤ÓÂÙÔ Î·È ÙÔ˘ ¢¢ °Ï·Ê˘ÚÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ, ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ™ÙÚ·Û‚Ô‡ÚÁÔ, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ. ∏ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2010. ∫·ÙfiÈÓ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÚˆÙ¿Ù·È Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜: - ¶ÚÔÙ›ıÂÙ·È Î·È fiÙ ӷ ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ∂ÊÂÙ›Ԣ ∞ıËÓÒÓ Î·È ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ fiˆ˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ‹ ı· Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· ÂΉÔı› Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· ÙÔ ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÙȘ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ; - ªÂ ÔÈÔ ÙÚfiÔ ı· ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙfiÛ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ, ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹;


M·ÁÓËÛ›· 17

¶∂ª¶Δ∏ 22 ∞¶ƒπ§π√À 2010

¶ÚÔ˜ ÙÔÓ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ °ÔÚ›ÙÛ· - ∞ÁÚÈ¿ Î·È ÚÔ˜ ÙÔ ˘. ÀÔ‰ÔÌÒÓ ÁÈ· ¤ÚÁÔ - “ÛÎÔ‡·”

¶È¤ÛÂȘ ÁÈ· ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ¡

· ˘¿ÚÍÂÈ ¿ÌÂÛË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ ·fi ÙË °ÔÚ›ÙÛ· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ Î·È ¿ÌÂÛ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ¤ÓÙ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ - “ÛÎÔ‡·” ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: £∞¡∞™∏™ ∫. μ√°π∞Δ∑∏™

™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ ¤ÁÈÓ ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ· ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ ÔÈ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ μfiÏÔ˘ Î·È ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î.Î. πˆ¿Ó. ™Ù¿ÌÔ˜ Î·È ∞. ∫·˙¿Î˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ™ˆÎÚ. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. £·Ó. ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ Δ∂¢∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞. ∞Ú¤ı·˜. ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÙÔÓ›ÛÙËΠfiÙÈ “Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÙËÚËı› ÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ›¯Â ÙÂı› ηٿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î. ª·ÁÎÚÈÒÙË ÁÈ· ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ °ÔÚ›ÙÛ·˜ - μfiÏÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î·È Ë ÈÔ Èı·Ó‹ ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ Â›Ó·È Ô ÊÂÙÈÓfi˜ ¯ÂÈÌÒÓ·˜. ∞ÔÎÏ›ÛÙËΠÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘, ·ÊÔ‡ Ì›· Ù¤ÙÔÈ· ÚÔÔÙÈ΋ ı· ÌÂÙ¤ıÂÙ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÎfiÌË Î·È ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ¡Ô̿گ˘, “Ì ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·ÚÁ‹ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› ΛӉ˘ÓÔÈ Î·È Ë ÛÔ‚·Ú‹ ·ÂÈÏ‹ Ó· ÌËÓ ˘ÏÔÔÈËı› ÛÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÂı› Ì ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡. ∞˘Ùfi Ú·ÎÙÈο ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÈÓËÙÔÔÈËı› Ì οı ÙÚfiÔ Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÎÈ ·Ó ‰È·ÈÛÙˆı› Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Î·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·‰˘Ó·Ì›· Ó· ÂÎÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘, ÙfiÙ ӷ ÙËÚËı› Ô ÓfiÌÔ˜ ηٿ ÎÂÚ·›·, Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÔÈÓÈÎÒÓ ÚËÙÚÒÓ ‹ ·ÎfiÌË Î·È ÙËÓ ·Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ·Ó·‰fi¯Ô˘” . √ Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “‰Â‡ÙÂÚÔ ÎÔÌ‚ÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Â›Ó·È Ë ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË Ù˘ ÂÚÁÔÏ·‚›·˜ - “ÛÎÔ‡·” , ÙÔ˘ ÂÓ·ÔÌ›ӷÓÙÔ˜ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ·ÏÈ¿˜ ÂÚÁÔÏ·‚›·˜ ÛÎÔ‡·. ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ ··ÈÙÂ›Ù·È Ì›· ÚfiÛıÂÙË ›ÛÙˆÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 5 ÂÎ. ¢ÚÒ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ËÌÔÚ·ÙËı› ¿ÌÂÛ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÁÈ· Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ·-

Ù¤ÏÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÈÛÙˆı› ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘. ∏ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ οÓÂÈ Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÎÈÓËı› Ë ‰È·‰Èηۛ· ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ·Ó·‰fi¯Ô˘, Ì ¿ÏÏÔ ˘Ô„‹ÊÈÔ ·Ó¿‰Ô¯Ô, ·fi ÙÔ˘˜ ηٿ ÛÂÈÚ¿ ηٿٷ͢ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·, ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÙÂÏÂÛÊÔÚ‹ÛÂÈ, ÁÈ·Ù› ·˘ÙÔ› ‰ÂÓ Â¤‰ÂÈÍ·Ó ÂӉȷʤÚÔÓ. ∞˘Ùfi Ú·ÎÙÈο ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÈ ÌÈ· Ó¤· ›ÛÙˆÛË Î·È Ó· Â·Ó·‰ËÌÔÚ·ÙËı› ÙÔ ¤ÚÁÔ, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ Â-

ÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÌÂȈ̤Ó˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ù˘ ‰È¤Ï¢Û˘ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘” . √ ¡Ô̿گ˘ η٤ÏËÍ ϤÁÔÓÙ·˜: “™˘ÁηϤ۷Ì ÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÁÈ· Ó· ¯·Ú¿ÍÔ˘Ì ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ó· ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋. ÕÏÏÔÈ Ó· ˘ÈÔıÂÙÔ‡Ó ÙË ÛÎÏËÚ‹ ÁÚ·ÌÌ‹ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô, ¿ÏÏÔÈ ÙËÓ ‹È· ÎÈ ¿ÏÏÔÈ ÙËÓ ÂӉȿÌÂÛË ÁÚ·ÌÌ‹. ª·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ÛÙ¿ÛË. ∞Ó ¤¯Ô˘Ì ÙȘ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ·fi ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÚ-

ÁÔÏ¿‚Ô˘ fiÙÈ ı· ÂÈÛ¢ÛÙÔ‡Ó ÔÈ Ú˘ıÌÔ› ·ÛÊ·ÏÒ˜ Î·È ı· ÙÔ˘ ·Ú¿Û¯Ô˘Ì ÛÙ‹ÚÈÍË, ·Ó ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·‰˘Ó·Ì›· ÙfiÙ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ô˘ οÓÔ˘ÌÂ Â›Ó·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ì ÛÙÔ Ó· ηÚÎÈÓÔ‚·Ù› ÙÔ ¤ÚÁÔ. ÕÚ· Ú¤ÂÈ Ù·¯‡Ù·Ù· Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó ÔÈ Ú˘ıÌÔ› ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ó¤Ô˘ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘” . √ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î. ∫·˙¿Î˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “ÂÌ›˜ ‰›ÓÔ˘Ì ȉȷ›ÙÂÚË ‚·Ú‡ÙËÙ· ÛÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ÂÚÁÔÏ·‚›· “ÛÎÔ‡·” . √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂∫μ Î. £·Ó¿Û˘ ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Â‰Ò Î·È Ôχ ηÈÚfi Ë ÂÙ·ÈÚ›· ‰ÂÓ ÙËÚ› ÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÏËÚˆÌÒÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ‹‰Ë ·fi ÏËÚÔÊÔڛ˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ʇÁÔ˘Ó Î·È Î¿ÔÈÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ›” Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “ΔÔ ÂÚÁ·ÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi ¤¯ÂÈ Û˘ÚÚÈÎÓˆı› Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ë̤Ú˜ Ô˘ ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÚÁ·ÛÙ› ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ. ∂Ì›˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË fi¯ÏËÛ˘ ÒÛÙ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ó· ÌËÓ ¯¿ÛÔ˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜” . √ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. °È¿ÓÓ˘ ™Ù¿ÌÔ˜ › fiÙÈ “¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜” Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “∏ ·Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‚‹Ì·, ‰ÈfiÙÈ Ì›· Ù¤ÙÔÈ· ÚÔÔÙÈ΋ ı· ÂÈʤÚÂÈ Ó¤· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙÔ ¤ÚÁÔ. ∂ÎÙÈÌÒ fiÙÈ Ë ÂÚÁÔÏ·‚›· “ÛÎÔ‡·” ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Á‡Úˆ ÛÙÔ 2012” . √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ™ˆÎÚ. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ › fiÙÈ “ÁÈ· ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ù˘ ÂÚÁÔÏ·‚›·˜ Ù˘ “ÛÎÔ‡·˜” ÊÙ·›ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, ÂÓÒ ÁÈ· ÙË °ÔÚ›ÙÛ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ì fiÏ· Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· ÒÛÙ ӷ ÌË ¯·ı› Î·È ¿ÏÏÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ÂÎÙÈÌÒ fiÙÈ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› fi¯È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ·ÏÏ¿ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ‚ϤÔ˘Ì” . Δ¤ÏÔ˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ Δ∂¢∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞. ∞Ú¤ı·˜ › fiÙÈ “ÂÌ›˜ ˆ˜ ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Û˘Ì·Ú·ÛÙÂÎfiÌ·ÛÙ Û fiϘ ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÒÛÙ ӷ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÎÔÚ˘Ê·›Ô ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜” .

¶ÚÔ‚ÔÏ‹ ·fi ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ÛÙËÓ πÛ·Ó›·

∏ ª·ÁÓËÛ›· Û ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÛÙË μ·ÚÎÂÏÒÓË ∏ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓË-

Û›·˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ì ‰ÈÎfi Ù˘ ÂÚ›ÙÂÚÔ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¶ÂÚ›ÙÂÚÔ ÙÔ˘ ∂.√.Δ. ÛÙË ¢ÈÂıÓ‹ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ŒÎıÂÛË “SALON INTERNATIONAL DEL TOURISME” , Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·fi 15 ̤¯ÚÈ 18 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙË μ·ÚÎÂÏÒÓË. ∏ ª·ÁÓËÛ›· Â›Ó·È Ì›· ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙ‹ ÛÙËÓ πÛ·Ó›·, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ·fi ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¡∞ª. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È “ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ‹Ù·Ó Ó· ηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÁÓˆÛÙ¤˜ ÙȘ ÔÌÔÚÊȤ˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ μ·ÚÎÂÏÒÓ˘ ÎÈ ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ∫·Ù·ÏÔÓ›·˜. √ ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 7.000.000 Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ·Á·Ô‡Ó ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Ù· ÓËÛÈ¿ Ì·˜. ∏ ÚÒÙË Â·Ê‹ Ì ÙËÓ ÈÛ·ÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿, Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ¤ÁÈÓ ¤Ú˘ÛÈ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ. ΔfiÙ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËÎ·Ó 12 πÛ·ÓÔ› ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ, ·fi ÂÚÈÔ‰Èο, ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È ÙËÏÂÔÙÈο ηӿÏÈ· Ù˘ πÛ·Ó›·˜. ŒÁÈÓ ̛· ηϋ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÛÙ· ªª∂ Ì ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ·˜ ÙÔ˘ ∂√Δ πÛ·Ó›·˜ Î. ¢ÒÚ·˜ ª·ÎÚ‹, fiÔ˘ ÚÔ‚Ï‹ıËÎ·Ó fiϘ ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ô˘ ›¯·Ó Ù· ¿ÚıÚ· Î·È ÔÈ ÂÎÔÌ¤˜ ·˘Ù¤˜ ‰fiıËΠ‰˘-

Ó·ÌÈÎfi “·ÚÒÓ” ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ì·˜ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ μ·ÚÎÂÏÒÓ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ¤ÎıÂÛË ÎÔÈÓÔ‡ Î·È Ë ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·¤Û·Û ıÂÙÈο Û¯fiÏÈ· ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ Ú¿ÎÙÔÚ˜, fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏ˘¿ÚÈıÌÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜. ΔÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÂÚÈÙ¤ÚÔ˘ Ù˘ ¡∂Δ¶ ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó ÛÙË Ù·ÈÓ›· “ª∞ªª∞ ªπ∞” ·-

ÔÙ¤ÏÂÛ fiÏÔ ¤Ï͢ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˙ËÙÔ‡Û·Ó ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· Ù· ̤ÚË Ô˘ Á˘Ú›ÛÙËÎÂ Ë Ù·ÈÓ›· Î·È ÂӉȷʤÚÔÓÙ·Ó Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÁÈ· Ó· Ù· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ·fi ÎÔÓÙ¿. ŒÓ· ¿ÏÏÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ “ÙÚ·‚Ô‡Û” ÙÔ ÎÔÈÓfi ÛÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ ˘ÏÈÎfi ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ÈÛ·ÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·.

ªÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ˘‹Ú¯Â Î·È ÁÈ· Ù· ÙÚ›· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ∏ ™ÎÈ¿ıÔ˜, Ì ‰ÈÎfi Ù˘ ¤ÓÙ˘Ô ÛÙ· ÈÛ·ÓÈο, ¤ÁÈÓ ̷ÁÓ‹Ù˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜, Û·Ó ¤Ó· ÓËÛ› Ì ÔÏÏ‹ ΛÓËÛË Î·È Ó˘ÎÙÂÚÈÓ‹ ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎË ˙ˆ‹. ∏ ™ÎfiÂÏÔ˜ Ì ÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ ∞˚ °È¿ÓÓË, ÂΛ Ô˘ ¤ÁÈÓÂ Ô Á¿ÌÔ˜ ÙÔ˘ ª∞ªª∞ ªπ∞, fiÏÔ˜ ¤Ï͢ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚÔÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ Î·È ˙¢Á¿ÚÈ· Ô˘ Û˘˙ËÙÔ‡Û·Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Á¿ÌÔ ÙÔ˘˜ ÂΛ. ∏ ÊÒÎÈ· ÛÙÔ ¤ÓÙ˘Ô Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ‹Ù·Ó Ë ·ÈÙ›· Ô˘ ¿Ú· ÔÏÏÔ› ÂӉȷʤÚÔÓÙ·Ó Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ı·Ï¿ÛÛÈÔ ¿ÚÎÔ Î·È Ò˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÙÔ ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó” . ∂ÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Ù˘ ¡∞ª ‹Ù·Ó Ë ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡∂Δ¶ Î. ∂‡Ë Δ˙·‚¤ÏÏ·-∞‰·Ì¿ÎË, ÂÓÒ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ·ÎfiÌË, Ë ÓÔ̷گȷ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. ŒÏÂÓ· ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘, Ë ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Ù˘ ¢/ÓÛ˘ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ¶ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Î. ª·Ú›· £ÏÈ‚ÂÚÔ‡ Î·È Ô ÙÌË̷ٿگ˘ Î. £¤Ì˘ ∫·ÙÛ¤Ì˘. ∞fi ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜, Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó, ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î. ªÔ˘ÚÔ‡ÓÓ˘ °È¿ÓÓ˘ Î·È Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Î. ∫ˆÓ. μÔ‡ÎÔ˘ÙÔ˜.

ŒÍ·ÚÛË ÛÙȘ ‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ ÂÚÈÙ¤ÚˆÓ ∞°°π∑√À¡ ÙȘ 60 ÔÈ ‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ

ÂÚÈÙ¤ÚˆÓ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ 2010, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¶ÂÚÈÙÂÚÔ‡¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∏ Ó¤· ‰È¿ÚÚËÍË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ Â› Ù˘ Ï·Ù›·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù¿Ú·Í ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙˆÓ ÂÚÈÙ¤ÚˆÓ Î·È fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Î. ∫ˆÓ. ∫fiÁÈ·˜, “ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¤Í·ÚÛË Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÔ¯‹ Î·È Â·ÁÚ‡ÓËÛË ·fi fiÏÔ˘˜ Ì·˜” . √ ›‰ÈÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “ÔÈ ‰È·ÚÚ‹ÎÙ˜ Ì ٷ ›‰Ë Ô˘ ·Ê·›ÚÂÛ·Ó, ‹Á·Ó Ó· Ù· ˆÏ‹ÛÔ˘Ó Û οÔÈÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ Î·È ¤ÙÛÈ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ›¯ÓË ÙÔ˘˜ Î·È ÂÎÙÈÌԇ̠fiÙÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· ı· ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ŒÓˆÛË ¶ÂÚÈÙÂÚÔ‡¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ·˘Ùfi Âͤ‰ˆÛ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË fiÔ˘, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “ŒÓ· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Ì·ÛÙ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ì·˜ Â›Ó·È ÔÈ Û˘Ó¯›˜ ‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ Î·È ·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È, ‰ÈfiÙÈ ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ¢·ı›˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ·fiÁÓˆÛ˘. ¶Ò˜ fï˜ ı· ÚÔÛٷ٢ÙÔ‡ÌÂ, ·ÏÏ¿ Î·È ı· ıˆÚ·Î›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ì·˜, ·Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ٷ ··Ú·›ÙËÙ· ÚÔÏ¿ ·ÛÊ·Ï›·˜; ¶fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì Á›ÓÂÈ ı‡Ì·Ù· ÙˆÓ Â›‰ÔÍˆÓ ÎÏÂÊÙÒÓ; °È· ·˘Ùfi ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÊÂÓfi˜ ÌÂÓ Ó· Ù· ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘ÌÂ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰Â Ó· ¤¯Ô˘Ì ¤ÓÙÔÓÔ ÊˆÙÈÛÌfi ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛ‹ Ì·˜. ™ÙȘ ‰Â ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙȘ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ·ÚÔ˘Û›· ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ŸÏÔÈ ÂÌ›˜ ÚÈÓ Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ·Ó ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Î·È ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·Ô‚ÈÔÌ˯¿ÓÈÛ˘ Ô˘ ˘¤ÛÙË Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ÂÍ·Ó·ÁηÛًηÌ ӷ Ô‰ËÁËıԇ̠ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÂÈ‚›ˆÛ˘ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ÂÚÈÙÂÚÔ‡¯ˆÓ. ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Â›Ó·È ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› Ì·˜ ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙ¤˜ ÂÚÈÙ¤ÚˆÓ, ȉÈÔÎً٘ ·Ó¿ËÚÔÈ, ÂÙ·ÈÚ›˜ - Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙȘ ηÓÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜, Ú·ÙËÚÈÔ‡¯ÔÈ Î.¿., ¤Ó·˜ ÎÏ¿‰Ô˜ Ì ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ 300,000 ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. ∞˘Ùfi ÙÔ Î‡ÙÙ·ÚÔ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ÔÏÈÙ›· Î·È Ó· ÙÔ˘˜ Û‚·ÛÙ› Î·È Ê˘ÛÈο Ó· ÙÔ˘˜ ÛÙËÚ›ÍÂÈ, ‰ÈfiÙÈ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Û Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ì·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∏ ŒÓˆÛË ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ¶ÂÚÈÙÂÚÔ‡¯ˆÓ ∫·ÓÔˆÏÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ Î·È Ó· ÚÔÙÚ¤ÂÈ fiÏÔ˘˜ ÂÛ¿˜ Ó· ·ÁÔÚ¿˙ÂÙ ٷ ÂÌÔÚ‡̷ٿ Û·˜ (ÙÛÈÁ¿Ú·, ηÓ¿, οÚÙ˜ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ Î.Ï.) ·fi ÙÔÈÎÔ‡˜ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ Ì ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ·Ú·ÛÙ·ÙÈο, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë Û˘Ó¯‹˜ ·˘Ù‹ ·ÈÌÔÚÚ·Á›· Ô˘ Ù·Ï·Ó›˙ÂÈ ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ì·˜. ∞·ÍÈÒÓÔÓÙ·˜ Ù· ÎÏÂÌ̤ӷ ‹ “Ï·ÛÙ¿” ÚÔ˚fiÓÙ·, Ô‰ËÁԇ̠ÙÔ˘˜ Â›‰ÔÍÔ˘˜ ÏËÛÙ¤˜ Û ÔÚÈÛÙÈÎfi ·Ê·ÓÈÛÌfi. ¶ÚÔÛٷ٤„Ù ÙËÓ Âȯ›ÚËÛ‹ Û·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ¿ Û·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ó¯›˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ÂÏÏÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ì·˜ fiˆ˜: ¶Ï·ÛÙ¿ ¯·ÚÙÔÓÔÌ›ÛÌ·Ù·, Ï·ÛÙ¤˜ οÚÙ˜, Ï·ıÚ·›· Î·È ÎÏÂÌ̤ӷ ÙÛÈÁ¿Ú· Î.Ï. £ˆÚ·Î›ÛÙ ÙËÓ Âȯ›ÚËÛ‹ Û·˜ Ì ¤ÓÙÔÓÔ ÊˆÙÈÛÌfi ÙȘ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ÒÚ˜, ·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û·˜ Î·È ÂÚÈÊÚÔ˘Ú‹ÛÙ ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ì·˜. √ ÎÏ¿‰Ô˜ ÙˆÓ ÂÚÈÙÂÚÔ‡¯ˆÓ ηÓÔˆÏÒÓ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ϋ͈˜. ¢ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ÁˆÓÈ¿ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔÌ¿Á·˙Ô˘ Ó· Á›ÓÂÈ ¿Û˘ÏÔ Î·È Â‡ÎÔÏË Ï›· ÙˆÓ ‰È·ÚÚËÎÙÒÓ. Δ¤ÏÔ˜ ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË Î·È ÙËÓ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Î·È ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô” . £. ∫. μ.


M·ÁÓËÛ›· 18

¶∂ª¶Δ∏ 22 ∞¶ƒπ§π√À 2010

∫·ÓÔÓÈο ÔÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÁÈ· ∞∂π ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô

¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙÔ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙÔ 1Ô ™∂∫ μfiÏÔ˘

∫∞¡√¡π∫∞ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÔÊı·ÏÌ›·ÙÚÔ, ÙÔÓ Î·Ú‰ÈÔÏfiÁÔ, ηıÒ˜ Î·È Ó· ‚Á¿˙Ô˘Ó ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ·ÎÙÈÓÔÁڷʛ˜ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ·fi ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÛÙȘ ™ÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ Î·È ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙ· Δ∂º∞∞. ¶·Ú¿ ÙËÓ Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙË Ó¤ÎÚˆÛË ÙˆÓ È·ÙÚÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÏËÓ Ù˘ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ¤ÎÙ·ÎÙˆÓ Î·È ÛÔ‚·ÚÒÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ, ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ·Ó Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Û ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ì ÙÔ˘˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ‰È·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ. ŒÙÛÈ, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ¤ÓˆÛ˘ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ªÔÛ¯ÔÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜, ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ô˘ ˘‹ÚÍ Ì ÙÔ ·ÎÙÈÓÔÏÔÁÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ, ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó Û ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ Î·È ™ÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜ ‹ ÛÙ· Δ∂º∞∞ Î·È Ú¤ÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ·ÎÙÈÓÔÁڷʛ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ηٿıÂÛ˘ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ, ı· Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο. ∂›Û˘ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ı· ηχÙÂÈ ·fi Û‹ÌÂÚ· ̤¯ÚÈ Î·È Ù· ̤۷ ª·˝Ô˘ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ √¶∞¢ Û ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÁÈ· ÙȘ È·ÙÚÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Û ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ë ÌfiÓË ÂͤÏÈÍË Ô˘ ˘‹ÚÍ ¯ı˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚÈÒÓ, ‹Ù·Ó Ë ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË º∂∫ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÁÈ· ÙȘ ÂÊËÌÂڛ˜ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ. √ Î. ªÔÛ¯ÔÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ ¯ı˜ Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË ÙÔ ı¤Ì· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi. ¶¿ÓÙˆ˜ Ë Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È, ̤¯ÚÈ Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ÂÊËÌÂڛ˜ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘-ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘˜. ∂›Û˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ‰ËÌÔÛȇÙËΠÙÔ º∂∫ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î. ∞ÚÈÛÙ›‰Ë ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˘. ¶¿ÓÙˆ˜ ̤¯ÚÈ Î·È ¯ı˜ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‹Ù·Ó ·Î¤Ê·ÏÔ, ·ÊÔ‡ Â‰Ò Î·È ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÔÛÈ¢Ù› ÙÔ º∂∫ ·fiÏ˘Û˘ Ù˘ Î. ª·Ú›·˜ ∫·Ú¿ ·fi ÙË ı¤ÛË Ù˘ ‰ÈÔÈ΋ÙÚÈ·˜ ÛÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰Èη›ˆÌ· ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ È·ÙÚÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

ÂÁ¿ÏË ÌÔÓ¿‰· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ì ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο ÈÛ¯‡Ô˜ 20 ÎÈÏÔ‚¿Ù ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· ÙÔ˘ 1Ô˘ ™∂∫ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ÚÒËÓ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÎÏ·‰ÈÎÔ‡. ªÂ ÛÎÔfi ÙËÓ ¿ÓÙÏËÛË ÂÛfi‰ˆÓ ̤¯ÚÈ Î·È 18 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜, ·ÊÔ‡ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ¢∂∏ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜, Ô˘ ı· ·Ú¿ÁÂÙ·È ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÌÔÓ¿‰·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÚˆÙÔÔÚȷ΋ ΛÓËÛË Ô˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û ¿ÏÏÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘ Ì ‰ÈÙÙfi ÛÎÔfi: ∞ÊÂÓfi˜ ÙËÓ ÂÌ‚¿ı˘ÓÛË ÛÙȘ ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ‰˘Ó·ÙÔًوÓ, ÒÛÙ ٷ Û¯ÔÏ›· Ó· ·ÓÙÏÔ‡Ó ¤ÛÔ‰· Û ÂÔ¯‹ “ÈÛ¯ÓÒÓ ·ÁÂÏ¿‰ˆÓ” fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË.

∂ΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ∏̤ڷ μÈ‚Ï›Ô˘ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ∞Àƒπ√ ÛÙȘ 19.00 ÛÙË μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ŒÎıÂÛ˘ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ “¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∏̤ڷ˜ ÙÔ˘ μÈ‚Ï›Ô˘” . ¶ÚfiÛÊ·Ù· Ë ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÙËΠ̠¿ÏÏÔ˘˜ ¤ÍÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÙfiÌÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ٷ ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓË ·fi ÙË §Ô˙¿ÓË Ù˘ ∂Ï‚ÂÙ›·˜. ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ Ì›· ÛÂÈÚ¿ ͯˆÚÈÛÙÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙ‹ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ μÈ‚ÏÈÔı‹Î˘, ÙfiÛÔ ÛÙÔ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎfi ÎÔÈÓfi Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜, fiÛÔÓ Î·È Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û˘ÓÔÏÈÎfiÙÂÚ·, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó: ∂ΉËÏÒÛÂȘ ÏfiÁÔ˘, ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ÂÈηÛÙÈÎÒÓ Î·È ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜. ΔÔ ÿ‰Ú˘Ì· ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó·, ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ì ı¤Ì·: “ÕÓıÚˆÔ˜ Î·È ‚È‚Ï›Ô: ‰‡Ô ϤÍÂȘ, ¤Ó·˜ ÎfiÛÌÔ˜” . ™ÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· ·˘Ùfi Úfiı˘Ì· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËηÓ, ̤۷ ÛÙËÓ ÚÔıÂÛÌ›· 13 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2010, ¿Óˆ ·fi ¯›ÏÈÔÈ ‰È·ÎfiÛÈÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ - ÌÈÎÚÔ› ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ËÏÈΛ·˜ 5 ¤ˆ˜ 15 ÂÙÒÓ ·fi Û¯ÔÏ›· fiÏ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ΔËÓ Ë̤ڷ ÙˆÓ ÂÁηÈÓ›ˆÓ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÔÓÔ̤˜ ÙˆÓ ‚Ú·‚›ˆÓ ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Ì›· ÛÂÈÚ¿ ·fi ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜.

ŒÛÔ‰· Û¯ÔÏ›Ԣ ·fi ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο

ª

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

™ÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¶ÔÏ˘ÎÏ·‰ÈÎÔ‡, ¤¯Ô˘Ó ÂÁηٷÛÙ·ı› ÔÏÏ¿ ¿ÓÂÏ ¤ÙÔÈÌ· Ó· ·Ú¿ÍÔ˘Ó ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·fi ÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘. ΔÔ 1Ô ™∂∫ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È Û ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÙ·ÛË Ì ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì·. ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· Â›Ó·È ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi, ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∏ ÈÛ¯‡˜ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ Â›Ó·È 20 KW (∫ÈÏÔ‚¿Ù), ·Í›·˜ 120.000 ¢ÚÒ, Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÌÂϤÙË ı· ·Ú¿ÁÂÈ ÂÙËÛ›ˆ˜ Ú‡̷ ·Í›·˜ 16.00018.000 ¢ÚÒ. √Ì¿‰· ηıËÁËÙÒÓ ÙÔ˘ 1Ô˘ ™∂∫ μfiÏÔ˘ ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ Î·È ÙË Û¯Â‰›·ÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ÌÂϤÙË ÚÔˆı‹ıËÎÂ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙȘ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÙÂÏÈο ÂÁÎÚ›ıËÎÂ Ë ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘. ∫·ıÔÚÈÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ‹Ù·Ó Ë ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· Ô˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜. ∏ ÌÔÓ¿‰· ı· Â›Ó·È ÂÈÛΤ„ÈÌË ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ÎÔÈÓfi Û ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ™∂∫. Δ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ·fi‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ı· ·ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È Û ÂȉÈ΋ ÔıfiÓË, Ë ÔÔ›· ı· Â›Ó·È ÔÚ·Ù‹ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· fï˜ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì¤Û· ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÂȉÈÒÎÂÈ Î·È ÙËÓ ¿ÓÙÏËÛË ÂÛfi‰ˆÓ. ◊‰Ë Ë ‰È-

‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙË ¢∂∏ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜, ̤ۈ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÙÔ Ú‡̷ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ ı· ÙÔ Ô˘Ï¿ÂÈ Ì ÙÈÌ‹ 0,55 ÏÂÙ¿ ÙË Ì›· ÎÈÏÔ‚·ÙÒÚ·. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ 1Ô˘ ™∂∫ μfiÏÔ˘ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ºÈÏ›Ô˘, “Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ó· ¤¯ÂÈ ¤ÛÔ‰· ·fi ¿ÏϘ ËÁ¤˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ Ù·ÎÙÈΤ˜ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ∞ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‰È¿ÊÔÚ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ì ÛÎÔfi Ó· ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÂÈ ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· Ì ¿ÏϘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ı·

ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÔÈÎÈÏÔÙÚfiˆ˜ ÛÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ı· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘. ªÂ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÙÔ ¤ÚÁÔ ı· ·ÔʤÚÂÈ ÛÙÔ 1Ô ™∂∫ μfiÏÔ˘ ¤ÛÔ‰· Ù˘ ٿ͈˜ 16.000-18.000 ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. Δ· ¤ÛÔ‰· ·˘Ù¿ ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·˘ÙÔÓÔÌ›·˜, ÒÛÙ ӷ ·Ó·Ù˘¯ı› Î·È Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ¤ÚÁ· Ô˘ Û·Ó ÛÙfi¯Ô ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÔÙÈÎfiÙÂÚË ·ÚÔ¯‹ ÁÓÒÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ì·˜. ∂›Û˘ ı· ÌÔÚԇ̠ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ΛÓËÙÚ·, ‰ËÏ·‰‹ ˘ÔÙÚÔʛ˜, ‚Ô‹ıÂÈ· Û ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ˘ÏÔÔ›ËÛË ÂΉËÏÒÛˆÓ, ‰ˆÚÂ¿Ó ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο Ù·Í›‰È· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜,

·Ó·Î·›ÓÈÛË ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ, ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì·˜ Ì ٷ Ì·ı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜” . ™‡Ìʈӷ Ì ٷ Û¯¤‰È· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ 1Ô˘ ™∂∫ μfiÏÔ˘ ÚԂϤÂÙ·È Ë Â¤ÎÙ·ÛË ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ì ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο. ŒÙÛÈ Û ÚÒÙË Ê¿ÛË, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ·Ú¯È΋˜ ÂÁηٿÛÙ·Û˘, Ë ÈÛ¯‡˜ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ Ù· 100 KW (ÎÈÏÔ‚¿Ù) ̤۷ ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ·. √ ÛÙfi¯Ô˜ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi˜, ‰ÈfiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔÓ ··Ú·›ÙËÙÔ ¯ÒÚÔ ÛÙȘ ÔÚÔʤ˜ ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ¿ÓÂÏ Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ Â¤ÎÙ·Û˘ ı· Î·Ï˘Êı› ·fi Ù· ¤ÛÔ‰· Ù˘ ·Ú¯È΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜, Ù· ÔÔ›· ı· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÁˆÌÂÙÚÈο οı ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿ ·fi οı Â¤Ó‰˘ÛË ÂÛfi‰ˆÓ. ªÂ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ê¿Û˘ Ù· Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ¤ÛÔ‰·, Ì ٷ ÔÔ›· ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηχÙÔ˘Ó fiϘ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ÚˆÙÔÔÚȷΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ 1Ô˘ ™∂∫ μfiÏÔ˘, ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹ ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ÂÈÛ΢¤˜ Û fiÏÔ ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¶ÔÏ˘ÎÏ·‰ÈÎÔ‡ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ 150.000 ¢ÚÒ. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ÂÈÛ΢‹˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Â͈ÙÂÚÈο ÂȯڛÛÌ·Ù·, Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ÂÏ·Èԯڈ̷ÙÈÛÌÔ‡˜, ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÚÙÒÓ ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜, ÂÈÛ΢‹ ÎÔ˘ÊˆÌ¿ÙˆÓ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘, ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ·ÏÈÒÓ fan coil Ì Ӥ· Û‡Á¯ÚÔÓ·.

∞fi ÙȘ ηٷϋ„ÂȘ ÛÙȘ ·Ô˘Û›Â˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÏfiÁˆ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ

¢È‰·Ûηϛ· ¤ÓÙ ÌËÓÒÓ ÛÙ· §‡ÎÂÈ· ∞¶√∫∞ƒ¢πøΔπ∫∏ Â›Ó·È Ë ÂÈÎfiÓ· ÛÙ· §‡ÎÂÈ· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·fi ÙȘ ¿‰ÂȘ ·›ıÔ˘Û˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·Ô˘ÛÈÒÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ “ÓfiÌÈÌ˘” ÎÔ¿Ó·˜ ¤¯ÂÈ ÂÂÎÙ·ı› Î·È ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ μ’ Î·È ∞’ Δ¿Í˘ §˘Î›Ԣ. ∫·È ·ԉ›¯ıËΠˆ˜ Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ Î·Ù¿ 30% ÙȘ ·Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜, ·Ô‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÔÚÈÛÙÈο ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿. À¿Ú¯Ô˘Ó §‡ÎÂÈ· Ô˘ Ô Î·ı·Úfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ÌfiÏȘ Ô˘ ¿ÁÁÈÍ ÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ̋Ó˜, ÌÈ· ÂͤÏÈÍË Ô˘ ÌfiÓÔ Ï‡Ë ÚÔηÏ› Û˘ÓÔÏÈο ÁÈ· ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ∏ “£” ‚Ú¤ıËΠ¯ı˜ ÛÙ· ‰‡Ô §‡ÎÂÈ· Ô˘ Û˘ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ∞Ó·‡ÚÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ 2Ô Î·È ÙÔ 8Ô. ∞fi ÙÔ˘˜ 300 ÂÚ›Ô˘ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ÊÔÈÙÔ‡Ó ÛÙÔ Î·ı¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô §‡ÎÂÈ· ¯ı˜ ÙÔ Ôχ Ó· ÊÔÈÙÔ‡Û·Ó ÔÈ 60. ª¤¯ÚÈ Î·È ¤Ú˘ÛÈ ˘‹Ú¯Â ÙÔ “¤ıÈÌÔ” Ó· ·Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ï›Á˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚÈÓ ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ °’ Δ¿Í˘ §˘Î›Ԣ ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ηϋ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ. º¤ÙÔ˜ fï˜ ÙÔ “¤ıÈÌÔ” ÂÂÎÙ¿ıËÎÂ Î·È ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ٿ͈Ó, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ

ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·Ô˘Û›·˙·Ó, fi¯È ÁÈ·Ù› ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› ·ÎfiÌË ÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ ··Ú¿‰ÂÎÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ì ÙȘ ÔÏϤ˜ ·Ô˘Û›Â˜. ∫·ÓÔÓÈο ¤Ó·˜ Ì·ıËÙ‹˜ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È 164 ·Ô˘Û›Â˜. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÚÈÓ Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· ¤‰ˆÛÂ Î·È ¤Ó· ÌfiÓÔ˘˜ 30% ÂÈϤÔÓ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ·Ô˘ÛÈÒÓ, ÏfiÁˆ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘.

√È Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÒÙˆÓ Δ¿ÍÂˆÓ §˘Î›Ԣ ÂͤϷ‚·Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ˆ˜ Ì‹Ó˘Ì· ÁÈ· Â’ ·fiÚÈÛÙÔÓ ÎÔ¿Ó·. ∫·È ¤ÙÛÈ ¤ÁÈÓ ÙÂÏÈο. Ãı˜ ÛÙÔ 2Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ 90 Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ °’ Δ¿Í˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÌfiÏȘ ¤ÓÙÂ, ÂÓÒ ÙÔ ›‰ÈÔ ÁÈÓfiÙ·Ó Î·È ÛÙÔ 8Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ. ™ÙË μ’ Δ¿ÍË ·fi ÙÔ˘˜ 100 Ì·ıËÙ¤˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ 25 ÂÚ›Ô˘ Î·È ÛÙËÓ ∞’ Δ¿ÍË ÂÚ›Ô˘ 30 Ì·ıËÙ¤˜. ŸÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ

Ì·ıËÙ¤˜ Â›Ó·È ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜ Î·È ‰È·‚¿˙Ô˘Ó; ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ¤ÙÔ˜ Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 12 ª·˝Ô˘ Î·È ÔÈ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÛÙȘ 14 ª·˝Ô˘. ¢ËÏ·‰‹ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈıÒÚÈÔ ÁÈ· ·Ô˘Û›Â˜... ¶¿ÓÙˆ˜ ÔÈ ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Û˘ÏϤÎÙ˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ ·fi ¯·ÚÙÈ¿ ÁÈ·ÙÚÒÓ Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ·Ûı¤ÓÂȘ. Δ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Ù· ʤÚÓÔ˘Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÁÈ· Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ·Ô˘Û›Â˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. √È ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Â›Ó·È ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ, ÂÓÒ, fiˆ˜ Ì·˜ › ¤Ó·˜ ηıËÁËÙ‹˜, “‹Á· ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Î·È Â›‰· ÌfiÓÔ ÙÚÂȘ Ì·ıËÙ¤˜. ¢›‰·Í· ηÓÔÓÈο ÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘” . ªÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÌÂÈÒıËΠ‰Ú·Ì·ÙÈο Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿, ·Ó ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ¯¿ıËΠ·fi ÙȘ ηٷϋ„ÂȘ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙÔ 2Ô §‡ÎÂÈÔ Ô˘ ›¯Â ηٿÏË„Ë ·fi 21 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ 20 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÂÚ›Ô˘, Ô Î·ı·Úfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÁÈ· ʤÙÔ˜ ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ̋Ó˜. ¶·ÚfiÌÔÈ· ‚¤‚·È· ηٿÛÙ·ÛË Ì ÙȘ ·Ô˘Û›Â˜ ÂÈÎÚ·Ù› Î·È Û ¿ÏÏ· §‡ÎÂÈ· Ù˘ fiÏ˘, ·ÊÔ‡ Ô ÓfiÌÔ˜ Â›Ó·È “Û‡ÌÌ·¯Ô˜” ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


∞∫ƒ∞Δ√™

ªÈ· Ó¤· ‰‡Ó·ÌË ÁÂÓÓÈ¤Ù·È ÛÙËÓ Ô‰ËÏ·Û›·

¶∂ª¶Δ∏ 22 A¶ƒπ§π√À 2010

ÛÂÏ. 20

¡›ÎË μ.

ª¿ÚÈÔ˜: Œ¯Ô˘Ì ·Ú¿ÔÓ· ·fi ÙË ‰È·ÈÙËÛ›· ÛÂÏ. 21

•∂∫∞£∞ƒπ∑∂π ∞ª∂™∞ Δ√ £∂ª∞ Δ∏™ ¶∞ƒ∞ª√¡∏™ Δ√À ™∞∫∏ Δ™πø§∏ ™Δ√¡ √§Àª¶π∞∫√ μ.

ªÔÈÚ·Ṳ̂Ó˜ ÔÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÓÔȯÙfi ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· ··Û¯ÔÏ› ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ Î·È ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Á›ÓÂÈ ÔÈ ÚÒÙ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜. ΔÔ Îϛ̷ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi, ˆÛÙfiÛÔ, ÙÔ ı¤Ì· ı· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ (Èı·Ófiٷٷ) ̤۷ ÛÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ‰Âη‹ÌÂÚÔ, ηıÒ˜ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Ó¤· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¶∞∂, ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ∫·Ú‰ÈÙÛÈÒÙË Ù¯ÓÈÎÔ‡.

∞ ∞ÔÎÏ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÒÓ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ÛÂÏ. 22

°π√Àƒ√¶∞ §π°∫

∞ÙϤÙÈÎÔ §›‚ÂÚÔ˘Ï Î·È ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ-ºÔ‡Ï·Ì Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ˘˜ ËÌÈÙÂÏÈÎÔ‡˜ ÛÂÏ. 22

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™

∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ÚÔ¤¯ÂÈ Ë ÔÚÈÛÙÈ΋ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη, Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ÚÔÛ¯ԇ˜ ∫˘Úȷ΋˜ Ì ÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù·. √ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ Â¤ÛÙÚ„ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·, fiÔ˘ ·Ú¤‰ˆÛ ÙËÓ ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô, ÂÓÒ Ù¤ıËΠÂ› Ù¿ËÙÔ˜ Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿. ∏ ¿ÓÔ‰Ô˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη, fiˆ˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·˘ÍË̤Ó˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. £· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ÛÙȘ ÙÚÂȘ ÁÚ·Ì̤˜, ÂÓÒ ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ ̤Ú˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó Ê¤ÙÔ˜ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÔÈÔÈ ı· Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ Î·È ÙË Ó¤· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ΔÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ πÔ‡ÓÈÔ, Ï‹ÁÔ˘Ó Ù· Û˘Ì‚fiÏ·È· ÙˆÓ ∂ÚfiÏ ªÔ˘ÏÔ‡Ù, ¡ÙÔÌ·ÁÎfiÈ ∞ÌÚ¿ÌÔ‚ÈÙ˜, §ÂˆÓ›‰· ∫·Ì¿ÓÙ·Ë Î·È §¤·ÓÙÚÔ ÕÏ‚·ÚÂ˙, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ¤ÓÙ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ‰·ÓÂÈÎÔ› ·fi ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜ (§È·¿Î˘, ∫ÔÙ›ÙÛ·˜, ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ, ∫fiÚÌÔ˜ Î·È ™È·ÏÌ¿˜). ¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ÔÈÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ÂÓÓ¤· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎË Ê·Ó¤Ï·, ÂÓÒ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ ·Ó ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi fiÏÔÈ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ·›ÎÙ˜ (Ú¿ÁÌ· ‰‡ÛÎÔÏÔ) Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙËÓ ¶∞∂ Î·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. √ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘, ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ô˘ ·Ú¤‰ˆÛ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘, ¿Û¯ÂÙ· ·Ó ı· Â›Ó·È ‹ fi¯È ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜,

Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ì ·ÍÈfiÏÔÁË ·ÚÔ˘Û›· ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη, ÂÓÒ ÔÈ Èı‡ÓÔÓÙ˜ Ù˘ ¶∞∂ ı· ÎÈÓËıÔ‡Ó Î·È ÛÙËÓ Í¤ÓË Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ (΢ڛˆ˜ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ §·ÙÈÓÈ΋˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜) ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ·ÈÎÙÒÓ

∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ™ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· Ì‹Î ·fi ¯ı˜ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ΢ÚȷοÙÈ΢ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ì ÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù·. £˘Ì›˙Ô˘Ì ˆ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÎfiÌË ‰‡Ô ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Î·È Ì·ıËÌ·ÙÈο ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ì ӛÎË ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù· ı· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÂÈ ÚfiˆÚ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô, ‰›¯ˆ˜ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ. √È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ó Ì›· ·ÎfiÌË ÂÈÙ˘¯›· ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ˘˜, ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÌË ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ , ˆÛÙfiÛÔ, ‰›ÓÂÈ ÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙ· Ï¤È ¿Ô˘Ù, ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·¢ı›·˜ ÙÒÛË ÛÙËÓ °’ ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·. ™ÙÔ Á‹‰fi Ù˘ Ë ∫·Ï·Ì¿Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·ÚÎÂÙ¿ ‰˘Ó·Ù‹, ·Ó ·Ó·ÏÔÁÈÛÙԇ̠fiÙÈ Û 15 ·È¯Ó›‰È· ¤¯ÂÈ ËÙÙËı› ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ ·fi ¤ÍÈ Ó›Î˜ Î·È ÈÛÔ·Ï›Â˜. ªÂÁ¿ÏÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÛÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ “ª·‡Ú˘ £‡ÂÏÏ·˜, £·Ó¿ÛË ∫ÔÏÈÙÛȉ¿ÎË, Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÚÔηÏÔ‡Ó ÔÈ ÔÏϤ˜ ·Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Û ·˘Ùfi ÙÔ ·È¯Ó›‰È. ™ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ 43¯ÚÔÓÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔÈ Δ¿ÛÈÙ˜, ª·ÓÈ¿Ù˘, ¡Ù μÈÓÛ¤ÓÙÈ Î·È ™˘Úȉ¿Î˘ Î·È ÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ¡ÙÔ˘Á¤ÚÔÁÏÔ˘, ™Î·ÚÏ¿ÙÔ˜ Î·È ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ °.

∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ËÙÙËı› ÌfiÏȘ Ì›· ÊÔÚ¿ (ÛÙË ƒfi‰Ô ·fi ÙÔ ¢È·ÁfiÚ· ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¤ÍÔ‰fi ÙÔ˘) Î·È ı· ΢ÓËÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ¤‚‰ÔÌË Ó›ÎË Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ μfiÏÔ. ∏ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˘ ¡›ÎÔ˘ æ˘¯ÔÁÈÔ‡ (ÂÎÙ›ÂÈ ÔÈÓ‹ ÌÈ·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜), Ì ÙÔÓ ∂˘ı‡ÌË ∫ÔÙ›ÙÛ· Ó· Â›Ó·È Ô ÂÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚÔ˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿Ù˘ ÙÔ˘. ∞ÌÊ›‚ÔÏË Â›Ó·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ §ÂˆÓ›‰· ∫·Ì¿ÓÙ·Ë, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi. ŸÏÔÈ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ·›ÎÙ˜ Â›Ó·È ÂÙÔÈÌÔfiÏÂÌÔÈ, Ì ÙÔÓ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË Ó· ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ù·ÚÙÈÛÌfi Ù˘ ÂÓ‰Âο‰·˜ ÌÂÙ¿ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·˘ÚÈ·Ó‹˜ ÚÔfiÓËÛ˘. Ãı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ∂∞∫ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ë ÚÒÙË ÔÌ¿‰· ¤‰ˆÛ ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ¡¤ˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, Ì ÙÔÓ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË Ó· “ÙÛÂοÚÂÈ” ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ·›ÎÙ˜.

ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ¡¤ÔÈ ªÂ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ 31˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÙÔ Û·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¡¤ˆÓ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜, Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ™ÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘ Ù˘ ∫·Ï·Ì¿Ù·˜ Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÌ¿‰·. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ª¿Ó‰·ÏÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·‹ÙÙËÙÔÈ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó Ó· ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ó ¿ÏÏË ÌÈ· ÂÈÙ˘¯›· ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ˘˜. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ı· Â›Ó·È Ô Î. °. ∫fiÙÛ·Ú˘, Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. π. ºÚ·ÁÎÔ‡ÏË Î·È ™. ™Ôω¿ÙÔ. ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô Î. ∫. ∫·ÙÛ·Ú¿Î˘, fiÏÔÈ ·fi ÙÔÓ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ Ù˘ ªÂÛÛËÓ›·˜.


20 √ ∫¿ÎÔ˜ “ÛÊ˘Ú›˙ÂÈ” ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘

¶∂ª¶Δ∏ 22 A¶ƒπ§π√À 2010

ª∂ ∂•π ¢π∂£¡∂π™ ∞£§∏Δ∂™ ™Δ∏ ¢À¡∞ª∏ Δ√À √ “ ∞∫ƒ∞Δ√™” ª¶∞π¡∂π ¢À¡∞Δ∞ ™Δ√ Ãøƒ√ Δ∏™ ¶√¢∏§∞™π∞™

ªÈ· Ó¤· ‰‡Ó·ÌË ÁÂÓÓȤٷÈ

√ Δ¿ÛÔ˜ ∫¿ÎÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Î·È ÙÔÓ ÕÚË, ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ √∞∫∞. μÔËıÔ› ÙÔ˘ ∫ÂÚ΢ڷ›Ô˘ Ú¤ÊÂÚÈ ı· Â›Ó·È Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¢¿ÏÏ·˜ Î·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÛ¿ÙÛ˘ ·fi ÙËÓ ◊ÂÈÚÔ. Δ¤Ù·ÚÙÔ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô ªÈ¯¿Ï˘ ∫Ô˘ÎÔ˘Ï¿Î˘ ·fi ÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ Î·È ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ª›Î·˜ ·fi ÙË Ã·ÏÎȉÈ΋. ∂›Ó·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯‹˜ ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ Ô Δ¿ÛÔ˜ ∫¿ÎÔ˜ Â›Ó·È ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ∫˘¤ÏÏÔ˘, ·ÊÔ‡ ›¯Â ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÙÔ ÂÚÛÈÓfi ÛÔ˘‰·›Ô ·È¯Ó›‰È ·Ó¿ÌÂÛ· Û √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ∞∂∫.

ƒ∂Ã∞°∫∂§

“¢‡ÛÎÔÏ· ı· ·›ÍÂÈ ÛÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï Ô ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë˜” ∂Ï¿¯ÈÛÙ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÈ ÙÔÓ °È¿ÓÓË ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÁÈ· ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ ¿ÊËÛÂ Ô ŸÙÔ ƒÂ¯¿ÁÎÂÏ, ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ Î·È ÛÙÔ˘˜ 23 Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ı· ¿ÚÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ ÛÙ· ÙÂÏÈο Ù˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ∞ÊÚÈ΋˜. “√ ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë˜ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ‰‡Ô ÛÔ‚·ÚÔ‡˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÙÔÓ ÎÚ¿ÙËÛ·Ó Ôχ ηÈÚfi ÂÎÙfi˜ ÁË¤‰ˆÓ Î·È ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ›. ™˘ÓÂÒ˜, Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› Û ̛· ÙfiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, ·˘Ùfi Â›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ. ¶¿ÓÙˆ˜, ı· ηı›ÛÔ˘Ì οو Î·È ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ͷӿ”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÔÌÔÛÔӉȷÎfi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÛÙË “Frankfurter Rundschau” ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÛÔ Ù˘ ÕÈÓÙÚ·¯Ù, Ô˘ ·fi ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ Ì¿¯Ë˜ ÏfiÁˆ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ Î·È ÚÔ ËÌÂÚÒÓ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÚÔÔÓÂ›Ù·È Î·È ¿ÏÈ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘, Ô ƒÂ¯¿ÁÎÂÏ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ı· ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ Ù· ¯ÚÔÓÈο ÂÚÈıÒÚÈ· Ô˘ ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ Ë FIFA: “∞ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ˆ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ı· ÂÈϤ͈. £· ÂÚÈ̤ӈ ÁÈ· ·˘Ùfi ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ë̤ڷ”.

πΔ∞§π∞

ÕÓÔÈÍ ͷӿ Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ Calciopoli ΔË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ¤Ú¢ӷ˜ ‰È¤Ù·Í·Ó ÔÈ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ù˘ πÙ·Ï›·˜ ÌÂÙ¿ Ù· Ó¤· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‹Úı·Ó ÛÙÔ Êˆ˜ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ô˘ ›¯Â Û˘ÁÎÏÔÓ›ÛÂÈ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ 2006 Î·È ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠÛοӉ·ÏÔ Calciopoli. √È ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ÙÔ˘ “ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘” ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÂËÚ¤·˙ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Î·È ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·ÁÒÓˆÓ ˆ˜ ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜, §Ô˘ÙÛÈ¿ÓÔ ªfiÙ˙È, ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡¿ÔÏÈ Ë¯ËÙÈο ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙ·. ∞fi ·˘Ù¿ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ÿÓÙÂÚ ÎÈ ¿ÏÏˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÂÌϷΛ ÛÙÔ ÛοӉ·ÏÔ ÙÔ˘ 2006 Ó· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ‰È·ÈÙËÙÒÓ. √È “ÓÂÚ·Ù˙Ô‡ÚÈ”, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÙÔ 2006 ·ÔÓÂÌ‹ıËΠÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô˘ ·Ê·ÈÚ¤ıËΠ·fi ÙË °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ ÏfiÁˆ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ù˘ ÛÙÔ Calciopoli, ¤¯Ô˘Ó Û‡ÛÂÈ Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÔ˘Ó „¢‰Â›˜ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ªfiÙ˙È. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ·Ï·ÊÚ‡ÓÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Î·È Ó· ·ԉ›ÍÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÛηӉ¿ÏÔ˘. “∂›Ù fiÏÔÈ Â›Ó·È ¤ÓÔ¯ÔÈ Â›Ù fiÏÔÈ Â›Ó·È ·ıÒÔÈ. ∂ÁÒ ÈÛÙ‡ˆ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ”, ÙfiÓÈÛÂ Ô ÚÒËÓ ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ “°ÈÔ‡‚”, Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Î·È ÔÈÓÈΤ˜ ΢ÚÒÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘.

√È ∫. ∫·Ú·ÁÂÒÚÁÔ˜ (·ÚÈÛÙÂÚ¿) Î·È ™. ªÚ¤Ù·˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔı¤ÚÌ·ÓÛ˘

√ ∫. ∫·Ú·ÁÂÒÚÁÔ˜ Ì ÙÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜ (ÛÙÔ Ì¤ÛÔÓ) Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ™. ∫Ô‡ÎÔ˘ÏÔ (·ÚÈÛÙÂÚ¿) Î·È £. ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ

È· Ó¤· ‰‡Ó·ÌË Î¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ Ù˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Ô‰ËÏ·Û›·˜. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ μfiÏÔ˘ “ÕÎÚ·ÙÔ˜”, Ô ÔÔ›Ô˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÂÓıÔ˘ÛÈ҉˜ ÍÂΛÓËÌ·. ◊‰Ë ¤¯ÂÈ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¤ÍÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·, ÂÓÒ ¤Ó·˜ ·ÎfiÌË ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Â›Ó·È Ó· ʤÚÂÈ ÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ Î·È ÙÔÓ ˘ÁÈÂÈÓfi ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜.

ÏËÛË Ó· ÙÔ ·Á·‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜. ª·˙› Ì ٷ ·È‰È¿ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ·Ú·ÎÈÓ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜. ΔÈ ÈÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ ·fi ÙÔ Ó· οÓÔ˘Ó Ô‰ËÏ·Ù¿‰· Ì·˙› Ì ٷ ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ¯·›ÚÔÓÙ·È ÙȘ ÔÌÔÚÊȤ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜. ∂›Û˘ Ô Ô‰ËÏ¿Ù˘ Û¤‚ÂÙ·È ¿ÓÙ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ·˘Ù‹ ÙË ÓÔÔÙÚÔ›· ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÛÙË ÓÂÔÏ·›·”. ªÔÚ› Ô ÕÎÚ·ÙÔ˜ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÌfiÓÔ Â‰Ò ÎÈ ¤Ó· ÙÚ›ÌËÓÔ, ·ÏÏ¿ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔ› ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÊÈÏÔ‰Ô͛˜, ÙȘ Ôԛ˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Û ‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘. “√ μfiÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ·fi ¯ÒÚÔ˘˜ ÁÈ· Ô‰‹Ï·ÙÔ. ◊‰Ë ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô ∞ÈÛˆÓ›·˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ∫·ÓÙfiÏ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ì·˜ ·Ú·¯ˆÚËı› ¤ÎÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÔÏ˘Ìȷ΋˜ ›ÛÙ·˜ BMX. √ ¢‹ÌÔ˜ ‚ϤÂÈ ıÂÙÈο ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ Ì·˜ Î·È Â›Ì·ÛÙ Û ηÏfi ‰ÚfiÌÔ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÚÔηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ì οÙÈ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ ›ÛÙ·˜ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËıԇ̠·fi ÙÔÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ı· ‰È·ÊËÌÈÛÙÔ‡Ó Ì¤Ûˆ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ΛÓËÛ˘” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ∫Ô‡ÁÎÔ˘ÏÔ˜ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ: “∂ÈϤÔÓ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·˜ fiÓÂÈÚÔ Â›Ó·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ¶Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚÔÌ›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰ÒÛÂÈ Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ÒıËÛË ÛÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË Ô‰ËÏ·Û›·. •¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ fiÏ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ï‹ ˘fiıÂÛË. øÛÙfiÛÔ ÂÌ›˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙԇ̠̠fiϘ Ì·˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ì ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÌÈ·˜ ÔÈÎÔ-

ª

ΔÔ˘ μ∞™π§∏ ∫ƒπ™π§∞ ªÂÙÚ¿ÂÈ ÌfiÏȘ ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ˙ˆ‹˜, ·ÏÏ¿ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Ó· οÓÂÈ ·ÈÛıËÙ‹ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙ· ·ıÏËÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ·. ∞Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ μfiÏÔ˘ “ÕÎÚ·ÙÔ˜”, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ‚·Ïı› Ó· “Ù·Ú¿ÍÂÈ Ù· ÓÂÚ¿ Ù˘ Ô‰ËÏ·Û›·˜. ◊‰Ë ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÍÈ ‰ÈÂıÓ›˜ Ô‰ËÏ¿Ù˜, ÙÔ˘˜ ™‡ÚÔ ™·Ï·‰‹ÌÔ, ™Ù¤Ê·ÓÔ ∫Ô‡ÁÎÔ˘ÏÔ, £·Ó¿ÛË ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ, ™ˆÙ‹ÚË ªÚ¤Ù·, ∏Ï›· ∫Ô˘ÚÙ¤ÏË, ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·ÁÂÒÚÁÔ ÂÓÒ Ù· “ËÓ›·” ÛÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ÙÈÌ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ μÔÏÈÒÙË ÚÔÔÓËÙ‹ ¢ËÌ‹ÙÚË Ã›Ô˘. √ ÕÎÚ·ÙÔ˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ·Á·Ô‡Ó ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Î¿ÙÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÛÙÔ ¿ıÏËÌ· ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜. ∞˘Ùfi ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÛÙË “£” Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. £·Ó¿Û˘ ∫Ô‡ÁÎÔ˘ÏÔ˜: “√ μfiÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ Î·È ‚Á¿˙ÂÈ ÛÔ˘‰·›Ô˘˜ ·ıÏËÙ¤˜. øÛÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÔÚ›· ʇÁÔ˘Ó ·fi ÙËÓ fiÏË Ì·˜ Î·È ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜. ∂Ì›˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ·˘Ùfi Î·È Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ˘ÏÈÎfi ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÂÓfi˜ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ∫·Ù·Ê¤Ú·ÌÂ, ÏÔÈfiÓ, Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ì ÓÙfiÈÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Ì ÏÔ‡ÛÈÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi Û‡ÓÔÏÔ. ◊‰Ë, ¤ÍÈ ·È‰È¿ ·fi ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁfi Ì·˜ Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È ÛÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ‚Ô‹ıÂÈ· Û ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÌÔÚԇ̠ӷ Á›ÓÔ˘ÌÂ Ë ÎÔÚ˘Ê·›· ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. 줂·È·, ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì Û ÙfiÛÔ ˘„ËÏfi Â›Â‰Ô ··ÈÙÂ›Ù·È Ôχ ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ·ÏÏ¿ ıˆÚԇ̠ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Î·ÙfiÚıˆÙÔ”. ∂ÈϤÔÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÎÈ ¿ÏϘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÚˆÙ·ıÏËÙÈÛÌfi ÙȘ Ôԛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ∫Ô‡ÁÎÔ˘ÏÔ˜: “√ ÚˆÙ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ Î¿ÙÈ ·Ïfi. ∞·ÈÙ› ÔÏϤ˜ ÒÚ˜ ÚÔfiÓËÛ˘ Î·È ı˘Û›Â˜, ÙfiÛÔ Û ÚÔÛˆÈÎfi, fiÛÔ Î·È Û ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi

Â›‰Ô. ◊‰Ë ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› οÔÈÔÈ ¯ÔÚËÁÔ›, ·ÏÏ¿ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û Â·Ê¤˜ ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛÙ‹ÚÈÍË. ªÂ ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÔÚıÔÔ‰‹ÛÂÈ Î·È Ó· ÂÏ›˙ÂÈ Û ηχÙÂÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ”. ™’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÕÎÚ·ÙÔ˘ ·Ó¤Ï˘Û ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜: “™ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ηÈÓÔÙÔÌ‹ÛÔ˘Ì fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ fiÏË Ì·˜. √È ·ıÏËÙ¤˜ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÚˆÙ·ıÏËÙÈÛÌfi ‰ÂÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È Ô‡Ù Ì ¤Ó· ¢ÚÒ. Δ· ¤ÍÔ‰¿ ÙÔ˘˜ ηχÙÔÓÙ·È Ì ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ¯ÔÚËÁ›Â˜ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÕÎÚ·ÙÔ˘, ÒÛÙ ÔÈ Ô‰ËÏ¿Ù˜ ·ÂÚ›Û·ÛÙÔÈ Ó· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘˜. ∏ Ô‰ËÏ·Û›· Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚fi ¿ıÏËÌ· Î·È ˆ˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì χÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÌË Ï›„ÂÈ Ù›ÔÙ· ·fi Ù· ·È‰È¿”. ¶¿ÓÙˆ˜ Ô ÚˆÙ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÕÎÚ·ÙÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ∫Ô‡ÁÎÔ˘ÏÔ: “™›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó fiÏÔÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ô ÕÎÚ·ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ Î·È ¤Ó· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ ÛÎÔfi: ¡· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Ù· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ Î·È ÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ. Δ· ·È‰È¿ ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ Û·Ó ·È¯Ó›‰È Î·È ı¤ÏÔ˘Ì ̤۷ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÓ·Û¯fi-

∞1 °À¡∞π∫ø¡

ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ ·›˙ÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ∞ÏÏ·Á‹ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ ›¯·Ì ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÙËÓ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ªÂÙ¿ ·fi Û˘Ìʈӛ· ÙˆÓ ‰‡Ô Û˘ÏÏfiÁˆÓ Û˘ÌʈӋıËÎÂ Ô ·ÁÒÓ·˜ ·ÓÙ› Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ 25 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ó· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 16.30 ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡. ™Ì‡ÚÓ˘.∂›Û˘ ¯ı˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ Ô ª¤Á·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ‰‹ÏˆÛ ÎÒÏ˘Ì· Î·È ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¤ÚıÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ì ÙËÓ ∞Ó¿ÏË„Ë. ŒÙÛÈ ÔÈ “΢·Ó¤Ú˘ıÚ˜” ı· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙ· “¯·ÚÙÈ¿” Ì ÛÎÔÚ 20-0 ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∞2 Ì¿ÛÎÂÙ Á˘Ó·ÈÎÒÓ.

ÏÔÁÈ΋˜ ÓÔÔÙÚÔ›·˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘”.

ÛԘ: ª·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ‚¿ÛÂȘ ÌÈ·˜ ÛÔ˘‰·›·˜ ÔÌ¿‰·˜ √ ÕÎÚ·ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ˘„ËϤ˜ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ Î·È ÁÈ· Á›ÓÔ˘Ó ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ Î·Ù¿ÏÏËϘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ. ∏ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·Ó·Ù¤ıËΠÛÙ· ¤ÌÂÈÚ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ¢ËÌ‹ÙÚË Ã›Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÂÁÓˆṲ̂Ó˘ ·Í›·˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ‰È·ÙÂϤÛÂÈ Î·È ÔÌÔÛÔӉȷÎfi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜. √ ›‰ÈÔ˜ Ì›ÏËÛ ÛÙË “£” ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ·Ô‰¤¯ıËΠÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ ÕÎÚ·ÙÔ˘: “™ÙÔÓ ÕÎÚ·ÙÔ Á›ÓÂÙ·È ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ÌÂÚ¿ÎÈ ÁÈ· ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ. √ Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó fiÚÂÍË ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ʤÚÔ˘Ó ÙÔÓ ÕÎÚ·ÙÔ „ËÏ¿ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÒÚÔ. ΔÒÚ· ·Ú¯›˙Ô˘Ì ӷ ‚¿˙Ô˘Ì ÙȘ ‚¿ÛÂȘ. ◊‰Ë, ¤¯Ô˘Ì ¤ÍÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ıÏËÙ¤˜ Ì ÊfiÓÙ· ÁÈ· ÛÔ˘‰·›· ηÚȤڷ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÚԉȷÁÚ¿ÊÂÙ·È Ï·ÌÚfi, ·Ó Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ‰Ô˘Ï‡ԢÌ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ Ú˘ıÌfi”. √ ηٷÍȈ̤ÓÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜, fï˜, ‰ÂÓ ·ÌÂÏ› ÙÔ ·‡ÚÈÔ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘: “™ÙÔÓ ÕÎÚ·ÙÔ ‰ÂÓ ‰›ÓÔ˘Ì ÚÔÛÔ¯‹ ÌfiÓÔ ÛÙË “‚ÈÙÚ›Ó·”. ∂Èı˘Ì›· Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì οÙÈ Ôχ ηÏfi ¿Óˆ Û ÛÙ·ıÂÚ¿ ıÂ̤ÏÈ·. ◊‰Ë οÓÔ˘Ì ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘ÌÂ Ê˘ÙÒÚÈÔ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÔÌ¿‰Â˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ›ÛÙ·, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ·ÁÒÓ˜ ‰ÚfiÌÔ˘ Î·È μªÃ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·fi ÙÔ 2012 Á›ÓÂÙ·È √Ï˘ÌÈ·Îfi ¿ıÏËÌ·. ∂›Û˘ ı· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Á˘Ó·ÈΛ· ÔÌ¿‰·. ŸÏ· ·˘Ù¿ ··ÈÙÔ‡Ó ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ·ÈÛÈÔ‰ÔÍԇ̠fiÙÈ ı· ηٷʤÚÔ˘Ì ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ì·˜”. Δ¤ÏÔ˜, fiÛÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÂÁÁڷʤ˜ ‹ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ 2421076656 Î·È Ì ÙÔ email info@akratos.gr. ∂›Û˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ÕÎÚ·ÙÔ˘ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË www.akratos.gr, fiÔ˘ ı· ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘.


