Page 1

∏ £∂™™∞§π∞ online

∞fi ÙÔ 1898 K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ AÓ. ËÏ. 06.26'- ‰. 18.39’

ŒÙÔ˜ 116ÔÓ

™ÂÏ‹ÓË 22 ∏ÌÂÚÒÓ

AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘ 35.275

www.e-thessalia.gr

™¿‚‚·ÙÔ 22 ª·ÚÙÈÔ˘ 2014 ◆ TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1 ú ∫·ÏÏÈӛ΢ Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜, μ·ÛÈÏ›Ԣ πÂÚÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜

40 ™ÂÏ›‰Â˜

Ãı˜ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Èı·Ófiٷٷ Ì ÌÔÏfiÙÔÊ

¶‹Á·Ó Ó· ο„Ô˘Ó ÙËÓ ∂ÊÔÚ›· ¡. πˆÓ›·˜ ¶ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ηٷÛÙÚ¤„Ô˘Ó ·Ú¯Â›· ·Ó¤ÏÂÁÎÙˆÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜

«¶·Ú¿ı˘ÚÔ» ÁÈ· ÎÔ‡ÚÂÌ· ÙˆÓ ÎfiÎÎÈÓˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ¡¤ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ÁÈ· Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ■ ÛÂÏ. 6

Ô ΔÌ‹Ì· ∞Ú¯Â›Ô˘ Ù˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ (¢.√.À.) ¡. πˆÓ›·˜ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ο„Ô˘Ó ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ¯ı˜ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ú›¯ÓÔÓÙ·˜ Èı·Ófiٷٷ ·˘ÙÔÛ¯¤‰È˜ ‚fî˜ ÌÔÏfiÙÔÊ. ™ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÚÔÎÏ‹ıËΠʈÙÈ¿, Ô˘ Û‚‹ÛÙËΠ¤ÁηÈÚ· ·fi ÙËÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· μfiÏÔ˘. ∏ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ÂÌÚËÛÌÔ‡ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢Ú˜ ËÁ¤˜, Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂӉ›ÍÂȘ fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ·Ó¤ÏÂÁÎÙ˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ. ■ ÛÂÏ. 13

Δ

™ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·ÎfiÌË Î·È Ë ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜

√Ê›ÏÔ˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ ·fi Ï·ıÚÔ¸‰ÚÔÏË„›Â˜

■ ÛÂÏ. 13

∏¯ËÚfi Ì‹Ó˘Ì· ·fi ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ∞ÂÚÁ›· ÛÙÔ μfiÏÔ ∫·ıËÁËÙ¤˜ ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÙËÓ ·fiÏ˘ÛË

■ ÛÂÏ. 19

ª·ÁÓËÛ›· ΔÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ·›ÚÓÔ˘Ó 28 Û¯ÔÏÈÎÔ› ʇϷΘ ■ ÛÂÏ. 11 ¶ÈÔ ‚·ıÈ¿ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ÁÈ· Ù· Ê¿Ú̷η ‚¿˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ■ ÛÂÏ. 14 «¶˘Ú¿» ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ ηٿ ¢ÈÒÙË ■ ÛÂÏ. 15

Θ ™Â 6 ¿ÙÔȘ ‰fiÛÂ

∂ÈÙÔ›¯ÈÔ˜ Ϥ‚ËÙ·˜ ·ÂÚ›Ô˘ ·fi 630ú

ŒÓˆÛ·Ó ÙȘ ʈӤ˜ ÙÔ˘˜ ηٿ ÙÔ˘ Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡ ºÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ·Ó‹ÏÈÎÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ¤ÓˆÛ·Ó ÙȘ ʈӤ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ¤ÛÙÂÈÏ·Ó Ë¯ËÚfi Ì‹Ó˘Ì· ηٿ ÙÔ˘ Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡ ¯ı˜ ۠ͯˆÚÈÛÙ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔÓ ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎÔ‡ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ∫·Ù¿ ÙÔ˘ ƒ·ÙÛÈÛÌÔ‡. ΔÔ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÎÚ›ÛË ·˘Í¿ÓÂÈ Ù· Ú·ÙÛÈÛÙÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Á›ÓÂÙ·È ÛÙ· Û¯ÔÏ›·, fiÔ˘ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÓÔÈÎÙ¤˜ Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌ¤‰ˆÛË ÙÔ˘ ·ÏÏËÏÔÛ‚·ÛÌÔ‡. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÙÔ ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈÎfi Â›Ó·È ˆ˜ Á›ÓÂÙ·È Ì ٷ¯‡ÙÂÚÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ϤÔÓ Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ·Û‡ÏÔ˘. ■ ÛÂÏ. 16

¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ■ ÛÂÏ. 14

ª. ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË Œ¯Ô˘Ì ÙȘ χÛÂȘ ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›· Ô˘ ÔÓÂÈÚ¢fiÌ·ÛÙ ■ ÛÂÏ. 14

ŒÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ «∂ÈÚ‹ÓË Â›Ó·È...» Û ∞ÏÌ˘Úfi, ™Ô‡ÚË, ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ■ ÛÂÏ. 18

™‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢ӷ ÛÙÔ 6Ô §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ËÁ¤˜ ÂÓË̤ڈÛ˘

ÿÓÙÂÚÓÂÙ Î·È Δ‡Ô˜ Ù· ÈÔ ·ÍÈfiÈÛÙ· ªª∂ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¤ÊË‚Ô˘˜

ΔÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË ¡¿ÎÔ˘ ■ ÛÂÏ. 3, 11

■ ÛÂÏ. 20

√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ∂ÈΛӉ˘ÓË ¤ÍÔ‰Ô˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ªÂÓ›‰È ■ ÛÂÏ. 25


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

Δ˘ Δ√À§∞™ ∫∂∫∞Δ√À

™∞μμ∞Δ√ 22 ª∞ƒΔπ√À 2014

¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÛÔ˘ÙÛÔ˘Ï¿Î˘, ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ “∂Ï·ÈÒÓ·” ∫¿ı ‰ÚfiÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚ›·... ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·-™Ù·ı·Ú¿ (ÂΉfiÛÂȘ ÿˆÓ˜)

√‰fi˜ μ›ÙÛÈ

∫·ÈÓÔÙfiÌ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ Âȯ›ÚËÛË ÛÙÔ μfiÏÔ

¡¤· πˆÓ›· ™˘ÓÔÈΛ· ∞Á›·˜ μ·Ú‚¿Ú·˜ - ¡¤· ∂ÚÁ·ÙÈο - ∫·˙·Ó¿ÎÈ. ∂ÛˆÙÂÚÈ΋ ¿ÚÔ‰Ô˜ ÛÙ· ∂ÚÁ·ÙÈο ·fi ÙËÓ Ô‰fi ∞Úη‰›Ô˘ ¤ˆ˜ ÙËÓ Ô‰fi ¡Èη›·˜, ·Ú¿ÏÏËÏË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ 24˘ πÔ˘Ï›Ô˘ 1974 ηÈ

°Ú¿ÌÌÔ˘ (Δ.∫. 384 46). ∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘. ΔÔ μ›ÙÛÈ (˘„. 2.128 Ì.) Â›Ó·È Ë ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ μ¤ÚÓÔÓ Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ‚Ô˘Ófi Î·È ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙË ÓÂfiÙÂÚË ÈÛÙÔÚ›· ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÛÎÏËÚÒÓ Ì·¯ÒÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙȘ „ËϤ˜ Ú¿¯Â˜ ÙÔ˘ ÙÔ 1948-1949 ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ∂ÌʇÏÈÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È ÙÔ˘ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ™ÙÚ·ÙÔ‡”. ΔÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 1949 ÙÔ °ÂÓÈÎfi ∂ÈÙÂÏÂ›Ô ™ÙÚ·ÙÔ‡ ÂÍ·¤Ï˘ÛÂ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓË Âȯ›ÚËÛË Î·Ù¿ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ™ÙÚ·ÙÔ‡” ÛÙÔ μ›ÙÛÈ Î·È ÙÔ °Ú¿ÌÌÔ Î·È ¤Ù˘¯Â ÙËÓ ÂÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÛË ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔ˘ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ™ÙÚ·ÙÔ‡” . √ÓÔÌ·ÙÔıÂÛ›·: ∏ Ô‰fi˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ηٿÛÙ·ÛË Ì ËÌÂÚÔÌËÓ›· “ª¿ÈÔ˜ 2000” (·/· 11μ). ¶fiÙ fï˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤Ï·‚ ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘, Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ. ™˘ÓÔÈΛ· ∞Á›Ô˘ ™˘Ú›‰ˆÓÔ˜ - ∞ıÏËÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ “∞ıÏÔ‡ÔÏË” (‰ÂÍÈ¿ Ù˘ Ô√‰fi˜ ‰Ô‡ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, οو Î·È ‰ÂÍÈ¿ Ù˘ ÛÈμÏ·¯ÂÚÓÒÓ ‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜). ∞fi ÙËÓ Ô‰fi •ËÚÈ¿ ¤ˆ˜ ÙËÓ Ô‰fi ™ÔÊ›·˜ ™·ÓÔ‡‰Ë, ·Ú¿ÏÏËÏË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ¢ÔÍÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ™ÔÏÔ̈ӛ‰Ë (Δ.∫. 384 46). ∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘. μÏ·¯¤ÚÓ·È Â›Ó·È Ë ÔÓÔÌ·Û›· ÂÚ›ÊËÌ˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ˘‹Ú¯Â Ë ·ÍÈfiÏÔÁË ÌÔÓ‹ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ ÙˆÓ μÏ·¯ÂÚÓÒÓ. ∏ Û˘ÓÔÈΛ· ›¯Â Ô¯˘Úˆı› Ì Ù›¯Ô˜. √ Ó·fi˜ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ ÙˆÓ μÏ·¯ÂÚÓÒÓ Â›¯Â Û˘Ó‰Âı› Ì Â›ÛË̘ ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ÙÂÏÂÙ¤˜ ÙÔ˘ ·Ï·ÙÈÔ‡. ∂Λ ÁÈÓfiÙ·Ó Ì›· ÙÂÏÂÙ‹ ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜ ÏÔ‡˙ÔÓÙ·Ó Ì ·ÁÈ·Ṳ̂ÓÔ ÓÂÚfi, ÁÈ· ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Î·È ÛˆÌ·ÙÈ΋ οı·ÚÛË Î·È ÛˆÙËÚ›·, fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∑’ Ô ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˜. √ Ó·fi˜ ηٷÛÙÚ¿ÊËΠ·fi ˘ÚηÁÈ¿ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È ·ÓÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ıËΠ¿ÏÈ. ∂Λ Ê˘Ï¿ÛÛÂÙ·È Î·È Ë ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ μÏ·¯ÂÚÓ›ÙÈÛÛ·˜. √ Ó·fi˜ ÙˆÓ μÏ·¯ÂÚÓÒÓ Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ˜, ηٿ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ÔÏÈÔÚΛ·˜ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ∞‚¿ÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜ (626), fiÙ·Ó ·Ô˘Û›·˙ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ˜ ÔÏÂÌÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜ ÛÙÔÓ ¶fiÓÙÔ Î·È ÙËÓ ¿Ì˘Ó· Ù˘ fiÏ˘ ‚Ô‹ıËÛÂ Ô ¶·ÙÚȿگ˘ ™¤ÚÁÈÔ˜. ™ÙÔ Ó·fi ·˘ÙfiÓ, Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· Ù›¯Ë, Û˘Ó¤ÚÂÂ Ô Ï·fi˜ Î·È ÚÔÛ¢¯fiÙ·Ó ÛÙËÓ ¶·Ó·Á›· ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· ÙÔ˘. ªÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘ ÙˆÓ ∞‚¿ÚˆÓ Î·È ÙËÓ ·fiÎÚÔ˘ÛË ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ, ÂΛ Ô Ï·fi˜ ¤„·Ï ÙÔÓ ∞οıÈÛÙÔ ⁄ÌÓÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ¶·Ó·Á›·, ‡ÌÓÔ, Ô˘ ÈÛÙ‡ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔÓ Û˘Ó¤ıÂÛÂ Ô ¶·ÙÚȿگ˘ ™¤ÚÁÈÔ˜. ΔfiÙÂ Ô Ï·fi˜ ¤„·ÏÂ Û˘ÁÎÈÓË̤ÓÔ˜ “ΔË ÀÂÚÌ¿¯ˆ ™ÙÚ·ÙËÁÒ Ù· ÓÈÎËÙ‹ÚÈ·” . ™‹ÌÂÚ·, fiÙ·Ó ËÁ·›ÓÔ˘Ì ÂÈÛΤÙ˜ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡Ô˘ÏË Î·È ÛÙË ªÔÓ‹ ÙˆÓ μÏ·¯ÂÚÓÒÓ, Ô ÍÂÓ·Áfi˜, Û˘Ó‹ıˆ˜ ŒÏÏËÓ·˜ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘, ÌÂÙ¿ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÈÛÙÔÚÈÎfi ÙÔ˘ Ó·Ô‡, Ì·˜ ÚÔÙÚ¤ÂÈ Î·È „¿ÏÏÔ˘Ì fiÏÔÈ ÙÔ “ΔË ÀÂÚÌ¿¯ˆ” , Ú¿ÁÌ· οÓÔ˘Ì Ì ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÁΛÓËÛË. √ÓÔÌ·ÙÔıÂÛ›·: ∏ Ô‰fi˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ηٿÛÙ·ÛË Ë Û˘ÓÙ¿¯ıËΠÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÙÒÓ 1983-’85 (·/· 51), ˆ˜ ÚÒËÓ ·ÓÒÓ˘ÌÔ˜. ¶fiÙ fï˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤Ï·‚ fiÓÔÌ¿ Ù˘, Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ.

Ô “Boutique Training Center” Â›Ó·È ¤Ó· ΤÓÙÚÔ ÌÂϤÙ˘ Î·È ‰È¿ ‚›Ô˘ Ì¿ıËÛ˘. ÕÚ¯ÈÛ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÚÈÓ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. ∂›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “∂Ï·ÈÒÓ·˜” . ÕÏÏ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ Δ‡ÚÓ·‚Ô, ÙË §·Ì›·, ∞ı‹Ó·, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ∫·Ï·Ì¿Ù·.

Δ

√ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ‰È¿ ‚›Ô˘ Ì¿ıËÛ˘ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÛÔ˘ÙÛÔ˘Ï¿Î˘ ÂÍËÁ› Ò˜ ÂΛ Á›ÓÔÓÙ·È Ì·ı‹Ì·Ù· ÁÈ· ·È‰È¿ Î·È ÂÓ‹ÏÈΘ. “Œ¯Ô˘Ì ·‰ÂÈÔ‰ÔÙËı› ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÈÛÙÔÔÈËı› ·fi ÙËÓ The Ariston Project, ÁÈ· Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ì ÌÂÙ¿ ·fi ÂÍ·ÓÙÏËÙÈ΋ Î·È Û˘Ó¯‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ¢È·ı¤ÙÔ˘Ì Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· Î·È ˘Ô‰Ô̤˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜. ∞¢ı˘ÓfiÌ·ÛÙ Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ

‚·ıÌÔıËÚ›· Î·È Ù˘¯ÈÔÏ·ÁÓ›·. ∞Ó Î·È ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ ‰È¿ ‚›Ô˘ Ì¿ıËÛË, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÛËÌ·›ÓÂÈ ÂȉfiÙËÛË, ÂÌ›˜ ¤¯Ô˘Ì ÂÏ¿Ù˜ Ô˘ ÂÂÓ‰‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ·Ó¿‚·ÛË” ÙÔÓ›˙ÂÈ. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ: “◊Úı ηÈÚfi˜ Ó· ˘ÂÚ‚Ô‡ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË Ô˘ ·ԂϤÂÈ ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÌfiÓÔ Ù¯ÓÈÎÒÓ ‰ÂÍÈÔًوÓ, .¯. ͤÓË ÁÏÒÛÛ·, ¯Ú‹ÛË ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ, Î.Ï. √È Ù¯ÓÈΤ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ ··Ú·›ÙËÙ· ÂÚÁ·Ï›· Î·È Ô¯‹Ì·Ù· ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ·fi ÙÔÓ Î·ı¤Ó· Ì·˜ ÛÙÔ˘˜ ηٷχÙ˜ Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜. ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ ·˘Ù¤˜; ¢ÈÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfiÙËÙ·, ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÈ̘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜, ÎÚÈÙÈ΋ ηٷÓfiËÛË Î·È ÛΤ„Ë, ÓˆÙÂÚÈ΋ Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÈ΋ ÛΤ„Ë, ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Â˘Ê˘˝·, ·È‰Â›· ÛÙ· Ó¤· ̤۷, ۯ‰ȷÛÙÈ΋ ÓÔÔÙÚÔ›·, ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÁÓˆÛÙÈÎÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô˘, ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈ΋ ÛΤ„Ë, ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ Â›ÁÓˆÛË Î·È Ë ÂÈÎÔÓÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·” . ™ÙÔÓ ∂Ï·ÈÒÓ· μfiÏÔ˘ “Boutique Training Center” Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ Û fiÏÔ˘˜, ·È‰È¿ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ̤ۈ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ: Boutique Meleti: ∂›Ó·È Û‡ÛÙËÌ· ÌÂϤÙ˘ fiÔ˘ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› fiÏ· Ù· Ì·ı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ Ì Ù¯ÓÈΤ˜ Ô˘ ÙÔ˘ ·Ó·Ù‡Û-

[∂§§∞¢∞]

ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÛΤ„Ë Î·È ÙËÓ ÚÔۋψÛË ÛÙËÓ Ô˘Û›·. ∞ÊÔÚ¿ Ì·ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È ·fi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î·È Á˘ÌÓ·Û›Ô˘. √È Û˘Ó‰ڛ˜ Â›Ó·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¤˜, Ì ‰È¿ÚÎÂÈ· 2 ÒÚ˜. ROIEDU 16-25: ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ¤ÊË‚Ô˘˜ Î·È Ó¤Ô˘˜ ÂÓ‹ÏÈΘ Ô˘ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ó· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, ›Ù ÁÈ· ·Ó‡ÚÂÛË ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‹ ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÛÙ›‚Ô. ΔÔ ROIEDU 1625 ÌÂÈÒÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ· ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÓÂÚÁ›·˜... ηıÒ˜ ÙÔÓ Î·ıÈÛÙ¿ ·fiÏ˘Ù· ·Ó·Áη›Ô Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ROIEDU Business: ∂ÈÛ¿ÁÂÈ ¤Ó·Ó ÎÒ‰Èη ÔÚı‹˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ Ú·ÎÙÈ΋˜ ÁÈ· ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÛÎÂÊÙfiÌ·ÛÙÂ, ÒÛÙ ӷ Âȉ›ÍÔ˘Ì ‰È·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·, Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ· Î·È ˘„ËÏ‹ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔ “Ó¤Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ” . ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Boutique Junior Chef: Δ· ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ¿ Ì·˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ 5 ¤ˆ˜ 12 ÂÙÒÓ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ù· ·È‰È¿ Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÎÈÓËÛÈÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘˜ Î·È ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙËÓ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛ‹ ÙÔ˘˜. ∂ÈϤÁÔÓÙ·˜ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÚÒÙ˜

O ∫∞πƒ√™ °È· Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ÚԂϤÔÓÙ·È ·Ú·È¤˜ ÓÂÊÒÛÂȘ ηٿ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÈÔ ˘ÎÓ¤˜ ÛÙ· ‰˘ÙÈο Î·È ‚fiÚÂÈ·. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·fi ‚fiÚÂȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ 3 Ì 5 ÙÔÈο, ÛÙ· ÓfiÙÈ· 6 ÌÔÊfiÚ ÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔÈ ‚·ıÌÈ·›· Û ÓfiÙÈÔ˘˜ ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎÔ‡˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ÂÓ ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹.

∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ·ÓÔȯٿ

‡Ï˜, ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ‚Ȉ̷ÙÈο ÙËÓ ·Í›· Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜, ÙË Ì·ÁÂÈÚÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙËÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË. ∞ÎfiÌ· Î·È Ì ÙȘ ÙÚÔʤ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÍÔÈÎÂȈ̤ӷ, ·Ì¤Ûˆ˜ ·›ÚÓÔ˘Ó ı¿ÚÚÔ˜ Î·È ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Ó· ÙȘ Á‡ÔÓÙ·È. “™ÎÔfi˜ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È Ó· Ì¿ıÂÈ ÙÔ ·È‰› ·fi ÌÈÎÚfi Ó· ͯˆÚ›˙ÂÈ Î·È Ó· ηÙËÁÔÚÈÔÔÈ› ÙȘ ÙÚÔʤ˜, Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Ù¯ÓÈΤ˜ Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜, Ó· Ì¿ıÂÈ ÙË ¯Ú‹ÛË Î¿ı ÚÒÙ˘ ‡Ï˘ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È Î·È fiÏÔ ·˘Ùfi Ó· Â›Ó·È ÌÈ· ‰È·ÛΉ·ÛÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·” ϤÂÈ Ì ¤ÌÊ·ÛË. Δ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ÌÈÎÚ¿ ÙÌ‹Ì·Ù· Ì ·ÚÔ˘Û›·ÛË powerpoint. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ‰È·ÚΛ 23 ÒÚ˜ Î·È Î¿ı ̿ıËÌ· Â›Ó·È ·˘ÙÔÙÂϤ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙÔ Ì¿ıËÌ· ηÏÔ‡ÓÙ·È ÔÌ·‰Èο ‹ ·ÙÔÌÈο, ˘fi ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ì¿ÁÂÈÚ· Ó· ÂÎÙÂϤÛÔ˘Ó Îڇ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Î·È Ó· Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ÁÈ· Ù· ˘ÏÈο Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ Á¢ÛÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù¿ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ÈÛÙÔÔÈËı› ·fi ÙÔ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi ÊÔÚ¤· The Ariston Project Î·È ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó executive chefs, ‰È·ÙÚÔÊÔÏfiÁÔÈ, Î·È ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ Á·ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜. ∏ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ·˘Ù‹ ‰Ú¿ÛË Â›Ó·È Ì ¯·ÌËÏ¿ ‰›‰·ÎÙÚ· Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ “·Î¤ÙÔ” Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ·fi 19 ¤ˆ˜ 70 ¢ÚÒ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Á›ÓÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ‰È·ÁÓˆÛÙÈÎfi ÙÂÛÙ Ì·ıËÛÈ·ÎÔ‡ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡ ÛÙÈÏ!

[£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙ· ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 06...22ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 10...22ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙ· ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 04...23ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 09...23ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 05...21ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 07...21ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 06...22ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 08...22ÔC.

∏ ·›ıÔ˘Û· ‰È·Ù›ıÂÙ·È Î·È ÁÈ· ÂΉËÏÒÛÂȘ

ÕÁÈÔ˜ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ñ ΔËÏ.: 2428096110, ÎÈÓ.: 6937050473


3

™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ™∞μμ∞Δ√ 22 ª∞ƒΔπ√À 2014

ΔÔ˘ ¡›Î·Ó‰ÚÔ˘ ·fi ÙËÓ “∏ÌÂÚËÛ›·”

∞‰È¿ÊÔÚÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ, ¯ˆÚ›˜ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛË

£· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ¤ÌÚ·ÎÙË ÛÙ‹ÚÈÍË

∫·È Ë μÔ˘Ï‹ ÙÈÌ¿ ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË ¡¿ÎÔ˘

∏ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ΔÔÈ΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ (¢∏ª.Δ.√.) μfiÏÔ˘ Ù˘ ¡¢, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·‡ÚÈÔ ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô Ù˘ fiÏ˘, ı· ‰Â›ÍÂÈ ÔÈÔÈ Î·È fiÛÔÈ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô ªÈ¯¿ÏË ªÈÙ˙ÈÎfi, Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ Î˘‚ÂÚÓÒÓ ÎfiÌÌ·. √ Î. ªÈÙ˙ÈÎfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ı¤ÛÂÈ fiÏ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Â› Ù¿ËÙÔ˜ Î·È ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Â‰Ò Î·È ÙÒÚ· ÂÓÂÚÁ‹ ÛÙ‹ÚÈÍË Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ∏ Û˘Û›ڈÛË Â›Ó·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ, ÁÈ· Ó· ηÙÔÚıÒÛÂÈ Ë “¢‡Ó·ÌË μfiÏÔ˘” Ó· ÌÂÈ ÛÙÔ ‚’ Á‡ÚÔ, ηıÒ˜ ÌfiÏȘ ¤Ó·-‰‡Ô ÛÙÂϤ¯Ë ·fi ÔÏÈÙÈο ÁÚ·Ê›· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÙÚ¤¯Ô˘Ó Ì ÙÔÓ Î. ªÈÙ˙ÈÎfi...

ªÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÙÔ˘, Ô˘ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË ¡¿ÎÔ˘ ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋, ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì ÂÙ‹ÛÈÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ, ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÈÊÓ›‰ÈÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘, Î·È ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÙÔ˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÂȉÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÌÓ‹Ì˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÒËÓ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ, ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜, ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶¤ÌÙË. ∞fi‰ÂÈÍË ÙÔ˘ fiÙÈ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿ Ë μÔ˘Ï‹ ı˘Ì¿Ù·È Î·È ÙÈÌ¿ ÙÔ Â› 20 Û˘Ó¯‹ ¯ÚfiÓÈ· ̤ÏÔ˜ Ù˘, Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÌÓ‹Ì˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÂÎÏÈfiÓÙ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ‹ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜. °È· fiÛÔ˘˜ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÙÔ £·Ó¿ÛË ¡¿ÎÔ, ‚¤‚·È·, ·˘Ùfi Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ¤Ó· ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ‰Â›ÁÌ· ÙÔ˘ Û‚·ÛÌÔ‡ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÔÓ ÂÚȤ‚·Ï·Ó ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÙÔ˘ ·fi fiÏÔ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Ê¿ÛÌ·.

¢∏ª√.™.

√ √∞∂¢ Â›Ó·È Ì›· ¢·›ÛıËÙË Î·È È‰È·›ÙÂÚË ˘ËÚÂÛ›·. Œ¯ÂÈ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜: ΔËÓ ·ÓÂÚÁ›·. √È ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ Â›Ó·È ÔÈ ÚÒÙÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÈÛÙÔڛ˜ - ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜- Ì ÙËÓ ·ÁˆÓ›· Ù˘ Ó¤·˜ ÁÂÓÈ¿˜. ÕÚ· Â›Ó·È Û ı¤ÛË - ÂÍ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ - Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ·fi “ÚÒÙÔ ¯¤ÚÈ” ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÔÈ· Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘˜. ™˘ÓÂÒ˜ Ó· Â›Ó·È Î·È ÔÈ ϤÔÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔÈË̤ÓÔÈ. ™ÙÔ μfiÏÔ fï˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ - fi¯È fiÏÔÈ, ÁÈ· Ó· ÌËÓ Â›Ì·ÛÙ ·ÊÔÚÈÛÙÈÎÔ›, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ- ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈÏËÊı› ÙË ÛÔ‚·Ú‹ ÙÔ˘˜ ·ÔÛÙÔÏ‹. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ï›Á˜ ÔÈ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Û˘Ó·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓˆÓ Ì ÙÔÓ √∞∂¢ μfiÏÔ˘ - ‰È·¯ÚÔÓÈο, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯Ô˘Ì ۯÔÏÈ¿ÛÂÈ ÙfiÛÔ Î·ÈÚfi - ηıÒ˜ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó ·‰È·ÊÔÚ›· ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ÁÚ·Ê›· ÎÏÂÈÛÙ¿ ÚÈÓ ·fi ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘... ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ηÓÔÓÈÎÔ‡˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi √∞∂¢, ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∫·ÙÔÈΛ·˜ Ô˘ ¤ÎÏÂÈÛÂ. °È· Ó· ÌËÓ ·ÔÏ˘ıÔ‡Ó ÏÔÈfiÓ ·˘ÙÔ› ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ (Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ηٷÚÁ‹ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ·ÔχıËÎ·Ó Ì¤Û· Û ̛· ÒÚ·) ÙÔ˘˜ ÌÂٷΛÓËÛ·Ó ÛÙÔÓ √∞∂¢. º·›ÓÂÙ·È fï˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÙÔ „ˆÌ› Ô˘ ‚Á¿˙Ô˘Ó, fiÙ·Ó Ë ˘ËÚÂÛ›· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ó· ˘ÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›, Ó· ÌËÓ Â͢ËÚÂÙ› fiˆ˜ ı· ¤ÚÂ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ·ÏÏ¿ Ó· ÙÔ˘˜ Ù·Ï·ÈˆÚ› ·Ê¿ÓÙ·ÛÙ·. “μ·ÚÈÔ‡ÓÙ·È” ·ÎfiÌË Î·È Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó, Ó· ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ó ‹ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó Û¯ÂÙÈο ÙÔÓ ÔÏ›ÙË. ∂›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜... ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ¯ı˜ ¶·Ú·Û΢‹ (fiˆ˜ Î·È ÙfiÛ˜ ¿ÏϘ ¶·Ú·Û΢¤˜ Ê·ÓÙ·˙fiÌ·ÛÙÂ) ·fi ÙË Ì›· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ë ˘ËÚÂÛ›· ÂÌÊ¿ÓÈ˙ ÂÈÎfiÓ· ‰È¿Ï˘Û˘. √È ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙËÓ “›¯·Ó οÓÂÈ” Î·È fiÛÔÈ Â›¯·Ó Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ·Ú¤ÂÌ·Ó ÁÈ· ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·. ∞˜ ÛËÌÂȈı› ‰Â fiÙÈ “ÙÚ¤¯Ô˘Ó” ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·ÓÂÚÁ›·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ¯ÚÔÓÈο ÂÚÈıÒÚÈ· Î·È ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ¤ÁÁÚ·Ê· Î·È ÛÊÚ·Á›‰Â˜ ÁÈ· Ó· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜. ∂ÈϤÔÓ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ (ÛÙËÓ Ô‰fi ∞ıËÓÒÓ) ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ì¤ÛÔ ÌÂٷΛÓËÛ˘. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ Î·È ÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›·, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÙË Û‡Á¯˘ÛË Ô˘ ı· ¿ÚÂÈ, ÔÈÔ˜ Ù· ÏËÚÒÓÂÈ ÛÙÔ Û˘Ó·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ; ¢ÈÂÚˆÙÒÌÂı·: ∞˘Ù‹ Ë ˘ËÚÂÛ›· ‰ÂÓ ÂϤÁ¯ÂÙ·È ·fi ηӤӷÓ; ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ; √È ˘¿ÏÏËÏÔÈ ‰ÂÓ ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È; °È·Ù› οÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ - ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ô˘ ·Í›˙Ô˘Ó ‹ ¤¯Ô˘Ó ηχÙÂÚ· Ù˘Èο ÚÔÛfiÓÙ·, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÊÈÏfiÙÈÌÔ - Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÂı› Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ‹ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÏ˘ı› ‹ Ó· ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ·ÔÏ˘ıÔ‡Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ. ∞ÓÙ› Ó· ϤÓÂ Î·È Â˘¯·ÚÈÛÙÒ, “ÁÚ¿ÊÔ˘Ó” ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔÓ ÔÏ›ÙË ÛÙ· ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÙˆÓ ˘Ô‰ËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜; ŒÙÛÈ ı· Á›ÓÔ˘Ì ∫Ú¿ÙÔ˜; ªÂ ·‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÎÔÈÙ¿ÓÂ Â›Ó·È Ó· ÂÚÓ¿Ó ÔÈ Ì¤Ú˜, Ó· ÌËÓ ÙÔ˘˜ ÂÓԯϛ ηÓ›˜ Î·È Ó· ÌËÓ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ·fi ηӤӷÓ; Δ. ∫.

¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô √ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞. ¡¿ÓÔ˜ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ “ÙÛÔ˘‚¿ÏÈ·Û” ÙȘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Î·È ª. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿, Ì ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ∞¯. ª¤Ô˘. ΔÔ ÛÎÂÙÈÎfi ÙÔ˘ Î. ¡¿ÓÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡ÌÂ, ·ÏÏ¿ ·ÛÊ·ÏÒ˜ Ô Î·ı¤Ó·˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÈÛÙ‡ÂÈ fi,ÙÈ ı¤ÏÂÈ. ΔÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ fï˜ ·fi fiÏ· ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Â›Ó·È Ó· ÚÔÛ·ı›˜ Ó· Ù˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂȘ ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ fiÏÔÈ Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ, ÍÂÔ˘ÏË̤ÓÔÈ, ‰È·ÏÂÎfiÌÂÓÔÈ Î·È Û˘Ó·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔÈ. ¡· ÚÔÛ·ı›˜ Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÂȘ ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· ÂÎÙfi˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. •¤ÚÂÙ ÁÈ·Ù›; ∂Âȉ‹ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ Î¿ı·ÚÛË ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ··ÏÏ·Á‹. ŸÙ·Ó Â›Ó·È fiÏÔÈ Ï›ÁÔ-Ôχ ¤ÓÔ¯ÔÈ ÁÈ· fiÏ·, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÓÔ¯‹. ∫·È Ô Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ¤ÓÔ¯Ô˜ Á›ÓÂÙ·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, Û·Ó ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. ΔfiÙ ‰ËÏ·‰‹ Á›ÓÔÓÙ·È fiÏÔÈ ›‰ÈÔÈ - ·ÏÏ¿ Â˘Ù˘¯Ò˜ fiÏÔÈ ›‰ÈÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È... √ Î. ¡¿ÓÔ˜ ›Ûˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÎÂÊÙ› ÙÈ ÎÔÈÓfi ¤¯ÂÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÔÚÔÏÔÁ›· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ô ›‰ÈÔ˜ Ì ÙËÓ ÔÚÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ∞. ª¤Ô˘... ¯ˆÚ›˜, ÚÔ˜ £ÂÔ‡, Ó· ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘ÌÂ. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ˘fiÛ¯ÂÙ·È Ó· οÓÂÈ ÙÔ μfiÏÔ ªÔÓ·Îfi Î·È Ô Î. ¡¿ÓÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È Ó· ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ ÙÔÓ Î·ÈÙ·ÏÈÛÌfi ÁÈ· ÌÈ· ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË fiÔ˘ Ù· Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù· ı· ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·... ÌÏ·, ÌÏ·, ÌÏ·. ÿÛˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô ÙÂÏÈο Ô˘ Ô Ï·fi˜ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ “·ÂÈÏÔ‡Ó” Ì ÙȘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÂÈϤÁÂÈ fiÛÔ˘˜ ‰ÂÛ̇ÔÓÙ·È Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘.

∫∞Δ. Δ∞™

¢ÈÏ¿ ¯·Ì¤ÓÔÈ ¢ÂÓ ÊÙ¿ÓÂÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó Ù· ÂÓÔ›ÎÈ·, ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Î·È ÊfiÚÔ ÁÈ· ¤ÛÔ‰· Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó. ∞˘Ùfi ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ∂Ûfi‰ˆÓ Î. Ã. £ÂÔ¯¿ÚË, Ë ÔÔ›· ÍÂηı·Ú›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÂίÒÚËÛ˘ ·Ó›ÛÚ·ÎÙˆÓ ÌÈÛıˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÚÁËı› ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2014. ∫·È fiÏ· ·˘Ù¿ ·Ú¿ ÙË ‰È·‚‚·›ˆÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú¿Û¯ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ó· ÂίˆÚÔ‡Ó ·Ó›ÛÚ·ÎÙ· ÂÓÔ›ÎÈ· ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ™ÙȘ 3 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ “Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÂÚ› ηٿÚÁËÛ˘ ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ó· ÂίˆÚÔ‡Ó ·Ó›ÛÚ·ÎÙ· ÂÓÔ›ÎÈ· ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ··ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ÛÙË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰‹ÏˆÛË, ‰ÂÓ ÈÛ¯‡Ô˘Ó” . ∂›Û˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ “ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ· ı· ηٷÙÂı› Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ Ì ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ∫Ò‰Èη ºÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ¢È·‰Èηۛ·˜ (∫º∂) Ô˘ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ·fi 01/01/2014 Î·È ·ÔÙÂÏ› Ì›· ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘” . ªÂÙ¿ ·’ fiÏ· ·˘Ù¿ ¤Ó· ·Û˘ÓÂ¤˜ ÎÚ¿ÙÔ˜ ˙ËÙ› ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· Â›Ó·È Û˘ÓÂ›˜... °. ΔÛ.

∞ÎfiÌË ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ∏ ·ÓÂÚÁ›· Â›ÛËÌ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ 28% ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ·ÓÂ›ÛËÌ· ÛÙÔ 35%. ¢ËÏ·‰‹ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, Â› 200.000 ηÙÔ›ÎˆÓ ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ 60.000... ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì ı¤Ì· ÙË ‰Ú¿ÛË ÁÈ· ··Û¯fiÏËÛË 20 ¿ÓÂÚÁˆÓ Û ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÌÂÙÚË̤ÓÔÈ ÛÙ· ‰¿¯Ù˘Ï· ‹Ù·Ó ÂΛÓÔÈ Ô˘ ·Ú·‚Ú¤ıËηÓ... ◊ Ë ·ÓÂÚÁ›· ‰ÂÓ ··Û¯ÔÏ› ÙÔ˘˜ ¿ÓÂÚÁÔ˘˜, Ô˘ Ì¿ÏÏÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÎÚ˘Ê¿ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· (Ì·‡ÚË ÂÚÁ·Û›·, ÌÂÁ¿ÏË ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· Î.¿.) ‹ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ... ª¿ÏÏÔÓ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ. £¤ÏÔ˘Ó ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÎÈ ·˜ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó 200 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·, ÁÈ·Ù› ÙfiÛ· ı· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó, ·Ó ‰ÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ ÛÙË ¯ÒÚ·...

ªÈ· ·fi Ù· ›‰È· ∫ÏÈÌ¿ÎÈ· ·fi ÙȘ ıÂÛÛ·ÏÈΤ˜ ÓÔ̷گȷΤ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¢∏ª∞ƒ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙË §¿ÚÈÛ· Î·È Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Ì ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î. ΔÛÈÏÈÌ›Áη. √ ›‰ÈÔ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ÂÈÏÔÁ‹ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ÔÚÈÛÙ› ˘Ô„‹ÊÈ· ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ë Î. §›ÙÛ· §È·ÎÔ‡ÏË, Ì ÙË ¢∏ª∞ƒ Ó· Â·Ó·ÛÙ·Ù›. ¢ÂÓ ¿ÚÂÛ ÛÙË ¢∏ª∞ƒ Ë ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÂÚÁ¿Ùȉ¿ ÙÔ˘ Î·È ¿Ú¯ÈÛ ӷ ˙ËÙ› ‰‡Ô ı¤ÛÂȘ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ·Ú¯ÒÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙË Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· Î·È Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘˜. ¢ÈÎÔ› ÙÔ˘˜ Ó· ’Ó·È , ÎÈ’ fiÙÈ Ó· ’Ó·È... √ÓfiÌ·Ù· ‰ÂÓ ÂÈÒıËηÓ, ·ÏÏ¿ ·fi ÙÔ μfiÏÔ ÚÔˆıÂ›Ù·È ϤÔÓ Ô ™. §¿˙Ô˜, ÌÈ·˜ Î·È “οËΔ Ë ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¶. ª·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓË. ΔÔ ¶∞™√∫ ‰ÂÓ ‰¤¯ÂÙ·È ·ÏÈÛ‚ÂÚ›ÛÈ· Î·È ÍÂηı·Ú›ÛÙËΠfiÙÈ Â¿Ó Ù· ÚfiÛˆ· Ô˘ ı· ÂÈÏÂÁÔ‡Ó ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ Ë ·Ú¿Ù·ÍË, ‰ÂÓ Â›¯Â ÛËÌ·Û›· ·Ó ı· Â›Ó·È fiÏÔÈ ·fi ÙË ¢∏ª∞ƒ, ·Ó ı· Â›Ó·È fiÏÔÈ ·fi ÙÔ ¶∞™√∫, ·Ó ı· ¿ÂÈ ÙÔ “Û‡ÛÙËÌ·” ‰˘Ô‰˘Ô ‹ ÙÚÈ·-¤Ó·. ∫·ıfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ¿ÚÂÛ ÛÙË ¢∏ª∞ƒ Ë ¿Ô„Ë, ·ÏÏ¿ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È Ó· ‰È·Ù˘ÒÛÔ˘Ó ‰ËÌfiÛÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë... ηٷÎÚ·˘Á‹. ∂›Ó·È ¿ÏÏÔ Ó· “Ô˘Ï¿˜” ÛÙÔ˘˜ ¤Íˆ “ÔÏÈÙÈ΋ ·ÚÂÙ‹” Î·È ¿ÏÏÔ Ó· ΢ÓËÁ¿˜ ÙËÓ ·Ú·¯Ù‹ Ù˘ ı¤Û˘ Î·È ·˘Ùfi Ó· Á›ÓÂÙ·È ÁÓˆÛÙfi... ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿. Ãı˜ ‚Ú¿‰˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Ì¤ÏË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¢∏ª∞ƒ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË “·ÓÙÈÚÔÛˆ›·” Â¤ÌÂÓ ӷ ‰ÈÂΉÈΛ ‰‡Ô ı¤ÛÂȘ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ·Ú¯ÒÓ. °È· ÙÔ ¶∞™√∫, Â¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÚfiÛˆÔ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚÔÙ·ı› Î·È Ó· ÂÈÏÂÁ› ·fi ÙÔ ÛÙÂÓfi ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ, ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ Ú‡Ù·ÓË Î. ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿Î˘. ∞fi ÙË ª·ÁÓËÛ›· Û˘˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ‰‡Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î·È Û ·˘Ù¤˜ ÂÈ̤ÓÂÈ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, ·ÏÏ¿ ˆÛÙfiÛÔ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ·fi ÎÔÌÌ·ÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·fi ÙÔ˘˜ °. ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ Î·È ∫·ÙÂÚ›Ó· °·ÚÁ¿Ï·, Ë ÔÔ›· ·˘ÙÔÚÔÙ¿ıËΠ(ˆ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜), ·ÏÏ¿ Ë ¢∏ª∞ƒ ‰ÂÓ Û˘˙ËÙ¿ Ì ÙÔ ¶∞™√∫ ·˘Ùfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ¯ı˜ ÁÓˆÛÙfi. ΔÔ ¶∞™√∫ ‰ÂÓ Û˘˙ËÙ¿ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÙÔ “‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ™. §¿˙Ô˘. √ Î. ΔÛÈÏÈÌ›Áη˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÓÙÈÚÔÛˆÂÈÒÓ Î·È ·˘Ùfi˜ ı· Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ·fiÊ·ÛË. ∫∞Δ. Δ∞™

¢∏ª√.™.

ΔÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· ¶ÂÙÚÔ˘Ï¿ÎË ·fi ÙËÓ “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹”

∫∞Δ. Δ∞™

¶ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ ηÈ

Δ∏™ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞™

√§∂™ ÔÈ ‰ËÌÔÛȇÛÂȘ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ¡¶¢¢ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 20 ∂Àƒø + º¶∞.


∞fi„ÂȘ 4

™∞μμ∞Δ√ 22 ª∞ƒΔπ√À 2014

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞] √ ÏfiÁÔ˜ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ‰ËÌ¿Ú¯ˆÓ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ √ Î. £ÂÔ¯¿Ú˘ ¡ÈÎ. ™·Ú›Î·˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

“√ ÏfiÁÔ˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi ϤÍÂȘ. §¤ÍÂȘ, Ô˘ fiÙ·Ó ‚ÚÂıÔ‡Ó ‹ ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ı¤ÛË, ·ÔηχÙÔ˘Ó ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘. ΔË Ì·Á›· ÙÔ˘. ∂›Ù ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ÚÔÊÔÚÈÎfi˜ ›ÙÂ Â›Ó·È ÁÚ·Ùfi˜. ªÂ ·˘Ù¤˜ ·ÔηχÙÂÙ·È ÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜. ª¤Û· ÛÙ· ÂÙ˘ÌÔÏÔÁÈο ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó Ù¤ÙÔȘ Ú›˙˜, Ô˘ ÂÈÛ‰‡Ô˘Ó ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙ· ‚¿ıË ÙÔ˘ fiÓÙÔ˜ Î·È Ì¤ÓÔ˘Ó ·ı¿Ó·Ù˜. ∂›Ó·È Ù· Û¤ÚÌ·Ù· ÙÔ˘ ·ÈÒÓÈÔ˘ §fiÁÔ˘. ∂›Ó·È Ô ÚÔ¸¿Ú¯ˆÓ “ÛÂÚÌ·ÙÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜” , fiˆ˜ Ì·˜ ϤÂÈ Ô ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ Î·È ·ÔÏÔÁËÙ‹˜ πÔ˘ÛÙ›ÓÔ˜. ∂›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ‰fiıËΠÛÙÔ˘˜ ÛÔÊÔ‡˜, ÚÈÓ ¤ÚıÂÈ Ô Û·ÚΈ̤ÓÔ˜ §fiÁÔ˜ ÛÙË ÁË. √ ÃÚÈÛÙfi˜. “√ §fiÁÔ˜ Û·ÚÍ ÂÁ¤ÓÂÙÔ Î·È ÂÛ΋ӈÛÂÓ ÂÓ Ë̛Ӕ (πˆ¿Ó. ∞’, 14). ŒÎÙÔÙÂ Â›Ó·È ¿ÏÂÙÔ˜ ·Ó¿ÌÂÛ¿ Ì·˜... √ ÛÙˆÈÎfi˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜, ÃÚ‡ÛÈÔ˜, ¤ÏÂÁ fiÙÈ “...¢ÂÓ ˙Ô‡ÌÂ, ϤÔÓ, “¿Ó¢ §fiÁÔ˘” , ·ÏÏ¿ “ηٿ §fiÁÔÓ” Î·È ÌÂÙ¿ §fiÁÔ˘” . ªfiÓÔ Ô˘ ·˘Ùfi˜ ÙÔ “Ï” ÙÔ ¤ÁÚ·Ê ÌÈÎÚfi, ÂÓÒ ÂÌ›˜ ÙÒÚ·, ‰ÈηȈ̷ÙÈο, ÙÔ ‚¿˙Ô˘Ì § ÎÂÊ·Ï·›Ô..., ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ŸÏÔ˜ Ô §√°√™... √§∏ ∏ ∑ø∏. √§∏ ∏ ∞§∏£∂π∞. ∫È fï˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¿ÚÈÛÙÔÈ ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘, Ô˘ ÌÔÏÔÓfiÙÈ ¤Ú·Û·Ó 2000 (ηÈ) ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ §√°√À, ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó ‹ ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ·Ó Ó· ÙÔÓ ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó, Ó· ÙÔÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó... ÎÈ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ Ͽ̉·. Δ¤ÙÔÈÔ˘˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ·Ó·Ê¤Úˆ ÔÏÏÔ‡˜: ΔÔÓ ∫·˙·ÓÙ˙¿ÎË, ÙÔÓ ¡›ÙÛÂ, ÙÔÓ ™·Ú·Ì¿ÁÎÔ˘... À¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ, Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÂÚ· fi¯ıË. ™Â ÂΛÓË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔÓ Ë ·Û¯‹ÌÈ· ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘. ™ÙËÓ fi¯ıË ÂΛÓË Ô˘ ÔÈ Ï¤ÍÂȘ ¯¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÓfiËÌ¿ ÙÔ˘˜, Ô˘ Ë ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Û˘ÛÎÔÙ›˙ÂÙ·È, ÌÂÙ·ÙÚÂfiÌÂÓË Û ·Î·Ù¿Û¯ÂÙÔ ˘‚ÚÂÔÏfiÁÈÔ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ ÙÔ˘˜. ΔÔ ‰È·›ÛÙˆÛ· ·˘Ùfi ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜, ÛÙȘ ÔıfiÓ˜ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ‰È·‡ÏˆÓ, ÙȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ‰ËÌ¿Ú¯ˆÓ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. √È ‡‚ÚÂȘ, ÔÈ ÏÂÎÙÈÎÔ› ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ›, ÔÈ ÚÔÛ‚ÔϤ˜, Ù· ˘ÔÓÔÔ‡ÌÂÓ·, ÔÈ ··ÍÈÒÛÂȘ Âη٤ڈıÂÓ ‰›ÓÔ˘Ó Î·È ·›ÚÓÔ˘Ó. ¢ÂÓ ı˘Ì¿Ì·È ¿ÏÏË ÊÔÚ¿ ÂÎÊÔÚ¿ “ÔÏÈÙÈÎÔ‡” ÏfiÁÔ˘, Ù¤ÙÔÈ·˜ ÌÔÚÊ‹˜. ∞ÓÙ› Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ οÔÈÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÂȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ, ÙȘ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ·’ ·˘ÙÔ‡˜ χÛÂȘ ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿ Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, fiˆ˜ ÙˆÓ Â˙Ô‰ÚÔÌ›ˆÓ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·‚ÏËı› Û ·Á›‰Â˜ Î·È ÛÎÔÙÒÛÙÚ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â˙Ô‡˜, ÙÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡, Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ÙÔ˘ Ó¤ÊÔ˘˜, Ô˘ Û ϛÁÔ ı· οÓÂÈ ¿ÏÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘..., Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜, ... ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ Ï‹ÚË ·ÏÏËÏÔ-ÂÍfiÓÙˆÛ‹ ÙÔ˘˜. √ ¤Ó·˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¿ÏψÓ. ∂‰Ò ÈÛ¯‡ÂÈ ·fiÏ˘Ù· ÙÔ “Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ï‡ÎÔ˜” , Ô˘ ›¯Â ÂÈˆı› ·fi ÙÔÓ ∑·Ó ¶ÔÏ ™·ÚÙÚ. Δ· ›‰È· Î·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ·Îԇ̠fiÙ·Ó ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ì ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÂÓËÌÂÚˆÙÈΤ˜ ÂÎÔÌ¤˜ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ. ∂‰Ò Ë “ÂÌÏÔ΋” ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ Â›Ó·È ÈÔ ˙ˆÓÙ·Ó‹ Î·È ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ› Ì Ӥ˜ ‡‚ÚÂȘ Î·È Û¯ÔÏÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÎÚÔ·Ù¤˜ ÙÔ˘˜. Δ· ›‰È· ‰È·‚¿˙Ô˘Ì ÎÈ fiÙ·Ó ÂÈÛÎÂÙfiÌ·ÛÙ ٷ ÙÔÈο blogs ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘. ∫·È ›̷ÛÙ ·ÎfiÌ· ÛÙËÓ ·Ú¯‹. º·ÓÙ¿˙ÔÌ·È ÙÈ ¤¯ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ fiÛÔ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÔÈ Ì¤Ú˜.... º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÂÓfi˜ Î·È ÌfiÓÔÓ ÈÛ¯˘ÚÔ‡ ¿ÓÙÚ· Ù¿Ú·Í ÙȘ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ Î·È Ì·˙› Ì ÙË ‰ËÌÔÛÎfiËÛË, Ô˘ ÙÔÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ Ó· ÚÔËÁÂ›Ù·È Ì ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÔÛÔÛÙÒÓ, ‰Ë-

ÌÈÔ‡ÚÁËÛ fiÏÔÓ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÂÎÓ¢ÚÈÛÌfi. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ‚¤‚·È· ÙÈ ·’ fiÛ· ÙÔ˘ ÚÔÛ¿ÙÔ˘Ó ÔÈ ·Óı˘Ô„‹ÊÈÔ› ÙÔ˘ Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· Î·È ÙÈ fi¯È, Ô‡Ù ‚¤‚·È· ÁÓˆÚ›˙ˆ ÙÈ ·’ fiÛ· ÚÔÛ¿ÙÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈο Î·È ÙÈ fi¯È. ∂ΛÓÔ Ô˘ ͤڈ, Ô˘ ‚ϤÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˜, Â›Ó·È fiÙÈ “·›˙ÂÙ·È” ϤÔÓ ÛÙȘ ÔıfiÓ˜ “¤ÚÁÔ ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ·ÓËÏ›ÎÔ˘˜” , Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿Ï˘ÛË Î¿ı ¤ÓÓÔÈ·˜ ÂÎÊÔÚ¿˜ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÏfiÁÔ˘” .

∏ Ô‰fi˜ “°·ÏÏ›·˜” √ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÓÙÔÌ‹ÙÚÔ˜, ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ Ù· ηٷÙÔÈÛÙÈο Î·È ÂÌÂÚÈÛٷو̤ӷ Ù˘ Î. ∞ÓÓ›Ù·˜ ¶Ú·Û¿, ÚÔ˚Ûٷ̤Ó˘ ÙˆÓ °∞∫ - ∞گ›ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙÔ Ê‡ÏÏÔ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ∫˘Úȷ΋˜ 16 ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ÌËÓfi˜ ÁÈ· ÙȘ ÙÂÌÓfiÌÂÓ˜ Ô‰Ô‡˜ “°·ÏÏ›·˜” Î·È “°·Ì‚ÂÙ¿” ·˜ ÂÈÙÚ·› Ó· ÙÂıÔ‡Ó ˘fi„Ë Î·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·, Ô˘ Û˘Ìو̷ÙÈο ·Ô‰ÂÏÙ›ˆÛ·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÁÓˆÚ›˙ˆ ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ·Ó ı· ¤È·Ó·Ó ÔÙ¤ ÙfiÔ. ¶·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Â› 4˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ‰fiıËΠԉËÁ›· ÛÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ Ó· ÚÔ‚·›ÓÔ˘Ó “ÌÂÙ¿ ÊÂȉԇ˜ Î·È Î·ÙfiÈÓ ÂÚÈÛΤ„ˆ˜” Û ÌÂÙÔÓÔ̷ۛ˜ Ô‰ÒÓ, ȉ›ˆ˜ ·Ó Ù· ÔÓfiÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·Ó Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ ‚È¿˙ÔÓÙ·Ó Ó· ·ÔÙ˘ÒÛÔ˘Ó Ù· ›¯ÓË ÙÔ˘˜ ÛÙ· Ô‰fiÛËÌ· ÙˆÓ fiψÓ. ™ÙÔ μfiÏÔ Â‡ÎÔÏÔ ı‡Ì· Ê¿ÓËΠˆ˜ ‹Ù·Ó Ë Ô‰fi˜ “°·ÏÏ›·˜” , Ô˘ ÚÔ˜ ÛÙÈÁÌ‹Ó ÛÙËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ 22·˜ ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1937 ÌÂÙÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ۠ԉfi “4˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘” . √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫. ™˘Ú›‰Ë˜ ÂÈÛËÁ‹ıËΠӷ ÌÂÙÔÓÔÌ·ÛÙ› Û “4˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘” Ë Ô‰fi˜ “πˆÏÎÔ‡” , fï˜ Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ·Û¿ÛÙËΠÙËÓ ·ÓÙÈÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ ÛÌÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÙË ÌÂÙÔÓÔÌ·Û›· Ù˘ Ô‰Ô‡ “°·ÏÏ›·˜” Û “4˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘” . ŒÓ·˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ô˘ ·Ô˘Û›·˙ ·fi ·˘Ù¿ Ù· “Í·Ó·‚·ÊÙ›ÛÌ·Ù·” , ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ˘‹Ú¯Â Ï‹ıÔ˜ ·ÓÒÓ˘ÌˆÓ Ô‰ÒÓ ÛÙËÓ fiÏË, ‰‹ÏˆÛ (·ÓÒÓ˘Ì· ¿ÓÙˆ˜) Û ۯÂÙÈÎfi ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi Δ‡Ô fiÙÈ “ÙÔ Û‚‡ÛÈÌÔ Ù˘ Ô‰Ô‡ °·ÏÏ›·˜” ÂÚ¯fiÙ·Ó Û ·ÓÙ›ıÂÛË “Ì ٷ ÙfiÛÔ ˆÚ·›· Î·È ·ÈÛıËÌ·ÙÈο ÏfiÁÈ· Ô˘ › ÛÙ·˜ ∞ı‹Ó·˜ Ô °¿ÏÏÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ¶·È‰Â›·˜ Î. ∑·È” . ∫·ÙfiÈÓ ·˘ÙÒÓ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÛÙÔ ÓÔÌ¿Ú¯Ë ÙÔ˘ ÚÔͤÓÔ˘ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ¤ÙÛÈ Ô ¡Ô̿گ˘ ¤ÛÙÂÈÏ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ô˘ fiÚÈ˙ ӷ ÌË ÌÂÙÔÓÔÌ·ÛÙ› Ë Ô‰fi˜ “°·ÏÏ›·˜” , ·ÏÏ¿ ¿ÏÏË ÎÂÓÙÚÈ΋ Ô‰fi˜ Ù˘ fiÏ˘. ™ÙȘ 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1937 ¤ÁÈÓÂ Î·È ¿ÏÈ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·fiÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘. ªÂÙ¿ ·fi ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ù˘ÈÎfi ÙÔ˘ Ú¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È ·Ô¯ÒÚËÛË ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Ô˘ ·Ó·ÈÚÔ‡Û ÙËÓ ··ÚÙ›· Î·È ÙËÓ ÚÔۤϢÛË ¿ÏÏˆÓ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘, ÙÂÏÈÎÒ˜ ÌÂÙÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ۠ԉfi “4˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘” Ë Ô‰fi˜ “πˆÏÎÔ‡”, ÌÈ· Ô‰fi˜ Ô˘ ÛÙËÓ Ú¿ÍË ‰ÂÓ ÌÂÙÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ì ٛÔÙÂ. ŒÙÛÈ Ë Ô‰fi˜ “°·ÏÏ›·˜” ‰È¤Ê˘Á ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Î·È ‰ÂÓ ÌÂÙÔÓÔÌ¿ÛÙËÎÂ... ∫·È Û ̛· Ù¤ÙÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ: ™ÙËÓ Ú¿ÍË ı· ÌÂÙÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó; ™ÙÔ μfiÏÔ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ë Ô‰fi˜ “∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜” ‰›ÓÂÈ Ë¯ËÚ‹ ·¿ÓÙËÛË” .

¶ÂÓ‹ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÂΉÔÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ √ Î. μ·Û. ¶·Ï·Ìˉ¿˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ŒÓ· ·È‰› ·‰‡Ó·ÙÔ, η¯ÂÎÙÈÎfi, ‰È·Ï·ÏÔ‡Û ÛÈ-

¶Ò˜ ·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ fiÙ·Ó ¤Ì·ı·Ó fiÙÈ Îfi‚ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈΘ ‰È·ÎÔ¤˜ √ ‚·Ú‡˜ Î·È ÊÔÓÈÎfi˜ ¯ÂÈÌÒÓ·˜ Ô˘ ¤ÏËÍ ÙȘ ∏¶∞ ›¯Â Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¯·ıÔ‡Ó ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÒÚ˜ Û ۯÔÏ›· Î·È ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·. ™ÙÔ Northampton Community College Ù˘ ¶ÂÓÛÈÏ‚¿ÓÈ· ÛΤÊÙËÎ·Ó Ó· ·Ó·ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÎÂÓfi ·Î˘ÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈΘ ‰È·ÎÔ¤˜. √È ÊÔÈÙËÙ¤˜ fï˜ ›¯·Ó ¿ÏÏË ¿Ô„Ë. ∞ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Î·È ÛÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘˜: μÂÚÌÔ‡‰Â˜, Ì·ÁÈfi, Á˘·ÏÈ¿ ËÏ›Ô˘ Î·È Û·ÁÈÔÓ¿Ú˜. ŒÛÙËÛ·Ó Î·È ¤Ó· ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈÔ Ì·Ú (Ì ÌË ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯· ÔÙ¿), “ÊÔ‡ÛΈ۷Ӕ Î·È ¤Ó· ÊÔ›ÓÈη, ÂÓÒ ¤ÊÂÚ·Ó Î·È ÌÈ· ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· ÈÛ›Ó·.

Á·Ófiʈӷ, ÓÙÚÔ·Ï¿, ÂΛ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÙÔ ÂÌfiÚÂ˘Ì¿ ÙÔ˘. ¶ˆÏÔ‡ÛÂ Ê˘ÏÏ¿‰È· Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Û ÛÙË Ì·Û¯¿ÏË ÙÔ˘, ÌÈ· ‰Âοڷ ÙÔ Î·ı¤Ó·. ◊Ù·Ó ·˘ÙÔÙÂÏ‹ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·Ù· Ô˘ ›¯Â Ù˘ÒÛÂÈ Û ¤Ó· ·ÏÈfi Ù˘ÔÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˙› Ì ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘. ™ÈÁ¿-ÛÈÁ¿, ·ÏÏ¿ ÛÙ·ıÂÚ¿, ÙÔ 1890, ÂÈÛ¤‚·Ï ‰˘Ó·ÌÈο ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÂΉfiÛÂˆÓ Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “∂ΉÔÙÈÎfiÓ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¢. º¤ÍË” , Ô˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¿ÏÏ·Í ˆ˜ “∂ΉÔÙÈÎfi˜ √›ÎÔ˜ °. º¤ÍË & ÀÈÔ‡” . ™Ù· 50 ¯ÚfiÓÈ· ÂΉÔÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ˙ˆ‹˜ Ô °ÂÒÚÁÈÔ˜ º¤Í˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÌÈ· ¿„ÔÁË ÔÛÔÙÈ΋ Î·È ÔÈÔÙÈ΋ ·Ó·ÏÔÁ›·. ∞fi ÙË Ì›· ¤Ó·˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˜, ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹, ·ÚÈıÌfi˜ ‚È‚Ï›ˆÓ Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ, ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙȘ 7.000. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ì›· ÛÔÊ‹ ÂÈÏÔÁ‹, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜, ÏÔÁÔÙ¤¯Ó˜ Î·È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ¤˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÛÂ. ¶¤Ú·Ó, fï˜, ·fi fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ·, Ô °. º¤Í˘ ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ‰‡Ô Ú¿ÁÌ·Ù·. ¶ÚÒÙÔÓ, ÁÈ· ÙÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎfi, ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘, ÙÚfiÔ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÙÔ˘ Î·È ÁÈ· ÙÔ fiÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ·˘ÙfiÓ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ¤ÊÂÚ ÙȘ Ï·ÙȤ˜ Ì¿˙˜ ÙˆÓ ¡ÂÔÂÏÏ‹ÓˆÓ Û Â·Ê‹ Ì ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ ÙÔ˘˜, Ù· ΛÌÂÓ· ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ÎÏ·ÛÈÎÒÓ. √ º¤Í˘ ÚÒÙÔ˜ Î·È Ôχ ÚÈÓ ·fi ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔÓ, ÙÔ 1902, ηıȤڈÛ ÙËÓ ÏËڈ̋ ‚È‚Ï›ˆÓ Ì ‰fiÛÂȘ. ∂›Û˘, ηıȤڈÛ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Û Ù‡¯Ë ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ. ¢ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ·˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Î·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÏÔÁÔÙ¯ÓÒÓ ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ ÙÔ˘ π. °Ú˘¿ÚË Î·È ÙÔ˘ ∫. μ¿ÚÓ·ÏË ÌÂÙ¤ÊÚ·Û ÛÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ Î·È ¤‚·Ï Û οı Û›ÙÈ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ Ì·˜, ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡˜. ∂˘Ù‡¯ËÛ ӷ ˙‹ÛÂÈ (1866-1936) Î·È Ó· ‰ÂÈ ÙÔÓ √›ÎÔ º¤ÍË Ó· ÚÔԉ‡ÂÈ Î·È Ó· ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ. ŒÓ· Úˆ› Âı¿ıË ÛÙËÓ Ô‰fi ¶·ÙËÛ›ˆÓ. ∫·Ù¤‚·ÈÓ ·fi Ù· ¶·Ù‹ÛÈ·. ∂Λ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∫¿ÓÈÁÁÔ˜, ÛÙ¿ıËΠ·ÓÙ›ÎÚ˘ ÛÙË ™ÙÔ¿ ÙÔ˘, ÛÙË “™ÙÔ¿ º¤ÍË” Î·È ÙËÓ Î·Ì¿ÚˆÓÂ. ¶ÔÈÔ˜ ͤÚÂÈ ÙÈ Ó· Û˘ÏÏÔÁÈ˙fiÙ·Ó” .

√ Ê·‡ÏÔ˜ ·ÎÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÏÂÔÓ¿ÛÌ·ÙÔ˜ √ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª¿Ú‰·˜, ηıËÁËÙ‹˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∏ ÙÚfiÈη ¢¯‹ıËΠηϋ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙȘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ¤Ê˘Á ۯ‰fiÓ ·ıfiÚ˘‚·!. Δ¤ÙÔȘ ÂÓÙÔϤ˜ Ì¿ÏÏÔÓ ¤Ï·‚·Ó ÔÈ ÙÚÔ˚ηÓÔ› ·fi ∂∂-¢¡Δ, ·Ú·ÌÔÓ¤˜ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁÒÓ Î·È ÙÔÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ΔÔ ÔÏÈÙÈÎfi ηÙÂÛÙË̤ÓÔ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, Î·È fi¯È ÌfiÓÔ, ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì› ·Úfi‚ÏÂÙ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √fiÙ fiÏÔÈ ÔÈ ÂÙ·›ÚÔÈ Ì·˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÚÔ˜ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÔÈ ÙÚÈÁÌÔ› Î·È Ô ·Ù˘¯‹˜ ‰˘ÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ‰ÂÓ ÂÌÓ¤ÂÈ ·ÎfiÌË ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ‰ÈÂıÓÒ˜, ·Ú¿ Ù· ηϿ ÏfiÁÈ· Ô˘ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙ· ‰ÈÂıÓ‹ Ì·˙Èο ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË. ŒÙÛÈ, fiÏÔÈ ı· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη Ó· Ì·˜ Í·Ó·¤ÏıÂÈ Û·Ó... Ù·‡ÚÔ˜ Û ˘·ÏÔˆÏÂ›Ô Î·Ù·Î·ÏfiηÈÚÔ, ÁÈ· Ó· ·ÔÙÂÏÂÈÒÛÂÈ fi,ÙÈ ¿ÊËÛ ÛÙË Ì¤ÛË, ‰ËÏ·‰‹ ÙȘ ·ÔχÛÂȘ ÙˆÓ ‰˘Ô ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, Î.¿. ™˘ÌÊÒÓËÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη Ó· ‰Ôı›

ŸÏÔ ·˘Ùfi ·¤ÎÙËÛÂ Î·È fiÓÔÌ·: “Stay-cation” (·fi ÙÔ stay Î·È ÙÔ vacation). ¶¿ÓÙˆ˜ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ÌÂÁ¿ÏË. ¶ÂÚ›Ô˘ 20 ¿ÙÔÌ· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËηÓ, ΢ڛˆ˜ ·ÁfiÚÈ·. “√È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ì·˜ ÎÔÈÙÔ‡Û·Ó Û·Ó Ó· ‹Ì·ÛÙ·Ó ÙÚÂÏÔ›. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ÂÚÈ̤ӷÌ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹, ȉ›ˆ˜ ·fi Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ·” ›Â Ô 20¯ÚÔÓÔ˜ Δ˙ÔÓ ∫ÚÔÓ˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ÛÙÔÓ ‰ÈÎÙ˘·Îfi ÙfiÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó·˜ ηıËÁËÙ‹˜ ÛÙ¿ıËΠ·ÏÏËϤÁÁ˘Ô˜: ºfiÚÂÛ ¤Ó· ÔÚÙÔηϛ T-shirt Î·È ¤Ó· ÛÙÂÊ¿ÓÈ Ì ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Î·È ¤·ÈÍ ϛÁÔ ÈÓÁÎ-ÔÓÁÎ Ì ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘.

∑ËÙÈ¿Ó· ·fi ÙË ™·Ô˘‰È΋ ∞Ú·‚›· ¤ı·Ó ÛÙ· 100, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÚÈÔ˘Û›· ¶¤Ú·Û ‰ÂηÂٛ˜ ÔÏfiÎÏËÚ˜ ˙ËÙÈ·Ó‡ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜

̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÏÂÔÓ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Û οÔȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÛıÂÓ›˜ Ù¿ÍÂȘ. ΔÔ ÏÂfiÓ·ÛÌ· ÙˆÓ 2,9 ‰ÈÛ. ÙÔ˘ 2013 Î·È ·˘Ùfi Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ 2014 (2,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ), ¿ÓÔÈÍ·Ó ÏÔÈfiÓ ÙÔÓ ÎÚÔ˘Ófi ÙˆÓ ·ÚÔ¯ÒÓ ·Ú·ÌÔÓ¤˜ ÂÎÏÔÁÒÓ!. ΔÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ fï˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ı· ‰ÔıÔ‡Ó Á‡Úˆ ÛÙ· 500 ÂÎ. ¢ÚÒ ·fi ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÏÂfiÓ·ÛÌ· Û οÔÈÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘; ¶ÚÈÓ ‰Ôı› Ë ·¿ÓÙËÛË, ı· ·Ó·ÊÂÚıԇ̠ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓÔ˘ ÏÂÔÓ¿ÛÌ·ÙÔ˜. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô, ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÙËÛ›ˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÏËÓ ÙˆÓ ÂÙËÛ›ˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÙÔ˘ ‰··ÓÒÓ (‰ËÏ·‰‹ ‰Â Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ‰·¿Ó˜ ÔÈ ÂÙ‹ÛÈÔÈ ÙfiÎÔÈ Ô˘ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ÏËÚÒÛÔ˘ÌÂ). ŒÙÛÈ, ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ· Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 2,9 ‰ÈÛ., fiÙ·Ó ÔÈ ÂÙ‹ÛÈÔÈ ÙfiÎÔÈ Ô˘ ÔÊ›ÏÔ˘ÌÂ Â›Ó·È ÏfiÁÔ˘ ¯¿ÚË 10 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÛËÌ·›ÓÂÈ Ôχ ·Ï¿ ¤Ó· ·fi Ù· ‰˘Ô ·ÎfiÏÔ˘ı·: AÓ fiÏÔ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 2,9 ‰ÈÛ. ‰Ôı› ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÙˆÓ ÙfiΈÓ, ÙfiÙ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ‰·ÓÂÈÛÙԇ̠7,1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· Ó· ·ÔÏËÚÒÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÙfiÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘. ∞Ó ‰Ôı› fï˜ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 2,4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÙˆÓ ÙfiÎˆÓ (ηıÒ˜ ·fi Ù· 2,9 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ı· ·Ê·ÈÚÂıÔ‡Ó Ù· 500 ÂÎ. Ô˘ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ·ÛıÂÓ›˜ Ù¿ÍÂȘ) ÙfiÙ ÔÈ ‰·ÓÂȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·Ù¿ 500 ÂÎ. ¢ÚÒ, ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ı·̷ÙÈο Ë ÂÁ¯ÒÚÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹. ∞Ó ˘‹Ú¯Â ˘„ËÏfi˜ Ú˘ıÌfi˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, ÙfiÙ ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ 500 ÂÎ. ¢ÚÒ ı· ÚԤ΢Ù ·fi ÙÔ˘˜ ÊÚ¤ÛÎÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ Ù˘ ÚfiÛıÂÙ˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. √fiÙÂ, Ô ·Ó·fiÊ¢ÎÙfi˜ ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ Ì·˜ ı· Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›ÙˆÛË Î·È Â‡ÏÔÁ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ηٿ 500 ÂÎ. ¢ÚÒ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË! ∂fiÌÂÓË ÂÚÒÙËÛË: ∞fi Ô‡ ÏÔÈfiÓ ı· ‰·ÓÂÈÛÙԇ̠ٷ ·Ú·¿Óˆ ÔÛ¿ ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ì ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ ÙfiΈÓ, Ì ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘; √È Ï‡ÛÂȘ Â›Ó·È ÙÚÂȘ: ¶ÚÒÙË, ·fi ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ‰·ÓÂÈÛÌfi. ¢Â‡ÙÂÚË, Ó· ÛÙÚ·Êԇ̠ÛÙȘ ÏÂÁfiÌÂÓ˜ ·ÁÔÚ¤˜. ∂Λ fï˜ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ì ·Û‡ÌÊÔÚ· ÂÈÙfiÎÈ· ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡. ΔÚ›ÙË, Ó· ÛÙÚ·Êԇ̠ÂÎ Ó¤Ô˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂∂ ‹ Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ (¢¡Δ Î.Ï.). ™ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÂÚ›ÙˆÛË Â‡ÏÔÁ· ı· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ì ¤Ó· Ó¤Ô ÌÓËÌfiÓÈÔ. ∏ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı›۷ ÂͤÏÈÍË ÌÔÚ› Ó· “·ÔÊ¢¯ı›” ÂÈÎÔÓÈο, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ‰È·ÊfiÚˆÓ ÁψÛÛÔÏ¿ÁÓˆÓ ÚÔÛÂÁÁ›ÛˆÓ, ηıÒ˜ ·fi ÙÔ 2011 ÈÛ¯‡Ô˘Ó ¤ÓÙ ηÓÔÓÈÛÌÔ› Î·È ÌÈ· √‰ËÁ›· Ù˘ ∂∂, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó “˘ÂÚ‚ÔÏÈΤ˜ Ì·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ·ÓÈÛÔÚÚÔ›Â˜” , ‰ËÏ·‰‹ ÂÏÏ›ÌÌ·Ù·; ¯Ú¤Ë Î.Ï. Δ· ¤ÍÈ ÏÔÈfiÓ ÎÔÈÓÔÙÈο ÓÔÌÔıÂÙ‹Ì·Ù·, Ô˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È Î·È ·fi ¤Ó· ¿ÏÏÔ Û‡ÓÔÏÔ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Ì ٷ ·ÓˆÙ¤Úˆ ‰ÂÛ̇ۈÓ, ÂÈÛ¿ÁÔ˘Ó ¤Ó· ¿ÏÏÔ Ù‡Ô ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Ì ‰Â‰Ô̤Ó˜ ‰Ô̤˜ Î·È ‰È·‰Èηۛ˜, ÁÈ· Ù· “ηο ·È‰È¿” Ù˘ ∂∂. √fiÙ ÙÔ ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ Ô˘ ı· ÊÔÚÂı› Î·È ı· ÂÙÔÈÌ·ÛÙ› ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ú¿ÊÙË, ı· ¤¯ÂÈ ·Ï¿ ¿ÏÏÔ ¯ÚÒÌ·! £· Â›Ó·È fï˜ ¿ÎÚˆ˜ ÂÚȯ·Ú›˜ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Ì·˜, ÁÈ·Ù› ÎÔÌ¿˙ÔÓÙ·˜ ı· ÙÔÓ›ÛÔ˘Ó Û fiÏ· Ù· ¤Ú·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, fiÙÈ ‰Â ı· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó Î¿ÔÈÔ Ó¤Ô ·¯ı¤˜ ÌÓËÌfiÓÈÔ, ·Ó ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÚÔ˜ ÙËÓ ÙÚ›ÙË Ï‡ÛË. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËΠfï˜, ÌÓËÌfiÓÈ· ÁÈ· ¯ÒÚ˜ fiÌÔȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÓÔÌÔıÂÙËı› Î·È Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î·Ù¿ Ù· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· Ì ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ Ì·˜ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘. ∫·È fiÏ· ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Ì ÙË Û˘ÁηٿıÂÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ Ù˘ ∂∂ Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi Î·È ¯ˆÚ›˜ Ù˘Ì·ÓÔÎÚÔ˘Û›Â˜!” .

ÙÔ˘ ƒÈ¿ÓÙ. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞˝Û·, Ë ÔÔ›· ¤ı·Ó Û ËÏÈΛ· 100 ÂÙÒÓ. ¶›Ûˆ Ù˘ ¿ÊËÛ ÌÈ· ÂÚÈÔ˘Û›· Ô˘ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙȘ 800 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰ÔÏ¿ÚÈ·. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ¯Ú˘Û·ÊÈο, ·ÏÏ¿ Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Ô˘ ¤ÌÂÓÂ... ª¿ÏÈÛÙ·, fiˆ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ Ë Saudi Gazette, ·ÚÎÂÙ¤˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ¤ÌÂÓ·Ó ÛÙ· ·Î›ÓËÙ· Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ·˘Ù‹˜, ¯ˆÚ›˜ ÔÙ¤ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÂÓÔ›ÎÈÔ. ∂›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ ·Ó ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ÙÔ˘˜ οÓÂÈ ¤ÍˆÛË. ¶ÚfiÛˆ· Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÙËÓ 100¯ÚÔÓË Â›·Ó ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· fiÙÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ¤ÁÈÓ ٷ ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ÂΛÓË ˙ËÙÈ¿ÓÂ˘Â Ì·˙› Ì ÙË ÌËÙ¤Ú· Î·È ÙËÓ ·‰ÂÏÊ‹ Ù˘. ŸÏÔÈ ϤÔÓ Â›Ó·È ÓÂÎÚÔ›. “¶ÚÔÛ¿ıËÛ· ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ó· ÙËÓ ›ۈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ, ÁÈ·Ù› ›¯Â ¯Ú‹Ì·Ù·. ∂ΛÓË fï˜ Â¤ÌÂÓ ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ‰‡ÛÎÔϘ ÂÔ¯¤˜” ‰‹ÏˆÛ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÌÈ· ÁÂÈÙfiÓÈÛÛ·.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ™ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ, Ò˜ ÓÈÒıÔ˘Ó ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ; ∞ÏΛÓÔÔ˜ ÕÓı˘ ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙÔ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜

“À¿Ú¯ÂÈ Û›ÁÔ˘Ú· ¿Á¯Ô˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ·Ó ı· ÂÙ‡¯Ô˘ÌÂ. °È·Ù› ̤۷ ·fi ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ı· ÎÚÈı› ÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ̤ÏÏÔÓ Ì·˜ Û ÌÈ· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÚ›Ô‰Ô” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

“∂›Ì·ÛÙ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· Î·È Â‰Ò Î·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÚÔÂÙÔÈÌ·˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ıˆÚÒ fiÙÈ Â›Ó·È ÙÂÏ›ˆ˜ Ï¿ıÔ˜, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÎÚ›ÓÂÙ·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ Û ÌÈ· ÙÚ›ˆÚË ÂͤٷÛË. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ηٷʤÚÓÔ˘Ì Ì ÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ Â›Ó·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁԇ̠ӤԢ˜ Ì „·ÏȉÈṲ̂ӷ Ù· ÊÙÂÚ¿ ÙÔ˘˜” . °ÈÒÚÁÔ˜ ™ÎÔ˘Ì‹˜ ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙÔ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜

“μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ϤÔÓ Î·È fiÛÔ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Ô Î·ÈÚfi˜, ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Á¯ˆÓfiÌ·ÛÙÂ. øÛÙfiÛÔ Ì¤Û· ·fi ÙȘ ·Ú¤Â˜ ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ÙÔ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ „‡¯Ú·ÈÌ·. ¶¿ÓÙˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ·›ÛıËÌ· fiÙÈ Â›Ó·È ÂÁηٷÏÂÈÌ̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙ›·”. ÃÚ˘ÛÔ‚·Ï¿ÓÙ˘ ∫ÔÓÙfi˜ ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙÔ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜

“√ˆÛ‰‹ÔÙÂ Ô ÊÂÙÈÓfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ˜, fï˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Ì·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ì·˜” .

EÈ̤ÏÂÈ·: ºøTH™ ™¶ANO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 24210 95753 fax: 24210 32828, 23470

°πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95753, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

/5

∫·›Ó ٷ Ê¿Ú̷η ¶·Ú¿ÔÓ· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ Î˘Ú›ˆ˜ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ÙÔ˘˜. ∫·È ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ Î·Ù·ÁÁÂÏÈÒÓ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÔ˘Ó ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ›, Ô˘ ‰È¿ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ‚·ı‡ÙÂÚ· ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÒÏËÛ˘ Ì ·˘Ù‹ Ô˘ ηχÙÂÈ ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ó Î·È ÙÔ 25% Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜. °È· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ¤ÚÁÔ. √È ÌÈÛıÔÛ˘ÓÙ‹ÚËÙÔÈ Ó· Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙËÓ Ì›ˆÛË Ù˘ È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ‰·¿Ó˘ Ô˘ ı¤ÏÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È ·Ó ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ¿ÏÏÔ.... °. ΔÛ.

∞fiÛÙÔÏÔ˜ ™ÈÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙÔ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜

™∞μμ∞Δ√ 22 ª∞ƒΔπ√À 2014

∏ ªÔÓ¿‰· ¡ÂÊÚÔ‡ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ¢È·ÛÊ·ÏÈṲ̂Ó˜ Â›Ó·È Ë ÔÈfiÙËÙ· Î·È Ë ÔÛfiÙËÙ· ÙˆÓ Ê›ÏÙÚˆÓ ·ÈÌÔοı·ÚÛ˘ ÛÙË ªÔÓ¿‰· ¡ÂÊÚÔ‡ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ÙfiÓÈÛ ¯ı˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ηٷÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎÔ‡ ȉڇ̷ÙÔ˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·Ì¿ÙÛ·˜. ª¿ÏÈÛÙ·, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ∫·Ú·Ì¿ÙÛ·˜, Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¡ÂÊÚÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ÃÚ. ™˘ÚÁοÓ˘, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÚÔÌËıÂÈÒÓ ÀÁ›·˜ ÁÈ· ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ê›ÏÙÚˆÓ. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ô Î. ∫·Ú·Ì¿ÙÛ·˜ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi Ù˘ ªÔÓ¿‰·˜ ¡ÂÊÚÔ‡ Ì ˘¤ÚË¯Ô˘˜ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓ· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ·ÈÌÔοı·ÚÛ˘. ¢∏ª√.™.

ŒÓ·˜ Ú¿ÛÈÓÔ˜ ηٷÚÚ¿ÎÙ˘ ·ÏÈ¿ ÎÙ›ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ ÛÙÂÓÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘, Ô˘ Û·Ó ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈÎÔ› ÔÁÎfiÏÈıÔÈ ·ÏÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ›ÛÎÈÔ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ. ªÂ ÌÈ· ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÏÈÙ‹, Ì ٷ ÂÓÙ˘ˆÛȷο ·Ú·ı˘ÚfiÊ˘ÏÏ· ÎÏÂȉ·Ì·ÚˆÌ¤Ó· Î·È ÙȘ ‚·ÚȤ˜ fiÚÙ˜ Ó· ·Ó·‰‡Ô˘Ó ÔṲ̂˜ ·fi ‚ÂÚÓÈΈ̤ӷ ¤ÈÏ· Ô˘ Ê·ÁÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ∫È ¤Ó·˜ ηٷÚÚ¿ÎÙ˘ Ú¿ÛÈÓÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· - ηÏÔη›ÚÈ Î·Ù‚·›ÓÂÈ ·fi ÙË ÛÎÂ‹ ÙÔ˘. ™‚‹ÓÂÈ ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ, ¯ˆÚ›˜ ‚Ô‹, ¯ˆÚ›˜ ÌÂÁ¿ÏË Ê·Û·Ú›·.

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

ÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ì·˙› Ì ٷ ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ ÙÔ˘˜. Δ· ÚfiÛÙÈÌ· Â›Ó·È Ë ÌfiÓË Ï‡ÛË Î·È ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ı· Ú¤ÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËıÔ‡Ó...

ªÈÎÚ‹ Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ ∂§ª∂ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ‰È·ıÂÛÈÌÔًوÓ. ∫·È ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ‹˜: ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· ÙÔ 25% ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ·Ú¢ڤıËÎÂ Î·È ÛÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜; ∫·Ïfi ı· ‹Ù·Ó Ó· Â›Ó·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÛÙËÓ ÔÚ›· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜, ÒÛÙ ӷ Ê·Ó› ·ÎfiÌË ÈÔ Ôχ Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË.

¶ÔÏÏ¿ ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ¤ÁÈÓ·Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏÂ Ë ¢∂∏ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÌÂÈÒÛÂȘ Ô˘ ›¯·Ó ÂÍ·ÁÁÂÏı›, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·ÂÚÔÚ‡·ÓÛ˘, ·ÏÏ¿ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÊ˘Ú›˙ÂÈ ·‰È¿ÊÔÚ·. ¢ÈfiÙÈ, ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙÔ˘ ÌÂȈ̤ÓÔ˘ ÙÈÌÔÏÔÁ›Ô˘, ÙfiÙ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ηٷӷψ٤˜ Ù˘ ¢∂∏ ¤ÂÛ·Ó ı‡Ì·Ù· ÌÈ·˜ ·ÎfiÌË ÎÔÚÔ˚‰›·˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ∫·È ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Â›Ó·È ·Ó οÔÈÔÈ ˘Ô¯ÚˆıÔ‡Ó Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ Ú‡̷, ÂÂȉ‹ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·˘ÍË̤ÓÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ·fi ÙËÓ ÚfiÛıÂÙË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÙÔ ÎÚ‡Ô ‹Ù·Ó ÙÛÔ˘¯ÙÂÚfi.

º.™.

°. ΔÛ.

°.•.

¶·Ú¿ÓÔÌÔÈ Î·È ÂÚÈÛÙÈÎÔ› ªÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÁÚ·ÊÙ› ¿ÂÈÚ˜ ÊÔÚ¤˜, ·ÏÏ¿ οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ÔÚÈÛÙÈ΋ χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· Ù· ·Ú¿ÓÔÌ· Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤Ó· πà ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ·fi ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ∂ÚÌÔ‡ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ÔÌÒÓ˘ÌÔ πÂÚfi ¡·fi. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ Â˙fi˜ Î·È ÔÈ Ô‰ËÁÔ› ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ·Ú·ÓÔÌ›·, Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂÚÈÛÙÈÎÔ› ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜ fiÙ·Ó ÙÔ˘˜ οÓÔ˘Ó ·Ú·Ù‹ÚËÛË, ÁÈ·Ù› ›¯·Ó ÙËÓ ·Ù˘¯›· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ·fi

ªÈÎÚ‹ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

∏ “∞ÚÁÒ” ı· Í·Ó·Ù·Íȉ¤„ÂÈ ·fi ÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ∫Ôϯ›‰·! “ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔ ÈÛÙfi ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ÏÔ›Ô˘ “∞ÚÁÒ” Ô˘ ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È ÛÙȘ ™¤ÙÛ˜ ı· ηıÂÏ΢ÛÙ› ÛÙÔ μfiÏÔ, Ì ÛÎÔfi Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ù· ›¯ÓË ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ô π¿ÛÔÓ·˜ Ì ÙÔ˘˜ ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜ ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ¯Ú˘ÛfiÌ·ÏÏÔ ‰¤Ú·˜. ∏ ȉ¤· Î·È Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ ΔÈÌ ™¤‚ÂÚÈÓ, πÚÏ·Ó‰fi, Ô˘ Ì·˙› Ì ¿ÏÏ· 19 ¿ÙÔÌ·, ̤ÏË ÙÔ˘ ÏËÚÒÌ·ÙÔ˜, ı· ‰È·Û¯›ÛÔ˘Ó Ì ÎÔ˘È¿ Î·È Ì ·ÓÈ¿ 3.000 Ì›ÏÈ· Î·È ı· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ¿ÏÈ ÛÙÔ μfiÏÔ. ∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Â›Ó·È μfiÏÔ˜ - ¢·Ú‰·Ó¤ÏÏÈ· - ı¿Ï·ÛÛ· ª·ÚÌ·Ú¿, ‚fiÚÂÈ· ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ·Ú·Ï›· Ù˘ ª·‡Ú˘ £¿Ï·ÛÛ·˜, ı· Êı¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ∫Ôϯ›‰·, Ô˘ Â›Ó·È Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÛÔ‚ÈÂÙÈ΋ fiÏË °ÂˆÚÁ›· Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ μfiÏÔ. ™ÙËÓ Î·ı¤Ï΢ÛË ı· ·Ú¢ÚÂı› Ô ڤۂ˘ Ù˘ πÚÏ·Ó‰›·˜ ƒˆÓ¿Ó Î·È Ë Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘” . ∏ ‰ËÌÔÚ·Û›· ÁÈ· ÙÔ ∞ÏÈ¢ÙÈÎfi ∫·Ù·Ê‡ÁÈÔ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ “™ÙȘ 16 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁËı› ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜, Ë ‰ËÌÔÚ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ·Ó·‰fi¯Ô˘ ÂÎÙÂϤÛˆ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ηٷÛ΢‹˜ ∞ÏÈ¢ÙÈÎÔ‡ ∫·Ù·Ê˘Á›Ô˘ ÛÙË ı¤ÛË “μfiÙÛË” Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ‰·¿Ó˘ 30.000.000 ‰Ú¯. ◊‰Ë ‰ËÌÔÛȇÙËÎÂ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ÂÚ›ÏË„Ë ‰È·ÎËڇ͈˜” . 29 ‰ÈÛ. ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¢·ÛÔÔÓ›·˜ ÛÙË ¯ÒÚ· “∂›ÎÔÛÈ ÂÓÓ¤· ‰ÈÛ. ‰Ú¯. ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ 5ÂÙÔ‡˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·-

™ÈÁ‹ ÁÈ· ÙÔ Ú‡̷

22 ª·ÚÙ›Ô˘ 1984

Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¢·ÛÔÔÓ›·˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ∞˘Ùfi ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÂˆÚÁ›·˜ ™Ù. °ÈÒÙ·˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ¢·ÛÔÔÓ›·˜. °È· ÙËÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÛË Ù˘ ‰·ÛÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÙËÓ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·›ÚÓÂÈ ÛÙ·‰È·Î¿ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ̤ÙÚ·: ∞Ó·ıÂÒÚËÛË fiÏ˘ Ù˘ ‰·ÛÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Î·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÁÈ· ÙË ‰·ÛÈ΋ ÁË Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ‰È·Ù¿ÍˆÓ, ÂȉÈÒÎÔ˘Ì ӷ Ï¿‚Ô˘Ì fiÏ· Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ̤ÙÚ·, ÒÛÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ë ·ÁÔÚ·ˆÏËÛ›· Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ì·˜ Á˘”.

ÒÚ·˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·ÓÙ› ÁÈ· 8 .Ì. - 1 Ì.Ì., ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ 9 .Ì. - 1 Ì.Ì. ∏ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Â›Ó·È Ó· ÂÚÈÎÔ› ÌÈÛ‹ ÒÚ· ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ Úˆ› Î·È ÌÈÛ‹ ÒÚ· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ¢ËÏ·‰‹ Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 8.30 .Ì. ¤ˆ˜ 1 Ì.Ì., ·ÓÙ› 8 .Ì. - 1 Ì.Ì. Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 8 .Ì. - 1 Ì.Ì. (·ÓÙ› 8 .Ì. - 1.30 Ì.Ì.). Δ¤ÏÔ˜, Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂ÌÔÚÔ¸·ÏÏ‹ÏˆÓ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· ÂÚÈÎÔ› ÌÈ· ÒÚ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÛÙȘ 12.30 Ì.Ì., ·ÓÙ› ÛÙË 1.30 Ì.Ì.” .

ΔÚÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ “¶ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫·Ù·ÛÙËÌ·Ù·Ú¯ÒÓ ∂ÌfiÚˆÓ, ∂ÌÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È ÔÈ ∂ÌÔÚÔ¸¿ÏÏËÏÔÈ, ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‚‰ÔÌ·‰È·›Ô˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÙˆÓ 40 ˆÚÒÓ ÁÈ· Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù·. √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫·Ù·ÛÙËÌ·Ù·Ú¯ÒÓ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ Ì›·˜

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ 1821... √ £Âfi‰ˆÚÔ˜ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓ˘ Ì 2.000 ¿ÓÙÚ˜ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÏfiÊÔ˘˜ Ù˘ ∫·Ï·Ì¿Ù·˜ ÚÔ˜ ÙË ™¿ÚÙË. √ ¶··ÊϤÛÛ·˜ Ì ÙÔÓ ∞Ó·ÁÓˆÛÙ·Ú¿ Î·È ÙÔÓ ™Ù·Ì·ÙÂÏfiÔ˘ÏÔ “È¿ÓÔ˘Ó” ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿. ∏ fiÏË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÏÔÈfi. 1821... √È Â·Ó·Ûٿ٘ Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ·. √ π. ¶··‰È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ §fiÓÙÔ˜ ˘„ÒÓÔ˘Ó Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ÛËÌ·›· (ÎfiÎÎÈÓË ÌÂ

Ì·‡ÚÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÙË Ì¤ÛË). √ ¶·Ï·ÈÒÓ ¶·ÙÚÒÓ °ÂÚÌ·Ófi˜ ηٷÛ΢¿˙ÂÈ Í‡ÏÈÓÔ ÛÙ·˘Úfi, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÔÔıÂÙ› ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘. ™ÙÔ ÛÙ·˘Úfi ·˘Ùfi ÔÚΛ˙ÔÓÙ·È ÔÈ Â·Ó·Ûٿ٘. 1935... ΔÔ ÙÂÛÙ ·›Ì·ÙÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ˆ˜ ·Ô‰ÂÈÎÙÈÎfi ÛÙÔȯ›Ô, Û ‰›ÎË ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË. 1982... æËÊ›˙ÂÙ·È ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi Á¿ÌÔ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6 ŒÚ¯ÂÙ·È ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÂÁÁ˘Ë̤ÓÔ ÂÈÛfi‰ËÌ·

™∞μμ∞Δ√ 22 ª∞ƒΔπ√À 2014

™ÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ¤‰ˆÛ ¯ı˜ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ Ë ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜

«¶·Ú¿ı˘ÚÔ» ÁÈ· ÎÔ‡ÚÂÌ· ÎfiÎÎÈÓˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· χÛÂȘ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Û ÔÏÏ¿ Â˘Úˆ·˚ο ÎÚ¿ÙË

∞£∏¡∞, 21.

∂¡Δ√™ ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ËÌÂÚÒÓ

∞£∏¡∞, 21.

·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ó· ˘ÔÁÚ·ÊÔ‡Ó ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÈÏÔÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘ ÂÁÁ˘Ë̤ÓÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜, Ë ÂÈÏÔÁ‹ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Î·È ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ı· ‰Ôı› ·Ó¿ ¿ÙÔÌÔ Â›Ó·È 200 ¢ÚÒ. ΔÔ ÔÛfi ı· ÚÔÛ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ 70 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔÓ Û‡˙˘ÁÔ ‹ ÙË Û‡˙˘ÁÔ Î·È Î·Ù¿ 50 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ Î¿ı ·È‰›. ŸÛÔÈ ÏËÚÔ‡Ó Ù· ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·ÏÏ¿ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‹‰Ë οÔÈÔ ÚÔÓÔÈ·Îfi Â›‰ÔÌ· ı· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿. °È· ÙËÓ ÈÏÔÙÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘ ÂÁÁ˘Ë̤ÓÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÁÁÚ·Ê› 20 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ 2014, Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÏÂfiÓ·ÛÌ· ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. ΔÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÂÁÁ˘Ë̤ÓÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Î·È Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 200 ¤ˆ˜ 420 ¢ÚÒ. ∏ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ë √˘ÁÁ·Ú›· Â›Ó·È ÔÈ ÌfiÓ˜ ¯ÒÚ˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÙˆÓ “25”, Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È Ù¤ÙÔÈ·˜ ÌÔÚÊ‹˜ Â›‰ÔÌ·.

ÔÓ ÎÒ‰Èη ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ‰Âο‰ˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ “ÎfiÎÎÈÓˆÓ” ‰·Ó›ˆÓ, ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ Ó¤Ô˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ·ÎfiÌ· Î·È “·Ú¿ı˘ÚÔ” ÁÈ· ÎÔ‡ÚÂÌ· ˆ˜ ¤Û¯·ÙË Ï‡ÛË, ¤‰ˆÛ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (¯ı˜) ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ë ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÁÈ· ÌÈ· “ÓÙÈÚÂÎÙ›‚·” Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÙÚ¿Â˙·˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÈÌÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÔÏ‹Ù˜, Ë ÔÔ›· Ù›ıÂÙ·È Û ‰È·‚ԇϢÛË Ì ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ·ÛÈÛı› ÙÈ ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÂÏÈο, Ì ÙËÓ ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· χÛÂȘ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Û ÔÏÏ¿ Â˘Úˆ·˚ο ÎÚ¿ÙË.

™Ù·ıÂÚ‹ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi S&P’s

Δ

√È ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ΔÚ·¤˙˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ “ÎfiÎÎÈÓˆÓ ‰·Ó›ˆÓ” ˘¿ÁÔÓÙ·È Û ÙÚÂȘ ηÙËÁÔڛ˜, ÙȘ ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛ̘ χÛÂȘ Ú‡ıÌÈÛ˘ Ô˘ ‰È·ÚÎÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ 5 ¯ÚfiÓÈ·, ÙȘ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛ̘ χÛÂȘ Ú‡ıÌÈÛ˘ Ì ‰È¿ÚÎÂÈ· ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ÂÓÙ·ÂÙ›· Î·È ÙȘ χÛÂȘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ‰È¢ı¤ÙËÛ˘, ·ÊÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÓÙÏËı› fiϘ ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ÌÔÚʤ˜ χÛˆÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ Ï‡ÛÂȘ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ· ·fi ÙËÓ ΔÙ∂ ·Ó¿ ηÙËÁÔÚ›· ÚԂϤÔ˘Ó:

Ó¢ı› ˆ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰È·ÁÚ·Ê‹˜ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ) ñ ¢È·¯Â›ÚÈÛË Û ÂÎηı¿ÚÈÛË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Ùˆ¯Â˘ÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ (ÁÈ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο ‰¿ÓÂÈ·) ñ ƒÂ˘ÛÙÔÔ›ËÛË ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË Ù˘ ··›ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜ ñ ¢ÈηÛÙÈΤ˜ Î·È ÓÔÌÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ¤Ú·Ó Ù˘ Ú¢ÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÂÍ·ÛʷϛۈÓ.

∫·ı·Ú¿ Î¤Ú‰Ë 809 ÂÎ. ¢ÚÒ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ∂ıÓÈ΋

μÚ·¯˘ÚfiıÂÛ̘ χÛÂȘ Ú‡ıÌÈÛ˘ (¤ˆ˜ 5 ¯ÚfiÓÈ·) ñ ¶ÏËڈ̋ ÌfiÓÔ ÙfiÎˆÓ ñ ªÂȈ̤ÓË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔÎÔ¯ÚÂˆÏ˘ÙÈ΋˜ ‰fiÛ˘ ñ ¶ÂÚ›Ô‰Ô ¯¿ÚÈÙÔ˜ ñ ∞Ó·‚ÔÏ‹ ÏËڈ̋˜ ‰fiÛ˘ ‹ ‰fiÛÂˆÓ ñ Δ·ÎÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔ›Ô˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ñ ∫ÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂˆÓ ● ™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ΔÙ∂

ª·ÎÚÔÚfiıÂÛ̘ χÛÂȘ Ú‡ıÌÈÛ˘ (¤Ú·Ó Ù˘ ÂÓÙ·ÂÙ›·˜) ñ ªfiÓÈÌË Ì›ˆÛË ÂÈÙÔΛԢ ‹ ÙÔ˘ Û˘Ì‚·ÙÈÎÔ‡ ÂÚÈıˆÚ›Ô˘ ñ ∞ÏÏ·Á‹ Ù‡Ô˘ ÂÈÙÔΛԢ (·fi Î˘Ì·ÈÓfiÌÂÓÔ Û ÛÙ·ıÂÚfi) ñ ¶·Ú¿Ù·ÛË ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ·ÔÏËڈ̋˜ ñ “™¿ÛÈÌÔ” ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ÛÙ· ‰‡Ô (1. ∂ÌÚ¿ÁÌ·ÙË ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË, fi¯È ‰fiÛË 2. ÀfiÏÔÈÔ ‰·Ó›Ԣ, ¿ÙÔÎÔ ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ı· Û˘ÌʈÓËı› Ì ÙËÓ ÙÚ¿Â˙· -∂·-

Ó·ÍÈÔÏfiÁËÛË - ÀÔı‹ÎË ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘) ñ ¶ÚfiÛıÂÙË ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ñ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Âȯ›ÚËÛ˘ (ÁÈ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ‰¿ÓÂÈÔ) ñ ∂ίÒÚËÛË ÌÂÙÔ¯ÒÓ Û ÙÚ¿Â˙·

§‡ÛÂȘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ‰È¢ı¤ÙËÛ˘ -∂ıÂÏÔÓÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ÂÓ˘fiıËÎÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Â˘Ú‡ÙÂÚ˘ Ú‡ıÌÈÛ˘ (.¯. ‰·ÓÂÈÔÏ‹Ù˘ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÌʈÓ› Ì ÙËÓ ÙÚ¿Â˙· Ó· Á›ÓÂÈ Û‡Ì‚·ÛË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈ΋˜ Ì›ÛıˆÛ˘ Ì ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹-

ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙· Î·È Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÏËÚÒÓÂÈ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÔÛfi ÌËÓÈ·›ˆ˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Î˘ÚÈfiÙËÙ· Î·È Ì ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ۇ̂·Û˘ Ó· ÚԂϤÂÙ·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÁÔÚ¿˜) ñ ªÂÙ·ÙÚÔ‹ Û ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ñ ¶ÒÏËÛË Î·È ÂÓÔÈΛ·ÛË ñ ªÂÙ·‚›‚·ÛË ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ Û ¿ÏÏË ÙÚ¿Â˙· ñ ∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·Ï·ÈÔ‡ ‰·Ó›Ԣ ÌÂ Ó¤Ô ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ˘ÔÏÔ›Ô˘ (Û.Û. ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ËÁ¤˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ÂÚÌË-

∫·ı·Ú¿ Î¤Ú‰Ë ‡„Ô˘˜ 809 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·Ù¿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2013 ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۋÌÂÚ· Ô ŸÌÈÏÔ˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜, Û ۯ¤ÛË Ì ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ˙Ë̛˜ ‡„Ô˘˜ 2,1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ 2012. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Â›Ù¢ÁÌ·, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Û˘ÓÂÙ¤ÏÂÛÂ Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÁ¯ÒÚÈÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜, ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ Ú˘ıÌÔ‡ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ó¤ˆÓ ÂÈÛÊ·ÏÂÈÒÓ, Ô ·ÓÙÈÏÔÁÈÛÌfi˜ ·ÔÌÂÈÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2012 Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ··ÈÙ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È Ë ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë ÙˆÓ ˘„ËÏÒÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÈÎÒÓ ˙ËÌÈÒÓ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. π‰È·›ÙÂÚ· ıÂÙÈ΋ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ‹Ù·Ó Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ Finansbank, ÌÂ Î¤Ú‰Ë 439 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·Ú¿ ÙȘ ·ÓÙ›ÍÔ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ηٿ ÙÔ ‚’ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÔÈ ı˘Á·ÙÚÈΤ˜ Ù˘ ¡∞ ∂˘ÚÒ˘ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÌÂ Î¤Ú‰Ë 32 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ¤Ó·ÓÙÈ ˙ËÌÈÒÓ ‡„Ô˘˜ 65 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ 2012. ™Â Â›Â‰Ô ‰’ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘, Ô ŸÌÈÏÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ ηı·Ú¿ Î¤Ú‰Ë ‡„Ô˘˜ 547 ÂηÙ. ¢ÚÒ.

∞¤ÚÚȄ ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÂÚ›Ô˘ 7.000 ÔÌÔÏÔÁÈÔ‡¯ˆÓ

∞£∏¡∞, 21.

™Ù∂: ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi ÙÔ «ÎÔ‡ÚÂÌ·» ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘

¢π∞Δ∏ƒ∂π ÛÙÔ “B-/B” ÙËÓ ·-

∞£∏¡∞, 21.

ÍÈÔÏfiÁËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô Ô›ÎÔ˜ Standard & Poor’s, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÛÙ·ıÂÚ‹ ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÛÙ·‰È·Î¿ ·Ó·Î¿ÌÙÂÈ Î·ıÒ˜ Ù· ‚‹Ì·Ù· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· Ó· ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÛÂÈ ÙÔ ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Î·È ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜, ¤¯Ô˘Ó ʤÚÂÈ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Û ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Î·È ÂÍ·ÁˆÁ¤˜. “°È· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÛÙËÓ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ ÂÓÒ Û¯Â‰È¿˙ÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Ô›ÎÔ S&P, Ë ÛÙ·ıÂÚ‹ ÚÔÔÙÈ΋ Ô˘ ·¤ÓÂÈÌ ÛÙË ¯ÒÚ· ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ ÌÂٷ͇ ÚÔˆıÔ‡ÌÂÓˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÎÏ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘˜.

™À¡Δ∞°ª∞Δπ∫√, ÓfiÌÈÌÔ Î·È

Û‡ÌʈÓÔ Ì ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ™‡Ì‚·ÛË ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘ (∂™¢∞) ¤ÎÚÈÓ ÙÔ “ÎÔ‡ÚÂÌ·” (PSI) ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2012, Ë √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜, Ì ÙȘ ˘’ ·ÚÈıÌ’ 1116 Î·È 1117/2014 ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘. ∏ √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ™Ù∂ ·¤ÚÚȄ ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· (31 ˘¤Ú Î·È 7 ‹ 8 ηٿ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÓÔÌÈÎfi ˙‹ÙËÌ· Ô˘ Ù¤ıËΠÚÔ˜ „ËÊÔÊÔÚ›·) fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÂÚ›Ô˘ 7.000 ÔÌÔÏÔÁÈÔ‡¯ˆÓ, Î.Ï., ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙·Ó fiÙÈ Ì ÙÔ PSI ›¯·Ó ·ÒÏÂÈ· ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ 53,5%. ∏ √ÏÔ̤ÏÂÈ· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ô ÓfiÌÔ˜ 4050/2012 ÁÈ· ÙË ‰È·‰Èηۛ· “·ÓÙÈηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ Ù›ÙÏˆÓ ÂΉfiÛˆ˜ ‹ ÂÁÁ˘‹Ûˆ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Ì ӤԢ˜ Ù›ÙÏÔ˘˜” ÚԂϤÊıËΠÁÈ· ÏÔÁÔ‡˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜ Î·È Ì ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÌÂÈÒıËΠÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜, ÂÓÒ Ô ÂÓ ÏfiÁˆ ÓfiÌÔ˜

1Ô. ¶∞ƒ∞¢√™π∞∫√™ º√Àƒ¡√™ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 106 ΔËÏ. 25805 2Ô. √ ¶∞§π√™ º√Àƒ¡√™ Δ∏™ °∂πΔ√¡π∞™ ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 54-ª. ∞Û›·˜ ΔËÏ. 65536-¡. πø¡π∞ 3Ô. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ §π∞¡π∫∏™ ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 14 ΔËÏ. 65255 - ¡. πø¡π∞

● ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi Î·È ÓfiÌÈÌÔ ÙÔ ÎÔ‡ÚÂÌ· ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘ 2012, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ™Ù∂

‰ÂÓ ıÂÛ›ÛÙËΠ“ηٿ ÙÚfiÔ ·˘ı·›ÚÂÙÔ ·fi ÙÔ ÓÔÌÔı¤ÙË, ·ÏÏ¿ Û˘ÌÊÒÓ· Ì ٷ ‰ÈÂıÓ‹ Û˘Ó·ÏÏ·ÎÙÈο ‹ıË, fiˆ˜ ·˘Ù¿ ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È” . ∞ÎfiÌË, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙȘ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, Ë ÂÚÈÔ˘Ûȷ΋ ·ÒÏÂÈ· ÙˆÓ ÔÌÔÏÔÁÈÔ‡¯ˆÓ ‹Ù·Ó “ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ÛÔ‚·Ú‹” ·ÏÏ¿ “‰ÂÓ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ‹Ù·Ó ·Úfi-

ÛÊÔÚË ‹ ÌË ·Ó·Áη›· ‹ ˘¤ÚÌÂÙÚË” ¤ÙÛÈ ÒÛÙ “Ó· ÎÚÈı› ··ÁÔÚÂ˘Ì¤ÓË” ·fi Ù· ¿ÚıÚ· 17 Î·È 25 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ∂™¢∞. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙ¤˜, Ë Ú¿ÍË ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ 5/2012, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ηıÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ fiÚÔÈ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, ÂΉfiıËΠηıÒ˜ ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ Ë ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ Î·È ¿ÌÂÛË

·Ó¿ÁÎË Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Î·È Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Û ÔÚ›· ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜. ¢ËÏ·‰‹, ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ Ù˘ ÛÙ¿Û˘ ÙˆÓ ÏËÚˆÌÒÓ (ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· ÌÂÈÔ„‹ÊËÛ·Ó ÔÎÙÒ ‰ÈηÛÙ¤˜). ∂›Û˘, ÎÚ›ıËΠfiÙÈ ÙÔ ÎÔ‡ÚÂÌ· ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ‰ÂÓ ÚÔÛÎÚÔ‡ÂÈ ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 25 ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 1 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ηÙÔ¯˘ÚÒÓÂÈ ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ‰Èη›Ô˘, ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ‰Èη›Ô˘ ÛÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜, Ô‡Ù ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 5 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ÿÚÙË Ô˘ ηÙÔ¯˘ÚÒÓÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂχıÂÚ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∞ÎfiÌË, ‰ÂÓ ÚÔÛÎÚÔ‡ÂÈ ÛÙË Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Ú¯‹ Ù˘ ÈÛfiÙËÙ·˜ (¿ÚıÚÔ 4), ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó ÁÂÓÈ΋ Ë Ú‡ıÌÈÛË Ô˘ ¤ÁÈÓÂ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ™Ù∂, ·ÏÏ¿ Ô‡Ù ÛÙÔ ¶ÚÒÙÔ ¶ÚfiÛıÂÙÔ ¶ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ Ù˘ ∂™¢∞, Ô‡Ù ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 17 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›·. ™ÙȘ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ˘Ô-

ÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ›¯·Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ÚÔ·ÙÂÈ ˆ˜ “Ë ·ÁÔÚ·›· ·Í›· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ù›ÙÏˆÓ ÙˆÓ ÔÌÔÏÔÁÈÔ‡¯ˆÓ, ·Ó Î·È ˘ÔÏ›ÂÙ·È Ù˘ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋˜ ·Í›·˜ ÙÔ˘˜, ¤¯ÂÈ Ù¿ÛË Û·ÊÒ˜ ·ÓÔ‰È΋” Î·È fiÙÈ Â¿Ó ÔÈ ÚÔÛʇÁÔÓÙ˜ ÛÙÔ ™Ù∂ “·Ú¿ ÙËÓ ·ÓÔ‰È΋ ·˘Ù‹ Ù¿ÛË, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· Ú¢ÛÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ÛÙȘ 8.2.2013 ı· ·ÔÎfiÌÈ˙·Ó ÙÔ 29,246% Ù˘ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋˜ ·Í›·˜ ÙˆÓ ·Î˘Úˆı¤ÓÙˆÓ Ù›ÙÏˆÓ Î·È fi¯È ÙÔ 21,3%, fiˆ˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È”. ™ÙÔ ™Ù∂ ›¯·Ó ÚÔÛʇÁÂÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÔÌÔÏÔÁÈÔ‡¯ÔÈ (Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ, ¡¶¢¢, ¡¶π¢, ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ, ∂ıÓÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ º·Ú̿ΈÓ, ∂¢√∂∞¶, Ê·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, Δ∂π ∫·‚¿Ï·˜, Î.Ï.) Î·È ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·Ó Î·Ù¿ ÙˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ (5 Î·È 10/2012), ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ÙÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ì ÙȘ Ôԛ˜ ˘ÏÔÔÈ‹ıËΠÙÔ PSI.

∂¡∞ƒ•∏ π∞Δƒ∂π√À

∫∞ƒ¢∞™∏ ª∞ƒπ∞

°∞™Δƒ∂¡Δ∂ƒ√§√°√™ - ∏¶∞Δ√§√°√™ ÚÒËÓ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· °·ÛÙÚÂÓÙÂÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¡ÔÛÔÎ. μfiÏÔ˘ ª¤ÏÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ °·ÛÙÚÂÓÙÂÚÔÏfiÁˆÓ Î·È ∏·ÙÔÏfiÁˆÓ (EBGH)

ª∂ ƒ∞¡Δ∂μ√À ¢∂ÀΔ. - ¶∞ƒ. 8 .Ì. - 12 Ì. ∞¶√°∂Àª∞: Δ∂Δ∞ƒ. & ¶∞ƒ. 5 Ì.Ì. - 9 Ì.Ì. ∞§√¡¡∏™√À 1 & π∞™√¡√™ 3Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§.: 24210 35464 ∫π¡.: 6973046825

¶∞∫∂Δ√ ™Δ√ ™¶πΔπ ∂§∞Ãπ™Δ∏ ¶∞ƒ∞°°∂§π∞ 5ú ∞¶√ 12.30 ¤ˆ˜ 22.30 Δ∏§. 24210 38402 ñ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ 49 ñ μ√§√™


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

™∞μμ∞Δ√ 22 MAPTIOY 2014

ªÂ ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡˜ ı· ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ÔÛfi ·fi 400 ¤ˆ˜ 1.000 ¢ÚÒ ÁÈ· 954.000 Ôϛ٘

«∫ÏÂȉÒÓÔ˘Ó» ÔÈ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ηٷ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ∞£∏¡∞, 21.

Ó‚¿˙ÂÈ Ù·¯‡ÙËÙ· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÔÈÚ·Ûı› ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ª·˚Ô˘ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ̤ÚÈÛÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô Ì ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡˜ ı· ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û Â›‰ÔÌ· ·fi 400 ¤ˆ˜ 1.000 ¢ÚÒ ÁÈ· 954.000 Ôϛ٘.

∏ ÂÈÏÔÁ‹ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÂÚÈÔ˘Ûȷο Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Î·È ı· ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, ÙÔ˘˜ ¯·ÌËÏfiÌÈÛıÔ˘˜, ÙÔ˘˜ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ¿ÓÂÚÁÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·Îfi„ÂÈ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ. ∏ ÏËڈ̋ ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 9 ª·˚Ô˘, Ì ›ÛÙˆÛË ·fi ÙÔ ∫∂¶À√ ÛÙÔ˘˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ¯ˆÚ›˜ ·›ÙËÛ˘ Î·È Ì¤Ûˆ ÂȉÈ΋˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÛÙÔ Taxisnet ÁÈ· fi-

● ΔÔ ª¿ÈÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÌÔÈÚ·Ûı› ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ̤ÚÈÛÌ·

ÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏÒÛÂÈ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi.

ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡

∫·Ù·Ù›ıÂÙ·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË ‹ ¶¤ÌÙË

ªÂ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ηÙÂ›ÁÔÓÙÔ˜ ÙÔ ÔÏ˘ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ∞£∏¡∞ 21.

Δ∏¡ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË ‹ ¶¤ÌÙË ı· ηٷÙÂı› ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙÔ ÔÏ˘ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη Î·È - ÂÎÙfi˜ ·ÚÔfiÙÔ˘ - ı· „ËÊÈÛı› Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ηÙÂ›ÁÔÓÙÔ˜, ηıÒ˜ Ë ÙÚfiÈη ʤÚÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ, ÁÈ· Ó· ÂÁÎÚÈı› Ë ‰fiÛË, ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙˆÓ ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ¤ˆ˜ ÙËÓ 1Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘. ∞˘Ùfi ÚԤ΢„ ·fi ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °È¿ÓÓË ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·, Ì ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÂÓÒ, ·Ú¿ÏÏËÏ·, ηıÔÚ›ÛÙËΠfiÙÈ Ë ÂȉÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ “ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜” ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ϤÔÓ ‰È·ÛÙ·˘ÚˆÌ¤Ó· ÛÙÔȯ›· ·fi ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Î·È ‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó “ÙÚÂȘ ‰È·ÎÚÈÙ¤˜ ÂÓfiÙËÙ˜” : ¢È·ÚıÚˆÙÈο ̤ÙÚ· (ÂÚÁ·ÏÂÈÔı‹ÎË √√™∞, Î.Ï.), ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Î·È ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi. ™ÙÔ ¶∞™√∫ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ·ÎfiÌË ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘, ·ÏÏ¿ fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛ Û٤ϯԘ ÙÔ˘, “¤¯Ô˘Ì ÂÓÓÈ¿ Ë̤Ú˜ Î·È Â›Ó·È ·ÚÎÂÙfi˜ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· Ó· ‚ÚÂı› χÛË ÛÙ· fiÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·”. ª¿ÏÈÛÙ·, Ô ›‰ÈÔ˜ ‹Ù·Ó ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfi˜ fiÙÈ “‰ÂÓ ı· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÛÂÈ Ë Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹ ·fi ÙÔ Á¿Ï·”. ∂ÓÒ, ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Î·È ı· ‰Ô‡Ì”. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È, fiÙÈ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó, ·fi ÙÔ ¶∞™√∫, ÔÈ º›ÏÈÔ˜ ™·¯ÈÓ›‰Ë˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶ÚˆÙfi··˜, ¶¿ÚȘ ∫Ô˘ÎÔ˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ƒ‹Á·˜ Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘.

™ÙȘ 20 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ë ‰fiÛË ÙÔ˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ª¤¯ÚÈ ÙȘ 20 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ı· ηٷ‚ÏËı› Ë ÚÒÙË ‰fiÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ϤÔÓ ı· ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ·Ó¿ ÙÚ›ÌËÓÔ. ∞˘Ùfi ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÎÔÈÓ‹ ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÚÁ·Û›·˜ °È¿ÓÓË μÚÔ‡ÙÛË Î·È ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ˘ ª·˘Ú·Á¿ÓË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ÂÓÈ·›Ô Â›‰ÔÌ· ÛÙ‹ÚÈ͢

● ™ÙË μÔ˘Ï‹ ÙÔ ÔÏ˘ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη

Ù¤ÎÓˆÓ Î·È ÙÔ ÂȉÈÎfi Â›‰ÔÌ· ÁÈ· ÙÚ›ÙÂÎÓ˜ Î·È ÔχÙÂÎÓ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ı· ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·Ó¿ ÙÚ›ÌËÓÔ, Ì ›ÛÙˆÛË Û ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÏÔ-

Á·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘, ·fi ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ë̤ڷ οı ËÌÂÚÔÏÔÁÈ·ÎÔ‡ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ Î·È ÂÓÙfi˜ ›ÎÔÛÈ ËÌÂÚÔÏÔÁÈ·ÎÒÓ ËÌÂÚÒÓ.

™Â ÌÈ· ÂÔ¯‹, fiÔ˘ ÔÈ ·ÓıÚÒÈÓ˜ Û¯¤ÛÂȘ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔϘ, ›̷ÛÙ ‰‡ÛÈÛÙÔÈ, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ¯ÚfiÓÔ Ó· ·Û¯ÔÏËıԇ̠̠ٷ ÚÔÛˆÈο Ì·˜, ‹ ›¯·Ì ÌÈ· Ï¿ıÔ˜ ÂÈÏÔÁ‹ ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜... ΔÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÁÓˆÚÈÌÈÒÓ “∂¶∞º∏”, ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· χÛÂÈ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÙÔ ı¤Ì· ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ηٿÏÏËÏÔ˘ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘ ÁÈ· Û·˜. √È ÂÈÏÔÁ¤˜ Â›Ó·È ÔÏϤ˜ & ·ÍÈfiÏÔÁ˜. ∏ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· & ¯Â̇ıÂÈ· ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ Ì·˜, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÁÁ‡ËÛË ÁÈ· ¤Ó· ¿ÚÈÛÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∏ ·Ó·˙‹ÙËÛË Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘ Û·˜, Â›Ó·È ÚÔÛˆÈ΋ Ì·˜ ˘fiıÂÛË.

ÂȉfiÌ·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ϤÔÓ Î¿ı ÙÚ›ÌËÓÔ Î·È fi¯È ÌÂÙ¿ ÙËÓ

ÂÎηı¿ÚÈÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ‰‹ÏˆÛ˘. ∏ ÚÒÙË ‰fiÛË Ì ÙÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ı· ηٷ‚ÏËı› ¤ˆ˜ ÙȘ 20 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ú¿Ù·Û˘ Ù˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È ÁÈ· Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÙÔ˘ 2016, ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Â¿Ó ÙÂÏÈο ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ‹ fi¯È. ªÈÏÒÓÙ·˜ Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜)·fi ÙȘ μڢͤÏϘ, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ ÂÙ·›ÚÔÈ Ì·˜ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÈηÓÔÔ›ËÛË Î·È ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη Î·È fiÙÈ “fiÏÔÈ È· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤Ù˘¯Â ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ Û fiÏ· Ù· ̤و·, Î·È ÛÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi Î·È ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ, Î·È fiÙÈ È· ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Á˘Ú›˙Ô˘Ó ÛÂÏ›‰·” ΔÔ ıÂÙÈÎfi Îϛ̷ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ìʈӛ· Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη ÛÎÈ¿˙ÂÙ·È, ¿ÓÙˆ˜, ·fi ÙȘ ¤ÓÙÔÓ˜ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ô˘ ·ÂÈÏÔ‡Ó Ó· ÌËÓ „ËÊ›ÛÔ˘Ó ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Á¿Ï·.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

™ABBATO 22 MAPTIOY 2014

¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÛÙÔ˘˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ ·fi ÙȘ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ “Á·Ï¿˙ȈӔ Î·È “Ú¿ÛÈÓˆÓ” ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ

ª‹Ó˘Ì· ™·Ì·Ú¿, ÂÏÈÁÌfi˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ÁÈ· Á¿Ï· ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Û ÌÈ· ·ÓÔȯً Û˘Ó‰ڛ·ÛË Û˘ÁηÏÂ›Ù·È Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ∂ÌÔÚ›Ô˘ √§ª∂

™˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈ· ÂÓfi„ÂÈ ·ÔχÛÂˆÓ ∞£∏¡∞, 21.

°π∞ ÙÚ›ÙË Ë̤ڷ, Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜)

Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ë √§ª∂, ηıÒ˜ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ (Û‹ÌÂÚ·) Ï‹ÁÂÈ ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È ÔÏÏÔ› ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ù¯ÓÈ΋˜ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÙËÓ ·fiÏ˘ÛË. ∏ ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙË μÔ˘Ï‹ Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ, ÂÓÒ Ó¤· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ¤ÁÈÓ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ¤Íˆ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. ∏ √§ª∂ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ÁÈ· ·ı¤ÙËÛË ˘ÔÛ¯¤ÛÂˆÓ Î·È ·Ó·ÏÁËÛ›·. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ∞¡Δ1 Û‹ÌÂÚ·, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Û ¿ÏϘ ı¤ÛÂȘ ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó 1.600 ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÏÈο 1.850 ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÂı› Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∫. ∞Ú‚·ÓÈÙfiÔ˘ÏÔ, ı· Á›ÓÂÈ ÌÈ· ‡ÛÙ·ÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·ÔχÛÂȘ, ·ÏÏ¿ fiˆ˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ÂÚÈıÒÚÈ·, ÏfiÁˆ ÙˆÓ “‰ÂÛ̇ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ÙÚfiÈη˜” . ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘, Ë √§ª∂ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ: “ΔÔ ¢™ Ù˘ √§ª∂ ηٷ‰Èο˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÏÁËÛ›· ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ¶·È‰Â›·˜ Î. ∞Ú‚·ÓÈÙfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ¢ÈÔÈÎ. ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Î. ªËÙÛÔÙ¿ÎË, ·ÏÏ¿ Î·È Û˘ÓÔÏÈο Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. ™·Ì·Ú¿, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ·fiÏ˘ÛË ÛÊ·Á‹ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ - Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÛÙȘ 22 ª¿ÚÙË. ∫·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ì ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜ Ô˘ ·ıÂÙ› ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛ‹ ÙÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ·ÔÏ˘ı› ηÓ›˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜. ∫·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÀÔ˘ÚÁÔ‡˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ·fi ÙËÓ √§ª∂ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, ·ÚÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ·ÎfiÌ· Î·È ÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ÔÈ ›‰ÈÔÈ Â›¯·Ó ˘ÔÛ¯Âı› fiÙÈ ı· Á›ÓÔ˘Ó. ΔÔ˘˜ ÚÔÂȉÔÔÈԇ̠fiÙÈ ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ΛÓËÌ· ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ԉ¯ı› ˆ˜ ÙÂÙÂÏÂṲ̂ӷ ÙȘ ·¿ÓıÚˆ˜ ·ÔχÛÂȘ ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÙȘ ÚÒÙ˜ ·ÔχÛÂȘ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· ÌfiÓÈÌˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÌÂÙ¿ ·fi 100 ¯ÚfiÓÈ·.” Δ· ÔÓfiÌ·Ù· fiÛˆÓ ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó ÙȘ ·ÔχÛÂȘ ı· ÁÚ·ÊÙÔ‡Ó ÛÙ· ‚È‚Ï›· Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜ Ì ٷ ÈÔ ÌÂÏ·Ó¿ ¯ÚÒÌ·Ù· ˆ˜ ÔÈ ÛÊ·Á›˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜” .

∞£∏¡∞, 21.

ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ¤¯Ô˘Ó ÚÔηϤÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ ÔÈ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ “Á·Ï¿˙ȈӔ Î·È “Ú¿ÛÈÓˆÓ” ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ô˘ ·ÂÈÏÔ‡Ó Ó· ÌËÓ „ËÊ›ÛÔ˘Ó ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Á¿Ï·, ÂӉ¯fiÌÂÓË ÂͤÏÈÍË Ô˘ ı· Ú›ÍÂÈ ÛÎȤ˜ ÛÙÔ ıÂÙÈÎfi Îϛ̷ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ìʈӛ· Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη.ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜, ·fi ÙË ¡¢ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ª¿ÍÈÌÔ˜ ÷ڷÎfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ μÏ¿¯Ô˜, ÂÓÒ ·fi ÙÔ ¶∞™√∫ ÔÈ Î. ∫·ÛÛ‹˜, ™ËÊÔ˘Ó¿Î˘ Î·È ªˆÚ·›Ù˘.

ªÈÏÒÓÙ·˜ Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ·fi ÙȘ μڢͤÏϘ, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ·Ô‰ÔΛ̷Û ÛÙÔ˘˜ “·ÓÙ¿ÚÙ˜” ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ Â›Ó·È “¿‰ÈÎÔ Î·È ÛÙÂÓ¿¯ˆÚÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·ÓÔ›ÁÂÈ Ù· ÊÙÂÚ¿ Ù˘ ÁÈ· Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÙÔ Ù¤ÏÌ·, Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù¤ÙÔȘ ·Ú·ÊˆÓ›Â˜” “¶ÚÔ¯ˆÚ¿ÌÂ Î·È fiÏ· ı· Á›ÓÔ˘Ó Î·ÓÔÓÈο fiˆ˜ Ú¤ÂÈ” ÙfiÓÈÛ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ·Ê‹ÓÂÈ ·ÓÔÈÎÙfi ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ‚ÂÏÙÈÒÛÂˆÓ ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË, ϤÁÔÓÙ·˜: “ΔÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ı· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡ÌÂ. ∞Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ı· Á›ÓÔ˘Ó ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ. ¢ÂÓ ı· ·›ÍÔ˘Ì Ì ÙË ÛˆÙËÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ΔÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ Â›Ó·È ÛÔ‚·Úfi, ·Ï-

● ΔÔ ı¤Ì· Ì ÙÔ Á¿Ï· ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜

Ï¿ ÔÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ηٷÛÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·;”. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ ÙˆÓ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ Â›Ó·È Ë ‰‹ÏˆÛË Ô˘ ¤Î·Ó ۋÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î. ∫·ÛÛ‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ ” ∫ÔÈÓˆÓ›· flÚ· MEGA“ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ” Â¿Ó ¤ÚıÔ˘Ó ·ÏÏ·Á¤˜ ‰ÂÓ ı· ÙȘ „ËÊ›ÛÔ˘Ì“” ∂Ì›˜ ˆ˜ ∫√ ÙËÓ ΔÚ›ÙË ·ÔÊ·Û›Û·Ì fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ‰Â¯ıԇ̠·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó Î·È ÙÔ Á¿Ï·“›Â, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ˆ˜ Â¿Ó ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ” ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÙÔ Ì¿ıÂÈ“ √ Î. ÷ڷÎfiÔ˘ÏÔ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ì ÙÔÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Δ¿ÎË ª·ÏÙ¿ÎÔ Î·È Û ÁÚ·Ù‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ: ” ∞ӷ̤ӈ ÙË ‰È·ÌfiÚ-

ʈÛË ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ ÁÈ· ÙÔ Á¿Ï·, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú¯ÈÎÒ˜ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔÔıÂÙËıÒ Ì ÙË ‰¤Ô˘Û· ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙ ıˆÚÒ fiÙÈ ¤Ú·Í· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·“ ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ Î·Ù¢ӷÛÌÔ‡ Ô˘ ÂȯÂÈÚÔ‡ÓÙ·È, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Û˘ÁηÏÂ›Ù·È Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ∂ÌÔÚ›Ô˘, Û ÌÈ· ·ÓÔȯً Û˘Ó‰ڛ·ÛË, fiÔ˘ ı· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› Î. ÷Ù˙ˉ¿Î˘, ΔÛ·˘Ù¿Ú˘ Î·È Ã·Ú·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ∫˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ËÁ‹, ¿ÓÙˆ˜, ¤ÏÂÁ ۋÌÂÚ· ·fi ÙȘ μڢͤÏϘ fiÙÈ Ë Ï‡ÛË Ô˘ ÚÔÙ¿ıËΠˆ˜ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ ÙË ÛÊÚ·Á›‰· ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ Ù˘ ∏›ÚÔ˘.

● ∞fi ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·

ŒÓÙÔÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·fi Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘

™Àƒπ∑∞: ∫·Ù·ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÙÔ ∫∫∂ Ï·” ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ∫∫∂, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÂÍÂÏÈÛÛfiÌÂÓË ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÁÈ· ÙÔ Á¿Ï· ÎÚ‡‚ÂÈ ÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ∫∫∂, ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Á¿Ï· Ì ‰È¿ÚÎÂÈ· Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙˆÓ 5 ËÌÂÚÒÓ “··ÍÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÂÈ Î·È ¯Ù˘¿ÂÈ ÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· Á·Ï·ÎÙÔ·Ú·ÁˆÁ‹, ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙȘ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ Î·È ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜” Ì ı‡Ì·Ù· -fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ- ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ Ù˘ Ï·˚΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Î·È ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ·ÁÂÏ·‰ÔÙÚÔÊ›·˜ Á·Ï·ÎÙÔ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ∞fi ÙÔÓ ¶ÂÚÈÛÛfi ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó fiÙÈ “Â›Ó·È „¤Ì· fiÙÈ Ì ٷ ̤ÙÚ· ÙÔ˘ √√™∞ ı· ÌÂȈı› Ë

∞£∏¡∞, 21.

°π∞ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÎÙËÓÔ-

ÙÚfiÊˆÓ Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô ™Àƒπ∑∞, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ô˘ ÚÔˆı› ÁÈ· ÙÔ Á¿Ï·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη. ™ËÌÂÈÒÓÂÈ, Ì¿ÏÈÛÙ·, fiÙÈ Ù· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ À¶∞¡ ÁÈ· Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Â›Ó·È ‰È¿ÙÚËÙ· Î·È ‰ÂÓ ›ıÔ˘Ó Î·Ó¤Ó·Ó. ∏ ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ÙÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ Ë̤ڷ˜ “·fiÏ˘ÙÔ Ù¤¯Ó·ÛÌ· ÁÈ· Ó· ‚ÁÔ˘Ó ·fi ÙË Ì¤ÛË ÔÈ ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂Ó˜ ·fi Ù· ‰›ÎÙ˘· Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜” Î·È ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ “ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ Î·È ÙÔ ’ÊÚ¤ÛÎÔ’ Á¿Ï· ÙˆÓ, ¿ÁÓˆÛÙÔ ·ÎfiÌ·, fiÛˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ı· Û˘Ì‚Â› Â›Ó·È Ó· ÏËÌÌ˘Ú›ÛÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ·fi ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓÔ Á¿Ï·” “ΔÔ ÙÂÏÂȈÙÈÎfi ¯Ù‡ËÌ· ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ô˘ ηٿÚÁËÛ·Ó ÙËÓ ·Ó·ÁÚ·Ê‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘, Â›Ó·È ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Û‹Ì· Ô˘ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙÔ˘, ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ı· ÂÈʤÚÂÈ Â›Ó·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÓÔÌfiÙ˘˜ ÔÈ ·Ú¿ÓÔ̘ ÂÏÏËÓÔÔÈ‹ÛÂȘ” ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô ™Àƒπ∑∞. ∫·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜, ·fi ÙËÓ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ

‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ ϤÔÓ “Ë ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· Î·È ÛÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ, fiÙÈ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ÔÏ˘ÂıÓÈÎÒÓ Î·È ÙÔ˘ ηÚÙ¤Ï ÙÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ Â›Ó·È Ù· ÌfiÓ· Ô˘ Ë ÌÓËÌÔÓȷ΋ Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË ˘ËÚÂÙ› Ì ·fiÏ˘ÙË Û˘Ó¤ÂÈ·” Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “¶Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË Î·È ı· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ ÌÓËÌÔÓȷ΋ Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ÎÙËÓÔ-

ÙÈÌ‹ ÛÙÔ Á¿Ï· ÁÈ· ÙË Ï·˚΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·” Î·È ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ Â›Ó·È “Ó· ÌÂȈı› Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ ÚÒÙ˘ ‡Ï˘, Ì ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÊıËÓÔ‡ Á¿Ï·ÎÙÔ˜, Ô˘ Ì·˙› Ì ÙË Ì›ˆÛË ÛÙËÓ ·ÌÔÈ‚‹ ÂÚÁ·Û›·˜, ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÛÙÔÓ Á·Ï·ÎÙÔ‚ÈÔÌ‹¯·ÓÔ ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Τډ˔ ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘, ÙÔ ∫∫∂ ηÏ› Û ·Ó·ÙÚÔ‹ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ∂∂, ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Î·È ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Â˘ÚˆÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˘, “ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ô Ï·fi˜, Ì ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÂÍÔ˘Û›·, Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙȘ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÔÈÔÙÈο, ·ÛÊ·Ï‹ Î·È ÊÙËÓ¿ ÙÚfiÊÈÌ·” .

ÙÚÔÊÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘” ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “¯Ù‡ËÌ· Ù˘ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiʈӔ Δ· ̤ÙÚ· ÙÔ˘ √√™∞ “ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘ ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ ÙˆÓ ÌÔÓÔˆÏ›ˆÓ Ù˘ Á·Ï·ÎÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ Î·È fi¯È ÙË Ï·˚΋ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÊÙËÓfi Î·È ÔÈÔÙÈÎfi Á¿-

∫∞º∂ - Δ∞μ∂ƒ¡∞ - √À∑∂ƒπ - æ∏™Δ∞ƒπ∞

“Δ√ ¶∞ƒ∫√”

∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘

À¶∂À£À¡∏ ∫∞Δ/Δ√™ §πΔ™∞ æÀƒƒ∞

email: coffeehousevolos@gmail.com

Δ∏§. 24210 59046 °. ¢∏ª√À 35 & ∫√À¡Δ√ÀƒπøΔ√À ñ μ√§√™

ÙËÏ.: 24210 58463 what’s up: 6977 792310

✓ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫√™ ∂§∂°Ã√™ ✓ ∏§∂∫Δƒπ∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™ ✓ ¢π∞°¡ø™∏ INJECTION ✓ ∫§πª∞Δπ™ª√π ✓ æÀ•∏ ª∂Δ∞º√ƒø¡ ✓ æÀ∫Δπ∫∞ ª∏Ã∞¡∏ª∞Δ∞ - ¶ø§∏™∂π™ - ∂¶π™∫∂À∂™ ✓ ™À¡Δ∏ƒ∏™∏ ✓π™√£∂ƒªπ∫√π £∞§∞ª√π

Δ√ÀΔ√ÀΔ∑√°§√À §Ô˘ÓÙ¤ÌË - ¢ÚÔÛ›ÓË, ¡¤Ô ¢¤ÏÙ· ¡. πˆÓ›·˜ ÙËÏ. 24210 80005, 81463, fax: 24210 83342 ñ email: toutout@hotmail.gr


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

™∞μμ∞Δ√ 22 MAPTIOY 2014

ΔfiÓÈÛ ¯ı˜ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙ· πˆ¿ÓÓÈÓ·

ΔÛ›Ú·˜: ¶ÏÂfiÓ·ÛÌ· ‰˘ÛÙ˘¯›·˜, ÙÚ·Áˆ‰›·˜, ·›Ì·ÙÔ˜ «¶ÔÈÔÓ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ›ÛÂÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ‰›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ÚÈÓ ÙËÓ Î¿ÏË ‰˘Ô-ÙÚ›· ηÙÔÛÙ¿ÚÈη;» ∞£∏¡∞, 21.

«∂

Ì›˜, Ë ·ÚÈÛÙÂÚ¿, Ô ™Àƒπ∑∞, ›̷ÛÙ ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ ÁÈ· ¿ÏÏ· ÏÂÔÓ¿ÛÌ·Ù·. °È· ÙÔ ÏÂfiÓ·ÛÌ· Ì·˜ Û ·ÁÒÓ˜. °È· ÙÔ ÏÂfiÓ·ÛÌ¿ Ì·˜ Û ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ·ÎfiÌ· Î·È ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ Ï·Ô‡. °È· ÙÔ ÏÂfiÓ·ÛÌ¿ Ì·˜ Û ·Ï‹ıÂȘ. °È· ÙÔ ÏÂfiÓ·ÛÌ¿ Ì·˜ ÛÙȘ Ì¿¯Â˜ ηٿ ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓ›ˆÓ Î·È fiÛˆÓ ·Ó¤Ï·‚·Ó Ó· Ù· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ÓÙfiÈÔ˘˜ Î·È Í¤ÓÔ˘˜» .

∞˘Ùfi ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ∞ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ∞ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ Û ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙ· πˆ¿ÓÓÈÓ·. “£ÂˆÚԇ̠Ú¿ÍË ÓÙÚÔ‹˜, Ú¿ÍË Î·Ù·ÈÛ¯‡Ó˘, Ú¿ÍË Ù·›ӈÛ˘ ÙÔ˘ οı ÔÏ›ÙË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜: ∞fi ÙË ÌÈ· Ó· ·Ú¿˙Ô˘Ó ÙÔ „ˆÌ› ·fi ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ΔÛ›Ú·˜. “∫·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ó· ÙÔ˘˜ ÂÙÔ‡Ó Î¿ÔÈ· „›¯Ô˘Ï·, ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó fiˆ˜ Ê·ÓÙ¿˙ÔÓÙ·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ›‰È· ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤ÎÏ„ ÙÔ „ˆÌ› ÎÈ ¤¯ÂÈ ÛÎÔfi Ó· ÙÔ˘˜ ÎϤ„ÂÈ Î·È ÙÔ ÙÚ·¤˙È Î·È ÙȘ ηڤÎϘ Î·È ÙÔ Û›ÙÈ. ∞Ó ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô ·fiÏ˘ÙÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÍÂÂÛÌfi˜ ÙfiÙ ÔÈ Ï¤ÍÂȘ ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ÙÔ ÓfiËÌ¿ ÙÔ˘˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· Ú¿ÍË ‚·ıÈ¿ ·Ó‹ıÈÎË, Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ Êfi‚Ô ÙÔ˘˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙȘ οÏ˜” . ¶ÔÈÔÓ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ¿Ú·Á ӷ ›ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ success story Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ‰›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ÚÈÓ ÙË Î¿ÏË ‰˘Ô- ÙÚ›· ηÙÔÛÙ¿ÚÈη;” ‰ÈÂÚˆÙ‹ıËÎÂ Ô ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜. “¶Ò˜ ÂÙ¿ÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÍÂÚÔÎfiÌÌ·ÙÔ Ù˘ ¿ÁÓÔÈ·˜ Î·È Ù˘ ÂÚÈÊÚfiÓËÛ˘ ÛÙ· ÌÔ‡ÙÚ· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ÂȯÂÈÚÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Ó· ÙÔ˘˜ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÌ›ÓÂÈ - ÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ¿ ÙÔ˘˜; ¶Ò˜ ÌÂÙ·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ˘˜ ¤ÓÛÙÔÏÔ˘˜, Û·Ó ·Ó‹ÏÈη ÚÔ˜ ·ÔÏ¿ÓËÛË; ¶Ò˜ ·ÊÔ‡ ÙÔ˘˜ ηٷ‰›Î·Û ÛÙË ÊÙÒ¯ÂÈ·, ÙÒÚ· ÙÔ˘˜ ‚Á¿˙ÂÈ ÛÙȘ ÂÎÙÒÛÂȘ; ∫·È Ò˜ ·Ï‹ıÂÈ· ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ó· ÊÚÔ˘Ú› ÙËÓ ·ÙÚ›‰·, ÌÔÚ› Ó· ‰Â¯Ù› fiÙÈ ÙÔÓ ıˆÚ› Ë ›‰È· ÙÔ˘

● ∞fi ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Î. ΔÛ›Ú·

Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·Ó›Î·ÓÔ Ó· ÊÚÔ˘Ú‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·; ∫·È ¤ÙÔÈÌÔ Ó· οÓÂÈ ÙÔ‡Ì˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ ™·Ì·Ú¿, ÛÙÔÓ μÂÓÈ˙¤ÏÔ, ÛÙÔÓ Õ‰ˆÓÈ, Ì ÌÂÚÈο ηÙÔÛÙ¿ÚÈη ÂÊ¿·Í ‚Ô‹ıËÌ·;” √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔ ÏÂfiÓ·ÛÌ· “‰˘ÛÙ˘¯›·˜. ΔÚ·Áˆ‰›·˜. ∞ÎfiÌ· Î·È ·›Ì·ÙÔ˜” . “°È·Ù› ÂÓÙ¿ÍÂÈ Ì¿ı·Ì fiÙÈ ı· ‰ÔıÔ‡Ó Ù· 500 ÛÙÔ˘˜ ¤ÓÛÙÔÏÔ˘˜. Δ· ¿ÏÏ· 2.300 Ô˘ ı· ‰ÔıÔ‡Ó Ì¿ı·ÙÂ; ªË ÙÔ „¿¯ÓÂÙÂ. ™ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ ¿ÂÈ Ë ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ϤÔ-

ÓÙÔ˜. ™ÙÔ˘˜ ÙÚ·Â˙›Ù˜. ∫·È ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Ô˘ ı· ÌÂȈı› Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛË. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ·” . ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ∏ÂÈÚÔ˜ Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ › ٷ ÂÍ‹˜: “°È· ÔÈÔ success story, fï˜, ÌÈÏ¿ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË; ∂Ï¿Ù Î. ™·Ì·Ú¿ Î·È Î‡ÚÈÔÈ ÙÚԽηÓÔ› Â‰Ò ÛÙËÓ ◊ÂÈÚÔ Ó· ‰Â›Ù ÙÔ “ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ·” Î·È ÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Û·˜. ∏ ◊ÂÈÚÔ˜ Ì ÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ Î·Ù¿ ÎÂÊ·Ï‹Ó ∞∂¶, Â›Ó·È ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÛÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·.

¢È·Ï‡ıËÎ·Ó ÔÈ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‹Ù·Ó ‚·ÛÈÎfi˜ ÈÛÙfi˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∏ ¢ˆ‰ÒÓË ‰È·Ï‡ıËÎÂ Î·È ÍÂÔ˘Ï‹ıËΠԉËÁÒÓÙ·˜ Û ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·ÛÊ˘Í›· ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜, ÔÈ ‰·ÓÂȷΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· ÂÈ‚›ˆÛ˘ ÛÙË Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋ ÙËÓÔÙÚÔÊ›· Ù˘ ∏›ÚÔ˘. Δ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο π‰Ú‡Ì·Ù· Ù˘ ∏›ÚÔ˘, ‚·ÛÈÎfi˜ ÌÔ¯Ïfi˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, ··ÍÈÒıËÎ·Ó Î·È ·ÔÁ˘ÌÓÒıËÎ·Ó ·fi ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Î·È ˘Ô‰Ô̤˜. ΔÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, Ô˘ ʤÙÔ˜ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ù· 50 ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘, ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ ·Ó ÙÂÏÈο ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔÓ 51Ô ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘. ΔÔ Δ∂π ∏›ÚÔ˘ ·Ó¤ÛÙÂÈÏ ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ì‹ˆ˜ Î·È Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ÚÔÛÏËÊı› ¤ÎÙ·ÎÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi” . ∫·È Ô ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ η٤ÏËÍÂ: “√ ÙfiÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÏ›‰·. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÏ›‰·. ∫·È Ë ÂÏ›‰· Â›Ó·È Ô ™Àƒπ∑∞. ΔÔ ‰›ÏËÌÌ· Â›Ó·È Î·ı·Úfi Î·È ·‰˘ÛÒËÙÔ: ◊ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹, Ë ·Ú·ÎÌ‹, Ë ÙÚ·Áˆ‰›·. ◊ Ì ÙÔ ™Àƒπ∑∞ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ë ¯ÒÚ· ÚÈ˙Èο ÔÚ›·. ◊ „ËÊ›˙Ô˘Ì ™·Ì·Ú¿, ª¤ÚÎÂÏ, ™fiÈÌÏ ◊ „ËÊ›˙Ô˘Ì ™Àƒπ∑∞ ◊ ·ÊËÓfiÌ·ÛÙ ÛÙË ÌÔ›Ú· Ô˘ ¿ÏÏÔÈ ¯·Ú¿˙Ô˘Ó ÁÈ· Ì·˜ ◊ ÛËΈÓfiÌ·ÛÙÂ Î·È ‰›ÓÔ˘Ì ÙË Ì¿¯Ë Ì ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ¿. ∫·È Â›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ ı· ÙË ‰ÒÛÔ˘Ì ÙË Ì¿¯Ë Î·È ı· ÓÈ΋ÛÔ˘Ì”.

√ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ·ÌÂÙ·ÓfiËÙÔ˜ ·ÓÙÈÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ‹˜

∞Ó¿‚Ô˘Ó «ÊˆÙȤ˜» ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ª·ÏÙ¿ÎÔ˘ ∞£∏¡∞, 21.

∞¡Δπ¢ƒ∞™∂π™ Î·È ¤ÓÙÔÓ˜ ÂÓ‰Ô΢‚ÂÚ-

ÓËÙÈΤ˜ ÙÚÈ‚¤˜ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ª·ÏÙ¿ÎÔ˜ Ì ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ “‹Á·ÈÓ - ¤Ï·” Ù˘ ÙÚÔÔÏÔÁ›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ (¯ıÂÛÈÓ‹) ÙÔ˘ ÙÔÔı¤ÙËÛË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‰‹ÏˆÛÂ... ·ÌÂÙ·ÓfiËÙÔ˜ ·ÓÙÈÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ‹˜. √ Î. ª·ÏÙ¿ÎÔ˜ ÂÈ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ú‡ıÌÈÛ˘ Ô˘ ı· Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ·¤Ï·ÛË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ô˘ ηÙËÁÔÚÔ‡Ó „¢‰Ò˜ ÙÔ˘˜ ¤ÓÛÙÔÏÔ˘˜ ÁÈ· ηÎÔÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË, ÂÓÒ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Ú/Û μ‹Ì· FM, Ô Î. ª·ÏÙ¿ÎÔ˜ ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “∞ÓÙÈÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ‹˜ ·ÛÊ·ÏÒ˜ Î·È Â›Ì·È. ¢ÂÓ Û˘˙ËÙÂ›Ù·È ·˘Ùfi. ∞fi ÌÈÎÚfi ·È‰›. ŒÙÛÈ ÁÂÓÓ‹ıËη, ¤ÙÛÈ ÌÂÁ¿ÏˆÛ· Î·È ¤ÙÛÈ ı· Âı¿Óˆ. ¢ÈfiÙÈ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿, ·fi ÙÔ 1942 Î·È ÌÂÙ¿, ÚÈÓ ‰ÂÓ ¤Î·Ó ٛÔÙ· ÙÔ Ôχ ÛÙÚ·‚fi, ·fi ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ æ·ÚÚÔ‡ Î·È ÌÂÙ¿ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· Ù·Ï·ÈˆÚ› ÙË ¯ÒÚ·” ΔÔ ¶∞™√∫ ηÙËÁÔÚ› ÙÔÓ Δ¿ÎË ª·ÏÙ¿ÎÔ ÁÈ· ·ÎÚÔ‰ÂÍÈ¿ ÚËÙÔÚÈ΋, Ì ÙÔÓ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ μÂÓÈ˙¤ÏÔ Ó· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “Ô ª·ÏÙ¿ÎÔ˜ Â›Ó·È ·ÏÈfi Úfi‚ÏËÌ·” ηÈ

● √ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ª·ÏÙ¿ÎÔ˜ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Î·È ¤ÓÙÔÓ˜ ÂÓ‰Ô΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÙÚÈ‚¤˜

Ó· ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËΠ̠ÙËÓ ÙÚÔÔÏÔÁ›· Â›Ó·È ÎˆÌÈÎfi. Œ¯Ô˘Ì ‚ÚÂÈ ÙË ÛˆÛÙ‹ ‰È·Ù‡ˆÛË, ı· ÚÔÛٷهÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜” ™ÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ·Ï·Èfi-

ÙÂÚ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Δ¿ÎË ª·ÏÙ¿ÎÔ˘ Ô˘ ›¯·Ó ÂÚÌËÓ¢ı› Û·Ó ¿ÓÔÈÁÌ· ÛÙË ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹. √ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ §ÂˆÓ›‰·˜ °ÚËÁÔÚ¿ÎÔ˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Ú/Û μ‹Ì· FM, Ì›ÏËÛ ÁÈ· “η΋ ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û ¤Ó· ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¿ÂÈ

ηχÙÂÚ·” ÂÓÒ ÂÚˆÙËı›˜ Â¿Ó Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘ÙfiÓ Ô Î. ª·ÏÙ¿ÎÔ˜ ‹ıÂÏ ӷ ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ Ì¿ÙÈ ÛÙË ÛÎÏËÚ‹ ‰ÂÍÈ¿, ·¿ÓÙËÛÂ: “∂›Ó·È ı¤Ì· ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ Î. ª·ÏÙ¿ÎÔ˘” ™ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ∫∫∂. ∞fi ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÛÔ˘Î·Ï¿˜ ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ Ú/Û “™ÙÔ ∫fiÎÎÈÓÔ” fiÙÈ “˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÎÔÓÎÏ¿‚ÈÔ Ì¤Û· ÛÙË ¡¢ Ô˘ ηÓÔÓ›˙ÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÂÚ‹ÌËÓ ÔÏÏÒÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Î·È ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ fiÙÈ ı· ¿ÚÂÈ fiÏË ÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· Ù˘ Ã∞ Î·È ı· ÙËÓ Î¿ÓÂÈ ·Ù˙¤ÓÙ· Ù˘ ¡¢” ÂÓÒ ÙÔ ∫∫∂ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ fiÙÈ “Ô Î. ª·ÏÙ¿ÎÔ˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ·ÓÙÈÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ‹˜, fiˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ·˘ÙÔ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È, Â›Ó·È Î·È ·ÓÈÛÙfiÚËÙÔ˜, ÁÈ·Ù› Ë ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ù·Ï·ÈˆÚËı› ·fi ÙÔÓ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÌfi, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ·ÏÏ¿ ·fi ¤Ó· Û¿ÈÔ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ˘ËÚÂÙ› Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ˆ˜ ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘” ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ·fi ÙÔ ª·Í›ÌÔ˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ˘¿ÚÍÂÈ ‰‹ÏˆÛË ÛÙ‹ÚÈ͢ ‹ ·ÔÛÙ·ÛÈÔÔ›ËÛ˘ ·fi ÙÔÓ Î. ª·ÏÙ¿ÎÔ.

E-TERNAL ELECTRONIC LOCK THE ARMORED DOORS WWW.E-TERNAL.GR

∞¡¢ƒπ∫∂™-¶∞π¢π∫∂™ ∫√ªªø™∂π™

Δ. √π∫√¡√ª∞∫∏ 51¢ ñ Δ∏§. 24210 30053

Δ·Ú˙¤ÓÙ˘ ™ÂÌ¿ÛÙÈ·Ó ÎÏÂȉȿ - ÎÏÂȉ·ÚȤ˜ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈ· ÎÏÂȉȿ immobilizer

π¿ÛÔÓÔ˜ 56 - μfiÏÔ˜ (¢›Ï· ÛÙÔÓ ∫ˆÙÛfi‚ÔÏÔ) ΔËÏ./Fax: 24210 22 202 ∫ÈÓËÙfi: 6982 705 705 6985 077 478

√È ÚÒÙÔÈ ÙÔ˘ Â˘Úˆ„ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ Ù˘ ∂ÏÈ¿˜ ∞£∏¡∞, 21.

Δ∞ ÚÒÙ· ÔÓfiÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ Â˘Úˆ„ËÊÔ-

‰¤ÏÙÈÔ Ù˘ ∂ÏÈ¿˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (¯ı˜), ÌÂÙ¿ ·fi Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ ›¯Â Ô ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜. ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 30 ª·ÚÙ›Ô˘. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ Û˘ÌʈӋıËΠÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë fiÙÈ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙÔ Â˘Úˆ„ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Â›Ó·È ÔÈ: -™˘Ï‚¿Ó· ƒ¿ÙË, Ó˘Ó Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ -∂‡· ∫·˚Ï‹, ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ -∫·ÙÂÚ›Ó· ª·Ù˙ÂÏ‹, ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÂˆÚÁ›·˜ Ì ÂÌÂÈÚ›· ÛÙ· Â˘Úˆ·˚ο ı¤Ì·Ù· -¶·ÓÙÂÏ‹˜ ∫·„‹˜, Ó˘Ó ˘Ô˘ÚÁfi˜, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ -¡›ÎÔ˜ ª›ÛÙ˘, Û٤ϯԘ ÙˆÓ 58 Î·È Ù˘ ∫ÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ -∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ¶ÈÂڷο΢, ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜, ·fi Ù· Ó¤· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ -£·Ó¿Û˘ ÃÂÈ̈ӿ˜, ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, Û˘ÁÁڷʤ·˜ -∂˘ı‡Ì˘ ∫·Ú‰·Ú¿˜, ·fi ÙË “™˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙË ¡¤· ∂ÏÏ¿‰·” ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· §Ô‚¤Ú‰Ô˘ -¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ πˆ·ÎÂÈÌ›‰Ë˜, ηıËÁËÙ‹˜ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ ÂΉfiıËÎÂ, “ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ı· Â›Ó·È ÂÓˆÙÈÎfi Î·È ÂÓÈ·›Ô, ·Ó·ÓˆÙÈÎfi Î·È ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi Î·È ı· ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ Î·È ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ ∂ÏÈ¿˜” Î·È Û ·˘Ùfi “ı· ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ ¶ÂÚÈʤÚÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, fiÏÔÈ ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ” ∞fi ÙÔ ¶∞™√∫, Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∫.√. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ƒ‹Á·˜ ‰‹ÏˆÛ ÌÂÙ¿ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û‡ÛÎÂ„Ë fiÙÈ “Ë ∂ÏÈ¿ ÚÈ˙ÒÓÂÈ Î·È ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È, ·ÔÎÙ¿ÂÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÎÏ·‰È¿, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È Î·È ÂÌ¿˜ ÛÙÔ ¶∞™√∫ Ì·˜ ¯·ÚÔÔÈ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ∂ÏÈ¿ ·ÔÎÙ¿ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÁÈ· ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙÔ˘ Â˘Úˆ„ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘” “∂›Ó·È Ôχ ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈÎfi fiÙÈ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÙÚ·ÁÈο ‰‡ÛÎÔÏË Û˘Á΢ڛ· ‰Âο‰Â˜ ¿ÓıÚˆÔÈ ·fi fiÏË ÙËÓ ¯ÒÚ· ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È Ì¤ÏË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ Ù˘ ∂ÏÈ¿˜” ‰‹ÏˆÛ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ΛÓËÛ˘ “™˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙË ¡¤· ∂ÏÏ¿‰·” ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙÔ˘ Â˘Úˆ„ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ Ù˘ ∂ÏÈ¿˜ Á›ÓÂÙ·È Û˘Ó¯‹˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó Î·È ÛÙÂϤ¯Ë Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ηıÒ˜ ÔÈ °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˜ Î·È ¶Âٷψً˜ ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 10

™ABBATO 22 MAPTIOY 2014

°È· ÙË ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ Û ÏËÚÒÌ·Ù· ÏÔ›ˆÓ

™ÂÈÚ¿ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ ¶¡√ ÂÈÚ¿ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ¡·˘ÙÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ÁÈ· ÙË ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ Û ÏËÚÒÌ·Ù· ÏÔ›ˆÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙȘ 27 ª·ÚÙ›Ô˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ› ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ Ó·˘ÙÈÎÒÓ ‰ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ÏÔ›· ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÍÔÊÏ‹ÛÂÈ ÙȘ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÛÙ· ÏËÚÒÌ·Ù·. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ¶¡√ ›¯Â ‰ÒÛÂÈ ÚÔıÂÛÌ›· ¤ˆ˜ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 20 ª·ÚÙ›Ô˘ Û ¤ÍÈ ·ÎÙÔÏÔ˚Τ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ. ∂›Û˘ Ë ¶¡√ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ Î‹Ú˘ÍË 24ˆÚ˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÙËÓ Ë̤ڷ ηٿıÂÛ˘ ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ ÁÈ· Ù· ÛοÊË ·Ó·„˘¯‹˜. ∞ÎfiÌË ‰Â̤ӷ ÛÙ· ÏÈÌ¿ÓÈ· ı· Ì›ÓÔ˘Ó Ù· ÏÔ›· Î·È ÛÙȘ 9 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÏfiÁˆ Ù˘ 24ˆÚ˘ ·ÓÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ ·ÂÚÁ›·˜ Ù˘ °™∂∂. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ¡·˘ÙÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ηٿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ “ÂͤٷÛ ٷ ÊϤÁÔÓÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ Ó·˘ÙÂÚÁ·Û›·˜, ÚÔÙ¿ÛÛÔÓÙ·˜ ÙÔ Ì›˙ÔÓ ı¤Ì· Ù˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÔÌ¤ÓˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÛÙ· ÏËÚÒÌ·Ù· ÏÔ›ˆÓ ·ÎÙÔÏÔ˚ÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ì ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È ∞ÈÁ·›Ô˘ ÁÈ· Ù· “ΔÔ˘ÚÈÛÙÈο ¶ÏÔ›· Î·È ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ” , ÙÔ ÔÔ›Ô ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÚÔÛÙÂı› ÛÙËÓ ·Ï˘Û›‰· ÙˆÓ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ù· ÔÔ›· ÍÂıÂÌÂÏÈÒÓÔ˘Ó Î˘Ú›·Ú¯· Î·È ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÏ-

● ΔÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÒ‰˘ÓÔ ·’ fiÏ· Â›Ó·È fiÙÈ Ê‡ÁÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ Ì·˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÙfiÓÈÛÂ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜

ª‹Ó˘Ì· ¶·Ô‡ÏÈ· ÁÈ· ÙËÓ 25Ë ª·ÚÙ›Ô˘ ∞Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ∞£∏¡∞, 21.

“∏ Â¤ÙÂÈÔ˜ Ù˘ 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘

Ì·˜ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙȘ ·ÚÂÙ¤˜ Î·È ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡ fiÙ·Ó ‰›ÓÂÈ Ì ÔÌÔ„˘¯›· Ì¿¯Â˜, ·ÎfiÌË Î·È ¿ÓÈÛ˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÛÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·fi‰ËÌÔ˘˜ ¤ÏÏËÓ˜, ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÂÂÙ›Ԣ, Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∫¿ÚÔÏÔ˜ ¶·Ô‡ÏÈ·˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ·Ú·ı¤ÙÂÈ Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˘ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË, Ù· ÔÔ›·, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈο: “√Ù·Ó ·ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ οÌÔÌ ÙËÓ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË, ‰ÂÓ ÂÛ˘ÏÔÁÈÛı‹Î·Ì ԇÙ fiÛÔÈ Â›ÌÂı·, Ô‡Ù ˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÔÌ ¿ÚÌ·Ù· (...) ˆ˜ Ì›· ‚ÚÔ¯‹, ¤ÂÛ Û fiÏÔ˘˜ Ì·˜ Ë ÂÈı˘Ì›· Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Ì·˜, Î·È fiÏÔÈ, Î·È ÔÈ ÎÏËÚÈÎÔ›, Î·È ÔÈ ÚÔÂÛÙÔ›, Î·È ÔÈ Î·ÂÙ·Ó·›ÔÈ, Î·È ÔÈ Â·È‰Â˘Ì¤ÓÔÈ, Î·È ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ, ÌÈÎÚÔ› Î·È ÌÂÁ¿ÏÔÈ, fiÏÔÈ ÂÛ˘ÌʈӋ۷Ì ÂȘ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÛÎÔfi Î·È Âο̷Ì ÙËÓ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË” . ™ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÙÔ˘ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ: “¢È·ÙËÚԇ̠˙ˆÓÙ·Ó‹ ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÌÓ‹ÌË ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ì ٷ ›‰È· Ï¿ıË. ∫·È ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ›Ûˆ ·fi ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂıÓÈΤ˜ ·ÔÙ˘¯›Â˜ ˘‹Ú¯Â Ë ‰È¯fiÓÔÈ·, ›Ûˆ ·fi ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂıÓÈΤ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ˘‹Ú¯Â Ë ÂÓfiÙËÙ·” . ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Ë ¯ÒÚ· Ô Î. ¶·Ô‡ÏÈ·˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ: “∏ ·ÙÚ›‰· Ì·˜ ÎÔ˘Ú¿ÛÙËΠÔχ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ™˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÔÏÏ¿ Î·È ‰˘Û¿ÚÂÛÙ·, ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË. ¡¤ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È ·˘Ùfi ›ӷÈ, ›Ûˆ˜, ÙÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÒ‰˘ÓÔ ·’ fiÏ·, fiÙÈ Ê‡ÁÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ Ì·˜” . √ Î. ¶·Ô‡ÏÈ·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ∫‡ÚÔ˘, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Â›Ó·È ‰È¯ÔÙÔÌË̤ÓË, 40 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÂÈÛ‚ÔÏ‹. “∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Â›‰Ô, Ë Ì¿¯Ë ı· ÎÚÈı› ÙÂÏÈο Û ÂıÓÈÎfi Â›‰Ô. ∏ ÂıÓÈ΋ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Â›Ó·È ·Ó·Áη›· ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜.

● ™ÂÈÚ¿ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ¡·˘ÙÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›·

Ï‹ÓˆÓ Ó·˘ÙÂÚÁ·ÙÒÓ” . ™¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ “Ë ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ¶¡√ η٤ÏËÍ ÛÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ‰Ú¿Û˘ Ì ÙËÓ ·ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÏÔ›ˆÓ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘ ÔÊ›ÏÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù·... ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÚԂ› ·fi ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¶¤ÌÙË 27 ª·ÚÙ›Ô˘ 2014 ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ÛÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ Î·È ÛÙËÓ ·ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÏÔ›ˆÓ ÙˆÓ ˘fi¯ÚÂˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜” . ∫·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Ë ¶¡√ ÚÈÓ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÂÍ¿ÓÙÏËÛ οı ‰˘Ó·Ùfi ̤ÛÔ ›ÂÛ˘ Î·È ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ÏÔÈÔÎÙËÛ›· Ó· Ê·Ó› ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Û˘ÓÂ‹˜ ÛÙȘ ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ Î·È Ó· ‰Ôı› ¤Ó· Ù¤ÏÔ˜ Û ·˘Ùfi ÙÔ ··Ú¿‰ÂÎÙÔ, ·ÈÛ¯Úfi,

ηٿÙ˘ÛÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ÔÊÂÈÏ‹˜ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÔÏÏÒÓ ÌËÓÒÓ ÛÙ· ÏËÚÒÌ·Ù· Ù· ÔÔ›· ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ‰ÂÈÓÔ·ıÔ‡Ó Î·È ˘ÔʤÚÔ˘Ó Ì·˙› Ì ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙ· ¿ÎÚ· Ù˘ ÂÍ·ıÏ›ˆÛ˘ Î·È Ù˘ ·fiÁÓˆÛ˘. ¶·Ú¿ ÙȘ Â·ÓÂÈÏËÌ̤Ó˜ ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ, ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜, ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÔÈ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÙ·ÈÚ›˜ ·‰È·ÊÔÚÔ‡Ó ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓ˜ Î·È ÙËÓ ··Ú¿‰ÂÎÙË, ÂÍÔÚÁÈÛÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ·Ú¯ÒÓ Ô˘ ΈÊÂ‡Ô˘Ó Î·È Ì¤ÓÔ˘Ó ··ı›˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÚÂÌ‚·›ÓÔ˘Ó fiˆ˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ì ‚¿ÛË ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Î·È Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜” √È ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ Ó·˘ÙÈÎÒÓ ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ ÁÈ· Ù· ÛοÊË ·Ó·„˘¯‹˜ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙË ‰È¿Ù·ÍË ÁÈ· ÙË ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË ÏÔ›Ô˘ ·ÛÊ·Ï›·˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË ·ÂÚÁÈ·ÎÒÓ ÎÈÓË-

ÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·È Ë ¶¡√ “·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ Î‹Ú˘ÍË 24ˆÚ˘ ·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ ·ÂÚÁ›·˜ ÙËÓ Ë̤ڷ ηٿıÂÛ˘ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fiÙÈ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ı· ·ԉ¯Ù› ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ηٿÚÁËÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ó·˘ÙÈÎÒÓ” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ¶¡√ ·¤ÛÙÂÈÏ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “·ÓÔÈÎÙ‹ ηٷÁÁÂÏ›· ñ ÚfiÛÎÏËÛË & ‰‹ÏˆÛË” ÁÈ· ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙ· ÏËÚÒÌ·Ù· Ì ·Ô‰¤ÎÙ˜ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¡·˘ÙÈÏ›·˜, ÙÔ˘˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ÙȘ ·ÎÙÔÏÔ˚Τ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, ÙȘ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓ˜ ÙÚ¿Â˙˜, ÙÔÓ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ∂È‚·ÙËÁÔ‡ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Ì ÎÔÈÓÔÔ›ËÛË ÛÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ “·fi ‰ÈÂÙ›·˜ Î·È ϤÔÓ Ë ÂÚÁÔ‰ÔÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓË ÙËÓ fiÏË ÔÏÈÙÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÂÚȤÏıÂÈ Ë ÃÒÚ· Ì·˜, Û˘ÓÂ›· ÙˆÓ “ÌÓËÌÔÓ›ˆÓ” Î. Ô. Î, ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ÂÎÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÏËÚˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ ‚·ÛÈ΋, ÚˆÙ·Ú¯È΋ Î·È Î‡ÚÈ· ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ù˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÙ›ÌÔ˘ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û‹ÌÂÚ· Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ó·˘ÙÂÚÁ¿Ù˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ ¤ÓÙÂ Î·È ¤ÍÈ ÌËÓÒÓ Ì fiϘ ÙȘ ÂÓÙ‡ıÂÓ ‰˘ÛÌÂÓ›˜ Î·È ·¿ÓıÚˆ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙfiÛÔÓ ÛÙÔ˘˜ ȉ›Ô˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ fiÛÔ Î·È ÛÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÚȤÏıÂÈ Û ÛËÌÂ›Ô ·fi-

ÁÓˆÛ˘ Î·È ÂÍ·ıÏ›ˆÛ˘” . ∂ÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÁÈ· ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ˙ËÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ô‰¤ÎÙ˜ “ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Û·˜ Ó· ÚԂ›Ù Û οı ÓfiÌÈÌË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ô ÓfiÌÔ˜ Î·È Ë ÂÚÁ·ÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÏÂÈÊı› ÔÚÈÛÙÈο ÙÔ Î·Ù¿ Ù· ¿Óˆ ··Ú¿‰ÂÎÙÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÛ‚ÏËÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Û ‚¿ÚÔ˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ¡·˘ÙÂÚÁ·ÙÒÓ” . ΔËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË ÙÔ˘˜ ÛÙË ‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ ÁÈ· ÙË ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË ÏÔ›Ô˘ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Ì Ӥ· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘˜ ÔÈ ·ÎÙÔÏfiÔÈ. Ÿˆ˜ ϤÓÂ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰È¿Ù·ÍË “ηٷÛÙÚ·ÙËÁ› οı ¤ÓÓÔÈ· Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈο ηÙÔ¯˘ÚˆÌ¤ÓˆÓ ÂÏ¢ıÂÚÈÒÓ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Î·È ·Ú·‚È¿˙ÂÈ ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜” . ∂›Û˘ ÁÈ· ÙÔ ¿ÚıÚÔ 12 ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ÈÚÈÛÙÈÎÒÓ ËÌÂÚÔÏÔ›ˆÓ, ÙÔÓ›˙ÂÈ ‰˘Ô ·Ú¿ÁÚ·ÊÔÈ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ·ÎÙÔÏÔ˝·˜ ·fi Ù· ËÌÂÚfiÏÔÈ· ˘fi Û˘Óı‹Î˜ ·ı¤ÌÈÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ‰ÚÔÌÔÏÔÁË̤ӷ ·ÎÙÔÏÔ˚ο ÏÔ›· Ô˘ Â›Ó·È ÂÈ‚·Ú˘Ì¤Ó· Ì Ï‹ıÔ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ. √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÙˆÓ ·ÎÙÔÏfiˆÓ η٤ıÂÛ ‹‰Ë ÁÚ·Ùfi ˘fiÌÓËÌ· ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ∂ÈÙÚÔ‹ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ∂ÌÔÚ›Ô˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, fiÔ˘ Û˘˙ËÙÂ›Ù·È ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÎı¤ÙÂÈ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘.

∂‡¯ÔÌ·È Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÌÈÌËÙ¤˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·ÍȤ·ÈÓ˜ Ú¿ÍÂȘ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜

™ËÌ·ÓÙÈ΋ ‰ˆÚ¿ ÚÔ˜ ÙË ªÔÓ¿‰· ÀÔ‚Ú˘¯›ˆÓ ∞ÔÛÙÔÏÒÓ ∞£∏¡∞, 21.

ÂÍÔÏÈÛÌfi fiˆ˜ ÂȉÈΤ˜ ÈÛÙÔÏÔı‹Î˜, ı‹Î˜ ÁÂÌÈÛÙ‹ÚˆÓ, Ê·ÎÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔϤ˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÚÔÛ¤ÊÂÚÂ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î·È ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢™ Ù˘ μπ∞¡∂• Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙË ªÔÓ¿‰· ÀÔ‚Ú˘¯›ˆÓ ∞ÔÛÙÔÏÒÓ ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜. ∏ ÙÂÏÂÙ‹ Ù˘ ‰ˆÚ¿˜ ¤ÁÈÓ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (¯ı˜) ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ªÔÓ¿‰·˜ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ∫ÔÛÌ¿ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È ∞ÈÁ·›Ô˘ Î. ªÈÏÙÈ¿‰Ë μ·Ú‚ÈÙÛÈÒÙË, ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ °Ú·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î. Δ¿ÎË ª·ÏÙ¿ÎÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ∞Ú¯ËÁÔ‡ ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ Î. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˘ ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˘. E•∂π¢π∫∂Àª∂¡√

ʈÙfi ·Ú¯Â›Ô˘

√ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È ∞ÈÁ·›Ô˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜

ÂÓ¤ÚÁÂȘ Â›Ó·È ·ÍȤ·ÈÓ˜ Î·È ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÂÌÚ¿ÎÙˆ˜ ÙÔÓ

∫√ªªøΔ∏ƒπ√

™π™∫√™

πˆÏÎÔ‡ 16 WHAT’S UP: 6975 068 824

™ÈÓÒ˘ 20 ¡. πˆÓ›· - ΔËÏ.: 2421 066315 ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË-¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 7 μfiÏÔ˜ - ΔËÏ.: 2421 020443

Û‚·ÛÌfi ÛÙÔÓ ÚfiÏÔ Î·È ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜ Î·È È‰›ˆ˜ ÙÔ˘ Â›ÏÂÎÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘, ·˘Ùfi Ù˘ ªÔÓ¿‰·˜ ÀÔ‚Ú˘¯›ˆÓ ∞ÔÛÙÔÏÒÓ. ∫·È ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ: “™ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, Ô˘ ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Û·˜ Ó· ‰ˆÚ›ÛÂÙ ÂÍÔÏÈÛÌfi Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ 50.000 ¢ÚÒ ÛÙ· Â›ÏÂÎÙ· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ªÔÓ¿‰·˜ ÀÔ‚Ú˘¯›ˆÓ ∞ÔÛÙÔÏÒÓ, Â›Ó·È ·ÍȤ·ÈÓË. ∂‡¯ÔÌ·È Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Û·˜ Ó· ‚ÚÂÈ ÎÈ ¿ÏÏÔ˘˜ ÌÈÌËÙ¤˜. Δ· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ Î·È ÂÓ Á¤ÓÂÈ ÙˆÓ ™ˆÌ¿ÙˆÓ ∞ÛÊ·Ï›·˜, ÂÈÙÂÏÔ‡Ó ÂıÓÈÎfi ÚfiÏÔ Î·È ÔÊ›ÏÔ˘Ì fiÏÔÈ Ó· ÙÔÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, οÙÈ Ô˘

ÂÛ›˜ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ·ԉ›ͷÙ ÛÙËÓ Ú¿ÍË” . √ Î. ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ¯ÔÚËÁ›· ·˘Ù‹ “Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÈ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ªÀ∞/§.™. - ∂§.∞∫Δ. ηχÙÔÓÙ·˜, fi¯È ÌfiÓÔ ÙȘ ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ªÔÓ¿‰·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù˘. Δ· ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· ‰ˆÚËı¤ÓÙ· ˘ÏÈο, ηχÙÔ˘Ó ‰‡Ô ·ÚÈÔ˘˜ ÙÔÌ›˜, ¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È Ì›· Û‡Á¯ÚÔÓË ªÔÓ¿‰· ∂ȉÈÎÒÓ ∞ÔÛÙÔÏÒÓ” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ‰ÈηȈ̤ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Î·È fiÙÈ ı· Â›Ó·È ·ÚÒÓ ÁÈ· ÙÔ ™ÒÌ· fiÔ˘ ÙÔ˘ ˙ËÙËı›.

NfiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ μÚˆÌÔÓ¤ÚÈ Ã√§∂μ∞™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ 24210.40478 & 24230.71279 693.8484110 www.vromoneri.com info@vromoneri.com Sea Side Resort & Bungalows Vromoneri Pilio


M·ÁÓËÛ›· 11

™∞μμ∞Δ√ 22 MAPTIOY 2014

ΔÔ ∂ıÓÈÎfi §·¯Â›Ô ™Δ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∂-

ıÓÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, Ë̤ڷ 7Ë, Ù˘¯ÂÚ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ÔÈ: 88 Î·È 136. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Â›Ó·È: ºÔÚÔÏÔÁËÙ¤ÔÈ §·¯ÓÔ›. √ ·ÚÈıÌfi˜ 136776 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 100.000,00 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 88961 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000,00 ¢ÚÒ. √È ·ÚÈıÌÔ› 88983 Î·È 136798 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 5.000,00 ¢ÚÒ. √È ·ÚÈıÌÔ› 88694 88948 136509 Î·È 136763 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 2.000,00 ¢ÚÒ. ∞ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔÈ §·¯ÓÔ›. ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 88046 88556 88580 88877 88922 88926 136371 136395 136692 136737 136741 136861 ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 88001 88042 88078 88083 88086 88104 88105 88110 88114 88115 88122 88128 88132 88151 88164 88180 88181 88188 88211 88216 88225 88231 88235 88266 88277 88280 88293 88313 88363 88365 88392 88401 88449 88452 88462 88482 88500 88515 88522 88524 88549 88552 88561 88595 88603 88639 88654 88656 88707 88717 88731 88740 88746 88748 88787 88795 88796 88828 88856 88860 88864 88872 88895 88898 88923 88928 88953 88969 88989 88991 136003 136026 136031 136040 136046 136050 136081 136092 136095 136108 136128 136178 136180 136207 136216 136264 136267 136277 136297 136315 136330 136337 136339 136364 136367 136376 136410 136418 136454 136469 136471 136522 136532 136546 136555 136561 136563 136602 136610 136611 136643 136671 136675 136679 136687 136710 136713 136738 136743 136768 136784 136804 136806 136816 136857 136893 136898 136901 136919 136920 136925 136929 136930 136937 136943 136947 136966 136979 136995 136996 Δ¤ÏÔ˜, ·fi 240,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 88000 ¤ˆ˜ 88999 Î·È ·fi 136000 ¤ˆ˜ 136999 Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î·. Δ· ·Ú·¿Óˆ Î¤Ú‰Ë ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ·Î¤Ú·È· ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ· (10/10) ÙˆÓ 40,00 ¢ÚÒ. ∏ ∂¶√ª∂¡∏ ∫§∏ƒø™∏ (™Δ’) ∞ƒÃπ∑∂π £∞ °π¡∂π ™Δπ™ 2 ∞¶ƒπ§π√À 2014.

ª·ÁÓËÛ›·

ŒÓ·˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ÙÔ £·Ó¿ÛË ™Δπ™ 28 ª·ÚÙ›Ô˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È

¤Ó·˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ £·Ó¿ÛË ¡¿ÎÔ. ŒÓ·˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ·ÈÊÓ›‰ÈÔ Î·È ¿‰ÈÎÔ ¯·Ìfi ÙÔ˘ ηÏÔ‡ Ê›ÏÔ˘, ÙÔ˘ ͯˆÚÈÛÙÔ‡ ·ÓıÚÒÔ˘, ÙÔ˘ ÛÔ˘‰·›Ô˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡. ŒÓ· ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿, Ë ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹, ÁÈ· ÙËÓ ˘¤ÚÔ¯Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘, ÁÈ· ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘, ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÙÔ˘ Ô˘ ÙfiÛÔ ÙÔÓ ·Á¿ËÛ·Ó, ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ›¯·Ó ÙË ¯·Ú¿ Ó· ÙÔÓ ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Î·È Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Ì·˙› ÙÔ˘. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Î·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ ·Ú·Î·Ù·ı‹ÎË ÙÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹ Î·È Â›Î·ÈÚË fiÛÔ ÔÙ¤. π‰È·›ÙÂÚ· Û‹ÌÂÚ·, ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ÚÈÓ ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÙfiÛÔ ÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ fiÛÔ Î˘Ú›ˆ˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ¤Ó· ıÂÛÌfi ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô £·Ó¿-

Û˘ ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ Ì·ÎÚ¿ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Î·È ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ù›ÌËÛÂ Î·È ÛÙ‹ÚÈÍ fiÛÔ Ï›ÁÔÈ, ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Ô˘ ηÙ›¯Â Â› 5,5 Û˘Ó¯‹ ¤ÙË.

™‹ÌÂÚ·, Û ̛· ÎÚ›ÛÈÌË, ÎÔÌ‚È΋ ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Î·È ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, Ô˘ Ë ÂıÓÈ΋ ‰ÔÎÈÌ·Û›· Î·È ÔÈ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ı˘Û›Â˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ì·˜ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Î·È ¿ÏÈ Ó· ÂÏ›˙Ô˘ÌÂ Î·È Ó· ÎÔÈÙ¿Ì ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·, Ô £·Ó¿Û˘ Ï›ÂÈ Ôχ, ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÙÔ˘, ·fi ÙË ¯ÒÚ·, ·fi ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, fï˜, ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ¿ ÙÔ˘, ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘, ÔÈ È‰¤Â˜ Î·È ÔÈ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘, Ì·˜ ÂÌÓ¤Ô˘Ó ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ì ÁÈ· ¤Ó· ηχÙÂÚÔ ·‡ÚÈÔ, ÁÈ· ÌÈ· ∂ÏÏ¿‰· ‰˘Ó·Ù‹. √ Ú·ÏÈÛÌfi˜, Ô ÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜, Ë ÌÂıÔ‰ÈÎfiÙËÙ·, Ë ‚·ıÈ¿ ÁÓÒÛË, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·, Ë Â˘ı‡ÙËÙ· Î·È Ë ÂÓÙÈÌfiÙËÙ· Ô˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙·Ó ÙfiÛÔ ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi fiÛÔ Î·È ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‚›Ô ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË ¡¿ÎÔ˘, Â›Ó·È ÛÙÔÈ-

¯Â›· Ô˘ Û‹ÌÂÚ·, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÙ¤, Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ· ÁÈ· Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ì ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÁÈ· ÌÈ· ∂ÏÏ¿‰· Û‡Á¯ÚÔÓË Î·È ÈÛ¯˘Ú‹, Ô˘ ÛÙ¤ÎÂÙ·È ‰˘Ó·Ù‹ ÛÙ· fi‰È· Ù˘, ·Ú¿ÁÂÈ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Î·È Â›Ó·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. ∞˘Ù¤˜ Â›Ó·È ·Ú¯¤˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ›ÛÙ¢ ‚·ıÈ¿ Ô £·Ó¿Û˘ Î·È ÌÔÈÚ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó. º›ÏÂ, Ì·˜ ¤ÏÂȄ˜, ·ÏÏ¿ Û ı˘ÌfiÌ·ÛÙ ¿ÓÙ·, Ì ·Á¿Ë Î·È Ì ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙÈ fiÛ· ¿ÊËÛ˜ ›Ûˆ ÛÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ¿ÍÈÔ˘˜ Û˘Ó¯ÈÛÙ¤˜ Ô˘ ı· Û οÓÔ˘Ó ÂÚ‹Ê·ÓÔ! °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ï·ÓÙ˙‹˜, ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ∫·‚¿Ï·˜

∫·ıÔÚÈÛÙÈ΋ ÎÚ›ÓÂÙ·È Ë Ó¤· ‚‰ÔÌ¿‰·

ÕηÚË Î·È Ë Ó¤· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂٷ͇ ÔÌ›ÏÔ˘ Lafarge-ۈ̷Ù›ˆÓ ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ Lafarge

‰ÂÓ ˘Ô¯ˆÚ› ÛÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÂÈ̤ÓÂÈ Û ÌÂÈÒÛÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ·Ô‰Ô¯ÒÓ Î·È ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ. ∏ ÂȯÂÈÚËÛȷ΋ ۇ̂·ÛË ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘ÔÁÚ·Ê› , ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ó¤· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ٷ ۈ̷Ù›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ™Â ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ٷ ۈ̷Ù›· ηٷÁÚ¿ÊËΠÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ·‰È¤ÍÔ‰Ô. Δ· ۈ̷Ù›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÔ˘Ó ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Â¿Ó ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó·

·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Î·È Â¿Ó ı· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÂÓÒ ÔÈ ÔÚÈÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ‹ fi¯È ÂȯÂÈÚËÛȷ΋˜ ۇ̂·Û˘ ı· ÏËÊıÔ‡Ó ·fi ÙȘ ÁÂÓÈΤ˜ Û˘ÓÂχÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û οı ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È Ë ∞°∂Δ. ∏ ÂfiÌÂÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¤¯ÂÈ ˙ËÙËı› ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙȘ 28 ª·ÚÙ›Ô˘ ÂÓÒ fiˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒıËΠÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ‰Â›¯ÓÂÈ Ì›· ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ÛÔ˘‰‹ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Î·È Ó· ˘ÔÁÚ·Ê› Ó¤· ÂȯÂÈÚËÛȷ΋ ۇ̂·ÛË Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘

Ì‹Ó·. ∂Π̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ ¤ÁÈÓ ۷ʤ˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·Ô‰ÂÎÙ¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÚÈÂÙÈÒÓ Î·È ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘˜ Ì ‚¿ÛË ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È Â¿Ó ÂÈÙ¢¯ı› Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ 2,5 ÂÎ. ÙfiÓˆÓ ÛÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿, Ô‡Ù ӷ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÂȉfiÌ·Ù· Á¿ÌÔ˘, ·Óı˘ÁÈÂÈÓ‹˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎÒÓ Ï·ıÒÓ Â› ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÌÈÛıÔ‡ Î·È ËÌÂÚÔÌÈÛı›Ô˘. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ··ÈÙ› Â›Û˘ Ó· Á›ÓÂÈ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ·ÌÔÈ‚‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙȘ Ó‡¯Ù˜, ∫˘ÚȷΤ˜ Î·È ·ÚÁ›Â˜, ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ‰ÂÓ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÛÂ

ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ˘ ‚¿Ú‰È·˜, ·ÏÏ¿ ·Ì›‚ÔÓÙ·È ‚¿ÛÂÈ ·˘ÙÔ‡ Î·È Â›Û˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ηıÂÛÙÒ˜ Ì·ÎÚ¿˜ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜ ηıÒ˜ Â›Û˘ ˙ËÙ¿ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ¤ÎÙ·ÎÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ Ì¤¯ÚÈ 31/12/2013, ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË Î·ÓÔÓÈ΋˜ ·‰Â›·˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÚÔ˜ Ù· ™ˆÌ·Ù›· ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Ù¤ÏÔ˜ Â·ÓÂͤٷÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰È·Ù·ÎÙÈÎÒÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È ¶¿Û¯·, ηıÒ˜ Î·È ˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ.

ΔÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ·fiÏ˘Û˘ ·›ÚÓÔ˘Ó 28 Û¯ÔÏÈÎÔ› ʇϷΘ Δ√ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ·fiÏ˘Û˘

·›ÚÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· 28 Û¯ÔÏÈÎÔ› ʇϷΘ ·fi ÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙÂÏÈο ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ÌÂٷٷ¯ıÔ‡Ó Û ‰Ô̤˜ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ¤ÍÈ Û¯ÔÏÈÎÔ› ʇϷΘ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÙˆÓ ÙÚÈÙ¤ÎÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌÔÓÔÁÔÓÂ˚ÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ, ηٿÊÂÚ·Ó Î·È ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜. √È ¤ÓÙ ı· ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È Ë Ì›· ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô £‹‚·˜. ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Úfi‚ÏËÌ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜ Ô˘ Â›Ó·È Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜. ∂ΉfiıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ∞™∂¶ ÔÈ ÙÂÏÈÎÔ› ›Ó·Î˜ Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù· 526 Û¯ÔÏÈÎÒÓ Ê˘Ï¿ÎˆÓ -ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È Â˘·ıÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, ÔχÙÂÎÓÔÈ, ÙÚ›ÙÂÎÓÔÈ Î.Ï.- ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Û ı¤ÛÂȘ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Û ÓÔÛÔÎÔÌ›· Î·È ¿ÏϘ ‰Ô̤˜ ÀÁ›·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ó·ÚÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÙÂÏÈÎÔ› ›Ó·Î˜ Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù· 1.066 ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È Û Ӥ˜ ı¤ÛÂȘ.

™ À ™ Δ ∂ °∞ ™ ∏ π ∞ Δ ƒ ∂ π ø ¡ §∂ø¡π¢∞™ °. ª∞Àƒ√°π∞¡¡∏™ - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ∞ƒ. ª∞ƒ∞μ∂°π∞™ ∫π¡.: 6973669721

∫π¡.: 6972451791

email: leomavr@gmail.com

email: kostasmaravegias@hotmail.com

°∂¡π∫√π Ã∂πƒ√Àƒ°√π

“™À°Ãƒ√¡√ Ã∂πƒ√Àƒ°π∫√ π∞Δƒ∂π√” ¶∞£∏™∂π™: - ¶∂¶Δπ∫√À £∂ƒ∞¶∂π∂™ LASER: - Ã√§∏º√ƒø¡ - ª∞™Δ√À - £Àƒ∂√∂π¢√À™ - ∫√π§π∞∫ø¡ Δ√πÃøª∞Δø¡

- ∫πƒ™ø¡ - ∞πª√ƒƒ√´¢ø¡ - ¶∞ƒ∞∂¢ƒπ∫ø¡ ™Àƒπ°°πø¡ - ∞Δ√¡ø¡ ∂§∫ø¡

¢π∂À£À¡™∏: ∫ø¡™Δ∞¡Δ∞ 131∞ - Δ.∫. 38333

Δ∏§. 2421022262, 2421027500 - FAX: 2421027500

∫√¶∂§∞™ ¢. ∂À£Àªπ√™ * ªÂϤÙ˜ - ηٷÛ΢¤˜ * ÂÌfiÚÈÔ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ * ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ‡‰Ú¢Û˘ * ‰›ÎÙ˘· Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ μ∞§∞øƒπΔ√À 6, ¡. πø¡π∞ μ√§√À Δ∏§. 24210 60673, ∫π¡. 6945796990

¶∞™Ã∞§π¡∂™ ∂∫¢ƒ√ª∂™/ ∞¡∞Ãøƒ∏™∂π™ ∞¶√ μ√§√ (8-21/4) ¡∞À¶§π√ - ∞™Δƒ√™ - π.ª. §√À∫√À™ - π.ª. √™. ¶∞Δ∞¶π√À HOTEL AMALIA (LUX) - ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: Ù· ¿ÓÙ· (Î·È ÔÙ¿, ·Ó·„˘ÎÙÈο Î.Ï.) - °Ï¤ÓÙÈ (18-21/4) Ã∞§∫π¢π∫∏ (∫∞™™∞¡¢ƒ∞ - ™π£ø¡π∞) £∂™™∞§√¡π∫∏ - §E¶Δ√∫∞ƒÀ∞ HOTELS: ∞£ø™ & ¶∞§§∏¡∏ (LUX) - ∏ÌȉȷÙÚÔÊ‹ - °Ï¤ÓÙÈ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À¶√§∏ (4ËÌ., 5ËÌ.) 17, 18, 23, 24/04 (ÂÈϤÁÂÙÂ) HOTELS: Δ·Í›Ì, ∞’ ηÙËÁ. μÀ∑∞¡Δπ¡∏ √Ãπ¢∞ (3ËÌ., 4ËÌ.) 18,19, 24, 25/4 ∫∂ƒ∫Àƒ∞ (4, 5ËÌ.) 17/4, 18/4 ∑∞∫À¡£√™ (4ËÌ.) 18/4 HOTELS: A’ ηÙËÁ. - ∏ÌȉȷÙÚÔÊ‹ HOTELS: A’ ηÙËÁ. - HÌȉȷÙÚÔÊ‹ (7ËÌ.) 18/4 - 25/4 ¶∞™Ã∞§π¡∏ ∫ƒ√À∞∑π∂ƒ∞ ™Àƒ√ - ¶∞Δª√ - ∂º∂™™√ - §∂™μ√ - ¢π∫∂§π -∫ø¡/¶√§∏ - ∫∞μ∞§∞ ¶§√π√: LOUIS CRYSTAL ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ - ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞Δ∞: VIS TRAVEL - ∞¡Δø¡√¶√À§√À 3 (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜) - ΔËÏ.: 24210-31059 - 31060


M·ÁÓËÛ›· 12 ∂›ÛÎÂ„Ë ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ·‡ÚÈÔ ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ ™Δ∏ ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ ı· ‚Ú›ÛÎÂ-

Ù·È ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 23 ª·ÚÙ›Ô˘ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÂÈÛΤ„ÂˆÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÛÙȘ ¤‰Ú˜ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂÓÔÙ‹ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÚÒÙ˘ ÙÚÈÂÙ›·˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ÂÓÙ·ÂÙ›·˜. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î·È Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, Ô ÙÔÈÎfi˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶. ¶ÂÏÂοÓÔ˜, Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ª. ΔÛÈ¿ÌË, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î·È ÔÈ Úfi‰ÚÔÈ ÙˆÓ ΔÔÈÎÒÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ Î·È ∞˚‰ÈÓ›Ô˘, ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ηٷ‚Ï‹ıËΠٷ ÙÚ›· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, οو ·fi ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÛÙËı› Ô Ó¤Ô˜ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÛÙÂÚËı› Ô‡Ù ÁÈ· ÌÈ· ̤ڷ ·ÎfiÌË Î·È Ô ÈÔ ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ÓÔ˜ ÔÈÎÈÛÌfi˜ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Î·È ÊÚÔÓÙ›‰Â˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ∞Ó¿ÏÔÁ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· Î·È ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, ÂÓÒ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Û fiϘ ÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÙÔ˘ ·ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, ÛÙȘ 15 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” , fiÔ˘ ›¯Â Á›ÓÂÈ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ÙÚÈÂÙ›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘.

∫ÏÔ‹ ¯·ÏÎÔ‡ ·fi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ “•∏§ø™∞¡” ¤Ó· ·ÎfiÌË ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÔ˘Ó ¯·ÏÎfi. ΔÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 15:30 Ù˘ 19-03-2014 ¤ˆ˜ 06:40 Ù˘ 20-03-2014 ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ‰È¤ÚÚËÍ·Ó ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Î·È ·Ê·›ÚÂÛ·Ó 300 ÂÚ›Ô˘ ÎÈÏ¿ ¯·ÏÎÔ‡ ·fi ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹. ¢ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ.

™∞μμ∞Δ√ 22 ª∞ƒΔπ√À 2014

¢ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ª·˝Ô˘

™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘: ∂ÁÁ˘fiÌ·ÛÙ ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ fiÏ˘

«∞

˘Ùfi Ô˘ ÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ª·˚Ô˘ Â›Ó·È Â¿Ó Ô μfiÏÔ˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ì ÂÈÙ˘¯›· ÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ù˘ Ó¤·˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2014-2020 Î·È Ó· ÌÂÈ Û ÙÚԯȿ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘” ÙfiÓÈÛÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î·È ÂÎ Ó¤Ô˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Û ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ “¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·” ÙÔ˘ ASTRA T.V. Ì ÙÔ ¢ËÌ. ª·Ú¤‰Ë.

√ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ fiÙÈ Ë ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ ÔÔ›·˜ ËÁÂ›Ù·È ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· fiÏ· Ù· ÌÂÁ¿Ï· ı¤Ì·Ù· Ù˘ fiÏ˘, ̤۷ ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÂÓfi˜ ÙÔÏÌËÚÔ‡ Î·È ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÎÚ›ÛÈÌË ÂÓÙ·ÂÙ›·. “ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Ì·˜ ı· ÂÁÁ˘¿Ù·È fiÙÈ Ô μfiÏÔ˜ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙË ı¤ÛË Ô˘ ÙÔ˘ ·Í›˙ÂÈ” , ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ı· ˘Ô¯ÚˆıÔ‡Ó, ·Ó·ÁηÛÙÈο, fiÏÔÈ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó - ·Ó ¤¯Ô˘Ó οÙÈ Ó· Ô˘Ó - ÁÈ· Ù· ÛÔ‚·Ú¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÛÙÔ μfiÏÔ ¤¯ÂÈ ÍÂÛ¿ÛÂÈ ¤Ó·˜ ·ÓÔÚıfi‰ÔÍÔ˜ fiÏÂÌÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ηÓfiÓ˜, Ô˘ ·ÔÛÎÔ› ÛÙÔÓ ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘ ·fi Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∂·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ·Ó¿Ï˘ÛË ÂÚ› ·fiÂÈÚ·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓfi˜ “Ì·‡ÚÔ˘ ÌÂÙÒÔ˘” Î·È ÙfiÓÈÛ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ fiÙÈ “·˘Ùfi ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÎÚ˘ÙfiÌÂÓË ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ Î·È ÙÔÓ Î. ª¤Ô Ì ÙÔ ÛÙÂÓfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Î·È fi¯È ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ô˘ ÙÔÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó” . ∂·Ó¤Ï·‚Â, Â›Û˘, fiÙÈ Ô Î. ª¤Ô˜ “‰ÂÓ ÓÔÌÈÌÔÔÈ›ٷÈ

ËıÈο Î·È ÔÏÈÙÈο Ó· ‰ÈÂΉÈΛ Ó· Á›ÓÂÈ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ ·ÓÔȯÙÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ì ÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË” Î·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ì ÙÔ ‚›Ô Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙ›· ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂÏ› ÚfiÙ˘Ô ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ Ì·˜ Â›Ó·È fiˆ˜ Ë Ì¤Ú· Ì ÙË Ó‡¯Ù·” ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi ÙÔ˘ “ÌÓËÌÔÓÈ·ÎÔ‡ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘” Ô˘ ÙÔ˘ ·Ô‰›‰ÂÈ Ô Î. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜, Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Í·Ó·˙ÂÛٷ̤ÓÔ Ê·ÁËÙfi, ηıÒ˜ Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ Âȯ›ÚËÌ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2010. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Û‹ÌÂÚ·, fiˆ˜ ›Â, Â›Ó·È Ë ¯ÒÚ· Ó· ÌÂÈ Û ÙÚԯȿ ÂıÓÈ΋˜ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ Î·È Ë ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙËÓ ·È¯Ì‹ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤ÓˆÛË Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÔÏÈÙ›·˜ Ì ÙËÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ∂ÓˆÙÈ΋ ∫›ÓËÛË ¶ÔÏÈÙÒÓ ÙÔ˘ ∞. ¶··ÙfiÏÈ·, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ·Ó¤Î·ıÂÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Â˘Ú‡ÙÂÚˆÓ Û˘ÌÌ·¯ÈÒÓ ÛÙËÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ˘ÂÓı‡ÌÈÛ fiÙÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË ‰È·Î‹Ú˘ÍË Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ ÙÔ˘ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, ›¯Â ‰ÂÛÌ¢Ù› fiÙÈ ı· ÚÔ-

● ∞˘Ùfi Ô˘ ÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ª·˝Ô˘ Â›Ó·È Â¿Ó Ô μfiÏÔ˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ì ÂÈÙ˘¯›· ÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ù˘ Ó¤·˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2014-2020 ÙfiÓÈÛÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î·È ÂÎ Ó¤Ô˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘

Û·ıÔ‡Û ÁÈ· ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ‰È‡ڢÓÛË Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ›¯Â Û˘ÁÎÚÔÙËı› Ì ˘Ú‹Ó· ÙÔ

„ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÔÏÈÙ›·˜. “∫¿Ó·Ì ̛· Û˘Ìʈӛ· ¢ı‡Ó˘ Î·È ·fi‰ÂÈÍË ·˘ÙÔ‡ Â›Ó·È fiÙÈ ·ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÂÓÈ·›·˜ ·Ú¿Ù·Í˘. ∂¿Ó ı¤Ï·Ì ӷ οÓÔ˘Ì ·˙¿ÚÈ·, ı· ÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË” ÙfiÓÈÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Î·È ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ·ÛÙ›· Î·È ¤Íˆ ·fi οı Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· fiÛ· ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÂÚ› ‰‹ıÂÓ Ì˘ÛÙÈ΋˜ Û˘Ìʈӛ·˜ ÁÈ· ÙË ÓÔÌ‹ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. Δ¤ÏÔ˜, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ë ÙÚÈÂÙ›· Ô˘ ¤Ú·Û ‹Ù·Ó ÌÈ· ıËÙ›· ÂÎÙ¿ÎÙÔ˘ ·Ó¿Á΢, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ μfiÏÔ˘ ·Ó¤Ï·‚Â Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·ÔÛÙÔÏ‹ Î·È ÙËÓ ¤ÊÂÚ ÂȘ ¤Ú·˜ Ì ÂÈÙ˘¯›·. “ª·Î¿ÚÈ Ó· ›¯·Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ó· οÓÔ˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ú¿ÁÌ·Ù·” ›Â Î·È ·Ú·‰¤¯ıËΠfiÙÈ Ë ·›ÛÙ¢ÙË ›ÂÛË Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ ‰ÂÓ Â¤ÙÚ„ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È Ù· ‚·Û·ÓÈÛÙÈο ÙÔ˘˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿. “∫·Ù·ÓÔÔ‡ÌÂ Î·È ·›ÚÓÔ˘Ì Ôχ ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ Ô˘ Ì·˜ ·ÛÎÂ›Ù·È ·fi Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ·˘ÙfiÓ” η٤ÏËÍÂ.

∞ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ·Ú·ÛÙ› ˆ˜ ÔÏÈÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹ Û ‰›ÎË ÁÈ· ÌË Ù‹ÚËÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘

¢‹ÌÔ˜ ηٿ √§μ ÁÈ· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢‹-

ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÂ Û˘Ó‰ڛ·Û‹ Ù˘ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· Ï¿‚ÂÈ ·fiÊ·ÛË fiˆ˜ ·Ú·ÛÙ› Ô ¢‹ÌÔ˜ ˆ˜ ÔÏÈÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹ ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2014 Û ‰ÈηÛÙÈ΋ ˘fiıÂÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ÓÔ˜ °È¿ÓÓË ¶Ú›ÁÎÔ˘ ÁÈ· ÙË ÌË Ù‹ÚËÛË ·fiÊ·Û˘ ¤ÁÎÚÈÛ˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¶¿ÁÈ· ı¤ÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ÌÈÎÙfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ˆ˜ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ Î·È fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ·Ó·Áη›Â˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘Í‹ ÙÔ˘ Ì Û‚·ÛÌfi ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ fiÏ˘. ΔÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ·fi ÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2011 ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ (∂.¶.√.). Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ, Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·Ôχو˜ ۷ʤ˜ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ› fiÚÔÈ Î·È ÙÔ master plan ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î¿ÔÈ· ‰È·ÎËÚ˘ÎÙÈο ΛÌÂÓ· ÚÔı¤ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÓÔÌÈΤ˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Î·È ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÛÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √§μ. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi Û fiÏË ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, fiÙÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏfiÎÏËÚË Ë fiÏË, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Úfi‚ÏËÌ· ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·fi ÙȘ ÊÔÚÙÔÂÎÊÔÚÙÒÛÂȘ ÊÔÚÙËÁÒÓ ÏÔ›ˆÓ Î·È ¯‡‰ËÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. Δ· Û›ÙÈ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Ôχ ÌÈÎÚ‹ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ fiÔ˘ Ú·ÁÌ·-

ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÂÚÁ·Û›Â˜, ÂÓÒ ÛÙËÓ ›‰È· ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶. §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏ›Ô, ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ô, Û¯ÔÏÂ›Ô ÁÈ· ·È‰È¿ Ì ·Ó·ËÚ›·, ηıÒ˜ Î·È ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ◊‰Ë ÛÙËÓ ·fi ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008 ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ∞.¶.£. ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ Û˘Ì‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÛÙËÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ (Û˘ÓÔÈΛ· ¶·Ï·ÈÒÓ) ·fi ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È· (ƒª10) ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È “·fi ÙËÓ ÂͤٷÛË ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÌ¤ÓˆÓ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ PM10 Î·È ÙˆÓ ÂÚȯfiÌÂÓˆÓ ‚·Ú¤ˆÓ ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ Î·È ¯ËÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÒÓ (ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÙȘ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›· ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·˘Ù¤˜. ∫·Ù’ ·Ú¯¿˜ ›-

Ó·È ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ‚Ï¿‚˘ Ù˘ ˘Á›·˜ Î·È Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÛ‰fiÎÈÌÔ˘ ̤ÛÔ˘ fiÚÔ˘ ˙ˆ‹˜ ηډȷÁÁÂȷο, ·Ó·Ó¢ÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ‚Ú·¯˘¯ÚfiÓȘ Î·È Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ˘Á›·” . ™ÙËÓ ›‰È· ¤ÎıÂÛË Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ‚·Ú¤· ̤ٷÏÏ· Î·È ÙÔÍÈο ÛÙÔȯ›· ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÂÓÒ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ù· PM10 ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Û ‚·Ú¤· ̤ٷÏÏ·. ∂›Ó·È ‰Â ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ Ù· PM10 Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Ì ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ËÁ‹ Ó· ·ÔÙÂÏ› Ë ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛË scrap. Ÿˆ˜ ‰Â ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó·Ê¤ÚıËΠηٿ ÙË ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ·ÚfiÏÔ Ô˘ Ù· ƒª10 ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÒÓ

‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ¤¯Ô˘Ó Û¯ÂÙÈο ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Û ‚·Ú¤· ̤ٷÏÏ· Î·È È¯ÓÔÛÙÔȯ›·. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ¤ÎıÂÛË Û ƒª10 Û ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË (‚·Ú¤· ̤ٷÏÏ·) Â›Ó·È ÈÔ ÂÈ˙‹ÌÈ· ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ·fi fi,ÙÈ Ë ‚Ú·¯˘¯ÚfiÓÈ· ¤ÎıÂÛË Û ƒª10 Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ¶·ÚfiϘ ÙȘ ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ¤ˆ˜ ÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2011, Ë ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÁÈÓfiÙ·Ó Î·Ù¿ ÙÚfiÔ ÚÔ‰‹Ïˆ˜ ·Ú¿ÓÔÌÔ, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ŒÁÎÚÈÛË ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ŸÚˆÓ. ∏ ŒÁÎÚÈÛË ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ŸÚˆÓ (∂.¶.√.) ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÁÎÚ›ıËΠ̠ÙËÓ ∫À∞ 199737/31.5.2011 ¶·ÚfiϘ ÙȘ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ ·fi ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶. §ÈÌÂÓ·Ú¯›Ô˘ ÁÈ· ÌÈ· ÏËÌÌÂÏ‹ ª.¶.∂., Ë ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ·ÊÔ‡ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ı· ˘Ô¯ÚˆÓfiÙ·Ó Ó· ÙËÚ› Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. øÛÙfiÛÔ ¤ˆ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÔÈ ÂÍ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ·fiÊ·Û˘ ∂.¶.√.: ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÚÔÙËı› Ô ªË¯·ÓÈÛÌfi˜ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË ‰Â-

ÓÙÚÔʇÙ¢ÛË ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ηٿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ “ÊÚ¿ÎÙË” ıÔÚ‡‚Ô˘ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ÂÚ›Êڷ͢ ÙÔ˘ ÏÈ̤ӷ Ô˘ Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ Ì ηÙÔÈ˘. ¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Û˘Ó¯‹˜ ‰È·‚ÚÔ¯‹ ÙÔ˘ srap ηٿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÊfiÚÙˆÛ˘ Î·È ÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ ÙÔ˘ ̤ۈ ηٿÏÏËÏÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰È·‚ÚÔ¯‹˜. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ·ÎfiÌË ÛÙË ¯Ú‹ÛË Ë Ó¤· ‡ÏË ÙÔ˘ ÏÈ̤ӷ. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ› Û‡ÛÙËÌ· Û˘ÏÏÔÁ‹˜, ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ÙˆÓ ·fiÓÂÚˆÓ Ù˘ ‰È·‚ÚÔ¯‹˜ ÙÔ˘. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÂÙ¿ÛÌ·Ù· ‡„Ô˘˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 6 Ì. ηٿÏÏËÏÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ ÂÁοÚÛÈ· ÛÙÔÓ fi‰· Ù˘ ÚÔ‚Ï‹Ù·˜ 1 ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· “ÊÚ¿ÎÙË ıÔÚ‡‚Ô˘” Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ‰È·ÛÔÚ¿˜ Ù˘ ÛÎfiÓ˘. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË ˘fiÛÙÂÁˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÊfiÚÙˆÛË ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ, ·fi Ù· ÊÔÚÙËÁ¿ ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÛÙȘ ¯Ô¿Ó˜ ·Ú·Ï·‚‹˜, Ì ÙËÓ ·Ú¿ÏÏËÏË ÂÁηٿÛÙ·ÛË Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÔÎÔÓ›ˆÛ˘ fiˆ˜ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ÛÙË ª¶∂. Δ· Ô¯‹Ì·Ù· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ¯‡‰ËÓ ˘ÏÈÎÒÓ ‰ÂÓ ÛÎÂ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂ Î¿Ï˘ÌÌ· ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÂÈÎ¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÛˆÚÒÓ ÙˆÓ ·‰Ú·ÓÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÛÙËÓ ÚÔ‚Ï‹Ù· ÙÔ˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ÔÚıÌ›Ԣ, ·fi ÂȉÈÎfi ·ÓıÂÎÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi. Δ· Ô¯‹Ì·Ù· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ‰ÂÓ ÛÎÂ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂ Î¿Ï˘ÌÌ· ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Û˘¯Ó‹ ‰È·‚ÚÔ¯‹ ȉȷ›ÙÂÚ· ηٿ ÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÊfiÚÙˆÛ˘ ·‰Ú·ÓÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ.