¶∂ª¶Δ∏ 22 A¶ƒπ§π√À 2010

T.V. ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ∞¡Δ1

22.05 ∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú.-§›‚ÂÚÔ˘Ï -∑- (°ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ)

21

¶∞ƒ∞¶√¡∞ °π∞ Δ∏ ¢π∞πΔ∏™π∞ ∂•∂ºƒ∞™∂ √ Δ∂áπ∫√™ Δ∏™ ¡π∫∏™, Ã√ƒÃ∂ ª¶∞ƒπ√™

“¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ›ÛË ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË”

NOVASPORTS 1

17.00 ÕÚ˘-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ -∑- (∞1 ‚fiÏÂ˚) 22.05 ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ-ºÔ‡Ï·Ì -∑- (°ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ) NOVASPORTS 3

04.30 √ÎÏ·¯fiÌ·-§∞ §¤ÈÎÂÚ˜ -∑- (Ï¤È ÔÊ ¡μ∞) CONNX TV SPORTS

03.00 ºÏÔ˘ÌÈÓ¤ÓÛÂ-¶ÔÚÙÔ˘ÁΤ˙· -∑- (∫‡ÂÏÏÔ μÚ·˙ÈÏ›·˜)

∞‚›ˆÛÂ Ô ÃÔ˘¿Ó ∞ÓÙfiÓÈÔ ™¿Ì·Ú·ÓÎ

ÔÏÏ¿ ·Ú¿ÔÓ· ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ¡›ÎË ·fi ÙË ‰È·ÈÙËÛ›· ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô Ãfiگ ª¿ÚÈÔ˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ¯ı˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂. √ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘·Ófi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ·Ó¤Ï·‚ ÙÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ Ù˘ ¢ı‡Ó˘ Ô˘ ÙÔ˘ ·Ó·ÏÔÁ› ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚÈ· ÔÚ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘, ÂÓÒ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ù· Û¯fiÏÈ· Ô˘ ¤Î·Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ٷ ΔڛηϷ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙÔ˘ ‰È·ÈÙËÙ‹ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ·ÁÒÓ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘ÔÓÔ› οÙÈ ¿ÏÏÔ. ºÈÏÈ΋ Ó›ÎË Ì 2-1 ÛËÌ›ˆÛ·Ó ¯ı˜ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ∞∂ ¢ÈÌËÓ›Ô˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™

ŒÊ˘Á ·fi ÙË ˙ˆ‹ Û ËÏÈΛ· 90 ÂÙÒÓ Ô ÃÔ˘¿Ó ∞ÓÙfiÓÈÔ ™¿Ì·Ú·ÓÎ. √ ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢√∂ ¤ı·Ó ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ (14:25 ÒÚ· ∂ÏÏ¿‰Ô˜) ·fi ηډÈÔ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ‹ fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∫ÈÚfiÓ Ù˘ μ·ÚÎÂÏfiÓ˘ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÛ‹¯ıË ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Û Ôχ ÛÔ‚·Ú‹ ηٿÛÙ·ÛË ÏfiÁˆ ÔÍ›·˜ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·˜ Ù˘ ÛÙÂÊ·ÓÈ·›·˜. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ™¿Ì·Ú·ÓÎ, Ô Ó˘Ó Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢√∂, ∑·Î ƒÔÁÎ, ‰‹ÏˆÛÂ: “¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ‚Úˆ ÙȘ ϤÍÂȘ ÁÈ· Ó· ÂÎÊÚ¿Ûˆ ÙË ıÏ›„Ë Ù˘ √Ï˘Ìȷ΋˜ √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. ¶ÚÔÛˆÈο Â›Ì·È ‚·ıÈ¿ Ï˘Ë̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó¤Ù˘Í ÛÙ·‰È·Î¿ ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÂÔ¯‹˜, ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ÂÓ¤Ó¢ÛÂ Î·È ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ÁÓÒÛË ÁÈ· ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi ‹Ù·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋. ÿÚË ÛÙÔ Í¯ˆÚÈÛÙfi fiÚ·Ì· Î·È Ù·Ï¤ÓÙÔ ÙÔ˘, Ô ™¿Ì·Ú·ÓÎ ‹Ù·Ó Ô ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ ÂÓfi˜ ‰˘Ó·ÙÔ‡ Î·È Âӈ̤ÓÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜. ªÔÚÒ ÌfiÓÔ Ó· ·ÔÙ›Ûˆ ÊfiÚÔ ÙÈÌ‹˜ ÛÙ· ÙÚÔÌÂÚ¿ ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· Î·È ÙËÓ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÂÁΈÌÈ¿Ûˆ ÙË ÁÓ‹ÛÈ· ·ÊÔÛ›ˆÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi ∫›ÓËÌ· Î·È ÙȘ ·Í›Â˜ ÙÔ˘. Œ¯Ô˘Ì ¯¿ÛÂÈ ¤Ó·Ó ÛÔ˘‰·›Ô ¿Ó‰Ú·, ¤Ó·Ó ̤ÓÙÔÚ· Î·È ¤Ó· Ê›ÏÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÊȤڈÛ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈÛÌfi”.

ΔÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘ ™¿Ì·Ú·ÓÎ √ ÃÔ˘¿Ó ∞ÓÙfiÓÈÔ ™¿Ì·Ú·ÓÎ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙȘ 17 πÔ˘Ï›Ô˘ 1920 ÛÙË μ·ÚÎÂÏÒÓË. ™Ô‡‰·Û ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ¤Î·Ó ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Î·È ÛÙȘ ∏¶∞. ΔÔ 1965 ¤ÁÈÓ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÈÛ·ÓÈ΋˜ √Ï˘Ìȷ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Î·È ÙÔ 1967 ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘. ŒÓ· ¯ÚfiÓÔ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ›¯Â Á›ÓÂÈ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ √Ï˘Ìȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È Ë ¿ÓÔ‰fi˜ ÙÔ˘ ÛÙ· ·ÍÈÒÌ·Ù· ‹Ù·Ó Ú·Á‰·›·. ΔÔ 1968 ÔÚ›ÛÙËΠ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¶ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤ÁÈÓ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜, ÙËÓ ÔÔ›· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙ “΢‚¤ÚÓËÛË” Ù˘ ¢√∂. ∞fi ÙÔ 1974 ¤ˆ˜ ÙÔ 1978 ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢√∂. ΔÔ 1977 Ë ÈÛ·ÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔÓ ‰ÈfiÚÈÛ Ú¤Û‚Ë Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙË ªfiÛ¯·. ∏ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ÙfiÙ ™Ô‚ÈÂÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ¤ÌÂÏÏ ӷ ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ÛÙ·ıÌfi ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ™¿Ì·Ú·ÓÎ ÛÙÔ ÔÏ˘ÌÈ·Îfi ΛÓËÌ·. ΔÔ 1980, Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÛÙË ªfiÛ¯·, Ô ™¿Ì·Ú·ÓÎ ÂÎϤ¯ıËΠÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢√∂, ÛÙȘ 16 πÔ˘Ï›Ô˘, ·ÓÙÈηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÏfiÚ‰Ô ∫ÈÏ¿ÓÈÓ. √ ™¿Ì·Ú·ÓÎ ·Ô¯ÒÚËÛ ·fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÛÙË ™‡ÓÔ‰Ô Ù˘ ¢√∂ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙË ªfiÛ¯· ÙÔ 2001, ÂÓÒ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÂÎϤ¯ıËÎÂ Ô μ¤ÏÁÔ˜ ∑·Î ƒÔÁÎ. √ ÃÔ˘¿Ó ∞ÓÙfiÓÈÔ ™¿Ì·Ú·ÓÎ ˘‹ÚÍ Â›ÙÈÌÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ √Ï˘Ìȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ Ù˘ §Ô˙¿ÓÓ˘.

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ·Ú¤ıÂÛ ¯ı˜ Ô Ãfiگ ª¿ÚÈÔ˜, fiÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙ· Û¯fiÏÈ· Ô˘ ¤Î·Ó ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ٷ ΔڛηϷ, ηıÒ˜ Î·È Û ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ¡›ÎË, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÔÏÏ¿ ·Ú¿ÔÓ· ÁÈ· ÙË ‰È·ÈÙËÛ›·. ∞Ú¯Èο ı¤ÏËÛ ӷ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂÈ ÙÈ ÂÓÓÔÔ‡Û ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ∫˘Úȷ΋˜: “∂›· οÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ Ù· ηٷϿ‚·Ù ÎÈ Â̤ӷ ‰ÂÓ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ·›˙ˆ Ì ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔ˘. ™Â ηӤӷ ·È¯Ó›‰È ‰Â Ì·˜ ¤·ÈÍ·Ó 50-50. ¢ÂÓ ı· ÌÈÏ‹Ûˆ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Û·Ó ÙÔÓ ¶¿ÌÏÔ °Î·ÚÛ›· Î·È ÌÂÙ¿ Ó· Ì ηϤÛÂÈ Ô ·ıÏËÙÈÎfi˜ ‰ÈηÛÙ‹˜, ÒÛÙ ӷ ÙÈ̈ÚËıÒ ÙfiÛÔ ÂÁÒ, fiÛÔ Î·È Ë ¡›ÎË. Œ¯Ô˘Ì ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ Ù¤ÛÛÂÚ· ·È¯Ó›‰È·, ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ËÚÂÌ›·. ª·Î¿ÚÈ Ó· ÌÔ˘ οÓÂÈ ÙË ¯¿ÚË Ô £Âfi˜ Ó· Ì·˜ ·›ÍÔ˘Ó ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ÈÛfiÙÈÌ·” ‹Ù·Ó Ù· ÚÒÙ· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘·ÓÔ‡ Ù¯ÓÈÎÔ‡, ÂÓÒ ÌÂÙ¿ ηٷʤÚıËΠηٿ ÙÔ˘ ‰È·ÈÙËÙ‹ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ٷ ΔڛηϷ: “™ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ٷ ΔڛηϷ Ì‹Î·Ì Ôχ ‰˘Ó·Ù¿, ·ÏÏ¿ ÛÙ· ÚÒÙ· 15 ÏÂÙ¿ ‰fiıËÎ·Ó ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ì·˜ ¤ÍÈ ·Ó‡·ÚÎÙ· ÔÊÛ¿ÈÓÙ, ÂÓÒ Û ÌÈ· Ê¿ÛË Ô˘ ¤Ê¢Á·Ó ‰‡Ô ·›ÎÙ˜ ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜, Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÁÈ· Ê¿Ô˘Ï ›Ûˆ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. º¿Ô˘Ï ÛÙÔ 0-1 ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â, ·ÏÏ¿ Ô ‚ÔËıfi˜ ηٷÏfiÁÈÛ ‰‹ıÂÓ ¯¤ÚÈ Ê¤ÚÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ì¿Ï· Ï›ÁÔ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·’ fiÔ˘ ÚÔ‹Ïı ÙÔ ÁÎÔÏ. øÛÙfiÛÔ Â›Ì·È ·fi ÙËÓ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë Î·È ‰Â Ì’ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ÎÏ·›ˆ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ٷ ΔڛηϷ ÙÔ ¤¯·Û· ÂÁÒ Ì ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ÌÔ˘, Ì ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Ô˘ ¤Î·Ó· ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Î·È Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ¤Û·Ì ӷ ÂÌÊ·ÓÈÛÙԇ̠̠ÙȘ ›‰È˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, fiˆ˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ٷ °È·ÓÓÈÙÛ¿, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î¿Ó·Ì ÊÔ‚ÂÚfi Ú¤ÛÈÓÁÎ. ŸÙ·Ó ÓÈοÌÂ, ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÎÈ fiÙ·Ó ¯¿ÓÔ˘ÌÂ, ¯¿Óˆ ÂÁÒ. ∞˘Ùfi Ϥˆ ¿ÓÙ·”. √ Î. ª¿ÚÈÔ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÂÚ›Ô‰Ô Ë ‰È·ÈÙËÛ›· ΢ÓËÁ¿ ÙË ¡›ÎË, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÙÔ˘ ÚÔηÏ› ÂÓÙ‡ˆÛË: “Œ¯ˆ ‰ÂÈ Ê¤ÙÔ˜ fiÙÈ Û˘Ó¯Ҙ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙË ¡›ÎË Ó· ÙË ¯Ù˘‹ÛÔ˘Ó È-

ÛÒÏ·Ù· Ì ÙÔ “Ì·¯·›ÚÈ”. ™ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙË μ¤ÚÔÈ· ‹Ú ÎfiÎÎÈÓË Ô ™ˆÙÚ›Ó˘ Î·È ÙÈ̈ڋıËΠ̠ÔÎÙÒ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜, ÂÓÒ Ì·˜ ‰fiıËΠ¿‰Èη ¤Ó·ÏÙÈ. ™Ù· °È·ÓÓÈÙÛ¿ Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ηٷÏfiÁÈÛ ‰‡Ô ¤Ó·ÏÙÈ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ÚÒÙÔ ‹Ù·Ó ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·Ó‡·ÚÎÙÔ. ™ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ™ÂÚÚÒÓ Ê¿Á·Ì ͇ÏÔ Î·È ‰ÂÓ ÙÈ̈ڋıËΠηÓ›˜. √ ηχÙÂÚÔ˜ Û¤ÓÙÂÚ ÊÔÚ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜, Ô ™¿ÓÙÛ˜, ¤¯ÂÈ ‰Â¯Ù› ÙfiÛ˜ οÚÙ˜, ¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÔ. ∫¿ÙÈ Á›ÓÂÙ·È ÁÂÓÈο ÎfiÓÙÚ· ÛÙË ¡›ÎË. ª¿ÏÏÔÓ Î¿ÔÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÚ¿˙ÂÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙfiÛÔ ‚·ÚÈ¿ ʷӤϷ. ŸÏ· ·˘Ù¿ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ¡›ÎË ·Í›˙ÂÈ ÔÏÏ¿ Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÙË ÊÚÂÓ¿ÚÔ˘Ó”. ∂ÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ô 48¯ÚÔÓÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ¤‰ÂÈÍ ӷ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË, ·ÊÔ‡ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Í¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›· Ô˘ ·¤Û·Û ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi. “ª·ıËÌ·ÙÈο ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ۈı›. °È’ ·˘Ùfi Î·È Û οı ·È¯Ó›‰È Ú¤ÂÈ Ó· ·›˙Ô˘Ì ÁÈ· ÙË Ó›ÎË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ó· ÌËÓ ÌϤÍÔ˘Ì Û ÂÚÈ¤ÙÂȘ. ÃÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ËÚÂÌ›· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÁÈ· Ó· ÌÔÚԇ̠ӷ ‰Â›¯ÓÔ˘Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚfi Ì·˜ ·˘Ùfi οı ∫˘Úȷ΋. ∏ ∫Ô˙¿ÓË ¤¯ÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘˜ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÔ¯‹”. √ Î. ª¿ÚÈÔ˜ ·Ú·‰¤¯ıËΠfiÙÈ ·fi ‰ˆ Î·È ¤Ú· οı ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋ ı· Ì·›ÓÂÈ ÛÙÔ “ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ”, ·ÊÔ‡ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ “η›ÁÔÓÙ·È” ÁÈ· ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ¿ÏϘ Ô˘ Â›Ó·È ·-

‰È¿ÊÔÚ˜ Î·È “ı· Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÙ·È Ì η¯˘Ô„›· οı ·ÏÏ·Á‹ Ô˘ ı· οÓÂÈ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙÔ Á‹‰Ԕ › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. Δ¤ÏÔ˜, Ô √˘ÚÔ˘ÁÔ˘·Ófi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯ÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÙÈ̈ڛ·˜, ·ÏÏ¿ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÌÂÙ¿ ÙÔ ÊÈÓ¿Ï ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜.

ºÈÏÈ΋ Ó›ÎË Â› Ù˘ ∞∂ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ∞ÁÒÓ· ÚÔÔÓËÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ¤‰ˆÛÂ Ë ¡›Î˘ ¯ı˜ ÛÙÔ ‚ÔËıËÙÈÎfi ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ÛÙ·‰›Ô˘. ∞ÓÙ›·Ïfi˜ Ù˘ ‹Ù·Ó Ë ∞ıÏËÙÈ΋ ŒÓˆÛË ¢ÈÌËÓ›Ô˘, ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ΤډÈÛ·Ó Ì 2-1. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ £¿ÓÔ˘ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ÚÔËÁ‹ıËΠÛÙÔ ÛÎÔÚ Ì ÙÔÓ ∑·¯·Ú¿ÎË, ·ÏÏ¿ ÚÈÓ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛÂ Ô °ÎÈÓ‹˜ ÁÈ· ÙË ¡›ÎË. ΔÔ ÙÂÏÈÎfi 2-1 ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ∫ÈÙ›Ô˘ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜. ™ÙÔ ÊÈÏÈÎfi ‰ÂÓ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó Ô ∂ÚÓ¤ÛÙÔ °Îfi̘ ™¿ÓÙÛ˜, ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÎfiÓÙÚ· ÛÙ· ΔڛηϷ Î·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÚ¿‚ËÁÌ· ÛÙË Á¿Ì·. ¶¿ÓÙˆ˜ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ì ÙË ¡›ÎË ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó Î·È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜ ∞ıÏËÙ¤˜ ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ Ôχ ηϤ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ.

■ √ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ Δ√À √§Àª¶π∞∫√À £∞ ¢ø™∂π Δ√ “¶∞ƒø¡” ™Δ√ ™∏ª∂ƒπ¡√ ¢.™. Δ∏™ ™√À¶∂ƒ §π°∫∞

∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ‰Ú¿ÛË Ô ∫fiÎηÏ˘ ΔÔ “·ÚÒÓ” ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη˜ ı· ‰ÒÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘ ∫fiÎηÏ˘. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È·ÚÚ‡ÛÂÈ Ô ÛÎÔfi˜ Ù˘ Â›Û΄˘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· ·Ú¯‹, ·ÏÏ¿ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ˆ˜ ¤¯ÂÈ Ó· ı¤ÛÂÈ Ì›· ÛÂÈÚ¿ ·fi ˙ËÙ‹Ì·Ù· Î·È Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ·Ú¿ÔÓ· ÁÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÓԯϋÛÂÈ Î·È ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ ı›ÁÔ˘Ó Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ. ŒÓ· ·fi Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı· ıÈÁÔ‡Ó Â›Ó·È Î·È ·˘Ùfi Ù˘ ‚›·˜, ÂÓÒ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ·„ÂÈ Î·È ˙‹ÙËÌ· Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη. √ ÈÛ¯˘Úfi˜ ¿Ó‰Ú·˜ ÙˆÓ ¶ÂÈڷȈÙÒÓ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ Î·È ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂ ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Ì ÙȘ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ Î·È ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ “ÚÔÔÓËÙ‹˜” Ó· Â›Ó·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ·Ù˙¤ÓÙ·˜.

À„ËϤ˜ ÔÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ªÔÚ¤ÓÔ ∞ÚÎÂÙ¿ Â›Ó·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ··ÈÙËıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· οÓÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÙÔÓ Δ˙ÈÔ‚¿ÓÈ ªÔÚ¤ÓÔ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ Ë ∞ÙϤÙÈÎÔ ¡·ÛÈÔÓ¿Ï ·ÍÈÒÓÂÈ 2,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ 100% ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∫ÔÏÔÌ‚È·ÓÔ‡ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎÔ‡, ÂÓÒ ‰›ÓÂÈ ¤Ó·ÓÙÈ 2 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ 70% ÙÔ˘ 23¯ÚÔÓÔ˘ ¿ÛÔ˘. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ò˜ ı· ÎÈÓËıÔ‡Ó ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ˘fiıÂÛË. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ¡¿ÙÛÔ ™ÎfiÎÔ, ·Ú¿ ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ· Ô˘ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ∞∂∫, ÔÈ ¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˜ ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi.

ªÂÙ¿ ·fi ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÛÙÔ ∑¤ÂÊÂÏÓÙ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ›·˜, Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ı· Á›ÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÛÙÔ ªfiÓ·¯Ô. √È ÏfiÁÔÈ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔÓ ÙfiÔ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙ›, ˆÛÙfiÛÔ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ı· ‚ÁÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔ˜, ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ÛÙÂÚÂ›Ù·È ÙˆÓ ·Ó¤ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÚÔ¯ÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·˘Ùfi ÛÙÔ ∑¤ÂÊÂÏÓÙ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û‹ÌÂÚ· ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÌÂÙ¿ ·fi ‰‡Ô Ë̤Ú˜ ÍÂÎÔ‡Ú·Û˘ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ªÔÓ·‰ÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· ÙÔÓ ªfi˙ÈÓÙ·Ú ª¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ù˘ ·Ô˘Û›·˜ ÙÔ˘ ¡ÙÈfiÁÎÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Í·Ó¿ ʤÙÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙË ıÏ¿ÛË Ô˘ ˘¤ÛÙË ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ÕÚË.


22 M¶APT™E§ONA

¶ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ¶·Ú¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· Ì 3-1 ·fi ÙËÓ ÿÓÙÂÚ ÁÈ· Ù· ËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, ÛÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ÛÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹. ¶¤‰ÚÔ Î·È ¶ÈΤ Ì›ÏËÛ·Ó Ì ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÁÈ· ÙË Ú‚¿Ó˜ ÙÔ˘ “∫·Ì ¡Ô˘”, ˘ÂÓı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ·›ÚÓÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘˜. √ ¶¤‰ÚÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó Ô ÛÎfiÚÂÚ ÙˆÓ ∫·Ù·Ï·ÓÒÓ ÛÙÔ ªÈÏ¿ÓÔ ÙfiÓÈÛÂ: “∞Í›˙Ô˘Ó Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ÿÓÙÂÚ. ŒÎ·Ó·Ó ÙÔÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ. ∂›¯·Ì ¤ÏÏÂÈ„Ë Ú˘ıÌÔ‡ ÂÓÒ Î·È Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ¤Î·Ó ϿıË. ∂Ï›˙ˆ, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ ÂÌ›˜ ı· ¿Ì ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi. √ ·ÁÒÓ·˜ ÛÙÔ “∫·Ì ¡Ô˘” ı· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ·fiÏ˘Ù· Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ÂÙ‡¯·Ì ÁÎÔÏ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜, οÙÈ Ô˘ ›Ûˆ˜ ·Ô‰Âȯı› ÛËÌ·ÓÙÈÎfi. £· ‰ÒÛÔ˘Ì ÙÔ 100% ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Ì·˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi Ì·˜. £· Á›ÓÂÈ ÊÔ‚ÂÚfi Ì·Ù˜”. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ¶ÈΤ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ: “∞Ó ¤¯Ô˘Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ·›ÚÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ì·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜, Â›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ ı· ÚÔÎÚÈıÔ‡ÌÂ. μÚ‹Î·Ó ÙÚfiÔ Ó· Ì·˜ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó, ¤‚Á·Ï·Ó ÂÎÙfi˜ Ú˘ıÌÔ‡ Ù· ·ÙÔ‡ Ì·˜ (ȉȷ›ÙÂÚ· ÙÔÓ ª¤ÛÈ Î·È ÙÔÓ ΔÛ¿‚È) Î·È Î˘ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ·. ŒÚÂ ӷ ›¯·Ì ÂÙ‡¯ÂÈ ¿ÏÏÔ ¤Ó· ÁÎÔÏ. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ· Î·È ÂÁÒ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ù· ηٿÊÂÚ·. ◊Ù·Ó ‰ÈÎÈ¿ ÌÔ˘ ·fiÊ·ÛË Ó· ÚÔˆıÔ‡Ì·È ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ì·˜ ÂÈı¤ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÂÏÈο”.

¢ÂÓ ÂËÚ¿ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ë MÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη ¶·Ú¿ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘Ì ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ÌÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó Ê¤ÙÔ˜ Ù· Î¤Ú‰Ë ÙÔ˘˜ ·fi ÙȘ ¯ÔÚËÁ›Â˜ ÛÙȘ ʷӤϘ ÙÔ˘˜. ∞fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ “Stage Up” ÙËÓ ÔÔ›· ‰ËÌÔÛ›Â˘Û ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô “Reuters” ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ ÔÈ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ› Û‡ÏÏÔÁÔÈ ¤Ù˘¯·Ó Û˘Ìʈӛ˜ Ô˘ ·Ó¤‚·Û·Ó ηٿ 4.9% Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó, ¤ÙÛÈ Î·ı¤Ó·˜ ·›ÚÓÂÈ Î·Ù¿ ̤ÛÔ 6,3 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ∏ ª¿ÁÂÚÓ ªÔÓ¿¯Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ Ï›ÛÙ·˜, ηıÒ˜ Ë T-Mobile Ù˘ Deutsche Telekom Ù˘ ‰›ÓÂÈ 18 ÂηÙ. ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. Δ· ÓÔ‡ÌÂÚ· ÛÙËÓ ¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ ¤¯Ô˘Ó ¤ÛÂÈ 10% (4.8 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜), ˆÛÙfiÛÔ Ì ÙȘ Û˘Ìʈӛ˜ ÙˆÓ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ Î·È ΔÛ¤ÏÛÈ Ô˘ ı· ÂÓÂÚÁÔÔÈËıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÂ˙fiÓ ÙÔ ·ÁÁÏÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ı· ·Ó¤‚ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿.

ª∞¡Δ™∂™Δ∂ƒ ™.

™ÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ º¿ÌÚÂÁη˜ Î·È ΔfiÚ˜ ΔËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÓfi˜ ÛÔ‡ÂÚÛÙ·Ú ·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ÎÏ¿Û˘ ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ·ÁÁÏÈο ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ “Times”, ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙˆÓ “ÔÏÈÙÒÓ” ÛÎÔÂ‡Ô˘Ó Ó· “¯Ù˘‹ÛÔ˘Ó” ÙÔ˘˜ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ΔfiÚ˜ ·fi ÙË §›‚ÂÚÔ˘Ï Î·È ™ÂÛÎ º¿ÌÚÂÁη˜ ·fi ÙËÓ ÕÚÛÂÓ·Ï, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ˘¤ÚÔÁη ÔÛ¿ ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Í·Ó·¿ıÔ˘Ó Ù· ÂÚÛÈÓ¿ ÛÙÚ·¿ÙÛ·, fiÙ·Ó ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ƒÔÓ·ÏÓÙ›ÓÈÔ Î·È ∫·Î¿, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù¤ÏËÍ·Ó Û ª›Ï·Ó Î·È ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.

¶∂ª¶Δ∏ 22 A¶ƒπ§π√À 2010

√ ¶Àƒ∞™√™ ∂Ã∞™∂ 3-0 ∞¶√ Δ√¡ ∞√∫ ∫∞π ∞¶√∫§∂π™Δ∏∫∂ ∞¶√ Δ√ ∫À¶∂§§√ ∂ƒ∞™πΔ∂áø¡

“∫·Ù¤ÚÚ¢Û” ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¤Û· Û ¤ÓÙ ÏÂÙ¿ “ÁÎÚÂÌ›ÛÙËηӔ ÔÈ ÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ ÁÈ· ÚfiÎÚÈÛË ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÒÓ. ™ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 73’77’ ‰¤¯ıËΠ‰‡Ô Ù¤ÚÌ·Ù· ·fi ÙÔÓ ∞√ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. Ô˘ ¤ÎÚÈÓ·Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔÓ ÓÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ™ÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÙÔ ÙÂÏÈÎfi 3-0 ˘¤Ú ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ Ô˘ ‹Ú·Ó ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Á‡ÚÔ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘.

ª

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ¢ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ¿ÚÂÈ ÙË Ú‚¿Ó˜ ·fi ÙÔÓ ∞√∫ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜. ŒÙÛÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· 2-1 ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ¯ı˜ ¤¯·Û Ì 30 ·fi ÙËÓ ›‰È· ÔÌ¿‰· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙˆÓ ∫·ÌÈÓ¿‰ˆÓ Î·È ÁÈ· ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÒÓ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· Á¢Ù› ÙÔ “ÈÎÚfi ÔÙ‹ÚÈ” ÙÔ˘ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡. √È ∞Á¯È·Ï›Ù˜ Ù· ‹Á·ÈÓ·Ó Ôχ ηϿ ̤¯ÚÈ ÙÔ 73Ô ÏÂÙfi, ·ÏÏ¿ ̤۷ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÂÓÙ¿ÏÂÙÔ ·ÈÊÓȉȿÛÙËÎ·Ó ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ Î·È Ë “Ï¿ÛÙÈÁÁ·” ¤ÁÂÈÚ ÚÔ˜ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. ΔÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÒÓ Â›¯Â ·ÔÌ›ÓÂÈ ˆ˜ Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘, ÌÈ· Î·È ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ‰ÂÓ ‰ÈÂΉÈΛ ¿ÓÔ‰Ô, Ô‡Ù ·ÂÈÏÂ›Ù·È Ì ˘Ô‚È‚·ÛÌfi. ŒÙÛÈ Ô §¿Î˘ ª·Î¿Ï˘ ¤Î·Ó ٤ÛÛÂÚȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ∫˘Úȷ΋˜, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Î¿Ùˆ ÙˆÓ 20 ÂÙÒÓ. ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë˜, ¶ÂÙÚ›‰Ë˜, ª·Û‰¿Ó˘ Î·È ∑¿Áη˜ ‹Ù·Ó Ù· Ó¤· ÚfiÛˆ· ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi Û¯‹Ì· ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘, Ì ÙÔÓ μÂÏÂÛÙÈÓÈÒÙË Ù¯ÓÈÎfi Ó· ÚÔÛ·ı› Ó· “ÊÚÂÛοÚÂÈ” ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘.

√ °Î¿Áη˜ Ì·ÚοÚÂÈ ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¯ıÂÛÈÓfi ·ÁÒÓ· ∞√∫¶˘Ú¿ÛÔ˘ ¶¿ÓÙˆ˜ Ô ·ÁÒÓ·˜ Î˘Ì¿ÓıËΠÛÙË ÌÂÙÚÈfiÙËÙ·, ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô “ÌÔÓÔÌ¿¯Ô˘˜” Ó· ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ. ªfiÏȘ ÛÙÔ 2Ô ÏÂÙfi Ô ¶··ÎÒÛÙ·˜ ‰ÔΛ̷Û ÙÔ fi‰È ÙÔ˘ ·fi Ì·ÎÚÈÓ‹ ·fiÛÙ·ÛË, ·ÏÏ¿ Ô ΔÛÈÏ›ÁÎÔ˜ ‰ÂÓ ‰˘ÛÎÔχÙËΠӷ ÌÏÔοÚÂÈ ÎÈ ÂÓÒ Â›¯Â ÚÔËÁËı› ÎfiÓÙÚ· Û ÛÒÌ· ·Ì˘ÓÔ̤ÓÔ˘. ™ÙÔ 5’ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ÂÈÛΤÊıËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ù· ·ÓÙ›·Ï· ηڤ Ì ...·ÂÈÏËÙÈΤ˜ ‰È·ı¤ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ∑¿ÓÙ· Ó· ÌË ‚Ú›-

ÛÎÂÈ ÛÙfi¯Ô ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈÔ¯‹. √ ∞√∫ ¤¯·Û ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ 20’. √ ∫ÔÚÔÌ›ÏÈ·˜ ÓÙÚ›ÌÏ·Ú ÙÔÓ ΔÛÈÏ›ÁÎÔ ·ÏÏ¿ ¤Ê˘Á Ï¿ÁÈ·. ŒÙÛÈ Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÚfiÏ·‚ ӷ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ Î·È Ó· ÌÏÔοÚÂÈ ÙÔ Ï·Û¤ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Î·È Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ÏËÛ›·Û ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÁÎÔÏ. ™ÙÔ 30’ ‰È·‰Ô¯Èο ÛÔ˘Ù ·fi ÙÔ˘˜ ∫›ÙÛÔ Î·È ∞ÚÛ¤ÓÔ ÎfiÓÙÚ·Ú·Ó Û ·Ì˘ÓfiÌÂÓÔ˘˜, ÂÓÒ ÛÙÔ

43’ Ô ∑¿Áη˜ ¤ÎÏ„ ÙËÓ Ì¿Ï· ·fi ÙÔÓ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Î·È ‚Á‹Î “ÚfiÛˆÔ Ì ÚfiÛˆÔ” Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη. øÛÙfiÛÔ ÙÔ Ï·Û¤ Ô˘ Âȯ›ÚËÛ Ì ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi η٤ÏËÍ ¿Ô˘Ù. ¶¿ÓÙˆ˜ ÚÈÓ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ·›ÏËÛ·Ó Î·È ¿ÏÈ. √ ºÏ›ÁÎÔ˜ Ì‹Î ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈÔ¯‹ ·fi Ù· Ï¿ÁÈ· Î·È ÛÔ‡Ù·Ú ‰˘Ó·Ù¿, ·ÏÏ¿ Ô ΔÛÈÏ›ÁÎÔ˜ ÌÏfiηÚ ÛÙ·ıÂÚ¿. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ÙÔ˘ Ì·Ù˜ ‰ÂÓ ¿ÏÏ·ÍÂ. ªÔÚ› ÔÈ ∫·Ú‰ÈÙÛÈÒÙ˜ Ó· ›¯·Ó ÙËÓ ˘ÂÚÔ¯‹, ·ÏÏ¿ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ÎÚ·ÙÔ‡Û ηϿ ÛÙ· ÌÂÙfiÈÛıÂÓ Î·È ·ÂÈÏÔ‡Û Ì ·ÓÙÂÈı¤ÛÂȘ. ™ÙÔ 53’ Ô ¶ÂÙÚ›‰Ë˜ ¤È·Û ÎÂÊ·ÏÈ¿ ¿Ô˘Ù ·fi ηϋ ı¤ÛË, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ Â¤Ì‚ÂÈ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ Ô ΔÛÈÏ›ÁÎÔ˜, ÚÒÙ· ÛÙÔ 61’ Û ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ¶··ÎÒÛÙ· Î·È ÌÂÙ¿ ÛÙÔ 65’ Û ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ∫ˆÛÙ¤ÏÏÔ˘. øÛÙfiÛÔ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ Ù· ‰›¯Ù˘·. ™ÙÔ 73’ Ô ∫ÏÈ¿Ê·˜ ¤‚Á·Ï οıÂÙË ¿Û· Î·È ÛÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ Ì¿Ï·˜ ÎÈÓ‹ıËÎÂ Ô ∫ˆÛÙ¤ÏÏÔ˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜. øÛÙfiÛÔ Ë ‚ÔËıfi˜ ‰ÂÓ Î·Ù·ÏfiÁÈÛ ÔÊÛ¿ÈÓÙ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë Ì¿Ï· Ó· ηٷϋÍÂÈ ÛÙÔÓ ¶··ÎÒÛÙ· Ô˘ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ Ì Ï·Û¤. √È ∫·Ú‰ÈÙÛÈÒÙ˜ “Í·Ó·¯Ù‡ËÛ·Ó” ¤ÓÙ ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ì ÙÔÓ ∫ÔÚÔÌ›ÏÈ· Ó· ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ‰ÔοÚÈ Î·È ÌÂÙ¿ ÛÙ· ‰›¯Ù˘· ÁÈ· ÙÔ 2-0. ΔÔ ÙÂÏÈÎfi 3-0 ‰È·ÌfiÚʈÛ ÛÙÔ 93’ Ô ºÏ›ÁÎÔ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÁÚ‹ÁÔÚË ·ÓÙÂ›ıÂÛË. ŒÙÛÈ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ‹ÚÂ Ô ∞√∫ Ô˘ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ∞∂ ¶ÔÓÙ›ˆÓ ÛÙËÓ ∫·ÙÂÚ›ÓË. ∞√∫: ΔÚԇ΢, ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜, ¶·Ï¿Ù˙·˜, Δ˙ÈÏfi˜, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, °ÎfiÏÈ·˜ (18’ ∫ÏÈ¿Ê·˜), ∫ˆÛÙ¤ÏÏÔ˜, ∫ÔÚÔÌ›ÏÈ·˜ (88’ ∫·Ú·Ì¤ÎÔ˜), ºÏ›ÁÎÔ˜, ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ (54’ ¶·¿˜), ¶··ÎÒÛÙ·˜. ¶Àƒ∞™√™: ΔÛÈÏ›ÁÎÔ˜, ºÚ·ÁÎÔ‡Ï˘ (70’ ƒÔ˘Î¿˜), ¡Ô‡ÛÈ·˜, ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜, °Î¿Áη˜ (79’ ΔÛ¿È), ™ÙÂÊ·Ó‹˜, ª·Û‰¿Ó˘, ∞ÚÛ¤ÓÔ˜, ∫›ÙÛÔ˜, ¶ÂÙÚ›‰Ë˜, ∑¿Áη˜ (62’ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÎÔ˜).

■ ∏ ∞Δ§∂Δπ∫√ À¶√¢∂Ã∂Δ∞π Δ∏ §πμ∂ƒ¶√À§ °π∞ Δ∞ ∏ªπΔ∂§π∫∞ Δ√À °π√Àƒ√¶∞ §π°∫

™Ô˘‰·›Ô ·È¯Ó›‰È ÛÙË ª·‰Ú›ÙË ∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú›Ù˘ Î·È §›‚ÂÚÔ˘Ï ÎÔÓÙÚ¿ÚÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ËÌÈÙÂÏÈÎfi, Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› Î·È ÚfiˆÚÔ˜ ÙÂÏÈÎfi˜, ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ. ªÂÁ¿ÏÔÈ ·fiÓÙ˜ ÔÈ ∫Ô˘Ó ∞ÁÎÔ˘¤ÚÔ Î·È ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ΔfiÚ˜ Âη٤ڈıÂÓ. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, ÙÔ ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙË ºÔ‡Ï·Ì. ªÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ· ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô ·ÁÁÏÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ë Ù·Ï·ÈˆÚ›· Ô˘ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ÌÂÙ·‚·›ÓÔÓÙ·˜ Ô‰ÈÎÒ˜ Û πÛ·Ó›· Î·È °ÂÚÌ·Ó›· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÏfiÁˆ Ù˘ ·Î‡ÚˆÛ˘ ÙˆÓ Ù‹ÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ ËÊ·ÈÛÙÂȷ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ πÛÏ·Ó‰›·.

∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú.§›‚ÂÚÔ˘Ï ∫·Ù¿ ÔÏÏÔ‡˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÚfiˆÚÔ ÙÂÏÈÎfi Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ∞ÙϤÙÈÎÔ Î·È §›‚ÂÚÔ˘Ï „¿¯ÓÔ˘Ó ·ÚËÁÔÚÈ¿ ÁÈ· ÙËÓ Î·Î‹ ·ÚÔ˘Û›· Û ¶ÚÈ̤ڷ ¡ÙÈ‚È˙ÈfiÓ Î·È ¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ̤ۈ ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ, fiÔ˘ Èı·Ófiٷٷ ı· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÂ˙fiÓ. √È “ÚÔ¯ÈÌÏ¿ÓÎÔ˜” ı· ·Ú·Ù·¯ıÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ‚·Ú‡ ÙÔ˘˜ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÎfi, ∫Ô˘Ó ∞ÁÎÔ˘¤ÚÔ, Ô˘ Ù·Ï·ÈˆÚÂ›Ù·È ·fi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi, ÂÓÒ ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ª·ÏÓÙ¤ Î·È ª¤ÓÙ˜. √È “ÎfiÎÎÈÓÔÈ”, Ô˘ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó Ô‰ÈÎÒ˜ Î·È Ì¤Ûˆ ¶·ÚÈÛÈÔ‡ ÛÙË ª·‰Ú›ÙË ‰È·Ó‡ÔÓÙ·˜ ·fiÛÙ·ÛË 2.000 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ, ı· ¤¯Ô˘Ó Â›Û˘ Ì›· ÌÂÁ¿ÏË ·Ô˘Û›·, ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ΔfiÚ˜, Ô˘ ¯¿ÓÂÈ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ù˘ Â-

ÚÈfi‰Ô˘ Î·È ‰ÂÓ ı· ÙÂı› ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ÔÌ¿‰·, οÙÈ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ª¿ÍÈ ƒÔÓÙÚ›ÁΘ, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 22.05 (∞¡Δ1) ı· Â›Ó·È Ô °¿ÏÏÔ˜ §ÔÚ¿Ó ¡ÙÔ˘·Ì¤Ï. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ¤Ú˘ÛÈ ÛÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Î·È ‹Úı·Ó ÈÛfi·Ï˜ 1-1 Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ·È¯Ó›‰È·. ∏ ∞ÙϤÙÈÎÔ, Ô˘ ‰ÈÂΉÈΛ ÙËÓ ÚÒÙË ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ Û ÙÂÏÈÎfi ÌÂÙ¿ ÙÔ 1986 fiÙ·Ó ¤¯·Û ÛÙÔ ∫˘ÂÏÏÔ‡¯ˆÓ ·fi ÙË ¡ÙÈ-

Ó·Ìfi ∫Ȥ‚Ô˘, ÌÂÙÚ¿ ¤ÓÙ ӛΘ, ÔÎÙÒ ÈÛÔ·Ï›Â˜ Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ‹ÙÙ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ·ÁÁÏÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ Â›Ó·È ·‹ÙÙËÙË Ì ٤ÛÛÂÚȘ ӛΘ Î·È ÈÛ¿ÚÈı̘ ÈÛÔ·Ï›Â˜. ∏ §›‚ÂÚÔ˘Ï ÎfiÓÙÚ· Û ÈÛ·ÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÌÂÙÚ¿ 12 ӛΘ, 10 ÈÛÔ·Ï›Â˜ Î·È ¤ÍÈ ‹ÙÙ˜, ÂÓÒ Â› ÈÛ·ÓÈÎÔ‡ ‰¿ÊÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÂÙ¿ ӛΘ, Ù¤ÛÛÂÚȘ ÈÛÔ·Ï›Â˜ Î·È ‰‡Ô ‹ÙÙ˜.

∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ-ºÔ‡Ï·Ì ∏ Ì¿¯Ë ÙˆÓ ·Ô˘ÙÛ¿ÈÓÙÂÚ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿Óˆ-

Û˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÙȘ 22.05 (Novasports 1) ÛÙË “¡fiÚÓÙÌ·ÓÎ ∞Ú¤Ó·”, fiÔ˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓËı› Î·È Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ·ÔÁÔËÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÓ·Ôı¤ÛÂÈ fiϘ ÙÔ˘˜ ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ ÛÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. ∏ ºÔ‡Ï·Ì ‰È·ÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÚ›· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ ÛÙ· ∫‡ÂÏÏ· ∂˘ÚÒ˘ ¤¯ÔÓÙ·˜ ·ÌÂÏ‹ÛÂÈ ÙÔ ·ÁÁÏÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, fiÔ˘ ‰ÂÓ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÂÏ›˙ÂÈ Î·È Û ٛÔÙ·. √ ªÚÔ‡ÓÔ §·Ì·ÓÙ›· ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ °È¿ÓÛÂÓ Î·È ∂Ï›·, ÂÓÒ ÛÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰· ÙÔÓ ƒfiÈ ÃfiÓÙÁÎÛÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ë ÎÔ‡Ú·ÛË ·fi ÙÔ Ù·Í›‰È Ì ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ı· Â›Ó·È Ô ¢·Ófi˜ ∫Ï¿Ô˘˜ ªÔ §¿ÚÛÂÓ. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÌÂÙÚËı› ÔÙ¤ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ΔÔ ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ ¤¯ÂÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ӛΘ, ‰‡Ô ÈÛÔ·Ï›Â˜ Î·È ¤ÍÈ ‹ÙÙ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ·ÁÁÏÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ÂÓÒ ˆ˜ ÁË‰ԇ¯Ô˜ ÌÂÙÚ¿ Ù¤ÛÛÂÚȘ ӛΘ, Ì›· ÈÛÔ·Ï›· Î·È Ì›· ‹ÙÙ·. ∏ ºÔ‡Ï·Ì ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ӛΘ, Ì›· ÈÛÔ·Ï›· Î·È Ì›· ‹ÙÙ· Ì ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ Ì›· Ó›ÎË Î·È Ì›· ‹ÙÙ· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜. ™ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Á‡ÚÔ ·¤ÎÏÂÈÛ Ì ‰‡Ô ӛΘ ÙËÓ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· °ÂÚÌ·Ó›·˜ μfiÏÊÛÌÔ˘ÚÁÎ.


¶∂ª¶Δ∏ 22 A¶ƒπ§π√À 2010

EÓ... ÔÏ›ÁÔȘ √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ·ÓËÁ‡ÚÈÛ ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη, ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ· ·fiÏ˘Ù˘ ·ÓÔÌ‚Ú›·˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ÙÔ T˘ E§ENH™ A. ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ¶A¶A£ANA™IOY ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ Î·È ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ù›ÙÏÔ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ·ÊÔ‡ Ì ÙËÓ Èı·Ó‹ ηٿÎÙËÛË ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ÕÚË, ı· οÓÂÈ Î·È ÙÔ ÓÙ·ÌÏ. ∏ ∞∂∫ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ·Ú¿ Ù· ÔÏÏ¿ ÊÂÙÈÓ¿ Ù˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ηٿÊÂÚ ӷ ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ ÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ı¤ÛË ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË Î·È ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁΠ̤ۈ ÙˆÓ ϤÈ-ÔÊ Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË. ∫È ÂÓÒ, ÙfiÛÔ Ô ÚÒÙÔ˜, fiÛÔ Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ Û Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ÔÈ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó Ó· ʤÚÔ˘Ó ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ·Ó·Ù·Ú·¯‹ Û Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›·. “™Ê¿˙ÔÓÙ·È” ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÔÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ̤۷ ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ∫·È ˆ˜ ÂÎ ...ı·‡Ì·ÙÔ˜, Ù· Ú·ÎÙÈο ÙˆÓ ¤ÓÙÔÓˆÓ Î·È ¿ÎÔÌ„ˆÓ ·ÓÙÂÁÎÏ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜, Á›ÓÔÓÙ·È “Ê¤È ‚ÔÏ¿Ó” ÛÙȘ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜. √È ÂÈÛÙÔϤ˜ ¿Ó ÎÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û ¤ÓÙÔÓÔ ‡ÊÔ˜ Î·È Ë ÔÏ˘‰È·ÊËÌÈṲ̂ÓË ÂÓfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ ¿ÂÈ ÚÔ ÔÏÏÔ‡ (·Ó ˘‹ÚÍ ÔÙ¤) ÂÚ›·ÙÔ. ∫·È Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ› ηÓ›˜, ˆ˜ Ë Ó¤· ·˘Ù‹ ÎÚ›ÛË Í¤Û·Û ÙÔ ›‰ÈÔ Û¯Â‰fiÓ ‚Ú¿‰˘ Ô˘ Ë ÔÌ¿‰· η٤ÎÙËÛ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∫·È ÌË ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ‰ËÏ·‰‹. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ∞∂∫, Ô Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ Î. ∞‰·Ì›‰Ë˜, ÊÚfiÓÙÈÛ ϛÁ˜ ÌfiÏȘ ̤Ú˜ ÚÈÓ Ù· ϤÈ-ÔÊ Ó· ‚ÁÂÈ Î·È Ó’ ·‰ÂÈ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ª¿Á‚ÈÙ˜, Ó· ÙÔÓ ·Ê‹ÛÂÈ ÂÓÙÂÏÒ˜ ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓÔ Î·È Ó· ‚¿ÏÂÈ “ˆÏËÙ‹ÚÈÔ” Û’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. √È ·›ÎÙ˜, ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÈÛ¯˘Ú‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÙÔ ¤ÚÈÍ·Ó ÛÙ· ÍÂÓ‡¯ÙÈ·, ¤ÙÛÈ ÁÈ· Ó· ...ÂÎÙÔÓˆıÔ‡Ó. ∫·È ·ÊÔ‡ ÚÔËÁ‹ıËΠ·˘Ùfi ÙÔ “Ì¿¯·ÏÔ” , Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙, ∞‰·Ì›‰Ë˜ Î·È ª¿Á‚ÈÙ˜ Û˘Ó¤Ê·Á·Ó Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· Û˘ÌχÛÔ˘Ó, ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ. Δ· ÙÂÎÙ·ÈÓfiÌÂÓ· ÛÙȘ ‰‡Ô ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ¶∞∂, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ¤ÌÚ·ÎÙ· ˆ˜ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÛÙÂÚÂ›Ù·È ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·˜ Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ŸÙ·Ó ÏÔÈfiÓ Û Â›Â‰Ô “‚ÈÙÚ›Ó·˜” Ë ÂÈÎfiÓ· ÚÔηÏ›, ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ï‡Ë Î·È ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË, Ê·ÓÙ·ÛÙ›Ù ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ (Ô˘ fiÓÙˆ˜ ÛÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, ÏËÓ ÂÏ·¯›ÛÙˆÓ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂˆÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ) ÛÙȘ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ηÙËÁÔڛ˜ Î·È Ê˘ÛÈο Î·È ÛÙÔ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ∂Ó ...ÔÏ›ÁÔȘ, ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ “ÓÔÛ› ‚·Ú‡Ù·Ù·” . ¶ÔÚ‡ÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi, ¤ÙÛÈ ÛÙ· “Ù˘ÊÏ¿” . °È·Ù›; ∂Âȉ‹ ·Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ı· ÙÔ ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó, ı· ÙÔ˘ ‰ÒÛÔ˘Ó ÓÔ‹ Î·È fiÚ·Ì· Î·È ı· ÙÔ ‚Á¿ÏÔ˘Ó ·fi ÙÔ Ù¤ÏÌ·. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜. papathanasiou@e-thessalia.gr

23

¶ÚÔÛ΋ÓÈÔ& ... ·Ú·Û΋ÓÈÔ ¢‡Ô ӛΘ Ì ¢ËÌËÙÚfiÔ˘ÏÔ ¢À√ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜ ¢ËÌËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, Ô “¿Ú¯ˆÓ” Ù˘ ΢ÚȷοÙÈ΢ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ù˘ ∫·Ï·Ì¿Ù·˜ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ¤¯ÂÈ “ÛÊ˘Ú›ÍÂÈ” Û ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. º¤ÙÔ˜, ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶ÈÂÚÈÎfi ÛÙËÓ ∫·ÙÂÚ›ÓË, fiÔ˘ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ›¯Â ÓÈ΋ÛÂÈ Ì 3-2 Î·È ¤Ú˘ÛÈ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi (1-0 ÁÈ· ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” ). ªÂ ÙÔÓ ∞ıËÓ·›Ô ‰È·ÈÙËÙ‹ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÌÂÙÚ¿ ÌfiÓÔ Ó›Î˜, ÂÓÒ Ô ¢ËÌËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰È¢ı‡ÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ Î·È ¤Ó· ·È¯Ó›‰È Ù˘ ∫·Ï·Ì¿Ù·˜, Ì ÙÔÓ √º∏ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ªÂÛÛËÓ›·˜ (1-1).

ŒÚ¯ÂÙ·È Ì ÚÔÙ¿ÛÂȘ ∂¶π™Δƒ∂º∂π ·fi ÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ Ô ÙÈÌ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ., Δ¿Î˘ °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙË §·ÙÈÓÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ¤¯ÂÈ ÙÛÂοÚÂÈ Î¿ÔÈÔ˘˜ ·›ÎÙ˜, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂӉȷÊÂÚıÔ‡Ó. ΔÔ ı¤Ì· ϤÔÓ Â›Ó·È Î·Ù¿ fiÛÔ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢Ù› Ì ÂÈÙ˘¯›· ÙËÓ ·fiÎÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ·Ó¿„ÂÈ ÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ” ʈ˜. √ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ‹ Ì‹ˆ˜ οÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜;

¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ì›ÓÂÈ ¿ÓÂÚÁÔ˜ √ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ÂÈı˘Ì› ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ, ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ, ηıÒ˜ ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¶∞∂, ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô, ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη. √È Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· οıÂÙ·È Î·È ÙË Ó¤· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ô ∫·Ú‰ÈÙÛÈÒÙ˘ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÛÙÔÓ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ” ¿ÁÎÔ Â›Ó·È 50-50. ΔÔ ÌfiÓÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È ˆ˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ì›ÓÂÈ ¿ÓÂÚÁÔ˜, ηıÒ˜ ‹‰Ë ·ÚÎÂÙ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ (Î·È ·fi ÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη) ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ó· ÙÔ˘ οÓÔ˘Ó ÚfiÙ·ÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi...

∫·Ï‡ÙÂÚË Â›ıÂÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Δ∞ 64 ÁÎÔÏ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ Û 30 ·ÁÒÓ˜ Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË Â›‰ÔÛË fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ¿ÏϘ ‰‡Ô ÂıÓÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ (™Ô‡ÂÚ §›Áη Î·È °’ ∂ıÓÈ΋). ™ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ, Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â›ıÂÛË Ì 54 Ù¤ÚÌ·Ù·, ÂÓÒ ÛÙËÓ °’ ∂ıÓÈ΋ Ù· °È·ÓÓÈÙÛ¿ Ì 50 ÁÎÔÏ (ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ fiÌÈÏÔ) Î·È Ë ¶·Ó·¯·˚΋ Ì 51 ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÈıÂÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· Â˘Úˆ·˚ο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·, ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ Ô ÕÁÈ·Í ¤ÁÈÓÂ Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ “¤Û·Û” ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· ÙˆÓ 100 ÁÎÔÏ, ηıÒ˜ ¤ÊÙ·Û ϤÔÓ Ù· 102 ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ÌÂÙ¿ ÙÔ 4-0 Â› Ù˘ ÃÂÚ¿ÎϘ. ™Ô˘‰·›· Â›‰ÔÛË ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È Ù· 86 Ù¤ÚÌ·Ù· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Ë ΔÛ¤ÏÛÈ ÛÙËÓ ¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ... ∂.Ã.

£· ·ÚÁ‹ÛÂÈ Ó· Í·Ó·‰Â› ÙfiÛÔ ÎfiÛÌÔ °π∞ ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Ë ¡›ÎË ÚfiÛÊÂÚ “ÛΈÙÛ¤˙ÈÎÔ ÓÙÔ˘˜” ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘. ΔË ÌÈ· ∫˘Úȷ΋ ÊÙ¿ÓÂÈ Û ˘„ËÏ¿ ÛÙ¿ÓÙ·Ú ·fi‰ÔÛ˘ Î·È “·ÏÒÓÂÈ” ÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ÈÛ¯˘Ú‹˜ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ °È·ÓÓÈÙÛÒÓ, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·fi ÙÔ ˙ÂÓ›ı ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ Ó·‰›Ú Î·È ¯¿ÓÂÈ ·fi Ù· ΔڛηϷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÒÓÙ·˜ οÎÈÛÙË ÂÌÊ¿ÓÈÛË. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ‰È·ÚÎÒ˜ ʤÙÔ˜ Î·È ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ‹˜: ™ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ ‚Ú¤ıËÎ·Ó 2.000 ʛϷıÏÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ‹Ù·Ó Û›ÁÔ˘Ú· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÊÔÚ¿ ·Ó ΤډÈ˙Â Ë ¡›ÎË. ªÂÙ¿ fï˜ ·fi ÙËÓ ¿Û¯ËÌË ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÎfiÓÙÚ· ÛÙ· ΔڛηϷ, Ì¿ÏÏÔÓ ı· ·ÚÁ‹ÛÂÈ Ó· Í·Ó·‰Â› ÙfiÛÔ ÎfiÛÌÔ ÛÙÔ Á‹‰Ô...

∞¯ÒÚÈÛÙÔ ‰›‰˘ÌÔ ¶∞§π ÁÓˆÛÙfi˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ “ÛÊ˘Ú›˙ÂÈ” ÙË ¡›ÎË Îfi-

¶∂¢∂π•∂ ÁÈ’ ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ˆ˜ ‰›Î·È· ıˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ Ô ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. √ ∑Ô˙¤ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¶Â °ÎÔ˘·ÚÓÙÈfiÏ·, Ô‰‹ÁËÛ ÙËÓ ÿÓÙÂÚ Û ıÚ›·Ì‚Ô Â› Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ËÌÈÙÂÏÈÎfi ÛÙÔ “ªÂ¿ÙÛ·” . √ “Special one” ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÚÈÓ ÙÔÓ ·ÁÒÓ·, ˆ˜ Â›Ó·È “ÈÂÚÔÛ˘Ï›·” Ó· ıˆÚÂ›Ù·È Ë “ª¿ÚÙÛ·” ˆ˜ ÙÔ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi. ∫·È ·’ fi,ÙÈ Ê¿ÓËΠÙÔ ›ÛÙ¢Â. ™ÙÔÓ 101Ô ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ÿÓÙÂÚ, ¤‰ˆÛ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ÚÂÛÈÙ¿Ï. ∂ÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÛ Ï‹Úˆ˜ ÙÔ˘˜ ª¤ÛÈ Î·È ΔÛ¿‚È, “·ÊfiÏÈÛ” ÂÓÙÂÏÒ˜ ÙÔÓ °ÎÔ˘·ÚÓÙÈfiÏ· Î·È ¯¿ÚÈÛ ÛÙÔ˘˜ “ÓÂÚ·Ù˙Ô‡ÚÈ” ۷ʤÛÙ·ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘, ‰›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÂÏ›˙Ô˘Ó ‚¿ÛÈÌ· fiÙÈ ı· Â·ÓÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó Û ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ¶ÚˆÙ·ıÏËÙÚÈÒÓ ‡ÛÙÂÚ· ·fi 38 ¯ÚfiÓÈ·. ¶·ÚÔÚÌËÙÈÎfi˜, ÂÁˆÈÛÙ‹˜ Î·È Â˘¤Í·ÙÔ˜ ‰ÂÓ ·ÔÎÙ¿ ‡ÎÔÏ· Ê›ÏÔ˘˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÙÔ˘ ȉÈÔÚÚ˘ıÌ›·˜. ŸÌˆ˜, fi,ÙÈ È¿ÓÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÙÔ Î¿ÓÂÈ “¯Ú˘Û¿ÊÈ” . ¶·Ó¤Í˘ÓÔ˜, ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈÎfi˜. ∞Ï¿, Ô ¡Ô 1 ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Û fiÏË ÙËÓ ˘Ê‹ÏÈÔ.

A

∂.∞.¶.

ÓÙÚ· ÛÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë ∫∂¢ fiÚÈÛ ÙÔÓ Î. ∑‹ÏÔ ·fi ÙË §¿ÚÈÛ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ‰È·ÈÙËÙ‡ÛÂÈ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ʤÙÔ˜ ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” . ª¿ÏÈÛÙ·, ٤ٷÚÙÔ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô Î. Δ˙‹ÏÔ˜, Â›Û˘ ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ §¿ÚÈÛ·˜. √È ‰˘Ô ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› Û ·ÚÎÂÙ¿ ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜ ÂÓ·ÏÏ¿Í ˆ˜ ÚÒÙÔ˜ Î·È Ù¤Ù·ÚÙÔ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜. ∞¯ÒÚÈÛÙÔ ‰›‰˘ÌÔ ÔÈ ‰˘Ô ÙÔ˘˜ Î·È ÂÏ›˙Ô˘Ì ӷ ÌË ‚ÁÂÈ Û ηÎfi Ù˘ ¡›Î˘...

÷Ìfi˜ Ì ÙË ‰È·ÈÙËÛ›· ∞¡∞μƒ∞™ª√™ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Ì ÙË ‰È·ÈÙËÛ›·. ∞Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂¶√ Ó· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ∂ÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ηٿ ÙÔ ‰ÔÎÔ‡Ó. ™Â ·ÚÎÂÙ¤˜ fiÏÂȘ ÔÈ ∂ÓÒÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÔÈ Ú¤ÊÂÚÈ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÔÏÏÒÓ ÂÍ ·˘ÙÒÓ. ª¿ÏÈÛÙ· Ë ˘fiıÂÛË ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁËı› ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Î·È ÛÙȘ 20 ª·˝Ô˘ ı· ÂΉÈηÛÙ› ÙÔ ·Ó ÛÙ¤ÎÂÈ ÓÔÌÈο Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂¶√. ∂Í·›ÚÂÛË ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› Î·È Ë ∂¶™£ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ηıÒ˜

-fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜- ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔÓ ™¢¶£ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ¿Û¯ËÌÔ ÛËÌ›Ô. °È· Ó· ‰Ô‡Ì ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ...

¶Ô‡ Ó· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Î·È Û ÊfiÚÌ· ™∞¡ “Û›ÊÔ˘Ó·˜” ¤Ú·Û ·fi ÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ “‰È·Ï‡ÔÓÙ·˜” Ì 111-66 ÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË ÔÌ¿‰·. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” η٤ÚÚÈ„·Ó ÙÔ ÚÂÎfiÚ ÎÔÚ˘Ê·›·˜ Â›‰ÔÛ˘ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ ¤¯ÔÓÙ·˜ ·Û‡ÏÏËÙ· ÓÔ‡ÌÂÚ· ÛÙ· ÔÛÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, fiÔ˘ ¤¯·Û·Ó ÌfiÏȘ ¤Ó· ÛÔ˘Ù ÂÓÙfi˜ ·È‰È¿˜ (10/10 ÙÚ›ÔÓÙ· Î·È 13/14 ‰›ÔÓÙ·). ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ì 25 ӛΘ Î·È ÌfiÏȘ Ì›· ‹ÙÙ·, Â›‰ÔÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÕÚË Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’80 (Û.Û. 26-0 ÙÔ ÚÂÎfiÚ ÙˆÓ “ÎÈÙÚ›ÓˆÓ” ). ∫È fiÏ· ·˘Ù¿ Û ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿, fiÔ˘ ÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” ‰ÂÓ ‰È·Ó‡ÂÈ Î·È ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚ‹ ÙÔ˘ ÂÚ›Ô‰Ô, ¤¯ÔÓÙ·˜ ‹‰Ë ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ∂˘ÚˆÏ›Áη Î·È ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ¶Ô‡ Ó· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Î·È Û ÊfiÚÌ· ‰ËÏ·‰‹... μ.∫.


24

¶∂ª¶Δ∏ 22 A¶ƒπ§π√À 2010

∞π™π√¢√•√π ¢∏§ø¡√À¡ ™Δ√¡ ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√ ∂¡ √æ∂π Δ√À Δ∂§π∫√À °’ ∂£¡π∫∏

∂‡ÎÔÏÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÚˆÙÔfiÚÔ˘˜ √È ÙÚÂȘ “ÌÔÓÔÌ¿¯ÔÈ” Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ fiÌÈÏÔ Ù˘ °’ ÂıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ¤Ú·Û·Ó ¯ı˜ ¤Ó· ‡ÎÔÏÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÓÈÎÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÛıÂÓ·Ú‹ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË. ŒÙÛÈ, Ë ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ÛÂÈÚ¿ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ‰ÂÓ ¿ÏÏ·Í Ì ÙÔÓ μ‡˙·ÓÙ· ªÂÁ¿ÚˆÓ Ó· Ô‰ËÁ› ÛÙ·ıÂÚ¿ ÙËÓ ÎÔ‡ÚÛ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì 63 ‚·ıÌÔ‡˜.ªÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· Ù˘ ÛÙË ∑¿Î˘ÓıÔ Ë ¶·Ó·¯·˚΋ ‰ÂÓ Â›¯Â ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ·ÒÏÂÈ· ‚·ıÌÒÓ ÛÙÔ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∫ÂÚ·˘Ófi ∫ÂÚ·Ù¤·˜. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ª·Ú·ÓÙ¿ (Ô °Î¤Ú·ÚÓÙ ·ÔÙÂÏ› ·ÚÂÏıfiÓ ·fi ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙˆÓ ¶·ÙÚÈÓÒÓ) ÛÎfiÚÈÛ ÛÙÔ˘˜... Ù¤ÛÛÂÚȘ ·Ó¤ÌÔ˘˜, ÙÔÓ ∫ÂÚ·˘Ófi ∫ÂÚ·Ù¤·˜ ÓÈÎÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Ì 4-1. ∂‡ÎÔÏÔ ·fiÁÂ˘Ì· ›¯Â Î·È Ë ∫·ÏÏÈı¤· ÛÙÔÓ ∞ÛÚfi˘ÚÁÔ, ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË ÔÌ¿‰· Ì 3-1. ΔÔ Î·ı‹ÎÔÓ ÙÔ˘ ¤Î·ÓÂ Ô ÚˆÙÔfiÚÔ˜ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜, μ‡˙·˜ ªÂÁ¿ÚˆÓ, ÛÙË ÃÂÚÛfiÓËÛÔ, ÙÂÏÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ó›ÎË ÛÙ· ÚÒÙ· ÏÂÙ¿ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·.∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 31˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÓfiÙÈÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶·Ó·ÚÁÂÈ·Îfi˜-∑¿Î˘ÓıÔ˜ . . . . .3-0 ¶·Ó·¯·˚΋-∫ÂÚ·˘Ófi˜ ∫ÂÚ·Ù¤·˜ 4-1 ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜-™·ÚˆÓÈÎfi˜ . . . . . . .3-1 ∞ÛÚfi˘ÚÁÔ˜-∫·ÏÏÈı¤· . . . . . .1-3 ¶∞√ ƒÔ˘Ê-∞›·˜ ™·Ï. . . . . . . . .3-0 ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹-¶·Ó·ÁÈ¿ÏÂÈÔ˜ .1-1 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÃÂÚÛ.-μ‡˙·˜ . . . . .0-2 ∫fiÚÈÓıÔ˜-∞Ù۷ϤÓÈÔ˜ . . . . . . . .2-1 ƒÂfi: ÷˚‰¿ÚÈ

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·: μ‡˙·˜ 63, ¶·Ó·¯·˚΋ 60, ∫·ÏÏÈı¤· 60, ∑¿Î˘ÓıÔ˜ 52, ¶∞√ ƒÔ˘Ê 42, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÃÂÚÛ. 42, ∫fiÚÈÓıÔ˜ 41, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ 40, ∞ÛÚfi˘ÚÁÔ˜ 39, ¶·Ó·ÈÁÈ¿ÏÂÈÔ˜ ¶∞∂ 38, ∫ÂÚ·˘Ófi˜ ∫ÂÚ. 38, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ 38, ¶·Ó·ÚÁÂÈ·Îfi˜ 35, ∞Ù۷ϤÓÈÔ˜ 34, ∞›·˜ ™·Ï·Ì›Ó·˜ 31, ™·ÚˆÓÈÎfi˜ 27 Î·È Ã·˚‰¿ÚÈ 8.

∞ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ‰‡Ô ÂÙÒÓ ÛÙÔÓ ∑ÈÒÁ· ªÂ ‰ÈÂÙ‹ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ·fi οı ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÈ̈ڋıËÎÂ Ô μÔÏÈÒÙ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∑ÈÒÁ·˜ ·fi ÙËÓ ÂÈı·Ú¯È΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ μ’ Î·È °’ ∂ıÓÈ΋˜. √ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ™·ÚˆÓÈÎÔ‡ ‚Ú¤ıËΠӷ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ¯Ú‹ÛË Ù˘ ··ÁÔÚÂ˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ ÌÂıÂÓÂÏfiÓ˘ ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÓÙfiÈÓÁÎ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠÛÙȘ 24 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2010, ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔÓ ∞›·ÓÙ· ™·Ï·Ì›Ó·˜.

ΔÔ EXTRA 5 √È Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5:12, 16, 18, 29, 33

ΔÔ §√ΔΔ√ √È ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ §√ΔΔ√: 4, 9, 17, 19, 30, 40 Bonus: 25.

ΔÔ SUPER 3 √È Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ SUPER 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 9 0 7 ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 4 6 9 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 3 8 1.

¶›ÛÙË ÁÈ· ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ

ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ó Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÙË ÛÂ˙fiÓ, ηٷÎÙÒÓÙ·˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ, ‰‹ÏˆÛ·Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ∞Ϥ͢ Δ˙fiÚ‚·˜ Î·È ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘.

√ ‰ÈÂıÓ‹˜ ŒÏÏËÓ·˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ∞Ϥ͢ Δ˙fiÚ‚·˜, ‰‹ÏˆÛ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ÕÚË: “∂›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ù· ·È¯Ó›‰È· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ·˘Ù¿ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔÁÓˆÛÙÈο Û ¤Ó·Ó ÙÂÏÈÎfi. ¢ÂÓ Ì·˜ ··Û¯ÔÏ› ˆ˜ ÛΤÊÙÂÙ·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ÕÚË Î·È Ù· ·È¯Ó›‰È· ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ¢ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂȘ Ù›ÔÙ· ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ ÛÙÔ Á‹‰Ô. ΔÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙԇ̠ۈÛÙ¿”. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ¤Ó·ÏÙÈ, ÙfiÓÈÛÂ: “∏ ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ¤Ó·ÏÙÈ Â›Ó·È ÈÔ ·Á¯ˆÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ·Ú¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷΘ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· È¿ÛÂȘ ¤Ó· ¤Ó·ÏÙÈ. √ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜, fï˜, ·Ó ¯¿ÛÂÈ ¤Ó· ¤Ó·ÏÙÈ ÌÔÚ› Ó· ¯¿ÛÂÈ ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ. ª·Î¿ÚÈ Ó· ÌË ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ÛÙ· ¤Ó·ÏÙÈ. ∏ ÔÌ¿‰· ‹Ù·Ó ηϋ ·ÎfiÌ· Î·È Û ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ú ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ∫·È Ì ÙÔÓ ¶∞√∫ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi ™Ù¿‰ÈÔ“ Δ¤ÏÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ: “∞Ó ‰ÂÓ ·›ÚÓ·Ì ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ı· ‹Ù·Ó ηٷÛÙÚÔÊÈÎfi. ∏Ù·Ó ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ¯ÚÔÓÈ¿, Ô ÎfiÛÌÔ˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ˙ËÙÔ‡Û ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ΔÒÚ· ¤¯Ô˘Ì ÈÔ Î·ı·Úfi Ì˘·Ïfi

Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÙÂÏÈÎfi˜ ÁÈ· ÂÌ¿˜ ʤÙÔ˜. ¢ÒÛ·Ì ÔÏÏÔ‡˜ ÙÂÏÈÎÔ‡˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·”. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘ ›Â: “¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ʷ‚ÔÚ› ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ·›˙Ô˘Ì Û Ԣ‰¤ÙÂÚÔ Á‹Â‰Ô ÁÈ·Ù› ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ı· Â›Ó·È ÌÔÈÚ·Ṳ̂ÓÔÈ. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ›ÂÛË. ŸÔÈÔ˜ ‚ÚÂı› ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‚Ú·‰È¿ ı· ¿ÚÂÈ ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ. °È· ¤Ó·Ó Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Â›Ó·È fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ô·‰Ô› Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙȘ Âͤ‰Ú˜”. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó¤ÊÂÚÂ: “ŸÏ· Ù· ·È¯Ó›‰È· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Ì ÎfiÛÌÔ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ì·È ÂÁÒ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ Ô˘ ı· ÙÔ ·ÔÊ·Û›Ûˆ ·˘Ùfi. ¶ÂÙ‡¯·Ì ÙÔ ÛÎÔfi Ù˘ ηٿÎÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ›̷ÛÙÂ Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ӷ ·ԉ›ÍÔ˘Ì ٛÔÙ·. ∏ ÔÌ¿‰· ı· ·›ÍÂÈ ÂχıÂÚ· Î·È ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ì fiϘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ. √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰· Î·È ¿ÓÙ· ΢ÓËÁ¿ÂÈ ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ Î·Ï‹ ÔÚ›· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ¶‹Ú·Ì ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, οӷÌ ÌÈ· ηϋ ÔÚ›· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È Â›Ì·ÛÙ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi. ∂ÁÒ ÚÔÛ¿ıËÛ· fiÛÔ ÌÔÚÔ‡Û·, fiˆ˜ fiÏÔÈ ÔÈ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÌÔ˘”.