M·ÁÓËÛ›· 13

™∞μμ∞Δ√ 22 MAPTIOY 2014

¶ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ηٷÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÊÔÚÔÏÔÁÈο ·Ú¯Â›· ·Ó¤ÏÂÁÎÙˆÓ ˘Ôı¤ÛˆÓ

∂ÌÚËÛÌfi˜ ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›· ¡. πˆÓ›·˜

Δ

Ô ΔÌ‹Ì· ∞Ú¯Â›Ô˘ Ù˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ (¢.√.À.) ¡. πˆÓ›·˜ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ο„Ô˘Ó ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ¯ı˜ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù·. ™ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÚÔÎÏ‹ıËΠʈÙÈ¿, Ô˘ Û‚‹ÛÙËΠ¤ÁηÈÚ· ·fi ÙËÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· μfiÏÔ˘. ∏ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ÂÌÚËÛÌÔ‡ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢Ú˜ ËÁ¤˜, Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂӉ›ÍÂȘ fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ·Ó¤ÏÂÁÎÙ˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ...

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™

™Â Û˘Ó·ÁÂÚÌfi ¤¯Ô˘Ó ÙÂı› ·fi ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ηıÒ˜ ÛËÌÂÈÒıËΠÂÌÚËÛÌfi˜ Û ÙÌ‹Ì· Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜ ¡. πˆÓ›·˜, Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û ÎÙ›ÚÈÔ, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ¡ÂÎÙ·Ú›Ô˘. ÕÁÓˆÛÙÔ˜ ‹ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ¯ı˜ ÛÙȘ 6.50’ ÙÔ Úˆ› ¤ÚÈÍ·Ó ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Èı·Ófiٷٷ ·˘ÙÔÛ¯¤‰È˜ ‚fî˜ ÌÔÏfiÙÔÊ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¿ÚÂÈ ÊˆÙÈ¿ ΔÌ‹Ì· ÙÔ˘ ∞Ú¯Â›Ô˘ Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜, ÛÙÔ Ì¤ÛÔÓ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ÈÛÔÁ›Ԣ ÎÙÈÚ›Ô˘, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ‰È¿‰ÚÔÌÔ. ∏ ʈÙÈ¿ ¤ÁÈÓ ·ÓÙÈÏËÙ‹ ·fi ÂÚÈÔ›ÎÔ˘˜, ÂȉÔÔ›ËÛ·Ó ÙËÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· μfiÏÔ˘, ‰‡Ô Ô¯‹Ì·Ù· Ù˘ ÔÔ›·˜ Ì ¤ÓÙ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ ¤ÛÂ˘Û·Ó ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Î·È Î·Ù¤Û‚ËÛ·Ó ¿ÌÂÛ· ÙË ÊˆÙÈ¿. øÛÙfiÛÔ ·˘Ù‹ ÚfiÏ·‚ ӷ ·ÔÙÂÊÚÒÛÂÈ Ê·Î¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ∞Ú¯Â›Ô˘, fi¯È ¿ÓÙˆ˜ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi. ™‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢Ú˜ ËÁ¤˜, ÔÈ ÂÛٛ˜ Ù˘ ʈÙÈ¿˜ Ô˘ ·ÓȯÓ‡ıËÎ·Ó ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÚÂȘ Î·È ·ÓȯÓ‡ıËΠÂ›Û˘ ÂÌÔÙÈÛÌfi˜ Ì ‚ÂÓ˙›ÓË, Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙË ¯Ú‹ÛË “ÌÔÏfiÙÔÊ” . ª¿ÏÈÛÙ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ËÁ¤˜, ÔÈ “‚f Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Ú›¯ÙËÎ·Ó ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜ ·fi ÌÈÎÚfi ·Ú¿ı˘ÚÔ, Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·È ϤÁÌ· ·ÛÊ·Ï›·˜, Ô˘ ›¯Â ·Ú·‚È·ÛÙ›. √È ÂΉԯ¤˜ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· (Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘), Ë ÔÔ›· ·Ó¤Ï·‚ ÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Ù˘ ˘fiıÂ-

● ŒÍˆ ·fi ÙË ¢.√.À. ¡. πˆÓ›·˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ʷΤÏÔ˘˜ ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ

Û˘, Â›Ó·È ‰‡Ô: ◊ Ó· Ú›¯ÙËÎ·Ó ÔÈ “ÌÔÏfiÙÔÊ” ·¤Íˆ, ·ÊÔ‡ ›¯Â ·Ú·‚È·ÛÙ› ÙÔ ϤÁÌ· ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ¤Û·Û ÙÔ Ù˙¿ÌÈ ÙÔ˘ ·Ú·ı‡ÚÔ˘ ‹ ÙË ÊˆÙÈ¿ Ó· ÙËÓ ¤‚·Ï οÔÈÔ˜ ‹ οÔÈÔÈ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ›¯ÓË ·Ú·‚›·Û˘ οÔÈ·˜ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ fiÚÙ·˜ ‹ ·Ú·ı‡ÚÔ˘ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘. ∏ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ÂÌÚËÛÌÔ‡ ··Û¯ÔÏ› ÂÎÙfi˜ Ù˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ηıÒ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢Ú˜ ËÁ¤˜, ÛÙÔ ∞Ú¯Â›Ô Ù˘ ¢.√.À. Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Î·È Ê¿ÎÂÏÔÈ ·Ó¤ÏÂÁÎÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ. ¶¿ÓÙˆ˜ ·˘ÙÔ› ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· οËηÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ËÁ¤˜. ª¿ÏÈÛÙ· Û‡Ìʈӷ Ì ¿ÏÏË, Â›Û˘ ¤Á΢ÚË ËÁ‹, ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ ÂÌÚËÛÙÒÓ ›Ûˆ˜ Ó· ‹Ù·Ó ·Ó¤ÏÂ-

ÁÎÙ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ÚÒËÓ ¢.√.À. ™ÎÈ¿ıÔ˘, ÔÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Î·È ÙÔ ∞Ú¯Â›Ô Ù˘ ÔÔ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙË ¢.√.À. ¡. πˆÓ›·˜. √È ¤Ú¢Ó˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÔÓÙ·È Û ÛÙÔ¯Â˘Ì¤ÓÔ ÂÌÚËÛÌfi. ∏ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Î·È ·fi ÙËÓ ·˘ÙÔ„›· Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ¯ı˜, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Û‚‹ÛÈÌÔ Ù˘ ʈÙÈ¿˜, ‰‡Ô ÂÈıˆÚËÙ¤˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·fi ÙË §¿ÚÈÛ·, ηıÒ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÙÂÊÚÒıËΠÙÔ 20% ÂÚ›Ô˘ ÙˆÓ Ê·Î¤ÏˆÓ ÙÔ˘ ∞Ú¯Â›Ô˘, ΢ڛˆ˜ ·fi ÂڷȈ̤Ó˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ. ΔÔ Â˘Ù‡¯ËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ΔÌ‹Ì· ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ·ÚÎÂÙfi˜ ·¤Ú·˜ (Ô͢ÁfiÓÔ), ηıÒ˜ Â›Ó·È Î·Ï¿ ÎÏÂÈṲ̂ÓÔ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë ÊˆÙÈ¿ Ó· Ï¿‚ÂÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Ó· ηٷÛÙÚ¤„ÂÈ fiÏÔ ÙÔ ∞گ›Ô. √È ›‰È˜ ¤-

Á΢Ú˜ ËÁ¤˜ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ·ÔÙ˘¯›· ÙˆÓ ÂÌÚËÛÙÒÓ Ó· ηٷÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘˜. ∂ÎÙfi˜ ÙÔ˘ ∞Ó·ÎÚÈÙÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ μfiÏÔ˘ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË Î·È Ë Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ·Ï›·˜ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙË Ï‹„Ë Î·Ù·ı¤ÛˆÓ, ·Ú¯‹˜ ÁÂÓÔ̤Ó˘ ·fi ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ù˘ ¢.√.À. ™‡Ìʈӷ Ì ̛· ÏËÚÔÊÔÚ›·, ÂÚ›ÔÈÎÔ˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ, fiÙÈ ¿ÎÔ˘Û Á‡Úˆ ÛÙȘ 3 Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù·, οÔÈÔ˘˜ ‹ οÔÈÔ Ó· Û¿˙ÂÈ Ù˙¿ÌÈ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∏ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ÙÔ˘ ÂÌÚËÛÌÔ‡ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Î·È ·fi ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙÔ μfiÏÔ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ·ÓÒÙÂÚÔÈ ÂÏÂÁÎÙ¤˜-ÂÈıˆÚËÙ¤˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÚ¢ӋÛÔ˘Ó ÙȘ

·Ó¤ÏÂÁÎÙ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ∞Ú¯Â›Ô Ù˘ ¢.√.À. ¡. πˆÓ›·˜ Î·È Ó· ηٷÁÚ¿„Ô˘Ó Ù˘¯fiÓ ˙ËÌȤ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ¿ÏÏ· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ¤ÁÁÚ·Ê·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ¢.√.À. ¡. πˆÓ›·˜ ›¯Â Á›ÓÂÈ ÛÙfi¯Ô˜ ·fiÂÈÚ·˜ ÎÏÔ‹˜ ÚÔ ÂÍ·ÂÙ›·˜, ηıÒ˜ οÔÈÔÈ Â›¯·Ó ·ÔÂÈÚ·ı› Ó· ‰È·ÚÚ‹ÍÔ˘Ó ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ. ∂›Û˘, fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ÂÌÚËÛÌfi˜ ›¯Â ÛËÌÂȈı› ÚÈÓ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÂÚ›Ô˘ Î·È ÛÙËÓ ÚÒËÓ μ’ ¢.√.À. μfiÏÔ˘, ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ Ô‰Ô‡ •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ Î·È ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, fiÔ˘ Â›Û˘ ›¯Â ·ÔÙÂÊÚˆı› ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ∞Ú¯Â›Ô˘. Ãı˜, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿Û‚ÂÛË Ù˘ ʈÙÈ¿˜, ÍÂΛÓËÛÂ Î·È Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›· ¡. πˆÓ›·˜.

™ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·ÎfiÌË Î·È Ë ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜

√Ê›ÏÔ˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ ·fi Ï·ıÚÔ¸‰ÚÔÏË„›Â˜ ∂∫∞Δ√¡Δ∞¢∂™ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙË ¢∂À∞ªμ ·fi ·Ú¿ÓÔ̘ Ï·ıÚÔ¸‰ÚÔÏË„›Â˜ Î·È ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÂÙÒÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·ÎfiÌ· Î·È Ë ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. ™ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¢∂À∞ªμ, Ô˘ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Ë ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÔÏÏÒÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ ·fi ÔÊÂÈϤÙ˜, Ô˘ ·Ú¿ÓÔÌ· ·ÓÙÏÔ‡Û·Ó ÓÂÚfi. ™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ı· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È È‰ÈÔÎً٘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ù· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÎÏÂÈÛÙ¿, ·ÏÏ¿ ·fi ÙË ¢∂À∞ªμ ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ԉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙȘ ·Ú¿ÓÔ̘ ˘‰ÚÔÏË„›Â˜. ΔÔ ÚÒÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ Ô˘ ı· ÂÍÂÙ·ÛÙ› ¤¯ÂÈ ÂÈ‚ÏËı› ÛÙÔ 4Ô ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011 Î·È ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 1.039,60 ¢ÚÒ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·›ÙËÛË Ù˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙÚÈ·˜ ÙÔ ·Î›ÓËÙfi Ù˘ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi ·fi ÙËÓ 1/1/2011 ÔfiÙÂ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÓÂÚÔ‡. ™Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È ·›ÙËÛË È‰ÈÔÎÙ‹ÙË ÁÈ· ‰È·ÁÚ·Ê‹ ·Ó·‰ÚÔÌÈÎÒÓ ¯ÚÂÒÛÂˆÓ Ô˘ ·Ó¿ÁÔÓÙ·È ·fi ÙÔ 1994 Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù¤ÏË ¯Ú‹Û˘ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ‰‡Ô ˘‰ÚÔÌÂÙÚËÙÒÓ Û ·Î›ÓËÙ·

● ™ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¢∂À∞ªμ ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Ë ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÔÏÏÒÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ ·fi ÔÊÂÈϤÙ˜, Ô˘ ·Ú¿ÓÔÌ· ·ÓÙÏÔ‡Û·Ó ÓÂÚfi

ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ ·Ó·‰ÚÔÌÈο Ù¤ÏË Ô˘ ·Ó¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ 1994 Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ Â›¯Â ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÂÓÓ¤· ·ÚÔ¯¤˜ ÛÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. ŸÌˆ˜ fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ÙËÚÔ‡ÌÂÓ· ·Ú¯Â›· Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ fiÙ·Ó Î·Ù·Ù¤ıËÎÂ Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙËÓ ·Ô¯¤Ù¢ÛË, ÂÓÒ ÂÚfiÎÂÈ-

∞ÓÙˆÓ¿ÎÔ˜ §Ô˘Î¿˜ À¶∂À£À¡√™ ¶π™Δ√¶√π∏™∏™ Δƒπ∫∞§∞ t +30 24310-29343 ñ f +30 24310-29141 e info@oxygencert.grñ w www.oxygencert.gr

ÙÔ ÁÈ· ÂÓÓ¤· ·ÚÔ¯¤˜, Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÚÔ¤‚Ë Û ·ÁÔÚ¿ Î·È ÙÔÔı¤ÙËÛË ÌfiÓÔÓ ÂÙ¿ ˘‰ÚÔÌÂÙÚËÙÒÓ Δ· ·Î›ÓËÙ· fiˆ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·fi ÙÔ Ê¿ÎÂÏÔ Ù˘ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ‰ÂÓ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ηӤӷ ˘‰ÚÔÌÂÙÚËÙ‹. √ ›‰ÈÔ˜ Â¤ÚÚÈ„Â Â˘ı‡Ó˜ ÛÙË ¢∂À∞ªμ, Ë ÔÔ›· ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙËÓ ˘fiıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÌÈ· ·ÎfiÌË ÂÚ›ÙˆÛË ¿ÚÓËÛ˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÔÊÂÈ-

ÏÒÓ. ™ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ‰È·Áڷʤ˜ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ ·fi 220 ¤ˆ˜ 3.000 ¢ÚÒ. ∂Ù·ÈÚ›· ˙ËÙ› ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ Ï·ıÚÔ¸‰ÚÔÏË„›·˜ ÔÛÔ‡ 2.044,84 ¢ÚÒ ÛÙÔ 4Ô ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2006. ◊Ù·Ó ÂÎÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ ÙÔ ·Î›ÓËÙÔ Î·È ÚÔ¤‚Ë Ô ¯Ú‹ÛÙ˘ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙË Ï·ıÚ·›· Ï‹„Ë ÓÂÚÔ‡. π‰ÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ˙ËÙ› ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ Ï·ıÚÔ¸‰ÚÔÏË„›·˜ ÔÛÔ‡ 2.910,88 ¢ÚÒ ÛÙÔ 2Ô ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2013 ‰ÈfiÙÈ ÙÔ ·Î›ÓËÙÔ ÂÚÈ‹Ïı ÛÙËÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›· ÙÔ˘˜ ·fi ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ Î·È ‰ÂÓ Â›¯Â η̛· Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË Ú¿ÍË Ù˘ Ï·ıÚ·›·˜ Ï‹„˘ ÓÂÚÔ‡. ∂Ù·ÈÚ›· ˙ËÙ› ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ Ï·ıÚÔ¸‰ÚÔ„›·˜ ÛÙÔ 2Ô ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2013 ÔÛÔ‡ 2.973,26 ¢ÚÒ. √ ˘‰ÚÔÌÂÙÚËÙ‹˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÎÏÂÈÛÙfi˜ fiÙ·Ó ÂÎÌÈÛıÒıËΠÙÔ ·Î›ÓËÙÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ¤ÁÈÓÂ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘. ÕÏÏÔ˜ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ¯ÚˆÛÙ¿ 2280 ¢ÚÒ, ÂÓÒ Ë ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ¯ÚˆÛÙ¿ ·fi ·Ú¿ÓÔÌË ˘‰ÚÔÏË„›· 2.401,48 ¢ÚÒ. ÀÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ·fi ÙË ªËÙÚfiÔÏË ˆ˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ·ÓÙÈÏËÊı› fiÙÈ Â›¯Â Á›ÓÂÈ ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘ ·ÊÔ‡ ›¯·Ó Û˘Ó¯Ҙ ÓÂÚfi ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·.

¶˘ÚηÁȤ˜ Û ™ÎÈ¿ıÔ Î·È ΔÛ·Áηڿ‰· ¢À√ ʈÙȤ˜ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÙÔ

ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô 48ˆÚÔ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ. ∏ Ì›· ·fi ηÌÈÓ¿‰· Ù˙·ÎÈÔ‡ Û Û›ÙÈ Î·È Ë ¿ÏÏË Û ¯ˆÚ¿ÊÈ. ÕÌÂÛË ‹Ù·Ó Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ∏ ÚÒÙË ˘ÚηÁÈ¿ ͤÛ·Û ϛÁÔ ÚÈÓ ÙȘ 8 ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Û ηÌÈÓ¿‰· Ù˙·ÎÈÔ‡, Û Û›ÙÈ ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ™ÎÈ¿ıÔ˘, fiÔ˘ ÔÈ ÊÏfiÁ˜, ·fi ÙËÓ Î·ÌÈÓ¿‰· ÙÔ˘ Ù˙·ÎÈÔ‡, ÂÂÎÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙËÓ Í‡ÏÈÓË ÛÎÂ‹ Î·È ¤Î·„·Ó ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÚ›Ô˘ 20 Ù.Ì. ∂› ÙfiÔ˘ ¤ÛÂ˘Û·Ó ÙÚ›· ˘‰ÚÔÊfiÚ· Ô¯‹Ì·Ù· Î·È ¤ÓÙ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜, Ô˘ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙË ÊˆÙÈ¿ Î·È Ó· ÙË Û‚‹ÛÔ˘Ó ÚÈÓ ÂÂÎÙ·ı› Î·È ÛÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Û›ÙÈ, ÂÓÒ Ë È‰ÈÔÎÙ‹ÙÚÈ·, Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ, ‰ÂÓ ÎÈÓ‰‡Ó„Â. ∂›Û˘, Ë ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÂÓËÌÂÚÒıËΠÛÙȘ 5 ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÁÈ· ʈÙÈ¿ Û ¯ÔÚÙÔ‰·ÛÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË, Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËΠ·fi ·‚Ï„›· ·ÁÚfiÙË Ô˘ ¤Î·ÈÁ ÍÂÚ¿ ¯fiÚÙ·. ∂› ÙfiÔ˘ ‹Á·Ó Ù¤ÛÛÂÚ· Ô¯‹Ì·Ù· Ì ÔÎÙÒ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜, Ô˘ ÙËÓ ÂÚÈfiÚÈÛ·Ó Î·È ÙËÓ ¤Û‚ËÛ·Ó ÚÈÓ ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ÂÂÎÙ·ı› Î·È ·ÊÔ‡ ÚfiÏ·‚ ӷ ο„ÂÈ ÍÂÚ¿ ¯fiÚÙ· Î·È ı¿ÌÓÔ˘˜ Û ¤ÎÙ·ÛË ÂÚ›Ô˘ 200 Ù.Ì. Δ¤ÏÔ˜ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÂΉËÏÒıËΠʈÙÈ¿ ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· “ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜” ΔÛ·Áηڿ‰·˜ Û ÎÙ‹Ì·. √ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ›¯Â ‚¿ÏÂÈ ÊˆÙÈ¿ ÁÈ· Ó· ο„ÂÈ ÍÂÚ¿ ¯fiÚÙ· Î·È ¤¯·Û ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô. √È ÊÏfiÁ˜ ÂÂÎÙ¿ıËÎ·Ó Î·È Î¿ËÎ·Ó ‰¤Ó‰Ú· Û ÌÈÎÚ‹ Û¯ÂÙÈο ¤ÎÙ·ÛË. ∏ ʈÙÈ¿ fï˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ ÙËÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ Ô˘ ¤Û¢Û ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ì ‰‡Ô Ô¯‹Ì·Ù· Î·È ¤ÓÙ ¿ÓÙÚ˜.

¡¤· Û‡ÏÏË„Ë ÁÈ· ¯Ú¤Ë ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ™À¡∂§∏º£∏ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ›

ÛÙÔ μfiÏÔ, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜, ¤Ó·˜ 50¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜ ÁÈ· ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ô 50¯ÚÔÓÔ˜, ¤ÌÔÚÔ˜, ÚÔÛ‹Ïı ÔÈÎÂÈÔıÂÏÒ˜ ÛÙËÓ Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â ηٷ‚¿ÏÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÔÊÂÈϤ˜, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 114.481,62 ¢ÚÒ. ΔÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ˘ËÚÂÛ›·˜ Î·È ·Ú·¤ÌÊıËΠ۠‰›ÎË. ∫·ÙËÁÔÚÂ›Ù·È ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 25 ·Ú. 1 ÙÔ˘ ¡. 1882/90, fiˆ˜ ϤÔÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 3 ·Ú. 1 ÙÔ˘ ¡. 3943/11 “ªË ηٷ‚ÔÏ‹ ¯ÚÂÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ”.


M·ÁÓËÛ›· 14

™∞μμ∞Δ√ 22 ª∞ƒΔπ√À 2014

¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·

¶ÚÒÙË ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÔÌÈÏ›· Ù˘ ˘Ô„‹ÊÈ·˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ª·Ú›Ó·˜ ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË

™˘Ó¤Ï¢ÛË ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘

«Œ¯Ô˘Ì ÙȘ χÛÂȘ ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›· Ô˘ ÔÓÂÈÚ¢fiÌ·ÛÙ»

¢∏ª√Δπ∫∏ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ¡¤-

·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ μfiÏÔ Ì ı¤Ì· ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ªÂ Û¯ÂÙÈ΋ Ù˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ë ¡√.¢.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ηÏ› Ù· ̤ÏË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ΔÔÈ΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ μfiÏÔ˘ Û ‰ËÌÔÙÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË, ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 23 ª·ÚÙ›Ô˘ 2014 Î·È ÒÚ· 18:00, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘, Ì ı¤Ì· «¢ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ¢. μfiÏÔ˘».

∂›ÛÎÂ„Ë ª. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿ Û ∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ Î·È ∞ÏÈ‚¤ÚÈ «Àæø¡√Àª∂ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Û›-

‰· ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È ÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ ̷˙› Ì ÙȘ ˘ÁÈ›˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÒÛÙ ·˘Ù‹ Ó· Â›Ó·È ÂÓÂÚÁ‹ ·ÓÙÔ‡» ÙfiÓÈÛ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÈÛΤ„ÂÒÓ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ÙˆÓ ƒÔÌ¿ ÛÙÔ ∞ÏÈ‚¤ÚÈ, Û ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ÊÔÚ¤· ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÛÙÔ μfiÏÔ, Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘ «¢ÚfiÌÔÈ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ∞Ó·ÙÚÔ‹˜ Î·È ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜», ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ª·ÚÁ·Ú›Ù˘ ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜. ™˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘, Ô Î. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ ÂÈÛΤÊıËΠ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÙÔ ∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ μfiÏÔ˘ ∞∂ Î·È Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¢™ Î. ΔÚ˘Ê. ¶Ï·ÛÙ¿Ú· Î·È Ì¤ÏË Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ ÁÈ· ¤Ó· ·Ó·‚·ıÌÈṲ̂ÓÔ, ÊÈÏÈÎfi ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Â͢ËÚÂÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ ÂÈ‚·ÙÈÎfi ÎÔÈÓfi Û‡ÛÙËÌ· ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Ì¤ÛˆÓ Ì·˙È΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜. «¢È·ÈÛÙÒÛ·Ì ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÔÏÈÙÈ΋˜ ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Î·È ÛÙÔ Ó¢ڷÏÁÈÎfi ÙÔ̤· ÙˆÓ ª¤ÛˆÓ ª·˙È΋˜ ªÂÙ·ÊÔÚ¿˜. ∞ÔÛ·ÛÌ·ÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Î·È ÌÈÎÚ‹˜ Îϛ̷η˜ ΢ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ ‰È¢ÎÔχÓÛÂȘ, ‰ÂÓ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ·Ó¿ÁÎË Ô μfiÏÔ˜ Î·È Ë Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹». ΔËÓ ÂÁηٿÏÂÈ„Ë ·ıÏËÙÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ Î·È ÙȘ ÂÈΛӉ˘Ó˜ Û˘Óı‹Î˜ οو ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÛÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î·È ÛÙÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘, ·ıÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙ· Á‹‰· ∂Δμ∞ Î·È ªËÙÚfiÔÏ˘ ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·Û‹ ÙÔ˘˜. ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ. Δ¤ÏÔ˜ ηٿ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ∞ÏÈ‚¤ÚÈ, Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ۠ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÁοډÈÔ Îϛ̷, ÙÔÓ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÔÈ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ˘Ô‰Ô̤˜, ÔÈ Ôԛ˜ Û˘ÓÙËÚÔ‡Ó ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙˆÓ ƒÔÌ¿.

›Ì·ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· Ó· ÎÙ›ÛÔ˘Ì ÙË £ÂÛÛ·Ï›· Ô˘ ÔÓÂÈÚ¢fiÌ·ÛÙ ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ì ÙȘ χÛÂȘ» ÙfiÓÈÛ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ¯ıÂÛÈÓÔ‚Ú·‰ÈÓ‹ Ù˘ ÔÌÈÏ›· ÛÙÔ «∞¯›ÏÏÂÈÔÓ» , ÛÙÔ μfiÏÔ, Ë ˘Ô„‹ÊÈ· ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î. ª·Ú›Ó· ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË. ª›ÏËÛ ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ˘Ô‰ÔÌÒÓ, Ì ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ, ÔÈ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜, Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜ ÙÔ̤·˜. ∂›ÎÂÓÙÚÔ ¿ÓÙˆ˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Ù˘, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ, ı· Â›Ó·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Î·È ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘.

«∂

Èڛ˜ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Ù˘ «£ÂÛÛ·Ï›·, Ë ÁË Ì·˜» Ì›ÏËÛ ÁÈ· Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ӛ΢ Ì ¿Êı·ÚÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô˘ ͤÚÔ˘Ó Ó· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. ◊Ù·Ó Ë ÚÒÙË Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÔÌÈÏ›· ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›ÛËÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿˜ Ù˘ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. ÀÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¿ Ù˘ Â›Ó·È ¤Ó· Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ô˘ ı· ʤÚÂÈ Û ÚÒÙÔ Ï¿ÓÔ ÙÔÓ ÔÏ›ÙË Î·È ı· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ Ì ԢÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ÂÁÁ˘ÒÓÙ·È ÙËÓ Â˘ËÌÂÚ›· Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. «ΔÒÚ· ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ì·˙› Ó· ·ÁˆÓÈÛÙԇ̠ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ô˘ ·Ú··›ÂÈ, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Ô˘ ˘ÔʤÚÔ˘Ó, ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Ô˘ ‚·ÏÙÒÓÂÈ, ÁÈ· ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ô˘ ·Ô‰˘Ó·ÌÒÓÂÙ·È, ÁÈ· ÙȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÎÏ›ÓÔ˘Ó Ë ÌÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÏÏË, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ˘˜, ÁÈ· Ù· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙË Ì¿¯Ë Ù˘ ÂÈ‚›ˆÛ˘. ∂Ú¯fiÌ·ÛÙ Ì Ӥ˜ ȉ¤Â˜ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Ô˘ ¿ÌÂÛ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ô ÙfiÔ˜. ∏ £ÂÛÛ·Ï›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ·fi ÊȤÛÙ˜. ∏ £ÂÛÛ·Ï›· ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ·fi ¤Ó·Ó ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ‚·ı‡ ÙÔ ·›ÛıËÌ· Ù˘

● ∞fi ÙËÓ ÚÒÙË ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ ˘Ô„‹ÊÈ·˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ ª·Ú›Ó·˜ ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË (¤ÓıÂÙË ÊˆÙfi)

ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘» . ∫·È Û˘Ó¤¯ÈÛ - ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ - fiÙÈ «Û‹ÌÂÚ· Ô˘ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ‰È·Ó‡ÂÈ ÙȘ ÈÔ ‰‡ÛÎÔϘ Ë̤Ú˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÔÏÈÙ¢ÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ÙfiÛÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈο, fiÛÔ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο, ‰›ÓÔ˘Ì ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ «·ÚÒÓ» ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜

ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜. °È·Ù› ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ÔÈ È‰¤Â˜, ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Î·È ÙÔ fiÚ·Ì¿ Ì·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜, ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂ ӷ Ï›Ô˘Ó ·fi ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÙ›‚Ô ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘» . ∞ӷʤÚıËÎÂ Î·È ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Û˘ÓÂÚ-

Á·Û›·˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·, Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÓ¿ ÛËÌ›·. ∂› ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: «¶ÈÛÙ‡ԢÌÂ Î·È ÛÙË Û˘Ó·›ÓÂÛË Î·È ÛÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ. ¶ÚÈÓ ÏÔÈfiÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi «£ÂÛÛ·Ï›·, Ë °Ë Ì·˜» ÂȉÈÒÍ·Ì ӷ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙԇ̠̠ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ϤÓ fiÙÈ ÔÏÂÌÔ‡Ó ÙÔ Î·ÙÂÛÙË̤ÓÔ, Ó· ‚Úԇ̠ÎÔÈÓ¿ ÛËÌ›· ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Ì fiÛÔ˘˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÙȘ ÌÓËÌÔÓȷΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È Ù· ÔϤıÚÈ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ÂÓÒÛÔ˘Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì·˜ ÁÈ· ÌÈ· ηχÙÂÚË ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·. ¢ÂÓ ÙÔ ı¤ÏËÛ·Ó. ∞fi ·Ï·˙ÔÓ›·; ∞fi ÂÁˆÈÛÌfi; ◊ Ì‹ˆ˜ ÂÂȉ‹ ¤¯Ô˘Ó Ì˘ÛÙÈΤ˜ ·Ù˙¤ÓÙ˜ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛË Î¿ı Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ·ÙÚÈÒÙË ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÎfiÎÎÈÓË ÁÚ·ÌÌ‹; Ÿˆ˜ Î·È Ó· ’¯ÂÈ Ù· ΛÓËÙÚ¿ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο. ΔÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È ¤Ó·: ªÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÚfiÎÏËÛË ÂÌ›˜ ·ÏÒÛ·Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ ÁÈ· Û˘ÛÙÚ¿ÛÙÚ¢ÛË. √È ¿ÏÏÔÈ ‰ÂÓ ‰¤¯ıËηÓ. ∂›Ó·È ۷ʤ˜ fiÙÈ Î·È ·˘ÙÔ› ¤¯Ô˘Ó ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ Î·È Ù·ÍÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜. ∫·È ·˘ÙÔ› ÙÂÏÈο ·Ú·ÁΈӛ˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÔÏ›ÙË» ›Â. Δ. ∫.

ΔËÓ ·fiÊ·ÛË ˘¤ÁÚ·„ ¯ı˜ Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜

ŒÓÙ·ÍË ÛÙÔ ∂™¶∞ ‰‡Ô Ó¤ˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÁÈ· ÙȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ ¢À√ Ó¤· ¤ÚÁ· Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸-

ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 530.000 ú (Ì º¶∞) ÁÈ· Ù· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÂÓ¤Ù·Í ÛÙÔ ∂™¶∞ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÔ˘ ·fiÊ·ÛË Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜. Δ· ¤ÚÁ· ·˘Ù¿ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ √ÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓˆÓ ™¯Â‰›ˆÓ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ¡‹ÛˆÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜, ™ÎÈ¿ıÔ˜, ™ÎfiÂÏÔ˜ Î·È ¶·Ï·Èfi ΔÚ›ÎÂÚÈ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ù· Ó¤· ¤ÚÁ· Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Â›Ó·È: ·) «μÂÏÙ›ˆÛË Ô‰Ô‡ ÚÔ˜ π.ª. ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌÔ‡» ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 450.000 ú. ‚) «μÂÏÙ›ˆÛË ∫ÙÈÚÈ·ÎÒÓ ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î·È ∞‡ÏÂÈÔ˘ ÃÒÚÔ˘ ¶·È‰ÈÎÔ‡ ™Ù·ıÌÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘» ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 80.000 ú. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜: «ª¤Ûˆ ÙÔ˘ ∂™¶∞ Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ÓËÛȈÙÈÎÔ‡˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ë ·ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ (√™∞¡) «√ÏÔÎÏËڈ̤ӷ ™¯¤‰È· ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¡‹ÛˆÓ» Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 10 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÛÙÔ¯Â˘Ì¤ÓÔ Î·È ÛˆÛÙ¿ ‰ÔÌË̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Î·È ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ Ì·˜. ·) ΔÔ ¤ÚÁÔ Ì ٛÙÏÔ «μÂÏÙ›ˆÛË Ô‰Ô‡ ÚÔ˜ π.ª. ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌÔ‡» ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡

450.000 ú, ·ÊÔÚ¿ Û ¤ÚÁÔ Ô‰ÔÔÈ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Î·È ·ÛÊ·ÏÙfiÛÙÚˆÛË ÙÔ˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘ ¯ˆÌ¿ÙÈÓÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÚÔ˜ ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Î·È ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌÔ‡ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘. Δ· ¤ÚÁÔ ¯ˆÚÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi - ¡fiÙÈÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î·È Û ·fiÛÙ·ÛË ÂÚ›Ô˘ 2 ¯ÏÌ. ·fi ÙËÓ ¯ÒÚ· Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ΔÔ Ì‹ÎÔ˜ Â¤Ì‚·Û˘, ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ¤ÚÁÔ˘, Â›Ó·È Û˘ÓÔÏÈο

1.635,00Ì. Î·È ·ÊÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓË ‰È·ÓÔÈÁ̤ÓË ·ÁÚÔÙÈ΋ Î·È ‰·ÛÈ΋ Ô‰fi. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ηٷÛ΢‹˜ ÂÂӉ‰˘Ì¤Ó˘ Ù¿ÊÚÔ˘ (ÙÚÈÁˆÓÈ΋˜ ‰È·ÙÔÌ‹˜), Ô‰ÔÛÙÚˆÛ›·˜ Î·È ·ÛÊ·ÏÙfiÛÙÚˆÛ˘, Ì‹ÎÔ˘˜ 1.635Ì. Î·È Ï¿ÙÔ˘˜ 5.00Ì., ηıÒ˜ Â›Û˘ ‰È·ÁÚ¿ÌÌÈÛ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÌÔÓfiÏ¢ÚÔ˘ ÛÙËı·›Ô˘ ·ÛÊ·Ï›·˜. √ ˘fi„Ë ‰ÚfiÌÔ˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ÚfiÛ‚·ÛË ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ (ÌfiÓÈÌˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Î·È ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡), η-

™ÎÈ¿ıÔ˘. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÎÔ‡ ™Ù·ıÌÔ‡ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ˘ÁÚÔÌfiÓˆÛ˘ Î·È ıÂÚÌÔÌfiÓˆÛ˘, ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ‰È¿‚ÚˆÛ˘ Î·È ·Ó·Î·Ù·Û΢‹˜ ÂȯÚÈÛÌ¿ÙˆÓ, ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÒÓ Î·È ˘‰Ú·˘ÏÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ¿ÏϘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·ÔÛÎÔ› ÛÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ʇϷÍË ÙˆÓ ÓË›ˆÓ Î·È ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·È‰ÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡».

ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜

¶ÈÔ ‚·ıÈ¿ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ÁÈ· Ù· Ê¿Ú̷η ‚¿˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ∞¡∞°∫∞™ª∂¡√π Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ê·ÚÌ¿ÎÔ˘ Â›Ó·È ϤÔÓ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ Ô˘ ‚¿˙Ô˘Ó fiÏÔ Î·È ÈÔ ‚·ıÈ¿ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ›, ˆ˜ Â‰Ò Î·È ‰Âη¤ÓÙ ÂÚ›Ô˘ Ë̤Ú˜ Ô˘ Ù¤ıËΠ۠ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ë Ó¤· Ì›ˆÛË Ê·Ú̿ΈÓ, ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ Â›‰·Ó ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘˜ Ó· ·˘Í¿ÓÔ˘Ó, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó ÙÔ ÔÏ˘fiıËÙÔ Ê¿ÚÌ·ÎÔ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÙÛÈfiÏ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÚÈÓ ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӤ· Ì›ˆÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ. √È ·ÛÊ·ÏÈ-

Ṳ̂ÓÔÈ ı· ÂÚ›ÌÂÓ·Ó fiÙÈ ÙÂÏÈο ·˘Ù‹ Ë Ì›ˆÛË ı· ÌÂÙ·ÊÂÚfiÙ·Ó Î·È ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘˜. ŸÌˆ˜ ·˘Ùfi ÙÂÏÈο ‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÒÚ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ¤Ó· Ê¿ÚÌ·ÎÔ. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ›, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÁÈ· ¤Ó· Ê¿ÚÌ·ÎÔ Ì ÙÈÌ‹ ÒÏËÛ˘ 18 ¢ÚÒ Î·È ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô Ó· ηχÙÂÈ Ù· ‰ÂηÙÚ›· ¢ÚÒ, ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ Ô ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ ı· Ï‹ÚˆÓ ٷ ¤ÓÙ ¢ÚÒ Ô˘ Â›Ó·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿. øÛÙfiÛÔ ÙÒÚ· ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ¤ÓÙ ¢ÚÒ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ Î·È ÙÔ 25% ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ Â˘ÚÒ Ô˘ ηχÙÂÈ ÙÔ Δ·Ì›Ô. ¢ËÏ·‰‹

πˆÏÎÔ‡ 7 & ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ - μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210-26436, Email: themiskalatzis@yahoo.com øÚ¿ÚÈÔ Î·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¢Â˘Ù¤Ú·: 10.00 - 16.00, ΔÂÙ¿ÚÙË: 09.00 - 15.00 ΔÚ›ÙË, ¶¤ÌÙË: 09.00 - 14.00 / 17.00 - 21.00 ¶·Ú·Û΢‹: 09.00 - 21.00, ™¿‚‚·ÙÔ: 8.30 - 17.00

ıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ Û ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Î·È ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌÔ‡ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ Î·È ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙȘ ΢ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. ‚) ΔÔ ¤ÚÁÔ Ì ٛÙÏÔ «μÂÏÙ›ˆÛË ÎÙÈÚÈ·ÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Î·È ·‡ÏÂÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ·È‰ÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘», ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 80.000 ú, ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Î·È ÂÈÛ΢‹ ÙÔ˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘ ¶·È‰ÈÎÔ‡ ™Ù·ıÌÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· «∂ÓÔÚ›· ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ» ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘

¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 116 & ΔÔ¿ÏË ΔËÏ.: 24210 24247

ı· ÏËÚÒÛÂÈ Û˘ÓÔÏÈο ÂÙ¿ ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘ Û˘Ó ÙÔ ¤Ó· ¢ÚÒ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· οıÂ Û˘ÓÙ·Á‹. √ Î. ª·ÙÛÈfiÏ˘ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ϤÔÓ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ 50% Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÂÓfi˜ Ê·ÚÌ¿ÎÔ˘. ÕÚ· ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘ ÁÈ· Ù· Ê¿Ú̷η Î·È ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ô ›‰ÈÔ˜ ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ ÌÂÙ¿ Î·È ÙË Ó¤· Ì›ˆÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ù˘ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÂÏÏ›„ÂˆÓ ÙˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 15

™ABBATO 22 MAPTIOY 2014

Δ˘ ÚÔÛ¿ÙÂÈ fiÙÈ “ÂȯÂÈÚ› Ó· ηχ„ÂÈ ÙËÓ ¿ÁÓÔÈ¿ Ù˘ ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›· Ì ÌÈ· ··Í›ˆÛË ÙˆÓ ¿ÓÙˆÓ”

“¶˘Ú¿” ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ ηٿ ∏ÚÒ˜ ¢ÈÒÙË

“¡

· ¤ÏıÂÈ ÛÙË º·Úη‰fiÓ·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·ÚÌ·ÓÈfiÏ· fiÔ˘ ¯¿ıËÎ·Ó ¿‰Èη ÙfiÛÔÈ ·ıÒÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ·È‰È¿ ÎÈ fiÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ‰‡Ô ψڛ‰ˆÓ ·Ó¿ ηÙ‡ı˘ÓÛË Ì ÛÙËı·›Ô ·ÛÊ·Ï›·˜, Ó· Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÂÓÒÈÔÓ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ fiÛ· › ÛÙ· ÎÔÌÌ·ÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ fiÙÈ Ù¿¯· Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ “οÓÂÈ ¤ÚÁ· ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ Î·È ¤ÚÁ· ‚ÈÙÚ›Ó·˜, ·Ï¿ ÁÈ· Ó· Îfi‚ÔÓÙ·È ÎÔÚ‰¤Ï˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÈÚÂÙÔ‡˜” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “™˘ÌÌ·¯›· À¤Ú ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ” . ™Â ÎÔÈÓ‹ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙË º·Úη‰fiÓ· ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î·Ï› Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜, ÙË ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Î·È ˘Ô„‹ÊÈ· ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î. ∏ÚÒ ¢ÈÒÙË. “∂Λ ÛÙË º·Úη‰fiÓ·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·ÚÌ·ÓÈfiÏ· fiÔ˘ ¯¿ıËÎ·Ó ¿‰Èη ÙfiÛÔÈ ·ıÒÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ·È‰È¿, ÂΛ ÛÙË º·Úη‰fiÓ· fiÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ‰‡Ô ψڛ-

‰ˆÓ ·Ó¿ ηÙ‡ı˘ÓÛË Ì ÛÙËı·›Ô ·ÛÊ·Ï›·˜, ÂΛ, ÂÓÒÈÔÓ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓ, ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙËÓ Î. ¢ÈÒÙË Ó· ¤ÏıÂÈ Ó· Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ fiÛ· › ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÛÙ· ÎÔÌÌ·ÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ fiÙÈ Ù¿¯· Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ “οÓÂÈ ¤ÚÁ· ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ Î·È ¤ÚÁ· ‚ÈÙÚ›Ó·˜, ·Ï¿ ÁÈ· Ó· Îfi‚ÔÓÙ·È ÎÔÚ‰¤Ï˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÈÚÂÙÔ‡˜” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ۋÌÂÚ· Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ “™˘ÌÌ·¯›·˜ À¤Ú ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ” Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË “Ù›ıÂÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÚÔ˜ ÙËÓ ˘Ô„‹ÊÈ· ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞: ∂›Ó·È ¤ÚÁ· ‚ÈÙÚ›Ó·˜ Î·È ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, Î. ¢ÈÒÙË, Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ §¿ÚÈÛ·˜ - ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ fiÔ˘ ηٿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ¿ÌÔÏÏ· ı·Ó·ÙËÊfiÚ· ÙÚÔ¯·›· ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·Ù·; - “∂›Ó·È ¤ÚÁ· ‚ÈÙÚ›Ó·˜ Î·È ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, Î. ¢ÈÒÙË, Ô ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ, Ù· Ó¤· ΤÓÙÚ· ˘Á›·˜, Ë ªÔÓ¿‰· ∞˘ÍË̤Ó˘ ºÚÔÓÙ›‰·˜ (ª∞º) ÛÙË

● ™Â ÎÔÈÓ‹ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙË º·Úη‰fiÓ· ηÏ› Ô ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÙËÓ ∏ÚÒ ¢ÈÒÙË

§¿ÚÈÛ·; - ∂›Ó·È ¤ÚÁÔ ‚ÈÙÚ›Ó·˜ Î·È ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, Î. ¢ÈÒÙË, ÔÈ ·Ó·‚·ıÌ›ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ÔÌÒÓ ∫∂£∂∞ ∂•√¢√™ ÛÙË §¿ÚÈÛ· Î·È ∫∂£∂∞ ¶π§√Δ√™ ÛÙÔ μfiÏÔ, Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰ÔÌÒÓ ™À¢ (™Ù¤ÁË ÀÔÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓ˘ ¢È·‚›ˆÛ˘) ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, ÙÔ ıÂÚ·Â˘Ù‹ÚÈÔ ¯ÚfiÓÈˆÓ ·ı‹ÛÂˆÓ ÛÙ·

ΔڛηϷ, ÙÔ ÁËÚÔÎÔÌÂ›Ô ÛÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Î· Î·È Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙˆÓ ÚÔÓÔÈ·ÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ; - ∂›Ó·È ¤ÚÁÔ ‚ÈÙÚ›Ó·˜ Î·È ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, Î. ¢ÈÒÙË, ÔÈ Ó¤Â˜ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, Ù· Ó¤· ÎÙ›ÚÈ· Î·È Ô ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ Δ∂π £ÂÛÛ·Ï›·˜, ηıÒ˜ Î·È Ô ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ∂ȉÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ; - ∂›Ó·È ¤ÚÁÔ ‚ÈÙÚ›Ó·˜ Î·È ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, Î. ¢ÈÒÙË, Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ Ì ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÎÎÏËÛÈÒÓ, ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ı¿ÙÚˆÓ, ÙˆÓ ‚˘˙·ÓÙÈÓÒÓ Î¿ÛÙÚˆÓ, ÙˆÓ ıÔψÙÒÓ Ù¿ÊˆÓ, ÙˆÓ ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ Î.¿.; - ∂›Ó·È ¤ÚÁÔ ‚ÈÙÚ›Ó·˜ Î·È ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, Î. ¢ÈÒÙË, Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË 2900 ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ; ªÔÚԇ̠ӷ ı¤ÛÔ˘Ì ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· Ù¤ÙÔÈ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Î. ¢ÈÒÙË Î·È Ó· ·Ú·ı¤ÛÔ˘Ì ¤Ó· ÚÔ˜ ¤Ó· Ù· 1.100 ¤ÚÁ· ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ë ˘Ô„‹ÊÈ· ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ Ù˘ ηÌ¿ÓÈ· Ì’

¤Ó· ÔÏ›ÛıËÌ·: ∂ȯÂÈÚ› Ó· ηχ„ÂÈ ÙËÓ ¿ÁÓÔÈ¿ Ù˘ ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›· Ì ÌÈ· ÂÈÊ·ÓÂȷ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ··Í›ˆÛ˘ ÙˆÓ ¿ÓÙˆÓ. ∫È fï˜. ªfiÏȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Ô ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÛÙË ı¤ÛË Ù˘ ˘Ô„‹ÊÈ·˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ô Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ Ì ÙËÓ Î. ∏ÚÒ ¢ÈÒÙË Î·È ·ÊÔ‡ ÙË Û˘Ó¯¿ÚË, ÙËÓ ÚÔÛοÏÂÛ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙËÓ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÂÊ’ fiÏ˘ Ù˘ ‡Ï˘. ∏ Î. ¢ÈÒÙË ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎÂ. ∏ ÚfiÛÎÏËÛË ÈÛ¯‡ÂÈ. ∞˜ οÓÂÈ ÙÔÓ ÎfiÔ Ë Î. ¢ÈÒÙË Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› ÚÒÙ· ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 1,4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ ›Ù ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó Â›ÙÂ Â›Ó·È Û ÂͤÏÈÍË ‹ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Î·È ÌÂÙ¿ ·˜ Í·Ó·ÛÎÂÊÙ›, ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· “¤ÚÁ· ‚ÈÙÚ›Ó·˜ ÎÈ ¤ÚÁ· ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ ·Ï¿ ÁÈ· Ó· Îfi‚ÔÓÙ·È ÎÔÚ‰¤Ï˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÈÚÂÙÔ‡˜” fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÛÙÔ ∫ÈÏÂϤÚ. ŸÏÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÂΉÈÎԇ̠ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙÔ Ï¿ıÔ˜” .

™ÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ ‚Ú¤ıËÎÂ Ô °. ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ ÁÈ· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Ó¤ˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛˆÓ

¢È·Ú΋˜ ·ÁÒÓ·˜ ÁÈ· ÙÔ Ô‰ÈÎfi ·Îψ̷ ¶ËÏ›Ô˘ “∏ μ∂§Δπø™∏ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ·Îψ̷ ¶ËÏ›Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ‰È·Ú΋˜ ·ÁÒÓ·˜, ÌÈ· ηıËÌÂÚÈÓ‹ Ì¿¯Ë, ÙËÓ ÔÔ›· Î·È ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ‰›ÓÔ˘Ì Ì fiϘ Ì·˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ” ÙfiÓÈÛÂ Ô ÂÓÙÂÙ·Ï̤ÓÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹˜ ÙÔ˘ Ì ÊÔÚ›˜ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘. ΔÔ Ô‰ÈÎfi ·Îψ̷ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ˙‹ÙËÌ· ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ·˘Ùfi ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ë ÔÔ›· ÂÓÂÚÁ› ‹‰Ë ÁÈ· ÙË Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ “ÂԇψÛË” ÙˆÓ ÏËÁÒÓ. “™ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ ÙÔ˘ ÔÚÂÈ-

● ΔÔ Ô‰ÈÎfi ·Îψ̷ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ˙‹ÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙfiÓÈÛÂ Ô °. ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘

ÓÔ‡ fiÁÎÔ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ì·˜, fiˆ˜ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Â›Ó·È

Ô ·ÎÚÔÁˆÓÈ·›Ô˜ Ï›ıÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘Í‹ ÙÔ˘˜, ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙÔ˘ ·ÈÛı‹Ì·ÙÔ˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ Î·ÙԛΈӔ ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “ΔÔ Ô‰ÈÎfi ·Îψ̷ ¶ËÏ›Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ› Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Î·È ϤÔÓ ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÂÈ ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÂͤÏÈ͢ ÛÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË Î·È ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ, ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜. ø˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ÙÔ ¤ÓÙÔÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ ÂȯÂÈÚ‹Û·Ì ÂÍ·Ú¯‹˜ Î·È ÂÓÂÚÁ‹Û·Ì Ì ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜ ηÙfiÈÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ¶∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û ‰È¿ÊÔÚ· η›ÚÈ· ÛËÌ›·. ∫·È ·˘Ùfi Ú¿Í·Ì Ì ÂÈÌÔÓ‹ Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ·. ¶·-

Ú¿ ÙËÓ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· ˘ÏÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ, “ÂÔ˘ÏÒıËηӔ ¯ÚfiÓȘ ÏËÁ¤˜, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ Î·È ÁÈ· Ӥ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ” . ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi Ô Î. ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÊÔÚ¤ˆÓ ·fi ÙÔ •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· Î·È ÙÔ ªÔ‡ÚÂÛÈ. ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ‰È·‰Ô¯Èο Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ £Âfi‰ˆÚÔ ªÚ›˙Ë Î·È ∞fiÛÙÔÏÔ ™Ô˘Ï‰¿ÙÔ, ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙÔ˜ •Ô˘ÚÈ¯Ù›Ô˘ Î. ¡¿ÓÔ, ÙÔÓ Ù¤ˆ˜ Úfi‰ÚÔ Î. ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓË, ÙËÓ Ù¤ˆ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î. ÷ڛÎÏÂÈ· ™Ô˘ÏÙ¿ÓË Î.¿. Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤ÁÈÓ ÂÎÙÂÓ‹˜ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·-

Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÁÈ· Ù· ÔÔ›· Ô Î. ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘, ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÂÓÂÚÁÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘˜. ™˘˙ËÙÒÓÙ·˜ ı¤Ì·Ù· ˘Ô‰ÔÌÒÓ Î·È ·ÚÂÌ‚¿ÛˆÓ, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘, “fiÏÔ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ‰Úԇ̠ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ÂÓÒ ϤÔÓ Ì ÙȘ ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜ Ù¯ÓÈÎÒÓ Î·È ·ÛÊ·ÏÙÈÎÒÓ 500.000 ¢ÚÒ Î¿ı ̛· ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË, ·ÏÏ¿ Î·È ·˘Ù¤˜ Ô˘ ¿ÌÂÛ· ı· ‰ËÌÔÚ·ÙËıÔ‡Ó ÔÛÔ‡ 1.700.000 ¢ÚÒ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ √‰ÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡” .

∞·ÁfiÚ¢ÛË ·Ï›Â˘Û˘ ›‰Ô˘˜ ÙfiÓÔ˘ ∏ ¢π∂À£À¡™∏ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ √ÈÎÔ-

ÓÔÌ›·˜ & ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÏÈ¢ÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ·ÏÈ›˜ fiÙÈ ·fi ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 24-3-2014 Î·È ÒÚ· 24:00 ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ·Ï›Â˘ÛË ÙfiÓÔ˘ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Thunnus Thynnus (BFT) Ì ·ÁÎÈÛÙÚˆÙ¿ ÂÚÁ·Ï›· (LLD, LHM, LHP, LTL). √È ·ÓˆÙ¤Úˆ ÊÔÚ›˜, ηıÒ˜ Î·È Î¿-

ı ¿ÏÏÔ˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ: ·) ¡· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÏÈ¢ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó Û ηıÔÚÈṲ̂ÓÔ ÏÈ̤ӷ ÁÈ· Ó· ÂÎÊÔÚÙÒÛÔ˘Ó ÙȘ ·ÏÈ¢ı›Û˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÙfiÓÔ˘ (BFT) ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 24-3-2014 Î·È ÒÚ· 24:00 ÁÈ· Ó· ÂÈıˆÚËıÔ‡Ó, ‚) Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ù· ¤ÓÙ˘·

BCD Î·È ÙȘ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÙÈΤÙ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı›. ∂ÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ Ë ÙÂÏÈ΋ ‚‰ÔÌ·‰È·›· ·Ó·ÊÔÚ¿, Ë ıÂÒÚËÛË ÙˆÓ ∏ÌÂÚÔÏÔÁ›ˆÓ ∞ÏÈ›·˜, Î·È ÙˆÓ ¢ËÏÒÛÂˆÓ ∂ÎÊfiÚÙˆÛ˘ ·fi ÙȘ §ÈÌÂÓÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 253-2014 Î·È Ó· ·ÔÛÙ·ÏÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· Î·È ÂÓÙfi˜ 48 ˆÚÒÓ ÛÙË °ÂÓÈ΋

¢/ÓÛË ∞ÏÈ›·˜ (fax:210 9287110, 9287130). ∫¿ı ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰È·Î›ÓËÛË ÙfiÓÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ı· Á›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÈ¢ı› ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›· Î·È ı· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È Ì ٷ ıˆÚË̤ӷ ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈ· ∞ÏÈ›·˜ Î·È ¢ËÏÒÛÂȘ ∂ÎÊfiÚÙˆÛ˘. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ Ó‰È·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢-

ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ∞ÏÈ›·˜ ¢/ÓÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ & ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ ¶∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ & ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÛÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ: ∫·ÏÏ›ÓÈÎÔ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï: 2421352435 & 6972226085, ƒ¿ÁÎÔ˘ μÂÓ‰›ÎÙË: 2421352434.

∞ÏÏ·Á‹ ÊÚÔ˘Ú¿˜ ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô “°ÂˆÚÁԇϷ” Δ∂§∂Δ∏ ·ÏÏ·Á‹˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘

ÛÙËÓ 32Ë Δ·ÍÈ·Ú¯›· ¶Â˙ÔÓ·˘ÙÒÓ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· 31 ª·ÚÙ›Ô˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË, Û ÂÈÙÂÏÈ΋ ı¤ÛË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÙÔ˘ Ó˘Ó ‰ÈÔÈÎËÙ‹, Ù·Í›·Ú¯Ô˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ™›ÌÔ˘. ™ÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô “°ÂˆÚÁԇϷ” , Ô Î. ™›ÌÔ˜ ı· ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ÛÙÔÓ Ù·Í›·Ú¯Ô ¶¤ÙÚÔ ∫¿ÚÏÂ, Û ÙÂÏÂÙ‹ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÎÏËı› ÂÎÚfiÛˆÔÈ ·fi ÙȘ ÙÔÈΤ˜ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜, ÊÔÚ›˜, Û‡ÏÏÔÁÔÈ Î·È ÂÓÒÛÂȘ. √ ·ÓÒÙÂÚÔ˜ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ºÚÔ˘Ú¿˜ μfiÏÔ˘, Ù·Í›·Ú¯Ô˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™›ÌÔ˜, Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ·Ô¯ÒÚËÛ‹˜ ÙÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙȘ ¢¯·ÚÈÛٛ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜, ÙÔÈÎÔ‡˜ Î·È ıÚËÛ΢ÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÛÙ· ™ÒÌ·Ù· ∞ÛÊ·Ï›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Á·ÛÙ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ 32˘ Δ·ÍÈ·Ú¯›·˜ ¶Â˙ÔÓ·˘ÙÒÓ.

¢ËÌÔÚ·Ù‹ıËΠÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Δ∏ ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “∫·Ù·Û΢‹ Ó¤Ô˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘” 2.506.000,00 ¢ÚÒ (Ì º¶∞) ÂÓ¤ÎÚÈÓ ¯ı˜ Ë √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™˘ÓÔÏÈο ¯ı˜ Ë √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ÂÁÎÚ›ÛÂȘ ÌÂÏÂÙÒÓ, Ù¢¯ÒÓ ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ Î·È ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ‰È·ÁˆÓÈÛÌÒÓ ÁÈ· ¤ÚÁ· Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 10.153.985 ¢ÚÒ.

ªÈ· ̤ڷ ˘¤Ú‚·ÛË ÛÙ· ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È· À¶∂ƒμ∞™∏ ÛÙ· ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È· ÁÈ· ÌÈ· Ë̤ڷ ÛËÌÂÈÒıËΠÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 16 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· μfiÏÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ ̤ÙÚËÛ˘ Ù˘ ·¤ÚÈ·˜ Ú‡·ÓÛ˘.

∂∫¢ƒ√ª∂™ ¶√À ∂™∂π™ ª∞™ ∑∏Δ∏™∞Δ∂ 5-6/4 (2ËÌ.) ∞£∏¡∞ - ∫ƒ√À∞∑π∂ƒ∞: À¢ƒ∞ - ¶√ƒ√ - ∞π°π¡∞ HOTEL TITANIA - ∏ÌȉȷÙÚÔÊ‹ 1-4/5 (4ËÌ.) μÀ∑∞¡Δπ¡∏ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À¶√§∏ ™À¡∞¡Δ∏™∏ ª∂ Δ√¡ ¶∞Δƒπ∞ƒÃ∏ HOTEL ∞’ ηÙËÁ. - ∏ÌȉȷÙÚÔÊ‹ ŸÏ· Ù· ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È 22-26/4 (5ËÌ.) μ∂§π°ƒ∞¢π - ™π¢∏ƒ∂™ ¶À§∂™ ¡√μπ™∞¡Δ - ™ƒ∂ª™∫π ∫∞ƒ§√μΔ™π - ¡√μπ™∞¡Δ - ¡π™ HOTELS ∞’ ηÙËÁ. - ∏ÌȉȷÙÚÔÊ‹

°ÎÏ·‚¿ÓË 27, μfiÏÔ˜, ΔËÏ.: 24210 21220

¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ - ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞Δ∞: VIS TRAVEL - ∞¡Δø¡√¶√À§√À 3 (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜) - ΔËÏ.: 24210-31059 - 31060


M·ÁÓËÛ›· 16 √ ™Àƒπ∑∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ηٿ ÙÔ˘ ƒ·ÙÛÈÛÌÔ‡ ™∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ™Àƒπ∑∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ë ¡ÂÔÏ·›· ™Àƒπ∑∞ ÁÈ· ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ηٿ ÙÔ˘ ƒ·ÙÛÈÛÌÔ‡, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó: “∏ ÊÂÙÈÓ‹ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ª¤Ú· ∫·Ù¿ ÙÔ˘ ƒ·ÙÛÈÛÌÔ‡ (21Ë ª¿ÚÙË) Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ÙËÓ ÈÔ ‚¿Ú‚·ÚË Â›ıÂÛË ÛÙ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ Î·È ÙˆÓ ÏËÙÙfiÌÂÓˆÓ ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÓ Û˘ÓÔÏÈο. ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÓıÚˆÔÈ ¯¿ÓÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· (º·ÚÌ·ÎÔÓ‹ÛÈ), Ê˘Ï·Î›˙ÔÓÙ·È Î·È ‚·Û·Ó›˙ÔÓÙ·È Û ÎÚ·ÙËÙ‹ÚÈ· Î·È ÛÙÚ·Ùfi‰· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ (∞Ì˘Á‰·Ï¤˙·, ∫fiÚÈÓıÔ˜) Ô˘ ÔÏÔ¤Ó· Î·È ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È. ™ÙÔȯÂÈÒ‰Ë ‰ÈηÈÒÌ·Ù· fiˆ˜ ·˘Ù¿ Ù˘ Èı·Á¤ÓÂÈ·˜ ÛÙ· ·È‰È¿ Î·È Ë „‹ÊÔ˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·›ÚÔÓÙ·È. ∏ ‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÛÂ Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔ˘˜, ÔÚÔıÂÙÈΤ˜ Á˘Ó·›Î˜, ÂÓÒ Ô ÛÂÍÈÛÌfi˜ Î·È ÔÈ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÔÌÔÊ˘ÏfiÊÈÏÔ˘˜-˜, ÙÚ·Ó˜ Ô‰ËÁ› ÛÙÔÓ ÔÏÔ¤Ó· ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ ÂÎÊ·ÛÈÛÌfi Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∞¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È Û˘ÁÎ¿Ï˘„˘ ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ ÁÈ· ÙË ÊÙÒ¯ÂÈ·, ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·, ÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ˘Á›·˜ Î·È Ù˘ ·È‰Â›·˜, ÙËÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙË ÂÚÁ·Û›·, ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÔÎÚ·Ù›·, ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÔÏ‹ Î·È ÙËÓ ÂÍ·ıÏ›ˆÛË Î¿ı ÊÙˆ¯Ô‡ ·ÓıÚÒÔ˘, ÓÙfiÈÔ˘ ‹ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ì Âӈ̤ÓÔÈ: - Ÿ¯È ÛÙÔÓ ÂÌʇÏÈÔ ÙˆÓ ÊÙˆ¯ÒÓ. - ∫ÔÈÓfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ÓÙfiÈˆÓ Î·È ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ, ¿ÓÂÚÁˆÓ Î·È ÓÂÔÏ·›·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÍ·ıÏ›ˆÛ˘, ÙÔ Ú·ÙÛÈÛÌfi Î·È ÙÔ Ê·ÛÈÛÌfi. - ¡· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰ÔÏÔÊÔӛ˜ ÛÙ· Û‡ÓÔÚ·, Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó Ù· ÛÙÚ·Ùfi‰· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ÚÔÛʇÁˆÓ. - ¡· ÓÔÌÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ∫·Ó¤Ó·˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ˜. - ¡· ‰Ôı› Èı·Á¤ÓÂÈ· Û fiÏ· Ù· ·È‰È¿ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. - ¡· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÔÈ ÁÈ¿ÊΘ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜. ŒÍˆ ÔÈ ÓÂÔÓ·˙› ·fi ÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ Î·È Ù· Û¯ÔÏ›· Ì·˜. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È Î·Ïԇ̠ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ù˘ ∞ÓÙÈÊ·ÛÈÛÙÈ΋˜ ∫›ÓËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜: ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 22 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙËÓ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂÍfiÚÌËÛË ÛÙȘ 11:00 .Ì. ÛÙËÓ Ï. ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ 23 ª·ÚÙ›Ô˘, ÛÙÔ 1Ô Ì·ıËÙÈÎfi ·ÓÙÈÊ·ÛÈÛÙÈÎfi ÊÂÛÙÈ‚¿Ï μfiÏÔ˘ art against fascism, ÛÙȘ 6:00 Ì.Ì. ÛÙËÓ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹, ÌÂ Û˘Ó·˘Ï›· ·fi Ì·ıËÙÈο Î·È ¿ÏÏ· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· graffiti, ¤ÎıÂÛË comics, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜. ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· 31 ª·ÚÙ›Ô˘, ÛÙËÓ ·ÓÔȯً ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ı¤Ì· “√ Ê·ÛÈÛÌfi˜ ·ÂÈÏ› Í·Ó¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ‰ÈÂıÓÒ˜. ¶Ò˜ ··ÓÙ¿ÌÂ;” . ™ÙȘ 7:00 Ì.Ì., ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (·Ú·Ï›· ·ÌÊ. ™·Ú¿ÙÛË) - √ÌÈÏËÙ¤˜ ÔÈ: ƒ›ÎÈ μ·Ó ªÔ˘Û¯fiÓÙÂÓ Î·È º¿Ó˘ °Ú·Ì̤ÓÔ˜ (ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜), Ô º¿Ó˘ ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ Î·È Ô ¡›ÎÔ˜ ∫·ÓÂÏÏ‹˜ (·fi ÙËÓ ∞ÓÙÈÊ·ÛÈÛÙÈ΋ ∫›ÓËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜)” .

™∞μμ∞Δ√ 22 ª∞ƒΔπ√À 2014

∏¯ËÚfi Ì‹Ó˘Ì· ·fi ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ì ‰ÚÒÌÂÓÔ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘

ŒÓˆÛ·Ó ÙȘ ʈӤ˜ ÙÔ˘˜ ηٿ ÙÔ˘ Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡ ÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ·Ó‹ÏÈÎÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ¤ÓˆÛ·Ó ÙȘ ʈӤ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ¤ÛÙÂÈÏ·Ó Ë¯ËÚfi Ì‹Ó˘Ì· ηٿ ÙÔ˘ Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡ ¯ı˜ ۠ͯˆÚÈÛÙ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎÔ‡ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ∫·Ù¿ ÙÔ˘ ƒ·ÙÛÈÛÌÔ‡. ΔÔ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÎÚ›ÛË ·˘Í¿ÓÂÈ Ù· Ú·ÙÛÈÛÙÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Á›ÓÂÙ·È ÛÙ· Û¯ÔÏ›·, fiÔ˘ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÓÔÈÎÙ¤˜ Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌ¤‰ˆÛË ÙÔ˘ ·ÏÏËÏÔÛ‚·ÛÌÔ‡. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÙÔ ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈÎfi Â›Ó·È ˆ˜ Á›ÓÂÙ·È Ì ٷ¯‡ÙÂÚÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ϤÔÓ Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ·Û‡ÏÔ˘. ∞fi ÙÔÓ ÍÂÓÒÓ· Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ Â‰Ò Î·È ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ‰‡Ô ·Ó‹ÏÈÎÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ¤Ï·‚·Ó ÔÏÈÙÈÎfi ¿Û˘ÏÔ, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ÂΉfiÛÂȘ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Î·È ÁÈ· ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ.

º

ʤÚÔÓÙ·È ÛÙÔ Î¿ı ·È‰› Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi. ∏ Â›ÎÔ˘ÚË Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ª·Ú›· ΔÛÔ˘‚·Ï¿ ›¯Â ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡ ÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ‰ÚÒÌÂÓÔ Î·È ÙfiÓÈÛ ÙË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È Ë ¤ÎÊÚ·ÛË ÂÓÓÔÈÒÓ Î·È È‰ÂÒÓ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ Î›ÓËÛË. ª¿ÏÈÛÙ· Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÂÛÙ›·Û ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‰ÚÒÌÂÓÔ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¶ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ∞ÁˆÁ‹˜ ∞ÓËÏ›ÎˆÓ Î·È ÙÔÓ •ÂÓÒÓ· Ù˘ ÕÚÛȘ ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·. ∏ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ∞ÓËÏ›ÎˆÓ Î. ÃÚ‡Û· ∫·Ó‰‡Ï· ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·˘ÙÔ‡˜ ‹Ù·Ó ¯ı˜ ÙÔ ·Ó·Î¿ÙÂÌ· Ì ÙÔÓ ¤Íˆ ÎfiÛÌÔ, Ì ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·fi ÙÔÓ •ÂÓÒÓ· Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜. ª¤Û· ·fi ÙȘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ì ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ” . √ Â›ÎÔ˘ÚÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ª¿ÁÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ∫·Ù¿ ÙÔ˘ ƒ·ÙÛÈÛÌÔ‡ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠÛÙÔ μfiÏÔ ¤Ó· ‰ÚÒÌÂÓÔ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÊÔÈÙËÙÚÈÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ∞ÓËϛΈÓ, ηıÒ˜ Î·È ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ •ÂÓÒÓ· ºÈÏÔÍÂÓ›·˜ ∞ÈÙÔ‡ÓÙˆÓ ÕÛ˘ÏÔ ∞ÓËÏ›ÎˆÓ ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ¶ËÏ›Ô˘. ∫·È ÌfiÓÔ ·˘Ù‹ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ·Ó¤‰ÂÈÍ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë Û˘Ó‡·ÚÍË, Ë Û¯¤ÛË ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Â›¯·Ì ·È‰È¿ ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÎfiÛÌÔ˘˜ Ì ÎÔÈÓ¿, fï˜, fiÓÂÈÚ· ÁÈ· ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· ¯ˆÚ›˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ, Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Î·È ÙÔ ‚ϤÂÈ Û·Ó ÏÔ‡ÙÔ Î·È fi¯È Û·Ó ·ÂÈÏ‹” . √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ÏfiÁˆ Î·È Ù˘ ÎÚ›Û˘ Ù· Ú·ÙÛÈÛÙÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· fiÏÔ Î·È ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È. ¶ÔÏÏ¿ Ó¤· ·È‰È¿, ·ÓÙ› Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜. √È ÊÔÈÙ‹ÙÚȘ Î·È ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ¤Ú¢Ó˜ ÌÂ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó Û ÌÈ· ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÂÓÒ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ·ÓÔÈÎÙ¤˜ Ù¿ÍÂȘ. °È· Ó· ηٷʤÚÔ˘Ì ‚¤‚·È· Ó· ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ÔÈfiÙËÙ·

ŒÏ·‚·Ó ÔÏÈÙÈÎfi ¿Û˘ÏÔ

● ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¶ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ∞ÁˆÁ‹˜ ∞ÓËÏ›ÎˆÓ Î·È ÙÔÓ •ÂÓÒÓ· Ù˘ ÕÚÛȘ ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·

ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Î¿ÔȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÙȘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘ÌÂ. √ Î. ª¿ÁÔ˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ˆ˜ ÛÙ· Û¯Ô-

Ï›· Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ú·ÙÛÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÒÓ ÛÙ· ͤӷ ·È‰È¿ ¤¯Ô˘Ó ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈËı›, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› Ô Û¯ÔÏÈÎfi˜ ÂÎÊÔ‚ÈÛÌfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û‡ÓÔÚ· Î·È ·Ó·-

ªÈÎÚ‹ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÁÈ· ÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›· ™Δ√¡ ÕÁÈÔ ¡ÈÎfiÏ·Ô Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· 30-40 ¿ÙÔÌ· Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÛÂÈÚ¿˜ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ·ÚÈÛÙÂÚÒÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ·ÓÙÈÊ·ÛÈÛÙÈÎÒÓ ÎÈÓ‹ÛˆÓ. °È· Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ, Ë ∞ÓÙÈÊ·ÛÈÛÙÈ΋ ∫›ÓËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ›, ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ¡ÈÎfiÏ·Ô, ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂÍfiÚÌËÛË Ì ÌÔ›Ú·ÛÌ· ˘ÏÈÎÔ‡, ·Ófi, ÌÈÎÚÔʈÓÈ΋. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ı· Á›ÓÔ˘Ó Û §¿ÚÈÛ·, ∫·Ú‰›ÙÛ· Î·È ΔڛηϷ.

∏ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜ Î·È ˘‡ı˘ÓË ÙÔ˘ •ÂÓÒÓ· Ù˘ ÕÚÛȘ ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· Î. °È¿ÓÓ· ƒÂ·Ó¿ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ÛÙÔÓ ÍÂÓÒÓ· ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ 30 ·Ó‹ÏÈÎÔÈ ÚfiÛÊ˘Á˜. ∞fi ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ Î·È ÌÂÙ¿ ¿ÏÏ·Í·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È Ì ÙË Ó¤· ˘ËÚÂÛ›· ·Û‡ÏÔ˘ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ϤÔÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ¤¯Ô˘Ó ÂÈÙ·¯˘Óı› ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ·Û‡ÏÔ˘ ÌÂٷ͇ 3-5 ÌËÓÒÓ. ª¿ÏÈÛÙ· ‹‰Ë ‰‡Ô ·Ó‹ÏÈÎÔÈ ÚfiÛÊ˘Á˜ Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ¤Ï·‚·Ó ÔÏÈÙÈÎfi ¿Û˘ÏÔ ÁÈ· ÙÚ›· Î·È ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÂÓÒ ¿ÏÏÔÈ ‰‡Ô ¤Ï·‚·Ó ‰‡Ô ÂÈÎÔ˘ÚÈΤ˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ› ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙË ¯ÒÚ· ÚÔ¤ÏÂ˘Û‹˜ ÙÔ˘˜. ª¿ÏÈÛÙ·, fiÛÔÈ Î·Ù¤ıÂÛ·Ó ÚÈÓ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÁÈ· ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ·Û‡ÏÔ˘, ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Â‰Ò Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Î·È ¤¯Ô˘Ó ÂÁÎψ‚ÈÛÙ› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¶¿ÓÙˆ˜ ›̷ÛÙ Û ·Ó·ÌÔÓ‹ ÔÏÏÒÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ¿Û˘ÏÔ ·fi ‰ˆ Î·È ¤Ú·. 줂·È·, ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ÔÏÈÙÈÎfi ¿Û˘ÏÔ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓËÏÈÎȈıÔ‡Ó, ÁÈ· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ª¿ÏÈÛÙ· Ë ›‰È· ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ Ì ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ıÂÏ‹Û·Ì ӷ ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ì fiÙÈ Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Â›Ó·È ¤Ó· ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, οÙÈ Ô˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ¤¯ÂÈ Í¯·ÛÙ›. ∫·È ¯·Ú‹Î·ÌÂ, ÁÈ·Ù› ʤÙÔ˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËΠÔχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ·fi ¤Ú˘ÛÈ Î·È ÚÔÛ‹Ïı ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ fiÏÔÈ Â›Ì·ÛÙ ¤Ó·.

∞fi ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ÛÙÔ ª·Ï¿ÎÈ

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÁÈ· ÚˆÙfiÎÔÏÏ· ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ·˘ı·›ÚÂÙ˘ ¯Ú‹Û˘ ¶ƒøΔ√∫√§§∞ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ·˘ı·›ÚÂÙ˘ ¯Ú‹Û˘ ¤¯Ô˘Ó ÂΉÔı› ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰Âο‰ˆÓ ȉÈÔÎÙËÙÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙȘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÛ΢·ÛÙ› Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ª·Ï¿ÎÈ, ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ¯ı˜ ·fi ÙËÓ ∫ÙËÌ·ÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ™¯ÂÙÈ΋ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ·¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÛÙË “£” ÔÈ ¤ÓÔÈÎÔÈ-ȉÈÔÎً٘ ÙˆÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ. ™ÙË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘˜, Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi Î. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫˘ÙÈÏ‹˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó Ù· ÂÍ‹˜: “™ÙÔÓ ÔÚÈÔıÂÙË̤ÓÔ ÔÈÎÈÛÌfi ª·-

Ï¿ÎÈ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ÎÙÈÛı› ˆ˜ ÁÓˆÛÙfi ¤Ó· Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÚÈÒÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎÈÒÓ. °È· ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛ‹ ÙÔ˘˜, ÂΉfiıËÎ·Ó ·fi ÙÔ 1974 ¿‰ÂȘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÒÓ ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÈÛ¯‡Ô˘Ó ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ ÔÙ¤ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÎÏËı›. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ôχ˜ ηÈÚfi˜ Ô˘ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎÈÒÓ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi Û·Ú¿ÓÙ· ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛ‹ ÙÔ˘˜, ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÎÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ·ÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÁÈ· ·˘ı·›ÚÂÙË Î·Ù·-

¿ÙËÛË ‰ËÌfiÛÈ·˜ ¤ÎÙ·Û˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÚˆÙfiÎÔÏÏ· ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ·˘ı·›ÚÂÙ˘ ¯Ú‹Û˘, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ηıÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÔÚÈÔÁÚ·ÌÌ‹˜ ·ÈÁÈ·ÏÔ‡ ·Ú·Ï›·˜ Î·È ·Ï·ÈÔ‡ ·ÈÁÈ·ÏÔ‡ ÛÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ÔÈÎÈÛÌfi Ô˘ ¤ÁÈÓ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ÙÔ 2005 Ì ÙËÓ 4359/1-6-2005 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ °Ú·ÌÌ·Ù¤· ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ (º∂∫ ¢’ 653/16-6-2005) Î·È ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·ıÔÚÈÛÌfi ¤¯Ô˘Ó ÂÌÊÈÏÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÔÏÏ¿ ÛÊ¿ÏÌ·Ù·. ∂›Û˘ ÂÓ ·ÁÓÔ›· ÙÔ˘˜, ηٷ¯ˆÚ›ÛÙËΠÙÔ 2005 Ë ·Ú·¿Óˆ ·fiÊ·ÛË, ÛÙË ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÛÙ· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ À-

ÔıËÎÔÊ˘Ï·Î›Ԣ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ‰‹ıÂÓ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ οÓÔ˘Ó ·˘ı·›ÚÂÙË ¯Ú‹ÛË ·fi ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2005 Î·È Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÚfiÛÙÈÌ·. √È È‰ÈÔÎً٘ Í·ÊÓÈ¿ÛÙËηÓ. Δ· ¤¯·Û·Ó, ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ·Ó Î·È ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó ÙÈ Ó· οÓÔ˘Ó, Ò˜ Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó. ∂›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·˘Ùfi Û ̛· ÂÔ¯‹ fiÔ˘ fiÏ· ηٷÚÚ¤Ô˘Ó, fiÔ˘ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¯¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘˜, fiÔ˘ οı Ë̤ڷ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔÈ ÊfiÚÔÈ, fiÔ˘ Ô Î·ı¤Ó·˜ ۯ‰fiÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· ˙‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘; ∂›Ó·È ηÈÚfi˜ ÙÒÚ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ÙÔ ı¤Ì· ÛÙÔ ª·Ï¿ÎÈ. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ fiÔ˘ Ô Î·ı¤Ó·˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ ÙÈ ı· ÙÔ˘ ÍËÌÂÚÒÛÂÈ ·‡ÚÈÔ, ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‚ڋηÙ ÂÛ›˜ ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ, Ó· ÛÙ›ÏÂÙ Û ‰È·ÎfiÛȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÚˆÙfiÎÔÏÏ· ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ·˘ı·›ÚÂÙ˘ ¯Ú‹Û˘; ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ú‰È¿, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Ó·›ÛıËÌ·, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓıÚˆÈ¿ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‚Ô‡ÏËÛË ÁÈ· Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ÂÛ›˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·ÙÂ, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ fiÙÈ, ¤¯Ô˘Ó ÂÌÊÈÏÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÊ¿ÏÌ·Ù· ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ¯¿Ú·ÍË; ΔÈ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ÌÔÚ› Ó· ‚Á¿ÏÂÈ Î·Ó›˜ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ¢ÈÔ›-

ÎËÛ˘, fiÙ·Ó ÌÂÙ¿ ·fi ÔÎÙÒ Î·È ϤÔÓ Ì‹Ó˜, ·fi ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ ·›ÙËÛ˘ ÁÈ· Â·Ó·¯¿Ú·ÍË, Ô˘ ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘, Ì ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Î·È ¤ÍÔ‰· (·ÚfiÏÔ Ô˘ Ë ›‰È· Ë ¢ÈÔ›ÎËÛË Â›¯Â ‰Â¯ı› ·ÚfiÙÚ˘ÓÛË ·fi ÙËÓ ¶ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË Ù˘ ∞Ú¯‹ ÁÈ· Â‰Ò Î·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÚÈÓ Ó· ÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·), Û˘ÁηÏÂ›Ù·È Ë ·ÚÌfi‰È· ÂÈÙÚÔ‹ Â·Ó·¯¿Ú·Í˘, Ì ÙËÓ ›‰È· Û‡ÓıÂÛË ˆ˜ ÚÔ˜ ¤Ó· ̤ÏÔ˜ Ù˘, Ì ÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ηıÔÚÈÛÌÔ‡, ¯ˆÚ›˜ Ó· Ï¿‚ÂÈ ˘fi„Ë Î·Ó¤Ó· ·fi Ù· ÚÔÛÎÔÌÈÛı¤ÓÙ· ·fi ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘, ÎÚ›ÛÈÌ· ÛÙÔȯ›·, Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÂÚ›ÙÚ·Ó· ÙÔ ÛÊ¿ÏÌ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ηıÔÚÈÛÌÔ‡; ∂¿Ó ı¤ÏÂÙ fiÏÔ˜ ·˘Ùfi˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜, Ô˘ ÓÈÒıÂÈ ÙfiÛÔ ·‰ÈÎË̤ÓÔ˜ Î·È ÙfiÛÔ ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ·ÓÙÂÏ‹ ·‰È·ÊÔÚ›· ÙˆÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ Î·È Ô˘ ·ÁfiÚ·Û Ì ÙÔ˘˜ ÎfiÔ˘˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ Ì›· ÌÈÎÚ‹ ÁηÚÛÔÓȤڷ ÂΛ ¤Ú· Ó· ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙ· Ì·ÏÎfiÓÈ· ÙˆÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎÈÒÓ Î·È Ó· ¤ÊÙÂÈ Î¿Ùˆ, Â¿Ó ı¤ÏÂÙ ӷ Ì·›ÓÂÈ Ì¤Û· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Ó· ¯¿ÓÂÙ·È Û˘Ó¯›ÛÙ ӷ ÂÈ̤ÓÂÙ ے ·˘Ù‹ Û·˜ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ∫‡ÚÈÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ·‰˘Ó·Ùԇ̠ӷ ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Û·˜. ∂¿Ó ı¤ÏÂÙ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ì·˜, ÙËÓ „˘¯‹ Ì·˜, ¿ÚÙ ÙË. ¡· ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ì ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜” .


M·ÁÓËÛ›· 17

™∞μμ∞Δ√ 22 MAPTIOY 2014

™ÙȘ 28 ÙÔ˘ Ì‹Ó· Ï‹ÁÂÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙË ‰Ú¿ÛË ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ¿ÓÂÚÁˆÓ ÛÙÔÓ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi ÎÏ¿‰Ô

∞˘ÍË̤Ó˜ ÏËÚfiÙËÙ˜ ÂÓfi„ÂÈ 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘

π

ηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ı· Â›Ó·È Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙÔ ¶‹ÏÈÔ ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ Ù˘ 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘, ·Ó Î·È Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÂÂÙ›Ԣ Â›Ó·È ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ë̤ڷ (¢Â˘Ù¤Ú·). √È ÏËÚfiÙËÙ˜ ÛÙ· ÍÂÓԉԯ›· ÛÙÔ ÔÚÂÈÓfi ¶‹ÏÈÔ Î·È ÙÔ μfiÏÔ Êı¿ÓÔ˘Ó ÙÔ 70%-80%, ÂÓÒ ÛÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ÙÔ 50% Î·È ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ Â›Ó·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™

√È Û¯ÔÏÈΤ˜ ÂΉÚÔ̤˜ “‰È·ÛÒ˙Ô˘Ó” Î·È ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË ÙÔ˘ ÙÚÈË̤ÚÔ˘ Ù˘ 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ηıÒ˜ ÔÈ ÏËÚfiÙËÙ˜ ÛÙ· ÍÂÓԉԯ›· Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈËÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹. ∏ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· Î·È Ë ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ·Ú·‰ÔÛȷο ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ı¤ÚÂÙÚ·, ‰¤¯ÔÓÙ·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂΉÚÔ̤ˆÓ ÙÔ˘ ÙÚÈË̤ÚÔ˘, ÂÓÒ Î·È Ù· ÍÂÓԉԯ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ¿Ó ›Ûˆ. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ¢Â˘Ù¤Ú·, ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÂÂÙ›Ԣ, Â›Ó·È ÂÚÁ¿ÛÈÌË, ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙËÓ ¿ÊÈÍË ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ ÂΉÚÔ̤ˆÓ, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °. ∑·Ê›Ú˘. ∞Ê›ÍÂȘ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ∑·Ê›Ú˘. √ ηÈÚfi˜ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙȘ ·Ô‰Ú¿ÛÂȘ, ηıÒ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎÔ˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, ˆÛÙfiÛÔ ·Ó‹ÌÂÚ· Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÂÂÙ›Ԣ ı· ¯·Ï¿ÛÂÈ. ¶¿ÓÙˆ˜ ÔÈ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ‰È‹ÌÂÚÔ ‹ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ, ‰ËÏ·‰‹ Ì›· ‹ ‰‡Ô ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂȘ, ÂÓÒ ÔÈ ÙÈ̤˜ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È Û ¯·ÌËÏ¿ Â›‰·.

ªÈÎÚfi ÂӉȷʤÚÔÓ ¿ÓÂÚÁˆÓ ÁÈ· ‰Ú¿ÛË ªÈÎÚfi ‹Ù·Ó ¯ı˜ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ¿ÓÂÚÁˆÓ ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›·, Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ‰Ú¿ÛË, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ¶Ú¿Í˘ “√ÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ΔÔÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ ∂Ó‰˘Ó¿ÌˆÛ˘ Ù˘ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ¿ÓÂÚÁˆÓ ÛÙÔÓ •ÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi ∫Ï¿‰Ô Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ó¤ˆÓ ÌÔÚÊÒÓ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Î·È Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ÙˆÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ (social media)” , ¢Ú¿ÛË 7 “ΔÔÈο ™¯¤‰È· ÁÈ· ÙËÓ ∞·Û¯fiÏËÛË ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ӷ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜” , Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘ 1: “∂ÓÂÚÁËÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ··Û¯fiÏËÛ˘” ÙÔ˘ £ÂÌ·ÙÈÎÔ‡ ÕÍÔÓ· ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ 08 “¢È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙËÓ ∞·Û¯fiÏËÛË ÛÙȘ 3 ÂÚÈʤÚÂȘ ÛÙ·‰È·Î‹˜ ÂÍfi‰Ô˘” , ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∞Ó¿Ù˘ÍË ∞ÓıÚÒÈÓÔ˘ ¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡” 2007-2013”

● ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· Î·È ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‰¤¯ÔÓÙ·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂΉÚÔ̤ˆÓ ÙÔ˘ ÙÚÈË̤ÚÔ˘. ™ÙËÓ ¤ÓıÂÙË ÊˆÙfi Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ •∂∂ ∫ˆÓ. §Â‚¤ÓÙ˘ ÂÎ ÙˆÓ ÔÌÈÏËÙÒÓ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË

ÙÔ˘ ∂™¶∞, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË (∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi Δ·Ì›Ô) Î·È ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. ∂Ï¿¯ÈÛÙÔÈ ‹Ù·Ó ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ Ô˘ ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó Û ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë ŒÓˆÛË •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì ÙËÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ™‡Ìڷ͢ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Î·È ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ ÛÙÔÓ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi ÎÏ¿‰Ô Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∏ ‰Ú¿ÛË ·ÊÔÚ¿ ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ (18 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ), ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ ·fiÊÔÈÙÔ˘˜ ∞∂π - Δ∂π (18 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ), ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ ·fiÊÔÈÙÔ˘˜ ∞∂π Δ∂π (È·ÙÚÔ›, Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔÈ, ÎÙËÓ›·ÙÚÔÈ, Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ›, ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ, Ì˯·ÓÈÎÔ›, ·fiÊÔÈÙÔÈ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÈÎÒÓ ™¯ÔÏÒÓ), 18 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ ¿ÓÙÚ˜ Î·È Á˘Ó·›Î˜, ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ √°∞ Ì ·ÙÔÌÈÎfi ÂÈÛfi‰ËÌ· ̤¯ÚÈ 3.000ú (ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2013). ™˘ÓÔÏÈο Ë ‰Ú¿ÛË ·ÊÔÚ¿ 80 ¿ÓÂÚÁÔ˘˜, 20 ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. √È ˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈ-

Ì·Û›·˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓË ÂÈÌfiÚʈÛË Û ı¤Ì·Ù· ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi Î·È ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi ÎÏ¿‰Ô, ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓË ıˆÚËÙÈ΋ Î·È Ú·ÎÙÈ΋ ηٿÚÙÈÛË ÛÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ “∞›ÛıËÌ· ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ Î·È ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· / ¡¤Â˜ Δ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Î·È ÚÔÒıËÛË, ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ - ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜”, ‰ˆÚÂ¿Ó ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÛÙ· ÚÒÙ· ÛÙ¿‰È· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ‰ˆÚÂ¿Ó ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ¶·ÚÔ¯‹ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ‰ˆÚÂ¿Ó ÙÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘, ‰ˆÚÂ¿Ó Î·Ù¿ÚÙÈÛË Ì¤Ûˆ Ù˘ Ï·ÙÊfiÚÌ·˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ˆÊÂÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ì ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÙˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ ·Ú¤Ì‚·Û˘, ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ˆÊÂÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜.

¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ Î·È ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈο ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ı· ˘ÏÔÔÈËı› ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ¢ÈÎÙ‡ˆÛË Î·È ∞Ó¿Ù˘ÍË ™˘ÌʈÓÈÒÓ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÊÔÚ›˜ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓˆÓ›·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ı· ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ̤۷ Î·È ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ™‡Ìڷ͢. ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ·Ú·Ù¿ıËΠ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 28 ª·ÚÙ›Ô˘ 2014. ªÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Î·È Û ‰È¿ÛÙËÌ· ¤ÓÙ ËÌÂÚÒÓ, Ù· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÏËÚÔ‡Ó ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È Ù· ÂȉÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ı· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÙËÏÂʈÓÈο Î·È ı· ÚÔÛÎÏËıÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Û ÚÔÛˆÈ΋ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ‰È¿ÁÓˆÛ˘ ·Ó·ÁÎÒÓ Î·È ·Ú¯È΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢. Δ· ΔÔ™∞ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Î·È ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ı¤ÛÂˆÓ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÁÈ· ·Ó¤ÚÁÔ˘˜, ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰È¿ÁÓˆÛ˘ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Î·È ·Ó¿‰ÂÈ͢ ÙˆÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘. √È Ú¿ÍÂȘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ ¿ÓÂÚÁˆÓ ˆÊÂÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó fiϘ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ·fi ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ÂȂ‚·›ˆÛË Ù˘ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ı¤ÛÂˆÓ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ·˘ÙÒÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· 3 Ì‹Ó˜. √È ˘ÏÔÔÈÔ‡ÌÂÓ˜ Ú¿ÍÂȘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ‰›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ˆÊÂÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÌÈ·˜ ÔÚÈÔıÂÙË̤Ó˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÁÈ· ÙË Û‡˙¢ÍË Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Î·È Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜. √È Ú¿ÍÂȘ ‰›ÓÔ˘Ó ¤ÌÊ·ÛË ÙfiÛÔ ÛÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ù˘ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ÙÔÈ΋˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, fiÛÔ Î·È ÛÙË ‰È‡ڢÓÛË ·˘Ù‹˜ ̤ۈ Ù˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ó¤ˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Î·È Ù˘ ·Ó¿‰ÂÈ͢ Ó¤ˆÓ ‚ÈÒÛÈÌˆÓ ‰›ˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜.

Δ· ÚÒÙ· ÛÙÔȯ›· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Î·‡ÛˆÓ˜ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ

ªÂ ‚ÚÔ¯¤˜ ı· Ì·˜ ·Ô¯·ÈÚÂÙ‹ÛÂÈ Ô ª¿ÚÙÈÔ˜ ª∂ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜ ı· ʇÁÂÈ Ô ª¿ÚÙÈÔ˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¤Ó· ‰Âη‹ÌÂÚÔ Ì ˙¤ÛÙË Î·È ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈΘ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. ∏ ·Ú¤Ï·ÛË Ù˘ 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘ ›Ûˆ˜ Á›ÓÂÈ Ì ‚ÚÔ¯‹ ÛÙÔ μfiÏÔ, ηıÒ˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË Î·È Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· ÚԂϤÂÙ·È ¿ÛÙ·ÙÔ˜, ÂÓÒ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÙÒÛË Î·È ı· Î˘Ì·Óı› Û ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ Â›‰·. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÚÒÙ· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ, ÁÈ· ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÚԂϤÔÓÙ·È Î·‡ÛˆÓ˜ Î·È ›Ûˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ıÂÚÌfi ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ. √ ÊÂÙÈÓfi˜ ª¿ÚÙÈÔ˜ Ì‹Î Ì ۯÂÙÈο „˘¯Úfi ηÈÚfi, ¯ÈfiÓÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ Î·È Ù· ËÌÈÔÚÂÈÓ¿ ÙfiÛ·, fiÛ· ‰ÂÓ Â›¯·Ó ¤ÛÂÈ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·, ·ÏÏ¿ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ Ô Î·ÈÚfi˜ ¤ÁÈÓ Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎÔ˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ı‡ÌÈ˙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ∞Ú›ÏÈÔ. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÓı‹ÌÂÚÔ ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ˘ Ì‹Ó· Î·È ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· ¯·Ï¿ÛÂÈ. μÚÔ¯¤˜ Î·È Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜ ÚԂϤÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ ÙȘ 25 Î·È Ò˜ ÙȘ 31 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÙÒÛË Î·È ¤ÙÛÈ ·fi ÙÔ˘˜ 24-25 Î·È 26 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘, ı· ¿Ì Û ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ 16-18 ‚·ıÌÒÓ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÂÓÒ ÙȘ ‚Ú·‰ÈÓ¤˜ Î·È ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜, Ë „‡¯Ú· Ò˜ Î·È ÙÔ ÎÚ‡Ô ı· Â›Ó·È ·ÈÛıËÙ¿. ∞˘Ù‹ Ë ÙÒÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ı· ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ‰˘ÙÈÎÔ‡, ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› Ú‡̷ÙÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ 24-25 ª·ÚÙ›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÙȘ ηٷÈÁ›‰Â˜ Ô˘ ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó, ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ËÂÈÚˆÙÈο

● ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÓı‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ Ì‹Ó· Î·È ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· ¯·Ï¿ÛÂÈ

Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ™‹ÌÂÚ·, ·‡ÚÈÔ Î·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ¿ÓÙˆ˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ·›ıÚÈÔ˜, ÔÈ ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› Û‹ÌÂÚ· ·fi 6 Ò˜ 22 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘, ·‡ÚÈÔ ˆÛÙfiÛÔ Î·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌÈÎÚ‹ ÙÒÛË. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ÌÂÙˆÚÔÏfiÁÔ˜ Î. £. Δ·ÎÔ‡‰Ë˜ ·fi ÙËÓ ΔÚ›ÙË 25 ÙÔ˘ Ì‹Ó· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ‰È¿Ù·Í˘ ÙˆÓ ‚·ÚÔÌÂÙÚÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· μ·ÏοÓÈ· Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ı· ÂËÚ·ÛÙ› ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÓı‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ Ì‹Ó· ·fi ·ÛÙ¿-

ıÂȘ, Ô˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÙÔÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. √È ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ı· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Î·È ı· ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ηÓÔÓÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ì ÙȘ ÚfiˆÚ˜ ˙¤ÛÙ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤Í·ÚÛË Ë Á‡ÚË (ΛÙÚÈÓË ÛÎfiÓË), Ô˘ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ¤¯ÂÈ Ó›ÍÂÈ ÙËÓ ‡·ÈıÚÔ Î·È ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜, fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰¤ÓÙÚ·. ∏ ¤Í·ÚÛË Ù˘ Á‡Ú˘ ı· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ·ÏÏÂÚÁÈÒÓ Î·Ù¿ ¤Ó· Î·È ϤÔÓ Ì‹Ó· ÓˆÚ›ÙÂÚ· ʤÙÔ˜.

∫·‡ÛˆÓ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ; £· “ÊϤÁÂÙ·È” ·fi ÙË ˙¤ÛÙË Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ

ηÏÔη›ÚÈ fiÏË Ë ∂ÏÏ¿‰·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚԂϤ„ÂȘ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ. √ ∞Ú›ÏÈÔ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Î˘Ï¿ÂÈ Ì ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈΘ Ò˜ Î·È Î·ÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, Ì ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ Ó· Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ·fi 25 Ò˜ Î·È 30 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘. √ ª¿ÈÔ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ˙ÂÛÙfi˜, ·ÏÏ¿ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È Î·È ·fi ηٷÈÁ›‰Â˜. °ÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, Ë fiÏË ‰È¿Ù·ÍË ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ËÌÈÛÊ·›ÚÈÔ Ù˘ Á˘, ı· ¢ÓÔ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÓfiÙÈÔ˘˜ ΢ڛˆ˜ ·Ó¤ÌÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌÂٷʤÚÂÙ·È Ôχ Û˘¯Ó¿ Ë ˙¤ÛÙË ·fi ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋, ›Ûˆ˜ Ó· Â›Ó·È „˘¯Úfi Î·È fi¯È ˙ÂÛÙfi. º¤ÙÔ˜ ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ı· Â›Ó·È Ôχ ıÂÚÌfi ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ΔÔ fiÙÈ Ê¤ÙÔ˜ Ô ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ‹ÈÔ˜, ¯ˆÚ›˜ ÎÚ‡Ô Û fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË, ‰ÂÓ ·›˙ÂÈ ÚfiÏÔ, ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· Î˘Ï‹ÛÂÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ȉȷ›ÙÂÚ· Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË, ¿ÓÙˆ˜ ÛÙ·ÙÈÛÙÈο, fiÙ·Ó Â›¯·Ì ‹ÈÔ˘˜ ¯ÂÈÌÒÓ˜, ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ˙ÂÛÙ¿ ηÏÔη›ÚÈ, fi¯È ¿ÓÙ· fï˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ Î·‡ÛˆÓ˜, ΢ڛˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ 2007, ·Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·fi ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ˆÛÙfiÛÔ Ê¤ÙÔ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó. ™Ù. ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜

¶·Ú¿Ù·ÛË ÈÛ¯‡Ô˜ ‚È‚ÏÈ·Ú›ˆÓ √¶∞¢-ΔÀ¢∫À √ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¶ÂÚ›ı·Ï„˘ ∞ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ (√¶∞¢) ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˜ ÙˆÓ ‚È‚ÏÈ·Ú›ˆÓ ÙˆÓ ÂÓ ÂÓÂÚÁ›·, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Î·È ÌÂÏÒÓ ·˘ÙÒÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ √¶∞¢-ΔÀ¢∫À, Ô˘ ʤÚÔ˘Ó ÙË ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2013 ¤ˆ˜ 30 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2014. ŸÛÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙÔ˘ √¶∞¢ΔÀ¢∫À ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ∞ÔÁÚ·Ê‹-£ÂÒÚËÛË Î·Ù¿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2013, ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙȘ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜.

ª. ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË

«Ÿ¯È» ¿ÏϘ ·ÔχÛÂȘ ™∂ ‰‹ÏˆÛ‹ Ù˘ Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î. ª·Ú›Ó· ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË ÁÈ· ÙË ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “√‡Ù ¤Ó·˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËı› Û Ӥ· ı¤ÛË, Ï›Á˜ ÒÚ˜ ÚÈÓ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÔÎÙ·Ì‹ÓÔ˘ Ù˘ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È ۷ʤ˜ fiÙÈ Ë Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË ÎÔÚÔ˚‰Â‡ÂÈ ·Û‡ÛÙÔÏ· ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÔÈ ·ÓıÚˆÔı˘Û›Â˜ Â›Ó·È ÚÔ ÙˆÓ ˘ÏÒÓ. ŸÌˆ˜ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ ¿ÏϘ ·ÔχÛÂȘ!” .

¶. ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜

£· ·Ê·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ ·Ó ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó Ù· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙÔ Á¿Ï· √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¶¿ÚȘ

ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜ η٤ıÂÛ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ & ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ & ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ÙÔ ¢ÂÏÙ›Ô Δ‡Ô˘ - ∫·Ù·ÁÁÂÏ›· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ μfiÏÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ̤ÙÚ· Ô˘ ÚÔˆı› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÌÂÙ¿ ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÊÚ¤ÛÎÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜. ™ÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· Ù˘ Ë ŒÓˆÛË, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ “... Ô Î. ÷Ù˙ˉ¿Î˘ Î·È Ô Î. ™ÎÔÚ‰¿˜, Ì ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ηٷÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ, ÂÁÎÏËÌ·ÙÔ‡Ó Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Á·Ï·ÎÙÔ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÌ›ÓÂÈ Î·È Â˘ÓÔÔ‡Ó ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ·ÌÊ›‚ÔÏ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ·ÁÂÏ·‰ÈÓÔ‡ Á¿Ï·ÎÙÔ˜, Ë ÔÔ›· ı· ˆÊÂÏ‹ÛÂÈ ÙȘ ÔÏ˘ÂıÓÈΤ˜ Î·È ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ Á·Ï·ÎÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiʈӔ . √ Î. ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜ ηٷı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ: “∏ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ √√™∞ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÔÔ›· ÌÂıԉ‡ÔÓÙ·È Ù· ηٷÛÙÚÔÊÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜ ̤ÙÚ·, ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË ÛÙÔ ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Î·È Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘˜ ı· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û Ï‹ÚË ·Ê·ÓÈÛÌfi. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÌÂȈı› Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ· ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·˘Í‹ÛÂȘ, ·ÊÔ‡ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ı· ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÔÏ˘ÂıÓÈΤ˜ Á·Ï·ÎÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ Î·È Ù· ηÚÙ¤Ï ÙÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜, Ù· ÔÔ›· Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ¢ÓÔÔ‡Ó ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓ›ˆÓ. ∞˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Î·È ÌfiÓÔ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È, Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· Â›Ó·È ˘fiÏÔÁË ÁÈ· ÙË ‰È¿Ï˘ÛË ÂÓfi˜ ·ÎfiÌË ÎÏ¿‰Ô˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ô˘ ÙË ÊÔÚ¿ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙȘ ÂÁ¯ÒÚȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ Á·Ï·ÎÙÔ·Ú·ÁˆÁ‹˜” .


M·ÁÓËÛ›· 18 ™ÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ ÙÚÈÙ¤ÎÓˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô ∞Ï. ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ™∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·fi ÙÔ ÁÚ·-

ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Î. ∞Ï. ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˘, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: “∂ÓÒ Ë ÎÚ›ÛË ‚·ı·›ÓÂÈ, Ì ÙÔÓ √√™∞ Ó· ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÛÙË ‰ÈÂÙ‹ ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘, Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÙËΠÙËÓ ΔÚ›ÙË 18/3, ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË “ÂÂÈÁÔ˘ÛÒÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜” , Ë ÙÚ›ÙÂÎÓË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· fiÚÈ· Ù˘ ·ÓÙÔ¯‹˜ Ù˘, ÌfiÓË ·¤Ó·ÓÙÈ Û’ ¤Ó· ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Ô˘ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ Û οı ¢ηÈÚ›· Î·È Ì ÚÔÎÏËÙÈ΋ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ ·Ó˘·ÚÍ›· ÙÔ˘. ¢˘Ó·ÌÈ΋ Â›Ó·È Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °ÔÓ¤ˆÓ ΔÚÈÒÓ Δ¤ÎÓˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ̤ÏË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Ì ÙÔ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∞ϤͷӉÚÔ ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ, ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂȉÂÈÓÔ‡ÌÂÓË ·‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘˜ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙȘ ÙÚ¤¯Ô˘Û˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ Â›ÁÔÓ Ù˘ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÔχÙÂÎÓ˜ ‚¿ÛÂÈ ÓfiÌÔ˘. ΔÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ ÙÚ›ÙÂÎÓˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 50% ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ Â›Ó·È ÎÔÈÓˆÓÈο ‰›Î·ÈÔ Î·È Ë ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ı· ‰ÒÛÂÈ ÌfiÓÔ ·Ó¿Û· ÛÙȘ Ù·Ï·ÈˆÚË̤Ó˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ, ·ÏÏ¿ ÂÈϤÔÓ ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ Ì fi,ÙÈ Î·Ïfi ‚¤‚·È· ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋, ÎÔÈÓˆÓÈ΋, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜. ΔÔ ∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ÀÂÚ·ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ Ó·˘ÙÈÏȷΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Hellenic Seaways Î·È ∞¡∂™, ÛÙȘ Ôԛ˜ ¤¯ÂÈ ˘Ô‚ÏËı› Û¯ÂÙÈÎfi ·›ÙËÌ·, ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ¿ÏÏˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ (NEL LINES, ANEK LINES, MINOAN LINES, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÏ¿ ∫Δ∂§ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÏÂÁfiÌÂÓ· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘) Î·È Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ·fi ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ì ÙÚ›· ·È‰È¿. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, ÛÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ̤Ú˜ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ, ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ó· ÌËÓ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó Ó· ‰È·‚Úˆı› ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ¢ı‡ÓË. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈο, Ì fiϘ ÙÔ˘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ̤ÙÚ· ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛ˘ ÙˆÓ ÙÚ›ÙÂÎÓˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘, Ì·˙› Ì ¿ÏϘ ¢·ı›˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡, Â›Ó·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÔÈ ÚÔÓÔÌÈ·ÎÔ› ·Ô‰¤ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÏÂÔÓ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ·‰ÈΛ·˜ Ô˘ ¤Ù˘¯Â Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ۈÚ›· ·Ó¿ÏÁËÙˆÓ ÂÈÛÚ·ÎÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ” .

™∞μμ∞Δ√ 22 ª∞ƒΔπ√À 2014

ŒÎıÂÛË Ì ‚Ú·‚Â˘Ì¤Ó˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Û ∞ÏÌ˘Úfi, ™Ô‡ÚË, ÕÏÏË ªÂÚÈ¿

«∂ÈÚ‹ÓË Â›Ó·È Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡» È· ͯˆÚÈÛÙ‹ ¤ÎıÂÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‚Ú·‚Â˘Ì¤Ó˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ “∂ÈÚ‹ÓË Â›Ó·È...” , ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ 2Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ™Ô‡Ú˘ Î·È ÙÔ˘ 2Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ª∫√ “∫fiÛÌÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ÔϤÌÔ˘˜ Î·È μ›·” , ÙÔ ªÔÚʈÙÈÎfi Î·È ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ™Ô‡Ú˘ “¡‹Â˜” Î·È ÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜. √È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ı· ÂÎÙÂıÔ‡Ó Û ∞ÏÌ˘Úfi, ™Ô‡ÚË Î·È ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÂÓÒ ÔÈ ÂÎı¤ÛÂȘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙȘ 74 ηχÙÂÚ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ·fi ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi 21 ¯ÒÚ˜ Î·È ÂÈϤ¯ıËÎ·Ó Ì¤Û· ·fi 830 ʈÙÔÁڷʛ˜ Ô˘ ηٷ٤ıËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈο.

ª

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™ xinos@e-thessalia.gr

√ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ 2013, ›¯Â Ù›ÙÏÔ “∂ÈÚ‹ÓË Â›Ó·È Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡” Î·È Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó - fiˆ˜ Î·È Î¿ı ¯ÚÔÓÈ¿ - Ì·ıËÙ¤˜ ¤ˆ˜ 16 ÂÙÒÓ. ∏ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ̤¯ÚÈ ÙȘ 10.12.13 ›¯Â ‰Â¯ı› ¿Óˆ ·fi 1,4 ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ÂÈÛΤÙ˜ ·fi 159 ¯ÒÚ˜! ∏ ÁÂÓÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ·Ô‰fiıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÎÚÈÙ¤˜, Â›Ó·È ˆ˜ ÔÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘˜ Û Ôχ ˘„ËÏfi Â›‰Ô, ÂÓÒ È‰È·›ÙÂÚË ·›ÛıËÛË ÚÔοÏÂÛÂ Ë ·ÌÂÛfiÙËÙ· Î·È Ë Ô͢‰¤ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì¤¯ÚÈ 16 ÂÙÒÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi. ™ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ, ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ‰‡Ô Ù¿ÛÂȘ. ∏ Ì›· Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì¤Û· ·fi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ·È‰È΋˜ ËÏÈΛ·˜. ∏ ¿ÏÏË Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ Ì ¿ÌÂÛÔ ‹ ÌË ÙÚfiÔ ÙȘ ηΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ‰È·‚›ˆÛ˘ Î·È ÙË ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ Ô˘Û›·, ÙˆÓ ıÂÌÂÏȈ‰ÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜. √ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÂÎı¤ÛÂȘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó, ÙÂÏÔ‡Ó ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂ıÓÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ UNESCO, ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ patronage Ù˘ FIAP Î·È Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜. “£· ı¤Ï·Ì ·˘Ùfi˜ Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Î·È ÔÈ ÂÎı¤ÛÂȘ Ô˘ ÙÔÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ì ÙȘ ‰È·ÎÚÈı›Û˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘, Ó· Â›Ó·È ÌÈ· ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ·

fiÏÔ˘˜ Ì·˜, ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜, Ó· ÛÎÂÊÙÔ‡ÌÂ, Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ‰Ú¿ÛÔ˘Ì ÂÓÒÓÔÓÙ·˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·È‰È¿ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙ· ‚·ÛÈο ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÒÌ·Ù·: ΔÚÔÊ‹, ÛÙ¤ÁË, ˘Á›·, ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÓÂÚfi, ·È¯Ó›‰È, ÂÏ¢ıÂÚ›· ¤ÎÊÚ·Û˘. À¿Ú¯ÂÈ Ë ÚfiÙ·ÛË Ù· ·È‰È¿ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙÔ ‰ÚÒÌÂÓÔ “‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·ÓÙ› ηٷÛÙÚÔÊ‹˜” . ΔÔ ‰ÚÒÌÂÓÔ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙËÓ ‡·ÚÍË ÂÓfi˜ “ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘” ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË. ΔÔ “ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ” Â›Ó·È ¤Ó· ÔÏÂÌÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ô˘ ı· ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, ÒÛÙ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜ Ó· ¿ÂÈ ÁÈ· ·Ó·Î‡ÎψÛË” ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ 2Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. ™Ù. ¶›Ô˜.

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÂÎı¤ÛÂˆÓ Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÂÎı¤ÛÂˆÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™Ô‡ÚË: ∂Áη›ÓÈ· 30 ª·ÚÙ›Ô˘ (7 Ì.Ì. - 9 Ì.Ì) ÛÙÔ ∂˘ÁÂÓ›‰ÂÈÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ. ∂ÈÛΤ„ÂȘ 31 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È 1 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 9 .Ì. ¤ˆ˜ 3 Ì.Ì. ÁÈ· Û¯ÔÏ›· Î·È 6 Ì.Ì. ¤ˆ˜ 8 Ì.Ì. ÁÈ· ȉÈÒÙ˜. ™Ù· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÛÙȘ 30 ª·ÚÙ›Ô˘ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ô ÂÌÓ¢ÛÙ‹˜ Î·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ “∂ÈÚ‹ÓË Â›Ó·È...” Î. ¡›ÎÔ˜ ™ÙÂÚÁ›Ô˘, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ∫fiÛÌÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ¶ÔϤÌÔ˘˜ Î·È μ›·. ™ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ™Ô‡Ú˘ ı· Á›ÓÂÈ ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ ˙ˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ

● √È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ı· ÂÎÙÂıÔ‡Ó Û ∞ÏÌ˘Úfi, ™Ô‡ÚË Î·È ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÂÓÒ ÔÈ ÂÎı¤ÛÂȘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙȘ 74 ηχÙÂÚ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ·fi ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi 21 ¯ÒÚ˜, ·fi 30 ª·ÚÙ›Ô˘ ¤ˆ˜ 9 ∞ÚÈÏ›Ô˘ (ʈÙfi ·Ú¯Â›Ô˘)

¤ÚÁˆÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Á›ÓÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È ‰È·‰Ú·ÛÙÈο ·ÈÁÓ›‰È· ̤۷ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜. ∂›Û˘ ÛÙÔ blog ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË http://blogs.sch.gr/ dimsourp/ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÚÙËı› ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎfi ÏÔÁÈÛÌÈÎfi Ì ı¤Ì· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚÔ‡Ó Û˘-

Ó¯Ҙ Ó· ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ·È‰È¿. ∞ÏÌ˘Úfi˜: ∂Áη›ÓÈ· 2 ∞ÚÈÏ›Ô˘ (6 Ì.Ì. - 8 Ì.Ì.) ÛÙÔ 2Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏ›Ô. ∂ÈÛΤ„ÂȘ 3 ¤ˆ˜ 5 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 9 .Ì. ¤ˆ˜ 1 Ì.Ì. ÁÈ· Û¯ÔÏ›· Î·È 6 Ì.Ì. ¤ˆ˜ 8 Ì.Ì. ÁÈ· ȉÈÒÙ˜. ·) ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 2/4 ÌÂÙ¿ Ù· ÂÁη›ÓÈ· Ë ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË ·È‰Ô„˘¯ÔÏfiÁÔ˜ Î·È „˘¯ÔıÂÚ·‡ÙÚÈ· Î. ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ º·›‰Ú· ̤۷ ·fi

‚Ȉ̷ÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ ı· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ∂’ Î·È ™Ù’ Ù¿ÍÂˆÓ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ Û·Ó ·È‰È¿. ‚) ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 4/4 (18:3020:00) Ë „˘¯ÔÏfiÁÔ˜ Msc. Î. ∞Ú›‰Ë¶·˘Ï›‰Ë πÊÈÁ¤ÓÂÈ· ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Û ÁÔÓ›˜ Î·È ·È‰È¿ ÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ 2014. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿: ∂Áη›ÓÈ· 7 ∞ÚÈÏ›Ô˘ (6 Ì.Ì. - 8 Ì.Ì.) ÛÙÔ 2Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜. ∂ÈÛΤ„ÂȘ 7 ¤ˆ˜ 9 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 9 .Ì. ¤ˆ˜ 1 Ì.Ì. ÁÈ· Û¯ÔÏ›· Î·È 6 Ì.Ì. ¤ˆ˜ 8 Ì.Ì. ÁÈ· ȉÈÒÙ˜. √È ÊÂÙÈÓÔ› ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÙˆÓ ÂÎı¤ÛÂˆÓ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ¢ÂÏÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, Ë ÔÔ›· ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÙ·È Î·È Ì ·Ú¿ÏÏËϘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ. ·) ΔÚ›ÙË 7/4 Úˆ› Î·È ΔÂÙ¿ÚÙË 9/4 Úˆ› Ë ÂÌ„˘¯ÒÙÚÈ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Î. ∫Ô˘ÎÔ˘Ì‚Ú‹ ∞Ï›ÎË Ì¤Û· ·fi ÙÔ ı·ÙÚÈÎfi ·È¯Ó›‰È ı· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· “Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ” ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ì·˜ Û ‰˘Ô ÔÌ¿‰Â˜ ‚) ¢Â˘Ù¤Ú· 7/4 ·fiÁÂ˘Ì· ·fi ÙËÓ “¶ÚfiÙ·ÛË ∑ˆ‹˜” ÔÈ Î.Î. ™ˆÙËÚÔÔ‡ÏÔ˘ ¢‹ÌËÙÚ· -ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜, Î. ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˘ ª·Ú›· - „˘¯ÔÏfiÁÔ˜- ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó Û ÌÂÈÎÙfi ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ, ÁÔÓ¤ˆÓ Î·È Ì·ıËÙÒÓ, Î·È ı· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ ‰È·‰Ú·ÛÙÈο ÙÔ ı¤Ì·. Á)ΔÂÙ¿ÚÙË 9/4 ·fiÁÂ˘Ì· Ô Î. °È·ÌÔ˘ÛÙ¿Ú˘ £ÂÔ‰fiÛ˘ - „˘¯›·ÙÚÔ˜, „˘¯ÔÏfiÁÔ˜ √∫∞¡∞, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜ - ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ı¤Ì· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ.

√‰ËÁ›Â˜ ·fi ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ º˘ÙÒÓ Î·È ¶ÔÈÔÙÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘

∞Ûı¤ÓÂȘ Î·È ¤ÓÙÔÌ· ·ÂÈÏÔ‡Ó ÙȘ ÂÏ·ÈÔηÏÏȤÚÁÂȘ ∞¶√ ‰È¿ÊÔÚ˜ ·Ûı¤ÓÂȘ ÚÔ-

Û‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÔÈ ÂÏ·ÈÔηÏÏȤÚÁÂȘ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ‚·ÛÈÎfiÙÂÚ˜ ÙÔ Î˘ÎÏÔÎfiÓÈÔ, Ù· ÛΈÏËÎfiÌÔÚÊ· ·Î¿Ú· Î·È ÔÏ˘Ê¿ÁÔ ¤ÓÙÔÌÔ (ηÏÔÎfiÚȘ). ΔÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ º˘ÙÒÓ Î·È ¶ÔÈÔÙÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Âͤ‰ˆÛ ԉËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ì ٷ ηٿÏÏËÏ· Ê˘ÙÔÚÔÛٷ٢ÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ˙ËÌȤ˜ ÛÙ· ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ· Î·È ÙÔ˘˜ ηÚÔ‡˜. ∫˘ÎÏÔÎfiÓÈÔ Ù˘ ÂÏÈ¿˜ ™˘ÌÙÒÌ·Ù·: ΔÔ Î‡ÚÈÔ Û‡Ìو̷ Ù˘ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜ Â›Ó·È Ô Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÒÓ ÎËÏ›‰ˆÓ, Ì ¯ÚÒÌ· ÛÙ·¯Ù›-ηÛÙ·Ófi ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi ηÛÙ·ÓfiÌ·˘Ú˜ ˙ÒÓ˜. √ ̇ÎËÙ·˜ ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ Ù· ʇÏÏ· ÙÔ˘˜ Ì›Û¯Ô˘˜ ÙˆÓ Ê‡ÏψÓ, ÙÔ˘˜ Ô‰›ÛÎÔ˘˜ ÙˆÓ ·Óı¤ˆÓ, Ù·ÍÈ·ÓıÈÒÓ Î·È Î·ÚÒÓ. ŸÙ·Ó Ë ÚÔÛ‚ÔÏ‹ Á›ÓÂÙ·È ÛÔ‚·Ú‹ Ù· ʇÏÏ· ÎÈÙÚÈÓ›˙Ô˘Ó Î·È ¤ÊÙÔ˘Ó. ™˘Óı‹Î˜ ·Ó¿Ù˘Í˘: ÕÚÈÛÙ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ̇ÎËÙ· Â›Ó·È Á‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ 1620ÔC. OÈ ÚÔÛ‚ÔϤ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË Î·È ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ, fiÙ·Ó ÂÈÎÚ·Ù› ‚ÚÔ¯ÂÚfi˜ Î·È ˘ÁÚfi˜ ηÈÚfi˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙÔ˘ ÌÔχÛÌ·ÙÔ˜. √È ÌÔχÓÛÂȘ Ù˘ ¿ÓÔÈ͢ Â›Ó·È ‚·ÛÈ-

΋˜ ÛËÌ·Û›·˜, ‰ÈfiÙÈ ·fi ·˘Ù¤˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ ÌfiÏ˘ÛÌ· ÁÈ· ÙȘ ÌÔχÓÛÂȘ ÙÔ˘ ÊıÈÓÔÒÚÔ˘. ∏ ·Ûı¤ÓÂÈ· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÓÙ·ÛË Û ÂÏ·ÈÒÓ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ˘ÁÚ¤˜ Î·È ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ηıÒ˜ Î·È Û ÂÏ·ÈÒÓ˜ ˘ÎÓ‹˜ ʇÙ¢Û˘. ™˘ÛÙ¿ÛÂȘ: ∞) ∞Ú·›ˆÌ· ÙÔ˘ Ê˘ÏÏÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙ· ˘ÎÓ¿ ‰¤ÓÙÚ· ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Û˘ÓıËÎÒÓ ·ÂÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÊˆÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ‰ÂÓ Â˘ÓÔÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ΢ÎÏÔÎfiÓÈÔ˘. μ) ™˘Ó›ÛÙ·Ù·È Ó· Á›ÓÂÈ „ÂηÛÌfi˜ fiÙ·Ó Ë Ó¤· ‚Ï¿ÛÙËÛË ¤¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ 2-5 ÂηÙÔÛÙ¿. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ïfi ÏÔ‡ÛÈÌÔ ÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ Î·È Â·Ó¿ÏË„Ë ÌÂÙ¿ ·fi ‚ÚÔ¯‹. º˘ÙÔÚÔÛٷ٢ÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ·: ¯·ÏÎÔ‡¯· Û΢¿ÛÌ·Ù· fiˆ˜ ‚ÔÚ‰ÈÁ¿ÏÂÈÔ˜ ÔÏÙfi˜, ˘‰ÚÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¯·ÏÎÔ‡ Î.¿. (COPPER OXYCHLORIDE, COPPER OXIDE, COPPER HYDROXID∂, DODINE). ™ÎˆÏËÎfiÌÔÚÊ· ·Î¿Ú· ¢È·ÈÛÙÒÛÂȘ: ∞fi ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ‡·ÈıÚÔ Î·È ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ê˘ÙÔÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ Ì·˜ ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ÛÙÔ˘˜ ¡ÔÌÔ‡˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, ºıÈÒÙȉ·˜ Î·È §¿ÚÈÛ·˜, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÚÔÛ‚ÔϤ˜ Ù˘ Ó·ڋ˜ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙˆÓ Î·ÚÒÓ ·fi ÛΈÏËÎfiÌÔÚÊ· ·Î¿Ú·. ™˘ÌÙÒÌ·Ù·: ∏ ÚÔÛ‚ÔÏ‹ Á›ÓÂÙ·È

ÂÌÊ·Ó‹˜ ÛÙ· ÒÚÈÌ· ʇÏÏ· Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ·Ú·ÌÔÚÊÒÛÂȘ ˘fi ÙË ÌÔÚÊ‹ ˘fiÊ·ÈˆÓ ·Ó¿ÁÏ˘ÊˆÓ ÛÙËÓ Î¿Ùˆ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. √È ÚÔۂ‚ÏË̤ÓÔÈ Î·ÚÔ› fiÙ·Ó Â›Ó·È ÌÈÎÚÔ› Ì·˘Ú›˙Ô˘Ó Î·È ¤ÊÙÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ·Ú·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È. ™˘ÛÙ¿ÛÂȘ: °È· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÙˆÓ ·Î¿ÚÂˆÓ ·˘ÙÒÓ ÎÈ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· Û΢¿ÛÌ·Ù·, Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È Â¤Ì‚·ÛË Ì ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ıÂÚÈÓfi ÔÏÙfi fiÙ·Ó Ë Ó¤· ‚Ï¿ÛÙËÛË ¤¯ÂÈ Êı¿ÛÂÈ Ù· 6-8 ÂηÙÔÛÙ¿ ̤۷ ÛÙÔ ª¿ÚÙÈÔ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· Â¤Ì‚·ÛË Î·Ù·ÔÏÂÌ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÈ ÚÔÓ‡Ìʘ ÎÔÎÎÔÂȉÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÔÌÔÙ¤ÚˆÓ ÂÓÙfiÌˆÓ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹. ∫ÔÎÎÔÂȉ‹ Ù˘ ÂÏÈ¿˜ ¢È·ÈÛÙÒÛÂȘ: ∞fi ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ‡·ÈıÚÔ Î·È ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ê˘ÙÔÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ Ì·˜ ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ÛÙÔ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Û ÂÏ·ÈÒÓ˜ Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ, ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔÛ‚ÔϤ˜ ·fi ¶·ÚÏ·ÙfiÚÈ· ÛÔÚ·‰Èο Î·È Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ·fi Ù· ˘fiÏÔÈ· ÎÔÎÎÔÂȉ‹ Ù˘ ÂÏÈ¿˜. ∂›Û˘ ÚÔÛ‚ÔϤ˜ ·fi ÎÔÎÎÔÂȉ‹ ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó Î·È Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙˆÓ ¡. ºıÈÒÙȉ·˜ Î·È ¡. §¿ÚÈÛ·˜. ™À™Δ∞™∂π™: ∏ ηٷÔϤÌËÛË ÙˆÓ ÎÔÎÎÔÂȉÒÓ ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ηÏ-

ÏÈÂÚÁËÙÈο ̤ÙÚ· Ù· ÔÔ›· ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙËÓ Â˘ÚˆÛÙ›· ÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ: 1) ªÂ ·Ê·›ÚÂÛË Î·È Î·‡ÛË ÙˆÓ ÚÔۂ‚ÏËÌ¤ÓˆÓ ·fi ÎÔÎÎÔÂȉ‹ ÎÏ·‰›ÛÎˆÓ ÚÔÙÔ‡ ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÎÎÔÏ¿„ÂȘ ÚÔÓ˘ÌÊÒÓ. 2) ªÂ ·Ó·ÓˆÙÈο ÎÏ·‰Â‡Ì·Ù· Û ÁËÚ·È¿ ‰¤ÓÙÚ·. 3) ªÂ ηٿÏÏËÏË Ï›·ÓÛË. ™ÙÔ˘˜ ÂÏ·ÈÒÓ˜ Ô‡ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÙËÚËı› ÚÔÛ‚ÔϤ˜ ·fi Ù· ÎÔÎÎÔÂȉ‹, Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È Ë Â¤Ì‚·ÛË Ì ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ıÂÚÈÓfi ÔÏÙfi ‹ ıÂÚÈÓ¿ ÔÚ˘Î٤Ϸȷ ̤۷ ÛÙÔ ª¿ÚÙÈÔ fiÙ·Ó Ë Ó¤· ‚Ï¿ÛÙËÛË ¤¯ÂÈ Êı¿ÛÂÈ Ù· 6-8 ÂηÙÔÛÙ¿ Î·È ÚÈÓ ÙËÓ ·ÓıÔÊÔÚ›·. º˘ÙÔÚÔÛٷ٢ÙÈο Û΢¿ÛÌ·Ù· PARAFFIN OIL/(CAS64742-467), PARAFFIN OIL/(CAS 8042-475), PARAFFIN OIL/(CAS 978 6282-3), FENOXYCARB, PYRIPROXYFEN (∞DMIRAL) ∫·ÏÔÎfiÚȘ ∂›Ó·È ÔÏ˘Ê¿ÁÔ ¤ÓÙÔÌÔ. Δ· Ó·ڿ ÂÓ‹ÏÈη ¿ÙÔÌ· ÙÔ˘ ÂÓÙfiÌÔ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ·fi Ù· ̤۷ ª·ÚÙ›Ô˘ ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ ª¿ÈÔ Î·È ÚÔÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙË Ó·ڋ ‚Ï¿ÛÙËÛË Î˘Ú›ˆ˜ ‚Ï·ÛÙÔ‡˜ Î·È ·ÓıÔÊfiÚÔ˘˜ ÔÊı·ÏÌÔ‡˜. ™À™Δ∞™∂π™:™ÙÔ˘˜ ÂÏ·ÈÒÓ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÙËÚËı› ÚÔÛ‚ÔϤ˜ ·fi ÙÔ ¤ÓÙÔÌÔ Û˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È „ÂηÛÌfi˜ Ì ¤Ó· ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÂÓÙÔÌÔÎÙfiÓÔ Â·Ê‹˜ Ì ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ ·ÎÌ·›ˆÓ ‹

ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ¤ÎÙ˘Í˘ Ù˘ Ó¤·˜ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ Î·È ÚÈÓ ÙËÓ ·ÓıÔÊÔÚ›·. ª·ÚÁ·ÚfiÓÈ· ™ÙËÓ ÂÏÈ¿ ÔÈ ÚÔÓ‡Ìʘ ÙÔ˘ ÂÓÙfiÌÔ˘ ÚÔÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙȘ ÎÔÚ˘Ê¤˜ Î·È Ù· ʇÏÏ· ÙˆÓ ÙÚ˘ÊÂÚÒÓ ‚Ï·ÛÙÒÓ ‹ ·ÎfiÌ· Î·È ÎÏÂÈÛÙ¿ ¿ÓıË Î·È Ú¿ÛÈÓÔ˘˜ ·Ó·Ù˘Á̤ÓÔ˘˜ ηÚÔ‡˜. ΔÔ ¤ÓÙÔÌÔ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁË ˙ËÌÈ¿ ΢ڛˆ˜ ÛÂ Ê˘ÙÒÚÈ· Î·È Û ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙÔ˘˜ ÂÏ·ÈÒÓ˜ ηٷӷϛÛÎÔÓÙ·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi ʇÏÏˆÓ Î·È ·ÎÚ·›ˆÓ ÔÊı·ÏÌÒÓ. ™Â ÌÂÁ¿Ï· ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ· Ë ˙ËÌÈ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ·ÍÈfiÏÔÁË, ÂÎÙfi˜ ·fi ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÙÔÔıÂۛ˜ Î·È ¯ÚÔÓȤ˜. ™À™Δ∞™∂π™: ™ÙÔ˘˜ ÂÏ·ÈÒÓ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÙËÚËı› ÚÔÛ‚ÔϤ˜ ·fi ÙÔ ¤ÓÙÔÌÔ Û˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È „ÂηÛÌfi˜ Ì ¤Ó· ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÂÓÙÔÌÔÎÙfiÓÔ Â·Ê‹˜ ̤۷ ÛÙÔ ª¿ÚÙÈÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ¤ÎÙ˘Í˘ Ù˘ Ó¤·˜ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘. ¶ƒ√™√Ã∏: ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ·˘ÛÙËÚ¿ ÔÈ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘ ÙˆÓ Ê˘ÙÔÚÔÛٷ٢ÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁ›· ¯Ú‹Û˘, Û˘Ó‰˘·ÛÙÈÎfiÙËÙ·, ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ê˘ÙÔÙÔÍÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÂٷ͇ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Â¤Ì‚·Û˘ Î·È Û˘ÁÎÔÌȉ‹˜ Î·È Ì¤ÙÚ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ‰ËÏËÙËÚÈ¿ÛˆÓ.


M·ÁÓËÛ›· 19

™∞μμ∞Δ√ 22 MAPTIOY 2014

™˘ÌÌÂÙ›¯Â ÙÔ 25% ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

∞ÂÚÁ›· ÁÈ· ¤Ó· ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ηıËÁËÙ¤˜ Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ηıËÁËÙ¤˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ¯ı˜ ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·ÓÂÏÏ·‰Èο Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ÙˆÓ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙˆÓ. √È Î·ıËÁËÙ¤˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Î·È Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Ì ηٿÏËÍË ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, fiÔ˘ ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· ÙÔÔı¤ÙËÛ·Ó ·Ófi. ¶¿ÓÙˆ˜ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ‹Ù·Ó ÌÈÎÚ‹.

Œ

™‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ë̤ڷ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ Î·È ÔÏÏÔ› Â›Ó·È ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÙËÓ ·fiÏ˘ÛË, ·Ó Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ‰›ÓÂÙ·È ·Ú¿Ù·ÛË ÂÓfi˜ ÌËÓfi˜. 줂·È· ̤¯ÚÈ Î·È ¯ı˜ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÂÓ Â›¯Â Ï¿‚ÂÈ Î¿ÔÈÔ Â›ÛËÌÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ˙‹ÙËÌ·. ™Â Û¯¤ÛË Ì ٷ ÌÔÓÔ„‹ÊÈ· ÔÛÔÛÙÈ·›· ÓÔ‡ÌÂÚ· ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÒÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ·ÂÚÁ›·˜ Ô˘ ÙÂÏÔ‡Û·Ó Î·È ˘fi ÙËÓ ÔÌڤϷ Ù˘ ∞¢∂¢À, ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi 25% Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ Ë̤ڷ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› Ì¿ÏÏÔÓ ˆ˜ ÌÈ· ıÂÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË. 줂·È· ›Ûˆ˜ Ó· ¤·ÈÍ ÚfiÏÔ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‹Ù·Ó ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ù·Ó ¤Ó· fiÌÔÚÊÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ. ΔÔ ‰Â‰Ô̤ÓÔ Â›Ó·È ˆ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi 25% ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· Ô˘ ÚÔ΋ڢÍ ¯ı˜ Ë √§ª∂ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Ï‹ÍË Û‹ÌÂ-

Ú· Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ÁÈ· ÙȘ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘˜. ªÂ ÎÂÓÙÚÈÎfi Û‡ÓıËÌ· “ηÓ›˜ ·ÔÏ˘Ì¤ÓÔ˜ ÛÙȘ 23 ª·ÚÙ›Ô˘” ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ÔÚ›· Ô˘ η٤ÏËÍ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. øÛÙfiÛÔ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ÛÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ‹Ù·Ó ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ·ÚÎÂÙÔ› ¤Î·Ó·Ó ·ÂÚÁ›·, Ï›ÁÔÈ, fï˜, ·Ú¢ڤıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ™ˆÎÚ¿Ù˘ ™·‚ÂÏ›‰Ë˜ › ˆ˜ “fiÏÔÈ ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Î·È ÙȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ Ô˘ ηٷÚÁ‹ıËÎ·Ó Î·È Ú¤ÂÈ Ó· È‰Ú˘ıÔ‡Ó ÂÎ Ó¤Ô˘. °È’ ·˘Ùfi Î·È ı· ›̷ÛÙ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÁÈ· fiÛÔ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›” . ∂ÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÂÚÁ›·˜ Ô˘

Î˘Ì¿ÓıËΠÛÙÔ 25%, › ˆ˜ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ, ·Ó ·Ó·ÏÔÁÈÛÙ› ηÓ›˜ ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ‚ÈÒÓÂÈ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜. ∫·È ·˘Ù‹ Ë Ôχ ηϋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞ÁÒÓ· Î·È ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ∂§ª∂ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÓË̤ڈÛË Î·È Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ·Ó¿ Û¯ÔÏ›Ô. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ú¿Ù·Û˘ Ù˘ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·˜, › ˆ˜ ·˘Ù¿ Â›Ó·È ÙÂÚÙ›È· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· Ó· “¯Ú˘ÛÒÛÂÈ” ÙÔ ‰ËÏËÙËÚÈ҉˜ ¯¿È Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ·Ú¢ڤıËÎ·Ó Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÁÏ›ÙˆÛ·Ó ÙËÓ ·fiÏ˘ÛË, ·ÏÏ¿ ˘Ô¯ÚÂÒÓÔÓÙ·È ϤÔÓ Ó· ‰È‰¿ÍÔ˘Ó Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ÛÙË ª·Î‰ÔÓ›·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· ¤ÍÔ‰· Ó· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÙfiÓÈÛ·Ó fiÙÈ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ÍÂÛÈÙˆıÔ‡Ó, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌË

¯¿ÛÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ΔÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ∂§ª∂ Î. ∫ÒÛÙ·˜ §·Áfi˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË ÂÓfi˜ ‹ ‰‡Ô ÌËÓÒÓ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ¤Î·Ó·Ó ‹‰Ë ÁÈ· ÌÂٿٷÍË ‚¿ÛÂÈ ÚÔ΋ڢ͢, Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ 200 ηıËÁËÙ¤˜ ·ÓÂÏÏ·‰Èο, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ¤Î·Ó·Ó οÔÈ· ·›ÙËÛË Î·È Û‹ÌÂÚ· 23 ª·ÚÙ›Ô˘ ·ÔχÔÓÙ·È. ∫·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛË-

∞fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Û ˘Ô‰Ô̤˜, ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·, ÚfiÓÔÈ·, ÂÎ·›‰Â˘ÛË

ŒÚÁ· ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÛÙÔ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ ŒÚÁ· Ô˘ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜, Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚfiÓÔÈ·˜, Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ˘ÏÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚÈÂÙ›·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Û˘Óı‹Î˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, ·ÏÏ¿ Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜. ΔfiÛÔ ÌÂ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜, fiÛÔ Î·È Ì ÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó Ó¤· ÒıËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Î·È ¿ÏÏ· ¤ÚÁ·, ÂÓÒ ¿ÌÂÛ˘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È Ë ·Ó¿Ï·ÛË Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Ï·Ù›·˜ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ Ì ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 525.000 ¢ÚÒ, ¤ÚÁÔ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÎÔÓ‹ıËΠ‹‰Ë ÌÂϤÙË ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Î·È ¤¯ÂÈ ˘Ô‚ÏËı› ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË. ™ÙÔ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ ÂÈϤ¯ıËÎÂ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ¤‰Ú· ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¶·ÓÙÔˆÏ›Ԣ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋ Û˘Ì-

‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË 100 ¿ÔÚˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È ÛÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÔχÙÈÌ˘ ÔÛfiÙËÙ·˜ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î¿ı ̋ӷ. ∞ÛÊ·ÏÙÔÛÙÚÒıËÎ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È ÂÂÎÙ¿ıËÎÂ Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ ʈÙÈÛÌfi˜, ÂÓÒ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËÎÂ, fiÔ˘ ‹Ù·Ó ·Ó·Áη›Ô. ∂›Û˘ Û˘ÓÙËÚ‹ıËΠÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ∫∞¶∏ Î·È Á›ÓÔÓÙ·È Û˘Ó¯›˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Î·È Û‡ÓÙÔÌ· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ·Ô‰˘ÙËÚ›ˆÓ. ∂›Û˘ ·Ó·Î·ÈÓ›ÛÙËÎÂ Ô ¯ÒÚÔ˜ ÂÛÙ›·Û˘ Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û ‰ËÌÔÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ηٷÛÙÚ·Ê› ÔÏÔÛ¯ÂÚÒ˜ ·fi ʈÙÈ¿ Ô˘ ÂΉËÏÒıËÎÂ. π‰È·›ÙÂÚË ÒıËÛË ‰fiıËÎÂ Î·È ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÎÔ‡ ™Ù·ıÌÔ‡ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓÙ¿¯ıËΠÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ¤ÙÛÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÌËÙ¤Ú˜ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó Î·ıfiÏÔ˘ ÙÚÔÊ›· ÁÈ· ÙË ÊÔ›ÙËÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ‰Â ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ

Ô ÂÏ·Èԯڈ̷ÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ ÌÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ÂÓÒ ‰È·Ù¤ıËÎ·Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ› ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Î·È ÏÔ‡ÛÈÔ ˘ÏÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ì·ıËÙÒÓ Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ Ì·ıËÛȷΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·Ó¿‰ÂÈ͢ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÌÓËÌ›ˆÓ, ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ ÂÓÙ¿¯ıËΠÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Leader Î·È ϤÔÓ ı· ÌÔÚ› Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È Ó· ·˘ÍËı› Ë ÂÈÛ΄ÈÌfiÙËÙ·.

ªÂÙ¿ ·fi Û˘Ó¯›˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Î·È ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÙËÎÂ Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ‡„Ô˘˜ 300.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î·›ÓÈÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ ™ÎÔ¢ÙËÚ›Ô˘ Ô˘ ı· Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Û fiÏË ÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÚÔÛÂÏ·ÔÓÙ·˜ ÔÏϤ˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È ÙÔÓÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∞ÎfiÌË Ô ¢‹ÌÔ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·fi‰ÔÛ˘ ÙÈÌ‹˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÛfiÓÙ˜ ÙÔ˘ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ∫·ÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ, ÍÂ-

ÎÈÓ¿ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ªÓËÌ›Ԣ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì ٛÙÏÔ “∏ ¡›ÎË” , ÂÓÒ ÏËÛ›ÔÓ ÙÔ˘ ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È Î·È ·Ó·ıÂÌ·ÙÈ΋ Ͽη. ∏ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ “ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Î·È Ì·ÚÙ˘ÚÈÎfi ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ Â›Ó·È ¤Ó· ·fi ÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ˘ÏÒÓ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì ÏÔ‡ÛÈ· Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÙÔ̤·. ŸÏÔ ·˘Ùfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÂ Û˘Ó¯‹ ÂÈÌÔÓ‹ Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÚÔ¯ˆÚ‹Û·Ì Û ÂÎÙÂٷ̤Ó˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ÎÔÈÓˆÓÈ΋, ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ÀÏÔÔÈ‹Û·Ì ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌÒÓ, ·ÚÂÌ‚‹Î·Ì ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfi-

ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

ÙËÙ·, ÙÔÓÒÛ·Ì ÙȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰Ô̤˜, ÂÓÒ ‰ÒÛ·Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Ó· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËıÔ‡Ó Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ Î·È Ó· ÍÂÙ˘Ï›ÍÔ˘Ó ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó. ∂›Ù Ì ›‰ÈÔ˘˜, ›Ù ÌÂ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ÌÔÚ¤Û·ÌÂ Î·È ˘ÏÔÔÈ‹Û·Ì ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û˘Óı‹Î˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÂÓÒ Û¯Â‰È¿˙Ô˘ÌÂ Î·È ¿ÏϘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. ªÂ ÙËÓ ›‰È· ÂÚÁ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÌÂıÔ‰ÈÎfiÙËÙ· Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Û ·Á·ÛÙ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ” .

∫∞Δ∞™∫∂À∂™ & ∂¶π™∫∂À∂™ ¶∞¡Δ√™ ΔÀ¶√À

øƒ∞ƒπ√ §∂πΔ√Àƒ°π∞™ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ√™ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞-Δ∂Δ∞ƒΔ∏-™∞μμ∞Δ√: 7.15-14.30 ΔƒπΔ∏-¶∂ª¶Δ∏-¶∞ƒ∞™∫∂À∏: 7.15-21.00 ∫Àƒπ∞∫∏ ∫§∂π™Δ∞

øƒ∞ƒπ√ DELIVERY ¶ƒøπ: 08.00-14.00 ∞¶√°∂Àª∞: 17.00-20.00

Ì·›ÓÂÈ fiÙÈ Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ·›ÙËÛË, ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È Î¿ÔÈ· ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ¿ÓÔÈÍÂ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÙˆÓ ·ÔχÛÂˆÓ Î·È ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ‰È·Ï‡ıËÎÂ Ô È‰ÈˆÙÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ·fi ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË Ô˘ ›¯·Ì ·fi Ù· Û¯ÔÏ›·, Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË.

28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 149 μ√§√™ (ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜-™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË)

ÙËÏ.: 24210 58523 ñ ÎÈÓ.: 6948 522027

info@mycitynet.gr


M·ÁÓËÛ›· 20

™∞μμ∞Δ√ 22 ª∞ƒΔπ√À 2014

™ËÌ·ÓÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÛÙÔ 6Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ËÁ¤˜ ÂÓË̤ڈÛ˘

ÿÓÙÂÚÓÂÙ Î·È Δ‡Ô˜ Ù· ÈÔ ·ÍÈfiÈÛÙ· ªª∂ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¤ÊË‚Ô˘˜ ∞fi ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·ÓÔÔÈËÙÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· Ù· ÙÚ¤¯ÔÓÙ· ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· ¤ÊË‚Ô˘˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ̤۷ ·fi ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ËÁ¤˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ¤Ú¢ӷ, Ë ÔÔ›· ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙÔ 6Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘. ∞fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ‰È·ÈÛÙÒıËΠˆ˜ ÙÔ 80% ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ, ÂÓÒ ¤Ó· Â›Û˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ıˆÚ› ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È ÙÔÓ Δ‡Ô ˆ˜ Ù· ÈÔ ·ÍÈfiÈÛÙ· ̤۷ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓË̤ڈۋ ÙÔ˘˜.

π

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

™ÎÔfi˜ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ‹Ù·Ó Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› Û ÔÈÔ ‚·ıÌfi ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë Û¯¤ÛË ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ ¤ÊË‚ˆÓ Ì ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË, ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ Î‡ÚȘ ËÁ¤˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛ‹˜ ÙÔ˘˜, Á· ÔÈ· ı¤Ì·Ù· ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ ÔÈ· ªª∂ ıˆÚÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÍÈfiÈÛÙ·. ΔÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÁÂÓÈ¿ ¤ÊË‚ˆÓ ¤¯ÂÈ Â˘Ú‡ÙËÙ· ÂÈÏÔÁÒÓ ÛÙËÓ ¿ÓÙÏËÛË Ù˘ ÂÓË̤ڈۋ˜ Ù˘, Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi Ù· ·Ú·‰ÔÛȷο ̤۷, fiˆ˜ Ô Δ‡Ô˜, ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ, Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È ÊÙ¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ „ËÊȷ΋ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·, fiÔ˘ ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Â›Ó·È ·ÓÂÍ¿ÓÙÏËÙ˜. ∫·È Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ fiÓÙˆ˜ ÔÈ ¤ÊË‚ÔÈ ÏfiÁˆ Î·È Ù˘ ÂÍÔÈΛˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÁÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó, ˆÛÙfiÛÔ ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ó Î·È ÛÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙÔ˘ Δ‡Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓË̤ڈۋ ÙÔ˘˜. ΔÔÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ë ¤Ú¢ӷ ÂÓÙ¿¯ıËΠ۠project ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ì ˘‡ı˘ÓÔ ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ¶∂19 Î·È ˘ԉȢı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ 6Ô˘ §˘Î›Ԣ Î. £Ô‰ˆÚ‹ ¶·ÓÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ. “¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹Û·Ì ÌÈ· ¤Ú¢ӷ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ì ı¤Ì· Ù· ªª∂, ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙÔ˘˜ Î·È fiÛÔ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¶·ÓÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ηÈ

ηÙfiÈÓ ¯ˆÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜. ªÂ ÙÔ Δ‡Ô Î·È ÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ·Ì·ıËÙÒÓ Û ÔÌ¿‰Â˜, ¤ÁÈÓ ÌÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ ·- Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Ù· ·ÁfiÚÈ·. ŒÓ· ¿ÏÏÔ Ó·‰ÚÔÌ‹ ÛÙ· ‚·ÛÈο ªª∂, fiˆ˜ ÙÔ Ú·- ÛÙÔÈ¯Â›Ô Â›Ó·È ˆ˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÔÈ ¤ÊË‚ÔÈ ‰ÈfiʈÓÔ, ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ÙÔÓ Δ‡Ô, ÙÔ ›- ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÙfiÛÔ Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÓÙÂÚÓÂÙ, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤ÁÈÓÂ Î·È ÌÈ· ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ·¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË ÙˆÓ ªª∂ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì „˘¯·ÁˆÁ›·, ÌÔ˘ÛÈÌ·˜. ∂›Û˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‚Ú‹Î·Ó ‚È‚ÏÈÔÁÚ·- ΋, Ì ÎÔÈÓˆÓÈο ı¤Ì·Ù·, ·ıÏËÙÈο, ·ÊÈΤ˜ ËÁ¤˜ Î·È Ù·Èӛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜ ˙ËÙ‹Ì·Ù·. ªª∂ Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó, fiˆ˜ Ô “¶ÔÏ›Ù˘ ∫¤ÈÓ” ‹ ¿ÚıÚ· ÙÔ˘ ¡fi·Ì ΔÛfiÌ- ∂ӉȷʤÚÔÓÙ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÛÎÈ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ηٿÚÙÈÛ·Ó ÂÚˆÙË- Δ· ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ· Ô˘ Û˘ÓÙ¿¯ıËÎ·Ó Ì·ÙÔÏfiÁÈÔ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ó ÙȘ ËÁ¤˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ËÏÈÎÈ·Îfi ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜, ‰Â›ÁÌ· Ì·ıËÙÒÓ ·fi 16 ¤ˆ˜ 18 ÂÙÒÓ (Ì·Ò˜ ÙȘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó, Ò˜ ηٷϋÁÔ˘Ó Û ıËÙ¤˜ §˘Î›Ԣ). ·˘Ù¤˜, ÁÈ· ÔÈ· ı¤Ì·Ù· ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È Î·È ∞fi ÙËÓ ·Ô‰ÂÏÙ›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÚԤ΢„·Ó Ù· Ò˜ ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙÔ˘˜” . ·Ú·Î¿Ùˆ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·: ∏ Ì·ı‹ÙÚÈ· Ù˘ μ’ Δ¿Í˘ ∞ı·Ó·Û›· ™˘- √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÂÚÔÔ‡ÏÔ˘ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ, ÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È ·ÚÎÂÙ¿ (52%), ÙÔ 20% ıˆÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÔÈ Ó¤ÔÈ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ·Û¯ÔÏÔ‡- ÚÔ‡Ó fiÙÈ ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È Ôχ Î·È ÙÔ ˘fiÓÙ·È Ì ٷ ªª∂ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË, ÏÔÈÔ 28% fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÂ·Ú΋ ÂÓË̤ڈfiÛÔ Î˘Ú›ˆ˜ Î·È ÁÈ· „˘¯·ÁˆÁ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÛË. ¿ÏÏ· ı¤Ì·Ù·, fiˆ˜ ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ¶Â- ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÛÔ Ô˘ ÂÈϤÁÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÔÈ Ó¤ÔÈ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ ‰È·- ÓË̤ڈۋ ÙÔ˘˜ (ÂÚÒÙËÛË Ì ¿Óˆ ·fi Ì›· ‰›ÎÙ˘Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô ıˆÚÔ‡Ó Î·È ÈÔ ·ÍÈfiÈ- ‰˘Ó·Ù¤˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ), Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ‰‹ÏˆÛÙÔ Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË ‚¤‚·È· fiÙÈ ÙȘ È- Û fiÙÈ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ Ô˘ ÂÈϤÁÔ˘Ó, ÙȘ ıˆÚÔ‡Ó ÔÈ (82%), ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË (80%), ÙÔ Ú·‰Èfiʈ›‰ÈÔÈ ·ÍÈfiÈÛÙ˜ Î·È ÙȘ ¤¯Ô˘Ó ÂϤÁÍÂÈ. ∞fi ÓÔ( 39%) Î·È Ù¤ÏÔ˜ ·fi ÙÔÓ (¤ÓÙ˘Ô) Δ‡Ô ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›ˆÓ Ê¿ÓËΠfiÙÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ¤ÊË∫√À¶√¡π Ì ·ÁÔÚ¿ Ó¤ˆÓ ‚ˆÓ ·ÊÈÂÚÒÓÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·ÚÎÂÙfi ¯ÚfiÓÔ, ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô ÒÚ˜, ÁÈ· ÙËÓ ÂÓË̤ڈۋ

∂∫¶Δø™∏™ 10ú

(30%). Δ· ·ÁfiÚÈ· ‰È·‚¿˙Ô˘Ó Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È ÂÚÈÔ‰Èο, ÂÓÒ Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ·fi ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ. Δ· ı¤Ì·Ù· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È Â›Ó·È Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙ›ÌËÛ˘: ·) æ˘¯·ÁˆÁÈο (Ù·Èӛ˜ ÌÔ˘ÛÈ΋, ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ Î.¿.), ‚) ·ÁÎfiÛÌȘ Âȉ‹ÛÂȘ, Á) ÎÔÈÓˆÓÈο ı¤Ì·Ù·, ‰) ÔÏÈÙÈ΋ Î·È Ù¤ÏÔ˜ Ì Ôχ ÌÈÎÚfi ÔÛÔÛÙfi (7%) ÔÈÎÔÓÔÌÈο ı¤Ì·Ù·. ™ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÁÈ· ÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÔÈ ¤ÊË‚ÔÈ ÂÈϤÁÔ˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ Ì·ÙÈ¿ (73%), ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ·Ú¤Â˜ (15%) Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ (12%). ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙÔ fiÛÔ ¤Á΢ÚË Î·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛË ·Ú¤¯Ô˘Ó Ù· ª.ª.∂. ·¿ÓÙËÛ·Ó “Ôχ” ÙÔ 3%, 38% “·ÚÎÂÙ¿”, 47% “ÂÏ¿¯ÈÛÙ·”

∂Î·È‰Â˘Ù¤˜

™Ã√§∏ ∞Ú‚·Ó›Ù˘ 6976 555791 6977 633996 √¢∏°ø¡ μ·ÚÛ¿Ì˘ °È·ÓÓÔ˘Ï¿Î˘ 6976 555793 ∫ÂÛÌÂÙ˙‹˜ ¶·Ô˘ÙÛ‹˜ ¶ÔÏ·Ù›‰Ë˜ ™·ÎÂÏÏÈ¿‰Ë˜ ΔÛÔ˘Ì¤ÎÔ˜

¢Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ÁÔÓ›˜ ÛÙÔ ∫¢∞¶ μ·Û‰¤ÎÂÈÔ

6976 555795 6977 350974 6976 555797 6944 838477 6976 555792

πø§∫√À 46 - μ√§√™ Δ∏§.: 24210 22555, Δ∏§./FAX: 24210 22277

∞ÓÔÈÎÙ¿ fiÏË ÙËÓ Ë̤ڷ Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ - ηʤ - ÔÙfi Î·È Ù· ‚Ú¿‰È· fi,ÙÈ ÚÔ·„ÂÈ... ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ¶ËÏ›Ô˘ ÎÈÓ.: 6977601942

™√Àμ§∞Δ∑π¢π∫√ °Ú‹ÁÔÚ·... ºıËÓ¿... ¡fiÛÙÈÌ· ™√Àμ§∞∫π (ηϷ̿ÎÈ) §√À∫∞¡π∫√ (ηϷ̿ÎÈ) ∫√Δ√¶√À§√ (ηϷ̿ÎÈ) ª¶πºΔ∂∫π (ÌÂÚ. ¯ÂÈÚ.) ¶∞¡™∂Δ∞ (ÌÂÚ. 3 ÙÂÌ.) ™√ÀΔ∑√À∫∞∫π ¶∞Δ∞Δ∂™ (ÙËÁ. ÊÚ.)

Y VE4R.00 I L DE.00-2 12

1,00 ú 1,00 ú 1,20 ú 4,00 ú 4,00 ú 1,00 ú 1,50 ú

ΔÀƒ√™∞§∞Δ∞ Δ∑∞Δ∑π∫π √À°°∞ƒ∂∑∞ ƒø™π∫∏

}

1,50 ú

¶˘Ú¿ÛÛÔ˘ ∫25 (·ÏÈ¿ „·Ú¿‰Èη) TËÏ.: 24210 20.322 ñ CU vodafone: 6958 852.800 WHAT’S UP: 6980 200.329 ñ WIND F2G: 6930 515.246

Î·È 12% “ηıfiÏÔ˘”. Δ¤ÏÔ˜, fiÙ·Ó ˙ËÙ‹ıËΠӷ Û¯ÔÏÈ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ Ì¤ÛˆÓ ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ ÙÔ ÈÔ ·ÍÈfiÈÛÙÔ, Â¤ÏÂÍ·Ó ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Û ÔÛÔÛÙfi 41% (Ì ÙËÓ ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË fiÙÈ ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ÙÔÔıÂۛ˜ ÁÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È), ÙÔÓ Δ‡Ô Û ÔÛÔÛÙfi 31%, ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ Û ÔÛÔÛÙfi 17% Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ˆ˜ ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·ÍÈfiÈÛÙÔ Ì¤ÛÔ Ì ÔÛÔÛÙfi ÌfiÏȘ 5%. ™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈο, ÙÔ Ó·Úfi Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ, Ë ÂÍÔÈΛˆÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙȘ Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Î·È ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È Ë ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘˜ ÁÈ· ·ÌÂÛfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔ Ó· ÚÔÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, Î·È Ó· ÙÔ ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È (·ÊÔ‡ ÊÈÏÙÚ¿ÚÔ˘Ó ÙȘ ËÁ¤˜ ÙÔ˘˜) ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, Ì·˙› Ì ÙÔÓ Δ‡Ô. π‰È·›ÙÂÚ· ‰‡ÛÈÛÙÔÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ÂÓÒ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ÂÁ΢ÚfiÙËÙ· Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ˘ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ú¤¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ª.ª.∂.

6999394929 ·fi 17.00 ¤ˆ˜ 12 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ª¶√Δ™∞ƒ∏ 10 ñ ∞°. ∞¡∞ƒ°Àƒ√π μ√§√™

∂¡∞ Ôχ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÁÈ· ÁÔÓ›˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 15 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙÔ ∫¢∞¶ μ·Û‰¤ÎÂÈÔ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ∫∂∫¶∞-¢π∂∫, Ì ı¤Ì·: ™ÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ “ªÂÁ¿ÏˆÓ” Ì ÙÔ˘˜ “ªÈÎÚÔ‡˜” ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ‰ÈÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ §fiÁÔ˘ ∂À §∂°∂π¡, Ô˘ ÁÈ· ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ‰¤¯ÙËΠÚfiı˘Ì· Î·È ·ÊÈÏÔÎÂÚ‰Ò˜ ÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛ‹ Ì·˜. ΔÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ›¯·Ó ÔÈ ∫ÂÚ·ÛÈ¿ ª·ÚÔ‡ÛÔ˘ (ÁψÛÛÔÏfiÁÔ˜) Î·È ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·ÚÔ‡ÛÔ˜ (ÏÔÁÔ‰ÈÎfi˜), ÂÓÒ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÌÂÙ›¯·Ó ÔÈ ÏÔÁÔıÂÚ·‡ÙÚȘ ¢‹ÌËÙÚ· §·ÙÛ¿Ú·, ƒÂ‚¤Îη ª¿ÁÎÔ˘ Î·È °Ï˘ÎÂÚ›· ΔfiË. ∏ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ̤۷ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Â›Ó·È ¤Ó· ı¤Ì· ¿ÓÙ· “η˘Ùfi” Î·È “Â›Î·ÈÚÔ” , ÌÈ·˜ Î·È ÛÙfi¯Ô˜ οı ÁÔÓÈÔ‡ Â›Ó·È Ó· ηٷʤÚÂÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘, ÒÛÙ ·˘Ùfi Ó· ÂÍÂÏȯı› Û ÌÈ· ·˘ÙfiÓÔÌË, Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓË ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÌÂ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÈÛÔÚÚÔ›·, ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ Â¿ÚÎÂÈ·, ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË Î·È ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·. ΔÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ Û ÌÈÎÚ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÁÔÓÈÒÓ. ª¤Û· ·fi ÛΛÙÛ·, ‰È·‰Ú·ÛÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Î·È ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÂÌÂÈÚÈÒÓ Î·È ¿ÓÙ· Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ¤ÌÂÈÚˆÓ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ∂‡ §¤ÁÂÈÓ, Ë Î¿ı ÔÌ¿‰· Ô‰ËÁ‹ıËΠ۠‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ Î·È ÙȘ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ. ΔÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ¤ÎÏÂÈÛ Ì ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ, fiÔ˘ ÂÓ Û˘ÓÙÔÌ›· ¤ÁÈÓÂ Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛ˘ ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ, ÒÛÙ ӷ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘˜.


M·ÁÓËÛ›· 21

™∞μμ∞Δ√ 22 MAPTIOY 2014

¢È¿ÏÂÍË Kevin Featherstone ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ √ ηıËÁËÙ‹˜ Kevin Feather-

stone (London School of Economics) ı· ‰ÒÛÂÈ ‰È¿ÏÂÍË Ì ı¤Ì· “∏ ı¤ÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙȘ ∂˘Úˆ·˚Τ˜ ∂ÍÂÏ›ÍÂȘ” ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰È·Ï¤ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ¶ª™. √ ∫·ıËÁËÙ‹˜ Featherstone Â›Ó·È Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ Œ‰Ú·˜ ™‡Á¯ÚÔÓˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ “∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜” ÛÙÔ LS∂ Î·È ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¶·Ú·ÙËÚËÙËÚ›Ô˘ ÛÙÔ LSE. Œ¯ÂÈ ‰È·ÙÂϤÛÂÈ Î·ıËÁËÙ‹˜ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ (19952002) Î·È Î·Ù›¯Â ÙËÓ Œ‰Ú· Jean Monnet ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ (1994-2002) ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ Bradford. ∂ÈϤÔÓ, ηÙ›¯Â ı¤ÛÂȘ ÂÈÛΤÙË Î·ıËÁËÙ‹ ÛÙÔ Harvard, ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢, ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ ªÈÓÂÛfiÙ·. Œ¯ÂÈ Û˘ÁÁÚ¿„ÂÈ ÔÏÏ¿ ‚È‚Ï›·, ¤¯ÂÈ ‰ËÌÔÛȇÛÂÈ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Û ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÂÚÈÔ‰Èο. ™ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ı· ·Ú¤Ì‚ÂÈ Ì ۯfiÏÈ· Ô Î. Chris Spyrou, ÚÒËÓ Congressman (DEM) ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∏¶∞ Î·È Ó˘Ó Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ Hellenic American Union. ∏ ‰È¿ÏÂÍË Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È Ì ÙËÓ Â˘ÁÂÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ •¤ÓˆÓ °ÏˆÛÛÒÓ °Î·Ú·ÁοÓË-Robertson. ∏ ‰È¿ÏÂÍË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 31 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19:00 ÛÙÔ ∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ (°. ∫·ÚÙ¿ÏË 72, ÚÒËÓ °·ÏÏÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ) Î·È Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ‹ ÛÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ÛÙÔ ÎÔÈÓfi.

∂ÁηÈÓÈ¿˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ë ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ 2Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘

ªËӇ̷ٷ Ì·ıËÙÒÓ Ì ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ 2Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘, Ô˘ ۯ‰›·Û·Ó Î·È ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ·Ó ‰È¿ÊÔÚ· ¤ÚÁ· Ì ı¤Ì· ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ‰È·ÊˆÙÈÛÌfi. ™ÙÔ˘˜ 46 ·Ó‹Ïı·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ô˘ Ì ÌÂÚ¿ÎÈ Î·È ·Ó‹Û˘¯Ô Ó‡̷ ·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ ̤۷ ·fi ÙËÓ Ù¤¯ÓË.

Œ

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

∏ ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ì ٛÙÏÔ “∞fi ÙËÓ ∞Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎfi ¢È·ÊˆÙÈÛÌfi” ·ÓÔ›ÁÂÈ Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙȘ ‡Ï˜ Ù˘ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ 30 ª·ÚÙ›Ô˘ Ì ÙfiÔ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” . √È ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ı· Â›Ó·È ·fi ÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ̤¯ÚÈ ÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. Δ· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙȘ 8.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÂÙÂȷ΋˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÁÈ· ÙÔ 1821. ª¤Û· ·fi ÙËÓ fiÏË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ó‡̷ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¢È·ÊˆÙÈÛÌÔ‡. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÔÛÓ¿Î˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÙÔ 2Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi “¶ÔχÙÚÔÔ˜ ªÔ‡Û·” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÌÈ· Ôχ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÔÏÏÔ› Ì·ıËÙ¤˜ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¤ÚÁ· Î·È ÂÓÙÚ‡ÊËÛ·Ó ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÛÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÛÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ÛÙÔ ÓÂÔÂÏÏËÓÈÎfi ‰È·ÊˆÙÈÛÌfi. ∏ ∏ÏÈ¿Ó· §·‰ÔÔ‡ÏÔ˘ Ù˘ ∞’ Δ¿Í˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ‰È·ÊˆÙÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ·Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰· ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ ¤Ó· ¯¤ÚÈ Ì ̛· ¤Ó· Ô˘ ÂÌÓÂfiÙ·Ó ·fi ÙËÓ fiÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¢È·ÊˆÙÈÛÌÔ‡ Î·È ¤ÁÚ·ÊÂ. “ªÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ı¤ÏËÛ· Ó· ‰Â›Íˆ fiÙÈ Ô ‰È·ÊˆÙÈÛÌfi˜ ˘‹ÚÍ ÌÈ· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÔ¯‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·, ηıÒ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ Î·È ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ. ª›· ·fi ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ÂÍ·ÛÎÒ ÛÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÌÔ˘, Â›Ó·È Î·È Ë ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋” ÙfiÓÈÛÂ Ë ›‰È·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Ì·ıËÙ‹˜ Ù˘ ∞’ Δ¿Í˘ §˘Î›Ԣ £Ô‰ˆÚ‹˜ ∞ÁÁÂÏ›‰Ë˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ ‰‡Ô ÚÔÛˆÔÁڷʛ˜ Ë Ì›· ‰›Ï· ÛÙËÓ ¿ÏÏË, ÂÎ

ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ÚÒÙË ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ ™fiψӷ, ¤Ó· ·fi ÙÔ˘˜ ÂÙ¿ ÛÔÊÔ‡˜ Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜, Î·È ‰Â‡ÙÂÚË ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ ªÂÓÙÂϤÁÂÊ, ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ƒÒÛÔ ¯ËÌÈÎfi Ô˘ ¤˙ËÛ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘. £¤ÏËÛ· Ó· Û˘Ó‰˘¿Ûˆ ÙÔ Ò˜ Ë ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ ÛΤ„Ë ÂËÚ¤·Û ÙȘ ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ “Â›Ó·È ÙÔ ¯fiÌÈ ÙÔ˘ Ó· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Â‰Ò Î·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·. ™ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Ì¿ÏÈÛÙ· ¤¯ÂÈ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜” . ¶·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÏfiÁÔ Ô Ì·ıËÙ‹˜ Ù˘ ∞’ Δ¿Í˘ ∞ÏΛÓÔÔ˜ °·Ï·Ófi˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Â›Ó·È ¤Ó· ÎÔÏ¿˙, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ ÛÎËÓ¤˜ ·fi Ù· ÂÏÁ›ÓÂÈ· Ì¿ÚÌ·Ú·, ÙË ¡›ÎË Ù˘ ™·ÌÔıÚ¿Î˘, ÙËÓ ∞ÊÚÔ‰›ÙË Ù˘ ª‡ÏÔ˘, ‰È¿ÊÔÚ· ÌÓËÌ›· ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Ù· ·Á¿ÏÌ·Ù· ÙÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ∞‰·Ì¿ÓÙÈÔ˘ ∫ÔÚ·‹, ηıÒ˜ Î·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ‰Ú·¯Ì¤˜ Ì ÚÔÛˆÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏË, ÙÔ˘ ƒ‹Á·. “ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ı¤Ïˆ Ó· ÂÚ¿Ûˆ, Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ ÌfiÓÔ ÛÙ· ¯·ÚÙÈ¿ Î·È ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó Î¿ÙÈ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ·Ê› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ŸÏ· fiÛ· ÌÓËÌ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ˆ, ÎÔÛÌÔ‡Ó ÌÔ˘Û›· ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜” ÙfiÓÈÛÂ Ô Ì·ıËÙ‹˜.

ΔËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÂÈηÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ: ¡›ÎË ∫·ÌfiÛÔ˘ Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ ∑‹Û˘. √È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ª·ÚÈ¿ÓÓ· °Î›Ï·, ∫·Ï·Ì·Î›‰Ô˘ ∫ÔÚ›Ó·, £ÂÔÊ·Ó›‰Ë ÃÚÈÛÙ›Ó·, ∫ÔÏËÌ‹ÙÚ·˜ °ÈÒÚÁÔ˜, ∫·Ó·Ú¤ÏË ∞Ó·ÛÙ·Û›·, ∫˘ÚÈ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ∂ϤÓË, ª·Ú›· ™·Ì·ÚÙ˙‹, ª˘ÚÙÒ ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, ÃÚ˘Û¿ÓıË ∞ÁÈÒÙË, πˆ¿ÓÓ· μ·Ó¤ÏÏ·, ÕÓÓ· ÷ڷϷÌ›‰Ë, ¡ÈÎÔϤٷ ª›ÚÌÔ˘, ª˘ÚÙÒ-μ¿È· ∞Ï·ÓÙ‹, μ·Û›Ï˘ ¢ÚÔ‡ÙÛ·˜, ∞ϤͷӉÚÔ˜ °ÂÚÔÓÙfiÔ˘ÏÔ˜, πˆ¿ÓÓ˘-ª¿ÚÈÔ˜ μ·Ú¿Î˘, μ¿ÈÔ˜ ∫Ô˘ÙÛÂÚ‹˜, ΔÛ·ÓÙÔ‡ ∞ÁÁÂÏÈ΋, ÃÚ˘ÛԇϷ ºÔ‡ÓÙ·, ∂ÈÚ‹ÓË Δ˙Ô‚¿Ú·, μ·ÛÈÏÈ΋ ªÂÙ·ÊÂÙ˙‹, ¡›ÎÔ˜ ª·ÛÙÚ·ÊÙÛ‹˜, ™Ù¤ÏÈÔ˜ ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘, ¶ÂÚÛÂÊfiÓË μ·ÎԇϷ, ∂ÈÚ‹ÓË ∫·ÛÙÚÔ˘Ó‹, ¡›ÎÔ˜ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ∂ÈÚ‹ÓË ∞ÚÁ˘ÚÔÁÈ¿ÓÓË, ª¿Á‰· §·Ï·Ô‡ÓË, £Âfi‰ˆÚÔ˜ ∞ÁÁÂÏ›‰Ë˜, ∞ÏΛÓÔÔ˜ °·Ï·Ófi˜, ∞ÓÙˆÓ›· ∫ˆÛÙ¿ÎË, ∏ÏÈ¿Ó· §·‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ™È¿ÓÔ˜, ∂˘·Óı›· ª·ÚÁ·Ú›ÙË, ∂˘Ù˘¯›· ªËÙÚÔ‡ÛÈ·, ∫·ÙÂÚ›Ó· ªËÙÚÔ‡ÛÈ·, πˆ¿ÓÓ· Δ˙·‚¤ÏÏ·, °ÂˆÚÁ›· ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓ›‰Ë, °ÂˆÚÁ›· º·ÛԇϷ. ∏ ¤ÎıÂÛË ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËΠÛÙÔÓ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Greenwich Heritage Center ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ ·fi ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ¤ˆ˜ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2013 ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ٷ ∂ÏÏËÓÈο ™¯ÔÏ›· ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘.

∏ÚÒˆÓ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ 3, ¶·Ú·Ï›· ∞ÁÚÈ¿˜ (ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ™Ô˘ÙÚ·Ï›), μfiÏÔ˜ - ΔËÏ.: 24280 91.005

ª·ÚԇϷ ∫·Ó‰‡ÏË æ˘¯ÔÏfiÁÔ˜ MSc ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ æ˘¯ÔÏÔÁ›· Keele University, UK

∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 143 (ŒÓ·ÓÙÈ ∂.æ.∞.) ÎÈÓ.: 6972012615 & 6944903392, ÙËÏ.: 2428097127

ÃÂÈÚÔÔ›ËÙÔ ™Ô˘‚Ï¿ÎÈ ÃÔÈÚÈÓfi & ∫ÔÙfiÔ˘ÏÔ ÃÂÈÚÔÔ›ËÙÔ ªÈÊÙ¤ÎÈ

æ˘¯ÔıÂÚ·‡ÙÚÈ· MSc °ÓˆÛÙÈÎfi ™˘ÌÂÚÈÊÔÚÈ΋ æ˘¯ÔıÂÚ·›· London Metropolitan, UK

∂ÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÛÙË ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ·È‰ÈÒÓ - ÂÊ‹‚ˆÓ - ÂÓËÏ›ÎˆÓ - ˙‡ÁÔ˘˜ - ÁÔÓ¤ˆÓ Î·È ÂÁ·ˆÓ & ÛÙËÓ ∞ÙÔÌÈ΋ Î·È √Ì·‰È΋ °ÓˆÛÙÈÎfi-™˘ÌÂÚÈÊÔÚÈ΋ æ˘¯ÔıÂÚ·›· ÁÈ·:

ñ ∫·Ù¿ıÏÈ„Ë ñ ÕÁ¯Ô˜ ñ ¶·ÓÈÎfi ñ ºÔ‚›Â˜ ñ ¢È·ÙÚÔÊÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜

ñ ∞˘ÙÔÁÓˆÛ›·-∞˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛË ñ ¶¤ÓıÔ˜ ñ ÃÚfiÓÈÔ fiÓÔ ñ ÃÚfiÓȘ ۈ̷ÙÈΤ˜ ·ı‹ÛÂȘ ñ ∫ÏÈÌ·ÎÙËÚȷΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜

¢¤¯ÂÙ·È Î·ÙfiÈÓ Ú·ÓÙ‚ԇ. ¶·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ì¤Ûˆ Skype Î·È ÛÙËÓ ∞ÁÁÏÈ΋ & °·ÏÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ·

À‡ı˘ÓÔ˜ ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜:

°È¿ÓÓ˘ ∫·ÏÏ›·˜

ª¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ æ˘¯ÔÏfiÁˆÓ & ÙÔ˘ μÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ™˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ & æ˘¯ÔıÂÚ·¢ÙÒÓ

∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 48, μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210 35324 What’s Up: 6984 144120

∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 41 μfiÏÔ˜ Δ.∫. 38221 ÙËÏ.: 24210 21727, ÎÈÓ.: 6937.207.732

¢È·ÓÔÌ‹ ηْ Ô›ÎÔÓ ·fi 12.00 Ì. ¤ˆ˜ 1.00 .Ì.

smkandyli@gmail.com

¡¤Ô ¢.™. ÛÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ΔÚÈÙ¤ÎÓˆÓ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ √§√∫§∏ƒø£∏∫∞¡ ÙËÓ

ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ 16 ª·ÚÙ›Ô˘ Ì ·ıÚfi· ÚÔۤϢÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÔÈ ·Ú¯·ÈÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ΔÚÈÙ¤ÎÓˆÓ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤Ô˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ∂ÍÂÏÂÁÎÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È ∞ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ ÛÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›· ¶∂™¶√3Δ. ªÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·Ì¤ÙÚËÛË ÙˆÓ „‹ÊˆÓ, ηٿ ·fiÏ˘ÙË ÔÌÔʈӛ·, ÂÍÂϤÁËÛ·Ó ÁÈ· ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ: °È¿ÓÓ˘ ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜, º·Ó‹ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, ™ÔÊ›· ΔÛ¤ÏÈ· ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜, ™¿‚‚·˜ ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘ - Ù·Ì›·˜, ºˆÙÂÈÓ‹ ΔÛ¤ÏÈÔ˘ ·Ó·Ï. ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜, °ÂˆÚÁ›· ΔÔ‡ÛÈ· - ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛˆÓ, ª·Ú›· ÷Ù˙ËΈÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ˘‡ı˘ÓË ÂΉËÏÒÛˆÓ. ∞Ó·ÏËڈ̷ÙÈο ̤ÏË ÂÍÂϤÁËÛ·Ó ÔÈ ∞ÚÂÙ‹ ∞Ú¿Ë, ∂ÈÚ‹ÓË ∫Ô˘ÙÛ·ÊÙ›ÎË, ƒÂÓ¿Ù· ™¿Ó˙Ô - ΔÛ·Ì›Ú· Î·È ∑ˆ‹ ÷ًڷ. ™ÙËÓ ∂ÍÂÏÂÁÎÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÂÍÂϤÁËÛ·Ó ÔÈ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ∫·ÏfiÁËÚÔ˜, °È·ÓÓԇϷ ∫·Ú·Ê¤ÚË Î·È μ·Ú‚¿Ú· ∫Ô˘Ù¤. ∞ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ ÛÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›· ¶∂™¶√3Δ ÂÍÂϤÁËÛ·Ó ÔÈ °È¿ÓÓ˘ ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, ˆ˜ Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Î·ÙfiÈÓ ÂÎÏÔÁ‹˜ Ô ™¿‚‚·˜ ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘ Î·È Ë ™ÔÊ›· ΔÛ¤ÏÈ·. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ “ÙÔ ÓÂÔÂÎÏÂÁ¤Ó ¢. ™. ¢¯·ÚÈÛÙ› Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔۤϢÛË Î·È ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘˜ Î·È ˘fiÛ¯ÂÙ·È fiÙÈ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ì fiϘ ÙÔ˘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ, ÙÔ˘ ÚˆÙ·Ú¯ÈÎÔ‡ ÛÙfi¯Ô˘ Ô˘ ›ӷÈ: ΔÚÈÙÂÎÓ›· = ÔÏ˘ÙÂÎÓ›·”.


∂¶√

™∞μμ∞Δ√ 22 M∞ƒΔπ√À 2014

¶ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË Û °Î·ÁοÙÛË, ¶ÈÏ¿‚ÈÔ Î·È ™·ÚÚ‹ ÛÂÏ. 26

Y¶EY£YNO™ Y§H™: EY£YMH™ XOYTA™

Δ™∞ª¶π√¡™ §π°∫

πÛ·ÓÈÎfi˜ “ÂÌʇÏÈÔ˜” ∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú.ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÛÙ· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο ÛÂÏ. 26

™ÙÔ ªÂÓ›‰È Ì ÙÔÓ ∞¯·ÚÓ·˚Îfi ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.

ÛÂÏ. 25

ª¶∞∫∞§∏™

“ªÂ ¿ıÔ˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙ· ΔڛηϷ ̤¯ÚÈ ÙÔ 90’” ÛÂÏ. 23

∂™∫∞£

∂‡ÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ ÁÈ· °.™. μfiÏÔ˘ Î·È √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÂÏ. 27

ΔÔÓ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÙË ÙÔ˘ ∞ÓȤÙ Ì μ·Ù·ÓÈ·Îfi ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÛÙË ¡›ÎË

ÛÂÏ. 24


™∞μμ∞Δ√ 22 M∞ƒΔπ√À 2014

¢∏§ø¡∂π ™Δ∏ “£” √ ¶ƒ√¶√¡∏Δ∏™ Δ√À ƒ∏°∞ §∞∫∏™ ª¶∞∫∞§∏™ °π∞ Δ√ ª∞Δ™ ª∂ Δ∞ Δƒπ∫∞§∞

“¡· ‰Â›ÍÔ˘Ì ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·” ·È¯Ó›‰È ηıÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÛÙË Ì¿¯Ë Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋, ηÏÂ›Ù·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ·‡ÚÈÔ (4 Ì.Ì.) Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜. ™ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ·Ó·ÌÂÙÚËıÔ‡Ó Ì ٷ ΔڛηϷ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 22˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ 3Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ì ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ “ÙÚÈfiÓÙÔ˘” Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ¿Óˆ ·fi ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡. “™Ù· ‰‡ÛÎÔÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ì ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ˆ˜ ÔÌ¿‰·. ΔÔ ›‰ÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘ÌÂ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋” ‰‹ÏˆÛ ÛÙË “£” Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á· §¿Î˘ ª·Î¿Ï˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ √ÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô ÁÈ· ÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È Ì ٷ ΔڛηϷ Ô˘ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ·Ú¯›˙ÂÈ ÛÙȘ 4 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È fi¯È ÛÙȘ 3 Ì.Ì., fiˆ˜ ›Û¯˘Â ˆ˜ ÙÒÚ·. ΔÔ Ì·Ù˜ ·˘Ùfi Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ μÂÏÂÛÙÈÓÈÒÙ˜ ÌÈ· Î·È Û ÂÚ›ÙˆÛË Ó›Î˘ ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ 8Ë ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô ı¤ÛË ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ fiÙÈ Î·È Ó· οÓÔ˘Ó ÔÈ ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ·ÏÂ‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›·. ™ÙÔÓ ƒ‹Á· ¤¯Ô˘Ó ·Ê‹ÛÂÈ ›Ûˆ ÙÔ˘˜ ÙÔ ¿Ù˘¯Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ì ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· ¡ÂÔηÈÛ¿ÚÂÈ·˜ Î·È ÎfiÓÙÚ· ÛÙ· ΔڛηϷ ÊÈÏÔ‰ÔÍÔ‡Ó Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó ÙÔÓ Î·Ïfi ÙÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÛˆÔ Î·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙË Ó›ÎË. ª¿ÏÈÛÙ· ı· ¤¯Ô˘Ó Î·È ÙÔ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ·‚·ÓÙ¿˙ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÌÈ· Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÌÂÙÚÔ‡Ó Ì›· Ó›ÎË Î·È Ì›· ÈÛÔ·Ï›· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜. ™ÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ ÛÙ· ΔڛηϷ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ¤ÊÂÚ·Ó 1-1 Ì ÙÔÓ ƒ‹Á· Ó· ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ÛÎÔÚ Ì ÙÔÓ ÕÏÂÍ ∑·ÙÛ¿È Î·È Ó· ÈÛÔÊ·Ú›˙ÂÙ·È Ì ·Ó‡·ÚÎÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ Û ·ÁÒÓ· Ù˘ Á’ Ê¿Û˘ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ‚Ú¤ıËÎ·Ó ·fi ÓˆÚ›˜ ›Ûˆ ÛÙÔ ÛÎÔÚ, ·ÏÏ¿ ‹Ú·Ó ÙË Ó›ÎË-ÚfiÎÚÈÛË Ì 2-1 Ì ٷ ÁÎÔÏ ÙˆÓ ™·ı‹ Î·È ∑·ÙÛ¿È. º˘ÛÈο Ô ·˘ÚÈ·Ófi˜ ·ÁÒÓ·˜ ÌfiÓÔ Â‡ÎÔÏÔ˜ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÙÔ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ¿Á¯Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ƒ‹Á·, οÙÈ Ô˘ ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ §¿Î˘ ª·Î¿Ï˘ Ô˘ ‰‹ÏˆÛ ۯÂÙÈο ÛÙË “£” : “∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ì·˜ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË. ∞ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ̛· ηϋ ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ¤ÏıÂÈ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Ó· ·›ÍÂÈ ¯ˆÚ›˜ ¿Á¯Ô˜, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÂÌ¿˜ Ô˘ ·›˙Ô˘Ì ¿ÓÙ· ˘fi ›ÂÛË ÏfiÁˆ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋˜ Ì·˜ ı¤Û˘. ∂ÈϤÔÓ, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÁÒÓ· ¤‰Ú·˜, ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÌÔ˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Ê›-

Ï·ıÏÔ ÎÔÈÓfi, Ô˘ Ì·˜ ‚ÔËı¿ ÌÂÓ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Î·È ··ÈÙËÙÈÎfi. øÛÙfiÛÔ, Ú¤ÂÈ Ó· Ì¿ıÔ˘Ì ӷ ˙ԇ̠̠ÙËÓ ›ÂÛË Î·È Ì¤Ûˆ ·˘Ù‹˜ Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ì ¿ıÔ˜ Î·È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÂÁˆÈÛÌfi ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÏÂÙfi, οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ì ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· ¡ÂÔηÈÛ¿ÚÂÈ·˜. ∂›Û˘, Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ì ٷ Ï¿ıË ÛÙ· ÌÂÙfiÈÛıÂÓ, Ô˘ ʤÙÔ˜ Ù· ¤¯Ô˘Ì “ÏËÚÒÛÂÈ” ·ÎÚÈ‚¿. ¶ÚÔÛˆÈο Â›Ì·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ‰ÈfiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ì ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ˆ˜ ÔÌ¿‰·. ΔÔ ›‰ÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘ÌÂ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋” . ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤·, Ô ƒ‹Á·˜ ı· ¤¯ÂÈ ÙÚÂȘ ·Ô˘Û›Â˜. √È °ÈÒÚÁÔ˜ ÷Ù˙‹˜ Î·È ¡›ÎÔ˜ μÔ˘Ú·˙¤Ú˘ Â›Ó·È ÙÈ̈ÚË̤ÓÔÈ ÏfiÁˆ ηÚÙÒÓ (Ô ÚÒÙÔ˜ ı· ÂÎÙ›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘, ÂÓÒ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ı· ¯¿ÛÂÈ Î·È ÙÔ ÌÂıÂfiÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙ· §Â˘Î¿‰È· ∏Ì·ı›·˜), ÂÓÒ ÂÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ı· Ì›ÓÂÈ Î·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÷Ù˙Ë·ı·Ó·Û›Ô˘, Ô˘ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÂÓԯϋÛÂȘ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È 100% ¤ÙÔÈÌÔ˜. ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰·, ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ·fi ÙÈ̈ڛ· Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ƒËÁ›ÓÔ˜, Ô˘ ›¯Â ·Ô‚ÏËı› ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙË ¡¿Ô˘Û·, ÂÓÒ ‹Ù·Ó ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ. ™ÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ı· Â›Ó·È ÔÈ: μ·Û›Ï˘ ΔÛÔ˘Ì¤ÎÔ˜, ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∫ÂÊ·Ï¿˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˘Ú›Ù·˜, ∫ÒÛÙ·˜ °Ô˘ÙÔ‡Ï˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™·ı‹˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘

°Ô‡ÙÛÔ˜, μ·Ï¿ÓÙ˘ ∫fiÎη˜, ∫Ï·Ô‡ÓÙÈÔ ¶ÔÙfiÌÈ, °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÏÂ͛Ԣ, £·Ó¿Û˘ ªϤÙÛ·˜, ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ª·Î¿Ï˘, ∞ÈÌ›ÏÈÔ˜ ƒ¤‚˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∑ÂÓÔ‡ÓÈ, ∏Ï›·˜ °Î› η, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ƒËÁ›ÓÔ˜, ÕÏÂÍ ∑·ÙÛ¿È, ªÈ¯¿Ï˘ ΔÛÔ˘ οÏ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ªÈ¯ÔÏ›ÙÛ˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ °¿ÚÔ˜, ÿÚ˘ ª›Î·˜ Î·È ∞ϤÎÔ˜ ∫Ô˘‚ÂÏ¿˜. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·˘ÚÈ·ÓÔ‡ ·ÁÒÓ· ı· Â›Ó·È Ô Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫ÔÂÌÙ˙›‰Ë˜ Ù˘ ∂¶™ ¶ÈÂÚ›·˜, Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ §·Ê·ÓÙ˙‹ Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ ∫·Ú¿ÌÔ˘Ï· Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ›‰È· ŒÓˆÛË. ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô Î. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∞Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ Ù˘ ∂¶™ ºıÈÒÙȉ·˜.

∏ ÚÔÒÏËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÚÔÒÏËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ΔÚÈοψÓ. √È Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ Ô˘ ·Á·Ô‡Ó ÙÔ ˆÚ·›Ô Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘˜ ·fi Ù· ‰‡Ô Ú·ÎÙÔÚ›· √¶∞¶ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ÌfiÓÔ Ì 5 ¢ÚÒ. ΔËÓ Ë̤ڷ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ı· ˆÏÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù· ÂΉÔÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 10 ¢ÚÒ.

23

TV ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: OTE SPORT 1 14.45 ΔÛ¤ÏÛÈ-ÕÚÛÂÓ·Ï -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) 17.00 ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™.-ºÔ‡Ï·Ì -∑(¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) 19.30 °Ô˘¤Û٠÷Ì-ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °. ∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) 21.45 ∫Ȥ‚Ô-ƒfiÌ· -∑- (∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ) OTE SPORT 2 15.00 ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ.-∫·ÏÏÈı¤· -∑- (μ’ ∂ıÓÈ΋) OTE SPORT 3 16.30 ª¿ÈÓÙ˜-ª¿ÁÂÚÓ -∑- (ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) 21.00 μ·ÁÈ·‰ÔÏ›‰- μ·ÁÈÂοÓÔ -∑(¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) 23.00 ªÈÏÌ¿Ô-ÃÂÙ¿Ê -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) 02.00 ª¤ÌÊȘ-πÓÙÈ¿Ó· -∑- (¡μ∞) 04.30 §.∞. ∫Ï›ÂÚ˜-¡ÙÈÙÚfiÈÙ -∑(¡μ∞) OTE SPORT 4 13.00 ¶∞√∫-μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË -∑- (∞1 fiÏÔ) 15.00 ºˆÛÙ‹Ú·˜-¶·Ó·ÈÁÈ¿ÏÂÈÔ˜ -∑(μ’ ∂ıÓÈ΋) 17.00 °Ú·Ó¿‰·-ŒÏÙÛ -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) 19.00 ΔÔÚ›ÓÔ-§È‚fiÚÓÔ -∑- (∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ) OTE SPORT 5 19.30 °ÎÏ¿ÓÙÌ·¯-äÚÙ· -∑(ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) NOVASPORTS 1 17.15 ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜-ÕÚ˘ -∑- (™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 2 15.00 ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜-∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ. ∑- (™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ) 19.30 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-∞fiÏÏˆÓ ™Ì. ∑- (™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ) 01.30 μÂϤ˙-∂ÛÙÔ˘ÓÙÈ¿ÓÙ˜ -∑(¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜) NOVASPORTS 3 16.00 §¿ÚÈÛ·-√ÈÎÔÓfiÌÔ˜ ΔÛ. -∑- (°’ ∂ıÓÈ΋) 20.45 ∞˚ÓÙ¯fi‚ÂÓ-ƒfiÓÙ· -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· √ÏÏ·Ó‰›·˜) NOVASPORTS 4 16.00 ∫ÔÏÔÛÛfi˜-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ -∑- (∞1 Ì¿ÛÎÂÙ) ACTION 24 17.00 ∫Ú¿ÛÓÔÓÙ·Ú-™·ÚÙ¿Î -∑(¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ƒˆÛ›·˜) 19.45 °ÎÚfiÓÈÁÎÂÓ-º›ÙÂÛ -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· √ÏÏ·Ó‰›·˜) 21.30 §fiÎÂÚÂÓ-μ¿ÚÂÁÎÂÌ -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· μÂÏÁ›Ô˘)

¶Àƒ∞™√™ ∫∞π ™∞ƒ∞∫∏¡√™ £∞ “∫√¡Δ∞ƒ√ÃΔÀ¶∏£√À¡” ∞Àƒπ√ °π∞ Δ∏¡ 26∏ ∞°ø¡π™Δπ∫∏ Δ∏™ ∞’ ∂¶™£

¡Ù¤ÚÌÈ Ù›ÙÏÔ˘ ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ ª

 ٷ ·È¯Ó›‰È· Ù˘ 26˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞’ ÙÔÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ Î·È Ê˘ÛÈο ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ Î·È ÙÔÓ ™·Ú·ÎËÓfi. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ı· ÎÔÓÙÚ·ÚÈÛÙÔ‡Ó ·‡ÚÈÔ ÛÙȘ 3.30 Ì.Ì. ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Û ¤Ó· ·È¯Ó›‰È Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘ ÌÈ· Î·È ı· ÎÚ›ÓÂÈ ÔÏÏ¿ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù›ÙÏÔ˜.

¶¤ÓÙ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÌ›ÓÂÈ ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞’ ∂¶™£ Ì ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ Ó· ÚÔËÁÂ›Ù·È ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Ì 65 ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ÙÔÓ ™·Ú·ÎËÓfi Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı› Ì 62, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Ì 60 fiÓÙÔ˘˜. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi ÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi ·È¯Ó›‰È ¶‡Ú·ÛÔ˜-™·Ú·ÎËÓfi˜ Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÛÙË Ì¿¯Ë ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ ‰ÈfiÙÈ Ì ӛÎË Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ı· Á›ÓÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ‰È·‰Ô¯ÈÎÔ‡ ÓÙ·ÌÏ (¤Ú˘ÛÈ ‹ÚÂ Î·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ù›ÙÏÔ˘˜, ÂÓÒ Ê¤ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ó·‰Âȯı› ΢ÂÏÏÔ‡¯Ô˜ ∂¶™£). ™Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË fiÏ· ı· Â›Ó·È ·ÓÔȯٿ, ·ÊÔ‡ Ô ™·Ú·ÎËÓfi˜ ı· “È¿ÛÂÈ” Í·Ó¿ ÎÔÚ˘Ê‹. ª¿ÏÈÛÙ·, ·Ó ÙÔ Ì·Ù˜ ¤ÏıÂÈ “Ô ‹ “2” , ÙfiÙ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÔÈ ÂÏ›‰Â˜ Î·È Ù˘ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Ô˘ ÛÙËÓ 28Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ, ÂÓÒ ÙËÓ ÙÂ-

ÏÂ˘Ù·›· Ë̤ڷ ı· ˘ԉ¯ı› ÙÔÓ ™·Ú·ÎËÓfi. ¶‡Ú·ÛÔ˜ Î·È ™·Ú·ÎËÓfi˜ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ·Ô˘Û›· ÙÔ˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›· Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∫ÔÓÙÔ‚¿, ÂÓÒ ·ÌÊ›‚ÔÏË ıˆÚÂ›Ù·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ª›ÏÙÔ˘ Î·È ∞ÚÁ‡ÚË. ∞fi ÙÔÓ ™·Ú·ÎËÓfi ı· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÌfiÓÔ Ô ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ ƒÔ˘Î¿˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘, ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ·‡ÚÈÔ ÙË ¢¿ÊÓË, Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ¢¿ÊÓË ·ÂÈÏÂ›Ù·È Ì ·Ê·›ÚÂÛË 10 ‚·ıÌÒÓ ·fi ÙÔ ÙÚ¤¯ˆÓ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì -5 ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ, ηıÒ˜ Î·È Ì ‚·Ú‡ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÚfiÛÙÈÌÔ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∫∞¶, ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ô¯ÒÚËÛ‹˜ Ù˘ ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi. ∏ ·ÔÏÔÁ›· Ù˘ ÛÙËÓ ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ∂¶™£ ÔÚ›ÛÙËΠӷ Á›ÓÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘ Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜:

∞’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ 22/3 °Ë. ¶ÙÂÏÂÔ‡, 15.30, ¶ÚˆÙÂۛϷԘ-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹: ¶·ÏÈÔ‡Ú·˜, °È¿ÓÓ˘, °·‚ÚÈÙfiÔ˘ÏÔ˜ (·Ú. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜). π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 15.30, ÕÚ˘-∞ÎÚfiÔÏË: ∫Ô‡ÛÙ·˜, ∞ÁÚ¤‚˘, ¶. ™·Îο˜ (·Ú. ¶·ÁˆÓfiÔ˘ÏÔ˜). ∫˘Úȷ΋ 23/3 ∞ÁÚÈ¿˜, 11.00, £ËÛ¤·˜-°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: ¢·Ïԇη˜, ª¤ÏÏÔ˘, ∫Ô˘ÛÎÔ‡ÓË. ™Ô‡Ú˘, 11.00, ∞›·˜-∞Á¯›·ÏÔ˜: ∫Ô‡ÛÙ·˜, ∫·Ú·Î›ÙÛÔ˜, ™·Ú·Î·ÙÛÈ¿ÓÔ˜.

ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘, 12.00, ∞ÛÙ¤Ú·˜-™ÎÈ¿ıÔ˜: ƒÔ‡Û˘, ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘, ΔÛÔϷΛ‰Ë˜. ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, 15.30, ¶‡Ú·ÛÔ˜-™·Ú·ÎËÓfi˜: ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, £. Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜, ¢ËÌËÙÚ¿Î˘ (·Ú. ∫Ô˘˙¿Î˘). ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘, 15.30, ¢‹ÌËÙÚ·-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜: ¶·ÏÈÔ‡Ú·˜, ΔÛÈÁÁÈÓ¤˜, ™Ê˘Ú‹˜. ¢ÈÌËÓ›Ô˘, 15.30, ¢¿ÊÓË-∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘: ¢·Ïԇη˜, ∫fiÎηÏ˘, μÏ¿¯Ô˜ (·Ú. ª·ÙÛԇη˜).

μ’ ∂¶™£ 1Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ™¿‚‚·ÙÔ 22/3 °·Ù˙¤·˜, 15.30, ∞.∂. 2002-π¿ÛˆÓ ∞.ª.: °ÂˆÚÁ·ÓÙ˙‹˜, ∞ıËÓ·›Ô˜, ∫·ÙÛ·Úfi˜. ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ, 15.30, ¢È·ÁfiÚ·˜-∞Óı. °·˙‹˜: ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, £. Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜, ∫fiÎηÏ˘ (·Ú. ∫Ô˘ÛÎÔ˘Ú›‰·˜). ∫˘Úȷ΋ 23/3 π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 11.00, ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ.: μ. ª·ÁÔ˘ÏÈ·Ó›Ù˘, ™·Ú·Î·ÙÛÈ¿ÓÔ˜, ÷˘‰·ÙÔ‡Ú˘ (·Ú. μڿη˜). ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 12.30, ΔÔÍfiÙ˘™ÎfiÂÏÔ˜: ∞ıËÓ·›Ô˜, ª·ÚÌ¿ÎÔ˘, ∫. ª·ÁÔ˘ÏÈ·Ó›Ù˘ (·Ú. ƒÔ‡Û˘). ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, 15.30, πˆÏÎfi˜-¡.∞. ¡›Î˘: ΔÛ·ÎÔ‡Ì˘, ∫ÒÛÙ·˜, ¢. ™·Îο˜.

2Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ™¿‚‚·ÙÔ 22/3 ∞¯ÈÏÏ›Ԣ, 15.30, ∞¯ÈÏϤ·˜-∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜: ƒÔ‡Û˘, ª·Û‰¤ÎË, ¢È·Ì·ÓÙ¿Ú·. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘, 15.30, ∞fiÏÏˆÓ ∫Ú.ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·: ∫ÒÛÙ·˜, ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë˜, ΔÛ·ÎÔ‡Ì˘.

∫˘Úȷ΋ 23/3 π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 15.30, ∞.™. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜-ÕıÏÔ˜: ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘, ª¤ÏÏÔ˘, ∫Ô˘ÛÎÔ‡ÓË (·Ú. ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë˜). ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜, 15.30, ∞ÂÙfi˜-∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó.: ¶··‰ËÌËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∫·ÙÛ·Úfi˜, ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜. ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘, 15.30, ª˘ÚÌȉfiÓ˜-¶ËϤ·˜: μÏ¿¯Ô˜, ™Ê˘Ú‹˜, ΔÛÔϷΛ‰Ë˜. ∂ª∞-∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£. 3-0 ·.·. * ∏ ∂¶™£ fiÚÈÛÂ Î·È ·Ú·ÙËÚËÙ¤˜ ·ÁÒÓˆÓ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔÓ °. ∫Ô˘ÙÛÔ˘Ó›‰Ë ÛÙÔ ¶‡Ú·ÛÔ˜-™·Ú·ÎËÓfi˜, ÙÔÓ Ã·Ú. ¶¿Û¯Ô ÛÙÔ ¢È·ÁfiÚ·˜-ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜, ÙÔÓ ™. ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ ÛÙÔ ª˘ÚÌȉfiÓ˜¶ËϤ·˜ Î·È ÙÔÓ ∞. ∞ÎÙÛÈ·Ï‹ ÛÙÔ ΔÔÍfiÙ˘-™ÎfiÂÏÔ˜.

Δ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ∞η‰ËÌÈÒÓ °È· Ù· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ∞η‰ËÌÈÒÓ Ù˘ ∂¶™£ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ·È¯Ó›‰È·:

¶·›‰Â˜ π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 11.45, ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-¶∞∂ ¡›ÎË: ∫·ÊÙÂÚ¿Ó˘. ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜, 11.30, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.ÕıÏÔ˜: °ÂÚÔÎÒÛÙ·˜.

¶ÚÔ·›‰Â˜ ∫. §Â¯ˆÓ›ˆÓ, 11.00, £ËÛ¤·˜-™·Ú·ÎËÓfi˜: μÏ¿¯Ô˜. π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 10.30, ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.: μ¤ÚÁÔ˘. ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 11.30, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹-°™μ ¡›ÎË: ∂Ï¢ıÂÚÈ¿‰Ë˜.

Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ ÕıÏÔ˘, 11.00, ÕıÏÔ˜-¢‹ÌËÙÚ·: ¶¿Û¯Ô˘.

μ’ ∂¶™£

¡›ÎË ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘ ™ÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÛÙÔÓ •ËÚÈ¿ ¿ÓÔÈÍ ¯ı˜ Ë ·˘Ï·›· Ù˘ ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ (21˘) ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙÔÓ 1Ô fiÌÈÏÔ Ù˘ μ’ ∂¶™£. √ Ù˘Èο ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ̠5-2 ÙÔ˘ ∂Ï¢ıÂÚÈ·ÎÔ‡ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È “·ÁηÏÈ¿” Ì ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ηÙËÁÔÚ›·, οÙÈ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Î·È Ì·ıËÌ·ÙÈο ·Ó ÛÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi ·ÁÒÓ· ¢È·ÁfiÚ·˜-∞. °·˙‹˜ ‰ÂÓ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘ ºÒÙÔ˘ ·Ú¯Èο ˘ÔÙ›ÌËÛ ÙÔÓ ·ÓÙ›·Ïfi Ù˘ Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËΠ2-0 ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÂÈÎÔÛ¿ÏÂÙÔ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ “΢·Ó¤Ú˘ıÚÔÈ” ÛÔ‚·Ú‡ÙËÎ·Ó Î·È ‰ÂÓ Â›¯·Ó Úfi‚ÏËÌ· Ó· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹. √ ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜ ÛÙÔ 28’ Î·È Ô ª·ÙÛΛÓ˘ ÛÙÔ 36’ ¤ÊÂÚ·Ó ÙÔ Ì·Ù˜ ÛÙ· ›Û· (2-2). ΔÔ 2-3 ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙÔ 67’ ·fi ÙÔÓ ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ Î·È ÙÔ 2-4 ÛÙÔ 71’ ·fi ÙÔÓ ∫. ª·Û‰¿ÓË. ŸÌˆ˜ Ô ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜ ›¯Â ÔÏÏ¿ ΤÊÈ· ¯ı˜ Î·È ·ÊÔ‡ ÛÙÔ 79’ ÛËÌ¿‰Â„ ÙÔ ‰ÔοÚÈ, ÙÚ›· ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛËÌ›ˆÛ ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ Ù¤ÚÌ· Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·ÌfiÚʈÛ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 2-5. ¶∞¡πø¡π√™: ∫·ÁÈ¿ÓÓ˘, μfiÁ‰·ÓÔ˜, °. ª·Û‰¿Ó˘, °. ºÒÙÔ˘, ™ÎÔ˘ÊÔÁÈ¿ÓÓ˘ (80’ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘), ∞Ú‚·Ó›Ù˘, ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜, ∫. ª·Û‰¿Ó˘, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ (60’ ¡. ¡ÈÎÔ‡‰Ë˜), ªÔÛ¯Ô‡‰Ë˜, ª·ÙÛΛÓ˘ (79’ ∞ÚÓÙ›Ù).


24

™∞μμ∞Δ√ 22 M∞ƒΔπ√À 2014

¡π∫∏ μ.

√ μƒ∞∑π§π∞¡√™ ∂π¡∞π ¶π£∞¡√ ¡∞ ∞¡∞§∞μ∂π Δ√ ƒ√§√ Δ√À π™¶∞¡√À ™Δ√¡ ∞Àƒπ∞¡√ ∞°ø¡∞ Δ∏™ ¡π∫∏™

Δ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÌÂ μ·Ù·ÓÈ·Îfi

ƒÔÓοÙÔ Ô ·ÓÙ›-∞ÓȤÙÂ;

∏ ¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ, ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ 25˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ √¶∞¶ Ù˘ Football League Ì ÙÔÓ μ·Ù·ÓÈ·Îfi, Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ (23/3) ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi (15:00) ηıÒ˜ Î·È ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÂÈÛfi‰Ô˘ ÛÙÔ ™Ù¿‰ÈÔ. √È ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·: VIP ∫ÂÚΛ‰·: 30 ¢ÚÒ ÀfiÏÔÈË ™ÎÂ·ÛÙ‹: 20 ¢ÚÒ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ∫ÂÚΛ‰·: 10 ¢ÚÒ ¡fiÙÈÔ ¶¤Ù·ÏÔ: 10 ¢ÚÒ μfiÚÂÈÔ ¤Ù·ÏÔ (ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ): 10 ¢ÚÒ * ΔÔ μfiÚÂÈÔ ¤Ù·ÏÔ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌfiÓÔÓ Î·È Â¿Ó ˘¿ÚÍÔ˘Ó Ê›Ï·ıÏÔÈ Ù˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓ˘ ÔÌ¿‰·˜.