Δ¤ÏÔ˜ ÚfiÛıÂÛÂ: “ΔÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Â›Ó·È ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È fi¯È ¤Ó· ·È¯Ó›‰È. ∂ÁÒ ı· ·›Íˆ fiÔ˘ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜. Œ¯ˆ ÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ fiÙÈ Â›Ì·È ·Ì˘ÓÙÈÎfi ¯·Ê Î·È Û ·˘Ù‹ ÙË ı¤ÛË ÚÔÙÈÌÒ Ó· ·›˙ˆ, ·ÏÏ¿ Â›Ì·È Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ Î·È ı· ·›Íˆ fiÔ˘ ÌÔ˘ ÂÈ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜” .

∞ÌÊ›‚ÔÏÔ˜ Ô ™Â˚Ù·Ú›‰Ë˜ ¢È¿Ù·ÛË ÛÙÔÓ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÚÔÛ·ÁˆÁfi ¤‰ÂÈÍ·Ó ÔÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ˘Ô‚Ï‹ıËÎÂ Ô °ÈÔ‡Úη˜ ™Â˚Ù·Ú›‰Ë˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÓԯϋÛÂȘ Ô˘ ·ÈÛı¿ÓıËΠÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË Ù˘ ΔÚ›Ù˘. ¶Ï¤ÔÓ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‰ÂÍÈÔ‡ Ì·Î ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ∫˘¤ÏÏÔ˘ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ÕÚË ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ™¿‚‚·ÙÔ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÌÊ›‚ÔÏË. √ 29¯ÚÔÓÔ˜ ¿ÛÔ˜ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÙÂı› ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÔÙÚÔ‹˜ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ı¤ÛÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ. ™Ù· ¿ÎÚ· Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ı· ·›ÍÔ˘Ó Ô μ‡ÓÙÚ· (‰ÂÍÈ¿) Î·È Ô ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ (·ÚÈÛÙÂÚ¿), ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÔÈ Δ˙fiÚ‚·˜, ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘, ™ÈÌ¿Ô, ∑ÈÏÌ¤ÚÙÔ, ¡›Ó˘, ™ÈÛ¤ Î·È §¤ÙÔ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Û›ÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó. À¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ı¤ÛÂȘ Ô˘ ·›˙ÔÓÙ·È, Ì ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· Ó· ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ∫·ÓÙ¤ Î·È ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘.

■√ ∞ƒ°∂¡Δπ¡√™ ∂¶π£∂Δπ∫√™ £∞ ¶∞ƒ∞ª∂π¡∂π ™Δ√¡ ∞ ƒ∏ °π∞ ¢À√ ∞∫√ª∏ Ã√¡π∞

∞Ó·Ó¤ˆÛÂ Ô ∫¿ÌÔÚ· ¶·›ÎÙ˘ ÙÔ˘ ÕÚË ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ô Ã·‚Ȥ ∫¿ÌÔÚ·, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë “ΛÙÚÈÓË” ¶∞∂. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ˘¤ÁÚ·„ ̤¯ÚÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2012, ·ÊÔ‡ ÈηÓÔÔ›ËÛ Ì ÙȘ ÊÂÙÈÓ¤˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΤˆÓ. “∂›Ì·È Û›ÁÔ˘Ú· Ôχ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜ Ô˘ ı· Û˘Ó¯›Ûˆ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÌÔ˘ ÛÙÔÓ ÕÚË. ∂›Ó·È οÙÈ Ô˘ ÂÚ›ÌÂÓ· Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi. £¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ Ì ÂÌÈÛÙ‡ÙËΠ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹. ∂Ï›˙ˆ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ¤ÙÛÈ ÎÈ ÂÁÒ Ó· ÙÔ˘˜ ·ÓÙ·Ô‰›‰ˆ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ì ηϤ˜ ·Ô‰fiÛÂȘ” ÙfiÓÈÛÂ Ô ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜, ÂÓÒ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi: “∂›Ó·È Ì›· ÂÈı˘Ì›· Ô˘ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ì fiÏÔÈ Ì·˜. ¡· οÓÔ˘Ì ¤Ó· ηÏfi ·È¯Ó›‰È Î·È Ó· ηٷÎÙ‹ÛÔ˘-

Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ô˘ ı· ÙÔÓ ·ÊÈÂÚÒÛÔ˘Ì ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Û ÂÌ¿˜ Î·È ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ Ì·˜. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÁÎÚÈıÔ‡Ó Ù· ·È¯Ó›‰È· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ·˘Ùfi. ∂›Ó·È ¤Ó· Ì·Ù˜. •¤ÚÔ˘Ì ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ì·˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Êı¿ÛÔ˘Ì ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Ù¤ÏÂÈÔ ÁÈ· Ó· ηٷÎÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ”.

ΔÔ Ï¿ÓÔ ÙÔ˘ ∫Ô‡ÂÚ ΔȘ ÚÒÙ˜ ÙÔ˘ ÛΤ„ÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ı· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÙÔÓ ÕÚË ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ™¿‚‚·ÙÔ ·ÔÎ¿Ï˘„Â Ô ŒÎÙÔÚ ∫Ô‡ÂÚ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜, fiˆ˜ ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó, ‰ÔΛ̷Û ÙÔÓ ∫Ú›ÛÙÈ μ·ÓÁΤÏÈ ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ¿ÎÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ·ÓÙ› ÙÔ˘ ÙÈ̈ÚË̤-

ÓÔ˘ ∫¿ÚÏÔ˜ ∞Ú¿ÓÔ, ÂÓÒ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÂÍÙÚ¤Ì ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙfiÛÔ ÙÔÓ ∫·Ì¤Ï ªÂÚÈ¤Ì fiÛÔ Î·È ÙÔÓ ºÚ·Óı›ÛÎÔ Ã·‚›ÙÔ ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ. °È· ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ı¤ÛÂȘ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜. √ ªÈ¯¿Ï˘ ™ËÊ¿Î˘ ı· Â›Ó·È Î¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ·, Ô ¡Ù¿ÚÛÈ ¡¤ÙÔ ÛÙÔ ‰ÂÍ› ¿ÎÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜, ÔÈ ∫ÚÈÛÙÈ¿Ó ¡·ÛÔ‡ÙÈ Î·È ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ °ÎÈ¿ÚÔ ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ‰›‰˘ÌÔ ÙˆÓ ÛÙfiÂÚ, ÂÓÒ Û ÚfiÏÔ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ¯·Ê ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ™¿Î˘ ¶Ú›ÙÙ·˜ Î·È ªÂÓÙ› ¡·ÊÙ›, Ô ΔfiÓÈ ∫¿Ï‚Ô (Ô˘ ÍÂ¤Ú·Û ÙȘ ÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÎÔÈÏÈ·ÎÔ‡˜ Î·È ÚÔÔÓ‹ıËΠηÓÔÓÈο) ı· Â›Ó·È ÂÍÙÚ¤Ì, ÂÓÒ Ô ™¤Ú¯ÈÔ ∫fiÎÂ Î·È Ô Ã·‚Ȥ ∫¿ÌÔÚ· ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ÂÈıÂÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ, Ì ÙÔÓ ÚÒÙÔ Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È Ï›ÁÔ ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ.

∞∂∫

∞ÔηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ªÏ¿ÓÎÔª¿Á‚ÈÙ˜ ¶ÚfiÛÙÈÌÔ 2.000 ¢ÚÒ ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÔÈ ÔÎÙÒ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÓÓ¤· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ∞∂∫ Ô˘ Âı¿ıËÛ·Ó Ó· Ó˘¯ÙÔÂÚ·ÙÔ‡Ó ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (™¿¯·, ™ÎfiÎÔ, ∞Ú·Ô‡¯Ô, ªÏ¿ÓÎÔ, °ÎÂÚ¤ÈÚÔ, °È·¯¿ÁÈ·, ∑ÂÚ¿ÏÓÙÔ Î·È ƒ›Îη), ÂÓÒ Ô ¤Ó·ÙÔ˜, Ô ¡ÈÎÔÏ¿˜ ÕÚÙÛÂ, ÎÏ‹ıËΠ۠·ÔÏÔÁ›· ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·ıÒ˜ ‹Ù·Ó ˘fiÙÚÔÔ˜ Î·È ıˆÚÂ›Ù·È “ÙÂÏÂȈ̤ÓÔ˜” ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ‰fiıËÎ·Ó ·ÌÔÈ‚·›Â˜ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜ Î·È ÙÔÓ ÿÛÌ·ÂÏ ªÏ¿ÓÎÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Ô˘ ›¯·Ó ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, fiÙ·Ó Ô ™ÂÚ‚Ô¤ÏÏËÓ·˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ¤‰ÈˆÍ ÙÔÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi ÂÂȉ‹ ·˘Ùfi˜ ‰˘ÛÊfiÚËÛ ÁÈ· ÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ ÙÔ˘. ΔÔ ı¤Ì· ıˆÚÂ›Ù·È Ï‹Í·Ó Î·È ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ó‰ÚÒÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÔηٷÛÙ·ı›. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ ‰Â ı¤ÏËÛ ÛÂ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙÔÓ ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜ Ó· ÙÚ·‚‹ÍÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ÛÙ· ¿ÎÚ· ηÏÒÓÙ·˜ Û ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ˘¤ÂÛ·Ó Û ·Ú¿و̷ ‹ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÚfiÛÙÈÌÔ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÚÔÙÈÌ‹ıËΠ̛· ‹È· ÙÈ̈ڛ·, ÒÛÙÂ Ë “ŒÓˆÛË” Ó· ÌÂÈ Âӈ̤ÓË Î·È Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓË ÛÙË Ì¿¯Ë ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Δ‡Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ fiÔ˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÙÔ Ó¤Ô ÚÔÔÓËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ “ŒÓˆÛ˘”. “∏ ÔÌ¿‰· ʇÁÂÈ ·fi ÙÔÓ Î‹Ô ÙˆÓ £Ú·ÎÔ̷ΉfiÓˆÓ Î·È ¤Ú¯ÂÙ·È Û ¤Ó· ·Ï¿ÙÈ”, ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙·Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ∞.∂ ªÂÛÔÁ·›·˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ fiÛÔ Î·Ï‡ÙÂÚË ı· Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ Ó¤Ô ÚÔÔÓËÙÈÎfi Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙ· ™¿Ù·, ·ÚΛ ÌfiÓÔ Î·Ó›˜ Ó· ηٷϿ‚ÂÈ Ô‡ ‹Ù·Ó Ë ∞∂∫ Î·È Ô‡ ı· ÌÂÙ·ÊÂÚı›. £· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Ù¤ÛÛÂÚ· Á‹‰·, ¤Ó· ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· ¤¯ÂÈ Û˘ÓıÂÙÈÎfi ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ· Î·È ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙȘ ·Î·‰Ë̛˜ ÙˆÓ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚˆÓ”. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ Δ‡Ô˘ Ô˘ ÍÂÓ·Á‹ıËÎ·Ó ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ·Ú·‰¤¯ÔÓÙ·È ˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ. Δ· ‰‡Ô ÚÒÙ· Á‹‰· ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌ· ÚÔ˜ ¯Ú‹ÛË ÛÙ· Ù¤ÏË πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘.

¢’ ∂£¡π∫∏

μ·ıÌÔÏÔÁÈ΋ “·Ó¿Û·” ÁÈ· ÙÔ μÂÏÔ‡¯È ™Â ÂÍ ·Ó·‚ÔÏ‹˜ ·È¯Ó›‰È ÁÈ· ÙËÓ 22Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ 4Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÙÔ μÂÏÔ‡¯È Ó›ÎËÛ Ì 1-0 ÙÔÓ ∞ÁÚfiÙË §È·ÓÔÎÏ·‰›Ô˘, Ì ÁÎÔÏ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡. ΔÔ Ì·Ù˜ ›¯Â ‰È¿ÚÎÂÈ· 45 ÏÂÙÒÓ Î·ıÒ˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Â›¯Â ‰ÈÂÍ·¯ı› ηÓÔÓÈο, ·ÏÏ¿ ›¯Â ‰È·ÎÔ› ÏfiÁˆ ¯ÈÔÓfiÙˆÛ˘ ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· 1. Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ . . . . . .40-13 2. ∫·Ú‰›ÙÛ· . . . . . .40-18 3. ∞ÁÚfiÙ˘ . . . . . . .41-21 4. ¶˘ÚÁÂÙfi˜ . . . . . .36-17 5. ¶‡Ú·ÛÔ˜ . . . . . .33-23 6. ∂Ï·ÛÛfiÓ· . . . . . .33-29 7. ªÂÙ¤ˆÚ· . . . . . .35-21 8. ™ÂÚ¯ÂÈ¿‰· . . . . .31-28 9. ∞fiÏÏˆÓ §·Ú. . . .27-28 10. §·Ì›· . . . . . . . .29-32 11. ªÔ˘˙¿ÎÈ . . . . . .19-24 12. μÂÏÔ‡¯È . . . . . .22-31 13. ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ . . . . .25-31 14. ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ . .20-49

. . . . .55 . . . . .46 . . . . .45 . . . . .45 . . . . .40 . . . . .38 . . . . .37 . . . . .33 . . . . .32 . . . . .32 . . . . .30 . . . . .30 . . . . .27 . . . . .13

15. ∞ÛÙ¤Ú·˜ πÙ¤·˜ .4-70 . . . . .2 ™ËÌ. √ ∞ÛÙ¤Ú·˜ πÙ¤·˜ ¤¯ÂÈ ·Ô‚ÏËı›


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

¢π∞º√ƒ∞

— ™‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “ΔÚÂȘ πÂÚ¿Ú¯·È” (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜-√ÁÏ) Î·È ÒÚ· 6.30 Ì.Ì. Ô Î. ∫˘Ú. ¡ËÛÈÒÙ˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ì DVD ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ‰ÈÔÚ·ÙÈÎÔ‡ ·Ù¤Ú· π·ÎÒ‚Ô˘ ΔÛ·Ï›ÎË. £· Â·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ‰È¿ÏÔÁÔ˜. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. — ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ø‰Â›Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙfiÛÔ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÂÈÛ‹ÁËÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ô ‰¿ÛηÏÔ˜ Î·È ÂÌ„˘¯ˆÙ‹˜ ª·ÓÒÏ˘ ºÈÏÈ¿Î˘ ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, Î·È ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÈı˘Ì›· ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ ÁÈ· ÌÈ· Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘, ÙÔÓ ÊÈÏÔÍÂÓ› Û ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ Î‡ÎÏÔ ·ÚÔ˘Û›·Û˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ 7 - 9 ª·˝Ô˘ Ì ı¤Ì·: “∫ÔÈÓˆÓÈÎfi £¤·ÙÚÔ & ªÔ˘ÛÈÎÔÎÈÓËÙÈ΋” Ì ÙÔ ª·ÓfiÏË ºÈÏÈ¿ÎË (‰¿ÛηÏÔ˜ - ÂÌ„˘¯ˆÙ‹˜ ‰È‰¿ÛÎˆÓ ÛÙË ªÂÙÂÎ·›‰Â˘ÛË ¡ËÈ·ÁˆÁÒÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫Ú‹Ù˘). ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËÏ. Ù˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ ÙÔ˘ ø‰Â›Ô˘ 24210-65212 Î·È 6947196558. — ªÂı·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 24 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7.30-9.30 .Ì. ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÛÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ “ÕÁÈÔÈ ¶¿ÓÙ˜” £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. — ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ̤ÏË Ù˘ ∂ÓÒÛˆ˜ ¶ÔÓÙ›ˆÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙËÓ 5/5, Ë̤ڷ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ÒÚ· 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ ∂ÓÒÛˆ˜, £Ú¿Î˘ 126 Ì ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·, Ì ı¤Ì·Ù· ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘: 1. ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ¤ÙÔ˘˜ 2009, 2. ∞Ó¿ÁÓˆÛË ∂Îı¤Ûˆ˜ ÂϤÁ¯Ô˘ ∂ÍÂÏÂÁÎÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, 3. ŒÁÎÚÈÛË ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 2009 Î·È ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 2010, 4. ¢È¿ÊÔÚ· ı¤Ì·Ù· Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ··ÚÙ›·˜ ηٿ ÙËÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ËÌÂÚÔÌËÓ›·, Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ı· Â·Ó·ÏËÊı› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 9 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 11 ÙÔ Úˆ›, ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙfiÔ. — ∞‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 23 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 10.30 .Ì., Ô μÚÂÊÔÓËÈ·Îfi˜ ™Ù·ıÌfi˜ - ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô “¶·È‰fiÙÔÔ˜” ÚÔÛηÏ› ÙÔ Û˘ÁÁڷʤ· £·Ó¿ÛË ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ Â›Û΄‹˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·È‰È΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ٷ ·È‰È¿ Ó· ·Á·‹ÛÔ˘Ó Ù· ‚È‚Ï›· Î·È Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Ì¤Û· ·fi ·˘Ù¿ ÙÔ˘˜ ıËÛ·˘ÚÔ‡˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜.

∂∫¢ƒ√ª∂™

— √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ “√ ¶∞¡” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: ∫˘Úȷ΋ 25/4: ¶·ÚÓ·ÛÛfi˜-ÔÚÂÈÓ‹ Â˙ÔÔÚ›· ∞. ∞Ú·¯ˆ‚›ÙÈη §È‚¿‰È·-∫ˆÚ‡ÎÂÈÔ ÕÓÙÚÔ - ¢ÂÏÊÔ›, ø.¶.: 4, μ.¢.: 1/5 μ. ∞ÁfiÚÈ·ÓË-¢ÂÏÊÔ› ø.¶.: 7, μ.¢.: 2/5, ™·‚.-∫˘Ú. 1-2/5 (¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿): ŸÚÔ˜ ¶·ÁÁ·›Ô ∫·‚¿Ï·˜-Â˙ÔÔÚÈ΋/ÔÚÂÈ‚·ÙÈ΋. ∞. ™·‚.: ªÂÛÔÚfiË-μÔÛÎÔ‚Ú‡ÛË-ªÂÛÔÚfiË (4 ÒÚ.-1/5)‰È·ÌÔÓ‹ ÛÙÔ ¢·ÛÈÎfi ÈÚÈfi ¶·ÁÁ·›Ô˘, ∫˘Ú.: ∫·‚¿Ï·-ªÔÓÔ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ (4 ÒÚ.-1/5) μ. ™·‚.: ªÂÛÔÚfiË-∫·Ù·Ê‡ÁÈÔ ∂√™ ∫·‚¿Ï·˜ (4,5 ˆÚ-2/5)-‰È·ÌÔÓ‹ ÛÙÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ. ∫˘Ú.: ∫·Ù·Ê‡ÁÈÔ-ÎÔÚ˘Ê‹ ΔÚ›ÎÔÚÊÔ-ªÔÓ‹ ∂ÈÎÔÛÈÊÔ›ÓÈÛÛ·˜ (5ˆÚ.-2/5). ∫˘Úȷ΋ 9/5: ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ-ÔÚÂÈÓ‹ Â˙ÔÔÚ›· ¶Ô˘Ú›-μ¤ÓÂÙÔ, ø.¶.: 9, μ.¢.: 3/5 (ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿ÚÎÂÈ·). ™·‚.-∫˘Ú.-¢Â˘Ù. 22-23-24/5 (∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜): °Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ·-¶¿ÈÎÔ ª·Î‰ÔÓ›·˜-™ÎÚ· Â˙ÔÔÚÈ΋/ÂÚÈËÁËÙÈ΋. ∂›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔÓ ·Ú¯·ÈÔÏ. ¯ÒÚÔ Ù˘ μÂÚÁ›Ó·˜, ‰È·ÌÔÓ‹ Û ÍÂÓÒÓ· ÛÙË °Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ·, ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÁϤÓÙÈ Ì ¯¿ÏÎÈÓ· Ó¢ÛÙ¿, ‹Ș Â˙ÔÔڛ˜ ÛÙÔ ¶¿ÈÎÔ, Â›ÛÎÂ„Ë Û ÙÔÈο ÔÈÓÔÔÈ›·, ηٷÚÚ¿ÎÙ˜ ™ÎÚ·. ™·‚. 26/6-∫˘Ú. 3/7: ™ÂÚ‚›·Â˙ÔÔÚÈ΋/ÂÚÈËÁËÙÈ΋. 9/‹ÌÂÚÔ Â˙ÔÔÚÈÎfi ·ÓfiÚ·Ì· ÙˆÓ ÈÔ ÊËÌÈÛÌ¤ÓˆÓ ÏÔ˘ÙÚÔfiÏÂˆÓ Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜ Ì spa, ÏÔ‡ÛÈ· ‚Ï¿ÛÙËÛË, ‚·Úο‰Â˜, ‹Ș ‰·ÛˆÌ¤Ó˜ Â˙ÔÔڛ˜ Û ˘„fiÌÂÙÚÔ Î·È ÂÚÈËÁ‹ÛÂȘ. ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ™fiψÓÔ˜ 2 (μ-18), ÙËÏ. 24210 24290, οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ì¤Ú· ÙÔ Úˆ› 10.00-12.00 Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ¶·Ú·Û΢‹˜ 18.00-20.00 ∂›Û˘, Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 6976904236. — √ ∂ΉÚÔÌÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛı›۷ ÂΉÚÔÌ‹ ÁÈ· ¶·Ó·Á›· •ÂÓÈ¿ ÛÙȘ 25 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÌÂÙ·Ù›ıÂÙ·È ÁÈ· ÙȘ 6 πÔ˘Ó›Ô˘, ÏfiÁˆ ·Úfi‚ÏÂÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂΉÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜, ·˘Ù‹ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 22-24/5 ÁÈ· ÏÔ˘ÙÚ¿ ¶Ô˙¿Ú ∞Úȉ·›·˜ (μ¤ÚÔÈ· - ¶·Ó·Á›· ™Ô˘ÌÂÏ¿ - ¡¿Ô˘Û· (ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜) - Œ‰ÂÛÛ· - ∞Úȉ·›· - §Ô˘ÙÚ¿ ¶Ô˙¿Ú). ∂›Û˘, Ô fiÌÈÏÔ˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ‰È‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ 1-2/5 ÁÈ· ∫·ÚÂÓ‹ÛÈ. ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1 (ÁÚ·ÊÂ›Ô ∞3) ÙÔ Úˆ› ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· Ò˜ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ·fi ÒÚ· 10.30-13.00 Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ Ù˘ ΔÚ›Ù˘ Î·È ¶¤ÌÙ˘ ·fi ÒÚ· 17.00-19.00. ΔËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 24210 35915. — ∏ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÂΉÚÔ̤˜: 23-24 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ∞ı‹Ó·, ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ÎÚÔfiψ˜ Î·È §˘ÚÈ΋ ™ÎËÓ‹ “ªԤ̔ ÙÔ˘ ¶Ô˘ÙÛ›ÓÈ, 9 ª·˝Ô˘ ÛÙËÓ ∞Ó¿‚Ú·, 21-25 ª·˝Ô˘ ™‡ÚÔ˜, 12-16 πÔ˘Ó›Ô˘ ∞Ï‚·Ó›·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ™˘Ú›‰Ë 30, ÙËÏ. 24210 23935, ¢Â˘Ù¤Ú·-™¿‚‚·ÙÔ 11 .Ì. - 1 Ì.Ì., ¶·Ú·Û΢‹ 6.30-8.30. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ √∞∂∂ (Δ∂μ∂) μfiÏÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ, fiˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ, ·ÚÙÔÎÏ·Û›· ÛÙËÓ ¶·Ó·Á›· •ÂÓÈ¿ Â› ¢ηÈÚ›· Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 25Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2010. ∫·ÙfiÈÓ Ê·ÁËÙfi ÛÙÔ ¶ËÁ¿‰È ¶ÙÂÏÂÔ‡ Î·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ηʤ ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ÙÔ˘ ∫Ô˘Ú› ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi. ¢ËÏÒÛÂȘ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1, ÙËÏ. 24210 23789, 10 .Ì. 12Ì., ÂÎÙfi˜ ™·‚‚¿ÙÔ˘. — ΔÔ ΔÔÈÎfi ¶·Ú¿ÚÙËÌ· ÙˆÓ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÚÈ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ √˘Ú·ÓÔ‡ÔÏË (ÂÚ›ÏÔ˘˜ ∞Á›Ô˘ ŸÚÔ˘˜) - ∫·‚¿Ï· - •¿ÓıË - ¢Ú¿Ì· ·fi 17 ª·˝Ô˘ ̤¯ÚÈ 19 ª·˝Ô˘. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ̤¯ÚÈ 7/5 ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 56920, ÎÈÓ. 6944283653. — ∏ ∏ÂÈÚˆÙÈ΋ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ· ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 25/4 ÛÙËÓ π.ª. ¢·Ì¿ÛÙ·˜-°ÔÚÁÔfiÙ·ÌÔ-§·Ì›·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜, ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 168· Î·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 1. ∫·ÛÛÈ·Ó‹ ª·ÏÙ·Ù˙‹ 24210 55808, 2. πˆ¿Ó. ∑ˆ˝‰Ë˜ 24210 58768, 3. ∞ÓÙÈÁ. ¡¿ÚË 24210 70631. — √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ £ËϤˆÓ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ 2‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙȘ 15-16 ª·˝Ô˘, ÛÙ· ∑·ÁÔÚÔ¯ÒÚÈ·-πˆ¿ÓÓÈÓ·. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜-ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3, ÙËÏ. 24210 31059-30 Î·È 22501.

“Δ· Û‡ÓÔÚ· Ù˘ ·˘Á‹˜” Ì ÂÚˆÙÈο ¯ÚÒÌ·Ù·

M

 ÙËÓ Ù·ÈÓ›· “Δ· Û‡ÓÔÚ· Ù˘ ·˘Á‹˜” Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ºÈÏ› °Î·Ú¤Ï, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 23 ∞ÚÈÏ›Ô˘ (9.30 Ì.Ì.) ÔÈ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù˘ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ (∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË ∞Ó··‡Ûˆ˜). (°·ÏÏ›·, 2008. ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ºÈÏ› °Î·Ú¤Ï. ™ÂÓ¿ÚÈÔ: ª·ÚÎ ΔÛÔÏÔÓÙ¤ÓÎÔ, ∞ÚϤ٠§·ÓÁÎÌ¿Ó. ∏ıÔÔÈÔ›: §Ô˘› °Î·Ú¤Ï, §fiÚ· ™ÌÂÙ, ∫ÏÂÌ·ÓÙ›Ó ¶Ô˚ÓÙ¿Ù˙). √ ¤ÚˆÙ·˜ Î·È ÔÈ ·ÔÁÔËÙ‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Û ÌÈ· ÂÏÂÁÂȷ΋, ÂÈηÛÙÈο ·Ó¤ÌÔÚÊË, Á˘ÚÈṲ̂ÓË Û ̷˘Úfi·ÛÚÔ ÊÈÏÌ, Ù·ÈÓ›·. ™ÙÔ ‚ˆ‚fi ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ ÙÔ˘

§Ô˘› ºÂÁÈ¿ÓÙ (“º·ÓÙÔÌ¿˜” ), ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ∫ÔÎÙfi (“ΔÔ ·›Ì· ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹” Î·È “√Úʤ·˜” ), ¯ˆÚ›˜ Ó· ͯӿ Î·È Ù· ‰È‰¿ÁÌ·Ù· Ù˘ ÓÔ˘‚¤Ï ‚·ÁÎ, ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÁÈ· ¤ÌÓ¢ÛË ÛÙË Ó¤· ÙÔ˘ ·˘Ù‹ ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈ΋ Ù·ÈÓ›· Ô °¿ÏÏÔ˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ºÈÏ› °Î·Ú¤Ï (“√È Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔÈ ÂÚ·ÛÙ¤˜”). ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˜, Ô ºÚ·ÓÛÔ˘¿ (ÛÙÔ ÚfiÏÔ Ô §Ô˘› °Î·Ú¤Ï, ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË Î·È ÁÓˆÛÙfi˜ Ì·˜ ·fi ÙÔ˘˜ “√ÓÂÈÚÔfiÏÔ˘˜” ÙÔ˘ ªÂÚÙÔÏÔ‡ÙÛÈ) Î·È ÔÈ ‰‡Ô Á˘Ó·›-

Δ˘ §πΔ™∞™ ¶∞ƒπ™∞∫∏

∞ÊȤڈ̷: ∏ ªÔ˘ÛÈ΋ Î·È Ë ÂͤÏÈÍ‹ Ù˘

(ª¤ÚÔ˜ μ’) ™Δ∏¡ ·Ú¯‹ Ô ªÔÓÙ‚¤ÚÓÙÈ ‹Ù·Ó ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi˜ ·Ú¯ÈÌÔ˘ÛÈÎfi˜ ÛÙËÓ ·˘Ï‹ Ù˘ ª¿ÓÙÔÓ·˜. ∂Λ Û‡ÓıÂÛ ÙÔÓ “√Úʤ·” ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÙÔ˘, Ô˘ ¤ı·ÓÂ. ÃÙ˘Ë̤ÓÔ˜ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎÏËÚfi ¯ˆÚÈÛÌfi ‹Ù·Ó ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔ˜ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Á¿ÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰È·‰fi¯Ô˘ Î·È ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ Ô˘ ı· Á›ÓÔÓÙ·Ó ÛÙË ª¿ÓÙÈÓ· (1608) ÙËÓ “∞ÚÈ¿‰ÓË” , Ô˘ ¤Î·Ó Ì ÙÔÓ ÂÚ›ÊËÌÔ “£Ú‹ÓÔ” Ù˘ Ó· ÍÂÛ¿ÛÔ˘Ó ÛÂ Ï˘ÁÌÔ‡˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 6.000 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ı·٤˜. ∞fi ÙÔ 1637 Ô˘ ȉڇıËΠÙÔ ÚÒÙÔ ı¤·ÙÚÔ ·Ú¯›˙ÂÈ ÁÈ· ÂΛÓÔÓ ÌÈ· Ó¤· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ì ÙȘ fiÂÚ˜ Ô˘ ¤ÁÚ·„ “Õ‰ˆÓȘ” , ÔÈ “°¿ÌÔÈ ÙÔ˘ ∞ÈÓ›·” , Ë “∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤·” Î·È Ë “™Ù¤„Ë Ù˘ ¶Ô·›·˜” , ˆ˜ Ë ÚÒÙË ÈÛÙÔÚÈ΋ fiÂÚ·. √ ªÔÓÙ‚¤ÚÓÙÈ Â›Ó·È Ô ÂÌ„˘¯ˆÙ‹˜ Ù˘ ÊψÚÂÓÙÈÓ‹˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘. °È’ ·˘ÙfiÓ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë Ù¤¯ÓË ÙˆÓ ÛÔÊÒÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ, Ô‡Ù ÌÈ· „˘¯·ÁˆÁ›·. ªÂ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ÔÏfiÎÏËÚÔ, Ì fiÏÔ ÙÔ˘ ÙÔÓ fiÓÔ, Ì fiÏË ÙÔ˘ ÙË ¯·Ú¿, Ì fiϘ ÙȘ „˘¯ÈΤ˜ ÙÚÈÎ˘Ì›Â˜, ÙËÓ ÔÚÁ‹, ÙÔ Ì›ÛÔ˜, ÙÔÓ ÙÚfiÌÔ. √ ›‰ÈÔ˜ ¤˙ËÛÂ Î·È fiÓÂÛÂ. √

Θ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘: Ë ∫·ÚfiÏ (§fiÚ· ™ÌÂÙ), ÌÈ· ‰È¿ÛËÌË, Û¤ÍÈ ËıÔÔÈfi˜, Ô˘ ÙË Û˘Ó·ÓÙ¿ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÈ·˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊËÛ˘, Î·È Ë π‚∂‡· (∫ÏÂÌ·ÓÙ›Ó ¶Ô˚ÓÙ¿Ù˙). ∫¿ÔÙ fï˜ Ô ºÚ·ÓÛÔ˘¿ ı’ ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ˆ˜ Ë ∫·ÚfiÏ Â›Ó·È ·ÓÙÚÂ̤ÓË (ÙÔ˘˜ ÙÛ·ÎÒÓÂÈ ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ Ô Û‡˙˘ÁÔ˜ Ô˘ ÂÈÛÙÚ¤-

ÊÂÈ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi) Î·È Ë Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜ ·Ú¯›˙ÂÈ ÛÙ·‰È·Î¿ Ó· ÂÎÊ˘Ï›˙ÂÙ·È, ÂÓÒ Ë ÂÛˆÛÙÚÂÊ‹˜ ∫·ÚfiÏ Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙÔ „˘¯È·ÙÚ›Ô. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ô ºÚ·ÓÛÔ˘¿ Ù· ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ Ì ÙËÓ π‚, Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó’ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘, Ô ›‰ÈÔ˜ fï˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ·’ ÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ ÙËÓ ∫·ÚfiÏ.

∏ fiÂÚ· ÛÙËÓ πÙ·Ï›· Î·È Ô “ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙ‹˜” ªÔÓÙ‚¤ÚÓÙÈ “√Úʤ·˜” ÙÔ˘ Â›Ó·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Â·˘Ùfi˜ ÙÔ˘, Ô˘ ÎÏ·›ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ ÙÔ˘ Á˘Ó·›Î·˜ ∫Ï·˘‰›·˜. ™ÙË ª¿ÓÙÔÓ·, fiÙ·Ó ÚˆÙÔ·›¯ıËÎÂ Ë “∞ÚÈ¿‰ÓË” , Ô fiÓÔ˜ Ô˘ ÂͤÊÚ·˙ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ‚·ı‡˜ Î·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜ Ô˘ ÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ Í¤Û·Û ÛÂ Ï˘ÁÌÔ‡˜, fiÙ·Ó ·ÎÔ‡ÛÙËÎÂ Ô ÂÚ›ÊËÌÔ˜ ıÚ‹ÓÔ˜, Ë ÌfiÓË ÛÂÏ›‰· ·fi ÙËÓ fiÂÚ· ·˘Ù‹ Ô˘ ÛÒ˙ÂÙ·È. √ ªÔÓÙ‚¤ÚÓÙÈ ˘‹ÚÍ ·ÎfiÌ· Î·È ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙ‹˜ Ù˘ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜. ∂›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ٷ ‰È¿ÊÔÚ· ˯ԯÚÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÁÈ· ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ·˘Ù¿ ¯ÒÚÈÛ ٷ fiÚÁ·Ó· Û ÔÌ¿‰Â˜, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙ· ¤Á¯ÔÚ‰· Ô˘ Ì·˙› Ì ٷ ÏËÎÙÚÔÊfiÚ· fiÚÁ·Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË ‚¿ÛË Ù˘ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜. √ ªÔÓÙ‚¤ÚÓÙÈ ‹ıÂÏÂ, Â›Û˘, Ë ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Ó· Â›Ó·È ÎÚ˘Ì̤ÓË ÁÈ· Ó· ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÔÈ ÊˆÓ¤˜ Î·È Ó· ÌËÓ ·ÔÛ¿ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÎÚÔ·ÙÒÓ. ∞˘Ùfi ÚÔοÏÂÛ ٷ Û¯fiÏÈ· ÙˆÓ ÎÚÈÙÈÎÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤ÏÂÁ·Ó fiÙÈ ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÓÙÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜ Î·È Ó· ÎÔ˘Ú¿ÛÂÈ ÙÔ ·˘Ù›. √ ªÔÓÙ‚¤Ú-

ÓÙÈ Î·ÙfiÚıˆÛ ӷ ÂÈ‚ÏËı› Î·È Ë Ê‹ÌË ÙÔ˘ ÂÍ·ÏÒıËΠ۠fiÏË ÙËÓ πÙ·Ï›· Î·È Û fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ™ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ fiÂÚ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ¤·ÈÍ ÌÂÙ¿ ÙË ºÏˆÚÂÓÙ›·, Ë ƒÒÌË. ™Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 17Ô˘ ·ÈÒÓ·, Ô Vergilio Mazzocchi (1593-1646) ›‰Ú˘Û ÌÈ· Û¯ÔÏ‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ô ÊÔÈÙËÙ‹˜ Ó· ¿ÚÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· ‰Ú·Ì·ÙÈ΋˜ ÊÈÏÔÏÔÁ›·˜ Î.¿. ∏ fiÂÚ· ¤ÊÙ·Û ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ‹ Ù˘ ·ÎÌ‹ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ËÁÂÌÔÓ›·˜ ÙˆÓ ∞ÊÒÓ ª·ÚÌÂÚ›ÓÈ, Ô˘ Ï¿ÙÚ¢·Ó ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ·Ó¤‚·˙·Ó Ì Ôχ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙȘ fiÂÚ˜ ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ Û ı¤·ÙÚÔ Ì¤Û· ÛÙÔ ·Ï¿ÙÈ ÙÔ˘˜. √È ·‰ÂÏÊÔ› ª·ÚÌÂÚ›ÓÈ ‹Ù·Ó Ú›ÁÎÈ˜ Î·È ·ÓÈ„ÈÔ› ÙÔ˘ ¿· √˘Ú‚·ÓÔ‡ ÙÔ˘ ∏’, Ô˘ ÙÔ 1633 ηٷÛ··Û·Ó ̤۷ ÛÙÔ ·Ï¿ÙÈ ÙÔ˘˜ ¤Ó· ȉȈÙÈÎfi ı¤·ÙÚÔ ÁÈ· 3.000 ı·٤˜. ŸÙ·Ó ÙÔ 1644 ¤ı·ÓÂ Ô ¿·˜ √˘Ú‚·Ófi˜ Ô ∏’ Î·È ÙȘ ‰È·‰¤¯ÙËÎÂ Ô πÓÓÔΤÓÙÈÔ˜ Ô π’, ¯ıÚfi˜ ÙˆÓ ·‰ÂÏÊÒÓ ª·ÚÌÂÚ›ÓÈ, ÔÈ ·‰ÂÏÊÔ› ¿ÊËÛ·Ó ÙËÓ πÙ·Ï›· Î·È ‹Á·Ó ÛÙË °·ÏÏ›·. ∏ ƒÒ-

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

ÌË ·‡ÂÈ Ó· ·›˙ÂÈ ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ fiÂÚ·˜ Î·È Ë ∂ÓÂÙÈ΋ ™¯ÔÏ‹ Í·Ó··›ÚÓÂÈ ÙË ı¤ÛË Ù˘. ∏ μÂÓÂÙ›· ı· ‰ÒÛÂÈ ÎÈ ÂΛÓË ÙfiÓÔ ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ fiÂÚ·˜. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ Á›ÓÂÙ·È ÚÔÓfiÌÈÔ, fi¯È ÌfiÓÔ Ù˘ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·Ù›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ Ï‹ıÔ˘˜. ∫Ù›˙ÔÓÙ·È ‰ËÌfiÛÈ· ı¤·ÙÚ· Î·È ÙÔ ÎÔÈÓfi ¤Ú¯ÂÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ٷ ·ÓÒÙÂÚ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· Ù˘ Ù¤¯Ó˘. ∂Âȉ‹ fï˜ Ë ·Ú¯·›· ª˘ıÔÏÔÁ›· Á‡Úˆ ÛÙËÓ ÔÔ›· ϤÎÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ Ù˘ fiÂÚ·˜, ‰ÂÓ Û˘ÁÎÈÓ› ÙÔ Ï·˚Îfi ÛÙÔȯ›Ô, ÔÈ Û˘Óı¤Ù˜ ÛÙÔ ‰Ú¿Ì· ‚¿˙Ô˘Ó ÌÂÚÈΤ˜ ΈÌÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÈÒÓ·, ÙË ‚ÂÓÂÙÛÈ¿ÓÈÎË fiÂÚ· ‰È·‰¤¯ÂÙ·È Ë Ó·ÔÏÈÙ¿ÓÈÎË. √ ÈÔ Ï·ÌÚfi˜ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÙfiÛÔ Ê·ÓÙ·¯ÙÂÚ‹˜ Î·È ÏÔ˘ÛÈfi¯ÚˆÌ˘ fiÂÚ·˜ Â›Ó·È Ô ∞ÏÂÍ¿ÓÙÚÔ ™Î·ÚÏ¿ÙÈ, ·Ú¯ÈÌÔ˘ÛÈÎfi˜ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈÎÔ‡ ·ÚÂÎÎÏËÛ›Ô˘, Ô˘ ¤ÁÚ·„ ÂηÙfiÓ ‰Âη¤ÓÙ fiÂÚ˜, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· Ì·ÓÙÚÈÁÎÒ, ÙȘ ηÓٿ٘ (ıÚËÛ΢ÙÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È·) Î·È Ù· ÔÚÁ·ÓÈο ¤ÚÁ·. §À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

- ∏ ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ¤ˆ˜ ·‡ÚÈÔ 23 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ “Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ” (ÈÛfiÁÂÈÔ-ËÌÈÒÚÔÊÔ˜), ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 3. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿: 10.00 - 13.30 & 18.00 21.00. ™¿‚‚·ÙÔ: 10.00 - 13.30 - ºÂÁÁ›Ù˜, ηıÚ¤ÊÙ˜, „¢ÙÔ·Ú¿ı˘Ú· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Û ¤ÎıÂÛË ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ - ‰ˆÚ¿ ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘ ∫Ô˘˚ÎÔ‡ÌË ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô §·˚΋˜ Δ¤¯Ó˘ Î·È πÛÙÔÚ›·˜. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ πÔ˘Ó›Ô˘ 2010. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÏËÓ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, 10.00 - 16.00. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ 24280 99505. — ΔÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· √Ì›ÏÔ˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ªÈ¯·ËÏ›‰Ë “£ÂÛÛ·ÏÈ΋ ÁË” ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈ›·˜ ¡. & ™. ΔÛ·Ï·¿Ù·. ΔËϤʈӷ 210 3256921-3, 24210 29844 (ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙȘ ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ 10.00 - 18.00, ÂÎÙfi˜ ΔÚ›Ù˘). - ŒÎıÂÛË Ì ٛÙÏÔ future-TOPias Ù˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›·˜ - ∑ˆ‹˜ ™Ô˘ÏÈÒÙÔ˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙÔ ∫·Ê¤ ÙˆÓ Δ¯ÓÒÓ μ¿ÌÌ· ¡˘ÎÙfi˜ (π¿ÛÔÓÔ˜ 155), ÛÙÔ μfiÏÔ, ¤ˆ˜ 30/4. — ΔÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô - ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË “ÃÚ˘ÛԇϷ ∑ÒÁÈ·” ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙ·ıÂÚ¿ οı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ¶·Ú·Û΢‹ 11.00-13.00 Î·È ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙ· ÙËϤʈӷ ÙÔ˘ ¢∏.∫.π. (ÙËÏ. 24210 39644, 21664, fax: 24210 22927). — ™ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘ “∏Ï›Ô˘ ª¤Ï·ıÚÔÓ” (°ÎÏ·‚¿ÓË 37 Ì ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜), ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ÙˆÓ ∞ÊÒÓ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ. √È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÎı¤ÛÔ˘Ó ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6932 119479. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó.

¢Y™KO§O

∂∫£∂™∂π™

25

∏ ·˘ÚÈ·Ó‹ Ù·ÈÓ›· ÛÙȘ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜

Su-Doku

EΉËÏÒÛÂȘ

¶∂ª¶Δ∏ 22 A¶ƒπ§π√À 2010


26

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

“∞‰¤ÏÊÈ·” : ∂ÈηÛÙÈ΋ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ∞ÏÌ¤ÚÙÔ ™·‚›ÓÈÔ Î·È Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ÓÙ ∫›ÚÈÎÔ Δ√¡ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™Â٤̂ÚÈÔ

(2009) ÌÈ· ÔÌ¿‰· ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È πÙ·ÏÒÓ ÂÚ¢ÓËÙÒÓ Î·È ÂÈηÛÙÈÎÒÓ ·Ó¤Ï·‚ ÌÈ· ÔÏ˘‰Ú·ÛÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·Ó›¯Ó¢Û˘ ÙÔ˘ ËÏÈÔÚ›ÙÈÎÔ˘ ÙÔ›Ô˘ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ∞ÁÚÈ¿ - ªËÏȤ˜, ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Î·È ‰Ú¿ÛÂȘ. ∏ ÔÌ¿‰· ÂÚÈÏ·Ó‹ıËΠÛÙÔÓ ÔÈËÙÈÎfi Î·È ÌÂÙ·Ê˘ÛÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ∞ÏÌ¤ÚÙÔ ™·‚›ÓÈÔ Î·È ÙÔ˘ Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ÓÙ ∫›ÚÈÎÔ, ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜, ̤۷ ÛÙÔ ÙÔ›Ô Ù˘ ·È‰È΋˜ ËÏÈΛ·˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ·‰ÂÏÊÒÓ, ÙÔ ÎÏÂȉ› ÁÈ· ÌÈ· Èı·Ó‹, ÔÏ˘‰È¿ÛÙ·ÙË Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ ·ÈÓ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ô˘ ı· Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· ÙËÓ 24Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙȘ 8.30 Ì.Ì., ÛÙÔ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi ™Ù·ıÌfi ∞ÁÚÈ¿˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ˘ÏÈÎfi Ù˘ ·Ú·¿Óˆ ‰Ú¿Û˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÂÈηÛÙÈÎfi ÊÈÏÌ - ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙÔ Ì ٛÙÏÔ “∞‰¤ÏÊÈ·” . ∂ÈϤÔÓ, ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ·¢ı›·˜ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹ Û‡Ó‰ÂÛË ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·fi ÙËÓ πÙ·Ï›·. ™Ù· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ı· ÙÈÌ‹ÛÂÈ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Ô Ruggero de Chirico Savinio, ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ Alberto Savinio, ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ÔÈËÙ‹˜. ∏ ‰Ú¿ÛË Ì·˜ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ de Chirico Î·È ÙÔ Ê¤ÚÓÂÈ Û Â·Ê‹ Ì ¿ÁÓˆÛÙ˜ (Û ·˘ÙfiÓ) Ù˘¯¤˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ ÙÔ˘, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÙfiÔ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ̤¯ÚÈ 2 ª·˝Ô˘.

ªÔ˘ÛÈο ·ÚÒÌ·Ù· ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ ·fi ÙËÓ Dilek Koc Δ∏¡ ∫˘Úȷ΋ 25 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÛÙȘ 22.30, Ë Dilek, Ì·˜ Ù·Íȉ‡ÂÈ ÛÙ· ÌÔ˘ÛÈο ·ÚÒÌ·Ù· Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜, ÛÙ· ÛÔοÎÈ· Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ Î·È ÛÙ· ηʤ ∞Ì¿Ó Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÌÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Î·È Ì ٷ ÎÔÈÓ¿ Û‡Á¯ÚÔÓ· Ï·˚ο Î·È ¤ÓÙ¯ӷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï·ÒÓ. ª·˙› Ù˘ ÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ›: ™Ù·‡ÚÔ˜ ¶·˙·Ú¤ÓÙ˙˘-ÎÏ·Ú›ÓÔ, °ÈÒÚÁÔ˜ æ¿ÏÙ˘-‚ÈÔÏ›, ™¿Î˘ °ÈÒÚÁÔ˘-Ô‡ÙÈ, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™›ÓÙԘϷԇÙÔ, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶·Ó·ÁÔ‡ÏÈ·˜-ÎÚÔ˘ÛÙ¿. (∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ 12-14, ÙËÏ. 24210 24133).

“ÕÓıÔ˜ ÙÔ˘ ÁÈ·ÏÔ‡” ·fi ÙÔ £ÂÛÛ·ÏÈÎfi £¤·ÙÚÔ ∏ ÁÈÔÚÙ‹ ÁÈ· Ù· 35 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘

“£ÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘” Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË: “ÕÓıÔ˜ ÙÔ˘ ÁÈ·ÏÔ‡” ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ì·˜ Â˙ÔÁÚ¿ÊÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, Ì ÂÚÌËÓÂ˘Ù‹ ÙÔÓ Δ¿ÎË ÃÚ˘ÛÈοÎÔ. √È ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ “£¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ª‡ÏÔ˘” ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 25 ∞ÚÈÏ›Ô˘. °›ÓÂÙ·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ fiϘ ÔÈ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔ “£¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ª‡ÏÔ˘” , ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙȘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ‰ˆÚÂ¿Ó ÔÈ ÊÈÏfiÏÔÁÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜, Ô˘ Â›Ó·È ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓÔÈ, ÚÔÛÎÔÌ›˙ÔÓÙ·˜ ·Ï¿ ÌÈ· ‚‚·›ˆÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó.

¶∂ª¶Δ∏ 22 A¶ƒπ§π√À 2010

™ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÚÔ‚ÔÏÒÓ Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ §¤Û¯Ë˜ μfiÏÔ˘

Ÿ„ÂȘ Ù˘ πÛÏ·Ó‰›·˜ ÙÔ˘ ¿ÁÔ˘ Î·È Ù˘ ʈÙÈ¿˜

H

ηıÈÂڈ̤ÓË ÚÔ‚ÔÏ‹ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ §¤Û¯Ë˜ μfiÏÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜, fiÔ˘ ·fi ÙÔÓ ¶·‡ÏÔ ∫·Ú·Ó›ÎÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó fi„ÂȘ Ù˘ πÛÏ·Ó‰›·˜ ÙˆÓ ¿ÁˆÓ Î·È ÙˆÓ ËÊ·ÈÛÙ›ˆÓ. ƒÂÔÚÙ¿˙: ™√ºπ∞ ª∞Àƒ∞¡Δ∑∞

ΔËÓ πÛÏ·Ó‰›·, ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ¯ÒÚ· ÛÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡ øηÓÔ‡, Ô˘ Ì ÙËÓ ¤ÎÚËÍË ÙÔ˘ ËÊ·ÈÛÙ›Ԣ ÚÔοÏÂÛ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜, ›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ̤۷ ·fi ÂηÙfi ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ ∫·Ú·Ó›ÎÔ˘. “ΔȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙȘ ÙÚ¿‚ËÍ· ۯ‰fiÓ ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. ∫·Ù¿ ‚¿ÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÊˆÙÈ¿ Î·È ¿ÁÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ‚Ô˘Ó¿, Ï›ÌÓ˜, ηٷÚÚ¿ÎÙ˜, ÏÈ‚¿‰È·, ÔÙ¿ÌÈ·, ıÂÚÌÔËÁ¤˜. Œ¯ˆ οÓÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ Ù·Í›‰È· Î·È ¤¯ˆ ·ÚÎÂÙfi ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ “¯·Ú›” fiÏË Ë fiÏË” ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ Ô ¶. ∫·Ú·Ó›ÎÔ˜, ÂÓÒ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ: “∂›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ οÓÂÈ Ë ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘, ·Ú¿ ÙȘ ·ÓÙ›ÍÔ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÛÙ¤Á·Û˘ Ù˘ §¤Û¯Ë˜. ¶ÚÔ¿ÁÂÈ ÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi, ÂÓÒ ÙÔ ÎÔÈÓfi ·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ Î¿ı Ù˘ ¤ÎıÂÛË” . √ °È¿ÓÓ˘ Δ˙›Ì·˜, Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ §¤Û¯Ë˜, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙË ‰Ú¿ÛË Ù˘ §¤Û¯Ë˜, ÙfiÓÈÛÂ: “π‰Ú‡Û·Ì ÙË §¤Û¯Ë ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2006 Ì 30 ÂÚ›Ô˘ È‰Ú˘ÙÈο ̤ÏË. ™‹ÌÂÚ· ›̷ÛÙ ¿Óˆ ·fi 60 ̤ÏË Î·È Â›Ì·ÛÙ ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ÁÈ’ ·˘Ùfi. ŒÙÛÈ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È Î·È Ë ÔÈfiÙËÙ· ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙˆÓ ÊˆÙÔÁڿʈÓ. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È Ó· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ, Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ì ÁÓÒ̘, Ó· ‰È·‰›‰Ô˘Ì ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·. ŒÓ· ¯fiÌÈ, fiˆ˜ Ë ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·, ÂÓÒÓÂÈ ÙÔ˘˜

·ÓıÚÒÔ˘˜. ∞˘Ù¿ Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ì ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÔÏϤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ì ÎÔÚ˘Ê·›· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ “¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜” Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÈ· ‰¤ÛÌË ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ì ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ Î·È ÂÎı¤ÛÂȘ. ª¿ÏÈÛÙ· Ù· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÚÔÛı¤Û·ÌÂ Î·È ÙÔÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi ·ÛÚfiÌ·˘Ú˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜, ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙÔÓ ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔ ¢ËÌ‹ÙÚË §¤ÙÛÈÔ” . ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ §¤Û¯Ë˜ ÔÈ ÚÔ‚ÔϤ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Â›Ù ʈÙÔÁڷʛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÚ·‚‹ÍÂÈ Ù· ›‰È· Ù· ̤ÏË Â›Ù ʈÙÔÁڷʛ˜ Ô˘ ›¯·Ó ÙÚ·‚‹ÍÂÈ ‰È¿ÛËÌÔÈ ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔÈ, ·ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó ÎÂÓÙÚ›ÛÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Î·È ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÚÔÊ‹ ÁÈ· Û¯fiÏÈ· Î·È Û˘˙‹ÙËÛË. “√È ÚÔ‚ÔϤ˜ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÔÏÏÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜. ¶ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ·fiÏ·˘ÛË ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ·ÏÏ¿ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÁÈÓfiÌ·ÛÙÂ Î·È Î·Ï‡-

ÙÂÚÔÈ. ª·ı·›ÓÔ˘Ì ӷ ÎÚ›ÓÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÁÓˆÚÈ˙fiÌ·ÛÙ ηχÙÂÚ· ÌÂٷ͇ Ì·˜, ‰ÈfiÙÈ ı¤ÏÔ˘ÌÂ Ô ¤Ó·˜ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘, ÙË ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· Ó· ‚ÂÏÙȈÓfiÌ·ÛÙÂ. ÕÏψÛÙÂ, fiÛË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË Â·Ê‹ ¤¯ÂȘ Ì ÙËÓ Ù¤¯ÓË, ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ Î·Ù·ÓÔ›˜” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ë ¡·Ù¿Û· ∫·Ú·Î·ÙÛ¿ÓË, ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ §¤Û¯Ë˜. °È· ÙȘ ·ÓÔȯ٤˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ÚÔ‚ÔϤ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ: “∂›Ó·È ·ÓÔȯ٤˜ ‰ÈfiÙÈ ı¤ÏÔ˘ÌÂ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ó· Ì·˜ ÁÓˆÚ›ÛÂÈ. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ‰È·‰Ôı› Ë ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· Î·È Ó· ÎÂÓÙÚ›ÛÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÒÛÙ ӷ ·Û¯ÔÏËı› ÎÈ ¿ÏÏÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜” . √È ÚÔ‚ÔϤ˜ Á›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙȘ 20.30 ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ™›ÚÂÚ. √È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È Ù· Ó¤· ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Â›Ó·È ·Ó·ÚÙË̤ӷ ÛÙÔ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi ¯ÒÚÔ Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ §¤Û¯Ë˜ www.photovolos.gr.

∞fi ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ “Ô ™Ù¤ÏÈÔ˜ ∫·˙·ÓÙ˙›‰Ë˜”

√‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙ· ªÂÙ¤ˆÚ· Î·È ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÛÚÔÔÙ¿ÌÔ˘ Δ∞ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· fiÏ· ·ÓıÈṲ̂ӷ Î·È Ù· Ê˘ÏÏÔ‚fiÏ· ‰¤ÓÙÚ· ÊÔÚو̤ӷ Ì ٷ Ú¿ÛÈÓ· ʇÏÏ· ÙÔ˘˜ Ó· ÔÌÔÚÊ·›ÓÔ˘Ó Ù· ‚Ô˘Ó¿ Î·È ÙÔ˘˜ οÌÔ˘˜. Δ· ¯ÈfiÓÈ· ÏÈÒÓÔ˘Ó ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ Î·È ÁÂÌ›˙Ô˘Ó Ù· Ú˘¿ÎÈ· Î·È Ù· ÔÙ¿ÌÈ· Ì ÓÂÚfi, Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ηٷÚÚ¿ÎÙ˜. √ ∞ÛÚÔfiÙ·ÌÔ˜ ÁÂÌ›˙ÂÈ Ì ÙÔ ÔχÙÈÌÔ ÓÂÚfi Î·È ÔÈ ‰È·Ì¿¯Â˜ ÌÂٷ͇ ÔÈÎÔÏfiÁˆÓ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈÛÙÒÓ Ó· ÊÔ˘ÓÙÒÓÔ˘Ó ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ‹ fi¯È ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· Ù˘ ªÂÛÔ¯ÒÚ·˜ Î·È Ë ÂÎÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ∞¯ÂÏÒÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ÚÔ˜ Ù· ¯ˆÚ¿ÊÈ· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∂›Ó·È ·Ó¤ÌÔÚÊ· Ù· ‚Ô˘Ó¿ ÙÔ˘ ÁÂÈÙÔÓÈÎÔ‡ ÓÔÌÔ‡ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î·È Ì¤Û· ÛÙÔÓ ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎÔ ÔÚÁ·ÛÌfi Ù˘ ʇÛ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ Ô ™Ù¤ÏÈÔ˜ ∫·˙·ÓÙ˙›‰Ë˜ Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ∞ÛÚÔÔÙ¿ÌÔ˘ Û ÌÈ· ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ηϿ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË Ì ÂÈÛΤ„ÂȘ Û fiÌÔÚʘ ÙÔÔıÂۛ˜ Î·È Û ̤ÚË ÌÂ Ê˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi Î·È ÚÔÛ΢ÓËÌ·ÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ. ∏ ÂΉÚÔÌ‹ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 152 ÙÔ Úˆ› Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ 25 ∞ÚÈÏ›Ô˘, Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË Ù· ªÂÙ¤ˆÚ· Î·È ÚÔÛ·ÓËÌ· ÛÙË Á˘Ó·ÈΛ· ÈÂÚ¿ ÌÔÓ‹ ∞Á›Ô˘ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘. “∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÙÔ˘ ÌÔÓ·ÛÙËÚÈÔ‡ ¯¿ÓÂÙ·È ÛÙ·

‚¿ıË ÙˆÓ ·ÈÒÓˆÓ Î·È Î·Ï‡ÙÂÙ·È ·fi ·Ú·‰fiÛÂȘ. √È ÚÒÙ˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ·Ó¿ÁÔ˘Ó ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 12Ô˘ ·È., Á‡Úˆ ÛÙ· 1191-1192. ¶Èı·Ófiٷٷ Ô ÚÒÙÔ˜ fiÛÈÔ˜ ÂÚËÌ›Ù˘ Ô˘ ηÙÔ›ÎËÛ Û οÔÈ· ÛËÏÈ¿ ÙÔ˘ ‚Ú¿¯Ô˘ ÏÂÁfiÙ·Ó πÂÚÂÌ›·˜. ∂Í·ÎÚÈ‚ˆÌ¤Ó˜ fï˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·fi ÙÔÓ 14Ô ·È. Î·È ÌÂÙ¿, ÛÙȘ Ôԛ˜ Ô ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÌÓËÌÔÓ‡ÂÙ·È ˆ˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ÎÔÈÓfi‚ÈÔ. ŒÙÛÈ ‚¤‚·ÈÔÈ ÎÙ‹ÙÔÚ˜ ÙÔ˘ ÌÔÓ·ÛÙËÚÈÔ‡ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: ÚÒÙÔ˜ Ô ·Ú¯ÈÌ·Ó‰Ú›Ù˘ fiÛÈÔ˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ (ÚÒÙÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ 15Ô˘ ·È.), ÁÈÔ˜ ™¤Ú‚Ô˘ ËÁÂÌfiÓ· Î·È Û˘ÁÁÂÓ‹˜ ·fi ÌËÙ¤Ú· Ì ÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙˆÓ ∫·Ù·ÎÔ˘˙ËÓÒÓ, Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Ô ÈÂÚÔÌfiÓ·¯Ô˜ fi-

ÛÈÔ˜ ºÈÏfiıÂÔ˜ ·fi ÙÔ ƒ›˙ˆÌ· ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ (̤۷ ÙÔ˘16Ô˘ ·È.). ∏ οڷ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ÷ڷϿÌÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÎÈ‚ÒÚÈÔ Ô˘ ηχÙÂÈ ÙËÓ ∞Á›· ΔÚ¿Â˙·. ªÂÙ¿ ÙÔ ÚÔÛ·ÓËÌ· ηÙ‚·›ÓÔ˘Ì ·fi ÙÔ˘˜ ÈÂÚÔ‡˜ ‚Ú¿¯Ô˘˜ ÁÈ· ηʉ¿ÎÈ ÛÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Î· Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ù·Ú¿ÛÈÓÔ ‰‹ÌÔ ∫·ÛÙ·ÓÈ¿˜. ™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ∫·ÛÙ·ÓÈ¿ Û˘Ó·ÓÙԇ̠ÙÔ “casa di calo” ÙÔ fiÌÔÚÊÔ Í‡ÏÈÓÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ·ÏfiÁÔ˘ ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ ·ÏfiÁÔ˘ Î·È Ù˘ ÂχıÂÚ˘ È·Û›·˜. ¶·Ú·ÙËÚԇ̠ٷ ‰Âο‰Â˜ ¿ÏÔÁ· Ô˘ ‚fiÛÎÔ˘Ó ÛÙ· ηٷÚ¿ÛÈÓ· ÏÈ‚¿‰È· Î·È ÙÚ¤¯Ô˘Ó ·Ì¤ÚÈÌÓ· Û ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· ·È¯Ó›‰È·. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¤ÌÔÚÊË ∫·ÛÙ·ÓÈ¿

¡¤Ô˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÙÔ˘ Pantheon Plaza ªπ∞ ‚fiÏÙ· ÛÙÔ Pantheon Plaza ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÔÏÏ¿! ÕÂÈÚ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· shopping, ÔÏÏ¿ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Î·È cafe ÁÈ· ¯·Ï¿ÚˆÛË Î·È Ê˘ÛÈο ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Movie Star Cinemas ÁÈ· ‰È·ÛΤ‰·ÛË! √ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Ì ÙËÓ ¤ÍÔ‰fi Û·˜ ÁÈ· ηʤ, ÔÙfi ‹ Ê·ÁËÙfi ÌÔÚ› Ó· Û·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó· ‰ˆÚÂ¿Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ù· Movie Star Cinemas ·fi 18 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ò˜ 2 ª·˝Ô˘! ∫¿ı Ë̤ڷ, ·ÔÏ·‡ÛÙ ÙÔ ÔÙfi ‹ ÙÔ Ê·ÁËÙfi Û·˜ Û ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ Î·È ÊÈÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ‚Á›Ù ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔÈ! ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁ Î·È ‰È·ÛΤ‰·ÛË Á›ÓÔÓÙ·È ¤Ó·, ÌfiÓÔ ÛÙÔ Pantheon Plaza!

Î·È ÙÔÓ ∞Ì¿Ú·ÓÙÔ ·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ì·˜ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ∫fi˙ȷη Î·È Ì¤Û· ÛÙËÓ ˘ÎÓ‹ ‚Ï¿ÛÙËÛË ·fi ¤Ï·Ù· Êı¿ÓÔ˘Ì ÛÙÔ „ËÏfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘. •ÂÎÈÓԇ̠ÙËÓ Î¿ıÔ‰Ô Ù˘ ÓfiÙÈ· ¶›Ó‰Ô˘ Î·È Êı¿ÓÔ˘Ì ÛÙË ı¤ÛË ∫Ô˘ÎÔ˘ÊÏ› fiÔ˘ Â›Ó·È ÔÈ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰·Û·Ú¯Â›Ô˘ ∫·Ï·Ì¿Î·˜. ŒÓ·˜ fiÌÔÚÊÔ˜ ÙfiÔ˜ Ì ͇ÏÈÓ· ÛÈÙ¿ÎÈ· ‰›Ï· ÛÙÔÓ ·ÛÚÔfiÙ·ÌÔ Û ¤Ó· ηٷÚ¿ÛÈÓÔ ÙÔ›Ô. ∂fiÌÂÓË Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ΔÈÌ›Ô˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ ¢ÔÏÈ·ÓÒÓ, Ô˘ ¤¯ÔÓÙ·˜ 13 ÙÚÔ‡ÏÔ˘˜, ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ·ÍÈfiÏÔÁÔ˘˜ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜ Ó·Ô‡˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∫Ù›ÛıËΠÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 18Ô˘ ·ÈÒÓ· Û ڢıÌfi ‚·ÛÈÏÈ΋˜ Ì ÙÚ›· ÎÏ›ÙË. ∞Ú¯Èο ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ˆ˜ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ, ·ÏÏ¿ ÂÁηٷÏ›ÊıËΠÙÔ 1924. ™ÙÔÓ ‡ÚÁÔ ª·ÓÙ¿ÓÈ· ı· ÁÂ˘Ì·Ù›ÛÔ˘Ì Ì ÙË Û˘Óԉ›· ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ¶·Û·Ï›‰Ë ÛÙÔ ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ. Ÿˆ˜ ͤÚÔ˘Ì ӷ ÁÏÂÓÙ¿Ì Ì Ôχ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Î·È ¯ÔÚfi ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ·Í¤¯·ÛÙ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ì ηÏfi Ê·ÁËÙfi, ÎÚ·Û› Î·È Î¤ÊÈ. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ·ÊÔ‡ ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ¡ÂÚ·˚‰Ô¯ÒÚÈ Î·È ¶ÂÚÙÔ‡ÏÈ ÛÙËÓ Î·Ù·Ú¿ÛÈÓË Î·È fiÌÔÚÊË ∂Ï¿ÙË ÁÈ· ηʤ fiÔ˘ ı· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔÈο ÚÔ˚fiÓÙ·. ª¤Ûˆ ¶‡Ï˘ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ì·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ” .

ΔÔ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈÎfi Û ·ÁÎfiÛÌÈ· ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÁÈ· ÙËÓ ∂Î·›‰Â˘ÛË “∂∫¶∞π¢∂À™∏ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ - 1 GOAL” ÊÒÓ·Í·Ó ‚ÚÔÓÙÂÚ¿ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ “ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê” μfiÏÔ˘ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 20 ∞ÚÈÏ›Ô˘, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ Ì ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ÛÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ù˘ Ó¤·˜ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂Î·›‰Â˘ÛË, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ Action Aid, ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ UNESCO Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÁÈ· ÙÔ ¶Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ (FIFA), Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ Î·È Ù˘ Superleague. √ ÛÙfi¯Ô˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ Â›Ó·È Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó 30 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ˘ÔÁڷʤ˜ ̤۷ Û ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ·fi ı·٤˜ Î·È ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. √È ˘ÔÁڷʤ˜ ·˘Ù¤˜ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë Ù‹ÚËÛË Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ‰¤ÛÌ¢Û˘ ÙˆÓ ·Ó·Ù˘ÁÌ¤ÓˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË ÁÈ· fiÏ· Ù· ·È‰È¿ ̤¯ÚÈ ÙÔ 2015. ΔËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰Âο‰Â˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ ·fi ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ.