∂ΉÔÙ‹ÚÈ· £· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Û˘ÓÔÏÈο ÙÚ›· ÂΉÔÙ‹ÚÈ·, Ù· ÔÔ›· ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó 2,5 ÒÚ˜ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ™ÙËÓ ¶Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú· ∞ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÂΉÔÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂΉÒÛÔ˘Ó ·Ïfi ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ 10 ¢ÚÒ. ∞fi ÙËÓ ¶Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú· ∞ ı· ÂÈÙÚ·› Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘ ÁË‰ԇ¯Ô˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì ·Ï¿ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ·ÁÒÓ· ÙˆÓ 10 ¢ÚÒ Î·ıÒ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ ¢È·ÚΛ·˜ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ Blue, ™˘Ó‰¤ÛÌˆÓ Î·È ∞Ó¤ÚÁˆÓ. ™ÙËÓ ¶Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú· μ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÂΉÔÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂΉÒÛÔ˘Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ·ÁÒÓ· 20 Î·È 30 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ÛÎÂ·ÛÙ‹ ÎÂÚΛ‰· Î·È ÁÈ· ·È‰È¿ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜. ∞fi ÙËÓ ¶Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú· μ ı· ÂÈÙÚ·› Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘ ÁË‰ԇ¯Ô˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ·ÁÒÓ· ÙˆÓ 20 Î·È ÙˆÓ 30 ¢ÚÒ. ∞fi ÙËÓ μ ¶Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú· ı· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ ‰È·ÚΛ·˜ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ Silver, √ÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi Î·È ÛÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÈÎÒÓ Î·ÚÙÒÓ. ™ÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ VIP ı· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ¶‡ÏË Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ¿ÚÎÈÓÁÎ ÙÔ˘ ÚÔ·‡ÏÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘. ™ÙËÓ ¶Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú· ° ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÂΉÔÙ‹ÚÈÔ, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓ˘ ÔÌ¿‰·˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›.

¢È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ √È ı‡Ú˜ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘ ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ‰‡Ô ÒÚ˜ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. Δ· ·È‰È¿ Ô˘ ı· Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜, ı· ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÎÂÚΛ‰· Ô˘ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ Ô ÁÔÓ¤·˜. ∞Ó Ô Ì·ıËÙ‹˜ ‹ ÙÔ ·È‰› ‰ÂÓ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È, ÙfiÙ ı· ÙÔ˘ ÂÈÙÚ·› Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÌfiÓÔ ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶¤Ù·ÏÔ Î·È ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ÎÂÚΛ‰·. ¶ÚÔÒÏËÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÌfiÓÔ ·fi Ù· ∂ΉÔÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. °È· Ó· ÌËÓ ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Û˘ÓˆÛÙÈÛÌfi˜ ·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi.

πÛ¯˘Ú‹ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ΔÔ Á‹Â‰Ô Î·È Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏˆÓ ¯ÒÚÔ˜ ı· ÂÚÈÊÚÔ˘ÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÈÛ¯˘Ú‹ ȉȈÙÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ∏ ¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘ ηıÈÛÙ¿ ۷ʤ˜ fiÙÈ fiÔÈÔ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ó· ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ¯ˆÚ›˜ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ, ‹ Ì Ï·ÛÙfi ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ, ‹ Ì οÚÙ· ‰È·ÚΛ·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ı· ¤¯ÂÈ fiϘ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜ Î·È ÂÈϤÔÓ ·fi ÙËÓ ¶∞∂ ı· ÙÔ˘ ·Ê·ÈÚÂı› Ë Î¿ÚÙ· ‰È·ÚΛ·˜ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÌÔÚ› Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Í·Ó¿ ·ÁÒÓ· Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘.

ÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ô˘ ı· ηχ„ÂÈ ÙÔ ÎÂÓfi ÙÔ˘ ∞ÓÙfiÓÈÔ ∞ÓȤÙ ÛÙÔÓ ·˘ÚÈ·Ófi ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ μ·Ù·ÓÈ·Îfi ·Ó·˙ËÙ› Ô ∞ϤÎÔ˜ μÔÛÓÈ¿‰Ë˜. √ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ∂‚¿ÓÙÚÔ ƒÔÓοÙÔ Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ ˆ˜ Ô Èı·ÓfiÙÂÚÔ˜, Ì ‰Â‡ÙÂÚË ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔÓ π‚¿Ó °¤ÛÈÙ˜ Ô˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ.

Δ

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ¢ÂÓ ¯ˆÚ¿ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ˆ˜ Ô ∞ÓÙfiÓÈÔ ∞ÓȤÙ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ‚·ÚfiÌÂÙÚÔ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ¡›Î˘. ŸÙ·Ó Ô πÛ·Ófi˜ ·›˙ÂÈ Î·Ï¿ ·Ó‚¿˙ÂÈ Î·È ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ÔÌ¿‰·, οÙÈ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û¯Â‰fiÓ Û fiÏË ÙË ÛÂ˙fiÓ. √ 28¯ÚÔÓÔ˜ ̤ÛÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi ÎÚ›ÎÔ ÌÂٷ͇ ΤÓÙÚÔ˘ Î·È Â›ıÂÛ˘ Î·È Ë Ê˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ı¤ÛË Â›Ó·È ›Ûˆ ·fi ÙÔ Û¤ÓÙÂÚ ÊÔÚ, ÂÓÒ ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ Î·È ˆ˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ΢ÓËÁfi˜ ÛÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì·Ù˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘ Ì ÙÔÓ μ·Ù·ÓÈ·Îfi, fiÔ˘ Û˘Ó¤ıÂÛ ÂÈıÂÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ Ì ÙÔÓ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙË ÙÔ˘ πÛ·¿Î ÃÔ‚¤. ¢ÂÓ Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ ·Ó ԇ̠fiÙÈ Ì ÙËÓ Î˘·ÓfiÏ¢ÎË Ê·Ó¤Ï· Ô ∞ÓÙfiÓÈÔ ∞ÓȤÙ ‰È·Ó‡ÂÈ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘, οÙÈ ¿ÏψÛÙ Ô˘ ·Ú·‰¤¯ıËÎÂ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Û ÚfiÛÊ·ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ Û ·ıÏËÙÈ΋ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·. ™ÙË ¡›ÎË ÙÔ˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ·fiÏ˘ÙË ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÙÔÓ Î¿ÓÂÈ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È È‰·ÓÈÎfi Î·È Ë ·Ó‚·Ṳ̂ÓË ÙÔ˘ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÙÔÓ ‚ÔËı¿ Ó· ·Ô‰›‰ÂÈ ·ÎfiÌË Î·Ï‡ÙÂÚ· ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ∞fi Ù· fi‰È· ÙÔ˘ ÍÂÎÈÓ¿ Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÂÈıÂÙÈÎÒÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Ù˘ ¡›Î˘, ηıÒ˜ Â›Ó·È ·›ÎÙ˘ ·Úfi‚ÏÂÙÔ˜

Ì ÔÏϤ˜ ÂÌÓ‡ÛÂȘ, ÂÓÒ ‚Ú›ÛÎÂÈ Î·È Â‡ÎÔÏ· ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ Ù· ‰›¯Ù˘· ÊÈÁÔ˘Ú¿ÚÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ›Ó·Î· ÙˆÓ ÛÎfiÚÂÚ ÙÔ˘ μÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘ Ì 11 ÁÎÔÏ Ì·˙› Ì ÙÔÓ Û˘Ì·›ÎÙË ÙÔ˘, ÃÚ‹ÛÙÔ Δ˙ÈÒÚ·. √ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ô˘ οÓÂÈ fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È Â›Ó·È ÔχÙÈÌÔ˜ ÁÈ· ÙË ¡›ÎË ‰ÂÓ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ Á‹‰Ô, οÙÈ Ô˘ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ ÙÔÓ ∞ϤÎÔ μÔÛÓÈ¿‰Ë. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰· ·Ïfi Ú¿ÁÌ· Ó· ‚ÚÂȘ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÙË ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ËÁ¤ÙË ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜, ·ÏÏ¿ Ô £ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈfi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· ÙÔ Ú¿ÍÂÈ, η-

ıÒ˜ Ô πÛ·Ófi˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ΛÙÚÈÓ˜ οÚÙ˜. ¶ÔÏÏ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· ÂÚÓÔ‡Ó ·fi ÙÔ Ì˘·Ïfi Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÁÈ· Ó· Î·Ï˘Êı› fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÎÂÓfi. ø˜ ÚÒÙË ÂÈÏÔÁ‹ Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ Ô ∂‚¿ÓÙÚÔ ƒÔÓοÙÔ. ™Ù· Ì·Ù˜ Ì ¶ÈÂÚÈÎfi Î·È ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË °È·ÓÓÈÙÛÒÓ Ô μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ¤·ÈÍÂ Î·È ÛÙ· 90 ÏÂÙ¿, ηıÒ˜ Ô Î. μÔÛÓÈ¿‰Ë˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔ˘ ‰ÒÛÂÈ ·È¯Ó›‰È· ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘. ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· ˆ˜ Ô 27¯ÚÔÓÔ˜ ¿ÛÔ˜ ıˆÚÂ›Ù·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi. øÛÙfiÛÔ Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi

ˆ˜ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙÔ 100% ·fi ÏÂ˘Ú¿ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜, ÌÈ· Î·È Â›¯Â ·ÚÎÂÙfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ó· ·›ÍÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ó· ¤ÚıÂÈ ÛÙË ¡›ÎË. √ ƒÔÓοÙÔ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÈÛÙ¿ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙÈÎÔ‡ ÙÈÌ ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ͉ÈÏÒÓÂÈ ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÙÔ˘ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È ÛÙË ¡›ÎË ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ ı· ‰Â›ÍÂÈ ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÛˆÔ. ∏ ÈηÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ó· ·›˙ÂÈ ÙfiÛÔ ÂÓÙfi˜, fiÛÔ Î·È ÂÎÙfi˜ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ÛÔ˘Ù Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ÚÒÙÔ ˘Ô„‹ÊÈÔ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ∞ÓȤÙ ‚ÔËıÒ-

ÓÙ·˜ ÂÈıÂÙÈο Î·È ÙÔÓ ÃÚ‹ÛÙÔ Δ˙ÈÒÚ·. ªÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÂÈÏÔÁ‹ Â›Ó·È Ô π‚¿Ó °¤ÛÈÙ˜. √ ™¤Ú‚Ô˜ ›¯Â ÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËΠÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÁÈ· Ù· °È·ÓÓÈÙÛ¿. øÛÙfiÛÔ ·˘Ùfi ¤ÁÈÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÚÔÏËÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ·ÊÔ‡ Ô ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ‹Ù·Ó Ôχ ¯·ÌËÏ‹˜ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÏfiÁÔ˜ Ó· ·Úı› οÔÈÔ Ú›ÛÎÔ. √ μ·Ù·ÓÈ·Îfi˜, fï˜, ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¯·ÌËÏ¿ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ıˆÚÂ›Ù·È ÈÔ ÈÛ¯˘Úfi˜ ·fi Ù· °È·ÓÓÈÙÛ¿, οÙÈ Ô˘ ·¤‰ÂÈÍ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ú›¯ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ “ηӷ‚¿ÙÛÔ” ÙË ÊÈÏfi‰ÔÍË ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. ∂ÈϤÔÓ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ∞ÓȤÙ ı· Ï›„ÂÈ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ª·ÓÔ˘Û¿Î˘ Ô˘ Â›Û˘ Â›Ó·È ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·‰˘Ó·Ù›˙ÂÈ ÙË ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹. ∂Ô̤ӈ˜ Ô °¤ÛÈÙ˜ ı· ¿ÚÂÈ ı¤ÛË ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi Û¯‹Ì· Î·È Â›Ù ı· ·›ÍÂÈ ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ Δ˙ÈÒÚ· (Ì ÙÔÓ ƒÔÓοÙÔ ‰ÂÍÈ¿), ›Ù ÛÙ· ‰ÂÍÈ¿, Ì ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ó· Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ ÈÔ Èı·Ófi. Ãı˜ Ë ÚÔfiÓËÛË Î‡ÏËÛ ¯ˆÚ›˜ ·ÚfiÔÙ·. ª·˙› Ì ÙÔÓ π‚¿Ó °¤ÛÈÙ˜ ηÓÔÓÈο Á˘ÌÓ¿ÛÙËÎÂ Î·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∑Ô˘ÏÈÒÙ˘, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙË ıÏ¿ÛË Ô˘ ÙÔÓ Ù·Ï·ÈÒÚËÛÂ. ¶¿ÓÙˆ˜ ÙÔ ·Ó ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÌÊ›‚ÔÏÔ, ·ÊÔ‡ Ô ªÈÙÛ¿ÎÔ˜ Ù· ËÁ·›ÓÂÈ ÂÚ›ÊËÌ· ˆ˜ ‰ÂÍÈfi˜ Ì·Î Î·È ›Ûˆ˜ Ô Î. μÔÛÓÈ¿‰Ë˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ȤÛÂÈ ÙÔÓ ∑Ô˘ÏÈÒÙË ÚÈÓ ÙÔ ıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› ı· Á›ÓÂÈ ÚÔfiÓËÛË Û ¯·Ï·ÚÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ “ÂÎÏÂÎÙÔ‡˜” ÁÈ· ÙÔÓ ·˘ÚÈ·Ófi ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ μ·Ù·ÓÈ·Îfi ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi.

∫∞Δ∂∫Δ∏™∂ 65 ª∂Δ∞§§π∞ ™Δ√À™ Ã∂πª∂ƒπ¡√À™ ∞°ø¡∂™ ∫√§Àªμ∏™∏™ °π∞ ¶∞π¢π∞ 9 ∂ø™ 12 ∂Δø¡

¶ÚÒÙË ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Ë ¡›ÎË ¢

ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ‹ ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ∫Ôχ̂ËÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÃÂÈÌÂÚÈÓÔ› ·ÁÒÓ˜ ÁÈ· ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜ Î·È ÎÔÏ˘Ì‚‹ÙÚȘ 9, 10, 11 Î·È 12 ÂÙÒÓ.

√È ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û ̛· Ë̤ڷ Î·È ‰‡Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó Û ‰‡ÛÎÔϘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 350 ·ıÏËÙ¤˜ ·’ fiÏË ÙË £ÂÛÛ·Ï›·. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÔÈ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜ Î·È ÎÔÏ˘Ì‚‹ÙÚȘ ÙÔ˘ °.™. μfiÏÔ˘ “∏ ¡›ÎË” ηٷÎÙÒÓÙ·˜ ÙfiÛÔ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯Ú˘Û¿ ÌÂÙ¿ÏÏÈ· fiÛÔ Î·È Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Û˘ÓÔÏÈο Ì ÌÂÁ¿ÏË ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi Ù· ¿ÏÏ· ۈ̷Ù›·, ¤‰ˆÛ·Ó ÛÙÔÓ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û‡ÏÏÔÁÔ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ÔÏ˘Ó›ÎË. Δ›ÔÙ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ Ù˘¯·›· Î·È ‰ÂÓ ¯·Ú›ÛÙËΠÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi ÛÙËÓ ÂÙ˘¯Ë̤ÓË ÔÚ›· Ù˘ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜. ¶Ôχ˜ ÎfiÔ˜, ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Î·È ¿ÚÈÛÙ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÚÔÔÓËÙÒÓ, ·ıÏËÙÒÓ Î·È ÁÔÓ¤ˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜. ΔÔ ÙÚ›-

Ù˘¯Ô ‰ÈÔ›ÎËÛË, ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÚÔÔÓËÙ¤˜ Ì ÙË Û˘Ó¯‹ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ·˘Ù¿ Ù· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘, ·¤ÊÂÚ ÙÔ ÛÔ˘‰·›Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙË ‚¿ÛË ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Î·È Î·Ù·Í›ˆÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ˘ÁÚÔ‡ ÛÙ›‚Ô˘ ¶·ÓÂÏÏ·‰Èο. ÷ÌËÏÔ› ÙfiÓÔÈ, ÌÂıÔ‰È΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û fiÏ· Ù· Â›‰· Î·È Î·Ï¤˜ Û˘Óı‹Î˜ ÚÔfiÓËÛ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ‚·ÛÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ Î·È ·˘Ù‹ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ë ÔÔ›· ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ¯ˆÚ›˜ ÂÎÙÒÛÂȘ. √È ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ÎÔÏ˘Ì‚‹ÙÚȤ˜ ÙÔ˘ °.™. μfiÏÔ˘ “∏ ¡›ÎË” η٤ÎÙËÛ·Ó Û˘ÓÔÏÈο 65 ÌÂÙ¿ÏÏÈ· ·fi Ù· ÔÔ›· 31 ¯Ú˘Û¿, 24 ·ÚÁ˘Ú¿ Î·È 10 ¯¿ÏÎÈÓ·, ·ÚÈıÌfi˜ ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ˜ ·fi ÙȘ ˘fiÏÔÈ-

˜ ÔÌ¿‰Â˜. ∞fiÏ˘Ù· ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ ·fi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™·Ì·Ú¿˜, ™Ù¿ı˘ ª¤ÌÔ˜, μ·Û›Ï˘ ∫·ÙÛÈÎfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ™ÔÊ›· ¶·Ó·ÁȈÙÔÔ‡ÏÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ¤ÊÔÚÔÈ ÎÔχ̂ËÛ˘ ¶¤ÙÚÔ˜ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ¡›ÎÔ˜ μÂÓ¤Ù˘, Ô˘ Û˘Ófi‰Â˘Û·Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ¶·Ú·Î¿Ùˆ, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘˜. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ °.™. μfiÏÔ˘ “∏ ¡›ÎË” ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ Ù˘ Î·È Û˘Á¯·›ÚÂÈ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÚÔÔÓËÙ¤˜. ÃÚ˘Û¿: ¶Ô‡ÏÈÔ˜ ™Ù. 200/400/800Ì. ÂχıÂÚÔ, ÷Ù˙ËÂÊÚ·ÈÌ›‰Ë ª. 200/400Ì. ÂχıÂÚÔ, 50Ì. ÚfiÛıÈÔ, ªÂÚÈÛÙÔ‡‰Ë μ·˚. 50/100/200Ì. ‡ÙÈÔ, ¶·Ú›ÛË Ã·Ú. 200Ì. ÚfiÛıÈÔ Î·È 200Ì. ÌÈÎÙ‹, ªÂÓÙÂΛ‰Ë

∞Ó. 50/100Ì. ÂχıÂÚÔ, ∫ÔÓÙÔ‚¿˜ °È·Ó. 200Ì. ‡ÙÈÔ Î·È 400Ì. ÂχıÂÚÔ, ∞ÁÈÒÙ˘ ™Ù. 50/100Ì. ÚfiÛıÈÔ, πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ °È·Ó. 50/100Ì. ÂÙ·ÏÔ‡‰· Î·È 200Ì. ÌÈÎÙ‹, ∫·Ï·Ìԇη˜ ¡›Î. 50/100Ì. ÚfiÛıÈÔ, ™ÈÔ˘ÌԢڤ΢ ∫. 50Ì. ÂχıÂÚÔ, ªÈ·Ú›Ù˘ ∞Ï. 50Ì. ÂχıÂÚÔ, ÷Ù˙ËÂÊÚ·ÈÌ›‰Ë ™Ù. 100Ì. ÂÙ·ÏÔ‡‰· Î·È 200Ì. ÌÈÎÙ‹, ÎÔÚ›ÙÛÈ· 11 ÂÙÒÓ 2 ¯Ú˘Û¿ 4x100Ì. ÂχıÂÚÔ Î·È 4x100Ì. ÌÈÎÙ‹ ÔÌ·‰È΋, ·ÁfiÚÈ· 11 ÂÙÒÓ 2 ¯Ú˘Û¿ 4x100Ì. ÂχıÂÚÔ Î·È 4¯100Ì. ÌÈÎÙ‹ ÔÌ·‰È΋, ÎÔÚ›ÙÛÈ· 9 ÂÙÒÓ 4x50Ì. ÂχıÂÚÔ. ∞ÚÁ˘Ú¿: ∫·Ï·Ìԇη˜ ∫ˆÓ. 50/100/200Ì. ÚfiÛıÈÔ, ∫ÈfiÛÈ· ∞Ï. 400/800Ì. ÂχıÂÚÔ, ªÂÓÙÂΛ‰Ë ∞Ó. 200Ì. ÂχıÂÚÔ, ¶·Ú›ÛË Ã·Ú. 50Ì. ÂÙ·ÏÔ‡‰·, ∫ÔÓÙÔ‚¿˜ °È·Ó. 200Ì. ÂχıÂÚÔ, ªÈ·Ú›Ù˘

∞Ï. 100Ì. ÂχıÂÚÔ Î·È 100Ì. ‡ÙÈÔ, ÷Ù˙ËÂÊÚ·ÈÌ›‰Ë ™Ù. 50Ì. ÂÙ·ÏÔ‡‰·, ÷Ù˙ËÂÊÚ·ÈÌ›‰Ë ª·Ú›Ó· 200Ì. ÂχıÂÚÔ Î·È 200Ì. ÌÈÎÙ‹˜, °ÂˆÚÁ¿ÎÔ˜ °. 400Ì. ÂχıÂÚÔ, ∞ÁÈÒÙ˘ ™Ù. 200Ì. ÚfiÛıÈÔ, ∫fiÊÊ· ª·Ú. 50Ì. ÂχıÂÚÔ, ∫·Ú·Ï‹ ª·Á‰. 50Ì. ÂÙ·ÏÔ‡‰·, ™ÈÔ˘ÌԢڤ΢ ∫ˆÓ. 50Ì. ÂÙ·ÏÔ‡‰·, ª·Ï¿Ûη˜ °. 100Ì. ‡ÙÈÔ, ÎÔÚ›ÙÛÈ· 12 ÂÙÒÓ 4x100Ì. ÂχıÂÚÔ Î·È 4x100Ì. ÌÈÎÙ‹ ÔÌ·‰È΋, ÎÔÚ›ÙÛÈ· 9 ÂÙÒÓ 4x50Ì. ÌÈÎÙ‹ ÔÌ·‰È΋, ·ÁfiÚÈ· 9 ÂÙÒÓ 4x50Ì. ÂχıÂÚÔ Î·È 4x50Ì. ÌÈÎÙ‹ ÔÌ·‰È΋. ÿÏÎÈÓ·: ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ ªÂÏ. 100Ì. ÚfiÛıÈÔ, °Î¿Áη ∞Ó. 50Ì. ÚfiÛıÈÔ, ∫ÈfiÛÈ· ∞Ï. 100Ì. ÂχıÂÚÔ, ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ £·Ó. 100Ì. ‡ÙÈÔ, §Ô˘Î¿ÎË ∞ı. 200Ì. ‡ÙÈÔ, μ·ÚÂÏ‹˜ °. 50Ì. ÚfiÛıÈÔ, ª·ÓÙ˙È¿ÚË μ. 50Ì. Î·È 100Ì. ÂχıÂÚÔ, ·ÁfiÚÈ· 12 ÂÙÒÓ 4x100Ì. ÌÈÎÙ‹ ÔÌ·‰È΋, ·ÁfiÚÈ· 10 ÂÙÒÓ 4x100Ì. ÂχıÂÚÔ. ∂›Û˘, Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ì Ôχ ηϤ˜ ÂȉfiÛÂȘ Î·È ÔÈ °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ∞¯Ï·‰ÈÒÙË ÕÓÓ·-ª·Ú›·, ¡ÈÎÔÏÔÔ‡ÏÔ˘ ª·Ú›·, ∫·Û·ϤÚË μÈÎÙÒÚÈ·, °Î¿Áη ª·Ú›·, ∞Ú¿ÌÔÁÏÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·, ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ∂˘ı˘Ì›Ô˘ ¶·ÓÙÂÏ‹˜, ∞Ó·ÛÙ·Û¿Î˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ∫Ô˘Ù›Ó· ™ÔÊ›·, ÷ڛÙÔ˘ ¡ÈÎÔϤٷ, ª·Úοٷ ™ÔÊ›·, ªÚÔ˘ÛÔ‚¿Ó·˜ °È¿ÓÓ˘, ªÂÚÈÛÙÔ‡‰Ë˜ °È¿ÓÓ˘, ™ÙÚÈÌ¿ÎÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜, ¢È·Ì·ÓÙ‹˜ °ÈÒÚÁÔ˜, §Ô˘Î¿Î˘ £ˆÌ¿˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˘ ∫˘Úȷ΋, ¢·˚ÏÈ¿Ó˘ ¡›ÎÔ˜.


™∞μμ∞Δ√ 22 M∞ƒΔπ√À 2014

25

√ √§Àª¶π∞∫√™ μ. ∞¡Δπª∂Δø¶π∑∂π ™Δπ™ 15.00 Δ√¡ º√ƒª∞ƒπ™ª∂¡√ ∞Ã∞ƒ¡∞´∫√ °π∞ Δ∏ FOOTBALL LEAGUE

μ’ ∂£¡π∫∏

∂ÈΛӉ˘ÓË ¤ÍÔ‰Ô˜ ÛÙÔ ªÂÓ›‰È

ªÂÁ¿ÏÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙÔÓ Δ·‡ÚÔ

ÙËÓ ∞ı‹Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ì ÙÔÓ ∞¯·ÚÓ·˚Îfi ÛÙÔ ªÂÓ›‰È, ÁÈ· ÙËÓ 25Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Football League. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 15.00, fiˆ˜ Î·È fiÏ· Ù· Ì·Ù˜ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘, Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ó· ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙË Ó›ÎË, ηıÒ˜ ·ÚfiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Î·È Ì·ıËÌ·ÙÈο ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‚·ıÌÔÏÔÁÈο ·‰È¿ÊÔÚÔÈ.

ªÂ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ 25˘ ·ÁˆÓÈ-

ÛÙÈ΋˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ Football League ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ fiÌÈÏÔ. ΔÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ·È¯Ó›‰È Î·È ·˘Ùfi Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÙÔÓ Δ·‡ÚÔ, Ì ÙÔÓ ºˆÛÙ‹Ú· Ó· ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔÓ ¶·Ó·ÈÁÈ¿ÏÂÈÔ. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÈÛÔ‚·ıÌÔ‡Ó ÛÙËÓ 4Ë ı¤ÛË Î·È fiÔÈ· ÓÈ΋ÛÂÈ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ. ™Ù· æ·¯Ó¿ Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ ı· ·›ÍÂÈ Ì ÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·, ÂÓÒ Ô ∞.√. ÷ÓÈ¿ ı· ˘ԉ¯ı› ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ª·ÁԇϷ˜. ™˘ÓÔÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 25˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ Football League: ∞¯·ÚÓ·˚Îfi˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ÷ÓÈ¿-∞ÛÙ¤Ú·˜ ª·Á. ∂ÈÛÎÔ‹-¶·ÓËÏÂÈ·Îfi˜ ºˆÎÈÎfi˜-°Ï˘Ê¿‰· ºˆÛÙ‹Ú·˜-¶·Ó·ÈÁÈ¿ÏÂÈÔ˜ ¶·Ó·¯·˚΋-μ‡˙·˜ ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ.-∫·ÏÏÈı¤· * ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÛÙȘ 15.00

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı¤ÏÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ÁÈ· Ó· “ÎÏÂȉÒÛÂÈ” ÙÔ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ÌfiÓÔ˘˜ ÙˆÓ ¤ÍÈ ‚·ıÌÒÓ ÁÈ· Ù· Ï¤È ÔÊ (ÙÚÂȘ fiÓÙÔ˘˜ ˆ˜ ÚÒÙÔ˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Î·È ÙÚÂȘ ·fi ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ·fi ÙËÓ 4Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ηٿٷ͢), ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ¤Ó· ÛÂÓ¿ÚÈÔ, Ô˘ ·Ó Â·ÏËı¢ı›, ı· ‰ÒÛÂÈ ¤Ó·Ó ÂÈϤÔÓ ‚·ıÌfi (ÂÙ¿) ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÁÈ· Ù· Ï¤È ÔÊ. £· Ú¤ÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Î·È Ù· ‰‡Ô Ì·Ù˜ Ô˘ ˘ÔÏ›ÔÓÙ·È, Ì ∞¯·ÚÓ·˚Îfi Î·È μ‡˙·ÓÙ· ÛÙ· ª¤Á·Ú·, Ô ºˆÛÙ‹Ú·˜ Ó· ÓÈ΋ÛÂÈ ÙÔÓ ¶·Ó·ÈÁÈ¿ÏÂÈÔ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ æ·¯ÓÒÓ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (Î·È Ù· ‰‡Ô Ì·Ù˜ ı· Ù· ‰ÒÛÂÈ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜), Ô ¶·Ó·ÈÁÈ¿ÏÂÈÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ¯¿ÛÂÈ ÛÙÔÓ Δ·‡ÚÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÌË ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ∂ÈÛÎÔ‹ ÛÙÔ ∞›ÁÈÔ (·ÚΛ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È Ë ÈÛÔ·Ï›·), ÂÓÒ Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ·¯ÓÒÓ Ó· ÌËÓ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤· Û‹ÌÂÚ· (Ë ÈÛÔ·Ï›· ‰ÂÓ... ¯·Ï¿ÂÈ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi) Î·È ‚¤‚·È· Ó· ¯¿ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ ºˆÛÙ‹Ú· ÛÙÔÓ Δ·‡ÚÔ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. ªfiÓÔ ·Ó ¤ÚıÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ‰È·ÊÔÚ¿ 14 ‚·ıÌÒÓ ·fi ÙÔÓ Ù¤Ù·ÚÙÔ Î·È ı· ÌÂÈ Ì ÂÙ¿ ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ. øÛÙfiÛÔ, ·˘Ùfi Ô˘ Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ ÈÔ ÂÊÈÎÙfi Â›Ó·È ÔÈ ¤ÍÈ ‚·ıÌÔ› ÌfiÓÔ˘˜ Î·È ÁÈ· Ó· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔÈ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” , ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ∞¯·ÚÓ·˚Îfi Î·È μ‡˙·ÓÙ·, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ·ÏÂ‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙ· Ï¤È ÔÊ. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ÎÏËı› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ Â›Ó·È Ôχ ÊÔÚÌ·ÚÈṲ̂ÓË ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·, ·Ó ·Ó·ÏÔÁÈÛÙ› ηÓ›˜ ˆ˜ ÛÙ· ¤ÍÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·È¯Ó›‰È· ÌÂÙÚ¿ ¤ÓÙ ӛΘ Î·È Ì›· ÈÛÔ·Ï›· Ì ٷ ÷ÓÈ¿ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜, Ì ÙÔ˘˜ ∫ÚËÙÈÎÔ‡˜ Ó· ÈÛÔÊ·Ú›˙Ô˘Ó ÛÙÔ 93’ Ì ·Ó‡·ÚÎÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ. ™‹ÌÂÚ· Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È ¤Ó· Á‡ÚÔ˜ ·fi ÙfiÙ Ô˘ ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ∞¯·ÚÓ·˚ÎÔ‡ ·Ó¤Ï·‚Â Ô °ÈÒÚÁÔ˜ μ·˙¿Î·˜. √ °Ú‚ÂÓÈÒÙ˘ Ù¯ÓÈÎfi˜ ηٿÊÂÚ ̤۷ Û ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ Ó· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ªÂÓȉ›Ô˘, Ë ÔÔ›· ÂΛ Ô˘ ¿Ï¢ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ηٿÊÂÚ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ Ó· οÓÂÈ ÔÚ›· ÚˆÙ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡. √ ∞¯·ÚÓ·˚Îfi˜ ›¯Â ¯¿ÛÂÈ Ì 3-1 ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙÔ ∂∞∫ ÛÙÔ Ì·Ù˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘ Î·È ¤ÎÙÔÙ ¤¯ÂÈ ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÌfiÏȘ Ì›· ‹ÙÙ·,

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (24Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋)

·fi ÙÔÓ ºˆÛÙ‹Ú· ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÁÈ· ÙËÓ 15Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (0-1). ∞Í›˙ÂÈ, ‰Â, Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ˆ˜ Ô ∞¯·ÚÓ·˚Îfi˜ ÛÙÔÓ ‚’ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰Â¯ı› ÌfiÏȘ ‰‡Ô ÁÎÔÏ Î·È ·˘Ù¿ Ì ¯Ù‡ËÌ· ¤Ó·ÏÙÈ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ÙÔ fiÛÔ ‰˘Ó·Ùfi˜ Â›Ó·È ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈο Ô ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ . £· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ¿ıÔ˜ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÁÈ· Ó· ¤ÚıÂÈ Ë Ó›ÎË Î·È fiÏÔÈ ÛÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ôχ ηϿ ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ‡ÎÔÏÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¤Ó·Ó ·ÓÙ›·ÏÔ Ô˘ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÓÈ΋ÛÂÈ ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘.

¶I£ANE™ ™YN£E™EI™ AXAPNA´KO™

°∏¶∂¢√ ∞Ã∞ƒ¡ø¡ flÚ·: 15.00

O§YM¶IAKO™ B.

¢È·ÈÙËÙ‹˜: ªÔ˘ÚÙ˙¿Î˘ (∏Ú·ÎÏ›Ԣ) 1. ¶·ÁÔ‡‰Ë˜ 5. ªˆ˘ÛÈ¿‰Ë˜ 33. ¶·Ú·Ú¿˜ 26. ∞ı·Ó·Û›Ô˘ 6. ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ 20. ¡Ù¿ÏÏ·˜ 11. ¡È¿ÚÔ˜ 99. °Ô˘¤ÏÎ·Ì 9. πÔÚ‰·Ó›‰Ë˜ 90. ¡Ù ¶¿Ô˘Ï· 32. ¡ÂfiÊ˘ÙÔ˜

μÔËıÔ›: ™·ÌÔ˝Ï˘, ¢fiÛ˘ (∞ıËÓÒÓ)

30. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 15. °È·ÏÔ‡Û˘ 14. ∫·ÙÛÈ·Úfi˜ 52. ∫ˆÛÙԇϷ˜ 5. ∞Ú‚·Ó›Ù˘ 21. ƒfiη˜ 8. ¶ÈÓ‰ÒÓ˘ 6. ∫ÚÈÛÙfiÌ·Ï 10. ªÚ¤Ûη 33. ¡ÈÎÔÏÈ¿˜ 13. °ÎÔ‡ÚÌ·

(‰ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·). √ ∫ÚÈÛÙfiÌ·Ï Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· ·›ÍÂÈ ˆ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ¯·Ê, Ì ÙÔÓ °ÎÔ‡ÚÌ· Ó· ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ “·È¯Ì‹ ÙÔ˘ ‰fiÚ·ÙÔ˜” ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË. ™ÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Â›Û˘ Î·È ÔÈ °Î›ÙÎÔ˜, ¢ÂÈÓfi··˜, ∑¤Ú˘, πˆ¿ÓÓÔ˘, ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜, ∫·ÙÛ›Î˘ Î·È ∫fiÌÓÔ˜.

¢‡Ô ·fiÓÙ˜ ÛÙÔÓ ∞¯·ÚÓ·˚Îfi

™˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙȘ ıÂÙÈΤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ô ∞¯·ÚÓ·˚Îfi˜, 4Ô˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜: ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ˆÛÙfiÛÔ, ˆ˜ ı· ¤¯ÂÈ ™Ê·ÎÈ·Ó¿Î˘ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ Úˆ(∞ıËÓÒÓ) ÙÔfiÚÔ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. √ °ÈÒÚÁÔ˜ μ·˙¿Î·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ·fi ÙËÓ Âͤ‰Ú· Î·È ·fi ÂΛ ı· ‰›ÓÂÈ ÙȘ ∂ÎÙfi˜ ∫·ÚÚ¿˜ ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: Ô‰ËÁ›Â˜ ̤ۈ ÎÈÓËÙÔ‡ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ ¡Ù. ∫ÔÎfiÙÔ‚ÈÙ˜ °. μ·˙¿Î·˜ (¤¯ÂÈ ÙÈ̈ÚËı› ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ ·fi ÙËÓ Î·È ∫·Ú›Ï ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ì ··ÁfiÚ¢∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÛË ÂÈÛfi‰Ô˘ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÎÔ‡ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ‰‡Ô Ì‹Ó˜), ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÌ ¤Ó· ¯·Ï¿ÚˆÌ· ÛÙÔ ∂∞∫ Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ (ÙËÓ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ¡ÙÚ¿ÁÎ·Ó ∫ÔÎfiÙÔ‚ÈÙ˜ ΔÚ›ÙË Î·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢- ÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ‰‡Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ٷ ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÎÔÈ” ÚÔÔÓ‹ıËÎ·Ó Úˆ›-·fiÁÂ˘Ì·), ÛÙÒÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ‰ÂÓ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ô Ô˘ Ù·Í›‰Â„·Ó ÁÈ· ÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∂ÎÙfi˜ ·- ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚԂ› Û οÔȘ ·ÏÏ·- ª·ÓÒÏ˘ §È·¿Î˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ÙÈÔÛÙÔÏ‹˜ ¤ÌÂÈÓÂ Ô ™Ù·Ì¿Ù˘ ∫·ÚÚ¿˜, Ô Á¤˜ ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰·, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÌˆÚË̤ÓÔ˜ Î·È Ô ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ ™Ù¿ı˘ ÔÔ›Ô˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈ- ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∂ÈÛÎÔ- ¶ÚÔ‚·Ù›‰Ë˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó Ô ∞ı·Ó·Û›Ô˘, Ô˘ ÂͤÙÈÛ ÙËÓ ÔÈÛÌfi ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ·fi ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ‹. ∂ÈÛÎÔ‹, ÂÓÒ Ô π‚¿Ó ∫·Ú›Ï ÎÚ›ıËΠ·- ∫¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· ı· ηı›ÛÂÈ Ô °Â- Ó‹ ÙÔ˘ Î·È ÔÈ ÃÚÈÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, ¡ÙÔ˜ ™¿ Ó¤ÙÔÈÌÔ˜ Î·È ·ÔÎÏ›ÛÙËÎ Ù˘ ·Ô- ˆÚÁ›Ô˘, ÂÓÒ ÙÔ ‰ÂÍ› ¿ÎÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ı· ÓÙÔ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÍÂ¤Ú·Û·Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹ÛÙÔÏ‹˜. √ £·Ó¿Û˘ ¢ÂÈÓfi··˜ Ù·Í›- ηχ„ÂÈ Ô °È·ÏÔ‡Û˘, Ì ÙÔÓ ∫·ÙÛÈ·Úfi Ì·Ù· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ ÙÔ˘˜. ‰Â„ ̷˙› Ì ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ÔÌ¿‰·, ·fi Ó· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ·ÚÈÛÙÂÚfi˜ ÔÈÛıÔʇ- ∏ 19·ÌÂÏ‹˜ ·ÔÛÙÔÏ‹: ¶·ÁÔ‡‰Ë˜, ∫Ô‡ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÙÔ ÛÊ›ÍÈÌÔ ÛÙÔÓ ÙÂÙڷΤ- Ϸη˜. ΔÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ·Ì˘ÓÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ ı· Ì˘, ª·ÁÁ›Ó·˜, ªˆ˘ÛÈ¿‰Ë˜, ∞ı·Ó·ÛfiÊ·ÏÔ ‰ÂÓ ·ԉ›¯ıËΠÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏË- ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ∞Ú‚·Ó›ÙË Î·È ¤- Ô˘ÏÔ˜, πÔÚ‰·Ó›‰Ë˜, ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, Ì· ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ·Ê‹ÛÂÈ ÂÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜. Ó·Ó ÂÎ ÙˆÓ ∫ˆÛÙԇϷ, ªÂÏ›ÛÛË. √È ƒfi- ¡È¿ÚÔ˜, ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓ˘, °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, √ ¡ÙÚ¿ÁÎ·Ó ∫ÔÎfiÙÔ‚ÈÙ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ fiÏË Î·˜ Î·È ¶ÈÓ‰ÒÓ˘ ı· Â›Ó·È ÔÈ ‰‡Ô ·Ì˘- ¡ÂfiÊ˘ÙÔ˜, ¶·Ú·Ú¿˜, ¡Ù ¶¿Ô˘Ï·, °Ô˘ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ‰Ô‡Ï„ ÛÎÏËÚ¿ Ì ÙÔ˘˜ ÓÙÈÎÔ› ¯·Ê, Ì ÙÔ˘˜ ªÚ¤Ûη Î·È ¡ÈÎÔ- ¤ÏηÌ, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ¡Ù¿ÏÏ·˜, ∞ı··›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¿Óˆ ÛÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Î·È ÛÙË ÏÈ¿ Ó· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ‰‡Ô Ù¤Ú˘Á˜ Ó·Û›Ô˘, ¡ÙÔ˜ ™¿ÓÙÔ˜, ÃÚÈÛÙfiÔ˘ÏÔ˜.

∞°ø¡π∑√¡Δ∞π ∞Àƒπ√ ™Δ√ μ√∏£∏Δπ∫√ Δ√À ∂∞∫ °π∞ Δ√ ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞ ∫19 Δ∏™ FOOTBALL LEAGUE

ªÂ ∏Ú·ÎÏ‹ æ. ÔÈ ¡¤ÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. ¢

‡ÙÂÚÔ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ë ÔÌ¿‰· ¡¤ˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 20˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ∫19 Ù˘ Football League. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ó›ÎË Ì 2-1 Â› Ù˘ ¶·Ó·¯·˚΋˜ Î·È Ì 36 ‚·ıÌÔ‡˜ ÈÛÔ‚·ıÌÔ‡Ó

‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î· ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘. √ ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ·¯ÓÒÓ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ 8Ë ı¤ÛË Ù˘ ηٿٷ͢ Ì 30 ‚·ıÌÔ‡˜. £· ·Ó·ÌÂÙÚËıÔ‡Ó ·‡ÚÈÔ Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ (·˘Ù‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ì 13 Ù¤ÚÌ·Ù· ·ıËÙÈÎfi) Î·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË Â›ıÂÛË ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ (·˘Ù‹ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ æ·¯ÓÒÓ Ì 50 Ù¤ÚÌ·Ù·

ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi). ™ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ £ˆÌ¿ ª·ÎÚ‹ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È ÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ∫ÔÏËÌ‹ÙÚ·˜, ∫ÂÛ›‰Ë˜ Î·È ªfiÚ·˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ·›ÎÙ˜, Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜: °Î›Î·, ∞ÏÂÍ¿ÓÔÁÏÔ˘, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë, °·Ú˘Ê¿ÏÏÔ˘, ™·Ì·Ú¿, °È·Ô˘Ï¿ÚÈ, ∫·Ú·˝ÛÎÔ, °¿-

ÙÛÈÔ,, ™ÙÚÔ‡ÁÁË, ª¿Û·ÚÈ, ™ÎÔÂÏ›ÙË, ∫·Ó·‚fi, ª¤ÈÎÔ, ¡ÙfiÓÙÔ, ∫·ԇϷ, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ¶ÔÏ˘¯ÚfiÓÔ˘, ¶·ÁÒÓË, ª·ÁÈfiÁÏÔ˘ Î·È ∫·Ï·Ì›‰·. ∞ÌÊ›‚ÔÏË Â›Ó·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ∫·„ÈÒÙË, ÂÓÒ ı· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ô ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ •·Óı¿˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 20˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘:

™¿‚‚·ÙÔ 22/3 11.30 ¶·Ó·¯·˚΋-¶·ÓËÏÂÈ·Îfi˜ 12.30 ÷ÓÈ¿-ºˆÛÙ‹Ú·˜ ∫˘Úȷ΋ 23/3 14.00 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-∏Ú·ÎÏ‹˜ æ. 12.00 μ‡˙·˜-°Ï˘Ê¿‰· 12.00 ∞¯·ÚÓ·˚Îfi˜-∞ÛÙ¤Ú·˜ ª·Á. 15.00 ºˆÎÈÎfi˜-¶·Ó·ÈÁÈ¿ÏÂÈÔ˜ 14.00 ∂ÈÛÎÔ‹-∫·ÏÏÈı¤·

1. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. . . .46-18 2. ÷ÓÈ¿ . . . . . . . . . . . 28-13 3. ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ. . . . . . . 31-12 4. ¶·Ó·ÈÁÈ¿ÏÂÈÔ˜ . . . . 26-18 5. ºˆÛÙ‹Ú·˜ . . . . . . . 26-19 6. ∫·ÏÏÈı¤· . . . . . . . .31-20 7. ∞¯·ÚÓ·˚Îfi˜ . . . . . .25-20 8. ¶·Ó·¯·˚΋ . . . . . . .24-21 9. ºˆÎÈÎfi˜ . . . . . . . . .29-27 10. ¶·ÓËÏÂÈ·Îfi˜ . . . 28-26 11. ∂ÈÛÎÔ‹ . . . . . . 28-27 12. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ª·Á. . . .23-33 13. °Ï˘Ê¿‰· . . . . . . . .15-59 14. μ‡˙·˜ . . . . . . . . . .17-64

. . .52 . . . 44 . . . 43 . . . 42 . . . 42 . . . 37 . . .36 . . .34 . . .33 . . . 32 . . . 30 . . .24 ....9 ....8

√∂∞/¡∞μ

∂·ÓÂÎϤ¯ıËΠÚfi‰ÚÔ˜ Ô ∞. ∫·˙¿Î˘ ™˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠ۠ÛÒÌ· ÙÔ Ó¤Ô ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ, Ô˘ ›¯Â ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 16˘ ª·ÚÙ›Ô˘, Ì ÙÔÓ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ ∫·˙¿ÎË Ó· Â·ÓÂÎϤÁÂÙ·È ÛÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈο: ¶Úfi‰ÚÔ˜: ∫·˙¿Î˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˜. ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙËÚ›Ô˘: ª·Ï·ÌÔ‡Û˘ ∫ÒÛÙ·˜. ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ ı¿Ï·ÛÛ·˜: μ·Ú‰·Ï‹˜ ª·ÓÒÏ˘. °ÂÓ. °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜: ¶···Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ¢‹ÌËÙÚ·. ∞Ó·Ï. °ÂÓ. °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜: ™·ÏÙ·ÁÈ¿ÓÓË ¢‹ÌËÙÚ·. Δ·Ì›·˜: ∫ÏÂÈÙÛÈÓ¿Ú˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜. ∞Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ Δ·Ì›·: ¡ÙfiÏÈ· °·Ú˘Ê·ÏÏÈ¿, ∫·ÙÔ‡Ó˘ °È¿ÓÓ˘. ŒÊÔÚÔÈ ÏÈ̤ÓÔ˜ Î·È ¯ÂÚÛ·›Ô˘ ¯ÒÚÔ˘: ∫·ÙÔ‡Ó˘ °È¿ÓÓ˘, ¢ÂÏˉËÌËÙÚ›Ô˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜. ŒÊÔÚÔÈ ÂÚÈÔ˘Û›·˜: ™·ÏÙ·ÁÈ¿ÓÓË ¢‹ÌËÙÚ·, ∫ÔÓÙÔ‚¿˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜. ŒÊÔÚÔ˜ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ·ÏÈ›·˜ Î·È ˘Ô‚Ú‡¯ÈˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ: ∫ÏÂÈÙÛÈÓ¿Ú˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜. ŒÊÔÚÔ˜ ÈÛÙÈÔÏÔ˝·˜: °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ™ˆÎÚ¿Ù˘. ŒÊÔÚÔ˜ ΈËÏ·Û›·˜: ƒ¤Ô˘ ™Ù¤ÏÏ·. ŒÊÔÚÔÈ ÎÔχ̂ËÛ˘: ª·ÓÔ˘Û¿Î˙΢ÚÁÈ¿ÓÓË ∏ϤÎÙÚ·, ÷Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, πˆ¿ÓÓÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˜. ŒÊÔÚÔÈ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘: πˆ¿ÓÓÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˜, ª·Ï·ÌÔ‡Û˘ ∫ÒÛÙ·˜, ÷Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ∫·˙¿Î˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˜. ŒÊÔÚÔÈ Î·Ófi ηÁÈ¿Î: ™ÈÒÌÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ÷Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜. ŒÊÔÚÔÈ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û¯¤ÛˆÓ: ª·ÓÔ˘Û¿ÎË-™Î˘ÚÁÈ¿ÓÓË ∏ϤÎÙÚ·, ƒ¤Ô˘ ™Ù¤ÏÏ·, ∫·˙¿Î˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˜,


26

™∞μμ∞Δ√ 22 M∞ƒΔπ√À 2014

¶ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË Û ™·ÚÚ‹, ¶ÈÏ¿‚ÈÔ Î·È °Î·ÁοÙÛË

∞¡∂¢∂π•∂ ∏ ∫§∏ƒøΔπ¢∞ °π∞ Δ∞ ¶ƒ√∏ªπΔ∂§π∫∞ Δ√À Δ™∞ª¶π√¡™ §π°∫

™√À¶∂ƒ §π°∫

¢˘Ó·Ù¿ ˙¢Á¿ÚÈ·...

ªÂ ∞fiÏψӷ ÛÙË §ÂˆÊfiÚÔ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜

√π ÙÚÂȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ Úfi‰ÚÔÈ Ù˘ ∂¶√ (™·ÚÚ‹˜, ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˜, °Î·ÁοÙÛ˘) ·ÏÏ¿ Î·È 23 ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ‰ÈÒÎÔÓÙ·È ÔÈÓÈο ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ “οÚÙ·˜ ˘Á›·˜” ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ. ¶ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË Û ‚·ıÌfi ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜ ·Û΋ıËΠÛÙÔÓ Ó˘Ó Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂¶√, °ÈÒÚÁÔ ™·ÚÚ‹ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÒËÓ, ™ÔÊÔÎÏ‹ ¶ÈÏ¿‚ÈÔ Î·È μ·Û›ÏË °Î·ÁοÙÛË, ηıÒ˜ Î·È Û ¿ÏÏ· 23 ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ·fi ÙÔ 2006 ¤ˆ˜ ÙÔ 2011, Ù· ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙȘ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ “οÚÙ·˜ ˘Á›·˜” . ∏ ‰›ˆÍË ·Û΋ıËΠ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·, ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∞ı·Ó·Û›Ô˘ Î·È ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ ÔÈ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ Ê¤ÚÔÓÙ·È Ó· ˙ËÌ›ˆÛ·Ó ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ Î·Ù¿ 9,7 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÔÛfi ÙÔ ÔÔ›Ô Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ¤ÚÂ ӷ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó fiÙÂ. ∫·ÓÔÓÈο ı· ¤ÚÂ ӷ Á›ÓÔ˘Ó 1,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Û Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ·ÓÙ› ·˘ÙÒÓ ˘‹ÚÍ·Ó ÌfiÏȘ 15.530...

Ô˘‰·›· Ì·Ù˜, fiˆ˜ ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó ¿ÏψÛÙÂ, ·Ó¤‰ÂÈÍÂ Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÁÈ· Ù· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. √ ÈÛ·ÓÈÎfi˜ ÂÌʇÏÈÔ˜ ÌÂٷ͇ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Î·È ∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú›Ù˘, Ë Â·Ó¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ÂÚÛÈÓÔ‡ ËÌÈÙÂÏÈÎÔ‡ ÌÂٷ͇ ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ Î·È ¡ÙfiÚÙÌÔ˘ÓÙ, Ë ÙÈÙ·ÓÔÌ·¯›· ÌÂٷ͇ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ Î·È ª¿ÁÂÚÓ Ô˘ ͢Ó¿ ÌӋ̘ ÙÔ˘ ·›ı·ÓÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÙÔ˘ 1999, ·ÏÏ¿ Î·È Ë Ì¿¯Ë ÙˆÓ ˙¿ÏÔ˘ÙˆÓ ¶·Ú› ™ÂÓ ∑ÂÚÌ¤Ó Î·È ΔÛ¤ÏÛÈ Â›Ó·È Ù· ˙¢Á¿ÚÈ· Ô˘ ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÎÏËÚˆÙ›‰· ÛÙË ¡ÈfiÓ.

∂¶√

√ ηٷÚÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ ÛÙ· Ì·Ú¿˙ ·Ófi‰Ô˘ ∏ ∂¶√ ¤Î·Ó ÙÔÓ Î·Ù·ÚÙÈÛÌfi ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ì·Ú¿˙ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋. ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÔÌ¿‰· Ù˘ ∂¶™£ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ·ÏÏ·Á‹ Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ, ηıÒ˜ ÁÈ· ÙÔÓ 6Ô fiÌÈÏÔ ı· ÎÏËı› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙȘ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚȘ §¿ÚÈÛ·˜, ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Î·È ¶ÈÂÚ›·˜. ŸÏÔÈ ÔÈ fiÌÈÏÔÈ Â›Ó·È 14 Î·È ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ı· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ı· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ÚÒÙ˜.

∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ˙¢Á¿ÚÈ· ÛÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ “8” ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ: ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·-∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú. ƒÂ¿Ï ª·‰Ú.-¡ÙfiÚÙÌÔ˘ÓÙ ¶·Ú› ™ÂÓ ∑ÂṲ́Ó-ΔÛ¤ÏÛÈ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °.-ª¿ÁÂÚÓ ∂›Û˘, ¯ı˜ ‚Á‹ÎÂ Î·È ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ΔËÓ ›‰È· Ë̤ڷ Ë ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ı· ·›ÍÂÈ Ì ÙËÓ ∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú›Ù˘ Î·È Ë ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ ı· ÎÔÓÙÚ·ÚÈÛÙ› Ì ÙË ª¿ÁÂÚÓ. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ›‰È· Ë̤ڷ ı· “‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÔ˘Ó Ù· Í›ÊË ÙÔ˘˜” Ë ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ Ì ÙË ¡ÙfiÚÙÌÔ˘ÓÙ Î·È Ë ¶·Ú› ™ÂÓ ∑ÂÚÌ¤Ó Ì ÙËÓ ΔÛ¤ÏÛÈ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· (Ê˘ÛÈο fiÏÔÈ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 21.45):

ΔÚ›ÙË 1/4 ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·-∞ÙϤÙÈÎÔ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °.-ª¿ÁÂÚÓ

ΔÂÙ¿ÚÙË 2/4 ƒÂ¿Ï-¡ÙfiÚÙÌÔ˘ÓÙ ¶·Ú› ™.∑.-ΔÛ¤ÏÛÈ

ΔÚ›ÙË 8/4 ¡ÙfiÚÙÌÔ˘ÓÙ-ƒÂ¿Ï ΔÛ¤ÏÛÈ-¶·Ú› ™.∑.

ΔÂÙ¿ÚÙË 9/4 ∞ÙϤÙÈÎÔ-ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ª¿ÁÂÚÓ-ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °. ∏ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ËÌÈÙÂÏÈÎÒÓ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 11 ∞ÚÈÏ›Ô˘. √È ÚÒÙÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ËÌÈÙÂÏÈÎÒÓ ı· Á›ÓÔ˘Ó 22 Î·È 23 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÂÓÒ ÔÈ Ú‚¿Ó˜ 29 Î·È 30 ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Ì‹Ó·. √ ÙÂÏÈÎfi˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙȘ 24 ª·˝Ô˘ ÛÙÔ “¡Ù· §Ô˘˙” Ù˘ §ÈÛ·‚fiÓ·˜.

ªÔ˘ÓÙÚ·ÁΤÓÈÔ: ∏ ƒÂ¿Ï Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÍÂÈ ªÔÚ› Ë ¡ÙfiÚÙÌÔ˘ÓÙ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ ‰˘Ó·Ù‹ fiˆ˜ Î·È ¤ÚÛÈ, ·ÏÏ¿ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÎfiÌ· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Î·È ¤ÙÛÈ Ë ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤¯ÂÈ ·Ó ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∂Ì›ÏÈÔ ªÔ˘ÓÙÚ·ÁΤÓÈÔ, ÙÔÓ ·Ï·›Ì·¯Ô ¿ÛÔ ÙˆÓ “ÌÂڤӯ˜” : “∏ ¡ÙfiÚÙÌÔ˘ÓÙ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ›‰È· Ì ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Î·È Ë ƒÂ¿Ï ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÚÔÛÂÎÙÈ΋” , ·Ó¤ÊÂÚ ·Ú¯Èο Ô ªÔ˘-

ÓÙÚ·ÁΤÓÈÔ Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ: “ŸÌˆ˜ ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ Ë ƒÂ¿Ï Â›Ó·È Î·Ï¿ ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓË ÁÈ· ·˘Ù¿ Ù· ·È¯Ó›‰È·, ηıÒ˜ ÙËÓ ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÊÔÚ¤˜ ¤ÚÛÈ” .

Δ· ˙¢Á¿ÚÈ· ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ ∑¢Á¿ÚÈ· Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÔ‡Ó ÂÈ¤‰Ô˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ·Ó¤‰ÂÈÍÂ Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÁÈ· Ù· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ. ∞˘Ù¿ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: ÕÏÎÌ··Ú-ªÂÓʛη, §ÈfiÓ-°ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜, μ·ÛÈÏ›·-μ·Ï¤ÓıÈ· Î·È ¶fiÚÙÔ-™Â‚›ÏÏË. ™ÙÔ μ·ÛÈÏ›·-μ·Ï¤ÓıÈ· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ...ÂÏÏËÓÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ, ηıÒ˜ Ë ∂Ï‚ÂÙ›· ·ÂÈÏ› ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙË ‰ˆ‰¤Î·ÙË ı¤ÛË Ù˘ √À∂º∞. √È ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ÚÔËÌÈÙÂÏÈ΋˜ Ê¿Û˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó 3 Î·È 10 ∞ÚÈÏ›Ô˘. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÎÏ‹ÚˆÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ËÌÈÙÂÏÈÎÒÓ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó 24 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È 1 ª·˝Ô˘. √ ÙÂÏÈÎfi˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· ÙȘ 14 ª·˝Ô˘ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜, ÛÙÔ ΔÔÚ›ÓÔ.

∞¡∞§À™∂π™-™À¡∂¡Δ∂À•∂π™ ª∂™∞ ∞¶√ Δ∏¡ ∂∫¶√ª¶∏ “£∂™™∞§π∞ ∫∞𠙶√ƒ”

√ ·ÏÌfi˜ ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ¯Ù˘¿ ÛÙË « £» TV

Ã∞¡Δª¶√§

¡›ÎË ÛÙ· “¯·ÚÙÈ¿” ÁÈ· ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ •∂∫√Àƒ∞™Δ∞ ·›ÚÓÂÈ ‰‡Ô ‚·ıÌÔ‡˜ Ë ·Ó‰ÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ¯¿ÓÙÌÔÏ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜. √ ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ÙÔ˘ 2Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ˘ԉ¯ı› Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 19.00 ÙÔÓ £Ú›·Ì‚Ô, Ô˘ fï˜ ‰‹ÏˆÛ ·Ú·›ÙËÛË. ŒÙÛÈ, ÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·Ù·Î˘ÚÒÓÂÙ·È Ì ٤ÚÌ·Ù· 10-0 ˘¤Ú ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. √‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ Ô ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË, ·ÊÔ‡ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ·’ Á‡ÚÔ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ›¯Â ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ì ÙÔ ÂÌÊ·ÙÈÎfi 32-11.

To EXTRA 5 √π ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Extra 5 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 4, 8, 22, 23, 24 Î·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË 7, 19, 26, 29, 31.

ª∂ ÙÚÂȘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ·ÓÔ›ÁÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ·˘Ï·›· Ù˘ 30˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ¶ÚÒÙÔ ¯ÚÔÓÈο ·È¯Ó›‰È Â›Ó·È ·˘Ùfi ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi Î·È ÛÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 15.00. ∞ӷ̤ÓÂÙ·È ¤Ó· ÂӉȷʤÚÔÓ Ì·Ù˜, ÌÂٷ͇ ‰‡Ô Ôχ ηÏÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. ™ÙȘ 17.15 ÛÙËÓ ∫ÔÌÔÙËÓ‹ Ô ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ ı· ˘ԉ¯ı› ÙÔÓ ÕÚË, Ì ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ. ™ÙȘ 19.30 ÛÙË §ÂˆÊfiÚÔ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ı· ·›ÍÂÈ Ì ÙÔÓ ∞fiÏψӷ ™Ì‡ÚÓ˘. √È “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Â·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÛÙȘ ӛΘ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÛÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ·fi ÙÔÓ √º∏ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ¯Ù›ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÂÚ› ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, fiÔ˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÚÂȘ ÛÂÚ› ӛΘ. √ °È¿ÓÓ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚÔ˘˜... ÔÓÔÎÂÊ¿ÏÔ˘˜, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ÁÓÒÚÈ˙ ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ §·Áfi, ¶¤ÙÚÈÙ˜ Î·È ª·˚Ú¿ÌÈ, fiÔ˘ fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È ÙÔÓ ƒÈÛ‚¿ÓË Ô˘ Â›Ó·È ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ∫ÔÙÛfiÏË, ∫·›ÓÔ, Δ·Ì¿ÎË, ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì‹, ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ, ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏfiÔ˘ÏÔ, ª·ÚÈÓ¿ÎË, ¡¿ÓÔ, ™›ÏÓÙÂÊÂÏÓÙ, ª¤ÓÙ˜, ∞Ì¤ÈÓÙ, ∑¤Î·, ¢ÒÓË, ¡Ù›Ó·, ¶Ú¿ÓÈÙ˜, ªÂÚÁÎ, ∫·Ú¤ÏË, ∫ψӷڛ‰Ë Î·È ∞Ù˙·ÁÎÔ‡Ó. √ ∞fiÏÏˆÓ ™Ì‡ÚÓ˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, fiÔ˘ ÂÏ›˙ÂÈ - fiˆ˜ Î·È ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ - Ó· ‚¿ÏÂÈ “ÊÚ¤ÓÔ” ÛÙÔ˘˜ Ú¿ÛÈÓÔ˘˜ Î·È Ó· ¿ÚÂÈ Î¿ÔÈÔ ‚·ıÌfi Ô˘ ı· ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ οÓÂÈ ÁÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹. ∏ “ÂÏ·ÊÚ¿ Ù·ÍÈ·Ú¯›·” ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ó· ‚·ıÌfi ¿Óˆ ·’ ÙËÓ ÂÈΛӉ˘ÓË ˙ÒÓË, ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ‹ÙÙ· Ì ÙÔÓ √º∏ Î·È ı¤ÏÂÈ ¤Ó· ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ı· Ù˘ ‰ÒÛÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË... ·Ó¿Û·. √ §fiÚÈ ™¿ÓÙÛÂ˙ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ Û ‰‡Ô ·›ÎÙ˜. ΔÛÔοÓ˘ Î·È Ã·Ù˙Ë˙‹Û˘ Â›Ó·È ÙÈ̈ÚË̤ÓÔÈ, ÂÓÒ ÛÙ· ıÂÙÈο Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ª›ÓÁη Ô˘ Â›Ó·È ÂÙÔÈÌÔfiÏÂÌÔ˜. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹: Δ˙fiÚ‚·˜, °ÎfiÌÂ˙, ∞ÚÁ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∫·Ó·ÎÔ‡‰Ë˜, ¶·ÓÙÂÏÈ¿‰Ë˜, ¢ÂÏË˙‹Û˘, ¶··˙·¯·Ú›·˜, ™fiÓÙÂÚÌÂÚÁÎ, ∫fiÚÌÔ˜, ª›ÓÁη˜, ΔÛÈÏÈÁΛÚ˘, °ÎÔ˘¤Ï·, ÕÌÚÔÔ˘˙, §Ô˘Û¤ÚÔ, ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, º·ÚÈÓfiÏ·, ª¿ÚÎÔÁÏÔ˘, ¡Ù¿ÏÌÂÚÁÎ. ™˘ÓÔÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 30˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™¿‚‚·ÙÔ 22/3 15.00 ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜-∞ÛÙ¤Ú·˜ 17.15 ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜-ÕÚ˘ 19.30 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-∞fiÏÏˆÓ ∫˘Úȷ΋ 23/3 15.00 ¶∞√∫-¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· 17.15 •¿ÓıË-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ 17.15 ∫·ÏÏÔÓ‹-√º∏ 17.15 ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜-¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ 17.15 §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜-μ¤ÚÔÈ· 19.30 ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜

¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ∂¶™£ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ÔÌ¿‰· ª∂Δ∞ ·fi ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ-

ÂÎÔÌ‹ “£∂™™∞§π∞ Î·È ™ÔÚ” ÈÛÙ‹ ÛÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ Ù˘ Ì ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜, ·ÚÔ˘Û›·Û ¯ı˜ ¶·Ú·Û΢‹ “˙ˆÓÙ·Ó¿” ̤۷ ·fi ÙË “£” TV Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “ ” (e-thessalia.gr) fiÏË ÙËÓ ·ıÏËÙÈ΋ ΛÓËÛË, ÚÈÓ ·fi ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. ŒÁÈÓ Ï‹Ú˘ ·Ó¿Ï˘ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ, Ì ÚÂÔÚÙ¿˙ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ÙÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ Î.·. ∫·ÏÂṲ̂ÓÔÈ Ù˘ ÂÎÔÌ‹˜ ‹Ù·Ó ÔÈ Úfi‰ÚÔÈ ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ Î. £Âfi‰ˆÚÔ˜ ™Ù¿ÌÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ™·Ú·ÎËÓÔ‡ Î. μ·Û›Ï˘ Δ˙¤Î·˜. ∞ӷʤÚıËÎ·Ó ÛÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi ÓÙ¤ÚÌÈ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÎÚ›ÓÂÈ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÛÙËÓ ∞’ ∂¶™£, ÂÓÒ Ì›ÏËÛ·Ó Î·È ÁÈ· ÙÔ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Û ÌÈ· ÂÊ fiÏ˘ Ù˘ ‡Ï˘ Û˘˙‹ÙËÛË.ŸÛÔÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÔÌ‹, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙË ‰Ô˘Ó ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “ ” (e-thessalia.gr).

·ÎÔ‡ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ 4˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Î. ÷ÛÈÒÙË, ·fi ÙËÓ ∂.¶.™. £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÂÈϤ¯ıËÎ·Ó Ó· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ¶·›‰ˆÓ Î·È ¡¤ˆÓ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ μ’ º¿Û˘ Ì ÙËÓ 6Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· (Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÙËÓ 26/3/2014 ÛÙÔ ∂ÓˆÛÈ·Îfi Á‹Â‰Ô ºıÈÒÙȉ·˜ ÛÙË §·Ì›·), ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜: ¡¤ÔÈ: ¢ÂÚÌÈÙ˙¿Î˘ ∞Ó‰Ú¤·˜ (¶‡Ú·ÛÔ˜), Δ˙Ô‚¿Ú·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ (∞.∂. 2002). ¶·›‰Â˜: ƒ¿Ù˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ (ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜), ΔÛȷӿη˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ (¡.∞. ¡›Î˘), ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ (∞ÛÙ¤Ú·˜), ™·Ï·ÌÔ‡Ú·˜ ∞¯ÈÏϤ·˜ (ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜).


™∞μμ∞Δ√ 22 M∞ƒΔπ√À 2014

27

∞¡Δπª∂Δø¶π∑√À¡ Δ√À™ √Àƒ∞°√À™ ªÀΔπ∫∞ ∫∞π ¢π§√º√ ™Δ∏ 17∏ ∞°ø¡π™Δπ∫∏ Δ∏™ ∞1 ∂™∫∞£

∂‡ÎÔÏË ·ÔÛÙÔÏ‹ ÁÈ· °.™. μfiÏÔ˘ Î·È √Ï˘ÌÈ·Îfi ˆÚËÙÈο ‡ÎÔÏÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· Ô ÚˆÙÔfiÚÔ˜ °.™. μfiÏÔ˘ Î·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ Ô˘Ú·ÁÔ‡˜ ª‡ÙÈη Î·È ¢›ÏÔÊÔ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∂›Û˘ ÁÈ· ÙË 17Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ∞1 ∂™∫∞£ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Î·È ÔÈ Ì·ÁÓËÛÈÒÙÈΘ “ÌÔÓÔÌ·¯›Â˜” ∞Ó¿ÏË„Ë-ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· Î·È ¡¤ÔÈ ∞ıÏËÙ¤˜-°™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡.

ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: ªfiÚÊË μ. °˘ÌÓ. ∞ÁÈ¿˜, ÒÚ· 19.00, ∂ÚÌ‹˜ ∞ÁÈ¿˜-¡›Î·È·, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ¶Ôχ˙Ô˜, ¶··ıÂÔ¯¿Ú˘, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ªfiÚ·˜, ¶·ÁÔ˘Ï¿ÙÔ˜, Á˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: ∑¤ÈÎÔ˜. ∫Ï. “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” , ÒÚ· 19.00, °.™. μfiÏÔ˘-ª‡ÙÈη˜, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ∫¤ÙÔ˘Ï·˜, ¢fiÏÁ˘Ú·˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ∫·Ì̤ÓÔ˘, ΔÛÈÚÁԇϷ, °Î·Ï›‰Ë, Á˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: Δ˙·ÊϤÚ˘ ™Ù. ∫Ï. ¡›Î·È·˜ “π. ¶·Ù¿Î˘” , ÒÚ· 20.00, °.™. ¢ÈÏfiÊÔ˘-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ., ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ¶ÈÙÛ›Ïη˜ μ., ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: °È·ÓÓ‹, ¶¤ÙÛÈÔ˘, ¡·ÓÔ‡ÏË, Á˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: ¶·ÙÛÈÔ‡Ú·˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™

∞2 ∂™∫∞£

£

°™ μfiÏÔ˘-ª‡ÙÈη˜ ŒÓ· ÍÂÎÔ‡Ú·ÛÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· ÂÚ¿ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ô °˘ÌÓ·ÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙÔÓ ·‰‡Ó·ÌÔ ª‡ÙÈη ÛÙȘ 19.00 ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” . √È “Ì·˘Ú·ÂÙÔ›” ¤Ú·Û·Ó “‰È¿ ˘Úfi˜ Î·È Ûȉ‹ÚÔ˘” ·fi ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ Ì 76-75 ÙÔÓ ÙÔÈÎfi °™∞ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ Î·È Ì·ıËÌ·ÙÈο ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ. ΔÒÚ· ·˘Ùfi Ô˘ ·Ô̤ÓÂÈ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ÚÒÙ˘ ı¤Û˘ ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. √È °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÛÌ¿ÙÔ˜ Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ ¡Ù¿Î˘ ı· ÛÙËÚȯıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ Û‡ÓıÂÛË: ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∞Ϥ͢ ¶·Ï¿ÓÙ˙·˜, ¡›ÎÔ˜ ¡¿ÓÔ˜, £·Ó¿Û˘ ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, ™Ù¿ı˘ °Ô˘ÌÂÓfiÔ˘ÏÔ˜, ∞ϤͷӉÚÔ˜ ÃfiÓÙÔ˜, √‰˘ÛÛ¤·˜ ¢È·ÎÔÌ‹˜, ¶¿ÚȘ °ÂˆÚÁÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˜, ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫˘·Ú›ÛÛ˘, Δ·Íȿگ˘ ª·Ï·Ì·Ù›Ó˘. ™Ù¤ÏÈÔ˜ ΔÛ·‚¤˜, £·Ó¿Û˘ ºÂÚ¯¿ÙÈ, ªÈ¯¿Ï˘ °ÂˆÚÁfiÔ˘ÏÔ˜, £·Ó¿Û˘ ΔÛ·Ú·˝Ï˘.

¢›ÏÔÊÔ√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ¢Â‡ÙÂÚÔ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·›˙ÂÈ Ì ÙÔ ¢›ÏÔÊÔ ÛÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi “πˆ¿ÓÓ˘ ¶·Ù¿Î˘” . √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È ÛÔ‚·ÚÔ› Î·È Ó· “ηı·Ú›ÛÔ˘Ó” ÙÔ Ì·Ù˜ fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ Ó· ÂÏ›˙ÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ÚÔ˙ ʇÏÏÔ. ∞ÒÓ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ı· Â›Ó·È Ô μ·Û›Ï˘ ¡Ù›Î·˜ Ô˘ ÂÎÙ›ÂÈ ÔÈÓ‹ ÁÈ· Â͇‚ÚÈÛË ÙÔ˘ ‰È·ÈÙËÙ‹ ¶·ÁÒÓË. ŒÙÛÈ Ô §¿ÌÚÔ˜ ¶Ú¤Î·˜ ı· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÙÔ˘˜: ª·ÓÒÏË ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ, ™ˆÙ‹ÚË ∞-

¯ÚÈ¿ÓË, ¢ËÌ‹ÙÚË ™·Îο, ∫ÒÛÙ· ∞ÏÂ͛Ԣ, ¡›ÎÔ £¤Ô, §ÂˆÓ›‰· ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ, Δ¿ÛÔ ∫Ô˘ÙÏ‹, ¢ËÌ‹ÙÚË ∫·Ú·ı¿ÓÔ, ¡›ÎÔ ª·˘ÚÔÊÒÙË, ∫ÒÛÙ· ¶··ÁÈ¿ÓÓË.

∞Ó¿ÏË„ËÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· •Â¯ˆÚÈÛÙ‹ ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ∞Ó¿Ï˄˘ÕÓˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 20.00 ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ∂∞∫. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ ı· ÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË £ÂÔ¯¿ÚË ÁÈ· ÙËÓ ÔÏ˘ÂÙ‹ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ Î·È ÛÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Ì¿ÛÎÂÙ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ·ÊÔ‡ Û‹ÌÂÚ· ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÁÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ ÚÈÓ ·ÔÛ˘Úı› ·fi ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi ‰Ú¿ÛË. °È· ÙÔ˘˜ “΢·Ó¤Ú˘ıÚÔ˘˜” ÛÙË ‰Ú¿ÛË ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ô £Âfi‰ˆÚÔ˜ ÿÏÙÛÔÁÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ¤·ÈÍ ÛÙ· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì·Ù˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ·Ú·ÙÒÌ·ÙÔ˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ı· Ï›„Ô˘Ó Û›ÁÔ˘Ú· Ô °È¿ÓÓ˘ ƒ¿Ù˘, Ô˘ ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÏfiÁÔ ı· Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ÔÌ¿‰·˜ ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ Î·È Ô Δ¿ÛÔ˜ °ÈÔÌÏ¿Î˘, Ô˘ ÚÔÛ‚Ï‹ıËΠ·fi ÏÔÈÌÒ‰Ë ÌÔÓÔ˘Ú‹ÓˆÛË. ∂›Û˘ ·ÌÊ›‚ÔÏÔ˜ ıˆÚÂ›Ù·È Ô ¡›ÎÔ˜ ∫·ÓÂÏ‹˜ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ∂ÙÔÈÌÔfiÏÂÌÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ∞Ó¿ÏË„Ë Â›Ó·È ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ: °È¿ÓÓ˘ ª·ÎÚ·ÙÛ¿˜, ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ºˆÙÈ¿‰Ë˜, ¡›ÎÔ˜ °·Ï·Ó¿Î˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ÿÏÙÛÔÁÏÔ˘, £Âfi‰ˆÚÔ˜ ÿÏÙÛÔÁÏÔ˘, ∞ÓÙÒÓ˘ £ÂÔ¯¿Ú˘, ºÒÙ˘ ºˆÙÈ¿‰Ë˜, μ·ÁÁ¤Ï˘ ™˘ÏÂfiÔ˘ÏÔ˜, ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∂Λ˙ÔÁÏÔ˘, ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ∫ˆÛÙ¿Ì˘, ∞ϤͷӉÚÔ˜ §Ô˘ÏÔ‡‰Ë˜, μ·ÁÁ¤Ï˘ ΔÛ·ÎÈÚfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ›Ûˆ˜ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·ÓÂÏ‹˜.

∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ù· ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· ¤ÊÙ·Û·Ó ÌÈ· “·Ó¿Û·” ·fi ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÈÙ˘¯›· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÈÛ¯˘ÚÔ‡ ∂ÚÌ‹ ∞ÁÈ¿˜, ·ÏÏ¿ ¤¯·Û·Ó ÛÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ì 95-92. øÛÙfiÛÔ Ô ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∫·Ì·Î¿˜ ¤ÌÂÈÓ ·fiÏ˘Ù· ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ Î·Ï·ıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ˙‹ÙËÛ ӷ Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ Ú˘ıÌfi. ∏ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ı· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÙËÓ ÂÍ‹˜ Û‡ÓıÂÛË: μ·Û›Ï˘ ∫ÔÓÙ¿Î˘, ™ˆÙ‹Ú˘ ª¤Ù·˜, °È¿ÓÓ˘ Δ˙ÈÎfiÔ˘ÏÔ˜, °È¿ÓÓ˘ ª·ÎÚfiÔ˘ÏÔ˜, ¶·‡ÏÔ˜ ∫·ÁÈfiÔ˘ÏÔ˜, Õ΢ ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ™Î‡˘, §¿ÌÚÔ˜ ∫Ô‡ÙÚ·˜, ™Ù·‡ÚÔ˜ ƒÔ‰ÔÏ¿Î˘, ªÈ¯¿Ï˘ ∫Ï›ÙÛ·˜, μÏ¿Û˘ ∫·Ú·ÌÂÏÈ¿˜, ¶Ï¿ÙˆÓ ∫¤ÙÔ˘Ï·˜, ƒ·Ê·‹Ï ª›˙ÈÔ˜, ¡›ÎÔ˜ ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜.

¡∞ ¡›Î˘°™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÔÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜, fiÔ˘ ÛÙȘ 8 Ì.Ì., fiÔ˘ ÔÈ ¡¤ÔÈ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘ ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÙÔÓ °™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” οÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÁÒÓ· ÁÈ· Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Î·È Û‹ÌÂÚ· “η›ÁÔÓÙ·È” ÁÈ· ÙÔ ÚÔ˙ ʇÏÏÔ. ¶Úfi‚ÏËÌ· ˘Á›·˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô ∞fiÛÙÔÏÔ˜ μ·Û‰¤Î˘ Î·È ‰ÂÓ ı· ·›ÍÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Ì·Ù˜. ŒÙÛÈ Ô ÕÁ˘ Δ˙ԇ̷˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙËÓ ÂÍ‹˜ Û‡ÓıÂÛË: ™¿‚‚·˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜, ªÈ¯¿Ï˘ ∫·Ú·ı·Ó¿Û˘, ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·ÁˆÚÁfiÔ˘ÏÔ˜, °ÈÒÚÁÔ˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫·Û·ϤÚ˘, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶··˙‹Û˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·ı·Ó¿Û˘, Õ΢ ∞Ó‰ÚÂfiÁÏÔ˘, ∞fiÛÙÔÏÔ˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, ªÂÙÛÈ¿Ó ªÔ˘¯·Ú¤Ì, ÕÁÁÂÏÔ˜ ªfiÛ˘.

™ÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ °™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÂÈÎÚ·Ù› ÈÎÚ›·, ÁÈ·Ù›, ·Ó Î·È ÏËÛ›·Û Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ Ê·‚ÔÚ› ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ °™ μfiÏÔ˘, ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÛÙËÓ ÂÎÓÔ‹ ¤¯ÔÓÙ·˜ Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ·Ú¿ÔÓ· ·fi ÙË ‰È·ÈÙËÛ›·. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË ºÏ‚¿ÚË Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ı¤ÛË. ™ÙËÓ ÔÌ¿‰· Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °ÎÔ˘ÁÎÔ˘ÙÔ‡‰Ë˜ Ô˘ ›¯Â ·Ô˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ °.™. μfiÏÔ˘ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ™ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÈÒÙË Ù¯ÓÈÎÔ‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ: ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, °È¿ÓÓ˘ ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜, ÕÁÁÂÏÔ˜ §Ô˘Î›‰Ë˜, Δ¿ÛÔ˜ ™‡Ú·˜, °ÈÒÚÁÔ˜ •‡‰Ë˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˘ÚÎÔ‡Ì·˜, ∞ϤͷӉÚÔ˜ ™Ô˘ÏÈÒÙ˘, μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ı˘, ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ ª·ÎÚ‹˜, ∫ÒÛÙ·˜ ™˘Ó¿˙Ô˜, μ·Û›Ï˘ £¤Ô˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ª·ÌÔ‡Ú·˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °ÎÔ˘ÁÎÔ˘ÙÔ‡‰Ë˜, ∏Ï›·˜ μ·Ï·ÌÔ‡Ù˘, ∞ÓÙÒÓ˘ ªËÙÚÔ˘Ï¿˜, ¡›ÎÔ˜ ª·ÓÙ˙ÒÚ·˜. * ∞Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ∂™∫∞£ ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜:

∞1 ∂™∫∞£ ™¿‚‚·ÙÔ 22/3 ∫Ï. ¡. πˆÓ›·˜, ÒÚ· 20.00, ¡¤ÔÈ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘-°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: Δ˙·ÊϤÚ˘ ¢., ΔÛÔ˘Ì·¯›‰Ë˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ¶ÂÁÈԇη, ª·ÓÙÔ‡‰Ë˜, ¶Ôχ˙Ô˜, Á˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: ªfiÚÊ˘ ™Δ. ∂∞∫ μfiÏÔ˘, ÒÚ· 20.00, ∞Ó¿ÏË„Ë-ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ¶·ÚÁÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, ∑·¯·Ú‹˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ∞Ó‰ÚÈÔÔ‡ÏÔ˘, ™·ÎÂÏÏ·ÚÔÔ‡ÏÔ˘, μÂÏÂÓÙ˙¿˜, Á˘-

™¿‚‚·ÙÔ 22/3 ∫Ï. ¡Â¿ÔÏ˘, ÒÚ· 15.30, √χÌÈ·-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ¡ÈÎÔÏÔ‡Ï˘, °ÂˆÚÁÔ‡Ï˘, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË, ∫ÂÓ·Ó›‰Ë, ¡Ù·¯Ì›Ú˘, Á˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘. ∫Ï. ¡. πˆÓ›·˜, ÒÚ· 16.00, ∞∂μ ¢ÈÌËÓ›Ô˘-∞ÌÂÏÒÓ·˜, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ΔÛÔ˘Ì·¯›‰Ë˜, ª·Î·ÏfiÔ˘ÏÔ˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ª·ÓÙÔ‡‰Ë˜, ¶Ôχ˙Ô˜, ¶ÂÁÈԇη, Á˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: ªfiÚÊ˘ ™Ù. ∂∞∫ §¿ÚÈÛ·˜, ÒÚ· 17.00, ∂∞ §¿ÚÈÛ·˜-∞Ṳ́ÓÈÔ, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ¶·ÁÒÓ˘, ¶··ıˆÌ¿, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: °È·ÓÓԇϷ, ∫¯·ÁÈ¿˜, •ÈÊÙfi˜. ∂∞∫ μfiÏÔ˘, ÒÚ· 16.00, πˆÏΛ·ÿˆÓ·˜, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ¶·ÚÁÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, ∑·¯·Ú‹˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: μÂÏÂÓÙ˙¿˜, ∞Ó‰ÚÈÔÔ‡ÏÔ˘, ª·˘ÚÔÌȯ¿Ï˘, Á˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ·˜. ∫˘Úȷ΋ 23/3 ∫Ï. ¡. πˆÓ›·˜, ÒÚ· 11.00, °.™. ™ÎÈ¿ıÔ˘-°.™. ¡›Î·È·˜, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: Δ˙·ÊϤÚ˘, ª·ÎÚ‹˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ¶ÂÁÈԇη, ΔÛÈÚÁԇϷ, ∫·Ì̤ÓÔ˘, Á˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: Δ˙·ÊϤÚ˘ ™Ù.

μ’ ∂™∫∞£ ∫˘Úȷ΋ 23/3 ∫Ï. “μ. ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˜” , ÒÚ· 11.00, ∞η‰ËÌ›· °.™. μfiÏÔ˘™Ú›ÓÙÂÚ, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ƒ·‰¿˜, ª¿Ú‰·˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: μÂÏÂÓÙ˙¿˜, ª·ÚÈÙÛÔ‡‰Ë, ª·ÓÙÔ‡‰Ë˜. ∫Ï. ∞Á. £ˆÌ¿, ÒÚ· 11.30, ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫·ÏÔ¯ˆÚ›Ô˘-∫¤ÏÙ˜, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: μ·˚fiÔ˘ÏÔ˜, °ÎÔ‡Ù·˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ∞Ó‰Ú¤Ô˘, ªϤÙÛ·, ÃfiÚÙË. ∫Ï. ∞Á. £ˆÌ¿, ÒÚ· 13.00, ÿηÚÔ˜ §·Ú.-∞∂ 2002, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, ¢ÔÏ̤˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ªϤÙÛ·, ÃfiÚÙË, ∞Ó‰Ú¤Ô˘. ∫Ï. ∞Á. £ˆÌ¿, ÒÚ· 15.00, ∞.√. ™Ô˘ÊÏ·Ú›ˆÓ-Õ‰ÌËÙÔ˜ μÂÏ., ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ¢ÔÏ̤˜, ∫ÔϤÔÁÏÔ˘, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ™·Î·‚Ô‡, ¶ÂÙÚfi-

ª∂ ¢π√ƒ°∞¡øΔ∏ Δ√ ∞£§∏Δπ∫√ Δª∏ª∞ Δ√À ¢∂√¶∞¶-¢∏¶∂£∂ Δ√À ¢∏ª√À μ√§√À

√ÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ∞’ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ ÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ÚÒÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ 28Ô˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ì¿ÛÎÂÙ ·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ-ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÒÓ μfiÏÔ˘. ΔÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÁÈ· ·ÎfiÌ· ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔ ·ıÏËÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¢∂√¶∞¶-¢∏¶∂£∂ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ·fi Ù· ̤۷ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È Ë ÚÒÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÚÈÓ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜. √È ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ‹Ù·Ó 13 ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Î·È fiϘ ¤·ÈÍ·Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ∞fi ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ ÔÎÙÒ ÚÒÙ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó “ÓÔÎ ¿Ô˘Ù” ·ÁÒÓ˜, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË, fiÔ˘ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô ÓÈÎËÙ‹˜ ı· ÂÚÓ¿ÂÈ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË ÛÙȘ ‰‡Ô ӛΘ. √È ·ÁÒÓ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Î·È ÌfiÏȘ ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó Ù· ÙÔÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÛÙ· ÎÏÂÈÛÙ¿ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. °È· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â›Ó·È Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (™Â 12 ·ÁÒÓ˜)

1. ∞utogas ∫fi·ÓÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . 23 2. Bombers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 3. Reef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 4. ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 5. ¶·Ï. √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . .21 6. ºÔ›ÓÈΘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 7. ∞ÚÁÈı¿Ù˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 8. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 9. ¶·Ï. ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ . . . . . . . . . . . . . .16 10. ∞ÁÚÔÌ˯·ÓÈ΋ . . . . . . . . . . . . . . . . .15 11. ∞°∂Δ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 12. All Stars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 13. Limit up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 √È ·Ï·›Ì·¯ÔÈ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ÌˉÂÓÈÛÌfi

√È ÓÔÎ ¿Ô˘Ù ·ÁÒÓ˜ ¢È·ÈÙËÙÒÓ ∫·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙˆÓ ∫ÚÈÙÒÓ ∫·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡ ÙˆÓ ·ÁÒ-

ıÂÈ· ¤‰ˆÛ·Ó Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ·˘ÙÒÓ ∫fi·ÓÔ˜ ∞ÓÙÒÓ˘, μ·›ÙÛ˘ °È¿ÓÓ˘, ¶·¯Èfi˜ ∞fi-

Autogas ∫fi·ÓÔ˜-¡.∞Á¯›·ÏÔ˜ Bombers-∞ÚÁÈı¿Ù˜ Reef-ºÔ›ÓÈΘ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜-¶·Ï. √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡

Ô˘ÏÔ˜, πˆ¿ÓÓÔ˘.

°˘Ó·›Î˜ (¶Ï¤È ÔÊ) ∫˘Úȷ΋ 23/3 ∂∞∫ §¿ÚÈÛ·˜, ÒÚ· 12.00, √Ï˘ÌÈ¿‰· §·Ú.-∞fiÏÏˆÓ ∫·Ú‰., ‰È·ÈÙËÙ¤˜: °ÂˆÚÁÔ‡Ï˘, ∫ÔϤÔÁÏÔ˘, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ¶·ÁÔ˘Ï¿ÙÔ˜, º·ÚÌ·ÎÈÒÙË, °Î·ÚÏÒÊË, Á˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: ∫ÔÓÙÔÓ¿ÛÈÔ˜. ¢ËÌ. ΔÚÈοψÓ, ÒÚ· 12.30, ∞›ÔÏÔ˜ ΔÚ.-¡›ÎË μ., ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, ∫˘Ú›ÙÛ˘ ÃÚ., ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ∫·Ï‡‚·, ª·Ù·ÙfiÏ˘, ªÂÚÙÛÈÒÙË, Á˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: ∫Ô˘Û·˝Ù˘.

ŒÊË‚ÔÈ ¢Â˘Ù¤Ú· 24/3 ∫Ï. ¡. πˆÓ›·˜ μfiÏÔ˘, ÒÚ· 18.00, ¡›ÎË μ.-°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ¢ÂÛÏ‹˜, 懯·˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ∞Ó‰ÚÈÔÔ‡ÏÔ˘, ª·ÓÙÔ‡‰Ë˜, ¶ÂÁÈԇη.

¶·›‰Â˜ ∫˘Úȷ΋ 23/3 ∫Ï. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÒÚ· 14.30, °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-BC Volos, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ¢fiÏÁ˘Ú·˜, ª·ÏΛ˙·˜. ∫Ï. “μ. ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˜” , ÒÚ· 17.30, °.™. μfiÏÔ˘-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ., ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ∫·Ú·Î·ÙÛÔ‡Ó˘, ¶Ô˘ÚÁÈ·ÓÔ‡, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ¶ÚÔ‚È¿˜, μÂÏÂÓÙ˙¿˜, ∞Ó‰ÚÈÔÔ‡ÏÔ˘.

∫ÔÚ·Û›‰Â˜ ™¿‚‚·ÙÔ 22/3 ∫Ï. ¡. πˆÓ›·˜, ÒÚ· 09.00, πˆÓÈÎfi˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ., ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ªÔ‡ÁÏÔ˜ ¶., ∞‚Ú·Ì›‰Ô˘, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ª·ÚÈÙÛÔ‡‰Ë, ¶ÂÁÈԇη, ∫·ÚÔÙÛ¿Î˘. ∫Ï. ¡. πˆÓ›·˜, ÒÚ· 13.00, BC Volos-∞Ó¿ÏË„Ë, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: °ÈÔ‡ÙÛ·, ∞Á·ÁÈÒÙÔ˘, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ¶ÚÔ‚È¿˜, ª·ÚÈÙÛÔ‡‰Ë, ∞Ó‰ÚÈÔÔ‡ÏÔ˘. ∫Ï. ¡. πˆÓ›·˜, ÒÚ· 14.30, ∞∂μ ¢ÈÌËÓ›Ô˘-¡›ÎË, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ªÔ‡ÁÏÔ˜, ∞‚Ú·Ì›‰Ô˘, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ª·ÚÔ‡ÛÔ˜, ™·ÎÂÏÏ·ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ∫·ÚÔÙÛ¿Î˘.

∂ıÓÈο ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ∫˘Úȷ΋ 23/3 ∫Ï. ¡. πˆÓ›·˜, ÒÚ· 17.00, ¡›Î˶ÈÂÚÈÎfi˜/∞Ú¯¤Ï·Ô˜ (μ’ ∞Ó‰ÚÒÓ), ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ™ÈÙ·Ú›‰Ë˜, Δ˙ÈÔ¿ÓÔ˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ΔÛÈÚÁԇϷ, °Î·Ï›‰Ë, ∫·Ì̤ÓÔ˘, ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜: ªfiÚÊË μ. ∂∞∫ μfiÏÔ˘, ÒÚ· 14.00, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-√χÌÈ· §·Ú. (∞2 °˘Ó·ÈÎÒÓ), ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ™·Ú·ÎÂÓ›‰Ë˜, ÃÚ˘Û¿Ê˘, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ª·ÚÔ‡ÛÔ˜, ∫·ÚÔÙÛ¿Î˘, ™·ÎÂÏÏ·ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜: °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ·˜.

°À¡. ¶√¢√™º∞πƒ√

¢ÂÓ Î·Ù‚·›ÓÂÈ ÛÙ· ÷ÓÈ¿ Ô ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” ∏ ∂¶√ fiÚÈÛ ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› (11.30) ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙˆÓ ªÔ˘ÚÓÈÒÓ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÷ÓÈ¿-∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” Ô˘ ›¯Â ·Ó·‚ÏËı› ‰ÈfiÙÈ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙÔ ›‰ÈÔ Á‹‰Ô, ÂΛÓË ÙËÓ ÒÚ· ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·Ó ·ÁÒÓ·˜ ÙÔÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ÂÎ Ó¤Ô˘ ·Ó·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ‹ ¤ÛÙˆ Ó· ÙÔ˘ ‰Ôı› ·fi ÙËÓ ∂¶√ ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘ Ù·Í›‰È ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË, ·ÏÏ¿ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· “ÎÒÊ¢Û” . ªÂÙ¿ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” ‰ÂÓ ı· ηÙÂ‚Ô‡Ó ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È Ì¤ÓÂÈ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ë ∂¶√ ÁÈ· ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘.


28

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

EΉËÏÒÛÂȘ ∂Ή‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∂ÔÚÙ‹ Ù˘ 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 25 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙȘ 10:30 ÙÔ Úˆ›, Ô ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ∞ıÏËÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ º˘ÙfiÎÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. £· ÙÂÏÂÛÙ› ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÂÛfiÓÙˆÓ ËÚÒˆÓ ÛÙÔ˘˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ŒıÓÔ˘˜. Δ· ·È‰¿ÎÈ· ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ı· ··ÁÁ›ÏÔ˘Ó ÔÈ‹Ì·Ù·, ÂÓÒ ı· ηٷÙÂı› ÛÙÂÊ¿ÓË ÛÙÔ ÌÓËÌÂ›Ô ÂÛfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡.

™ÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô - ηÊÂÓÂ›Ô “ÿÚÙ·” (™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 16∞μ, μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 2421033250) ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙˆÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ªÔÚ¿ÚÔ˘ Î·È ºˆÙÂÈÓ‹˜ ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë Ì ٛÙÏÔ “Ãψڛ‰·” . ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÔÌfiÙÈÙÏ˘ ¤ÎıÂÛ˘ Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ¢.√.∂.¶.∞.¶. ¢∏.¶∂.£∂, ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∂Î·›‰Â˘Û˘ - “™Ù¤ÎÈ ¶·È‰ÈÔ‡” , ∫.∂.∫.¶.∞. - ¢.π.∂.∫., ∫.¢.∞.¶. ¡Â¿ÔÏ˘ & §Â¯ˆÓ›ˆÓ ÛÙÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ ¤ˆ˜ 22 ª·ÚÙ›Ô˘. ∏ ¤ÎıÂÛË ÛÙË Ã¿ÚÙ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤ÚÁ· ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜ ÔÙÈ΋˜ ¿Óˆ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì·. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘ Ò˜ 11 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2014.

√ªπ§π∂™ —√ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ÙÔ˘ 8Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ (fiÈÛıÂÓ ª∂Δ∫∞) ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 26 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 18.00 ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ÔÌÈÏ›· Ì ı¤Ì·Ù·: “™¯ÔÏÈ΋ ‚›·” , “∂Í¿ÚÙËÛË ·È‰ÈÒÓ Î·È ¤ÊË‚ˆÓ ·fi ÙÔ Internet” . Δ· ı¤Ì·Ù· ı· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Ë Î. ÕÓÓ· Δ˙Ô¿ÓÓÔ˘, „˘¯ÔÏfiÁÔ˜, ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ıÂÚ·‡ÙÚÈ· Î·È ÂȉÈ΋ ·È‰·ÁˆÁfi˜. —™ÙȘ 31 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙȘ 20:00 Ô ÂȉÈÎfi˜ ÂÓ‰ÔÎÚÈÓÔÏfiÁÔ˜ ºÒÙ˘ ∞. ™‡ÚÔ˘ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ∫·Ê¤ Ù˘ ∂ÈÛÙ‹Ì˘ (ø‰Â›Ô ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 17). ∏ ÔÌÈÏ›· ı· ¤¯ÂÈ Ù›ÙÏÔ “™·Î¯·Ú҉˘ ¢È·‚‹Ù˘. ¶fiÙ Ú¤ÂÈ Ó· ·¢ı˘Óıԇ̠۠ÂȉÈÎfi” . ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ www.endokrinologos.info. —∏ ŒÓˆÛË °ÔÓ¤ˆÓ ¢È·‚ËÙÈÎÒÓ ¶·È‰ÈÒÓ Î·È ∂Ê‹‚ˆÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·›ÙËÌ· ÔÏÏÒÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘, ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÁÈ· ¿ÙÔÌ· Ì ۷ί·ÚÒ‰Ë ‰È·‚‹ÙË Δ‡Ô˘ 1 Î·È Δ‡Ô˘ 2. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· ı· Á›ÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ È·ÙÚfi ÂÓ‰ÔÎÚÈÓÔÏfiÁÔ-‰È·‚ËÙÔÏfiÁÔ °ÂˆÚÁ›· ∫¿ÛË ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ °˘ÌÓ·ÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘, πˆÏÎÔ‡ 108 Ì ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘. £· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 5/4, ÒÚ˜ 11.00-13.00, ÁÈ· ¿ÙÔÌ· Ì ‰È·‚‹ÙË Δ‡Ô˘ 1 Î·È 17.00-19.00 ÁÈ· ¿ÙÔÌ· Ì ‰È·‚‹ÙË Δ‡Ô˘ 2. °È· ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 10, οı ™¿‚‚·ÙÔ, ·fi ÙȘ 11.00-14.00 Î·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ 6977 234461 ÁÈ· ‰È·‚‹ÙË Δ‡Ô˘ 1 Î·È 6998 452122 ÁÈ· ‰È·‚‹ÙË Δ‡Ô˘ 2. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· ı· ‰È·ÚΤÛÔ˘Ó 3 Ì‹-

Ó˜ Î·È ı· Á›ÓÔÓÙ·È Î¿ı 15 ̤Ú˜. —™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 7.15, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ §·˚΋˜ μÈ‚ÏÈÔı‹Î˘ ÙÔ˘ £ÚËÛ΢ÙÈÎÔÊÈÏÔÏÔÁÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÔÈ “ΔÚÂȘ πÂÚ¿Ú¯·È” (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 180√ÁÏ) Ë ÂÚÌËÓ¢ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ ÀÌÓÔÁÚ·Ê›·˜ Ù˘ ∫ÔÈÌ‹Ûˆ˜ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÂÈÌÂÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ıÂÔÏfiÁÔÈ: μ·Û. ∫ÔÙÛÌ·Ó›‰Ë˜, ÷Ú. ™·¯›Ó˘, °ÂÒÚÁ. ªÔ˘ÛÔ˘Ï‹˜ Î·È Ô ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ °È¿ÓÓ˘ ¶·ÙÚ›ÎÔ˜. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË ÁÈ· fiÏÔ˘˜. —ªÂ ÙËÓ Â˘ÏÔÁ›· ÙÔ˘ Û‚·ÛÌÈfiÙ·ÙÔ˘ ÌËÙÚÔÔÏ›ÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ·Ù›Ô˘, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 26 ª·ÚÙ›Ô˘, ÛÙȘ 6 Ì.Ì., ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙˆÓ “ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ” , ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 180 Ì √ÁÏ, ÛÙÔ μfiÏÔ, ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ô ÈÂÚÔ΋ڢη˜ ·Ú¯ÈÌ. ¢·ÓÈ‹Ï °. ∞ÂÚ¿Î˘, Ì ı¤Ì· “™ÙÚ·‚Ô› ÛÙ·˘ÚÔ›, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÈÛÙ¤„·Ì ÛÙÔÓ ¤Ó· ™Ù·˘Úfi” .

¢π∞º√ƒ∞ —√ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛ›ˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ “√ ªˆÚÈ¿˜” , ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÂÂÙ›Ԣ, ·‡ÚÈÔ 23 ª·ÚÙ›Ô˘, Ë̤ڷ ∫˘Úȷ΋ Î·È ÒÚ· 17.30, ı· ÙÂϤÛÂÈ ÙÚÈÛ¿ÁÈÔ Ì ηٿıÂÛË ÛÙÂÊ·ÓÈÔ‡ Î·È Ï›ÁÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Â›Î·ÈÚ˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÛÙËÓ ÚÔÙÔÌ‹ ÙÔ˘ °¤ÚÔ˘ ÙÔ˘ ªˆÚÈ¿ - ∞Ú¯ÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˘ ÙÔ˘ ∞ÁÒÓ· Ù˘ ·ÏÈÁÁÂÓÂÛ›·˜, £Âfi‰ˆÚÔ˘ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË (ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¿ÚÎÔ˘ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ μfiÏÔ˘), ÙÈÌÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ 1821. —√ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ √∞∂∂ (Δ∂μ∂-Δ™∞) Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÂÎÏÔÁ¤˜ ·‡ÚÈÔ 23/3, ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1, ·fi ÒÚ· 10.00 ¤ˆ˜ 18.00, Ì ··Ú·›ÙËÙË ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. —¶ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓË ÙÔ˘ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ π.¡. Ù˘ À„ÒÛˆ˜ ÙÔ˘ ΔÈÌ›Ô˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·˜ Î·È ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÒÓ ∞ÏȤˆÓ “√ Δ›ÌÈÔ˜ ™Ù·˘Úfi˜” , Ë ÌÈÎÙ‹ ÃÔÚˆ‰›· ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· „¿ÏÂÈ Û‹ÌÂÚ· ˘fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ Ì·¤ÛÙÚÔ˘ ™Ù¿Û·˜ Δ˙¿ÏÏ· ÙÔ˘˜ ‡ÌÓÔ˘˜ Ù˘ °’ ™Ù¿Û˘ ÙˆÓ Ã·ÈÚÂÙÈÛÌÒÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ÀÂÚ·Á›· £ÂÔÙfiÎÔ ÛÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÓÔÚÈ·Îfi Ó·fi. ªÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ πÂÚ¿˜ ∞ÎÔÏÔ˘ı›·˜ ÙÔ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ Ó·Ô‡ Î·È ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ı· ‰ÂÍȈıÔ‡Ó Ù· ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÏË Ù˘ ¯ÔÚˆ‰›·˜ ÛÙÔ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ÂÓÔÚÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ. —∞‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 23 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙË “ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ∞ÁˆÁ‹” (∫ÔÚ·‹ Î·È ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) ÂıÓÈ΋ ÁÈÔÚÙ‹ ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ∫ÔÛÌ¿ ÙÔÓ ∞ÈÙˆÏfi “√ ÕÁÈÔ˜ Ô˘ ÛÎfiÚÈ˙ ʈ˜ Î·È ÂÏ›‰·” . ŸÌÔÈ· ÁÈÔÚÙ‹ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Î·È ÛÙË “ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ∞ÁˆÁ‹” (∞¯ÈÏϤˆ˜ Î·È ª˘ÚÌȉfiÓˆÓ) ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 24 ª·ÚÙ›Ô˘, ÛÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. —¶ÚÔÛηÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ¡ÔÛËÏ¢ÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∂.∂.™. μfiÏÔ˘ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi ÁÈ· ÙËÓ ∞ÎÔÏÔ˘ı›· ÙˆÓ ¢’ ÷ÈÚÂÙÈÛÌÒÓ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 28 ª·ÚÙ›Ô˘. flÚ· ·Ó·¯ÒÚËÛ˘ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ∂.∂.™. 5 Ì.Ì.

∂∫¢ƒ√ª∂™ —√ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶·Ó” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ 22 - 23 ª·ÚÙ›Ô˘ ∑·ÁÔÚÔ¯ÒÚÈ· ∏›ÚÔ˘ μÔ˚‰ÔÌ¿Ù˘, Ú¿ÊÙÈÓÁÎ - Â˙ÔÔÚ›· - ƒ¿ÊÙÈÓÁÎ ÛÙÔ μÔ˚‰ÔÌ¿ÙË, ‹Ș Â˙ÔÔڛ˜, ‰È·ÌÔÓ‹ Û ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÍÂÓÒÓ· ÛÙËÓ ∞Ú›ÛÙË. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ™fiψÓÔ˜ 2 - ÙËÏ. 2421024290, ÒÚ˜ 10 .Ì.- 12 Ì. ·fiÁÂ˘Ì· ¢Â˘Ù¤Ú· - ΔÂÙ¿ÚÙË- ¶·Ú·Û΢‹ 6-8. ∫ÈÓËÙfi ™˘ÏÏfiÁÔ˘ 6976904236. — ∏ √Ì¿‰· Ã∂¡ μfiÏÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ 5‹ÌÂÚË ÚÔÛ΢ÓËÌ·ÙÈ΋ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙÔ ¶·ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ·fi 3-7 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ 2421034712.

™ABBATO 22 MAPTπ√À 2014

Δ· ÂÁη›ÓÈ· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹

“∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ΔÛ·Ï·¿Ù·: ¶·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Δ¤¯ÓË” T

Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· √Ì›ÏÔ˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Î·È Ë ∞ÓˆÙ¿ÙË ™¯ÔÏ‹ ∫·ÏÒÓ Δ¯ÓÒÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÂÈηÛÙÈÎfi project “∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ΔÛ·Ï·¿Ù·: ¶·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Δ¤¯ÓË” . Δ· ÂÁη›ÓÈ· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈË-

ıÔ‡Ó ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈ›·˜ ¡. & ™. ΔÛ·Ï·¿Ù· ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 28 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙȘ 16.00. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÈηÛÙÈÎÔ›: μ·ÙÛ¿ÎË ∂˘·ÁÁÂÏ›·, μÔ˘‚¿ÎË ÃÚÈÛÙ›Ó·, ¢·ÁÎÏ‹˜ ¶Ú·ÍÈÙ¤Ï˘, ∫·˙·Ù˙›‰Ë˜ ÿˆÓ, ∫·ÙÛ·Ì¤ÚË ¡ÈÎÔϤٷ, §·Ï¤˜ ∫ÒÛÙ·˜, §·Ï¤˜ ¶¤ÙÚÔ˜, §ÈÙÛ·Ú‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ÃÚÈÛÙ›Ó·, §ÈfiÓÙÔ˘ ∞ÈÌÈÏ›·, §fiË ∞ÁÁÂÏÈ΋, ª·ÚÈ·ÓÔ‡ £¤ÙȘ, ªÔ˘Ú¿ÙË ∞ÁÁÂÏÈ΋, ªˆÚ·˝ÙË ∞ÈÌÈÏ›·, ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë ¢·Ó¿Ë, ¶ÂÙÚ·Ó¿ÎË ÕÓÙ·, ƒ¤-

· ¡fiÚ·, ™·Ì„¿ÎË ºÈÏÈÒ, ™ÎϤ· ∑ˆ‹, ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜ ¡›ÎÔ˜, ºÈÏ›Ô˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ºÔÚÙ¿ÙÔ˘ ª·ÚÈϤӷ. ΔÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÂÔ-

Ù›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Â›¯·Ó ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Ù˘ ∞.™.∫.Δ., ΔÈٛη ™¿ÏÏ·, ÕÁÁÂÏÔ˜ ∞ÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ˜, ªÈ¯¿Ï˘ ª·ÓÔ˘Û¿Î˘ Î·È μ·Û›Ï˘ μÏ·-

ÛÙ·Ú¿˜. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚË. ¢È¿ÚÎÂÈ·: ¤ˆ˜ ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ó›Ô˘ 2014. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙËÏ.: 24210 29844.

ΔÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÛÂ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÚÔ‚ÔÏÒÓ

“™Ù·ÁÒÓ˜” ¡¤ÏÏ˘ æ·ÚÚÔ‡ Û μfiÏÔ Î·È ¶‹ÏÈÔ √ fiÏÂÌÔ˜ ÙÔ˘ ·‡ÚÈÔ, Û‹ÌÂÚ· ı· ÌÔ-

ÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú. Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ Û ¤ÓÙ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ (£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ∞ÔËÁ¿‰È ÷ӛˆÓ, ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÷ÏÎȉÈ΋, ∞Ûˆfi Î·È μfiÏÔ) ı· ‰Ô‡Ì fiÙÈ Ô fiÏÂÌÔ˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó· Èı·Ófi ÛÂÓ¿ÚÈÔ ·fi ÙÔ Ì·ÎÚÈÓfi ̤ÏÏÔÓ, ·ÏÏ¿ ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· Î·È Û‹ÌÂÚ· ¯Ù˘¿ ÙȘ fiÚÙ˜ fiÏˆÓ Ì·˜. √ ›‰ÈÔ˜ Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÛÙ·ÁfiÓ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜. ∏ ¡¤ÏÏË æ·ÚÚÔ‡ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú “™Ù·ÁÒÓ˜” fiÔ˘ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È fiÙÈ Ë È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Â›Ó·È Ô ÈÔ ÔÚ·Ùfi˜

Î·È ¿ÌÂÛÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ Ô˘ ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙËÓ Â˘ËÌÂÚ›· Ì·˜, ÂȉÈο Û ÌÈ· Û˘Á΢ڛ· fiÔ˘ fiÏ· Ù· ‚·ÛÈο ·Á·ı¿ Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔ›·˜. ΔÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÌÂÙ¿ ÙË Ã·ÏÎȉÈ΋ Î·È ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 26 ª·ÚÙ›Ô˘, ÛÙȘ 7 Ì.Ì., ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ∫ÔÚ‰¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙË ¡¤ÏÏË æ·ÚÚÔ‡. √È ÚÔ‚ÔϤ˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ¶¤ÌÙË 27/3, ÛÙȘ 7 Ì.Ì., ÛÙÔ ¶Ô˘Ú›, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 28/3 ÛÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ μÏ·Û›Ô˘, ÛÙȘ 8:30 Ì.Ì.

ªÂ Ï·˚ο ·Ú·Ì‡ıÈ· ÁÈ· ‰Ú¿ÎÔ˘˜ Î·È ıÂÚÈ¿

μÚ·‰È¿ ·Ê‹ÁËÛ˘ ÛÙÔ §‡ÎÂÈÔ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ √

¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜-∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¡ËÏ›·˜ “√ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜” ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ¶‹ÏÈÔÓ ŸÚÔ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó ÁÈ· Ù· ηϿ ÛÙÔ ¯ÔÚfi ÙˆÓ ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ. ªÂÙ¿ ÙȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Û˘Ó¯fiÌÂÓˆÓ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ·Ê‹ÁËÛ˘ “¶·Ú·Ì‡ıÈ· Î·È ª‡ıÔÈ ÛÙÔ˘ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˘ ÙË Ú¿¯Ë” ·fi ÙÔ 2011 ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘, ÕÓˆ Î·È ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, Î·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙË ÌfiÓÈÌË ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ªÔ˘ÓÙ˙Ô‡ÚË ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ·fi ÙÔ 2013 Ì ÙËÓ ÔχÙÈÌË ·ÚˆÁ‹ Î·È Û‡ÌÚ·ÍË Ù˘ Δƒ∞π¡√™∂, Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ê¤ÙÔ˜ Ì ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î·È ¡ÂÔÏ·›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ (√¶∞¡¢∞) ÛÙÔ ÂÙ·‹ÌÂÚ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ (17-23 ª·ÚÙ›Ô˘) ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∞Ê‹ÁËÛ˘ “∞ı‹Ó·... ÌÈ· fiÏË ·Ú·Ì‡ıÈ·-2014” . ΔÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÛÙËÓ

fiÏË Ù˘ ¶·ÏÏ¿‰·˜, ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·, ÁÓˆÚ›˙ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ÂÈÙ˘¯›· Î·È ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Ì ·ÊÔÚÌ‹ Î·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∏̤ڷ˜ ∞Ê‹ÁËÛ˘ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ‰ÈÂıÓÒ˜ ˆ˜ Ë 20Ë ª·ÚÙ›Ô˘ Ì ¤Ó· ÎÂÓÙÚÈÎfi ı¤Ì· Ô˘ ÁÈ· ÙÔ 2014 Â›Ó·È “¢Ú¿ÎÔÈ Î·È Δ¤Ú·Ù·” . ∏ Ë̤ڷ ·˘Ù‹ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÙ·È Û 40 ÂÚ›Ô˘ ¯ÒÚ˜ Û fiϘ ÙȘ ÁˆÓȤ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Û ٤ÛÛÂÚȘ Ë›ÚÔ˘˜. ∞ÔÙÂÏ› ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙȘ ›‰È˜ ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ Ô˘ Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙ· ̤۷ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ÎÔ˘‚·ÏÒÓÙ·˜ ÔχÙÈÌ· ÌËӇ̷ٷ Î·È „‹ÁÌ·Ù· ηıÔÏÈο ·Ô‰ÂÎÙ‹˜ ÛÔÊ›·˜ ·fi ÙÔ ¯ı˜, ÁÈ· Ó· ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÂÔ¯Ô‡ÌÂÓÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È Ó· ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÌÈ· ÔÈÔÙÈÎfiÙÂÚË Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Î·È ÌÈ·

ηχÙÂÚË ˙ˆ‹. √È ÂΉËÏÒÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÌÔÓÔ‹ÌÂÚÔ ‹ ÔÏ˘‹ÌÂÚÔ ÁÈÔÚÙ·ÛÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ¤Ó· ¢ڇ Ê¿ÛÌ· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ, Ì ÎÂÓÙÚÈÎfi ÙÔ ÚfiÏÔ ÙˆÓ ·ÊËÁ‹ÛˆÓ. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙÔ 2014 Á›ÓÔÓÙ·È ÂÔÚÙ·ÛÌÔ› Ì ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÛÙË ƒfi‰Ô Î·È ÛÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ. √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜-∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¡ËÏ›·˜ “√ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜” Î·È Ë ¶‹ÏÈÔÓ ŸÚÔ˜ ÂÈı˘ÌÒÓÙ·˜ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÁÈÔÚÙ‹ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ÌÂÙ¿ ÙÔ 2013 ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Î·È ÚÔ¸·ÓÙ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ıÂÚÈÓÔ‡ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· 4-10 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2014, ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó μÚ·‰È¿ ∞Ê‹ÁËÛ˘ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 29 ª·ÚÙ›Ô˘ 2014 ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘ ÛÙÔÓ fiÌÔÚÊÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘, ÛÙËÓ Ô‰fi ∫ÔÚ·‹ 79 ηÈ

Ì ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ 7 Ì.Ì. ∏ ‚Ú·‰È¿ ¤¯ÂÈ ıÂÌ·ÙÈÎfi Ù›ÙÏÔ: “™·Ó ÔÈ ¢Ú¿ÎÔÈ ·ÎÔ‡Ó ÈÛÙÔڛ˜” . ¶·Ú·Ì‡ıÈ· Ï·˚ο Ì ‰Ú¿ÎÔ˘˜ Î·È ıÂÚÈ¿ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó ·ÓıÚÒˆÓ ÈÛÙÔڛ˜ ¿ÏÏÔÙ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÎÈ ¿ÏÏÔÙ ¯ÈÔ˘ÌÔÚÈÛÙÈΤ˜. ∫·ÌÒÌ·Ù· ÙˆÓ ıÂÚÈÒÓ Î·È ÏfiÁÈ· ·ÓıÚÒˆÓ Û ¤Ó· Û˘Ó·¿ÓÙËÌ· ·ÊËÁ‹ÛÂˆÓ Î·È ‰È·ı¤ÛˆÓ. ΔȘ ÈÛÙÔڛ˜ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ··ÓÙ·¯Ô‡ Ê›ÏÔ˘˜ ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ Ë ÂÓÙ·ÌÂÏ‹˜ ÔÌ¿‰· ·Ê‹ÁËÛ˘ “°ËÙÂ˘Ù¤˜ ÙˆÓ ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ” , Ô ¡›ÎÔ˜ μ·Ú·Ï‹˜, Ë ÃÚ‡Û· ¶ÔÚ›¯Ë ÎÈ Ô ∞˚ÁȈÚÁ›Ù˘ Ù˘ ‰È·ÛÔÚ¿˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ μ. ¶ÚÔ‡Û·Ï˘. ΔËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∞Ê‹ÁËÛ˘ “¶·Ú·Ì‡ıÈ· Î·È ª‡ıÔÈ ÛÙÔ˘ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˘ ÙË Ú¿¯Ë” . √È ·ÊËÁ‹ÛÂȘ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ÂÓ‹ÏÈÎÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ Î·È ·È‰È¿ ·fi 8 ÂÙÒÓ Î·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚË ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

™ABBATO 22 MAPTπ√À 2014

29

ªÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·

ªÂψ‰›Â˜ ªÈıÈÎÒÙÛË - ÷Ù˙ȉ¿ÎÈ H

“MusicView-∫ÔÈÓ.™.∂.” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÕÓÓ· ªÈıÈÎÒÙÛË, ÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™‡ÓÔÏÔ “ÿ·Ì‚Ô˜” Î·È Ô ™ˆÙ‹Ú˘ ¢ÔÁ¿Ó˘ Û ÌÈ· Ì˘ÛÙ·ÁˆÁÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “ŸÙ·Ó ÔÈ Ë¯ËÚ¤˜ ÛȈ¤˜ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó ªÈıÈÎÒÙÛË - ÷Ù˙ȉ¿ÎÈ” , fiÙ·Ó Ë Ô›ËÛË Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙÔ Ï˘ÚÈÛÌfi Î·È Ù· ÂÚˆÙÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ °ÚËÁfiÚË ªÈıÈÎÒÙÛË Î·È ÙÔ˘ ª¿ÓÔ˘ ÷Ù˙ȉ¿ÎÈ ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ·.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ¤ÓÙ¯ÓÔ˘ Î·È ÚÔÎ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡

ŒÓ· ÔÈËÙÈÎfi Ô‰ÔÈÔÚÈÎfi ̤۷ ·fi ÙȘ ‚Ȉ̷ÙÈΤ˜ ÌӋ̘ Ù˘ ÎfiÚ˘ ÙÔ˘ ™ÂÚ ªÈı›, ÕÓÓ·˜ ªÈıÈÎÒÙÛË. ∞Ô‰›‰ÔÓÙ·È Û˘Óı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ °ÚËÁfiÚË ªÈıÈÎÒÙÛË, ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ: “∂›ÛËÌË ·Á·Ë̤ÓË ” , “ªÈ· Á˘Ó·›Î· ʇÁÂÈ” , “√ ¤ÚˆÙ·˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÁÈ· ‰‡Ô” Î.¿. ™ÂÓ¿ÚÈÔ: ÕÓÓ· ªÈıÈÎÒÙÛË. ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∞ıËÓ¿ ∞‚Ô‡ÚË. ∂›ÛÔ‰Ô˜ 6 ¢ÚÒ. ™Î›ÙÛ· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Ô ª¿ÓÔ˜ ™Ù·Ì·ÙÈÓfi˜ ı· ÂÎÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ÊÔ˘·ÁȤ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘. ŒÛÔ‰· ·fi ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∫·ÎÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ °˘Ó·ÈÎÒÓ “∫·Ù·Ê‡ÁÈÔ °˘Ó·›Î·˜” .

ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ¶Ô›ËÛ˘ Î·È ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ £Â¿ÙÚÔ˘, ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 28 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 21:30, ı· Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÕÓÓ·˜ ªÈıÈÎÒÙÛË Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ “∏¯ËÚ¤˜ ÛȈ¤˜ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ·” . ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜: ÕÓÓ· ªÈıÈÎÒÙÛË (‰Ú·Ì·ÙÔÔÈË̤ÓË ·Ê‹ÁËÛË). ªÔ˘ÛÈÎfi ™‡ÓÔÏÔ “π∞ªμ√™” (∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ °Ú¿‚Ô˜ - ÙÚÔÌ¤Ù·, ™¤‚Ë ª·˙¤Ú·- È¿ÓÔ Î·È ∑·ÊÂÈÚԇϷ ÷ÓÙ‹ ‚ÈÔÏÔÓÙÛ¤ÏÔ). ™ˆÙ‹Ú˘ ¢ÔÁ¿Ó˘ (∂ÚÌËÓ›·). ¶ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜:

§fiÁÔ˜ - ÂÈÎfiÓ· - ÌÔ˘ÛÈ΋ ∏ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÕÓÓ· ªÈıÈÎÒÙÛË Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Ì ÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ÙËÓ Ï·ÈÛÈÒÓÔ˘Ó, Û˘Ó‰¤ÂÈ Ì ÙȘ ‰Ú·Ì·ÙÔÔÈË̤Ó˜ ·ÊËÁ‹ÛÂȘ Ù˘ Ô˘ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È Û ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ “∏¯ËÚ¤˜ ÛȈ¤˜ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ·” Ù· ÂÚˆÙÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ª¿ÓÔ˘ ÷Ù˙ȉ¿ÎÈ Ù· ÔÔ›· ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ÂÚÌËÓÂ˘Ù‹ ™ˆÙ‹ÚË ¢ÔÁ¿ÓË Û˘Óԉ›· ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™˘ÓfiÏÔ˘ “π∞ªμ√™” , ÂÓÒ ÂÚ›Ù¯ӷ Î·È Â˘ÚËÌ·ÙÈο ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È videoclip ·Ó¿ÏÔÁÔ˘ ÂÚȯfiÌÂÓÔ˘. ¢Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜: ∫·ı·Ú¿ ÌÔ˘ÛÈÎfi Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ °ÚËÁfiÚË ªÈıÈÎÒÙÛË.

ΔÔ˘ ¡π∫√À ¢π∞ª∞¡Δ∞∫√À

“°È·ÓÓ¿ÎÔ, ÙÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÔ˘!” ·fi Ù· ‚ÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· - ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘

∂Ãø ‰È·‚¿ÛÂÈ Î·È Ù· ‰˘Ô ÚÔË-

ÁÔ‡ÌÂÓ· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ª·ÓÙ›‰Ë, ÙÔ “∞fi Ô‡ ¿Ó ÛÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi;” , ÙÔ 2005, Î·È ÙÔ “ŸÙ·Ó Ô øÓ¿Û˘ Û˘ÁÁ¤Ó¢ Ì ÙÔ ¶‹ÏÈÔ” , ÙÔ 2009, Î·È ¤ÙÛÈ ¤¯ˆ ÂÍÔÈÎÂȈı› Ì ÙÔ ÛÙÈÏ Ù˘ ÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘, Ô˘ ¢¯·ÚÈÛÙ› Î·È Î·Ù·ÎÙ¿ ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË Ì ÙË ÁÏ·Ê˘ÚfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, ÙËÓ ·ÏfiÙËÙ· Î·È ÙË ÊÈÏÈÎfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ Û˘¯Ó¿ Î·È Ì ÙË ÏÂÙ‹ ÂÈÚˆÓ›· Î·È ‰ËÎÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Ì ÙÔÓ ·˘ÙÔÛ·ÚηÛÌfi ÙÔ˘. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ, ÛÔ˘ ÁÂÓÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ÎÔ›Ù·ÁÌ· ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi Ì ÙÔÓ ·ÈÓÈÁÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ “°È·ÓÓ¿ÎÔ, ÙÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÔ˘!” . ΔÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ¿Ú·Á ·˘Ù‹ Ë ÊÚ¿ÛË; ª‹ˆ˜ οÔÈÔ˜ ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛ ÊÔÚÙÈο Ó· ÙÔÓ “ÛÙ·˘ÚÒÛÂÈ” Û ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ‹ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ÙÔ ·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘ ·˘Ùfi Û˘Ó‰¤ıËΠ̠οÔÈÔ ÎˆÌÈÎfi Û˘Ì‚¿Ó; ª‹ˆ˜ Â›Ó·È ·Ó¿ÌÓËÛË ·ÂÈÏ‹˜; ∞ÏÏ¿ ·ÂÈÏ‹ Ì ÙËÓ ˘ÔÎÔÚÈÛÙÈ΋ ÚÔÛÊÒÓËÛË “°È·ÓÓ¿ÎÔ” , ‰ÂÓ Â˘ÛÙ·ı›. ∏ ·ÔÚ›· ·˘Ù‹ χÓÂÙ·È ÛÙË ÛÂÏ›‰· 17, fiÔ˘ ‰È·‚¿˙Ô˘Ì fiÙÈ ÙËÓ ÚÔÙÚÂÙÈ΋ ·˘Ù‹ ÊÚ¿ÛË ÙÔ‡ ÙËÓ ¤ÏÂÁÂ Ë ¯·ÚÔη̤ÓË Ì¿Ó· ÙÔ˘, fiÙ·Ó ÍÂÎÈÓÔ‡Û ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÎÈ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘. ∫·È Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ô Î·Ïfi˜ ÁÈÔ˜, ÌÂ Û˘ÁÎÈÓËÙÈÎfi ¯ÈÔ‡ÌÔÚ: - ∫È ÂÁÒ ÙÔÓ ¤Î·Ó· (ÙÔÓ ÛÙ·˘Úfi ÌÔ˘) Î·È Û˘Ó¯›˙ˆ Ó· ÙÔÓ Î¿Óˆ, Ò˜ ÙÒÚ·. ∫È fiÙ·Ó Î·ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ ͯÓÒ... “·ÎÔ‡ˆ” ÙË ÊˆÓ‹ Ù˘: “°È·ÓÓ¿ÎÔ, ÙÈ ÛÔ˘ ›·;” . - ∫·Ï¿ Ú ̿ӷ. ªË ʈӿ˙ÂȘ!... ŸÌˆ˜ Á˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ÚÒÙ· ʇÏÏ· ı· Ì·˜ ÚÔ·„ÂÈ ¿ÏÏË ·ÔÚ›·. °Ú¿ÊÂÈ ÛÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ 9˘ ÛÂÏ›‰·˜: ª¤ÚÔ˜ ÚÒÙÔ ÎÈ ·fi οو ˘¿Ú¯ÂÈ Ô Ù›ÙÏÔ˜: “√ ∫‡ÚÈÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜, Ô ∞’” . ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô ∫‡ÚÈÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ô ∞’; ∞fi ÂÚȤÚÁÂÈ· ı¤ÏËÛ· Ó· ‰ˆ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ¢∂ÀΔ∂ƒ√À ª∂ƒ√À™ Î·È fiÙ·Ó ÙÔÓ Â›‰· Ë ·ÔÚ›· ÌÔ˘ ÌÂÁ¿ÏˆÛÂ, ÁÈ·Ù› ›¯Â Ù›ÙÏÔ “√ ∫‡ÚÈÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜, Ô μ’” . √È ¿ÁÓˆÛÙÔÈ °ÈÒÚÁˉ˜ ¤ÁÈÓ·Ó ‰‡Ô. √ ÏfiÁÔ˜ ·˘Ùfi˜ Ì ·Ú·Î›ÓËÛ ӷ

ΔÔ Ó¤Ô ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ª·ÓÙ›‰Ë ‰È·‚¿Ûˆ Ì ‚È·Û‡ÓË Ù· ÁÚ·ÊfiÌÂÓ· ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÛÂÏ›‰Â˜, fiÔ˘ ›‰· fiÙÈ Ô ÚÒÙÔ˜ ∫‡ÚÈÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ Â›Ó·È Ô ‰ÈÎÙ¿ÙÔÚ·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ∫‡ÚÈÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ Â›Ó·È Ô ÂΉfiÙ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “∏ £ÂÛÛ·Ï›·” , ηٷÛÙË̷ٿگ˘-‚È‚ÏÈÔÒÏ˘ Î·È ÂÚÁÔ‰fiÙ˘ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·, °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜. √ ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ·˘ÙÒÓ ·ÓÙÚÒÓ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· ‹Ù·Ó ¿ÓÈÛÔ˜ Û ‰È¿ÚÎÂÈ·, ÔÈfiÙËÙ· Î·È ·Ô‰Ô¯‹, Ì ÙË ˙˘Á·ÚÈ¿ Ó· ‚·Ú·›ÓÂÈ ÂÌÊ·ÓÒ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘. ΔÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û 29 ÌÈÎÚ¿ ÎÂÊ¿Ï·È· (̤¯ÚÈ ÙË ÛÂÏ›‰· 72). ∂˘ı˘ÌÔÁÚ·Ê‹Ì·Ù· ı· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙· Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·, ÁÈ·Ù› ÂÈÎÚ·Ù› ÙÔ Â˘ı˘ÌÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙÔȯ›Ô, Ô˘ Û˘¯Ó¿ Û˘ÌϤÎÂÙ·È Ì ÙÔ ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi. ∞Ú¯›˙ÂÈ ·fi Ù· ·È‰Èο ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· Î·È ÚÔ¯ˆÚ› ̤¯ÚÈ ÙË ÛÙÚ¿ÙÂ˘Û‹ ÙÔ˘. ÃÚfiÓÈ· ¯ÚˆÌ·ÙÈṲ̂ӷ Ì ÙÔ Ì·‡ÚÔ ¯ÚÒÌ· Ù˘ ·ÙÚÈ΋˜ ÔÚÊ¿ÓÈ·˜, Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜, ÙÔ˘ ÛÎÔÙˆÌÔ‡ ·ÓıÚÒˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ηٷÎÙËÙ¤˜ Î·È - ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ - ·fi ÔÌÔÂıÓ›˜, ÙÔ ÛÎÏËÚfi ·ÁÒÓ· Ù˘ Ì¿Ó·˜ ÙÔ˘ Ó· ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ·È‰È¿ Ù˘ Î·È Ó· Ù· ηٷÛÙ‹ÛÂÈ Èηӿ Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ÌfiÓ· ÙÔ˘˜, ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ù˘ ÛÔ˘‰‹˜ Î·È Ù˘ ‡ÚÂÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜. §›Á· ‹Ù·Ó Ù· ¿ÛÚ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘, fiˆ˜ οÔÈ· ÊÈÏÈο ÁÏÂÓÙ¿ÎÈ· Î·È Î¿ÔÈ· ·ÁÓ¿ ÂÚˆÙÈο ÛÎÈÚÙ‹Ì·Ù·. ∞fi ÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÙÔ˘ ıËÙ›· (1955-1957) ‰ÂÓ Í¯ӿÂÈ Ù· “η„fiÓÈ·” , Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ÙfiÙ ̤ÛÔÓ ÂÈı·Ú¯›·˜ Î·È ÛÎÏËÚ·ÁÒÁËÛ˘ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ, ÙËÓ ·ÚÔÛ‰fiÎËÙË Î·È ·ÓÂÍ‹ÁËÙË ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ‰fiÎÈÌÔ˜ ¤Ê‰ÚÔ˜ ·Óı˘ÔÏÔ¯·Áfi˜, ÙËÓ ·fiÛ·ÛË ÙÔ˘ ·ÚÁfiÙÂÚ· ·fi ™‡ÓÙ·ÁÌ· ¶Â˙ÈÎÔ‡ -

ηıËÌÂÚÈÓ¿ ۯ‰fiÓ ¤Î·Ó ·Û΋ÛÂȘ Ì¿¯Ë˜ ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi μ¤ÚÌÈÔ - ÛÂ Δ¿ÁÌ· ∂ıÓÈ΋˜ ∞̇Ó˘ (Δ.∂.∞.) ÛÙËÓ ∂Ï·ÛÛfiÓ·, Ô˘ Û‹Ì·ÈÓ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ˙ˆ‹˜. ∫¿ÔÙ ¤Ì·ı fiÙÈ ÔÈ ‰˘Ô ·˘Ù¤˜ ¢ÂÚÁÂÙÈΤ˜ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó Ì ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÌÈ·˜ Û˘ÁÁÂÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ÛÙË ¡¤· ™Ì‡ÚÓË, Ô˘ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ¤Ó· Û˘Ì¤ıÂÚfi ÙÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi. ◊Ù·Ó Û η›ÚÈ· ı¤ÛË Î·È ÏÂÁfiÙ·Ó °ÈÒÚÁÔ˜. ª’ ·˘Ùfi ÌfiÓÔ ÙÔ fiÓÔÌ· - ·ÚÈÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ - ÙÔÓ ÁÓÒÚÈÛ Û ÌÈ· Â›Û΄‹ ÙÔ˘ Î·È Ô °È¿ÓÓ˘ ª·ÓÙ›‰Ë˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ‹Úı ÛÙÔ μfiÏÔ, fiÔ˘ ÚÔÛÏ‹ÊıËΠÛÙË “£ÂÛÛ·Ï›·” , ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ˆ˜ ÏÈÓÔÙ‡˘ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ˆ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, ·fi ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ “∫‡ÚÈÔ °ÈÒÚÁÔ” , ·ÏÈfi ÁÓÒÚÈÌÔ Ù˘ ·ÙÚÈ΋˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜.

¶¤Ú·Û·Ó ÂÚ›Ô˘ ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ·, Û Îϛ̷ ·˘Í·ÓfiÌÂÓ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ¤ÓÙ·Û˘ Î·È ·ÛÙ¿ıÂÈ·˜, ÒÛÔ˘ ÛÙȘ 21 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÙÔ˘ 1967 ‰È·Ú¿¯ıËΠÙÔ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi Ú·ÍÈÎfiËÌ·, “Ë ÂıÓÔÛˆÙ‹ÚÈ· Â·Ó¿ÛÙ·ÛË” , fiˆ˜ ÙËÓ ÔÓfiÌ·Û·Ó ÔÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ù˘. ΔfiÙÂ Ô °. ª. ›‰Â ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ÚÔ˜ ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘ ¤ÎÏËÍË, fiÙÈ Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ Ú·ÍÈÎÔ‹Ì·ÙÔ˜ Û˘ÓÙ·Á̷ٿگ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ÁÓˆÛÙfi˜ ÙÔ˘ “·ÚÈÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜, Ô ∞’” , ¤Ó·˜ ¿ÛËÌÔ˜ ÏÔ¯·Áfi˜ ÙfiÙÂ, Û˘Ì¤ıÂÚÔ˜ ÙˆÓ Û˘ÌÂı¤ÚˆÓ ÙÔ˘, Ô˘, ·ÛÙÂÈ¢fiÌÂÓÔ˜, ÙÔÓ ÔÓfiÌ·ÛÂ Î·È ‰ÈÎfi ÙÔ˘ Û˘Ì¤ıÂÚfi. ŸÙ·Ó Ë Ì¿Ó· ÙÔ˘, Ë Î˘Ú-∞ıËÓ¿, ¿ÎÔ˘Û ٷ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ “ÛÌ¤ıÂÚfi ÙÔ˘˜” , ‰ÂÓ ÎÚ·Ù‹ıËÎÂ Î·È Â›Â: “√˘ Ó· ¯·ı›˜ Ó· ÌË ÛÈ ‚ϤÔ˘!.. μÚÔ˘ÌfiÛÎÏÔ˘...” . ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÎÙ·ÛË Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÚfiÛˆÔ Â›Ó·È °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜, Û˘ÓȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ÚÒÙ· Ì·˙› Ì ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi ÙÔ˘ Δ¿ÎË Î·È ÌÂÙ¿ ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ Ù˘ “£ÂÛÛ·Ï›·˜” Î·È ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›Ԣ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÛÙËÓ Ô‰fi π¿ÛÔÓÔ˜, “∫. ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ ÀÈÔ›”. ™Ù· 42 ÌÔÓÔÛ¤Ïȉ· ¤ˆ˜ Î·È ÙÚÈÛ¤Ïȉ· ÎÂÊ¿Ï·È· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÁÓˆÛÙÔ› ÔÏϤ˜ ‰Âο‰Â˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ Î·È Ù˘ÔÁÚ¿ÊˆÓ Ô˘ ‰Ô‡Ï„·Ó Î·È ¿ÊËÛ·Ó ÙË ÛÊÚ·Á›‰· ÙÔ˘˜ ÛÙË “£ÂÛÛ·Ï›·” , ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ¿ÏϘ ‚ÔÏÈÒÙÈΘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, fiˆ˜ ÛÙÔÓ “Δ·¯˘‰ÚfiÌÔ” . ∞ÎfiÌË Á›ÓÔÓÙ·È ÁÓˆÛÙ¿ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÔÏÏ¿ ÚfiÛˆ· Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋, ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ fiÏ˘, ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ, ·ıÏËÙÈÎÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ. °È· fiÏÔ˘˜ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ Î¿ÙÈ ·ÍÈfiÏÔÁÔ Ó· ÂÈ, ıÂÙÈÎfi ‹ ·Ú-

ÓËÙÈÎfi, ¿ÏÏÔÙ ÛÔ‚·Ú¿ Î·È ÍÂοı·Ú· Î·È ¿ÏÏÔÙ Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Î·È ˘·ÈÓÈÁÌÔ‡˜, ¿ÓÙÔÙ fï˜ Ì ÏÂÙfiÙËÙ· Î·È ·ÓÂÍÈηΛ·. ™ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ¿Ԅ˘ ÁÈ· Ù· ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· ÚfiÛˆ· ‚ÔËıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÔÏϤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ - ¿Óˆ ·fi ÂηÙfi - ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ Î·È Ê˘Ï·Á̤Ó˜ ·fi ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·, Ì ÛÎÔfi Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙË ‰¤Ô˘Û· ÛÙÈÁÌ‹, ÚÔ˜ Â›ÚÚˆÛË ÙˆÓ ÏÂÁÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘. ∫ÔÓÙÔÏÔÁ›˜ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô “°È·ÓÓ¿ÎÔ, ÙÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÔ˘!” ·Í›˙ÂÈ Ó· ‰È·‚·ÛÙ› ·fi ÔÏÏÔ‡˜, ÁÈ·Ù› ÔÏÏ¿ Ì·ı·›ÓÂÈ Î·Ó›˜, Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÙÚfiÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ, ÁÈ· ¿ÍÈ· ‹ ·Ó¿ÍÈ· ÚfiÛˆ· Î·È ÁÈ· ¢¯¿ÚÈÛÙ· ‹ ÂÒ‰˘Ó· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‚‰ÔÌ‹ÓÙ· ¯ÚfiÓˆÓ. ∂ÈϤÔÓ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜, ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, ·Ê‹ÓÂÈ Ó· Ê·Ó› Î·È Î¿ÔÈÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ‰È΋˜ ÙÔ˘ „˘¯ÔÛ‡ÓıÂÛ˘, ÛΤ„˘ Î·È ‰Ú¿Û˘. ∞˘Ù¿ Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, ·ÔÎ·Ï˘ÙfiÌÂÓ· Î·È ÛˆÛÙ¿ Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓ· ·fi ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË, Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙË ‚ÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·. ∞Á·ËÙ¤ °È¿ÓÓË, ˆ˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ Û˘ÁÁÚ·ÊÈ΋˜ ÛÔ˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜, ‰¤ÍÔ˘ Ù· ıÂÚÌ¿ ÌÔ˘ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· Î·È ÁÈ· ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ÂÎÏÂÎÙfi ÛÔ˘ fiÓËÌ·. ªËÓ ·ÚÁ‹ÛÂȘ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙË ‰Ôı›۷ ÁÚ·Ù‹ ˘fiÛ¯ÂÛ‹ ÛÔ˘, Ó· Ì·˜ ÚÔÛʤÚÂȘ Î·È ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÛÔ˘... Î·È ¿ÏÏ· ·ÎfiÌË. £· ÙÂÚÌ·Ù›Ûˆ ÙË ‚È‚ÏÈÔ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ì ÌÈ· ÂÈ‚·ÏÏfiÌÂÓË ÚÔÛı‹ÎË: ΔÔ ‚È‚Ï›Ô Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ “™ÙËÓ ∫˘Ú’ ∞ıËÓ¿” , ÛÙËÓ ·ÏËÛÌfiÓËÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘, ÛÙÔÚÁÈ΋ Î·È „˘¯ˆÌ¤ÓË Á˘Ó·›Î·, ËÚˆ›‰· Ù˘ ‚ÈÔ¿Ï˘. ∂›Ó·È ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓË, ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘, ÂÎÙ‡ˆÛË: °Ú·ÊÈΤ˜ Δ¤¯Ó˜ “¶∞§ª√™” Î·È Ë Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ Â͈ʇÏÏÔ˘ Â›Ó·È ¤ÚÁÔ Ù˘ μÔÏÈÒÙÈÛÛ·˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ∫ÂÚ·Û›·˜ ª·ÏÏÈ·ÚÔ‡.

ªπ∞ ȉȷ›ÙÂÚË Ì›ÍË ¤ÓÙ¯ÓÔ˘ Î·È ÚÔÎ ÔÈÔÙÈÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ì ·Á¿Ë Î·È ·Ú½ÛÙÈÎË ‰È¿ıÂÛË ·fi ÙË ∑ˆ‹ Δ˙·Ï·‚Ú¤Ù· (ÙÚ·ÁÔ‡‰È), ÙÔ ¡›ÎÔ ∞ÏÂ͛Ԣ (ÎÈı¿Ú·, ÙÚ·ÁÔ‡‰È) Î·È ÙÔÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ªÂÚÏ‹ (È¿ÓÔ, ÙÚ·ÁÔ‡‰È)... ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· 24 ª·ÚÙ›Ô˘, ÛÙȘ 22:00, Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ Ba.Ca.Re. ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 12-14, ÛÙÔ μfiÏÔ, ÁÈ· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ì ̷˙› ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ê‹ÁËÛË ·fi ÌÈ· fiÌÔÚÊË ·Ú¤· Ô˘ ı· Ì·˜ Ù·Íȉ¤„ÂÈ Ì ÙÔ ÓÔ˘ Î·È ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÂΛ Ô˘... “Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ›ӷÈ...” . √ Ù›ÙÏÔ˜ Â›Ó·È ‰·ÓÂÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÔÌfiÙÈÙÏË ÂÎÔÌ‹ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ∞ÏÂ͛Ԣ Ô˘ ÁÈ· ۯ‰fiÓ ‰ÂηÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ·ÎÔ˘ÁfiÙ·Ó Î¿ı ·fiÁÂ˘Ì· ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ƒ·‰ÈfiʈÓÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. Δ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ›ӷÈ. ∂ÏÏËÓÈο, Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ›ӷÈ. •¤Ó·, Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ›ӷÈ. ∫·ÈÓÔ‡ÚÈ·, Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ›ӷÈ. ¶·ÏÈ¿. ŒÙÛÈ ÏÔÈfiÓ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 24 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙȘ 22: 00, Ë ¡·Ù¿ÛÛ· ªÔÊ›ÏÈÔ˘ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ Sting, o £¿ÓÔ˜ ªÈÎÚÔ‡ÙÛÈÎÔ˜ ÙÔÓ Leonard Coen Î·È ∞ÏΛÓÔÔ˜ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ ÙÔÓ Bob Dylan... Ba.Ca.Re. ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 12-14,ÙËÏ. ÎÚ·Ù‹ÛÂˆÓ 2421027000.

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ‚È‚Ï›Ô˘

“μ›ÎÙˆÚ Ô Ù·ÍÈ‰Â˘Ù‹˜ ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡” √ μ›ÎÙˆÚ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜ Ù·ÍÈ‰Â˘Ù¤˜ ÙÔ˘ √˘Ú·ÓÔ‡ Ô˘ ¤Ú·Û·Ó ·fi ÙË °Ë Î·È ÙÒÚ· ‚·ÛÈÏÂ‡Ô˘Ó ÛÙ· ·ÛÙ¤ÚÈ· ÙÔ˘˜. ∏ Û˘ÁÁڷʤ·˜ μ·ÙÚ›ÎË ™·˝·˜ ª·ÁÚ›˙Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ¿ÍÈÔÓ ÂÛÙ›, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ¶Ï·ÛÙÂÏ›ÓË ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ Ù˘ ‚È‚Ï›Ô “μ›ÎÙˆÚ Ô Ù·ÍÈ‰Â˘Ù‹˜ ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡” ·fi ÙȘ ∂ΉfiÛÂȘ ¢È¿Ï·ÛË. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¿ÍÈÔÓ ÂÛÙ› (¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›· 12, ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÙËÏ.: 2421027767) ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 26 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙȘ 18:00, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ‰Ô̤˜ ÙÔ˘ “¿ÍÈÔÓ ÂÛÙ›” (¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏ›Ô- ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô - ªÔÓ¿‰· ··Û¯fiÏËÛ˘ ¡Ë›ˆÓ ∫¤ÓÙÚÔ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘), ÙÔ μÚÂÊÔÓËÈ·Îfi ™Ù·ıÌfi - ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô “™‡Á¯ÚÔÓÔ ™¯ÔÏ›Ԕ Î·È ÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ¶Ï·ÛÙÂÏ›ÓË. ΔÔ ·Ú·Ì‡ıÈ ı· ˙ˆÓÙ·Ó¤„ÂÈ Û ı¤·ÙÚÔ ÛÎÈÒÓ Ë ÕÓÓ· ª·ÓÈ¿ÙË - ΔÛÈ¿Ú·. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ÎÏ›ÛÂÈ Ì ÌÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ‰ÒÚÔ-¤ÎÏËÍË ÁÈ· Ù· ·È‰È¿!


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 30

™∞μμ∞Δ√ 22 ª∞ƒΔπ√À 2014

K§EI™IMO TH™ 21∏™ ª∞ƒΔπ√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

1330,69

-2,39

0,37 0,738 0,164 0,306 10,67 0,046 0,61 0,324 17,37 0,236 0,52 0,257 9,02 0,794 2,99 26,9 5,67 5,09 1,49 0,832 1,2 1,95 13,25 2,2 6,48 0,393 0,482 3,91 1,26 1,73 0,689 4,25 2,39 1 0,907 0,18 0,47 6 0,642 1,5 1,26 0,392 0,155 7,83 0,95 0,153 0,257 0,4 22,5 1,59 0,19 0,229 0,665 0,755 1,15 0,304 0,027 0,37 3,98 6,64 0,4 2,12 11,48 0,317 0,34 4,01 0,36 0,708 0,861 0,9 2,05 0,589 0,36 1,3 15,5 3,84 8,9 1,86 7,59 1,18 1,6 0,28 0,395 5,54 8,85 1,48 2,5 1,68 0,9 1,76 0,753 0,74 0,195 0,12 0,329 2,24 0,71 1,8 1,39 3,91 1,53 1,92 0,746 0,255

0,00 -1,60 3,14 2,34 3,19 0,00 0,00 -2,99 -3,29 9,77 0,19 -1,15 -2,59 -0,63 3,10 -0,74 -2,07 -3,78 -0,67 -1,89 -1,64 -2,50 -0,97 -2,22 -4,28 0,00 -5,49 2,89 2,44 -4,42 0,00 0,00 0,00 -6,54 0,22 0,00 -2,08 0,00 1,90 0,00 3,28 -0,25 0,00 -0,51 1,06 1,32 -2,65 -1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,04 0,00 -3,36 0,00 -6,90 0,00 -4,10 0,00 0,50 0,00 -2,96 -3,94 0,59 -3,84 -7,22 -1,67 -3,37 -1,42 0,00 0,00 -5,51 0,00 0,19 -6,34 -6,32 -4,12 2,29 -1,67 0,00 0,00 -0,25 0,73 -2,85 -1,33 0,40 -2,33 0,00 2,92 0,00 8,82 0,00 -4,00 4,11 -6,67 0,00 -4,76 0,00 -1,26 -1,92 0,00 0,13 -4,14

O°KO™ ∂§∞à ª∂°.

∫Àƒπ∞ ∞°√ƒ∞ A.S. COMPANY (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) COCA-COLA HBC AG (∫√) CPI (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) DIONIC (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) FOLLI-FOLLIE (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTRACOM HOLDINGS (∫√) INTRAKAT (KO) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) KLEEMAN HELLAS (KO) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) LOGISMOS (∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PAPERPACK (∫√) PROFILE (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) QUALITY & RELIABILITY (∫√) QUEST ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) REDS (∫O) SPACE HELLAS (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) UNIBIOS (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§μ∂ ∞.μ.∂.∂. (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡. Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞-Ã.∞. (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞)

0 61701718 2566088 48 2929 0 3951 10701 710669 1300 32250 365668 64809 936 1274 113477 99915 106372 1225 523767 43199 107104 253220 1656 62894 0 3332951 990 2690 2475 0 12193 0 3584 1350 0 9000 122 31831 0 93917 1528 0 53960 361 1890 6375 2352 13 0 0 0 2502 1200 210 0 53000 0 306747 0 12408 0 483128 11202 3020 8694123 21051 6150 28510 12173 12834 0 2200 0 8949 521479 633470 9014 485846 9127 510 9406 251 5365 88668 3847 5200 31555 1000 56452 0 29 0 2020 1000 556321 255 2610 0 275 14560 1190 6412 21300

0 0,725 0,161 0,306 10,31 0 0,605 0,32 17,37 0,236 0,508 0,249 9,02 0,751 2,94 26,3 5,6 5,09 1,49 0,83 1,19 1,91 13,1 2,16 6,48 0 0,482 3,8 1,2 1,73 0 4,19 0 1 0,882 0 0,47 5,73 0,63 0 1,22 0,38 0 7,74 0,94 0,15 0,257 0,397 22,5 0 0 0 0,665 0,755 1,15 0 0,027 0 3,97 0 0,4 0 11,48 0,314 0,305 3,98 0,35 0,705 0,86 0,895 2 0 0,36 0 15,27 3,84 8,9 1,85 7,24 1,15 1,6 0,275 0,36 5,43 8,85 1,45 2,49 1,68 0,9 1,68 0 0,631 0 0,12 0,285 2,24 0,64 1,78 0 3,82 1,48 1,9 0,74 0,25

0 0,754 0,168 0,306 10,67 0 0,61 0,338 17,93 0,236 0,52 0,265 9,34 0,81 3 27,1 5,83 5,42 1,49 0,858 1,29 2,02 13,5 2,22 6,92 0 0,519 3,98 1,27 1,8 0 4,29 0 1,06 0,917 0 0,47 6 0,66 0 1,3 0,393 0 8,05 0,994 0,156 0,269 0,41 23,4 0 0 0 0,68 0,755 1,15 0 0,03 0 4,21 0 0,43 0 11,9 0,335 0,34 4,23 0,398 0,74 0,88 0,919 2,11 0 0,38 0 15,65 4,17 9,35 1,96 7,59 1,21 1,6 0,284 0,395 5,55 9,14 1,51 2,5 1,76 0,9 1,76 0 0,74 0 0,12 0,329 2,41 0,71 1,89 0 3,96 1,65 1,92 0,746 0,266

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞ªæ∞ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶∞) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∞¶√ÀΔ™∞¡∏™ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ BANK (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) Δƒ∞¶∂∑∞ EUROBANK ERGASIAS (∫√) À°∂π∞ (∫√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√) Ã∞§∫√ƒ (∫∞) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√)

0,35 3,33 0,518 1,95 0,348 0,207 1,98 0,69 17,2 0,558 0,249 0,779 0,228 2,71 0,346 13,62 0,366 9,75 0,359 1,72 0,425 6,83 0,891 0,201 0,305 1,15 25,7 19,78 11,35 12,1 0,318 0,5 2,05 2,08 7,46 1,31 5,3 0,129 7,5 1 2,1 0,26 2,03 0,048 0,168 4,62 1,79 25,31 9,89 0,47 0,47 0,27 0,512 0,79 0,273

0,00 -1,19 0,58 2,63 0,00 0,00 -1,98 9,35 0,00 0,00 4,62 0,00 0,00 -0,73 -5,21 -0,95 1,11 -4,22 -2,45 1,18 -4,49 -4,34 -9,91 6,35 0,00 0,00 -0,08 0,15 -6,04 -3,20 7,07 -0,60 0,00 2,97 3,61 -3,68 0,00 -2,27 -0,79 -2,91 -4,98 -7,14 -4,25 0,00 0,00 -0,65 0,56 4,67 0,82 -4,08 -3,09 -3,57 -7,08 -2,11 -4,55

O°KO™ ∂§∞à ª∂°.

0 3290 1560 2400 460 0 58239 24 0 0 200 0 0 552 1000 81882 4191 278535 1081 58 246 577514 2397 20814 33184 0 1840 17156 1233413 1377148 10 500 30468325 7143 2639 31937 0 8266 1517 10 44795 23442 95833 0 0 101035 1423 212349 1200 2153527 118434 1580 1712 55465 25321

0 3,23 0,517 1,9 0,348 0 1,95 0,69 0 0 0,249 0 0 2,65 0,346 13,49 0,352 9,75 0,292 1,56 0,425 6,82 0,891 0,175 0,3 0 25,4 19,52 11,35 12,06 0,318 0,493 2,03 1,98 7,19 1,31 0 0,122 7,45 1 2,08 0,254 2 0 0 4,47 1,75 23,8 9,6 0,466 0,466 0,27 0,497 0,786 0,266

0 3,37 0,522 1,96 0,348 0 2,05 0,695 0 0 0,249 0 0 2,77 0,349 13,68 0,369 10,19 0,359 1,72 0,425 7,17 0,99 0,205 0,308 0 26 20,89 12,21 12,61 0,318 0,503 2,09 2,1 7,5 1,37 0 0,13 7,7 1 2,23 0,29 2,12 0 0 4,65 1,8 25,31 9,89 0,509 0,492 0,287 0,512 0,81 0,283

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 NBGAM ETF °¢ Ã.∞.

4,35 7,28 14,72

-0,34 -1,36 -2,00

200 2 2

4,35 7,28 14,72

4,36 7,28 14,72

5,8 0,712 0,29 3,97 10,5 1,3 7,5 205 1,5 0,31

-0,17 8,87 0,00 0,00 -0,19 -0,76 0,00 0,00 -0,66 0,00

70 1808 0 1880 63 651 0 0 58 0

5,8 0,654 0 3,96 10 1,3 0 0 1,5 0

5,8 0,719 0 3,98 10,52 1,3 0 0 1,5 0

0,041 0,038 0,116 0,034 0,3 1,3 1,24 0,605 0,142 0,8 0,64 0,049 0,196 0,053 0,032 0,175 0,017 0,031 0,241 0,088 0,081 0,111 1,43 0,15 0,12 0,021 1 0,181 0,185 0,052 0,042 0,442 0,35

0,00 0,00 18,37 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,72 5,19 6,67 0,00 0,00 0,00 -7,02 0,00 1,74 -19,05 0,00 0,00 -4,35 0,00 -2,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,09 0,00 0,00 -1,78 12,54

0 0 1 0 0 0 1204 19311 5200 40 0 0 0 10440 0 288 160 0 0 1046 0 4242 0 0 0 3724 0 0 5500 0 0 1200 3547

0 0 0,116 0 0 0 1,23 0,605 0,14 0,8 0 0 0 0,052 0 0,17 0,017 0 0 0,081 0 0,11 0 0 0 0,021 0 0 0,163 0 0 0,44 0,35

0 0 0,116 0 0 0 1,25 0,605 0,143 0,8 0 0 0 0,057 0 0,179 0,017 0 0 0,096 0 0,115 0 0 0 0,021 0 0 0,203 0 0 0,45 0,35

Ã∞ª∏§∏ ¢π∞™¶√ƒ∞ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√)

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALAPIS (∫√) ALTEC (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) COMPUCON (∫O) EUROMEDICA (KO) FASHION BOX (∫√) FORTHNET (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) LAVIPHARM (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) NUTRIART (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) RIDENCO (∫√) SATO AE (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) SPRIDER STORES (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) μπ√Δ∂ƒ (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√)

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§§∏¡π∫∂™ πãÀ√∫∞§/ƒ°∂π∂™ (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶√) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡∂§ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ™∞√™ (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™π¢ª∞ (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√) Δƒ√¶∞π∞ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√) Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À (∫√)

O°KO™ ∂§∞à ª∂°.

0,15 0,072 3,97 0,087 0,11 0,08 0,14 0,05 0,48 0,026 0,14 0,088 0,04 0,08 0,132 0,145 0,123 0,1 0,297 0,1 0,096 0,046 0,01 0,055 0,125 0,178 0,115 0,26 0,121 0,39 0,54 0,78 0,08 0,107 0,367 0,7 0,038 0,08 0,006 2,24 0,185 2 0,328 0,12 0,026

0,00 0,00 0,00 17,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,13 0,00 0,00 0,00 0,00 -17,86 0,00 -14,06 0,00 0,00 -4,17 0,00 19,80 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,79 -10,19 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21000 0 0 0 0 400 0 25106 0 1144 266 0 115 0 0 0 0 5512 0 0 0 0 0 25 96 0 0 0 0

0 0 0 0,087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,123 0 0 0 0 0,046 0 0,053 0 0,178 0,115 0 0,121 0 0 0 0 0,107 0 0 0 0 0 2,24 0,185 0 0 0 0

0 0 0 0,087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,123 0 0 0 0 0,046 0 0,06 0 0,178 0,115 0 0,121 0 0 0 0 0,107 0 0 0 0 0 2,24 0,185 0 0 0 0

0,043 3,33 0,969

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0 0 0

6 2,29 1,35 0,56 3,2 0,94 2,52 3,66 1,8 1,6 1 0,875 1,47 1,17

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,17

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,17

1,57 1,22 0,92

-1,26 -7,58 0,00

3881963 2323089 6579318

1,51 1,17 0,905

1,62 1,36 0,954

¶ƒ√™ ¢π∞°ƒ∞º∏ ALSINCO (KO) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√)

™∂ ∞¡∞™Δ√§∏ BETANET (∫√) CROWN HELLAS CAN (∫O) DIVERSA (∫√) EUROLINE AEEX (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) VIVERE (∫√) ∞§À™π¢∞ (∫√) ∞§À™π¢∞ (¶√) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ (∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) §∞¡-¡∂Δ (KO) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ™∞√™ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)

0,06 13,50 2,86 1,41 1,12 0,64 0,99 2,19 1,20 0,67 0,12 0,08 0,01 0,10 0,76 1,76 0,08 0,14 0,05 0,14 0,04 0,08 0,03 0,12 0,10 0,12 0,26 0,39 0,54 0,78 0,08 0,12

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST (∫√) DIVERSA (∫√) ENVITEC (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROXX (∫√) MEDITERRA (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) VIDAVO (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) ¡Δ√¶§∂ƒ (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√) º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√)

WARRANTS ALPHA Δƒ∞¶∂∑∞ (Δ¶¢) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (Δ¶¢) Δƒ. ¶∂πƒ∞πø™ (Δ¶¢)


ª·ÁÓËÛ›· 31

™∞μμ∞Δ√ 22 ª∞ƒΔπ√À 2014

§·ÙÚ¢ÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi °. ™Ô‡ÚÏ·˜

√ ¶·ÚıÂÓÒÓ·˜ ۇ̂ÔÏÔ ÁÈ· Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· √ °ÈÒÚÁÔ˜ ™Ô‡ÚÏ·˜, ÁÂÓÈÎfi˜

ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈηȈ̿وÓ, Ô˘ ›¯Â ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ¯ıÂÛÈÓÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË, Ô˘ ·Ú¤ÛÙËÛ·Ó Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ˘Ô˘ÚÁÔ›, Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È 2.500 ·È‰È¿, ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ‰fiıËÎÂ, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ÛÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ηٿ ÙÔ˘ ƒ·ÙÛÈÛÌÔ‡. ∫·Ù¿ ÙÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Ô °. ™Ô‡ÚÏ·˜ ‰‹ÏˆÛÂ: “∞fi ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË, ÙÔÓ ¶·ÚıÂÓÒÓ·, ÌÓËÌÂ›Ô ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜, 2500 ·È‰È¿ Ì ÙÔ Û‡ÓıËÌ· “∞ÁηÏÈ¿˙Ô˘Ì ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË, ÙËÓ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, ÙËÓ ∞ÓıÚˆfiÙËÙ·” , ¤ÛÙÂÈÏ·Ó Ì‹Ó˘Ì· Û fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ·Á¿˘, ÂÈÚËÓÈ΋˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ Û˘Ì‚›ˆÛ˘ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È Ï·ÒÓ ¯ˆÚ›˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ. ŸÛÔÈ ·Ó¿ÁÔ˘Ó ÙÔ Ú·ÙÛÈÛÌfi Û ȉÂÔÏÔÁ›·, Ô˘ ÌfiÓÔ Ì›ÛÔ˜ Î·È Ê·Ó·ÙÈÛÌfi ·ÔÓ¤ÂÈ, ‰ÂÓ ÛÙÈÁÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜, ·ÏÏ¿ ÏÂËÏ·ÙÔ‡Ó ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË „˘¯‹, ‰È·Ú¿ÙÙÔ˘Ó ¤ÁÎÏËÌ·. ∏ ∂ÏÏ¿‰·, ÎÔÈÙ›‰· Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ·˜ Á›ÓÂÈ Î·È ÎÔÈÙ›‰· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ¤·Ï͢, ÁÈ· ÌÈ· ·ÁÎfiÛÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· ¯ˆÚ›˜ Ú·ÙÛÈÛÙÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Î·È ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ, Ô˘ ÚÔÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·. √ ¶·ÚıÂÓÒÓ·˜ ·˜ Á›ÓÂÈ ·ÁÎfiÛÌÈÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ ÚÔ¿ÛÈÛ˘ Î·È ÚÔ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈηȈ̿وÓ, ΤÓÙÚÔ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÌÂ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ Î·È Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ” . ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÁÏ˘ÙÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÚıÂÓÒÓ·, Ô˘ ·Ê·ÈÚ¤ıËηÓ, ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ÚfiÙ·Û‹˜ ÙÔ˘, fiˆ˜ ÔÈ ·ÚÈÛÙ¿ÌÂÓÔÈ, Ì·˙› Ì ¿ÏϘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜, Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÌ¿‰· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜, ÁÈ· ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘ Î·È ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÁÏ˘ÙÒÓ. Δ¤ÏÔ˜, ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜, Ô˘ Û˘Ó¤‰Ú·Ì·Ó fiÏÔÈ ·ÊÈÏÔÎÂÚ‰Ò˜ ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙˆÓ ¯ıÂÛÈÓÒÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ.

∫·Ù›¯·Ó ÌÈÎÚÔÔÛfiÙËÙ· ¯·Û›˜ ™À¡∂§∏º£∏, ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ √Ì¿‰·˜ ¶ÚfiÏ˄˘ Î·È ∫·Ù·ÛÙÔÏ‹˜ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ (√.¶.∫.∂.), ¤Ó·˜ 32¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜, ‰ÈfiÙÈ Î·Ù¿ ÙÔÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËΠ̛· ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· Ó¿ÈÏÔÓ Û˘Û΢·Û›· Ì οÓÓ·‚Ë, ‚¿ÚÔ˘˜ 0,9 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ. ∂›Û˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÛÙÔÓ Δ‡ÚÓ·‚Ô, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ, ¤Ó·˜ 44¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜, ‰ÈfiÙÈ Î·ÙÂÏ‹ÊıË Ó· η٤¯ÂÈ ÌÈ· Ó¿ÈÏÔÓ Û˘Û΢·Û›· Ì οÓÓ·‚Ë, ‚¿ÚÔ˘˜ 0,4 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ, Ë ÔÔ›· ηٷۯ¤ıËÎÂ.

Δ

Ë ÌÂÁ¿ÏË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌÔ‡ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ Î·È Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Ì·˜ ¶·ÏÈÁÁÂÓÂÛ›·˜ ı· ÁÈÔÚÙ¿ÛÂÈ Ë ∂ÎÎÏËÛ›· ÙËÓ ΔÚ›ÙË 25/3. ∂›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ ÛÙËÓ πÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ı· Â›Ó·È Ô πÂÚfi˜ ¡·fi˜ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜.

ΔËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜, ÛÙȘ 6.30 Ì.Ì., ı· „·Ï› Ô ª¤Á·˜ ¶·ÓËÁ˘ÚÈÎfi˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜ ¯ÔÚÔÛÙ·ÙÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ Û‚. ÌËÙÚÔÔÏ›ÙË ∫›ÙÚÔ˘˜, ∫·ÙÂÚ›Ó˘ & ¶Ï·Ù·ÌÒÓÔ˜ Î. °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· Ï·ÈÛÈÒÛÂÈ Ô Û‚. ÔÈÌÂӿگ˘ Ì·˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜. ™ÙȘ 8.30 Ì.Ì., ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ı· ÙÂÏÂÛÙ› Ë ∞ÚÙÔÎÏ·Û›· Î·È Ô Û‚. Î. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ı· ÎËÚ‡ÍÂÈ ÙÔ £Â›Ô §fiÁÔ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ÔÌ‹, Ë ÔÔ›· ı· ÂÚȤÏıÂÈ ÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ªÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ §ÈÙ·Ó›·˜, ı· ÙÂÏÂÛÙ› πÂÚ¿ ∞ÁÚ˘Ó›·. ∞Ó‹ÌÂÚ· Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜ ı· ÙÂÏÂÛÙ› Ô ŸÚıÚÔ˜ Î·È Ë ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÈÂÚÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ Û‚. ÔÈÌÂÓ¿Ú¯Ë Ì·˜ Î. πÁÓ·Ù›Ô˘. ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ›‰È·˜ Ë̤ڷ˜ Î·È ÒÚ· 18:00 ı· „·Ï› Ô ÂÛÂÚÈÓfi˜ Ù˘ ·fi‰ÔÛ˘ Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌÔ‡ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘.

√È ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Â¤ÙÂÈÔ ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÂÂÙ›Ԣ, Û‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¶.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: 25 ª·ÚÙ›Ô˘ 2014 ·) flÚ· 07.00: £· ÛËÌ¿ÓÔ˘Ó ¯·ÚÌfiÛ˘Ó· ÔÈ Î·Ì¿Ó˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÎÎÏËÛÈÒÓ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚÔfiψ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ & ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ë ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ı· ÂÚȤÏıÂÈ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ı· ·È·Ó›˙ÂÈ

ıÚÈ·Ì‚Èο ıÔ‡ÚÈ· & ÂÌ‚·Ù‹ÚÈ·. ‚) flÚ· 08.00: ∂›ÛËÌË Œ·ÚÛË ™ËÌ·›·˜. Á) flÚ· 11.00: ¢ÔÍÔÏÔÁ›· ÛÙÔ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi ¡·fi ÙÔ˘ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ¯ÔÚÔÛٷًÛÂÈ Ô Û‚·ÛÌÈfiÙ·ÙÔ˜ ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ & ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î.Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜. ‰) flÚ· 11.30:∂ÈÌÓËÌfiÛ˘ÓË ¢¤ËÛË Î·È Î·Ù¿ıÂÛË ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ ·fi ·ÓÒٷ٘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ÂʉÚÔÔÏÂÌÈÛÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Î·È ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·ÓÙÈÛÙ·ÛÈ·ÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ, ÛÙÔ ªÓËÌÂ›Ô ÙˆÓ ∏ÚÒˆÓ, ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. Â)

flÚ· 12.00: ¶·Ú¤Ï·ÛË ÚÔ ÙˆÓ ÂÈÛ‹ÌˆÓ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ fiÏ˘, ÙˆÓ ∞Ó·ËÚÈÎÒÓ, ∂ʉÚÔÔÏÂÌÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ∞ÓÙÈÛÙ·ÛÈ·ÎÒÓ √ÚÁ·ÓÒÛˆÓ, ™¯ÔÏ›ˆÓ, ™ˆÌ·Ù›ˆÓ, √‰ËÁÒÓ, ¶ÚÔÛÎfiˆÓ, ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ™ˆÌ¿ÙˆÓ ∞ÛÊ·Ï›·˜, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ÛÙ) flÚ· 18.00: ∂›ÛËÌË ÀÔÛÙÔÏ‹ ™ËÌ·›·˜. ∞fi ÙËÓ ¶.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ È‰È·›ÙÂÚ˜ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ı· ·ÔÛÙ·ÏÔ‡Ó.

¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ¡ÂÚÔ‡ Û‹ÌÂÚ· ¶∞°∫√™ªπ∞ ∏̤ڷ ¡ÂÚÔ‡ Û‹-

ÌÂÚ· Î·È Ì ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Ô˘ Âͤ‰ˆÛ·Ó ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ÊÔÚ›˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ·Á·ıÔ‡. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ Ô ™Àƒπ∑∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∏ 22‹ ª·ÚÙ›Ô˘ Â›Ó·È Ë ‰È·ÎËÚ˘Á̤ÓË ·fi Ù· ∏ӈ̤ӷ ŒıÓË ·ÁÎfiÛÌÈ· Ë̤ڷ ÓÂÚÔ‡. ∏ ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ fiÚˆÓ Î·È ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÁÂÓȤ˜. ¶ÚÔˆıÂ›Ù·È ˆ˜ ¤ÓÓÔÈ· Î·È ˆ˜ ÔÏÈÙÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ·fi ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ· Ì ‰ÈÂıÓ›˜ ıÂÛÌÔ‡˜, ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï· ¯ÚËÌ·ÙÈο ÔÛ¿ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ù˘ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚÔ ÚfiÙ˘Ô, Ô˘ ıˆÚ› Ù· ¿ÓÙ· ÂÌÔÚ‡ÛÈÌ· ·Á·ı¿, ‰ËÏËÙËÚÈ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ ÓÂÚfi. ø˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙÔ ÓÂÚfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÂÓÈο ÔÈ Ê˘ÛÈÎÔ› fiÚÔÈ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ˘ÂÚÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ Î·È ˘Ô‚¿ıÌÈÛ˘, ΢ڛˆ˜ ÛÙȘ ·‰‡Ó·Ì˜ ÔÏÈÙÈο, ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÁˆÁÚ·ÊÈο, ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÂÚÈÔ¯¤˜. ∏ ‰ÈÎÈ¿ Ì·˜ ·ÓÙ›ÏË„Ë Î·È ÚfiÙ·ÛË Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰· Ù˘ ·Ú·¿Óˆ. ΔÔ ÓÂÚfi fiˆ˜ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Ê˘ÛÈÎÔ› fiÚÔÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÁÈ· Ì·˜ ÎÔÈÓˆÓÈο ·Á·ı¿ Û ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· Ù· ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô. £ÂˆÚԇ̠fiÙÈ ÌfiÓÔ Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙË ‚ÈÒÛÈÌË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ¿Ú· Î·È ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ‹ ÙÔ˘. ∂›Ì·ÛÙ ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ‡‰Ú¢Û˘ Î·È ıˆÚԇ̠ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ÂÈ˙‹ÌÈ· Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÌË ‚ÈÒÛÈÌ· Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÊÚ¿ÁÌ·Ù·

Î·È ÙȘ ÂÎÙÚÔ¤˜ ÔÙ·ÌÒÓ. ∏ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ˆ˜ ∞¶∂ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û˘Ì‚·Ù‹ Ì ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÈÛÔÚÚÔ›·˜ Î·È ¿ÓÙ· οو ·fi ‰ËÌfiÛÈÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô. ªfiÓÔ ¤ÙÛÈ ı· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Î·È ÌÂÏÏÔÓÙÈο Ë ÚfiÛ‚·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi ·Á·ıfi ˙ˆ‹˜ Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi. °È· ÙÔ ™Àƒπ∑∞ Ë ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ¡ÂÚÔ‡, ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ·ÎfiÌË ÌÈ· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÊȤÛÙ˜ fiÔ˘ Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÈÔ ÛÎÏËÚ¤˜ ÌÓËÌÔÓȷΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜, ηٷÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÍÂÔ˘Ï¿Ó ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÚÈÔ˘Û›· - ∂À∞£, ∂À¢∞¶, ¢∂∏ - Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ìÙÈÌÔ‡Óî ÙË Ì¤Ú·. °È· Ì·˜ Â›Ó·È Ì¤Ú· ·Ó¿‰ÂÈ͢ ÙˆÓ ÓÈÎËÊfiÚˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ÌË ÂÎÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ∞¯ÂÏÒÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÊÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ ∞ÒÔ. ΔÔ˘ ·ÁÒÓ· ηٿ Ù˘ ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ∂À∞£ Î·È Ù˘ ¢∂∏. °È· ÙÔ ™Àƒπ∑∞ Ë ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ¡ÂÚÔ‡ Â›Ó·È ¿ÏÏË ÌÈ· ‰˘-

Ó·ÙfiÙËÙ· ‰Ú¿Û˘ Î·È ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ·Á·ıÒÓ, Ë ÔÔ›· ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÏÈÙfiÙËÙ·˜, ÍÂÔ˘Ï‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË” . °È· ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË “¶Â˜ Ó·È” Û ηÈÚÔ‡˜ ÎÚ›Û˘ Ë ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ÙÔ˘ ¡ÂÚÔ‡ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂÏ› ÏfiÁÔ ÁÈ· ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡˜, ·ÏÏ¿ ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË Î·È ‰Ú¿ÛË ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙË Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ˘‰·ÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜. ™ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ÙÔ ÊϤÁÔÓ ˙‹ÙËÌ· Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Ë ÒÏËÛË ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ‡‰Ú¢Û˘ Î·È ·Ô¯¤Ù¢Û˘ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (∂À¢∞¶ Î·È ∂À∞£), ÂÓ Ì¤Ûˆ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Â›ÛËÌË ÙÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ fiÙÈ Ë ÒÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÌÓËÌÔÓȷ΋ ‰¤ÛÌ¢ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·ÏÏ¿ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. √È Ôϛ٘ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ Î›ÓËÛ‹ Ì·˜ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È ·Ó··ÏÏÔÙÚ›ˆÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ·Á·ıfi ··Ú·›ÙËÙÔ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó Úfi-

Û‚·ÛË fiÏÔÈ ÔÈ Ôϛ٘ ·ÓÂÍ·Úًو˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙ·Û˘ Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏ› ËÁ‹ ΤډԢ˜. ∫·Ïԇ̠٤ÏÔ˜, ÙÔ ‰‹ÌÔ Î·È ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¢∂À∞ªμ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ·fi ÙÒÚ· Ù· ̤ÙÚ· ÙÔ˘˜ ÁÈ·Ù› Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ı· ʤÚÂÈ ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ∏ “√ÈÎÔÏÔÁÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›·” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “ÙÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È ˙ˆ‹ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ fiÚÔ˜, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ÙÔÓ ‰È·Ê˘Ï¿ÍÔ˘Ì Ì οı ÙÚfiÔ ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÁÂÓ¤˜. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È ÙÂÚ¿ÛÙȘ ȤÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÔχÙÈÌÔ˘ ·Á·ıÔ‡ Î·È ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡˜ ¡ÔÌÔ‡˜, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Â›Ó·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÒÓ Î·È ˘fiÁÂÈˆÓ ÓÂÚÒÓ, ÂÓÒ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÙÔ˘ οÌÔ˘ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È ‰¤ÛÌÈÔÈ ·ÓÂÎÏ‹ÚˆÙˆÓ ˘ÔÛ¯¤ÛÂˆÓ ÁÈ· ·ÚÔ¯‹ ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓÔ˘ ÊıËÓÔ‡ ·Ú‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡. ø˜ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ΛÓËÛË “√π∫√§√°π∫∏ £∂™™∞§π∞ - ∞ÓÔÈÎÙ‹ ∞ÏÏËϤÁÁ˘· ¶·Ú¤Ì‚·ÛË” ›̷ÛÙ ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ ÛÙȘ „ËÊÔıËÚÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ·ÓÔ‡ÛȘ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Ô˘ Ì·˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË. ™ÙËÚ›˙Ô˘Ì ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ÂÚÓ¿Ó ̤۷ ·fi ÙËÓ ·ÂÈÊÔÚÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÓÂÚÔ‡ Î·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÙË ‚¤ÏÙÈÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ fiÛÈÌÔ˘ Î·È ·Ú‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡, Ì ÛÎÔfi ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ Î·È ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Û ÓÂÚfi Î·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ Î·È ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÚÔʛ̈Ӕ .

∂›ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›· °. §Ô‡Ì· Î·È ∞. ¡¿ÓÔ˘ ã∂™ ÔÈ °ÈÒÚÁÔ˜ §Ô‡Ì·˜, ˘Ô-

„‹ÊÈÔ˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘, Î·È ∞ÔÛÙfiÏ˘ ¡¿ÓÔ˜, ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘, Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›· Î·È Û˘˙‹ÙËÛ·Ó Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÚÈԉ›· ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‰‹ÏˆÛË. “μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô fiÔ˘ ۯ‰fiÓ 2,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ·, ÛÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ¿ÓÂÚÁÔÈ, ¯·ÌËÏfiÌÈÛıÔÈ Î·È ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ, ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ì ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÔÊÂÈϤ˜ Î·È ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi ÔÏÔÛÙ¿ÛÈÔ ıˆÚ·Î›˙ÂÙ·È ·ÎfiÌË ·Ú·¤Ú· Ì ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ ÙˆÓ “ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ” ηٷۯ¤ÛˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Ì ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ‰˘Û‚¿ÛÙ·ÎÙˆÓ ÚÔÛٛ̈Ó. ∂ÎÙ›ÌËÛ‹ Ì·˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ·ÂÈϤ˜ Î·È ÔÈ Â΂ȷÛÌÔ› ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·‰‡Ó·Ì· Ï·˚ο ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì·˙ÈΤ˜ Î·È ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ. √È Ï·˚Τ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÛÙÂÓ¿˙Ô˘Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÊÔÚÔÂȉÚÔÌ‹˜, ÙˆÓ ¯·Ú·ÙÛÈÒÓ, ÙˆÓ ·˘Í‹ÛÂˆÓ ÛÙ· ‰Èfi‰È·, Ù˘ ‰˘Û‚¿ÛÙ·ÎÙ˘ ¤ÌÌÂÛ˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜, ·ÎfiÌË Î·È Û ›‰Ë ÚÒÙ˘ ·Ó¿Á΢. ∏ Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË ¡¢ - ¶∞™√∫ ·fi ÙË ÌÈ· ÌÂÚÈ¿ Î·È Ô ™Àƒπ∑∞ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ‰È·ÁΈӛ˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ “ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ‰›¯Ù˘ ·fi ÙËÓ ÂÊÔÚ›·”, ÁÈ· ÙËÓ ·Ê·›Ì·ÍË ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Î·È ¿ÓÙ· ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ¯Ù˘‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÈÛıÒÓ ·fi ÙË Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË (ÎÈ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚ¿ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÚfiÛıÂÙˆÓ ÊfiÚˆÓ) - “ÂÚÈÔ˘ÛÈÔÏfiÁÈÔ” ·fi ÙÔ ™Àƒπ∑∞. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË Î·È ÔÈ ‰˘Ô ηıËÛ˘¯¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÛÙÈ΋ Ù¿ÍË fiÙÈ ı· ‰È·ÙËÚËı› ÙÔ ÈÛ¯‡ÔÓ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘, ÂÍfiÓÙˆÛ˘ ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ÛÙڈ̿وÓ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ›‰È· ηٿÛÙ·ÛË, ˙Ô˘Ó Î·È ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Û ¤Ó· ηıÂÛÙÒ˜ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÙÔ˘˜ ̤ÏÏÔÓ, ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ Ù˘ ÏÂÁfiÌÂÓ˘ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ù˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Î.Ï. Δ· ·ÓËÁ‡ÚÈ· Ô˘ ÛÙ‹ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ· Î·È ÙËÓ “·Ó·‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘” ÛÙ· ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚ· ÛÙÚÒÌ·Ù· ‰ÂÓ ÍÂÁÂÏÔ‡Ó Î·Ó¤Ó·Ó. ΔÔ ÏÂfiÓ·ÛÌ· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ê·›Ì·ÍË ÙÔ˘ Ï·Ô‡, Ë ÔÔ›· Î·È ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ›. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, Ù· ¿ÏÏ· Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù· ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó Î·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ fiÙÈ Ë ÊÔÚÔÂȉÚÔÌ‹ ·ÔÙÂÏ› ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ „‹ÊÔ˘ ÛÙȘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ¢˘Ó·Ù‹ Ï·˚΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ·ÓÙÔ‡, Î·È ÛÙȘ ÙÚÂȘ οÏ˜ ÛÙȘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ∫∫∂ ÛÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜, ÎÈ ·fi ¤Ó· Á·Ú›Ê·ÏÔ Ù˘ §·˚΋˜ ™˘Û›ڈÛ˘ Û ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Î·È ¢‹ÌÔ”.

™˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ ∞¶√ ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ̤ÏË ÛÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· Ù·ÎÙÈ΋ (ÂÎÏÔÁÔ·ÔÏÔÁÈÛÙÈ΋) ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 9 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19.00’ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ (π¿ÛÔÓÔ˜ 71, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜). ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ··ÚÙ›·˜ Ë Û˘Ó¤Ï¢ÛË ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ Î·È ÒÚ· 20.00.


32

™∞μμ∞Δ√ 22 ª∞ƒΔπ√À 2014

∞ÔÛÙÔÏ‹ Î·È ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο, ·ÏÏ¿ ÂÎÙfi˜ ∫ÚÈÌ·›·˜

¶·Ú·ÙËÚËÙ¤˜ ÙÔ˘ √∞™∂ ÛÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›· μπ∂¡¡∏, 21.

ΔËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ ·Ú·ÙËÚËÙÒÓ ÛÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›· ÁÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ¤ÍÈ ÌËÓÒÓ ÂÓ¤ÎÚÈÓ·Ó Î·ÙfiÈÓ Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡ Ì ÙË ƒˆÛ›· Ù· 57 ÎÚ¿ÙË-̤ÏË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÙË ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË (√∞™∂) Û ÂȉÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, ÛÙÔÓ ·fiË¯Ô Ù˘ ÚÔÛ¿ÚÙËÛ˘ Ù˘ ∫ÚÈÌ·›·˜. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ı· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·Ú¯Èο ·fi 100 ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ˜ Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ó Î·È Ó· ηٷÁÚ¿„Ô˘Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·ÛÊ·Ï›·˜, ·ÏÏ¿ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘˜ ÚÔԉ¢ÙÈο ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ 400. ∏ ¤‰Ú· Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ∫›Â‚Ô Î·È ·Ú¯Èο ÔÈ ·Ú·ÙËÚËÙ¤˜ ı· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó Û ¿ÏϘ ÂÓÓ¤· ÂÚÈÔ¯¤˜, ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ¡ÙÔÓ¤ÙÛÎ Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ √˘ÎÚ·Ó›·˜ fiÔ˘ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÛÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÚˆÛfiʈÓÔÈ. ™ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ √∞™∂ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ∫ÚÈÌ·›·. ∂›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÛÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›· Î·È ÙËÓ ·fiÛ¯ÈÛË Ù˘ ∫ÚÈÌ·›·˜ Ô˘ Ë ƒˆÛ›· Î·È ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ¢‡Û˘ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó ÛÙË Ï‹„Ë Î¿ÔÈÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ ·fi ÎÔÈÓÔ‡. ¢Èψ̿Ù˜ ‰˘ÙÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ Â›¯·Ó ‰ËÏÒÛÂÈ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ˆ˜ ÂÈÙ‡¯ıËÎÂ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi˜ Ì ÙË ƒˆÛ›· ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ fiÔ˘ ı· ·Ó·Ù˘¯ı› Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ -ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ú¯Èο Ë ƒˆÛ›· ›¯Â ·Û΋ÛÂÈ ‚¤ÙÔ. √È ‰Èψ̿Ù˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó fiÙÈ ı· ‹Ù·Ó ·›ı·ÓÔ ÔÈ ·Ú·ÙËÚËÙ¤˜ Ó· ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· ÂÈ-

ÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙËÓ ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ Ù˘ ∫ÚÈÌ·›·˜, ˆÛÙfiÛÔ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó ÂÍ›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ √˘ÎÚ·Ó›·, fiÔ˘ ˙Ô˘Ó ÔÏÏÔ› ÚˆÛfiʈÓÔÈ. ∏ ÚÒÙË ÔÌ¿‰· ·Ú·ÙËÚËÙÒÓ ·Ó·¯ˆÚ› ÁÈ· ÙÔ ∫›Â‚Ô ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÂfiÌÂˆÓ 24 ˆÚÒÓ. £· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó Â›Û˘ ÛÙËÓ ÃÂÚÛÒÓ·, ÙËÓ √‰ËÛÛfi, ÙÔ §‚È‚, ÙÔ π‚·ÓÔ-ºÚ·ÓΛÊÛÎ, ÙÔ Ã¿ÚÎÔ‚Ô, ÙÔ ¡ÙÔÓ¤ÙÛÎ, ÙÔ ¡ÙÓÂÚÔÂÙÚfiÊÛÎ, ÙÔ ΔÛÂÚÓ›ÊÙÛÈ Î·È ÙÔ §Ô˘¯¿ÓÛÎ. μ‹Ì· ÚÔ˜ ·ÔÎÏÈ̿ΈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ √∞™∂ Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ºÚ·ÓÎ-μ¿ÏÙÂÚ ™Ù¿ÈÓÌ·ÁÂÚ. ∂›¯·Ó ÚÔËÁËı› ·ÚÎÂÙ¤˜ ·ÓÂÈÙ˘¯Â›˜ ·fiÂÈÚ˜ Ó· Û˘ÌʈÓËı› Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ·Ú·ÙËÚËÙÒÓ.

¶fiÏÂÌÔ˜ ΢ÚÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ∫ÚÈÌ·›· ΔËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ÚˆÛÈ΋˜ ˘Ú·Ì›‰·˜ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÔÈ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ΢ÚÒÛÂȘ, Ì ÙËÓ ∂∂ Ó· ‚¿˙ÂÈ ÛÙË Ì·‡ÚË Ï›ÛÙ· ÙÔÓ ¡ÙÌ›ÙÚÈ ƒÔÁÎfi˙ÈÓ, ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ù˘ ƒˆÛ›·˜, Ì·˙› Ì ‰‡Ô ÛÙÂÓÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ μÏ·ÓÙÈÌ›Ú ¶Ô‡ÙÈÓ. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, ÔÈ μڢͤÏϘ Î·È ∫›Â‚Ô ˘¤ÁÚ·„·Ó ÙË Û˘Ìʈӛ· ÂÌÔÚÈ΋˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ -Ô˘ ›¯Â ˘ÚÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ °È·ÓÔ˘Îfi‚ÈÙ˜- ÂÓÒ Ë ∫ÚÈÌ·›· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· “ϤÂÈ” ÚÔ˜ Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο, Ì ÙËÓ Â›ÛËÌË Î‡ÚˆÛË Ù˘ ÚÔÛ¿ÚÙËÛË ÛÙË ƒˆÛ›· ·fi ÙÔÓ ¶Ô‡ÙÈÓ. ªÂÙ¿ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ Ù˘ ∂∂, Ù·

ÙÚ›· ÎÔÚ˘Ê·›· ÚˆÛÈο ΢‚ÂÚÓËÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë, Ì·˙› Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÓÓ¤· ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜, ˘fiÎÂÈÓÙ·È Û ··ÁfiÚ¢ÛË ÂÈÛfi‰Ô˘ ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· Î·È ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÙÔ˘˜ ÛÙÔȯ›· ÛÙËÓ ∂∂ “·ÁÒÓÔ˘Ó” ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ∫ÚÈÌ·›·˜. Δ· Û˘ÓÔÏÈο 12 Ó¤· ÔÓfiÌ·Ù·, Ô˘ ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙËÓ ‹‰Ë ˘¿Ú¯Ô˘Û· Ï›ÛÙ· ÙˆÓ 21 ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÈ‚ÏËı› ̤ÙÚ·, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¤Ó· “Ûηϛ οو” ·fi ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ªÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ Î·È ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ¶Ô‡ÙÈÓ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ƒÔÁÎfi˙ÈÓ, ÛÙË Ï›ÛÙ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ϤÔÓ ÔÈ ÛÙÂÓÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÙÔ˘ ¶Ô‡ÙÈÓ μÏ¿ÓÙÈÛÏ·‚ ™Ô˘ÚÎfiÊ Î·È ™ÂÚÁÎ¤È °ÎÏ¿˙ÈÂÊ.√È ˘fiÏÔÈÔÈ ÂÓÓ¤· ›ӷÈ: -Ë μ·ÏÂÓÙ›Ó· ª·Ù‚ÈÁ¤ÓÎÔ (Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚˆÛÈÎÔ‡ √ÌÔÛÔӉȷÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘), -Ô ™ÂÚÁÎ¤È ¡·Ú›ÛÎÈÓ (Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢Ô‡Ì·), -Ô ¡ÙÌ›ÙÚÈ ∫ÈÛ¤ÏÈÔÊ (ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ÚˆÛÈÎÔ‡ Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ Âȉ‹ÛÂˆÓ Rossiya Segodnya), -ÔÈ ˘ÔÓ·‡·Ú¯ÔÈ ∞ÏÂÍ¿ÓÙÂÚ ¡ÔÛ¿ÙÔÊ Î·È μ¿ÏÂÚÈ ∫Ô˘Ï›ÎÔÊ (˘·Ú¯ËÁÔ› ÙÔ˘ ™ÙfiÏÔ˘ Ù˘ ª·‡Ú˘ £¿Ï·ÛÛ·˜), -Ô ªÈοÈÏ ª·Ï›ÛÂÊ Î·È Ô μ¿ÏÂÚÈ ªÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ (Úfi‰ÚÔÈ Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ· ÛÙËÓ ∫ÚÈÌ·›· Î·È Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ™Â‚·ÛÙÔ‡ÔÏ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·), -Ô ·ÓÙÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜ πÁÎfiÚ ΔÔ˘ÚÙÛ¤ÓÈԢΠ(‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙˆÓ ÚˆÛÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∫ÚÈÌ·›·) -Î·È Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ °ÂϤӷ ªÈ˙Ô˘Ï›Ó·.

∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Twitter ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À¶√§∏, 21.

¶ÚÈÓ ·ÎfiÌË Ë ÚˆÙÔÊ·Ó‹˜ ··ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ Twitter ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ 24ˆÚÔ, ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ fi¯È ·ÏÒ˜ Ó· ·ÔÙ‡¯ÂÈ ·Ù·Áˆ‰Ò˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ ÌÔ‡ÌÂÚ·ÓÁÎ ÁÈ· ÙÔÓ ƒÂÙ˙¤ Δ·Á› ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó. √È ΔÔ‡ÚÎÔÈ ·Ú·Î¿ÌÙÔ˘Ó, fiˆ˜ ‹Ù·Ó Û›ÁÔ˘ÚÔ, ·fi οı Èı·Ófi ·Ú¿ı˘ÚÔ ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË ÂÓÒ ÔÈ Í¤Ó˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ηٷÎÂÚ·˘ÓÒÓÔ˘Ó, Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ‚·ıÌÔ‡˜ “‰Èψ̷ÙÈÎfiÙËÙ·˜” , ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È ÛÙ· ‰ÈÂıÓ‹ ªª∂ ÂÈÛÙÚ¤-

ÊÔ˘Ó ÔÈ Ù›ÙÏÔÈ ÁÈ· ÙÔÓ “ÛÔ˘ÏÙ¿ÓÔ ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó” . ΔÂÏÈο, ÙÔ ¤Í˘ÓÔ Ô˘Ï› È¿ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ: ∞fi ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÚ›Ô˘ 11 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·Ú·Î¿Ì„ÂÈ ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË Î·È ÙÈÙÈ‚›˙Ô˘Ó Ì·ÓȈ‰Ò˜ Î·È ÌÔÓÔıÂÌ·ÙÈο -Ê˘ÛÈο, ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó. ΔÔ twitturk, Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ Î›ÓËÛË ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÎfiʈÓÔ ‰›ÎÙ˘Ô, ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ ÌÈÛfi ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ tweets ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÂοˆÚÔ, Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ

Hurriyet, ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÊÔ‚ÂÚ‹ Î¿Ì„Ë ·fi ÙÔ Û‡ÓËı˜. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË, ¤Ó· ·fi Ù· ·ÚÎÂÙ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË, ‹Ù·Ó ˆ˜ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙÔ twitter ΢ÚÈ·Ú¯Â›Ù·È ·fi “twitter-¿‰Â˜” . ªÂ ÙËÓ ·Ó·fiÊ¢ÎÙË ÏÔÈfiÓ ·Ú¿Î·Ì„‹ Ù˘, Ô ÌÂÁÂı˘ÓÙÈÎfi˜ Ê·Îfi˜ ÛÙ· ÎÔÈÓˆÓÈο ‰›ÎÙ˘· (Ô˘ ηٿ ηÓfiÓ· ηٷϋÁÂÈ Ó· ‰ÈÔÁÎÒÓÂÈ ÙË Ì›· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ·fi„ÂȘ) ı· ¤ÂÊÙ ·ÓÂϤËÙ· ÛÙÔÓ ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó. ∏ ÏËÌ̇ڷ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ, Ê˘ÛÈο, ÙËÓ ›‰È· ÙÔ˘

‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘, Î·È Î·Ù¤ÎÏ˘Û ÙÔ ÙÔ˘ÚÎfiʈÓÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô Ì ʈÙÔÁڷʛ˜ Ô˘ ηٷÎÚÂÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡. ™ÙÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Û‡Ì·Ó ÙÔ˘ Facebook, Ë ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ú·Î·ÌÊı› Ë ··ÁfiÚ¢ÛË Á›ÓÂÙ·È Ì “‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ÌÔÓÙ¿˙” ÛÙȘ ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ ·Ê›Û˜ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓÒÓÙÔ˜ AKP Î·È Ó¤· Û˘Óı‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ÙÔ “8.8.8.8 ÁÈ· Ó· ÎÂϷˉ‹ÛÂÈ ÙÔ Ô˘Ï› Û·˜” . Δ· Û˘Óı‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì ÛÚ¤È Î·È ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜.