μπμ§π√¶∞ƒ√À™π∞™∏:

“ΔÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘” ·fi ÙË ™Ô‡Ï· ΔfiÛη-∫¿Ì· ∫À∫§√º√ƒ∂π ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ ™.π. ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ∞.∂. ÙÔ Ó¤Ô ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ™Ô‡Ï·˜ ΔfiÛη-∫¿Ì·, Ì ٛÙÏÔ ΔÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ·ÓıÔÏÔÁ›· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ·Ú·‰ÔÛȷο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ °¿ÌÔ˘ ·fi fiÏË ÙË ÛÙÂÚÈ·Ó‹ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ª. ∞Û›· Î·È ÙÔÓ ¶fiÓÙÔ. °È· ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ·˘ÙÒÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ, ¤ÁÈÓ ÂÎÙÂٷ̤ÓË Î·È ÂÌÂÚÈÛٷو̤ÓË ¤Ú¢ӷ Û ‚È‚Ï›· Î·È Û ϷÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ °¿ÌÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Û ÂÈÙfiȘ ¤Ú¢Ó˜ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ·Ó¿ÏÔÁË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·, Ë ÔÔ›· ÙÂÎÌËÚÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÈÏ›· Î·È ÙËÓ È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ· Ù˘ οı ÂÚÈÔ¯‹˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÂÚÁ·Û›· Ô˘ Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ÙÔÓ ÏÔ‡ÛÈÔ Î·È ·˘ıÂÓÙÈÎfi ÔÈËÙÈÎfi ·›ÛıËÌ· ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÈÏ›· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ·ÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. ™‡ÓÙÔÌ· ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ù· ·Ó¿ÏÔÁ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙË ¡ËÛȈÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 27

¶∂ª¶Δ∏ 22 ∞¶ƒπ§π√À 2010

K§EI™IMO TH™ 21H™ ∞¶ƒπ§π√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

1.936,43

-1,30

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ AEGEAN ∞∂ ALAPIS ∞μ∂∂(∫√) ALPHA BANK ∞∂(∫√) COCA COLA EEE (∫√) EUROBANK PROPERTIES FOLLI - FOLLIE ∞.μ.∂.∂.(∫O) FORTHNET AE(∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞∂(∫√) FRIGOGLASS ∞.∂.(∫√) GENIKI BANK (∫√) INTRALOT (∫√) J&P ∞μ∞• ∞∂ ∂ƒ°√§∏¶Δπ∫∏ Δ√Àƒ.∂ª¶.μπ√ª.√π∫. À§π∫.(∫√) JUMBO ∞.∂.(∫√) LAMDA DEVELOPMENT S.A.(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD NBGAM ETF °∂¡.¢∂π∫ Ã∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ S & B μπ√ª∏Ã∞¡π∫∞ √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) SPRIDER STORES ∞.∂. ∞¡∂∫ ∞∂(∫√) ∞¡∂∫ ∞∂(¶√) ∞¡∂∫ ∞∂(¶√) ∞Δ∂ μ∞¡∫ μπ√Ã∞§∫√ ∂μ.Ã∞§∫√À & ∞§√Àª(∫∞) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ °ƒ. ™∞ƒ∞¡Δ∏™ ∞μ∂∂(∫√) ¢/∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §∞ª¶ƒ∞∫∏(∫√) ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂ ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√) ∂§μ∞§ ∞∂(∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ ∞∂(∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ ∞∂(∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ ∞∂ (∫√) ∂Δ. À¢ƒ∂À™∂ø™ & ∞¶√Ã∂ÀΔ.(∫√) ∂Δ∞πƒ∂π∞ À¢ƒ∂À™∂ø™ ∫∞π ∞¶√Ã∂Δ∂À™∂ø™ £∂™/¡π∫∏™ ∞∂ π∞™ø ∞.∂.(∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ ∂∞∂(∫√) π¡Δƒ∞∫√ª ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ∫∞Δ. ∞º√ƒ√§√°∏Δø¡ ∂π¢ø¡ ∞∂(∫√) ª∂Δ∫∞ ∞∂(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(¶√) ª√Δ√ƒ √π§ ∂§§∞™ ª¶∞ª¶∏™ μøμ√™ ¢π∂£¡∏™ Δ∂áπ∫∏ ªÀΔπ§∏¡∞π√™ ∞∂ √ªπ§√™ ∂¶πÃ(∫√) √§¶ ∞∂ √¶∞¶ ∞∂ √ƒ°.Δ∏§∂/¡πø¡ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√) √ƒ°∞¡π™ª√™ §πª∂¡√™ £∂™™∞§√¡π∫∏™ ¶§∞π™π√ COMPUTERS A.E.(∫√) ™π¢∂¡√ƒ ∞.∂.(∫√) ™ø§∏¡√Àƒ°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√À ∞∂(∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ ∂§§∞¢√™ ∞Δ∂ Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ ∞μ∂Δ∂ ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(∫√) ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(¶√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∂FG EUROBANK A.E.(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∫À¶ƒ√À (∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ¶∂πƒ∞πø™ ∞.∂(∫√) À°∂π∞ ¢π∞°¡ø™Δπ∫√ £∂ƒ∞¶∂ÀΔπ∫√ ∫∂¡Δƒ√ ∞£∏¡ø¡ AE Ã∞§∫√ƒ ∞∂ (¶ƒø∏¡ μ∂∫Δøƒ)(∫∞)

3,2 0,35 6,26 20,3 6,18 16,4 0,88 8,2 10,77 0,56 3,52 2,02 6,43 4,5 1,45 1,92 19,6 4,77 0,69 0,45 2,3 1,4 1,44 3,81 5,44 4,85 1,39 13,25 12,32 1,28 3,76 7,93 6,4 6,21 4,69 3,12 1,09 0,84 5,53 10,03 0,8 0,67 9,84 3,18 5,01 13,2 17,09 8,53 13,1 4,99 3,67 1,11 3,61 4,87 19,05 12,5 6,07 4,65 5,95 1,1 0,99

-0,31 6692 -5,41 19793336 -5,15 1507896 3,52 172647 -2,37 5984 -2,90 133789 -2,22 65486 -0,24 147093 1,60 131900 -1,75 358400 0,00 416823 -0,49 2750 -0,77 269353 -2,17 10024 -2,03 1780266 -2,04 1144229 -1,16 2 3,70 13782 0,00 42179 -6,25 86060 0,00 0 0,00 0 0,70 405415 -2,31 75919 -3,72 61715 0,00 3237 -4,14 13978 1,46 531979 -2,99 4879438 -3,76 1778 -2,59 113613 0,25 105704 0,63 429058 -1,59 11625 0,00 14128 -1,58 9246 -1,80 10394 -4,55 130789 0,55 1772 -1,09 14150 -3,61 128645 -1,47 5745 -1,60 104676 -4,22 147431 -1,77 188566 0,92 3519 -1,16 482269 -1,62 734435 -0,15 57 0,81 735 -1,61 13615 -1,77 3518 -2,43 194193 -5,44 96277 -3,40 111433 -1,42 2000 -2,72 836909 -1,27 515670 -3,25 711349 -4,35 187538 -1,00 9053

3,14 0,33 6,24 19,62 6,16 16,32 0,87 7,95 10,6 0,56 3,47 1,98 6,28 4,45 1,41 1,92 19,6 4,69 0,68 0,45 2,3 1,4 1,41 3,75 5,44 4,51 1,39 12,98 12,25 1,27 3,72 7,86 6,19 6,1 4,64 3,08 1,09 0,84 5,43 9,82 0,79 0,66 9,61 3,18 4,92 12,94 17,01 8,52 12,78 4,87 3,61 1,09 3,59 4,87 19,02 12,5 5,98 4,57 5,86 1,1 0,96

3,23 0,37 6,6 20,3 6,39 16,8 0,9 8,2 10,99 0,58 3,53 2,02 6,48 4,6 1,48 1,98 19,6 4,77 0,73 0,48 2,3 1,4 1,45 3,86 5,6 4,85 1,43 13,44 12,99 1,29 3,92 7,97 6,44 6,25 4,77 3,22 1,14 0,89 5,56 10,34 0,83 0,71 9,9 3,37 5,15 13,6 17,4 8,7 15,37 4,99 3,79 1,13 3,73 5,12 19,42 12,68 6,3 4,73 6,19 1,17 1

1,43 0,93 0,53 1,86 0,7 0,58 0,58 0,3 0,76 1,07 4 0,95 0,78 1,28 7,6 1,19 1,15 0,44 1,93 0,73 0,4 3 4,52 0,93 2,2 0,57 2,31 0,3 0,63 0,78 1,21 1 0,95 3,64 0,23

1,44 0,93 0,55 1,95 0,74 0,62 0,61 0,31 0,77 1,07 4 1,02 0,78 1,28 7,63 1,23 1,16 0,47 2,07 0,77 0,4 3,05 4,52 0,93 2,23 0,58 2,39 0,32 0,69 0,84 1,27 1,05 0,99 3,64 0,26

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALPHA TRUST ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à ALSINCO A.E ∂π¢ø¡ ∂¡¢À™∏™ -À¶√¢∏™∏™ (∫√) ASPIS BANK ∞¡.Δƒ∞¶∂∑π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ AUTOHELLAS ∞.∂.(∫√) BYTE COMPUTER ∞μ∂∂(∫√) CENTRIC MULTIMEDIA ∞∂ CYCLON ∂§§∞™ ∞∂ DIONIC ∞∂μ∂ EURODRIP ∞.μ.∂.°.∂.(∫√) EUROLINE AEEX (KO) EUROMEDICA ∞.∂.¶∞ƒ√Ã∏™ π∞Δƒπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ F.G EUROPE ∞∂ (∫√) F.H.L ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ª&° ∞μ∂∂(∫√) FASHION BOX ∂§§∞™ ∞∂ FLEXOPACK AEBEP(∫√) INFOQUEST ∞∂μ∂(∫√) INFORM ¶.§À∫√™(∫√) INTRAKAT ∞∂ KLEEMAN HELLAS A.B.E.E(∫√) LAVIPHARM ∞∂(∫√) LOGISMOS ∞∂ MEDICON HELLAS ∞.∂. MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP MEVACO ª∂Δ∞§§√Àƒ°π∫∏ (∫√) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ NEWSPHONE HELLAS SA NEXANS ∂§§∞™ ∞¡.μπ√ª.∂Δ.(∫√) NUTRIART A.B.E.E. PASAL ∞.∂. ∞¡∞¶ΔÀ•∂ø™ ∞∫π¡∏Δø¡ PROFILE ∞∂μ∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂ REDS AE (KO) REVOIL ∞∂ RILKEN μπ√ª. ∫∞§§À¡Δπ∫ø¡(∫√) SATO ∞∂(∫O)

1,43 0,93 0,54 1,87 0,71 0,59 0,58 0,31 0,77 1,07 4 1,01 0,78 1,28 7,63 1,2 1,15 0,44 2,07 0,73 0,4 3,05 4,52 0,93 2,23 0,58 2,33 0,31 0,63 0,84 1,22 1,01 0,96 3,64 0,24

1,42 0,00 -1,82 -0,53 -1,39 -3,28 -7,94 -3,13 -3,75 0,00 0,00 -1,94 0,00 0,00 0,40 -2,44 0,00 -6,38 7,25 -1,35 0,00 -1,61 0,22 0,00 0,45 1,75 0,87 -3,13 -7,35 1,21 -2,40 -5,61 0,00 -5,70 0,00

4789 0 134969 3150 3050 67008 8900 6800 11422 0 200 2552 842 0 610 11823 1800 100495 550 20870 0 516 50 0 35900 4620 5762 41372 7759 1100 178514 6145 3050 150 64915

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø SCIENS ¢π∂£¡∏™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞.∂∫O) SPACE ∂§§∞™ ∞.∂.(∫√) TRASTOR ∞∂∂¶ VELL GROUP ∞.∂ YALCO-∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ∞∂(∫∞) ∞. S COMPANY ∂ª¶√ƒπ∫∏ -μπ√ª. ∂Δ.-∏/À (∫√) ∞°ƒ.√π∫√™ ™¶Àƒ√À(∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂Ã(∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ μπ√ª. •À§√À ∞.∂.(∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ ∞μ∂∂(∫√) ∞§√ÀªÀ§ μπ√ª. ∞§√Àªπ¡π√À (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂ ∞ƒΔ√μπ√ª/¡π∞ ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™(∫O) ∞Δ∂ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∞∂ ∞Δ§∞¡Δπ∫ ™√À¶∂ƒª∞ƒ∫∂Δ ∞.∂. (KO) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√) ∞º√π Ã.∫√ƒ¢∂§§√À ∞∂μ∂(∫∞) ∞Ã√¡ ∞.∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) μ∞ƒ¢∞™ ∞∂μ∂∂ μπ√∫∞ƒ¶∂Δ ∞.∂ (∫√) μπ™ ∞∂(∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS A.E.(KO) °∞§∞•π¢π £∞§∞™™π∂™ ∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ (KO) °∂¡.∂ª¶√ƒπ√À & μπ√ª/¡π∞™(∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ ª∂™πΔ∂™ ∞™º∞§π™∂ø¡ ∞∂ ¢∞´√™ ¶§∞™Δπ∫∞ ∞μ∂∂(∫√) ¢π∞™ ∞∂∂Ã(∫O) ¢π∞™ πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ABEE(∫√) ¢π∂£¡∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∞∂∂Ã(∫O) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.∂.(∫√) ¢√Àƒ√™ ∞∂(∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ ¶∞¶∞¶∞¡∞°πøΔ√À ∞μ∂∂∞ (∫√) ∂.¶∞πƒ∏™ ∞μ∂∂ ¶§∞™Δπ∫ø¡(∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ ∞μ∂∂(∫√) ∂∫¢√Δπ∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §πμ∞¡∏ ∂∫Δ∂ƒ ∞∂(∫√) ∂§. ¢. ª√À∑∞∫∏™(∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ ∞∂μ∂(∫√) ∂§μ∂ - ∂¡¢Àª∞Δø¡ ∞∂(∫√) ∂§°∂∫∞ ∞.∂.(∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ ∞.∂.(∫√) ∂§π¡√π§ ∂§§∏¡π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ ¶∂Δƒ∂§∞πø¡ ∞∂ ∂§§.μπ√ª.∑∞Ã∞ƒ∏™ ∞∂(∫∞) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞(∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞(∫O) ∂§Δ√¡ ∞∂μ∂.(∫O) ∂§Δƒ∞∫ ∞∂(∫O) ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∂π™∞°.¢πΔƒ√Ãø¡ & ª∏Ã∞¡ø¡ £∞§∞™™∏™ ∞.∂.∂ ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∏Ã√À ∫∞π ∂π∫√¡∞™ ∞∂ ∂Δ∂ª ∞∂(∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂°∞(∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π ™Àªμ√À§√π Δ∂á√§√°π∞™ ∫∞π ∞¡∞¶ΔÀ•∏™ ∞∂ ∑∞ª¶∞ ∞∂(∫∞) ∑∏¡ø¡ ∞∂ ƒ√ª¶√Δπ∫∏™ ∫∞𠶧∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ ∞.∂. (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ ∞.∂-μπ√ª.ª∞ƒ(∫√) π§À¢∞ ∞∂ πª¶∂ƒπ√ ∞ƒ°ø ∞.M.∂(∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞Δ∂¡∂(∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞Δ∂¡∂(¶√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ ∞∂(∫√) πãÀ√Δƒ√ºπ∞ ™∂§√¡Δ∞ ∞∂°∂(∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ∞.∂. ∂∫¢√™∂π™(∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ BIOM.& •∂¡√¢/∫∂™ ∂¶πÃ.∞.∂. (∫√) ∫§ª ∞∂ ∫√ƒƒ∂™ ∞.∂ ∫ƒ∂.∫∞ ∞∂(∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª ∞μ∂∂(∫√) ∫ƒπ ∫ƒπ ∞μ∂∂ ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ ∞.∂.(∫√) ∫À§π¡¢ƒ√ª. ∫.™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√À(∫O) ∫À§π¡¢ƒ√ªÀ§√™ §√À§∏(∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ ª.∫.¡. ∞.∂.(∫√) §∞¡∞∫∞ª ∞∂(∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ ∞∂(∫O) ªπG R∂∞L ∂SΔ∞Δ∂ ∞.∂. ªπ¡∂ƒμ∞ ∞º√π π&μ §∞¢∂¡∏™ (∫∞) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ ∞∂(∫√) ªÀ§√π ∫∂¶∂¡√À ¡.μ∞ƒμ∂ƒ∏™ -MODA BAGNO ∞∂(∫√) ¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(∫A) ¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(¶∞) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∞.∂.(∫√) ¡∂øƒπ√¡ ∞.∂. (∫√) ¡∏ƒ∂À™ πã/°∂π∂™ Ãπ√À ∞∂.(∫√) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ ∞∂μ∂ DFH SA (∫√) √ªπ§. π¡Δ∂∞§ ∞μ∂∂ ¢∂ & ™π∞(∫√) ¶. ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ∞∂μ∂(∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∞μ∂(∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂.(∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ ∞μ∂∂(∫O) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.μ.∂.∂.(∫√) ™∂§ª∞¡(∫√) ™Δ∂§π√™ ∫∞¡∞∫∏™ ∞μ∂∂ ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ ∞∂μ∂(∫√) ™ø§.§.Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒ√ºπ§ ∞E(∫∞) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ ∞∂(∫√) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ ∞∂(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∞ΔΔπ∫∏™(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∂§§∞¢√™(∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ(∫√) Ã∞π¢∂ª∂¡√™(∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∞§∂Àƒ/¡π∞(∫√)

0,5 0,42 1,06 0,54 0,44 0,65 0,57 1,96 0,8 0,31 0,75 0,9 0,74 1,53 0,66 1,16 0,32 0,51 0,36 0,79 1 1,23 0,37 0,33 0,83 7,5 0,7 1,72 0,79 1,2 0,98 0,4 0,67 0,59 0,46 0,75 0,35 0,41 1,12 0,67 1,29 2,08 0,74 1,17 0,36 0,47 2,59 1,46 0,32 0,67 0,55 0,55 2,84 10,05 1,38 1,71 0,5 0,66 0,41 0,47 0,45 0,83 0,48 4,96 1,23 1,54 5,88 0,67 5,87 1,38 0,61 2,9 1,75 0,46 0,64 0,46 4 1,32 0,7 0,83 0,43 0,61 0,5 1,11 0,51 0,79 0,54 0,46 0,93 3,1 0,86 2,5 0,58 3,51 0,55 1,68 0,91 0,46 0,48 0,42 4,25 1,24 43,61 0,4 1,3 0,46

0,00 0,00 -7,83 1,89 2,33 -1,52 0,00 -10,91 -9,09 -6,06 -6,25 -4,26 7,25 0,00 4,76 -0,86 0,00 2,00 -5,26 3,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,52 0,00 -6,25 2,08 0,00 -4,29 3,51 0,00 -2,60 -2,78 2,50 0,00 1,52 0,00 -0,95 -2,63 -3,31 -2,70 -4,08 0,00 -0,68 0,00 1,52 -3,51 -1,79 -0,70 -1,37 -0,72 -2,84 0,00 -18,52 0,00 4,44 -2,17 -1,19 -5,88 -0,80 -2,38 -4,35 -0,51 0,00 2,98 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,13 0,00 2,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,02 0,00 0,00 -3,77 0,00 -1,82 -6,12 3,33 0,00 -4,44 -8,43 0,00 0,00 -5,17 2,44 -4,21 -6,12 0,00 -4,55 0,00 0,81 -1,54 0,00 4,00 0,00

1641 0 1500 10920 660 6401 0 2662 2770 57566 10203 685 690 6691 854 175 10000 3200 2150 1094 1244 0 0 19180 0 0 148103 4319 0 500 500 7530 8801 10 900 1523 1300 10050 900 21524 0 1440 7180 7085 200 2805 601 66 6000 10 1135 2045 27926 325 63550 170 4780 869744 3000 3102 5000 830 20500 500 3000 11806 12150 0 545 0 0 0 365 3100 0 35 1275 0 120 0 500 25615 0 0 350 0 33848 6060 1030 0 19500 10 18890 0 9395 517 3321 1 0 70681 2002 4867 13479 0 3150 0

0,49 0,42 1,06 0,52 0,39 0,65 0,57 1,77 0,8 0,3 0,74 0,89 0,71 1,53 0,57 1,07 0,32 0,48 0,36 0,78 1 1,23 0,37 0,32 0,83 7,5 0,7 1,47 0,79 1,2 0,98 0,38 0,63 0,59 0,44 0,71 0,35 0,41 1,06 0,66 1,29 2,01 0,72 1,15 0,36 0,47 2,44 1,37 0,31 0,67 0,54 0,54 2,83 9,42 1,37 1,68 0,48 0,65 0,41 0,41 0,45 0,79 0,48 4,96 1,23 1,52 5,78 0,67 5,87 1,38 0,61 2,9 1,75 0,46 0,64 0,46 4 1,32 0,7 0,83 0,43 0,52 0,5 1,11 0,51 0,79 0,54 0,44 0,82 3,1 0,85 2,5 0,57 3,51 0,53 1,59 0,91 0,46 0,48 0,42 4,25 1,23 43,5 0,4 1,18 0,46

0,51 0,42 1,06 0,55 0,45 0,66 0,57 2 0,89 0,34 0,77 0,93 0,75 1,53 0,66 1,27 0,33 0,51 0,38 0,79 1 1,23 0,37 0,34 0,83 7,5 0,72 1,74 0,79 1,2 0,98 0,4 0,72 0,59 0,46 0,75 0,35 0,42 1,12 0,68 1,29 2,09 0,75 1,21 0,36 0,49 2,65 1,47 0,32 0,67 0,55 0,57 2,89 10,38 1,39 1,74 0,51 0,73 0,41 0,48 0,45 0,83 0,5 4,96 1,23 1,56 5,91 0,67 5,87 1,38 0,61 2,9 1,75 0,46 0,64 0,46 4 1,32 0,7 0,83 0,43 0,62 0,5 1,11 0,51 0,79 0,56 0,49 0,99 3,1 0,9 2,5 0,61 3,51 0,58 1,7 0,97 0,46 0,48 0,44 4,25 1,25 44,4 0,4 1,3 0,46

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø ∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™. ∞∫π¡∏Δ∞ ∞.∂.(∫√) ATTICA GROUP ∞∂(∫√) CPI A.E. ∏§∂∫Δƒ√¡π∫ø¡ ∏/À (∫√) CROWN HELLAS CAN ∞∂(∫√) ELBISCO AE ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫∞) ELMEC SPORT ∞μ∂Δ∂(∫√) EMPORIKI BANK S.A(∫√) INFORMER ∞∂(∫√) INTERFISH πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ∞∂ ∫√ MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ OLYMPIC CATERING A.E.(∫√) PAPERPACK-Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ ∞.μ.∂.∂.(∫√) QUALITY & RELIABILITY ABEE(∫√) SPIDER ª∂Δ∞§/Ã∞¡π∞(∫√) UNIBIOS ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) VIVARTIA ∞μ∂∂ (∫O) VIVERE AE ∫√ ∞£∏¡∞ ∞Δ∂(∫√) ∞§º∞ - μ∏Δ∞ μ∞™π§√¶√À§√™(∫√) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ μ√À§π∞°ª. ∞•∂(∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ ∞∂ (∫O) μπ√Δ∂ƒ ∞∂(∫√) °∂∫∂ ∞.∂(∫∞) ∂∫¢√™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ ∞.∂.(∫√) ∏ƒ∞∫§∏™ (∞¡.°∂¡.∂Δ.Δ™πª∂¡)(∫√) π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(∫∞) π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(¶A) π√¡π∫∏ (•∂¡√¢√Ã.∂¶πÃ.)(∫√) ∫.∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ & Àπ√π ∞∂μ∂(∫√) ∫∞¶¡√μπ√ª∏Ã∞¡π∞ ∫∞ƒ∂§π∞ ∞∂(∫A) ∫∂∫ƒ√æ •∂¡√¢.Δ√Àƒ.√π∫.§∞Δ.(∫√) ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À ∞μ∂∂ (∫∞) §∞ªæ∞ (∞¡.∂Δ.∂§§.•∂¡√¢√Ã.)(∫O) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞.¡.∂.(∫√) ª√ç√™ ∞∂(∫√) ¶.°.¡π∫∞™ ∞μ∂∂(∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ ∞∂μ∂(∫O) ™À™Δ. ªπ∫ƒ√À¶√§√°π™Δø¡ ∞∂(∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞(∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞(¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• ∞º√π ∞¡∂∑√À§∞∫∏(∫√) Ã.∫.Δ∂°√¶√À§√™ ∂∫¢√™∂π™ ∞∂(∫√) Ã.ª¶∂¡ƒ√Àª¶∏ & Àπ√™ ∞∂(∫√) Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À ∞μ∂∂ (∫√)

7,7 1,4 0,31 7,95 0,37 0,74 3,9 0,39 0,32 1,35 1,47 0,17 0,18 0,26 0,16 18,71 0,47 0,71 35,73 2,64 0,83 0,21 8 0,6 5,64 0,19 0,4 14 0,2 72 2,76 0,28 19,34 2,71 0,16 1,31 0,19 0,27 17,38 8,53 0,18 0,87 3,48 0,2

0,00 4,48 0,00 0,00 0,00 0,00 2,09 2,63 0,00 -3,57 0,00 0,00 0,00 0,00 6,67 -7,15 0,00 0,00 0,00 0,38 -1,19 0,00 0,00 0,00 0,89 0,00 0,00 0,00 11,11 -8,86 -2,13 -6,67 -0,16 5,04 0,00 0,00 -5,00 0,00 0,00 -8,57 -10,00 0,00 0,00 0,00

820 4159 0 0 0 0 11139 130 0 286 0 0 0 0 8775 41 0 0 730 550 3300 8000 30 6080 200 247928 0 0 63713 50 456 500 200 9631 7335 25 10764 0 0 60 100 0 1462 17520

7,7 1,34 0,31 7,95 0,37 0,74 3,82 0,38 0,32 1,35 1,47 0,17 0,18 0,26 0,15 18,7 0,47 0,71 35,73 2,6 0,83 0,2 8 0,6 5,6 0,18 0,4 14 0,19 72 2,7 0,28 19,3 2,7 0,16 1,31 0,19 0,27 17,38 8,4 0,18 0,87 3,48 0,19

7,7 1,44 0,31 7,95 0,37 0,74 3,91 0,39 0,32 1,35 1,47 0,17 0,18 0,26 0,16 19 0,47 0,71 35,75 2,64 0,84 0,21 8 0,6 5,69 0,19 0,4 14 0,21 72 2,85 0,28 19,37 2,77 0,16 1,31 0,19 0,27 17,38 8,6 0,18 0,87 3,48 0,21

0,16 0,09 0,98 0,33 0,73 0,29 0,73 0,18 0,09 0,14 3,7 0,12 0,84 0,1 0,14 0,14 0,23 0,8 0,06 0,09 0,24 0,27 0,37 8,26 0,37 0,39 0,24 0,21 0,89 0,12

0,00 12,50 0,00 0,00 -1,35 -3,33 8,96 0,00 0,00 -6,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,67 0,00 0,00 0,00 0,00 4,35 -15,63 0,00 0,00 2,78 -2,50 0,00 0,00 1,14 0,00

29499 4020 2000 0 15003 95002 33 0 19000 1250 0 0 0 0 0 450 0 0 0 0 3421 156300 0 0 382 18478 2500 3000 4000 0

0,16 0,09 0,98 0,33 0,72 0,28 0,73 0,18 0,08 0,14 3,7 0,12 0,84 0,1 0,14 0,14 0,23 0,8 0,06 0,09 0,23 0,26 0,37 8,26 0,37 0,38 0,24 0,21 0,88 0,12

0,17 0,09 0,98 0,33 0,75 0,31 0,73 0,18 0,09 0,14 3,7 0,12 0,84 0,1 0,14 0,14 0,23 0,8 0,06 0,09 0,24 0,3 0,37 8,26 0,37 0,4 0,24 0,21 0,9 0,12

1,01 2,1 1,66 4,03 2,52 2,47 1,4 1,05 2 2,62 2,1 2,15

0,00 0,00 -2,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,01 2,1 1,66 4,03 2,52 2,47 1,4 1,05 2 2,62 2,1 2,15

1,01 2,1 1,66 4,03 2,52 2,47 1,4 1,05 2 2,62 2,1 2,15

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,12 0,1 0,05 0,12 0,1 0,48 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,12 0,1 0,05 0,12 0,1 0,48 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,12 0,1 0,05 0,12 0,1 0,48 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC ∞μ∂∂(∫√) COMPUCON ∂º∞ƒª√°∂™ À¶√§√°π™Δø¡ ∞μ∂∂ HELLAS ONLINE ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ PLIAS ∞¡/ª∏ μπ√ª/∫∏ &∂ª/∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ∫∞Δ/∫ø¡ ∞°∞£ø¡ (KA) ∞∂°∂∫ ∞∂(∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ ∞μ∂¶∂ ∞∂(∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ ∞.∂. (∫∞) ∂¢ƒ∞™∏ - Ã.æ∞§§π¢∞™ ∞Δ∂(∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ ∞.∂.∂.(∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ ∞.∂ ∂§§.πãÀ√∫∞§§. ∞μ∂∂(∫√) ∂§ºπ∫√(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(¶√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ ∫∂º∞§∞π√À & ∂¶∂¡¢À™∂ø¡ ∞∂ π¶¶√Δ√Àƒ ∞∂(∫A) ∫∂ƒ∞ª∂π∞ ∞§§∞Δπ¡∏ AE ∫§ø¡∞Δ∂• √ªπ§. ∂¶πÃ∂πƒ. AE(∫O) ∫§ø¡∞Δ∂• √ªπ§. ∂¶πÃ∂πƒ. AE(¶O) ∫√Àª¶∞™ ∞.∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) ª.π.ª∞π§∏™ ∞∂μ∂(∫√) ª∞ƒ∞∫ ∞μ∂∂ √ªπ§. π¡Δ∂∞§ ∞μ∂∂ ¢∂ & ™π∞(¶√) ¶∂ƒ™∂À™ ¶ƒ√π√¡Δ∞ ∂π¢π∫∏™ ¢π∞Δƒ√º∏™ ∞μ∂∂ -∫√ ¶∂Δ∑∂Δ∞∫∏™ ∞∂(∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ ∞Δ∂(∫√) ƒπ¡Δ∂¡∫√ ∞∂ (∫√) ™π¢∏ƒ∂ª¶√ƒπ∫∏ ª∞∫∂¢√¡π∞™ ∞∂ Δ∂•∞¶ƒ∂Δ ∞∂(∫√)

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST ∞.∂.¶.∂.À. ENVITEC AE EPSILON NET AE EUROXX Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∫∞∫∏ ∞.∂.¶.∂.À. PERFORMANCE TECHNOLOGIES ∞.∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ ∞∂ ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ ∞.∂.μ.∂ ª∂¡ΔπΔ∂ƒƒ∞ ∞μ∂E ¡Δ√¶§∂ƒ ∞μ∂∂ √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™ ∞μ∂Δ∂ º√À¡Δ§π¡∫ ∞μ∂∂

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂∂à KO BETANET ABEE HITECH SNT ∞∂ MICROLAND COMPUTERS(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(¶√) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞∂°∞(∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ ∞.∂(∫√) ∞º√π ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞Δ∂(∫√) ¢π∂∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂(∫O) §∞¡ ¡∂Δ ∞.∂ (∫√) ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ∞∂(∫∞) ¡∞ÀΔπ§π∞∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ §∂™μ√À (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞.∂. ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞∂ (¶√) ™∞√™ º∂ƒƒÀ™ Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡(∫√) øª∂°∞ ∞∂∂à (∫√)


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

¶∂ª¶Δ∏ 22 ∞¶ƒπ§π√À 2010

K§EI™IMO TH™ 20H™ ∞¶ƒπ§π√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ¢∏§√™ BASE 95 - √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. π√¡π∫∏ ∑ø∏™ ™À¡Δ.¶ƒ√°ƒ.√ª√§.∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

24.215.247,36 21.650.480,11 127.229.936,17 14.336.396,85 343.453.552,24 28.234.812,32 17.261.987,35 7.064.728,45 11.701.781,33 121.326.860,70 1.286.588,52 48.974.213,91 5.714.945,56 25.777.896,44 9.395.776,95 192.772.514,86 15.083.129,49 3.678.966,42 10.054.708,27 8.084.984,89 8.726.238,71 13.370.635,96 33.858.450,24 10.052.164,24 3.837.490,08

5.136.587,74 2.851.206,31 15.364.706,38 2.231.268,31 107.941.823,29 3.368.957,87 2.633.344,03 1.447.853,93 1.662.121,37 14.112.182,88 120.000,00 6.777.761,37 1.606.239,10 2.687.454,78 974.493,43 13.864.619,88 937.399,29 659.551,34 2.045.174,16 2.297.025,25 2.446.123,42 1.869.390,30 3.804.026,07 5.440.360,42 285.584,23

4,7143 7,5934 8,2807 6,4252 3,1818 8,3809 6,5552 4,8794 7,0403 8,5973 10,7216 7,2257 3,5580 9,5919 9,6417 13,9039 16,0904 5,5780 4,9163 3,5198 3,5674 7,1524 8,9007 1,8477 13,4373

-0,56% -0,68% -0,74% -0,35% -0,85% -0,14% -0,41% -0,55% -0,96% -0,26% -0,16% -0,89% -0,71% -0,40% -0,40% -0,36% -0,38% -0,57% -0,81% -0,35% -0,07% -0,25% -0,52% -0,29% -0,55%

4,8086 7,7073 8,2807 6,5376 3,1818 8,3809 6,5552 4,9087 7,1459 8,5973 11,2577 7,2980 3,8426 9,5919 9,6417 13,9734 16,4122 5,6896 4,9163 3,5902 3,5674 7,2239 8,9897 1,8477 13,6389

4,6200 -6,38% 7,5364 -8,67% 8,2186 -8,39% 6,3609 -7,83% 3,1818 -10,44% 8,3180 -7,13% 6,5060 -8,50% 4,8404 -9,07% 7,0403 -7,67% 8,5973 -3,10% 10,6144 -1,95% 7,1896 -8,97% 3,5580 -10,43% 9,5200 -7,81% 9,6417 -7,66% 13,7996 -8,42% 15,9295 -4,05% 5,5222 -5,40% 4,8671 -6,28% 3,4494 -8,25% 3,5406 -3,58% 7,1524 -6,51% 8,8117 -10,22% 1,8431 -4,25% 13,3029 -8,13%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) NBG SYN GROWTH STRATEGY II /A (EUR) NBG SYN GROWTH STRATEGY II / B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN INCOME √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

81.694.258,61 27.698.828,83 3.469.695,20 162.451.681,12 32.919.247,51 7.024.540,30 28.247.284,92 32.136.153,64 16.771.180,23 10.677.299,78 31.785.430,24 11.693.663,10 20.552.831,26 36.074.494,83 325.073.446,25 5.660.932,92 28.202.088,97 56.896.047,50 128.355.683,69 54.068.168,27 17.831.384,44 116.688,21 6.609.801,84 665.234,31 14.404.725,69 1.088.347,25 1.393.491,89 32.864.487,55 2.134.301,88 4.986.702,37 13.502.081,02 3.557.851,31 3.339.673,17 125.040.115,74 59.528.291,03 14.782.978,10 55.709.444,27 105.006.505,96 57.033.689,48 10.927.751,43 55.758.119,14 79.232.486,58 41.210.245,11 4.106.182,10 482.453,73 9.551.806,52 70.959.818,37 20.918.043,47 2.858.495,09 4.431.061,11 5.461.155,33

4.960.189,72 2.216.075,59 350.074,81 35.572.801,05 4.691.956,59 991.086,38 3.434.705,76 3.558.421,27 1.776.444,63 2.672.631,65 4.042.299,58 1.672.626,21 6.627.322,83 6.813.969,83 53.437.625,26 957.385,15 2.993.262,19 5.286.169,40 14.920.651,53 5.383.478,71 1.568.327,32 93,99 5.347,36 577,70 12.194,15 1.118,71 1.351,11 32.442,91 2.100,00 1.093.504,00 3.771.120,19 1.139.831,45 409.813,61 38.061.696,28 5.596.920,16 1.412.940,66 5.852.238,53 33.264.533,22 5.968.836,80 383.646,33 5.850.354,29 71.475.318,32 3.902.381,34 1.235.037,47 160.610,82 1.938.560,46 25.281.020,98 6.266.160,03 724.670,66 21.275,61 1.648.103,83

16,4700 12,4990 9,9113 4,5667 7,0161 7,0877 8,2241 9,0310 9,4409 3,9951 7,8632 6,9912 3,1012 5,2942 6,0832 5,9129 9,4219 10,7632 8,6026 10,0434 11,3697 1.241,4600 1.236,0900 1.151,5200 1.181,2800 972,8600 1.031,3700 1.012,9900 1.016,3300 4,5603 3,5804 3,1214 8,1492 3,2852 10,6359 10,4626 9,5193 3,1567 9,5552 28,4839 9,5307 1,1085 10,5603 3,3247 3,0039 4,9273 2,8068 3,3383 3,9445 208,2700 3,3136

-0,08% -0,14% -0,41% -0,05% -0,10% -0,04% -0,47% 0,06% -0,40% -0,12% -0,26% -0,09% -0,14% -0,29% -0,11% -0,09% 0,05% 0,10% -0,26% -0,02% 0,02% -0,13% -0,13% -0,16% -0,16% -0,21% -0,21% -0,43% -0,43% -0,24% 0,06% -0,03% -0,14% -0,32% -0,56% -0,62% -0,19% -0,09% 0,12% -0,46% 0,23% -0,05% 0,00% -0,19% -0,14% -0,04% -0,33% -0,20% -0,40% -0,15% -0,03%

16,7994 12,7490 10,1095 4,5667 7,0161 7,0877 8,6353 9,3019 9,7241 4,0650 8,0991 6,9912 3,1198 5,2942 6,0832 5,9129 9,8930 11,3014 9,0327 10,5456 11,3697 1.241,4600 1.236,0900 1.151,5200 1.181,2800 972,8600 1.031,3700 1.012,9900 1.016,3300 4,5831 3,6341 3,1682 8,2714 3,3673 10,8486 10,6719 9,5193 3,1567 9,7463 28,6263 9,5307 1,1085 10,5603 3,3912 3,0039 4,9273 2,8349 3,4384 3,9839 209,3114 3,4130

16,3053 1,22% 12,3740 2,35% 9,8122 7,74% 4,5324 1,38% 6,9635 1,56% 7,0345 6,23% 8,0596 -3,43% 8,8504 -4,63% 9,2521 -3,05% 3,9551 1,54% 7,7059 -3,83% 6,9388 2,64% 3,0764 -1,74% 5,2942 14,18% 6,0832 6,55% 5,9129 3,14% 9,4219 -0,16% 10,7632 1,84% 8,5596 -0,63% 9,9932 -0,20% 11,3697 5,55% 1.241,4600 2,13% 1.236,0900 2,15% 1.151,5200 -0,63% 1.181,2800 -0,62% 972,8600 -0,71% 1.031,3700 -0,70% 1.012,9900 -0,91% 1.016,3300 -0,89% 4,5261 2,23% 3,5804 2,19% 3,1214 -0,19% 8,1492 0,87% 3,2195 0,72% 10,4232 -0,19% 10,2533 -0,06% 9,3289 -1,37% 3,1330 1,43% 9,3641 -0,98% 28,2703 7,49% 9,3401 -2,53% 1,1002 -1,25% 10,4811 -1,63% 3,2915 0,83% 2,9739 1,28% 4,8780 2,25% 2,7787 -2,43% 3,2382 0,43% 3,9445 7,37% 208,2700 -0,38% 3,2473 0,87%

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ª∂Δ√Ãπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. GENIKI ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ. ∂™øΔ. ALPHA TRUST OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂™øΔ. CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂ƒª∏™ ¶ƒøΔ√¶√ƒ√™ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™.

8.292.635,51 4.592.489,91 22.982.888,32 37.019.100,63 14.803.531,47 15.584.645,15 178.780.359,00 171.687.225,59 20.088.400,44 20.983.093,70 57.926.164,80 43.125.742,43 45.159.826,10 31.753.654,71 1.263.138,32 15.994.309,73 76.744.537,81 2.099.786,20 11.286.340,23 880.845,71 71.785.072,43 160.506.266,16 25.382.908,04 5.550.477,50 191.266,35 13.546.649,33 1.424.450,28 114.973.416,18 10.056.415,08 8.680.929,69 56.594.640,11 6.885.261,79

3.194.182,39 2,5962 569.029,35 8,0707 4.689.054,71 4,9014 2.146.407,90 17,2470 4.742.753,61 3,1213 2.115.598,58 7,3665 15.503.041,89 11,5320 14.925.417,45 11,5030 2.759.097,70 7,2808 1.663.880,95 12,6109 5.956.041,00 9,7256 1.200.886,84 35,9116 3.357.124,96 13,4519 5.805.847,49 5,4693 215.004,59 5,8749 8.212.870,10 1,9475 14.720.375,82 5,2135 1.949.600,14 1,0770 9.462.209,93 1,1928 144.209,42 6,1081 40.832.966,30 1,7580 18.857.218,99 8,5117 16.851.438,25 1,5063 279.525,00 19,8568 193,41 988,9000 13.679,93 990,2600 385.154,25 3,6984 6.968.242,10 16,4996 4.382.265,38 2,2948 1.421.136,64 6,1084 5.910.746,42 9,5749 2.326.099,79 2,9600

0,57% 2,7260 0,24% 8,4742 0,97% 5,1465 0,67% 18,1094 0,28% 3,2305 0,74% 7,6243 0,79% 11,6473 0,73% 11,6180 0,84% 7,3536 0,93% 12,7370 0,98% 9,7742 0,78% 36,6298 0,62% 13,7209 1,01% 5,5787 0,90% 5,9924 0,67% 2,0157 0,33% 5,2135 0,47% 1,0770 0,62% 1,2107 0,43% 6,1997 1,08% 1,7580 0,94% 8,5117 1,00% 1,5063 0,90% 19,8568 -2,09% 988,9000 -2,09% 990,2600 0,79% 3,7354 0,88% 16,9946 1,05% 2,3636 0,42% 6,2917 0,70% 9,5749 0,48% 2,9600

2,5443 7,9900 4,8524 17,0745 3,0901 7,2928 11,4167 11,3880 7,2080 12,4848 9,6478 35,5525 13,3174 5,4146 5,8162 1,9475 5,1614 1,0662 1,1809 6,0470 1,7404 8,4266 1,4912 19,8568 988,9000 990,2600 3,6244 16,3346 2,2719 6,0473 9,4792 2,9304

-11,82% -13,19% -14,14% -10,30% -8,71% -10,99% -9,71% -10,27% -10,68% -9,51% -14,03% -10,98% -5,78% -8,41% -8,09% -10,89% -7,37% -7,59% -9,23% -9,80% -10,86% -11,70% -11,59% -10,58% -11,30% -11,29% -11,28% -9,01% -10,16% -8,50% -7,63% -11,62%

INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS P II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC TOP 20 ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§.ª∂Δ.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

185.865.385,08 64.024.413,71 28.880.904,44 1.949.262,96 84.342.699,55 50.677.091,78 45.532.159,21 5.197.537,56 593.061,08 2.702.392,86 12.214.302,38 2.245.709,69 19.334.405,35 10.417.330,31 57.949.618,93 13.553.340,98 68.946.824,87 4.200.902,12 6.535.806,04 13.394.963,85 46.547.303,26 6.768.612,01 35.979.876,54 7.788.341,68 25.730.903,67 17.347.120,37 916.896,84 569.045,44 5.565.593,55

7.983.099,37 11.996.034,23 65.917.475,58 4.151.821,54 10.238.977,38 6.370.080,62 5.185.936,82 3.648.115,37 57.209,22 260.646,51 3.377.978,26 1.101.722,77 7.189.059,68 5.339.839,30 4.645.559,19 6.512.185,12 1.641.892,07 499.154,80 1.750.903,51 17.403.876,01 5.124.346,40 9.236.970,83 4.152.088,07 2.615.685,84 13.861.748,02 8.281.198,31 883.159,19 216.255,27 643.656,92

23,2824 5,3371 0,4381 0,4695 8,2374 7,9555 8,7799 1,4247 10,3665 10,3680 3,6159 2,0384 2,6894 1,9509 12,4742 2,0812 41,9923 8,4160 3,7328 0,7697 9,0836 0,7328 8,6655 2,9776 1,8563 2,0948 1,0382 2,6314 8,6468

0,69% 0,89% 0,69% 0,54% -0,38% -0,77% -0,26% 0,75% -0,10% -0,10% 0,42% 0,38% 0,72% 0,80% 0,60% 0,56% 1,26% 0,55% 0,66% 0,76% 0,87% 0,87% 0,92% 0,66% 0,89% 0,68% 0,07% 0,92% 1,01%

23,5152 5,3905 0,4381 0,4695 8,2374 7,9555 8,7799 1,4247 10,3665 10,3680 3,7967 2,1403 2,6894 1,9509 12,5989 2,1020 43,0421 8,6264 3,8261 0,7851 9,2653 0,7456 8,8171 2,9776 1,9491 2,1995 1,0590 2,7367 8,9927

23,0496 5,2837 0,4337 0,4648 8,1550 7,9555 8,7799 1,4105 10,1592 10,1606 3,5797 2,0180 2,6625 1,9314 12,2247 2,0396 41,9923 8,4160 3,7328 0,7697 9,0836 0,7181 8,4922 2,9478 1,8377 2,0529 1,0278 2,6051 8,5603

-7,68% -7,86% -7,89% -12,54% -2,46% -4,63% -2,79% -3,21% -5,51% -5,51% -9,83% -11,63% -8,23% -9,69% -9,89% -8,08% -10,40% -14,05% -12,38% -11,30% -10,95% -11,52% -11,23% -8,49% -10,92% -12,61% -6,39% -7,68% -7,67%

ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

16.750.080,06 3.181.853,12 6.132.133,09 11.088.144,82 18.807.680,80 3.728.663,70 8.087.350,58 4.224.472,85 1.037.663,37 20.609.525,27 31.744.301,82 1.199.482,67 774.835,00 37.207.251,84 768.118,59 44.945.914,66 43.915,06 4.777.959,95 4.255.777,78 2.136.989,00 4.399.899,65 1.828.158,09 3.938.604,67 1.529.947,63 55.976.894,44 8.907.972,14 17.851.120,61 48.426.057,79 11.202.728,48 14.763.291,88 3.058.729,39 3.416.918,93 1.325.931,84 148.587.841,68 44.994.786,62 1.940.039,40 29.751.146,04 6.398.183,97 4.292.527,79 1.124.561,90 1.614.007,51 8.907.844,17 19.830.364,15 22.659.939,62 13.621.299,65 33.221.087,45 685.693,81 3.728.652,48 2.096.115,88

1.284.713,47 410.039,76 1.123.291,93 993.907,18 1.405.518,75 621.090,53 1.531.484,56 1.814.172,48 134.013,14 5.858.948,79 8.432.727,62 120.000,00 652,48 30.816,93 701,30 40.980,16 43,99 4.779,40 1.156.474,17 423.387,07 2.812.201,09 699.495,17 1.471.555,25 552.198,16 41.212.455,91 577.026,06 1.278.039,13 4.248.764,13 15.620.202,00 15.448.032,98 343.495,11 384.975,80 150.011,03 17.392.672,33 6.118.419,68 596.315,57 2.784.704,12 2.900.903,49 2.083.630,49 303.425,34 516.449,71 5.933.052,91 6.517.304,66 4.325.239,71 4.770.656,71 14.900.210,43 38.847,48 13.122,84 381.265,77

13,0380 7,7599 5,4591 11,1561 13,3813 6,0034 5,2807 2,3286 7,7430 3,5176 3,7644 9,9957 1.187,5200 1.207,3600 1.095,2800 1.096,7700 998,2300 999,7000 3,6800 5,0474 1,5646 2,6135 2,6765 2,7706 1,3583 15,4377 13,9676 11,3977 0,7172 0,9557 8,9047 8,8757 8,8389 8,5431 7,3540 3,2534 10,6838 2,2056 2,0601 3,7062 3,1252 1,5014 3,0427 5,2390 2,8552 2,2296 17,6509 284,1300 5,4978

0,86% 0,61% 0,94% 1,55% 0,74% 0,49% -0,12% 0,99% 0,61% 1,09% 1,40% 0,00% -0,14% -0,14% -0,28% -0,28% -0,79% -0,79% 0,66% 1,49% 1,33% 0,96% 0,59% -0,01% 0,45% 1,03% 0,40% 1,06% 0,42% 0,82% -1,36% -1,54% -0,12% -1,49% -1,35% 0,77% 0,01% 1,10% -0,04% 0,88% 0,96% 0,53% 0,40% 0,53% 0,93% 0,36% 1,12% -0,31% 0,70%

13,6899 8,0315 5,5137 11,2677 13,5151 6,1235 5,2807 2,3286 7,8591 3,5176 3,7644 9,9957 1.187,5200 1.207,3600 1.095,2800 1.096,7700 998,2300 999,7000 3,7168 5,0979 1,6115 2,6919 2,7434 2,8537 1,3583 15,4377 14,1073 11,5117 0,7172 0,9557 8,9047 8,8757 8,8389 8,5431 7,3540 3,2534 10,6838 2,3159 2,1631 3,8915 3,2190 1,5164 3,1188 5,3700 2,9266 2,2742 17,9598 289,8126 5,6627

12,9076 7,6823 5,4045 11,0445 13,2475 5,9434 5,2279 2,3053 7,6656 3,4824 3,7268 9,8957 1.187,5200 1.207,3600 1.095,2800 1.096,7700 998,2300 999,7000 3,6064 4,9465 1,5490 2,5874 2,6497 2,7429 1,3447 15,2833 13,8279 11,2837 0,7100 0,9461 8,7266 8,6982 8,6621 8,3722 7,2805 3,2209 10,4701 2,1615 2,0189 3,6321 3,0314 1,4714 3,0427 5,2390 2,8552 2,2296 17,2979 284,1300 5,3878

8,11% 18,74% 21,80% 9,18% 8,16% 8,60% 9,77% -0,53% 5,46% 2,32% -0,82% -0,04% 6,52% 6,54% -0,17% -0,16% 1,00% 1,01% -8,54% 4,42% 6,18% 11,05% 12,43% 15,72% 7,88% 15,18% 6,90% 14,69% 7,98% 16,11% -1,82% -2,44% -1,00% -3,33% -4,08% 5,57% 1,06% -0,93% 10,47% -1,14% 4,17% 5,35% 20,01% 7,47% 2,89% 7,96% 13,50% 1,97% 0,83%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ∫À¶ƒπ∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ. ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ USD MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ CITI FUND ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

12.830.230,85 26.504.387,48 7.213.103,73 269.463.705,44 11.016.206,46 2.900.779,40 3.754.249,50 6.920.384,99 58.865.338,33 4.530.743,04 80.630.885,52 211.452.170,23 199.548.911,80 7.778.679,90 12.690.633,78 33.314.245,66 4.826.653,31 13.275.794,12 131.870.858,33

1.959.527,85 2.144.783,34 1.249.562,20 24.307.815,75 1.587.605,43 808.694,46 556.759,64 1.258.333,14 7.936.077,84 763.396,56 24.654.256,09 54.599.157,81 104.468.992,53 1.664.565,54 2.367.015,22 6.264.079,85 1.358.578,39 1.633.553,37 56.680.331,36

6,5476 12,3576 5,7725 11,0855 6,9389 3,5870 6,7430 5,4996 7,4174 5,9350 3,2705 3,8728 1,9101 4,6731 5,3615 5,3183 3,5527 8,1269 2,3266

0,01% 0,00% -0,11% 0,00% 0,01% -0,08% 0,00% -0,07% 0,00% 0,03% -0,01% -0,13% 0,01% 0,05% 0,01% 0,00% 0,00% -0,01% 0,01%

6,5607 12,4812 5,7725 11,0855 6,9389 3,5906 6,7430 5,4996 7,4248 5,9498 3,2705 3,8922 1,9101 4,6731 5,3615 5,3183 3,5527 8,2894 2,3266

6,4166 12,2340 5,7148 11,0855 6,9389 3,5727 6,7430 5,4446 7,3803 5,9053 3,2705 3,8534 1,9101 4,6264 5,3615 5,3183 3,5349 7,9644 2,3266

0,60% 0,28% -1,27% 0,43% 0,50% -0,79% 0,33% -0,42% 0,42% 2,44% 0,05% -0,51% 0,73% 0,70% 0,42% -0,32% 0,13% -0,35% 0,86%

74.753.682,63 36.261.833,49 40.820.030,60 1.500.526,08 46.474.312,31

6.421.149,53 3.125.838,41 37.060.892,30 1.361.984,25 44.334.643,09

11,6418 11,6007 1,1014 1,1017 1,0483

0,00% -0,07% -0,19% -0,19% -0,16%

11,6418 11,6007 1,1014 1,1017 1,0483

11,6418 11,6007 1,1014 1,1017 1,0483

0,06% 0,22% 0,26% 0,28% -0,31%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS$ USD EUROBANK EFG I(LF) MONEY MARKET INCOME PLUS $ USD EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR

ENEP°HTIKO

384.629,76 171.960,73 123.009,01 1.341.835,19

5.900.536,40 10.576.417,58 2.616.912,56 1.261.220,20 409.340,72 575.278,61 146.435.751,63 9.128.392,50 871.610,54 5.091.788,39 5.367.753,52 1.262.688,27 1.280.594,66 2.901.749,92 3.517.394,87 2.237.535,95 2.893.563,47 1.569.502,29 4.682.708,15 5.034.500,53 4.937.641,40 120.000,00 150.492,23 4.054.765,21 1.555.374,14 508.874,82 451.034,88 6.896.306,85 252.189,43

7,6378 8,3372 10,7161 9,8814 9,2428 9,2510 4,3867 3,4049 6,2250 14,0577 5,2110 10,0551 9,6044 3,1582 6,8933 1,7910 14,9547 5,4595 8,6932 3,0275 2,9470 7,7453 7,9177 3,3281 2,8705 6,6110 2,1148 2,2637 8,8401

0,03% 0,18% -0,06% 0,79% 0,49% 0,71% 0,06% 0,07% 0,12% 0,09% 0,08% 0,07% 0,05% 0,17% 0,30% 0,14% 0,16% -0,10% 0,19% -0,24% 0,08% 0,14% 0,04% -0,17% -0,27% 0,12% 0,26% -0,06% 0,13%

8,0197 8,4206 10,8233 10,0543 9,4045 9,3666 4,3867 3,4049 6,3184 14,0577 5,2110 10,0551 9,6044 3,1582 7,1001 1,9343 15,1042 5,7325 8,8453 3,0729 2,9765 7,8228 7,9969 3,3281 2,9566 6,8093 2,1254 2,2637 8,8401

7,5614 -11,55% 8,2538 -8,81% 10,6089 -6,56% 9,7826 -7,51% 9,1504 -7,58% 9,1585 -8,21% 4,3867 -8,16% 3,3709 -6,50% 6,1628 -8,33% 13,9171 -7,75% 5,1589 -3,80% 9,9545 -4,28% 9,6044 -6,34% 3,1266 -4,73% 6,8244 -9,16% 1,7910 -9,79% 14,8052 -9,69% 5,4049 -0,19% 8,6932 -2,92% 3,0275 -11,52% 2,9175 -10,93% 7,6678 -9,41% 7,8385 -9,43% 3,2948 -7,74% 2,7844 -4,32% 6,4788 -9,65% 2,1063 -9,58% 2,2580 -4,41% 8,8401 -7,68%

21.127.632,21 6.633.233,26 4.207.169,49 2.771.357,63 2.022.895,86 17.406.781,47 66.121.817,69 37.758.766,12 24.056.647,49 38.741.359,54 2.213.441,65 16.113.968,32

1.159.946,35 577.347,31 359.432,59 249.151,73 354.458,48 2.294.195,24 6.222.639,74 5.966.404,76 8.445.068,43 3.706.207,42 584.809,85 5.869.248,73

18,2143 11,4892 11,7050 11,1232 5,7070 7,5873 10,6260 6,3286 2,8486 10,4531 3,7849 2,7455

0,72% 0,52% 0,67% 0,89% 0,75% -0,18% 0,15% 0,19% 0,70% 0,49% 0,48% -0,22%

19,1250 12,0637 12,2903 11,6794 5,8211 7,6632 10,7323 6,3286 2,8913 10,4531 3,9363 2,7730

18,0322 2,38% 11,2594 0,99% 11,4709 1,16% 10,9007 2,12% 5,6499 4,94% 7,5114 17,88% 10,5197 2,13% 6,2653 3,11% 2,8201 1,10% 10,4008 3,97% 3,7471 16,84% 2,7180 -0,18%

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. ALPHA TRUST EUROPEAN FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

17.902.757,38 3.304.162,70 23.473.974,89 28.164.204,11 54.258.264,46 14.086.083,37 81.694.603,57 6.335.900,99 4.681.393,04 17.437.496,03 55.580.205,29 58.337.022,01 35.782.375,44 27.319.814,24 1.940.039,40 50.574.329,71 3.878.982,80

5.049.586,56 250.862,25 2.473.134,69 3.668.514,62 5.899.424,91 2.241.549,27 4.989.228,24 2.261.429,36 1.279.203,91 2.051.016,30 19.716.785,42 72.385.962,15 42.437.004,28 32.398.130,56 596.315,57 17.394.590,83 421.242,06

3,5454 13,1712 9,4916 7,6773 9,1972 6,2841 16,3742 2,8017 3,6596 8,5019 2,8189 0,8059 0,8432 0,8433 3,2534 2,9075 9,2084

0,44% 0,25% 0,28% 0,54% 1,08% 0,87% 0,87% 0,46% -0,17% 0,81% 0,89% 0,88% 0,74% 0,74% 0,77% 0,21% 0,99%

3,7227 13,8298 9,5865 7,7541 9,2892 6,3469 16,5379 2,8577 3,6596 8,5019 2,8189 0,8059 0,8432 0,8517 3,2534 3,0529 9,3465

3,5099 13,0395 9,3967 7,6005 9,1052 6,2213 16,2105 2,7737 3,6230 8,4169 2,7907 0,7978 0,8263 0,8349 3,2209 2,7621 9,1393

4,16% 3,18% 9,05% 13,39% 6,93% 2,41% 10,48% 3,82% 7,65% 5,87% 10,70% 10,14% 9,05% 9,05% 5,57% 9,08% 1,82%

18.714.669,21 1.733.371,70 74.124.164,00 31.226.905,92 6.367.082,11 56.270.485,79 59.590.479,90 8.401.997,92 3.847.778,40 31.775.861,87 5.175.928,28 5.505.380,22

5.444.189,38 176.884,74 7.975.670,59 3.491.877,68 1.067.686,73 17.869.671,59 58.379.513,83 915.418,17 1.228.650,94 13.460.756,63 1.917.916,31 555.721,48

3,4375 9,7994 9,2938 8,9427 5,9634 3,1489 1,0207 9,1783 3,1317 2,3606 2,6987 9,9067

0,58% 0,34% 0,18% 0,34% -0,20% 0,17% 0,06% 0,32% 0,34% 0,21% -0,04% 0,62%

3,4719 10,2894 9,2938 8,9427 6,1423 3,1489 1,0207 9,3619 3,1317 2,4786 2,8336 10,0305

3,4031 9,7014 9,2009 8,8533 5,7845 3,1174 1,0105 9,1783 3,1004 2,3134 2,6447 9,8324

7,58% 6,47% 2,28% 2,61% 1,11% 5,01% 4,04% -1,45% 3,59% -4,10% -3,18% 8,01%

-0,05% 10,3626 10,2590 - 1.203,4700 1.203,4700 - 1.200,7200 1.200,7200 -0,03% 10,1538 9,9779

0,80% 4,34% 4,35% 0,86%

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ ∂ƒª∏™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

√ª√§√°π∞∫∞ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(9) NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(9) ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

9.696.297,56 11.546,08 1.453.553,25 1.992.309,66

935.696,76 10,3626 9,59 1.203,4700 1.210,57 1.200,7200 198.173,85 10,0533

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,3373 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,869 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4421 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .9,5954 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .124,65 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,4329 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . .7,8955 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,3335 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,4387

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,348 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,87595 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,6722 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125,65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4444 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,9587 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3442 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4502

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3172 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,85597 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3305 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,4515 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122,78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4114 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,7771 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4171

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø)

∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.113.348,00 1.879.514,07 1.203.393,55 13.838.508,74

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

45.067.115,60 88.177.872,18 28.043.061,05 12.462.562,12 3.783.452,44 5.321.889,07 642.364.238,62 31.080.867,80 5.425.750,46 71.578.888,33 27.971.103,66 12.696.509,69 12.299.382,50 9.164.267,38 24.246.492,22 4.007.536,14 43.272.304,72 8.568.752,65 40.707.569,97 15.241.930,79 14.551.132,19 929.436,78 1.191.548,92 13.494.834,32 4.464.666,51 3.364.168,00 953.828,47 15.611.284,90 2.229.379,18

ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ SOLIDUS MID RISK GREEK MUTUAL FUND-∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

5,4945 10,9299 9,7830 10,3131

0,40% -0,06% 0,38% -0,22%

5,7692 11,4764 9,9787 10,6741

5,4396 -12,68% 10,8206 -11,95% 9,6852 0,10% 10,2100 -10,51%

A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3382 .........................................................1,3364 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,86961 .......................................................0,86839 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4473 .........................................................7,4369 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,6021 .........................................................9,5887 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124,74 .........................................................124,56 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4339 .........................................................1,4319 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,901 .............................................................7,89 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3344 .........................................................1,3326 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4397 .........................................................1,4377

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


¢ÈÂıÓ‹ 29

¶EM¶TH 22 A¶PI§I√À 2010

ΔÂÏÂÈÒÓÂÈ Ô ÂÊÈ¿ÏÙ˘ ÙÔ˘ «ÌÏ·Î ¿Ô˘Ù» ÛÙȘ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ Ù‹ÛÂȘ

μÚÂÙ·Ó›·

∞ÓÔȯÙfi˜ Ô Â˘Úˆ·˚Îfi˜ Ô˘Ú·Ófi˜

∞˘Áfi ·fi Ó·Úfi ÛÙÔÓ ËÁ¤ÙË ÙˆÓ ™˘ÓÙËÚËÙÈÎÒÓ §√¡¢π¡√, 21.

μƒÀ•∂§§∂™, 21.

ÓÔȯٿ Â›Ó·È ϤÔÓ fiÏ· Ù· ÎÂÓÙÚÈο ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚˆÙÔÊ·Ó‹ “·Ú¿Ï˘ÛË” ÏfiÁˆ Ù˘ ËÊ·ÈÛÙÂȷ΋˜ Ù¤ÊÚ·˜ ·fi ÙËÓ πÛÏ·Ó‰›·. ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È ÙÔ 80% ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌ¤ÓˆÓ Ù‹ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË Û¯Â‰fiÓ ÙÔ 100%. ∏ Ù·Ï·ÈˆÚ›·, ¿ÓÙˆ˜, Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÁÈ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÈ‚¿Ù˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ “ÌÏ·Î ¿Ô˘Ù” Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËÎÂ.

∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ÀËÚÂÛ›· ∂ϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ∂Ó·¤ÚÈ·˜ ∫˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜, Eurocontrol, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ÂÚ›Ô˘ 22.500 ·fi 28.000 ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ Ù‹ÛÂȘ (ÔÛÔÛÙfi 80%). °È· ÙËÓ ¶¤ÌÙË Ô Â˘Úˆ·˚Îfi˜ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi˜ ÊÔÚ¤·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ fiÙÈ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙ› ۯ‰fiÓ ÙÔ 100% ÙˆÓ Ù‹ÛˆÓ. ¶¿ÓÙˆ˜, Ë Ù·Ï·ÈˆÚ›· ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ·ÚÎÂÙ¤˜ Ë̤Ú˜ ·ÎfiÌË ÁÈ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÈ‚¿Ù˜, ηıÒ˜ ÔÈ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ·Û¯›˙Ô˘Ó Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ ÚˆÙÔÊ·Ó¤˜ “ÌÏ·Î ¿Ô˘Ù” Ì ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË 102.000 Ù‹ÛˆÓ. ŸÏÔÈ ÔÈ ÎÂÓÙÚÈÎÔ› ÎfiÌ‚ÔÈ Ù˘ ÂÓ·¤ÚÈ·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Â›Ó·È ·ÓÔȯÙÔ› ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙Ô˘Ó ¤ÎÙ·ÎÙ˜ Ù‹ÛÂȘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Êı¿ÛÔ˘Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ÔÈ ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓÔÈ Ù·ÍȉÈÒÙ˜. ¶Ù‹ÛÂȘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ϤÔÓ Î·ÓÔÓÈο ·fi ÙÔ Ã›ıÚÔÔ˘ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, ÙÔ “™·ÚϘ ÓÙ °ÎÔÏ” ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Î·È ÙË ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË. ™¯Â‰fiÓ fiÏÔ˜ Ô Â˘Úˆ·˚Îfi˜ ÂÓ·¤ÚÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Â›Ó·È ·ÓÔȯÙfi˜ ÁÈ· Ù‹ÛÂȘ οو ·fi Ù· 20.000 fi‰È· Ì ÂÍ·›ÚÂÛË Î¿ÔȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÛÙË ºÈÓÏ·Ó‰›· Î·È ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ ™ÎˆÙ›·˜. √È ˘ÂÚ·ÙÏ·ÓÙÈΤ˜ Ù‹ÛÂȘ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο Ì ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ¿ÊÈÍË 338 Ù‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË. √ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÂÓ·¤ÚÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ¤ÎÚË͢ ÙÔ˘ ÈÛÏ·Ó‰ÈÎÔ‡ ËÊ·ÈÛÙ›Ԣ ÚÔοÏÂÛ ˙Ë̛˜ ‡„Ô˘˜ 1,7 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ÛÙȘ ÏËÁ›Û˜ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ ÀËÚÂÛ›· ∞ÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ (π∞Δ∞). √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ π∞Δ∞, Δ˙ÈÔ‚¿ÓÈ ªÈÛÈÓÈ¿ÓÈ, οÏÂÛ ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ó· “·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘˜” Î·È Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙȘ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÁÈ· ‰È·Ê˘ÁfiÓÙ· ΤډË, fiˆ˜ ¤Ú·ÍÂ Ë ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÌÂÙ¿ ÙËÓ 11Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2001.

Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ∂ÓÈ·›Ô ∂˘Úˆ·˚Îfi √˘Ú·Ófi”.

μÂÏÙȈ̤ÓË Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË

√ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÂÓ·¤ÚÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ¤ÎÚË͢ ÙÔ˘ ÈÛÏ·Ó‰ÈÎÔ‡ ËÊ·ÈÛÙ›Ԣ ÚÔοÏÂÛ ˙Ë̛˜ ‡„Ô˘˜ 1,7 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ¢ÚÒ ÛÙȘ ÏËÁ›Û˜ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ ÀËÚÂÛ›· ∞ÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ (π∞Δ∞). ΔȘ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜ ̤Ú˜, ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ∫˘Úȷ΋, ÔÈ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ÂËÚ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÂÓ·¤ÚÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ¤¯·Û·Ó 400 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÙËÓ Ë̤ڷ, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Δ˙ÈÔ‚¿ÓÈ ªÈÛÈÓÈ¿ÓÈ, Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ π∞Δ∞, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ. ¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘ π∞Δ∞ ¤Î·Ó·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ·ÒÏÂȘ 200 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜. ™Ù· ‰È·Ê˘ÁfiÓÙ· Î¤Ú‰Ë ÙˆÓ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È Ù· ÎfiÛÙË ‰È·ÌÔ-

Ó‹˜, ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ Î·È Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ì ¿ÏÏ· ̤۷ ÙˆÓ ÂÁÎψ‚ÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ, ÚfiÛıÂÛÂ Ô Δ˙. ªÈÛÈÓÈ¿ÓÈ, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ Ó· ÂÓÓÔËı› fiÙÈ ÔÈ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ˙Ë̛˜ ÌÔÚ› Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó Î·È Ù· 1,7 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ‰ÔÏ¿ÚÈ·. ΔfiÓÈÛ fiÙÈ ÂÚ›Ô˘ 1,2 ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ÂÈ‚¿Ù˜ ·Ó¿ Ë̤ڷ ÂËÚ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ Ó¤ÊÔ˜ Ù˘ ËÊ·ÈÛÙÂȷ΋˜ Ù¤ÊÚ·˜. √ Δ˙. ªÈÛÈÓÈ¿ÓÈ Î¿ÏÂÛ ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ó· “·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘˜” Î·È Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙȘ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÂΛӘ “¤ÂÛ·Ó ı‡Ì·Ù· ·ÓˆÙ¤Ú·˜ ‚›·˜, Ì›·˜ ηٿÛÙ·Û˘ fiÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ù›ÔÙ·”. ∫·Ù‹ÁÁÂÈÏ Â›Û˘ fiÙÈ Â›Ó·È “ÓÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚÒË, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙfiÛ˜ ‰ÂηÂٛ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛˆÓ, Ó· ÌË ‰È·ı¤ÙÂÈ ·ÎfiÌË ¤Ó·Ó

√È ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ·›ÚÓÔ˘Ó ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ·fi ÙËÓ ËÊ·ÈÛÙÂȷ΋ ÛÙ¿¯ÙË. ¶ÔÙ¤ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ‚¤‚·È·, Ë ÛÙ¿¯ÙË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›¯Â ηχ„ÂÈ ¤Ó· ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÂÓ·¤ÚÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. ∫·ıÒ˜ ÔÈ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ˘Ô¯ÚÂÒıËÎ·Ó Ó· ·Î˘ÚÒÛÔ˘Ó ÁÈ· ÔÏϤ˜ Ë̤Ú˜ ÙȘ Ù‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ¤ÎÚË͢ ÙÔ˘ ËÊ·ÈÛÙ›Ԣ ÛÙËÓ πÛÏ·Ó‰›·, ÔÏÏÔ› ‹Ù·Ó ÂΛÓÔÈ Ô˘ ηÙËÁfiÚËÛ·Ó ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ·Ú¯¤˜ ÁÈ· ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË. ∏ ÈÛÙÔÚ›· fï˜ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ Â›Â‰Ô ·ÓÔ¯‹˜ ÙˆÓ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ËÊ·ÈÛÙÂȷ΋ Ù¤ÊÚ· ‹Ù·Ó ·Ó¤Î·ıÂÓ Ôχ ¯·ÌËÏfi. “¶ÂÙ¿ÌÂ Â‰Ò Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 100 ¯ÚfiÓÈ·, ·ÏÏ¿ Ù· ËÊ·›ÛÙÂÈ· Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ Ì·˜ ÁÈ· Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ - ηÈ, ÁÈ· Ó· ›̷ÛÙ ÂÈÏÈÎÚÈÓ›˜, ¿ÓÙ· ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó” , ϤÂÈ Ô ƒfiÚÈ ∫¤È, ÈÏfiÙÔ˜ Û ªfiÈÓÁÎ 757 Î·È 767, Î·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÂÓ·¤ÚÈ·˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÛÙËÓ ŒÓˆÛË ∞ÌÂÚÈηÓÒÓ Î·È ∫·Ó·‰ÒÓ ÈÏfiÙˆÓ. “¶Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì Ì ÙÔÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi Û‚·ÛÌfi”.

§ÈÁfiÙÂÚ˜ ÔÈ ·Î˘ÚÒÛÂȘ Ù‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ªÂÈÒÓÔÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ ÔÈ ·Î˘ÚÒÛÂȘ Ù‹ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ “∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜” Î·È ·Ôηı›ÛÙ·Ù·È ÛÙ·‰È·Î¿ Ë ÂÓ·¤ÚÈ· ΢ÎÏÔÊÔÚ›·, ÌÂÙ¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÛÙȘ ·ÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Ë ËÊ·ÈÛÙÂȷ΋ ÛÎfiÓË ·fi ÙËÓ πÛÏ·Ó‰›·. ™˘ÓÔÏÈο 36 Ù‹ÛÂȘ ·Î˘ÚÒıËÎ·Ó ÁÈ· Û‹ÌÂÚ·, ΔÂÙ¿ÚÙË. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë Olympic Air ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ¤ÎÙ·ÎÙË Ù‹ÛË ·fi §ÔÓ‰›ÓÔ ÚÔ˜ ∞ı‹Ó· (OA 2260 §ÔÓ‰›ÓÔ-∞ı‹Ó· 10:05).

«ŸÏ˜ ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È» ϤÂÈ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ÙˆÓ ∏¶∞

√È ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó fiÙÈ “fiϘ ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È” Â¿Ó Ë ™˘Ú›· ÂÍÔÏ›ÛÂÈ Ì ˘Ú·‡ÏÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ‚ÂÏËÓÂÎÔ‡˜ Scud ÛÙË ÃÂ˙ÌÔÏ¿¯ ÙÔ˘ §È‚¿ÓÔ˘. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË √Ì¿Ì· ·ÔʇÁÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Â¿Ó ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÎÚÈ‚ˆı› ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÔÏÈÛÌÔ‡ ·fi ÙË ¢·Ì·ÛÎfi ÛÙË ÃÂ˙ÌÔÏ¿¯. ∏ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ÚÔ˜ ÙË ™˘Ú›· ‹Ïı ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ‰È¿ ÛÙfiÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ∂ÁÁ‡˜ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ Δ˙¤ÊÚÈ º¤ÏÙÌ·Ó. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ ∞ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ, Ô º¤ÏÙÌ·Ó ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÔÈ ∏¶∞ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Ôχ ÛÔ‚·Ú¿ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ˘Ú·‡ÏˆÓ Scud ÛÙË ÃÂ˙ÌÔÏ¿¯ Î·È ı· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó “fiϘ ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È” ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ȤÛÔ˘Ó ÙË ¢·Ì·ÛÎfi Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÔÚ›·. √ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ·ÚÓ‹ıËΠӷ ‰ËÏÒÛÂÈ ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ Â¿Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË √Ì¿Ì· ¤¯ÂÈ ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ˘Ú·‡ÏˆÓ ÛÙË ÃÂ˙ÌÔÏ¿¯. ΔËÓ ΔÚ›ÙË Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ™Ù¤ÈÙ ¡ÙÈ¿ÚÙÌÂÓ٠›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ˙‹ÙËÌ· fiÙÈ ÔÈ ∏¶∞ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÎÚÈ‚ÒÛÂÈ Â¿Ó Ë ™˘Ú›· ÚÔÌ‹ı¢Û Ì ˘Ú·‡ÏÔ˘˜ Scud ÙË ÃÂ˙ÌÔÏ¿¯. “∞ÎfiÌË ÙÔ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘ÌÂ. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì η-

Ù·Ï‹ÍÂÈ ·ÎfiÌË Û οÔÈÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Â¿Ó ¤Ï·‚ ¯ÒÚ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ [˘Ú·‡ÏˆÓ], fï˜ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ Ì·˜ ·ÓËÛ˘¯Â› Ôχ” ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ô ¶.Δ˙.∫ÚfiÔ˘ÏÈ. ¢ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ Wall Street Journal ·Ó¤ÊÂÚ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· fiÙÈ πÛÚ·ËÏÈÓÔ› Î·È ∞ÌÂÚÈηÓÔ› ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ Î·ÙËÁÔÚÔ‡Ó ÙË ™˘Ú›· ÁÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÃÂ˙ÌÔÏ¿¯ Ì ˘Ú·‡ÏÔ˘˜ Scud. √È ‡Ú·˘ÏÔÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÈÛÚ·ËÏÈÓfi ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞Ì˘Ó·˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ï‹ÍÔ˘Ó “ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·” Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙËÓ “·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ ÈÛÔÚÚÔ›·˜ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹” . √ πÛÚ·ËÏÈÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ™ÈÌfiÓ ¶¤Ú˜ ›¯Â ηÙËÁÔÚ‹ÛÂÈ Â›Û˘ ÙË ¢·Ì·ÛÎfi fiÙÈ “·›˙ÂÈ ‰ÈÏfi ·È¯Ó›‰È” , ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·˜ ˘Ú·‡ÏÔ˘˜ ÛÙË ÃÂ˙ÌÔÏ¿¯, ÂÓÒ ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÂÈÚ‹ÓË.

√ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ §È‚¿ÓÔ˘ ™¿·Ó٠÷ڛÚÈ ·ÔÚÚ›ÙÂÈ ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ fiÙÈ Ë ÃÂ˙ÌÔÏ¿¯ ¤Ï·‚ ˘Ú·‡ÏÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ‚ÂÏËÓÂÎÔ‡˜ ™ÎÔ˘ÓÙ ·fi ÙË ™˘Ú›· Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÙȘ ʋ̘ ·˘Ù¤˜ ‰ÈÔ¯Â-

∂ÏÏËÓÈÎfi ÏÔ›Ô ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÂÈÚ·ÙÒÓ ¶∂πƒ∞π∞™, 21.

™Ù· ¯¤ÚÈ· ÂÓfiÏˆÓ ÂÈÚ·ÙÒÓ ¤ÂÛ ÙÔ Úˆ› Î·È ÂÓÒ ¤Ï ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÔ˘ ÎfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÕÓÙÂÓ, ÙÔ Ì ÛËÌ·›· ¶·Ó·Ì¿, ·ÏÏ¿ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÔÈÔÎÙËÛ›·˜, ÊÔÚÙËÁfi ÏÔ›Ô “ªÔÎ Δ¤ÈÛË”, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈ‚·›ÓÔ˘Ó Û˘ÓÔÏÈο 21 ºÈÏÈÈÓ¤˙ÔÈ Ó·˘ÙÈÎÔ›. ΔÔ ÂÏÏËÓfiÎÙËÙÔ ÏÔ›Ô, Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·Ú¯ËÁÂ›Ô ÙÔ˘ §.™. Ô‰ËÁÂ›Ù·È ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ™ÔÌ·Ï›·˜, ›¯Â ·ÔχÛÂÈ ¤ÌÊÔÚÙÔ ·fi Ù· ∏ӈ̤ӷ ∞Ú·‚Èο ∂ÌÈÚ¿Ù· ÁÈ· ÙÔ ª·ÚfiÎÔ.

∫ψÓÔÔ›ËÛ ηÙۛΘ Ë ∫›Ó· ¶∂∫π¡√, 21.

™ÎÏËÚ‹ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ÛÙË ™˘Ú›· ÁÈ· ÔÏÈÛÌfi ÛÙË ÃÂ˙ÌÔÏ¿¯ √À∞™π°∫Δ√¡, 21.

ΔÔÓ ËÁ¤ÙË ÙˆÓ ™˘ÓÙËÚËÙÈÎÒÓ ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ∫¿ÌÂÚÔÓ Â›¯Â... ·Ú·Ï‹ÙË ÙÔ ÚÒÙÔ ·˘Áfi Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ Ù˘ μÚÂÙ·Ó›·˜, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ·ÛÙÂÈ¢fiÌÂÓÔ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÙˆÓ ΔfiÚȘ fiÙ·Ó ÙÔ ·‚Áfi ÙÔÓ ¯Ù‡ËÛ ÛÙÔÓ ÒÌÔ. ∂ÈÎfiÓ˜ Ô˘ ÌÂÙ·‰fiıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ¤Ó· Ó·Úfi Ì ÁÎÚÈ ÎÔ˘ÎԇϷ Ó· ÂÙ¿ÂÈ ¤Ó· ·˘Áfi ÛÙÔÓ ËÁ¤ÙË ÙˆÓ ™˘ÓÙËÚËÙÈÎÒÓ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ·˘Ùfi˜ ¤‚Á·ÈÓ ·fi ÙËÓ ·ÓÂÈÛÙËÌÈÔ‡ÔÏË ÙÔ˘ Saltash College Ù˘ ∫ÔÚÓÔ˘¿Ï˘, fiÔ˘ ›¯Â ÂÎʈӋÛÂÈ ÔÌÈÏ›· ÛÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜.√ ∫¿ÌÂÚÔÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÙÔ˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ ·fi ¤Ó· ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ ÌÈ·˜ Ù·ÌÏfiÈÓÙ Ô˘ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÓÙ˘Ì¤ÓÔ˜ ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ, ‰‹ÏˆÛ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Ì ÙÔ ·‚Áfi: “ΔÒÚ· ͤڈ ÔÈÔ˜ ¤Î·Ó ÔÈÔÓ, Ë ÎfiÙ· ÙÔ ·˘Áfi Î·È fi¯È ÙÔ ·˘Áfi ÙËÓ ÎfiÙ·” . ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ ΔfiÚȘ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ fiÙÈ ÙÔ ·˘Áfi ¤Ú·Û ͢ÛÙ¿ ·fi ÙÔÓ ÒÌÔ ÙÔ˘ ∫¿ÌÂÚÔÓ. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔÓ ∫¿ÌÂÚÔÓ, ÙÔ 2001 Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∂ÚÁ·ÙÈÎÒÓ Δ˙ÔÓ ¶Ú¤ÛÎÔ٠›¯Â ·ÓÙȉڿÛÂÈ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÌÔ˘ÓÈ¿ ÛÙÔ Û·ÁfiÓÈ Û ¤Ó·Ó ·ÁÚfiÙË Ô˘ ÙÔ˘ ›¯Â ÂÙ¿ÍÂÈ ¤Ó· ·˘Áfi.

Ù‡ÂÈ ÙÔ πÛÚ·‹Ï ÁÈ· Ó· ·ÂÈÏ‹ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘. “∞˘Ù¤˜ ÔÈ Î·ÙËÁÔڛ˜ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· Ù· fiÏ· Ì·˙È΋˜ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ηٿ ÙÔ˘ ™·ÓÙ¿Ì ÃÔ˘Û¤ÈÓ: Ô˘‰¤ÔÙ ‚Ú¤ıËηÓ, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó”, ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ÏÈ‚·Ó¤˙Ô˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÈÙ·ÏÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· §· ™Ù¿Ì·. “ΔÔ πÛÚ·‹Ï ÚÔÛ·ı› Ó· ·Ó··Ú·Á¿ÁÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ §›‚·ÓÔ. √È Ê‹Ì˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ™ÎÔ˘ÓÙ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ Ì›· ÚfiÊ·ÛË ÁÈ· Ó· ·ÂÈÏËı› Ë ¯ÒÚ· ÌÔ˘”, ›Â, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ʋ̘ “Ï·ÛÙ¤˜”. √ ÈÛÚ·ËÏÈÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ™ÈÌfiÓ ¶¤Ú˜ ¤¯ÂÈ Î·ÙËÁÔÚ‹ÛÂÈ ‰ËÌfiÛÈ· ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ ™˘Ú›· fiÙÈ ÚÔÌËı‡ÂÈ ÙË ÃÂ˙ÌÔÏ¿¯ Ì ™ÎÔ‡ÓÙ, ηÙËÁÔÚ›· Ô˘ ·ÔÚÚ›ÊıËΠ·fi ÙË ¢·Ì·ÛÎfi, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ πÛÚ·‹Ï ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ·˘Ù‹ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ˆ˜ ÚfiÊ·ÛË ÁÈ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi Ï‹ÁÌ·.∏ ÃÂ˙ÌÔÏ¿¯, ÛÈÈÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ™˘Ú›· Î·È ÙÔ πÚ¿Ó, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË Ì·‡ÚË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ¶ÔÏÈÙÂÈÒÓ ˆ˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ·ÏÏ¿ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂıÓÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ §È‚¿ÓÔ˘. √ ÷ڛÚÈ, Ô ÔÔ›Ô˜ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÙËΠ̠ÙË ÃÂ˙ÌÔÏ¿¯, ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î¤Ú‰ÈÛ ÓfiÌÈÌ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ §›‚·ÓÔ Î·È ÌÔÚ› Ó· ·ÊÔÏÈÛÙ› ÌfiÓÔÓ Ì¤Ûˆ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘.

∫ÈÓ¤˙ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÎψÓÔÔ›ËÛ·Ó 12 ηÙۛΘ Ì ¤Ó· ÁÔÓ›‰ÈÔ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·ÛÌ›ÚÈ, ÙÔ ÈÔ ÏÂÙfi ·fi fiÏ· Ù· ›‰Ë Ì·ÏÏÈÔ‡ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÚÔ‡¯· ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, ÌÂÙ¤‰ˆÛ ۋÌÂÚ· ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ¡¤· ∫›Ó·. ∫¿ı ̛· ·fi ÙȘ ηÙۛΘ ı· ÌÔÚ› Ó· ·Ú¿ÁÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 1.000 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· Ì·ÏÏÈÔ‡ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ 600 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÔÈ ¿ÏϘ ηÙۛΘ, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙÔ Ú·ÎÙÔÚ›Ô. ∏ ÎψÓÔÔ›ËÛË ¤ÁÈÓ ·fi ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÂÓfi˜ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ÛÙËÓ ∂ÛˆÙÂÚÈ΋ ªÔÁÁÔÏ›·, ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∫›Ó·˜ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È ÙÔ Î·ÛÌ›ÚÈ. √ §ÈÔ˘ ™·ÔΛÓÁÎ, ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÚÔÎÙ‹Ì·ÙÔ˜ fiÔ˘ ¤ÁÈÓ ÙÔ ›ڷ̷ ·˘Ùfi, ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ fiÙÈ Û˘ÓÔÏÈο 14 ηÙۛΘ ÎψÓÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Î·È ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ. ¢Ò‰Âη ·fi ·˘Ù¤˜ ·¤ÎÙËÛ·Ó ÙÔ ÁÔÓ›‰ÈÔ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·ÛÌ›ÚÈ. ∞˘Ù‹ Ë Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Â›Û˘ Î·È ÛÙȘ ·ÁÂÏ¿‰Â˜ ÁÈ· Ó· ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ·È Ì ÏÈ·Ú¿ Ôͤ· ˆÌ¤Á·-3, fï˜ ÙÔ ÚηÙÔÚÂ›Ô ‰ÂÓ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ ·Ó ·˘Ù¿ Ù· ÏÈ·Ú¿ Ôͤ· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎÚ¤·˜ ‹ ÛÙÔ Á¿Ï· ÙˆÓ ·ÁÂÏ¿‰ˆÓ.


OÈÎÔÓÔÌ›· 30

¶∂ª¶Δ∏ 22 ∞¶ƒπ§π√À 2010

ªÂ›ˆÛË 11,9% ÙˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ ÛÙÔ 12ÌËÓÔ

¶¿Óˆ ·fi ÙȘ 500 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÂÈÙÔΛԢ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ

∞£∏¡∞, 21.

™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÒÏÂȘ η٤ÁÚ·„Â Î·È ¿ÏÈ ÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ

ª∂πø™∏ 11,9% ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi

ÙˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ, 19,2% ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È 22,4% ÛÙÔÓ fiÁÎÔ, ÛËÌ›ˆÛÂ Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2009 - π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2010, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÂΉfiıËÎ·Ó 56.699 ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ¿‰ÂȘ, Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û 13.357,7 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ù.Ì. ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Î·È 49.894,1 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Î.Ì. fiÁÎÔ˘. ™ÙÔ ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, Ë È‰ÈˆÙÈ΋ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÂÌÊ¿ÓÈÛ Ì›ˆÛË 12% ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ, 20,3% ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È 23,9% ÛÙÔÓ fiÁÎÔ. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi fiÁÎÔ, ÁÈ· ÙËÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÂÚ›Ô‰Ô, Â›Ó·È 3,8%. ΔÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ·Ó‹Ïı Û 4.329 ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ¿‰ÂȘ, Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û 1.202,4 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ m2 ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Î·È 4.270,3 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ m3 fiÁÎÔ˘, ·ÚÔ˘Û›·Û ‰ËÏ·‰‹, ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 12,9% ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ, 38% ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È 18,6% ÛÙÔÓ fiÁÎÔ, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì‹Ó· ÙÔ˘ 2009. ΔÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ·Ó‹Ïı Û 4.297 ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ¿‰ÂȘ, Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û 1.182,9 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ m2 ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Î·È 4.197,2 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ m3 fiÁÎÔ˘, ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ, ‰ËÏ·‰‹, ·‡ÍËÛË 12,9% ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ, 38,4% ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È 18,8% ÛÙÔÓ fiÁÎÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì‹Ó· ÙÔ˘ 2009. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û¤ÛÌË ‰¤Î· ÚÔÙ¿ÛˆÓ, ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙˆÓ ‰ÔÌÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ, η٤ıÂÛÂ Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ μÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (™μμ∂), ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ËÌÂÚ›‰·˜, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ Δ¯ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ∂ÏÏ¿‰·˜ (Δ∂∂), Ì ı¤Ì·, “Ë ÎÚ›ÛË ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Î·È ÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ” ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ô ™μμ∂ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙË ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË ÂȉÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ‰ÔÌÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ, ‡„Ô˘˜ 100 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, ̤ۈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÂÚ›Ô˘ 1.000 ÂÁ¯ÒÚÈˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∂›Û˘, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È: Ë ¿ÌÂÛË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Î·È ‰È‡ڢÓÛË Ù˘ ÂÈÏÂÍÈÌfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∂ÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË Î·Ù’ Ô›ÎÔÓ” ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Û˘Ó¯ԇ˜ ηٿÚÙÈÛ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, ÚÔ˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÂÓÂÚÁÔ‚fiÚ˜ Î·È ÊÈÏÈÎfiÙÂÚ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‰È·‰Èηۛ˜.

∞ÓÂͤÏÂÁÎÙË “Ù‹ÛË” ÙˆÓ ÛÚÂÓÙ ∞£∏¡∞, 21.

¡

¤Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi ÚÂÎfiÚ ÛËÌ›ˆÛ ۋÌÂÚ· ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ηıÒ˜ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ‚ÔËı›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ù˘ Ë ¯ÒÚ· Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÚÔÛʇÁÂÈ Û ·˘ÙfiÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ Reuters, Ù· spread ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ‰ÂηÂÙÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ·Ó‹Ïı·Ó ÓˆÚ›ÙÂÚ· ¤ˆ˜ ÙȘ 529 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘. ∫·È ·˘Ùfi, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ÍÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Î·È ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ.

™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Û Â›‰Ô-ÚÂÎfiÚ ÛηÚÊ¿ÏˆÛ·Ó ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ù· ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚ· ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ·ı¤ÙËÛ˘ ÏËÚˆÌÒÓ (CDS), fiˆ˜ ¿ÏψÛÙÂ Î·È Ù· spread ÛÙÔ 10ÂÙ¤˜ ÔÌfiÏÔÁÔ, Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ó· ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ù˘ ÛÙȘ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó Ì ÙÔ ¢¡Δ Î·È ÙËÓ ∂∂ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ·Î¤ÙÔ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ı· ··ÈÙËıÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙÔ 2011 Î·È ÙÔ 2012. √È ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ϤÓÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Reuters, fiÙÈ ÔÈ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ Ù›ÙÏˆÓ (Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘) Â›Ó·È Èı·ÓfiÓ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ 10‹ÌÂÚˆÓ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂˆÓ ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ̤¯ÚÈ ÙÔ 2012. ™ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ Ì ÙËÓ “ÙÚfiÈη” ¢¡Δ∂∫Δ-∫ÔÌÈÛÈfiÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì¤ÙÚ· fiˆ˜ ÌÂÈÒÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ Î·È Û˘Óٿ͈Ó, Ì›ˆÛË ·ÚÈıÌÔ‡ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È Ë “¢ÂÏÈÍ›·” ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, Û 20 Ë̤Ú˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ fiÏ· ı· ¤¯Ô˘Ó ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ Ô˘ ı· ¿ÚÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰·, fiÙ ı· ÙÔ ¿ÚÂÈ, ·fi ÔÈÔÓ Î·È Ì ÔÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ËÁ¤˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ. ∏ ÂÎÙ›ÌËÛË ·˘Ù‹ Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙȘ μڢͤÏϘ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ¤¯ÂÈ ·Ù‡ˆ˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi fiÚÈÔ Ù˘ 9˘ ª·˝Ô˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ÙÔÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÚÈÓ ·fi

ÌÔÓ¿‰Â˜ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ·fi ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2009. ΔÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙÔ˘ 10ÂÙÔ‡˜ ÔÚÙÔÁ·ÏÈÎÔ‡ Ù›ÙÏÔ˘ Â›Ó·È ÛÙÔ 4,72%.

¶ÙÒÛË 1,30% ÛÙÔ Ã.∞.∞.

ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. √ °ÂÚÌ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, μ. ™fiÈÌÏÂ, › ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ˆ˜ ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ Â›ÛËÌÔ ·›ÙËÌ· ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Ù›ÙÏˆÓ ‰È¢ڇÓıËΠ̤¯ÚÈ ÙȘ 489 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ (+25 ÌÔÓ¿‰Â˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ΔÚ›ÙË), ÛÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Â›Â‰Ô Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› ÔÙ¤, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ CMA Datavision. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ 10 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ ·ı¤ÙËÛ˘ ÏËÚˆÌÒÓ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ϤÔÓ 489.000 ¢ÚÒ, ¤Ó·ÓÙÈ 463.000 ¢ÚÒ ÛÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢ ÙËÓ ΔÚ›ÙË. Δ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· CDS Û ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Î·È πÛ·Ó›· Â›Ó·È 219 (+18) Î·È 151,2 ÌÔÓ¿‰Â˜ (+6) ·-

ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ 10ÂÙÔ‡˜ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi Ù›ÙÏÔ ÛËÌ›ˆÛÂ Ó¤Ô ·ÚÓËÙÈÎfi ÚÂÎfiÚ 12ÂÙ›·˜, ÛÙȘ 529 ÌÔÓ¿‰Â˜ (ÙËÓ ΔÚ›ÙË Â›¯Â ÛηÚÊ·ÏÒÛÂÈ ¤ˆ˜ ÙȘ 485 ÌÔÓ¿‰Â˜). ΔÔ spread ¤¯ÂÈ ‰È¢ڢÓı› ηٿ ÂÚ›Ô˘ 80 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È Â›Ó·È ϤÔÓ ˘ÂÚÙÚÈÏ¿ÛÈÔ Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ Î·È ˘ÂÚÂÓÙ·Ï¿ÛÈÔ Ù˘ πÛ·Ó›·˜, ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÈÔ ·‰‡Ó·ÌÔÈ ÎÚ›ÎÔÈ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ΔÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙÔ 8,30% Î·È ÙÔ˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘ ¢ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ˘ 2ÂÙÔ‡˜ ÛÙÔ 7,76%. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô spread ÛÙ· ÔÚÙÔÁ·ÏÈο ÔÌfiÏÔÁ· Â›Ó·È ÛÙȘ 159 ÌÔÓ¿‰Â˜, 4

∏ Ó¤· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙˆÓ spread Û Ӥ· ÈÛÙÔÚÈο ˘„ËÏ¿ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÂËÚ¤·Û ·ÚÓËÙÈο ÙË ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ·ÁÔÚ¿, Ì ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ó· ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÒÏÂȘ. O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.936,43 ÌÔÓ¿‰Â˜ ¤Ó·ÓÙÈ 1.961,86 ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ù˘ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Ó˘, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÒÛË 25,43 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ‹ Û ÔÛÔÛÙfi 1,30%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 20 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 948,87 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 1,85%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 40 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 2.190,18 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 2,04%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE SMALLCAP 80 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 338,45 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 1,59%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE 140 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 2.143,33 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 1,87%. √ ‰Â›ÎÙ˘ Ftse/Athex International ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 2.512,15 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË 1,86%. ™ÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÎÏ¿‰Ô Ë ∂ıÓÈ΋ ˘Ô¯ÒÚËÛ ηٿ 2,99%, Ë Alpha -5,15%, Ë Eurobank 2,72%, Ë ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 3,25%, Ë ΔÚ¿Â˙· ∫‡ÚÔ˘ 1,27%, ÙÔ ΔΔ -2,43% Î·È Ë Marfin Popular -2,04%. ∞fi ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË Ù˘ ˘„ËÏ‹˜

ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ Ì ÛËÌ·ÓÙÈο Î¤Ú‰Ë 3,52% Î·È 1,45% ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó Ë Coca Cola Î·È Ë ¢∂∏. √È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ÛÊ¿ÏÂȘ: 1.658,91 0,76%, μÈÔÌ˯·ÓÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÀËÚÂۛ˜: 3.488,88 -0,58%, ∂ÌfiÚÈÔ: 2.473,99 -0,45%, ∫·Ù·Û΢¤˜ Î·È ÀÏÈο: 2.928,24 3,21%, ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘: 2.426,82 -5,76%, ¶ÂÙڤϷÈÔ Î·È ∞¤ÚÈÔ: 3.030,79 -0,34%, ¶ÚÔÛˆÈο Î·È √ÈÎȷο ¶ÚÔ˚fiÓÙ·: 3.492,79 -1,15%, ¶ÚÒÙ˜ ‡Ï˜: 2.639,75 -1,87%, Δ·Í›‰È· Î·È ·Ó·„˘¯‹: 3.007,87 -1,10%, Δ¯ÓÔÏÔÁ›·: 942,69 -3,41%, ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜: 2.347,94 -1,61%, ΔÚ¿Â˙˜: 2.004,00 -2,96%, ΔÚfiÊÈÌ· Î·È ¶ÔÙ¿: 7.238,30 +3,40%, ÀÁ›·: 3.113,11 -4,84%, ÀËÚÂۛ˜ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜: 3.823,71 +0,34%, ÃËÌÈο: 6.391,59 -3,80%, ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜: 2.942,47 1,31%. 51 ÌÂÙÔ¯¤˜ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ·ÓÔ‰Èο, 122 ÙˆÙÈο Î·È 43 ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: Compucon+12,50%, ∫·Ú‰·ÛÈÏ¿Ú˘ +11,11%, μ·Ú¿Á΢ +8,96% Î·È ∫·Ú·ÌÔϤÁÎÔ˜ +7,25%. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: πÏ˘‰· 18,52%, ª·˚ÏÏ˘ -15,63%, ∞ÈÔÏÈ΋ -10,91% Î·È Fieratex10,00% ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 148,062 ÂηÙ. ¢ÚÒ.

ΔÔ ·ÚÔ˘Û›·Û ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ∂ÌÔÚ›Ô˘ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË

ŒÙÔÈÌÔ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ∞£∏¡∞, 21.

Δ√ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÔ-

Ô›ËÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ›‰Ú˘Û˘ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ·ÚÔ˘Û›·Û ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ & ∂ÌÔÚ›Ô˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË. “ΔÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·ÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔÓ ·ÙÂÚÓ·ÏÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÏÔ, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÔÏ›ÙË Ó· ÂÈϤÍÂÈ ÁÈ· ÙÔ ·Ó ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔ ‹ fi¯È. μ‚·›ˆ˜, ›̷ÛÙ ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜ ÔÛÔÙÈÎÔ‡ ÔÚ›Ô˘ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Ô˘ ı· ȉڇÛÂÈ ÌÈ· Âȯ›ÚËÛË” , ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜. ∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛËÌ›ˆÛ ·ÎfiÌË ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· Ù˘ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÓÙÔÓÔ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È “·Ó ˘¿ÚÍÂÈ ‚Ô‡ÏËÛË Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, ÙfiÙ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ηıÂÛÙÒ˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜ Ô˘ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ¤ˆ˜ Î·È 5 ¯ÚfiÓÈ·, ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ·fi ¤Ó· Ó¤Ô Ï·›ÛÈÔ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ô˘ ı· ʤÚÂÈ Ó¤Â˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜,

·ÏÏ¿ Î·È Í¤Ó˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ” . ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘, Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ “·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ Ù·ÎÙÈ΋” , ÂÓÒ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ··ÈÙ‹ıËΠÂÚ›Ô˘ ÂÓ¿ÌÈÛÈ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ

ÓfiÌÔ˘ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÌÔÚÊ‹, ηıÒ˜ “·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ·ÎfiÌË Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË Â‰›ˆÎ ÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Î·È ÙËÓ ¿Ù·ÍË Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜” . ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤-

‰ÈÔ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ›‰Ú˘Û˘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÁÁÂÏı› ·fi ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Î·È fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ı· Û˘Óԉ¢Ù› Û ‰Â‡ÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ·fi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ¤Î‰ÔÛ˘ ¿‰ÂÈ·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ΔÔ Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘, ÚԂϤÂÈ ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Âȯ›ÚËÛ˘ Û ÌÈ· ̤ڷ Î·È Ì ÌÈ· ÛÙ¿ÛË Î·È ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi ∂ÌÔÚÈÎfi ªËÙÚÒÔ (°∂ª∏) Î·È ÛÙ· ηٿ ÙfiÔ˘˜ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ·, Ù· ÔÔ›· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î·È ˆ˜ one-stop- shop ÁÈ· ÙȘ Ӥ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. M ηٿÚÁËÛË Ù˘ ·ÌÔÈ‚‹˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘ ÛÙËÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜, ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ›‰Ú˘Û˘ Ì›·˜ Ó¤·˜ ∂¶∂ ηٿ 75%. √È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÌÔÚÊ‹ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ȉڇÛÔ˘Ó, ı· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÂ Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ∞∂ Î·È ∂¶∂ Î·È Û ÂÈÏÂÁ̤ӷ ∫∂¶ ‹ Û ¤Ó·

·fi Ù· 100 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙȘ √∂ Î·È ∂∂. ∞fi ÂΛ Ë ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ı· ‰È·‚È‚¿˙ÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ªËÙÚÒÔ (°∂ª∏), ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›· Î·È ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Ù·ÌÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ∞ºª Î·È ∞ª∫∞ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. ªÂ ÙË Ó¤· ‰È·‰Èηۛ·, ÂȉÈο ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ∂¶∂ ·fi 1.942 ¢ÚÒ Ô˘ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ›‰Ú˘Û˘ Î·È ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ‹ ¤ÁÎÚÈÛË ÂˆÓ˘Ì›·˜ ·fi ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ, Ë ·ÌÔÈ‚‹ ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘, Ë ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÛÙËÓ EÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ Î·È Ë ÂÁÁÚ·Ê‹ ÛÙÔ EÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ, ÌÂÈÒÓÂÙ·È Û 541 ¢ÚÒ, ·ÊÔ‡ ηٷÚÁÂ›Ù·È Ë ·ÌÔÈ‚‹ ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ (981 ¢ÚÒ) Î·È Ë Ë ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÛÙÔ º∂∫ (420 ¢ÚÒ). Δ¤ÏÔ˜, ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÂÚ›Ô˘ Û 15 ̤Ú˜ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ı· ηٷÙÂı› ÁÈ· „‹ÊÈÛË ·fi ÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜.


√ÈÎÔÓÔÌ›· 31

¶∂ª¶Δ∏ 22 ∞¶ƒπ§π√À 2010

™ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ÁÈ· ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi

∂™∂∂: ¶Úfi‚ÏËÌ· Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜

∞£∏¡∞, 21.

∞£∏¡∞, 21.

™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ §Ô‚¤Ú‰Ô˘ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ì ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜

ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È, ÂÓ Ì¤Ûˆ ¤ÓÙÔÓˆÓ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ Î·È ˘fi ÙËÓ ·ÛÊ˘ÎÙÈ΋ ÂÈÙ‹ÚËÛË Ù˘ ∂∂, Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ¤ÛÙÂÈÏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂÙ·›ÚˆÓ, ÒÛÙ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Î·È Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi. √ Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ı· Û˘Ó·ÓÙËı› ·fi ÙȘ 26 ¤ˆ˜ ÙȘ 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ì ÙȘ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ °™∂∂, ∞¢∂¢À, ™∂μ, °™∂μ∂∂ Î·È ∂™∂∂. ∏ °™∂∂ ı· ÚÔÛ¤ÏıÂÈ ÛÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ Ì ÙÚ›· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·, ÁÈ· ÙÔ ÂÓÈ·›Ô ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ (¯ˆÚ›˜ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ) Î·È Ù· ÔÛÔÛÙ¿ Û‡ÓÙ·Í˘, ÙÔ fiÙ ı· ηٷ‚ÏËı› Ë ‚·ÛÈ΋ Û‡ÓÙ·ÍË (Ì ÙËÓ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈ΋ ÛÙÔ Û˘Ì‚·ÙÈÎfi fiÚÈÔ ËÏÈΛ·˜ ‹ ÛÙÔ 65Ô ¤ÙÔ˜) Î·È ÙËÓ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ó. ∏ °™∂∂ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È Û 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ª·˝Ô˘ Î·È ¿ÏÏË Ì›· 24ˆÚË fiÙ·Ó Î·Ù·ÙÂı› ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÛÙË μÔ˘Ï‹. “√‡Ù ӷ ÛÎÂÊÙÔ‡Ó Ó· Ù· ʤÚÔ˘Ó ÛÙË μÔ˘Ï‹ ·ÎfiÌË Î·È Û·Ó ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ. £· ÍÂÛËÎÒÛÔ˘Ó ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ı‡ÂÏÏ·” , ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °™∂∂ °. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë °™∂∂ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ÁÈ· ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, ·Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ “ÚÔÙ¿ÛÂȘ-ÛΤ„ÂȘ” Î·È ‰È·ÚÚÔ¤˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÚÁ·Û›·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌÂÓÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È ÚÔˆıËıÔ‡Ó ˆ˜ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÛÙË μÔ˘Ï‹, ı· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ó ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó Ì ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ·ÂÚÁȷΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ.

∞˘ÍË̤Ó˜ ηٿ 30% ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ª·˙È΋ ¤ÍÔ‰Ô ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÚÔηÏÔ‡Ó ÔÈ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ÛÙÔ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ ÙÔ˘˜, Ì ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 Ó· Â›Ó·È ·˘ÍË̤Ó˜ ηٿ 30% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2009. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “Δ· ¡¤·”, Ë Ì·˙È΋ ¤ÍÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ·ÔÙÂÏ› Ï‹ÁÌ· ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏÂÈÌÌ·ÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ À·ÏϋψÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ÂÊ¿·Í ·Ô˙ËÌ›ˆÛË. ™‹ÌÂÚ· ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó 18.200 ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÚfiˆÚ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È 800 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηıfiÏÔ˘ ·ÔıÂÌ·ÙÈο Î·È Ë ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ Â›Ó·È Ìˉ·ÌÈÓ‹. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔÓ μ‹Ì· FM 99,5, ÙÔ Úˆ› Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘, Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶·¿˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ∞¢∂¢À ÛÙÔ Δ·Ì›Ô, ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ ÂÊ¿·Í ÔÈ 18.500 ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ. ΔÔ Δ·ÌÂ›Ô ÏËÚÒÓÂÈ 600-650 ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔÓ Ì‹Ó· ÌfiÓÔ ·fi ÙȘ ÙÚ¤-

¯Ô˘Û˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜. ™ÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ, ·Ó Ë ¶ÔÏÈÙ›· ‰ÂÓ ‰ÒÛÂÈ ¿ÌÂÛË Ï‡ÛË, ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ù¤ÙÔÈ· ÂÔ¯‹ 40.000 ¿ÓıÚˆÔÈ ı· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙÔ ÂÊ¿·Í ÙÔ˘˜. ∏ χÛË Ô˘ ÂÈϤÁÂÙ·È Â›Ó·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ ·fi ¿ÏÏÔ Δ·ÌÂ›Ô (ÚÔÙ¿ıËΠÙÔ Δ∂∞¢À, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎfi ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ). √È ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ÛÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: 1) ∞fi 1/1/2013 ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ÛÙ·‰È·Î‹ (̤¯ÚÈ ÙÔ 2018) Â͛ۈÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ·ÓÙÚÒÓ - Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÌÂÙ¿ ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ηٷ‰›ÎË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ·fi ÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ∫ÔÈÓÔًوÓ. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË ·fi ÙÔ °ÂÓÈÎfi §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ Î·È ı· ÙÂı› ˘fi„Ë ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ Ù˘ ∂∂. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂËÚ¿ÛÂÈ fiÛ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˜ ¤¯Ô˘Ó ıÂÌÂÏÈÒÛÂÈ ‹ ıÂÌÂÏÈÒÓÔ˘Ó Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi ‰Èη›ˆÌ· ̤۷ ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ¢ËÏ·‰‹, ‰ÂÓ ı· ÂÈ‚·Ú˘ÓıÔ‡Ó Ì ÂÈϤÔÓ ¤ÙË ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋˜ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· fiÛ˜ Á˘Ó·›Î˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÈÛ¯‡ÔÓ Î·ıÂÛÙÒ˜

¯ÚfiÓÈ· ˘ËÚÂÛ›·˜ (20 ‹ 25, ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË) Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË ËÏÈΛ· ηٷ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘ (55 ÁÈ· ÌÂȈ̤ÓË Û‡ÓÙ·ÍË ‹ 60 ÁÈ· Ï‹ÚË ÔÈ ¤ÁÁ·Ì˜). ªÂ ÙËÓ Â͛ۈÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ, ÂÚ›Ô˘ 140.000 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ı· Â›Ó·È ϤÔÓ ˘Ô¯Úˆ̤Ó˜ Ó· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È Â›Ù ÛÙ· 60 Ì ÌÂȈ̤ÓË Û‡ÓÙ·ÍË Â›Ù ÛÙ· 65 Ì Ï‹ÚË. 2) ∂È‚ÔÏ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÔÈÓ‹˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÚfiˆÚ· ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË. ΔÔ ÔÛfi Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¿ÂÈ ·fi ÙÔ 4,5% ÛÙÔ 6% ÁÈ· οı ¤ÙÔ˜... Ù·¯‡ÙÂÚ˘ ÂÍfi‰Ô˘. ∞˘Ùfi Ú·ÎÙÈο ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ Ô˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ı· ¿ÚÂÈ Î·Ù¿ 30% ÌÂȈ̤ÓË Û‡ÓÙ·ÍË. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ú‡ıÌÈÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙÂı› Û ÈÛ¯‡ ·fi ÙÔ 2011. 3) ªÂ ÙÔÓ ¡fiÌÔ ƒ¤· ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È ÛÙ· ÂȉÈο Δ·Ì›· (ÙÚ¿Â˙˜, ¢∂∫√) ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È Ì Ì›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÈÌˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ·fi 1/1/2008 ÔÈ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ 80% ÛÙÔ 70% (Ì›ˆÛË Ì ڢıÌfi 1% ηْ ¤ÙÔ˜), ÂÓÒ ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ 2008 ı· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÌÈÛıÔ-

ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂÓÙ·ÂÙ›· ·ÓÙ› ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÌÈÛıÔ‡. ∞fi ÙÔ 2008 ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÌÂÈÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ 80% ηٿ 1% ηْ ¤ÙÔ˜ ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ 70% ̤¯ÚÈ ÙÔ 2017. ∏ Ì›ˆÛË ·˘Ù‹ Á›ÓÂÙ·È ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË, ÁÈ·Ù› Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ı· Á›ÓÂÙ·È fi¯È Ì ‚¿ÛË ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÌÈÛıfi, ·ÏÏ¿ Ì ÙÔÓ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ 5ÂÙ›·˜ (5% ÂÚ›Ô˘) Î·È ¯ˆÚ›˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ‰ÒÚˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, ¶¿Û¯·, ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ·‰Â›·˜ Î·È ÙÚÈÌ‹ÓˆÓ (-15% ÂÚ›Ô˘). 4) ∂È‚ÔÏ‹ ‰ÈÏ‹˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Û fiÛÔ˘˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ‰‡Ô ‰Ô˘ÏÂȤ˜, ·ÏÏ¿ ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Û ¤Ó· Δ·Ì›Ô. °È· ÙÔÓ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ı· ηٷÚÁËı› Ë Ú‡ıÌÈÛË Ô˘ ‰ÂÓ Î·ıÈÛÙ¿ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ô˘ Ì‹Î·Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ÚÈÓ ·fi ÙÔ 1993. ŒÙÛÈ, ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Î·È ÁÈ· ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ηÙÔ¯˘ÚÒÛÔ˘Ó ·ÎfiÌË Ì›· Û‡ÓÙ·ÍË. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Â›Ó·È ÌÈÛıˆÙÔ› ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ π∫∞ Â›Ó·È 6,67% (‰ËÏ·‰‹ 66 ¢ÚÒ Û ÌÈÛıfi 1.000 ¢ÚÒ), ÂÓÒ Ë ÂÚÁÔ‰ÔÙÈ΋ ÂÈÛÊÔÚ¿ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙÔ 13%. 5) ªÂ›ˆÛË Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ·ÊÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ fiÚÙ· Ù˘ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ηıÈÂÚÒÓÂÙ·È ÎÔÈÓfi ηıÂÛÙÒ˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ, ›Ù ·˘ÙÔ› ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ Â›Ù ·fi ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ú‡ıÌÈÛË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù¤ÛÛÂÚ· ÛËÌ›·: ΔËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘ fiÙ·Ó Ô Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ËÏÈΛ· οو ÙˆÓ 55 ÂÙÒÓ. ΔËÓ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÁÈ· ÙË Ó¤· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Û›· (‹ Î·È ÁÈ· ·Ú¿ÏÏËÏË ÂÚÁ·Û›·, ÂÊfiÛÔÓ Â›Ó·È ·ÏÈfi˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜) Ì ÚÔÛ·˘ÍË̤Ó˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜. ΔË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘ ¿Óˆ ·fi ¤Ó· ÔÛfi, ÁÈ· fiÛÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ‰È·ÚΛ Ë ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘. ™‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ÂÚÈÎfiÙÂÙ·È Î·Ù¿ 70% ÙÔ ÔÛfi Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘ Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 739 ¢ÚÒ. ΔËÓ ÚÔÛ·‡ÍËÛË Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘ ÁÈ· ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·Ó˘ı› ÌÂÙ¿ ÙË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË.

ªÂ›ˆÛË ¯Ú¤Ô˘˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ 2013 ‚ϤÔ˘Ó ÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ÙÔ˘ Economist Intelligence Unit

⁄ÊÂÛË ¤ˆ˜ 4,9% ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙÔ 2010 ∞£∏¡∞, 21.

ª·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ‡ÊÂÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÚԂϤÔ˘Ó ÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ÙÔ˘ Economist Intelligence Unit (EIU) ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·, ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ Î·È Â͢ÁÈ·ÓÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÁÈ· ÙÔ 2010, ÛÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË 4,9%. °È· ÙÔ 2011 ‚ϤÔ˘Ó Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË Î·Ù¿ 1,4% ÁÈ· ÙÔ 2012 Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË 0,8%, ÂÓÒ ÔÚȷ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·Ù¿ 0,1% ‚ϤÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ 2013 Î·È 0,8% ÁÈ· ÙÔ 2014. ∂›Û˘, ÚԂϤÔ˘Ó ÎÔڇʈÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÙÔ 2013, ÚÔÙÔ‡ ·˘Ùfi

·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ôχ ·ÚÁ¿ ·fi ÙÔ 2014. °È· ÙÔ 2010 “‚ϤÔ˘Ó” ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙ· 130,1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÁÈ· ÙÔ 2011 ÛÙ· 136,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÛÙ· 139,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ 2012, ÛÙ· 139,5 ÙÔ 2013 Î·È ÌÈÎÚ‹ ·ÔÎÏÈ̿ΈÛË ÙÔ 2014 ÛÙ· 137,9 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ™ÙÔ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ, ÚԂϤÂÈ ÛÙ·‰È·Î‹ Ì›ˆÛË ÌÂÙ¿ ÙÔ 2010, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ηٷʤÚÓÂÈ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÈÛÔÛÎÂÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ‹ ÏÂÔÓ·ÛÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÛÙÔ 9,4% ÙÔ 2010, ÛÙÔ 6% ÙÔ 2011, ÛÙÔ 5,1% ÙÔ 2012, ÛÙÔ 4,1% ÙÔ 2013 Î·È ÛÙÔ 3,2% ÙÔ 2014.

¶¿ÓÙˆ˜, ·fi ÙÔ 2011, ÚԂϤÔ˘Ó ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ· 1,2%, Ô˘ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ 2% ÙÔ 2012, Î·È ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ 3% Î·È 3,7% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙÔ 2013 Î·È 2014. °È· ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·, ÙÔ EIU ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ı· Â›Ó·È 11,2% ÙÔ 2010, 12,3% ÙÔ 2011, 12,5% ÙÔ 2012, 11,6% ÙÔ 2013 Î·È 10,7% ÙÔ 2014. °È· ÙÔÓ ÏËıˆÚÈÛÌfi, ÚԂϤÔ˘Ó ÛÙ·‰È·Î‹ Ì›ˆÛË ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, ÌÂÙ¿ ÙÔ 2010 Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰È·ÌÔÚÚʈı› ÛÙÔ 2,5%. °È· ÙÔ 2011 ‚ϤÔ˘Ó ÙÒÛË ÛÙÔ 0,6%, ÛÙÔ 0,4% ÙÔ 2012, Î·È ¿ÓÔ‰Ô ÛÙÔ 0,9% ÙÔ 2013 Î·È ÙÔ 1,4% ÙÔ 2014. °È· ÙÔ Ì¤ÛÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÌÈÛıfi, ÙÔ EIU

‚ϤÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 2,5% ÙÔ 2010, 2% ÙÔ 2011, 1% ÙÔ 2012, 0,3% ÙÔ 2013 Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·‡ÍËÛË ·fi ÙÔ 2014 ηٿ 0,3%. °È· ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ, ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÏÂfiÓ·ÛÌ· ·fi ÙÔ 2013 Î·È ÌÂÙ¿, ÂÓÒ ÙÔ 2010 ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙÔ 25,5% ÙÔ 2010, ÙÔ 2001 ÛÙÔ 16,3% Î·È ÙÔ 2012 ÛÙÔ 6,4%. ΔÔ ÏÂfiÓ·ÛÌ· ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ÛÙÔ 4,3% ÙÔ 2013 Î·È ÛÙÔ 10,3% ÁÈ· ÙÔ 2014. °È· ÙȘ ¿ÌÂÛ˜ ͤÓ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ÙÔ˘ EIU ÚԂϤÔ˘Ó fiÙÈ ı· ·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÛÙ· 7,6 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÙÔ 2010 Î·È ı· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿, ÛÙ· 9,2 ‰ÈÛ. ÙÔ 2011, ÛÙ· 11 ‰ÈÛ. ÙÔ 2012, ÛÙ· 13,2 ÙÔ 2013 Î·È ÛÙ· 15,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ 2014.

“∫Ï›ÓÂÈ” ÙËÓ fiÚÙ· Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Û ÔÏϤ˜ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ - ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô - Ë ‰Ú·ÛÙÈ΋ ÂÚÈÎÔ‹ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ηٿ 50% (·fi Û˘ÓÔÏÈÎfi ·Ú¯ÈÎfi ‡„Ô˜ 1.050 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙ· 500 ÂÎ.) ÛÙËÓ “1Ë ¢Ú¿ÛË ÂÓ›Û¯˘Û˘ ªª∂” ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÌÈÎÚÒÓ Î·È Ôχ ÌÈÎÚÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ªÂÙ·Ô›ËÛ˘ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ - ∂ÌÔÚ›Ô˘ ÀËÚÂÛÈÒÓ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ¶.∂.¶. ÙÔ˘ ∂™¶∞ 2007-2013. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛË ¤¯ÂÈ Ë ∂ıÓÈ΋ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘ Î·È Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Ù˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜ ΢ڛ· §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË ˙ËÙ› ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ∂ÌÔÚ›Ô˘ ̤ۈ ∂™¶∞, ηıÒ˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, Ë ÂÚÈÎÔ‹ ÛÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÛËÌ·›ÓÂÈ Ú·ÎÙÈο, fiÙÈ ÁÈ· ÙȘ 43.750 ·ÈÙ‹ÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, ÔÈ ÂÁÎÚ›ÛÂȘ ‰ÂÓ ı· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ 5.600. ∂›Û˘, ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÁÈ· ÙÔ ÌÂȈ̤ÓÔ ·ÚÈıÌfi ÂÁÎÚ›ÛˆÓ, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È, ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÈ Î·È Ë ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ù˘ ηٷÓÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÛÙȘ 4 ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜. ∞fi ÙËÓ, ·Ú¯Èο, ÈÛÔÌÂÚ‹ ηٷÓÔÌ‹ 250 ÂÎ. ¢ÚÒ ·Ó¿ ÂÓfiÙËÙ·, ÙÂÏÈο ηٷӤÌÔÓÙ·È ÌfiÓÔ 90 ÂÎ. Û ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÂÌfiÚÈÔ·ÚfiÏÔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚ÏËı› ˘ÂÚ-ÔÏÏ·Ï¿ÛȘ ·ÈÙ‹ÛÂÈ˜Î·È ·fi 200 Î·È 100 ÂÎ. ¢ÚÒ ÛÙË ÌÂÙ·Ô›ËÛË Î·È ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∂ÈϤÔÓ, Ì ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∂™¶∞, ÏËıÒÚ· ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ‹‰Ë Û ‰·¿Ó˜ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ۯ‰›ˆÓ, ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Î·È ÌÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓË ·fiÚÚÈ„‹ ÙÔ˘˜, ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÈÚfiÛıÂÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ‰˘ÛÈÛÙ›· Î·È ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÛÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜. ∏ ∂™∂∂ ÚÔÙ›ÓÂÈ: - ¡· ·˘ÍËı› Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “1Ë ¢Ú¿ÛË ÂÓ›Û¯˘Û˘ ªª∂” ηٿ ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ 400 ÂηÙ. ÂÈϤÔÓ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢·¿Ó˘ ı· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙȘ ‚¿ÛÂȘ 6 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÌÔÓ¿‰Â˜ ηٿ Ì.Ô. Î·È ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÂ Û˘ÓÔÏÈο 11.500 ÂÁÎÚ›ÛÂȘ (6.000 ·Ú·¿Óˆ) Î·È 200 ÂηÙ. ÂÈϤÔÓ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢·¿Ó˘ ı· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙȘ ‚¿ÛÂȘ 3 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÌÔÓ¿‰Â˜ ηٿ Ì.Ô. Î·È ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÂ Û˘ÓÔÏÈο 7.800 ÂÁÎÚ›ÛÂȘ (3.200 ·Ú·¿Óˆ). - ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈο, Â¿Ó ‰ÂÓ ‰ÔıÔ‡Ó ÂÈϤÔÓ ÎÔÓ‰‡ÏÈ·, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙÚÔÔÔÈËı› Ë ∫À∞ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÊÂÚı› Û ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ Ì ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÙÔ̤ˆÓ ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ.


32

¶∂ª¶Δ∏ 22 ∞¶ƒπ§π√À 2010


33

¶EM¶TH 22 A¶PI§I√À 2010

∞ÔÎÚ˘ÙÔÁÚ¿ÊËÛË ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Û ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰È·ÎÚ›‚ˆÛ˘ ‰ˆÚÔ‰ÔÎÈÒÓ

«∫·ı·Úfi» ÙÔ ¤Ó· ·fi Ù· ÈÛÙfiÏÈ· Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙË ÁÈ¿Êη Ù˘ ∫˘„¤Ï˘

∞£∏¡∞, 21.

∞£∏¡∞, 21.

∫·Ù¤ıÂÛ ÛÙËÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡¢ °È¿ÓÓ˘ ∫ÂÊ·ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘

¢È·¯ÚÔÓÈÎfi ÛοӉ·ÏÔ Ë ˘fiıÂÛË Siemens

«∏

˘fiıÂÛË Siemens Û˘ÓÈÛÙ¿ ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi ÛοӉ·ÏÔ Ô˘ ‰ËÏËÙËÚÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙËÓ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ Ì ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· 20 ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ Û ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙԇ̠̠ÙȘ fiÔȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, fiÛÔ ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ Î·È ·Ó Â›Ó·È ÁÈ· Ó· Â¤ÏıÂÈ Î¿ı·ÚÛË» .

™ÙË ‰‹ÏˆÛË ·˘Ù‹ Û˘Ó¤Ù˘Í ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡¢ °È¿ÓÓ˘ ∫ÂÊ·ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Î·Ó ÌÈ· ·Ó·‰ÚÔÌ‹ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ (1989-1990), ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ “Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ë ‰È·ÏÔ΋ Î·È Ë ·Ó¿ÌÂÈÍË Ù˘ Siemens Ì ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙfiÙ” Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ·¢ı›·˜ ·Ó¿ıÂÛ˘ ÁÈ· Ù· 470.000 „ËÊȷο ΤÓÙÚ· ÙÔ˘ √Δ∂. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, ÛÙÔ˘˜ ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ˜ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÚÔÛʇÁÂÈ Ë ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ô˘ ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ ÙËÓ ˘fiıÂÛË Siemens, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÔÎÚ˘ÙÔÁÚ¿ÊËÛË ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÚȤÏıÂÈ ÛÙ· ·Ú¯Â›· Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ÁÈ· ÙËÓ ‰È·ÎÚ›‚ˆÛË Ù˘¯fiÓ ‰ˆÚÔ‰ÔÎËı¤ÓÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ. ∂ÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ™‹Ê˘ μ·Ï˘Ú¿Î˘ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘ fiÙÈ Ë ¤Ú¢ӷ “ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ¤ÛÙÂÚÍ ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ fiÏÔ Û‡ÛÙËÌ·” Ù˘ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ı· ʤÚÂÈ Î·ÚÔ‡˜ ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Ù˘ ÔÁÎÒ‰Ô˘˜ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·˜ ·fi ÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË. ∫·Ù¿ ÙÔÓ Î. μ·Ï˘Ú¿ÎË ÔÈ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ÂӉ›ÍÂȘ ·ÈÛÙ›·˜ Î·È ·Ú¿‚·Û˘ ηı‹ÎÔÓÙÔ˜ Î·È Ì›· ÂÚÈÚÚ¤Ô˘Û· ·›ÛıËÛË ÁÈ· ‡·ÚÍË ÂӉ¯fiÌÂÓÔ˘ ‰fiÏÔ˘, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÂÎÌËÚȈıÔ‡Ó ·ÎfiÌË ˆ˜ ÔÈÓÈο ·‰È΋̷ٷ, ÂÊfiÛÔÓ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ·Ó¿ÎÚÈÛË. ∂ÎÙfi˜ ·˘ÙÔ‡ fï˜ ‰ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„Â Ó· ÂÈηÏÂÛÙ› ÙÔ ‹‰Ë ÁÓˆÛÙfi ‰·È‰·Ï҉˜ Û‡ÛÙËÌ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ - ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙÒÓ - off shore Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù¤Êı·Ó·Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi Ù· “Ì·‡Ú· Ù·Ì›·” Ù˘ Siemens ÁÈ· ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÌfi ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ηıÈÛÙ¿ ·ÎfiÌË ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ‰ˆÚÔ‰ÔÎËı¤ÓÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ. ΔËÓ ¶¤ÌÙË (Û‹ÌÂÚ·), ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηٷϋÍÂÈ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ı· ÎÏËıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â-

¶ÚÔıÂÛÌ›· 15 ËÌÂÚÒÓ ÁÈ· ÙÔ C4I, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ı· ηٷÁÁÂÏı› Ë Û‡Ì‚·ÛË ‚‰ÔÌ¿‰·. ◊‰Ë Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ı· ηٷı¤ÛÂÈ Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ Δ¿Í˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ª·ÚÎÔÁÈ·ÓÓ¿Î˘. ∞fi Ù· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù· ÚÔÙ¿ıËÎ·Ó Î·Ù’ ·Ú¯‹Ó ˆ˜ ÚÒÙÔÈ Ì¿ÚÙ˘Ú˜, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ- ¢ËÌfiÛÈ·˜ Δ¿Í˘ ÔÈ °ÈÒÚÁÔ˜ μÔ˘ÏÁ·Ú¿Î˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ª·ÚÎÔÁÈ·ÓÓ¿Î˘, μ‡ÚˆÓ ¶Ôχ‰ˆÚ·˜, ¶ÚÔÎfi˘ ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ÃËÓÔÊÒÙ˘ Î·È ∫ÒÛÙ·˜ °ÎÈÔ˘Ï¤Î·˜ ÎÈ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÔÈ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ μÂÚÂÏ‹˜, ªÈ¯¿Ï˘ §È¿˘, ∫ÒÛÙ·˜ ÷Ù˙ˉ¿Î˘, ∂˘ÚÈ›‰Ë˜ ™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ë˜, ∞Ϥ-

Í·Ó‰ÚÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘, ™‡ÚÔ˜ μÔ‡ÁÈ·˜, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ™ÙÚ·Ù¿Î˘, ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ¡ÂÚ¿ÓÙ˙˘ Î·È ªÈ¯¿Ï˘ ªÂΛÚ˘. ∞fi ÙË ¡¢ ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È Î·Ù’ ·Ú¯‹Ó Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó Ù· ̤ÏË Ù˘ ÂÓÙ·ÌÂÏÔ‡˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ô˘ ÂÓ¤ÎÚÈÓÂ Î·È ÚfiÙÂÈÓ ÛÙÔ ∫À™∂∞ ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙÔ˘ C4I, Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ª·Ï¤ÛÈÔ˜, ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∂˘ÛÙ·ıÈ¿‰Ë˜ Î·È °È¿ÓÓ˘ ™·ÓÔ˘‰¿Î˘ (¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ‹‰Ë Ô ¤ÌÙÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ ΔÚ·˘Ïfi˜) ηıÒ˜ Î·È ÔÈ £Âfi‰ˆÚÔ˜ ΔÛÔ˘Î¿ÙÔ˜, ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ª·ÓÙ¤Ï˘, ÃÚ›ÛÙÔ˜ μÂÚÂÏ‹˜ Î·È °È¿ÓÓÔ˜ ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘.

¡›ÎËÛ 1-0 ÛÙÔ ªfiÓ·¯Ô ÙË §ÈfiÓ ÁÈ· Ù· ËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ

¶ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÚfiÎÚÈÛ˘ ÁÈ· ª¿ÁÂÚÓ ªÂ ÙÔÓ ÕÚÈÂÓ ƒfiÌÂÓ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ¿ÏÏË Ì›· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È Ó· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÁÎÔÏ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ÛÙÔ 69’, Ë ª¿ÁÂÚÓ ªÔÓ¿¯Ô˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ 1-0 Ù˘ §ÈfiÓ Î·È ‹Ú ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÚfiÎÚÈÛ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. ªÂ ‰¤Î· ·›ÎÙ˜ ÙÂÏ›ˆÛ·Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜, Ì ÙÔ˘˜ ƒÈÌÂÚ› (37’) Î·È ΔÔ˘Ï·Ï¿Ó (53’) Ó· ·ÓÙÈÎÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÎfiÎÎÈÓË Î¿ÚÙ·. ªÂ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ ÒÛÙ ӷ ¿ÚÔ˘Ó ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ ·Ú·Ù¿¯ıËÎ·Ó ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜. 4-4-11 ÚÔÙ›ÌËÛÂ Ô §Ô˘›˜ º·Ó °Î¿·Ï, Ì ÙÔÓ ª›ÏÂÚ Ó· Â›Ó·È Ï›ÁÔ ÈÔ ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÚÔˆıË̤ÓÔ ŸÏÈÙ˜, ÂÓÒ ƒÈÌÂÚ› Î·È ƒfiÌÂÓ ¤‚Á·ÈÓ·Ó ·fi Ù· Ï¿ÁÈ·. √ ¶ÈÂÏ ·Ó٤ٷÍ ¤Ó· 4-51 Ì ÔÏ˘ÚfiÛˆË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ Î·È ÌfiÓÔ ÙÔÓ §ÈÛ¿ÓÙÚÔ §fi˜ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ΤÓÙÚÔ, Ì ÛÎÔfi Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ˘ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ °ÈÔÚ›˜ Î·È Ó· “¯Ù˘‹ÛÂÈ” ÛÙËÓ ÎfiÓÙÚ·. ¶ÔÏÏ¿ ‰˘Ó·Ù¿ Ì·ÚηڛÛÌ·Ù· Î·È Ï›Á˜ Ê¿ÛÂȘ ‹Ù·Ó ÙÔ Î‡ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ 45ϤÙÔ˘, ·ÊÔ‡ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÚfiÛ¯·Ó ΢ڛˆ˜ ÙȘ ¿Ì˘Ó¤˜ ÙÔ˘˜. ªÂÙ¿ ÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Ȥ˙Ô˘Ó, ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙÔ ÌÈÛfi Á‹‰Ô. ∏ ηχÙÂÚË Ê¿ÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ μ·˘·ÚÔ‡˜ ‹Úı ÛÙÔ 13’ Ô ™‚¿ÈÓÛÙ·˚ÁÎÂÚ ¤È·Û ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿ ·Ì·ÚοÚÈÛÙÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ §ÈfiÓ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÎfiÚÓÂÚ ÙÔ˘ ƒÈÌÂÚ›, ·ÏÏ¿ ¤ÛÙÂÈÏ ÙËÓ Ì¿Ï· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ¿Ô˘Ù.

¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û ·Ú¿ÓÔ̘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙÔ ¤Ó· ÂÎ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÈÛÙÔÏÈÒÓ, Ù‡Ô˘ Browning, Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ ÁÈ¿Êη ÙÔ˘ ∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ∞ÁÒÓ· ÛÙËÓ Ô‰fi ∞ÈÁ›Ó˘ ÛÙËÓ ∫˘„¤ÏË, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ‚·ÏÏÈÛÙÈ΋˜ ÂͤٷÛ˘. ∏ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· Ù· ¿ÏÏ· ‰‡Ô ÈÛÙfiÏÈ·, Ù‡Ô˘ Zastava, Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. ∞ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ ∂§.∞™. ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ˆ˜ Ù· ÈÛÙfiÏÈ· Ù· ›¯·Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ Ù· ̤ÏË Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ô˘ ¤·ÈÚÓ·Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Â¿Ó ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÚfiÛˆÔ Ì ÚfiÛˆÔ Ì ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜, fiˆ˜ ›¯Â Á›ÓÂÈ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ ¤ÎÚËÍË Û ˘ÔηٿÛÙËÌ· Ù˘ Eurobank ÛÙËÓ ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ‰ÂÓ ·ÔÎÏÂ›Ô˘Ó Â›Û˘ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Î¿ÔÈ· ·fi Ù· fiÏ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û ¤ÓÔϘ ÏËÛÙ›˜, ‹ Ó· ‹Ù·Ó ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁÔ‡ ÙÔ˘ §¿ÌÚÔ˘ ºÔ‡ÓÙ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ηٿÊÂÚ ӷ ‰È·Ê‡ÁÂÈ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘ÌÏÔ΋ Ù˘ ¢¿ÊÓ˘.

√ ÕÚÈÂÓ ƒfiÌÂÓ ‹Ù·Ó Ô ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ ª¿ÁÂÚÓ ÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ·È¯Ó›‰È

™ÙÔ 37’ fï˜ ÔÈ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ¿ÏÏ·Í·Ó ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·Ô‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ƒÈÌÂÚ›. √ °¿ÏÏÔ˜ ¿ÙËÛ ÙÔÓ §ÈÛ¿ÓÙÚÔ Î·È Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ƒÔ˙¤ÙÈ ÙÔ˘ ¤‰ÂÈÍ ·¢ı›·˜ ÙËÓ ÎfiÎÎÈÓË Î¿ÚÙ· ‰›ÓÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·ÚÈıÌËÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜. √È “ÏÈÔÓ¤” ˆÛÙfiÛÔ ¤Î·Ó·Ó ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ηϋ ¢ηÈÚ›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ 44’, Ì ÙÔÓ ∫¿ÏÛÙÚÔÌ Ó· ÛÔ˘Ù¿ÚÂÈ ‰˘Ó·Ù¿ ·fi Ôχ Ì·ÎÚÈ¿ Î·È ÙÔÓ

ªÔ˘Ù Ó· ·ÔÎÚÔ‡ÂÈ Ì ‰˘ÛÎÔÏ›·.