¢π∫∞™Δπ∫√ ¢∏ª√™π∂Àª∞ A¶O™¶A™MA KATA™XETHPIA™ EK£E™H™ AKINHTH™ ¶EPIOY™IA™ H ¢ÈηÛÙÈ΋ ∂ÈÌÂÏ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ BfiÏÔ˘ ™Ù˘ÏÈ·Ó‹ ¡. ÷Ù˙Ë‚·ÁÈ¿ÓÓË - §¤ÎÔ˘, οÙÔÈÎÔ˜ BfiÏÔ˘, Ô‰fi˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ·Ú. 128. ¢ËÏÔÔÈÒ fiÙÈ ΔËÓ ÂÓ¿ÙËÓ (9ËÓ) ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÙÔ˘ ‰‡Ô ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰Âη٤ÛÛÂÚ· (2014), Ë̤ڷ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ·fi ÙȘ ÒÚ˜ 4˘ ̤¯ÚÈ 5˘ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹˜ Ù˘ ›‰È·˜ Ë̤ڷ˜ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙÈÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∞Óı. °·˙‹ - ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ - °. ∫·ÚÙ¿ÏË ÛÙÔ μfiÏÔ, Ì ˘¿ÏÏËÏÔ ÙÔ˘ ÏÂÈÛ/ÌÔ‡ ÙË ™˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ μfiÏÔ˘ Î. ™Ô˘˙¿Ó·˜ æ·ÚÔÁÈÒÚÁÔ˘, ηÙÔÈÎÔ‰ÚÂ‡Ô˘Û· ÛÙÔ μfiÏÔ, Ô‰fi˜ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ·Ú. 119 ‹ Ì ÙÔ ÓfiÌÈÌÔ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ Ù˘ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·˘Ù‹ ı· ΈχÂÙ·È, ÂÎÏÂÈÛÙËÚÈ¿˙ÂÙ·È ·Ó·ÁηÛÙÈο Ì ÙËÓ Â›Û¢ÛË Ù˘ ∞ÓÒÓ˘Ì˘ ΔÚ·Â˙È΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “Δƒ∞¶∂∑∞ EUROBANK ERGASIAS ∞¡ø¡Àª∏ ∂Δ∞πƒπ∞” , Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· (ŸıˆÓÔ˜ ·ÚÈı. 8) Î·È ÂÎÚÔÛˆÂ›Ù·È ÓfiÌÈÌ·, Ë ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÔÊÂÈϤÙË ∞¶√™Δ√§√À ∫∞ƒ∞∫∞¡Δ∑π√À ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È Ù˘ μ·ÛÈÏÈ΋˜, ηÙÔ›ÎÔ˘ ™·Ì¿Ó·Á·˜ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ μfiÏÔ˘, Ô‰fi˜ Δ۷ηӛη, ·Ú. 269, ‹ÙÔÈ ÂÎÏÂÈÛÙËÚÈ¿˙ÂÙ·È: ŒÓ· Á‹Â‰Ô ÂÌ‚·‰Ô‡ ̤ÙÚˆÓ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ 1.615,10 Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ ¶¿ÚÎÔ˘ μfiÏÔ˘ Ù˘ ÎÙËÌ·ÙÈ΋˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘, ÛÙÔ ˘’ ·ÚÈıÌfiÓ ‰ÂηÙÚ›·

(13) √ÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi ΔÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ·˘Ù‹˜ Î·È Ê¤ÚÂÈ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 13.08. ΔÔ Á‹Â‰Ô ·˘Ùfi (13.08), ÂÚÈÎÏ›ÂÙ·È ·fi ÔÏ˘ÁˆÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ Ì ÎÔÚ˘Ê¤˜ Ù· ·Ú·¿Óˆ ÛËÌ›· Ì ÙȘ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ ÙÔ˘˜: 13 - 06 à = 402421.53 À = 4358691.10 1326 à = 402392.77 À= 4358726.54 13 14 à = 402419.70 À = 4358748.81 1337 à = 402449.18 À = 4358712.58 Î·È Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ ¡√Δπ√∞¡∞Δ√§π∫∞ ¤¯ÂÈ ÚfiÛˆÔ ÛÙËÓ Ô‰fi 2¡ ÙÔ˘ μπ√.¶∞. Û ÏÂ˘Ú¿ (13-06) - 1337 Ì‹ÎÔ˘˜ ̤ÙÚˆÓ ÙÚÈ¿ÓÙ· ¤ÓÙÂ Î·È 01/100 (35,01), ¡√Δπ√¢ÀΔπ∫∞ ¤¯ÂÈ ÚfiÛˆÔ Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ Û ÏÂ˘Ú¿ (13-06) - 1326 Ì‹ÎÔ˘˜ ̤ÙÚˆÓ Û·Ú¿ÓÙ· ¤ÓÙÂ Î·È 64/100 (45,65), μ√ƒ∂π√¢ÀΔπ∫∞ Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ Ì ¯ÒÚÔ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ Ù˘ SOLAR SYSTEM, Û ÏÂ˘Ú¿ 1326 - 1314 Ì‹ÎÔ˘˜ ̤ÙÚˆÓ ÙÚÈ¿ÓÙ· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Î·È 92/100 (34,92) Î·È μ√ƒ∂π√¢ÀΔπ∫∞, Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ Ì ¯ÒÚÔ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ Ù˘ “∞. ¶∞™π√À¢∏™ - ¶. ∞ƒμ∞¡πΔπ¢∏™ ∂.¶.∂.” , Û ÏÂ˘Ú¿ 1314 - 1343 Ì‹ÎÔ˘˜ ̤ÙÚˆÓ Û·Ú¿ÓÙ· ¤ÍÈ Î·È 76/100 (46,76). ∂› ÙÔ˘ ·Ú·¿Óˆ ÁË¤‰Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÎÙ›ÚÈÔ ‚ÈÔÙ¯ӛ·˜ Â›ÏˆÓ (ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ηٷÛ΢‹), ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ó·Ó ÂÓÈ·›Ô ¯ÒÚÔ, ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰Â ˘Ô‰Ô¯‹ ÁÈ· ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ·Ù¿ÚÈ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘. Œ¯ÂÈ ÂÌ‚·‰fiÓ Ì¤ÙÚ· ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο 273,78 ÂÚ›Ô˘ ‹ fiÛÔ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‹ ÏÈÁfiÙÂÚÔ, ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰Â ¯ÒÚÔ ¤ÎıÂÛ˘ Î·È ÁÚ·Ê›ˆÓ ÂÌ‚·‰Ô‡ ̤ÙÚˆÓ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ 100,62 Î·È ‡„Ô˜ ÂÙ¿ (7,00) ̤ÙÚ· ÂÚ›Ô˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËı› Ë Â͈ÙÂÚÈ΋ Ù˙·Ì·Ú›· ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÚfiÛԄ˘ ÙÔ˘ ¿Óˆ ÎÙÈÚ›Ô˘ Î·È Â-

›Û˘ fiÙÈ Ë ·ÓˆÙ¤Úˆ Âȯ›ÚËÛË ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›. ΔÔ ·Ú·¿Óˆ ·Î›ÓËÙÔ ÂÚÈ‹Ïı ÛÙÔ ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ ÔÊÂÈϤÙË Ì ÙÔ ˘’ ·ÚÈıÌfiÓ 37426/06-06-2008 Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÙÔ˘ Ù¤ˆ˜ Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ μfiÏÔ˘, °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∫·ÏÔ̤ڷ, ÓfiÌÈÌ· ÌÂÙ·ÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ˘ ÛÙ· ‚È‚Ï›· ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÒÓ ÙÔ˘ ÀÔıËÎÔÊ˘Ï·Î›Ԣ μfiÏÔ˘, ÛÙÔÓ ÙfiÌÔ 524 Î·È Ì ·ÚÈıÌfi 62. ∂ÎÙÈÌ‹ıËΠ‰Â ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ ÂÚÈÁÚ·ÊfiÌÂÓÔ ·Î›ÓËÙÔ Î·Ù¿ ÙË ÁÂÓÔ̤ÓË Î·Ù¿Û¯ÂÛË ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ‰È·ÎÔÛ›ˆÓ ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ (230.000,00 ¢ÚÒ), Ì ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÚÒÙ˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÔ‡, Û‡Ìʈӷ Ì ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ‰È·ÎÔÛ›ˆÓ Û·Ú¿ÓÙ· ‰‡Ô ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÙÚÈ·ÎÔÛ›ˆÓ Û·Ú¿ÓÙ· ÂÙ¿ ¢ÚÒ (242.347,00 ¢ÚÒ), ·ÊÔ‡ Ù· ‰‡Ô ÙÚ›Ù· (2/3) Ù˘ ˆ˜ ¿Óˆ ÂÎÙ›ÌËÛ˘, ˘ÔÏ›ÔÓÙ·È ÙÔ˘ ¿Óˆ ÔÛÔ‡ Ù˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋˜ ·Í›·˜. Δ· ·Î›ÓËÙ· Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·Ú·¿Óˆ, ¤¯Ô˘Ó Ù· ÂÍ‹˜ ‚¿ÚË: 1) ¶ÚÔÛËÌ›ˆÛË ÀÔı‹Î˘ ˘¤Ú Δƒ∞¶∂∑∞™ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E., Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËΠÛÙȘ 08-07-2008, ÁÈ· ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ÂÓ‹ÓÙ· ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÙÚÈ·ÎÔÛ›ˆÓ ÂÓÂÓ‹ÓÙ· ∂Àƒø Î·È ÂÍ‹ÓÙ· ÏÂÙÒÓ (50.390,60). 2) ¶ÚÔÛËÌ›ˆÛË ÀÔı‹Î˘ ˘¤Ú Δƒ∞¶∂∑∞™ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E., Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËΠÛÙȘ 03-02-2010, ÁÈ· ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ÂηÙfiÓ ÂÓ‹ÓÙ· ¤ÍÈ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ (156.000,00) ¢ÚÒ. 3) ¶ÚÔÛËÌ›ˆÛË ÀÔı‹Î˘ ˘¤Ú ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∞ÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ˘, ηÙÔ›ÎÔ˘ μfiÏÔ˘ (5Ô ¯ÏÌ. §ÂˆÊfiÚÔ˘ ∞ıËÓÒÓ), Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËΠÛÙȘ

25-01-2011, ÁÈ· ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ‰¤Î· ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÂÍ·ÎÔÛ›ˆÓ ÂÓ‹ÓÙ· (10.650,00) ∂Àƒø, Ô˘ ÙÚ¿ËΠ۠ٷÎÙÈ΋ ˘Ôı‹ÎË ÛÙȘ 30-092011, ª∂ƒπ∫ø™, ‹ÙÔÈ ÁÈ· ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ÂÙ¿ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ (7.000,00) ¢ÚÒ. 4) ¶ÚÔÛËÌ›ˆÛË ÀÔı‹Î˘ ˘¤Ú ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÷ڂ¿Ï· ÙÔ˘ ™˘Ú›‰ˆÓÔ˜, ηÙÔ›ÎÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô‰fi˜ ∑¿¯Ô˘ ·Ú. 114, Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËΠÛÙȘ 18-05-2011, ÁÈ· ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÂÓÙ·ÎÔÛ›ˆÓ (3.500,00) ¢ÚÒ. 5) ¶ÚÔÛËÌ›ˆÛË ÀÔı‹Î˘ ˘¤Ú Δƒ∞¶∂∑∞™ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E., Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËΠÛÙȘ 29-08-2011, ÁÈ· ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ÂÓ‹ÓÙ· ‰‡Ô ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ (52.000,00) ¢ÚÒ. 6) ÀÔı‹Î˘ ˘¤Ú ÙÔ˘ “¶π™ΔøΔπ∫√À ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√À ™À¡∂Δ∞πƒπ™ª√À ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™À¡. ¶∂.” - “ª∞°¡∏™π∞∫∏ ¶π™Δ∏” , Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËΠÛÙȘ 30-09-2011, ÁÈ· ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÙÚÈ·ÎÔÛ›ˆÓ Û·Ú¿ÓÙ· ‰‡Ô ¢ÚÒ Î·È ‰ÂηÂÙ¿ ÏÂÙÒÓ (13.342,17). ¶ÚÔÛηÏÔ‡ÓÙ·È ÏÔÈfiÓ fiÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Î·È Ó· ÏÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ÙfiÔ Î·È Î·Ù¿ ÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÔÚÊÔ‡ÌÂÓÔÈ Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ˘’ ·ÚÈıÌfiÓ 5000/04-03-2014 ÂÚ›Ï˄˘ ηٷۯÂÙ‹ÚÈ·˜ ¤ÎıÂÛ˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, Ù˘ ÔÔ›·˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Â›Ó·È ·fiÛ·ÛÌ· Î·È Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¢ÈÎÔÓÔÌ›·˜. BfiÏÔ˜, 21-03-2014 H ¢ÈηÛÙÈ΋ ∂ÈÌÂÏ‹ÙÚÈ· ™Ù˘ÏÈ·Ó‹ N. X·Ù˙Ë‚·ÁÈ¿ÓÓË §¤ÎÔ˘

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∏ª√™π∞™ À°∂π∞™ & ∫√π¡ø¡π∫∏™ ª∂ƒπª¡∞™ ¢/¡™∏ ¢∏ª√™π∞™ À°∂π∞™ & ∫√π¡ø¡π∫∏™ ª∂ƒπª¡∞™ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫ø¡ ∂¡√Δ∏Δø¡ ª∞°¡∏™π∞™ & ™¶√ƒ∞¢ø¡

Δ·¯. ¢/ÓÛË: 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 135 Δ·¯. ∫Ò‰Èη˜: 383 33 - μfiÏÔ˜ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ™Ù·Ì¿ÙÔÁÏÔ˘ ÃÚ. ΔËϤʈÓÔ: 24213 55805 - Fax: 24210 28739 E-mail: h.stamatoglou@thessaly.gov.gr

μfiÏÔ˜ 21-3-2014 ∞ÚÈı. ÚˆÙ. ÔÈÎ.: 1996 ¶ƒ√™∫§∏™∏ ∂∫¢∏§ø™∏™ ∂¡¢π∞º∂ƒ√¡Δ√™ ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ·Ó·‰fi¯Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÎÔ˘ÓÔ˘ÈÒÓ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙˆÓ ¶.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ & ™ÔÚ¿‰ˆÓ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2014, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 45.000,00 ∂ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ º¶∞ (23%), Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙË ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÙÈÌ‹ ∫∞§√Àª∂ ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ·Ó·‰fi¯Ô˘˜ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÛÊÚ·ÁÈṲ̂ÓË ÚÔÛÊÔÚ¿ ̤¯ÚÈ Î·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 31 ª·ÚÙ›Ô˘ 2014, ÒÚ· 11:00 .Ì. ΔÔ ¤ÚÁÔ Û˘ÓÔÙÈο ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜: ·) ΔËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ¤ÚÁÔ˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ Î·È ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„ÈÒÓ ÚÔÓ˘ÌÊÒÓ Î·È ·ÎÌ·›ˆÓ ÎÔ˘ÓÔ˘ÈÒÓ, ‚) ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Â›ÁÂÈˆÓ „ÂηÛÌÒÓ Ì ÂÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·fi ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ηٿÏÏËÏ· Û΢¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÙˆÓ ÚÔÓ˘ÌÊÒÓ ÙˆÓ ÎÔ˘ÓÔ˘ÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÎÌ·›ˆÓ ÎÔ˘ÓÔ˘ÈÒÓ, Á) ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙˆÓ ·Ú·ÛÈÙÔÎÙfiÓˆÓ Û΢·ÛÌ¿ÙˆÓ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ Î·È Î¿ı ¿ÏÏÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜, ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„ÈÒÓ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÂÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÛÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÚÔÓ˘ÌÊÒÓ Î·È ·ÎÌ·›ˆÓ ÎÔ˘ÓÔ˘ÈÒÓ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÚԂϤÂÈ ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„ÈÒÓ, ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ÂͤÏÈ͢ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÚÔÓ˘ÌÊÒÓ Î·È ·ÎÌ·›ˆÓ ÎÔ˘ÓÔ˘ÈÒÓ Î·È ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË „ÂηÛÙÈÎÒÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ·fi ‰¿ÊÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‹ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ÀÁ›·˜ Î·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ. £· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Â›ÁÂÈÔÈ „ÂηÛÌÔ› ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ¡. ¶ËÏ›Ô˘, ™ÎÈ¿ıÔ˘, ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Î·È ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÂÓÓfiËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙË ¢/ÓÛË ¢ËÌfiÛÈ·˜ ÀÁ›·˜ & ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ª¤ÚÈÌÓ·˜. ¢È¿ÚÎÂÈ· ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ·Ú¯¤˜ ∞ÚÈÏ›Ô˘ ¤ˆ˜ Ù¤ÏË ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ú¿Ù·Û˘ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Î·È ÙȘ Ù˘¯fiÓ ÂȉÈΤ˜ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË ÏËı˘ÛÌÒÓ ÎÔ˘ÓÔ˘ÈÒÓ. √È ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ı· ηٷÙÂıÔ‡Ó ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¢ËÌfiÛÈ·˜ ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ª¤ÚÈÌÓ·˜, 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 135 ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô 3. √È Ù¯ÓÈΤ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Û ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ http://www.pthes.gov.gr ÛÙÔ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ “∂ÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜/¢È·ÎËÚ‡ÍÂȘ” . ∏ ‰·¿ÓË Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘ ı· ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙȘ ¶.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ & ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ª∂¶ √ ¶ƒ√´™Δ∞ª∂¡√™ Δ∏™ ¢/¡™∏™ Î.·.·. ÃÀ™√À§∞ ∫√§∏ª∏Δƒ∞ ª∞π∂ÀΔ∏ƒ∞™ °À¡∞π∫√§√°√™

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ∂™øΔ∂ƒπ∫∏™ §∂πΔ√Àƒ°π∞™ ¢/¡™∏ ¢π√π∫∏Δπ∫√À - √π∫√¡√ªπ∫√À ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫ø¡ ∂¡√Δ∏Δø¡ ª∞°¡∏™π∞™ & ™¶√ƒ∞¢ø¡ Δª∏ª∞ ¶ƒ√ª∏£∂πø¡

Δ·¯. ¢/ÓÛË: ¢ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔ - Δ·¯. ∫Ò‰.: 38001 ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ÃÚ. ™¤¯· ΔËϤʈӷ: 2421352563/474 - Fax: 2421070944 μfiÏÔ˜, 18/03/2014 ∞ÚÈı. ÚˆÙ.: 1907 ¶∂ƒπ§∏æ∏ ¢π∞∫∏ƒÀ•∏™ ∂¶∞¡∞§∏¶Δπ∫√À ¢π∂£¡√À™ ∞¡√π∫Δ√À Δ∞∫Δπ∫√À ª∂π√¢√Δπ∫√À ¢π∞°ø¡π™ª√À ¶ƒ√ª∏£∂π∞™ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ °π∞ Δπ™ ∞¡∞°∫∂™ Δø¡ ¶.∂. ª∞°¡∏™π∞™ & ™¶√ƒ∞¢ø¡ & Δø¡ ¡√ªπ∫ø¡ ¶ƒ√™ø¶ø¡ Ãøƒπ∫∏™ ∞ƒª√¢π√Δ∏Δ∞™ Δ√À™ ∞ƒπ£ª. ¢π∞∫∏ƒÀ•∏™ 2/2013 ∞Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È, fiÙÈ ÛÙȘ 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2014, Ë̤ڷ ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÒÚ· 12:00 ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ∂ÓÔÙ‹ÙˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ & ™ÔÚ¿‰ˆÓ (·›ıÔ˘Û· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ÚÒËÓ ¡.™., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Â·Ó·ÏËÙÈÎfi˜ ‰ÈÂıÓ‹˜ ·ÓÔÈÎÙfi˜ Ù·ÎÙÈÎfi˜ ÌÂÈÔ‰ÔÙÈÎfi˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜, ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ¶.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ & ™ÔÚ¿‰ˆÓ & ÙˆÓ ¡ÔÌÈÎÒÓ ¶ÚÔÛÒˆÓ ¯ˆÚÈ΋˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜, Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Î·Ù·Î‡ÚˆÛ˘ ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÂÓÈ·›Ô ÔÛÔÛÙfi ¤ÎÙˆÛ˘ Â› ÙÔȘ ÂηÙfi (%) ÛÙË ÓfiÌÈÌ· ‰È·ÌÔÚÊÔ‡ÌÂÓË Î·È ÈÛÙÔÔÈÔ‡ÌÂÓË Î¿ı ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· ∂ÌÔÚ›Ô˘ & ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¢/ÓÛ˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ̤ÛË ÙÈÌ‹ ÏÈ·ÓÈ΋˜ ‹ ¯ÔÓ‰ÚÈ΋˜ ÒÏËÛ˘ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ η˘Û›ÌˆÓ. √ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ‰·¿Ó˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û ‰È·ÎfiÛȘ Û·Ú¿ÓÙ· ÙÚÂȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÓÓÈ·ÎfiÛÈ· ‚‰ÔÌ‹ÓÙ· ¤ÍÈ Â˘ÚÒ Î·È Â›ÎÔÛÈ ‰‡Ô ÏÂÙ¿ (243.976,22 ¢ÚÒ) ÌË Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ º.¶.∞. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏËÚÔÊÔÚÔ‡ÓÙ·È ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ‰È·Î‹Ú˘Í˘ ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¶ÚÔÌËıÂÈÒÓ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ - √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÙˆÓ ¶.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ & ™ÔÚ¿‰ˆÓ (∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ & ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁÚ·Ê›· 303 & 305, ÙËÏ. 2421352474 & 2421352563) fiϘ ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜. ΔÔ Ï‹Ú˜ Ù‡¯Ô˜ Ù˘ ‰È·Î‹Ú˘Í˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È Î·È Û ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ http://www.pthes.gov.gr ÛÙÔ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ “∂ÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜/¢È·ÎËÚ‡ÍÂȘ” , ÁÈ· ÙËÓ ÂχıÂÚË, ¿ÌÂÛË Î·È Ï‹ÚË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ. O ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏™ £∂™™∞§π∞™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ∞°√ƒ∞™Δ√™


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 33 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

™∞μμ∞Δ√ 22 ª∞ƒΔπ√À 2014

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ·ÚÙÔÔÈÂ›Ô (ÊÔ‡ÚÓÔ˜) ÛÙË ¡. πˆÓ›· μfiÏÔ˘, ¢·‚¿ÎË-£Ú¿Î˘. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6948-078270. (444)

¶ø§∂πΔ∞π ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô, ÌÈÛfi ‚·ıÌfi, ·fi ·Ú·ÁˆÁfi Ì ‰ÔÎÈÌ‹, 3,5 ∂/ÎÈÏfi. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6972-535143. (609)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰˘¿ÚÈ, 66 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì Ï‹ÚË ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Î·È ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÌÂÏÔ΋ˆÓ ¡. πˆÓ›·˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6977-895959. (388)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÎÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· 110 Ù.Ì. ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· (ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜) Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ˘fiÁÂÈÔ Î·È ·˘Ï‹ ÁÈ· Ô˘˙ÂÚ› ‹ ηʤ, ÂÓÔ›ÎÈÔ ÏÔÁÈÎfi, ÌfiÓÔ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6973039601, 6981386104. (272)

™∫π∞£√™ ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÁÓˆÛÙ‹ „·ÚÔÙ·‚¤ÚÓ·-ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÂÌ‚·‰Ô‡ 110 Ù.Ì. Ì 100 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë. ™›ÁÔ˘ÚË ÂÈÎÂÚ‰‹˜ Âȯ›ÚËÛË. ΔËÏ. 6937-445001. (454)

¶ø§OYNTAI

¶ø§∂πΔ∞π ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 44 Ù.Ì., Ì ·˘Ï‹ 16 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 60 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘. ΔÈÌ‹ 19.000 ∂ (¢ÎÔϛ˜ ÏËڈ̋˜). ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6974-393883. (607)

¶ø§∂πΔ∞π ™ÙËÓ ∞º∏™™√ ¶∏§π√À ‚›Ï· 270 Ù.Ì. Û 2.000 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÁÂÒÙÚËÛË. ∞ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·! ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒπ√À ΔËÏ. 24210-54087 Î·È 6979-609697 www.papadimitriouestate.gr (167)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

¶∞¡π√¶√À§√™ ∞¶√™Δ√§√™ ™Àªμ√À§√™ ∞°√ƒ∞™ ∫∞π ¶ø§∏™∏™ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 29 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ΔËÏ. 2421035335/31231 Fax: 2421031232 ∫ÈÓ.: 6932221749 e-mail: info@paniopoulos.gr www.paniopoulos.gr

(143)

¶ø§∂πΔ∞π Δπª∏ ∂À∫∞πƒπ∞™ ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 120 Ù.Ì. ÛÙËÓ Ô‰fi ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Ì ∂ÚÌÔ‡. ΔÚ›ÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ∞ӷηÈÓÈṲ̂ÓÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. Èڛ˜ ÌÂÛ›ÙË. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 2421041951. (608)

M∞GNESIA Real Estate ¶·Ú·Û΢‹ I. ΔÛÔ˘ÎÓ›‰· ªÂÛÈÙÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô §ÒÚË 4, Δ.∫. 38221, μ√§√™ ΔËÏ / Fax.: 2421022009 ∫ÈÓ.: 6942467768 Email: vivi.tsouknida@gmail.com www.magnesiarealestate.gr ª∂∑√¡∂Δ∂™ - ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ - μπ§∂™ 1. ªÂ˙ÔÓ¤Ù·, ªÔ‡ÚÂÛÈ, ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 67 Ù.Ì. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ËÈ¿‰·, §·‡ÎÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 147 Ù.Ì. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ËÈ¿‰·, §·‡ÎÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 60 Ù.Ì. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ËÈ¿‰·, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 150 Ù.Ì. 5. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ËÈ¿‰·, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 78 Ù.Ì. 6. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, μfiÏÔ˜, ∞Ó¿ÏË„Ë, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 224 Ù.Ì. 7. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ËÈ¿‰·, §·‡ÎÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 160 Ù.Ì. 8. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, μfiÏÔ˜, ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 78 Ù.Ì. 9. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, μfiÏÔ˜, ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 95 Ù.Ì. 10. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ∞ÏÌ˘Úfi˜, ¶·Ú·Ï›· , ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 100 Ù.Ì. 11. μ›Ï·, ™ËÈ¿‰·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 146 Ù.Ì. 12. μ›Ï·, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 170 Ù.Ì. 13. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ÃÔÚ¢Ùfi, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 135 Ù.Ì. 14. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ∑·ÁÔÚ¿, ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 127 Ù.Ì. 15. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ÎfiÂÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 63 Ù.Ì. 16. ªÂ˙ÔÓ¤Ù·, ™Ô˘ÙÚ·Ï›, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 114 Ù.Ì. 17. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ¤ÙÚÈÓË, ∞ʤÙ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 180 Ù.Ì. 18. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 80 Ù.Ì. 19. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ¡. πˆÓ›·, ¶¤ÙÚÔ˘ & ¶·‡ÏÔ˘, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 100 Ù.Ì. 20. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 210 Ù.Ì. 21. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ªËÏȤ˜, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 180 Ù.Ì. 22. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, μfiÏÔ˜, ¡. πˆÓ›· - ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi, ˆÏ›ٷÈ,122 Ù.Ì. 23. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ÎfiÂÏÔ˜, ¶·Ï. ∫Ï‹Ì·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 63,2 Ù.Ì. 24. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ™Ù·ÁÈ¿Ù˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 69 Ù.Ì. 25. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ÎfiÂÏÔ˜, °ÏÒÛÛ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 175 Ù.Ì. 26. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ÎfiÂÏÔ˜, ÃÒÚ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 50 Ù.Ì. 27. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ªËÏȤ˜, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 180 Ù.Ì. 28. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ªËÏȤ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 63 Ù.Ì. 29. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 180 Ù.Ì. 30. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ªËÏȤ˜, ªԇʷ ∫ÔÚfiË, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 120 Ù.Ì. 31. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ¡. πˆÓ›·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 55 Ù.Ì. 32. ªÂ˙ÔÓ¤Ù·, ªËÏȤ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 127 Ù.Ì. 33. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ™Ô˘ÙÚ·Ï›, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 125 Ù.Ì. 34. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 147 Ù.Ì. 35. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 116 Ù.Ì. 36. ªÂ˙ÔÓ¤Ù·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 134 Ù.Ì. 37. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ªËÏȤ˜, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 70 Ù.Ì. 38. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ªËÏȤ˜, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 75 Ù.Ì. 39. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜, ¶·Ï·È¿ ÃÒÚ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 85 Ù.Ì. 40. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ËÈ¿‰·, ªÔ˘ÚÙÈ¿˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 65 Ù.Ì. 41. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, μfiÏÔ˜, ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 75 Ù.Ì. 42. ªÂ˙ÔÓ¤Ù·, ∞ÚÙ¤Ìȉ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 90 Ù.Ì. 43. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ∞ÚÙ¤Ìȉ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 35 Ù.Ì. 44. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ∞ÚÙ¤Ìȉ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË,75 Ù.Ì. 45. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 100 Ù.Ì. 46. ªÂ˙ÔÓ¤Ù·, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 130 Ù.Ì. 47. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 75 Ù.Ì. 48. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ∞ʤÙ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 228 Ù.Ì.

(142)

49. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜, ¶·Ï·È¿ ÃÒÚ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 75 Ù.Ì. 50. μ›Ï·, ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 170 Ù.Ì. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ∑·ÁÔÚ¿, ∞Á. ΔÚÈ¿‰·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 2.300 Ù.Ì. 2. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 6.200 Ù.Ì. 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 19.000 Ù.Ì. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 4.100 Ù.Ì. 5. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, •˘Ófi‚Ú˘ÛË, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 12.637 Ù.Ì. 6. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη-∫ÔÁÈ¿ÙÈη, ˆÏ›ٷÈ, 4.100 Ù.Ì. 7. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ™ÎfiÂÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 6.800 Ù.Ì. 8. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ™ÎfiÂÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 8.000 Ù.Ì. 9. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ∞ÚÙ¤Ìȉ·, ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 5.000 Ù.Ì. 10. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ∞ÚÙ¤Ìȉ·, ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 5.050 Ù.Ì. 11. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ∞ÚÙ¤Ìȉ·, ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 35.000 Ù.Ì. 12. ∫Ù‹Ì·, ∞ÁÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 1.464 Ù.Ì. 13. ∫Ù‹Ì·, ∞ÚÙ¤Ìȉ·, §Â¯ÒÓÈ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 1.439 Ù.Ì. 14. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ™ÎfiÂÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 7.000 Ù.Ì. 15. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ™ÎfiÂÏÔ˜ , ÃÒÚ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 7.000 Ù.Ì. 16. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, §Ô˙›ÓÈÎÔ, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 5.600 Ù.Ì. 17. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ™ÎfiÂÏÔ˜, ∫Ï‹Ì·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 4.126 Ù.Ì. 18. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ™ËÈ¿‰·, §‡ÚË, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 10.000 Ù.Ì. 19. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ªÔ˘ÚÙÈ¿˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 4.130 Ù.Ì. 20. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ∞ʤÙ˜, §ÂÊfiηÛÙÚÔ, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 5.600 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfi‰Ô, μfiÏÔ˜, ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 150 Ù.Ì. 2. √ÈÎfi‰Ô, ªÔ‡ÚÂÛÈ, ¶·¿ ¡ÂÚfi, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 1.000 Ù.Ì. 3. √ÈÎfi‰Ô, ªÔ‡ÚÂÛÈ, ¶·¿ ¡ÂÚfi, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 1.812,8 Ù.Ì. 4. √ÈÎfi‰Ô, ∞ÁÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 2.800 Ù.Ì. 5. √ÈÎfi‰Ô, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 3.300 Ù.Ì. 6. √ÈÎfi‰Ô, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 5.000 Ù.Ì. 7. √ÈÎfi‰Ô, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 165 Ù.Ì. 8. √ÈÎfi‰Ô, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ∞‰¿ÌÂÓ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 4.000 Ù.Ì. 9. √ÈÎfi‰Ô, ªËÏȤ˜, ªԇʷ, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 4.200 Ù.Ì. 10. √ÈÎfi‰Ô, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 3.165 Ù.Ì. 11. √ÈÎfi‰Ô, ∞ÁÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 3.400 Ù.Ì. 12. √ÈÎfi‰Ô, ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 101.000 Ù.Ì. 13. √ÈÎfi‰Ô, ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 25.000 Ù.Ì. 14. √ÈÎfi‰Ô, ∞ÁÚÈ¿, ™Ô˘ÙÚ·Ï›, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 2.278 Ù.Ì. 15. √ÈÎfi‰Ô, ªËÏȤ˜, ¶ÈӷοÙ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 1.400 Ù.Ì. 16. √ÈÎfi‰Ô, ªËÏȤ˜, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 1.100 Ù.Ì. 17. √ÈÎfi‰Ô, μfiÏÔ˜, ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 600 Ù.Ì. 18. √ÈÎfi‰Ô, ™ÎfiÂÏÔ˜, ¡¤Ô ∫Ï‹Ì·-°ÏÒÛÛ·, ˆÏ›ٷÈ, 2.242 Ù.Ì. 19. √ÈÎfi‰Ô, μfiÏÔ˜, ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 2.200 Ù.Ì. 20. √ÈÎfi‰Ô, ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË,500 Ù.Ì. 21. √ÈÎfi‰Ô, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 500 Ù.Ì. 22. √ÈÎfi‰Ô, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, , 230 Ù.Ì. 23. √ÈÎfi‰Ô, ™ÎfiÂÏÔ˜, ŒÏÈÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 230 Ù.Ì. 24. √ÈÎfi‰Ô, ™ÎfiÂÏÔ˜, °ÏÒÛÛ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË,1.000 Ù.Ì. 25. √ÈÎfi‰Ô, μfiÏÔ˜, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 350 Ù.Ì. 26. √ÈÎfi‰Ô, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ∫¿Ï·ÌÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 2.700 Ù.Ì. 27. √ÈÎfi‰Ô, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 150 Ù.Ì. 28. √ÈÎfi‰Ô, ªÔ‡ÚÂÛÈ, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 5.280 Ù.Ì. 29. √ÈÎfi‰Ô, ∞ÚÙ¤Ìȉ·, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 3.750 Ù.Ì. 30. √ÈÎfi‰Ô, ªËÏȤ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 1.100 Ù.Ì. 31. √ÈÎfi‰Ô, ΔÚÈΤÚÈ, ∫fiÙÙ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 270 Ù.Ì. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 100 Ù.Ì. 2. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 72 Ù.Ì. 3. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 133 Ù.Ì. 4. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ΤÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 45 Ù.Ì. 5. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 132 Ù.Ì. 6. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 132 Ù.Ì. 7. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 90 Ù.Ì. 8. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 85 Ù.Ì. 9. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ƒ. ºÂÚÚ·›Ô˘, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 113 Ù.Ì. 10. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÒÏËÛË,112 Ù.Ì. 11. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 74 Ù.Ì. 12. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, §. μ‡ÚˆÓÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 160 Ù.Ì. 13. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 45 Ù.Ì. 14. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 83 Ù.Ì. 15. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÕÓ·˘ÚÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 72 Ù.Ì. 16. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 42 Ù.Ì. 17. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÓÂfi‰ÌËÙÔ, 1Ô˘ ÔÚ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ôı‹ÎË 12 Ù.Ì. Î·È ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ¡¤· πˆÓ›·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 44,5 Ù.Ì. 18. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ¡. πˆÓ›·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 87 Ù.Ì. 19. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜, ¶·ÏÎÈÔ¯ˆÚ·Ê›Ó·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 40 Ù.Ì. 20. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, ªÔ‡ÚÂÛÈ, ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 60 Ù.Ì. 21. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 48 Ù.Ì. 22. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 92 Ù.Ì. 23. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ªËÏȤ˜, μ˘˙›ÙÛ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 59,6 Ù.Ì. 24. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 65 Ù.Ì. 25. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ÈÛÔÁ›Ԣ, μfiÏÔ˜, °ÔÚ›ÙÛ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 83 Ù.Ì.

26. °Î·ÚÛÔÓȤڷ, μfiÏÔ˜, ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 30 Ù.Ì. 27. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ∞ÚÙ¤Ìȉ·, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 75 Ù.Ì. 28. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ΔÔ¿ÏË, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 65 Ù.Ì. 29. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ΤÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 65 Ù.Ì. 30. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 52 Ù.Ì. 31. °Î·ÚÛÔÓȤڷ, μfiÏÔ˜, ΤÓÙÚÔ, ∂ÚÌÔ‡, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 38 Ù.Ì. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∞ - ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ 1. ∂ȯ›ÚËÛË ∫·Ê¤ - ª·Ú , ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 50 Ù.Ì. 2. °Ú·Ê›Ô, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ∂ƒª√À, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 35 Ù.Ì. 3. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ, ¡.∞. ¶‹ÏÈÔ, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 960 Ù.Ì. 4. °Ú·Ê›Ô, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ∂ÚÌÔ‡, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 19,8 Ù.Ì. 5. °Ú·Ê›Ô, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, π¿ÛÔÓÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 150 Ù.Ì. 6. ∞Ôı‹ÎË, μfiÏÔ˜, ∫·ÏÏÈı¤·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 300 Ù.Ì. 7. ∫Ù›ÚÈÔ ∂·ÁÁ. ÃÒÚˆÓ, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 1.000 Ù.Ì. 8. •ÂÓԉԯ›Ô, ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 650 Ù.Ì. 9. •ÂÓԉԯ›Ô, ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 500 Ù.Ì. 10. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 150 Ù.Ì. 11. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, ™ÎÈ¿ıÔ˜ - ¶·Ú·Ï›·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 165 Ù.Ì. 12. •ÂÓԉԯ›Ô, ™ÎfiÂÏÔ˜, ¡¤Ô ∫Ï‹Ì·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 295 Ù.Ì. 13. ∫Ù›ÚÈÔ ∂·ÁÁ. ÃÒÚˆÓ, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 3.600 Ù.Ì. 14. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, ¡∂∞ πø¡π∞, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 67 Ù.Ì. 15. ™‡ÌÏÂÁÌ· ∂·ÁÁ. ÃÒÚˆÓ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘, ™ÎfiÂÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË 16. ∞Ôı‹ÎË, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 78 Ù.Ì. 17. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, 150 Ù.Ì., Ì Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, ÚÔ˜ ÒÏËÛË 18. μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ÃÒÚÔ˜, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 860 Ù.Ì. 19. ∫Ù›ÚÈÔ ∂·ÁÁ. ÃÒÚˆÓ, ∞ÏÌ˘Úfi˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 200 Ù.Ì. ªπ™£ø™∂π™ 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÓÂfi‰ÌËÙÔ, μfiÏÔ˜, √͢ÁfiÓÔ, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 350 ¢ÚÒ, 55 Ù.Ì.,4Ô˘ ÔÚ. 2. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÓÂfi‰ÌËÙÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, ¡¤· πˆÓ›·, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 45 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. 3. °Ú·Ê›Ô, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 150 ¢ÚÒ, 30 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. 4. °Ú·Ê›Ô, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 250 ¢ÚÒ, 55 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ. 5. °Ú·Ê›Ô, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 250 ¢ÚÒ, 55 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. 6. ∞›ıÔ˘Û·, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 1.000 ¢ÚÒ, 220 Ù.Ì. 7. °Ú·Ê›Ô, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 350 ¢ÚÒ, 74 Ù.Ì., 5Ô˘ ÔÚ. 8. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ÃÒÚÔ˜ Bar- Club, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 1.000 ¢ÚÒ, 150 Ù.Ì. 9. ∞›ıÔ˘Û· Bar- Club, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 1.000 ¢ÚÒ, 140 Ù.Ì. 10. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 250 ¢ÚÒ, 58 Ù.Ì. 11. ∂ÓÈ·›Ô˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 3Ô˘ÔÚ, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, π∞™√¡√™, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 500 ¢ÚÒ, 150 Ù.Ì. 12. °Ú·ÊÂ›Ô 1Ô˘ ÔÚ., μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, π∞™√¡√™, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 700 ¢ÚÒ, 150 Ù.Ì. 13. ∞›ıÔ˘Û·, μfiÏÔ˜, ∫·ÏÏÈı¤·, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 350 ¢ÚÒ, 300 Ù.Ì. 14. °Ú·Ê›Ô, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, °∞∑∏, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 150 ¢ÚÒ, 25 Ù.Ì. 15. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ÔÚ., ¡¤· πˆÓ›·, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 200 ¢ÚÒ, 95 Ù.Ì. 16. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 1.200 ¢ÚÒ, 460 Ù.Ì. 17. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, ÈÛÔÁ›Ԣ, μfiÏÔ˜, ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 200 ¢ÚÒ, 45 Ù.Ì. 18. °Ú·Ê›Ô, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, π∞™√¡√™, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 500 ¢ÚÒ, 150 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ. 19. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 1Ô˘ , μfiÏÔ˜, ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 150 ¢ÚÒ, 27 Ù.Ì. 20. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚ., μfiÏÔ˜, ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 250 ¢ÚÒ, 65 Ù.Ì. 21. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 1.500 ¢ÚÒ, 100 Ù.Ì. (166)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846 FAX 24210-20267 ¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞: 1. √π∫√¶∂¢√ ÛÙËÓ ∞¡∞∫∞™π∞ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. 2. √π∫√¶∂¢√ 800 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∞°. °∂øƒ°π√™ ª¶∞•∂¢ø¡ (ÃÀ™√Ã√´¢∏). 3. √π∫√¶∂¢√ ÛÙÔ ∫ƒ√∫π√ ∞§ªÀƒ√À 1 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙËÓ Ï·Ù›·. 4. √π∫√¶∂¢√ 4.028 Ù.Ì., ÛÙË ı¤ÛË ∞§∏°∞ƒπ∂™ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). μ. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. ¢‡Ô (2) ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÈÛfiÁÂÈ·, 30 Ù.Ì., ¤Î·ÛÙÔ ÛÙËÓ ∂£¡π∫ø¡ ∞°ø¡ø¡ 71. °. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞: 1. √π∫√¶∂¢√ 12 ÛÙÚ¤Ì. ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. 2. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 8 ÛÙÚ¤Ì., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •∏ƒ√∫∞ª¶√. 3. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 10 ÛÙÚ¤Ì. ™Δ√ ¢πª∏¡π. ¢. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞: 1. √π∫√¶∂¢√ ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √π∫√¶∂¢√ ÛÙ· ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 3. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ¢πøƒ√º∏ 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃƒÀ™∏ ∞∫Δ∏ ÛÙÔ ∫Àª∞. 4. ÃÀ™∏ ∞∫Δ∏ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì £∂∞. 5. √π∫√¶∂¢√ Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 312 Ù.Ì. ‹ 620 Ù.Ì. 6. √π∫√¶∂¢√ Ì ·Ï·Èfi Û›ÙÈ ÛÙȘ ª∏§π∂™ ¶ËÏ›Ô˘. 7. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙËÓ ∞°ƒπ∞ μ√§√À, ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ 106 Ù.Ì. ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 494,80 Ù.Ì. 8. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙËÓ ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 30 Ù.Ì. ÌÂÙ¿ ˘ÔÁ›Ԣ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 80 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™: 1. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢∏ª∞ƒÃ√À °∂øƒ°π∞¢√À. 2. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂¶Δ∞ ¶§∞Δ∞¡π∞.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 34

KTISIS ™Àªμ√À§√π ∞∫π¡∏Δø¡ ¶∞´∑∞¡√™ μ∞™. - ¶√§À°∂ƒπ¡√™ ∞¶. ™¶Àƒπ¢∏ 38 - NAKOS CENTER - 1Ô˜ √ƒ√º√™ 6945 125 805 www.ktisis-realestate.com μπ§∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜, 534 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 248 Ù.Ì. 2. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, 390 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì. 3. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, 450 Ù.Ì. Û ¤ÎÙ·ÛË 4.100 Ù.Ì. 4. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, 580 Ù.Ì. Û ¤ÎÙ·ÛË 4.000 Ù.Ì. 5. ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘, ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi 284 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. 6. ÕÊËÛÔ˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4 ÛÙÚ., Ì ÔÈΛ· 7. °Ï‡Ê·, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ‚›Ï· 800 Ù.Ì. Û ÎÙ‹Ì· 20 ÛÙÚ. 8. ªÔ‡ÚÂÛÈ, ·ÈÁ˘ÙÈÒÙÈÎÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi 270 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.440 Ù.Ì. 9.ΔÛ·Áηڿ‰·, ÓÂfi‰ÌËÙË ‚›Ï· Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 10. ÕÁÈÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ·ÈÁ˘ÙÈÒÙÈÎÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi 245 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 950 Ù.Ì. 11. §ÂÊfiηÛÙÚÔ, 2 ˘¤Úԯ˜ ÔÈ˘ 200 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË Û ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4ÛÙÚ. 12. ª·Ï¿ÎÈ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈΛ· 117 Ù.Ì. Û ÎÙ‹Ì· 2.100 Ù.Ì. Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ ·ÈÁÈ·Ïfi 13. ∫ÔÚfiË, 2 ·Ú·ı·Ï¿ÛÛȘ ÔÈ˘ 355 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 720 Ù.Ì. Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ ·ÈÁÈ·Ïfi 14. ª¿Ú·ıÔ˜, 245 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 685 Ù.Ì. Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ 1. ™˘Ú›‰Ë & ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 160 Ù.Ì., Ì 70 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Î·È 56 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ 2. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ & ™˘Ú›‰Ë, ÌÂÛ·›Ô ηٿÛÙËÌ· 108 Ù.Ì., Ì 50 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 3. ∫fiÌ‚Ô˜ §·Ú›Û˘ & ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜, 10 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ÎfiÌ‚Ô (220.000 ∂) 4. ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ηٿÛÙËÌ· 110 Ù.Ì. 5. ¶Ï·Ù›· ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, 120 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ (190.000 ∂) 6. ∫∂¡Δƒπ∫√Δ∞Δ√ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ÛÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, 255 Ù.Ì. + 255 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ 7. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô 33 Ù.Ì. (25.000 ∂) 8. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ & Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË, ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 43 Ù.Ì. (59.000 ∂) 9. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘, ÁÚ·ÊÂ›Ô 63 Ù.Ì., (54.000 ∂) 10. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ηٿÛÙËÌ· 44 Ù.Ì., (99.000 ∂) 11. ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 160 Ù.Ì. 12. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ & ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË ÁÚ·ÊÂ›Ô 32 Ù.Ì. (21.000 ∂) ! 13. ¡. πˆÓ›·, ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì., (59.000 ∂) 14. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË ÏËÛ›ÔÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ, 37 Ù.Ì. ηٿÛÙËÌ· Ì 36 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ (74.000 ∂) 15. ÕÓ·˘ÚÔ˜, ηٿÛÙËÌ· 107 Ù.Ì. (139.000 ∂) 16. ¡. πˆÓ›·, ηٿÛÙËÌ· 60 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, (79.000 ∂) 17. °ÎÏ·‚¿ÓË ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, 60 Ù.Ì., ηٿÛÙËÌ· 18. °·˙‹, ηٿÛÙËÌ· 168 Ù.Ì., ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ ÚÔ˜ 300∂/Ì‹Ó·, (59.000 ∂) 19. ¡Â¿ÔÏË, ·ÔıË΢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 354 Ù.Ì., Ì ¿‰ÂÈ· ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ ‡„Ô˜ (170.000 ∂) 20. §·ÌÚ¿ÎË, 159 Ù.Ì. Û ı¤ÛË ÚÔ‚ÔÏ‹˜ (290.000 ∂) 21. ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, 84 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ȉ·ÓÈο Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË (84.000 ∂) 22. ∫·ÚÙ¿ÏË 88, ‰˘¿ÚÈ ÚÔÛfi„ˆ˜, 65 Ù.Ì. (75.000 ∂) 23. π. ∫·ÚÙ¿ÏË & 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 61 Ù.Ì., (94.000 ∂) 24. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 127 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ˘fiÁÂÈÔ (310.000 ∂) ªπ™£ø™∂π™ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫ø¡ Ãøƒø¡ 1. π¿ÛÔÓÔ˜ & ªfiÚÂÏ, 210 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ‡„Ô˜ Û ı¤ÛË ÚÔ‚ÔÏ‹˜. 2. ΔÚÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙËÓ ∫·ÚÙ¿ÏË, 880 Ù.Ì. Û ı¤ÛË ÚÔ‚ÔÏ‹˜ 3. ∞Ôı‹ÎË 33 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ & ∫·ÚÙ¿ÏË (200 ∂) 4. ∞ÁÚÈ¿, ηٿÛÙËÌ· 47 Ù.Ì., (390 ∂) 5. ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘ & ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 108 Ù.Ì. (440 ∂) 6. ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 32, ηٿÛÙËÌ· 30Ù.Ì. (250 ∂) 7. ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ & ∫ˆÛÙ·ÓÙ/ˆ˜, ηٿÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 65 Ù.Ì. (200 ∂) 8. ™˘Ú›‰Ë 38, nakos center, 25 Ù.Ì. (190 ∂) ∞∫π¡∏Δ∞ μ√À¡√ & £∞§∞™™∞ 1. ∫ÔÚfiË, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ȉȈÙÈ΋ ·Ú·Ï›· (178.000 ∂) 2. ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ªԇʷ˜, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 54 Ù.Ì. Û 2.440 ÔÈÎfiÂ‰Ô ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· (87.000 ∂) 3. ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 12 ÛÙÚ. Ì ÚfiÛÔ„Ë ·ÈÁÈ·ÏÔ‡ ÛÙËÓ Ͽη 4. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ËÌÈÙÂÏ‹˜, ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ ‡ÊÔ˘˜, 192 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 195 Ù.Ì. (195.000 ∂) 5. ÕÁ. μÏ¿ÛÈÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 8.700 Ù.Ì., (350.000 ∂) 6. ÕÊËÛÛÔ˜, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.000 Ù.Ì., (72.000 ∂) 7. ¢Ú¿ÎÂÈ·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 26 ÛÙÚ Â› Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘(120.000 ∂) 8. ª¿Ú·ıÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. Ì ı¤·(45.000 ∂) 9. ∫ÔÚfiË ÔÈÎfiÂ‰Ô 7.050 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 10. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ¤ÙÚÈÓÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi 235 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 208 Ù.Ì., Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (319.000 ∂) 11. ÕÊËÛÛÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤·, (80.000 ∂) 12. ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. Ì ı¤· (150.000 ∂) 13. ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (549.000 ∂) 14. ¶·Ú·Ï›· ¶ÂÏÂÁÚ›ÓÔ, ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 101 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 270 Ù.Ì. (180.000 ∂) 15. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.200 Ù.Ì., 30 ̤ÙÚ· ·fi ·Ú·Ï›· (250.000 ∂) 16. •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 123 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 228 Ù.Ì. (105.000 ∂) 17. ª·Ï¿ÎÈ, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ï›·˜ (122.000 ∂) 18. ÕÊËÛÔ˜ ÚÔ˜ ∞ʤÙ˜, ·ÁÚÔÙ/Ô 9.655 Ù.Ì., Ì ·Ó·Ê·›ÚÂÙË ı¤· (189.000 ∂) 19. ªËϛӷ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 685 Ù.Ì., Ì ÔÈΛ· 40 Ù.Ì. (79.000 ∂) ! 20. §·‡ÎÔ˜, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 50 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. (69.000 ∂) 21. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.200 Ù.Ì., Ì ı¤· (59.000 ∂) 22. ∫ÈÛÛfi˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.175 Ù.Ì. (29.000 ∂) ! 23. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Â›Â‰Ô ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6.242 Ù.Ì., Ì ı¤·, ȉȈÙÈ΋ ·Ú·Ï›· & ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 24. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.420 Ù.Ì., (150.000 ∂) 25. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.013 Ù.Ì., (58.000 ∂) 26. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì., (75.000 ∂) 27. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.422 Ù.Ì. Û ÎÔÌ‚ÈÎfi ÛËÌÂ›Ô 28. ∞ÚÁ˘Ú·›Èη ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ, ¤ÙÚÈÓË ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔÎ/· 53 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 340 Ù.Ì. (47.000 ∂) ! 29. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÈÛfiÁÂÈÔ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 54 Ù.Ì. Ì ΋Ô (58.000 ∂) 30. ÕÁÈÔ˜ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, 142 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.160 Ù.Ì. (72.000 ∂) 31. ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, 63 Ù.Ì. Ì ¿ÚÈÛÙË ı¤· (115.000 ∂) 32. ¡∏∂™, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. (59.000 ∂) 33. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., (125.000 ∂)

34. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜, ªÔ‡ÛÁȘ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 2,5 ÛÙÚ/Ù· (25.000 ∂) ! 35. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 520 Ù.Ì., Ì ı¤· (120.000 ∂) 36. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ηÙÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 350 Ù.Ì. (100.000 ∂) 37. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿-¶ÂÏÂÁÎÚ›ÓÔ, ηÙÔÈΛ· 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. (260.000 ∂) 38. ΔÛ·Áηڿ‰·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì. (129.000 ∂) 39. ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 96 Ù.Ì. Û ‰‡Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· Â›‰· Ì ¿ÚÈÛÙË ı¤· (125.000 ∂) 40. ∫ÔÚfiË √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. (45.000 ∂) 41. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 234 Ù.Ì. Ì ı¤· (110.000 ∂) 42. §·‡ÎÔ˜, ¤ÙÚÈÓÔ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ È‰È·›ÙÂÚÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ 205 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.560 Ù.Ì. 43. §·ÌÈÓÔ‡, 950 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, (50.000 ∂) 44. ÕÊËÛÔ˜, ÁÈ·› 195 Ù.Ì. Ì ı¤· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. (145.000 ∂) 45. ¢Ú¿ÎÂÈ·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 839 Ù.Ì., (80.000 ∂) 46. ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.558 Ù.Ì., Ì ı¤·, (89.000 ∂) 47. ÕÓˆ °·Ù˙¤·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 10.000 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·È Û ÙÚ›· ÙÌ‹Ì·Ù· 48. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹, ÔÈÎfiÂ‰Ô 348 Ù.Ì., (55.000 ∂) 49. ªԇʷ, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.034 Ù.Ì. (80.000 ∂) 50. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 460 Ù.Ì. Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· (50.000∂) 51. ∫¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 138 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 195 Ù.Ì. (159.000 ∂) 52. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 51 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 280 Ù.Ì., (65.000 ∂) 53. ΔÛ·Áηڿ‰·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 3.350 ÙÌ Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤·, (320.000 ∂) 54. ªԇʷ, ÈÛfiÁÂÈÔ ‰˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfi‰Ô, 8ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ (95.000 ∂) 55. ¶ÈӷοÙ˜ ı¤ÛË §·ÁÔÛËÏÈ¿, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.884 Ù.Ì. ,Ì ı¤·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ (27.000 ∂) 56. ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 102 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ı¤·, (220.000 ∂) 57. ∞. §Â¯ÒÓÈ·, ÌÔÓÔÎ/· 127 Ù.Ì. , Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 107 Ù.Ì., (120.000 ∂) 58. °ÏÒÛÛ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ·ÁÚÔÙ/Ô 4.350 Ù.Ì. (99.000 ∂) 59. °ÏÒÛÛ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ·ÁÚÔÙ/Ô 9.653 Ù.Ì. (105.000 ∂) 60. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 318 Ù.Ì., (45.000 ∂) 61. §Â‡Î· ∞ÊÂÙÒÓ, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.078 Ù.Ì. (19.000 ∂) ∂À∫∞πƒπ∞ ! 62. ΔÚ›ÎÂÚÈ, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 670 Ù.Ì. (75.000 ∂) 63. ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÙÂÛÛ¿ÚÈ 96 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤·, (219.000 ∂) 64. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 650 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, (60.000 ∂) 65. ƒ¿¯Â˜ - ¢‹ÌÔ˜ ™Ù˘Ï›‰Ô˜, 86 Ù.Ì. ̤۷ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 550 Ù.Ì., Ì ı¤·, (86.000 ∂) 66. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 110 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 360 Ù.Ì., Ì ı¤· (210.000 ∂) 67. ΔÛ·Áηڿ‰·, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4,5 ÛÙÚ. (285.000 ∂) 68. ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ·, ¤ÙÚÈÓÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi 230 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (180.000 ∂) 69. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿-ÿÓÈ·, ·ÁÚÔÙ/Ô 37 ÛÙÚ. (169.000 ∂) 70. ¶ÈӷοÙ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.487 Ù.Ì. (89.000 ∂) 71. ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.750 Ù.Ì., Ì ı¤· & ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ,300 Ì. ·fi ·Ú·Ï›·(80.000 ∂) 72. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 84 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 132 Ù.Ì., Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· (168.000) 73. ÕÊËÛÛÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤·, (175.000 ∂) 73. ª·Ï¿ÎÈ, ÁηÚÛÔÓȤڷ 31 Ù.Ì., ÂÈψ̤ÓË Ì ı¤·, (40.000 ∂) 74. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 850 Ù.Ì., Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Î·È Í‡ÏÈÓÔ ÔÈΛÛÎÔ (110.000 ∂) 75. ΔÛ·Áηڿ‰·, ÌÔÓÔÎ/· 68 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.004 Ù.Ì. (139.000 ∂) 76. ªԇʷ, ÈÛfiÁÂÈÔ ÙÚÈ¿ÚÈ 65 Ù.Ì. Ì ΋Ô 89 Ù.Ì., 8ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ (104.000 ∂) 77. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 28 ÛÙÚ. 78. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÎÂÓÙÚÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 522 Ù.Ì., (75.000 ∂) 79. ª·Ï¿ÎÈ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì., Ì ı¤·, 150 Ì ·fi ·Ú·Ï›· (70.000 ∂) 80. ∫·Ù˯ÒÚÈ, ·ÁÚÔÙ/Ô 7.000 Ù.Ì. Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, ·Ôı‹ÎË ÓfiÌÈÌË Î·È ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ (60.000∂) ! 81. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 90 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 161 Ù.Ì., (179.000 ∂) 82. ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 129 Ù.Ì. Ì ÈÛ›Ó· Î·È ¿ÚÈÛÙË ı¤· (190.000 ∂) 83. ªËϛӷ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., 1Ô ÛÙÔ Î‡Ì·, (100.000 ∂) 84. ΔÛ·Áηڿ‰·, ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÌÔÓÔÎ/· 170 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. (250.000 ∂) 85. º·Î›ÛÙÚ·, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 70 Ù.Ì., Û ·ÁÚÔÙ/Ô 4 ÛÙÚ. Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· (309.000 ∂) 86. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ¶··ÁÈ·Ó·›Èη, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1.543 Ù.Ì. Ì ÔÈΛÛÎÔ 46 Ù.Ì. Î·È ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· (50.000 ∂) 87. ÃÔÚ¢Ùfi, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 94 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 170 Ù.Ì., (138.000 ∂) 84. ΔÛ·Áηڿ‰·, ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÌÔÓÔÎ/· 120 Ù.Ì., ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÚÈÒÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ÔÈÎÈÒÓ 85. ΔÛ·Áηڿ‰·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÔÓÔÎ/· 125 Ù.Ì. (200.000 ∂) ! 86. ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 640 Ù.Ì. Û ¿ÛÊ·ÏÙÔ, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (65.000 ∂) ! 87. ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÓÔÌÈÌÔÔÈË̤ÓË ÌÔÓÔÎ/· ÛÙÔ Î‡Ì· 117 Ù.Ì., Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 800Ù.Ì. (148.000 ∂) ! 88. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 72 Ù.Ì., Ì 2 ÔÈÎfi‰· 637 Ù.Ì. Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· (124.000 ∂) 89. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 165 Ù.Ì., Û Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 480 Ù.Ì., Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (279.000 ∂) 90. ªËϛӷ, ª·Ú·ıÈ¿˜, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ·ÁÚÔÙ/Ô 1.971 Ù.Ì., 1Ô ÛÙÔ Î‡Ì·, Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (250.000 ∂) 91. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ·ÁÚÔÙÂÌ/Ô 30 ÛÙÚ. Û ˘¤ÚÔ¯Ë ·Ú·Ï›· •∂¡ø¡∂™ - •∂¡√¢√Ã∂π∞ 1. ∞¶√μ√™ ∞º∏™√À, 1090 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.530 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 2. ¶ÈӷοÙ˜, ˘ÚÁfiÛÈÙÔ-·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 290 Ù.Ì. 3. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ •ÂÓÒÓ·˜ -∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi 318 Ù.Ì. 4. ªËϛӷ ÍÂÓÒÓ·˜ 250 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.560 Ù.Ì., ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ 5. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÍÂÓÒÓ·˜ 600 Ù.Ì. (185.000 ∂) 6. ™ÎfiÂÏÔ˜, •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 100 ÎÏÈÓÒÓ Ì ı¤· & ÈÛ›Ó· 7. ªÔ‡ÚÂÛÈ, ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· 1.555 Ù.Ì. Û 13 ÛÙÚÂÌ. 8. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÌÈÎÚfi •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 864 Ù.Ì. Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 9. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÈÎÚfi •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 648 Ù.Ì. Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 10. ΔÛ·Áηڿ‰· ÌÈÎÚfi •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 600 Ù.Ì., Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ 11. ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ •ÂÓÒÓ·˜ 310 Ù.Ì., Ì ÈÛ›Ó· 12. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 850 Ù.Ì. ¶∂ƒπ™™√Δ∂ƒ∞ ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ™Δ∏¡ π™Δ√™∂§π¢∞ ª∞™ www.ktisis-realestate.com (138)


34 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 33

KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846 FAX 24210-20267

3. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞°π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. 4. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ηڷÁÈ·› ‰ÈÒÚÔÊË 150+150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙÔ˘˜ ∞°π√À™ ∞¡∞ƒ°Àƒ√À™ ∑. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ∏ÌÈ˘fiÁÂÈÔ 89 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∫·Ó¿ÚË 9, ÛÙÔÓ ∞°. ∫ø¡/¡√, Ì 2 ˘/‰, ÎÔ˘˙›Ó·, ·Ôı‹ÎË, 40.000 ¢ÚÒ. 2. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 120 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∂£¡π∫ø¡ ∞°ø¡ø¡ 71, 3 ˘/‰. ∏. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π: 1. ∞¶√£∏∫∏ ÈÛfiÁÂÈ· 220 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 80 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ μ√§√À. 2. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ÈÛfiÁÂÈÔ 165 Ù.Ì., Ì ·Ù¿ÚÈ 80 Ù.Ì. ÁˆÓ›·, π∞™√¡√™ Ì §øƒ∏ ÛÙÔ μfiÏÔ. (152)

-----------------------------------“Δ™∂§π√™-∞∫π¡∏Δ∞” REAL ESTATE ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ TH§-FAX: 24280 78267 KIN. 697 4647587 what’s up 698 6788001

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ηÈÓ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Û˘Ó ˘fiÁÂÈÔ 75 Ù.Ì. Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. ∞ӷηÛÈ¿ (ÏËÛ›ÔÓ Ù¤ÓȘ - ¿ÛÚ· Û›ÙÈ·) Â› ‰ÈÒÚÔÊ˘ ηÙÔÈΛ·˜ ˆÏÂ›Ù·È Ô Â¿Óˆ fiÚ. 130 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, 2 ÏÔ˘ÙÚ¿ Î.Ï.¯. Û˘Ó ·Ôı‹ÎË 20 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 285 Ù.Ì. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÛÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Î·È ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Û ÌÈÎÚ¿ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ‹ ·˘ÙÔÙÂÏ‹˜. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÌÔÓÔÎ/Λ· Û˘Ó Í¯ˆÚÈÛÙfi ÎÙ›ÛÌ· 2¿ÚÈ Û ÔÈÎ. 420 Ù.Ì. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· Û ÔÈÎ. 146 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›·, ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· 85 Ù.Ì. Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 202 Ù.Ì. Ì Û.‰. 2,10. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 160Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 198 Ù.Ì. Û˘Ó 100 Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û ÔÈÎ. 287 Ù.Ì. (ËÌÈÙÂϤ˜). ª¿Ú·ıÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 165Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 300Ù.Ì. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ( ¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›·) ·Ï·È¿ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 70Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 510Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔÎ/Λ· 145 Ù.Ì. Û˘Ó 80 Ù.Ì. ËÌÈÙÂϤ˜ ÈÛfiÁÂÈÔ Û ÔÈÎ. 2.000 Ù.Ì. Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ¤ˆ˜ ÙËÓ ∫Ú‹ÙË....!!! ∞Ï˘Î¤˜ Î·È ∞ÁÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ˜ Î·È ˘fi ηٷÛ΢‹. ª¿Ú·ıÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÙÚÈÒÚÔÊË Î·ÙÔÈΛ·, ÈÛfiÁÂÈÔ 80 Ù.Ì. Î·È ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 115 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·!!! 60 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, ·Ï·È¿ ÌÔÓ/Λ· 65 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ - ∞ψӿÎÈ, ηÈÓ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 85 Ù.Ì. Û˘Ó 60 Ù.Ì. 2¿ÚÈ ÛÙÔ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Ì Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ›ÛÔ‰Ô, 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 145 Ù.Ì. Û˘Ó 80 Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û ÔÈÎ. 362 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 160Ù.Ì. ÚÒÙË ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.000 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ / ™ÙÔ‡È, ·Ú·ı/ÛÈ· ‰ÈÏ/Λ· 2 ‰È·Ì/¿ÙˆÓ 80 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ ‹ ˆ˜ ÂÓÈ·›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 160Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.200 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ / ∞ψӿÎÈ ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 50 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 220 Ù.Ì. 90Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 2 ·Ú·ı/ÛȘ ÔÈ˘ ÙˆÓ 45Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË (Ë Ì›· ËÌÈÙÂÏ‹˜) Û ÔÈÎ. 2.400Ù.Ì. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ·Ú·ı/ÛÈ· ÌÔÓÔÎ/Λ· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 1.000 Ù. Ì. Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ÁÂÒÙÚËÛË, 70Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. √π∫√¶∂¢∞ ∫·Ú·Á¿Ù˜, 184, 313, 383, 404 Î·È 423 Ù.Ì. ÕÓ·˘ÚÔ˜ / ¶ÔÏ˘ÌÂÚ‹ 129 Ù.Ì. Ì Û.‰. 2,1. ¶ÔÏ˘ÌÂÚ‹ 370 Ù.Ì. Ì Û.‰. 2,1 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 213, 412, 420 Î·È 513 Ù.Ì. ∂ÈÛÎÔ‹˜ / ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 147 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÔÈÎ. 204 Ù.Ì. Ì ÚfiÛÔ„Ë Û ¿ÚÎÔ, Û.‰ 2,1. ¡. πˆÓ›· (LIDL) ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 300 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 400Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂÛ·›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfi‰· ·fi 300 Ù.Ì. Î·È ¿Óˆ.... ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, ‰È¿ÊÔÚ· ‰È¿Û·ÚÙ· ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 600Ù.Ì. ÂÚ›Ô˘. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 400 Ù.Ì. ª¿Ú·ıÔ˜, 4 ÔÈÎfi‰· (ÊÈϤٷ) Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· 430, 492, 674 Î·È 4.460 Ù.Ì. ª¿Ú·ıÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 340 Ù.Ì. ı¤·!!! ª¿Ú·ıÔ˜, 450Ù.Ì. 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ª¿Ú·ıÔ˜, 1.010 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 400 Ù.Ì. ª¿Ú·ıÔ˜, 1.083 Ù.Ì. Ì ÚfiÛÔ„Ë 29Ì. (ȉ·ÓÈÎfi Î·È ÁÈ· 2 ηÙÔÈ˘) Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·, 140 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÎÙ›˙ÂÈ 400 Ù.Ì. ∫ÚÈı¿ÚÈ· (2) ÔÈÎ. ÙˆÓ 300 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ. ∫ÚÈı¿ÚÈ·, 358, 465, 538, Î·È 731 Ù.Ì. ª. μÂÏ·Óȉȿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Î·È 1.240 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ / ∞ψӿÎÈ 2 ÔÈÎ. 310 Î·È 350 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ 130Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜/ ™ÙÔ‡È, 1.580 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 164 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜/ ™ÙÔ‡È, 4.005Ù.Ì. Ì 69 Ì. ÚfiÛÔ„Ë, ȉ·ÓÈÎfi Î·È ÁÈ· 2 ηÙÔÈ˘ ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ / ™ÙÔ‡È (4) fiÌÔÚ· ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 4¿ÚˆÓ ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ¤Î·ÛÙÔ. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ‰È¿Û·ÚÙ· ÔÈÎfi‰· ÂÓÙfi˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ 325, 350, 362, 457, 600, 650, 700 725 Î·È 765 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ·Ú·ı/ÛÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÔÈÎ. ÏËÛ›ÔÓ ÁË¤‰Ô˘ 457Ù.Ì. Û.‰. 1,0. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘ 1.000 Ù.Ì. ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 120Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 2.000 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ∫∞Δ∞™Δ/∞Δ∞ - ∂¶∂¡¢À™∂π™ ∫Δ∏ª∞Δ√ - √π∫√¶∂¢∞ / ∫Δπƒπ∞ °π∞ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∏ ™Δ∂°∏ ¡. πˆÓ›·, ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 78,50 Ù.Ì. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ·, ÈÛfiÁÂÈÔ Î·È ËÌÈÒÚÔÊÔ˜ 235 Ù.Ì. Û˘Ó ˘fiÁÂÈÔ 95 Ù.Ì. ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ ÚÔ˜ 1.350∂ ÌËÓÈ·›ˆ˜. ¶ÔÏ˘ÌÂÚ‹, ÈÛ. 50 ˘. 50+25 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ. ∑¿¯Ô˘ 2 ηٷÛÙ/·Ù· 47 Î·È 88 Ù.Ì. °Ú. §·ÌÚ¿ÎË Î·Ù¿Û/Ì· 250 Ù.Ì. ∫ÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 170 Ù.Ì. Û˘Ó ·Ù¿ÚÈ 80 Ù.Ì. Û˘Ó ·’ fiÚ. 155 Ù.Ì. (ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ). ¡. πˆÓ›·, ÁˆÓÈ·Îfi ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 184 Ù.Ì. ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ·Ù¿ÚÈ 94 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÙ›ÚÈÔ 2.200 Ù.Ì. Û˘Ó 800 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Û 7 ÛÙÚ¤Ì. ÁˆÓ. ÔÈÎ. Ì 100Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹, ÏËÛ›ÔÓ ÁË¤‰Ô˘ ™·Ú·ÎËÓÔ‡, ÁˆÙÂÌ¿¯ÈÔ 15.671 Ù.Ì. ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô Â› Ù˘ πˆÏÎÔ‡ ÏËÛ›ÔÓ π·ÙÚ›‰Ë 530 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·Ù·ÛÙ/·Ù· 50, 60, 110, 210, 250 Î·È 500 Ù.Ì. ∂ıÓ. √‰fi˜ ∞Á-

™∞μμ∞Δ√ 22 ª∞ƒΔπ√À 2014

¯È¿ÏÔ˘-ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ 5.000 Ù.Ì. Î·È 9.500 Ù.Ì. ¶.∂.√. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ∫ƒ√∫π√À 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÁˆÓÈ·Îfi. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 2 ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ÙˆÓ 7 Î·È 8 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ 100Ì. ·fi ÙÔ ‰ÈÂıÓ‹. Ãøƒ∞ºπ∞ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰È¿Û·ÚÙ·, ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏ·, ·Ì˘Á‰·ÏÔÂÚ›‚ÔÏ·, ·Ì¤ÏÈ· Î·È ·Ï¿ ¯ˆÚ¿ÊÈ·, ÛÙËÓ ∞Á¯›·ÏÔ, ªÈÎÚÔı‹‚˜, ∞˚‰›ÓÈ Î·È ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¶ÔÏÏ¿ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ‰È·Ì/·Ù· ÁηÚÛÔÓ/Ú˜ 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, Î·È 4¿ÚÈ·, μfiÏÔ, ¡. πˆÓ›·, ∞Ï˘Î¤˜, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·... À¶∞ƒÃ∂𠶧√À™π√ ∞ƒÃ∂π√ ∞∫π¡∏Δø¡ ÌË ‰ËÌÔÛÈ¢fiÌÂÓÔ... ·Ó·Ê¤ÚıËη ÌfiÓÔ Û Ì ÚÈο... (155)

-----------------------------------ATLAS HELLAS ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ 2421067725 & 6972672426 À‡ı. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ¶ÚfiÓÔÈ· ÌÂ˙/Ù· 140 Ù.Ì. Î·È 50 Ë/˘ 170.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 48 Ù.Ì. Û 53 Ù.Ì. 35.000 °ÂˆÔÓÈ΋ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. 180.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 62 Ù.Ì. Ì ‰ÒÌ· 70.000 °ÎÈÒÓË 80 Ù.Ì. Û 6,7 ÛÙÚ. 110.000 ∫Ô˘Êfi‚Ô˘ÓÔ 100 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. 75.000 ¶¿ÚȉԘ 70 Ù.Ì. Û 180 Ù.Ì. 95.000 ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ 60 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì. 90.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 70 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì. 95.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 70 Ù.Ì Û 130 Ù.Ì. 110.000 ∞Ï˘Î¤˜ 80 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì. 120.000 º¿ÚÛ·Ï· 70 Ù.Ì. Û 250 Ù.Ì. 70.000 ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 80 Ù.Ì. Û 142 Ù.Ì. 65.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 40 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì. 65.000 ∞¯ÈÏϤˆ˜ 65 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì. 55.000 ¶ÚfiÓÔÈ· ηٿÛÙËÌ· 67 Ù.Ì. Î·È ÔÚÔÊ/ÛÌ· 67 Ù.Ì. 110.000 √π∫√¶∂¢∞-∫Δ∏ª∞Δ∞ °ÂˆÔÓÈ΋ ÁˆÓÈ·Îfi 250 Ù.Ì. 75.000 ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 228 Ù.Ì. 85.000 μ·Ì‚/ÚÁ›· 200 Ù.Ì. Ì ·Ï. √ÈÎ. 120.000 ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 190 Ù.Ì. 80.000 ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· 110.000 ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ 150 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈÎ. 70.000 μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ 400 Ù.Ì. 70.000 ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì. 30.000 ª¿Ú·ıÔ˜ 310 Ù.Ì. 80.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 40.000 ¶ÚfiÓÔÈ· 130 Ù.Ì. 65.000 §‡ÎÂÈÔ ¡. πˆÓ›· 120 Ù.Ì. ·Ï. ÔÈΛ· 70.000 ª·Ìȉ¿ÎË 7 ÛÙÚ. 50.000 ¶ÈӷοÙ˜ 1835 Ù.Ì. 55.000 ∞Á. μ·Ú‚¿Ú· 200 Ù.Ì. 75.000 °ÎÈÒÓË º˘ÙfiÎÔ 8 ÛÙÚ. 60.000 ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ™·ÚÙÈ¿˜ 19 ÛÙÚ. 200.000 ∞Á. Δ·Íȿگ˘ º˘ÙfiÎÔ 4 ÛÙÚ. 50.000 ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 8,7 ÛÙÚ. 180.000 ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 3,2 ÛÙÚ. 40.000 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ ·ÂÚÔÁ¤Ê. 105 Ù.Ì. 90.000 ¶¤ÙÚÔ˘ & ¶·‡ÏÔ˘ 120 Ù.Ì. 120.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏÂ›Ô 95 Ù.Ì. 95.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏÂ›Ô 78 Ù.Ì. 75.000 ∂ÚÁ·ÙÈΤ˜ •ËÚfiηÌÔ˜ 67 Ù.Ì. 25.000 μ·Û‰¤ÎÂÈÔ 60 Ù.Ì. 25.000 ™ÙÚ·Ù/‰Ô 30 Ù.Ì. 32.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, 60 Ù.Ì., 55.000 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ Ãøƒ√™ ¶¤ÙÚÔ˘ & ¶·‡ÏÔ˘ ηٿÛÙ. 31 Ù.Ì. 40.000 ¡. πˆÓ›· 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 150 Ù.Ì. 200.000 ¶ÚfiÓÔÈ· ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì. 45.000 ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË fiÚÔÊÔ˜ 250 Ù.Ì. 250.000 (163)

-----------------------------------™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ Email: info@stefanatos.gr ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ: 6937435222

μ√§√™ - ¶∏§π√ - ¡∏™π∞ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜, ·Ï·È¤˜ Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ÔÈ˘, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· Î·È ÔÈÎfi‰· Û fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ, ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È Ù· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙË ÛÂÏ›‰· Ì·˜ www.realestate.stefanatos.gr, ‹ Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 9 .Ì. - 19:30 Ì.Ì. Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 9 .Ì. - 13:30 Ì.Ì Â› Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32. (164)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. Î·È Fax: 2428093680 ∫ÈÓ. 6977405931 estate.pelio.eu email - mesitika@pelio.eu

∞°π√™ μ§∞™π√™ 1) ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 9.212 Ù.Ì. ÔÙÈÛÙÈÎfi Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 35.000 ∂. ∞°π√™ °∂øƒ°π√™ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 585 Ù.Ì. Ì ı¤· Î·È ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 25.000 ∂. 2) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 12.339 Ù.Ì. Ì ηχ‚È ¤ÙÚÈÓÔ 60 Ù.Ì. ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi (ËÁ‹) ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ 17 Ù.Ì. Ì ÔÏÏ‹ ͢Ï›·. ΔÈÌ‹ 20.000 ∂. ∞°ƒπ∞ 1) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ, 106,44 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 494,80 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ΔÈÌ‹ 85.000 ∂. 2) ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ Ì ÂÚ›Ô˘ 100 ÂÏȤ˜, 5¯ÏÌ. ·fi ∞ÁÚÈ¿ ÚÔ˜ ¢Ú¿ÎÂÈ·, Ì ı¤· Â› Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘. ΔÈÌ‹ 25.000 ∂. 3) √ÈÎfiÂ‰Ô 246 Ù.Ì. ÌÂ Û˘ÓÙ. 1,1 ÂÚÈÔ¯‹ ∂æ∞. ΔÈÌ‹ 35.000 ∂. ∞¡ø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈÎfi‰Ô, 500 Ù.Ì., ı¤· Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ μfiÏÔ˘-∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ. ΔÈÌ‹ 50.000 ∂. 2) √ÈΛ·, ÈÛfiÁÂÈ·, 129 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 365 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 80.000 ∂. 3) √ÈÎfi‰Ô, 1.800 Ù.Ì. Ì ı¤· Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ μfiÏÔ˘-∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ. ΔÈÌ‹ 100.000 ∂. 4) ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ‰ÈÒÚÔÊË, ÈÛfiÁÂÈÔ, 67 Ù.Ì., ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ Ì ÂÓÔ›ÎÈÔ 170 ∂ Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 24 Ù.Ì. Ì ı¤· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 166 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ΔÈÌ‹ 60.000 ∂. 5) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 259 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 180.000 ∂.

6) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.008 Ù.Ì. Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 192 Ù.Ì. Ì Ú‡̷ Î·È ÓÂÚfi 500 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 100.000 ∂. 7) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÈÛfiÁÂÈ· ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓË 50 Ù.Ì. Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 733 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ΔÈÌ‹ 100.000 ∂. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ΔÈÌ‹ 85.000 ∂. 2) √ÈΛ· 60 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Ì ı¤· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 196 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 55.000 ∂. 3) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÈÛfiÁÂÈ· 75 Ù.Ì., ·Ôı‹ÎË 23 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 50.000 ∂. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, 4.147 Ù.Ì., 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ÓÂÚfi ‰ÈÎfi ÙÔ˘. ΔÈÌ‹ 55.000 ∂. 2) ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., 10Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 90.000 ∂. 3) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.300 Ù.Ì., 300Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi. ΔÈÌ‹ 140.000 ∂. ∫√ƒ√¶∏ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì., ÌfiÏȘ 100Ì. ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 19.000 ∂. 2) ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ, 4.000 Ù.Ì., Â›‰Ô, ÌfiÏȘ 100Ì. ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 50.000 ∂. ¶ƒøΔ∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ 1) ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÂÈψ̤ÓÔ Ì ·Ôı‹ÎË 10 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 80.000 ∂. 2) ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 79 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 790 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 165.000 ∂. 3) ªËϛӷ ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.000 Ù.Ì.. ΔÈÌ‹ 120.000 ∂. ∂¡√π∫π∞™∏ 1) ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, 80 Ù.Ì. 300 ∂, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70 Ù.Ì. 250 ∂, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 65 Ù.Ì. 260 ∂. ¶ƒ√™º√ƒ∂™ ∂ÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜ ‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ ̷˙› Ì·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Ï›ÛÙ· ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. (165)

ZHTOYNTAI ∞fi ÙË Ê·Ú̷ηÔı‹ÎË ∞ƒ°øº∞ƒª ∞.∂. ˙ËÙÂ›Ù·È ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÈÌÔÏfiÁËÛ˘. ∞·Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË Ë ÚÔ¸ËÚÂÛ›· Û ·Ó¿ÏÔÁË ı¤ÛË ‹ Ë ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ˆ˜ ‚ÔËıfi˜ Ê·Ú̷ΛԢ. ∞ÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ: info@argofarm.gr ‹ ÛÙÔ 24210-25146. (455) ∞fi §ÔÁÈÛÙÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô Ì ¤‰Ú· ÙÔ μfiÏÔ ∑∏Δ∂πΔ∞π ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Ì ÁÓÒÛË Û ‚È‚Ï›· μ’ Î·È °’ ηÙËÁÔÚ›·˜, ÁÈ· Ï‹ÚË ‹ ÌÂÚÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË. ∞·Ú·›ÙËÙ· Ì ‰›ψ̷ ·˘Ù/ÙÔ˘ ‹ ÌÔÙ/ÙÔ˘. μÈÔÁÚ·ÊÈο ÛÙÔ: lgstergiou84@gmail.com. (475)

ÈÎÔÈÓˆÓȷ΋, ·Î›ÓËÙ·. 48¯ÚÔÓË È·ÙÚÈÎÔ‡ ÎÏ¿‰Ô˘, ‰È·˙/ÓË, ‰˘Ó·ÌÈ΋, ÊÈÓÂÙÛ¿ÙË, ¢¯¿ÚÈÛÙË ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·. ∑ËÙÔ‡Ó ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. 2410-549797, 6944518366. (169)

«2» ¢À√ ∞¡£ƒø¶√π, ªπ∞ ∑ø∏ ªÂٷ͇ ‰‡Ô ·ÓıÚÒˆÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÁÂÓÓËıÔ‡Ó Ù· ÈÔ fiÌÔÚÊ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·. ∂Ì›˜ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ì Ì ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ ÙÚfiÔ Ó· Ù· ‚ÈÒÛÂÙÂ, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÌÈ· ·Ï‹ ÁÓˆÚÈÌ›·. °Ú·ÊÂ›Ô °ÓˆÚÈÌÈÒÓ ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 15 & π¿ÛÔÓÔ˜, μfiÏÔ˜. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 2421403021, ÎÈÓËÙfi: 6936 162068 ηÙfiÈÓ Ú·ÓÙ‚ԇ. (168)

π¢ƒÀ™∏ §∂™Ã∏™ ∂§§∏¡ø¡ ∞§∂•π¶ΔøΔπ™Δø¡ ª∞°¡∏™π∞™

¢IAºOPA

°›ÓÔÓÙ·È ÂÁÁڷʤ˜ ÌÂÏÒÓ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ™. ™˘Ú›‰Ë 66. ΔËÏ. 6981-867882. (147)

∂•∞°ø°∂™ ∂§§∏¡π∫ø¡ ¶ƒ√´√¡Δø¡ ∂›Û·È ·Ú·ÁˆÁfi˜, ·ÁÚfiÙ˘, ¤¯ÂȘ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ‹ ÌÂÁ¿ÏË ‚ÈÔÙ¯ӛ· Î·È ı¤ÏÂȘ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Ô˘ ·Ú¿ÁÂȘ Ó· ‚ÁÂÈ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ‹ Ó· ‚ÚÂı› Û οÔÈ· ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡; ΔÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Export Epafi ·Ó·˙ËÙ› ÂÏÏËÓÈο ÚÔ˚fiÓÙ·, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË Û˘Û΢·Û›· ÙÔ˘˜, ÙËÓ ÂÙÈΤٷ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÚÔÒıËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ·ÁÔÚ¤˜ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ∂ÏÏ¿‰·˜! ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 24210 39367, ÎÈÓ. 6972552567. (225)

∞°√ƒ∞∑ø ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È ÙÈÌ·ÏÊ‹. ∫Ú·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·. BIG-BEN ¡Δ∂§∂¢∏ª√™ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 79, (ÌÂٷ͇ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) μ√§√™. ΔËÏ. 24210-27705 Î·È ÎÈÓËÙfi 6972-002809. (133)

μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙË μ’ μπ¶∂ μfiÏÔ˘

∞°√ƒ∞∑ø

∑∏Δ∂π

ÏÔÁÈÛÙ‹ Ì ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 3 ÂÙÒÓ Û °’ ηÙËÁÔÚ›·˜ ‚È‚Ï›·. ∞·Ú·›ÙËÙË ÁÓÒÛË office, ·ÁÁÏÈÎÒÓ Î·È ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ. ∞ÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ email: aristkount@gmail.com. (610)

·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ™Δ∞Àƒ√™ ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™, πˆÏÎÔ‡ 17 (¤Ó·ÓÙÈ √Δ∂). ∞·Ú·›ÙËÙ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-36355. (131)

∂Í·ÁˆÁÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ΔÚÔʛ̈Ó, ÂÈı˘Ì› Ó· ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈfi Ù˘ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜

À¶∂À£À¡√ ™À™∫∂À∞™π∞™ ÁÈ· ÌfiÓÈÌË ··Û¯fiÏËÛË.

∞·Ú·›ÙËÙ· ÚÔÛfiÓÙ·: ñ ¶Ù˘¯›Ô ∞.∂.π. ÃËÌÈÎÔ‡ ªË¯·ÓÈÎÔ‡ ‹ ÃËÌÈÎÔ‡. ñ ¶ÂÓÙ·ÂÙ‹˜ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· (Ì ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· Û ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÙÚÔʛ̈Ó). ñ ÕÚÈÛÙË ÁÓÒÛË Ù˘ ∞ÁÁÏÈ΋˜ Î·È Ôχ ηϋ ÁÓÒÛË Ù˘ °·ÏÏÈ΋˜ ‹ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜. ñ ¶Ôχ ηϋ ÁÓÒÛË ∏/À (Windows, Ms Office). ñ πηÓfiÙËÙ˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÔÌ·‰È΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜. ñ Œˆ˜ 40 ÂÙÒÓ. ñ ∂ÎÏËڈ̤Ó˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. ¶ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È: ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜, Û˘Ó¯‹˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ¿ÚÈÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÂÚÁ·Û›·˜. ∞ÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË info@sbtke.gr ̤¯ÚÈ 31/3/2014. (582)

ZHTOYN EP°A™IA

∑∏Δø ∂ƒ°∞™π∞ ˆ˜ delivery

Œ¯ˆ ‰ÈÎfi ÌÔ˘ Ì˯·Ó¿ÎÈ Î·È ÚÔ¸ËÚÂÛ›·. ∞ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÂÚÁ·Û›·˜. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 6948-830043. (540)

™YNOIKE™IA §À¢π∞ ∫∂¡Δƒπ∫∏™ ∂§§∞¢∞™. °ÓˆÚÈ̛˜ ÂÈ¤‰Ô˘. ∂¯¤Ì˘ı·, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. 46¯ÚÔÓË ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ‰È·˙/ÓË, ·Ó¤ÌÔÚÊË, ÏÂÙ‹, ÌÔÚʈ̤ÓË, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙË. 49¯ÚÔÓË ¢ËÌÔÛ›Ô˘, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜, ‰È·˙/ÓË, ¯ˆÚ›˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ÁÔËÙ¢ÙÈ΋, ‹ÈˆÓ ÙfiÓˆÓ. 53¯ÚÔÓË ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, „ËÏ‹, ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋, Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓË, ˘„ËÏÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜. 50¯ÚÔÓË ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ‰È·˙/ÓË, ÎÔÌ„‹, ηÏÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÔ˜, Â-

∞™Δƒ√§√°√™ª∂¡Δπ√Àª-ª∞¡Δ∏™ ∞™Δƒ√§√°π∫∂™ & ¶¡∂Àª∞Δπ∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ˙ˆ‹ ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Î·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ¯ˆÚ›˜ χÛË...濯ÓÂÙÂ Â‰Ò Î·È Ôχ ηÈÚfi ÌÈ· χÛË ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Û·˜; √ ÎÔ˜ ALHAGIE ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ˘‡ı˘Ó·, Ì ٷ¯‡ÙËÙ· Î·È 100% ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∂ÁÁ˘Ë̤ӷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Û 48 ÒÚ˜. ¶ÚԂϤÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ·. μfiÏÔ˜, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. flÚ˜ ÂÚÁ·Û›·˜: 7 .Ì .- 9 Ì.Ì. ΔËÏ.: 6989-415457, 2421105711, 6943-726481. (352)

(370)

∞¡∞∫À∫§ø™∏ - ∞ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È ·ÏÈ¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 43 μ - ΔÔ¿ÏË μfiÏÔ˜ Î·È §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 73 ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ (ÁˆÓ›·) ¡. πˆÓ›· ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6980-380461. Î·È 6981072274 (132)

∫À¡∏°∂Δπ∫√™ ™À§§√°√™ μ√§√À ¶ƒ√™∫§∏™∏ ™À¡∂¢ƒπ∞™∏™ ∂∫Δ∞∫Δ∏™ °∂¡π∫∏™ ™À¡∂§∂À™∏™ √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫˘ÓËÁÂÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ ¶ƒ√™∫∞§∂π Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∫˘ÓËÁÂÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Û ¤ÎÙ·ÎÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙËÓ 1Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2014, Ë̤ڷ ΔÚ›ÙË Î·È ÒÚ· 18.00 ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÙÔ ÂÍ‹˜ ı¤Ì·: £∂ª∞ ∏ª∂ƒ∏™π∞™ ¢π∞Δ∞•∏™ 1. ∞ÔÂÚ¿ÙˆÛË ™ÎÔ¢ÙËÚ›Ô˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ··ÚÙ›·˜ ηٿ ÙËÓ ¿Óˆ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ηÏÂ›Ù·È ÂÎ Ó¤Ô˘ Ë °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Û ‰Â‡ÙÂÚË ¤ÎÙ·ÎÙË ÛÙȘ 2 ∞ÚÈÏ›Ô˘, Ë̤ڷ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ÒÚ· 18.00 ÛÙËÓ ›‰È· ·›ıÔ˘Û· Ì ٷ ›‰È· ı¤Ì·Ù· Î·È ¯ˆÚ›˜ ¿ÏÏË ÚfiÛÎÏËÛË, Ë ÔÔ›· ı· ıˆÚËı› Û ··ÚÙ›· Ì fiÛ· ̤ÏË Î·È ·Ó ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó Û’ ·˘Ù‹. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ °∂øƒ°π√™ ™πøƒ√™

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ¡√Δπ√À ¶∏§π√À Δ·¯. ¢/ÓÛË: 370 06 ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ΔËÏ.: 24230 55522 - FAX: 2423 0 55521 ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, 21-03-2014 ∞ÚÈı. ¶ÚˆÙ. 5557 ¶∂ƒπ§∏æ∏ ¢π∞∫∏ƒÀ•∏™ ¢∏ª√¶ƒ∞™π∞™ √ ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ Ê·ÓÂÚ‹ ÏÂÈÔ‰ÔÙÈ΋ ‰ËÌÔÚ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÌ›ÛıˆÛË ÂÏ·ÈÔÎÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ¶ÈӷηÙÒÓ ÛÙË ı¤ÛË “¶·ÏÈÔ¯ÒÚ·ÊÔ ‹ ∞˘Ï·˚·È·˜” Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ Ù˘ ¢.∂. ªËÏÂÒÓ: - ∏ ‰ËÌÔÚ·Û›· ı· ‰ÈÂÓÂÚÁËı› ÛÙȘ 03-04-2014 Ë̤ڷ ¶¤ÌÙË Î·È ÒÚ· 09.00 .Ì. - 10.00 .Ì. ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ·fi ÙÔ ¡fiÌÔ ∂ÈÙÚÔ‹˜. ∏ ¢ËÌÔÚ·Û›· ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Î·È ¤Ú·Ó Ù˘ ÔÚÈ˙fiÌÂÓ˘ ÛÙË ‰È·Î‹Ú˘ÍË ÒÚ·˜. - ø˜ ÙÈÌ‹ ÂÎΛÓËÛ˘, ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛı› ÙÔ ÔÛfi Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·: £∂™∏ ¶∞§∞π√Ãøƒ∞º√ ‹ ∞À§∞´∞π∞™

ªπ™£øª∞ ∞¡∞ ∂Δ√™ ∂∫Δ∞™∏ 150,00 ∂ 1,5 ™Δƒ∂ªª∞

- ∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ì›ÛıˆÛ˘ Â›Ó·È ÂÍ·ÂÙ‹˜ (6 ¤ÙË). °È· Ó· Ï¿‚ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ̤ÚÔ˜ ÛÙË ‰ËÌÔÚ·Û›· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÂÈ Ù· οوıÈ: - ¡· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÂÁÁ˘ËÙ‹ ·ÍÈfi¯ÚÂÔ, ¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ ·ÏÏËϤÁÁ˘· Î·È ÂȘ ÔÏfiÎÏËÚÔ Ì ·˘ÙfiÓ, ÁÈ· ÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ηٷ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÌÈÛıˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ Ù˘ ‰ËÌÔÚ·Û›·˜. - ¡· ηٷı¤ÛÂÈ ˘‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Ó. 1599/86 ÂȘ ÙËÓ ÔÔ›· ı· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ¤Ï·‚ ÁÓÒÛË Ù˘ ‰È·ÎËڇ͈˜ Î·È ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ηٷÚÙÈÛıËÛÔ̤ÓÔ˘ Û˘ÌʈÓËÙÈÎÔ‡ ÌÈÛıÒÛˆ˜ Î·È fiÙÈ ·Ô‰¤¯ÂÙ·È Ï‹Úˆ˜ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜. ∂› ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ÙËÓ ˘‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô ÓfiÌÈÌÔ˜ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜. - ∞Ó Î¿ÔÈÔ˜ ÏÂÈÔ‰ÔÙ› ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ¿ÏÏÔ˘ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÙÔ ‰ËÏÒÛÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ Â› Ù˘ ‰ËÌÔÚ·Û›·˜ ÂÈÙÚÔ‹, ÚÔ Ù˘ ÂÓ¿Ú͈˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Î·È ÙÔ ÚÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈÔ, ·ÏÏÈÒ˜ ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ÏÂÈÔ‰ÔÙ› ‰È’ ›‰ÈÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ı· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢™ ÙÔ˘˜ ÂÚ› Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÛÙË ‰ËÌÔÚ·Û›·. - ºˆÙÔÙ˘›· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ·Ó Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi ÚfiÛˆÔ ‹ Û¯ÂÙÈÎfi ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎfi ÂÎÚÔÛÒËÛ˘ ·Ó Â›Ó·È ÂÙ·ÈÚ›· ‹ ÎÔÈÓÔÚ·Í›·. - ¢ËÌÔÙÈ΋ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ÂÁÁ˘ËÙÔ‡ ÙÔ˘. - ºÔÚÔÏÔÁÈ΋ Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·. - °Ú·ÌÌ¿ÙÈÔ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ¶·Ú·Î·Ù·ıËÎÒÓ Î·È ¢·Ó›ˆÓ ‹ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂Ó˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ÂÚ› ηٿıÂÛ˘ ÂÁÁ‡ËÛ˘ ›Û˘ ÚÔ˜ ÙÔ 10% ÙÔ˘ ÔÚÈ˙fiÌÂÓÔ˘ ÛÙË ‰È·Î‹Ú˘ÍË ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ηÙÒÙÂÚ˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜, ÙÔ‡ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈ˙fiÌÂÓÔ˘ ÁÈ· (1) ¤Ó· ¤ÙÔ˜ Ù˘ Ì›ÛıˆÛ˘. - ŸÏ· Ù· ¤ÍÔ‰· Ù˘ ‰ËÌÔÚ·Û›·˜, ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘, ÎËÚ‡ÎÂÈ· Î.Ù.Ï. ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔ ÌÈÛıˆÙ‹ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÏÂÈÔ‰fiÙË. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÂÚÁ¿ÛÈ̘ ̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜ ÛÙÔ ÙËÏ. 2423055522 Î·È FAX 2423055521. √ ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜


35

™∞μμ∞Δ√ 22 ª∞ƒΔπ√À 2014

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ¡√Δπ√À ¶∏§π√À Δ·¯. ¢/ÓÛË: 37006 ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ΔËÏ.: 24230 55522 - FAX: 24230 55521 ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, 21-03-2014 ∞ÚÈı. ¶ÚˆÙ. 5537 ¶∂ƒπ§∏æ∏ ¢π∞∫∏ƒÀ•∏™ ¢∏ª√¶ƒ∞™π∞™ √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ Ê·ÓÂÚ‹ ÏÂÈÔ‰ÔÙÈ΋ ‰ËÌÔÚ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÌ›ÛıˆÛË ÂÏ·ÈÔÎÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ¶ÈӷηÙÒÓ ÛÙË ı¤ÛË “°·Ï·ÙÛ›‰·” Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ Ù˘ ¢.∂. ªËÏÂÒÓ: - ∏ ‰ËÌÔÚ·Û›· ı· ‰ÈÂÓÂÚÁËı› ÛÙȘ 03-04-2014 Ë̤ڷ ¶¤ÌÙË Î·È ÒÚ· 10:00 .Ì. - 11.00 .Ì. ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ·fi ÙÔ ¡fiÌÔ ∂ÈÙÚÔ‹˜. ∏ ¢ËÌÔÚ·Û›· ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Î·È ¤Ú·Ó Ù˘ ÔÚÈ˙fiÌÂÓ˘ ÛÙË ‰È·Î‹Ú˘ÍË ÒÚ·˜. - ø˜ ÙÈÌ‹ ÂÎΛÓËÛ˘, ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛı› ÙÔ ÔÛfi Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·: £∂™∏ °∞§∞Δ™π¢∞

ªπ™£øª∞ ∞¡∞ ∂Δ√™ 250,00 ∂

∂∫Δ∞™∏ 3 ™Δƒ∂ªª∞Δ∞

- ∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ì›ÛıˆÛ˘ Â›Ó·È ÂÍ·ÂÙ‹˜ (6 ¤ÙË). °È· Ó· Ï¿‚ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ̤ÚÔ˜ ÛÙË ‰ËÌÔÚ·Û›· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÂÈ Ù· οوıÈ: - ¡· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÂÁÁ˘ËÙ‹ ·ÍÈfi¯ÚÂÔ, ¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ ·ÏÏËϤÁÁ˘· Î·È ÂȘ ÔÏfiÎÏËÚÔ Ì ·˘ÙfiÓ, ÁÈ· ÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ηٷ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÌÈÛıˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ Ù˘ ‰ËÌÔÚ·Û›·˜. - ¡· ηٷı¤ÛÂÈ ˘‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Ó. 1599/86 ÂȘ ÙËÓ ÔÔ›· ı· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ¤Ï·‚ ÁÓÒÛË Ù˘ ‰È·ÎËڇ͈˜ Î·È ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ηٷÚÙÈÛıËÛÔ̤ÓÔ˘ Û˘ÌʈÓËÙÈÎÔ‡ ÌÈÛıÒÛˆ˜ Î·È fiÙÈ ·Ô‰¤¯ÂÙ·È Ï‹Úˆ˜ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜. ∂› ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ÙËÓ ˘‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô ÓfiÌÈÌÔ˜ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜. - ∞Ó Î¿ÔÈÔ˜ ÏÂÈÔ‰ÔÙ› ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ¿ÏÏÔ˘ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÙÔ ‰ËÏÒÛÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ Â› Ù˘ ‰ËÌÔÚ·Û›·˜ ÂÈÙÚÔ‹, ÚÔ Ù˘ ÂÓ¿Ú͈˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Î·È ÙÔ ÚÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈÔ, ·ÏÏÈÒ˜ ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ÏÂÈÔ‰ÔÙ› ‰È’ ›‰ÈÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ı· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢™ ÙÔ˘˜ ÂÚ› Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÛÙË ‰ËÌÔÚ·Û›·. - ºˆÙÔÙ˘›· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ·Ó Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi ÚfiÛˆÔ ‹ Û¯ÂÙÈÎfi ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎfi ÂÎÚÔÛÒËÛ˘ ·Ó Â›Ó·È ÂÙ·ÈÚ›· ‹ ÎÔÈÓÔÚ·Í›·. - ¢ËÌÔÙÈ΋ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ÂÁÁ˘ËÙÔ‡ ÙÔ˘. - ºÔÚÔÏÔÁÈ΋ Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·. - °Ú·ÌÌ¿ÙÈÔ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ¶·Ú·Î·Ù·ıËÎÒÓ Î·È ¢·Ó›ˆÓ ‹ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂Ó˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ÂÚ› ηٿıÂÛ˘ ÂÁÁ‡ËÛ˘ ›Û˘ ÚÔ˜ ÙÔ 10% ÙÔ˘ ÔÚÈ˙fiÌÂÓÔ˘ ÛÙË ‰È·Î‹Ú˘ÍË ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ηÙÒÙÂÚ˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜, ÙÔ‡ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈ˙fiÌÂÓÔ˘ ÁÈ· (1) ¤Ó· ¤ÙÔ˜ Ù˘ Ì›ÛıˆÛ˘. - ŸÏ· Ù· ¤ÍÔ‰· Ù˘ ‰ËÌÔÚ·Û›·˜, ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘, ÎËÚ‡ÎÂÈ· Î.Ù.Ï. ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔ ÌÈÛıˆÙ‹ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÏÂÈÔ‰fiÙË. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÂÚÁ¿ÛÈ̘ ̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜ ÛÙÔ ÙËÏ. 2423055522 Î·È FAX 2423055521. √ ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ¡√Δπ√À ¶∏§π√À Δ·¯. ¢/ÓÛË: 370 06 ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ΔËÏ.: 24230 55522 - FAX: 24230 55521

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ πø∞¡¡π¡ø¡

°¡ø™Δ√¶√π∏™∂π™ °∞ªø¡

¶ƒÀΔ∞¡∂π∞

°ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ ¶∞À§π¢∏™ ÙÔ˘ ™¿‚‚· Î·È Ù˘ πˆ¿ÓÓ·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ πˆ¿ÓÓÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¡. πˆÓ›·˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ë ∂§∂¡∏ ¶∞¶∞¡π∫√§∞√À ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È Ù˘ √Ï˘Ì›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫·ÏÏÈ·ÎÔ‡‰·, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔΛ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ∞ÈÛˆÓ›·˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ∞ÈÛˆÓ›·˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. -------------------------°ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô ¢∏ª∏Δƒπ√™ ¶∞¡∞°πøΔ√À ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ Î·È Ù˘ ª·Ú›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ™›ÁÔ˘Ú·, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ ºÂÚÒÓ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ºÂÚÒÓ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î·È Ë ∫∂ƒ∞™π∞ Δ™∞Δ™√À ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ Î·È Ù˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫·Ì¿, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË §¿ÚÈÛ· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ. -------------------------°ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô ¡π∫√§∞√™ ™π√Àƒ∞™ ÙÔ˘ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ Î·È Ù˘ ∞ÁÁÂÏÈ΋˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫·Ó¤ÏÏÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ∞ÁÚÈ¿˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ë ∂ÀΔÀÃπ∞ Δ∑√Àª∂ƒ∫πøΔ∏ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È Ù˘ ∂ϤÓ˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∞Û‰ÂÚ¿ÎË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ.

¶ƒ√∫∏ƒÀ•∏ ™ÙÔ º∂∫ 241/28-2-2014 (Ù. °’) ‰ËÌÔÛȇÙËÎÂ Ë ·ÚÈıÌ. 2967/23-12014 ¶ÚÔ΋ڢÍË Ï‹ÚˆÛ˘ (ÂͤÏÈÍË) Ù˘ ·Ú·Î¿Ùˆ ı¤Û˘ ∫·ıËÁËÙ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ πø∞¡¡π¡ø¡ ™Ã√§∏ £∂Δπ∫ø¡ ∂¶π™Δ∏ªø¡ Δª∏ª∞ Ã∏ª∂π∞™ (ΔËÏ. °Ú·ÌÌ·Ù. 26510-07194 Î·È 07470) Δ√ª∂∞™ ∞¡√ƒ°∞¡∏™ ∫∞π ∞¡∞§ÀΔπ∫∏™ Ã∏ª∂π∞™ - ª›· (1) ı¤ÛË ∫·ıËÁËÙ‹ ÛÙË ‚·ıÌ›‰· ÙÔ˘ ∂›ÎÔ˘ÚÔ˘ ∫·ıËÁËÙ‹ Ì ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ “∞Ó·Ï˘ÙÈ΋ ÃËÌ›·” . ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ˘Ô„ËÊÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 5-5-2014. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù· Ù˘Èο ÚÔÛfiÓÙ· Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ Î·È fiÏ· Ù· ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÃËÌ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÃËÌ›·˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 26510-07194 Î·È 07470 (‰È‡ı˘ÓÛË: ¶·Ó/ÔÏË πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ - 451 10). πˆ¿ÓÓÈÓ· 5-3-2014 √ ¶ƒÀΔ∞¡∏™ Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√™ ∞§ª¶∞¡∏™

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ πø∞¡¡π¡ø¡ ¶ƒÀΔ∞¡∂π∞ ¶ƒ√∫∏ƒÀ•∏ ™ÙÔ º∂∫ 241/28-2-2014 (Ù. °’) ‰ËÌÔÛȇÙËÎÂ Ë ·ÚÈıÌ. 2984/20-12014 ¶ÚÔ΋ڢÍË Ï‹ÚˆÛ˘ (ÂͤÏÈÍË) Ù˘ ·Ú·Î¿Ùˆ ı¤Û˘ ηıËÁËÙ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ πø∞¡¡π¡ø¡ ™Ã√§∏ ∂¶π™Δ∏ªø¡ À°∂π∞™ Δª∏ª∞ π∞Δƒπ∫∏™ (ΔËÏ. °Ú·ÌÌ·Ù. 26510-07924 Î·È 07201) Δ√ª∂∞™ §∂πΔ√Àƒ°π∫√™ - ∫§π¡π∫√∂ƒ°∞™Δ∏ƒπ∞∫√™ - ª›· (1) ı¤ÛË Î·ıËÁËÙ‹ ÛÙË ‚·ıÌ›‰· ÙÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ηıËÁËÙ‹ Ì ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ “º˘ÛÈÔÏÔÁ›· Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÔÏÔÁÈ΋ º˘ÛÈÔÏÔÁ›·” . ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ˘Ô„ËÊÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 5-5-2014. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù· Ù˘Èο ÚÔÛfiÓÙ· Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ Î·È fiÏ· Ù· ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ π·ÙÚÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ π·ÙÚÈ΋˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 26510-07924 Î·È 07201 (‰È‡ı˘ÓÛË: ¶·Ó/ÔÏË πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ - 451 10). πˆ¿ÓÓÈÓ· 5-3-2014 √ ¶ƒÀΔ∞¡∏™ Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√™ ∞§ª¶∞¡∏™

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ¡√Δπ√À ¶∏§π√À Δ·¯. ¢/ÓÛË: 370 06 ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ΔËÏ.: 24230 55522 - FAX: 24230 55521

∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, 21-03-2014 ∞ÚÈı. ¶ÚˆÙ. 5551

∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, 21-03-2014 ∞ÚÈı. ¶ÚˆÙ. 5554

¶∂ƒπ§∏æ∏ ¢π∞∫∏ƒÀ•∏™ ¢∏ª√¶ƒ∞™π∞™ √ ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ Ê·ÓÂÚ‹ ÏÂÈÔ‰ÔÙÈ΋ ‰ËÌÔÚ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÌ›ÛıˆÛË ÂÏ·ÈÔÎÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ¶ÈӷηÙÒÓ ÛÙË ı¤ÛË “∫·Ú‰·Û¿ÎË” Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ Ù˘ ¢.∂. ªËÏÂÒÓ: - ∏ ‰ËÌÔÚ·Û›· ı· ‰ÈÂÓÂÚÁËı› ÛÙȘ 03-04-2014 Ë̤ڷ ¶¤ÌÙË Î·È ÒÚ· 12:00-13.00 ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ·fi ÙÔ ¡fiÌÔ ∂ÈÙÚÔ‹˜. ∏ ¢ËÌÔÚ·Û›· ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Î·È ¤Ú·Ó Ù˘ ÔÚÈ˙fiÌÂÓ˘ ÛÙË ‰È·Î‹Ú˘ÍË ÒÚ·˜. - ø˜ ÙÈÌ‹ ÂÎΛÓËÛ˘, ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛı› ÙÔ ÔÛfi Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·:

¶∂ƒπ§∏æ∏ ¢π∞∫∏ƒÀ•∏™ ¢∏ª√¶ƒ∞™π∞™ √ ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ Ê·ÓÂÚ‹ ÏÂÈÔ‰ÔÙÈ΋ ‰ËÌÔÚ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÌ›ÛıˆÛË ÂÏ·ÈÔÎÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ¶ÈӷηÙÒÓ ÛÙË ı¤ÛË “¶ÂÚ‰›ÎÈ·” Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ Ù˘ ¢.∂. ªËÏÂÒÓ: - ∏ ‰ËÌÔÚ·Û›· ı· ‰ÈÂÓÂÚÁËı› ÛÙȘ 03-04-2014 Ë̤ڷ ¶¤ÌÙË Î·È ÒÚ· 11:00 .Ì. - 12.00 Ì. ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ·fi ÙÔ ¡fiÌÔ ∂ÈÙÚÔ‹˜. ∏ ¢ËÌÔÚ·Û›· ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Î·È ¤Ú·Ó Ù˘ ÔÚÈ˙fiÌÂÓ˘ ÛÙË ‰È·Î‹Ú˘ÍË ÒÚ·˜. - ø˜ ÙÈÌ‹ ÂÎΛÓËÛ˘, ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛı› ÙÔ ÔÛfi Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·:

£∂™∏ ∫∞ƒ¢∞™∞∫∏

ªπ™£øª∞ ∞¡∞ ∂Δ√™ 150,00

∂∫Δ∞™∏ 1,5 ™Δƒ∂ªª∞

- ∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ì›ÛıˆÛ˘ Â›Ó·È ÂÍ·ÂÙ‹˜ (6 ¤ÙË). °È· Ó· Ï¿‚ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ̤ÚÔ˜ ÛÙË ‰ËÌÔÚ·Û›· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÂÈ Ù· οوıÈ: - ¡· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÂÁÁ˘ËÙ‹ ·ÍÈfi¯ÚÂÔ, ¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ ·ÏÏËϤÁÁ˘· Î·È ÂȘ ÔÏfiÎÏËÚÔ Ì ·˘ÙfiÓ, ÁÈ· ÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ηٷ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÌÈÛıˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ Ù˘ ‰ËÌÔÚ·Û›·˜. - ¡· ηٷı¤ÛÂÈ ˘‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Ó. 1599/86 ÂȘ ÙËÓ ÔÔ›· ı· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ¤Ï·‚ ÁÓÒÛË Ù˘ ‰È·ÎËڇ͈˜ Î·È ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ηٷÚÙÈÛıËÛÔ̤ÓÔ˘ Û˘ÌʈÓËÙÈÎÔ‡ ÌÈÛıÒÛˆ˜ Î·È fiÙÈ ·Ô‰¤¯ÂÙ·È Ï‹Úˆ˜ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜. ∂› ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ÙËÓ ˘‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô ÓfiÌÈÌÔ˜ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜. - ∞Ó Î¿ÔÈÔ˜ ÏÂÈÔ‰ÔÙ› ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ¿ÏÏÔ˘ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÙÔ ‰ËÏÒÛÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ Â› Ù˘ ‰ËÌÔÚ·Û›·˜ ÂÈÙÚÔ‹, ÚÔ Ù˘ ÂÓ¿Ú͈˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Î·È ÙÔ ÚÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈÔ, ·ÏÏÈÒ˜ ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ÏÂÈÔ‰ÔÙ› ‰È’ ›‰ÈÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ı· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢™ ÙÔ˘˜ ÂÚ› Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÛÙË ‰ËÌÔÚ·Û›·. - ºˆÙÔÙ˘›· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ·Ó Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi ÚfiÛˆÔ ‹ Û¯ÂÙÈÎfi ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎfi ÂÎÚÔÛÒËÛ˘ ·Ó Â›Ó·È ÂÙ·ÈÚ›· ‹ ÎÔÈÓÔÚ·Í›·. - ¢ËÌÔÙÈ΋ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ÂÁÁ˘ËÙÔ‡ ÙÔ˘. - ºÔÚÔÏÔÁÈ΋ Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·. - °Ú·ÌÌ¿ÙÈÔ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ¶·Ú·Î·Ù·ıËÎÒÓ Î·È ¢·Ó›ˆÓ ‹ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂Ó˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ÂÚ› ηٿıÂÛ˘ ÂÁÁ‡ËÛ˘ ›Û˘ ÚÔ˜ ÙÔ 10% ÙÔ˘ ÔÚÈ˙fiÌÂÓÔ˘ ÛÙË ‰È·Î‹Ú˘ÍË ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ηÙÒÙÂÚ˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜, ÙÔ‡ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈ˙fiÌÂÓÔ˘ ÁÈ· (1) ¤Ó· ¤ÙÔ˜ Ù˘ Ì›ÛıˆÛ˘. - ŸÏ· Ù· ¤ÍÔ‰· Ù˘ ‰ËÌÔÚ·Û›·˜, ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘, ÎËÚ‡ÎÂÈ· Î.Ù.Ï. ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔ ÌÈÛıˆÙ‹ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÏÂÈÔ‰fiÙË. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÂÚÁ¿ÛÈ̘ ̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜ ÛÙÔ ÙËÏ. 2423055522 Î·È FAX 2423055521. √ ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜

£∂™∏

ªπ™£øª∞ ∞¡∞ ∂Δ√™

∂∫Δ∞™∏

¶∂ƒ¢π∫π∞

150,00

1,5 ™Δƒ∂ªª∞

- ∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ì›ÛıˆÛ˘ Â›Ó·È ÂÍ·ÂÙ‹˜ (6 ¤ÙË). °È· Ó· Ï¿‚ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ̤ÚÔ˜ ÛÙË ‰ËÌÔÚ·Û›· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÂÈ Ù· οوıÈ: - ¡· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÂÁÁ˘ËÙ‹ ·ÍÈfi¯ÚÂÔ, ¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ ·ÏÏËϤÁÁ˘· Î·È ÂȘ ÔÏfiÎÏËÚÔ Ì ·˘ÙfiÓ, ÁÈ· ÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ηٷ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÌÈÛıˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ Ù˘ ‰ËÌÔÚ·Û›·˜. - ¡· ηٷı¤ÛÂÈ ˘‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Ó. 1599/86 ÂȘ ÙËÓ ÔÔ›· ı· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ¤Ï·‚ ÁÓÒÛË Ù˘ ‰È·ÎËڇ͈˜ Î·È ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ηٷÚÙÈÛıËÛÔ̤ÓÔ˘ Û˘ÌʈÓËÙÈÎÔ‡ ÌÈÛıÒÛˆ˜ Î·È fiÙÈ ·Ô‰¤¯ÂÙ·È Ï‹Úˆ˜ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜. ∂› ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ÙËÓ ˘‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô ÓfiÌÈÌÔ˜ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜. - ∞Ó Î¿ÔÈÔ˜ ÏÂÈÔ‰ÔÙ› ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ¿ÏÏÔ˘ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÙÔ ‰ËÏÒÛÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ Â› Ù˘ ‰ËÌÔÚ·Û›·˜ ÂÈÙÚÔ‹, ÚÔ Ù˘ ÂÓ¿Ú͈˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Î·È ÙÔ ÚÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈÔ, ·ÏÏÈÒ˜ ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ÏÂÈÔ‰ÔÙ› ‰È’ ›‰ÈÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ı· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢™ ÙÔ˘˜ ÂÚ› Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÛÙË ‰ËÌÔÚ·Û›·. - ºˆÙÔÙ˘›· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ·Ó Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi ÚfiÛˆÔ ‹ Û¯ÂÙÈÎfi ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎfi ÂÎÚÔÛÒËÛ˘ ·Ó Â›Ó·È ÂÙ·ÈÚ›· ‹ ÎÔÈÓÔÚ·Í›·. - ¢ËÌÔÙÈ΋ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ÂÁÁ˘ËÙÔ‡ ÙÔ˘. - ºÔÚÔÏÔÁÈ΋ Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·. - °Ú·ÌÌ¿ÙÈÔ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ¶·Ú·Î·Ù·ıËÎÒÓ Î·È ¢·Ó›ˆÓ ‹ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂Ó˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ÂÚ› ηٿıÂÛ˘ ÂÁÁ‡ËÛ˘ ›Û˘ ÚÔ˜ ÙÔ 10% ÙÔ˘ ÔÚÈ˙fiÌÂÓÔ˘ ÛÙË ‰È·Î‹Ú˘ÍË ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ηÙÒÙÂÚ˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜, ÙÔ‡ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈ˙fiÌÂÓÔ˘ ÁÈ· (1) ¤Ó· ¤ÙÔ˜ Ù˘ Ì›ÛıˆÛ˘. - ŸÏ· Ù· ¤ÍÔ‰· Ù˘ ‰ËÌÔÚ·Û›·˜, ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘, ÎËÚ‡ÎÂÈ· Î.Ù.Ï. ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔ ÌÈÛıˆÙ‹ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÏÂÈÔ‰fiÙË. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÂÚÁ¿ÛÈ̘ ̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜ ÛÙÔ ÙËÏ. 2423055522 Î·È FAX 2423055521. √ ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜

∂§§∏¡π∫∞ Δ∞ÃÀ¢ƒ√ª∂π∞ (∂§Δ∞) ∞.∂. ∞¡∞∫√π¡ø™∏ ¶ƒ√∫∏ƒÀ•∏™ ∞¡√π∫Δ√À ¢π∞°ø¡π™ª√À ∞ƒπ£ª. 2/2014 ∏ ∂Ù·ÈÚ›· ∂§§∏¡π∫∞ Δ∞ÃÀ¢ƒ√ª∂π∞ (∂§Δ∞) ∞.∂. ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ ·ÓÔÈÎÙfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Î·Ù·Î‡ÚˆÛ˘ ÙË ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÙÈÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·ı·ÚÈÛÌÔ‡ ÎÙÈÚ›ˆÓ ∂§Δ∞ ¡ÔÌÒÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, §¿ÚÈÛ·˜, ª·ÁÓËÛ›·˜, ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î·È ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜. √ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙȘ 08.04.2014 Ë̤ڷ ΔÚ›ÙË Î·È ÒÚ· 10:00 .Ì. ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶ÂÚÈÊ. ¢/ÓÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ 62, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ¢È·ÎËÚ‡ÍÂȘ Î·È Û¯ÂÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚÔ̤ÓÔ˘˜, ÛÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ‰È‡ı˘ÓÛË, ηٿ ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜ (ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î. ∑. ¶ÈÙÛÔ‡Ï˘, ÙËÏ. 2410 - 237483) Î·È ·fi Ù· ∫. ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ∂§Δ∞ μfiÏÔ˘, ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, §¿ÚÈÛ·˜, ΔÚÈοψÓ, ∫·ÚÂÓËÛ›Ô˘. √ ¢π∂À£À¡Δ∏™ ∞£∞¡∞™π√™ °∂øƒ°π√À

∂£¡π∫√ ∫∞π ∫∞¶√¢π™Δƒπ∞∫√ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡ ∞¡∞∫√π¡ø™∏ ΔÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÛÙÔ º∂∫ 319/14-3-2014 (Ù. °’) ‰ËÌÔÛȇÙËÎÂ Ë ÚÔ΋ڢÍË Ì›·˜ (1) ı¤Û˘ ηıËÁËÙ‹ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™Ã√§∏ ∂¶π™Δ∏ªø¡ À°∂π∞™ Δª∏ª∞ π∞Δƒπ∫∏™ (ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜ 75, 11527 °Ô˘‰‹, ÙËÏ. 210-7462003, 210-7462051) ΔÔ̤·˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ π·ÙÚÈ΋˜, æ˘¯È·ÙÚÈ΋˜ Î·È ¡Â˘ÚÔÏÔÁ›·˜ - ∞ÚÈı. ¶ÚÔ΋ڢ͢: 1314005969/7-2-2014 (∞¢∞: μπ∫∑46æ∑2¡∂ø¡) -ª›· (1) ı¤ÛË Î·ıËÁËÙ‹ ÚÒÙ˘ ‚·ıÌ›‰·˜ Ì ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ: “æ˘¯È·ÙÚÈ΋” . ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ˘Ô„ËÊÈÔÙ‹ÙˆÓ Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 19-5-2014. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù· ÓfiÌÈÌ· ÚÔÛfiÓÙ·, Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ Ì·˙› Ì fiÏ· Ù· ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο, fiˆ˜ ·˘Ù¿ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ º∂∫ Ù˘ ÚÔ΋ڢ͢, ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ π·ÙÚÈ΋˜, fiÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ∞ı‹Ó· 18-3-2014 √ ¶Ú‡Ù·Ó˘ £ÂÔ‰fiÛÈÔ˜ ¡. ¶ÂÏÂÁÚ›Ó˘

√ƒº∞¡√Δƒ√º∂π√ μ√§√À 100 Ã√¡π∞ ¶ƒ√™º√ƒ∞ ™Δ∏¡ ¶∞π¢π∫∏ ¶ƒ√™Δ∞™π∞

°Ú·ÌÌ‹ ÛÙ‹ÚÈ͢ √ƒº∞¡√Δƒ√º∂π√À μ√§√À

901 11 169 169 ηÏÒÓÙ·˜ ·fi ÛÙ·ıÂÚfi ÙËϤʈÓÔ √Δ∂ (¯Ú¤ˆÛË 1,22ú ·Ó¿ ÎÏ‹ÛË/Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ º.¶.∞.)


36

™∞μμ∞Δ√ 22 ª∞ƒΔπ√À 2014

MNHMO™YNA ΔÂÏԇ̠ۋÌÂÚ· 22 ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜, Ë̤ڷ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ £ˆÌ¿ ∞ÂÚÈÓÔ‡ ÂÙ‹ÛÈÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ·Ô‡, ·‰ÂÏÊÔ‡ Î·È ı›Ԣ

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À μ∏§∞ƒ∞ ÈÂÚ¤· ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi Î·È Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ∞ÂÚÈÓfi 22 ª·ÚÙ›Ô˘ 2014 ∏ ÚÂÛ‚˘Ù¤Ú·: ™˘ÓÔ‰‹ Δ· ·È‰È¿: £Âfi‰ˆÚÔ˜ Î·È ÃÚ˘ÛԇϷ, ÃÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ˜ Î·È ∑ˆ‹, °ÂÒÚÁÈÔ˜ Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· Δ· ÂÁÁfiÓÈ· Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô “∫·ÓÙ·ÚÙ˙‹” .

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ Ï·ÙÚ¢ÙÔ‡ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·‰ÂÏÊÔ‡ Î·È ı›Ԣ

°πøƒ°√À ™∞¡π¢∞ ÙÂÏԇ̠ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘ ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 23 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 22 ª·ÚÙ›Ô˘ 2014 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∂ϤÓË Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: M·ÚÈ¿ÓıË ¯· ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ∫ÔÓÙÔ‡ÏË, ∞fiÛÙÔÏÔ˜ - ∫·ÙÂÚ›Ó· §·˙¿ÚÔ˘ Δ· ·Ó›„È·: ÷ÚԇϷ, ª¿Úˆ, ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ¡¿ÓÙÈ· Δ· Í·‰¤ÚÊÈ· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ Î·ÊÂÙ¤ÚÈ· “ÃÔ˘˙Ô‡ÚÈ” .

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ·Ô‡ Î·È ı›Ԣ

°∂øƒ°π√À ∞§∂•∞¡¢ƒ∏ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 23 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘, ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó Û’ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ 22 ª·ÚÙ›Ô˘ 2014 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∞ÈηÙÂÚ›ÓË Δ· ·È‰È¿: ŒÏÂÓ·, ¡¿ÓÙÈ· - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ÃÚ‹ÛÙÔ˜, °ÂÒÚÁÈÔ˜ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Û·Ú¿ÓÙ· ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ Î·È ·ÏËÛÌfiÓËÙÔ˘ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ·Ô‡, ÚÔ¿Ô˘, ·‰ÂÏÊÔ‡ Î·È ı›Ԣ

¶∞À§√À μ∞™. °∂øƒ°√°§√À ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 23 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ™˘Ú›‰ˆÓÔ˜, ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ¡. πˆÓ›· 22 ª·ÚÙ›Ô˘ 2014 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ™ÔÊ›· Δ· ·È‰È¿: ¢‹ÌËÙÚ· - ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛ›Ú·˜, ºÚÂȉÂÚ›ÎË - ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫·ÚÈÒÙ˘, ¶·Úı¤Ó· °ÂÚ·Û. ª¿Ú‰·, §¿˙·ÚÔ˜ - ¶·Úı¤Ó· °ÂÒÚÁÔÁÏÔ˘ Δ· ÂÁÁfiÓÈ· Δ· ‰ÈÛ¤ÁÁÔÓ· Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: XÚ‹ÛÙÔ˜ - √Ï˘Ì›· °ÂÒÚÁÔÁÏÔ˘, ™ÔÊ›· - §¿˙·ÚÔ˜ ™·‚‚›‰Ë˜, ª·Ú›· - ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ™Ô˚ÏÂ̤˙˘, ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ - ∂ϤÓË °ÂÒÚÁÔÁÏÔ˘, §ÂˆÓ›‰·˜ - ∂˘ı·Ï›· °ÂÒÚÁÔÁÏÔ˘ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ Î·ÊÂÙ¤ÚÈ· ¶·‡ÏÔ˜.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ Î·È ·ÏËÛÌfiÓËÙÔ˘ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ·Ô‡, ·‰ÂÏÊÔ‡ Î·È ı›Ԣ

£∞¡∞™∏ ™Δ∞Àƒ. ¡∞∫√À ÚÒËÓ μ’ ∞ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ Ù˘ ™Ù·˘ÚÔÚÔÛ΢ӋÛˆ˜ 23 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›ˆÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘, ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. μfiÏÔ˜ 22 ª·ÚÙ›Ô˘ 2014 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ¢·Ó¿Ë Δ· ·È‰È¿: ™Ù·‡ÚÔ˜ - ∫·ÙÂÚ›Ó· ¡¿ÎÔ˘, ƒÔ‰fiË ∞Ï›ÎË ¡¿ÎÔ˘ ∏ ÂÁÁÔÓ‹: ÕÓÓ· Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∫ÒÛÙ·˜ - ∫·ÙÂÚ›Ó· ¡¿ÎÔ˘ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Volos Palace.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ Ï·ÙÚÂ˘Ù‹˜ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·˜, ·‰ÂÏÊ‹˜, ÁÈ·ÁÈ¿˜ Î·È ı›·˜

°∂øƒ°π∞™ μ∞™. ¶∞¡Δ∂§∏ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 23 ª·ÚÙ›Ô˘, ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ΔÈÌ›Ô˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·˜, ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘. ∫·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó Û’ ·˘Ùfi Î·È Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· 22 ª·ÚÙ›Ô˘ 2014 Δ· ·È‰È¿: ™ÔÊ›· - ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶ÚÔ‡Û·Ï˘, ∂ÈÚ‹ÓË - °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: πˆ¿ÓÓ·, μ·Û›Ï˘, ÃÚ˘ÛԇϷ, μ·Û›Ï˘ Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙË “™˘ÎÈ¿” .

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ·‰ÂÏÊÔ‡, ·Ô‡ Î·È ı›Ԣ

∂À∞°°∂§√À ∫√∫∫∞ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 23 ª·ÚÙ›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∑ˆ‹ Δ· ·È‰È¿: ∞ÛË̛ӷ ∫fiÎη - °ÂÒÚÁÈÔ˜ •ÂÓ¿Î˘, ∑‹Û˘ - §›· ∫fiÎη, °ÂÒÚÁÈÔ˜ - μԇϷ ∫fiÎη Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ °Ô‡Û˘, ¢‹ÌËÙÚ· ¯· ªÈ¯. °Ô‡ÛË Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ºˆÙÂÈÓ‹, μ·ÁÁ¤Ï˘, ∑ˆ‹, º¿Ó˘, ∑ˆ‹, ∂‡· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ηÊÂÓÂ›Ô ÙÔ˘ ÷ÛÈÒÙË.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ·‰ÂÏÊÔ‡, ·Ô‡, ÚÔ¿Ô˘ Î·È ı›Ԣ

∞¡∞™Δ∞™π√À ∫∞Δ™∞ƒ√À ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 23 ª·ÚÙ›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∫ÔÈÌ‹Ûˆ˜ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ∞Ï˘ÎÒÓ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ∞Ï˘Î¤˜ 22 ª·ÚÙ›Ô˘ 2014 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∞Ó·ÛÙ·Û›· Δ· ·È‰È¿: ∞ÁÁÂÏÈ΋ Î·È ¡›ÎÔ˜ ¶··‰¿Î˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫·ÙÛ·Úfi˜ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: M·Ú›· μ. ΔÚ›Ì·Ù˙Ë, ∂˘·ÁÁÂÏ›· ∞. ™È‰¤ÚË Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ Î·È ¢¤ÛÔÈÓ·, ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ Δ· ‰ÈÛ¤ÁÁÔÓ·: ∞ÁÁÂÏÈ΋, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ÔÈΛ· Ì·˜.

ΔÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ 23 ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜, Ë̤ڷ ∫˘Úȷ΋ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ πˆÏÎÔ‡ ÂÙ‹ÛÈÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ ˘ÈÔ‡ Î·È ·‰ÂÏÊÔ‡

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ ·Ù¤Ú·, ·‰ÂÏÊÔ‡, ·Ô‡ Î·È ı›Ԣ

πø∞¡¡∏ ™π¢∏ƒ√¶√À§√À

ƒπ∑√À Δ™π°∞¡∏

¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi Î·È Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. √È ÁÔÓ›˜: ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ - ∞ÁÁÂÏÈ΋ ™È‰ËÚÔÔ‡ÏÔ˘ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, μ·Û›ÏÂÈÔ˜, ™˘ÌÂÒÓ √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ·Ô‡, ÚÔ¿Ô˘, ·‰ÂÏÊÔ‡ Î·È ı›Ԣ

∞£∞¡∞™π√À ¶∞¶∞¡π∫√§∞√À ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 23 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó Û ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ∫ÂÚ·ÛÈ¿ 22 ª·ÚÙ›Ô˘ 2014 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∂ϤÓË Δ· ·È‰È¿: KˆÓÛÙ·ÓÙ›· - ¶·‡ÏÔ˜, ™Ù·˘ÚԇϷ - £ÂÔ‰fiÛ˘, ∞ÈηÙÂÚ›ÓË - ∞ÓÙÒÓ˘ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: £ˆÌ¿˜, ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, πÔÚ‰¿Ó˘, ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ª¿ÚÈÔ˜, ŒÏÂÓ· Δ· ‰ÈÛ¤ÁÁÔÓ·: √˘Ú·Ó›·, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: μ·ÛÈÏÈ΋ ¯· ¢. μ·Û‰¤ÎË, ∞ıËÓ¿ ¯· ™. ™·ÁÈ¿ÓÓË, ∞ÓÙˆÓ›· - ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ μ·˙ԇ΢, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ - °ÂˆÚÁ›· ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡.

ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 23 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. Δ· ·È‰È¿: ª·Ú›· Î·È ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °¿ÙÔ˜, °·Ú˘Ê·ÏÏÈ¿ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢ÚfiÛÔ˜ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∞ϤͷӉÚÔ˜ Î·È ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ΔÛÈÁ¿ÓË Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ™ÙÂÊ·Ó›· - ∞ÏÂÍ›· - ¡ÂʤÏË - ∫ÂÚ·Û›· - μ¿È· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ ÁÈÔ˘, Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ·Ô‡, ·ÓÈ„ÈÔ‡ Î·È ı›Ԣ

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ª¶ƒ∞∑√°√À§∞ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 23 ª·ÚÙ›Ô˘ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∫ÔÈÌ‹Ûˆ˜ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ÛÙËÓ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Î·È Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ∏ ÌËÙ¤Ú· ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜ Δ· ·È‰È¿ Δ· ÂÁÁfiÓÈ· Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜

Δ∂§∂Δ∞π

“√ ¡∞ƒ∫π™™√™” ¶√§Àª∂ƒ∏ 107 μ√§√™ - Δ∏§. 24210 34552 (144)

(149)


37

™∞μμ∞Δ√ 22 ª∞ƒΔπ√À 2014

KH¢EI∞ ΔË Ï·ÙÚÂ˘Ù‹ Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ÌËÙ¤Ú·, ·‰ÂÏÊ‹, ÁÈ·ÁÈ¿ Î·È ı›·

™¶Àƒπ¢√À§∞-ƒ√À§∞ ª∞°°√ÀƒπΔ™∞ Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 22 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 11 .Ì., ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ Ù˘. ∏ ™√ƒ√™ £∞ μƒπ™∫∂Δ∞π ™Δ√¡ π∂ƒ√ ¡∞√ ™Δπ™ 10.30 ¶.ª. ∞¡Δπ ™Δ∂º∞¡ø¡ Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ¡∞ ¢√£√À¡ ™Δ√ √ƒº∞¡√Δƒ√º∂π√ μ√§√À. ¡¤· πˆÓ›· 22 ª·ÚÙ›Ô˘ 2014 √ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Δ· ·È‰È¿: μ·Û›ÏÂÈÔ˜-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›· ª·ÁÎÔ˘Ú›ÙÛ·, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ª·ÁÎÔ˘Ú›ÙÛ·˜ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∞ϤͷӉÚÔ˜-°ÈԇϷ ΔÛÈÚ¤ÌÔÏÔ˘, ∞Ó·ÛÙ·Û›· ¯· ª·ÁÎÔ˘Ú›ÙÛ·, ∂ϤÓË ª·ÁÎÔ˘Ú›ÙÛ· Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ™˘ÚȉԇϷ, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘.

MNHMO™YNA ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·˜, ÁÈ·ÁÈ¿˜, ·‰ÂÏÊ‹˜ Î·È ı›·˜

°∞ƒÀº∞§π∞™ Ã∞§∫π∞ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 23 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ ΔÛ·Áηڿ‰·˜ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ fiˆ˜ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ΔÛ·Áηڿ‰· 22 ª·ÚÙ›Ô˘ 2014 Δ· ·È‰È¿: μ·ÁÁ¤Ï˘ ÷ÏÎÈ¿˜, ™ÔÊ›· - ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¡Ù·Ïԇη˜ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ‹˜, ¢‹ÌËÙÚ·, ∂Ï›‰·, °·Ú˘Ê·ÏÈ¿ Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ “∫·Ê¤ Ù˘ ∞Ϥη˜” .

KH¢EIE™ ΔËÓ ·Á·Ë̤ÓË Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ÌËÙ¤Ú·, ·‰ÂÏÊ‹, ÁÈ·ÁÈ¿ Î·È ı›·

°∂øƒ°π∞ Δ√À§∏ ∂ÙÒÓ 75 Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 22 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 2 Ì.Ì., ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ Ù˘. ∏ ™√ƒ√™ £∞ μƒπ™∫∂Δ∞π ™Δ√¡ π∂ƒ√ ¡∞√ ∞¶√ Δ∏ 1.30 ª.ª. μfiÏÔ˜ 22 ª·ÚÙ›Ô˘ 2014 √ Û‡˙˘ÁÔ˜: πˆ¿ÓÓ˘ Δ· ·È‰È¿: ÷ÚԇϷ-™‡ÚÔ˜ ∫ÈÔ˘ÂÏfiÁÏÔ˘ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∞ÓÙˆÓ›·-∂˘ı‡ÌÈÔ˜ ∫·ÙÛÔ‡Ú·˜, ∞ı·Ó·Û›· ¯· μ. ∫fiÁÈ·, ™ÔÊ›· ¯· °. ∫fiÁÈ·, ∫ˆÓ/ÓÔ˜-™Ô‡˙Ë ΔÔ‡ÏË Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ∞ÓÙˆÓ›·-°ÂˆÚÁ›· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘.

ΔËÓ ·Á·Ë̤ÓË Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·, ·‰ÂÏÊ‹, ÁÈ·ÁÈ¿ Î·È ı›·

¢∂™¶√π¡∞ πø∞∫∂πªπ¢√À ∂ÙÒÓ 80 Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 22 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 10.30 .Ì. ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›ˆÓ ∫ÔÛÌ¿ Î·È ∞ÚÙÂÌ›Ô˘. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ Ù˘. ∏ ÛÔÚfi˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¡·fi ·fi ÙȘ 10 .Ì. μfiÏÔ˜ 22 ª·ÚÙ›Ô˘ 2014 Δ· ·È‰È¿: ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ªÈ¯·ËÏ›‰Ë˜ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ¡›ÎÔ˜ - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ª¤ÁÎÂ, ¡›ÎË ª¤ÁΠ∏ ÂÁÁÔÓ‹: ¢¤ÛÔÈÓ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘.

ΔÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ·Ù¤Ú· Î·È ı›Ô

ª∞ƒΔπ√™

22

B·ÛÈÏ›Ԣ ÈÂÚÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜, ∫·ÏÏÈӛ΢, μ·ÛÈÏ›ÛÛ˘ Ì·ÚÙ. “∏ Â˘Û¤‚ÂÈ· ÚÔ˜ ¿ÓÙ· ˆÊ¤ÏÈÌÔ˜ ÂÛÙÈÓ, Â·ÁÁÂÏ›·Ó ¤¯Ô˘Û· ˙ˆ‹˜ Ù˘ Ó˘Ó Î·È Ù˘ ÌÂÏÏÔ‡Û˘” (∞’ ΔÈÌfiı. ‰’ 8). ¡ÔÌ›˙Ô˘Ó ÔÏÏÔ›, fiÙÈ Ë ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ıÚËÛΛ· ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÌfiÓÔÓ ‰È¿ ÙËÓ Ì¤ÏÏÔ˘Û·Ó ˙ˆ‹Ó Î·È ·‰È·ÊÔÚ› ‰È¿ ÙËÓ ˙ˆ‹Ó ÙËÓ Â›ÁÂÈÔÓ. ∫·È fï˜ Ô ·fiÛÙÔÏÔ˜ ¶·‡ÏÔ˜ ‰È‰¿ÛÎÂÈ fiÙÈ Ë Â˘Û¤‚ÂÈ·, Ô˘ Ê·ÓÂÚÒÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ›ÛÙÈÓ ÂȘ ÙÔÓ £ÂfiÓ Î·È ÙËÓ ˘·ÎÔ‹Ó ÂȘ Ù·˜ ÂÓÙÔÏ¿˜ ÙÔ˘, Â›Ó·È ˆÊ¤ÏÈÌÔ˜ Î·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ˜ ·fi ¿Û˘ ·fi„ˆ˜. ÀfiÛ¯ÂÙ·È ÂȘ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔÓ ·Á·ı¿ fi¯È ÌfiÓÔÓ ÂȘ ÙËÓ ˙ˆ‹Ó Ù˘ ·ÈˆÓÈfiÙËÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂȘ ÙËÓ ·ÚÔ‡Û·Ó ˙ˆ‹Ó. ∫·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Ù· ηχÙÂÚ· ÂÊfi‰È· ‰È¿ ÙËÓ Â›ÁÂÈÔÓ ˙ˆ‹Ó Ù· ‰›‰ÂÈ Ë ›ÛÙȘ Î·È Ë ·Á¿Ë ÚÔ˜ ÙÔ £ÂfiÓ, Ô ‚›Ô˜ Ù˘ ·ÚÂÙ‹˜. ∂Ș ÙÔÓ ‚›ÔÓ ·˘ÙfiÓ Ô ÃÚÈÛÙÈ·Ófi˜ fi¯È ÌfiÓÔÓ ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·Ó ÙÔ˘ £ÂÔ‡ ¢ڛÛÎÂÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛÈÓ Î·È Û˘Ì¿ıÂÈ·Ó ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. Œ¯ÂÈ Î·Ù¿ ηÓfiÓ· ÙÔ˘˜ ¢ÓÔ˚Έ٤ÚÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ‰È¿ ÙËÓ ÂÈÚËÓÈÎ‹Ó Û˘ÓÂÚÁ·Û›·Ó Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Î·È ‰È¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·Ó ÂȘ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹Ó ˙ˆ‹Ó. ∏ Â˘Û¤‚ÂÈ· ‰›‰ÂÈ Ù·˜ ˆÚ·ÈÔÙ¤Ú·˜ ÂÌÓ‡ÛÂȘ Î·È Ù· ηχÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÂȘ ÙÔÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓfiÓ, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ¿ÓÙÔÙ ÂÈÚËÓÈÎfi˜ Î·È Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ÂȘ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ˙ˆ‹˜.

KH¢EIE™ ΔËÓ ·Á·Ë̤ÓË Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ÌËÙ¤Ú·, ÁÈ·ÁÈ¿, ·‰ÂÏÊ‹ Î·È ı›·

∞¡¡∞ Δ∞™™√À ∂ÙÒÓ 83 Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 22 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 2.30 Ì.Ì. ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ô‰fi ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ô˘˜ ·Ú. 3 ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›·˜ μ·Ú‚¿Ú·˜. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ fiˆ˜ Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ Ù˘. ∏ ÛÔÚfi˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÈΛ· Ì·˜ Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙȘ 8 .Ì. ¡. πˆÓ›· 22 ª·ÚÙ›Ô˘ 2014 √ Û‡˙˘ÁÔ˜: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ Δ· ·È‰È¿: πˆ¿ÓÓ˘ - ∞ÈηÙÂÚ›ÓË Δ¿ÛÛÔ˘, ∂ϤÓË Δ¿ÛÛÔ˘ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ∂Ï¢ıÂÚ›·, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¡. ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘.

πø∞¡¡∏ (Δ∑ø¡) μπ™μπ∫∏ ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ·‰ÂÏÊÔ‡, ·Ô‡, ÚÔ¿Ô˘ Î·È ı›Ԣ

∞¡∞™Δ∞™π√À £∂√¢øƒ√À ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 23 ª·ÚÙ›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. μfiÏÔ˜ 22 ª·ÚÙ›Ô˘ 2014 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∂ϤÓË Δ· ·È‰È¿: ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ Î·È ¡ÈÎÔϤٷ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Î·È ™Ô‡Ï· £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: AÓ·ÛÙ¿ÛÈÔ˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ∂ϤÓË Î·È ÕÚ˘ ΔÔ ‰ÈÛ¤ÁÁÔÓÔ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

¢øƒ∂∂™ ™ÙÔ ™›ÙÈ °·Ï‹Ó˘ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÔÈ Î¿ÙˆıÈ: ∂˘ı˘Ì›· ¶ÂÙÂÈÓ¿ÎË 400 ¢ÚÒ, ∂ϤÓË ∞ÚÁ·Ù˙ÔÔ‡ÏÔ˘ 50 ¢ÚÒ, ∑ˆÁÚ·ÊԇϷ ÃÚÈÛÙÔÊ‹ 150 ¢ÚÒ, °ÂÒÚÁÈÔ˜ ªÂÏÈÛÛÔ˘ÚÁfi˜ 30 ¢ÚÒ, πˆ¿ÓÓ˘ ∫ÔÓÙÔÁˆÚÁ›Ô˘ 50 ¢ÚÒ, ™ÔÊ›· º·ÙÛ‹ 100 ¢ÚÒ, ∑·¯·ÚԇϷ ™Ù·˘Ú›‰Ë 50 ¢ÚÒ, ª·Ú›· ¶Ôχ˙Ô˘ 150 ¢ÚÒ, ·ÓÒÓ˘ÌÔÈ 700 ¢ÚÒ, ∞ı·Ó·Û›· ∫·ÛÙ¤ÏË 100 ¢ÚÒ, ·ÓÒÓ˘ÌÔ˜ 15 ¢ÚÒ, ·ÓÒÓ˘ÌÔ˜ 160 ¢ÚÒ, ∞ÁÁÂÏÈ΋ °È·Ï·Ì¿ 5 ¢ÚÒ, ·ÓÒÓ˘ÌÔ˜ 50 ¢ÚÒ, μ·ÛÈÏÈ΋ ¶·Ô‡ÏÈ· 20 ¢ÚÒ, ™Ù˘ÏÈ·Ó‹ ¶·Ô˘ÙÛ‹ 150 ¢ÚÒ, ∂Ï¢ıÂÚ›· ¶·˘Ï›‰Ë 10 ¢ÚÒ, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫È¿ÎÔ˜ 50 ¢ÚÒ, ·ÓÒÓ˘ÌÔ˜ 60 ¢ÚÒ, ·ÓÒÓ˘ÌÔÈ 170 ¢ÚÒ, ∫ÏÂÔ¿ÙÚ· ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË 5 ¢ÚÒ, ∫˘Úȷ΋ ¶··‰ÔÔ‡-

ÏÔ˘ 200 ¢ÚÒ, 10Ô ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô μfiÏÔ˘ 40 ¢ÚÒ, ÃÚ›ÛÙÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ 50 ¢ÚÒ, ÷ڿϷÌÔ˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘ 50 ¢ÚÒ, ™Ù·Ì¿ÙÈÔ˜ °·Ï¿Ó˘ 50 ¢ÚÒ, ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜ 20 ¢ÚÒ, ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ ¶·Ï¿Ûη˜ 50 ¢ÚÒ, π. ªÂÁ›ÛÙË ªÔÓ‹ μ·ÙÔ·È‰›Ô˘ 1.000 ¢ÚÒ, πˆ¿ÓÓ˘ ∫Ô˘ÚÙ›Ó·˜ 50 ¢ÚÒ, ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ ¢Ô‚ϤÙÔÁÏÔ˘ 50 ¢ÚÒ, ª·Ú›· ª·ÓÙÔ‡‰Ë ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ Ù˘ ÌËÙÚfi˜ Ù˘ ∞ÈÎ. ÷Ù˙¿ÎÔ˘ 30 ¢ÚÒ, ¢Ô‡Î·˜ °ÎÔÚÁÎÔ‡‰Ë˜ 20 ¢ÚÒ, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫Ô˘Ù›Ó·˜ 100 ¢ÚÒ, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ªËÙÛÈÎÒÛÙ·˜ 50 ¢ÚÒ, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›· μÔÁÈ·Ù˙‹ 50 ¢ÚÒ, ·ÓÒÓ˘ÌÔ˜ 20 ¢ÚÒ, ¢¤ÛÔÈÓ· ∫ÔÏÈ·Ì‹ÙÚ· 30 ¢ÚÒ, ∫ÂÚ·Û›· ™Ô‡ÚÏ· 10 ¢ÚÒ, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ªÔ˘Ù˙Ô‡Ú˘ 10 ¢ÚÒ, ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ¢·ÊÓ¿ 10 ¢ÚÒ.

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ TËÏ. 2 4 2 1 0 9 5 7 5 3

∂ÙÒÓ 86 Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 22 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 1 Ì.Ì., ÛÙËÓ ∂˘·ÁÁÂÏÈ΋ ∂ÎÎÏËÛ›· (Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 55-∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘). ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘. ∏ ™√ƒ√™ £∞ μƒπ™∫∂Δ∞π ™Δ√¡ π∂ƒ√ ¡∞√ ∞¶√ Δπ™ 12 ª. μfiÏÔ˜ 22 ª·ÚÙ›Ô˘ 2014 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ŒÏÂÓ· Δ· ·È‰È¿: ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜-™Â‚·ÛÙ‹ μÈÛ‚›ÎË Δ· ·Ó›„È·: ∞fiÛÙÔÏÔ˜-∞Û·Û›· ΔÛ·ÏÔ‡¯Ô˘, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÈÛ‚›Î˘ √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘.

ΔËÓ ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓË Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·, ÁÈ·ÁÈ¿, ·‰ÂÏÊ‹ Î·È ı›·

ΔËÓ ·Á·Ë̤ÓË Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·, ÁÈ·ÁÈ¿, ·‰ÂÏÊ‹ Î·È ı›·

™∂ƒ∞´¡∞ ∫§∂π¢ø¡∞ƒ∏ ∂ÙÒÓ 93 Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 22 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 11 .Ì. ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ fiˆ˜ Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ Ù˘. ∏ ÛÔÚfi˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ÛÙȘ 10.30 .Ì. μfiÏÔ˜ 22 ª·ÚÙ›Ô˘ 2014 Δ· ·È‰È¿: ∂ϤÓË ¡ÈÎ. ª¿ÚÁ·ÚË, ª·Ú›· ∫ÏÂȉˆÓ¿ÚË Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: πˆ¿ÓÓ˘ Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ª¿ÚÁ·Ú˘ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ™Ù¤ÏÏ· §·Ì. ∑·¯·Ú‹, ∞ÓÙˆÓ›· πˆ¿Ó. ∫·„‹ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¡. ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘.

∂À∞°°∂§π∞ ∫. μ∞§∞ƒ√ÀΔ™√À ∂ÙÒÓ 80 Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 22 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 12.30 Ì.Ì. ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫‡ÚÔ˘ 8 - μ‡ÚˆÓÔ˜ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ Ù˘. ∏ ÛÔÚfi˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ ÛÙȘ 10.30 .Ì. μfiÏÔ˜ 22 ª·ÚÙ›Ô˘ 2014 Δ· ·È‰È¿: μ¤Ú· - ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ú·˝ÛÎÔ˜, ∏Ï›·˜ - ª·Ú›· μ·Ï·ÚÔ‡ÙÛÔ˘ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: §›Ó· - ∞ÔÛÙfiÏ˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ - √‡Ï· ºÈÏ›Ô˘, ™˘Ú·ÁÒ ™˘Ú. μ·Ï·ÚÔ‡ÙÛÔ˘ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘. ¶·Ú¿ÎÏËÛË ·ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔ °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

ΔÔÓ ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓÔ Ì·˜ ·‰ÂÏÊfi Î·È ı›Ô

§∞∑∞ƒ√ ¡∞¡√ Ú¤Û‚Ë Â.Ù. ı·ÓfiÓÙ·, Îˉ‡ԢÌ ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 24 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 11 .Ì. ·fi ÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ∞’ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ. Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: °ÈԇϷ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚ˘ μ·Ù¿Ï·˜, ª·ÚÈ¿ÓıË Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™˘ÎÔ‚¤Ï˘ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ ∞ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô μfiÏÔ˘ ·Ú. ÏÔÁ. Alpha Bank 313-002101-003830, IBAN GR 2801403130313002101003830, TÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 5612-040236477, πμ∞¡ GR 4301726120005612040236477, EıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· 202/296501-12, πμ∞¡ GR 760110202000002022965012.

ΔËÓ ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓË Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·, ÁÈ·ÁÈ¿ Î·È ı›·

ª∞ƒπ∞ ™Δ∂º. °∫∞∑√À¡∏ ∂ÙÒÓ 101 Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 22 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 10.30 .Ì., ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜ 136-¶ÂÚ›ÓıÔ˘, ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ™˘Ú›‰ˆÓÔ˜. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ Ù˘. ¡. πˆÓ›· 22 ª·ÚÙ›Ô˘ 2014 Δ· ·È‰È¿: ∞ÓÙÈÁfiÓË ¡ÈÎ. ™Ù‡ÏÏ·, ¶ÔÏ˘Í¤ÓË ∞¯. ∫Ô‡ÎÏË, §ÂˆÓ›‰·˜-™ÔÊ›· °Î·˙Ô‡ÓË Δ· ÂÁÁfiÓÈ· Δ· ‰ÈÛ¤ÁÁÔÓ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘. (146)


38 / °È· οı ÒÚ· ™ABBATO 22 MAPTIOY 2014

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 22 ª·ÚÙ›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ΔÛÈfiÙÛÈÔ˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ - ΔÛÈfiÙÛÈÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË Û˘ÛÙÂÁ·Ṳ̂ӷ Ê·Ú̷Λ· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 155 (¤Ó·ÓÙÈ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ) ÙËÏ. 24210-39962, ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ÃÚ. - ∫fiÎηÏË πˆ¿Ó. Û˘ÛÙÂÁ·Ṳ̂ӷ Ê·Ú̷Λ· ∂ÚÌÔ‡ - √ÁÏ ÙËÏ. 24210-35598, ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˘ μ¿ÈÔ˘ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 192 (ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘) ÙËÏ. 24210-47859 Î·È Δ˙È·ÌÙ˙‹ - ∫ÔÓÙÔ‡ ™˘ÓÔ‰‹˜ ∂ÚÌÔ‡ - ∫ÔÚ·‹ ÙËÏ. 24210-23320. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ∞Ú‚·Ó›ÙÔ˘ - ∞‰·Ì¿ÎË ∂ϤÓ˘ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 81 μ - °¿ÙÛÔ˘ ÙËÏ. 24210-35092. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ™·ı‹ ∂˘·ÁÁÂÏ›·˜ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ (ÚÔ¤ÎÙ·ÛË °. ¢‹ÌÔ˘) μÔ˘Ù˙¿ 17 ÙËÏ. 24210-85500. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂ‡Ô˘Ó Ë ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È Ë ¶·ıÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ∫ÔϤÙÛÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ EO¶YY μ√§√À °IA P∞¡Δ∂μ√À ∞¶√ 8.00 - 14.30, Δ∏§.: 24210 32222

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ·) ™ÙËÓ Ô‰fi ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ·fi ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë ¤ˆ˜ ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË. ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ÛÙËÓ Ô‰fi ¡ÈÎËÙ·Ú¿ ·fi ª·ÙÚÒ˙Ô˘ ¤ˆ˜ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË.

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 1535 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:03, 12:03, 13:15, 13:45, 14:48, 16:45, 18:00, 19:36, 21:04. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 10:00, 12:00, 13:12, 13:48, 14:48, 16:45, 18:00, 19:30. ∫˘Úȷ΋: 8:30, 12:05, 20:05. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi Δ. §Â¯ÒÓÈ·-¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:20, ·Ó¿ 20Ï, Ï‹ÍË 23:00. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:05, ·Ó¿ 20Ï, Ï‹ÍË 23:00. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 30Ï, Ï‹ÍË 23:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:15, 22:00. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:15, 22:00. ∫˘Úȷ΋: 8:00, 9:30, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:15, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 8:45. , 11:40, 13:45 ∞.ª.., 16:30, 21:14. ™¿‚‚·ÙÔ: 8:45., 14:40. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 10:30, 14:05, 16:30, 19:00, 21:15. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:45, 10:30, 14:05. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 8:30, 11:00, 14:10, 16:15, 18:15, 21:10. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:15, 11:30, 14:10. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:20, 13:15, 14:10. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·: 9:30*, 10:30*, 11:30*, 15:30@, 16:30. ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:45*, 10:45*, 11:45*, 16:15@, 17:15. ™ËÌ›ˆÛË:* ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ - ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ -∫. ∞ÊÂÙËÚ›·. ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - π¿ÛÔÓÔ˜ - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ™Ù·‰›Ô˘ - £ËÛ¤ˆ˜ - ∞fiÏψÓÔ˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - ¶·Á·ÛÒÓ - 7 ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ - ∞Ó··‡Ûˆ˜ - ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ - πÎ¿ÚˆÓ - ¢ÈÛÙfiÌÔ˘ - ∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ - ∫ÔÚ‰ÂÏÈÔ˘ - ¶··Ú‹Á· - ªfiÙÛ·ÚË - §·Ú›Û˘ - ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ - ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ªfiÙÛ·ÚË - ¶··Ú‹Á· ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ - ∞Ó··‡Ûˆ˜ - 7 ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ- ¶·Á·ÛÒÓ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ∞fiÏψÓÔ˜ - £ËÛ¤ˆ˜ - ™Ù·‰›Ô˘ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ - §. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - °. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10 (·fi ÕÓ·˘ÚÔ), ·Ó¿ 12 Ï., Ï‹ÍË 22:00. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:50 (·fi ¶·Ï·È¿), ·Ó¿ 14Ï., Ï‹ÍË 22:00. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:30 (·fi ÕÓ·˘ÚÔ), ·Ó¿ 18Ï., Ï‹ÍË 22:00.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡

Δ√ øƒ∞ƒπ√ Δø¡ ¶ƒ∞Δ∏ƒπø¡ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ∂π¡∞π ∂§∂À£∂ƒ√.

EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 5.30-7.30-10.25-12.25-15.25-17.2519.25-21.25-23.25. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 4.37-6.37-8.37-11.30-14.30-16.3018.30-20.18-22.30. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.00-7.20-8.30-9.41-10.46-I.C. 11.20-11.50-12.52-I.C. 14.20-14.50-IC 16.19-16.45-17.38I.C. 18.24-19.00-I.C. 20.09-21.09-I.C. 22.19-23.34-4.18. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: I.C. 5.11-5.37-6.40-I.C. 7.04-8.009.20-I.C. 10.04-10.22-I.C. 12.04-12.58-14.25-I.C. 15.0415.37-16.17-17.14-I.C. 18.04-18.37-20.45-21.47-23.00. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 5.20-I.C. 6.33-I.C. 8.26-I.C. 11.26-I.C. 13.26-I.C. 16.26-I.C. 19.26-00.43. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: I.C. 7.18-I.C. 10.18-I.C. 12.18-I.C. 14.18I.C. 16.15-I.C. 18.18-I.C. 19.17-23.55. §∞ƒπ™∞-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 4.24-6.50-18.01. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 8.19-20.58. §∞ƒπ™∞-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 4.18-14.50 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.

¢ƒ√ª√§√°π∞ «∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.» ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘:2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢/ÓÛË : astvolou@otenet.gr °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:45, ·Ó¿ 10Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï, Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:00, ·Ó¿ 15Ï., Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 12 Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 7:00, ·Ó¿ 15Ï., Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:20 ·Ó¿ 20Ï., Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:50, ·Ó¿ 10Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:45, ·Ó¿ 12Ï, Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00, ·Ó¿ 20Ï, Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË: 5:45, ·Ó¿ 10Ï, Ï‹ÍË 22:45. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:30, ·Ó¿ 10 Ï, Ï‹ÍË 22:45. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:10, ·Ó¿ 15 Ï., Ï‹ÍË 22:45. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:30, 13:55. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00.

∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-§∞ƒπ™∞: 7.25-15.43 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (ÂÎÙfi˜ TÚ›Ù˘ & TÂÙ¿ÚÙ˘): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15.30 (ÂÎÙfi˜ TÚ›Ù˘ & TÂÙ¿ÚÙ˘). ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ¶¿ÙÚ· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15.30. ¢ƒ√ª√§√°π∞ * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ™∞μμ∞Δ√À £∞ ¶∞ƒ∞ª∂π¡∂π ∞¡∂∫Δ∂§∂øº√ƒ∂πø¡ §∂™Δ√. ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶Δ.-™∞μ.): ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 14.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & 8001135555 ∫Àƒ.): 14.15, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00. Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ı∂/°-√/° “∞¶√§§ø¡ ∂§§∞™” Ìfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿∞¶√ 27/2-16/4/2014 ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞¢ƒ√ª√§√°π∞ XEIMEPINH™ ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ƒπ√¢√À 11/9/2013-15/6/2014 Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. °Ú·ÌÌ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 02.00*, 04.45, ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 09.00, 10.30, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. °Ú·ÌÌ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 04.45, ™∞μμ∞Δ√: ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó·: 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, FLYINGCAT 6 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. ∞¶√ 28/12/2013-31/10/2014 ™∏ª∂πø™∂π™: ¢∂ÀΔ∂ƒ∞-ΔƒπΔ∏-Δ∂Δ∞ƒΔ∏-¶∂ª¶Δ∏-¶∞ƒ∞™∫∂À∏1. ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 02.00 μ√§√™-∞£∏¡∞ ∂∫Δ∂§∂πΔ∞π ª√¡√ ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏ μƒ∞¢À (ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ¢Â˘Ù¤Ú·˜). 2. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ BfiÏÔ˘-AıËÓÒÓ: 02.00, 04.45, 09.00, ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 16.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. 12.00, 15.00 & 18.00 express. Xƒ∏™πª∞ 3. T· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· BfiÏÔ˘-AıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.30 Δ∏§∂ºø¡∞ & 21.00 ̤ۈ AÏÌ˘ÚÔ‡. 4. T· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30 Aı‹Ó·-BfiÏÔ˜ & 13.30 BfiÏÔ˜-Aı‹- ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ - ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ Ó· ̤ۈ AÁ›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ¶·Ú·Û΢‹ & K˘Úȷ΋. ª∞°¡∏™π∞™ ∫∞𠙶√ƒ∞¢ø¡ °Ú·ÌÌ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·fi μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞, ™∞μμ∞Δ√ Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ 24213 52405 & ∫Àƒπ∞∫∏): 05.45, 08.00, 10.15, 12.15, 14.15, 16.15, °ƒ∞º∂π√ ∞¡Δπ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52712 24213 52713 18.15, 20.30. ∞fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: 08.15, 11.00, 13.15, 15.15, °ƒ∞º∂π√ ¡√ªπ∫√À ™Àªμ√À§√À . . . . . . .24213 52525 17.15, 19.15, 21.15, 23.00. °ƒ∞º∂π√ ΔÀ¶√À & ¢∏ª. ™Ã∂™∂ø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . * ŸÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μ√§√À-£∂™™∞§√¡π∫∏™-μ√§√À . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 70927 24213 52538 EXPRESS. TH§EºøNA ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, AME™H ¢PA™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞, TH§EºøNIKO KENTPO . . . . . . . . . . . . . . . . .2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076984 ™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ . . . . . . . . . . . .2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076957 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, TMHM. TPOXAIA™ BO§OY . . . . . . . . . . . . . . .2421076968 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, TM. TOYP. A™TYN. BO§OY . . . . . . . . . . . . . .2421076987 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY . . . . . . . . . .2421085401 15.30,17.00,19.00,21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏- ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, EKAB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY . . . . . . . . . . . . .2421064931 (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, ¢EH BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . .2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421055555 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. OTE BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13888 ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30. ∞fi μfiÏÔ ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421353100 ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421028888 ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈ- E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10400 EXPRESS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1154 Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiHELLAS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1057 ÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 12.45 (Â- BfiÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944121288 ÎÙfi˜ Δ∂Δ∞ƒΔ∏™ & ™∞μμ∞Δ√À). ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00 (ÂÎÙfi˜ X¿ÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 ΔƒπΔ∏™ & ™∞μμ∞Δ√À). TÛ·Áηڿ‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, MËÏȤ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745815 15.00. ∫Àƒπ∞∫∏: 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY . . . . . . . . . . .2421064744 ∫Àƒπ∞∫∏): 09.15, 15.00. ™∞μμ∞Δ√: 09.15. YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ . . . . . . . . 2421080865

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ

TA•I PA¢IOTA•I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ . . . . . . . . . . . . . . . 24210 61000 A°PIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 92502 BE§E™TINOY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24250 22725 ANø §EXøNIøN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 93389 TAXIPLON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18222

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ N. MA°¡∏™π∞™ ª∂§∏ Δ√À ™øª∞Δ∂π√À μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “∞ÁÁÂϤÙÔ˜” , ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50μ, ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚·Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË, §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50 & ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210 61114, °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89 & ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ÙËÏ. 24210 52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295 & ΔÚÈÎÔ‡Ë, ÙËÏ. 24210 43333, ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210 44954. ∫·Ï·ÓÙ˙‹ ∂ϤÓË, ∞Ó··‡Ûˆ˜ 69, ÙËÏ. 24210 81524, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘, “∫Ô˘Ù›Ó·” , 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35, ÙËÏ. 24210 24070, §È‚ÔÁÈ¿ÓÓË £ÂÔÊ·Ó›·, “μÔ‡ÏÁ·ÚË” , ¶·Á·ÛÒÓ 76 & ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ, ÙËÏ. 24210 33022, §˘Ú›ÙÛË √.∂. “∏ °·Ï‹ÓË” , ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 & μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210 44444, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™.-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £. √.∂. “∏ ∞Ó¿ÛÙ·ÛȘ” , πˆÏÎÔ‡ 285, ÙËÏ. 24210 41000, ª¿ÏÏ·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210 20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜”, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞ & ƒÔ˙Ô‡, ÙËÏ. 24210 28341, ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜, ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 10, ÙËÏ. 24210 51222, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚÔ˘ πˆ¿ÓÓ˘ & ™π∞ √.∂., 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 53, ÙËÏ. 24210 28555, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “ΔÂÏÂ˘Ù·›· ºÚÔÓÙ›‰·”, πˆÏÎÔ‡ 323, ÙËÏ. 24210 40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223 & ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÙËÏ. 24210 48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜”, πˆÏÎÔ‡ 98∞ & §. μ‡ÚˆÓÔ˜, ÙËÏ. 24210 51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜”, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 & º. πˆ¿ÓÓÔ˘, ÙËÏ. 24210 34552, μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: (ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘”, ∞¯ÈÏϤˆ˜ 97, ÙËÏ. 24220 23332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, μfiÏÔ˘ 22, ÙËÏ. 24220 23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘”, ∞ıËÓÒÓ 33, ÙËÏ. 24220 23214. ∑·ÁÔÚ¿: ∫Ô˘Ú¤Ï·˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜, ÙËÏ. 24260 23255. ™ÎÈ¿ıÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “∏ °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ ∞ÁÁ¤ÏˆÓ” , ÙËÏ. 24270 21748. ª∏ ª∂§∏ Δ√À ™øª∞Δ∂π√À 1.ΔÚfiÌ·ÓÙ˙˘ ª·ÓÒÏ˘, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 251, ÙËÏ. 24210 49561. 2. ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” , ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210 69609. 3. ΔÛԇη˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ “¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ΔÛԇη” , ¶·Á·ÛÒÓ 88∞, ÙËÏ. 24210 76119.

øÚÔÛÎfiÈÔ

√ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ÀÈÔıÂÙÂ›Ù·È ‹ ·ÔÚÚ›ÙÂÙ·È (ÁÂÓ.). 2. ªÔÚÊ‹... Â͛ۈÛ˘ (ÁÂÓ.). 3. ŸÌÔÚÊ· Î·È ·ÚˆÌ·ÙÈο - ¡ËÛȈÙÈ΋ Â·Ú¯›· Ì·˜ (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - ∂ÌÔ‰›˙ÂÈ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. 4. ¢È¿ÎÚÈÛË Ì˘ıÈ΋˜ Ó‡ÌÊ˘ (Ì ¿ÚıÚÔ) - ∞Ú¯·›Ô ʈÙÈÛÙÈÎfi ̤ÛÔ. 5. π·ˆÓÈÎfi ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ı¤·ÙÚÔ ªÂ ÙË ‰È·ÌÔÓ‹ Ì·˜ Û¯ÂÙÈÎfi. 6. ™ˆÙ‹ÚÈÔ Ì ÔÚÈṲ̂Ó˜ ‰ËÏËÙËÚÈ¿ÛÂȘ - ¢‡Ô Û‡Ìʈӷ... ÚˆÈÓ¿. 7. √Ìfi˯· ʈӋÂÓÙ· - ΔˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ... Û˘Ó‹ıÂȘ - ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ› ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. 8. £Â·ÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∞ÚÌÔ‡˙ÔÊ ¶ÔÈ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ÌÂÏÔÔ›ËÛÂ Ô ¶ÈÂÚ ªÔ˘Ï¤˙. 9. ∫·ËÌfi˜, ‚¿Û·ÓÔ ‹ ıÏ›„Ë (Ì ¿ÚıÚÔ). 10. ¶ÔÚ›· ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ - ™˘ÓÒÓ˘ÌÔ› ÙÔ˘˜ ÔÈ Â˘ÓÔ˚ÎÔ›. ∫∞£∂Δ∞ 1. ∂›Ó·È, ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘, Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ √∏∂. 2. ™ÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ÈÛÔÔÏÈÙ›·˜. 3. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ÛÙË Û·ˆÓÔÔÈ›· - •ÂÓÈ΋ ηٿʷÛË. 4. ∫¿ÔÙÂ... ͢Ó¿ÂÈ. 5. μ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÓfiÙ· - ªË ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ. 6. ∂›‰Ô˜ Û·Ï¿Ù·˜ (Ì ¿ÚıÚÔ) - £· Ù· ‚Ú›Ù ÛÙËÓ... Ù‡¯Ë. 7. ŒÙÛÈ, ÁÈ·... Ï·ÙÈÓÔÌ·ı›˜ - ÕÚıÚÔ - ªfiÓÔ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›· Á›ÓÔÓÙ·È. 8. ∫·Ù¿ÏËÍË ·ÚÛÂÓÈÎÒÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ - ∞¯ÒÚÈÛÙÔ ÌfiÚÈÔ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Ï¤ÍÂˆÓ - ∞fi πÓ‰‹ ÊÔÚȤٷÈ. 9. ΔÔ ÚÔÛ¤¯ÂÈ Ô Ô‰ËÁfi˜ - ª›· ·fi ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ. 10. ∂Ï·ÈÔ‡¯Ô˜ ÛfiÚÔ˜ - ŸÌÔÈ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·.

I¢IøTIKO KTEO . . . . .2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ . . . . . . . . . . . . . .2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ A‰¤ÛÔÙˆÓ ZÒˆÓ N. IˆÓ›·˜ . . .2428073111 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073702 ºπ§√∑øI∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞: . . . . .24280 99973, 6938060539 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. . . . . . . . . .2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). . . . . . . .2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ . . . . . . . . . .8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÚ·›·˜ ∂Í·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ∞ÙfiÌˆÓ ∫∂£∂∞ ¶π§√Δ√™: ..............................24210 80246 - 23430 ∫∂£∂∞ ∂•√¢√™: ...........................2410 2545597 - 251853 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ . . .24210 24628 KPATIKO™ AEPO§IMENA™ NEA™ A°XIA§OY ............................................24280 76886

∏ §À™∏ Δ√À ™Δ∞Àƒ√§∂•√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. EI™∏°∏™∏™ 2. π™√º∞ƒπ™∏™ 3. ƒ√¢∞ - ∫ø - ª∏ 4. ∏ ¡∞´∞™ - ¢∞™ 5. ¡√ - ™¶πΔπ 6. ∂ª∂Δπ∫√ - ¶ª 7. Àπ - ∂£∏ - ™√π 8. Δ∞¡π∞ - ™∞ƒ 9. Δ√ ¡Δ∂ƒΔπ 10. ™Δ∞ √Àƒπ√π. ∫∞£∂Δ∞: 1. EIƒ∏¡∂ÀΔ∏™ 2. π™√¡√ªπ∞ 3. ™√¢∞ - ¡Δ∞ 4. ∏º∞π™Δ∂π√ 5. °∞ - ∞¶π£∞¡√ 6. ∏ ƒø™π∫∏ - ΔÀ(Ã∏) 7. ™π∫ - Δ√ - ™∂ƒ 8. ∏™ - ¢π - ™∞ƒπ 9. ™∏ª∞ - ¶√ƒΔ√ 10. ™∏™∞ªπ - ππ.

∫ƒπ√™ ◊ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· ·Ó·˙ˆÔÁÔÓËı›ÙÂ Î·È Ó· ‰Â›ÍÂÙ ÙË ıÂÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 19-32-20-14-44-5. Δ∞Àƒ√™ ∞Ú¯›˙ÂÈ ÌÈ· Ó¤· Î·Ù·Ï˘ÙÈ΋ Ê¿ÛË ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Î·È ÂȉÈο ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û·˜. ∏ Û¯¤ÛË Û·˜ Ì οÔÈÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ı· Á›ÓÂÈ ÈÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙË Ì ·ÈÛı‹Ì·Ù· ηٷÓfiËÛ˘ Î·È Û˘ÓÙÚÔÊÈÎfiÙËÙ·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 14-23-6-55-9-7. ¢π¢Àª√π ¢Â›ÍÙ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜ Î·È ı· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ‚Á›Ù ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û·˜ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ.Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 33-18-45-7-6-30. ∫∞ƒ∫π¡√™ ¡· ı˘Ì¿ÛÙ ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ΢ÓËÁ‹ÛÂÙ ÙËÓ Ù‡¯Ë Û·˜ ÁÈ· Ó· Û·˜ ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÛÂÈ. ∂›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Ó· Á›ÓÂÙ ÈÔ Â˘ı›˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ÌÂډ‡ÂÙ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 32-6-9-8-4423. §∂ø¡ £· ÌÔÚÔ‡Û·Ù ۋÌÂÚ· Ó· οÓÂÙ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ¤Ó· Ï¿ÓÔ ‹ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÙ ÁÈ· οÔȘ Ӥ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÛÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÙÔ̤·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 45-6-3-88-17-3. ¶∞ƒ£∂¡√™ ªÈ· ¿ÁÓˆÛÙË ‰‡Ó·ÌË, οÓÂÈ ÂÛ¿˜ Ô˘ ¤¯ÂÙ ÁÂÓÓËı› ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ‰ÂηË̤ÚÔ˘, Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ˙ˆ‹ Û·˜. £· Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›Ù ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ ÁÈ· Ó· Í·Ó·ÛÙ·ı›Ù ÛÙ· fi‰È· Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 23-33-65-46-1.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ º·Ó›Ù ÈÔ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› Û ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· Û·˜. ∂›Ó·È Ôχ Èı·ÓfiÓ Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó ·Ó·¿ÓÙ¯· ¤ÍÔ‰· ‹ ¤ÛÔ‰·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 12-20-13-44-5-8. ™∫√ƒ¶π√™ ∂›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·Ó·ÛٿوÛË ÛÙÔÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ‹ Û ı¤Ì·Ù· ÂÚÈÔ˘Ûȷο. £· Ú¤ÂÈ Ó· Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi Ù· ¯Ú¤Ë Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 11-23-54-78-9-3. Δ√•√Δ∏™ ∂ȉÈο ÂÛ›˜ Ô˘ ÁÂÓÓËı‹Î·Ù ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ‰ÂηË̤ÚÔ˘ ı· ·Û¯ÔÏËı›Ù ¤ÓÙÔÓ· Ì ı¤Ì·Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ʇÛ˘. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 54-6-9-8-7-23. ∞π°√∫∂ƒø™ ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ӷ ›ÛÙ ÎÔ˘Ú·ÛÙÈÎÔ› Ì ÙË ÛÙ¿ÛË Û·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜. ∞Ê‹ÛÙ ›Ûˆ Ù· ηÎÒ˜ ΛÌÂÓ· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È ˙‹ÛÙ ¢¯¿ÚÈÛÙ˜ ÛÙÈÁ̤˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 136-9-8-35-4. À¢ƒ√Ã√√™ ∞ÚÔÛ‰fiÎËÙ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Û ÂÚÁ·Ûȷο ‹ ı¤Ì·Ù· ˘Á›·˜ ¤¯ÂÙ ÂÛ›˜ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ¤ÓÙ ËÌÂÚÒÓ. ¢ÒÛÙ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÔ¯‹ Û fiÛÔ˘˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ó· ˘ÔÓÔ̇ÛÔ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 14-5-6-9-77-8. πãÀ∂™ ™ÙÔ ·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Û‹ÌÂÚ· ‚¿˙ÂÙ ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· Ì›· Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· Û¯¤ÛË ÁÂÌ¿ÙË ·Á¿Ë Î·È ¤ÚˆÙ·. ∂ÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù›Ù ÙȘ ¢ηÈڛ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ʇÛ˘ Ô˘ ı· Û·˜ ‰ÔıÔ‡Ó Î·È Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÙÂ Ù˘¯fiÓ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 15-6-3-44-36-7.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

™ABBATO 22 MAPTIOY 2014

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

08.30 08.45 09.10 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 11.55 12.00 12.15 12.40 13.00 13.30 15.45 16.40 17.40 17.50 18.45 19.45 20.45 20.50 20.55 21.10 22.45 00.30

Pichi pichi pitch Polly Pocket ΔfiÌ·˜, ÙÔ ÙÚÂÓ¿ÎÈ √È ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙˆÓ ΔÔÌ Î·È Δ˙¤ÚÈ ª¿ÁÈ· Ë Ì¤ÏÈÛÛ· Max Steel ¶¤·: ΔÔ ÁÔ˘ÚÔ˘Ó¿ÎÈ Ben and Holly Tree fu Tom Littlest petshop The Garfield show ∏ Barbie Î·È ÙÔ ‰È·Ì·ÓÙ¤ÓÈÔ Î¿ÛÙÚÔ ∏ Ï·ÌÂÚ‹ ˙ˆ‹ Ù˘ Barbie Angry birds Transformers prime The looney tunes show Bugs Bunny “∫¿ÓÙÔ fiˆ˜ Ô ª¤Î·Ì” Δ· ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ· The big bang theory ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Hart of Dixie Two and a half men ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ıÏËÙÈΤ˜ Âȉ‹ÛÂȘ ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∫Ï‹ÚˆÛË §√ΔΔ√ “Yogi Bear” “™ÎÔ‡ÌÈ ¡ÙÔ˘: ŒÓ·˜ ÙÂÙÚ¿Ô‰Ô˜ ‹Úˆ·˜” “ª¿ÙÌ·Ó ÁÈ· ¿ÓÙ·”

111111111111111111111111111

06.30 10.00 12.00 14.00 15.00 15.45 16.20 17.00 19.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00

∫·ÏË̤ڷ Ì ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ∞˘ÙÈ¿ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ì ‰Ú¿ÛË Goal ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÔÚ· ÀÂÚηٷÛ΢¤˜ Traction ª·ÁÂÈÚ‡ˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Life & Space Joy ŒÓ·˜ ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈÎfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Δ· Ó¤· ÙÔ˘ ™∫∞´ Life √È ÂÈ˙‹Û·ÓÙ˜ Deadly women ∞ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÙÚÔÈÎfi ÙÔ˘ ∞ÈÁfiÎÂÚˆ

06.00 07.00 09.00

Δ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ù· ·È‰È¿ TV Quiz °È· ÌÈ· Á˘Ó·›Î· ÎÈ ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÀÁ›· ¿Óˆ ·’ fiÏ· √ÓÂÈÚÔ·Á›‰· 40 ·̷ٷ TV Quiz ∂ȉ‹ÛÂȘ TV Quiz “Δ›ÓÎÂÚÌÂÏ Î·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ÓÂÚ·˚‰Ô‰È¿ÛˆÛË” The voice √ fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ¿ÛÙÚˆÓ Δ˘ Alfa Ù· ˙˘ÌÒÌ·Ù· ∂ȉ‹ÛÂȘ “∏ ˆÚ·›· ÙÔ˘ ÎÔ˘Ú¤·” ∂ȉ‹ÛÂȘ “∏ ∞Ï›ÎË ÛÙÔ ¡·˘ÙÈÎfi” ŸÏ· ÙڤϷ+ §fiÏ·

09.50 10.50 11.50 12.50 13.00 13.30 13.40 15.20 16.50 17.50 18.00 18.10 20.00 21.15 23.15 01.15

15.30 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00

ΔÛ¿ÚÏÈ ΔÛ¿ÏÈÓ, ¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÈ· ÀÔ‚Ú‡¯È· ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›· ™Ù· ›¯ÓË ÙÔ˘ √Úʤ· ¶ÔÚÙÚ¤Ù· £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΤˆÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ Benda Bilil! ∞fi ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ∫ÔÓÁÎfi ÛÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ∫¿ÚÙ· ̤ÏÔ˘˜ ºˆÙ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ªÈ· Ì·ÁÈ΋ ÎÈı¿Ú· ∑ÂÈ Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜; ∫·È ÁÏÒÛÛ· ÂÁ¤ÓÂÙÔ... ™˘Ó¿ÓÙËÛË “æ‡Ù˘ ‹ÏÈÔ˜”

06.00 07.00 10.00 11.00 12.10 12.50 14.00 14.50 17.38 17.00 18.50 20.00 21.15 22.30 00.50 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00

ΔÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ Ô˘ ·Á¿ËÛ· MEGA ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ΔÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ∂Ì›˜ ÎÈ ÂÌ›˜ ¡ÙfiÏÙÛ ‚›Ù· Smart face ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂Ù¿ ı·Ó¿ÛÈ̘ ÂıÂÚ¤˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ŸÏ· ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÌÔ˘ Èڛ˜ Û˘ÓÙ·Á‹ ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÔÓÙ¤ÚÓ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· “™Ù¿ÚÌ·Ó” ∂ȉ‹ÛÂȘ Drop dead diva Anthony Bourdain: No reservations Drop dead diva √ 3Ô˜ ÓfiÌÔ˜ ºÈÏÔ‰Ô͛˜

¶H§IO 48 UHF

06.00 08.00 09.00 10.00 14.00 14.15 15.00 15.50 16.55 17.00 19.00 20.00 21.00 00.30 01.15 03.15 04.15 05.00

Got to dance 2 Õηٷ ̿ηٷ Ì ٷ ∑Ô˘˙Ô‡ÓÈ· ∂ÓÙÈÌfiÙ·ÙÔÈ ÎÂÚ·Ù¿‰Â˜ ªÂ˜ ÛÙËÓ Î·Ï‹ ¯·Ú¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ ŒÙÛÈ ·Ï¿ ŒÙÛÈ ·Ï¿ World party ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ∞ÓÓ›Ù· SOS ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÈ ı· Ê¿Ì ۋÌÂÚ· Ì·Ì¿; ™ÙËÓ ˘ÁÂÈ¿ Ì·˜ Ú ·È‰È¿ ∂ÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· (∂) £˘Ú›‰· ÙËÏÂÒÏËÛ˘ ∫fiÎÎÈÓÔ˜ ·ÎÏÔ˜ Patras aller retour £˘Ú›‰· ÙËÏÂÒÏËÛ˘

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111 111111111111111111111111111

08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 16.00 17.00 17.10 18.00 19.00 19.30 20.00 20.30 23.00 23.30 00.00

∂xtreme ‰ÂÈÓfiÛ·˘ÚÔÈ μen 10 Marsupilami Power rangers Ben 10 Power rangers Marsupilami Extreme ‰ÂÈÓfiÛ·˘ÚÔÈ Sonic Ô ÛηÓÙ˙fi¯ÔÈÚÔ˜ ∂xtreme ‰ÂÈÓfiÛ·˘ÚÔÈ Dennis Ô ÙÚÔÌÂÚfi˜ Super Mario Marsupilami ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ Œ¯ˆ ı¤Ì· ∂ȉ‹ÛÂȘ Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ∂ȉ‹ÛÂȘ Power rangers Ben 10 ΔÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ¢ËÌÔÙÈÎÔ› ¯ÔÚÔ› ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Δ·Íȉ‡ˆ ªÂÙ·Ê˘ÛÈο Î·È ·ÓÂÍ‹ÁËÙ·

111111111111111111111111111

06.15 07.00 09.00 10.00 11.30 11.58 12.00 14.00 14.30 16.30 17.00 20.05 21.30 22.00 23.30 03.00 04.00 05.45

Just for laughs ŸÏ· ηϿ ¢ËÌÔڷۛ˜ Beyond the blackboard ¶¿Ú ‰ÚfiÌÔ... Ski report ¢ËÌÔڷۛ˜ Just for laughs ¢ËÌÔڷۛ˜ House and home ¢ËÌÔڷۛ˜ My moment ∂ȉ‹ÛÂȘ “Edge of the garden” ¢ËÌÔڷۛ˜ Charmed Rookie blue ¢ËÌÔڷۛ˜

07.00 08.05 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.30 17.00 18.00 19.00 21.00 21.25 23.00 24.00 01.25 01.30 03.00 03.05 04.30

111111111111111111111111111

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

12.00 13.00 13.45 14.30

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

07.10 07.35 07.45 08.00

07.45 09.45 10.00 11.00 15.00 16.30 17.00 18.00 18.30 19.30 20.30 2.100 21.30 23.00 23.30 00.15 02.30

Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ÃÚÒÌ·Ù· ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ¶¿Ì Á‹Â‰Ô Outdoor & sports ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™ÂÊ ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· °·ÈfiÚ·Ì· ŸÏÔ ˘Á›· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞¯ ·ÙÚ›‰· ÌÔ˘ ÁÏ˘ÎÈ¿! ∂ȉ‹ÛÂȘ ™ÂÊ ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· (∂) ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

07.00 08.00 10.30 11.30 14.50 15.00 17.00 17.05 18.00 19.30 20.30 21.10 22.30 00.50 00.55 01.00 01.05 03.00 05.00

∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ¶Â˜ ÙÔ ÛÙÔÓ ASTRA ASTRA market ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ¶¿Ì ÛÙÔ›¯ËÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÓËÌÂÚˆÙÈÎfi Ì·Áη˙›ÓÔ ∫Ò‰Èη˜ Ì˘ÛÙËÚ›ˆÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ı¤·ÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ªÂÙ·Ê˘ÛÈο Î·È ·ÓÂÍ‹ÁËÙ· ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· Night zone ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· (∂)

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) Δ·˛ÁÂÙÔ˜-ʇÛË Î·È ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) º·È¿ÎˆÓ Á‡ÛÂȘ ªË ÌÔ˘ ÂȘ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ› ‰È¿ÏÔÁÔÈ (∂) ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· ∞ÛÙÚÔÂϤÎÈ· (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ¯ÔÚÔ› Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· “∞Óٿ̷̈ μÏ¿¯ˆÓ” °ÂÁÔÓfiÙ· ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂) ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ªË ÌÔ˘ ÂȘ

111111111111111111111111111

08.15 08.35 09.00 10.00 12.00 13.00 14.00 15.10 15.30 16.00 17.00 18.00 19.15 21.00 22.30 24.00

∏ ª¤ÙÛÈ ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ¶Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ √ ÌÈÎÚfi˜ ¡ÈÎfiÏ·˜ ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË √ ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï ∂‡ÚËη 2 √ Ê›ÏÔ˜ Ì·˜ Ô ΔÛ¿ÚÏÈ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ √ Á‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ì 80 ‚È‚Ï›· ¶ÚÔÛˆÈο “¡·Ù¤Ï·” ∏ Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¶·ÓÂÏ¢ÛÈÓÈ·Îfi˜ “√ μÔ‡‰·˜ ÏÈÔı‡ÌËÛ ·fi ÓÙÚÔ‹” “¶¤ÓÙ ÏÂÙ¿ ·fi ÙÔÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ” ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢

∏ Δ›ÓÎÂÚÌÂÏ Î·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ÓÂÚ·˚‰Ô‰È¿ÛˆÛË ªÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓË Ù·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2010, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ªÚ¿ÓÙÏÂ˚ ƒ¤ÈÌÔÓÙ.

∏ Δ›ÓÎÂÚÌÂÏ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·, ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÎÔÚ›ÙÛÈ, ÙË §›˙È, Ë ÔÔ›· ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÓÂڿȉ˜ Â›Ó·È ·ÏËıÈÓ¤˜! ŒÙÛÈ ÛÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ Â›ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ÓÂÚ·˚‰ÒÓ ÛÙ· ·ÓıÈṲ̂ӷ ÏÈ‚¿‰È· Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜, ‰‡Ô Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ÎfiÛÌÔÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ Î·È Ë Δ›ÓÎÂÚÌÂÏ ·ÔÎÙ¿ ÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ Ê›ÏË ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ! ∞ÏÏ¿ fiÙ·Ó ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ÓÂڿȉ˜ ÓÔÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë §›˙È ÎÚ·Ù¿ ·È¯Ì¿ÏˆÙË ÙË Ê›ÏË ÙÔ˘˜, ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÌÈ· ÁÂÓÓ·›· ·ÔÛÙÔÏ‹ ‰È¿ÛˆÛ˘. ∞¡Δ1 13.40

Yogi Bear ªÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓË Ù·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2010, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ŒÚÈÎ ªÚ¤‚ÈÁÎ. ¶·›˙Ô˘Ó: ÕÓÓ· º¿ÚȘ, ΔÈ Δ˙¤È ª›ÏÂÚ. √ °ÈfiÁÎÈ ª¤·Ú Î·È Ô ÈÛÙfi˜ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˜, ªÔ˘-ªÔ˘, ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Î¿ÙÈ Ôχ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ÌfiÓÈÌÔ “ÙÈ̈Úfi” ÙÔ˘˜ ƒ¤ÈÓÙ˙ÂÚ ™ÌÈı. ΔÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÙÔ˘˜ Δ˙¤ÏÈÛÙÔÔ˘Ó ¶·ÚÎ ˆÏ›ٷÈ. √ ··ÙÂÒÓ·˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ªÚ¿Ô˘Ó ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· Ô˘Ï‹ÛÂÈ ÙÔ ¿ÚÎÔ Û ˘ÏÔÙfiÌÔ˘˜. ∂›ÛËÌË ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· Â›Ó·È Ë ÌÈÎÚ‹ ÂÈÛ΄ÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¿ÚÎÔ˘. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ˆ˜ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ù· ÏÂÊÙ¿ ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ ÙÔ ÔÛfi, Ô˘ ‹Ú ·fi ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Ù·Ì›Ô, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙÔ˘. STAR 21.10

™Ù¿ÚÌ·Ó ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1984, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Δ˙ÔÓ ∫¿ÚÂÓÙÂÚ. ¶·›˙Ô˘Ó: Δ˙ÂÊ ªÚ›Ù˙˜, ∫¿ÚÂÓ ÕÏÂÓ, ΔÛ·ÚϘ ª¿ÚÙÈÓ ™ÌÈı. ™ÙÔÓ ·fiË¯Ô Ù˘ ·Ó·˙ˆ‡ÚˆÛ˘ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÁÈ· Â͈Á‹ÈÓË ÓÔËÌÔÛ‡ÓË Î·È Ì ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ SETI, ¤Ó·˜ ÚÔËÁ̤ÓÔ˜ ‰È·ÛÙËÌÈÎfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ·Ó·¯·ÈÙ›˙ÂÈ ÙÔ “μfiÁÈ·Ù˙ÂÚ II” (‰È·ÛÙËÌÈÎfi ÛοÊÔ˜ ÙÔ ÔÔ›Ô Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÂÎÙÔ͇ÙËΠ·fi ÙË °Ë ÙÔ 1977 ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ™‡Ì·Ó ÌËӇ̷ٷ ·¢ı˘ÓfiÌÂÓ· ÛÂ Ù˘¯fiÓ Â˘Ê˘‹ Ï¿ÛÌ·Ù·) Î·È ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÈ ¤Ó·Ó ÚÂÛ‚Â˘Ù‹ ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜ ÂÓ ¤ÙË 1984. ΔÔ fi¯ËÌ¿ ÙÔ˘ ˆÛÙfiÛÔ Î·Ù·ÚÚ›ÙÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∞ÂÚ¿Ì˘Ó· ÙˆÓ ∏¶∞ Î·È Ô ÂÈÛΤÙ˘ ·fi Ù’ ¿ÛÙÚ· ηٷʇÁÂÈ ÛÙÔ ·ÔÌÔӈ̤ÓÔ Â·Ú¯È·Îfi Û›ÙÈ Ù˘.

MEGA 22.30

£Â¿Ì·Ù·

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

Su - Doku

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: ∞¶√ 20-26/3/14

∞I£√À™∞ 1 ™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„ÈÓ Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. ¢Y™KO§O

§À™∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘

∞I£√À™∞ 2

NEED FOR SPEED: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:45-22:30. LEGO 3D (ª∂Δ/¡√): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17:45. ∞I£√À™∞ 3

O ∫Ô˜ ¶πª¶√¡Δπ ∫∞π √ ™∂ƒª∞¡ (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ ¢Y™KO§O

ª∂Δ∞°§øΔΔπ™ª∂¡√): ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋-ΔÂÙ¿ÚÙË: 16:40. EYKO§O

EYKO§O

12 Ã√¡π∞ ™∫§∞μ√™: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:15-22:00 LEGO (ª∂Δ/¡√): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17:15.

300: ∏ ∞¡√¢√™ Δ∏™ ∞ÀΔ√∫ƒ∞Δ√ƒπ∞™ (∂¶π∫∏ ¶∂ƒ/Δ∂π∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18:30-21:00-23:30. ∞I£√À™∞ 4

BARBIE: ∏ ¶ƒπ°∫π¶π™™∞ Δø¡ ª∞ƒ°∞ƒπΔ∞ƒπø¡ (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ - ª∂Δ∞°§øΔΔπ™ª∂¡√): ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17:30.

300: ∏ ∞¡√¢√™ Δ∏™ ∞ÀΔ√∫ƒ∞Δ√ƒπ∞™ 3D (∂¶π∫∏ ¶∂ƒ/Δ∂π∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:00-21:30-00:00.


40

¢Â›ÁÌ·Ù·ÁÚ·Ê‹˜

™¿‚‚·ÙÔ 22 M·ÚÙ›Ô˘ 2014

√È ı·٤˜ ÙÔ˘ Û˘ÚÌÔ‡ ΔÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ ªÔ˘Î¿Ï·

¶·Ú¿ Ù· ÔÏÏ¿ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó, ÙÔ‡Ù˜ ÙȘ ̤Ú˜ Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Ô Î. ∫Ô˘ÙÛÔ‡Ì·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ Î·È Ô Î. ∫Ô˘‚¤Ï˘ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ Ì¿ÏÏÔÓ Î¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ›‰È· ÛΤ„Ë Î·È ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ›‰È· ·ÈÛı‹Ì·Ù·. ∫·È οÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. ∏ ·ÚfiÌÔÈ· ÛΤ„Ë ¤¯ÂÈ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ‚·Û·ÓÈÛÙÈ΋˜ ·ÔÚ›·˜. ªÂ ÙÚÂȘ ϤÍÂȘ, ¤Ó· “Ì· fiıÂÓ ¤Û¯Â;” . fiÛÔ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ·›ÛıËÌ¿ ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·Ú¿ Ó· Â›Ó·È Ë ›ÎÚ·ñ Ë ¿ıÏÈ· Á‡ÛË Ù˘ ‰È¿„¢Û˘. ¡· ÂÌÈÛÙ¢Ùԇ̠ÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi. ›Û· ›Û·, ÔÈ ÎÚ·˘Á·Ï¤Â˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰ÂÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ô˘‰¤ÙÂÚ·, ·ÏÏ¿ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó ÙÔ Îϛ̷ ·˘ı·ÈÚÂÙÒÓÙ·˜ Î·È ÌÂÚÔÏËÙÒÓÙ·˜, ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ì ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÂÏ·ÊÚfiÙËÙ·. ™·˜ ¤¯ÂÈ Ù‡¯ÂÈ Ó· ¯Ù˘¿ÂÈ Î·Ù·ÌÂÛ‹ÌÂÚÔ ÙÔ ÙËϤʈÓÔ, Ó· ϤÙ “ÂÌÚfi˜” Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ¿ÎÚË Ó’ ·ÎÔ‡Ù ÌÈ· ηۤٷ, ¤Ó· ÛÈÓÙ›, Ô˘ Û·˜ ϤÂÈ Ì Ì˯·ÓÈ΋ „˘¯ÚfiÙËÙ· Ó· ·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ 1, ÙÔ 2 ‹ ÙÔ 3, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÔÈÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÚÔÎÚ›ÓÂÙÂ Î·È ÔÈÔÓ ·ÔÚÚ›ÙÂÙÂ; ∂, οˆ˜ ¤ÙÛÈ Á›ÓÔÓÙ·È Ù· ÙËÏÂʈÓÈο ÁοÏÔ. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· fï˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi ·È¯Ó›‰È Á›ÓÂÙ·È Ì ‚¿ÛË Ù· Ì¿ÏÏÔÓ ·˘ı·›ÚÂÙ· ÔÛÔÛÙ¿ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó, Î·È Ô˘ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Ù· Ï·Û¿ÚÔ˘Ó Û·Ó ÈÛfiÙÈÌ· Ù˘ ·ÏËı›·˜. √˘‰Â›˜, .¯., ÌÈÏ¿ÂÈ È· ÁÈ· ÙÔ “¶ÔÙ¿ÌÈ” ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ Û˘Ó‰¤ÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ Ì ÙÔ 7%, ‹ Î·È ÙÔ 13% Ô˘ ÙÔ˘ ¤‰ˆÛÂ Ë ÈÔ Á·Ï·ÓÙfiÌ· Î·È ÈÔ ·˘ÛÙËÚ‹ ˘Ôı¤Ùˆ ‰ËÌÔÛÎfiËÛË. ∫·È ÙÔ˘ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ÙÔ Ì˘·Ïfi, ÏÔÈfiÓ, Î·È ÙÔ˘ Î. ∫Ô˘ÙÛÔ‡Ì· Î·È ÙÔ˘ Î. ∫Ô˘‚¤ÏË, Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÎÔÏÏ¿ÂÈ. ™ÙÔ 7% ¿Óˆ-οو. ¢ÂÓ ÙÔ ÈÛÙ‡ԢÓ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔÈ Ó· ÙÔ ÈÛÙ¤„Ô˘Ó, ¿ÏψÛÙ “ÙÔ Â›·ÓÂ Î·È ÛÙȘ Âȉ‹ÛÂȘ”. fiÛÔ ÎÈ ·Ó ˘Ô„È¿˙ÔÓÙ·È fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛÙ¤ıËΠ‰ËÌÔÛÎÔÈÎfi ÓÂÚfi ÛÙËÓ ÎÔ›ÙË ÙÔ˘ “¶ÔÙ·ÌÈÔ‡” , ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÁÏÈÙÒÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ Ì·ÚÙ‡ÚÈÔ Ù˘ Û‡ÁÎÚÈÛ˘: ª· ·fi Ô‡ ÎÈ Ò˜ Ô‡; ¢ÂÓ Â›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙÔ Ó· ÁÚ¿ÊÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÔÛÔÛÙfi ¤Ó·˜ ÚˆÙÔÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÔÏÈÙ‡ÂÙ·È Í¤ÚÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ fiÏÔ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ Û·Î›‰ÈÔ (ȉ¤Â˜, ÛΤ„ÂȘ, ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ ·ÏÈ·Îfi), ·ÏÏ¿ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ Û·Î›‰ÈÔ, Û·Ó Û‡Ì‚ÔÏÔ Ù˘ ÔÈΛÏ˘ ÓÂfiÙËÙ·˜ ‹ ÌÈ·˜ ·Ó¤ÌÂÏ˘ ÂÚÈËÁËÙÈ΋˜ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜; ∫·È Ó· ˘ÔÏ›ÂÙ·È ‰‡Ô ‹ ÙÚÂȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ¤Ó· ÎfiÌÌ· Ì ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ·ÈÒÓ·, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙÂϤ¯Ë, ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ‚¿Û˘, ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· Î.Ù.Ï.; ◊ ¤Ó· ÎfiÌÌ· Ô˘ Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ Û¿ÚˆÓ ·ÔÛÒÓÙ·˜ Û·Ú·ÓÙ¿ÚÈ· Î·È ‚¿ÏÂ; ◊ Ë ¢∏ª∞ƒ, ÙÌ‹Ì· ÂÓfi˜ ¯ÒÚÔ˘ Ô˘ Ù·˘Ù›ÛÙËΠ̠ÙÔ ·›ÙËÌ· Î·È ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· Ù˘ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘; ŒÙÛÈ, ÂÈο˙ˆ, ı· ÓÈÒıÔ˘Ó. ∞Ó fï˜ ‚ÚÂı›˜ fiÌËÚÔ˜ Ù¤ÙÔÈˆÓ ÛΤ„ˆÓ, ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ôχ Ó· ÁÏÈÛÙÚ‹ÛÂȘ, Ó· Á›ÓÂȘ ÈÛÙfi˜ ÙÔ˘ “∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙ‹” Î·È ÙÔ˘ ‰fiÁÌ·ÙÔ˜ “¿ÓÙ· Ì·Ù·ÈfiÙ˘” , Î·È ¿ÓÙÔÙÂ. ¢ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ôχ Â›Û˘ Ó· ‰ÈÔÏÈÛı‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Î·È Ó· ·Ú¯›ÛÂȘ Ó· ¯Ï¢¿˙ÂȘ ÙÔÓ “·ÓÒÚÈÌÔ” , “·ÁÓÒÌÔÓ·” , “·ÌÓ‹ÌÔÓ·” Ï·fi. ∞ÏÏ¿ ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÂȘ Ó· ·˘ÙÔÎÚÈı›˜, Ó· ·ÓÙȉڿÛÂȘ, Ó· ›ÛÂȘ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ìfi‰·, Û˘ÚÌfi. ∫·È Ô Û˘ÚÌfi˜ ı· Û ·Ú·Û‡ÚÂÈ. (∞fi ÙËÓ “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹”)

TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË P¿ÏÏË, rallis@e-thessalia.gr

∂Óı·ÚÚ˘ÓÙÈο Â›Ó·È Ù· ÌËӇ̷ٷ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË Ó¤· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÛÙȘ ·Ê›ÍÂȘ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. ™ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÈÔ ÔÏÏ¿ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈ·, ÂÓÒ Ë ¤ÎÏËÍË ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Ô˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ Ù· ÊÙÂÚ¿ ÙÔ˘ Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ù‹ÛÂȘ ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙË ‰˘ÙÈ΋ ∂˘ÚÒË. ∫·È ·fi ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂˘ÚÒË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó¤Ô Î‡Ì· ·Ú·ıÂÚÈÛÙÒÓ, ·fi ¯ÒÚ˜, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ë ƒÔ˘Ì·Ó›·, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÌÈ· ·ÁÔÚ¿ ÛÙ· ‚ÔÚÂÈ·Ó·ÙÔÏÈο Û‡ÓÔÚ· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·ÓÔ›ÁÂÈ ‰È¿Ï·Ù· ÙȘ fiÚÙ˜ Ù˘ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË “‚ÈÔÌ˯·Ó›·” Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, “·Ó¿Û·” Û ÙÔÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰›ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ¶¿Û¯· Î·È Ô Û¯ÔÏÈÎfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜. ∞˘Ù‹ Ë Âԯȷ΋ Ù¿ÛË Â˘ÓÔ› Â›Û˘ ÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Ù˘ ı¤Û˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‰··ÓËÚ‹˜ Û ۯ¤ÛË Ì ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÌÂٷΛÓËÛ˘, Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ ‹‰Ë ÔÏÏ¿ Û¯ÔÏ›· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙȘ ÂΉÚÔ̤˜ Ì ÏÔ›·. ŸÛÔ ÎÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÎfiÌË ı· “„‹ÓÔÓÙ·È” ÁÈ· ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ªÂÛÛËÓ›·˜, Ô˘ ¤Ú˘ÛÈ ¤Ù˘¯Â ¤Ó· ÌÈÎÚfi “ı·‡Ì·” Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ Û ‰È„‹ÊÈÔ ÔÛÔÛÙfi. ªÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ∫Ú‹ÙË ‹ ƒfi‰Ô˜ Ó· Ô˘Ï¿ÂÈ ·fi ÌfiÓË Ù˘ ˆ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi brand name Âȯ›ÚËÛ ӷ ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ˆ˜ Ó¤Ô˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ Ì ÈηÓÔÔÈËÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó Î·È Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ, Ì Ìfi¯ıÔ Î·È ÌÂÚ¿ÎÈ ·fi ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, Ì ÚÔÛÊÔÚ¿ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÛÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›·.

∂›Ó·È ‰È¿¯˘ÙË Ë ·›ÛıËÛË ˆ˜ ÔÈ ËÁ¤Ù˜ ÛÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÎfiÛÌÔ ·Ô‰ÔÌÔ‡ÓÙ·È Ì ٷ¯‡ÙÂÚÔ˘˜ ·’ fi,ÙÈ ·ÏÈfiÙÂÚ· Ú˘ıÌÔ‡˜. ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚ˜ ·Èٛ˜; ∫¿ÔÈÔÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ηÙÂÛÙË̤ÓÔ, Ô˘ ηÙ¢ı‡ÓÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù¿ÍË: ¢ÂÓ ÙËÓ ·Ê‹ÓÂÈ Ó· ·›ÍÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘, ηıÒ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÔÈ ÏÂÁfiÌÂÓ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ¤ˆ˜ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Ù· ÎÚ¿ÙË. ∂›Ó·È fï˜ ·˘Ùfi˜ Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ÔÈ ËÁ¤Ù˜ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È; ¶ÔÏÏ¿ Â›Ó·È ·ÚÂfiÌÂÓ· ÎÈ ÂÓfi˜ ¿ÏÏÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ·Ú¿ÁÔÓÙ·, Ù˘ Ú·Á‰·›·˜ ÂͤÏÈ͢ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, Ì ÙË ‰È¿¯˘ÛË Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Ô˘ Â›Ó·È ÚÔÛ‚¿ÛÈÌË ·ÓÙÔ‡. ªÔÚ› ‰È·¯ÚÔÓÈΤ˜ ·Í›Â˜ ·fi ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ·Û˘‰ÔÛ›· Ó· ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹ Ô˘ ÚÔ¯ÒÚËÛ Ì ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¿ÏÌ·Ù· ÌÚÔÛÙ¿ Â›Ó·È Ë ÁÓÒÛË Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ∞fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ºÂȉÈ›‰Ë Ô˘ ¤ÊÂÚÓ ٷ Ì·Óٿٷ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ Î·È ·ÚÁfi-

ÙÂÚ· Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ· ÊÙ¿Û·Ì ÛÙ· tweets Ô˘ Ô Δ·Á› ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ıÂÒÚËÛ ÛÎfiÈÌÔ Ó· ··ÁÔÚ‡ÛÂÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ Ô˘ ÂÌϤÎÂÈ ÙÔÓ ›‰ÈÔ Î·È ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ Ì ¯ÚËÌ·ÙÈÛÌfi. ¶·ÚfiÙÈ Ë ‰‡Ó·ÌË Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ·ÔÌ˘ıÔÔÈ› ËÁ¤Ù˜ Ì ٷ¯Â›˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Ô ΔÔ‡ÚÎÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·ÓÙ¤‰Ú·Û “ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜” ÙÔ twitter ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ ¯ÒÚ·. √ÏfiÎÏËÚË ·Ú·‚È΋ ¿ÓÔÈÍË Â›¯Â ÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ ˆ˜ ̤ÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ¿ψۋ Ù˘. ∞Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÂÂÎÙ·ı›, ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÈηÓfi˜ Ó· ÙË ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ.

ʈÙfi: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °È¿ÓÓ·ÚÔ˜

T‡Ô˜

∫·ıÒ˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ˙ÂÛÙ·›ÓÂÈ, ÔÈ ‚fiÏÙ˜ Á›ÓÔÓÙ·È fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜. ™Â ·˘Ù¤˜ Á›ÓÔÓÙ·È ·ÓÙÈÏËÙ¤˜ ÎÈ ÔÈ ÊıÔÚ¤˜ Û Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ ¯Ú‹˙Ô˘Ó ÂȉÈfiÚıˆÛ˘.

√È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, Ù· Ì·Á·˙¿ÎÈ· Î·È Ë ÙÚfiÈη ΔÔ˘ ¡. °. ¢ÚfiÛÔ˘

™·Ó Ó· ÌËÓ ¤Ú·Û ̛· ̤ڷ. ™·Ó Ó· ÌËÓ ˘‹ÚÍ ÔÙ¤ ·˘Ù‹ Ë ÎÚ›ÛË. √È Û˘ÓÙ¯ӛ˜ Î·È Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ¿ÓÙ· Úfiı˘ÌÔ˘˜ ÚÔ·ÛÈÛÙ¤˜, fiˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ÊÚ¤ÛÎÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜. ŒÙÛÈ, fï˜, ·˜ ÌËÓ ÂÏ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·˘Ùfi˜ Ô ÙfiÔ˜... ∏ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ÊÚ¤ÛÎÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÈ· ·Ï‹ ˘fiıÂÛË. ¶¤Ú· ·fi ÙÔ ÂÓ‰Ô΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi Ì¿¯·ÏÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ, Ì ÙÔÓ Î. ª. ÷ڷÎfiÔ˘ÏÔ, Ó· ʤÚÂÙ·È ˘fi ·Ú·›ÙËÛË ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÙÔ˘˜ Î. £. ªˆÚ·˝ÙË Î·È ª. ∫·ÛÛ‹, ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Ó· ·ÂÈÏÔ‡Ó Ó· ηٷ„ËÊ›ÛÔ˘Ó ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË Ô˘ ı· ʤÚÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ë ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ·ÊÔÚ¿ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ôϛ٘. ∞ÊÔÚ¿, ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·, ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÏËÚÒÓÔ˘Ì ·Ó¿ÎÚÈ‚· ÁÈ· ÙÔ Á¿Ï· Î·È Û·ÊÒ˜ ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ· ·fi fi,ÙÈ Ô Ì¤ÛÔ˜ ∂˘Úˆ·›Ô˜. °È· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi, ÚÔÊ·ÓÒ˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÏfiÁÔÈ. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ÂÍ ·˘ÙÒÓ, Ì¿ÏÈÛÙ·, ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔ›, fiˆ˜ ÔÈ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Îϛ̷η˜ Ô˘ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ¢˘ÙÈÎÔÂ˘Úˆ·›ÔÈ, ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·, Ù· ÊıËÓfiÙÂÚ· ÌÂÙ·ÊÔÚÈο, Ë Áˆ-

ÌÔÚÊÔÏÔÁ›· Ô˘ Â›Ó·È ÛÙÔ “Ï¢Úfi” ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ‡·ÚÍË ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Â›Ó·È “·¤Ó·ÓÙ›” Ì·˜. Ÿˆ˜, ·¤Ó·ÓÙ› Ì·˜ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ıÂÛ›ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiʈÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÏÔÈ‹˜ ·Ï˘Û›‰·˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤·. ∞˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜, Ì ÌÈ· Û˘Ì‚È‚·ÛÙÈ΋ ÊfiÚÌÔ˘Ï·, ·ÂÈÏ› ÙÒÚ· Ë Û˘Ìʈӛ· ΢‚¤ÚÓËÛ˘-ÙÚfiÈη˜, Ë ÔÔ›· ˘fiÛ¯ÂÙ·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÙÈÌ‹ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ηٷӷψً. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ï‹ÚË ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ ÙÔ̤·. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜, Ë ÊfiÚÌÔ˘Ï· ÌÂٷ͇ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ “Ë̤ڷ˜” (‰‡Ô ËÌÂÚÒÓ) Î·È Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ‰¤Î· ËÌÂÚÒÓ, ‰ÂÓ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÂÍÔÌÔ›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Ì ÙËÓ ÏÔÈ‹ ∂˘ÚÒË. ∂›Ó·È, fï˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ √√™∞, ÌÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛË ·fi ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Î·ıÂÛÙÒ˜, ¿Ú· ı· ·ÓÙÈηÙÔÙÚÈÛÙ› ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ηٷӷψً. ΔÔ˘ ηıÂÓfi˜ ·fi ÂÌ¿˜... °È· ÙÔ˘˜ Î. ∫. ÷ڷÎfiÔ˘ÏÔ, ªˆÚ·˝ÙË Î·È ∫·ÛÛ‹, fï˜, ÔÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Â›Ó·È Î·Ù¿ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ô Î. ªˆÚ·˝Ù˘ ‰ÂÓ ‰¤¯ÂÙ·È fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Î·È ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÚÔÂÈÏËÌ̤ÓË ·fiÊ·ÛË, Ë ÔÔ›· Â͢ËÚÂÙ› Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Î·È Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ·Ô‰fiÌËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‚¿Û˘. √ Î. ∫·ÛÛ‹˜ ‰‹ÏˆÛÂ, Â›Û˘, fiÙÈ ı· ηٷ„ËÊ›ÛÂÈ ÙË Ú‡ıÌÈÛË Î·È Ô Î. ÷ڷÎfiÔ˘ÏÔ˜, ʤÚÂÙ·È Ó· Êı¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚȘ Î·È ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ Ù˘ ·Ú·›ÙËÛ˘. ∂›Ó·È Ù˘¯·›Ô ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ÂÎϤÁÔÓÙ·È Û ÂÚÈʤÚÂȘ

✒¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞: ΔÔ ¯¿ÏÈ ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË. ✒∂£¡√™: ÕÓÔÈÍ·Ó ÔÈ ‡Ï˜ Ù˘... ∂ÊÔÚ›·˜. ✒∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: ∫Ô‡ÚÂÌ· ‰fiÛÂˆÓ Û ‰¿ÓÂÈ· Ì ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹. ✒∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞: ™ÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÂÚÁÔÏ¿‚ÔÈ-¶ÂÚÈʤÚÂÈ·. ✒∂™Δπ∞: ΔÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Û˘ÓıÏ›‚ÂÈ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ✒∏ ∞À°∏: Àfi ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. ✒∏ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞ Δø¡ ™À¡Δ∞∫Δø¡: ™Ê¿˙ÔÓÙ·È! ✒∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: √ÎÙÒ ˘Ô˘ÚÁ›· ·ÁÚfiÓ ËÁfiÚ·Û·Ó. ✒ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™: ¶ÚfiÙ·ÛË ÓfiÌÔ˘ ÙÔ˘ ∫∫∂ ÁÈ· ¿ÌÂÛË ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ. ✒Δ∞ ¡∂∞: ΔÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Ê‡ÁÂÈ. √È ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È.

Ì ÈÛ¯˘Ú‹ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·; ¶Èı·ÓÒ˜. ∂›Ó·È Ù˘¯·›Ô fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ·fi ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ô˘ ÂÎϤÁÔÓÙ·È ÛÙ· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ·; ∞˘Ùfi Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ Ù˘¯·›Ô, fï˜, Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ· ‡ÊÂÛË Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÓÔÔÙÚÔ›Â˜, ÔÈ Ôԛ˜ ˘Âڷ̇ÓÔÓÙ·È ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Î·È fi¯È ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘. °È· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·, ÓÔÔÙÚÔ›Â˜ fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·Ú¿ ÙËÓ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÂÈÛ¤ÏıÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ Â‰Ò Î·È ÙfiÛÔ Î·ÈÚfi, ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ÏÏ¿ÍÂÈ Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙfiÔ, ¤Ú·Ó ‚‚·›ˆ˜ Ù˘ ¢ı›·˜ ˘Ô‚¿ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ‚ÈÔÙÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘. ÕÓÔÈÍ·Ó Ù· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·; ÕÓÔÈÍ·Ó ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜; ¶ˆÏ›ٷÈ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ÊıËÓfiÙÂÚ· ·fi fi,ÙÈ ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ÎÚ›ÛË; À‹ÚÍ·Ó ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ‰ÔÌÈÎÔ‡ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜, ÁÈ· ÙËÓ ¿Ù·ÍË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÙfiÓˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ ÙÈÌÒÓ; ¶ÚfiÎÂÈÙ·È, ›Ûˆ˜, ÁÈ· ·ÁÎfiÛÌÈ· “ÚˆÙÈ¿” ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·Ú¿ ÙË Ï˘Û۷Ϥ· ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ˘ÔÙ›ÌËÛË Ô˘ ˘¤ÛÙË ·˘Ùfi˜ Ô ÙfiÔ˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÂÙÚ·ÂÙ›·, Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ Ô‰ËÁ‹ıËΠ۠·ÚÓËÙÈÎfi ¤‰·ÊÔ˜ ÌfiÓÔÓ ÚÔ ¤ÙÔ˘˜... ™ÙÔ ‰È¿‚· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÔÈ ÔÏÏÔ› ˘¤ÊÂÚ·Ó, ·ÏÏ¿ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Î·ÙfiÚıˆÛ·Ó Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó “Ù· ‰¿ÊË ÙÔ˘˜” ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó· ÙÌ‹Ì· ·fi ·˘Ù¿... ∫·Ù¿ fiÛÔÓ, ÁÈ· ÂÌ¿˜, ¿ÍÈ˙ ÙÔÓ ÎfiÔ, Â›Ó·È ÌÈ· ¿ÏÏË Û˘˙‹ÙËÛË, ‚‚·›ˆ˜... (∞fi ÙÔ euro2day.gr)

22-03-14