™ÎfiÚ·ÚÂ Ô ƒfiÌÂÓ ΔÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ Δ›ÌÔÛÙÛԢΠı¤ÏËÛ ӷ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ Ô º·Ó °Î¿·Ï, Ô ÔÔ›Ô˜ ¿ÏÏ·Í ·Ó·ÁηÛÙÈο ÙÔ Û‡ÛÙËÌ¿ ÙÔ˘ Û 4-4-1. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ Ì‹Î·Ó ÈÔ ‰˘Ó·Ù¿ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Î·È ›ÂÛ·Ó ÁÈ· οÔÈÔ ÁÎÔÏ, ηıËÏÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ °¿ÏÏÔ˘˜ ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó¿ ÙÔ˘˜. √

ΔÔ˘Ï·Ï¿Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ˘˜ ¤Î·Ó ÙË... ¯¿ÚË Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ì ‰¤Î· ·›ÎÙ˜, ‰Â¯fiÌÂÓÔ˜ ‰‡Ô ΛÙÚÈÓ˜ οÚÙ˜ ̤۷ Û ÙÚ›· ÏÂÙ¿. ∏ ·Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ °¿ÏÏÔ˘ ̤ÛÔ˘ “·Ê‹ÓÈ·Û” ÙÔÓ ƒfiÌÂÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó¤‚·Û ηٷÎfiÚ˘Ê· ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ¿Ú¯ÈÛ ӷ Ù·Ï·ÈˆÚ› ÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÙˆÓ “ÏÈÔÓ¤”. √ √ÏÏ·Ó‰fi˜ ·ÓÙ·Ì›ÊıËΠÁÈ· ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ 69’, fiÙ·Ó ¤È·Û ¤Ó· ÛÔ˘Ù ÂÎÙfi˜ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ë Ì¿Ï· ‚ڋΠϛÁÔ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ ª›ÏÂÚ Î·È ¿ÏÏ·Í ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÔÚ›·, ηٷϋÁÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ °ÈÔÚ›˜. √ √ÏÏ·Ó‰fi˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ 1-0 ‰ÂÓ ËÚ¤ÌËÛÂ Î·È ·Ú·Ï›ÁÔ Ó· ‰ÒÛÂÈ ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ ·ÁÒÓ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ 85’ ÙÔ ÛÔ˘Ù Ô˘ Âȯ›ÚËÛ ·fi ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·¤ÎÚÔ˘Û Ì ‰˘ÛÎÔÏ›· Ô ÔÚÙȤÚÔ ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ. ΔÔ 1-0 ‰È·ÙËÚ‹ıËΠ̤¯ÚÈ ÙÔ ÛʇÚÈÁÌ· Ù˘ Ï‹Í˘ Î·È ϤÔÓ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ªÔÓ¿¯Ô˘ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ÌËÓ ¯¿ÛÂÈ ÛÙÔÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi ÛÙË °·ÏÏ›·,ÁÈ· Ó· ÚÔÎÚÈı› ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ù˘ ª·‰Ú›Ù˘. ¢È·ÈÙËÙ‹˜: ƒÔÌ¤ÚÙÔ ƒÔ˙¤ÙÈ (πÙ·Ï›·) ª¶∞°∂ƒ¡ ª√¡∞Ã√À: ªÔ˘Ù, §·Ì, μ·Ó ªÔ‡ÈÙÂÓ, ¡ÙÂÌÈΤÏȘ, ∫ÔÓÙ¤ÓÙÔ, ™‚¿ÈÓÛÙ·˚ÁÎÂÚ, ¶Ú¿ÓÈÙ˜ (62’ °ÎfiÌÂ˙), ƒfiÌÂÓ (86’ ∞ÏÙÈÓÙfi), ƒÈÌÂÚ›, ª›ÏÂÚ, ŸÏÈÙ˜ (46’ Δ›ÌÔÛÙÛÔ˘Î) §π√¡: °ÈÔÚ›˜, ƒÂ‚ÂÁȤÚ, ∫ÚȘ, ΔÔ˘Ï·Ï¿Ó, ™ÈÛÔÎfi, ∫¿ÏÛÙÚÔÌ, °ÎÔÓ·ÏfiÓ, ŒÓÙÂÚÛÔÓ (70’ ª¿ÛÙÔ˜), ¶È¿ÓÈÙ˜ (55’ ª·ÎÔ‡Ó), ¡ÙÂÏÁο‰Ô (79’ °ÎÔ‚Ô‡), §ÈÛ¿ÓÙÚÔ

∞£∏¡∞, 21.

ΔËÓ ÚfiıÂÛË Ó· ηٷÁÁ›ÏÂÈ ÙË Û‡Ì‚·ÛË ·Ú·Ï·‚‹˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ C4I ‰È·ÌËÓ‡ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· SAIC, ÂÎÙfi˜ Â¿Ó Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÂÓÙfi˜ 15 ËÌÂÚÒÓ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· fiˆ˜ ÚԂϤÔ˘Ó ÔÈ Û˘Ì‚·ÙÈΤ˜ Ù˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. ∂›Û˘, ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ·Ú·ÎÚ·ÙËıÔ‡Ó ÂÁÁ˘ËÙÈΤ˜ ÂÈÛÙÔϤ˜ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡ 18.877.376,29 ¢ÚÒ, ÏfiÁˆ Èı·Ó‹˜ ·ÛÙÔ¯›·˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ C4I. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ÎÚ›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·, ÂÎÙfi˜ ·fi ÂÏÏ›„ÂȘ Î·È ·ÔÎÏ›ÛÂȘ, Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ ÔÈÔÙÈ΋˜ Î·È ÔÛÔÙÈ΋˜ ·Ú·Ï·‚‹˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï‹Úˆ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Î·È ¤ÙÔÈÌÔ ÁÈ· ÂȯÂÈÚËÛȷ΋ ¯Ú‹ÛË. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È: “∏ ‰È·ÈÛÙˆı›۷ ·Ú¿‚·ÛË Û˘ÓÈÛÙ¿ ˘·›ÙÈ· ·‰˘Ó·Ì›· ÂÎÏ‹ÚˆÛ˘ Ù˘ ıÂÌÂÏÈÒ‰Ô˘˜ Û˘Ì‚·ÙÈ΋˜ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ˘ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ SAIC, ·Ú¿ ÙȘ ԯϋÛÂȘ Î·È ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˘ ·ÌÔÈ‚‹˜. “°È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ fiÚÔ 34.3.1. Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘, fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ, ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ‰ËÏÒÓÂÈ Û‹ÌÂÚ·, ΔÂÙ¿ÚÙË 21 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2010, ÙËÓ ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· SAIC Ó· ηٷÁÁ›ÏÂÈ ÙËÓ Û‡Ì‚·ÛË, ÂÎÙfi˜ ¿Ó, ÂÓÙfi˜ Ù˘ Û˘Ì‚·ÙÈο ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ‰Âη¤ÓÙ (15) ËÌÂÚÔÏÔÁÈ·ÎÒÓ ËÌÂÚÒÓ, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ Û‡ÛÙËÌ· ’Ì ÙÔ ÎÏÂȉ› ÛÙÔ ¯¤ÚÈ’ ‹ ÚÔÙ›ÓÂÈ ıÂÚ·›· ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Î·È ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ıÂÚ·›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Û˘Ì‚·ÙÈΤ˜ Ù˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. ” ∏ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Û ÂϤÁ¯Ô˘˜ Î·È ‰ÔÎÈ̤˜ Â·ÚΛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ÔÚı‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ˆ˜ ‰È·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡, ÂÓÈ·›Ô˘ Î·È ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, Î·È ÙËÓ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ ÂÓ ÏfiÁˆ ‰ÔÎÈ̤˜ Î·È ÂϤÁ¯Ô˘˜. “™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ÂÌÚfiıÂÛÌ˘ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛ˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ SAIC ÛÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÂÍÒ‰ÈÎË ‰‹ÏˆÛË ÚfiÛÎÏËÛË, ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Î¿ı ÓfiÌÈÌÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ Ô˘ ·ÔÚÚ¤ÂÈ ·fi ÙË Û‡Ì‚·ÛË Î·È ÙÔ ÓfiÌÔ”.


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 34 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα 55 τ.μ., στον 2ο όροφο, φωτεινό και με απεριόριστη θέα, φωτεινά, διπλά τζάμια, φυσικό αέριο, Ροστώβ 36 (Ν. Δημητριάδα). Πληρ. τηλ. 6948-561208. (067) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π δυάρι 55 τ.μ., 2ος όροφος, 10ετίας, Ν. Ιωνία, φ. αέριο, Χίου 61, 270 Ε. Πληρ. τηλ. 6951-416276. (109) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα 45 τ.μ. επί της οδού Γαρέφη, πλησίον του Νοσοκομείου Βόλου σε άριστη κατάσταση. Τιμή 300 ευρώ/μήνα. Τηλ. 6946686882. (134)

R∂/ª∞à ¢√ª∏

ΔËÏ. 24210-20008 Υπεύθυνη συνεργ.: Βλάχου Σοφία ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα 100 τ.μ. 3ου ορόφου δίπλα στο στρατόπεδο στη Νέα Ιωνία, σχεδόν επιπλωμένο, 380 Ε. (952)

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒπ√À ΔËÏ./Fax °Ú·Ê›Ԣ: 24210 54087 697 74 11 883 Πωλούνται οικόπεδα, παλιές μονοκατοικίες, διαμερίσματα, πολυτελούς κατασκευής, χωράφια, βιοτεχνικοί χώροι στο Βόλο και γενικότερα στο Νομό Μαγνησίας. (621)

¶ø§∂πΔ∞π πρόσωπο σε πάρκο στην περιοχή Καλλιθέα της Ν. Ιωνίας και θέα το Πήλιο, νεόδμητη μεζονέτα 183 τ.μ., εξαιρετικής διαρρύθμισης 4 υ/δ, τζάκι, δεύτερη κουζίνα, θέση parking, βοηθητικοί χώροι. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (593)

R∂/ª∞à ¢√ª∏

ΔËÏ. 24210-20008 Υπεύθυνη συνεργ.: Βλάχου Σοφία ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα 50 τ.μ. 1ου ορόφου πλήρως ανακαινισμένο, Αναλήψεως με Κοραή, 350 Ε. (953)

R∂/ª∞à ¢√ª∏

ΔËÏ. 24210-20008 Υπεύθυνη συνεργ.: Βλάχου Σοφία ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μονοκατοικία 90 τ.μ. Κίτσου Μακρή με Γαλλίας, με καλοριφέρ, ηλιακό θερμοσίφωνα, σχεδόν επιπλωμένη, 350 Ε. (954)

¶ø§OYNTAI ™ÙÔÓ ÕË-°È¿ÓÓË ¶ËÏ›Ô˘ ¶ø§√À¡Δ∞π διαμερίσματα 45 τ.μ., 30 μ. από τη θάλασσα, τζάκι, κεντρική θέρμανση και απέραντη θέα στο Αιγαίο. Τιμές ευκαιρίας. Τηλ. 6932-488400 και 6974660520, www.pelionhouses.com (615) ¶ø§√À¡Δ∞π στο Μάραθο δύο οροφοδιαμερίσματα δυάρια 55 τ.μ. έκαστο. Αμφιθεατρικά κοντά στη θάλασσα. Πληρ. τηλ. 6973-422544, ιδιώτης. (110) ¶ø§∂πΔ∞π κτήμα στην περιοχή Ασπρόγια, φάτσα Αλυκές. Μεγάλη ευκαιρία και επένδυση, με πανοραμική θέα το Βόλο, το Πήλιο και τον Παγασητικό με νερό και ρεύμα. Χτίζει 400 τ.μ. Πληρ. τηλ. 6972-898828. (136)

¶ø§∂πΔ∞π επικερδής επιχείρηση έναντι Νοσοκομείου λόγω συνταξιοδότησης. Δίδεται και εγγύηση. πληρ. τηλ. 6973-790730. (613)

¶ø§∂πΔ∞π διαμέρισμα 101 τ.μ. β’ ορόφου στο κέντρο του Βόλου, Φιλελλήνων και Βασ. Κωνσταντίνου. Πληρ. τηλ. 210-8826416. (125)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ °. ∞¡£∏™ - ∫. ∫∞¡Δπ∫√™ ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡∂™ ª∏Ã∞¡π∫√π ∞¡Δø¡√¶√À§√À 181 μ√§√™ Δ∏§. 24210-47518, 47939 ∫π¡. 6978/773321

¶ø§√À¡Δ∞π: Διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής και άψογης λειτουργικότητας-θέσεις στάθμευσης-αποθήκες στο υπόγειο. Περιοχές Αγ. ΚωνσταντίνουΜεταμορφώσεως-Οξυγόνο, από 1.380 ¢ÚÒ/Ì2. Δεκτές ανταλλαγές με ακίνητα. (599)

¶∂ª¶Δ∏ 22 ∞¶ƒπ§π√À 2010

¶ø§∂πΔ∞π κατάστημα σούπερ-μάρκετ σε καινούργιο κτίριο, πλήρως ανακαινισμένο με πολύ καλό εισόδημα. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6974458423. (124)

¶ø§∂πΔ∞π επιχείρηση κοσμηματοπωλείο στο κέντρο του Βόλου λόγω αναχώρησης, αξίας 160.000 Ε σε τιμή ευκαιρίας 60.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6974-456215 και 6970-864447. (472)

§πΔ√™ π∞™ø¡ Πωλούνται 100 τροχόσπιτα μεταχειρισμένα από 1.850 Ε. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και καινούργια τροχόσπιτα. Ελέγχονται και μεταφέρονται όλα. Πληρ. τηλ. 2410-541150 και 2410-541451. (869)

¶ø§∂πΔ∞π περιοχή Καραγάτς πλησίον Κασσαβέτη μονοκατοικία 85 τ.μ. σε οικόπεδο 133 τ.μ. και Σ.Δ. 2,1. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (594)

¶ø§∂πΔ∞π ευρύχωρο οροφοδιαμέρισμα διπλοκατοικίας 120 τ.μ., περιοχή Πέτρου και Παύλου Ν. Ιωνίας, 3 υ/δ, μεγάλος ενιαίος χώρος σαλόνι-τραπεζαρία, ποσοστά του οικοπέδου σε πολύ καλή τιμή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (595)

¶ø§∂πΔ∞π πλησίον οδού Λαρίσης ακίνητο με πρόσωπο σε 2 δρόμους αποτελούμενο από ισόγεια καταστήματα 320 τ.μ. και ορόφους συνολικής επιφάνειας 457 τ.μ. για γραφεία και κατοικίες. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (596)

¶ø§∂πΔ∞π διώροφη μονοκατοικία 180 τ.μ. σε οικόπεδο 161 τ.μ. σε ήσυχο σημείο της περιοχής Χιλιαδούς, μεγάλος ενιαίος χώρος με τζάκι, 4 υ/δ όλα με μπαλκόνια, 2 μπάνια w/c, βοηθητικοί χώροι, ιδανικό για μεγάλη οικογένεια. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (597)

¶ø§∂πΔ∞π στις Αλυκές, περιοχή Αμπελάκια, με αναφαίρετη θέα τη θάλασσα αγροτεμάχιο 4.040 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (598)

∞°√ƒ∞ ∞∫π¡∏Δø¡ ∞°√ƒ∞∑√¡Δ∞π ∞∫π¡∏Δ∞ ª∂Δƒ∏Δ√π™ °È· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÂÏ·ÙÒÓ Ì·˜. Πληροφορίες ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE Σταμάτης Σπηλιόπουλος Τηλ.: 24210 25000 Κιν.: 6979-726165 (369)

¶ø§∂πΔ∞π 3¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì 2 ·/c, Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 70.000 ∂, ÛÙËÓ Ô‰fi ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 199. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-25633 Î·È 6944-260013. (034)

∞°. ∫ø¡/¡√™ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ρετιρέ διαμέρισμα 112 τ.μ. με 3 υ/δ, 2 wc, διαμπερές, θέα, μεγάλες βεράντες, θάλασσα Γορίτσα Πήλιο σχεδόν καινούριο 8ετίας. Καλή τιμή. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Ξενοφώντος 1 Τηλ. 24210-26032 Κιν. 6977/615627 (603)

μ√§√™ ∂À∫∞πƒπ∞ α) Πωλείται διαμ/μα 108 τ.μ., 3 υ/δ, κλειστό πάρκιν, 4ος, καινούργιο, 4ετίας, γωνιακό ανατολικό. 158.000 Ε. β) Πωλείται διαμ/μα 79 τ.μ., 3ος, 2 υ/δ, μεγάλες βεράντες. 103.000 Ε. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Ξενοφώντος 7 Βόλος Τηλ. 6977-615627 (126)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210 22824 ∫ÈÓ. 6982 479 991 - 6973 585 390 mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 108 Ù.Ì., 1Ô˘, 2Ô˘, 3Ô˘ Î·È 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, οو ·fi ÙËÓ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË, Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¶ø§√À¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 1. 91 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 2. 96 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 3Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·.

3. 91 Ù.Ì. ÕÁ.∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 3Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 4. 96 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 3Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ 2 ˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 5. 108 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 3 ˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 6. 115 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 3 ˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 7. 108 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 3Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ 3 ˘/‰. 8. 115 Ù.Ì. 3Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ 3 ˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 9. 143 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹, ı¤·. 10. 119,80 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 11. 137,80 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 12. 120 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 3Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 13. 87,56 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 14. 90 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 15. 97 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 16. 115 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 17. 131,63 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 5Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 18. 96 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ¿ÚÎÈÓ. 19. 115 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 3 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ¿ÚÎÈÓ. 20. 115 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 3 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ¿ÚÎÈÓ. 21. 90 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. 22. 88 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 1Ô˜ 2 ˘/‰, ·Ôı‹ÎË. 23. 104 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 4Ô˜-5Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. 24. 86 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. 25. 53 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1 ˘/‰ ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ôı‹ÎË. 26. 105 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2Ô˜ 15ÂÙ›·˜ 2 ˘/‰ ‰È·ÌÂÚ¤˜. 27. 94 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 5Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ Ì ¿ÚÎÈÓ. 28. 90 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 2Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ Ì ¿ÚÎÈÓ. 29. 113 Ù.Ì. ΤÓÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3Ô˘-4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 3 ˘/‰ ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ˘fi ηٷÛ΢‹. 30. 57 Ù.Ì. ΤÓÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˜ 1 ˘/‰ ¿ÚÎÈÓ, ˘fi ηٷÛ΢‹ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ªÔÓÔηÙÔÈ˘ 1. 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 2ÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. 2. ¢‡Ô ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 95 Ù.Ì. 2 Ù/‰ Î·È 90 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂Ó˜ Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË. 3. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 100 Ù.Ì. Î·È ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰ Î·È ·˘Ï‹ ›Ûˆ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 4. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 146 Ù.Ì. Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 2 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 5. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 180 Ù.Ì. 3 ˘/‰, ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Ì 1 ˘/‰ Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 6. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 180 Ù.Ì. 4 ˘/‰ Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, ·˘Ï‹ ›Ûˆ, ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 7. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· 3ÒÚÔÊË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì 4 ˘/‰ ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó· Ì·˙› Ì ٷ ËÏÂÎÙÚÈο ›‰Ë, ¿ÚÎÈÓ, ·˘Ï‹ ›Ûˆ, ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·. 8. 215 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, 1 w.c., ·Û·ÓÛ¤Ú, ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi Û 156 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·. 9. 170 Ù.Ì. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·-·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 18Ô˘ ·ÈÒÓ· Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì 3 ˘/‰, 3 Ì¿ÓÈ· Î·È ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ˘ËÚÂÛ›·˜ ۠ͯˆÚÈÛÙfi ¯ÒÚÔ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 352 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜. ¶·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ-¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ, Û‹Ì· ∂√Δ ÁÈ· ÍÂÓÒÓ· ∞’ ηÙËÁÔÚ›·˜. 10. 140 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 2 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÕÁ. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ-¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ Î· ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÍÂÓÒÓ·˜). 11. °ˆÓȷ΋ ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ 8ÂÙ›·˜: πÛfiÁÂÈÔ 124 Ù.Ì. 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w.c. Î·È 25 Ù.Ì. ÁηÚÛÔÓȤڷ, 1Ô˜, 155 Ù.Ì. 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w.c. Î·È 30 Ù.Ì. ÁηÚÛÔÓȤڷ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 448,50 Ù.Ì. ÛÙÔ ∞ψӿÎÈ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 12. 110 Ù.Ì. Ì·Á·˙›, 100 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 314 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ. 13. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì. ËÌÈÙÂÏ‹ Ì 2 ˘/‰ Î·È 70 Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌÔ Ì 2 ˘/‰, Û 360 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. 14. ¶·Ï·È¿ ÔÈΛ· 75 Ù.Ì. 2 ˘/‰ Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. 15. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w.c., ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·, Ù˙¿ÎÈ Î·È ‰˘¿ÚÈ 45 Ù.Ì. ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· Û 160 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. √ÈÎfi‰·-ÎÙ‹Ì·Ù· 1. 146 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 2. 170 Ù.Ì. ÌÂÛ·›Ô ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 3. 97 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 4. 352 Ù.Ì. ÌÂÛ·›Ô ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 5. 410 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 6. 270 Ù.Ì. Û.‰. 2,1 ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. 7. 425 Ù.Ì. Û.‰. 0,8, ÛÙÔ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 8. 417 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿. 9. 602 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿. 10. 250 Ù.Ì. ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. 11. 410 Ù.Ì. ÛÙ· ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη. 12. 750 Ù.. ÕÁ. ¶·Ú·Û΢‹. 13. 566 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 12Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔÓ ª¿Ú·ıÔ. 14. 600 Ù.Ì. 50. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. 15. 568 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙË ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘. μÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ 1. 32 ÛÙÚ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘. 2. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÛÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘. 3. 65 Ù.Ì. 1.800 Ù.Ì. ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙË μπ.¶∂. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 3.000 Ù.Ì. ÎÙ›ÛÌ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 8.200 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ÛÙÔ Ì·Á¢ÙÈ Îfi ¶‹ÏÈÔ, ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏ· ·Î›ÓËÙ·-ÔÈÎfi‰· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. www.iasonmesitiko.gr (657)

ONLINE SOLUTIONS A.E. REAL ESTATE ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 8. ΔËÏ. ∫¤ÓÙÚÔ 24210 25000 À‡ı˘ÓÔ˜: ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ 6979 726165 ¶ƒ√™ ¶ø§∏™∏ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞Δø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. μfiÏÔ˜, ¶·Á·ÛÒÓ, 107ÙÌ, 3Ô˜ fiÚ. ηÙ. 2004. 145.000∂. ∫310. 2. μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ, ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ, ƒÂÙÈÚ¤ 112ÙÌ, ηٷÛÎ. 2002. 275.000∂. ∫364. 3. μfiÏÔ˜: μÏ·¯¿‚·-54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™, ¢‡Ô 3·ÚÈ· 65ÙÌ ¤Î. ˘fi ηٷÛÎ. 1Ô˜ & 2Ô˜ fiÚ. 115.000∂. ∫345. 4. μfiÏÔ˜: μÏ·¯¿‚·-54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™, ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 115ÙÌ, ˘fi ηٷÛÎ. 225.000∂. ∫346. 5. μfiÏÔ˜, º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 82ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙÔ, 141.000∂. ∫258. 6. μfiÏÔ˜, ∫Ú›ÙÛÎË-§. μ‡ÚˆÓÔ˜ ·fi 73ÙÌ ¤ˆ˜ 89ÙÌ ÓÂfi‰ÌËÙ·, ·fi 126.000∂. ∫259261. 7. μfiÏÔ˜, ∑·ÁÔÚ¿˜ ·fi 28ÙÌ ¤ˆ˜ 86ÙÌ, ˘fi ηٷÛÎ., ·Ú·‰. ¢ÂÎ. ·fi 74.000∂. ∫262267. 8. μfiÏÔ˜, 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂ÏÏ¿˜ ·fi 81ÙÌ ¤ˆ˜ 121ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ·, ·fi 134.000∂. ∫268271. 9. μfiÏÔ˜, ∫··ÎÏ‹ 32ÙÌ Î·Ù. 2004, 50.000∂. ∫211. 10. μfiÏÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 46ÙÌ. 72.000. ∫94. 11. μfiÏÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ‰È·Ì. 92ÙÌ ¤ˆ˜ 95ÙÌ. ·fi 1680∂ ÙÔ ÙÌ. ∫95-99. 12. μfiÏÔ˜, μÈ˙˘ËÓÔ‡ ÓÂfi‰ÌËÙ· ‰È·Ì. 57ÙÌ ¤ˆ˜ 110ÙÌ, ·fi 1600∂ ÙÔ ÙÌ. ∫234. 13. μfiÏÔ˜ ÎÂÓÙÚÈο, ¢È·Ì/Ù· 61ÙÌ ¤ˆ˜ 107ÙÌ ·fi 1.700∂ ÙÔ Ù.Ì. ∫388. 14. ÕÓ·˘ÚÔ˜, ™Ù·‰›Ô˘ ÚÂÙÈÚ¤ 130ÙÌ, 260.000∂. ∫218. 15. ¡¤· πˆÓ›·, ¢È·Ì. 3·ÚÈ 79ÙÌ, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi. 105.000∂. ∫371. 16. ¡¤· πˆÓ›·, ƒÂÙÈÚ¤ 3·ÚÈ 79ÙÌ, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜,. 106.000∂. ∫372. 17. ¡¤· πˆÓ›·, 2·ÚÈ 45ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ. 67.000∂. ∫374. 18. ¡¤· πˆÓ›·, 2·ÚÈ 48ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ. 72.000∂. ∫375. 19. ¡¤· πˆÓ›·, ΔÚ›· 3·ÚÈ· 84ÙÌ, 2Ô˜, 3Ô˜ & 4Ô˜ fiÚÔÊ. 122.000∂ ¤ˆ˜ 130000∂. ∫376. 20. ¡¤· πˆÓ›·, Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ, ‰È·Ì. 89ÙÌ 1Ô˜ fiÚ. ηٷÛÎ. 2006. 115.000∂. ∫326. 21. ¡¤· πˆÓ›·, ‰È·Ì. ∞fi 48,5ÙÌ ¤ˆ˜ 115ÙÌ, ·fi 1350∂. ∫100-127. 22. ¡¤· πˆÓ›·, ∫¿‰ÌÔ˘ ·fi 78ÙÌ ¤ˆ˜ 81ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ·fi 111.000∂. ∫272-277. 23. ¡¤· πˆÓ›·, ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ ·fi 46ÙÌ ¤ˆ˜ 86ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ·, ·fi 74.000∂. ∫278-284. 24. ¡¤· πˆÓ›·, ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ ·fi 93ÙÌ ¤ˆ˜ 102ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ·fi 139.000∂. ∫285286. 25. ¡¤· πˆÓ›·, ÃÚ. §Ô‡ÏË 128ÙÌ Î·Ù·ÛÎ. 2008, 185.000∂. ∫291. 26. ∞ÁÚÈ¿, ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 33ÙÌ, ÈÛfiÁÂÈÔ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫117. 27. ∞ÁÚÈ¿, ™˘ÁÎÚ. ηÙ. 116ÙÌ ¤ˆ˜ 121ÙÌ. ∫118-122. 28. ÕÊËÛÛÔ˜, ˘fi ηٷÛ΢‹ 40ÙÌ ¤ˆ˜ 72ÙÌ. 82.000∂ ¤ˆ˜ 143.000∂. ∫370. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞¡ø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. μfiÏÔ˜, 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™ 50ÙÌ. 65.000∂. ∫221. 2. μfiÏÔ˜, ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 2 ‰È·Ì. 56ÙÌ ¤Î·ÛÙÔ, ÈÛfiÁÂÈÔ & ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ. 55.000∂ & 40.000∂. ∫327&328. 3. μfiÏÔ˜, ∫ˆÛÙ·ÓÙ¿ Ì ΔÚÈÎÔ‡Ë 2·ÚÈ 54ÙÌ, πÛfiÁÂÈÔ. 55.000∂. ∫305. 4. μfiÏÔ˜, ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 3·ÚÈ 100ÙÌ, ‰È·Ì. 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 150.000∂. ∫353. 5. μfiÏÔ˜, ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ 105ÙÌ, 4Ô˜ ŸÚÔÊÔ˜, ηٿÏ. & ÁÈ· ∂·ÁÁ. ™Ù¤ÁË. 155.000∂. ∫307. 6. μfiÏÔ˜, £Ô˘Îȉ›‰Ô˘ 70ÙÌ. 75.000∂. ∫229. 7. μfiÏÔ˜, 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™ 102ÙÌ. 115.000∂. ∫183. 8. μfiÏÔ˜, μÏ·¯¿‚· 112ÙÌ, 130.000∂, ∫175. 9. μfiÏÔ˜, μÏ·¯¿‚·-¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. 145.000∂. ∫149. 10. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 125ÙÌ, 1Ô˜ fiÚ. 140.000∂. ∫325. 11. ¡¤· πˆÓ›·, ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 94ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ., 2 À/¢. 115.000∂. ∫362. 12. ¡¤· πˆÓ›·, πÛȉÒÚÔ˘ 76ÙÌ, 75.000∂. ∫142. 13. ¡¤· πˆÓ›·, ÃÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ 74ÙÌ. 60.000∂. ∫207. 14. ∞ÁÚÈ¿, Ô‰fi˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 43ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 43.000∂. ∫301. ª∂∑√¡∂Δ∂™ 1. μfiÏÔ˜, ∫·Ú·Á¿Ù˜, ·ÓÂÍ. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 122ÙÌ ¤ˆ˜ 165ÙÌ. ∫73-78. 2. ∫·Ú·Á¿Ù˜: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., ËÌÈ˘. 60 Ù.Ì., Û ÔÈÎfi. 126 Ù.Ì. ηٷÛÎ. 2005. 260.000∂. ∫392 3. ∞Ï˘Î¤˜: ªÂ˙ÔÓ. Â› ÈÏÔÙ‹˜ 127ÙÌ Û ÔÈÎ. 156ÙÌ, ˘fi ηٷÛÎ. 10Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫358. 4. ∞Ï˘Î¤˜, ¡Âfi‰ÌËÙË 3ÒÚÔÊË ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 164ÙÌ. ¡¤· ΔÈÌ‹ 210.000∂. ∫297. 5. ∞Ï˘Î¤˜, ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 209ÙÌ & ˘fiÁÂÈÔ Û ÔÈÎfi. 270ÙÌ. 500.000∂. ∫233. 6. ∫ÚÈı·ÚÈ¿, 155ÙÌ Û ÔÈÎfi. 250ÙÌ. 210.000∂. ∫198. 7. ∞ÁÚÈ¿, 132ÙÌ ¤ˆ˜ 144ÙÌ, 215.000∂ ¤ˆ˜ 330.000∂. ∫79-82. 8. ∫. §Â¯ÒÓÈ·, 3 ¡Âfi‰ÌËÙ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 150ÙÌ. & ˘ÔÁ. 95ÙÌ ·fi 250.000∂. ∫298. 9. ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ™˘ÁÎÚ. ηÙÔÈÎÈÒÓ ˘fi ·Ó¤-

ÁÂÚÛË ·fi 60ÙÌ ¤ˆ˜ 150ÙÌ. ∫313. 10. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, Û˘ÁÎÚ. ÌÂ˙. ˘fi ηٷÛ΢‹ 65ÙÌ. 165.000∂. ∫203. 11. ÕÊËÛÛÔ˜, ˘fi ηٷÛ΢‹ 71ÙÌ ¤ˆ˜ 145ÙÌ. 140.000 ¤ˆ˜ 288.000∂. ∫370. 12. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ª¿Ó· Û˘ÁÎÚ. ÌÂ˙. ˘fi ηٷÛÎ. 100ÙÌ ¤ˆ˜ 200ÙÌ., ·fi 2000∂ ÙÔ ÙÌ. ∫210. 13. ¶‹ÏÈÔ, ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘, 71ÙÌ ¤ˆ˜ 104ÙÌ. 180.000∂ ¤ˆ˜ 310.000∂. ∫67-72. μπ§∂™-∞ƒÃ√¡Δπ∫∞ 1. ∞Ï˘Î¤˜, Œ·˘ÏË 160ÙÌ & ËÌÈ˘. 70ÙÌ Û ÔÈÎÔ. 502ÙÌ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙. ∫338. 2. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·, μ›Ï· 320ÙÌ, ÔÈÎÔ. 620ÙÌ. 950.000∂. ∫141. 3. ÕÊËÛÛÔ˜, ∫·ÏËÊÙ¤ÚË 320ÙÌ Û ÔÈÎfi. 1800ÙÌ. ∫216. 4. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ¶·ÏÈfi ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi 90ÙÌ Û ÔÈÎfi. 170ÙÌ, 165.000∂. ∫186. 5. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, 2 ÔÈ˘ 172ÙÌ Û ÔÈÎfi. 403ÙÌ. 350.000∂. ∫192. 6. ªÔ‡ÚÂÛÈ, μ›Ï· 160ÙÌ Û ÔÈÎfi. 2487ÙÌ, Ì ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ∂√Δ. ∫191. 7. μ˘˙›ÙÛ· ¶ËÏ›Ô˘, ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ μ˘˙›ÙÛ·˜. ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜. ∫322. 8. ™ÎÈ¿ıÔ˜: ı¤ÛË ΔÚÔ‡ÏÔ˜ μ›Ï· 160ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.500ÙÌ. 480.000∂. ∫386. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. μfiÏÔ˜, ¶·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 65ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120ÙÌ. 85.000∂. ∫288. 2. μfiÏÔ˜, ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÎÙ‹ÚÈÔ 150ÙÌ, ËÌÈ˘. 95ÙÌ. 450.000∂. ∫238. 3. ªÂÁ¿ÏË μÂÏ·Óȉȿ, ÔÈΛ· 96ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ. 130.000∂. ∫320. 4. ªËÏȤ˜ ¶‹ÏÈÔ, ¶·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 130ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 634ÙÌ. 125.000∂. ∫323. 5. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ¶·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û ÔÈÎfi. 200ÙÌ. 20.000∂. ∫31. 6. ªËϛӷ: ¶·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 52ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 376ÙÌ. ∫377. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. μfiÏÔ˜, ∫·Ó¿ÚË-°·˙‹ 29ÙÌ ¤ˆ˜ 78ÙÌ. ∫128-130. 2. μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ, §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ÌÂٷ͇ πˆÏÎÔ‡ & ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 35ÙÌ, 50.000∂. ∫359. 3. μfiÏÔ˜, °. ¢‹ÌÔ˘ 4ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ. ∫2. 4. μfiÏÔ˜, ÌÈÛıˆÌ¤Ó· ηٷÛÙ., 767ÙÌ, ·/¯. 423ÙÌ & 19studios. K217. 5. μfiÏÔ˜, 2 fiÚÔÊÔ ∂·ÁÁ/Îfi ÎÙ‹ÚÈÔ 1.100ÙÌ, & 200ÙÌ ·Ôı., 17 ı. ·Ú/ÓÁÎ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘. ∫348. 6. μfiÏÔ˜: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ηٿÛÙËÌ· 43 Ù.Ì. 35.000∂. ∫393. 7. ¡¤· πˆÓ›·, ∫ÂÓÙÚÈÎfi ˘fi ηٷÛÎ. 73ÙÌ & ·Ù¿ÚÈ. 165.000∂. ∫373. 8. ¡¤· πˆÓ›·: ∂·ÁÁ. ÛÙ¤ÁË 277ÙÌ Û ÔÈÎfi. 366ÙÌ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙÚfiÊÈÌ·. ∫342. 9. ¡¤· πˆÓ›·, ƒ·È‰ÂÛÙÔ‡ 90ÙÌ. 180.000∂. ∫251. 10. ¡¤· πˆÓ›·, ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 40ÙÌ. ∫125. 11. ¡¤· πˆÓ›·, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 38ÙÌ ¤ˆ˜ 54ÙÌ. 300.000∂. ∫131-133. 12. ∞Ï˘Î¤˜, ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ Ì ÂÓÔ›ÎÈÔ 1.200∂ ÙÔ Ì‹Ó· Ì ·fi‰ÔÛË 6%. ΔÈÌ‹ 280.000∂. 13. ∞Ï˘Î¤˜, μ¿Î¯Ô˘ 32ÙÌ. ∫50. 14. ∞Ï˘Î¤˜, μ¿Î¯Ô˘ 37ÙÌ. ∫54. 15. ∫·Ù˯ÒÚÈ, ηٿÛÙ. 98ÙÌ, Û ÔÈÎÔ. 249ÙÌ. 130.000∂. ∫55. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. μfiÏÔ˜, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, ∂ÌÔÚÈÎfi 70ÙÌ. 120.000∂. ∫150. 2. μfiÏÔ˜, ¶·Ú·Ï›·, ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ 350.000∂. ∫188. 3. μfiÏÔ˜, ÂÈÎÂډ›˜ ∫·ÊÂÙ¤ÚÈ·, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∫302. 4. μfiÏÔ˜, ÂÈÎÂډ›˜ √˘˙ÂÚ›-∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∫303. 5. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, μÈÔÙ¯ӛ· ÁÏ˘ÎÒÓ 130.000∂. ∫162. 6. ÕÓ·˘ÚÔ˜, Âȯ›ÚËÛË 680ÙÌ. 200.000∂. ∫168. 7. ∞ÁÚÈ¿, ∫·ÊÂÙ¤ÚÈ· 100ÙÌ, ÛÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ. ∫317. 8. ∞ÁÚÈ¿, ∂ȯ›ÚËÛË ∫·Ê¤-ª·Ú 200ÙÌ. ∫294. 9. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 3ˆÓ ÔÚfiÊˆÓ 50Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫337. 10. ∫ÔÚfiË, •ÂÓ/¯Â›Ô 750ÙÌ Û ÔÈÎfi. 1654ÙÌ. 1.750.000∂. ∫176. 11. ¶‹ÏÈÔ, •ÂÓ/¯Â›Ô 37 ‰ˆÌ., Û ÔÈÎfi. 5000ÙÌ. ∫214. 12. ™ÎÈ¿ıÔ˜, •ÂÓ/¯Â›Ô 64 ‰ˆÌ., ÔÈÎfi. 5600ÙÌ. ∫215. ∂ƒ°√™Δ∞™π∞ 1. μfiÏÔ˜, ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 10.000ÙÌ Û ÔÈÎfi. 22.000ÙÌ. ÛÙËÓ ∞’ μπ¶∂. ∫314. 2. μfiÏÔ˜, ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 2.000ÙÌ Û ÔÈÎÔ. 3.600ÙÌ, Ï. ∞ӷηÈÓ. ∞’ μπ¶∂. ∫ 316. 3. μfiÏÔ˜, ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 5.800ÙÌ Û ÔÈÎÔ. 12.500ÙÌ, μ’ μπ¶∂. ∫340. °ƒ∞º∂π∞ 1. μfiÏÔ˜, ΔÚÈÎÔ‡Ë 20ÙÌ, 16.000∂. ∫187. 2. μfiÏÔ˜, ∞Ó. °·˙‹-÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 50ÙÌ, 100.000∂. ∫239. 3. μfiÏÔ˜ ∫¤ÓÙÚÔ, ∂·ÁÁ. ™Ù¤ÁË °Ú·ÊÂ›Ô 85ÙÌ, 2Ô˜ √Ú. ¶Ï‹Ú˘ ·Ó·Î·ÈÓ. 160.000∂. ∫319. ¶∞ƒ∫π¡°∫ 1. μfiÏÔ˜, ı¤ÛË ¶¿ÚÎÈÓÁÎ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, 13.000∂. ∫ 335. 2. μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ, ı¤ÛË ¶¿ÚÎÈÓÁÎ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 13.000∂. ∫336. 3. μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ: 2 ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓÁÎ Â› Ù˘ √ÁÏ Ì ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘. ∫344. √π∫√¶∂¢∞ 1. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, √ÈÎfiÂ‰Ô 412ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, ™.¢. 0,80, Î¿Ï˘„Ë 70%. 210.000∂. ∫304.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 35

(623)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35

¶∂ª¶Δ∏ 22 ∞¶ƒπ§π√À 2010

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 34

ONLINE SOLUTIONS A.E. REAL ESTATE ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 8. ΔËÏ. ∫¤ÓÙÚÔ 24210 25000 À‡ı˘ÓÔ˜: ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ 6979 726165

2. ¡¤· πˆÓ›·, ‰›Ï· ·fi ÙËÓ °Âˆ. Û¯ÔÏ‹ 1449ÙÌ. 120.000∂. ∫237. 3. ¡¤· πˆÓ›·: √ÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ™.¢. 0,8. 250.000∂. ∫343. 4. ∞Ï˘Î¤˜, 176ÙÌ, 50Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· & ÙÔ ¿ÚÎÔ. 90.000∂. ∫352. 5. ∞Ï˘Î¤˜, ™ˆÚfi˜ ∞Ïfi˘ 588ÙÌ. ™.¢. 0,4. 95.000∂. ∫242. 6. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 470ÙÌ. 700∂ ÙÔ ÙÌ. ∫49. 7. ∞Ï˘Î¤˜, Ô‰. ∂˘Ù¤Ú˘ 280ÙÌ, ™.¢. 0,8. 93.000∂. ∫228. 8. ™ˆÚfi˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 639ÙÌ, ı¤· ÛÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 120.000∂. ∫311. 9. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 273ÙÌ, 50.000∂. ∫182. 10. ∫ÚÈı·ÚÈ¿, 358ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ. ÁˆÓÈ·Îfi, 350Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 80.000∂. ∫350. 11. ª¿Ú·ıÔ˜, ÔÈÎfi. 422ÙÌ, ™.¢. 1. 100.000∂. ∫331. 12. ∞ӷηÛÈ¿, ı¤ÛË ¶·Ó·ÁÈ¿ 3300ÙÌ. ∫41. 13. ∞ÁÚÈ¿, √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Ì ™.¢. 1,2. ∫318. 14. ∞ÁÚÈ¿: √ÈÎfi‰· ·fi 350ÙÌ ¤ˆ˜ 700ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÚÔ˜ 210∂ ÙÔ Ù.Ì. ∫387. 15. ÕÓˆ °·Ù˙¤·, √ÈÎfiÂ‰Ô 10.000ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, 100.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫363. 16. ∫ÔÚfiË, ÔÈÎfi‰· ·fi 350ÙÌ ¤ˆ˜ 470ÙÌ. 65 ¤ˆ˜ 70.000∂. ∫196. 17. ∞Á›· ΔÚÈ¿‰· ªËÏÂÒÓ, 1082ÙÌ, 130.000∂. ∫197. 18. ªËÏȤ˜ ¶‹ÏÈÔ: √ÈÎfiÂ‰Ô 290 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 43 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 100.000∂. 19. ÕÊËÛÛÔ˜, √ÈÎfi. 2.050ÙÌ Ì ı¤· ÛÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜ 55.000∂. ∫355. 20. ªËϛӷ, ¶‹ÏÈÔ, ÔÈÎfi. 1640ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 110.000∂. ∫356. 21. ªËϛӷ: ı¤ÛË ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ· 1334ÙÌ. 45.000∂. ∫379. 22. ªËϛӷ: √ÈÎfiÂ‰Ô 615ÙÌ, 65.000∂. ∫381. 23. ªËϛӷ: √ÈÎfiÂ‰Ô 695ÙÌ, 60.000∂. ∫382. 24. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1050ÙÌ. 125.000∂. ∫146. 25. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÔÈÎfi. 928ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. 90.000∂. ∫368. 26. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, √ÈÎfiÂ‰Ô 790ÙÌ. ∫38. 27. ¶¿ÏÙÛ˘, ªÂÏ·Ó‹ 880ÙÌ. ∫39. 28. μ˘˙›ÙÛ· ¶ËÏ›Ô˘, ∞ÁÚÔÙ. 5.500ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ∫321. 29. ªÔ‡ÚÂÛÈ, 1.000ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ. Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. 170.000∂. ∫349. 30. ªÔ˘ÚÙÈ¿˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 3000ÙÌ. 550.000∂. ∫194. 27. ∑·ÁÔÚ¿, √ÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 2478ÙÌ. 180.000∂. ∫42. 28. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ 4000ÙÌ, 200.000∂. ∫248. 29. ™ÎÈ¿ıÔ˜, √ÈÎfiÂ‰Ô 225ÙÌ, ™.¢. 0,8. 120.000. ∫329. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∞Ï˘Î¤˜, ı¤ÛË ∞ÛÚfiÁÈ· 6139ÙÌ, 285.000∂. ∫88. 2. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, 9,5ÛÙÚ¤ÌÌ. 65.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫347. 3. º˘ÙfiÎÔ, ı¤ÛË ª·‰¿ÚÈ 12.000ÙÌ, 165.000∂. ∫213. 4. º˘ÙfiÎÔ, ı¤ÛË ∫Ô‡ÎÔ˜ 4.000ÙÌ, 80.000∂. ∫351. 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 2000ÙÌ, 145.000∂. ∫254. 6. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 4580ÙÌ. ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ, ¢. 1000ÙÌ. 120.000∂. ∫252. 7. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 3500ÙÌ. 120.000∂. ∫232. 8. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞ÁÈfiÎÏËÌ· 5625ÙÌ. 110.000∂. ∫341 9. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞Ï˘Á·ÚfiÚÂÌ·, 11.359ÙÌ. 120.000∂. ∫295. 10. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞ÎfiÓÈ·, 8963ÙÌ, 15.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫296. 11. ∂ıÓ. √‰. μfiÏÔ˘-μÂÏ/ÓÔ˘ Ì ¿‰ÂÈ· ∫fiÌ‚Ô˘ 17.000ÙÌ. 420.000∂. ∫52. 12. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ª·˘ÚfiÏÔÊÔ˜ 1500 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. ∫179. 13. ªԇʷ, ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1515ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 76ÙÌ. 70.000∂. ∫365. 14. ªԇʷ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 7000ÙÌ. ∫145. 15. ªԇʷ, ı¤ÛË ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 12.000ÙÌ. 1.000.000∂. ∫226. 16. ªËϛӷ, ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4122ÙÌ, 50.000∂. ∫369. 17. ¶ÔÙfiÎÈ ™˘Î‹˜, ¶‹ÏÈÔ: ∞ÁÚÔÙÂÌ. 15 ÛÙÚ¤ÌÌ. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜. ∫333. 18. ∞Ó‹ÏÈÔ, ¶Ï¿Î· 3113ÙÌ, ÎÙ›˙ÂÈ 250ÙÌ. 60.000∂. ∫66. 19. ΔÛ·Áηڿ‰·, ı¤ÛË ƒÔ‰È¤˜ 20.640ÙÌ. ∫185. 20. ΔÛ·Áηڿ‰· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 5170ÙÌ, 480.000∂. ∫195. 21. ÃÔÚ¢Ùfi, ı¤ÛË μÔÏÙ¤Èη 3751ÙÌ. 120.000∂. ∫165. 22. ªÔ‡ÚÂÛÈ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 1837ÙÌ. 80.000∂. ∫64. 23. ªÔ‡ÚÂÛÈ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 1598ÙÌ. 80.000∂. ∫64. 24. ªÔ‡ÚÂÛÈ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 239ÙÌ. ∫64. 25. ∑·ÁÔÚ¿, §Â‡Î˜ 2.500ÙÌ. 160.000∂. ∫60. 26. ∑·ÁÔÚ¿, ı¤ÛË ¶·Ó·Á›ÙÛ· 4007ÙÌ, 35.000∂. ∫84. 27. ¶‹ÏÈÔ, ¡ÂÔ¯ÒÚÈ 7947ÙÌ. 80.000∂. ∫137. 28 ªËϛӷ: ı¤ÛË ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ· 695ÙÌ. 20.000∂. ∫378. 29. ªËϛӷ: ı¤ÛË ™È̈٤˜ 6986ÙÌ, 120.000∂. ∫380. 30. ¶ÙÂÏÂfi˜, ºÙÂÏÈfi 182.316ÙÌ. ∫147. 31. §›ÌÓË ¶Ï·ÛÙ‹Ú·, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 14.500ÙÌ. ∫208. 32. §¿ÚÈÛ·, Ô‰fi˜ μfiÏÔ˘, ›Ûˆ ·fi ÙÔ Ì¿ÚÎÂÙ °·Ï·Í›·˜, ·ÁÚÔÙÂÌ. 15,600ÙÌ. ∫312. 33. ™ÎfiÂÏÔ˜, ŒÏÈÔ˜ 4.000ÙÌ. 100.000∂. ∫181. 34. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη: £¤ÛË ªÂÙÚfi 6.619 Ù.Ì. 130.000∂. ∫389. 35. ™¤ÛÎÏÔ: £¤ÛË ∞Ï‚·ÓÈ 140.000 Ù.Ì. Ì 300 ÂÏ·Èfi‰ÂÓ‰Ú·. 4.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫391 ∂¡√π∫π∞™∏ 1. μfiÏÔ˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 500ÙÌ. ∫166. 2. μfiÏÔ˜, ΔÚÈÎÔ‡Ë ¢È·Ì¤Ú. 95ÙÌ, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 450∂, Ì ‰˘Ó·Ù. ÂÓÔÈÎ. 20ÙÌ ËÌÈ˘. ÁÈ· °Ú·Ê. Ë ·Ôı. ΔÈÌ‹ ·Î¤ÙÔ 580∂. 3. μfiÏÔ˜, ¶·Ú·Ï›·, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ °Ú·ÊÂ›Ô 40ÙÌ. 320∂. ∫292.

4. μfiÏÔ˜, º. πˆ¿ÓÓÔ˘ °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30ÙÌ, 1Ô˜ fiÚ. 250∂. ∫306. 5. μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ: 2 ı¤ÛÂȘ ¶·ÚÎÈÓÁÎ Â› Ù˘ ŸÁÏ Ì ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘. ∫344. 6. μfiÏÔ˜: ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 35ÙÌ 1 À/¢, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 380∂. ∫384. 7. μfiÏÔ˜: ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 65ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 430∂. ∫385. 8. ¡¤· πˆÓ›·, πÛfiÁÂÈÔ 117ÙÌ Û 2fiÚÔÊË ÔÈΛ·, 3 À/∞. 430∂. ∫334. 9. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈΛ· 140ÙÌ. Ì ΋Ô 600∂. ∫235. 10. ∞ÁÚÈ¿: ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 82ÙÌ Ì ∏ÌÈ˘/Ô ¯ÒÚÔ 250ÙÌ, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫383. ∑∏Δ∏™∏ ∞∫π¡∏Δø¡ °π∞ ∞ª∂™∏ ∞°√ƒ∞ - ∂¡√π∫π∞™∏ 1. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ™Δ√ ∫∂¡Δƒ√ Δ√À μ√ §√À. 2. ¢À∞ƒπ∞ ™Δ√ ∫∂¡Δƒ√ Δ√À μ√§√À. 3. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ™Δ√ ∫∂¡Δƒ√ Δ√À μ√§√À. 4. ∞¶√£∏∫∂™. 5. ¶∞ƒ∫π¡°∫. (658)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ¶∞¶∞∫ø™Δ∞ ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 1 - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-33100 Î·È 21666 ¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 32 Ù.Ì. 57.000∂ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 85 Ù.Ì., 155.000∂ ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 35 Ù.Ì., 52.000∂ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 131 Ù.Ì. 179.000∂ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 75 Ù.Ì., 80.000∂ μÏ·¯¿‚· 72 Ù.Ì., 108.00∂ μÏ·¯¿‚· 95 Ù.Ì., 110.000∂ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 90 Ù.Ì., 105.000∂ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 34 Ù.Ì., 50.000∂ πˆÏÎÔ‡ 61 Ù.Ì. ÁˆÓ. 3Ô˜ ÔÚ., 70.000∂ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÁˆÓ. 126 Ù.Ì. 130.000∂ ∫·ÏÏÈÓ›ÎÔ˘ 75 Ù.Ì., 65.000∂. ∫·ÏÏÈÓ›ÎÔ˘ 95 Ù.Ì., 120.000∂ ∫·ÙÛÒÓË 77 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 75 Ù.Ì., 68.000∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 135 Ù.Ì., 180.000∂ ª·Î‰ÔÓÔÌ¿¯ˆÓ 70 Ù.Ì., 67.000∂ ª·Ï¿ÎÈ 105 Ù.Ì., 270.000∂ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 114 Ù.Ì. 155.000∂ ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη 500 Ù.Ì. 35.000∂ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ 125 Ù.Ì. 80.000∂ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 115 Ù.Ì., 175.000∂ MÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 90 Ù.Ì. 120.000∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 80 Ù.Ì., 70.000∂ ¡. πˆÓ›· 150 Ù.Ì. 200.000∂ √ÚÌÈÓ›Ô˘ 85 Ù.Ì., 110.000∂ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ 80 Ù.Ì., 150.000∂ √Úʤˆ˜ 66 Ù.Ì., 155.000∂ ¶·Ï·Ì¿ 69 Ù.Ì., 55.000∂ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 95 Ù.Ì., 115.000∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 73 Ù.Ì. 100.000∂ ƒÔ˙Ô‡ 29 Ù.Ì., 50.000∂ ™·ÁÁ·Ú›Ô˘ 80 Ù.Ì., 120.000∂ ™·Ú¿ÙÛË 40 Ù.Ì. 50.000∂ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 104 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 280.000∂ ™˘Ú›‰Ë 172 Ù.Ì. 330.000∂ ™˘Ú›‰Ë 88 Ù.Ì., 90.000∂ MONOKATOIKIE™ ÕÁ. μÏ¿ÛÈÔ˜ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 3428 Ù.Ì. 200.000∂ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫˘ÓËÁÒÓ 450 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 1.000 Ù.Ì. 400.000∂ ∞ÁÚÈ¿ 350 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. 550.000 ∞ӷηÛÈ¿ 208 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2.700 Ù.Ì., 430.000∂ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 190 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 4.000 Ù.Ì. 550.000∂ ÕÊËÛÔ˜ 250 Ù.Ì. (‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Î·È 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ) 500.000∂ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 325 Ù.Ì. ËÌÈÙÂÏ. ÔÈÎfi. 490 Ù.Ì. 250.000∂ °È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘ 50 Ù.Ì. 55.000∂ £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ 100 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 401 Ù.Ì. 250.000∂ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 220 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2000 Ù.Ì. 500.000∂ ∫·ÈÛ·Ú›·˜ 113 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 145 Ù.Ì. ÁˆÓ. 130.000∂ ∫·ÓÙ‹Ú·Á· 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 333 Ù.Ì. 110.000∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 480 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 4000 520.000 ∂ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 402 Ù.Ì. 220.000∂ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 700 Ù.Ì. 145.000∂ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 80 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 250 Ù.Ì. 100.000∂ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 90 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 450 Ù.Ì. 200.000∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ÙÚÈÒÚ. ÔÈÎÔ‰. 220 Ù.Ì., 250.000∂ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 118 Ù.Ì. 400.000∂ ªÔÛ¯¿ÙÔ 68 Ù.Ì., ÔÈÎÔ. 280 Ù.Ì. 150.000∂ ¡. πˆÓ›· 164 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 103 Ù.Ì. 120.000∂ ¡·˘¿Ú¯Ô˘ ∞ÔÛÙfiÏË 70 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì., 90.000∂ ¡ÔÙ·Ú¿ (¡Â¿ÔÏË), 86 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 121 Ù.Ì. 110.000∂ ¶Ú. ∏Ï›·˜ ÕÓˆ μfiÏÔ˘ 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 530 Ù.Ì. 150.000∂ ºÂÚ·›Ô˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÙÚÈÒÓ ‰È·Ì. 250 Ù.Ì., 430.000∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 108 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 122 Ù.Ì. 160.000∂ ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2.100 Ù.Ì. 400.000∂ OIKO¶E¢A ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 500 Ù.Ì. 160.000∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. 180.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ 560 Ù.Ì. 165.000∂ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 779 Ù.Ì. 150.000∂ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡ 500 Ù.Ì. 160.000∂ ∞ıËÓÒÓ 300 Ù.Ì., 250.000∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 3.450 Ù.Ì. 35.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4.020 Ù.Ì., 320.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ 276 Ù.Ì., 100.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì., 135.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 311 Ù.Ì., 110.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ 478 Ù.Ì., 170.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 240 Ù.Ì., 120.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 331 Ù.Ì., 100.000∂ ∞ӷηÛÈ¿ 370 Ù.Ì., 130.000∂ ∞ӈ̷ÏÈ¿ 507 Ù.Ì., 165.000 ∂ μ¿Î¯Ô˘ 1.200 Ù.Ì. 600.000∂ μ¿Î¯Ô˘ 300 Ù.Ì. 150.000∂ μ˘˙›ÙÛ· 1.600 Ù.Ì. 100.000 ∂ ¢·‚¿ÎË 440 Ù.Ì., 300.000 ∂ ∫·ÓÈÛΤÚË 138 Ù.Ì., 140.000∂ ∫·ÓÙ‹Ú·Á· 800 Ù.Ì. 75.000∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 1.345 Ù.Ì., 150.000 ∂ ∫ÔÚÒË 4.100 Ù.Ì., 320.000∂ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 390 Ù.Ì., 300.000 ∂ ∫Ú˘ÛÙ¿ÏË 192 Ù.Ì., 123.000 ∂ §. ∞ıËÓÒÓ 2.500 Ù.Ì., 1.250.000 ∂ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 150 Ù.Ì., 65.000∂ ª¿Ú·ıÔ˜ 332 Ù.Ì. 60.000∂ ªËÙÚ. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ 750Ù.Ì. 1.450.000∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 327 Ù.Ì., 229.000 ∂

¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 695 Ù.Ì. 500.000 ∂ •ËÚfiηÌÔ˜ 362 Ù.Ì. 160.000 ∂ ¶Â˘Î·Î›ˆÓ 300 Ù.Ì. 200.000∂ ™ˆÚfi˜ 590 Ù.Ì. 120.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. 150.000 ∂ ºÂÚÚÒÓ 750 Ù.Ì. 1.450.000∂ ÿÓÈ· 456 Ù.Ì., 70.000∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 270 Ù.Ì. 200.000 ∂ (659)

-----------------------------------“EYES” Real Estate Solutions §·ÌÚ¿ÎË Î·È §·¯·Ó¿ ∫fiÌ‚Ô˜ ∫Δ∂§ - μ√§√™ ΔËÏ. 24210-25219 Fax. 24210-38482 e-mail: eyes@kolimitras.gr ¶ø§√À¡Δ∞π * ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÌÔÓfi¯ˆÚÔ 34,41 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¶·Á·ÛÒÓ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ (∞∫ 10), Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ı¤Û˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. * ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì 3 ˘/‰ 101,83 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¶·Á·ÛÒÓ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ (∞∫ 14), Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ı¤Û˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ù˙¿ÎÈ Î·È ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/·, * ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì 2 ˘/‰, 86,82 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¶·Á·ÛÒÓ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ (∞∫ 15), Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ı¤Û˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ù˙¿ÎÈ Î·È ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/·. * ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ Ì 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÛÙËÓ Ô‰fi ∞ÏΛ˘, ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ˘fi ÂÚ¿ÙˆÛË, Ì 50 Ù.Ì. Û οı Â›‰Ô. * ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 99 Ù.Ì., 103 Ù.Ì., 108 Ù.Ì., 6Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ (∞∫ 71-72 Î·È ∞∫ 73). * ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 289 Ù.Ì., Û 3 Â›‰·, Û˘ÓÔÈΛ· ∂æ∞, ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘ (∞∫ 226). * ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 93 Ù.Ì., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi, Ì Ù˙¿ÎÈ, ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·Ôı‹ÎË, ·/c, 2 ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ù¤ÓÙ˜, ˘‰ÚÔÌ·Û¿˙, ÚÔÂÁηٿÛÙ·ÛË Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡, ÂÓÙÔȯÈṲ̂Ó˜ Û˘Û΢¤˜, ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ ‰ÒÌ·, ∫··‰ÔΛ·˜ 8 Î·È π·ÛÔÓ›‰Ô˘, ¡¤· πˆÓ›·. *¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 145 Ù.Ì., ¿ÓÂÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ∫·Û·‚¤ÙË Î·È ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ (∞∫ 149). * ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 84 Ù.Ì., 5 ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 2 ÎÏÂÈÛÙ¤˜, Û ÚÔÓÔÌȷ΋ ı¤ÛË, ¶·Á·ÛÒÓ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ. * ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ÈÛfiÁÂÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 262 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ˜ 392 Ù.Ì., ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, Û Ôχ ηϋ ı¤ÛË. * √ÈÎfiÂ‰Ô 509 Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ-ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡-ÕÁÈÔ˜ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ¢‹ÌÔ˘ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ, Û ηϋ ı¤ÛË. * √ÈÎfiÂ‰Ô 20 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ÛÙÔ §·ÙÔÌ›Ô, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì “Ê¿ÙÛ·” 60 Ì. ÂÚ›Ô˘ Û ·ÛÊ·ÏÙfi‰ÚÔÌÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi Î·È Ì ¤ÙÔÈÌË ÚÔÌÂϤÙË ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ÎÙÈÚ›Ô˘, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ. * √ÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ú˘ÌÔÙÔÌ›·˜ μfiÏÔ˘, ÛÙȘ ‚fiÚÂȘ Û˘ÓÔÈ˘ (√.Δ. 1089 μ)-∫·ÏÏÈı¤·, ÁˆÓÈ·Îfi, Û ‰ÚfiÌÔ Ï¿ÙÔ˘˜ 25 Ì. * √ÈÎfiÂ‰Ô 7.316,93 Ù.Ì., ªÂÏÈ¿Ó ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ¶ËÏ›Ô˘ (°∏ 74 Î·È 75). * √ÈÎfiÂ‰Ô 7.630,35 Ù.Ì., “Ê¿ÙÛ·” Û ‰ÚfiÌÔ ÛÙËÓ ÕÓˆ ™·ÚÙÈ¿-ÂÚÈÔ¯‹ §·ÙÔÌ›Ԣ (°∏ 167). * √ÈÎfiÂ‰Ô 2.157 Ù.Ì., Ì ηٿÙÌËÛË Û 1.004,37 Ù.Ì. Î·È 1.152,51 Ù.Ì. Î·È Ì ¿‰ÂȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÁÈ· 4+4 ·Ú·‰ÔÛȷο Û›ÙÈ·, ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ μfiÏÔ˘, ı¤ÛË “∞ÏÒÓÈ” Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË Ú·ÁÌ·ÙÈο ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi (∞.Δ.). * ∂ÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, Û ‰‡Ô Â›‰·, 50-90 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∫ÔÚÒË (ªԇʷ) ¶ËÏ›Ô˘, ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ¿Óˆ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (∂∫ 80). * ∂ÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ (2), ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 101 Ù.Ì. Ë Î·ıÂÌÈ¿ Û ‰‡Ô Â›‰·, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜, ̠ͯˆÚÈÛÙ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 270 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∫ÔÚÒË (ªԇʷ) ¶ËÏ›Ô˘ (∂∫ 81). * ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋, ËÌÈÙÂÏ‹˜ ηÙÔÈΛ·, Û 3 Â›‰·, 182 Ù.Ì. Ì 2 Ù˙¿ÎÈ· Î·È ¿ÓÂÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË Î·È ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. * ΔÚÂȘ ÌÔÓfi¯ˆÚ˜ ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ ·fi 36,50 Ù.Ì. Ë Î¿ı ̛·, ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·, ¢·‚¿ÎË Î·È ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, Ì ·Ôı‹ÎË. (663)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267 Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (665)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ μ∞§∞∫∏™ £∂√¢øƒ√™ ™. ™˘Ú›‰Ë 120 ΔËÏ. 24210-38016 ∫ÈÓ. 6946-568438 Î·È 6946-486016 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1) μfiÏÔ˜ 43 Ù.Ì. 4Ô˜ Î·È 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 2) μfiÏÔ˜ 53 Ù.Ì. 1Ô˜ Î·È 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 3) μfiÏÔ˜ 57 Ù.Ì., 1Ô˜, 2Ô˜, 3Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ·. 4) μfiÏÔ˜ 60 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 5) μfiÏÔ˜ 77 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì Ù˙¿ÎÈ 6) μfiÏÔ˜ 87 Ù.Ì. 1Ô˜ Î·È 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 7) μfiÏÔ˜ 110 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì Ù˙¿ÎÈ 8) ¡. πˆÓ›· 64 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜

9) ¡. πˆÓ›· 87 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 10) ¡. πˆÓ›· 110 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· √π∫π∂™ 1) μfiÏÔ˜ ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 163 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜). 2) ∞ӷηÛÈ¿ ÔÈΛ· (ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·) 116 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË Î·Ù·Û΢‹ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ. 3) μ¤ÚÌÈÔ (™¤ÏÈ) μ¤ÚÔÈ·˜ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· Ì ÈÛfiÁÂÈÔ 105 Ù.Ì. Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 102 Ù.Ì. Ì 2 ÎÏÂÈÛÙ¿ Áηڿ˙ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 282 Ù.Ì. ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 4) ÕÓˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ ÔÈΛ· (ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·) 110 Ù.Ì. Ì 30 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ·. 5) ∫. °·Ù˙¤· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 74 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· ËÏÈÔÚ›ÙÈÎÔ. 6) •˘Ófi‚Ú˘ÛË 2 ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 80 Ù.Ì. Î·È 90 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚȘ Ì ÈÛ›Ó·, ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È Á‹‰Ô. √π∫√¶∂¢∞ 1) ª¿Ú·ıÔ˜ 319 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2) ª¿Ú·ıÔ˜ 392 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 3) ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ (ˆÏÂ›Ù·È Î·È ·Ó¿ ¤Ó· ÛÙÚ¤ÌÌ·). 4) º¿ÚÛ·Ï· 1057 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ (ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘). 5) μfiÏÔ˜ (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜) 478 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. 6) μfiÏÔ˜ 104 Ù.Ì. (Ì ·ÏÈfi ÎÙ›ÛÌ·) ÎÂÓÙÚÈÎfi. 7) ∫ÔÚÒË (ªԇʷ) 4.159 Ù.Ì. Ì ‰¤Ó‰Ú·, ÁÂÒÙÚËÛË Î·È Ú‡̷. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - °ƒ∞º∂π∞ 1) μfiÏÔ˜ 33 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË (ÁÚ·Ê›Ô) ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. 2) μfiÏÔ˜ ηٿÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 270 Ù.Ì. Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. 3) ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 97 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi Ì 97 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ. 4) ¡. πˆÓ›· ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË ¿ÓıË - Ê˘Ù¿ Î·È Â›‰Ë ‰ÒÚˆÓ. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ¡. πˆÓ›· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì. ÁˆÓȷ΋ Ì ·˘Ï‹ Î·È ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. (631)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. 24210 28995 - 34067 ∫π¡. 6944 - 523583 divanis1@otenet.gr www.estatedivanis.gr

∂˘Î·Èڛ˜: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 300ÙÌ.Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 400ÙÌ. ∂75 2. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μ20 3. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË cafe-bar 44ÙÌ. + 28ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ (Û›ÁÔ˘ÚÔ ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ·) ∞99 4. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 120ÙÌ. ∞80 5. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 1.200ÙÌ. ø98 ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÿÓÈ· ÔÈΛ· 75ÙÌ. Û 271ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢4 2. ªËÏȤ˜ ÔÈΛ· 183ÙÌ. Û 830ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π28 3. ª¿Ú·ıÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 480ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £19 4. ªËÏȤ˜ ÛÙË Ï·Ù›· ÔÈΛ· 63ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 136ÙÌ. ƒ22 5. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 128ÙÌ. Û 155ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ∞18 6. ¡. πˆÓ›· ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 206ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢40 7. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 8. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 94ÙÌ. Û 359ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑1 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ.Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏20 10. °·Ù˙¤· 4 ·˘ÙfiÓÔ̘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi150ÙÌ. Ë Î¿ı ÌÈ· Û 300ÙÌ. ÔÈÎ. º50 11. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 124ÙÌ. Û 347ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ∫ 88 12. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫90 13. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 14. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 15. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 265ÙÌ. Û 600ÙÌ. ÔÈÎ. ηÈÓÔ‡ÚÈ· ∂60 16. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ ÔÈΛ· ‰›·ÙË 137ÙÌ. Û 423ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô μ12 17. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ 90ÙÌ. Û 131ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓȷ΋ •10 18. ¡. πˆÓ›· 100ÙÌ. + 100ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 208ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ ∞81 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. ™ÙËÓ πˆÏÎÔ‡ (∫·ÏÏÈı¤·) ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂϤÛÙ·ÙË 184ÙÌ. (2À/¢, 2 ÏÔ˘ÙÚ¿, 2 Ù˙¿ÎÈ·, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ÎÔ˘˙›Ó·) Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· È·ÙÚÂ›Ô ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞1 2. ¡. πˆÓ›· ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 7 ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ∫26 3. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 60ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢30 4. √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 78ÙÌ. 1Ô˘, 2Ô˘, 3Ô˘ , ÔÚfiÊÔ˘ ∂40 5. °¿ÙÛÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 77ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ51 6. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 7. ¡. πˆÓ›· 74ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞86 8. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 110ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∑98 9. °ÎÏ·‚¿ÓË 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢81 10. ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ5 11. ΔÔ¿ÏË 77ÙÌ. ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∞83 12. ¡. πˆÓ›· 52ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ ∞7 13. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 84ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ π38 √ÈÎfi‰·: 1. §·Ú›Û˘ ÌÂÛ·›Ô 4.400ÙÌ. ∞20 2. ¶·Ï·È¿ (¶·Á·ÛÒÓ) ÔÈÎfiÂ‰Ô 162ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi §24 3. ªËϛӷ 3.034ÙÌ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· §35 4. ∞ıËÓÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ. °36 5. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ 10 6. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 4.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∂18 7. ∑·ÁÔÚ¿ 1.200ÙÌ. μ3 8. ™ˆÚfi˜ 600ÙÌ. ∏40 9. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ. Ã10 10. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22 11. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· Ã22 12. ∫·Ù‹Ú·Á· 348ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂÛ·›Ô Ã40

13. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º55 14. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 947ÙÌ. ¢8 15. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 16. ÿÓÈ· 166ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ μ18 17. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.000ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ μ11 18. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 467ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∞85 19. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ (πˆÏÎÔ‡) 133ÙÌ. ∞84 20. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 269ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∞82 21. ªԇʷ 9.000ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· •5 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. •˘Ófi‚Ú˘ÛË 10.474ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡20 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 3. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 4. ™ÎÈ¿ıÔ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ 15.817ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ ‚fiÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∑11 7. ªԇʷ 11.500ÙÌ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ø1 6. ªԇʷ 11.500ÙÌ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ø1 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÎÙ›ÚÈÔ 320ÙÌ. ÂÚ›Ô˘ (2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·) §2 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 3. ∞ıËÓÒÓ 73ÙÌ. Û 207ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ15 4. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ÈÛfiÁÂÈÔ 55ÙÌ., ·Ù¿ÚÈ 55ÙÌ., ˘fiÁÂÈÔ 55ÙÌ. ¢14 5. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂44 6. ∞ıËÓÒÓ ÈÛfiÁÂÈÔ 300ÙÌ. Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 400ÙÌ. ∂75 7. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 120ÙÌ. + 45ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 45ÙÌ. ·˘Ï‹ ∞95 ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: 1. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 2. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ Âȯ›ÚËÛË cafe-bar 44ÙÌ. + 28ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∞99 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ∞ıËÓÒÓ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 200ÙÌ.Û 1.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ9 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1800ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ø10 2. μ’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 4.500ÙÌ. Û 12.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £24 3. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ∞’ μπ¶∂ 900ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 2. ∞ıËÓÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.000ÙÌ. £15 3. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 120ÙÌ. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ∑18 4. ¡. πˆÓ›· ÁηÚÛÔÓȤڷ 40ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ •2 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 650ÙÌ. Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞10 6. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 84ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∂40 7. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ηٿÛÙËÌ· 30ÙÌ. •3 8. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10 9. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 85ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ∂40 10. ¢ÈÌ‹ÓÈ 400ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 550ÙÌ. ÔÈÎ. ƒ6 11. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 12. πˆÏÎÔ‡ 120ÙÌ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 13. ¢ÈÌ‹ÓÈ 300ÙÌ. ·ÔıË΢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.000ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏51 14. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚÈ· Û 200ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô •15 15. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 35ÙÌ. ηٿÛÙËÌ· ∫51 16. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 65ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ17 17. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 145ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞92 18. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 150ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ∞88 19. ¡. πˆÓ›· 52ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ 7 20. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. (ηٿÛÙËÌ· ªÀ£√™) ∞8 21. °·˙‹ ηٿÛÙËÌ· 80ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi °41 22. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. + 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 270ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË ø99 23. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 1.200ÙÌ. ø98 24. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ·100ÙÌ. + 80ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ °40 25. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 84ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ π38 ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (632)

------------------------------------

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746 Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής. (634)

-----------------------------------∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À ¶∞°∞™ø¡ 131/∞¡∞§∏æ∂ø™ μ√§√™ - 24210-48017 ∫∞π 6974707033 www.AthanasiouRealEstate.com ¶ø§√À¡Δ∞π ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1671/∂Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¶·ÓÛÈfiÓ (ÙÚÈÒÚÔÊÔ ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi) ÎÙ›ÛÌ· Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ¤ÎÙ·Û˘ 600 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. (11 ‰ˆÌ¿ÙÈ·-‰‡Ô ÛÔ˘˝Ù˜) ·Ó¿ÎÚÈ‚· Î·È ·Ó¤ÌÔÚÊË Â›ψÛË ˘„ËÏ‹˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜. ª·Á¢ÙÈ΋ ı¤·. ¶ÏËÚfiÙËÙ· 100%. 1654/μ›Ï· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ/™ˆÚfi/·Ó¤ÌÔÚÊË. 1656/™Ù· ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη Ôχ fiÌÔÚÊÔ Û›ÙÈ 90 Ù.Ì. Û 124 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 1644/¶·Ï·È¿-ÈÛfiÁÂÈÔ Î·È fiÚÔÊÔ˜ 70+70

Ù.Ì. (¿ÚÔ‰Ô˜ ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘) Û ÔÈÎ. 147 Ù.Ì. 1514/™Ù·ÁÈ¿Ù˜ ‚›Ï· ·Ó¤ÌÔÚÊË 270 Ù.Ì. Û 820 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 1623/ÕÁÈÔ ™Ù¤Ê·ÓÔ ‰ÈÒÚ./Œ¯ÂÈ 5 ‰˘¿ÚÈ· Î·È ÁηÚÛÔÓȤڷ/ÂÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ӷ Ì 1.500 ¢ÚÒ ÌËÓÈ·›ˆ˜. ΔÈÌ‹ 320 ¯ÈÏ. ¢ÚÒ. - 4/¡. πˆÓ›· ‰ÈÒÚÔÊË 110 Ù.Ì. Ôχ ηϋ 160 ¯. ¢ÚÒ. 1633/™ÙËÓ πˆÏÎÔ‡ 105 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 3 ‰ˆÌ., Î.Ï. 1639/™ÙË μ‡ÚˆÓÔ˜ ‰ÈÒÚ. ·Ï·È¿, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 180 Ù.Ì. 1626/™ÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÈÛfiÁÂÈÔ˜ 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 556, 40 Ù.Ì. ¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1669/™ÙËÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· √͢ÁfiÓÔ˘ (Ì¿ÚÎÂÙ μÂÚfiÔ˘ÏÔ˘), 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¤Ó· ÂÚÈÔÈË̤ÓÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·, 2 ˘/‰ Î.Ï. 1667/™ÙËÓ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ (ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ √͢ÁfiÓÔ) ÔÏ˘ÙÂϤ˜ 101 Ù.Ì., μ’ ÔÚfiÊÔ˘, 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË Î.Ï. 1548/ÃÈÏÈ·‰Ô‡, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰˘¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, Ù˙¿ÎÈ/¿ÚÎÈÓ/·Ôı‹ÎË. - ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÈÎÚ¿-ÌÂÁ¿Ï· ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ·. 1555/°. ∫·ÚÙ¿ÏË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË Î.Ï. 1556/ƒÂÙÈÚ¤ ·Ï·Èfi, ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 120 Ù.Ì. - 3 ˘/‰ Î.Ï. ∂›Û˘ ˆÏÔ‡ÓÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÙÔÔıÂۛ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÌÈÎÚ¿ Î·È ÌÂÁ¿Ï· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·. ¶ø§√À¡Δ∞π ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞-∫Δ∏ª∞Δ∞ 1665/(1) ™ÙÔ §·‡ÎÔ ÎÙ‹Ì· 13 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘, ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi, Ì·Á¢ÙÈ΋ ı¤· ÛÙË ªËϛӷ, ΔÚ›ÎÂÚÈ Î.Ï. (2) ™ÙÔ ÃfiÚÙÔ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì. ∫·È Ù· ‰‡Ô ˘¤ÚÔ¯· ÎÔÌÌ¿ÙÈ·. 1668/∫Ù‹Ì· ÂÙ¿ (7) ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ·Ôı‹Î˜ ∫À¢∂¶ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. 1634/1635/™ÙËÓ ∫ÔÚfiÈ ÔÙÈÛÙÈο ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏ· 11,5 Î·È ¤ÙÂÚÔ 6,5 ÛÙÚ¤Ì. 1574/ÃfiÚÙÔ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ 6 ÛÙÚ¤Ì. ÂÊ¿. ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ 1670/™ÙÔÓ ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ (™ˆÚfi) 609 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ı¤· μfiÏÔ Î·È ¶‹ÏÈÔ, ˆÚ·ÈfiÙ·ÙÔ, ÌË ÙÔ ¯¿ÛÂÙÂ. 1647/™ÙÔÓ ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ (™ˆÚfi) ÌÂÛ·›Ô 588 Ù.Ì. ı¤·. 1493/ÈÚÈfi §·ÌÈÓÔ‡ ÌÂÁ¿ÏÔ, ·Ó¤ÌÔÚÊÔ, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 6,5 ÛÙÚ¤Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. 1588/¡¤· πˆÓ›· ÂÚÈÔ¯‹ (¡¤Ô ¢¤ÏÙ·) ‰‡Ô (2) ÔÈÎfi‰· ·fi 332 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ. 1558/™¤ÛÎÏÔ 680 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·. 1394/ΔÛ·Áηڿ‰· 8 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À 24210 48017 ÎÈÓ. 6974707033 (852)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213

¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (635)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725, ∫π¡. 6972-672426

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì. Ì 30 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ 195.000 √ÈÓfiÓÂ˘Ì·, 190 Ù.Ì. ËÌÈÙÂϤ˜ 90.000 ¢ËÌ·Ú¯. ¡. πˆÓ›· 36 Ù.Ì. ËÌ/ÁÂÈÔ 30.000 μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, ÔÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì. 120.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, ÙÚÈ¿ÚÈ 85 Ù.Ì. 95.000 Αχιλλοπούλου-Γυμναστήριο 98 τ.μ., 85.000. Ευαγγελίστρια Ταχυδρομείο 50 τ.μ. 55.000. Φιλαδελφείας τέρμα, ρετιρέ 80 τ.μ., 130.000. √π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ Μάραθος, 310 τ.μ. 100.000 Γκιώνη, 8 στρ. με 60 τ.μ. κτίσμα 110.000 ∂ÊÔÚ›·, ¡. πˆÓ›· 600 Ù.Ì. 250.000 ª¿Ú·ıÔ˜, 420 Ù.Ì. 100.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000 ¡. πˆÓ›· ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì. 65.000 Ν. Ιωνία Λύκειο, 120 τ.μ. με παλαιά οικία 70.000 Ν. Ιωνία Στρατόπεδο 517 τ.μ 165.000 ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000 §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ· 280.000 ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· 140.000 ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì. 70.000 ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 1.000 Ù.Ì. 300.000 ∫·Ï·Ì¿ÎÈ, ¶Úfi·Ó 3.850 Ù.Ì. 80.000 §·Ú›Û˘ ÂÍÚ¤˜ ۤڂȘ, 16 ÛÙÚ. 180.000 ΒΙΟΣΚΥΡ πρώην 135 τ.μ. 50.000 Αγ. Βαρβάρα 200 τ.μ. 85000 Ν. Ιωνία τέννις 140 τ.μ. 50000 Μελισσάτικα Σπαρτιάς 19 στρέμ. 200.000 Λουζίνικο 23 στρ. 240000. Περιφ/κός Βιοσκύρ, 400 τ.μ. 85.000 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ Βαμβακουργία, 70 τ.μ., οικόπ. 140 τ.μ. 120.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ, 70 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 130 Ù.Ì. 135.000 ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›·, 180 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. 170.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì. 250.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÙÚÈ¿ÚÈ Ì ‰ÒÌ· 63.000 Φιλαδελφείας 80 τ.μ., οικοπ. 160 τ.μ., 135.000 Ε Κουφόβουνο, 50 τ.μ. οικοπ. 85 τ.μ., 80.000 Ελικοδρόμιο, 70 τ.μ. εντός οικ. 180 τ.μ. 140.000 Ν. Ιωνία ποτάμι, 45 τ.μ. 40.000 Ε. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ ¡. πˆÓ›· 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì. 200.000 Μεταμόρφωση όροφος 250 τ.μ. 250.000 (636)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 36 ∏§π∞™ ∫√∫ª√Δ√™ πø§∫√À 7 Δ∏§. 2421038 - 556, 24210 - 47316 ∫π¡. 6978393556 ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ ÃÈÏÈ¿‰Ô˘ 130 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 145 Ù.Ì. 80.000 ∂ °·Ì‚¤Ù· 145 Ù.Ì. ª·Û‰¤ÎË 165 Ù.Ì. 95.000 ∂ √ÁÏ 190 Ù.Ì. 120.000 ª·‚›ÏË 350 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ∑¿¯Ô˘ 200 Ù.Ì. 90.000 ∂ √͢ÁfiÓÔ 210 Ù.Ì. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 300-400 Ù.Ì. §Â‡Î· 280 Ù.Ì. 144.000 ∂ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 230 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 300 Ù.Ì. √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô 400 Ù.Ì. ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 147 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 215 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 200-400 Ù.Ì. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 310 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∞Ë °ÈÒÚÁË 480 Ù.Ì. 125.000 ∂ °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô 740 Ù.Ì. 138.000 ∂ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 200 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∞. ªÂÚÈ¿ 3.500 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· 730 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∞ıËÓÒÓ 1.000 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ 360 Ù.Ì. ¡Â¿ÔÏË 250-480 Ù.Ì. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi 2.200 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ 200-300-400 Ù.Ì. ™ÎÈ¿ıÔ 225 Ù.Ì., ™ˆÚfi 600 Ù.Ì. √π∫π∂™ §Â‡Î· 2 ‰ˆÌ. 65.000 ∂ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ. 75.000 ∂ μÏ·¯¿‚· 3 ‰ˆÌ. 95.000 ∂ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ÙÚÈÒÚÔÊË ª·‚›ÏË 3 ‰ˆÌ. 125.000 ∂ •ÂÓ›· 3 ‰ˆÌ. 95.000 ∂ μ‡ÚˆÓÔ˜ ÙÚÈÒÚÔÊË, ηڷÁÈ·›. °·ÏÏ›·˜ ‰ÈÒÚÔÊË. ∞Á. μ·Û›ÏË 3 ‰ˆÌ. 125.000 ∂ ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ó¤· ∞Û‚ÂÛÙ·ÚÈ¿ 3 ‰ˆÌ. 110.000 ∂ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 3 ‰ˆÌ. 120.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ. 110.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 3 ‰ˆÌ. 92.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ó¤·. ™ÎÈ¿ıÔ 3 ‰ˆÌ. ÎÂÓÙÚÈ΋. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 30 Ù.Ì. 33.000 ∂ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ· 37 Ù.Ì. Jambo 29 Ù.Ì. Ó¤·. ¶¿ÚÎÔ 28 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 29 Ù.Ì. Ó¤·. ¢À∞ƒπ∞ ¡ÔÌ·Ú¯›· 50 Ù.Ì. 55.000 ∂ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 55 Ù.Ì. 57.000 ∂ ™Ù·ı¿ 50 Ù.Ì. Ó¤Ô. ºÂÚ·›Ô˘ 60 Ù.Ì. Ó¤Ô. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 67 Ù.Ì. 70.000 ∂ °·˙‹ ÚÂÙÈÚ¤ 60.000 ∂ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 60 Ù.Ì. 58.000 ∂ ∫·ÚÙ¿ÏË 62 Ù.Ì. 65.000 ∂ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 58 Ù.Ì. Ó¤Ô. Δƒπ∞ƒπ∞ ∞Ó¿ÏË„Ë 95 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô 98 Ù.Ì. 105.000 ∂ ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 85 Ù.Ì. 110.000 ∂ ™Ù·ı¿ 90 Ù.Ì. Ó¤Ô. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 86 Ù.Ì. Ó¤Ô 130.000 ∂ ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘ 94 Ù.Ì. 103.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 98 Ù.Ì. Ó¤Ô. ¡. πˆÓ›· 74 Ù.Ì. 60.000 ∂ Δ∂™™∞ƒπ∞ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ· 100 Ù.Ì. 105.000 ∂ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 115 Ù.Ì. 125.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 115 Ù.Ì. 125.000 ∂ ∫·Ó¿ÚË 170 Ù.Ì. 180.000 ∂ ¡ÔÌ·Ú¯›· 135 Ù.Ì. 145.000 ∂ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 135 Ù.Ì. 140.000 ∂ ƒÔ˙Ô‡ 107 Ù.Ì. Ó¤Ô. °·Ì‚¤Ù· 115 Ù.Ì. 138.000 ∂ ¶¿ÚÎÔ 155 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 120 Ù.Ì. Ó¤Ô. °ƒ∞º∂π∞ ¶ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ 107 Ù.Ì. 90.000 ∂ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 33 Ù.Ì. 42.000 ∂ ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 85 Ù.Ì. 110.000 ∂ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 50 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ· 115 Ù.Ì. 95.000 ∂ ª∞°∞∑π∞ °·˙‹ 50 Ù.Ì. 86.000 ∂ ¶·Á·ÛÒÓ 56 Ù.Ì. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 70 Ù.Ì. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 50 Ù.Ì. ∂ÚÌÔ‡ 120 Ù.Ì. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 33 Ù.Ì. ∞ıËÓÒÓ 260 Ù.Ì. ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 150 Ù.Ì. •∂¡√¢√Ã∂π∞ ∞ΛÓËÙÔ 16 studios ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ ∫∞π √π∫√¶∂¢∞ ™∂ √§∞ Δ∞ Ãøƒπ∞ Δ√À ¶∏§π√À ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ - √π∫√¶∂¢∞ ∫∞π •∂¡√¢√Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∫π∞£√ °π¡√¡Δ∞π ∂∫Δπª∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∂ ™À°∫ƒπΔπ∫∞ ™Δ√πÃ∂π∞ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞π ª∞°∞∑π∞ (638)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡

°∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025 e-mail: theoharg@otenet.gr °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 27 Ù.Ì., 2Ô˜, ·Ó·Î·ÈÓ. 29.500. 2. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 28 Ù.Ì., ηÈÓ., ı¤·, 89.000. 3. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ 25 Ù.Ì., 1Ô˜, 35.000. ¢À∞ƒπ∞ 1. ª·‚›ÏË 50 Ù.Ì. (7 ÂÙÒÓ) ËÌÈÒÚ. 59.000. 2. μÏ·¯¿‚· 53 Ù.Ì., 1Ô˜, 70.000. 3. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., 91.000. 4. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì., 2Ô˜, ηÈÓ., 96.000. 3. °·ÏÏ›·˜ 55 Ù.Ì., 4Ô˜, 8 ÂÙÒÓ, 125.000. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ∞. °·˙‹ 103 Ù.Ì., 3Ô˜, 130.000. 2. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 90 Ù.Ì. + 50% ÔÈÎfiÂ‰Ô + ·¤Ú·˜, ·Ó·Î·ÈÓ. 108.000 3. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 80 Ù.Ì., 3Ô˜, 79.000. 4. Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ 88 Ù.Ì. 1Ô˜ (4 ÂÙÒÓ) 109.000. 5. ∑¿¯Ô˘ 92 Ù.Ì. 4Ô˜ ÎÔÌϤ 141.000. 6. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 80 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., 125.000. 7. £Ú¿Î˘ 74 Ù.Ì., 5Ô˜ (4 ÂÙÒÓ) 105.000. 8. ∞¯ÈÏ/ÏÔ˘ Û ÙÚÈÒÚÔÊÔ, 1Ô˜, 95 Ù.Ì., 83.000, 2Ô˜, 75 Ù.Ì., 72.000.

9. ∞ÁÚÈ¿ 96 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., Ù˙¿ÎÈ, Ì % ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ ËÌÈ˘. 95.000. 10. ∫Ú›ÙÛÎË 1Ô˜, ‰ÈˆÚ., 75 Ù.Ì., 70.000. 11. ¡. πˆÓ›· 92 Ù.Ì., 3Ô˜, ηÈÓ., ÎÔÌϤ, 140.000. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1.∫·ÛÛ·‚¤ÙË 108 Ù.Ì. 1Ô˜, 139.000 2. ∞. °·˙‹ 146 Ù.Ì., 5Ô˜, 148.000. 3. ∞. °·˙‹ 97 Ù.Ì., 5Ô˜, ·Ó·ÙÔÏ., ÔÏ˘ÙÂÏ., ¿ÚÎÈÓ, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı., ηÈÓ., 185.000. 4. ∫. ¶·Ï·Ì¿ ÌÂ˙ÔÓ. 170 Ù.Ì., ÔÚÔÊÔ‰. Û 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, 150.000. 5. ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 129 Ù.Ì. (1991) 1Ô˜, 153.000. 6. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 121 Ù.Ì. 1Ô˜ ·Ó·Î. 130.000. 7. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 101 Ù.Ì., 4Ô˜, ηÈÓ., ÎÔÌϤ, 170.000 Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 8. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 115 ÙÌ., 1Ô˜, ËÌÈÙÂÏ. 78.000. √π∫√¶∂¢∞ 1·. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 365 Ù.Ì. ‰È·Ì. 145.000, 730 Ù.Ì. ‰È·Ì. 285.000 ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤·. 1. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 100 Ù.Ì. ÁˆÓ. (™.¢. 2,1) 56.000. 2. ™ˆÚfi˜ 585 Ù.Ì. ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· 135.000. 3. ∞Ï˘Î¤˜ (Ï·˙) 205 Ù.Ì., 90.000, 85 Ù.Ì. (¯Ù›˙ÂÈ 105 Ù.Ì.) 45.000, 307 Ù.Ì. 105.000 (¡ÙÔÌ¿Ù·) 160 Ù.Ì., ÁˆÓ., 105.000, 160 Ù.Ì., 90.000, 175 Ù.Ì. 85.000, 170 Ù.Ì. 85.000 (°¿ÙÔ˜) 366 Ù.Ì. ÁˆÓ., 107.000. 4. πˆÏÎÔ‡ 740 Ù.Ì. ‰È·Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 400 Ù.Ì. ÈÛÔÁ.+400 Ù.Ì. ˘ÔÁ.+200 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ) 480.000. 5. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 218 Ù.Ì. ÁˆÓ. 135.000. 6. πˆÏÎÔ‡ 117 Ù.Ì., (ÎÙ›˙ÂÈ 160 Ù.Ì.) 85.000. 7. πˆÏÎÔ‡ 235 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 320 Ù.Ì.) 190.000. 8. ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì. ÁˆÓ. (2,4) 99.000. 9. ¡. πˆÓ›· 370 Ù.Ì. (™.¢. 2,4) 275.000. 10. ¡. πˆÓ›· 230 Ù.Ì. (2,4) 80.000. 11. πˆÏÎÔ‡ 1.120 Ù.Ì. (2,4) 3.250.000. 12. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 740 Ù.Ì. (‰ÈÛ. ÁˆÓ.) Ê·ÓÙ·ÛÙ. 505.000, 370 Ù.Ì., ÁˆÓ. ı¤·, 255.000, 1.450 ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ, ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤· 1.020.000, 528 Ù.Ì., 339.000. 13. ª¿Ú·ıÔ˜ (‰ÈÂıÓ‹˜) 8 ÛÙÚ., 50Ì. Ê¿ÙÛ·, 190.000. 14. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 220 Ù.Ì. )0,80) 39.000. 15. ∞Ï˘Î¤˜ (¶Ú. ∏Ï›·˜) 430 Ù.Ì. 80.000. 16. •˘Ófi‚Ú˘ÛË (¶ÔÙÈÛÙÈο) ‰È¿ÊÔÚ· ·ÁÚÔÙ/¯È·. 17. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 330 Ù.Ì. 98.000 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. πˆÓ›· 141 Ù.Ì. (3 Â›‰·)+·˘Ï‹, 70 Ù.Ì., ÁˆÓ., ηÈÓ., 200.000. 2. ∞Ï˘Î¤˜ (¡ÙÔÌ¿Ù·) ÌÂ˙ÔÓ. ÔÏ˘ÙÂÏ. 130 Ù.Ì.+30 Ù.Ì. ·Ôı. ÈÏÔÙ‹˜+Ù·Ú¿ÙÛ· ‚·Ù‹ Û ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì. ηÈÓ. 280.000. 3. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 100 Ù.Ì. / 170 Ù.Ì. 265.000. 4. ¡. πˆÓ›· ‰ÈÒÚÔÊÔ (50 Ù.Ì.+40 Ù.Ì.) Û ÔÈÎfi. 70 Ù.Ì. 58.000. 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. (12 ÂÙÒÓ) 185.000. 6. ¡. πˆÓ›· 75 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 230 Ù.Ì. 79.000. 7. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. 102 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 590 Ù.Ì. (2000)+ÂÈϤÔÓ ‰fiÌËÛË, ı¤·, 290.000. 8. ™ˆÚfi˜ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Û ÔÈÎfi. 600 Ù.Ì. 2Ô ÏÈÌ¿ÓÈ ¶ƒøΔ∏ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 950.000. 9. ªÂÙfi¯È ‰ÈˆÚ. ·ÏÈfi 100 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 40.000 10. ºÈÏ. πˆ¿ÓÓÔ˘ ‰ÈÒÚ.) 90 Ù.Ì.+70 Ù.Ì.) ·ÏÈfi Û ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì., 195.000. 11. ∞ÁÚÈ¿, ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 96 Ù.Ì. ËÌÈ˘.+127 Ù.Ì. 1Ô˜+121 Ù.Ì., 2Ô˜, Û ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 595.000. 12. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. (¿‰ÂÈ· 1990)+ËÌÈ˘ÔÁ. 70 Ù.Ì. 180.000. 13. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ Ê·ÓÙ·ÛÙ. ‰ÈÒÚÔÊ 170 Ù.Ì./820 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· 465.000. 14. ∫·Ù˯ÒÚÈ 70 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ı¤·, 120.000. 15. ªÔ‡ÚÂÛÈ 200 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ¤ÌÌ. 5 ÂÙÒÓ 295.000 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-∂¶∞°°/∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1· ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 94 Ù.Ì.+·Ù¿ÚÈ 50 Ù.Ì. (ÂÓÔÈÎ. 700 ∂) 90.000 1‚. ƒÔ˙Ô‡ 40 Ù.Ì.+·Ù. 25 Ù.Ì. 39.000 Î’ 100 Ù.Ì.+50 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, 115.000 1. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 250 Ù.Ì., ÁˆÓ., ÈÛÔÁ. 195.000. 2. πˆÏÎÔ‡ 28 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ 43.000. 3. ¡. πˆÓ›· Ì·Á·˙› 75 Ù.Ì. ÁˆÓ.+ (˘ÔÁ. 70 Ù.Ì. ÎÔ˘˙›Ó·)+‰ÈÎfi ÙÔ˘ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ÁÈ· ÙÚ·¤˙È·, ηÈÓ. 215.000. 4. ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÈÛÔÁ. 67 Ù.Ì.+˘ÔÁ. 67 Ù.Ì. ηÈÓ., 110.000. 5. ∞. °·˙‹ 160 Ù.Ì. ËÌÈÛÔÁ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ï‹Úˆ˜ (ÂÓÔ›ÎÈÔ 450) 85.000. 6. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 52 Ù.Ì. ÁˆÓ. ηÈÓ. 148.000. 7. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 180 Ù.Ì.+˘ÔÁ. 100 Ù.Ì.+·Ù·Ú. 80 Ù.Ì+¿ÚÎÈÓ (10ÂÙ›·˜) 360.000. 8. •ÂÓÒÓ·˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 9 ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 340 Ù.Ì. (1998) 530.000. 9. ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ 420 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 600 Ù.Ì. Î·È ÂÈϤÔÓ ‰ÔÌ‹˜, 510.000. 10. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ Ì·Á·˙› 130 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 1.100 Ù.Ì. 330.000 ∂¶∂¡¢À™∂π™-∂À∫∞πƒπ∂™ 1· ÷Ù˙/ÚÁ˘ÚË 94 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 190.000 1. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰Ú. Ì·Á·˙› ÁˆÓ. Î·È Û›ÙÈ Â¿Óˆ, ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ÙÈÌ‹. 2. ∞¤Ú·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ‰ÈÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (¿‰ÂÈ· 2006) 2Ô˜ 105 Ù.Ì., 3Ô˜ 75 Ù.Ì., 4Ô˜ 45 Ù.Ì., 195.000. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 160 Ù.Ì.+ËÌÈ˘. 80 Ù.Ì. (1.100∂). ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ¶·È‰fiÙÔÔ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. 2. ∂Ù¿ ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ 61 Ù.Ì. 4Ô˜ Ì ¿ÚÎÈÓ 320 ∂. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™-∂∫¢√™∏ ¢∞¡∂πø¡ (639)

-----------------------------------∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 6977 615627 6938 388894 24210 28944 www.euroktima.com

∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ‰˘¿ÚÈ 56 Ù.Ì. 4Ô˜ 58.000∂ 2. ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË 15 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, 170.000∂. 3.. ∫.. ∫·ÚÙ¿ÏË Î·ÈÓ., ÙÚÈ¿ÚÈ 76 Ù.Ì., 2Ô˜, Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ, 110.000∂. 4. ¡. πˆÓ›· 2¿ÚÈ 49 Ù.Ì., 4Ô˜, 73.000∂. 5. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 600 Ù.Ì., 85.000∂. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∂¡Δƒ√ 1. 94 Ù.Ì., 2 ˘/‰ Ì ÔÏÏ¿ extra, ¿ÚÎÈÓ, 3Ô˜, 172.000∂. 2. 80 Ù.Ì. 2 ˘/‰ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 121.000∂. 3. 103 Ù.Ì., 2 À/¢, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 3Ô˜ ÔÚ., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ı¤·, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, 133.000∂. ¡∂∞ ∂Δ√πª∞ ¢π∞ª/Δ∞ 1. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘ ÁηÚÛÔÓ. 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, 4¿ÚÈ·, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 2. ¶ÏËÛ›ÔÓ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 2¿ÚÈ, 50 Ù.Ì., 3¿ÚÈ, 85 Ù.Ì., 4¿ÚÈ, 130 Ù.Ì. 3. ºÈÏ·Ú¤ÙÔ˘ 105 Ù.Ì., ÙÚÈ¿ÚÈ, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ¶‹ÏÈÔ, 2 À/¢, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√ ¶ø§√À¡Δ∞π ¡∂∞ ¢π∞ª/Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜.

¶∂ª¶Δ∏ 22 ∞¶ƒπ§π√À 2010

2. 2¿ÚÈ 47 Ù.Ì., 50 Ù.Ì., 60 Ù.Ì. 3. 3¿ÚÈ· 76 Ù.Ì., 80 Ù.Ì., 90 Ù.Ì. 4. 4¿ÚÈ·, 95 Ù.Ì., 100 Ù.Ì., 120 Ù.Ì. 5. °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜ 28, 30, 38 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 1. μfiÏÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi 1.290 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2,4 1.000∂/Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 3.000 Ù.Ì. 2. ¡.. πˆÓ›· 275 Ù.Ì., Ì 2,4 ™.¢., 190.000∂. 3. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 587 Ù.Ì. ÔÈÎ. ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, 155.000∂. 4. ∞ÁÚÈ¿ 500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È 8 ÛÙÚ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ. ∞›ÛÙ¢ÙË ı¤· 20.000∂/ÛÙÚ. 5. ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ 170 Ù.Ì. 25.000∂/ ÛÙÚ. ·ÓÔÚ·ÌÈÎfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 6. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 1.100 Ù.Ì. & 1.500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ªÂ ı¤· & 5 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 7. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 368 ÙÌ., 450 Ù.Ì. 700 Ù.Ì. 8. ΔÛ·Áηڿ‰· 22 ÛÙÚÂÌ. ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÙÈÌ‹ 195.000∂. 9. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 500 Ù.Ì. ı¤· ı·˘Ì¿ÛÈ·. 10. ªËÏȤ˜ 13 ÛÙÚ. Ì ı¤· Î·È 5 ÔÈÎ. ÛÙ· 1.000 Ù.Ì. Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 11. ªËϛӷ 500 Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì· 110.000∂ & 5 ÛÙÚ. 250.000∂. 12. ªԇʷ 7 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 250.000/ÛÙÚ., ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·. 13. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 250 Ù.Ì., 330 Ù.Ì., 1.000 Ù.Ì., 2.000 Ù.Ì., Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÙÈ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· 200∂/Ù.Ì. 14. §ÂÊfiηÛÙÚÔ 2,3 ÛÙÚÂÌ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, 155.000∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™-∂•√Ãπ∫∞ 1. ÕÁÈÔ˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ 100 Ù.Ì., Û 140 ÔÈÎ. Ì ·˘Ï‹ ·Ó·ÙÔÏÈ΋, 135.000 ∂. 2. ¶ÂÚÈÔ¯‹ °. ¢‹ÌÔ˘-∑¿¯Ô˘ 170 Ù.Ì. Û 200 ÔÈÎ., 185.000∂. 3. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ. 71 Ù.Ì. 90.000∂. 4. °·˙‹ 120 Ù.Ì., 165.000∂. 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 180 Ù.Ì., 3 ˘/‰, 3 w.c., Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎ. 225.000∂ Ó¤·. 6. ÕÏÏË ªÂÚ¿ 148 Ù.Ì., Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ı¤· 320.000∂. 7. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Ӥ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì 2 ‹ 3 ˘/‰, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÈÌ‹. 8. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·Ó·ÙÔÏÈ΋ 135 Ù.Ì. 205.000∂. 9. ∫. °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ. 95 Ù.Ì., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Ó¤· 195.000∂ ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙË. 10. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÌÂ˙ÔÓ. 70 Ù.Ì., 85 Ù.Ì., 105 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‚ÈÔÏ. ηı·Ú. 11. ªËÏȤ˜ Ӥ˜ ÌÂ˙ÔÓ. Ì ı¤· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÈÌ‹ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜. 12. ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ ¶ËÏ›Ô˘ 80 Ù.Ì., Û 900 Ù.Ì. ÔÈÎ. ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. 13. ∫·Ú·Á¿Ù˜ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ 147 Ù.Ì.+104 Ù.Ì., Û˘ÓÔÏÈο 250 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 190 Ì ·˘Ï‹, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜. ∂¡√π∫π∞™∂π™ 1. ∞Ï˘Î¤˜ ηٿÛÙËÌ· 145 Ù.Ì.+87 Ù.Ì., ·˘Ï‹ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. Δ·‚¤ÚÓ· Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ, ¤ÙÔÈÌË ÁÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 800∂ ÙÔ Ì‹Ó·. 3. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 120 Ù.Ì. ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 450∂. (641)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¡π√¶√À§√™ ∞¶√™Δ√§√™ ™Àªμ√À§√™ ∞°√ƒ∞™ ∫∞π ¶ø§∏™∏™ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 29 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ΔËÏ. 2421035335/31231 Fax: 2421031232 ∫ÈÓ.: 6932221749 e-mail: info@paniopoulos.gr www.paniopoulos.gr °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 30 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞2 2. ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘ 32 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∞6 ¢À∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 50 Ù.Ì. 100.000 ∂ μ1 2. ∑ÔÚÌ¿ 58 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ5 3. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 47 Ù.Ì. 80.000 ∂ μ7 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÚÂÙÈÚ¤ 70 Ù.Ì. 85.000∂ μ10 5. ∫·ÚÙ¿ÏË 49 Ù.Ì. 63.000 ∂ μ11 6. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ12 7. μÏ·¯¿‚· 54 Ù.Ì. 98.000 ∂ μ13 Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 100 Ù.Ì. 140.000 ∂ °1 2. ™Ù·‰›Ô˘ 72 Ù.Ì. 130.000 ∂ °4 3. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 98 Ù.Ì. 130.000 °5 4. ∫·ÚÙ¿ÏË 76 Ù.Ì. 110.000 ∂ °7 5. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 88 Ù.Ì. 100.000 ∂ °9 6. °. ¢‹ÌÔ˘ 80 Ù.Ì. 130.000 ∂ °10 7. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °11 8. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °14 9. ¶·Á·ÛÒÓ 90 Ù.Ì. 160.000 ∂ °15 10. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 93 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË 180.000 ∂ °20 Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 117 Ù.Ì. 360.000 ∂ ¢1 2. ∫·Ú·˚ÛοÎË 170 Ù.Ì. 220.000 ∂ ¢2 3. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 116 Ù.Ì. 140.000 ∂ ¢3 4. ∫·ÙÛ·ÓÙÒÓË 135 Ù.Ì. 190.000 ∂ ¢6 5. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 120 Ù.Ì. 310.000 ∂ ¢7 6. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 104 Ù.Ì. 185.000 ∂ ¢11 7. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ∞Á. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ 122 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¢14 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ. 150 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∑1 2. ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ·Ï·Èfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 125+125 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 511 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑2 3. ¡. πˆÓ›· 85 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 120 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑3 4. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 180 Ù.Ì. Û 245 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑6 5. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 114 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑11 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 180 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∑14 7. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 700.000 ∂ ∑15 8. ∞Ó‹ÏÈÔ 130 Ù.Ì. 80.000 ∂ ∑21 9. §·‡ÎÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 200 Ù.Ì. 140.000 ∂ ∑23 10. ∞ӷηÛÈ¿ 474 Ù.Ì. 650.000 ∂ ∑24 11. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 400.000 ∂ ∑25 12. ª¿Ú·ıÔ˜ 136 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∑26 13. ¶·¿ ¡ÂÚfi ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ 63 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑32 14. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 134 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑34 15. ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘ 340 Ù.Ì. ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 500.000 ∂ ∑35 16. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 102 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑37 17. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¿Óˆ ·fi ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 205 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑38 18. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 70 Ù.Ì. 190.000 ∂ ∑39 19. πˆÏÎÔ‡ ¿Óˆ ·fi °. ¢‹ÌÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Î·È ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ 185 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∑40 ηٿÏÏËÏË ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ). 20. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 176 Ù.Ì. ‰ÈÒÚÔÊË Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 250.000 ∂ ∑41 21. Αχιλλοπούλου 82,5 τ.μ. σε οικόπεδο

108,52 τ.μ. 120.000 Ε Ζ42 √π∫√¶∂¢∞ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 720 Ù.Ì. 73.000 ∂ ∏2 2. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 500 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏7 3. ∞Ï˘Î¤˜ 600 Ù.Ì. 250.000 ∏8 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 6.500 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∏11 5. ÕÊËÛÔ˜ 1.605,7 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∏12 6. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 170 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 270.000 ∂ ∏13 7. ∞ÁÚÈ¿ 750 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏14 8. ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ 4.028 Ù.Ì. 250.000 ∏17 9. §·‡ÎÔ˜ 2.000 Ù.Ì. 35.000 ∂ ∏29 10. º˘ÙfiÎÔ 437 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∏37 11. ∞Ï˘Î¤˜ 341 Ù.Ì. 95.000 ∂ ∏38 12. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∏39 13. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 146 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∏40 14. ΔÛ·Áηڿ‰· 4.131 Ù.Ì. 360.000 ∂ ∏41 15. ¡. πˆÓ›· 730 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏42 16. ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜ ∞Ï˘ÎÒÓ 4.000 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∏46 17. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 5.884 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∏48 18. ∞Ï˘Î¤˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ™√À´¶∞™ 315 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∏52 19. Δ¤ÚÌ· ∫‡ÚÔ˘ 521 Ù.Ì. 350.000 ∂ ∏53 20. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ 429,16 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏54 21. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ 1.168 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏55 22. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 171 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏56 23. Κοντά στο LIDL Φυτόκου 250 τ.μ. 100.000 Ε Η57 24. Αγριά 723,62 τ.μ. κατάλληλο για ξενοδοχείο 600.000 Ε Η58 25. Αγριά εκτός σχεδίου 4.000 τ.μ. 250.000 Ε Η59 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∫¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ 6.292 Ù.Ì. 45.000 ∂ Δ6 2. ªËϛӷ 4.018 Ù.Ì. 220.000 ∂ Δ7 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ê‹ÛÔ˘ 6.491 Ù.Ì. 40.000 ∂ Δ8 4. ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ı¤· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 522 Ù.Ì. 180.000 ∂ Δ11 5. ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 4.500 Ù.Ì. 50.000 ∂ Δ12 6. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 5.700 Ù.Ì. 300.000 ∂ Δ13 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 43 Ù.Ì. 35.000 ∂ £2 2. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 150.000 ∂ £3 3. §·Ú›Û˘ ÙÚÈÒÊ. 170 Ù.Ì. 300.000 ∂ £6 4. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 133 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 70 Ù.Ì. 350.000 ∂ £10 5. °. ¢‹ÌÔ˘ 94,2 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. 180.000 ∂ £25 °ƒ∞º∂π∞ 1. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 52 Ù.Ì. 70.000 ∂ π1 ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· - °Ú·Ê›· √§∞ Δ∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ ∞¶√∫§∂π™Δπ∫∏ ¢π∞£∂ ™∏ (642)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏ ∑ø°ƒ∞ºπ∞ §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846, FAX 24210-20267

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ·Ôı‹ÎË Î·È Áηڿ˙ 5ÂÙ›·˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘™ÔψÌÔ‡. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì., ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ∂. 3. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 4. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì. ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 120 Ù.Ì., ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì., Ì ̷Á·˙› 77 Ù.Ì., ÛÙË ¡. πˆÓ›· (∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘). ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ¢Ú¿ÎÂÈ· 4 ÛÙÚÂÌ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 5. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ¿ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1.√ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÛÔʛٷ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. £. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ◊ ¶ø§∂πΔ∞π 1. °Ú·ÊÂ›Ô 44 Ù.Ì. ÛÙÔ 2Ô fiÚÔÊÔ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË-°·ÏÏ›·˜. (643)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 27 Ù.Ì. ÚÔÛfi„ˆ˜ 45.000 ∂. ¶Ú¿ÎÙÈÎÂÚ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· 26 Ù.Ì. 36.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ 25 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 5Ô˜ ÔÚ. 41.000 ∂. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 22 Ù.Ì., ¢ÒÌ· 22.000 ∂. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 39 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ. 45.000 ∂. ¶Ú¿ÎÙÈÎÂÚ 34 Ù.Ì., ÚÔÛfi„ˆ˜ 1Ô˜ ÔÚ. 32.000 ∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 30 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 1Ô˜ ÔÚ. ·Î¿Ï˘ÙÔ˘ 56.000 ∂. ¢À∞ƒπ∞ ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 50 Ù.Ì. 7ÂÙ›·˜ 65.000 ∂.

°¿ÙÛÔ˘ 50 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. 50.000 ∂. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 4Ô˜ ÔÚ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 51 Ù.Ì., 90.000 ∂. ∫·ÏÏÈı¤· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2Ô˜ ÔÚ. 56 Ù.Ì., 90.000 ∂. ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì., Ì P. 85.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 50 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 75.000 ∂. π. Δ˙¿ÓÔ˘ 68 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ. ÁˆÓÈ·Îfi 68.000 ∂. μÔ˘ÙÛ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Ôχ ηÏfi Ì ·˘Ï‹ Î·È Ú¿ÛÈÓÔ 57.000 ∂. ¡Â¿ÔÏË 54 Ù.Ì., Ì P. 3Ô˜ ÔÚ., 78.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 68 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. (‰‡Ô ÎÚ‚/Ú˜) Ì ƒ., 106.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì., 65.000 ∂. ¡. πˆÓ›· 62 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3Ô˜ ÔÚ., 88.000 ∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 68 Ù.Ì. Ì ƒ., 106.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 87 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ƒ., ·Ôı‹ÎË, 127.000 ∂. ∫Ú›ÙÛÎË 81 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ƒ. 120.000 ∂. ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3Ô˜ ÔÚ., 78 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ƒ., ·Ôı‹ÎË 137.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 4Ô˜ Î·È 5Ô˜ ÔÚ. Ì ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ì·ÏÎfiÓÈ 110 Ù.Ì., 113.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 82 Ù.Ì, 3Ô˜ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù˙¿ÎÈ, ƒ., ·Ôı‹ÎË, 124.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 4Ô˜ ÔÚ. Ôχ ηÏfi 86 Ù.Ì., ı¤·, 137.000 Â. ∫·Ó¿ÚË 88 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˜ ÔÚ., 158.000 Â. ∫‡ÚÔ˘ 94 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ƒ+·Ôı., 159.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 6Ô˜ ÔÚ., ÚÂÙÈÚ¤ 109 Ù.Ì., 250.000 ∂. ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 4Ô˜ ÔÚ., 130 Ù.Ì., 273.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 5Ô˜ ÔÚ., 105,5 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ƒ., ·Ôı., 211.000 ∂. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 110 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 5Ô ÔÚ. °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜ 107 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 4Ô˜, Ù˙¿ÎÈ, ƒ., ·Ôı., 192.000 ∂. ¡Â¿ÔÏË 110 Ù.Ì, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ƒ., 158.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 105 Ù.Ì., 6Ô˜ ÔÚ., Ù˙¿ÎÈ, ƒ., ·Ôı., 175.000 ∂. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 61 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ƒ., 120.000 ∂. ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ˘fi ·Ó¤ÁÂÚÛË 64, 71 Ù.Ì., 2.000 ÙÔ Ù.Ì. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ °ˆÓÈ·Îfi 114 Ù.Ì. Ì 90 Ù.Ì., ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ 155.000 ∂. (§ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ· Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ÂÓÔ›ÎÈÔ 700 ∂.). √π∫√¶∂¢∞ 130 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÏËÛ›ÔÓ μπ√™∫Àƒ, 32.000 ∂. 150 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ Ù¤ÓȘ ™.¢. 0,8, 52.000 ∂. 185 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ Ù¤ÓȘ ™.¢. 0,8 70.000 ∂. 420 Ù.Ì. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¿Óˆ Ù˘ °.¢‹ÌÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ™.¢. 0,8 220.000 ∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÁˆÓÈ·Îfi 473 Ù.Ì., 273.000 ∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÁˆÓÈ·Îfi 127 Ù.Ì., ™.¢. 2,4 ÏËÛ›ÔÓ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘ 150.000 ∂. ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘ ÁˆÓÈ·Îfi 165 Ù.Ì. ™.¢. 2,1 140.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 250 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 160.000 ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 580 Ù.Ì., Ì ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË 70 Ù.Ì. 260.000 ∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ 300 Ù.Ì., 15 Ì. ÚfiÛÔ„Ë ™.¢. 2,7 480.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ 250 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ ∫˘·Ó‹ ∞ÎÙ‹ ™.¢. 0,8 115.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ ÏËÛ›ÔÓ ÎÏÈÓÈ΋˜ °¿ÙÔ˘ 240 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 120.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ 220 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, 240.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿-™Ô˘ÙÚ·Ï›, 280 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÏËÛ›ÔÓ £ˆÌ¿ ™.¢. 0,8, 135.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ı¤ÛË μ·Úο 240 Ù.Ì., 67.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ÏËÛ›ÔÓ Ì¿ÚÎÂÙ Lead 500 Ù.Ì., ™.¢. 0,7 100.000 ∂. ª·Ï¿ÎÈ 2.000 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÎÙ›˙ÂÈ 1.000 Ù.Ì., 460.000 ‰›‰ÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. ª¿Ú·ıÔ˜ 20 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 319 Ù.Ì., 75.000 ∂. ª¿Ú·ıÔ˜ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· 329 Ù.Ì., 65.000 ∂. §·‡ÎÔ˜ 700 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 17.000 ∂. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ 4.200 Ù.Ì. Ì ı¤· 42.000 ∂. ªÂÙfi¯È 500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi-ªËϛӷ 15.000 ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ - ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 Ù.Ì., Ì 60 Ù.Ì., ˘fiÁÂÈÔ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 220.000 ∂. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ∫. ¡ÂÚ¿ 70 Ù.Ì., 136.000 ∂. ªËϛӷ ¤ÙÚÈÓË ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ·, Ì Ï·Ù¿ÓÈ· 110.000 ∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 75 Ù.Ì. Û 220 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Û ¿ÚÔ‰Ô 115.000 ∂ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË ÙÛÈÔ˘Ú¿‰ÈÎÔ 25.000 ∂. (648)

-----------------------------------°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974021304 www.tzamtzis.com

EYKAIPIE™ 1. Μεζονέτα Αγριά καινούργια, 160 τ.μ. καλοριφέρ, 4 Υ/Δ, 2 W.C., 2 τζάκια, οικόπεδο 215 τ.μ. 225.000 Ε. 2. Κατάστημα 39 τ.μ., πατάρι 20 τ.μ., Μικρασιατών, αυτονομία, W.C. Μόνο 35.000Ε. 3. Ροζού - Μαγνήτων, ημυισόγειο διαμπερές κατάστημα, 113 τ.μ., φάτσα 12 μ., 59.000Ε. 4. Οξυγόνο ημιυπόγειο διαμπερές, κατάστημα 80 τ.μ., μόνο 39.000Ε. 5. Ν. Ιωνία, κέντρο(Σ.Δ. 2,1), οικόπεδο άνωθεν Μαιάνδρου 110 τ.μ., φάτσα, 10μ., αντί 56.000Ε. 6. Πλατεία Μεταμόρφωσης, 3άρι, 96 τ.μ., όροφος 2ος, γωνία, 89.000Ε. ¢IAMEPI™MATA KAINOYP°IA 1. Άναυρος, γωνιακά 100 4άρια, όροφος 4ος, τζάκι, parking (pilotis), αποθήκη (10 τ.μ.) αντί 205.000. 2. 2άρι πλησίον Δικαστηρίων 60 τ.μ., όροφος 1ος, αποθήκη αντί 104.000 Ε και άνω Πολυμέρη 57 τ.μ., όροφος 1ος, αντί 102.000 Ε. 3. Κάτω Δικαστηρίων οροφοδιαμέρισμα 3ου ορόφου, 96 τ.μ., τζάκι, πάρκιν, 3 W.C., ανατολικό, 192.000Ε.

4. Άναυρος 2άρια 45 τ.μ., όροφος 1ος και ισόγειο (διαμπερές) 81.000Ε. 5. 2άρι, 1ου ορόφου, 80 τ.μ., διαμπερές και 4άρι, 3ου, 101 τ.μ., οροφοδιαμέρισμα (Ηλύσια) αντί 120.000 και 170.000Ε, πάρκιν, ΑΤ.ΦΑ. 6. Κάτωθι Νοσοκομείου οροφοδιαμερίσματα 1ου και 2ου ορόφου, 85 τ.μ., τζάκι, πάρκιν, αποθήκη, Α.Τ. Φ.Α., από 165.000Ε. 7. 3άρια με PARKING και αποθήκη α) Μαγνήτων 82 τ.μ., πλησίον Κανάρη, 1ος όροφος, 137.000Ε. β) Βύρωνος 89 τ.μ., όροφος 3ος, 150.000. γ) Μεταμόρφωση 85 τ.μ., όροφος 2ος, 133.000Ε. 8. Ζάχου (κάτω Αναλήψεως) 4άρι, 107 τ.μ., γωνιακό, αποθήκη, πάρκιν,180.000Ε. 9. Χιλιαδού (κέντρο) 4άρια, 110 και 114 τ.μ., 3ου ορόφου, τζάκι, 2 W.C., χωρίς φωταγωγό, από 1.650Ε 10. Κασσαβέτη (κέντρο) 30, 80 και 88 τ.μ., όροφος 1ος, προς 1.950 το τ.μ. ¢IAMEPI™MATA ¶A§AIA 1. Τριάρι 82 τ.μ. 2ος ορ. Ρ. Φεραίου πλησίον Γαμβέτα, κατασκευής ’93, διαμπερές, 2 λουτρά, τζάκι, αυτονομία Φ.Α., πάρκιν, αποθήκη 128.000 Ε. 2. 3άρι, 94 τ.μ., Μεταμορφώσεως Αλεξάνδρας, ανατολικ., 1ου ορόφου, Φ.Α. 95.000Ε. 3. 3άρι Περραιβού-Αλεξάνδρας, όροφος 4ος, 98 τ.μ., ανατολικό, φ.α., με 40 τ.μ. αποθήκη, 100.000Ε. 4. Πλησίον Βλαχάβα-Αλεξάνδρας οροφοδιαμέρισμα 2ου ορόφου, 135 τ.μ., ανατολικό, Φ.Α., 145.000Ε και 3άρι ανατολικό 112 τ.μ., αντί 120.000Ε. 5. Πλησίον Παν/μίου - Πάρκου με θέα, 4άρι 115 τ.μ., όροφος 3ος φ.α. 128.000 Ε. 6. Ν. Ιωνία (κέντρο) 3άρι, 75 τ.μ., 1ου ορόφου, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, διαμπερές, μόνο 63.000Ε. √π∫π∂™ 1. Χιλιαδού, ανακατασκευή, καλοριφέρ, τζάκι, A/C, 80 τ.μ., σε 128 τ.μ. οικόπεδο, 148.000Ε. 2. Γωνιακή Αλυκές, πλησίον θαλάσσης 81 τ.μ., οικόπεδο 160 τ.μ. αντί 90.000 Ε. 3. Μεζονέτες 70 έως 140 τ.μ. Ν. Δημητριάδα, Ν. Ιωνία, Αλυκές, Αγριά, Λεχώνια, Πλατανίδια, Κ. Νερά, Λεφόκαστρο. OIKO¶E¢A 1. Ν. Δημητριάδα (Θερμοπυλών-Φρίξου) ΣΔ 1,8, γωνία 118 τ.μ., παλιό σπίτι, 105.000. 2. Χιλιαδού (Ν. Σχέδιο) 390 τμ., σε 8,50 δρόμο άσφαλτο, 21 φάτσα, δίνεται και το μισό, όλο 225.000. 3. Νεάπολη έναντι πλατείας 464 τ.μ., φάτσα 20 μ., μόνο 140.000 Ε 4. Αλυκές, γωνιακό, άσφαλτος, 520 τ.μ., μόνο 135.000Ε. 5. Αλυκές οικόπεδο 394 τ.μ. μόνο 105.000 Ε. 6. Αιβαλιώτικα (Αλυκές) 329 τ.μ., έναντι πλατείας 105.000 Ε. 7. Σωρός, οικόπεδα γωνιακά ανεμπόδιστη θέα, θάλασσα, Βόλο 631 και 647 τ.μ. αντί 140.000Ε και 160.000Ε ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ 1. Πλησίον Χατζηαργύρη-Γαζή 94 τ.μ., πατάρι 47 ενοίκιο, 670Ε, αντί 185.000. 2. Αθηνών κατάστημα 495 τ.μ., φάτσα 35μ., ενοίκιο 3.600Ε, αντί 850.000Ε. 3. Λαρίσης (κέντρο) 300 τ.μ., πατάρι 150 φάτσα 17μ., αντί 900.000 και 75 τ.μ., φάτσα 4,30 και τα δύο αντί 1.070.000 4. Ν. Ιωνία (κέντρο) 3 καταστήματα 118 τ.μ., οικόπεδο 137, τα 2 μισθωμένα 500Ε, με προοπτική ορόφου (Σ.Δ. 2,4) αντί 170.000Ε. EKTO™ BO§OY 1. Κάτω Λεχώνια οικόπεδο (Κάτω Σχολείου) 2 στρεμ., αντί 200.000Ε. 2. Αλυκές 9 στρεμ., δίπλα στο δημ. δρόμο, 210.000Ε. 3. Πλατανίδια οικόπεδο 1.245 τ.μ., από θάλασσα 100μ., δρόμος, 120.000Ε. 4. Προφ. Ηλίας (Άνω Βόλου) 755 τ.μ., δημ. δρόμο, θέα, 150.000Ε και 1.100 τ.μ., φάτσα δημόσιο, 40 τ.μ., θέα, 190.000Ε. 5. Μεζονέτα 125 τ.μ., Πορταριά, κήπο 80 τ.μ., τζάκι, θέα, 195.000 Ε. και Μεζονέτα 261 τ.μ., με μπάρμπεκιου, θέα, 400 τ.μ., κήπο διαμορφωμένο, 3 Υ/Δ, 3 τζάκια, 5 W.C. 6. Ξενοδοχεία Μακρινίτσα - Χάνια, από 600.000Ε “TZAMTZH™” H E°°YH™H A¶O TO 1925 (650)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

¢IAMEPI™MATA 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 88 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 10ÂÙ›·˜, Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2.¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 3. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 131 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 15 ÂÙÒÓ, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘-ƒ. ºÂÚ·›Ô˘. ª∂∑√¡∂Δ∂™ (∂˘Î·ÈÚ›·) ÙÚÈÒÚÔÊË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· (120.000∂) ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1.¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì., Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 4. ª·Á·˙› 70 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·Ú·Ï›· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 5. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 280 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 6. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 130 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 6 ÛÙÚ. 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, §ÂÊfiηÛÙÚÔ. 7. (∂˘Î·ÈÚ›·) ÔÈΛ· 125 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. 120Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· (260.000∂) ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. 8. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 76 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì. Ì ı¤·, 75.000 ∂, ∫ÔÚÒË. 9. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. 10. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 185 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 37


37

¶∂ª¶Δ∏ 22 ∞¶ƒπ§π√À 2010

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 36

BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

11. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·. 12. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 125 Ù.Ì. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ¡. πˆÓ›·. OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹, ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÛÙËÓ ÕÊËÛÔ. 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.700 Ù.Ì. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 3.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∫ÔÚÒÈ. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ªËϛӷ. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. Ì ı¤· 200Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫Ú˘„¿Ó· ∫. °·Ù˙¤·. 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÊËÛÛÔ 15. (∂˘Î·ÈÚ›·) ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. 45.000 ∂, ∞ÚÁ˘Ú¤Èη. 16. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙË μ˘˙›ÙÛ· 17. √ÈÎfiÂ‰Ô 270 Ù.Ì. Ë 540 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. (∂˘Î·ÈÚ›·) ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 20 ÛÙÚ. Ì ı¤·, 110.000 ∂, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (651)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ VOLOS REAL ESTATE Δ™√À∫¡π¢∞™ §∞ª¶ƒ√™ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 - ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388 KIN. 6947302966 FAX: 24210-21538 WEB SITE www.volosrealestate.gr e-mail: ltsouknidas@mail.gr

√π∫√¶∂¢∞ ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (™ˆÚfi˜) 617 Ù.Ì. Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. K·Ú·Á¿Ù˜ 467 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 256 Ù.Ì. Î·È 500 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ™.¢. 1.8. ¡. πˆÓ›· 240 Ù.Ì.ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ™.¢. 2,4 Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 2 ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 329 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∞Ï˘Î¤˜ 559 Ù.Ì. Î·È 300 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÛÙÚ. ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ªËϛӷ 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. μ˘˙›ÙÛ· 3 ÔÈÎfi‰· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÎÂÓÙÚÈο ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· √π∫π∂™ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 3ÒÚÔÊË ÌÔÓ/Λ· (˘fiÁÂÈÔ 90 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ 110 Ù.Ì., ·’ ÔÚ. 110 Ù.Ì., ‚’ ÔÚ. 76 Ù.Ì.) Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ˆÏÂ›Ù·È Î·È ¯ˆÚÈÛÙ¿ Û 416 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 10ÂÙ›·˜. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 437 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì., ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. °·Ì‚¤Ù· 106 ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ¿ÌÂÛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË. ª·‚›ÏË ÌÔÓ/ÎÈ·, 2 ˘/‰ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ÌÔÓ/ÎÈ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∂ÈÛÎÔ‹˜ 71 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 140 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2.1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2 ÔÈ˘ 100 Ù.Ì. Î·È 140 Ù.Ì. Û ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ¶ÈӷοÙ˜ 90 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· Î·È 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ªÔ‡ÚÂÛÈ 4ÂÙ›·˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 200 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. °∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™-¢À∞ƒπ∞-Δƒπ∞ƒπ∞-Δ∂™™∞ƒπ∞ πˆÏÎÔ‡ 2Ô˘ ÔÚ. 33 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 48 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 1Ô˘ ÔÚ., 54 Ù.Ì. ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ. ∫‡ÚÔ˘ 3Ô˘ ÔÚ. 51 Ù.Ì. 3ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∑¿¯Ô˘ studio 42 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ. ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ. πˆÏÎÔ‡ 1Ô˘ ÔÚ. 70 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¶·Á·ÛÒÓ 4Ô˘ ÔÚ. 70 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¡. πˆÓ›· 77 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¡. πˆÓ›· 88 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 15ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. ∫ÔÚ·‹ 90 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜ ÚÔÛfi„ˆ˜. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 2Ô˘ ÔÚ. 85 Î·È 132 Ù.Ì. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 90 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ÓÂfi‰ÌËÙÔ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 105 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË 5ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. 30ÂÙ›·˜ ÚÔÛfi„ˆ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 120 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË ‰È·ÌÂÚ¤˜.

¶ø§∏™∂π™ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δø¡ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 2ÒÚÔÊÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· 80+80 Ù.Ì. Â¤Ó‰˘ÛË. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 Ù.Ì. £Ô˘Îȉ›‰Ô˘ 55 Ù.Ì. ηٿÛÙËÌ·. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δø¡ °. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 90 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÁˆÓÈ·Îfi. ∂ÌÔÚÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ “¡∞∫√™ CENTER” ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60 Ù.Ì. μ·ÛÛ¿ÓË-ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 37 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 45 Ù.Ì. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ¢π∞ª/Δø¡ ∂ÚÌÔ‡ 1Ô˜ ÔÚ. 170 Ù.Ì. ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, √ÚÌÈÓ›Ô˘ 2Ô˘ ÔÚ. 81 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ·˘ÙÔÓÔÌ›· º/∞/ À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (653)

για μετρητά από όλες τις πιστωτικές σας κάρτες σε 5’ λεπτά έχουν δεν έχουν διαθέσιμο, μέχρι 44 άτοκες δόσεις, ακόμα και με τρίμηνη καθυστέρηση. Ραντεβού στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα, 09.0022.00, κα Ελπίδα 2415001000, 2421500032, 6974533556. (894)

ZHTOYNTAI

μ∞™π§∞∫∞∫∏™ ∞£∞¡∞™π√™

∑∏Δ∂πΔ∞π πεπειραμένος σερβιτόρος για ουζερί, για πλήρη ή μερική απασχόληση. Πληρ. τηλ. 24210-52345. (135)

∑∏Δ∂πΔ∞π κοπέλα για καφέ, να γνωρίζει μπουφέ - σέρβις. Πληρ. τηλ. 6983-356631. (108)

∑∏Δ∂πΔ∞π Τεχνολόγος-Ακτινολόγος (χειριστής) απόφοιτος Τ.Ε.Ι. Πληρ. τηλ. 24210-23338 ώρες 9 π.μ. έως 8 μ.μ. (138)

∑∏Δ∂πΔ∞π άντρας ή γυναίκα για μπουφέ στην καφετέρια Blue lagoon στις Αλυκές. Πληρ. τηλ. 6976862007. (891)

Από Εμπορική εταιρία ΖΗΤΕΙΤΑΙ

ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ηλικίας έως 30 ετών. Απαραίτητη γνώση αγγλικών, χειρισμός Η/Υ, κάτοχος ΙΧ. Προσφέρονται: μισθός, ασφάλιση, bonus, έξοδα κίνησης, εκπαίδευση. Αποστολή βιογραφικού: thessalyjob@yahoo.gr (137)

∞ª∂™∏ §À™∏

Γεωπόνος Α.Π.Θ. Λ. Βύρωνος 151, Βόλος. Τηλ. 24210-52712. ñ ∂ȉfiÙËÛË ÂÈÙÔΛԢ ∞ÁÔÚ¿˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ °Ë˜ ñ Περιβαλλοντικές Μελέτες ñ ∞‰ÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ™Ù¿‚ÏˆÓ ñ Μέτρηση αγροτεμαχίων με GPS. (107)

ΒΟΛΟΣ

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ λειτουργεί με κρατική άδεια. Ενέχυρα χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β. Τηλ. 2421042905. (620)

¡Δ∂¡Δ∂∫Δπμ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ Κέντρο ιδιωτικών Ερευνητών, Α.Υ.Π. αναγνωρισμένη υπηρεσία πληροφοριών. Υπηρεσίες: - Έρευνας και επίλυσης προσωπικών ανηλίκων και V.I.P. προσώπων - Εντοπισμού προσώπων και περιουσιακών στοιχείων - συνδρομή δικαστικών ερευνών, εμποροβιομηχανικών ερευνών (αντικατασκοπίας), Ασφάλειας εκδηλώσεων και εγκαταστάσεων. Συμβουλευτικών παροχών, μελετών ασφαλείας και προστασίας τηλεπικοινωνιών. Τηλ. 2410-663111, 6974372702, 24210-27106 www.spyro.gr (039)

°ÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Á¿ÌˆÓ Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ του Διονυσίου και της Ανδρομάχης, το γένος Σαλάπα, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας και η MARZENA KSENIA OGIOLDA (ΜΑΡΖΕΝΑ ΞΕΝΙΑ ΟΓΚΙΟΛΝΤΑ) του Henryk (Χένρικ) και της Grazyna (Γκραζύνα), το γένος Kirylczuk (Κιρίλτσουκ), που γεννήθηκε στο Ruda Slaska Πολωνίας και κατοικεί στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας, πρόκειται να παντρευτούν στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας. ----------------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΣΤΡΩΜΑΣ του Χρήστου και της Ανδρεούλας, το γένος Ζούκα, που γεννήθηκε στη Λυσιμαχία Αγγελοκάστρου Αιτωλοακαρνανίας και κατοικεί στο Αγρίνιο και η ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΣΗ του Αθανασίου και της Αγγελικής, το γένος Σκούρα, που γεννήθηκε στη Λάρισα και κατοικεί στο Βόλο, πρόκειται να παντρευτούν στο Βόλο.

∞ª∂™∞ παίρνετε μετρητά μέσω πιστωτικών καρτών των τραπεζών Alpha-ETE-Eurobank-MarfinPostbank-Κύπρου-Αγροτική με ή χωρίς διαθέσιμο υπόλοιπο. Πολλές άτοκες δόσεις. Εξυπηρέτηση πανελλαδικά, κος Λευτέρης 6988-073086. (915)

Ã∂π∞∑∂™Δ∂ ª∂Δƒ∏Δ∞; έχουμε τη λύση. Άμεσα σας δίνουμε μετρητά αν έχετε πιστωτικές κάρτες ακόμα και με υπέρβαση ορίου και εξοφλείτε σε πολλές άτοκες δόσεις. Αυθημερόν εξυπηρέτηση, ραντεβού στο χώρο σας. Τηλέφωνο χωρίς χρέωση από σταθερό και κινητό για όλη την κεντρική Ελλάδα, 8003003707, κος Αγγελάκης. (893)

™YNOIKE™IA §À¢π∞ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Σχέση - συμβίωση - γάμος. Εχεμύθεια και αποτελεσματικότητα - 59χρονη εκπαιδευτικός, γοητευτική, ανεξάρτητη. - 65χρονος συν/χος ευπαρουσίαστος, ευκατάστατος, υγιέστατος. - 65χρονος καθηγητής, πολύ εμφανίσιμος, χωρίς υποχρεώσεις. - 69χρονος εφοριακός, ακίνητα, ευπαρουσίαστος, εύρωστος. (624)

MA£HMATA ∫∞£∏°∏Δ∏™ Γερμανικών και Βιολογίας, παραδίδει μαθήματα. Τιμές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6959-476527, 2410289217. (127) ª∞£∏ª∞Δ∞ ΑΓΓΛΙΚΩΝ για όλα τα πτυχία και μέσω SKYPE. Εμπειρία 4 χρόνων στην Αγγλία. Φιλικές τιμές. Πληρ. τηλ. 6978-955101 και 2421028946. (612)

∫·ıËÁ‹ÙÚÈ·

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ του Πανεπιστημίου Αθηνών με φροντιστηριακή πείρα παραδίδει μαθήματα σε μαθητές (Γυμνασίου-Λυκείου). Τιμές οικονομικές. Τηλ. 6973 566992. (622)

¢IAºOPA ∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (601) Δƒ∞¶∂∑π∫∞ ¢∞¡∂π∞ Ãøƒπ™ Ã√¡√Δƒπμ∏ Τέλος οι περιορισμοί χορήγησης δανείων. Αναλαμβάνουμε αναχρηματοδοτήσεις υπαρχουσών οφειλών, χορήγηση νέων δανείων (στεγαστικών, προσωπικών, επιχειρηματικών). Πληροφορίες 6932-528388 (591)

∫∏¢∂π∞ Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

¶∞Δƒ∞ ∫∞™∞ª¶∞§∏ Ετών 84 κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 22 Απριλίου και ώρα 10.30 π.μ. από το σπίτι μας Τραλλέων 4 και στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας, Καλούμε συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Νέα Ιωνία 22 Απριλίου 2010 Τα παιδιά: Ελένη - Ανδρέας Καραγιαννούδης, Δημήτριος - Πένη Κασάμπαλη Τα εγγόνια Τα αδέλφια: Ιωάννης - Μαρία Κοπάνου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Κοιμητηρίου.

¶∂¡£√™ - ∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Το λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

∞¡Δø¡π√ ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏ Ετών 79 που πέθανε, κηδεύσαμε χθες Τετάρτη 21 Απριλίου και ώρα 5.00 μ.μ. από το σπίτι μας που είναι στα Κανάλια εις τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Καναλίων. Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος, για το θάνατο του πολυαγαπημένου μας θερμά ευχαριστούμε. Κανάλια 22 Απριλίου 2010 Η σύζυγος: Μαρία Τα παιδιά: Απόστολος και Στέλλα Καραγιάννη, Γιώργος και Αλεξάνδρα Καραγιάννη Τα εγγόνια: Μαρία, Χρήστος, Αντώνης, Δήμητρα Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

∞¶ƒπ§π√™

22

¡·ı·Ó·‹Ï ·ÔÛÙfiÏÔ˘, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ ™˘ÎÂÒÙÔ˘ “π‰Ô‡ Ô Ó˘ÌʛԘ ¤Ú¯ÂÙ·È, ÂͤگÂÛı ÂȘ ·¿ÓÙËÛÈÓ ·˘ÙÔ‡” (ª·Ùı. ÎÂ’ 6) Ήλθεν ο Χριστός την πρώτην φοράν εις τον κόσμον ως άνθρωπος. Ήλθε ταπεινός και πράος, διά να συμμερισθή τα βάσανα της ανθρωπίνης ζωής και διά να μας δείξη τον δρόμον προς την ανωτέραν ζωήν, την ζωήν της ευτυχίας και της χαράς. Πρόκειται όμως να έλθη και πάλιν. Και την φοράν αυτήν θα είναι ο δυνατός, ο κριτής, ο νυμφίος, που θα παραλάβη τους οπαδούς του εις την χαράν, δηλαδή εις την βασιλείαν των ουρανών. Ποίοι τότε θα τον υποδεχθούν με χαράν; Aσφαλώς όσοι εκλήθησαν εις τους γάμους αυτούς. Και όχι απλώς όσοι είναι καλεσμένοι, αλλά όσοι εξετίμησαν την μεγάλην αυτήν πρόσκλησιν και έκαμαν την πρέπουσαν ετοιμασίαν. Όσοι εφρόντισαν να έχουν ένδυμα γάμου, δηλαδή την ωραιότητα και τον στολισμόν των χριστιανικών αρετών, αυτοί είναι άξιοι να προϋπαντήσουν τον νυμφίον Χριστόν. Αυτοί είναι άξιοι να μείνουν αχώριστοι μαζί του και να παρακαθήσουν εις την τράπεζαν την πνευματικήν, δηλαδή να απολαύσουν τα αιώνια αγαθά της επουρανίου βασιλείας του.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ √π∫√™ ¡∞ÀΔ√À °∂¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏ ¢π√π∫∏Δπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ & À¶∏ƒ∂™πø¡ À°∂π∞™ ¢/¡™∏ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ Δª∏ª∞ ¶ƒ√ª∏£∂πø¡ & Δ∂áπ∫∏™ À¶√™Δ∏ƒπ•∏™

Ταχ. Δ/νση: Κ. Παλαιολόγου 15 Τ.Κ.: 18535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ.: 210-4297048, 210-4198251-252 Telefax: 210-4297917

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ανακοινώνει τη διενέργεια Δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σύντμηση χρόνου, για ανάδειξη μειοδοτών κατασκηνωταρχών, οι οποίοι λειτουργούν ιδιωτικές παιδικές κατασκηνώσεις στην ΕΠΑΡΧΙΑ, για την φιλοξενία παιδιών των ασφαλισμένων του Οίκου Ναύτου, κατά τη θερινή περίοδο έτους 2010. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00 Ε) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ο οποίος θα βαρύνει τον Ο.Ν. Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες και την υπ’ αριθμ. 9434/21-04-10 (Α/Α 06/2010) σχετική διακήρυξη από το Κεντρικό Κατάστημα του Οίκου Ναύτου, Κ. Παλαιολόγου 15 Πειραιάς, Πλ. Τερψιθέας, 6ος όροφος, Τμήμα Προμηθειών και Τεχνικής Υποστήριξης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (08.00 - 14.00). Η διακήρυξη αυτή έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Οίκου Ναύτου “www.oikosnautou.gr” . Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ Πειραιά (Κ. Παλαιολόγου 15 - 6ος όροφος, την 17η Μαΐου 2010 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10.00 π.μ. Οι προσφορές οι οποίες θα υποβληθούν μετά την καθοριζόμενη ημερομηνία και ώρα θα επιστραφούν ως μη αποδεκτές. Η παρούσα να δημοσιευθεί μια (1) φορά στις εφημερίδες Κέντρου: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ της ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ - ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ και εφημερίδες Επαρχίας: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΒΔΟΜΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΜΑΧΗΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ - ΦΩΝΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΧΑΝΙΩΝ - ΠΑΤΡΙΔΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΙΟΥ - ΠΟΛΙΤΗΣ ΧΙΟΥ - ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΒΟΛΟΥ - Η ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΗΜΕΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον Ο.Ν. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ν. ΒΑΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ª¡∏ª√™À¡√ Τελούμε μεθαύριο 24 τρέχοντος, ημέρα Σάββατο και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Ζαγοράς, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας κόρης, αδελφής, θείας και ανιψιάς

∫∞§§π√¶∏™ ¢∏ª. •À¡√°∞§∞ Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να προσέλθουν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Ζαγορά 22 Απριλίου 2010 Οι γονείς: Ιερέας Δημήτριος - πρεσβυτέρα Μαρία Τα αδέλφια: Σοφία - Δημήτριος Σχίζας, Δρόσος Ξυνογαλάς, Ευάγγελος Ξυνογαλάς Τα ανίψια: Αντώνης - Μαρία Οι θείοι Οι λοιποί συγγενείς

K¿ı Úˆ› H £E™™A§IA ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ TËÏ. 8 0 0-11-35000


38/ °È· οı ÒÚ· ¶∂ª¶Δ∏ 22 ∞¶ƒπ§π√À 2010

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 22 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ¶ÈÙfiÔ˘ÏÔ˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˘, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 100 - ™ÙÚ. ™·Ú¿ÊË, ÙËÏ.: 24210-33380, °Îfi‚· - ªÔ˘˙ÈÓ¤ÎË ∞ı·Ó·Û›·˜, ΔÔ¿ÏË 70 - Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË ÙËÏ.: 2421024043, ÃÔϤ‚· πˆ¿ÓÓË, 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™ 186 ‚’ - ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ (¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘ ÃÈÏÈ·‰Ô‡˜), ÙËÏ.: 24210-44496. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ª·ÓÈ¿ÙË - ¶··ÚÚ‹Á· ∂ϤÓ˘, °·ÏÏ›·˜ 39 ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÙËÏ.: 24210-38167. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ª·Ï‰ÈÌÙÛ‹ ºˆÙÂÈÓ‹˜, º˘ÙfiÎÔ˘ 12 - ∞Á›Ô˘ ¡ÂÎÙ·Ú›Ô˘, ÙËÏ.: 24210-64004. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421060041, 2421081383, 2421081327

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 24210 94200 Î·È 77500 TH§EºøNO °IA PANTEBOY:1535 E•øΔ∂ƒπ∫∞ π∞Δƒ∂π∞ NEOY KTIPIOY: 24210-94221 Î·È 94222

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ∫˘Ú›ÏÏÔ˘ ·fi ∂. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ¤ˆ˜ ∞Á. ºˆÙÂÈÓ‹˜. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ª˘ÙÈÏ‹Ó˘ ¯ÒÚÔ˜ ¿ÚÎÈÓ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜. ∞‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ·fi √ÁÏ-°·Ì‚¤Ù· ¤ˆ˜ ∫·Ú·˚ÛοÎË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ·fi ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ¤ˆ˜ °·Ì‚¤Ù·.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ πˆÏÎÔ‡ 363, ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ∞Ó··‡Ûˆ˜ ¶·Ó·ÁȈٷÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 124, ∑·Ì¤ÙÔÁÏÔ˘ §·ÌÚ¿ÎË 34, º·ÙÛ‹˜ ∂. ∞Ï˘Î¤˜, °¿ÙÔ˜ §·Ú›Û˘ 202, ∂ÚÌ‹˜ §·Ú›Û˘ 170, ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 177. ∫·È ·fi ÙȘ 00.30-06.00: ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 177. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ∫Ô˘ÏÙԇ΢ ∞ÁÚÈ¿, ¶·ÏËÎÒÛÙ·˜ ∞. §Â¯ÒÓÈ·, μÔÏÈÒÙ˘ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ºÈÏÈ›‰Ë˜ ª·Ï¿ÎÈ, ∞ÏÙ›Ó˘ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ∂Ì‚·ÏˆÙ‹˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ªÔ˘ÛÈ¿‰Ô˘ §·‡ÎÔ˜, ¢‡¯Ù·˜ ΔÚ›ÎÂÚÈ. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.0000.30): ™·Ì·Ú¿˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∏ÏÈ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ªÔ˘ÙÔ‡Ú˘ ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹, ∞ÔÎÚÂÌÈÒÙ˘ ªÈÎÚÔı‹‚˜, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∫ÚfiÎÈÔ, ¡ÙÔ‡Ú· ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ª¤ÏÏÈÔ˜ ¶ÙÂÏÂfi˜, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜ - °Ô‡Ï· ∞¯›ÏÏÂÈÔ, ¶·Ï·Ì›Ù˘ ™Ô‡ÚË, ∫ÔÓÙÈÓfi˜ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ∞ıËÓ·›Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ª‹ÙÚÔ˘ ∞Ó‹ÏÈÔ, ª¿ÎÚË ªÔ‡ÚÂÛÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): £·ÚÛ›Ù˘. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): §·Ôο·˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ªfiÏÈ·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, °È¿ÙÛÔ˜ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ™˘ÚÙ·‰ÈÒÙ˘ ÃÏfiË, ªÔ˘Û›Ô˘ ™¤ÛÎÏÔ, ΔÛÈÒÏ˘ ∞ÂÚÈÓfi, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, °Î·Ú·ÁοÓË ∞ÊÔ› 10Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ΔÛÈÁÎÈÓ¤˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ∫Ô„È·Ï‹˜ 9Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E IA™ONO™ - POZOY A¶O 07.30 - 14.30

Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. Afi BO§O ÁÈ· £E™™A§ONIKH (̤ۈ AÁÈfiηÌÔ˘) 3 ÒÚ˜+15 ÏÂÙ¿: 07.15, 10.15, 14.00, 17.30. Afi £E™™A§ONIKH ÁÈ· BfiÏÔ (̤ۈ AÁÈfiηÌÔ˘) 3 ÒÚ˜+15 ÏÂÙ¿: 08.00, 11.15, 14.15, 18.00. * ŸÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-£ÂÛ/ӛ΢-μfiÏÔ˘ express. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 04.30 μfiÏÔ˜-£ÂÛ/Ó›ÎË ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 07.00 £ÂÛ/Ó›ÎË-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, * ΔÚ¤ÓÔ ¶ËÏ›Ô˘: ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜: ÕÓˆ §Â- 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ¯ÒÓÈ· 11.00, ªËÏȤ˜ 16.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, ¢ƒ√ª√§√°π∞ 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, §∂øº√ƒ∂πø¡ 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ 20.00. ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.15, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, 15.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, 15.15. ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. 2610623888, ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 12.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∞ıËÓÒÓ & £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ∫Àƒ.): 12.30, 15.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10, 16.00, 19.00. πÛ¯‡Ô˘Ó ·fi ª. ¢Â˘Ù¤Ú· 21/4/2008 ¢ƒ√ª√§√°π∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ∞£∏¡∞™ (11/9/2009-20/6/2010) ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CAT 5 ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ™∞μμ∞Δ√, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛ21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, Û·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 16.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓ07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, ÓËÛÔ. 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô HELLENIC SEAWAYS-SPORADES 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ - ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33 21.00. Δ∏§. 24210 23400, 23415, 35846 ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, ¢POMO§O°IA E•¶PE™ EYBOIA 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, ∞¶√ μ√§√ °π∞ Δƒπ∫∂ƒπ-¶∂À∫π 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·fi 7/4 ¤ˆ˜ 22/5: 20.00, 22.00. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ¢ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 08.20, ·fi μfiÏÔ 14.00. 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 08.20, ·fi μfiÏÔ 14.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹- ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ 08.45, ·fi ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 10.25. ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421028.555 - 2421024.056 ∞ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ √™∂ ·fi 21/2/2010 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.24 I.C., 7.01, 9.00, 10.58, 12.57, 14.56, 16.57, 19.49, 21.49, 23.48. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 6.02, 8.02, 10.00, 11.58, 13.57, 18.00, 19.38 I.C., 20.50, 22.48. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 06.00, 7.15, 08.00, 10.02, 12.00, 14.00, 15.10, 15.53, 17.56, 20.00, 21.03. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 5.30, 6.08, 8.08, 9.45, 12.15, 13.20, 14.10, 16.00, 17.34, 19.45, 21.45. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ §API™A-£E™™A§ONIKH ‰È·ÚΛ 1 ÒÚ· Î·È 30 ÏÂÙ¿. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.24 I.C. ·¢ı›·˜. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 15.53 I.C. ·¢ı›·˜. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 7.11 I.C., 8.34 I.C.∂., 11.36 I.C., 13.00 I.C., 14.18, 16.14 I.C., 18.09, 20.11 I.C.∂., 00.58, 3.11 I.C. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50 I.C., 7.58 I.C.∂., 9.21, 10.51 I.C., 13.21 I.C., 14.52, 15.53 I.C., 19.29 I.C.∂., 20.30 I.C., 23.59. μ√§√™-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 6.24 I.C., 9.00 I.C., 10.58, 12.57, 14.56 I.C., 16.57. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 7.44, 10.24, 13.31, 14.03, 17.36, 18.22 I.C., 21.00, 21.50. μ√§√™-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 9.00 I.C., 14.56, 21.49 I.C. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ I.C. Â›Ó·È ·¢ı›·˜ ·fi §¿ÚÈÛ·-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ì ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ 1Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi Î·È 2Ë ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì I.C. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 6.42 I.C., 15.22 (̤¯ÚÈ §¿ÚÈÛ·), 20.32 I.C. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ∂π™πΔ∏ƒπ∞ ¶ƒ√¶ø§√À¡Δ∞π ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ Δ√À √™∂ π∞™√¡√™ 17 ∞¶√ 08.00-14.00 ∫∞£∂ ª∂ƒ∞, ∂∫Δ√™ ™∞μμ∞Δ√À, ∫Àƒπ∞∫∏™ & ∞ƒ°πø¡. Δ∏§. 24210 28555, 24210 24056

O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜.........................................................6944121288 X¿ÓÈ· ..........................................................6948745813 ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: ÛÙÔ VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (·Ó¿ÌÂÛ· TÛ·Áηڿ‰·...............................................6948475814 ·fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ). ΔËÏ. 24210 31059, 31060. MËϛ˜ .......................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY..................2421064744 Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™............. 2421080865 N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎË- I¢IøTIKO KTEO .....2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) Û˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ô- IKTEO BfiÏÔ˘ .......................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ................................2428073719 ϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: K·Ù·Ê‡ÁÈÔ .................................................2428073702 TH§. KEN. ¢IOIK. ........2421070951-9 & 2421075555 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ °Ú·Ì. NÔÌ. ......................2421070931 - 2421071022 ...........................................24210 80483, 2421060301 ............................................2421075512 -2421075513 O§YM¶IAKH AEP...............2421020910 - 2421024910 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. ............2421070931 - 2421075319 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ................2421027771 ...........................................-2421071022 -2421075526 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. ............2421070950 - 2421075318 ..................................................................-2421075527 E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.)............2105551666 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. .2421070927 - 2421075338 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì.................. 2421070976 - 2421075528 E¶A £E™™A§IA™ ...............8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) .................................................................- 2421075529 MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜.. 2421071233 -2421075307 E•O¢O™....................................................2410 237811 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ.......................... 2421075519 ¶I§OTO™ ...................................................2421023439 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜. 2421070960 - 2421075317 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ ..24210 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ....................2421075523 24628 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. ..2421071228 - 2421075525 TA•I °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. .......2421059370 - 2421075304 PA¢IOTA•I ..............................................24210 27777 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ...........2421075517 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ ......................... 24210 61000 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ.........2421071161 - 2421075313 A°PIA™......................................................24280 92502 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ ..........................2421075521 BE§E™TINOY.............................................24250 22725 ¢/N™H ¶PO°. & AN...........2421070946 - 2421075301 ANø §EXøNIøN........................................24280 93389 ..................................................................-2421075514 TÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ..................2421075309 °ƒ∞º∂π∞ ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚¿Ï., XˆÚÔÙ. Î·È ¶.E................2421047623 Δ∂§∂Δø¡ ¢È‡ı. T¯Ó. YËÚÂÛÈÒÓ ..2421070974 -24210 75256 μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ¢È‡ı. MÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È EÈÎÔÈÓ..................2421083767 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ¢È‡ı˘ÓÛË KTEO .......................................2421095395 ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›¢È‡ı. BÈÔÌ. - EÓ¤ÚÁ. Î·È T¯ÓÔÏ................2421034080 ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ¢È‡ı. EÌ. Î·È TÔ˘Ú. .......2421070943 - 2421075336 ¢È‡ı. EÚÁ·Û›·˜ ................2421070967 - 2421075369 ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210¢È‡ı. AÁÚÔÙ. AÓ¿Ù˘Í˘ ..........................2421075200 69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. ¢È‡ı˘ÓÛË KÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ ........................... 2421045207 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 TÌ‹Ì· AÏÈ›·˜ ...................2421033230 - 2421022861 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ ¢ÈÔ›ÎËÛË AÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ .............................2421070923 “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ ¢È‡ı˘ÓÛË YÁ›·˜..................................... 2421020452 πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚfiÓÔÈ·˜ .............................2421075233-4 ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ. ..............2421070964 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„Â2421075325 ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. EÎ·›‰Â˘Û˘ .2421039077-2421039085 ÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. EÎ·›‰Â˘Û˘ ................2421047387 ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. YËÚ ..............2421070921- 2421075323 24210-34552. ¢È‡ı. OÈÎÔÓ. YËÚ ........... 2421070944 - 2421075363 AÁÚÈ¿: ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 15 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ ∞ÁÚÈ¿ ÙËÏ. 24280-92443 AME™H ¢PA™H.........................................................100 BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, TH§EºøNIKO KENTPO...............................2421039045 ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. A™TYN. TMHM.BO§OY...............................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ ....................2421076985 ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. TMHM. A™ºA§. BO§OY .............................2421076957 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. TMHM. TPOXAIA™ BO§OY .........................2421076968 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. TM. TOYP. A™TYN. BO§OY.........................2421076987 24220-23214. A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY ...............2421085401 ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ .......................................................199 23255 EKAB: .......................................................................166 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY ....................2421064931 24270-21748 ¢EH BÏ¿‚˜.......................2421063666 - 2421063667 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ¢EYAMB BÏ¿‚˜ .......................................2421055555 ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À OTE BÏ¿‚˜............................................................. 121 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜..........................................2421353100 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210§ÈÌÂӷگ›Ô................................................2421028888 25360. E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) .........................................10400 EXPRESS SERVICE.................................................1154 3.K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· HELLAS SERVICE ..................................................1057 ÙËÏ.24210-81524

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. √ ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi˜. 2. ∂ȉÈο ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó - ∞ӷʤÚÂÙ·È Î·È ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ. 3. ªÔ˘ÛÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ Ù· “ª·Î‰ÔÓÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È·” °ÂÈÙÔÓÈο ÛÙÔ ·ÏÊ¿‚ËÙÔ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· - ªÈÛfi... ÎÈÏfi. 4. ∂›ÚÚËÌ·, ÙÚÔÈÎfi ‹ ¯ÚÔÓÈÎfi - ¶ÔÏ˘Ïfiη̷ Ì·Ï¿ÎÈ· (ηı.). 5. °·ÏÏÈ΋... Û˘Ìʈӛ· - ªÂÁ¿ÏË Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Û ¿Ì˘ÏÔ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 6. ∞ÓÙȉȷÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È ÚÔ˜ Ù· ˘ÔıÂÙÈο. 7. ™Â ÂÈÛÙÔϤ˜ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ - ∞Ó‹ÎÂÈ... ÛÙ· ˘ÁÚ¿ - ∂›ÚÚËÌ·... ηÏÒÓ ‰È·ı¤ÛÂˆÓ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 8. ªÂ Ù¤ÙÔÈ· Á‡̷ٷ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Ë ÛÈÏÔ˘¤Ù· - ∞‚·ı›˜ ı·Ï¿ÛÛȘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ. 9. £Âfi˜ ÙˆÓ μ·‚˘ÏˆÓ›ˆÓ - ¶fiÏË Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ - ™ÙÔÓ ·ÈÒÓ· ·˘Ùfi ¤ÁÈÓÂ Ô ∫ÚÈÌ·˚Îfi˜ ¶fiÏÂÌÔ˜ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 10. ΔÔ ÌÈÎÚfi fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ¶¤ÚÛË ÔÈËÙ‹ ∫·ÁÈ¿Ì - Δ· ·Ú¯Èο ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ Ì·˜ Û¯ÔÏ‹˜. 11. ∂È‚¿ÏÏÔ˘Ó ¿ÓÈÛ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. 12. μ·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ ¤ÁÈÓÂ Ô ¶¤ÏÔ„ - μÚ›ÛÎÂÙ·È μ¢ ÙÔ˘ ÎfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ∞˘ÏÒÓ·. ∫∞£∂Δ∞ 1. ¶ÂÚ›ÊËÌË ÛÙÂÓˆfi˜ ·Ú·Ê˘¿‰·˜ Ù˘ √›Ù˘. 2. ªÈ· ‚ÈÔÌ˯·Ó›· - πÛ·ÓÈÎfi ¿ÚıÚÔ. 3. ¶·ÏÈ¿ ÈÛ·ÓÈο ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· - ∂ȉÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜. 4. ∞Ó‹ÎÂÈ ÛÙ· ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ - À¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜. 5. ÕÁÈÔ˜ Ù˘ √Úıfi‰Ô͢ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ (·ÈÙ.) - ∂Ó¤Ó¢Û ÔÏÏÔ‡˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜. 6. ¶ÚÔÛˆÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· (·ÈÙ.) - ªÔ˘ÛÈ΋ ÓfiÙ· - ŸÔÈÔ˜ ÙÔÓ ·ÁfiÚ·ÛÂ... ·‰È·ÊÔÚ›. 7. ™˘¯Ó¿ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙ‹ÏË (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - ™˘ÓÙÔÌÔÁÚ·Ê›· ·Ó¤ÌÔ˘. 8. ¢Èη›ˆÌ· Ô˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È ÛÙ· ÌfiÓÈÌ· ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ √∏∂ (ÁÂÓ.). 9. ÕÏÏË ÔÓÔÌ·Û›· ÙˆÓ ‚˘ÚÛԉ„›ˆÓ - ¡ËÛ¿ÎÈ Ù˘ ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘. 10. ¢ËÏÒÓÂÈ ÚԤϢÛË - ∑ÂÈ ÛÙ· ‰¿ÛË (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - √ ™ËÎÔ˘¿Ó·˜ ÛÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘. 11. ∂¯ıÚfi˜ Ù˘ Ë Â˙ÔÔÚ›· - ª›· ·fi ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÓÂÏÏ‹ÓȘ ÂÔÚÙ¤˜ Ù˘

∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ 08.45, ·fi ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 10.25. ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ 14.00. ΔƒπΔ∏: ∞fi ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 08.20, ·fi μfiÏÔ 14.00.

·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜. 12. ¶·Ô‡˜ ÙÔ˘ £ËÛ¤· (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - ∞Ú¯·›· ÔÓÔÌ·Û›· Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜. §À™∏ Δ√À ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ™∫∂¶Δπ∫√-√Ãπ 2. ∫√¡π∞∫-§√¶∞™ 3. ∂§√™-μπ√§π 4. ¶ø™-∫Δ∞§∞ 5. ∞¡πªπ™ª√™-¡Δ 6. ™πÃ∞¡√À∫-πΔ∞ 7. Δ∞ £ƒ∞¡π∞-™∂º 8 øª-Δ∞π¡∞ƒ√ 9. ™π¡∞π∞-¡∏ 10. ƒ√-μ√™¡π∞ 11. ∞¡¢∞§√À™π∞¡√ 12. ¡∞ƒ™∏™-∞π ∫∞£∂Δ∞: 1. ™∫∂¶∞™Δ∂™-∞¡ 2. ∫√§ø¡π∞-π∂¡∞ 3. ∂¡√™πãø¡-¢ƒ 4. ¶π™-ª∞ƒª∞ƒ∞™ 5. Δ∞-∫π¡∞-π√§ 6. π∫-Δ™√¡Δ∞-√™ 7. ªÀπ∞-Àμ 8. √§π°√∫∞π¡√™ 9. √√¡∏™π∞ 10. √¶§∞-π™∞-¡∞π 11. Ã∞π§¡Δ∂ƒ§π¡ 12. ™π-∞Δ∞º√-∞√ƒ

∫ƒπ√™ ªÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Û·˜ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô Û‹ÌÂÚ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 36-22-12-3-9-6. Δ∞Àƒ√™ £· Û·˜ ÍÂÎÔ˘Ú¿ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÌÈ· Â›ÛÎÂ„Ë Û ¤Ó· ηÏfi Û·˜ Ê›ÏÔ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-30-22-12-4-9. ¢π¢Àª√π £· ÂÈχÛÂÙ ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û·˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ¤ÓÙÔÓ· Û‹ÌÂÚ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-9-77-65-33-8. ∫∞ƒ∫π¡√™ √ ·Ó¿‰ÚÔÌÔ˜ ∂ÚÌ‹˜ ı· ηı˘ÛÙÂÚ› Ò˜ Ù· ̤۷ ÙÔ˘ ª¿Ë οÔȘ ·Ô‰fiÛÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6430-22-12-3-4. §∂ø¡ ∫·Ï‹ Ë ‰È¿ıÂÛ‹ Û·˜, ·ÏÏ¿ Û˘¯Ó¿ ÂÌÈÛÙ‡ÂÛÙ ϿıÔ˜ ¿ÙÔÌ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-2-10-33-23-4. ¶∞ƒ£∂¡√™ Ÿˆ˜ Î·È ¯ı˜ Ë Ì¤Ú· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜ Â›Ó·È Î·Ï‹. π‰È·›ÙÂÚ· Ù˘¯ÂÚ‹ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÁÂÓÓËı› ÛÙȘ 13, 14/9. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-33-12-45-98.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ∞Ê‹ÛÙ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Û·˜ Ï›ÁÔ ¯·Ï·Úfi ηıÒ˜ Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· ·ÚfiÔÙ· Û‹ÌÂÚ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 55-30-22-12-3-6. ™∫√ƒ¶π√™ £· ¤¯ÂÙ ٿÛÂȘ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ Î·È Î·ÏÔ¤Ú·Û˘ Û‹ÌÂÚ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 8-40-33-21-23-9. Δ√•√Δ∏™ ∫ÈÓ‰˘Ó‡ÂÙ ӷ οÓÂÙ ηΤ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Û‹ÌÂÚ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 34-30-22-12-4-9. ∞π°√∫∂ƒø™ √È ÚÔÛˆÈΤ˜ Û·˜ Û¯¤ÛÂȘ Û‹ÌÂÚ· ‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·È, „˘¯Ú·ÈÌ›·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 56-40-33-21-24-2. À¢ƒ√Ã√√™ ∏ „˘¯ÔÏÔÁ›· Û·˜ ı· Â›Ó·È ¿ÌÂÛ· Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì ÙË Ê˘Á‹. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 24-9-8-77-65-3. πãÀ∂™ √˘‰¤ÙÂÚË Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ÁÈ· fiÏÔ˘˜, ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ‚Ú›Ù ηϋ ·Ú¤· Î·È Ó· ÂÚ¿ÛÂÙ ηϿ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 58-44-34-12-4-3.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

¶∂ª¶Δ∏ 22 ∞¶ƒπ§π√À 2010

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

Ãڈ̷ÙÈÛÙ¤˜ ÛÙÔϤ˜-Ë ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.15 08.45 09.15 09.45 10.00 11.15 12.00 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00

ÿÓÙÈ ª¿ÓÈ: √ Ì·ÛÙÔÚ¿ÎÔ˜ √È Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘ Δ›ÁÚ˘ Î·È °Ô˘›ÓÈ ª›ÎÈ ª¿Ô˘˜: ¶·›˙ˆ Î·È Ì·ı·›Óˆ √‰fi˜ ÊÙÂÚÒÓ “√ ÂıÂÚfiÏËÎÙÔ˜” ∂ÏÏËÓÈÎfi ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Œ¯Ô˘ÌÂ Î·È Ï¤Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ - ∞ıÏËÙÈο - ∫·ÈÚfi˜ √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ (∂) ºÈÓ¤·˜ Î·È ºÂÚÌ ∞›ı·ÓË ∫ÈÌ Ã¿Ó· ªÔÓÙ¿Ó· Δ˙fiÓ·˜ ∞Ù›ı·Û· ÓÈ¿Ù· ∏ ª·ÓÈ¿ÙÈÛÛ· ª·ÚÙ˘Ú›Â˜ (∂) ∂ÍÂÚ¢ӋÛÂȘ ¶·Ú·Û΋ÓÈÔ √È ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ - ∞ıÏËÙÈο √ÈÎÔÓÔÌ›· - ∫·ÈÚfi˜ ¢È·‚ÔÏÈο Ì˘·Ï¿ ŒÁÎÏËÌ· Î·È ¤Ú¢ӷ (∂)

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

06.00 10.30 12.00 15.30 15.45 18.30 20.00 21.00 21.30 21.45 01.15 01.45 02.00 04.00 05.30

“∫·ÏË̤ڷ” Ì ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ∞˘ÙÈ¿ ∂‰Ò Î·È ÙÒÚ· ¶Ôχ ÌÏ· ÌÏ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂÛËÌÂÚÈ·Ófi express ™‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ ÕÎË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ Auto Alter ∑Ô‡ÁÎÏ· Hit parade (∂) Auto Alter “∏ ÌÔÈÚ·›· ¯‹Ú·” “ª·ÎÌÚ¿ÈÓÙ: ºfiÓÔ˜ ÌÂÙ¿ ÌÔ˘ÛÈ΋˜” À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ (∂)

¶H§IO 48 UHF

07.30 10.00 13.00 13.15 16.00 19.00 20.00 21.00 22.15 23.15 01.00 02.15 03.15 04.15 05.15 05.30

¶¿Óˆ ÛÙËÓ ÒÚ· ∫·Ê¤˜ Ì ÙËÓ ∂ϤÓË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ æ˘¯·ÁˆÁÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙËÓ ∫·ÙÂÚ›Ó· ∫·Ú·‚¿ÙÔ˘. ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È ¶¿Ì ·Î¤ÙÔ ∂ÊÈ¿ÏÙ˘! ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· Sex and the city √È ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˘ ª¤Î· (∂) 10Ë ÂÓÙÔÏ‹ (∂) ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ (∂) ∂ÈÎfiÓ˜ (∂) ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ (∂)

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

06.00 06.50 08.00 09.30 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 16.00 17.00 17.10 18.00 18.45 19.30 21.00 21.30 23.00 23.50 01.00 02.35

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· “Pelezinho” ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ °ÂÁÔÓfiÙ· Û 5’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· ¶Ô‡ ı· ¿ÂÈ Ë ‚·Ï›ÙÛ· “√ ¶·ÙÔ‡¯·˜” °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ¢ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ °ÂÁÔÓfiÙ· Drive time (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂)

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

06.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 18.00 19.00 20.45 21.00 22.00 23.15 24.00 01.25

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ Œ¯ÂÈ ÁÔ‡ÛÙÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ “™Ù·Ì¿Ù˘ Î·È °ÚËÁfiÚ˘” ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20Ô ·ÈÒÓ· ∂ȉ‹ÛÂȘ √˘‰Â›˜ ·Ó·Ì¿ÚÙËÙÔ˜ “μ·ÛÈÎfi˜ ‡ÔÙÔ˜” ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶Ò˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Ë °Ë “ΔÛÔ˘Ó¿ÌÈ”

06.00 07.00 10.00 13.10 14.00 15.00 16.00 17.10 17.20 18.10 19.00 20.00 21.00 22.00 23.10 24.00 01.00 01.15

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.45 07.45 10.15 11.15 12.30 13.30 16.30 16.45 18.45 19.45 21.00 23.30 01.30 02.30 03.30

¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶ÚˆÈÓ‹ ÌÂϤÙË ¡ËÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ ª·Ú›Ó· ∂ȉ‹ÛÂȘ Super Star ∂ȉ‹ÛÂȘ ºÒÙ˘-ª·Ú›· live π·ÙÚÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ “Be cool” “The number 23” Supernatural The deed zone “∏ „˘¯‹ ÂÓfi˜ ËÁ¤ÙË”

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

07.30 08.15 08.45 09.45 11.30 12.30 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 23.45 01.30 03.30

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· TV ÃøSΔ∂SS ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶·È‰Èο £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ √˘‰¤Ó ÎÚ˘ÙfiÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ “¡›ÙÚÔ” ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

02.30 03.30 04.30 05.00

√ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ∫Ï·ÛÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ∂ȉ‹ÛÂȘ ª·ÁÈÎfi˜ Ê·Ófi˜ ∂χıÂÚÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ï·ÛÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ¢È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ΔÈ Ï¤ÂÈ Ô ¡fiÌÔ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ “∏ Ó‡¯Ù·” ∂ȉ‹ÛÂȘ

07.00 10.00 12.50 13.00 13.25 14.15 15.15 16.15 17.45 17.50 19.00 20.00 21.00 22.00 24.00 02.00 01.10 02.10 03.10 04.10 04.45 05.20

∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· 10 Ì 1 Ì·˙› ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ (∂) ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ (∂) ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ‰ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Love bites ∫¿ÚÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ Wipe out ∞ıϤÙÈÎÔ ª·‰Ú›Ù˘-§›‚ÂÚÔ˘Ï Europa League live ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫Ô˜ & η ¶ÂϘ European poker tour ŒÚˆÙ·˜ ÎϤÊÙ˘ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun Cheek to cheek

111111111111111111111111111

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

07.30 08.00 09.00 09.30 11.00 12.00 13.00 14.20 14.30 15.30 16.00 16.30 17.00 17.50 17.55 18.05 18.15 18.30 19.30 20.00 21.00 21.05

10.00 15.00 16.00 17.00 17.30 18.00 19.30 20.00 21.00 22.00 22.10 00.10

∞¤ÚÈÓ˜ ÛȈ¤˜ (∂) ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ŸÌÔÚÊÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ Úˆ› ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÔ˘ÎÈ¿ Î·È Û˘¯ÒÚÈÔ ∞·Ú¿‰ÂÎÙÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂Ú·ÛÙ‹˜ ‰˘ÙÈÎÒÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ §¿Î˘ Ô ÁÏ˘ÎÔ‡Ï˘ ª›Ï· ÌÔ˘ ‚ÚfiÌÈη ™ÙÔ ·Ú¿ ¤ÓÙ Antony Bourdain: No reservations ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂›Ì·ÛÙ ÛÙÔÓ ·¤Ú· ∂·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ªÂÏ¿‰Â˜ ÁÈ· ‰‡Ô ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ∂Ù¿ ηο Ù˘ ÌÔ›Ú·˜ ÌÔ˘

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

21.40 22.00 23.00 24.00 01.00 01.30 02.30 04.30 05.00

√ ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ ˙ÒˆÓ Ì ÙÔÓ Zeek √È ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ª·Î §¤ÔÓÙ (∂) ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· (∂) §ËÛÌÔÓË̤Ó˜ ʈӤ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·ÈÚfi˜ √È ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ª·Î §¤ÔÓÙ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·ÈÚfi˜ ∞ıÏËÙÈο ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ŒÎÙË ·›ÛıËÛË Ãڈ̷ÙÈÛÙ¤˜ ÛÙÔϤ˜Ë ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓ· ˙Ò· √ ∞ÚÎÙÈÎfi˜ ∫‡ÎÏÔ˜ΔÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ °Ë˜ ∫Ï‹ÚˆÛË Δ∑√∫∂ƒ-¶ƒ√Δ√ √ Á‡ÚÔ˜ ÙˆÓ ı·Ï·ÛÛÒÓ ∫·ÈÚfi˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· Cinemania ∏ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ù˘ ÓÔÛÙ·ÏÁ›·˜ Ì·˜ (∂) Balkan express (∂) ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ (∂) ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

06.00 10.00 13.00 14.00 15.00 16.00 16.50 17.00 17.30 18.30 19.45 20.45 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00

¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ ™∫∞´ ΔÒÚ· ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ ◊ ÂÁÒ ‹ Ô Û·ÏÔ˜ The F word American’s next top model BBC Live/¢ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ΔÔ Î¿ÛÙÚÔ ÙÔ˘ Δ·Î¤ÛÈ À·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˜ ƒÂÍ ª‡ıÔ˜ ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Doc it! EÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ I love GR CSI ¡¤· ÀfiÚÎË: ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ The first 48 CSI, ª·˚¿ÌÈ: ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ 24 ∞ÏÏ¿ÍÙ ÙË ˙ˆ‹ Û·˜ •ÂÓ¿ÁËÛË ÛÙÔ ˙ˆÈÎfi ‚·Û›ÏÂÈÔ Monkey business

Δ∏§. 24210 24311

£∂∞ª∞Δ∞ ∞¶√ 22-28/4 ∞π£√À™∞ 1 “∞√ƒ∞Δ√™ ™À°°ƒ∞º∂∞™” ™∫∏¡√£∂™π∞ ƒ√ª∞¡ ¶√§∞¡™∫π ¶ÚÔ‚ÔϤ˜: 7.30 Î·È 10.00 ∞π£√À™∞ 2 “Ã∞ƒπ ª¶ƒ∞√À¡” ª∂ Δ√¡ ª∞´∫§ ∫∂´¡ ¶ÚÔ‚ÔϤ˜: 8.30 Î·È 10.30 Dolby Digital

√ Ê˘ÛÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ·¿Ù˜ Î·È „¢‰·ÈÛı‹ÛÂȘ. ∫¿ÔÈ· ˙Ò· ÌÂÙ·ÌÊȤ˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ·Ú·Ï·Ó‹ÛÔ˘Ó ÙË Ï›· ÙÔ˘˜ ÂÓÒ Î¿ÔÈ· ¿ÏÏ· οÓÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ÁÈ· Ó· ÁÏÈÙÒÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ¿Ú·Á¤˜ ÙÔ˘˜. ΔÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ·ÔηχÙÂÈ ·˘Ù¿ Ù· Â·Ó·ÛÙ·ÙÈο Ù¯ӿÛÌ·Ù· Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¤˜ ÛÙÔϤ˜ Ù˘ ʇÛ˘. À¿Ú¯Ô˘Ó ÙfiÛ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜, fiÛ˜ Î·È Ù· ›‰Ë ÙˆÓ ˙ÒˆÓ ¿Óˆ ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË.

∂Δ3 18.30

Be cool ∫ÔÌÂÓÙ›, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2005 (·’ ÙËÏÂÔÙ. ÚÔ‚ÔÏ‹), Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· °Î¿ÚÈ °ÎÚ¤È. ¶·›˙Ô˘Ó: Δ˙ÔÓ ΔÚ·‚fiÏÙ·, √‡Ì· £¤ÚÌ·Ó, μÈÓ˜ μÔÓ.

∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ô ΔÛ›ÏÈ ¶¿ÏÌÂÚ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· Á›ÓÂÈ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ ·Ú·ÁˆÁfi˜, Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÎfiÛÙÔ˜. ∏ ÁÓˆÚÈÌ›· ÙÔ˘ Î·È Ô ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ıÈ¿Ú·, ·ÏÏ¿ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯· ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ· §›ÓÙ· ªÔ˘Ó ÙÔÓ ˆıÔ‡Ó Ó· ı¤ÏÂÈ Ó· ÙËÓ Î¿ÓÂÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÌÂÁ¿ÏÔ fiÓÔÌ·. ŸÌˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Û¯È˙ÔÊÚ¤ÓÂÈ· ÌÈ·˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ¿ÓÙÔÙ ‹ıÂÏ ӷ Á›ÓÂÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ. ŒÓ·˜ ÊfiÓÔ˜, ÌÈ· Á˘Ó·›Î· - ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ fiıÔ˘, πÙ·ÏÔ› Ì·ÊÈfi˙ÔÈ, ƒÒÛÔÈ Î·ÎÔÔÈÔ› Î·È ¤Ó·˜ ۈ̷ÙÔʇϷη˜ Ì ÙË ÊÈÏÔ‰ÔÍ›· Ó· Á›ÓÂÈ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ ı· ·ԉ›ÍÔ˘Ó ÛÙÔÓ ΔÛ›ÏÈ ˆ˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ Úfi‰ÈÓ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜...

STAR 21.00

μ·ÛÈÎfi˜ ‡ÔÙÔ˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1998, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ŸÏ ªfiÚÓÂÓÙ·Ï. ¶·›˙Ô˘Ó: °ÈÔ‡·Ó ª·Î °ÎÚ¤ÁÎÔÚ, ¡ÈÎ ¡fiÏÙÂ, ¶·ÙÚ›ÙÛÈ· ∞ÚΤÙ.

√ ª¿ÚÙÈÓ, ¤Ó·˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜ Ù˘ ¡ÔÌÈ΋˜, È¿ÓÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ˆ˜ Ó˘¯ÙÔʇϷη˜ ÛÙÔ ÓÂÎÚÔÙÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ¤ÙÛÈ ı· ¤¯ÂÈ ·ÚÎÂÙfi ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÌÂÏÂÙ¿ÂÈ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘. ªÈ· ÛÂÈÚ¿ fï˜ ·fi ¿ÁÚȘ ‰ÔÏÔÊÔӛ˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ (‚·ÛÈο ÎÔÏ-ÁÎÂÚÏ) ı· ÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÙȘ ˘Ô„›Â˜ ÂÓfi˜ Â›ÌÔÓÔ˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÈıˆÚËÙ‹ ÛÙÔÓ ª¿ÚÙÈÓ, ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙÔ¯ÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ·Ó˘Ô„›·ÛÙÔ ÊÔÈÙËÙ‹. √ ª¿ÚÙÈÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ϤÔÓ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ Î·È Ó· χÛÂÈ ÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ·Áȉ‡ÛÂÈ...

¡∂Δ 23.15 111111111111111111111111111

08.00 09.30 10.30 12.00 15.00 17.00 18.00 19.30 21.00 22.00 24.00 01.00 01.30 03.30 04.30 06.00 07.00

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ª·ÁÂÈڤ̷ٷ ∂ȉ‹ÛÂȘ MAD: OK ∂ȉ‹ÛÂȘ ƒÂÔÚÙ¿˙ ∏ ÒÚ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶fiÎÂÚ bonus ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹

£Â¿Ì·Ù· ODEON §π¡Δ√

ªÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓË ÛÂÈÚ¿ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1999, Ô˘ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Û 38 ˆÚÈ·›· ÂÂÈÛfi‰È·, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ŒÔ πÚΤ˜.

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 22-28/4/2010

The number 23 £Ú›ÏÂÚ, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2007, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Δ˙fiÂÏ ™Ô˘Ì¿¯ÂÚ. ¶·›˙Ô˘Ó: Δ˙ÈÌ ∫¿ÚÂ˚, μÈÚÙ˙›ÓÈ· ª¿ÓÙÛÂÓ, ¡Ù¿ÓÈ ÃÈÔ‡ÛÙÔÓ.

√ °Ô˘fiÏÙÂÚ ™¿ÚÔÔ˘ ÌfiÏȘ ¤Ï·‚ ¤Ó· ‰ÒÚÔ ·fi ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ ÕÁηı·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÓÔ˘‚¤Ï· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ Ì˘ÛÙËÚ›Ô˘ fiÔ˘ ¤Ó·˜ ÛÎÏËÚÔÙÚ¿¯ËÏÔ˜ ȉȈÙÈÎfi˜ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ Ì ÙÔ fiÓÔÌ· º›ÓÁÎÂÚÏÈÓÁÎ, ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· ÌÈ· ˘fiıÂÛË. ŸÌˆ˜ fiϘ ÔÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È Ó· ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ·ÈÓÈÁÌ·ÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi 23, Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘. ∂ËÚ·Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, Ô °Ô˘fiÏÙÂÚ ‰ÂÓ ·ÚÁ› Ó· ÌÂÈ ÛÙÔ “ÂÙÛ›” ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚. ŒÙÛÈ Ì¤Û· ÛÙÔÓ... ÎfiÛÌÔ Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜ ÙÔ˘, Ô °Ô˘fiÏÙÂÚ Â›Ó·È Ô º›ÓÁÎÂÚÏÈÓÁÎ, Ô˘ ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÏÔ΋˜ ‰ÔÏÔÊÔÓ› ÙËÓ º·ÌÚ›ÙÛÈ· Î·È ÂÓÔ¯ÔÔÈ› ÙÔÓ Û‡ÓÙÚÔÊfi Ù˘, ª¿ÈϘ º›ÓÈÍ.

STAR 23.30

∏ ÌÔÈÚ·›· ¯‹Ú·

∞π£√À™∞ 1: ¶ø™ ¡∞ ∂∫¶∞π¢∂À™∂Δ∂ Δ√ ¢ƒ∞∫√ ™∞™ (¶∞π¢π∫√ ª∂Δ/¡√): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.30, ∫˘Úȷ΋: 11.30, 13.30, 15.30, 17.30. ∞√ƒ∞Δ√™ ™À°°ƒ∞º∂∞™ (£ƒπ§∂ƒ ªÀ™Δ∏ƒπ√À): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.30, 22.00, 00.30.

£Ú›ÏÂÚ, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2007, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∞ÚÌ¿ÓÙ ª·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓÈ. ¶·›˙Ô˘Ó: ∂Ï›˙·ÌÂı ª¤ÚÎÏÂ˚, ∞Ï›ÛÈ· ∫fiÔÏ·, ƒ¿ÓÙ·Ï ª¿ÙÈÓÎÔÊ.

∞π£√À™∞ 2: ∏ ΔπΔ∞¡√ª∞Ãπ∞ (¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∞ º∞¡Δ∞™π∞™) 3D: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.15, 21.45, 00.15, ∫˘Úȷ΋: 12.00, 14.30, 17.00, 19.15, 21.45, 00.15.

ŸÙ·Ó Ô Î·Ï‡ÙÂÚfi˜ Ù˘ Ê›ÏÔ˜, Ô ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi˜ ÂηÙÔÌÌ˘ÚÈÔ‡¯Ô˜ ¡Ù¿ÓÈ, ·ÚÚ·‚ˆÓÈ¿˙ÂÙ·È ÙËÓ √Ï›‚È·, Ë ª¤Ï·ÓÈ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È Î¿ı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË. √ ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ë √Ï›‚È· ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·ÓÙÚ¢Ù› ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ Î·È ¤¯ÂÈ ¯ËÚ¤„ÂÈ ¿ÏϘ ÙfiÛ˜. ÕÚ·Á ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Û‡ÌÙˆÛË; ∏ ª¤Ï·ÓÈ ‰ÂÓ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ó· ‰Â›ÍÂÈ Î·È ·›ÚÓÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘, „¿¯ÓÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ı· Ù˘ ·Ôηχ„Ô˘Ó ÙËÓ ÙÚÔÌÂÚ‹ ·Ï‹ıÂÈ·.

∞π£√À™∞ 3: ∏ ¶ƒπ°∫π¶π™™∞ ∫∞π √ μ∞Δƒ∞Ã√™ (¶∞π¢π∫√ ª∂Δ/¡√): ∫˘Úȷ΋: 12.30, 17.00. ∂¶π∫∏ƒÀ™™√¡Δ∞™ Δ∏¡ ¶ƒø∏¡ (∫øªø¢π∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.00, 21.30, ∫˘Úȷ΋: 14.45, 19.00, 21.30. ¶∞ƒ∞¡√π∞ (£ƒπ§∂ƒ): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 23.45. ∞π£√À™∞ 4: KICK-ASS (¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∞ º∞¡Δ∞™π∞™): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.30, 21.00, 23.30, ∫˘Úȷ΋: 13.00, 16.00, 18.30, 21.00, 23.30.

ALTER 02.00


40/

¶∂ª¶Δ∏ 22 A¶ƒπ§π√À 2010

§Ô˘ÙÚ¿ÎÈ

ºøTO™KIA™EI™

ΔÔ˘ ¢∏ª∏Δƒ∏ ¢∞¡π∫∞

∞NTI§O°O™

Ÿ¯È ÚfiÛıÂÙ˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ ¡¤· ‰Â‰Ô̤ӷ, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ˘ÂÚ¯Úˆ̤ӷ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ΔÔ˘ °IøP°OY Δ™π°∫§πºÀ™∏ ‰›ÓÂÙ·È ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó Ù· ÂÈÙfiÎÈ· ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Î·ÚÙÒÓ Î·Ù¿ ÙÔ ‰ÔÎÔ‡Ó. ΔÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ¤ÎÚÈÓ ˆ˜ ÓfiÌÈÌË ÙËÓ ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂÈÙÔΛԢ, ·ÎfiÌË Î·È ¿Óˆ ·fi 200%, Ì ÙÔ Âȯ›ÚËÌ· fiÙÈ Ù· ÂÈÙfiÎÈ· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÂχıÂÚ· ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó Â›Ó·È Î·ÙÒÙÂÚ· ·fi Ù· ÂÏÏËÓÈο. ¢ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ·Ó Î·È ÔȘ ÙÚ¿Â˙˜ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÚfiıÂÛË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ ÛÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜. ÕÏψÛÙ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ ÚÔÛÌÂÙÚÒÓÙ·È Î·È ¿ÏÏÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. ŸÌˆ˜ ·˘Ùfi Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ Û ÌÈ· ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ ı· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙ› Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÂÙÒÓ Ô˘ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÙÔ˘˜ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜. ∫·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·˘Ùfi Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÌÂÁ¿ÏÔ Û‹ÌÂÚ·, ηıÒ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ٷÎÙÈο ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ÔÈ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÏËڈ̤˜ ÙˆÓ Î·ÚÙÒÓ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ 20%, Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÊÂÈϤÙ˜. ¶Ï‹ÁÌ·, fï˜, ·fi ÌÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓË ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ̤ۈ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Î·ÚÙÒÓ ı· ‰Â¯ı› Î·È Ë ·ÁÔÚ¿, ηıÒ˜ ÔÏÏÔ› Â›Ó·È ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ Ï·ÛÙÈÎfi ¯Ú‹Ì· ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¤ÏÏÂȄ˘ Ú¢ÛÙÔ‡, ÂÓÒ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË Û‹ÌÂÚ·, ηıÒ˜ Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Î·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ÙȘ ·ÓÙÔ¯¤˜ Ù˘ Û ÚfiÛıÂÙ˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÂÈ Î·È ÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È Ó· ÌËÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û Ӥ˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ ÙˆÓ Î·Ùfi¯ˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Î·ÚÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, Û˘Ó‹ıˆ˜ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· Û ÂÚ›ÙˆÛË ·Ófi‰Ô˘ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÂÈÙÔΛˆÓ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· fiÙ·Ó Ù· ‰ÈÂıÓ‹ ÂÈÙfiÎÈ· ¤ÊÙÔ˘Ó. ∫·È Ë ¶ÔÏÈÙ›·, Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ¤¯ÂÈ Î·Ù’ Â·Ó¿ÏË„Ë ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙËÓ ÚfiıÂÛ‹ Ù˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ˘ÂÚ¯ÚÂˆÌ¤ÓˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, Ó· ·Ú¤Ì‚ÂÈ ¿ÌÂÛ·.

∫·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÔÚÈÛÙÈο, ϤÂÈ, Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Ù· “„ÈÏ¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·”, ÁÈ· fiÚÔ˘˜ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·fi ÙÚ¿Â˙˜. £· Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÌÈ· ¿ÎÚˆ˜ ıÂÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË Î·È “ÔÌڤϷ” ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ·Ó ÙÂÏÈο ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ë ·fiÊ·ÛË, ÌÈ·˜ Î·È ·˘Ù¿ Ù· “„ÈÏ¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·” ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È. ∞ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÌÈÏËÙfi...

È ¯Ô˘ÓÙÈÎÔ› Ì¿˜ ‚·Û¿ÓÈ˙·Ó Î·È Ì·˜ ÂÍÔÚ›˙·ÓÂ. √È ÛËÌÂÚÈÓÔ› ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ›, ·ÓÂÚÁ›· Ì·˜ Ù·˝˙Ô˘ÓÂ. ∫ÏËÙ‹Ú˜ Ù· ηχÙÂÚ· Ì˘·Ï¿ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ Ô˘ ϤÁÂÙ·È ∂ÏÏ¿˜. ∞ÓÙÂ, ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË Û οÔÈÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Ó· ÚÔÛÏËÊı›˜ ˆ˜ ÁÚ·ÊÈ¿˜. ∂Ó· Ó¤Ô ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎfi Ú‡̷ Î˘Ï¿ÂÈ ·fi Ù· Ù·Ì›· ·ÓÂÚÁ›·˜ ÚÔ˜ Ù· ·ÌÂÚÈηÓÈο Î·È Â˘Úˆ·˚ο ΤÓÙÚ·. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î·È ÂÚ¢ÓËÙÈο. ∞˘Ù‹ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÒÙË ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÚÈÏÈ·ÓÒÓ Ù·ÓΘ. ªÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Û οı ÁˆÓÈ¿. °È·Ù› ÛÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi ηٷÌÂÚÈÛÌfi ÂÚÁ·Û›·˜ ›̷ÛÙ ∏otel ∏ellas. °È’ ·˘Ùfi Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÂÙ·È Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›·. °È’ ·˘Ùfi ÌfiÓÔ ‚ÈÙÚ›Ó˜ Î·È Î·ÊÂÓ›·. °È’ ·˘Ùfi Ù¤ÙÔÈ· Î·È ÙfiÛË ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÛÙ· Û¯ÔÏ›·. °È’ ·˘Ùfi ·fiÚ·ÙË Ë ¤Ú¢ӷ ÛÙ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·. °È’ ·˘Ùfi ÙfiÛÔ ¯·ÌËÏfi ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÁÈ· ÙËÓ ¶·È‰Â›·. °È’ ·˘Ùfi Ù· ÂÊÙ·ÎfiÛÈ· euros ÛÙ· ·È‰È¿ Ì master Î·È ‰È‰·ÎÙÔÚÈο. °È’ ·˘Ùfi Ë ÔÚÁ‹ Î·È Ë ÂÂÚ¯fiÌÂÓË Ë ÂͤÁÂÚÛË ÛÙ· Ù˘ÊÏ¿. °È· ÂÌ¿˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÍÈÔÚÂ‹˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. §¤Ó ٷ ·Ó‹Û˘¯· Ì˘·Ï¿. ¢È·Ú΋˜ Ë ·ÈÌÔÚÚ·Á›·. ∞fi ÙÔÓ ∂ÌʇÏÈÔ ˆ˜ Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿. √È Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ ÛÙËÓ ÍÂÓÈÙÈ¿. ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ̤ÏÏÔÓ Ó· ˘ËÚÂÙ› ͤӷ ΤÓÙÚ·. ª·ÎÚÈ¿ ·fi ÂÌ¿˜. ∫·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛÎËÓÔıÂÙÂ›Ù·È Ë ›‰È· Ê·ÚÛÔΈ̈‰›·. °È·Ù› ÔÁ‰fiÓÙ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ı· Â›Ó·È ÔÈ ÂÈÛ·ÎÙ¤ÔÈ ÛÙ· ·ÓÒٷٷ ȉڇ̷ٷ. ∫·È ÁÈ·Ù› ÔÁ‰fiÓÙ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ı· ‚·˘Î·Ï›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ‰ÂηÂÙ›·. ªÂ ¤Ó· fiÓÂÈÚÔ ÙfiÛÔ Î¿ÏÈÎÔ fiÛÔ Ì ÙËÓ æˆÚÔÎÒÛÙ·ÈÓ· Ô˘ ¤ÁÈÓ ¢·Ó›·. ¶ˆ˜ Ô Î·Ó·Î¿Ú˘ ÙÔ˘˜ ı· ÚÔÎfi„ÂÈ ÛÙË ‚ÈÔÏÔÁ›·, ÛÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È ÛÙ· Ì·ıËÌ·ÙÈο. ∫·È fiÙ·Ó ¤ÚıÂÈ Ë Ì¤Ú· Ó· οÓÔ˘Ó Ù·ÌÂ›Ô ı· ÚÔÛÁÂȈıÔ‡Ó ÙfiÛÔ ·ÓÒÌ·Ï· Ô˘ Ë „˘¯‹ ÙÔ˘˜ ı· Á›ÓÂÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÁÈ· ·‰¤ÛÔÙ· Û΢ÏÈ¿. ΔÔ ÍÂÓԉԯ›Ô, Ë ·Ú·Ï›·, ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, Ë Ù·‚¤ÚÓ· Î·È ÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË ·fi ‚ÈÔÏfiÁÔ˘˜, Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ¯ËÌÈÎÔ‡˜. ªfiÓÔ Î·ı·Ú›ÛÙÚȘ, ÁηÚÛfiÓÈ·, ‚·ÚοÚˉ˜ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ Ô‰ËÁÔ‡˜. ∞fi Ù¤ÙÔÈÔ˘˜ ¤¯ÂÙÂ, ΢ڛ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘; ∞ÏÏ¿ Î·È ÂÛ›˜ ÌËÓ ·ÓËÛ˘¯Â›ÙÂ. ∂‰Ò ›ÛÙÂ, Â‰Ò Â›Ì·È. √ˆ˜ ¿ÂÈ, ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ §Ô˘ÙڷΛԢ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘!

°.•.

(∞fi Δ√ μ∏ª∞)

¢‡ÛÎÔÏÔ˜ Î·È ÎÔÈ·ÛÙÈÎfi˜ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜. ∫·È ‰ÂÓ Ê·›ÓÔÓÙ·È Î·È ¿ÏϘ ÂÈÏÔÁ¤˜...

ʈÙÔÁÚ. ¶∞¡. °π∞¡¡∞ƒ√™

ƒ‹ÍË

ªË¯·ÓÈÛÌfi˜ ÂÍ¿ÓÙÏËÛ˘ ∏ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÍÂΛÓËÛÂ. ™ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ ¤ÊÙÔ˘Ó Ì¤ÙÚ· - ʈÙÈ¿ ÁÈ· ÌÂÈÒÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ Î·È Û˘Óٿ͈Ó, Ì›ˆÛË ·ÚÈıÌÔ‡ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È Â˘¤ÏÈÎÙË ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. ∞˘Ùfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÂÏÈο Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÛÙ‹ÚÈ͢, ·ÏÏ¿ ÂÍ¿ÓÙÏËÛ˘ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÌÈÛıˆÙÒÓ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ.

ΔÔ ÎÔ˘Ì› Ÿ¯È Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ, Ì· ηıËÌÂÚÈÓ¿ ‰È·‚¿˙Ô˘ÌÂ Î·È ·Îԇ̠ˆ˜ ›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ·ÙËı› ·˘Ùfi ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ÎÔ˘Ì› ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Î·È Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È. ∂ÓÙ¿ÍÂÈ ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚·Ì fiÙÈ ı· ˘ÔʤÚÔ˘Ì ·fi Â‰Ò Î·È ¤Ú·, ÌË Ì·˜ ‚Á¿˙ÂÙÂ Î·È ÙËÓ „˘¯‹ fï˜ Ì ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˙‹ÙËÌ·. °È·Ù› Ë ˘ÔÌÔÓ‹ ¤¯ÂÈ Î·È Ù· fiÚÈ¿ Ù˘...

¶¿ÓÙˆ˜, Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· Ô‰ËÁËı› Ë ¯ÒÚ· ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·Ì›Ô, Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ ˆ˜ ÌˉÂÓ›˙ÂÈ Î¿ı ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î·È ÚÔÔÙÈ΋ Û‡ÁÎÏÈÛ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ì ÙËÓ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ı¤Ì·. ∏ Ú‹ÍË ıˆÚÂ›Ù·È ÔÚÈÛÙÈ΋, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Î·È ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔÓ ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ˘¤ÚÌ·¯Ô˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ.

∂·Ó·ÊÔÚ¿ ™ÙË ¡.¢. ÙÒÚ·, ·fi Ù· ÚÂÔÚÙ¿˙ ÂÍ¿ÁÂÙ·È ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ˆ˜ ÔÈ Î·Ú·Ì·ÓÏÈÎÔ› ÂȯÂÈÚÔ‡Ó ÔÏÈ΋ Â·Ó·ÊÔÚ¿, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ·Ó·ÛÙËÏÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, ¯·Ú¿ÛÛÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÛÙÔ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈÎfi ÙÔ›Ô. ¢ÂÓ ÙÔ˘˜ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙË ƒËÁ›ÏÏ˘ Ù· ÙÂÚÙ›È· Ù˘ ¡ÙfiÚ·˜, ¤¯Ô˘Ó ÙÒÚ· Î·È ÙË “ÊÚÔ˘Ú¿” ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Ó· ·›˙ÂÈ Ù· ‰Èο Ù˘ ·È¯Ó›‰È·...

ÿÛÌ· °È· Ó· ÌËÓ Í¯ÓÈfiÌ·ÛÙÂ, Ë ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ƒËÁ›ÏÏ˘ ¤Ó·Ó ȉÈfiÙ˘Ô ‰ËÌfiÛÈÔ ‰È¿ÏÔÁÔ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜, Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ

ÚÔÛÊ˘Á‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·Ì›Ô. ª·˜ ÎÔ˘Ú¿Û·Ù ‚Ú ·È‰È¿, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Û ·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ· Ô˘ Ó· ÌËÓ Î·Ù¿Ï·‚ ÙÔ ¯¿ÛÌ· ·fi„ÂˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰˘Ô Ï¢ÚÒÓ.

™¯¤‰ÈÔ ™· Ó· ÌËÓ ÙÔ ÔÏ˘Î·Ù·Ï¿‚·Ì ·˘Ùfi ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ô˘ ÛΤÊÙÂÙ·È, ϤÂÈ, Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ȉȈÙÒÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ, ÁÈ· Ó· “Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ” ÙÔ˘˜ ÔÊÂÈϤÙ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ Ê¤ÙÔ˜ 1,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙȘ ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÔÊÂÈϤ˜. ¢ËÏ·‰‹, ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ì ȉÈÒÙ˜ ÁÈ·Ù› ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Ó· οÓÔ˘Ó Î·Ï¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜; ¶¿Ì ηϿ Û ·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ·;

∫·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È

tsiglifisis@e-thessalia.gr

2142010 ·fi ÙÔÓ AıËÓ·˚Îfi

T‡Ô ∏ ¤Ï¢ÛË ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, Ù˘ ∂∫Δ Î·È ÙÔ˘ ¢¡Δ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈοوÓ, Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË μÁÂÓfiÔ˘ÏÔ˘ ÁÈ· Ù· ·›ÙÈ· Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙË ¯ÒÚ· Û ÎÚ›ÛË, ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Û ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÎÏÂÈÛÙ¿ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·, ηıÒ˜ Î·È Ë Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÂȉÈÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ ÛÙȘ ÂÊÔڛ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÙˆÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ, ‹Ù·Ó Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ¯ı˜ ÛÙȘ ·ıËÓ·˚Τ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜.

∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∞¢∂™ª∂ÀΔ√™ ΔÀ¶√™ ÁÚ¿ÊÂÈ fiÙÈ “ÊÔ˘ÓÙÒÓÂÈ” ÙÔ ÚÔ˘ÛÊÂÙÔÏÔÁÈÎfi ¿ÚÙÈ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Ì ÂÓÔÚ¯ËÛÙÚˆÙ‹ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ °È¿ÓÓË ƒ·ÁÎÔ‡ÛË Ô˘ ¤ÁÚ·„ ÛÙ· ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÙˆÓ ˘Ô‰ËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÁÈ· ¿ÁˆÌ· ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ÙÔ 2010”. ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∞Àƒπ∞¡∏ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ “ÂÁÎÏËÌ·ÙÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ¯ÒÚ·, ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ μÁÂÓfiÔ˘ÏÔ˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ¤Ó· Ó¤Ô ·ÍÈÔÎÚ·ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜”. ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· Δ√ μ∏ª∞ ÁÚ¿ÊÂÈ fiÙÈ “ÛËÌ·ÓÙÈο Î¤Ú‰Ë ı· ·ÔÎÔÌ›ÛÂÈ Ë °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ·Ó ÙÂÏÈο Ë ∂ÏÏ¿‰· ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ∂∂. ªfiÓÔ ÁÈ· ÙË °ÂÚÌ·Ó›· Ù· Î¤Ú‰Ë ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÂÚ› Ù· 900 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ 1,25% Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÁÈ· Ó· ‰·Ó›ÛÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì Â-

ÈÙfiÎÈÔ Ù˘ ٿ͈˜ ÙÔ˘ 5% ÁÈ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·”. ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∏ μƒ∞¢À¡∏ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “Ë ÒÚ· - Ìˉ¤Ó ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ¤ÊÙ·ÛÂ, √È ·ÛÊ˘ÎÙÈΤ˜ ȤÛÂȘ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ Î·È ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiˆÓ Â΂ȿ˙Ô˘Ó ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·Ì›Ô. ΔÔ ı¤Ì·, fï˜, Â›Ó·È ÙÈ Ì·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi, ÁÈ·Ù› Ë ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ›ӷÈ, ϤÔÓ, ·ÏÒ˜ ı¤Ì· ¯ÚfiÓÔ˘”. ™ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Ù˘ ı¤Ì· Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· Δ∞ ¡∂∞ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “·̷ Ê˘Á‹˜ ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, Ì ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË Ó· Â›Ó·È ·˘ÍË̤Ó˜ ηٿ 30% ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010. ∏ Ì·˙È΋ ¤ÍÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ‰›ÓÂÈ ÙË “¯·ÚÈÛÙÈ΋ ‚ÔÏ‹” ÛÙÔ ÂÊ¿·Í”. ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ “·ÂÚÁԇ̠ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ÈÛÔ¤‰ˆÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ, Ï·˚ÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. ¡· ηٷÚÁËıÔ‡Ó Ù· ·ÓÙÈÏ·˚ο ̤ÙÚ·, Ó· ÌËÓ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ù· Ó¤· ·ÎfiÌ· ÈÔ ¿ÁÚÈ· Ô˘ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó Ì·˙› ΢‚¤ÚÓËÛË, ∂∂, ¢¡Δ. ¡· Ùˆ¯Â‡ÛÂÈ Ë ÏÔ˘ÙÔÎÚ·Ù›· Î·È fi¯È Ô Ï·fi˜”.

∞¶√°∂Àª∞Δπ¡∏: “∂ÈÛÚ·ÎÙÈΤ˜ Î·È ÁÈ· Ù· ¯Ú¤Ë ÛÙËÓ ÂÊÔÚ›·. ™Ù· ¯¤ÚÈ· ȉȈÙÒÓ “ÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ” ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÂÙÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘”. ∂£¡√™: “∫·È ȉÈÒÙ˜ ÛÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ. ™Ùfi¯Ô˜ Ë Â›ÛÚ·ÍË 1,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÂÓÙfi˜ 2010”. ∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: “¡¤· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÌ›Ó· Ì ٷ ÔÌfiÏÔÁ·. √ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜”. ∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞: “∏ ›‰ËÛË Î·È ÔÈ “Âȉ‹ÛÂȘ”. °È·Ù› Ë “∂” ‰ÂÓ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û ÙËÓ “ÂÈÛ‚ÔÏ‹ Ù˘ ∂§∞™ ÛÙË ÁÈ¿Êη”. ∂™Δπ∞: “ΔÂÏÂ˘Ù·›· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Â͢Á›·ÓÛË. ∏ ¤Ï¢ÛȘ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ”. Δ√ ¶√¡Δπ∫π: “ƒ·ÓÙ‚ԇ... ÛÙ· ÎÚ˘Ê¿! ∏ §Ô‡Î· ›‰Â Ì˘ÛÙÈο ÛÙÂϯ¿Ú· Ù˘ GOLDMAN SACHS”.

22-04-10  
22-04-10  

ªËӇ̷ٷ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙË Ì·‡ÚË Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ 21˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ ŒÛÔ‰· Û¯ÔÏ›Ԣ ·fi ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο ¶ÚÔÛÊ˘Á‹ ÁÈ· ȉÈÔÎÙËÛÈ·Îfi ‰Èη›ˆÌ· ÛÙȘ ¡Ë˜ °›...

Advertisement